Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
54.08 MB
2011-09-09 15:15:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
472
2849
Rövid leírás | Teljes leírás (580.71 KB)

mCEMEH

mmmm

t ____
Iz ereJéT! nehezén olvasható, a yoaás elmosódott, a hátoldal nyo-ása átüt, az oldal restaurálva.
>a." 7T?a?Töt«s"~feí-sorolás a tekercs elejón-vó^n található./
Az eredeti sérülése alatt a szöveg hiányos.
ÍAz eredetin tinta vagy ceruza alá-húzások, bejegyzések, tintafoltok "találhatók.
Ar eredeti ailnea
0
A hiányzó rószek lás könyvtár álló-Bányából vannak pótolva, Aészletesi felsorolás a tekercs elején-v^t/n./
A tekercsben találhHtó hibás részek, esetleges hiányok pótlása.
+
A befényképezett Jelek a kötet felső részón, illetve a nyitás szerinti jobb- vagy baloldalán találhatóak. _
12 ESETLEGES PÓTLÁSOK 1 Mt!, i TKKKRC.S. ILLXTYX. 12 ttlQLIiK. TÉGÉN TJLLALHATÓIK*
1- - Ite 8 IÉM^Í^,
> - -v , . .
wPBBB^ WBi
__•_B i_I \' •»
jvifm i*i v\').»> |
K4*t1
ÉÉrnJÜé^áml HarminCZ*eg7edlk ^vfo^y*™ * szám.
87a
* lMtMII<M|
Ttl-tto OV-*. kta\'\'
ímmiikthn
A ntltrur UM MfM-
Uil 4. m. M ér* kW.
IJ» ihMmiII * lo (müm! >iMÍr> TwuUssé alaass ktaUaéuy,
. UtMklnltl vtrMliirtptUi i n-kti tWf k»u;»
UilykSmi telefon ioj. a Mám.
ZALA
liM<a*M étmk Un ém , ..... It
ruim ....... t
Vji.Uér |MII*M< «0 alttr
XW/Uwttoli, T«i*aiat • Mnistteín \'•■•ikHit pueiui riite k«mr«iiWM
Politikai lap, . VlenJolanlk NAflYKANIZSÁN hoionkint kétszer; vasárnap i cifltSrtíkfts.
MrnHUtlaa ívnUk esak l>Mri k*«•* Ml liu<n>i> A
tn H fillér.
Nagykanizsa, 1904.
hildltii iiartssiM: S»í<l»y láaMr tnrtMitlUri: h^w.
Vasárnap, január 3.
Tisztelettel kérjük vidéki előfizetőinket, hogy u illető postahivataloknál u előfizetés megújítása iránt lohotíflog győri un intézkedni azivoBkedjonek, hogy a lap izét-küldése fÖunakadást ne netivedjen.
Kereskedők tömörülése.
Irta: Sándor Pál orn. képviseld.
Ai h Imre, mely n kereskedelem el* len foly\'atódi\'tt ás melyot sajátságon terminológiával az agrárizmus harcának ni\'vcatok el a merkantilizmus ellen ós mely kíméletlenségében nem riadt visz-sza attól som, hogy a magyar kereske delm<>t elernyessze hogy azt kiszorítsa mindenflnuen. sót, hogy bizalmatlanságot keltben iránvában idebenn «s az ország határain kivül is — most mintha nyugvó pontra érkéz tt volna De, hogy véglegesen megszűnt, azt feltételezni nincs ok A különböző foglalkozási ágak ví\'rtozve állanak egymással szemben és viírják a megujuló küzdeleji kezdetét. Ugylátsrik hopy az éles politikai harcok, melyek legvitáíisabb érdekein^ Körül forogtak, szorították egyidőre hát térbe a gazdasági küzdelmeket.
D« ro-wzu) fejeztem ki magamat; a szemben álló harcosok közül csak az
egyik van vértezve; a másik o^tpaszul küzd, mint a középkorú istonitélet vádlottja, a vádlónak bajnoka ellen.
A mezőgazdasági érdekképviselet hadsoraibnn ott vannak az ország nagy nevei, az ogész főnemesség nagy vagyonával és a múlt időkön alapuló nagy ] tekintélyével
A kereskedő osztálynak ezzel szem-bon ninos semmi szervezete, semmiféle I hatalma. A kik vagyonuknál és képességeiknél fogva hivatva volnának az egész osztály vezetésére, azok fáznak |a bárótól, moly erélyt és kitartást követol. A kereskedelmi egyesületek egyet len eszköze a felirat és a deputáció: ez a rozsdás két fringia, mely már csak \'mutat, do nem vág. Egységos közvélemény sem fejlődhetik, mert az egyesü-|lötöknek nincs kfzös szerve és nincs érintkezési pontja, ugy, hogy nem egyszer esik meg; hogy a kormány széjjelágazó, egymással homlokegyenest ellenkező seakogyleti feliratokkal áR. szemben. És mindennek nyomában kullog az indolencia, a viszonyok és idők súlyát fokozza a mohamedán fatalizmushoz hasonló nembánomság, melynek le-I küzdésére még nem vállalkozott harcos.
Ami eddig nem sikerült, talán sikerül most. A mire eddig nem volt mód,
arra van most mód is, alkalom is; a | kereskedők magalkotják az egész országra kiterjedő kbvelséget, melynek célja egyesíteni az ország 120000 kereskedőjét és ezzel hatalmi Jaktorrá válni.
Harc lesz a szövetség jelszava/ de nem t-madó harc. Az a harc, melynek célja mégvédelmezni nemcsak egy osz-tály érdekeit, hanem annak ai egyen* súlynak az érdekeit, melynek fenn kell állania as egyes faktorok között és a melynek megbillentéao megzavarja az ország ogész közgazdálkodását.
A miskolci és soproni kongreeezus határozataiból folyólag az országot «n-gyar kereskedelmi egyesülés legkiiielebó Hétre I ItéL Hosszú idő telt el az előkészületek* kel és engem, ki az előkészületek ve-jzetésével voltam megbízva, nem egyszer ért a Fabius Cunctatori vád ; de vállalom a felelőséget a késedelemért. Nagyot és hatalmasat akartam teremetem.
Kereskedőtársaim, hozzátok fordulok! I Félre minden tétovázással ée minden kétkedéssel!
Munkára szólítok\' minden kereskedőt, első sorban hazánk jólétéoek fel-ép i tétéhez
Foglaljak el erélylyel, de egyúttal a kellő mérsékletességgel azt a helyet,
TARCA.
Késői megbánás.
Irta: Csolxoki jCárolfné.
I. \\
— Miért \' fin mégysz átöltözni, El»a ? Mindjárt i t iaznek a vendégek s te még mindig pongyo\'Jban vagy. „
— Ne haragudj nénikém, ds a mai ünnepélyből semmi s> m less. — Nem skarom, hogy sl» jegyrésem megtörténjék Ottóval
— Mit beszélsz gyermekem ? I — Az Istenért hova gondo az ? Mit szól majd Ottó és az egész Vendégsereg, akik estére hivatalosak az sljegy Késedre ?
A leányka lehajtotta sötéten fürtös fejét.
— Nem tehetek másként nénikém Ottó kedves csinos ember, de szeretni sohaaem tudnám. Így hát jobb, ha az eljegyzésem meg sem tör ténik.
— De hál mi törtéut veled Elza I Hisz máskor síivesen fogadtad Ottó udvarlását, sőt mi kor megkéretett, azonnal el Is fogadtad, még gondolkodási időt sem kértél, s most azzal ál sz elő, hogy nem szereted fit Miért nem gondoltad »zt elébb? Miért hagytad éppen az eljegyzés napjára ?
— Ne faggass kedves nénikém I — Nem tudom; nem lehet megmondanom. Ili jön Ottó, tudasd vele, ké lek, elhatározásomat, én nem vagyok eiég erős hozzá. Sajná\'om, de nem tehetek másként.
— Na <z bonusztól i yen már régen történt, j hogy s menyasszony éppen sz e\'jegyzése napján
mond le a vőlegényéről, — s az okát sohasem fogod velem ti dstni ? Hisz eddig olyan bitalmaa, I őszinte voltál hozzám, Elza; miért e vonakodás ?
A leány fU ig pirult s zavartan hebegte :
— Nincs oka néoikém, — aaaz, hogy van, — nem sseretem Ottót
— Tehát eszerint mást ssereszt ? — s ki legyen az?
Elzával forgott a világ. Aa igazat nem volt | szabad megmondania s hazudni nem volt képss. Kinos vergődéséből Ottó jövetele mentette ki.
— Nézd nénikém jön is már Ottó. Kérlsk menj eléje és tudasd vsle elhatározásomat. En nem skarok vele találkozni.
11.
— Elza I Elza I — hangzott a másik szobából egy halk férfi hang.
Készen van-e már ? — A kocsi a park végen vár reánk; pár percnyi késés elronthatná aa egészet.
Elza habozva állt meg aa ajtóban. Szürke uti ruha volt rajta s a kezében egy kis késitáskát tartott. — Dán, ki nem kapva feleletet, türelmetlen kezdett lenni beuyitott a leány szobájába
— Jöjjön már angyalom I — szólt izgatottsás-tói reszkető hangon. — A hátsó sgtöa fogunk távozni; — nem fogunk ta á kosai senkivel, a amire észreveszik távozásunkat, már tuiieazQnk a határos.
Elza még mindig ott állott, szótlan — szemei nővére életnagyságú arcképen nyugodtak, Nem I — nem I ezerszer nem I
Est a nőt .csalja meg, aki anyja helyett anyja volt, testvér, barátnő, minden egy személyben ? O volt, aki Islasvslts, dédelgette, akár égy anya gyermekét s most rutui megcsalva elhagyja ot, hogy kétaégbsssébsa talán még öngyilkos legyen ? 1 ■ — Soha I Inkább pusztuljsk én el, ds ast nem tudom megtenni.
Elzal aa égre kérem, miért e habozás? Hát nem lsszek-e ott is mellette, hogy imádjam s megvédjem minden veszélytől?) Siessen édes* mert még Ht érnek bennünket I
— Nem megfsk, egy tapodtat se I — kiáUá, s kezdte magától letépni a ruhát. —■ Hagyjon) Hivják be Ottót! Igen, húrja be I hadd mondjam meg neki. hogy a menyasszonya lessek. — Dáa I maga pedig szeresse nejét, ahogy az megérdemli I £u egy rossz, hálátlan leány vsgyok. Isten I hogy elv?"<)d a« eszemet! De, — köszönet, hogy azt vissz idtad Meg fogok térni s teljes életemben vezeuiini fogok ezért a rettenetes vétkemért)
— Elza, az égre kérem, ne kergessen aa őrft-letbe ? Tudja: mennyire szeretem; tehát hogy
Strolm
A legkiválóbb faárak t» orvosoktól mint hathatós szer i
tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos bajainál úgymint Idillt broHchltls, szamárhurut küiönöMn tóbbadozóknál
infiitnHTA ÍiKh aJAnltatlk. - Emeli as étvágyat, eltávoily. , ;ühögó»t és a köpstat és nsgiiOatsti as imiuenza Uian éjjeli t«x»dá»t. Kelleme* Uigi it J« In r-«»i» I gysnasksk Is mnlli A gyépssst _ tárakban űvegodklnt 4 koronáért kapható. PlgyqUOnk, hogy inindeii <v alanti ozéggsl tegyen sUátv*.^
f Hoffmann-La Roche & Co. vegyészeti i úr Basel (Svájci). 9
CeÁ
Nagykanizsa, vasárnap
Zala. 1. fiám. (8. lap)
1904 január hó B án
mely minket joggal megillet, mert ha-sáoK nagyságának felépítésében akarunk ré-átvenni,
Tegyttk tehát le alapkövét az 0 E«nok, Isten nevAbon I
M.
K.
nem fogjnlátni, mire van szüksége gyógyulázához, haladásához Talán éppen ss ss elvezztett esztendő hozza meg s haladás biztosítását, s
mozgalmai volt az élet Alakok ődöngtek u utcáko** Az éjszaka képe mozgalmas, farsangi volt k kik nem vettek résst a bálokon, esté-
Politikai Szemle.
December hí uteleé napján.
Irts *0ytk ItgklIUndbb publlolatlénk.
biztosítást a politikai munka további zavarása j lyeken, kávéházba vonultak, ahol hangos volt ellon, talán a szabodelvüség, kivált ha politikai jaz élet. Közben pedig csillagos, sötét szúr képviselni elszántságot 6a egyetértési tartanak j szinü égbolttal köszöntött a virasztó, mulató Aji/i, melyet oly aokáig néilfülöztel^jÉJán ak- emberiségre: az uj esztendő. A mulatóknál kor a szabatlelvűség Magyarország javára győ-j eloltották iá órakor a villám világítást, majd \\zelmasebben fog mtíködql, ipiut valaha 6a j ujhól kigyúlt a fényár : Er volt az nj év be-
| mindméiyehb gyökereket, ver I L$hett hogy most, amint a folyó
fogva kellemetlen csn/óttási a a a a j ^ » aa Inünkoi, moat Tisza Isi
üTBn&rfi w "ír* *gj m m^M*>«
esztendő jutott benuezéshoz, //a a rómah ézá- I .
atár nagy veszteségképpen pnnazzolta fel azt a napot, melyen valami nagy dolgot nom müveit és kitői i belőle a |Diem perdidi!" — akkor a
k vármegyei január hó 4-én gyftlé!
iökbn/
tílüU\\
■ MMnfWHNtMMI
■p y J
nép sslvében, lépésének jelképe. Az emberek •boldog\' újévet* év január 1-tól kívántak egymásnak, a »Iiagyományos« mulató \'hatottak ben j szel |éíö tetőpontra hágott, a jó öreg hold pe-vetetése alatt Ali az ország.
| dig — mosolygott a hagyományos mulatókon.
A helyi krajcárosben olvastam, hogy van Polgári Olvasókor. Megvallom,
ponti válaastmány írt, amelyen mégha- j Kiskanizsán
magyar nemzet gyámba borulva ejmondhátja [tározzák a tapolcai országgyűlési képviselőjeddig nem igen értesültem valamely mozgal*
„annum perdtdi !u én egy elveszett esztendő Aa- - \' —" nz---*—- ~jsí • —»
tásait a nemzet fylődéttére aránylag nem lehet "flPJ«l
még megközelítőleg nem oly gynrzan pótolni,
mini aa egyén képes egy elveszett nap hatásait Jóvátenni. Midiin a műit esztendő tízUvoszter* I éjjelén a monárehis két államának kormányai kori aok fáradság én viszontagság után kész 1 leit a kiegyezés, Magyarország megkönnyebbülten lélegzett fel a azt hitte, hogy\' immár legyőzheti az oly aokáig érzett gazdasági depres*\\
siót, fi fi minden várakozásnak az1 ellenkezője tel\' tette le a hivatalos esküt. - h a jesedett. h helyett, hogy Jobbra fordult volna a] emelés Székesfehérvárott történt dolgok sora, rosszabbra fordult, a helyett, hogy
Nagykanizsa te t
•f A rendőr-létszám szaporitáaa A városi közgyűlés elhatározta, hogy a rcndőrlétszámot hattal szaporítani fogja. A határozatot jóváhagyták. Az ujoftnan felvett hatember tegnap
létszám-
w
Állatorvosi pályázat Nagykanizsa város
(máról. Hárcsak ne "is értesültem volna most | sem. Mert mit is hallunk róluk ? Gyűlést tar-jtottak (hányan?) a Polgári Olvasókörben, — I melyen elhatározták, hogy az ország haladását meggátló eszeveszett tizenkét obstruáíó I képviselőt a harc felytatására buzdítják. — K | rovat nem helye a polémiának. Nem is akartjuk e helyen bizonyítani f határozat gyerekes j meggondolatlanságát. Engem más érdekel. Az, ! hogy - mint a reggeli Up irja, — valamely hazafiasságából kivetkőzött egyén, — de nem, í több ez mint hazafiatlanság, — vagy jobban mondva, valamely korlátolt esztt ember, a
munkában való őrőm érvényesülhetett volna,: tanácsa a városi közvágóhidnál megüresedett balga határozatból eredő vak lelkesedésből ki
állásra pályázatot hirdet. Pályázati lutátidő 1904. január 31. A/, állatorvos fizetése évente \' ivarálU ány 400 korona.
még^ állás választás utján lesz betöltve. A meg I.......| lasztás élethossziglan szóL «. •
a népet szinte kény szeri tettek a semmitrta* véare. Miután az obsirukeió már a műit év Őszutóján bejelentette magút, márciustól J$ezdve\\ 1200 korona ismét kitört a parlamentien nincs vége. Oly kormányt, mely duzzudnt iát-azott a szílárilságtvl\',. oly kormányt, m*lynek\\ Magyarország oly sokat köszönhet, elsiipőrtA máz kormányok érvénym nem juthattak, a < tekintélyt kigúnyoltak és aláásták, a / jr/nnmnt | bázzzabalyaival szinte labdáztak. Mindsbtttebb\\ hit, mindfeketthh éjszaka bojult m ország j fülé éa kedvezett a politikai kisértetek elvété inedett Qzelmeinek. melyeket fényes nappal1, mindenki érdemszerint méltatott, l égre elszánt ják, hagyományos szokás. Habár mi magyarok férfiú állt az államügyek élére, hogy rendet rA [nem. is vagyunk mii^nben Iragyoiiiány-tisz-
folyólag — letakarta é>* eJtáwolitoéta a falról Kossuth Lajos, a szabadsághoz képét! Xem
Az,merünk hiteltwltti c^fkfnek. Hisz bár kis S(vá-, pontok tehettélncnak e szégyenletes dolgot,
Mozgóképek-
Siílvoszter éjszakája, - Az ébrsdó oroszlén ntm sz->rtti a f^g^st.
Aki
Szilveszter éjszakáján mulatni, ugy mond-
telje
gyen vhaos-ba, — Ez, talán mflgsem elveszett esztendő ez a haldokló év. len ugyan minden gazdasági tiv eredménybon, de annál termékenyebb politikai megismerésekbten. Talán éppen most fogja be-
telők, de azért nunyi lyecsulet vau bennünk,: Terméket-1 hogy legalább a liagyouiáuyoknak mulató osz-kulturális I tályát betartjuk, fis mulattak. Városunk legtöbb egyesülete alkalmat adott tagiainak szór rakozására. Az egyesületek kivilágított helyi-J
látni a nemzet, miféle emberek martaléka l?tt, ségei sugarakat lövejtek ki az utcára,- a hc
lemondjak Mefigépte, a vi;;íg végére is,
kívánhatja, hogy ötirAI hogy eljou vt*lem akár visszavonja azt V1
— Igen, visssavoooiu!
— Tehát nmn szeret f !*
—- Legyen, hogy asm szeretem 1
- Nnni igazt le BzereUri én ludotu bogy szer.Lsz. ilomld, bogy. azeretaz;. =r orgiilt a | férfi magánkívül s átöKHle a remegd szópJieÚDyt. 1 Szerelem Dani Szégyenletes csunyá dolog, de igsi Hiába is tagadnám ; hi^s jói tudja, hogy
szere-0 u.. I | H|.......
Mintha egy halk elfojtott hiko y hangzott vo na, Mintegy" őTtiltVuloU vi^z% a\'házba, a kis szalonból, - mely ba\'róU leány .szobajaba lfón PÖvkl 8en v.égezve Oltóval, be nyílott. —• De. ők tnindketlen izgatottan* hevesen beszéltek ^.nem hallották azt.
— Szeretem! — ismetelte a lfáoy hevéén, — de őrQit voltam, amikor azl hit lein. hogy
valaha egymá-é. lehetünk — Ez csak egy beteg . még mindig ott térdelt és sirt akár egy gyer-agy szüleménye íehetelt. — nem egyéb Most. hogy | raek. — Elza közel vo\'t a meií^bo\'yodAsiioa.
Dán! térjen mag,íhos! Meg ltell Őrülnöm, j mindennek éti vagyok ! n ninta se^ol. Hátha. Mit mond V szólt a férfi felijedve, Irén eí-1
de mégis a legtfcljeset>f> Lborodás támad* i hat mindenkiben e tett fölött Mert hisz v a napnál- is vitigioz^bb, a mosMb^
.szomorú láthat^u^ütjp^Koftzet^en i!y\\V cározatot tesáiélri ^"Xal Sekélyebb értelmi erővel rendelkeznek, hogy nemcsak meg nem sérthetik, de hozzá- sem nvnlhatnak Kossuth Lajos nevének glőriájához. A magát oroszlánnak bemutatni akaró egyesület e tette nevetségejL dplog volt Az oroszlán^ncm így ébred. Míuositsük íúteltb ízt izetlea \\4ccfiek, mint komoly dolognak. — De azért senki se merje kétségbe vonni a Polgári Olvasókör orosz!áni erejét!
Rossz viccekről szólva egyet még kell era* | litriifin :—-f^-- :
A már lezajlott ^k társasvacsora közül egyiknél megkérdeztek egv helybeli kercske* [dőt, hogy nem-e megy cl a baukettre.
vőm Oltóvá). Ön pedig igyekezzék rainé\' keve^eb moftlbet lalá\'kozni h:-^m, ez\' könnyíteni fogja e<hn-I tározásomat.
A térfi felordított, mint egy inagsebcelt vadj és lérdve ereszkedoli
Kiég! ez haláiom li\'sz ! Imádlaki ne hagy el\' J A teány mar ném halolta e kétségbeesett 1 szavakat, mert kiszaladt a szobábó .
in.. - 8tj
\' E za y^gjg fu\'ött a Jígfkou, de írén nem voíti________________________
sehol. - A Jtocsi még Emudig ott ál ott a park j tette, bogy a fogas a* betűjéről lemaradt ék végén a jegenyefák, alatt. Nyilván őket várta. | okozta ezt a tévedést.
— hátha bennt időzött |
| valamelyik szobában <;8 mindent hal ott. Krre j a gondolatra megingott s alig tudott a lábain mez-| állán*. Azután végigjárta az összes szobákat, de Irén> nem találta. — llenézett saját szobájába
A kérdezett igy felelt:
Nem megyek el, mett nem szeretem a
halat.
Miért, tán az is lesz ? kérdi a másik* Igen lesz: három fogaz. . Talán három fogás lesz? — felelte erre a kérdezősködő úriember, a\'ki niindjárt sej-
_Eh mit 1 Fogas, fogás, vagy ponty, az
Imiudegy. Én nem szeretem a halat, nem me* (gyek el a vacsorára.
Es nem ment el abban a ződésbeu, hogy a vacsorán tálalnak fel.
szent tneggyő-- három fogast
kezdek tisztán gondolkozni, látom : mi.y nagy vétek Örvényétől rántott vissza saját lelkiismere-1 ha arra gondolok, hogy tem. — Mihaszna swetem. ha egy ocsmány vétek az oka -r~ On itt sir. ír< bélyegezne Sohsem lennék bolaog. Lelkiismeretem nem hagylíaNyugodni, fulyton szegény jó tűnt? nénikém arca lehftgne szemeim előtt, aki — tudja mily
Január.
Igen! Összejárjam az egész parkot rajongó szeretallel csüng mind-1 Végignéztem az öds/es szobákat. A cselédség egy kettőnkön, Vüsz nálánál joőb, áldottabb terem éatj félórával ezelőtt bejönni látta, de távozni senki nem teremtett az Isten, — Istenemi liisz én még .. Dán ész nélkül futott végig a szobákon. Saját az árnyéka sem lehetek. S mágis ... Dánj!\' hol | szobájában az íróasztalon egy. kis összegyűrt fehér volt az esze, amikor belém szeretelt ? f I papír hevert Gépiesen nyúlt utána kibontotta.
Dán, mint egy kőszobor, sápadtan állt, a leány | Csak két kuszált sor volt benne előtt Ajkaira, mind eddig nem jött hang, nagvon \'Mindent, hallottam. Nem * is érezte leikének bűnös voltát, <íe örülésig sze- lenni. Éljetek boldogul rétté a leányt s nem iudott róla emondani Dániel fejéhez kapott
Angyal vagy Elza ; magad sem tudod értékedet : Történjék bármi mégis az enyém leszel I -* Dán I — nekünk válnunk kell és pedig mislőbb. Ha a szivem szakad is meg, ennek meg kall lenni. Három hét múlva meg lesz ,az eskü-
Félórával később, Elza és Dán ott térdeliek Irén holteste előtt s őrjöngő fájdalommal csókolgatták annak átszellemült arcát, mely a halálban is szetiden mosolygott.
Keszthelyi levél.
Fehér karácsony. A község tstgényel. ~~ Alakuló j Iparotkör. - Vllégitáal kleértetués.
Keszthely, karnc*ony"után.
Ájtatos zsolozsma szállott az Kg Urához ; karácsony ünnepén. Megtelt tr templom hi-Ivőtkcl s a társadalom minden rétege egy j fedél alatt r- Isten hajlékában forrott akarok utalókban j e£ybe és ölelkezett. össze a testvéri szeretet-ben, a testvériség e nagy ünnepnapján. Künn az ti teákon hideg, m^jszá szél sepri tova a havai s állig begombolt emberek sietnek a boldog családi körbe,. lütÖtt katylalló mellé. A szerény ember ar cánSl a megelégedettség és boldogság mosolyog le s elvonulnak homlokáról a gondterhes barázdák, n>idŐn látja
Nagykaninsa, vasárnap
Zala 1. stám. (S. lap)
1904 január bó l ás
é« w«mtanuja annak, hogy u apróiig; mind lelkesedéssel és örömmel fogadja u egyszerű •segényessjándékot gyönyörködik a néhány saítn, — aranypapírral bevont, dió bevont karácsonyfában és bizonyára boldogabb, mint a fényes (talonokban uin arany- és ciüattcl megrakott karácsonyfát-szemlélő uri gyermek. A c*aládfő/4iltbeti- éi lélekben megerősödve tekint aa uj esstendő elé, Iitenbe vetett bizalommal, telve remény-nyal, munkakedvvel.
Boldog az, ki caendea családi tűzhelyén hathatja le fejét éa van akiért küzdjön éa Istennel tetsző cselekedetet műveljen. De az élet agy nagy komédia, melyben a Küzdelmek ia váltakoznak a aors szeszélyei szerint. A társadalom nyomorultjai a testi, lelki\' vagy ssellemi munkában keresetképtelen emberek, akiket a sors, a szenvedély, vagy önhibájuk sodorták le a koldusok sorába. Minden városnak megvannak a maga ssegényei, akikről gondoskodnia kell, akik ctak kőnyőrüle-tességbÓl s a jóssivek készségéből tartják fenn egyhangú életüket. S minő roassul esik aa, ba egy a hazáért küsdő félkaruhöapcalapjába pár krajoárt dobvaa elgondolom, hogy csak «t adhatom jutalmul, ázért, mert vérét hallatta. Bizony sok kávésa van kia községünk-nek (t L a község szegényei pléht hordosnak K V. feliráaaal), de nem feledkeztek meg róluk sem. As ő ügyük is gondoskodás tárgyát képezi s helyzetükön könnyítve lett azáltal, hogy bizonyos házaknál hónapszámra kapnak pénzt és ezáltal egyszerre nagyobb összeghez jutnak.
Valahányszor a társadalom valemely rété gének tömörüléséről, egyesüléséről van sző, de mindannyiszor örvendetes jelnek bizonyul. Városunkban van elég egyesület agyán, ahol megtalálja magának mindenki az alkalmat, szellemi táplálékának gyarapitáaára. sót sportegyletünk is van, (ha befagy a Balaton). Csak egy hiányzik még, — az iparosok érdekét előmozditó Iparoskör. Ilyen van most alakúidban. Örömmel üdvözlöm e tervet, mint áz iparosokat a társadalom számottevő tagjaivá emeli. Egy zászló alá tömörülnek és egyesült erővel vivhatnak ki emberi jogokat
&IB1K.
Gyilkosság vagy öngyilkosság ?
- Saját tudósítónktól -
^ AlsólMtfvs, d*o. 19.
Véres történet hirét küldi nekünk alsó-lendvai tudósítónk. Ott játszódott le a szomszédos Csente falun. Áldozat egy pénzügyőri szemlész, a kit saolgálata közben ért utol a sors. Tudósításunk a kővetkező: { tttrdi Nándor 28 éves pénzügyőri felvigyázó Alsólendváról december hó 39-én délelőtt egyik társával szemlét ment tartani a szomszédos Csente községbe. A községben sok a pálinkafőző és igy kisebb-nagyobb kihágás mindig előfordult A hivatalos teendőket elvégezve, Hardi — nem értesültünk mely okból — hátramaradt a faluban éa társa egye. dül tért vissza Alsólendvára. Majd midőn ez a délutáni érákban sem érkezett meg, vissza átmentek Caentére. Ott egyik paraszt portáján megtalálták Hardi Nándort — Vérnyomokat láttak az udvaron, a mely a pajtába vezetett A pajtában ott feküdt Hardi vérébe fagyva, holtan. Mellette volt szolgálati fegyvere. A gyorsan odahívott csendőrök megindították a nyomozást Hardi szájában lőtt seb volt A golyó, amely feltétlen halálos volt, a fején hátul jött ki. Köpenyét felgombolva szívén is lőtt sebet találtak, A parasztokat rögtön vallatóra fogták. Azt vallják, hogy a pénzügyőri felvigyázó öngyilkos lett Bz azonban kitártnak Utazik. Mert nem képzelhető el, hogy valaki önmagára két, rögtöni halált okozó lövést tegyen.\' Valószínű, hogy Hardi a parasztokat titkos pálinkafőzésen érte s ezek a büntetéstől való félelmükben követték el a gyil kosságot. A parasztok, — mint értesülünk, — nem tettek beismerő vallomást
Hardi Nándort azerdán délután 4* órakor temették el Csegtén, Édesanyja, a ki Nagyka-nizaán lakik, már csak temetés nton érkezett Csen téré. Az elhunyt testvéröcscse Hardi Gyula
és a munka becsülése mellett saját egy énisé, gfik iaJwcsülve lesz. Mert van bennük élit? nagykanizsai árvaszéki ellenőrnek, öntőn, szorgalom* s akarat Munkakedve fo- —
kozottabb, családi- és anyagi viszonyai reu- - MaOTéaek. Barta Vilmos kesithelyi dezettebbékké válnak, mert számuk megrit- borkereskedő december hó 27-én tartotta el-kul a korcsmaasztalok körül és alkalmuk jegyezését&Am/díIranritisasszonynyAl.Schmidt lesz szabadidejüket csekély díjért szellemi | J<>u*t leányával Kapolcson.
szórakozással eltölteni. Van ugyan városunknak egy hasonló köre, csakhogy az most bálkérdéssel van elfoglalva, — hoay t L elegánsan menjen-e tőnkre az előkelő „amazoa"-oan, vagy feltűnés nélkül a t Koronái ban
A városatyák nyugodtan tárgyalják a világítás sokat meghányt-vetett ügyét. Az ajánlatok közül sokat visszavetettek, meggondolva, hogyha már sokat gendolkodonk,Kit\'legyen értelme ia Egyenlőre azonban még virhatunk. Gondoskodot rólunk az Isten. Vékonyrétegü havat bocsátott le a földre, melv igen jó világító materiának bizonyult. Félő azortbaa, hogy a közönség annyira hozzászokik e vilty gossághoz, hogy még nyáron is kívánja — a havat Nagykanizsán, mint hallom szintén czé(i szerű világítás van az uj uton. A fehérre ma] szelt oszlopok. Vájjon Kamcsatkában vannak-e ilyen modern villanyvilágitási eszközök? -n Szeretnék megkérdezni egy oáavaló. embert
Keszthelyi Krónikás.
Szaváry Jenő máv. tisztviselő, Ssaváry János nyug. mozdonyvezető fia, Zágrábban el-jegy este Holfmann Katalin kisasszonyt Korpavárról
- önr. Zadubinaaky Lajosné úrnő, mint a „Ker. Jót Nőegylet" elnöke, felelős szer-1 kesztőnknös intézett levelében kijelenti, kegy lapunknak a „Karácsonyi vásár" lefolyásáról szóló közleménye, abban a részében, ahol juJ ó • fáradozását kiemeli és felőle dicsérŐleg nyilatkozik, — nagyon téves; mert ő kizárólag csak magával a szegényügygyei foglalko-1 zik; a mulatságok és eféle dolgok rendezését a fiatal női gárda végezi. — Zadnbánszky Lajosné urnő .szerénysége iránt való liszteletünk követelte, hogy levele tartalmának est a részét — mindén félreértét elkerülése végett — a nyilvánosság elé hozzuk.
. — Papválasztás. A zalaegerszegi lutheránus egyházban három verseny prédikáció után a választáson Porkoláb Gyulára és Tóth Kálmánra ugyanannyi szavazat esett a sorshúzás utján Porkoláb Gyulát választották j meg lelkésznek.
— Ssilvautsri malátáitok. Aa év éjjelén volt vígság mindenfelé. Mínden táiw» egyesület, — amennyire éppen WH|frM, — saját helyiségében ősszegyüjté tagjait, 4—1 csaladias együttlétben bucsuztaaaák aa tendőt és köszöntsék az ujat A szil* mulatságok sablonjától elütött a Polgári Mgwlat eatélye, ahol a megjelentek igazi-műélvezetben részesültek, mi főleg -Bonyhádi Antóffia k. a. érdeme, ki művészi énekével magával ragadta a hallgatóságot — Caótí Márk tanár egr boldog emberről tartott rendkívül érdekfeszítő felolvaaást Saller Aladár zongorán matatta be ügyességét az Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája pedig szép prodnkáókkal tette az estét .kellemessé és kedélyessé. Jélen voltak: dr.BentzikFerencné, Blau Bélán^BöhmMárkus-né (Pécs), Böhm Emiiné, BefUheim Győzőoé, Dobrovics Milánné, dr. Fábián Zsigmondné, dr. Fodor Adolfné, Fischel Fülöpné, Gstettner Vilmosné, dr. Hajós Sománé, Lőwe Adolfné, Maárné Belua Milly, Miltényi Sándorné, Mathea Károlyné, Mezei Pálné, Saller Lajoané, Strem Károlyné, Sebestény Lajosné, Tóth Györgyné, dr. Tuboíy Gyuláné, Bonyhádi Antónia, Csen-ger Terka, Farkas Jolán, Lőwe Elza (Szombathely), Matolay Etel, Nagy Matild, Nyuli Mariska, Saller Ilonka, Szalay Gizi, Sebestény Kata, Tóth Mariska, Tripammer Etel
A Caalno-ban igen vígan voltak. Pengő jókedv uralgott egész hajnalig. Jelen voltak: Blau Béláné, dr. Blan Simon né, Bettelheim Gvőzőné, Böhm Markusné(Pécsi, Blau Lajosné, Blumenschein Vilmosné, dr. Engel Sándorné, Fischer Sándorné, Grfinhnt Alfredné, Lőwy Adolfné, Lengyel Bemátné, Kaiserling Jolán (Budapest), Maachanzker Mórné, dr. Neumann Edéné, dr. OUop Mórné, Rosenfeld Józsefné, dr. Rothschild Jakabné, dr. Rothschild Sámáné, Rosenberg Richárdné, dr. Schwarz Adolfné, Schwarz Gusztávné, Stern Sándorné, Weias Ferencné, Weísz Tivadarué, Bartha Rózsik a, Grűnhut Luci, Deutsch Ilona (Béca), Lengyel Margit, Maachanzker Fanny.
A Társaskör estélyének fényt éa kedélyességét a következő hölgy kossora kölcsönzött: Cech Józsefné, Hiemesch Frigyesné, Maárné Belus Milly, Maurer Károlyné, Marasd Tibor-né, Nagy Valérné, Pallaghy Dezsőné, Pleheisi Gusztávné, dr. Plihál Viktorné, Stirling Sándorné, Schmidt Frigyesné, dr. Tuboly Gy aláné, Tabajdy Kálmánné, Véber Károlyné, Vioaz Ferencné, Vécsey Zsigmondné, Weis Józsefné, Köhler Nrna, Nagy Mariska, Nyntí Mariska, Stirling Marianna,Törők Ferike, Weis Evelin.
— A népkonyha jótevői. Ujabban a következő adományokat kapta a népkonyha káaa-pénzben: özv. InkeyKálmánué (ligyácz) N. N. ao ao kor; Schleininger Johanna. dr.Sxekercs Józsefné, Wusztl Lajosné 10-10 kot, Miltényi M. 3 kor. ogyáb adományok: Sommer Ignácné *) kg. bab, Altatldter Zsigmond (Rigyácz), 5 asák burgonya, őzv. Szalacsy Farkasáé (Vente) 5 zs. burgonya, Sommer Sándorné 3 zsák bar gonya, Klein Iliésné 10 liter ecet. Csizmadia Vilma 15 kg. liszt, Stern Sándorné 4 m. tűzifa, JCÖhler Nina a zs. burgonya, 10 kg. riaa, 10 K. köles, Lang Miksáné as koszorú hagyma, |xs csomó zöldség, Grűnhut Alfredné 50 kg. bab Joszifovich Milivojné a zsák burgonya, Inkey Kálmánné (Rigyáci 4 zs. burgonya, fél zsák dió, Gross Miksáné 5 kg. só, 5 kg. lencse. A szives adományokért hálás köszönetet mond a népkonyha elnöksége.
— Kösvaeaors. A »Magyarországi Munkások Rokkant- és Nvugdijegyletéi-nek nagykanizsai fiókja 1903. december bó 31-én szilveszteri közvacsorát rendezett a Polgári Egylet földszinti étkezőtermében, melyen a tagok és érdeklődők ssázan felül vettek részt A kftzvacsora 9 órakor kezdődött Ezt megelőzőleg Szalay Sándor, lapunk felelőa szerkesztője, mint a nagykanizsai fiók védnöke, szabad-
Elismert legjobb 4a leg-
>áii idény. ír Szénásv Hoffmann és Társa
szolidabb ciég, hol aa
I gnlvnmknlmn trnr.R p.rAnn dn *
D .......................
Ij selyemkelme, gazé, orépede " \' utolaó újdonságok mindig
_ cbine, csipkeruha, csipke é. selyemáruhfcában -S raktáron vannak.
szallag szüksögletét a báli idényre BUDAPEST, IV. BécSÍ-UtCZa 4. - illik NfmUl
Najfrkanúwa, vasárnap
7+1* 1. scám. |4. lap]
1904. január hó l-áa
előadást tartott a tárudalom munkásrétegének múltjáról és jelenképi helyzetéről, a •Magyarországi MunkiUok Rokkant- éa Nyug-dijegylete. humanitárius milliójáról s a tőke és munka\' viaiouyában fenállo ellentéteket majdan a megar,(intető általános entberszere-bitnek, a testvériségnek világmegváltó diadaláról, amikor nem leis bérharc, nem kel) semmi erőitak; mert mindent kiegyenlít a szeretet űdvösitő harmóniája. Vacsora kőiben SUiatr Fülöp, ^elnfik mondott lelkes felkö-szöntőt a védnökre,
— Női ipariskola tervesése. VlJorSiniuűt úrnőnél az ő meghívására a napokban tan-férfiúkból álló társaság gyfllt egybe s nagy, érdeklődéssel haligatta meg Steianr Janka áll. el, iskolai tanítónő felolvasását, mely kiváló ügyszeretettel megírt és beható tanulmányo-sásról tanúskodó felolvasás tárgys egy női ipariskola tervesése volt. A kétségtelenül igen szép és dicséretes tervezést a társaság-nagy tetsséssel fogadta, és végfll abban állapodtak meg, hogy a kiváló fontosságú tervesést felszínen futják és megvalósítása iránt a talajt minden iránybau egyengetni fogják.
— Torma Tóni itthon. Külföldi körútjáról visszaérve, Tormn Tóni anépsserűcigáuypri-más újból sserveste zenekarát, mely most ta jól képzett tagból áll, ugy hogy a zenekar ugy a báli,- mint a hangversenyteremben derekasan megállja helyét
— Deákok mulatsága. A nagykanizsai főgimnázium ifjúságának január lió 17-én tartandó hangversenye* estélyére már serényen folynak a próbák és egyéb előkészületek.
-- A horgony Pain-Expellcr (Richters
Linimentúm Cspsiei com.) iian uépszerll liázi-ssrrré let1, mely számos osládlmn már lObb mint 84 év tfta mindig készletben van. Hátfájás, esi-pAfájdalom, félfájás, köszvény, csúznál stb.-né n Horgooy-Pain-Expnllorrul való bedúrzsölések mindig fajdalomosilapiló hutást c\'éstek elő, sOt jár ványkornál, minő: s kolera és hanfóhas-V\'lya* as alleelnok Hain Kzpelierrel való . bedflrzOléeel mindig igen hasznosnak bizonyullak. Ezen kitünfi házister jóer«dmt)nnyel hasznAltaiott az influenza ellen is ta 80 (., 1 k. 40 I. és 8 k. árban s 1 g-tübb gyógyszertárban kspbntó, de bevásárlás alkalmával mindig határozottant „Riciiler-fólo Hor-fpaj-Pain-fizp*líeM< vagy •Hioliter-féle Horgony Limmenl\'-et tessék kérni és a "Horgony« rt&-jegyre figyelni kel\',
— A hévízi vendéglős áa főpincére. A vendéglős és a főpincér között nagyon gyakori a nézeteltérés. Szaporán, gyanúsítgatják egymást, hogy duplán fog a krétájuk s a végén ritkán derül kijkinek van igazi? AVaasz Ignác főpincérnek is akadt valami afféle a. gazdájával, Ludvig Ignác hévizfürdői vendéglőssel, aki állítólag égy károsította meg, hogy a napi szelvények közé már elszámolt szelvényeket kevert, amiket neki újból meg-kellet fizetni Krausz ardolgot megírta egy szaklapban, ahol nem éppen áradozó melegséggel ajánlotta a hévíz-fürdői vendéglőst I kartársaínak a figyelmébe. Sajtópör lett az \' ügyból, amit minap tárgyalt a budapesti bnn-l tető törvényszék. A tárgyalást azonbau tanuk I beidézésö végett elhalasztották.
— Befagyott a Balaton. Balaton minden J télen befagy, de rendesen csak a tél közepén | Most azonban, hogy néhány nap óta hirtelen erős fagy támadt, már jégpáncél födi a magyar tengert Keszthelyről táviratozzák, hogy az egész Balatont négy centiméter vastagságú jég borítja s máris gyűjtik a jeget a jégvermekbe.
— Ki akar egyéves önkéntea lenni? Bizonyára van olvasóink kőzött sok fiatal ember, ki annak idején tanulmányait félben-
hagyta s igy a 3 éves terhes katonai szolgálatnak né/, elébe. Debrecenben már évek ota sikeresen működik az országszerte kitűnő hírnévnek örvendő Licbtblau Albert-féle miniszteriieg engedélyezett katonai előkészítő tanfolyam (tanbizottság: edeoi Draugenzt J, ny. ru. k. honvédezredes és Mavr Adolf -Jtjj. es, k. őrnagy) melyben azon inak, kik meg sor alatt nem állottak foglalkozásukra és elökészültségükre való tekintet nélkül megszerezhetik sz egyes önkéntes! jogot Felvilágosítását és prospektust készséggel küld btclrllrlftii Mbor.t igazg OchifiCttL #
- RENDŐRI HIRJK. Rejtélyes pénz A rendőrség a múlt héten letartóztta Mur.ai Dániel és Milomw Gábor csavargókat Meg-motozásukkor néhány száz korona készpénzt találtak aminek eredetéről igen zavaros felvilágosítást adnak. Valószínű, hogy valami nagyobb bűnügyben szerezték a zsákmányt A nyomozás folyik.
KSig&id&iág.
- j( hell állalvásárok besiftnfetve. N agy kanizsa város rendőrkapitánya hivatalosan közhírré teszi, hogy Hslatou-Magyaród község-bén fellépett járványos jellegű ragadós száj és körömfájás miatt a heti állatvásárok városunk területén is beszüntettettek. A tilalom nemcsak a szarvasmarhákra, hanem az összes hasított körmű állatokra kiterjed u. m. sertések, juhok és kecskékre. Miről a közönség értesíttetik.
Nyilttér.
Rosenfeld Irén v Ifj. Weisz ígnácz
J^agykanizsán — jegyesek. (Jrtinden külön értesítés helyett)
HIRDETÉSEK.
,LUCCA\'~
likőrök királya, az elöke őaégek
kedvenoe Kapható oaakia iliiiiili iiliiikkii k MUhUn.
,.LUCCA -társaság
NiMkirgfeM. VsiérképvIaoKstg Magyarország részire :
llistl is PERL
■ itopsN,
l SzaMaif-téi I
Teleion 86-60.
Kapható Nigykanlts&n és minden elsőrangú csemege .„ üzletekben 68-18
lillkui fiilimili: HAZAT Ullll, BIIAKST.
iseessaKggi
A IMoeit«r-M<«
Liimiit. Cm. cm
tmpmj • Fata - txpaiiar aniU kipróbált Udvar, s mttj mtr tíbb aiDt M é>r óta s» WskatóMSnsölMl AíImM I tantér* taall ta —tmrnüá. IntM. ttUaraM atéoaaéak matt mmmm bráiiiriáeknr fi ritoealt W-CTünl ta csakis eredeti iiegekta doboeok b*o > „tareeef" rtéjamjti ta tjmr uzófflegj stasal forad-jaakaL - 80 t,íí401taIk. árban a legtöbb gjóffwM/ürbm kanbaU. fínitár Tőrök József gyópasertasMl Budapesten.
tmif.kiutku,
mim M Ur. *inH <aiMMt . SeiehUdl. -
SZŐLÖLU6AST
ültessünk mindin híz mellé 6a kertjeinkben föld- 6a homokarlajon.
Erre azonban nem minden szAlóhi alkaltnae, (bár mind knasó természetű) mart nagyobbrésza ha ■agaé is, termést nem hoz, ex ért eokan nem értek el eredni, ojt eddig. Hol lugasnak alkalmas fajokat fiitettek, azok bAven ellátják htokat u egész szSiCérés idején a legkitűnőbb muskatáljr és máe\'édej oílSkkel.
A ntll hazánkban nund- nólt m-gterem a llatM elv hát, matnek a feia iiaUsU a laeaaakélyehh (eaéniéa jel felaeveuieU) aem volaa, cxeakiTül más épSlelakaa>. keitakaek, kariléeekaak «lb a legremekebb aisse. aaél-kai. hon legkereeebb helfet M elfogta na as egyébre használható réaiekbfll. Ka a legháUdatorabb gytoStea, mart minden évben terem.
A fajok iemartatéeére Tooatkoai, tiiin Itsmeaih kaUlogn bárkinek inrna és bérmentre kSIdelía aaf, aki cimét egy leTelesSlapon tndalja\'
S87—lt, Cal.aai
(mllttí alti tziliaitfiafklH In? U«i i. % UWfU
Minden családnak
uját jól Mfofott érdekék ea eeaUe e
Kathreiner-féle
Kn«ipp-maláta kávét
pMéhal
eu*
*.......
i í-nt
c: yyecm^hfuhe, c.iipó- és kalapfahiár q legnagyobb vóiontckboiw legjobb minőségben, legmérsekeltebb árakon
ásáflási (Oííás ! V lfl- WEI5Z IQNflCZNflL Oagyhanlzsán
Erzsébet királyaé-tér I. szám.
Alulírott bírósági végrehajtó az i«.si. évi"" 8-t értelmében ezennel közhírré nagykanizsai kit\', járásbiróság-V. r232./1. számú végzése kö-
HCERGDR
vá ItóUzleti részvénytársaság BUDAPEST, V, Fürdő-utcza 8. ss.
%f«i rm elad >
vidéki takarékpénztár- át bankrészvényeket, özeden nam Jegyzatt papírokat éa azokra, valamint n«in<l**u e^j^h
értékpapír ós sorsjegyre igen előnyös előleget folyósít.
luk m tázidiiifakaaa tiikuii (ilnl jmtiinl íijjn W*»ll. BANKOSZTALY SORSJEGYOSZTALY. VALTÜÜZLET A m. kir. aiali. ositályaor-jálék főelárusiUilielyt. Sarsjagyak ciaksfy kivi ríizliilijteirí, iiftjfói I8riji|rtíriu<|ik. Sarajaiyfeiztoiltáa: legolcsóbb díjszabás klránatra bérmeiítve ftóvid lerélctim: MEROUR, Budapest, FÜRDÖ-UTCZA ■■■■ Részvénytőke korons I.OOO.OOO. ■
80°lo-os Eczet - szesz
I- fs beíó\'tf-eczcí hésziifehez.
A k&wl\'to egyszerű, 39 vagy 84, ▼Hry M l«t<*r- kviivÍKb^-cmtüJik 1 liter 80 f/.á/alrkos ec/etnze*/.!
A heWtt-«cet í\'líiálliíásáho/4 tMzŐ-lep felforralt \'M azulán luhüttitt kutvis / ajánlatna. A* <w.eta*eM éa az abból-készített ec/H m-m romlik Ezzél az ecxattal kés/iiwtt bejött n«\'m penéate-Hik, nem havimvo.-lik 8/áiooaan elia-merték kitun«1 Itatását.
MegreaédhctA • Irivvtktitf cslmsa 1
R. WR/1T5CHK0 hereshedő
Peti a u (neun Poítqebaude), Steiermorh.
o « rs
> z x re O r? ló-* o
r
9 n O
2
ia ■
Ef j liter éra t korona.
.Postai szétküldés I litertől kasáve.
2352 903. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1HN1; évi rLX. t cz. 103. j\'"\' teszi, hogy a nak 190^. évi HBH vetkeztébeii dr. Rothschild Samu 11 kanizsai ügyvéd által képviselt Skergttla Gyula nagykanizsai lakos javára. Borondi Józscí kilimáni lakás ellen 300 kor. s jár. erejéig ,1003, nov. ai-én foga 11 atositott biztosítási végrehajtás utján lefoglalt és 1040 koronára becsült 1 drb. 6114. számú gőzmozdony, 1 drb 3971, számú cséplőgép és 1 fűrészből álló 1*rigóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1903. évi V. 1232/3.. számit végzése folytán 300 kor. tőkekövetelés-, ennek 1903. évi nov. ro. napjától-járó 6% kamatai,130/0 váltó dij és eddig Összesen 89 kor. 65 fillérben bi-rTftiag már megállapított költségek erejéig Morgáuyban, á helyszíneit leendő eszközlésére
1904. évi január hó 12-ik napjának dél-utáni 3 órája
batáridőül ki tűzetik .éa ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi IvX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpéuafizetés mellett, a legtöbbet igérőuek becs.áron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 1903-ik évi december hó 26-ik napián.
Maximovits György 3—1 \' kir. bir. végrehajtó.
Drezdai Motorgyár R -T.
v f*r
(ezelőtt Ilii le) fíó\'U telep és műhelye.
Gellért Ignáéz és társa
lliatlii|H\'«(, II Trrén-kllrait 41.
(Telefon It •(.)\'
Ajánljuk aa olWmorl Wjolrtv teutttMeteeehb, leytar-tóeabb yyártásu álresMlrti,Mk««/»l si n»o< urukat, loko»»ioT>U«kut «*« Nsénfás frjlraslns (ffurraterrs) meiéreltat.
8000 gép a legteljesebb megelégedésére szállítva.
Ma)omütouin\\ daráláara, takarmánykamrákba, lej* gazdaságoknak, fayágásltos, 4riaenieléare; cs^p-lésbcx éa adudén más gitidaaátfi éa ipari lunnkáho* a legjobb ftieinerö. A drezdai motorok minden versenyvixafáiaton <Hi kiállításon a lugelaft dijakkal lettek kitftnlatvo.
Krdvrző Isetéal felléielek \\
LrgiarBiifhbmfBi íjélálláa I!
Uj! Badapeaivn lomüheltft rtndextünk Uj f
Ím dre*d*i művezetővel sxt{r**J<>Akel. 888-10
Nagykaniwa vasárnap Zula I. aiám. (5. lap) * 1904. janiiAr hó 8 án
I r ■ — -------------!-r
. J1"^!!!-. I ... ^ ••J*1 \' 1 CABAI k Y(tl M ateaatési IraéAJa által, I »»e|aeaT5fCI3rT| Lflkllswrsliseégl | » > w ú m m • m m kl\\ á r ó I • m LCUlULU^O I U Lfl rnmúmymmt Ba. | Nwlj__J
^VJWSfr^ \' V^FüOügVfe^y <8 C*tiz ELUN ÍIOfllKIRgaiBB~~HHIH
ctZjSHI />í ^ * 1.. I • lauraNEH-féu J A Kisbirtokosok
Mcssriíi«r fAKÁtOli —n
\\ ^^fl-\'j^JI Df IHADCCTCM f I Qvrffg U Unronn* lit* dvfg l kor. 1 Bl kareaátél kuiva li MMlMfl^
^WCzil DUUArCDlClN. I rflrsktár: KOHOYi • 1i\\6<JVSZF!HTAH. Budapeit CaMn-t*rJ| lerét-klUOeUst **
\\AMI BlfAraaca k^ati WniiQ ¥ai ——BBB 11 ll Ilii ll»cg=\' 11 \' J imi tauena*ws r -1 nir ^Lpg^j^fl
.. • ii II pirsilsn |6ilurd^y«l. lígmo.Urnrhh faivAlóéumnoui ^r1 ll fokk ll i jiin>i« wosc wa^TAan m*m*m, mupn
k rrű jJJ ll uisplOrtlAklitl. pompás é•flnyv»^ I • itóccaiNvefoi . T I L-imiZf NOfiMlaataMtuTvii JJ • • •" ^ JJ • • JJJJ^
xSSnvl tJS<odákl<j>l\' kJ- i% kádtordflkktl. I * f r M| Mm e ! t \\ || V
| I -200-^nycirntt Iskóitebivsl. I I/J D A V VF| F S TTA R S A \'*******itnáiM * ** PJjJ jjj
I Prospektus kivánotra I * * * lilIXÜ T\\ Bővebb ftlvtléfosHási u intézet "I
qc I ingyen és bírmcnívc. I BANKHÁZA; BUDAPEtT. ANDRASSY-ÜT 60. diJfflcntesen atf. ■ " ■
M I I L J " é "Ve*. Iv. HM. h*ir*. 1
fB ^ ^ f 110,000 s0fsj»fv, feft,000 nyer, — Nyí"«mény«tr ő«>t»f 14^SSi,000 >afQf»s,a jjgggp^jjg^ji^^gB^j^jySBB^^^jp^^J I
"é I § HÓTF.L|j^ | ^SZfljLOM g ?f !f 4J11 j [fg |l] 11 f "TJ ]| ||
lí ÍRÓGÉP^HJ fanuinflmr .3 ,>5 rxwr\'^rinr^tri: í^üJ modellje í||v hajfestő^ERREU /FH|
| u # a, t R e T 6 a T ,T s > El
ŰKLiveNri FERENCZ^QfTggrajTgggl s-rssf^-tas-Ks flT
VI y »snd«9ie» sisdrsiifM sttannsl \\| ■ ■ * I i* in ^ B Mtcmnnfln és >sfs<sri
^ #\\ f Butfspecf, V!., Andrilíy-út 39. M ! f5 Cfllf 1 1% « S^T QT CI b" KOVÁCS J. fdváresl ereoa f 3 WVH I MM aut* smk #• 1 í^i K &ÖT .tDaior. e, ^..ö^r ^itiia | T
S fii ^mmf^^^ím
-•rt\'*\' "\'iu^ hm MOTORGYÁR W = g\'E
ty hvvF* tentht-HMM !.-«.»*«».-* /JJÍ BUDAPEST . ^tpv BÉCS vJ t m ?
BVzí Balassa Kornél PX",1-,......m^IMÍ _ . D . x ff F i j
OS a. Benzin- és WmiiSeS^ 0 Benzin- és 11 - g |
« = « ^ " " ^ iTnV\\ * ^ ll peirolin- " WmW petrolin- [.fg!
\' jftV^t\'-\'":-ll m°t0r0k ilK . lokomobilok
Ü.k B Sziwégáz-moiorok 2-3 fillér Üzemköltséggel| I § > |
S^S I" ^ ***** ^ A| tají kratotl gdIéM - ElsiMi gyártmáuj. - KM tM felliltltL W R-
^-—VS—.-ít^ J
Nagjkaftiua, vasárnap
Zala 1. HáM. |4. lap)
1104. január hó S-áa
előadást tartott a társadalom munkásrétegének múltjáról és jelenképi helyzetéről, * a Magyarországi Munkások Rokkant- él Nyugdíj egylete • humsnitárius missiőjáről a a tőke és munka vluonyában fenállő ellentéteket majdan a megszűntető általános emberszere-tétnek, a testvériségnek világmegváltó diadaláról, amikor nem len bérharc, nem kell semmi eróstalc; mert mindent kiegyenlít a szeretet üdvösitő harmóniája. Vacsora közben Steíner Fülöp, elnök- mondott lelkes íelkö-ssőntőt a védnökre.
— Női ipariskola tarveaáa*. V/rfor Sarauné úrnőnél at ő meghívására a napokban tantérfiukból álló társaság gyűlt egybe s nagy érdeklődéssel hallgatta meg Staíaor Janka áll. eL iskolai tanitónó felolvasását, mely kiváló ügyszeretettel megirt és beható tanulmányo-sásról tanúskodó (elolvasás tárgys egy női ipariskola tervesése volt. A kétségtelenül igen szép és dicséretes tervesést a társaság-nagy tetszéssel fogadta, és végQI abban állapodtak meg, hogy a kiváló fontosságú tervesést felssiuen tartják és megvalósítása iránt a talajt minden iránybau egyengetni fogják.
— Torma Tóni itthon. Külföldi körútjáról visszaérve, Tomit Tónr a népszerű cigányprímás újból szerveste,zenekarát, mely most iá jól képsett tagból áll, ugy hogy a zenekar ugy a báli,- mint a hangversenyteremben derekasan megállja helyét
— Deákok mulatsága, A nagykanizsai főgimnázium ifjúságának január hő 27-én tartandó hangversenyes estélyére már serényen folynak a próbák és egyéb előkészületek.
— A horgony Paín-Expeller (Richtora Linimentum Capsici com.) igául uÉpszeiü liOsi-szi\'rré let\', mely süámus cmiÍAdbun már több mint 84 év dia mindig készletben van, Hátfájás, osi-
Cdalom, féifijás, köszvény, us&znál stb.-né a _ooy-Pnin-(í*pBllorroÍ való bedórzsölések mindig fsjdelomcsilspilö hatást ic\'éetek elő, sőt jár vánjkornál, minő: s kolera én hAnyóhavtolyAs, az aliestnek Pain-Ezpelierrel való bedűrcólésel. mindig igenhnaznoanak bizonyullak. Ezen kiiQnn háziszer jó ersdmilnnyel használtatott az isfluenm ellen is ts 80 (., 1 k. 40 f. és 8 k. irbss s I g-löbb gyógyszertárban kephntó, de bevásárlás sl-kalmávul mindig hslároioitan : „Rirhler-féle Hor-göny-Puin-Expü110rl« vsgy > Riobter- féle Horgony Linimenl<-et tessék kérni és a jegyre figyelni kél1.
— A hévízi vendéglős és főpinoére. A vendéglős és a főpincér között nagyon gyakori a nézeteltérés. Szaporán gyanúsítgatják\' egymást, hogy duplán fog a krétájuk .s a végén ritkán derül ki,|kinek van igaza? ATnivz Ignác főpincérnek is akadt valami aíléle a gazdájával. Ladrig Ignác hévizfürdői ven- j déglőssel, aki állítólag égy károsította meg, I hogy a napi szelvények közé már elszámolt í szelvényeket kevert, amiket neki újból megkellet fizetni. Krausz a dolgot megírta egy szaklapban, ahol nem éppen áradozó melegséggel ajánlotta a héviz-íűrdői vendéglőst! kartársainak a figyelmébe. Sajtópör lett az | ügyből, amit minap tárgyalt a budapesti bün-l tető törvényszék. A tárgyalást azonban tanuk l beidézés* végett elhalasztották.
— Befagyott a Balaton, Balaton minden télen befagy, de rendesen csak a tél közepén Most azonban, hogy néhány nap* óta hirtelen erős fagy támadt, már jégpáncél födi a magyar tengert Keszthelyről táviratozzák, hogy az egéss Balatont négy centiméter vastagságú jég borítja s máris gyűjtik a jeget a jégvermekbe.
— Ki akar egyéves önkéntes lenni ? Bizonyára van olvasóink között sok fiatal ember, ki annak idején tanulmányait félben-
fta
hagyta s Igy.a 3 éves. terhes katonai szol latnak néx elébe. Debrecenben már évek sikeresen működik *z- országszerte kitűnő hírnévnek örvendő Mchtblsu Albert-féle ininiszterileg engedélyezett katonai előkészítő tanfolyam (tanbizottság: edeoi Draugenzt J. 11 y. m. k. honvédezredes és Mavr Adolf ny. oh. ki őrnagy) melyben azon inak, kik még sor alatt nem állottak foglalkozásukra & elökészÜltségűkre való tekintet nélkül megszerezhetik a7. egyes őnkéntesi jogot Fel-világosi tását és prospektust készséggel küld Uchtblau Albert igazg. Debrecen.
RENDŐRI HÍREK. Rejtély** pénz A rendőrség a mult héten letartóztU Mur.ai Dániel és Mlloaow Gábor csavargókat Meg-motozásukkor néhány száz korona készpénzt tsláltak aminek eredetéről igen savaros felvilágosítást adnak. Valószinü, hogy valami nagyobb bűnügyben szerezték a zsákmányt A nyomozás folyik.
KSig&sd&iág.
- f. heti illatvásárok beszüntetve. N sgy-kanizsa város rendőrkapitánya hivatalosan közhírré teszi, hogy Balaton- Magyaród községbén fellépett járványos jellegű ragadós száj és körömfájás miatt a heti állatvásárok városunk területén is beszűntettettek. A tilalom nemcsak a szsrvasmarhákra, hanem az összes hasított körmű állatokra kiteljed, u. m. sertések, juhok és kecskékre. Miről i közönség értesíttetik.
• Horgony* véd-
Myilttér.
Rosenfeld Irén Ifj. Weísz Tgnácz
— JíagykaniMán — jegyesek. (Jvtiitden külön értesítés helyed.)
HIRDETÉSEK.
.LUCCfl\'"
likőrök királya, az előUe őséfak
kedvenoe Kapható osakis
tliiíiiii bWhi k kMUattk
,.LICU"-tírsisíg
ISmmi bu nbsii. Vozérképvlíulöatfl Hajyaroraiág rlnlri;
IlISCj íi PERL
■ aés^isl,
f. Szabadtál tii I-
Telefon 86 — 60.
Kapható Nagykanlzián és minden elaSrangu csemege üzletekben tB-ll
lillkiii lliliriiiü: IliUl KALMAN IIIAPBT.
A RlohUr-féé*
LI1IB8BÍ. Cm. cm
fjrif) Iripi mii Óbb 1
,aéUb_____
__mini 34 ít éta w
Mtb*btbo«l)n»«UrilinilmnlA Hantéra* ntall és .
Intá*. Méaysbb «téatteSek_
mmm beráttarlsekoróraloeeS
mrtlnk 4s osakia eredeti ÉngefceZ áobowk bu > „ler|eef" *ét\' » *JM»r aúfi»fnikm jnnkeL - 80 i,lk.«í.és árban i legtöbb grógjaMftlrhaa kapható, ríraktár Tőrök József cjócjriw Budapesten.
filcilirF.it is Itru,
mim M Ur. «Snrl ntUMk IVudolaladt._
SZŐLÖLUGAST
ültettünk mindin húz mellé és kertjeinkben föld- és homokarlMfon.
Erre azonban nem minden aidtd&u alkalmas, (bár mind knezó természetű) mert nagyobbrésze ka megaS is, termést nem hoz, ezért aokan nem értek el eredményt eddig. Hol iugaanak alkalmas (ufókat ültettek, azok Mten ellátják házukat az\' egész szAltéris idején a legkitűnőbb mnskaUUy és más\'édes ezSUkkd. A ezfilS hazánkban mindt-nQU megterem s
oh ház, melynek a fala meilsU a legcsekélyebb gonénata •al feUÍevolheU) aem Tolna, ezaBUTtl zais ésllelsHet. kfrtekn-k, karítéaeknek atb. s legremekebb alaae. aaél-kal. hon legkareMÖb helyet ia elfogta *a az egyébre haesnálhat* réesekbOL Kz a leghál-datorabb gj*m«lca, mert minden éebra larem.
A fajok lamerletéaére ronatkozi, azinea fénmomata katalogaa bárkinek ingjea ée bérmentve Uwa meg, aki címét egy leeeleaMepoa ladalja.
M7-1I,
Csl.mai
(imIIüu tdlMMijtÉp fafl Ufl).
Minden családnak
Hjit jél faUdgott éidekékea mmkkt a
Kathreiner-féle
Kn«ipp-malita kávét
■etaáu pédékal beaeBéhte a -*-J—f\' kiilMilkiii


ttM
llgöüitóöüü fl ..... ^_ mJ
iii- c; ^jztir^hruha, czipő\' cs kalapfahiór q legnagyobb uaiaszlékbon, legjobb minőségben, legmérséheltebb -árakon
iq. WCI5Z IQNÁCZNÁL nagylunlz«án
Erzsébet királyaé-iér l. szám.
közhírré kir. járásbíróság* szánw vfőzése kö-
MERCDR
váltéüzletl részvénytársaság BUDAPEST, V , Fürdő-utcza 3. sí.
vfH ri elíul \\
vidéki takarékpénztár- ét bankréazványakat, tdzadén nem jegyzett papírokat éa azokra, valamint inimleu fgjéb . . értékpapír és sorsjegyre igen előnyös előleget folyósít.
liik- ú tiiriiftffittM iifáa»rl ftliiljiuUitil iafyaa ni<|il. BANKOSZTÁLY. SORSJEGYOSZTÁLY. VÁLTÓÜZLET A m. kir. agai). oafUlyaor-játék föelárutitóhelye. Swtjtjytk caakély km\' rsiílilfi.ífíira, íifajoi MnjiiftáriiMiik. Sorsjegyblztositás: legolcsóbb díjszabás kívánatra bérmentve Róvid levélczím MERCUR, Budapest, FÜRDÖ-UTCZA 1 Részvénytőke korona 1,000.000. —
80°lo-05 Eczeí - szesz
élei- ás beífill-eczel híszilfóhez.
I A készit;1* rjryszeru, 39 vagy 84, / vagy 14 liter kutvfolw öntünk 1 liter r wstíunhknS Mwmwil ,———77— I A beíőtt-Mvet tMNitfö&hoá előző-I leg felforralt ós azután l«mütött kutviz I ajánlatna. wzeüjztííiz éa az abból készített eczet m»m romlik Ezzel az eozattej készített befőtt nem penészedik, nem savaöyoílik.. Hzáraoaan\'ells-merjék kitúnfl hatását. Mefreadplhctrt » kAvctfteiA czimen:
R: WRflT5Ct1K0 kereskedő
Pcttau (neuw Postqcbaude). Steiermorh.
Bgj liter Ara. /flS) p0§ul ■«*tasidé®
I korona. I lltartól ktuín!
2352 903. vcgrli. száiu.,
Árverési hirdetmény.
Alnlirott bírósági véj^cfnrjtó^irz t8fh. évi L,X. t.c/.ioa. §•* értelmében ezennel teszi, bogy a 11 agykníi itsáT k n. ja rns m r us a g• nak 1903. évi V. 1232./1. számú végzése következtében dr. Rothschild Samu ukanizsai ügyvéd által képviselt Skergnla (!yul.il nagykanizsai lakos javára, Börömli József kiliuiáni lakos ellen 300 kor. s jár. ctfejfig. rao-j. nov. ai-én foganatosított biztosítási végrehajtás utján lefoglalt és 1040 koronára becsült 1 drb. 6114. számú gózmozdony, 1 drb 3971. számú cséplőgépén 1 föré.szből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai ki bíróság 1903. évi V. {233/3. számit folytán 300 kor. tőkekövetelés, ennék 1903. évi nov. 10. napjától járó 6% kamatai,. váltó, díj és eddig összesen 89 kor. 65 fillérben bíróilag már\' megállapított költségek erejéig Morgányban, a helyszínen leendő eszközlésére
1904. évi január hó J2-ík napjának dél-------------- utáni 3 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz, 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek beesáron alut is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 1903-ik évi december hó 26-ik napián.
Maximovíts György 3—1 kir, bir» végrehajtó.
Drezdai Motorgyár R.-T.
melóit Hille) fióktelep és műhelye.
Gellért Ignácz és társa
Hud*|»e*t. 11 Tfféa kinit 41.
(Telrfan lt-ftt.)
Ajánljuk at- l«yj<»hl», tökéletesebb, le$tnL*
tósabb benaliaiaaotuPttlaM.
lalteisio!»llolAMt éa Aafniáx frjlé*sló« (gviieratarea) matarahat.
8000 gép a legteljesebb megelégedésére szállítva.
Malomüiemre, i)arálaara, takarmánykiunrákba, tiy tfazdaaátfuknak, favágóéhoz, tisauieléere; c«»»p-■léshez és minden más guidaaági ipsn mwíkáhas u legjobb izemerö. A drezdai motorok minden teraenyviiagálalon éa kiállításon a legelső dijakkal lettek kitüntetve.
*Hr4tfs« Izetéal Ollételek !
LfiuirMAfbbmrite Játállás •!
Uj ^nudHpestea loműhelyt ívtubstiink Uj f
bs druidái inűvetetővtJ ás ftmtefökkeL 888-10
_L
»Nftgykaniisa vanárrmp_ r %A|a jap) 1904. janii Ar hó 8 én
"uiseáslgl _ I .v,\' 1 cabai k Yf llfl Mfaaiisi irosija iitai, I Saatsvsfgttséff 1 ■ laisilawiftuaaégt | >>K«m<b fcliár6l>> LuUrULlJ 1 ULfl —aap—t, ■wMXtysSwl S4. | htwig__J
^VJ^fSfr^ \' V^r* Ott ZVfcfr r <B i\'-utz ELLEN LEQBIKEHEStBB 1[ —- — ~1MHIH
(gjZjypj n A x í*. »Jt I • iam:aivKa-réio J á Kisbirtokosok ■hvM^
mm ( storliinhi ^ ^ jm if tf^tf? omito* mmmt* El fW] " "uil ti nyíri g TfW^f** V ^ Ef
^ • tÍÍH RITHAPP^TPIM ^ 1 u koíbnoi i<i» nv«>g i\'kor. 1 ksrsaátél ksiévs s4 MnMh^
^If^yM DUUArcö iCIN. jf |L ^ |!! ^ ^\'^I11 Ii K Budaptft, CaMa-tér. 1 , Isfél-klkUsélat astyril aláa
• • clílí iMratlan gósfür\\10v«l. Itsmodtrwbb I "TivU^itatwooi t anaiwosiwaPTAa\' *\'*m • m mtm»m$murn*
• S ^Sia tataptorddkkai pontpás Aivlayvit* • iwOatatNvstot • 1 \' I wV I ^r iMoriNtsataMCNTvci * • • • JJJJ* J • • • JJJJ* ^^jFfl
ioSiil ull0d4k>(l,< kö*é> ^ f *űr^ f 2: :í£T I S;: "\'\'^f^CT^j
i^ÖTfl 300 WnytlmM likdnobávil. l/\'IOAIVt?! ÍO HTA DC A fUft^aé jét^imi • í»yan B® ■■
Pretpaktui kívánatra a liIl\\/iLin E\'O lAKO/l Bővebb fcIvllájfoaHáat az Intézet M m mi
or Isgysa H bimtonívc. BANKHAZA, BUDAPEST, ANDRÁSSY-UT 60. díjmentese* ad. 9L| &M
9 I • L | ♦ d mí/y. ke, hu, (Mátut^\'i htift. «JH
^ ,110,000 >flM/»gy, (ft.QOO «y«f. — Nyfirtménv** MtMtti Í4>480,000 fcéfena.a
115 ite^^^milyh 11 i M w rEEHE^B
Á ^SáfiS^. Ig^niRÓGÉp ^g I (Sanniupmr
3,nJ : l^üJ modellje V hajfestő-SZERREU. 31 tT^
—......•..,. Igyi nicqielcnf! é ^ »|7|
= U ® vl.^^r^Mg PftOSPfe^TUST KÜLO £ ^éRfiYAfiYITAc IlJ
Svf3 Fklivényi PEREMCZ3mlÁI,T(flffitf Bfll S
y «<nM|l.t llltrll|« .rt.rmtt flP\'^*\' *^ \' \' -5 * HtftítMtt u <nM». tt^nMAit 33
I Biidapeot, Vt, Andríny-úl39. MJj^ Ríj ftyfl J>£ST ^bI t>* KOVÁCS J. lévtt.d •*».. ? □ •WaNI I k»m myu «UM Miu ÍM. TX**"!------ W1 M J* Fm-T BUJ I ^ f t^wfttr. * *ic*t.»Am;T m. «. i rit > •
fwV "Uh*,."fflE ,CWE"W flNPRflSSV\'UT lZ. ——I 1 o.
jv llP^^iiSlr ÍIÍT™1 ^TTc\'TTrr^ d -aTT^^f«11
lf I OSERS és BAUER If g!
pPJ fó G/.^C """"tlSÍSSfe^^ Vm motorgyár
5 ^ ijA\'ít\'^ \\ ^ tr> "v* *r k. i.- k. p«<i.r a.- k. jt^á BUDAPEST ^^r BÉCS írni;
f V S mSZJtZ Balas»a Kornél |jgy. ™ . ^ íf ? A S
ed v ff Benzin- és tiggsyaMS Benzin- és |\\ ? c |
S^S ^ l^SW^Üi petrolin- ° Mk^W petrolin-
pl OV^ o^yílmoiorok Mm, lokemobilok H V
11.5 I Szlwégáz-motorofc 2-3 fillér üzcmkfillséggel. S í |
.*** «*>* ^ A| EfflUl iííatel iMto. - ElsW BifHáj.- Uni btt fsilalá. W g-
^^Ig-L-JL-a^--_l i
Na^ykauiasa, vasárnap
Zala 1. szám. (41. lap)
/
W
1904. január hó 8-án
Legolcsóbb bevásárlási forrás 1
h
Dogyhonizőüp Razinczy-uícza 1.
H|4nl|uh a KII Idényre dúsan leiszerelt rahlárunhal
férfi-, női alsó ingeit, kötött\' és bőr bélelt hesztyflh, női sáloh (gyapot és zsanilia).
I, Továbbá
• ^ férfi és női czlpő rafttár 5 kOP. egész ÍZ kor.-íg nagy oáfasztéhban. ÍSj *í Hzoniduüi férfi,kijgh, galléroh, h^gjőh> fiyahhendőh, esóernyőh nagy oáiawiékban, j|ij Szolid árait, pontos és figyelmes kiszolgálás.

23
RNUHMH
w M M) m Nagy választék mindennemű kézimunkában.
Kgr cs4»s« ió le* kfdvs öip, uiini)«DÜll » f.Hg-UgjObb 4h IflKÍinonmbb (ntijtkt ai
Indra teát
kírf. — Kev»rék k legfinomabb obinM, indián <■■ ceyloni turtkliöl. Valódi cuk m eredeti rbouih--ltokban. KukUrsk fulrAgiiHzokoi) láthatók.
Főraktár Nagykanizsán Neu és Klein cégnél.
23999/1008. «a.
345-2
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Nagykanizsa város rendezett tanáosa a városi közvágóhiduál mcgüriHodett álla tor-, osi állásra pályázatot hirdet.
Az állással 1200 korona évi fizetés, 400 korona fuvar-átalány van összekötve, inulyek havonkint előre fizettetnek.
Magángyakorlat a vizsgalati időn kívül folytatható, amennyiben azonban a magángyakorlat miatt kötelesség-mulasztás tapasztaltatnék, attól a közvágó hidi állatorvos cl is tiltható.
Működési köre szabályrende etileg van megállapítva.
Az állás választás utján töltetik be, a választást a v. képviselőtestület foganatosítja, a választás élethossziglan tart, a megválasztott a v. nyugdíjintézet kötelezetttagja.
Felhívjuk ezok után a pályázni óhajtókat, hogy .oklevelükkel, — időközi — különösen közvágóhidí alkalmaztatásukról, születési idejükről és munkaképességükről szóló bizonyítványokkal felszeealt folyamodványukat legkésőbb
1904. évi január hó 31, - nax jáig
Nagykanizsa város iktatóhivatalánál adják be.
A városi tanács
Nagykánizsán, 1904, évi deczember hó 18 án.
VÉCSEY r • (MOND
polgArn >.;sr.
Cognae
Czuba-Durozier & Cie.
mnCZU 006NA0QTÁK, WWtlfMU
IfillÉil
felvétetne*
FISCHEL FULOP
könyvkereskedésében
iilMhrt iMm vtvflj* M ni l«cMllm am. k«fj ul
U lO»*.- HTIUtl lDt*««Ib«■ dij
MIlnmMtmi
S! ?!
1-5
« s 3
H .
11 h
Ajánlva elsőrendű orvosi takintáljektöl
Camis éa Stock első trieszti cognac-pároló intézete Barcolában (Trieszt közelében) ajánlja belföldi
Gycgy-cognacját,
mely frauezia módszer szerint, az általános osztrák gyógyszerész egyesület vizsgáló intézetének ellenőrzése mellett (Bécs) készül
Egy Üveg ára 5 kor., — Iái fivegá 2 kor. 60 fillér.
Kapható gyógysíerlárakban és minden «lsőr#ngu üzletben.
Vezérképviseld:
Sattler lózsei, na*yhanizsán.;
8B— M»
él II
\'I
Nyomatott Fia«hel Fülöp könyvnyomdájában Nagykanizsán. \' ,-\' fel SÉk^M f^mmmí
Harmincegyedik évfolyam 2 szám.
(urltMl<«|
vuMfete-kpii*\'. VImM rtií.f kk«7»-
>»n>ii)>iib»«.
A rnrkMU*\'*! MmI Uk.t upo. Unt i. *, 4—» In kht.
Ua iaüwaU t U» umIImI riaiira iirtlll Minim UaltBiny.
\' Kladóhlv»« t1 VimbfsiptM 1 fMil kki.j,
■ OTHkMléM
Helyközi telefon 103. útim,
jL
Politikai lap. Megjelenik NAGYKANIZSÁM hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
|lln..Mtl arak
U*" tm
Mltm
Hfpiém
• Lai -n
JflllMr pttiúora 40 SUtr
WImmé. nMM « WiMatn ••••tkMék riMM Majrrta**
itdwék* ÍN\'
l.raa«V«tlM l.f.l.k m
tll roftSwutk A
r*j— 1
tn M fUMr
Magykuriízsa. 1*104.
P#(«lli ntrkHili: lul*)r Bmmémr Siirllnillliri Krím
Csütörtök; január 7.
A tőke-gyűjtés ellen.
A töke-gyűjtés bein valami ro.se éa kényelmetlen foglalkozás, ha nem jár; nagyobb mértékű önmegtagadással vagy éppen nélkülözéssel is
Akinek oly bőven ömlik a jövedelmi forrása, hogy mindenre jut és azért ma-1 rad is ; az könnyen megengedheti magának a tőke-gyűjtés passzióját. Sőt ha kenyérkereseti pályája olyan, mely sem a sovány esztendőkre, sem agg korára! nem biztosit állandó megélhetési összo-get: kötelességo is a juvedel.net busásan öntő, kövér esztendőket tőke-gyüj-téare felhasználni
A becsületes, tisztességes, a szorgalomra, józan takarókosságra alapított tőke-gyűjtést senki sem kárhoztathatja;! mert az ilyen tőkegyűjtés mellett a gyűjtő egyén figyelme mimion irányban kiterjed óh gondoskodik arról, hogy azí ő tisztességes becsületes takarékoskodj dásdból se környezetére, se u társadalmi, oemes törekvésekre kár ne származzék- j Minden iránybaii ögyfciíczik kielégíteni az ő egyéniségével -zeniben formáihatói igényeket.
Az ilyen »ze l«mü őlcogyűjtés ellen, mely senkit és semmit meg nem rövi-j
dit vagy károsít, legíőlebb csak a gyűjtő egyén privát kény lmét, kellemességek, kedvteléseit vonja valamivel szűkebb keretek „közé, — még az uralkodó világrenddel elégedetlen lélek sem lázadhat1 fel.
Kinek is jutna eszébe az ilyen szellemű tőke-gyűjtés ellen föllázadni, iőt; még csak föl is szó nini ? !
Mi som oz ellen ue egyéni becsületes, kifogástalan tisztességes tőkegyűjtés ellen szólalunk föl, hanem tulajdon-! képpen az ellen, hogy ez a tőkegyüjtési ügyekezet erősen megszállta már a jótékonysági intézményeket is, melyeinél
— ugy látszik — uralkodó elv kezd lenni, hogy mindenáron szaporítani kell a tőkésített összegeket.
Ilát ezt a tőke-gyűjtési ügyekozetet
— habár oz is teljesen becsületes szándókon, kifogástalanul tisztességes törekvésen nyugszik nem helyeselhetjük. Nem pedig azért; mert ennek a tőkegyűjtésnek már kárát valljuk a
nyek ; t hát éppen azok, akiknek érdekében a jótékonysági intézmények szer-Veződnok.
Egy esetben igonis elfogadható és megengedhető a jótékonysági egyesületek részéről is a tőke»szaporitás, a tőkegyűjtés. Abban az esetben, ha egyik-
másik ügyesen fakasztott időszaki jövedelmi forrás olyan nagy, dus eredménynyel buzogott, bogy a szegények teljes kielégítése és biztosítása mellett is marad még fölösleg.
A jótékonysági intézmények egyiké-nél-másikánál azonban olyan erős, szinte legyőzhetetlen a tőkegyüjtési ügyekezet, hogy egy-egy jól buzogott jövedelmi forrás kiaknázásai tán nem arra gondolnak, hogy ebből a kedvező eredményből milyen mértékben lehetne fölemelni a havi segélyezettek szegély-összegét és mennyit lehetne esetleg még rendzivüli segély cimen szétosztani, — hanem a megállapított segélyezés mértékét felül* ütő összeget azonnal tőkésíteni akarják.
Ez kétségtelenül nagyon szép, nagyon dicséretes törekvés, de nem telel mag a jótékonyság helyes gyakorlási elvének.
Ha valakire, hát a szegény emberre nézve találó igazán az a közmondás, hogy: »jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok «
Elmondunk egy konkrét esetet; a nevet — természetesen — elhallgatva A „Magyarországi Munkások Rok. kant- és Nyngdijegylete" nagyk aniasa-flókjának egvik tagja beteg lett és hetei kig nem volt képes kenyeret keresni.-A vezetőség erről értesülvén, fölkzresi-
A
TÁRCA.
Ha....
Ha fejfámra rú hajlik a ~
Topolyig,
S szemfOdüműn pákosz íirgek Fogú rág,
Eljössz-e majd számot adni ? Hűtlenséged elsiratni ? Hazug, hamis könyttkkel, Miket nem hisz senki el?t
Hogyha eljössz, hozz magaddal Koszorút;\'
Nefelejcsből-fontat, zöldet, Szomorat.
Te ne gyászolj I könyüt ne ejti I Sir helyetted a — nofelojes, Igaz gyöngyöt, vigaszul; Ha rá szűzi harmat hull.
Hallét Jenő.
A Mária-szobrocska.
Elbeszélés.
Irta: ]• Richárd.
— Oh. kedves uram... Vegyen egy kis ibolyát I | Nézze milyen szép»k I Egészen frissek .. ts Vsak i két som evjr bokrétáoska...
Nedves, hidex decemberi est volt SOrü köd I lekUdte meg s váro«t és sz aszfalt sáros pisi i kos felületén bá yadtai, csillogott az utcalámpák világosaága.
A megszólított egy idősebb korú úriember volt ás éppen a közöli vendéglőből lépett ki, ahol jól megvacsorázott. Az egész emberen meglátszott sz a jóleső érzés, amit egy jó vacsora és nóhány pohár jó kitUnő bor szokott felidézni.
•—■ Úb, kedves uram. vegyen egy kis ibolvát... I Két sous egy bokrétácska... — ismételte a virág-| Amis leány.
A leány felemelte arcát az ismeretlenbe!. — Kicsiny, szinte gyermeki arc volt az,, de már magán viselte a párisi utcaleányok minden romlottságát.
! Hogy milyen idős lehetett ?
Volt talán vagy tizenkét esztendős. De lehetett több is. Világosszőke haja kuszáltan hullott halvány arcocskájára és nagy, mély tekintetű [szemei kérve és ezerféle Ígérettel, kifejezéssel lelve függtek a* idegenen. És ehhez az a mosoly-I g&s a kicsiny gyormeksjkon. — Az a mosoly., a
mindent tudó. romlott asszony mosolygása volt, a mely azt a gyermekarcot egészen megöre-gttfrtts.
A megszólított úriember asórakoaottan a zsebébe nyúlt, hogy va\'.imi aprópénzt keressen elő, küjtben azonban meg sem ál ott s a kis virágárus leány ugy topogott mellette apró, gyors léptekkel, kosarát nyigtva feléje- — Aa öreg ur végig nésett a gyermeken és hirtelen meglassitá menését.
— Hány esztendős vagy ? — kérdez e a kis leánytóli.
A gyermek egy pillanatig habozott, sztán pedig felegyenesedett, min*ha kicsiny, törékeny testét meg akarná növelni és ugy felelt;
— Tizenöt és fél.
— Tiienöt és fél ? — ismételte as öreg ur csodálkozva és megállott egy villamos lámpa alatt.
Elég különös csoport volt as ott a lámpa alatt, amint az elegáns, prémes köpenyű, lakkcipős úriember a rongyos virágárus!eánynyal beszélgetett. A képet a villamlámpa kékes világossága ezüstözte be, amely még fehérebbé tette az öreg ur deresedő haját és bajuszát.
Az öreg ur eldobta szivarját és elkezdte a gyermeket kikérdezgetni, hogy már régen jár-e aa utcákon virággal, hogy van e caaládja és hogy hol lakik.
A gyermek bájos közvetlenséggel felelt a kér*
Legolcsóbb bevásárlási forrás
Férfi- és gyermehruha, czipó- és halapraklár a legnagyobb választékban, legjobb minőségben, legmér&ékeltebb árakon
iq. WE15Z IQNÁQZNÁL fbgykanEzsán
Erisébet kk%aé-tér I. azáa.
Nagykanizsa, csütörtök
Zala 9. szám. (S. lap)
1901 január hó 7 én
tetto a tagtársat és a rendelkezésére álló külön- alaptól 10 korona sogélyt nyújtott neki. Nagy bálával fogadta a munkás a segélyt; de fölgyógyuláaa után első dolga ai volt, bogy a 10 koronát\' visszafizesse. 8 mikor megérttették ▼•le, hogy e> segély volt, melyet vissza-iiaetui nem kell, de külön elkönyvelésre nem is lehet: akkor a 10 korona összeget beletette a külön-alap gyűjtő per-zselyébe.
Milyen óriási mórtékben segíthetett ezen a munkáson betegsége közben az a kii Oülegputgy hála-érzete oly érő-sen sarkalta őt a visszafizetésre !
Eféle jótékonyság gyakorlására — amikor a ma adott néhány korona többet ór a holnapra vagy holnapuntára remélt százaknál — igen szokszor volna alkalmuk jótékonysági egyesületeinknek, ha a megszorult szegény ipari vagy egyéb munkások pillanatnyi kisegítésére is gondolva, ehhez képest rendeznék be pénztárukat és nem sietnénok mindon-áron tőkésíteni.
Vannak olyan összegek úgyis, amiket okvetlenül tőkésíteni kell Ilyenek az alapító tagok által egyszerre ás mindenkorra befizetett összegek. Ezokot igenis tőkésíteni kell ; mert ezek — mint alaptőkék — érintetlenül megőri-zendők s csali kamatjukat szabad jótékony célra folyósítani. De hogy a ren-
az 1903. évi január r-tói kezdve 1903. dec. 31-ig terjedő időre esedékes pótlék után előlegképpen egy bizonyos összeget Sok retortán megy keresztút a rendelet, mig a tisztviselő kezéhez kapja a várva-várt utalványt Az állami tisztviselők jórésze azonban már megkapta az utalvány-rendeletet és a többi is néhány nap múlva fölveheti a neki járő fizetési pótlékot A minisztériumok számvevőségi osztályait-és a kiadóhivatalokat illeti a dicséret, hogy e nagy munkát ily rövid idő alatt elvégzik.
Vármegyénk és városai.
A községi és körjegyzők fisstéae. Tisza István gróf miniszterelnök az alispánok tói sürgősen bekivánta a községi és körjegyzők
részesíteni az ott működő jótékony egyesület.
Nos hát, amíg valamely jótékonysági egyesület a maga szemérmes szgónyeit osupán olyan összeggel segítheti, ami csalt a meghalásra elég, — addig tőke gyűjtésre gondolni ha még oly erősen buzogott is valamely jövedelmi forrás — nem szabad; mert ez a tőkegyűjtés már a segélyezendő szegények.bőrére megy.
Megengedjük, hpgy talán csábitólag hat egy-egy régebben fenálló egyesületnek példája, amely már- nagyobi» alap-tőkével rondelkozik ; de az ilyen, hosszú időn át elért eredményt mértékül tekin [javadalmazására vonatkozó részletes statíszti-Leni nem okos dolog ; mert nagyon kai adatokat, hogy a mint programjában meg-könnyen ol vezetheti a jótékony egyesü- ígérte, a községi és körjegyzők fizetését ren-
« . . * . J _.13\' . J____ <_ .1:__JL__I. ...X. im k.t-,-,1 J.
letet a jótékonyság helyen útjáról, mely nek mindig a most létező nyomor meg szüntetéséhez vagy legalább enyhítőé-bez kell vezetnie, nem pedig a jövő számára való tőke-gyüjtóshöz.
Politikai Szemle.
dezze. Az alispánok már kitöltötték és beküldték a minisztériumba a november 15-én megküldött kérdőiveket s most a minisztériumban ez adatok alapján pontosan kiszámítják, hogy mily összeg szüksége* a fizetések rendezésére. Létminimum gyanánt valószínűleg a mostani fizetések középső arányát fogadják el s oly I jegyzőknél, akiknek a létminimum nincs meg, ! a hiányt állami segítséggel pótolják. A létmi-
nimum fix összege azonban még nincs meg-X Maklalvaj államtitkár jelölése. Tapol- j állapítva, cáról írják, hogy Glmtr városbíró elnöklésével |
vasárnap a város és a vidék nagy érdeklődése — Sümeg képviselőtestülete múlt hónap-mellett a szafcadelvüpárt népes értekezletet jbau tartott közgvülésén gyermekvédő teleptartott, amelyen MalMvay Géza földmivelés- bizottságot alakítottak. Ugyanis a szombatügyi államtitkárt, a közügy terén tanúsított I helyi állami gyermekmenhely Sümegen elhe-ügybuzgóságáért képviselővé jelölte. Az érte-hyeiő fiókot szervezett s ezért a gyermekek kezlet azután elhatározta, hogy tíztagú kül- felügyeléte céljából bizottságot választottak des tagsági dijakból ós ogyób Uevóteh döttséget meneszt Budapestre a, jelölthöz, föl- A bizottságnak a járás főszolgabirája, a gyáin-torrásból eredő üsszegeket, melyek kérvén őt a jelöltség elfogadására. A választók] hatóság megbízottja, a község birája, je
világosan a szegények között való folyó sitásra vonnak szánva azok résr.éről is, akiktől ered: miért volna helyes ós eólszerü dolog tőkésíteni, — nem bírjuk megérteni.
kedve igen lelkes.

e
I zője- és közgyámja hivatalból tagja. A kSp-\' viselőtestület pedig 13 nőt- és 13 férfi tagot X Az állami tisztviselők pótléka. A tiszt- választott. — A választás után Fűtik Gyula viselők pótlékainak kiutalásáról szóló kormány- j tudatta, hogy a bizottság legközelebb ülést rendelét már napok óta foglalkoztatja a mi- j tart a teendők megbeszélése végett nisztériumok számvevőségi osztályait A —
Hisz minden városban, ahol csak számvevőségi tisztviselők permanenciában vau- j = A zalaegerszegi eimebeteg-osstály ügy* jótékonysági egyesületek működnek, | nák. A hivatalos órákon ki vül késő estig lázas [végleg eldűlt A kir. belügyminiszter 89894 IV.
sietséggel készítik ezer meg ezer tisztviselő 1903. sz. rendeletével utasította a kórházi-bi-számára az utalványrendeletet — A rendelet 1 zottságot, hogy mihelyt az időjárás engedi, szövege rövid, csupán annyit tartalmaz, hogy; az építés megkezdése iránt intézkedjék. .,„ ,s , . fizessen ki áz állampénztár vagy az adóhivatal —
akiket rendes köruiményok között leg- az illető állami tisztviselő részére, fizetési = Iparhatósági megbisottak Az 1904-ik tölebb 4—& korona havi segélyben bír könyvébe való szabályszerű bejegyzés mellett, évre Zalaegerszeg r. t város területére a*
akadnak úgynevezett szemérmes szegények, akik bizony szegényebbek, tehetetlenebbek a házaló koldusoknál is, s
désekre, de az a bűnös, asszonyi moso y fo\'yton és azont-lii1 megveszek mindent, amit csak ki- £
ott lebegett az ajkán
— Nem, még alig egy hónapja, hogy tintái gjok az utcán. Legfeljebb egy hónapja. Eddig édes anyámnak segítettem és a kis testvéreimre vigyáztam otthon. Hogy hol lakunk ? Oh, nagyon messze L. A Montmarlreon. Amióta msms beteg..
vánsz . játékot, ruliát vagy .
— Igasán ? — kiábott a gyermek kimondlia-tatlan gyönyörűséggel. Ajándékot akar nekem venni? Akármilyen drágát?. Igazán?! Úh at gyönyörűséges leszi Mi yen boldogság! Nekem soha nem volt még semmim, m-rt az ibolyák
Ennél a mondatnál az öreg ur lélbeszakitotta j árát haza kell vinneiof az a pénz nem az enyém, a kis leányt. . 1 <z öreg ur szói U mii nézte a gyermeket, aki -
— Eh, ugyan I Már ismerem ezt a történetet nek arcát a váratlan öröm valóságosan ragyo -a beteg anyával és a kis testvérekkel- góvá tette és kétszer is válasz nélkü1 hagyta a
A leánynak azonban egyszerre kipirult az arca leányka kérdését: és hevesen, szinte indulatosan, kapkodva beszélt: — Akármilyen drága lehel? Akármilyen
— Nem,, az nem mese uram, amit mondok 1\'\' drága ?
Ez a tiszta igazság!... Mama beteg volt. Nagyoa — Akármilyen drága I — fe\'elt végre az üreg beteg.. Hanem azért eleinte még sem akarta ur komolyan.
megengedni, hogy kijöjjek az utcára virágot árulni... - - Ah, uram milyen jó ön! Akkor hát .mindvégre ő... a mama férje veszekedni kezdett vele járt meg is mutathatom önnek, \'iogy-inir<> vágyom, -és erőszakolta... Nincs messze innen. — Eljön vóera? El?... En
— A ihamád férje f — kérdezte az öreg ur. majd talán előre megyek, hogy az emberek észre — Hát az nem a te édesapád ? fne vegyék, hogy velem jön. En olyan rongyos
— Nem, - felelt a kis leány. - legalább! vágyok és ez ke lemet en lehet önnek . Ugy-e nem hiszem, I ~~ Nem, csak gyere szépen me lettem és be-
A gyermek arcát könnyű pir futotta el és le- i valamit, .- felelt az öreg ur. - Nos. mit sütötte szemeit. \'klváns2 hat tulajdonképpen Valami ékszert ?
Az öreg ur egy pillanatig hallgatott, aztán pe-! ~ 0j> kem! Valami nagyobbat! Hanem nem dig újra kérdezni kezdett - | szó ok addig semmit. Inkább lássa ön a saját
— Es aztán sok nénzt keresel i*v V Szoktál Me®ÍT0.1- ho8V milyen gyönyörű
kaoni néha uíkffis aStókot V " 1 Es/amint ott tipegett az üreg ur oldalán,
kapni néha uraktöl is ajándékot/ I gyorsan össze-vissza csacsogott, mint egy kicsi,
r ti®*?\' k,l?ésíre «ftánhabpaá» nélkUl meg- »lbod madárka g \' "
felelt a kis léány és valami büszke öntudat is
volt szaraiban
— Igen a oiult héten , gy ur száz soust adott nekem. De az- sokkal sokkal öregebb volt, mint ön uram...
— Hallod I mondta most az öreg ur «■*• ha jó és engedelmes leszel, tíz frankot adok neked
— Jaj, csak ne legyen nagyon drága!... Tizennégy nap óta járok már minden reggel az elé a bolt elé. Ah, hiszen olyan borzasztóan szeretném, hogyha az enyém lenne!.. Meg is akartam már venni de azt hiszem, hogy rettenetesen drága lehef, azonkívül még a pénz sem az enyém.. Ah, uram, nézze I Nézze, itt vao a kirakatban I...
gy kis pspirkereskedés elölt állottak amelyiknek kirakatát csak alig .világították meg a szegényes gázlángok. Az öreg\'ur meglepve állott meg a bolt e ólt és qlöre h jo va kereste, hogy mit kívánhatott meg a kis virágárus leány olyan nagyon abban a szegényes kirakatban.
A gyermek hallgatott s mintha mindenről megfeledkezett volna maga körül, csak a kirakatot bámulta
— Ugy-e gyönyörű I — kérdezte végre a csodálattá és az izgatottságtól remegő hangon, míg kis kezével egy karcsú szobrocskára mulatott: a szüzanya glóriás naiv stilixalásu, kis porcelán szobrára...
— Hát ez kell neked • — kérdezte az öreg ur meglepve. — Ez a szobor?
— Igen ; ugy-e... ugy e, hogy nagyon drága Ilesz, — mondta a gyermek félénkenés a kétség,
a lelki gyötrelem lerajzolódott a kicsike gyermek \'arcán.
— Nem, nem I — kiáltott az öreg nr sietve. I— Várj csak itt a bot elöU majd bemegyek.
Belépett a boltba, a gyermek pedig az ablakon keresztül ieste, hogy mint veszi\'ki egy segéd a szobrocskát a kirakatból, aztán becsoma-) go ja és átadja az öreg urnák. Végre kijött I—
Egy pillanatig szótlanul néste a kis virágárua | leányt, aki a hidegtől remegve, de a boldogság-I tói csillogó szemekkel várt reá a bolt előtt, az-I tán odaadta neki a csomagot és gyöngéden meg* simogatta a gyermek szőke fejecskéjét,
— Nesze, itt van a Mária-szobrod és .... és ne még itt húsz* frank Ma este nem kell már több-ibolyát járulnod... Hanem már\' most siess \' háza, hogy ágyba kerülj! •
...Es az öreg ur sietve eltttnt\'a novemberi éjszakában...
tftgykánlKU, oafltOt-tök
Zala 2. szám. [S. lap]
1104. jiműbr T4m

1884. évi. XVII. t-cikk 173. §-a értelmében iparnatóíági megbízottaknak megválasztattsk; Recdes tagok: Bajáit Józef, Moranditti Tamás, Ktü.í Ferenc, Leudval László, Miklós János, Bergei József, Dergács Oyula, Gráner Izidor, llaimássy Imre, Hegyi Károly, Kolin Jakab, Béres János, Nenleld Izidor, Schvarcz Mór, Szakály István, Berger Samu, Szainek Adolf, Lusker János, Papp Alajos, ifj. Horváth Jenő. Póttagok; Augeufeld Gyula, l\'aésa János, Neubrun Gábor, Reisinger Rudolf.
Keszthely város a belügyminiszteri rendelet értelmében, a legutóbbi városi közgyűlésen gyermektelep-bizottságot választott. A bizottságnak 34 tagja van, akik 6 évre - lettek megválasztva. •
Mozgóképek.
Korosolys-bél. —
tSuját tudósítónktól.) Vízkereszt előtti éjjelen, január hó 5-én a szomorúan egyhangú Bfji tette le hatalmi pálcáját Uralmát átvette az örökké jókedvű Fnrznng, magasra tartva a serleget, amelyben gyöngyözik a jókedv, a tánc, a zene, feledtetve but és bánatot. A ser
akkor szabadul bilincseltől, a midőn az uj év (Sch warz Gusztávnéj ezt megoldja. Ekkor jókedv (Győrffy .Jánozné) támadt Jön az udvarmester (Morandini Bálint) heroldokkal és nagy kísérettel. Táncoló párok jönnek (dr. Engel Sándorné - Fesselhofer József István, Böunt Ernilné - Ruszák István. Rosenberg Richárd-né — Strém Ottó, dr. Ollop Mérné — Beck Ernő, Deutsch Margit — Rubint Károly, Rauschenberger Adollné — Székely Nándor) és gavottot járnak. Carneval herceg az újévvel együtt kocsiján diadallal távozik.
A darabban előforduló táncokat^línyeraberg Frida tanította be ismert szakavatottaágávaL A zongora kíséretet Bőhm Emil állította össze és őis eszközölte. A katonazenekart Gromnuer Emif karnagy dirigálta. íí .
, A műsor befejezése után tánc következett A talp alá valót a katonai zenekar és Horváth Laci (!) felváltva szolgáltatták. Az első négyest közel 100 pár táncolta. A megjelent hölgyek közül — a már emiitett hölgyszereplőkon kivül — a következő névsort állítottuk össze, amely azonban még bizonyára hiányos maradt:
Azszonyok: BakalarzVik törné, dr. Bereczky Viktorné, dr. Blau Simonné,Bentzik Ferencné, Blumenscheiu Vilmosné, Blau Béláné, Böhm
_____ Márkuszné (Pécs), Cech Józsefig, Csigaházy
leg elaó cseppje városunkban a Polgári Egy- Antalné, Dobrovíts Miláuné, Fehér Józsefné,
let nagytermében foglalt helyet, a hol kedd este rendezték a már ismert célú korcsolya-bált — Farsang tiszteletére előkelő és díszes közönség jelent meg ott Szebbnél-szebb, drá-gábbnál-drágább rúnában jelentek meg városunk szépei, pezsgő kedvet árasztva mindenütt — Az est lefolyáaárél a kővetkezőket Írhatjuk:
Az est első felét műsor töltötte be. Ajfl-ik gyalogezred zenekarának induló ütemei vezette be a műsort, a mely után felhangzott >Luna asszonyt uyilányánakkellemes dallama.
»A tél költészetet következett Poétikus történetek az életből, a melynek első képe a •Téli rege* melodráma volt A grófkisasszony (dr. Schwarz Adolfné) magányában elgondolkozik élete szomorú folyásán. Ablakában könyököl. Megjelenik az Éj lovngjn (dr. Etlényi Géza;. Sötétség lesz. Minden kietlen, sivár. A Természet a maga fenségességében (Deák Pé-terné) nem tndja feledtetni a grófkisasszony bánatát Hisz ott jár nyomában a fehér szakállú Őze (Morandini Román), letarolva mindent a bércről. Még caak most vesszük észre á havas tájat, a hótakart, fenyőboritotta sziklákat. A Tél (Jager István) uralja a helyzetet. Fehér pehely-öltözéken ott áll a bérctetőn. Megjelen - a hótündér (Fischer Margit) egy cseppet sem fagyos arcával. — de ez a gróf-kisasszonyt nem lelkesíti. Szive fagyos hideg. Elvonulnak előtte azok, a kikkel jót tett valaha, a tót gyerekek (Knortzer Paula, Lengyel Margit, Nyuli Mariska, Morandini Stefiké), a szépséges cigányleány (Weiser Ella) s végül a Szeretet (Fleischacker Melanie), a melynek keblén ott ragyog két vörös izzó szív, jelképezve az otthon melegét, az igazi szeretet boldogító voltát — A bájos, szépen csendülő, drámai vonásokban bővelkedő, rendkívül poétikus apróságot a grófkisasszony (dr. Schwarz Adolfné) szépen ábrázolta. A közönség Telkes hívására megjelent a szerző, Rivzy József dr., akit dus éljennel jutalmaztak az élvezetes melodrámáért.
A második kép egy paraszt lakást ábrázolt Leánykérés]ideje járja, karácsony hava van. — A takaros parasztmenyecske (Rosenberg Richardné) féijével (Unger UHmaun Elek) és húgával (Grosz Aranka) asztalnál ülnek. Kérők (Gruber Gyula, Kopácsy György) jönnek. Hamar megvan az áldomás. A vőlegény: dr. Grosz Dezső. Majd karácsonyi álomjelenet következik. Két kis gyermek álmodik. Ott van előttük két ragyogó karácsonyfa. Körülötte hat kis angyal táncot jár (Bogenrieder Lujzíkz, Gogl Sárika, Schicke Hilda, Kobald Janka, Fickó Elvira és Jolánka, háttérben három festői angyal (Szalay Erzsike, Blau Alice, Fischer Margit). Előkép zárja be e képet
A hazpiadik képben Carneval herceg (Dob-rovits Milán) bilincseiben ül. Hiába járja előttte az ifjtiság (Grünhut Lucika, Fleischacker Melanie, őaterreicher Elza) csábtáncát O osak
dr. Fodor Aladárné, dr. Fábián Zsigm.-né, özv. Gencsyné, Grünhut Alfrédné, Grosz Miksánué, dr. Hajós Somáué, dr. Havas Hugóné. Hie-mesch Frigyesné, Knortzer Györgyné, Klein-feld Ignácné, Kövesdi Káliuánné, Kende La-josné, Lengyel Bernátné, Lázár Sománé (Homokkomárom), Marzsó Tiborné, Mathea Ká-rolyné, Maschler Istvánné, Nagy Valérné, Neumann Edéné, özv, Nyuly Györgyné, Neu Lajosné, özv. Oszeszly Antalné, Öszteréícher Bernátné, Poredus Antal né, Pálfy Alajosné, Práger Béláné, Pilitz Gyuláné, daruvári Raffay | Endréué, Rapoch Gyuláné, Rots^ild Zsig-mondné, dr. Rotshild Samuné, Rosenfeld Józsefné, Safiér Lajosné, Sebestény Lajosné, özv. Stierling Sándorné, dr. Eőri Szabó Jenőné.özv. Schőnné, Tinagl Lajosné, dr. Tripammer Re-zsőné, Tuboly Gyuláné, dr. Thassy Gáborné (Zalaegerszeg), Vécsey Zsigmondné, dr. Viola Ignácné (Gelse), Vidor Samuné Unger UH-mann Elekné, Weiser Józsefné, Weiszmayer Lipútné, Weisz Tivadarné, Wertheimné (Enyingi.
Leányok: Bartos Irén, Blau Margit, Bartha Rózsi, Czenger Terk\'a, Frankfurter Jolán (Le-tenye,) Gerő Ella, Kóröskényi Piroska, Krippel Paula, Koránt Margit, Keller Margit, Knort-
jelentek meg, hogy szeretetüknek és ragasa-kodásuknak élőszóval is kifejezést adjanak
— Változás « hadkiegé—tté pwuamMk-ságaáL Pwichmmnn Vencel cs.éskar. alezredes szabadságoltatván, helyébe fark cs. és kir. őrnagy neveztetett ki hadkiegészítő parancsnokul Nngyknniznárm.
— Rákóczi-Ünnep. Rákóczi süliemének jegyében álltak 1904. év hazafias ünnepségei. As év utolsó napja, Szilveszter is ennek jegyében állott A keszthelyi > Dalkör* rendesett sikerült Rákóczi-finnepet Lakntoe Vince dr. es alkalomra allegorikus drámai költeményt irt A szereplők nagy sikert arattak. Volt felolvasás, zene, ének s végül tánc — ki világos-ki virradtig.
-r- Államosított vármegyei tisst viselők kinevezése A n. kir. péuzügyuiiuiazter Stmitska János rendelkezési állapotba helyesett megyei számvevőt, Záborszky Géza volt gyám pénztári könyvelőt, Vidóczy Pál volt megyei pénztárnokot, Horváth Kálmán és Ábrahám Szilveszter számvevőket számdlenőrökké, KristŐffy Kálmán m. számtisztet pedig számtisztté nevezte ki a zalaegerszegi m. kir. pénzflgyigas-gatóság mellé rendelt számvevőséghez. Si-mitska János és Záborszky Géza a X. fizetési osítály első, Horváth Kálmán és Ábrahám Szilveszter pedig az X. fizetési osztály második fokozatába neveztettek ki, miaun azonban a vármegyénél magasabb javadalmazást kaptak, a különbözetet pótlékban megkapják.
— Az Isr jótékony Nőegylet estélye Far-sangi vigalmamk legérdekesebbje mindenkor az Izr. jótékony Nőegylet estélye, mely sohasem mozog a vigalmak sablonos és azért unalmas keretei közt, hanem évről-évre valami
találó ujat tár elénk. Ilyennek igérkeaik, az előkészületek után Ítélve, a nőegylet folyó évi febrúár 6-iki estélye isi Utazás lesz ez a fehér asztal körül,, több igen előkelő ésjól felszerelt állomással, melyek közül kiemeljük; a borozót, a francia étkezőt, a kínai tea-sátort, a nemzetközi bodegát, stb. Szívesen fognak a vendégek minden egyes állomásnál megállapodni és időzni, mert eltekintve attól, hogy ezek mindegyike látványosság számba megy, bizonyos időközökben megfelelő nemzeti jelmezben a szépek szépei az emelvéuyre lépnek, hogy sajátos énekprodukcióikkal gyönyörködtessek a vendégeket, kik körül ugyancsak megfelelő jelmezben fess leánykák fognak sürögni-fo-rogni, hogy a gyomor is kielégítést nyerjen. A vidám hangulat tehát lépten-nyomon oj meg uj tápot nyer és ilyen auspiciumok közt veszi kezdetét — éjfél után - s tánc Ennyit sikerült egyelőre megtudnunk s leleményes Arankaés PaJa? UeudlernuT (Szepet-; rendezőség terveiről, melyek egy olyaaestély t nekL Morandini Mid, Nagy Mariska, Nyuly1helyeznek kilátásba, mely tényleg megérdemli Mariska, Nagy Jolán (Vése), Oszeszly Elza.* nevet
Prager Margit és Ilona, Sebet* Fanni, Stier- — Viharos közgyűlés. A kiskantzaai PeJ-ling Marianne, Szente Vilma és Mariska^ Sal-lfér/ OlvnmSkűr január hó 3-án tartotta tiszt-lér Ilonka, Somogyi nővérek (Palin), Sauer- újító közgyűlését A körnek ifj. Hegedűn György mann Ella, Skublics nővérek, Sebestyén volt eddigi elnöke, ki beszámolván a kor Kata, Szalay Pipi, Tbassy Mariaka, Tőrök mult évi tevékenységéről, kötelességéhez hi-Ferike és Gizella, Tripammer Ella, Vicentí ven, lejárt tisztségét a köagyülés rendelke-Lujza Veisz Olga, zésére bocsájtá. Anek László korelnök elren-
delte ezután a szavazást Tis tag a titkos szavazást kívánta, de a korelnök, a tagok tiltakozása dacára felállással szavaztatott Eló, ször az elnökre szavaztak. A korelnök össze olvasása szerint ifj. Hegedűs György ai azój többséggel újból megválaaztatott elnöknek* Ezen eniiuciació után éktelen lárma tört ki* mert aHeged üa elleni párt azt hangoztatta, hogy ők voltak többségben, A lárma cssLk fokozódott midőn ifj. Hegedfis György elfoglalva az elnöki széket, a többi tiaztvuelőket és váiasztmáuyi tagokat — kinevezte éa azokat megválasztottnak jelentette ki.
- Kossuth Lajost gyalázó olvasókör A »Picii Nnpló* irja a köveik ez/íkst: • Mennyire mehet az elvaku tság és míiy n érteket ö Ihat a gyen gébb elméjűek no k nagyhangráso szólamok által való félrevezetése, igazolja a nagykanizsai eset, ahol úgy látszik, minden* veszély néílífil, hogy becsukják a bódét po itfzá hatnak a társadalmi szervezettel bin. minden politika kizárásával milködA egyesületek is, amire különben felhívjuk a pécsi kir.* főügyész zives sfwyelmét. Nagyksni-zaán élezik egy polgári olvasókör. Ott néhány tag gjIllés tartott, me yen e határozták, hogy as ország ha adását meggátló esseveszett tisekkA
HIBSK.
— Hertelendy Ferenc, vármegyénk főispánja, országos képviselő, földbirtokos, a föld-mivelésügyi miniszter által, -V mint a Földmi veléei ÉrtezitS irja, — kineveztetett 1904. évre a- mesterséges borok készítésének és forgalomba hozatalának tilalmazásáról szóló 1903 : XXIII. t-c. 11. §-a alapján alakított állandó budapesti borvizsgáló szakértő bizottság tagjává.
— \'Eljegyzések. Steiner Henrik, Steiner Nándor a nagykanizsai Fiálovics cég üzletvezetőjének fia, eljegyezte Békés Lila kisasszonyt Debrecenben.
Wtizzbargor Kálmán előnyösen ismert kő* faragó-mester Nagykanizsán jegyet váltott Bm-der Ilonka kisasszonnyal Turnisöán.
— Aranylakodalom. Mngynr Lajos zalaegerszegi városi pénztáros karácsony napján ülte meg házasságának 50 éves fordulóját Az ünnepén a jubilánsnak jóbarátai és ismerősei
Nagykanizsa, oeütörtflk
Zala 2. szám. (4. lap)
1904. január bó 7-6a
ofjitruáló képviselőt a harc (olylaláiára busdit-j ébred fel már egyszer ez a magyar társadalom j — a ki az előnyomozatot nyomban meg is
ejtette, •— helybenhagyta s a gyilkost továbbra is letartóztatottnak jelentetté ki. Az ügyet áttették a nagykanizsai kü. törvényszékhez.
jáfc. De etzei be noiii érre, valamuly korlátolt esztl ember, a balga határozatból eredi vak lel késődéiből kifolyólag let kart* i!s eltávo i\'otta a falról Kossuth Lajo.", a szabsdsághőt kép1\'. Nem merünk hitelt adni o hírnek. Illaz bár kit pontok lehették ónak « gyégyenletes dolgot, de mégis nIí"\'/\'"Jik íí^\'ü\'\'l*\'\'» legteljesebb felháborodás támadhst mindenkiben crtMUluu,"c Mcr,ul\' a tett fölött. Mert iiixx a napnel is világosibb, hegy akik a mostani. szomorú láthutáru politikái helyzetben ilyjiatározalol hoznak, azok so kalfjj csekélyebb ériéinti esővel lendolkeznék, hogy nemcsak m>g nein sérthetik, de hozzá sem nyul hatnak Kossuth l.sjos nevének glóriájához. — A magit oroszlánon k bemutatni akaró egyesület o tette nevetséges dolog volt, dg ez a nevetség
hogy sopjírjc! el ezeket a kétszínű magyarokat?*
Gyilkosság vagy öngyflkoaaág ? A Z*U imilt számábni) ily cini alatt megírta, hogy n cseutei pusztán vérbe fagyva találták H*tdi Nándor pénzügyőri felvigyázói Az esetről, -nem tudták rögtön,
hogy gyilkosság vagy öngyilkosság történt-e. [ Az .Alsólendvai Hiradó« értesfilése szerint jl,auor ulc* Hardi Nándor öngyilkosságot követett el. — j ^^^^^^ Tettének oka ismeretlen.
Eootlofl két bútorozott külön bejárató utcai ozoba azonnal kiadó. — Bévobbot 4. ozáni
Az uj gyógyszertári tarifi. Újévtől kezd ve uj gyógszertárí tarifa lépett életbe. A I tarifa árai maximális árak, mef^ekeii túlmenői I szabad, innen maradni természetesen
kösél jár az őrü\'ethez fls érdemei lenne ennek mfca(I) M ésctbeii azonban az orvosi vévényen
a kanizsai lápok által elmondod ésiHnók m«i vére | járni, hidd lásiuk, kikben keltett ilyen visszlmn got a nemzetrontó politikai tevékenység •
— Mulatságok Egy olvasónk irja: Az1 alsódomborui Társaskör folyó hó a-án igen fii-1 került, tánccal egybekötött teaest él yt rendezett j Megelőzőleg //imhler Elek humoros felolvasást tartott amely az egybegyűlt közönséget állati-dó derültségben tartotta. Kit követte egy iuá- j sodik felolvasás. Vtjdn Béla a jogászcíetból merített igen magas nívójú reminiszcenciáivá\' rendkívül nagy érdeklődést keltett Hirschler Rezső előadta >Az ideges ember* cimü monológot A fiatalság ezyiáu-tánefa perdült \'»
utolsó
ugf a maximális, mint a kedvezményes árt ki kell tenni. Természetes az is, hogy a ked- [ vezményes ár mellett is a gyógyszerek meny-1 nylségének\' és minőségének olyannak kell I lenni, mint a maximális árnál. Belsőleg adagolandó folyadékok heuger, külsőleg hasz-
Tisztelettel kéljük vidéki előfizetőinket, hogy as Ilin* peitahlntslekaál m •!•!*-*9i*u mtrmH*mmm Iráatl MlHflft á7*r un IntrifceSal nlv«*k«ycark, h<*) a Jap szétküldése fönnakadást ne szenvedjen.
Egyesület.
0 Egyesület egybeolvadás. A zalaeger-
iiAlandók pedig hatszögletes üvegekbe önten-j i £ereskedelmí-kar él társas-kör egye dok. Corrosívpasztillák csomagolása kívülről
• méreg, felírással és halálfejjel látandók el. l\'orok csomagolásánál a papirhfivelyt nem szabad szájjal fölftijni.
A szerető fia Cniklornyiról jelentik : TomaxwK Mátyás pusztafai lákós már évek óta szerelmi viszonyt folytatott Síelik Péten,é zrinyifalvai lakósnővel. Az asszony felnőtt fiának ez sehogysem tetszett és nem egyszer
sütése, amelyről lapunk karácsonyi számában irtunk volt — sikerült B két egyesület vezetői az erők tömörülése, az belátták, hogy csakis egyforma törekvések egyesülése mellett szilárdulhat meg a polgárság egyleti otthonának biztos alapja: amelyből as annyiszor hangoztatott magyar kösérzület, a polgárság kölcsönös bizalma, tisztelete, becsülete- és szeretetett, a különböző foglalkozásúak érintke-
haza-
felé mentek, a varazsdi hídon oly erősen összevesztek, hogy Tomasics a fiút egy forgópisztoly-lyal meglőtte. A sebesültet a varazsdi kórházba szállították, a lövöldöző szeretőt pedig feljelentették a nagykanizsai kir. ügyészségnél.
Megszűnt a hajóközlekedéy Mint a • Balatoni Gőzhajózási Részvénytársaság, értesít bennüuket, a beállott téli időjárás folytán az idei hajójáratokat dec. 29-én végleg beszüntette.
- Halálos szerencsétlenség Zalaegerszeg-
karácsonyj zésébál folyó sokoldalú társadalmi előnyök
reggel fél 8 órakor hagyta abba az csárdást Az estély fényesen sikerült; megjelent azon Alsó-Domboru egész intelligenciája, ___
közöttük: Alsódomborui Hirschler Miksáné, I összepörölt anyja szeretőjével. Most karács alsódomborui Zalán Gyuláné. HirsclilcrÖdönné, | napján is, mikor a varazsdi templomból h Kunfi Károlyné, Szegő Izídorné, Korberné, Sehwarz Simoiitié, Vajda Károlyné, Szegő Erzsike, Korber Irma, Sehwarz Pikica, Kuszák Regina, Vajda Ilonka, Mayer Olga stb. stb. — A jelenvoltak egy igen kedélyesen eltöltött mulatság emlékével oszlottak szét
íkiaazőntgrót ifjúság*, mint lapunknak iiják, — sikerűit teaestélyt rendezett Ott volt
Zídaszentgrót színe-java.----A tánc-a reggeli
órákig tartott A megjelent hölgyek névsora: Autonyok: Hatier Rezsőné, Hallék Rfldolfné,
Mezricky Jenőné, Morgensteru Iguácné, Mo- ______________,----------_ , „ „ ,
sonyi Ferencné, "Neumann Ujosné, Steiner | ről írják; WcxMldi Hcrmin teskándi lakos I [?tván> Jífj
fakadnak. — A két egyesület »Z*J*»g*m*gi kemskedelwi- és Untukon címen egyesült — Az alakuló közgyűlést december 26-án tartották a tagok nagy érdeklődése mellett A tisztújítás .eredménye a következő: — A) Tisztviselők: Elnök: Gráner Adolf, alelnökök: Várhidy Lajos, Gráner Géza, titkár: Balassa Benő, ügyész: dr. Jámbor Márton, háznagyok : dr. Rosenthal Jenő, dr. Csák Károly, Pénztáros: Heiurich Pál, könyvtáros: Mayer Her-mann, jegyzők: Berger József. Mondschein Samu. B.) Válasz tmiyitagok Borbély György, Bnchler Jakab, Breisach Sámuel, dr, Czinder
Dezsőué, Paál Viktörné, Weisz Miksáné, Za-|átküldte a leányát a szomszédba, hogy ott horán Pílné. Lnányck: Hallék Erzsike és Jolán, Hirschler Prída,Miszner Sári, Morgensteru Margit, Singer Szidi, Pintér I.ujza, Weisz Rózsi.
— Reform a tanfelügyelőségnél A kir. tanfelügyelők tulterhe\'ő irodai munkájuk spasztása céljából folyamodtak a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, mert nincsen o\'ég idejük arra, hogy az iskolákat látogassák és a tanítást ellenőriz sék. Azt akarják, hogy egy éven át legalább 1UÚ napot fordíthassanak . keiUleteikben \\iz iskolák látogatására. A min szter helyesM a tanfelügyelők
kívánságát és uj tanfeügyeői rendtartás terveietet dolgoztatott ki. .— De még ebben is sok olyan irodai munks végzése van e\'rendelve, mely bátran mellőzhető E tárgyban a iö»ő hó lo ya mán a miniszter elnöklete melett tanfelügyelői értekezlet lesz.
— A budafoki gyufagyár ügyét egyidőben sokat szellőztették Most a »Magyar Paizs* -Mjból ir az ügyről, melyet átveszünk laptársunktól Az esetről nem győződtünk még, s így a hir valódiságát laptársunkra hárítjuk. A hír igy szól: »A budafoki gyufagyár, biztosául
egy kést kérjen kölcsön. A leány meg is hozta a kést és azzal\' az anyja leölt egy pár csirkét. Azután visszaküldte a kést a leánynyal, a ki-a síkos nton elesett s olyan szerencsétlenül, hogy a késsel felmetszette a hasát Haldokolva vitték be a zalaegeiszegi közkórházba.
Bezárt templom. Nyirád község templomát igen megviselte az a szái és néhány esztendő, mióta feuáll. Boltozata olyannyira | összercpedezett, hogy a benne való tartózkodás veszedelmessé válhatott Andalíts Lajos esperes plébános bejelentette ezt a sümegi szolga-bíróságnak, mire Karácsony Kálmán szolgabíró kiment Nyirádra s a templomot hatóságilag bezáratta.
— Olvasmány a kórházi betegeknek. Érdekes hírt olvasunk a > Pécsi Napló«-ban A pécsi könyörületes szívű emberbarátok a város egyik főforgalmú helyéu gyűjtőszek-réuyt állítottak fel. A szekrény előtt időnkint megáll egy-egy járókelő és\' újságot dob a tudom, azt mondja, hogy" véletlen tévedés! | szekrénybe. Az újság kiolvasott példány. Az egyetlen egy eset Pedig én csak azt tartom, \'«>\'. összegyűjtött hírlapokat szétosztják
hogy a budafoki gyufagyár, mint annyi más, nemcsak, nem magyar, hanem ellensége a magyar ügynek,\' a magyar nyelvnek és csupáu a saját jgebjével áll jó barátságban. Ez a . . gyár a Felső Magyarországi Közművelődési (gondolatot. Egyesületnek (P. M, K. E,l a nevére, czimére külföldi
kórházi betegek között, ákik közt sok olyan vau, akiuek megvan engedve az olvasás, de nincs ebben a szükséges anyagi ereje. — Megszívlelésre ajánljuk e könyörületes, kitűnő
Szóváltásból - gyilkossá*. Tátxzentmir-
és becsületére árulja a külföldi gyufát Aj too kfczség békés lakosságát nagy izgatottságba nagyobb dobozokban rajta van a magyar írás: hozta Andrások Rémus(puklek) tótszerdahelyi P. M. -K. E. s hogy pártoljuk a magyar ipart\'lakos. -•- Ugyanis január i-én, újév napján
Mndristk Rémns Tótszentmártonban, Tkálecz [György korcsmájában összetalálkozott öreg
s még ez a felséges jelmondat is, hogy: •Nyelvében él a nemzeti* És belül, áz aprobl
sárga-fekete dobozokon ez az irás : Fiirths Kárlovocz István petri lakossal, akivel szóváí Tündstics fabriks Sakerhets1 Tündstickor utou tásba elegyedett, melynek az lett a vége,hogy ivaível och fostor Tihida endast mot ládansJ Andrásek Rémus Karlyvecz Istvánt mellbe plán. • Rajta egy nagy kules, mintha mondaná: szúrta, minek következtében ez fél órai szenve-T\' a nyitja, látjátok feleim szemetekkel, <;z a! dés után meghalt. Az elöljáróság a gyilkost nyitja á magyarosodásnak. S még. beljebb letartóztatta a mely intézkedést a véletlenül wesipháliai gyufaszálak. Ugyan mért nem [éppen odaérkező ilerkly Antal főszolgabíró,
Mihály,
Faragó Béla, dr. Fürst Béla, Fischer László, Gyarmati Vilmos, dr. Hajós Ignác,. Hutter Ferenc, dr. Halász Miksa, dr. Raiser Emil, Rosenberg Zsigmond, Paizs Kázmér, dr. Rn-zsicaka Kálmán, Schüts Sándor, Veinberger Jakab és Ján Ferenc. C) Ssámrizsgálók: Mo-randini Tamás, Pataki Gusztáv, Stern Lipót
0 A sümegi kaaainó köagyüléaa. Hatvanharmadik évi rendes közgyűlését tartotta december 27-én a lúmegi kaszinó. A szép számban egybegyűlt tagokat Lútooioh Gábor dr. elnök szives szókkal üdvözölte, majd a jegyzőkönyv felolvasása után megtette elnöki jelentését, mit helyesléssel fogadott a közgyűlés. — Az elnök ismertette a Szegedy Rozália emlékmű ügyét Tudatta, hogy szeptemberben Szegedy Rozália hamvait a bizottság, félje Kisfaludy Sándor sirjába helyeztette; fölolvastatta a fölvett jegyzőkönyv másolatát, majd bejelentette, hogy Istók János szobrász a domborművet elkészítette, amely a költőnek és nejének a halálban való egyesülését fogja jelképezni. Ennek kapcsán kérte a közgyűlést, hatalmazza meg a választmányt az emlékmű leleplező ünnepének rendezésével. A közgyűlés helyesléssel fogadta a jelentést s a kért hatalmazást megadta. Fűzik Gyula indítványára Lnkonich Gábor dr. elnököt s Kellemen Károly dr. alelnököt közfelkiáltással ismét egyhangúlag megválasztotta a közgyűlés. — A választmány- és tisztikar megválasztását titkos szavazással ejtették meg. A azavazatszedő-bizottságot Lnkonich Gábor dr. elnökből, Biró József dr., Eeitner Jenő és Láng Sándor tagokból ala. kitották meg. A szavazás eredménye: válását-mányi tagok: Fűzik Gyula, Szerdahelyi Károly, Sümegi Tivadar, Dervarics István, Bánfy Alajos és Biró József dr, ügyész: Takács Zsigmond ; pénztáros: Eeitner : háznagy : Krisztinkovich József; jegyző: Karácsony Kálmán; könyvtáros i Jauiscn Alajos.
Nagykaaiaaa oaütOrtűk
Zala 2, atám. (0. lap)
1901. január hó 7 én
Kisgaidu&g.
— jC Déli Vasul vaggonmsgrsndelésai, A Déli Vasút budapesti Igazgatósága s raagysr vonalak réssére a magyar kir, államvasutak gépgyáránál 2 gyorsvonatu mozdonyt, továbbá több magyar vaggougyárnál 3 négv-tengelyQ, teljes kényelemmel felszerilt I\'IL osztályú, 10 kéttengelyű III. osztályú személykocsit, 10 sertésszálUtó kocsit és 156 drb. fedett teherkocsit rendelt meg.
— jCtlatvásári lárlai. Vasárnapi számunkban már megírtuk, hogy Nagykanizsa város területén, Balatonmagyaródon fellépett száj* és körömfájás miatt — az állatvásárok beszüntettek. Mint most értesülünk, « zárlat ellen a városi tanács íelteijesztéssel élt a föld-mivelésügyi miniszterhez, ki el is rendelte, hogy a tilalom városunkra nézve felfüggesztés-sék és igy a heti állatvásárok megtarthatók.
hirdetések.
A Rlchtur-fóla <
LHiIiubüI. Cm. som.
Horgolj Pala-EipMIir "gf róft kipfilMti hónon, * owl jr már ttbb mint S4 ér óta mng bt itató be<IAnaóit*QI aJkilmastatik kllIfiiriM, CStZSlI n MtMIMKl
Intés. riituhydt*ti uiúiuiok miau ■ ■■ btfviiiárUikvróratiiKttk le-tfyuuk én omíi» ■ r—J -ti ureftvket liubur\' ktuni „brrlif" talj.qpKjul és 1 J.lkttr" i\'iavj<wrfén>4 fwcaé-Junk ol. — NO í,, 1 L 40 í. éd k. •rb\'Ui s b\'Któbb fy .rtártuui ku/haró. Furák tér: Tűrök József zrúf^rmtvftxni\'\' Budapoaten.
LublirF.iíttttru. u
Tanulás nélkül iionnal 800 lenedereb fújható I
„Sákingeni tromMtás"
llonfldal, llymnuiz, Ilka, Krampuiz-raardái, Itadacaky Induló, leh weiee ato Here, Dae lat daa süsse MSdel Hunvedy Ijás/.ló, Itégy dleaííityc te csendee éj és még körülbelül 800 máa küiftnttle válogatott zenedarabot füjha azonnal mindenki minden előtanulmány- éa hangjégylsincret nólküf, ami uj találmányú, 18 hangú elegani kivitelű
TSeOMBXKTO
trombitáinkon, a» illető hnnifjugy-szallaif egyazorü be* tlleirléeévrl, — \'A mindenUtt izenzáoziiYt kelUS „Trom-blno" ára. a hozzávaló utaeltáaaal éi ilalje^yiókkel I minimig llnuman nlkclozvo 9 hámorai Irt 3 80
II- . . * . 1* , . 8.80
llanujegyiiallaK az l-bii/ 90 krajcaár. , ll-hoz 40
Kryudull szétküldés utánvéttel
ICextSQz HZainxlclx. Bécs
I. Fleieohmerkt 18- 038.
Egv csésze jó tea kedvelője, mindenül\' a v.iáj-legjobb áa legfíaoasabb teáját as
Indra teát
kéri. Keverék a legfinomabb efatnai. indián ée ceyloni teákból. Valódi csak az eredeti csórna-\' tokban. Raktárak- falragaszokon láthatók.
Firiktír bpbiizdi Km is IIm eéyaéL
Biztosítási
üzletszerző
mint hivatalnok
állandó alkalmazásra kerestetik nagy gyermek- és étel biztosító intézetnél. Ajánlatok „Postafíok 59, Pécs" in-6—3 tézendők.
m!
• M I Mű I klf nStarl llMIMk i\\l/1
i -fww.,.,iaa —i
80°lo-05 Eczet-szesz || | -^fe^5
SSL élrl- és beíőll-eczel hésziléshez. |
*<j I A kÓMlu\'i opysseru, 39 vney 1 5 e •
* a vagy 11 liter kutvizbe iintünk 1 liter II j
o 5 / 80 izirali-kn* eozi\'lexrdZt l\\ H >
// A br-Mtt-cc «•! elóelliláMhoz előzfi- \\\\ ® <•
° I leír (rlfurrali és azután It-hüKHI kútvíz \\\\ » »
->5 / ajánlatni. A/ t-c*»lii/i-«> ti »» abból \\|*[J
«« / kéazllrtt w/et nem romlik Kivel az ______
i-c/ellel kóaulrtt bofóll ni-tti ix-nénze-, • o\' —S—^^^^^
•lik, nem aaranvnl.k S/ámixaa elle- 1 r ——■.
merték kiiitnó |i*\'.aaát I M ^ , . .
< II MifreeScISeté ■ kdveiaeié cil«eet \' I c nCTj CS3 K 9 MMMI
§// R. WRflT5CHKO ktrwhedő US 111 m h ! _
\' Petiou (nnies Poslgibiude^leitrnurk. \\|B u6117 wüSIS\'ISiS ! 1 | Egr liter éra /fc) PaneletetkSiaée II \' I 1
^ Z^kereea CZ^jj^SS) \' ^ I 1
Minden családnak | (i
uját jól MfogoCt érdekében ctakii • ^M ■ ■ k
I H I u
Kathreiner-féle nVHHH l\\
Kneipp-maláta kávét | ^
—haditpóúékú kumilaU Legjobb
—* -h TISZTÍTÓSZER í
■ladan OilpShüa 8
síi|i it Itíili tiiüii
t \' HlSaStea kozeslf- \' ^
osearls- ohvresu* w lakerlpihSi.
Mi ■ i J Bécs XI\'I 1.
mvi — «
ScJjie^t-szappan
wszarvas" vai7 „feijilcs41
jegy sy el.
Legjobb, legkiadósabb és azért a legolcsóbb szappan. Mindenütt kapható.
afeéM mAJt M eaa Jnnltira ana, aeay aai ai iki.. eiKiim tatéaettaa <t|aaaleeM tilllTiiHllleeei
Ajánlva elsőrendű orvosi takinUlyaktől
Camis és Stock első trieszti co^nac-pároió iotézetc Barcolaban (Trieszt kózelébca)
ajánlja belföldi
Gycgy-cognacját,
mely franczia módszer szerint, az általános osztrák gyógj\'szerési: egyesület vizsgáló intése-tének ellenőrzése mellett (Bécs) készül.
Egy üveg ára 5 kor fél üvegé 2 kor 60 fillér,
JCaphafó gyógyszertárakban és minden elsőrangú üzletben
Vezérképviselő:
Satller lózsef, n^ykonizsán.
i|
c i < 5 4 m
Q 3
» »
U 9 ü I e I i
I «
Hirdetések TTL!1\'0^ f1?
konyvkereskedéséb-n Naijv-Kanuvan.
Nagykanizsa, oiütörtök
Znln
ráttrJ\'Ub \' - r> >
1904. jiiDuir hó 7-én
legolcsóbb bevásárlási forrás!
h
ASZTL TESTVÉREK
:::::::\':•:\':":Hagykanizsa, Razinczy-uícza 1.
RfínljuN a MII \'Idényre dúsan felszereli raktárunkat
férfi-, női alső ingek, kötött és bőr belelt kesztyűk, női sálok (gyapot és zsanilia).
ÍT o v á b b á
»férfi és női czipó raktár 5 Kor. egész 1Z koP.-ig nagy uálasztékban. ^X Rzonhiuüi férfi ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, esóernyők nagy uáiosztftban. ÍÜ Szolid árak, pontos és figyelmes kiszolgálás.
HHnwHKMH Nagy választék mindennemű kézimunkában, M
m «o m M w m
Az
ujsag
politikai napilap. Felelős szerkesztő: Gajári Ödön.
Előfizetési árak.
40 kornna
Egy hóra Negy"d évr Fél évre Egész évre ülgy- példány Ara 10 fillér\' $
Az u;hój< terjedelme 24—32 öletni
7— korona 1 AZ UJSAG .-yyes példányai
14 — korona v 28 — korona *
minden gj*ágeiíiru»itót>Al kaphatók.
Cofoac
Czuba-Durozier í Cia.
nUHGZU 006NACGTÁÜ,
Mutatványszámokat 6 napig ingyen küld \'a kiadóhivatal. Czim : AZ ÚJSÁG kiadóhivatala ■hh^b Budapest, Kcrepesi-ut 54.
ci
Fernolendí
- alepjnbb máz a világon; — e fénror^m világos cipókét L tüküi fényűvé tesz és a trfrt is tartV-abhá teszi. — Viselt,
fotos S7inü lAbtieli sárga vasv barna bőrből Lyoaln tfikftrfénymáz által
t^SSZÜÍS Műül Bécs, I., Sch ulerstr. 12.

^ Naponta friss pörkölt kávé.

»o c
MEZEY PÁL
fűszer, csemege és hentesáruk ===== kereskedése =====

fittesCa, Fö-tér 1.
Ajiuloin raktáramon levő elsőrendű áruimat u.m.. Kitűnő zamata káré fajokat. Tea a legnemesebb fajokkal vegyítve. Déli gyümölcsök. Kecskeméti gyümölcs kompotok. Szegedi különlegességek stb.
t
oaoacsonyi
1 literes és pintes üvegekben töltve

Alkalmi estélyekre
girdmettek, felszeltek és halfélék
igen Ízléses kivitelben a (egjutányosabb árban.
Naponta friss bácsi kaibászok és fílsieltel
Oroszi Sándor udvari ezukrász Dasert, teakgnyereinek ös különleges ctlkorkáinak egyed-árusítása.
0D <
3

Honi és külföldi sajtok

Nyomatott Fisohel Fülöpkönyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa, Í904. Harmincegyedik évfolyam. 3. szám Vasárnap, január 10.
amiKBanósito
jrykanl*M. FMal Fülöp kfinyv ktrMkedMbtn, Vároihás-palola.
KIADÓHIVATAL:
Nagykanizsa, hlnohtl Fülöp könyv-kare«ko<14«éban, Váruiház-palola.
Tt|«foii: 8wirke»ttó»<y te kiadóhivatal: t03 iiim.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap és csütörtökön.
B&ŐFIZBTÉ8I ÁRAK:
Ejgttós évre......W korota
Félévre ...... 8 *
Negyedévre......I •
Egyes ssim in 20 fillér.
Nyilttér petit"" 40 ""<r
Kéziratok a szerkesztőiét cinére Inlézendők.
l\',eli\'liW,erk»\'i\'zt«V Sular Mándtr Hierkeutótárv: / ■ér»»» L^Ju
Elófizetíitk és hlréftéttk Hadid Pllif k4njr»kcre$ke litéztadtt.
TiszteteíteTIcéijük vidéki előfizetőinket,*hogy aa Illeti |iNlihl<atil*k«il fiil-hM mcnJtUw Iráni Irkdilri*y«r i.b l*lnk«Sal ■il»r«Uf<|fiifk, hofry a lap szétküldése főnnakadást ne szenvedjen.
Kultuszfeladatok.
Újévi beszédében maga dr. Berze-viczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter jelezte, liogy a kulturális reformok tekintetében gazdag örökséget vett át hi atali elődjétől. Most peaig örvendetesen inogállapithatjuk, hogy ezt az örökséget az érdemos utód jelentékenyen szaporítja.
A gazdasági ismétlő-népiskolák to vdbbi fejlesztése szintén különös gond ját képe i a miniszternek. Ebből a célból c<ak az imént tett igen mélyre-lietó intézkedést
A miniszter igen bö\'osen azt tűzte ki feírdatául, hogy az úgynevezett kisebb gazgasiigi ágakra vonatkozó gyakorlati ismereteketi mint a méhészet, y mtenyésztés, konyhnkertóízet, stb. lehetőleg bevigye a köznép körébe JBizen ismerőieket tanítják már az elemi iskolákban és folytatják az ismétlő-is-Mákban. Ámde erre előbb magát a tanisót kell megtanítani. Ebből a cél-
hói u miniszter legújabb rendelete meghagyja a tanitóképezdóknek, bogy a Melyeingubó-termeléire és a sze-derfaültetésre vonatkozó gyakorlati tudnivalókból rendszer-* előadásokat rendezzenek a tanítójelölteknek iürre a feladatra pedig külfn szakemberok vállalkoznak.
Jelentékeny ujitást jelent a tanfelügyelői intézmény reformja, melyet Berzeviozy Albert dr. vallás és közoktatásügyi miniszter legközelebb már meg fog valósítani. Ez az intézmény 24 év óta áll fenn. Habár mindenki érozte annak hiányosságát, azért az adott körülménye k között mégis a tanfelügyelői intézmény derekasan megállotta helyét Ezt részben annnk a sok és érdemes ügybuzgó férfiúnak lehet köszönni akik a tanfelügyelői karban találhatók.
Ezeknek buzgósága ós hazafiassása | módját találta annak is, liogv «.a tör vóny hiányos intézkedéseit célszerűen kipótolják. Majdnem hihetetlenül hangzik, dn való, hogy tidztán a tanfelügyelők személyes érdeklődésétől- ós ügybuzgóságától fütrg vala eddig, hogy a magyar ny Ív tanítási kötelezettségének az elemi népiskolákban érvényt szurezzonok
II I IÉII Ii\' II
Mindenesetre nagy nemzeti célok lebegtek a törvényhozás előtt, midőn elrendelték az elemi népiskolákban a magyar nye v kötelező tanítását, j&a valóban — borrendujj dictu éppen ezt a nagyfontosságú íutózkodé t elfelejtették végrehajtási záiadékkal ellátni, hogy ugyanis a törvény eme rendelkezésének elhanyagolását szigorúan meg-orolják.
Innét van a szomorú tapasztalat, hogy egyes nemzetiségi vidékeken aa iskolákban a magyar nyclrot nem tanítják De nem is taníthatják, mivel maga a tanító sem tud magyarul. Ezenkívül a lelketlen tanítók magyar ellenes eszmékkel- ói érzelmekkel töltik meg a gyermekek lelkét, és az a gonosz mag, melyet az iskolában elvet-nea, a gyermekkel együtt nő és erősbödik. Amit pedig a Jancsi megtanult^ azt Jánosból már nehéz kiverni
Nos hát a tanfelügyelőnek lenne szigorú kötelessége, hogy ellenőrizze aa iskolákat ós gyomlálja a dudvát. Ámde a tanfelügyelő ma annyi sokféle bürokratikus, irodai munkával, irodai jelentéssel, statisztikai összeaiutással van agyoncsigázva, hogy tulajdonképpeni kötelességének, hogy az iskolákat látogassa, megfelelni nem képes.
TÁRCA.
Valami izzó tűz.... _______
Valami ittó tüz fut át, V Valami néma sejtelem. Ha néha gondolok reid, Magányon, csendes ifiken.
Kihűlt szírem is újra él És azenvedilylytl feldobog — S egy titkos szellem hangja kii: Sobsem lestünk mi boldogoki
Révay József.
Névtelen virág.
Közli: JCalmár Ignác.
Szegfű Vilma története nagyon szomorú. — Én Benedeky Pál, hites-Úgyvéd, aki bürűgyi védő vagyok és életem nagy részét gonosztevők cse Jekedeleinek magyarázásával töltöttem el, nem igen szoktam elérzékenyedni. Eletemen ál sokszor sz emberi nyomorúságok oly sötét örvényeibe kellett bepillantanom, hogy lelkem a közönségesebb szerencséi enségek iránt teljesen eltompult.
Valahányszor Szegfű Vilma történetére gon-
dolok, — pedig merengésemben gyakran kisért e— Agglegény vagyok, sem rokonom sem sierv-boldogtalan szép leánv fönséges, tiszta alakja, — | tőm ; de megvallom: mikor Szegfű Vilmát, as mindig köt.y lopódzik szemembe. lártatan leremtést a börtönből kiszabadítottam.
Megvallom: nagy érdsk\'ődéssel kutattam ennek | feleségül akartam venni. Társa laimi állásomon a szegény névtelen virágnsk a elli világát és| kivül waty vagyonom is van; a névtelen virág soha mén igaz ögyw oly lelkesedéssé nem véd-, pedig megölt azivvel, mint kitaszított árva, remény
lem. mint Sze. fű Vilma ártat anságát.
Névtelen virá\'{ volt szegény, egyike azoknak a teremtéseknek, kikről senki sem tudja : selyem Agyban siűletlek-e vagy rozoga viskú szalmatö-rekjén. Azok közül az apát an anyát\'an teremtések közül való volt szegény.
Szegfű Vilmát születésének átkán kivül as a csapás is érte, hogy tiszta kedélyt, szeplőtlen, nemes jellemet bozoll a világba magával s ettől a két súlyos tehertől szépsége nem tudott megválni. Oe mert tiszta, angyali jo maradt, a gyötrelmek megalázások, csalódások golgolhautjáu végig: le kel ett roskadnia a kereszt alatt és névtelenül jutott vissza az anyaföldbe, ahonnan egy szép nyári hsjna\'on, mini névtelen kis virág fakadt.
Én edzett szívű férfi vagyok, de siratom őt, valahányszor eszembe jut. E siralmas földi- lét gazos kertjében ez a névleién virág arra lehetett volna méltó, hogy hódolat és boldogság adjon néki csodált net et.
és segítség nélkül állott a bizonytalan jövő kQ> pár szirtfokán : mé. is azt felelte ajánlatomra, hogy ha jóságomért, melyre érdeme nincsen, hála fejében a kezét kérem tőle, feleségül jön hozzám, mert mással fizetni nem tud ; de ba jóságomat igazságssereteltel akarom tetézni, megmentett becsületéért ne kívánjam köteles váltságul a szivét. Becsül, de szeretni nem tud- a: ez volt őszinte felelete, melyre eltávozva, örökre bucsut vett tőlem.
Csodálatos, büszke és magasztos teremtés volt. Mikor tőlem eltávozott, egy gazdag, délceg férfiú várt reá. —■ A férfi némán, merengő szemekkel, kezét összetéve leborult eléje és bocsánatot kért, hogy iszonyú szenvedéseiben magára hagyta; ár* tatlanságában, tisztaságában nem hitt és nem volt ereje a világgal szembe szállni érte. Hibáját késs volt azzal tenni jóvá, hogy most bocsá natot kér és nőül veszi.
Szegfű Vilma fájdalmas pillantást vetett szive bálványára s ast felelte : szereti, de becsülni nem
Oe, bár a: bánat névte énül sírba temette, mégis többel ért ő mindazoknál a cifra, drága (tudná; és elhagyta őt is örökre, kerti növényeknél, melyek féltő szeretet, ápoló Ilyen leány volt Szégiü Vilma! divat és önző hivalkodás árnyékában virulnak.\' Én a börtönben ismerkedtem meg vele.
Sirolin
A legkiválóbb tanárok Ss orvosoktól mint hatbatót ner:
C)
tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos bajai, nál úgymint idült bronchitis, szamárhurut * tm*™ lábbadozóknál
Infllinnv-l iif^H -ajánltátik, r- Emeli xi étvágyat, eltávolítja a köhögéit éa a köpelot H uie^iuiteti u Mliuenza Uian ijjell izzadást. Kelleme* lu.Rgft és Jó Ize miatt a gyermekek is -zerelik. A „\'yógynar-
tárakban flvogenklnt- 4 koronáért kapható. Fitrycljilnh, hogy minden üvejí alanti ezég^el legyen clúttvat
f Hoífmann-La Roche & Co. vegyészeti gyár Basel (Svájci). $
Negykanisaa, vasárnap
Zala 8. ssám (f. lap)
1904 január hó 10-4n
Bersevioay Albert minisster most Mt akarja, hogy a tonfelügyelő éven-kint legidább száz napot Iskolák látogatásira fordítson. As irodai munka tarhét teljesen megkönnyíti és a tanfelügyelőket valósággal mozgósítani lógja a magyar nyelv, a magyar kultura ér dekában. Néhány hét múlva már disse fog ülni a asaktanáoikosinány és azu tán hamarosan megújítva áll előttünk ai állami tanfelügyelői intézmény Fel njitva, feltrissitve sokkal intenzivebben teljesítheti feladatát
Euol megint egy jelentékeuy lépést tettünk arra, hogy a kormány * prog-rammjának nemzeti tartalmát, a ma gyar nyelv tauitását megvalósíthassuk, tért foglaljunk a nemzetiségi iskolában. j£s a magyar nyelv jogáért való küzdelem előreláthatólag moddő nem ma radhat és eszel sokkal nagyobb hass not siersünk az orsságnak és nagyobb szolgálatot teszünk a magyar államnak, mint tesznek azok ott az országházában, kik a gyakorlati nebésaégek miatt idő szerint mujdnem kivihetetlen
ez
katonai kommandónyelv miatt végig gázolnak a parlamentáris életen ée egy egéss esztendőre dologtalanná tették az országgyűlést.
Politikai Szemle.
— A aóppárt. —
A politikai közélet poromljiln szemlélődni: leznjtó látvány. Afig az ország több résziből 4a Boszniából riasztó hírek Jönnek n kiszolgált katonák zugolódáaáról, addig a , nemzeti ügy eazményi harcosai" torabb obstmálnak Vakon, nem kiméire ezer is ezer család házitüzhelyé-nek békéjét, folytatják fékeveszett erSsznkos-kodásnkat. Az egész országban izgatottan Tárjál a béke hírét. De ez nem Jön ée az obs-trakoió tora hömpölyög-..
As egész harcban legcsunyább szerepet az a párt viszi, amely magit (mert ml nem nevez-
hetjük snnek) néppártnak nevezi, Párthatározatokat hoztak, amelyhan elltéltik nz obstrnkclit, hogy ndvarképeaek maradjanak, de snttyonbna ohztruáló Srezemeket állítanak ki a színtérre; aki mindig kész latldenzeket beledobni a haldokló vitába, aki mindig halandó névszerinti szavazást kért iveket aláírni Hozzájárulnak minden erejükkel a ezent ügyhöz, de azért itt lenn a vidéken bizenyára együtt eiruak majd a 40.000 tartalékon mag nem .érdemelt során. De hiheti, hogy n választók annak \'idején mtjd vlligoean látunk is vizazadobják — • hamiai-tntt, kitazinü néppárti politikát.
r- X Uj és utolsó, terminus a sorozásra. Nyiry Sándor honvédelmi miniszter rendeletében, melyet a leiolyt év utolsó napján adott ki, jelai, hogy nem lévén- újonc, ismét elhalaaztja a sorozást és ujabb két terminust tüz ki annak megtartására. Bz a nyolcadik ilyen rendelet, inelv a kilencedik és a tizedik terminust tűzi ki a sorozásra, Eszeriut a sorozás február t. és március io-ike között fog megtartatni. A körrendelet így hangzik:
Minthogy az 1903.\' évre kiállítandó újoncok mindezideig országgyülésileg meg nem ajáultattak, a folyó évi 87.000 azám alatt kiadott körrendeletem kapcaán fölhívom a törvényhatóságot, hogy az illetékes cs. és kir. hsdkiegészitési kerületi és magyar kir. honvéd kiegészítő parancsnokságokkal egyet-értőleg újból két utazási- és m&ködési tervet és pedig skként állapítson meg, hogy a fősorozás az 1903. évre, az egyik terv
A magyar cimer.
Irta: Sági jáaos.
A magyar címerrel államiságunkat fejezzük ki. Méltóságos jelvényünk ez nekünk, melynek fontossága megköveteli, hogy mindenkor egyforma rajzban mutaasák be.
Mégia ahány festő, szobrász, rajzoló meg piktor vsn széles e hazában, valamennyi a legkülönbözőbb módon, hibásan rajzolja a magyar címert
A nemei ember féltékenyen vigyáz arra, hogy családi címerét akként rajtolják le, mint a hogyan ősétől örökölte, sőt még a hottentotta is következetes családi >totem<-jének ábrázolásában. Csupán a szegény magyar címert rajzolják össze-vissza, holott Magyarország ísTa magyar "birodalmat alkotó egyes országok címereinek tartalmát éa alakját ezredévi történelmi fejlődés és a századok törvényes gyakorlata megállapította.
A miniszter-tanács az 1890-ea években célul tfizte, hogy a címer helyes ábrázolásé körül levő bizonytalanságokat megszüntesse,s ekként a közéletben az ország címerét helyesen ábrázolják. E végett az országos levéltárt, a magyar heraldikai-és genealógiai-társulatot, végre a tudományos skadémiát megkérték, hogy a címert történed- és heraldikai szempontból vizsgálják meg. Ezek » testületek azután meghatározták az orazág címerének helyes leírását és rajzát A miniszterelnökség költséget nem kiméivé, pazar kiállításban közzétette a rajzokat és a leírást Négy gyönyörű színes és
szerv szerint 1904. évi februári-tői március négy fekete rajz mutatja be, miként kell a
dinert ugy a hivatalos használatban, mint a magánosok részére történt engedélyezésnél ábrázolni.
A leiráa Magyarország külön (kis) címerét a legnagyobb lelkiismeretességgel és részié-
5-1 g, a másik terv szerint 1904. évi február 15-től március 19-ig, terjedő időtartam legyen foganatosítható. Egyebekben a folyó évi \'78.000 számú körrendeletemben kifejtett részletes rendelkezésekre utalok. A kiegé-
szítő parsucsuokságokkal egyetértőleg meg- tességgel ismerteti, állapított ké( működési terv a szokásos Xanusitsa ezt a következő idézet: módon kiállítva minél előbb, de Jegkésőbb >Magyarország külön címere haaitott, va-1904. évi január 15-ig jóváhagyás végett gyia egy függélyes vonallal ketté osztott pajzs.
I Jobbról nyolc vörös-ezüst, tehát vörössel kezdődő, ezüsttel végződő pólya, balról vöröa mezőben hármas zöld halmon álló nyílt arany koronából kiemelkedő kettős ezüst kereszt A pajzs felett a magyar szent korona. Cimer-urtó két lebegő angyal, atb.< í A rajzokat és a leírást több ezer példányban megküldték a hatóságoknak, testületeknek.
okvetlenül felteijesztendő. Budapesten 1903 évi dee. hó 31-én.
Nyíri, honvédelmi miniszter.
f. „Hala" telefonja: Szerkesz\'.öségl és kiadóhivatal! szim: IS).
Kegyetlen hózivatar vo\'t egr decemberi délutánon, mikor inasom látogatót jelentett. Éppen egy gyilkost védő beszédemen dolgeztam, melyet másnap kellett elmondsnom. Idegeseit pi lantot tam sz átnyújtott névjegyre. „Zombori Saendey Sebestyén * Ugyan mit keres nálam "ez a nagyvilági gavallér? dünnyögtem magamban, miközben a fiatal ember belépett. Sápadt «s izgatott volt. Reszketett mikor kezet fogtunk-
— Uram 1 tudományához fordu\'ok. Az égre. kérem, mentsen meg egy szerencsétlen teremtést, ki leány és kit gyermekgyilkossággal vádolnak. j
— Kik vádolják és kit vádolnak ? - kérdém.1
— A leány neve Szegfű Vilma. Társalkodónő volt házunknál Anyám éa nővérem gyermekgyilkossággal vádolják.
— Kié volt a gyermek? Az öné?
— Ki uram, gyermekről szó sínesei. A csapás j váratlanul jött, és így magam sem tudom: mit higyjek, mit gondoljak. 0 másfél év óta van há-zunkuál, én szerelem őt és azon ponton álltam, hogy családom ellenére feleségül veszem őt, midőn a szörnyű gyanú feldúlta boldogságomat, meg-ingatta bizalmamat
• — Ennélfogva bllnösnek hiszi a kisasszonyt ?
— Nem, nemi Az lehetetlen! De a gyermeket elásva megtalá ták; a kisasszonyt elfogták és ő nem tuáj*, nem akarja magát igazolni. Inkább mégha1. Az égre kérem, derítsen igazságot ebben az iszonyú bizonytalanságban.
Hol történt az ál Utólagos gyermekö é*? /ombori kastélyunkban a nyáron. Még a nyáron V Igen. -
Es most derült ki ?
Anyám és húgom gyűlölték a kisasszonyt!
szemekkel, halotthalványan Olt a rab-cél éban. Mikor bemutattam néki magamat, kétségbeesve kapaszkodott belém
— Uram. ártatlan vagyok és önnek ert be kell bizonyítani. Nem azért, mintha az engem bot* .......... v. _ „.„.,..,,. doggá tenne, hanem be al a rom bizonyítani ár-
ée a mint a kertben az* ásott tetemet megtalál-; uUaoságoinat lőttem * vi ágesak W.rlöo lehet ták, rögtön őt gyanúsították és ma reggel ietar |és én már éni tovább nem akarok. Csak árut-tóztatlák j lanságomst akarom biaonyitaai. Hadd ásta as a
_ Es a kisasszony? férfi, kit szerettem és kiért étem haltam, mily
— E\'sipadl. rea keleti, sírt és folyton irtat-1 gyáva vo l, hogy nem mert ártaUanságombaa lanságál hangoztatta, engem pedig könyörögve kért: mentsem meg e rágalomtól, ha szeretem.
— Es ön ?
Mit leheltem vona, uram V A kisasszony
hinni
A leány ezután miodenl elmondott; én magismertem a vád titkos rugóit, a gyű ölelet éa bosszút, a csodálatos leány nagy lelkét, nrmee
görcsösen kapaszkodott be\'ém; zokogva kérdezte, jóságát önfeláldozó fönségességél. hogy én hiszek-e ártatlan ligában. Erre felelői Később már kezemben tartottam a bonyodal-nem tudtam, igent nem mertem mondani; hiszen mas bOnper öaszes szálait és még jobban mégis-a körülmények, a bizonyítékok...oh, ez irtóztató mertem a leány leikének végtelen mélységéi. — heiyzet Okiratok, vallomások alapján, éa saját kutatásaim
— Es elvitték ? állottak rende kezésetnre. Belemert lem az Ugy
— Igen.
— Uram, ön rosszul cselekedett, önnek egy percig sem lett volna szabad kételkedni a kisasz-szony ártatlanságában. O11 szerette a kisasszonyt;
alapos tanulmányozásába, és kétségtelenül bebi zonyitottsm ártatlanságát, orvosi vizsgálat nélkül is. Szegftí Vilma hallgatott; éa a titkol örökre szivébe zárts, hogy kin-k a bűnéért szenvedett
ismerte éleiét. Tő em telhetőleg mindent elköve- ártatlanul tek á kisusszony megmentésére. Hl őrzöm Íróasztalomon fényképét éa gyakran
Zombori ur nyugodtabban távozott, én pedig [elmerengek bánatos arcának tündérszép vonásain, befejeztem védöbeszédemet és siettem a fogházba. Szegfű Vilma a fájdalomtól megtörve, kisírt\'
üepesobb
bevásárlási forrás
Krfl- és gyermehruha, czipő- és, halaprahlár a legnagyobb választékban, legjobb minőségben, legmersékellebb árakon
iq. WEI5Z IQNÁCZNÁL nagykő
Erasébef kkáfyaé-Ur I. uáa
Nagykwm**, vasárnap
Zab 8. aán. (M. lap)
1MM. január hó MMb
dikai hibákkal, mlaősithetetlen felüieteaségek-
kell
Véleményem aa, hogy a poetabélyegeinket, okniánybélyegeket föltétlen olyanokkal kellene helyettesíteni, melyeken oly eímer van, mely nek rajsa megfelel a minisztertanács határozatán alapuló, nagy hivatalos aparátu*okkal, komoly tudóaokkal tárgyalt megállapodásnak. Közfliügyes viszonyaink miatt.a külföld
As ember most már ast hinné, hogy ha a falusi dmfeatők a trafik-táblákon nem is raj* tolják egyöntetűen ás helyesen fontos állami jelvényünket, de abban a minisztertanácsban résstvettminissteriumok hivatalos kiadványain, értékpapíréin és egyébjUt, bizonyára érvénye* sül a miniszterelnök rendelete. Családunk. A \' sok pénzt (elemésztő rajzokat é» leírásokat épen a hivatalos világ ftiraigálja legjobban. Ott, ahol államiaágunkat a hivatalos jelvény-nyal kell kifejezni, Wietetlennél-lehetetlenebb rajsokkal botránkoztatják azokat, akik legelső sorban a milliókba kerülő állami kiadványokról várják a jó Ízlést,, a mfivéss-érzést, no meg respektálását s miniszterelnöki rendeletnek, mely még a magánosoknsk is követésre való meghagyásokat tartalmaz.
A fenti idézetből megjegyeztük, hogy a magyar cituer pajzsból és a koronából álL
A postabélyegekeu már nyoma sincs a pajzs* iusk. A korona nem pajzson, hanem valami gumniihurkán (?) feksaik, ami megint valami ízléstelen rajzon nyugszik. A korona fölött turul-madár röpköd, a mit az államiságunkati
ki fejesé címerrel kapcsolatban sem a heraldika, Ibii, felületes náció vagyunk? sem az a leírás nem ismer.
Az ízléstelen postabélyegek után jöttek a forgalomból november elsején kivont még Ízléstelenebb okmány bélyegek. As országgyűlésen is interpelláltak a bélyegek miatt, de ott nem emiitették meg, hogy a címerek nem felelnek meg az említett hivatalos leírásnak. Ezeket a bélyegeket a forgalomból 5 év tiuín kivonták Ízléstelen rajzaik miatt.
Azt várhattuk volna, hogy az uj okmány* bélyegek most mér a magyar állam művészi Ízlését hirdetik és hogy az államnyomda akként rajzolja a magyar címert, amint azt éppen muga az említett rendelet mellékleteképp kinyomta. Ha pedig az államnyomda ezt a munkáját elfeledte, — amelyet ime,mi laikusok jdl ismerünk, akkor legalább a pénzügyminisztériumnak jutott volna eszébe, hogy végrehajtsa azt a rendeletet, azt a leírást, a melynek megalkotásához a miniszter-tanácsban h\' zzájárult.
Az uj okmány bélyegek is szabálytalanok, [deltetlk, ez mindenko
tnrv napján a város
külképviseletünknél sohasem lát mást, mint kétfejű sast, meg német irást Azt gondolja tehát, hogy Ausztria vagyunk* Egyedül a levélbélyegek hirdethetnék a helyi címerrel kifejezett különálló államiságunkat s művészi ízlésünket
Az okmáuybélyegeket Horvátországban is árusítjuk. Mit szóljon a horvát nemzet, ha látja; annyi tudásunk • sincs, hogy állami létünket kifejező dinerünket, e szent jelvényt helyesen tudnók ábrázolni, hogy az egyes miniszterin* ifloh a minisztertanács határozatát ily feltűnő módon fumigálja?
Hát csodálható-e, hogy a külföld, meg n horvátok reánk fogják, hogy Ízléstelen, tudat-
Nagykanizsa r. t. város.
Az építésügyi szabályrendeletről v.
— Csatornázás. —
csak sz nteákon vaa meg aa as állapot, haaea a legtöbb udvarban la, oöveli ez által a fértőaés veszélyét. Ezen jeles állapot valódiságáréi bárki meggyőződh tik, a fenotemfltett és még számtalan utcák bármelyikében.
Ez valóban tarthatatlan. A statisztikusok éa szakemberek már köteteket Írtak e kérdés fontosságáról. Re van pld. bizoayitva, hogy oly városban, ahol csatornázás készül, a halálosáéi arányszám legalább islö*/, kal csökken.
Kz a fenti intézkedése a tervezetnek nem elégítheti ki á város képviselőtestületét Ha a tervezet megállapította (nagyon helyesen 11) a« épitési övezetet as aspbsltozás szempontjából, meg ke l állapítani ezt a csatornázás szempontjából is. Mert csak mégis nevetséges dolog lenne, ha pld, a második óvezst Zárda- és Zrinyi-Miklés-ufc libán asphs t járdán járhatnánk nyitott. bűzös gödrök mellett. A csatom ázás kér désében is nagyon Odvöe volna tehát bizonyáé építési övezetet megállapítani, amelyben kíoy-sser volna a csatorna építés.
KII\'-önben legideálisabb a csatornázás ügyét egyszerre megoldani. Modern, kftzegéezügyileg helyét álló csatornával kellene aa egész várost ellátnunk, ahogy ezt már Szombathely már régen, Győr pedig most tette. Szigetvár, Kaposvár és még néhány város most mozgolódik a csstornázás keresztülvitele érdekébea.
A csatornázás kérdését alapos megfontolásul ajánljuk t városatyátoknak, mert ez évtizedekre szól" fontos intézkedés. E téren bo leányosak az állapotok, amelyeket a terveset csak hiányosaa orvosol.
9,
Nagykanizsa, j»n
Már megírtuk volt egyszsr, hogy az épités* ügyi szabáiyr\'ndeiet, hogyan intézkedik n csatornázásról. Erről akarunk szólni e helyen. Mit is mord a tervezet:
Ha valamely utca háztu\'ajdonnsainak kétharmada kik lirtokuk utcai vonalának hossza szerint \'esznek számbaveendők, utcájuk alagcsa-tornázását kérik a hatóságnál, vagy hitf-a liató« ság e*en a\'apcsatorna építését szükségesnek tar-tartaná Ily esetben az sJsgcsatorna építése el ronde ortdö. Ha valamely csatorna építése elren-az előzetesen készített
-f- Nagykanizsa vást bocsátott ki a
város polgármestere felhi-bor- és húsfogyasztást adó* zás tárgyában. A felhívás részletes utmutatást ad a követendő szabályokról.
A kétfilléreseken nincs rajt a pajzs. A korona
cifra spanyolfalon fekszik, pedig nekünk ma-1 előlegezett költségen hajtstik végrn Ezen költ-gánosoknnk hogvau meghagyja a rendelet,! Béghez a város \'/, részben, \'/> részben \' pedig & hogy csak pajzsra rajzolhatjuk. A husz filléres, I háztulajdonosok hozzájáru ni tartoznak. Oly ut-meg egy .csomó más bélyegen a koronát cákban. ho\' alagcsatorna létezik, tartoznak a bak lós >kapric-vánkos<-rn helyezték, a mely háztulajdonosok csapadék- és udvari vizeiket \'/, szintén valami hurkán fekszik. A korona ol- év alatt levezettem! és a házi bevezetéseket teljeseu megismerhetetlen vakarcs jsaját kéltségükön elkészíteni. Nyilt utcai árkok,
valamint kövezett virv /Kők készítése és fenn
dalából
női ki, a miben legkirivóbban domborodik ki az uj bélyegek nagyfokú ízléstelensége. A bé-1 tartása a háztulajdonosokat lerhHi." lyegek egv részén a többi koronázási jelvény Eszerint a cntornázásnál nincse is rajt vau, amik pedig uem tartozhatnak a i tek, ame\'yben bizonvna kötelesség
-)- jídóíók figyelmébe. A kölcsönnel terhelt ház- és földtulajdonosoknak az 1883. évi $4. te.\' 13. S-a azt a kedvezményt adta, hogy a föld-és házbirtoknak általános jövedelmi pótadójából levonandó az illető tulajdonost bekeblezés által terhelő kölcsön titán az adóévet megelőző év végéig tényleg le nem rovott tőkemaradék állal és ugyancsak általa j egy évi kamatainak io*/a-a, ha a tőkével kamatok is vannak bekeblesve. — Felhívja ennélfogva a városi adóhivatal Nagykanizsa város érdekelt adózó közönségét, miszerint az e célból kiadott és a városi adóhivatalhoz beadandó nyomtatványon a kamatterhek bevallását f. évi január hó 31-ig annál is inkább eszközölje, mert a később beérkezett vallomások már figyelembe nem vétetnek.
cimerhez. A huszfíllérss bélyegen * dicsfénnyel megtöltött körben lebeg, — Ez a korona nem egyez meg a kétfilléres és egy-korouás bélyeg koronáival. Az 1 korona 50 filléres bélyeg koronájáról ugyanis három helyről — a középről is — lógnak a csüngők, az egykoronás bélyegről pedig a koronának csak a két széléről.
Nevetségesen bosszantó a 10 koronás bélyeg rajza. Ezen. a rendeletben előirt afmtartó két angyal helyett egy rémes férfi-alak érthetetlen célból emsJi fel a karját s mutogatja\' a hónalját és valami cserágat tart a korona alá.
A huszkoronás bélyegen már ott vau az egyesített címer, ennek a pajzsát sem tartja két angyal, hanem a címer fölött kiérderaült asszonyság üldögél és vigyáz arra, hogy a cimer valahogy orra ne bukjék.
Az állami közegek nemcsak a leirt értékjegyeken, hanem széltében-hosszában téves címereket alkalmaznak. Ott vau pl. a fővárosi uj hid homlokzata. Ezen is téves cimer. disz-telenkedik s hirdeti a tervezőnek, meg a hidatátvevő állami közegeknek heraldikai járatlanságát
A napokban láttam az Erzsébet-emlék Fadrusz János készítette pályatervét A címer ezen is teljesen hibás. A korona körül pL valami szuronyfélék alkotnak dicsfényt A cimer egyébként is eltéra hivatalos megállapítástól, Papírpénzeink legnagyobb részén is megbotránkoztatván helytelen a cimer.
íme tehát a magyar cimer állami alkalma-1 zásbau, ingadozások között, égbekiáltó lieral-
nok öveze háramlik a
koronafháztulajdonosokra Csatornásáéi kötelezettséget nem á>lapit meg a terve/ \'L Kpiteni csak akkor ; kell. ha ert kéri az uloabeli háztulajdonosoknak í kétharmada.- A másik épités akkor következik be, hs a város a csatorna építését tzilkségosuek tartaná..
háztulajdonosok városunkban korántsem o\'y rá. a kozó szel einek, korántsem o y áldozat készek, hogy a csatorna-építést önszántukból kérnék Félnek a reájuk esö kiadástól. Ebben az irányban uem sokat várhatunk. Marad tehát hátra az a pont mely a ,ha szükséges elve" vallja. Vizsgájuk, vájjon szükséges-e ez?
A város vizeinek- és szennyének levezetésére egyedül a kanális solgál, mely ott. ahol folyik, e célnak ugy, ahogy szegényesen megfe él, bár távolról sem elégi\'i ki a közegészségügyi köve^ terményeket. Annál siralmasabb azonban a helyzet azokon a helyeken, ahol a kanális fiern folyik.
A belváros csatornázása még tűrhető. De minő szomorú a külváros közegészségügyi álla pota. A Teleky-ut, Petőfbut, Zrínyi Miklós-utca alsó réss^, Kazinczy-ut egy része, Szemere-ut, Zárda-utca stb. utcák mind olyanok, ahol csatornázásról egyáltalában nincs gondoskodva. Az Itt-oU meglevő sáncoknak (nem lehet csatornának mondanunk) alig van esésük. A szennyes-víz, eső-víz, kiöntött mosogaté-vir stb. iftind összejön, levezetése nem lévén, ott nspokig, sőt hetekig, áll, rothad s az egész környék levegőjét nemcsak rontja, a rothadás következtében keletkező kénbydrogén, ammónia stb. által, hanem

ZALA44
levegőt még kórokozó csirákkal is fertőzi.^Súlyosbítja ezen állapotot még as is, hogy nem-
-n
Politikai lap. — Megjelenik csütörtökön és vasárnap.
ZilnémnttN hiWHí künn atyiM pdittii lap. •
1904. Január 1-év«l
— uj előfizetést nyitottunk lapunkra —
Előfizetési árak: Ksru évre . ... 19 kar. Félévi* ..... C S(|y«lévn .... I ,,
MUTATVÁNYSZÁMOT INGYEN KÜLDÜNK. >
A „ZALA" hárem évtizedes múltja len a Jövőben is utmutatö lapunk Irinyim ; Küzdeni minden igaz ügyért, amely a házinak hasznára van, legyen aa aa ügy Mjn mápyti, vagy vrmgot MaM.
Politikai zászlónkon a aaabadstvllséf jelszava lobog. A szabadelvű eszmékért küldünk kis erőnkkel. A nemzeti vívmányokért vívott harc trWcii mlagjdi sohasem kicsinyeltük. A cÜBf *>«náf mmá tartottuk. Ellenben elitéttüt az waMet, mely mm rHrartztti, nem helyeaeltuk a védtelen tercet, amely ««m Mtmrü.
A társadalom egységesítése főtörekvése a „Zali\'-oak.
Ezért buzgólkodunk lankadatlanul — - . Nem csüggedünk, mert hisz erőnket
meghatvinyozza, kétségeinket eioas-latja, bátorságunkat\\ ébren tar\\ja aa •aaau hataltna, a mely kihirdetve önmaga indul küzdeni ki inasigért, még el nem érkeaik a diadal napja, mikor
"Iggykaai—a, vaaánsap
Zala B. mim. |4- lap]
1904 január hé 10 ám.
a mdii ét érteim ul|«* vlláfoaeáfá bu M te amM rofWják el
birodalmukat.
Taawikrt veaérll t ti tfaaeáf. pártatlanság tt tfymnu t. TánarwreftMk: kritlkatta* jól megroeUlt, M, gaadaf áa lélloaaloe.
>MlH»«llWk |éll|«J* Minden ee<ini4nvról Kiket, ponto-ien «e tynreas Mat e rovatol eiol (iljk lelkeeen a*> Z A l< A < tadóelló (áriája.
e
Ba a .Zala\' programmja 4a e/Sfl&eUii M-kMm. Elért akar tovább munkálkodni a .Zala\' aaarkeastósége, amely caak akkor leai kivihető, ha lapunk tiaitelt előfitetői eaután is meg-martának anyagi és erkőlosi pártolóink sorában és arra törekednek, hogy a .Zala\' előfi-tetői gárdája uj előfizetőkkel szaporodjék.
_ D«ák hangverseny. Alantabb közöljük a január kő 37-én tartandó deák-hangverseuv nagyiaabáatt műsorát — A jegyek arai: páholy 16 k°r< ülőhely as első négy sorban 3 kor., a többiben 2 kor., karzati ülőhely 1 kor. jo, állóhely > kor, — Jegyek i hó n-t4l kezdve elMegyezhetök Caótl Márk fógimn. tanár urnáf. -- A műsora következő:
1. Jászkun-induló. Blóadjaaz ifjúsági zenekar. — a, Az Innisfare-harangok. Előadja a fógimn, vegyeskar. •— 3. Az Ur itéL Irta Vá-radi Antal, zenéiét szersé Nemes E. Előadja Kaffka József VIII. 0. t Kisérik zongorán Gergely Géza, harmóniumon Pálfy Géza VIII
— Az •betarefceüe Taifári Olvaiáhlr Aa »eroaxlán erejn« kiakamzeai Polgári Otvaaékőr tette Mindenütt Mkábarodást keltett Egyik laptárannk, miit azt már arait alánunkban megírtuk, egyenesen őrületnek neveti e tettet Az olvasókör (?) működésére különben is felhívta a pécsi kir. főügyész tzívet figyelmét Az olvasókör it tudatára keid ébredni meggondolatlan ctelekedetéaek és átépíteni igyekszik a dolgot Mint utólag értesítenek bennünket, a kör elnöke, ifj. Hegedű* György nyilatkozatot tett közaé, a melyben valótlannak állítja azt, hogy az obatrukciáa felirat felolvasásakor követték volna ele gyalázatos dolgot
0. tanulók. - 4. Soénes millenaires. (Sutte.) A képet, mint a nyilatkozatban olvastuk, >egy
A »ZALA«
aaarketaldtóffe ás kiadóhivatala Nagykanizsa, Véroeháepe\'ote
BIBIK.
Farsang.
A csörgősipkás, vidámkedvü Carneval hivatalos uralma viskeresst napján kesdődöttés tart február tizenkettedik napjáig. Negyvenkét napon keresztül önti magából a vidámságot, a derült jókedvet Száz meg száz pár játja lihegő kebellel a táncot: farsang örömére. — Szórakozzunk, mulassunk. Ez most a jelszó. .
A báltermekben pazar toilettekben jelennek meg hölgyeink, hiraetve a női ssabóipar fellendülését.
A fiatal szivet bizonyos jóleső melegség és izzó hevület itatja át: a remény. Remény arra, hogy jön egy rokonlélek, amely megérti az 6 szivének lüktetését, s hogy e megértésből kihajtson egy fenséges virág: a sserelem. A szerelem, amelynek szálai oly nagyon összekuszálódnak a báltermek parfüm-illatos levegőiében; amely szerelem tán éppen »két ember boldogtalanságából van egybekapcsolván
De ki beszél ilyenkor boldogtalanságról ? Ilyenkor — ugy látszik — mindenki boldog.
Levetve az anyagi gondokat, mindenki mulat,
hogy — feledjen. Az egyik a bút, a másik a kamarai e\'.nök, hogyha gondot, a harmadik a keservet. Egyesülnek, tobzódnak az örömittas levegőben, — hogy feledjenek.
A mai mutatások búfelejtŐk. A társadalmi élet eter és ezer gondjs, terhe és küzdelme oly sok, nehéz és fáradságos, hogy ezt a XX. század embere csak önkívületi állapotban tudja jelent s így az egész kérdés lekerült a napi feledni. Belemerül az élvezetekbe, s felébredve rendről
Marche solenelíe. Zongorán előadják Szmodics Lajos VI. és Ssmodiss József V. o, tannlók. -- 5, Románc Genée Richárdtól. Előadja az ifjusíági férfikar. — 6. Karácsony-éj. Keringő. Előadja a fógimn. senekar. — 7. Bimbilla, Vagy: a deákköltészet alkonya Életkép. Irta dr. Ullrich (Révay) Tózaef. Előadják . Csi-gány Ignácz, Kövesdy Rezső, Lenkey Bertalan és Usz Ferenc VIII., Fehér Károly VIL, Kzvács Boldizsár és Viola György VIn Sáfrány Lajos és Tóth György f. 0. tanulók. & Népdal-egyveleg. Előadja a fógimn. zenekar. - 9. Komsák Károlyt Dal és rege. Vonós négyes. Előadják: Bartha István VIII, Kar-czag VII., Krátky látván VI. és Szauermann Béla IL 0. tanulók. — 10. Aranyvirág-induló. Előadja a főgimnázium ének- és zenekara.— A hangverseny a Polgári Egylet nagytermében less megtartva és esti 8 órakor kezdődik.
^ Zsúr. A nagykanizsai Itr. jótékony Ni-eyyhl folyó hó io-éu vasárnap a Casino dísztermében zsurt tart
— Dicséretes tett. Stita Boldizsár nagy-kapomaki néptanító, Bosnyák Gézának, a pacsai gazdakör elnökének a Nagykapornak és Misefa közti ut oldalainak befásitáaara faiskolájából 300 drb oltványt ajánlott fel Ingyen azon Ígérettel, hogy amíg őnagykapornaki tágító lesz, évenkint 35 drb oltványt ad dijtalanuTa beálló hiányok pótlására
— A soproni kamra kettéválasztása in-tetpelláczió alakjában foglalkoztatta a soproni kereskedelmi éz iparkamara december hó 48-án tartott teljes ülést Zsombor Géza és Fachs Jónás kérdésére kijelentette Ulleln József kamarai e\'.nök, hogy a > Vasvármegyei hire őt aggodalommal töltötte el, utána járt tehát a dolognak, de határozott informácziót eddig még netn nyert Ha alaptalan a hir, akkor a kereskedelmi miniszternél lépéseket fog tenni a hiresztelések hivatalos tnegezáfoláta iránt, Ez a cáfolat időközben tudvalevőleg meg is
miga előtt látja a rideg realizmust. A sok-sok napot, a sok kenyérkarejt, a szabószámlát és mindent, mindent Akkor veszi csak észre, hogy mutatása amolyan búfelejtő sirvavigadás volt S ekkor újból mulat »csak azért is, ha mindjárt az ingemért is.<
Bizony elég szomorú, hogy farsangkor ily szemlélődést kell tenni. De ki tehet arról, ha a naturalizmus kezdi elfoglalni a farsangok korát Illetve csak akarná....
Sokan vannak még, akik a »ha mindiárt< elvét követik.
Valószínű nem sokáig!
— Tiaatiorvosi képesítés. A hivatalos lap egyik minapi száma hozza a mult év decemberében Budapesten tartott tisztiorvosi vizsgálat eredményét. — A névsorban ott találtuk Fodor Aladár dr. nkauizsai orvos nevét is, aki szintén sikeresen letette a képesítő vizsgát.
-*- Krammer Teréz — Nagykanizsán A nagykanizsai Kereskedő ifjak önképtS egyesületé az érdem, hogy a közeli napokban, - jau. 23-án — városunk és vidéke közönségének alkalma lesz a tnagy. kir. Opera legnagyobb művésznőjét, W. Krammer Teréz asszouyt vá
A caáktornyaí Zrinyi-emlék céljaira e hó 16-án rendezendő hangversenyre mar nagyban folynak az előkészületek. A műsor egybeállítása igen sikerült A hangversenyt a ta-nitóképző-intézet zenetanára, Nagy Géza rendezi,
— Déli vasúti tiaaviaelők előléptetése. Az újév alkalmából a déli vasútnak többek közt a következő tisztviselőit léptették elő: Breuer Mór, vontatási főnők, főfelügyelő és Franiica Adolf főfelügyelő, cz, igazgatóhelyettes osztályfőnököt a központban igazgaló-helyet-tesekké a 8000 kor. fia osztályba; KlelAnthy Alfréd cz. felügyelő székesfehérvári forgalmi kirendeltségi főnököt felügyelővé a 4400 kor. fiz. osztályba; Siea Károly soproni fóellenőrt a 3600 kor. fiz. osztályba; Karesch János és StSllini Pál soproni ellenőröket, továbbá Kaiter József ellenőr, nagymartom és Kranaa Fülöp ellenőr ágialvi állomásfönőköt a 2800 kor. fiz. osztályba, Stumf Kálmán siófoki I. oszt. segédet ellenőrré a 2400 fiz. osztályba.
— Dominó-estély. A zalaegerzsegi vöröskereszt ftgylet Zalaegerszegen, 1904. évi január 23-án a > Koronái szállóban tánccal egybekötött zártkörű > Dominó-estély ti reudez.Skublio* Jenődé az egylet elnöknőjének védnöksége
ismeretlen tettes« távolította el. A szóbanforgó kép, mint értesülünk, Kossuth Lajoa családi képe. A képet az elnök viaszahelyestette helyere. A nyilatkozat végén az elnök maga ia bevallja, hogy >az olvasókör tagjai közt csakugyan mozgalom indult meg, hogya Kossuth képeket (valószínűleg Lajosét is. Szerk.) tisztességes (fíí) módon as olvasókörből eltávolit-sák.i Hogy e tisztességes mód mily förtelmes dolog lenne, ennek elbírálását a Za/a olvasóit a bizznk. Mi caak egyhez szólunk hozzá: as obstrukciós határozathoz. Bizonyos az, a mit különben az olvasókör hivei sem tagadnak, hogy az olraaóktr helyiaigibín gyűltek össte tz ismeretlen obstrukcióaok, ott határozták el a felirat küldését, ott fogadták el a feliratot és végül ott írták alá legtöbben a 76 aláíró kösüL Már pedig, ha egy kör helyiségében, a kör tagjai többször összqőve, ily határozatot hoznak, akkor ez a kör ügye. A kór hetárotoU politikái ügyekben, a mihez joga nincs s amiért meg kell kapniok a megérdemelt — büntetést Az olvasókör ugyan előre\' élve a gyanúperrel, a jegyzőkönyvbe ezt nem vette feL De ez mellékes. A feliratot, mint tz olvasókör feliratát küldték el Holló Lajosnak, aki lapjában kivonatban .le, is közölte, mint a Polgári Olvasókör. Jeliratát, Ha a kör követte el —ami több mint valószínű — a politizálást, épp ugy megérdemli a következményeket, mintha est egyes személyek követték volna el, a kik rendőri bejelentés nélkül politikai gyűlést tartottak. Itt ugylátszik az első, súlyosabb dolgot követték el — Reméljük, hogy a kir. ügyészség várható intézkedése nem marad el ez ügyben.
A kiskanizsai Polgári Olvasókör, mely Kossuth Lajos képét a kör helyiségéből kitette, most ugyanazon megtiszteltetésben részesité lapunkat, a Zalát ia Nagyon helyesen tette. Ott, a hol Kossuth Lajos szellemének nincs helye, mit keresne ott a >Zala« ? Most már csak azt váijnk, hogy a kiskanizsai Olvasókör mikor dobja ki tagjai torából ama több mint száz liberálisán gondolkodó uri embert, kik az Olvasókőrt —.elég érdemetlenül — anyagilag pártfogulják ? Bizonyos személyekre való tekintetből nem akaijuk az Olvasókör ezen tagjai nevét közölni, de azt hisazük, mindezeknek erkölcsi kötelessége lenne mentől előbb otthagyni azt az intézményt, a mely a hazafias érzületet oly botrányos módon sérti és a testvéries érzület helyett a gyűlölködést szítja.
— Mulatságok Csáktornyán. A csáktornyai ónk. tűzoltó-egylet legutóbb tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy rendes évi mulatságát február i-én tartja meg.
Ugyancsak Csáktornyáról iriák, hogy az ottani kereskedő-ifjak e hó 23-án nagyszabású mulatságot rendeznek.
FeliUffasétisak. A > Magyarországi Munkások Rokkaat- és Nyugdijegylete< nkanizsai fiókja által 1903. december hó 31-én tartott társas vacsora alkalmával felülfizettek: Rosen-berg Manó 4 korona; Török Nándor, Kováts Mihály 2\'éo—2-60 kor.; Juck Pál 2 kor. 40 fill: N. N., Kotning János 2—2 korona; Batyáuek János, Horváth\'Imre, Markotány Zsigmond rjo—1-30 kor.; Németh Gyula, Trojkó Lajos, Fitos Imre, Steiner Fülöp. Deutsch Adolf, Bajáu Ferenc 1—1 kor.; Fleischhacker József 80 fill.; Radváuyi Henrik, Weisz Izidor 70-70 fill.;,(ifenbeck.Samuel, Magica János 40—40
rosunkban tisztelhetni és ragyogó művészeté- alatt
ben gyönyörködhetni. — Kilátás vau arra is, Hirtelen halál. Klein Vilmos csáktor-hogy az estélyen uemzeti irodalmunk egyik uyai vendéglő-tulajdonos és takarékpénztári
jelese felolvasást fog tartani, noha a művésznő | hivatalnok L hó 7-én eate 7 órakor. 53 éves j fiii!; Ratnik Mátyás, Aless József 30-30 fill; nagyszabású műsora már magfában véve tS: korában, szívszélhűdés következtében hirtelen I Németh Lajos, Schwarz Lajos\'ao ao fillér, elegendő szellemi- és művészeti élvezetet igét meghalt Ma vasárnap délelőtt 10 órakor te- - A szives felülfizetőknek hálás köszönetét és az estélynek fényes sikert biztosit. \'inetik. \'nyilvánítja a vezetőség

Ul> 8. amám (0. lap)
1*04 január hó 10-4n
iMplulmliltiUMi Inkáikul IWi ma vasárnap, január ioéa • Nyitott cimcn as eddigi mulatságait fényese* AMaMl& hallettel egybekötött táncvigalmat miit Kezdete est* 9 árakor.
— Ispán ét kanáas Ai igricei tirádáim" spánja tilosban találta kaaásslt, kit beciflletr* akarván tanítani, oktatás közben pofon ii talált ütni. A kanáss erre rátámadt as ispáura. Dulakodás lett a dologból, miközben as ura-sági ga::da is segítségére sietett as ispánnak. Ekkor történt, hogy az ispán kesében levő vadászpuska elsült és a kanász tenyerét megsértve, a gazda felső combjába ment szegése töltés.. A sebesült gazdát Pacsára vitték, ahol •ulyos sebéből műtéttel dr. Fodor Gyula körorvos szedte ki a sok serétet A csekély okból származott tettlegességnek háronf sebesültje van, mert bizony as ispán sem került ki ép bőrrel.
— Mákedvelő-előaááa A csáktornyai iparos ifjúság 1904. január (-én a Zrínyi-szálló nagytermében műkedvelő-előadással egybekötött táaoestélyt rendezett Szilire került Tóth Ede örökszép népszínműve: »A falu rossza,* A terem zsúfolásig megtelt és a közönség lelkesen tapsolta a szereplőket, kik közű! Koráll\' Má-tyásné (Bátki Tercsi), Safarics Ilona (Pinum Rózsi), Csabudiu Mariska (Boriakat, Karakay György (Göndör Sándor), Ssalay László (Go-noss Pistái, ifi. Himfy Lajos (Feledi Gáspár), Himfv Béta (Lajos) és Sáfrán József (Kónya) tűntek ki különösen szép, értelmes játékuk -által — és Zrínyi Károly, az ügyes rendező, kinek hervadhatatlan koszorújába ez egy ujabb babérlevél. Az előadáa után táno következett, mely a legjobb hangulatban kivilágos-kivir-radtig tartott Az első négyest 78 pár táncolta.
— Népesedési mosgatom. Az elmúlt 1903.1 évben Nagykanizsán született összesen 8ao gyermek, kik közül törvényes 342 fiu és 314 leány; házasságon kívüli 77 fiu és 60 leány. 15 hu és 12 leány halva született A halottak száma 623 volt és pedig: 323 finemű és 301 nőnemű. Természetes szaporodás ezek szerint! 197 lélek. Házasságkötés céljából az anyakönyvi 1 hivatalban 256 pár jelentkezett} házasságot I 204 pár kötött; vegyes házasság 32 esetben] köttetett, leginkább izr. és róm. kath. kőzött\'
— Magántisztviselő fiatalember egy elegánsan berendezett fanon lakált keret Váiaizt „fővárosi 1904 " Jelige alatt 1- kiadóhivatalába kér.
oootlof két botorozott külin bejáratú utcai azola azonnal kladá. — BévoMot Mádor-Utca 4. azán
Szerkesztői üzenetek.
1
JCii kivánesi. Ugyan, hogyan jutott magács. kának eszébe azt kérdezni tőlünk, hogy miképp készült a .Balaton" cira\'ű, Urániái darab. Ha nem volna előttünk a «Keszthelyi Hirlap< egyik száma, ugy biz uehezen adnók meg reá a választ De igy eleget teszünk kérésének és ide irjuk laptársunk egyik decemberi számának sorait:
iSigi János sokat foglalkozik szeretettel a mi szépséges tavunkkal, a Balatonnal. Mikor a budapesti Uránia Magyar Tudományos Színház külföldi darabjait nézte, fájón gondolt arra. hogy erről a mi pompás földünkről oly kevés az ismertető irodalmi termék. Akkor érlelődött meg benne az eszme, hogy jó lenne a Balatont az Uránia fényes csarnokában fa bemutatni. Ne csak a külföld vidékeiben gyönyörködjék ott a magyar közönség. Föl-utasott Budapestre, az eszmét közölte Samu Tamás igazgatóval, a Petőfi-Társaság neves titkárával, a ki~ örömmel^ tofadla~3íclatát Lekűldötte az Uránia fényképező művészét, a kivel Sági János hetekig utazott a Balaton mellett és a hullámzó vízen, hogy lefényképezzék a magyar tenger mesés szépségeit. A néhány hét természetesen, kevés volt ahhoz, hogy a tó és partjainak teljes életét megörö> kitsék. Hrunka Gyula, a kitűnő műkedvelő fényképész, a ki a legnagyobb müvéfaettel űzi c szép sportot, szeretettel lépett sorompóba, hogy as iró kedves thera^ját minél fényesebben illusztrálhassa. Fáradságot, költséget nem kiméivé, másfél esztendeig, hét-hét után utazgatott e Balaton mellett, hogy haza hozhassa
a pompásnál pompásabb képeket Mikor aa erész anyag együtt volt s mikor a szövegnek Sági János irányt adott, Ütálmy Sándor,\' a ,Za/a* politikai lap felelős szerkesztője, csat-lakozott a Balatonért rajaagó kis gárdáim, Sok utazás, sok fényképe*!*, aok tárgyalás utón mngkészült a darab.t
KSigud&iág.
>íitel- és tejszövetkezet Január hó 3-ikán Nagykapornakon népes értekezletet tartottak, melyen kimondták a Hitalszövetkezet s ezzel kapcsolatban a tejszövetkezet megalakítását, mit az értekezletnek Btayák Géza, a pacsai járási Gazdakör elnöke ajánlott Ifjú Thattj Imre felsőraiki nagybirtokos ismertette a tejszövetkezet hasznosságát, amely jelentékenyen jövedelmező forráshoz juttatja a kisgazdát A hitelszövetkezetek fontosságát pedig Lisár Ágoston, a pacsai hitelszövetkezet könyvelője ismertette, a kapornaki mozgalom lelke* előharcosa az ottani néptanító: SaJia Boldizsár.
Irodalom.
„Senki, aki valaki," Ez a címe annak a nagyon érdekesen és ügyesen megirt egykötetes regénynek, melynek szerzője: Hallat Jent, fiatal, tehetséges iró, lapunknak is egyik jeles dolgozótársa. Természetes, könnyed ííásinodor, írói ötletesség, jóizű kedélyesség, találó jellemzés, ügyes meseszövés jellemzik a sokat ígérően fejlődött tehetségnek ezt az első nagyobb müvét, melyet az > Országos Irodalmi Részvény-Társaság< adott ki Budapesten. Terjedelme: 23 iv. Ára: 3 korona. Megrendelhető az »Ország-Világ« kiadóhivatala utján, vagy magánál a szerzőnél tLégrádon). A mn — mint egy fiatal tehetségnek a jogos repüléshez való első nagyobb szárnybontása, — ugy érdekességénél, mint önálló becsénél fogva is érdemes a megszerzésre.
„fochl" ..fiehiol1\' 5 „Füctisol"
kipusztítja az összes rágóállatokat és pedig: patkányokat, házi és meaei egereket, emberekrs és házi állatokra víló veszély nélkül.
H kipusztítja as összes férgeket, u. m. poloskát, bolhát, svábbogarakat,\\molyt, stb. a fajzat egjíU.
nem általánoe szer, hanem minden állatnem részére külön szer léterik.
Kapható vidóki városokban, gyógyszerészeknél és füszerkereBkedőknél.
— 2Tas\'3r]cazilzaá.n. ■**■ Közvetlenül kapható: \'
Ujházy Árpád ós Társa.
veg}\'éwcíi laboratóriumban Pozsonyban

fölvétetni*
SCHEL FULOP
könyvkereskedésében
1í «
■hin „,aj# M na |«t»»*— arra, M«y aat u Hu. Mvaaan laMuttaa ilJntltM i»m»iniÉiiM—
Ajánlva elsőrendű orvoai tekintélyektől
Camis és Stock első trieszti cognac-pároló iatézeU Barcoiában (Trieszt k&zeiéöea) ajánlj* belföldi
Gyógy-cognacját,
mely franczia módszer szerint, az általánoe osztrák gyógyszerész egyesület vizsgáló intézetének ellenőrzése mellett (Bécs) készüL
Egy üveg ára 6 kor., — fél üvegé 8 kor. 00 fillér.
JCapkató gyógyszertárakban és minden elsőrangú üzletben.
í. Vezérképviseld: .
Sattler 3ÓZSd, n^yhanizsán.
• . \' tói-ioo
at
I • fi
II * ®
9 m «! ff
f*
tt
!! ■
« n f § I
h is
m ■
[I
3 »
t
if "a I
NagvkanisM, T««jlm»p
Za)« I. siám. («. lap)
190* január hó ÍO én
Naponta friss pörkölt k<1vé.
ja io t->0
icU
aO «D O d ö bo o O
MEZEY PAL
fűszer, csemege és hentesáruk ===== kereskedése ==
Nagykanizsa, Fö-tér 1.

Aj Inlo íi raktáramon lövő oleorondüáraimat u. m. Ktttinö zamata kávé fajokat. Tea a legnemesebb fajokkal vegyítve. Dili gyümölcsök. Kecskeméti gyümölcs kompotok. Szegedi különlegességek «tb.
Ilamasetter féle ^ badacsonyi borok eoyedárusitása
1 liteivs é* pintoi Üvegekben töltve.
Alkalmi estéitekre
gardineite*, felszeltek és halfélék
igen ízlései kivitelben a legjutányosabli árban.
Napolta friss kúti kalkászik ós felszóltak.
Oroszi Sándor udvari ezukrász Desert, teakenyereinek ea különleges cukorkáinak egyed• árusítása.
09 <;
ImJ
63" (0 pt
(#
Honi 6s külföldi sajtok
W
Az Újság
politikai napilap. Felelős szerkesztő^ Gajári Ödön.
Előfizetési árak i t
Ext bóra , 2\'40 kornoa 2
Negyed óvr< T— korona J
Kél évre , 14— korona {
Egész évre . 28.— korona f
Az újság terjedelme 24—82 " oldal
AZ" UJSAG PKyea példányai minden uj.-ú(Háru<ilóu*l k»phatók.
4gy<s péld oy. ára 10 Gllér * Mutatványszámokat 6 napig. Ingyen küld a kiadóhivatal. Czim : AZ ÚJSÁG kiadóhivatala ^mmmm Budapest, Ker^p«si-ut 54. ——
Gognac
Czüba-Dürozieb & Cíl
maczu ooqnaoqyAe,
i mm III
Fernolendt
.1. alegjobb mfiz a világon; — e fényerára világos cipőket _ Ili tQkörfényltvé tész és a bőrt Is lartfoabbá teszi. — Viselt, foltos s/\'inO lábbeli sárga vagv barna brtrbfll Lyosln tttkArfénymás által
í^&iSfeSií lta, I, Sekihrstr. \\l
Legolcsóbb bevásárlási forrást
KS1KI
KM T»fl
íJtttii. I&SHl.
ASZTL TESTVÉREK
nogykanizsa, Sazinczy-uteza 1.
Ftjánljuh a téli Idényre dúsan felszereli raktárunkat
(érti-, női alsó ingek, kötött és bőr bélelt kesztyűk, női sáiok (gyapot és zsanilia).
IT o v a b b á
l * férfi és női czipő rahtőr 5 kor. egész 12 kor.-lg nagy választékban.
Rzonkiuüi térfi ingek, -gallérok, kézelők, nyakkendők, esőernyők nagy oáiasztíkban. -fi pl Szolid árak, pontos és figyelmes kiszolgálás.
m Nagy választék mindennemű kézimunkába
Najrykaniitt TaaárMp
Zala 9. nám. (7. kp)
1904. jaotiér bó 10 én
L#«tMi
u. I » y«ar.rrttr.H: eo P O L D • Q Y U LA
yr^^j; ______g]
CsászAríÖrdő
KdfttVlNI ll CSÍ)I KLLKI UOIItUUlll * lOUKOMaume
a
•mi«
ttii 4a nyári gydgyhftti BUDAPESTEN.
E1«Arang« Matt MflM 0«f)fltftfA.
pifiiU« götlOrtldv* hjeodenwbé
impMMAkkat poflpAl iftiaffll* Miodlklil ké» éi MáfaMM
300 kiny+m lÉHHHü. PntpiAttt kHSttlrt lagjrM I* b
FM/mm
I ov«g O linrotAf lila Ov*( I bot. főraktár. KtftOlVil • OVÓdVNICIITill, ludaptat, CáiMir.
I Dibkiolonk Onxáfos rftldUteÜBtézete
•UOAMIT, V, QtZAAfTCZA %
v iiiiinoimiitAi
J INQTIM (I aCMMXTVf I

KIRÁLYFI ÉsTARSA
BANKHÁZA, BUDAPEST* ANDRASSY-UT 60.
• y. tát, M«k MlH\'i
NO,000 mríjfj. 56,000 nyír. — Nyartménytfc f*wim IMM^QOO >OfW»,(
REMINGTON
Bővebb feMIAfocItAat u brféffl
•UbAFlftT, W, VftCZMiOftUT 21. iL M mm r» t-m
ml m
w^mm —mMiini «• HÍM>»I I
miüiiÉ wpH. PiO, üghi Hittli. tmim ü I
•AMMMMÍ • Mikii MMN «w«M Mf|Mb% M
(MN PÉ»mo>I» «• MM ta* I
■M VMMÉ MNH WUmí M!« C^gf]
Skuvényi PEREN CZjt*
J »aasi|Ht liiiniri MWM! tTr I o
I BudjpesU VL. Aadrássy-át 30. Ml
1 KMM *Hf* MfÜ MIMI hiú borok «• I I 1 i jm ML—III-ip—m I 1
V Mly IMUII tttlvoNf nlníen mpltl, BUlJfottol. pktt»n*»(. *M« 11
S mm MH (J II maM MmM, MUNUrt UkMMt
\\f MfttMACMttMl I
M k! L- I. hOMi frti WM" »tÉ» «■- / i
4 ÍU PnUI MWÉIWI Mffc ^r^A^!
Wiu—HÉl>: T^vS
5mmm»< — em<b«ty*iv*.fdi

S^IRÓ.GÉP JÍUJ MODELLJE S 1 n\\cqielent*f Ej Prospektust ntfu>
GLOGOWSKLT?
BUM PEST ^ S flNPR/\\SSY*ÚT 12. *
ön nagyon idősnek látsiikl Ftttc haját a CZERNY-fáia
STanningrn?
HAJ FESTŐ-SZERREL
VÉRGYÓG YITÁS
A lipilimitl fyófvmód: iMM, M**, plBW ld«f- H bénwJT Miaun. ttmnmw wa. HM M^ilnnm ét miiHI MpvtMÉCÜ:
D" KOVrtCS J. főviroil orvot.
BUDAPEST, V, VACZI - KÓAUT N. 12. L KM.
Balassa KornélOSERSés BAUER
MOTORGYÁR
BUDAPEST BÉCS
V, LJpét-kOrut T.
Benzin- és "MWttTIM | Benzin* és
petrolin- ** jjjBKjSjjW petrolin* motorok **lMZMEX lokomobilok motorok 2-3 fillér üiemkölteéggeL,
w
I
KLTTHIA ^bőrápolására
«a «rczfe«r saéfitésira OTTHlíD
«a fta«aitisir« JT U UHlXl
Fokér, réMttali Ttfj tárfAt. TtfjriUf »»4ljUlv% n tjAoivft Dr. J. J Pobl m. kér. utár Altai Hé««brn EUmmtI Itvtlik a lifljtkk korékkAI alidii dokoxkox atlltktlvi vmik
GOTTLIEB l AUSSIG
m. én klr. tAviUüilU-iitpiwi éi IlUUaaarorAra
riraklár i BKCft, 1. W«lli«IU C.
Síitklldét utánvét vaay u ötszeQ előleges biklMin mallaftt. üspksts A Icgtlkk lllalamer-, 4ro*u»-ltereake4*abe a éa i gy^KIMserlÁrban. NfjfbnniatAn : Alt é« Btíhm KtUU M. Mér ét Kro int
1 dobos ára 2 lor. 40 fiii Q^al* eéftkaél.
» \'r*H A
l\'i&S&M
A Rlchter-féle
LlMmt. Cm mi
már
Israsay-Ma-BzHUsr ráfi kipróbált hásMirr, a meij több mint 34 év óit m-
bitiittábedörzKÖlráűl jJtüiimuMuJc
léuvétfid. (táaál ét s^kilÉMba. Intés. Bilánytbb otAnwfk mmtt wmmmmm bérit**H«J»kor ka>
syűnJt ét onUt eredMí OvtKtksk iSobotok bon a „Büfflif" védjo^ygysl ét a.JaÉNr" otroecraittel tűnd-junk tl - 80 f,, 1 k.40f.M3 t Arbaa a logtóbb yógytaeitárkss kmiható. Főraktár:TórŐk Jójeef gyógyeaiawaál Budapesten.
KlsitirF.Al Utáni
kém. H klr. «4tiH •«áÜWk ___ RudolatücH.
5el)ÍCl)t-52QppQn
nSZS*TTrG*&U „kulcs"
jogygyei
Logjot^. leykiadusabb és azért a legolcsóbb szappan.
niindenfltt kapható.

RAZAYÍH S0SB0RSZESZ

WL mí
NACY UVEC ARA: 2 KORONA 03 KIS UVEC ARA. 1 KORONA
MASZNAUTI U íASITAS M1N0CNIMCMU . . . . niUÍmiVIVMN!. . . .
Nagykaniaaa raaárnap
Zala 8 aaam (9. lap)
1904. január kő Mfcfti
Kgf oaéaae jó Itt kad valóié, •inHtiötí a v.lá|-legjobb át lefflaonabb teájál as
Indra teát
kéri. Keverék a Idttfiuovabb obinál. indián él aayloni teákból Valódi caakraa eredeti otomt* fokban. Raktárak falragaszokon láthatók.
fbiUr biibiiziio In ú (liii cé|«él.
80Vo5 Eczet-szesz
élei- és beHII-eczel keltééhez.
A kénaitrte agyasért), 89 vagy M, vagy 14 liter ktítviabe ftntünk I Utar 80 aaánalttkos eczetszeszt
A bofőU-ee/at alóálfltáaáhoa előzőleg felforralt ée azután lebütfttl kútvíz ajánlató*. A* etizotH/.nHz ét as abból készíteti ecset n*t» romlik Eszel aa eezottei kéaxiteU befőtt hont pertéezo-Hik, oein aavanYodlk S/úmotmn elle-morték Kitűnő \'hatását.
Gyomorbeíegekaeis,
Megrendelhető a kAnlknd eitmaa i
R. WMT5CHKO hereshedő Pcltau (mim PoQÍQeböude), Steifrnwrh.
így liter ára I Itrtis
Poatal enétkllééa S mtriói heaéve.
MERCUR
váltóüzleti részvénytársaság BUDAPEST, V„ Fürdő-utcaa S. as. vms én el»á Vidéki takarékpénztár- éa bankréagvényekeWAaadén nam jegyzett papírokat ét azokra, ralamint minden egyéb értékpapír éa sorsjegyre igen elónjfts előleget folyóait
M- n tézsé»éfr>kkM itakasari fatviU«aaitaaaal ««faa «tai«al IAN K082TÁLY. SORSJEGYOSZTÁLY. VÁLTÓÜZLET A m kir. szab ot itályaor* Játék íMárueitóhelye. knj«ik mUHf kivi rmiitfí.itán, atéaféa Mrsie«ftirsasr|tk. iera|afyblztosltá a: legolcsóbb dijizabáa kívánatra bérmentve Rövid levélczfm MEROUR, Budapeat, FÜRDŐ-UTCZA ■ Részvénytőke korona t,000 000. ■
kik msgkllls, gjreaertelterkelén, élveabetktf. nehezen eméestbntö, tefkldeg, vagy meleg eleíeltk evsgy snekálytaian életméd által lyeaiiAeJlaa, lyeaierkalharMkaa, i/aaierllrtekea, gyaiíájáslaia-bta, sekés ssié«ilésk«a, vao ayálfctiilÉnlaM M«iv«dwNí, aaokaak alábbi kitiné káalsaer ^jánltatik, melynek f/égykatáaa má: ráf kipróbáltatott.
Ezen tfméastéaJ éa vértlaititó ezer
a Hubert Ullrich-féie növénybor
flua a*vény-bor kitflnö gyégyerejönek talált növényekből jé borral vegyítve kéaaftl, eröeiti és felelevenít! as emberi gyomoraaerveknt anélkfil, kogy gyomorknjté saer volna. Baea növény-bor eltávolítja a
• / véredéayak u varéit, tfaatltja a vért, mledea romlott betegséget elŐ-IdéaÖ aeyafjttél éa hatkatósaa működik aa »géaaeéges vérképaéare.
Eann aövény-ber Idejekorán törtééi kaaaaálataál már a gyomorbajokr csirájában elfojtja. Nem aaabad tehát késlekedni ée mladeí! sáv ere*, mőf a aa egénaaégre ártalmas aanrektől eaaa aővény-bar kaeanálatát elÖay\'*;i ak«-réaaeeiteai. Minden sympiomák, mist flfájás felbőfügésí gyomorégés, fsl-fuoés, rosssullét, melyek chronikus gyomorbajoknál a lagg yakr*bt»a fordul aak elé, már a kaadatlagae kesaaálataál megsaaeaak.
éa annak kellemetlen köveik eaméeyel, mint sworulds, kolikfájdalmak, ewiwoorés, ét-mattan*ág, máj vér torlódás, eaaa növény-bor által gyemen éa enyhén aafta-Ütnek meg. Ka-a aővéay-bor megna öntety minden emészthetet(*n*éget% a gyomoreaerveknek fnlfrlnettlést uyaft éa köaayft eeékbeélláe folytán mindaa allutmatíaB anyagai gyomor éa kelekből eltávolít.
legtöbb aeatkea
rr"o~sls a eméiatéa, kiáay°e vérképaéa ée laéjbétegaégaek a kövatkeaaiéayni Teljen étvéfffftahmdg, ideget kimerültség én Méigtelenség. agy főfájás mint oltás »£\'.«/ éég leninyli aa embert Mfer A növény-bor aa elgyeagail élsteröneh f. aaégat ad. "JAB a növény-bor emeli aa étvácyat, elfla*giti aa emé*alé«t, aröaltl aa eayagváltaaáai, javitjn a vérkápaödéat, megnyagtntja a feliagutott idegeket és a bategaek Uj srit én uj életet nnerea. csámon niia-merő éa kéaeöaö Iratok tannsit)ák míadaat.
A növény-bor Bvagaaklat 8 korona ée 4 koronáért kagfcetó a Nagy-Kaaiaaai, Djadvaii, Kb Komáremí, Csákányi, Neman-Vidí, Tapaoa/I, BÖköayel, Nagy-Bajomi. Peleö-Sageedl. Cbargéf, Baranacael. Oólai, Légrájj. álaé-l>ombo-ral, Kotorii. Mora-Csáayl, Bátkal, Podtareal, Saelnieai. áleé-Uadval. Pákai. Bakaal, Novai, Baki, Pölöekei, Paeaal, Aleé-Rnjkl, Nagr*R«<lai, JUponvár!, Taraayi, Virjni, St.-O^rgaal, Kallaovad, Novlgradi, Ka|troacaat, Perlaki, Csáktornyai, VarassdI, agy aa areaág minden nagyobb gyógya««rt*rAüaa.
A nagy kanizsai gyógy^zertárHk három e-t i»\'»hb öveg növény-bori eredeti áron bérmentve uailranak oaxirak-magyar monarchia báró }j vidékére.
Utánzásoktól óvakodni kall kiaárélag
HUBERT ULLEIOH-léle növény bor kárendfi. 136
Székrekedések
Halváaja aszott Mti TÉrkiaey, elirálIeKdes
mmmmm. |1

Képraktár |
Olajfestmények, olajnyomatok, fénynyomatok aquarellek, aczél- és rézmetszetek, szinnyo-
maíu képek keretekben részletfizetésre is árfelemelés nélkül a rendes bolti árakon,
Birhol megjeleni mílufezl hépreproduhczlőkat le szállilok. Feleslegessé vált fővárosi vagy külföldi czégeknél beszerezni a képeket, mert ugyanoly áron éa feltételek mellett szállítom és sem ládát, sem csomagolási dijat nem számítok.
Bulim tefta i liwérrit totÉi. SS "" T&SK
legmodernebb keretmintákbaii válogathat nálam és képeit gyorsan ét olcsón berámáztatkatja áltaiaa.
J V p Wm


Fischel lulpp műkereskedése Ragykanizsán. züz
Nyoujatofcfc Kiöelioi p.ülöp köDyfay^JájibaQNagykaaiaaán.
Nagykanizsa, 1904. Harmincegyedik évfolyam. 4. szám
8XEKKK8ZTÓ8ÉG:
Nicykaniua, Plichrl Külúp kflnyv-.Icereskpdéaébon, Viroiliti-polou.
KIADÓHIVATAL:
Nnfrykunlzuí, Fluehel Fülftp, k<>syv-kerrskoitéiébun, V&rotbáz-palota.
Telefoni Swrki\'iztóny <>■ klndóltlvnlnl 103. ttíw.
ZALA
Politikai, lap.
Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap és csUtftrtflkftn.
Csütörtök, január J4.Í
ELŐFIZETÉSI ÁRAK. Epén évre ...... I! koront
Félévre .....S ,
Negyedévre......3 .„
Egyes szisi ára 20 mér. N jr I IS tér peílltíri 40 fillér
Kéziratok a szerkesztőséé cisiére intézeadők.
Krlelduzerkentfi Ua^r »»nd«r SzTkt-izlúlíin>: SSévram I.hJm
Előfizetések és hírdeiéxk Fisdiel Fülöp ktajrfkcmMéséke intéiendík.
1 magyar szín
Irfal BSbuik Árp d.
Már régóta mozgatja a szili padi szerzőknek Altiunk j»ég kisdod csapatját az a vágy, hogy a külföldi szerzők példájára egyesüljenek.
A közös érdek, mely egyebütt az ilyon egyesületet létrehozta, elsősorban az anya»i s empont. Nálunk erról alig lehet szó. A német, angol, lránoia s más nemzotek színpadi szerzőinek sok szinpad állván rendelkezésükre, ugy saját országukban, mint külföldön érdekeik is sokfelé elágaznak s ezek képviseletéül nagy szükségük van olyan egyesületre, mely az egye neit érdekeit sokkal hatékonyabban megóvhatja, mint ahogy az egyes iró azokban eljárhatna.
A kivitel hiánya ós termelési területünk, úgyszólván piacaink szük köre miatt mi nem lehetünk abban a szerencsés helyzetben, hogy annyi anyagi érdekünk szorulna védelemre- és képviseletre. mint a nagy nemzeteknél, de vannak igen fontos erkölcsi érdekeink, molyekkivána tossá teszik a szervezkedést, s hosszabb niegiontolás után ngy találtuk, hogy ezen érdekek
védelmére is érdemes az egyesülés. — Ez az egyesülés, u ezt minden félreértés kikerülése végeit említem, senki ellen nem irányul. Mert nem támadásra, hanoin tisztán védelemre — a magyar sziuiroda\'om védőimére volna hivatva, -^ígyanisa magyar szinirodAlom, mely ma már kinőtt a gyoreksorból s ugy a termékek tartalmánál, mint számánál fogva méltán tok inthető a magyar művelődén egyik számottevő tényezőjének, a külföldivel nzembon nem tog-lalja el itthon az őt W gillető helyet | Az idegen termolés mind a színházak, mind a közönség részéről oly előnyökben részesül, melyekben a hazainak nincs része. A színigazgatók szer ződésileg, bánatpénzzel vannak kötelezve az idogon mii \'ele előadására záros határidő alatt, holott u magyar szerző teljesen az igazgató jóakaratá tói függ; emellett a közönség az idegennel szemben bizonyos kedvező elfogultsággal viseltetil^nelyből a magyar írók, kinek sorsa tisztán tőle függ, kevesebbet tapasztal. — Midőn ennek a jelenségnek — okait keresem — nem a színházak vezetőire vetek, akik ha az idegennek kedveznek, nem tehetnek mást, mint hogy a közönség-ízlését követik; hanem arra a ná-
lunk, nemcsak színházi, hanem minden egyéb téren mutatkozó áramlatra akarok mutatni, mely mindenben a külföldit tolja előtérbe a hazai fölött. Régi bajunk, hogy az idegenen vakon ka* punk és nincs elég hitünk, bizalmunk magunkban, nincs elég szeretetünk a magunké iránt
Különös ellenmondás, hogy mig a politikát soviniszta jelazavak töltik el, a társadalom lanyha, közönyös éa a nemzeti művelődést nem részesiti abban a támogatásban, melyben önérzetes, erős, öntudatos nemzeteknél a hazai mindig részesülni szokott
jdizt az áramlatot megváltoztatni, uj medret ásni noki, hazafias ieladat éa érdekünkbe is vág. Nem kívánhatják a közönségtől sem, hogy a gyönge hazai* nak a jó külföldi telett fogja pártját nekünk, íróknak meg kell feszitoni erőnket és lehetőleg versenyezni a külföldi termeléssel, de a közönség ízlését magváltoztatni, az egészségtelen, sikamlós, felületes külfölditől az egéaxségeaebb, bár egyszerűbb hazai felé irányítani, ezt megtehetjük s ezzel megteremtjük az alapföltételét annak, hogy a közönség 4 ennek következtében a színházak is több érzéket mutassanak a hazai, az eredeti termeléa iránt
TÁRCA.
Dalok a fekete tündérhez.
— 11MII. jan. J. —
Irts Révay József. 1.
Azt mondta Ott: szeret beszélni vélem. És ín tudtamL hogy amit sugh& igaz. TgUiett Unnék az én bohó hessé, (On az egyetlen, kinek tetszik az.)
És dicsért engem is mindent megértett: Nem egy szavamra mondta : * isteni.* De a mikor a szivemről beszéltem, Kezdett egyszerre meg nem érteni.
Ki vagy te lény, ki igy utamba Jöttél, Kiről egy ssót sem hallottam soha. >4 Szépség vagy-e? Angyal-e vagy ördög, Vagy a szivemnek gyötrő démona ?
Éa nem tudom s nem kérdem senkitől sem És megtudni, sohasem akarom ; Mert megismerni téged — nincí a földön Semmi tudomény, semmi hatalom.
3.
Volt egyszer egy éjjel Tele mámorító illattal, és fénnyel. Volt abban az éjben sok-sok boldog óra, Isten a tudója.
As a fényes éjjel— Valakinek telis-tele volt sötéttql, Hanem jött egy Csillag a fény derült az élben Valaki szivében.
aulainak, -Rózsáival játszván vidám hangulatnak, Fényes bálteremnek közepében, ottan Valakinek szive egyszer nagyot dobban.
Hogy mitől dobbant meg: ki törődik véle; Hisz es az éjszaka a mámorok éje. Elmúlik a pompa, kialszik a fény is ; Valakinek szive nagyon dobog mégis.
Csak két nap mult el. hogy találkozánk, És ugy vagyunk már, mint két jó barit, A kiknek egymás köst nincátín semmi titkuk S egyik a másnak a szivébe lát.
S mégis ugy félek, hogyha szólok véled, Valami titkos érzés ojt rabult
Az lesz a végzetem, hogy ugy imádlak, Oly tűzzel, oly kimondhatatlanul.
Ea a való, ez nem ábránd. Hogy tevéled itten járok. Ahol édes boldogságban Jönnek a tűnnek ifj\'ű pirók.
Szól a zene.... a az egéaaet Oly csodás szépnek talilom..„ Itt tartalak, ~~ a kutembmn — \' H-er mní Sbrind, ea nem álom
Oszvald.
\' - KlbesaUét. - •
Irta: Korfiz Holm
— Megint valami kellemetlenség ? — kérdezte a férfi aggódva s kissé boszusan. — Olyan kétségbeesett arcot csinálsz már megint Csakugyan meg kell tudnom nekem is? Tudod, hogy menynyire nem szeretem a kellemetlenségekét, Nagyon nagy szükségem van nyugodt lélekre. Két hónapja már, hogy nem csináltam semmit Hiába, nem azok kOsill való vagyok, akik tudnak is, ha akarnak, vagy ha kénytelenek véle. Nálam az ihletnek egy pillanata többet ér, miat más festőnél egy esztendő.
Legolcsóbb
I* r » I
Isi forrás !
Férfi- és gyermehruha, czipő- és kalaprahtár a legnagyobb választékban, legjobb minőségben, legmérsékeUebb árakon
iq. WEI5Z IQNdCZNÁL Itogykanizsán
Erzsébet királyné-tér I. szám.
Nagykaniasa csütörtök
Zala 4 szain (2. lap)
1904. január hóvJSUn
-.-,-
Szinlfoízáink vezetői ezekből mag-ipadát és szinirodalmát egy Le»*iagl miniszterelnök és hangoztatta már ismételten,
győződhetnek, hogy a mi célunk bóxós nagy elméje ...baditotta meg a francia^g^S^í^ffií,™ ■ mi nem ellentéteket, hanom meg. ijáromtól. \\ azok aaámára, kik raidban lelkesedést éreznek
egyezést keresünk óa épen volük. : Körülbelül ezek a gondolatok lobog ]mBgakban az állami, a nemzeti érdek íriat. Mozgalmunk a külföldi ellen nemitek előttünk, midőn a magyar színpadi | ébresztőnek, hogy • kicsinyes magán érdekektől irányulhat, b az a közönség a vállOZa-! szerzők egyesü etót elkészítettük. » fenyegetett általános érdekekhez emeljük te-
tosaágot kívánja és követeli, sőt mi1 Reméljük hogy egyesülésünk nem ^inietünketmert ha ezek szivednek relak ssCrzÜk i. rászorulunk m idegentől valói csak megtermi a minden pajíáakodáa-kell hog, szenvedjenek a maganerde-okulásra; amit kívánunk, az pusztánItúl mentes kartársi szellemet, bancma|,~* , ,
... la « liaaoí laMaWtl\'í i\'.t U A á . I . t> I li A *r a * Ck 1 11\\ 111 IPttnVtl í lr Lr Í11 Afl/kfl rt H ^ J (iDOilil !1l&fl(ÜÍ(lIRL TMp Ol\' \'ÚfÓ/ Írják" ^
csak a hazai termelés körüli feltétolek hasonezellomü ós irányú irólc kölcsönös
közöíédóso a hazai szín iroda lomra I ól oszt öl cg fog hatni
javítása. v.
Feladatunk (jsssefüggósbon áll a nagy kulturaí munkával, melynek az a célja, hogy a magyarságot önállósítsa szellemi es kulturai téren is, mert politikai önállóság kulturai rabsággal] össze nem egyoztetbető A mi kis céh-
belinok látszó ügyünk egybefügg a! .
. i i .i„-i- i „ i oly régóta pusztító válság oka nszabadelvű párt
nemzeti munkaval, molylyel ^ mtnJk lwf(yu yálli0,o?ibb
phip ■ f
Politikai Szemle*-
Az álomba merült ország. — Ha azelőtt, mint ki is tiint, az országot már
nagy
kell töltenünk a politikai önállóságadu miíutt / milyebben van az oka : a lakóa-kereteket Kis nemzeteknek éppen ki sálban, a lakiissig gondolkodásmódjában. Na-csiségük miatt szivósibban kell véde- \\gyon is magánjogi álláspontot kezdenek nálunk kezniók saját jellegük fontart ináért h| elfoglalni a nyilvános események menetére. —
az idegen beözönlés- és bosaivárg&ö ellen, hogy el ne merüljenek.
Magyar, önálló színpadi művészet, ea a jelszó, mely alatt mindnyájan egyesülhetünk, mert ez a jelszó mindnyájunknak szivébon viszhangot kelt. Iró, művész, igazgató, sajtó, mind mind kezet lóghat \'"ennek a szép és nagy célnak elérésőre.
Jól tudom: ehhez a nagy műhöz nagy írók, nagy művészek szóval nagy elmék kellenek, mert az elméleti cin-kekkel és buzdításokkal a közönség be nem csalható a színházba. Jól tudom: a mi kezdésünknek ós müvünknek is akadhatnak kétkedői, tán még ellenzői ia, akik azt fogják mondani, hogy
Shakespeare, Calderon, Goldoui, Moliére /« képviseli" erőszakkal elnyomni vakmerők. Es kordban nem voltak szín-padi szorzőlf ennek dacára nagyban és egészben hallgat a egyesületei, az ő lángeszük mégis utat1""""\'- *WM választókerületekből, melyekben a
tört magának. Csakhogy ezek egy i. ké- Z^m^M^^^\'^Z nek se kellett saját hazájabnn kuliöldi: WJt /l0SSZ„ M<Srt panaszkodott, hogy a versennyel küzdeni mindegyikük ogy j nemzeti lelkiismeret korrumpálva van, mert hatalmas és saját Ízléssel bil\'ó közön I nem állt az ő oldalara : ma inkább arról lehet ségnek Írhatotk_Hggy pedig még nagy \\ panaszkodni, hogy azért van korrumpálva
la Makfalvay Géza föld mi velésügyi államtitkár szombaton monda \'el prograinmbeszédét nagy számban összegyűlt választói előtt Az államlit-kir Tapolcáról Kővágóörsre utazott, ahol szintén beszédet mondott a választók előtt A függetlenségi párti választók Mérey Lajos uyitrai ügyvedet jelölték, aki az Ugrou-párt hívének vallja magát. A választás január fid 2o-áu lesz. — A kerületben állalános-felkes\'ecKL-ísc! fogadták Makfalvay Géza jelölését Makfalvay régi harcosa a közügyeknek. Budapesten született s ifjú korában Kaposvárott nyitott ügyvédi irodát. Somogyvármegyébeu egyike volt a legnépszerűbb vezérférfiaknak s már mint fiatal ügyvéd a megyei közéletet irányító tényezők kozé tartozott Népszerűség vette körűi s fent
Miután a nemzet anyagilag fejlődőlt, miután a gazdasági feltételek kedvezőbbek lettek, minden-] és alant egyformán szerettek, becsülték, á\'oli-ki nemcsak első sorban, hanem agy át alán csak a magán ügyei menetét nézi is — ha Itt lényeges zavarok nem teszik magukat észrevehetővé, — édes-keveset törődik a nyilvános esetek menetelével s a következményekkel, melyek e menet mikéntjéből keletkeznek. — Csak a jelen pillanatnak élünk és a jövőbe való tekintés kötelességén túltesszük magunkat. — Mennyire másként volt er. nálunk azelőtt! Az önkényaralom idejében kitettük magunkat a jogbitorló Állami hatalom legszélsőbb szekatúráinak, az adók megtagadásánál elviseltük a legnehezebb kellemetlenségeket, mert a közjogot, mert a nemzeti gondolat fejlődését akartuk elősegíteni. Ma majdnem hasonló helyzetben vagyunk. Az állami hatalom legitim, tói vényes ugyan, de a jogbitorlást egy teljésen csekély parlamentidi-sebbség űzi. oly emberek, a kik a parlamenti eszmét, mely reánk nézve ma a nemzeti eszmét
nemzetek is rá voltak utalva néha uz
nemzeti lelkiismeret, mert alszik, részben mert
., .. . ... ^ ,, nem fordul azok ellen, kik a parlament biztos-
idegentől való emancipálásra, azr lát- ^ éí eM, „ nenui xikfnil rejlődésének
hatjuk Németországban, melynek szín- biztosságát fenyegetik. — Joggal haugoztatta a
likai tekiutetbeu a nemzeti párthoz tartozott, gróf Apponyi Albert hive volt s a fúzióval került a szabadelvű pártba. A legutóbbi választás alkalmával nem kapott mandátumot [A parlamentből való kimaradását nemcsak pártja fájlalta, hanem az egész közvélemény is elismerte, hogy Makfalvay Géza nagy tudására, következetes politikai karakterére s tapasztalataira az országgyűlésen szűkség van. Talliáu Béla, akinek somogyvármegyei főispán korában bő alkalma volt Makfalvay Géza képességeit megismerni, államtitkárnak hívta meg. — Makfalvay államtitkár, mint az l\'jság írja, már Köveskálla, Antalfa, Záuka, Udvari, Tibauy, Nemcs-Pécel, Balaton-Szói lói és Bala-tou-Füred községekben megtartotta programbeszédét A jelölt egyénisége még a függetlenségi érzelmű polgárok körébeu is a legjobb és a legszimpatikusabb hatást keltette. Tapolcán a jelölt nagy kocsisorrá! vonult be. As egéSz város fel volt lobogózva és a programbeszéd meghallgatására nagy és díszes közönség gyűlt egybe. Polgár Béla uyirádi lakos, — valamikor földbirtokos és szolgabíró volt, — aki nem is választó, rosszul sikerült kísérletet tett ellenjelölt fel léptetésére. Összehívott egy Ugron-párti értekezletet, nielyro 50—60 iparos segéd és gyerkőc mellett összesen tizenhat választót lehetett csábitani. Hz az egynéhány ember Mérey Lajost kiáltotta ki jelöltnek, a kiuek két zászlója szégyenkezik Tapolcán, ily
Az ssszony szijssögteténél valami fájdaVias vonás jelent meg Erő letelten könuyed hangon mondta:
— Inzán semmi különös. Bocsáss meg, ked- j velem, magara is olyan ideges vagyok mostanában s minden kicsiség kihoz a sodrorabol. Semmi baj. Ne is gondolj reá.
S. nevetni próbált de olyan ijesztő torz han got hallatott, hogy a férfi mindkét kezével befogta a fülét:
\'— Szíbill, ha tudnád, mennyire bánt engem ez a hamis hang I Ha nem tudsz nevelni, kérlek, ne erőliesd.
áz asszony elhallgatott, de ajkán ott vona;-| olt tovább is a néma panasz. A férfi megszánta, késenfogta 1 odavezette a feelőál.ványhos:
— Lásd, SzibiU, éppen ma találtam meg azt a vonalat, amire rá fogom hangolni az egész j képemet. Annyi ideig s olyan keservesen ke-1 restem I
Az aszony izgatott örvendezéssel sikoltott fel s lelkesülten, értő pillantással nézte a vonalat, amelyet a férfi elkezdett magyarázni neki.
— Lásd! Itt nem zavar kin. szenvedés, ki csjuyes aggódás. De minden elsimu, kiegyenlítő-1 dik, átsikam\'ik ezen a vonalon a nyugalomba, a harmóniába, a diadalba, a szépségbe. „A szépség diadala" lesz a lestményem cime I
As asszohy sugárzó szemmel, oekipirult arccal hal\'gaita. Lelkével látta már a képet, mely dicsőséget, uyugalmat a jölétet jelent, a nyomor gá uk végét Ah,*a nyomorgást
A jövő jólétível szemben az asszony most
egyszerre ugy lát\'a, mintha a jelen nyomorúsága megnevekednék Mélységes, fájdalmas sóhajtás tört fel a k"bléböl, A férfi ripsj\'rezzent
— Hol jár az eszed V Én eil magyarázom neked s tel.. Ah, mennyire nem ért meg bennünket a szépség papjait, senki 1
Édesem — szólt az asszony könyörgö hangon — hiszen magam sem tudom, mi bajom van Azt hiszem, meg fogok betegedni.
— Még meg is akarst beijedni, most amikor csupa örömre volna szükségem ? De most már úgyis mindegy. Most már el vau rontva minden. Már nem tudom a lelkemben látni a képemet Elrontottál mindent.
Az asszony összeharapott ajakkal á\'lt ott vele szemben s hallgatott Az ő füle is megtudta érezni a hamis hangot s mosl érezte, hogy ., a férfi hazudik.
A festőt dühbe bozta, a hallgatása.
— Miért nem beszélsz hát? Mit akartál azl előbb mondani V
— Igaz —. felelte as asszony — legjobb\' is lesz, ha megipondom. Elfogyott...
.— A pénzed I
— Igen, a pénz k háziúr a bért követeli, a| mészáros meg a fűszeres nem hitelez már. Amim volt, minden a zálogházban van. Nem tudom, mit csináljak, kihez fordu\'jak.
A férfi lehajtotta a fejéi s ráncolt homlokkal nézett egy ideig a földre; azután felkapta a fejét s gonosz hangon mondta :
— Felesleges a szememre vetnedj hogy addig a te pénzedből é tünk.
D.- édesem —■ sóhajtott Kzibih fájdalmasan. > - Mii legyek hát y — Mordult föl a f-rfi.
— Tán írnál az édesapádnak - szólt az asz-szony félénken.
— Nem, soha! Azt nem tehetem,
Az asszony nem felelt rá; a férlt odanyúlt a kezéhez, SzibUI hidegen, bágyadtan engedte át neki.
— Szíbill, irj le neki mőg egyszer.
—> Nem lehet nem ehet I Először azt felelte, hogy közte és fia köal nincs szükség közvetítőre, másodszor nem is fele t Ha te imát...
— Nem lehelem, nem tehetem. Egyáltalán... irni I.. Szíbill — s a hangja szinte ese-dezővé váll — SzibiU, egy va ami bi tosan segítene Ha elutaznál hozzájuk! •
— Oszvald I — kiáltott (Öl az asazony fölháborodottén. — Még ezt is kívánod tőlem ? Mikor tudod, hogy a szil eid soha hallani sem akartak rólam. Mibe került a levelek megírása isi De ezt már nem teszem meg.
A férfi elfordított arccal rogyott egy székre a hangosan sóhajtott.
— Színpadi sóhajtás, -- gondolta magában az asszony keserűen. Aztán hangosén folytatta: — Oszvald, utazzál el te a szüléidhez, Kötelességed I Én már megteltem mindent
— Nem, nem :— szólt a férfi hidegen. — Én nem tudok megalázkodni, nem tunok koldulni.
Ds" én legyeit) ugy e?
— Sohse fáradj vele, — felelte Oaeyald gúnyosan. — En értem nem érdemes. Egy festő-
Nmvkamina, csütörtök
Zala 4, Hám. |8. lap]
1904. január ki 14-éa
körülmények között nem valószínű, hogy Mérey vállalkozni fog az előre is nagy kudarccal biztató föllépésre.
.Lapzártakor jeleutik Tapolcáról: Mérey képviselőjelölt Wss*»/é/)8M s helyébe Pék Jáuos mindszentkállai gazdag földmives lépett föl függetlenségi Ugron-párti programmal. — Kz a híradás megerősíti az Ujáig jelentését, mely szerint a Méreyt jelölő Ugron-párti gyűlésen mindössze tizenhat választó vett részt.
X fx Uj párt. Bánffy Dezső báró vezetése alatt álló Uj párt legutóbb Soroogyvármegyé-ben, különösen Kaposváron szervezkedett, hol Bánfíy hívei legközelebb alakuló gyűlést tartanak, melyen való megjelenését Bánlfy Dezső megígérte.
X J3es*ámoló. Letenyéről jelentik, hogy Szú/is Géza képviselő vasárnap mondta el beszámolóját a melyben a néppárt álláspontját fejtegette. (Szép álláspontok!)
Vármegyénk és városai.
= f. megyei központi választmány Cserfán Károly alispán elnöklésével f. hó 4-éu tartott ülésén január hő ao-ra tűzte ki a tapolcai választás napját és a szavazatszedő küldöttséget a következőleg alakították meg: Takács Jenő választási elnök, Redl Gusztáv választási jegyző; Ats Ferenc szavazatszedő küldöttségi elnök, Csigó Ferenc szavazatszedő küldöttségi jegyző, Csendes József ésBőry Miklós helyettes elnökök, Horváth Jenő és Eőry Béla helyettes jegyzők. Választottak továbbá két szavazatszedő küldöttséget.
= főispáni beiktalás. Hertelvndy Ferenc, Zalavármegye főispánja beiktatásának határnapja még nincs végleg megállapítva, valószínű azonban, hogy január 28-án lesz.
= Zalaegerszeg népessége. A mult 1903. évben született Zalaegerszegen 320 gyermek; elhalt 205 egyén, ezek közt idegen volt 23, akik a közkorházbau hunyták le szemeiket, 13 pedig halva született, 6 leány, 7 fin; a természetes szaporodás tehát 138 volt
Nagykanizsa r. t. város.
-f- f-i építésügyi szabályrendelet utcaköve zés részének ismertetése nyomán a „Za/a* az aszfaltburkolatok építés-övezetének kiterjesztését javasolta. Óhajtotta, hogy némelyik kocsi utat is kiaszfattozzák. E vélemény helyességét igazolja egy közelmúltban megjelent könyv, amely alapos szakértelemmel tárgyalja az aszfaltburkolatok kérdését. A könyv szerzője Popper István mérnök, A szerző az aszfaltburkolatot á következő okokból helye^ más burkolatok fölé: Erős ellenálló képesség a rajta való^közlekedés könpyü és biztos lebonyolítása, zajtalausága és tisztasága, felen-tektclen kopása, felületének csekély súrlódása hygeniai és gazdasági, előnyei szempontjából. Számszerű adatokkal bizonyítja, hogy mennyivel kevesebb az aszfalton a súrlódás, mint más burkolatnál, uiásrészt, hogy a tisztaság folytán az utcatisztitásuál, mily jelentékeuy költség takarítható meg. A szerző megszívlelendő Icnnklnziója az, hogy : az utcaburknlatok megválasztásánál technikai szempontok mellett a hygienikus követelményeket figyelembe kell venni; csakis hézaguélkűli burkolatok létesitendők.
4- Jvtagyar "Városok )(úzügyei. E cimen a I városi- és községi kSzépítkezések műszaki,! közegészségügyi, közgazdasági intézmények és közügyek szaklapja gyanánt komoly újság indult meg Lovass Zsigmond, Nagyvárad város t főmérnök .szerkesztésében. A lapnak első száma is tanúbizonyságot tesz arról, | hogy kitűzött célját a városok egészséges és |modern fejlődésének elősegítését becsületesen\' fogja szolgálni, amennyiben tárgyilagossággal ismerteti és bírálja a városok és községek középi tkezéseit, intézményeit és közügyeit, \' azok keletkezését, létesülését, berendezését s | terveit Az e téren egyedül álló szaklap fel-4 öleli a városépítés minden nemét, a közieke- i dés- és világítási ügyeket, a közgazdaság, \' közművelődés, közigazgatás- és közrendészet, 1 valamint a városok pénzügyeinek minden ágát Rovatai élénkek, változatosak, teknikai kiál-itása pedig a pallas nyomdából kerül ki. A
;,ZALA"
Politikai lap. — Magjalanlk C»ut8rtökön ét v a tér nap.
ZilirifUffttN uiriili küuif Mijilnf iiMkai kp. •
1904. január 1-évsl - uj elifizatéit nyitottunk lapunkra. —
Előfizetési árak: Kgéma évre ....!• ker.
Félévre.....• „
Rrn«4érn ... 1 S
mutatványszámot ingyen küldünk.
A „ZALA" három évtizedes múltja lesz a jövőben í» útmutató lapunk irányára : Küzdeni minden igaz ügyért amely a hazának hasznára van, lagyen az azügyMyi mefj/tl, vagy ifritúfoi M«M. Politikai zászlónkon a izabadalvlltég jetizava lobog. A nzabadelvü eszmékért küzdünk kfa erőnkkel. A nemzeti vívmányokért vivőit harc trUleti alapjAt hmnc kicsinyeltük. A etil ígattifpnak tart?!, luk. Ellanben elítéltük az m*UM, mely mm eUrattttti, nem helyeseltük a véjf-toten hmrfot, amely ntm Mtm M. A társadalom egységesítésé Mliwekvéae a „Zalá-nak.
Ezért buzgólkodunk lankadatlanul. — Nem csüggedünk, mert hiaa érőnket meghatványozó, kétségeinket eioaz-\' latja, bátorságunkat ébren tartja az m« hatalma, a mely kihirdetve Önmaga indul küzdeni az igaziágért, mig él nem érkezik a diadal napja, mikor a tudás ét értelein telje* vuajrbsságfe ban az igaziig és Snrrt* foglalják el birodalmukat
Tollúnkat vezérli: az igazság pártatlanság ét ügyszaretet Tároarovatunk: kritikailag jól uievroetált, bű, gazdag é* változatos.
Hírrovatunk jeligéje: Minden eseményről sokat, pontosan és gyorsan, ul a rovatot szolgálja lelkesen a". Z A 1. A . iudonu> " gárdája
Ez a „Zala" programmja és előfizetési lel. hivass. Ezért akar tovább munkálkodni a „Za/a* szerkesztősége, amely csak akkor lesz kivihető, ha lapunk tisztelt előfizetői ezután ia meg-
. , - , —r-j ......maraduak anyagi és erkölcsi pártolóink sorá-
honaponként háromszor megielenő lap elofi- baü és arra törekednek, hogy a .Zala\' előfizetési ára egész évre 30 koroua. Szerkesztő-1 uM g4rdája uj előfizetőkkel szaporodjék.
„Zala" telefonja: Szarkaazlöaég. éa kiadóhivatal! szám: 103
sége és kiadóhivatala VI., Podmaniczky-utca j 25. szám
A »ZALA«
szerkesztősége éa kiadóhivatala Nagykanizsa, Varoahéa-palota.
vei több vagy kevesebb a világon! Még ma neki megyek a folyónak.
— uarvald! — sikoltott fel az asszony - — Ilire ia já az a szerelem ? — mondta
lérfi mélabúsan s ina {a is kissé megijedte Ha aztán majd kihuinak akkor emondják az emberek, hogy ezt is a felesége kergette a ha Iáiba., a nagy szerelmével
Az aaazony halotthalvány lett s rémült szemmel meredt rá A férfi megijedt kőnél merevebb mozdulatlanságától s va\'ami csillapító szót ke resett De az asszonyt hirtelen lázas álénktég fogta el
— Jó ! -- kiáltott szerlulen gesztussal — Meg fogsz szabadulni tőlem! s kirohant az ajtón.
— Oh, hogy gyűlölöm az ilyen jeleneteket! — szólt a festő félhangosan. \' ztán hirtelen ag godalom fogta el. — ilyen még soha nem roll I Gsak nem fog eh, nem cselekszi azt meg olyan könnyen az ember !
S odalépett a featőállvány elé. nézte a vásznat és szomorkodott a rongygyá tépett hangulata miatt. A szomazédos S\'obáiiaii elcsendesedett a heves ide-oda járkálás zaja. ■ — Elcsillapodik — gondolta a férfi.
Egyszerre gyors egymásután kél lövés, tompa zuhanás, aztán csend Oszvad meredten ált a helyén, minden idegszála szakadásig meg volt feszülve. S ekkor éles, jajgató nyögés hallatszott át hozsá, vékonyka és tiszta, mini a gyermek hangja. A férfi eszelős riadalommal rohant ki e lakásból, le a lépcáőn, az öreg orvos lakásához.
...Mikor az orvos megint kilépett a hálószobából, Oszvald ott á^t a foyosó legtávolibb sarkában meglapulva.
— Meghalt ? — kérdezte láztól égő ajakkal.
As onoi némán bólintott igent.
— Nem megy be hotaá ® —- kérdezte aztán.
— Nem, nem ; lehetetlen I — kiáltott fel Oszvald hárilőan előretartott kézzé\', — nem birnék. Ah, orvos ur, az én elkeni olyan érzékeny Rettenetes ! Egy éjszakát egy percet sem töltök többet ebben a házban, ebbtyi a városban. Vegye a lakás kulcát magához, orvos ur, amíg a barátom, akit értesítettem, megjön s elrendez, mindent
Az öreg orvos finom, borotváit ajkán különös mosolygás jelent meg, olyan, ami tulajdonképen nem is volt mosolygás.
Két órával később Oszvald a vasúton QU s útban volt szülővárosa felé. Oh, borza\'om min-1 dig maga előtl látta azt a véres, sápadt, eltorzult arcú hullát, amelyet pedig nem is látott. Hogyan trhel e ezt meg vele az az asszony. És a saját murán . alrt szánakozása pecrről percre nőtt S végre a megkönnyebbülés könyáradatá-ban tört ki a~szeméből. Tán egy órahosszal ké jelgett a fájdalmában, aztán lecsillapult Szüleire gondolt, szigorú apjára! De most, ha szerencsét* lenségtől megtörten fog hazaérkezni... S az anyja, aki mindig a pártját fogta !
. Ea i\'iígöndolt világos," kényelmes szobájára Milyen jó otlhon, mi yun gondtalan s megvédett az ember ! S az afija <s kímélni fogja. Fájda\'om-raarcangolta embert csak nem bánt ?
S a gondolatai tovább haladlak. Le fogja győzni a fájdalmakat, á.borzalmat; művészetével megenyhíti. S egyszerre megint csak saját magát látta; nagyobbnak, hatalmasabbnak, mint hajdan. Most -már\' igazi művészi akit megérlelt, megacélozott a balsors, a szenvedés.
S a megkönnyebbülés sóhaja tört elő\' lelkéből. Az a hulla ott, a negyedik emeleti hálószobában al volt feledve,

SBBB
3IBSX.
Kinevezés. 0 felsége a király szentkirályi N*gy Valér cs. és kir. ezredest, a nagykanizsai V. számit lóavató-bizottaág elnökét a magy. kir. lótenyésztő intézetek és a kir. hor-vát-sz avon méutelepek katonai felügyelőiévé nevezte ki. - Nagy Valér e szerint a közeljövőben családiával együtt elhagyja városunkat, ahol általános tiszteletuek és közbecsü-lésuek örvendett..... A lóavató-bizottság elnökévé Luksándor József cs. és kir. ezredes neveztetett ki.
— Eljegyzések. Keiner Mariska kisasszonyt, a, nagykanizsai állami elemi iskola egyik tanítónőjét, eljegyezte JutMailatvin városi hivatalnok.
,1/raz Jenő csáktoruyai kereskedő eljegyezte V»rga Irma kisasszonyt, néhai Varga Lajos volt nagykanizsai ügyvéd kedves leányát
— Esküvő. Január hó 9-én tartotta esküvőjét dr. Skubtica Ödön keszthelyi szolgabíró Háry Lenke urleáuynyal, dr. Háry István vármegyei főorvos és Oszterhuber Ferike urnő leányával. Násznagyok voltak: a vőlegény részéről Tallián Audor aomogymegyei nagybirtokos, a menyasszony részéről (^Izterhubér László kir. táblabíró. Esküvő után a menyasz-szony szülei házánál nászlakoma volt, amely után az ifjú pár elutazott
Az ügyvédi kamara köriből. A zalaegerszegi ügy védi kamara köthirré teszi, hogy dr. Androaits István ésdr. Holló László ügyvédeket Kaposvár, dr. Bitig Aron Ernő ügyvédet
Mag/kaaiasa, oaütörtök
Zala 4. asám. (4. lap)
1904. január hó 14-án
Barcs, dr. Etíényi Géza és Ztabory István ügyvédeket Nagykanizsa, dr. Hajnal Miklós ügyvédet Iral 6 dr. JCováca Lipót ügyvédet Letenye szélchelylyel s kamara ügyvédi lajstromába felvette, ellenben .?*«»««/Ede kadarkút! és Makfalraj Gésa kiskorpádi ügyvédeket önkéntes lemondásuk, dr. \\\\da Manó zalaegerszegi ügyvédet a kamara területéről való eltávozása következtében, Baka Boldizsár bak-sai és Paixtt Mihály nagyatádi ügyvédeket elhalálozásuk következtében az ügyvédek lajstromából kitörölte; Baka Boldizsár irodája részére lsoó Ferenc alsólendvai, Pniis Mihály irodája részére dr. Krint Béla szigetvári ügyvéd rendeltetett\' ki gondnokul; a Letenye és katonaságnak egyaránt.Japánból, hol most székhelylyel bejegyzett dr. Kovács Lipót ü^y- háborúra készülnek, szintén kaptunk üdvözlevéd lakhelyét időközben Csáktornyára tette tet, mejyet legszívesebben fogadtunk Éispinner át, dr. Fürit János zalaegerszegi ügyvéd szék- Valériától és K&poínu Kozikától. A sokszoros helyét e kamara területéu belül Keszthelyre üdvözletért köszöntjük ismételten az összes és onnan időközben Sümegre, dr. We/sz Hen- szereplőket, kik nemcssk az egyes képek, ha-rik igali ügyvéd székhelyet ugyané kamara uem az estély egész keretének szint es élénkterületén belül Kaposvárra helyezte át Elme- séget kölcsönöztek.
a második el&Hás végével. Ezen emiitett két Schleiffer Janka. Akác: Pollák Margit Narcias: képen kivűl még a képet láttunk. Minden Babocsay Malcsi. Június Cseresznye: Marton egyes képnél csodáltuk a munkát, a melyet Erna. Csipkerózsa: Párkányi Mici. Szerencse-Mayersberg Frida végzett és szt az ügybuz- hozó lóher: Pöhl Irén. Július Aratók: Kött-góságot, önzetlenséget és áldozatkészséget,|baum Ilona, Illés, Lajos, Pipacs: Párkányi melylyel a szereplők a Munkásképző Egyesü- Marietta. Búzavirág: Arany Frida Anguaztos. let szolgálatába állottak. Az elismerést egyik- Rózsa: Stieder Margit Csillaghullás: Csanády
Szeptember. Marguerit: Neuman Dóra.
Müvészhangverseny. A <Muraközt irja :
a »Zriuyi* szálloda nagytermében £ hó 23-án, Sterneck Zsigmond országoshirü gordonka
beteg dr. Stein Mór kaposvári ügyvéd irodája részere betegsége idejére gondnokul Bakonyi Ferenc kaposvári ügyvéd rendeltetett - ki. Weii* Izidor zalaegerszegi ügyvéd ezett kamera fegyelmi bírósága által hozott ítélettel, jmflvész szives°közremüködésével hangverseny-a hivatalos íspban közzétételétől számítva egy |nyel egybekötött táncestélyt rendez évre az ügyvédség gyakorlatától felfüggesz tetett
Anyakönyvi kineveséa A m. kir. belügy
tői sem vonhatjuk meg, a babér azonban SzstdljfiIma. Szepti
Istváut illeti, ki négy képben is szerepelt és!Napraforgó: Hoffman Janka. Október. Szőlő: olyan teljes mfivészi produkciót nyújtott mind Zimics Paula Szüretelő: Stegmüller Dezső, a négy izbett, hogy az est sikere főleg az 6 November. Vadászat: Halász Gizi. Wágner nevénez fűződik. A francia gárdisták fezetői; László. December. Krampusz: Darányi Mihály. Szicger Józsa és Báron Irma kisasszonymc ugy Angyal: Helbek Janka. Karácsony: Helbek defeliroztak, hogy gyönyör volt látni civilnek Irén. Utána két dalszám következett Az egyik
Nagy Marilla és Nagy Lajos által előadva, a másik kél műdal, melyeket Csanády Mariska kíséretével Bozzay Irén énekelt Négy és előkelő közönség houorálta a nőegylet törekvéseit és a szereplők sikereit elismerésével jutalmazta Az előadás után kedélyea tánc volt A mulatságon megjelent Festetich gróf családja is.
A pék peohja Salamon István zalaeger-
Fregoli-eatély. n zalaegerszegi izraelita ifjúság január 9-étt tartotta meg dr. Gráner Adolfné védnöksége alatt a szegény gyerme-
I. áL (atailllflvn amalat
miniszter a balatonfüredi anyakönyvi kerületbe • keket felruházó egylet javára FregolT-bohóc Lobner Ferenc helyettes köijegzőt, a diszelibe | cstélyét A mulatság iráut általános és szokat-Dárid Jenő jegyző-gyakornokot, kotoriba pedi^ jau nagyfokú érdeklődés mutatkozott s így Hujda Lajosokleveles jegyzőt,anyakönyvvezető I csak természetes, hogy a mulatság várakozáson
helyettesekké nevezte ki.
hogy a mulatság I felül sikerült Jelen volt a mulatságon Zala-
- Vármegyei bál. Zalavármcgyében néhány I egerszeg színe-java A rendezőség minden le-év óta nem volt megyére szóló bál. Az idén I hetót elkövetett, hogy a megjelent közönség-azonban a fiatalság újból feléleszti a régi ha
gyományokat s január 28-ára, — miut Zala egerszegről írják, — Hertelendy Ferenc főispán beiktatási ünnepségeivel kapcsolatban, vármegyei bált tervez, A rendező-bizottság most van alakulóban s abba belevonják az egész vármegye fiatalságát
— Nyitott Könyv Két napon át foglalkoztatta városunk nagyközönségét a Munkásképző Egyesület >Nyitott Könyv* cím alatt rendezett estélye. — A »Nyitott Könyv* majdhogy csgttanósan nem záródott Igáz, hogy a prog-xfámmon kivül, de a termen belül történt, ugy* \' mint az a > Nyitott Könyv* keretébe illik. — Hadd tudjon meg a tkedv.cs közönség* min; detit. E tekintetben ugyan nagy segitségüukre volt a \'Nyitott Könyv* zseniális szerzője, illetve megteremtője, Mayersberg Frida k. a, ki a kritika egy részét az előadáson már élőszóval gyakorolta Lovagias kötelességünknek tartjuk a kisasszonynak köszönetünket nyilvánítani, hogy a kritika legkényesebb részét már élőszóval elintézni szíveskedett, őszinte nyíltsággal föltárván a második előadás alkalmával azt a hibát, mely már az első előadás érezhető gyengéjét képezte. — Ez pedig a zongora-kíséret volt. Egy ballépést azonban Mayersberg kisasszony mégis követett el. Ballépés pedig egy olyan táncmüvésznőnél, mint Mayersberg Frida, határozott hibaszámba megy. E hibát Mayersberg k. a. akkor követte el, midőn az arra illetékes rendező helyett saját maga lépett a közreműködők veszélyeztetett »dicsősége* megvédésére a közönség elé. — Ez volt a >Nyitott Könyv* hibájának nyitja, mely azonban szerencsére csak záradékul jutott zajos kifejezésre. Nyitott\' könyvről lévén a Szó, nyiltsn beszélhetünk. Azt tapasztaltuk, hogy az egész estélyt egy személy rendezte : Mayersberg Frida ; rendezte nagy szaktudással, bámulatos kitartással és látszólag sok keserűséggel. Emberfeletti munkát végezett Betanította ötven ügyes és kevésbé ügyes (utóbbiak határozottan többségben voltak) szereplővel a világ, sőt még a túlvilág minden táncát, a muszkákat még meg is énekeltette. Az estély a Boszorkány-szigetről hozott\' üdvözlettel kezdődött és a Menyország üdvözletével végződött Megfordítva sokkal stílszerűbb lett volna, és a Meuyország aranyos kis angyalkái előbl^liajthatták volna pihenőre bájos fejecskéiket. A Boszorkáuysziget aranyseprüs lakói pedig záradékul végezhették volna munkájukat, —- a seprést. Főleg bevált volna ez
A csáktornyai kereskedő ifjak őnképző-egylete Ke(fi pékszolga január hó 11-én a sütőkony-| <- —\' ux " 1 hában foglalatoskodott Időközben be-betekin-
tett a befűtött kemencébe. Azonban pórul járt, mert a kemence ajtaján a láng hirtelen kicsapott és leégette Salamon István bajuszát é* szakálát, továbbá arcán is könnyebb természetű sebet ejtett Szegény Salamon most szörnyen busul, mivel esküvője a közeli napokra volt kitűzve s most kénytelen addig várni, a míg bajusza és szakála ismét ki nő s égési sebei is begyógyulnak.
- EGYHÁZI HÍREK Főpáaatori körlevél. Hornig Károly báró, veszprémi megyéspüspö-künk az idén is kibocsátotta szokásos főpasz-tori körlevelét Rámutat közállapotaink szomorú ziláltságára s arra a hagyományos hazaszeretetre és királyhüségre, mely az ország honpolgárainak szivét mindenkor megdobogtatta s a haza üdvének önzetlen munkálására serkentette; inti végül papságát és hiveit; hogy önfeláldozó hazaszeretetükkel, a király iránt törhetetlen hűséggel, mint a múltban, munkálkodjanak a közért a jövőben ia — Plébánia betöltés. Aczél József tb. kanonok s plébános lemondásával jogilag és tényleg megüresedett gyulakeszi-i plébánia javadalmat a kegyúrnak, Észterházy Miklós hercegnek szabályszerű bemutató levele alapján Rimanóczy Endre mi-háldi segédlelkész nyerte el — Kitüntetés. A király f.egith Kálmán zalaegerszegi esperes-plébánosnak a Gábor főangyalról nevezett mezőtelekdi apát cimet adományozta
nek élvezetes estét szerezzen. Az estély nevezetessége volt ft u. 11. »Piripócsi vásár,* melynek keretében emetfszi mutatvány, a dunakeszi rezesbanda, panoramms, gyorselárusiló, csodadoktor, jósnő stb. volt a nevezetesség. Majd egy majom vezetése alatt az állatquartett produkálta magát Látható volt szebbnél-szebb női. jelmez: román nő, sjtauyol láncosnő, pó-lyásbaba. bohóc, hollandi nő, az éj királynője stb. -— Este 11 órakor megjelent a külön ez alkalomra kiadott »Fregoli-.Ujság,* a mely a humor hangján a bállal és az ezzel kapcsolatos eseményekkel foglalkozott. A mutatványok befejezése után táncra perdült a fiatalság s a kedélyes táncnak csak a reggeli órák vetettek véget. -
— A katonai átvonnláa térítési öaazega A cs. és kir. közös hadsereg és a m. kir. honvédség legénységének (őrmestertől és ezzel hasonló rendfokozatú altiszttől lefelé) átvonulás alkalmával a szállásadók által kiszolgáltatandó étkezésért a katonai (honvédségi) javadalmazásból fizetendő térítési összeget, a beszállá-solásról szóló 1879. évi XXXVI. törvényezikk 51. tj-a alapján, az 1904. évre 45 fillérbe állapíttatott meg.
— A ceáktorny.ii Zrínyi-emlékoszlop céljaira 1904 január t6-án rendezendő est műsora, mint értesültünk, a következő: 1. Würfer V. »Az erdőben.* Énekeli a vegyeskar. 2. Részletek »Miguou* című operából. Cimbalmon előadja: Probszt Mariska. 3. Bach-Gounod »Ave Maria*, Énekli: VattissZoltán;hegedüu kisérik: Tschernkó Nándor és Veruer Aulai, physhaimoniumon Klein Ferenc, zongorán Fonay József tanitónövendékek. 4. Liszt: >Magyar ábránd*. Két zongorán előadják: Wollák Erzsi és Nsgy Géza tanár. 5. Veil V. •A szarvasbogár és a rózsa«. Énekli a vegyes kar. 6. Magyar népdalok. Cimbalmon előadj: Probszt Mariska. 7. Két férfikar, a) Dürner Gg. >A tavasz* b) Bordal Erkel: Bánk bán cimú operájából:, Énekli a tanítóképző-intézet férfikara.
VASÚTI HÍREK Déli Vaaut Folyó évi január 15-től kezdve— értesülésünk szerint — la 340- számú tehervonat a zala-szt-iván-nagy-, kanizsai vonalrészen, kisérletképen szemely-\\ szállításra fog — II, és III. osztályú személykocsik hozzáadása mellett — használtatni. E vonat d.u.6 óra 3operckor indul Zala-Sst-lván-ról és 9 űra 13 perckor este érkezik Nagykanizsára — k balatonvidéki varat érdekeltsége erősen mozgolódik, hogy a Veszprémből Almádi és Badacsony érintésével Tapolcáig vezető vasut még az idén kiépüljön. Az elő-rauukálatok már tökéletesen készen vaunak és ha a kormány a kért támogatást megadja, ugy az építkezést haladéktalanul megkezdik. A Déli Vasat köréből. Folyó évi február l én a székesfehérvár-komáromi vonalon Kisbér és Nagy-Igmánd állomások " kőzött a 30, számú \'. | őrháznál levő Kisbér-megállóhely* felhagyása mellett, ugyanott*Keményítőgyára elnevezésig I sel megálló-rakodóhely önálló elszámolási szolgálattal fog megnyittatni. E megálló-rakodóhely az általános személy- és poagyászforga-lomra, az ottani rakodóhely pedig kizárólag a »kisbér*füzitői egyesült gyári részvénytársaság* s a kisbéri és bábolnai »Magy. kir. állami -. , • . ménesbirtok* gyors-és teheráru küldeményei-
-- A kesztheyi Nőegvlrtszombaton sikerült nek és a nevezett ménesbirtok élőszállitmá-táncmulatságot tartott Első száma aprogramm- uyainak és kiadására szolgál. - Hullák, nak nagy képsorozat volt, Az év iahóiiapj*,. jármüvek, robbanékony áruk és oly tárgyak,
-—I járművek, robbanékony___-____ ___,
Január. Jégcsap: melyeknek be-vagv kirakásához külön beren-
m.L I - . . ® .... .....
a következő szsreplőkkelt I_-rillcl..c ,u . .-BiraJ»Mí>«iu»» huí creB s—
Ejury Mariska. Hópehely:OppelEsztike! FeíjdeVéreVigéüyeUetnek,amegállórakráóhdyen \' roár. Pierette: Pintér Vilma Pirott: Hauny , Andor. Március. Ibolya: Sándor Rrzsi_Hótapos
[sem iel, sóm pedig ki nem adhatók.
retek: Fizáry Sári. Április. Fecske: Krauszj .Flóra Felső gyümölpsbimbó: Nagy Marilla.] Május. Májusi fa: Steguiüller Irma. Pillauó:
Laptulajdonos és kiadó: Fischel Ffilftp.
Nagvkanizaa, csütörtök •
Zala á. *Bám (•. ap)
1904 jVnuár hó 14-4o
7250 tk. 903.
13-1
Nyilttér.
gorirtlusk,
I rotflt Tegyiteni, mindenek nfttt •

I h tó.\' E tU kötömbönti a bor mtÜ ét u italnak \'sieti* kel einstee, ingerid melUkiat Ad, annélkfil, hogy tV k-t*r» feetené.
\' KSigud&ság.
ja***. Ragadós s^j « körözés af Árverési hirdetmény.
zalaegerszegi járásban is fellépett Zalaeger- j
szegen elrendelték a vásári zárlatot s e hét- A nkanizsai kir. tivszék mint tkvi hatóság tó! kezdve hasított körmű állatok felhajtása | közhírré teszi, hogy a délzalai takarékpénztár tilos; Lezárták Zalaszentiván, Kemend,01tárc, végrehaj tatónak Léránt János szeatliszlói la-Pókafa, Szepetk, Lukafa, Zalaistvánd, Nemes-1 kos végrehajtást szenvedett elleni 1200 kor. affáti, Vöckönd, Gyűrűs, Alibánfa, Őrdőghenye, j tőke s jár. eddigi ugy 42 kor. 5 fíll,jelenlegi Petőhenye, községeket árveréskéreiml s a még felmerülendő költsé-
gek iránti végrehajtási ügyben a nkanizsai kir. tszék területéhez tartozó s a szentliszlói j 11. sz. tjkvi hrsz. ház, udvar, kert és pakának! Leránt Jánost illető felerésze 2531 kor.,%zent-| -I liszlói u .sz.344.hrSz. újhegyi szóló s pincéjének \' Leránt Jánost illető felerésze óSj^ior., szent-liszlói xi. sz. tjkvi 411 1. hrsz. alsómezői I szántó- és legelőnek Leránt Jánost illető fele- i .része 55- korn. szentlfezlói 11. sc. tkvi 411. 2.1 ; hrsz, alsómezői szántó, rét- és legelőnek Lé-i ránt Jánost illető felerésze 67 kor., szentliszlói 11. sz. tjkvi 411,3. hrsz. alsómezői szántó, rét-| és legelőnek Leránt Jánost illető.\'felerésze Sí kor., szentliszlói 11. sz. tjkvi 411/4. hrsz. alsó-; ) mezői szántód rét- és legAőnek Léránt Jánost\' ] illető felérésze 75 kor.,\' szentliszlói 11. sz. tjkvi j j 411/5. hrsz. alsómezői szántó, rét és legelőnek Leránt Jánost illető 1 ele része kor., • j szentliszlói rí. sz tjkvi. \'4n 6. hrsz. alsóme-Fjzői szántó, rét- és legelőnek Léránt Jánost, ||illető felerésze, 81 kor., szentliszlói 11. sz. tjkvi 411 7. hrsz. alsómezői szántó, rét- és le-1 gclőnek Léránt Jánost illető felcrészc 88 kor., 1 I szentliszlói 11. sz. tjkvi 41T 8. hrsz. alsómezői! jszántó, rét-, és legelőnek Léránt Jánost, illető feieréhe--gr kor;t szentliszlói 11. sz-. tjkvi i I411 9. hrsz. alsómezői szántó, lét- és legelőnek í I Léránt Jánost illető felerésze 52 kot., szent-j jjiszlói 11. sz. tjkvi 411 10. hrsz. alsómezői j ! szán tó, rét-és legelőnek Léránt Jánost illető | |felerésze 52 kor.,szentliszlói n. sz. tjkvi 411/11,! hrsz. alsómezői szántó, rét- és legelőnek Lé-! [ránt Jáuost illető felerésze $2 kor.,szentliszlói ; 11. sz. tjkvi 411 12. hrsz. alsómezői szánUkrét-\' |és legelőitek Léráut Jáuost illető felerészt 521\' kor., szentliszlói 1 r. sz. tjkvi 411 13. hrsz. alsó- j
• mezői szántó, rét- és legelőnek Léránt Jánost)
• illető felerésze 52 kor., szeutliszló 11 sz.ljkvi! ! 411 14. hrsz. alsómezői szántó, rét- és legelő-!. [nek Léránt Jánost Illető felerésze 52 kor., "
\' szentliszlói 11. sz. tjkvi 411 15. hrsz. alsómé- j jzöi szántó, rét- és legelőnek Léráut Jáuost > I illető felerésze 52 kor., szentliszlói ni sz. tjkvi. r 411 16. hrsz. alsómezői szántó, rét- és legelő-• I nek Léránt Jánost illető felerésze 50 korn;: I szentliszlói 11. sz, tjkvi 411/17. hrsz. alsómezői j\' szántó, rét- és legelőnek Léránt Jánost illető i I felerésze 36 kor., szentliszlói 11. sz tjkvi í 1411/18. hrsz. alsómezői szántó, rét és legelő-! uek Léránt Jáuost illető felerésze mi* kor, szentliszlói 11. sz, tjkvi 411 20. hrsz. jilsóuie-|zói száutó. rét-és legelőnek Léránt Jánost [j illető felerésze68kor., szentliszlói 11. sz. tjkvi; 1411/34. hrsz. alsómezői szántó, rét-és legelőnek !
és Brohbolta Viktor javára Paulán György ,elcfÍMe »65 koKMeuí:\'
Steiner/Kőnigunda kiskanizsai lakósok ei-
j készpénzben vagy óvadékképes papírban a ki* I küldött kezéhez letenni
A kir. tnrszék mint tkvi hatóság. Nagykanizsán, 1903. évi okt hó 13
GOZOXY kir. trvsaéki biid
< Egy cg<?*a« jó tea kedvtől, mmdnttt* a 1-0 ob;> é* .\'agfinoinabb teáját as
Indra teát -
kér. — Keverék a legt onabh ebinai indián A* ceyloni *«e*M»<!M Valódi ceak »z • redeii ceowa-írnklian. Raktárai* ImIrakiatokon rátha^i,
Főraktár Nagykanizsán Neu is Iliii ct«ail.
Minden rcndD éstangu
tiaite9si*ye*, axoigaluus ember szakismeret nélkül állandó vagy meilékíoglalkozáskópen
tobb kényelmes
zúz korona havi jovídeiemre
tehet szert. .Saivea ajánlatok foglnlkozá*
visyouyok meg-
jeiölcuével
1 JEK8I yállflzlili rfazyétytáraaiájfciz
Budapest V., FUrdÖ-ulcz i 3. Részvénytőke 1.000,000 korona.
I BRÁZAYÍS5 I |SÓSBORSZESZ|
NACY uvre ara:a KORONA 00 KIS Uvcc ara:ikowna
HASZNÁLATI UTASÍTÁS HINDCN IfYflCNÍZ e • . . nfUIKIlVl VAN\'.
HIRDETÉSEK
felvetőinek
hirdetések:.
2163,2474 903. végrh.\'szám. 12—1
Árverési hirdetmény.
FischelFülöp
— könyv- la paplrkereakeiégékta — "
Nagykanizsán.
ti. sz. tjkvi 411/25. hrsz. alsómezői
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 10a. S-a értelmében ezennel közhírré teszt, hogy a nagy kanizsai kir. járásbíróság-V. 215 67 V. 1073/3 számú végzése következtében Dr Purger Árpád budapesti és Dr Róthschtld Samu nagykanizsai ügyvédek által képviselt Első Magyar Gazdasági Gépgyár
*Ji Viktor javára Paitlnsz György i BJJHP
mé?Tét- ** Léráut Jánost illetó
J™^0!Á^lA-/ f11, S| felerésze a83 kor., swutlisslói ss. tjkvi
fel®t. 1 í08? M"/a6 alsómezői ssáutó, rét- és Jnek
f^m\'fl 1 I8Jtf! - íáU 11* Léránt Jánost illetó feléréssé aikorfsxeut.
e^fogUI és jooo koroná a becsül. , drb. ,itzló tkvi ^ ^n-
It i 1 r SL ingóságok tófölduek Léráut Jánost illaté felerésze a. nyilvános árverésen eladatnak, kor., szentliszlói lot. sz. tjkvi 397. hrsz. alsó-
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járás- „ c t « T Yö
bíróság 1903, évi V. 21% és V. 1073/4. Sóíof é^uen^iaíó^ ío\\°IL Ikvi f, végzése folytán Kiskanizsáu a hely-j,^ 00 *or\' Ci s/clU,,Ml0 ^ tJkfl Ut
Biztosítási
üzletszerző
mint hivatalnok
állandó alkalmazásra kerestetik nagy gyormek* éa élei biztosító intéictnéi. Ajánlatok ,,Postafiok 59, Péca** tn-0—3 téiendök.
szám u
színén leendő eszköszlésére. 1904.
évi január hó 22-ik napjának délutáni 3 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-cz. 107. és 108. S-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is cl fognak adatni
Kelt Nagykauizsán, 1904^ évi január hó 9-ik napján.
Maximovits György kir. bir. végrehajtó.
103. sz. tjki belsőségnek Léráut Jánost illerő része 103 kor. becsértékben,
1904. éri jan. hó 29. napján d. u 2 órákor
Szentlifzló községházánál Bpeijeisy Sándor feloeresi ügyvéd vagy helyettese közbenjötté-ve! megtaraudó . nyilvános bírói árverésen eladatni íQg.
Megjegy éltetik azonban, hogy ezen árverés csakis azon esetben lesz megtartható, ha fentebb érintett tjkvben foglalt egész ingat-1 lanokraXéránt János és neje Bolla Gizella ellen 8170/tk. 903. sz. alatt ugyanazoii nap dr! e. 10 órájára kitűzött árverés nem tartatik meg. | Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár io*/«*át |
\\g 80°lo-O6 Eczel-szesz
éld- éi bcMil-fczfi kfftzllbhcx.
A ktUzít^* ctrytiNtt, 89 veiry M, n|y U lit«r kuivlabe öntünk 1 Ut«r 90 IBAJWMo* ér/rtMHil
h hr»frtti-*M« í«t i»IA*IUlA«4lio< aé4e6* leír Mfiirralf azután lelMltAtt ktilvla a)éfitat«Ni. Ai< m\'ihufni av abból |kMzH<*M w.\'pi n«*TQ mmHk Kaael aa fCúliH k ^eaileit b**fótt n^m iwaéeee-•tik. nem pa^-anvcKUk SnánmiA eUa> rnrrt«vk ktttloó Ulllát, M»gf«adclke!0 • kövttkt«é cstaMe i
R. WR/IT5CttKO kemkedű
Pfttau (neves Postqrbludf), Stekrmsrlt
1

\\ u m ©r
:o «
Kgy liter ara I kereea
Poatal MétktMée
Nagykanissa csütörtök
Zala 4. szám. (•. lap)
1904. jannár hó 14 én
S
M
«o
•O J*
• H
ao *s o cS
a tc o ü

Naponta friss pörkölt kávé.
MEZEY PÁL
fűszer, csemege és hentesáruk ===== kereskedése =====
Nagykanizsa, Fő-tér 1.
^ i Alkalmi estél ekre
Ajánlom raktáramqn levő elsőrendű áruimat u. m.. v
Kitűnő zamata kávé fajokat - gardinettefe, felszeltek és halfélék
Tea a legnemesebb fajokkal vegyítve. Déli gyümölcsök. Kecskeméti gyümölcs kompotok. Szegedi különlegességek stb.
igeifízlíses kivitelben a legjutilnyosabb árban.
Naponta friss Ucsi kalfaászok ís fiisziML

liusittir-fíli badacsonyi berak egyedárssitása
t literes ét pinté* üregekben töltve.
Oroszi Sándor udvari czukrász Desert, teakenyereinek és különleges cukorkáinak egyed* árusítása.
os <
»
Honi és külföldi sajtok
(ex-
m
r*
ti
m f
I. |
4 M
sf ■»
i
Il Bt
s
Wf >ll> ntnka vcrOjt lel fan jofMltva arra, hocy lal a> is. iwuiii lat*iflN« tfljMaawn l«Hlrn.(iHa»a«
Ajánlva elsőrendű orvoii tekintélyektől
Canis és Stock első trieszti cognac-pároló intézete Barcolában (Trieszt közelében) ajánlja belföldi
Gyógy-cognqcját,
mely franczia módszer szerint, az általános osztrák gyógyszerész egyesület vizsgáló intézetének ellenőrzése mellett (Bécs) készüL
Egy üveg ára 5 kor., — fél üvegé 2 kor. 60 fillér.
JCaphaló gyógyszertárakban és minden elsőrangú üzletben.
Vezérképviselő:
Sattler lózsef, fc*ykaniz6án.
íf
{i 1 st
ii s
3 | f
\\l ■ |
Ü
g Cofaac
Czuba-Durozier 4 Cia.
KUŰC2U OOQNAOQYAK, BMMHt
Fernolendt
ftinnlániimáT alegjobb mái a világon; — e fénjerém világos cipőket CipDlMlJmlI tnkörfényttré tesz és a b«*.rt U tartA*abbi testi. — Viselt, foltos szinti lábbeli sAi-pa va*T barna bőrbrtl Lyosln ttUörfénymái álul által, egészen ujjú less. Mindenütt . > ; l,i . DJU. I <i4|Í|||4r 19 ksphslA. - Alapillaloll >880 ban I., MISI VIIU. I£.

MM
wmm

úúú + úúúú Legolcsóbb bevásárlási forrás 1
1
ASZTL TESTVÉREK
Hagykanizsa, Razinczy-utcza 1.
Rjánljuh a téli Idényre dúsan felszereli raktárunkat
férfi-, női alsó ingek, kötött és bőr bélelt kesztyök, női sálok (gyapot és zsanilio),
/ Továbbá
férfi, és női czipő raktár 5 kor. egész ÍZ kör.-ig nagy választékban. Azonkívül férfi ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, esőernyők nagy oáiasziéhban.
Í3LTU
Szolid árak,, pontos és figyelmes kiszolgálás.
wskhmbniu Nagy választék mindennemű kézimunkában, muhnkkh \'T~ Nyomatott Fisohel Fülöp könyvnyomdájában Nagykaniuán.
a
Nagykanizsa, J904* Harmincegyedik évfolyam. 5. szám
8ZEHKESZTÖSEG:
Nairykanizsa, Físchel Fülöp könyv* ktireakedéseben, Városház-palota.
KIADÓHIVATAL:
Nagykanizsa, Ffcchel Fülöp könyv keresked&ébun, Yarofház-palota.\'
Teltfon: í5rerkp#zU5aé>r <*• kiadóhivatal: 103. szám.,
^-Ss. Politikai lap.
Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap és csfltArtökón.
Csütörtök, január 17.
Ei.Anzntsi Arak
Egéaz ém . » * . . korona Félévre ,.....« ,
Egyes siáai ára 20 fillér
Ny I Ittér pttition 4a fillér.
Kéziratok a szerkesztőség cinérc iníézendök.
I-VU«lÓM2;erk»i**t«5 ttánrferf
S/erkeiztálárs: SS «»%>»» Lajost
Előfizetis;.k d I irdetr ti M rélép May, kamkc4*é»t intr/radók.
Ti>ztelcttel kérjük vidéki cMfizctóiuket, li^JjJ^JaJ^^ mm no teled, idővel — az épiu^zet né aa iparin ü-
a* iiiriő pn*iftbi%»<»ioituái** eiőrt- jük. pígy\' minden késdet nehéz veszet minden ágában.
aet^M mrjc»jJtn«» iránt irhn«>irK or ! jjj^fc minden újnak, ugv a gverme1*- Ne forgácsoljuk szét erőinkot, hanem .»« ita^kedHi «Kr.k<Mijen«k, ^fhQYÁt magVar épitő atilnek is van ligyekezsüfifc tohetaégüukhöa mérten t lap szétküldése fonnakadast ne nak> elieDe,ci°\' ! hozzájárulni, illetőleg előmozdítani a
^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^zek réB8Ínt 0]yan0k9 i xk kiképez ! épitéazeU ízlést.
lUl<xirvif ^riffn cfílf I I tetésöknél fogva ca*kis a kla^zikuej No törődjünk aa idegen emlőkön magyar cpuo SUll ; minta*zerü etilek iránt képesek lelke- iolnővekedett céhbeliek bü*ake lenésé-
Irta - Réthy Lajos \' Uedni éa minden uj törekvést mélysé- !»ével. Lzek sem aa építészet, sem a
I gesen megvetnek, részint pedig olyanok, festésiét, és szobrászat seju pedig a Teremttfünkrgoz«ínmagyar müipart! j ^ jk egészen uj émt<fmodoríi akar* zcu0 terén soha néma ti mtfvéaaetot Ez az óhajtá*, melylyel Huazka Jánosig létrehozni Ez utóbbiak nem t<> .teremteni nem fognak; nem ptnlig aaért, tanár „Magyar diazitő etil*\' című mü -1 rődvén a moglévö aftiffvar izié* elemei- mcn ol tágultságból — kiotinylésből — vét kezűnkbe adta: vatósdgoa jelazóvá I vejf az u n **e<ft*artó hivei. 11 nemzeti alapot, a meglévőt megér*
lett, melyet követnie kellene mindenki- ^Mumó betege Európa szerte teni üt>ín »Pwko<ltak éa annak esépaéjgei níü^ulu_a hasai müv^^oarátja. | cziddg építészetben, j .T többnyire - nincs ía
Rendelkezésre bocájtd a nemzet- j valamint a művészet többi ágában h, örjCl!.lCl, x nek a diszhő elemek t, hogy azokból leginkább csak szörov-zülótteút tudott . "Ulboz* h0M tlMUn atlüf^r alkosson, teremtsen müipart éa majdan létrehozni. * teazeter, magyar zonét ea általában ma-
magvar épkőmüvéazetet. I . ■ . ~ . i?yar imWéa^etet tereuitaönk. épp ugy
a \\rilua ^ i ,r J akarom az. rj iran>t len^znu |0 kell axAI animk as ősforruhoa - a
t\'i fLTi \' * ^^ valamikor MM* még aépitíabeif mint a hogv tették aat a
PUfviV- \'" nJffii^ -T ,U>g bolő,e\'do haK>Íulf ^ * Wti UuuúHzetbeu Petőt, öh Arauv.
,mfuU a próbálkozás minden téren. wolokosk. melyek uj Mii uuu^v.. lgM mély magyar tómW ériéara
Ma mar találhatunk imitt-amott gyakoznak, miután már nemzeti vaját- _ erőá sovinwumura - van aaükaé-épületeket, tnelvoken meglátszik a* ujjaik régóta teljei ^ejn^ro jutottak güuk, bogv valóban i^agvart, nemaou itthl igyvki^fft^\'^jíttKiden ttW \' jelleg müvéeaeter tereintlieMÜiik a
-irffT * k,8er,0tezó*\' Xekünk magyaroknak i* megvan a meglévC alapokon. Holmi lanylm lelke-
nu.-ii emibazott nemzeti alapunk, ezen kell tovább épi |sedéü a tettek mezejótt nem ér aem*
Azorrban* á botlások nemeaak m^nt- tenünk, hojjy a ♦♦oj\'it nemzeti ♦trzé^ünk, mit ^etu* hetők, de határozottan dicnér^ndő min- frtji j^llrjcrtnk érvónvré itithn^^m —i Mindenki hi átott a oemaeti mü-
TÁRCA.
Hűn....
Bét» MstirnlfilyOnk, hOnón n Mrtmlfnttnk,
fi nm™ ttk. nmrly t^ttfinki\'t rwyiti\'tír
x*m jói\' t*fty bOiihuHÓ tffitnJoliit ujuyumrbi, AhO\'jy Mkfítn tt hunt nt^i h^v9Mokifiifé^t
éS tutit jftti fj/y L\'ltiltúttú j(Q ti fiolát ttftyattibéi JlsIjnfoiH */.t\'ft*t"jril altul megbúvóiw, Uohtttiok \'"rulirn hintó* kürhoüutl\'n.
Lantos
Kedves emlékek*
hta JJaboss László.
.. ■ ■ ttdd ím^..^ . A\'nr, Nr9 kin Í,ují?ikiim, hoff íjp*r*te;n»t t:om s lígsd egy
pár estit"* tineotf lia\'al^inuer i*m«rőir)fnn«l( uo ntm imifntliaitiUak, oly <nőn ntu&Um^iétif «•> S -:v(?.H/t«*r*evt^n. ktw/fényem usy kimou, h h ká yiit* ine l«tí, a iht^nál Kzivarozva, oly édes tolt viMzftUfkínteKii a régi kinkre I
ܧ mil| régen i» roll ax, aikiőn még éa is fiatal voltam; mikor- laég a moftími törvényszék
VÖ\'gylé Ilin k ! • .. „ y piiiIw • 1 bukfenc ^t vmi iHl a i
A 7 4\'Veeg NittW : a í«lrfu »kar a formád! \\
KvM V» urMitítf nPpsi a M.\'d i; hó 1 VíOi , p <* L \\ p > t
\\ Nfii Kf^znak M k iw •AOak.
I A.. n i. Ktehi Iwrif, n ft K ehl mind
i e\'menU tk\\
skkor m<V r fialni ieg&iv ek v< íítU\' tk ! > mily)
jó\' o i Ivarra^, d m a u abele**, a
j llöake, a Dolli a a l\'fx V, k . ? I Le K\\! Müven
m kora naí k\'inip Inla\' fu U\'e 1; Í-1J i et» ib«r! Miy!
i kedv vfjl . mi y k déiyiye 5; rif ifyai 1 k i yt ott aj
, minta jj >íiice bora ; a Hiíí 14 ha u 0(0 eiilla <
j félték i ünnyit, ihh iit a #(i H0 ,t kbet í! AiratAn]
müytit mu^6 st érékek \'jji Vull lllflk i . IMv tud-;
\' tuk **ÍT< a atin «\'t mik M • meg, JOtt iVcJH j
(f cíli iv» tirn OUd f 15-ÍHI | ifU&H Iával a Margitsxt* j
IftlrAI * # huata a i Tanhi- tseri Wt mii rdha
■ rsutlisa leUllnk \\ olns.
tih. h-ifiy ezen pnád k\' tftOHJ; ita »■ ■ km ivea taté ; 1
\\ÍHl mií/o dév ajtág f vatán mennyi n *»p sáoy |
is volt 1 Hker ebhi éji a Ki oíizs.iban! m mi la van, <\'
tudom ; de már r iem nej »em í) l\'jVi try lrma« 1
[ MhUuh Vima, It\'j 10tk* Koca ÍH N iq* flfAwíJ
Mi i, <Ü nrbtfo Vili ha. tri pám m ér fi 1 &g*ri*V
kötülfik t S hánynak c«sk sa unok u vuff a ny.u .Kuoljiík, hegy a mama milyeo ktíyralaAay volt hsjdanAban!
f! mu Uk t
A iíiin M^p i íő volt as mikor dúlt a tenger, nvfcofjftttfk * k^pt itek)?álaaMtáaiilv
Miker .Vl^^ynmrrdahafren h m*m*Hik«kortt« sek rn«Mt akartAk venni a nakkerostiolal, h«gv aa
ap1 flto\'ok \'úb,ii!i koftetke<tj iláUn Mu^tk • R4><t?t*?e velem ■ s ráhorta a Akkor U Xlehy v • t, s • i < Hát unkur Im i (teMol 1\'n^t X a}, luk
tnnMa a esár* tór taláikosialE py a .<*>ttrHiaMe*-t k pregfamoi; a
ft^adta Falkot <y> mv&f baaiélhat i l»kQ\'iMi válaastAka* \'majyaaki almiHidhat ♦ lli(l!)
{ küvtUaaalt A meg* i vtft! MiUtfO jé
agy kicsit « jó í(»íío4B nwit itiiadeal Ai a itt^k, a aa laiad n><isolfagtak.
Sf ár volt í. A p,;pa ttM több voJU fHÍHt k^leU t oitta A tviVojnik h jut^u Mé| a UryyaJáaoa, W^WMPMafgítT l «ky Peptw. H a vidéken * vvgrelwyttok mind^fyike M, \\ ifjAiék
fílyomy Marika, forch Mariks. iW<5/> Katinka,; votl.
/.t^py, r,it*f VV
Axuliifi k<|iooivabii \\ /lé Uu aa ia c^ak jít^ v ia aa * OiYtv ifi, M)U>k vanoak ^ v azé
QodutúSk, u syi-p Vvrvnrktt Blanka! Ki tudiá 1*ol, marre vannak ?
Akkor éít iti C jo ya/í.
Ijíord, lurféoyÉséki
Sirolin*
A legkiválóbb tankok é« or* 4** voaoktftl mlot hathtttós >zer
tüdőbetegségeknél, légzőszeruek hurutoe bajainál úgymint ídölt bronchitis, szamárhüruT k<MJ lóbbadozóknál
ftts(lifnvt7^ 1 if4m az élvAvyal, eltAvolitja a kökí»n%»t t* ajtóiét ét m^vzaotetí aa
iniiliSnZü JJIOn i/xadá l. Koi^mci *7t\\jía ér Jé Ize miatt a tr}frmt>krk ii» «*errUk A Tyógvanr-
iArakbfffl\'üviiu\'í.nkínt 4 koronáért Kkfjrfljtitik, ho^y mradci) m»**r •uland. cacv^tel luyyvii allaiva.. S
f \'loffmann-La Rochc. & Co-Tegyé^etl gyár Basel (Svájcz). • S
Nagykanizsa, vasárnap
Zala 5. szám. jS. lap]
1901. január hó 17-4n
▼eltaég fejlesztésére; mindenki a maga módija szerint. Próbálkozzunk ! Igaz, •uk Imz a gyönge, a selejte*, de lesz jó is, áa kitartó lelkesedéssel, iáradó-sással — idővel — felépül a nemzeti izlós, a magyar ápitó stíl.
Milyen érdekes oszlopfőket lehet komponálni, ha a stilizált rózsát és tulipánt vesszük alapul, mely virá gok oly oiagy szerepet játszanak a magyar ornamentikában Ablakkapuiveket a székely kapuk, kis ajtók és azok diazitéseiből lehot alkotni. Ősz loplábakhoz az ev. ref. temetőkben található fejfák szolgáltatnak mintákat.
Aa ilyen kombinált holmik aztán más, sokkal szebb és tökéletesebb eszméket kelthetnek hivatott épitészek né), szobrászoknál és festőknél
Soraimat főképp az ifjú nemzedék* nek szántam; ők még elfogulatlanok, bennök lobog még a nemzeti genius lángja, a lelkesedést, mely nem riad vissza a kicsinyléstől és semmiféle akadálytól
Ha nincs jiég magyar épitő stil, kell, hogy legyen, és erő) meggyőződd sem, hogy lesz is !
Politikai Szemle.
A póttartalékosok behívása.
Nemcsak az obstrukció folyik, hanem azok köpyei is, a kiket az áldatlan parlamenti szlbarcz télviz idején elvon családi tűzhelyüktől, a kenyérké* resetfiktól. Értesülésünk szerint rend* kívüli szolgálattételre és bizonytalan időre a cs. és kir.\' 48. gyalogezredhez 48 nagykanizsai illetőségű és 300 zalamegyei póttartalé kost, a in. kir. 20. honvódgyalogezredbez
Eedig 200 zalamegyei póttartalékost ivtak.be. ifizen behívás annál szomorúbb helyzetet teremt eg\\ esőkre nézve, mmerfc a katonáskodás fdeje bizonytalan tartamú lévén, tokán állásukat vesztik, illetve existentiajukban tétetnek tönkre
Es mindez azért történik, mert néhány dezés tárgyában a moigalom, — a nagy. embertelen ember még mindig kaoizsai községi óvónők is kérvényt nem akar áz okos szóra hal Igatni. nyújtottak át f. é. január hó 14-én vá-
— rosuok polgármesterének, — V éc se y X jC tapolcai választás. Tapolcáról jelentik, Zsigmondnak, melyben eddig e\'töltöU
hogy ott fentartják azt a hírt, hogy Pék János szolgálati éveik arinya szorint korpót képviselőjelölt a mellett, hogy Ugron-pártinak j lékot kérnek. Az óvónők bianak a va
valljamagát, szociális izüWdeketUrt -jro8Í UnácJ „ pónz(lgyi bizottság és a Ugy Pék János, mint kísérőié. Békén szocia-í, , • \' »ai5» _ -iSi , ,7® lisztíkus beszédekkel izgatják a népet, ezen-! képviselőtestület méltányosában. -felül Pék feszületet tartva kezében, kijelenti, hog? noin öwzoget igénylő kéret*
hogy ő jó keresztény és az Ugén-pirl híre. mök teljoaedósóhea ezek, mint illetékes Békefít egyébként a dombovári járás főszol-j tényezők hozzá fognak járulni. Ml IS gabirája szociálisztikus izgatások miatt tia ugy hisszük hogy jogos bizalmukban napi dairiara itélUs. BékefT^a büntetés dől ; nem c,a|ólnak. megszokott mire a toszolgabiróság elrendelte; ojrszágos körőztetését, és ennek folytán a minap f
a csent/Srsóg elfogta és a Tapolcán elkövetett! + f- veszettség a város lerúletea akutyá-izgatások miatt is fogházba helyezték. jkón uiegállapittatott Drék Péter rendórWka-
— pitány ez alkalomból a következő kör. X beszámolói Zboray Aladár néppárti kép- j relldrletet bocsájtoita ki:
viselő a mult héten tartotta Balatonberényben ,
beszámolóját, I »A vire* területén egy kisebb fajta barna-
szőrű kutya kóborolt, a melyen a vezetttég
X főispáni beiktatás. Hor^y Fereo, Z^S^^^^l Zalavarmegye uj főispánja beiktatása napja és kővetkező\' utcákon áthaladva, lőbb ebei meg fogadtatás módozata még nincs megálla- j roart, u. m.: a Cseng«r}-nton a luth. templom pitva. A beiktatás valószínűleg ünnepség ke- előtt egyet, Kisfalnd)-utcában a gőzfürdő előli retében tőiténik. Caertin Károly, vármegyénk kis ebet, Cscngm-nl és Nádor-utca .-.ar-alispánja ez ügyben a kóvetkezőénesilést j ^ ^^^^ ^
küldte a megyei választmányi tagokhoz: )ós. /irf),.lltca Mrkon |ev« |,0;t előtt egyet, I >ö Császári és Apostoli Királyi Felségének | Erzsébet királyné-téren Reichenfeld mí\'iár-mult évi dec. hó 19 én kelt legfelsőbb el-jszékje előtt égy nagy wészáros kutyát, a határozásával Zalavármcgye főispánjává kine-| Szarvas-szálloda előtt egv nagydoggot. Fámon vezett Hertelendy Ferenc ur Őméltóságának I a Miltényi bolt és a Fekete Sas gyóf ywerlár beiktatása és a fogadtatás rendjének mégha- dőlt egy-egy kutvát Ezután a Mniuv-utcán tározása céljából folyó Ari január hó IS-in d. e. futott végig. A megmart ebek megfigyelés 9 órakor a vármegyeház gy&éstermében az|a|á helyezhetése céljából felhívom amat cWtu-Mai/& választmány gyűlést tart, melyre t vá- lajdonosokat, kik az eben marási észlelnek, ítfPuyi tag 11 rajt tisztelettel értesítem és valamint luindazokal, kik a feutirt uurások-
lasztJPnyi tag ural tisztelettel értesítem és szives megjelenésre felkérem, annáTfs iiikább, mert régi. gyakorlat szeriut az állsndó választmány szokta a fogathatás sorrendjét és módozatait megállapítani s csak a t. választmányi tag urak jóindulatu támogatása teheti lehetővé azt, hogy főispán ur őméltóságának fogadtatása az állás fontosságához képest a vármegye méltóságához mért legyen.«
Nagykanizsa r. t. város.
+ Az óvónők korpótléka. Most, hogy minden vonalon megindu\'t a fizotósron-
nak esetleg tanúi voltak, miszerint a rendőr* kapitányi osztály kih. osztályában a hivatalos órák alatt jeleutkeaui szíveskedjenek, — Kirendelem továbbá, hogy a város területén lakó összes ebtulajdonosok kutyáikat ss 1888. évi VII. tc 68, 8-ának rendelkezéséhez képest jelen rendelet keltétől számítandó 40 napig otthon megkötve tartsák; avagy harapás elleni biztos szájkosárral ellátva pórázon (zsinegen, láncon) vezessék, mert a szabadon járó kutyák feltétlenül ki fogunk irtatni és ezenkívül tu> lajdonosaik a fennidézett törvény 154- f-a i> pontja alapján megfognak b&ntetlvtui.«
Háta sz Gibbon Krford kivolt? A szép Lachnn-bachar Rebeka és Irma niwgtudnik mondani I
Ha végigment az utcán s egy szép leány kinézett ss sb\'akon, — ismerte vagy nem Ismerte — cvikipuszil intett neki.
Midőn Muracsánybs tagosításra mentek Mik-ló* bitóval, a vonat már indulóban volt Olbbon csak sétáit a perro ion. Figyelmeztette a bíró :
— Miért nem vált jegyet, jegyző ur 1 Hiss mindjárt indul a vonat I
— Nincs péazsm, bíró ur I
— Egyszerű dolog I Ittvan !
Hogy beértek Murakirályra nsm volt kocsi Olbbon rátámadt az állomWőnökre:
— Micsoda ember maga ? Itt s törvényszék, kocsi meg nincsI Rögtön intézkedjék!
A legszebb volt mégis a bevonu ása a körjegyzőhöz, hol éppen lakodalom volt. — Táncra készültek. Az ebédnek vége vo\'t Gibbont senki asm Invitálta, nem is ismerte ; de őt nsm hagyta el angol fiegmájs. As sbédlőben már senki sem lévén, leült egy lerí tett asztalhoz, sans gsns falatozni kezdett s midőn a körjegyző bejött, azt ss mondta Gibbon: .kukk« — csak sveit-tvott s mikor jóllakott, azt kérdezte : .Kávé nsm lesz ?"
Gibbon egyike volt s legcsnnyább. légszűrő* isbb embereknek, kikel valaha ism rtem j de igen kedélyes ember volt Pénse sohase volt Az ab-lakban ebéde t, vagy msnupropriáját gyakorolta. Fordított angolra, ltomért igy kezdte: >Tq°, turó és pacsuli.* Elhitte, bogy a nyulak a fán féss kelnek.
Legjobban szerelte a telekkönyvi bekeb\'ezé sekel Kgyszer az öreg Gózony biró azt mondja neki (psrsze azt hiUa, hogy örömöt szerez neki):
— Na legysó ur, vsn ám bekeblezés elég!
Gibbon a bir> vállára vereget:
— Vsn 1 Vsn ? Jól vsn I
Ilyen ember volt Krford !
Kimúlt 1
Szép élei volt! Elmúlt!
A társadalmat a l\'olgári Kgylst építése tar tolta ébren Kóma és Carlhsgo nsm vsrssnygstt ugy. mint a polgár, az iparos s 11 Isleiner.
Hartos ss öreg tanácsos, nsm akart beleépíteni IJabóchay görbe utcájába; Plihál és többen meg csak oda. ro\'yt a tsrvs és. Henci Tóni csinált tsrvet a kertbe, as utcára földsshtre, emeletre, színházzal, anélkül. 8 midőn 1885 ben fal épült a Sugár-ulon, a kél el\'snséges párt kibékült 1 s mindenki axt hitte, no most Osusolvad Caslno, Társaskör. Egylet!
Elmúlt 1
A Babochay-kormány sok gondot sdolt nekünk, meri mi msgyar várost akartunk Kanizsa hslyén. magyar vezényszóval, ellenzéki képviselővel ; Hsbóchsy pedig gárdájával mameluk volt, utálta Kiskanízsát s ressort emberei nvomtak bennünket Megszülettek az .Ördögök a földön.* Sok embernek lelógott a feje; de a kényuralom tovább tartott Kanizsa nyögött Dé azért mégis előrement csittben, dissben ; a sártenger eltűnt; járdái javtu\'ak. A sse\'lem sem a régi. As iparos, a módos, a rangos, az kireszelt; ások a jó korácsok, mint Itúky, a szappanos Wetner, a Tairtz, Kurta, kiveszlek. Ma Kanisss egy sírhalom, le e gyászkostorukkal, régi emlékekkel. Még a mulató kertjei \'s kivesztek. Sánc. Lassnak, hol va\'amikor fülemile dalolt és szerelmes párok suttogtak, ma semmi! Kanizsának nincs ipara;
kereskedelme tönkre ment, polgárai kínállak ; vegetAI minden, agonlsAI; várja a telltmadásl. Klmu 11
Huszonöt év slall minden insgvállosoll, csak a ném T firmák nem, amiknek megvá loslatására annyi idői pazaroltam
Alakítottunk egy névinagyarotító társaságot; hittük, bogy magyar less 111 minden ember, min* dsn firma. — A névmagysrosité társaság meghalt, de as Idegen nevek és Armlk élnek örökké I Visssavonultam a politikai, a várost porondról s a társadalmi küsdelmei abban hagytam.
Mikor paraszt képviseökkel buktatták ki a törvényszéki bírákat, akkor nekem elég volt a városi élelbSI
Mikor leletették a Zalai\' Köslöay sserkesslö-jével a tollal, mive nem volt vslftk, mikor bt* salmstlansátol szavatolt a Társaskör a féssge Hchlnek : akkor kesdlem belátni, hogy ar élet nem mindig mosolyog; vsn annak gunymoM\'ya is, sőt ki is neveti as embert!
Akkor lellem dalárdisla. Hock János különös ember lehetett, de a zenét, as énektanítást értéllé Harminckét len voltunk. Szólt a .Riadó * Riadónak haisogásahsrcrahivoUl Szomorúan, de ssépsn susogott; • Midőn anyám keblén viselt még « . /
Elmúlt I ,
A nagy torna mu\'alaágok, mikor még Wal bach, Weiszmeyer .as öreg* állták ki sótörni Ki\'emlékszik* már ezekre ? Elmúllak I \\
A Peér Mátyás vivötknitásai s huszárvágás* is eltűntek, s a nagy karikás vágás helyett aióu az elővágás, a tőr, a lefekvés, bajlongás, vagyis
Nagykanizsa vasárnap
Zala 5. szám. (3. lap)
1904. január hó 17 éa
Mozgóképek. Táncbolondságok.
J
A Mi ntáu. — A modern táacok. — A ttitévee keringő. — Reform i csárdáebnu ím zenéjében. — Vitatkozó Itfnyok.
Tessék megnézni egy.Í3.íli hőst reggel négy órakor. Tönkregyűrött fehérneműje, az iszogatás nydmait viselő öltözéke minden illemkódex szerint lehetetlenné tennék őt a jó társaságban, ha nem éppen ebben szerezte volna ruházatának delektusait A hölgyek nemkülönben Olyanformán tűnnek fel,\'mint a tengeri\'viharoktól megtépázott vitoiláshajók. A lenge öltözékek könnyű disze tönkretáncolva, a haj-művészet remekei kibogozva, és a hamvas arcok égő pírban....
Cest la gnerre, — c\'est le Carneval! Pedig ők nem verekedtek, se nem fát vágtak, vagy begyet másztak, hanem táncoltak. Áldoztak a gráciáknak, éa ebbe ugy beletüzesedtek, hogy rommá lett az estélyi parádé.
Hát "igazán művelt embernek való az ilyesmi? Feleljenek rá kérem, hölgyeim, mint a jó nevelés géniuszai Európai színvonalon álló múlatás ez? Körömszakadásig, cipőrepedésig, ruhafoszlásig járni a kállai kettőst! Mikor az ember olyan állapotban kerül haza, hogy kifacsarhatnák belőle az izzadságot, — akkor persze elmondja magáról, hogy ugy mulatott, mint egy arkangyal a mennyei farsangon.
Oh szent Miss Isadora Duncan! Ha aklasz-szikus táncokat szeretnéd újra életre ébreszteni ebben a mi vaskos ízlésű korunkban, — drága Miss, már inkább tanítanád meg a táncoló emberiséget táncolni, nem pedig dorbézolni és padlót sikálni, kézzel-lábbal banda-bandázn i, kengurukkal versenyt ugrálni
Mertmi egyéb az a sok modern táncbolondság ? — A >Sir-Roger,«, a >Cace-Walce<, a »Waschington -, meg a... souper-csárdás. Ezek közt és a hottentották vallási táncai között alapjában csak az a különbségr-hogy mi művelt európaiak a lehető legdíszesebben felöl-tözködűnk, az afrikaiak pedig a lehető legvégsőig levetkőznek, — ha táncolni kell. S a hottentottáktól a négerekig csak egy kis lépés; az amerikai feketebőrűek rángatódzó, kalimpáló >sűtemény-táncát,< a cace-walke«*ot be akarják importálni hozzánk, mint a legújabb vívmányt. A négerektől tanulunk mi táncolni,
Ilátásban! Toporzékolni meg duhajkodni a hottentották is tódnak.
A csárdást alaposán reformálni kéli, valamint a csárdás zenéjét is. Nem a huszadik századba való a réztálcán való cimhalmozás, meg a aioux-indiánok csatakiáltásait utánzó >sohse halnnk megt-ezéa. A legbájosabb arag-jelenésü hölgy is bizonyos visszataszító vonást vesz fel, ha a háromórás soupercaárdás után végkimerülve dől le a pamlagra, összevissza tiport rnhával és tótágast állo hajzattal.
Es azok a másnapi jajgatáaok! Bizony asebb volna, ha a báli éjszakák nyomán nem aser-nyedtség, a »katzenjammer« kelné, hanem ha másnap ugy éreznők magunkat, mint valami kellemes kirándulás vagy ^ditő fürdő után. így volna rendjén. Hiszen a báhrita arra való, hogy kimerüljünk, hanem hogy mulassunk, — már pedig az nem igazi mulatság, mikor egy-két napig ránknehezedik egy áttombolt é}szaka következményeinek ólomsulya. Takarékoskodjunk a temperamentummal, mint a mozdonyvezető a gőzzel, mert az idegek a ménékelt feszültségtől megerősödnek, míg a kitörésszerű működéstől csakhamar elfonnyadnak.
Elvégre nem akarok most farsang elején IbŐjti prédikációt tartani, de nem árt egy Kicsit rámutatni a táncbolondságokra. Ha pedig a krónikás szemével szemléljük a dolgokat, az a kérdés kerül előnkbe, hogy mire fog fejlődni a tánc a közeli éa távoli jövőben? Engedni foguuk e annak ax őeemberaég felé huzó mozgalomnak, mely meghonoataaí igyekszik pl a cace-wralke-ot, — vagy pedig megtaláljuk a jobbik eszünket és igyekezni fogunk az nj táncnemzedéket a grácia hónába visszavezetni ? Napjaiokban a sport Aaéee évről-évre uj ügyességeket teremj s csak a tánc művészete maradna meddő?
Igaz, hogy egy veszedelem fenyegeti a bálok ifjúságát A szabad tanulmányi rendacer, mely a lányokat is belevonja az »alma mater< körébe, megteremté a tfelvilágoenltaágol. a fiatal hölgyek körében, oly értelemben, hogy még a parketten sem akarnak a férfiaktól ve-
—- a világ legesetlenebb népétől! Most még itt Európában kissé húzódoznak ettől a tánctól, de nemsokára valamennyi bálban műsoron lesz. Amerikában nagyon komolyan veszik. — ■Tavaly láttam egy bécsi, estélyen, hogy egy kis amerikai miss, ak i nagyon kimérten és illedelmesen viselkedett különben, alighogy megütötték a zongorán egy néger dallam néhány ütemét, felugrott, hátraszegte felső teatét és annak rendje-módja szerint eljárta a cace-walke-ot, de olyan naturaliaztikusan, hogy a többi hölgy, aki egyébként titkon csodálta a Miss korrekt viselkedését, — a többi hölgy mondom, — furcsán csóválta fejét, mintha azt mondaná: >no ennél már illedelmesebbet is láttam. Éa <* csak egy Miss volt. Hát még ha egy egén bálteremre Való Miss és Mister ugrándozik ama bizonyos ausztrálja fiahordó állat módjára!
•Mikor vagy száz év előtt divatba jött a keringő, az öregebbek, megbotránkoztak ezen kecses tánc .Illetlen, mivoltáu. Azelőtt csak a hölgyek\' ujja hegyét illette a táncos a me-nuette, vagy a gavotte táncolásánál, a kerín-gőnél azonban átkarolni kezdték a hölgyeket es ez egy kis forradalmat jelentett a tánc történetében. Ezzel bevonult a báltermekbe az érzéki tánc, melynek legkimagaslóbb példája Magyarországon a csárdás, ugy ahogy szünóra után szokás járni. Az illegés-billegés lassankint átmegy a >kápOsztatiprásba > éktelen to-porzékolásba, ihajtynhajos féktelenségbe. — S mindezt tüll, batiszt, meg fekete peruvien-szövetekben művelik; ehhez olyan >strapác<-ruha kellene, mint a hegymászóké: erős lóden-szövet, meg szeges cipő. Akkor lehetne ám csak döngetni a padlót a jókedv istennőjének és Carnevál hercegnek nagyobb dictőségére I így válik vadsággá a báj, s igy hámlik le az európai emberről a kultúra máza. Szerintem az igazi táncos manapság a keringőben mutathatja ki legjobban ügyességét és rátermettségét, mert a háromnegyedes ütemen belül mintegy a hangok hullámai szerint kell mozognia és arra kell törekednie, hogy mentül kevésbbé lássék meg mozdulatain az em-_ _ , , _________________
beri nehézkesség. Láttam már nagymamákat, lettetni. Ilyen modern lányok astán bálra ól-
kik harminc évvel fiatalabbak lettek, ha keringőztek, s viszont láttám ifjakat, a kik nehézkes aggastyánok módjára forgatták itnmel-ánfmal önmagukat és azt a boldogtalan fiatal hölgyet, akit kaijaik közt ugy tartottak, mint a lisztes zsákot Itt mutassa meg a bálozó ffjuság, hogy mennyire vitte a művelt mu.
tözve mulatságokra mennek és ott órákhoer szat elvitatkoznak valamely frakkos egyénnel a társadalmi vagy az irodalmi élet ieleaáégeio.
Már akkor inkább a cipőmet koptatom a bálteremben, mint a nyelvemet; mert a táac nem bolondság, —> ha uem teszik azsá.
XIIM
Jobban mondva az se, — ix amerikai párbaj lett divattá I
Szerkesztő is voltam I Március 15-én véletlenül politika csúszott a lapba ; caulio nem volt; Waj-diu ural, a kiadót egy hóra, elitélték (itt három napra, de felebbezeltj. Persze már csak azt tanácsolhattam néki. hogy februárban ü je lel — Szomorú szerkesztés voU, de az vigasztal, hogt fizetést nem kértem. Ámde mi jen szerkesztőségi »o<t az I Tiz»ok»tt*n voltunk rovatvezetők ; épi-tfu*t: Hencz ;tárcavezető : dr. Tomcsányi; kOltő: dr SteinSsch ; közigazgatás : Sza ay Lajos; lár-aadalmi kérdések: Ssalay Sándor. Habosa; köz-oktatás: Hajgató. S minden héten egy kia konferencia bor mellett.
Elmúlt I
Az ügyvédség, hivatásom mogmaradt vigasztalónak. Szép pálya I Szabad! 8 ha jól mén, asereii as ember, szeretik az embert, nem átkozzák ; a ha szivét fel nem carréli az ember kővel • ha nem aksr mindjárt (őzsér lenni, caak élol belőle, nem akar kincare szert tenni :a mezei gazda foglalkozása után a szabademberhez legméltóbb foglalkozás I
Ha honvéd koromban hadbíró leezek, most könnyen fDtyöfoék, de a szabad élet csábitolt, véltem a kölönctől; a ezt még kell szenvedni.
Mikor Dgrvéd lettem is leginkább érdekeltek a, ritkább casusok.
Szerettem följegyezni a furcsa szólásokat is, a
furcsa gondolkodási, a paraszt észjár.isát. Ks igen tetszett nékem, mert egészséges, ravasz, mégis helyes.
Az öreg Gabelictcsel együtt védelmeztünk, bi vatalbói, két horvát embert, apagyilkos!; ő a tettest, én n bonsegédet, oly jól védelmeztük, hogy Kőtélre Ítélték önét Wluuic* az elnök kérdi:
— Megoyugszik-e ?
— Megl — szolt a tettes.
— Miért ? — kérdi tovább az etaök.
— Mert ugye mindegy, akár éhen, akár as akásstófán halok I
— Hogyan? — kérdi az e\'nök. — Nem kap elég nagy adagot?
— Caak öt ember helyett estik I — feleié Acs, a porkoláb.
Egy nazarenns nem akart esküt tenni. Simon Gábor biztatta, szorította, végre kibökte a szút a párasa/-:
— Hát mért fizetek én tekintetes ur akkor magának, ha nekem kell megesküdnöm ?
Egy Dömötör nevű embert már patvarlita koromban ismertem Alacsony, sömök ember volt villogó >gyi\'kos< szemekkel. Akkor még fiatal, 80 évre ember volt; \'eveflszfir védtem, mert a\' pandúrokat, akik beakarták vinni Pacaára, ptis iájuktól megfosztotta s elverte.
Midőn később ügyfe\'em lett, nemcsak dolgaiban bízott meg, de szive titkait ia elregélte. Elmondta, bogy ő milyen boldog ember volt; szép|
felesége volt, sok pénze kamatoo, t agy éltek, mint a galambok ; felesége ia szerette, ő le azt.
— De Ml akkor mért akarja tőle elvenni mindenét ? Mért váll el tőle ? — kérdeném.
— Ast hosszú dolog lenne elmondani, hogy esett, — feleié ő, — de elég ha aiM\'it mondok, hogy együtt értem a klsbiróval, mikor eaerelmee-kmitek I Azóta elváltam tőle, hiába volt szép, hiába volt hoeazu haja, fehér karja; haját lemetszettem. karját a aroát ftssiessurkállaa, eae-meit paprikával behintettem Isten csudájává tettem ; most a erethetik egymást 1
Ilyen a paraszt-bosiu I
A szerelemről eszembe jutott saját élelem. Elgondolkoztam. Feltámadtak lelkembeo mindazoknak képe, kiketjaseretlem, akik Ulaaettek.
Első Ideálom o\'yan nekem, mint Danlenek Bealricéje.
Anitán egy barna leányka visa-vis-m völt; majd egy vöttie; asulán megint egy barna I Elmultak I
De miért le nem házasodtam meg ? Hlaz as én szüleim oly minlahásaaok voltak, aminő Deu-calioo ée Plrrha I Soha köztük egy aokstó, egy félreértés, Oeszezörreiiée a én még se kOvettem Őket- Asért-e, mert nem hittem, hogy Ily bo\'dog-ságra találjak? Azérl-ef mart más boldogta\'aa-aágátl állam ?
Hány boldog ember ébredt azóta ia a boldogtalan valóra as aaazony bokrot ugrott.
li£g0lC!5Óbb (Á ^ ÍW?fme*trii"a\' rc\'P0\' éfi halaprahlár a legnagyobb uálasilékban,
ÍSI legjobb minőségben, legmérsékellebb árakon
LV iq. WEI5Z IQNÁQZNÁL Ragykonlaín.
Erzsébet kirátyaé4ér I. azia
bevásárlási forrás f
Nagykanizsa, vasárnap
^ HIEIK.
A legeslegújabb tánc.
Zala 5. «zám (4 lap) v
1904. jantrir hó 17-én
• Deák-hangverseny. A* előkészülő-[mást S ki lép fel orvosattik közül, hogy vétek már javában folynak a nkanizsai J^®^^"^1A • főgymnasium Kjuságunak deákbangver
nius parancsszavára dolgoznak, vesződnek, egész évben, auélkül, hogy kei Ír! kárppijást
- Asszonyok, leányok s-ti nőtlen gavallérok, akik pihent/erővel indultok neki a farsang MmeineK~vé&sétek jól emlékezetetekbe ezt az eddig ismeretlen nevet, amely alább olvas- jkülönösen a ilata! leányok, a kiknek a
menyére. A,,deikok buzgón műkődnek a [kapnának. Eltekintve attól, iiog> a toiVÍiiy műsor sikeréhek érdekében, a mely a iparancsából is igen sokat ingyen dolgoznak, jelekből Ítélve, méltó lesz a deák-bang- janélkül, hogy fáradságukért bári versenyek jó hiníh\'Z. A közönség i>», dejis dijazáslvro^vag^v. elismerésben
ki részérő!
_JBHH részesülné-
nek, nem kárhoztatható-e azoknak a jómódú-
ható, mert ebbeu a jegyben született meg ardeák.hangvcraeny ^okottéíó Báljuk!
ifivő tónczenéiei::. Parison át íou a nevezetes I Unni ,, .A Jr} - A . \' , . •... 0 . Jn<T adJa« pénzüket mintsem, hogv az orvost jp
lenni, élénk erdoklodésseJ várjak a hang- megérdemelt szerény díjazásban részesítették
verseny napját: 1904. január 27-át Az A kaposvári orvosok az esztendő első nap
jövő tánczenéjel... Parison átjön a nevezetes tíjság, hogy a kicl^apoo a parkettre került Londonban már megindult a kickapoo-láz s most Párisban bontogatja szárnyait az uj téli lepke, hogy a haldokló rake-walk nyomába siessen.
. Valami hazafias lelkesedés bizsereg blazifct idegeinkben ennek az tf| névnek a hallatára: » ki kapó — hiszen ez valósággal magyar hangzású! Talán csak nem valami ősi szittya tincformánkból csinálták, amelyet eddig mi sem ősinertünk ?Sietünk azonban "lelohasztani a lelkesedést azzal a kijelentéssel, hogy a j közlésén
________
iztóses meguivóiv már szétrepülte!. Azján meglepetésben részesítették a hauvagabb ogyik-iápon az öreg grymnasiam épülete fi*ctö patienst. Ugyanis az orvotetövetség i i ■ _ . » uí-*L~ somojtviiiegyet fiókja elhatározta, hoirv beve-
latható szép 8zmuvoinaMba?f. JTTntna azt gf m , BE .. -\'i...^.. h\\tr:
j , 1 , • . i "i zetik,a kőtelező számlarendszert, illetve,
mondaná : uju\'ntva bucstuzatok tőlem, jho~y }líil^en orvos tartozik adtainak szám-az falakt 1. A közönség reméli
hogy az 1905. évi hancrreraeuv mÜsorui
lát küldeni, sőt nem fizetés esetét* perelni. K zigoru eljárást a fentiek tették indokoltá,
^\'ÍT* ^il«pi"Ktk Jtiaa wü^ltNyiigat a fo,vó ||^T-t\'n tartandó derik hangver
n >iu kaptak és arra
inói\'jaz uj iőgymnasiuüli épület képe hogv nagyon sokan akadtak olyanok, kik az lesz látható. — A rendezőség annak j QVVO*?k^ bennünket, hogy akik
kért
s eredete ennek a táncnak az ésiakamerikai, „ • • .
ú között keresendő. Az őserdők ,8C"-V™ mo-lnvot
prairie indiánnsai ..v^*,. ^wwv^w.. ■ ■ -f. .
rengeteiben, ahol a vörösbőrii testvérik laktak} igönyt tartanak, forduganak LsoU Mark régesrégen a kickumo zenéje mellett iártá i tauál\' urboz, vagy pedig U&rtlla István
régesrégen a kickapoo zenéje mellett jártá i tauar urlioz, vagy p
násztáncát az orom tüzek körül ifjú indiánus i hoz, a rendezőség olnÖKcbez
félj, meg a páiia. Amennyi orom a szívben . é mimkönnvitóafl V
dagadozik a lakodalmas napon, az mind beuneL J "evmag^Mittó ^M^^ A ... • k. . \' lit ___w I statisztika örvendetes tauusagot lesz rola, liogv
vatt AnhMi m f^tichin • Ky^ti\\>MlAli;(>( lMn7rutA l • • » « « i — i"
a névmagyarosi tűsök száma évről-évre. novek-
Ha a magyarosodás ezen a nem olt még nagyobb arányokat, ugy eunak okait kétségtelenül abban kell .keresnünk, hogy sok embernek, aki pedig szívesen venne fel magyar nevet, vagy ideje vagy - akarta nincs, hogy megszerezze a kellő okiratokat Különösen az erkölcsi bizőnitváuy," meg . az* illetőségi bizouyitváuy beszerzése Jár nagyon sok esetben nem csekély iarausággal és költséggel. A kormány ugy lát szik tudatában ván annak, hogv éppeu az erkölcsi és iUfitó-
uiuu umoao):imii ums-i taui |ui iuaw , iauuiuni * « »• » * > _ ___.
valósággal anachronizmus immár róla beszél- f^1 h«>«yitváuy meg^rrzése gyakorU i.agy mÍ8.C.«ka naiv vülélf elmaradt divatú baJJal JáJ "
van ebben a táncban: szenvedélyes, topzodó, ^ majd meg buján álmodozó, csábi tó ésönmeg-|VVc adó. Egyik; formája olyan, mint az őserdők; viharja, vagy mint az eHenség által űzött had | halálfutása; aztán hirtelen euyelgő lesz játszi kedvű, mint a szökdécselése az erdő tisztáson, j Akik az igazi kickapoo-t látták, egész költeményeket mesélnek róla lelkesedésükbe!! s azalatt a néhán-v hét alatt, hogy a modern ele-gáncia a szalonjába fogadta e táncot hóditva : tojed mindenütt.
Kgy^ szóval: a cake-walk meghalt Fiuom izlésü társaságban már nem járjak; ráuntak s
elegánciájában látni még cake-walkozó társaságot Elnyűtték, mint minden szépet, á melyet túlságosan megszerettünk. A jövő tehát a kickapoo-é!
— Kinevezés. A pénzügyminiszter Znhorszky _ József m. kir.adóhivatalhoz adóhivatalisegéddé végi eges minőségben kinevezte.
- Jót konya&g. A zalaegerszegi Jótékony Kóegyletnek htvíw Vilinoa dr. szomlíathalyi megyés püspök 50 koronát adományozott
Hány küzd 5—6 lány főrjlázadásával; 8—0 fin fe neveléiével! \\
liánénak a fe esége nagyravágyása megokzi tette a ft-j^t; megégette ujját s leperzselte azt a kis pirosaágot is arcáról, amit a bor rakott rá!
Gyermekeim n*«m okoznak ugyan örömet, hogy jó tanulók, előremennek ; dufájda inat sem. A difterittsz, a hozományszerzés, férjhez ad ás mfiv^azete nem íójlogat- Nem félek, hogy elhalok s örököseim átkoznak, mert semmit se hagytam nekik. A cplád nagy boldogság, do a n^tlens^g sem boldogtalanság. Az kaz, ho^y az agglegény ugy él, mint az angyal, de ugy hal meg, mint a kutya * -s . „
1 Az/rt énnekem is mindig volt társaságom, menyaaszouyom, eiaiádom, vo\'tak gyermekeim
Ha unatkoztam meglátogatott régi ideálom ; eljött a Próza, a Múzsa, A Gráliák körüllengtek, vigasztaltak, bátorítottak, h\'jöttek a költők $ beszé lek tündérmeséket, daloltak szép kQltsmö* öveket; a tudósok, történetírók e mondták Ieg« ujabb vívmányaikat, a legszebben feljegyzett eseményeket; a művészek bemutatták festményeiket ; a haladást a szobrászok a plasztika terén I *
És én gyönyörködtem mindenben I Isten, vallás ! Természet I Haza! Szabadság! Ti nem mu!tok el!
— Mindenek elmúlnak, — mondja Jézus Krisztus — de az én szavaim el nem múlnak!
Kb én érzem, hogy az embernék, csak ez a része marad meg; a többi, a kedves emlékek is mind-mind e\'mulqak!
gyarositásbk fokozódásának útjából a lehetőség szerint elhárítsa, az akadályokat, a belügyminisztérium ugy végzett, hogy a névmagyarosítást kérvényekhez ezentúl nem kell okvet-
legyátlalán tizetni eszükbe sem jutott ** Ajánlatos példa ez a nagykanizsai örvösöknek.
A kormosok. Torminé Kralky üarolin, kinek a Rjtzincy-ivasutij-uteaés a Szemere-utc* sarkait, a volt Dobriu-féle házban van üzlete, január hí 15-án esti $ óra tájban be* zariii akaiváu üzletét, midőn három eiubci beállított az üzletbe. ^ luek közül az egyik pisztolyt tartott a kezében, egv másik pedig azon megnyugtató ki jeleit léssel, hogy uein téren is\' történik semmi bántódása, pénzt köveieU a halálra rémült asszonytól. K közbeit a harmadik társ mAr ki is húzta a penze>fiókot és az abban levő mintegy 30 korouát kiemelte.
Ezek megtörténte utáu a három jómadár távozott. - - A rendőrség1 a legszélesebb körű nyomozást azouutfl megiuditotU. Xagyou meguelleziti azonban a nyomozást aa a körülmény, hogy \'formáné annyira megijedt, hogy a rablókról tuég inegközeíitő szctuélyle* írást sem képes adui és-azt állítja, hogy miud-hármati konuos arcnak voltak. A reudőrség 11 gyanús egyént tartóztatott le és ezek közt kettőt talált, kik tényleg kormosak voltak. De mindkettő igazolta ulibtjét Az egyik inasa* kábau járt, a másik pedig szettet lopott a Déli Vasúttól, mit tanukkal is volt képes igazolni.
lenül erkölcsi é illetőségi bizonyítványt CSa.Jel^«eU cgyt«uu,kiháro.u csizmás cm-
- -- - \' bért látott a kerdéses időben Tortuáné üzlete közelében ólálkodni, de ezek személyleirása
tolni, hanem elegendő, ha az a hatóság, melynek utján á kérvényező föHerjeszti folyamodását a miniszterhez, megállapítja, hogy azok az adatok, melyeket kérvényező erkölcsi előélete és illetősége felül folyamodásában\' e/óW, megfelelnek a valóságnak.
— Közgyűlés. A Zalumegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság Nkanizsán f. é. január hó 31-én saját helyiségében délelőtt fél 11 órakor tartja VII-ik redes évi közgyűlését
Csakis az elővigyázat menti meg a kellemetlen következmények elöl. Ha ön meghűléseknek -»- mint köhögés, rekedtség influenza - vau kitéve, vagy ha asztmában, nehéz lélckzésbcu, mellszorultságbati, torok, tüdő, és gége hurutban szenved, ugy használja az általánosan elismert és kedvelt -l\'ectonv füszerteát,mely számtaian beteget meggyógyi
teljesen elttttf ír sértrtrfél álul adóit sac-mélyleirástól. — Csak röviden jegyezzük meg ez alkalommal, hogy az idegenforgalmat ie* bouyolitó egy kilométer hosszú Kazincy\'Utcá-bau - rendőr hiányában nincsen őrjárat így vau itáluuk a személybiztonság tuegóva
Szülőt gondatlanság Zalmrxmgrfi/ irja levelezőnk: Margit, egy kaszaházai bé«
r^es család 5 éves gyermekéi a- minap egye* dül lmgyták szülőt a szobában. A magára hagyott gycruiék az égő kályhából tüzet vett ki kötényébe és játszani kezdett ezzel. Majd a gyauutlanu! játszó kis tudatlan gyermek ruhája* Uöghá borult és az ártatlan kis csöpp* ség a (Mlmlál áfdosaia htL A szülők elten megindult a vizsgálat
f. legmagasztosabb vívmányok egyike lliggj ^ — u^^msr\'^
tott A ki a Pectora» füszerteat valódi, ltami- az egészség és jólétre nézve, bizonyára shatlan állapotban kívánja, az forduljon csak- maláta kávé, amint az a Kathretucr-íélc elő is közvetlen a Diaua-gyógyszertárhoz, Budapest állítási módban úgyszólván az egész világot,
Károly körút 5
sz. —
koronájával küldi meg
mely azt csomagokban 2 főképen miuden családi asztalt tueg hódi tott
! Mert családi kávénak a babkávé keveréke
, . A , , i, . | Kathreincr-féle Kueipp-maláta kávéval oly l^^Élfe ÉáSÉ^Sftaösszeliastíwllthatatlau előnyöket nvnit \\óU
miniszter megengedte, hogy ZalaegerszegenJÍ^^Téb^Tgé^ég é^Ukarékoaság Jm-1004 évi február hó iz-ére első országos vásár auzi _____
\'9°4
i országos
*\\T ^háziLzouynaí sem szabad figyelmen kívül a szepteniber hó c^ére első vásár pedig kivé-L ^ £ a fitl0m babkávé mc)vet
telesen szeptember hó xa-én tartassék meg. L gathreiner-féle Kueipp-maláta kávé egy
\'7 Pí nítelazöv. tkeaet. Balatonberényben különleges gyártási módszer utján bír, növeli
hitelszövetkezet alakult* elnöke Frászt Endre min{ pótkávé a babkávé kedvelt izét, a mit
plébános. semmiféle más pótlószerrel elérni nem lehet
Másrészt ezen tulajdonsága folytán a Kath-
/einer-féle Kueipp-maláta kávé babkávéval
való keverés nélkdl is iható, kiválóan isiik,
mint vérképező és táperős ital asszonyok és
gyermekek részére"orvosilag ajánltatik. Már
első megjelenésekor a Kathreiner-félé Kueipp-
maláta kávé, mint »a jövő kávéját jelezte tett.
Ez a merész kijelentés ma már részben telje*
Aa orvosok számlát küldenek. Az or-voaoknak\'a helyzete tudvalevőleg jitm valami fényes. Bár nem mondhatnók, hogy a látogatási tarifáuak törvényes rendelkezése nem segített helyzetükön, de azért nem .kellően. Mert hisz mi haszua volt az orvosoknak abból, hogy a díjazás a tarifában eléggé-kielégítő; mikor a közönség nem vesz arról tudó-
Nagykaniasa, vasarnap
Zala 5. sttítt. (S lap)
1904 január hó 17 éa
sült is, és ax eddigi tapasztalatok szerint mindinkább teljesedésbe megy. Fontos azonban, hogy mindiga >Kathreiner< nevet hangsnlyoz-\' zuk és csakis az eredeti csomagokat Kneipp-páter védjegygyei fogadjuk el. Gondosan kerültessék minden utánzat és ne vásároltas-sék soha az, a mit nyitva mérlegelnek.
Veszett eb. — Más helyen közöljük a
rendőrfőkapitánynak az ehzárlatra -vonatkozó; péter rendőrfőkapitány, Bay Gyó rendeletet. A kutya, melven a veszettseg ha- .... J
tározottan konstatáltatok; özv. Gürtner Vil-1 PltanV\' a bunu»:1 vezet<5Je
ered. Hat cm. hosszú egy és fél cm. mély éles vágott seb. A jobb homlókdudorodáson egy négy cm hosszú,.két cm. mély, csontot érő seb van. A sebeket háromhárom ideiglenes öltéssel varrta össze a gyorsan meghívott orvos.
A rendőrség az esetről értesülvén, Deák
yörgy alka-ije nagyszá- j
niösnétulajdona- vöfC kínek a\'zrínyi Miklós-1m" \'(????) rendőri segédlettel a legszélesebb j (Iskola)-utcában van péküzlete. --A kutya a .körű nyomozást indították. A sértett valló-; legjobb tartás- és bánásmódban részesült, tehát | mása szerint a rablótámadók közül az egyik [ a víszettségi baktériumok csak fertőzé? uyán|l^éptennetü, a másik magas sovánv alak.\'
juthattak hozzá. — Mint utólag kiderült, a! <„.,, , ,, »T__? -
veszett kntva nemcsak a hivatalos rendeletben LAJMolag naP?k Óta Nagykmrarf területén j emiitett kntyákat marta meg, hanem Gartnerné | kószáltak,^ amit az is bizonyít hogy a vtszo-személyzetének három tagját is, kiket a buda-1 nyokkal ismerősök voltak. Megerősíteni lát- j pesti Pasteur-intézetbe küldöttek. — A gyep- szik ezt a körülményt még az is, hogy a mester a kutyák összefogdosását megkezdte, | tettese^ magukat felismerhetetlenné teendő: I
SENDÖBIHÍREK. Lopás Korcsmáros arcukat befeketítették. István casinói kávéslegé.iytől Eszter József | Ujabbau minden napra jön tehát rablóháziszolra kisebb összegű pénzt ellopott. L» i, < ... , . I Feljelentették. — Feljelentés a férj ellen. l£/«zltám»dás- De afert a rendőrség letsiama es Ignicné a rendőrségen feljelentette féijét, a világitolátupak szapontasa felesleges! t
mert az egy 700 koronás takarékkönyv összegé-\' _
nek felvevése után megszökött Nagykanizsá-1 r , ,, , ,
róL A nyomozást megindították. — Csavargó.\' Lapzártakor arról értesülünk, hogy Oruber Henriket a rendőrség előállította. Ki-1B ö h m Emil nagykereskedőt lakása, a
Szeidwann-ház előtt útonállók esti fél 9 órakor megtámadták, pénzt követelve tőle. A rendőrségnek telefon utján tettek jelentést, de csak egyetlenegy reudőr volt n laktanyán, ki tjem hagyhatta el őrá\'lását
Egyesület.
derült, hogy iparigazolvány nélkül ékszerész-üzletet gyakorol. Az ékszerek, amiket forgalomba hozott, mind hamisak voltak. A rendőrség a nyomozást megindította.
£|y esetleg két bútorozott külön bejárata utcai szoba azonnal kiadó. — Bővebbet Nádor-utca 4. tzám
Véres rablótámadás.
- Saját tudati ónktól. -
Nagykanlzia. jan. l(i.
Ma, szombaton este 6 óra tájbau villámgyorsasággal terjedt a hir: A Király-\' felebbezést nyujtottakbe a városi hatósághoz, utcai Bárány-vendéglő és a vasúti őrház kö- f. zalaegerszegi kereskedő ifjak február hó zött rablógyilkosság történt Azi6-iki mulatságára, mint onnan írják, nagyban esetről a Zala tudósítója a kővetkezőket folynak az előkészületek. A zene-és énelcpon-... t I tokát Hock János elsőrendű parlamenti szóno-jelenői - --------I kunk szabad előadása fogja fűszerezni.
Szombaton este 6 órakor Franz Lajos Munkás-egylcti kAzgyOlés A zalaegerszegi
és bal malomtulajdonos es villamtelep cég- munkások betegsegélyző egylete e héten tar-
tulajdonosok alkalmazottjai: Szoboszl a i totta közgyűlését ke/e Antal dr. elnökléséveL
István pénztáros és Talán Rémus 33\' ~ A közgyűlés az előterjesztett számadást és
éves munkás, a munkások kifizetéséhez vit- helyeslőleg tudomásul vette. Elhatá-1
, , \' -r 1 <r> 1 / r»: « 1 roztak eey könyvtár létesítését. A tisztikar, tek pénzt a malomba. Talán Rémua két , al,k*u. Ehl5k. Ke,e AnUldr. ,leln5k ú
pénzeszsákban mintegy egyezerhétszáz Nko- jföUy Istváu ; jegyző: Farkas Lajos; orvos rona pénzösszeget vitt Az uj ut Korcsolya-1 Fürst Béla dr.: pénztáros: Takács Gergely
jHz obstrukciós olvasókor. A kiskatiizsai Polgári Olvasókör, — amely ismert tettévíNri-vívta magának az ébredő oroszlán nevet, — tagjai Hegedűs György elnök megválasztásé-1 ban szabálytalanságot találva, a választás ellen
ellenőr: Kulcsár Sándor.
f. novai Jirsaskór f. é. január 31-én saját könyvtárának gyarapitásáta,a novai nagyvendéglőben zártkörű táuevigahnat rendez.
tér előtti részénél szemközt jött velük két alak, kik elhaladva Prauz-cég alkalmazottjai mellett, hirtelen visszafordullak és a mitaem sejtő Talán Rémust hátulról főbe sújtották Talán az ütéstől elszédült és elbukott Majd újból érte hátulról vágás. A sérült hátranézve, jobb halántékdudorodásán kapta a harmadik vágást Szoboszlait is érték ütések, aki azonban idejekorán megfutott a vész sziuhelyéről. Az ismeretlenek a pénzt a tehetetlen embertől elvéve, megfutottak
A sérültet beszállították a rendőrtanyára, ahol gyorsan megjelent Darányi Árpád , . . ... ...
dr. hWdezréd^rvos, aki a sérültet ellátta az c™.,,tett aJulaJ?0\'T\'\'
i,"„ (T, \\ ; " , v korona váltói voluk esedékesek. Schertz Géza,
az első segélylyel. Az orvosi vélemény aL. aki ismételve kísérletet telt társánál az következő; A hátső vágás éles eszköztől [ iránt, hogy\', az esedékesség rendeztessék, 1
Törvényszéki Csarnok.
§ § X csurgói árenda. Schertz Géza és Sauer Ignác a csurgói uradalom bérlői között a budapesti áru- és értékdózsde választott | bírósága előtt folyó per váltókeresettel is komphkálódott A perről a P. H. mult szombati számában így ir: E váltóper merituma\' az, hogy a mult évi julius hó i-én a Schertz! Alb. és Englünder közkereseti cégnek, amely-1 uek az említett bérlők a
elfogadta utóbbinak amaz ajánlatát hogy mindegyikük 36.000 koionát váltson be át ily összegű váltót sajátjából kifizetett ama 1 hiszem ben, hogy Sauer a maga részéről is ! 26.000 koronát be fog váltani Meglepetésére azonban néhány nappal a lejárat után óváso-| kat kapott melyek szerint a 26.000 koronás váltók társának egyik rokona, Lcsmer Mór tapolcai kereskedő által névbecsülésből lettek volna beváltva. Néhány héttel később as a névbecsülő atyafi be is perelte egyrészt a nagyrabecsült társas céget másrészt Schertz Gézát mint elfogadót és Sauer Ignácot mint kibocsátót Schertz erre kénytelen volt a peresített összeg egy réstét birói letétbe helyezni. — Ez a váltóper még most is folyik. Eme különös per nyomása alatt Scheru keresetet indított a tőzsdebiróság előtt Ssaer ellen 26.000korona megfizetése, illetőleg birói letétbe való helyexése iránt amely perben már három napon át folytak a tárgyalások. Felperest dr. Tolnai Lipót ügyvéd képviselte, mig Sauer képviselőjeként dr. Lamberger József jelent meg. A Lukács József tőtsdetsná-csos elnöklése alatt álló bíróság pénteken méghpzta az ítéletet amely scerint alperes köteleztetik a 26.000 K tőkét és a kamatot birói letétbe helvgzni. Abban az esetben tehát ha a Leszner által a társas cég és Schertz ellen indított váltóperben ezek ellen marasztaló ítélet hozatnék, a marasztalási összeg a letétbe helyezett összegből kifizettetnék. Szóvsl az egész névbecsülesi komédia csütörtököt mondott Kötelezte a bíróság alperest az összes költségek megfizetésére. As indokaiban kimondta, hogy alperes eljárása által veszélyeztette társának Scberts Gézának érdekeit és főleg ezért volt marasztalandó
Irodalom és Művészet.
* A sümegi srinésset, A mult héten vo> nnlt be Fthtr Károly színtársulata Sümegre, Színre került A dokior ur, Dankó Csígányélete, A szobalány és a Drótos tót. A társulatnak van néhány jeles tagja. Az általános benyomás az, hogy könnyebb lélegzetű darabok előadására alkalmasabb, mint nagyobb müvekére. Néhány színész eleven mozgékonysága, finomabb szellemessége bttonyi^ják, hogy a .könnyebb vsudeville, a pajzán bohó-zat s a népszínmű az elemük.
* Szinidény b osstása. A saékesfehérvár — szombathelyi szinkerület szinidényét kővetkező kép osztották be: Szombathely március i6-tól április tj-lg, októbér r-től november 15-ig, Veszprém április 16-tól május 6-ig és szeptember 15-ig, Zalsegeraeg 7—U, Keszthely junius hó, Tapolca julias 1 — 1 j-Ig, [Siófok julius 16-tól augusztus tyig, augusztus 15—31-ig szünet. Kőszeg szeptember 16—30. Székesfehérvár a téli idény. A válasxtmáuy a kerület városainak és s színigazgatóinak feutartotta azt a jogát, hogy közös megegyezéssel a beosztáson változtathassanak. A kerület igazgatóiává a pályázók közül Micsei F. Györgyöt választottak meg. A társulatnál észlelt hiányokat as igazgatóval kösölték.
Szerkesztőig üzenetek.
■■Safntl (IMmH, A .MuafóMpgk. otaui rovatot lapunk egyik beiniunkautras voioti, 0 ia irjé s küzlenidnyekat, A rovatban azonban bárkitől koatoak uiwfaivld MozirAkénet K M&munkban poklául a Jó totlu „Xller" irts a TáncDolondMt^okat
Hár Irus tao, hoiry s l«vrl,lb»n .mliwu napi sajtó szemítyi 4a anyagi politikái .kiívct, de ssért nem. ónjuk kdzzé panaszos levaUt — Ittu Ismeri azt a közmondást: Aki korpa kfizd keveredik—
Körvényévol lorduljon a kentakedelemQgvi miniszterhez. MniliJkolJoii szegdiiységi, orkfltoíl ás Uleto-•ági bizonyítványt
B
áu idény. ^ Széfiásy, Hoiaoii és Társa
Elismert legjobb ée leg-szplidabb cség, hol u
eelyemkelme, gazé, crépe de " utoleó újdonságok mindig
_ohine, csipkeruha, csipke óe selyemáruházában / • raktáron Tannak.
szallag szükségletét a báli idényre ^ . BUDAPEST, IV. BéCSÍ-ütCZa 4. - Ütt UmIr ÜÉá
rkíu• tsa * lm ip
Zili 5 szám (« lap)
1904. január hó 17 ét
* NYILJTTER
RADNAI JENŐ urnák, illetve Rosenfeld Adolf fiai cégnek
Helyben.
Kénytelen vagyok ezen úthoz folyamodni, miután Önök a tegnapi, levelemet visszautasították, amelyben határozottan\'tiltakozom-az ellen, hogv nekem a saját pénzemet valaki ajándékkópngp küldje vissza. Badnni nr az ő saját zsebéből az Ő házi szegényeinek adjon ajándékot, nem nekem.
önök nekem romlott árut adtak el, én azt Önöknek másodnap, mint él vtzh etlen t visszakűldtciu; Öuok azt ott is tartották, tno? ralis kötelességük volt tehát felszólalásom után, de még anélkül is, hogy péuzemet visszaküldjék.
Raduai urnák sértő szándékú Jevelére egyébként nem reagálok. Azon.j&zóbeli üzenetükre pedig, hogy >éu még nem vágtok Kanizsán olyan nagy kapacitás, ^majd megtanítanak engem, az a megjegyzésem hogy az Önök tanítására egyáltalán nem szorultam, valamint nem pályázom arra, hogy az Ónok szemében kapacitás legyek.
Akiknek becsülésére súlyt helyezek, azok elismerésével teljeseit meg vagyok elégedve.
Nagykanizsa, 1904. január i(>. .
Kantm 111 ti Móráé.
m ,ri Áfrnatr •b<,rl
]<£ Ül 1 VAUaSfcy rétik v -g^teni, minden«k t^tt n
GfÉ

Nyilatkozata
Alólirott ezennel értbsitem a t közönséget, hogy a nagykanizsai kereskedelmi tudakozódó és incasso intézettel már mult évi január hó óta semmiféle összeköttetésben nem álluk és igy.-az ezen intéseinek behajtás végett átadott követ? -lések tekintetében szavatosságot ós felelősségei nem vállalok.
Esetleges visszaélések elkerülése céljából tisztélettel kérem az érdekelteket, hogy megbeszélés céljából- nyolc napon beiül irodámban iCsengery-ut 2.) megjelenni szíveskedjenek.
Nagykanizsa, 1904. Január 16. ,
Sattler Lajos.
jnn h t<v "E ris t -ainh «iti h bor ttvál ét tm italnak (ílíítt\'s kftl-eraetes ingerlő mellékút ád. winélkftl, hogy
3896 tk. 903. * * 16— I I
Arveréői hirdetmény.
A letenyei kir. jbír óság minttkvi hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Tuboly Gyula ügy-K\'éd, nkanizsai lakosnak Tamás Ádám letenyei lakós elleni 9893 kor. 14 fill. tőke, ennek 1902. évi március hó 15-tól járó 6% kamatai £5 kor. 05 fill. ezuttali költségek iránti végre- 1 hajtási ügyében a nkauizsai kir törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő \' Borsfa községi 7 sz. tjkvben A 1. 344 hrsz. ; ingatlannak Tamás Ádámot illető \'/, része 22, korona kikiáltási árban, a Tótszerdahely községi 428 sz. tjkvbeu A + 376 hrsz ingat-laura 176 kor. kikiáltási árban, Tótszeroahely község 33. sz. tjkvben A -}- 276. hrsz. ingatlannak Tamás Ádámot illető félerésze 314 kor. kikiáltási árban, a letenyei községi 251 sz. tjkvben A 213. hrsz. szőlő présház az öreghegyen váltság köteles ingatlau 1342 kor. kikiáltási árban tekintettel az előterjesztett kérelemhez képest miután ezen árverés összefügg a392l tk. 903. sz. alatt kibocsájtott árverési hirdetuiéuynyei mindbárom kozség-beli ingatlan a letenyei kir. jbiróság telek-könyvtárában
1904. évi febr. hó 13. napján d. e.*H) órakor
Dr. Tuboly Gyula nkauizsai lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével roeg-tarandó nyilvános bírói árverésen eladatni fog.
Tekintve, hogy idősebb Tamás Ferenc
időkőzben elhalt a letenyei 251 sz. tjkvb* felvett ingatlan a C.307 tk.8o.ikt sz. alatt 1* jegyzett szolgalmijogra való tekintet néikj bocsájtátik árverés alá.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
ÁT verezni kivánók tartoznak a becsár io# . J készpénzben vagy óvadékképes papírban a fel ., küldött kezéhez letenni.
A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Letenye, 1903. évi okt hó 24
ORoSZ | kir. aljárásbo
9225. sz tk. 1903.
14
Arverósi hirdetmény.
\\ nkanizsai kir. trvsxék mint telekkönyv hatóság közhírré teszi,. hogy Lndvig ÚJ regeusbnrgi kereskedő végrehaj Utónak Sut Károly nkanizsai lakós vhajtást szenvedet elleni 2783 kor. 97 fill tőke, ennek és ped 600 kor. után 1902. évi augusztus hó 15-tó 2183 kor. 97 fill. után pedig 1903. évi janui hór 15-től járó 5% kamatai, 211 kor. 45 fi| per, 36 kor. troutárveréa kérelmi és a ml felmerülendő költségek iránti vhajtási ügy ben a nkanizsai kir. trvssék területéhez 14 tozó s a nkanizsai 6142. sz. tjkvben -f- 41J hrsz. felsőkukoricás- kertben levő ssántófól< nek Szabó Károlyt illető része Ii4»k 50 fill. becsértékben
1904. évi febr. hó 6. napján d. a. 10 óraka
ezei^ telekkönyvi hatóságnál Dr. Weinftl Fülöp felperesi ügyvéd va^y helyettese kú beujottével megtartandó nyilvános árverése eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsái ío*,*-készpénzben vagy óvadékképes papírban kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törvényszék, mint tkvi hatóság.
Nagykanizsa, 1903. évi október hó 3t-és
GÓZONY kir. trvsséki hr
||
^Ip rp
gsesw1

II
\\3N ^M
ajr w M SL
ar
OlajfesíményeH, olojnyomatoh, fénynyomatok aquarellek, aczél- éa rézmetszetek, szinnyo-
IT^fl kfpeh keretekben részletfizetésre Is árfelemelés nélkül a rendes boiíí árakon.

"i mflufezl ItfprcprodukczMal le száü\'ioh. Feleslegessé vált fővárosi vagy h*: .erezni a keptkeí, mert ugyanoly áron é$ feltételek méktt
s/tilitom és sem ládát, sem csomagolási dijat nem számitok
9 biWftj\'lfn*\'l!l fotttoht Mérsékeli áron és gyorsan készítek nép és tartós t ib|KVcd\'| föl- anilvFiCtt keretekei él a műszerelő közönség a legszebb és

válogalhat nálam és képeit gyorsan és olcsón berásiástathatya általam.
m


jJ&^a* r
Fisdid lülop
műkereskeclise Hogykonizsán.
Nagykauiaaa, vasárnap
Zala 5. szám (7- lap)
1904. január hó 17-éu
MERCUR
váltóUzleti részvénytársaság BUDAPEST, V., FürdŐ-atosa 3. •»
IMI rm riad
vidéki takarékpénztár- ét bankréazvénytktt, tözadén ntm jogyzott papírokat éa azokra, vaiatuint minden fyyéb
értékpapír éa sorsjegyre igen előnyös előleget folyósít.
luk- m tfcriifttfikka uikiutö filíil-gfliiiiiiil íaiyta nil|il. BANKOSZTÁLY. SQR&1E8Y0S2TALY. VÁLTÓÜZLET A \'h Icíp. hz ah. oaitálynur jAtck fdtílaruaitóholya. Sirijiiyik etiMljf kivi rtolitíi ttéira, nínyfii iiniiijlircii jck. Sarajaiyllftailtái: leirolrtfubhütjsrabáskfvánuira hérmontre Rövid IcvdcJím; MERCUR, Qudapaat, FÜBDÖ-UTCZA -Részvénytőke korona 1,000.000.--
Tanúiét nélkül azonnal 800 zenédarab fúlható I
EfV cs>»* jo le» kedve Ője, ".indcrti- u vilájj-1-g.oib es i«tffinom.ibb tatjai íiz
Indra teát
kér«. — Keverék a Jogi. o»ubl< ebinai indián én ceyloni teáKKr. Valódi eívdiií nonia-
yokimn. UrtkUiMk UJr^HMíukoh a ihatok.
Főraktár KaBykanizsán Neu és KIcíd tsgiil.
IBRAZAYS5 SÓSBORSZESZ
„Scikingeni trombitás" §
llohlidal, llymnusz, Ilka. KraTnpMRv,«c54rtl^a, Kadee/.ky induló,\' (<?li WfitH ein llerz. Xfa> ist tó siissft M&del llunvady JAs/ló. Légy dicatfitvo t« i\'<u n^ ej és még körülbelül 8(h) mi\'is Különféle > úluimtotr zenedarabot fujha azonnal mindenki minden előtanulmány- <ís haiigjf^ryUpierot \'ntflküJ, ami uj találmányíí; 18 hanffii elemins kivitelű \'
TROMBINO trombitAmkon, a/ illeló hanirj\'vin --;/a|líiLf (\'•/vs/cfii be* iílesziés&vrl. - A mindenütt fy.cnxntsriút kaító „Trom-bírto*\\úi;a, a hozzávaló ulatitw-ni \'lalje->/.ékk«*l 1 mlriiW^ liliomán rtlMe/ve !♦ Ii:mill\'hI Irt 360
II. • g h - ,, 6.60
lívJ^tr\\>*y.iilljií? az l-hö/. 80 kra ozér. „ ll-lwu 40
ftryiaftlt) s/i^küldi\'utánvéttel
ÍSZertóaz EEelaxlcii, Sécs
I. Fltiaohmarkt 13 - 030
m -Jsfmösiuimamss\'-\' r,
mm :rt11ilWWW^THflrTTntWntn^WlWtWWTff WIIÍ\'iIIWIJ.W^\'ttnlmWTTÍlllWII
NACY UVEC ARA: 2 korona
m kis uvEC ára: i korona
NAttNAUT) UJASITAS HINDíN UVICHEZ • . hFlHKELVl VAN!. . . . mmmmmmmmmmammamm
C-.
■v C
5? íl
2: 5 Ö
■H o
15 i 2 ■o ti
■M cofoakoak minden vevAJc arasuti (ibbhiIéiIii as
MHDvui
fal van jogosítva arra. Hog? ut novesott iiléMUMH díjmentesen jtaiUua
z a
•o 1 •» r K
u o <8 f
s
9 I
L
Ajánlva elsőrendű orvosi tekintélyektől.
Camis és Stock első trieszti cognac-pároló intézete Barcolában (Trieszt közelében)
ajánlja belföldi
Gyqy-cognacjáí,
mely franczia módszer szerint, az általános osztrák gyógyszerész egyesület vigü^áló intézetének ellenőrzése mellett (Bécs) készül.
Egy üveg ára 5 kor., — fél üvegé 2 kor. 60 fillér.
jtapható gyógyszertárakban és mmden elsőrangú - üzletben.
Vezérképviselő:
Sottler József, n^yhanizsán.
HS-100
9895. sz. tk. 1903. *Sr í*
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbiróság. mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Tuboly (Vvula ügyvéd végiehajutónak Tamás Ádám letenyei lakás Illeni 9893. kor. 14 filL tőke ennek \'1902. évi március hó 15-től járó 6f. # kamatai 46 kor. 20 filL ezúttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék (a letenyei .kir. járásbitxűiágl területén fekvő Pola községi 481:sz. tjkvben A f 1040 c hrsa. váltság köteles ingatlan 228 kor. kikiáltási árban, az u. a. tjkvben A, -J- 1045. hrsz. váltság köteles ingatlan 184 kor. kikiáltási ár* ban u. a. tjkvben A. 4-1046. hrsz.\'váltság köteles ingatlan 158 kor. kikiáltási árban, u. a. tjkvben A> + 1047. hrsz. váltság köteles ingatlan 440 kor. kikiáltási árban, a. Pola községi 461. sz. tjkvben A. -f- 1042. hrsz. váltság-kö-teles lugatlan 642 kor. kikiáltási árban az előterjesztett kérelemhez képest a letenyei kir. járásbíróság telekkönyvtárában (3. ajtósa.
1904. évi február hó 13. napján cL c. 10. órakor
dr. Tuboly Gyula nagykanizsai lakós felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével nyilvános árverésen eladatni fog,
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. .árverezni kiváuók tartoznak a becsár I io*/0-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban A kiküldött kexékez letenni. ■ A kir. járásbiróüág mint tkvi hatóság Letenye 11)03, évi okt. hó 24. napján.
OROSZ, kir. alj biró.
éééééééé Legolcsóbb bevásárlási forrásI
1
sO-
6/ «Q
z
8
»
ASZTL TESTVÉREK
:::■::::::;:::::::::;:: naggkonizsa, Razinczy-utcza 1.
pr
Riünljuh a téli, idényre dúsan felszereli rahlárunhal i
férfi-, női alsó ingek, holott és bőr bélelt kesztyűk, női sáloh (gyapot és zsanilia).
T o v á b b á
férfi\' és női czipó raktár 5 ROP, egész ÍZ kor.-ig nagyx választékban. RzonhiuOl férfi ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, esőernyóh nagy uáiasziékban, Szolid árak, pontos és figyelmes kiszolgálás.
M as M M M M
K Nagy választék mindennemű kézimunkában. M as as as
s s
ae to K ve
■n fii
2T bT.
n
M M M M H
Nagykanizsa, vasárnap
Zala 6. szám (H. lap)
1904 január hó 17 én
QhBMéfl liimniiimlH

leo.pold•gyula
rKOitVÉIIV ÍS C fii Cl Z ELLEN LKOSUÍ ERESEBB • lOIXEONEai^lf
hl»<>lé1 IrHtjB áltAl.
Iltikmh
filÜM

—-
Császárfttrdfl
táli is nyári gyógyhely
BUDAPESTEN.
Elaftrang* kéete Mwl«a fyófjrlQrdO. páratlan góitdrdövet, legmodtfrtabb toiapfOrdÖkkíL pompái áavésyvli* uiíodékkal, M> te UdtOrdókM.
300 kényeim* Ukóuebávtf. hittel SU éneim Ingyen ét bérmentve.
trmmQn
I Ovtf U Uorono, l«l« Ovef 1 kor. KOROWÜ • OYÓOYSZERTáB, Budapeat, CaMe-tér.
1 Dsbtrtokosok iűrizicos FöldhiteUntéxeto
\\ «UOAPIIT, V, GÉZJUUTC2A * Után aé
kival.6 uimnom i HOttKlNVMQ I •
9
w
C2(N(MOSC-MA^TAn T MOUNtlKMKNTVII
KIRÁLYFI ÉSTARSA
bankhaza, budapest. andrássy-ut 6a
é m«cv. kir, wt. MiUi^i^M íö.UrufJ«J
.ao 000 Mftjegv, 66,000 nyer. — Nyeremények 14.460.000 korom.,
|tfi4itai • nninm ujta
B6eebb lelvHifoeHáet U intézet díjmentesen ed.
HÓTEL| fi | ^ R^jlOM
eÁu ár
BUO^fCST, VU. VACZI-aóRUT JS. SZ. * ■I aaats m Mét M|aM MMlfMteMl Af HgWÉliil
lem pÉ)WiieiÉ Aa M* Ml
vmttmt >iíi i— miaui my*
KLIVÉNYI FERENCZ
>nlt|lli alelnege éSewMl Budapest, VL, Andrássy-út 39.
KM«ft Mfjrar keayta. Ma kmk Aa
a v(U«fclr« .PtCMOMMAir agysiAe MaAfAa*.
REMINGTON
g^IRÓ.GÉP
SUJ MODELLJE f uj n\\eqielenf! i
C PROSPfekTüST KÜLD t
•o
GLOGOWSKlúT"
S^ÖÜM PESTIS
flNDRÁSSY-ÚT 12.
Ön nagyon idősnek látszik I Feaae haját a CZERNY-féle
$anning?ne
HAJFESTÖ-SZERREL
VÉRQYÓQ Y lTrt S
\' A hpfeMNM nrtfmM - asttMsa, ntv>. pww .
Wtf Aa bArfeajT uHltOi, riMtivir tUt. ciita. f Mafalaprtóia *» efyadCU Mp*tlé|a:
KOVÁCS J. ISvAroal ervee.
BUOAPCST. », VÁCZt- KÓRÜT t tt. L ÜL

PötzétKUIdtsi h«ly
Aa ÍbiíM Mftaaé valA* aapl
szépvtöszer j
a Beleaae-lÉla vaMdl afi
asiy asosaal attivoM nlw ■ájloltot, pMUUH,
aaeart a* éa as arcasae KiiteK fcatalMfsl IMoMM.
Hfiloaksak séBilldtlMltUca I ^_____^ /
ío hi| Iri l» K, kwu nnH mappas t- B, féar U B.
Ma aaéMMAa •á^om.Jf tov\'ÍL
Balassa Kornél


ka*"

tf^n1
A*1

etX

0SERSés BAUER
motorgyar
BÉCS
OreedMHlreeee TI BB.
Benzin* és petrolin* lokomobilok
eUDAPESX
\' V, Upót.fcóna 7.
Benzin* és petrolii^ motorok
Szivógáz-motorok 2-3 fillér üiemköltÉfegeL, Eunji krotod lüMuta. - Búrati plrtiaij. - Krimi t^ lültítkL
ifT
m

uí g
9
Fischel Fülöp MmMsta Nagykanizsán
II festőművészet remekei. =
beszerezhetők:
Iz 1848-49-iki magyar szabadságharc tirtáuta.
190 klasazikua fcatniónynek hfl kivitelű azioea reprodukciója. Minden kép külön-külön pasaepartoutban. — Bevezet<Vseel éa szövegmapyarázattal elátta Dr. Térey Gábor. Ara 6 díszes tokban 240 - Havi 12 korona részfetra Is kapható. — K gyűjteményből e^yes. részek és egyea képek is adatnak.
ü magyar nemzet történte.
Irta: Gracza György. 6 kötetben dlazkOtéaban, több mint B00 mflvészlea kivitelű rajízal 70.— korona. — Havi 4 korona részletfizetés mellett.
Irta: Szalay József éa Uaróti Lajos. 4 nagy negyedr. dltzkötéaben, 97 mű melléklettel éa 1093 szöveg közé nyomott képpel Ara 60.— kor. — Havi 4 koronáa résJatflsatéa mellett.

A Rfohter-fóle
Llplment. Caps. wm.
Horgony • Pala - Ezpallar egy régi kipróbált háziaier, a mely mar több mint 84 év óta mac-bía^atóbflddrzsóléadl alkalmaztatik készrtifftéi, diliéi és aifhiktilaéL Ju^gg^ Silányabb utániatok miatt \'abm bov;Wuiú«kor óvatosak legyünk éa csalin eredeti üvegeket dobozokban u „Horgony" védjegygyei éa a «#Kichtsr" ciégjegyiéaael fogadjunk el - 80 L, 1 k. 40 f. éa 2 k. árban a leclobb gyóeyisertárban kaptató. Főraktár:Török József gyógyaseréasnél Budapesten.
timF.iiutiru,
•laa ti kir. véeerl eaMIBák.
Budoletndt
1 dohos ára 2 kor. 40 fali
KLYTHIA a ö r ápolására
u tmbft sséfltésérd 1JTTT\\T? &i«attii4r« JL U ilül
LegelefAaiallb! lalléUét kall éa aalea peder. * Fehér, réaaaaaia vagy aárgáa. Vegyileg analyaálva éa ajáalva Dr. J. J. Pollica. kir. laaar által Bésebe»| Ellaeari levelek a legjobb körökbfll aladea dobozhoz ■alllkalva vaaaak.
GOTTLIEB rAUSSIG
ee. és kir. aév. laUatla aaap^aa 4a IUaMaar<jára
Faraktár i IBCfl, 1. WeUaeftle t, SzátkBltféa utánvét vafy ai fisszeg elfilages baköWéaa mellett 14aphalé a le|tlkb lUalaaer*, draBaa-kerealieáéabaa.it gyigJBaerlérkaz. Nopykantstdn . Alt 4a B6km Keleti X. Mér 4a Kreti
OysU e4saka4L - \\
Natykstittss, vasárnap
1904. január bő 17-én

Naponta friss pörkölt kávé.
•o
u
>o
90
o ü Cg
c
bC
O
O
MEZEY PÁL
fűszer, csemege és hentesáruk ===== kereskedése =====
Nagykanizsa, Fő-tór 1.
Ajánlom raktáramon lövő elsőrendű áruimat u. m.. Kitünö zamata kávé fajokat. Tea a legnemesebb fajokkal vegyítve,• Déli gyümölcsök. Kecskeméti gyümölcs kompotok. Szegedi különlegességek stb.
Ramasetter-féle badacsonyi borok eiyadárnsitása
1 literes ós pintos üvegekben töltve.
f
Alkalmi estély ekre
gardmettek, felszeltek és halfélék
igen iiléses kivitelben a legjotányGsaBb árban.
Napolta friss kiesi kolbászok ós felszóltak.
Oroszi Sándor udvari czukrász Desert, teakenyereinek és különleges cukorkáinak egyed* árusítása.
x <
» 0
N ®
pc
Honi és kűlfáldi sajtok


5?l)i<jl)t-5zapp<m
3sruLlcstf
„sza-r^TcXS11 ^a^ „
ÉÉ

WpÉSL,
Legjobb, legkiadósabb és azért a legolcsóbb szappan. Mindenütt kapható.
8OV06 Eczet- szesz
étel- és befött-KZci készilésin.
A kéwlt>Vi egyszerű, 39 vncy 24, vagy 14 liter kutvizbe nmünk 1 liter 80 szAznliMtos ecxrtjiseiizl
A hi\'Mlt-cc. ét ftóállilasniíojc előzőiéi.\' felforralt és azután Ichütfttt kútvíz \\1 ajánlaton. Az w az ahból \\
kiWzttoU eczet nem romlik Ezzel u \\ vezettél késaitett befőtt ew penésae-•lik, nem uivanymlik . számosan elt»-merték kltúnó luitá*át
« Untwri ntmm i
R. WRATSCHKO kfreektdé
Pilis u (nnits PostgebSude), Slmrnwk.
B|? liter ára I h.roll
OS-
PMUI oeusMt* J inert* km
mSBQBSL_______!
yVlEGHIVÁS.
A, Mezőgazdasági Takarék- és Hitelbank Részvénytársaság" Szombathelyen
1901. évi |t»uu6r hó SL-éu d. u. 3 érakor sa|4( helyiségében larljn
VI. é-vi rendes jszözg^jrijLlését,
melyre a t. részvényesek meghívatnak. NAPIREND:
1. Az igazgatóság je\'entése az 1903 üzleti é ^röl.
2. Az 1903 évi mérlegnek, valamint a fe ögTelö bizottság jelentésének előterjesztése és a méreg megál apitása
3. Á tiszta nyereség horaíorditása iránti határozat.
. 4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére adandó felmentvén; iránti határosat.
5. Esetleges indi ványok tárgyalása.
6. Az igazgatóságnak és egy felügyelő bizottsági tagnak választása
Jegyiét; Az alapszabályok 18. S-a: «A közgyűlésen minden egyei részvényei részt vehet, de szavazati joggal csak azon részvényes bír, kinek részvényei a közgyűlés napját mogelőzőleg legalább 3 hónappal a részvénykönyvben nevére átiratlak éiöt nappal a közgyűlés előtt a hirdetményben megjelölt helyen letétettok. ",
A lelett részvényekről elismervény állíttatik ki, mely igazoló jegyül szolgál, s mely ellenében a részvények a közgyűlés után visszavehetek,. 19. §. A közgyűlésen mindegyik Jelenlevő részvényest minden általa a 18. { követelményéhez képest letett három részvény után egy-egy szavazat illeti meg; de- tíz szavazatnál többet senki sem gyakorolhat, som mint részvénybirtokös, sem mint meghatalmazott
A szavazati jogot meghatalmazott által is leket gyakorolni. Meghatalmazottak, a törvényes képviselők kivételével, csak a szavazatképes rész-vényeteksorából választhatók.
A szavazatra feljogosító részvények legkésőbben folyó évi Január hó fid-in Intézetünk pénztáránál leteendők
Kelt Szombatheyen, 1904 évi január hó -13-án.
Az igazgatósig.
Zala 5. azam (10 lap)
Nagykanisaa vasárnap
HíF^DETMÉNY..
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvény Társaság
— Nagykanizsán. —= .
1904. évfjanuár hó 31-én délelőtt fél 11 órakor saját helyiségében tartja meg,
melyre a I. o nézvénytseket tisztelettel meghívja
HZ JgUZg&tÓStg
Tárgy so ro iát; I. I«azgaió«i.*f\'-s IVIüry«* f> lizolls\'ai je en ések az 1(J03. évi üzletmenet ó* számódútokról.
2* A izámodttfiok e őtlrjesztése, h mérleg megállapítása, a ny*mé# fe osztása iránti lialározat.hosatal én a fe mentrény megadása 3 A" ai;i| s/.itl ái\\í»K értelmében a társulat hivatalos \'apjának Hjetölét»e.
4. Az alapszabályok 30, a értejfflébtn a»sgvllapitó*H a vúasztandó felügyef» bizottsági tagok létszámának.
5. Az alapszabályok; 30. a a érteimében a f \'ügyelő bizot sági tagúknak — a megállapított !éUzáinl>an - évre mfgváU»ztá*a Kel> Xsgvkauizsáii. 1V«4 évi január hó 9 én.
gg^lg Jegyzet: Az a apszabnJyok^ 14. § a *zerini szava*atkfpes részvényese- azok.-kik legalább 5 nappal a k&tyftlés meg-
tartása \'piáit tt*m j• • rt szelvényekkel eayült oly részvényt vr*gy részvényeket mutatnak fel az intézetnél, rue vek tegaliíbl) hiuom BegSR hóval a kítaffyü\'és napját megelfodleg írattak iitvükrel ;
HmmS A r^aivi\'nyek felmutatásáról elismervény adatik. mely igaxo\'ásul szo\'gál a iöigyü\'t\'sen való részvét* re.
A \'hitelecl tölt zárszám o<lii sók az intézőt helyiségében betek inthető!)
«i
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Nagykanizsa varors rendezett tanácsa a varost közvá^óhidnál megüresedett, állntor^o^i áUiUrn pályázatot hirdet.
Az áiliíMcil \'1200 korona évi tizetó4, 4«H* korona fiívar átalány van ö*s»zoUötve, molyok havunkint ajtóra lizuttotnck.
Magángyakorlat a vizsgalati időn kivüt folytat* te ló, amonnyihon aioubun a magangynkorl u miatt kc)teínH8d<^iu.ulaaztÚ!i tapasztaltatnék, attól a kOssvágó liid) állatorvos cl iá tiltiiatü.
Mükftdúsi kOre azabályrende etikus van mcgálla* pitva.
A/ állá* válanetáa . utján töltetik hé, a vála** tást a v. képviselőtestület foganatosít ja* a választan élethossziglan t irt, a megválasztott v. nyugdíj* intést kotelezetttapja.
Felhívjuk e/sek utah a pályázni óhajtókat, oklevelük kai, — idnKözi — kttlöuösen kftavágóludi iilkahiia/tatúHŰkról. születóai időjükről immkakó-pessógftfcról bizonyítványokkal folszeivít ioiya-ínodváuyuknt* l®gké*óbl>
ezelőtt klillc üúl
műhelye
Vttft«fttt|M»«t, VI
i itt, iitAlocuknti
luk*
IffUtW
1904. évi január hó 31. napjáig Nagykanizsa város iktatóhivatalánál adják bo. A várósi tanáca
*
4
Nagykanizsán, 1904, óvi deczember hó 18 áa
p a legteljesebb raegéUge désére szállítva.
\' Minden czipöhü*
sárii is likili sziabtA
Kí»Iünö»«n poxoalf • 0>0»rl«- ohevranx- éi lakoipöhöz,
Bécs XII/1
kj&liititfon t \'iáikkal leUtk kitüntetve.
Hf<lirx» Oxetéal feltételeké
I>fHBeaflifbliRiM>« Jé térfal!!
Uj l lirjduppNten lomflhelyt renu*ztOnk Uj l be drezdai művezetővel vs- szerelőkkel. 38~»t0 *__■
VÉGSEY Z8IOMOND
i s
polgármester.
Nyómatott Fiachel Fülöp könyvnyomdájában Magykaniaa&n
VII. évi rendes közgyűlését
t J4 ^ 1 • felvétetne*
IlfíteteelnSCHEL fULOP
■ - ^■maá t..- ....«___________i- . _
■■MHlMritMNMMMi HMMMaMMMlMi
Drezdai Motorgyár 1.-t
Nagykanizsa, 1904. Harmincegyedik évfolyam. 6. szám Csütörtök, január 21.
« 91EHKE8ZTÓÖKG
Nagykanizsa, Fiiehel Fülöp könyv* ketrikedéiébflD, Vároihiz-palota.
KIADÓHIVATAL:
Nagykanizsa, Fischfll Fülöp könyv-kereskedésében, Várothii-palola.
Télefon; HzerkMtUtaív ri kiadóhivatal: 103. tum.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap és csfit&rtftkön.
előfizetési Arak.
Eictv évre......lí korona
Hlévra -.....• ,
Negyedévre\', ..,\'., S ,
Egyet uim ára 20 fölér.
NyIIllír pctltaora 4fl fillér
Kéziratok a szerkesztőség cinére intézendők.
Feleldaazirkeaztri: Hzerkeaztdtirs:
Saalay Nándor ■évén l.ajo"
Elífizetíiek (s hirdetések fijebel —\'pkioy l — i\' EdésOc infézeadft.
Tisztelettel kéljük vidéki előfizetőinket, hogy u Illeti pM<MiM*)*liaál.u rlőn-
trUm mrcujlláa* írsnl Irkelálrf gjmr ■•» laléibidal ialvMke4|uek, hogy a lap szétküldése fönnakadást ne szenvedjen.
Mi, mosolygó japánok.
Most, hogy a háborús birok megint divatba hozták a japánokat, egy angol, hírlapokban közölte néprajzi tanulmányának ötévi eredményét. Jfizt a tanulmányi időt teljesen a japánoknak szentelte. üi hosszn megfigyelés és tanulmány után megállapította, hogy a japánoknak legjellemzőbb tulajdonságuk a mosolygás. Ugy mondja, hogy a japánoknak minden érzelemro van megtelelő mosolyuk. Sőt nincs olyan finom érzelmi ár-nyálat, melyet a japánok az ő lelki állapotukat bámulatos hűséggel festő mosolygásukkal ki ne tudnának fejezni.
A japán-nép lelkének, faji egyéniség gének ezt a jellemző tulajdonságát nem ismerők a folytonos mosolygást nagyon hajlandók első tapasztalat hatása alatt a bambaság rovására irni. A tanulmányozó angolt is csak hosszabb és mélyrehatóbb megfigyelés győzte meg arról, hogy ebben a különböző, az érzelmek szerint változó és árnvalódó,
örökös mosolygásban » japánok kiváló lBífei finomsága, emelkedettsége nyilatkozik meg.
Mikor mindezt olvastam, hí minden harmadik-negyedik sorban bele nem ütközik vala szemem a japán névbe, — hát hajlandó voltam volná megesküdni, hogy az a furfangos nnglius\'Nngykani-zsán végezett aféle néprajzi tanulmányt. Mert hát — Isten legyen a tanúm és még ha kell : Vécsey Zfiigmondjpolgár-mester is ! — mi nagykanizsaiak szakasztott ilyen moiolygó japánok vagyunk.
Nincs az a váratlan körülmény, az a fejtetőre állított helyzet, az a megriasztó meglepetés, amely a mi arcunkról letörülné az előkelő mosolygást.
Valami jókedvű veszett eb végigmarhatja a város minden kóborló kutyáját ós minden ácsorgó emberét: mi csak mosolygunk-
Jól képzett és kollően felszerelt aiuo- j nkai tolvajok fényes nappal emelő gépeket feszíthetnek a városfl&zának éa szépen, zavartalanul el is emelhetik: mi akkor is csak mosolygunk.
Éppen mint a japánok.
Ha valakinek az jut eszébe, hogy\' komoly képpel odaáll a közönség elé és azt mondja: „Édes atyámfiai, talán
mégis csak kellene már valamit tenni. Most már nyílt utcán követnek el rablást, útonállási Nincs senki biztosságban. A békés polgároknak nappal ia töltött revolverrel kell járniok a városban. Ez tűrhetetlen állapot. Szaporítani kell a rendőrséget éa jobban kell díjazni a rendőröket." —■ Nos, mit gondolnak: mi történik akkor ?
Mi mosolygó nagykanizsai japánok előkelő-mosolygássalnóiünk arra a komoly atyánktíára. &s mosolygásunkban meglesa a száoakozásnak minden árnyalata.
— .Szánakozhatok szegényen, mert nagyon komoly az ő ábrázata ; tehát nem japán !<
A személy- és vagyonbiztonság ugyanis teljesen elsilányulhat, el is pusztulhat; Ide a japán mosolygásnak nem ssabad I innen kipusztulni.
A nagykanizsai japán következetesen mosolyog mindenre. Mosolyog előkelő nyugalommal az egész közönség.
No és ha már az egész közönség csak mosolyog mindenre : ki lenne olyan bolond, hogy komolykodnék.
Mosolyog a képviselőtestűlet; mosolyog a tanács ; mosolyognak a bizottságok ; mosolyognak a tisztviselők,- mosolyog a segéd- és szolgaszemélyzet £s
TÁRCA. „Nemzeti Könyv."
Irta : Yeóreos Jenő, győri ügyvéd.
Itt fekszik e1 Cttem piros-fehér-zöld kötésben egy va\'óságos Nemzeti Könyv.
De ki tudja, hogy az?
Hány embernek van meg asztalán?
Ki törődik azzal, mit ir Veőreös Jenő győri ügyvéd?
Ki bánja azt, hogy csupa nemes ambícióból beleöl 1000—2000 forintot egy könyvbe, hogy a nemzetnek a nyelvéhez való jogát kimulassa ? . Ki ád 4 koronát egy könyvért ma?
A biró: az nem. Hisz ő ugyls tudja, őneki, ha kriminalieta, megvan a kis vagy nagy Edvi je; ha po\'gárista, megvan a polg. perrendtartás. Ez elég 1 Hogy ö még törvénykönyvet, nemzeti könyvet vagy regényt is olvasson a budajíésti hírlapján kivül, azt csak nem kívánhatja senki!
Szegény Nemzeti Könyv I Te azt hitted, midőn megkészültél a Pannoua nyomdájában, dísze lész minden ügyvéd, bíró, szolgabíró, városi hivatalnok, közjegyző, körjegyző íróasztalának I Lefordítottak németre is, gondolták: tán a kereskedők is kapnak rajtad.
Csalódtál)
Jótállok: Kanizsán még azt se tudják, hogy I a világon vagy.
kszembe jut Mikszáth adomája Tiszáról, mi-| kor ez meglátogatta falusi barátját s nem tudván l aludni, könyvet kért A ka\'endáriumot meg az adókönyvet adták be neki.
A mi k.önyvpolcunkon is Ilyenféle könyvek |vannak.
A könyvtárak, — a híres városi, a polgári, köri — ha 200 koronát ád egy-egy évben könyvekre (bekötésre se elég!), már nagyot tett.
Többet mondok; egy hatost se ad a legtöbb. Potyából él: ajándékból. Összeszedi s berakja szt, amit más kiselejtezett. Nem ér egy batkát. Hány oly kedves ember van, aki nekiadja az egyletnek s megdicseli szik vele, hogy milyen maecenfts I
A kereskedő p rsze egész nap a boltban van. Hogy olvashatna komoly munkát? A gond ugy kimeríti, hogy este még a vacsora se kell neki. S ha olvasni akar,\' előveszi a Journalt a Pressét; nincs ennél jobb sziv- és elmétépző nyomtatvány. Történet, törvénykönyv: unalmas; még az áruisme is csak altatónak jó I
De ha se biró, se ügyvéd nem veszi meg a Nemzeti Könyvel; ha ügyész, közjegyző nem ér rá vele vesződni: ki vegye meg ? Kit érdekelhet hát ha azokat nem érdekli, kik értenek hozzá ?
Ki veszi hát meg a Képes Remekírókat, Vörösmartyt, Aranyt Tompát Garayt stb. ? — A Casinok, a társaskörök. De ki olvassa őket ott
Iis?I Oly ujak. oly fényesek —Shakespeare vagy Milton, — mintha aznap vették volna I
Az irodalomszeretet a könyvpártolás, a tudományszomj nálunk még a diákban sincs kifejlődve. Finnország, Hollandia, Svédország arról nei ezetesek, hogy ott a parasztnak is van könyv, tára. Megfordíthatjuk: Magyarországon még a városoknak, községeknek sincs, nemhogy egyeseknek lenne. (Most ad nokik a miniszter.)
Pedig véletlenül sokszor jé lenne pompa éa korcsma, káréház, finom szivarok helyett; az őr« zéki gyönyörök : kártya, bor helyett egy kis szellemi táplá\'ékot egy kis idealizmust is beszedni.
Bámulnunk kell sokszor, hogy az uri körökben mily nagy lökfilkókat találunk, kü\'önösen a gazdagok között.
Persze a sok gondtól nem érnek rá — saját képzésökre.
Szegény Nemzeti Könyv I Bomlásnak indult a magyar!
Nyélvét védelmezed ? Nemzetiségét ?
Nem kell azt megvédelmezni. Nem ketl azt bizonyítgatni; ss törvényt készíteni arról, hogy ez a nemzet joga, s a törvényhozás faktorai szabályozhatják csak. Hl ss csak természetek öröklött I Tartalmuk, as nemzeti I
Vsöreös Jenő kimutatja, hogy mi legyen magyar. Kimutatja törvényekkel
Tábornagyok (1840. 2-ik t-c), táboraokok
(legolcsóbb

férfi- és gyermehruha, ezipó- és kalapraktár a legnagyobb uálaszlékban, legjobb minőségben, legmérséheltebb árakon
Uj. WEI5Z IQNÁC.ZNÁL nagykanizsón
Eresébet királyaé-tér I. szám.
Nagykanizsa, csütörtök
ZÍala 6. szám, (S. lap
1904. január bő 21-án
aa általános mosolygásnak eme meg ható harmóniájából a legmegkapóbb akkordokkal járul a rondőrsóg. Egészen különálló motolygási helye yan ; nem kell a markába mosolyognia; leplezet-lenüLmosolyoghat. J
Ebben az általános mosolygásban bi sony nagyon nehéz volna valakinek arra a szerepre vállalkozni, hogy való ságos angol ágyút szegezzen az uralkodó hangulatnak azzal a tanácsosai, hogy föl kell emelni néhány fillérrel a pót adót, s a személy- és vagyon biztosság érdekében megfelelően kell szervezni a rendőrségit.
— Te már nemcsak bogy igazi japán nem vagy, hanem meg is bolondultál ! — mondanók erre mi, nagyka nizsai japánok, derűs, mosolygós kórusban. —
Az Alapotok tehát fejlődhetnek szabadon tovább. A gézetguzok, a dolog, kerülők, és az akasztóiának különböző fejlődési korban levő virágai jöhetnek közénk gondtalan virulásra.
Franz et consor\'.es szervaxbetnea külön, pénzszállító rendőrséget. A pénzes omberek járhatnak páncélöltözetben vagy nyakig fegyverzetten. Lehet állítani bolti őröket. Szóval: lebet szer vezni igen tisztes színvonalon álló magán-rendőrséget magánpénzből- — A közö* rendőrség csak baad tengődjék ugy ahogy van: nyomorúságos fizetéssel, nyomorúságos kötelességtudással, az önfeláldoz kötelességteljesítés okos megkerülésével, számában és munkavégzé gében egyaránt erőtlenül.
Politikai Szemle.
X A tapoloai választás. Tapolcáról jelen tik: A tapolcai választás ma, szerdán reggel nyolc-órakor vette kezdetét a szokásos eljá írással és kilenc órakor kezdték meg a szava zást Az egyik szavazatszedő bizottság a város háza tanácstermében, a másik a városházán elhelyezett tűzoltó-laktanyán van. Választási elnök Takács Jenő, szavazatszedő küldöttség! elnök Kédl Gusztáv: Ács Ferenc és Csigó Ferenc helyettes elnökök. A jelöltek: Umkfal ray fléza főldmivelésügyi államtitkár és Pék János függetlenségi. A szavazás rendben folyik. Maktahayra 10 óráig 159 és Pékre 8 szavazatot adtak le. A zimankós, havas idő miatt falvakból csak nehezen vonulhatnak be.
11 órakor Makfalvaynak i86| Péknek 52 jzavazata volt Az idő enyhült
12 ónkor a Szavazatok kővetkezőképpen oszlottak meg r Makfalvay\'320, Pék 85.
A választás rendjének fentartására két század huszárság Békefi őrnagy vezénylete alatt és két század gyalogság Nóvák százados vezetésével és 48 csendőr Fischer hadnagygyal ügyelnek. 1 órakor:
Makfalvayra szavazott Pékre 3 órakor : Maklalvay Pék
3 óráig leszavazott: Makfalvay Pékre
656 87
73° 190
ütraepíes közgyűlés után délután } órakor díszebéd lesz. Teríték ára 4 korona Jelentkezések január hó 25-ig az alispáni hivatalhoz küldendők. __
1002 254
A választás eredményéről esti 10 órakor a kővetkező táviratot kaptuk Tapolcáról: .Makfalvay 826 ssótöbbaéggsl gyözött"
Vármegyénk és városai.
Főispáni beiktatás.
A közigazgatási-bízottság ülése.
Zalavármegye közigazgatási-bizottsága ez évi első ülését Csertán Károly alispán h. elnök vezetésével tartotta meg. Az ülés elején felolvastatott HerteJendf Ferenc főispánnak a vármegye alispánjához intézett levele, melyben a közigazgatási-bizottság tagsági* állásáról lemond, köszönetét fejervén ki a bizottság tagjainak azon szíves jóindulatért, melyet irányában tanúsítottak s egyben kéri a bízott-tagjait, hogy uj állásában őt hathatósan támogatni szíveskedjenek. A bizottság elismerésének nyilvánitásáaal vette tudómásai a lemondást s megbízta a vármegye alispánját, hogy az igy üresedésbe jött tagsági helynek betöltése iránt a szükséges intézkedést tegye meg. Az ülésen a főbb mozzanatok a következők voltak :
Az alispáni jelentés után a vármegyei kari jelentések terjesztettek elé.
Háry István dr. megyei t főorvos jelen, tésében kétségkívül legszomorúbb adat az, hogy a járások és r. L városok tiszti orvosaitői beérkezett kimutatások szerint van a vármegye területén lelenc 26, dajkaságba adott 312, siketnéma vak- és nyomorék 1659, elmebeteg hülye 821, közsegélyre szorult 1.066, keresetképtelen árva 1.631.
A kir. pénzügy igazgató jelentéit szerint a kataszternél az 1903. évben 7.292 birtokváltozási eset fordult elő, melyek mind elintézést nyertek. Elemi kár címen 124 község folyamodott adóelengedésért; csupán főldadóbói e címen 41. 427 K 41 f hozatott leirásha, Dec.
" ----\' 55 f
hóban a vármegye területén 490.347 K Zalaegerszegről jelentik: Az állandó vá- adó folyt be. Az 1903. évben befolyt egyenes
a főispáni adó 3,089.150 K 88 f, mely az 1902. évben
A fődolog az, hogy no emolkedjék a városi pótlók ; és mi megmaradjunk j lasztmány hétfőn tartott ülésén
mosolygó japánoknak, ha agyonütnek; beiktatás uapját japnár 28-áraMüzte * ki I befolyt 4,1734" K 25 f-rel szemben 1,084.391 U benDÜDket- Ugyanekkor megállapították a fogadtatás K « ^I^^ugja, >904. évre.
-;--| részleteit, melyet lapunk zárta miatt csak j következők lettek : A választott bizottsági
, jövő számunkban hozhatunk részletesen. Az tagok közül" Kpeijesy Sándor, Szily Dezső,
(1848 : 3-ik t -a), tisztek"(fő, törzs —1807.1. L-c) értsék a hazai nyelvét.
: De minek beszélek róla ? — S minek beszél I Veöreös Jenő V Eleget beszéltek ró a az újságok! Szegény Nemzeti Könyv!
Caaaiaa. I
Amerikai levelek.
New-York 1903 nov. 16-án Tisztelt Uram I ^
Mint látom kegyed nagyon szerény (vagy talán jó színész ?j azért egy kis bátorságot kell önnek beadni I Nem mondaná meg miért óhsjt egy távoli előfizető (értve a Képes Családi Lspokat) társnővel levelezni? Kíváncsi vagyok.De először is bocsánatot kérek a sok helyesírási hibáért, de ez onnan vau, hogy hét éves koromban egy Párizsi nevelő intézetbe kerültem hol 16 ik évemig voltam. Csevegését a „Képes Csal. Lapok* előfizetők postáján már rég figyelemmel kisértem és igazán örültem, hozy soraival felkereset Igaz ugyan, hogy már meg is bántam bogy felkértem as előfizetőket nékem irni, mert az történt a mire legkevésbé számítottam. Itt leirom a meglepetést mely az elmúlt héten reám várt Képzelje uram amint a szobaleány leveleimet felhozta azt mondja\' még egy van itt, de ez tévedés lehet, mert Ne w-Yorkbol érkezett. Eq a levelet átvettem és láttam, hogy Parki Ételnek van címezve, tehát fölbontottam és mit gondol, egy iparos egy fiatal em ber, ki felhívásomat a lapba olvastao, azt írja. £n egy egyszerű szorgalmas fiatal ember vagyok szép keresetem van, de hiányzik nékem valaki; és ez a valaki én legyek, ha jól emlékezem, egyet sikoltottam, inert a komornám és a szobalány, mint az őröltek ugy rohantak be, mire én rájuk förmedtem, hogy mi,t akartok, ki innen. A
szegény leányok a papának nagy sajnálva akarták tudtul adui, na nem tévednek én egy kissé megőröltem, de nem js csoda, mert először történt, hogy igy bántam velük. Nos kébzelheli mennyire megijedtem, valahányszor a cseugő-szólt, mindig »zt hittem, komornám testvére jött mondani egy fiatal «mber látni akar. Leveleim komornám férjezet Nővéréhez kapom küldve, mert papa nem engedi meg nékem a levelezést, postrestánt pedig Amerikában egy >Lsdy< nem levelezik. On azt kérdezi hogy én Magyaróra/ágból köllözköd-lem-e ki Amerikába ? hát amint vészük. Én született magyar vagyok, de Párizsban neveltettem, tehát kérdésére feleljen ön maga.
Azért irok oly hibásan, mert mikor az intézetet elhagytam majdnem egész Európát beutazt tam -lementem Szíriáig a közép tenger vidékei-bekoborlottam Amerikában azáltam síkra. Sok szépet fölsegéset láttam már, de egy második felső Magyarországot nem. Megyen sokat társaságban ? En olt élek, alig kezdődőt meg a szezon már mindenütt voltam- Színházba három negyszer megyek egy héten és ha az opera ki lesz nyitva, ot! az az életem, a zenét, virágot és a madarakat nagyon szeretem, de a lovakat imádom, ha időm csak meg engedi ugy míudig a lovon vagyok A szalonban- Parki Ételnek nevesen, ha valamit akar igy velem tudatni. Most Isten önnel Írjon hamar és sokat
Parki Ételnek.
Második levél.
New-York 1903. dec. 20-án
\' ", Tisztelt Uram I
Mint levelébőT látom ön neheztel reám, hogy élsö levelemben színésznek neveztem. Látja kérem én még ugyan fiatal vagyak, de tapasztalataim felülmúlják a mértéket és ugy ha egy levelet olvasok vagy arcképet látok esetleg egy
személyei egyszer beszélek, ugy ha ítélek akkor sohasem tévedek.
Hogy ön színész azt leveléből kivehettem, jmert on azt írja, mag vo>t lepve mikor levelem vette (tévedett a kedves höigyecske K. I) As én nézetem szerint köte.esésem volt válaszolni, hiszen én kértem fel önt, habár nem direkt. Le* velem igy várhatta, de nevem vsn, hogy nagyon szerelek gúnyolni és as urak egyáltai&n azt állítják, kogy azt mindannyiszor c.ipösen teszem, hanem ígérem, ön mentve lesz gúnyom elöl, nos azt hiszem es elégtétel lesz a ,szinészér* Es mostan ügyeljen egy tanácsot adok Unnék melyet nem mint idegen, hanem vegye ugy mintha saját nővére adná. On azt írja On álló, nos ha csak annyi a jövedelme, hogy tiszteségesen megélhet, ugy maradjon ott a hol van. Tudom On*, nek az nem kielégítő, azért kísértse meg otthon talán még otthon i* vár valami önre. Nése ha ide ki jön, ugy a legjobb esetben (ha angolul jól ir olvas és beszél) egy állást kap a mely annyit sem jövedelmez, hogy abból tiszteségesen megéljen. Itt aslán kénytelen lesz olyan munkát végezni a mit otthon a mi béreseink tesznek. Mert ne számítson itten rokoni vagy baráti támogatásra vagy pártfogásra, mert talán *iT kétszer meghívják, de ha pártfogásukat: kéri váivonitani fognak. Tudtára adni vagyis teteti-leg semmit, de semmit sem tehetnek érdekében. Néze az én apám bankár, és az ón fivérem (Idössbb nálamnál 7 ével) kinek mégis csak lenne mire ide jönne először beszél és Ír angolul németül magyarnl és aztán papa jó anyagi helyzetbe van. De én valahányszor néki irok, mindig kérem csak maradjon ott hol van. Ugyan ezt akarom Önnek tanácsolni, mert mint állítják Amerika már nem as mi vo4 Ezrek és ezrek vannak munka nélkül, Nos remélem meg fogja gondolni a dolgot, de ha mégis kijön ugy tanuljon angolul. 0b azt kérdi vannak-e nagy üale-
Magykaniaaa, csütörtök
Zala 6. scám. (8. lap)
1904. január faó 21-áa
Deák Mihilv. A kinevetett tagok kdefll Odor Géza, Ruüsicsku Kálmán és Irányi Kálmán.\' • A közigazgatási-bizottság egyébb albizottságait a bizottság kiegészi tette.
= Zalaegerszeg város képviaelőteatttleta a közelmúltban elhatározta, hogy küldöttsé-get meneszt a honvédelmi\' és közoktatásügyi miniszterekhez, hogy a kaszárnyát ne kifogásolja, illetve a katonaságot el ne vigye s az iskolai épitésre a kormány adjon némi segélyt. A küldöttség az elmúlt vasárnap akart indulni, azonban Terbócz István níin. tanácsos, értesítette a várai polgármesterét, hogy n miniszter határozott választ most úgysem adhatna, tehát célszerübb lesz a küldöttség {elutazását kedvezőbb időre halasztaui. A város deputá-cióia tehát elhalasztotta a terminust s vár kedvezőbb időkre.
§
e= f. megyei közigazgatási bizottság legu» tóbb ülésén, a megtartott helyszíni szemle alapján elrendelte, Nagykanizsán a déli vasút mentén, a Nagykanizsa — Bécsújhelyi szakaszon, Nagykanizsa két része között, a{pécs ■ -varasdi állami közút keresztezésénél egy gyalogjáró sorompó felállítását A felállításra a dél! vasút r. társaságot kötelezi.
Nagykanizsa r. t. város.
Szervezzük rendőrségünket!
— Útszám is szolgálat. — I.
Nagykanizsa, Jan. 20.
Városunk rendőrségének szervezetlensége, használhatatlansága a minap teljes szomorúságában kibontakozott Vakmerőbbnél vakmerőbb rablás történt városunkban, melyet rendőrségünk nemhogy csak meg nem tudott akadályozni, de a már elkövetett büntettet sem tudta eddig napfényre de ri te ni S ez nem is volna csodálható. Nem deríti ki amaz egyszerű okból: mert Nagykanizsa város rendőr s é g r — néhány ügyes hasznavehető em
tsk Itten ? Igen olyan üzletek melyek miliókat érnek. Magyar Ötlet Itt nincs, még német sem mind angol üz\'elek. Egy magyar újság van ugyan itt. melyet minden magyar cseléd tart és nagyban bírálják a magyarországi eseményeket, nos képzelheti milyen jó. En különben nem jö vök össze magyarokká\', mert sajnos milyen ma gyarok jönnek, nagyon kevés másminiszökevény
A Franciák értéke is nagyon* csőként ai Amerikaiak szemeben és nagyon gyakran meg történik, hogyha larsaságbsn vagyok és egy ural (meri azok csak nem menekülnek gúnyom elöl) franciául megssolitok tagadni fogja, hogy fran ela. Még egy kellemetlen esetet akarok Önnek megirni és akkor végzek levelemmel Az elmúlt héten a szezont egy ismerősünk egy fényes bálái nyitotta meg. Körülbelül egy két óra körül lehetett éa én mint szenvedélyes táncosnő ép egy valcert táncoltam és mint egy ablak melletl elhaladtunk egy dördülést hallottunk és a golyó két njnnyira fejem felett haladt el, hogy a golyó nem nékem volt szánva, azt mindenki tudta, ds hogy kinek azt aenki.
A merénylőnek sikfcrült elmenekülni, mert az Amerikai biróaág ilyen esetben nagyon szigorúan ítélkezik,
A Hölgyek mint megijedtek majdnem elájul tak, azért mert én ezt nem tettem, mondták is nékem nincs érzékem, igen érdekes ettem volna ájultan, ezt az esté jt majdnem drágán fizettem meg. Most zárom levelemet és bocsáson meg hogy i\'uzióját ih durván ketté téptem, de tán még ezért még hálás lesz az Ont üdvözlő
Parki Eleinek, e/e. of Mrs, I Haüser 166 West 98 th. st New Vnrk.
bértőleltekintve — mai állapotában kevesebb a semminél.
Nem akarunk vádolni Vád maga az élet, amely napról-napra égető szükségletként állítja a városi képviselőtestület elé a rendőrség újjászervezésének szükségességét S ha a reudőri reformok gyors keresztülvitele elől, ha ez még oly sokba is kerülne a város közönségének, kitér a v. képviselőtestület, ugy bünt követ el önmaga ellen.
A legutóbbi városi közgvűléáfen a városi I rendőrség szaporításának kodését betemet-1 ték a városi szervezési szabályrendelet chaoszába. Hogy mikor-kerül tárgyalás alá ez a szervezési szabályrendelet, annak a jó ég a megmondhatója. De a rendőrség szervezésének kérdését igenis sürgősen napirendre kell venni. Ezt kívánja egész tömegében a város közönsége, ezt kívánja a mai állapot
A modern rendőrség hatáskörét a nyugati államokban — sőt mint az előttünk levő törvénykönyvből látjuk, a budapest-fővárosi rendőrségnél is, - - három főirányban lehet körvonalazni: figyeli, megelőzőts felfedezi. A figyelő rendőrség felügyel, hogy a rend és béke mindenütt fentartassék j a megelőző arra irányul, hogy a közbékét, rendet, személy- s vagyonbiztosságot netáu fenyegető veszélyek, zavarok, a törvények, rendeletek megszegései meggátoltassanak; végre: felfedező, melynek rendeltetése: a béke és rend zavaróit, egyál-talábau minden jog- és törvénysértőt minél gyorsabban felfedezni s az illetékes hatóság kezébe szolgáltatni.
Nagykanizsa város rendőrsége e fenti kívánalmaknak csak parányi részben tud megfelelni, sőt mondjnk sehogysem. Hisz vizsgáljuk a létszámot I Rendőrségünk létszáma, ha jól értesülünk, harminc ember. — (Körülbelül minden 8oo emberre esnék fgy fífldőr, ha az összes rendőr rendőri szolgálatot teljesítene. Wienben már 1880-ban minden 337 lakóra eaett egy rendőr; Budapesten ugyanebben az idő\' ben minden 500 emberre esett egy. Azóta viszonyok mindkét helyen javultak.) — A 30 rendőr közül 24 közrendőr, 6 rendőrtizedes, Szolgálatot körülbelül igy teljesítenek: A VI és VII. kerületben van négy rendőr. Irodában öt Vásuton állandóan egy, illetve kettő. Pol gármesteri és főkapitányi tisztiszolga kettő, Pöcegödrök tisztításánál felügyel egy állandó rendőrfelügyelő. Kgy-két ember legtöbbuyire beteg. Kéteuiber átlag lévén 14 naponkint: 24 óra szabadság egyfolytában, azolgálaton kivül.A tizedesek piaci szolgálatot teljesítenek. Marad tehát legjobb esetben 6 rendőrszem, melyből 3 ember teljesít utcai azolgálatot Teljesit-
3 I
hetnek pedig harminchat óra azolgálatot egy hazamban I Az első V. kerület területén, tehát a szorosan vett Nagykanizsán, körülbelül minden hatezer emberre esik egy utcai rendőr-szem. Egy ember figyeli és megelőzi 6 eaer ember békéjét és vagyonbiztosságát! E téren tehát oly lálapot van, melyet aürgősen kell refor málni, még pedig körülbelül a \' következőleg:
A létszám aürgősen felemelendő legalább fe annyira, hogy a rendőraég figyelő szolgálatot teljesíthessen. Figyelő szolgálat tel-jesithetésére nem is oly feuyes állapot volna, ha minden 600 emberre esnék egy rendőr.
Rszerint a rendőri létszám 40-re emelendő, vagyis a létszám 10 emberrel szaporítandó.
A figyelőszolgálat megkívánja, az utcarégi rendőrszobák megalapítását. A rendőrszoba volna pl. bereudezendőlegalább is: Király-utca, Teleky-ut végén, mint a legfőbb forgalmú utvonalakon.
\'A rendórszobák telefonnal csatolandók össze a központtal.
Minden rendőrszobáuak megvolna a maga őrszem-kerülete. Az őrszemek a rendőrszobából volnának felváltandók. A szolgálattevő utca-őrszem mozgó rendőri azolgálatot teljesítene. Mert csakis ez, vagyis a mozgó rendőrszem a ügyelő és megelőző szolgálat
Az álló ótszem tereken, ntcafordnlónál alkalmazandók •
Az őrszobából az egyik rendőraseta, tudniillik amelyik később felváltja a mozgó őrszemet, figyeli nappal a városba jövőket, illetve az abból távozókat Fontos megfigyeléséről telefonon küld jelentést a központba, illetve ezen fogadja a központ utasításait. A mozgó őrszem kerületet jár be. Pld. a Király-utcai őrszem kerülete ez. Király-utca végétől fel a posta épületig, ke-"" resztül a Zárda-utcán és innét visaca Zrinyi-Miklós-utca Zárda-utcai végétől le egén ax őrszobáig.
Az őrszem a mozgó ótjáraton elcsípett csavargót az őrszoba melletti tárkába má A központot telefonon értesiti, thoanan egy vagy több központi szolgálattevő rendőr megy az >alakért.<
A Kazinczy-ntcai és Főúti utcafordulónál, valamint a Főúti, Sugár- illetve Csengery-nti utcafordulónál egy-egy álló őrszem alkalmazandó.
Kerületi, vagyis rendőrszobai őrszemet kellene állítani, mint már fentebb megjegyeztük, Magyar-utcán és Teleky-uton.
Sugár uton és Kazíncy-utcában kúzpeat-ból küldendő utcai mozgóórazem. Mozgó őrszem szükséges Kossuth. Lajos-térre, Temetőéi Sétatérre, felváltó rendszerrel, esetleg egy Kossuth Lajos-téri rendőrszobábóL
Minthogy 6 rendőrtizedes úgyis sok és felesleges, közülök volna betöltendő egy újonnan alapitándé állás: a rendőr-ellenőr. Volna pld. városunkban két rendőr-ellenőri kerület Mindegyikhez egy ellenőrt kellene beosztani Az ellenőr ellenőrzi, hogy az őrszem teljesiti-e kitűzött teendőjét, ott vaa-c álló őrhelyén, illetve bejárja* mozgó területét. At ellenőrzés tanúsága abban áll, hogy beiijá nevét az őrszemnél levő szolgálati könyvbe, ahol két-három rovat, kitöltése után ez a jelentés volna olvaaható : ,
N.p 6i» SMlcSlM m—li
lja*-«tr- (li e, IOÓ. remiben X. T.
Kbből a központ kiolvasná, hogy az őrszem és az ellenőr hogyan teljesítették szolgálatukat Az ellenőrre e módjával Pozsonyban találkoztam.
A felfedező szolgálat érdekében két polgári kutató, vagyis magyarul (7) >detektiv< állás szervezendő Tekintve, hogy kis várai vagyunk még sok tekintetben, a polgári rendőri állás pld. jóravaló, eszes, erkölcsös, szegénysorait iparossal volna betöltendő, akiről, miután az ipart tanulta, azt hinnék iparos, és senkisem sejtené, hogy ő — polgári rendőr.
A létszám emelése céliából a polgármesteri és rendőrfőkapitányt tisztiszolga, — amely őket, ugy értesültem, valamely szabályrendelet illetve szervezési rendelet alapján megilleti, — nem a rendőri létszámból alapítandó, hanem külön e célra alkalmazott két emberrel töltendő be ez állás. Ez volna a kidolgozásra váró vélemény főbb körvonalakban. Ebben a keretben kell keresnünk a rendőri létszám és ssolgálat kérdésének megoldását.
A rendőri fizetésről vasárnapi számunkban.
BIBIK.
— Házasság Rózsa Sándor, Kövessy színtársulatának baritonistája, január hó 14-én tartja esküvőjét Flaiacher Margit kisasszony* nyal, Fleischer Kálmán előkelő kereskedő leányával Kecskeméten. >
— Kgyhiamegyei kirak- A vallásalap kegy-tirasága alá tartozó gyömörői plebániajavadaimat, a vallás- és közoktatásügyi miniszter szabályszerű bemutató, levele alapján, a püspök Csizutazia Pál dr. zalaszentgróti segéd-lelkésznek adományozta. — Kreutzer Dezső gyömőrei ideiglenes lelkészhelyettes, káplán i minőségbéb Zalaszentgrótra helyeztetett át —
<
Nagykániass, csfltflrtök
Zala 6. »iám. (4. lapj
1904. január hó tl^én
Présing József Msgyarpolányba káutortanitó-nak. Kesílar Zoltán Tapolczára osztálytanító-oak kinevettettek.
— Lelkész beiktatása. A zalaegerszegi ág. hitv. evang. Missió-egyház január íió 24-én iktatja be ifj. Porkoláb Gyula megválasztott lelkészét
- Kljegysések. Murányi lánojj, a souiogy-bálványost ev. reL egyházközség lelkésze, akfa közelmúltban távozott Nagykanizsáról, ahol széles körökben kedvelték a hazafias érzésű, kedves modorú lelkészt — eljegyezte Siodor Linuskát Keszthelyen.
Eitaar Jenő sümegi bőrgyáros eljegyezte őzv. Koiiry Aurélné zalabéri nagybirtokos leányát, Margitot.
— Anyakönyvi kinevezés. A belügyminisztérium vezetésével megbízott tniuiszterelpök1 Zalavármegyeben a Sümegibe Németh József sümegi tanítót anyakönyve* helyettessé nevezte ki
órára zsúfolásig megtelt a >Zrinyi-száló< nagyterme. Képviselve volt a társadalom minden rétege. \'Ugyanekkor kezdetét vette a hangverseny, melyet Nagy Géza képezdei zenetanár rendezett nagy szakértelemmel és ambícióval. Első pont volt »Az erdőben« Würfeltől, melyet a vegyeskar énekelt precízen. A ve» gyeskarban résztvettek : Blau Flóra, Heinrich I\'áuny és Elvira, tíirschwann Cecília, Kreatz Berta és \'Soonenvald Cecília úrhölgyek, továbbá a tauitóképző-intézet és a polgári iskola ifjúsága. — .Mignont című operából egyes részleteket Probszt Mariska úrhölgy adott elő cimbalmon. A zajos tapsot ráadással * viszonozta., Harmadik pont: Bach-Gounod »|kve Maria• Énekelte Wanisa Zoltán; hegedűn kisérték, Tschemko Nniidor és Kernéi Antal; zongorán Fonay József tanitónöveifdékek. A szép előadást szívesen fogadták. —- Ezután
következett az estély Fénypontja. Wollák Erzsi úrhölgy és Nagy Géza tanár Liszt > Magyar ábránd <-ját adták elő két zongorán. A mü-— Bálosó képviselők. Eiiner Zsigmond I vészi magaslaton á!ló produkciót falrengető Lováaay Márton és fíátb Endre orszszággyülési I tapssal fogadták, ami arra késztette az előképviselők, — mint süaiegi laptársunk írja - adókat, hogy még egy darabot adjanak elő. L hó i6-án a dominó-bálra Sümegre érkeztek
— Rablótámadás. Pranz Lajos és fiai cég kárára szombaton este elkövetett rablási ügyben rendőrségünk nagy tevékenységet fqtki. A tetteseket már is ismerni véli a rendőrség, és most azon van, hogy a teljes bizonyítékokat beszerezze. Hz nagy munkát ád rendőrségünknek, mert a tetteseknek vélt egyéneknél a legfőbb bizonyítékot — a pénzt, nem találták meg és ez oknál fogva a gyanúsított egyének a terhükre rótt cselekményt a számos egyéb bizonyíték dacára — a leghatározottabban tagadják. - Legújabban a gyanúsított egyének vallomása alapján ujabb-letartóztatásokat eszközölt a rendőrség és most már szinte, biztosra vehető, hogy a tettesek rpibflf aráhh beismerő vallomást fognak lenni,—_
(íme tehát: az obstruáló képviselők dominó bába rándulnak ki a fővárosból, hogy mulassanak nóta szóval, gyöngyöző pezsgővel, feledve a — negyvenezer póttartalékosnak és családjának bánatát, sőt talán nyomorúságát. De azért ezek a képviselő urak a nép érdekét képviselik.)
— Névmagyarosítás Kohn Géza keszthelyi lakós Károlyi-ra. magyarosította a nevét
— A Ksresksdő Ifjak önképző Egyesülete Nagykanizsán L évi január hó 33-án, szombaton, a Casinó dísztermében saját segély-alapja javára, Krammer Teréz urnő, a m. kir. Opera elsőrangú művésznője, valamiut dr. Pillitz Soma ur közreműködése mellett jótékony-célu estélyt rendez. Kezdete pontban 9 órakor. A hangversenyt táne követi. Helyárak: I. sor 5 kor, II. és III. sor 4 kor., IV. és V. sor 3 kor, a többi sorok 2 kor., 40 L Karzari ülőhely 3 kor, állóhely a kor. Jegyek előre válthatók Alt és Bőhm urak üzletébén.
— >A szarvasbogár és a rózsát Yeiltől a vegyesker által adatott elő kifogástalanul. — •Magyar népdalok,* cimbalmon előadta Probszt Mariska úrhölgy. — A műsor utolsó poutja volt: Két férfikar, a) B.ürner.Gy. <A tavasz;« b) »Bordalt Erkel: Bánk-bán cimü operájából. Énekelték a tanítójelöltek- — A programm befejeztével a közönség addig tapsolta a ta-nitóképző-intézet-müvész zenetanárát: Nagy Gézát, míg ez egy darabot nem játszott — Ezután csakhamar kiüresítették a termet és a pódiumon helyet foglalt Sárközy jól szervezett zenekara. — A fiatalság táncra perdült és járta jókedvvel kivilágos kivirradtig. A Ziegler Kálmán, Hargitai József és Tóth József elnökök alatt működő rendező* bizottság derekasan kitett magáért Ezzel
- — Tiiz. Orőaztonyból írják lapunknak: Kovács Péter parasztgazda háza, a mnlt hét egyik estéjén kigyuladt Elégett a ház, az összes melléképület- és takarmánnyal együtt. A kár egy része biztosítás révén megtérni ■]
— - Megfagyott asszony. Lelenyén a Bu-nya-erdőben e hó 6-án halva találták a erdőjáró favágó emberek Németh Erzse alsó-lendvaj koldusasszouyt A rendőrorvosi vizsgálat megállapította," hogy a szegény asszony megfagyott Előtte való napon meg többen látták Letenyén.
— A „Sümegi Gazdakör\' Sümegen a lövölde helyiségében L hó 24-én d. e. 10 órakor választmányi gyűlést tart Tárgy: 1) TOrjén tartandó bikavásár ügyében előteijesztés. 2) Számvizsgálók kiküldése. 3) Rendes évi közgyűlés ele terjesztendő ügyek előterjesztése. 4) Inditányok.
— A csáktornyai Kereskedő íjak Onképső egylete, mióta dr. Kovács Lipót ügyvéd fett az elnöke, újra ,él és tevékenykedik. F. hó 23-án, szombatim egy nagyszabású hangver-
Műsor a kővetkező: x. Nicolai: Nagyári^ __ A yinntgy, oigányai A sümegi járás-.Víndsori vig nőkc-ből. 2. Verdi: Nagyária ban 190a evben elfogtak bárom cigányt név-
>Aidat-ból. Énekli\' Krammer Teréz. urnő. 3. Felolvasás. Tartja: Dr. Pillitz Soma ur. 4. a) Rnbinstein: Der Asra; b) Goldmark: Die Quelle; cj Weintraub: Pacsirta dal. Énekli: Krammer Teréz urnő, — A zongora-kiséretet a művésznő férje Weintraub Lipót zeneakadémiai tanár, karmester látja el.
— Hangverseny. A Zalaegerszegi Ke^s-kedő Ifjak önképző Egylete saját jótékony céljaira és részben a zalaegerszegi népkonyha javára folyó évi február hó 6-án az >Arany Bárányt szálló nagytermében nagyszabású hangversenyt rendez. Műsor a kővetkező: 1. Felolvasás. Tartja : Hock János országgyűlési
képviselő. 2. Mendelssohn: >Hegedüverseny> (op, 64); Allegro molto appasionato; Andante; Allegro molto vivace. Hegedűn előadja: Sándor Zsigmond. Zongorán kiséri: Mibalovica Alice k. a. 3. a) Rossini: Részlet a .Sevillai borbélyt cimü operából; b) Frator: .Lehullott az ősi rózsa levele. Éénekli: Skublica Antika urnő Biacbitzky M. zenetanár zongora kísérete mellett 4.,a) Verdi-Liszt: Travatore Paraphrase b) Beethoven: tF moll sonáta;t appassionata III. rész.) Zongorán előadja: Mibalovica Alice k a. 5. a) Rnbinstein: >A: könyv.; b) Népdalok. Énekli Skublics Antika urnő Biacbitzky M. zenetanár zongora kisé-1 rete mellett 6. a) Schumann : .Álmodozást (Tráumeréi); b) Sarasate: .Cigányábránd
tehát a nagy Zrinvi Miklós dicsőségét hirdető „eny-esttel lép a nyilvánosság elé, mely han-emlékmű leleplezési költségének financiális versenyen sterneck Zsigmond, városunk jeles kérdése is megoldatott, dicsőségére ennek** gordonka-müvésze is közreműködik és bizo-
derék határszéli városnak, mely minden alkalommal megmutatja, hogy miként kell a nemzeti szellemet folyton ébren tartani és a magyarság ügyét még ily exponált helyen is előbbre vinni.
szerint Sárközi Horváth Teréz cigányasszonyt két gyermekével, Jánossal és Rózával csavargás miatt A cigányokat bevitték a sümegi szolgabiróság börtönébe s azóta ott éltek, mert illetőségű helyüket máig sem tudták kikutatni. A hatóságok szívesen eltoloncol-ták volna, áa az illetőségi helyüket ki lehetett volna nyomozni. Megindult tehát a törvény-előírta sok átírás, megkeresés. Közben mult az idő. Négy éve már ennek, de az illetőség még nem volt kikutatható. Ráth Endre dr. országgyűlési képviselő, tudvalevőleg, meginterpellálta ez űgybeu a belügyminisztert. A belügyminiszter táviratilag utasította Fűzik Gyula süniegi főszolgabírót hogy a cigányokat bocsássa szabadon, még akkor is, ha távozni nem óhajtanak.
— Alkalmazottak mulatsága. Joszifovics és Fasching s Franz Lajos és fiai gyárak alkalmazottjai L évi január hó 23-án a Polgári Egylet nagytermében kotillonnal és világpostával egybekötött zártkörű táncestélyt rendeznek. Kezdete este 9 órakor.
— Tűzoltó mulatság Zalaasentgróton. A zalaazentgróti önkéntes tűzoltó egylet f. lió 17-én, vasárnap jól sikerűit táncmulatságot rendezett A mulatságon jelenvoltak — hányok : Bognár Rózsika, Botfy Iréti, Eckstein Hermina, Farkas Hanna, Fülöp Irén, Horváth Anna, Lukács jeriiska, Mesták Margit, Mis-
nyára ujabb babérokkal megszaporodva, tér onnan vissza. Az estély műsora a következő:
1. Hajótörés, Coppeétói Előadja Vajda Andor.
2. .Magyar ábránd*, Sternecktői Előadja gordonkán a szerző, zongorán kiséri Kohn Ilonka k. a. 3. .Schubert-dalok.« Énekli Bach-rach Elemér, zongorán kiséri Hirachmann Terka k. a. 4. .Parasztbecsület, (részlet). Előadják : gordonkán Sterneck Zsigmond, hegedűn naiaa Viktor, zongorán Weiaa Ilonka. 5. .Hulló csillagok,\' Mihály Ignáctól. Zongorán előadja IVe/sz Ilonka. 6. >La Bella Espagnolat Brösi-kétől. Előadják : hegedűn Hochainger Elza, dr. Kovács Lipót Weiaa Viktor; gordonkán Sterneck Zsigmond ; zongorán Hirschmano Terka ka. — Belépő-díj: személyjegy a kor., családjegy 4 korona. Kezdete este 8 órakor. A tiszta jövedelem a könyvtár-alapra lesz for--ditva. A mulatság — előreláthatólag — fényes sikerű lesz.
— A zalaegerszegi tiaatviselőUlep ügyében az első komolyabb lépések megtörténtek. A kiküldött bizottság összegyűjtötte az adatokat s összeszámította az építkezésre szükséges összeget Ezideig negyvenhárom tisztviselő jelentkezett s az építkezés céljára 407 ezer korona törlesztéses kölcsönt jegyeztek. Arra uézve, hogy a telep a város mely részen épüljön fel, még nem határoztak
— Az Osztrák-magyar bank és a kereskedelmi kamarák. Az Osztrák-magyar bank régebben a kereskedelmi kamrák kijelölése alapján nevzte ki a fiókintézeteinél működő váltó-bírálókat. A bank uj alapszabályai azonban megváltoztatták ezt az állapotot olyformán, hogy most a bank közli jelöltjeinek névsorát a kamrákkal s ezek csak a jelöltek személye ellen netalán fenforgó kifogásaikat terjesztik a
(ZigeuneTweisen) Sün IgS T MffllerJolán, Pezenhofer Mariska, bank elé. A soproni ke,esk\'edelmi kamaratel-
u^LJlyZ Simá» Iréű- Asszonyok: Bauer Rezsőné, Beukő> jes ülésében Spitzer Mór és Zaombor Géza
Zsigmond, zongorán kiséri: Mibalovica Alice kisasszony.
— Zrinyi-est .A Csáktornyái Zrínyi emlék-.
___^__. íjes ütésében Spitz.^ _ _ ____
Lajosné, Bognár Endréné, Eckstein Sámuelué, szóvá tették ezt áz uj rendszert és az utóbbi Fischer MiHályné, Hermán Jánosné, Lichtens- j kijelentette, hogy nem tartja méltónak a tahi Bernátué, Merz Mórné, Mesták Vencelné,; kamarához azt a szerepet amelyet jelenleg a \' körül betölte-
— ínnyi-est .A Csáktornyái Irinyi emlék-, tahi Bernátué, Merz Mórné, Mesták Vencelné, kamarához azt a szerepet ame mű végrehajtó-bizpttsága által szombaton f. Mezriczky Jenőné, dr. Misner Antalné, Müller | bank váltóbirálóinak kinevzése hó 16-áit rendezett uagyszabásu hangverseny- Miksáné, Németh Emiiné, Paál Viktorué, Pe- uek, mert hifczeu kifogást a váltói estély fényesen sikerült Az estélyről tudósi- zeuhofer Antalné, Viasz Józsefné, Vattay Dé- ellen akár- egyszerű levelezőig tónk a következőkben számol be ; Este \'/i9l nesné, Zahbrán Pálné. tehet
váltóbiráló személye levelezőlapon is \\ bárki
écm
Nagvkaníaaa, csütörtök
Zala 6. ■zám. [ff. lap]
1104. január hó 21 4n
_ A "bünöaéa világa« B helyen csak órvendetés hírül jelezzük, hogy dr. Csizmadia Alajos nagy érdekességü müve, >4 büaötéi * YilÁgif immár megjelent Í903. december közepére jelzett megjelentse azért nem történhetett meg, mert abban a pécsi nyomdában, ahol nyomták, egy ideig bérharc volt — Ez késleltette egy hónapig. Most azonban a megrendelők kárpótolva lesznek a kissé hosz-szabb várakozásért — A 38 nagyives és igen csinos kiállítású mű gazdag és rendkívül érdekes tartalmának élvezése mellett bizonyára szívesen megbocsátják a csekély késedelmet A művet teljes átolvasás utánmajd ismertetjük. Most csak azt jelezzük, hogy a szerzőnél rendelhető ínég Dunaszekcsőn.
— Vasut-ügy. A balatonparii vasút építési ügye lassan bár, de mégis csak halad előre, amennyiben a kereskedelemügyi m. kir. miniszter az engedélyezési tárgyalást február hó 25-ére ki is tűzte. Az emiitett 80 kilóméter Itosszuia tervezeti vajul Vossprémhfil fog kk indulni és Almádi, Balatonfüred, Záüká, Révfülöp, Badacsonyon keresztül vonul Tapolcáig.
_ Időjárás. A télnek megvannak a nfttga
\'örömei. A korcsolyázás, szánkózás, hólapdázás mind kellemes jelvényei a télnek. Jól eső érzéssel szemléljük a meleg szobából a szállingózó fehér hópelyheket, az ártatlanság jelképeit S nem is gondolunk arra, hogy mennyi bajt is tud szerezni az a kis hópehely, ha sokan .összefogódznak és ha e testvéri ölelkezés közbeu éri őket a nékik halált okozó nap. — Ilyenkor szégyenkezve tűnik el fehérségük és lucskos hóvizzé válnak, pusztítva, rombolva ut-j okba n.
Za/ar^erxz^ró\'/jelen tették tftlét elején: Az idő annyira megenyhült, hogy a hirtelen elolvadt hóviztől és a szakadó záportól megáradt Zala az egész völgyet és Zalaegerszeg környékét elöntötte. Zalaegerszegen akkora már a víz, hogy i több házból a lakókat tutajokon kellett elszállítani.
RENDŐRI HÍREK. Utcai támadás. Vasárnap este a Magyar-utcában néhány részeg ember megtámadta M&ntuanó Ede és We/sz Szimi helybeli lakósokat. A rendőrség az eljárást megindította. Kéménytfiz. Kedden este 7—6 óra között Kazincy-ütca n. szám alatt levő ház kéménye kigyulladt A \' helyszínen gyorsan megjelent rendőrség a tüzet lokalizálta.
Egyesület.
0 Egyesületek ellenőrzése a megyékben. A belügyminiszter körrendelelileg tudatja a törvényhatóságokkal, hogy a területükön levő kiházasitó s betegsegélyző-és ^emetkező egyesületek működésénekaz ellenőrzését ezentúl a m. kir. pénzügyigazgatóságok mellérendelt számvevőségek végzik; a városokban levő ilyen egyesületekre pedig az illető városi számvevőségek ügyelnek ÍÖL
O jC nagykanizsai vendéglősök, kávésok, mészárosok és pincérek egylete ma, csütörtökön délután fél négy órakor tartja közgyűlését
0 f. nagykanizsai általános betegsegélyzó egylet folyó évi február hó 2-án d. u.\'2 órakor tartja rendes évi közgyűlését
Irodalom és Művészet
* f. sümegi színtársulat a múlt héten több újdonságot adott elő. Az igazgató Fij Szerénát, a nemzeti színház tagját néhány estén fellépteti, illetve akarja fél lép tetetni Ez akkor következik be, >ha a közönség előleges aláírással az előadások anyagi sikerét biztosítaná.* Bizony szomorú helyzete van a vidéki színészeknek.
NYÍLT TÉR.
Borivóknak, wta Tapltaqá, mtnrtanaÉ rfm aj
P5P
Bm
tjAiilWA,\' E tíz kOaémbMti a bor (arát ia u italnak •lati- knllninetia, lugorlfl malMkiit ád, aonéikSl, hotf ,VV.tara faatané.
HIRDETÉSEK.
95" tk- 9°5\'
24-1.
Árverési hirdetmény,
A nkanizsai kir. trvszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Vigli István zalaszent mihályi lakós végrehajtatónak Vigh Gvörgy (nős Kovács Rozival) felsőrajki lakós végrehajtást szeuvedett elleni 174 kor. 48 fii. tőke s jár. 20 kor. 10 fill. árverés kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nkanizsai kir. trvszék területéhez tartozóba felsőrajki 431. sz. tjkvben -j- 52. hrsz. ház, udvar- és kert 370 kor., a felsőrajki 431, sz. tkvben 4- 278/9. c. hrsz. gyertyánosi lapalsó dűlői erdő és szántó <íf4 kor., a felső-tajki 43I. sz. tkvben -J- 49 b. hrsz. beltelki szántófold 184 kor., a felsőrajki 431. sz. tkvben -j- 213/0, hrsz. doinbaljai szántóföld 50 kor., a felsőrajki 43I. szv tkvben 4-__2r6/a. hrsz. dombaljíi -szántóföld 93 tor:* a\'felsőrajki 431. sz. tkvben -f- 495. hrsz. öreghegyi szántó rét és présház 1314 kor., a felsőrajki 431. sz. tkvbeu ■+• 418. hrsz. újhegyi szőlő éi-fét128 kor., a fclsúi\'ajkí 431. sz. tkvben 415. hrsz. újhegyi szőlő és, rét 112. kor., a felsőrajki 413. sz. tkvben -f- 49 a. hrsz. beltelki szántóföld I84 kor., a felsőrajki 441. sz. sz. tkvben -f- 416. hrsz. újhegyi szőlő rét présház és pince 124 kor., felsőrajki 431. sz. tkvben I. 1—4 sorsz, úrbéri birtoJc 779 kor. becsértékben
1004. évi febr hó 18. napján d. e. 10 órakor
Feslőrajk községházánál dr. Fábiáu Zsigmond felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb, kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsát io\'/i-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törvényszék, mint tkvi hatóság.
Nagykanizsa, 1903. évi november hó ri-én.
GÓZONY kir. trvszéki biró.
80Vos Eczet- szesz
élei- és befőlt-eczet készítéshez.
A ké.ut/a egyszerű, N van M, vagy 14 liter katnrit* öntőnk I Hter 80 niaü^kat cczetsztszt
A bi-Mtt-ee/.et el<54Uitó«ihoi etóaó-Irg felforralt ia azután lehütött konk ajanlato*. A| eczétazóB! é» as abból készíteti eczet nem romlik Ezzel az oaetwl kéastiteU befőtt nem penészedik, nem aavanyodfk .^/.ániosan elismertek kitűnő hatását. Me{readclbet< a kSretltezS eztmea:
R. WRdTSCMKO kertskedí Peti a u (neucs Postgebaude), Stclsrmarfe.
íff liter ára P»a«ai«MI
» Saraaa. CP^yKIg) 1 1
Biztosítási
üzletszerző
mint hivatalnok
állandó alkalmazásra kerestetik nagy gyermek- és életbiztosító intézetnél. Ajánlatok „Postafíok 59, Pécs" in-6—3 tézendők.
Laptulajdonos és kiadó: Fischel Fülöp.
I BRÁZAYQH I [SÓSBORSZESZI
NACYUVEC ARA! 2 KORONA CB KIS ÜVEC ARA: 1 KORONA
HASINÁ1ATI UTASÍTÁS MNDCNÍlVfCMZ . . . . HfUÍKIM VAN1. . . .
Egv cso.se 16 tea kedvelője, mindenül; a világ-legiobb Ás legfinomabb teaját as
yz
kéri. — Keverék a legfinomabb eb inai indián és ceyloni »eikhölv Valódi caak as eredeti csórna-Kokban. Raktárak l.ilr*#autókon láthatók.
Főraktár Nankaiizsú Ken is lliii cigiil.
Fischel Fülöp kNMi»:w»h Nagykanizsán A festőművészet remekei. =
beszerezhetők:
Iz 1848-49-iki magyar szabadságharc történeti.
ISO klasszikus festményaek hű kivitelit színei reprodukciója. Minden kép külön-külön passepartoutban. — Bevezetéssel és szövegmsgyarizattal elitta Dr. Térey Gábor. Ara 0 díszes tokban 240 - HavJ IS korona részletre Is kapható. — E gyűjteményből egyes rész ok íi e^a képek ia adatnak.
Irta: Oracza György, S kötetben díszkőiéiben, több mint 800 művészies kivitelű rajzzal TO.— korona. — Havi 4 korona réazlatflsttés mellett.
Aj , ,«ji , Irta: \'Szalay Józaef és
nigyír nemzet törtenete.
97 mflmellóklettel, és 1093 szöveg közé nyomott képpel. Ars 60 - kor. — Havi 4 koronás részletfizetés mellett.
Nagykanizsa .csütörtök
Zala 6 Azftm (<í lap)
1904. január hó. 2 I íd
Uéééáéjéúú Legolcsóbb bevásárlási forrás 1
RaSZTL\'TESTVÉREK —I
1 H llaggkanizőa, Sazinczy-utczo 1. - §|
^ fl{ánl|uft a KII Idény re dúsan felszerelt raktárunkat
3 férfi-, női alsó Ingek, kötött és bór bélelt kesztyűk, női sálok (gyapot és zsanilia). J I «==> Tova b b á r^SÉ =
?T1 ^ Í!!ÍÍ nőí CZ\'P° raklár 3 kor. egész 12 hor.-ig nagy uálasztéhban. m |
RzonhiuQi férfi ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, esőernyók nagy uáiaszié&ban. §lSj§ _
í -^wTSN^ ...... 1 liMjjjw.......... ........................................• ^^ ^
f^Hrvy Szolid árafiT pontos és figyelmes kiszolgálás. ^tír §
w aa « ■b~*b B9 ss ss ss Nagy választék mindennemű kézimunkában, kmmmkíimhssm | >| | ^
■■»■>■■* »•• )•«••"« **• „ IIímjIaI AmaL felvétetnek FI 8 0 H E L FÜLÖP
I ■MwwMania. tnmlt Kltaltn íI|mMM * HirilrTnQAff - ".v *
I _i.iu»u»k*ium*_ ? Bll WIWflWB könyvkereskedésében Nagy-Kanisán.
1 • ""\' . • ír...
Ajánlva elsőrendű orvosi tekintélyektől. \'
f* Camis és Stock első trieszti cognac-pároló |* I l] intézete Barcoliban (Trieszt közelében) lí
ajánlja belföldi ff gyj PJ Q £ W • A
j| Ggógg-cognacját, jj Czuba-Durozier 4 Cii
mely Inmcxia módszer szerint, az általános | fBANCZU OOONACQTlB,
S* osztrák gyógyszerész egyesület vizsgáló inteze- ~g ^ m^mm - -■ ,
IS tének ellenőrzése mellett (Bécs) Ítészül, $ | "
N B • I
II Egy üveg ára 5 kor., — fél üvegé 2 kor. 60 fillér, jr |
|| jCapkató gyógyszertárakban es minden elsőrangú m^^^m m^mmmm
21 üzletben. » !s -
r MHrM: 1 Fernolendt
Sattler lózsef, nasatanizsín. | tipóiénjM! .^.^rr^vjssír
4 1 foltos szinü lábbeli sárga vagy barna bőrből Lyoain tDkörfénvmás által
U--^-J Itr-ASúruSS Bécs, I Sehlirstr. 12.
Naponta friss pörkölt kávé.
o >o
M
• f-4 f—*
X
v® o a a
tL O
O
MEZEY PÁL
fűszer, csemege és hentesáruk ===== kereskedése ===
Nagykanizsa, Fő-tér 1.
Ajánlom raktáramon levő elsőrendű áruimat a. m.: Kitűnő zamata kávé fajokat. Tea a legnemesebb fajokkal vegyítve. Déli gyümölcsök. Kecskeméti gyümölcs kompotok. 8zegedi különlegességek stb.

Alkalmi estély ekre
gardmettek, felszeltek és halfélék
igen Ízléses kivitelben a legjutányosabb árban.
Naponta friss kiesi kilbíszik ís falszahak.
# Oroszi Sándor udvari ezukrász Desert, lllISlttir-fíll badacsonyi borok eoyedárasitása |f teakenyereinek ós különleges cukorkáinak egyed.
1 literes éa pintea üvegekben töltve.
árusítása

Honi és külffttctí sajtok
Nyomatott Viiahal Fttlöp könyvnyomdájában Nagykaniaaán.
Nagykanizsa, 1904.
Harmincegyedik évfolyam. 7. szám
Vasárnap, január 24.
MEKMtfUtTOBft)
f)ktmu& Klaehel Fülöp kOU)i ereskvdétében, Váronház-palola.
KIADÓHIVATAL: ,
Muciiul Wllflp kttiiyv-kurííkcilímibun, Vároahárpálula.
Telefon: Szerkesztőnél i\'« kuuiúlilvsuü: 103. esám.
7 AT Á
JLJ XJL .UÍI
Politikai lap.
Megjelenik hetenkint kítszer: vasárnap és csütörtökön.
ÉLÖFiZETÉéf Arak Egén im" i\'T :".\'\'.\' . tt koron* Félévre ...... « .
Negyedévre. .,. . . \'J .
Egyes txáa ára 20 fillér. Kyllllir petlliers 40 fillér. \\
Kéziratok a szerkesztőség elmére intézendők.
I-Vlelőaaxerkeaxtó: Maalay Nándor Szerkesztőtárs: / . Kévraa I.^Jaa
BMlzst nk is hirdetések Nsehel riMf Maytktrstkadéaéke Intézendők.
Tisztelettel kérjük vidéki előfizetőinket,*liogy aa Illáit ^..lalilteUlaknél aa rtffl-aetéa mr(^|lú.* Irént Irkflilrg S;er aass lalrakténl -if*i—\'■ -Tarnak hogy a lap szétküldése föuuakadást ne szenvedjen.
Munkáslakások.
<M) Test és lélek fejlődésére, halálozásra, a törvénytelen születések nagy axiimn mellett egyéb erkfllci okokra való befolyása következtében, tehát egészségügyi athikui jelent uségo folytán, má*res:t el nom vitatható gazdasági borderén által n lakásnak a népek élőiében az általános feltételek között elsőrendű szerepe van. A tolsoroltukok méltríny ás-i termégaetnsen előtérbe tolta n lakú*viszonyok s lőleg n muukácok lakviszonyui rend< z minek kérdődét, mint akikre ezen kérdés rendetlen volta a legsuiyo«abbnn nehezedik. A Inkához egyei nemzetek kulturális fejlődésének tükre, mivel t«égi fokának, mondhatni, ha aiisitatbailan inúrőe-zköze lévén, a kultura haladásánnk megfelelően körülbelül ftvon hatvan év előtt kezdtn a nrngateuTőpsi államok kormányait a — muukáslakásvi-zonyQk rendezésének ügye fog\'alkoztatni; do míg ezekben u
országokban a logujabb időkig iparos jellegükhöz 1répo»t rtZiíTíani b táisada lom együttos közreműködése folytán osak ttss ezen foglalkoyási ághoz tartozó munkások h főlog a gytlri munkások Inkásviszonyaiuak stubályozátára irányult u kormányok ftgyelmo, legújabban Olaszország folistuorvo az ezen kérdés | helyes megoldásához fűződő szociálpolitikai érdqkokot a,gazdasági munkásoki lnkásviszonyainuk )u vitását is törvényhozás u\'ján tótok\' «lott, előmozdítani.
üi óéiból a mult év folyamán törvóoy-javaslatot nyujto t be az olasz kormány, moly májúi 81 ikén szontovitéxt i« nyert.
JE törvény főbb rendelkezései a következők :
A takarékpénztárak fel jogosíttatnak j ezen törvény rendel kezeseinek figyelem-levételé el munkás lnkóháznk vételére s építés re azon őségen tul is kölcsö nőket adni, molyok szabályzatukban nj jelzálog-ügyletükre « jelzálog kölcsönökre nézve határként mog vannak szabva Szintúgy í^ljogosíttatnak erre » KÓzizúlog üzlotek, s aa 5. § bnn lei-sorolt biztosító-intézetek is, ez utóbbiak azonban csak a végrehajtási rendeletben megállapítandó mértéken belül. A föld-1 miveló i miniszter íblhatalmazhatja az 1X98. évi julim 17 iki törvénynyel léte-
sített rokkantsági pAipztArt s aa elffle-— goző egyleteket is.
A lakóház csak oly o*aládnak vagy személynek adbat^el vagy bérbe, kínéin - » a végrehajtási r ndoletben megállapítandó összegnél kövesebb keresete van; ozon összeg azonban semmi esetre sem baladhatja meg a 3600- lírát. Később beálló vagyoni változás a szonett jogot nom érinti.
A vevő a vételúrt évi, félévi, havi vagy félhavi részlotekben is törleszthet* üjgy.egy részlet a kamatot, a tőkének törlesztési hányadát a ezenkívül még aa épitŐBzöveikezet által fizettet tüzbizto-aítási díj bizonyos részét ia tartalmazza.
A lázépitőszövetkezetekneka törvény bizonyos pénzügyi kedvezményeket ia biztosit. Az ily szövetkezetek megala látására s átalakulására vonatkozólag kötött szerződések, a kölcsön szerződés, a jelzálog feljegyzés mindennemű átiráa illetékét s még más a törvényben felsorolt illetéket ia negyedére szállítja le. A hóztk ötévi adómentességo mellett még egyéb kedvezményeket is megállapít.
A vevő a törlesztési időn belül caak az esetben idegenítheti el a házat, ba az épitőszövetkezet elővételi jogáról le-
TÁRCA.
A feltámadott praxi.
I. Bevezetés.
\\
A fe
Coi áJi tanácskozása gyűltünk össze \'géni. a aerelő anyósom, ffl.\'g ín.
Ne méltóztassanak nyelvújítónak gondo n), ez a neve ö anyós, ha fur&nak tatszik is. nem uj szó. Lelet hogy még önök sem olvasták, amint nem otraslam iii-ü én sem, de nein én vagyok a leg első embe\', aki a nevelő anyós áldásaiban ré»z-sü i. Ki a neve fl anyós? Önök persze azt gon dőljük, hogy nereő anyós as, ki leányát neveli, kü őnö&tin tekintettel arra, m(t keit tennie ha férjhez megy. Dj.y-e? Nem.
1 y értelemben mitiden anyós nevelő anyós lunne mert ezt mindegyik megteszi, ez a véré- j ben van az anyósoknak; de lessék azt is e hinni hogy hiába neveli, legalább erre hiába nevelj, mert ai asszonyi kötelességek és jogok, — különösen aJogok — ismerete vele születik a leányokkal, ... a vérükben van.
A nevelő sntós az anyósok ama fajtája, akik nem szülik leányaikat, csak uevelik. Addig, amig | nevelik, nevelő anyának hivatnak, mihelyt azon-1 bao\' férjhez adják nevelt leányukat, előlépnek g leszfbelftlük nevelő anyós. Lehetne tiszte etbeli
l anyósnak is nevezni — Szóval, hárman ü\'IOnk | össee,
A feleségem vitte a szót mint mindig, a ne velő any»* kontrázott, mint mindig, s én hailfat-(am — mint mindig,
— A prnzügyiál apotok — szó t az asszony — szomorúak.
— Persze szomorúak. — voltunk egy téie-j inényen, talán először sz életben, mind n hárman.
— Segíteni ke lene rajta, — kockáztattam meg, nxin minden búlor-iíx nélkül.
— Te csak beszólsz, de nem teszel semmit! (Ezt ugyís kita\'álják, ki mondta.) Nekem azonban van egy ideám I
—r r?
- Ailjuk ki egyik szobánkat bútorozva egy praxinak 1
Legfeljebb én mondhattam vo\'na e lent. fia nem hát tels\'ik tudni, vannak esetek, mikor ... hogy is mondjam no... miko^/haligatni arany.
Az anyósom (a nevelő anyós) helyeselte az ideát.
- —- Ird meg a cédu\'át!
Megírtam. \'
II. A tulajdonképeni történél
A szobát a hirdetés után harmadik napon ki i adtuk. Szerencsésén, mondom, mert a jelentkező I szobaúr kielégítette különösen az én igényeimet. Nem volt Adonis, sőt...
Elsején elfoglalja a lakást. Helyes. A december elsejét méltóztassék e kép/.o ni i Verőfényes téli délután, a merre a szum » át ] minden fehér. A té I nap rásüt a hőrs, s ebben i a fényben — ha jó tudom -r ugy látja az ember, mintha mii ameganuyi gyöngyökkel volna [kirakva a város, s g\\émáot — miért ne (enne gyám Int — tető lenne n házakon.
Ebéd után megjelent az első fecske illetőleg I as első kuffer. A fecske nem, de a kuffer uto\'só : is volt.
1 .—• Hát a praxi? — kérdém a hordárlót.
— Azt is hozzuk mindjárt.
— Hozzák V I — Igen.
Kezdtem rosszat sejteni.
— HmI,? Hozzák? Talán a liba törött ki ? Megpróbáltam e képzelni egy praxil, kitörölt
I lábbal
Nem ment aehogysem.
A további töprengésben két hordár és a praxi együttes megjelenése zavart meg. . A kuffert egy ember hozta uúictkáu, a praxit kettő laijcska né kül
— Meghoztuk kérem.
— A.., a... láz szolgája !
Tisztában voltam vele. hogy az én praxim havi pénzét a hó utolsó napján kapja meg. A praxit lefektették, az el ls aludt nyugodt
Sirolin
A legkiválóbb tanárok és orvosoktól mint hathatós szer:
tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos bajainál úgymint idült bronchitis, szamárhurut és különöseit lábbadozóknál
/^i •^.íl _ . sJánltaUk. — Emeli sx étvágyat, eltávolítja a k(lhö?9« é» a köpetet és megnűnteti as J iniiuenzu UIOlV JJJeU Uuulákt. KfUcnies ívaj-a és jó ize miatt .a gyermekek is szeretik. A k-yóg^saer-
tárakban úveganklnt 4 koronáért kapható- Ktoyeljühk, hogy minden ilvcg alanti czéggel legyen ellátva: ,
9 , Hoffnnnn-La Roche & Co. vegyészeti gyár Basel (Svájcz). 9
Nagykanizsa, vasárnap
Zala 7. szám (9. lap)
1901. január hó 2< én
mond. Saintu^T tilos a szövetkezet «n gedélye nélkül bármily változtatás
Aa adómentességen kivül még egyéb kedvezményt is kiterjeszt a törvény aaokra a házakra, molyoket földbirtokosok ragy haszonbérlők adnak alrésa-letfizetó* ollenében gazdasági munkások ráfiéra vagy adnak ezeknek bérbe.
Ha egyes községekben ily szövetke iet nem alakulna vugy működése nem járna sikerrel, u?y a községek vannak jogosítva házépítő akció kezdeményezésére s ekkor eljárásuk minden tekintetben hivatalos működésnek tekintendő. A községek által ópitett bázak cem ad \' hátúk kölcsön oly családoknak.melyek nek összjövedelme az 1600 lirát mégha ladja, vagy me yeknek tagjai egyenkint 900 lirát meghaladó jövedelemmel bírnak A szövetkezetek részére biztosított előnyöket a községek részérő is megál* lapitja a törvény.
Kiterjeszti továbbá a törvény a kod vozményeket azon jogi saemélyekrei a melyek kizárólagos célja néplakbázak építése, nemkülönben oly jótékonysági egyletekre, melyek feladatul tüsik ki ast, hogy szegényeknek olcsó lakással ▼aló ellátásáról nyereség nélkül gondos* kodnak.
Érdekes rendelkezéseket tartalmaz a lakház öröklésére vonatkozólag. — Ha több öröklésre jogosult van, azé lesz a báz, ki a többi örököst készpénzben ki-elógitheti. Ha erre többen vállalkoznak, ugy a felett, hogy kinek ajánlata fo-gadtassók el, a biró előtt történő sors dönt.
A túlélő férj. ha a házasság jogerejü Ítélettel az ő hibájából fel nem bonta-tott. a néplakóházban haláláig Jakkatik.
Nagykorúsága eléré óig ugyanezen jog illeti meg az elhalt tulajdonos kis-l kora gyermekeit is.
Az utolsó fejezet ezen törvény vég rehajtásáról a &« átmeneti intézkedésekről szól. A végrehajtás rendeleti uton nyer szabályozást. — Ezen rendelet a földmivelós, ipar- és kereskedelemügyi
miniszter a pénzügyminiszterrel egyet* értőleg a legfelsőbb egészségügyi tanáos aa államtanács meghallgatása után adja ki.
A mennyiben a lakóházak a felsorolt rendelkezéseknek megfejelnek s a törvény életbeléptét előzőleg nem több mint S óvvel építtettek, az ezen törvény által biztosított kedvezmények azokra a jogi személyekre 6i szövetkezetekre is kiteijrtsztetnek, melyek még a törvény kihirdetése előtt alakultak.,
Valaminek tórUnaie kall éa bizonyára tag te tirtiani, ha aa agéaa oraaágóam a Kárpitoktól aa Adriáig felharsan a kiáltás: Eddig éa ma tovább . ,,
Vármegyénk és városai.
Főispáni beiktatás.
Politikai Szemle.
----■-■ ■ Járattam atahoa,-
Ha aa Alföldön kisB nyáron
megered as est és kérés megssakitással heteken át tart, oly feneketlenek leaznek aa utak, hogy még as üres kocsi Is csak elBfogattml és csak oly lassan haladhat, hogy as utas még as életit is megóvja, még ha különben rendea körülmények köst tele lenne la életkedvvel. Es a keserves állapot elhusódik a a egéss őszön át, tart égisz télen-, tavasszal még roassabb less éa csak akkor less tűrhetőbb, aa utak caak akkor lesznek Ismit Járhatók, ha a nap kifejtheti teljes hatalmát.
Est aa ős állapotot, a kultúrától való elmaradottságot tapasztatjuk már egy évnél régebben a parlamenti uton, éa a parlament forradalommal szemben.; ugyanazt a nembánomságot figyelhetjük meg a magyar népnél, melyet a természet hatalmának nt ilvánnlásairal szemben látunk nála. A parlamenti pártok egyes szilánkjai a parlamenti gép alá vetik magukat és ri-ses beszédeikkel annak útját feneketlenné éa járhatatlanná teszik. A magyar nép pedig a kocsin ül is nyugodtan nézi, a dolgot, csak néz és nés, de nem mozdul.
Mikor fognak végre erős kiszel féket tenni a parlamenti gonosz lelkek oktalan és bűnös üzelmére ? Meddig tart még a túrelem, - meddig törjük még igazi keleti fatalizmussal, hogy a politikaI visözön elöntsön bennünket és meddig nézzük azt ölhetett kázzel tétlenül? quouaque tandem.? /
Nem\\ tudunk a kérdésre feleletet, mert a kormány, melytől elsősorban várunk kezdemi-nyesist, mig nem jutott el türelme végéheg, de a földön mi sem tart örökké, és csak ippen ea a türelem tartana örStki, a bűnös obstruk-ciónak a rombolásban telő ördögi kedve, a pusztítás dühöngő eleme lenne örökéletű ? Ez nem lehet, nem szabad, hogy legyen.
Zalavármegye törvényhatósági bizottságának folyó évi január hó ÍB-án délelőtt 9 órakor Zalaegerszegen, a vármegyeház gyöléstermé-ben tartandó rendkívüli közgyűlésén tartja székfoglalóját: Herteleady Ferenc, vármegyénk újonnan kinevezett főispánja. Az ünnepies fo-gadtatáa és a rendkivűli közgyűlés répáját a megyei állandó választmány a következőkben állapított* meg:
A balatonedericsi vasúti állomásnál a tapolcai járás fószolgabirája a vidékbeli bizottsági tagokkal; Keszthelyen a keszthelyi járás fószolgabirája a vidékbeli bizottsági tagokkal; Nagykanizsán a város nevében és küldöttsége éléq Vécsey Zsigmond polgármester; Zala-saentlvánon Malatinszky Ferenc bizotts. tag a vidékben bizottsági tagokkal; a zalaegerszegi vasúti állomáson — ahova a főiapán jan. hó 27-én délután 3 óra 40 perekor érkezik, — a város nevében és küldöttsége élén a városi polgármester fogják Hertelendy Ferenc főispánunkat üdvözölni.
A küldöttségek mindenütt a főispánhoz és kiféretéhez csatlakoznak.
A 28-án tartandó rendkivűli közgyűlést Csertán Károly alispán nyitja meg. Ezntán a zalaegerszegi plébánia templomban tartandó istenitiszteletre vonulnak, a melynek megtörténtével visszatérnek a gyűlésterembe. — A közgyűlésre a főispánt kűldöittség hívja\'meg. A főispáni hivatalos eskütétel és megnyitó beszéd után a vármegye közönsége nevében a vármegye főjegyzője üdvözlő beszédet tart A közgyűlés után a megyei tisztikar mutatkozik be a főispánnak, élűkön Csertán Károly alispánnal. Ezután különböző hatóságok fognak tisztelegni.
Az alispáni értesítés az állandó választmány óhaja kapcsán kéri a megyei bizottsági tagokat, hogy a fogadtatáson és székfoglalón minél számosabban és lehetőleg diszmagyarban jelenjenek meg.
A beiktatás napján délután fél 2 órakor díszebéd lesz.
lelkiismerettel, én azonban nem egész nyugodtan mentem el a hivatalba.
— Első nap is! E>. már\'mégis furcsa! Padig olyan jámbor formája van. Fel fogom mondani a lakást A hivatalban épen ason töprengtem, bogyan adjam tudtára, hogy mi felénk nem igy szokás hurcolkodni, hogy jövő hó elsején... stb...., mikor a cseléd beront a hivatalba.
— A tekintetes ur.... a praxi.... kérem, tekintetes ur, lessék hazajönni, mert a praxi agyonlőtte magát!...
— Agyon ?
— Igen, háromszor agyonlőtte magát! Hallottuk a durranást. A tekintetes asszony átszaladt a szomszédba ugy fél, nem mer bemenni senki, mert félnek a halottól.
— Hát a szabó, az is fél a halottól ?
— Az attél fél, hogy meglövi.
Én ugyan még nem láttam olyan embert aki háromszor agyonlövi magát mégia lövöldöz, de azért-mikor bazafe é tartottam, mégis meg voltam léve. Hogyisne ? Agyonlőtt ember I az én házamban! Aztán én legyek az elaő, a ki megnézi, mert nincs más férfi a házban 1 A szabó, az nem számit
Otthon ijedelmes arcok.
Az aaszonynép az udvarra csődült s megré, mfllve tárgyalták a borzalmas esetet A szabii is ott volt
— Hármat lőtt, — \'szélt a nevelő anyós
— Négyet 1 JAI hallottam a negyediket is 1 — felelt | szabó.
* A harmadik voH a negyedik
— Nem, négy volt 1 A hányat lőtt, annyi vo-
náat caináltam krétával ai asztalra. Nézze csak meg, bogy négy azl
— Jézus. Máriai Ez a azabó rettenetes ember. Krétával jegyzi: hányssor lövi magát agyon a praxi 1
A disputának az én megjelenésem vetett véget.
— Hol a praxi ?
— A szobában; ott lőtte agyon magát, ezóta nem jött kL
A szivem elkezdett dobogni. Olyan különös érzés futott rajtam keresztül, mintha attól tartottam volna, hogy aki négyet lő, lőhet ötöt is. aztán az ötödik épen engem talál.
De habozni nem lehetett Előre I
A házi nép utánam. Megfogtam a kilincset.
Durrl
— A negyedik, — mondta az anyósom.
— As ötödik I — kiáltott vissza a szabó, aki már ekkor hanyatt-homlok rohant kifelé, de igazát nem hagyta.
— Bátorság... — suttogtam magamban.
Az ajtó megnyílt s a szobából rettenetes pus-kaporszag ömlött kifelé.
Ott feküdt a praxi a dívány előtt.
Megrúgtam... nem mozdult
— Megvan halva! — nyilatkoztattam ki. — Hogy hogyan halt meg, állapítsa meg más. Nem vagyok én halottkém I — szóltam büszkén, — Csak nem lorgatom meg a hullát ?
Aliig mondtam ki e szót: hulla, a bulla megmozdult.
Lehet hogy a rúgásnak jött lassan tudatára:
— Meleg van... nyissák ki az ablakokat!
— Nem, ez nem halott, — gondoltam s elveszett bátorságom kezdett visszatérni.
— Uram! Ez nem játja 1 On megzavarja a ház békéjét, ön négyezer vagy ötször agyonlövi magát. En önt feljelentem, kidobom.
. —- Tegyen fel a díványra I
Mit volt mit tenni ? Feltellem.
— Menjünk innen, — szóltam. — En rácsukom as ajtót a feljelentem, a hatóság majd megállapítja a többit. Itt asonban niucs helye
Elmentem a direktorhoz. Meghallgatott
— SajnA\'om, — felelte azután, — ebbe a dologba nem avatkozhatna bele, méltóztassék a csendőrökhöz fordulni.
Elmentein a csendőrökhöz.
— Sajnálom. — felelt aa őrmester, — éa nem tehetek semmit Méltóztassék a direktor urhos fordulni. Annyit meglehetek, bogy a fő* biró urnák jelentést tesze«, de addig, míg valakit meg nem lő\'t, egy ujjal aetn nyúlhatok kossá.
— Ejh no! — gondoltam maiamban* hát majd elvégzem én. Hivatok hordárt, aatáa kivitetem, bánom is én, akárhova viszik.
A hordár társasagában mentem hasa. A praxi épen akkor törülgette szeméből as álmot.
Mikor benyitottam, felfiit a olyan formán nézett rám, mintha most látna először.
— Uram ! On felzavarta az Mész házat Mindenki ast hitte, hogy önmagát lövöldözi agyon, 8 ön mégis ép. Légy n szíves innét kimenni rögtön, mert különben kénytelen leszék kidobatni. Jövőre pedig tisztességes házakban ne tartson lőgyakorlatokat!
— Én ?.. Mindenekelőtt kijelentem, — szólt s ásított kösbe égy -nagyot, — hogy essem ágiban sem volt lövöldözni. Aludtam, mint a bundát
Nagykanizsa, vasárnap
Zala 7. száxu. (:«. lap)
1904 január hó 24 4a
= Csáktornya népessége. A mult i903-ik évben Csáktornyán iza gyermek született fii-balt 94 egyén. Természetes szaporodás tehát 28 volt összehasonlítva ezt az előző 1903. év megfelelő adatával, a mikor a születések száma 86, arra az eredményre jutunk, hogy sokkal kisebb a mult évi átlagos szaporodás, mint az előző évi.
Nagykanizsa r.t. város.
Szervezzű^ rendőrségünket I - JFtietés. —
Azoknál a szerveknél és így a rendőrségnél is, melyre oly hivatalos ténykedés terhe nehezedik, ahol többször kell perlekedő felek igazát elintézni, többszőr kell ellentétes nézetek közé békebiróul beállni, ezeknél a működés jóságának alapfeltétele : a kellő anyagi díjazás.
M anapság, mikor már minden ideális érzés kivesz az emberek lelkéből, midőn majdnem minden cselekedetnek rugója a| rideg, számitó, anyagias emberre vezethető vissza, nem kívánhatjuk a rendőrségtől, hogy ő küzdjön a kőz javáért, békéjeért feledve családi otthonának számtalan baját
Pedig ez városunkban igy van. Azt akaijnk, hogy rendőrségünk mintaszerű független, pártatlan legyen a fejtől a lábig. Azt akaijuk, hogy rendőrségünk minden közembere önfeláldozóan küzdjön a köz javára. De hogy megadjuk nékiök e küzdés alapját, az anyagiakat, arra nincs gon-l dunk, mert mi csak mosolygunk, mint a| japániak... •
Beszéljünk nyíltan, általánosságban, j Minden rendőrség erkölcsi testület Az erkölcsi testületek eszményi tisztaságú működésének főrugója az a n y ag i függetlenség. Ha mi attól a közrendőrtől azt\' kívánjuk, hogy egy korcsmai verekedésnél, j utcai kihágásnál, vagy bármi más dolognál is pártatlanul teljesítse kötelességét, ugy lehetővé kell tennünk azt, hogy az a rendőr anyagilag független legyen. Mert mit
teáz az a szegény rendőr, ha családja otthon nélkülöz? Szolgálatában (ismételten általános tételben beszélek 1) folyton szegény családjára gondoL Ha közbelépésére szükség van, mindjárt arra gondol; miként tudna 6 ebből anyagi hasznot meríteni. Nem a közcél lebeg szeme előtt, hanem saját anyagi boldogulása, létfentar-tása. Természetes: az anyagilag rosszul díjazott rendőrségtől buzgó törekvést nem várhatunk
A mi nagykanizsai rendőreink falpig derék ^emberek Valahányszor elmegyek egy utcai rendőrszem íhellett, mindig megesik a szivem ezeken a harminchat
egyfolytában szolgáló rabszolgákon. Huznak-vonnak éjjel-nappal rossz fizetésért, mint az igavonó állat Ha valami baj van, bennük keresik a hibát Pedig nem bennük van, hanem a mosolygó japán város képviselőtestületében. Mert ez nem gondoskodik atyailag a csekély számú rendőrségről. Miért buzgólkodjon az a rendőrszem? Fizetése kicsiny, szidja az újság, a nagyközönség; soha sehol buzdítást, méltánylást, anyagi jutalmat nem lát Ideálokért ? Nem uraini, ideálokért nem buzgólkodnak, attól nem szűnik meg a gyomor korgása. Itt fizetésrendezés kell.
Mert miből és hogyan éljen meg most? A köztendőrnek vau városunkban 50 korona fizetése. A különböző levonások után nem marad több nékie, mint 46 korona Ebből tartsa el több tagu családját, ebből jól táplálja magát, hogy kibirja a nehéz szolgálatot
Nem, t városatyák, ezt önöknek is be keíl látni, hogy ez lehetetlen. Ónöltnek meg kell adni az nnyfcgi alap erősségét, Önök tovább nem nézhetik, e fontos köz-szervezet beteges állapotát. A város közönsége egészséges, életerős szervet akar, amely elég nagy s.ánm és anyagilag független arra, hogy a közönség testi és vagyoni épsége biztosságban legyen.
A város közönsége türelmetlenül várja a rendőrség szervezését ; elsősorban is; a létszám-és fizetés-emelést!
;Aki gyorsan ad, kétszeresen ad !«
Revolverem »inc«, tehát ha akartam volri^ sem lövöldözhettem volna.
körülnéztem. Az igaz, hogy revo »ert vagy puskát ellbb sem láttam. Most sem.
— Megvan! — Iroe uram, itt van az őt kilőtt hüvely, — s megmutatta a földről felszedett hüvelyekéi.
— Bevallja e már most? \'
— Van négy bópapja. hogy revolvert, vagy puskát nem is láttam, hanem... várjon csak., most-jut eszembe valami... A gyujtőskatulyáni\' ban volt őt Flaubert töltény-... Azt pedig a kú y • hára tettem,.. Persze... be voltom rúgva.. . Bocsánat uram. igy lehetett ar...
A kályha tetején meg)a állam a gyujtúskatulya romjait...
Etliől keletkezett az egész riadalom!
Nyilvánvaló dolog,.. „ töltények egymásután robbanlak fel...
Mikor a hordárt elküldtem, a a megkötött I béke után kimentem magam is. a szabó künn állt a folyosón. Lassankint a többi házi nép is odajött.
Miko r elmondtam hogy történt a félreértés, a szabó odasompolygott hozzám.
— Tekintetes ur, kérem, hány patront talált?
— Ötöl, — feleltem
— Tudtam... a kréta nem csali Szólt,a a győztes boldog\' mosolyával távozott
Pdtosy.
HÍREK.
t rablétimadók bevallották tettűkaL
— ftnjnl tudóaltúnktól. —
\\ua;katilzMM, jan. £3.
Mult számunkban már megírtuk, hogy Franz Lajos és fiai cég kárára szombaton este elkövetett ráMási ügyben rendőrségünk a tetteseket ismern^véli és most azon volt, hogy a teljes bizonyítékokat beszerezze. Ez nagy munkát adott rendőrségünknek, mert a tetteseknek vélt egy&jeknél a legfőbb bizonyítékot, a pénzt, nem találták nieg és ezért a gyanúsított egyének a terhükre rótt cselekményt a számos egVéb bizonyíték dacára, a leghatározottabbau\\tagadták.
A rendőrség miudeutWkövetett, hogy ez ügyben sikert arasFon\\Es végre csü-i törtökön délután megvolt a siker: a pénzt \\ a gyaitusiíottak egyikénél megtalálták. Csáki ioo korona hiányzott a pénzösszegből Ac I elfogottak erre töredelmes vallomásé tettek. A tettesek Horváth juda László és Gödötkizy Izidor kiskanizsai parasztlegények Ok már J
eleinte is gyanúsítva voltak, de tagadtak \' A rendőrséget nyomra egy rossz multu, de ugy látszik, javulásnak induló egyén vezette. — A bűn értelmi szerzője állítólag Horényi Béla, egy jobb sorsra érdemes atya | elzüllött gyermeke. Már régen tervezték a rablást, de nem volt nékik kedved alkalom.
Talán Rémus pénzvivő saolgán ejtett sebeket Horváth juda László ejtette bahác val. — Horváth már négyszer volt bűn* ! tetve különböző okok miatt Szülei vagyonos parasztok
Horváth lelkét más bún is nyomja. — Ugyanis a nagykanizsai uradalom erdőőrét, Róka Perencet mult év november 19-én a erdőben (surdí bükkös) orvvadászok megtámadták, fegyverét elvették, őt magát pedig elverték, hogy eszméletét vesztette A csendőrség nyomozása akkor nem vezetett eredményre.
Nagy volt most a meglepetés, midőn Horváthék portáján talált fegyverben a megtámadott erdőőrnek, Rókának a fegyverére ismertek, Horváthot szembesítették az erdőőrrel, aki felismerte benne támadóját Horváth ekkor látta, hogy eme büné-I nek leplezése is lehetetlen, bevallotta, hogy az akkori rablótámadást is ő követte el I Gozdán Bódi és Hdkön János kiskanizsai legények »közreműködésével«
A városban nagyon megvannak elégedve a rendőrségnek ez ügyben tanúsított magatartásával.
Erős a gyanú, hogy a Kratky-féle rablótámadásnak is ezek a »triumvirátus* (t L Horváth juda László, Gődörházy Izidor és Horényi Béla) a tagjai — A vizsgálat ex irányban folyik
— A főispáni beiktatáson való részvételüket, mint értesülünk, megígérték H las-stcs Gyula, Makfulvay Géza, Solymosy Odún és Lajos bárók, Szentiványi Árpád és mások, továbbá Zala-, Vas- és Veszprém-vár-megyék országgyűlési képviselői, számos hatóság és testület képviselete.
— Egyházi értesíti* Kádir Lajos acev. reL egyház uj lelkésze beköszöntő és székfoglaló szent beszédét folyó hó a4-éu, vasárnap d. e. 10 órakor tartja meg az ev. reL imateremben (Batthyány-utca 16.) Érdeklődőket is szívesen látnak.
— JUlálosAaok Özv. ÁuguMtt Kiro\'yué, köztiszteletben álló urnő, meghalt Badacsony* ban. Halála Héitolendy Ferenc főispánunkat is érinti, amenuyibeu-*azelhunyt nagyanyja volt főispánunk féleségének. — Ugy hírlik, hogy e nemvárt haláleset hatással lesz a január hó a8-ára tervezett megyebálra is, amelyet a vármegye fiatalsága akart a főispáni beiktatás napján rendezni: as uj főispán tiszteletére.
Igaz részvéttel vesszük a gyászhírt, hogv egykori szerkesztő-collegánk. Rév*) Miksa áldott lelkű neje, szül. Kirachntr Zsófia urnő február hó aa-én női eréuyekben gazdag életének 59 ik évében elhunyt Keszthelyen — Temetése ma vasárnap d. u. a órakor lesz.
Háiasaág Uantuano Jenő magyar ál-lamvasuti mérnök, január hó 50-án tartja esküvőjét Fialovits Margittal, özv. Fialóvits I.ajosné leányával a nagykanizsai plébánia temlomban,
— Anyakönyvi kinevezés. A beüigymiuisz-terium vezetésevei megbízott miniszterelnök a keszthelyi anyahönyvi kerületben Szakma Ödön jegyzőt* anyakönyvessé „nevezte ki.
— A helyi iparkiállitáaróL Az 1904. év őszén Nagykanizsán rendezni szándékolt helyi iparkiállitás ügyében a tájékozó és előzetes intézkedések megtételére az Ipartestület egy bizottságot küldött ki, mely a múlt napokba u
Nagykaaiasa, ▼••árnap
Zala 7. Mám. (4> lap]
1904 jaonár há 24 «n
értekezletet tartott JUriu Lajos szerkesztő* a bizottság jegyzője, hosszabb beszédben illusztrálta a viszonyokat melyek alapos mérlegelése után ason következtetésre jutott, hogy esidőszerínt úgyszólván minden kellék hiányzik, melyek a kiállítás sikerét legalább némileg biztosítanák. Ugyanezen nézeten van — Révész elődása szerint as általa ez ügy-ben személyesen felkeresett Kerületi Kereskedelmi és Ipsrkamara Sopronban, mely a kiállítások ezidőszerinti rendezésének általában nem barátja — Anyagi támogatás a politikai viszonyok miatt a kormánytól alig remélhető, de ezidőszerint ez más oldalról sem igen várható. — Iparosaink pedig olyan anyagi mostoha helyzetben vaunak, hogy a hivatott köröktől támogatásra elengedhetlen szüksége vau, mert csak ez bátorítaná csüggedt iparosainkat, hogy a cselekvés terére lépjenek.\'-- Végezetül sson inditváuyt tette Révész, hogy a bizottság mondja ki, hogy a kiállítás 1904. évbeni rendezését sem idő-, sem célszerűnek nem tartja, miért is a bizottság a megbízatását visszahelyezi az Ipartestület elüljáróságának kezébe, honnét azt kapta, várva egy biztatóbb jövő hajnalhasadását.
— Alapítvány. Krinits Kálmán veszprémi apátkanok volt alsópáhoki plébános, f. év
korlet Lajos boronkai; Darnay Lajos szőke-1tartozó összes ügyészségekhez t>ly utasítással, dencsi; ifit Gyula marealii; Strakorlca Dezső I hogy a jövőben a pirhajvétségeknél a vádm-tspsonyí; Máté Ignác igali; Paulin Béla gár- ditványt terjesszék ki a segédekre is és szeres-donyi tanítók. — Ezek közül Markorica La- zenek érvényt a törvény erre vonatkozó ren-jos 7, — Olt Gyula 5 szavazatot kapott, s | delkexésének. A magunk részéről őszinte őróm-igy 3 szótöbbséggel Markovica Lajos lett a mel üdvözöljük ezt az okos. bátor rendelkezést győztes. Helyeselyjük és elismerésünket fejeizük ki,
— Deák-hangverseny. A főgymnasíum ifímert valóban ez egyik célravezető mód vég-
juságának szerd. esti hangversenye iránt rend- .^ÍSÍEÍ ■ PArb*J míndk \'°i>ba"
1. wj . ,. * • , ... J terjedő őrültségét. Amikor t 1. nnemberek né-
kivül élénk az érdeklődés. A jegyek jórészt ha gyilkolnak, legtöbbször nyomorékká tesz-elővannak jegyezve. nek valakit S meg vagyunk arról győződve,
— Utazás a fehér-asstal körül. A nagy- hogy ez az üdvös és helyes rendelet ha a kanizsai Izr, jótékony Nőegylet most küldi ] hatóságok követni fogják a gyönyörű példát, szét február hó 6-án (szombatod tartandó es- megszünteti a párbaj mániát s végképp el-télyére a meghívókat — Ezekből azt látjuk, tünteti azokat a segédeket a kik komoly hogy a nőegyleí vigalma egy olyan élvezet- nagyképűséggel akarnak vért látni — más-dus estét igér, minőben ihar régen volt része nak a vérét — egy görbe nézésért vagy egy közönségünknek. A terem négy részből fog. lábtaposásért Ez a rendelet és annak céltuda-éllani. Lesz borotó, oonfíserie (francia cukrász- tos keresztülvitele oly eredményeket szülhet
\'melynek nyomán egy egészségesebb társadalmi alakulás támadhat.
A vasárnapi munkaszünet megasegéae. Lapunkat arról értesítik, hogy múlt vasárnap,
ERdvoln^engélkedé,, miat egyelőre csak a! cg^slapürsainknak k^t^^kbe, sár «ólő és földmunkának a megváltására zongorák séretet vállalta el. Nemcsak az ősz- bemutat 11, de most mégis megtesszük, mert ^..ILV megV*ltaS4ra szes szereplők lesznek a produkció helyének tartozunk ezzel az igazságnak. Egyik «*/.-
da), Japán tea csarnok ii Qaiaiiana. — Esek mindegyikében pedig sok-sok minden lesz, ami gvönyört és élvezetet nyújt — A borozóban Pragor Ilona és Prag\'or Margit magyar népdalokat a francia cukrászdában dr. Ollop\\ _ .... .. . ., . . . , Mórné francia dalokat, a tea-csarnokban dr. péksegédekből álló bizottság lárta be a hely-Halói Sománé angol dalokat a Quisisanában 1 beli pékinülielyeket és ott arra a tapasztalatra Slaa \' Margit tiroli nótákat fog énekelni;[jutottak, hogy a pékmesterek alkalmazottaik-el^napj\'án\'Teíi\'™^ I "KV™0" Storneck Zsigmond tanár, gordonka- La| a vasárnapi munkaszünet dacára, dolgos-tett le örök alapítványul a veszprémi egyház- ™vész mint g^ífö®* foÖ1 Útnak. Az ügy a rendőrség elé került, megyei alapítványi hivatalnál, hogy annak d«kál«>- Bonyhády Antónia, a kiváló énekrau- tai idillt 1» V™ „nká.»,,k kamatai évenkiut az alsópáhoki plébánia|kit a közönség oly szívesen hallott! - M ^tesült njságl? Nem szokásunk
hiv«
fordittflssnnak " I szes szereplók lesznek a produkció —,-----, .-..-... ,, . .
.___, _. megfelelő jelmezben, hanem mindazon höl- egerszegi laptarsunk újságol)a legutóbb, számi-
- Díszebéd Cser*. Károly Zalamegye \\ akikJnek ott jut. a hideg étele- baa a következőket: alispánja a megye-bizotuágjtaghoz a követ- & £ j , k a nö jetJ adja és > azok
kező sorokat intézte: »A főispánt unnepies • n olcsó kerülnek foevasztásra. fogadtatás és a rendkivüli közgyűlés rendjel • • , , „
kapcsán van szerencsém értesíteni, hogy folyó r ~ f nalaazok címet adhatnánk Marko évi január hó 23-án a rendkívüli közgyűlés I U\'os festőművész legújabb vásznának. A ké-befejeztével délután I\'/, órakor a .Korona. Pf. in,ely. Fiache Fülöp mükereskedésének vendéglőben díszebéd lesz. Ennélfogva fel-1 (Nagykanizsa, Városházpalota) kirakatában kérem, hogy arról, váljon kiván-e részt venni áth?t!5\', á l«»/ióan, s°kaii szemlélik. A fiata a 28-iki diszebéden, engem január hó 26-ig\' festó„ kéP*vel ^torunk éi halába,.: címmel . értesíteni szíveskedjék. A januii 28-iki disz-!?1,/Irodalom és Művészet, rovatunkban fogebéden egy teríték ára 4 korona,mely összeg- l akozunk. Mint értesülünk, a kép eladó nek lefizetése után a belépő-jegy a közigazga-1 — Vadászat. Skublics Károly boncódfőldi tási kiadónál vehető át Zalaegerszegen, 1904. | vadászterületén szépen sikerült vadászatot
január i8-án.< I tartott a meghívott szép számú társaság. fclclucu, 1 , . .. . . .
\' ..... . , m .... , »,. ,..,. , . ,„ ., 6 hanem künn az orsszaguton torteut 3. A tet-
Névmagyarosítás. Neubmnn Gábor zala- Tentékre került többek kozt 67 nytil. , ^ uem pmhenk jelJmban ^ttékel, mert
egerszegi lakós valamint gyermekei: György _ Felülfizetések. A zalaszeutgróti öuk. hisz azt nem is látta senki. 4.) - A pénzes Marjpt, Zoltán és István Nemea-rt magyarosi-1 tüíoltó testület, — mint azt már mult szá- j munkást nem ütötték agyon, hanem sulyosau tották nevüket lmunkban megírtuk, — saját pénztára javára megsebesítették, auiely vaetkg halálos is leltet
— Hangverseny és felolvasás. A Keres-, táncmulatságot rendezett Ez alkalommal később. 5.) Emberek iietn voltak jelen, tehát kedö Ifjak önképző Egyesülete, mely oly sok ; felülfizettek : Zukács Gábor Xo kor., Paál {nem ugrottak meg a bámészkodó emberek elsőrendű művésznőt ismertetett már meg|Viktor 7 kor.,* Malatinszky Lajos, Herényi 1 csudájára. 6) Sajátságos, hogv Nagykanizsán közönségünkkel, folyó hó 33-iki estélyérc W. IJenő, Zahorán Pál 4-4 kor., dr. Misner An- mitsem tudnak arról, hogy a riros egyenesen Kram mer Teréz asszonyt a magy. kir. Opera tal, Pék Lajos, Kiiblín János 3—3 kor., Varga ! a belügyminiszterhez fordult caendSra^gért. — legnagyobb művésznőjét hozU körűnkbe. A Károly, Scholtz Károly, Viasz József, Németh ] És még mondja valaki, hogy nincsenek nálunk művésznőn kivül dr. Pillilz Sámuelt a jelle- Zsigmond, Hirtenstein Adolf, Bárdos Ferenc,\'jól értesült lapok!
mességéről országszerte ismert, reudkivül | Morgenstern Ignác, Scpper József, Beck Zol- j _ Közgyűlések. A nkanizsai Takarékpéns-
tRémületes ^eseményt újságolnak Nagykanizsáról, hogy szombaton féoyas nappal, nyílt utcán, emberei jelenlétében egy pénzes embert két útonálló agyonütött s nyomban kirabolva megugrottak a bámészkodó t •■wg csudájára. Jól szervezett bandának ketl ott leuni.Az emberek remegnek, nem mernek az utcára menni. A város egyenesen a belügyminiszterhez fordult c.4eitdőraégért< E néhány soros hirbeu a következő kacsák Vannak : 1) A szombati rablótámadáa nem fényes nappal, hanein est* hat órakor korom setétben történt. 2.) Az eset nem nyilt uteiti,
népszerű orvost nyerte meg mint felolvasót tán, Nagv Sándor, Horváth György, Guzmicsj tar f f ;aiul|ir i,ó 7.én délelőtt 10 órakor A vendégek, kik tegnap a déli gyorsvonattal Mária (Grázl. Politzer Mór, Hreuuer EruőJ- -^\' • \' • < "
érkeztek városunkba, az egyesület vezetősége részéről igen meleg fogadtatásban részesültek. A közönség, mely csak ritkán részesül igazi mü- és szellemi élvezetben, a Casino. dísztermét zsúfolásig megtölté. Az estélyről csak a jövő számunkban számolhatunk be érdemlegesen, most csak annyit, hogy a közönség a művésznőt, valamint a felolvasót reudkivül szívélyes ovációban részesítette és a jól megérdemelt tetszésnyilvánítás minden jelével bőven elhslmozta.
— Kántortanító-választás, Somogymihál-\' don jannár 21-én volt a kántortanító-választás. A volt kántortanítót, Buzásy Lászlót ugyanis, — amint már annak idején megir-tuk, - Galambokra választották meg. A megüresedett állásért összesen heten pályáztak; névszeiint: Szollár Béla szentgyörgyvári; Mur-
—j— —g-11 tartja saját helyiségében jo-Jk évi rendes
Nagy Kálmán 2—2 kor., Vérth József 1 kor. közgyűlését.
40 fill., Nagy Kálmáu (Aranyod), Weisz La- a "nagykanizsai Bankegyesület Részvény, jos, ifj. Paál Viktor, Kenesei Ákos, Benkő Társaság L é. februát hó 6-án délután 3 óra-Lajös, Tóth Károly, Nagy Antal, Meiner | kor tartja saját helyiségében 3o-ik évi rendes Pál, Bognár András, Glázer Gyula, Bauer 1 közgyűlését
A letenyei Takarékpénztár r. t folyó évi
Rezső, Pülöp Zsigmond, Farkas Anna, Vili ner Benedek 1—1 kor., Hermánn János 60 fill\'., Horváth Imre 40 fill., Czotler János ao fillért. A rendezőség lapunk uljáu is köszönetét fejezi ki a nemes szivü adakozóknak.
- Párbaj ellen. A grandiózus mozgalomnak, mely a párbajmúnia ellen oly hatalmas hullámveréssel indult, segítségére érkezett most egy üdvös rendelet, inely valóban hivatva van arra, hogy példát teremtsen s ezáltal erős révbesegitő lendületet adjon a nagy akciónak. A kolozsvári kir. főügyészség - mint nekünk jelentik — rendelclet adott ki a kerületéhez
14-én d. e. 10 órakor Letenyén az intézet helyiségében tartja Xll-ik évi rendes közgyűlését.
A hite köivetitéa A péuzkölcsönkös-vetitők iparigazolványa tárgyában a kereskedelemügyi miniszter 1903. december hó 19-én 73,346 sz. a. valamennyi másodfokú iparhatósághoz a kővetkező rendeletet intézte :
Gyakran érkeznek hozzám panaszok az ujabbi időkben rendkivüli módon fölbniján-zó pénzkölcsönközvetitók csalárd üzelnifi miatt, akik a hiszékény közönség figyelmét
IL^
^neguobb uáiaszféUban.

/\'Ili Efoíi- és cjgrmghruha, és halapfal-íár
legjobb minőségben, legmérséheiiebb árakon
Ifi. WEI5Z IQNflQZNÁL nagijkanizsín
Erzsébet királyné-tér 1. szán.
Nagykaniaaa, vasárnap
kit 7. wáa (« >ap)
1M4 január ké 94-fe
különösen újsághirdetésekkel magukra vonják és közvetítői tevékenységűkkel. főleg a szegény, szorult helyzetben levő egyénéket érzékenyen megkárosítják. Minthogy a pénzkölcsön közvetítésének iparszerű üzéae ipari foglalkozást képez és minthogy másrészről alaposnak látszik ama feltevésem, hogy a s szóban levő pénzközvetítők nagyrésze az ipartörvény amaz általános rendelkezését sem tartja meg, hogy iparűzéséhez iparigazolványt tartozik váltani: felhívom a czi-met, utasítsa árterületén levő elsőfokú iparhatóságokat, hogy különöset a napi lapokban magukat hirdető pénzközvetítőket szemmel kiiérjék és amennyiben meggyőződést, szereznéneksrról, hogy egyesek iparukat iparigaiolvány nélkül folytatják, el1enük*az 1884 : XVIL t-c*. 156. §-ának a) pontja alapján szigorúan járjanak el Az ipartörvénynek e rendeletben felhívott szakasza 100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtja azokat, akik valamely ipart önállóan &znek, anélkül, kogy iparigazolványt váltottak volna.
— Kivándorlók érdekében. Ismeretesek azok a hajmeresztő visszaélésélt, amelyekét a kivándorlók rováaára a kivándorlási ügynököt s hajózási társaságok elkövettek. A körvélemény már régóta sürgette, hogy ha már a kivándorlást megakadályozni nem lehet, — az állam legalább arról gondoskodjék, hogy a kivándorlók a haza határain kivul is védelemben részesüljenek. A kormány tehát arra törekszik, hogy a kivándorlók útját Hamburgtól Fi um*-felé terelje, mert itt sokkal hatályosabban tudja őket védelmezni A hajóra szállásig hazaföldön vannak és hazai hatóságoktól kaphatnak jutbaigazitást A bel-ügyminszter az > Adria < m. kir. tengerhajózáai részvény-társaság által képviselt Cunard Ste-amsin Companynak ideiglenesen megengedte, hog> Fiume és New-York között járó hajóin kivándorlókat szállítson. Közölte továbbá azon egyének névaorát, kik az önként hozzájuk forduló s már útlevéllel bíró kivándorlóknak fentnevezett társulat hajóin való szállításra a miniszter által jóváhagyott díjszabás szerint szerint szerződéseket köthetnek. Szombathelyen a megbízott Hartmann Oszkár, kinek működési területe Tolna-, Vas-, Zala- és Veszprém vármegyékre terjed ki
Ki akar egyéves önkéntes lenni? — Bizonyára van olvasóink között sok fiatal ember, ki annak idején tanulmányait félben-hagyta s így a 3 éves terhes katonai szolgálatnak néz elébe. Debrecenben már évek óta sikeresen működik az országszerte kitűnő hírnévnek örvendő Lichtblau Albert-féle miniszterileg engedélyezett katonai előkészítő tanfolyam (tanbizottság: edeoi Draugenzt J. ny. m. k. honvédezredes és Mayr Adolf ny, ca. k. őrnagy) melyben azon inak, kik még sor alatt nem állottak foglalkozásukra és elökéazűltségükre való tekintet nélkül meg szerezhetik az egyes önkéntesi jogot Felvilágosítását és prospektust készséggel küld Lichtblau Albert igazg. Debrecen.
— Szartnoaátlenaág vigyázatlanságból. Béri József kocsis, gazdájának vsdászfegyve rét forgatta kezében. A fegyver töltve volt, amit Hári nem vett észre. A fegyver véletlenül elsült és Hári mellett álló Oergár Vin cét találta, rajta súlyosabb természetű sérülést ejtve.
rünek. A csendes, magába zárkózott tehetséget nem vesszük észre egyhamar. Pedig joggal hívja fel magára a figyelmet
A mult hetekben őt halászt festett Ggy csónakban ülnek. Kezűkben háló. A háló kötelei erősen megfeszülnek a fel-felcsapódó hullámokban és a halászok húzzák, húzzák a hálót komoly arccal, telve a reménység kife-
Lajos komikust és feleségét Thuri Mariska énekesnőt.
* jtlsóledváa Szabadhegyi Aladár, a nagyszombati színház igazgatója működik társulatával. — A társulat legjobb erői: Medgyeai Erzsi, Képes Laura, Bokodyné V, Berzsenyi M., Bokody Mariska, Lipthainé, Szabadhegyi, Vágó István, Liptai Lajos, Pintér Dezső,
jezésével. Az egész jelenetet lenyugvó nyári j Kulcsár, Kovács Sándor. — A színház mű
_____1 - ii____ ____1— r:___ \' ,. ,______1 - ,___1____—■ L,_1__:,___. •___»
Irodalom és Művészet. Piktorunk és halászai.
lg.) Mi csak piktornak hivjnk egymás között. Valóságban pedig fiatal festőművész. Tele ambícióval és eszmével. Csak buzdítás kell neki, hogy önmagát művelje és akkor, nos akkor — egy művész-emberrel \'több van ez országban, akinek jó kísérője az elhagyottság, vagy mondjuk inkább: nélkülözés. Mert mi magyarok csak ilyenek vagyunk. Nekünk dob, nagy dob kel]| shol hangosan kürtölik világgá valaminek nagyszerűségét és ekkor a dobszó hallatára sietve áldozunk: a divatos nagyaze-
nap rózsás fénye vonja be finom, sejtelmes sugarával, mintha valami a halászok felé volna irányítva, tán éppen maga :a remény... Vagy tán a festő önmagát buzdítja. Jól vaft I Csak előre...,
Mőst ott van kiállóvá a Városház-palota Kazincy-utcai részén levő képfffűkereskedés kirakatában. Én is^megálltam a nézők közt Nézték sokan. Dicsérték is. Persze, az ily dolog egy kirakatkörnyezetben szegényesen hat Mert mi is ez ? Egy egységesen megkompo-1 nált. ebédlő faldiszitésének a része, amely rész a négy fal ornamentikájának a súlypontja. Tehát ez nem kép, ez nem befejezett dolog. Ez a főrésze egy nagy kompozíciónak, amely ott van még ez ifjú művész lelkében, melyből esak mint erősen kifejező dolgot, lehelte ki: a haláazokat
A nagy kompozíciónak e súlypontja bár igy is kifejező, a kellő és hozzá simuló ornamentikában eleinte sokkal természetesebbnek, sokkal erőteljesebbnek volt komponálva. Az alakok mezítelenül voltak festve, ahol sokkal jobban kifejezésre jutott az ókori őserő, mint a most felöltöztetett halászoknál — S tudják kérem miért vaunak a halászok felöltöztetve ? Mert piktorunknak előre azt jósolták, hogyha a mi nagyon is erkölcsös városunkban e mezítelen képet megszemlélik, nos akkor e hallatlan »szemérem elleni kihágásért< elkeli tűnnie - Nagykanizsa erkölcsös területéről A helyi morál, a mübirálat (?) kényszeritette tehát a halászokat aira, hogy e téli hidegben a legszükségesebb ruhával lássák el magukat
De visszatérek piktorunk halászaink. Lehet, hogy tán a kirakatban nem hat mindenkire e vászon. De hisz ez természetes is. Hisz a váazonhoz nem simul ott a figurálisán megoldott dekoratív környezet, amely csak a helyén az egységes »eszmével«- élvezhető teljesen. Egy ily próba, amelyet a művész önmagénak j csinál, hogy a falra festendő díszítésből egy részt készen is lásson és eunek a résznek szín-hatásához hangolja a falakon levő összes or-nament színeket, mondom egy ily rész nem elégítheti ki azt a szemlélőt, aki s képet keresi Annak hiányozni fog mindig valami belőle, amelyet ó maga nem tud megmondani, de melyet a műértő rögtön Iát, észrevesz. — Látja a vászon célsatit, amelyet én \' szépnek és sikerültnek tartok s amelyet az egész teljességében, az illó környezetben szeretnék látni az ifjú művésztől. Az ifjúnak, akinek bár még tanulnia kell, de remélnie is, várnia kell a jövőtől, amely magában rejti azt az istenítő szót: siker.
Én vásznából azt látom, hogy elfog ez jönni
során a budapesti színházak újdonságai szerepelnek. A három első előadást gyéren látogatták, pedig á társulat, — mint értesülünk pártolást éraemeL
Egyesület Zajos választmányi ülés.
— Alkalmi tudiritintíM. —
A nagykanizsai Ált Murtkáaképző Sgyasület legutóbbi választmányi ülése, mint bennünket értesítenek, rendkívül zajos volt A aajoa kitörésre az adott okot, mert az egyesület elnöke, Dobrovits Milán, azt az indítványt terjesztette elő, hogy csak azon egyén lehessen az egyesület tagja akit a választmány felülvizsgál, vájjon az illető nem-e büntetett előéletű vagy szocialista. A választmány a tag visszautaaitását nem indokolná
Rendkívül nagy lárma tört erre ki A tagok ez indítványban aa alapasakályok sárhetiprisát látták, mert az alapszabályok világosan előírják, hogy »tag lenet minden Nagykanizsán lakó munkás vagy munkásnő, a ki aa előírt beiratási dijat és havi járulékot az egyesület pénztárába befizette.. Az általános zajban két tag emelkedett szólásra, akik erélyes hangon figyelmeztették az elnököt az alapaaabályok ka-tartására.
Dobrorita Milán elnök ennek ellenére ia elfogadtatta embereivel indítványát
A tagok rendkívül felháborodva tárgyalják esetet Az elnök efyárWt
* y.flvtssy jCIbert, arénánk színigazgatója,! mint már megírtuk, jelenleg Kecskeméten működik. Társulatáról igy ir legújabb számá-i ban a tSiaészeti Közlöny *:
»Kővessy Albert színigazgató jeles társulatával már három hónap óta működik a kecskeméti városi színházban. A kecskeméti közönség osztatlan elismerése mellett és nagy pártfogásával működik a jeles társulat; mely egyike a vidéki társulatok legjobbjának. — A rokoszenves igazgató kiváló erőkkel rendelkező társulata a közönség jól megérdemelt pántfogását méltán élvezi minden estén és általános elismeréssel és szeretettel veszi ast körül a nagyszámú lakossággal biró alföldi város. Régen volt Kecskeméten olyan jól szervezett színtársulat, mint a mostani. KőveSsy egymásután mutatja be a közönség és a helyi sajtó nagy elismerésére a fővárosi újdonságokat. Itt említjük meg azt ia, hogy Kövessy Albert szerződtette virágvásár-naptól Aldory László tenoristát, Kubesch R. M. karmestert Balla Kálmán társulatától Ugyancsak szerződtette a tavasztól Magyari
az alapszabályaértő
így jellemzik a hozzánk intézett sorok
.Célja pedig ezzel elérni ast, hogy a kásképső egyesületbe csak oly egyének léphessenek, kik a munkéstiraadalomnak ellemaé-Különösen pedig azért hozatta hivdvel e határozatot, nehogy a jövő közgyűlésen olyan tagok legyenek és szavazzanak, • kik alapszabályszerűen a munkások célját és érdekeit szolgálják. Akarata érvényesülésébei határt nem ismer. O maga (elnök) nevest ki a kandidáló-bizottságot, hogy az ő ihirti ár-tény elüljön, t
Közzé adtuk e panaszos sorokat — Nem voltunk jelen a gyűlésen, nem győződtünk meg az esetről De ha nem igy volna, miért lépnének a tagok panaazukkal a nyilvánosság elé ? Vagy, ka e fenti határoaatot hozták, ugy nem alapszabályéi.enes-e ez?
Érdekes, hogy a munkásképző egyesület tagjai általános helyesléssel fogadják ama hírlapi cikkeket, amelyekben elitélik ama kétséges, nagy pompáiu munkásképaő egyesületi bálokat, mely alkalmas a munkások anyagi rombadöntésére. Általában nagy a tagok kist az elégületlenség.
O A Polgári Egylet ktagjtléM. A uagy-kauizsai Polgári Egylet február hó a-án, kedden d. e. 11 órakor aaiát helyiségében rendes évi közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Titkári jelentés 1908. évről II. Zárszámadás, költségvetés, vagyonkimutatás előterjesztése és ervei kapcsolatban a felmentvény megadása. HL Kötvények kisorsolása. IV. Elnök, alelnök, tisztikar, válssztmány és számvizsgálók választmány és számvizsgálók választása V. Csillag Lajos egyleti szolga kérvénye óvadéki zálogjog törlése iránt VI. Netáni indítványok.
O f> lalaegerszegi Ipartestület január 31-én tartja évi rendes közgyűlését
0 fj. alsólendvai .Polgári Olvasó Zgyltt* e hóban tartott évi rendes közgyűlésén aa elnök, K. Hqóa Mihály megnyitója után felolvasták az évi jelentést. Az egyesület szénen fejlődik. A tisztikar igy aiakult: elnök: H^jós\' Mihály i alelnök: Karabélyoa Elek; jegyző : Pataky Kálmán; ügyész: Wollá^ Adolf dr.;
Nagykanizsa, vasarn.ip
Zala 7. reám. (• lap)
1904. január hó 24 éa
háznagy : Pollik Emil; Pertáros : Pollák Jó- SZerkeSZtőÍ Üzenetek c»—"—• n*\'« 1 — a rnegvá-
zsef; könyvtáros: Bíttera Béla laanott választmány iá tagból áll.
Kiiguduig.
fjL jClsólendva vidéki takarékpénztár, r. 1904. február hó 15-én tartja V-ik évi rendes közgyűléséi. A hozzánk beküldött mérlegből azt Tátjuk, hogy majdnem ez összes üzletágukban emelkedés állott be ez intézetnél. Az 1903. évi nyereség 3075 K. 44 l-rel kedvezőbb az előző évnél. A 120.000 korona alaptőke mellett az 1903. évi tiszta nyereség 23.366 korona 16 fillér. Ebből osztalékra kerül (300 drb részvény után á 34 korona) 7300 korong. A nyereség 25 \'/,-a az igazgatóság, felügyelő bizottság és tisztviselők részére vagy 10 \'/, jut a tartalékalapra, amelynek összege 1903 év végétről800 korona. Az intézet elnöke:iTara-bilyot. Elek. Ü gyvezető igazgató : Karmot Ármin.
Qazdisági előadasok a müveit gazdakózon-stg részére. A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége minden évben rendez egyes gazdasági egyesületekkel karöltve, müv eltebb gasdakösönség részére két-két napra te ijedő gazdasági előadásokat Az első ily előadás Február hónap 6-án és 7-én Sopronban, a második február zo-án és 21-én Székesfehérvárott lesz. A székesfehérvári cikluson a keszthelyi gazdasági tanintézet tanári karából Czakó Béla, Lo-ratay Sándor dr., Sztaokorica János, Fáber Sándor, továbbá Sziiauy 4 Zoltán^tartanak előadást
NYILTTÉR.
„Jósiat." Nem közölhető. Méltóztassék csak a megszokott formánál maradni 1
Tudósítóinkat újból kérjük, hogy a papírnak csak egyik oldalára Írjanak.
Alkalmi tudósító. Amint látja, közöltük tudósítását
Hyilttér.
liriiiitl úpkitt
Jjoájání
aélklllsk*l«U«B tmtpmmmim s f.jakit tliitán, f«Mr«« is tpiegbea l»rt|s
MERCUR
váltó üzleti részvénytársaság
BUDAPEST, V , Fürdő-utosa S. as. vmi ás ilsá vidéki takarékpénztár- éa bankrészvényeket, tőzsdén nem Jegyzett papírokat és azokra, valamint minden efjéb
értékpapír éa sorsjegyre igen előnyös előlegét folyósít.
lük- m UaMgiUii intairi lilTibisstUssaJ som nStS. BANKOSZTALY S0RSJE6Y0SZTALY. VÁLTÓÜZLCT A 111, kir. axab. ositályaonjáték fSaléraaitéhalja. Inmirit mMi kni nutitfuitnri, mik wmnjlSmi|á. Sorij.gybiitoiitaa lafolcaibb dij.iabáa tiranaira b.rm.ntT. Hoiid la.élnini. MERCUR. Budapaal, FÚRD&WCZA RéezvénytAka korona 1,000.000.-
Borivóknak, -—
> wttt mi Ifi, mSartMa* Mm i

wé1
ijéBlh««ó. 1 vb kSaSmMaití • taravét i$ aa i»&Jn*i
bIMta kdiMHtH, UpriS MOéktet U, i—Élkai, kp
iHhkstére haiené
HIRDETÉSEK.
80Vos Eczet-szfóz
étd- fi beW-end kfczttfeha.
A kéazMs utjteil Q, SS WJ H, vagy 14 liter kutvlzbe öntünk 1 liter 80 i/iaMoi wutntRi
A bpfrttt-cc.-et elöUlltirthoz aMeA-lea felforralt éa azután lehütött kutviz sjánlstmr Aa eczetsxeaz ée aa abbéi kéazitett reiet nem romlik Ezzel aa eoettel készített befőtt nem penésxe Hlk. nem savanyodfk S/ámosan elia-merték kitűnő haiéaét ShiiHiBiS a ISniaul Ellán >
R. WRflTSCMKO kereskedő
Pilla u (acucs Poslgebíude), Sldsrmsrk.
Oa
11" > >
■ i»
V »■>
" o
asz Htar éra S k.roaa.
PHlal tttff SMéf I MarM >iKII
Képraktár
Olajfestmények, olajnyomatok, fénynyomatok aquarellek, aczél- és rézmetszetek, szinnyo-
matu képek keretekben részletfizetésre Is árfdemelés ül a rendes bolti árakon.
Bárhol megjeleni mfofezl hépreprodukeztőkat la szilllloh, Feleslegessé vált Wrároal vagy külföldi czégekiiül beszerezni a képeket, mert ugyanoly áron éa feltételek mellett szállítom és sem ládát, sem csomagolási dijat nem számítok.
Milm Mtstlepmlimi butáit SriTSXSS^^
legmodci ucbb keretmintákban válogathat sálam és képeit gyorsan és olcsón berámáztatbatya általam.
Fischel IPlop műkereskedése Hagykanizsán.
Nagykaniaaa, vasárnap Zala 7. aaim (7. lap) 1*04. janaár bo *4
*943 9°3végrh. ix. 31—1 . Kar jé Ica átdvt 6*, nindeafin a vJár
r . . 1 . . L .. \' \' . . . - . 4. lt|rtao«abb teajat as
Árverési- hirdetmény. —Siotofeiepftök ftgydmébel— T ± * ±
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 1 IfijCLlTCIi TjPjCIjTj
I* t-cz. 103. fa Irtelmébeo rxentiel köshir- OZOlOOltVállVOK ! ^ # ^ WM/C
ré tesxi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság * kén. - Kérnék a leRfmo.nabb ckiaai indián és
nak 190a. év! V 798A «áma végzése követ- f^mMi ÍljtSZlllé|írl Ullittí| Ü\\\\Ml tetthtf. VaJódi eaak .a .redeu «...
keltében Dr. Kre sler József uagykaofcsai ^ * 1 1 „okban. R*á tárak Ulra*aitzoko«t látbaték.
\' ügf*éd által képviselt Kischer és Grfiuhut Ba*r úmrmh •• Tf UX M L \' \' i iT fLL. irt "
Warnsdorfi cég javára Berger FereiiCz Kia. Wparia, ÍÍX^i^ fcS^ASí ll||KllÍ2SII NN IS IMttipÍL
komáromi lákós ellen 7t6 kor. 65 fill. s jár. liixllnf, Méaes íaher, Kövidinka, Erdei, Mar, »# ■
erejéig 1902. évi augusztus hó ai én fogana- S**** AlaflaI,u ____:__
tositott kiétégiési végrehjtás utján le foglalt Csemege fajok: Ezer darab forint. .
és 1480 kor. becsült férfi ruhanemüek, pa- Muskat Dr. Róbert Hqgg. Muscatfcandia, Maa- "
rehentek, posxtók stb. bői álló ingóságok. cat Ottonell, Muskat Ferdinánd Lessepa, Ezer 24691-1908.
• \' 1 —z \' éves Maavaror^uur emléke. Munkát Hamburg
nyiváuos árverésen eledatnak. 6VM blackMalaoorüsum. ry Mely árverésnek a nagykanizsai kirjárásbiro- „ , L , t . .. .HirafttlDADV
^Va évi V. vég,& folvtáii M n - . ..
716 kor. 65 hlL tőkekövetelés, eunek 1902 évi bek( hosszabbak, a mi telepiénél számi- Nagykanisaa város tanácsa ezennel kö*
augusztus hó 2 napjától járó 6 •/• kamatai, Vb tásba se jöhet. hixré tesxi, hogy a városház Il-ik emeletén
•/♦ váltó dij és eddig összesen 87 kor. 96 fill. Lugas oltvány 20 drb., két óriással 10 korona. 3 utczai, 2 udvari, 1 előszoba, 1 konyha,
biróilae már megállapított költségek erejéig Rendelésnél 7,-ad előliben küldendő. Kivá- 1 padlásrósz és 1 pincéből álló lakás bár-
Kiskomáromban a helyszínén leendő eszköz- ££Sb^t szolgálhatok. mlf idő5en bérbevehető,bővebbet a Tárod
u«£r<? , _ __. számvevői hivatalban.
írjr; . a , , . , . - ... 0 flaUffyárié Wlamif
1904. évi február hó 3. napján d. u. 3. uMó^á^i iniéió Nagykanizsa, 1001 január 23 én
Órakor, Med^yes. NafO\'küköUómcgye. -
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé- 34-0 ^ várost taaáes.
kozók oly megjegyzéssel hivatnak ineg,hogy mmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmA ^ ■ 1 . 1
-az érintett ingóságok az 1881. évi La- ^ t-cz. - . " " ,>\' " ; /-\' ; . ■ t- JiE^^^BH
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés----\'
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is ■ ■ ■
el fognsk adatni. "" ^
Kelt Nagykanizsán, 1904 évi január hó 18 ■■■ÉHHMMMMHHHHHflHI^HHH I
napján.
Maximovits György
___kir- bir- v<grehajtó- rtgfflp
29,904. végrli. szára. 32—1 Sff ^ -
Árverési hirdetmény. Q 0 c 0 3 C
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi ^^^^ •
LX. tez. 102. §a értelmében ezenuel közhírré n-yiinj íl II D Í1 7 I C D 9a I 1 O
teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság U/UDnUUnULlLlI (* Ulüi
V. 728/1 számú végzése következtében Dr. w
Kreisler József 4iagykAuiasai ügyvc által kép- FBáNCZIá OOGKAOGYÁK, PEOMOITCUL
viselt Deutsch Jakab Zwittaui kereskedő cég bibsmsm >iihi
javára Berger Kerencz és neje kiskomáromi lakós ellen 188 kor. s jár ereiéig 1903 évi julius hó 18-án foganatosított kielégítési végrehajtás utjáu felül foglalt és 1x68 kor. 80 fill. MM ÉS MMi ■ a^ 11 aii ■■■■■■■lI becsült férfiruhák, posztók, szobabútorok,
varrógép stb. bői álló ingóságok nyilvános. 11 ■■ -
árverésen eladatnak. _
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1903. évi V. 728/4, számú végzése ............1
^^^t^h^Lu^; mtötoh SLYTHIA a bőr ápolására
9/« váltó dij és eddig összesen 72 kor. 80 fill gf^^Sg^g^^ŰM __
bíróilag már megállapított költségek erejéig ^^^bwf^RMf 4X BZéfiti**** \'DTTY^f Ti
KWcomárombau a helyszínén ^endő ezsköz- ^^^^ ^ ftm(t(|ÍH J^ U UHmMI
1904. évi január hó 3-ik napjának dél- pmém
útáni 3 Órája TmnpSW^^i rl Vsgyiltf analysálva és sjánlva Dr. J. J. Fokles. kir.taaár által Bé—hmm
határidőül kitüxetik és ahhoz a venni szándé- ^^^L \\ if Elimisrö lévaiak a legjobb kerdkMM siisdss dsboxbei ■slisksivs vsaaak
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy [\\ tfirt TT1 a11! - A 1<!T1 k® A TITím
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-cz. WTW JL JL MJíAJCmO JL XlU^^llV
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés WK* • ea. éa kir. aétsleflette-wacpaa *» ttlrtMWQÉia
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsarou alul is IPsÍMskiári BKClü, 1. Wallsetle *
eí fognak adatni 1 SzélKttid^s utánvét vagy sz Siezef elSIegsi beküldés* ■ellett.
Kelt Nagykanizsán, 1904^ évi január V^ttO* W Mspkmté leaittim é
hó l8ik napián. 1 , , 0 m r;n *rtzf\'T\\ \\tb%n. H*j,kt*ÍM04*.kl% i* Uilim Keleti M Mér és Krsiaer
1 „_ . * - „ 1 doboz ara 2 U r. 40 1I1I OyuU cstesa*!. Maximovi ts György
__kir. bírósági végrehajtó. ................. , ...........................................
PH Fülöp to/vtewíáeo Nagykanizsán flifl|i||
\'4 í fpct?miii;p(!7pt rpmplípi =. a 1848 —49-iki magyaruiMsigbirc tirtíuti. |ö8
nRj ll luul lllUvUULUl I ullluliuli ■■ [SSj Irta: Qracza György, 6 kiArt heh dlaikötésban. t(Vbb mint M) glKj
VVpM ^ :LáSl művészies kivitelű ratz/al\' 70 — korona «Havi 4 korona Qdnfl
■mhQ 130 klasszikus festménynek hű kiviteli) színes reprodukciója. tvHffli részlatlizetéi mállott. \' BRRRH
BffiWi Minden kép Jtülün-külön passepartoutban. — Bevezetéssel és \' 1 iljl.*!* Irts: Bzalay Jótsaf és KgJ
szöycgmagyarázattal elátta Dr. TcVey Gábor. Ar. 6 diszes A IIÍ3I||fÍÍ IISIllZBt lUlíIIBtB^ n^rXiköféa^ [IS
r\'é Al tökben 240 - Hevl 12 korona részletre Is kapható. — E tpSi 97 mfl melléklettel "és Éfe szö^pt? krt*é nyomott képi>el Ara üt fÁ
jjjy gj\'űjnnnényból egyea részek és eK>e« képek.is adatnak. 00 — kor. — Havi 4 koronás résxtétfizetés nisHett.
-frr. % "\' ;• , ./ - . .. , t.\'/\' . i • - \' \' 1
Nagykanizsa, vasárnap
Zala 7. szám, 8) lai>
1904. január M 24-é
Legolc&óbb bevásárlási forrás 1
ASZTL TESTVÉREK
f
nagykanizsa, Razinczy-utcza 1.
Ajánljuk a tfll idényre dúsan fdszmll raktárunkat
férfi-, női alsó ingek, hőlött és bőr bélelt hesztqüh, női sálok (gyapot és zsanilia).
Továbbá
férfi és női ezipő fakiár 5 kor. egész ÍZ kor.-íg nagy wálasztékban. Hionkiuűi férfiingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, esőernyők nagy oáiaaztéhban. , Szolid árak, pontos és figyelmes kiszolgálás.
■BMMMMiffiMjasMK Nagy választék mindennemű kézimunkában, w M 90 SS H IQ Ml M M M

8?l)ie^f-5ZQppűn
„szarvas" „kulcs^1
jegygyel.
Legjobb, legkiadósabb és azért a legolcsóbb szappan. Mindenütt kapható.
OOOOOOCCOOCCOOOOOOOOGOO"OoOOOrtOOOO
Naponta friss pörkölt kávé.
(p
MEZEY PÁL
fűszer, csemege és Hentesáruk ■ kereskedése .
o
X
O cd
Sc o O
Nagykanizsa, Fő-tér 1.
Ajánlom raktáramon levő elsőrendű áruimat u. m jjjj\' Kitűnő zawatu kávé fajokat.
Tea a legnemesebb fajokkal vegyítve. Dili gyümölcsök. Kecskeméti gyümölcs kompotok-Szegedi különlegességek stb..
Alkalmi estél} ekro
gardinettek, fölszeltek és halfélék
igen ízléses kivileiben a legjulányosabl> árban.
Naponta friss bécsi kilbíszok ís felszítok.
$ Oroszi Sándor udvari ezukrász Desert,
f I
r-féle badacsonyi borok eQyedárusitása toakenyereinek és különleges cukorkáinak egyed-
1 literes és- pinten üvegekben töltve.
m
árusítása.
Honi ós külföldi sajtok
03 <J
3
®
Nagykanizsa, vasárnap
Zala 7. aiám. (0. lap)
1904. január hé U-tm
L E O r O L b • 6 T U Lfl
CsászárfÜrdö
ttli és nyíri flyégyhely
BUDAPESTEN.
CMnifi UMI MIIIII ptftiM |MM4n( kfnoditMlft uupftrMkkrt. poapái iavtajvlt-■ imMUU U. <• MdMrtKM
no iiijéw Minim*
PraptktM Ihít^n
t^JTM ét UtlBfl.
n4a>t4iif ta emtn tuu uvmuuiui
• KRIEanEIMH*
I mf O bnrafiftt kii nvrf I kor.
. rHHk: KOROTil «Cré<iYnERTlla, b**Ht CSMn-tfr
w <r>
5 ,
S I
ff
11 vjf


c
rtii. I ihím >—» —■ I N
■Míi< iiumom , • (bOstaOTMai .
é
iKMieiiJunia •mnaianinii
r
KIRÁLYFI ÉS TÁRSA
BANKHÁZA. BUDAPEST, ANBRASSY*UT 6a
• -M. •». M*. Hlll......... <M>UM W|%
^SO.OQO tonjfr. 66.000 «yr. — Hy^TtméKfk *wmf IMMMO
A BiHlilml OmifN niftttHMér*
■uoAPf ST, v, a<XA4/ras* *
t/3
■ll i» HtiS%wlMt u MM
Hömsnas^K
WMIIBIOH PÁL. 9
suwwtiT. n, vAczi-itoaur as. az. 4
sssés H9 K4N M^M ÜM^ÜilMl ii HBsayfi"
■ a.
^KSiMftÖilfoSERS és BAUERljl
<0»TJ I la HM K.» u arunk Mtiíjrt. ftal&lcol nmnw. ■ II U unrnn/i.i. M ■ > |
jU\'V*J Rv JW >yív IIWUM.M immuiImhwi . .,;« I W) MOTORGYÁR W « I
^^ w BUDAPEST H |
lÜIj Ben^hTán fri^ÉQ Bcnziiv é» í ] 3 j
Sf = 3 ^ Itt ^ iS petrolin- ÜST parolim ||?|
|i| -JBL j j *
§ g c i^***^ ^AM I Ej Szivógáx-motorok 2-8 fillér HseinkDllaéggaLJf I §.
jj| I lagyk&iiisai Bankegyesület lésifénjtár^^^
I HI|«Mi»»« MM Ml
KUVÉNTI FERENCZ
BwUpcit, VU AadrAaay-ét 3Í.
DM mom MM iwu tank ti
I tiagMri JIIMUMlír nntMI Maliin
REMINGTON
[aarlRÓjG ÉP
SüJ MODELLJE g-* megjelent!
»§ PROSPCKTÜST KÜLD
CLOGOWSKIhT?
•a PESTKŐ
-flNDRÁSSY-ÚT 12.
Ön nafyon MAenek Iá tűik I Fnm haját • CZERNY-féH
STttnninBpn?
MAJFESTÖ-SZERREL
\'VER gyógyítás
IV SSVSI^ UfHMV
cn
D" KOVÁCS i. ISflratl otn suoAKkT. v, fica-rian a h. l h
1904. évi február hó 6-án d. u, 3 órakor
\\ saját helyiségében
30-ik évi rendes közgyűlését
tartja, melyre a t. cz. részvényesek tisztelettel maghivatnak.
A közgyűlés tárgyai!
a) Igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentések.
b) Az 1903-iki mérleg feletti határozat
c) Az igazgatóságból az alapszabályok 18. §-a értelmében jelenleg sorrend szerint kilépő Elek Lipót és Stern Sándor urak helyébe 2 igazgatósági tag, vagy a nevezett ura* újbóli megválasztása.
d) A felfigyelő bizottság. \'(\'3 rendes és 2 póttag) megválasztása — és
e) Egyéb, alapszábályszerüleg bejelentett indítványok tárgyalása
/ *
HP Azon tőrész vényesek, kik a közgyűlésen rzavazati jogukat érvényesíteni óhajtják, felhivatnak, miszerint az alapszabályok 33. § ához képest, még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket a közgyűlést megelőzőleg legalább 8 nappal előbb az egyesületi pénztárnál letéteményezsék.
Kelt Nagykanizsán, 1904. évi január hó 23-án.
Az igazgatóság.
Jf* Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság
^^^ f. 1904. óvl febr. Iió 7-én <1. e« lO órakor tartamija aaJiU heiylu^éíifii ^^^
1^59. évi rendes közgynlésétjll
\'^wW melyhez a t c részvényeseket tiszte eltel meghívja riiiííí-®^
111*aa*Mi6tMk* ySa^
. Tanácskozási tárgyak sorrendje:
jH^SJft 1. igazgatósági és fe\'ügye\'6\'bizottsági jelentések. SjjffljSKE
2. A mérleg előterjesztése, .az osztalék moga Iapit.«sa az igazgatóság és felügyelő bizottság felmentése fe\'etU
jflflHH| 3 A hivatalos közlöny kijelölése.
^Ű^QBj 4. Az alapszabályok 27. §-a értelmében sorrend szerint kilépő 7 igazgatósági tag, úgymint Blau Lajos, Klek wSf^Q •
^fSWHif Géza, id. Fes?elhofer József, Grünhut Hmrik. Kürschner Ignác. Rosenfeld\'Józse*. valamint a felügyelő-bizottsági tagok EnPflSM*
^Mg helyett ujak, esetleg azoknak isdiéti megválasztása; és pedig a 7 igazgatósági tagnak 3 évi, a 4 tagból ál1 ófe ügyelő- OSKr^
bizottság ak 1 évi időtartamra. ySQ&f1
6. Netáui indítványok. | krs^i\'ii
\\S5tf Jegyzőt: A U részvényesek figyel mez tettetnek, miszerint szavazó-lapjaikat 1004. óvi február hó 6-ik napján délelőtt tt—IS, r^fe.
. 55BSÍI délután 3-5 óráMf az intézet helyiségében személyesen vajry meghatalmazás alapián átvehetik >>Ss5Sr
, jAJsa Á Megjegyeztetik, hogv az alapszabályok II. § a szerint szavazati josröt csak az gyakorolhat, lünek részvénye a k0zjry ülést meg- CISu.
előzőleg négy héttel nevére aliratolt.
XT_____Trxr T»t *_i í Tiaiy 1 . . • .i i ...
Kérjen csak \'fürdetések
, Mflltn-Sli ~ ~
I
1 mtmmmmm :
■E^^ai
T
i
a
f .
jt 1
H
I
II b
ii 9 9
ii ÍJ fi
h u
N B » *
P #
•s c
z s
JO v M
II
s •
5
4 y
f. 1904. óvl febr. Iió 7-én d. e. lO órakor tartamija Maját lnílylin^éJnMi
melyhez a t c ré.-avényeseket tiszte el tel meghívja
mm IgUKgMtóaág
Tanácskozási tárgyuk sorrendje:
1. igazgatósági és fe\'ügye\'ő\'bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, • az osztalék megalapítása az igazgatóság és felügyelő bizottság felmentése fe\'etU határozathozatal.
3 A hivatalos közlöny kijelölése.
4 Az alapszabályok 27. j}-a értelmében sorrend szerint kilépő 7 igazgatósági tag, ugymiut Blau Lajos, Klek Géza, id. Fes?elhofer József, Grünhut Hmrik. Kürschner Ignác. Rosenfeld* Józse\'. valamint a felügyelő-bizottsági tagok helyett ujak, esetleg azoknak isifiéti megválasztása ; és pedig a 7 igazgatósági tagnak 3 évi, a 4 tagból ál\'ófe ügyelőbizottság ak 1 évi időtartamra.
6. Netáui indítványok.
Jegyzet: A t. c. részvényesek ftoyelmeztettétnek, miszerint szavazó-lapjaikat 1004. övi február hó 6-ik napján délelőtt \'.»—I délután 3—5 óráHr az intézet helyiségéhen személyesen vajry meghatalmazás alapián átvehetik
Megjegyezi etik, hogv az alapszabályok 11. § a szerint szavazati jogot csak az gyakorolhat, kinek részvénye a kö/iry ülést me előzőleg négy héttel nevére atiratott.
Nagykanizsa vasárnap
1904. január iri 14 ét
iMn revóje fel vas joffoem arra. begy est sllifeas as airfv oevwett hrtéaaSSaa dij*«eiaaee l«lftlvu«gali
Ajánlva elsőrendű orvosi tekintélyektől.
Camis éa Stock első trieszti cognac-pároló intézete Barcolában (Trieszt közelében)
ajánlja belföldi
Gyógy-cognacját,
mely frattezia módszer szerint, az általános osztrák gyógyszerész egyesölet vizsgáló intézetének ellenőrzése mellett (Bécs) készül.
Egy üveg ára 5 kor., — fái üvegé 2 kor. 60 fillér.
jCaphafó gyógyszertárakban és minden elsőrangú üzletben.
Vezérképviselő:
Sattler lézsef, n^ykanizsán.
Nyomatott Fistfial Fülöp könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Zala 1. szám (10.
A Rlchtor-fólö
Lia imént. Cm. mm.
Horjjoay. Pala -Expeüor kipróbált hAzUzer, a mely ív óta iwv> látható Ledáysaatoúl alkalmaatauk liszvétfaéi csinál *» r^taittoL Tntét Sdáayahb alánotok miatt ■■■ ■ ■■ berásári**korúv*\'o?ak le-ipuak oh oaakiN eívji ti üvgeket dobozokban a „Hsrginy" vcój ey^yel és a^RicáUT4 czógje^ryzwífi ío»!id-junk el. — 80 f.,lk. 40í.ái2 k. árban a legtöbb grfarynerfárban kapható. Főraktár:Török JÓzsef CT^cyszehnm>s Budapesten. j "tr
HlsIi/erFJí Is Itru, rk I iJ
f«M« kir. lÜTttri tVsVí
____WatfolstAdt. V^\'í
KI AKAR
—~ egyém Sakéa te* Z
LENNI?
Waéasoa iffak, kik aa előírt iskolákat asm vé*saUk slökésattluéfökra é* fozJalkoaásukrs való Uklatet ■ilkli asfsxtraaltsUk sa 4S-S
r|/éf«s Iskéstvil |sgst.
— A ki már sor alatt állott, •lkéMtt. í-
Ns&lftfsl év kdaUmdé. Presp«kta»t iagjan is bérmaatva kőid:
LICHTBLAU ALBüRT a kateaal slőkssiité tasf. igaigsto)s Dikrienlii TaaklMlUif: sddsi Draufl^nt* János ny, koavéd smradar, németnjfalni Slmonffy fiysla ay, hnsxár alsa
radss la iárassy Lajss ajag. saáaados. Felfliyelö: a nm. vállá*- és kösoktatástgyi m. kir. ■iaisaUriim awfkUásákél, a taak. kir. főigazgató
felvétetnek FI 8 O HE L FÜLÖP könyvkereskedésében Nagy-Kant sán.
mlsdes czipfihő*
tifH íi hkili niikii
KölünöB\' n Boxealf -o>osrla- chevranx* és lakolpöhSz.
Bécs XII/1.
T? >
M
ft *
• H
T — % í
?f
a — • *
r n
«! • t a •
"I <II
s t
ii
m ** %
ii ^ 5
ii JT M
it
II » f
9 3 8 a
Nagykanizsa, 1904. Harmincegyedik élfolyam. 8. szám Csütörtök, január 28.
8E8RKE8ZTÖ8ÉO:
Nagykanizsa, Flachol Fülöp könyv: kareakodéaében, Viroshás-palota.
KIADÓHIVATAL
Nsgykanlzta, Flaohel Fülöp könyv-keronkcdéaébcn, Városház-palota.
101,
itdség és \'. a ci ni
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap és csütörtökön.
ELŐFIZETÉSI ARAK: Egén ém ...... II koron*
Fiiévre .....« ,
Negyedém......1 ,
Egy" ssáa ára 20 fillér.
j
Nyllltér petllsara «• fillér. __jlj^^F—Btma
Kéziratok a szerkesztőség elmért Intézendők.
Felelóesxerkentó: lia|>; láaé.r Bzerkesztótárs: Kévém L^|ea
□MzcUsck és kirtefack rtsefcet PM, Uaptimliteei liHsudít.
Tisztelettel kérjük vidéki előfijetőinket, hogy Illet* |»Mtstfclva«al«ka&l ■■ elin-
actM Mfiajlláae Iriaaí lekalilai gymr-un IKttkadal nlveskeéleiek, hogy a lap szétküldéae fönnakadást ne szenvedjen.
Hertelendy Ferenc.
— Zalavármegye uj főispánja. —
Ma, január 28-án, Zalavármegye ünnepeL
Ünneppé avatja ezt a napot az uj főispánnak, Hertelendy Ferencnek székfoglalása.
Es őszintén, örömmel ünnepelfink-is; mert Zalavármegye főispáni székébe, — melynek diszét, súlyát, jelentőségét a múltban már hazánk kiváló jeleseinek egyénisége oly magasra emelte, — ismét vármegyénknek egyik kiválósága fii Tehát olyan egyén, aki itt született, itt nőtt fel a vármegye rögein; aki ismeri agyunk minden gondolatát, szivünk miuden dobbanását; akivel szemben őszinte, nyilt lélekkel idézhetjük : »Mi Neked fáj ; nekünk is fájlt
Jól tudjuk ugyan, hogy a főispáni hatáskör nem tartalmazhatja és* nem is tartalmazza a megyei administraciő szálainak ama 1 mozgató pontjait, melyeknek erős és eleven működésétől mi a minden irányban való
föllendülést, az egészségesebb, erőteljesebb kibontakozást remélhetjük és várhatjuk: mégis az a hitünk, hogy ha a főispán, mint a kormány mandatáriusa, mint a megyei közélet közös szellemének őre és hivatott irányitója, közénk hozza ama kiváló egyéni tulajdonokat, melyek neki méltóságához és állása politikai és társadalmi fontosságához mért érvényesülést és hatást biztoeitanak, — akkor ez a hatás, ez az érvényesülés terméke nyitó, áldásos erővel nyomul a közélet talajának minden rétegébe.
Éppen azért habozás nélkül kimondjuk, hogy mi nagyon sokat remélünk és várunk Hertelendy Ferencnek, Zalavármegye uj főispánjának hatásától; mert benne, akinek a megyei közélet terén eddig is vezéiszerepe volt; aki ennek a megyei közéletnek minden mozzanatát ismeri; aki tisztánlátó szemekkel lép diszes pozíciójába; aki tisztánlátásával eddig is tekintélyt, tisztángondolkozásával tiszteletet, tisztánérzésével szeretetet biztosított egyénisége számára a megyei közélet összes tényezőinél: megvannak ama kiváló emberi tulajdonságok, melyek neki hatást, érvényesülést biztoeitanak a főispáni székben is.
Hogy egy egészségesebb, erőteljesebb megyei közszellem irányában való kibontakozásra milyeu sok ok miatt és milyen jo-
gosan és milyen régeu sóvárog már ennek a vármegyének közönsége: azt a mi derék uj főispánunk bizonyára mindannyiunknál jobban, alaposabban tudja.
Hogy megyei közéletünk tiszta vizeit mi zavarta föl; és a haladás terén a mohban vezetőszerepet vivő,\' ugy politikailag, mint kulturaüag igazán szép múlttal ékeskedő vármegye hajóját minő szellem hatása vezette zátonyra, s mitől feneklett meg immár évekig tartó mozdulatlanságra vagy inkább vergődésre: ezt ia jŐl tudja a mi uj főispánunk, aki maga is részese volt vármegyénk minden politikai vagy társadalmi hullámverésének.
Éppen azért - ismételten hangoztatják — bízva bízunk, hogy emelkedett szellemének, őszinte, nyilt, nemea jellemének, melegen érező szivének hatásával mindenekelőtt megnyitja majd a zsilipeket annak a szellemnek levezetésére, mely a közéleti vizeket Zalavármegyében ugyancsak erősen megzavarta ; azután pedig azokat a zátonyokat simítja el, melyekben közéletünk hajói egymásután megfeneklenek.
Mindez egyedül csak olyan egyénnek sikerülhet, mint aminő Hertelendy Ferenc; aki, mint a megyei közélet harcosa, már kivívta azt a köztiszteletet és közszeretetet,
TÁRCA.
Véletlen szerelem.
— Isten hozott édes Ilaskám! Jaj, de csinos asszonyka vált belőled! Hát a kedves férjedet hol hagytad ? Szép ember ? Miért nem jött el ő is? Jaj. de kíváncsi vagyok ő rá is ? Hát hogy vagy mint vagy ? Szólj már valamit!
— Oe bát, ha nem hagysz szóhoz. jutni, akkor hogyan beszédek ? Sok, nagyon sok beszélni valóm van, azt sem tudom: hol kezdjem \' A boldogságunkat e\'mesélni lehetetlen ; azt látnod kellene, hogy milyen életet élűnk. Az uram, — mint már irtam is. — szép, derék ember és kellemes, szerető férj. a kipróbált hűség, gyöngédség és kiváló szolidság megtestesölése. Most nem jöhetett velem nagy elfogla tsága miatt, hanem egy-két nap múlva értem jön és akkor megismerheted őt. Ugy is szeretne már megismerni téged — az én mindig vig. tréfás kedvű Irmámat. — ki örökösen huncutkodik, bohóskodik leveleiben. Nem is hiszed, milyen sokat emlegetünk I
— No, én is kiváncsi vagyok ám arra a csúnya emberre, a ki az én legkedvesebb ba-rátnémat olyan váratlanul elrabolta. Igen bizony: elrabolta, — ne is tiltakozzál, — mert 0 yank-»r jött érted, a mikor én messze, messze kóborolj\'
tam s csak arra jöttem haza, bogy az én ked- fordulna tőled, ha magadhoz akarnád édesgetni ves Iluskám nincs többé. Az a rossz csont, az szivét.
a csuuya ember elvitte I No, de hiszen csak — Igazán most már, ha ennyire vagyunk, jnjjön e\', majd adok neki tudom Istenem 1 még inkább szeretnék vele ugy négyssemköat
— Csak ne olyan hirtelen I nem érdem\'i ám találkozni, csupán csak azért, mert la olyan ő meg a szidást, mert ugyancsak jó ember és mintaképnek áliitod elém I Nem bírom elhinni, hűséges mi\'d nélkül. hogy ő is ne hajolna a szép szóra, — ha na
— Kj, nem hiszek én egy férfiúnak sem, ha gyon nem is, hát legalább csak egy csipetnyit ha még olyan hűségosnek is mutatja magát I csak ennyit ni. -7- tkkor az egyik kis mját a
Az sem lehet jobb a többinél 1 Mit tudsz te ar ról, hogy milyen hűséges? Tudom, nem próbá-tad még ki öt?
— En miattam próbára lehetnéd az uramat; tudom, nem\' bo dogulnái ve\'e, ámbár ugyancsak veszedslmes-szemeld vannak, a melyek hamis-kás mosolygásoddal párosulva megszokták próbálni a férfiak szivét.
— No, no, csak lassabban a hízelkedéssel!!
másik kezénak hüve yk éa mutató ujja közé csípte s a kis i\\jja leghegyét mulatta barátnőjének
— Nem, nem I Ö hü hozzám |
— No. én a kis ujjam sem hagynám meg mellette. Ismerem a férfiakat!
— Eljuye te gonosz léek te! No hát azért ia I Nem bánom tedd próbára I Magatokra fog. lak hagyni, ha megérkezik, igy legalább megless
a kedved és azt is be fogod látni, hogy tér-Távol legyeu tőlem, bogy gonosz szándékból, de Ijem. * férjek mintaképe. Holnapután a dé előtt mégis szerelném egy kissé nagy hűségébea meg- vonattal jön, — ugy Ígérte, akkor majd módod ingatni az uradat; hej, milyen jót nevetnék a les* hozzá. Kö önben még levelét is várom, tréfán I A két jó barátnő még sok mindenről beszél.
— Ja, de az én férjem, az én kedves Zoltá-Igetett ezután." hiszen rég nem látták egymást nom sokkal higgadtabb ám, semhogy neked és egy tq asssonynak éa egy flatal szép öz-felű jön, hogy le őt szép mézes szavaiddal lépre | végynek mindig sok a mondani valója, későn-csald! 0 feltétlenül az én hívem s mással min ! korán, kivált, ha rokon szivek, .lenkivel szemben csak a hideg udvariasság sza- Beszélgetésük eltartott jó késő estig, bályai és szavai mellett marad. Arról szó sincs, Másnap n ár megérkezett a férj levele, mely-hogy ne bíznám benne; de nemcsak bisom, ben érkezésének idejét pontosan tudatta* hanem természetét ismerve, tudom is, hogy el-1 Ilonka és Irma után megegyeztek abban,
üegoicaóbb
1 - » » 1» • i \'
bevásárlási forrás
Férfi- és gyermekruho, czips- és halaprahíár. a legnagyobb uálcsziéitban, legjobb minőségben, legmérséheltebb árakon
llj. WE15Z IQNÁCZNÁL Qogukanizsán
Erzsébet királyné-tér 1. száa.
Nagykanizsa, csütörtök
Zala H. szám (2 lap) 4 v "
1904. január kó 28-án
mély számára utat nyit minden irányú és nek rövid, de találó megoldására: ho-Jsifcani azoknak a testvéreinknek, a ki kot
bármily szellemű szereplő szivéhez.
gyan leliof.no megszüntetni az obstruk ciót.
Ugrón, 8$od«rkényi etconsortes már több izben megfeleltek erre mind m kü-
ídegentre kerget a hazai kenyértelenság és munkanélküliség ; bojy előbb magyarrá kell tenni azt a néhány millió magyar honpolgárt, kik századokon át
lön díjazás nólkfl] is azzal, hogy „adják sem tanulták meg némzoti nyelv inket, meg a magyar vezényszót és nyomban s osak azután, a belső teljes, m ^-rö^ö-
Fásultság.
őszinte örömmel üdvözöljük őt mi is a mai székfoglalója alkalmából; mert beune megyénk kőzszellemének ujjáteremtőjét reméljük
Ha ő is ezzel a gondolattal foglalja el ___ ___
a főispáni széket: igaz szívvel kívánjuk, leszerel az obstrukoió." Csakhogy ebben |dés, megszilárdulás biztos tada\'ivil kn\'i hogy soha, egy pillanatra se csalódjék e a nagylelkű béke-ajinlatban som hisz-1kiállani a n mzeti vívmányok küzdőé-vármegye közönségében! nek már bö alanti, aöfönt; nrert tudjákjréro.
______| mindenütt, bogy a magyar nyelv elszánt t ü<«t érzi, ozt gondolja, ezt tudj i most
| vitézei immár ne u a nemzet nyelvére,\'a magyar\'nomzet nagy, társadalmi, hnnem c*ak egy embernekj a fyóre 9 azúrt nézi—, nagy elkéri vc\'lunke-\' éheznek. Egy vastag nyakon nyugvó ká- időssel, most már fásultan az ál I istalaa Azt a politikai hangulatot) vagy he- lomista fej kellene néki^oiinden áron politikai küzd-hn-t" Elkédv >tlenk< d>->a íyesebben : hangulat nélkül való* álla- Es mivel ez a foj ópponséggel nemolyau különösen az nióbbi időbén kemanyd >tt potot, melybon az egész magyar nemzet jámbor, hogy eléjük gurulna : hát égy- fásultsággá, mikor a Kossuth pír. nak társadalma leledzik, nem lebot mánnajt azerüon lo akarnák ütni \'Tí-za István ;a rendes parlamenti küzdelem.köreteibe nevezni, mint óriási fásultságnak. jojét szeretnék leütni, illetőii g el válsz \' való vissz ítérése után hat Lrozottao me?-Ugy látszik: a társadalom minden tani nem a vastag kálomista nyaktól, győződhetett ós meggyőződött, lio^y rétege belefásult már az áldástalan hely? hanem a miniszterelnöki bársonyszéktől.! azok, a kik még ovább folytatják a zetbe, ebbe a se »ioIed«, so „hozzád" Ha táliát valaki a » Hazánk* pÍiyá-Jrendellenes küzdelmet, már nem ts any-nem mozduló megfonok lésbe. jzati kérdésére valami nagyon tetszetősJnyira a kímondo\'t elv n -Vctt *Í9 i liao
Igen értelmes egyének vallják, hogy lés okos feleletet küld be: gyakorlati go/.tatot; nemzeti célért, . h nem egve-a napilapok politikai részébe heteken használható ág,i csak ugy lesz, ha a nesen személyért személy Jello., kflbs-át bele sem tekintonek; meri már tor- líblbótolok között Tisza miniszterelnök denek.
kig vannak az állapotokkal; mélysége fője is szerepel- Mert ezidősze.rint már A kflzdelomnok ez a toldaléka bogy undor fogja el őket, hacsak említeni is csak a jelszó a nemzüv nyelv; a viv- >i»m talá\'kozhatott a nomz«t knzerzi-hallják azt a borzasztó idólopást, auiit uiány, amire tulajdonképpen ciloznak: rsével : az nagyon természetItf a i/ép még mii dig obstrukció dm alatt íoly- Tisza Ist ún íoje , küírttt. vidéken élve. látjuk, Imgv cpo-
tat a magyar képviselőházi e lenzék egy Ha a politikában is divatoznának a liti\'-cai arénának minden mozzau itit t i i\'jen kicsiny része. tréfás próbák, — ezt meg lehetne kisé- j sul ttfn nézi ós fogidja miadn.i, ugy*
Mindenki ugy vélekedik, hogy őzzel | relni nagyon könnyen. Csak Tisza egyik gondolkozván : majd egyszer c*a . yágö az időlopással szemben, mety a nem j bécsi utuzása után ki kollene jelenteni, [lesz a komédiának ! Minek szólna közbe zetnek majdan .semmitele, úgynevezett) hogy meglősz minden; leszerelhetnek ; anemzet közvéleménye a maga so iá-nemzeti vivmánynyal nein pótolható | Tisza hozza á nemzeti vívmányokat jsos megnyilatkozási formája sac int ? ! károkat, • osztesógekot okoz, lel kell<:ne íürre az obstruktoroii orra ogytől-egyíg Hisz Széli Kálin í-j minísz.ereiu iks immár emelnie szavát az egész ma hatalmasan mognyulanék ; de a követ-[alatt megtette, ésmégse lett wriídmeuye. gyar nemzetnek; hogy végre vilá- kező félórában már uj magyarífca utókkal i—Végső esetben u^y s ni marad i;U gosan álljon mindenki előtt u nemzet uj követelések kerülnének szőnyegre, jbátra, mint hogy m>g keli kérdezni a akarata. Magában igy gondolja min-, Talán a in igyar nemzet is c-ak azért; nemzetet; módot kell adni a nemzetnek, denki ; de ahhoz a lavinához, a mely i vet immár olyan kevés ügyet az obítrufc- ho-?y törvényes fonn >.han, népképvise-ilyenformán majd az obstrukci\'t elte- oióra, mert-lelkéből egészen kikapc.so- leti ufón nyilatkozzék \'meg ós fejezze motné, senki sem dobja el az első ma llódtak annak szálai. Itt a vidéken a ki f-ilre rthetetlenül és félremagyaráz-roknyi havat, hogy továbbgördüljön, napi verejtékezés, i folytonos munka! hatatlanul a többség véleményét, nka* Nagyfokú már a frtsu\'lsAg . közben érezi. tudja mindenki, hogy most rátát ezzel u nem annyira bonyolu\'t,
A »Hnzánk« cimü politikai napilap!nem jelszavakért, hanem nagy nermset jmint. inkább elmérgesitett helyzettel pályizitot is hirdetett még pedig elég gazdasági ós kulturális érd-k.(kórt kell I szemben.
tekintélyes díjösszeggel amiak* kérdés , küzdeni; hogyelöbb hazát keil bizto-i Es akkor, ha a nemzet komoly inog-
hogy Irma fogadja majd Zoltánt és ezalatt I\'onka látogatást tesz annál az ismerés anzony-
oil, a kivel ide utazott. _
Harmad napon, mikor már kmelrdett a vonat érkezésének ideje, Ilonka ellávo/olt emli telt útitársa átogaiására. d>i kikötötte, hogy féli óránál tovább nem fog időt engedni az egyfltllé telre; a kíváncsiság az alatt az idő a\'all is elégfé fogja gyötörni.
Aliz távozott I onka a Bzép özvegy Sietett szobájába, lehányta divatos ö tözelét s előkoru sett egy egyszerű karton ruhát s azt öltötte föl. Azután fehér uagy máslis kötény i kötött eléjs, tejéi két nagy fehérbabos kendőrei hátra kötötte, haját fölbodoritotla, törülgető ruhát vett a kezébe s oda pördüli a tűkor e ébe, belenézett s ugy megnevette azt a szép szobacicust, a ki szemközt állott vele a tükörben ragyogó szemekkel, pici piros hamiskáaan mosolygó ajkakkai, hogy szinte olda ába oyilalott a fájás, de n)ég a köny-nye is kicsurrant belészeretném azt az öreg, hatvanesztendős nagyságos, vagy tekintetes urat látni, aki el ne mosolyodnék, ha ezt a bájos szobalányt megpillantaná I
Csinos is volt Irma ebben a azobicicus öltözetben ; kőből legyen ai, a kinek nem dobban nagyobbat a szive, a mikor ez bele qéz a aze meibel
No Zoltán! nem tudom miféle tésztából.kell, bogy gyúrva légy, ha ennek az angyalnak, — a kiben eleven ördög lakik, allén állna ?!
Irma teljesen megelégedett magával föl és alá járt, sdalolt, nevetett, ugrált, mint valami aranyos kedvű kis madár. Ki-ki tekintett az
ablakon, hogy nem lát-e olyan mint n kit várt!
Egyszerre aztán inegpt lantott egy csinosnak látszó fiatal embert, a lf kényelmes léptekkel jött as utcában s a házok számait vizsgál a.*
Mintln vahki sugtA vo na Irmának, hogy ezj az, — kitárta az ablakot a kihajolt azon s valami vig da t dudorászott. - K közben odaért a fiatal ember s a ház kapujában egy pil\'anatra megállt éa figyelme sen nózle a ház számát,
K pil anatol arra használta föl, hogy a kapu előt\' állónak — nóta kísérettel — a fejére rázta a törülgető ruhát\' s azután csengő hangjával rákiáltott a báiuu!óra, hogy hál:
— Keresni tetszik a tekintetes urnák valakit 1!
-» Kiss Irma őnagyságának ez a háza?
Ez bizony, csak (essék a kapu alatt jobbra, a folyosón egy kicsit jobbra, ótt megint jobbra, a lépcsőn la mindig jobbra I
— Igen köszönöm I
Ezt már nem halotta a vígkedvű asszonyka, mert behapta a fejét a becsukta az ablakot.
— Ez ő bizonyosan! No, most Irma lelkem rajta hát 1
Ajtöi Uigelő ruhát le sem téve ksrült-fordult, csiszegett, csoszogott, pirgett-pörgött ott a folyosón, mint valami motola s várta türelmetlenül a tekintetes Zoltán urat a lépcső legfelső fokán.
Hikor egyszercsak előtűnt a lépcső fordulójánál az a tekintetes ur, hát egy pillanatra megállt s Irmára nézett. Irma is rajta felejté tekintetét a vendégen. De ez csak egy pillanatig tar tott A tekintetes ur szebb vplt, mint a milyennek képzelte s ugy láUsolt, hogy • vendégnek
forma embert, is megtetszett s m*glepl» Irmának a szépsége
Hassan. kényelmes kimértségne. haladt föl— felé a lépcsőkön s odafönn a s»ép szobacicus fogadta ármányos tekintetével, kezében a sriifé\'e-képen összeforgatott és gyömöszölt poríó ken dővel.
—7 Őnagysága nincs itthon; — kisétált a vendéggel de csak tessék besétálni, majd mindjárt hazajönnek
Ezzel kinyitotta a vendégszoba .-jtaját Oit« benn lesegítette róla a£felöltőjét, e szedte tőle a botját, meg a kalapját.
Az as ur csak nézte, nézte merőeu ezt a csinos teremtést a alig jutott eszébe e -y-két köszönő szó, a mikor a lelöltő átvétel énei a kese as övéhez ért
Mikor igy Irma slvégezte a do\'gát, — kiskart menni, de eifordultában ugy tekintett visata arra a Zoltán arra, hogy as megkapt i a kezét aztán azt mondta neki. hogy :
— Ugyan hova menne maga ? Maradjon itt, hiszen el unom magamat, mig ők visszajönnek. Inkább beszéljen valamit őuagyság&ról, meg a vendégéről.
E közben kezét el ssm eresztette, sőt, kát kezébe fogta s egészen köiel állott Innáhoi s hosszan nézett annak hamiskás szemeibe.
Erre- már aztán a ki*, ösvegy nem pajzánkodott, hanem lesütötts a -szemét és a k-ze is rs* megett a ssép gavallér kesében. De lassanként visszatért rendes lelkiállapotába és felelt: " — Ugyan, mit is bstaélnék róluk; vsgy azt hogy én mást ssm teszek, mint beszédiükst hall gatom, bogy aztán másnak meg elmondhasson f t
Nagykanizsa. csütörtök
Zala 8. Mám. (S. lap)
1104. január hó 18 áa
kerdezósének szüksége elérkezvén, a nemzet szavazatárai telel és .véleményt mond : ez a vélemény éppenséggel nem leaz majd- kedvező az obitruktorokra nézve.
Akkor majd felrázódik fásultságából a "ne jizet és éber lélekkel arra törekszik, hogy a hosszú időn át tétlenségre kárhoztatott magyar parlamentnek immár munkás életet biztosítson.
Most* fásultan vár még mindenki. A törvény nélküli helyzetbe teljesen beletörődtünk. A póttartalékosok behívása sem csinált forradalmat, amint talán a Tisza fejére utazó obstruktorok hitték\'
Mindebből világosan láthatják és megítélhetik, hogy a gazdasági és kulturális haladásra fegyverkezett és fegyverkező nemzetet pattogó és durrogó frázisokkal, a szivárvány hét színében csillogó jelszavakkal, politikai szárnypróbákkal aféle rendkívüli emóciókra megnyerni, elcsábítani nem lehet Mélyreható, — haladást és nemzeti jólétet h\'Ztoaitó, komoly, produktív munkát vár most törvényhozó testületétől is a magyar nemzet. Aki ezt a nemzetnek ma» gatartásából, vagy mondjuk: a nemzet-társadalom nagy többségének viselke déflóből, hangulatából, fásultságából meg nem érti: az majd alaposan meggyőződhetik ennek a közvéleménynek erősségéről akkor, ua az obstrukció makacssága következtében csakugyan komolyan meg kell kérdezni az egész nemzetet.
A fásultságából komoly véleménynyilvánításra ébredő magyar nemzet akkor valószínűleg más mértek szerint mérlegeli majd a fejeket, mint az obstruáló urak.
Vármegyénk és városai.
= Az állandó választmány ülése. Az 1904. évi február hó 8-án tartandó törvényhatósági bizottsági közgyűlésben felveendő ügyek közgyűlési tárgyalásának előkészítése végett az állandó választmány folyó hó 3a napján délelőtt 9 és fél órakor a megyeház gyűléstermében ülést tart
= Sümeg képviselőtestülete L hó 18-án Poxionyi József városbíró elnökletével közgyűlést tartott. Németh János plébános átirata került felolvasásra, amelyben tndatta, hogy a kat. iskolaszék ügyében kiküldött bizottsággal a tárgyalás megtörtént Az iskolaszék ez évben csupán a szellemi ügyeket veszi hatáskörébe, míg az anyagiak a városi kezelésbe maradnak. Egyben tudatta, hogy a róm. kat iskolaszék megalakult A képviselők tudomásul vették és elfogadták az átirat egész tartalmát Most a községi iskolaszék tagjait választották meg. Tagjai: a városbíró, Luko-nich Gábor dr., Sümegi Tivadar, Fekete József, Tóth György, Sipoj József, Hotba József, póttag Varga Lajos. Mivel az iskolaszék az óvóban is gyakorolja a felügyeletet, az iskolaszéket Bárdió Győrgyné drné, Lukonich Gáborné drné, Fűzik Gyuláné, Sümegi Tiva-darné. Kellemen Károlyné drné és Fischer Ignáoué drnő. tagokkal egészítették ki. Néhány apróbb ügy elintézése után a gyűlés eloszlott
}{ÍFCk.
— Főispánunk utja. Hertelendy Ferenc vármegyénk uj főispánja folyó hó 27-én nem mint jelezve volt délután 1 óra 30 perckor, hanem már a déli gyorsvonattal érkezett a nagykanizsai állomásra. Vécsty Zsigmond polgármester csak 11 és fél órakor kapta a távirati értesítést, hogy a főispán már ia órakor, érkezik, mi az által vált lehetségessé, hogy a Tapolca-keszthelyi vasútvonalon különvonatot bocsát ttak a főispán rendelkezésére. Ez azonban oly időben tőrtént, hogy az illetékes körök csak megkésve kaptak értesítést aprogramm megváltozásáról Nagykanizsa állomás a déliorák-bau rendkívül élénk volt Megyebeli nóta bilitásaink impozáns számban kisérték útjában a megye fiát, Hertelendy Ferenc főispánt, ki egyszerűségével és barátságos modorával mindenkit megnyer. Főispánunk megérkezésekor városunk képviseletében Vécsey Zsigmond polgármester, Lengyel Lajos főjegyző és Deák Péter r. főkapitány voltak a pályaudvaron, de már egy óra után a városi képviselők nagy számban jöttek össze a főispán üdvözlésére. A II. osztályú váróteremben gyülekeztek a városatyák, hova a főispánt meghívták. — Vicsey Zsigmond
polgármester rqyid, meleg szavakban köszöntötte a főispánt ezen első útjában, Isten áldását kérve hivatalos működésére. Hertelendy Ferenc főispán megköszönve a fogadtatást, kilátásba helyezte, hogy már legközelebb eljön városunkba, hogy személyesen is meggyőződjék, mit tehetne a megye legnépesebb és kereskedelmi szempontból legelső városa érdekében. Utalt eddigi közgazdasági tevékenységére, hangsúlyozva azt, hogy a kereskedelmet, mint a gazdasági életnek egyik legfőbb tényezőjét, mindenkor tőle telhetőleg istápolni fogja. A főispán válaszát lelkesen megéljenezték A főispint ezután a nagykanizsai kir- törvényszék nevében Tóth László kir. törvényszéki elnök üdvözölte- Az indulásig még hátralevő néhány perc kedélyes, fesztelen társalgásban folyt — 3 óra 10 perckor folytatta útját főispánunk a megye székhelyére, Zalaegerszegre, ahol fényes fogadtatásban részesült
— Szeméin bir. — FesUtka Tasziló gróf Keszthelyről Sankt-Moritzdorfba, a grófné és a családja Bruxellesbe utaztak FürstenbeTg Károly herceg családja látogatására.
— Kinevezés. Keváca János alaólendvai lakost a budapesti posta-és táv. igazgatóság a gyöngyösi áll postahivatalhoz osztotta be gyakornokuL
— Egyházi hir. Kádár Lajos, a nagykanizsai ev. ref. egyház lelkésze, keszthelyi híveinek január hó 31-én tartandó istenitiszteletben mutatja be magát
— Eljegyzés. Ciörak István csáktornyai m. kir. adótiszt eljegyezte Ntuay Teruska kisaaz-szonyt Nuzsy Mátyás Csáktornyái előkelő polgár leányát
J — Halálozás. Wlaaaica Gyula, Featetich Jenő gróf ujudvari urodalmának ispánja, folyó hó 35-én délután 56 éves korában meghalt Tegnap, szerdán temették Csáktornyán.
— A hadnagy tragédiája. Csáktornyának szenzációja van. Az ottan állomásozó 5.dsidás ezred egyik fiatal tisztje öngyilkosaági szándékból mellbe lőtte magát Célját azonban nem érte el, mert a gyors orvosi segély valószínűleg megmenti az életnek. A feltűnést keltő esetről a következő tudósítást kaptuk: Hétfőn reggel villámgyorsasággal teijedt el aa a megdöbbentő hir, hogy Koschittky Róbert, az itteni 5. dsidás-ezred második századának fiatal hadnagya szolgálati fegyverével agyonlőtte magát A hadnagyot széles körben ismerik és szeretik s öngyilkossága annál megdöbbentőbb,
— No-do! talán c ak nem fog megharagudni, maga csinos jószág, mi ?
Ezzel megcsippentette az ajkát s olyan moz dulatot tett, mintha megakarná Ölelni
— Halfja tekintetes uram I Nem szabad ám 1 No, nézze meg az ember. Mit szólua őnagysága, mag a vendége, ha most betoppannának ? Nem sségyenlené magát előttük ?
— Már miért szégyenlenám ? Egy ilyen caí> nos, kedves teremtést, mint maga, az\' egész világ előtt Is megcsókolnék I
(Ne neked hűséges Zoltán I — gondolá Irma, kát ez az a mintafélj; ez az a hűség és szeretet osalopa?) Aztán hangosan hoz>á tevé;)
— De nem engedném ám magamat olyan könnyen megcsókolni I
— No, ne vegye tréfára a dolgot; üljön ide mellém, aztán bewélgessönk, hogy el ne unjam magamat a várakozásban Igy ni I — Látja éo igen kedvelem a azép leányokat, de csak ugy, ba becsülni is lehet őket I S igazán olyan szépet, mint maga lelkem, még nem is láttam I
E közben migdig közelebb húzódott hozzá s mindjobban szorongatá apró finom kezeit.
Irmát meg tuilja ég mi lelte, de nagyon sokat nézett larkasazemet a derék éa síép úrral s nem is akarta ésarevenni, hogy már nagyon sserelmaeen szorongatja kezeit.
— De uram, minek beszél ön nekem ilyen dolgokat, minek hízeleg, minek áraszt el annyi dicsérettel, hiszen önnek sem volna szabad ezt tenni*!
— £1 miért nem kii galambom ?
— Látom én a szeméből, hogy magának már van felesége I
— Nincs nekem, meg nem is volt.....
(Itt van ni, Ilonkám I Ez hát az a hűséges
teremtés ? gondolá a mosolygó asszonyka s már kezdett elkomolyodni,)
— Nem illik azt eltagadni uram I Tudom, hogy van neje I
— Ugyan ne gyanúsítgasson I Nem volt, nincs ia.....
— Ne tréfáljon velem a tekintetes url Inkább ki is megyek I
— Azt már csak nem fogja tenni I — Lássa, — ejnye mi is a neve ?
- - Mili!
— Lássa kedves Milikém.....
— Hagyjon békében, meg már mit akar ezzel a nagy nyájaskodással ? Elárulom a falé-légének I
— De mikor nincsen, hál kinek árul el ?
— De tyzony van, tudom bizonyosan, hogy van, hát miért nem elégszik mag az ő szeretetével ?l
— .Becsületemre mondom, hogy nőtlen va gyok! — szólt és megölelte Irmát Irma önkén telenül közelebb hajolt hozzá. S még\' föl seln eszmélhetett a pillanat varázsa alól, mikor hirtelen kinyílt az ajtó és Ilonka lépett a szobába.
Irma ide, az. ur amoda ugrott, de végtelen zavartak voltak, fttlig elpirult mind a kettő.
Irma megbánta végtelenül, hogy idáig hagyta jutni a dolgot, • már is hallani vélte a vihari,
mely Ilonkából kitör, átkozni fogja őt is, meg hűnek vélt Zoltánját is.
De ea nem következett be, hanem ellenkezőleg Ilonka mosolyogni kesdett 1 szólt:
— kédree Kántor uram, meg édes Irmám, maguk ugyan jól használják idejüket 1 Jöjj be ceak Zoltánom, néad mag izeket a kedves bűnösöket, hogy szánják-bánják bűneiket, hogy irulnak-plrulnak 1
Ezzel belépett Ilonka félje, ki as ajtóban állt eddig.
— Üdvözöllek kedvei barátom I Te ugyan jól éa srépen megkerested a feleségemet s megmostad neki, hogy fél órával későbben érkezem.
Irma a piruláiból a bámulásba esett
— Hát, — hát, — éz itt nem a te férjed ?
— De nem ám, te kia kójpé I Ugy látásik: moat az egyszer megcsalódtál. No jer kedveeem, hadd mutanam be 11 uramat, meg est as idegen urat isi
Most meg a fiatal emberen volt a bámulás sora.
— Hát ő nem a Mili szobalány ?
— De nem ám, hanem Kiss Irma barátnőm, a mi kedves háziasszonyunk . v.. Smost maga Kántor, kérjen tőle bocsánatot.....
— Kedves nagysád, én egyebet fogok kérni.
—- S mi lesz aa ?
— -Edes kesét 1
Irma — Ilonka vállára hajlá piruló arcát a föl sem tekintve, nyújtotta bátrad kis kesét Kántor felé. • ,
ihü
■Nsgvksniess csütörtök
Zala 8 asam (4. lap)
1904. január hé M áa
mert mindig jókedvűnek látszott, a ki zzive sen vett részt a társadalai életben. — A bír tulzottusk bizonyult, mert Koechitzky nem kait meg, miután a golyó fennakadt az egyik bordában. Az ezredorvos éppen a kaszárnyában lévén, gyorsan megjelent a hadnagy lakásán és ápolás alá vette, Valószinü, hogy fet-gyógyul súlyos sebéból. Öngyilkosságának oka a szerelem. Szerelmes egy szép varasai leányba, de hiányzik a kaució. A hadnagy apját, ki a 1 embergi uhknusok ezredese, értesítették fia tragédiájáról
— Adomány Báró Horing Károly veszprémi megyés püspök a keszthelyi és nagykanizsai kath. legényegyesületnek aoo—aoo koronát, a tapolcai kath. legényegyesbletnek házalapra 8o koronát adományozott
— Aljegyzőválasstáa Sohár Imre elhuny tával megüresedett alsólendvai aljegyzői ál lásra folyó hó 23-án Beznieza Péter zalaszent gróti segédjegyzőt választották meg.
— lösgyülés A légrádi takarékpénztár r. L február hó 24-én délelőtt 10 órakor tartja as intését helyiségében V\'I-ik évi rendef k5z gyűlését
— Rangverseny éa felolvaaáa A nagykanizsai Kereskedő Ifjak önk. Egyesülete január hó 23-án tartott estélyéről már röviden megemlékeztünk. Konstatáltuk ama nagy erkölcsi sikert, melyet az egyesület elért azzal, hogy hazánk egyik legjelesebb énekmüvésznójét, Krammer Terézt megismertette közönségünkkel A közönség ezért hálásnak is mutatkozott, amennyiben zsúfolásig megtölté a Casino dísztermét. Krammer Teréz asszony, a magy. kir. Opera müvéaznője, előkelő szép megjelenés. Hangjában nemcsak annak erejét, üdeségét csodáljuk, hsnem igaz bensóségét is, melylyel a szivekig hat A művésznő két nagy opera-áriát és három dalt énekelt — A tvindsori víg nők«-ból énekelt opera-áriánál — a szokatlan helyzetnél fogva — egy kis baleset érte a művésznőt, melyet ugysn saját hibájának tudott be, de a magával való megelégedet-lenséget olyan mozdulattal illusztrálta, hogy azt a közönség félremagyarázta. Határozottan állithatjuk, hogy a művésznő önmagát, illetve az emberi agyat hibáztatta, hogy szöveg és zene egy kis kolluzióba jöttek egymással. Ezt azonban a közönség nem vette zokon, sőt éppen ezen ssám befejezesénél ritka szívélyes ovacióban részeaité a művésznőt A zongora-kíséretet Pollik Mikss zenetanár volt szíves elfogadni. Zenekedvelő közönségünk osztatlan elismerése illeti őt meg, hogy, miután s művésznő férjének, Waintranb Lipót zeneakade-miai tanárnak megjövetele lehetetlenné vált, a kiséret kényes és fársdságos feladatára a legutolsó pillanatban vállalkozottN^s ezáltal a hangverseny létrejöttét lehetővé tette. Feladatának sikeresen felelt meg. Diszkrét kísérete, finom nfianszirozása igen emelte a hangversenyző művészetét Pollák Miksa az ő finom zenei érzékével, a zongora-kíséretben való különös jártasságávsl és nemkevéshbé ez alkalommal oly szükséges higgadtságával, — mely a jelen esetben a művésznőnél hiányzani látszott, — nagyban hozzájárult, hogy a karmester vezényletéhez szokott primadonqa a hangversenyteremben ísfényessikereket aratva, közönségünknek oly nagy műélvezetet szer-zett — Krammer Terézen kívül dr. Pillita-Sámuel orvos szellemes felolvaaásával szórakoztatta a közönséget A népszerű felolvasót szívesen hallgatták és felolvasás után lelkesen megéljenezték. — A mű- és szellemi élvezetet reggelig tartó tánc követte.
Szerelmi öngyilkosság Vasárnap délután \'/<\' órakor az uj konvédlaktanya átellenében levő korcsmában Kraasz István szombathelyi illetőségű 23 éves vasesztergályos főbe lőtte magát öngyilkosságáról kihallgatása alkalmával nem nyilatkozott — öngyilkosságának oks, hozzátartozói szerint az, hogy Brinner Mariska menyasszonya, nem sksrt hozzá nőül menni. A reménytelen szerelmest súlyos sebével s városi közkórházbs szállították Az orvosok véleménye szerint felgyógyul sebébóL Abból s sebből, amelyet a golyó ejtett A szív sebe, még nem bizonyos hogy gyógyítható lesz. Ezt a reménytelen szerelem ejtette.,..
— A rablótámadók aa ügyészségen — A Frsnz-cég alkalmazottjai ellen elkövetett rablótámadás tetteséit: Horváth inda Lászlót és Oödiiháay Isidort már átadták az ügyészségnek. Ugysncsak oda keröltek Róka Ferenc erdőór ellen intézett rablótámadás tettesei : Qozdán Bódi és Hőkön János, kiknek vezére azonban ez esetben is Horváth juda Lássló volt. A kir. ügyészségnél némi fordulat állt be a fentebb emiitett és a Kratky-féle rablótámadás ügyében. A kir. ügyész ugyanis Ho-rényl Béla ellen, kiben a rendőrség a Frenz-féle rablótámadás értelmi szerzójet, majd a bűnrészest vélte lájni, a nyomozást beszüntette, nem látván erre gyanuokokat fen forogni. Ho-rényít már szabadlábra is helyezték. Ugyancsak alaptalannak tslálta s kir. ügyészség s rendőrségnek ama gyanúját, hogy a Kratky-féle rablást Horváth juda László és társai kö-"vették volna el, tehát ez irányban is beszüntette a további nyomozást, ellenben a rendőrség által kiderített Pranz- és Róka-féle bűnügyekben a további eljárást folysmstbs tette.
— Gyári alkalmasnttsüt mulatsága A Joszifovics és Psschiug mérnök tulsjdonát képező »Mercur«-gyár, vslsmint a Franz-féle gőzmalom és\' villamtelep alkalmazottai szombaton este igazán fényes mulatságot rendeztek a Polgári Egylet nsgytermébrö. — Fényt kölcsönzött az estélynek az igazán remek világítás és a rendkívül szép díszítésen kivül harmónia, mely s két iparvállalat alkalmazottjai, illetve munkásai éa a főnökök köst fennáll — A két ipsrvállslst — mint meggyőződtünk — s vigalorarendezés terén is első helyen áll, ennek is egészséges alapot tudván biztosítani. — Az estély iránt sz intelligentia is szép érdeklődést tanúsított
—- Kedélyes sümegiek:. Nem hiába tél vsn s ilyenkor nem igen akad dolog faluhelyen, de van is ennek látszatja. Olyan dolgokat csinálnak unalmukban, hogy még a >hctedik községben* is arról beazélnek. — A minap egyik sümegi vendéglőben egy társaság iddogált A beszélgetés sora a hideg időjáráara is ráfordult s a társaság egyik tagja azt a kérdést vetette fel: ki futna végig az országúton két kilométert ingujjban, mezítláb? - Borház Antal és Mart Lajos legényemberek ajánlkoztak a furcsa gusztusu felhívásra. Egyik sümegi laptársunk még kedélyesebbre fogata a dolgot és egy versenylaphoz illő komolysággal referált be az eseméuyrőL íme: >Két tanú előre elment, hogy mint versenybíró döntsön. Hét óra volt, mikor a vendéglős megadta a jelt s a két meréas versenyfutó nekivágott a havss, jeges útnak ingujjban és mezítláb. — Először Mart vaaatatt, de Borbás csakhamar magalóata, az előbbi »/• la tőrt« s kiáltott a versenyből. Borbás végigfutotta a két kilométert, azután tanúival nazatérve, zsebrevágta a vera»nydijat.t
— Utasáé keleten. Darnay Géza győri és ifj. Darnay Kajetán kaposvári kereskedők érdekes útra indultak a héten. Beutazzák Észak-Afrikát Algírtól Egyiptomig. Útba eltették Rómát is, ahol Frsknói Vilmos püspök közbenjárására folyó hó 19-én X. Piusz páps magánkihallgatáson fogadta őket
— A keszthelyi gazdasági tanintézetben a téli félévi vizsgák február hó 3-án kezdődnek és 24-én less a záróvizsga.
— öngyilkos kereskedő 8ostarics Viktor perlski fiatal kereskedő szombaton délután főbe lőtte magát és meghalt A fiatal embert e végzetes tett elkövetésére gyógyíthatatlan baja késztette. Hétfőn temették.
— Tánc st Csáktornyán. A csáktornyai kereskedő-ifjsk önképző-egylete szombaton, f. hó 23-án hangversenynyel egybekötött táncestét rendezett, melyről a következőket itja tudósilónk: Az idei farsang egyik legnagyobb sikerű vigalmáról kell beszámolnom. A keres-kedő-ifjak egyesületének hangverseny-estéje —/ugy erkölcsi, mint anyagi tekintetben — várakozáson felül, fényesen sikerült És ez annál figyelemreméltóbb, mert ez egyesület az utóbbi időben valósággal haldokolt, és csak vaskéz-erélylyel lehetett, s teljes bukástól — megmenteni. Am sz utolsó percben talprs állt a vezetőség, megválasztotta elnöknek dr. Korica Lipótot, ki nagy energiával rendezte az egyesület kuszált ügyeit Majd
merészen belevágott a hangverseny-est eszméjébe, mely oly sikeresen ütött be, hogy a már-már Casinó-kézre kerülő könyvtár — mist-hogy ennek gyarapításán szolgált a Mulatság jövedelme — vagy 300 koronával lett gazdagabb. — Hogy a mulatság ily fényesen sikerült, sz nagyrészt s hangverseny műsorának gazdagsága és a szereplők vonzó egyéniségének köszönhető. A ssereplők. között első helyen kell említenünk Staroack Zsigmond gordonka-mdvészt, ki Nagykanizsára rándult le, hogy fényes tehetségével emelje az est sikerét és hogy játékával igazi ryö-|nyört nyújtson s termet zsúfolásig megtöltő hallgatóságnak. A közönség zajos tapsokban megnyilvánuló elismerése arra késztette, hagy saját zongora-kíséretével múvéso nívón elfütyülje szerzeményét: A >szerelem dalát« Mellette Waiaa Ilona úrhölgy brillírozott remek zongorajátékával Nemcsak kíséretével, hsnem solo-játékávsl is elragadta a közönséget, különösen pedig magyar darabok előadásával. Ugyanest mondhatjuk Kohn Ilonka úrhölgyről is. — Hirsehmann Terka úrhölgy szintén mint kitűnő zongora-játékos mutatkozott be, ki Bachrach Elemér ssép és érzésteljes énekét kisérte, továbbá a »La Bella Espagnola< zenekari darabokbbe működött közre bravúrosan. — Hochstnger Elza úrhölgy e most említett darabban k eged játékával kötötte le a figyelmet Mint kegodfl virtuozok még WaJaa Viktor és dr. Emwim Lipót tűntek lti. — Vajda Andor »A hajótörés* cimtL monólog előadásával érdemelte U a zugó tapsvihart A műsor 10 órakor ért véget mire s termet csskhsmsr kiüresítették és felhangzott a lábemelő csárdás idegcsiklandó akkordja. És járta a tánc kivilágos ki virrad tig. Az első négyest 80 pár táncolta.
— Három estasdoi ált A minap halt- el Zalaegerssegen Impel Máris ösv. Edei Jóasei-Ué nspszámos asszony 108 éves korában. Németujvárott született 1796. évben, a hol atyja Impel Ferenc as nrodalotnbea sajtos volt As elhalt mintegy 30 éven át lakott Zalaegerszegen, a hol as utóbbi évekbeaegfik leánya tartotta: szemüveg nélkül dolgoaott s olyan hatalmaz étvággyal rendelkezett, ma" lyet bármely 30-évea nő is megirigyelhetett volna.
— Vásárok. Nagykanizsán s legközelebbi országos vásár február i-én, hétfőn lesz.
ZaJazzantbalázzoa február 8-án tartják meg az országos vásáit éa nem mint a naptárokban jelezve van, fébruár 3-án.
így három nagy saobából állá lakás, ssájae l ére kerestetik Esetleg 4 kisebb ssskáa la megfelel A oimsket aa ár msgJsIHáséval • kiadóhivatalba kérjük.
Egyesület
Q f. nagykanizsai vsadéglósík. kávésak mészárosok ás pineérek egylete folyó hó 21-én tartotta évi rendes tisztújító kösgyflléeát A választás eredménye: Elnök: Koltai Ferenc. Alelnök: Merklv Tános. Pénztárnok: Vokonn Antal Ellenőr: Németh Ferenc Számvizsgálók; Gombocs József, Bajor Lászlói, Betger Adolf. Válsszmany: Kovács Lajos, Kovára, Mihály, Beirl Ferenc, Cár János, Bsjer Gyula, Kobald István. Póttagok: Hartmann Károly, Nagy Béla, Rózaás Antal, Jegyző: Darvas Sándor. Ügynök: Boda Géss. Az egyesület — mint értesülünk — a farsang folyamában bált fog rendezni, mely bizonyára a farsangi vi-galmak egyik legkedélyesebbje less.
O f. nagykanizsai cipész és esixntaáia munkások szakegylete közgyűlését folyó évi február 7-én délután l/, 4 órakor tertja a kőműves szakegylet helyiségéban(Rákócyutca 16.)
Szerkesztői üzenetek.
\' - Jiauhua llvaa aaépen megírt doigekai máskor is asiveeen tagadunk. .,
. — tlslssiksk Még wi ounaulagokat aesa nyom nek. addig a küldés majd oaak igy történik leg»b-osotbon. Azután rendben lesz _
— Ka. t aáktereya — A feiulAxétéerMSHNbk t ásnak wgntlatnakra asm szorfthatuftk ketyei
NjiKTkanifHa, csütörtök
Zala 8. szára, (5. lap)
1904. január b4 M-án
Slliíttii.
HMtlárd és fot)%/oM
zappaA

gyöngéddé tawl
Mindenütt kapható.
MfflW—1908.
Hirdetmény.
Nagykanizsa város tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy a városház Il-ik emeletén 8 utozai, 2 udvari, 1 előszoba, 1 konyha, 1 padlásrész és 1 pincéből álló lakáé bármely időben bérbevehető, bővebbet a városi az&mvüvői hivatalban.
Nagykanizsa, 1901. január 22 én. 84-6 jC városi tanács.
EfV eeéeae jé iea kedve éje, •jodeeun a v*tá§-.legjobb és lejfíaonabb teáját as
Indra teát
■ ; ■■
kén. —" K»v*rék a legfinomabb efctnsi indián éi eeyioni leákhól. Valódi ceak az eredeti f sossa-toklnn. RtkUrak tairagaazokoo iálbafctk.
Főraktár Hagrhiizsti üti ís Kitin ctjjitl.

ifeiitttfcl
RÁIAYE5 SOtBORSZESZ
í;

Ikf 80Vos Eczet - szesz
éld- befffll-eczel hfezllfehez.
*
* o
C a
I
A egysaeri), 31) vatry W,
vtirv 11 fít\' V kntvi/h.\' finiftnk 1 liter hü »/áxai\' pc/^u^\'xt
a iwwí \'-\' c et h<v»|lil/»«Ahox iIrt/a-lr. (•■\'NM-I»!\' t* a/Ut&M u .uu»i 1 kutviz •|*i)lnio» a* *«eeta/e<a, ée-st abból romlik bxel u eeaetiH ki:•«/i\'f^li li.\'íóit in-in penésze-Hik, Áefil tavan\\n!ik S/ftimwan «»lie-vn«»<f<lk líiúnfl
K. WRflT5CllKO hcmknifi
Pclíau |n:u:fi Pödi^r\'^ücfc), Stciermorff.
Egy llltr Ara
I korona
c (S
BK
El
•i mM
jmsftmt
"•W^ NACY ÜVEG I ^^^^■ÁRA: 2 KORONA
bo kis üvec ára: 1 korona
Postai rz4lkaidét ) litertől kezdve.
MASZNA1ATI ÜMSITAS HIN0WUVKHC2 . . MÍUIKEM VAN! • . . .
-Szőlőtelepitők figyelmébe I —,
Szőlőolt vári Yokíj
Megtradssfirf. líjlisilHijíri Ii\'iWjiíi itti.
Kser Sarak M Ibrial.
Iiiparia, l\'oruUiton ét Mnntfooláii: t (porta Kulim:, Xlézes féhé% Kövidinka. Krtiet, titkár, * ÍUjiiai lU/Jing. Leányka, Atecaniu bourtk\'k }
Ceet*efe fájók: Kz*»r darab 71 fér tol.
Muskat l>r. líubert tftaeeéi Cáriéin, Mu* oat i luoneilj Muskat Jfenimnad Lessei**, K/er ! evet Magyarország fiolcke, Moafcal flaínt\'úv* blaek, Maiacofí Laum.
Eyfk szokványtól cti^/tiinnbtn kuléfdrtw*: nek h\'í.,7 n-iüny ntlllimelcrrM vm^ rü\\i:ei. -bek, va/y howzabbak, a mi telepit? »fl4l számi-\'
ülími te jfíüél...............-Twl
Lagaz oltvány drb« két óritml korOSft. iii<OtlclMii;Í Vi\'M ekMetrbee kükk*ndi> ki vattaira *aokván> miatfaéguekkat É itoivalhiuik. Ezre loű loraii.
SdJoÁrié \\air
ufllfltpmlMlipi iotévi 14—5 Mmi|fyesí, Na^rj kuk tülóm /yr
fischel Fülöp weraMMa Nagykaiiiisáii
» beszerezhetők •
A foQt^mflVÓQ7Pt rpmplfpi — m Az 1848-43-iki magyar szabadságharc története
n IÜU l IIIU I ÖOluI I Clllunöli MM* IuhSt Iria. Oracza Oyiirgy, 5 kiHoih.»n dlazkötésben, több miéi W
mú\\észi«*s kivitolü rajzzal 70.- korona — Havi 4 korom részletfizetés mellett. icShl\'! 1 A Irta: 8«0ay J*Vase(
m A magyar nemzet törtenete.
120 klaaazikaft fettm^nyn^k hfl kivlt«»!<l nxine* reprodiikcwja. Minden kép külön-külön paaa(rpartoutban. — lieve/ei« -t l ét fzOvcfrina^yarázattal elátta Dr. Túrey Gábor. Ara 0 dlszas tokban 240.-. Havi 12 korona réazletre l< Vapható. — K lO\'üjteményből egyes részek és efryv* képek aiiatnak.
MM
07 ml nol\'óUletiol é* 1003 szfivRür köíé nyomott képpel Ara 00 - kor. — Havi 4 koronéa rés letfize íéa mellett
******** Legolcsóbb bevásárlási forrás 1 ********
é a A
•8.
8
H ^pg\'.l
ASZTL TESTVÉREK
Hagykanizsa, Razinczy-utcza 1.
Hjánl|\'uh a léli idényre dúsan kiszereli rahlírunhal
férfi-, női alsó ingeh, hölött és bór bélelt kesztyűk, női sdiok (gyapot és zsanilia).
Továbbá
s 9 ^ férfi és női czipő raktár 5 kor. egész ÍZ kor.-íg nagy uálasztékban. Rzonhi«Qi férfi ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, esóernyőh nagy oáiasriéhtran. Szolid árak, pontos és figyelmes kiszolgálás.
a
2 ta
5
Q
Nagy választék raindtnnemü kézlmookában. k
Nagybani* a, csütörtök
Zala 8. •tám. («. lap)
1904. január hé 28-án
Fernolendt
a\'lfí__alegjohb mát a világon; — e fényerém rilágos cipőket
•ipifVlylIZ tUkürfénytlvé lesz és a bflrt is tartóaabbá teszi. — Viselt, foltos szintt lábbeli sárga vagy barna bőrből Lyosln tükörfénymáz által
S^jAStíSS! Bús, |„ Sckulerstr. 12.
rrrtjt fel na jafoaim arra, k*c a* as aia». uonli lillai*n lllanlll» laisiTlusáltaaaa.
h
Ajánlva elsőrendű orvosi tekintélyektől.
Camis és Stock első trieszti coptac-pároló intézete Barcolában (Trieszt közelében)
ajánlja belföldi
Gyógy-cognacját,
mely franczia módszer szerint, az általános osztrák gyógyszerész egyesület vizsgáló intézetének ellenőrzése mellett (Bécs) készül.
Egy üveg ára 5 kor., — fél üvegé 2 kor. 60 fillér.
JCapkaló gyógyszertárakban és minden elsőrangú üzletben.
Vezérképviselő:
Sattler lózsef, a^uatn.
oá-ico
9 I s
il
ff sf
ü t! 9T
U
H
* 3 £ • Q t
|| I
3 S
"a
I
1 o-
Gofaac -
CZUSA-OUROZIER & Cin.
rúacox ooqnaoqtár, nnonu,
OOOO 3 DOOOOOOOOlClOOOOOOOOGOO
o 0 o o 0 0 0 0 0
8 o o o 0 0 o o o
OOQOOO
A Légrddi Takarékpénztár Részvénytársaság
L e. rémiTfnyeieil
1004. évi február hó 34-én délelőtt 10 órakor az intézet helyisegében tartandó
VI. rendes közgyűlésére
tisztelettel meghívja
aa l|a»|il<ii|
m > —
A közgyűlés tárgyalnak sorrendje
1. Igazgatóséin jelentés
2. KelOgyelő-biiottsági jelentét.
3. A mérleg előterjesztése, a nyeremény hovalorditasa ts a felmentvény megadása.
4. A jegyzőkönyv hitelesítésére S részvényes kijelölése
5 Az alapszabályok 87. D-a értelmében lelépő 7 igazgatósági tagok helyett ujak, esetleeazoknak isméi! megválasztása 3 évi időtartamra 6. Netáni indítványok.
Meghi
IVÓ.
— A Letenyei Takarékpénztár Részvénytársaság —
\\f904. évi febrwir hó 14-én, d. e. 10 órakor Lelenyéo, az intézet helyiségében
XII. évi rendes közgyűlését
tartja,
melyre a I. részvényeseket ezennel meghívja
AB ItlAIVATéSAII.
Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság és feldgye\'őség jelentése.
2. az évi zármérleg és veszteség-nyereség számla bemutatása, valamint az osztalék megállapítása-
3. Az igazgatóság és felügyelőség részére a felmentvény megadása.
4. Az igazgatóság megválasztása. (Elnök, alelnök, 5 igazgatósági tag.) ő. A felügyelA-birottaág megválasztása, (ítúrom rendes és két póttag.)
6. Az alapszabályszerttleg bejelenthető esetleges indítványok tárgyalása
7. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kiküldése.
Jegy 1 » « 1 Aj indítványok a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal az igazgatúságnúf írásban bejelentendók.
Nyomatott Fieahel Fülöp, könyvnyomdájában Nagykaniaaán
Nagykanizsa, J904. Harmincegyedik évfolyam. 9, szám Vasárnap, január 31.
8KBKKKSZTÓ8BO:
Naaykaaiiaa. Fi.rhel Külíip könyv-kire«kedé»eben. Vároehái-palota.
KIADÓHIVATAL:
yifjrktnUu. Fischel Fülöp könyvkereskedésében, Városháx-piloiá.
Teltfon: Sterketslóeég ée kiadóhivatal: 101 iiíb.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik heten kint kétszer: vasárnap és\'csütörtökön.
«... ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész érre . . . . IS korona
Félévre .....S » t .
Negyedévre......1 ,
Egyes szia ára 20 flflér. Nyllitér petition 4* fillér.
Kéziratok a szerkesztéséi cinére intézendök.
Felelóuzerkentó: Ssals, ll^mlar Szerkesztőtárs: Révre.
Elófltrt irk és Hrdetéiek HscM Félíp kiey, kert,
Minim,
" -Tisztelettel kéljük vidéki előfizetőinket, hogy
ei Illését peslehllSMlékaál »■ elín-um MrpiJUáes IfíaílefceUlleHjtf-■mi> luiriktéal islíiekeéljeaek, hogy a lap szétküldése főnnakadást ne szemedicp.
Hertelendy Ferenc beiktatása.
Hertelendy Ferencet, vármegyénk uj főispánját csütörtökön, január hó huszonnyolcadikán iktatták be fényes ünnepség keretében az őt megillető díszes méltóságba Az egész vármegye közönsége impozáns és diszes tömegben vett részt a beiktatási ünnepségen- Szeretettel övezték körül uj méltóságé bau, amelynek ővele való betöltését a vármegye minden fia örömmel vette tudomásul ; hisz Hertelendy Ferenc főispán vármegyénk közéletének porondján nőtt fel, a kiről mondhatnók hogy »húsúnkból való hus, vérünkből való vér*, aki ismeri a megye közönségét, ennek gondolkozásmódját, vérének lüktetését Néki tehát nem lesz nehéz megtalálni vármegyenk társadalmán rágódó fekélyt,, melynek gyógyítása az ő kezeibe van letéve: S bizton reméljük, hogy 6 gyógyítani fogja a sajgó sebeket- Bár 6 a szerénység hangján mondta, hogy nem őnreje biztábau fogadta el állását, de mi mégis bízunk. Bizunk abban az erejében, a mely
őt mái1 eddig is vezérszerepre ajánlotta, a mely erő nem más, mint a tisztángondolkozás és a tisztánérzés. Bizunk >erös akaratának tudatában* és adja az ég, hogy igaz lelkesedését még jobban lelkesítse fel — mint önmaga óhajtotta — Zrínyi, Kisfaludy, Csányi, Deák, vármegyénk e nagyságainak szelleme. Újból melegen és igazi, őszinte rokonszenvvel üdvözöljük őt, és hisszük, hogy uj méltóságában, »kezében az igazság mérlegével és törvénykönyvvel* sokáig dolgozik »a magyar állameszme megvalósításáért U
A beiktatásról és az ezzel kapcsolatos ünnepségekről a következőket Írhatjuk :
Fogadtatée e megyében.
közgazdasági tevékenységére, hangsúlyozvaázt» hogy a kereskedelmet mint a gazdasági élet legfőbb tényezőjét^ mindenkor tőle telhetőleg istápolni fogja. A főispán válaszát lelkesen megéljenezték. — Zalaszentmihályon Gaál főszolgabíró és Zalaszentivánon MaiatinsxkyFerenc bizottsági tag üdvözölte. Caariáa alispán a középponti tisztikarral Zalaszentivánig eléje utazott és a főispánhoz csatlakozott
Zalaegerszegen diadalkaput állítottak fel tiszteletére >Isten Hozott* felírással. A város nevében Várhidy Lajos polgármester üdvözölte őt A fogadtatáson megjelent ssámos előkelőség és több zalaegerszegi egyesület Ezután megindult a bevonuló impzzáns menet A környék birtokosai négyesfogataikat a bevonuláshoz elküldötték és a vonatról 6o kocsi vitte a főispánt és kíséretét a városba. A vármegyeház bejárata előtt Cseriin Károly alispán mondott rövid (istenhozott.-st Este a házak ablakait kivilágították.
BaUttatáa ée U«rl»l|ée
A beiktatási ünnepség, melyet szent mise kanizsáii Vicaey Zsigmond polgármester és I előzött meg, rendkívül fényes volt. Az instál-Tóth László kir. törvényszéki elnök üdvoSöl-Jlációra mintegy 500 vendég ment el, köztük ték. Vécsey Zsigmond polgármester — mint Vas-, Veszprém- és Varasdmegyék küldöttei, azt már rnult számunkban megirtuk — rövid, | Ott voltak többek között; Maifatvay Géza ál-meleg szavakban köszöntötte a főispánt ezen lamtitkár, Bogyuy Máté, EitnerZsigmond, Far-első útjában, Isten áldását ^rérve hivatalos j kaa Józjef, Darányi Ferenc,országgyűlési kép-működésére. Hertelendy Ferenc főispán meg-1 viselők; Síenüoiklóssy Gyula, Takács Imre, köszönve a fogadtatást kilátásba helyezte, hogy f Oaál Miklós, Thassr Lajos, Vhaa Ferenc, Jfayar már legközelebb eljön városunkba, hogy sze- István főszolgabíró*; Vasvárraegye küldöttsé. mély csen is meggyőződjék, mit tehetne a gének élén Reiasig Ede főiapán és B«aaréd megge legnépesebb és kereskedelmi\' szempout- Istváu alispán ; a Vasvármegyei küldöttsége/ ból lepelső városa érdekében. Utalt eddigi j Koloaaváry főispán vezette. Ott voltak továbbá1
Hertelendy Ferencet az egész megyében lelkesen fogadták. Az állomásokon küldöttség várta. Keszthelyen Takács főszolgabíró, Nagy-1
TÁRCA. Iz E|]fftÍEitiMi| asszony iz országban.
Messze, mesze keleten élt egy hatalmas kirely. Egy reggel szokatlan rosz kedvűén kelt föl ágya* böl. Azonnal parancsot adott ki, hogy tüstént hívják a nagyvezért, mert fontos beszélni va ója van vele, a ki aztán lólialá ában sietett felséges ura elé.
- Nagyon elégedetlen Tag) ok I — kézdá komoran a király. Az éjjel álmomban széles bi-roda mam minden asszonyát trónom előtt térdre borulni láttam és mind keservesen panaszkodtak boldogtadlanságuk miatt és segítségemért esedestek. £u beláttam, hogy igazságuk van. —
Felséget Uram, királyom I — válaszolta nagyvezér remegő tisztelettel. — Biztosíthatom felségedét, hogy az asszonyok jogtalanul panaszkodtak neked álmodban és valamennyi közt bizonyára alig találkoznék csak így is, ki kész volna sorsát a férfiakéval fölcserélni I.....
— Ej, mit I — szólt a király boszusan. — Az ilyen beazé lek mindig kéznél vannak a minisztereknél, ha a fejedelem szemökre hányja, hogy a nép érdekeit elhanyagolják I Ezekre te-
nöt nem vezetsz elém I Jegyezd meg jől: én csak | egyetlen egyet kívánok egész birodalmamból j Ez ugy e nem sok ? Es most elbocsát ak ke-igyelmesen, de, ha egy hónap elteltével parancsom teljesítve nem lesz, rettegj haragomtól I
A nagyvezérj—\'könnyen elképzelhetni — nagy izgatottsággal hagyta el a királyi palotát. Legelőször is a rendőrfőnökhöz sietett, remélve, hogy tőle hasznos útbaigazítást nyerhet. A rendek feje azonban csak azzal a kevés biztató kijelentéssel szolgált a nagyvezérnek, hogy valóban a hatalmas király széles birodalmábau alig fog akadni egy bo dog asszony ia 0 különben szentül megvan róla győződre, hogy talán még az "égész világon sem lehet olyan ritkaságot fe fedezni.
De a nagyvezér erre a hóbortos buszédre nem sokat adott és a maga szakállára kezdte meg a kutatást Mint ügyes államférfiú, elsőben is a kirá y nejénél kezdte meg.
— Azért jöttem — kezdé mélyen meghajolva, — hogy fe séges asszonyomnak, a fö d összes női által megirigyelt boldogságához szerencsét kívánjak I
— Az én boldogságomhoz? — szólt a királyné keseiü mosolylyal, Hogy lehetnék én
mikor egyetlen őszinte arcot sem
szivem sugallatát; nekem ia szú lelnem kell gyakran hazug érze meket Higyje el, a legszegényebb asszony ia boldogabb, mint én.
A nagyvezér legőszintébb szívből jövö részvétének adott kifejezést és a nem remélt kudarc miatt kissé levert hangulatban távozott a palotából.
A kapuban egy telt termetű, piros-pozsgás szolgálóval találkozott, ki kosarával a karján vig dalolás közt jött befelé.
"*^Ugy-e te boldog vagy ? — kérdé tőle.
—- En boldog V Nem bizony ; nem tudom, miért volnék boldog ? Talán mert szolgálnom kell, holott én ép;n olyan szép vagyok, mint
maga a királyné és épen olyan unió lehetnék,
mint ő, ha észrevennék a szépségemet.....
A szerencsétlen nagyvezér nem is várta be a pergő nyelvű hajadon heazéde végét, hanem Ijedve futott tovább.
Most hirtelen egy gondolat villant meg agyában, — és saját nejéhez ment megkérdezni, hogy boldog e ?
— Pah I — asólt a kis feleség, félre bigy-gyesztve ajakát, — egy olyan férjjel, mint te vagy, nehéz vo na boldognak lenni.
A jó ember sarkon fordult és ssó nélkül rohant tovább, más nőknél próbálandó szeren-
. Wk-------------- „ .boldog mikor egyetlen őszinte arcot sem lát-
hit nem adok s mmit I Hanem ünnepélyesen halok magam körül, előttem mindenki képmu-1 cséjét. esküszöm neked hogy irgalom nélkül megfojtat- taióskodlk, hízelkedik, inert tudják, hogy hatal-1 De minél tovább lótott\'futott — annál mé-\'ak, ha- harminc nap lefolyása alatt egy bodoglmas vagyok. Sőt még magain sem követhetem\' lyebbre sülyedt reménysége. Mindenütt csak pa-
" ......tv.........
A legkiválóbb tanárok és orvosoktól mint hatható* szar:
tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutra bajai-nál úgymint idült bronchitis, szamárhurut és tw*** lábadozóknál
Infltt0n7^ ||Kn »j*Dl,»ult- - EmeU *« étvágyaVeltávoliUa a köhögíst és a köpetet és meguQntaU la muuenzü UlOn Ojjeli lziadá«l. Kellemes maga it Jó l»e miatt a gyermekek is neretik. A gyógysaer tárakban űvugunklnt 4 koronáért kapható. Hiryi-lj&nk, hogy minden üveg alanti cxdggsl legyen ellátva:
-F ilofTmann La Roclic &. Co. vegyészeti gyár Basel (Svójcz). 3
Nagykaniasa, vasárnap
Zala 9. szára. (*. lap)
1904. január hé 31-én
Viesey Zsigmond nagykanizsai polgármester, Pessonyi József sümegi városbíró, Batthyány! József gróf, Putheány Géza báró, Dunazt Fe renc dr. keszthelyi spát, Iliit Rafael tfirjei apát, Euncz Adolf zirci prépost, Kroller Miksa salavári apát és azonkívül százsn meg; százan a megyei birtokosság, előkelőség és hivatalos világ kőréből.
A gyűlésre küldöttség hívta meg a főispánt. Itt Czukelter Lajos I. aljegyző felolvasta a királyi kinevezés szövegét Erre a főispán letette a hivatalos esküt a elmondta programm-beszédjét Lendületes, néhol poetai magaslatra emelkedett beszédet tartott Szerénység hangján mondta, hogy ezt az állást nem önereje biz-tában, hanem erős akaratának tudatába? vállalta el; biúk a tisztikar támaszában; sZrínyi, Kisfaludy, Caányi, Deák szelleme leng reá, föllelkesíti, megerősíti, mert sz ő életgyöke\' rének a szálai is ebbe a főidbe nyúlnak be. Programmjában különösen a közgazdaság és iskolaügy fejlesztését ígéri. Hangoztatta, hogy megbízása a jog védelmére, a törvényesség istápolására tetjed. Politikai múltját mindenki ismeri, tiszteli a meggyőződéseket és kéri, hogy tetteit meggyőződésből folyóknak te-kinUék. Erőszakot csak magával azemben alkalmaz. A közönség a beszédet lelkesedéssel fogadta. — A törvényhatóság nevében Arvaj* Latos főjegyző üdvözölte a főispánt A közgyűlés után a főispán ötven küldöttséget fogadott
Dl—bH.
Politikai Szemle.
A helyzet.
Tisza István gróf minisztorelnök beszédének batása alatt ál) a politikai közérdeklődés. (Furcsa, bogy még min
rendkívül kall bogy megcsappant legyen, mari ha agy parlament egy érni/ boaazabb időn át megtagadja a legszentebb kötelességek teljesítését, aa ország legsürgősebb érdekeinek megóvását, akkor érthető, bogy a lakosságban felmerül a gondolat, bogy a parlamentarizmus tnlqdoa-kippen nem tudja teljesíteni azokat a feladatokat, melyeknek teljesítését mindenkor tőle ra-
dig beszélünk közérdeklődésről, mikor|m<í/Mir. De ez csalódás. Nem a parlamentáris a nemzet többségé m-lr magunta a par- ma* ok* • "omoro rissonyoknak, • melyek lamenti csintevóst) Tisza István gróf
Délután 3 érakor a »Koronát vendéglőben 350 terítékű díszebéd volt, a melyen elaőnek köszöntötte fel a királyt Hertelendy Ferenc fő ispán. Pohárköszöntőket mondtak még: Hertelendy Béla a Herteléndy-csaiád kiválóbb alakjait említi, s a főispán éltetésével a cigány a Bertelendy-indulóra zendített; Csertán Karoly alispán a vendégeket\' Koller István Makfalvay államtitkárt; Makfalvay a váimegye közönségét A főispánt köszöntötték fel még : Barkóczy Károly, Vértesi Sándor, Bogyay Máté országgy. képviselő. Ellner Zsigmond képviselő
a főispán nejének egészségéleürítette poharát. _ _________J_____ Ml__________
Az ebéd alatt, mely akéső esti órákig tartott, | tz "egész orssákbah szervezkedniük kell, hogy
még egyszer az obstruálók szivére kötött miaden tárgyi megfontolást, még egyszer szemük e!é állította, bogy ne döntsék áldatlan és céltalan szerencsétlenségbe az ország lakósságát Beszédéből" kibangzott az a nyilatkozata, hogy erősen eltökélt szándéka, ha az obstruk-ció nem akar az okosság szavára hall* gatni, a végső harc eszközeihez fog nyalni. Boszédével felbujtani tehát bizo nyára sonkit sem akart, hanem csak megtéríteni, nkMuég megtéríthető volt. — Az obstrukció az utolsó terminust, melyet a miniszterelnök tűzött ki neki, dölyfösen visszautasította. Ha valami csodaszert) meglepetés közbe nem lép a képviselőház a legközelebbi napokban megszakítja üléseit, hogy a dotegáció végezhesse munkáját s azután következnek azok az eszközök, melyekkel az obstrukciót megtörni szándékoznak, megtörni kell. Akkor azonban Tisza István grófnak nemcsak a szabadelvű párt, hanem íz egész ország minden hazafias eleme a háta mögött lesz.
— Szabadelvűek szervezkedési —
A mit a debreceni szabadelvű párt tett a bit elején, annak kellene utánzásra méltó példának lenni a szabadelvű pártok riasire minden más megyiben és kerületben is. A szabadelvűeknek
Magyarországon ma uralkodnak, hanem ea parlament; ea a parlament, minthogy a hanyagság, mely bosszn időn át helyet talált a többség sóimban, minthogy az inkább személyes, mint tárgyilagos cilok, melyek a kisebbség úaalmit meghatározták, lettek úrrá fölötte. Ha tokát a szabadelvűek az országban ragaszkodnak ahhoa a meggyőzGd&shez, melyet sohasem lett volna szabad megzavarni engedniük, hogy a páriámén-/arismos fajnak egyik nemzeti létfeltételét jelenti, — akkor minden előkészületet meg kall tenniük is első sorban a maguk szervezkedése által, bogy végre as ország, ha a választókat arra felszólítják, oly parlamentet válaaazoa, a mely állami feladatának magaslatán áll, érdekeink megismerésitől el van telve is hsjlandi önzetlenül ezen érdekek teljeaítéai szolgálni.
még számos felköszöntő hangzott el. Táviratban üdvözölték Hertelendy Ferenc főispánt: Talliáa, Szili, Darányi, Wlassics, Erdődy Gyula gróf, dr. látván Vilmos püspök, gróf Jankovlcb LászlóéiHalbík Cyprián apát, gróf Zichy Aladár, Ováry képviselő, Nunkovits, Maróthy képviselő, Barcsa László, Károlyi Antal s még számosan.
Mozgóképek. Deák-hangverseny.
— S4.lt ra.\'é iiAokti\' —
Szerdán este zajlott le a nagykanizsai r. kath. főgymnasium ifjúságának hangversenye. Az ifjúságnak ejótékonycélu mulatsága méltó volt ahhoz a szép múlthoz, a mely ezeket a hangversenyeket jellemzi —S mi jellemzi a deák-mulatságokat ? Először is a siker fényes jele. Siker: az erkölcs és anyagiság jegyében Az ifjúság a műsorban való részvételnél nemes versenyre kel Nem akarnak külön pálmát, csak együttes sikert: a főgymnasium jó nevének. S a sikert idejegyezhetjük- Előkelő és diszes közönség zsúfolásig megtöltötte a termeket és mindvégig élvezettel hallgatta az ügyesen összeállított műsor egyes számait Azután tánc következett. Jókedvvel, derűvel, gondtalanul jár. fiatalok a táncot, de sohasem feled-
előkiszitsik as elkerülhetetlen döntő harcot, mely talán már rövidesen meg is lesz. Elég snjnos, hogy ezek az előkiszületek már tig meg nem törtintek, hogy a szabadelvűek sorában az egész országban bizonyos közöny foglalt helyet, hogy az elkeseredésnek, melj okvetlenül a parlamenti .j^ a jj^taioK a
kisebbség Özeiméből idéztetett elő, bizonyos mér■ ... . .... , ,
tikben letörtik a hegyét. Igas ugyan, hogy a ték> mé« ott a muUtó éremben *m, hogy parlamentarizmus tisztelete az égisz orzzágban ők egy szép multu iskolának a tagjai, hogy
nászt, mindenütt csak elégedetlenséget ta\'áit.
Az igazat megvallva, hiszen különös gondo* lat is a nőket sorra megkérdezni, hogy bo\'do-gok-s ? Vájjon hányadik mondaná meg ? S egyáltalában megmondanák e az igazai ? Szegény nagyvezér erősen hitte, hogy igen — mig nagyon sokan rannakaz ő hilyöi, kik.ebbjn erősen kételkedtek volna
Most éppen a piacra ért, hol a többek közt egy e hízott, jói táplált asszonyság gyümölcsöt árult. Nem mehetett el melelte, a nélkül, hogy boldogsága felől ne tudakozódjék.
— Már, bogy is kérdezhet az ur 1 yent tőlem, mikor a\'ig bírom megkeresni a mindennapi kenyeremet. Téngőd&m, éhezem, mint a kutya s csak a csont meg a bőr van rajtam I.. Hát nem látja az ur? Hál megbolondult az nr?
— Igazad van I —\' azólt a nagyvezér homlokára ülve, — hogyan is tudtam ilyen szegény asszonyról feltételesni a boldogságot? Es hirtelen beosont a város leggazdagabb zsidóbanká\' rának házába, _
— Ennek a felesége már csak boldog lehet a — gondólá magában. Kényelmesen él szobáiban, cselédjei közt, kik még gondolstait is igyekeznek kitalálni s vágyait megelőzni I Neki az élet minden gyönyörűsége szabadon rendelkezésére áll, mert a magas rang — a pénz, — sem tartja vissza semmitől I.....
— Es milyen leleletet kapott?.
— Oh nram I A legboldogta\'anabb asszonyt láthatja bennem. Féljem nem szeret; semmit a világon, csupán a .pénzt, folytonosan az után futkároz s egyedül hagy nyomnrkodni engem. A nő pedig olyan szerelem nélkül, mint a virág
napsugár nélkül; halványodik, hervad — aztán eihal.
— Az Istenért! — szólta nagyvezér, — egy nő ki férjét ennyire szeroti, valóban megé demli hogy legalább boldog legyen I Hol fogok már ilyent találni? — tévé utánna keserves sóhajjal.
A következő pillanatban már az utcán vot s lóhalálában nyargalt a város lu\'s \'1 végére, a hol tudomása szerint egy szép fiatal asszony lakott, ki mindössze három hónapji ment férjhez és pe« dig regényes módon szöktetéswl -- szerelemből.
— Üdvözlet sok a boldog nőnek! — igy köszönté őt a nagyvezér s aggodalmasan várta a feleletét.
— En boldog ? szólt a Halai asszony vállat vonva. — Most már nem vagyok. Férjem egy percre sem hagy egyedül, — s bár jól tudom, szeret, mégis annyiszor ismétli naponkint, annyiszor esküszik az égre,-földre I.,. és addig nem hágy békét, mig énis ugyanazt nem teszem, ez a játék kezdetben, megvallom mulattatott, de most már srörnyü unalmas lelt rám nézve.
A szerencsétlen nagyvezért a kétségbeesés környékezte már. Lemondott a reményről is, hogy ő itt a fővárosban megtalálja, a mit keresett ; elhatározta tehát, hogy a vidéket fogja át- j kutatni egy boldog nőért. Lovat nyergelletelt és útnak indult. De bármennyire igyekezett ii csak nem akart sikerülni a ritka gyöngyöt megtalálnia, a mit tőle felséges ura, a király kívánt, Ehhez járult még, nogy a kiszabott határidő már vége felé járt.
Egyszer -midőn mélyen léhorgasztott fejjel egy rongyos kis fa n felé közeledett,^\'a me-z4d egy Töldmivest pillantott meg, ki n feleségét
kegyetlenül ütötte. A szegény asszony sírt A nagyvezér hotzájuk sielolt, szétválasztotta őket a szemroliányólag szú t a durva emberhez
— Nem szabad egy asssonyt boldogtalanná tonned I
— Mit ? én bo\'dogtalan ? Má tolt az asszony. — Kimondta az urnák ast ? Ellenkezőleg én igenis boldog vagyok 1
— Boldog vagy ? I De hiszen aa urad megszokott verni I
— Igas, megver néha, de nem baj, kitudja ő ast pótolni védelmével és szeretetével. Azu in, ha látná, milyen aranyos kis gyermekeim vasnak .....
— Tehát te ismered a bo1 dogságot ?
— Bizonyára uram,.éti nagyon boldog vagyok \'
— Végre I — Végre I — KiáltoU föl a nagy • vezér ujjongva éa raegkönnyebbü\'ve, mintha leg• alább is egf t&ázsis kő esett vo\'na le a szivéről. — Valahára találtam egy bo\'dog nőtt
Ea diadallal vitte a fővárosba
Mikor vele a király előtt megjelent, az igy . szélt hozzá;
— Találtál tehát egy boldog asszonyt?
— Igenis Felséges Uram I iU van I És b&ss* kén mutatott zsákmányára.
— Oh hatalmas királyom I — sikoltott RU egy* szerre az asszony s magit a király lábaihoz vet Irgalmazz nekem boldogtalannak!
— Mit hallok? kerdé szgoru hangon a király, a - nagyvezér, felé fordulva.
— Mit beszélsz te szerencsétlen ? — kiáltott csaknem magánkivüU kétségbeesésében a nagy-I vezér. — Hát nem magad mondtad nekem, \' hogy boldog vagy ?
>h t
Nagykamasa, vasárnap
Zala 9 a/.áui (X. lap)
1904. január hó Sl-4a
nékik magataitásukkal emelni kell az intését -jónevét Sokáig tartott a tánc, áldoztak a Jókedv oltárára, de egyúttal a jótékonyság oltárára is. Ennek a mulatságnak nagyon is szép összegű tiszta jövedelmét mindig az ifjúsági > Segit<5-Egyesület«-uek javára fordítják, amely egyesület ezekkel a fillérekkel letörli a szegény tanuló homlokáról a gondbarázdát, elsimítja az anyagi szenvedést és tépelődést s ezáltal biztatja, serkenti az ifjút a munkára, a küzdelemre, acélozza erejét a küzdésre. Köszönet illette szent cél szolgálatáért az egész tanári kart és ifjúságot. Az elismerés babérágából külön rész jut Horváth Györgynek, at intézet érdemes igazgatójának, az egésznek sifellemi vezetéséért; Csóti Márknak, a lelkes védőnek; Révay József dr.-nak az írónak, a ki megfigyelésekben rendkívül gazdag és találó képét adu —
az előadásra került és külön
találó, kitűnő megfigyelésekben bővelkedő, jóizü diákhumorral és szépen megirt egyfel vonásos életképet a közönség igen barátságosan fogadta és állandóan derűvel jutalmazta a szerző kitűnő ötleteit Az életkép után zajosan hivták a szerzőt, a ki a szereplőkkel együtt meg is jelent, nagy tapsot aratva. Az életkép előadásában résztvettek ; Cigány Ignác, Köresdy Rezsó, Lenkey Bertalan és üss Ferenc 8., Fehér Károly 7., Korica Boldizsár és Viola György 6., Sáfrány Bajos és Tóth György 1. oszt tanulók. — Ezután a főgymuasiumi zenekar játszott egy Jjatásos népdalegyreleget Komzák Dal éa rege cimü vonósnégyesét bravúrosan vitték sikerre: Bartha István 8., Kar-czng Jenő 7., Krátky istváu 6. és Sauermann Béla 3. oszt tauulók. Az Arany virág-induló dallamos ütemei sikeresen fejezték be a szép műsort és kedvre hangolták a táncra már amúgy is türelmetlenül várakozó fiatalságot. E számban a főgymnasiumi ének- és zeneksr működött. Az indulót megismételték. — Ekkor táncra perdült a fiatalság és a késő reggeli órákig járta. Az első négyest közel a 06 pár
erre a célra irt életképben, sBimbilla, vagy | \' rendwá,*í
a diákköltészet alkonyá<-ban — az ifjúság már-már kihaló diákéletének. Dicséretet ér-
a következő névsorban referál •:
Leányok : Austerlitz Erzsike (Jankaháza), . „,. 7 , , >Aczél Blauka, Augenfeld Stefike, Blau Margit,
demelnek még Schtma János a x ének és Blau Alice, Bodó Klára, Balog Böske (Vasvár c-----MiMl„ o """»<= Barthaház Bözsike, Breier Irma, Berger Jolán,
Sauermann Mihály a zenekar ügyes vezetői A figyelmes rendezőség csinos és ma
Berger Aranka, Bartha Jolánka, Csizmadia
gyáros ötletü táncrenddel lepte meg a meg- Vilma, Czeizler Irma (Bclezna). üetrich Joláij,
jelent hölgyeket Az est lefolyása a követ- ^f,utsc!1. Ró"> Deutsch Terka Erdősy Lujzika, * 1 \' ^élegyhazy Aranka, Ftlipovits Lujza, Farkas
kezo volt: | Margit, Geisler Romána, Galambos Juliska,
A műsort a Jászkun-indulóvtzeüe be. Elő- Günsberger Rózsika, Orosz Aranka, Goldj adta nagy sikerrel az ifjúsági zenekar. - Az\'Mariska, Günsberger Hermin, Geisl Ella, Gh-\' Inniafaraei harangok előadásáért a fógymna- bicza Gizella, Grostuer Aranka, Györfy Gizi, I siumi vegyeskart illeti a dicséret Majd Kaffka Grüufeld Teréz (Pölöske), Grunner Mili (Eger- i József 8. 0. t lépett a pódiumra. Varady An-.| Aracsal, Gogl Mariska, Horváth nővérek. Hűt-talnak >Az Ur iiil* eimü liatásqs melodrátuá- ttr Anna, Hajdú Vilma, Ki«41y Nővérek, Kel-ját adta elő. Kaffka, a ki nagyon szép szava- j íer Ella, Krausz Böske, Kollarits Lulu, Keller i latával már sok nyilváuos ünnepen aratott, Gizella, Köő Aniniska, Kováts Böske, Király | sikert, ez estébeu valóban kitűnően szavalt! Lucika, Keleti Margit, Kaiser Karolin, Keleti Az érzelmek gyors vá.tozását mcsteriesei adta Irma, Klein,Katuska (Bpest), Kuhár Lujza és. vissza, drámai kitörései ügyesek és megrázók Klára, Knausz Jolán, Kancz Gizella, Kobald voltak. Arcjátéka kifejező, szóval — bár nem ! Jaukica,Krac Juliska, Kayserling Jolán, Krausz J igen szeretünk műkedvelőket dicsérni, vagy ! Jolán, Krausz Olga, Keőtnüves Mariska, Kanc lebirálni — Kaffka kitűnő szavaló. A zeneki-! Juliska, Krauth Nelli, Lukács Erzsike, Láng séretet zongorán Geigely Géza, harmoninmon j Katinka, Lackeubacher Elluska, Lőwy Elza Pál/fy Géza 8. o. tanulók szolgáltatták ügye- (Székesfehérvár), Löweusteiu Klára, Lenkey sen és összevágóan. — Szmodiss Lajos 6. és; Margit, Lierheim nővérek, Mayersberg Frida, Stmodiaa József 5. o. tanulók egy négykezes1 Milhoffer Frida, Matolai Etelka, Morandini zongoradarabot aduk elő igen szépen. Nagy: Stefike, Marvalits Margitka, Nyuly Mariska, tapsot kapott az ifjúsági énekkar az előadott Noll Viktória, Nusszer Irma (Gelse), Nyitrsy humoros .Románc-ért; ugyanabban részesült a j Rózsika, Nug Mariska, Nett Karolin, Neu Ma-főgymnasiumi zenekar is, amely a Karácsony tild, Oszeszly Böske és Mártha, österreicher éj keringőt játszotta ezután. Az est fénypontja j nővérek, Okos Juliska, Pintér Margit, Pele* Ullrich (Révay) József dr. életképe: Bimbilla, Idus és Lubika, Pflanczer Jolán és Irma, Pilitz vagy a diák költészet alkonya volt. A rendkívül • Irma, Pollák Frida, Polecz Mariska, Prager
_____ Erzsike, Pollák Nenny, Polleduák Lórika,
I Pálffy Etuska, Pintér Emília, Pintér Mariska, Igen, otthon férjem ésgyermekei\'u közölt..! R11M Margit (Daruvár), Rosenberg Ilonka, Rit-Bocsássatok engem boz/ájuk rissta I ter Anna és Mariska, Rütter Böske, Szabó Ma-
- Légy nyugodt! szó t most s király némi riska, Sauermann Júlia, Szenthe Mariska és ravasz mosolylyal negyvezéréhez, ki remegni lát-, Vilma, Sabjáu Terka, Spitzer Irma, Strasser szőtt s fehér volt, miiit a fa\'. Megbocsátok neked inUa, Szmodiss Gizella, Stíhmied Rózsi, Szamek mert távolléted alatt én magam is la\'áltam agy Clemy, Szettler Irén, Schwarz Irén, Schwarz boldog nőt itt a fővárosban. Gizike, Thassy Ilonka, Tripammer Ella, Vil-
- Itt a fővárosban? - kiáltott föl a nsgy-1^„yj Agátha, Vellák Kata, Vollák Bözsike, vezér, nem tudva hova lenni a bámulattól. wittmann Teréz, Wittenberg Ancsika, Weisz
- Igen igen itt, a fővárosban. Es az épen a | Krwike, Weiser Ella és Kitti, Weisz Ilonka, w feesígpd. _ j Weisz Lili, Zsubory Mariska.
- Az ín feleségem? Asszonyok: Austerlitz Adol/né (Jankaháza), . -\'««>, egy embert kll dlem a. napokban Arniuth Nathanné, Bajer Vracéhé, dr. Blan horzá, ki az én neumben megkérdező, ho«T | Simonné, Blumeuschein Vilmosné, Boronkai ooidog e. lAladárné, Böhm Emiiné, dr.Bentzik Ferencné,
- aa mit teleli r . Blau Lajosné, Breiemé, Czeizler Iguácné (Be-
--zt felelte : .Perw, hogv bo dog vagyok, ,ezaa) cJsigal;áí!yi]é Deutsch Ferencné, Detrich
oertíénem most mnes UUion, Isten tudja azor.Bálintué, Fehér Gyuláné, özv. me\'Jlk 826411 ^ 1 raht Farkas Józsefné, Freyúg Gézáné (Leteuye),
Grosz Miksáné, özv. Grunnerné (Eger-Aracsa), Gogl Lajosné, özv. Gencsy Ödönné, Uutmann
[Sándorné, Györfy Jánosné, Getzl mérnök né, Horváth Antalné, Hajdú Jánosné, özv Jnháss Péterné, Keller Mátyásné, Kaster Miksáné, Kuhár Ferencné, Kovács Antalné, Ksnfmsnn Mórné, Knausz Lászlóné, Kollaritané, Kaffka Józsefné, Keller Dávidné, Krausz Mórné, özv. Kovács Károlyné, KstUuer EdéSíf, Lusztig Vik törné, özv. Kopácsy Györgyné (Zala-Baksa), Láng Miksáné, Láckenbacher Ed íné, Morandini Romáimé, Máthé Károlyné, dr. Neumann Edéné, Neusiedler Autalné, Nen Miksáné, dr. Ollop Mórné, Nusszerné (Gelse), Okos Mik-lósne, özv. Oszeszly Antalné, Poredus Antalné, Pilitz Gyuláné, Pickel Ferencné, Pálffy Ala-josné, özv. Pspp Miklósné, Petrisch Ferencné, Pollák Izidorce, Prager Béláné, özv. Pflancer Gáborné, Polednákné, Pelcz Jakabné, Rapoch Gyuiáné, dr. Rothschild Samuné, Rathmanné, Rosenfeld Lajosné, Rosenberg Jónásné, Spít-[zer Lipótué, Ritterné, Szamek Sándorné, özv. Suttákné, Schmiedt Jánosné (Leteriye), Szabó Józsefné, Tuboly Gyuláné, Tóth Györgyné, lUnger Ullmsnn Elekué, dr. Villányi Hennkné, Weiser Józsefné, Weisz Lajosné, dr. Viola lg-náané (Gelse), Wittenberg Ignácné, Wittmann Mátyásné, Zsubory Istvánné.
HIBZK.
Dedk-concert.
— Január Z7, —
Alkonyatra járt az idf. Sűrű homály horalt már ránk ; S az »ügyletben\' homályt 0x5, Nagy fényre kelt a riHuntlihg.
A nagyterem díszruháját, — Mit magára már alSbb vett, — Ragyogott, mint az ég tája Ragyog, ha rá nap sugári vet.
Díszben, fényben, leste, várta A közönség jövetelit; S fényes aiker konnáata Várakozását, türelmit.
Mire nyolcra vált az fai,) Minden páholy, szik a tér megtelt, Azután már férfi is nS Szorongással nyeri csak kit helyt.
Jáazkun- induló csendült mag Most, a zenekar húrjain ; Nyitány volt az s harci ének, Atzogra ifjak sorain.
A hang leikas is gyújtó volt, Mely a termet befutotta ; A közönség vére mind forrt, S a zenekart megtapsolta.
A vegyeskor bájos dalán: -összhang a kellem uralkodott; Mint fagy tavasz lágy farai mán. Szírünk ép ugy olradoaott.
Aa ,Ur IUI" került torra, Tartalma aaip volt éa gazdag; Szólt az ifjú, mint harwona S rá tapsviharok szakadtak.
Raagatt, mozgott a pódium, Saarai mint rigigzugták; Zongora ia harmónium, A nagy hatást csak fokozták.
tSceaes, Románc, Karácsonyija Mind bürüs hangon beszéltek, Müvéaai már-már a tökély, Mit ttyoa tapsok kisértek.
iiegulcsóbb
bevásárlási forrás
Férfi- és gyermehruha, czipó- és halaprahtór a legnagyobb választékban,
• ■
legjobb minőségben* legmérséheltebb árakon
llj. WEI5Z IQNÁQZNÁL nagykanizsán
Erzsébet királyné-tér I. siáa.
Nagykanizsa, vasárnap
Zala 9. asám (4. lap)
1904. január bd 31 én
.Diák költészet tikon/*" Am »Jk*kr* tok mosolyt c**Jt; 8 a szereplők rlg hámor* Élj*nt kaUatt, houzat, pazart.
Népdal i ronó s négye* *l*tt, Ssirúnk gyönyör ölé* ringott. Erűnk totált, keblünk dagadt, 8 éljenttl a terem lagatt.
_ Az iAranyrirág-indulót Szép tatSt tatt a rartanyra. Egy boaazn tapa, mint riharazó,„ Zajgott régig a terembe. -
Általiban elmondhatják ■ Sok tlrat nyújtott az estély,-Babérból lett kotzorujuk, Fény**, melyhez homály nem fér.
Koszorúzott fővel aztán Táncra kaltak egytíll-egylg; 8 mindegyiknek erős karján Hölgy csüngött, taép igézéaig.
A bar rezdült, a jókadr Myt, Csárdás után jött keringő, Mig a hajnal oda nem szólt : Menjünk haza, itt az IdS.\'
NITH NORBERT.
— Hertelendy Ferencné fogadtatása Hertelendy Ferencnét, vármegyénk uj főispánjának nejét sz. Gadl Irént igen megtisztelő szépen fogadták Zalavármegye tőr-vényhatósági tisztviselőinek feleségei A főispáni beiktatást megelőző napon érkezett ugyanis d. u. 2 órakor a főispáuné Zalaegerszegre. Csertdn Károly alispánná urnő vezetésével a tisztviselők feleségei testületileg mentek elébe a vasúti házig, hol az alispánné a hölgyek nevében egy szép virág csokrot nyújtott át üdvözlése mellett a fő-ispánnénak, ki szives barátsággal köszönte meg a figyelmet Aztán hosszú kocsisorral mentek be Zalaegerszegre.
— Lelkin beiktatás. A nem régiben ujo-nsn szervezett zaiaegertzegi lutheránus egyház Porkoláb Gyuls fiatal lelkészt választotta a papi állására, ki vasárnap tartotta beköszöntő beszédjét a beiktatás után a vármegyeház dísztermében uagy közönség előtt Vargha Gyula vönöcki ág. hitv. lelkésze a kemenesal-jai egyházmegye esperese iktatta be az uj papot, és fogadalmat tétetettyele. Jelenvoltak és segédkeztek a beiktatáson: Bújtas János nemes-magasi Teke Dénes alsó lendvai^ Vértesi Sándor zaíaistvándi és Szabó Lajo» pusztaszentlászlói lelkészek. — Porkoláb ezután el-mondts beköszöntőjét A hivek s egyúttal a díszes nagy közönség rokonszenvesen fogadták a beszédet is, magát a fiatal lelkészt is. — Délután egy órakor társas ebéd volt a Korona vendéglőben, mintegy 100 tagból álló társaság ült teritékhez melyben a városon levő minden felekezetnek hivei majdnem egyenlő számmal részt vettek. A banketton megjelent többek között Ciertán Károly alispán, Ruzaictka Kálmán dr. tanfelügyelő, Várlildy Lajos polgármester is.
— Ruzsieska Kálmán dr., Zalavármegye tanfelügyelője, a héten a fővárosban tartózkodott s részt vett az uj tanfelügyelői utasítás tárgyában tartott ankéten,
Katonai előreléptetés. ílajgató Béla magyar államvasuti tisztet, Hajgató Sándor polg. iskolai tanár fiát, a közős hadsereg tiszti tartalékában haduagygyá léptették előre.
— Magántisztviselők szövetsége. A „Magántisztviselők Országos Szövetségé-n^k kezdésére Nagykanizsán mozgalom indult meg egy szövetségi fiók létesítése végett. Ez ügyben, mint értesülünk, uia vasárnap délután 3 órakor előértekezlet lesz a kereskedő ifjak önképző egyletében. .
— Kljsgysés Oáloa Béla posta- és táviró tiszt Nagykanizsán eljegyezte Raimann Ferenc leányát, Marlakát Keszthelyen.
— Irodalmi 4a művészeti kör Zalasger-ssegen. Zalaegrtzegról írják: Városunban egy irodalmi és m&vészeti kör alakulását célozó mozgalom indult meg, mely körnek céljs lenne a zene, ének, színművészeti és irodalmi téren as önképzés és eredményes működése által s tátsadalmi életet fellendíteni, hangversenyek, felölvssásokr esetleg szini Jőadások rendezése által, s közjótékonyság céljait előmozdítani, vallás felekezeti és társadalmi korlátokat lerontani, a zalaegerszegi társadalmat mint egy nagy családot összetartani, az irodalmi és művészeti térre terelni, bogy szellemi szükségletét ki-ki e kör keblében kielégíthesse, szép iránti érzékét s zene, ének és irodalom művelése és pártoláss állal nemesítse és fejlessze. — Az előkészítő bizottság ezen irodsl-mi és művészeti kör megalakítási módozatainak megbeszélése céljából f. hó 3(-ére, előértekezlet hivott egybe.
Nyilvános nyugtázás A helybeli főgimnázium január 27-én megtartott hangversenyén az összes bevétel 1831 kor. 33 fill, kiadás pedig 631 kor. 22 fill; s igy a jótékony cétra maradt 1200 kor. — Nagykanizsa 1903, január 30-án Csőd Márk, főgyjn. tanár.
— Lejáró pályásat. A >Zalamegyei Alt Tanítótestület* központi választmánya a következő pályatételt tűzte ki: > Az olraaáa tanításénak ujabb irányai a ezeknek előnyei éa hátrányai ax irraohaaáai tanitásmódnal izemben.* — Első dij: hatvan korona; a második dij: negyven korona ; a harmadik dij : • husz korona. — A pályázatban csak a >Zalamegyei Alt .Tanítótestülete rendes tagjai vehetnek részt Az idegen kézzel irott munkákat szerző nevét rejtő, lepecsételt jeligés levéllel) bezárólag 1904. március l-ig kell beküldeni a > Zalamegyei Alt Tanítótestület, elnökéhez, Szalay Sándorhoz Nagykanizsára. - — Közgyűlések A kereskedelmi éa ipar-bank r. t. Nagykanizsán folyó évi február hó 20-án délelőtt 11 órakor tartja XXXVI. rendes évi közgyűlését helyiségében.
A nagykanizaai takarékpénztár által alapított önsegélyző ssöretkezet február hó 14-én d, e, 10, órakor tartja a nagykanizsai takarékpénz
— Mulatság A nagykanizsai fű tő háti kézművesek önsegélyző egylete ni va*árnap f. bő 31-én este o\'/t órakor tartja sikeröltnek ígérkező tancvigslaát A befolyó tiszta jövedelem egyleti célokra less fordítva
— Automobil szerencsétlenség. fr*nt Lajost, a Franz Lajos és fiai nagykanizsai malom és villsmtelep ctg beltagját, mint Szombathelyről írják lapunknak, í hó 28-án déltájban Szombathelyen baléttl éri*. Franz automobilon ment Sopronból Ssombsthely-re, s oly gyorsan hajtott, hogy a 60 kilométert meghaladó utat nem egészen 1 óra alalt tette meg. Körülbelül egy kilométernyire a lovassági laktanyán túl, szekerek jöttek vele szembe s azokat ki akarta kerülni, de a kormányzó készülék megtagadta a szolgálatot, s hatása csak abban nyilvánult, hogy Franz és gépésze, az óriási megrázkódtatás következtében kirepültek a kocsi-bóly a gép maga pedig teljesen SssulőrStt, Franz, aki kőnyebb természetű sérülést szenvedett, bérkocsin robogott be Sombat-helyre s a megsérült motorkocsival egyetemben, vasúton folytatta útját Nagykanizsára. — Franz városunkba hazaérkezve, ismerősei részéről meleg fogadtatásban részesült, nagyobb szerencsétlenségtől való megmenekülése alkalmából
— A deik-hangvsrseny lelttlfisetAi A nagykanizsai róm. kath. fógymn. .Segítő egyesülete* javára rendezett haugversecyen felülfizettek: Franz Lajos és fiai 30 kor, N. N., Rothschild Samu dr. 30—20 kor., Schwarc Lajos- (Fiume), Sebestény Lajos, Retus Lajos, Blau Lajos, Kaufmann Mór, Stefaits Aladár, (Veszprém), Győrffy János, Gózony Sándor, Schaffer Imre dr. (Szent-Gotthárd), Sommer Ignác 10—10 kor., ifj. Korniss Géza, idősb. Korniss Géza, Timon György dr. (Veszprém) 7—7 kor., Miltényi Sándor 6 kor., Sz. V., Hirschler Miksa (Alsódombqrti), Fulpán Ferenc (Iháros-Berény), Bogenrieder Józsefné, Lenkey Károly, Mayersberg Fridi, Hübner Tivadar dr., Fodor Aladár dn, Kovács Antal (Kerettye), Weisz Lajos, Jozifovics Milivoj, Csillag Lajos, Fischel Fülöp 5—5 kor., Lttsz-tig Dezső, Unger Ullmanu Klek, Horváth György, Goda Lipót dr., N. Pálfy Alajos, Bartha István, Reichenfeld Albert, Rakó Gyula (Felső-Rajk) 4—4 kor., Szépe Boldizsár, özv. Fischer Józsefué, Földi József (Temesvár), N,
tár helyiségében VH-ik évi rendes közgyűlését. 1 N<) Cs<5,j Márk, Mészáros József, Marton lg-A nagykanizsai segélyegylet szövetkezet feb.|„4C) Király Elek (Hahót), Stolzer Henrik dr.,
hó i8-áu tartja saját helyiségében 43- évr rendes közgyűlését.
Értesítés. A f. hó 2-ára vagyis keddre eső befizetések a reá kővetkező kedden f. hó 9-én fognak megtartatni. Nagykanizsai segélyegylet szövetkezet.
TisstviselOk segítő egyesülete. Már megemlékeztünk e helyen a zalaegerszegi tisztviselők ama mozgalmáról, mely egy tisztviselői segitó egyesület felállítását célozza- A mozgalom már néhány héttel ezelőtt megindult Kezdetben csak betegsegélyző cimmel és tartalommal akarták ezt létesíteni s csak kitezeraégysziz korona jövedelmeit alóliakkal, utóbb azonban kiterjesztették a keretet. As uj segítő egyesületnek á neve: > ZalavArmegyei köztisztviselők segítő egyesülete. <Elnöke Odor Géza pénzügyigazgató. Zalaegerszegen a megyeház nagytermében e hó 31-én ma vasárnap tartják alakuló gyűlésüket. Meghívót kaptak az összes köztisztviselők : állami, törvényhatósági, községi hivatalnokok, tanárok, tanítók, posta- és táviró tisztek, nyugdíjasok.
A Balatoni Museum Egyesület 1904, évi január hó 3i-éu tartja évi rendes közgyűlését Keszthelyen. Tárgysor: 1. Titkári jelen
Bettelheim Győző. Raduai Jenő 3—3 kor.,1 Gencsyné szül. Thassy Máris,) Aaler Ernő (Nagykároly), Rosenberg Miksa, Petrocsekné, Nyilassv Károly, Ilerger Ignác, lueze István, Mátyás József, Fejér Gyula, Sáfrány Károly, Farkas Miklós, Wcisner Gyula, Ullrich József dr., Fehér Gyula, Wittmann Mátyásné, Szigeti Samu, Schvarz Ignác, Tóth Györgyué, Weisa Ernő, Kaaatl Dezső, ifj, Vajdits József, Frey-tág Géza (I -.etenye), Csele Ferenc, Hiiusner József gr. (Kiskomárom), Schuch Károly. N. N., Austerlitz Adolf, Lauschmann K, Zim-mermann Gusztáv, Kalcsok Leo 2—2 kor., N. N.j 1 kor. 60 fill,, Móger Károly 1 kor. 50 fill., Schima.János 1 kor. 40 fiit, N. N, 1 kor. 30 fill, Pátkai Jakab, N. N., Nith Norbert, Goldmanti Samu, N. N., Rózsa Ferenc, Tóth Pista, Hegedűs György, Rosenberg Kraő, Krizs Mátyás, N. N., Czeizler Ignác (Belezne), Beck Tivadar, Riedelmavcr László, N. N, Schwarz Irén. N. N„ N. N„ Fesselhofer József István, N. N., N. N„ N. N„ N. N., N. N., N. N., Fiálovics Béla, Pálfy Géza t—1 kor., N. R, N. N., N„ 60—60 fill. N. N„ 50 fill, N. N.. 40 iill, N„ 10 fillér. Összesen 42b korona HO fii-Iáé. A nemes szívű* felülfizetőknek ez Utón is
tés az egyesület negyedik évi ipüköeéséről. MM* köszönetét fejezi ki a rendezőség nevé ■Az egyesület negyedik évi.pénztári szám- beiuCsóti Márk tanár, védnök Adásainak előterjesztése s a számadásvizsgáló- — Gazdák gyűlésé. A sümegvidéki gazda-bizottság érre vonatkozó jelentése. 3. \'Az j kör ntult heti gyűlésén Haydan Sándor elnök egyesület ötödjk év költégvetésének inegál- bejelentette, hogy a Zalamegyei Gazdasági lapi.ása s számadásvizsgáló-bizottság kikül- Egyesület elnökét, Rertehmly Ferencet M*»-dése. Nctáni indítványok jpáni kinevezése alkalmiból üdvösölte. A gyü-
" Vagykaniiaa, vasárnap
Zala 9. •■ám. (». lap)
1904. január hó Sl-ép
lé* éMalr hsl/eatésml fogadta at elnöki bejelentéit. — Tőrjén február hó 24-én bikavá-(árt rendez a gazdakör. A vásárra meghívják az áUatteayétttési felügyelót s gondoskodnak róla, hogy a vásárló községek az államtól a ao*/»-os kedvezményt elnyerhessék
- Félévi értesftók Az uj középiskolai tanterv szerint a diákok nem karácsonykor és húsvétkor, hanem a tanév el só felének végén, január utolsó napján kapják irásos bizonylatát annak, hogy miként tanultak. Az idén elöször lép életbe az uj rend, s az ősz-szes középiskolákban tegnap szombaton ji-" nuár ao-án osztották ki az első félévi értesítőket A dologból as a haszon!?) háramol a diákokra, hogy ha most elbuknak nincs elrontva a karácsonyi és húsvéti vakáció, Sovány vigasz, de mégis valami...
— RENDŐRI HÍREK. Gondatlanság. Nem uj eset A gyermeket magára hagyják és az vagy felgyújtja, vagy leforrázza magát MoSt a leforrázás volt a minap napirenden. A gyermek: Józza Margit 14 hónapos. A gondozó Maadli Istvánné, lakik Magyar-utca 7. sz. alatt Józsa Margit égési sebeket szenvedett a forróviztől Mandlinét feljelentették. — Lopáson értik. Pénteken délelőtt ifj. Weisz Ignác Erzsébet-tér 1. az. alatt levő ruháaboltja előtt künn lógó nadrág igen megtetszett Boda P1& ni kiskanizaai parasztasszonynak s — ellopta. nfctve csak akarta^ mert az egyetlen sarki rendőr ippen arra nézett, a lopáat éazrevette és Boda Plónit bevitte a rendóraégre. Ott szabadon bocsátották: mert ifj. Weiaa Ignác,a ruhaüzlet tulajdonosa visszavonta panaszát
Egy három nagy aaobából álló lakás, május 1-ére kerestetik. Esetleg 4 kisebb asobás is megfelel, á címeket aa ár megjelölésével a kiadóhivatalba kérjük.
- A rECSkÉlá, daljáték. Keséje HmsSI JésieftM, » flsctkea, • ksrsaa. - Hap-haiá riaehel rtllp UankaraskcéMékta laijkaalnáa
TANÜGY.
— Hivatalos. —
I h\\wm UL lnilHutÉI ÉÉüiL
91-1804. aa.
ValasMisyt járási Ur tsktotttos eta4kíh l
fölkérem Klnök urat, hogy az alapszabályzatunk szerint minden év március vagy ápri-lis tavában megtartandó járásköri közgyűlés 4Aészttése tárgyában intézkedni szíveskedjék.
Dr. Rozslala Kálmán lir. tanácsos, tanfelügyelő urnák 1871—1903.4z. alatt hozzám btfeett irányító (elhívása alapján különösen •rra kérem, hogy — amennyiben a járási köz-
(yülések keretében eddig az alkoholizmus érdését eléggé nem méltatták volna, — mél-(óztaasék azt a tárgysorozatba okvetetlenül (elvenni, hogy az alkoholizmus nemzetpusztitó tatásával szemben a magyar tanítóság minden Vonalon mint hivatott erkőlesi őrcsapat vegyen (észt a nemzetmentés munkájában.
Továbbá arra kérem szeretettel Blnök urat, hogy ss Eötvös-alap ügyét állandóan felszínen tartani, a már beiratkozott tagoktól az évi a kor. tagsági dijat a Kör pénztárosával besse-letni és a még be nem lépett kartársakat a ^elépénre buzdítani ssiveskedjék.
Mivel ismét abban a helyzetben vagyunk, hogy esetleg nagyobb összegű pályadíjakat is t&zhetunk ki, — a járási közgyűlésből méltóztassanak a központi választmánynak alkalmas pályatételeket is ajánlani.
A központi ^választmány ülése valószínűleg folyó é. níájns közepén lesz. Ennél fogva kérem Elnök urat, hogy 4 járási közgyűlés jegyzőkönyvét legkésőbben május 8-ig hozzám beküldeni szíveskedjék.
Hagykanizsa, 1904. január hó 30-án.J Kartársi szeretettel:
SZALAY SÁNDOR megyei tant. elbOk.
A közönség köréből.*)
Tekintetű Szerkesztőség!
Becses engedelmükkel én is hozzászólok Nagykanizaa város szenzációjához: a véres rablótámadáshoz. Mondhatom, hogy a közönség felháborodva tárgyalja az esetet es bár nagyon örül, hogy a rendőrség dicséretes buzgalommal nyomozva elfogta a rablótámadókat, mégis sokan bánják, hogy a pénz előkerült, mert az esetben Franz Lajos is Hai villamtulajdonos cég büntetését látják. ■ Hijft. joggal kérdezhetjük : vájjon megtörtént Volna-e ez az esetvba ott az uton — mondjuk csak Franz saját malmáig — vilfamvtiágttás van ? Nem-e az est sötétségének leple alatt működtek a rablótámadók? -r De arra is kérünk feleletet azoktól akiket illet, hogy az egész uton, mely a két testvérvárost összeköli egymással, miért nincs villamviiágitás ? Azt skatják tán, hogy ily eset többszőr is előforduljon ? Nagykanizsa város képviselőtestületének minden tagjától kérdezi a közönség, hogy vallják be őszintén, vájjon rendén valónak tartják-e, hogy e két városrész közti uton nincs rendőrszem ? — A közönség fegyverrel felszerelve jár este az utcákor. A kirakatokból gyorsan fogynak a revolverek, mert a közönség félelmeben védő-eszközzel látja el magát.
A \'Zala* egyik számában érdemes és figyelemremélte rendőri njitásról olvastam, melyet miután én magam is helyeslem, nem érintek. De a t cikkíró elfeledkezett a már említett uj uti rendőrszem felállításáról és elfeledkezett a rendőri bűnügyi osztály reformálásáról A bűnügyi osztályt rendőrségünk leghasznosabb tagja, Bay György rendőralkapitány vezeti Mondhatom, a közönség igen meg van elégedve működésével. De viszont Joggal kérdem, hogy vájjon nem sok-e a*]}űnügyi osztály vezetése egy embernek? — Vájjon nem volna-e szükséges ott egy rendőrfogalmazói állás felállítása ?
Ezek mind olyan kérdések, melyekre feleletet csak a város képviselőtestülete adhat azzal, hogy alaposan reformálja a rendőrség szervezetét I Azonkívül mérsékeli a világítási mizériákat!
Kiváló tisztelettel
Nagykanizsa, január 39.
Aláírás.
Tőrvényszéki Csarnok. Eskűdtstéki tárgyalások.
— Kisorsolt esküdtek. —
Az 1904. évi elsó esküdtszéki ülésszakra érvényes esküdtszéki lajstrom már nicgálla-pittatott, illetve az esküdteket kisorsolták. Az esküdtek névjegyzéke igy alakult:
Rendes esküdtek : Bel lőni János bizt. kárbecslő Nagykanizsa, Ulicsny Károly borászati felügyelő Csáktornya, Tripammer Rezső dr. ügyvéd Nagykanizsa, Vizlendvay Sándor földbirtokos Pöloskefő, Milhoffer Ödön ékszerész Nagykanizsa, Mayer Károly kereskedő Csáktornya, Radnai Jenő kereslcedő Nagykanizsa, Rothschild Samu keresk. Nagykanizsa, Léránt János földbirtokos Szentllsaló, Bayer Vince cukrász Nagykanizsa, Hegedűs György v.kül-tanácsos Nagykanizsa, Leudvai Samu könyvelő Nagykanizsa, Remete Géza ügyvéd Nagykanizsa, Berger Adolf kereskedő Nagykanizsa, KöVesdy Jakab Jenő bizományos Nagykanizsa, ifj, Wajdits József könyvkereskedő Nagykanizsa, Weiser József kereskedő Nagykanizsa Kántor Bernát korcsmáros Csáktornva, Riedl-mayer Károly ny. köijegyző Nkani*v, Tóth István tiszttartó Csáktornya, Tamás János dr. ügyvéd Perlak, Lustig Victor szabó Nagykanizsa, Kemény Fülöp dr. ügyvéd Perlak, Ná-day Ignác nyomdász Keszthely,Sfiós Pongrác-ányak. felügyelő Nagykanizsa, Vidos József
*) E rovatban minden közérdekű felszólalást díjtalanul közlünk. A felelősség a tartalomért a beküldői.
bizt hivatalnok Nagykanizsa, tíaumann Zsigmond tkp. könyvelő Csáktornya, Samuelv NI mérnök Nagykanizsa, Bodiczky Lajos utbiztos Nagykanizsa, Plander György v. kültanácsos Nagykanizsa.
Helyettes esküdtek. Ábrahám József asztalos, Kugler Antal ékszerész, Tőrök Afabnu magánzó, Kengyel Ferenc magámé, Ujváiy Géza birtokos, Kaffka József posta és táv. felügyelő, Logár Ferenc magánzó, Pollák Miksa zenetanár, Deutsch Bernát bórkereskedő, Csizmadia József magánzó Nagykanizsa.
Tárgyalás alá kerülnek a követkeid
oonx:
1904. február hé 3-án : Protár Albert bünügye. Protár alvó édes apjára a padlásról — a padló fel feszítése által előállott nyíláson át — revolverrel háromszor rálőtt, de nenf halálosan, csak súlyosan sebesítette meg; gyilkosság kísérletének büntette s ezenfelül még két rendbeli lopás bűntettével van vádolva. — Tanács: Tóth László elnök; birók : K i s s István dr., Nensiedler Antal dr.; jegyző : Szenes Dezső ; védő: B r ód Tivadar de
1904. február hó 4-én \\ B é d a FerEnc bünügye, — ki amiatt, mert a .Hévíz felé vezető uton egy öreg koldust megtámadott és azt csekély pénzétől megfosztotta s annyira bántalmazta, hogy még a helyszínen meghalt, rablás büntette miatt van vádolva, fog tárgyal tat ni. — Tanács: M ikoss Géza táblabíró; bírók: Kiss István dr., E ő r i Szabó Jenő dr.; jegyző: S t 01 z e r László dr.; védő : Havas Hugó dr.
A hahó ti jegyző bűncselekményei.
Koltay László, a megtévelyedett körjegyző neve e rovatban nem lesz tán ismeretlen olvasóink előtt Koltay valamikor 3000 holdas birtok tulajdonosa volt A birtokot axonttan elmulatta s amikor már nem volt pénse, bűnös uton szerzett S egyik bün követte a jbá. sikat. Föltartóctatliatlaanl rohant lefelé a ltjtón s eljutott a posványba, ahonnan az ut a börtönbe, a fegyházba vezet. Bes*ennye*te egy salamegyei dsentri család becsületét, homályt vetett egy nagy família tisztaságára. A zalamegyei Hahót községben volt körjegyző s mint befolyásos ember, nagy sserepet játszott a társadalomban. Igy nyílt alkalma a bűnöket egymásután elkövetni, amiért mult év nyarán a nagykanizsai kir. törvényazék elé állitották Most meg tőlebbezés utján a pécsi kir. ítélőtábla ítélkezett fölötte. — Négyes bűntettel vádolták Koltayt Sikkasztás bűntettével, hamis tanuzásra birás bűntettével, egy rendbeli közokirathamísitás bűntettével és egyreadbeli közokirathamisitás vétségével Az igen érdekes bűnügyben a pécsi kir. ítélőtábla Ítéletével megváltoztatta az elsőfokú bíróság, a nagy ka. nizsai kir. törvényszék ítéletét A kir. Ítélőtábla a bűnhalmaz egyes minősítéseit helybenhagyta, az összbűntetést azonban fölemeltei — A négy bün története elkövetkező:
Koltay László 1899. december 37-én több zalamegyei földbirtokossal alaratott egy 10,400 koronás prolongációa váltót Koltay azonban később, iooa-beu a váltót fölhasználta a saját eé|jaira. Fölútazott Budapestre s itt a váltét eladta valami Frankfurter nevű pénzügynők--nek, aki g váltóért 9.100 koronát adott Frankfurter tövid időre rá, hogy a váltót átvette, beperelte Bakó Lajos forgatót Most után kiderült Koltay huncutsága. • A váltó már napi volt az övé, mert nem prolongálta, tehát idegen váltó volt reá nézve. S mint idegen váltát
WagykáDÍaaa, vasárnap
Zala 9. arám (•. lap)
1104. január b6 II tm
adta el * így sikkasztást követett el. Ez sikkasztás bűntette. Ezzel összefügg a hamis tanuzásra-birás büntette. Amikor a váltóhís tória miatt szorongatni kezdték, levelet irt * Budapestre Frsnkfnrternek s ebben a levél ben kérte, mondjon valótlan dolgokat, ha rendőrség kihallgatja, ó meg fogja fizetni Frankfurter szívességét, ha a bajból kisegíti Frankfurter persze följelentette a rendőrségen — A harmadik büntette közokirathamisitás. Hirschl Miksának Hahóton volt bekebelezett zálogjoga egy ingatlanra, mely özv. Pappji-nőszlé Hidó Anna tulajdonát képezte. Koltav mint községi jegyzó irodájában a zálogjogról egy törlési nyilatkozatot csináltatott, arra rá Irta Hirschl nevét és a nyilatkozatot beadta a telekkönyvi hatóságnak. Az ügyben az az érdekes, hogy Hirschl már 1894-ben meghalt, ő meg a törlési nyilstkozatot 1898-ról datálta A turpisságot azonban észrevették. Ezzel az igygyel függ össze a negyedik, ózv. Papp Jánosné birtoka azelőtt Nagy József tulajdona volt. Amikor Nagy József a birtokot eladta, a vételkor kikötötték, hogy a birtokot tehermentesen tartozik átadni. Nagy azonban nem töröltette a Hirschl-féle követelést. Psppné ekkor beperelte Nagy Józsefet és s pör eredménye sz volt, hogy ítéletben kimondták, vagy töröltesse a zálogjogot, vagy tegye biróil letétbe a bekebelezett 350 forintot 0 az utóbbit tette. Rövid időre rá a telekkönyvi hatóságnál Nagy József és özv. Pappné Hidó Anna aláírással beadtak egy kérvényt amelyben kérték a letétbe helyezett pénz visszstitalását A kérvényről kiderült, hogy azt Koltay meg Nagy csinálták és az asszony nevét ráhatni-sitották. Az utóbbiért mind a kettőt kérdőre vonták.
A nagykanizsai kir. törvényszék Koltay Lászlót misfél évi bOrtOnre és Nagy Józsefet 14 napi foghátra ítélte.
Fölebbezés utján a pécsi Ítélőtáblához került az ügy, melynek lefolyásáról a kővetkezőket írják Pécsről: Az ötös tanács Angyal Pál kir. ítélőtáblai biró előadásában tárgyfclta azt. Koltay László érdekében Fried Ödön dr.
nagykanizsai ügyvéd valóban remek beszédet mondott A közvédői tisztet Kelemen Mózes dr. ügyvéd látta el. A kir, ítélőtábla a kir. törvényszék ítéletét megváltoztatta és Koltay Láaaló büntetésit két érro, Nagy Jóaaafit egy hónapra emelte föl. As elitéltek semmiségi panaszt jelentettek be.
8 § f. .Magyar Jórvénvlár (Coféu J uris Jíurtgaríci) tárgymutatója (1900— 1902.}, melyet Márkás Dezső dr., kir. ítélőtáblai bíró készít az ő szerkesztésében és a Fránklin-Társnlat kiadásában megjelenő milleninmi törvénytárhoz, mint értesülünk, már csaknem teljesen elkészült és előreláthatólag március hó folyamán jelenik meg a könyvpiacon. Ez leíif a magyar Corpus Jurisuak első és elejétől végig magyar nyelvű tárgymutatója.
mtj/ifttét*
aatíárJ ia Myikany ^
^zafpah^
* bórt fehérré gyöngéddé
MndeaUtt kspkató.
Nar(-féle Ulyeerin ssnppan
ufy felnőtteknél. mint gyermekeknél a lefgyOntébb korban letklIlsiU llssülámnisk biio-nyúlt, ismert tekintélyek, mint dr. Hebra tanár, gcliauta, Frtbwald. Ureus Károly és Qussláv Scha-dlbauer slb. állal a Icgjohli eredménynyel betsnálják.
Kim Jiiiiiiii
mulattató társaifások és idéMtak könyve. ■
Diszta kttétb* 60 Már.
Emlékezet \'
Eadékfsfish ém MaléksiNt.
Oitzta kSttabM I kar.
t : w
Szmlai Imltzi k s sdv UHb
MmMMár.
MIS HltlIálAl.
KAPHATÓK
műn itiii
könyvkereskedésében Nagy-Kanissás.
MERGDR
váltálzlatl részvénytirtatág BUDAPEST, V , Fürdő-atesa t as. viss ém slai vidéki takarékpénztár- és beiikrSefv4«r*k*t ii«edée nem Jtyaett papírokat ét aaokra, valamint minden iptt értékpapír ét sorsjegyre igán előnyös *161*f et folyásit
hs>- m Hniilgiiii latort Mii »ék* iM tAHKOtZTÁLV. lOMJCtVttZTÁLY, VáLTlOZUT A m kir. stab. o»itály«or>Játék fBeláridUbely* urvil" MU| Ml INSnuSSn, Hp sasirsaaia Sorategyblztosltáa: legolcsóbb díjszabás kívánatra bémeslve Revld levéleslm: MERCUR, Budapest, POROÓ-UTCZA —— Héexvénytíka korona 1,000 OOO ———
Képraktár
Olajfestmények, olajnyomatot fénynyomatok aquarellek, aezél- ée rézmetszetek, szlnnyo-
matll képek keretekben részletfizetésre Is árlekmdfe nélkül a rendes bolti órakon.
Bitből mtg|tlrnl mflofazl képitprodukalókal le sxállllok. Feleslegessé vált Nfrártd wgy külföldi ciégeknél beszerezni a képeket, mert ugyanoly áron ét feltéttkk tfldt szállítom ét sem ládát, sem ctomagtlátl álját nem siiaiHak.
tiuiitii iirtw i iiimi<m# iintitii. r: SSSVES n^rt
legmodernebb keretnustákban válogathat nátaai és képelt gyorsan és oleaóa beránáztsthalja l
Fischel Yulop műkereskedése fiagykanizsán.
Vagykaaiaee, vasárnap
Zala 9. teám (7. lap)
1904. január hó H4o
D
«
Naponta friss pörkölt kávé.
m
tO u* C M
OQ O O 03 C
bc o lü
MEZEY PAL
fűszer, csemege és hentesáruk 1 kereskedése =====
Nagykanizsa, Fő-tér 1.
Ajánlom raktáramonleyő elsőrendű áraimat u. m, v Alkalmi estél) ekre
Xftfinő sanat* wvé írókat gardmettek, felsseltek és h&lfélék
Tea a legnemesebb fajokkal vegyítve. Jíf igen itléses kivitelben a legjutányosabb árban.
Dél, WM. | |,M|t] fnu M bikinik M MuiMl
Kecskeméti gyümölcs kompotok. w _
Szegedi különlegességek stb. W OrOSZÍ Sándor udvari czukráaz Deaert,
llimttir# bilCSIIji kink egyedírilitisa teakenyereinek 6a különleges cukorkáinak egyed-
1 literes éa pintes üvegekben töltve. AK árusítása.

Honi és külföldi sajtok

^Inrirálrnib kik a «•
DUllV UlllOlf retlk Ttfyitanl, «inden a^tt »


íján h.ió." E tís kösömbösiti a bor savát és as italnak alatt* kellemetes, Ingerlő melléklat ád, annélktll, hogy üst feketére festené.
puj
fe 80°lo-05 Eczeí- szesz
étel- és bcfőll-eczel készítéshez.
^•d II A*ké*síW*á egyszerű, HU vagy 24, * jj vaey\' 14 lítí-r kütvizbi! ön lünk 1 liter
ff N) ^/al^kiHi <*e/et«>xeezt yj ii A IWrtli-er. nt HAállHá\'ához elAzA-\' J I l«*e í-lfi-rtulí azután IfhutMt kutvis ^ a\'I a)aiil:i<<M A/ w/Ptn/i*? és az altból \\ n o m ké«*ni*tl \'Hvel nrm romlik Ra/el az «»c*4»iiel ké<</(i«*ti bcfótt nent pené*w»-2 ■ Hik. nein *avanyo<|jk Számosan elis* fj merték kitunó hatását.
Megrendelhető a kOvetkczA rxIroeiK
R. WRAT5CHKO berekedő
Petlou (neucs Poatgebfiude). Striermarh.
Kfy tlter ára fflS)\'
S koreas.
o-2
O <*
o £

Postai nétklldés ? mertéi kesére.
Kgv ***«£• jé les kedveőjs, mindsattti a viláf-Ujjebb és legílsoaabb teáját ss
Indra teát
kér . Kev*rék a irxfinotitabb cbinsi indián és esytoni teákból. Valódi csak ss eredeti <»oais-noklno. Raktárak falragaszokon láthatók,
Főraktár Naorkanizsán Neo és (leio cégiéi.
íwPI ■Hm
BRÁZAYW
SOSBORSZESZ
NACV ÜVtC ARA: 2 KORONA CD KISUVCCÁRAMKOaONA •MiaAun UIASÍttJHINKWfcVBaü
MfUFKnyf VÁJT.
Minden családnak
saját jól felfogott érdekében csakis a
Kathreiner-féle
Kneipp-maláta kávét
tus
Í Cognac
Czuba-Durozier í Cie.
F&ÁNCZIÁ COGNAOGYÁK, PROMOITOJL
Fülöp
könyvkeres kad ésé ben
beszerezhetők
Nagykanizsán üü|l
H festőművészet remekei. = h
ISO klasszikus festménynek hfl kivitelű színes reprodukciója. Minden kép külön-külön passepartoutban. —• Bevezetéssel és szftVeginagyarázaÉttaJ felátbi Ór. Térey \'Gábor. Ara 8 díszes tokban 240 — Havi 12 korona részletre is kapható. — E ffy&Jteményból egyes részek és egyét képek is adatpák.
Irta: Uracsa György, fi kötetben diiAötést>snv tobb mint SQQ művészies kivitelű raizsal 70.— korona. — Havi 4 korona ■részletfizetés mellett
Irta ftzalay Jóssal és Harótí Laius. 4 na#fy ncirymlr. diszkóiéiban, U7 mfl.nHIi\'Silottel ós 1093 szöveg kíi«é nyomott feéppfít Ara 60.- kor. — Hsvl 4- koronás résiistfizs^és msMatt
1 magyar nemzet története.
Nagykanizsa, vasárnap
Zala 9. szám, (S. lap)
1904. jADQár bó 8l-4o

-Szőlőtelepitők figyelmébe!-
S^őIőoIíváriYok!
■•imáéiért, iijtaitnéiirt fi tlfss<i tttilli0.
Cm darsb M brltt.
Ri paría, Portalison ós Monticolán: Oporto, olasz Rizling, Méze* fehér, Kövidinka. Erdei, liakar, Hajnal Rizling, Leányka, Alecanto bouohet
Csemege fajok: Ezer darab 75 forint.
Muskat Dr. Róbert Hogg, Moscat Candia, Mus-cat Ottonell. Muskat Ferdinánd Lesseps, Ezeréves Magyarország- emléke. Muskat Hamburg black, Malaooff Usum.
Ezek szokványtól csak annyiban különböznek hogy néhány milliméterrel vagy rövidebbek, va*y hosszabbak, a mi telepítésnél számi-tásba se jöhet
Lugas oltvány 20 drb., két óriással 16 korona. Rendelésnél »/,-ad előlegben küldendő. Kívánatra szokványmioiiségüekkel is szolgálhatok. Ezre 105 forint
Isyijáni ftacr llkálf
szóUógazdasági intéző IS-5 Medgyes, Nagyk&küUőmegve.
A Rlchtor-föle
Linlml. Csps. cm.
Ujrgo&y • Psia - Cxpsllar <•*? nyi kipn>Nalt h.ui*«ur, a mely m*r tobh mint 34 ev óts megbízható l«*Íor**o!><il ai k;<f máztunk Uuítifsti, cuiui c., acgkaiUtksiL Intés. 8díi»y*Mt lilínzníok miatt bevriK \'.rl.ísli.r <"»vhíu^tnk legyünk uK\'ti* .•nntcíj u\\ ikflr \'Ilik iii M „ f;c r f < r,f*• Wiij.^jryol és a^fitüür** urArg**** 1 fujpui-junk «L — ») 1 i <ü L 2 k. árion a lt»gl«ibl» ft^ywrtártoi kíiiiimtó. Fúniktár Török -József K)t>QW)tmbt\'< Budapesten.
kUM9rf.it u tirss,
kir »aaaiiUák
Rurfotafndf.
\\
h
24691—1908.
Hirdetmény.
Nagykanizsa város tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy a városház 11-ik emeletén 8 utczai, 2 udvari, 1 előszoba, 1 kenyha, 1 padlásrész és 1 pincéből álló\\)akás bármely Időben bérbevehető, bővitbtt a városi számvevői hivatalban.
Nagykanizsa, 1904. január 22-én. 34-5 jl városi tanács.
Seljicljt-szappan
w
SZSurTTSCS11 n
jogywre*
Legjobb, legkiadósabb és azért a legolcsóbb szappan. Mindenütt kapható.
Hirdetések
felvétetnek FI 8.0 HE L FÜLÖP
könyvkereskedésében * Nagy-Kani.sán.
I!
► m
z 2 *1 1] J!
! i 2
H
I r. gM
0 "* ■ =
1 I
i i
lc h «
5 I
■Sf skwek aibutcB mt|i M <u j»t>sMie arra, bHf est MMtaiaefcoa u mi**- amue teKttSsa Mllviu|áHiiai
Ajánlva elsőrendű orvod tekintélyektől
Camis és Stock első trieszti cognac-pároló intézete Barcolában (Trieszt közelében) ajánlja belföldi
Gycgy-cognacját,
mely frauezia módszer szerint, az általános osztrák gyógyszerész egyesület vizsgáló intézetének ellenőrzése mellett (Bécs) készül.
Egy üveg ára 6 kor, — fél üvegé 2 kor. 60 fillér.
jCapható gyógyszertárakban és minden elsőrangú üzletben.
Vezérképviselő:
Sattler lózsef, nc*ykanizsán.
w> ioo
3 8 f
ii M 9
I
A 11
II
M V
II * 9
m ~ 1
ll ü
1
II
" a I i a
Kérjen csak
% & M
s
TISZTI Tesz ES
mlnd.n oiipSiis* sitit it htili iinlu
K&tftnt)* n Boxoilf ■ • o»t|»- ohevronx-UdHMi
Béca Xll/l.
Legolcsóbb bevásárlási forrás 1
s
i
B £
•8. a
u
-a
«
•a >
&
n z
8
I
K
ASZTL TESTVÉREK
nagykanizsa, Razinczy-utcza 1.
Rjínljuh o KII Idényre dúsan felszereli raktárunkat
férfi-, női alsó ingek, kötött és bőr béléit kesztyűk, női sálok (gyapot és zsanilia), ■ / - ■1
Továbbá »
férfi és női czipő raktár 5 kor. egész 12 koP.-lg nagy oálasztékbon. Rzonhhjüi férfi ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, esfornyóh nagy oéiaazWkb«i. Szolid árak, pontos és figyelmes kiszolgálás.
Q
Hagy ráUsdék mMeoacoiA ^ziwwUbw
Nagykanizsa, vasárnap
Z<1& 9. »»*ni (». iap)
1504 január hó 31 éo

"ir\\
Császárftlrdö
(éli és nyári gyógyhely
BUDAPESTEN-
EWtwfi Umi héwtis gyógyfötdfl, piralUn gőzfürdővel, legmodernebb tsrapfSfdőkkri, pompás ésvényv-ia-ustodlkkal, 10- él MtfUrOOM.
KélSTlIrt Í6C8ÍI ELLEN IttMISMffSBB o KRIEGNEH^It
FAEAf©
* ® líorono, kim Ovcf l kor.
■íohov* .c.rrtc.vszFirrin, tw*n«t CMMir
KIRÁLYFI ÉS TARSA
BANKHÁZA, BUDAPEST, ANDP^SSY-UT 6a
40,000 jMTtj«CV, 66,000 nyer. — Ny«rem*«y*k Ami*(I 14466.000
REMINGTON
IRO.G EP 0UJ MODELLJE
i^fiil logiőS
* ^jSíoF 3P0 kényelme® MúsiobéwsL
> Pronpnktw Mrtoratr* o! Ingyen és bérmentve
g I I . JII • H*
Sii ^-
Ili |HÓTEL|yj^kteg|tOM
6 6 6 MMHiwioNrAi.
\\ *U6flPCST, VL, V*CZ»-HO*UT 2S» SL j 1
f^M — in tű Mü klniHHai* én iMnr*. -
a VT iiiwi—u*** .............au
3 ifc—■!> n IIÉII ywmii Mü ■Ifinüily aa
I J j^Y anm páiyanfrmok te KjM Mi
C ^ ÜM Vi<»iiit >ii mm nukNé My« ^Sff M
gKLIVÉHTl PERENCZJ *
K Vj fl v«n4éft6ft 4s6vm«« M«mi If 10
^ mT jf Badapest, VL, Andrássy-út 39. «
WjM l OM «*yw knnyU. ralM Mi bank él 1 . InlU^i ^KHOIBMWJUr ip»SIMklmMi*^^l
^ ^ESSeEtejí,
U_» u Bl fm ÍVJP mely uowui dUmflt minden swplét, méffaitot, paitaaiat, m* II v\\fj 1 IVl /W\' Ki" MMrt itt. éi n arcnak Unit*, ffatflaágot WlcsOaOx. |« y
(U\'V^J tój? IBr vQ. Höfcytáaak atikSIfi ahmtrtw l II tfj
Víx gM^^ Wv epNiklt*!, boné iwHniwm W- K, fném 1- IC. II
^ Uü g.^^netKOIdesi hely^ BalaSSa Kornél K^^tjL|Eriséb 11 f a I v k.fl/jW
"5*2 § y**"- \' -1 > ^ 4 /f
fű fe^r^o^SSl
sgygcA- - -

I UMrtakamk r«rná«w nUMMWta*
^ IWtfKT, », OtZA-UTCU
ww UKMimm
r
Unbt lih HéfWtat u ............t*.
g*^ n\\eoicient\'! C Prospektust külo 5:
KTöUM PESTIS
flNDRÁSSY-ÚT 12.
I S
* ön nagyon tdóontk látazikl FetM héját a CZERNY-félo
(Janningmr
HAJFESTÖ-SZERREL
■■1 B5 y
g^PyQi o
■■émh rn
Hl
VÉRGYÓGYITÁS
A ll^ÉWVfll^ ÉjfújfiMM&t *
Wnt* <n bérwT -Mbss
b\' KOVÁCS J. fővárosi •tvél. ouoAfcsr. t« vAca>iAwr t tt i u
OSERS és BAUER
motorqyAr
BUDAPEST ^VX. BÉOS
V. Upót Unit 1.
Benzin- én H^WIJ Ben«in- én
petrolin- u petrolin-
motorok /dBSJRlt lokomobilofc
Szhrégáz-moiopok 2-3 fillér üiemköltaéggeL
Ezmi traÉBt m&L\' QM oMqi-IMMri MfehL
A kereskedelmi ós iparbank-részvónytársulat Nagykanizsán K
£
XXXVI. rendes évi közgyűlését |
f. évi Wir. laó 20 áll d e. II órakor anJAt helyiN^ébfii iurl|n, melyre a t. o. részvényesek tisztelettel meghívatnak,
A közgyűlés tárgyai:
1. Az 1003. évi íármérleg előterjesztése, ennek végleges megillapltási a at erre vonatkoxó igazgatósági éa felügyelő bizottsági jelentések, valamint a mutatkozó tiszta nyereségnek mikénti fel használ Asa iránti rtnde\'ksié*, végre az igazgatóság és felügyelő bizottság felmentébe
2 A társaság hivata\'os közlönyének kijelölése.
8. Miután a sorrend sseriot Fesselhofor József í/inzer Béla. Rosenfe\'d Adott éi Rothschi d Samu igazgatósági tag urav megbizása lejár, zek helyett három igazgatósai tagnak három érre, továbbá Dr. Uentzik Ferenc, Gilá-hammer Károly és Halphea Mór fel figyelő •bizottsági tag urak helyébe, a háromtagú f*lQgyelŐ-Mzotlság:iak egy é?rs leendő ?á asztása. A kilépők újból megválasztható!:.
Nagykanizsán, 1004 január 22 én.
MM IgMMgMtÓMág
Figyelmez t e t é s.

1. A közgyűlésen résztvenni szándékozó részvényesek felkéretnek, miszerint részvényeiket a még le nem járt szelvénye együtt a bank pénztáránál innen nyerendő téritvény mellett az alapszabályok <43. §-a értelmében f. év február letenni szí keajepek, mely téritvény egyúttal igazolványul szolgál,
2. Az alapszabályok 41. §-a értemében csak azon nagykorú férfiú-részvényes bír személyes szaVazaU iogi<al, kinek nészvt! legalább is 14 nappal a közgyűlés előtt az ő nevére van beirva. r
3. A szavazó lapfok a közgyűlést megelőzd napon, délután 3 ~5 óráig a bank helyiségében átvofcctők; ugyanezen idé mutatandók be a felhatalmazványok is, melyek alapján az illetők (olapizabáFyok 43. f-a értelmében] mások megbízásából szavi kívánnak, mivel • későbben benyújtott felhatalmazványok tekntetbo nem vétetnek.
NtftTkftnixflfl, "•árBAp
Zala 9. szám, (8. lap)
1904 jaguár bó 31-ép
i
-Szólőtelcpítők figyelmébe I-
Szőlőolt váriyok I
IpMI, bj&uM|irf Mini vitilbtík.
E««ff M f«rl«l.
Bipam, Portalison és Monticolán: Oporto,olasz Kizfing, Mézea fehér, Kövidinka. Erdei, Ha kar, Rajnai Kifling, Leányka, Alecanto bouchet.
\'Csemege fajok: Ezer darab 75 foríot.
Muakat Dr. Róbert. ifogg, Muscat Candia, Mus-cai Otíonell, Máskat Ferdinánd Lesseps, Kzer-évei Magyarország emléke. Muskat Hamburg black, Malacoff Usum. *
Ezek szok\\ánytól csak annyiban különböznek hogy néhány milliméterrel vagy rövidebbek, vi/y hosszabbak, a mi telepítésnél számi-tásba se jöhet
Lugas oltvány 20 drb., kél óriással 16 korona. Rendelésnél 7,-ad előlegben küldendő. Kívánatra szokványminüségüekkel is szolgálhatok. Ezre 106 forint
SiljCfárU Mmgy Mihály szőllógazdasági intéző IS—5 Medgyes* Nagy kük üliőmegye.
A Rlchtor-fole
Linimt. Cm. cm.
Uurgoay • Faia - Ezpallor \'\'Ify légi kipróbált házuior, a eiely m*r több niint 34 ér úta buhaf ó l«lor*M,; • i,(U aJkalmaitank Utirilfid. OUlJ cj oeghiilisúa«i. Jutés. SdAnyehb atÁnzAluk miatt
> Uív.-IS írluvki-r v\'.yuiik 9% wt\'ij. ♦tíhMí üVf^tfkdt
tlüb-)Z\'»kf«,iii a ..Kcfíi\'.f" VHlj.^vnrel * • J.t:iltr" 1 írtai-
junk d - SO |M ] 1 <ü L ó-j 2 k. állua a h\'gtobb gvn.;yszi«rtái faui
kujilmtó. Toruitár. Török József
Budapesten. llcltgrF.il tstiw,
CMM r« ki/, i <l*;á\'» MtilUá
mmmh!
Rudolafndf,
ifi m
24691-1908.
Hirdetmény.
Nagykanizsa város tanácsa ezennel közhírré (eszi, hogy a városház 11-ik emeletén 3 utczai, 2 udvari, 1 előszoba, 1 kenyba, 1 padlásrész és 1 pincéből ál lő Iskás bármely időben bérbevehető, bővilbVt a városi számvevői hivatalban.
Nagykanizsa, 1004. Január 22-én. 34-5 £ városi tanács
5el)i<;l)t-5Zűppűn
„sza.rrra.s11 mlcs*1
\\ jogygyei
i
Legjobb, legkiadósabb és azért a legolcsóbb szappan. Mindenfitt kapható.
DlrriAlkAb felvé,e,nek FI80HEL rüLÓP
Dl! UölVöOS könyvkereskedésében Nagy-Kani-sin
Ü > m
9] ll
!f i!
3 ll f M
ll 5 1
m I
S 5
s
s
L
lua wpihit atadia vavtya lel na Jeaeattü am, kao azt ii aavtaaU liléaefSea i^mtmtmm
felllvtMgaitasea. >»
Ajánlva elsőrendű orrod tekintélyektől
Caniis és Stock első trieszti cognac-pároli iotézete Barcolában (Trieszt közelében)
ajáalja^belfölHi
Gyégy-cognacját,
mely frauezia módszer szerint, az általános osztrák gyógyszerész egyesület vizsgáló intézetének ellenőrzése mellett (Bécs) készül.
Egy üveg ára 6 kor , — iél üregé 2 kor. 60 fillér.
jCspható gYogYSAertárakban és minden elsőrangú tulelbeit
Vezérképviselő:
Sűttler lózsef, l^ykanizsán.
HU 100
il Ír
»f
f! 5Í
11
aq
u
Ȓ a #
§1 I
K
Kérjen csak
Slllj&fct-É
s
Le|Jet»b
TISZTITISZEI
■ládán ciipőbCa
Uf|i n fvksts ütiiia
KMéaSe i ieaeslf • e QAris* ehevrats- ée
UkslpMt. Bécs XII/1.
I I
c
JS i
1 u
•3
s?
m z
8 I
Legolcsóbb bevásárlási forrás 1
KASZTL TESTVÉREK =
------------Rogykanizsa, Razinczy-uteza 1
Rjínljuh a KII Idényre dúsan Mszntll raktfamkal
férfi-, női alsó ingek, kftött és bőr bélelt kesztyűk, női sálok (gyapot és zsonilia).
Továbbá /
^ férfi és női czipő raktár 5 kor, egéőZ ÍZ kop.-lg nagy oálasztékban. flzonkroQi férfi ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, esőernyők nagy riiauiékban. Szolid árak, pontos és figyelmes kiszolgálás.
■aha
Hagy váknték aböcasraifl 1\'iIb^Mim
i I
as
ii
Ntgykanissa, vasárnap
Z<la 9. nám (9. jap)
1904 január hó SÍ éo
i >»-« ratttsigyruft o po l b» g txj í:fi*
r \' í(
iilll íliff
Császárfttrdö
téli ts nyári gyógyhely
BUDAPESTEN.
ESsÓMMfn Muct htwiil gyégyffltdö. páratlan göztfirdAvel, legmodernebb israpífifdókkd. pompás IsványvJ*-
usxodákkíl, 10. ét hMftrdOM.
300 kUyctews feUuoMuL PnupHtW Stete»str» hHQrca és bénscntvc.
Klllftkt É6 CICI ELLEN nowiiawii
• K£RIEONEH*»tte
ÉFáMW
I flvcg 8 Unrono, kii Oveg I bor.
flrtfelár: KORONA • Cí YÓCi VS J.ERTAn. lihpK, CiMMér
worm tttmmnm
r
KIRÁLYFI ÉSTARSA
BANKHAZA, BUDAPEST, ANDPASSY-ÚT 6a
• méff. Ür. (MIMIM K^i
MO.OOO Mfsjcfy, 66,000 nyer. — Ny«reményfek »w*c« 14*480,000 ki
Hótel
PARIS
5ZJ?|wm
i i *
....... MMOM FAc.
eubitresr, vu vacxi-kösut as. sz.
üt mK Ml K-4M ifteteirt éa «*mt
III Mi hí ««7«n. Piriik, rift* fcl»ll<i, H——\' JjBIHll • UÉII WIWH wH MfMMMr omtm pélr—+*9k te Mt Ml
V VMMÉ llU MBi teláftMl My«
KUVÉNTI FERENCZ
liflwifi Xsnwsl
ewtepcftt, VU Aadrány-dt 39.
• Ulácfcifl .PSatORKfiXJLU* Miaéfte*.
REMfNGTON
gríróg ép £UJ MODELLJE | n\\cojelcnff é g Prospcktust külo g
GtOGOWSKIist?
2£ bum pest
SNflNPRÁSSV-ÚT 12.
I ¥
Jm v I DsMrtekMk EJ^J rimitm FUáküűHtu* El
HJ 4 IVOA^Ht, OÉZMUeiA %
* * 1 * MPtkT i^k^Bi^l
■l»1l Istenét—M irtát P; T^J ^■mliini sá. HJHH
% ön nagyon idómk látsz* < J^Sj
FnN haját a CZERNY-féie 1
I STatmittgen* H
t MAJFESTÍ^SZERREL M
VÉRGYÓGYITÁS
A ■\'■!>» plcywéS MSMM, ,
Msr te Hitit Mtetete itotH i «Mte
JU Jtefatepaáfc te eptisM kte*<Mt«te
b* KOVftCS J. léVáfOll ItVH
ftuoApesr. v, vAcc-nőnrr s ti l it
OSERS és BAUER
MOTORGYÁR
BUDAPEST ^p*. BÉCS
V„ UpM tém 1,
_ _ ^^ * BenzifH éo pctrolin- n^ar pttrollw motorok jJBMCt lokomobilok
Szivógáz-motorok 2-3 fillér OzcmköitaéggfiLi
P,.Mrf Vju>Jiiui> mV&ÍmLm VUmmJi ^^^ f J^l »f -i «ki > i.
LOTJl KTUHBB WtmMl - Lam (Hl^.~tKyDl8Hítüm
A kereskedelmi ós iparbank-részvónytársulat Nagykanizsán
XXXVI. rendes éyi közgyűlését |
f. évi felír, hó 20áti d e. II ómkor nnJAt helyinkében tartja, melyre a t c. részvényesek tisztelettel meghívatnak.
A közgyűlés tárgyai:
1. Az 1903. évi KiJrmórJeg olőterjesitéae, ennek régl^ges raegálUpítdta 1 ax erre vooalkoió ig^sgalót »gi é$ felfigyelő bizottsági jelentések, falamint a mutatkozó tinta nyereségnek mikénti feihannáiáia iránti rende\'ktfé*, végre az igazgatósig és felügyelő bizottság felmentébe
2 A társaság liivata\'os közlönyének kijelölése.
8. Miután a sorrend sseriot Fesselhofer József Linser Béla. Rosenfe\'d Adolf éi RotKschi d Samu igazgatósági tag ura* megbízása lejár, zek helyett három igazgatósig! tagnak három érre, továbbá Dr. Bentsik Ferenc, Gold-hsmmer Károly és Halpheo Mór felQgyelő*bizotts4gi tag urak helyébe a háromtagú felügyelő-bizottság »ak egy érre leendő váasztása. A küépők újból megrálasztlutók.
Nagykanizsán, 1904 január 22 én.
Ma Igazgatóság
Figyelmet t e í é 0.
1. A közgyüléion réiztveoni szándékozó rénvényeick felkéretnek, miszerint réizványeiket a le* nem járt izei vényekkel együtt a bank pénztáránál innen nyerendő téritvény mellett ai alapszabályok 43. §<a értelmében f. év február letenni ixívm-kiüljenek, mely téritvénv egyúttal igazolványul szolgál,-
2. Az alapszabályok 41. ,§-a értelmében csak azon nagykorú fórfiu-részvényes bir személyes szavazati jogKil, kinel^ részvénye legalább is 14 nappal a közgyűlés előtr az ó nevére van beírva. ,
3. A szavazó lapok a közgyűlést megelőző napon, délután 3 —5 óráig a bank helyiségében átvehetők; ugyanezen kiében mutatandók, be a fölhatalmaz ványok is, melyeit alapján az illetők (alapuábályok 43. f-a értelmében] mások megbízásából s*av.-un kívánnak, mivel későbben benyújtott felhatalmaz ványok tekntetbe nem vétetnek.
T*H
EGHIYÓ
A Nkanizsai Takarékpénztár által alapított önsegél>ző szövetkezet
1904. évi február hó 14-én délelőtt 10 órakor tartamija a Nagykanizsai Takarékpénztár helyiségében
melyre a t c tsövelktzeti Isgokal tiszte eltel inoghiija
As igazgatóság
Tárgysorozat:
1. Évi jelenlét.
2. A felügyelő-brotlság jelentése, ennek alapján a mérleg megállapítása, ss igazgatóság és a felügyelő bizottság felmentésé iránti batáro at
3. A szövetkeict hivala\'os közlönyének kijelölése:
4. Az igazgatóság tagjai közül az alapszabályok 23. § a érteimében kilépO Dr. Tuboíy Gyula, Unger Ul msm Elek, B.au Ottó, Dr. Fried Ödön, Dr. Hayer(Ft*renc, Scliertz Richárd. Szediuiayer László Tripammer Gyula helyett 3 ér idfi" tártamra, valamint a fe ügyelő-bizottsági tagok holyjtt 1 évi időtartamra ujait, «set eg azok i jbóli megválasztása.
Nagykanizsán, 1904. január hó 29 én.
J E,G YZET: A felügyelő-bizottság által felülvizsgált vagyonmérleg a szövetkezeti helyiségben bármikor betekinthető Az Üzletrész birtokosok könyveik felmutatása mellett szavazólapjaikat f. évi február hó 12. és 13-án s szövetkezeti hslségben átvehetik —r
EGHIVAS,
— A nagykanizsai segélyegylet szövetkezet =
által
1904. évi február hó i8-án, d. e. 10 tórakor saját helyiségébea tartandó
43..évi rendes közgyűlésre
a szövetkezeti tagok tisztelettel meghívatnak.
T á r f y ie r e 1 • (.\'
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi jelentése.
2. Az 1903. évi zárszámadás (mérleg) előterjesztése, s nyeremény megállapítása és ennek slspjáa as 1898—1903. év társulat végfelszámolása.
3. Az igazgatóaág és felügyelő-bizottság felmentése,
4. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
5. Alapszabályok módosítása.
6. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság választása é. p. választás slá kerül s sorrend folytán kilépő: Bogenrieder József, Goldstein J, Köhler Gyitls, Ledofski Ernő, Lusztig Tivadar, Sattlcr József és Weisz Mór igazg. tagok helyett 3 évre ujak, esetleg azok njabbi megválasztása és a felügyelő-bizottság 1 évre lecudő megválasztása. .
Nagykanizsán, 1904. évi január hó 23-án. a
igazgatóság.
J r 1 r 1 r li A iir»7»m»di«, mérleg, iuaHatóKáfp »\'.» felügyHö bliotUiíH j, lenUl»< k, ISOt év február hó 1-ldl k»mlv* .1 egylet Ihelytaétiiben hivatalos órák alatt betiklnllietök, hol cgyutlal a unvazallapok a közgyQl&t incgi-lűzé napon kivehetők
Nsgyksniasa, vasárnap
Zala 9. szám. |IÖ. lap]
1*04. január hé 31 ta
Nyomatott Fushel íftlöp könyvnyomdáiban Nagykanizsán.
VII. évi rendes közgyűlését.