Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
73.75 MB
2012-09-03 13:52:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
234
3282
Rövid leírás | Teljes leírás (1.01 MB)

Zala 1906. 001-024. szám január

Zala - Politikai napilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

LjJ^-^ lt pwpw —;-------
111
^JP^^MOTEKA^VlNlCEHE^^I ^
E - .„___■■■H
-"AJ BPMcll hlAnyoa. /^r.letfis fel- HMMM
sorolás a tekercs elején-vé^n található /
\' P"-1^^^™ A hiányzó részek lás könyvtár állo-m r^r\'H" ■ 1 _■ányából Tannak pótolta. /Pészletea
Az
LLM-
m*mm
MH
r l ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
; , * I
BIBLIOTHÉdUE
NATIONALE SZÉCHÉNYI \' • * , ■ |
HAUMOHAJIbHAS EMBJlftOTEKA V1M.CEHEM mm " •• - - 1
■ ^ -"Aí BPMctl hlAnyoa. /ízletes fel- ■■IHH
is enaen nenezan olvasható, a I W sorolás a tekercs elején-vét*n ta-
lyoaás elaosódott, a hátoldal nyo- I v lálható /
^ása átüt, az oldal restaurálva. I ^
EA hiányzó részek lás könyvtár állományából vannak pótolva. /Pészletea =—
A tekercsben található hibás részek, esetleges hiányok pótlása.
Az eredetin tinta vagy ceruza aláhúzások, bejegyzések, tintafoltok találhatók.
A« eredeti atlnea
A befányképezett jelek a kötet felnő ré3Zín, Illetve a nyitás szerinti jobb- vagy baloldalán találhatóak.
t •
A MC, { ^gpnn^i, TT.TJWr« tx inni.TtM_
TÉGÉN TALÁLHATÓUL
- m • » - i ■raHK^an
IHSsÉvf*^--!^^ llf. : * \'.„.;"
. _\'- - _ .. ■ ■" - ■; .1 - _ 1 \\ > ; ..........• -------------------■.---------— .--\'."". _ ■\' "■ V\'^"". : -
ZALA \' :
9 \' - \' i • ■■ : -: j*^ , cM^\'IÉ^^S^M^^ \'U* " •
—— 19Q&. C33«éYf»)«.jan. 3-dec. 30. l-295*ssáou - . ^ . . • V -
. Hendk. kiad*;! db: 99.sz.
♦ ■ \'SS^. -- - - ; ^ .......
üt Vsd^S®*^- /;\'■:.\'
-«r * -• "
s . . \'.iJí-••*•.• ** •- - \' -\'V \'v.-. "\'.ff, - * • • # .. i\'i*.•r\'
f \' 1 1 ■ ~" ~ - - •. \' - ■ j. . •. --— f •• •.- • -. - - . 1 \' "■"1 ■ ...........■■■■ 11 i mim.\'* T\' V,
ft#
Nytykanizas, 1906.
Harmincharmadik évfolyam 1. szám.
-^mSOT
Szerda, janulr £
TELEFON: 10* WHwHllll 4» StUsláSXki
nMMdM
X A \' 1 i**m\\.
jL>/\\L2T\\
Bptai Hn — ,
POLITIKAI NAPILAP.

H»ci«t*nU na punkim * • Arakor ÉwiHHll MvSt*v
. Uj vasút Keszthelytől—Nagykanizsáig.
Dinit ítnekötíeiia SapAmud éa Qfikénym-n*l a JMv.-va/, — Saját IttdMMnkl\'ól, —
- jtmár t
Budapuatről tudósítónk röviden • követkexö-ket kOeH velünk l
Dr. Znhkr Jóxsaf 6u Oyérity János nagy-kamxaai figyvédek réxiérs Knxithelytfll Gyékényeiig veartandff vasal épitéeéra a kereskedelemügyi minlxaler ax előmunkálati engedélyt magad la A dolognak utána járvi, alkalmink volt utliilaxlai leltslába, welybél látják
It SSALAY IANDOR. Rtvtaz LAJOS.

ára u
hogy mily kiválóan nagy fontosságot tulajdonit, • vasutterrnek. Xx torméaxetoa la, mert aj uj ránt gaidag vidéket szelve át. hoxxá fog járulni ahojt, bugy Soprontól Oyékényexlg, Innen Piáméig ffroatl épflljön ki.
A* uj vaiut Kessthslytől kiindulva Héviz, Alsópáhok éa SxentgyOrgyOn át nyugatra elvezet Zalaapátiig és Innen egyeséi vonalban, Kartargál, Sxabar, Ragyrada, Klxrada, Qarabono. KaroéJ OaUmbok, Kis- éa Nagyréoee állomásokat érintve RagykxnlxsAlg. Itt átvág Somegyba éa állomá aokat léteait Somogyssantmlkli ion, Lisxón Surdon, mígnem Zákány érintésével l lyékínyéénél caatlakoxlk a Máv. Budapest-fiumei fBvona-lábos.
Aa uj vaaot előnyeit tehát kit megye : Zala (a Somogy élvezik, da leginkább JTesxiAe/y ée Wgyk*aizM* vároaok. Mindkettő agy uj vonallal gazdagodik 4a pedig olyannal,. mely a megye egyik leggazdagabb vidékit ixali át Emellett
Virosok és vármegyék.
X Tis évig polgármester. Szép fin. népség folyt le teguap Kapoavárott A város közönsége rótta le háláját ax iránt, kinek oly sokat köszönhet • vároa fejlődén. Tegnap volt tiz ~mtl>deje annak, hogy Nénuth látvány előssör választották meg Kaposvár polgármesterévé.
Nagybanit** é Kaposvár polgármttUr-válasiti dátuma csaknem tgybttsik. Ugyanit tt tv március havában mi it jutüdlkaijnk V4csey Zsigmond paUjdmtastanéghuh Hm-
riiá tvfvrúniéjdt Ds alkalmat bg adni m város közönségének és nekünk is, hogy • tíz esztendő történetét érdemileg méltassuk X Vármegyei tisstviselflk fizet*se. A belügyi kormány tutf^üffvőleg vármegyénk dotációjának kifizetését már november fhő i-éa betiltotta. A várniéjntei tisztviselők november •havi fixetésflkejífta tiffts jóléti\' bizottság utalványára a zalaegerszegi takarékpénztár réss-vénytárxaaág j>éfixtárnál vették föl. Decemberié Vé JESUCedSIft koqpápy Jt dotációnak a ^ fizetését Megismétlődött tehát ax, hogy a tisztviselő; a megnevezett pénztárnál kapták meg a fiicfcKüket, Mivel decflbber 31-én és jsnaár i-SB a takarékpénztárnál nem hivata-loakodnak.. a jóléti bizottság agy iité^edett, hogy a fizitéxfket már szombaton, déícember 31-án mindenki fölvehesae, ami akadály néL-M1 meg Is történt *X Ai adókivetés eltiltása Zalame-
gat felé hullámzott As alább kMft távirati jelentések szerint Horvátország nagy részében is volt földrengés. Tudósitáaainka követkeadk Zágráb, |atd. táving Ma reggel 5 ónt jo perckor 90 másodpercig tárté földrengést észleltek. A lakásság rémülten menekült az utcákra. Több épület kéménye bedőlt A villamos lámpák kialudtak. Nagyobb kár nem estet
Gyékényen, (ered. távirat) Ma reggel itt erds földrengés volt, mely azonban\' csak pár*, másodpercig tartott éa a* ijedtségen kivfil más bajt nem okosott
Leporinn (ered, távirati. Ma reggel itt erő földrengés volt, minek következtében az "\' \'■]■\'\'■■ |-"j-nr
Knproncn (ered, távirlt). Ma reggel flUd-rengés következtében a fali deák megálloSfc Varasd (ered. távirat). Ma rsgMl 5 őrs as perckor délről északleié hu^dőyío másod*-, percig tartó földrengést észlelteké
VmrmwátopUm. Ma r^gfU 5 óra utáni erős ÍCIdiengéa volt, mely-rongált A babonás nép hosszat térdelve imádkoail Zákány (ered. táxirat|.
t baáktornvn (ered. távirat). Reggel f ára 40 perckor 5 másodpercig tartó földrengí--éssleltek. Cárt nrm okosott ■ *
most ia ntca-
M
a reggel, c ára
— . _ ,11 1 mÉ
yiivauuiu mZQ.
BIBIK.
Szerkesztőségi hfr. A ZALA szer-
kesztggégtt január elaqéa n Ji|ktnrTtrtra t, I száma nj szerkesztőségi helyiségbe tettük át Ttlt/on stdm 78.
— Mlsiazier aa áüamtos■ Vérén LáaaM kereskedelemügyi miniszter n ma reggeli gyoravouattal Móriból, hol családjával a karácsonyi finnepeket töltötte, városunkon ke resstfil utazott
,i— A törvényuáki elnök távaaáaa. -r- A Keszthelyi Hit lap Titi László nagykaaissai kir, törvényszéki elnök távoaásárdl megemlékezvén, többek köaött a következő saép matatást írja : > A mily ötömmel olvastál? aa q) méltóságos ur kinevezését, ép oly sajaálattel válnak meg tőle. Tútk Lászlót aa oaetatMi tisztelet és szeretet környezte agy a mákká* lyán, mint bárhol, ahol csak leereeskedS nyájas modorával megjelent Tóth LásaM ssngsa állásáhaa is aegmatsdt a puritán lelkfi lés. fiúnak, akinek minden cselekedetit nsatagNi érző asive Irányította. A törvénysaék áléa ki. váld jogász talentumával, páratlan Igazaágxss IttetM^i ésglsnl ult, cáőkalA rezte meg a tiszteletet A tárgyalásokat mj§ sem tnd)a ply mesterileg vesetni saint ^ A szenvedély, a« elfogultság eeks*e» titkot kossá. Hivatalnokaival izsaobeo stag* volt
8BX-1 <4 ■ •
megbejaflWiatatlftn elgny, lMgT tgffTf tatáiflnk lesz Sopronnal, aa eddigi tekervényes ut belyett. Általános az a nézet, hogy Nagykanizsának aa etóbbl IdSben mérhetlenfll sokat ártott as a vssutpolitika, mely Hagykanlzaa kikerülésével u] vonalakat léteaitett éa a vidék érdeklődését mis piacok felé vezette. Addig ts, mig meraneaéaabb vasutpolitlka vlsazahóditja aekSnk az elvesztett vidékeket, örOmmel fogadhatjuk s Keszthely— gyékényed vonal tervét mart ez mag aj vidékeket box kfixelebb hozzánk, ist s gabonatermő nagy vidékei, mely Gyékényéé és Keszthely kSxt eltsrtU, továbbá a Balaton bortermő vidékét.
Miután as u] vonal a tervezgetés stádiumában vsa, még nsm határoztak alelett, hogy as 4 vasutat as vWaayerOre rendassák-a be. Ha est nngtesslk, akkor vUsméayfiak szarint KesaV hely agy uj vonalon klvOl egyébbel ia gazdagodhatta PalMtsiasfink agyaok Keszthely kfiseégts-náesáról aanyt Haton ess Igei, hogy azt az sMnyds konjukturát, hogy villamos vaaut fatelepe a vá-
MhmMfc M» \'Tfl* fcianlwtlwnl tpotiJi
Így yw II álMii bilis .......... M es
xgéefntiuét^a a vülanyvUágltást 4 •
MM ért*m*tkr as étisMt vidékek nagy értmpgl fogadják aa aj vonal tértét Is fejlődé rtk kd ekében nadkWtl sokat reaiélMk tőle
ff\' 55 V^mafigyftllc alispánja a megye összes főszolgabiráihoz és polgármestereihes kővetkező rendeletet bocsátotta ki: »Az adókivetést előmunkálatokat illetőleg figyelmeztetem, hogy a 16762/905. száma határosat H d) pontja éltelmében minden kivetési munkálat tiltva van; felhívom tehát, hogy közegeit erre azonnal megfelelő utasítással lássa eL Meg van tehát engedve a községi előljárdknak az adótárgyak összeírása — hogy annak idején a munkálatok összetorlódása meggátoltassák — de a ki-vttát tilos.
X Törvényhatésági biaottaági tagválaaa-táa Kiskomárombau dec. 30-án megtartóit választás alkalmával dr. Hnannnr József kis-komáromi körorvos lett az elhalálozás folytán megüresedett helyre 30 sssvasattsl megválasztva.
T?zi J-----x
raturenges.
| Saját tutMsitúinktöl ,
Ma reggel jóra 19 perckor mintegy nyolc másodpercig tartó földrengést észleltek Nagy-kámzsán. A földrengés délkeletről észak nyu-

.1-. f/>ú iíi . • < iái\')
JLÁOfij jiABát há .2
megttateiűft Atyai jóság. Nem kellett n«k{ a azlgort-alkálmázni, mert a mindenki irAftt szivében érzett jóságával hódította meg -allan taV Mit ét fokozta ezek munkakedvét. A tárta-dalin) érintkezésben Tóth Látiló iguií barát,\' kellemet társálkodó, a közügyek Iránt melegen érdeklődi jó magyaretnber . . , Tóth LáaaJót mi, balatonmentiek továbbra is ■ magunkénak valljuk. Mint balatouparti birtokot bitonyára visaza-visazátér errefelénk. hogy érestease a barátságát, lelkének nemetaégét átokkal, akik most fájó szívvel vesznek búcsút • kedvet méltóságos úrtól.
— Váfaer Károly ravatalára küldöttek k-o aaorut: Drága jó fékemnek ; A jó apánknak
Aranka ét Elek ; Felejthetetlen\' apánknak hálát gynw^ci - Berta ét. Károly ; Aked-vet nagypapának — Le.vi, Viktor ée^- QM ; A kedvet sógorunk •— Kugeuia ét Károly } "X^TcÍIvm Vágner bácsinak — DelU éa Sanyi; Kedves sógorunknak — Hess caalád! Titxts-lete jeléül — Köhler ctalád ; Részvétünk jeléül — Belus caalád ; A városi tititiknr ih retett öreg társáuak ; Nagykanizsa várót közönsége .Tisztelete jeléül * Nagykani-uai Takarékpénztár; A Nagykanizsai Tár-
saskör — aaeretett tagjának éa néikflii kot sora.
— Sséchenyi Imre gróf öröktége A filokktemkárositlt balatoomelléki izőlőtgazdák fölsegitése érdekében a kilencvenet évek ele. jón megindított balatoumelléki állami homoki szőlőtelepítés, melyet kormánybiztosi minőségben másfél évtizeden keresztül a • nénirég elhnnyr~8zéclienyt Imre gróf oly fényes «red-ménynyei vesetett, uj vezetőt kapott Ugyauis mint fővárosi \'tudósilónk ltja. a földmivelés-ügyi miniszter Bariaa Gyulát, a balatonmelléki anamtrag letetuett Skdt&SteiepelTeddifP\'IrTjP lőjét, a telepitéti k orinány bixtossághoe -u? ügyek önálló ellátásával bizta meg. *
Szilágyi a mult tavasszal la Játszott- Zalaeger-iizegon. Társulata • kUzünní« Igényelt kielégítette éa aalvaaen látják l^mét a váróiban. Az előadásokat at \'DArany Bftrány" dmstermébeo fogják (ártani,
* — Követendő p\'lda. Aa alsóién dyai laka-rékpéntlár igasgalósága elhatározta,, hogy jooo koronát bocsát a hatvanat bizottság rendelkezésére, a vármegyei tisztviselők fizetésének fedezéséi e gyűjtött alaphoz, t — HAaáipari tanfolyamok. Zalavármegyé-ben ezen tél folyamán- nem lesznek háfciipari tanfolyamok. A Gazdasági tígyesülcf még nyári közgyűlésen kimond la, hogy az alkot
lailolírazőtslaiiet; ÁSsz\'egeo Kitner Gusztáv és tártai téglagyárat; S*ek»tárdon B«Ua István élesztőgyárat; Sopronban t Weisz testvérek (Síin almot; Oyőrben a Kolb cég paplrlemezgyárat; Kapotriroit a Juta és kenderipár 1.1. fiókgyártelepet; Oyírbeo a Oráb cég viaszosváazon-gyárat; TaUo PollAk Sándor pokróc- éa szönyegr gyárat; Caornin Kokaa Dezső sodronykmatgjrArat; F&ddon Uarotty éa Braunberger asőlőg&zdasági gépgyárat; GySrbep a magyar waggon- és gépgyár patkógyárat; Kapoar&rop Betnár .Vándor vasöntödét gépgyárat;\' Oyőrben Éter.- ét a | gyógyszerárú gyárat. És legújabban Özemét megkezdi Halvax Frigyes kalapgyára Xagyka-
máuyellenes kormánnyal mindtn érintkezést \'"Unin.
megszakít, tehát a háziipari tanfolyamok meg-1 laperanto. Szerkesztőségünk propogálás tartására évenként kiutalni szokot^ összeg fo lyóaitása iránt nem tesz felterjetztézt,\' sőt földművelési miniszter ál,tal kiutalt aooo koronát sem veszi "fel.
- — Megnyílóit a jégpálya A\' fő-ut-l sarkán az egyik villanyoszlophoz erőaitve; kicsiny zászlót\' lenget a szil A kis zászló I
I végett Parisból egy lapot kapott, ebből vesz-szfik a következő idézetet:
La huro de /a sngeloj. Glorego eu l\'altec\' al nía Dio,
azt jelenti, hogy tegnap ineguyilott a nagykanizsai jégpálya. Ez évben tegnap volt a
több felirat leghidegebb nap. A viz kemény jéggé j
La tero kaj cielo landn Lin, Car Li per unu vortu kreis cion, Haj uur de Li dependaa ec la fin 1 Li estes l\'arb dp \'l\'vplupto, scio Kaj^ortoi\'.ni* parto estss nur Oüíbríto LMT Lín adóru ni Pro sin part* de Lin hun natúr\'!
Aki olaszul, franciául, iiéiuetül, spanyoiul, veszi a kedélyes élet a jengyeliil tud, az bizonyára ismerős szavakat jég hátán. | Íur füHiri>mii • ritmikut át itt ált rinialó in.
--- A rendőr merénylője Filtk György rokban, megérleui .izoubau még sem fogja nagykanlaaal legénynek nem unoat gyűlik meg j ezeket Mert fcT* h nyeiv/agyvalék az említet-előazKr a baja a rendőrséggel, lltrea vernkedO lek közül egyiken sincs iiva, hanem az in-ez a Filák. ki eleget buaitja a rendőrséget teruaeionália esporantő nyelven és ezek a so-Tegnnp azt a bolondot hü vette el, hogy Deva-lrok nem egyebek, mint. az Ember trugédiújú-veoaeri rendőrtIh\'eguk\'aiiagyilkolnL ~VSöIoig ügyin«* csperaiitó fordítása. A forditásT Altesbur. történi, hogy Filák tegnap réazeg Állapotában ger Adolf szegedi kereskedelmi iskolai tanár FO-utcán minden ek nőikül belekötölt egy Idegen j végezte, a lap kritikája szerint »gyönyörű hőséggel és művészettel.* Lehet, hogv igy van nem értünk hozza. Az Eaperantó újságból csodálattal látjuk, hogy az egész világon, de hazánkban .nily hihetetlenül sok hive van az eaperantó nyelvnek. Már ia több, mint 6o uj?
■emfrarbt) Ezt a ronclőr, jikarta.CMndis
slUtnl a boros embert Aa be akarta vesetni a j rendöraé(.\'ru. Fllák azonban valahogy megugrott m - •Jőa egy. bázha monekfllt a szeretCjébez. Ifikor
Eqj alezredeB halnia. A\'ovoíny Fülöp i aztón a Mndör jd„ ja ^yuttü, Filák kést rántott alezredes, a kaposvári bonvédáltomány parancs-ja, MMk| tetjöS erejével WbtwzW » rendőr folt (tágjuk van, köztük uem egy előkelő szívóira noka szombat eatp szívszélhűdés következtében j ggurtí Szorencséro a rendőr Jól vol» felöltözve}Ion álló tudományba folyóirat
éa Igy a aturáack teatót nem érinthették, 08upán
Kaposvárott váratlanul elhunyt. Halála ICaposvú
rótt mély réazvétet keltett " \' . frnháját vagdalták-össze. Valahogy mégla átkerült
Tanitónőválajztáa. A Zalaazentmibály a részeg embert Ártalmatlanná tenni éa a rtb-
takotflánál Orooudéeben levő uaztálytaul-
daraBgra mwmi mw iittt6aag wiitht eföáiák
,— A beteg katonákért. A liazáját véradó* val szolgáló nép ezrejt éideklő hitt közöl a •Pester Lloyds, A hadügyminiszteriuti) utasi -
tást ,adott ki, mely azennt a katonatórházak \' kötelesek, valahányszor a legénységből bárki komolyan megbetegszik, haladéktalanul, jőt esetleg távirat utján is érteti leni hozzá tartó* zóiU További arra is törtéutek intézkedések, hogy ha a beteg katouáknál operáció szüksége áll-be, ez csak az illető katona, sőt ha kell, hozzátartozói beleegyezésével hajtható végre. Forgalomba kerülnek ezenfelül portó-meutea, zárt levelezőlapok is, ugy, hogy a kórházba került katoua, akinek rendesen egy fillérje siucsen, iugyeu levelezhet öyéivel. Ez az tijitáa határozottan dicséretet érdemel, mert emberies s mert végre nem értéktelen számnak tekinti a katonát, aki el vau vágva az egész külső világtól, legkedvesebbjeitől is.
— Ab első magyar nő ujságirú A V. H. O. Sz.i Budapeaten tartott legutóbbi ülésén
H|M AIIU 3ec hő üb-án tölteUU be. Beérkezett 40 kérvény. A választás előtt Kovács Ida pölöa-kel tanitőnő kérvényét vissza vette. A 80 pályázó köafll Bumbuch Józta temaevárt tanítónőt egyhangúlag megválasztotta az iskolaszék.
\' •— A zalaegerszegi polgárok áldozatkészsége. Zalaegerszegen a polgárság körében is gyűjtést indítottak a vármegyei tisztviselők fiselésének biztosítása céliából. Több eser ko rónát irtak alá a zalaegerszegi polgárok a tehetségéhez képest mindenki igyekzeik haza-fiaa áldozatkészségét bebizonyítani.
— Engedély azini-előadáagkra, thiligji Dezső ssintgasgaté az iránt folyamodott Zalaegerszeg vároa tanácsához, engedné meg neki, hogy társulatával 1906. évi február hó végétől virAg-vasArnapig terjedő időben Zalaegerszegen asini-előadáso^at readsshetaen, A város tanácsa, at lMdalmi- éa mftvésaett kör vélemAnyénék meghallgatása után Szilagyi Dezsőnek a salnieMádA-sok tartására a hatóeági engedélyt megadta
miatt vizsgálatot indítanak ellene.
— Nagykanizsai tűzoltó\'* a milanói tűzoltói kongresszuson. A világ összes tűzoltói jninden kulturáltamból igö6. év május hónap1-jában Milánóban kongresszust lógnak tartani, hogy a közösen megbeszélendő tervekkel lehetőleg megvalósitsák a tűzoltásnak minél töjtéjetesebbre/yaló, fejlesztését. A tűzoltó vi-lágcongreszust elkészítő bizottság meghívója megérkezett a nagykanizsai tűzoltó egyletLez is, amely még nem dón tfltt; _ hogy képviselteti-e magát a milanói világkongréssznson. - — üyáralapitáaok HIOB ben A* 1006 tk év folyamán a kezünkben levő kimutatáa szerint Magyarországon 202 Hl gyárat éa eggéb iparvállalatot alapítottak. Ezek közül bennünket köze-lebbrő) a következők érdekeltiek: A\'agjk*mit*áa
a Schwara és lauber cég póUsávégyárat; iCa-1 felvették, ai egyesület tagjai aurába az elaő ponvAruu Horovitz Adolf, Fleiner Samu éa Fucbt, magyar hi vaiaaoa nő újságírót, <Mnf«t Maria-Imre kőfaragók mórványbányavAUalatot; Tapolcán kát, a)u ez idő szerint a koioa^yAri sört Hlttinger és tárta pozsonyi cég bazaltbányát éa redakcidjában dolgozik.. - :
bimm


öboteejségek, hurutok, szamárköhögés, skrofulozis, Influenza
ellen tiémlalia tuUr ét arms AltfJ Jiaponta alialva. Msttogy értéktelen eUnzatokat is Uaünkk, ké^a Mis
„Katiit" tredrU t llnflISK,
9. Btltttaa-U Rttkt A C*. Banl (WJcJ,
„Roeho"
NagjkanÍMa, szerda
Zala 1, saárn. (8. lapi
1906 jánuár bó f»ia
- Akíart jól kezdődött u íjér Pévec Ji-no.sné, született Angyal Kati Ugusp reggel Ortojnet konstatálta s január fistjét, mely napon hatósági engedély nélkül külőmbőző jogcímek alatt koldulhat u ember. Agynál Kati is torba járta ismerőseit és Mutat ne" kik a tavalyinál boldogabb uj esztendőt An*| gyal Katiba ejég kedvezően virradt aa t^j eaz-teudó, mert estérc ssersett ia annyi péust, •— hogy bolt résaegte ibatta le magit. Ifikor a rendőrök a kocsiúton ráakadtak, már magával tehetetlen volt Bevitték hát a rendőrségi zárkába és Angval Katira itt virradt ft uj tat teudd második napja.
— Himnats és • válság Csák Ciijék dr» a hazafias minoriták sr«jí rendfőnöke élren- j deltc, hogy mig a válság tart, « vsiárnspi liteutissteleteket a Hhnnnsa, vagy a Szózat eléneklésével fejezzék be. Szép, derék rendelkezés- es. méltó, hogy kövessék szerte a hasiban, hogy minden templom kdrusán felzúg, jóu ami nemseti Imádságunk s egyben figyelmeztesse s híveket, hogy elsd sorban — magyarok vagyunk.
— Dj színkör Kaposváron Már rég meg» indulta mozgalom, hogy Kaposvár városának állandó, kőből épült téli síinháza legyen. De a terv kivitele még évek torának a kérdése. Aa uleányitás, telekkusjátitás, tervezés, hozzá-
föruraok
járműi, nngmvmn,—különböző jdváhsgyása olyan lasian megy éa oly sok lddt vesz igénybe, legkevésbbé sem iddsze rutlen agy uj és kényelmes nyárt saiukőr létesítése. Ez az eszme különben\' Andorfy jPéfia pozsonyi színigazgatótól származik, aki a jövő nyárra megkapta a játszási engedélyt Tegnap ugyanis levelet intézett a város polgármesteréhez, akit értesített, hogy a jövő január hónap eisó napjaiban. Festeti U gróflal együtt Kaposvárra éfkezik az • uj; szinkőr megbeszélése céljából. Mivel a régi színkör fekvése nem felel meg s céljának, mert nem fekszik a központban, azért akar Andorfy uj Kziukőrt, amit a kormány anyagi támogatásával szándékozik fölépíteni a Város részérdi díjtalanul átengedett területen.
— Qbptlt lófarkak. A múltkor vasúti vál-tóhat loptak al Nagykanizsán, uia pulig két ld — farkát Vitték el ravasz tolvajok. Vajda József kisksnizsai - földműves kocsiján b r t szállított Cár János király-utcai vendéglősnek. Mint ilyenkor szokás, Vajda a bort egyeldre kinbagyta a. kocsiján, maga pedig egy pörköltté betért a korcsmába. Hanem mikor kijött, keservesen tapasztalta, hogy nem jó a portékát gazda nélkül hagyni. Mig ő bent étkezett, addig kocsijáról lelopták a hordd bort és lenyírták a lovak farkát is. Ez t is elvitték. Hogy mit csinálnsk a lófarokkal, annak csak. a tolvajok lehetnek a megmoniói,
— Becsapta a fináncot. Szécsényj Ferenc begykerfileti gazda olyan ezermesterféle agyafúrt paraszt ember, aki még a fináncon is ki akart lógni. Hogy útdíjára mégis a finánc fogott ki rajta, arrdl már csakugyan asm ő tel>e( Ferenc gazda sokalta a ■ beváltságot«, vagyis h pálinkafőzés után fizetett addt. Már pétiig azt meg kell fizetni mindenkinek, aki pálinkát főz, mert a finánc zsineget bnz s kar zánj áoájáq keresztül z azt le is pecsételi. Ád-dig a jfccéétet le nem szabad metszeni, amíg a woa\'*Vézbeu nincs, lepecsételt kazánban pedig főzni nem lehet Stécséuyi azonban ki-esMM:| hogyan kell a pecsétet épségbea tar
y kazánt mégis használni. Dupla nya-kat esi nálfa kazánra ; az egyik Ágy
kon lehetett keresstfil húzni. Ferenc gazda nagyokat nevetett a markába, mikor a finánc a lejáró nyakat peaétrlte s vigan ütögetett, a félretett pecsét mágia sértetlen msrsdt De ezer szeme s jó orra van ám a fináncnak. Hgysser csak rajtcsipték sz atyafit és keservesen megbüntették. A dupíanyakn kazánra Inem kérhet szabadalmat, mert a mintáját tU | kobozták.
Erőszakos vendég. Csinyl Lajos Magyaa utcai korcsmájában tegnap katonai altisztek tartottak zártkörű mulatságot. A mulatságon minden áron részt akart venni egy Saofeolics János nevű földműves le, azonban őt u ajtóban posztold rendőr, mint nem odavalót, nem ?n-fwlte be. Ezért szörnyen megharagudott a kapatos ember és több társával ssátromboltaa közeli hidat, majd annak tégláival valósággal megos-trodtolla a korcsmát Egy kő a rendőrt találta fejbe éa msgsebéeltette. Az erőszakos ember ellen megindították a vizsgálatot.
— TIz Octaetzlgetén. Szilveszter estéjén nagy riadalmat kellett a gelseszigetieknek az óriáai szélvihar mellett kiütött tűz, mely este 10 órakor Kati Jdzsefné pajtájában támadt A gyors segélynek köszönhető, hogy a tüzet miután csak egy pajtát hamvasztott el a bent levő takarmánnyal, lokalizálni lehetett
— Haynau dicaérete. Zalamegye közgyűlési
termét nemkokihi fuccsa UBTa lógja ezesiisnL Fekete márványból less s azoknak a nevét fogja megbélyegezni, akik a mostani törvénytipró kormányt szolgálják. Ilyen megszégyenítés már ért Magyarországon gyiszos alakokat Csakhogy azoknak a megszégyenítése nem a megye kös-gyfllésl termének íélceto tábléja volt, hanem a zsarnok részéről nyert dicséret, amely talán még megsségyenitőbb. Régi okmányok között egyik munkotórounk tlaynajr ily dicsérő prokla-máolójára akadt a mi- árdakesusk tartják azt as okiratot Olvaaöinknak bemutatni. Haynan dicső-! rete a következőt
Mosón megy e hatóságai ás népe a legújabb j időszak lefolytában a legtansőbb kormányhoz! hű ragaazkodásuk éa fejedelmük Igaz ügyének erélyes \'a áldozattal teljes pártolásoknak legör-
vandotasthb tanúságait adták---------£64.——
Ez nekem indokai zzolgál. nevezett mégyé
Jánoané, Knorzer Gyürgyné, Marzad Tiborné, Nagy Sándorné,. özv. Plihál Ferencé, dr, Plíhál Viktorné, özv. Maárné Belus Mm Scbrans Istvánná, . Véber Károly ué, Vécaey Zaígmondoé, dr. Tnboly Gyuláaé. Blaner Ztfni, Forintos Lujza, Horvát Zseni, Böske ás Ima, Kőhler Mi na, Kaorzer Annuska Nynli Mariska, Knorzer k. a. Pammcr Btanka.
A Caaütóbma nagyon kedélyesen folyt le a szilvesstetestély. A kedélyességét fokozU a szünórában megtartott tombola. Jelen voltak Bőhm Etnilné, dr. Bfan Simonné, Btan Bélésé, Blumenschein Vilmosáé, Dentsdi Lajosod, Laendler Antalné, dr. Láng Ignácné, dr. űllap Móricáé, Práger Béláaé, dr. Rothschild Jskabné, dr. Rothschild Samuné, Ro-fenberg Richárd né, Rosenfeid Jdzsefné,, dr, Schön Fülöpné, Wolfné, Blau Margit, Fischer Margit, Laendler Ilus éa Miiig, Lang Ka- «£ taaka, Matoky Etel, Práger Erzsi, Wolí Sáry és Milly, |B)
A* i/uJéno* ifjutégkipzö mulatsága ia fényesen sikerült Tóth Károly éa Klapper Miklós igen ügyesen egy dialogot, Fóliák Jakab joiafi humorral moooiógot adtak elő éa Vajda János énekszólót. Az első négyest körülbelül 45 pár táncolta. A társaság reggel 5 órakor még együtt volt
4 mankinot ás rnáráaatair mfiifdtfufjrmMlaM— társasvacsorát rendezett, melyet a védii A (StaJtf Sándor, a Zala szerkeaatt^énck felöl-, ivasása előzött meg, kit betegzégc miatt Ba-nekovics János tanitó helyettesi tett
* A tapolcai Jar. Jótékony Bőagj lai* hangversennyel éa táncai egybekötöU Sylveastar estélye as Eibeschüts szálló tarmébea, fényeaan sikerült Pollik Adolfné űrnő, a .Nőegylet fáradhatatlan buzgalmu elnöke nagy ttgjtasiggsl rendezte az estély t ToUmgi Adolf a bedapwiá népszinbAz kedvelt tagja eljött az eatélyn, hogy \'itka élvezetet nyújtó közvetlen elöadáaával gyönyörködtesse a jelen volt nagyaaámn műértő közönséget, mely t*Ouai nem akaró upaaal ét zajos tetszésnyUvánitással honorálta a möréasl előadást. Program szerint Tollagi előadta aMaaör: Electra paródiáját, ráadásul Jonathán entrét, Drótoetót-knplét; másodszor; Tréfás népdalegyva-
hnrgó—vlse\'ateért
dicsérotro—méité
késsséggel hozott nagy áldozataiért teljes elismerésemet nyilvánítani. Jelesen Kroqer Lajos Ottani alispán, a fejedelem Iránt, mind azon incselke-dések mellett, mellyeket n lázadó párt réssérSl tűrnie kellett, bebizonyított rendületlen hűségéért, ugy a jelen háborúz Időkben tetemesen megszaporodott hivatalos teendőinek fáradbatlan buzgalommal teljwlMseért kitüntető amlttéat érdemel!
Főszállás Nagy Igmánd, Julius 7-lkén 1849.
Euynau, a. k.
Táborszernagy.
Nekem különös örömem telik benne, a fe-■nabbi elismerés kinyilatkoztaUsAt közhírül ad-hatni. . *, vi ;
Kempea, s, k. Altábornagy és Kataal . Kerületi Parancsnok. Poatony, JoUns 10-ikén 1849.
lfiget éa Ijinla Ariit Ar iSnakiaAmnkat fldlmlMr Emilla k. a. Igen ügyesen, nagy preetaltésaal követte zongorán. Ezt megelőzte éa betejasta Qrünberger Arabella k. ssaaoayaak, Kennebaom Agoata a budapesti nemzeti sanede birneves tanárnő tanítványának művészi zongora játéka (Rapaodie hongrolse 17 Saékely J tői éa Ábránd Liszt Ferenctől! zajos meg-magujnló tetszést aratva művészi előadásával, A sikerűit előadáa után a társaság ifjúsági táncra kerekedett és k késő hajnali órákig tartott a tánc. A jótékony célra 37* K ,Jutott.,Elismerést érdemel Kibeeebűte ssállótntajdoDos éa a személyzete az^eatétyaa tartott rend éa mintaatart kisaoigáláaért
* Mlvuetdk országos szövetsége XLU aa kerületi egyesülete ösvegy és árvaalapj^ javára
1906. január 13 in a
Polgári egylet bált rendez, kesdete
Mulatságok,
(érdi-
tásra Icpvált róla.
mi íér-d atar
A zsiueget ezen
* Sailvessteiwtélyek A ns^ytraaiasa/ saskörben jő kedvvé^ buosuzV^lUk az tenddt és köszöntötték az ujat Szünórában tomhoMjitékltál Szórakoztatták a megjelenteket. Jelenvolt hölgyekről tudósítónk a követ-kező névsmt_k|^t« De4k. Píttrué, Jx. a felső q.ys\' S Hábián ^sigmomjpui, önr. Forjntosué,, Horvát
helyiségeiben zártkörű eete 8 órakór.
* Országgyűlés Nafkauizaáa. HatalmasJzáaztó Vérig F4-ut közepén. Ez az Altalénoa UjnaágképaO báH nughivója, Az UJuságképző aatélyé vásárnap lési arPolgári egjfet l nagytermében. Aa ustéiy műsorit ismerjük, de nem akarjak ehelyisn M-««bben ismertetni, mert csupa pompia deágokat fognak ott produkáini. melyek mint megUyetétek fognak|öriáslan hatni. Az ostély cime t .Ors^g-gyűlés Nagykanizsán - - j/| .* .
Nagykaniasa, szerda
Zala 1. uám (4. lap)
1906 január hó S-áa
IMntf k ttWwjiltttéok
A válság.
Az újévi üdvözlő beszédek tisztázták a kérdést. — hogy menuyíre jutott Lukács László volt pénzügyminiszter békeakciójával I^yes nyilatkozatoktól kiderült, hogy Lakács még a tárgyalási alapot sém találta meg. Most uj közvetítő nevét\' laoszirozzák és ez nem más, miut Wekerle Sándor. — Mindenesetre szerencsésebb üiév Lukácsénál, nyllváni,ja-mert Wekerle a parlament összes pártjainak bizalmát-birjs. A Wekerle szerepléséről szóló híreknek van walószinüségük, mert Wekerle a N. Fr Pressébe irt cikkével ki. lépett puszi vitásából
Nevezetes Vészi József ama nyilatkozata, melysserint a szedők sztrájkját nem 6 kezdeményezte, és nem 6 rendezte.
niszterí tanácsos, a sajtóosztály főnöke a legutóbbi ssedősstiájkot szervezte és rendezne i volna. Ezzel szemben ma Vészi Jőzsel nyilat bozatot teas közé, melyben beesületssavára kijelenti, hogy a sztrájkról semmiféle előzetes tudomása nem volt, azt sem nem szervezte, sem nem intézte, sem \' közvetlenül, sem közvetve abba bele nem folyt ; kijelenti, hogy aki ezen kijelentése után még valaha ezen gyanúsítással elő mer hozakodni, azt eleve is alávaló hazugnak
Szerkesztői Üzenetek.
E. 2a A Landva. A k8Mött cikket kft. szönjűk, holnapi számunkban fog megjelenni* A népgyttlésről részletes tudósítást ké alak és pedig azonnal, a gyűlés lefolyása atáa.
*C(«4iwh«MM 1 N*cr lüu
Uplnl^donoi H Uadd :
vucaii. rtilp
W I A
W Y
LTTÉ
Egy csalidapa Öngyilkossága Pécs, január a. Megrendítő családi tragédia tartja izgatottságban ma Pécs város lakóit Kovács Ákos állani pénztári ellenőr, volt huszártiszt ma itt agyonlőtte magát Özvegyet és hét árvát hagyott hátra, öngyilkosságának okát nem tudják.
A rendőr gyilkosai.
Kecskemét, jsnur a. Nagy Béla rendőrtisztet szolgálat közben két részeg ember megtámadta és bicskákkal halálosan megsebesítette. -
Tálvaj
X Wekerle a politikában.
Budapest, január >• Ellenzéki képviselői körökben ma. állítólag hiteles forrásból híre járt, hogy a legújabb békeakció fonalai Wekerle Sándor, a közigazgatási biró-dg cluOkéuck kesébe fúlnak asue. Ai ak*-ciót ezen forrás szerint két hét előtt Appo-1 Budapest, január i. A budapesti rend-1 nyi Albert gróf és Wekerle kezdeményez- őrség Némethy Jenő bankhivatalnokot lo-1 ték. Részleges programmot még nem esi- pásért és sikkasztásért letartóztatta* náltak, csak annyiban maradtak, hogy We-j
PfitdKfigea Zágrábban.
Más hal jen kOzölt távirataink kiegészítéseként a következő é tesítést kaptak Szert
Budapest, január a. Zágrábban ma
Köszönetrfytfvánltts.
Istenben boldogul!, drága emlékezetű családfőnk ,
id. Vágner Károly
elhnjrU és temetése alkalmával hatóságok, testületek és magánosok részéről Untmtott megtisztelő részvétért asuton nyilvánítjuk őszinte hálánkat.
Nagykanizsán 1908. jan. t
Ozv. Vágner Kinljn* U J \' >~*. . Uhpr ÜUmmmm Xlek camJá^m.
fele azon lesz. hogy a többség kormányra-jutását elősegítse és ezért érintkesésbe fog lépni elsősorban Fqérváry Géza báró miniszterelnökkel, azután Kossuth Ferenccel fog tanácskozni A békeakeió részletei mégl™***1 ** míaodPerciK földrengést
ismeretlenek, de hogy ujabb békeakcióról Mdtefc Számos ház fala megrepedt, kémé-
nfi van, arról ellenzéki képviselők kijelen-tásei szerint maga Kossuth Ferenc is nyilatkozott.
Vészi József nyilatkozata
__Uii<j tflnn ir > P fl Ír nőt T ann
UUU«pC9Tt ItMnwrnr XV* a UJI J VUV/
Otthon írók és hírlapírók tagjainak tegnap nála tett tisztelgésekor, midőn ezeknek újévi üdvözlését megköszönte, válaszában olyan kijelentéseket tett, minthf Véssi József mi-
nyék lehaltak. A kár jelentékeny. A lakós ság közt nagy a pánik, meit félnek, hogy a földrengés megismétlődik.
Zágráb, január 2- (telefonjelentés, érk este fél 6-kor) Délfelé a magánosan álló lrJM» «hh A kJeök kftlt
óriási a pánik, nem mernek a házakban tartózkodni. Sokan a vasúti kocsikban fogják tölteni az éjjjet
Ifttiittídcfc:
jlrlejtési ^irdetméqy.
vb Qltárezi.ksrasrteey fipmtáil szivet Icezet csődtömegéhez tartozó^ a csódlel-tárban 159—374 (étel számok alatt összeírt 487 kor. 09 fillérre becsült ingóságok (bolti áruk és felszerelések) ajánlati nftn adatnak el A zárt ajánlatok /. évi január hó 17 ik napján déli 1* óráig alul. írottnál, akinél a feltételek megtudhatók, adandók be. Bánatpénzt! egyidejűleg 97 kor. 42 fillér leteendő $
Az eladásra kerülő tárgyak Zakál Gyula - ügyvéd,—lstsnysi lakós -tömeggondnok közbenjöttével a helyszínén megtekinthetők Nagykanizsán Í90Ó. évi január hó l-én.
Dr. Rothschild Samu,
Ügyvéd, csőd választmányi jegyző.
Figyelem!
hirdetmény.
Figyelem f
A liesingi sörcsarnok helybeli kezelősége
a nagyérdemű közönséget ezúton értesíti, hogy a csarnok kezelését szakképzett és hivatott keaekbe adta át," a biztosítja a nagyon liastelt közönséget a legpontosabb s szolid kiszolgálásról A csarnokban az ismert finom sörökön kívül
1 gróí Hunyady József baglasi hegyi borai ——
kerülnek kimérésre. ■ . " \' ""• y
Kitűnő magyar konyha és olcsó étkezés. Minden héten szombatos diazaó-tor.
Zóna reaaéli *** ada9 mur
nagy „ 24 L
A nagyérdemi közönség szíves támogatását kéri
a liesingi söresarnok keielósége.
Fischel Fülöp Fia künymyoad^ja Kagytaaiaaán

I :,./„,,.. „ \'____
Nifykinlzsa, 1*06. Harmincharmadik évfolyan^X szám. ^^íQeII——
A IA
TELEFON: 10*. ■ M^^^k mWMMMt:,,
^.u^^MmJ^A m Lji
POLITIKAI NAPILAP.

Hagjalcatt aifMUn *f \' • ónkm
(: SZALAY SÁNDOR. fttVtSZ LAJOS.
Bpw MÍM <w • aMr.
Kossuth szózata.
He«U«hM. ISOS január &
(a) Kossuth Ferenc n*L*minai cimü üf román lapban szózatot intézett a román néphez;
Et readkivtkl nagy fontosságú mozzanat
Az trjévi nyilatkozatoknak is nagy a politikai fontossígnk; de azért ngy vélekedünk, üpgy ez a szózat nagyobb horderejű, mint az újévi ennnaáodk.
Nemzetiség-lakta vidék megyéjén la-
testvéreinket; mert egyiköknél-mási kuknál még most is megnyilatkozik a bécsi politikával szemben a mediuintsztikus hajlandóság.
Nagyon üdvös dolgot cselekedett tehát Kossuth Ferenc, amikor román-test véreinkhez éppen ilyen értelemben szózatot intézett ; mert kell, hogy aís nemzetiségű testvéreink mindnyájan világosan belelássanak a magyar nemzet alkotmányvédő küzdelmébe, és tisztán meglássák a helyzetet, — hogy a mi nemzeti törekvésünk diadala az nsmssr egyetemének disdnln j bnkása
knnk mi ta. lAkObetylink körülbelül egyik
igen erős végvám a magyarságnak Vár-J^ " ^ ne£nztí etemének Ontása megyénk tekintélyes föMlerületéu nemzetiségek élnek. Mi tehát nagyon is tndjnk. — hogy milyen óriási politikai értéke van
lesz.
Sokkal inkább megfekszi Islkite aa a «oa-dolaí, hogy milyen nataaan szokjuk mi mag a megszeretett alak hiányát.
beatül hiába megyek végig délután 3 te tájban a Zrínyi Miklós-utcán: — na UMlknew Tóth László méltóságos alakjával, búb* a boas-srura nyalt főíárgy»lá«ról taaatér . . . eMMat, mikor más ember már a (Mintául monkáhoa Mac
Sohasem találkozom a ptelást nem hmmti igazi „oigjtAgoa uml", aklnak még ilyaa ktűnd t Klekkel is mindig volt néhány barátságos ssava a vala találkozó ismuflsétos.
Isteni majd akár ftMif imiltatem te b-lapemat a-letMtagtab-Mlta^-ta-afcta—el li sfr
Ez most a legfontosabb érdekünk I Kossuth Ferenc példáját követni kell
minden okos és óttnteérezést kifejező sz<í-|most ^.en ^^ von^n
• vm_-_1 1_11 .ILI _t 4.* .1 1__(__A
nsk, mely más nemzetiségű hazafi-testvé-
reink lelkébe világosságot áraszt a magyar nemzet nagy többségének, ngy is mondhatnók: egyetemének valódi érzésére és gondolkozására nézve:
Egyébként nagyon jól tndjnk, mi azt, hogy a más nemzetiségű hazafi-testvéreknek egyszer-egyszer megnyilatkozó kifakadása: nem k orv eteden érzés eredményéül tekinthetők. Mert ha ók a magyar nemzet kebelében való élésük hossza ideje alatt érezett hatásokból fakadó gondolkodásukat és éiiésfiket—minden—befolyástól—menten
nyilváníthatnák,.— részüktől sem áradna más a magyar nemzetre, mint a testvéries érezést viszonozó testvéri szeretet Ámde a bécsi politika magyar gyöngitó törekvéseinek szövevénye már igen sokszor ngy behálózta a nemzetiségeket, hogy azok a nemzet egyetemére nézve döntő pillanatokban
Követni kell többek között Zalavánnegyé ben s ennek különösen maraközi réssében
hetem embertáriam iránt való ttsstetateaa kita ]esése okából: dm lesz aki ! jóakaratig figyelmeztessen, hogy nem szabad a nagy hidegben leemelni a kalapot, mert könnyen meghfilhei aS fej/ U
Hiányosul fog nekem « a tiMEete ss«jnfc* Szinte váram majd fölfelé baladtomban rflán bukkan e egysaaiia elém a Batthyány-olca sar-
-uely a nyelv aamoeíga alapján könnyenj káa és barátságos késasoritáaaal nam kérte-e
érintksttetik, szomszédos fekvésénél fogvaj®* ^foö o\'T" «BT<" ntaw, akta
pedig kereskedelmileg, sokat érintkezik ml*** teHte latate; mert mag-
, . , , ,\'. , | érdemli.
horvát testvereinkkel. „ .. .. .
á ,,, , .-\'ST-"\'*1- \' ,, ,1 Ugy-« milyen kloslajstensk, firiiikasaég Az a fődolog, hogy a nemzetisegekkel1^, nlöknak ltoz6 mozzaBatok
megértsük egymást Akkor majd kénytelen | n«k majd engemet szakadatlanul Tóik Lém-less végTe minket is megérteni á bécsi BúrgJ /dra?l
----------i I Nekem e mozzanatoknak mindegyike azon*
_ [ ban hatalmas vonás volt laekbői a vonásokból
• Láncszemek. \'domborodott ki előttem az 8 lelki alakja: aa
ember.
_ — Tóth László elmegy — _ . _ .
--------------- ___. Volt alkalmam többször mogfigyolnl hivatalos
*""ár " [működte kW M, —H á MHgff —gg=~ Itt hagynak "bennünket egymás után a )ó Ltokat vezette és éle*, fürkésző szemeivel szinte
embereink, akiket Igazán megszerettünk. I boncolta a vádlottak lelkét. De olyankor as ttálO
Egyik elmegy a misrlügn, amely csak egy j b(ra ertta objektivitása szinte átláthatatlan réteget leheletnyire van Mtfink. * másik néhány száz | vont egyéniségének szubjektivitása elé. Ott a Wloméfernyire valamelyik amfrobb városba. törvénytudás meagyét között és a lélekismerts Hogy el tudna u ember e fölött most gon-j terén szinte bámulatos bizonyosságát mozgó dolkőzni: vájjon melyik távozó ismerősünk jutóit j egyéniség lépett náU ekMrba, ami éppűn-valóságos médiumaivá- lettek* a magyar M,n A hos3zu 8Öndolkodás Mm séggel nem alkalmas vezető közeg aa emberi
nemzetet, tehát a kebelében élő nemzetisé- feT*" * " meffDyngt*tó j ^^ Asoa M ote
r . . .„ ,, . , . \'eleletet. ritkán ragyoghat ki valakiből a törvényazaka-
geket js, határozottan gyilkoló bécsi polUi-I Legoko^b dolog l-ss tehát Tóth ÜsW<í,|tMk k6zá nem azoritott ,mUri egyéniség. ÜMk- ^ Wr- tórvényszéküuk volt elnökének, mosf már^ Engem pedig (b4rboTft ^ „ , j6 ^„y
Ismételten meggjősődhettek ugyan a mi P<csi kir. táblai tanács elnöknek rtífeátei.\' ^^ ^ ^„^^ elBÖ ^^ u nemzetiségünk, hogy mig a magyar nem-1 lenyugodnunk. , | embori belső világot tükrözd mozzanatok énto-
set mindig testvériesen megosztozott velők ° * * T""! ^^ kelnek. Székből rajzolom meg as embertársaim
„ . 7. . \' - j- ., tartta jobb htlnek, mert ezt választotta és nem „j.i^.ik— . „
az általa kivívott alkotmányos jogokban al .. . . . .. . |egyéniségében lakó lelket: aa embert, mely
fl. . . ismeretlen világot, ahová végre ls írán itó mélUka tisztelet-írzésembek la.
fiialaban a szabadság áldasában: addig az hat, aft al is Jut mindenki as utolsó lehelettel.
őket ellenünk izgató, szinte hipnotizáló bécsi A mi szeretet w*g«> «r**k> itt hagyja! ** T?\' to0í4 ^
1 , . ,, „ , ,,,, . künk miért .kifogásolta egészségi izem pontból
politika, mikor már célhoz segítettek, ngy «-J\' • az ta ktoőoteem^ s hw^ért marad 41-
báut velők, mint szükségtelenné vált me-!tt4m4í" bUoní4luonT imé ,rtk L
Xbbe csak a „nagyságos arak" fémek belel
dinmokka], s éppen ngy érezniük kellett P
a rabságot mint nekünk. Az ismételted "ü* todom ^^ ^^
\' . ítadik majd Itt el as ul törvényszéki elnök, aki
való meggyőződés sem tanította meg azon-j^ ta . ] "
ban teljeses a mi más nemzetiségű hazafi-1 Ho de ezen most nem töprengek
landő alakja emltataetemnek.
agykanmna, ciütArtók
Zala a uta iS laj>i
JfM. jáiiuir AA 14b
caiL ^ * 1
SCSS8SC!


alllP
SrSST1
— Befagyott a Balaton. BaiatonLeUá.
hogy SMveaater-éjazalm a Balaton be%jatt
-lihalyeast riiMMU Wmhllajn GMlt, k tapolcai SMMTUeM 111H irgal-BU tfStvéfjk sáldáíáoak (ÖDÍkoöK t PÍUSOSS-
kai magyar pcowncta aayaagyhásnak aWJtiú tagjára miaart kt
—" tQegrsla Simon Jőz*ef eljegyezte Satfár Tiai|ll Maaaaaoeyt Nagykaninsán
— Ptáatsáatt tró. Kezdik Magyarorszá-|M 10 Bl|bcCSllDÍ az irodalom mnnkáaait, kár ex a beomlés még mindig messze mögötte marad ásnak, meEyel az ogysevezétt Magasdaaági Ulentumokat méltányolják, kik elad sorban hathatósan működték a saját tár-cájak előnyért A hivatalos lap mai azárna MiÜ, hogy a király &ut Tamil Írónak, az iradatam terén Mnttt érdeeei elísmeréseöl a>királyi tsaácsoai címet díjmentesen sdomá

á tanuinta feTabcrtaóctanx* "katalán* be
|B|UU II STtU~u SEBTmo hátrányokat
■MTtd laea ifcr slsfl torban ff tarrba t«M loUrtxUi asgtttttf aa által, komfrgtti akadámtM
TÜ^WI ^ Tap^ új* utT ^ -
— Öngyilkos plébános. Horváth Sándor] • Szentgyörgy község ötvenhat \'esztendős plébánosa ma reggel főbelőite magát ét ixór nyet lialt A SZéfénesetlen ember, aki súlyos idegbajban szenvedett végzetes tettét pilla-MUji elmaaavarban követhette el Testvére, $lií uiU lakott, vigyázott rá, mttí^ félt, hogy ká íeaa magában. Aa éjjel be akut menni g Kajába, 4c aárva találta aa ajtót Mivel a rfr^ lésre nem kapott választ, fölkeltette Moíaá István káplánt, akivel együtt fel törte aa ajtót A plébánost ágya előtt vérében Uwt tilUttt Mrllrttc hevei l a revolver, amdylyd életét kioltotta.
— A Déli vasutasok njíve. Hónapok óta anttogtak a déli vaanton január elsejére történő fizetés rendezéséről, a tisztók és altisztek helyzetének javításáról, drágasági pótlékról és több olyan dologról, mely kedves Volt a fuIneST"A vajúdó hegyet reménynyel telve állták kőről a déli vasutasok, hogy elvegyék szorgalmakat megillető jutalmakat és aa eredmény az lett, hogy a vonagló, vajúdó kegy szült egy egeret Előttünk fekszik a
nevezetes factffrr*"**"**!—melyből a laikos
tanintézeteken a\' fclyó é^uf kesMMhr már «pia » bét középiskolai oatMIy vágséet volt •
WM MMtai* aa a — I1ÉH.H -----rt* *-"
•atók asárránsk folytonos g>egaf»ftt«<r» hat majd, mart a bál osztály elvégzése után már KMTii tanuló mond la (a árettaégl< biaaagitviny msgBzerzéeár®, a*, érettségi, taaenyttványnya! yiH^flÉMrtÉh^t ÉKMMB9H9I Wjy,
adat a Halntéastrn, Így tehát a hillgalék száma a bárom akadémia közt arányoaan megoszolha-tik A két akadémiává emelendő gazdasági tan-tatásat fölszerelése és baraodaaáaa leginkább megfelel aa abbaa ItUendO kívánalmaknak A laaséásIfi Georgicon a legjobban Msasi e/í tas-Intézet; a kolozsvári Imintáinlan pedig a nagy káttaéggel épített modem gaadaaágt épftletak rövid fdS alatt kéeaea lesznek és a tanító erők ■tagsága la garanciát ayajt arra nézve, bogy a tanügyre ézen Intézkedésből kárnem fog haramiául. Korántsem tekinthetjük ezt aa intézkedést olybá, mely. a mezőgazdasági oktatás ügyének annyira aaükaégaa mélyreható éa gyökeres reformját jelentené; de a magyaróvári gazdasági
WT
1 BM»
ikajlimin tuizauiwmgmm méfláttntetéj55e ni-
kai mai intézkedés lehet ez.
— Oj lap. A gasdaközönaég uj uapilapot kapott Január elsejével a f/atiak megszűnt éa a régi munkatárankkal »Ax Ország* dm-mel nj napilap jelent meg. Ez tartalomban a Hazánknál is gazdagabb és nagyobb terjedelmű.
— A napjkanisvai korcsolyázó egylet kAzli,. hogy az egylet Jegyei kizárólag Strém Ottó pénztárosnál kaphatók.
—" földrengés. A tegnapi ISldrengéaről ma pótlólag még a következő értesítéseket kaptak :
8*md. Tegnap reggel \'/46 óra tájban több másodpercig tartó földrengéa v.lt észlelhető, mely dél északi irányban hullámzott A földrengést erősen érezték. A bntorok kimozdultak kdyfikről.
Zaluzeotmibilf. Itt tegnap reggel fél 6 órakor néhány másodpercig tartó, keletről ■yrgi\'- V "\' \' f \'rltf1"
ember-ja-kidlvaahntja, hogy sokat markol, de kereset fog. A vasntasolc egy kis részének ad régat megérdemelt előnyt, egy igen nagy részének, ígér éa egy igen nagy részének elveszi azt ia, ami eddig megvolt Az egésznek taglalásába most nem bocsátkozunk, de legkőeeWbb viasza fogunk reá térni.
— Gatdaaáfi sksátmia Keszthelyen. Bv aanlott kaiyiA aaswm érteatláa se érint a Mdalvaláaágyi mlaisaleHumban sasai a konkrét terwal iBftalkoaaak, hagy a gstdsaági akadémiái számát egyifl káromra emelik M, vagyis a magyarótiri gazdasági akadémián Övül aka-dámiai rangra asiWk kát gazdasági lanintása-tat ás padig a keszthelyit ás a kolozsvárit la a terv annyira megérlelődött már, bogy a követ-keső letnáoal kaadődő iéiávbea a reform valóasinálag Matti ia fog lépni. A gazdasági akadémiák —a&Tblésát aaon mélyen fekvS girdssági taatgyi okokon kivftl, amelynk a gsrilsségt oktatás kitérjwrtéaát a
«Sgazdaaág Is^MSdáae aaampoiri|ábál szükségeaaé taarik. még aaon tadmikai ok ia siettette bogy a magyaróvári gardiaági akadémián as utóbbi években, de kűifieineo ez. évben olyan lolzsa-Mtaég nrikodlk, hogy a hallgatók nagy számát
Az ágybab fekvők iszonyú ijedtséggel ugrál tak ki éa menekültek n szabadba. Függő tárgyak pl. lámpák, több percig himbálóztak. A fali tárgyak csörömpölve hallottak a földre.
Zmlaegertzeg. Tegnap reggel 5 óta 301 perckor itt földrengést észleltek Kár nem történt A lakósság nyngodt
Perlak. Tegnap reggel itt erős mofrajjal kisért földrengés volt
A.-Liodra. Tegnap reggel földrengést észleltünk
Leien/e Tegnap hajnali fél 6 órakor itt földrengés volt, mely kát lökésben nyilvánult
— Hoeas villamos telni A Kaposvár vá roei villamos telep dacára aa örvendetesen emelkedő fogyasztásnak a L évben mintegy taooo koronával kisebb bevételt tüntet föl aa előző évnél A jövedelem csökkenésének okát abban találják, hogy meghonoault aa ál-| talány bérlet beszüntetése és a. rendkívüli t» karékosságra tanító órarendaser megbouosi tásn. Nemkülönben apasttólag hat a jöncde lenue az — állítólag — minden ok nélkül beszüntetett saereiéaí vállalatból elmaradt — asép haszon ősszeg is-
- A házi faladat. Egyik nagykanizsai is
•iMlM n
Mar «^nyasor BgyetawstnUeUk, rmém a Inlai1si<i*m Maként taln van kai « kiadatod. Mosr «r-megirom inártiw^,
— Caak linft, Írja meg, ngy kall neki.
— Hogy-hogy ?
—\' IM s mama ója minden feladatomat
— Kútba falt Perbóoa Mária 1* évae oaalédlsánj már két év óta Horrttb mun aináikiljf Jóraodn jatdánál *0M tatba, hol dolgát mtndlg randsaan vágwta el. £ napokban la egész nap rendesen végezte a dolgát éa eata megvacaoataou. A házbeöek azt hitték, bogy a vacsora ntánl dolgát váfal, a caak 8 óra felé néatafc utána, mikor la maglapt tésfikre a leány nem volt a konyhában áa aam ia végzett el addig még semmit a delgáhál. Keresték, de nem találták sehol A leány másnap aőt harmadnap sem karfiit elS áa rotimnl sem tudtak ráta felvilágosítást adta. Sárán Horváth Uazlóoak egyik Itónya, lérj. Bobb Femnoné ata vetette fel, hogy magkalleoe nézni, nem agmtt-n
kútba. Erre a kútban keadtak ketorámni, bol feltalálták tejjel lefelé a vízbe fulladva. Hogy véletlenül esett s a kútba, Öngyilkosság esete vagy bfintány forog-e fenn, a vizsgálat lógta kldariteaL - , --
— ^llateyénsaágügy. Zalamegj ében d ec hónapban a követkftső állatbetegségek fordultak dó: tenyésabénaaág 14, ragadós száj-és kőrömfájáa r, ivar szervi hólyagos kiütés 2, rübkor 2, sertésarbánc 6, \'sertésvész ta községben.
— Nagy tazvéaa Saantkosmaéamkjámi Rettenetes caapáa zavarta meg a szentkozma-dombjaink S»lveaatercstfl.yét,. mint ezt velünk novai tudósítónk közli Késő este karaagan-gáa jelezte a tüzet, mely Lévay István gazda portáján felcsapott Lévaynái a pajta gyntadt ki és a tüz ijesztő gyorsasággal csapott át í szomszédos lakóházakra. A nagy szélben tartani lehetett tóié, hogy az egéaa fala leég, ezért a lakóaaág minden erejét megfeszítve látott a tüz. eloltásához. Ez aaoabaa csak akkor sikerült, mikor már hat lekáhix éa több gieliéképület esett a tüz MartalékánL A lakóaaág csak .hajnalban térhetett DTago-vóra. A tetemes káj agy tészc bi tnllfa utjáir— megtéráL-A tüz okát még nem tudják. ~T
— Felülfinetéaek A nagykanizsai Ker. Jót Nőegylet >Karácaoayi Vásár, ján felül fisettek: A. Domborni Hirschler Miksáná, Schnlbof Adolf so—ao korona, Oaaterkuber László 6 kor., Vécsey Zsigmond, > Schmidt Prigyesné, Belos Lajos 5—5 kor., dr. Fodor Aladárné 4 korn db Fábián Zsigmond 3 kor. 60 filL, Mártont Ignác t kor. 80 fUL, Kinin Illésné 1 k. 80 E1L, Csóka Perdínándné a k, Kokn L. Lajos, Koortacr György, Blan Bél* 1—1 kor, Kopár Károly I k. 20 filL, N. M. 40 Alt, N. N, 40 filL N. N, N. N, Igk N. ao— 20 filL, N. N. 10 filL Aa összes bevétel volt 1847 kor. 90 fillér. Kladáa 556 kor. 67 filL Tiszta jövedelem 1190 k. 39 fillér.
Jótékony adományok. A nagykanizsai Keresztény Nóegyletkes a szegény gyermekek karácsonyi felruházására n kftvetkenö
adományok étkeztek 1 Magya lakey Kálmán-nétól ao kar, ö«v. SalMr Ujosnétól 6 kor. Deák Páterná pedig 1 pár cipót áa rsbakimét adományozott, melyért hálás kássöaetét fejezi ki a Keresztény Nőegylet válasatmánya.

Zala % <uu> (». lapi
í&Ofl jándjr W léd
Kéiiéiijiífe keieüol.
Egy r*nttí vtndéftivik
A ntyokbati" állomáson átyta*
f-»áa| több (olltMMil betértGiik á«yéké-I íyesi vasúti. vaaáéglóbe éa sört rendeltQuk \' Hikor én a pohér tőrömet megittam, sít f tndorral köptem ki, DMTt woau*! megérez tem, hogy ifibb pohár, napok óta állott, ugy-•evezetf fickó sörhdi öníéMék tem., Ugyan-ekkor honid lépett éfr ti/, ki fddig % aön-i |bben fiit és ügyelqtwUMteü, hogy a sört | *eg ne igyam, mert aat é» a többiekét U ő etwcJáitánr . fickó sárbiá öutftték össze. Abból, a mit mis vendégek meghagytak. Bogy még mi minden volt, a sörben, éti sem tudom, de annyi bisonyos, bogy én károm ! aap óta ennek vagyek a súlyos betege. Annak egy kortynak, mely méyis leszaladt a torkomon. Lehet, hogy aa uider telt betegé, de az is lehet, bogy valamely ragályoaan beteg ember sfinaandékit kaptam én meg, [ A gyalázató* állapotra, maly ebben a vendég-I lőben uralkodik, felhívom a Máv. fisletvea*-tőségének a figyelmét mert aa \'csak nem [járja, hogy a vasúti vendéglók a ragályos betegségek terjesmél tegjidék.
-Sff nagftuvttur krrulnitB
\\ — V. L?J ---
Ityulatságok,
• Felfordult világ, ás isr. Jótékony nőegylet szombati mulatságára nagyban folynak a próbák. Minden megy már a maga rendén, mint a karikacsapás. Bogy mi minden ppmpái dolog fog as estélyen történni, jellemzésül a kivette sfiket adjuk : öreg emberek ha a múltba tekintenek, nem gyósik a régi, jó világ dicséretét. Akkor még igazán férfiak voluk a férfiak, . bátrak, tetterősek, komolyak ée munkások, A nők egyszeriek és aaaréayefe,- Hivatásukat a eaaléd körében találták meg ée nem konkurálták a férfiakkal. Ma minden máskép van. A nőben felébredi as erély és küllott a forumra, mig a férfi sokat vesztett tartalmas komolyságából A nőegylet estély* groteszkké lógja fokozni a * férfi dekadenciáját és a D0 illetéktelen emancipációját. Ami vidámat, mulattatót es az ellenirányú ttandáa —K ayujthftt, áll óti
megérkezése utm volt ki»stat—a-^et—ve^-a
ktzioaég.kfirébeu azonban a\'főispán tus\'fog megérkezni liflnilKr-koésekor nagy fOacg VáfOl as UioéámJA ((fapán meglétva * tórnsyrikmia szállt ki aiadjárt * keasijábdl, de « tömef flWlmerte a ióiapán titkárját, ék berontott s k««gÜt« Lonnét fitlegel és körbeír JkirálifcigáiHleüjfi-ispánl Az óeerevert öreg embert >*e«tán 41 tették egy már elér* késien tartott -tnrtotűto-kdesira-és eién Vlrték í\' vároaba ; vaTatlny-azor utközbeu le akart szállani, folyton ütlegelték. Végre a megkínozott ember elütsz-tette esiméletét és csak as alföldi takarékpénztár épületénél, ahol két öreg nr közbelépett, engedték levenni a kocsiról. Mint hogy tömeg még azután is, bogy a főispánt az aUBldí takarékpénztár épflletébe felvitték, ie» nyégető magatartást tanúsított és az ípfilél Ifibb ablakát beverte, katonaság vonnlpki — Jelenleg Kovács üusztáw még eszméletlenül fekszik a takarékpénztár helyiségében. A főispán 4<jéo Ifibb sérfilést szenvedett és keiének több ujját is eltörték. <•\' \'\'
Este tis óra. A városban a rend helyreállott kovács Gusztáv főispánt aa alföldi takarékpénztár helyiségében Szalsy és $&lkányi [orvosok gyógykezelik éa falkatjásak hét] összetört ujját amputálták. A ffiisp
tehetséges műkedvelők, nrleftnyok és úrasszonyok, mind felfogják tálalai. Hogy többet ne említsünk, less agy jOvóazázadbell nA törvényszék, melyben aök legyenek a bffck. nő less a védő éa as tgyéaz, de minden csekélységnél megfeledkeznek komoly hlvattaaktM és kttftr belől Ok a női ter éazet Féltékenykednek egymásra, a vádlottba leaseretnek, diszkrécióból nem kérdezik ss orát — végül, igazságot ugyan nem leesnek, lem snnal inkább bajba kapnak egymással.
csak est a pontot emlltettflk, pedig aa ily minden száma kitűnő ötlet terméke1.
líyiflá ít t#iJlJ«ltÍJit
Véres íöispánfogadás.
A ivérlelen forradalom,\' ahogy a magyar I nemzeti ellenállást osztrák nyelvek csufblják, I immár megkapta a vérkteresstaéget. AsléjjeJ érkezett táviratokat ma egész délelőtt nagy embertömeg olvasta kiadóhivatalunk kirajca-ktátfcn és ainieafeié izgatottan tárgyalták.s |foi|os eseményt Távirataink a k&vetjdBL «£>»6receD, jauuár a. K»*ác» Gusztáv fflis-\' pi« ma este 6 Óra perckor érkező gyorsf voaiUa] érkiBéft meg Debaecenka. A ióiapán
feld Józsei gróf ref. egyházkerületi Mgondnok által táviratilag értesítette Krístóífy minisztert hogy a főispánsigról. lemond. A városban elitélik az. 55—60 éves emberrel tfirtéut brutalitást. Kovács főispánt, iia-lehet, még az éjjel betegkocsin csendőrség és katonaság kíséretében kiszállítják az állomáaia, onnan pedig Budapestre. A főispán állapon
komoly.--------\'m^ v* 771 Tff
Éjjel \'/,i órakor. Kovács Gusztávot éjjel 11 órakor egy rrvos kíséretében vssntra szál-litolták, Uxlóba\'ii -csendőrök Is kuérték. BsU keze ujjait nem amputálták, csak bevarrták a a konzultálást a budapesti orvosokra hagyták. Kovács, amint magához tért férfiasan intézkedett. Lemoudásál véresen a polgár-1 mesternél helyezték cl a ki maga kérte a népet a városházáról, liogy öfzoljon\'szét. Dé-genfeld József grúf ís beszélt a néphez. -A iühpin /?urfa/>esfeii.—
történteiéi! * eami ST " Kxrvá-
oornyöMbah nftlftM allnvik
hotíá agy klipi^a). orvom, in uéhAny w rást esakiaólt rajta. Aaorvoa foaMtaiilla, bojy a beteg áMapoU Snlyoa, de ataa életveszélyt A beteg tóispámál a délelőd folysmábsn szamoaan kívántak látogatást téini, de senkit nem honftnOalr ke a ba-téghex
Letartóztatások Debrecenben.
; Debrecen, január \' 3. Hercefb ^áncs idevaló ftankót, • H tegnap eíaőr^c lépett be Kováaa Ötísztívrfőispán k(5«jiba €» ott ( a főispint záptojteaT "ibegdobta és arcnl- j ütötte, a« éj folymbin a csendőrség W»t-tóctatU. Még tfibb letartósUtáa várható A kir. ügyészség erélyesen folytatja a vizsgálatot A városban nagy a felháborodás, > hlgy egy védtelen embert ily brtrtfiff módon inzultáltak. 1
Budapest, j.>uuár 3- líöváca Gosláv tegnap oly szerencsétlenül járt debreceni főispánt ma reggel hoztak Debrecenből Budapestre- A debreceni személyvonat reggeli 5 óra íj perckor érkezett a keleti pályaudvarra. A vonat eg^ik első osztályú kocsijában fiit Kovács Gusztáv főispán sógora : dr- Tegze Gyula kecskeméti jogtanár kíséretében. A kocsiban niég négy csendőr jbglalt lielyet, kik a főispánt biztonsági
sseínpouthól Debrecentől Budapestig kisqr< fik- A főispánt hozó vonaton csak kevés rám volt, esek kíváncsian nézték * főispánt, -u.\' ki sógora karjára támaszkodva lépett id a vasúti kocsiból, fején* nagy fehér orvosi kötés, mely az egész fejet eltakarta A főispán karja fekete kendővel volt fel-kötvé- A négy csendőr közre fogta a főispáni és kikísérte a pályaudvar előtt álló bérkocsiig, melybe a főispán sógorával beleült és llaros-utcai lakásába hajtatott idllou levő csahUja milseívj sejtett a főts-{>án" szemic41eu6égéről. Midőn neje meg-lattá nyomórélcká lett férjét^ éa megtudta a
Pestmegye közgyűlése.
Budapesi, jamtár "3T Btniczky Lajos megyei sl ispán ma a nála járt újság1 íróknak kiielentétte, főre egybeliívott közgyáléaén 6 bg elnökölni, ha. őt ebben karhatalommal megakadályoznák, vagy eltávolítanák, akkor engedne az erőszaknak, as övwea megyebizottsági tagokkal ki fog vonalni a te- V rémből
Elhunyt egyetemi tanár.
Budapest, jan. j- 5z£csf "Klroly dr, budapesti egyeteóii tanár, a Tiidominyoa akadémiának tagja, ma Budapesten meghalt.
Gabona-üzlet
oStirati laétaitéa.)
Budapest Január (.
JCássára iUtef\'tt <■--------
Mérsékelt forgalom mellett árak tis fillérrel magast hhsk-----—
Jfatiridö-ftzkt: busa áprilisra 16.80 . októtwm 17.20 zab áprilisra 14.48 tengeri májusra 13.88 rozs áprtlism 14.18
li : Nafy Saau
I •ptulajdonoi ét kiadd:
nitsiL r ( 1, 4 r
r 1 a
.A jelexitésabb vagyésaak éa orvoai teklntéiyss
Kftthc hajvizet és poraádét
JaMtt aa •gyedttli lej-
Un rt«U iaé *li
alatt mef laft "aiker
Egység »«»j légolj l. 1-, 8.-. Pr6é| ,___
ga« kQldéa utánvét mdletl MKlhe *taa«t mmmrnnr Hállal Béci, XV1IL Schulguu 8,, 1. emelet, ajtó 01.
Petőfi költeményei ,
disakötésben, képekkel, asnpin 2 koronáért kapkaióFISCHEL-féle könyVkereskedéstíen Nagykanizsán.
■ u V \'N||jkuiHi, osütörtök
Zalai. eaam (4. lap)

S

UMMIM
♦ „GLÓRIA" lakkbronz, 4
bMBáhaM minden aent táiff saoaaaaH mtg-
siaajiidsélins — így dobos Ara T» lllér. Kapható : Fiaehal Mlöp fia kOayr- ét paptr-kereskedésében Kagyksal—és .* .-i
M*W fciMiiitit a«4a néftSWslisimiii
iiiii|iiii totMaok áiw »i|ianii»i
iiaiiiiiiiitiH
fogtisztltószer.
■Mi hj^iift— il tUMfák, bofr a hpv.i atáj
_______. _ a fcas» -j_|
nh táattáalartáK. tfiSf M*4M« at i|ÉMitpii> lak mmaabaUetáftt Ithat Ify mf-Ldtu m abhat > .Kaloéont,*, • ■alyiak Mhlflli hatáaa a fogak at4fcág>iará ...... állal igen előnyős módon uyilváuul.
A
reztzór hölgyeknél
Miayi rn (llanllé 1 Egyedül bltloa alapot alUroIitáa gyflkarttUli inindcntorra a
„Szór vesztő"
állal. ín koroai 7.—. •» Kérjen megiaaifrtatést (proiptk tust), mely ingyen bérmentve tárt ItvélbtB kQIJatik Rn tftlhttrt f**^
^TCKJMRgLTl
■ w 8 n isuiihuiiió,
I m —nsil és otatertrrO órára ggl NA0YKANIZ8ÁN
\'I
I I i^V^i it Mnwrtn
\' 1 t 1 Kflküllőmcnttjft m
Első Szőlőoltványtelep I
usrm nma mra ». liuUfnin-i I _
Tolt at egyedüli u egi^ oi szágban, mely oltványait H Í55555!
óriási mennyiségű, napo„. * t millió lllítnyl vlzttl H laMi
öntötte, a önnek folytán as egyedüli atOMtelep, mely wB I
ai övben la valóban szép ár kninden tekintetben ki- B11 fogáslalun minőségű izőlóohványokat ■maliit, lé u itMfl* rémi wiifí MM hnw a Mnntn
mér m tf ilarttpár
Halicai Premier im Tha Champion
tírUHkfinkat áupla harang ■iljfU*, 8 M jótf árfaltaeMe eáiktl taigonan aa ar»-dati gyári á»eka*;ll át U koroaáj rnaiMn ><Vik «•
kcrékpiralkatréaaaket az K*b vfiáron létaef SttMt kopárakhoz (kaW áa beM paik, tttofék, iáa*ák. pi Illik láaral eonaaok. atáttáktl stí.) óriáti forgalmunk kővtUat
MM
jo»/i árleaaálliUmai aaálUtaak fidákaa 4a hárkoaa.
EhSnudü Singet warrdgépakei magjbaai eredeti gjiri áron 76 kr.-tói feljebb bari 6—19 kor. réeaietre ad/ók.
Láng Jakab át Fia
in** a anfct uvtnawa.
Ai—li la-aaajaiaiaaáa lacaaajebb, la» rMbb te lnal|«ltilftlTa«ti<r ■Mn.
BUDAPEST, JAatf-kérat 41. a.
réMjJa i Benm-Ut *■ Javitátekal aaját m&halyaiukbau iiiUrlil—il
olcsón cainá^nk XNaa ÉMUMak 700 táppal Marat át Úráiáótira.
w
1CHMIDEK I. illatszertárában,
Badtpáat, VI, Ó-utee 12
:xx<xxxxxxxx*
Bi[írj József és fia
ÉKSZERÉSZ Nagykanizsán.
Alapíttatott lUS-ban
JijiiiíWr
Dúsan felszereli ékszer- és ezüst-raktár.
X X X X X X X X

X
x
X
1
— Baját késutményüak — mindenkor nagy választókban készen kaphatók.
Vj munkák én javítások gyorsan készíttetnek.
"Eladás részletfizetés mellett is\'
M X
I
x X X X
8 v./
U
A magyar fyiir"«, ípamt áa kta.th.J^ urak figyelmébe!

A legújabb hivatalos adatok nyomán kiváló gonddal kátiAtt, sajtó alatt van át legközelebb megjelenik a
Magyar Gyárak ós Iparvállalatok Címtára
minden tekintetben megbízható át egyedül teljes magyar Ipari címtár.
a atirat címanyagon kívül ftlMUtntl biatat* át mafbiibató források tlapján 1 gyárik át iparvállalatokra vonatkozó minden oly adatot kfltSI, amelynek ismerete at Qzlétl érintkezésbon aálkOlfitbtlaUtn.
Étén töczskónyvszorü Gimlir kiáltó bitonyiláka annak, hogy at izmosodó magyar gyáripar ma már Önérteitől tt sikoresen rttrl fel a versenyt a batán-kal klttákmányoló, tolakodó át lelkiismeretlen osztrák gyáriparral uembtn. Tanácsadója át útmutatója a beszerzési forrásokat kutató magyar iparos, ktrtt-kedfl át nacykatOntégnek, amely még mindig tti-vesen ftdta ttüktteitltü Ausztriából, holott a közelmúlt eseményei it igatolják, hogy Luegor bonllttrul izzó |rfll*iaHt1»i—llnlni^ 1\' illliyir~
ctapan a mazvar ii*1"1 *Ag»íiiat ——
\' Ne kOdjlk rst ica Auaitriába de támogassuk vtlt a fojlfidfl magyar Ipart,
A Clntár egy páldáayáask ára 20 korona
ITegréhdellieU) (levelező-lapon it) a szerzőnél
BACSKAY MIKLÓS P 0. uámviiasáiónái
LŐCSE Szepesraegye.)
Aki legjobb minőségű iskolaöltóoyt^ Aki tartós és olcsó gyenaekrahát, Aki elegáns MrfiSltSnyt, Aki divatos átmeneti kábított Aki finom ószi felöltót, Aki sikkes sportöltónyt, Aki szép és jó télikabátot,
Aki ^
óbajt vásárolni, as ne mulassza el tneg-tekinteni - _ » -
Iff.Weisz Ignác

legnagyobb válasstákn raharaktArát
HiirlíiiizM, Efzséfcit-liirílyie-tír I.
(■ „l urnhír" atMtll)
|Pt>iitoi én aiolld klssslgálás.

HP
Cogaac 5
CZUBA-0UROZIER & Cll
FKAÜCZIA COQNACGYÁB,
TllAirhlrO
iiiiiir tii
egyedüli eiárusitása
Strem és Slda
nniÉi npteiiMttii Nagykanizsán.
Fischel Fülöp Fia könyvnyomdája Nagykanizsán
I
Nagykanizsa, 1906.
^ ; Eri
Harmincharmadik évfolyam 3. szám.
fi Z
Péntek, január 5-
TELEFON: tOS
IMuMl* »I
ZM.A
- POLITIKAI NAPILAP.
Megjelenik naponkim " • ónkor Inmiiipik W*étiv, -
MMIAV SÁNDOR. Mvtn LA/OC.
Bgy Mn-----t-a
jfcK-rrrg p:
tgtmém - —
z^-EEEzMÍ
A béke aksdilya.
Nsgyksnlzss, 1906. január 4.
(=) As már teljesen világos dolog, hogy nincs Magyarországon komolyan gondolkozó politikus, aki a válságnak békái aton való megoldását nem óhajtaná. És mégis a nagy komolyaággal folyó béketárgyalások, ■ak rendesen sikertelenség a végok.
A rossz, s téves, a hamis információ A békét nemzetével együtt komolyan óhajtó király bizonyosan lovagias előzékenységgel eléje ment volna már engedékeny közeledésre hsjló nemsetének, ha ioformálói oda nem rögzítették volna az általuk ajánlott állásponthoz
De ne méltóztassék azt hinni, hogy csak fires beszéddé1, politikai frázisokkal !
Hol akadnak fem ; hol jutnak zátonyra Nem I szakadatlanul a béke kikötőjébe törekvők Egyénekre, tényekre, színfalak mögött f -1. [ történő mozzanatokra, felkinálkozásokra;
Ez a kérdés, a hivatalos titoktartál pecsétjével lezárt al-
A válasz reá az, hogy a király nem kudozásokra matathatnak rá a jó király
enged.
EJ kell hinnünk, hogy igy van; s ak-
kor nincs is okunk csodálkozni, hogy a béke-tárgyalások nem sikerűinek; mert az már nagyon régi dolog, hogy elfogadható, tisztességes béke-kötés csak olyképpen létesülhet, ha a békekötésre hivatott, vagy illetékes tényezők egyenlő előzékenységgel, tehát ígf ktKeMaA1 1 sgyialskim, hojr egyiknek erkölcsi tekintélyén se essék csorba.
A mi politikái " helyzetünkben a békekötésre illetékes tényezők a nemzet többsége és a király.
Kétségtelen, hogy a- nemzet többségé-ben megvan a hajlandóság a békére ia, a közeledésre is A királyban — a je-
lek mutatják — csak a békére. A közeledésre mér ntjui n"T
Ennek következtében ezidőtt csakis a nemzet erkölcsi veresége mellett, tehát az egyik\'tényező tekintélyének megcsorbításával létesülhetne béke
A magyar nemzet többségének azonban ilyen békekötésbe belemennie éppen olyan erkölcsi lehetetlenség, mint egy olyanba, amely a másik tényezőnek, a királynak tekintélyén ejthetne csorbát-
Hinnünk kell, hogy éppen ilyen lovagiasan gondolkozik a magyar nemzet királya is- Hisz a királynak éppen olyan fontos érdeke hogy a nemzet tekintélyének integritása, érintetlensége megóvassék, mint amily odaadó gonddal őrizi a nemzet főikent királya tekintélyének sérthetetlenségét.
Mi lehet tehát mégis az oka, hogy a mi lovagias, ?lkotmány tisztelő királyunk mereven áll régebben elfoglalt álláspontján és egyetlen lépéssel sem közeledik nemzetéhez?!\' * .
tett. A közös pénzflgymlnisstsri állásra Héder-váry gróf vsa kilátásba véve. A diplomáciai körök rámutatnak arra, hogy a király as ntőbM hetekben többssör, Igy múlt szombaton is hoas-aiabb kihallgatáson fogadta Buriáa bárót
Kormány bistos Debrecenben. Ma a kormány Debrecenbe kormánybiztosi küldött Bod* Dezac fővárosi államrendőrségi tanácsos személyében. A kormánybiztos nyilt rgncWettal a zsebében utazott el, hogy átvegye a belügyi kormányzatba tartozó ügyek és a rendőrség vssstését A debreceni rendőrfőkapitány felfüggesztése már megtörtént A város autonómiájához egyelőre nem nyúlnak, csak egyes tanácsosok felfüggesztéséről lehet szó, ha mulasztást kötettek volna el vagy ellenállást fejtenének ki. Ha a kormánybiztos nem boldogulna, akkor királyi biztost kap Debrecen városa.
tanácsadói, informál A
Oda állítják a király elé a rideg tényeket, amikkel ártól meg u királyt, mert — fajdalom! — meg ia győz-1 hetik, hogy ne hgyien a nagyhangú ellenzéki tezér-férflftknak, akik a maguk véleményét az egész magyar nemzet véleményéül tolják elótéfbe A lármázó, hangos rétegek nem k^ivigrük ez egész nemzetet, j Nem farkas az míhíf~Síl uvoir iv-icgtowd csak azért üvölt, hogy a ^éktelenkedő farkasok föl ne falják Véleményük egészen más. Szelíd bárányok ezek nagy részben, akik előtt a nagyhangú nemzeti követelés ií*ar«.« — Nem akarnak ezek se királyi jogokat, se ördögöt, se poklot magyarázni, csak kenyerök legyen.
Igy informálják,\' mert — fájdalom 1 — I kuliszák mögötti wuuaualuk—alapján igy
Népgyűlés Letenyén.
Képviselők fogadása Nagykanizsán.
Saját tudósítóiaktól.
— január é.
Mint megírtuk, a leteayei járás he—fíM közönsége szombaton, e hó 6-án nemzeti karcunk kiváló alakjait fogja vendégek öl látni. Ez a nap azonban nem csupán a letenyeteké, mert képiaelve lesznek ott a megye más
jftsijA Mint értesülünk^ Nagykanizsáról is tomegescnkisSiit IT as tns■ i : selőket és megyei politikánk érdemes veae-tőit Leteuyére. íme, Zalamegye nem szűnik meg véleményét nyilvánítani, nem fárad ki akkor, mikor ősi alkotmányunk megvédésére mindnyájunknak egyesülnünk kelL Impozáns lesz ez a népgyűlés, méltó nagy ügyünk fontosságához és Zalavármegye közönségéhez, mely soha nem ismerte as alakoskodás és megalkuvás politikáját A népgyűlésie vonatkozólag a következő értesítést vettük:_
informálhatják a magyar királyt; akt ennek következtében az előtte hullámzó nemzeti közvéleményt, melyet a szövetkezett ellenzék | képvisel, nem fogadhatja el valódi nemzeti közvéleményül; mert az eltagadhatatlan, elszomorító tények alapján az a hamis in-formáció fekszik előtte, hogy ez a közvélemény csak a szövetkezett ellenzék által terrorizált tömegek elfogadhatatlan megnyilatkozása-
Ezért nem mozdul a király. Ez a béke akadálya.
Goluehowaky lemondása. Bécsből jelentik nekünk: Diplomáciai körökben azt beszélik, hogy Qolnhowsky gróf visszalépése még elhúzód hátik ugyan egy ideig, de lemondása már befelezett dolog és a külügyi hivatal vezetésében előbb fog változás bekövetkezni, semmint a korona éa a magyar koalíció között a megegyezés létrejön. Gotnhowakl gróf utódja valószínűleg Boriin báró közös pénzügyminiszter lesz, a ki a magyar koalícióval folytatott tárgyalás alkalmával a magyar vezérpolitikuaokra Igen kedveső benyomást
Pénteken este érkeznek Nngyhmmtasúra a vármegye vezéremberei és Bottkydni Tivadar gróf, IIe$taller Lajos, Rdík Endre, Eitner Zsigmónd, ÉetHiiándy Béla, Bt-ryovszhy Móric gróf és k valószínűleg Holló Lajos országgyűlési képviselők. A megyei férfiak ax országgyűlési képviselőkkel péntek este egyik vendéglőben fognak találkozni, hol társasvacsora lesz- Vendégeink szombaton reggel indulnak innen Letenyére, hol a népgyűlést megtartják.
Városok és vármegyék
x Pótadó a ház éa földbirtok ntáa — Péesey Zsigmond polgármester a következő hirdetményt bocsájtotta ki: A föld és házbirtok után járó általános jövedelmi pótadónál számításba veendő kamatterhek bevallása tárgyában.
A kölcsönnel terhelt ház éa f&ldtulajdono-soknak as 18B3 : 44- t c. 13. §-a által az a kedvezmény adatott, hogy a föld éa házbir-
ht4tí>Uüéé», ■píóatok
my-Wikih í&dőntmuH .dfflb jtá&Wiáé/
tokm*ÉW4ehW*l*l pdtaddjábdl
Bindd.^^f^^y^g^ bekebelez. terJ^jkőlcsfin után sr.jd^yyt meg végeiy4éuylcy -te nrm ^fyftl tőkei
enr&ttkuutaf^ yWt\'*! b* * tőH
mátok •\'* wmdti\'nJutM-----
jftákiválik eiii>éiiogya>«NegykajfgÍ váró• érddM affi*8 c cél-
ból!Mwtt^-ráíwiwÍ2S#lhos beadandó
zUMtoE szerint d^^rotd/ lajos MI ^Hrendőrkapit^^Hellett* egy Í^ADU eg; ImuO, agy^Bmió, fJ bi-| VUi ttu^Hr biztos, ^Vutti áa a (péo^Mfax kéz^Brség rog^Hj^gjfc- ^"\'"/\'jeddig^^eretlen a Bzték kl^HxnaS lt I lámgyo^^barapéz
wUéDtoJPa pAn^bigazgatéÉtanál.W^i^y^Ljtóaág APUM*
méiyzet beos Fiaméban |i fogalmazó, vatall segéd iaámo llát Ungvárra
lyd-évi jauoMM jt «aaadUa<»«ffc|bH esz
I.Z-ZH---- . L^hR ......
már figyelembe nrm vétetnek,
AföM rMsfat.
p?nzugyülltllirfer ó\'a/amd™ Károly fülfeger-egfljAtátfl Al«ellÍ>AL>^iÍg>K iz»m
^Ifigy

éehsae*
a vármegye ^ispánjához, ameJ/Den éfte^iti aa alispánt, hogy 17 anarchista, akiket Németor-
«• Ve-
oka t,^ i
Igjnladt Péesröí j^pt&T\'A
é kórbás tegnap rsfgel 8 éra otáa U>fcW«y^AU?»0k rii-lak M a taton. Az Idejekorán ki—nnll és gyorsas aasei s hsiáih atstisr katasztrófáknak.
--é-vMtwk drAgaaági pótléka Aa
Idol tfrl\'fcAlinál is röéeabbul köszöntött be. fcjfcjait^irtgMégrt ■ lawéti nl/al, anul/ea-
hez fogható még alig nyomontotta meg a munkája után einbfnMreíp V«röi Usk5 kersske-qzágtoil k(Ultóiíak, Magyarországija jöttek. Való-1 delmi miniszter — mint hírlik — a vasutasoknak színűnek tartják, hogy a vármegyében Wbb j dágaságípóttékdt utalKayozott, amit a minlazte-
Blzzombrftó az á battarízmus, amelylyel l^egáirapodött közölök, azért mjhlvjs az alispán.jrinro legközelebb fol/ózlt JjtótíjWpWtt k BldWI efókerfilt régisége-L m(Wej ^ a JArAi| ^igMgetéaágl bátóságok | < — Kutatáai engedély kft íélrcdpbják, összetörik, avsgy mégsem- flgyaimét ráj»k. Magjegyzl még a leirat, bogy ha dJÚfitik. tfurdpába« hazánk a leggazdagabb Ifelmernek egyet ^ jelentsék ezt azonnal a bronzkor emlékeiben. > Mci?«to I belOgymlnizzterinmnak. A karefóshes nsatylták
TOdiuk, Mfr iwtel a törtéhetet k^,l^nhét flidöitöti\'nevíí li mBííjrlrfl\' spányploic, Iftfa^M .tfáHéwpttkra osztja. , [legtöbb része lutelllfetia ember, lapazarkesWŐ,
jní A vir/S|né» éa ŐBVfgyíUetébfl nye^k a I tápár, orvos, tanló.
bronzot. Ebből öntötték a sarlót,\'a vésőt, a) gí7 alezredes htelAlá Natoiaj Fnlöpői
tőrlése. Stéchénji Ernő gr$( boldogssszonyfsi földbirtokos, ré-áz\'éfie iíjb\'i élben 2k/s- és So mdgyvárm egyék terfiefére szóló érvény nyel ktfJHtottfcntatási engedélye, aa azon aMpntt - agyanazau évi zárt kutatásokkal együtt a budapesti. m. kir. bányakapitánysága által J995. évi december hó j;éq töröl, tgtett, r
— Elasradt szórakoztató estély A nagykanizsai kereskedő ifjak önképzőköre közli, hogy a legközelebbi szombaton nem tart szórakoztató estélyt
— Megnyílt a megyei telefon Sajao^
dwstárgyakst és a számos egyéb használati la korán elhunyt kaposvári Jionvédslezredcat ^fWiS, itóspíwsi Wk kerait <,\',010, \'Mftay^.fflu^U^k. fijfyd^M^re Az
Ezeket a tárgyakat az ekevasa, a /NdmivMÍtytWet M egész város közönsége és számta-caákánya hazánkban sü« forditla « aap-lfan\'kuldotfeég\'íisérte utolsó (itjlral világra. MiffUŰD nuiijuk s^Mtlárnljs, _ SzerenosáfcleaBáff a Balatonon. Szántód hogy . Joo^éVra broiizkor e«lékeivel yanU, ltjik MkitiU. m elérti . Balaton nem nálunk, hant
dolgunk. A mégysr földművest senki koI^ji bersgyott, mlpek li r 1 iillíjlMiMÉ 1 ||HI||I>imi j | iililüniiurrí kezdik bdátui ezen tanítja arra, hogy a mnlt emlékeit meg kellL^, » |||(f|u|i nuketll Mjuk HlsIII ijiliUijj^ij ui\'lhitkj,iln li III 11 voltát Vájjon mi-
becsSIni. mert Írásos bizonvltélrnk liiiián uit ^kp)ergqn elhalmozták hogy Szántédrjál I kpr látja be Zalamegye is és\' régi tervét Ip5naoaoitjddk-eei bérelnek tekintetben lé
yfkii|erőqn[_
látjnennel^ a Jégen % tiVsó parti a A mint a j megvalósítja
életmódjára. Németország e tekintetben part közelében a mély vúbe értek, ««y — Megaaökött rabok Hétlón reggel a
előbbre van. Ott már «legegyszerűbb paraszt Ufl,^ bnsaohnégyéree. legény alatt beszakadt [ p^i rendőrséggel áit \'í hírt közöfte a pécsi
■ tudja, hogy • régiségeket meg kell becsfif-L , leg^y nyOmtalabul eltűnt. Társai várták UffetfM fe^hác felügyelője, hogy * fogfaázWl
■ie. Ezért Németorsság- minden kis városáusk | ^^ ^ ^jb^khmi, da hiába. L^., rab ^^^Qjábtt dMe>«léi szériát
meg vau a maga muawaa, amelynek gyflj-| agy ved tolvaja. ^.Megírtuk, hogy 4 rsb szökött meg. Ksen jeleqtásküldés kő»
1\'■ "",\' \'.\',M,t SS i iJfaMŰMfti MWk 4 uapokbsn . /m^ly rayaaz ben a Mailáth-téren állomásozd rendőr elfogta
Nálunk azonban, ha a földműves Drouz- .. *, . . 1 , , ., . , . , .-\':vt*<
tárgyat talál. dolgs hogy MS&\'-P^Sf^^ ^ ^W
. r , T . J nagykanizsai ügyvédet Míg az ügyvéd távol
tfri vajjon a szzne »a« <r«ny.t
Ezután oevizzi . hl. kovácséhoz, a k^j^HÍrte főnöke áléitól az iroda kulcsát nagy bölcsen btol-\'
fillért ad élte- és ara tán vaaetjs a iirooz-kor legszebb kincseit.
A falvak értelmisége tsrtsa kötelességének, hogy a népet a föld aldl előkerülő régiségek megbecsülésére iutse.\'.A íalu ková csait pedig kérjük meg, hogy l)a régiséget visznek .hoezájhk, apókat ne olvasszák be és srtiigy/öl^apgyükjBACg.. Azntáu szállítsuk bej Mátlaai Hflgrf\'f*—éstjflljlfiyái l i^Mj
--illó k^z^thclyi BaWjBrT^űzenm|)a, a hol
azok minanyájuuk közkincsei maradnak és ékesén be&Atfék\' a bronz korszak érdekes emberének életéről, iparáról és művés/.étéről
«r iff1\'........... - -j
BIBIK.
és miután előzőleg s pénzszekrény kulcsait ja, megkerítette, a pénztárból mintegy ^-600 koronát ellopott és azyal megszökött Mint a győri ,rendőrség (táviratilag jelenti, a tolvaj írnokot ma reggel Uyőrőtf elfogták és a ^nz asgy ráiíét megtalálták ~iiála. A mégtévedt
fiatál ember rendőri
**\'*---*—1
— Gjílkpaeafl ia öngyilkossági kísérlet M^bfylhan^FsiPí\' Vános gjzdaember Matild nevű éves,Mlye^leánvát halsntftoo lőtte. A leány
%tőaégfi legényt, fki biztos adatokkal szolgált, melyből a kővetkező tényállás derűit ki. Az ügyészségi fogház ai.aziani-cellájábn volt elzárva Tttdi István, Guugéi istwáu, La-Jcafos íoire, Balázs Feaeaac, 3uell Jáueí JKa-yer JófseJ, Szancsek Ferenc. — Guagel Ist-\' van volt, a legrégibb rabi.már két éve ült, a többi mind is—ao éves legény, csak,
még két éve vöff vissza, a többinek még pár hónapja Guagelt különböző munkákkal biz tát meg a fogltáz-hM i e^öxbeu egy árt és egy dareb vasat talált, ezt fölvitte a nagy.fsoty^a, melybea 7 ágy ^lfért. Ott az^ hétfőre virradd éjjel jó hasznát vette az eszkő^ö|cnek, mé)yek segit-
— Eskfivő. JUc* József e hó lé-én dél-l elttt fél IS órakor tartja sakQvójét ó^t^feSer]
néhány őrsi kínlódás után meghalj A szeren.
csitien tfjJa azután önmagára irányozta gyilkold ingével ofy zzőkést produkált, amilyet csak jftgjrv«rét Szájába lölt, de mivel a lOvée nettéiliégénjrek|>eú Szoktak olvasni Az árral kika-BéaaekM nem érintett, sebe nem halálos. Fal-|parta a vakolstot azoa-tégiák közái, melyekbe |WÓWu|4sa ^ héten belül várhat^ a mikornu^dla vasrácsozat vég* volt cateitve. A vssdsrs-blróság előtt saámol cselekedeteért. A szerep- bot védőnek ^uálta föl ^ vele kiemelte a I caétlen ember .életantságból emelte a fegyvart I két4árom szélső téglát, azabaddá téve a vaa-J élőláb leányára,\'airatán önmagra. ^ I rácsozat yégiít1 Aklor kitörte az asztal lábát ,— Jég köaé szorult hajó a Balatonon. I és ázt a még szilárdan álló vasgermcekuek Elza kisaásíoBnysl,\'^ (Teteiíélcbér Bernit léányávsl I Mult szerdán — mint lengyeltóti tudósítónk I MmaSztva, félkör alakara félgőrbitafte a vasi Nagykffljzs4o. ^^ () M „uJuf . jtkatí ->.a Helka nevü gőzös tégáát aaálli-Jrácaozat egy fé>aét ugy..-^- hogy eaea uyiláa
Uj plábánoa. Ceurgdró) jelentfk: Karulák |tott Keszthelyről Bslatonberénybe. Itözbeit alalatt.uiár kiállított ablakba, maiyrt fci-JáffOP ^b- kanonok pléWw^f íBalatön erősen b^la^ott \'s a gőzöst az ali^íueg^Ugig ^rti rostély sát el.
IjöHJütUsávsl aagüresedattfla somegyberíenceiiypSí^ly /enjíe^ette, hqgy a jég között szof^ htt ruár szabadon dolgozhatott és kiásta a fljj^ps j^yatkforo, ftfnit Festatla Taazdó grW 1 Nagy erőfe«iU»»<l szonban aijegct tnags Ifiből a rácspfst páutjait és hogy le ne es-bemutatő levele alapján Tallér Vtace.c*UaijeMtt\'tórve,jeijijtott Kerat hely lg/ímI a kikőtő-j<iék,\' a fé^íedóbőlhaaf tbtt szalsggsl udakőtözte JMMMMM^W1.)^ ■>.•» í ■.\' .. . J -kW kőref letelte s pégy uszályhajőt, maga magét. Most sejjltségül vetta t lepedőt, mély-a js~/Jff/. határTsndőrkapitány. A pedig a j^lörés tu/jilf hatalmas pufíogáaokftt[uek végére a rostélyt, mint egy trapézt rákő.
**Am* kőz\'1»rainazternek haíktv^- ezŐsen megrongált.állapothau luua- tölte, másik végét pedig a vaarácaoaathM a haUrrendoraég szervezetére, hivatására vonat- tárt Siófokra Máznap aztán két csónak segít-!erőliitve, leeresztette est a trapézt, mely igy koaó rendeletét, továbbá a határrendőrségi kz^lségével a gyár kikötője és a hajók kőzött\' szabadon lógott a levegőben. A áVjes iella

ji-í
péntek
tir
3 mm
ortMegy 4 ••jtaM^M wWÉkli: taH^Ul ás e<*
melynek a iinmÉárihás tj/K fala mintegy 3 híms Ueppl a lefedi* t litnaMtt tt tér —"Min fti «"in*gy hintára ráállt M
m%át jdMMt ^alrí leiidltette.\'^ftW lérikftlit^
>eu » imdiiMh süiényfalat kMpvel el njeo| ;apta. Ekkbr ÍÚiiiizókott brrcTiafííL M | al másik felén, bol a dombos talajnál fogvj
lett Hét sövényén mászott még keremtfiC uig a Papnövelde-utca tg. számi* Házhoz nem
~E
■ÍM n)«ér ne§: ti
c síaX
dolog kflli Ootig kM ért mindig természeti téflea emberek mi [neveztük, atc beküldőkkel ne
esőképen áll| tnnk köziemé beküldői felel] küldőket Illa •dépáre azonnal *ít annál is inkább m Vagyunk ssolidáril
Adiubq ,M»asJ t_%*V. JLW IMMf, Mi tM
irlgg^ply^: kaytijáw U fV^ff^ < ¥M ársa ugyanezen az flton követte. Kéj\'grf öl I íra tájt Meáett a rendőrséghez aV.\'első hiti I tdás, de ngysnéfkcf1 r*MájllUi-léri rendől nár elfogta az egyik szökevényt. Tekintve pzt, hogy a téglák kiásása, a roatály kítíón* riásaf az egyenkénti jeeresrkedés\' a 7 telken | Való átjii^-xjg^lhJ^fe^jy*1 való ver e-
rácspaatO^y^^^W^^^^^ a téglát
rabol Tffftíitr pedig az órizobá llözvetlenfll a ai-es crH« mrlHl iisii, milnt ratnak legelőszőr kell\'mindigmegvu*-Igálnis. A megindított vlzsgálát\' togjS kiden* Itrnl, hogy kit telkei a mulasztás? A vfzt\'gá-Uatot meg fogja könnviteni ,\'az a\' körülmény,
és ha az ily fajta ^kkekr€i(bárkiJsjsf^kJ eíetnék a Itöileinéiiy éknek i» szíveséig
fytyrm** m frtfíAuej
saj óban, még akkor is, ha a gyék/nyesi vaa4 nli vendéglő regalebériáje tiscahaiiUaógonf is ir. Dóri Jóssef ügyvéd urnák, ás Ju a közj ények e vendéglő ellen iiUyflinak isJ ek azonban nem mondjulÉrftáp a kőzlek y szerzőét, mert mf s lovVgftlság szabáJ t csak azzal szemben tárriA szükségest fentartaní. akí mé^uri\'modoránál fogva? mta önnel szemben tnj ft lelünk, ülőmben a dolognak utána jártnak és meggyőződtünk róla, hoffy a közlemény belüldóie feltétlenül bizonyítani tnd^a állil tág Mi Ti szeretnők \'tehát, ha ez az Agy bíróság elé kerfilue, ott blsotiyára elvennék sj elvét allól. hpgr> olyan ülvekheafatlékjík,
n&lyÜ&HMtol* sé^uií tác fjíu
Ewébkéni mrélegértjük beavatkozásának indítói tnativmaát
-trs "
A királ;
4
. ckvHtrt Jtn6 kőzépfckolai tanulót, Un A városban
^HJ»*ii)tifl4m uralkodikj i kataWfátftf *á Hcákon
<kupáá csendőiftHrtaak öakáW
|------Fazekas téjtigelitéire--1
tutiiiauir a- A budanssu
[estmegye felfüggesztett főjegyzőjének bün-A kirf/yí ugyéiaég hivatali kételes-, megtzgádlÉfcaW vétségével vádolta. Wkts fófoyfcftr\'toefyet WHfretett sikkor, lidőn a behügvéinisrter egy\'rendeletének* jehajtásjlt .megtagadta. ^ bíróság f «fr-| p< két kófifipi p>tf^A •
Öngyilkos hinktlittviulft
Békéscsaba, jan. 4. M*mk4r< ■
ifr\'iBilniiinn
. ,. —1
T—r—■rí—■ , r 7 .L -1 \' I
sí &!•«:le-tf í.foníííil stríJmnfii
Táviratok ju tilifujiiutiuk

Hogy "mifid a\'^ seőkevénj\'t már éirdjffu. El} Snek TMi István kerált kézre. A scökrvé-■yek ngyanis az AgoatOBHéf\'feM" tüfottak.
téres slhatározták, hogy egy nagyobbaza-bávn rablást fognsV még bsjnalbstl véghez-[inni, hogy ott ruhát fás pénzt szerezzenek, íiveí Tóth, Beláss és Lakatos ebb«T nem, |karta£ beleegyezni, a másik négy megti-l oadta, ősazeverte őket, letépve róluk a daróc fcabátot De mindahárom kiszskitotta\'msgát kezükből.
— Pjsgjsás HeuSerger Pál Nagykanizsán
frgymf ktnrwmty rom ffi\'Z\'pJKi\'
|eányát.
— A vitás\'gyermek Perlekedő házasfelei »
\' Koratítnybiztos DebrecenbeiL
A debreceni /őkapitány í\'eifüg-geasáfe. V li/f, Fazeka? p^jtmegjei\' fdje^JZCt fogházra itóJtók
A debreceni véres Csct
J \'1 \'eJlti\'ii —~ \' B
Debricen, jan. 4. íSm^ Dezső bwda pesti icudflfiailieSbS, ki á \' tegnap tartott n\'nii^silanÉi iliaa hozott határozat ssetiut ibinl. teljhatalom kormánybiztos Debrecenbe _— JóA János Üudá-
liiliiMiifpilánj| Iteulczky rtpdfrfcfa-
■Sl á iídÜD ster^tot «régá» 4l bennüli\' gyflá, liSroin detektív és liz esmníJr ifff kBlös válnak, mindegyik\'magánair akarja !rétéí*n Debrecenbe érkezett A vasúti épü
ritWan! I t-.iV-
gyermekai Kosa Benjámin niagyarss^jtávánl j számukra elóiészitett szobákban mefe
elhagyta a feleséga Visszament as apjá-Stior Lászlóhoz és magával vttte 8 éves is. Kése aa assaqnyt is sajnéttta \'de-\'ezt-ínég volaa, banjm.a fiát mimieniroi) yfeua kapni. Elment teh4t este ,az spóaáhrw, egzörgette as ablakot és kOvetaW engedjék Dcuó ■ ^ormínybittós, Tóth János rendft--hogy alvihaaas a Aát, meg a lakáaának kid-\' j/^Öx,^ fen&fcy icadűrielügyelő és 16
csendőr kíséretében délelőtt s
szálltak; A városházit és réedáSí*pim^e(g épületét s reggeli órákban katonaság és csendőrség vette körül, hogy a u ágyszám-bau összegyűjt tömeget távol taVtsa. Beda
írtelen támadt WW]n ársdn
induló vonat ele vetette magat Azonnal ■őrnyet jtH.
Gabéna-kizlet
•Tártra* ladfcN*.) <■ {
Bttóapmx. j«Mir 4.
jCésOra é^st: •
Jó vátaUadv meálatS ánk tartottak.
búza áprilisra 17t0 a ^oktöberre 16.86
^engefl^m^Bra rasa áprilisra 14J0
S*«MtaiKrtu^fáf: N«rr
l^puiit«dowM kieda
r 1 it;

iit De Stier attól tartott, hogy vője megveri ket, miért is nem engedte be. Erra Kosa meg-MhflsedMt és haragjában beverte as flssasa pteai ablakokat, flasssssn negyveakattOt, majd
városhására ment, és rögtön felkereste Kovács polgármestert, kivel tatlatta, hogy a joúiszter őt
Ajánlok s legjobb minds^gfi
tavaszi búzát,
tfontiiirife^flijH
Mintát bérmentve küldők.
ItTajrtfeberK Dávlé 1 \'J" BBt üBbpíon m.
Hiz eladás.
orva as udvarra, ott pisztolyából ötször Iftt, kormány biztosi minőségben kjjrfldte ssop
asmkl^M kárt rMá m tettek. Enra, Ts tevéét meneküíjenek, I |t|
diák neki a vitás gysetaakai De agyban meg-Irtották ellene a bűnügyi eljárást is.
--n a - TS IMII 1\'• . * . ^ * , \'„ ,
Szerkesztői üzenetek.
Jósai te rntfimt MŰt osináltil ? Csodála 1 neme a zsenialitásnak, melylyel ön a fuga ellenszenves egyéniségét mindig elő-rbe tudja toJoi, pedig lugyje el, iröy nem ^Ívesen foglalkoMok önnel és as Ön káló-kis figyeiVel. * «
j f^fct^issJ, hogy s vá»s SBtooomiáját - vé erftiM Az ő aegbisstása kfeárólag az, hogy a Kovács Ouaztáv főispán ellen in-térett orvtámadás ügyében megindított vizsgálatot előmozdítsa- Boda azután átment »Végh Gyula fókapMajtoz, éitaiti őt, hogy iőkspitányi állásából fdfflg|eeti. — Ezen kijelentés után Boda ftlszőlitotta a főkapitányi, hogy lúwUalát saoonal adja át TotÍÍ János rendőrkapitánynak Ei ftj-otn-bsii meg is tőrtfait.
A Teleki-ut 11-ik, számú bás, mely két nagyobb, bárom kisebb lakásból, kócsiszinnel, sertésálak, nagyudvar és kútból áll
Értekeznetni lehet özv.
bjfetulajdonosnőaél Teleky-a(\' 11 aa
Humnuku atlklUrtiMia
]+ „áORIA" +
EhatA mindennemű tárgy ssonnnall meg-] osásáboa. — Egy dobos ára TI illér. i: Fiaehal Fülöp Pia köayv- és paptr
Nagykanizsa, péntek
— A fehérnemű —
ém
ruhaderék szabása.
Ara I korona.
Esphtó fiseM fütip fia könyvkereskedésében Nagykanizsán.
i
A magyar költészet gyöngyei.
A legszebb magyar gyűjtemény. Összeállította: Kalmár Antal VSrllwl) aWOty iliwteei tfkéfévü. Ara d íszkőtésben ♦ koropa.
Kapható ftschtl fülSp fia könyvkereskedésében Nagykanizsán.
Zala 3 agám (é. lap)
Meghívók Tánci
Belépőjegyek Falragaszok
a legváltozatosabb ét legdíszesebb ki\' állításban jutányos áron készülnek fischtl fülöp fia könynyomdájábsn Nagykanizsán.
Gsokortartók
papirfcendők, sütemény-, czukorká- és torta papírok, zzekrénypapirok és szalagok kaphatók fischd fB/űp fia könyvkereskedésében Nagykanizsán.
Etépeskönywfc Ifjúsági iratok Diízműoeh Imahönyueh ímlMmpú
a legnagyobb választékban kaphatók fischel fülöp fia könyvkereskedésében Nagykanizsán.
Fesiö-minták
stbk — Csekély hasmáisii dij mellett iestó mintákat k|fcsón adok
<* & 0 H Í
1996. január bó Ma
Petőfi költeményei
d&skftésben, képekkel, csupán 2 koronáéit I kapható PISCHEL-iéte könyvkereskedésbe [ N agy kani asán.
Aki legjobb minőségű iskolaőltönyt, Aki tartós és olcsó gyermekrubát, Aki elegáns férfiöltönyt, Aki divatos átmeneti kabátot, Aki finom őszi felöltőt, Aki sikkes sportoltöny\'t, Aki szép és jó télikabátot, J
divatos kalap- és
óhajt vásárolni, az ne mulassza el megtekinteni
legnagyobb válaastáka rüsnktárit
H UikWi éa
M—á trm!
— motora k|m» déara MHfitva
Drezdai rriotórgyárr. t
(ezelőtt Hille) fióktelepe:
Gellért Ignácz és Társa
BCDAKST, VI, Taéa-kAral 41 m.
MtTaa It-M.
I BenziomoUrot Mgszazawtórok. ajeaolijmoU rak, nesz- |«Ha motorok, uiljlianl W, BaoPalotoádMlot <M/Um*.
IWZSL
iríljií-
(• „Wmm ■ —«lla««)
Pontos én fízolid kiszolgálás.
MATER KiRgLT
» I O tvniiajiri^^^^^^^
ssar
tvsuiiwimk rummai ÉS sam»m6 otAJU NAOYKANIZSÁN
HSWXaWaí: JJBtMXur^iSsrv:
éa lejtfiléletesebb, bdgáioltan a kgofcaibb ktt-nrtt nyájtó erógépti
t\'Si\'i«<«4 ■aseár ailésimta fHmaertm a
UgUtflnabb gyirtmánj. Kipróbált UftAeta mt» xet, Vilaptett legjobb anyagól a legazslidaMna é$ a legpontosabban kWtn.
TmrUm! Sok éri banaáiet tUm m u«rmJ HHHIMÜII TiUHImU Buanbátu fwHn rwmá-kirfl egyturí. A« SanateiMfak a lafriéayeHi**.
Bmáat aiMérifc hiatu ■ aglaktlba lik —«-u. tparnUlalaUna la uradalmat r*zd»-|t SmbnébA : mahankban, téglagyárakban, Ul| ■küéaaél, íiiftlnS. tíii—If (ninttju) UU-pafcaa, gxzdaafgi taiaiMlaj >«—ilitae. Ujgaida-sigokíun, nl|llnlt »tb. rib;
Tatíaa >rtan<iilii> (Mkaak, nihilS k»—>a. HlMal rnitmUt itb.) nakszart BáJMtaa PehiUzoíiíAwi la k&llaégterreietek Hméh»I
téai M
P Lanaoaabl Ittalak I -m»
b meofl jéléBta I Uwl fiio-
4IÍFMéstk -
Mv éleinek
FiscM fiüp fia
áitMüs IfMa
Érit röizíiil in! írS&S*-

ftfcy nwtü
fSm
■Mi

EGYS SRI átsiraítás

Schicht-szappannal
(SsarTiM ragy kalfe^tappaa)
pótol
KÉTSZERI áísimitiat közönséges szappannal.
Sckick t-éMMffmm a leffobb 6m bxaxBálatium s legoleaóbé I
4
Fischel Fftlöp Fia könyvnyomdája Nagykanizsán
y • v v cr*. /}<!»-
Nagykanizsa, 1906. Harmincharmadik évfolyam 4. szám. fcombat, január 6>
F1P
I TELEFON: 103 .^B ■ " ■ . íw B> •». . --l^P^^^B
| IMftzstésak áe hirdatbsak i MmmBÚm. ^L, .HL JLw .dJL ^^rr^" ^POtlTIKAt NAPILAP.
Üeíjrler.ik noponkim * 6 Arakor j fMtaMMMMW: <«ZAkAV •ÁNDOK. Ornieonsook Mik, | SserkaaclAtAn: RtvtSZ LAJOS.
Harmincharmadik évfolyam v 4. szám .......... t^\' -
agykanizsat
.r*»«itfl.éfl MadóMvalal:
TELEFON: 103
IMftzstésak áe HWeMeeki, «M rttapin» Kfltrtk—txiiiiáin IflftMKflAk
■ümmmmMÍ <«ZAkAv •ANDOR.
Ssartasalűttn: Rt VÉSZ LAJOS.
Megjelenik naponkim 9 Arakor OnMpnaook Wvdte. . .
Egyes szám ár* 1
Magyarország ujesztendőjc.
Irta : Pufrík Gyufa ügyvéd.
AI»ól«nd»a.li«B Janufr S.»
»Adjóu Isten n miTiincs ét tij eszteu-nőben !*\'
így kivánt boldog újévet a nemzet nagy költője, mikor annyi minden volt kivinni aló minden téren; hogy azt {elsorolni sem lehetett
lag közős hadsereg: a^ „meiue Armee," és! Igaz, hogy a tudomány és művészé külképviselet, s melyek\' közösöknek csak: terén, beszámítva még az idegen írók annyiban mondhatók, amennyiben Ansztria j plagiatorait is, az utolsó fél század sok .és Magyarország (vágy fordítsuk itt-meg. aj magyar munkást nem mntathat fel. B val<5 és a tényleges állapot hívebb tffren a mai nemzedék meddő, i különösen zcse végeit íi szokásossá vált szórendet, s|a nemzeti irányban való művelődés iránt mondjuk; Magyarország és Ausztria) közős i fogékonytalan Annyira iogékonytalan. hogy költségén tartatnak fénnv a ezek közős el- még a »jogáaznemset« legsajátosabb terén, nyomására szolgálnak * ja jogi irodalomban is megszakadoznak Alom volt a nemzet anyagi és szellemi j látjuk a történeti múlt jogéletének fcjlódé-
I fejlődése. I sét, s e helyett tért foglalni tapaaztaljnk a Hát most mit kívánjunk nemzetünknek, | Mert ami fejlődést az ország kereske- német felfogást, de ezt is nem tudományos midőn ez félszázados álmából felocsúdva, delmében és iparában látunk, abban nem- elvi alapon, hanem zagyva ehtnistikáwű. udaiára jött annak, hogy mindaz, amit e* ük^e édes Iceyás jAkw ■>»■■ If< nak.i l-^ mondják talán a ma emberei,
időn át álmodott, csakis álom, Kin áhránd delmünket és iparunkat idegen pénz vér-I <sak tagadhatatlan, hogy napi sajtó, as
.....,,-w-4 i. Jkeringése idegenek érdekében tartja fenn. láltal4nos mivelődés e biztos fokmérfje,
Álom volt alkotmányos élete, mert meg- Kis iparunk, még ami volt, tönkre menta;nagy haladást tett Igen lett Még azt is hamisitották nemzeti akaratát, az ő a kara-1 külföldi vállalkozók érdekében illamiilagj ggg^; a hatalom befolyásával
tának mutatván be a tányérnyalók azt a j szubvencionált gyárak versenye alatt, nxe-L^ mert\' hisz a közvélemény megtévess-már-már céljws jutott törekvést, hogy a.lyekhen német parancsszóra dolgosé nem- M „bölcsök megvesztegetésére, péns
nemzet minden ereje az ellenséges idegen j aetközi hazátlanok kovácsolják a láncot és ^ mindig, s ma is van. S addig, hatalom céljaira lekőttessék, hogy azt min- béklyóvasat, s a magyar uewset,* to*gyarimig g napi ^ i^^obb részét lekötni den önálló cselekvésre, mély gjrtomáti hely- nép anyagi jólétét sem ezen nagy ipar, — lebetett) feji^ött ia ez: de bogy mit késsk
zetéből Ausztriával szemben kiragadhatta volna, vagy ily cselekvésre akár csak tett-, vágyra kelthette volna, képtelenné tegye. Az ő akaratának tüntették fel, bogy a nem*
sem a kereskedelem annyira nem mun- d6 a nemxetenenes hatalom, art látjuk s
káljar hogy dacára a , pénzintézetekben fel-! g^.^ fogdmegek törvénytelen confis-
halmoaódott pénznek, dacára az idegen ké-|tadóiból ^ erőszakosságaiból.
zen lévő egyes nagy vállalatok tagadhatat-\' . . , . ,...
..... , . , . __, , 63 . 8 ., \' Most is ott vagyunk tehát, a hol ré-
zeti intézmények azok minden téren valóllan sikerének, a magyar nép anyagilag .. . . , , ., .„ , / , , ,, . , ,i .1 . , w «;,, j Igen: küzdelmeink eleién,
államosításával a nemzetáriilő hátalommal soha oly nyomorult nem volt ezen álmo-\'
szemben való védekezésben hatálytalanokká dott fellendülés után, s ebben az országban | Al M álo,n\' hogy haladunk, elenyéssett. váljanak A választók korrumpálásával, s vá-1 a megélhrtfe sóhtf \'óly\'küáíélinés üem volt, ^ " eKyeüen nyeremény, melynek as uj lasztási visszaélésekkel parlamentet tákoltak | mist, t:)a,,, . ■ - , ^v beköszöntésével őrülhetünk^, ^ legjobb.
W UIBlvlfgiiftfPRiiiF^\'F"■ m,t mft^Qkntk WTáBhatunk; hogy az
szen munkabíró fiaid legjavát, életének | álomképek valóra váljknak legjavára leköti a „meine Armee" ssolgá- jfe^ ümok megvalósulása más nem-latában a fejlődésed feltételeinek létesítésére. »etekuél a béke müve azokott lenni. Nálunk irányuló nemzeti törekvések megakadályo-! * ^ reudsserint megrontásunkat miveli
lesett alakban törvényeket szavaztattak meg a célból, hogy egy szabad nemzet jogaiból felségjogokat csináljanak, vagy ilyenek ki-magyarázását lehetővé tegyék s azt mondták, bogy ez a nemzet akarata, r—\' > Közös ügyeket\' dekretáltak .közös intézmények-nyekkel,* s ráfogták, hogy ezekben mint egyik egyenjogú féle kidomborodik a magyar államisága: tényleg pedig teremtettek oly közügyeket, melyekhez csakis Ausztriának," Tégtöbbszőr azonban egyik államfélnek «incs semmi köze, hanem a melyek valójában tiaytán >Csásaáriak,< mint aa állitó-
zása, — keresményedet, — nem is s tőkegyűjtésre valő felesleget, hanem s szádtól és a családod szájától elvont falatot, — elragadja tőled a saját hazád államhatalma által dédelgetett uzsorás szövetségesed, a mind é miatt még oaak nem is panaszkodható], legfeljebb önmagadnak
De mennyire haladt szellemi fejlődésünk ! ■
Mi a magunk boldogulását csak harcban, örökös harcban, vívhatjuk U, — nekünk minden eredményt lépésről-lépésre nebés ostrommal kell kiküldenünk, épen ások ellen, a kiket a dolog természete szerint harcainkban legelői kellene látnunk. „
E nehéz harcot caak tömör egység mellett, nemzeti hivatásunkban való boa-lommal és törhetetlen hittel vívhatjuk meg
POLITIKAI NAPILAP.
Szombat, ianaáfj^
iiiiwiwyy i
Hatybsn házboa kofSva:
tp Vn - ^ V * Nscrsááw — ^ •
KÜwe------
RSéss «**s — *•> m— m
Egy kán ~ ----
SagyiiUlw — — — — ■
FbSvn------
9 jrf
Strclin

Tfldűbeteosógalt, hurutok, szamárköhögés, skroftilozis, fnfluenzt
«0ea sziiatalaa taaár <s ocros által aaposla s|Wsa.
I
értiMili atáwsskikal Is UaéML Mt)m ariaáM „ »>afc»» «r»s»W wnnilSil.
V. Meíssauu-La Itecbe * U. Hasal (M>i
„Roehe"

lifffc/rnHT*
„Legyen egység, türelem, Hit a jövendőben : Adjon Isten a mi nincs Ez nj esztendőben
fej* 4, saám. (». lap)
1906 jaoaár bó 8 Aa
Müúsetertaeiee A kabinet tagjai tegnap két isberf\'is tartottak miniszteri tanácskozást,, egyet délelőtt, a másikat délután.
Mind a két minissteri tauácskezásou leg inkább a megyékkel és a közigazgatási hatóságokkal szemben való teendők mégáttspftá-sázól volt ssó. »
Megállapodtak azon intézkedésekben me lyeket a főispánok ezutánl beiktatása során teoai fognak. Az uj főispánok valóságos katouai tábori felszereléssel fognak bevonulni. Hir szerint a minisztertanács azt az előterjesstéít teszi, bogy Kovács Gusztávot a király ne mentse fel, hanem kitüutetéssel erősítse meg a kinevezését s a kormtty okvetlen gondoskodni fog belktatásáról-
Legközelebb két osszák ezredet helyeznek át Magyarorazágba, ezeknek a csapatai fog-nak az nj beiktatásokuál ,közreműködni\'.
1 A minisztertanács részletes utasításokat állapított megás utcai csoportosulások, tüntetések éa zavargások elfojtásárs. és azounalij büntetésére.
1 A délutánt minisztertanács több órányi ideig tartott s itt hir szerint egy ujabb >intő szózatot< is szövegeztek.
Kuriózum gysnánt említjük fel sz s hirt, ami egy béisi—lap ié»én kuült—huitáuk,
Kiírnia, aki a népgyűlés szerveséfének mos gató lelke, ismeifi és főltétl«V" eltalálják ninden alkalommal, tehát móst is; azt a hangot, mely a nép lelkét í$\' főlrfradja a hazafias lelkesedé* szent hevfleténtVkárjaiba, ahonnan már azután brutalitásokba szédülni lehetetlenség.
Most bárki bármit mondjon is, az kétségtelen, hogy a nép lelkét a politikai izgalmak legzajgóbb hullámai között is ssépen lehet vezetni és nemcsak az elsődrás veszedelmétől Teliét megóvni, hanem akarata, indulata, heve megnyilatkozását bizonyos ssépségformába is lehet foglalni kellő tapintattal és a néplélek ismerésével. De ekkor nem szabad a nép izzó lelkében még tflzcsóvákst szórni vérgyujtó szózatokban, ueui szabad olysn bibliai soksz-plri átkozódásokkal lelkére zúdítani a szen vedelem hutr&miÍ57mHír ahogyan Debrecenben tették a vezető férfiak. Minden bizonnyal más eredményre célozvs és számitvs, mint ami tényleg azután eléjök tárult.
A mi politikai cllenállásuuk az al\'zotmá-uyosság talajába gyökerezett. Sem a talaj szentséges volta, sem fölsdatunk méltósága meg nem ejgedi, h gy politikai elragadtatásunk legnagyobb hevében is a nemzeti ssent ügyhöz nem méltó\', minden emberies féket széttépő brutalitásba sülyedjünk. —ákik ai alkotmányát féltékenyen <sisé|
hogy tudniillik a kormány a renitens megyékben statáriumot és katonai kormányzást akar létesíteni.
Lctenye ünnepe.
NagykamzsR, 1006. január 6 li^J A méltóságos alkotmányvédelem ünnepsége lesz holnsp Zalavármegye egyik kis lelkes városában, Leíeoyéa.
A letenyei választókernlet hazaszeretettől izzó lelkű ellenzéki vezérfél fiai népgyűlésre hivták össze a választó polgárokat, hogy ha-tahnas ué^gyfilés keretében fejezzék ki tiltakozásukat a törvénytelen kormáuyuyal szemben. Teliét ez a nap valósággsl a népakarat fönséges megnyilatkozásának Snnepe lészen.
- Bizonyára emelkedett, igazán űnnepies lesz s hangulat is és teljesen komoly, méltó* aágoi a mód is. mdylyel a népakarat meg-
nyilatkozása történni fog. -., .______
Kiie uéive blztosíték\'öl. nvintliat mindenT
kinek a népgyűlést Szervező politikai vezetők tapTnfáta, ébersége, meg a népgyűlésen megjelenő választópolgárok komoly politikai éféttááge
Hisszük is, hogy mindenki siet résztvenni azon a valóban fönségesül ígérkező ünnepségén a népakarat megnyilatkozásának és egyetlen hevülni \'tudó lettéi sem fog ónnsu visszatartani valami alaptalan aggodalmaskodás, hogy háfba medret hagy ott és kitör a nép poHűkai szenvedelme, a debreceni ese-méayek hatáaa al^tt.
BUM ne taftson senki! Niücs is oka ettől tartam senkinek.
Azok ~a jeles országgyűlési képviselők,
|ott jelenlesznek és s hangulatot a sző aáv4> hstiBas lelk&jfes kifejezésének faláig SMbá,y°2
Is irányion Vűt, nogy\' /\'népakara kyilaHmMáaáaak ilaiéfia, kapaolyságán ínVepfességín Mígllsebb csorba
hazáját láugolón szerető magyar^ nép akaratának komoly, méltóságos formában való meguyilatkozását, az alkotmányvédelem iga-
jzán_lélekemelő népünnepét színről színre
| látni és bszafiss gyönyörűséggel élvezni akarják, ások jelenjenek meg holnap Le tenyéri.
M\', akik az .ottmegjelenő vezérapostolok azivdobbanását érezzük a magunk szívverésé ben is, szakadatlanul, áldást könyörgünk nemzetőriző jóságos Istentől az alkotmányvédelem eme srent, fönséges ünnepségére, Könyörgünk, hogy a vezérapostolok ajkairól átszálló magasztos igék százszorosan termé-keuyüljenek meg, az ünnepre egybegyűlt honfitestvéreink lelkében I
Kapuok-e főispáni? Zalamegye marad utoljára.
SBSfcr* azók \'kösé Wrtósik, mdyakia leginkább félnek Ilw nagy bea . hoés4)ánl aa s köraMHky, hogy e megy* résaéea asm tadnak főispánt kapni. Keserves felvilágosításul asolgál a kormáaynak as, bogy árig a* alMái várm*. «ék éa rs^miji részére la akadlak kalandor vSMkMöfc, addig annyira senki sem vakmerő, bogy Zalaegerszegre merjen bevonulni, mint Kriatöffy ellenjegyzésével kinevaaett főispáa Mióta Festetlek gróffal a tárgyban megszakadt as érintkezés, fűnek fának kínálták a Zatar f»i-pánságot, azonban eredménytelenül. De a kormány aem nagyot forszírozta aa figyet, /alame-gyét békésebb időkre akarta eltenni.
Két nap óta aaonban Ismét kilátás van arra hogy Zalamagye főispánt kap. Ugyanis a debreceni véres fogadtatás ürügyet szolgáltatott a kormánynak arra, bogy ezentúl még őrftltobben fokozott óvintézkedéseket tétesaen Alispánjai által. Olyan hadsereget bocsájt a rendelkezésére, bogy aa Kgeraaegre való b«vonatás is veaaáiyte-lenül megtörténhet Mint értesülök, tegnapelőtt ismét csizmadiát akartak fogni azonban aa tttetó nr nem állott kőtélnek.
HIBEK.
—Beavstott forrásból közlik velünk a kővetkezőket :
Zalavármegye ugy szerepel a napi politikában mint as oázis a Szaharában — Mióta Knstófly József belügyminiszter megvonta e megye dotációját, megszánt a megyére vonatkosólag Intézkedni, mert odafent a hangulat megyénkkel ssemben azt látszik itifejeanl, hogy itt kárba veazne minden fáradság. Ezt a hangulatot pedig az keltette, hogy Zalamegye kflsgyütésén pattant ki a fekete márványtábla ötlete, melynek astán több hazafias vármegye lett a követűje. Hihetetlent^ hangzik, de tény, hogy 4a előtt a minisztériumokban nem iamerték Zalamegy* hangulatát, amint bogy az egéez ország hangulatát félremagyarázták. Rengeteg sok ember * dpjgosik ugyan a ai5HitufCli8HlétfMl W » 4gV<éMszutriarobaa. mindez aaonba* kevés aho*) hqgy • felszaporodott m«nkát etvégvzaét mindenről pontosan legyenek Informálva.
A mi vármegyénk politikai vezérférfiai Nadeczkj Jenő, Boinyik Géza, akik majd a népgyűlésen jelenlesznek és dr, Cstmpes*
magi
igy Ítélték.) A^M^fM^a y Zalamegyét is a könnvebben igazgatók Ma| ^faarta-jBf^kjg^ leez megyék kösá asánülották IWitíS*| m*
cáfolatot kantok azonban a megye lagnlöt&l iylílésébeu, melyen oly eklatánsán nyilvánult* megye hOsőneégénak hangulata ée alaaántaága. Khes járalt, bogy a dotáció megvonásával asm értek el kellő hatást { <
A holnapi ünnep miaii n ZALA legközelebbi száma hétfőn este jelenik meg.
— így keszthelyi tisztviaelő kitünUtáse A király Klu Károly keszthelyi járáabirósági iroda tisztnek nyugdíjazása alkalmából, sok évi bű és buzgó szolgálatai eiiamerésefli as arany érdemkeresztet adomán yozta.
A \'Hagykanisaa város é* járáai Qaada kört 1906. évi jauuár 17 éu délelőtt 10 órakór a városház tanácstermében közgyűlést tart, melynek főtárgyát as elnöknek, ügyvezető elnöknek, titkár- ée pénztárosnak, továbbá az igazgató választmánynak njabbi három évre leendd megválasztása képezi.
— Jóváhagy ott alap—ahá! yok. A csáitot* nvai kereskedelmi kaaziuó módosított alapszabályait s a nagykanizsai vaanti személyzet önkéntes temetkezési egyletének módosított alapszabályait a belügyminiszter láttamozta-— Blataééa vagy Jalalam, A Hidaereg rendeleti közlönyének legutóbbi száma hozza hogy. Scartory és B*aíc* kaaaai 34. közös ezredbeli hadnagyok a hadi iskolába hivatta^ be, amely tudvalevőleg, a magasabb tiaati rangra képeateti k] hallgatóit. Amit as egész magyar sajtó megjövendölt, íme megtörténik, a Kléín Lipót-féle vérengzés hőseit á polgárvér ontáaáévt megjutalmazzák.
— Sairmay Ödön A Debrecert rsggl1|sa Újságban olvassak:; A tagnapi «S0t*TS eaelasfc egyik komikus asereplője Sairmay Ödön pfnlpSi tori eegédtngalmasó, főispáni titkár Ka az a% a ki nem rég még á Kolozsváron magjalano ör dma dara bánt )üp a**rite*siő)e iróHi," tttÉAral vett beosztva Kovács Gusztáv mellé. Kis kisírta Debrecenig — de II! aa eiaő Hsenwatéaail sitt
most
ManatMAr a QynMtfl (KOv.
pHtogdfta Hdéki
eaSttal-
sete*. M^r^^euvijékf^nigaz^tój^ [aki elOjdtoijanipEi JáJSifcT aaLaüvé^ be
kiéri 0 általa keveredett egy~~érd*kes pörbe, melyben a Kúria ltogaapaUMt döntött. A vádié Valentin Lajos, siinházi Irodatalajdooos Kövessi
Hagytam—s, WpaUt
Zala 4 vám (S lap)
1MM. január hó Ma
[ Albert* « p^ aainbás igazgatóját pórOlta bt, bogy Jogtalanul adta *K a Cyranot, maljnak a joga aa Ovi, holott Köveset aat illitotta, bőgj a darab Jogit a Bárd fél* ügjnökségtől iimmu m*g. Aa ee*t előzményei a következők Valentin Lajoa közvetlenül Pirlsbaa *i*r*it* meg a Cyrano alOadáel Jogit ■ amint aa ssókiahan van, megréU.re ajánlotta a vidéki tánA la toknak. D* az élelmes Bárd akkor már megvett* Ábrányi Emil Cyrano fordítását. *1 la adta a üdéknek a jogdíjjal együtt a mikor Valentin ellen óviat unalt, irtában biztosította a tidéki igazgatókat, hogy a Cyrano előadási Joga kizárólagosan as övé. A sok vidéki igazgató tehát mind Bárd Ferenc és taatvéréoak küldte b* a mfl jog-, anyag- éa előadási diját A jogaiból kitart ValenUn egyezkedni próbált, de • ridegen elutasították. Erre bepörölt* a vidéki Igazgatókat, hogy jogtalanul adták elO as 6 talajdoniban l*vö Cyranot ás alsó pórt Kövessi ellen Indl totta mag. - -v ->•
A Knria tegnapelőtti Ítéletében Köveaeit per-vessteenek Ítélt*, mintán Bird nem randalkaa-hetett a Cyrano jogival s azt Valentintól kellett megvásárolni. A színigazgatót kétezer korona kártérítésre s az összea költségek viselésére ítélte.
8 mintán as Ítélet kl van mondva, minden többi direktornak is különbeni végrehajtás tarh* llltt ffjra mag kall vannl a Cyranot, Most a
P»ky Bertalant ée réaaéra aam laki*t,a*m padig kgaatot adni tovább nem volt hajiaadó
Reméljük, hogy felhívásunk a hazafias háa-lulajdoooaok körében visszhangra talál I
Pukj BetUlen ebédelni megj. Puky Bertalan Európából való kidobatiaa után a Pilaani aóroaarnokba ment, hogy gyomrának korgását magazflntaaae. De alapoaan magjárta Az éttaram vendégei fenyegetőleg ugrottak fel, mikor Puky agy aastalnil helyet akart foglalni, agy hogy a pribéknek innen la távoznia kellett Mindenki kóvaaae e példái.
A Zala titka. Andráshida mellett a híd végén tepnapelótt a hidegben találtak egy két lovas fogatot gazda nélkSl. A lovak kapáltak a nagy hidegben, de nem mozdul* tak. A szekéren találtak holmit: zsákot, kő-szenet, karéj rozskenyerei, takaróruhát J. M, monogrammal s egyéb jeleket, melyek azt mutatják, hogy a lovak régen ott állanak. A lovakat 500 koronára becsülik. As elöljáróság a szolgabiróság utján megindította a nyomozást.
- Középiskolák a tüdövésaeeekárt A zalaegerszegi 15gimnázium tanári kara elhatározta, hogy a szegénysorsu tüdőbetegek alapjára a ■JJózzef kir. herceg szanatórium egyesületnek jótékouycélú estélyt rendes. Ez flavben a kir. főigazgató interveniálta figvel-
mébe ajánlotta az iskolának azt a sziszifusi vidéki igasgatók mind Bárdot akarják vlsszapö-1 küzdelmet, melyet a .József kir. herceg egye-röinl az elveezett pénzt éa költségeket mint sdlet a szegénysorsu tüdőbetegek jóvoltáért aki blztositotta Okát, hogy a Cyranot egyedül csak tflle lehet magvisirolni. Ezért lesz as
cimborák társaságában vacsorázott tegnap este a vendéglőben. Ugy vacsora alatt cigáay ia kerül között, aaéles jókedv hnlláiaai hömpölyögtek as ivóban. A virágos hangulat emeléséhez nagyban hozzájárult, hogy as asztalhoz Hácsák Péter felesége is letelepedett aki kikapós arát hívogatta, édesgette hasa Az ember azonban Így borközben nem igen hajlik az okos szórs, aminthogy Hácaák Péter sem engedelmeskedett as asszonyának. Bs inkább nagy kedvében egyre-másra rendelte az italt, ami fogytoa-fogyott a kései órákban, éjféltájt azután eltűnt a szobából Hácsák Péter, akire csak nagy sokára skadtak rá a korcsma pajtájában. Ott_függött egy gerendán, .amelyre felakasztotta magát Végzetes cselekedetének okát aenki sem tudja.
— Érdekea kérdés. A Fő-utcán a bérkocsisok egymást érik és iparkodnak elóce, dagasztván az aszfaltot
Egy újságíró is ott baktat a járdán ée amint meglát egy rohanó Sakkért,. rászól:
— Pszt! psatl
A kocsi megáll.
—- Van ideje?
— Igenis, kérem aláaaan . . , ,
— Hát akkor mi az istennyilát rohan ngy ?
— Megégett gyermek. Qaastonyben, Prim lózset rafavslft kawákádfi öt lastintlOa Laura
1906-ik év Magyaronwigon a Cyrano-pörök éve.
— A nagykanizsai boltőrök Nagykan í» zsán tudvalevőleg rendőrök vigyáznak éjjente a boltokra és ezért a szolgálatért a kereskedők semmit sem flsetnek. Más városokban a boltőrök a kereskedők alkalmazottai, vsgy mint Budapesten, a kereskedelmi társulatok hozzájárulnak 40 rendőr eltartásához, ~ők adják ezeknek egész fizetését és ezért ezek teljesitik a boltőri teendőket Mint értesülünk, Deák Péter rendőrfőkspitány -be fogja azt szüntetni, hogy \'.továbbra is rendőrök legyenek a boltőrök, mert a rendőrség fárasztó munkájával szemben aránytalanul kicsiny a legénység létszáma és nem győzi azt, hogy ■éi a tol tóti U emléket 1» ellássa. IZZ
— Halálos koreeolyisia. Barcsról ,irja tudósi tónk: Újév napján Szandner Péter barcsi t3 éves polgári iskolsi tanuló több tirsávsl korcsolyásni ment a kertek slatt elterülő rét befagyott tavára. Midőn társai a korcsolyázás után hazamentek, Szandner még ott maradt Korcsolyázás kőiben a tó egy részén a jég beszakadt alatta és ő a nyiláson át a vízbe esett és a jég alá kerílt. Késő estig hiába várták hasa szülei és végre, mikor társaitól megtudták, hogy hol maradt, keresésére indultak, de, aznap nem találták meg. Tegnsp reggel s befagyott tavon egy lék fölött megtalálták kalapját, melyet a viz fölhozott és ugyanazon a helyen a jég alatt akadtak rá a szerencsétlen \'fin holttestérc
— Kiköaösitett emberek A Kassal Hírlap a -kővetkező lélhivást, majd as alábbi hírt kóstl: Felbiráe a háxtalejdoaouokbou I Is álon háljuk fel kuruc Kassa vizes háztulajdonosat hogy ásóknak a pribékeknek, a k|k Pongrác oldalán as alkotmány iet&réaére agy bünasövetk esetben egyesültek, szállást na adjanak 1 Ha valakinek a Maiban megszállott már agy ftjan gyászalak ast ülepítsék ki haladéktdanal I, .i
Kövaaaék az .Kantfa* aaiUoda példáját, a mely szállodának saaetflaéga ma már kltaeeékelte
nevű leánykája kedden\'reggel hat óra tájban valahogyan a tűshalj mellé kertUt Amint alt álldogált, egy kipattant szikra lángralobbantotta végez, hogy megépíthesse a tüdőbetség eny-jki* ruhácskáját. Rémea Jajkiiltaaira haasslsill hitésére as első népszanatoriumot As ifjúság Uleeanyja éa magmantaoi igyekesett gyermket, és tanári karnak ezen áldott célrrrendezendő; de es már akkorra annyira naaislgatt, bogj kél
estélye iránt városszerte megérdemlett érdeklődés mutatkozik. Hihető, hogy. a. tanári karnak odaadó fáradozásával rendezendő estély nemcsak erkölcsileg lesz jelentős, de az embermentó alapot ia jelentékenyen gyarapítani fogja. •___,
— Hoesau a farsang örülhetnek a fiatalok, hosssn.lesz a farsang. Ötvenöt napon át léhet mulatni, bálozni s ha valaki éppen akar, meg is házasodhatik a farsang alatt As időből bőven fatja. As ismerkedéstől a nászúiig 55 nsp teljesen elegendő. Csak az a baj, — hogy a farsangnak nincs meg már as a bája, kedvessége, qint a régi világba* a kaiUlyl kiszáradtak s a mulató fiatalság Is túlságosan reális szémüvegen át nézi a világot ... De hagyjuk ezt a témát a farsangra. Csak ennyit akartunk tudtul adni, hogysem kell nagyon sietni a bálrendezéssel, mert jarinár 7-tŐl február 37-ig mindig fsrssng lesz.
-> Meglőtt vsfdissok. Nagy vadászatot tervezett a múlt hónapban Inkey László bo-gáti földbirtokos, de amelyet egy szerencsétlen incidens mindjárt a vadászat elején igen kellemetlenül megzavart, A vadásztársaság nagy részben ismert nevü főurakból állott — Alig hogy a vadászatot megkezdték, Attems gráf tábornok két egymást kővető lövéssel a vadásztársaság két tagját és egy hajtógyere-ket véletlenségből meglőtt A szerencsétlenség nagy megdöbbenést keltett, ngy, hogy a több napra tervezett vadászatot szonnal abbahagyták. A meglőtt vadászok kózfil Elek Gusztáv honvédezredes a lábán sérült meg svlyoean, a másik vadász csak jelentéktelenebb sérülést ssenvedett, úgyszintén a hsjtó-gyerek is. Elek Gusztávot a szerencsétlenség óta Budapesten lakosán ápolták, de állapota tegnap oly rosszra fordult, hogy besaálbtoU tik it a budai vöröskereszt-kórházba.
— ás utolsó iatMfca. Hácsák Péter jómódú gssda — niint tudósítónk írja — vidám
napi szenvedés útin maghalt
— Kl akar egyéves önkéntes lanai ? Bizonyára van olvasóink kösótt akárhány fiatal ember, ki annak idején tanulmányait félbehagyta és igy a három éves terhes katonai szolgálatnak néz elébe. Debrecenben már évtizedek óta sikeresen működik as országszerte kitűnő hírnévnek örvendő Liohibhv Albert-féle állami felügyelet alatt álló katonai eló-készítő tanfolyam, hol mindazon ifjak, kik a megkívánt iskolákat elvégezték, előkészűltsé-gükre és foglalkozásukra való tekintett nélkül megszerezhetik as egyéves önkéntest jogot. Születési év okvetlen köalendő. Prospektust bárkinek készséggel küld Lichtblau Albert lintézeti igazgató„Debrecen.—
— Roppant árdsUMéa nyilvánul agy aj csusellanee sser iránt, melyet a Székelyhavasek alján található édesvisfl szivacsból kásáit BalA-zsovich Sándor gyógyssaréea SepsUaentgjögyön ISI. szám. Ks a törvényesen véd*u .Intiisaaaa\' melynek hatásáról a legelőkelőbb orvoeok is a legnagyobb eliamwéasel nyilatkosnak. Kik köszvény, C8ÚSS, tagsaaggetia stb. batagaágban ssenvadnek, saját érdeklikban banaaniljik as .Indiainai* a. mely 8 éa t kornata üvegben minden ttt kapható.
— Dr Riob tar-fél* Liniaaent Caps. Horgany-Pain Kxpeller) Igaat népasarO szerré lett, mely asimoe oaalidbaa több mint 80 év óta mindig kéaaletben van, Hátfájás, cslpö-lájdalom, tejfájás, köszvény, osnssnal stb nél a Horgany Linimentíel való bedóeseBlésak mindig Ojdalomceillapitó hatiat Idéznek elfl; aőt Járviny-kórnál, mind: a kolera éa hányéhasáolyáa, aa altastnak Horgany-LlnlmanMal való bedörzsölje mindig igen Jónak biaonynlt Ezen kiWnŐ hisi-sser jó eredménnyel alkalmastatott bedőlssflMa képpen aa inftoensa ellen le ée üvegben: A 80 fillér, 1 kor. 40 L és 8 korona a lágtőbb gyégj-szertirbankapható; de bevisirlia alkalmival tea-aék határozottan: Richter-fóle Horgány-Unlm*otat (Horgany- Pain-Expellert) kérni; valamint a.Ber-gaaáy" védjegyre éa a Kiektar aaégjagysfcre figyelni éa caak eredeti üveget elfogadni.
— Itt a hideg tál ás vele a hurutok tfrje, meljoek kft önösen ások Tsonak kitéve akli a lélagzös\'í érvek choroaikus megb*i*cedéaeb*t> azeavednek. Akik nincaaaaak abban a ke\'lemea Helyi el ben, hogy as enyhe délvidékei felkeresett
1
t
ííagjrlaníziUs t&Qiuhfth
Unni vétel erárilja
étvágyat Mtndeiwmöbufutbse ssenvedők részére
inaljanak •Slrolio-Rocbt\'-t.tnelyoak hossobb .felolvasás. TartjiuVrlsx TjrmJe\'ur 3 PítteWíie
aJAw^íw. mert k-vesbili a kftoriat, j s^ereuád. Pápu ftftnetit felőadli\' fufcáio 1 \'» iya a J|gz^mket éi ^ stfiJfW
ZJk ^feacfi _ _
1 \'föflfefcíe^Sii^ \'it^HWléafcitH^jü
aka\'aiatataié* >e0ját <%v * mi
|r iss*Jüroda*a#u okban hézagot ku p int*
P.w^^M-M-----■■ t . , \'lu{ojf, magány ok, iatózete*
vabáft* mentóaser. lUpiuiió a giw»flllA-1H*1™* w > Há^uniiéjpeji. KerJugó^ álilaUtoaii bárktiíw aéggf rakban. i J3r.. Falk Zsigmondtól, A kör zenekarának- kuimtizwnfcHü^ a
Hl aérete mejíélt előadja a kör férfi étíekkafat{náma\'1ó A\'késfróny* tom\'tf Wí*r ftfftAti/ft*|bt| k A uiuvéaz azerteltne. SzerenÉ \'Geál Pérenc N "^táülpátak. Jasa -ajiatve aki as sj*a.fct
tói. Előadja a kír vonós zenekarin* ldÉÍ\'40,< S®^!* *** flNi
IL Jj, T J w . I id^M) Cia*
j mellett Kumkó Antal ur. 6. Kis herceg aze» f e j a
cimrncl jfeluje. Verdes elbeszélés TfÜ és előadja(belíil béUtfeodő
Közönség köréből.
Egy vasúti vendéglőben *)
A Zs/a c ifltÖrtÖki Süáioibaü Hy
éra ]
1 koruua 20 íi ,-r. ? y ciwfj. 14 ,tiaj»ytt
n r. 7. Pikantériák. Nagy egy
megjeteut Iröfíewényemet ffplf
hogy éa személyesen uem győtődtem meg Ueleg Komiktól, Előadja a ::or zenekara, az állítólagos sőutésbeH mampulAdóról, hanem Karnagy: S&i«íor Zsigmond ti/ ait mástól hallottam. Azóta alkalmain Vohl * Szórakoztató délután A nagykanizsai meggyőződni arról, hogy állitásom tévedéseu Jált Ifjuságképzó Egyesület holnap, szombaton alapul s hógy a gyékényesi vasúti vendéglő délután tartja az első szórakoztatóját a PoV ben a legnagyobb rend és tisztaság uralkó- gári Egylet nagytermében, á \'következő mfi-l dik amit 1 közönség—mcgn ymftatáiin érdr* kében Mzötm kívánok*
Nagykanizsa^ 1906. janii ár 5.
Egy nagyknnixsa/ ktnékedó

Mulatságok*
• Feilordult Tilág Farsangi molatiágainknak minden évbao kiamelkadő ejeményvl a nóegyletak aaiéljei Mini meglrtnk, as isr. nóogylet ,Fel forda!! világ" ctmmel fÍBombalon eete laas a Caal-1 nóban M». kik a próbákat láttak, állíthatják, bogy as idei mulatság aém marad a régebbiek) mógött Ennek is minden azáms azeüemes ötlet j gzüleméöe! A történyszéki jelenetről már meg* j emlíkeztünk. Itt még a gyönyörűen előadott { pT\'lógoi emUtjök éa a rendkiffll szellemes éj taiáló kupMkai, melyeket mflkedveUHnk egyik lagflgyeeabble ad aM. A taram alagánaan van dekoráha,
* Országgyűlés Nagykanizsán. Nagyban dekorálják már a Polgári KgyleS nagytermét Úgy kiforgatták eredeti formájából, bogy alig la mer. rá as ember. Bem ia táncterem as többi, 1 hanem a magyar parlament, maijt egyéstéra ide- í bnroolkodoü, bogy Nagykantsaa\' sároa ügyeit; mefTÜaaaa. Rólunk, fog beszélni Apponyi Jelleg*) setes körmoodataival, Eötvös Károly találó éaz-! jártaival; rólunk tatik.teükezik BAnffy báró éa rólunk augdos Rigó Ferenc. Kitűnő estére van kilátás, da as eetély malataágoa részét nem caópán a szereplők fogják szolgáltatni. Ugyanis mint baQjnk. as egéas politizáló kiskanisaa ki hy rukküliil 81 Bifjeienuí a Klaka-uiraai poigártáraaink kijelentették, bogy egyaaer jta a páriámén t Nagykanizsán, hál esi as alkalmat nem asalaastják el Sót a kiakanizsai kaszinóban nagyban készülnek as interpellációkra, melyeket a képviselőkhöz intézni fognak. Szóval
\' lesz Kuiataág.
• A zaJaagarasegi Irodalmi éa Miiéuaati Ur 190& évi jaauár hó 6 áu esté <8 órakor az Arany Bárány szálloda diszterxnébeu táncmulatsággal egybekötött — - farsangi estéiyt rendez. Belépti dij tagok részére személyen kint 1 kor, 50 filL Családjegy csak szorosan veti családtagok részére három személyre azon felül 4 korona. — Belépti-díj nem tagok részére személyenkínt 2 kor. 50 filí. Család-jegyei csak tagok kaphatuak. Daályegy. 40 fillér. — Mfisor. 2. Spanyol ludnló. Byrk Re saitóL Sióadja a kór zenekara, s. Humoros
sorral: i. Az eiflsc .\'átyoHegelidájs, mvaljá Oasass// Kálmáu. 2, Magánjelenet, előadja Erllcb Jolán k. a. 3. A riporter. Monolog, előadja Tótb Károly. 4. A 1 a basszon y, szavalja RotUr Mící k. a. 5. Szomorú história, énélclí lirónyai Lajos. 6. Hüvészmnlátványok, Bemutatja Növik Béla. —_ Kezdete d. u, 4 órakor, regénye, » innak Belépő díj 20 fillér, gyermekeknek 10 fillér.
•JRáfyar fögénf rpk. A rraekfti-tirsiil&i e r»a?r-ié-| Mss, ue;;szerü iryújúiméayének. s mely U ptfiwrtw^bá a mxmr m
ivmékeíiisk étítiM-ji+ ái foglalja ntitgíhna \'htttím kiálktasa, egyöntetű kötélben, eU^ranfa ma^rsr iWtfawi vésiek créíwtl* njiaiia^ mod jcíw ititr a, ham.a.íik Mroiah, > Aely n eddif iMflelmt lia tMtM: MA*, Tolnai, Jetii, £aákjr. Kemény, FáiiT>rVatiaaj w W<attf Ferenc egy-«,*y ifijét síaUb^til l.*»leu«r l><5viti Li, Ai uj sorosa* legén!»íkeseW»\' kél fcötele Ivénü OMuaek. a bjria •»iis|in ránifc (rtiryi\'f A f n\'y
ujabb írodaTm .nlnak egyik leg^rtékcsáíb társadalmi regénye, s tnsit méltán kerfft be a klajaiiteaek Iftxj Wn íróját megénieinelt s^p«sríi«áfiiex joiliMi, Ksl e k^l I^UWw rvfénrt (a fjtijUmcny 41. ék 45 k«;ielét, íí*rwlf Imre 80 sxép iilutztrác iúja éa omuaBii (c^a^dmiií A sorozat I6bbi kötelei . Jófcay Mórnak: As\'aJ R^Jesar,\' IM Viktornak :sa Einémulí haragok é» 6aal Stífmaa Ilona eímű regénye.\' b elóhbí irfénr, a mely a Pa*—kai nótáriaa sicnőj^nek tgyelíea Mfyt^ Uaieneti ^idején Jósika Abaájavs! ryyOll jeleni
*/8zifesea adunk balyM ezen baiyraigaaitó kuslamánynek, aaert bennőnket nem aaemályee moövamok, hanem a kóaónaég érdeke vezérel Káért e rovatol ka káasaéggel bocaá^juk a kő sónaég szoigáiatára, kérjük azonban azokat, akik eat igénybe venni óhajtják, hogy azt min deokor^teUaa pbjek^sltáaaal tagyák, mert aa rom jU kftsiflttektrt a szerkeaztóság nem elei/ -1 AaserkJ
I
Irodalom.
«f, nafy elisuiérést keltve, ntltré monka volt ra^tnir dalműnk fejtiklrieWe, i m h ampj yj űpyünuás^eí ohaa-ható. At erdekea munkát Wiltiea Eperjesi Károly tretltli rajzai és fejléeei tttusztrAljáit. 8tírmy Ikwt as i grüjlcinény 4 k6tete. At ui föld»aönú Hirk La|ea. at Elnémult harangok örflnwald Bé!a iíloastiélla aa^y múvé* net\'el Az etóbbi a gyűjtemény 21. as utAbbí pjdig 5S I kötele, A kötetek élén R. Hirseh Nelí linóm rajsóajáM minden e\\tjt* im arcképe vaa Mikszáth Kálmán gyftnyórl be»fcieüfe r, a melpk a reg^ovokel mflalíri rftriili<a>aí buiailiiigu 4ilr6 kontm. ieljst^ leuit a aaakák níwí-kai éívezéiét. Á hatvan kStelea lelje* g; Remény ára dntaa dtaaaea vasaonkölésben SŰU korona. JÍ<grend*HwUf ras^iet ÍKeíésre Hagykaabaán, Fíacbél Fntöp f\\ i kSujrvksreaked^a utján. A (ryfijtemény féiéveakéní Ot kSteiea tor<nál!*aa jeknür ai«f.
Táriratok és ttiiíiijilutíuli
A válság.
Apponyí és Kossuth tanácskozása.
Budapest, jsuiuár 5. Apponyi Albert >gróf ma Budapestre érkezett Délbeu lelke* | reste Kossuth Ferencet, kivel hosszasan ta» j nácskozott. Abban állapodtak meg, hogy a ve/érlóbizoltságot legközelebb tanácskozásra hi-vják össze
JKovács marad
J)ebrecenben minden csendes.
-r- Saját Indítónktól —
Budapest, január 5. Alig bogy Kovaa István, a fejbesimogatott debreceni főispán sebláza kissé alábbhagyott, ismét visszatért ax a dacos bátorságai melylyel a főispáni megbízást vállalta. Ma betegágyán visszavont minden kijelentést Ígéretet, melyet * súlyos ütések hatása alatt a halottas kocsi tetején tett éa kijelentette, hogy még csak most fogja igazán minden tehetségével igazolni a kormány beléje helyezett bisal* mát Kovács Gusztáv főispán állapotában némi javulás mutatkozik, de állapota mindig súlyos- Kovácsot ma tóbb
A „Magyar Lant" éa „Zenéié Magyarország\' immár elválhatatlan társak: tömérdek jó zenem fi éa as eseményekben gazdag zenei élet hireinek letéteményeset, hadd legyenek a müveit magyar családoktét la elválhstaüanok t
As újévre megjelent 302-ik szám, igen szép bus és még szebb talp alá való nótát bos Lányi Benőtől i^Fahi végén resgő nyárfa," és ,Ks a legény"); Stpoa Antal hiree Laura dalaiból bár-férfikarra átírva; a külföld nagyságaitól Schubert „AoJentbaH\'-ját („As én tanyám* magyar versei Győry Margittól j és a már nálunk ia kedveli amerikai Powefl egy Boekm-keringdjét .Sserehni vágy* óimmal
8 agy évnegyedben három koronáért hatszor ennyit kap az előfizető; akármilyen kpmoly zenetanuló is nemes üdfiiéat, kedvea szórakozást lel a már tizenhárom éveeaé lett derék folyóiratban. „\'\' I
ttőftseiéaek a vZenétf Magyarország" kiadó- í hírlapíró felkereste, kiket a főispán fogadott hivatalához Bndapentre VUl Jóeatfkörut tt/té . . LJLJU. . , " f/ * .
intézendők Többek között kijelentette, hogy D*kr+-
Heisingar Antal sombori I ctnb€% mm faként irts old Jtksfém
1 ma
lg poita kéziköay
postai és táfirda főtiszt esy a nágyközőnség és!^^^ kantm márt ttc kémytunUtífk a tamxlAH)nsá| sxtkségteteire alkalmas, kör.ayeai ^
áttekinthető éa kitötött miatákH UrUimaséjV ^ kiÁUtxt&k fgtéjtt postai kézikönyvet készfii kisdai, mely a pttt^laji/sy k$U ^su, Aa nem mond % Áléit*
a távird\'yatávbeszéő ás a Msiatakaffékpéastu j
Ésm tolmm én
teheque és cfariag) főbb szabályait fogja laiia-i mázni. Rzenfetttl tárgyalja kiegéasitésttl rővidea halálos iiéhtenut is.
vrmdjá KtmUs #4 á Cmtarincfi i lem oe-
1 **A&fe^ tBxudyjz&vBt ;
jjgyjniníszjer ur Muánfá, MíaJjállaini fé fatpcjí Utatit Inf TWaMMH vér**t »«*ni {r£Al \' ^ \'fra^fí^lflNfci :
Oikftl**. J4BWW 6, A ..vóííiS - tólíilrtl\' 1W""*1uHM^rt.* l ,¥í. i r
\'L rJ i * ./ * . r j\\\'Mipafi értékekhM aaittidak vottak. , T! f---——
Syngo* M* dél* ■ lAutÓMM.s - tó énk tetet tejlCdStt fcl M*qfcív«- M életút ftlL . |rJT -TiW
jtörtéat A «Mm {ölfciréstJ%n «\'«nmsl ttesfönt^ö ^áríészrjöiyéifee^a | A iiCAVMv 4|ÍO - |
fcöí faá-Aató andÁiaáÖinvt kii" Pfefctelöi i\'i Mhtej AKlIrgioh!, m&óségü KkoUóttóflyt. f
14t* JT^fl rfff??* éa 4\'J» Badapasti Miijoti kCMny. " _ 5- T f
owsí *•áetetefTS\'iapíláéjí t«tfK»ket v^gzfac ív atataí ttowfcnapjto iefentékenye* tw /fLí . . t hi |
* (■ PMti bazat elafi Ukafékpéaitár egyesület Air5 t 4 1
raáaybiztaS tea délelőtt látogatást tett a\'főr- Sy » tavaaz folyamán Iritiiiraáiérn IrrjílfrT— \' ARI férfi*?tön;.t
VényszSÍ öltíőfea, r íibladTJótaé!, élénk flzfe> t^at Sé^, I IKJ
« .\' , . . \' lrdtk«mk tartfnk a ónak megemlítését, mn» /IKI divatos átneneíi fc^batat.
gíéfccieiidö^KadcKnai Is a. polgapoes^^ teSMÍattel * azon k&rtltméóyre, bo*y ••*»>1 Ál.4
lerótt » " • J < WO kojaoa aéHiMM aáúfrflÉfc stfr Mkk#&{ . ■■ - AJH Ünom őszi kiqhót .;.., J \'T -
m . ... JL . láktMknff fclpénizel kerfiínéfc, eladásra; a % 1 ,
De\'arecen, január 5. Tótk UkapKnyj u£öbbi napo^n kb, t^ MUaMksii Attí <ÍMe« >portAt5srt, ! ki kííialtona m fc titkos midért, — ki \'»>f -f- * W16 3 az. magyu ísMfogíjítalbank,
V . . , , 4 . |«űr3j9f[yek MM élénk étitaklíd^ k«d mM i* ■■ f\'Hlfat , S . - , ."W iwrto megírtewKkor • »asotö4í Jco^j. mmtáa • kO*te«i«
um 3*\'.-kaikaoMtozA I BMWWBBHRStlWr^BK:
latot te.iesitett. A tiikoa íütuíőr bemo»fctta!l« dntdékkfpw goajégyctock ote-é«*«it mimHí fll/í »
aiuffiü^\'tte wyiffcgt«vrft^ Mu.m;^, ^ . ____ r i HW mpói
k*-, m , v^, . 14tn,t . A Woíjrt b* toomMUMbb árfolyamriJto- v^Sb,. te ^ teilawiaci ac*-
fKspin mcgerkcMsekor látott ! , köretkezök voltak A I [ M^ tekteltti
„. , , „ .__. , - i , dee. 28. jw. 4 f \' * K 7TTT M i
Hlrom lapot eiko^oztalc ,4.4 konmajtedék 964o í f P* \\éi t * v
Bud ps«t. "A reaí-fc" ^^t _ Hj. WtiSl
őrség ma az ágySszSíg 1ttd<vinyir4 meg-! Budapesti Tároaí tIIUmo* vasot ríazr.819.-/ 399
. , . __ . ■ . JRtaumnrínjrt vaamfl részvény 621.— »28— TAlatetéko nüsarstUrái
r?* *L* rmm* rum^uM gyér rfzr. 3M0.- 3«6 u j • I , m... ^J .
—fkjAOt/biyaiaüLbajj ._ ■ __ _ - ^ . .|Hyll?tl ulíufi\'llf2lTM"tlf L, __
Kf 00. • Ier*l«í» írt > Ö r - . J »nÁ) ;
imtts Iapjfldgttj^g* dkobotta- Az ügyész , vjaDoaa-UZiCl j ^ MZoti£ kiMMl^UAo.
■ég aiod bírom lap Á&*oa pe<fc, "a"d«ti.i (.n««r ^ "nm—mmm—
tegnap\' eíhéltetéséról «óiő| {titán öúti: \'
dkkfibeD.jj.^tófóság -elku ixáayi)^ lázúfcii uwm mstlett árak tíz miérrsL ma- ^rn^
látott. SaMbbak. \'
" _ , . I , yíaundé-iui«t
1A kormAny és a bírói fűggtűenség. | bnza áprifikm 1782 . .., , f -^
Budapest iaaoár i fazekas- .igaatoat • oktfbam 16.8b ^ -motor* legtóje-
! 7 I „ . . . . , , | ut áprilisra Itóí í " . . «efeb
pestmegyet Ujtgyti efatélteléaeaéliek köcát | twwari mAjoara tfl^S <a*"ittmt «3W» g
aényeiről a fővárosi lapok azt írták, hogyl roM ápriliara 14.18 I ,
: XW ^^SSTf E>rezdai woWrgyár r. t
_ .__... • . wZTuxL^t b. kinak a .ZALA. Hmm míbi («el«tt Kik) fióktelepe:
azt, hogy a tlmbiro miért kés ítéletei[,... . * Tv , _ ..... _ ^.J .
olvaioit fel Mi íélhivatalosan a \'e8\'lal^r®\'|riiímertSak önre, watt az magAa viselte az!
Gellért Ieaácz és Társa
zottabban kijeieatík, hogy a lapok ama ft,,. íotografiájit. - egén egyénükének ésl Hi.DaíW, VL, Twít-lami 4t a
—Ilim ■írtfci HiiiYf jftMiiil Uiyi ilii\' el^\'m\'m^kaféaek ka képét W—a«T _______ T*ht*M «•-•«-___
«z ízaziigfigymmketerref talilkozott vohsa,j .it: iST ---Uhmi»»iiij^yaiMytéret. ^whiaMte-
Uijt.en vMlUn. A kormány semmi befo-l 1 i.wi«iiian r n 1 r BiinaiilwwWdr«»<>>*■»■
lyá* nem gyakorol, nem is kíván gyako-j gfiitni ru 1 .
roisi a hirfaig itéfktiéWit, viazont a l«g-j 1 t , ( ^^^^
határozottabban el vas tókfive, hogy á bi»
NYILTTER. I -
rdi féggetleaeéget miodea támirláai«i azeoi-1 _"itaJÍM liHjlAA a
ben a leghatározottabban megoltalmazza, ____( T" i^^^Vj^pbM
Ptct, jannár j. Ftjirváry Imre báró V lilllKl ■ A ^^^^^^^^
<k, a távozó «a dé,ntán megjetes-; Ell\\NH\\|ll^ MJS^tS^^SÍ\'C
B«anyavirmegye pékházában, ^\'^■"^..i. „^w —.
Kamill alispánnak átadta a fókpám Mva- C " " i^umm nárt^av. Kiprtbít tr.tií*tt# mU
^mdyoáteenáfita RB^níhaAtó-: lfl| MftMM J \'
rel megbízót; alispán fórja végezni 113 MRiapHb Tiriéi IM (<i > milii «iéa mm mm
^^ __* *__« F 9 ^^^^^ - npuailbi WWli.ll üiaMilii %n»i*—nm4-
p- ———|BI ^^^^^^ UÍM >|pwt Aj > H«H»|I»»>>>«>
V* I » 1 * ^^ . MMi . \'\'tMwáfl nM4*r«ii taaaba* ««fMiiab*
K Af ffitnftlAO Ml glIMi HMM ML M «iaw* %«ntn.i»ia«» ét »i<ii»<i n<h
••■••■Mi 11 t 1 /iifi fciwhtiail: ■^•oUaa. tMaotnktea, \'ili
~ " i- 1 \' 1 1 , **emUMaMt, tufriMaali. ikaMf (mUttya) l|l»
4 . ffarawa* Mtgwar ÁH»Umm VtíUfaah* Mám- \\ HTROFTV^Píf \' >«»ÍN*t\'<»t"MÉ.> >M»>ia>.». Hf^-
ru,tártmif, Bmhfi, bttijtltnUm a Mz«fe- 4 — rtb. .tfc
Plftflfl Cfsnt AP í . taabal. Badapa* 1906 )aa. 4-éo. I 1U*O~0Í«U1O1 rtgaSZ j ............... » ..................
Nktea, mlr.t a Myl wbokfcin la élénk íztetK«pWtó AH é* BÖha czégnfl Nagy-Í l »
Ml 1 I. 4 .M....IH ■«■ hmmim. . i-^HHHMHHHMnHHHBÉHi
I __^ - # -if . ..T ^(g »
■ •■"\'• ■ - Sppr -" " • í \' \'" *\'iWiiHiBB
Tlegjobf) mmóségü ískalaöítőn\'vt ki tartós éa,o!e»í gyemeknihit,
Ani ySjJáiís iéífetSni\'t -Aki <Uira|M ámenen kafaátat.
t HKi nepea jo Httm^m^k
, Aki 2?r "" ^
óíiajt váaároÍBÍ, az ne rónlassza meg-< R tekfctéBÍ ^k,
legnagyobb válafiztéku raharaktárM
Gaboaa-üzlct
(a iriiil)
fontos é> HZotid
zab áprilisra UM tengaó wÉ)asi a t&eA
Drezdai motórgyár r. t
(ezelőtt Hille) fióktelepe:.
Gellért Igaácz és Társa
BUDáfMT, n. Terft-iőret 4t n TilifiaM-W-
NYILTTER
(fwrilMi) 1 MfaaénM
4a lnatMiiM, Mataaitea • ln»lm>» temet njojM
i«»»a*«4Wi BtoWii. tifftbmt Illlliai ■■>»-ai. Véto«aMt tafjoW. mj*(M< • !>«in Iliit iá é» a kgfxwtantbaa kaatÚM.
Tavié* IMM hnmibt atéa mm ami npuaalbi fMMlill maHilii tniHii wtt-UvM >gj>—a lwnl i>il|i> »J«(||j$34»|4isMi*í.
/\' BNalal HMMht>r«ii tmmkm raefttkiBlke jak dakMr «a ri<ii««l pit
•iie íumiM: iMlnotbua, Ugtantnkkaa, hap^ 0rnUmaM, lingBiiliii il. *e6ár (jajattjq)
fé* .................. >iliiia>««, MfcMp*.
HIRDETÉSEK
PiössStaoler r
fólnJfatílljatWi tőréit tárgyak 1 hat Kapható ÁH és Bdba csép
4 .ffaraMa* XJQV AtíuUmmTiMémU* Bém- \\ kiajüxuMáa, Bviipft, btti Jthviim a tówrfe-1
Badapaat 1906 Jaa 44c.
A xdapMti fctfktfcaé* as akavH hét egéaz frtyaau alatt aatIM vM, ia agy a vaiatf éné-wki, mist »4niyi paytoobbta tt élénk Met
HfeyitmOlr^^ftfrat _____MiB*f ^íjif^aMr^f^j^n
Nagjkaniaaa, sióinkat
Ajánlok • hgjobb minőség A
tavciti basát,
Mintát Sérmeulve küldök.
nm/fr»brrK Dávid Hflk, Sopron m.
Ház eladás.
A Teleki-ut it-ik. számú ház, \'mely két nagyobb, három kisebb lakásból, istállók, kocsiszínnel, sertésálak, nagyadvar és kittből áll ,
8?abadkézből eladó.
Értekeshetni lehet őzv. Sallér Lajosué hástulajdonosnóaél Teleky-ut n sz.
Zala 4. acám (« lap)
m" gjjjf J-wmr*.wW
II A Ittil Caprid etap-, 81\' UL IS ilapv-MMnüMi \\n\\\\r
I? Hf ráriásák bim/stt Há»m, máj 1*1 ■
■■ -^"r-^t \'irt na\'in iJUlr ff
I tfnuasBIIII
I® nmUssaMts. au^ylsnhtu.jiit iMil íját atott Wásrtéskst Iwliisá hgyfck fc IaI . ^ IV o»a aly«a (tragX topnia* f mty « jWI
lm sBUmmMmBBllí Ml »
IS izs >wsWis 80 SMr, 1 far. <P t ás ISfl\' I ~ t k«M fa áfjMOrfa minda jnkr- ~ M utrüAu UpkiÉÓ. - Kattir: Ylrlk fájt
IBM létttf gjUgfaMámull, Islsf sittfc |Zl I IMI BMtarnr««7sssrtárs • IXI
|z SS „Ans/ imdtohi*, Práfátaa. 1*1 I pj UiMmhIm Mllmifl mssili L_ II
- j Sj
Lhbh «ii%iiami
atcp jaaaáf hé m
Minden 1

lirnkMM, iparom fc iratai, afyaaitaj laka la és egyéb laMaat ifeére nflkséges
nyomtatványt
tsgtslnoaafc* —J Uvftaftaa, gyorsan és postsim, jotáayos árak meOttí tzilUt
Flschel Fülöp
könyrnyoaxíája
Itogyfanizsa,
YlláglilrB
1981191fel
egyedüli elárusitása
Stria Í9 Kim
— RMééi MmiMftiil Nagykanizsán
Co|aac
Cim-Dumtt t Cft.
FRANCZIA COONACGYÁB,
MM ll KOCMIANN, 1
I
Címkártyák I
El
i Rőnyukölészeíi munkák készítése »
■ ti i Gyászlapok | Számlákj " n
ücuélpapiroh 1 -i^r mflutelM hlpiUlben,
Csomag-dobozok készítése
Eljegyzési és esketéilmeghivök
Báli meghívók
lieuelező-Iapoh
hnz
Árjegyzékek
n—1
I
Étiopok
Táncrendek
ALAPÍTTATOTT 18fifl-ben. -
r *
Fisofiel Fülöp
Könyvnyomda, Könyvkötészet, K£nyv-, papír- iró- és rajzszerkereskedés Üzleti könyvek gyára J* „ZALA" politikai napííap kiadóhivatala
Ügyvédi nyonrtatváhyok Felszólító legelek, Keklám-hárlydk Qzleti körlepglek és kísérő Igodek Csomag-ezknhéh, QummlrozM Jglnoacér agámon iegvtk
* Pontos kiszolgálás!
Nagykanizsa, véroshn-paiota Hűvek kimvmütásQ
Feltűnő falragaszok l)évjzgyeh ftC Biléfü- fagtk Borítékok crniny^yAesaI Cáblázm jfi iEfá tfnyuik flabons miaíAiaukók ggáro
Olcsó tfraki
Multán—t. fainWi
2UU 4 cftám ff- )•<»
w
l j-urnéi* hó 6 án
f iíim fIwaes^psas-.
nlllT UéftTIf ^H^CTpA-VASBOa I
Ualtti ||I|Iiwéii>í>h, vBflMOll ^Uw iSHIf* iSjt^MMiit i»> i. pw ^^^^^nKSrAl Fom m^i i CZEANV-fáH I
mm tt tét* „éaÍT" 1 j^STannina f n n
«s~rt lylniH, HfiaoUdsb* , lg f7* yy ESJI ■ ggy #veg Ér» 2 koron 1111| fl
FÉRFI-ésGYERMEK-müa áruház. H iMik i1
MfMaMf fiNII. HifiM »\'HH ggasiw^
— > I _..!. ■ ■■ ■"■ ■ ——--
I nap alatt Mstmss hat Tégelye Kl 20 | Dr. Korim |y6|T«Ara
• J-ftr^MV társaság I fl megóvó - intézett tt dió ét kSMO<*fc
IllBkFiÉvl
ViimiQj
ié$ tíai 43, 44. ét UfHrtra 41 rwtéril az tféu terjedve ét mU|
KatMr —óftÉril az tféu vflá|M el
■apK ■
t UAívcumui ----------• g
A MÁLNÁS! SICULIA GYÓGYFORRÁS
kivlló Öaatzetéielfl égvényea tót savanvoviz. amely lapatatalaJoai tseHm megbízható rvófy-batásssl Bér 1 légzőszervek, valamint a gyomor ét béJcsatorna hnrntos bóntalioalnál. úgyszintén « hógy ét irartzervet fcnmtos és véfpangásoi bántál mainál it. to listást gyakorol I belei lfedMfU ét a ■
Sast rérbAtéfbp) eredd májbajok ellen. A .Slcolla\'-forrás Léi! kl a nól medéheze szervek
WMVA5IIWlJ0N«w
WÍFKiss-eiy
mmstmitim
KISS NÁROLYKTARSA
BUDAPEST. EaZS£BETK3«ITfl
fovlDftá i béléi itoóilji
In lift kiiiiiÉIMInii filiiIsMfJ vik) qnresitvM ot fialó hatást
édllt Izzad máityfcltiál A tödtadmAkor kezdetleges eseteiben, valamint a gfimós fflrvélyet nvlrkmirígv daganatok ellen jó sikerrel alkalmazható. Czéltzerfi segédeszközt képez az elhízás é» idftft köszvény gyógyításában it Ezen tok oldala használhatóságánál foffva oéttán számot tarthat az orvosok figyelmére
Bodapest IW5 fd>r t * Dr. KórságPrlgyea. t
^yw tua. IÉIUBIWII m. • M T«* ttat tag* i» «» t^*** • fttadS ......... .tW-U* Wk|il|i mw»i ry*» t MAlNASfOROÖN NSv^MI
—r Kérjttlta SICUUA «*vre WgylafHI TH

ESZKOZJ
as
•i^oUl^sn i UjjoUanJu-
^ACYMfftKZS
hirdetményi
Figyelemt
fit liesingi sörcsarnok, helybeli kezelősége
a Mjprérdenm koaonsegg autOB Meati, hogy-a csarnok kezelését szakképééit és hivatott kezekbe adta át, s biztosítja a,.nagyon, tisztelt kő«óu*éget a legpontosabb s szolid kiszolgálásról. A csarnokban az ismert finom sörökön kivül
■■ ■■ - gjóf Hunyady József baglasi hegyi borai
kerülnek kimérésre. v- íieíiaHEaS i* .
Kilönó magyar konyha és olcsó étkezés. Mjadea hites szombatos disznó-tor.
Zóna reqaeli adag Kiiér
" - \' y - nagy „ 24 JT
A nagy érdemi közönség szíves támogatását kéri
a liesingi sórcsaFnok k^elősége.

Étóööflí ©ívre
legnagyobb vála&ztékban kaphalék-
Fi 8 qlje 1 5 ülő p Pia könyvk$reske4é8ében Nagykanizsán.
Nagykanizsa, szombat
t^oü költeménye i . J
kfaffrW. csupán 2 koroóéérí ü
Zala 4
szám. (8 lap)
> % lusíi
1906. j t
bnár Ló 6-ác
■ B» ,\'l\'Fl » \'I I
5QC norpnát
^^ Iripr\'Hr1 isupatt Nagykanizsán.
sofaaaem fog a bőrápoláshoz, különösen | a aaspMk ellá volitásához és üde axestáft. j sgméaéhaz Jobbáa haüsatésabb gyópyszap-f panfc találni, mim a rég legjobbnak ellamert ♦ |
liffiaii lilififfltíj$zippwt|
(Védjegy: két báoyiaa) ^
Berguann és Társa, Te*chen s/t/ gyáiábóL JL
Raktár Nagykanizsái:
Drogéria a vörös kereszthez.
16r*enjeaea véd re: Minden ulántás éi utánnyomás büntetve lesz J tMrrémjf nem ismeri* nem sxoIgil m*»t*yüi.
Btró: Öo vádlott, csaknem őssres ét utolsó filterjét hsszootalsn módon teljesen értéktelen és haszontalan szerekre paxiroita. dacain műk, hogy mint mindenki, ón is tudhatta, tyifr
f TEIirry-féto M zsea én cnntifolio kenőcs a legmeg-tázföió&fr éa leghatásosabb szer a mini est ezer és eier tő-azónóiratok igazolják.
----ViiUu.Hsjdos tóbbssör hagTtam magam rábeszélni éa
Sr Wajéitott értéktelen és hatástalan aserrkat és bantf-ott baksamukat használtam, amit mélyen sajnálok I Bité: A lariitl—ár a törvény értelmében nem mentség \' v vagy igazolás. Miért nem hozatta maginak a Tldary Jl ; pófíMBéBi által nerkesztett broacbflrál és ezer-ezer 1 -köszönő igazolást Prepádéból, holott tudhatta volna, ** mindenki bénnentesen és ingyen kapja, ha aairaat a jfrógyaaeréicbef fordul, f^- *tfása . körélmény déltea teljesen isme-Jretlen vett , ^ ?!
WSfi: üob ISXéteDd, hogy ön ezt pétotya, felmentein csened azon vád alól, hogy magával és hozxátartozóival a kötelességszerű felügyeletet ét egéasaégfik iránti intézkedést dmnfcestolla. Síintqgy kövességévé teszem, bogy jóvére óvakodjék mindén mái értéktelen és haaseD-talaa hamrátáeokat használni és caak a Thi-ry-féle I htlraamM éa ceetífoiio keoócsöt használja, mely as egysdftb biztos megbírható éa csodás hatása. — As egésatégoek térvényeit miadnj ájunkaak poQtosabban be J Ufl tartan:, exen mulasztások akár AUl bamfaágfcól származnak Is, Luodtára súlyosan lesznek bmédre a hatóság, — vagy pedg as ambed szerveset ryösgítéfe által
1 sunvedA emberiség segíti
___Isaaéjak-eejInliiBÉMi lialHIIiuMUan szolgái a Thlasj
mt latnam éttmtiftma kenőcs. és nem kall tovább atesvadai* ha Oa ezen igen olcsó sarakat otthon •agánál tartja és folytonosanigénybe részL _
TMerry bshnam hsaonfiftatitla n ssef ? kákfds,
bmrnrrhu, m*OUjt HdUmj, mHüxUftéy. tor*ífyuU*áás, rtk*4U4g. krtmrkitit, mfjéiitpééptk, nomorgörctök, hjiiht, **bstí* zavarok, kMntun inftutnta tib-ué! biztos gyó-gynlás és eredmény Tárható tól&k. f^rb fi\'jtlMrn Ifik: ÍJ kis Avag vagy • dupia ftvag vagy padig agy *f¥ **ff sdmal fcmwfl bérmentaassAmMfei
A Tbísrry.féls PfitHollo kowóca a kővetkező bajok-nak fdtimulkatatfo* orvosság: régi sebek, gynlladások, rsas mell mell-kauénye<Sés, ofbéaea. daganatok és festések, mirigy daganatok, sérülések, karbnauűusok éa képsóéményakaél, gywnkat sebasfiléaéa# stb.
Minden behatolt Msgsn testet Maiam nélkőJ. • m.: üveget ad-
■j--IPfW J y flj y M r. , , .
fcéiálr - aulák, Jp a garpíía íéfwnk "baji :í ftf^fcta föcHttt (üregje 70 fíltór) vslah aism^t] l/ögfájéáít kap, vigy szája bOiitik. (ItiaCő kffl-Idhsd kűídn 95ÜHér) Bartilla-Winkler Ede, 4 W\\*n, igfí SomqfrtfÉMt t. Kapliató 4ind)»n I szertárban drograeríában. Csakis .Bar-tílla fogWtu kerendő. Hanjiiitások.bgeléftt^e
Í1 jotalmaztatik. Oly helyekre, hol nein kapható, l^rxnentve küldök 7 fiveget 5 kor. 20 fillérért.
— Raktár Nagykanisaán Drogéria a »Vöröa ktraealher.«
:[MmMm)
n mimuú ÉM oűimüntiüjíTj** I
f •<3S£S?? í wlohfctfMasiw f
krytaAanm Áifam.I^m ét llnaiHp.
Hl-TTHI1 a bör ápolására
PUDEfi
Ar^ktr
m Ia«alt4fl4(«
l>egelwiassa»i laAtalAai I»mh ém salea padas. fakér, féaaaaaia vagy sárgás Tagyilag auaiyBálva aa ajánlva Dr, J, Pakl as kár. twtr t isi Béwteii Elismerő levetek a legjskb kfirókbll^loda tfskszbsi Bellákelva muk.
&OTTL1EB a AUS&IG
ca. ém 4r, sér.laiUMi aieypss éa lllaisaaruSra Uraktán itd, I. Wallaalle t-Szétkfik stánvét vagy az issrsg sfilsfss k-* "Wése aeHstt liapkatá n k. \'8M lllalaaer-. dr -ééskta éa
pápaasHaifcaai wknssieed*: Alt «s Bohm »e«eu U Mif a v SjraU eagaaaéL
Nemzeti irodalmunk legértékesebb Alkotásai, m mágyar irodalom főműveiI
MAGYAR REMEKÍRÓK.
Franklin-Társulat kiadása
55 kötetben, díszes vászonkötésben, Ára 220 korons.
Megjelelik 5 kötetes ssrszatoUin miadea ét április és nwaktr havában
Tartalmi fsa:
* Armmtf Jdwm ? Armng László
Balassa Bálint
* Bqm József Berzsenyi Dániel Cslky Osrgsly . Csokonai V. Mihály
* Csuexor Otrgtly Deák Faceoca Mf#s IdSaelbásó Fasaims Mihály
" Garaff Jdno9 Gradányi János Kármán József Gyóagytd István Katona Jósae/ Kasinczy Farencz
* K\\tm/tf í\'iüftkMif— Usfslody fároly Kisfaludy Sándor
KAlcser Ferencz Koapotb Lajos Máckyimn Mikes Kelemen Pázmán Péter Patófl Sándor Rsréiky (iiwla aSssBaoyf rstvéa gr. 9 Stiatí§$ii Bit Ttlekt U«t* gr.
* Ttmyé Mihály Vtíjda Jfm
Bééig 8 MoroMMt, vagy la 40 kötet Jelemi meg.
A Fre&klht-féfo „tf&gyar Kemekirók"-ban örCk-becsű főmöveikkel képviselte vannak ösaaea nagy íróink Balassa BálinHál, a szerelem trubadarjától Kezdve egészen Revltízky Gyuláig, a korán elhunyt költőig.
A Franklin-féle „Magyar Bamekirók\' nemcsak epikai. Jyrai, driajai és elbeazéld költészei, valamint -a széppróza és szónoklat remekei mel ett a népköltés ég karuoak&ltésfet gy^ngyoit hozza, hanem a politikai Irodalom éa szónoklat klasszikusait is, képviselve a bárom félisten : B*éckenyi a legnagyobb magyar, Kossuth a magyar aaabadsáf aty)a, Deák a baaa bölcse
A Franklin féle „Magyar Eeaakirók öS kütfllfi Mfllatl ■ lojliiN nwulilun, mlii g saegyar siallem 6t srttsd óla aa irodalomban teremtett éa htratta van arra, hogy mindeo oemiádi kőmjvtár gerinoxe legjén.
A FiatikUo-féle lamakirók * 66 kötete
egy5fliétn VüaAi kiadásban cemi 210 koronába kerül\\ mlg a magyar klasszikusok addig megjelent különböző, nem egyönictő kiadáséi együtt mintegy 600 koronába kurfllaek. W ^l íftíjflfi
A Franklin-féle |YMa£yar Rcaiekirék" kiállítása mél0. aMwnfali naö jflanlöeégihae. A mflféaal, de egyaaarfl arta, angol Táifonkfttéa, a legtartósabb, a mi e nemben létezik. A w ff pc pírja famentes, soba
VórósmaHy Mihály éa
Zrínyi Mikíósmüreit meg pem sárguló; betűi külön e czélr* káasOitak.
wU
ét es OM W éktét h munkáinál jélímaété fliShéé hertz ettxeel tOáifák 1
Alexander Bernát Angyd Dávid Madlef Ferenci Bánóeij József Beöthy Zsolt Bersevicsy Albert, Bayer József Endrödy Sándor fródi Béla « Erdélyi Pál - . IWI1 Zőllín Tj Fraknói Vilmos flyuíai Pál Heinrich Goastáv) Koróda Pál Keaanth Parancs Kozma Andor Lévay Jótsef Négwssy László . RiedI Frigyes 4 Rákod Jenő Stéchy Károly : i Széli Kálmán Váaai János Vadnai Károly \' Voiních Qéta Zoltvány Irén
éa kiifi, és imamiyiban idejekorán iféeafaa tmíL agy aaagakaéály
igéayfaa veszik, ugy meg akadályom a\'vérmérgezést éa fölöslegessé tesz juaden oparáedét JUk tfféfmét árt kárminém **áiii m léttel Sgáktráf \\ f Áa etem t o^ voMfknad lar áipt és mer éa eser kóaronó lovaiét j kivfstgri mindi ddnak bérmenteaen és íagysa kttéék.
IiéMHéiiiI eeak elétofaa fizetés, vagy ntánvéte! mellett eertáaéHetost TMerry A. gyógyszerétz által Fregrsás, KabHs SeMrínMi wf-j - .> / -s
Kapádét 7¥Ht> > ^Jf Ke+t J LMI.
ms Yhrt** h »ei >s a /wgyyfcb gj^j* isrtárakhae éa
á TUarry is Npifc Hl
•-gaJ jplzett és dűlt betfikkei szedett Remekírók müveinek kisdád jogát a Frankiin-Társuiat msaásdr aaasiéjsily. kbtq^totts, ugv, ken —t etát Uedé ki nem adhutja, tett1 irék mitti tmeUfMt mát .grijtmmjkp* tt tlf tterint meg nem jelenhetnek. \' *
A most megjelent VIIL sorozzt tzrizlms f
L kötet: Báró Bsdasse Báíint és gróf Zrínyi Miklós. Sajtó alá rtndaata éa bevesetésaei
látta Saéchy Károly. Balaasa Bálint éa Zrínyi Miklós arcsképahraL 11. Meáelodm Sándor m nkái. IL kötél Sajtó jdá rendeste éa betesaÉfcaei
l. #/iwfa öu«ztá\\ Q éH "T f\' T O
Sári Xéffrős Józsel munkáiba L kötU. Saépfrodalnai üfivfí, fiajtd alá rendeate és
^vezetéssel ellátta Volnovich Gusztáv. Eötvös Józaaf ai ősképével. BárA Kemény Zsigmond munkáiból. Sajtó alá rendecte éa bevezetéssel ellátta ! Cfynlui M. JUmÓfty WgÍMoé áreaképéval.
Tompé Mibály Munkál IV. kötet. Hépregek, Yi|«mgék. Sajtó alá read^rtft éa ba> vezetéaaal aUátta/Xéira/ Jóaaeff . 1 J T f , , , ,p| |I
ellátta
Jbo} 88.
40.
Ut§r*ndeláükét, rééelt&eMrt it ttfáad minden kaiéi köngthrttkedé segg a FYemktim-Tármdet áaéepittm.
Fítohel Fülöp Fia könyvnyomdája Nagykaoiseán
Nagykanizsa, 1906.
Harmincharmadik évfolyam 5. szám.
aniUMllllU 4« HmMWmMi
TELEFON: 10*
CléflMléMft MrdtMHt fÍMbcl PÍI80 Pia Hlnyvirertsiedéséb? nleerwktii
mm
POLITIKAI NAPILAP.
Któér jamiáf-%-
nowirüüiii 1 rr r t;
/•Ilii— — n
fltészta* - « ---
NiW MhMsaalt tekén —— ■- IM*
tfipaééi---- fii.
Mm------y- .
Mcgjeicnik uapbnkt\'m •
\' * Arakor
Népgyűlés Letenyén.
— Kiküldött munkatársunktól. —
— január 8..
Minap azt irtuk, hogy n tegnapelőtti űnaep nem csupán á letenytí\'eké, hanem egész Zalamegyéé. Valóban ugy volt, mert szombaton képviselve lálttik Letenyén Zalámegye legtávolabbi tagait is. De megyei jelleget sdott a dolognak az is, hogy a nap jelentőségteljes eseményében kiváló rész jutott Ntduiky Jenőnek, a megyei koaliciős pártok e fáradhatatlanul agilis elnökének,
ki szép öregségében ariim\'lr_meg ifjni
hévvel és önfeláldozással hatni és alkotni, "ahol megjelen, ahol társalgásának vonzó melegét és tekintetének gyújtó hevét élvezhetik, ott felpesdül mindenkinek a vére és abban a gyülekezetben a haza lesz minden szónak és gondolatnak a tárgya . Mellette a megyei függetlenségi 48-as párt lelkes elnöke, Bosnyák Géza jelenik meg mindenütt, hol hazafias érdekből cselekedni lehet 1 iosnyák Géza letenyei működése emlékezetes marad; azok a tartalmas szavak, melyek egy fenkölt elme és lalkes sziv szüleményeként az ő ajkairól elhangzottak, bizonyára nem tévesztettek hatást Végül az, hogy a letenyei népgyűlés az országgyűlés két képviselőjét és megyei életünk vezéreit hallhatta, Cstmptsn Kii-
—£fifH3 füfr tt
érdeme. A népgyűlés nagy sikere és uiiu-den mozzanata rávallott az ő kiváló agilitására, lelkes egyéniségére éa segitő társai lelki derékségére E helyen mi is megköszönjük néki azt, hogy szíves volt munkánkat sokban megkönnyíteni.
A péntek esti és szombati vonatkozó események részletei a következők:
FogadUUt Ntgyktoiisin,
A megyei vezérek egy része szombat délután, mások este a képviselőkkel érkeztek Nagykanizsára. A pályaudvaron Sebttiyin Lajos ügyvéd iogadta őket As orazképviselők közül Jttaer Zsigmond a szentgróri és Ttr-diaindy Béla a mohácsi kerület képviselője jöttek eL A vendégeket megérkeztükkor lelkes éljenzéssel fogadták a Korona szálló-éttermében, hol tiszteletükre társasvacsora volt Itt az első pohárköszöntőt 8*b»siyin Lajos ügyvéd mondta a vendégekre a követ, kezö tartalommal:
Azt hiszem" aetn nagy tndomány kell eaaak megállapításához, nogy a nemzet bol dogságának főtényezöi azok, bogy intézmé
Sicrketttdtan
S2ALAY SÁNDOR. RÉVÉSZ LAJOS.
Egyes
ára « ffüér.
nyeivel szabadon és függetlenül rendelkezzék és h .gy e jogát biztosítani tudja. Ma olyan időket élünk, hogy e kétségtelen jogaink veszélyben forognék. Ezek megvédéséhez erő és hatalom kell, ezek pedig ugy szerezhetők meg, ha békés együttműködés uralkodik a nemzet és király kőzött Ezen egyetértésre pedig s királynak ép oly szüksége van, mint nekünk, mert a király ereje a nemzeté és a nemzet ereje a királyé, (éljenzés.) A mai válság abból származott, hogy rossz tanácsadók a királyt elvonták ettől a békés együttműködéstől. De bár sggódik, nem esik kétségbe, mert a nemzet vezérlete bizalomra méltó kezekben van és a képviselők többsége érettünk küzd. Élteti | az országgyűlés és a megye közönségének megjelent küldötteit (Éljenzés.)
FercHnándy Béla—oraaággyfilém kópvi
selő megköszönvén Sebestény szavait, a következőkép folytatja .*\'
Mi valamennyien — úgymond — a haza szeretetétől vagyunk eltelve. A hazáért küzdünk, ennek szabadságáért Szabadságunk — azonban mégcsak a távoli jövő láthatárán dereng és ntunk csak a célt mntatja, melyért küzdenünk kell. A cél elérésére óriásiak az akadályok és rendkivűl sok a teendő, nekünk azonban mindezt el kell végeznL Eszébe jut a bányász munkája, ki kincsért a föld méhébe száll\' és bái nem tudja, hogy lesz-e sikere munkájánsk, küzd, fárad,, lankadatlanul. Nekünk is sok csákányütést kell még megtennünk függetlenségünk érdekében, de e munkájukat erősen megkönnyíti az, hogy a megyék közöuaégében munkatársaik akadtak. Zalamegye nemzeti bányászait köszönti. — (Hosszantartó éljenzés,)
Bosnyák Géza beszédét zéssel fogadták:
dőre is éljen-

gyobb hibája onnan származott, hogy az emberek a létért való nehéz kftzdelemben a hazáról megfeledkeztek. A legutóbbi 37 esztendő nynjt erre sok szomorú tanúságot De nemcsak egyesek, hanem városok és megyék minden cselekedetének az önérdek volt a rugója. Minden vidéknek más volt az érdeke éa e szerint más a politikája. Innen merítette a kormány azt a tanulságot, hogy nem csak egyes emberek, hanem egéaz vidékek, megyék megvehetők. O-is zalamegyei szülött, ismeri megyénk politikáját Bmistt nem akar rekrí* minálni, csak örvendve konststálja, bogy ennek a megjósanodása ia bekövetkezett napjainkban. Azonban voltak megyék, melyeknek megyei politikája mindig a hazafias politika volt és ahogy a kis hegyi patak a- hegyről leérve, folyásában folyammá dagad, úgy dagadt e pár.kerület lelkesedése országos nos
raj-ragadó melegséggel. A ~lflit~ viszonyok közt mindenkinek kötelessége, hogy szokása ellenére is politik&Val foglalkozzék. Ez a magyar polgári köteleaség készteti őt is erre. Ki ttidja, nemzetünk mikor tudja végre teljes szsbsdságát kiküzdenl ? Mikor lesz már nem bűn a haza szeretete, mikor msjd a hóhér kifárad a munkában, mikor múlnak el a napok, midőn a börtönök tulnépesek és magyar véreink, mintegy második izrael,elmenekülni kénytelennek e hazából, midőn bitófa a honfierények egyetlen jutalma ? Azt mondják, hogy a történelem az élet mestere. Reánk nem voatkozik ez a tanítás, mert mi ugyan tudunk felejteni, de tapaaztalni, tanulni\' nem tudunk a multak eseményeibóL De nem szándékozik azt a bizrnyos fátyolt lebegtetni, annál kevésbbé, mert még van reménye. Mikor legsötétebb az ég, akkor van legközelebb a hajnal. Lelki szemeivel újra nagynak dicsőnek látja a hazát, milyen az régen volt Csak tegye meg mindenki a maga kötelességét, vegye ki részét a nemzeti küzdelemből Munkáljunk vállvetve. Kéri a magyarok istenét, bogy adjon ebez hitet és adjon kitartást Az összetartásra emeli poharát. (Viharos éljenzés)
Ettmr Zsigmond a következő beszédet mondotta:
, Mostani nagy bajunk, as ország legna
galotumt Vége a helyi puli likának a 1" egy politika van, a szabadságé. Persze ellenségei ennek mindenütt vannak, talán itt ia akadnak helyi cézárok, kik önzésből lesznek árulókká, de eseket le kell törni, a hatalmat ki kell ragadni a kezükből és a nép keaébe kell átvinni; ha a nép akarata érvényesül, akkor egy ember nem mer ellenállni. l(a csak két párt van az országban: a kuruc éa a labanc. A labancokat bojkottálni kellki kell őket közösíteni a társadalomból, mint a bélpokiosokat Legyen mindenki magyar ; — mig köztünk hazaáruló akad, addig veszélyeztetve van a mi küzdelmünk. (Felkiáltások1 Éljen Debrecen.) Augusztus római csáasár alstt Varrót megbízták azzal, hogy Ciceró érdemeit méltassa. Varró igy méltatta: >Rómaiak 1 Cicero olyan volt, milyennek minden rőmainak kell lennie l« Mig itt el nem mondhatjuk, — hogy minden magyar ember egy Cicerója hazájának, addig az igazi szabadsagot nem remélhetjük. Poharát Ciceróinkra, vezéreinkre, Koaathra és Apponyira üríti. — (Szűnni nem akaró, viharos éljenzés.)
Dr. Wefca Lajos ügyvéd na^y^ytHeal a szent ügy diadalára- emeli poharát A hallgatóság tetszésnyilvánítása mellett ast hangsúlyozza, hogy mi törvénye* alapon állnak és azon meg ia maradunk. Aa igazság ntban 1. \'\' v ■ - \'
Nadectky Jenő. A nemzet igazi vére sohasem volt igazabb, mint most Képviselőink as ország szivéből, Bndapeatről jöttek. Ha oda ismét visssatérnek, mondják meg ott, hogy mi velük érzünk, élünk és halnak. Zalamegye nevében üdvözli a képviselőket (Lelkes éljenzés.)
Remete Oéza Zichy Aladár grófot (Éljenzés.) és Andráasy Gyula grófot élteti. (Lelkes éljenzés.)
Dr. Sehwnn Adolf ügyvéd Nedeczky Jenőt és gróf Batthyány Pált, a 60-as bizottság elnökét köszönti.
JVedbcsiy Jené: Mintán á kormány a megyéket lefejezte, ő, mint a fejetlenek feje, vagy a fejesek legfejeaebbje (tetszés) csupán kötelességet teljesít, melyet nem tenni bán, de melyet teljesíteni nem érdem. Osslojpo* munkatársai a kerületi elnökök, kik köctl a a jelenlevő Sebestény La}oat ia Boaayik Gézát élteti. (Éljenzés.) I I
frasa- MI
Zala 6 ssám (0. lap)
1906 január bé 9-ét
P» ^dmáLÚáAm. íavuÁA WilArA myl
lett a ikmtYt&l «Pe\'yek 4
,é-iki VgjywJptt nemzeti tfcef
ápolják. Fejtegeti a megyej autooomia megőrzésénei szükségét. (Óljeniét.)
rff. J&t/da ~Gyiil$ áf," eürópai dinlpmáciu beavatkozásától remél sokai Hang^lyozza, hogy tisztességen békát akarunk, olyat, mely a mai válságot" gyökeresen megoldja. Beszéde áetszett, több hangulatos kitételét megélje
nézték.-
Dr. Ma raj 4gyvéd, a Leteuyeick küldötte, a neyébm hatásos, szép beszédben
üdvözölte a képviselőket. ,
Miután még Eitner Zsigmond Hajdú szavaira reflektált és ez válaszolt, a vacsora a Kossuth nóta eléneklésével, lelkes hangulat ben véget ért
Útban Letenyo /kii.
Szombatén kora. reggel hosszú kocsisor indult nemzeti színű zászlókkal letenye felé. A falvakban, melyeken \'áthaladtak, mindén felé zásslókst lengetett a szél és sz utak mentét az {Ijcuzők tömege lepte el. A le lenyelek küldöttei ZaJrál Gyula vezetésével Becsehelyen fogadta az érkezőket és itt csat\' lakozott a menethez az impozáns letenyd lovas bandérium, itt Zakil Gyula lelkes beszéddel üdvözölte a képviselőket, mire fer dioindy Béla válaszolt A menet mintegy Joo főre meguövekedve 10 órakor ért LeteAyére.
íütvr
i a népgyűlést éf
rSMWT, ItjWW
ÍTE
A letenyd templom előtti tért a Kossuth-emlék tövében mintegy ötezer főnyi tömeg lepte e), mely viharos éljenzéssel fogadta az érkezőket, kiket Borsodi Jáuos plébános üdvözölt A népgyűlést\' fél ii órakor Ceempeee Kálmán dr. ügyvéd nyitotta meg. Rövid, hatásos beszéddel üdvözölte a megjelenteket, hangsúlyozta, hogy az ország tekintete ma Leteoyére vau irányítva, ezért a gyűlés lefolyása legyen impozáns, sz ügyhöz méltó. íÉljeuzés.)
Ferdinindj beszéde
Ferdinándj Béla országgyűlési képviselő beszélt ezutátt: Tisztelt *$olgártársaIt! Az orsságos függetlenségi és 48-as párt küldőt-teiként jöttünk ide, flStyenzéa) de külön Kossuth Fvebc megbízásából is (Éljenzés) kinek nevében köszönti az egybegyűlteket és őrül, hogy o)y szép számban jelentek meg, Mind-nysjnnkat nagy érzés vezérelt ide: a haza-witatarhagy Ir\'sis^ nft \' buzdította önöket, hogy-es alkotmány védelmében ezt a népgyűlést is megtartsák. Pár pete. előtt még ismeretlenek voltunk egymás előtt, de a köjtös bajok egy^i^ettek bennünket A közös bánat és közös remény. A remény kzónbeu még csak a távoff jívő láthatárán deirng, a bánat és gond1 azonban \'-itt virrasztanak közö.ttüulr. Ki állíthatná azt, hogy a mai helyzet nem aggasztó,? Ha visszatekintünk a mult eszteudőrt, csak szenvedéft és folytonos szehvéaésf látunk. Nincz más vlfasz-talásunk csak hiszünk egy tzebb és }dbb jövőben. Beszél a január z6-iki választásokról és azok eredményéről Ekkor a többségben bejutott függetlenségi párt megbuktatta, a régi rendszett, finnek természetes kovetkez-ménVe\' tó lett Volna, bOgy \'av"tAb&gtx(l alakítsák meg az-uj\'kormányt; ez1 azonban nem töztént meg. Az nj, választás megbuktatta az eddjgi rend^er^ de jött hejyjjjte egy rósuabb, olyan tprmánvqva^ mely a nemzeti !jbgot?\'\'atíntislrá yálldlkózotV.\' Igy\' éíesVáfett\' ki i Mfyfet,\' l\' pfelpfrtíárAak; a király - \'éa a nemzet késölt Király\' ét nemzet kDaött annyíta távolodott az egyetértés és békés együttműködés lehetősége, hogy remjfng|tfk is »Ug\'épet a kibontfkocásra. Pedig a int álllspottíuk \'tfcrvényei és alkotmáhytfnkPan gyökeredzik, mert hisz á nemzet nem kkar
egyebet csak ffl for^ft fcvényeSIriF miM-ités.) Aí uj kori^rrvsllall ózott rí hogy "a nemzet nyakára imffca nemzetet jdttúiak védelmétől eltántoritsf (Zajos kősbesUKok : Nem lehet ám t) Khez az slkotmányttlisí kormány királyi felbataluMMst nyert Is hogy eszel iuinél szélesebb mederben éU^ssen, ^lenőrző fórumot, az országgyűlést e^yre ehtapoltatja (ÍJyalázat.j Igy rertmt abszolutizmust\' és a műi rSszére sötétséget á- kormány,\'-meri minden gonoszság csak a kormány lepke alatt mer gazdálkodni. (Zajos helyeslés.) Az ország-gyülés elnapoltatván, jogaink védelme a vár-, megyékbe szorult M«ft a kormány ezen qtolsó palládiumunk, a megyék ellen vonul szuronyokkal és megvonja aiiatnt dotációját Bérenc főispánjait küldi ide. (Gyalázat!; és feliSggeutt tisztviselőinket De hát az ő erejuz forrása is s pénz és katonaság, ezekkel pedig az országgy&lés rendelkezik. Mi azonban nem azért neveljük fiainkat, hogy azok majdan ellenünk hadakozzanak és nem szért arat a magyar, hogy idegen kormánynak fisessen sdőt Ez ellen sservezkednflnk kell a psssziv rezisztenciára, hogy a hatalom erőforrásaiból kifogyjon. Önök is egyesültek az alkotmány védelmében, amit a függetlenen. 48 as párt ttevébén megköszön. (Hosszan-
téti üdvözli
fcransTTj
ortS&frt
balkáni sábau.
tartó, vihsros éljenzés.
Ziegler és Bosnyák beszéde. Ezután Ziegler Kálmán csáktornyai köz-
Kálmán jegyző beszélt nsgy hatással:
Érzelmeit jött el kifejezni Megértettük l\'erdináudyt : felszólítja a « népet, hogy támo-gássa, istápolja a képviselők munkáját, Mint a mai vízkereszt ünnepen a királyok előtt, úgy előttünk is magjaUut egy asillag, > haaa
és égjesflíélre fcKja
arSrotffl
elleti; \\ fllggítJ«\' WSgyKt kiélünk. Nem mrnfám-éo veaény-Ismerteti lt gmatajigi ■ vitáig* A példára bivatkiNM; %Wk rAftt batá-aclkas szavakkal hív lel a további küzdelmére. (Tetaaé*)fn» <«r » "
Kitaer Zeigmemd ketmide.
Eitner Zsigmond képviseld a kővetkezőket mondta:
Csempész dr. dicséreteinek hatása alatt pironkodva áÜ itt ó, a 48 aa párt aceráay közkatonája. Nem politizál; ha kell, életét áldozza a hazáért A párt küldte (éljenzés), nem hogy erőt hozzon, hanem vigyen a további kűzdclemkrt,\' Voltak szomortz\'Mdk térténelmünkben, ezeket azouban mindig együttérzésünk oszlatta el. Régen, vesaéty Idqén a véres kardot hordozták körül, — ma vezéreink sssva a riadó. Ismerteti a válság történetét, melynek.gyöktrétya mohácsi vészt kévttfl ldőbeu mZr megtaláljuk. Ekkor kerültünk a Habsburgok kezébe! Áttér anra a jogfosztásra, mely a\' pragantikm szankcióval elfcdvettetett. Árulók mindig akadtak 1848-kan is, m^jd a Bachkorszakbau, Végül jött a 67-iki kiegyezés, mély égy időre dKgnynguwtt bsnnün-Cet, mígnem most kiderült, r- hogy ez seai egyéb, mint a nemzet becsapása., (Ogy van t ^jenzésl) Midőn J éve a kormány ét ujjonc* jnmlék felemelését kérte, as ellenaák azt megtagadta,. Az a.bajunk,, hogy kpzülünk akadnak peesovicsok. Ugy vágynnk eszel, inint sz erdő,melv "panaszkodik, hogy aa emberek Mit kipusztítják, holott as erdj maga saol* gáLtatja a tfijálí nyelét (Nagy tetaaési. Ez a
szeretet vezérlő csillaga. A japánok példájával I rendszer, mely sflllésbe vtw as otaságot, eo-igazolja a hazaszeretet és egVetértés hstaímát. hasem » nemaetet, hanem a császárt s^gálu Nékünk a nagy dolgókban ki áló vezéreink enuek • rendszernek a hívei ások voiuk, is vannak. (Mensés.) Sokat remél a diplo- hifcet megvettek, lekenyereztek- Ezek mellett máciai beavatkozástól is. Kövezsük vezéreinket mepzünf ta érdem és a pcotekad • -
törvényes alapon, az alkotmány a legbiztosabb védópaizs. Mi meg fogjuk védeni ZilSmegye kürne hírnevét (Élfénzés. Étjén Zfegler!)
Boenyák Géza beszédének óriási listása volt
Örömmel jött — úgymond — e népgyö lésre, hol s magyar hazafiságmegnyilatkoehat Ms egy táborbira van as egász ország és nmea járás; mely a neiassti küsdelembőlmrie venné Téssét Küzdelmünk nem igaz, ^ogjrtesak 60 vezényszóért folyik, folyik \'ea a magyar alkotmányért. A magyar nemzet jellemző ssjátsága, hogy alkotmányához ragaszkodik, mint a gyermek a szülőkhöz. (Telssés.) Ismerteti a janu.áriusí választások eredményét és annak tötyénytelen kivelkezményeft Ez. idézte fel a y\'álságot, melv minél tovább tart, annál inkább távöTbduiilc "a-fciriíytól. Eleinte leple-zeíteu uralkodott a törvénytelenség, ma mi
azonban \'nyíltan folytatja üzelmeit — Lehet, hogy mérhetetlen szenvedés következik a néiqzctre, hisz a Habsbt}rgo)c alatt ezt meg szoktuk, de\'nem félünk, nem rettenünk vizsza MegpipndtA Kossuth Lajos, hogy ha jó szerencsében hazafinak lenni érdem, rosz időben magasztos polgáretény. A. válság igazi oks •monarchikus politika nagyhatalmi hóbortja. Iáanj^t az összmoBátcma crnya kisért, mert e fiÖbort teljesülésire elórkéféttuek látják as íáfil (Nemjehetl Mi is\' ott leszünk I Éljeil Bosnyák!) És még akadnak árulók, kik ennek az eszmének szolgálatába tllapak és ezeknek lét^foe diszkreditálja a nemzeti k Űr delem dwiutéségét.\'.. Azonbsn \' nem számoltak aser eves miiftunkksl, azzal, hogy minden rosszat megszoktunk már. Bivatse^k a \'folWviz ipél-dájjíra, mely tovább ilolyásibán kiveti mftg&ől a.jPJSzkpt \'iEz lesz a természete a mi kozdel-,f|jtpfairif is. (Vagy teúzás.j Kosanth Lajfds mppdta, hogy amelv nf pze^uek uincs hivs-i. tisa, ez elpusztuii de jaj áthajt a nevzetaek,, melynek van liivátása de azt nem teQMtti (Éljenzés.) Lelkes szavakban hivja fél a hál-jpíVMgót, hogy liiSzuilk magunkban és szent Ü0§nkben. (Szűnni nem akaró, ■viharos éljenzéf) , 1
Dr Hejdo Gyula a nagyksuizsaiak\'Sievé-
lett aa
nralMfti motivusi, mit saeUemea anekdotával illjisztráL (Dcrfll|s^g!) Héder\'váry ebben aa eszközben annyira bízott, hogy a képviselőket is meg akarta venni, de « nos aikcMlt>.«» Aztán jött Tmsa az.erős, k<sz politikájával éa a januári választások után a rokkant ge-nerális (Nagv zaj. Abcng-\'» As eddigiek csak lakájok voltak, de es hókétja 14 a ucuuctnex. Mellbe adták nribékjeit. (KöabeMÓUs: Dögöljenek I) fiizenei akátjál: a szabadságot meg-fojtani. (Próbáljanak idejönni D«iülfi»é«.) — EMtor pántunk, régi progfaaimjáj, a *aUvtói jog reformjárdl ellopták és megnyerték hossá r király Médgyesmét, mert hs nincs ksoyár, legyen jog. Kivá4)ák f.CÍviU«ti, felemelését, mikor a népnek nincs kenyere. Napszámot\' szívesen adnánk a főhercegeknek, ha a nem-cet érdekében dotgosnának (közbeszólw: w«a* jenqk kapáltul) ó is hi.ve a yéiaastói jogni^i de csak.s a8as páltiamert feltogáaáuak alapján. Támádja a szocialistákat,- kiket\'ki kell közösíteni, mert kásájuk,\' ellen támadnak r>-Figy elmet te t a közeli választások Icbctdné-gére & felhívja a népet igasságos itéletko-sátalra. Támogassák a mi sássláakst, ssaly Rákócsy jelszavával van ellátya a, hasáétt éa ssabadságért (Szűnni nem akard, viharos éljenzés. ÉljeA Bltner I)
HatárosaU jaraalti át aorgtayók,
Ztkál Gyula éa Cttmpatt Kálmán dr. saavai utáa a következő határozati javaslatot fogadták •régyhangulag: r
>t\' A letenyd választókerületbeli aaóvelkesett elknzékiLeleqjién: 1906, jaauás 64« sii(l«^tt uépgjnilésen e hatáiozatot. hozta.
f. SlitéU,a m°ftanj ah«aoIntis)uUkna kormányzat alkotmányellenes, pemze{roptó tÖrek-véseit; vele és téWykedéaarVel síemben kész a legmessaebbmead eUenállaara, melyet a nemset stámása as orscág tétvényd bsstoal-UHMWyisaooki
a Blzflpmmal yiseltetik a nd szöveUczqtt ellenzéki pdrt\'ok vezérlő bizottsága éa az általa képviselt nemzeti független politika liánt. HdvScIi ennek véséseit. - \' <
t, Blzatommal ta lelkasidé—st látjs, kssy az eDetizék által \'képviselt/ törékvdsekH Zala-
Jfagykaniaa* kedd
Zala S.
"W1P1
(». lap.)
1906. január hó 9 4a

látással liipo^ül ; A\'tffr
egyér éé * írnak tisztviselőit ebben s hazafit* kában tejjé* ereiével támogatja. ■ Végül ia következők üdvőzjó táviratai t i |eveleit olvaaták fet kikegyéb elfoglaltsága aiatt nem jelenhettek meg : Malatlnszky Pe-keac, Hentelkr Lajos, Hertelt»dy Jó*a*| légfiói ellenzéki pojeárok, gróf Benyoysaky |Móric, gróf Batthyány fivadkr, gróf Batthyány József, gróf Ziefcy Ödön.
Nadtcaky J—ő IwMk
Nedeczky Jenó örül a népgyűlés szép I sikerének Kemény aiavakban elitéli . Szftlló I Gézát, a kerület képvifelőjét, innen éa más [hazafias mozgalmaktól való tÜntetó távol ma Iradásáért Végül kitartásra bnaditja.a ielen [levőket. (Lelkes éljenzés).
Ezután a tömeg a Kossuth-nótát éne | kelve, leiket hangulatban szétoszlott.
A Urtatabid.
réaznl aklBől-aklrkl\' jjWgjAaáa!\';\'-^ országra 1 urak mind lelkes Imafiák t a kixlfafda
A népgyűlést 300 terítékű társasebéd [ követte, mely szintén lelkes hangulatban I folyt le Pohárköszöntőket mondtak: Ntdeczky Jenó a vezérlő bizottságra, Osem^ee* Kálmáu dr. a megjelent képviselőkre, JKtoerZsigmond I "Csempész Kálmánra, PecekGyörgy c. kanonok ZakU Gyula « képviselőkre, Jótb Sándor lelkész nagyon hatásosan, ZJagJer Kálmán hazára, fardlnándf Béla Letenye poigáraira| ismét Csempész Kálmán dr, Batthyány Pál grófra, ■ P»irUt> Gyula aleólendvai Ügyvéd őszinte lelkesedéssel és kiváló hatássalKossnth PerewerSi Jionadi Jjnos .plébános Nedeczkyrfe^. és Bosnyákra, if/tear s . klérusra és Merkl főszolgabíróra, Bosnyák Géza a hazára, dr. Hájdii a magyar hölgyekre...
A vendégek délntán 4 órakor elutaztak.
Az alsólendvai népgyűlés. Az e hó 14-re tervesettr*lsóVei)dvsi népgyűlést,, mint nekünk jelentik, bizonytalan időre Malast~ toltdJe. Ugyanis a népgyűlésen valótaianleg Appoityi Albert gróf is részt fog venni, mintán azonban Appotiyi 14-én egyebütt vau elfoglalya, a népgyűlést el kellett halasztani:
Egyről-másról.
(Ba<U»|ftl l«ytl). irta: Faragó Jen6
— Jtaaáeg.
BudapaaUiek uj nevet keliepa adni ap idén. A korcsulya-vázos I Ea volna a legtalálóbb sere -ennek a gyönyört városnak, amelyben mea mindenki Jégre megy.
Kint » városligeti jégpályán vidáman kerengnek a piros ar«u, rövid asokpjréj batyk^ akik a fagyes dermesztő isillieitilisÉm valami ptroma-nlkusok gyújtogatták a sziveket Bajosabb gynj-togatókatj R.\'m liáfott a világ. Törik is magukat utánquk a gavallérok és a sző szoros értelmében majdnem tmy a lábukat törik, amint a ssegéay kedvea Károéy éSharosggei eaett.meg, amety kataaaMttban alighanem satntán valami
légtűndér a bibi*. Valamelyik Jégktrálynő. *
Királynékréí Iáéin asó, sietve Jelentem, hogy Budapesten nj kta^ynő termett a sstafadt világ kaairosoU . rózsal^jáji,. UJ királynő, aki pár U{ a sziveken, a «zli|ík#B. A magyar Színház uj primadonája ea: Berki Lili, aki szép, szebb, legszebb, ol/ajz azép, hagy. már szinté hyagudal kell irta
Mert nem labtt. eUentáUni fgnnyi szépségnek. Ámell^t mgafejiió. is * e )^ny,r^érbell mfl.
MéJó^rsaségJ^z. De^eM.jwdvee, Unom Játéka, a.Máitos-J^oobl féle óriási sikert Legvitésebb bussár cimQ operettben ugy Is megMdMstte
már, a legszigorúbb agglagéoy-krttikuaoket la, hogy ne beaaátyünk a fUUiabbjáróL a9tí* Íoíj \'h\'*- • rr j-1*i ■
Ssóval csupa szerelem ez a város. ís mart szerelemről vaa sző, az ember kimegy s, Kpesutfc Lrf}oe-atcai korsóra ahol aaoabaa most a szerelem tOndérsf helyett a háború , félistenei sétálgatnak déltájt kifogástalan (éli bundákban, valódi aaa, trskán gallinal. Pölókyt Géza a koraő prímádé* néjé fk kar elsíreado szép* Komárom várpe követe, gsása, József./;. .
A társaiisban, sokat beszélnek most Dániel Tibor báró, dr. kipvlptf jj|jijk0e főrendiházi tag stb stb házasságáról Egy aradi gyáros leányát vsssl *L •• v j..,.
— MUyen demokrata a nemea bárói — mondják a társaságban és blre Jár, bogy e demok-ntasignak folytatása a nemes báró — grófi kinevezése leez.
BIBIK,.
— Alispánunk a megyei tiestviaelik gyü-Csertán Károly Zalavármegy aliapáaja, pénteken Budapestre uUsolt, hol részt rett a
közgyűlésén.
— Tóth Lábaló tidvÖslése. Mint a Keszthelyi Hírlap Írja, Tóth Lászlót a pécsi királyi MáMNábla uj tanácselnökét, a keszthelyi Járásbíróság bírói- is hivatalnoki kara melegbapgpn advőeölte, mire ^ Uuiáoselnök szívélyes hangon válaaaolt ás megható szavakkal !bi)eaga»tt el blsisigtil f- r ¥
— taküvő. Dr. Groaa Dezső nagykanizsai ügyvéd e bő 18-án délután I órakor tartja kflvőjít GrOnhat Lucy kisasszonnyal, Orflnbut Alfród-is neje leányával, Nagykanizsán
A megretfrált fóhpárt Feltétlenül hitdes forrásból kaptuk a következő érdekes bírt: Ások között, kik a zalamegyei főispáaságot elfogadták és kiknek azt felajánlották, volt SÍHV Kálmán vasmegyei földbirtokos is. Az ő kinevezése már perfekt tény volt, tűikor váratlanul bejelentette Krntóffy József belügyminiszternek, hogy á megbizásf nem vállalja. E lemondás oka pedig egy levél volt, melyet Balikyiny Pál gráf, a zalamegyei 60-as bisottsag . eluóke intézett Sényi fiaihoz\' [és melyben kérte őktí;- hassanak oda, hogy apjnk ne vállalja szégyenteljes \'missziói Megints, bogy az idént nem lehet kételkedni, hogy aa aj főispán egy hadsereg éHft, robban mondva egy hadsereg háta mögött be tud vonulni Zálkegetszegre, de hogy otmaa élre v issza-tér, az még csak nem is valóssinü. E le-vtf eredménye lelt Sényi visszalépése >
- Uj udvari tanácsos. — A király MtrMki Fnrst • Bertalaanak a magyar kar. udvari tanácsosi cifuet adomáuyflBta. s :.
\' Ai-ellenállás céljafrS. Forster Elek gj&ake*iiWóllf6lhokottt(V: védáakat volt, emeiyeii több előkelő veudég vett részt — Vadássst után az urak politizáltak s szóba kehkk la amzzet/elleaáilifo fol^tatápí, Az
«B«k erő Ofikm fit. rfllt a hatvanas biaottság felhiváaa a «mÁb hoz csatolt aláírási \\v és a vadásztársaság 2a ezer koronát bocsátott a bizottság rea-delkezését* Ahol s hazafiság ilyen alakba* oyilaánal, ott nem iehet letörni az elleii.
. T Bfiriaiaa halál Magyar Ferenci 59 éves, Petőfi-utcai csizmadia ma reggel szívszélhűdés kóvetkestében hirtelen meghalt, Miután a hálál oka kétségtelenül megállspi ttatott. a boncolást mellőzik.
Ugyancsak hirtelen balállal, szfvszélhüdis következtében bnayt el péntek este StmaJ János megyar-utcsi íakereskedő 69 éves korában. Tegnap délntán- temették-
Helyreigazitáe. Fölkértek bennünket aauak kijelentésére, hogy ösv.Iníey Kálmáaiié arad,\', rigyád nagybirtokos, a nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet céljaira nem 70, hanem 40 koronát vo)t szives ajándékozni.
— Vendéglő Amerikához. Egy neves esztétikus szerint a huoMr as áasabaagoegsavacáet Ezért hat humorosan agy dtledeafl osátda ctm-fslirat* a leteQy^i országai mentén. Ks a felirat ugyanis ugyancpak mégzavarja, környezetének öesshapgjá), Maga, Letenya. Mkit, nyugalmas nagyközség, a legjobb akarattal sem fogható aé, bbgy gyorsan haladna As átmenti oaieda kör-nyéke a torjedéhpy ezántófóldok, tárd egy vfiri _ malo<n éa aylraa erdd A csárda kJóőlt-bedért, " kopott, rozoga, bizonyára oaak elvétve akad vendége. De azért éktelen farosa botokkal a sokat mondó felirat beooag a falán : , VndégM Amenkáboi.\' Parisban Washington ssobra képviseli Amerika ssaiieinét, Magyarországon pedig a letenyei átmenti osárda.
— Haléloais Augenfeld FQlöp koronás, városunk egyik legrégibb működé orvosa, hl Ilyen minőségben nemcsak körmiében, hanem várqaonk több humánus egysaflletiben is advöa tevékenységet fejtett kl, ssonibaion Nagjrkauusáu elhunyt. A1 boldogult korábban lapunkbap Is több fettünist kelté asakköalemiayt Irt és a Oljrehási firjgylikpeok bűntettének kideritéeébsn nagy része vojt. Ma délután nagy részvéitei helyestik ..örök nyugalomra. SaamaS Gyúia murakereszturl ia Ssémaff Zsigmond aéraaegt körjegyzők as elhnaytlmn idea algjnkat gyár Aifaljáfc ! \' ;
n Menekülő oroea diákok. Tegnapelőtt • nagyobb számú qross diákokból álló társaság érkezett Fiúméba. \'Köztük több, diákkissss-szony is volt Mindannyian a varsói egyetemnek voltak haliga,tói. Kettejüknek nagyobb sebesülése van a fejéu. As orosz diákok innen tovább folytatták uljekat Oiaasorsaágba.
— Drétoaaák a viliit Zalaegerszegen is^rgslmaaan dolgoznak a villamvilágitáa berendezésén. A vesttékeket már majdnem teljesen beállították á bár s kemény időjárás hátráltatja telep szerelését, aat a jövő hónap, bön mégis üzembe hely ez te lik. Ujabba* sok üzlethelyiségbe és msgánlakásba tőrtént bevezetés.
Mulatsagok,
Az
izr nőegylet mulatsága.
SíjAt lU(ló«líúlnktil. Folyó bő 6-án a Caainádlsstermáben rendefta helybeli isr. nőegylet .Felfordult világ\' jelsai alatt szokásos mulatságát a mely agyaa jelsta-tának kiseé ián adée ia maradt, mindamellett idei báli szezon eddig ugy anyagi,1.
Nagykanina, kedd
Zala 5. aaám. (4 lap)
190€. január bó 9 áo
■UW tekintetben legsikerültebb mulatságénak jelentés, mely a választói jogra vonatkozik\'
"aüILű dtetermét Ifényesen dekorálták «» " e*tre-lia SM felakarnák
alkalomra As egéas termet arany saltsngos S0IM HM drapéria Bisals, a esillárokrOt izafr Mniaffliirik futottak a falakra; a terem egyik oldalát egy szinte bflságaasn világított is dfiti-tatt színpad foglalta aL A kBaO—«g, melyek soraiban ott láttak láiaadaimank előkelőit és tehetősebbjeit, teljesen nMftMiOtte a termet, a tündérien kivilágított bálteremben csak ngy ragyogott a sok uniformis, ékszer és béttraba.
A hál programúja jelszavához képest álhtó dott éane és már aa első pfogrammszám előtt Mtfint néhány hötey. a kik a .Felfordult világ\'-húz képest Hrfiaa fejdíszt viseltek.
A müaor eis0 póirfja Hagy Samu aegtdszer-kesatSnk tolláMi kikerült Ötletes dialóg volt, a melyet Fiscber Margit és fleiachackar ííelanie kisasszonyok adtak hitáamin elő. A dialég a nők elnyomott helyzetét tárgyazza humoros for-és a végén, mikor a nösstrájk. nőforra-dalom kitörésével fenyegetett, felzúgott a tsps-vttar. Bzntán Blaa Mssgil kisasszony lépett a
oszlatni ss orsaággy ülést, csinálják meg előbb széles alapon az uj választási törvényt és így történjék a választás, melynek eredménye aztáu perd&ntó legyen a válság dolgában. - *
Pestmegye közgyűlése, baszberg és Benicky a közgyűlésen. R kőzgyölést rendórthhei osztatták fel R közgyűlés folytatása a Saskörben.
Két országgyűlési képviselőt letartóztattak.
Budapest, közgyűlésére
Sfiklds, és Hidtrváty Lehel onsággyftl^ képviselők, megyebizottsági tagok tarkák szakadtából a sértések égéi* özönét zndhot tik semélyére, mini; >Gazember, gaz k% tya, hazaáruló Ezért Laasbcrg becsül* sértés cimén panaszt ecnelt ellenük, mely. nek alapján a közgyűlésnek jelen volt figyfa felszólította •.rendőrkapitányt, hogy Pety q&yt és, Hiderpáryt kxkaUgahUta eiőáUii. ték Es megtörténvén, eközben mind ketten a. rendőrkapitányt is a legkülönbözőbb sértésekkel illették. A képvhetóktt tlvtt*. tik a főkapitányság ipülttibe. Délután > őfaW Palányi Géza, BraUtler Lajos és Stdjx József képviselők elmentek a rendőr-" január 8- Pestmegye mai j ^ptányságra — és beszőni akartak -óriási előkészületeket tettek. Héderváiy képviselőkkel, _d«
pódiumrá és az ő, köeönaéguk által annyira ™ -v --------> _tért > ..
kedvelt, zseniális modorában énekelt kupiékai, Az izgalom percenként nőtt és mindenül* rendőrkapitány ezt nem engedtemeg.
aggodalommal tekintett a közgyűlés elé. AÍMindWt kiPvi*16< küJön ssobában detek-
megye közönsége természetesen ragaszkodott tívek Wt Kihallgatásuk délután negyed
hozzá, hogy a közgyűlésen Jjenicky alis- 3 <*r«kor kezdődött.
pán elnököljön, viszont Xaszberg helyettes ^HTtJ*Uu \' Sutíxbto.
főispán is ragaszkodott az elnöklés jogához: A P«*niegyei ellenzéki bizottsági tagok
A túlzott óvintézkedések a következőkből,a megyeházáról a Saakörbc vonniuk, hol
álltak: Ssg\'ő Sándor rendőrkapitány veseté- Benkiy elnöklésével üléseztek. Kimondták,
sével a megye székháziban 90 rendőr, a ho8T Lsszberg ellen bivstaloa hatalommal
székház előtt 100 gyalogos és 40 lovai T|J(5 risazaéíhért ftVlif\'nttet Hasúik, ImátiM
rendőr teljesített szolgalatot Ezenkívül há-\'1"® a É^pySIÖ » megyeházán nem tart
melyek szellemes ötletek alakjában as est jellegéhez alkalmazkodtak. Blaa k. al művészetét a kOsOnség beagó Ispaasl jutalmazta agy, hogy tBM> ráadást kaUaU adnia — Végű. egj Bgye* drámai karcolat került előadásra .A Bők ítélőszéke előtt\' címmel, mely egy nőbirőság tárgyalását testesítette meg, a mint a bLaztrt táncolni, mulatni nem akaró Ujak Srtött ítélkezik. Hányon ügyeaen adták saswpsikM Wotf Kii k. a. miat védőügyvéd. Urat Laura k. a. mint ngy ész, végül pedig aokat kacagott a közönség Fehér Károly urnák, a ki a vádlott szerepét mókázta végig. Az est
Latmilít
Hűs fc a, a ki a dilettantizmus határalt talha ladó egyességgel éa rutinnal játszotta a törvényszéki elnök szerepét s valóban művészi bájjal kapcsolta egybe játékában a női hiúságot a bírói eszéUyeL A birőság tagjai voltak: Laendler, Ifitt, Wotf Sári, Sefcmiedt Aranka, Scbeíber
rom század katonaság volt készenlétbe he- mc& akkor ** magánházban fogják
lyesve, mely szűkség esetén beavatkozott j megtartani Végül elhatározták, hogy a
\' vármegyére io*/» pótadót vetnek lri, melyet A föitpia kudarca. | az ellenállási alap javára fordítanak
BBake, mint tana Scherz Fánny, miat hivatali! A közgyűlés ma délelőtt 10 órakori eatbetm Kzaaaz Sári urna**. A közönség | kezdődött. Ekkor jelent meg a teremben,! További letartóztatás Debrecenben, éteak dsrtkaéggel éa IKufi—I jutalmazta a|
ssanpUket s hívta viharosan a szerzőt, a tt,0"1!* ■ megyebizottsági tagok megtöltöttek, Debrecen, január 8. Dehreűenben r^-Trr.in. T*r** ^^ "••Caszber9 Pa helyettes főispán Römer teuitóztetták Drkmn Tibor kertészt.
Bár a níbiráaág üéléte ngy szólt, hogy .ma R<Sbert fadyettes f^egyxő kíséretében. A Kovács főispánt tettleg inzultálta, este a aflk gyakorolják a férfiak jogalt* a ez 1 bizottsági tagok a kormány embereit óriási
^ ffitókétítő zsivajjal, >Abcng«, .Levele, tak meg, a hölgyek e jogukkal nem élték, mert s \'
a táackadv minden kényszereszköz nélkül Is kiáltásokkal fogadták. A főispán helyettes
oly nagy vett, hogy reggel 4 érakor a Mk Römer főjegyzővel as óriást lármában fel-négyest még vagy 0£> pár táncolta.
Szerkesztői üzenetek.
Annak, kinek a .Zala* tegnapé fájhatott dmtt legutóbbi Issnstenkaak gaadája
Onaáffytte. Ha«yk«ástt«. A nagyka.!®®1 " ^^ W akadt dr. Diri Jteseí nagyka^teal ügyvéd _
aésaai ált, UJwágképafi tegnapi eatátye, bár nem alispán és a tisztikar már tlőbb htlytt mélyében, mit a Nagykanizsai Fnas VMt
r^n ■T!i*TÍ.a<P<!\' -ert6t<ai- I foglalt. A főispán ^ w^y^ jlnnlh.n ..... ■ . köiséUtt nyilaik out
aauimia. A termát a bnotati nartamant üléater-:. ___•— . . . , ., , " .
uiuw .ii.u-t|Art fiazar^ifa^rt^ekwnutákl^éíy \'J*i*Ptette. hogy a közgyűlést megnyitja. , A Hn*tei konsutálal kívánunk mmm- ■HJHI nss«s h—g^S>s>iiri»4, abcügŐIS sSEidatlanul tartott,
nu-
Letenyei hölgy. FvdlBiady Béte a mohácsi kartust Másftggyfilásl képviselője, !«•. K>vem-ber 104a sMIslitt EDdasnémetben. Atyja kldaa-németí FerdlnAody Bertalan, Abanjmegye első
alispánja, majd padig Kassa, Ipe^m, IMfc és I KJsszeben szab. kir. vámsok mspánja, 18WM ben
kiMin maga a hamoroa előadás, melynek lénye-,, . ,_ . . .... , . - ,,_
ge az roit, hogy a partement a parlament a kfab« La«t«í »nte0e » közgyűléa
nagykanizsai ügyeket vitatott meg: BttvBa Károly! tagjait, hogy csendben maradjanak. A
S^^SU^^TSrS:\'^ fokozódott és a fői.____
ÜWskakA közönség pompásan malatott. I pán egyetlen savát sem lehetett hallani, A|0IM<<wMfcl Kesnte Lajas Wve
SSc"* ^^Lf. ***** » fffispán as óriási zajban kénytelen volt az volt, a sasüsdséthaee livittei után aa aHH
""" ™t eléggé tátogatott. A «zer«v»« . . . . .... _létben- börtönbe isMilill éa IMO-bsn halálra
Uttl kflKnösen BrtmjiX+ym vált ki jáMkávalberekesztem, aukoeben reprodnkálha- j^i^f HapuuTri«zaUrtS
tetten agyas 111111* jakkal. _ talián kiáltások hangzottak feléje. Ekkor a lartalmaaö rendelet borítékának Mnjltesa aWtt
főispán felazótította a megyebtzottsági tago- *
__t_ __ _ | ^ Iiissaqj«lis harmtee tegjának
Tlffllllk Ú tlllfüllilálÚÉ lkat, hogy hagyják ai a termet, és midőn ^ UiMiteU It^^tt^^Sngaaséa *
--lesek a fdszólitás dacán sem távoztak, Sajó \'*■>" Bsáigssii; a jogot ngyancsak Bnda-
Arákig rendőrkapitány jelent meg a aSíiTí
A tegnap* nap törtenetében első belyea j ttrerrjben és távoaásra szőlitotta fel a titkár nyugalomba vonult Még miniszteri híva-áll nagybányai bméde, „^^ jmegyebizotteági tagokat Erre a bizottsági ^SJ^bSTX tkSZST\'ÍS
abból as alkaloabdl mondott, hogy a füg- uKok "HJ inéban elhagyták a temut Iszert is a téren kiváló Irodalmi munkásságot ls getienaégi párti jelölt támogatására sietett. ^ « Saskörbe vonnkak, M frnkky al- * ^ ,90M"
Apponyi fiesen bsrálta a válság mai hely-1thtkUsével az ülést folytatták. | \' . ■átt és aggodalmának adott kíiqesé*, hogy! KM onziggyiliti képriiM detek-
a HMÉái\'mik özöne fog ránk ftnlai, lm) Uwk őrizete alatt,
hamarosan mtg nem oldődikj A erilés berekesstáse
»n>l
UpvtasMaak. U Na0:
a hamarosan meg nem oidődik.1 A gyűlés berekesztése után
Igen érdekes Appouyi beszédében az a lri- grófnak tudomására jotott, hogy
Laazberg, P»ug*t I
rí 1
EáafahJéaÉM és tWS s 11rftlr
Vlá

Piaehal fülőp Fia könyvnyomdája Nagykanizsán
Nigyhniiii, 19G&
Harmincharmadik tyfoifim 6. szánv
Síttflk januía JO\'
a————————É— —i
i .....................JP^ttFp W ^ nftiBif iMr
JT » síi A
TELEFON: l<* ■ r
j^i^l Mimié} A m wLmJA m 8Z
POllTfK^r NAFfLAP,
Megjelenik naponkim \' ,\'6 Mnr
Tisztázni keli a helyzetet!
NafjkuáMa, }i|(& Jaanár «.
(o) Körülbelül arra as állfapoptra h^-, lyezkedett most a helyzet tisztázására nézve | Apponyi Albert is, mint annak idején [ Tista István. Hogy jneg kell kérdezni, szavaztatni a nemsetét
"Mivel azonban a Tiass István által * megszavaztatott nemzet részéről megnyilatkozott többségi vélemény erejét és súlyát azíál az állítással igyekeztek később meggyöngíteni, hogy .az sem as egész magyar némzetnek, hanem cwk a választói joggal fólnifi ásott usmaetréazlet tóbbsé^étl6lT vSe^\' ménye: Apponyi Albert kelló politikai előrelátással a hrijtatré, már az általános titkos válásét ói jog alapján óhajtja megszavaztatni a nemtetet.
A nemzet-megkérdezés keresztfii vitelét ! ugy képzeli, .jbogy. a március elsején egybegyűlő képviselőház elé terjesztenének egy széles alapokra fektetett törvényjavaslatot az általános titkos választói jogról, s annak Megszavazása, illetve törvénnyé válása után osüatnák fői az orssággyfilést és irnák ki az trj választást, de histositó királyi JZÓ mellett, hogy s megnyilatkozó nemzeti közvélemény, előtt föltétlenül meghajol a má sík törvényhozó tényező, a korona is.
Az bizonyos, hogy a hf|yr»t nak ez lenne a legegyenesebb u^ja; de az
Ir UALAV tANOOft RÉVtaZ LAJOS.
B»m
ára « flHér.
okoj dolog foganatosításának két erős akadálya van.
Az elsó akadály azok részéről merülne fői, akik az általános titkos választói jognak ítyilt ellenzői! a -második pedig azok részérőt, akik a 67-es alaphoz ragaszkodva, a függetlenségi párt hódításától féltik a kiegyezést.
Az eisó akadály az országgyűlésen merülné föl, afiol Az \'általános titkos választói jog eDeuzóí "qkyet^tliíJjiíil megobstruálnák, tehát megakadályoznák, az erre vonatkozó törvényjavaslat megszavazását.
A második akadály a korona részéről merülne 151, ahol a legszelídebb, a legjámborabb törekvést is farkásbórbe lehet bujtatni; csak rá lál mutatni,- hogy ezt Apponyi Albert is akarja.
Akkor rögtön felvetődik az a kérdés is, hogjt miért akarhatja-
Ernyőmben megadják rá a feleletet is. Azért akaija, mert bizonyoaan tudja ez
a fáradhatatlan agitátor, hogy a nemzet közvéleménye az általános titkos választói jog alapján is s függetlenségi párt mellett nyilatkoznék meg nagy többséggel.
Et azután éppen elég arra nézve, hogy a nemzet megkérdezésére uésve többé egyetlen szó se essék 4 korona árnyéiában.
Hiába is óhajtjuk tehát s kinos politikai helyzetnek ilyen módon való tisztázását: abból — legalább hamorosan — aligba lesz valami.
Majd előbb még megpróbálják *tőrnU a magyart így is, ugy is, amúgy is. Ahogyan majd éppen sikeresebbnek, e^mé. uySRbbüek ígérkezik a *ntmtel-ldrit.i\'
Jön egyfelfil és ránk zúdul a végtelen sok szenvedés és nyonjor; másfélül pedig fölvoanlnak a lélekvesztegető aranyak halmazai, a csábos Ígéretek, kilátások tündéreinek kábitó tánca kíséretében. :
"Majd csak azután, A a már alaposan tgalvMÜdUt nemzeti akaratj vélemény megnyilatkozására lesznek kíváncsiak a bécsi. Burgban.
Addig hiába sürgetjük a kinos heTyzet tisztázását.
Előbb még halászni kell a zavarosban ■+- lelkekre.
HasafJatlan tisztviselők kisárása. \' — A Vármegye* a vármegyei tfaztviirlfflr lYnt^gtit
efWHlietének hivatalos laf^a jelanti a-Mvgf.
keartfcet.,;
Egyesületünk közel három esstendós fennállása óta egyetlen eset sem vo|t arra, hogy az egyesület valamely tagja ellen az egyesület, vezetőségénél kizárási indítvány aynjtatótt «>kssor megállapíthatja as edény éa a wmetke-
Agyonütött edények, ni.
A földmüvea ember, különösen mélyebb UiKaaál. a kubikos pedig a vasútépítésnél, , töltéseknél gyakran akad a földméhébe rajtéit caerépedényekreL As slaŐ dolga az. hogy szerszámával összetört Kíváncsi arra, vájjon ml lehat benne? A leftöbbsaőr ast hiszi, begy as dtéa ntán sok elrejtett asén garat k> as edényből a találó végtelaa boldogságára.
A földmunkás termáeseleaen a legtöbb aaat-ben csalódik, mart mint ő atondja: as edényben nloos semmi.
A földbirtokosok, a gazdatisztek a vaaaü rnfimffkj1jMntsákj_nftlrt a ttklbaa tsMH iM " nyék magbecstUéaéca. T&nitauk mag] a föld egyszerű fiait arra, hogy valamikor. as eeabeeak nem ngy temetkeztek mint ma, hanem a ballát alégették.A megmaradt hamvaké* oectrt-darabo-kat asntán cserép-edényekbe, as ncynaveaslt urnába tették, ,a azt temették a mid. alá. A Krisztus előtt hazánk tarüJetén hareeiá kaMfc, sokszor a vitás összehajtott kardját ia altaeaatték as urna mellett Aa őa magyarok as edényekbe ételt, italt raktak, a as alkOltOsttt sirjába tették, . hogy ő a másvilágon Ja lakmámahaeeon. Van iá eset, bogy as edénnyel as elkOHOaOtt kedvea tárgyait ia eltemették.
A njipet tehát meg kall tanítani arra, bogy a földben talált edényeket gondoaan ássa Urttl és emelje ki. Figyelje mag, vájjon as edény késeiében nincsenek a k0-, brons- avagy vastár-
gyak ?
Ha as edény véletlenül mégis öaasetörött .akknr-a-oaarapakat mind qsgdJtBE össze, mert asokat a múzeumban szépen öasseillssstlk. Összeragasztják és drótosaák. Még a oserép-da-rabok megőrzése is fontos föladat, mert asoken dlaaltésak lehetnek, amelyekből a szakértő-régész
volna be. A mostani politikai viszonyok azon ban -T- sajnos — erre is alkalmat adtak. Somogy vármegye szigetvári járásának tisztviselői névszerfnt Hegyessy János főszolgabíró, Farkas Gyuja tb. főszolgabíró és dr. Peresei Gyósó szolgabíró kővetkező\'fudltváüyt nyuj tolták b*i sa egyesülethez:"
• Utasítsa a közgyűlés a választmányt,\' \'•— hogxmipdazon kötelességUről és hivatali
lepküjukről megfeledkező tisztviselőket, kik fprvenyh\'a^Ó^ágüknak az alkotmány védelme érdekéoCn kiadott tilalmának vagy rendeletének meg nem felelnének, ar egyesület kötelékéből zárja ki, neveiket köstudomásra hozza éa őket a magyar nemzet ítéletének átadva, ezzel egyszersmind az egyeafiletet és tisztikart I az erkölcsi\'s\'alaktör megtisztítsa és az üyen salakkal Való mindennemű közösség és érintkezés lehetOségét is megszüntesse.*
Ugyanezen indítványt, bárha más szavakkal is, megtette Hanzély Márton nógrádi árvaszéki elnök is az egyesület közgyűlésén, — fdinthogy azonban az alapszabályok értelmében itz Indítvány á választmány elé tartozik. «Hanzélyl\'Márton indítványa a szigetvart, tiszt-társak indítványával egyfltt s válssttmttny elé utasíttatott
sésl hely korát. Nagyon érdekes urnákat látónk a keszthelyi Balatoni liuseumban, a mely megőrzi a mnlt emiékait Ezekből látjuk a világ sstnpadáról letűnt népek uokáaait, életmódját A földből előkerülő edényeket tehát jríméljOk meg és szállítsuk be a mindnyájunk (kósklnoaét képeső Balatoni Musenmba, a melynek a kösel Jövőben építendő díszes palotája büsskeségs less a Balaton vármegyéinek és as egész magyar kulturának 1
Sági János.
HIB1K
- Pillér Pál kitüntetés* A király Piíhr Pál volt murakeresstnrl apát, veszprémi ssékee-egyházi kanonoknak a béhtknti eimsetes apátságot adoeaányosta.
T- Huss év óta agy egylet álfo Lélekemelő volt az az ünnepély, melyet az\' alsó-lendvai Polgári Olvasó Sgylet tagjai rendes-
Mrii
Zala 6. uul <». Wf>t
19061 január hó 10 én
■jinak kél darab >mjtrt)»
tra iseta MrWMi Ml éM fti a bá mrt mmymmmj htttar ili ■■ # v6ta-yéra ta vq^énynek m írs-okaak, d» • gjlitfcadk m Mai • ifialn afcaétt. ■i wíjssaanaj ma a toltál vőlegényt ttlfelse a í iniiífciáfall.
— SaaaMva aataak. Időnkint nem árt pillantást rctakak abba s (jfám sta-káhs, melyet a tüdővísz pusztításáról a
aberkaléós c. szaklap közölni szokott Ta-nlságai nem waiarthslask hatás aélk-űH | nemzedék már Megértette a küzdelem Isxavát, meg is indította a harcot; a jövő emzedék, bízvást remélhetjük, teljjBségében csatasorba áll 1905. október havában 5454 ■agyar esett áMoaatal a tüdővész pnsztitá\' iának. Ebbfi a Dunán tnlra esik 836, Törvényhatóságok szerint:
Bazaaya — . — — 76 • Pto . —\' 8
64
5
si
II ■
6 40
115 60 11 60 89 .66 US 8M
— A haásxraaéflnég munkéban As qt Ban szervezett határrendőrség munkáját e hó 15-én kezdi meg. A belügyminiszter most valamennyi törvényhatósághoz körrendeletet intézett, amelyben kioktatja Őket a határrend-óraéggei való eljárás módjaira nézve a rése lelően ismerteti annak szervezetét
— Kovács Gusztáv péoxa Egyik debreceni ojcág ifja: Tnaéci Gasztáv darabaat őisyáa egynémely aUÓŰaa állítását nsár iecáfoitnk. Legfelháboritóbb azonban az a vádaskodása, hogy a pénzét Debrecenben ellafiák Erre a vádra a következüket jegyez-ift mag
eddig azon, hagy mit ia olvasnak tulajdon-képen a koronás lök ? A kérdés valószínűleg Örök rejtély macád, ha egy páriái lap a »Vie Paris!attne< előEsetők fogán céljából, most évnegyed elején le nem közli néhány, lgeu előkelő aboanens nevét. És pedig VII. Bd-várd Aaglia királya és ladia csáazára, II Mikiéi ok. Dob Cailos portugál király, György görög király, Ferdinánd bolgár feje-deiem, PéteT Nikolajevics és Pál nagyhercegek szerepelnek a lap elófiaetői közt A »Vie Parisieaao tudvalevőleg képes hetilap amely mocskos pikantériákat és az irodaiamnak a rózsaszínű malacságok körébe vágó dolgozatait köalf. Tehát est olvassák a felséges és fenséges arak. Be mindesaeetra megnyugtató ráak nézve, mert korlátolt alattvalói eszünkkel eddig agy hittük, hogy a koronás iök még a »Via Párisieone<-t sfcm, sőt egyáltalán semmit sem olvasnak.
OsékiMihlriár — Győrvirmegyi —-Győrvároz — y ffinaániaiiti magja — Kuuiárom — —
Mulatságok,
Somogy
•SopeMsAtmagya Sopron — Tatai —
Yaa - ■ --Veszprém-. — Zala —
Szerkesztői üzenetek.
* A eaáktornyai Jótékony Nőegylet mulatsága- A hét folymnán Csáktornyán eddig na-deaatt táncmulatságok másodika is jótékony nőegylet mulatsága veit, melyet Vízkereszt nap jftn eete tartó Uak
A mflaor két réazböl állót: az évasakok a a kilenc múzsának bemutatása. A mi szép nő és lányka Csáktornyán csak vaa, majdnem mind szerepelt. Valóságos vtrágbok rátákban mutatkoztak be a város ssépsá a miérté racdsafl mflvé-szieí Baeimniéiiien X iavass! König HS, a nyarai Haterecker Iok%> as Sut Kayzer bd a a telel Dénes BSzstka személyesítette remekfii. A torassáas a atetlékslskok •*■»»*»»»» B-*-r"rr és BOsatka, Benedlkt Katinka és ftfoa, Horváth Mariska és PBcfata Gyúlni voltak. A a/ár faaSöi 0sbi>T>rtJit| alet magyar lánjf Kuzay Unka, mist magyar menyecske Mrás Jeoőoé, mint arató Bokrossy Győző képaste; mttlékilskok voltak hk Bobosy Irmuska és Bözslka, PBcfata Gyúlni voltsk-| As éas pompás\' magyar msayecskéjs éa leánya Déoss Bözziké ée Kayasr Micike volt; a szüretelő Iférfit Bokroasy adta, körüle mint kedves mellékalakok Borvtth Mancika ia Plichi* Gyalus [Dobosy Irmuska és Bözsike, Benedikt Katinka éa jPtida szerepeltek. A tél cstoos angyala König
--------------; Eil* volt. HorTith HiLcTt* ís PFichu Ojulimii,
Kovács CasztWt a afta az irgalmas: mint maDékalakoktól körülvéve, szivek segélyt nyújtottak aeku elővette kis Ktvtléan ssép volt a kiieac musaá nemcsak kshátjáask belső zsebéből a tárráját, amely- la kedves alakítás és tzláaas Jelmezek, de összes ben benne volt a pénze, királyi kinevezése j csoportosítás tekintetében ia KHót Tanké Péterné s ezt a következő szavakkal adta át Berzóííy Tháliát Komlód/ Terike, Malpimsust Uuterrecker Vi acének, a takarékpénztár helyettes igazga- tánka, Urániái Htrschman Titka, Iratot Kayasr teának. , Manska, Katerpet Suzsy Liaka, KalBopet Plichta
Amint lapnakból nap-aap atáa látai meltéatatik, alig bíránk helyet szorítani a legaktaálisabb jellegű Hsllmé nyekaek ia Még rövidebb kis tázca k&zlesaé-ayeket sem igea hozhatunk. Hosszabb elbeszélés közlésére még goadolni (sem merünk. Szíves ajánlatára tehát a legjobb akarattal sem reflektálhatunk,
InM h tiliÍMtilntwik
A válság. A pestmegyei határozat megsemmisítve:
A kOlkeresktdeími szerződésük. Budapest január 9. ftjfrvtry Géza báró miniszterelnök Vörös László kereskedelem ügyi és Frilitzsch báró földművelét. ügyi miniszter ma délután Bécsbe utaztak Holnap Bécsben közös miniatíertanicskozia lesz a küTkérskedeimi oéraödéaek tárgyi-ban. A tanácskozáson a magyar kormány részéről a két gazdasági miniszter, további l a miniszterelnök mint pénzügyminiszter [vesznek részt- A király Fqérv^ry báró mi-. niszterelnököt holnap külön kihallgatásán fogadja, mely alkalommal a miniszterei nők valószínű, jelentést fog tenni a királynak a. | legutóbbi kihallgatása óta történtekről, {$. jképpen pedig Lukács Láaslő békeakciójánS Fejérváry előreláthatőlag két napig marad Bécsben.
TmnéctkoiáMok Kossuthtal, Budapest, január 9. Kossuth Ferencet ma vezér bizottság több tagja felkereste. Ott volt liánfiy Dezső báró is, ki igen boasza* san tanácskozott KoaEUthtal
akAri megfegyüléH.
— Legyenek szívesek és őrizzék ezt meg.
Berzőfiy Vince a jelenvolt nntk előtt azon
n» lepecsételte a lőwpáa tárcáit, iratait s letétbe helyezte ügy vaa aa most is, ahogy akkor lepecsételték Ha Kovács Gasztáv jelentkezik, vagy levélben kéri, hogy küldjék d a pénzét, asoaasl megkapja.
laar a Kovács Gusztáv igazaága. Ugy látszik, hogy a derék főispán kiváló 1 sikerrel hallgatta a rágalom iskolájának tanfolyamait
— ■igmlkli éráa Mifirtak annak idején, hogy Xavéca Lajos nagykanizsai züg
Olga, PoBhyasaiö* Mrás Jenőre s Terpszychoret Kayzar Ízi motetta be rendkfeU ksdvsasa.
Mlndan egyes jeiaaetot ssép díszletek kara. tébsa háromíéle díszes világítás mellett mnlLatiak ha ■iséwknr akfteflaséf tapavfeam kiaératébea BBtan jutott ki ebből a sssaltlis rendezőnek ZasMk János poig. iskolai njmsaáisik is, kit la Úriak a lám-
WlfM*. j*n><r 9. Srm&tj Jozsei belügyminiszter Pestmegye bizottsági tagjainak tegnap a Saskörben tartott közgyűlésen hozott határozatait ma m*gtfmmúi-UtU.
Ma délelőtt Btniciky alispánnál megjelent egy rendőrfel ügyelő is tanuk jeles-létében átadta neki a közgyűlési terem azon kulcsait melyeket tegnap a k\'^pán magához vett
Feltűnést keltő letartó*tatAz Dabrcccnbca
Aa SBképek bemutatása atta táncra perdűlt a fiatalság, mely csak reggel (elé oszlott azét * Saárakoaataté dálntán. As ált i^aaág-
őrás s javítás végett nála levő órák egy ré-1 ké^ő szombaton tartotta első szórakoztató asévd megszökött A rendőrség jelentkezésre j délutánját mely igen szépea sikerült Szépen hívja fel azokat kik ily módos nem juthat-1"*^\' Briidl
tak órájukhoz, hogy 1 megállapítható legyen, káttk az ésája maradt itt és kiét vitte el az Ma -
- Mit ehaasik a királyék ? Millió és asfllií korlátolt alattvalói elme töprengett
tar Miéi, nagy hatást keltett Ülrónyai Lajos szereplése és Nóvák Béla rendkívül ügyes
bűvészkedése. r.\' ^
Diferwaa, jaa. 9. A rendőrség siska-datlanul |foiytatia a kihallgatáaokat és a i vizsgálatot a Kovács Gusztáv főispán ellen | elkövetett támadás ügj ébeá. Ma délelőttre Thiesztn Artúr, a bajdumegyei népbank | igazgatóját, tekintélyes gyárost idézték m^, 1A kihallgatás egy óra boaszat tartott, mdjr után Tkiesunt két búmnak azon vallomáaa alapján, mely szerint Tbieaaen tettleg bántalmazni Kovács főispánt UimrUiUUdk. A letartóztatás városszerte nagy fel tünést kel-\'tett A váras eg/Aként teljesen nyugodt
Nagykanizsa, szerda
Zala 6 Mám (9. lap)

tek kekasdl Hajói Mihály agyiét! elnök és dt Méül I* *tehi Kátméti tgyletl fflB "Tlli*. teIetérc,4sMk so év óta megszakítás nélkti vezetik ritka tapintattal, teljes odaadáaial at egylet ügyeit Aa Annepély lsfolyisa hflvel-krző voft: A polgári olvasó egylet Mintán 5 órakor Pollik Lázár korelnök elaAklete alatt diszkősgytllést tartott, a melyen Kiss Dénes polgári iskclsi igazgató rszmadusr — •tép btistédbea üdvözölte a kát ünnepeltet. Mialatt ac elnöknek as egylet részire megfestett srck épéről hullt le a lepel. Maid Pa taky KálmánnSk nyújtott át aj* ütmepély szónoka a fáradhatatlan munkásság elismeréséül arany tollat. , .. Este ax ünnepeltek tiszteletére társas vacsorát rendeztek az egylet tagjai, a melyen dr. Jótsa Fábián és dr. Brfln-ner József magas szárnyalású, szép bestédben köszöntötték iel az ünnepelteket akik meghatva mondottak ezért köszönetet A társas vacsora hangulata mindvégig emelkedett és hazafias volt . , . . ■
— Tanári Uaavaaáa. A vallás- és közoktatási minitzter Schat*tar Oszkár zalaegerszegi állami főgimnáziumi ideiglenes mind\' ségfi rendes tanárt rendes minőségében véglegesen megerősítette.
— UJ táblai tanácselnök. Doratr Zoltán a kaposvári kir. törvényszék elnöke rövidesen tHuifyja tiporván, ahol «gy ktremöerölMJt\' töltött. Mint teljesen megbízható forrásból értesülünk, Dorner Zoltán megérdemelt előléptetésben részesül és legközelebb a győri kir. tábla tanácselnökéül nevezik ki. A kinevezést a hivatalos lap már egyik közeli száma fogja hozni.
— Távoaó tanitó. A vallás- és közoktatásügyi miniszter áthelyezte P. Nmgj Gusztáv nagykaaissat állami polgári iskolai tanítót a miskolci polgári iskolához.--■.
— A honvédség kötelékéből elbocsájtat-tak. Cmm János, Jfansfta Albert, Scbne/ler Aurái, a nsgysnlzsal ao. honvéd gyalogezred tartalékos élelmezési járnlnokai.
— Szerződtetések. Kövsssy Albert pécsi színigazgató virágvasárnapiétól szerződtette Kormos Ilonka sznbrette énekesnőt a sombori színtársulattól. Rnzslnssky Ilona koloratur éne-keanöt Ma kő Lajos szegedi igazgató, Kalmár Jősaef tenoristát dr. Fsrkaa Ferenc szabadkai svlnlgaigstó, Iccvensskyaé Csádét—Irént Dalia
gyar posUlm|s^ Tlssonjqj^to is, sml as államra több millió korra* bevételt, a közönségre nézve pedig ngyaaannyf kiadási tőbblel* Jelent Hogy as ostoba és mlq0Mktt fellázító eljárásnak némi egyhületet adjanak, Hegedűs SAniar egykori bűnét Jóvá teszik s a levelezőlapok árát nmét 4 fillérben ssakják meg. Amint a drágiUUből látszik, a magyar posta mindinkább rosszabb kgaekbe kerti ■ ast Usstin üzletté Igyekeznek Unni, kárt okosra aa egéss országnak, de különösen a kereskedelmének. A tiltakozás persze hiába való lenael mert ma éppen nem nézik ast, hogy törvénytelenséget, avagy ostobaságon követnek-e el. As ontrák\' minta nlán lódulnak most Isi bizonyságául annak, hogy nekünk mindig azt kall tennünk, amint u botsán k tartó só Ausztria oseleksslk.
— Horvátositás — paroellásáassl. Szlavóniában lakó véreink több mint egy évtísede panaszolják, hogy a horvátok nemcsak hivatalost hanem társadalmi oton Is valósággal elviselhetetlen helyzetbe sodorják Okét. As erőasakos horvátosltásnak a magyar birtokosok tömörsége valahogyan ellenállott ugyan, de már esás erősség Is kesd bomladoanl, mert a horvátok a magyar birtokok vásárlásával kezdenek mindinkább tért foglalni. Es s Jelenet most kiáltó esetet tár elénk. Ast halljuk ugyanis, hogy a horvát klerikális-nemsstl párt céljait seolgáló
zágrábi Agrárbank parcellázás végeU meglelte leányánsk \'szerencsétlen sorsa
Kálmán mWtulel, Polgár Hetis drámai szendét Nádasy Jóssef soproni lgasgatő, Veszpréminé Agh Ilona anyasslnéssnöt Feld Zsigmond, a budapesti városligeti színház igazgatója szerződ tette, Aradlné Nagy Vilma, a pécsi színháznak négy éven át volt Jeles komikáját Bihari Ákos, kecskeméti színigazgató szerződtette. Ugyanoda ssersOdött Szilágyi Berta snyaszinésznO.
— A postadíjak fölemelése Négy-öt sasten-dlvel ezelőtt a szerencsétlen kesfl Hegedős Sándornak jutott oastályréssfll a levelezőlapok árának fölemelése. Azóta ezen a téren nem akadt olyan oktalan mlnlsster, aki a postát megdrágítani igyekezett volná, mert hiszen kétségtelen, bogy ss államnak a postából amúgy Is több millió tiszta haasaa van. Hőst azonban amit rebesgetik, megint változás less és pedig •olyan, amely miatt a kősónség ugyancsak szívni lógja a fogát As a nevesetes nap, amelyen magyar posta msgtnt megdrágul, március elsején köesönt be, hogy még emlék szelesebbé tegye darabont kormány atomom működését Március elsejétől kssdve a tárt levelekért a belföldi forgalomban már nem 10, hanem 14 fillért kell fisétól s Igy miadsn egyes levél küldéee á fll-| énei többe kerül. De drágább less még a pla-
TQköry Antal Szlavóniában levO daruvári 0000 kat holdas birtokát, holdankint 400 korona árban. Ks a birtok Szlávóniának azon réssében van, ahol a lakósság túlnyomó nagy részét magyar telepeeek alkotják s ennek a parcellázásnak vessedelme as, hogy a bank magyar s telepeseknek beérkezett ajánlatait visszautasítja és kizárólag horvátoknak adja a parcellákat, élssoritva onnan a magyarokat akik képességeik és vagyoni vlssonyaik következtében a magyarságnak lehetnének ott képviselői. Oly JellemsO ez at eaet a horvátok terjeszkedésére, helyesebben a magyarok erOszakos klssoritását oélsó törekvésökre, hogy lehetetlen ssó nélkól hagyni as emiitett magyar birtokos eljárását, akinek kötelessége lett volna a birtokvétel politikai hátterével előzetesen ls számolni. Mindenesetre sürgős tsükség, bogy ha már a magyar kormányok nem gondolnak a szlavóniai magyarság sorsával, lagalább pénzintézeteink, — a elsősorban a Magyar tele-pltő éa parosllásó bank, — Igyekezzék gyors
horvát
bogy
tsg a k 1)111111 teetlrglljj Hmm 4
lekiáltott koohaának :
.Pista, na hagyd msgad\'* .Hál üssem, méltóságos uram?\' kérdést* nagy agMálattal.
„Persn, hogy Bad fiam!" No, ss alapzt két {sv , múlva már osak a sspektrál anaffzls apályával lehetett megküióm-böztotni a palacsintától, ugy odavágta a Pista kocsis.
Ilyen a magyar mind—mondta asanekdotáaó ur. Tűri, hogy üsgk, macerálják ós bízik a vezéreiben. Pedig ha ezek csak egyszer elkiáltanák: Pista ne hagyd magad!* -valakibei aagy palacsinta lénne. .....
— Gyermekgyilkos apa. Zákáuyi levele* -zőnk irja: Megrendítő véres családi dráma történt e köteli Szeutmihályi hegyen. Pap János vínceHér^ éves elmebeteg leánykáját halántékon lifté. A leányka rövid kínlódás után kiszenvedett Pap János ezután maga ellen emelte a fegyvert és a szájába lőjt, de a várt halál nem kftvetkezett be. Pap Jánoa eszméletlenül szállították he a kanizsai kórházba. Életben maradásihoz reményt főznek. Pap János felesége csak nemrég halt meg és es életuctti tette a szerencsétlen embert Vigasztalan helyzetét növelte kis
is és ezért kis leányát,
ellensnlyosnla
törakvé-
közbelépéssel seket
— Űsssm, méltóságos aram? A lstenyei banketten egy társaságban arról beszéltek, hogy e válságos időben Is mily csodálatos nyugalmat és bölos mérsékletet tanúsít a magyar nép. Valaki erre a következő JellemsO anekdotát mondotta al: Mária Terézia Idejében, mikor még a magyar főurak is Bécsben laktak, egyik előkelő bécsi clrkussban egy olaas akrobata produkálta magát Földhős vágott es mindenkit, aki osak útjába kertit, ügy Károlyi gróf is végignézte a díjbirkózó ágálását éa klpslnylően Jegyezte meg: .Fogadok, hogy as én Pista kocái* som, aki pedig talán soha nem blrkásott, legfeljsbb fejeket vert be, ffildbös vágja a taliánt." A gróf hl is hozatta Pistát Béesbe és kiállította a porondra. Jött as olass trikóbato, melyből kiduzzadtak az Izmok és hamarosan Ntnálátirtt a Pista kocsis megoperáláaához. Qyomrosta, dagasztotta hasba, macerálta alul, I elül, oldalt, elölről, de sebogyssm boldogult vele. Három, négyszer nekirugaszkodott, Pista azonban Alit rendületlenül. Ugy, ahogy a gazdája oda állította; as Istenért sem mert volna az olasshos nyúlni, csupán a gazdája páholya felé vetett Igen keeer-vea pillantásokat. Mintha ast kérdezte volna
határozta el, hogy előbb beteg aztan önmagát ia elpuastitja,
— Kitüntetett miniszteri tsnáoeoe. A király dr. SteUiia József kereekedelemügyl minisztériumi t inácsoenak és államvasút! igssgstónak a Lipót-rend lovagkeresztjét díjmentesen adományozta.
I" — Saarvasvadáaaatok Beraenoén. Festetics Tasziló gróf berzencei vadászterületének szarvaszsik mányiról most állították össze as 1965. évi lőjegyzéket, összesen 30 sssrvast lőttek az elmúlt évben s berzencei vadászterületen Ebből Fürstenberg Miksa herceg 4, Festetics Tasziló* gróf íj, Fürstenberg Kiioly herceg 9. Windischgrfitz Károly I, Festetics Vilmos gróf S, Festetics György gróf a sssrvsst lőtt • A legszebb példinyt Taranyban ejtették el, egy 18 igaat, melyet gróf Festetics Tassiló lőtt le. A legnehezebb ssarvas aas kgr.-t nyomott__1 -
— Qyilkea cigányok Korcsmai mulatozás halállal végaádött — minap — Kővágóssőlösön Semmi ok nem volt arra, amiért a sserenosétien áldozatra támadtak, osak a bor mámorának öestököléaa ktastette erre a gyilkosokat A korcsmában mulatott Hárgyó György 18 éves földmives Ott volt egy Kökö nevű cigány Is, kit Hárgyó al akart távolítani. De a cigány owk nem ment, végre is kijelentette:
— Ha te kljöas, én la kimegyek.
KI la mentek mindketten, de as udvarra árva, agy saOlOsi cigány Jött tárnának s^lteégára. Mindegyik megragadott egyet aa udvaron levő cölöpökből éa Hárgyót ezekkai addig ütötték, mlg áiet volt benne. A két cigány agyonverte a szerencsétlen földmlveet kit tegnap booooltetott fal a pécsi kir. ügyészség éa rnsgállapttoMák. hogy a halál koponyaeaonUöréa folytán itt be. A gyilkosokat letartóstatták.
— A szerelem vége. Nagyon sssreMák egymást DtrrtJiet István nagjkanlzeai magyar-szabó aegéd ée Pollák Sarolta klaasaaony. Any-nylra, hogy jegyet ia váltottak éa már aa oltáríwa készültek, megállapodva, bogy a boldog vffligtaj basa u latson Muraaaoasfaatba éa családi Iratait megszeresse. Hogy pedig aa otthoniatok aMtt nagyobb legyen a reepektus, elkérte meanyaas -
Nta**4aatae*. aaarda
Zala 6. aUm. {». lap.i
Iföf. január hó 10 éa
ssonyának kél darab aranygyűrűjéé és kell atra. Azóta már barna* 140 4M inU 1 natos azivO mwjaaaaoay hiába vár aa 0 vőlegényére Sem ífltogéajait, aan Ira\'okaak, da még a gyűrűknek aaai iebet a ayoaséra akadta. A menyaaaxony aia a tol fal vőlegényt matoe tette a rendőrségnél
— Saeaiira aaáaaak. Időnkint nem árt egy pillaatést vetnünk abba a gyáasos statisztikába, melyet a tódővész pasztitáséról Tuberkulózis c. azaklap közölni szokott Tanulságai nem maradhatnak hatás nélkül mai nemzedék már megértette a küzdelem jelszavát, meg is Indította a harcot; a jövő nemzedék, bízvást remélhetjük, teljességében csatasorba áll. 1905. október havában 5454 magyar esett áldozatni a tüdóvéaz pusztít! | -eának Bbbdl a Dnnántulza esik 836. Tör-| vényhatóságok szerint:
Baranya" — — —,, 70 \'j * Pécs — — —8 Fejér _ 04
Székesfehérvár — " 6
QyOrvármagye — — 31 Oyórváraa — — — 18 Komárom vármegye — — 59 Komárom — — — .6 Moaon — — — 40
8—cg - — — ttö Sopronvázmegye — — 99 Sopron — — 11
Tolfia — — 60
Vas — — \' —" — 89 Veszprém — — — 06 Zala — - -r- 118 Óasisssn — 880
— A határrendőrség mánkéban As njo nan szervezett határrendőrség munkáját e hó 15-én kezdi meg. A belügyminiszter most valamennyi törvényhatósághoz körrendeletet intézett, amelyben kioktatja őket a batáneud-őrséggel való eijáráa módjaira nézve s részletesen ismerteti annak azervezetét
— Kovács Gusztáv pénze. Egyik debreceni újság itja: Kovács Gusztáv darabaat őispán egynémely valótlan állítását már lecáfoltuk. Legfelháboritóbb azonban az a vádsakodáss, hogy a pénzét Debrecenben ellopták. Étre a vádra á kővetkezőket jegyez-«dk meg:
eddig azon, hogy mit is olvasnak tulajdon képen a koronás fők ? A kérdés valószínűleg örök rejtély marad, ha egy páriái lap a »Vie Pariaienne« előfizetők fogása céliából, most évnegyed elején le nem közli néhány, Igen előkelő abonnens nevét És pedig; VIL Bd-várd Anglia királya éa ladia császárs, II. Iáiklóa cár, Don Caiioa portugál király, György görög király, Ferdinánd bolgár fejedelem, Péter Nikotsjevics és Pál nagyhercegek szerepelnek a lap előfizetői közt a >Vie Pariaienne* tudvalevőleg képes hetilap> amely mocskos piksntériikat és az irodalomnak a rózsaszínű malacságok körébe vágó dolgozatait közli. Tehát est olvaasák a felséges és fenséges urak. Bc mindenesetre megnyugtató ránk nézve mert korlátolt alattvalói eszünkkel eddig ugy hittük, hogy a koronás fők még a »Vis Parisiennet-t sem, sőt egyáltslán semmit sem olvasnak.
Szerkesztői üzenetek.
Mulatságok,
* A Csáktornyái Jótékony Nőegylet malátáig a. A hát folyamán Csáktornyán addig rendeseit táncmulatságok másodika Is Jótékony nőegylet mulatsága volt, melyet Vízkereszt napján eeta tartottak mag.
A utOsur két láasből állut. as ivaaakok\' s a kilenc mnaaának bemutatása. A ml szép nő éa lányka Csáktornyán csak vaa, majdnem mind szerepelt Valóságos vi rég bokrétákban mutatkoztak be a város szépei a mflértő rendező művészies OseteáHIttaéKn A tavast Könlg Hla, a nyarat Unterecker Unka, as Sut Kayzer bd a telet Dénes Bösalke személyeaitette remekül.
thalj Amint lapunkból nap-nap után látni méltóztatik, alig bírunk helyet szorítani a legaktuálisabb jellegi közleményeknek ia Még rövidebb kis tárca-közleményeket sem igea hozhatunk. Hoeasabb elbeszélés közléséé még gondolni (sem merünk. Szíves ajánlatára tehát a legjobb akarattal sem reflektálhatnak,
Ttórrtk is tiíifiij«íiitn(fc
A válság. A pestmegyei határozat megsemmisítve.
A külkereskedelmi ézerzSdSsét. Budapest január 9. Ttjfrvary Géza báró miniszterelnök Vörös László kereskedelemügyi és Feilitzach báró földművelésügyi miniszter ma délután Bécsbe ntartak. Holnap Bécsben köaöa minisztertanácskozás lesz a külkereskedelmi széntődések tárgyában A tanácskozáson a magyar kormány részéről a két gaadaaági miniszter, továbbá miniszterelnök mint pénzügyminiszter vesznek részt A király Fejérváry báró miniszterelnököt holnap külön kihallgatáson fogadja, mely alkalommal a miniszterelnök valószínű, jelentést fog tenni a királynak a történtekről, tó-
. taraaaöaa a mellékalakok Uirachmaan Bózaika . „ , ,
ée Bösalke, Benedlkt Katinka éa Prtda Horváth kg***" kiballgaíáaa óta Martoka éa PUobta Oynlns voltak. A nyár festői j képpen pedig Lukács László békeakciójáról eeoportját, mint magyar lány Nuzsy Unka, mint Fejérváry előreláthatólag két napig marad magyar manyacake lírás Jenőná, mint arató Bécsben.
Kovács Gniit áv, i_ai|Br ** irgalmas szivek segélyt nyújtottak neki, elővette kis kabátjának belső zsebéből a tárcáját, amelyben benne volt a pénze, királyi kinevezése s ezt a következő szavskkal adta át Berzóffy Vincének, a takarékpénztár helyettes igazgatójának.
— Legyenek szivesek és őrirxék ezt meg.
Berzóffy Vince a jelenvolt urak előtt azon
nai lepecsételte a főispán tárcáit, iratait s letétbe helyeste. Ugy van as most is, ahogy akkor lepecsételték. Ha Kovács Gusztáv ja-lentkezik, vagy levélben kéri, bogy küldjék el a pénzét, azonnal megkapja.
íme a Kovács Gusztáv igazsága Ugy látszik, hogy a derék főispán kiváló Jákerrel hallgatta a rágalom iskolájának tanfolyamait
— MtpzókM éráa Megírtuk annak ide-jéu, hogy Koriét Lajos nagykanizsai zág órás a ja vitás végett nála levő órák egy részével megszökött A rendőrség jelentkezésre hivja fel azokat, kik ily módon nem juthattak órájukhoz, hogy l megállapítható legyen, kinek aa órájs maradt itt és kiét vitte el az óráa f
— MM alvaanak a Urál/Dk? Millió éa millió korlátait alattvalói elme töprengett
Bokroeey Győző képezte; mellékalakok voltak üt: Dobosy Irmuska és Bözsike, PUcbta Oyulus voltak As St* pompás msgyar menyecskéje éa leánya Déoaa Bözsike és Kayzer Micike volt; a szüretelő férfit Bokroeey adta, körüle mint kedvee mellékalakok Horváth Mancika éa PUobta Qyalna Dobosy Imnaka és Bözsike, Benedlkt Katinka la Frlda sserepeltek A Ul csinos angyala Könlg Blla volt, llonáüi Mancika éa Pllufata Qyulustól, mint mdékalakoktól körülvéve.
- Kiválóan azép volt a kilenc mnaaá nemcsak á kedves alakítás és izléeee jelmezek, de Bsasss csoportosítás tekintetében la Kilót Taakó Péterné, Thállát Komtődy Terike, Melpomeoet Uuterranker Unka, Urániát Hirschman Tarka, Kiatot Kayaer Mariska, Katerpet Nuzsy Unka, KalBopet Pliehta Olga, Pottbymniót Mráa Janóra s Terpazychorei Kayzer Ixl mutatta be rendklvftl kedvesen.
Minden sgyea jelenetet saép díszletek kara. tében háromféle dlaaea világítás mellett mutattak be mindenkor a kösönaég tapsvthara kíséretében Bőven jutott ki ebből a zseniális rendesőnek Zsebők János polg. iskolai mtatanácnak la, kit as előadások végén négysser Is hívtak a lámpások siéi
As élőképek bemutatása után táncra perdült a tiatalság, mely csak reggel felé oszlott azét
• Haéfakoaatsló délntán Az ált itjuzág-képző szombaton tartotta első szórakoztató délutánját mely igen szépen sikerült Szépen szavalt Oszeazly Kálmán, Krlich Jolán, Rot-ter Mici, nagy hatást keltett IBrónyai Lajos szereplése és Nóvák Béla rendkívül bűvészkedése.
«gy<j»
T*nic*ko*isok Kossuthtal,
Budapest, január 9. Kossuth Ferencet ma vezérbizottság több tagja felkereste. Ott volt lláuffy Dezső báró is, ki igen hosszasan tanácskozott Koasuthtal
A saskóri megyegf Olie
B»<iyttt jaaaár p JózseL.
belügyminiszter Pestmegye bizottsági tagjainak tegnap a Saskörben tartott közgyűlésen hozott határozatait ma mt[»rmmiri. UtU.
Ma délddtt Bttuctky alispánnál megjelent egy rendőrfelügyelő és tanuk jelenlétében átadta neki a közgyűlési terem azon kulcsait melyeket tegnap a főispán magához vett
Feltűnést keltő letartóztatta Debrecenben.
Debrtcaa, jan. 9. A rendőrség szakadatlanul |folytatja a kihallgatásokat és a vizsgálatot a Kovács Gusztáv főiapán ellen dkövetett támadás ügyében. Ma délelőttre Thitzstn Artúr, a hajdnmegyd népbank igazgatóját tekintélyes gyárost idézték meg, A kihallgatás egy óra hosszat tartott, mely után Thiuunl két tauuuak azon vallomása alapján, mdy szerint Thicszen tettleg bántalmazta Kovács főispánt Ittartöslaíták. A letartóztatás várossaerte nagy feltűnést keU tett. A város egjébként teljesen nyugodt.
Laplulajdonof ét kiadó : I Kapható
mc II KL rli, a p r I a karaakadésében
ji^^j ISHHIMm é
CSz^jíH^W elirwítása U U g U B Ü
tSW^l]\' stMB 4»ffl,in CZUBA-Dürozier 4 Cli
nbiryft ll W\'__pülill MlUmmill--í : ÍZ _miíCZU-X306Ká06YÁR, »|—Tta
Ufflb^UJiJ\'., [fi-. mim:\' fi - • M* amnan —t*-—
hjj^HBH^^P Nagykanizsán.
rmcaamLtv T^ ) [ ím—— mm mmti ——
Figyelem! }{i rdet m é 171/. Figyelem! |
YtlághirS
egyedüli el árusítása
—ffwtlin UflUwlaflM Nagykanizsán,
Xáirályi Pát-ate* 1. >zám
Czuba-Dürozier & Cie.
FRANCZW C0GNÁC6YÁR, fMfSSTtS w amnan —t*-—
Figyelem! ^ tfirdetméni/, Figyelem!
A liesingi sörcsarnok helybeli kezelősége
a nagyérdemű,közönséget ezúton értesíti^ hogy a csarnok keselését\' Szakképzett éa hivatott kezekbe adta it, a biztosítja a nagyon Ittáztfelt\' közönséget a legpontosabb s szolid kisiffllgáláSról. A csarnokban, jta -ismert finom Sörökön kivül
■■ ■ gfóf Hunyady József baglasi hegyi borai ......
kerülnek kimérésre; _ ," \'"\'V. , , •,
Kitűnő magyar konyha és olcsó étkezés, Minden héten szombaton disznó-tor.
Zóna reggeli W* adag 12 fittér
11 1 \' -L\'1 nagy „ 24 „ ,, ■
A nagyérdemű közönség szíves támogatását kéri
a liesingi söresaírnok kezelősége,
§
Fiáólial Fülöp Fia könyvnyomdája Nagykanizsán
a Nagykanizsa, szerda
. &20 titr koaona játékon? célra.----
Budapest, jánaár 9\' I fínídf Zsígmond főrendiházi tag, a N. P, Jourms/ üadójának végrendeletét ma délben kihitielték as ötödik kerületi járásbíróságnál Bródy eddigi fejedelmi jótékouyságán kivül\' ezen végrendeletében 820 ezer koronát hagyományozott jótékony célra. »vW Sikkasztó gyáros.
Büdipootr jan. 9. Bainicsevics Ábrahám budapesti dobosgyáros több eser Soron a elsikkasztása után magszökött A rendőrség nyomozza.
Letartóztatott uríásszoy.
Budapest jsq. 9. A budapesti rendőrség ma Illés Gyulánét SzüL Egei Emíliát — zsarolásért és hamis esküért\' letartóztatta.
»49,\'1905. végrh: szám
Arvsrósi hirdetmény.
Bit eladás
•• ■»*» nifií naiaaeav—rn ffws
Gabona-űzlet
iTírif^u luiKiMtia.) 1 -
Budapaat, január 8,
}Cásráru üzlet: Mérsékelt forgalom mellett Arak tartottak. >(atkridó\'«zlet:
bnza áprilisra októberre
tennen máj útra rozs Aphllsra
1726 18,68, TOB— 13.64 14.14
Alulírott bírósági végrehajtó aa 188b ért IX t-e. 108. ía értelmében ezennel káahirré tea ti, bogy a nagykanizsai kir. Járáabiróaágnak 1900. éri V. 18«/l námo végzése következtében Dr. Fried ödóa nagykanisatf tigyvM áHJdlból képviselt Fodor Mihály utódai bpeeti oag Javéra Fóliák Simon nagykanizsai lakaa ellen 1088 kor. — Üli. s Járadék .erejéig lfOO jévi ..február hó 2í-én foganatositótt\'kielégítési végrehajtás utján MB1 foglalt ée 1Ű»0 kor. beesült különféle szobabútorokból álló infóaágok nyilvános árverésen eladatnak. ,1/ ,t ;, t;; \' --.r >rJ.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. Járásbi róaág 1905 évi V. 18B/7 számú végsése folytán 1088 kor. rui. tőkekövetelés ennek 1905 évi január hó 10 napjától járó 6*/i kamaUl, </>\'/• váltó <Uj és eddig Ssssesen 181 korona 80 altér ben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagjkanluán a belyeiinin leendő eatkó*léare 1906 M janair hó 17. napjának délelőtti 9
órája határidőül kitöretik és ahhos a vennijazAn-dékosók oly magjegyséaael hivatnak mag, bogy as érintett ingóaig^k aa iWL, éft/LX. t-e. 107. éa 108.(-a érteimmn készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igédnek becsáron alul ia rel fognak adatni. :I
Kait Nagyk.mlzsán, 1900 évi Január hó 8 napján.
MAXIM0VIT8 OT.,
ta tAv fidí vUiissaS|»am A Teleki-nt ri4k. szánra ház, mely kél nagyobb, három kisebb lakásból, istállók, kocsiszínnel, sertésólak, nagyudvar és kot. áll
kir. bírósági végrehajtó.
SegéduerkeastS : Nagy Samu.
Lftptulajdoaof h kiadó :
r 1 ic H kl rli, S r r 1 a
4 „GLÓRIA" takkbronz, 4
haasnálhatö mindennemd tárgy asonnnall mag-
aranyesásáhos. — Bgy dobos Ara 70 fillér. Kapható; nsehel Fülöp Fia könyv- éa papír karaakadésében MagykanlSaán.
szabadkézből eladó.
Értekezhetni lehet őzv. SalJér Lajosáé háztnlajdonosnőnél Teleky-ut rí sa
Ajánlok s legjobb minőségű
tavaszi búzát,
Mintát, bérmentve köldök.
Sayer»berg Dávli Bük; Spproe m.
Alkalmi
vétel.
zongora
Bgy jó kartan levő gongom — hangversenyszárny —■ helyszűke miatt
azonnal oíadó.
Ara 230 korona. Bővebbet Nádorrútca 10- sa.
ISSaebb rSfSa
divatáru segéd
felvételre karestetikhivatalban.
Cím a kiadó-
Igen jó házi koszt kapható* házhoz hordva is.
Zala 0. szám. (4 lap) 1906. jwiuiu.M 104a
7
Nagykanizsa, 1906. ^ Harmincharmadik évfolyam 7. szám
uannmn éa tMéMwM:
mmM IWp I* M«)i>« ■■ " uta. Vhnrtta pali*
TELEFON: 10&
SMMizstétak éa MrdaMaak i rw*il F.1«q Ni MfMMMlo aiimd&L 03—.
lALA
POLITIKAI NAPILAP.
Caőtőrtók, jamtáf íl auOruM ituim**
MBMIM — 0
PéJÍWe---- — - •
Étén tm —---•
MMMNMl:
ifi*"-----ifi*
tfiasMm----
fWiii------•
«?tjelenik naponkim*- * •.órakor Smtapnapok klvét«v r
__tZALAY SANOOR.
3wúaWh: RÉVÉSZ LAJOS.
Egy*
ára a flOér.
Álmadjunk!
Nagykanizsa, 1*06. jtuoir 10.
(j^Mig dcbrecesi cívis atyánkfiaiban a hazafiúi elkeseredést fojtogatja/de egyúttal hatalmasan forralja is az inkviziáó; mig Laszberg gróf a pestmegyei székházban országgyűlési képviselőkre vadásztat a budapesti állam rendőrséggel; mig a hazában szerteszét csendőr-szuronyokkal szállják meg a magyar alkotmány utolsó védővárait, a vármegyéket: addig mi, akik még az állami rend fentartásának brutalitásait teljes kózvetetlenséggel nem ismerjük, szép csMdéiéö cMk™fiífíregtifflk twftrtrs kéért; álmadjunk méltányos kiegyezésről; az alkotmányos küzdelem, az ellenállás dia-daláróL -, - •
Mert az bizonyos, hogy csodálatos nagy bennünk most a hajlamosság az álmado-zásra.
Körülöttünk már erősen csillognak, sőt itt-ott csattognak is a fegyverek, és mi még mindig elszántan álmadozunk a békéről fagyon külöjaös, de Így van. liizalmunk vagy helyesebben: álmado-zásunk olyan határtalan, hogy még mindig szeQtül hisszük az abszolutizmus lehetetlenségét
Pedig hát hiába drókáljük el lelkün-ket hazafka álmadozásokba; hiába akarjuk
lutizmus bekövetkezését, aminek csakugyan a teljes lehetetlenségek közé kellene tartoznia: mi ebből az álmadozásból keserű valóságra fogunk ébredni
A* ellentétek fokozatosan* de egyre hevesebben élesednek ki. Azon az utoo, — amelyre léptünk, megállani nam lehet Ami előbb egyéni vagy párt-akarat volt, immár nemzeti áramlattá lett, amely elsodor, magával tagad, és lehetetlenné teszi a vezényszóra való megállást Itt azután még a magyar .vezényszónak sincs elég varázsa.
Az eddig tapasztalt mozzanatokból megítélhető már, hogy az úgynevezett -tpasstiv
váltani valamely formában az aktív ellenállás — No és akkor célnál lesz a bécsi politika. Attól a pillanattól kezdve fölszabadultnak érzi majd magát Álarcát, az alkotmányosság, törvényesség álarcát — amit most még fennen hirdet — egy-kettőre pokolba dobhatja és ^beleülhet az abszolutizmus nyergébe- Olyan gyönyörűen megokolja majd ezt a lépését, hogy nem lesz Európának egyetlen elfogulatlan politikusa, aki igazat adjon neki; de azért a bécsi politika célnál lesz-
E felé a cél felé pedig azért halad olyan bámulatos hidegvérrel; mert a magyarországi hangulatról — ugy látszik — kitűnő információi vannak. Tudja, hogy
hogy itt most még a nyílt ahavolataunna sem fogja forradalmi lángra szítani a nemzeti hangulatot. Az abszolutizmus vitézeinek tehát nem kell félteuiök a becses bőrűket egyébtől, legfőlfcbb csak egy-egy éppenséggel nem vérszomjas záptojástól.
Csak is ilyen körülmények között érthető, hogy miért beszélnek olyan foghegyről-a bécsi politika magyar mandatá-riusai, mikor a békét, a kiegyezést emlegetik előttük; mikor Kossuth Ftrtnc a béke érdekében arra kéri a koronát, hogy • vármegyék ellen vezetett erőszakosságot szűntesse be.
mindenáron lehetetlennek tartani as absso- sálunk piaca forradalmi hangulat. Tudja,
Nekik kell az erőszakosság.
Az, hogy a megyék nyakára főnököket erőszakolnak, nem cél, hanem csak eszkőz. Eszköz az absaolutizmuahoz;. mert ramé» nyök szerint a varmegyék ellen vetetett erőszak nyomán kell valahol majd fellobbanni az aktív ellenállás ama lángjának, mely nekik jogot ad a .veszedelmesnek mutatkozó hazafias Ma oltására, — amit egyszerű prózai nyelven abssolutismtvnak nevezünk.
így vagyunk, kérem egész nyakig a politikai jómódban. De asért — ami igazán csudálatos ! — fűiig uszunk a békés kiegyezés reménységében.
A jelek azt mulatják, hogy már télig beanavagyunk ait abszolutizmusban; de
Fehér rózsa.
L
A kis bába-aaazooy, a törékeny kicsi jó-szág beuéL\' ^
Az arca kigyúl s kék szeme ragyog, mint tán még soha. — A szerelem tüze ragyog ugy bennük I
A szava Ugy, bágyadt, hízelgő.
— Mondd édes Dodóm, hogy szeretni Ne csak egyszer mosdd, sokszor egymásután, — hogy boldogságom nem álom, hanem egy édes valótág. ölelj magadhoz Dódim, csak ölelj, ugy se iogaz már soká ölelhetni. — Ne ellenkrzz 1 Én, tudom, hogy csak néhány napom van még hátra. Azt mondod, hogy piros as arcom, a ragyog a szemem ? A boldogság-tói volt az Dódim, hidd el, csak attól. Nem élek éa már soká l Látod ott abban a4 vázában azt\'a fehér rózsát? Ugy-e. milyen szép, milyen iri«i?l De holnap már elhervad, el. bul}! - Dodi 1 én ia olyan fehér rózsa vagyok! ,
D*«ő — kit a kisasszony becéző szeretet* Dodóaak keresztelt — kinzottan lelsóbajt:
— Ne beszélj így édes pici párom I Ne kiaozz. Nem, nem, te nem fogsz meghalni.
Gyöngéden magihoz öleli, s csókolja szőke haját, az arcát, a kezét És a kiesi asszony viszonozza csókját de azután tovább beszél :
— Boldoggá tettél édes Dodóm I Köszönöm, Minden kérésemet teljesítetted, tudom az utolsót sem ibgod megtagadni A tengerparton temeaa el Dodó, hadd suttogjanak a hullámok altató dalt Szép Olaszországba temess el, hol örökké ragyog a nap, hol örökké dalol a kis madár És fehér róssa, sok-sok fehér rózsa nyiljon a síromon I
— Hallgass, hallgass I Ne bessélj igy! Neked nem.szabad meghalnod! Hisz oly nagyon, nagyon szeretlek 1
— El fogsz felejteni Dodő és szeretni fogsz újra. És akit szeretni fogaz, nem lesz oly vézna, törékeny kis teremtés, mint amilyen én vagyok.
Páradtan hanyatlik viaaza párnái közé .. . lehunyja szemeit, hogy hosszú szempillái beárnyékolják sápadt arcocskáját s lassan, mintegy Alomban folytatja: .
— Magas lesz, erős, barna és szép, nagyon észbontóan nép. A szája forrd, a aseme láng, a szava párást. És egéss másképpen fogod szeretni, mint engemet Nem gyöngéd, becéző
szeretettel, hanem/örült, lángoló szenvedélyből- ő majd elfelejteti veled, hogy valamikor élt egy vézna kia asszony, ki téged — mint egy Istent — imádott-
Nem folytathatja, mert a férfi magához öleli gyöngéden, lágyan, mint egyl törékeny valamit és egy hosszú csókkal besáija halvány, sáppadt kia ajakát
n.
— Dodónák hívott as elaő feleséged — kérdezi a szép, nyúlánk barna asasoay.
Majd gúnyolódva teazi hozzá:
— Kicsi Dodó pnbi, csöpp Dodó, pabi I
Mialatt végig néz férje magsa elegáns
alakján ...
Baláss Dezsőnek egy perae elborul as arca, mintha a szép asszony szavai szomorít emlékeket idéznének elő lelkében. De a másik pillanatban már rámosolyog a feleségére s vidáman korholja;:
— Ejnye, szedte-vette rossz asszonya, hát te kigúnyolsz ? No várj csak! Most büntetésül saás csókot adas egyhuzamban t
— Kegyetlen büntetés, — kacag a asép asszony s odanyújtja kívánatos piros ajkát.
a
fc Nagykanizsa, csütöttök
Zala 7 uám (A. lap)
1006 január bé 1Mb
azért mi áHhatataaau áimadunk egy alkot-\' mányoa, parlamentáris kormányról-
Hát csak álmadjunk, ha elég naivak vágyónk még mindig az eiéle áltnado-záshoz ! * : . W ■ M\'
BIBIK.

között volt Diwinsky Sándor is, 6 azonban számtalan társával együtt inkább elhsgyts hazáját, hogysem a biztos mészárszékre hurcoltassa magát, Ma" koncerteket ad Diwinsky. Elsóaorbaii Uáthr Rezsőt, a budapesti opera igazgatóját tereste fel, aki elragadtatáasal ir Diwinsky hangjáról és őt a legmelegebben ajánlja. Máder sajnálja, hogy a budapesti qperában nincs üresedés, külömben akcep tálta volna. Ma alkalmunk volt megismerkedni Diwinsky énekmdvészetével és arról valóban csak a legnagyobb elismeréssel irha tunk. Hatalmas, csodaszámba menő baritonja van, mely I felső g-t, és alsó eisz t a legna-
rj ,. ryobb könnyedséggel vágja ki. Emellett hang-lyamot nem randa., mert a jelenlegj^ormánytólU.^ wigIo)tsiga6^ tt*kjj;d4s> kiv4IÓ isko.
segélyt kérni nem akar és a földművelésügyijiázotlságl(5| tanúskodna*; arról alelkiisme-mlnlsstar által eaenuélra kiutalt 2000 koronát |retes és alapos oktatásról, melyről az orosz
: — A Qaadaaági Egyesület ás a földművelésügyi miniaater. Azon híreszteléssel ssumban, hogy a Zalamegyei Gazdasági Egyesület elhatározta, miszerint a tél folyamán hásl-lpar-tanfo-1
nem vesal lel, a Pester Loyd illetékes helyről a Uvetkező információt kapja:*A löldmüiaMsügyi minlsster még a mult év julius havában értesítette a Qszdirtgi Egyesületet, hogy az esetben, ha az egyesület a tél folyamán. Is óhajt báallpar-taofolyamot létesíteni, hajlandó a tervek békül dése után állami segélyt folyósítani. A Qasdaságl Egyesület azonban még ezen értesítés vétele előtt beterjesztette a tantervét és 6903 koron a mgélyt kérelmezett. A miniszteri felszólítás vétele után az egyesület egy későbbi beadványában — hivatkozva" a már beterjesztett ter-nkJLI — U Sgész 5903 kor. segély megadását kérte, de a földmüvelésügyi minisztertől csak 9000 korónát kapott. As állam esen hozzájárulásának riaaaaatasítátiról illetékes helyen mit• wem tódnak.
-4 hivatalos lapból. Az Igazságügy-miniszter MM György letenyej kir. járásbíróság i dijnókot az egri
zeneakadémiák híresek és melyet Oroszországban szigorúbban megkövetelnek, mint nálunk. Diwinsky a napokban visszatér Buda* pestre, hogy a zeneakadémián többek közt a magyar, nyelvet is megtauulja: addig azonban a vidéken koncertez. Nagykanizsáit szombaton vagy vasárnap rendez hangversenyt, melyen városunk — több előkelő — műkedvelője — is közreműködik. — Csodálatos dolgokat beszél — Diwinsky ss oroszországi állapotokról. — Megerősíti azt, — hogy a lapok hírei nemesek hogy nem túloznak, de csak gyenge vázlatai az ott végbe-menő horraliimlr\'i"k Diwiiigkyl otthon mamiit"
sig megtoltak. Este » órakor deputádó kíséretében a kör helyiségében megjelent Dakrorka Milán egyesületi disz elnök, kit nagy Mksaédéa-sel fogadtak. Ssünóra alatt ilarton Molnár egye sületi tag lelkes asavakban üdvösöd* a kör megbízásából Dobrevfcj Milánt, aa egyMület disz elnökéi Lanarkt Ferenc elnök felköszöntötte a megjeleni Intelligenciát, aaok étfn álló na<y népszerűséggel Ufó Oroat Béla járásbírót. Int után Dobrovios Milán magas ssárnyalata Mkaa beszédben mondott köszönetet megtisztelő fogadtatásáért, Üdvözölte az összes magjelent vendé gekel és arca kárt* őket, hogy tartsák meg agy őt. valamint a testületet szíves jóindulatukban.
mulatság a hajnali órákig tartott, A testületnek 110 korona tiszta jövedelme-maradt
— Tiastujitáa A ssepetnekí olvasókör tisztikarának Jeköszünésa folytán I. hó 7 én d. n. 0 órakor közgyűlést tartottak mely alkalommal \' nagy JSlkasedéesel egyhangúlag TUa Károly
[jem. kath. káplánt elnökké Scbrité1 József ev. káplánt alelnökké, Wolfel Gyula ev. tanítót jegyzővé és Fuoba Györgyöt pénztáritokká válásították.
— Vasmegye a póttartalékosokért Szotn bathelyről Írják iiektlnk, hogy Vas vár meg) e
kir. törvényszékhez
írnokká nevezte kT
— Oroaa menekült Nagykanizsán" Egy .rokonszenve* megjelenésű fiatalember keresett fel ma bennünket szerkesztőségünkben. Diwinsky Sándornak hivják és a kievi opera volt baritonistája, tehát orosz menekült. Még abban as időben menekült el hazájából, mi-kor ezek még háborúban állottak a japánok-
alispánja, Bezerédj István gyűjtést inditott a póttartalékosok családjainak segítésére. A tisztviselők kártalanítására megindított gyűjtesnek már ssép eredménye van, nagyobb összeget ajánlott fel Erdődy Gyula gróf, Batthyány Lajos gióf, Sz4])áiy UüzTogróf
nővére értesiti a hazai eseményekről. E Jeve-jS"**^ Béla és BezeréíU Batthyány
lek közül a legutóbbit mi js olvastuk. Retta- P«>\'í magára vállaltaJ
netes dolgok- vannak abban leírva, többek kőzört a kozákok legutóbbi támadása, melyet Kiev utcáiu a védtelen nép ellen intéztek. Mint írja. erre a támadásra senki sem elkészülve. Diwinsky fióvere is ott volt a
mura-kárul*-
tömegben bárom barátnőiével. Mikor aa első sortűz eldördült, Diwinsky nővérének sikerült legy kávéházba menekülnie, bár a kozákok kancsukaütéseit igy sem kerülhette el. Mikor \'a kozákok elvonultak és az utcát a sebesül tek, haldoklók és halottak százai lepték el,j a szegény leány előjött, hogy barátnőit Ju resse. Megtalálta mindhármat. Keresztül lőtt testtel a kocsiúton hevert^
Borzalmas dolog az is, ami a kievi operá
szombati járás összes tisztviaelőiuek nitását
— Halálos ás Súlyos veszteség érte Petnk ;-.l Gyula alsólendvai ügyvédet, megyénk egyik vésető emberét, amiről őszinte részvéttel értesülünk. Ugyanis édes p\\yja, őzv. Petrik Jánosné, szül. Russ Krisztina úrasszony 83 éve* korában tegnap meghalt Sopronban. A közszeretetben álló matróna halála Sopronban éi Zalaniegyében igen nagy részvétet keltett — Rablógyilkos mer nylet A oalll járás határuélén, Tátb község közeiében rablógyilkos mörÖnyTot történt Borbély Dávid tátbl lakőst aa uton megtámadták, késsel és bottal halálra se-
bozték, azután összes ruháit, pénsét elrabolták, baiclérre opediilm. Ekkor a WrapW Mo,,kváb.„ be .......„nnh- -„I,,,,1" " \'"■ \' " """ "
__1 **Ttl fi^^" •*""\'j***"i jartfrrl ÖTtlT
magához az asszonyt és csókojja\' hosszasan, szenvedélylyel. Ob, de" forró az ajka, ugy éget s mégis oly édes a csókja. S mikor belenéz fekete szemébe, valami kimondhatatlan forróság csapja meg a szivét Mámortól ittasan, félig önfeledten suttogja : — Szeretlek . . . imádlak I
III. T t
Messze, messze szép Olaszországban, kék tenger partján, hol ő/őkké ragyog a nap, hol örökké dadol a madár, van egy kis sirhalom. A tenger hnllámsi lágyan, balkan áltató dalt susognak annak, ki sok-sok édes illatú, fehér rózsa alatt Őrök álmát aluaaza. De jaj I ó már ast nem hallja.\' Azt se, bogy esténkint a rózsabokron egy bohó kis ciilófrlny dalol boldogságtól, szerelemről, örök hűségről. Azt se hallja, hogy a szomorú,fűz lombjai mindig csak egy szót suttognak, őrökké csak est az egyet — elfeledve.
Hith Tasziló;
jltm. Az előadás javában fo\'rtr-nrrfrnr rendőrök rontottsk a színházba, a főszereplőket I KováosKálmán aevü kflrmeodl illetőségű elhurcolták és a zajongó néző közönség közé Isaámoara Irányai.
__Mág ált, § ag nrrml l>*snlé* ■illlllHíi^
Térített*. A rablógyilkos elmotialtüir Síóíaskörü nyomozás Indult meg után na. A gyanú egy
nap
áldó-
z,
lőttek. Ennek az estének is számtalan zata lett
Diwinsky szegény nővére siralmas levele-ket-fr arról, hogy napról napra hogy fosztják ki mindenükből. Ejjuck idején rendőrök verik fel őket szzal az űrügygyel, hogy forradalmárokat keresnek és ha pénzzel meg nem vesztegetik a rendőröket, esek a családfőt hurcolják el fogságba. Senki sincs biztonságban az élete felől. A pnskagolyók szakadatlanul sivítanak az ntcákon és leterítik a lég-ártatlanabbakat. Aki csak teheti, menekül a városból. E siralmas, megható és vérlázító levelek egynémelylkét legközelebb közöljük.
— Jóváhagyott alapszabályok A belügyminiszter a .Keszthelyen alakult Otthon-kór
lapszabályftMóváhagyta — Olvasókor megnyitás. A letenyel Iparos olvasókör január 0-án, szombaton este táncmulatsággal egybekötve, • nagy megnyitó estélyt tartott, Az estélyen a vidék Iparosai Letenye előkelő is népss*rfl intelligenciája megjelent, ugy bogy a Wolfsobn féle össse*i helyiségek ssufolál
- Olvasókör Sormásén. Sormás köaségban Jjokány János, QaÁl István, Bokáay Péter, előkelő polgárok aa elöljárósággal ogyetamben elhatározták, hogy Sormás köz*égb*a polgári olvasókört létesítenek. As alapaaabályok kldolgo* sására, közgyűlés egybehívására Dobrorios Milán volt népasarfl képviselő JelöltJÜkot kérették fol — A l*t*ny*l népgyülé* M* a következő levelét kaptuk: *
Tekintetes Szerkesztő url A »Z*/a< f. január 9-iki számában .Népgyűlés Letenyén" címmel a részletes tudósítások között a népgyűlés előtti estélyen tartott banketten elbangsott beszédek felsorolásánál az én beszédemnek a következő értelem lett tulajdonítva: „az európai diplomácia beavatkozásától remélek sokát"
Elmondott beszédem lényegét lehetőleg szó szerint a következőkben adom meg és kérefn eunek szíves közzétételét, amelyből a tévedés nyilvánvaló lesz.
Felszólalásom vonatkozó réaze ez volt : ,A mai pert -- űemzet és király köaött
Ntxykaaisa*. csütörtök
t •. / ......
Zala 7. utam (S. lap.)
1909.\'január\' hé 11 éo
— alaposan, ugy kelt elintézni, hogy cm* I beri számítás szerint egyszersmindenlcorra véjre legyen vetve az összeütközésnek ; a király jól tudja, hogy a uemzet megérett követeléseiről le nem mondhat 1 s s nemzet nem követel egyebet, mint azt, ami törvényeinkben részünkre biztosítva van, s ha i\' király a tőrvényekben lefektetett jogainkat I a monarchia másik államával egyenlő mértékben megvalósítja, ez a dinastia hatalmát Európában újra élővé, elsőrendűvé tenné, s négyszáz év történetére fátyolt boritana ellenkező esetben ez alkotinányhü magyar kénytelen volna, ha nem is királyai ellen, de azok hozzájárulása nélkül goudoskodui \\ önmagáról addig is, mig egyrészt Auzztris szétforgácsolódása, hanyatlása folytáu a Milypont természetszerűlkg^Msgysrországra jön; másfésktsz étifdpaivttágkonceriet rendező hatalmasságok akarata szerint a hely zct ugy alakul, hogy a végzet teremti meg részünkre azt, amit államférfiúi bölcseségre számítva jogosan bár, de lilába követel tünk.*
Nagykanizsán, 1906. január 9.
Tisztelettel \' Dr. Hajda Gjul*. Megjegyezzük, hogy tévedésből kimaradt sz. hogy dr. Hajdn Gyula az országos füg-Igetlenségi és 48-as pártra s\' élén annak elnö-*éw emelt poharat Szerk.
— Siralmas állapotok Szekss\'-rdon. Alig Ikét hónapja, hogy a rendezett tanácsú várossá Ivendlett Szekszárd rendőrkapitányává ss ottani (főispán Molnár Lajost neves te ki Molnár Lajos Irendőrkapitány már távozni készül Szekszárdról, [okul hozván fel azt, hogy a Szekszárdon fönnálló közbiztonsági viszonyokat tekintve, a rendőrség
totonoolásra ítélt. LiszkovsSky látszólag belenya godott as Ítéletbe és nyugodtan hagyta magát kísértetni as állomásra, ahol as este háromnegyed 7 órakor induló személyvonatba Öltek be, bogy Budapestig kl se szálljanak. Mikor a vonat SaomsJom|állomáarm ért, füttyentett de nem áQt még. A tolonc azt arra használta IBI, bogy kisé-röje mellől kiugrott a robogó vonatból. Hiába állították mag a vona\'oVa szökevény eltűnt as éj sötétjében. A csurgói főszolgabíró most elrendelte a szökevény körözését.
— As érdem elismerés*. Lelkes és igazán megérdemelt óváriéban részesítette tagnap a csurgói izraelita nőegylet özv. Junker Qnsztávnét, ezt a nemeslelko és igazán jótékony nraaasonyt, aki évek bosszú során át lelkes fáradhatatlan elnöknője volt az említett humánus egyletnek. As ösvsgy urnő férje halála után a múlt étben Csurgóról Kaposvárra költösöU, de a csurgói izr. nőegylet nem feledkezett meg volt elnöknőjéről, hanem hervadhatatlan érdemeinek elismeréséül dtsselnöknek választották meg. As erről szóló okmányt dr: Khon Lajos csurgói rabbi vezetésével, dr. Khon Lajosné, dr. Kováos Henrichné. dr. Kieisler Mórné, dr. Jflnker Elek né, Balogh Zsig-mondné, dr. Kovács Henrik, dr. Kreislsr Mór és dr. Jünksr Kidből álló küldöttség adta át Dr Khon. Lajos rabbi ssép beszédben ecsetelte as ünnepelt érdemei, mire dr. Jünksr Qusstávné S meghatottságtól cfimBgö hangon njdadotl kössö-nstst a csurgóiak lekötelezd ügyeiméért

menekült |s2[saatia<n>ai Cmk a rsndflMiast éa a leány maradt a helyén.
— Most már atkiazwn, bogy ártatlan, 1 — szólt a rsndőrtkst s a kOirtfc—> , a leánnyal sgyüt 6 is kistateit as
Táviratok is tilitajilatmk
A válság.
Ftjérrárj a királynál.
Bécs, január 10. Fejérváry Géza báró miniszterelnököt ma dél titán fél 1 órakora király külön kihallgatáson fogadta, melyen a miniszterelnök a többi közt a magyarországi politikai helyzetről is jelentést tett. -L Miniszterek ^kőzős laaécsáeaá—.
Bécí, janár 10. Ma délelőtt ír órakor a külügyminisztériumban közös értekedet\' volt, melyen részt vett a magyar és az oaa» * trák miniszterelnök, a két kereskedelmi, két földművelésügyi, két pénzügyi és as oastrált belügyminiszter. — A közös miniszteri ta» nácskosáson elsősorban azt s kérdést tár\' gyaliák, hogy mind feltételekkel folytatják a kereskedelmi szerződési tárgyalásokat a balkáni államokkal-
— A cigánybandák egyenruhásat*. A magyarországi cigányban dák, midőn külföldre látogatnak el egy kis mflvésst körútra, exotikus huszár egyenruhában, jól kisujtásozott.dolmányban, vitézkötétes ruhában hódltgatják a párisi és londoni hercegnőket. As egyen ruházat azonban veasedelmesen hasonlít a huasárok egyen-
[mottenl szervezete mellett s szsmély- és vagyon- ruházatához a nem egysser megesett bogy
[biztonságot sikeresen msgvédnl sem lehet
7— A vakondturáa és a régészet Eddig [mindig azt hallottuk, hogy a vakond azért I hasznos állat, mert.s rovarokat pusztitjs. Azt [is tudjuk, hogy a gazda mindemellett nem 1 látja szívesen, mert megrongáija a legelőt és [s kertet A keszthelyi Bslatonf Wuzeum móst [arra figyelmezteti megyénk közönségét, hogy Is vakond a régészeknek igen hasznos segítő-I társa. A Balstonl Mnzeum vezetősége szerint egy vskimdtoráJt sem szabad figyelmen Ikivül hagynunk. Ha a mezőn, a réten sétá-I inuk; bolygsssuk meg a vakondturásokst Ezzel sokszor hálás régészeti telepre sksdunk, I melyet eddig elrejtett előlünk s főid. Ha I ugyanis a vakond túrásban épülettörmeléket látunk fehérleni, tégladarabkákkal sárgáiul, Iskkor alaposan gyaníthatjuk, hogy a viruló Jrét alatt valamj rég típusátólt épület alaplistái vannak. Ha a mezőn sok a vakondturáa, [szinte kirajzolják esek az egész épületet A | havasokban nem agyszer vas- és bronztárgyakat la találunk. Tudjuk, hogy hazánkban I a rómaiak számos telepet, épületet emeltek) melyeket a népvándorlás lerombolt, eltemetett IA földművelés azután az alapfalak fölött eltakarította a legutolsó nyomot is Ezekre a vskond . a róka- ás firgeturások rávezetnek, | csak még kell látmiak a jeleket. A próbaásás sziitán olyan eredményekre vezethet, amelyek | a Balatoni Múzeumban büszkeségei lehetnek 1 s magyar tudománynak és vármegyénk közművelődésének.
- — A vonatról ■•faaökfltt tolonc. Cturgó-ró» jelenti levelezőnk; Kjsebssarü kihágásért álltotte el 3 a csendőrség Liszkevszky János | foflalkozáanéJkflli egyéni, akit a főszolgabíró néhány napi elzáráson kívül kitiltásra és hasa-
egy-egy url hajlamú cimbalmos huszártiszti minőségben kompromittálta az qsztrák-magyar hadsereget A katonaságnak ss sebogysem tetszett s most a közös badügymlnisytertum felszólítására rendoletot küldött a belügyminiszter Zalamegye törvényhatósági\'hos, melyben meghagyja, bogy figyslmeztessék »z esetleg külföldre Induló olgánybaftdákat, bogy tartózkodjanak as eddigi egyenruháktői, mert különben a határon bussák le róluk a huszár dolmányt
A\'
— Vasúti altisatek ástsksalets. A Nagykanizsa-barcsi vonalon alkalmazott altisztek — , fizetésük javiláss érdekében - ma Nsgyksntssán, ho«y foherce8 ^^lag tegnap meg-
A szerb-bolgár vár. -unió következtében teljesen megváltozott a helyzet s e miatt a magyar éa as osztrák kormánnyal uj megállapodásra kell jutni, Béaffj a békérSI.
Budapest, január ia A ZmU fóvárosi tudósítója ma felkereste BAnffy Dessö bárót és beszélgetést folytatott vele. Egyebek kőat szóba kerültek a kompromisszumra vonatkozó hirek is, melyeket illetőleg Báuffy a következőket jelentette ki:. *An semmiféle kompromisszumról nem tudok, minthogy ilyen tudtommal nincs is A politikai Arijr* »et ülje*** változatlan és u hékt nagyon is a mess te jMS zenéje-*
József tSberreg Appoayiaat
Budapest; január tct—A—ram lűfdiUÉ lapokban az a szenzációs hir jelent meg,
értekezletet tartottak. Ugyanezen ügyben Szombathelyen is volt értekezlet.
. — A korcsolyázó egyesület ez idei közgyűlését / hó 11 in (csütörtök) délután 9 ónkor tartja,\'az tlfjuságképző Egyleti helyiségében (Bayar cukrászda fölött), a melyre az egyesület tagjait ez uton tisztelettel meghivja az Elnökség,
— (Aa Artatlanaág tan uja) A minap hajnalban történt Zágrábban. Egy url család házában megjelent égy detektív s a szobaleányt a rendőrségre kísérte, mart előző nap feljelentést tett ellene as aassonya, hogy ellopta as arany óráját. A leány tagadbtt, bizonyíték sem volt ellene, de azért ott akarták fogni Ártatlanságának tudatában sírva fakadt
— Vigyék I — szólt a rendőröknek a fogalmazó.
— Ártatlan vagyak esk üszőm I
— Előtol
— Ila van Igazság akkor Össze- kell dőlnie ennek a világnak I — fakadt kl a kétségbeesett
1
Alig mondta kl esakst a ssavakat| megrázkódott a föld, recsegtek az ablakok, a mennyezetről hullott s vakslat a a földtengéS elöl miudenV I
látogatta Apponyi Albert grófot éa vele hosszasan tárgyalt. Eszel sxentbcufélhivatalosan kijelentik, hogy József főherceg már csak azért sem látogathatta meg Appouyit, mert a főherceg napok óta Alesuthon időzik
Mit csinálnak Debrecenben.
Debrecen, jan. 10. Mára ismét harmicn embert idéztek be a rendőrségre, hol a kihallgatások szakadatlanul folynak Ujabb\' letartóztatások várhstók
Egy volt főhadnagy öngyilkossága.
Daruvár, január 10. Jen*y László volt kőzőahadaeregleli főhad u agy, kinek rengeteg adósságai miatt ki kellett lépnie %< hadseregből, ma itt fáb* lőtte magái ét megkalt. Az utóbbi időben a legnagyobb nyomorban élt-
Földrengés Nagyszombatban.
Nagyszdmbat, január 10. Itt ma énei földrengés volt Több kémény bedőlt, több ház fala megrepedt
Nagvkanissa, ostttórtflk___Zala7. szám. (4 lap) —. 1**. jaonár hó I
Gabona-üzlet ; I [ J
11 ^s^S — A fehérnemű — (I
JUsan úW: I éT ^gf^ j j ** í
^ Affi/ I ruhaderék szabása. I
£2 [ 1 I Ara / korona. I
XJTSL. V I Aki legjofcb minőségű lakolaőltőnyt, Kapható fisch*/ft/8p fia I
rasa Áprilisra 14.16 I I könyvkereskedésében Nagykamasán. j|
- ......:___II ■ - | I AKI totói és olcsó gyermekruhát, ||___{■
liltimrttwrf: Nap iuw. II at» II ""
-i-1- I AKI elegáns férfiöltönyt, I m - _ t »|i »
I iti IA magyar költészet I
ri.CMKL rtllr ni | I Aki divatos átmeneti kabátot, | m
■^■■■■■■■■1 I Aki finom ö*» fciöitít I gyöngyei.
I Köszönetnyilvánítás.I Aki sikkes sportőltő.yt, A I
^J ftvsdják, as o«oei kar, as ált b»- I I l összeállította: Kalmár Antal. ■
■ tspsgfljaff egyesület éa mindasok, kik I I szépésjó télikabátot, I VBrBswrty MWtály rtnwtnf «fo*«p>ml.
■ htmben boldogult, Majtbetstleo halót- I I divatos kalap- éa j Ara diazkőtésben 4 korona.
I "kniM\' Mf B«mt I II
■ rnt helyezni, vagy réazTétflkne* bármi I I * «• \\tT * T * I-11
i|llJ.HWSligMe Meghívók
■ fcmtegjki, a tanusitoti, jő indulata. H l^piagyobb válasstéku ruharaktárát II Ti j I II
■ IHJllllll közreműködésért aanton II . ~ , . , Jl lánCreildek ■
I báli* k^nawnk*—_——§l Erzs«M"ijraIytir L D x. . i
I *V. B (• „TaacakW1 Mellett) Belépőjegyek I
I és a családtagok nevében I Ponta. „ f^gaSZOk I
ft Szemző Gyula ——————■ || ^
§ Szemző Zsigmond Bl____|| a legváltozatosabb és legdíszesebb ki J I
I körjegyzők I | jutányos áron készülnek I I
^m^mmmm^m^mM f-^ ^ \\\\ ?íscj»I kanp^^ II
Beilcal Premier f Nagykani-án. A
Alkalmi zongora vétel.. Pwpfp * L-II
o | VÍUM\'\'. a W\'lff- krrékpirokit (tepli htnoc I
Egy jó kar b-n levő zoagora - hang-j ím, mimim irU^Z^^^J^t I /íL-L ||
versenyszárny — helyszűke miatt | <aM a* lwta<l»4a II tamli ■—»■»" *»» ét II S U i\\ O TT U íT U A jl — 1 a J 1 \' kerékpérmlkatréaaeket
aSOuDBl © X 8 U O. u tftn Tilson lélnó 6mjm krrtkpárokhot (küW ) n an) r ke nd ők, S Ü t< 01 é D V-,
l L t»í ., . .... „ 4* Med fuuk. cMaadk, lámptk. pedálok. Uomk, I
Ara 2 20 korona üövebbet Nádor-utca io-sa | conusok, cséíiékei «ib.) óriási forgalmunk köíeüei- | aukorka- áa tortapapirok,
Itébn II
jo»/, árleszállítással j szekrény papirok «i szalagok
ixeresKeaeimii vegzett [ aiiuunk vidékre & birborá. I. . ,,, . , ..
AV * JZ nvt MAIT rmrigip^ket nsgjbMMi kaPhtóSk |
** * v Hl AH V Jtt. ] eredet! jyáW ima 7í ár.-«/ ftljebbhmvi II y^rxlrxli^K^n Nagykaniaán.
kegdó fiB|fw1 mi....... belépésre kaqrj * Tr> hir ^^ .............~ U -------- ----------------fi
telik Ajdidatok a fazetési igények megjel5-| Jflfab ét Fia jj-II
Itórel küldendők Gut.ann D. S.\\ aJ^Í^?^^ MpttltinüVfk I
«éKhes bor- és pálinka nagykereskedés ^" -. .Z, . I
Síombalbely BUDAPEST, Jánef-kSret 41.n. | IlfUMgl IffflOR |
* ^ na ftlltl i Bmus-ltr 4. I . . . , I
~~ JaTÍliiokat uj&t mBhelj-tínkhpn sukértclcmmel j OlIZRIllOCR |
IiBUS\'S változás. n« top J^nltn* - biwi.i. I ImahönyueK
Dr. Vajda Márk fogorvos , ~ I Emlékkönyuek
lakását a Délzalai Takarékpénztár épüle- BH [ a legnagyobb válaatíékban kaphatók J |
tének , (Bazár) íőotcai részébe, a Central- . ^ flj I jFischel fQlőp jFfa kőnyvkertakkdé- J I
kávéház felett, helyezte ál, I. emelet 1 • ^ Hj I lében Nagykaniaán.
Igen jó házi koszt kapható, /SBfrfi ^ST ote i?é ■ j ~ ~ j " I I
házhoz hordva is. j JPÍSg I fesfÖ-minták I
Mlrályl I. \\ ™Zmeaü -^i- 1 -b - Cakély h-ználmi díj melktt II
léMk réttn Első Szőlőoltványtelep I miaúkMt ^ ^ f
divatáru segéd £ ^ 0 BI & I
* fioliltc. . ^ lolrtu u uitóUl.p, m.h ■ I ^ mm m I ■
felvételre kerestetik? Cím a kiadd- - ^^t^^i^Ctfe ^ I j -t [
hivatalban. M ■ tm *má WM \'mm« ■ L_________J 8
>- . Fiacbel Fülöp Fin könyvnyomdája Nagykanizaán
é ■ ~ ■ .
1906. jaanár hó 11-én
Zala 7. szám. (4 lap)
Nagvkaniaaa, caötörtök
Gabona-üzlet
(Tttmü MMItl
Budapest jinuir 10,
JUsan özM: Csekély forgalom mellett árak váltoeaUanok.
Xaíáridő-üzleí: baaa áprilisi 1720 . októberre 18.84 aab áprilisra 14.46 v
tengeri májasra 13.64 raa áprilisra 14.16
A fehérnemű
ruhaderék szabása
Ara / korona.
Kapható fiscM fUHp fkr könyvkereskedésében Nagykanizsán.
legjobb minőségű iskolaöltönyt, 1 totós és olcsó gyennekrnhát,
elegáns férfiöltönyt,
A magyar költészet gyöngyei.
A legszebb magyar gyűjtemény. Összeállította: Kalmár Antal. VOrBamarty Mihály rtmtiMM arcképával. Ara diazkőtésben ♦ korona.
Kapható fUd*/ fQlSp fim kóny*-» kereskedésében Nagykanizsán.
divatos átmeneti kabátot,
finom őszi felöltőt
Köszönetnyilvánítás, fögadják, az oMoai kar, az ált ba-tumélj ifl esysafllat éa mindasnk, kik Istenben boldogult, lalejtbetetleo halottunkat
sikkes sportöltönyt.
AKI nép és jó télikabátot, divatos kalap- és
óhajt*vásárolni, az ne mnlassza el megtekinteni
atolaó utjáraelkísérni, ravatalára koszorút helyezni, vagy réarrétaknaa bármi médon\'kifejezást adni szívesek voltak, valamint a a*gjk**izz*i Urmolit* Szentegjlct, a tanaaitott, jő indulata, kegyelrtes közramSködésért ez uton
bálás ----------------
özv. Augenfeld Fülójmé és a családtagok nevében
Meghívók Táncrendek Belépőjegyek Falragaszok
a legváltozatosabb és legdíszesebb ki állításban jutányos áron készölnek iFischel Fülöp fia kónynyomoájában Nagykanizsán
legnagyobb választéka ruharaktárát
Niffbfizn, Ensíbt-tiríljií-tir L
(• „Veeemfcei-" atelleit)
Ponton áa szolid kiszolgálás
Szemző Gyalu Szemző Zsigmond
körjegyzők
^ A nár 38 ért & tartkfér
f ^ Tilájot araló eredeti aáfol
Helical Premier ^P) Im^jM) ** The Champion
WTC/ ker*kpárok«t dnpli hano»
«P*«ro»l, 3 ívi jótállással, minden árfelemelés n,éliül szigoraan as eredeti gyári ánkea|lJ és 15 koronás rtelelre adjak <e
kertkpiralkatrésxeket u aféei lilém lélaó Deesei kerékpárokhoz (UU ée Med ceeaadk, Iá ipát, pedálok, láoeek,
ronptok, ceéoéket láa.) óriási fortéimnak köreikes-Wkas
jo»/, árleszállítással siáUitank Ttddfa* 4e bárbora.
Elsőrendű Singtr varrógépeket nagybani eredeti gyári áron 76 kr.-Ül feljebb kari i1 M tnr Maaftfta --
Láng Jpfab ié Fia áuj
Isiié\' h mikk intwISIi b\'
Imiié Mi,iBimmtm lseBsayebfr,leit- flV—,/fM
rtfltib 4e l»tmnU«S«t4W ketákpár-
nktira. ■ M ■ H
BUDAPEST, Jdaarf-ktret 41.a.
MMM i Bnatt-Ur 4. ^^
leríláeotai saját atteljeiaáltea saakértelemmel
olcsón csináljak. Dlea ^vMU 790 tipp.1 iscjrta „ bínn.ntv..
Alkalmi zongora vétel.
Egy jó karb?n levő zongora — hang veTsenyszárny — helyszűke miatt
azonnal eladó.
Ara 220 korona. Bővebbet Nádor-utca 10-ss.
Csokortartók
paplrkandök, sütemény-, aukorka- ia tortapapirok, szekrénypapirok és szalagok kaphatók fischtl fülSp fia könyv, jiaaipi^fdfc^lwi Nagykanizsán.
- Kereskedelmit végzett
GYAKORNOK!
Ifflriő «^Minali bclépéaiu keio-}
letik Ajánlatok a fizetén igények megjdó-T lésével küldendők GatasaBa D J.\' fégbet bor- és pálinka nagykereskedés
Rissibslhtly
_______^___
Lakás változás. Dr. Vajda Márk fogorvos
lakását a Délzalai Takarékpénztár épületének , (Bazár) íőotcai részébe, a Centrál-lcávéház lelett, helyeste ál, L emelet.
Képttkömpek Ifjúsági iratoh Oiszm űuek Imahönyuek Emlékkönyvek
a legnagyobb választékban kaphatók fisc/nl fülőp fia könyvkereskedésében Nagykanizsán.
Igen jó házi koszt kapható, házhoz hordva is.
ItlrAlyl Pál aten 1. a*a.
festö-minták
stlx\\— Csekély használati díj mellett festő mintákat kóksdo adok.
Idősebb rSISe
divatáru segéd
felvitelre kerestetik^ Cím 4 Uadó-hivatalban.
Fischel Fülöp Fia könyvnyomdája Nagykanizsán
/
Nagykanizsa. 1906- Harmfacharmadik évfolyam 8.
szám.
Péntek, január JZ
ta~fc~«eévé.tta«l*.tel: ^ V \' ELŐFIZETÉSI AMAKi
/ \\ Ife A
^^ Mm-----k-.
OOlizateee* 4a Mrtoteesii i njchelFOlöpPU Ma)if>
mtéwmlík
POLITIKAI NAPILAP
Wegjelentk naponkint * 8 órakor tyináoflapok luvéto.
I: 8ZALAV SANOO*. SurkmtStan: RtVtSZ LAJOS.
Egyes szám ára « Jttér.
A káosz.
Nagykanizsa, 1906 Január II.
1723-ban Anszlrin s Magyarország egyezséget pragmatika szankciót) kötöttek, hogy Magyarország jövendőben minden külső is belső zavaroktői és veszélyektől niegóvassék s minden külső erő ellen is boldogul fen-állhasson. »A magyarok igy határozták, mert 0 felségének az ő fenmaraddsukra a belnyngalom. fen tartására s az országnak külső erő ellen is a szomszédos örökös tartományokkal való egyesülése, megalapítására irányzott gondjait megértették. <
De ez az egyejgég Magyarország -függetlenségét és alkotmányos önállását nem érintette; az 1723.: 1 IL t-c az elválhat-lansdg és feloszthatlans&g. elvét, csak a két ország s együttes* birtoklására, s csak addig állapilotta meg, míg a kijelölt nőágak-ből leszármazók lesznek
Ebből látható, hogy ezen együttes birtoklást az uralkodásnak sem lényegére, sem formájára nem .terjesztette ki, sőt kikötötte, hogy az örökös királyok Magyarországon soha máskép uralkodni s kormányozni nem fognak, mint az országnak eddig alkotott s alkotandó saját törvényei szerint Kikötötték, hogy az örökös királyok az ország jogait, szabadságait, törvényeit kötelesek leendenek mindenkor megtartani, magukat
a 100 millió nem vál\'alták.
hitlevelet adni, s korouá- nem ismeri.
zási esküt tenni Magyarország függetlenségét s önállását ekként biztosították.
.Magyarország s Ausztria tényleg reál-unióba nem is lépett
Magyarország * törvényhozási jogát« a fenti egyezség ufán is gyakorolja; s a király is e jogát, bár részsee a törvényhozó hatalomnak, az országgyűlésen kívül nem gyakorol Itatta
Ez a jog az orSfcág összes közügyeire gyakoroltatott, kiterjedt; a védelmi kötelességre ír; annak mikénti teljesítésére s az erre szükséges eszközök meghatározására. S bár a magyar sereg a többivel együtt harcolt, de különbség, lényeges különbség volt minden intézkedés közt arra nétve: mik itt, és ott, a kgUn\\ásd%ot tárgyazták a szám .meghatározása, a rendszer, » fentar tás módja, ujoncajánlás és állítás módja, — mindig tekifttct nélkül történt arra: mit áaí osztrákok határoznak.
A pénzügy is igy volt. A devalváció
legjobban igazolja. Midőn pénzalapot a magyarok el abba bele se bocsájtkoztak-
Mindezeket a jogokat Magyarország a gyakorlatban is érvényesítette:
1867-ben jött be á nagy káosz a közös ügyekkel.
Közős levén az uralkodó személye, közös lett a hadügy, külügy s a reá\' vonatkozó pénzügy.
Ez a törvény a legtöbb, legfontosabb kérdéseket hagyta homályban és már a függetlenség kidomborításáről alig gondoskodik. J.\'
Ez nem törekszik- szabatosságra. Különösen a császárság, királyság országait el se igen különíti- Az osztrák császárságot ngy nevezi: őfelsége országai; s az osztrák tőrvény ezekbe Magyarországot is beleérti.
Zászló és cimér-kérdést nem ismer. Közös ügyekben nyelvhasználatról nem is bes/él. " *
A osztrák tőrvény még galádabban iktatta törvénybe a megegyezést; ngy, hogy a magyar és osztrák 1867-iki egyezség homlokegyenest mást beszélnek
Közős ügyek alatt .egységes ügyeket ért; csak az eljárás egyez: a teknikai rész.
Gazdasági ügyekben a magyar tőrvény által hangoztatott cselekvési szabadságot
A nagybányai választ!s. Nagybányán tagnap volt a képviselőválasztás. FtUns Béla dr függetlenségi jelöltet 679 szótöbbséggel megválasztották a pártonkívüli Bnj Lajos ellenébea.
Láncszemek.
— január 11.
Az a bír repült világgá Páriából, bogy megvan
a repülőgép.________________________________ —..............
Tebát repülni fognak.
Egyelőre még nem valami nagyon olcsón, mert a feltalálók ia olyan rengeteg összeget fektettek bele repülőgépjük elkészítésébe, hogy a szegény ember esze belesántnl annak csak elgondolásába la Vagyis: .egyelőre még as emberiség jelenté-, keny része tovább is csak a régi, ecaka alkalmatosságokon közlekedik; csnpán a vagyonos osztály fog repülni.
A nagykanizsai bentxűUUek azonban kivétel nélkül kiceinylő mosolylyal fogadják a repüli masina hírét Ast mondják:
— Hisz mi már ngyls régen a levegőbea járunk.
A közös minisztérium birodalmi\' minisztériumnak nevezi magát
Közös intézmények, osztrák intézraé-nyeknekptekíntetnek.
Az ontrák császárság nem igy neveztetik, hanem a birodalmi tanácsban képviselt országok és királyságok (7)
Ezek után beláthatja mindenki, hogy uj Deák Ferencre van szükség s nj osztrák tbn&nyrt; de olyanra, mely kőlcsöiiős bizalmon alapul vs, őszinteséggel a közős érdekeket és nem azt a célt szolgálja, hogy Magyarország jogai elkoboztassanak, alkotmánya papiroson legyen: tőrvényei homályban hagyják függetlenségét; hanem olyan legyen, mint az 1723, 1848, 1790-i törvény, mely Magyarország függetlensége kidomboritásával minden kérdést megold. — Akkor majd vége lesz a kaosznak, mert Ausztria tőrvény-könyvébe is az lesz irva szóről-ácőila, a I mi a magyar törvény-kőnyv -ben van. B. L.
Még nagyon kétséges ugyan; de azért mondjuk hogy es a répülűgép majd csakugyan bevál és nemcsak a vagyonos osztály, hanem as egész emberiség repülhet.
Vájjon akkor igazán emelkedünk-e, igazán repülünk-e a baladás eszményibb világa felér
Nő e, tiaztnl-e as emberiség látóköre? Belelát-e rendeltetésének mélységeibe ? Megtalálja-e a téves utakon keresett Istent?. ..
Reménységnek megrebbenő szárnyú vajmi hamar lehaoyatlanak, ha hallja az emberek véleményét a repülőgép fölött
— .Ha a találmány bevál valóban lehet gratulálni a feltalálóknak, akik találmányukkal teljesen uj irányt adnak a badl tudományok fejlődésének.\'
— „Stratégiai szempontból korszakalkotó lees találmány; mert kösönséges puska-golyók
egész záporával sem lehet kivetni haladási Irányából *
— .Ahhoz hogy ez a repülőgép útjában megakasztható legyen, ágyuk kellenének. Ezt azonban piajdnem lehetetlenné teszi as, hogy as ágyukat függőlegesen irányítani igen nagy nehézséggel jár.*
Ezekből a tanulságos véleményekből minden félkegyelmű szegény atyánkfia ls megértheti, hdfcy a repülőgép egéss bizonyosan elvisz bennünket a mélységéé pokolba, mert többek között as osslr&k\' és magyar kösös hadügy érdemes minisztere is bizonyosan terjeszt majd annak idején a delegáció elé vagy 800 milliós költség, vetést réssben tábori repülőgépekre, részben függőlegeeen ls irányítható uj ágyukra.
Igy repülget as emberiség a tehnikai találmányok szárnyain nem a boldogság eesménylbb világa, hanem as smberpusztitás kárbozata felé.
j De hát ha egysser nekünk es Igy tetszik És ha ás örökké keresett, de meg nem találti Isten M«e/me határtalanabb, mint a ml tokunk.
tiMm. ptotek
Zala 8 szátn (8- lap)
1906. január hé 114a
fk lM táaMkint most már, pénzdarabokat la. A pénzügyminiszter a\'kibocaá-> a htréfén! melyet eddig aan tott hirdetményekben ilgyelmeataU a közönséget, valami uagjun respektáltunk Aa dreaeég eilm (hogy a pénznemek ti IMIligálH amennyire bohmttíS aaektak eaak emlegetni Ami Tála- lehet, mindig győafdjék meg. agyben közli a ménytink szerint tartalmatlan volt, azt mondtak I szóbanforgó hámlaltványok ismertetőjeleit la, lá: ,Sok beráje a levegő I* \' I melyek a következők: szürke aatn, zsíros tapin-
»ssn>il majd egészen misként kell beszél-[táa, csekélyebb snlj/érdes fölület, kevésbé éles adak. jrajs, sekély és í^etflk alakjára nézve eltért
A küzdőink JevegA kiaik leesnek. As előre-\'izéilraL
nyomütó bajaokok /evsgd/ csatái vívnak.
Ujía orrá, hatalommá. fönséges élemmé la aa agykar dbéraniséfi lengi
Madár-életet élünk majd a levegőben.
A csengésből, vagy annak teljes hiányából nem lehet ugyanis biztos következtetést vonni |s pénz valódi vagy hamis voltára, mert ugy a pénverés közben valamint a forgalomban ia
Levegőről zengenek a költők újra, mint mi-j gyakran megeaik. hogy repedés, vagy egyéb élkor még elem vott. ! változás folytán a valódi ércpénz ia elveszíti Megint egy hatalmas tanulság ez. 1 csengését A pénzügyminiszter egyúttal 1000 Hogy nincs olyan detronizált üresség, amibőlj korona jutalmát fa kitűzött annak számára, aki hatalmas fél-Istent nem csinálhat a véletlen, a „sopron szombathelyi" típusnak elnevezett ha-Tehát tiszteljétek as Oreaqfget ; mis ércpénzek gyártólnak nyomára vezeti a ha-Egyébként ha sem mondom ia: megteszitek, 1 tőaágokat.
HIB1K
r uj törvényszéki elnök megér-
1 kezésc. rZdvody. Albin cnríai biró, a nagykanizsai törvényszék uj elnöke ma délben Hamis pénzek a forgalomban, megérkezett Nagykanizsára-
Már többször említettük, de a mlndgyakrab* ~ A kivatal* lapból A vallás- és ISzókban hallható panaszokból Is bizonyára tudomást utA" mlnmlef Imre zalaegerszegi szerzett a közönség, bogy utóbbi időben ^(állami.főgimnáziumi helyettes Unárt közép-sok hamis pénz kerfilt forgalomba, olyannyira,1 UkoUi rendes Uu4n* kinevezte, bogy a legnagyobb óvatosság dacára bárkivel Is! ~ laküvő. Előkelő és fényes esküvő fog könnyen megeaik. hogy csak későn veszi észre l*W5rl,i Zal»e«wszegen e hó 15-én Ekkor a jó pénz közé tévedt oamis egyforintost vagy vezctí oltárhoz Bnrszentgyörgyi Siakoriia Qtkoronást, ami kfllömben nem ia csoda, mert a Géza k»r- aljárásbiró Liojt Ilonka kisraszooyt forgalomban levő bamia érepénzek oly ügyes, J4*0*" Lá»y\' Kálmán a zalaegerszegi állam-utánzatok, hogy csak különös figyelem utján\' építészeti hivatal főnöke és neje szül. bene-lehet azokat a valódiaktól megkülönböztetni. I dekfalvi Detrich Ilona leányát.
Az állami pénztáraknál gyakran előfordul, [ ~ Aa irodaimig vendége A nagyka-bogy a fizetni akaróktól Ilyen bamia ércpénzt nÍ2MÍ Úodalmi és művészeti kör vsaárnap elkoboznak éa megvizsgálás végett a pénzverőbe\' szórakoztató délutánt rendes a Polgári Egy-kftldlk be és ez arra indította a pénzflgymlnisz-! let nagytermében Ez a délntán,. kiválóan tart. bogy MMo Hirdetmény utján figyelmeztesse| élvezetes lesz, amit a programra összeállítása
szarint az IqpbovéteJek 1371 kor. 96 ültén*, a kiadások padig 390 kor. 96 fillérre rúglak, ig, az asi«y Úszta jövedelme 900 kae, 91 fiüér A válaaitmány köaaönetát fejeste ki A\'agy Samu éa Barim József araknak, mint az előadott prológ éa oöl törvényszék szerzőinek, továbbá a szereplőknek la Klha tározta, bogy a Úszta Jövedelemből 000 koronát a bázi szegények kön moat kioszt Évi rendes közgyűlését március 4-ra tűzte ki a választmány. Elismeréssel tudomásul vette, bogy ózv. Fiacher Jösaefné as agylat alapító tagjainak sorába lépett.
— Sok pofon. Érdekes most a debreceni ujaágokat ol vásni. Többek közt nap-nap után olvashatni bennük letartóztatásokat azért, mert a letartóztatottak pofouütötték Kovács Gusztáv főispánt Már másfél hete figyelemmel kiséijük az aféle letartóztatásokat éa körűi b^lól összeszámlálhatjuk, liogy Kovács főispán mintegy 30-*-40 polont kaphatott ami mindenesetre sok egy érző kebelnek.
A „Siófok" Balatonfürdő c fc a napok, bán tartotta rendea évi közgyűlését. Az évi jelentéz fölemlíti, hogy a társaság fürdőtelep vállalatát hnzz évre bérbeadu Várady Gyula eddigi ügyvezető igazgatónak éa konstatálja, hogy a társaság a siófoki fürdőtelepen nagyszabású beruházásokat éa átalakításokat lett minek következtében az év a mnlt évi egyenlegeid vitellel együtt 9919 K. 66 fillér látszólagos veszteséggel zárait A közgyűlés a jelentést tudomásul vette, a felmentvényt megadta a végül az igazgatóságot és felügyelő-bizottságot újból megválasztotta
Caontviaak Földmunka közben gyakran találnak ember csontvázakat. Nálunk a földben talált régiségeket sem becsülik meg, annál kevésbbé a csontvázakat Már pedig régészeti szempontból a csontváz majdnem olyan fontos, mint a kő, bronz- vagy vaskorszaknak régiségei. A csontvázak, különösen
1 tllirMÜlt n ■■gnkimimii laiV laiirta nénin*!* Iá........ ITyytiiii ott fel fog lépni Dhrioakj I ped«g a koponya alkatából az anatómia segit-
....... ..... .... 1 ci.j^^i:—: - —1. ■—:.—I ségével megállapítják, vájjon a temetkezók
melyik népfajboz tartoztak. A kiemelt éa a muzeumok tudománycsarnokaiben illó kegyelettel megőrzött csontvázak a tudomány számos kérdésére megadják a választ Külföldön
makra A sok hamiaitvány között különösen Sándor, a kievi opera, volt baritonistája is, nagyon gyakran fordul elő a „sopnm-ezombat- kiről tegnap bővebben irtunk. Diwinsky kő-helyi\' típusnak elkeresztelt hamis ércpénz, matyl vnlaelör öt énekszámot ad elő csodálatosan éppen sikerült voltánál fogva Igen alkalmas bárki j nagy terjedelmi remekül koleráit baritonjá-megtévesztésér?. | vsl és tökéletes énektudásávál. DiwínsTy oly
Kztn .c^ph an «»ttaléh éa nagy ntil"f" "\'rtli 1 , liHgj\'difiin rwidrfhttnr hiteles Tíriwól származó 1—1 teljes csontváz
áz úgynevezett antimon érc vegjfllékéből álla ! nálunk önálló hangversenyt ia így tehát a értéke 8o—too kerona. Nálunk ném menük
nak éa ezért a valódi ércpénztől alig mcgktt- jnagykanizsaiak a kör fillére li.lá,,ii meg a csontvázakat hanem összetörik, zúzzák.
BlmMr\'fbalfl oasngéecnl uiruak. Illlllll csakis {dijat mellett nagyon olcsón kiváló müélve •
lgv volt ez a Kesztlielv melletti .Dobogó*
szürkébb izinüek, durva, érdes fel ti létük ée a köriratnál a betűknek szabályszerűtlen elhelyezéséből ismerhetők IBI. Az illetékes hatóságok már régebben megállapították azt bogy a hamisítványokat nálunk a Dunántúl, még padig Szombathely tájfleán egy jól szervezett és eddig ismeretlen pénzhamisító- banda gyártja, mely Jól Btasarelt műhellyel bírhat, mert idökösönklnt külömböző évszámu hamis ércpénzt értékesít, a pénzek köriratát pedig rendea bengerelőgép segítségével nyomja beje a pénzek karimájába.
zethez jutnak. Diwinsky fellépte azonban mégI fölásásakor. Ez volt Burópa eddig ismert nem tölti ki az egész délután programmját | legnagyobb népvándorláskori temetője, mint*
Mellette szerepelni fog Blan Margit kisasszony j \'gy 7«» «?t összedűltek. A régiségeket
is, akit közöaségünk mindig örömmel lát a pódiumon. Végül az Uránia előadásában a Főid című darabot adják elő.
— Halálozás. Schőníeld Miksa városi képviselő. nagykanizsai háztulajdonos, f. bő 9 én este 85 éves korában elhunyt Nagykanizsán. Ma délután temették nagy részvéttel
— Az izr. jótékony nőegylet köréből A
Kezdetben csak bamis 1 forintosok gyártása nagykanizsai izr. Jótékony nőegylet tegnap vá-val foglalkozott, de ujabban mindnagyobb mér-1 lasztmányi ülést tartott. A titkár beszámolt a t lékben boa forgalomba hamta 1 éé 6 koronáé hó 6-án tartott estély anyagi eredményérti, mely tisztviselői kimennek a helyszínére s
kiszedték, de a mésztalajokban kitűnően megmaradt csontvázakat összedűlték Ha pedig ezeket megmentették volua a laikus kezek, s ha a temető fölásása a később alakalt Balatoni Muzeumra maradt volna, akkor Keszthelyen lenne moat a világ leggazdagabb népvándoriáskori muzenma. Hs tehát valahol sírokra aksdaah,- akkor azokat hagyják éhn-tetlenüL Jelentsék az esetet a keszthelyi Balatoni Muzenmnak, melynek szakavatott
agy
Mi eladnnk 5 darab BazíKka
sorsjegyet 24 részletre havonkint K. frjo L
» 5 » Jó-szív
5 * Magyar vörös kereszt 5 » Osztrák » » S • Olasz i > 5 > Erzsébet szanatórium
Már az első részlet lefizetése után minden nyeremény a vevőt illeti meg. — Minden egvéb sorsjegy is kapható nálunk ily módon. A fél vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz öt darabnál kevUebbet ís és kívánsága szerint is vsgy 16 havi részletre ia osztják be ezen kedvezményt, t
*4 *4 >4 M H
3 — 8 — XJ70 tajo 310
Kereskedelmi ét Iparbank-RésiyénTtimlat N&grkfcnluis-

Nagykanizsa pőntek
Zala 8. Máin <3. lap.)
1906. január hó 18 án
eljeaittetik as ásatást, hogy az a tudományra egy aaociálista legény kerül, kát kát alatt aa J mértan. Vilde Perenc fóerdéaz H. Letesve.
előnyös legyen. — Jótékonyság.
özv. Fisohtr Józaefné isftL
egén ezred szocialista, as érdekében a diákok.
Sokat tesznek ennek i Dr. Kreialer József Agy véd, H. Kovács Emil kik önkéntesí éveiket gazdatiaat, Caáktornya. Mntb Adás
[Jetnek alapítási taraijai 100 koronát adomá-nyosoW.
— A kagyalmaa ár talafonál. Egy bohó epizódról értesít bennünket fóvároai tudósítónk, amely báró Peilitzsch miniszterrel tőr-
Itént meg a napokban. A kegyelmes úr vsla-jmely ügyben egy postatisztet csengetett fel, lakinek abbeli kérdésére, hogy ki van [telefonnál, egyszerű rövidséggel azt felelte, (hogy „Peilitzsch miniszter". — A postatiszt azt gondolta, hogy valamelyik kartársa tréfát lakar vele űzni s epéa hangon következőképen [válaszolt: „Engem akarsz becsapni i Hisz az [most Lindauban zabáL1- A miniszter félrenia-igyarázhatatlau szavakkal győzte meg a posta-Itisztet a tényállásról. A szegény postáson lattól a naptól fogva szokatlan idegesség éss-I lelhető.
— Kifogott tolvaj. Ma Bóbm Emil. nagy-Ikauizsai kereskedő azt a jelentést tette a [rendőrségen, hogy Pécsről nyert telefouérte-[sités szerint pécsi üzletükben nagyobbszabásu [lopás történt és a tolvajok egyike Ltbl I Károly nevű fiatalember, nagykanizsai lakos, [azonnal elutazott Nagykanizsa felé. Lőbl
Károly csahugyan megérkezett Nagykanizsára, | itt azonban a rendőrség nyomban letartóztatta, lopott tárgyakat megtalálták nála.
— „As AnkerEzen társaság a biztosi tási eszme úttörője ^Víilt hazánkban. Vagyouá-búi több.iniirt 25 inillió\'koioun vau magyar értékekben tlhVilyVzve és az igazgatóságban\' ] legkiválóbb főuraink közül többen foglaluak í helyet. A társaság, ugy ezen körülmények. I valamint nagy vagyona következtében feltét-len biztonságot uynjt {és minden családapa nyugodtan bisloeitbat ott saját maga, ne{é, vagy gyermekei javára.
■. ■ — ■MMp
Radaai
mai oktatják titokban a legénységet Ma már I Jenő kereskedő, H. Soós Pongrác anyakönyvi
[lein Róza a nagykanlstal Isr. Jótékony ntogy-1 szolgálják. Ezek szinte fanatikus buzgalom- nyosr H. Rapoch Gyula Agyvéd, H.
a teljesen vad, mőveletlen kozákok«-közt ia terjed a szocializmus. Ha egy kozák pálinka méréabeu, vagy más nyilvános helyen megjelen, szonnal mellette terem a szocialista agitátor, aki fisét neki pálinkát, csakhogy az meghallgassa, Éa ennek a konok apostolos-kpdásnak vau ia nagy eredménye, ami szinte csodaszámba megy, ha tisztában vagyunk a kozák lovaaaág intézményével. A kozákok külön néptörzs a Kaukázusban. Az orosz kormány szigoruau vigyáz arra, hogy ezek közé a civilizációnak egy sugara se tévedjen, mert a kozákot teljes butaságban, az aűtokrácla öldöklő automatájává akarják felnevelni. A kozák hat esztendős korábsn már kstona éa a világ első lovasa. Ha egy orosz város utcáin s kozák megjelep, nincs, ki ennek ellenálljon. Ez a vadállattá aljaaitott ember iszonyú pusztítást visz végbe a védteleu tömegekben.
felügyelő, H. Zaimics Sándor nyng. jegyző, Keszthely. Schwarcz Gusztáv kereakedő, H. Neu Albert városi adóellenőr, H. — Gyórffy Pongrác* ügyvéd, Keszthely. Németh János könyvelő, Csáktornya. Lengyel Lajos v. főjegyző, H. Dnly János pénztárnok, Keszthely. Dr. Lőka Emil ügyvéd, H. Szantnér Gyula nyng. fóerdéaz, Kiskomárom. Kálmán Henrik könyvkötő, Keszthely. Heltay József kereskedő, H. Hencz Géza nyűg. főmérnök, Keszthely. Weiaz Lajos papírkereskedő, H. Révéas Lajos kéményseprő, Keszthely. Kutumer Mihály gazdatiszt, Keszthely. — Kardos Máté György halkereskedő, Keszthely. Hass Fe-rencz szabó, Keszthely. Zsubory István ügyvéd, H. Grünhut Henrik kereskedő. H.
Helyettes esküdtek:
Nagy Károly kocsmáros H. Ifjú Wajdifs József könyvkereskedő, H. Miltényi Sándor
A szocializmus annál könnyebben teljed- MP^* H. Török Ambrus magánzó, H. -heteit a Potemkinen, mert ennek parancsnoka I Torm« La»®s H- Viol» J4"*1
híres brutális ember volt, ki a legkisebb pa-lí*"*5. H- Boroa Géza bábsütő, H
J-
Egy orosz menekült elbeszéléseiből*)
— Részletek a Potemkinről. — Diwinsky a magyarországi Hat vauban megismerkedett azzal s honfitársává!, ki a világtörténelemben pésatlau Poteiukiu-féjt táa-dást vezette. Mint a fővárosi lapok megírták, a Potemkin matrózainak vezére a hatvani Deuisch-féle gyirbau kapóit munkát — Itt akadt rá DívrföjScy. At érdekes ember ma ia remeg az izgelflkitdl, ha a Potemkinen történtekről b^zUL-iA dalig így esett jnég :
A Poteuikin szou hajók közé tartozott, — melyeknek legénysége köst legkorábban elterjedt a szoasUtnpoa. Ez kÜtőmben veszedelmes g)trútsággal hódit tért az orosz had-serégbán, amit az a körülmeny magyaráz meg, hogy a legénységnek állati élete van és a tisztek rendkívül kevéa intelligenciájuk mellett vérlázitóan brutálisak Minden felelősség nélkül kegyetlenkednek a legénységgel és a legbestiálisabb borsalmaaaágok vaunak napi renden. Az ilyen viszonyok a szocializmus melegágyai, de ennek gyors terjedését hatá sosan előmozdítja az orosz szociáldemokraták folytonos agitálása és az orosz népi vcleszüle tett filozofáló hajlama. Ha egy ezredben csak
naszra revolverével büntetett. Az emlékezetes Kf* asztalos, fc Dióiiy napon még három másik hajó tisztjei is a Potemkinen voltak vacsorán. Ezt as alkalmat használta fel a legénység arra, hogy borzalmas tettét elkövesse. Sorshúzás utján, egy matrózt jelöltek ki, ki abban a biztos tudatban, hogy életével fog lakolni vakmerőségéért, jelentette a parancsnoknak, hogy rossz az étel. A parancsnok asó nélkül revolvert rántott és főbe lőttéül matrózt Erre a le. \'génység megrohanta a harminckét tiaztet éa
Budai La-Béla ksreakrdó, £L Berger Ignác bőrkereskedő, H.
Mulatságok*
* A uagykaniaaai karsazteny jótékony nflegylat nrulataága. A nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet január hó 2oán, szombaton, a Polgári Egylet helyiségében szegények segélyesése jsvára vacsorával éa tánccal egybekötött virág renniani rendez. Ez a kitűnő ötlet bizonyára egy pompásan sike-
a vizbe hányta, előbb azonban irtózatosan j rfllt „télylyel fogja gazdagiUui az idei far-megkínozták őket Egy fiatal tiszt fejét a MUg történetét Ismerjük a uőegylet rendező-lábal közé hajtották, aztán eltörték a derekát igének kiváló ügyességét éa ezért eleve ia A parancsnoknak, ki igen gyáván viaelkedett, feltételezhetjük, hogy az eatély a maga ne-
LZ....S..S.4 i\' .(JM.L ______I..Í. .1_.1L I . _ . . .
könyörgött az életééit, előbb a u> elvét tépték L,ében ki. Mikor aztán ily módon végestek a tisztekkel, két bombát röpítetlek\' Odesszára, aztán tovább hajóztak s romáit (Ártókra.
Törvényszék.
§ Járásbiró és ügyvéd. As Igazaágügymi-nlszter fölhatalmazása alapján Simon Lajos Csáktornyái Járás biró hatóság előtt való rágalma-záa inlati pört Indított Csesznák József fővárosi ügyvéd ellen. As ügyvéd ugyanis az Igazságügy-1 mlnlssterhez intézett beadványában más biró j Kimutatás delegálását k\'érts, mert Slmóh Járáabirő állítólag I Giglcr Kálmán ottani közjegyző kedvéért agyi A hagyatéki Agyban elutasította\'\' as ügyvéd kérvé-1 ^ 17
a lehető legszebbét és legjobbat fogja nyújtani. Hogy az estély a liuom ízlés-jegyé* ben fog lefolyni, azt már a remekbe kéasult meghívók előkelőeu Ülése* kiállítása is sejteti.
A kereskedő ifjak mulatsága. nagy-\'kámzsát lrer?skBdfi Ifjak iMrnár 10 ín rendesnek | mulatságot Ezen a helyi műkedvelőkön kívül közreműködni - fognak Köveasy ssin társa-tatának több kiváló tagja, továbbá a brünnl opera magyar baritonistája. Végül .As istenek az Olympnaon* c. élőképet mutatják be.
nyét A nagykanizsai törvényszék előtt a vádlott [ J&rnlxsl szívesek voltak
Ker. Nőegylet karácsonyi vásárjáról. A Keresztény Nöegyletnek 1906. dac. 18 megtartott karácsonyi vásár jákoz koasá
A Zala tegnapi Számában magirtuk, hogy Dlvliisfiy Báidoe, a kiesri opatá volt bsritonútája tartózkodik ez téi szériát Nagyjunssán Még a bábom előtt menekfljt el Ib^ziiábgL m a harctérre akarták vinni BJ»iv*n \'•|>»0*fOéíxük, hogyDiwinsky esodálatnáélló Bapton hangja és kiváló énektudása ran\'. Vasárnap fel I0g lépni az fr\'<lia.L " délutánjai!, a iioigári Éip-\'•tbra. Aanak égyiftjttt. fenrtt a rettenetes orosz áln-POtoktéJ beszélt, tagnap kOzbltük
azzal védekezett, bogy boadványában, senkit sem rágalmazott meg, legföljebb elszólta magát és tiszteletlenséget tanúsított a bíróság Iránt A törvényszék ötszáz korona pénzbüntetésre Ítélte Oaassnákot a ezt az Ítéletet » győri királyi tábla éa ma a Kúria is Jóváhagyta.
g lakfldtok kiaorsolása. Törvényszékünk, mint eskűbtbiióság a f. évben február hó ele jés fog ismét összeülni. Eddig hat ügy van, mely-tárgyaitatni fog.
: A mai napon az esküdtek szolgálati lajstroma már meg is állapíttatott mely szerint rendes esküdtekként kisórsoltattak: . .
Riedlmájer Károlyi tlyüg. körjegyző, Helyb -Dr. Rothschild Samu ügyvéd, H. Nemes-sssghy-Kálmán nyng. rendőr alkapitány, — KéHThéTf: flrtlntMer József kmuáf, - Tótszt-
I. •
Iteiiel\'i (iuszlávné é ftn, é kg. tipakáu, 4 kg. Lclii-i, Vidor Sainuaó 1 fosti-tt asz\'alkézéD, fály JÍnosaé J doiiot tea. I.wlner Forase S konvűr, Ura/ Simon I nan (*ag rum, Qölil Tgoic I kia Sveg ruiü, Cáajüaá 1 diai kowa, Bebekné 1 vizes üotaé, BellAniáátöbb fíjlét, özv. Hoasaasi Lqjoané 1 torta, Weneel ReiMnt é üveg pandkam 1 ü». li\'tör is bab, Kertész Jézselhé 1 virág váza, Pergar Káruiyné, 1 tél sütemé >y cukor, Major Király | -featatt alj, Futa jolap, gyermek ruha, faéóai üilintiié I drb. Jáirgj 4<r. Pongrác Adolfné élsz kosárka, Kaicaok Led I sflrís kancáé Kenesrendi biz 1 saik bvguaya, Kaaa Irma kSMafMs, tíeizt lliuini kézimunka, jlanda Károly virip as karáesooyb Blia Lajos 2 üteg koguac, Szépe Bééiaé I ÜTeg bar. Flebchaker Aibertuc 1 ttv, rom, Bzv. Pflsnéet Gáboroé 6 teás cséssa, t k*s kosárka, Deák Péteraé 1 disz tál, ébreszti éta. likőr szerviz, 1 divia párna. 1 névjegy kosirka 1 tucat zsebkendi, 1 tál vajastészta, Trfpammer Etelka 10 Ijilé liszt, 1 kilo kávé,) 3 kiló cizí. Halálai Etalka 1 diát varié eszkfiz tartó, Vtaber Kiroljné Uauauaka, ball L^josné 3 drb. tárgy. Dintsih lobon aa i kg risa 4a I «»i-tai. tárca, ttv Qaseuiyaé kázuuuki, Hakorszkj Jlmm kézimunka; Darázs Vilma kézimunka, Jozifamca Milirejtté 1U caom. lak. 1 ftveg n a, Háti Aatalaé 6 tv. kw JIm Perenené kattaétla, Nijvács Kándysé jitiksear, (Wéer
Nagykanizsa, péntek
Zala 8. szám. (4 lap)
1906. január hó 12 ón
A politikai világban nia ezen feltűnést
Msf!»k» kásiswnk*. ÜtuormMi Júlia\'különféle, HmIkJ Al-
beriní Ürtis UnH Eázír Jémfné í\'baha. ír. Murit. ... _ .
wu ktisaw* m«. suIimI Farkssné PoirlrVento | keltő hírről folyt a szó. Végre sikerült a
77 drb. ko»lr, Bojt GyOvayaé\' Urmínjek é« I i»l pálinka,-
•árkod káinián knricsonyfn (H«i. Törik Nándor 6 drb bádoglérgy, Zámpa Balti A drb. tik«lár»y, KOIIer Uattánk külOnbOió vasáriik át S drb. riilukelmo, FUU Jánosai Bálnlk Juliska. Gradtórtl Vilriia, B kóléur Baltion lestvi Sehleilnger Milnr 100 sjí\'i\'M Mllt#yl Sjndomé 4 fejkendő, Krauth T«r»« llcslrri Fert-ntnr 4 drb Francit kává 6 drb. stappaS,- Toch Lipót 5 kg. Hsii.
(Folytatjuk.) \'>rr*., >.
Táviratok ás telefwijelentÍMk
A válság.
Budapest. január 11. *At Újság* című
napilap mai száma a kővetkező szenzációs fairt kősli:
Zula tudósítójának Andrássy Gyula grófot felkeresni, kinek Andrássy kijelentelte, hogy az egész hitből egy sző sem igaz.
Fejérváry a birályniL Bécs, január 11, A király ma délután Vji órakor ismét kihallgatáson fogadta Ftjérváry Géza báró miniszterelnököt. A kihallgatás részletei ismeretlenek.
Főispánok fogadása. Balassagyarmat január u. Btrckiold
gróf főispán tegnap \'éjfélkor ideérkezett A vonatnál nagy tömeg várta, melyet azonban „Andrássy Gyula grőf a napokban a hajnaliIa katonaság szétkergetett, A főispán egye-6rákban Bécsbe érkezett. Az átázásnak sajátsá-L^ a vimcgyebázába hajtatott, ahol az
sos és tltokzstos előzményei voltsk. Andrássy .. . . . ... . „. ,
" , ,„_„______... .... éjszakát töltötte A főszolgabíró hazró - házra
Gyula grőf az előző nspon ss esteli órákban! \' . 8 «•««>»
kihajtatott a kelenföldi pályaudvara, s ott szál- |jír> hogy a lakóaságot nyugalomra intse.
lott fel a Bécs felé induló vonstra. hogy senki A hatóság a holnapi installációra minden
as utazásáról tudomást ne szerezzen Azonban intézkedést megtett
Budspeeten a beavatottak tudtak erről as útról. TurÓCSzentmárfon, jauuár u. Kiest* Tudtak róla pedig Lukács Lássló,.a volt pénz- /... , . . ... .... , . ,
a-nT.n.h _____ a____, A^Li,ÖUiPán \'DStallációjára 211 gyalogos, 56
lovaskatona és 80 csendőr érkezett ma ide.
flgyminlssterr Kossuth Ferenc, Apponyl Albert gróf és Bánlfy Dezső báré. Uás senki se tudott s bécsi útról és annak céljairól.
Andrássy Gyhla gróf a hajnali órákban érke-_zett Bécsbe s egyenest Pitreich lovag közös badOgyminissterbes hajtatott, a ki érkezéséről értesítve volt A tanácskozás, a mely Andrássy
A városban kfilömben nyugalom van, bár nagyobb tüntetéstől tartanak
Magárahagyott főispán. Sopron, január II. A vármegye kőz-
indítványt, mint amely elkésve ér Íme*
nem epgedte tárgyalni. Ő — úgymond _
törvényes főispánnak tartja magát és aki. nek ez nem tetszik, az távozhat * Akkor távozunk; mikor nekünk tetszik* — kiáltották minden oldalról. Ezután az albizot^ ságok megalakítására került a sor, mely után a bizottság összes választott tagjai elhagyták a megyeházát.
Brunkala László öngyilkossága
A fővárosi lapok mai számai kőzlikk hogy "Brunkala László, az egykor neves budapesti ügyvéd, — tegnap öngyilkossági szándékkal magára lőtt és súlyos testi sérüléssel kórházba szállították. Brunkala valamikor az arisztokrácia kedvelt fiskálisa volt, de neve feleségének a Vssoukeőy-féle per-ben való szereplése révén lett országosan ismertté.
Budapest, január 11. Brunkala László állapotában ma nem állott be változás. A kórházban súlyoa betegen fokszik, azonban orvosai reménylik hogy életét megmenthetik Ma délelőtt igen sokan meglátogatták.
-JtaaéJaaegheexitó■ Nagy SUBJ
Laptulajdonos ás kiadd :
riaciiEf. f f1. * r
r 1 a
gróf és Pitreich lovag közt megindult, órákig jgazgatási bizottsága Badilz Zoltáu főispán
tartott s a körül forgott, miképp lehetne a vftl-.L, », íz < , . . • .. Tr.
. ; . ,Z , lelnőklésevel ma ülést tartott. Közvetlenül
Ságot a korona kívánságai értelmében, a nemzeti 1 ,, , . , t. .
az ülés előtt írásbeli indítvány érkezett a
kívánságok elodásása alapján elintézni.
Bécsi körökben ss a bét, hogy a klbontako sás ezen az alapon feltétlenül sikerül*
főispánhoz, mely tiltakozást tartalmazott az ő elnöklése ellen. A főispán azonban ezen
Kereskedelmit végzett
GYAKORNOK
kezdő fizetéssel azonnali belépésre kerestetik- Ajánlatok a fizetési igén ek megjelölésével küldendőt tf? • rímhez bor- és pálinka nagyke kedés Htonhalhely
Idffaebb r*t&*
divaióru segéd
felvételre kerestetik. Cím a kíadó-. hivatalban.
»AZ AN.KER"
élet- és járadék biztosító társaság
Xagyaror»«ápi vozérképviselőség: Baáap«al, VI., Beák-t-r a. Aakersévar. Vagyonállapot 1904. december 31-én.
164*5 millió korona -
HM>ar>r»a«*a 25 QlÍllÍÓ koTODH.
van elhelyezve, o Olcsó dijak. — Méltányos feltételek, o
1905 ben B. osztalék terv szerint a - béfizéteit dijsk aráméban s» évi díj 27\'/,\'/•"\'!! emelkedő nyeremény- ~ osztalék fizettetett ki készpénzben
Előnyős gyermek és vegyes tókebiztosjtások.
Prospectnsok kívánatra ingyen. Képviselő Ma^y kanizaáu;—
Havas Sartyu és fia.
Igen jó házi koszt kapható. Lázhoz hordva is.
Királyi Pál-utca 1. mán.
Alkalmi zongora vétel.
Egy jó katbfu levő nmgorá — hang-versenyszárny — helyszűke miatt
azonnali eladó„
Ára 2SO korona. Bővebbet Nádor-utca io-az.
aislsillié lltlréall
A már SS ére a kerékpár világi.t uraló eredeti angol.
Helicul Premier és The Champion
karékpároksi dnplaharane csapásT|)sl, 8 éri Jótállásul, minden árfeltmaíés nnktl szigorúan •• *ro-deti |)ári árakon\'lS ás lé koronás résilelre adjuk és
keréícpáralkatróBzekét ss égész viláfos létező Osszej karékpárokboi (kül«fi ás belső fumik. caenpők, lámpák, pedálok, láncok, connsok, csészéket slb.) óriási forgalmunk kovstkas-tébeu
jof/, HrleazáHiiásanl *szállitank vidékre ás bárhová
• Elsőrendű Singer varrógépeket nagybani eredeti gyári áron 76 kr.-tiI feljebb havi 8—19 kor. részletre adjói.
Láng Jakab és Fia
isikk él wri|i| iifftomiiát. Antri»lnfiwwli ianambk, i«f. iá(lkb ás IstmibbSsMMi ksrákpir. nUán.
BUDAPEST, Jézsef-Wrat 41. sz.
riás e»m\'—inMi\'tfi i,— "Jatitáaekat saját mflhelyeínkhen izakártalemmel
olcsón csináljuk, tjili **Tl.jar»ékütik 300 klppti mtjm n
mm—m^mmmam—mmm^mmmmmM—mm
Drezdai motórgyár r, t.
(ezelőtt Hille) fióktelepé:
Ge ért Ignácz s Társa
BUDáPtST, Vt^TfMi-ltnt 41 ss.
Ttlrfea It-SI.
^ Bcnzlnmotörol. líjjsiMimolórak, ayezsnlalmoié rak, üSáf- (üiiritas mötérok, aaetylcnmol^rok, Benzinlokomohllak ctéplisra.
SzIvAeiz- fy»\'neuUoros) moUrok a isfsdsniabb áa legtökéletesebb, belpuolún a lagotosébb Üzemet nyújtó erőgépek. 0
A ár*sásl luatár világszerte elismerten a legkltünóbb gyártmány. Kipróbált llNklii szerks-lel. Válogatott iájjubb anyagbél a legszolldabban éa s legpontosabban készítve.
T«p1»k 1 Sok évi használat után sasa szorul rtparatnrákra Feltétlenül Ozembistos, Kezelése rendkívül egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek.
■resáal aiefárak Ölemben megtekinthetők siámtalan Iparváilaialbaa áa uaéaiiMk pali-sági üzenieinái: maimókban, téglagyárakban, wmeg-mnnkálásnál, laapritáánái, rizemelé (szivattyú) telepeken, gazdaaági takarmány -Umarákban, tejgazda-■ágőkbsn, cséplésnéi slb. stb.
Teljes üzaaebeméesásak (malmok, gisdeaéfi üzemek, közlömü-szerk etetek sib.) szak—I sriMtáea FeWilágoeiiáMk áa költségtervezetek késaUggel ■Hak
MT Legmesszebb meaé jótfllás! VsévesS Sse-téal ftltételekl wm
Fischel Fttlöp Fia könyrnyondája Nagykanizsán
—1 l>
Nagykanizsa, 1906. Harmincharmadik évfolyam 9, szám. Szombat, januir 13.

TELEFON: 108
|)Wnmi> éa HMetéaek* %MfMf Pb Mm»lww«>»«»*«*>*

Z M&
POLITIKAI NAPILAP.
ELŐFIZETÉS ÁMAti
_____L-l
fa kán - — — ---
MgpwOm —■ — —
rlléfft-r — — * i
ccési ^ ^ír* i
tpMn -mim- -
utfc
feljelenik naoonkim \' "6 órakor
SnnapnaooK kiváló,,, > . •
•ZALAY SÁNDO*. WilMlWn: RÉVÉSZ LAJOS.
Egyes arám ára tí tOér.
Tanulságok.
Nagykanizsa; 1900 Január 12.
(a) Nagy tanulságok rej\'enek annak az Oroszországból megszökött opera-énekesnek elbeszéléseiben, akí most Nagykanizsán tartózkodik. . .
A .Zala. mai számában az ó elbercé-!lá&« bcsu*ámk a ke»etlen lései nyomán részleteket kózólt az oroszországi állapotokról; tóbbek közöl különösen a »Pottmkin« bajó. legénységének lázadásáról.
A gondolkodó elme azonnal megtalálja ezekben a részletekben is a tanulságokat
Elénk rajzolódik ezekből- a kis részié tekből is a hatalmi pozíciójához, föltétlen kéhynri mindenhatóságához, földi istensé-ségéhez görcsösen ragaszkodó autokracia féktelenkedése, vesztét érező elszánt tombolása, hogy a gondolkodásra ébredett tömegeket s kegyetlenségek rettenetességeivel, a vérontás iszonyataival megfélemlítse s hatalmának béklyóiba szorítsa.
Elénk rajzolódik, hogy a megrázkódott hatalom kntyabűségü közegem,- a földi mindenhatóságnak, istenségnek egész, ügyesen megszőtt rendszer-hálózatán miként rezeg végig delejes áramként a megdöbbenés, a megrettenés, mikor a butaság sötétségébe bórtőnzött tömegek fejéből feltör a világosság első sugara: az emberi öntudat
Valamiképpen az is elénk rajzolódik már az orosz opera-énekes elbeszéléseinek részleteiből, hogy az eSztne, a fölszabadult gondolat elé nem lehet elég vaatag falakat vonni, szurony-erdőt, ágyu-hegyeket állítani.
A szocializmus eszméje, ttj gondolatvi-merevséggel, vssszigorral őrizett katonai laktanyák bástyáin, falain keresztül is* a megváltást, megnyugtató igazságot váró agyakba. Utat talál még a testőriző vadállatul nevelt kosdk lelkébe is- Nincs olyan földi mindenhatóság, nincs az Istennek olyan emberileg szervezett -föld; helytartósága, amely a szellemhóditásra indnlt gondolat-világot útjában megállíthatná
Olyan könnyen, olyan világosan megértheti, megtanulhatja ezt mindenki akármelyik egyszerű muszkaszőkevény elbeszéléséből is.
Az ördög tudja: miként vau, hogy | éppen csak a hatalom birtokosai nem bírják levonni, megérteni a tanulságokat I
Mintha csak az vplna a megirt fáttt-muk, hogy hajthatatlanságukkal maguk ássák meg hatalmuk sírját-
A képviaulőház feloszlatása A Neues Wiener Tagblatt Jelenti": Az összes tényezők tisztában vannak azzal, hogy a jelenlegi magyar országgyűlést 1905. december 19-án útdíjára napolták el. Minthogy nem remélhető, hogy az ellenzék március elsejéig előzékenységet (og tanúsítani, a kormány kénytelen lesz a parlamentet ezen a napon föloszlatni. De mit lógnak nyerni az nj választások kiírásával s egy nj parlament összehívásával ? As nj választások eredménye csak a jelenlegi koalíció megerősödése lehet A Nenes Wiener Tagblatt cikkében céloz rá, hogy ezúttal el lógnak térni az eddigi parlamenti szokástól és a feloszlató kéziratban az ni parlament öaazehiváaáról meg fognak feledkezni.
HIB1K.
A béketárgyalás. A béketárgyalásról és a dolgok mai állásáról komoly forrásból a következő érteafiléaglcri: kaptuk -■A Béketanácskozások vannak és a közel jövőben folytatást is nyernek, ez kétségtelen. látjuk, miként lesz egyszerre tévesztetté a t Ezt tagadni ok nélkül való volna. A békére
rendszer egész hatalmi szövetsége; s a hatalom-féltés őijőngésében miként ássa meg e< is nagy történelmi következetességgel a maga sírját azzal, amit mentő eszközül használ: a megfélemlítésre szánt iszonyú kegyetlenségekkel.
Hogy a zsarnoki hatalom soha itieg nem tanulja már a történelemből.: miként termik a vértanúság vércsőppjei ezerszámra a szabadság-hősöket ? !
Még — ugy látszik — mindig kevés neki a lecke Nem vonta le még a maga részére az üdvösséges tanulságokat.
Pedig hát most már megtanulhatták volna a népek fejére nőtt vagy állított hatalmak, hogy a gondolkodásra ébredett tömegekkel szemben csak a haladáshoz simuló gondolkodással maradhatnak felssi-uen A hagyományokhoz való merev, hajthatatlan ragaszkodás eredményét majd OroezoraÜg antokraciájának pusztulása tárja elénk üdvösséges tsnulságn). I
való. hajlandóság megvan a királyban és áz ellenzik vezérembereibeu ia. Hogy Audrássy Gyula gróf volt-e most Bécsben s tárgyalt-e Pitreich közös hadügyminiszterrel, mellékes. A fő dolog az, hogy Andrássy Gyula gróf komolyan kívánja a békét és előkészítésére készséggel vállalkozik. Más részről bizonyos az is, hogy Fejéirváry Géza báró, bármiként hadakozik is az ő kormánya, szintén a békét akarja s ez sok okból könnyen érthető. Megerősíthetem azt, hogy a királynál töitént kihallgatások során igen sok szó esett a béke helyreállításáról és taláu első Sorban történt a tanácskozás.
Feltűnő azonban, sőt taláu Aggodalmat >elthrt, hogy Fejérváry Géza báró holnap Is s király elé kerül, hogy döntés, vagy ujabb elhatározás ma sem történt. Így tegnqp kedvezőbb kilátás nyílt a békére, mint ma, de a biztató reménységről lemondani még sem szabad. Ujabb lépés azonban csak Fejérváry Géza báró visszaérkezése ntán történik és ha csak a béke bécsi ellenségei nem állják ntját a további lépéseknek, akkor sikerülni fog, ha nem is pár nap alatt de két-három héten belül a békét és a normális rendet helyreállítani.
Mérséklet, engedékenység és bölcs belátás mind a két oldalon: ezek a fegyverek gyŐx hetnek és csak esek vihetik diadalra a béke müvét.
— á kereskedelmi miniszter leirata a postásokhoz Vörös László kereskedelmi miniszter az ország posta-, távírda- és távbeszélő-személyzetéhez a következő \'köszönő leiratot intéste:
A posta-, távirda- és távbeszélő-forgalom as eltnnlt évben a kedvezőtlen viszonyok dacára ismét nagy mértékben emelkedett. A postaintézet személyzete a megnővekedett forgalmat a viszonyok miatt elmaradt létszámemelés\' nélkül is minden igyekezetével kifogástalanul pontosan lebonyolította. In-■ dittatva érzem magamat, hogy e személyzetnek mintaszerű és fegyelmezett magatartásáért ez nton köszönetemet és elismerésemet kifejezzem, Vörös László.
— Aratósztrájk. Somogy vármegyében a szocialisták erőa presszióra készülnek, melytől remélik, hogy a politikai helyzetet dűlőre viszik vele. Most van ugyanis ideje, hagy as úgynevezett araló-azerzódéseket megcÖssék. Az agrár-szociálista munkások azouban négye* szerte vonakodnak szerződést aláírni is ezt azzal okolják meg, hogy azabad kezet ikar-nak, mert eaetleg aratósztrájkba lépnek, hógy ezzel maguk, tlletőíeg az általános válaztói jog mellé kényazeritsék a birtokos osz&lyt Mint értesülünk. Zalamegyében ia haliataot-tak ily hangok.
— Az Irodalmi kór vepdége. A jtagyta-uizaai Irodalmi és művészeti kör\' vasárupi szórakoztató délutánjának műsora már telj-seu meg van állapítva. Diwinaky Sánd* a kiváló baritonista 4—5 számot éneket M a zalaegerszegi irodalmi és művészeti kő. elnöksége telefonon kihívta szerkesztőségünket és köabejáráannkkal arról értesítette Di-winskyt, hogy ott kedden rendesnek hangversenyt, melyen fellépését kérik. Az ocosa énekes neve ugyancsak kapós lett a Dunástul. Ma «. omogyi Hírlap közli Diwinskyról irt. ismertetésünket és mint megjegyzéséből látjuk, Kaposvárott Is igen xiveaea látnák felléptét.
Mnyhi
t/mim » mu lap*
I96C.
k*1»4i
Jndit saobra KemengMMn mozgalom indáit meg hogy duksí itflkáifa J adj tank, aa elsi magyar kőltinőnek eaebrot állítson a haza fiat kegyelet A ui—galmat élénk lelkesedéssel karolja fel a kaatenessl-jsl Hndalom ás ssorgslaasan basgélkodik, bogymielább kiben — vagy érdben legyes megörökítve a jele* költőnő emléké. A mos-galoas élin dr. Ositty Lajos megyei aljegyző, ostfiaaazonyisi téédbirtokos áll, ki tegnap este 6 órára értekezletre bivta össze az ügy iránt érdeklődő kötőnséfet. At értekezletet a ka-aziné helyiségében tartották meg nagy érdeklődé* mellett. Élénk vitát keltett, hogy Csaliban vagy Szombathelyen állítsák-«(el aa. emlékoszlopot
— |**>tvenayole eljegysés A városháza kapaalja ma csupa eljegyési hirdetésekkel van tele Nem kevesr bb, mint 58 pár jelentkezett eddig az seystdenyvvezető előtt. Ma tehát vészit is egy idő őta a farsang kedé-
a néhai addat Még halála után is pőrli, aki áílitja, hogy vfgyrjoa van a halottnak Es a vagyon padig loetn más, Hint a márvány síremlék. Az IIgy véd okoskodása szerint a síremlék a halöfct tulajdona, mert ast neki ejándekózták barátai, mikor felállítják a: dtsses emlékművét És a halott ez a vagyona pörölheti, végrehajtható, elárverezhető, mivel a síremlék márványa, ha a felírást lekaparják, értéket képvisel. Nem mindenki osztja az figyvéd véleményéi Árt moadják sokan, bogy a síremlék annak a tulajdona, aki felállította. De viszont az ajándék valakinek, tehát mégse as aiándékozóé. Igy folyik a vita betek óta eltart talán addig, míg a halott nem fizet
— Mint oldott kéve. Az elmúlt héten 3143 magyar ember érkezett meg Amerikába. Ebből a megdöbbentően uagy számból 340 magyar, 1143 tőt, >31 német, 390 horvát és 39 otth. . •
— Becsapott karádi gazda A közeli Ka-
fyességéből, mint házasságközvetitő még min- fádról írják : Nagy Perenc vsgyonos karádi derekasan Megállja helyét lakoe kedden Budapesten tartózkodott Amint
- Irkolcsók As éjjel őt olyan csavargó \' Kerepesi uton a kőrút felé haladt a Ka leányt fogtak el a rendőrik, kik már régtől j «>y*r«nezA-uU» sarkánál egy jól öltözött uri-lógva ki vannak tiltva Nagykanizsa terftle- ember- *ki »"tv« meut • zsebkendő-tér<51. Az nban inkább kiteszik ezek msgukrt J^*1 W4" kirántotta ksbátja - zsebéből a annak, bogy a rendőrséggel gyűlik meg a Pénztárcáját te Nagy észrevette, hogy a pénz bajuk, de Nagykanizsára időnkint csak visssa-| kí«ctt- *«vette, -s éppen sz idegen után tárnak, mert^a -kaaUssí erkölcsök jobban ,lart kiáltani, - mikor két ember odarohan
«*! rábirlik- 1,ü«> atut me« **** ■ városokéi. |űfrrt"crrcrtmát a cs*k azután figyelmeztesse
- Írva gyermekek ipari pályás. Tru- * kiro,ulul-- ^sgy kinyitotta a tárcát, melj-ifáMikf Ödön, a zmUwg/et árvaszák elnUke ben bríiliáns gyty-ü s egy kétfilléres bé-a kővetkező nagyérdekü feihlváat teszi közzé: J ^gg^ » S\'1*\' bélyegzővel ellátott rendes
Általános a psnass, bogy a kisiparosok még-|ízáala volt a kővetkező tartalommal
leteli ezámu és alkalmas tanoncokat nem tudnak tartani, mart Ipari pályára nagyon «kevée szülő neveli gyermekeit s a gyámok nem fordítanak eiág gondot arra, bogy a gondjaikra bízott kiskornak közül ások, akik osekély vagyonúkból megélni nem leesnek képesek, magasabb Iskolád] kat pedig nem látogathatnak, Ipari padig halandósággal ée képességgel iparosokká képeztessenek kL
kisiparosok kiképzése az általános gazdasági kultúra emolkedéeének egyik alapfeltétele lévén, a magán ás kösvagyonosodás szem pontJ4ból elsiranyi fontossággal bir az, bogy as Ipari pá lyára akalmas Ifjak kisiparosoknál tanoncoknl
—■nMnUawstssssask. t——-—-
A negyet árvaszék megkereste a soproni karMlndelml ée Iparkamarát, bogy a tanoncok slhelfssését közvetítse. A kamara a megkeresés teljesteeére késznek nyilatkozott, ha as Iparos pélyfra készüld árvák as Iskolaév bezárása előtt legálbb három hónappal bejelentetnek. .
/elhívja tehát a gyámhatóság a közgyámokat a jegyzőket ée eliljáróeágokat hogy as ár*/)ok gyámjait ligyelmastessák, bogy gyá-unitjaikat adják iparos pályára, évről évre Írják Msa azokat as árvákat, akik Ipari pályára lépni hálaadók, as Iparos pálya megjelölésével s a fám nevtoek, a kiskora vagyoni viszonyainak •egem ütésével Ida Jelen teák be, hogy ások in-/yenes elMyesás* Iránt a \'kereskedelmi és Ipar saraara közbenjárását Igénybe venni lehessen.
— Árverés agy sir tOlött Nem légiben történt, hogy a kassal köztemetőben diszee márvány emlékművet állítottak egy valamikor nagyon is vidám urnák, A halott, miután hirtelen elköltözött as áruyék világba, elfelejtette adósságait kifizetni. Más esetben a halál rendneriaf pontot tssz az összes soitimái keresetek 11 lát* s lehetetlenné I teszi s további eljárást ss ellen, aki már elpatkolt Akadt •sonban egy fiatal és ambiciózus ügyvéd, aki
Nagyságos Thomayer Salamon urnák, — Budapest, Alulírott ezennel bizonyítom. — bogy s briliáns gyűrű 14 karátos gyémánttal vaui ékesítve s 28o forint értéket, képvisel, melyet köszönettel felvettem. A számla átolvasás utáu a két idegen egy pályára I kapu alá csalta be Nagyot s a becsületes Nyílik karádi atyafit hosszas kapacitálás utáu rábe-| szélt ék, bogy ne sdják vissza a talált ékszert, hanem az értékét osszák el hármójuk közölt Nagy nehezen engedett s mert nem volt náls elég péns, átadott kát csábítójának kát aranygyűrűt és egy ezüstórát lánccal, meg tiz koronát. Másnsp reggel sztán elment Nsgy egy ^kneréRticr, lwr!elWlágőiltöFlIk,~Hogy sTT Iáit gyűrű silány hamisítvány és testvérek közt sem ér többet 2 koronánál.
— Lőbl K«rolyok Nsgy élénkség uralkodott ma szerkesztőségünkben. Jött egy nr és bemutatkozott: Lőbl Károly. Később ismét jött egy másik ur és bemutatkozott: LSb\' Károly, Végül jött egy harmadik ur és egyszerűen igy esólt: Lőbl Károly. Mindhárom Lőbl Káiolynok közös panasza van. Ugyanis a Za/a tegnap közölte, hogy Pécseit sz Alt és Bőhm cégnél tolvajok jártak és esek egyikét Lőbl Károly oagykaoissai fiatalembert a uagykauizsai rendőrség Itthon letartóztatta, Már most az olvasóközönség a Nagykanizsán tömegesen létező LŐbl Károlyok bármelyikét meggyanúsíthatni a lopás elkövetésével, ezért s Lőbl urak testületi felkérésére kijelentjük, bogy as a Lőbl Károly, akit letartóztattak, rovott előéletű ember ás ms a rendőrségi fogház vendége. A ssabsdon levő Lőbl Káro\'.yok tehát teljesen ártatlanok ebben as ügyben.
Orfeum Nagykanlaein Ma és a következő napok estéin kiváló orfeumtársaság produkálja magát az Erzsébet kávéházbsn. A társaság megérdemli a támogatást, mert
• méghaladja az ^Asiásá- társaságok nívóját Tagjai inivéssek a maguk nemében ás csupa érdekes jj^deti dolgokat produkálnak.
— öngyilkos diák. A ayryiemnsik nmét áldozata vas. Egy szerencsétlen, 30 éves diákot kerített hatalmába Zmger SásMssi a pécsi felsőkereskedelmi iskola Ili. osztályának tanulója ifja szivének teijas bevével szerette Ssabó Ilonka nevü Varróleányt, aki Zombőiben lakik. A leány azonban nem vissonosta szereimét Zínger emiatt meguau életét és elhatározta magában, bogy megvái attóL De tettét nem akarta iu végrehajtani. Elutazott Pécsről. Zálogba csapta az ezüst óráját, melt je 10 koronát kapott Ezzel aztán pénteken este vonatra ült és Gombosza utazott Gombosról irt két levelet, smelyet a szüleihez és a kereskedelmi iskola igazgaiójáboa intézett. A levélben bocsánatot kér ngy szüleitől, mint sz intézet igazgatójától és tndtukra adta, — hogy meg lógja ölni magát, géri őket, bogy ne keressék, mert úgysem lógnak rátalálni. A leveleket kedden délelőtt kapták késhas az illetők. Es ekkor jelentést is tettek az esetről a rendőrségen, amrly a fiú kérckeritése céljából elrendelte a nyomosátt, smelynek szonbon — mindezideig semmi eredménye sem volt
— A játékban kas gyógyfürdő A .üasd Tud." szomorú végét Jelenti a bárlfmJgyógyfürdő részvénytársaságnak, • mely tudvalevőleg rendezője volt a hiree bártfai hazárdjátékoknak, a mélyek tavaly nyáron csinos botrányoknak voltak okosAL A bánfai gyógyfürdő r. L mely utolsó mértege szerint 6130Ü0 katona nlaptőke mellett 1976á0 korona vessteséget szenvedett, felszámolni kéaaül. Bártfa városa is logtelkosott a bérlő részvénytársaság ügyével, a mennyiben tárgyalta a bérű réasvénytársaaág kessléséoek vizsgálására kiküldAU blsottsig jelentáeét A bisottaág jelentése szerint a társaság engedély nélkül ujabb 100,000 koma úrtúkü részvényeket bocsátott ki, továbbá Zimonyi Schwarta Javára 103000. Hercog Péter báró Javára 36800, ifj, Sv&b Sándor javára 83963 korona erejéig kölesőnőket vett fel és az atepaaerzódée ellenére a OVf kamatot évről-évre mint veszteségét fel-számítja. K vizsgálat alapján elhatároltak, hogy a részvénytársasággal a bértetet megszüntetik, a ml követkesáekép maga után vonja a fslazá-mölO SzDkségess&gét
Törvényuík.
§ Tisitelg\'sek u u| elnöknél. — A nagykanizsai kir. törvénysséknél ma teljes tanácsülés volt, melyen aa öaezas törvény, néki birik és egyjegyaö vpttak -rétet A tanácsülésen megjelent Záveáy Albin curiaí bírd, a nagykanizsai kir, törvénysnék uj elnöke. Ac uj elnökét WdUr vizsgálóbíró üdvözölte, mire Závody elnök felelt is meg köszönte az űdvöalést, bemoUlta kineveeéai okmányait. Később a kir. járibbinhág, % jegyűik és a keaelő . ssetnélyzet jelentek meg as elnök előtt. Délután léi 4 órakor a Mgykanimi ügyvédek üdvözölték aa elnököt Herteleudy Béla ügyvéd vezetésével.
VisiUlbent párti és a vacsorák —- trdtkt* kúriai NiJü. —
( Szegedi tudósítónk irjf : Egy aratjmegyet ttlbíró Szegjcden lakd menyassaonyáask viásea-k üld te a gvürüt. No, ez mással ia magesett. Hanem a menyasszony atyja\' misként fogta
• 1 ;
Nnafhenriann ssombat
Znl* 9. sz4ui {S. l»p.>
t«06.\'j*«nár b4 HM
ISI a dolgot. Zokon vette a h\'Ütlen reménybeli vejétől) hogy azalatt, a mióta jegyben járt, töméntelen ebédet ét vacsorát evett meg náhik, — a gwst hálátlanul cserben\' hagyja éket. A házasságot már anny)rag"£ufektnek hitték, hogy keleugye titán nésWé | cbeudó após egy tucat finom ingeWis \'jfcett kelengyéid leányának j s mosLTefcs^ís, \'ímegCL a ya-csorákra költött pétoifs mptoduktiv befektetéseknek bizonyult,\'.,^ jí > . r •
É< ekkor * ineayajásony atyj/i, akt sitin-tén bírósági ember voljsjáratbs ^paragrafusok körött, ol)anj lépésre stáiíté mf gát; amely azhite példa nélkSLvkló a\' (éH%|prkdt| szerelmek és visszament pártik történetében : beperelte az ex-vólegényt az elköltött vacsoráknak és a megvett stsfirungiiak áráért
Az ügy megjárta a bíróságokat — az aradi törvényszéktől kezdve egész a kúriáig — s ; Ítélet mindenütt a hűtlen vőlegény ellen szól: A knria pedig, ugy látazik, intő példáfil elvi döntést hozott a dologban a mely Igy. szól ; „ -. . ,, . \'■
> Azon költségek közé, melyeket az eljegyzéstől alapos ok nélkül visszalépő fél a másik léinek megtéríteni köteles, az eljegyzési lakoma, a megvendégelés költségei és azou I kelengyetárgyak ára tartozik, amely tárgyak\' egyedül a kötendő házaaságra való tekintettel szereztettek be.«
Az aradi törvényszék ítélete ebben a nevezetes pörbeu igy szól:
• Alperes köteles 500 korona tőkét és járulékait, továbbá az A. Alatti jegyzékben fölsorolt 14 díszes uői. ing kiadása ellenében 224 koronát és járulékait megfizetni.
Indokok: Pélperes bizonyította, hogy az alperes felperes leányát eljegyezte. Tanuk vajlajyj|iáiiaLMzonyitva van, hogy az eljegyzés idejét® keid ve alperes egész Aradról történt tdV^tt.s>ig a vasár- és ünnepnapokon ^ felp^as\'MilpIlál teljes ellátásban részesült és azouktVül csnknejn minden nap ott evett ivott, vacsbiáxolt; hogy felperes eljegyzési lukomát rendez,ett s hogy ezáltal a tanuk vallomásai és a! szakértők véleménye szerint felperesnek iegálíbb 500 korona rendkivüli kíaifflSa\' égf\'edűj a kötendő házasságra való tÉ};\'Btt£ttel,:Jtej4kezett Tanuk vallomásával 1\'"gy—az Ítélet\' iandelkwiő részében- WMsarat kelengye-tárgyakat felperes egyedül az alperes által előbbiuek leányával kötendő házassága bekövetkezésére való tekintettel szerezte bé és szakértők véleménye szerint a tárgyak a fölszámított ősszegbe ke; rültek. Minthogy alperes a felperes leányávsl kötendő házasságtól egyoldalúan, alapos ok nélkül visszalépett és minthogy az 1S99. évi XXXI. t-t 3; szakasza értelmében alperes a kőtenifő házasság céljából tett kiadásai erejéig kártérítéssel tartozik, alperes a bizonyított kiadások megtéri tésében, még pedig a rendelkezésére bocsátott kelengye-tárgyak kiadása ellenében marasztalni kellett< \'
Az aradi törvényszéknek ezt az ítéletét ugy a nagyváradi kir. ítélőtábla, mint most a kúria indokainál fogva helyben hagyta.
Az ex-vőlegény tehát fizetni tartozik; bogy a leánynak az elmaradt pártiért elég kárpótlás lesz-e a megítélt összeg, járulékaival
pedig van egyrész, amely az esperes fiatal embernek fejtörést okozhat, Mit csináljon szzal a -tizennégy \'díszes női inggel, amelyet «s ítélet értelmében neki a bíróság kiad ?71. Tatán UMnanyaaaaonyi keres hoaaájuk. .
Mulatságok,
* Zsnr. A nagykanizsai /sr. Jótfáony N9-egylet folyó hó 14-én vasárnap délután a Ca-slnó dísztermében zaurt tart.
* Kösöa táncgyakorlat A nagykanizsai általános ifjuságképző egyesület 1906. évi január hó 14-én, azaz vasárnap nagy táncgyakorlatot tart a Polgári Egylet nagytermében 40 fillér belépő dij mellett
Kimutatás a Ker. Nőegylet karácsonyi vásárjáról. ^ A „A Keresztény Nőegyletnek lflOB. dec. 10 és 17. megtartott karácaonyl vásárjához hozzájárulni szívesek voltak :
II. ^
özv. Butik Elokné 5kg. U>(, Clemenl UpAtné ruhanemű, 8aliestyén Laiptné, 8 kin ruha és egyébb tárgyak, KOvcsdi Kálmánná 6 drb. moltkonpö, Btekát Dcutach játék, Knassi 1 Or. pozsgA, Ifi: lV«Wf ,I»nái\'l ftr UkOr, Beitll.eim éi Onlh 1 tilsa. Keleli U M.ir 1 kiivsjrtatti, Rottnberg clpfl konfles, Fllacharker, -J&xnfi fla 1 üveg pezsgfi, W«n, Jakab 1 cukor t«rt<J,<Tliuro kipot 1 pái papuet.Back 1 ftr. likAr, Weísifeld é. Fi»cber I kOténjr, Birtthler ét Luatt-iráríou dísztárgy, fllcb Gyubi I dob. ritipor, Khon S. B. *s la I drb. ketidO, Rlrem *t Klein I ü». p«ztgö, Wein •ttia Regint 1 tuti. Wiener Kerenr t korbáct nyél, Singsr Jóssal ét lárta S kendé Wellitcb Markut 8 drk sapka, Urtnfeld Márk I pár cipő, jtaauérger Lipót 1 kenyér, Wlin Ignác edény, Falct Lajos 8 ü»eg lokiji, SUmaatr Márton 1 hőmérő, özv. Kitotz Lajosné kézimunkai, Deitó Hélaué 1 sftrfls készlet, Ktatll Jakab disz tárgy, Fiaebei Fülöp fin, Krausz éa Farkat 1 dob. levélpapír. SebltrU és Taaber 1 flV kopnne, RAth Laura, Schvartz L. utóda Wrfilköifi tartDobrovics DémötOrné 8 üveg bor, Böhtn CediliU babakaUpok, Pranjer Karolin 1 likőr szerviz S munka kosár, Melcer Jakab 2 vilitg váza. PalkéZslpmandtté
1 kompét tartó, Csizmadia Vilma 10 üveg bor, WutsU Lnjonné 8 üt. likőr és tárgyak, Kugler Antal Sioger Juzsef éa tárta liaroliet Horváth Feraoeae ttrgy, Hemcténé dió Golil Ignác 1 üv. rum, Papp nővérek virág, Offenbeek ét Biiláu 1 emlékkönyv, lltir különféle, Pálfi Alajosné t u|l burgonya hagyma zöldség pálinka és\'inéz, Ujnépi El?kék termények; Farkas Viuna kOlfloféle, TrojkA Lajotná
2 pint hnr, BAlini Emil 18 drb diasUrgy, Fetatlhafer Jó-zsof 10 kg. rizt, Ladomky 8 drb. trikóing l trikAnadráf 1-fandA, Hiliényi Sándor Rosonfeld Adolf flai 16 kircto-mag, Hamboig Mlksiné 8 drb. ezdst. srAI\'. Práper Bála t szappan, Klein JAzttl ét iársa 4 m ruha. Frank Vilmos ruha, Armath Sándoi 8 táska 2 pár hariunya. Khon t Lajos bariztoyák, Stern Jizséf 1 blúz 1 kötény, Halpbaa
fia 2 kit ruHa 1 ki. rekli \'S rtjkötő. Hiihofer ötloa 1 ttétt koaér, Neu L 6 etomó Jea,- Fried ét Horgentteia 1 tacat ittbkradA. Mersict Eee 1 pár ptpuet, Bartha Alfréd 3elu« külAnifé, Jack Frigyes 1 Ara, Schvartz Ignác I kalap Beiübenfeltl J. éa na 8 véka á* 2 kotát, Láng Mlkténé. Pollák ét fla, Kóndhr ödOa maradékok, Kauftnan 1 üveg jtognac, Fábián Ztigmapdué kUOMMi, Sbloss Anttlné levélpapír, Tótb Lajos, Kopár Károly 1\' Ara. Roaenberg Balarron 2 drb. duz kötény, Fóliák Jóiaef 8 drb, cipó féltArén, Sc.rt* József 3 drb. ftjktndö, Ktlltr Ignác, Haat Vilmos I honlú hal. Ilayer Viaeéné sütémé-nytk át ktrátsoflrfa illsut fiikaa áe Mtiltiéaraánrfté Szalay János, Kreiner Qyals, Marion Ignác karáttaayfk | dlts, Weiter JAisef E-ingcr Stmu 1 drt>. tavi, Mtimítr lAitef, Wtjdict JA\'«»f levélptpir. Illés Wftion\' 1 bonboaler
! Am Aa»lm«i.li..>ll« l\'ft a-.. A t — fUtlftM kSnilitá Illalká
ppapi ívsntvTwai QpNevT » ag> ipa^ \'nvna WBMOT fnnmv
: Jásot 1 rrhatzAret, nnlarlctné 2 üveg paradictom 1 tv. belőtt, PálfynA Mata 1 malac,. Thaasr Jinréné vaj, Jezly Ráca* 1 zsák burgonya, ozr ücbTartz.Samune 1 öv. kog-nac, Btrényi József 1\'eükóHiirtó. drTsffgííhyná rizs és 1 üveg rubin, Ltjpclgné lictAtt lekvár sütemények éa istr dinéit ^Ciytélh\'óleraé befótttk, Fiálovictné e*y disz diván-váakos él kfUAmféle, Horáadiai 4 üveg bor, dr. Plibtl Viktorné Játék ét külOnftle, Harválb Jáaoaa« )áték és killömfélc, dr. Tuboly Oyuláeé játék át kttlóntéU, «ikab-llcsné Z. Bit Mihály zöldség ét kakoiiealittL \'\' . (Folytaljuk.)
Szerkesztői üzenetek.
T. Z. éa H. J. helyben. Mi ugyan készséggel rendelkezésükre állunk, mégi^ kissé korai-aak tattjnk nyilt levelük közléaét. Előbb tessék a feljeleutést az ipartestületnél egyeli eseu megtenni és csak akkor lesz helye és\' és értelme a nyilt levélnék, ha feljelentésük $em jár a kellé eredménynyel. Ma még "nem tudhatják, hogy as ipartestület nem ad-e ftuöknek elégtételt.
InM it tsliÍNjiiNtisit
A válság.
Fejirviry a kirilya+i. januát i^. Ftjirvity Géza mfaiiMurfuék ma délelétt iü órakor g^nkíballgatásou megjelent a királynál A
Becs,
kiballgatas két óra hosszal tartott Félhivatalos jelentés szerint Fejérváry a királynak többje között a békés kibontakozásra vo-nafkosó, általa észlelt törekvésekről is jelentést tett A király ezen jelentéseket kegyesen fogadta és mgkagyU * minist-Urelnbkntk, hogy minden kórnlwUnytlc kötött ai országos rtnd, törvénytúxUltt it nyugalom fentartdsára, UUttUg helyrtiHi. dsára ktlUS súly Julyetbttik■ A miniszterelnök délután három órakor visszautazott Budapestre. Holnap Bndapesten minisztertanács lesz.
A vezérlő bizottság köréből.
Budapest, jan U. A szövetkezett ellenzék vezérlő bizottsága, ma délután ülésezett sokáig. — Megelőzőleg ma délben tanács-kozás volt Kossuth lakásán, amely tanácskozáson megfogalmazták azou határozati javaslatot, melyet a vármegyék ellenállása dolgában a vesető bizottság hozott
Főispáni eskü két tanú előtt
Balassagyarmat, január 12. BtnJuoU gróf főispán ma délelétt letette a hivatali esküt A közgyűlési teremben a hirlaptu-dósitókon kívül csupán kii nugytbvsottsági tag jelent meg. A főispán konstatálta, hogy mai közgyűlést törvényes időben egybehívta ; felolvasta a királyi kineveaé leiratot it letett* a hivatali esküi. A jeg/zókőnyv hitelesítésével az ülés véget ért
^ , Eltűnt műkincsek.
(Babica püspök nyugalomba rooalétaj
A fővárosi lapok .kiváló ssensációként köc-lik Bubha Zsigmond kassai püspök lemondását és Fischer-Colbríeval való helyettesítését Azt irták, hogy Bubics lemondása a kormány ellen indított . hajszának kifolyása. Ugyauüj Bcíbics kitűnő bfve a nemzeti harcnak, öq-zetlen magyar, mig Fischer-Colbric kizárólag Kóma és\' Bécs bfve. Aszal az ürüggyel, bogy Bubicsnak sok az adóssága, lemondásra kész-
la — ■ A *, — — ~ ---- . | X, »n—„I.HI, Ll
iftica, nuiuit ttst tgg yvim -wwwywwm -wer*
romszorosát teszi adósságának. Égy a Pesti Hírlapban köaött levél aat állítja, hogy Bubics nem öuként mondott le, sőt annak idején a Fiseher-Colbrie kinevezésébe sem ön-ként nyugodott bele, hanem mindkét esetben csupán azért, mert azsal ámították, hogy ez a király akarata.
E nevezetes lemondás törtéuetéhez ma szenzációs uj adatokkal szolgál > ,i< Ujságc cimü lap. E szerint as agg püspököt az is késztette a nyngalombavonulásra, hogy egy. Hajaóoty nevü fiatalember, ki kegyébe fura-, kodott és valósággal persona grata volt a püspöki udvarnál, rntnl visszaélt a püspök j, bizalmával. Ugyanis Bubics püspök szenvedélyes régiséggyűjtő és utuaeuau megbecsülhetetlen kincseket ér. Adoasá|«Mi|k részét is a muzeum érdekében csinálta Most,! hogy Bubics nyugalmazása küazöbén állt, Hajuóazy eltűnt és a léltá\'rózásnfcl kiderült, hogy nyolc láda műkincset is ellopott Jtoek-nek aa értéke 40 ezer, forint A budapesti rendőrség ebben as ügyben megindította a nyomozást és a mükíaezeket meg is találta a budajpeatt Briaatoll-aailló ptaoéjétun, j^j-níczy még nétn\' került\'meg. \'„y BUdapest; Iiuntr TI. a bndepeeri rend-
ZaJa 9. izam. (4 lap)
1909. ju
Nagy karnisa, csontbafc • { j
fatr^t « Búfaló J^^ y "Hígén jó házi " Kjpha^
Zsigmond kaatt püspök ellen ssdtt aulám Q V A Rflíl Jf O K liíiZÍlOZ h ufdvn is*
tóáN azonnali belépésre keres-! _ KlrÉ>yl Fifci^a*- I, wto
tetik- Ajánlatok a fizetést idények, megjeió* Tarteoftaen Minden sráasia és a<ásspoa*s léiével kflldetidók l,uti*a..i. 0 JT »^ *
cégben bor- és pálinka nagykereskedés
t rendőrségen />/#/ Gyula miniszteri tanácsos, királyi figyigazgató és megerősítette « vizsgálat során kiderült azon tényt, hogy «df£r csalásról van sző. A rendőrség nyc dooi Hajnóczy t, ki állítólag i püspókót behálózta. A legközelebbi órákban szenzációs tordolat várható
Apagyilkos földbirtokos*.
Trencien. jan. ia* Dutti Menyhért i bélapataki birtokos faueszóllalkozván aty- f jávai, haragjában atyját mtggyilkolta. GyÜ-j kost letartóztatták.
M^TER K/1R2LT
I v I (ö rEoriBunA
QyBft&\'Í*l*p*k
gn- if,
mii
mm

VEOrnSZTTTÚ, pussukwó És efaaSrerró ovira
naoykanizsAn
I B &örcUt, toztjOJL >yfp Mffriii r^nán.
fcdmüi jTiíil i éspt
Sésto^i dfc-suKzOtti, fcmr
ÉiiÉiHii s IMMS Asftl
wj^ift fcsgpas és Mnwrttik
Gabona-üzlet
\' fTé»*sti iwMláa.) /
jsanár 12.
jCenaru üzlet: Korlátolt forgalom mellet* árak változatlanak ><atJFid<5-uzlel
baza áprilisra v októberre zab áprilisra tengeri májusra ross áprilisra
1724 16.86 1448 12.66 1410
S«ee4ea#rfcmst£ : Nafy Suoo.
LapUpiajdoaos n Ümíó :
r 11 c n e L r C L * v
r i a
Alkalmi zongora vétel.
Egy jó karb*o leró zongora — bang-versenyazárny — helyszűke miatt
azonnal oladó.l
Ara 24C korona. Bővebbet Nádor-olea io> aa.
Laká* változás. Dr. Vajda Márk fogorvos
lakásár a DéizaUi Takarékpénztár épületének (Bazár) fóotcai részébe, a Centrál-káveház telelte helyezte emelet,
Rendel d. e 9* d. o. j óráig.
Petőfi költeményei
diazkötésben, képekkel, csupán 2 koronáért kapható PISCHEI^féle könyvkereskedésben Nagykanizaáu.
Első Szőlőoltvány telep
{mm, mm ara mm n *mmrnmm\\
vott as qjtiÜ M sfé~ *»ssáfIwp. a»et? otusaya* laaftaéat, 4 I sűflté ííter»>i H \'
1 MMfc 1
6náji MM.
tei?tL ez agfadfl* «M(iím. saaty M irksp is ralákaa és tMuWn tdeuti
fafáilalsa ■ kalilfi nHőékaiiMl
j m tám érné IwSki hm b
Aki legjobb minóségű ukolaőltőn yt,
Aki tartós és olcsó gyermekrubát,
Aki elegáns férfiöltönyt,
Aki divatos átmeneti kabátot,
Aki finom őszi felöltőt
Aki sikkes sportÖltónyt,
Aki szép és jó télikabátot, divatos kalap- éa
óhajt vásárolni, az ne tnnlaaszael meg-I \'* " tekinteni
líj.Weisz Ignáe
legnagyobb választéka ruharaktárát
Nvbiizu, Erzsáhst-kirátyflé tér L
<* wV«MaNr« aittiU) Wrnwum én antf* Ulatoigftlá*
A aár^l éft 1 kerékpáf fSéfnt araié ertdetí an^ol
HeJicml Premier é§ 7be Cbstapion M^árabt itipli hrnif esapácyf^tl, 8 éti jóUi-lárrr . mín<Un séStSI négemm as ere-
deti sfári inkoo.lt é§ 1b koronái részletre és
kerékpárAÍkairé&zeket as Ofésx Ttiásos Mlesá ftmsi k<rékp*r»klies (küi»ft ét Ma6 ganMÉL, ewojfék, IsMpák. peieldk. Táncok, cssesok. est—»isl stp.) éháii r^rsatzmmk kŐvetkeS* léket
30*, árleszáltltá&Ml
Ms\'kaUoi oMékrt ás kéofi
Khfrtodü Siognr r%rrógép*keí ntgjbvni eredeti gyárt áron 7é kr.-ióÁ Mjehb h*wi 8—10 kor. ré**Íeiré odjók*
Láng Jakab és Fia mim tfrtofei*.
Aynté Msiyti m^t IkÉSitfW féffke ás lumMiNiftt ¥sréftf*r-nMn
^ BVDAPCST, Jétssf-kárst il.si.
tsisi t /\'* t 4\'\'
kiiléiáil ssiii m4W)«isUmi ilsiés «s>tél>tk.
OMt MmitSt 909 MM IHJH ts >1 liMI\'Wt

»«akéoiaétflUMA
íonst Tbirn-I
Ummw itaf s at rrt ««rr «• «xar fe«J nhsw ffhá igmtMjsaj | Vádtóll: Hajnos (AkbtsAr hMflImm Mr*« réé**té)au I ift í- ItjSoloU értéktelen H baiisUUo «/*r kai éa kai nitoit kiliaitisiui liasináttaw, awít isdfa s^atak. AW: A UjWaUanaét a tftrvéaf érlrWWa ©««• a s«ti I nfjf ifmtólém. K«d sem itonáia avfiwk ar Tbiayj 1 ryósyssar^at által wrkmtcti scJ<ffráI #s saer-^Mn | kbtmM %asa«ial Rrwfraiákéi. baMT ítífíwfli ofl kafy asi míntietiki béiBH\'al* aia «s í»ít*mi kapia, ks] u askáat a fr^ófrattraaihas fonhi.
0 Wifíiftt: iMjtov, enni kMhvtf i»>«a lo^asssi
1 retlen tH». ,* Biri: Asoa ÜÜUUtWt tafT Oa pát<4|a, Mmeaái
rtennel sxoa rá4 kőfy «i|4««l éíkMi^oHniéiiti a k6isiasasfts^r« ísiüfteUtol éa sfwrfftt ir«iatt kadéal eUaaissttarfU Ssiatavr kétsk\'Sqráté | bosrv jatírc étskoéjék aiis Ji-a wéa aa»]
laka kiaiiiUfobl ksataslaí és imI a Tki^i H* baftaaáSal és rwltfoflo ksaétalt\' tmmli*. wmi 1 cfTsdaü bhW BisskiahatA és saarfas Hai Aa]
sféssséfBek Idrvéflqprit ataisj^uslink (MMskkoa ks kall Carlaat, aaaa baUertá—l akár lséMlis4fMI. «Éár l|j>nyafssft»ei nissaisat is, i4a^»tm»ra ^aáj
béitofrt a h«|Aié|4 ~ uy> pr«j § n tinimi ama l|6milé*i éHai - \'■iip. ... • J
A mifodo ^mhens«z aalÜa\'iFor» fij tafaéffk atyhHéirro UililáiMiblai *<at(nH féle Iwtlgaaai áa csaltlnsío kaaérs. és wtn a sAssf*iata ka 6n sasa igaa aka« « H^í mtifnné< tart|a é» fnlyloaaaaa irtsjli\' »♦•*».
TWarry bs\'zaam (mms^Míoi H»r: t kmimrrktm, m*ilé*i< t*JÍkmj, «•• séfwnilmm
nlméuJf, áraosáiúV ^ • laA
fmi»MÍÍMÍ MMfofc, MUInInn imjjtm+rn wáf InaUw ralte 4s araéwésy tAriarté Mik. lÁrak\'i IS k!s flwf rag* I •hrpla lm |mm%
iytn nagy Qttg mk sárral i- Imrwmrn Ml« • ni * *tÁM
A Thlsrry-faís cantlfolio ker6e^ \' k • - h nak felütmutkntatíau onraaaáif: v^T sebek, ffvltatfisofc, naat bm aasét keraéoreriés, orbánea. áafaaaiok »-? I kelének, aH^Jmntst aérMésrt ksrlmskahisok éa kiySéwlaf atsé\', Ifjarmskek sebesSl#s^»ét stb.
Mimién benataft Ma.aa teste fájdalom nélk&l. ■ m.: StrfaC ar-I tankot, homokot, ó\'mot w^piht léa kiszí, éa awmtiias Mcitksri\' lifáayba raasik, asy aMrakaoiá)|at*s la téiinéiftiésl éa íblfislafésaó Ivu I minden ofrráaiói KM tiydfmtk át\'fi Unmwhe
tdmml 9 $0 fcsrso* 1 As esen a arakra voaeSknaé )t* [■írásV-éa-aaar éa eaev jifisrAM Isailsi rkiTárséfrs mindenkinek bétMtvIaasa [éa iogyea köi}nk.
I SsáilÜáaok csak eftagsa Saaléa. eaikasAlletask Thlarry A» l^i^SOrétl iMsI PrfrsSS Rohlta Ssuwrbrunn
kapbata: Krfn^wi J. ér %m* J ti* Ltf—m Vért** l, és a amraMi SJ «a»iayalban r<mtíAIÍMS
ÉRTESITES. 1
ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ
hirdetési oixtiiya BudapeUcn, inlajdotios
LEOPOLD GYULA
mrkftztdt irodáját Jeléntlkei^eii tneic-.nagyobbítva éa a aiodtrtt rckllm követelményeinek megleielóeu UftiiHcxvf
Eaiíkt-Unt 41 tits
alá betyciU it, ahol szakavatott pwloi éa lelkiismeretes tevékenvaéget io^ ktfri* UaV továbbra la ngy a hirdetekSadaafg. aiat a sajté bdtbébis.
Vtohat Ffttóp Fia k6ny?iiy^dája Magjkaatxaáa
Nagykanizsa, 1906,Haripinfhafmaatk evfolyájr? 10. szám.
Imuirtlitl ée mtmrnM MgM«
VMMMM
TELEFON: 10*
OMMMM* 4* MfOaláaek
Z A LÁ
Vasárnap, január 14.
ELŐFIZETÉSI jfaÚKi
gp *»» - r* -— r ntBása ——a— ■
Egéaa év«e stjr » >
ma
POLITIKAI NAPILAP.
Ep M?----
MHNMHVI ™■* 0
Mm--- - — - •
Megjelenik napookim
MÉNMPM IMIft.
• énkor
r I Ilii l llTli ■\' SZALAV SANOOR. SewWWin. IftVtSZ LAJOS
Egyes txám in « flMr.
Kilátások.
Nagykanizsai 190$ jwiaár 13 (->) Jó *>káig egymással találkozó emberek azt kérdezték: *mi Ust ft Ez a kérdés s politikai helyzetből való kibontakozásra vonatkozott.
A kérdés eredményéül azután annyi kombináció keletkezett, hogy vizet lehetett volna asokkal rekeszteni. Egyik .békés kibontakozást jósolt, a másik kenyértörésig menő küzdelmet, melynek következtében egyik vagy másik küzdőiéinek msjd végre ki kell merülnie
snlt meg; dfHpg csak annyira sem bontakozott ki ía flpzet valamelyik irányban, bogy legalább a kilátás valószínűségére nézve nyújtatta néini biztoátékot
Most már a politizáló közönség meglehetősen belefásult a helyzetbe- A *mi lesz* kérdés egyre ritkult régre egészen-lekerült a napirendről.
Vigye ördög: akármi lesz! Ugy még sohasem volt, hogy valamiképpen ne lett. volna. Eszel az agyoncsépelt frázissal nyugtatták meg magukat és egymást az emberek.
A kombináció az njságirók különleges
kenyeréül maradt ismét Tőtjék .a fejő-ff " \'\'.\' : -
Senki sem vádolhatja jogoaan az ujság-irókat aszal, hogy nem törték eléggé a fejőket Sót most is törik szakadatlanul.
Megéreznek minden mozdulatot, meginni, tolnak minden mozzanatot amikből csak kombinálni lehet Kostnth Ferenc, A»irduy Gyula vagy Appomyi Albert politikai veaér-iérfiak most már kabátot sem változtathatnák a nélkül, hogy nyomában A-ksagKnáció egész özöne ne fakadjon-Andrássy Bécsben voHTez békejel. Kossuth sóhajtott: ez nagyou kedvező hangulat a békére.
Apponyí nem beszél: ez a lehető legjobb kilátás s békés kibontakozásra.
Mindebből azt látják, hogy csakugyan \'eróe béke-hajlam szállta meg a politikai küzdelem terét Az újságok bizonyos csal-faatatlaosággal meg 13 állapították már, — ^°gy a borona részéről is nagy 3 békére *aló hajlandóság. No meg a koalíció ve-zérbízöttsága ráaitről i% jfebát most már minden irányból békések a kilátások. Vsló-
szinülejí csak az hiányzik, hogy korona és vezér-bizottság kitárják a karjaikat, éa ölelkezzenek az orwigboldogitó béke jegyében.
Igazán megható I _ |
< Bizony nagyon pompás Vitatások ezek ;T csak itxtititi azét ne fomladozzanak, mint a délibáb! Mert \'méltóztassanak csak viasza- j gondolni arra a békés hangulatra, mely 1905. szeptember 23-ika előtt simult a mi vezéreink lelkére I Milyeu istenien békés szándékkal röpültek fői akkor a BurgbaJ és ott a békeőlelkczéa helyett olyan rap- j port lett, aminőt még nem igen pipált a világtörténelem.
, Mert hát a komo\'y és őszinte béke-ak-Eddig afciáPg egyik jóslat seui válór^ nagyon furcsán csendülnek!
fülünkbe az aféle bécsi ujsághaiigok, hogy március elsején majd ?l?m lesz már tij elnapolás, hanem ház-feloszlatás; de a feloszlatást elrendelő. királyi leiratból ezúttal majd az összehívás tényét egyszerűen kift-Ujtik.
-Az aféle bécsi ujsághangok ugyancsak
erősen megcsappantják a békés kilátásókhoz fűzött reményt; mert elég megbízhatóan jelzik, hogy milyen mértékben bíznak a békében a Burg politikusai!
A vezérlő bízottnál tegnapi ülésén foglal-I kozott a vármegyék ellenállásával és aa aliapánokkal. A múlt évi november 36-iki orazá-goa értekezlet kiküldötteivel leendő egyaéges 1 lIjiiii liiil ■iiáis ifgtll kiiiHiaáfiit küldött! ki. ÁoacnfA Ferenc előteijerztette a horvát-1 dalmát tartománygyülési képviselők fiumei• értekezletének kiküldöttei átiratát mely ki-| adatott jelentéstétel végett as albizottságnak.! Hadik Jánoa gróf a póttartalékosok család-1 jainak segélyezésére terjesztett elő inditváayt Fiume aj kormányzója. Megbízható forrásból az a liir étkezett Fiaméba, mint nekünk jeleri tik, hogy a iinmei kormányzó* állásra Wimptfcn Frigyes grófot. Zichy Ágost gróf volt kormányzó sógorát neverk ki.
súlyos testisértésért 1. lopásért 21. csalásért r, okira thami.sitásért 1 egyént; továbbá különféle kihágásokért 43, egyént állítottak elő. A vármegye területén decemberben előfordulj tüzesetek küzül ez ideig bejelentetett 29,\' melyeknél az összes kár 33304 koronát tett ki, ebből bizlOKÍtással megtérült 21698 kor;na s igy a biztosítatlanul maradt kár 11696 koronára rug. A vármegye néhány vidékén január 2-án a hsjnsli órákban egy erős lökésszerű, a reggeli órákban pedig 7— 8 másodpercig tartó rázásszerü földrengés volt, kárt azonban a földrengés nem okozott A köe-gazdasági viszonyokban változás nem fordalt elő. A megélhetési viszonyokban az elóaő havitól csak annyi eltérés van, hogy a tüzelő anyag óra nagyon felszökött és pedig á fa ára öieirkrnfr 6--ro koron á vai, a kőszén ára métermázsánként 30—40 fillérrel emelkedett. A pénzügvi adminiatratió a törvényhatósági pótadók behajtásának kivételével a fennálló viszonyok folytán teljesen szünetel, a pót adók elég szép err dménynyel folynak be As általános administratióra tenyeresen befolyással biró, vagy ana éppen zavarólag bató esemény, a lefolyt hónapban nem fordult elő.
X Zalaagarsaag városa szerdán délelőtt rendkívüli köagyüléat tartott Várhidy Lajos polgármester elnőkléaével, Két darab ISld megvásárlását ajabb 30 napra tfizik ki, mert erre nem voltak kellő számmal a tagok. — Elhatározták a villám vezetéknek a város hivatalos helyiségébe való bevezetését — Udvsrdy Vince éa Mondachein Samu a számvizsgáló bizottsági tagságról lemondanak, de a testület fölkéri, bogy maradjanak továbbra is. Elhatározta a testált t - -így beadványra, hogy a hivatalos hirdetményeknek a Magyar Pajzsban leendő közlését az eddigi 50 korona helyett most 100 korona átalánynyal fogja díjazni a város.
Városok is vármegyék
X Zgavárasegje közigazgatáai bizottsága. Cserfán Károly alispán elnöklete alatti
Egyről-másról.
(BuilapuU lerél). Irta: Ftragá Jeti.
- juuár 11
folyó bő 9-én tartotta havi-rendea ülését Aj közegészség! állapot — s múlt\' hónapban kedvezőbb volt — tekintettel az előfordulói fertőző betegségekre, teljesen kielégítőnek nem mondható. A személy- éa vagyonbizton-ságot illetőleg leszámítva a mindenkor és mindenütt előforduló egy két korcsmai kihágást,\' továbbá apróbb lopást éa tolvajlási eseteket, melyeknek tettesei legnagyobb részben kinyomozva, az illetékea hatóságoknak feljelentettek, kielégítenek mondható. A csendőrök letartóztattak ember élete elleni bűntettért 5,
Egy bét <*ta fanangolunk. A kalendárium < szerint ugyanis farsang van január hatodika óu. és bárha semmi külső jelenség nem matatja- ezt, kétségtelen, hogy az egyetlen crök^ ifjú herceg, Karnevál ó fensége itt van és itt msrad a kalendárium másik stádiciójáig I hamvasé szerdáig.
De azért még sincs farsang, ha csak — a politikában nincs I A nagy bálok, a farsang igazi mulatságai as idén késaek aa éji homály* ban, hir se hallik róluk, egy árva kis koa* müni^é se jelentf a jövetelüket Tavaly ilyen időtájt és minden esztendőben ilyenkor ks< talmaa zászlók lengedeztek ss Andrássy-űtoo, a Kossuth Lajos nteában 4s mindenütt, akol
Nagykanizsa, vasárnap
Zala 10 szám (■ lap)
1906 január hé 14-ée
forgalmasabb a vároa. És tavaly llyeu időtájt \\jtli Vilmos soproni bankárt, a jóhirfi váltó-1 — Alapítvány anegényaoraa *T1l\'ttnalt nagybso ülésestek a bálbizottságok ífialel derék tulajdonosát hosU javaslatba | N<miiopiSipo* Károly gyógyszerész és arja
Csöndes, szomorú sz a V
mostani iarsaug!
A kamarai alelnöki választás jövő hétfőn délelőtt rt órakor fog megejtatai-
— lakttvők. Rác, József a Révai-féle könyv-
bocaári Svastics Iréa pusaiaazentláazlói. nagybirtokosok, hivatkozással arra, hagy Sipos Károly a perlaki állami iakokéuek 1885*4-1903/4. tanév végéig gonónoftá volt, a\'per laki
kiadó réazvénytársaaág fötlaztvtaetfjs Sasárnap ! M 1vttl6kmt Mgélyzó egyesület réazére toyó bó lé-én délelőtt 11V, ómkor • -agy kani-1 koroBÍJ alapü^WPólyWrf V>gy zs«i tar templomban Urtja esküvőjét L, ^ ^ k>mm(át é]etSkben miadra
h* Kis. kiaasssonynyal Osatorreiober Bernát ^ céljaiV lefisefik. balá-irad bárlfl IhAiivAvAI . . * ___... ■ . -J ""AM . \' - _ . .
Mintha bizony t kalendárium tévesztetté volna el a dátumokat Nemcsak a farsanggal tévedett eképen, hanem másban is. így példán! aat mondja, hogy most tél van, hideg, hsvss, zúzmarás tél-idő. Ha az ember a kalendárium szerint gondolkoznék,Jáa -kéne hinnie, hogy odak künn térdig éra hó, hogy a telegráf drótról megfagyva j/ogyoguak le
a verebek, bogy as embereknek v$r(sre fújja ______7________...
orrát, fülét a téli szél és ítogy - hol* , bol-Alfréd 8»bonakereskedö leányát Lucy 1 ké3zpén,bci, fiieUfk 5e „ egyenlet pénz-
dogság mostanátau, barátságos meleg sző- Mwsssonyt. .\' tálába Áz egyesület vezetősége ez nton is
1,. Jiosenboru Ilonka kisasszonyt /toaonberg .... .. _ ... ., , . . .
oanan, - ,„..-,, , ,,, .. , . , , ." bálás köszönetét nyilvamtjV a nemesszivn
Nos hát ez is tévedés. Odskünu - tessék Jon* nagykanizsai kékfestő leányát január bó ,, (tvá t tevíknek.
... T 01 -A., u savast i Altávk/>e ,9/a/nar Itúrnlu T .itihaa^. • \'
csak kitekinteni az ablakon — tavasz
arad. bérlő laányávál
Dr. Oroat Dezső nagyksnfzssi hgyvéd Január bó 10-án ksdden d. u 3 órakor vezeU oltárhoz
luk után örököseik által az 1000 kor. Perlak nagyközség pénztárába befizetendő s örök alapítványként kezelendő. 44 kor 34 fülé
van.
Verőfényes, szép tavasz! A nsp olyan mele-gen süt, hogy l»kii>át)WtTÍ|g rólunk á várnát bunda és ha nem zseuiroznók magunkat éppen a kalendáriom előtt, talán Iswn-iennis ruhában járnánk és a panama kalapot csapnánk a fejünkbe, mert tavasz van és a kalendáriumunk tévedett!
Különben pedig semmi újság itt nálnnk, semmi szcnzáciő! Se primadouua válság, se más hecc, se semmi különös esemény, A főváros olyan, hogy egy apácaklastromhoz hasonlítható leginkább. Az embereknek elfogyott a szavuk . . , valami különös, valami
floBenberg
Jónás" nagykanizsai kékfeető leányát január bó 21-én vezeti oltárhoz Stoinór Károly Ljubeec)-cáról.
— Kljegjsés, Onodr (Oszeszly) László a caongrádl gőzmslom könyvelője, kladóhivatalnok volt tisztviselője eljegyezte Könyvön Ilonkát Kecskeméten. . — Halálozás. Ozv. Gstcltner
— Agyonszúrták az eküvője előtt Szent-Iván községből borzalmas gyilkosaágról ad hirt 1 tudósítónk. Vasárnap eete tánc volt a korcsmában, melyben réaat vett Blaskoviue Antal Is, ki csak két hét aiőu szabadult hasa a katonaságtól. A menyasszonyával táncolt a szabadságos Hrurikné katona, kivel kedden lett-volna az eskfivőja A*
tegnapelőtt este 83 éves korában elhunyt]flu káplár volt a katonaaágnál,{amiért Ramlinger Nagykanizsán. Holnup délután 3 órakor temetik a Kossuth Lajos-tér 5. sz. gyászházbó!.
— 2500 korona pályadíj. Néhai Ten-cser Pál 2500 koronát gyűjtött azon célra, hogy ezen összeg pályadíjul tűzessék ki a •tudomány mai álláspontjából megiraudó
érthetetlen-fásultság fogta - el ar embeieket zsidók tönéiiétéfe*. Az Izr. Magyar irodsl-és itt olysn csönd van, olyan mélységes csönó hogy az ember aziute rosszul érzi magát tőle!
És várunk valamire és nem tndjuk, hogy mire. Taláu Fedák Sári legközelebbi föllép-tére, talán a Küry Kláti visszatérésére, talán egy uj csiflag feltűnésére. Ki tudná azt megmondani, hogy mire várunk.
ÉlL nrm tudom ás te mi tMdüdI Imivé
rém az Úrban, hanem velem egyetemben_te
is várod, várod, várod a nagy ismeretlent, aki fölvillanyoz ismét egy kicsinyég, hogy elmúljék rólad ez a nagy, ez a végtelen, ez a kellemetlen nnalom!
Addig ia legyünk türelemmel!
nevű cimborája Irigykedett rá. A két legény közben összeveszett Ramlinger arcul vágta lllaa-koricsot s mikor ez védekezni akart agy második nyakoncaapás érte őt. Majd aa udvarra tuszkolta Ramlinger Blaakovicaot hol \\VIngert és Miritsch nevű cimboráival rátámadt A verekedés hevében Ramlinger kést rántott s oly erővel szúrta mellbe Blaakovicaot. bogy az szőr-Társaság ájtal kiirt és inost lejárt |nr* ^ A táncnak mindjárt vége lett Szegény
pályázatra sok jeles munka érkezeit be.! B>«kpyicsot eltemették, a három legényt pedig - 1 letartóztatták.
— Országos váaárok
mi
sím.
t- A kereskedelmi kamarai alelnöki állás betöltése. Sopronból táviratozzák lapunknak: A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamarának kereskedelmi szakosztálya ma délután Steiner Ignác nagykereskedő elnöklete alatt előértekezktre gyűlt egybe, melynek egyedüli tárgyát az Ullein József visszalépése folytán megüresedett alelnöki állás betöltése képezte. A szakosztály az alelnöki állásra nagy többséggel Ktm-
Ezeket tárgyalta a napokban a bíráld bizottság, mely a legfigyelemreméltóbb és legalaposabb munkának dr. Nettliíán Ede nagykanizsai főrabi tervezetét találta éa neki ítélte oda a 2500 korona pályadijat, a tudómányos szerzőt, hogy azon, a zsidók tgfténeteben hézagot pótló nitiukis írja meg. A mű két kötetben miutegy fog letjednl
— Rndnay Béla kitÜntetéee A hivatalos lap mai száma közli, hogy a király Hudnmy Béla székesfővárosi államrendőr*égi főkapitánynak kiváló szolgálatai elismeréséül a Szent István rend kiskeresztjét adomáin ózta
Nagykanizsán a Myó évben a következő vásárokat fogják megtartani: Gyertyaszentelői vásár január 20-én, nagy héti vásár ápriUa 9-én, pünköadi vásár május Mt-áa nagyboldogaaaaonyi vásár angnsztos lián, Terézia vásár október lSén, Miklós vásár december 8-án. Az országos vásárok szarvasmarha- ás lóvásárral vannak egybekapcsolva a egy napig 800 oldalra I urtanak. Aaenkivül minden eset dán marba- éa 1 sertésvásárral egybekapcsolt hetivásár a\' minden pénteken kisebbmérvQ sertáevásár.
— A halok. íVfy Elek szentmiklósijnap-asámoa 0 óra lefolyáaa alatt rekordet árt el a balekség terén Hat óra boaasat tartózkodott N*f!ykuuhsún ás máris a legagyafurtabb gaz-
-———--;l eintjürséenek áldozata lett Az 6~ agyaséra falusi
— A Hivatalos lapból A beltigyminiazur _. I * . . ,. ______.
____ eszével nem foghatta fel, hogy legyenek emberek, kik liaatán csak a szélhámoskodásból élnek éa lép ráment Amint a Kaainqy utcában befelé a városka Jött, egy emberrel találkozott, kJ elpanaszolta néki, bogy súlyos pénzazükaégben van saOÍUe1 éa arany gyűrűjét magvételre kínálta Nagynak. Héaalsl A gyűrűért, mulyaől aat áltitoUa, hogy arany, oly
Zalamegyében a drávacaányi kerületbe anya könyvvezető helyettessé Szabóik* Rezső segéd-jegyzőt nevezte ki
,— A nagykaniaaai irodalmi éa nliÉWll kör holnapi szórakoztató délutánjának a következő : Sahnbert: A tenger és
Gllnky „Áldezat a cárnak* dmfl orosz operijá- nevetséges olotö árt kárt, fiogf aat Nagy nyomból. ÉneklL Uiwinsky Sándor operaénekes, ,A baa kiflaatta Kéa jbb azonban gyanakodni kez-föld", Uránia előadás, bemutatja "orrith Oyürgy dett, hogy nem oaspták-e őt be, nem rézgyűrűt igazgató, elnök. Kettős a Hofli.-^.in meséiből, 1 kapotPé arany helyett Qondolta ^ga^B, mta-énekllk BUv Margit k. a f» Olwinaky Sándor. | deaeaetn jól oealekazik, ha as eredeti árq^ml „A spanyol királyleány", ballada, énekli Diwinsky ad á gyűrűn. Kínálgatta la as utcán a járóké-Sándor Kezdete oélntán 8 éa fél órakor. | löknek, vevő azonban nem akadt hanem slőke-
Mi eladunk 5 darab Bazilika sorsjegyet 24 résslatre hav\'oukint K. 6yy L
5 » Jó sziv \'.,.(» H » * » 3— » -
5 Magyar vörös kereazt > 24 » ». » 8\'— > .
5 »\' Osztrák » » » 24 » » s ij-j. ,*", ^
5 » Olasz » » » 24 »t » - » jjMí . \'
.5 > Erzsébet szanatórium • 24 • » \' "» rjo »
Már az első részlet lefizetése után minden nyeremény a vevőt illeti meg,- Minden egyéb sorsjegy is kapható nálunk ily módon. A léi váaárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz öt darabnál kevesebbet Is és kívánsága aserial iá vagy 18 hay részletre is osztjuk be ezen kedvtzményt | v \' " ^
Kereskedelmi és Iparbank-EészvénjrtinTiIjLt Nagykanliián
Nagy karnisa, vasárnap
Zala 10. »Ain. (S lap)
Í9M. januái uc 144a
rttlt egy rendőr, kloek gyanús lóvén n dolog, Nagyot bekísért* a rentlörflópro Itt megállapl-totöik, hogy a gyürü c-iakuftyan réz te nom arany, sőt hamarosan kézrekertfotték a ayörű első gazdáját la ftiáea Gyula flítomólyéb\'ui, kl a randőrségnok mAr régtat fagya Jő Ismerőse. Etek utAn a rendőrkapitány már el akarta engedni a balak Nagyot, azonban utólag még megkérdezte tőle, miért Jött Nagykanizsára. Kkkoe kiderült, hogy a különösen peches ember még egy szédelgőnek lett áldozata a hat óra alatt, melyet Nagykanizsán töltött Nagy ártatlan Ab rázattál elmesélte, hogy gyógyíthatatlan beteg-négben szenved, bajával mogjArla már az ftsszep fővárosi kórháaakat, azonban nem tudtak rajta segíteni Végre Is valaki azt tanácsolta neki, hogy keresso lel Horváth Józsefné Varga Borbála javasszonyt Nagykanizsán, mert ha valaki hát ez\'tud segíteni a bajáik "NagyTül Pr kvrcste Horváthnét a Vörösmarti utcában és öttől «1ég eredményes recipét ls kapott Az elstf dolog t-r-mészétesen az, hogy Nagy legközelebb hozzon magival sok pénzt aztán mnjd írnak (1 rácba a barátoknak, hogy a szentháromság templomában Imádkozzanak Nagy egéezaégéfiok helyreAllfcáért. Hs pedig, ami alig hihető, ez az Istenfélő kura nem használna, akkor Borbála asszony valami orvosságot készit a beteg rtezare, mely célra levágott Nagy hajából húrom csomót és ami további forintokba fog kerülni Ezen az uton azonban a beteg ember aligha talál gyógyulást. m*rt rendőrség auuiusák Tskilr*
Romlott tojások ImmAr bizonyos, hogy J vagy izraelita szeletet kell ennünk ? Semmi, Szeged városAban lAzáaan készülődnék az instál I ezentúl lóhúst fogunk enni. Illóra. Várják a főispánt, Nsgy Mihály urat A háziasszony: Dc édes jó nrsm, ez lebe-Hogy pedig a szegedlek híven, lelkesen, buzgón, tetien. Én mfr próbáltam behozni, a gyerekek
kitartón várjAk, arra vall aa a hirdette, .Szegedi Friss Újság" tegnapi számában vetkezőképpen jalant meg :
! ! 1 Romlott tojást veszek!! J
I bármily a>sy mennyiségben reedei árak mciintt------
- BALOG ENDRE-
Boldogasszony sugárút 34; sz |
Ez ar, apróhirdetés kétségtelenül a Fő japánba-Iktatással kapcsolatos.
— A gépkezelők éa kazánfűtők lebbl képesítő vlzsgftl Sopronban febroftr hó 4.j napján d. e. 0 órakor a Sopron városi vlllanyte j lapon lógnak megtartatni. A vizsgálni) kórvényk , kellően felszerelve a m. klr. ker iparfelügye\'.ő céghez (Újtelek! utca 10/ beküldendők.
— Alku. A Kakas-Márton mai szánta közli I a következő pompás éleet:
-— Vegye meg szomszéd ezt a\'kuffert?
J2 Mit csináljak vele>
—• B< lerakhat ius;et, gályát, kabátot | nadt ;ígt>t.
— Hát én aztán mez tele ml! jótjak i
— Roppant érd^klőd^a nyilvánul epy uj j csuzollenes szer iránt, melyet a Székélyhavasc alj.\'tn található édesvlzfi szivacsból hé-ixit Hal. -
A Soott-fála Enulsió
legjobb iiöRígist |jA|l])Mlk4ináju)ajhfit készül »!|>lui.-|<h >r- j savas alés* H nátron hozzáadáséval. Alkalmazható raiml-j azon cselekben, niolyr-kn-\'l azkirig a kAztnságcs csuka-! májotyíl hsumálták
A ÖTOTT-léle KklU.slObsn a imkumájuiaj zsirtar- mindjárt megkezdhetjük talina a 8C0TT-lél« emaigálási eljárás kövctk«lr"—\'
a ronflőfSég mmnigalt laltfti\'n, liBiiuin Hunáihné ellen la megindította az eljárást.
— Kifogott „titkoarandőr" Furía rgos szélhámost fogott el a napokban a pécsi rendőrség. Németh Lajos 4gy»ők WállittatKienvednei^\' saját érdek Okban banszníljíik az egy okitatot, amelyben megtette magát titkos „ludaazeaz* e, mely 2 te 1 koronás üvegben rendőrnek, akT a pécsi rendőrkapitányság\'minden tltkepbatfr. ssoigálatában áll. Az okiratra aztán aláirta Vaazary Gyula rendőfő kapitány és Schmidt BoiaifSárrttldórbiztovncvét, A* okmányban megbízta önmagát, hogy Székesfehérváron, Győrben s\'tb, nyomozzon különböző bűnügyekben és hogy egyes, bizonyos egyéneket kihallgasson. Megmotozása. alkalmával a p. esi rendőrkapitányi hivataltól kibocsátott számos körpzőlevelet találtak nála, melyek a vas*
-utasok szolgálták. így aztán
ingyen utazgatott. Legutóbb elment Székes fehérvárra. Ounau meg Pécsre akart utazni. Minden baj -nélkül jutott; Dumbuv.\'nig.—Itt egy vasúti kalauz félismerte. A kalauz aztán Pécsett megmutatta az irományokat az állomásfőnöknek, akt mikor meggyőződött, hogy az sláirások hamisak, Németh Lajost átadta egy rendőrnek, ki a rendőrkapitányságra ve j zette, Németh egyébiránt már több csalást követett el Pécsett Zókon volt korcsmáros, oaaaa jött Pécsre és beállt Selényi ->Argus< aevü ügynökségébe-ügynöknek. Saját vallomása szerint Seléuyiuél kerileUe a /öröző-leveleket A rendőrség Németh Laios ellen a megtorló eljárá . folyamatba tette.
— Zaebmetaséa a vonaton. Tamandl Mária zalalövői lakos ssssony Körmendről vonaton ntazott Szombathelyre Útközben .elszundikált. Est a ! íSvező alkalmat egy a vonaton utazó nótárius saabmetsző felhasználta, kivágta az asszonyság zsebét te elemelte pénzzel telt erszényét Támandl .M&ria panaszra ment a rendőr séghez, amely nyomozást indított a tolvaj után. A nyomozás sikerre la vesktett. Varga Uyula ismert zsebmetszőt elfogták. A tolvaj tagad, pénzt sam találtak nála, mert azt vele utazó
mely a\'meg Is ették volná, de a cselédek kijelemet-n kő-|(ék, hogy tüstént felmondanak, ha tóbns ke Írül az asztalra
Az nr: Nahát ez igazán fenomenális. így i kell az embernek tönkre menni. Az eledel | miatt,- a gyomra miatt. Vagy éhen halunk, [vagv tőnkre megyünk. | A háziasszony.: Nono, azért nem kell két1 ségbeesni Te is elvan vagy, mint az amatőr fényképész, mindég a legrosszabb színben látod a világot Egy kis htisdrágaság miatt még nem kell kétségbe esni Talán taUlnnk ■ valami módot , , .
As\'ttr: Mi az ördögöt találjunk, ha a rendes Imii én uem tudoai mer fizet ni, a tóimM meg a cselédeim uem eszik meg.
A háziasszony: (büszkén) Nekem volna valami eszmém, ami enyhítené a háztartás gondjait. \'
Az ur: (félve) Őszintén ssólva. nem sokat várok tőle. A te háztartási gondokat enyhítő [eszméidet már ismerem, dupla költség éa tripla buszaaíotlá* a -ége mindég, ívy de halljuk az eaímet.
A háziasszony.- be fogom hozni a hideg vacMrffkát. ?
Az i^- Utálom sz ételeket hidegen. Meg laftSu mit takatitasz nteg eeon, Ha ETdkgen ~ adr>d be az étrletet
isuvlt\'li SftuJui uy^ijv
16.1. jzáni. Ez a törvényesen védett ,lndasresz" molyiek haiÁsáról a legelőkelőbb orvosok is a legriugyobb elismeréssel nyilatkosnak. Kik kösz- A háziasszony: Nem ugy értem Nem ia vény caAsz, togszaggetAa stb. betegségben\' akarok otthon fózai, uam togok nyers huat
, venni: hideg felvágott és efete lenne a. vt-| ctora.
j ur : Mondasz vslaait. £s hogi\' CSinál-
i nád ezt ?
i- A háziasszony: Egész egyszerűen. A tó a I taknfékrtsság •[ f*T fo^ok abból a hw-ból vá-! súrolni, amit folyton drágítanak. Hideg eledeleket fogok vásárolni. .
Az ur: Nem bá- ont, próbáljuk meg. Ma
■ea
legapróbb rwppelíben egyeolrtesan van szélosztva v.ir hogy a csnkamxjnlal ilren fermábau sokkal Lanayeliben emészlbetA, mint a tAzOmégca ósili tormikiiH Asóuki ül a SCOTT-Ul* KM0UIÓ határozotl..n jé izú, upy hugy annál a kOzfiusi\'gtfi etukamájolsj kctLemclIen nmlonlé ize teljesen hiányzik
A SCOTT-féle buiUlaié vaUtiúágáusk jele a „bálán.
iiifj i iiikiiliplal iir\'i Inlási\'f ládjegj-------\'—.............
Kapható minden g/ógy szert árban Ezon lapra valú hivatkozásnál 75 /UUr Urilbflyry beküld sa ellenében, miatatttegital liéraientve szolgál i —\' ■
Dr BUDAI E ltl Ir „Városi gyégj-szertára\' BUDAPEiT, IV., Váezi-nlrta M/Bű _ Egy eredeti Oveg ára: t K. SO f.
»
A hideg vacsora.
(Családi jelenet.\' Személyek : az ur és a háziasszony. Idő : a uagy drágaság idején, tehát a jelenben) „ , .
Az ur: És még mondja valaki, hogy lehet létezui! A pecsenyehus megint drágább lett ? Na hát az egyszerűen hallatlan.
A háziasszony: De édesem, ne izgasd föl magad. Ha drágább lett a pecstnyehus, arról én nem tehetek : csak jsötélességcmnek tajc- j tottain ezt neked megmoudaiiT, mert elvégre j élni csak kell és a kouybap\'éuz. . .
Az úr: Szszss . . . tudtam, ez lesz a vége.
a htdeg vacsorák Isorrendjét Mit fogsz vásárolni ?
A háziasszony: Először ia sonkát, prágslt, sokat.
Az ur: Helyes.
A háziasszony: Azután még egy korouá éri s»gyes-felvágottat.. Tudód at elv. a. laka Irékoaság, de azért változatosságuak kell lennie. Hozatok még töltött libamáj pástétomot "is,-* gyerekek uem esaik a sonka félét
As ur; (különös arckifejezéssel) Sonka, vegyes felvágott és libamáj pástétom jr
A háziasszony: Igen és azardiuia is egy nagy doboazal. Est én szeretem. Ha hideg vacsorát eszünk és taksrékoskodunk, megengedem magamnak est a kis élvezetet Az ur: Szardíniát is ? A liá.-issaaony : És körözött liptóit. Vigyás-nuuk kell, hogy azért változatos és élvezetes legyen a hideg vacsora is. *
As ur: Körözött liptóit is? Ha igy folytatod a hideg vacsora menüjét, bclőleiu körö-r xdtt sikkasztó lesz
A háziasszony:\' Meg fogod látni, milyen pompás vacsoráink lesznek. Nem foguak főit huat enni, éa mégis nagyszerűen foguak élni Hozatbk 11 kiló httyos kolozsvári, szalonnát is, Itad legyen a háznál.
hlyének már átadta Tamandl Mária azonban,M?**" hiába. Én uetu emelem eztán a kouvl.a- j \'Elismerte benne utltámát, akii faz egész uton1 erősen iparkodott melléje férkőzni A rendőrség Varga Oyrüt leUrtóztatta
Kevés a kouyhapénz. Régi nóta, de most nsl Az ur : Kolozsvár^ szalonnát ?
A háziasszony: hs egy kis füatö t nyelvet pénzt Drágább lelt a disznó, a mail^bus ?f Jít ur : Füstölt uyelv^-t?. Nos, \'jól van, — legyen drágábjj. Hol vau az A háziaasaonv . lioaslok taég fgy pá* üvqg megírva, hogy nekünk okvetlen rostélyost I befőttet, tudod a nyáron nem. volt alkalmsai
Nagykanizsa. vatáioap
Zala 10 ssáa> (9 kap)
1906 január M
lorgslausahb a város. Éi tavaly Ilyen Időtájt-nagyban Üléseztek a bálbizottságok.
Ct*mWi atomom ez a mostani faraang I I \' ^ ic \' i y •
Mintha blzouy ■ kalendárium tévesztette volna el a dátumokat Nemcsak a farsanggal tévedett eképen, hanem máaban is. így például aat mondja, hogy most tél vattJ hideg, havas, snsmaráa tél-idő. Ha as ember a kalendárium saeriut goudolkosnék, aa .kéne hinnie, hogy odek kflnn térdig ér a hó, hogy a telegrál drótról megfagyva j/ogyoguak le
/sli Vilmos soproni bankárt, a jóhirü váltó- — Alapítvány SMféaysecsa fialet derék tulajdonosát bocU javaslatba.! Nwlopl Sipos Károly gyógyszerét* éa arja
A kamarai alelnöki választás jóvő hétfőn délelőtt ii órakor fog meg ej telni
bocsári Svastics Irén puaztaazcatláaziói nagybirtokosok, hivatkozással arra, hogy Sipos Károly a perlaki állami Iskolának rBBye—
- Esküvők. Xiea JWa JMval-féU könyv-Unév végéjg völt,^rl.ki
fcladó réasvénytársaaág főUsztvltelőJe vwárnap Kefény tanulókat segélyző egyesület részéé folyé hó H-én délelőtt 11\',, órakor a ~gykan-küfoaál ^tvánvf\'tetáPdlM Wv
zasl tar. templomban tartja esküvőjét Oeiterrrí-
az 1000 kor. 4*/, kamatát életökben minden
cb* Öeetérrolcher Bernét i ^ ^ „ egyenlet céljaira lefizetik, kalá-
urad bérlő laányáviL luk után örököseik által uYooi kor\'. Perlak
Dr. Orom Dezső nagykanizsai ügyvéd Január , . , .. .
.. „„ . .. 1 , * "„ ... {nagyközség pénztárába befizetendő a "tatok
a verebek hogy aa embereknek v$röare fújja j" d\' u 3 6r«tor \'MsU ^"alapítványként kezelendő. 44 kor 04 fillé orrát, fülét a téli szél és hogy*- hol a bol- Alfréd Babonakereskedő leányát Luey készpénzben fizettek be -szövésűiét pénz-dogság mostaniban, barátságos meleg.szó-1kteaseeonyt ______\' . , , „ [ jtáiába. Az egyesület vezetősége ez uton is
bábán.
Nos hát ez is tévedés. Odsküun —atessék csak kitekinteni ez ablakon — tavasz van. Verőfényes, szép tavast! A nap olyan melegen süt, hogy lekívánkozik rólunk a várost bunda és ha nem zseuiroznók magunkat éppen a kalcndárioni előtt, talán lawn-tenüis ruhában járnánk éa a panama kalapot crap-nánk a fejünkbe, mert tavasz van és a kalendáriumunk tévedett!
Roaenborg Ilonka kisasszonyt Itosonberg Jónás\' nagykanizsai kékfestő leányát Január bő 21-én veteti oltárhoz Sleiner Károly LJubeacl-cáröl.
hálás köszöuetét uyilváuitjV a uemessztvü alapítványt tevőknek.
— Agyonszúrták as eküvője előtt Szent-iván községből borzalmas gyilkosságról ad bírt -- Kljegyaés. Ooodj (Otzeszly) IAszló »|tnd6sit6nk.Vaaárnap este tánc volt a korctmá-csongrádi gőzmalom könyvelőjt kiadóhlvatalnok U melyben ré3rt veU B,askovics Antal ts. ki volt tisztviselője oljogyezte Kőnyvn Ilonkát M hft ^ szabadult hai;a ,
Kecskeméten. tói. A menyaaaaonyával Uncolt a szabadságos
.—Halálozás. Özv. Gstettner Henrikné katona, kivel ktdden lett volna az eaküvőja. A tegnapelőtt este 83 éves korábau elhunyt jfi„ káplár volt a katoiiaaágnál,{amiért fUmliuger Nagykanizsán. Holnap délatáu 3 órakor te-j „evü cimborája Irigykedett rá. A két legény közben összeveszett Ramllnger arcul vágta lllaa-kovicsot s mikor ez védekezni akart, égy máso-
dik nyakoncsapás érte őt. Majd as udvarra tuazkolta Ramllnger Blaskovicsot, bol Wlegert éa Miiitsch nevű cimboráival rátámadt A verekedés hevében Ramlinger kést rántott a oly erővel szúrta mellbe Blaakovicsot. hogy sz asör-
Különben pedig semmi újság itt nálunk, metik a. Kossuth Lajos-tér 5. sz, gyászházból.
semmi szenzáció! Se prímadonua válság, se _ 25Q0 korQna á,yad„ N6hai Tt1i.
más hecc, te semmi különös esemény. A _,, ... „ .
« , , . * ,, . . Iwr Pál 2500 koronát gyűjtött azon célra,
főváros olyan, hogy egy npácaklastromhoz J 3
hasonlítható leginkább. Az embereknek elto-jJ10^ ezeu ^Mg pályadíjul tűzessék ki a gyott a S2uvuk . . . VtClüúii különös. \\alamiT»ludomáuy mai álláspontjából megírandó érthetetlen fásultság fogta el az embereket j zsidók történetére*. Az Izr. Magyar Irodaiét itt olysn csönd" van, olyan mélységes csönd j JU; Társaság állal kiirt és most lejárt\' n7et halt A táncnak mindjárt vége lett Szegény hogy as ember szintc-roassul érzi magát- tőle! pályázatra sok jeles munka érkezett bt \' BU»kovlcsot eltemették, a három legényt pedig \'* L 1, .. ,, ,. ,,. letartóztatták.
És várunk valamire és nem tudjuk, hogy Wf targyalta a napokban- a btralö _ Ors^gos vá^k- Nagykanizsa, a lolyó
bizottság, mely a legfigyelemreméltóbb és évben a következő vásárokat fogják megtaruni: legalaposabb munkának dr. Neíimon Ede Gyertyaszentelői vásár Január 29-én, nagyhét! nagykanizsai főrabi tervezetét találta és I *áaár április 9-én, pünkösdi vásár taájué 88-ftta,
neki Ítélte oda a 2500 korona pályadíjat, íWbóldogmasonyt vásár augusztus l»-án,Tert-
v—;-----, . .... sla vásár október 15én, Miklós vásár december
a tudományos szerzőt, hogy azon, a zsidók „ , \' . _, . . . ___. ...
• v 7 \' ■\' — 18 án. Az országos vásárok (ssrvaamarh*- és lő-
történetében hézagot pótló munkás írja meg. j ^rral vannak egybekapcsol va a egy napig
mire. Talán Fedák \'Sári legközelebbi, föllép téré, talán a Küry Klári visszatérésére, talán egy nj csillag feltűnésére. Ki tudná azt megmondani, hogy mire várunk.
ti nem tudom és te sem tndpd,\' testve -reiu az Urbau^ hanem velem egjrttcmbeB te. is várod, várod, várod a nagy ismeretlent, aki- fölvillanyoz ismét egy kicsinyég, hogy elmúljék rólad ez a nagy, ez a Vvégtelen, ez a kellemetlen unalom! * -v ~ \\
Addig is legyünk türelemmel!
HIBSK.
— A kcmkedelmi kamarai alelnöki állás betöltése. Sopronból táviratozzák lapunknak: A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamarának kereskedelmi szakosztálya ma délután Sieiner Ignác nagykereskedő elnöklete alatt elóértekezletre gyúlt egybe, melynek egyedöli tárgyát az UlleÍH József visszalépése folytán megüresedett alelnöki állás betöltése képezte. A szakosztály
az alelnöki áliásra nagy többséggel Kcm-- --
tartanak. Aaenklvttl minden az01 dán marha- éa sertés vásárral egybekapcsolt hetivásár a minden pénteken kisebbmérvQ sertésvááél1.
— A balek. -Vagy Elek szentmiklósijnap-Bzámos 6 óra lefolyása aUU rekordot ért ti a balekaég terén Hat óra hosszat tartózkodott
A mű két kötetben mintegy 800 oldalra fog terjedni
_j— Rndnay Béla kitüntetése- A hivatalos
lap mai száma közli, hogy a király Ruinmj Béla székesfővárosi államrendőrségi főkapitánynak kiváló szolgálatai elismeréséül a] Szent István rend klskeressljét adománvoets. ^^ ^ » \'f^Murtabb gas-
1—-- -——-—r——*—~~~~ - Temberségnek áldozata lett-\' Az 0 egyszerű falusi
- A hivatalos lapból A bslOgymlnlszUr ^, Mm ^ f<) , ^
Zalamegyében a drávactónjJ kerületbe anya- kik ^^ Mak a ttélhS,^kodftaM] élMk
könyvvezető helyettessé Szabo/tca Rezső tegéd- , ,.___. . „ , . .. - . .,.
\' _ \' | és lépramant Amint a Ksalnoy-iitcában befelé a
Jegyzőt nevezte ki 1 vftroska ^ ambárral találkozott, kJ elps-
cfr A nagykanizsai irodalmi és miivésseti > naaaolu néki, hogy súlyos pénzszükségben van kör holnapi azóiakozUtó délutánjának műsora és arany gyűrűjét megvételre kínálta Nagynak, a következő: Schubertj A tenger és Részlet A gyűrűért, melyjőlazt állította, hogy arany, oly QHnky .Áldozat a cárnak* elmü orosz operájá- nsveiaégas olcsó árt kért, fogy azt Nagy nyomból. Énekli Diwinsky Sándor opeiaénekee, ,A baa klQsette. Késbbb azonban gyanakodni kas-föld", Uránia elűadáa, bemutatja Horváth György dett, hogy nem otapták-e Ot b«t nsa réagyérüt Igazgató, elnök. Kettős a Hoflmann meséiből, kapott-e arany helyett. Gondolta TT\'g^n**. mla-ánekllk hl»u Marcit k. a. j^s ; piwluaky Sándor. | deaesetre jól cselekszik, ha as eredeti árqn tol „A spanyol királyleányballada, énekli Diwinsky ad a gyürftn. Kínálgatta is az utóin a Jfcróke-Sándor Kezdete délután 3 és fél őrskor.* 1 lőktMt, vevő azonban nem akadt, hanem élÖke-
Mi eladunk\' 5 darab Bkztiika
sorsjegyet 24 részletre havonkint K. 650 i
,5 » J?
5 » Magyar vörös kereszt 5 •» Osztrák » » 5 • Olaszy 1 1 5 > Erzsébet szanatórium
Már az elsó részlel lefizetése után minden nyeremény a vevőt illeti meg. - Mindé? egyéb sorsjegy is kaphatŐ állunk Uy módon. A fél vásárolhat sorsjegyeket t*tszé«e szerinti mennyiségben, azaz öt darabnál kevesebbet Is és kívánsága szerint U vagy 18 havi részeire is o«ztjuk be ezen kedvtzpényL |
**
94 a4 H
» 3- » • 8-.»
» 1370 » » U 30 » » 310 »
Kereskedelmi és Iparbank-Résjvénytámtat Nagylanitiin.
Nagykanizsa, vasárnap
Zala 10. nám. (S lap)
1966. janqái uc Iáén

rftlt agy rendőr, klhok gynnua lévín a dolog, Nagyot bekísérte a rendörséfiro Itt megállapít tották, bogy a gyűrd <v»akugyan rés ás ttom arany, s0t hamarosan kézrekerltelték a fjyflrtl •M gazdáját Is Tukác* Qyula asemélyóban, kl a rendőrségnek már régtAI fogra Jó Ismerőse, Ksek után a rendőrkapitány már el akarta engedni a balak Nagyot, asonban- utólag még meg* kérdezte tőle, mlárt Jött Nagykanizsára. Kkkor kiderült, bogy a különösen peches ember még egy szédelgőnek lett áldozata a hat óra alatt, melyet Nagykanissán töltött Nsgy ártatlan áb rásattai elmesélte, bogy gyógyíthatatlan boteg séfben szenved, bajával megjárta már az összes fővárosi kórházakat, azonban nem tudtak rajta segíteni Végre le valaki azt . tanácsolta neki* bogy kereaee lel Horváth Józzefnó Varga Borbála
___Javssszonyt Nagykanizsán, ipert ha valaki, hát
ez tud segíteni a baján, jpigy fol ~ls Kmsts Horválhnét a Vflrflsmarll utcában és öttől elég eredményes recipét is kapóit Az első dolog t r-mésseteeen az, bogy Nagy legköselebb hozzon magával sok pénst aztán majd Imak GrAcba a barátoknak, hogy a szentháromság templomában imádkozzanak Nagy egéssaégénok belyreállAsáérf. Ha pedig, ami alig hlbető. ez az istenfélő kúra nem használna, akkor Borbála asszony valami orvosságot készít a beteg részsre, mely célra levágott Nagy bajából három csomót és ami to> vábbi forintokba fog kerülni Ezen as uton azonban a beteg ember aligha talál gyógyulást, matt a rendőrség nemcsak Takárá, iisnem llorvátbné ellen is megindította az eljárást. — Elfogott .titkosrendőr
Romlott tojások Immár bizonyos, bogy vagy izraelita szeletet kell ennünk ? Semmi,
Szeged városában, lázasan készülődnek az instál láclórtt, Várják a főispánt, Nagy Mihály urat Hogy pedig a szegediek híven. lelknson, buzgón, kitartón várják, arra vall az a hirdetés, mely a „Szegődi Friss Ujaág* tegnapi \'.rámában veik csőképpen jelent meg ;
a kö-
íezentúl lóhúst fogunk enni. I A háziasszony: De édes jó nram, es lehe-tetián. Én már próbáltam behozni, a gyerekek meg is ették volna, de s cselédek kijelentet-{ték, hogy tüstént felmondsnak, ha lóhus ke | rűi sz asztalra
j Az nr: Nahát ez igazán fenomenális. Igy | kell az embernek* tőnkre menni. As eledel ! miatt, a gyomra miatt. Vagy éhen haltmk, ívágv\' tőnkre ínég}ünk: ~—*—1 ■—»■\'■\' i A háziasszony: Nono, azért nem kell két-I séjfbeesni Te is clysn vsgy, mint az amatőr Ez sz apróhirdetés kétaégtoümMa^lspánba- I fényképész, mindég a legrosszabb- színben iktatással kapcsolatos. látod » v,,áKot\' E&>\' ki» K»«díágaság miatt
- A gépkezelők én kazánfűtők legktee-jkétségbe esni Talán, találnnk lebbi képesítő vizsgái Sopronban február hó *
!
11 Romlott tojást veszek! I
bír mily s<gy mennyiségben " r»nds» Srsk mettut - —
BA.LO G ENDRE-
Boldogasszony sugárút 34. sr
napján d. e 0 órakor u Sopron városi vilUnyte lepén lógnak megtartstnl A vizsgálati kérvőny»k kwllőpn foli\'zurclve a m.-htr.-ker, tparfolügyelő ségboz (ÜJtoleki utca 10/ beküldendők.
— Alku. A Kakas Márton mai száma kövli a kővetkező pompás élcet:
— Vegye meg szomszéd ezt a kuffetl? ™ Mit csináljak vele? -- Belerakhat inget, gstyát, kabalát
nadrágot.
— Hát én aztán meztelenül járjak f r — Koppant érdeklődés nyilvánul egy uj csuzollnncs szer iránt, melyet a Székelyhava» 1 álján található édesvizű szivacsból -kirS7.it. Elil. -zsövicli Sándor gyógyszerész Sepsísitentgyögyoii.
_____— 1161. aaám. Ez a törvényesen vádolt „ladssseáz*
Kurfattgos ÜPe\'y hiíláSárSl a legelőkelőbb orvosok is a legnagyobb elismeréssel nyilatkoznak. Kik kösz-
valami módot I As ur; Mi az ördögöt találjunk, ha a ren-. tlcs tiiisténnem todom-megfizatni, a lóimat ijíeg a cselédeim nem eszik meg.
A háziasszony; (büszkén) Nekem vohra i valami\' eszmém, ami enyhítené a háztartás i gondjait.
| Az nr: (félve) Őszintén ssólva, nem sokat {várok tőle. A te háztartási gondokat enyhítő eszméidet már ismerem, dupla költség éa titpí* tK)ssanlo«láa a \\ége mindég. No de ftslljuk az esf.raét
A háziasszony^ be jogom hozni a hideg vacsorakát: •\'■• > .
Ax t\\r Utálom az ételeket hidegen. Meg aztán mit takarítasz meg azon, ha kidegen. .adod be az ételeket
A háziasszony: Nem ugy ertem. Nem is
szélhámost fogott el a napokban a P^\'ivény csúsz, tagszaggetáa stb. betegségben\' akarok otthon fóz.i, nsm fogok nyers hust rendőrség. Németh Lsjos ügynök kuilntott j nnenvednek, saját- érdekükben banaználják az vtnlli. jli(ltJJ íelvágolt és eféle lenne
nagy caaksIHHl vnn Ii.iISsi" ><dje|j.
egy okitatot, amelyben megtette magát titkos! .Indaazesz4 e, mely rendőrnek, aki a pécsi rendőrkapitányság\'mindenül kapható, saoigálatában áll. Az okiratra aztán aláirta Vassary Gyula rendőfókapitány és Schmidt Boldizsár rendőrbiztos nevét Az okniányUan megbízta önmagát,—hngy\' S?£lgi»iifchérváron, Győrben stb. nyomozzon különböző bűnügyek* ben és bogy egyes bizonyos egyéneket kihallgasson. Mégmotozása alkalmával a p. esi rendőrkspitányi hivataltól kibocsátott számos körözölevelet találtak nála, melyek a vas-utasok félre vezetésére szolgáltak. Igy aztán ingyen utazgatott. Legutóbb elmebt Székes fehérvárra. Onnan meg Pécsre akart ^utazni. Minden baj uélkn. jutott Döfljbovárig.—ftt egy vasúti kalauz felismerte A kalauz aztán Pécsett megmutatta az irományokat az állomásfőnöknek, ski mikor meggyőződött, hogy az aláírások hamisak, Németh Lajost átadta egy rendőrnek, ki a rendőrkapitányságra vezette, Németh egyébiránt már több csalást követett el Pécsett Zókon volt korcsmáros, onnan jött Pécsre és beállt Setényi > Árgust nevű ügynökségébe ügynöknek. Saját vsllo-mása szerint Setényinél kerítette a körőző-leveleket A rendőrség Németh Laios ellen a megtorló eljárást folyamatba telte.
— Zaebmetaaée a vonaton. Tamandl Mária saiaiöfői lakos asszony Körmendről vonaton utazott Szombathelyre Útközben elszundikált. Est a kedvező alkalmat egy a vonaton utazó nótárius ssefemetsző felhasználta, kivágta az asszonyság zsebét és elemeibe pénzzel telt erszényét Tamandl tlária panaszra ment a rendőr séghez, amely nyomozást indított a tolvaj után. A nyomozás alkarra is veseteU. Varga (Jyula ismert zsebmetszőt elfogták. A tolvaj tagad, pénzt |em találtak nála, mert ast vele utazó; hölgyének már átadta
fölismerte benne útitársát, ak] as egéss uton erősen iparkodott melléje férkőzni A rendőrség Varga Oyahtt letartóztatta
ée 1 koronás üvegben
A Sco tt-féle Eiilsii
rvrgiai gyngyjMiibintojilajbtfl H\'s/Bl al|iliutph ir-
Wtr. Vi-
■ c«ora.
\' Az uri Mondasz, valamit Es hogy csmál-| nád ezt ?
A háziasszony: Egész egyszetüen. A fő a | takarékosság ^ nem fogok ahból a húsból vásárolni amit folyton drágítanak. Hideg ele-
jégjoltb
savas mész éS nátron hozzáadásával. Alkalmazható mind-1deleket fogok vásárolni.\' szón eáelekbcu. mely-ka I ezldrig s kftzönségss csuka-1 niSjotaja; H^nailtlk
A BTOTT-léle EUl LSlÓ-ban s s*uk-\'.n.ájulaj zairtar- uiilidjórt megkezdhetjük Islnu a SCOTT-léle emuJgAlásj tljinu kövelkcstéhcn | legapróbb eveppekbea egyenletesen van szétosztva ejj hogy a csnkamSjolaj %cn formában sokkal k&miyeübcn émészlIiílA; mint s l\'OzOmtégrs ósdi formáliau Aioukl Al a SCOTT-féle EMBLSIO halSmmllns jó izü, ugy hogy cnnál a küzCns^S ciűEáííííjolnj kellemc-llen nnduríté ize teljesen biányiik\'
A SCOTT-féle t in u I • I A valódiságának jele a „hátán
Kapható mindéit g/ógyszertárbsn^ - , Ezen lapra való hivatkozásnál 74 /illír hrittóyrij bekold se ellenében mintattYeggel MrnioiiLve -szóigál:
Dr BOJDA1 E 11 It „Váras! gyögyszcrlára\'
BÜDAPE3T; I.V., Váczi-nleza 34/M Egy erede\'.l üveg éra: t K. ao ».
A hideg vacsora.
(Családi jelenet. Személyek: az ur és a háziasszony. Idő : a nagy drágaság idején, tehát a jelenben) .*
Az nr: És még mondja valaki, hogy le-bet létezni.! A pecscnyehus megint drágább lett ? Na hát az egyszerűen hallatlan ■
-"A háziasszony: De éde»enr, ,ue izgasd*főijzött sikkasztó lesz magad. Ha drágább lett a pecscnyehus. arról én nem tehetek : csak kötelességemnek tartottam ezt neked megmondani, inert elvégre élni csak kell és a kouybapéuz. . .
Az ur: Nem báuom, próbáljuk meg. Ma a hideg vacsorák sorrendjét Mit fogsz vásárolni ?
A háziasszony : Először is sonkát,\' prágait sokat.
Az ur: Helyes.
A háziasszony: Azután még egy koronáért VTgyes felvágottat, Tudodaa cly a lak*-. TékossSg, df azért változatosságnak kell lennie. Hozatok még töltött libamáj pástétomot is, a gyerekek uem essik s sonka félét
Az ur; (különös arckifejezéssel) Sonka, vegyes felvágott és libamáj pástétom ?
A háziasszony; Igen és szardínia ia egy nagy dobosul. Est én szeretem. Ha hideg vacsorát eszünk és takarékoskodunk, megengedem magamnak ezt a kis élvezetet Az ur : Szardíniát is ?. A ltiziasazonjh: Es körözött liptóit Vigyáz-nuuk kell, bogy azért változatos és élvezetes legyen a hideg vacsora is. *
Az ur: Körözött liptóit is? Ha igy folytatod a hideg vacsora menüjét, belőlem kórő-
Az ur: Szrzsz . - < tudtam, es less a vége. Kevés á konyliapéuz. Régi nóta, de most az! Tamandl Hária asonban; eU>nem emelem eztán a konyha, j
bahas H
pénzt Drágább Ijjtt a .disznó, a . mar Nos jól van, r- legyení-drágább, üoi vau az
A háziasszony: Meg fogod látni, milyen pompás vacsoráink lesznek. Nem fogunk iőlt hust euui, és mégis qagysztrüeo fogunk élni. Hozatok 2 kiló húsos kolozsvári szalonnát ia, li&d legyen a házuál.
Az ur : Kolozsvári szalonnát? A háziasszony: Es egy kis üstéit nyelvet As titr-i Füsjölt uyevvt? \' A hásisssson> : ifolatok uiég egy pát üveg
megírva, hogy nekünk okvetlen rostélyost, befőttet, tudod a nyárou nem volt alkalmam
Nagykanizsa ,vasárnap
Zala 10. szám (4 lap}
1906 ja n ti ár bő 14án
magamnak befőzni. Ez koncesszió a kis gyerekeknek, szokjanak hozzá a hideg vacsorákhoz. Magunkunk hozatok egy kiló tiroli almát. \'
Az ur; Tiroli almát ? A liá?iai8toiiy: Ugy-t pompás? Majd ki-játssuk ml a hentesedet. Pompás gondolat j volt tőlem ez a hideg vacsora rendszer. Izé
állartíb
| Kiirulíilás a Kcr, Nőegylet karácsnyi matlábat azonban még egy Ai li Áí .-tiltották le.
vásárjáról. f I a lefolyt bát legnevezetesebb
A „\'A Keresztény Nö«(jylotnek 1906. dec. 1(1 zftsul a következők és 17. megtartott karácsonyi vásárjához hozzá- j jan.
Járulni sslvesak voltak :
III. ■ v-
an sem asál
Pöllít adomiayostlak ; Trlpiinmipi\' BouAné.
még meg kell jegveznem édesem, n c/ielédrk-; H«l\'<»lr»« f"™4 .. „ ...- „ M. llV 6 " \' j_U«IAn>v Marhal ezroilsjní, .ingemé f.parjcsy Hlau*
árfolyam vél fc>
voltak :
4. Jan. 11.
14% magyar koronajáradék 95.06 96.46 Magyar ált. hitelb. részvény 780.— 793.— I Hegyű lesz. pénzváltói), rész. 497 — 603.—- " Iloganriadtr Jóuefaí 20 kör. j Pesti hazai takarékp rész. 19700 — 90000 — flairfaítel TikartkpéniUr.. Hazai bank részvény 280 — 888—
TiTioraá, Schvariz (iu.ítnv, Tóni . \', .. . _ n/..e , Mtn
\' g1 Pinmei nzshAntoló réazv. 3076.— 3360.—.
tifck holtok két szelet borjuliitsf, főzték\' azt ! KŰia Salíef • taloné,• gr. Osztrák magyarállamvasút rész 667.—Ő71.«
fnj.j „„.,,_|,„ . ITöröli J toriul;, tlnger t\'llmann Elokné 10-10 kur. lU\'nic-j
meg maguknak, tudod nem szeretném, lm s, tJ|)(1 i|r S3,ukiuVh.,M Znoam.ka, Mortadim, dr li.di.4
hideg vacsora miatt neheztelnének. I onhüíi. Hamunk, ilorlolandy Üílánií, filitlíiig Sáuitorní
jt .iii i IfHévey Klurs. Vánner Kárnlyné M kiír. Illetnnoli Frl-1
As ur: Es ezt nevezi a feleségein relorin- nt„„.t j^,,. caiii (írOnliat Fülöp fiai, Tripam I
nak, háztartási gondokat enyhitő újításnak ! in« ü™i», Hublnt Ktroljrní Wu«ilné H.riúry, s,iii«-i
\' I Adolf, ilr Oromlyné Oronvárt l.u;i» Hall. Victef Zug-1 A háziasszony : (lelkesedve) Hiába,\'érteni iiiondué, Knorlsiír (iySrttyné, Irroli-r Jásaafaé Vi/lcmlvur ,
,„,...» l ,■ , , ,, Sándor, Miuitunni\'i telimé, Mivonfcld Jeachi \'iidí 6 6
kell a háztartáshoz. (Kimegy, hogy rendelke- kor Miuir01, K.liolyhú, ,lr, Balimi* Aiiolfmi. fUa»cfa«ab*N 1
xéseket tegyen az első hideg vacsorára vo- aornó, Kaffka J6«ufn«, Cbsltfná, W. Já««r»*
, . » --llshorhay <lyfll-|iyné, ««». Hodó Uiosní. Osy. Hrtitfi (íjtm-|_
uatkozolng). linOjjinodlIs Viktornc,. Nlkoaar, OaluiiWi fwwniMJteinyJ
Az ur: (magában) Most uiég csak, az hi-B
lett
Gabona-üzlet
„ . rTátiraii adósilás.
Budapest.
• .Készáru üzlet Sürgősebb kínálat éa gyenge Arak tíz fillérrel olcsóbbak.
Jíafáridő-üzlet:
január 13.
vételkedv mel-
ányzik, hogy a feleségem takarékossági szénig pontból beliozstn a h\'itleg ebédeket is, aztán egészen segítve lesz rajtául,
»id».
Perencité. TlionUné, 0.1 Szabó Jt-nfluí, Harsa) Oyor^yné, Wznntliij Karaacni*. II ilw
UtH 4a osokotsa* MnMk S|| ilattli t floft János-tél* 9
Kandói-Kakaó
I a Isfoaakilrtbfe sslrtsrtsima, astalfaa kSaaraa ""Mttrtl, nk> na okol ssSkrsksdtst, mlnd-I asál tel titka flnom lss BiIIitl MTtUaa oios«. Valtai-oaaUs ■«* Jáaos _
sAwal éa ss osossli*-
»*4jsf7nrsi. |
I Oeoatgok á V, kgr. 90 SDár » > > so s Klnanfttt kapható:
I SAiulorut! Vloi
{Almási iláiiiisnt^—._—I
| l\'il, W.-ísh J6»»«fin\'- 4—4 kur HainMma/sr Lajnsní, Mair Jóiiefni1, Mallioa Karolj, dr. Ralliiltillór AnialuK Orónin-tfoint!, Kuliárn^, P«r»a Náuilirué. dr. Il*r rky Vikiorní| I ilr. I\'loi-t-riit-. i\'iirüdtiiiN1, Pulujn", Haj«k Jóíkefn*. Hcnénfi tilukni\', Prokild Káraival, tlsui-iovkli Jáno-né, Láujrini Hiilhnian K,\'nyh"i,lné, ím. Kiarliar Jót.nfnu, Köröskínylo"1 19—3 kur. (lyuril Jánusné, KatUueraé, Ká-lar Láj i«o»i, Otr, ; Waynorm\'\' A H, Maschlcr I* vtnn*, Némitli MiiiAlynr. Kollat iiiijamú llanlz Andnrrté, Hullnál UiOrgyn^, Hznm-i|u>r Kiin-iicn,!, PcImO, Haucr Hillá ync. Okos tisruunae, Huchilwusennó, Stoinherctir Terin, Bcirl Vmvcni, Wellm-írer Piironcné, fíyenei Hándorn,-. Kostyáfc Lajosnc. Kcilrr Mágyns, llajun ii\'.síviirek, Kauüuan Uúnit\', Peíiics K6r«iicné, Nsgy (iusrlAr, dr. Olau Mlmnn. Weísnuyer l.ipól. (\'nrkaü Jrnűné, Lnkolilinchcr Edínti,, Váryoé, Miskonyine, Bodenkv liijodiiá, KoréljTviirtóní\', tíüotoss Jcnflnií, ftv.y N«iricl!i IgDúcné, ftív, MitiiVsr Kcrfnrrn1, Hn!v;t>. Gyulár;,-. Ssaiay Jitsu, Sotyuiid .Unjon KískouiArorii, dr. Fjachor Júxv«rné. Bni\'tos Búláné, Ijálios EicknA. Sürtlcrné, liiklhtsy A. K mi-Asy A., KÁIniánnú, Witiiinuné, furkó l\'éterni, Kfrc.iiún,c,
búza áprilisra „ októberre zab áprilisra tengeri májusra rora Áprilisra
1714 16.84 14.48 1884 14.02
Mulatságok,
Gabonakészlet Nagykanizsán. E hó 10 én Nagykanizsán a látható gabonakészlet\' a kö
Tenyészbika- és tenyészkan vásár. A Nagy jkanizaa város é^ járási Oazdaki ro ma szombaton j tenyészbika és tenyészkanvásárt rendezeti Ksen eílrn Koaold Frigyes nrodahni bérlő szívességbdl I Átengedte majorjában levő istállókat, a hol 44 szebbnél szebb bika talált elhelyezést Kan csak öt kerOlt felhajtásra, A vásár iránt elég asép érdeklődés nyilvánult; eladásra tiz bika kerfltt. a vételek részben gazdaságok, részben kŐrségek részére eszközöltettek. A legmagasabb ár, melyet fizettük 800 korena volt; a legkisebb 480 korona. Igan szép bikákat hajtottak fel: aa Elek-féle ujnépi gazdaság, a szepetnéki bérgasdaaAg (Laendler éa Oesterreicher) Dentsch Lajos (Boaakai Sommer Ignác (Csapi) és a Honnerla-Mle palim gazdaság. A vásáron a vidéki tilrlrknsságnn és községi elöljárókon kivül megjelent Bm/bmueer
Felülfizetcaek A nagykanizsai Izr. jóté kony Nőegylet januárfbó Bárt tartott vigalma alkalmából feldlflzettek : Vidor Samuné, Zerko vitz\'. Lajosné, Sommert Sándorné, Sommer Ig-nácné," Qrünhut Alfrédné. QrOnhut Henrlkné, Ujnépi Elek Lipót, Ebenspangor Leo, Ujnépi Elek KAS, alsódomborui Hirschler Miksáné, Báró Qntmann Ártumé (Budapest), Relk Gyula, Blau Béláné, Roaenfeld Adolfné, Stern Sündorné 20—20 korona Blau Lsjos 16 korona 20 fillér, ózv. dr. Szűkíts Nándorné Strém Tivadarné, Strém Vilmos, Tauber Alajosné, Weisz Tivadarné, Weiser József, Rosenberg Richárd, Ifj. Deutsch Lajos, Belos Lajos, dr. Blau Simon, Relchenfeld Sáhdor, Osztarhuber László, Rapoch Gyula, Roaenfeld Józaefné, Vécsey Zsigmond és neje 10- 10 koronát Klein Illésné 8fkor. Wesselyné Bécs 7 kor. 60 fillér. Bogenrieder Józsefné, dr. Sohwarz Adolf, Dobiin Benőni 6—6 kor. Landler Antal, Bóhm^Emilné, Reicbcnfeld Edéné 6 kor. 20-6 kor. 20 fillér. Kflrschner Ignácné, Saner lgnáené Haltai József, Kéri Jenő,, 1.6wy Adolfné 6—6 korons, Wusztl Lajosné, dr. Villányi Henrlkné, Placlite Sándortó Varasd, özv. Rosenberg Izraelné Blau Béla 4-4 korona, dr. Vajda Márk, Tripam-mar (lynln, dr. L6ke Emil 8- 8 kor. 60 fillér, dr. Fried Ódón 3 kor, 20 fll. N. N. 8 korona, Fiacher Sándor, Práger Béla, Bluntenaohelm Vilmos 9—2 kor. 80 III- Ssabadazálláay Béla, Horváth György, Ledofsky Ernő, Weisz Antal 8-2 kor. 60 fll Klelp József, Kaatar Mlkas 9—2 kor. Hsnfeld Ödön. Ooldliammer Károly, j N. N„ dr. Qeda Lipót-1 —i kor. 00 fillér. A felülüsetések összege. 6Q5 kor. 60 fll A asives folülflzetéseket a helyen köszönettel az izr. Jötéknny NSegylrt av AlaaztmányJ A\'
vetkező volt T buza 30^200, rozs 7,100, árpa (Ottó állattenyésztési felügyelő Szombathelyről és 38,500, zab 3000, tengeri \'640 min. j a Zalamegyei Gazdasági Egyesület képviseletében
A „HermoSMwerÁitMnosVilMziet Rész. f\'**" l,tkftT\'
véayíArsásig, Budapest, heti Jelentése a tőzsde ) ö«rel« ez alkalommal megszemlélte Zerkorit* forgalomról és pénzpiacról. | Lajoa.tehonéasetét w, melyről Igen dloaéréten
Budapest, 1906. jan. 12 én. | nyilatkozott. -A budapesti értéktőzsde az elmúlt nőt egész folyama alatt szilárd volt és csaknem valamany-nyi értékpapírban élénk Qziet lejlödött ki. A tötadeközönség. a hírlapoknak evvel ellentmondó birei dacára is még mindig bízik a politika) Tielyzet közeli HdfBBS kibontakozásában, és általános azon nézet, hogy ha ez tényleg*] be állana, a tőssdén határozott azilárdaág hódítana tért.
Internatlonálls papírok közül főleg osztrákmagyar államvaaut réazvénytArsaságl részvények képezték élénk fotgalom tárgyát.
Jelentékeny árfolyamemelkedéahenvolt részük továbbá a Fiumei rlzshAntoló gyár részvényeinek is, amint %st elfiző jelentéseinkben előre jeleztük.
Az utolsó napokban beavatott oldalról karos let mutatkozott a Magyar leszAmitoló és pénz-váltóbatik részvényei iránt, mivel vnlússltiüntik tartják, hogy a politikái helyzet tifztAzódása után éz intézet alaptökéjót fel fogja emelni. A Pásti bazal első takarékpénztár egyesület és a Hazai bank r.\' t. részvényéi Is emelkedtek as elmúlt hétou, mivel az ezen intézetek által forgalomba "hozandó Pesti hasai elaö takarékpénztár egyesület sorsjegyek révén mindkét intézetre nézve Igen Jelentékeny nyereség eredményező-dík.
Az év elején rendesen mutatkozó nagyobb befektetési kereslet következtében a Járadék és
záloglevél piac is megszilárdult és utóbbik közül | . «. .
főleg a magyar Jelsáloghitelbank 4%. záloglevelei,tekintettel a főiskola ifjvjsagának izgatott voltak kertjHve, melyeket mint hírük-külföldi | hunt;u!.itára a ftislúl\'it hosszabb idíirt á*-oldalről .erömn vásárolták. ÍA hagy kpíeslet kö-.i , \' , , , ij-\'i lJC
VülUzLionla kbnet Jövőben eien Jelenleg kbfJ^ Egyúttal felszojifotta az i^uflágot, 97.60*vos árfolyammal bíró zálogleveleknek némifhogy hagyja el h várost- A hallgatók ÜEtgy
emelkedése is várható\' -1 . . ,_^___
t haznuiaziitL A vnrewhau a hangulat
Táviratok is tileínijelntísik
A válság.
Amlrútay gróf és Lakács
Budapest, január íj. Gróf Andnissy Gyula ma dclbeu fölkereste Lukács László volt pénzügyminisztert és vele hosssasan tanácskozott
Miniszteri tanácskemáa
Budapest, január 13. A mára tefrvetett minisztertanácsot a kormány tagjai Hiég teguap este megtartották. Ezen a miniszterelnök részletesen\' Beszámolt három napig tartó bécsi kihallgatásáról.
Bezárt főiskola-
Selmecbánya, jauuár 13. Az itteni főiskolai rektor körlevelet intézett a főiskolai I hallgatók szüleibe*, értesítvén őket, bogy
A pénzpiacon az újév beálltával egyelőre i csak csekély enyhülés állott be, a hivatalos ka- [ izgatott
Ilf ytaiiisna vaedúrnap
Zala 10. cocám (\'•" lap)
IMXi. januur lió 14-éa
Bubics püspök lemondása. A A püepék zsarolás áldozata. Budapest\' január 13. A budapesti rendőrség Bukies Zsigmond kassai püspök zsarolási ügyében a vizsgálatot egyelőre beszüntette eddig, mig a károsult püspök maga nem tesz följelentést A vizsgálat mv rác kitűnt, hogy as agg főpap valóságos sülkámos Sanda kálójába karúit Az is kiderült, hogy a püspöktől egy fiatalember héronjszáztztr koronái kicsalt azon ütügygyel, bogy ezzel a péaz/el megvesztegeti a bécsi pápai nondust és Bubics részére kieszköfeli a jól jövedelmezd kalocsai érzekséget.
öngyilkosság a kolostorban.
; Kecskemét, január 13. I\'ap Sándor fe-reii ere»di szerzetes, sekrestyés, ma cellájában ismeretlen óikból mtllM/ítle magát is MfghaU\' .. (
Fegyelmi egy polgármester ellen.
Békéscsaba, január 13. Buttkay Béla békéscsabai polgármester ellen fegyelmi eljárást indítottak, mert a polgármester egy nagy alapítvány pimét jtheUt is azzal M*m számolt el,
0; Sikkasztó hivatalnok.
Budapesti január. 13. Szédi Sándor budapesti magánhivatalnok főnökétói 10
ezer koronát elsikkasstott, aztán megszökött.
Orosz forrongás-Budapest, január 13I hátamban ktkir-delták a* ostromállapotát. A vasúti forgalom teljesen szünetel.
Pétervár, január 13. Novoszinkszből jelentik, hogy egy ezred dragonyos és két zászlóalj gyalogság körülzárta a várost, mire az összes házakat átkutatták, hogy a kerületi főnök gyilkosát megkersések-
1*1 mImHiaaala i Nagy Samu.
Laptulajdaao* *a kiadd :
niCHiL rliér r 1 a
HIRDETÉSEK
lgn 0 eradnÉayayal alkalmazzák
Orfeum - tármulat,
kiváló erőkkel működik az ERZSÉBET kávéházban. Ma UMbatM és vasármaf változatét ée teljesen aj sstasr, újonnan szerződtetett tagok felléptével- Kezdete este 00 fel 9 órakor. — Szabad bemenet- 00

iUptt nsttsturirtisi. • garat k bártfk ksritjásál, titt- ts neQUrtrt-fTiIlattssil
legtisztább tennészetes
WBWMWWMI
Számos orvosi szakvélemény alapján Rítöno gyógyhatású
toÉny.lífl
I gyomorefts eHcn.
Ilayan 1 III UUSIIIH <11 titmtarmtm
ÉmHpitiisaf Sitiit, lauL
OMiéei|t LaOMMr«NsM||
LEOPOLD GYULJ1
Kr isSkit • kérrut ftt.
IIHDEH HÖLGY ELÓHYE
oioaea ss s meneti m*g» I S>r»iii»m a tirgsi »»i íMhÉt
| Bajit ér4*ké*en
Uryt iHHitOlllllln | * I ■ fa g|«Hwa«a>eslw<,
ta MnaMH .
[WIENER MODEM UNtON
SAa, t, UMUMf e
-«——\'■« tniSTTiuiUa. 1—4ias»a> »I»|||| «• «i — «II ■ III Iiwimi I • .......tmmmm
Mseesra ista
TOKAJI CHINA-VASBOB.
Mű Mv h—Ml IMI. tui wi.iMHM#laaak ,\'ÍMMwM hMMi Ilimen. «4«u, uuilu> » iw \' a» m< an rtt tm n«r» « < U - «<»■» hűim «r»ii haMMW. s*s>ii-<iT6«r>i«aTtamin«ii,aáiin m
jr GYOGVtfcCJU
OÖ^^ORSZESZ
! Szőnjege^
S SCHEIN
wics, u 1
0Y2EK
w
üsászárfttrdé
ttH *> avSrt tyófyaty BUDAPESTEN.
ttTHrri.mrjr* H Mra
IhfclM HM MllMS uHllllll
IMIIH (haiam. miiimM uit, H MM MudMMM, m » ápli) ■ imMémn, «*- «*«-
>*!>) MlII I , «u.. IM.II m M H^illlMII
M M.TIIXI KUMMM
_ A l.|iiotMiM mull
SUVÍ01
%KDEHIgT KAPHATÓ
On nagyon Móanelt látszik I tm htjli a CZERNY-fitla
^[(íanningmi
MAJFCSTÖ4ZOMCL
ttéoui&eláM herattatnj
___ elismert legolcsóbb, legszolidabb
FÉRFI-ét ÓYÉRMEK-ruha áruháza jjgggfcjfc ttmart vawaas. ca*et>*s«o.
Br. ívvia
t nap >1*11 Mzlaaaa k*L T4galj«K| 20 br. Koriéi
PARIS
> e—O.1 #4k
swarur. Mczi^onur » az.
éa. V»«Lr
ina
1|TH PHEMlf R Hl
írjfyyifk ifíQytfí
Bjei. iftr-t n\'
\' Paiiaaaa. EufiC! ttepld. a»|folt. Í5 I fe a . rincjok is iwa—u aa arctrötg
l| la00 Egy Ivet Srs 2 korosa. " I
Hoaai ugoreaszappan I k, púder IJCk K.
\'jry, jbalassa kornEl ucccaa
1L
a...,
réer tárenaág megóvó - intézete asetsá és legsagyobk i* «it)ló lÉM\'fi •Ai
Budapest. Ó-nteza 42, 44 (saját fiz), 49. 46. és UJ-otca 41
IMmt szóiméiról aa afésa Hllgii -aaaaS tcijedv* 4a tMnagiit
KI5S
Í>SZERENCSÉJE
MfflW
5M)Vfl5AR0Lj0NtH!i SZERENCSE-SORSJECKír
KISS KAROLYhTARSA
BUDAPEST. EBZSEBETNOIUm
f- wnuauil f
A MÁLNÁSI SICULIA gyógyforrás
MvSM SsairWtcta égvéajres sás savaayavia. amely Upasziawom aaarM megbízható gyógy-hatissal bír a UnAszervek. valamin) a gyomor 4a béiesalona boralos bániaiiTiainal, ug»-szinlín a húgy ta Ivarszervek baratos és vérpangásos bintaJmainál is. 10 hatást gyakorol továbbá a belek atMM|a és a basl vérbAsé^ból eredő máj bajok ellen. A .Slcuiia\'-lorras belsú használatának fürdéssel való egvesilésa oszlató hatást feji ki a oél medeneze szervek idilt luadmányalnál A tQd&gttmAkór kezdetleges eseteiben, valamint a gamók-gdrveijres •viMiaNft(y daganatok ellen |ó sikerrel alkalmazható. CzélsxerA segédeszközt képez az cllal-tas és Idült köszvény gyógyításiban ia. Ezen sokoldala tusanálbalóugánál lógva méltán számot tarthat az Orvosok ngy címért
IMlp^W. l«ft taaaát t Ov. Koraayt Prtgyes. •
Hli\'taí laali K»»«ai>*ai >u. • M. Túa, HM «m*. «» Maaa niili ii asrtie ok < t máuusrOaoOa Nranra Maaai w.. SMM^Mwit,aMtawmjiii\'MHaii
Kérjük a SICUUA névre figyeld!I> T ^Jfi
gzánttfu J tffjTMJZ-
ESZKÖZ*
« f^sej <ötep-*a le^sMan b<«
Magyar t(im
tyitfbetíSTf\' i^PHÁTé.f^

ZíiIU lü. auiiu l«)».i
UtOti. |a/ittár hó 14 én
PltlSSf failflr ragasz
fűlüiuiii\'.h.\'d .in (MrÜlL,,l4nmk
hoz Kapható íí <\'.« íiuhiiiczéguéí Nugy-
kíllli AS.ill,
5ÜÜ> üaronai
(izetek auufik, ki u Bu\'tilla íugvizének hoiz- | nálflu mellett (üvegje 70 fillérl vílah .\'limuét1 fogfájást kép. vájfv .s>Üja l> fi 7.11* (l\'ranco küt-1 désael külön 95 (illír 1 Bwtilla-Winkler Ede, Wien, 19 1, Suiiiinci\'sit 1. Kapható minden 1 gvőgyascrtárbitn ésdroiji:,oiiíl)«ii, Csakis .Bar-ti Uh fofvia" kt-ViMidü. lUaiititáiiuk bejelentése iutaltuaxtalik. Oly helyekre, hol nesi kapható, bérmentve küldők 7 üveget 5 kor, 20 fillérért, j
- Baktár Nagykanizsán: Drogéria a »Vörös kerenzthes. <
SL
ÍXkbüsííSRiSsSE
HítUL-
i- ■
|S ■ fád jegyi |2jfl,,H.rg..yf< J" ^
II A Liaiflunt Capsici comp, a J# 1 fam-ta-ExptlItrpitMb $
I . hht rétjének . buonjuit béxiuer, mely ~~
IM alrKU mint 98 év éta legjobb fijdatoa- ijk \'
] A cmilapito saviak buunyuit Márványét, X
hMI éa MfklIéMUél bedétsadUa- W f
IS kapum kaataálra M
Is Mgvehneetetée. NUáay hamiaitYényol S II
li|L miatt Mi áléi léikor évataaak legyünk és táa
IW caak olyan öregot fogadjunk el, a mely a W <
IJ A ^Haraaay" \'édjcgygyel aa a RJcbter caág- tt |L .
IA Mysiaaalellátottaoboska raa oaomifoln. jK \'{
Z ira üregekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. éa 3E .,
I I korona éa wyaaélféa mindun gyógy- jr _
ld§ tjertirku kapbaté. - Itoaktár: Tlíík jgk
Uá iéieef gjrigyiaeiéeanéi. tedaieiltl A__;_\'
I . En I
B nem Ismerek bőr&polAsboz, különösen ■ 1
■ szeplő eltüntetéshez és (Ide arcszín sser- I JSjKkíl
■ zésébez jobb és hathatósabb győgyszsppant, I ^SEBj^m \'/^j W\' 1
mint s rég elismert H { /
■ liriRaaii liliemtejszappantl
(VédJ*|rv: ki-t bánjáaz.) H H^^^KSR^l
f Bergmann él Társa, Teschen a E. I Tp^íjjr^ \'
§ gyárából. I W^W\' *
I ~ Baktár Nagykanizsán: II B«j dobos 1Í.4U kur
| Drogéria a vörös kereszthez. g S
r xyQL
Hofherr és Schrantz
gazdasiígi gépgyár és vasöntöde -BUDAPEST, VI., Váczi körút 57. —
Ajánlja legjobb minőségű és legújabb szerkezetű
gazdásági gépeit ós eszközeit
jutányos árak mellett. Terjedelmes árjegyzék kívánatra ingyen is bérmentve. Zalarnsyyei vezérlcepvleeldség:
HEIMLER JÓZSEF-nél, Nagykanizsán.
ELYTHIA a bőr ápolására
■■■MÉjdeb
«■ &a«ait4sir«
* Lrseieaaaaafeb, lelleHe, káli éa ealea paéer.
i\'aker, rowáaaia vaflr sar(M.
Vciy lef analyaálea ea ajáalea Dr. 3. 3. Pekl ee. klr. unr által
EllasMii lévaiak s lafjsM kfrtkkél viaia Sakaikai ■eiiektWi----
G-OTTLil£B l AUSSIG
<•»- áa >te«».iellille qaypaa áa illauaeiván I erakiár i BBC*, I. WallaeUa Z. Szétkttl. utánvét vagy ei óaaieg eléle(«a •\'\' Mae* mellen kaphaie e I \'(bk Ulaieier-. ár .kW.k«^*k >e«kee ea iyé|/>ieel\'rkaa. .. eáamaeéa.\' ált és Ufihat aeeau S. Mji s
Oyula M(*aaei.
x<x:
Meghívás \' Mizíiizúmií Takarik- is iitilM líszriijfüfsisti\' SinkiMyN
- --1906. január h* 28-án d. o. 11 órakor uját helyiségében tüjjg
VIII. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a t. részvényesek ineghivátnalf.
j » ry
y
% a r
i. Az igazgatóság jelentése az■ 1905. üzleti évről. 3. Az 1905. é/i mérlegnek, valamint a fölügyelő bizottság jelentésének előterjoAztésí és a mérleg tnegállspitása. 3. A tiszta nyereség liovsforditása iránti határozat.
I H E .*
A
4. Az igazgatóság és felügyelő bizottság részért adandó fdh
mentvéiiy iráutí határozat.
5. Esetleges indítványok tárgyalása.
0. ügy felügyelő-bizottsági tsguak választása.
„. -A.se lg:azg-atÓ9é.r.
Jogyzat As »\'»|««aliilyak 18. (•«: ,A kflig)Ulé>en minden egyes náivényes rétit vehet, de uavauti jonnt. caak aioa részvényes blr» kiaek réu-vényei a .líffigynléa nupjüt uiegeliidleg legalább 8 K0dfm>il a rjiazvénykOnyvlien nevére átirutlakfés öt nappal a KOiSfwii aŰU a liyáatsiéiwáaa roerielalt heljtn letétetlek. ~ Ajáeteu r*mJéiifeki4l eliaruervény állttatiE ki; raele Vfáaulé jjo^yül sibluiái, t uicly ellenéken a réetvéayek a uigyfilés után vTksiávehetflk.f j m lU.ffi. hA kúíJyúiélieii wliWtfyik JelenletS rétzvényUt minden általa\' a In. |. kftvatelményeibet kepeit letett három ráatvéay Után eay-tgy asinattt
illeLI meg; de Ui tuvaiatuüi tobliclj eenki sem gyakoroibat, sem mint rteaednyMltekot, nem mint meghalalmázetl ~ A asavasatl jogot mígbetalmázolt által la lehet gyakóréliij. Meéhálnlhu/iiUak, ii tOrvéttyea kápviaalék Klvétclévali caak a tiavaaatképes réasvényeeek sorftbél válastlliaték.
A ízfiiazatra fttltyiinitú idzzriafci Ici/kMbbtti f. iii január 23-iy intízttUnlí fkuHráail lettondtk,

xxx:
IXXXI
:xxx:

Fisohel Fülöp Fia könyvoyumdaja Nagykanizsán
NftgyícAMZMt 1506.
Harmincharmadik évfolyam 11. szám. -
Kedd, jamufcr 16.
*» ■ italos.......... apMV W ^■iw. BLflWBItlllMgt \'
^ZALA«-<
TELEFON: 108
üHlilW»l> éa m<Hin> rs»B Bs Ma»i> ill th.
POLITIKAI NAPILAP.
ggy MH-----1*1
^e^jetenih uponkim
Sntiwiqaook uraet*.
6 ónkor
SZALAV «ANDOR RÉVÉSZ LAJOS.
E0m
árs « Mr.
vasutak közel fekvése miatt ezen a térale-\' gyorsaság szempontjából versenyezni képes ten jelentékenyebb teheráru forgalomra alig i ugy sem volna.
lehetne számitani. Ép ilyen szerények vol-j Mindetekből az a természetes végered. náuak a kilátások a Személyforgalom te- j meny szűrődik le, hogy a kesztbely—ka-kintetében- A Keszthely—Kanizsa vonal- nizsa—gyékényest vasutat, mint csupán menti vidék tisztán msgyarajku lakoaságá-1 helyi érdekű vicinális vasutat, aa alime*. nak száma, ide nem ssámitva Keszthely tatiójára vonatkozó helyi adatokra *Mld 8164 és Kanizsa 33978 lélekszámát, alig, tekintette! megépíteni alig érdemes. Ezt a becsülhető többre 19000 "lélekszámnál, a:vasutat csak abban az esetben érdemes melyből tehát a Kanizsa éa Keszthely közti megépíteni, ha ebben a vonalban a vici-51 klméter hosszú vonalra 375 léleksaámjnalizmus helyi érdekein tul emelkedői, esnék klmétereuként, ami személyforgalmi í országos nemzetgazdasági magasabb szem-tekintetben szintén nagyon sovány ered- • pontbői felfogott vasúti politika éivéuy«i»
j lését ismerhetjük fel, a mivel kapcsolatban
ménynek mondható.
A Keszthely—Kanizsa—Gyékényest vasút*) t é
A tervezett készt hely—-kan izsa—gyékényest vasútnak helyi (vicinális) érdekeit vo,t~szrves kiemelni és méltatni e becses lsp i-ső száma kiváló jóakarattal s a vonalmenti vidék kedvező hangulatának helyes kifejezésével.
Mai napság mir a vasúti közlekedési vonalakkal is ugy vagyunk, mint a közéletben a pénzzel vagy a perben a bizonyítékkal: spha sem elég, soha sem feles, leges, soha sem aok. 1 i .1
Ha Keszthely egy uj vasutat, Kanizsa egy nj vasúti összeköttetést, a két város közti vidék egy uj vasul i vonalat kap, helyenként nj állomásokkal: az is nyereség a közvetlenül érdekelteknek, mert hiszen egy termelő, szép vidék helyi forgalmi igényeit kielégíteni, az országos közgazdasági Érdekeket egy szűkebb terület korlátai közé szorított helyi keretek között szolgálni, magában véve szintén szép, hasznos és nemes hivatás. Ha tehát a keszthely - kan izsa—gyékényest vasút jelentőségét abból a szempontból méltatjuk, hogy a Keszthely—Kanizsa közötti .gazdag termelő vidék forgalmának levezető csatornáját nyitja meg, hogy
a Keszthely-és Kanizsa- közti- forgalma; . IP —n_ . ., . ..... ...,
11. \'_- , _,__. ,_, . zónába eső viszonylatról van szó. körülbelül túlbecsülni a inoat megindult közvetítesz
élénkebbé teszi, hogy a vonalmenti forgalmi! _ ^ _____\\____^ - akciót Nagyon uuácsos óvatosan ítélni meg
""\' a helyzetet Az nralkodó teljea egészében
Hátra volna még Keszthtly és Kanizsa, természeteaen eaa vasat a helyi érdekeket városok népességi mozgalmának méltatása | is n&\'gyobb sikerrel azoígálhatja.
egymás közti személyforgalom szempont- __ ~..
jából. .
Ennél a szempontnál kétségtelen tényL-fu^^
kezókép vélekedik TtJérrúrj kihallgatásáról: >t mai aedeneünek aa az eredménye^" kon a korona a koalíciótól a passzív rezisztenciának: a törvény korlátai közé való szorítását és a rend helyreállítását követeli, egyben elvárja a többségtől, hogy csendesítse te a vármegyékben táinasztutt izgatottságot Ezen fordul meg minden. A kihallgatásról kiadott
az, hogy Keszthely és Kanizsa között alig van személyforgalmi mozgalom, vagyis á mi van az oly csekély, hogy azt ezen tervezett vonal személyforgalmára számításba venni alig érdemes, A személyforgalmi nfozgaloin a tervezett uj vasútnak c*ak a
kesztbély-hévizi 6 kflóméternyi részletén I "harcias hangú s
.. «■-« . . , , ,■ ■ aligha fos békitőleg hatni.éppen ngy, amint
bírna nagyobb jelentőséggel, melyben nem- U szeptember 83-iki fogadtatás sem hasmált eak a fürdő hanem a keszthelyi élénk * békének. A kommüniké is mutstja, hogy »_._ ... „ , . még sok nehézséget kell leküzdeni, mielőtt
piac reven is tömeges személyforgalomra „^lehetne a végleges békekötésről Egvsaó-
van kilátás. Ebből á nagy személyfofga-p>al k mai audencia\' eredménye a békére nézve
lomból azonban a bevétel, tekintettel arra, ■«■«««««* J^?4 ............
\' I A magyar kortuáaykoc közelálló körökből
hogvaaak őkwter, tehát t szomszédos jelentik a Neue Freie Preaaeaek: .Nem aaa-
kör személj?ii;héljfi kényelmét és helyi gazdasági érdekeit szolgálja, hát ez is, önmagában vére is jdentőa körülmény, de ez még magában véve nem igazolja azon tetemes anyagi áldogatok jogosultságát a melybe egy ilyen kisebb jdeptőségfi helyi érdekű rasat kiépítése is bélekeffi^ mert hiszen akinek heverő tőkéje van," ami1— valljuk meg — vajmi kevés, azt mégis csak olyan kommeroonálig vagy industriális vállalatba igyekszik befektetni, ahoj a befektetés a he-yi kényelem kielégítésétől eltekintve, reális padaaági hatnetoiás tekintetében is kifizeti magát. .
A keszthely— kanirsa—gyékényesi vasút ocgalmi területe ebben a most jelaett hetiben szűk határok közé szorul, ezek kő. fö* a szűk határok között a már léteső
\' Ezae, sriakal klHklt «i*U6 kMpr a srigi tsaaf usyra WUrjak olvtaáiak figyelmét.
csak 18—30000 koronát te&ne ki; kmterként tehát 3000• koronának felel meg. (egyetért azokkal a remhzabálvokkal\'amelye-
Esenkivül csak még a Zala-Apáti és k.et a ^jérvAry-konnány ai píssziv reziazten-0 , . cla megtörésére eddig alkalmasért, valamint
Nagykanizsa közt fekvő községekből a for- azokkal ia, amelyeket csatán kíván életbe galmas hetivásárokra és törvénykezés oéljá,,\'*Pletn\'- Hosszasan foglalkozik a lap a továh-
, A ví*. i -_, ."\' , , , . , . . Ibialr során Andrásay Gyula grófnak tegnapi
bál Nagykamzaara utazó közönség ígér I cáfolatával, amely odaterjed, bogy ő nem lí-
•nénii személyforgalmat. togatta meg a közös hadügyminisztert. Tény-
* 71 l j . ... . ként említi fel, hogy tárgyalt a korona hé-
; - budapesti tudósítójának « „l^ férfiéival és Pejérvfay miniszterelnök a
Sopronnal való\'egyenes összeköttetés kap- koalíció e vezérének )avaalatait aa uraik adó csán felsőt oU előnyei tévesek. . "^terjesztette. Vagyis a; jelenlegi mioiazter-
■ ■ \' elnök mutatta be a királynak azokat a pro-
Ez a vasút Sopronjai közvetlen, egye- pozíciókat, amelyeket a jövő kabinet megala-nes összeköttetést nem nyújt, de ha ilyet fcitására hivatott férfin szánt a korona elé.
adna ^azazkal kapetolator elöhy oly I ^SsSuíf
jelentéktelenül .csekély volna, a miről szólni keretek között mozognak az ő békeajánlatai. ■
sem érdemes, mert hiszen Sopronnak, köz-1 Emikor tiltakozik olyan föltevés ellen, mintha . , , . ö a nemzeti követeléseket a korona kivánaá- !
tudomás szerint csak he<yi, térüieti belfor- gaíval szemben háttérbe akarná szorítani, ak-galma van. lleviteü és kiviteli forgalma\' kor rámutat arra, hogy as uralkodótól kato- <
. j 1-1, , . .. . uai engedményeket kíván. Arröl van már moat
niucsj.de kpltoben^ » ez a tervenett UJ,LÓ, h« mtddig terjeduek e^ aTatonai t
vasút a már létező déli vasút bácsi fővo-j követelések, A miniszterelnök mai áuidenciá-
nalával, melyen Sopron és Kanizsa köat í^0\' kö?^?ott ttll»ivataioe jekatés arra vall, |
_, . , . u . ; ,. , , hogy a békés megegyezéare eddig nem tiké- 5
naponként két gyorsvonat is közlekedik,)rüit alapot találni . * .
Nagyl^pizsa. kedd
Zala 11. vám (S lap,
190C-j*nuá» hé
Politikai gyűlés Keszthelyen.
• «tjál taMrfttakUI. —
A keszthelyi járás egyesűit elleuséke a vármegyei ellenzék ősz vezérének Ntdtctky Jeni földbirtokosnak elnöksége alatt szombaton délután két órakor tartotta meg gyűlését a keszthelyi Hungária-szálló nagyteresében. A terem alig fogadhatta be a nagyszámú keszthelyi és vidékről érkezett polgárokat Ott láttuk a hazafias közönség sorábsu/> gróf BmUhjiaj Pál, báró PaUhjetaj Jenő, Bogjtj Máté, ÉaiBU János. Hertelendy József, 0/íay Guidó éa még azámos földbirtokost, a vidéki papságot a jegyzők nagyrészét kereskedőket iparoaokat éa főldmiveaeket.
Xedecky Jenő elnök az fy\'ést megnyitván, hazafias beszéddel vázolta a viszonyokat, különösén hatott azon kijelentése : itt csak hazafiak vannak, de ma pártok nincsenek, ma mindenkinek egyesülni kell a basa védelmében, felkéri a jelenlevőket, hogy a községekkel leendő folytonos érintkezés céljából a járás összes községeiből válasszanak bizalmi férfiakat A választás alatt érkezett meg a kerület néjJszerü képviselőjének távirata, ki családi gyásza miatt nem jelenhetett meg a gyűlésen.
Nedeczky Jenő indítvány árs BoUkt Jánost a párt d(minőkévé választották, - -y
Schwmn Zsigmond dr—tüzeslyspéddel ki—-tartásra és egyetértésre buzdítja a hazafias polgárságot, Nedeczky elnöknek köszönetet szavazva, beuédjét zajos éljenzésscl fogadták.
Ftktte Gergely az osztrák termékekre való bojkottra, hívja fel a jelenlevőket, mely után a gyfilés emelkedett hangulatban véget ért
EIB1E.
— Városi közgyűlés Nagykanina város képviselőtestülete ma hétfőn délután Vicaey Zsigmond polgármester elnöklésével közgyűlést tartott
A napirend előtt elnöklő polgármeater ke-gyetetteljesen megemlékesett Vmgaer Károly éa Stköaftld Miksa v. képviselők elhunytáról -Vag-nar Károly majdnem egész életét a vároe szolgálatában töltötte, miért Is a városi tanács, a város közönsége nevében koszorút helyesett re vatalára és emlékét Jegyzőkönyvileg magörökl\' teol indítványozza. A polgármester bejelentéeét a közgyűlés helyeslőleg tndomásul vette és as indítványt egyhangúlag sllögadta
Lengyel Lajos v. főjegyző előterjesztette az 1906. évre érvényea legtöbb adót fizető v. képviselők kiigazított névjegyzékét a bizottság Jilentáai éa a tanács Javaalata kapcsán. A közgyűlés a jelentést tndomásul vette azzal, bogy as Időközben elhányt Vsgnet Károly és Scbőn-fald Miksa v. képviselők helyett a sorrend szerint követkaső két első póttag hivassák be. A
képviseletekre, illatú helyettesítésekre vonatkozó Javaslatot (^közgyűlés elfogadta.
Többek kérelmét a községi llistőség kimondása liánt a közgyűlés a város tanács Javaalata aaerlnt elutasította, Hordót Imre nagykanizsai lakost a község kötelékébe felvette. \' — Uj ouriai kiró A király Dorrrer Zoltán kaposvári kir, tőrvényszéki elnöknek a curiai birói címet éa jelleget adományozta
— Kljegyaés Aichner Sándor, a nagykanizsai Eicbner és Mattersdorfer cég beltagja eljegy ezte Eicbner Gizella kisasszonyt Eszékről
— Uj vasút a vármegyében. A magyar helyi érdekű Vasutak igazgatósága uj vasútépítés tervével foglalkozik. Nagykanizsától Alsólendván, Battyánfalván, át Muraszombatig és onnan" Caehi község érintésével nagyaza-bástt vasúthálózatot ákar létesíteni. Az uj vasút a muraszombati járásnak Zalavármegye felé is kedveső összeköttetést biztosítana. A részvénytársaság az "előmunkálatokra engedélyt kért a minisztertől, aki az eugedélyt egy év tartamára még is adta.
— Dj nemes A király dr. ApmtiUky Sándor budapesti rendőrorvosnak a magyar nemességet Törökőrt előnévvel díjmentesen adományozta.
— Sajtóiroda a városházán. A nagykanizsai sajtó viszonyok pár év óta örvendeteeen fejlődtek. K lapok nemcsak mennyiségileg megszaporodtak, hanem ma már szellemi ni vő dolgában ia versenyezhetnek a Dunántul bármely népesebb és intézményekben gazdagabb városéival Ez a fejlődés\' pedig fokosta a közönség igényeit felköltötte érdeklődését a helyi események éa intézményeinek működése iránt éa azt a kötelességet hárítja a sajtóra, bogy a helyt hírek közléaében gyors, megbízható éa kimerítő legyen. Hogy es lehessen, ab ez természetesen hatóságaink Jóindulata támogatása Is szükségéé éa annak a ténynek a respektálása, hogy a kö aöns égnék a sajtó utján Joga van érdeklődni intézménjei működése iránt és esetleg bírálatot gyakorolni — A nagykanizsai hatóságok eddig is Jóindulatot tanúsítottak a lapok Iránt as a mód azonban, ahogy ezt eddig tették, nem felelt meg a lapqk fokozatos fejlődésének. E tekintetben különösen a városháza ellen lehetett mindig panaazuak, mert bár Victey Zsigmond polgármester nlmcáak bogy nem tiltotta, hanem mond hatni stfyt helyesett arra, hogy a lapok helyesen legyenek informálva, tudósítóinknak mindig sok fáradságukba és aránytalanul bonyolult utánjárásba került míg a vároal híreket megaseres hették. Hogy ezt az alJárást egyszerűsítsük, i nagykanizsai hírlapírók három tagú küldöttsége ma felkereste a polgármestert és megkérte, hogy a vároal hlrasolgálat egyszerűsítése és rendsse-resebbé tétele végett a városbálán állandó sajtóirodát UteHMfü olyan sserveaettel, mint es fennáll más. városokban, ahol napilapok létesnek. Fé^wy polgftlmeam Igen szívesen\' togadte a küldöttséget és ragplrtálván azt a lontos hivatást, melyet a helyi lapok a vároal életben betöltenek, nemcsak bogy" kérésünket mutatkozott hsjlándó-
, hanem még nj l gtltatoit arra, , hogy a helyi lapok városi hírrovatát miként lehetne as wldlgióél ia gssdagaMá éa vtitasatoaabbá tenni MldCn a polgármester nr az íves készségét a helyen Is megkössönjűk, jelezhetjük olvasóinknak, bogy lapunknak, mely •ddlg ia kiváló érdeklődéssel viseltetett a vároai ügyek iránt, a Jövőben még fokosottabbaa módjában lesz, bogy est tegye.
— A keszthelyi fürdő fejlődése. A kesat helyi fürdöMzottaág a napokban fiiért Urtou melyen fontos ügyeket tárgyaltak Felbontották, a város öntözését szolgáló vízvezetékre beérkezett Őt ajánlatot Az ajánlatok a kővetkezők . A budapesti Brftndl-cég 4 alternatívában pályázott. A vízvezetékei közül az első 107,663 kor, 6t Ul, a második \'ÍIO,912 K 67 f., a harmadik 100,287 K. 17 f. a negyedik 98,096 K. 61 Ullérbe kerülne. A budapesti Törzs éa Ormai-cég 93,460 K. 87 fillérért készítene vezetéket Hofímann Miklós budapesti okleveles mérnök 66,176 K. 50 fillérért állítaná fel a vezetéket A budapesti Pöhlmann-oég költségvetésben 101,887 K. 52 fillér van. Prisznyák István gáplakatos-master 87,981 K. 28 fillérért rendezné be a vízvezetéket A bizottság szakbizottságot küldött kl Steln Mór osztály mérnök elnöklete alatt A tagok Puky Pál oki. mérnök, gazdasági taninténau tanár. EJury Nándor urodalml fögépész, Szerdahelyi Jenő okL elektro-technikus és Vsháp Lajos építőmester;- A ssakblBOttoág ma tartja ülését A* elnök előterjesztette, bogy a Balaton szálloda elkorhadt faerkélyének vassal való pótlására 4 pályázat érkezett Est az ügyet is a szakbizottsághoz utalták. Az elnök Jelentette hogy a Balatonpart telt61téséhez szükséges földei a közel lévő apátsági dombból akarják bányáasnt. Az apátplébános készséggel átengedte a földet Mintegy 25,000 köbméterre lesz szűkség. A bányáMat alapjául szolgáló rajzot és tsámitáaokat Steln Mór készítette meg. A bizottság a fBIdet 7 évre bérbeveszt, körülbelül másfél magyar holdat kell elbordatoi. A vároe a földet köteles művelhető állapotban visasadnl. A szerződést ily értslembea megkötötték. As elnök előadja, bogy » zenepa-villonra Pécsről tettek ajánlatot Ott van agy kioask, amelyet a pécsi klállttáara készítettek Jutányos áron átengednék a váróénak. A bizottság két tagot küldött ki a kioszk megnézésére — Az írod. és müvéaasti kör délutánja Az Irodalmi kör tegnapi délutánja arra a délutáata emlékeztetett melyen tavaly. Szigeti Józsika szerepelt. Akkor volt ily népes, mondhatni tulzaufolt a Polgári Egylet nagyterme. Hozzávetőleg kiszámíthatjuk, hogy mennyien voltak ott, ha tekintetbevesszflk, hogy ao, 30 és 40 filléres belépődijak mellett ia több, mist ao korona gyűlt be. A műsor öt pástja közül Dhrinakj Sándor négyet foglalt le, etek kfisül egyeit duettben énekelt A/a a Margit kisasszony nyal. Diwinsky éneke magával ragadta a közönséget Ily mnsaikllu városban, milyen Nagykanizsa, van méltányló közönsége a Diwinsky finom müvénetének Ami az A jelessége, az nem csupán hangdinamikai kiválóság, hanem inkább gyönyörűen
Mi e 1 a d n n k 5 darab -Bazilika
5 i Jó. szív
5 » Magyar vörös kereszt
5 » Outrik\'^V- »
5 » Olasz » i
5 » Efr/sébet szanatórium
sorsjegyet 34 részletre havonkint K. 650 i
»4 »4 »4 H »4
3-8-1370 írjo
II
1 „ I • ÍM T •• ! íw
J Már az elaó réssiet lefizetést után minden nyeremény a vevót illeti meg. f Mindéi egyéb torsjegy is kapható uálnnk ily módon. A léi vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz öt darabnál kevesebbet ia és kívánsága szerint is vagy 18 havi részletre is otztjnk be ezen kedvezményt
Kereskedelmi és Iparbank-Részvénytirsulat Nasykaniuin
Nagykaiiiaw, kedd
Zala TI. nim. (S lapT
19U6. janojii ^ 16 áa
kolarilt kapgjisak nagy terjedelme, mely a legnagyobb könnyedséggéi futja be a, felad j* h sz alsó >dlss< kdsti távolságot és az a ritka zenei intelligencia, melylyel minden csekély motívumnak ssint, életet, jelentőséget tud kölcsönözni. Énekszámainak igen nagy hatása volt, akkor pedig valósággal ünnepelték, mikor a János vitéiböl a Bagó nótáját magyarul elénekelte. A D/ati Margittal való duettje pompáaan sikerült. Máskor is kiváló él vetet a kisasszonyt hallani, ily tiszta csengéssel azonban még nem hallottuk énekelni. Nagyon sok megérdemelt tapsot kapott, sdt a duettet meg is kfllett ismételni Az Uránia előadásában a Föld ciintt darab égy részletét mutatták be.
— Falekesatnélkttliak öeaseiráa* A központi statisztikai hivatal megkereste a város elüljáróaágát, hogy afelekczetnél||üliek kimutatását állítsa össze. A kimutatásba felveendők még a babtisták viszonyai is, akiket a kormány az elmúlt év végén emelt a törvényes bitfelekezetüek sorába. Aa összeállításban ki kell mutatni, hogy hányau vaunak fe< lekezetnélkültek és kor szerint hányan; mely vallásfelekezetből léptek ki és miért: anyagi "vagy egyéb okokból. Azonkívül ki kell tűn tetni még azt is, hogy a felekesetnélküliek közül hányan léptek be a törvényes hitfelekezetek soriba és melyikbe. A kimutatás hét hét alatt fölterjesztendö.
— Len éa ksndarkik\'ssitő talap, A Zalai Közlöny irja — a következő figyelemreméltó sorokat: Uj gyár Nagykanizsául A szegedi Magyar Kender- ás Lengyár Részvénytársaság, mely a »Wiener Bankvetein* magyarországi fióktelepének alkotása, lenki-készitó üzemet akar létéaitenl a város területén. A város közönsége örömmel látja a gyárak keletkezését, különösen akkor, ba gyarapodást jelent A lenkikészités uj vezetőket és munkásokat hoz be hozzánk éa gyárüzemeink vele nyolcra ssaposodnák. As 1890-ik év előtt egyetlenegy gyárunk sem volt, — ha csak s téglaégető kemeacét gyárnak nem tekintjük Tizenhat év alatt 8 gyár keletkezett, nem sok más városhoz viszonyitvs, de mégis valami.
A pénzügyi bizottság 28 katasztrális holdnak átengedését 10 évi községi pótadónak megadását is a köznti vkmmeatességat javasolja Megadunk mindent, de azzal a kikötéssel, — hogy a leneresztést a villalat hideg uton nem végezheti. A mily szívesen látjuk a mustnak habzó, tajtékzó erjedését pincéinkben, ép áuy-nyira félünk a len- és kendernek hideg uton való eresztéséről, (mert ez dögleletes bűzöket terjeszt Létezik most mir olyan eljiris, mely a len és kenderszálsk erjesztését fölöslegessé teszi, >ez a len és kendernek forrázása gőzzel a vacuumban. Ezt az eljárást kflssfJú a város közgyűlése, mielőtt megadja azokat az eldnyőket miket a pénzügyi bizottság javasolt
— Orfeum. Arról az orieumtirsulatról, -r-mely most az Erzsébet kávéházban működik, éa mely még 5—6 napigitt marad, már megemlékeztünk. Ezúttal ismételjük, hogy e tár-
horvát nyelvfT»Muraköz« eddigi felelóe szerkesztője : Margitai József tanitóképeadei igazgató, aki huszonhárom évanit vezette a lapot, a felelőa szerkesztői tisztet Dékány Mibily tanárnak adta át, aki a lap magyar réaaét szerkeszti, mig ahorvit részt Lo^arics József fogja vezetni Margitai József a láptól végleg nem vitt meg s annak főszerkesztője lesz. > j! v y
— Kitévedt pofon. Kesz-helyidl irják a. következő kalandos mulatságot: Néhány nap óta csinos kis asszonykit^eltünő módon I kísérgetett egy fiatal ember. Az aaszonynak 1 nagyon terhére volt a fiatal ember erőszakoskodása, ki egyre a nyomában járt Ezt meg is mondta tegnap délben az urának az azz- < szouy. A férj elhatározta, hogy meglesi a fiatal embert, s ha ott látja az asszony háta mögött, elpüföli. Tegnap este azonban hiiba várta az asszony a fiatal embert a- korzón, nem jelent meg. Arról gondolkodott ép, milyen szerencséje vau uek\\, mert a férje valahol leselkedik reá és elkerülte a bajt Nyugodtan ment hazafelé az aaazony, de alig fordult be az utcába, egy nagy csattanást hall közvetlen 1 háta mögött.
— Nesze te Utvány!
— Ordította valaki. Az a valaki a férje
legraffináltabb módon árasztotta cl paucsolt borral ugy Mágyarbrszágot, valamint az osxtrik császári korona örökös tartományai^. Amikor a botrány kiderült a milliomos cég főnökét, jánosi Engel Mihályt a közigazgatási biróság egyhavi fogházra és százezer forint pénzbüntetésre Ítélte\'el A derék ur azonban nem tett eleget. Bécsbe szökött, ott élt állán-Idóan, de aaért Promontoron pincét tartott Hiába sürgették a borkereskedők éveken M ennek az anomáliának megszüntetését nem értek el vele semmit legfölebb azt, hogy I lugel, akárcsak a külföldi uralkodók, inkognitóban többször Magyarországon járt Mától fogva erre siucs ráutalva jánosi Eugel ur. Kristóffy belügyminiszter elévülés címén megengedte neki, hogy hazajöhessen. Hát amint mi értesülünk, a dolog nem egéssen igvfvaa. Jánosi Engel ur büntetése még korántsem évűit el, ellenben itt olyasvalami történt, ami nem sokba különbözik a Schossbergerék báró-I sitásától, A kis ügylet szilái g Tisza-kormány idejébe nyalnak viasza, akkoriban ssonbau a dolog nem perfektuilódott Amit .Tisza elmulasztott, azt most helyrehozta a jelenlegi kormány, amely kegyelmet eszközölt ki Engel számira. Rossz nyelvek azonban ast állítják, hogy viszont Engel ur is tesá, vagy már
volt, aki az utca torkolatánál várta a felesé- tett is némi szívességet a kormánynak a
sulat felette állmoknak, melyek eddig itt saarepeltek és vau több érdemes ^HirtíV-. —
Nagy sikerovanÉak Purcaányl Ducinak, száp szubrettnek, kft tewpersmentnmos játékáért és Iskolázott értekéért ffloSt nffbdln este ünnepelnek. Ugyanis ó a támlát elad primadonnája, kinek a kedvéért minden este Iiinssüh ■yyiiü sssuNBBja ei mm - Váltoaia a „Marakta* eaerkeeatőségé ban. A Csáktornyán megjelenő magyar .és
gét A felesége után egy fiatal ember jött, de nam a rendes tolakodó, hanem egy telje-teljesen ismeretlen fiatal ember, akit szerencsétlensége vitt ép az asszony hits mögé, mert az ő utja arra vrzetett Az asszony rémülve litta a kellemetlen tévedést már megragadta az ártatlan fiatal embert a férj de az asszony közbelépésére elbocsijtotta ót, persze bocsánatot kért a \'>pofozkodó féltékeny. Mi lett az ügy vége, arról hallgat a tudósító.
— Agyonütötte a ia\'Csáktornyái tudósítónk jeleuti : Varaica Márk Ispinyi földműves tegnap fát vágott * a györgyhegyi erdőben. Nem tudni, hogy a saját vigyázatlansága folytán-e egy terebélyes fa ráesett és agyon-työtte. Mire aegélyére érkeztek, a szerencsét-léu ember már halott volt.
— öngyilkosjelölt vaautaa Mint Mura-keresztnrról nekünk írják Gőllosz Ágoston zágrábi kocsifeliró Murakereaztur állomáson ma reggel a aor. számú gyorsvonat elé vetette magát. A vonat teljes sebességgel keresztül rohant az életnut emberen, ennek azonban, csodák-csodája, semmi baja nem tüstént, hacsak ast nem tekintjük bajnak, bogy a vouatkerekek kabátja egy réaaét cafatokra tépték.
— feloldott sárlat Mintegy két hónapja, bogy Tapolqárá a száj- és körömfájás miatt hasított körmű illatot bevinni tilos volt A megsznut betegség ntia folyó hó ■ 10-ike óta
hatósig a zárlatot feloldotta, a így a felhajtás és behozatal szakad.
— Az árok vendég* Tiimár István utka-paHT*(agnap a vasárnap Irtáséra leitta (I magát a sárga földig. Ily kedélyaa .állapotban hazabotorkálván, felébredt benne hivatalának ambíciója te aa átmenti árkot keatte vizsgálni Eközben aaoaban oly aarenesétlepU esett as árokba, bogy súlyos apaódisokat^sanvedatt. Mintán dr. Báta Kálmán orvos a hel^ztaén bekötözte sebeit, lakására átállították. V
— Kegyelamja borpapcaolónak. Aa 1868-ik év végén nagy botrinyl vertek vertek fel
Schossberger bárók példáján okulva. A jeles férfiú, aki csak ugy fürdik a kormánykegy e-lemben, különben tegnap este 7 óraken érkezett meg Budapestre. Fogadtatása igeu egyszerű, minden külső pompát nélkülöző volt A miniszterek minisztertanácson voltak. Rud-nay pedig uj Szent István-rendje itvéteiéval volt elfoglalva éa igy Engel ur kénytelen volt a pályaudvari hordárok és bérkocsisok fogadásával beérni Ezek azonban nagvoa kalaplevé.e üdvözölték,
— Rövid kirak. Lopás. Balázs Zsigmond ügyvédjelölttől ismeretlen tettes 30 korona értékű .öltözetet ellopott — Caarargé laáayok A reudőraég tegnap Lakatos Juli. Körmendi Vilma, H rvát Erzsi és Tót Rózi uevíi csavargó leányokat letartóztatta.
Mulatságok,
különféle borpancsoláal esetek. De a borhamW. tásnak éa**gbotrányoaabblka az, amely a pécsi Engel
b<n folyt -le. E* a utijjiój, esztendőkön
* Felülfiaetéa A letenyei iparos olvasókör megnyitási ünnepélyén felülfizetni szívesek voltak: Szocsics Károly 4 kor. Kesklet Gésa a kor. 80 fii Cseresnyés Sándor a kor. ao ül* Fodor Vilmos, dr. Hajós Sándor, Ijcht N„ Leitner József, Nezsider Jeuő, Vajda Manó, Leitner Eduárd, Zakil Gyula, Plichta Lajos, Veisz Henriett, Szélig Antal, Franki Cynla, Heisler N, Kovics N., Pecaornik Ottó, N. N, dr. Havaa József 1—1 kor. so fillér, Strasser Jakab, Lenarita Ferenc 1—1 korona, Martan György, Meraits Sándor, Albrecht Vilmos, Kaisaer Károly, Kovács Kálmán, Leitner Lipót, Sulok Iguácné, Kohu Sándor 40 fillér, Stelner P. Nándor, österefeher Jdzsef, Kámán Lajos, Gotlleb Miksa, Hóba József, Zalabéri Samu, Lelttter Gáspár, Kirily Pál, Fuisz Sándor, Révai Mártoa, Krsmnsar Gyula, Fehér József, Kovács Tivadar, Naaaan Sámáné, Tóth N. vajmester, Franki Vilmos so—so fillér, Horváth György xo fii. Melyirt ezúttal is köszönalét uyilváuitja a kör elnöksége az igen tisztéit felülfizetőknek a asives támogatásokéit.
* Tánomnlataig. A bánoksaautgyörgyika-és fta pincéi-ieetwó tetyó éri február hó 4-én táncmulatsá-
got tart
Nagykanizsa, kedd
Z* 11. seáin \'4 »)
1.906. jamür li ) rré-
1
Ili
ü _ --. . ,, ; M :,!.\'U—tt Jlua.---j------->
* A művezetők azpmbateitj. tAacvigalma Jtővetto-; -Sawencaére ---még-idejekorán sorsa. -Somogyi ügyarrisTrints-benn a
a Polgári ^M^MBrtm^krMlM* jéiírevettík a dölgbr. sikerült Már nyolc óra lel^ k esdtek [robogj1 a fogatok,és fél 9-kor telfi.volt a uagyíererp. A mulatságon kora reggelig a , legvígabb Hangulat uralkodott . . . .-,
Sikkasztó pósuhivatalnok
Sopron, január 14. Kővttr)\' B&a, :i vai* riíefeyÖ\' szi\'ü\'tkíVályTÍ poslahlvataHisztje 6000 Kimutatás a Ker. Nőegylet kariflmyi . -A. adtató lílyatáW
vásárjáról,,
A „A Keresztény Nőegyletnfik 1006. de» 16 és 17. megtartott karácsonyi vásárjához horaá-Járulni saivesek voltáfc*■ :ttrJ Istmm*
IV
Keeriné, Urbasok Károlvní, Wry JAnrlfo, Sxslly Sándorna HbMT niyvrek Palin PéUro*. It. Ni, Takács Jáncsné, N. M.. Némrtli Imréné, Kovukovica Kálmán, Réti Frui 0(1 lislmii Jintwn* BraniHtiiifern*. Vizmltná, dr. Magomé, Gold Lajosné, Juk Béla Gelae, Kálmán Timflnl, Orv. Knvacaieá JAzsefné,\' Staub Józsafná, Bajóa Foruncnó, tat Partiam1, öxv Csempészné, Striroz ÖuSnné. Sítáuz Pialáné, Bioder Kiualft*. Parki* Aladárrá. N. Ns, Prag Prígvésnü. Kerékgyártó Jotacfoe, Annofer Gyuléné. Pfaí Tínizia. Kollay Lásttóné. Hiia LátóMné, N. N.Tirflk Ain
kM..H.\'> ÍmILh I -í— /?.\'. 11.11.\'.n.\'. i ... •• I .u«tl P.um
brusné, Freiber l.ajú, Gúlos\'Béliinéj Array Latatné, PeNocj ~ " !. Auysér Elek ne, Janiin Kirolirné, Sch varizenborg
Gyulüné, Ignácnt. Bfcaífrr Kimlin
kor
" ;*vlnp lasztók névsorában,\' tékát netn w választható.
tegútpbi) báíüiadUben semmisítette meg 1
qyjta páeu U ju^pon megválasztását, a hl
szentmiklósjak azonban mindannyiszor uj.
bój megválasztották.. És ezjgy megy und.
é. addig, míg Somogyi oetn I«ss választható,
kot azonnal-/e1íüggesZ«et# ajl.satól. ?,v jpBtt mftft be ellene
Meggyilkolt főhadnagy. a cüri^o^ a\'pímen, \'hogy . Somogyi
München, ja^yár 14, \'^yaíy október ^nipcs, fej véve ai bn válásztdk név.
hó végén eltüqt fnueu ,Roia . fqli^agy. jegyzékébe. TőrölüB^utmileJdaon tehát .ne.
Eleinte azt hitték, hogy öngyilkos tettjjgj\'adik választásra van kilátás-
most ldderflílti,:ltt>gy bűntény E {Cedskfcmét ái af főispán ellen.
lásaHói megÓlték és elréjtétték ^fncébeti | Keokemétcn
Jmg7 ha
, ; , , ... . ,,, Recskemet, január
Névtelen felielentés következtében a rend-
1 1 \' ■ , !T.; niozgl
őrség názkutatast tartott és, a pmceben r^"jTgW
akadt a holttestre. A tetteseket letaruk-} t^i... - . ^1 .
w | pitit udVeittéüék ki, n beiktatáson egyetlen
trtták. ■ \' 3 ■\' . \' , \' \' .!bt«9ttá^rtiig \'aé végjén részt E célhői
fi, .. íajáirási iveket k(5rőwiekr -- Lukúos és Kossuth inuutskotisu. •
Budapest, január 15. , LyT:ács Láful^ volt pénzügyminiszter ma? .délután felkereste j Kossuth Ferencet, kivel hosszasau tanicn-j
_ Hamy OyAnry S - 8
fíw fstlíiliT\' r kor 80. (II Síilvnnif,,, Bcqedekni t kur. 20 II. tdéh Zsiümonllní, N N. PctriuM*. Mihályi- UT. Bah ttaá Sít Uiklor, Singtr farőgíp ráaxráoyUraaaáy, Rnson-feld Ed, l\'avar Máiionné, -Suroyjní, Pirict Sándor, Millcl-hönstrní, Betti Búd, Takáca Mihály, Batáiáy GyOrfyná, Kantaaé, p«tn<i ÖdOqn -. Maltoach Jonfiní;, Waiia. Sulios-tyéu. Oszkár. Görller RafhMH Minit. Ütílní Riadlmaftr Kfrölyrié. Diuuj József. Arinulh Mál\'ián, Hirach\' ek SxagO,
^^^iíítt H^ra^Sf^ A tanácskozáshoz képviselői körök-í\'
EííMInger Jftzseiní-, DiUíJóVíIb Uttáoní. Knlotfváry ÖÜbh- ben kfilömbőző ícQníbÍuácÍ(5kaV fŰZUfek-ná. Gáspár Fafanctné. Timiiül Lajuanáf KraaUta Elefnérqé,l i >. it
galloriu l.ijbsniV, l|t>iklv Ualoané, Kiínszt Sándorné, Bajor 1 , . ,. _ _,
Tanai, Balaáa Mlklósná,: VohiniiiV dr. nsrynp, N. N", rőispánMlktatáS Síegeden.
Kesselhaucr1 Olu-u, Julnsiné. KoU(crnú, MQIIcr Ufliní, Ha-j - ., , u \' ;\'■. . , u . Iừ tiekn^. T.nanly T:im««uí, ftegerné űaele Józsetné,) Szegét), januar Íj. Ma keSO délutáni ; Saucriiinn llihilyné, ilzv üchiilziiú, X N , Horviilh Fcfencni1,1 /, »?\'"\' yt \' • *1
Stobotlia Zseni, Kööné. íVl kor. Saaváry biadom^Iórákban lesz A^\' Mlllály lflispan nistal-
Epjjítein, fiiúné. Na«V Jlályé.ni1, Katzenhachné, N. N., lá-UJ- A r»-nrl fcurartácára a nílvmidvarnn 80- 80 fii iciiou Ga-pár, Tbmuy ÁhelnO, Pergér 6ü-»o iaa0Ja- A rena ieuiarwsara a paiyauQvaron
í A40 i\'Wfl114 és városház előtti,técen egy-egv aaázad yya-
20 fiit dr BirthA G>nlin;1 1 kg szalononkor és sütemény....................° _ _
Szal,udazállá<y Béla rulunemü.^"j\'rv\'-
möagalom hidnltí<wieg ar. iránt, ) ta t^W-j —1 peSt\'öfépyei főispán helyért aj főis-
S^S^Iaarrkrayla : Na^v Sunu.
Ijpldlafifonna it kt»iW
r i Vt\' í» ci, rf i.4p r i a
Tívifáfi és teieíonjelentéset
Debrecenben minden nyugodt.
Debrecen; január 14. A kormánybiztos nem litazótt el.\' A vizsgálatot ki fogják terjeszteni azokra \'a reudőrtisztvisclőkre, akik
logaágot állítottak fél, azonfelül készenlétbe helyeztek egy század lovasságot. A koalíciós pártok má délűfátjra, az installáló közgyűlés idejére, nagy tüqtetŐ kőzgj-.űl^t. tervez-tek, de Izső bizottsági,, tng. kö/henj
járására a tervtől elástak. —\' Ma érkezett ide a belügyminiszter ama rendelete, mely-\' Iyel megSWnraisiti a törvényhatóság ánia határozátát, íüely Tóth Pál fíjcgyy^t, ne-január a-in inspectió^ok voltok. A városban lyettes polgármestert álUs^tőJ (fél/rt^gész-a nyugalom leljesea helyreállott, csupán ajtett«- A délutáni kÖagyüléiíéu aV. cskuuviutát vásuti indóháznál \\au ki.swáíiu katonai és!«»ár Tő^h.Pil főjegyző fogja felöl vajmi, kit csendőri kirendelés. ma I.ázár polgármester a belügy miniszter
.. ■\' | messemmisitő rendelete következtében fő-
Merfny tr a vonat ellen- ,L .. /1W
\' * negjráoí állasába Visszahelyezett Eszék, jan. 14. A Gyaleováréa VrpelyaI * d ia uij- , j ^vi* -. •
vasüti vAualon ÍMineretieri tefteá a ilifiitífgy A soksto;?, msgviUaztott képviselő.
10 météi4 ho^zit"töltésen levő vagdtiokból! Budapest, januáf\'15. A kóiilikuüinak-\'
három helyén elÚyoHtotfa. a c^áyaröjtát. A;határa már.Somogyi,Al|d^r, a |öi^k^zeni-
merényletet mindenesetre" , {^akayatQtt kézUniklősí kerület, képviselóje ui#ndálum«uuu
NYILTTÉR-
Köszönetnyilvánítás-
MincIuzoiL.jó Tiaráfáinknak és isme-rSseinknék, kik s megpróbáltatás ifehéz napjuiHati jó atyánk KhaldloaéM alkalmából résevélskket bánatunkat ,ail>biieittk.. (Nmtou fejeezük ki bálán-ka< és. kpszönciüukct, .
Nagykanizsa, 19P5 jan. 14.
• 5t . *íjH íA gyászoló,
t ..\'v, - Schöufeld. család.
HIRDETÉSEK
Egy lué^r jó kurbau levő
a r vp \'g-\'é p elad
Bávebbhí a kiadóhivatalban.
o.
Or f eiixa - iársul a t,
kiváló iwőkkef működik az ERZSÉBET kávéhátbaú/ \\ía szombaton és vasárnap változatos es í^lje§en qj., m(l«pr, újonnan szentődt^u tagok ielléptével- Kezdete este OO). fél 9 drnkbr.\' Szsíbad, bemenet «w>,
Vilávliíril

ígyídH\'ii eláruditása \'
Stim és Kliia
;T2ÍS|) OC - OS.Í
iFuaittn Mnkimkttfkiíl. ..•>.> Nagykanizsán.
Caíiic-^
CZUBA-0UR0ZIEB: « Cil
rJUÜCZU OOGNAOQYáJa, HMNS
érzrí "T
> MM Isi
bsnH

AV
t\' Flaoliel Fülöp" Pia\' kOnyVnyomdája Nagj\'kánizsán
TtM
Nagykanizsa, 1906.
Harmincharmadik évfolyam 12. szám. Szerda, január 17.
li«itMV«AiéQ él kiadóhivatal:
iifyfcinim flMM Ftti&p Fii feöafUmkadt-liben. VirrMhái-cvakXa
TELEFON: 108
ftftfizetéet* ét Wrtíetésak ^ *achel PiMp Ha May vkd aefcedé »* b*
Z JK LA
v POLITIKAI NAPILAP.
ELŐFIZETÉSI ÁRAKt
H e i yt>an Mzhoi Harám:
figy Mn-----t- ft
Negyedévi* — — — — lr- m
félém------l— g
Egéét étoe — — — .
Póttal HHdiml:
Egy feárt — — — — — US &
Negyedévre---— 4JS m
Félém------Sl— »
ígéei éfte — — — — IS. — m
Megjelenik impoiikim % 6 órakor
ünnepnapok kivótoK\'
FeJelóttzerktsztő 3ZALAY SÁNDOR. Szerkesztőtárs RÉVÉSZ LAJOS.
Egyet szám Ars filter.
A Keszthely—Kanizsa Gyé-kényesi vasút.
II.
doniboyár—gyékényes zágrábi vonal hossza j tetre észre lehet venni és meg lehet látni Fűiméig 615 klinter, az alföld - fiumei vo-! hogy ez az irány Steier és Bécs Mert hiti al még hosszabb, azonkívül a hálózat na- j szén az osztrák állam vasúttársaság Mehá-gyon komplikált, mert eredetileg uem a i dia - Budapest— Bécs vonala isy melyet fiumei kikötőre való figyelemmel lett építve, azóta a magyal illám már megváltott, A kérdésnek ezt ;«# oldalát kívánjukIa f(>r^alo,u lcboM)^\'»tása nagyon sző*, akkor még szintén a* osztrák érdekek megvilágítani a következőkben: \' We vényes nemcsak az alföldi, hanem a bor- szolgálatában állott. Mikor aztán Magyar-
A gazdasági, kereskedelmi és indusztriá- váUerjileti szakaszon is. . országon az nj alkotmányos éra erőre ka-
lis életben köztudomásu. ismertjelenség az,! A trieszti osztrák tengeri kikötő száraz- pott, a déli vasutat kénysieritették, hogy hogy a szárazföldi forgalom iránya a teu-|föWi (wgalmát a Bécsből kiinduló, Steie-j Budapesteu magyar igazgatóságot állítson, ger felé gravitál, inert a teugerek közveti- T0U» Kraináu, Karinthián végig robogója magyar vonalakou magyar tisztviselőket tik a világkereskedelmet óriási távolságok- vasut hatalmas vonala közvetíti. En- alkalmazzon és magyarnyelvű sxolgálatot, bau távoli földrészekre olcsó szállítással.\'Ez nclc a vonaluak a hossza Bécstől Triesztig | ügykezelést honosítson meg. Azóta a déli a magyarázata annak hogy az egyes álla- 5&9 klmter, dupla, vágányu, teherforgalmi j vasut igazg.tósága és tisztviselői kara a mok világkeTeskedelmők fentartása érdeké- **rífái mérsékeltek, igya.mi kis Fiuménk- í magyar területeu magyar. A tisztviselők beu ^len^edhetlennek tartják határaikat aibl a felség és olcsóság előnyeit is szembe. nemcsak nyelvben magyarok, hanem jó tengerpattokig\'kiterjeszteni és sok niiiiárd- a velünk szemben szititéti csak az magerők lélekben, ér/é&ben és hazaszere-
nyi tőke befektetésekkel a magok számárai6 ríszéu levő egyéb gazdasági előnyökön tetbeu. A déli vasut tehát nem azért szol-tengerparti kikötőket bereudezui. kívül,. Igv a mi Fiumer kkal szemben min-. gál osztrák közgazdasági érdekeket, mintha
Az Osztrák-Magyar monarchiának kétj^en f°rga\'u,i és gazdasági előuy a trieszti a magyarnak ellensége volna, hanem azért, tengeri kikötője van, egyik Trieszt, az kikötő mérleg serpeuyőjére halmozódván.1 mert ugy született, a* a tradíciója, hivatása an3*trinf flrökfotartományok, ír másik Fmwc,]lcl méflrxte^ hiigy bataUiifiK nrányolfhaii mi j.cs üa]e^LcrdeWe^.ipiról_lisxtviiclői nem Magyarország és korona országai - világ ke- lóri ,e a n,i százszorszép Fiumcnkat : tehetnek
reskedelmének közvetítésére. Számtalau pa- ^ csaSK- s/ab. Déli Yasuu 111a- Az alkotmányos kors/ak légköré i*u nas/ hangzott már el és hangzik folyton {8yaro^K» ^ct fővonala Kani/sin t iíáíko/-\'h^-ukí-ui .1 n t-n izei gazdaság magyar ixá-ma is amiatt, hogy az osztrák tengérpaitir^*^érdekehri fog bennünket, ha e^l a j nya, így a ^íiagyat va^uli politika h kials-a trieszti kikötő nagyobb szabásig hatalma-1 vasul*al -rövideu hár. de mégis tüzetesebben 1 kult és külön, önálló szervezettel berendez-sabb, magasabb színvonalon áll. mint a mi | foglalkozunk. ~~ ~ ~ kedelt- A * magyar kormány- igyekezett a
fiumei magyar kikötőnk, és az fájdalom,! A déli vasut efedetileg osztrák intéz-!már kor^bb\'au ópitett voualakat a magyar valóban igaz is. Mi óriási a.>yagi áldoza-; métty^ Keletkezén Magvarurszág elnyoma- jérúekek szolgálatára lefoglalni és e célokra tokát hozunk országunk világkereskedelme 1 tási idejére esik, a részvénytársaság az: lehető alkalmas módon újra építeni. így érdekében, milliókat építünk bele a fiumei: 5^es évekbeu alakult privilégiumait, cou- építtetett újra az eredetileg másodrendű tengeföbölfoe, maga a—fiumei-—tengeiöböl1 cos^ióját-az- osztrák kormánytól kapta, &z[vaantnak épült »Dunai — Drávai* vasut természeti helyzeténél fogva is alkalmasabb! osztrák forgalom és közgazdaság s#.oigála-i(Douil>ó\\ár-Gyékénye>) a fiumei kikötő ssá-kikötőnek, mint a trieszti, mert a fiumei j tára. Magyar közgazdaság tói. ha az egy- mára a magyar nyugati vasut (Győr—Grác) öböl előtt fekvő Veglio és Cherso sziklái, általában szóba jöhetett, csak annyiban! a Stájer forgalom >záiuár.i elsőrendű vo-ugy a többi apróbb szigetcsoportok felfog- lehetett szó, hogy azt mi módon, miféle ualla E/ek a voua\'ak aztán a velők kapják a nyíit tenger veszedelmes hullám ve-! eszközökkel lehessen dominálni és ki has/.-1 csolatbau épült vicinális hálózat tel has/uá-réseit, a trieszti kikötő forgalma mégis nálui az osztrák közgazdasági érdekek elő-(lábával\'a déli vasut eredeti tendenciájával
a,
óriási aráuyokbau múlja felül a fiúméit, tiyére. Hálózata uem ötletszerűen, hantin! .szemben versenyte keltek » vele a magyar habár az a nyílt tenger partján fekszik, a öntudatos, jól meggondolt, érett tuegfonto-1 érdekek támogatásában sikerrel versenyez-nyiit tenger viharai közvetlenül érik és ter- j lássál, előre kidolgozott tervszerűséggel lett lek. ebből keletkezett az a téves k őz véle-mészeti fekvése közel sem olyau kedvező,! kiépítve az ^osztrák vonalak az osztrák j ménv, hogy a magyar állaiu a déli vasut* mint Fíuuieé Ezt a leverő, keserű tapasz- tengeri kikötő ellátására, a m\'agyar vonalak nak ellensége, azt lozoritani, elnyoinni talatot a nemzet gazdászok az Ausztria és pedig a Steiérrel kapcsolatos osztrák forga-j igyekszik. Ez merőben téves felfogás. Magyarország közt duló szerencsétlen gaz- lom számára. Mert uieg kell itt közbevető-1 Ha a déli vasut forgalmi vidéke kózc-dasági helyzettel okolják meg, a mi leg- leg jegyeznünk, hogy a Dnnántnlnsrk két lében e^y uj vonal terveztetik annak en-uagyobb részben igaz is de ebbe egyéb irányban vau számba vehető áru forgalma : gedélyezéséuéi soha sem jön figyelembe körülmények is bele játszauak. délfelé a magyar tengerpartra és nyugat a£, hogy az uj vonaluak a deli vasúira
A fiumei tengeri kikötő érdekében Jett felé az osztrák területre. Az északi kivitel milyen hatása lesz. Ilyen kérdés egyáltalá-kiépitye a budapest- dombóvár — gyékényes!inár csak jobban a bécsi piacra irányulóIbau ntiu létezik, hanem minden más f-zágrábi vasut és az alföld—fiumei vasut élelmi szereküo1 áll. jMost iuár tessék csak Iegyébtől eltekintve csupán az aköfülmény eszék—sziszek—károlyvárosi irányban eg)ik Szemügyre vén ni a déli vasut magyar vo-l vizsgáltatik: vájjon a tervezett uj ionsl vonal sem dupla vágányu. A budapest - ualainak forgalmi irányát: az első (ekin-1 nem-e hátrányos vagy ellenkezőleg elő-
Nagykanizsa, szerda
Zala 12. szám (S iap,
1906 január bó l?-4c
nyös-e a magyar közgazdasági érdekekre ? j ííj. Köó József, Rothschild Samu, Reicbeu-j Wolf József szombathelyt magánzó és G;ó*. Ha előnyőse akkor minden más egyéb.Wd Gyula, dr, Bn.izl Alfréd hit Henrik szerepelik. Délután jór.k.r
—\'l Póttagok: özv. Pl Ián ezer Oáborné, Mészá- volt a templomi szertartás, mely alkalommal roa Antal, Trojkó Lajos, Vokoun Antal, Betti j az izr. templom zsúfolásig megtelt díszei
empootoktól eltekintve engedélyeztetik
Hogy aztán annak milyen kihatása lesz a heim San)|) Szalsy Lajos, Orosz vá;y Gyula;] násznéppel és érdeklődd közönséggel A men». déli vasat áruforgalmira, arra nincsenek j Bettihenn Győző, Ábrahám Károly, dr Lóké J siszony szülőr ez slkslomból tekintélyes ő*< tekintettel, mert hiszen a déli vasút a ma- Emil, dr. Plosszer István, Oblidál Konrád né, szeget osztottak szét a szegények között gyár állam területén semmi-más mint egy 1 Eisinger Henrik, di. Fábián Zsigmond, — J _ Sikkasztó pjntamasUrnó StamgJ Laju adófizető objectum a mely szállítási adó»és[dr Wri Jó*aeí< Szegő Gvuláué, Gróf Hngo- bottonyal postamesternő azt jolentetu a cserniór-egyéb illetékek cimén elég szép jövedelmet H Béla. Blumen^ein Vilmos özv. Schreier L^, bogy mlg fi távol veit halról. ismém-..... ... . i Lajosné, Oazterreicher Bernát, Saner Ignác ; fen betörök jártai a hivatalában éa onnan J3í
,kor. 00 fillért elvittek A csendőrség asoonai gyanásnak találta a postamesternő viaetked&Jt ; és később kiderítette, bogy a hiányzó pénzt mag.i [Stangl Lujza aikaastotta el, aztán elmulatta. A í bftnös leányt letartóztatták.
— Rablás az erdőn A bocsnl erdőezélea vakmerő rablás történt Zerthofeí Jánoané rokon.
hajt évenkint a magyar, áHam-országos ^^, K,ek Rálz AnIalllé.
pénztárába .. j —__—
Hogy aztán a magyar vasúti politika érvényesülése folytán a déli vasút szsemeíy és teheráru iorgalma mindinkább ritkul és csökken, azt legfeljebb a forgalmi körébe
aiBiK
bankcsoportok felOlmulbalianuk as éteimasségfenlak6rt ** kéesel megtá-
és a széihámossá^HA. Szélhámosaiknak ter-! IMdtJ- » föWreUperte és addig fojtogatta míg
— Aranyhegyek ígérete As amerikai ke-eső vidéki központok éneik fájdalmasan, a reakedők, vállalatok, részvénytársaságok, uustok, mint érzi ezt a tőhhek között leginkább
Nagykanizsa, a mely személyi es teheráru ^^ monumenulisd. fe egé«sjM •••ábny^méletle.ai nem tértit at Ekkor forgaJma tekintetében eddig m% egyedül „^.a kner^erfnek. A szélhámosságnak l*gfcfl->; cigán\' /jutboUaii 40 koru«, péosét elrato.i. fs kizárólag a déli vasút közvetítésére van utalva- m
De hit mi köze mindennek hely— kanizsa—gyékényest vasút kiépítéséhez, kérdezi valaki a ki a fentebbieket esetleg figyelemmel átolvasta ?
Mindennek a kewtbeiy—kanizsa—gyé- történik Kábító ígéretekkel, esá^itó |>roepektwp-,. dány bau jár Nagykanizsára. Az egyiket csere -kényest vasút megvalósításához igenis köze kat hozott tegnap egy csomó kaposvári embernek példányként mi kapjuk, a/másikat a nagy ka var. a mi af alábbiaktól fog bőven feíde-> «"**• A Mblváwi elmondják bogy Marooni\' uizsai tndósitója. Igjr tehát a nagyítani
rniiiL
Üöiüélébh fajait felHIi^ifo Amerikába csalják. Z^boferD4 panaszára a csendőrség -eéleaaw, \' kölörr.ijíizö címeken a hiszékenyeket, vagy elő-1 B»0,nüaUl índftotl .edményr* .s
a készt W és részvénydijak fejőben kincseket ígérnek Letartóztatták Horváth József ondód.
* Amerika földjének misztika, aranybányáiból. A aki bei-merte, bog, . rabláat ő követte el
Ha
legújabb szélhámosság igazi -amerikai izü
A ksnissai zsidók szeuséciója-
ötletes. kábító —" Marconinak, a drótnélküli j jól tudjuk, az Alkotmámj cimn ujaág. mely az tíviró feltalálójának a nevével és találmányával j antiszemitizmussal keresi a kenyerét két pél
drótnélküli telefonja minden idők legzseniálisabb kat teljesen" hidegen ltagtja az, hogy *d>>n-Ötlete. GutlíeSno Jlarcani érdemes a pártfogásra, ként mik épen kedélyeskedik rólunk az Aikot
Városok és vármegyék
A vállalat tehát azért alakult. bo»y minden idők mány ; a kanizsaiak annál kevésbbé Íjjfalják ie legzseniálisabb gondolatát financirozza. A cég, ezt mert az Alkotmányban megjelent apró > felhívással a nagy vHágnak minden részébe rész- ságokról nem is szerezhetnek tudomást Es
___X Legtöbb adót fizető nagykanizsaiak Lényeket bocsát kr_ 100 dollár névértékben.; úttal azonban nem akarván olvadóinkat j/ái,
névjegoséke Herceg Batthyány Strattman\' ózonban e részvényeket 80 dollárért is meglehet j önkéntelen humorával mulattató sor éivesé Ödön Nagykanizsai takarékpénztár részvény- feap„; és as, aki vesz később, ba a vállalat\' tétől megfosztani, ideiktatjuk az Alkotmány társaság, Zalamegyri gazdasági Ukp. ré*zv.-t,^eríiL ha Amerika nunden részében elterjedt a mai számának kővetkező közleményét r—
drótnélküli távíró, dollárban, termő főidben, »\'A nagykanizsai zsidóság körülbelül cg)
Dclzalar rakp. r t_ báró Gntmann Aladár, Nagykanizsai tárházak r.\'t, Nagykanizsai Bankegyesnlet, Francz Lajos, Frarfcz Károly, Déir vaspálya r. t Ujnépi Elek Lipót, báró Gntmann Vilmos, báró* Gntmann László, báró Guthmann Ödön. Keresk. és Iparbank, Izraelita hitközség. Bogeríeder József, Ba-
bochay Oyörgy, Wewer József, dr. Tuboly | hozzájárul a vállalat üzleti tevékenységnek élén Gyula, Eperjes y Sándor, özv, Izraeiné. Rapoch Gyula, Schwartz
aranyércben részesül X lethivás sx aranyos, betenagy mozgásban van. Egy oroasorazagi
,__. . , .L . .. ._ ann zsidó azökött katona került közibük, aki a
rózsás ki* igeretet 6ay tünteti fel, hogy a 200 ... . ... .... .
. \'jámbor nagykanizsai zsidók aoxt aa odruui dollár a termő föld, az az aranyérc semmi ««U» opcra b.njo.j.ujává nótte ki magát Z.m-só •varad <»l a befizetéu. a villalatna*-FiUdetóabe ról ssurra. estélyról estéiyre harcolják » a he-Mtldfitt 80 korona eilenében. A vállalat vagyona 1 Ijri zsidó újságok Messiásként ünneplik. K hó nő évről- évre ugy, hogy as, aki 80 dollárral; »nagyazabásn« koncerten nagy sikerrel
. léptette lel a nagykanizsai Irodalmi és Ui\'
D.__. ..... . .. . ... * \'véazeti Kör. ami igen leliemsó ennek a kör-
Rasenberg kitésébec — okvetlen ré^fll a loUlbm , nek Uji jeltegéve. Ken.^ól Z.laegerM.gr»,
tru Gusztáv, {méazeteaen ebből «ty «tó se waa. A Harcom ma,,( Kaposvárra megy hitaorsoeai köze •
Nagykanizsai segél v egylet, Pongrácz Jakab,! féle találmány még csak kísérleti stádiumban - zsidó katona, — aki bizony ára telpe éiatébeu Deák PéteT. Gránhnt Alfréd. LStke Lőrinc,Iván A \'-ég felbivAsa. részvényei amelyeknek csak zsidó volt, de sose — katona.* Atzél Páí, Sebestyén Lajos, dr Bentzik Fe-j tisztán as a célja, bogy as amerikai szélhámosok! Köszönjük a lap nagykanizsai tudósitójá-renc, dr Pirhál Viktor, dr. Szabó Zsigmond. • világ minden réméről temérdek Mi dollárt nak felvilágosítását Azt ugyania, hogy az dr. Szigetky Kirőlyt Armnth Náthán, dr. bezsebeljenek, Nagykaolsséra is megjöttek, tehet1 orow menekült katona nem volt, — mi is Sehvartz Adoíf, Priger Béla, Hertelendy kegy a válfalat ügynökei megjönnek Nagykam- tudtuk, de hogy zsidó, azt csak most tudjuk Béla,\' Verő Henrik, "benspapger Leó, dr. zsára Is nemsokára. Mert Magyarország még\' as Alkotmány kóslésétrál. Szekeres József. Blan f ^jf^j <tTÍflffry Onrkilr irHdwJ* \'j\'-J * ^ysfiw^.sffn.s a isálhAwo- • Tiliget akart létal l\'arcsa uiódoo
Unger Ullmann Elek. Sommer Sándor, Strém [sokkál szemben a hgnagfttb OvsInesÉifa van rendezett körutazást a napúkban <HvŐs János
Vilmoa, Strém Tódor, Zerkovitz Lajos, 2Ier-|szüksége kovitt Oszkár, Lőni Adolf, Grnnbut Henrik, |
Dj ügyvédjelölt.
Bclmunkatársnak
kUsjékt nspssámm Tóth Károly feltőayéki gazda aa elsőit évben, december }1 én ál-
Físcher Ignác Görög keleti hitközség, Le- U*rth*~+ui»tf dr, Rotschild Sámn helybeli «£ott Ötvösnek egy (wo koronára kiállított dobffkí Ernő, dr. Tripammer Ernő, Stern I ügyvédnél joggyakorlatra lépett és a sala- í váltót, aaaai a megbtsáMal, bogy as* enyingi Sándor, özv. Blan Pálné, Sehnlbol Adolf,! egerszegi úgy védi kamaránál mini\'" ügyvéd- j uksrékpénztárbnn MegbtMSzablntaa és kiliacsae Míítényi Sándor, Szeidman Samu, Belus [jelölt bejegyeztetett. L 6eo korona utiu járó aamatot Termesze\'
Lajos, Maláta és sörfőzde r. t . Hlatkó János,! — Derék bíró. Zalaszentmiháiy* kő/aég I téaen a váltóval együtt átadott neki «o ko-T6zsonyf Aladár,T8wenleld Joacbím, Nagy-t érdemdús bírája Goldman Ignác az elmúlt |ronit U| amelybúi a kanut lett vohia lize-kaaismK Casinó, VjtUjn Elek Ernő. özv. napokban igen szép jelét adu nemes és kö-jtendö. Ötvös aztán szépen vonatra Alt éa Csima Jánosáé, özv. dr. Szukícs Nándorné.ny őrületes szirének, ugyanis négy tanköteles utazott ameddig s 30 koronából ml lett Buda-Rmeniekl Adoíf, őev. SchwarU Samnné, grermeket, kik téli ruha hijján nem járhat- jpenten keresztül Ipolyságig Mikor Ipoiyaág.a SckwarU Ottó, NenererIgnác, Keppích Manó,Itak iskolába, rnházoy fel E szép tett nemlét elfogyott a pénze VuuzaJordult kát és Brankovits Péter, Ujnépi Elek Géza, Vidor szoinl dicséretre. Uzépeu gyalog elballagott Pelsőnyékre. sbova,
Sat^n. Bán Samu, Mikoss Géza, Woszmayet, Esküvő Ma tartottá esküvőjét dr Orúa csak a napokban érkezett1 vissza Tóth. amr-Lipót Dobfoioti Dfimótörné, Pekete Józset Dezső ügyvéri ürúaimt Lacy kisasszony ayalj kor Ótv^s magérkezetí kérdőre vraU. hogy ér Hbryáth Kálmán, Morandim Román. Pof- Grünhnt AUréd gabonakereskedő leányival hát hol járt és mit csinált a p kortársi, lik Radoli, Blan Lázár dr. Rothschild Jakab,! Nagykanizsán, A polgári kötésnél mint tanuk! Elutaztam világot akartam próbáim Tótk
Natrk&aizsa, szerda
Zala 12 0E&t&. (3 lap)
IÍU6. janaai . > 17 éo
feljelentette a csendőrségnél, amejy Ötvöst, i Az asszonyok-körében ez az ujabb hatá-J mellett folyó Mara parti füzesében és több ut» elfogta ÖKöS vallatása alkalmával beismerte rozal óri4ai izgatottságot Jceltett Ok is gyü- haladó embert m egtáro ad ott. ho?y tói ük erőszak-a tettét és elmondta, hogy a 6oo koronás hést Hívtak egybe, melyen az elnök nagy kai és fenyegetéssel pénzt csikarjon ki Aa váltót * lepsényi állomáson széttépte. A|éíjentéf közben jelentette ki, hogy a község ügyészig rablással vádolja, csendőrség a megtorló eljárást folyamatba.jamonyaj elhatárolták, hogy mindaddig nem / A másik rablás bősei Lázár Mihály és Beetetette Ötvös ellen, akinek bizonyosan nagyon l^jtnek-főznek egy Ulatot sem, mig a knpak |dek István légrádi lakósok, a kik 1905 október
szik világa lesz egy pár napig.
—*■ Tiz Zalassentmihályon A múlt héten őzv. Bódis Istvánnénak a délelőtti órákban, ez ideig még ki nem derített okból a pajtája kigvult s le is égett. Biztosítva volt.
— Megölték egy pofon miatt: Végzetes kimenetein verekedés tartja izgatottságban Kóvágószóllós lakósságát. A verekedés a na pókban este, a község korcsmája előtti tér-|hét<u nem Wzlek ségen történt. A korcs ma ban mnlattak a legények. Borozás*közben —? GyergVó Bencze György összeveszett Kovács Ferenccel. Gyer* gyó, aki már részeg volt. ntókb megpofozta
tanács vissza uem vonja határozatát.
A falu bölcs atyái nagyon kellemetlen
130 án reggel Zsummer Mihály 73 éves és ennek 72 éves feleségéi felzavarták álmukból és öké*
ábrázatot vágtak, mikor meghallották az asz- ütlegekkel akarták pénzük átadására kényesen-jszonvok bősz határozatát, de aztán mégis! teni. Zsnmmerék azonban megmenekültek, fellát (lecsendesedtek, meit nem hitték, hogy az mázták a szomszédságot a a rablókai menekü-asszonyok kibirják azt, hogy egy-két nap is lésre késztették l.ázár a nagy sietségben ne főzzenek. Keserűen csalódtak. A menyees- kalapját veszítette el ée hamarjában Zsummer "| kék "ez egyszer nagyon\'szótartók voltak, két sipkáját kapu magára. Ez lett a? áruiója azután.
Két szándékos emberölés is kerül majd tár-sso- gyatra. Az egyik Szabó István kesztbeijü^pék* volt segéd Ügye, a ki éjnek idején orvul fejszével
% Tegnapelőtt kellett volna ennek a moru esetnek bevégződnie, akkorra ug>anis kitűzve s tauitŐválasztás. h válasz
| agyonütötte Horváth János pék segédet saját
tásra menő parasztok imtsa gárdátjátyrk a j beismerése szerint asért. mert Horváth* folyton
Kovácsot. Kovács Erre eltávötott a^korcspá-:köa$é^|ála előUMt^i^tm^íké* le- gúnyolta.
>k/\\I m <i.it«re/u1i(All« • lAnaril&il o L- i • L-»»i \' \' . . ... a >* < • I Vala A.
ból és összecsőditette a jóba rátáit, akikkel aztán botokkal felfegyverkezve a korcsmához
ment Ko\\ács oda állt a korcsmaajtó elé és|\\"férfiakra, mert\' egyiksem "mertet * fehérhegyi szőlőben bekiáltott a korcsmába : . -<*"
, — Most gyere ki Gyergyó* «ia akarsz valamit!
ányok voltak ott lueszelónyéHel és sodrófával! Esküdted eló kerül majd a kereceenyi Uei-fölfegyverkezve. Nem uagyon barátságosan j jérgyilkos Héti Qábor ia. a ki tastvérötícsét Héti
19«&. november
közűlök beuieuui a választó helyiségbe, abolj9én megtartott hegyközségi gyűlés után orvul a biró és az esküdt urak szorongtak iszonyú I le»*«rta.
Gyerg) ó kijött a korcsmából t — Na, mit akarsz te nagy-szájú ? Erre aztán Kovács barátaival Gyergyóra ró-hant. -és ütlegelni kezdték. A szerencsétlen embernek több helyen betoné); a fejét, amire ázösszeesett. Gvefevór^íiky víUélc a laká-
! félelemben.
Ritecz János szándékos emberölés kísérleté*
A szolgabíró végét akart vetni a kellemet- jnek bűntettével vádoltatik azért mert tudva, | len helyzetnek és karhatalomért surgönyzött házsártos ember léiére tulajdon Hára emeit a szomszéd községbe. A karhatalom meg is | T^yvert; a lövés azonban nem talált Esküdteink
fognak majd az $ bűnössége felett la dönteni.
Valamennyi bűneset közül azonban a légér* dekesebb a petrtvewttTltndrasefcea oseie, á Pflf
(jelent —: két szál csendőr személyében. Aj J szolga biró Inagais Bétátra hogy -eaaJíéluCflbl ber aligha nyomhatja el a forrongást s aj
sára, ahol másnap sebeibe belehalt. A csend-1 válaszlást a ;5vö hónapra halasztotta el. Most\\Mm nélkülöz némi erkölcsi elemet sem. Alidra-
•__* „ _ -____&_______• _ _ ______ii.t.t j r I .„L t\'. ... .. i.kl^k _____—
őrség az ügyben megindította a vizsgálatot és a tetteseket Kovács Feieuc és Kovács Istvánt Gyergyó Ferencet. Giergyó GyÖr-| gyöt, Gyenes Istvánt, Ulinár Jánost feljelentedé akír. ügyészségnél, állót a~verekedők efc len a megtorló eljárást folyamaiba tették.
— Vásárok betiltása. Zalaegerszeget! a táaa. Az 0. }| K. E-nek a 40 koronán aluli I ülésszakon szórványosan fellépett sertésrész miatt ser té*j követelések behajtására alkotott országos szer-L: sekre heti és országos vásárok megtaitisa \\e2ete. mejy december 1. óta működik, eddig is
! érdeklődéssel várják a további fejleményeket.
Törvényszék.
$ A 40 koronán aluli követelések behaj-
sek József és (l)örgy petriventet lakósok agyon* verték fejszével és botokkal sógorukat azért, mert ez nejét, nővérüket hűtlenül elhagyta ée igy rzerencsétlenné tette.
Az uj törvényszéki elnök Závody Albin ur 6 méltósága már elnökölni fog az uj esküdtszék!
további intézkedésig betiltatott
kitűnő eredményeket ért el Az* az ügyvédi bá j
Táviratok ís ttlafeajstentásek
Nepeaedée. A nagykanizsai járásban j lózat mély a szervezetet alkotja, ma már több.
1905. évi augusztus i-t61 december 3.1-ig született 217 fin és 253 uő elhalt 161 tov és 179
nő. Szaporodás; összesen ; 130 lélek. ____
— Állategészségügy. Za/amegyében e hóban a következő állatbetegségek -fordultak elő: tenyészbénaság 90, 1 varszervi hólyagos kiütés 3, rütikór ?, sertésorbánc 10. seitésvjsz 27 udvarban.
Asszonyok lázadása.
Amikor a tanító szép ember.
— Hajit tu<ló«HóaktóL —
Aa egyiK*zaíameg) ei községből írja tudo-tóuk a következőket: Községünknek még uem volt olyan ainos tanítója, mint amilyen moat van. Szerette is egy jdeig mindenki, hanem aztán lassankint, különösen a férfiak körében sok ellensége akadt akik ujabban annyira megszaporodtak, hogy a mnlt hónap közepén tartott községi gyűlésen elhatározták, hogy a tanító nr talpa alá utilapot kötnek. Azonban váratlan ellen-Ikerül elintézésre. Tekintve azon nagy érdeklődést,
A válság A minisztcck Bécsben BeCS, január
16. FtjéYváry Géza báró Vörös László és báró miniszterek ma ideérkeztek éa
mint 300 járásbíróságra terjed ki. As eljárás tekintetében a következő tájékozást adjuk :
Az egész per lefolyásáért ideértve az összes tárgyalásokat továbbá a végrehajtásnál való közbenjárást oly esetekben, mikor a végrehajtás j mjuisztereínök a járásbíróság székhelyén foganatosít tátik, 1 20 koropás ügyjk bon 3 korona, 2(1—40 koronás ügyekben 6 korona fizetendő munkadij fejében délután résztvettek a külkereskedelmi zzer-Ezen kjvül csupán sz ügyvéd kész kiadásai té izódések ügyében tartott közös miniszteri ritendők meg. Zalamegyében e követelések be- ; értekezleten, hajtására a következő ügyvédek vállalkoztak : Alsólendván: dr. Wollik Adolf. Keszthelyen; dr. Schwarz Zsigmond. Ilofímann Soma Letenydn : i dr. Havas József Nagykanizsán: dr. Bun Jenő, dr. Etléoyi Géza,\'dr Frted Ödön, dr tfroes Dezső, dr. ítavoa Hugó, dr. Rothschild Jakab, dr. Rothschild Samu, dr. Rosvnherg Mór, dr. Schwarz
Beiktatott megyefónókök
Eperjes, január 16. Ihratmissza Ádám főispán ma Bártfáról magával hozott megyebizottsági tagok kíséretében ideérkezett Délelőtt megjelent a megyeház nagytér mé-Adolf, dr. He/az I^jos l\'erlak: dr. Reményij ben és elfoglalta az elnöki széket Az es* Zoltán. Sümeg : dr. Bárdió Ferenc Tapolca :-dr. j ^ zavartalanul Utetlc. A jegyzőkönyv
hitelesítése j^táu az ülést bezárták Mig^a közgyűlés tartott, a megyeháza előtt óritó
Kovács Vilmos, dr. Ssüct Arnold.
Eskúdiszéki tárgyalások.
Folyó évi február hó elején ismét esküdtszéki; néptömeg verődött ÖMee, köztük auk ülésszak lesz j*. melyen valószínűleg 6 bűneset gyebizottságt tag ia és fülsiketítő lármát
állásra akadtak.
.A falu menyecskéi egyhangúlag kijelentették, uem engedik elküldeni. A
a mellyel városunk .közönsége az eaküdtazéki és leányai ugyanis tárgyalásokat figyelemmel kíséri, aa alábbiak ban I
tanítót j ismertetjük a bűneset tényállását. Jellemző, hogy katonaságnak és rendőrségnek komolyabb
"csaptak. A közgyűlés után a főispán kíséretével elutazott. A védelmére kirendeli
hogy biró
a és
esküdt
uraimék erre összedugták a fejűket, tanakod-jóM magasabb .számban Jelentkeznek* amely tak és nehojnr a* egész környék kinevesse, körülmény tán a gazdasági és politikai viszonyok
vagyon elleni bűncselekmények a megszokott 1 dolga neiu akadt
Kicskemet iauuár tó.
őfcet hégy náluk az as\'songok uralkod^ak. misszahatáaa a nép lelkületében elhatározták, bogy a tanító urat mégis elküldik, mert az ő ottmaradása késs vesf$Yftlem
i^ayy Mihály Jsnegedi főispán Szegedről az éjjel ideérke-
Bakár Fülöp 83 éves lelsőszerntnyii lakóa. ■ -M áltomJkbn több ezer főnyi tömeg 1905 évi október hó 23 ieabeállott a faluja várta A főispán nem is mert az tndóhás*
Nagykanizsa, szerda
Za 12. szám (4 lap)
1906. jauuár hó 17 t-n
nál leszállói, hanem egy, Kecskemét ^flrfftiiyn „ f álHKllIat-lébeu levő vasúti őrháznál szállt le, honnau kocsin egy szakasz huszárság és lovascseu-
kiváló erőkkel működik az ERZSÉBET kávéházban. — Ma kedden és szerdán
dórok kíséretében a váróéba hajtatott Ejjtl . I
* főispán takusának dsstts ablakait beim- VáttttltOi 61 teljesen Uj műsor, újonnan
Ut Több joghallgatót letartóztattak. | szerződtetett tagok felléptével. Kezdete este
oá, fél 9 órakor. — Szabad bemenet, oo
Mulató szélhámosok.
Budapest, január 16. Á budapesti Hazám kávéházban az éjjel k£t idegeu| ember feltűnően költekezve mulatott. Aj kávéház tulajdonosának ez a körülmény gyanúsnak tetszett és jelentést tett a rendőrségnél. A rendőrség megállapította, hogy a dollárok hamisak. A két rejtélyes idegent letartóztatták. Egyik angol, a.másik lengyel technikusnak mondta magát, és azt álli-touW^ hogy a hamis dollárokat az oró&-országi Péter várót t kapták, ahol több százezer dolláros üzletet kötöttek A rendőrség folytatja a vizsgálatot.
Kiraboltak egy ékszerüzletet
Miskolc, jauuár 16. Miskolcon ma éjjel Hí város legforgalmasabb helyén lévő Kdei-maiin féle nagy ékszerüzletet ismeretlen tettesek kirabolták- \'
Gabona-üzlet
Távirati lu«lo*iláf.•
Budapest január IC
jCeszaru üzlet: Jobb vételkedv mellett árak öt litíérre! ma I aaéabbak.
>(aiaridó-uzlet ouaa áprilisra 1714 októberre 10.86 ttb áprilisra-- >4.áO tenaon májusra 13.70* rozs áprilisra 14.04
ile|rd«/.rrltrM/lo . Najjy * UHU.
MM IIM M I.HP r I .4
Petőfi kőltemenyei
diszkőtésben, képekkel, csupán 2 koronáért kapható FISCHEL-féle könyvkereskedésben Nagykanizsán.
Aki legjobb minőségű iskolaöltöny^
Aki tartós és olcsó gyermek ruhát,
Aki elegáns férfiöltönyt,
Aki divatos átmeneti kabátot.
Aki finom őszi felöltőt.
Aki sikkes spór tol tönyt,
Aki szép és jó télikabátot, Aki ^alap- é*
óhajt vásárolni,-az ne íuulasszael megtekinteni
Ifj.Weisz Ignác
legnagyobb választéka ruharaktárát
Nagykanizsa, Erzsébet-királyné tér I.
(a ..iMnnulifr" mellrif \\
PnvitoN és hzo\'\'II
H Scott-féle Emlsió
legjobb norvégiai gyopycsukamájolajhöl készfll a]pbo.«ptfc«. savas mésa és nátron hozzáadásával Alkalmaifrstö á*on esetekben melyeknél étidéig a közönséges csata májolajat használták.
A SCOTT-léle EMTLSIÓ-ban a ssukamájoiaj zsírt**, talma a SCOTT-léle emulgálási eljárás következtrbea legapróbb \' cseppek ben egyenletesen van szétosztva ugy lM*gy a usukamájolaj ilyen formában sokkal könnyebbít emészthető. mint a közűnséfres ósdi tormában. Aiooki\\| a SC.OTT-féle KMl\'LSlO határozottan jó izö, ujry bafy ennél a közönséges csukamájolaj kellemetlen undorító át teljesen hiányzik
A SCÓTT-féle K m u I # i ö valódiságának jele a hatan nagy csukahnlat vtvö IuIam" védjegy.
Kapható minden gyógy ezertárban Kien la|*ra való hivatkuaásaál 7» /Ütór lrrlt>i|ii ■ beküld *e ellenében mittluftveggel hénnealve szolgál:
Dr. BU P A I K N I L „Városi £$ögyitertár«"
nt DAPEáT, IV, Váezr-ulrzá 34,00 Egy aredetl üveg éra : • K. I.
Nyl/ITER K/1K2LT
I VI s— vzornarrrrű.
Qyájt^tttrprk Zaaatgersaaf, Csáktornya, Keszthely, Barcaiclep, Nagyatád, Stoinbathcly, AUóienüva. Révkomárom
<3 VSOmtITfTÚ»
| pusMtozó és aázműnsTŐ oyápa
NAGYKANIZSÁM
MfT, «fi és i/VMfenna, Háztartl** dk-kw, ln—ns|l«. tcritiVk, SsKuk, Mw-U U szOvetek. fcextyük, napernyők s mtmim e vsakba végé lkuw réacére. - HAr»«Wf 4* p.\'üscb-kclniék g<aölt<t és prtMliv a «táoW mintákban. Jatásyos iraki
Árjegyzék iagyea As Minstw.

Hámfftrláaban aélkftlSalieUea
* „GLÓRIA" lakkbronz, u
használható mindennemű tárgy azon n na h mt*.
aranyozásához — Egy doboz ára 70 fillér. Kapható r Fischel Fülöp Fia könyv- é« papír-koregkcdlaében N^ykarnisán.
Egy még jó karban levő
varródéi) eUhítí
Bővebb
k i rul óh i vajai ban

ÖO-^O OOOOOOOOO O O O o o
ó ©3
l Hirdetmény.
.« Hc nun-lcle birtokou
0 A volt H«
l\'aiiui»an Xa^> kaoiJUM iiir liett január 0 lió 23-iw dé!útik u a or.i \\úr
0 r 1 dii/5 é * 4 ■ve* kanca csikó
3 • 3 » \' a
0 6 \' 3 r/ herélt «
0 3 » 2 e-- ■ a s
0 5 > 2 > - kanca s
0 •3 t » \\ > s mén - * s kanca a éa .
A a a 12 a vemhes anyakanca
____^Sii^W\'^
Hofherr és Schrantz
- r gazfasűgi gépgyftr és vasöntödeJ — BUDAPEST, VI., Vaczi-körut 57.
i
0 ló (Nonius és Arderíni fajokj kerülnek ?
9 árverés iilfán a legtöbbet Ígérőnek el- j
O adásra. — Hő vebb fél világosi tással szolgál ^
O i - ,. O
0 lliBMiehfiii (Vilmos Naoykanizsán »
Jf \' 6
JZ. PO-Q O-Q-O-O O O O 0-0 0-0 0 O Í
Ajánlja legjobb minőségű és leQujyhh szerkezetű
As.—x
gazdasági gépeit ós eszközeit
jutányos árak mellett. Terjedelmes árje^yztk kívánatra ingyen éa bérmentve. Zalame sry\'ei vessórlcépviselőség: s
HE1MLER JÓZSE^nól, Nagykanizsán.
Fischel Fftlöp Fia könyvnyomdája Nagykanizsán
[Nagykanizsa, J906. Harmincharmadik évfolyam 13. szam. Csütörtök, január Jft
MANIIMl éa kWM«M:
TELEFON: I0&
OAIbatéMfe éa Mrdatéaak Wy^i FWBp rw >m*»«>iiMi<l» MaM
ZALA
POLITIKAI NAPILAP.
BLŐnZETtiSI ilMKi
llllytll tUw
fipMn-----
mmM»M----•
Fékwe------• m
e«éa ím----•
Postai UMéaaai:
Nejedé Félévre -
_ — — l— e«*K ÍVT»----<
Megjelenik naponkim - > 6 órakor Dnnapnapok kivétő,.
PtUteaetetA: SZÁLAY 8ÁNOOK. SurkesztMn: RÉVÉSZ LAJOS
Egyes szám ára ° fillér.
Küzdelmek.
Nagykanizsa, 190G jauuúr 17.
. Erős küzdelem foly most az óhajtott nyájas ismeretlen, a .*Bt?ke<t kegyes mosolyáért. Fent és alant. Kivül és belüli A korona körül és a nemzet vezéreinél. Nyilt szilien és a lelkekben.
Ugy, ahogy előttünk folynak a békéért való küzdelmek: nem nagyon érdekesek. Nagyon sok bennök a szinpadíasság fent is, alant is. Mindenki ugy beszél, ugy mozog, ahogy szerepe megkiváuja. Mindenki a helyzetnek, a legdespotiktisabb dFámaesinálónak- inelrnkciójálioa—alkalmaz^, kodik, másfelül pedig a legkérlelhetetle-uebb rendezőnek, a pártpolitikának, ügye-kezik eleget tenni mindenáron.
Sokkal érdekesebbek volnádak. vagy mondjuk ; lehetnek azok a \\ küzdelmek, amik a lelkekben folynak.
Mert bármilyen erÓs elhatározással, bármennyire elszántan álljon, is a küzdelemben elfoglalt pontján a korona : abban a pillauatban, mikor a brachium szükségessége minden vonalon fölmerül, lehetet-.
sét vették igénybe, mi némi eredménynyel is járt
Tóth István titkár előterjesztette a felülvizsgált 1905. évi számadásokat, majd a folyó évi költségvetést. A zárszámadás szerint tag-fágdijakból 526 korona, adományokból a
len. hogy a nemzetre zudnló pusztulásI unyészállatkiáliitásra 300 korona bevétele miatt való aggodalma nagyobbá és erősebbé volt a .Gazdakörnek. A folyó évre előirányzott ne legyen elhatározásánál és elszántságánál. 1769 kor. 10 fillér bevétellel 400 kor. kiadás
Mint ahogy viszont a nemzet vezérférfiai is immár oly sok és jelentékeny követelést hajlandók kikapcsolni programmjokból a
áll szembej
Juk éa Ptrkerit* gazdakör: tagok &ar-zsintzky galamboki körjegyző részéről a
k ha ^őfgMdaság terén kifejtett nagy tevékenység.
I nek voltak lelkes szószólói. A közgyűlés tása következtében egyhaugtilag hozzájárult abbeli indítványhoz,
Aki a helyzetet most igazán elfogulat- hogy a kisbirtokosok országos földhitelinté-lanul itéli még, annak be kell látnia, hogy j zete álul évről-évre felajánlott jutalomdíj, —
minden pártpolitikai érdek mellőzésével ajSt««*uwu;y Gyurgyi>iL, ■ mint ana igeu-
, , ,,, . , , , ,11■, érdemes és rászolgált férfiúnak
helyzet megoldasa csak ugy lehet áldásos, *
a nemzetre, meg a korouára nézve is, ha
nem a nyilt" sziueu, hanem a lelkekben 1
folyó küzdelmek hatása érvényesül fent is 1 kiadványa, melyben a kalánggyökér | alant is. (cikória) termelési módját és annak főbb saa-
Ugy volna csak nagyszerű, ha a nyift f »« tr r fiati-J éf^flyesflther, rfkkor ^jbályaít ismerteti.- A kiadv*nyt a Gavdakör a
a Zalatne-
i gyei Gazdasági Egyesület, mint anyaegyesü-j let révén/ lehetőleg megszereztesaék.
Kiosztásra került a nagykanizsai Pótkiré-
színen küzdőket valami csodás ■ módon ki-
meg.
Miután Gallnbich ez iránt megnyugtató választ adott, a közgyűlés véget ért.
Városok és vármegyék
elhisszük, hogy lesz béke, melynek égisze { körjegyzők községi írirájc utján is térj esz
fordíthatná az ember, vagy ha éppen okau-l^t Mutánsa nemzet vezérférfiai nyugodt,{teni ^ jjj* Wánggvökér termelését
> &} -w , , :, , - , , • ininel sackaebl) körükben meghonosítsa,
csodás módén beléjfik- láthatna- JV- Elírni- mztos kezekkel dolgozhatnak n haza hol-
.. \' ...... ——--:—n®--i —,-r—r-r-T, - i Következett volna a tisztújítás. Ez azou-
világaba, ahol a tiszta, hamisítatlan g^ndo-j ^itása, a nemzet függetlensége erdekeben. j b>n kfll(51eg dkéMÍlve „fnl ,,vín lUrtthnHr
latokat és érzéseket még nem érintette \' "*""" ....... "......~ " , Béla indítványára a közgvülés a tisztújítást
maszkírozó kezével a "sziupadi élet ! Hazafias Szentgrót. Mint neküuk ír- j eRy legk&eelebb külön ez*n célra egybehi-
Bizonyára egésze a más kép tárulna elénk, község képviselőtestülete vandó közgyűlés elé utalta «a megkérte
Hogy eltűnnének egyszerre azok a — községi alapból háromezer koronát bo Gallubich Lajos ügyvezető elnököt és a többi büszke, merev, kérlelhetetlen arcok, ame-1 ^^ ZalanlefPe bizottságának röJfeglgfl^ hoR> állásaikat addig tartsák lyek az éjjpeu olyan büszke^merev. hideg,jdelkezérére-kérlelhetetlen kijelentésekhez alkalmazottf" .
maszkok! Milyen egyszerre végök lenue a A Gazdakör közgyűlése, színpadi hatásra a/iut-jeleneteknek, kjszá- Saju tnJ^itAnktól, —
mitotr fordulatoknak! Milyen egy-kettőre A Nagykanizsa város és járási Gazdakör sutba lehetne dobni minden dekorációt! . n,a szerdán delelőtt Gnlloblcz Lajos ügyvezető
Elénk tárulnának a komolyan aggódó!t,ufik el«öklésével a városháza dísztermében! x Ünnepelt polgármester Zechmeisier
évi rendes köjcgyülést tartott A Gazdakör ] Károlynak. Gyflrváros polgitrmpsterének 25 4v«a
hű 2 -In fogja megünnepelni melyen a nagyobb gazdái-1 tlyörváros küzönségu. A város 1 törvényhatóság na8y_ I korlók és kisgazdákon kivfil résztvettek Vf-1egy rendezi bizottságot ktlWUitt kl, amely elba-liatahui, sem egyéb poétikai célokból játé- csey Zsigmond polgármester, Viosz Ferenc jtározta, hogy a polgármester hasznos éa üdvös kot űzni nem lehel a lelkiismeret, a- csal- főszolgabíró", Juk és tíerkovita plébánosok. j mflkMésének eltsuieréaOI «-gy vsttst plakettet
A tárgysorozat előtt felolvasták a Jerly-! nyújt át neki, egy mflvásai tokban elhelyezdtt család köszönőlevelét Jerfy Adolf elhunyta albumot amelyen a polgárság kivóul nilkül fog alkalmából tanusiiott "részvétért és kegyeletért, aláitásávai a polgármostar iránti tiszteletének A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felöl- ktfejnzéat adni Elhatároztak, hogy január hó 97* . vasasa után jelentés tétetett aazéokénegraktár^én délután 0 árakor ti város rendkívüli diazkfts-
mindegyihe a maga rés/ire akarja ; bizo- kezeléséről, majd-^pediglen a legutóbb tartott | gyűlést tart, Vennea Jenő helyettes polvármsaUr nyos politikai előnyül; most vagy később tenyészbika• és tetiyészkanvásAfról. A vásáron elnöklete alatt, amelyre meghívják a Győrött kamatoztatható tőkéül biztositaui az erős \')ll:a ktr&\'t eladásra. Honold Frigyes itrsd.J székelő összes hatóságokat, egyleteket és in társbérlőnek. aki a vásár megtartására szükséges iteket A közgyftlóaek után ünnepi vaeaora lesz helyiségeket rendelkezésre bocsájtotta, k^szö- a Boyalszálloda összes éttermeiben, netel szavaztak.
Jjeléntés tétetett, hogy a hátrálékos tagsági I ^ dijak behajtásánál a községi bir^É] közvetité- j
lelkek gnndfelhői, amelyek egyutlal Nap-!
ékai is leintene uak, hogy egy nemzet sorsával sem
nál világosibb bizonyítékai is lennének au-ír<,t,kl0*d&t U""SÍt0lUk a I
kozgvules iraut,
hatatlau belső biró, tiltakozása nélkül Hogy -be n nyilt színen bármennyire megnehezíti is a helyzet tisztázását, a békés megoldást az a körülmény, hogy a küzdőfeleknek
kitartás dekórumán lelkében már mindenik küzdőfél szedetné bizonyára egy kicsit visz-szacsinálni a flolgok egy részét, ha lejtetae. A korona is, meg a nemzet vezérei is.
Nagykanizsa, csütörtök
Zala 13 szám (S hp,
1906 január bó 18-án
sím
— Alelnök választás a kereskedelmi ka mariban. Tegnap előtt délután folyt la Sopton* ban élénk érdeklődés mellett Úllein József lemondásával a kereskedelmi- szakosztályánál megüresedett kamarai alelnöki állás betöltése. Két jelölt mérkőzött az állásért és pedig Hern-fe\'.d soproni bankár és Spiegel Szlgfried soproni terménykereskedő. A választást Krétscby Sándor dr. városi tanácsos vezette. Megválasztották Hern feld 6 szavazata ellenében Spiegel Szigfriedet 10 szavazattal. A választást bankett követte. \'
őrködhetnek állsudóan gyermekeik bölcsője mellett Az őnmuk\'odő bölcsők kérdésével már mások is foglalkoztak, mint azouban , a mi níszteri szakértők véleményében olvassuk, oly Jfijtéletes és egyszerű módon azt még senki sem oldotta meg, mint ^Horváth tani tó. — A többi találmányok nagyon komplikáltak, oly -bonyojult gépezetekre vaunak berendezve, — mint egy vasúti lokomotív. Ennek elleniben a zalamegyei tauitó - találmánya valóságos Kolumbusz tojása, mely olcsón előállítható és hivalvar~van arra, liogv rövidesen mindeu más fajta bölcsőt kiszorítson. A miniszteri szakértő véleményéből idézzük a következőkét :
láint nekünk írják, Batthyány Zsigmond gróf vasárnap 77\'éves korában e\'hunyt Az öreg Búr, kiben Batthyány Tivadar gróf országgyű
— Rombol ás agy nyomdában Pácai In*, lezőnk írja? Egy serejr totbpjtott ember vasari p valóságos vandalizmust vitt véghez egyik péoi nyomdában, amelyben a >Pécsi Közlöny< cjbiS laptársunkat is szedik. A pécsi Líceum-nyoma* szedőszemélyzete már hosszabb idő Ma bérharc-ban állott a nyomda bérlőjével, Bélává\'.
A sitrájkoló szedőknek sehogy sem tettareu, bogy az ő bérharcuk dacára nap-nap után megjelent a ,P<csi Közlöny® A szedők idegeneket béreltek föl, bogy rombolják szét a nyomdái X bérencek vasárnap éjjel végre Is hajtottak tetteket. Betörték a nyomda egyik ablakát és ezen át hatoltak be a szedő és a gépterembe. A műhelyekbe világosságot gyújtottak és ott a legnagyobb pusztítást vitték véghez. A nyomda egész betűkészletét kiszórták a betütartó rekeszektől és összekavarták. A kiszedett h.rdetés* kt*_és szöveget hasonlókép szerteszórták, a gé]
A jeleu tslálinány tárgyát oly bölcső - voHzalantegyei "PJ*"10 ^^Jképezi, mely a .ingást önműködően végzi.
Hoztak ugyan már javaslatba ily bölcsőket, csakhogy azoknak szerkezete oly töké-_ * I leden és komplikált vqlt, hogy azoknak a _ .
lést képviselő édes atyjál^yászo\'ja a szabadság- Lyaliorlali |mszuiiatba vtttó bevezetése ,ienj I közé hajigálták. Míndsnt, ami helyéről elmozdít, harc alatt Guyon hadsegéde volt és több1 i. .
ütközetben vett részt. Iá szabadságharc után
visszavonult mindaddig, mlg az alkotmánykor, rr^ s*Mbá,yos műl^dése; továbbá az által | indított meg. szak be nem köszöntött és előbb, mint főrendi L&|)ik g h(}gy „t igen egyszerü luó(Lon a
képVÍMl6Jef«okásos gyermekkocsik keretébe lehet sze-relui és így a lakásbau ringató hólesőként, az
\' "sikerült. Ezzel szemben jeleu találmány tár- folt> össze vissza hányták. A kár tflbb aaw gyát képező bölcső igen egyszerű szerkezete, koronára rag. A rendőrség széleskörű nyomozást
- Ünnepelt plébános. Szép Ferenc zákányi u<ci„ ^ ioló tocsikónt alkalmazni. Ez a jlébános tegnap töltötte be lelkipásztorkodásának | vé|emíny kéts6g.telemié teszi, hogy Horváth
és zákányt papitnflködésének 25-ik évfordulóját. A nemeslelküségéről ismét plébánost ez alkalomból tisztelői lelkes finnepeltetésbéh részesítették.
— Eljegyzés" Kanig Izsó díoskdli íolcibir-birtokos eljegyezte Woifsoha Róza kisasszonyt -Búnokszentgyörgyről.
— Rosenthal Szombathelyen Rosentbal Mórt ma sokan a világ első zongoraművészének tartják, ki csodával batár os tehnikájával minden versenytársát felülmúlja Rosenthal tegnapelőtt Szombathelyen rendezeti és az ottani zeneértők véleménye szerint gyönyörűen igazolta kiváló hírnévét. A hangversenyre Nagykanizsáról—is
-többen átutaztak.
— Sztrájk a Mereur gyárban. Josífovtcs -és Fasching nagykanizsai Mercur gyárában
szombat óta sztrájkoluak a munkások. — A munkaadók és munkások közt -oly csekély a differencia, hogy a sztrájk szinte érthetetlen. A munkások még ma sem álltak munkába
— Önműködő1 bölcső. Személyesen nem ismerjük Horváth l\'ál füzvölgyi italamegyei] tirtitót, de feltételezzük róla, hogy házas em-
ber és jó Hcsal$dapa. Faluhelyen kevesebb népszerűségnek örvend a dajkák iutézménye, mint városokban, de különösen a szegény falusi tanítónak nem telik az eféle fényűzésre, így hát Horváth Pálnak is kijuthatott abból a gyönyörűségből, hogv bosszú"éjeken
_ÍTöbb embert letartóztattak, kik
közül néhányat • már előzetes letartóztatásba helyestek. A „Pécsi Közlöny* tegnap este, dacára a botrányos rombolásnak, megjeleni.
— Orfeum A úapok\' óta aa Erzsébet kávébázhan működő orfeumtársulat napról-napra a közönség jól megérdelueh pártfogása mellett produkálja magát. Ma változik a niüsui és usupa~nf érvdétt dolgofat fognák: előadni- A céllővőttő, a ntaga báninla-
tanitó találmánya kiváló jelentőséggel bír és az önműködő bölcsőnek nagy jövőt jósolhatunk. Gvátasuk. üzletemberek érdeklődését e-helyen felhívjuk a találmányra, -mélynek sza-t badalmí joga Horváth Pál fűzvölgy i tanítótól tot keltő produkcióival, ma is szerepelni megvehető.
fog. Holnapba népszcruTcöniítus jutalom-
- Előmunkálati engedély A kereskedelmi 1 íá,éka ,esz- Ma hulll«P nagyon kedélye-miniszter a „Magyar helyi értiekü vasutak rész- ^ére van kilátás. A társulat már csak pár vénytirsaság\'-nak a cs. kir. szab. déli vaspálya | naP\'S marad itt
Nagykanizsa állomástól rKiskanizss, lieesehely, • — Mezőgazdasági kiállítás P< csen A ba Letenye. Rátka, Aligvármajor. Csörnef&ld, Dobri,1 ranyavármegyei gazdasági egyesület a j&vő Lendvaujfalu, Völgyfaln és Csente \'irányában a évben nagyobbszabásu ipari és mezőgazdaaáirt helyi érdekű vasutük Alsólendva áilomáaáig a kiállítást rendez Pécsen KözremflkMésrw fölsző-innét folytatólag Alsólendvalakös. Pelsőlendvala I litotta a dunántuli vármegyék összes gazdasági kos, Kapca, -Hottlca Nagypalina, Zslrrekszat- egyesülete^. is; amelyek közül máris többen Cserencsósz, Adria nc, Bejatinc, Bratonc, Lippaboc, megígérték, hogy részt vesznék ugy a kiállttá*, Battyánfslva, Mnraszombat, Falud, Rorhida, Vég-: mint az azzal kapcsolatos versenyek, kongrmz-bely és Széchénfatva községek határain át Vas- j szusok rendezésében Különösen nagyarányúnak hidegkutig s. ezen vonalból AligvármajornAl való ígérkezik a tejgazdasági kiállítás, melyen réeat elágazással Szentuiargita és Csehi községek ha-t vessnek az összes dunántuli tejssövetkesetek. tárain át Eidőbátig vezetendő 0.70 méteres | _ A\' Bodri meg a gazdája. Egyik laka-keskenynyomtávu helyi érdekű vasútvonalra az , rékpéuztárba becamuiogott tegnap eg\\ nagy.
előmunkálati engedélyt egy évre megadta.
csizmás falusi magyar. Egy-kétszáz fotiuU
— Éjjeli pótlék a mozgópostátoknak. Vft- , kaját rakta be a bankba. Hadd haszuálják
rös László kereskedelemügyi miniszter Szalay Péter államtitkár előterjesztésére a mozgóposta-1 bahasa i hivatalokkal közlekedő tisztviselők-, altisztek- és szolgáknak éjjeli pótlékot engedélyezett A leg-1
az urak a pénzt, jobb helycu van náluk, mint sublótban luuen legalább nem lopják el, meg interest is fizetnek utána. Ügy
át I órá
rdaltj
keHett kis gyermeke bölcsőjénél v.IraszUuiat»lü»lU,k 08 "0,8Ak 12 mlér I^WIJban részesül-
1 nek mlnflen szolgálatban eltöltölt óra után.
-és ha a kis zsarnok megmozdult, az apa oly buzgalommal látott a ringatáshoz, mintha di
— Öngyilkos aggastyán. Binder Konrád
rekt erre berendezett automata lenne. Ily ki- 73 éves kistormási Iskós az utóbbi időben nos éjjeleken át elgondolkodott a Regény seliogysem volt megelégedve sorsával. A na-tanitó afelett, hogy ha már a négy hóuapos pokbsn présházában annyira becsipeti, hogy babákat nem lehet annyira civilizálni, hogy végzetes tettre határozta el magát, melyet az éj\'csendjét és nyugalmát respektálják, mi- Ufíönnal végre is hajtott. Elővette rozsdás ként lehetne megoldani azt a súlyos proble (pisztolyát és vele főbe lőtte magát Hozzá-mát, hogy a baba is ki legyen elégítve, és a [ tartozói uiár csak holttestét találták meg. szülők éji nyugalmát- se zavarja semmi. És i — Méaakartell. Négy Zala- és vasmegyei míg. a kályha mellett lecsukódó szempillák- mészkereskedőtől kaptunk körlevelet, melykai tologattz a bölcsőt és dünnyögte hozzá | ben bejelentik, hogy kartellre léptek egymás-az altató dalt, közben kitalálta az önműködő sal. A kartellált kereskedők közt van a aü-bölcsőt Olyan bölcsőt, melyet nem kell rin-. megi, szentgáli, városlődi és iiagyvázsouyi gatní és mely mégis állandó mozgásban van.; raktár. Ez a kartell érzékenyen fogja érinteni Nagy dolog ez kérem, káprázatosau sokat je- az építőket, mert tetemesen hozzájárulhat lent. Jglenti az apák, anyák éjjeli nyugalmát, alioz, hogy a külömbtn i< drága építkezni a dajkáld intézményének felesleges voltát ésTÍBunkaVrők mellett még az anyagot is meg-különös áldás a| szegény emberekbe, kik nem Idrágjtsa..,):(—-
közelebb életbelépő rendelkezés azerint esti 10 ám, csak éppen az a bők kellő, bogy a Isis* órától, reggel & óráig a tlaziviaeiők 26 fillér.! könyv elveszhet, meg ef is lophatják a ládafiából, mert hiszen az ördög uem alsaik. egye meg az ia Aztán, amit as ember keservesen összekuporgatott, valamijpernahajder kikaparja a spórkasszából.
— TckíutetÖs ursm iustálom,—* Vakarja ■ meg füle tövét az öreg — hogyan lőhetne segíteni a bajon, hogyha a könyv elkallódik ki ne kapja más a péiizt ? \\
- — Hát válassson valami jelsaót, bátyám — világosítja föl a tisztviselő.
Jelsió ? Hm. Ezt bajos megérteni. Hosszaa magyarázat kell hozzá.; El ia gondolkozik rajt\' a szegény emberféle, bogy hát mi as ördög is legyen as a jelszó > Végre megállapodnak. A bácsinak vau tgy láncos kutyája, a Bodri. Legjobb lesz hát a kutyája neve jelszónsk^ Persze, hogy a legjobb. Szépen rá is irták a köayv lapjára m hű kntya nevét, atnire aztáp a magyar annak reodje aseriat elkövetkezett KI ám, de mái az ajtóból mégis
f

Nfaykan;
ina, ciütOrtOk
Zala 13 saim. (8 lap)
1906. jaouat u«, 18-án
sak vissza kellett\' fordulni. A gond csak ond, nem hagyja nyugodni az embert.
— Tekintetös uram, könyörgöm, de aztán ml lösz, ha mög talál dögleni a Bodri ?
— Elmaradt nyomok, itgy nagykaniaaai úriember utazott a napokban Vécaré. u beszéli, bogy a nagykanizsai—\'barcsi vasút egy kocsijának, ajtaján olvashatók a kővetkező sorok ;
.Isten veled szép Kanizsa Velünk Jött a Makó Ayda S Károlyi Leontin a hirea^ János vitéz dija nyertes Sági Sári, a kis kezdő a
Szerelemben sohsem meddő Végül marad Déry Rózsi, •• Csókját potyán ritkán méri
Nem olyan lány ám az kérem ... Megcsodálnak minket Pécsen.
Ez ugyan versnek nagyon rossz, de ki vár jobbat egy színésztől.
Irodalom.
Törvényszék.
§ Kedélyes
szerkesstő
A Kecskeméten megjelenő Országos Ellenőr cimfl hetilapra, melynek Somogyi János a szerkesztője, tavaly elóiizetett Kecskemét városa. Az előfizetés eszközlésével a város megbízta Komor Qyula könyvkereskedőt, ki régi megbízottja a tanácsnak. Somogyi János mikor hirét vette a lapjára történt előfizetésnek, beállított a könyvkereskedőhöz kérte tőle az előfizetési dijat Komor igen rövidesen válaszolt a szerkesztőnek, az előfize tési dijat nem adta át neki, sőt azzal csipkedte, bogy majd példányoukint fogja megvenni a lapot, de azt is csak ugy, ha kedve tartja. Somogyi Jánost mód nélkül felháborította ez az elbánás, rögtön hazasietett s epébe mártott tollal Irta a következőket.
Van Kecskeméten egy bizonytalan pofájú ünyvkereskedő. Komor\' Oynla névre hallgat Régen viszket már a bőre. Vedd tudomásul, — folytatta azután második, személyben — hogy mihelyt megérkezik hozzád városom hatóságától az az előfizetési pénz s csak egy percig Is szennyes markaid között tartod, ugy tekintem, mint tőlem lopott pénzt Egyenesen tolvajnak foglak nevezni. Ezt jól Jegyezd meg magadnak, te tulok, te faltörő kos, te Ítélet előtt való szörnyeteg.
A rövid, de velős cikk fölé Egy arcátlan könyvkereskedő cimet kanyarította a szerkesztő díszhelyen közölte a lapjában. Komor Oyula a sértő \' cikk miatt sajtópört indított" Somogyi János ellen s a kecskeméti törvényszék a haragos szerkesztőt el is Ítélte rágalmazásért ts becsületsértésért egy hénapi fogházra és 00 korona pénzbüntetésre. A budapesti kir. Ítélőtábla ma Hérícs-Tóth János elnöklése mellett tárgyalta z ügyét és dr. Virányi Lajos kecskeméti ügyvéd védelmének meghallgatása után az elsőbiróság ítéletét megsemmisítette s csupán becsületsértés vétségét állapítván meg, a vádlott büntetését 10 napi fogházra szállította le. Ebben az ítéletben a vádlott szerkesztő is megnyugodott
totta, hogy a fiatalok közös elhatározással mentek a halálba. Az öngyilkosok levelet A „Magyar Lant" és „Zené/ő ilagyarór-[hagytak.hátra, melyben tudatják, — bogy szig\' társlapok idei tik száma voltéképpen «lmiu(ia egymáséi nem lehetnek, közös aka-809-ik. A lap vezércikke a miniszter zenei I formtoazméíael főglaíköfikr naplóazerü "rovata! m*®\'
Erkel Lajos halálát az Erdöa-Mrévoat párbajt, i Letartóztatott ügyvédjelölt
Vecsey Feri hangversenyét stb. tárgyalja; a ... .... . . ..... \' ,, ,
tmr«iív . ,«/w 1.- - xí XI UW dek, jaa 17. Az újvidéki rendőrség
külföld rovata 180 éves Mozart-ról szól stb. | \' \' J \' 3 6
Két zeneközieményo közül a magyar kiadó-1lna dr. Kati Józséf ügyvédjelöltet sikkasz-
sabb; Rózsavölgyi Márk gyönyörű kesergője, a tásért és csalásért letartóztatta.
régi Ízléstelen letét helyett Huber Sándör könnyű-
talpraesett átiratában,
A \'Holdfény szerenád* f.Mondscheln szere- HajdubÖSZÖrineny, január 17. A hajdu-nád\'j édes dállama rávail híres szerzőjére. Neil böszörményi adóhivatal felhívására a városi Morét re, akinek az egész világon | végrehajtó a - 0ttani tanítók nyugdijiUeté-
„lliowatha- cimfi intermezó is való. , , , , , , . . < •>.-.
. ... - , ,. -L . „: ket lefoglalta es 36 tanító nyugdiiadóját
A kettős zeneműfolyóirat ára negyedévre ® J 1 ö 1 1
(12 \'szám 00 oldal modern és közkedvelt zenével) az adóhivatalba szállította. A végrehajtót 3 korona. Előfizetéaek Klökner Ede zeneműkiadó\'megakarták linchelui, dt ezt a rendőrség vállalatéhoz Budapestre József körűt 22/24 inlé- j megakadályozta.
áéndfik-. ... , .-. ... .. ......
Érdekes és tartalmas kettős vállalatok olva Glboní-Üzlct
sóink meleg érdeklődésébe ajánjjuk.\'
Lefoglalt tanítói illeték.
Táviratok és tekfonjeientések
\' ---T*
A válság.
Fejérváry a királynál.
BéCS, január 17. Frjérvdry Géza báró! miniszterelnököt a király ma délélőtt 11 órakor külön kihallgatáson fogadta- A kihallgatás másfél óráig tartott. Félhivatalos) jelentés szerint, minthogy a miniszterelnöki legutóbbi kihallgatása óta a helyzet alig I változott, a mai kihallgatáson a miniszter-1 | elnök csupán másodrendű ügyekben tett | 1 jelentési a királynak) — Fejérváry délután ; ;3 órakor visszautazott Budapestre. tör öt, László és FriUtsck Arthur báró miniszterek j már reggel elutaztak Ek-csből
A vezérlöbizottaág permanenciában
Budaaaat ja—ti- 17
.Készáru üzlet: Gyenge kínálat mellett árak öt fillérrel magasabbak.
.Határidő-üzlet
buza áprilisra „ októberre zab áprilisra tnniren májusra rozs áprilisra
1718 10.00 H.áK 13.72 1402
•nrU>ifrkn<ia . Nayy S uua.
LapluUjrinnns H kiadó -r i ■ c ii f i. rU4p
r it
Egy még jó karban \'levő
va YYúgép eI adó.
Bővebbet a kiadóhivatalban
Mulatságok.
* Szórakoztató dílután. A katbolikus le gényegylet vasárnap, a Polgári Egylet nagytermében szórakoztató délutánt rendez.
* A katholikus legényegylet estélye. A nagykanizsai katholikus legényegylet február 4-én a Polgári Egyletben estélyt rendez. Az estély címe Exlex jelmezes estély , melyen tok humoro\\>doIgot adnak elő.
Orfeum -társulat,
Btldape8t, január, 17. Kossuth FerencIkiváló erőkkel működik az ERZSÉBET Ima levelet intézett a" vezérlő bizottság ösz- kávéházban. — Ma Szerdin és csütörtökön szes tagjaihoz kérve őket, hogy legyeuek; változatos és teljesen üj mii sor, újonnan állani,,am pfrmatttucwbaiL, Bujapesten, A szerződtetett tagok felléptével- Kezdete este vezérlő bizottság a legközelebbi napokbau ób fél 9 órakor. — Szabad bemenet 00 ülést Urt-
Látogatások Kossathnál.
Budapest, január 17. Kossuth Ferencet ma délelőtt számos politikus meglátogatta a töljtyi között Andrássy Gyula gróf is, ki éppeu akkor jött, mikor Kossuth a nagybányai deputációt fogadta, mely ma] átnyujlptta néki Nagybánya város díszpolgári ! oklevelét. A deputáció ugyanily célból ... \' azután Apponyt Albert grófot és Justh
Gyulát kereste fel.
Szerelmi tragédia egy szállodában.
, * \' 1
Budapesti jannár 1 j. A budapesti Hungária szálióban ma megszállt egy keresi Sándor nevű fiatalember Roznet Gizella j nevü fiatal leánynyal. Megérkezésük után szobájukba zárkóztak, honnan néhány perc mul va kél lövés hallatszott* Mikor 3 szálló I személyzete az ajtót betörte, az fiatal párt I az ágyban egymás mellett fekve, hollan la-1 I lállák. A rendőrségi I nyomozási uiegáHapi-|
1
A mar ÜH •«• i kmk^ir filiful ufi*U> rnüMi lAfol
17^ Helictíl Premier li The Chxinpiou
" kmk|Mi<ikit (híjtié lurafti
eMikáírtf)«l, 9 éfi jótál-
lái*aí, minden tffeliwiHi néikfií iiifnrvan at deti gyári ánkofi It ét 36 korrvai rwakrtr* «>ijuk n
kerékp/iralksi (részeket u rfrii világos létttA 6**uj kt?rfkfVárokfc&t íkül*ö •» helrö jíuuiik, rtrnfAk, lámpák. pedálok. l*nro4.
eoDiiok, eM>»ifkil itb ) árini forgalmán It köv«(k«if
lébeu
jo\'/i ár lesz U Hússal
túllátnak vidékre ét hsrtmvt
Eltűrendő Stngtr vmirú^pekei nagybani eredeti gyári áron 76 kr. tv I feljebb havi 8—10 kor. részletre mdjök* .
Láng Jakab és Fia
kiiÉpÉi N vtifipi iipkimm,
Aaattria*Mii7irorai| ré|iMi ét UfMflMaaatAH itréfcpér» raktini
BUDAPEST, Józief körút 41.1/. 1
fUk-fii-M finM» iir 4,
iavitáMibit «4á| iii&he)ytmkb«*n
oiwkwi «Kiími^ék. Dm iQ*f|aék4ik 700 kéf^i aifi

- » i ■
MESSMER tí.
Nagykanizsa, csütörtök Zs\' 13, szftin (4 lap) vg_lt06. jaanir hó II in
Aki legjobb minőség fi iskolául tönyt, AKI tartós és ofcsó gyermek ruhát, Aki elegáns férfiöltönyt. Aki divatos átmeneti kabátot Aki finom őszi felöltőt. Aki sikkes sportöltönyt,
rezszór htfl|y»kaél|
Munyi >HiiBÍlá ! Egyedül bis\'os alapos •Itávolitáa gjrOksrestől mindenkorra a
„S z ő r v c s z 14"
által. Ara korosa 7.—. — Kérjen megismertalést (prospaf-tust), maly ingjon lrérrtientve zárt levetbao .küldetik. naa "f_,r- : ^ delhető csak
v SCHMIDEK I. illatszerlárában,
Btidapést, VI, ó-utca 12
szép és jó télikabátot,
Aki
A l/i vatos kalap* és -—-—MM cipőt -
óhajt "vásárolni, nz ne niniassza el megtekinteni
Ifj.Weisz Ignie
legnagyobb válaaztéku ruharaktárát
Nanifltaii\'zsa, Erzsébet-királyáé-tér I.
(a ..\\unrinlifr" mrllrll )
P^utiiN <»»*zo!íd U is/oldalán
INDEN
ereskedó, iparos, hivatal, gy esti let, iskola és egyéb intézet részére szükséges
nyomtaluányt j
*v ■ legcsinosabb ■ *j4 í
^ kivitelben, gyorsan cs pon*o^ant jutányos árak mellett szállít
\\ Fischel Fülöp i
j\\ \'köayynyonWája
i! nagykanizsn, RaziiKzy-uicza.
ÉRTESÍTÉS.
ALTALAiBS TOBÚSITÚ
hirdetési osztálya Budapesten, tulajdonos
. LEOPOLD GYULA
szerkesztő, irodáját jelentékenyen meg-oagvobbitva és a modern reklám követelményeinek megfelelően berendezve
Erzséhet-kőrut 41. szán
alá helyezte át, ahol szakavatott poutoa és lelkiismeretes tevékenységet fog kifejteni továbbra is ugy a hirdetők ösdnség, mint a sajtó érdekében.
Gyomorbetegckneh,
kik meghűlés, gypmortulterhelés, élvezhetlen, nehezen emészthető, tulhideg, vagy meleg eledelek avagy szabálytalan életmód által gyomorbajban, gyomorkatharusban, gyomór-gőrcsfccn, gyomorfájdalinakban, nehéz emésztésben, vagy nyálkásodásban szenvednek azoknak alábbi* kitűnő háziszer ■ajánltalík, melynek g> ógy hatása márrég kipróbáltatott.
Ezen emésztési és vértisztitó szer
a Hubert Ullrich-féle növénybor.
Kzen növényi** kitUnő gyógyerejttnek talált -r^é nyékből jó borral -vegyítve készül, erositve és felevcnitve az emberi gyomorszerveket anélkül, hogy gyomorhajtó ezer volna. Ezen növénybor eltávolítja a véredének zavarait/ tisztítja a vért, minden romlott betegséget előidéző anyagoktól és hatha-óian működik az egészséges vérképzéssé.
ezen nttvénybor idejckoian wriéiifr használatnál inár a gyomorba-jókat i.sirájabín ^fojtja. Nem szabad tehát késlekedni és minden más erft*. a/ egészségre ártalmas szereknél. ezen növénybor használatát előnyben ré»/e»ileui. Minden svmplomák, mint: f0fá|ás, felbftfögés, gyomorégés, feltuuái. rosszullét, meíytk chromhus gyomorbaloknál a leggyak-rabban fordulnak ilőf mar a kezdetleges használatnál megszűnik.
SyÓhrohoAóc l\'s tmnek kellemetlen következményéi, mint ^kiulkkukij szorulás, kollkfáidalmak, sziuucréa, álmatlan.
tág májüértorlodás, eien növény bor által gyorsan és enyhén szűnik meg Ezen növénvbor megszüntet minden cmészhete\'.lcnségct, a gyomor-szerveknek felír isiiké nyújt és könnyű székbeállás folytán mindental-kaJmaflan anyagot a gyomor- és belekből eltávolít.
fialuány, aszott Kinézés, uérhiány, elerőtlenedés
lc£több esetben rossz emésztés hiánfos vérképzés és májbeU g.-tégnek a következményei. Teljes étvágytalanság, ideges kimerültség és hcdílytelenség, ugy íőíitfs mint aLasnélkfilség lesinvli az embert A növónybor az el-gyengOlt életerőnek frisaesóget ad. A növénbnr emel) az étvágyat elősegíti az em
szerez A !
it, erőséti az anyagváltozást, javitja a vérképződést felizgatott idegeket és a betegnek u| iröt és uj életei elismerő éi köszöfló iratok tanúsítják mindazt, üvegenknt 3 korona és 4 koronáért kaphatóra ftagy-kantzúi, t\'júdvarí, Kiskomaromi, Csákányi, Nemes-Vidi, Tapsouyi, Bö-lK»meif Xagy-Bajomi, FelsC-Segesdi, Csurgói, Berzenczei, Oólai. Légrádi. Alsórliunibörui. Kotorl, Mura-Csányi, Rátkai, Potureni, Szelnieai, Also-Lemlvai, Pákai, Baksai, Novai, Baki, Pö!öskei, Pacsai, Alsó-Rajki, Nagy-Radai, Kaposvári, Taranyl, Virjei, St-Georgeni, Kalinovaet, Novi-gradí, Kapronczai, Perlaki, Csáktornyai, Varazsdi, ugy az ország minden nagyobb gyógyszertárában.
A nagykanizsai gyógyszertárak három és több üveg növénybort eredeti áron bérmentve szállítanak az osztrákmagyar monarchia bármely vidékére.
Utánzásoktól óvakodni kell és kizárólag
rt t <r ■ i >■
HáaiartMliaa aélkftllalifllta
„GLÓRIA" lakkbronz, *
használható mindennemű tárgy aaonnnali meg*
aranyozásához. — Egy dobos ára 70 fillér. Kapható : Fischel Fülöp Fia könyv- éa papir-kereskedésében Nagykanizsán.
Vifit-liirU
It HŰS III
egyedüli elarusitása
Strem és Klein
irarutérv HirimiiMikiil Nagykanizsán.
A Légrádi Takarókpéoztár Részvénytársiság
t. c. részvényeseit igo6. február hó 7-én dél-cííitt 10 órakor az intézet kclviscgébeu tartandó
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE
HK^IXXKKXKXKSKKK*
XX
n
K U é% K X X X
3f
X
#x
X X X X X X X X X X X X
1 XX
Az igaxgatéiáf.
A közgyűlés tárgyának torrendje:
1 igazgatósági jelentés.
2. Felügyelő-bizottsági jeleutés.
3. A mérleg előterjesztése, a nyeremény hováiorditása
és a felmentvén)\' megadása ^
4. A jegyzőkönyv hitelesítésére a részvényes kijelölése. 3. Intézeti liáá építés iránti határozathozatal.
6. Az alapszabályok 72. §. módosítása.
7. Netáni indítványok.

Fischel Fülöp Fia könyrayuoidája Nagykaoizaaa
Nagykanizsa. 1906. Harmincharmadik évfolyam 14. szám.
imtwtMt éa IMMtaW:
HmM NMp Hí HqitanM\' Vimrtito yhm
TELEFON: 108-
OöflzaMMk éa mmétéaak RacM FWo Pia ktaptamtadéiétv
ZALA
jnémtfAk
POLITIKAI NAPILAP.
Megjelenik oaponkim
"» • ÓnÜMK
SnneDiwpok klvilm.
A Keszthely—Kanizsa— C-é-kényesi vasutj. iii.
Ml ■
Hogy a keszthely— kanfzsa - gyékény esi vasut közforgalmi jelentőségét megfelelően mérlegelhessük, ab hoz uem elég a\' Készt, hely és Kanizsa, vagy Kanizsa és Gyeké-nyes közti vonalnienti terület alimentatio-ná1is tényezőit ismernünk, mert ha azok még olyan kedvezőek volnának is, a vasut kiépítésével és fentartasával járó nagy be-bektetések megfelelő jövedelmezőségét még sem biztosítanák. Kunek a vasútnak nagy jelentőségét, sőt még superlativusban is jogosult kifejezést is haszuálva 3 óriásié jelentőségét csak akkor vesszük észre, ha a térképen a Keszthely cs Zalaapáti mögött levő Kis-Cefi és Pápa liátterébeu elterülő _vidék. kantiguracióját és vasúti hálózatát tanulmányozzuk Mtfíclieggtól a Duoamen-tén. Pozsony, Nezsider. Győr és Komáromig teijedö vonalon. Ennek a dus termőképességgel megáldott és természeti szépségekben is gazdag síkságnak eddig a» tengerparttal rövid, egyeues összeköttetése nincs. Teheráru forgalmával a- trieszti kikötő felé| Bécsen a fiumei kikötő felé pedig Budapesten keresztül csak nagy kerülővel kőz-lekedhetik. A kes/thely - kanizsa gyéké-nyesi vonal egyenesen praedestiuálva vau arra, hogy ennek á szép, gazdag vidékuck, melynek élénk forgalmát a hatalmas dunagőzhajózás is táplálja a fiumei magyar tengerparthoz, szükséges legrövidebb útját ezen az uj vonalon át vezetve feltátja.
Eunek a legrövidebb utual: a hossza a következő:
Marcheggtől — Pozsonyig 19 klmter Pozsonytól—Csornáig ~— 75. » Csornától - Pápáig — 35^ » Pápától—Kis-Czellig — 24 » Kis-Czelltől - Keszthelyig — 35 » Keszth—Kanizsa—Gyék.-ig 71 » Marcheggtől—Gyékényesig 259 > Budapesttől—Gyékényesig 28^ » Vagyis a keszthely kanizsa—gyékényest\' vasut hátterében elterülő dunamenti nagy vidék legtávolabb fekvő kiinduló póntja Marchegg 24 klméterrel van közelebb Keszthelyen és Kanizsán keresztül a fiumei tengg-i kikötő kulcsához, Gyékényeshez, ^iint Budapest. A dunamenti vi-
SuitaftMn
SZALAY SÁNDOR. RÉVÉSZ LAJOS
Egyes
Péntek, január 19. előfizetési Arak i
iWyft— Mén ImMNW
tp Mn------L— K.
Nn^Évi ~ m" •
Félém------1— .
gftu **•----*— •
"oatai MMIwl:
e® kóri ----— — LMfc
Negyedem — — —Ul,
Félévre------1- .
e«éu ém - — —
ára «\' fillér.
dék többi (Pozsony, Nezsider, Győr,. Ko- Lehetséges, sőt nagyon valószínű, liogy mámra) kiitiduló pontjainak távolságát fe- j ez a vasut egyelőre csak mint vicinális I ieslegesnek tartjuk részletezni mert azok jellegű II-od rendű vonal fog kiépülni, \'szemmel láthatólag mind közelebb vaiiu ak mert hiszen a mögötte levő területnek is ! Gyékényeshez, mint Marchegg, ~ consoíídalodui kell a főirány felé* de a.
Igaz, liogy eunek a Kis-Czell - Pápa forgalom áramlata a rövidebb és olcsóbb j hátterében elterülő sdgrtfytmiti vidéknek irányban csakhamar meg fog indnlni, romár most készen- álló vasúti hálózata ere* I hámos a 11 fog emelkedni s az első rendű Jdetileg nem a fiumei teugeri forgalom köz-:fővonallá való fejlődése .és át építése osak \'vetítésére irányult számítással"épült,, azért rövid idő kérdése. Az már aztán nagyon I tehát ez idú szerint még apróbb helyi ér- alárendelt másodrenéű kérdés, hogy azt idekü vonalakból van összerakva, de hisz a ismét a déli vasut bécs—kanizsai vonala a magyar - nyngoti, (győr—gráeti) vasut! szintén megfogja érezni ép ugy, mint a sem épült direkte a Stájer-felé irányult for-1 hogyan megérzi a budapest — kanizsai vo galom nagy arányú közvetítésére. Csak ki- uala a magyar állam budapest—gyékényes l épülése után nőtte ki magát hatalmas fő-: fiumei vonalának a kiépítését, mert az két-IVonallá A budappst — dombóvár-gyékényes ségtelen, hogy annak a teheráru forgalom-— fiumei vonat is eredetileg II-od rendű j uak egy része, a mely eddig a déli vasut I helyi érdekű vasútnak épült »Duna — Drávai bécs—szombathely — kanizsai vonalán ré-i Vasut* elnevezéssel. Csak később fejlődött j sziut Stájer felé részint a Stájeron keresztül tlei és építtetett újra tengerparti irányú,:a trieszti tengeri kikötő felé irányult, a nagyfontOffláfev-itanmfKé.\' * - — vauitfr kaimirtafr
A fiumei magyar tengerpartnak eddig [vei Keszthely Kanizsa—Gyékényesen ke-í a szárazföldről két vasúti fővonala van : az i resztül a fiumei tengeri kikőtő felé fog [alföld-fiumei és a budaprst-fiumei. AIirányulni
jharmadik fővonal ez lesz. És a h\'rom fő-\' Ezek mellett ~a nagyaráuyu onaágos vonal közt ez n harmadik fővonal lesz a, közgazdasági érdekek mellett a tervezett ! legrövidebb, * ennek kiépítése tehát uem! keszthely - kanizsa - gyékéuyesi vasut vo-vicinális, nein helyi érdek, lianem országos, nalába és forgalmi körébe eső vidék helyi ■első rendű közgazdasági érclek. Euuek a érdekei alig jöiietuek figyelembe és éppen [vonaluak a határa uem végződik a felső ez a szerencséje ennek a vidéknek- Szeren-.Duna vonalánál, Pozsony■ Győr-Komárom-\'cséje azért mert helyi érdekei csatlakoznak rnáf,-hanem ámyttlrk-azon és n ■ Vúg.folyó illetve ugyanam>no»ak a magasabb trkiulr. j termékeny völgyén fel egész Zsolnáig ki-;tek alá eső országos érdekkel, így a kihat, felhat oda azért, mert a Vágvölgye a j épités a nagyobb országos támogatásra vald forgalom természeti törvényeinél fogva is-1 kilátás folytán biztosra vehetői mert továbbá mét csak a Duna folyam vonala felé, mint .a tervezett vonalmenti vidék a vián&lisinus legolcsóbb szállítási közeg felé gravitál és .másod esetleg harmadrendű helyzetéből a mert ennek a vidéknek vasúti csomópontja fővonal magas uivójára emelkedik és végre Budapesttől 164 klméterre, Bécstől pedig!mégis csak kellemesebb egy fővonal for-278 klméterre vau. Tehát Pozsouyou— galmi köréhez tartozni, miut egy vicinális Keszthelyén— Kanizsán át 279 klméterrel, vonaléhoz, a mely a helyi érdekeket sem ellenben Budapesteu át 447 k Íme tor hosz- képes olyau előnyösen kiszolgálni mint egy szu vohalban érkezik Gyékényesre. Ez 168 előkelő fővonal Végül mert ilyeu kilátások klmternyi különbség. Már pedig az kétség- (mellett remélhető, hogy a törzsrészvények,
teleu tény, hogy a forgalom a rövidebb és olcsóbb irányt keresi. E felett vitatkozui nem lehet A rövidebb ut és olcsóbb tarifa a forgalmi életben minden más érdeket és tekintetet háttérbe szőrit, azért tehát azt, hogy a tervezett keszthely— kanizsa— gyé-kényesi vasut vonalában egy tjpgy forgalmú fővonal iránya fog megvalósulni, azt a közeljövő eseményei meg fogják mutatni
vagyis minden anyagi hozaájárulás, kamatozni fognak a tűiről egy vicinális vasat* nál szó sem lehet
A francia köztársaság uj elnök* Tegnap folyt le Yersaillesben á ■ francia köztársasági elnök választása\' Megválasztották Ciement Ar-mand F&lliérM-t 449 szavazatta1, mig Doumer, a%épvi*«HShAs elnöke 371 szavazatot kapott
I 1
Nagykanizsa. póntn<
Zala 14. sjsiim (8 lap;
1966 január bó 19-éu
Láncszemek.
ILokal-patriotizmus — Nagykanizsa monogra-istája. — Csáktornya monográfiája. — A nagy lokalpatriota |
— január 18.
Aa általános, egyetemes nagy érzések\' imponálnak nekem. De azért meghajlok a lak^ hely-szeretet, a lokai-patriotizmus előtt is. Minden érzésben van Valami isteni vonás,
zést áldozó lelkesedésével szentelte talentumát eme hatalmas mű megteremtésére.
Évekig tartott saorgos kutatásnak,, szakadatlan tanulmányozásnak eredménye ez a valóban szépen, igazán alaposan, kiválóan érdekesen s a lelkét \'mindvégig lebilincselő irásmodorral megirt mű.
Történeti hűséggel és teljes részletességgel ismerteti a csáktornyai Zrnyi-vár történetét, külön a város történetét ; ismerteti a váras múltját és jelenét, társaséletét, tanügyi viszo
ha célja a boldogi tás. Hogy ue volna hát a szeretetben, melynek ez az egyetlqp célja. Inyait, az 1901-iki népszámlálásnak\' Csáktor-A világszeretet, a hazaszeretet, a lakhely-1 nyára vonatkozó adatait Az egyes mozzana-szeretet mimlöuzetlei\', szent érzések, amelyeit ltokkal kapcsolatosan kitér a murakőzi objektumnk boldoi»itására törekszenek. ^ I viszonyokra is.
És még\' is férnek nagyon szépen egymásT Ahogy végigolvastam ezt a gyönyörűen megirt, mellett, egy szívben is, i képekkel illusztrált, rendkívül érdekes munkát,
A szülőfőid-, * a lakhelvszeretét az első[ amely igazán p091 pás élvezetet nyujthst neni-alspérzés a három közflf. Mint ahogy az átta-j csak a csáktoruyaiaknak és zalamegyeieknek, lános a krisztusi emberszeretetnek\', meg a hanem minden hazaszerctő magyar embernek
erős nemzeti érzéssel és alapos tör-
nemzetszeretetnek-is a családszeretet az eredő forrása.
-Bárin\'lyeu kicsinylő vagy éppen gúnyos
hangon beszéljenek is ama bizonyos •azií/es-litókörü*, mindent a negyedik emeletről bírálgató táltosok a lokálpatriotizmusról: ez.a sokszor kig mivolt érzés szülője a nagy érzéseknek is.
volt -Utóbbi időben főleg gazdaságával íog-lalkozott Botfai birtoka igazi mintagazdasága Tagja olt a megyei törvényhatóságnak és a Dél-zalai Takarékpénztár igszirstósagának J— Kiterjedt, előkelő rokonság gyászolja, botfai Hárös Józsefkir. tanácsos, * fővárosi közúti villamos vasutak vezérigazgatója az elhunytban testvérbátyját veszítette. A családi gyászjelentés a kővetkező: Jliris Anniimé a saját és gyermekei: Hedvig féij. dr. Rosenberg Arnoldní, Sári férj. Bosdián Gusztávné, Sala, Rezső és Jolán, sógorai : Hűvös Lipót ea botfai Hűvös Józset, vejei: dr. Rosenberg Arnold és Boschán Gusztáv, uuokája; Rosenberg Lórv, valamint az egész rokonság uevé-ben mély fájdalommal jelenti, iiogy szeretett férje IIüvös Armia ur botfai földbirtokos, megyebizottsági tag életének 66 ik évében; ma éjjel 1 órakor Nagykanizsán meghalt A boldogultat folyó hó 19-én, pénteken délután fél
is, mert erős nemzeti érzéssel és alapos tör-13 órakor temetjük. Nagykauizsa, 1906 január ténet-tudással tálja elénk nagy multunk 18-án. Koszorúk mellőzését kéljük, eseményei szinterének mozgalmas történetét :| — A nagykaaisaai esküdtbíróság aj el-öszintén - megváltom, hogy valamiféle lehau- noke. A pécsi kir, ítélőtábla elnöke u nagyka-goló, szinte fájdalmas érzés szállotta meg nizaai kir. törvényszéknél szervezett Mkfldtbiró-ielkemet. \' ság elnökéül as 1000. év tartamára ujabban
* Mennyire mögötte álluuk mi Csáktornyá- Zárod/ Albin kir. tőrvényszéki elnököt, curiat nak a lokálpatrotizmus terén. bírót, helyetteséül pedig dr NamkHar Antal tőr-
Ki merne nálunk vállalkozni egy 6 koronás, j vényszéki bírót nevezte ki Mikor a lokál patriotizmusról beszélek, rög- közel 30 éves monografia kiadására. — Esküvő. ilorényi Károly drávnkeresztq rí
lön .Maha Pistára, Nagykanizsa lelkes lokál • kántortanító e hó 0-én tartotta eakOeöjét Strsmf
patriótájára gondolok. I Nagykanizsán egészen más irányban 1 Margit kisasszonnyal Magyarszerdahetyen
.Színes mozaik" cimü müvében milyen nyilatkozik meg a lokálpatriotizmus még aj- -- Fiumei határrendőrség. Ismeretes, hogy becses emlékeket, kedves részleteket irt meg! meggazdagodott benszülőttek részéről is. , Fiúméban mily ellenállásra talált aa a rwndel ez a mi tehetséges irónk, Nagykanizsának,!\' Egyik nagykanizsai szülöttből mérnök,jkezés, hogy a határrendőrség intésményét ott ia ar ű szülőföldjének múltjából 1 ■ A lakhelys/.e- később vagyouos ember lett. szervezik. A fiumeiek ugyanis ebben autonumiá-
Körűlbelöl tiz év előtt azt irta haza, | juk megsértését látják és sikerült kierőazakolniok. mikor épen képviselőválasztáshoz készültünk, {hogy a belügyminiszter legújabb leirata szerint hogy ha őt megválasztjuk* hát összeköt ben ja határrendőraáget Fiúméban egyelőre nwn nünket a Balatonból levezetett csatorna utján 1 szervezik. Ez as intézkedés azért érdekel ben* az Adriai-tengerrel . I nünket közelebbről, mert dr. Oroady Lajos nagy-
Mi hagytuk futai a jó >földit* és tnegvá- kanizsai kir. ügyészt éppen Fiumébe nevezték lasrtottuk\' Zichy Aladárt, aki legalább nem I ki határrSndOrkapitánynak. vizet igérj. I — Kalandos fiuk. Egész sereg gyereket
vallattak tegnap a rendőrség bűnügyi osztá-
retet szent érzése melegíti és szenteli meg Írásának miiiden sorát ngy ebben, mint a >JSajm! ran< című müvében is..
Néki ez a levegő az egyetlen éltető levegője. Jtt örül, itt busul, -Itt született itt él, itt bal, A lelke elválhatatlan ni ölelkezett ennek a városuak, szülőföldjének, megszokott, megszeretett világával. Neki édes itt, ami másnak keserű. A rossz is jó. A jó : üdvösség.
Odaadó fáradhatatlansággal keresi,kntatja ennek a városnak múltját. Szeretné kiemelni a mtilt idők? homályából az eltemetett, ejfele-delt fényét, dicsőségét.\'
És nincs ennek a szegény városnak népé-betr, polgáraiban akkora lokálpatriotizmus, akkora áldozatkészség, hogy Halis Pistának, Nagykanizsa iró-szülöttjének, módot adnának a város monográfiájának megírására.
Igazán csodás vélenen.
Míg a monografia kétdésén töprengek, megérkezik a délelőtti posta és elém teszuek hatalmas könyvcsomagot.
Fölbontom.
» Csáktornya monográfiájá t
456 nagy-oldalas munka. Znnyi Károly, állami tanftóintézeti tanár irta. A caáktornyaiak Halis Piatája, aki lelke egész melegségével, szülőföld-szeretetének fáradságot, verejtéke-
HIBEK.
-- Mikois Géza kir. táblabíró távozása. \'Őszinte sajnálattal értesülünk, bogy Milcoss Géza kir táblabíró á jövő hóban végleg távozjk városunkból, melynek ügyeit, mint városi képviselő nemes ambícióval szolgálta- Mikoss táblabíró Budapestre költözik és jól megérdemelt nyugalomba vonul. Bajza-utcai ingatl^iát eladta törvényszékünk uj elnökének. Zdvody Albin curiai bírónak.
— Halálozás. Városunk egyik népszerű alakja llOvöa Annin botfai földbirtokos január 18.-án éjjel, életének 66-ik évében elhunyt Nagykanizsán. A boldogult ifjabb éveiben te-
lyában. Két kalandos természetű tanuló és két inas felcsaptak rablóknak, és a sáncí ut mentén pisztollyal követeltek az rrra haladó gyermekektől »pénzt, vagy életet« És hogy milv komolyan vették a dolgot, bizonyítja az, hogy egy iiiás gyereket a lábáu súlyosan meglőttek. Kötbaum litván és Srlif György tanulók és Légrádi János ipatos inas az eset hősei. Esek foglaltak állást a látóbegyi útnál és várták a jó szerencsét — Nemsokára arra I mentek Herminy György és JTi^éá József inasok. Esek beszédbe keveredtek as utónál* lókkal, majd folytatták ntjokat Alig távoztak azonban, Légrádi Jancsi pisatolyából utánuk lőtt, mire Hertnáuy és Filák futásnak eredtek, Légrádi ulánuk kiáltott, hogy ha nem adnak öt krajcárt, ismét lő. Lőtt is, és lábán találta Hermányt A megsebesült fia valahogy el-
vék éken y részt vett közügyeiukben és sokáig 1 vánszorgott a közeli Szőlőhegyi gr és innen a függetlenségi pártnak egyik vezérharcosa | apjának egy ismerőse szállította kocsin hsza
Mi eladunk 5 darsb Bazilika sorsjegyet 34 részletre havoukint K. f— f.
5 » Jó sziv » 34 » » » 3 — »
5 > Magyar vörös kereszt > 34 > » > 8 80 *
• 5 » Osztrák » > > 24 » » » 14\'— >
5 • Olasz » » » 24 » » » 1270 »
5 » Erzsébet szanatórium • 24 » » > 3-— »
Már ar. ejsó részlet lefizetése után minden nyeremény a vevőt illeti meg. — Minden egyéb sorsjegy is kapható nálunk ily módón. ^ A fél vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz öt darabnál kevesebbet is és kívánsága szerint U vagy 18 havi részletre is osztjuk be ezen kedvtzméuyt. I
Kereskedelmi és Íparbank-Részvénytmulat Nagykanizsám
Niigvkauijwu. púntok
Zala 14. udDi .(S Up,
,1908 január hó 1Mb
--üH<i>
[Lokálpatriotizmus — Nagykanizsa monofta* fis táj a — Csáktornya ni jnografiija. — A nagy JoValpatriota |
— jinuár 18.
A< általános, egyetemes nagy érzések ím: pooáluak nekem. L)c szélt meghajlok a lak-~~hely-aserelct a lokal-patriotizmus előtt is. > Mtudeu érzésben vau valami isteni vonás, ha cél}* a lwi4(tgitá
rést áldozó lelkesedésével szentelte talentumát -eme hatalmas uiű megteremtésére.
Évekig tartott —•"tm szaka-
datlan tanulmányozásnak eredményé e* a valóban szépen,\' igazán alaposan,. kiválóin érdekesen s a lelket \'mindvégig lebilincseli irástnodorral megirt mű. \\
Történeti hűséggel és teljes részletességgel ismerteti a Csáktornyái Zrnyi-vár történetét.
volt Utóbbi időben fúleg gazdaságával iuf • Uükoaott Botfai birtoka igazi mintagaz*l**ág. Tagja olt a jnegyei inrvéuybatófágnak és a Dél-zatoi Takarékpénztár igasgatóságáask*—-kiterjedt, előkelő rokonság gyászolja, botlai Húr ós József ku. tanácsos, á főváron közúti villamos vasutak vezérigazgatója az elhunyt* l£au testvérbátyját veszítette. A családi gyáas^ jelentés a kővetkező : Hir is Arminné a saját és jtjxnnekei: Hedvig férj. dr. Roaenberg
külön a város történetét; -merteti a város Hogy ne volna hát a múltját és jelenét, társaséletét, tanügyi viszo- -Awigldnl^tári léij. Boscbán Gusztávué. Sala, szeretetben, melynek ez az -egyetlen célja. inyait, az 1901-iki népszámlálásnak- Csáktor. Rezső 3s Jcíáti, sógorai: Hűvös Lipót ea A viiágszeretct. a hazaszeretet; a lakhely-lnyára vonatkozó adatait Az egyes mozzana- botfai Hűvös József, vejei: dr. Rosenberg szeretet mind ótizrile:\'. szent érzések, amelyekTtokksl kapcíöfetosan kitír a uiuiakőii [.Arnold ás fíofhán Gusztáv, nnokája: Rosen objektumok boWo»i!ására törekszenek. | viszonyokra is. _ |
berg Lóry, valamint az egés? rokonság uevé-
És meg- is iérnek nagyon szépen egymás\' Ahogy végigolvastamezta gyönyörűen megírt, mellett, egy szívben is. képekkel illusztrált, rendkívül érdekes munkát,
ben mély fájdalommal jelenti, hogy szeretett félje Hűvös Ármin mr botfai földbirtokos, me-
A szülőföld-. :i lakhelyszeretet az első j amely igazán pompás élvezetet nyújthat nem- gyebizottsági tag életének 66 ik évében, ma alapérzés a báróin közül. Mint ahogy az álta-csak a" oáktoruyaiaknak rs zalamegyeieknek, éjjel 1 órakor Nagykauizsán meghalt A bo|.
lános a krisztusi emberszeretetnek, meg a
nemzetsz^eteluek is a családszeretet az eredő forrása.
~~ Bármiben kiamyló vagy éppen_ gúnyos
hanem minden hazaszerető magyar embernek dogultat folyó bó 19-éii, pénteken délutia léi
is, mert erős nemzeti érzéssel és alapos tör- 3 órakor temetjük. Nagykanizsa, 1906 január ténet-tudással tátja elénk nagy multnnk 1 ift-án. Koszorúk meilőréiét kéljük, eseményei szinterénik mozgalmas történetét: I — A nagykajúsa&i atkndtbiróaag nj elhangolt beszednek is ama bizonyos 1 széles- őszintén megvallom, hogy "Valamiféle irhán-: bo<«. A péeai kir. ítélőtábla «ln»ke * najtjka-látókörű«, mindent a negyedik emeletről bírál- goló, szinte—fájdalmas érzés szállotta meg niaaal kir. tAnényssáknél utiu«u aakftdtbtrá-gató táltosod a lokálpatriotizmusról: ez •a!\', elkemet. *Ag elnökéül az 1906. é» tartamira ujabban
sokszor kignnyolt érzés szülője a nagy érsé-1 Mennyire mögötte álluuk mi Csáktornyá-1 Záródj Albin kir. törvényszéki •inAkűt. cnrtal seknek is. _ Inak a lokálpatrotízmus terén. ] bírót, helyetteséi!! pedig dr Xauahdler Antal ti.r-
• ! Ki merne nálunk vállalkozni egy 6 koronás, j vényszéki bírót nevezte ki
Mikor a lokai patriotizmusról beszélek, rög- közel 30 éves monografia kiadására. +Y — Esküvő. Ilortnyi Károly dr&tak mezt art
tön Malis Pistám. Nagykanizsa lelkes lokái ! * , kántortanító a bó 0-én tartotta eakO»ö)*» Strmml
patriótájára gondolok. Nagykanizsán egészen más irányban. Margit kisasszonnyal Magyarazerduhelyen.
.Színes motuil\' cimtt müvében milyen nyilatkozik meg a lokálpatriotizmus még a -- Fiumei határrendőrség Ismeretes, hoyy becses említ elet, kedves" részleteket irt meg meggazdagodott benszülöttek részéről is, j Fiaméban mily ellenállásra taiált as a rondát ez a mi .teiir\'.séges írónk, Nagykanizsának,] Egyik nagykanizsai szülöttből trérnök,jkezés, hogy a határrendőrség intézményét Ott ia ar ú szülőföldjének múltjából) A lakhelysze-Jkésőbb vagyonos ember lett. jszervezik. A fiumeiek ugyanis ebben antooomUt-
retet szent érzése melegíti és szenteli meg| Körülbelől tiz év előtt azt irta haza, íjuk megsértőt*! látják éa sikerült kiarűasakotniok.
írásának minden sorát ugy ebbenj mint a I mikor épen képviselőválisrtáshos készültünk, i hogy a belügyminiszter legújabb leirata wrint jtHujnal ran< -dmü müvében is. , . bogy ha 4t megválasztjuk,, hit összeköt ben ! a batárrendörségot Fiúméban egyelőre nam
Neki ez a levegő az egyetlen éltető leve- nünket a. Balatonból levezetett csatorna utján i szervezik. És as intézkedés azért érdekel bangó je. ítt őrül. itt bnsul. Itt született itt él,] az Adriai-tengerrel. . . _ I nünket közelebbről, mert dr Orosdy Lajos nagy-itt hal. A lelke elválhatatlannl ölelkezett en- j Mi hagytnk futai a jó »földit* és megvá- kanizsai kir. ü^yéazt éppen Fiumébe- nevezték nek a városnak, szülőföldjének, megszokott, fosztottuk Zichy" Aladárt, aki legalább nrra |ki hatArrendőrkapitánynak, megszeretett világival. Neki édes itt, ami j rizet ígért. - Kalandos fink. Kgész srreg gyereWt
másnak keserű. A rossz is jó. A jó : üdvösség.
Odaadó láradhatatlansággál keresi, kutatja ennek a városnak múltját Szeretné kiemelni | a múlt idők homályából az eltemetett, elfelé dett lényét, dicsőségét
És nincs ennek a szegény városnak népé
EIE1K.
== =r== | valiattak tegnap a rendőrség bűnügyi oaati-
lyában. Két kalandos természetű tanuló ét
két inas (elcsaptak rablóknak és • aánci ut
- . | mentén pisztollyal követeltek az rrra haladó
... - , , , .... . .. gyermekektől »pénzt, vagy életet* És hogy - - Mikoss Géza k r. táblabíró tavo-!b.. . , TT. , 7
■P ; .... 1 mily komolyan vették a dolgot, bizonyítja aa,
ben, polgáraiban akkora lokálpatriotizmus, j záia. Őszinte sajnálattal értesülünk, hogy l in>g gyettket a Ubáu súlyosan
akkora áldozatkészség, hogy Hslis Pistának, Mikoss Géza kir táblabíró a jövő hóba o I meglőttek. ]£őtb&um István éü 3lflf fjrydfgy Nagykanizsa iró^zülöttjének, módot adnának I végleg távozik városunkból, melynek ügj-eit, tanulók és Ugrédi Jánoa ipaioa inas as eset óváros mnnrtgriüijinak megírására__városi képviselő nemes ambícióval 1 hősei Esek foglaltak állást a látóhegyi útnál
szolgálta- Mikoss táblabíró Budapestre köl-l*4 várták a jó wttencsét - Nemsoklra arra
.„..,.,. . , . , , mentek Htrminy György éa FiUk József
tozikes iól megérdemelt nyugalomba vonul. . , „ , . ... " , , \' ,,
J o - " ink.nl\' k *.lr .. himíI.
Igazán csodás véletlen.\' ~~ Mig a monografia kérdésén töprengek, megérkezik a délelőtti posta és elém tesznek hatslmas könyvcsomagot. Fölbontom.
> Csáktornya monográfiája.\'
456 nagy-oldalas munka. Zrínyi Károly,
-s-inasok. Ezek beszédbe keveredtek aa utoaál-
Bajza-utcat ingatlanát eladta törvényszékünk ]6kkaf, majd folytaUák atjokat Altg tivoruk
uj»elnökének, Zdvody Albin curiai bírónak | azonban, Légridi Jancsi pisztolyából útinak
— Halálozás. Városunk egyik népszerű lőtt, mire Herminy és Filik futásnak eredtek,
alakja lldrös Aimin botfai földbirtokorJannitlxéfTidi utánuk kiáltott, hogy ha nem adnak
18-án <jjel, életének 66-ík évében elhunyt öt krajcárt, ismét ló. Lőtt ia. és libán találta
állami tanítóintézeti tanár irU. A caáktornyaiak Nagykanizsán. A boldogult ifjabb éveiben te- HermányL A megsebesült fia valahogy el-Hmlis Pistája, aki lelke egész melegségével, vékékeny részt vett közügyelukben és sokáig 1 vánszorgott a közeli szőlőhegyig, és innen szülőföld-szeretetének fáradságot verejtéke- a függetlenségi pirtnak egyik vezérharcosa | spjának egy ismerőse szállította kocsin haza
Mi eladunk 5 darab Baziiika sorsjegyet 24 részletre havoukint K. J— L
5 » Jó szív »• 24 • » » 3 — »
5 - » Magyar vörös kereszt » 24 » » , 8 80 »
• 5 » Osztrák i * » ,4 » " , , ,
5 • Olasz a t - > 24 » \'» » 12-70 »
5 » Erzsébet szanatórium » 24 , » , ,
Már az első részlet lefizetése után minden nyeremény a vevőt illeti meg. - Minden egy éb sorsjegy is kapható nálunk ily módon. A f«- vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz őt darabnál kevesebbet is és kivé 1B havi részletre ia osztjuk be ezen kedvtzméuyt
t
bánsága szerint 12 vagy
>h
Kereskedelmi és íparbink-Részvénytínulit Mneykk&iuia
Nagyfcanlaaa, péntek
Zala 14. Mf.ám. (V lap)
191)6. januat uo 19-ód
Miháldra. Teguap pedig apja behozta a nagy-kanizsai kötkórbázba. Az utonállók pedig tovább folytatták rsblási kísérletüket Istné\' két kis lin skadt elébük, kikre ssiutén rálőt 1ek, uiert nem tndtak nekik pénzt adni. Es-úttal szerencsére nem talált s golyó. A nagyreményű gyermekeket most rsblás kísérletével vádolják —■ és ügyüket áttették a kir. ügyészséghez.
— Csaló kisleány Ma egy körülbelül 10 esztendős kis leány állított ba egyes helyekre és a városban Ismertebb nerek levelét mutatta elő. melyben pénzt kérnek kölcpön. Kiderült,
_hogy a kis leány csslö, mert ások, akiknek neve a levél alá voltTrvs, mit sem tódnak a dologról. A kis leány ellen, kit bizonyára tapasztaltabb szédelgők eszköze, feljelentést tettek a rendőrségnél.
— Botrány agy kávéházban. Kínos botrány színhelye volt az éjjel sz egyik uagykatiizssi kávéház. Két nrj. társaság nftilatott kél kü-lőmböző asztalnál. Allitólág sz egyik társsság egy tagja, U. sértő megjegyzést tett a másik társaságra, mice_ ennek egy tagja, T. M. a sértő úrhoz lépett és a sértést viszonozta. Parázs verekedés támadt ebből és a két *üt egymást agyba főbe inzultálta. Végre is szét-válssztották a dülakodókat A kínos ügynek, mely sz egész kávéházat extázisba hozta, mint halljuk, lovagias uton lesz folytatása.
— Adók a telekkönyvben. Egy kőnyomatos tudósító jelenti: Báró Fujérvdry Géza miniszterelnök, mint pénzügyminiszter rendeletet intézett valaiuenuyi pétftügyigaí-gatósághoz a két évuél régebbi adóhátralékoknak az 1882- évi XXVI- törvénycikk 54. szakasza értelmében való telekkönyvi betáblázása tárgyában. Ezzel kapcsolatban utasította a pénzügyigaV.gatóságokat a* 1901 ■ és 1903. évről hátralékban lévő. adófizetők névjegyzékének a törvényhatóságok-tol való beszerzésére. A pénzügyminiszter utasította továbbá a pénzügyigazgatóságokat a hátralékos adók és Illetékeknek fizetési meghagyások utján való behajtására. E fizetési meghagyások ugy álIítandóITki. hogy a fizetésnek az exlex megszűnte utáu harminc nap múlva kell megtörténnie.
Mint megbízható fojTásbőT értesülünk, több lapnak e híresztelése minden alapot nélkülöz és-nem felel meg a valóságnak.
— Szétmarcangolta a kutya. Nagybajom községből a mai napon borzalmas eeet hlre érkezett A község határában egy nekibőszült juhászkutya a sző teljes értelmében isakre marcangolt egy asszonyt, aki rettenetes küzdelmet vivótt az állattal Csák Balázsné késő délután gyalogszerrel indnlt el a szomszéd kösség felé Az orsságnton egy hatalmas komondor támadta meg, s a szerencsétlen asszony ugylátszik kővel hsjigálta as ebet, bogy elriaassa; ami nem sikerült, csak inkább bőszítette a komondort A nyomok vallanak csak arra, mily rémea harcot vívott a gzegény asszony, a kinek a darabokra tépett, vérbe fagyott holttestét reggel találták meg as arra járó emberek. A halottról cafatokban fityegett a has, a feje, a melle, karja szét van marcangolva s egyes véres testrészeit az árokban lelték, távol a véres eset helyétől A vizsgálat kétségtelenül megállapította, hogy Csák né gyilkosa egy kutya volt Veaszős István nagybajomi gasda kutyája vérengző, veasedelmes állat, mely Inár több embert is megtámadott A
rettenetes ebet lebunkózták, gazdája ellen pedig vfzsgálat indult
— Takács Judith levele Mosl, hogy Vas-megyébau mozgalom indult meg az iránt, hogy Dukai TultAm Judítlinsk, sz egykori, magyar költőuőuek emléket állítsanak, Ifott-lopy Tivadar ur szívességéből közöljük dukai Takács Judith költőnőnek alábbi levelét, me-lyet néhai Noszlopy Antal táblabiróhoz "intézett. \' Noszlopy Tivadar nagyatyja maga is literátus ember lévén, Berzsenyivel és Kis JánOssal is állandó levelezésben állott, mint azt a fennmaradt iratok is igazolják.
Dukai Takács Judith egy kis mnukáját küldötte a kőyetkező sorok kíséretében: \' Kedves drága Uram Bátyám! Lehetetlen elmulasztanom, hogy tiszteletemet ne tegyem ezen gyenge kis mun-kác.tkámuial, melyet egy jó Barátom minden tudtom nélkül adott ki, tapasztslváii azt, hogy Kedves Uraui Bátyám az illyeseknek kedv cl lője, reniéllyem pedig azt (s, hogy a mi lattrtisokkal koszorúzott győzedelmes óbesterünk h\' harcoknak dicsőséges Thor-nttsábói le log lekentem egy özvegyre is, és sziveseu fogadja, óhajtom, hogy ki vet-- kőzvén mú«sáin keservéből, ismét az Egekbe repkedve renghesse Kedves Uram Bátyámnak ujabb gyózedelineit. Asszony Néuémet esméretleh Jlévén. alázatosan tisztelem, \'s magamat tovább iá kegyességébe ajánlván,! Kedves- Urain Bátyámnak maradok Duka, 2 ik okt. 1815.
Szívesen tisztelő Atyafia - ■ Takács Judith m k.
— Orosz koncerténekea Zalaegerszegen. Diwinsky Sándor, kl vasárnap Nagykanizsán | hangversenyezett tegnap a zalaegerszegi lro-| dal ml Kör délutánján működött közre igen szép | sikerrel.\'A hangversenytermet előkelő közönség töltötte meg, mely lelkesen megtapsolta Diwinsky I minden énekszámát, sőt némelyiket megismételtette. Diwinsky \'jiolriap valószínűleg Szombat-1 helyre ntasik. Itt agyán mftr Igyszer hangvar-rí senyezett, azonban levélileg felkérték, hogy még ; egy napra térjen vissza Szombathelyre.
— Egy termékeny poéta A mi országszerte: Ismert gyorspoétánknak, Pósa Lajosnak vesződni-1 mes s konkurense támadt. Szászvárosi V. Jenőt Bp. ftt Batbyányuton86.löfdszint első ajtó) nem; egy Pegazussal, hanem egy egész Pegazus-\' versunyifltállóvsl áldották meg ss istenek. SzAez j városi V. Jenő a magyar über poéta Szászvárost V: Jenő ngy találta, hogy összes eddigi népda-, laink nem érnek egy lyukas petákot sem. Nossza, fogja magát és ir 1808-tól 1906 ig 160 drb. népdalszöveget. Ennyit vall be maga as áldott poétái egy előfizetési felhívásban, amely a népdalra éhes koalíciós és antikoáUcióa emberiség meg-bírja, hogyrvegyék meg sz ő füzetekre és kőte-j tekre osztott, „A mi nótáink" clmQ 1600 uj magyar dal- és népdal szövegét. Egy füzot ára 20 fillér, vidékre küldve 86 fillér. Egy kötet 84 füzetből fog állani. &, 6, 18 ée 86 füzetre előli-1 zetnl is lehet a szerzőnél, skinek lajtását fent közöltük. Ajánljuk a vállalatot, mert as első füzet is sokat igér már és igen alkalmas egy „hol a poézis" nevü társasjátékra.
— Zárlat feloldás. PölöskMő-Dussnak kösség, az ott szórványosan uralgott sertésvész miatt elrendelt zárlat alól as első fokú állategészségügyi hatóság által folyó hó 16 én feloldatott.
— A bogáti cenzúra. A kaposvári Somogy-vármegye cimü lapban Nógrády Mór joghallgató egy tárcát irt Jön as. uraság! cimen. — Pő hősében Inkei László alsóbogáti földbirf
tokos magára vélt ismerni. Szörnyen megharagudott s Szatmári Ferenc nevű béresével együtt éjszakának idején berontva Nógrády Mór magánlakásába, a szerencsétlen fiatalembert a béressel aTaposan élpáholuna. A jogáss dr. Gerő Ernő fővárosi ügyvéd ntján magánlaksértés, becsületsértés és súlyos testi sértés vétsége címén megtette a büntető feljelentést bántalmazó! ellen s ezt a pörr ma tárgyalta a lengyeltóti büntető járásbíróság. .A tárgyalás folyamán Inkey v:szouvádat emelt Nógrády ellen, de ez a vád a tárgyalás folysma alatt teljesen alaptalannak bizonyult. A bíróság ugy Inkey Lászlót, mint béresét Szatmári Ferencet bűnösnek mondta ki s mindkettőt elítelté kétszázöiveu kétszárötveniroromi pénzbüntetésre. Az elitéltek megnyugodtak az Ítéletben, ellenben a panaszos az ítélet snlyosi-liitása végett felebbezést jetenre:t be.
—• A passiv rezisztencia Ismét több psaz* szív • rezisztenciát tartalmazó törvényhatósági átirat érkezett Zalamegyéhez. Szabolcs vármegye két nlluntálló határozatot küldött át hasonló határozat hozatala céljából, az egyik Mn a póttar* talékfisiik behívását törvénytelennek Jelenti ki és megtagadja az erre vonatkozó közreműködést, a másik pedig a\'főispánnak kivételéé hatalommal való felruházása ellen tiltakozik.-Háromszák. megye törvényhatósága pedig bárom átiratot is küldött Egyik a választói Jog ügyében foglal állást a másik megbízza az alispánt, hogy vegyen részt a passiv ellenállás országos szerve* zése tárgyában kiküldendő bizottságban, a bar madik pedig az állami dotációk megvonása ellen tiltakozik.
— A határrendőr. — Feltűnést kelt ma Nagykanizsán ismeretlen egyeuruhájn ur, ki nem más, íuiut Zrínyi Béla, a nemrég kinevezett liatárrendőri biztos. Egyenruhája szakasztott olyan, mint a budapesti rendőr\'fpgáj-mazoké. Viszontagságos ázsiai utja után végre tehát biztos exisztenciát talált
_Bűvész a rendőrségen. Debrecenben
történt a következő kedélyes jelenet: As éjszaka ködös lovogőjében a rendőrőrjáratnak gyanúsnak tűnt fel a Hatvani-utcán egy kóborló alak. Iga-soláara szólUlottták fel, ő magát Sáli Imre bűvésznek mutatta be, de mert Írásokat előmutatni nem tudott bekísérték a bűnügyi osztályra Itt Orosz László szintén gazoló adatokat kért tőle, aki végre is kOlömféle tárgyukat kért és nyelt -el- annak bizonyságául, hogy ő bűvész. Elnyelt bárom tojást 2 zsebórát 8 gyufán skatulyát, kést, kártyát és egy rendőrkardot felig Azután kont-tatáltatU, hogy gyomrából tényleg kihalllk aa óra ketyegéia. Mikor ez megtörtéig a lenyalt tárgyakat ugyanazon as uton ssedte ki Orosz László most már elhitte, hogy bűvész, de azért szállást adatott neki a rendőrségi fogházba éa reggl toloncuton tovább küldte
— Nagyherceg éa ss\'p asszony Nizzából írják a következő mulatságos Jelenetet, amely néhány nsp előtt számos tanú jelenlétében játszódott le: As egyik rulet asztalnál ssép ée elegáns francia hölgy f glalt helyet Véletlenül épen Nikoláj orosz nagyhntceg mellé került. A herceg keilemeeen meglepetve izgett-mozpoM a / helyén, odamosolygott a ssép asszony felé, da bármennyire iparkodott ls, sebogysem tudta a hölgy figyelmét magára vonni. A herceg ekkor oda. súgott valamit a kruppiének és egy marék aranyat rakott a tisenhármas számra, A herceg eltűnt A krupié elkiáltja a tizenhármss számot éa az 1400 koronás nyereményt odatolja a hölgy felé. A hölgy tll\'akozott, a kroppiér pedig egyra energikusabb lett. A hangos beszéd uagy Vgjsgat
Nagykanizsa, pónfcok
Za\' 14. hzám (4 lapi
1JM fi. jnfiudr j»4 10 i\'o
csnlt as aaztal kflrú ( • Játékterem Inspektora mindén urejíMI kapaciulnl {lyrekmett a hölgy®!.
— 1)6 »««»onynm, n nagyherceg\'. , .
Ebben a pillanatban Ismét megjelent * nagyherceg. Moaolyogva, n közeli dörzsölve, « biztos siker ramányében Jvüzolopott az asztalhoz. A hölgy okkor odafordult egy-mellett* Alló arl, emberhez ;
Urutn, nem tenha nekem egy kis szívességet?
— Dff igen, asszonyom — felelt* megszólított.
— Akkor szlveekedjék Átvenni ezt az 1400
személyét a katonák és csendőrök tömege Övezte, hogy senki hozzá ne férhessen. Útközben az egyik ház nyitott ablakából egy főiskolai hallgató szidalmazta a főispánt,1 mire rihjllin letartóztatták ét becsületsértésért megindították ellene az. eljárást. Az utca közönsége nagyon izgatott volt és szidalmazta a főispánt. A ^tanácsteremben I jjgy még jó karban IöVŐ
A város központjában keresek két esetleg három 9I«bá« kényelmes
száraz leúsiáustl
megfelelő\'mellékhelyiségekkel. — Cim » kiadóhivatalban.
az eskütétel zavartalanul "folyt le. mert esak J
frankot - szólt n «<5p asszony, minden s*óí néhány bizottsági tag jelent meg. Az eskü külön hangsúlyozva - 6i adja ákNIkolAJ naijy. I tétel, után a főispán beszédet mondott, herceg nevében az oroszífbrradaloni AldozaUlgak melyben kijelentette, hogy minden tör-ek-fölsegőlyezésőre- alakult központi bizottságnak. jvíw -arra fog irányulni, hogy a város
jjólétét emelje. ^ Ezzel az installáció minden egyéb iucidens nélkül veget ért.
Zichy JmS a bekéről. Budapest, január 18. Xjchy Jenő gróf jma levelet intézett Kossuth Ferenchez, mely-, ben jclenHf hogy orvosi tanácsra a ltázel-4
varrógép eI adó.
Bővebbet a kiadóhivatalban
Tájriratok és telefonjelentések.
A válság.
i
A főispán Selmecbányán Zichy Jenő gróf a békéről.T^\'l "Í1"" 1
J n Ilyet Afrikában tog eltölteni- ,-.Leveleben a
Feljelentés Laszber^ ellen7 {többi közt kijelenti, "hogy értesülései szerinti
Főispán Selmecbányán. !a hónapokban sem békés meg. |
Selmecbánya, január 18. Óriási izga-
bikís
\\ oldás? a, sem döntő küzdelemre nincs ki-■Lilás.
lommal várták a főispán mai eskütételéi | Feljelentés Lsszberg ellen J
A főiskolát bezárták, növendékeit haza _ . , " 0 A .__. ,
- i Budapest,, január 1$. A pestmegyei elküldték és egyéb nagyszabású óvintézke- . . , • ,, , ■ . , , ■ c ,, \' w , w ! lenzeki bizottsági tagok legutóbb a baskor-déseket tettek- Az installáló megyei kö/,-|, . ... , .. , ti./
bett tartott korgyuiesiik határozata folytán
a megyei tiszteletbeli fő-1
kögyülést ma délelőttre, hivták egybe. A j ^ utasították
bizottsági tagok egy része, kik szeretnék a
ügyészt, hogy J.aszberg RudolJ gróf. gyűr-\'.
Parkét-Bózsa
a legjobb padló- viasz, Hasznáiiuito-parkét és linolentn padlók 4>eerfisztt\'-| séhe/. éi bútorok fenyesitéséhex..
A padló gyakori és költséges fel keié* lését e viasz használata kizárja.
Kapható az -EgyesU\'t Parketgyara* , r- t« bpesti cég képviselőjénél:
Sariory OsssJtór
eementgy árosnál, Nagykanizsán.
a november 24-iki bűnvádi feljeUnU\'st\\
kormány szekerét tologatni, de ahoz gyá 1 - . . ,, 1 e> < e>J tneilyet főispán ellen
^ft. högrm nyiltar tegyék, a közgyűlés, ^ ^ -előtt felkeresték Szabd Mihály főispánt ésjm/ nála tisztelegve kijeleutették, hogy miután!
a sajáT éi Ciaiádjul. testi é^-gS ------------Negyedmilliói rsaÜs,
telnék, ha ar insfall.ción rtm veimének, | Budapeat, január. 13. A bécsi r\'rndtírség elhatározták, hogy a m*gyegyülé>töl távol ma táviratilag értesítene- a budapesti főka-turfják magukul. Ipolyságot, hogy Sehmidl Adolf bécsi ék-
Szabó főispán délelőtt 10 órakor ment j szerész negyedmilliós csalás nlkóvetes* után a uiegyegyüícsre-\' Természetesen a főispán -megstákóll.
MŰITEK KflRgLT
I W I Cf) veuvTisrnTd.
(lylljtó tdeptk: Z^lii^uiu^ rgáhUwje. Kewllitly, Ünrcatrlrp, NaxriUd, SiumlMlbcly, AlsAlcmlva, ííívkuniÁrnm.
PUSHBOZÓ to OÖZaOFESTÖ-CV^\'A
NAGYKANIZSÁN
luiOigT, Ml és i,i«Hr«Mt, hJrürlisi t«k-jn| M, IUcjönyti«, ttiilAlc, kinntek, U 11 siovtltk, laMl napernyők t n.lm:jn • ■■akt* rigó ÍM Ma**. - luurajr- n |iHn« lodmüi iM 1 rt pHwkv < l*(iuM> i*I*IÍMIIIU JiUiyw Anl I \'
Adeaxík l*o** éji MnntalTC.
M
m fe
rk
Ü XIV. évi rendes közgyűlését
31 E <; H l V 07
A Letenyei Takarékpénztár Részvénytársaság
lÖOfírévi február hó 4-én délelőtt 10 órakor Letenyén, az intézet helyiségében
w ék
M
Kft
m
A
tf? ue
tartja, melyre a .t részvényeseket tisztelettel meghívja
\'PSgWO* 1
TAEGYSOBOZAT:
1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése.
a Az évi mérleg s veszteség-nyereség-számla bemutatása, valamint az osztalék megállapítása. 3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a fel 111 eutvény megadása. \'4. Az üresedésben levő egy igazgatósági tag választása.
5 A felügyelő-bizottság megválasztása, (Három rendes és két póttag.)
6 Az alapszabályszerüleg bejelentett esetleges indítványok tárgyalása. 7. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kiküldése.
Jegyzet, Az Indítványok a kfizgyülciüt wegelözőleg H nappal a* igazgatóságnál írásban bcjtlentendók
-r
-r
Az igazgatóság
Fisohel FüiO^ Í ia könyvnyomdája NugykauLuán
Nagykanizsa. 1906. Harmincharmadik évfolyam Í5. szám.
tssi*sa«tltéo és MMéMvaMí
TELEFON: I0t
(Ufuatéaak éa WfSetése* i naekd nwip Pia MajntarartMiMh. mteiirtM
ZALA
\'POLITIKAI NAPILAP.
Szombat, január 20.
■■■■■■■■■■■■■Hi
előfizetési jüMKi
HslybM M«m fcW#NU Bb kéri-----r L- K.
IfcBllll ~ — a- a PéöWt------
Efén lm — — — — B
Postai MMéaMl:
kén —" — —--UK
(fcj Iliim----4JÍ.
pöW.-------a- .
Megjelenik naponkint * 6 Arakor tnnaonapofc luvéte.
ftléttmutmút: SZÁL* Ssartassttttn: RÉVt
sanoor. Egyes szám ára » flüér.
LAJOS.
Útonálló fiuk.
Nagykanizsa, IKM Jaaatr It
(=) Annyira nem merülhetünk el a politika liulliítiiniba, hogy észre ne vegyQnk crty.in erkölcsi "mozzanatokat, amik -minden jó érzésü és komolyait gondolkodó embert mékán megdöbbenthetnek.
telyről, amit az iskolás gyermekek egy ré- teljes erkölcsi züllésbe ne sűlyedhessenek; sze szinte öntudatlanul hoz magával otthö- másfelül pedig, hogy a fertőzéstől az ártat-nából, s amely. a jobb nevelésű gyermeke- lanok inegóvassanak ket néha a legnagyobb óvatosság mellett is megfertőzi. I Miniszteri tanieakoz&s. Félhivatalosan je-
lentik. hogy tegnap **te 6 órakor miniszterid-Nem éppen a szegény, hnnem inkább | tanácskozás volt. melyen a kabinet valamennyi
a romlott szülők gyermekei ezek, akik kil^J" réMt vett A minisztertanács este 8 óráig ->—= ——í— ti! tartott. w
vaunak taszítva az utcára, belelökve telje-. A megyéi tfa* viselők fizetése. Návay La> A T-Zaim mai (jatfc 19.) számában liir- sen n véletlen forgatagába, lls véletlenül !joa ursziggyölésit képvMö .A Vármegye" ma közlemény jelent meg arról, hogy két ka- jó társaságba kerülnek, nem tapad lelkükre j
landos természetű nagykanizsai tanuló fel- métely; ha pedig rosszba: akkor éppen\' céljára gyűjtött alapokat gondoaan kezeljék éa
csapott rablónak és á sánci országúton.pisz- olyan mohósággal szívják lelkűkbe a för- 1 «orgo«n Ogy^nek arra. hogy a Uaatviaeiők r lii. 7 t •, számára kfllón kártalanító alap léteeitteasék.
tolvly.il álltak az arra haladó gyermekek j telmes benyomásokat, mint ahogy a jotj merl
az állami javadalmazás előlegezése és a
"élé, hfigy *p?nzt rop}\' Mettt+ követeljenek, befogadták voliia- Maguk sem tudják sze-j kártalanitá* más-más elbírálás alá tartozik. Mln-
_ •\', , ,, \\...... . . , - 11 _t .1 • _ .1/ _• ... den vármegye, melyet a dotáció-megszQntetősének
E két »rabló-palánta« később társul foga-1 genvek, hogy az erkölcsi pusztulás csiráit | lnegt,BZtalteW ért. vagy pedig érni fog, tegye
dott egy iparosinast is, és igy liármasbau : fogadják magukba. különös megfontolás tárgyává követendő maga-
. . 1 _ 1, . tm- • I < -1 1 ,. , , tartását. A miniszter önkényességéből a megyé-
már mej is kezoték szereplésoket. - Első Az ilyen - hogy ugy mondjuk : ön- >t iIletve u megyej tisztviselőket "semmilyen
jjöfMp\'.iüki n látóhegyi ntnál volt, abol I tudatlanul — meginételyeződött gyermekek kár néni érheti. A fizetésre a hivatalban lévő ée
egy iparostauulóra rá is lőttek és azt meg-\' táwahága leírhatatlanul nagy erkölcsi ve- jM\' kötelességeiket teljesítő .tjaztviaeWkisek . .. . . ° törvényes igénye és Jogcíme van és btznnk elao
sebesítették > szedelem az érintetlen lelkű gyermekekre 1 sorban a közigazgatási bíróság függetlenségében,
A nagyreményű »rabló-f>alánták« már í nézve; akiket megóvni azért is rendkívül! h°W «-Jognak érvényt is fog szerezni. A meny-
"J . ----------£ | . . 1 nyiben tehAt valamely vármegye abból a szem-
a rendőrségtől átkerültek a kir. ügyészség nehéz, mert az erkölcsi métely mindig! pontból indulna ki. hogy a közigazgatási teendők
kezébe- Arra nézve tehát ne bántson sen-1 lappang, s mire felütődik, már részben meg-\' ellátása fönnakadáat nem szenvedhet ée s szem-,, ,■-. . ... \' . t i-t. .pontból vezérelve a tisztviselők, illetve aa öaaaaa
kii nggialaluui, hogy e» a -Vatebaa meff. i tette romnoio munaajat. , memi alkalmazottak fizetését aa államnak elö-
döM*iitó eset kellő megtorlásban részesül-é. j Ilyen erkölcsileg züllött, az utcára, a ■ legezni akarná, az Illető vArmagye «ijArAw» oaak
. . , .1 .1 " Pt. r-r-r—-_—r—,- . ; akkor lesz belyes, ha a megtérítendő dotációnak
A megtorlás semniiesctrc sem fog el- j velctleu karjaiba kitaszított gyermekek Ie-]„t w előlegezését szorosan elkülönlU a lényegé-
maradni. jhetuek az ntonállás elkövetői is. Szeren- ben más természetű kártalanítási eljárástól
A szerencsétlen rabló-palántákat elviszik | megmérgezd, megfertőzött lelkek, I ^JSS Sg£Űf.tí!*2
majd valamelyik javitó-intézethe, hol talán a\'c\'\'c >Ka/-áu öntudatlanul, ártatlanul jutót- kalmazottak megkapták tizatésOket. az elmozdh
roé» valahopvan tudnak belólük rmberkak a kárhozatba, akiket a szülők nem-tö- w" alispánt ellenben már a kOlftn alapból kár-meg vaianogjau itianaK Deiomk emoertt \' , talanitottAk. A JavadalmaaAa előlegezése is a
nevelni, ha még ki lehet belőlük kergetni |rődese romlottsága taszított bele a közönség iátazólagoa megterheltetéaével Jár. de
a hrtiint | fertőiig \' ismételten hivatkozva a törvényrej a mely a
—:--tf*™-,- ; \' ; . . __;tisztviselők illetményét föltétlenül biztosítja, azt
Minket sem a megtorlás iránt , való .tg- Az lgazl nlltiiauizuinz ngy- -kivauja, trsszük, hogy az előleg, nyújtása, tényles teherré
godalom bánt, nem is ebből a sjempontból hogy megmentsük szegényeket a teljes el-1 "«« sálni . De bátmiként alakuljon la
r ... . ., T, . . . , . ,. e tekintetben a vármegyek közönségének a löl-
vizsgálódva akarunk ezzel a megdöbbentő I kárhozastol. De viszont azt is megköveteli fogAsm egjnek szabad tCrténnIe Annak,
erkölcsi mozzanattal foglalkozni, hanem in- a humanizmus, hogy az ártatlan gyermek-j hogy a közlgazfatá* kiadásainak önkéntes At-
kább az okokat óhajtanok kutató, amiknek ^eket « -góvjuka fertőzéstől. Egyik Jjj-f^ ^ott ThSL\'Í
okozatául ez a mozzanat fölmerült. éppen olyau emberi kötelesség, mint a nemzeti eljenállAs egyik nélkülözhetetlen kelléke.
Ugy vélekedünk iu Í-, hogy a/.\'oko- luas,k\'
zat a7. előttünk fekvő erkölcsi mozzanatban nem áll egyedül. Bizonyára másutt is történtek ehhez hasonló mozzanatok, ha talán enyhébb fokuak voltak is; amik azonban mind egy okra, vagy legalább ugyanazo-nos okokra vezethetők vissza. Vagyis: bizonyosan másutt is fenforognak azok a körülmények, melyek\' a nagykanizsai útonálló gyermekek megdöbbentő szereplését eredményezték. Mennél nagyobb valamely helység: annál bizonyosabban és annál nagyobb mértékben. * - \' .
A jridéki varosok tanítói általában aggodalmasan szólnak arTÓl az erkölcsi mé-
Erre azonban jelenleg fenálló szervezetével és rendszerével gyönge az iskola, gyönge még az állani is- Ehhez a nagy társadalom erő-tömörülése kell- Csak a nagy uemzet-társadaloiti tömörített erejével szüntethetők meg azok áz okok, amik többek között a nagykanizsai tanulók által -elkövetett utou-állást is eredményezték.
Ugy tudjuk, hogy már szervezve is van egy, a magyar máguás-és főpapi osztály vezetése alatt álló gytrmékvidü ligas melynek áldásos hatású majd éppen a fen-jelzett kettes humánus cél irányában fog érvényesülni; t i-, hogy a gyermeltek a
Exlex és az erkölcsök.
A nagykanizsai rendőrség statisztikája.
— jannár- la A nagykanizsai rendőrség ez árstatisztikájának két érdekes és igen jellemző adata jutott birtokunkba. Ezek a következők :
1. Az elmúlt 1904. évben a rendórbiróság 2048 kor, 11 iilléf pénzbírságot rótt Vi. Tavaly 1905 ben ennek az összegnek több mint báromszorosát rótta ki: 7939 kor. 26 fillért.
a. A legutóbbi kihne év lefolyása alatt egy hatóság elleni erőszak iordnlt elő. A tavalyi egy esstendS alatt bét tty esettel rótt dolga a rendőrségnek. De megszaporodott és pedig ijesztő mértékben a többi bűnesetek
Nagykanizsa, atomba!
Zala 16, >zám (S lap;
194*6 január bó SUjd
wi»l it Ks a növekedés uem Vétetlait. mim j ennek nigi&iiáii képen jelentékeny oiázeg etükg» euuck mélyic ha ti okának kell lesni.folyt be Jótékony célra
** okot pedig egyszei üen igy fejeste ki — A viaaaatért Bizonyára örömmel vessi tgy kisksntzsaipaiasztlegénv a vallatáAf j megyénk gasdatfjóuiégc a hírt, hogy FtlM »Jwtcn kérem ássan, moat mind+n i/iW<! Lajos kir. állatorvo*, ki aa álUttféssaégügyer
Perm, hogy mindent aaabad. Szabad adót aea fizetni, nen^katonáskodni, -f miaisttcrt
39 éven át nagy sas k tudással aaolgálta, moat
bogjr agy kivéss! esztétikus iluMiiu aOnlüM bojkottálja őket
— Caampáaaő poatisltiait Általános izo* kássá vitt hogy a mozgó posta alkalmazót-tat aa itthon maradlak mrfti\'ijbdl cscmpé* asett dohányt hoznak magokkal Boszniáról.
az állami szolgálattól nyugatomba vrtiinll. In cadakedett legutóbb egy oMgfkmottsMi
po*taaMÍanC ii, ki azonban súlyosan rajta vesz-tett j-t As itthon levők kérésére körülbelül 1600 ktrmm értékű csempészett dohányt akart. Boszniából magával hozni és a nagy riiei :uyi-
szidui éa főispánt fajbeverui, Szabad kaatyfit*! Nagykanizsán telepedett le, abol mint kerfi-lenebb késael bánni a kiiályi sérthetetlenség* leti áltatorvos közel két évtizeden át nagy |d és atabad a forradalommal feavtgetőzui. sikerrel működött. Peleki 1892-ben -.mint első Kzt mind szabad és lehet Meg is tesszük. — [osztályú körállatorvos Sopronba helyeztetett
De már most mit uem szabad,? Itt jön a bök*-át a honnét ino»t hozzánk visszatért. Mükö-\'»égü árut magával vitte a posta kocsiba kenő, amit más nyelven, vfwóiu dlsxlinÚcfó; jdése itt bizonyára hálás talajra fog tafáíní \'■■\'■"■g ■■miKm fcliünégi kelteti éa ká-
nak* nevesnek. Itt jön az, amihez kevéabbé — Öngyilkos földbirtokos. Muraszombatból! löiifeen macára vonta egv. a vasútállomáson művelt elme uem ért Meddig szabad és hol | jelentik, hogy Horváth\' József jómódú föld- [őrkádő fiuánc figyelmét. Ez azonnal az altiszt kezdődik as, ami nem .szabad ? Próbáljuk egy {birtokos tegnap Kislakon fölakasztott! magát\'után szállt a vonatba és a csempészett cio-kiakaiiizaai polgártársunknak a következőket1 Horváth öngyilkossága nagy feltűnést keltett, hányt meg is találta, amit aztán lefoglalt — megtuagx aiázni: amennyiben senki sem gyanítja as\'okot, amely j &*el azonban nem fejeződött be az ügy. —
Bizonyos hazafias jog számba metlő köte-iőt a halálba kergette. Vagyonos, egészséges\' uiert az altUztei nyomban le is tartóztat iák kssé&einkct időről-időre az Országgyüléa ál- ember volt, m\'ádí életét boldoguak tudták] ." ~ Ramta beteglátogatás; Magyarcsékén, lapítja meg. Ez idő szerint azoubsu ar or- és igy végzetes tette teljesen érthetetlen. A tagnap két bekormozott arcú parasztasszony nággyülcs munkaképtelen lévén, ezeket\' a vizsgálat konstatálta, hogy öngyilkosság be Korda János jómódú gasda hazába,
kötelességeket aem állapíthatta uieg, tehát oka Horváth József halálának/ * l Korda ha)4los beteg ii már a végét járja. A aze-
aaekei teljesíteni sem keli*____! — Egy össze nem iKő. párról. Ifrghrtu^ • wiosátlan éppen egymaga vult.oUnon, mikor a
Ez nagyon komplikált áz 1 jj ni ru HmTf már "Imgy .....1 ................ t figimli m1.iiani "fr-""" látogatók értenek.
nck. Ó tapasztalásból tndja, hogy most sok|l)ukai Takács Juditnak az egykori magyar k(M-| A két aaazony a betegszobába k*|»öasoU s mindent az#bad, tcuui és a fegyelmezetlen tőnőnek. Egy ismerősünk ma érdekes esetet W»kttk^ odament az ágy boa Valami káka* i*n-ehiie ősi szokisa szerint a pár péidábói arou-! mondott el a kö tőnő életéből. Ez a kis história lobbantott fél s furcsa hókOss pókusa<*fc»l na! generalizálni hajlandó. Következtetésének Zalában állitólag szájhagyomány utján öröklődik< köseledstlJi holtra réműit betegnex. az lesz á végsÓ pontja, hogy miután uehánylés nyomtatásban tudtunkkal még nem látott ~~ Hallod-e t*-Korda János, j. ttiüok Lzzád korábban tiltott dolog vált megengedhetővé.\' napvilágot Azt beszelik, ho^y a költőnő férje * menyország kapujából * pokol tornaiáro! tehát minden megengedhető. Ha jogomban jnagyon egyszerű, falusi ember volt, ki kitűnően: Mit akartok? — i«yfazörg£tt a beteg ember. v»»i adót nem fizetui, akkor az sem "BajTHiá t thetett a m^zei gazdálkodáshoz,^: áüattenyész- j , gy^yitani Depnnx^atod a
a tilosban vadászom Ha Debrecenben meg-1 tcs\'uez. a művészetek iráni azonban abszolútei balkezeddel a keszk. nőinet, nkaösr a kezembe verhették áiÓispánt akr méUóságos nemiért iérzékeUen voít ami még nem a legnagyobb kétszáz pengőr, i^mád ala teszed eat a itWfc ae lehe;ue elverni a saríi rendőrt aki ^g- jbiba. Kem lehetett p*sz ömber, c«k sehogysem j és vasárnap mehetsz a misére, feljebb te? Mindakettő-h.nósági közeg. As-t ü*dta niegértenr. hoflr^ azö faeoies hitestársa.: Korda segítségért akart kiáltani, dr nem tán a fejbeverések esetére hála Islert rendel- hogy találhatja jorftoyKrűségét abban, bogy kötött j ; —: - ■
kezűnk egv igen tetszetős kis fik dóval. Azzal, í^rmáju sorokat ír ^ymás a!á. ahelyett bogy aj A másik némber is oda u-rott és mosTmáT hogv hátha hazaáruló az. akit fejbeiiizahái-^ tohenészetre Tlü^lne, ami pedig sokkal hasa-jnünd a ketten lényegeim kezdték abttegfcafct tunk? Az esküdtszék hiaiosaii felment ben- ^ élvezetesebb dóW. amiatt a kis né-1 a láda fiában levő 60 forintját udm is adu, mir»
________■ ...v. / releUSrís miatt «o( i p&rpnUar napirendén a
Ma van az ig-i^ országTóre. (lutul l10"-4" "B \'\'<H nT
Uiiidnvájnnkat dragadotl a Tiirc tieVf: a\'"™^ a iakmtotga nr. n^ég^ sén^a
tü\'.őnWg csak az, hej-x . né.nelvek\' addiB. ami* cffa
tndják. hogy meddig s^bad engedelmeskedni1*2 UUi köiit tow\' Httnem W0* leífurrl " a feUorrt indulatoknak, addig misokon az!fé^ uram YérH. "\'ikor tadamisül vette, bogy í-indaUtok lesrnek a kritikát ndn tSrő-gazdák í1*^ Kehelyw k&uOL a haliltcmi Os«zejö»«;
fVO
III* Petőfi Talpra magyart s/a^i és az j *** ho*y vcrM^;í ^ ott 1
a uraknak bemutassa. Szép szóval, de meg erő-1 suttyomban,. Jiogy senki se tudjon róla e*
. . . * . . 6 ! szakkal is iirvftl:iiZHtnfl^)Z&lAl 1«tM&ét a kesn- í M lássa. A
tegyelmezetlen tömeg Latour grófot akasz
iljoság ponl
a kellemetlen vendégek elillantak.
As esetről Jelentést tettek a (csendőrségnek. Valószínű bogy cigányasszonyok operáltak a á nyomozást iíy Irányban kezdték meg
— A íőispáia inasa. A mi kor grdf Fott^ráci Ferenc, Abaujötfe^ye főispán j-t Kassára utazóit, jobbnak látta, hogy a k*gteljesebb ingoknu^oan litterátus érkezzék asékvárosba Egyedül akart megCrke>:ni,~
enkl
szakkal is ÍKyekezuttlebe*z6!nl feleségét a készt-1 se láasar As óvatosságot add 14 vitte, hogy még,
tolta
Nem uagy dolog az. hogy a nagykauizsai rendőí^ég a szokott átlag hártmiszorosát rótta j
helyi útról, de ez sehfe?y*cm sikerülL Mikor,az inasát is etfre küldte. {azltu> lAtüi a namitt ur._r> * i _ Te most el fojt** utazni
momiotta a
borsót hányna, csúnya bosszút állt: Valahonnan r jámbornak. — Kassa előtt egy állomással leszállás
dcigok ezek, de mindenesetre jelíemzők.
P-i—r^—í—^tí-i-^előkerítette a felesége kis könyvecskéjét, melybe a vonalról és gya.og í nész a varosba, Senki
ki tavaly bírság tejcbeu. az sem, hogv ee\\ . . - . • • . s „ ,
m. .« . ^ jv-tí . „iez verseit irogatni szókta és a (űzet első olda- meg ne lásson, senki »e vegyen észre es a
helvett tftl rendőrt támadtak mejr; Nem naifv f. . . t • • I .. , / w .
I láre 0. a férj is irt egy négy soros verset a világért ne mondd me? senkinek, kicsoda vagy
| maga iromba nagy U tűi vei Dukai Takács Judit, ós kinek as inasa. Megértetted?
I aztán két nap-mnlva gyanuUanul adta át verses j u amikor as inas\'ast hajtogatta, hogy i^e.tt,
"fj v? IfAaetét .a keszthelyi uraknak, macának Pestetich a főispán mégegysser a szivére koUítts:
Si m t [grófnak is és szívd-»bogva várta a lesújtó, vagy — Senkinek a világon ne merjed elárulni,
_. \'* íelemelő kritikát A kritika «azonban késett hogy ki lágy.
. lehelyez á komoly urak összedugták fejüket és. A főispán már rég megérkezett de az ma-
Áthelyezett őrnagy PrícM István őrnagy ■ y csodálkozással tárgyaltak valami igen kü~ sának még as árnyékát sem iáua. Amikor meg-
a 48 kosos gyalogezredtől a 93. gyaloge-red- dolgot fit ott megboUánko^ moraja unta a céltalan várakozási, arra pndoít hogy
hez helyeztetett át. hallatszott mások . meg hahotázva nevettek ós tán baja eset a.fickónak, kerestette miitflenfelé*
-- Temetés Ma pénteken délután nagy szegény Takács Judit m m tudta, mlfr vélje a de minden hiába való volt. Végűi a rendőraéghes
részvét mellett helyezték őrok nyugalomra Hűvös ^ dolgot Végre visszakerült hozzá a ffízet Mikor fordnlt l^eirta as emberét éa a keresést a ren-
Annin botfai földbirtokost A temetésen testfile-; falnyitotta, as első oldalon meglátta a férje ke- dőraég gondjára buta. Rovíd idő múlva megkapta
Ule^ résztvett a Dél-zalai takarékpénztár igazga- beírását Egy pilanatr* tán as ölöm fogta ei, a jelentést hogy a rendőrségre vittek egy em-
tósága és tisztikara és városunk társadalmának ^ azt gondolván, begy immár hitestársa is megbó- beit, akire ráillik a tairá*. Gyanús módon
minden rétege impozáns számban. A gyászéne-Idolt a muzsiknak, de csakhogy ájultan nem csavargott az utcákon és ugy dülöngött, mint
kek és dr. íféumtua Ede főrabbi rövid bocsa- j esett össze, mikor ^ rímes sorokat elolvasta, aki vagy róssag, vegy három napja <nem evett
beszéde ntán; a halottas kocsira emelték a Mert kérem, az csakugyaq vara volt, amennyi- Gróf Pongrác elment a rendőrségre és ott találta
koporsót, melyben egy ,derék magyar emberitJén rímelt, hanem a tartateta felüimuk minden asomorkudó ínaaát tHy rossj bőrben voit a legény
alnssu örök ömát. A koporsó után haladtak kanászos dissnoaágot. E helyen nem közölhetjük hogy gazdájának megesett a szjve rajta.
ÍT elnuoytoali gyermekei fivérei éa a rokonság t a strófát csak jelezzük, hogy as ékes sza\\aWtal -- Ilát nem jeUntkest.l nálam, te azere*
A caalád által a koeztrok melfőzéke *kfretvén, aposztrofálta múzsákat .végül tudtukra ama. cs étlen 5
& M iTíriitfi&ftr^íSliÉIlirÉffTr . •• JÁ h 1 ! .! ! \' ii -tn ,M i

Zila 15 asára (31 lap)
liJUG. jáLaai uo 20 án
útját A vonat, melynek 8 órakor kellett volna Enyhítő körülménynek tekintették c*alá£i Sziget váron lennie, csak ii. órakor -ért oda. i állapotát és buntetífee előéletét, özv Pap Já-Talán mégis helyénvaló volna, a gyenge j nosnét, a vádlott anyját hatósagsértés kihágá-vaiutteateken valamivel jobb gépeket álltai- j sábah találta a bíróság bűnösnek, és egynapi masni, miután a pályáuak ao° emelkedfiie fogházra átváltoztatható-io korona péazbün« van ét beteg, rozoga gépek képtelenek föl- j tetemre ítélte Balázs Katalin ellen dr. Hérics kapaszkodni, mert mégis kellemetlen dolog, >Tótn Lajos kir. a 1 ügy ész a főtárgya!ár~aorán mikor az ember útra kel,. a menetjdő amuiEyJa yádat elejtette. Az ítélet jogerő*, ia rémségesen lassú 5 akkor tetejébe még, $ Mariska mandulái Kípönárt leweltzóak tühb órán át egy helyen kelljen vesztegelni. ;irja. Érdekes kia esetetet tárgyalták ma a > — Gyerekjátékból caecsemő halál. Vég- j járásbíróságnál zárt tárgyalásban. A tárgyalásos zetes szerencsétlenség tőrtéut tegnap Velegén. j M 5 éves 8. Mariska manduláitól esett szó. Klepic* Józsefné (élesztendő* kis gyermeke Azokrol a mandulákról, amelyeket kiégetve, részint az aiiyjai^pniitjangágának^ részint kétigipgcakrozTa árulnak a boltban. A kia baba kis fiu játékkedvének áldozatul esett. ..^^^irraga vásárolta a mandulát i Jókedvton úp«gel> picsué két négyesztendős g>erekre bízta a kis hazafelé. Egy ismeretlen fiatalember a Koouta* pólyáababa őrzését. A gyerekek játszani akar- téren elébe lépett ér inegazóllitottia: tak, azért, hogy ki ne essek a kisbaba a bol*: — Kinek viszed a mandulákat? csőből, lefektették a földre és föléje borították j —- Nem viszem én senkinek, magam eszem a bölcsőt. Krölik Károlyné vette a fölfordított me^, válaszolt a kicsike
bölcsőt észre, fölemelte azt, akkor "azonban | - Adok neked két krajcárt, ha mamádat ia tnár a «kís csecsemőnek halálát látta eiŐtu.: megkínálod belőle.
Az ártatlan kis baba megfulladt. A bűnvádi AzJUletet legott megkötöttek. de közben az eljárást megindították. * |ismeretlen flatal ember a Mariska, manduláit
^H^^^^H^^HHHkÉ^. Xft* Mikefan Nováról írják nekünk : W ««bábfi kihúzott seereliw* levélbe caoma-tM>i á(ó.i$, n.. M.inHjál rrtm Ír Uh. kántorok ^^^^ Hlkc/án.\\m\\ a falu-1 * bizalmia bangu levél természeten a
JeltntkaaUm méitómgos uram. Ai én lakásomon jártál ? j— Igenis, méltóaágoa uram, de a rendőr aki, posztolt, nem areasUU bt. Pedig hogy kértem! A főiapán megcsóválta fajét i — j lát nem tnodttd meg. kiesőd* vagy v As Inaa szinte aiamrahányóan nézett gazdáid í
Inatállom aláaaan, nem hagyta mag mól-tsAgos uram, hogy aenklnek a világon nt érjem megmondani, hogy a méltóságos ur saa va^ok ?
115 kiló. öiv Klein Júlia asentmiklóal ,kóa "KapÓIVár vároaboa folyamodott aegélyert blyamodványáhoa egy orvosi biaonyitványt ia latolt, amely szerint olyannyira elhízott, hogy amagával t«ljeaen. tehetetlen éa igy segélyre rol. Ks aem mindennapi dolog. Egy embq?, a saját zairoaaága miau készül éhen halni. — feltámadunk. Tóth Albert szepetneki Uuvcgycl tóm. katli. kúntortauitó »Feltá* nmltwk» címmel megírta a gyermekek é§ luőttek temetési axertartását* amint az a eresz tény katholikns egyháznál szokásos, hete 3(Tdaral) népte^btTcsuztif tó^éa néháuy
sználatára szánta, akik bironyára igen jól aszuálliatják ia. Megrendelhető a szerzőnél 2 kor. ao fillérért bérmentve küldi meg — Uchaciuaiatálló a Frigyes laktanyában *écsi Közlöny irja a következő épületes íoiokat: A Krentzdonuevparaplü és a motvor ess/ensfcó harca végzetes kimenetelű. , A notyor vesszenszó kiszorul : ma délelőtt pró-•álták meg a n^uiet vezényszót a váreshaua-
:r. Siket ült.-Nagyszerű_A Frigyes lakta*
iban holmi kibővítés kisebb istálló felépi-
ban nagy rladaTmii^Wialfc mert a falu dombon ; mümamíFlolV uáuia, eww.r eaékkal. fekszik »•» a szeleknek ki Van téve és mert ai j öleléssel, aláírva p«dig Bomeo vaia. A
egész közaegböU nincs kut 8zerencsőre teljes >vél szerelésén a mama kezébe jutott, de szélcsend uralkodott éa csak két lakóház lett a hogy a papa is megtalálta ez már nem mond-tüz martaléka. I leégett Szép Gergely és AV/mrt | bató azerencáéa körülménynek. A p«pa. illetve a Jánoa lakóháza. Az^hiszik, hogy a tüz bosazu! hirtelen haragú ember, akiben ínheüó vér» müve volt\' _ - ; pezadü\'t föl. amikor elolvadni a nejének szóló
- A szülőkhöz A kolozsvári középiskolai-: ,evélkét ^ fölordi^u : tanárjelöltek segélyegylet* közvetit nevelni, kor-; — Asszony! k^iiU ezt a \'evt?.et t jrepetitori, tanári, másolói, rajzolói fordítói, zeoe-\', — Tudom is én A Mariska manduUut oktatási áiiöníáaökat. miáltal arr»- érdemei magolta bela a boltos*
éa tehetséges egyesületi tagokat kívánja felsegé-: Fórj urarnnak több aem keleti a boltod.z
gjanutiaa
^lanWbfiStbTs^cl^^ kerur h^tanmtézet^ Han^yközöna^ figyelm^t^^ 8 k,kelvö UiWkál
hbÓl a sárg^hkg*^, JialtP* legérdekesebb tájékoztatásul megjegyezzük, hogy a közvotités kalmárra :
esz periig az, hogy ^^ntTlmlVnn \'rtTvfí "\' M flttUfl dytajan; a bejelentett áilQr! — Ki adott Mariska leányomnak maodUlát?
aellett csak fekete állhat, a zöld színit len ak másukra -gtafH^-^fT^l\'r JfaiánV —
, , . . ... okleveles tanárokat ajánl link. Az ejry esti let cime:\' , ir^at^i/:
ehát krtiltatnak és az, hogy a kocsis piszkos A kr>,v>tknblt UnArje!ölt^ 8t^y.Wlete. Ko^^*" \\ k"**kefn u
ekete orrát csak sárga zsebkendőbe tfltflihüti. io^VáT, Bdywtmn. ---\'órj OrjongoU dflhébea.
Ia deielóu Vütt az n ----- ^ \\ - De ígeTiptT^ tuii p.ú^í^-
~ ~------------------------------- —Jézna_MáriiL_ — \'jajdult íol kcuiégbi^e^u
I0rvénys2ék# irémniettel egy kereakadő-aegéd - ín adtam a
nácskozás a líözségi tanJcateremben, mely-j tez leküldetett Budapestről a 4-ik hadtest-;"
jüucgiöksIgrVpgcsi dandáiparanminkság j moayecakék Az adóvégrehajtás.ÍkTa1egnyn^
1____!_____111_-- ——* * * \' ___—------A i.\'lttlkC
a pécsi •ciassen»mzsetier,~ai flléseii Pin kúlSn<)8en.\'1ra-|ii.ii haiinadfokiir--**hol^^ ^ér Ferenc csász. és kir. közöa várost tiszt- ;krdvég do!oi;< Különösen ilyen exlexes időben
nem F^ivfKen látott vendé<r az adó végrehajtó.
elnökölt.
még ettem is A féltékeny fórj, se szó, beazéd. — az ügynevezett t«ttlec[es maulUi^ terére lépett. A kereskedősegéd árut\'an^tgának tudatál>an a járásbíróság előtt kaj>ott eíógUH-^L mert a félté-
Na ia ia ia. íreilich freilich1 Wenn die « . t - ~ T"-rr^T ^ , 11 jaraaűirOiHW eiow iner^ a iujw-
^a, ja, ja, ja, irciucu, íremen. uenn nie \\^cst\\l{: ven történt Y005. évi szeptéiubcr hói, r. . , Ks. Wo„ _ ,
rrn es uenlsch bef . . . Ka. ia. ia. L. t^.Vi^r......! ke»y ^ » bíró 10 korona pcnxbirsagia ítélte
lerrn es uentsch bef Itt a hiba: Pintéi
Xa, ja, ja. Ferenc csá^z
és kir.
29. napján, hogy Geissler József .segédje^vzc riorváth Andor ^s Sli\'fnn—Jó/.aif—.eskudtak-társaságábau megjelent Kurucz Jánosné (no-nácskozást, illetőleg a tanácskozás vezette j nu.n est olncu) iaká.sáu> hooy 0tt harmadfokú
;özös városi tisztviselő németül vezette a
it. németül Ha a kuíiok egy knkkot aem udnek motyorul, muszáj Pintérnek tudni lémetul? A íoo koronás istálló*ügyet nyélbe ítötték németül. Tanácskoztak rajt annyit a Cropacsekek, mintha legalább is egy uj- talál-nyn hátultöltő Ucliatiusiatállóról lenné szó. íogy kötnék őket az istállóba.
— Pttnasz a vicinálison. Ugy látszik a szigetvár—kapós vári és a barcs—kaposvári ielyiérdekü vasutak kitűnnek, hogy más kifejezést ue használjunk, a rossz építkezés Ital, uiert ezen vonalakon minduntalan elakadnak a személyszállító vonatok. A sziget pár—kapós vári - vonalon — mint az utóbbi dftben oly sürün — kedden ismét az egyik
adóvégrehajtást foganatosítson Kurucz Já-uosué, továbbá anyja és egy Balázs Katalin nevü hajadon igen barátságtalan lohadtatá> ban részesítették a kellemetlen vendégeket, többek között Knruczné anyja »gyalázatos gazságnak nyilvánította azon körülményt, — hogy aa állam hátralékos adóit be merészeli hajtani, Kuruczné pedig vasvillával való le
$ Lovagiatlan bossau M. Józsi* kozlov-csáki fetjrfeuieite wv. Sv Taunbnét,
hogy ez .zárt pincéjébe behatolt és onnét bort éa uiás ingóságokat ellopott. Lopás büntette miatt tartott a napokban a helybeli kir. törvényszék özv. S. Tamás né ellen tő tárgyalást, ahol azonban .kiderüli* hogy M. Joasei vádja alaptalan. A tanuk ugyanig nem igazolták azt, hogy a vádlott sértettnek pincéjébe be* hatolt volna, ellenben bei gazolást nyert az a körülmény, hogy a sértett, akivel vádlott Vzerelmi viszonyt folvtatotf, csak bosazut akart
szúrást helyezett Geissleniek és társaiuak ki- , . ... .
látásba és e teözben olyan jeleúl\'ő\'s mo.dula Ullaui v«llotU.» U,eu .« cIWuc
tokát tett a vasvillával, hogy Geissler és tár-{ sai nem foganatosíthatták a végrehajtást. —! Kurucznér hatóság elleni eiószak b^üu tetté vei, j1 édesanyját és Balázs Katalint pedig hatóság- j sértés kihágásával vádolta-\' meg a nagy kani- ^
tás iránt pert indított. A Oiros*^ lopás vádja alól feluien k kir. ügyész felebbe/-i
muiotut a Az ítélet ellen
nozdony fölmondta a szolgálatot, ugy, hogy fcsai kir.. ügyészség. A napokban volt ügyük-
iz utasoknak 3 óra hosszat a nyílt pályán egy $ méter mély bevágásban kellett vefztegel ítofc. Bnnélc Icővélkeztében a—Szigetvárról 0vonat Almamellékeu rekedt meg, miyeí % páh án levő vonat \'miatt nem íol) tathatta í ,! r I . - \' rit í I* S i t :.
Mulatsagokt
ben Wéber Károly kir. törvényszéki biró el 1 A kere*«tény jótékony nőegylet holnapi nöklete alatt a helybeli lir. törvényszékull • eatélye iránt míim^nWé ófiaai érdeklődés muuir főtárgyaláa. a melyen a bfróság Kurmrzjátioa* j koiik. Szenzáci.\'.ktnt koíp^rtálják az emberek, nét hatóság "elleni tTŐ?zak büntette muVCt a hogy tlüly ~remek^Tgg8|j^ regnálják aa e^uHy .92. §. ^alkalmazásával 3 havi fogházrai i tél te.! előkészületeit és hogy a rendezőség leleuiónyea-
M
H/ám (4 lap)
Egy még jó karban lev<f
itteni
Nagv*ani»sa, szombat
1906. január kó 20 át
működni tílau Margit kUanizony, vnlóüzinmug Latabúr Ár(4d kösönaégQnk kedvelt komikusa is Pécsről, továbbá egy fővárosi operaénekes és egy zonev irtuoz.
t
Miével ütíö^k+ntíő ügy**4Ógév« 1 az Fő/apán Jranyoamaróton.
idén it íttitjrtokétftwr^n kttew magáért. Aranyosmaróth, janár 19, Itt e hói " ^ -
* A nngykanúaai ker*Mk*dő Ifjak fubruAr j 23-án lesz a főUpáu*iustáQ3c^ Kire az j ft J* J* ogep ei aa
1200 huszárt vezényeltek ide. Bővebbet a kiadóhivatalba^
garantál a f»*«replflk névsora la. Közre fognak \'
Katonai diktatúra Magyarországon A diktatúra emberei útban vannak.
Becs január 19. A Jfeue freisé
Presse mai számában MXatonai diktatúra,
Magyarországon* cimmel szenzációt keltő
Szakítás a néppárt és U ÍÜgget-| vezércikket közöl, melyben azt irja, hogy\\
leiTSlVn párt közt, a diktatúra emberei mér útban vannak\\
. . , u és ha a koah\'ció január 26-áig a kor A
A néppárt Apponyi ellen. mdny{ nm vdllaljQt azok m is ér\\
keznek J^íagya rországra.
Sztrájk egy n*gy gyárban-
Nagyugróc, január 19. A nagyugróci Thouet gyárb-11 ma az összes munkások sztrájkba léptek. Minthogy zavargástól tartanak, ü hatóság karhatalmat rendelt ki.
országon.
A mar éte i keré-kp* viláfut afaló eredeti anyot
Helical Premier éa The Champioy kerékpárok*i dnpia l«*rjdj csa|iátfjg)af. 3 évi j&íáí* láttái, minden árfelemelés nélkül szigorúan ai m* «i«li gyári árakon 12 és 15 koronás részletre ad int é«
kerékpáralka trés aeket
a* egész viiágon létező össze/ kerékpárok boa (kitet ♦is UelaA gutuik. csengők, lápipák. pedálok, láncot\'! ronatok, rse-arktt .ttb.) otíási fórjaimnak köt etkei-téjwa
jo®/r árleszállítással tzállitnnk vidékre ét bárhová..
Elsőrendű Singer varrógépeket nagybani eredeti gyári áron 75 Jer.-tói feljebb /inni 8—10 kor. részletre adj ók.
Láng Jakab és Fia
kirikpir n vsrrtvép unúmMi. Qp
Awitrii-Mityirowát Imnkt«M, Wf ■ régibb ét l#ftirgbUa«tébb kerékpár-raktára
BUDAPEST, József-körút 41. tr.
Fiék«tglel: ];* tom-ter 4. Javításokat saját mfiheljreínkhen suki
ölesén r* inaljuk, Dmi af^agyaakünk 700 képptl rogyta aa
Nemzeti ügyünkre egv njahb. csapás val nehezedne ar. ha a koalíciónak annyi elő* zékenvséggél, kölcsönös méltánvoasággal éa lelketcdéssel fen tartott egyetértőbe meginogna.
Pedig most erről a kedvezőtlen TfTátásról hoz Tíznapos bűnügyi tárgyalás.
hu adást a távíró, Arról, liorv súrlódás támadt1 * , v
- ,, » r *. » • , , \' Maramaross2iget, január 19. as
a szövetkezett elleuzek két parija, a néppárt .
, ts^ j.irt közt éJ ^^"V^ck^ua Wc_áUásdtól jel £<>-0-0-0 O O O* O-O O O O O O 0
gvthn^gi párt réasérM sokan a néppárttal yj^föggefiztett-lipcsei köijeg> /öt közokiratba-1 TT" . r
s/ukHAsr ajánlják Kzt az ujabb kavarodást misitásért husr nafn fo*há?jra é% 2<)00 ko* \\q **irUL6XlU(SIiy.
természetesen ismét a i.éppári idézte elő; a r0Ha MnzbüUltU\'src Ítélte. A tárgyaláson * Ó x u u 1 u —. rr .. ,
4 _ 1 ._#. . ,, . .. \' T A volt Houerla HernutHele birtokon 1
. 1 1 t* m \' ilás Uz napig tartott. Y hó 13-án délután 2 órakor
;n- vitte be a koalícióba és ezeket 1 ö
teljes épségbei
v Véres kardpárbaj.
íelfbe helvezi a koalíció egységi érdekeinek, j
A .néppárt .sajtóorgánuma, áz Alkotmány, mai D \\ TI ~ T- —!Ö
■ , r—,, . \\ . . . /: . Budapest, )anuai 19. tuy Sándor es.T
Apf5on\\t Albert grofol tflWfldja misko^n br-r — r ----, . . . ö
&ze0a.\\ztitin viitubs nogradmegyei foldwr-11
i drb 5 éves kanca tsikó
azéde miatt, irván: ■
_A flgof tfcpzeit ellenzékhez valő^tariozős^trunk
n«-m akadAlyoz ím*?, aőt ösztöröá annak kije-lentire. ho?y Apponvinak mai nyijatkozatai mmkai euéazhen ki nem idéjjítenek . Végül azt is»t kívánjuk konstatálni, hopry a liomályos * kijelentének korszaka" már a hátunk möKött van. I •Ma miir nem elég homályosan hanifl>ztatni, hogy | a VoalieiA igenis őszintén akarja a tlHztes.^aes I t»ékét «! ugyanakkor igen világos szavakkal bfizdftani a nemzetet az ellenállás folytatására
Budapest január 19, Függetlenségi párti körökbefT" ma nagy megütközéssel | beszéltek ama Umadásról, mely néppárti részről , íppnttffí Albert grófot érte. Soktttt j n iiípfhlrtial juhi 4cljú szakiliui ajdnljiikt [ m».:1 n néppárt ujabban igen a Itőteles kölcsönös liszt etet ellen,
A fiún ok (irteki\'yJvt?.
Buüipest január 19^—Holnap a bel úgy-miniszteri uin ban főispáni értekéiét lesz, mti\' eu hit szerint azon intézkedésekről tanácskoznak, melyek a főispánok és az általuk kinevezendő tisztviselők személyének biztonsága érdekében szükségesek.
Javnslnru nemit*ti ellenállás aahrvezrsére.
Budapest, január 19. A nemzeti ellen-9 állás szervezésére kiküldött albizottság ma ■ elkészítette javasláttit, melyeket 1 a Szövetkezett ellenzék keddi ülése elé fognak\' ter-
• /T * " \' \' | *
jeszteni.
tokosok összeszól alk<»/ásl >ól kifolyólag ma 1 x Budapesten lmnlp^rKajr vjytak. Huszonnégyig -percnyi heves ^vias"kodás után Szebaszti an \\p 1 harcképteleu lett.
herélt
kanca inén » kanca és Vemhes anvakai
Gabo
na-uz
let
2 >12
ló (Nonius és Ardenni fajok; kerüh.ek árverés ntjáii a legtöbbet Ígérőnek előadásra. — Bővebb felvilágosilássál szollá!
(TinOii iuiio»ita».»
Budaontt. január 19 jCcscaru üzlet: Korlátolt forgalom mellett árak tartottak, /(aiáridó-uzlet: buza áprilisra 17 12 s , októberre l\'tS.90 zab áprilisra 14.02 tengert májusra 13.82 rozs Áprilisra 14 02
Laptulajitoaos es {fiattá :
r i« e 11 e L r i i. ü *» ru
PéMzszekrényt
3-as számút, teljeseu uj állapotban elad
Brück-szállitó.
Egy keveset használt elegáns
/ eToécllq
cIcsócl eladó.
s Gim a kiadóhivatalban.
0 Blumenschein üílraos Nagykinizsái
••0000 oao 0-00-00 o c o
rv
,f* Minden
kereskedő, Iparos* hivatal, egyesület, Iskola éfegyéb Intését részére uQlaégea
nyomtatudnyt
legcsinosabb kivitelben, gyorsan és pontosan, jutányos árak mellett szállít
Fischel Fülöp
könyvnyomdája
naqykünlzsö, Railnczy-ulczo.
Fischel Fülöp Fia könyvnyomdája Nagykanizsán
Nagykanizsa, 1906. Harmincharmadik évfolyam J6. szám. Vasárnap, január 21.
liM>iirtlil| 4a kM4MwilBli mhi >■■*■!
MKM rsMp PU Ms)
tétMi. VSrn**i palaü
TELEFON: 108.
DifllltéM *» NrdeMask : Hsdksi P«IBp Pta SSarvkanskaMséh. intéwmdflk
Z
POLITIKAI NAPILAP.
ELŐFIZETÉSI AKAI)
Hatyben NÉrtm hwdw:
tán-----I—
Hl
egtm tm
PmW UM
egr uón ~ Negyedem
Féievrt--
- ----,
IJ» K. OI. I- .
Megjelenik naponkim « » 6 órakor f iNaissrtiprtt; aZALS» SÁNDOR
ünnepnapok kivéts,, J SsartssatSUrs: fftvt LAJOS.
Egy** sxám ára « fillér.
IV.
— i * ■
Mindezek a tervezett vonal általános elő-! nyéi, de külön., kiváló sége vau ennek a vonalnak a ve
A \'Keszthely_Kanizsa Gyé- j \'cfln\'íWfl> csakhamar kiemelkedett az isme- tériéi fogva sorsa a déli vasút jelentőségé-
i ■\' , I retlcnség homályából, sőt központi főpiaca vei továbbra is olyan szaros összefüggésben
kényest vasút. , Je(( Zala- és Soínog^várntegyeknek, vala- marad mint eddig volt, az a . hanyatlás
mint Horvát - Szlávon országok drávamenti készülő prftcesstisát éppen nem fogja felvidékének. Főkép kereskedelmi forgalma tartóztatni. \' .... . . . Ihatalmasau fellendült -— „és gabouavásárai Ez a tervbe vett uj vasút hivatva van élífle ne I,uessze föIf-5n 1,iresek voit!lk- Emelkedését Nagykanizsa város piaci forgalmi életét
---,-,. , . nu J szerencsés politikai konstellációk is elősegi- j ttjra fellendíteni, megcsappant kereskedelmi
reiiSie fuiV\'iail ittiáus. vímvta—vonaláha .csaL—^____ -. ... ,, . „ ... k . ; . , . ,,,?,,...
, ...» Sl . . .t«t«r s Tmkor-tőMv-evklwm ktrrsrlnl hnl- mr. felélénkíteni, de a multak
krt xalaiuegvei jelentckenyebh varosra — . • ,. « ... .. . . . • . . .-------
, , ..... . , ! dognlt Lseugcry Antal volt a kerujet or- szomorú tapasztalatai alapján attól tartunk,
Keszthelyre es Kanizsára nézve. Keszthelyi , ... ., . , . . , *" \' • . " , ,
■ í , . . . • , szággyülési képviselője.. Kanizsa város külső hogy ezt a kedve/ó helyzetet ismét nem
sz ecvetlen olvati varos az országban, mely _, ., , ..... , . . . .
.... Jf. arculatára nézve is hajdani sáros, elzullottl karolja majd fel Nagykanizsa azzal a lel-
a Brtlaton partján vau s a balatoni fürdőt ... ■> .... , ,. , . - . , .. I ........ . .. \'
..... , , . . , állapotából szépen kimosdott, kicsinosodott,, kescdéssel és kitartással, a mire egy ilyen
kereső kozonseg Keszthelyen városi szóra-1 , .. ,. , , .. .. , ., .. , .. . . ...
, ... * szép. tiszta, egeszséges szmu, jó kulsqu vá-! nagyobb szabású közgazdasági ügynek
kozasban reszesul. • i j» i . . ......
Duu\' ttil 1 \' am,ut 1,0fiy a vagyonosodassal: szüksége vau. Attól tartunk, nem fogja
.\'a jómódú, kellemes külső is rendszerint;megérteni és felfogni azt, hogy a magyar
. , . . ,— „ \'i vele szokott járni- Fájdalom azonban, idővel! vasúti politikának a duuántali orázágréaa-
intézményéin kivul, a gymnfeutm melletti, ,„ -•■ . , ... . ,... „ , . ., ,.. .. ., 5..... „
...... . . (beállott a kedvezőtlen fordulal. Bekövetkezett; ben ily arányban való kialakulása Nagy-
Egyetlen olyan város a melynek-a-vidéki városok \\i/okolt központi
a staeuació korszaka Cseugery haldia után kanizsára nézve iga/iu a szerencsés vélet-
feisóbb gazdasági szakiskolája, ország, sőt.
világliirü hideg és meleg fürdője, egyetlen, .... . ... ., , - . ,„, ,. . . r
„ , . . , i * | politikai egtmk is elborult, az önálló magyar leu esetlege, mely hivatva van a közfor-
Tta^iiniiiiin/eiiiiia is van, na meg ehhez a ki- ,.., , . " \' J
. . 7 ,, 77 - •• • -----,. .UöWtHjwlitika megerősödésével, duvántuh galmi téren Nagykanizsa számira mindazt
veteles helyi előnyeihez, egy országos er-f . \' 1 ~-.t-[* . . .
, . . . , , . . .., ... magyar vasúti hálózatunk kiépülésével a I visszaszerezni, a mit "hajdan a déli vasat
deku, vasúti első rendű tovonal jelentősége l
_,, , i - » : , déli vasút elvesztette domináló, vezető sze- révéu nyert és utóbb elvesztett
T, nylliiknnlri nkkor ennek íi j^Osnak a __\'
" repél; V-emélv és tclierárn forgalma lu>4- Igaz, hogy az uj fővonal megnyíltával ínyallolt i ezt liiegétéiie. J^ruizsa vámsa ey.eu a vonalon Nagykanizsán keresztül nek minden áldozatot nleg kell hozni en4és-Pe\'lig\' nag5\'°n n«e8érezte vasnti\'csak trausito forgalom képződik, de azért
jeOjervezett vasntirak^n kiépítéséért. ^^öltetésüuk csomópontja egyre vesztett ép olyau előnyös hatással lesz Kanizsa l)e kiváló, speciális érdekei fü^rekt"1^^ ^-1-^^-^ az ^•-brg.jnii életére, mint a milyen bsjdau a
ehhez a tervezett vasúthoz Nagykanizsa I^!^té8ekn,ík * szá!ai kezd\'^ felfutni jdélf vasút torgilimr-^oit; mert hiaseo a városának isi " \' • . j a szoiüszéd Vasvármegye székhelyén S/.om-1 hajdaui déli vasúti-forgalom is csak tran-Nagykanizsáu. .tsláikoarifc a dáU vasút-1baihclyeű \' Piacuult forKa,,na egj-re ritkult, | süó forgatom volt, e szombathelyi vasúti nalTlnagyarorszagi\' ket lovouála. - [nagy kereskedő házaink feloszlottak, a forgalom is csak puszta transito forgalom,
fejlődése óriásL arányokat Jog_ölteni és jövő-1 be\'ii kialakulásai beláthatlauok. Keszthely-
Hajdanában, mikor ez a két első rendű | f">ton s/-aPor(Kl0 vasuli ősSiOTeTé^-T^Tíetyr hatása a város fejlődésére mégi óri-
vasút vonal épült, Nagykanizsa még egy i
j ven a dunántuli kereskedelem és forgalom ási! Ennek az uj fővonalnak a forgalma eldugott, vidéki, jelentéktelen hely vőft S»b-P°ntja lassanként átnehezült Szombat- |a körül fekvő nagy vidék érdekeit is ét 8-9000 lakossal. Összes . nevezetessége I hel-vre> a n,elJ\' Nagykanizsa fénykorában Kanizsára vonja- Kanizsa közelében a vo-az a rengeteg sártenger volt, melyet ijesztő ,la^ou i^"«éktelen kis vidéki város |lialoii, ulás jelentékeny város niucs. Ka-példakép emlegettek más vidéki városok [VÖÍL Szombathely ma már hatalmas ará-jnizsa uagy vidéképek teheráru forgalma a előtt. Mikor ez a két vasútvonal felépült, :ny°khan s?tártiyalj« tul Kanizsát miuden j kanizsai állomás rakodó állomására lesz akkor még Magyarországnak egyáltalában tekintetben. utálvá Ha figyelembe vesszük azt, hogy
nem volt vasúti hálózata. Az egész Dunán\' Kétségtelen az, hogy ^agykauizSa vá- j a déli iráuyu tengerparti forgalmou kivül tult egyedül na két vonal uralta, ez or- ros piaca, kereskedelme és vasúti összeköt- a lendva- letenye—kanizsai vonal kiépül-szsgrész összes forgalmát ez a két vonal tetése még mindig jelentékeny, de \'az is tével a kauizsai állomás közvetiti majd a bonyolította le, természetes tehát, hogy en- kétségtelen, hogy a hanyatlás lejtőjéhez nyugoti iráuyu stájerországi forgalmat Ifc, nek a két fővonalnak a csomópontja Nagy- egyre közeledik s ha topografikus hely/4- j sokkal rövidebb vonalban, igy természete-
c
irchn
MI aMassi
Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés, skrofulozis, influenza
ellen számulsn tsnlr és orvos lltsl naponta ajinlva.
Mastbogy értéktelen utáiustokst is kinilpak. kérjen ■hsknkes nlMSi* mnétH rumngrléal
W. Hslsiaaa-U Itoche á C». ttasel (lltjlk
9f
ÜQehe"
Nagykanizsa, vasárnap
Zala Ifi. szám (É lap)
1906 január bó ll-án
sen olcsóbban is, mint a milyenen ast addig Marburgou keresztül, a déli vasút végzi: ba kell látnunk, hogy a kanizsai piac nagy mértékbea, rohamosan fog fel-, lendflíni
v A kanizsai közraktárakban fognak fel halmosódni a nagyvidék mezőgaadasigja terményei s egyéb árai Kanizsa vissza fogja nyerni hajdani virágzó kereskedelmi forgalmit és központi jelentőségét, azért Kanizsának ezen nagyfontosságú* vasút kiépülését. összes anyagi és erkölcsi erejévdf dősegiteui és támogstni kell! i
A helyzetről való félfogásunk végső ered niénj ben ngv alakul, hogy politikai megbeszélések lógják még a legközelebbi napokat is jelentősebbé tenni.
A magyar politikában a meglepetések nem ritkák. Ezért a jövendő nagyon írappánian meghazudtolhatja azokat, akik teljes pesszi-roizniuaaal kizártnak mondják a béke lehető-ségét. Miirészt sajnos, igaz, hogy a remény-
kopogtatás nélkül szabad bejárása van esőnek, hónak, szélnek-. A falnsi biró lakása bizpnyára több komforttal van ellátva. Eanek a lakásnak ts van már áldozata. Kg) vihaiaa éj tttáa a tanitó felesége reggel viztócsában találta kisgyermeküket Az eaő, mely a rozzant tetőzeten át beszivárgott a kiagyermek ágyában gyűlt meg. És a _ család egyetlen öröme pár bét múlva- tüdőgyuladásban meg-
kedésnek inkább a békevágyakozás és a köz-1 halt.;
* A helyzet.
Sljit lud&lionkiof — ;
érzés alapja, míg a politikai pozitívumok in kább a karc folytátága mellrlt finrk- latba.
Iskola, vagy istálló. Egy tanitó Kálváriáján
Budspitt, 1K*. Január It
Pedig ha valaki] hát ez a tanitó nem ljlyen sorsot érdemei. Lelkes munkás ca-bír^* nek mondják, akit Jelettes hatósága mar J háromszor megjutalmazott Hanem abban a jntalombm még nem részesítették, hogv to béri megélhetést biztosi toltak volna- néki. i Mikor az iskolából kikerült—bizonyára ez a Itanitó is a civilizáció imádatával, uépboldo-— jansár vo gitó ambícióval volt tele. Nem sejthette. Nemrég igen gyengéd és kíméletes célzást hoK> eK> Angtaa-istálW* triznak majd ti. tettünk a göcseji viszonyokra, de már cik- j-melynek {tisztogatásába belevész minden künknek ezt az óvatoTtiangjái is megsokalta iaeá]j»> minden ambíciója. Sreretuők ma uieg-agy szolgtbiró é«^£vik megyei lap hasib- kérdezni tőle, hogy miután ku gyermeke és jain megírta a Göcsej apológiáját Pedig "* mag» tüdeje ildoaatávi ^Uu. liúaiiaának hogy a megye emez obskuru* reszében még ml •»» foglalkozik nagyszerűségeiről igen sok tisztogatni való lenue. azt többek | UP141t \'fjukt"> ábrándjaiból megmaradt
Ma
A kinek alkalma van hónapok óta megfigyelni * magyar-poliliks lolvisáu atra a meg-győződ ésre kell jutnia, hogy a fonál, koalició és kotona között soha nem szakad meg teljesen. Ha egy-egy békeakció megfeueklik, — azonban utána nj terv fogamzik mag, uj fér- kősott az alábbi eset is igazolja :\'- I nyomorog, mint olvassuk, ebben az érbrn még
fiu próbálja meg a közvetítésnek olyan nehéz, \\ zalaegerszegi Magyar Paiza cimü lap-\'Dem kapott fizetést. Bizonyára jól lakik a munkáját Az igaz, hogy mind e fáradozáso- j társunk a mult héten Szép János cserencsóczi W nyomoruságával, minek neki még a tat eddigelé eredmény nem kisérte. Mind- tanitó levelét közölte. Borzalmasan érdekes fisetés-is.
azauállal az a Ugadhatatlan tény, hogy pour-1 ezt a ieVelet olvasni, ■valóságos kulturképét Ahogy mi tanfelügyelőnket ismerjük, még parlrr-k szakadatlanul folytak eddigelé. re-jadja egy göcseji falunak. A Unitó azokról a I vagyunk róla győződve, hogy ő már eic^-zer ménvséget nyújt, azt a reménységet, hogy ajretteuetes ázsiai állapotokról panaszkodik, megtette kifogásait Csereacsócz községnél, fonál ezúttal sem szakad meg. Igaz. hogy * ■ melyek a cseren csóczi tözsegi iskolában ural-1 »zonbau a tanfelügyelőnek végrehajtó hataima helyzet napról-napra komolyabbá vilik- Mert ltodnak Hogy ezek a panaszok, e feljajdulás, nem \'évén, az ő figyelmeztetései* sem vették hiszen vannak terminusok, melyek fiksz adva [jogosak, azt eléggé bizonyítja az\' a körülrneny^^kiutetbe. Az ilyen állapotoknak egyéb okát vannak, meg nem közelíthetők s minél köze- j hogy maga a tanitó meri azokat a nyilvános- nem képzelhetjük el, minthogy szegény a lebb jutnak; anuil inkább követelik a haUU [ság elé teijesiU-ni. Isclitófe-ht adjak -a levél j község és rendezettebb viszonyok közt nem rozott cselekvést Ezek a terminusok egyrészt j lény egét és ezét a- cikkét melyet/a M. P. a j tudja fenntartani az iskolit Ilyen körűiméit kereskedelmi szerződések életbelépésének\' levél alapján közölt " * v nyek között tehát nem. marad mis hátra, Időpontja;- misiéait - pedig as ouaiggyfilia I—\\ mitrwictftrri négy nsztá\'lyn liskoláuak \' n"\'lt bogy államosítsák azt Respektüjik ast
•gybegynlésénrk terminusa,__________.__: jegy terme van^ez hat méter hosiu és ötU fontos tényt; bogy a cserVucsíczr Uko.a a
Egész batirozott ténynek vehető, hogy a.méur seéles Tehit akkora, mint eg* közepes «»M«»ót teljeait és tanítója a
tárgyalások, melyek a békét célozzák, miként,„n szalon. Ebben az egy teremben napon)* jnen>reti eszmének is egy úttörő katonája, eddigelé, ugy a legközelebbi jövőben sem : uizotren gyermek szorong, liogy esetleg a I Alt hisszük, maga a köiség nemcsak hogy fognak szünetelni. —r A koalirió kfrrVstnnái tndrje árán is megtanulja az .rni olvasást és I nehézségeket nem támasztana, de bizonyira ugyan a legridegebb inuanzigentizmnst han- az egyszeregyet Százötven nem éppen tisztin 1 szívesen venné az államosítást gortatjik, a vezérek azonban inkibb megfon- tartott gyermek lehelete mérgezi meg naponta J
toljik, hogy az ő vezéri felelősségűk mellettjezt az egy szobit és egv tanult, intelligens\' BIR1K
az orszigot hova vezetik. \' ambiciózus embernek, a tanítónak itt kell\' \'
Más kérdés azonban, bogy a «>sVadatlan tirgyalisokuak, tervezgetéseknek és tanácskozásoknak lebet-e eredménye. Sajnos, nem tartozunk azok közé, akik túlságos optimizmussal nézik a szituációt. Ennek oka pedig
altöltsni élele javát__F-géswgtaut kell ma-; _ ——
gyariznia olt, hol a gyermekek liéring mód-; — Htíilozis. Kazmich Miksáué szül. Kel-jára vannak összepréselve és eredményt kell. ler Ilona tegnap 53 éves korában meghalt felmutatnia akkor, mikor egy szobában más- ] Somogy-Tapsonvban. Holnap temetik, félszáz gyermek az elemi iskola hat külön- — Püspöki székfoglaló. Zichy Gyula grói
az uj pécsi püspök Jebruir 7-én tartja szék-
az, mert az előzmények utin nagyon, de na- j böző osztályát kcpviseli. Ennek az állapotnak gyon valószínűtlennek tartjuk, bogy a korona okvetlenül kell, hogy .áldozata legyen. Vau a vezénylet nyelvében a hadsereg kettévá- js. A^ egyik a Unulók testi és lelki fejlődése, laszfásáha beleegyezzék. | a másik maga a tanitó, akin már a tüdőbaj,1
Pedig a békés megoldást ebben az irány-1 előjelei mutatkoznak. Ilyen a cserencsóczj ban kell keresnünk. | községi iskola Krisztus születése után Mi
A helyzet, tulajdonképen ugyanazon a holt ezerkilencszázhatodik évben. i •
ponton áll ebben a pillanatban, a melyen ma | Nem különb azonban a tanitó lakóháza egy esztendeje, közvetlenül az iltalinoa vá- sem, mely városhelyen éppen hogy istállónak birtokán folyó hó t6-án a 17 én folyt le a
foglalását Péesett
— Öngyilkos díjnok Oaztiayi Géza 19 eves kaposvári díjnok, kit Nagykanizsán ia sokan ismernek, tegnap Kaposvárott atyja hizinilV szíven lőtte magát. Életveszélyes sebesülésével a kórházba szállították.
— Főúri vadáaaat Zichy Aladár gróf vajtai
lasztások Után állott volt
I illene be. Kidőlt-bedőlt rozoga épület, meWbe | téli vadászat A házigazdán kivűl a vadásza-
Mi eladunk
5 darab Baziiika 5
sorqegyet 24 részletre. havonkint K. jJ- f, JÓ SZÍV- » 34 1 » VJ\'-rr >
Magyar vörös kereszt > 24 » »
Osztrák > 1 1 24 » >
Olasz » » » 24 » >
Erzsébet szanatórium • 24 » Már az első részlet \'.efizetéie utin mTndeu n> eremény a vevőt illeti meg. — Minden egyéb sorsjegy is kaphat* nálunk ily módén A fél vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz öt darabnál kevesebbet is és kívánsága szerint 12 vagy iá Havi részletre is osztjn^ be ezen kedvezményt j l
S S 5
5
880
14-
1270 3-
Kimkedelni és Ipzrbznk-Héuvénytirnlzt 9&gykznlui&
Nagykanizsa, vasárnap
Zala 16 seára (8 lap)
1904. jántfAi uu 71-4b
tón résztvettek Majláth Géza gróf, Edelsheim-<■ Gyulai Lipót báró, Zichy Rafsel gróf és Rohonczy -Lőrinc. A vadászat ereduiéuye terítékre került 485 darab, ebből 453 nyul, többi fogoly és fácán. Zichy Aladár gróf vsdásáat titán ismét Budapestre utazott, ahová ma érkezett meg.
— A Dunántúli Dalosszül etaóg dslpályá zatára, miut annak idején megírtuk, 47 pá lyamű érkezett be. A beérkezett pályamüve ket a pécsi közgyűlésen választott következő bíráló bizottság birálts meg: Bőbm Emi irodslmi szakosztály elnöke, dalárdai karnagy, Horváth György; az irodalmi kör elnöke, Gen baaer Antal zenetanár Pécs, Krouíteror Antal a szombathelyi Dalosegyesület karnagya — Szombathely és Vq/ds Emil dr. s győri ének és Zeneégylet karnagva, zenedei igazgató Győr. A Dalosszövetség vjJasztmánya a beérkezett" bírálatok alapján enéten-dönt a pályázat ügyében.
— A fiumei határrendőrség Fiúméból ír-JlkTA reprerenTincs tegnap esti ülésén Vio podeszts bejelentette, hogy a belügyminisztertől Gaál Tibor kormauyzóhelyettcs utjáu érkezett kijelentés szerint az állami határrend-
kinek a pénzén jár a színházba s kinek az erszényéből fiseti a szabószámláját, A pletyká zás annyira elfajult már Igión, hogy egy becsületében megtámadott asszony, Szmre csáuyi Dctrích Margjt kénytelen volt egy ottani újságban nyilatkozni a maga védet tűére. Nagyon érdekes a nyilatkozatnak ez a része; .
Megszóltak, hogy mindéfTflrre -színházba járok, pedig senkitől sem kértem bérletem megfizetését. Pletykáztak elegáns ruháim miatt, noha ehez is síig van köze valakinek. Rangomhoz képest ugy járok, amint az nékem tetszik. Kérem .jóakaróimat, vegyenek pártfogásukba és ne hagyjanak egy védtelen nőt meghurcolni, mert amit én rólam híresztelnek, sz mind kósza hir, rágalom és bosszúállása
Csinos társsdalmi viszonyok lehetnek Ig-lóu l főleg furcsa fogalmak uralkodhatnak a legprívátsbb emberi jogok felől. Hogyan öltözködik valaki, hova jár, mikor \'jár s kinek a pénzén jár, ez igazán senki másra nem tartozik, mint az illetőre. Különösen akkor, ha a maga pénzén teszi miudezt
Kalandot fink. Ily című hírünkre ro-
Iban ismeretes. Ezen bivalytejjel kéMtf B-u. lázsovich Sándor gyógyszerész fl«pei«a<atgj^i • gyön 16. szám, a törvényesen védett »Alha#-szappant táia 1 korona), »A4bs.<-«rckeé«pe (ára 1 korona 50 fillér),.melyeket a szokáaot vásári reklám mellőzésevei, nyugodt féfeskes sjánlunk a müveit hölgyköZőnJég ffgydiaéttel mivel semmi ártalmas vegyi terméket nett tartalmaznak a melyekről hazánk elad orma-nője dr. gróf Hugonnay Vilma, Al úja Az < AÍba ••szappan és krém; a bQt ápolására, a szeplők és más arctisztjif áfa p\'sfook eltávolítására a legjobban ajlnlh«ó <Wrwi Kaphatók mindenütt
őrséget Fiúméban ez idő szerint 0*01 lépteti jnatkozólag annak a közlésére kértek bennün-iletbe. Mielőtt ez megtörténne, a képviselő- ket, hogy a Kőtbsam nevü tanuló csak tétlen
testület véleményét kikérik. Zanella képviselő hozzászólása után a képviselőtestület tudomásul vette a bejelentést, — feutartva későbbre tiltakozási jógát.
— Kaik a hó. Tegnap Magyarország és a kapcsolt részek összes lapjai hosszú hírben konstatálták, hogy az idén nem lesz tél és mindjárt közölték is egy kiváló tudós magyarázatát is, ki ennek az abnormitásnak természetes okát megtalálta. Ea ma reggel szép fehér bársonyos szőnyeg borította a földét. Tegnap éjjel 11 óra tájban esett az első bó és fél óra múlva nagy fehérségével már bevilágított az éjszakába.
- • Gólya a vasúti kocsiban Kaposvárról írják nekünk : Ma reggel az induló vonat harmadik osztályába szállott fel egy fiatal menyecske. Amikor a vonat az állomásról kirobogott a gólya kelepelüt kezdett és * fiatal menyecske egy egészséges fiúgyermeknek adott életet Az érdékes eseménynek természetesen hamar híre kelt az utasok között és mindjárt sokan jelentkeztek kereszt-spának. Azonban a fiatal asszony Gyulai József kalauzt választotta.
— Gyakorlati gazdasági vizsgálatok. A földművelésügyi miniszter által engédélyezett gazdatiszti vizsgálatok Keszthelyen január 22-én tartatnak. A vizsgálatra 126 an jelentkeztek.
— Országos v tár. Nagykanizsán a legközelebbi (gyei tyaszentelői) országos vásárt január hó 29 én tartják meg.
— A színházi bérlet <*a aa elegáns ruhák\' Iglón, a derék szepességi városkában, nagyon jó dolguk\' lehet az embereknek. Az élet gondjaitól ráérnek még annak a diszkrét kérdésnek a szellőztetésére is, melyik\'asszony
szemlélője volt annak a kalandos kísérletnek, melyet a sánci-uton egy iparosinas elkövetett. Kőtbaum jó viseletű fiu és jó tanuló és ebbe az egész figybe is ártatlanul keveredett — Agyonlőtt fatolvajok. A Várasd melletti Szeptanic községben utóbbi tdőben számos falopást követtek el. Ebből kifolyólag a csendőrök a község több házában házkutatást tartottak. Az\' egyik házból két fiatal ember furkoa botokkal támadt a csendőrökre, akik tüzet adtak. A ket paiasztlegéuy auuyira megsérült, hogy mindkettő azonnal szörnyet halt
~==■ Ruhátlanul kilökve. A Győri Hírlapból vesszük M . . . J ^ szemináriumi igazgató tegnap este egyik fiatalabb bölgyismerősét fo gadta lakásán, akit azonban reggelre valami nézeteltérés miatt sürgősen eltávolított hazulról.-Az eltávolítás oly gyorsan következett be, hogy a leánynak nem volt Ideje felfiltözködni, a igy majdnem ruhátlanul menekült nagy utcai botrányt okozva a rendőrség oltalmába.
Egyről-másról.
folyamán . azután M . , lakásáról a rendőrség elhozatta a leány ruhaneműit A félig meddig rejtélyoH ügyben folyik a nyomozás.
(Bndapasti IwSb Irta: Fsrngó Jenó
- jaaátr II
Két viMgtörténéltni esemény esett arra a hétre: a francia elnök választás éa a Fedák Sári föllépése. Azaz, hogy eltéveszt uttem a sorrendet A fontosabbik, a nevezetesebbik s Zsaiöa föllépése, igy hát csak másodsorban lehet a raftaflll választásról szó. A Zsaaaa föllépése egyáltalán mindennél fontosabb. A magyar vezéhyhiónál, a vármegyék ellenállásánál ia Lesz-é ónállö vám-A délelőttI területünk valamikór, elszakadunk-« Ausztriától
less e magyar, nemzeti kadsersfttot f KI törfölk ma mindezzel, amikor minden stltst, mindea lelket betölt a nagy értés: Fedák Sári fciíépUi I
- Műszaki körökből vesszük a hirt bogy a i Most tehát már boldog a magyar. Moat tehát már
Királyi Államvasutak Gépgyára a kisebb gazdák j semmí baj Mmm| bánat, semmi fftmd 4a
igényeinek kielégítésére az eddig gyártott lokomo \' _ „_,. l„ , . ... _ ...
... \' . ... " \' „ . .semmi bu I... A póttartalékos vidáman hanta
bil- és gőzcseplőgép típusokon kívül a 2 és fél; ""wJ"
3 és 4 lóerejü lokomobllok és tfözcaéplöiépek M » caalAdjAt, hiszen — Fedák Sári játszik gyártását is megkezdette. — Amint hírlik az I már; Zichy Jenő gróf gondatlanul vadáaabaltk
összes lokomobll gózcséplőgép, valamint benzinmotor gyártmányok lényeges szerkezeti újításokkal láttatlnak el, ami bizonyára érdekelni fogja a gazdálkodással foglalkozó olvasóközönséget
Az Állami gépgyár vezérügynöksége Budapesten, (V. Váci körút 32.) izíresen nyújt levélbeli kérdezősködésre felvilágosítást. \'
— A Székely-havasi .bivalytej jósága álta
immár afrikai vlallovakra, hiszen — Fedák 9árl játazlk már I A (óváros kivethet potadói, a végrehajtó elviheti a vánkost a fejünk alól, a hus megdrágulhat a munkahiány fokozódhatta, jOhat nyomor éa szentfedés — csak Pedált Sári jfat» szék, csak Fedák Sári kapjon 600, 70g vágy Isten tudja mennyi koronákat estén kint I..,
Gőzcséplőkésztetek m 12 \\im henzinmotorok, szalmaprések m™ araléQópsk
és egyéb
g\'époic
<l>
legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók
A | Magyar kir. államvasutak gépgyárának ¥mérögynökségé®él " ) - 1 Budapest, V., Váczi-kőrut 132
Árjegyzéket és költségvetést kivánat~a ingyen és bérmentve küldünk.
Nagykanizsa, vasárnap
Za\' 16. sctm (4
t
lap)
1906. január hő 21 én
8aóv*l: a nagy esemény lesajlott és amint ast önök kicsiny éa nagy lapokból, kicalny te nagy cikkekből olvashatták — óriáal alkarral járt a .Leányka" Imi ötven, vagy talán ssáz előadás Is I Ast azonban mir nem olvashatták se • kicalny, aa a nagy újságból, h a klosiny aa a nagy esikkelyekből, bogy ml van a .Leányka* gyönyörű díszletei mögött. Önök nem tw^h^at bogy aian a darabon mag fog gazda" godni mindenki, caak a szerző, meg a színigazgató fognak tűnkre menni bel*. Tessék csak elképzelni, a \'leányka* minden este 9140 koronájába kerül a Népaz nháznak. Fedik Sári kap 700 koronát, a Untlém — zsúfolt ház eaetén -■» 440 korona, a kiállítás költségeinek törlesztése 300 korona, a Népszínház "bőre esténkint 200 korona, a napi kiadás 1000 koroná. A maximális bevétel pedig 3800 korona t...
És arról se nyerhettek ónók tökéletes képet, hogy milyen Volt ez a prémler
— Gyönyörű I — flótásta as egyik újság.
— Ragyogó I — kontrázta a másik
— Noch ni* dageweaen I — ktntornásta a harmadik I
— JuJujuJ I — harmonlnlkásta a negyedik.
De ast nem mondotta *l senki, hogy egy
nagy tülekedés volt ez as eete. A f*dáklsták tapsoltak, as antifedáklsták nem ; az antifedá-klsták tapsoltak, a fedákisták nem és Így tovább folyt a gyönyörű társasjáték. Aki padig nem vett részt a tülekedésben, as — egyszerűen elaludt! mint ahogy Újházi mester tette, akit alig lehetett Mlrásni édes álmából as előadás -végén. Olyan különös volt es a prémler.
— A jég meg van törve I — sóhajtoztak az emberek. As isteni Tlsazsa már nem sebezhetetlen.
Is esak körűi kellett nézni a zsúfolt nézőtéren, bogy mindezt észre vegyük, meglássuk, megértsük I...
Denlkve. as aj János vitéz Mm született meg; es a termé* .Leányka* — ro*ss termés volt I...
a
Hát n*m megmondtam, hogy sz a legnagyobb a**mény ? Íme, róla Írok, róla zengek én is már egy Jó félórája. Éa még el se mondtam, hogy milyenek a Zsasaa ruhái, kalapjai, cipellői, min-den más toalettcikkei. És el se mondtam, hogy a fél darabot franciául mondják; aminek kflló-nő*en Hajdúböszörményben örülnek majd Ott ngyaais nagyon szeretik a francia szót. És nem mondtam *1 még sok egyebet, amit valamikor a történetíró följegyez majd az isteni Zsazaáról és a .Leányká\'-ról.
Vagy alég volt önöknek ennyi Ja róla ?
Törvényszék.
maradt, A fölizgatott ember a védtelen asz-szonyuak esett és vad dühvel fojtogstni kezdte. Az anyja segélykiáltásait meghallotta az udvaron dolgozó fin, ifj Gere János, az utcáia rohant s mikor anyját életveszélyben látta, a nála levő fejszével fejbevágta Hor-váthot ugy, bogy az rögtön szörnyet halt. A mai tárgyalásra behívott összes tanuk bizonyították Horváth verekedő, vérszomjas természetét s vádlott szelidségét. A bíróság mindezt enyhítő körülménynek tudta be s vádlott tettét jogos véde/etnnek minősítette, illetve kijelentette, hogy a tettes tulhalsdta bár a jogos védelem határát, de azt indokolt félelemből tette. Mindezen okoknál Jogva a kir. törvényszék vádlottat fölmentette. A vádlott sz ítéletben természetesen megnyugodott, as ügyész azonban fölebbezését jelen-\' tette be.
Mulatságok,
Zsúr
A tapolcai lsr. nőegylet e bő 27-én rendezi első zsurját. Remélhető, hogy ezek a zsurok az idén is oly fényesen sikerülni fognak, mint az elmúlt években mindig:
* Műkedvelő előadás Kiskomáromban. A kiskomároml ifjúság e hó lé-én az ott felállítandó 1848|é9-es emlékalap Javára műkedvelői előadást rendezett. Előadták Szigligeti „CJgány" cimű népszínművét. A szereplők közül többen kiváltak értelmee, ügyes játékukkal. Az előadás után tánc követkesett, mely csak a kora reggeli órákban ért véget.
* Szórakoztató délután. A nagykanizsai katb. legényegylet ifjúsága ma vasárnap délután 4 órakor a Polgári Egylet nagytermében tartandó délutánjának műsora a következő: 1. .Vihar után* tndrődy Sándortól, szavalja: Németh György posta és táv. tiszt 2. Cimbalom szóló előadja: Csizmadia Vilma urnő. 3. Felolvasás
Nők* Irta és felolvassa: Törzs Kálmán gyógyszerész ur. é. aj II 11 agyár Rapbsodia : Gál Ferenctől, előadja zongorán Neumann Józsa úrhölgy, b,; .Magyar ábránd* RövertŐl, zongorán előadják (négykeze*) Neumann Józsa úrhölgy és 8ternek Zsigmond zenetanár ur. &. .Érettségi után* vig-monológ, előadja: Farkas Sándor ur posta és távírda tiszt.
ssámla szerint az évi pénztári forgalom 204,248 K. 88 fill. volt. Kiadott kölcsön váltóra 224,100 K. Takarák betétel fcezel 106593 K. 19 fill. -üzletrészekre be van j!z«tve 72345 K. 10 fill. — tartalékalap 15891 K."BT fitt. - A kézgyütés az igazgatóságnak a felmentvényt megadta.
Aa AIsólendva-vidéki Takarékpénztár közgydléae. Az alsólendva-vidéki takarékpénztár február hó 10 én tartja V1L évi rendes közgyűlését. A takarékpénztár a lefolyt üzletévben alaptőkéjét 120.000 koronáról 280.000 koronára emelte fel. A mérleg 30292 K. 38 fillér nyereménynyel záródik. Ebből osztalékra 300 drb régi réezvény után a-28 korona 8400 korona," 400 drb. nj réezvény részleteinek befizetése után Járó 6% kamat elmén 3350 K -79 fill. fbrditotik. Az intézetnek 280000 korona részvény tőkéje van. Betétállománya 671382 K. 87 fillér.
Gabona-üzlet
(Távirati taHódtáa.)
Budapest jamár l».
jCészira üzlet: Vétel ée eladási kedv hiányában forgalom korlátolt. Arak változatlanok.
><ataridó-uzl«t;
busa áprilisra . októberre zab áprilisra tengeri májusra rozs áprilisra
1714 16.99 14.70 13.84 14.02
\' | Megölte aa anyja o*ábitóját A kaposvári kir. törvényszék mai tárgyalásán fölmentette ifj. Gere János pettendi lakost, ki egy jejsze osapásssl szándékosan ölte meg 1905. augusztus 19-én Horváth Mihályt az utcán Az *set előzményei a következők : Horváth Mihály egy kötekedő, vérmes természetű ja vakorbeli férfiúi szerelemre gyulladt ifj. Gere anyja, id. Gere Jánosné iránt. Tolakodó sze relmével folyton üldözte, kerülgette az asz szonyt s ez a szerelme annyira elragadta hogy egyszer rá is lőtt már az asszony fér jére, amiért annak idején el is ítélték. Mult év augusztus 19-én is az asszony után lesel kedAt si midőn ez lakásából az utcára | lépett, Ismét rá akarta bjpii, hogy fogadja el bűnös ajánlatát As \'asszony azonban hajthatatlan
KSiguduag.
Keszthelyi elektromossági rt cég alatt Kesstbelyen uj részvénytársaság van alakulóban 250.000 korona alaptőkével (1000 drb. 260 koronás részvény). Az alapitók: Beok Sándor takarépén*tári igazgató, Bendekovtta István főpénztárnok, Berenyi Béla épitéel vállalkozó Hozzay Bálint szállodás, Bossa Pál birtokos, Buchberger Fülöp várost pénstárnok, Burány Gergely dr. főgimnáziumi igazgató, Csanády Guszláv dr. ny, Igazgató, Czakó Béla igasgató, Dezsényi Árpád dr. grófi főtitkár, Dunst Ferenc dr. apátplébános Gaál Jóssef főgimnáziumi tanár, az ipari ée gazdasági hitelszövetkezet igazgató sági elnöke, Hanny Ödön dr orvoe, Hoffman Arnold kereskedő, Hoffman Miksa takarékpénztári főkönyvelő, Hoffman Soma ügyvéd, Horváth Károly grófi főszámvevő, Nagy István városbíró, Neumark Béla dr. községi orvos, Oppet Károly helyette* városbíró, Pető Vilmos kereskedő, Práger Tivadar kereskedő, Relscht Imre eörgyá roa, Reischl Vencel hévízi,bérlő, Schwarcz £sig< mond ügyvéd, Takáoh Imre főszolgabíró é* Ullman Venoel takarékpénztári igazgató.
Hl te lasövetk eseti kösgyülé* Kiakomárom és vidéki kösségi hitelszövetkezet t évi Január 14-én tartotta Kiskomáromban a XI. rendes közgyűlését. A szövetkezet életképességét 1 ml sem blsonyltja Jobjban mint as, hogy 911 tagja van 1678 űsleirtesáel a \'hogy 1906 évről 6641 K 94 fill. tiszta yereséget mutat ki — A mérleg
Szerkesztői üzenetek
W. M Szép színesen, megható melegséggel van megirva, irálya ia könnyed, gördülékeny, Ismerős körökben bisonyára nagy hatás* lenne ahoz azonban nem nyújt eleget bogy azokat is érdekelje, akik Mujkó urakat nem ismerik. Nagysáda ugyanis elragadta a tárgy iránt való szeretet* — céhbeli Írókkal la megeaik gyakran — és a sok kedvee részlet mellett kősói olyanokat is, melyek elmaradhatnak, mert banálisok. Ezért sajnálatunkra nem kösóltwtjflk, hanem kérjük, keressen fel bennünket egyéb dkkatvaL Kitűnő megfigyelő képeuég* éa hangulatos előadása eleve is érdeme* közleményről garantálnak.
A A. A jövő héten választ mondunk.
Városi képvi»elő. Után na Járunk é* megüzenjük.
Próba. Est ügy hívjuk, bogy oikkgyártáa * Mint észrevehette, a mi cikkeink vagy riportok* vagy valamely szigorúan aktuális tétel, tóbbnyir* napi esemény glosszái Minden alapoa tudás nélkül a nagy halomból egy hanga*to* dmat kikapni é* arról ál 1 alánosságban beszélni, kritikát Írni, amily könnyfl, ép oly haasontalan ia. Kés-irata rendelkezésére áll, mart a mondottak dacára is találhat újságot, m*ly közli
Tarantella. B hét folyamán kösöljük Nagyon ügyes.
Nen kösölhetők .Si vts paoem* ... Dalok. K***rv*k egy utcáról. Alom ée való.
A J. Kiakomárom A referádát sajnálatunkra nem közölhettük úgy, amint beküldte, mert nem irta meg as egye* ss*r*plők nevét, pedig éppen es a fontos.
Tímntik is tiliíiiiilutwik
A válság.
fejérrirj féeaó**.
Bécs, jan. 20 Ftjityáry Qéaa báró miniasterelnOk, ki tegnap ide érkezett, ma délelőtt a magyar roinisaterium palotájában tubb látogatást fogadott.
volt Burián közös éa Popovia állam-
A látogatók közt
pénzügyminiszter
titkár.
ftjérwirf aadieuciia.
Fejérváry mimsater-U órakor a Burgba naeut, a bol a király külön kiballgatá-aon fogadta- A kihallgatás boaaaabb
Bécs, jan. 20. elnök uta délelőtt
NagvfcwisM, vasárnap
Zala 10. szám ( . lap.
1S06, január bó 21 éa
leig tartott A miniszterelnök ma este érkezett, melyben az áll, hogy Lelket gyilkoi-\\ frzt vesz az uivari balon ós holnap \'\\á,do,ttt\'; A n>oraolá"t weginditotUk.| pggol visszautazik Bubapnstre
Ujahh kihontakozAtt terv.
Budapest, jan. 20. Képviselői körök* Ion beszélik, bogy Fejérváry ininlsz-Icrelnöknok Bóosbo való oluiazása Jiitt a voaérbizottsig egy tagja ujjtbb liiioH/akosisi tervet nyújtott át
Katonai diktatúra Magyarorizágon.
Bécs, jan 20. Tegnapi táviratomba lollhiba csúszott, amennyiben as einli lett vezércikk néni a Neue Freie Pros lobon, hanem a Wiener Abendblatt mai Izámúban jelent uicg
Budapest, jau. 20. Politikai körökben tartózkodva fogadták a Wienor AbenU-Llntt közlődét. Mai fővárosi\'lapok csak lonályos célzásokat tesznek rá.
Zalamegye föispánsága.
Zalaegerszeg, január 5o. Jtt nja az a ft/\'r terjedt ti, hogy dr. J>ort*!«ky Zászló miniszteri tisztviselői kint-l>tzté/( Zolarrjtgye főispánjává.
(E távirat folytán érdeklődtünk Budapesten, nire a kiivetkező telefonjelentést kaptuk,1:
Budapest, január 20. Porteleky László iniszteri segédtitkár a honvédelmi minisztérium 11 -ik ügyosztályában, tény, hogy kineuezfat kombinációba uan uéue, azonban neglörlénl hineuezéséről beszélni ma még hoki, Porteleky ismert atléta.
A katonai diktatúra.
A P. H. mai száma azt a szenzációs birt közli, hogy tegnap siírirozott sürgönyökben budapesti, pozsonyi, kassai, temesvári és kagyszebeni hadtestparancsnokokat azonnal Béesbe hivták. Erre vonatkozólag ma a kővetkező táviratot vettük:
Budapest, január ao. A P H. mai közlésit, mely szerint a hadtestparancsnokokat Bécsbe hivták. hivatalos helyről a leghatározottabban megcáfolják. A hadtestparancsnokok kivétel nélkül otthon vannak álfo iiásuk helyén.
Büníenyitő feljelentés egy képviselő ellen,
Békéscsaba, jan. 20. Áchim András országgyűlési képviselő ellen a csütörtökön tartott közgyűlés alkalmával ett életveszélyes fenyegetés miatt a [községi elöljáróság tagjai ma bünfenyitS Xfeljelentést tettek. Upyanis a csütörtöki [közgyűlésre Ackim képviselő mintegy [200 szocialista munkást vitt be és mi-[kor a polgármester Achimot és társait 1 távozásra szólította tel, A ebi m szavak-] [kai inzultálta a polgármestert.
Meggyilkoltak egy földesurat. Nyitra, január 30. Ma a város közelében j lettes Gyula gazdag földbirtokost halva ta \\lilt&k. Fején véres seb volt, mellette pisztoly I feküdt Első pillanatban azt hitték, hogy az Lelőkclő, dúsgazdag földbirtokos pillsnatnyi Ithuezavarában követte el az öngyilkosságot, |dt ma délben a föaznlgabirósághoz feljelentés
C. 2. 8773937/90. és 555/88 tkvi az. végzésekkel Özv. Bedő Ferenczné szül, Horvát Rost
Lelkes hulláját ma felboncolják. A gyilkosság I f®"\'*\'\' Jfkf". j\'v4r» bekebelezett özvegyni-__^ _ zi________ .....vi^iAt t,.i> Ietoleg holtiglaui haszonélvezeti Jog az árverés által nem érintetik, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az » —-—---
az egész környéken nagy szenzációt kelt
Egy uri leány öngyilkossága, Divat január 20. Junker Samu petro-zsényi dúsgazdag kereskedő gyönyörű 16 éves leánya, Junger Mici, ma főbelötte magát és meghalt. Állítólag családi viszály kergette a halálba-
Óriási vasúti szerencsétlenség
1906
i vi janair hú 24-ik napján délelőtt 10 irnkor
Borsfa községbe a községi biróházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartozqak az ingatlanok becsárnak 10%-át vagyis 18 kor., 3 K, 50 fill, 32 K. 50 f., 18 K. 43 K. 1 K. 60 f.. 15 K. öo fillért készpénzben, vagy az i8Si, és az 1881 évi november hó i-én
London, január ao- Brocilynből jelentik, I ... , . .... , . .
.. . 3333. sz. a. kelt igazságügy-minisztert rendelet
hogy egy vonat Utólsó kocsija, mely nta- 8 gaban kijelölt óvadékképes értékpapírban
sokkal volt tele, egy 35 méter magasságúja kiküldött kezéhez letenni, avagy az iSM.
...j, 1 • 1 w 1. .1 ,/« _ « , LX. t.-c. 1708a értelmében a bánatpénznek
hídról kisiklás következtében a mélybe zu-1 biró,ágt>7ál ^leges elhelyezésit kiállított
hant- Az utasok egy része meghalt, többiek szabályszerű elismervényt átszolgáltatni, tveszélyeseú megsérültek. I Kelt Letenyéu, 1905. évi november hó
13\'ik napján.
Elitélt pénzúgynök. \' A letenyei kir. járásbíróság mint telek-
I könyvi hatóság.
Budapest, jan, 20, A budapesti itéló- ukusz.
tdbla ma llalogh Szilárd fővárosi pénz-| _ kir. aljárásbiró.
ügynököt csalásért-és okirat üamisitá-sért másfolévi börtönre ítélte.
Nyulbórt
veszek állandóan minden mennyiségben
risi
Laptulajdonoa *a
Nlli f C
kiadd : 1. r
Egyik vagy másik
Okból sok gyornuk fejl&ie.ében vi«»zím»riul, Wgtöbbazör uonban a tugiiíi idősiak alatt elflibriluló bajok miatt Valóitan nodálatoa, niffren kiváltó azolgálatokat teljesít ilyenkor, a BCOTT-Wle EMUL8IÓ iiiply loltetóvé teszi, bogy a gyermekek a futni* nebés Móaiakin minden báj nélkül átesnek ó> fejlődésük aamini kivinni valót iám hagv fenn.
A SCOTT-Mla EMULSIÓ legfinomabb gyógycsufcaniAj-olajból készül alaphoapbotaavaa mész áa nátron bozii-adáfávat
A StiO-TT-Me tmui«>A valódiságának jele a „hálán nagy i-fukaiialat vívó halász" védjegy.
Kapható minden gyógyszertárban Eien lapra való hivatkozáanál 75 fillér Ittdlbfiytii iMkülif af elleaéban minUQveggel bérmentve szolfái i
Dr. 11IIUA1 EMU, „Virosi gyógyszertára"
BUDAPEST, IV., Váczl-uteza 34/50 Egy eredeti Üveg éra : • K. 1.
a* JO ailárlc darakeaklal
Halvax Frigyes kalapgyáros
NatyknnizBM
Ügynököket
keres magas jutalék mellett vidékre a már 26 év óta fennálló 6 szor kitüntetett
== redőny-gyár ——■
saját gyártmányai, továbbá vendéglősöket érdeklő^ újdonságok terjesztésére. — Ajánlatok referencziák megadása mellett czimzenriók C. KLEMT. Braunau Csehország
3250/tkv. 1905. s.z.
Árverési hirdetményi kivonat.
A letenyei kir, jbiróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy kiskorú Sali Irma végrehajtatónak, BedÓ Gergely végrehajtást szenvedő elleni 56 K. és 40 K. tőke követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir, törvéuyszék (a letenyei kir. járásbíróság) területén lévő a bbrsfai 214. az. tjkvbeu felvett a kiskorú Bedől Teréz, Bedő Juli, kiskorú Bedő János, Bedő Gergely és kiskorú Bedő Anna tulajdonát képező -f- 329/7, hrsv. kertalyai szántóra a végr. törv. 156. a) pontja alapján egészben! 180 K., a 359/7. hrsz. vadai inási rétre a végr. törv. 156. a), pontja alapján egészben 225 K. a -j- 427/1. hrsz. becsei szántóra a végr, törv. 156. §. a) pontja alapjáu egészben 180 K. az n. e. tjkvbeu felvett 173/4. hrsz. simabecsi szóló, rét és szántónak B. 4. a. Bedő Gergelyt illető részére 86 K., a borsfai 190. sz. tjkvben + 53. hrsz. beltelki kertnek B. 10. a. Bedő Gergelyt illető réssére 16 K„ végül a borsfai 308. sz. tkvben felvett s kiskora Bedő Teréz, kk. Bedő János, Bedő Gergely, Kis Katalin és Bedó István uós Húsz Teréz nevéu álló\' -f- 281/1. hrsz. cson-dorbüki dülőbeiij szántóra a végr. törv. 156, §. a) pontja alapján egé ízben 155, K. kikiáltási irbatr elrendelte akként, hogy a borsfái 214. | sz. tjkvben C i. és az u. o. 190. ss. tjkvben!
a legjobb padló viasz. Használható parkét és linóleum padlók beeresztés séhez és bútorok fényesitéséhex.
A padló gyakori és költséges feikefé-lését e viasz használata kizárja
Kapható az Egyesült Parkotgyárak r t« bpesti cég képviselőjéuél:
Sartory Oszkár
cementgyárosnál, Nagykanizsán.
\\iA(\\ TER MRgLT
Ifi Ö) vaon laznió.
Ojt/tt-M**: Ziinei\'nia Ciákloraia, Kaaitiulr, Bimleltp, NanatuT
SwIMM, aMiwraia.
vearnszTTTó. pussirozó és oAzaOravrA OTára NAGYKANIZSÁN >
njiOW, uri ta sa—■linzit, Mitarttn dk-n ««. naSajltk. lerilSk. aieeHi*. Mde-1II nomts, kezMk. aapanmk 1 ■ iwa— « ■akba vásáMspek ilaaCi. - •UjaSn <a aWadfMaák (MMw áa«i>wlin • UkH 1 láSStA. , ., JeM>| ii Ml« htWtk Isoea áa Mnacalv*.
Nagykanizsa, vasarnap
Zala 16 »mui (0 lap)
1906 jaiHMtr bő 21-fa
C»- ki*, szab dili yaipájya-tirsasig.
260;H k sz. lloz. *
Hirdetmény.
A kézbesithetlen és szárafölöttes áruk
f. éli január hé 25-én i 19* órakor
Nagykanizsa Állomásunk teheráru raktárában a vasúti üzletszabályzat 70. szakalapján dadáira kerülnek, miről* a L c. venni száudúkozók ez ut\'n ér-tesittetnek.
Budapest, 1906. január hó. . \'
A: üzletigazgatóság.
(ízetek annak, ki h Bsítllla fogvrzének ha*»-uálata mellett (üvegje 70 fillér) valab aismétj fogfájást kap, vagy szája bűzlik. (Frsnco küldéssel külön fillér) Bartilla-Winklar Ede, Wien, 19/1. Sommergassen. Kapható minden gyógyszertárban in drogrerilban. Csakis .Bar-tilla fogviz" kerend\'ő. Hamisítások bejelentése julalinaztatik. Oly helyekre.\'hol nem kapható,! j bérmentve küldök 7 üveget 5 kor. zo fillérért {
— Raktár Nagykanizsán: Drogéria a »Vörös kereszthez.. —
500 koronát PlÜSS SUlller r.,„
fölüTmüíHatlán törött tárgyak ragas hoz Kapható Alt éa Böhm czégnél N|J kanizsán.
Petőfi költeményei
diszkőtésben, képekkel, csupán 2 koron kapható FISCHEL-féle kőuyvkereskedésb Nagykanizsán.
-r—

Az aradi és csanádi
r()ri<iill tUfllSh
cementgyára Gu ahonezon .
szillit lassan vagy gyorsan kötő
PQRTLAND-CEMENTET
mely a Magyar Mérnök és Építész Egylet álFai megszabott 11 ornjaffijfertJg - Sn%-al felülmúlja. - Továbbá elad sajáfTfBih-szrre sztriut készült
»Tab»dalm»wott hornyolt czamant-
tetőcsferép gyártó pépeket.
meljK\'kl\'«! tetőcserép szükségletét fake-reskedők; vállalkozók, gazdálkodók házilag áPit!ut(ák elő. - V A kru/.itcx pár nu/> a/att nftftannlhptn.a gépek hordozhatók, a cserepek szabályosak. könnyűek, jol fednek és natrv szilárdságunk.
Hoíherr ós Sohrantz
gazdasági gépgyúr és vasöntöde -- BUDAPEST, VI, Vaczi-körut 57. =—=
Ajúnlja legjobb minőségű és legújabb szerkezetit
gazdasági gépeit és eszközeit
/ jutányos árak mellett.
Terjedelmes árjegyzék kívánatra ingyen is bérmentve. Zalamagyei vezérlcepTriselősóg:
HE1MLER JÓZSEF-nél. Nagykanizsán.
II
m m
K
IFM
Kral
^Mmm^mmmm^smm- m^mmmm
31 K U II I V A H.
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán

IX. évi. rendes közgyűlését
.1006\' évi február hó 4-én délelőtt 11 órakor saját helyiségében tartja meg,
melyre a t c részvényeseket tisztelettel meghívja az Igazgatóság.
TÁRGYSOROZAT:
1. Igazgatóság és a felügyelő-bizottsági jelentések az 1905. évi üzletmenet és számadásokról.
2. Az 1905. évi számadások előterjesztése, a mérleg megállapítása a nyereség felosztása iránti határozathozatal és >1 felmentvény megadása. .
3. Az alapszabályok 5. §-a értelmében a társulat hivatalos lapjának kijelölése.
4. Az alapszabályok 22.. 31. és 36. $-ai értelmében megállapítása a választandó igazgatósági-, választmányi-és felüt;) elő bizottsági tagok létszámának.
5. Az alapszabályok 12 , 34., 32, és 36. §í}-ai értelmében elnök, igazgatósági elnök és a tárgysorozat 4. tétele szerint megállapítandó létszámban igazgatósági és választmányi tagoknak 3 évre, valamint felügyelő-bizottsági tagoknak 1 évre megválasztása.
Kelt A\'»gykuni**An, 1906- január hó -13-án.
-Jegyzet: Az idap.iiiliiilvuk 14. ft-a uehnl tzavualki\'pci ré.ivenye*ek m»k, kik legalább & napúul a kütyjül^t mt^Urtáu alAU l« nem )áft szelvényekkel •trjftit hív ie*ivéajrt vagy léstvényekel mulatnak fel ssMtésciat\'1, melyeklegalMililiírom lióvaha kdsgjffiléanapját inegelfliöleg\'lralUk nevükre. | I.\' A vi-rj)üt felijiuliitns|ról jrtijinervény iiilulilf, ineljr ík.iJ"IiwuI u jköi^fDIeaen »ali ri«ivélflr».
n
ffrfc
m
ü
M m m
w

» >c®
FUchel Fülöp Fia könyvnyomdája Nagykanizsán
Nagykanizsa, 1906.
Harmincharmadik cvfolyam 17. szam.
Keda január 23.
ImliHiÉI Umé&titfl:
HMM nt»t n»
rfksa. VÉimhás |Mliif
TELEFON: 108 ftóAtaMaek MMatteak
akm nao» n*
MtlMdAt
ZALA
ELŐFIZETÉS iSAKi
POLITIKAI NAPILAP.
Megjelenik naponkim ■ \' 6 órakor •nnepnapok kivétő..
FaWOssaaritisdB: HALA r SÁNDOR. Sicrknclótán: RÉVÉ LAJOS.
Egym
Bp aárs----— fc- *
MMiélll • • #
rtSbm---— — fc— a
Bgénr éfw *■• —■ #
Postai MMáaMf:
Egy hón ■-----> LM K.
llaáiwlé—----ul ■
mU—----jt- •
ára « miér.
Jön az atléta főispáp.
H percben - még nem tudjuk, hogy Förttleky László miniszteri segéd titkár vállalkozik-e a dicstelen szerepre, bogy Kris-tóffy ellenjegyzésével eljöjjön Zalábaniegyc-főnöknek. Az ő becses azemélyéről sem sokat tudunk, de amit tudunk, az nagyon jellemző. Azt halljuk ugyanis, hogy a tii-y L-.ir ur Atléta, sőt atlétább ttiiudeu \'más atlétánál. Va\'ósxiuüleg er a/, egy tulajdonsága az, \' mely ót Kristóffyék szemében
magát, csak akkor publikálják megtörtént kinevezését és rögtön összehívják az instal-láló megyegyűléStF^B-httésztelésuek utána járva, kiderült, bogy n zalaegerszegi rendőrkapitány a tegnapi szocialista népgyűlésre a környékből csendőröket kéretett cs innen származott az a híresztelés, hogy a főispán érkezésére lesznek előkészületeket. t
Tatárjárás a főispánjövetel is. Vagy még talán annál is rosszabb.
A kutyafejű tatárok elől a mi tariatayúa-őaeink még csak elvonulhattak a göcseji <5s-erdőkbe és szépen, gondosan ellehették magukat, drága életöket a védtelenül maradt szegény haza számára; de a bevonuló főispánt fogadni köti, mert ngy kívánja a ><a-riazoya « becsülete. Akár lesz záptojás, akár netr.
Azért mozdult meg szombaton Az alkotmány védő bizottságok fel-1 jóravaló sza fa vármegyei tarisznya oszlatása. A Figyelő -jelenti: Kristóffy vészkiáltásra,\' hogy kinevezték a József belügyminiszter, tekintettel arra a [ fSnököt.« zalai főispánná kvalifikálja. Szerencsétlen | körülményre, hogy a vármegyei alkotmány-feltevés ! — Vájjon a főispán ur párbajra védő bizottságok hatáskörüket átlépő önálló fogja-e kényszeríttetni mindazokat akik őt határozatokat hoznak, legközelebb fel fogja | megvetéssel fogjál: sújtani? Egyenkint fogja joszlatni valamennyi vármegye területén!
felpofozni a suszterinasokat, kik niegzépto-1 n!úködő alkottnányvídó bizottságokat, Ezen I
\'bizottságok közigazgatási jelleggel a var-!
minden arra a „nt egye-
jásozzák ? Herkules erősebb volt és sok ne-1 .... ,
megyei közügyek előleges megvitatására,
héz munkát elvégzett,de kételkedünk benne, előkészítésre és véler.iénvadásra alakíttattak
Csilingel a telefon\'
— Halló!
— Igaz, hogy kinevezték ?
— Ki.
— Ki^e ? Aztán ki az ? .
— Pórteleky I.ászló dr.
— Kutya jó neve van. Nem volt kazár maga, vagy az apja vagy az öregapja ? Talán Bauerfeld ?
hogy a hatalmas görög is kapott volua két j és dacára annak, hogy a semminemű más meg}ebizottságitagoteskütételéhez,niiulZa!á-jogkörrel vagy bárminemű intézkedési joggal
ban Krislóffy főispánja. Érdekeseink Portele- \'fel nem ruházhatók jogkörüket a bizott-1 — Azt nem tudja senki. De athleta.
lekyről a Zalamegye ir a következőképen:!^ ö,láIM vármegyei határozatok - Athleta l Akkor kazárnemzetség.
■-.--—,—" ; hozatalával túllépték, amely batarozatok az — Azt mondják valóságos Toldy Miklós. •Már a hét elején elterjedt az a hir, hogy B a^sía> a kírá,y által kinevezett fő- Félkézzel képes volna leütni egv egész bikát
Zalavarmegye főispánjává dr. Pórteleky Lász ló js^nok heiktatásárai sőt ,sok esetben mint- - Kazár! Bízón vasán kazár! Manapság
i*S?y a- közvélemény terrorizilására, a még már csak kazár-kenyéren lehet ilve. bika-bár a kinevezés a InyaUlus lapb*i». még írem CTXj&vöbefi kiilCVBiCmlg főispánokkal ütővé táplálkozni.
jelent meg és arról hivatalos értesítés a vár-1 s,/emben kifejtendő magatartásra vonatkoznak. | - Ugv vív, mint a párducdereku spedas-
megyéhezsetu érkezett, megbízható forrásból értekezleteik-továbbá politikai gyűlés>1- sin. Az ország első amatőr-vivója.
vett értesüléseink alapján dr Pórteleky ki-,,e íve, bfrnt)k, melyeket előzetesen\' nem - Igen? Akkor bizonyos, hogv ő maga is
iini-o-iuciit mint »a»i > | • , . # • 1 O. F ••
:jelentenek be a hatóságoknak A belügy-{még kazár volt. Ilyen vivási ügyességre csak miniszter tehát, tekintettel ezekre a körül- a renegát kazárnak vau szüksége, akit a vér-iiiényekie, határozta—el a bizottságok^ fel-Jbeli magyar leuéz ; a kazár pedig megvet, loszlalását, tnelyre vonatkozólag a muuká-I — Ugy mondják; tigris természete van. l-\'-jinost folynak a belügyminisztériumban. Vérszomjas. Mindeu hazafiúi érzéstől duzzadó
Talán vég-
nevezését mint befejezett" tényt közöljük
Gróf Batthyány Pál, az alkotmányvédő bizottság elnöke, pénteken—táviratUag—kérte, meg Csertán Károly alispánt hogy á bízott ság összehívása iránt intézkedjék. A" bizottság | jjjH
ülése ma — hétfőu —, lesz a vármegyeházán. 1---------;----. ... .
Z*íavármegye megvefőiioke. UK Poftelekv f ^ <*««»» missziója Politikai I «a,«a.y«í tol akar trancsirozni.
László még fiatal ember. Innen vau a negy-WrSkbeo eh<TÍ^t, hírek szerint a mai királyi ~ De hát mi ó voltaképpen venedik esztendőn. Jogásztársai lelkes ma- kihallgatáson elhatározták, hogy gróf Andrássy j "tt mészaroslegeuy ?
gyárnak ismerték s „gy tudjuk, hogy Kos- G>\'",át Bécsbc hivÍik> 1,08>\' a királyival meg- ~ Nem ! Miniszteri segédtitkár a honvé-suth Lajos temetésén sorfalat állott a budai isn,erfe,se a kibontakozásra vonatkozó terveit. delnl1 minisztériumban, tornaegylet tagjaival, dacára annak, hogv E«es jelentések szerint már el is utazott - Akkor pardon ! K«er bocsánat! Akkor mint tartalékos tisztnek ott megjelennie nem IBécsb* semmikeppett sem lehet kozár-nemzetségből
lett volna szabad. Csodálkozást és megütkö- S*i" Ká,mS» M,,,tén Bécsben tartózkodik vaW-
zést kelteit tehát az a hir,.hogy főispánságra{** ott is bcszél mint •« Htóbhi "aPok ~ lévedm «>éltóxtattk. Söt!
vállalkozott ban Budapesten is nagyon sókat beszélt, de ___^
Dr: Pórteleky az ország egy k legelső minden niegbizatá? nélkül flthlétája, Jobb és balkezével forgatja a kar- ---
is mintha
dot és vitőrt; ökölvívásban, sulydobásban I az ország bajnoka, diszkoszvető, evezős, híres footbal játékos s állítólag karjáról mintázták az Arany János szobor Toldi Miklós alakjának karját. A mai zavaros időkben mindezek kitűnő főispáni tulajdonságok.-
Egyik munkatársunk, — ki ma Zalaegerszegen volt, — irja, hogy Egerszegen már holnapra vátják az .uj. főispánt, ki oda titokba fog megérkezni. Ugy képzelik, hogy
Láncszemek.
A folyton csilingelő telefonok csak vészjeleket adtak volna.
Érdekes dialógusokat rezegtettek tova az \'érzékeny lemezkék ... •
volt
— Ugyan ne beszéljen 1 Kaniasáu I karácsonykor ?
— "ft, itt! Andor Gyurival, Márkus Emília
Három napig
mtkw a főispán már Egers?:egre belopta! egészen azonos,veszedelem
— janulr i8|
Miudeu jóravaló szalavármegyei »tarisznya megmozdult szombaton.
Mintha csak a régi idők >véreakar(ljit< j fériév jött le Budapestről, hordozták volna meg a vármegyében {volt Hrltai Józsi vendége.
*Jön a tatár l- ~ Tehát szimatolt.
Most ugyan nem ez, hanem az volt a| — Azt nem tudom De jól evett és ivott, vészkiáltás: -Jün a íüiap&nU — de lényegileg az bizonyos.
X
Legjobb lett volna akkor agyonütni.
Nagykanizsa, kedd
r Zala 17. száui (9 lap, • «
190fi január hó !t4e
— Igen ám! De ki az ördög tudta, hogy: rövid imát mondott, majd (elolvasta az spos-öl küldik a nyakunkra. \' toli király i kinevezési oklevelet — s utána s
— Szóval: most már haladéktalanul iu-.lpápai hullát. Bzutáu trdnszékére ülvén, — tézkedni kell, hogy a záptojásokat siállíthst-l Károly János címzetes püspök káptalani hely-ják Bgerssegre nők hosszabb beszédben üdvözölte. A püspök
\' szép latin beszédben vázolta a reáháruló kö* ember | telességeket. Következett az ünnepi mise. Az
Szinte bssaíiss kéjjel goudolt ez
ber arra a hatalmas illatra, melylyel majd iztevaugélium után a püspök szószékéről be-uj főispánnak, a t mogyitöndknák* tőmjtnei J szédben fordult a hívekhez, melyben a társa-az alkotmányvédő Uriunyiaok hszafisága. J dalom, a papság és hívek kötelességeit vá-Klszánságtől duzzadt már minden jóravaló jzolta ékes szavakkal, majd áttért a kiváudor-
szalavármegyei tarisznya.
Este azonban újra csilingelt a telefon.
- Halló!
. — ön az Strick ur ?
— Parancsoljon I
I lás szomorú statisztikájára. A mise után a
szerinti kizárás helyett sokkal Éaifeatéaabeee alkalmazható a csendes társadalmi boykou Ha ss ilyen egyénekkel szóba sem áll senki, midőn á gssdssági egyesület valamely ülésén meg-jelennek, sokkal inkább éssretéritbetl as Illetőket mint a kizárás a nyilvános psUsafére ál|uás. mely ugy őket, mint a mögöttük álló hatalmi tényezőket, megtorlásra ingerelheti. A gasdaaági egyesületeknek nem feladata a poiitlsálás. S ha mégis, politikai szempontoktól vezéreltetve egyes személyek ellen mozgalmat indítanak, kizáráai indítványokat nyújtanak be stb —
püspök küldöttségeket fogadott. Az ünnepség | módot nyújthatnak a jelenlegi kormányhatalom
liéuyes\'lakomával záródott.
. — Koszorutpót.ó adományok A folyó hó 118-án Nagykanizsán elhunyt íIüvüb Ármin ur
közegeinek arra, bogy az egyesületek működébe lehetetlenné tétessék. A gazdasági egyesületek ma már fontos közgazdasági feladatok ellátására
— Kérem, a záptojásokat ne tessék szál- j iránti kegyelet jeléül a Szentegylet pénztá-1 hivatottak. Gondolja meg jól a gazdaközönaég
Még nincs fŐ-|rálja jótékony célokra a kővetkező adományok l\'ajjon érdemesek-e azok akizárásra bármeny.
\'folytak be: a gyászoló családtól ioo korona,!nJd«» rássolgált egyének arra, bogy ellenük
Iftani ujabb rendelkezésig, ispán
És most. újra szépen meglapulva alusznak I botfai Hüvős József udv. tanácsostól joo kor. I egyesületi akció tétetvén folyamatba, ezáltal eset
Rosenberg Károly 4 kor. Weisz Tivadar ésj\'* iz egyesület fennállása veszélyestessék ? neje 10 korjindnai Jenő 10 kor. Összesen 1234 korona.
szsls vármegyei Satarlaxnyák. • Kegyetlen kegyelem! Fájóbb őröm: búnáU
HIBZK.
A Balatonparti vaaut ügye Több lap
— A zalaegerszegi harmadik gyógyszer tár. A harmadik gyógyszertár ügye immár végleg eldőlt, smennyiben a belügyi ügyvivő.
— Rendkívüli megyei közgyűlés. Mint bennünket Zalaegerszegről értesítenek, máboz egy hétre, hétfőn, rendkívüli megyei közgyűlést tartanak Zalaegerszegen. A megye-gyűlés egyetlen tárgya: a főispáni installáció eileu teeudö intézkedések megállapítása.
—> A kóaigazgatási bizottság albizottságai. Zalavármegye közigazgatási bizottságának albizottságai 1906. évre a következőkép \' alakíttattak meg: Az erdőrendészeti bizottság tagjai lettek : Deák Mihály és Szily Dezső ; a legyeim; választmány tagjai r Deák Mihály, Koller István, — Szilv Dezső, — Odor Géza,
"4
dr. Rnzsicska Kálmán, és Irányi Kálmán ; a gyámi és gondnoksági ügyek felebbviteli leül-\' döttség tagjai . Koller István. Ziegler Kálmán, Szily Dezső, Bsrca László, dr. Gyömörey Vince, és Bogyay Máté; a pótadó felszólamlási küldöttség tagjai lettek: Barcza László, Batthyány Pál gróf, Bogyay. Máté és Vizlendvay Sándor körig, bizottsági tagok ; erdei kihágást II. fokú bíróság .Ragjai: dr. Gyömörey Vince. Koller István, Ziegler Kálmán és Víz-leudvay Sándor ; a munkaadók és a mezőgazdasági munkások közötti ügyekben II. fokú bíróság tagjai: Barca László. Gyömörey Vince, dr. Koller István, Ziegler . Kálmán ; póttagjai: Batthyány Pál, Deák Mihály, Bogyay Máté és Szily DezsŐ~biz0ttsági tagok.
— Halálozási Próbáld Károly m. kir. nyug. fogház felügyelő január hó 20.-án 72 éves korában elhunyt Nagykanizsán. A rendkívül rokonszenves öreg nr halálát özvegye szül, Neafner Katalin és sok jó ismerős gyászolja. Temetése ma hétfőn délután nagy részvét mellett ment végbe.
| társunkkal mi is hoztuk azt az örv hírt, hogy a balalonparti vasút a megvalósulás felé közeledik, mert a kereskedelmi mi; niszter Zalavárraegyének azt a határozatát, amelylyel s vasút segélyezésére kilométerenként 6000-koronát, vagyis összesen 402 ezer koronát szavazott meg az útalap terhére, jóváhagyta. Hnnek a hírnek azonban — fájdalom — épen az ellenkezője igaz. A miniszteri rendelet, amely a napokban érkezett le a vármegyéhez, a kővetkezőket mondja: A vármegye azon határozatáról, amelylyel kimondta, hogy a balatonparti vasútra 402 ezer K. segély > ad, s tekintettel arra, hogy a vár megyének más oly. alapja, amelyből a megszavazott összeget fedezketué, nincsen, ujabb pótadó kivetésének kérdése pedig a jelenlegi nyomasztó helyzetben szóba sem jöhet, akként rendelkezett, hogy hosszú lejáratú törlesztéses kölcsönt vesz fel a törvényhatósági utadóalap terhére, — jóváhagyást a miniszter megvonja inert a köznti alap íendes bevételei 1— az eztn alapra háruló s első sorban megvalósítandó feladatok, megoldhatásának veszélyeztetése nélkül — a megszavazott segélyösszeg előteremthetése, végett felveendő kölcsön annuitására fedezetet nem nyujthatuak. Felhívja tehát a vármegyét Hogy amenny iben ezen közgazdasági szempontból fontos vasút létesítését lehetővé- kívánja tenni, annak segélyezése végett oly módot ketessen, amelynél a közúti alap igénybevétele figyelmen kívül hagyható. — Amint értesülünk, kedden Kertelendő Ferenc vezetése slstt egy küldöttség f jgja leikeresni Csertán Károly alispánt, bogy a vasút segélyezése iránt] a vármegye által hozandó Ujabb határozathozatalánál támogatását kélje.
— A gazdasági egyesületek ée a politika A Köztelek legutóbbi számában olvassuk: A
A hatvanas bisottaág ülése. Zalamegye] vidékről birek érkeztek hozzánk, melyek szerint
/eudetes a harmadik gyógyszertár jogát H/abovszky Rezső okleveles gyógyszerésznek adományozta. Az adományozásra vonatkozó rendelet a ntult héten érkezett ,le a vármegyéhez. — Az\' uj gyógyszertár helye még véglegesen kijelölve nincs, de valószínű, \'hogy sz a Körmendi-utcában fog felállíttatni. ,
— Uj vaahidak. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága elhatározta, hogy a Gyülevész—Galamboki uton, Kehida községnél bárom vashidat építtet 121.300 K. költségen s ennek fedezésére az útalap terhére kölcsönt vesz fel. A keresk. miniszter ezt a határozatot jóváhagyta s igy a hidak építése ez évben megkezdhető lesz.
— Szocialisták gyűlése Zalaegerszegen A szociáldemokraták tegnap délután Zalaegerszegen a Baros-ligetben népgyűlést tartottak, melyen az agrár-szocialisták helyi csoportját megalakították. A rend fen tartásira csendőröket hívtak be a vidékről is, ami okozója lett annak a híresztelésnek, hogy a főispán érkezik. A népgyűlés rendben folyt le.
— Aki a mostoháját szereti. Ha igaza is lenne a népmeséknek, hogy a mostohák nem nsgyon szerető szívvel viseltetnek a nevelésükre bízott gyermekek irányában, Pap Sándor tölgyesi földmives felesége bizonyára nem ebből a fajtából való. Mert ba rosszul bánt volna János fiával, ez nem szerette volna ugy meg, hogy megfeledkezett arról, hogy a nő, akit szeret -• as apja felesége. A legény nem tudott ellenállni büdös szenvedélyének; egyre szerelmével ostromolts a fiatal menyecskét, aki alig, kát esateadeje^ hogy as spjának második felesége lett As asszony asonban elutaaitotta a mostoha fiát és leszidta, hogy hogyan gondolhat arra, hogy valaha enged kérésének. De^ legény egyre hevesebb lett, végre ajánlotta aat is, hogy majd megszabadítja apjától és akkor
hatvaans bizottságát mára hívták össze, hogy | egyes gazdasági egyeeületek kebelében mozgái- teljesen egymáséi lehetnek. A jobb érsésü
asszony azonban, midőu látta, milyen gonosz
a főispán érkezésére intézkedéseket tegyenek. mak indultak meg oly egyéneknek as egyeeüle A gyűlés lefolyásáról holnap bővebb tudósítást közlünk.
— A székesfehérvári püspök ssékfogla-
láaa Székesfehérvárról írják lapunknak : A
tek- kebeléből való kizárására, akik a jelenlegi terveket sző a legény, elmondott mindent a kormány alatt politikai szolgálatok teljeeitésére férjének. Papot valósággal megrémítette a
vállalkoztak. Anélkül, hogy a vidéki gasdasági egyeeületek eljárását bírálat alá akarnók venni,
hivrk és a nagyközönség általános lelkesé-; mégis fel kell hívnunk a gazdaközönaég ,figyel-dése közben foglalta, el vasárnap lőpásztori. mét ily irányú mozgalmak céltalanságára ás székét ProHászká Ottokár dr. püspök. A vá-\' veszélyességére Azon egyének ellen, kik azt a ros lobogóoiszt öltöll. A püspök délelőtt 9\' tévédé* követték el, hogy segédkezet nyújtanak órakor vdnnlt be a teljesen meglelt székes- |z kormány oly politikai ténykedéseibes, melye-egyházba. A papság kíséretében a főoltárnál ket az egész ország közönsége elitéi, a forma-
váratlan felfedezés és vad haraggal támadt fiára, kit bottal agyba-főbe vert, De ez ia védekezett ós késével több súlyosabb szúrást ejtett spján. A csendőrség természetesen el járápt indított és kihallgatta,Papot, aki aat állítja, hogy mostohája ostromolta öt szerelmével és midőn látta, hogy nem megy vele semmire, nehogy a legény, öt megelösse ő
Nagykanizsa. kedd
Zala 17. K4m. (8. lap.)
1906 január hó 22 én
•dia elő megfordítva a dolgot az öreg Papnak. Dt c< u állítás semmi valószínűséggel nem bir, a körülmények és tsnuvsllomások «zt igazolják, hogy as asszonynak volt igasa. A csendőrség a vizsgálatot folytatja.
— A 12 éves gyilkos. Borzalmas eset történt tegnapelőtt Halápon. Egy ia éves fiu meggyilkolta io éves fitestvérét. A ssörnyü eset délután a és 3 óra kösött történt. Nagy Imre favágó Halápon lakik családjával, — Sáudor uevü ia és Lajos nevű 10 éves fial* vsl és feleségével. — Délutáu a gyermekek lakásukhoz közel a tisztáson játszadoztak. Já "lék közben a gyermekek összevesztek. Nem elégelték meg a szóperlekedést, tettlegességre került a dolog. Az idősebbik, Sándor neki rontott testvérének, torkou ragadta és addig fojtogatta, mig élet volt benne. A különben is gyenge, beteges gyermek nem bkt szabadulni testvére vssksrmai közül, aki a legnagyobb nyugalommal hajtotta végre borzalmss cselekedetét — A rémes tett után a gyilkos látva mit tett, elfutott. Késő este találtak rá elfogták. A meggyilkolt holttestét a kórházba szállították.
| - Szinészből — szállító, hindi Béla a jeles bouvivant színész, ki sz egykori Dobó* féle szintársulsttal volt nálunk és kinek Budapesten a Magyar szinházbsn is *fép sikerei voltak realisabb életpályára lépett Kaposvár lüktető kereskedelmi életéből veszi ki ezentúl részét, shol társa lett egy nagyobb szállítócégnek.
A keresztény jótékony nőegylet mulatsága.
— Híjat ludúailúloktói. ==
A Polgári Egylet dlssterme szinte tavaszi szint.Oltőtt Virággirlándok Jutottak a nagy csillárról a falakra. A táram falaihoz virággal danán díszített páholyok, inkább lugasok simultak. A terem közepén egy nagy pálma csoport frisitette tel flde zOldsztnéve! a színek nagy változatát. S e sok virág között az a sok bájos arc; a csillogó egyenruhák, ékszerek, toll letek I Szinte a tandérvilág képét nyújtotta a terem; minden érzék számára volt valami kápráztató. A szomszéd, kis terem pedig as K dorádót képviselte. Vároeunk jótékony hölgyei iu megmutatták, bogy nemcsak a külső pompa, hanem a házias foglalkozásoknak is mesterei. A j£illatu, friss, ropogéa pecsenyék, sütemények stb. tökéletesség dolgában méltán felvehették a versenyt a gyönyörű tollettekkel. Könnyű volt ott áldozni a jótékonyság oltárára, mikor minden lépés, minden áldozat egyszersmind gyönyört is szerzett A bál jellegéhez képest a hölgyek virággal diszttett toilettben jelentek meg és a sok bájos hölgy közül a következőket jegyezhettük meg: Sebestény Katica (Hónapos rózsa), szentgyörgy-vári Stirling Marianne (vadrózsa), Mynly Mariska Irózsa), Katzenback Ida (ephailj, Pflanzer Jolán Ipipaes), Knauss Margit (mimóza), Matolay Etelka (ibolya) stb.
A megjelentek között ott láttuk vároeunk előkelőeégét jő réesben ; mindazonáltal kötelességszerűen konstatáljuk, hogy ugy itt, mint a többi idén lefolyt mulatságon nem látjuk as össses társadalmi osstAlyok ama egybeforrását a mely városunkat sddlg legalább erkölcsi tekintetben a többi vidéki város fölé emelte. Ez a.körülmény azonban nem vont le magának a mulatságnak erkölcsi sikeréből semmit
A tánc Jó kedvben reggel 0 óráig tsrtott As első négyest több mint hatvan pár táncolta. As anyagi siker sem áll sz eddigi éveké mögött.
Mulatság.
* Szórakoztató délután. A nagykanizsai kstholikus legényegylet tegnspi szórakoztató délutánja nagy közönséget vonzott a Polgári Bgylet nagytermébe. Ezt a szép műsor és kitűnő előedás meg is érdemelte. Németh György szavalatával nagy hatást ért el Calamadia Vilms előadott szóló dmbslmával megmutatta, hogy beusőségteljesen kezeli s hangszert; játéka érzéssel teljes volt Sürfi tapssal honorálták, mely mégiukább felhangzott a műsoron kívül előadott ráadásnál.
TQrta Kálmán gyógyszerész, mint író és \'felolvasó igen ügyesen mutstkozott be. A nőkről irt felolvasása ujabban ia bebizonyította előttünk, hogy Törzs szellemes, kitűnő humoru ember. Felölvssásávsl mindvégig lekötötte a figyelmét Kimagaslő része volt s délutáuuak Neumann Józsa úrhölgy és Sterneck Zsigmond tanár, zongora-művész szereplése. "Neumann Jozsa mesteri zongorajátéka még jobban kidomborodott Steneck tanár művészi kísérete által A közőiiség*"az elsőrendű műélvezetért lelkes óvációkban részesítette őket. Farkat Sáudor víg monolog-jánsk kitűnő elósdásávsl állandó ^derültségben tartotta a közönséget.
Tőrvényszék.
g A bortolvaj. 1006. évi szeptember hó 29. éjjel a bükki begyen Andorka Jenő begypáaztor mikor ugy éjfélutin 1 órakor rendes szemle ut-Ját végezte, észrevette, Hardi János pincéje nyitva áll és belülről mécsvilág dereng. Bessólt a pincébe, a honnan kisvártatva N. J. 21 évee legény jött ki. a ki kezében egy flrea üvegekkel teli kosarat hozott és a hegypásztor kérdésére azt válassolta, bogy ő bizony bort jött vásárolni Hardi János szelence! lakostól, a ki néha napján bizony italmérési engedély nélkül szokott egy-két piqt bort eladogatni. A begypásztor Jelentést tett a csendőröknek, akik N. J.-ét a betöréses lopás gyanujáha fogtak s ellene a nagy-kanlrssl kir. ügyészségnél feljelentést tettek. N. J. as ügyészség vádirata ellen dr. Scbwan Adolf védője utján a nagykanizsai kir. tőrvényszék vádtanácsa előtt kifogásokat tett, s a vádtanács a bizonyítás kiegészítését majd esután a folytatólagos tárgyaláson a vád alá helyezéet mondotta ki. Ma volt ez ügyben a főtárgyalás,
a melyen Wáber Károly kir. törvényezáki biró elnökölt A közvádat dr. fférica Tóth Lajos kir, •lügyéss, a védelmet dr. Srbwart Adolf képviselte. A blrósáfc tanukat hallgatott meg, a kik egyrészt azon körülményt gazolták, bogy a ká-roe, Hárdl János alattomban borral kereskedik, másrészt azon körülményt tanúsították, bogy s sértett pincéje rendezettet zárva szokott lenni Andorka hegyőr azt ia állította, bogy ő a vád-Jött kabátján át zsebében tolvajknlcaokat véh a kérdéséé éjjel kitapintani Az ügyész a Btk. 383 | ába űtközö és 336 Jj 4 porjtja szerint minősülő lopás bűntettével vádolta. Dr. Schwars védő szerint terhelő bizonyíték vádlott ellen csak a hegyőr és a káros-Hardi János vallomásában van. Mindkettő pedig rovott előéletű s mint vádlott-társak álltak rövid idő előtt a helybeli kir. tórvényesék előtt. Nincs bizonyítva, bogy a vádlottnál tolvajkulcaok lettek volna, vlezont igazolva van, bogy a káros jövedéki kihágást kOvetva el borral kereekedik. Tehát lehetett oka. vevőit éjjel fogadni. De ha a bíróság bizonyítottnak ia venné a lopást, as csak a kihágást törvény 126 g-ába tulajdon elleni kihágás. volna, a melynek kísérlete nem büntethető
A kir. törvényszék\'boss zas tanácskozás után s Btk. 333. ( ában ütköző éa a 336 ft. 4. pontja szerint minősülő lopás bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek és a Btk. 66. f-a alapján 3 havi fogházra ítélték. A védő az ítélet ellen fellebbezett.
A pécsi kir. tábla határozatai a „Zalá"\'ban.
Lapunk a mai naptól kezdve számos kérelemnek engedve, rendszeresen közölni fogja a pécsi kir. táblának a nagykanizsai kir. törvényszéktől felterjesztett ügyekre vonatkozó határozatait Lapunknak az olvasóközönséggel szemben való ezen előzékenysége azon fokozottabb érdeklődésűek tudható b*t a mellyel olvasóközönségünk lspunk törvényszéki tovatát kiséri.
Kir. táblai értesítő
BllatéMtS Biysk 1906. évi jsauir hó 16., 16., 17. éa IS. aapjua
(Héviditések ms|y*rái*tá: hh ~ belybea-hseyva, mv — rntfráltusva. rmv -- rtsihsa magvaltuiva. io = feloldva, rend - midélvenyilíg vissza, ms - meg. setnniisilve, vu -V viMiaatasilva, hna - haly nem adatott.
I. Pal|árl laeáaa,
Klöadl. Hol.Irs Uyela.
V. :)Uá8 Uráli Bantunak — Scblesingár Vilma ellesi válópere rmv.
Elésdé: Dobi Iaara dr.
V. 1883 Kollarii-s Balázsnak — Himonics Zsuzsanna és táisa ell. ingatlan tnlsjdon hh
II. Pstfári !■■■—.
Előadó: Jebst Béla. .
Hl. INI Czv. Zsidarics Imrénének — Jiabnlo Uiliály <IL törvényes osztályrész hh.
Mi eladunk
5 darab Baziiika 5 » Jó sziv 5 > Magyar vörös kereszt 5 » Osztrák > > 5 . Olasz . i > J—r Erzsébet szanatórium
sorsjegyet 24 részletre hsvonkint K. 7— L
*4 24
»4 24 24
» 3 —
> fi\'So
» 14 —
> ia\'70 • 3-
Már az első részlet lefizetése után minden nyeremény a vevőt illeti meg. — Minden egyéb sorsjegy is kapható nálunk ily utódon. 1 A fél*vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti menn)iségben, azaz őt darabnál kevesebbet is és kívánsága szerint ia vagy rB havi részlege is osztjuk bé ezen kedvezményt! (. -
Kereskedelmi és Iparbank-RészvénytárstLlat Na^ykaniísan
Na aniasa, kedd
Zala 17 szám (•■ lap)
Jí*( 6 >M>ái bé 22 fe
ííviritik it tihhnjilntésiii.
A viliig.
Tpjirvfíy BSetbm.
Qudapest, január aj- FtjirAry Géza báró miniszterelnök "iun délután Bécsbe utazott. Félhivatalos jelentés szerint utazását sr kereskedelmi szerződésekkel kapcsolatosan főimerült sürgős ügyek teszik szükségessé / ^
A szabudolvilpArt mag&lnrtáau,
Budapest, január aa. Podmanicky Frigyes báró, a szabadéivüpárt elnöke, ma levélben tudatta Kossuth Ferenccel, hogy a szabadelvüpárt a koalíció által e hó aó-Ta összehívott pártközi konferencián nem fog részt venni,
K miiik oki b* iktat in.
Miskolc, január a a- A mai- főispáni installációm óriási óvintézkedéseket tettek, erre azonban nem volt szükség, mert a lakosság tisztában volt azzal, hogy a főispán bevonulását ngy sem akadályozhatja meg,
tartalékosok családtagjainak segélyezésére társadalmi gyűjtést indítsanak és e célra a vároai közpénztárból azonnal 3000 koronát utalványoz
FsUiiggeszteH i fax vinniő.
Sopron, jau. a megye hivatalos
lapjáuak ma megjelent rendkívüli kiadása közli Badits Zoltán rendelkezését, amellyel Noszlopi Lajos eísójegyzőt, ki egyidejűleg alispánhelyettesként működik, az engedelmesség megtagadása miatt, mert a vármegye egész tisztikarának ezzel példát adott a tőrvénysértésre. állásától a nyugdíjigény el-.vesztésével járó joghatállyal elmozdította-
Munkások és csendőrök harca.
Hét munkást agyonlőttek.
LUQOS, január 21. A krassós/.örénymegyei Náudorhegyen tegnap sztrájkoló vas-; gyári munkások megtámadták az ott összpontosított tiz csendőrt és /öltek is a csendőrökre. Később sikerült egy csendőrt elfog-niok, és ezt félholtra verték. Ekkora csendőrök sortüzet adtak borzalmas eredménnyel. Hét munkást agyonlőttek és negyvenet élet-1 esen megsebesítettek. Karánsebesről
Ön
sohaaam fog a bőrápoláshoz, különösen a szeplők eltávolításához ás Qd* arcszín szerzésihez Jobb és hathatósabb gyógyazap-pant találni, mint a rég legjobbnak elis-- mert • .
Iirinm Liliiitfjszippiit
(Védjegy: két bányász.)
Bergmann es Társa, Teschen tl
gyárából. Raktár Nagykanizsán:
Drogéria a vörös kereszthez.
távolmaradásával fejezte ki megvetését Az installációra sikerült egy bizottsági tagot \\vtsv(iyi
kapui és a főispán ez előtt tett esküt fírt- k<tefa (ŐQyi katonasig siet Nándorhegyre j«ur főispáu ma reggel érkezett ide- Azj A hadbinS szigorl, vizsgálatot indított, indóház előtt kiszállt a vonatból és katonai! kiséret mellett a városba hajtatott. A lakosság teljeseu nyugodtan viselkedett. Számos üzlet zárva volt és ez a felirásu fekete-sárga plakát " volt az ajtajukra ki-
Gabona-üzlet
akasztva; »Az Qzlet nemzeti gyász miatt zárva c A főispáu délelőtt n órakor a megyeháza laniWcrm£hp ment, hol az ni-ságirókun kívül egy megyebizottsági tag volt jeleu. A főispáu letette az esküt, majd a jegyzőkönyv hitelesítése után az ülést bezár!x Ezal tt a megyeliáz előcsarnokában I az ellenzéki bizottsági tagok a himnuszt énekelték, majd a Kossuth-nóta éneklésével | elvonultak. Több házon köztük a megyeházán is gyászlobogó lengett Rendzavarás! nem történi.
A belügyminiszter semmisít.
Budispest, január 22. A belügyminiszter ma másodszor megsemmisítette Buda-, pest főváros közgyűlésének ama határozatát, mely szerint az önkéntesen befizetett adókat sem fogadja el.
.Segély u pótlnrtnlfkos i milúiljuinuk Makó, január 21, A városi alkotmány-védő bizottság javaslatára 50 képviselő rendkívüli közgyűlést hívott össze. A bi
(Távirati tuitósHáa.)
Budapest, január IS.
JCcszavu üzlet: Jobb vételkedv mellett árak szilárdak. }(atiridó-úzltt
-hnza Aprtllnra 17 12
, októberre |6.9<) sab áprilisra 14.84 tengeri májusra 1?.93 rozs áprilisra 13 98.
SeeedK/.erUeHzlö : Nagjr Samu.
A magyar gyáros, iparos és kereskedj urak figyelmébe!
A legújabb hivatalos adatok .nyomán kiváló gonddal kéazttlt, sajté alatt van és legközelebb megjelenik i
Magyar Gyárak és Iparvállalatok Címtára
minden tekintetben nie-bizhalA és egyedfii Wjn magyar, ipari címtár.
A • tárai címanyagon kívül feltétlenül biztos n megbidiató források alapján a gyárak éa iparvállalatokra vonatkozd minden oly adatot kOzfil, a melynek ismerete az üzleti crintkezéaben ni-lkOIOxhcieUeu.
Ezen UmUafniHt Címtár kiálté bizonyítéka annak, hogy az izmosodé mavyar gyáripar ma már Önérzettel **« HÍtei-eaen tes/i fel a versenyt a hazánkat kiitákmányuló, lolakodé éa lelkiismeretlen osatrák gyáriparral szemben. Tanácsadója és úlinotatéja a besrerz<-si forrásokat-tutitó magyar iparos, karé-kádé és nagyközönségnek, amely még mindig Hívesén fedezi szükségleteit Aus7.lri.ib01, holott s kGiet-malt eseményei is igazolják, bogy Lueger honfitársat ixzó gyűlölettel viselteinek minden iránt, ami magyar S csupán a magyar pénzt ingadják síivesen. Ne kaldjQk
azt sém Ausztriába, de tán o gs * se I vele a fejlődő\' inagyar ipart,
A Cirntár egy példányának ára 20-kórona
Megrendelhető (levelezff-lapon ja) a sssnőaél
BACSKAY -MIKLÓS p. a számvizsgálónál LŐCSE (Szepeamegye.)
. Luptslajdoao* ea kisdú ! r i «t H c i, f í i. é» r
NYILTTER.*)
Nyilatkozat.
A
A Thassy Ernő éa Urbanek Károly urak kö-sött I. ..évi január hó 18-\\n a központi kávéházban felnjerült incidensből keletkezett becsületbeli ügy alullrt napon a lovagiasság szabályai szerint elintéztetett
Mayykanízsán, 1906 január 20.
Lányi Pál a. k. Uj. fíabocháy tíy. s k. zottság javasolta, hogy a polgármester el-1 mint Thassy Kmfi ur mozdítása élleu tiltakoznak és ót továbbra Be*l,i,oUa\'
is polgármesfetuek tekintik és fizetését ki- ~ T
,.,, , ,. , . .. . . rovstban a küllőitekért,
adják Javasolja a hizottság, .hogv a pót-1 tuHesiiAsá(.
á gysrsMksk kháléu fsj-lldssk vala és ms szss-vedssk saésrtésl zavarása.
Kit&niien bevált hányás bétharat, hasmenés stb. esetés.
A bél; ss fcUfSIdfin ut szsr orvoji ajánlja.
Dr. Hujdu, Gyalu a k Tripatmner Jenő s. ár. .. mint I \'rhsnsk Károly ur ■egbiioUsi-
véllal felelőséget
Parkét-Rózsa
a legjobb padló. viasz. Használható parkét és liuoleuni padlók beeresztéséhez és bútorok jíényesitéséhez-
A padló gyakori és költséges ielkefé-lését e viasz használata kizárja
Kapható az > Egyesült Parkótgyárak r- t-o bpesti cég képviselőjénél:
0
Sartory Oszkár
cementgyárosnál, Nagykauizsán.


LaajsSk táplálék afeaitéfst M lyeasrfeajes |yse-aekskssk
Dlst. táplálé szsrek gyár*
(KUFEKE R.
■rí B

Fiachel Fülöp Fin lyfitiypnyuinditja Nagykanizsán
Nagykanizsa, 1906.
Harmincharmadik évfolyam If. szám.
li>rtuitM« éa kWM«W: McM PM» Ha
TELEFON: I0S.
\' MtnAMt éa ixmin: n^wir»in> nawa) f »
Z A LA
iiiltnartdt.
POLITIKAI NAPILAP.
Szerda, jamtir 24.
etOmEitw jIIHI
Htyfcn NMM
toUn - -- -- t-*>
NMMM ---f- .
Péffm------t— •
e<ta «m---— ■
PmW MHéMd:
to Mii-----u; a.
Nuailéim----*»•
rétéin----•--fc- a
Metfetenik naponkint • ► fl Arakor Onnspnspok kivét*.
Saatfcaastftén
•CAL4V SANOOIL fftvf • LAJOS.
Etfm
án«
Készülődés.
Nagykanliaa, 11K». Jknuár 28.
(,\\) Addig-addig fösrtőgetjük falra az ördögöt hogy egyszer csak majd megjelenik. Ast azonban most már nem mondhatjuk, hogy várttlonui
Uddijg sem a közönség, sem a. hivatalos vármegye ueui foglalkozott komolyan azzal, hogy voltaképpen mit is csináljunk a hozzánk érkező szerencsétlen flótással, aki Szalavármegyében főispánosdit akar majd játszani.
Senki sem emlegette, minkenki hallgatott felőle, még jő magunk is; de ugy j érezzük, hogy a mi vármegyénkre majd. csak későbbeu kerül a sor.
Ugy látszik: elég jól vanuak Fejér-váryék informálva, hogy itt kemény kúra-cokkal lesz dolga a megyefőnők nek. Azt gondolták hát odafönn, hogy jó lesz a szala-vármegyeieket egy kicsit puhítani azokkal a tanulságos példákkal, amikben immár valóban elszomoritóan bővelkedik a megye-főnökök bevonulásának és beigtatásának tarka krónikája. Jól van.
Hát mi becsületes érdeklődéssel végignéztük valamennyit.
Hazudnánk, ha azt mondanők, hogy nem voltak reánk erős hatással. Igen is: voltak! A ttyakunk, a derekunk, az akaratunk keményebb, hajüthatatlanabb lett tőlük. ^ Most már annyit tanultunk, okultunk, hogy semmi nem fog meglepni bennünket Semmi sem történhetik, váratlanul, mert mindenre elkészülünk
Maga a főispán tenr lephet meg \'most már bennünket váratlanul, mert várjuk és készülünk is a fogadásra. Szinte lessük a .pillanatot; mikor ölelhetjük agyon vendégszerető karokkal. Nagyszerű lesz a fogadtatás. Ha közénk jön, talán sohasem megy el többé innen. Hisz mindnyájan készítjük már a barátságos vendigmarasztalókat.
Falra föstőgetett és végre megjelent ördögnek olyan jó módja nem volt még, amilyen lesz a mi vármegyénk ideérkező főnökének.
Mindent megteszütne a fogadtatása érdekében, hogy holta napjáig megemlegessen bennünket és fogadtatásának emlékezete tanulságos például,, mint történeti hagyomány szálljon nemzedékrő1 nemzedékre és maradjon fönn a késői unokák számára is Szalavármegyét nem vádolhatja udvariatlansággal senki. Hisz az ui főispán fogadásának megállapítása végett jövő hétfőn
(jan. 29-én) rendkivüli megyei közgyűlés is lesz, kizárólag ebben a tárgyban. Tehát | eléggé készülődünk. Figyelmetlenséggel nem vádolhat meg bennünket senki éa \'arra nézve is teljesen nyugodt lehet min-^ Idenki, hogy a hétfői rendkívüli közgyűlés figyelme ki fog terjedni majd a különböző eshetőségekre ia Tötbek között arra is, hogy háth\'a\' a megyefőnöknek kiválóan imponált dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári nj püspök bevonulása, aki egy szál esernyővel gyalog sétált be fényes rezidenciájába; és majd ilyenforma apostolszeren surran be a megye székvárosába. Vármegyei közgyűlésünk-bármennyire respektálja is az egyéni szerénységet — az eféle besurranás esetére is megállapítja majd az intézkedéseket; mert annak nem szabad megtörténnie, hogy a fogadtatás dekórumán bármily esetben is csorba esnék.
Ez a komoly, a lehető legkomolyabb készülődés is azt jelzi, hogy most már várjuk a megyefőnököt Gddig csak a falra főstőgettűk; de nem igen hittűnk a meg- . jelenésében ; most azonban már határozottan várjuk. Erezzük, hogy eljött ami óránk. Es az eddig lezajlott beigtatáaok mozzanataiból okulva, ngy akarjuk, hogy a szala-vármegyei főnők beiktatása minden tekin-
Magyar Remekírók.
Irodalmunk remekeinek egyöntetű díszes kiadása, a Magyar Remekírók dmü gyűjtemény, a Franklin-Társulatnak ez a nagyszabású, korszakos irodalmi vállslkozása, immár
esztetikai tanulmányait illeszti be irodalmunk remekei közé. Gyulay Pál reudezte sajtó alá ezt a kötetet, s az 6 gyönyörű bevezető tanulmánya kellőképen méltatja a nagy regényírónak e kevésbbé ismert munkáit, a melyek essay-irodalmunknak igazi gyöngyszemei. A
befejezése felé közeledik. Az ötvenöt kötetre kötetben két történelmi tanulmány van : A
tervezett hatalmas gyűjteménynek most jelent meg a nyolcadik ötkötetes sorozata, ugy hogy ma már negyven kötetnyi remekiró ékesítheti minden müveit magyar esalád könyvtárát
Minden müveit semzet régóta gondoskodott arról, hogy a nemzeti szellem legbecsesebb kincsei, a nagy írók alkotásai, egyöntetű gyűjteményes kiadásban közkincscsé váljanak, s bárki számára hozzáférhetővé legyenek, mert a remekírók kiapadhatatlan forrásai a nemzeti knlturának és legfontosabb tényezői a nemzeti önérzet és önállóság fejlesztésének.
A mi irodalmunkban eddigelé a nagy írók jórészt csak drága, díszes különkiadásokban kerültek forgalomban, egypár rég elhunyt, s a szerzői jog védelme alól felszabadult klasszikuson kivül. A Franklin-Társular vállalkozása e téren úttörő Vállalkozás volt, s s Magyar Remékjrók nagy sikere a bizonysága annak, hogy e gyűjtemény milyen nagy közszükségletet elégített ki.
Az vj sorozat legérdekesebb kötete
két Wesselényi Miklós és Erdély közélete 17^1—1848. Irodalmi tanulmány szintén kettő van : Eszmék a regény és dráma körül és Arany Toldija. A kötet utolsó darabja Ke-ménv nagyszabású emlékbeszéde Vörösmarty Mihályról.
Méltó párja e kötetnek a .gyűjtemény most megjelent 3a kötete is, báró Eötvös József munkáinak első kötete, amely a nagy iró apróbb szépirodalmi munkáinak válogatott gyűjteménye, összes kőltemenyeit, Éljen az egyenlőség cimü vígjátékát, két hoaasabb elbeszélését és Gondolatainak egy füzérét foglalja egybe a vaskos kötet, smelyet kiváló fiatal esztétikusunk, dr. Voinovich Géza, Eötvös életrajzirója, rendezett sajtó alá és lá-TötFel magvas bevezető tanulmánynyal.
Aj| nj sorozat két tqvábbi kötete korábban megjelent kötetek folytatása. A 4b. kötet Tompa Mihály munkáinak befejező kötete. Négy kötet jutott a gyűjteményben a nagy költő munkáinak, s a most megjelent negye-
•wiuui icgciucKcacDo aotete a 31 aoito munkainak, s a most megjelent negye-kötet, a mely Kemény Zsigmond történeti ésdlk kötet Tompa költészetének talán legérté-
kesebb termékeit, a népregéket és virágregé-get tartalmazza, Lévay József rendezésében.
A 11. kötet Kisfaludy Sándor munkáinak második kötete s irodalmunk e nagyemlékű alakjának csaknem összes regéit foglalja ma-I gábau. A regék elé Helurich Gusztáv irt hosszabb bevesető értekezést
Az nj sorosat ötödik kötete régi irodalmunk két nagy mesterének van szentelve, s irodalmunk legelső maradandó becsű alkotásait foglalja magában : Balassa Bálint válogatott költeményeit és Zrinyi Miklós Szigeti Veszedelmét Első nagy lírikusunk és első nagy epikuaunk munkáinak e foglalata a gyűjtemény első kötete, a melyét Sséehy Károly két tartalmas tanulmánya teas még értékesebbé.
A kötet élén az írók arcképe van R. Hírsch Nelli művészi rajsónjábóL
A díszes kiállítású ízléses kötésű teljes gyűjtemény (55 kötet) ára aao korona. Megrendelhető havi részletfizetésre minden könyvkereskedés ntján. A még hátralévő 15 kötet félévenként ötkötetes sorosatokban je> lenik meg. Máséél év múlva teljes lesz tehát irodalmunk remekeinek ez aa elsfl, nagyszabású és kimerítő gyűjteménye, a Melynél értékesebb irodalmi gyűjtemény egyhamar el sem képzelhető.
Nagykanizsa, szerein
Zala 18. szám (S lap)
\' 19Ö8 januai íjó íi-én
tétben megörőkitéíjre méltó történeti tnoz-j ay-ére d. ». 10 órára Zalaegerszegre össze-
sanata legyen a nehézjárásn jelennek.
Azért készülőd&uk ; azért gyflluek egybe vármegyei bizottságunk tagjai reudkivflli közgyűlésre, hogy megállapítsák a fogadtatás réssleteit.
sodizben ér magyar irót a királyi kegy, csak csodálatos, hogy ez a kegy a kitüntetésre Váradinál és Szana Tamásnál méltóbbakat nem talált Ugyancsak ndvari tanácsos lett Hilibi llalltr József, a herceg Esterházy-féle bitbizományi uradalmak központi igasgatója
-- Voaatkéaéaak a hófnváa miatt A tegnap délelőtti havazás és az éjjeli hófúvás a vonatok érkezésében nagy késést idézett elő. Különösen uagy késéssel érkezett Nagy kámzsára a 204 sz. gyorsvonat, mely Budapest felől rendes körülmények között éjjeli ia órakor itt szokott lenni; az éjjel \' azonban
hívta.
A megyei alkoltuányvédő bizottság eU határozta, hogy a niegyebizottsági tagokat felhivja, miszerint az uj főispán által összehívandó ínstallatióuális közgyűlésre ne jt-Szalavármegye — ha már reudltivpli Iznjenek meg. Sürgősen hiti azon megy eb i-közgyűlésre érdemesítette a dolgot — bi- ssottsági taqokat, ~a kik akdr hivatalos zonyára egészen uj, ötletes díszleteket visz , állásúknál fogva, akár máj körülmények be a szokatlan ünnepiesség keretébe. j behatása alatt nem íipéscít ellen/állani a Érdeklődéssel várhatjuk nemcsak a de- kormányhatalom nyománándt, hogy megye-kórációti hanem a jelenetesést ia | bizottsági tagságukról mondjanak le azon-
...................... 1 - - nal ; ne hozzák azon kínos helyzetbe a
Zalamegyelck Kossuth Ferencnél Kos- j dicső mnltu vármegyét, hogy már hozoli\\ csak hajnali 4 ora 4.8 perckor érkezett a nagyiul Ferencet ma délelőtt a zalamegyei j határozla alapján hűtlen /iáit a szégyen kanizsai állomásra. A többi vouatok késése Ssepesd község honkányainak nevében kül-\' táblán nevezze meg. azok őtők gyalázat,ml uera volt ily jelentékeny, döttség kereste föl, hogy átadj* neki a kör-L A megye közönségének hangulata lel ~ Hamum Nagykanisaán ót íve. hogy
ség üdvözletét és biztosítsa őt a lakosság i kes, alig hihető, hogy áruló akadjon, a * ar\',u,n c\'r tu* "B1 n \'
.... , .... . , / , . ,, ,| * . . , , ... . nsgyságávsl, a mutatványok sokféleségévé!
szeretetéről. A küldöttség tagjai virágokkal megyebizottsági tagok közül, ki az uj Íő-L CM,,láivtl b4niul,tba ejleUe , közönséget.
halmozták el Kossuth Ferencet. Paál Esz-j ispán eskületételénél résit vegyen. I Éa most 1906-ban valószínűleg ismét jön
tike pedig fehér rózsákból kötött bokrétát) A tisztviselők megható példás kitartást Nagykanizsára Pécsre már jelezte juniusUan nyújtott át és igy szólott; ; tanúsítanak, — ezt a közönség teljes mérv-
Méltóságoá urunk I Vágytól égő szívvel! ben elismeri s méltányolja ; mindenki lejöttünk a fővárosba, hogy tégedet, nemes hetsége szerint hozzájárul a tisztviselők lelkű hű pártfogónk s dicső vezérüuk, üd- anyagi helyzetének biztosításához s e lel-)-\' vőzőljelek. Fogadd tőlünk e szerény virágot kes áldozatkészség folytán egy egész évi üdvözletünk szent emléké&l, nem hozhat- alap már együtt van.
tunk drágább ajándékot üdvözletnél szivüuk j _
mélyéről. A szép Balaton kies partjáról
, . - As egyház köriből. A király a vallás-
örömmel jöttünk fölkeresni téged. Magyar közoktalásügyi mi„iszter előterjesztésére a
hölgyek s houleányok vagyunk, uagy ne- veszprémi székeskáptalaubau dr. Pulotmy vedért kiállunk a sikra, egy szent zászlót Ferenc olvasó kanonoknak nagypréposttá, lengetünk kehünkben s jelszavunk lesz uia- Jánosi Ágoston választott dalmi püspök éneklő gyárul ráírva: Éljen vezérünk, dicső Kos-jkanonoknak olvasó,dr. fejirviry József őrks-, 7 . , a.. . nonoknak éneklő, dr. Ridey Gyula székesegy-
l"1"" \'"V" j^Bi— * I liáaifőtsperesés hsutai piépoatnakőrkanonokká-
nyánk Niger Ágoston zalai főesperesnek a székesegy.
Kozsuth Ferenc meghatottan köszöute házi főesperességre és kantai prépostságra Krm-
való megérkezését, ha pedig Pécsett lesz, bizonyára ide is el fog látogatui. uiert egy napig sehol nem ment jobban a dolga, mint Nagykanizsán.
HaláloC végit kukorica morssolás. Végzetes szerencsétlenség történt a napokban Henrikffy Pál bérlő Szarvsad pusztáján. Egy flstal leányt nsspott földhöz a kukorica morzsoló-gép, amelyet gőzgép bajt Sipoe Miklós magtáros megparancsolta a leányoknak, bogy egy lepedőt tentaenek oda. ahol a morzeolt kukorica kihűl. A leányok Putő Róza éa Miklós Róza eleget tettek a magtáros parancsának. Mikor Pető Róza el akart menni, a gép vastengelyének jó hosszan kiálló vége elkapta a leány ruháját, amelyet azután a tengelyre tekert A leány veszedelmes helyzetét észrevette Miklóa Rósa ée leakarta emelni a tengelyről de nem tudta Most, aztán a gépházba szaladt, hol a gépésszel
meg ezt a bájos üdvözlést \\nttz Kálmán somogyi főesperesnek a zalai, I megállitatta a gépet De mire oda ért, a gép
Rudnay lemondása. A félhivatalos Bud. dr. Hada István pápai főesperesnek a somo-L szerencsétlen leányt maga kórfll megforgatta Tud. jelenti: Rudnay Béla főkapitány a *>\'\'» uJ"árJ Ferenc següsdi főesperesnek la^ a tőidre sújtotta. Pető Rósa ennek következ-
• jm 11.. <i 1 , . . . , pápai, Ktnzli Dezső idősb mesterkauonoknak
mai delelőtt folyamán a belügyminiszternek 1 , ,, . , .
. ...... ... . ... a tegusdi főesperességre való fokozatos elő-
léptetésétjóváhagyta és az eként megürese-
beadta Írásbeli lemondását és nyugdíjaztatását kérte. A miniszter e kérésre nézve még nem döntött.
tgy főispán lemondása. Dicsőszentmárton-ból jelentik, hogy Kemény Ákos báró Kis-küküllőmegye főispánja beadta lemondását.
dett inesterkauonokságot Ádám Kv. János tiasteletbeli kanonok, pápakovácsi i esperes-plébinosnsk adományozta.
tében rögtön meghalt Hogy eddig nem történt ilyen fajta szerencsétlenség, sa csak a munkások elővigyázatának köszönhető, mert a tengely mellett elvezető nt olyan keskeny, hogy as ember alig tud elmenni anélkül, hogy a kiálló tengely végéhez ne érjen. A csendőrség megtn-
HIBIK.
Zalavármegye ellenállása.
Több megyebizottsági tag rendkiv&li közgyűlés összehívását kérte, mely hivatva lesz a uj főispán installációjáról határozni Az alispán a közgyűlést 1906 január hó
— Uj nemes. A király dr. llertzka dltotta a nyomozáat annak kiderítésére, bogy
Imre carlsbádi fürdőorvosuak és az orazá- k,t terhel • &MJWI • borzalmas szerencsét-
... ... lenségért rendkívüli
I Ü |
biaottság
utódainak nemességet
gos közegészségügyi tanács tagjának, valamint ) törvényes tTeplai*. előnévvel a magyar díjmentesen adományozta.
— Uj udvari tanácsosok. A király dr. llírö^T Autalnaki az Országos Színművészeti Akadémia igazgatójának a magyar királyi udvari tanácsosi ciiuet díjmentesen adományozta* Szana Tamás után ime má-
magyar iparért Aa alkotmányvédő tizenkét tagból álló albtsottaágot küldött ki abból a célból, bogy a magyar ipar pártolás Iránt megindított mozgalmat szervezzék s a társadalmi akció eeakösett keressék. A bizottság, amelynek tagjai Csertán Károly alispán, Arvay Lajos főjegyző, gróf Batthyány Pál Bogyay Máté, Zlegler Kálmán, Bosnyák Oéy. Ssily Dezső, Háry Desső, Dr. Oberahon Mór, Hajóé Mihály, Hajlk István és Nagy László, tegnapelőtt tartotta
Mi eladunk 5 darab Bazilika
5 5 5. S
-5-
Jó SZÍV
Magysr vörös kereszt Osztrák > > Olasz > » Erzsébet szanatórium
sorsjegyet 24 részletre havonkint K. f— L » 24 » » » 3— » 24 > » » 8 80 » 24 » » » 14 - » 24 » » » ia 70 * —--* 1 . ,»■■ 3"—»-
Már az első.részlet lefizetésé után minden nyeremény a Vevőt illeti meg. — Minden egyébsorsjegy ia kapható nálunk ily módon. A fél vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz öt darabnál kevesebbet is és kívánsága szerint ia vagy 18 havi részletre is osztjuk be ezen kedvezményt
Kereskedelmi és Iparbank-Részvénytirsulat Nigyka&luta-
Na\';\' keniiaa, aaarda
Zaia 18 wám (8. lap)
1906 január hó 24-éo
ülését aa alispán hivatalos helyiségében • -elhatározta, hogy felhívást intés a közönség Ifók m Országos védegyletbe való belépés Iránt Aa helyi bizottságot ufrru, amelynek feladata a magyar Ipar pártolásának terjeaaMae.
— A kormány a magyar aalnéaset ellen-A soproni Nemzetőr írja: A* i^oa-iki S«éll* féle- rendelet óta. moly kimondotta, hogy Ma* gyarorsságon német előadásokra színigazgató engedélyt nem kap, aokat kellett még küz-deni, — ittig meg tudtok axereiui a magyar txiniévadnak aa elsőséget, nehogy letarolt mezőkre érkeznék a magyar uiuzsa. De igyekezetünk caak azt érte pl, hogy négy éa fí1 hónapos magyar színházat Állandósíthattunk, uem állandói! thattuk a kizárólagos, önálló magyar színészetet. A hozzávaló jogúnkat lel áldoztak bizonyos udvariaskodó opportunitási belátásokUak, melyek aggályoskodó gyenge-\' ség&kkel mindig puhítottak Ott, ahol aa el-határozásnak ércnél eróaebbnek kellett volna lennie. Így történt aztán, hogy a váioa fettz-törvényhatósági euottaága három évre, évi 6 hetes szezonra szerződést két<W Wiethriiaun bécsnjhelyi német- igazgatóval. Csütörtökön I érkezett a bel&gyi ügyvivő rendelete, mely-lyel jóváhagyta a közgyűlési határozatot éa mely egytzeramind magában foglalja azt ia,
azután galyakat éa rőzaét szedtek össze éa tfizet raktak. Hajnali 3 óráig melegedtek itt, akkor kezdett a köd oazlaoi, a társaság folytathatta ntját Erdőd felé. A hold la kibújt, inikor elindultak, a igy Szerencsésen célhoz értek. A táraaságnak már holt hirét költötték Erdődön, 1 uagyou meg voltak lepve, mikor az állotuáaon megjelentek. Mikor ugyanis a társaság elindult Gomboaról egy máaik csónakban la átkeltek néhányan. Ezek bejelentették az állomáson, hogy egy máaik csónakon nyolcan jönnek. A vonat egy óra hoaazat várt rájuk, jelet ia adtak nekik, a bogy nem jöttek meg kellő időre,\' mindenki azt hitte, hogy a csónakot összetörték a jégtáblák a az tttaaok elpusztultak. Az első\' csónak utaaai minden baj nélkül jutottak célhoz,
3 ííiintik íi tiiifiíjfiNthik
A válaág.
Ftjirvirj ■ királynéi BétS, január 33. A király fejérvdry Géza báró miniszterelnököt, ki tegnap este ideérkezett, ma délelőtt 11 órakor magán\' kihallgatáson fogadta. A kihallgatás két óra hosszat tartott és ezen a miniszterelnök részletes jelentést tett a királynak, kinek kivánságára Fejérváry egyelőre még Bécsben marad.
Kossuth a békéről BlldapeSt, január 23 A Zala munka-— Reményteljes gyermekek, ügy 14 és társa ma délben beszélt Kossuth Ferenccel
*y
egy io- esztendős gyermeket vallat a bűnügyi kap 1 tány; HtnyAk Amin kUtufffcul ~ asszony gyermekeit. A kía ártatlanságok tapaaztalt tolvajok becsületére váló ^Ügyességgel lopták meg Marton János kiskauizui lakóat Meglelték, mig Mar tan eltávozik hazulról és kís g> enneke egyedül marad otthon. Ekkor átmentek a gyermekhez játszani éa mig az egyik fiu Marton gyermekét ia elbivta hazairól, addig a másik felnyitotta a ládafiókot és
hogy Wiedemann 3 évre aainjátazáai enge- -Io mindent( cmít bcm)e taláIt. Ax e,;0. délyt kapott Magyarországon. — Tehát me-gint 1902. előttre vetett bennünket viasza a
belügyi ügyvivői bölcseség a magyar szülészét kizárólagosságára való törekvéaünkben. Kezdhetjük újra a küzdelmet élőiről, — de majd csak 1909 ben Addig padig megiut csak | üres házakkal leai kénytelen megelégedni a magyar Azinészet, — mert hiazeu a nemzeti irányban koszervativ soproni beuszülöttek,ha ki se moudják, ügy gondolkodnak, — minek menjünk addig a magyar színházba, aiuig a német színészethez ia szerencsénk lehet a be tegségig udvarias magyar kormány jíszán tábóL < .
— Hágj óráig a halál torkában. Eszékről irják : Egy nyolc tagból álló társaság igyeke-zett. a minap Magyarországból Gomboson és Erdődön át a szia von parti a, bogy vasúton Mosztárba utazzon. Mi.vel Gombos éa Erdőd között nem közlekedik már a gözkomp, amely a vonatot átviszi a Danán, a társaság csó" uakra ült. A csónakosok merészen indultak neki a aürü ködnek háromnegyed kilenckor este Meutek, mentek, de csak uem jutottak a parthoz. Nagy jégtáblák úsztak el mellettük amelyek beleütköztek a kis csónakba. Néha két tábla ia közrefogta őket, s ők teljeseu védtelenfii ültek helyükön. Közben egyre sűrűbben ereszkedett alá a köd, az utasok már egymást ssm látták. Elmúlt tiz óra, tizenegy óra, még mindig nem jutottak bélhoz. Éjfélkor ia tehetetlenül Vergődtek még csónakjukkal a fojtogató ködben, a levegő folyton hidegebb lett, egyre nagyobb jégtáblák törtettek feléjük a még mindig nem volt semmi reménységük a szabadulásra. Egy órakrr óriási erővel nekivágódott valaminek a csónak. Egy kis sziget volt az, az erdődi sziget. A társaság boldog vol£ hogy mégtá szárazra jut, Kiszálltak, a esónakot_BaflU~-gn«>ták
pult tárgyak értéke-nem nagyj de kezdetnek elegendő.
— As anya bttna. Újfaluban egy tizenhét éves csinos leány, Balogh Zsuzsáuna vadálla-tiaa bűnéről ad hírt levelezőnk. A szemre való azép leány titkos szerelmi viszonyt folytatott egy ujfalusi legénnyel, s a szerelemnek gyümölcse is lett. Kedden, mikor szülei nem voltak otthon, egy egészséges gyermeknek adott életet. A szerencsétlen gyermeket-aztán öukezével azonnal meg is fojtotta. A sötét büu azonban kiderült a megindították a vizsgálatot.
— lletbréa egy takarékpénztárba. Dom-bovári tudósítónk irja: A domborárl takarékpénztárban as elmúlt éjszaka betörök Jártak és éppen a kassza Inráaáboz fogtak, a midőn as örök a zajra figyelmesek lettek éa az intését helyiségébe siettek. A betörök eluianekflltek s egyéb kárt nem tettek, mint a kézipénztárt dézsmálták mefr, a melyben 160 korona volt A csendőrség nyomozta a tetteseket.
i; Emulsio
zsiradék van™
szo
zsiradék vagy .olaj keréríRnek vepftlékél jeteati Hi Monbaa tej és tejfel szolgál keverékül, akkor ez a vtgyü-lék a vojzsii-eirflilsiA. A SCOJT-féle emnlgá|ási eljárás szerint a csukamájolaj ilyen \'emulsíó alakjában kerül forgalomba^ ezáltal ép oly könnyen beveheti ás emészt*-lielű mint a tej, melynek tápl.i|é és gyégyitó hatását nagy mér ékben nfi>eli
A SCOTT-féle^B m u I s i ó valódiságának jele a „bálán nagy csakahalat vivő halász" védjegy.
Kapható minden gyógyszertárban \' Ezen lapra váló hivatkozásnál 75 JUUr UtÜUiytg beküld se ellenében mintafiveggel bénnentve i szolgál:
Dr. BUDAI EMIL „Városi gyógyszertára"
M\'DAPE/T, IV, Váczi-utcza M/50. Egy eredeti üveg éra; ■ K. — I,
a helyzetről. Arra kérdésre, hogy van-e valami remény a kibontakozásra, Kossuth igy válaszolt; > Semmi sem leketctlcif. At a hitem, hogy nem megyünk Me az ahszo-latizmusba is hogy a király nemsokára újra felveszi a béketárgyalások elejtett fonalát. De a helyűi nagyon súlyos c
Marostorda a főispán ellen.
Mar08Vásárhely< január 23. Marostorda. megye jóléti bizottságának mai ülésén ki* mondták, bogy a kinevezendő uj főispánt nem iktatják be és rmdeleteit nem bajtják végre. Farkas alispán a főispáni hivatalt lezáratta és lepecsételtette- Itt az a bir van elterjedve, bogy Dalia Gynla miniszteri tanácsos (og ide kormánybiztosként kineveztetni-
Népgyűlés Áchim András molhit
BekéSCtaba, január 33. Az itteni nép-egylet, melynek Áchim András országgüiési képviselő aa elnöke. — Áchim mellett tiltakozó népgy&lést akart tartaui abbó. kifolyólag, hogy Áchim ellen feljelentés, tettek, mert a városi képviselőtestületi gvü lésen a polgármestert inzultálta E népgyűlést azonban nem tarthatták meg. mert azt. az alispán betiltotta-
öngyilkos úriasszony. Budipest jau. 23. Attikám Ignác szentesi főmérnök 29 évea felesége, szüle-tett Pfeifer Irén, súlyos idegbajba esvén, a beteg asszon jt tegnapelőtt Budapestre lioz« ták bátyjának lakására, bogy onnan egy szanatóriumba vigyék. Milheiiuné ma haj. nalban, mig ápolónője aludt, kilopódzott a lakásból és a negyedik emeletről levetette magát A szerencsétlen asszony nyomban meghalt
Jó karban lévő
9
-LLriszátin.
olcsó q eladó.
Bővebbet a Régi s&riiázban Nagykanizsán.
Sfreliti
Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés, skrofulozls, influenza
ellas StáraUlza tanár éa orvea állal naponta ajánlva.
mattojy értéktelen utániatokat la kínálnak, kérjaa nlnliatta ,aea>«" ararfaM mmyoUui.
F- IsfasBi-U Heehe * f«. Basel (MJtl
99
Roehe"
Nagykanizsa, szerda
Zala 18. szám (t lap)
1906 jrouár Itó 24-én.
tetben megörökítésre méltó történeti mos-1sg-ére d. é,\' to órára Zalaegerszegre össze-1 sodizben ér magyar írót a kiráJyi kegy,
sanata legyen a nehézjárisu jelennek.
Azért készülődünk; azért gyűlnek egybe vármegyei bizottságunk —tagjai tcuilkívüli közgyűlésre, hogy megállapítsák a tagadta-tás részleteit.
Ssalavlrmegye — ha már rendkívüli
I hívta.
A megyei alkoluiányvédó bizottság elhatározta, hogy a niegyebi/.ottaági tagokat felhívja, miszerint az uj fóiapán által ösaze-hivaudó installatiónális közgyűlésre ne je-fonjanak meg. Sürgősen hiti azon megyebi-
kösgyúlésre érdemesítette a dolgot — bi-\' aoitsKgi tagoltat, a kik akár hivatalos zonyára egészen uj, ötletes díszleteket visz állásuknál fogva, akár más körülmények be a szokatlan üuuepiasség keretébe. (behatása alatt nem képrsek elhntáUani a Érdeklődéssel várhatjuk nemcsak tf de-1 kormányhatalom nyomáeánák, hogy megye-korációt hanem a jelenetesést is.
Zalamegyeiek Kossuth Ferencnél Kossuth Ferencet ma délelőtt a zalaiuegyei
csak csodálatos, bogy ez a kegy a kitüntetésre Váradinál és Szana Tamásnál méltóbbakat nem talált Ugyancsak udvari tanácsos lett Hilibi 1 tallér József, a herceg Esterházy-féle hitbizományi uradalmak központi igazgatója.
-- Vonatkéséaek a hófúvás miatt A tegnap délelőtti havazás és az éjjeli hófúvás a vonatok érkezésében nagy késést idézett elő. Különösen uag) késéssel érkezeit Nagykanizsára a 204 sz. gyorsvonat, mely Budapest felől rendes körülmények között éjjeli 12 órakor itt szokott lenni;; az éjjel azonban csak hajnali 4 ára 4S perckor érkezett a nagykanizsai állomásra. A többi vonatok késése nem volt ily jelentékeny,\'
— Bainum Nagykanizsán öt éve, hogy a Hamum cirkusz Nagy kanizsán volt és óriási nagyságával, a mutatványok sokféleségével és csodáival bámulatba ejtette a közönséget. És most 1906-bau valószínűleg .ismét jön-Nagykanizsára, Pécsre már jelezte juniusban
bizottsági tagságukról mondjanak le azonnal ; ne hozták a tan kiteus helyűibe a dicső niultu vármegyét, hogy már hozott I hqtá rázta alapján hűtlen /iáit a szégyen Ssepesd község honleáuyaiuak nevében kül- táblán nevezze meg, ások ötök gyalázatául döttség kereste föl, hogy átaaja neki a kör.-; A megye közönségének hangulata lel ség üdvözletét és biztosítsa őt a lakosság I ken, alig hihető, hogy áruló akadjon, a szeretetéről, A küldöttség tagjai virágokkal megyebizottsági tagok közül, ki az uj fő-halmozták el Kossuth Ferencet, Padi Esz- ispán eskületételéuél részt v egyeit-tike pedig fehér rózsákból kötött bokrétát A tisztviselők megható példás kitartást nyújtott át és igy szólott: jtanúsítanak, — ezt a közönségteijesmérv-1 való megérkezését, ha pedig Pécsett lesz, bi-
Méltóságos urunk t Vágytól égő szivveljben elismeri s méltányolja; mindenki)te-id« >» el látogatni, mert egy na-jöttünk a fővárosba, hogy tégedet, nemes hetsége szerint hozzájára^jt^ tiszfviselők I ^ í®r*B *
lelkű bú pártfogónk s dieső vezérüuk, üd- auyagi helyzetének biztosításához s e lel-vőzöljelek. Fogadd tőlünk e szerény virágotjkes áldozatkészség folytán egy egész évr üdvözletünk szent emlékéül, uem . hozhat-. alap már együtt vau.
tuuk drágább ajándékot üdvözletnél szivüukj __
mélyéről. A szép Balaton kies partjáról . . . ... „, , ,. ., „,
örömmel iőttünk fölkeresni léoed Maivar T V * VallaS\'|ros megparancsolta a leányoknak, hogy egy
örömmel jöttüuk fölkeresni leged- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a lorlfi(iűt Jritfienek ^ ahol a morzsolt kukorica
hölgyek s honleányok vagyunk, nagy ne- veszprémi- székeskáptatauban dr. PeJoUy
vedért kiállunk a sikra, egy szent zászlót Ferenc olvasó kanonoknak nagypréposttá,
lengetünk kezünkben s jelszavunk lesz ma- \'Jinoti Ágoston válasjtott dalmi püspök éneklő
gyárul ráirva: Éljen vezérünk, dicsó Kos-]kallo"ok^ oivu^ it.J^érvkry József őrka
stitli apánk! Éljen a haza, a mi édes
a dolga, mint
Nagykanizsát). 1 — Halálos végű knkorioa morzaolAs. Végzetes szerencsétlenség történt a napokban 1 Henrikffy Pál bérlő Szarvaad pusztáján. Egy fiatal leányt csapott földhöz a kukorica morzaolö-Igép, amelyet gőzgép hajt. Sípos Miklós magtá-
nyánk 1
Kossuti Fereuc meghatottan k&szőute meg ezt a bájos üdvözlést
Rudnay lemondása. A félhivatalos Bud. Tud. jelenti: Rudnay Béla főkapitáuy a mai délelőtt folyamán a belügyminiszternek beadta írásbeli lemoudását és nyugdíjaztatását kérte. A miniszter e kérésre nézve
még nem döntött---
fcgy főispán lemondása. Dicsőszentmártonból jelentik, hogy Kemény Ákos báró Kis-küküllőmegye főispánja beadta lemondását.
HIB1K.
Zalavármegye ellenállása.
Több megyebizottsági tag rendkívüli közgyűlés összehívását kérte, mely hivatva lesz a uj főispán installációjáról határozni Az alispán a közgyűlést 1906 január hó
uonoknak éneklő, dr. liédey Gyula székesegy-bázifőesperesés hantat ptépostnakőr kanonokká Néger Ágoston zalai főesperesnek a székesegyházi főesperességre és kantai prépostságra Krúnát Kálmán somogyi főesperesnek a zalai, dr. Hada István pápai főesperesnek a somogyi, Ujváry Fereuc següsdi főesperesnek la pápai, Káuzli Dezső idősb mesterkanonokuak a següsdi főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyta és az eként megüresedett inesterkauonokságot Adim Év. János tiszteletbeli kanonok, pápakovácsi i esperes-, plébiuosnak adományozta.
-- Uj oemei. A király dr. Ilertska Imre carlsbádi fűróőorvosuak és az országos közegészségügyi tanács rendkívüli tagjának, valamint törvényes utódainak »Tefilai* előnévvel a magyar nemességet díjmentesen* adományozta.
— Uj udvari tanácsosok. A király dr. Várady Antalnak az Országos Színművészeti Akadémia igazgatójának a magyar királyi udvari tanácsosi címet díjmentesen adományozta. Szana Tamás után íme mi-
lepedőt terítsenek oda. ahol a morzsolt kukorica kihűl. A leányok PutS Róza éa Miklós Róza eleget tettek a magtáros parancsának. Mikor Pető Róza el akart menni, a gép vaatengélyúbek jó hosszan kiálló vége elkapta a leány ruháját, amelyet -azután a tengelyre tekert. A leány veszedelmes helysetét észrevette Miklós Róza és leakarta emelni a tengelyről, de nem tudta. Most, aztán a gépházba szaladt, hol a gépésszel megállitatta a gépet. De mire oda ért, a gép a szerencsétlen leányt maga körfil megforgatta és a. földre sújtotta. Pető Róza ennek következtében rögtön meghalt. Hogy eddig nem történt Ilyen fajta szerencsétlenség, sz csak -a munkások lelővigyázatának köszönhető, mert a tengely mellett elvezető nt olyan keskeny, bogy as ember alig tud elmenni anélkül, hogy a kiálló tengely vógéhea ne érjen. A csendőrség megindította a nyomozást annak kiderítésére, bogy kit terhel a felelősség a borzalmas szerencsétlenségért.
— A magyar iparért Aa alkotmfcnyvédő bizottság tizenköt tagból álló alblsottságot küldött kl abból a célból, hogy a magyar ipar pártoláa iránt megindított mozgalmat szervezzék s a társadalmi akció eszközeit keressék. A bizottság, amelynek tagjai Gsértán Károly alispán, Arvay Lajos főjegyző, gróf Batthyány Pál, Bogyay Máté, Ztegler Kálmán, Boanyák Géza, 8sily Dezső, Háry Dezső, Dr. Obershon Mór, Hajós MitUly Hajik István és Nagy Lássló, tegnapelőtt tartotta
Mi eladunk 5 darab Bazilika
sorsjegyet 24 részletre havoukint K. 7 — L
Jó szív
Magyar vörös kereszt Osztrák » » Olasz » > Erisébet szanatórium °j
Már az első részlet (lefizetései után minden nyeremény a vevői illeti meg, — Minden egyéb sorsjegy is kapható nálunk ilV módon. A fél vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz öt darabnál kevesebbet is és kívánsága szerint 12 vagy 18 havi ^részletre is osztjuk be ezen kedvezményt. 1 v
5 5 S 5
I5
24-»4
24
«4 T, 24
3 — »
8 80 > 14- » 1270 »
tff-fil
Kereskedelmi és Iparbank-Réssvénytársnlat Nagykanizsáin-
•jNa kaniui, szarda
Zala 18 aeám (S.\'lap)
1906. január hó *4-éo
Aliiét aJiapán blvslaloa betyieéfében a •alhatÁroistu, hogy felhívást intdc A köíflnséahe* u Országos víűégylotbe való balépés Irtnt (Ss helyi blzottságpt sservas, amelynek feladata u magyar Ipar pártoláainak lerjaastéae
— A kormány a magyar sainésut állon A soproni Nemzetőr írja: Ai 190a-Ikl Széli-féle rendelet óta, mely kimondotta, hogy Magyarországon német előadásokra színigazgató engedélyt nem kap, aokat kellett uiég küz-deui, — mig meg tudtnk szerezni a magyar szii9fK\'aclunk as íjlsőséget, nehogy letarolt mexókre érkezzék a magyar untxsa. De igyekezetünk csak azt érte el, hogy négy éa íél hónapos magyar isinhátat állandósíthattunk, uem állandósíthattuk a kizárólagos, ónálló magyar színészetet. A hozzávaló jogunkat fel áldottuk bizonyos udvariaskodó opporttitiltásig belátásoknak, melyek aggályoskodó gyengeségekkel mindig puhítottak olt, ahol ax eU határoxásnak ércnél erósabbnek kellett volna lennir. így törtéitt axtán, hogy a vátos k<V tőrvényhatósági bizottsága három évre,\' évi 6 hetes sxexonra sxerxódést kötött Wiedermaun bécsújhelyi német igazgatóval. CsütörtökönI érkezett a belügyi ügyvivő rendelete, mely* lyel jóváhagyta a köxgyfllési határozatot éa
"azután galyakat éa róesét sxedtek össze és tüzet raktak. Hajnali 3 óráig melegedtek itt, akkor kezdett a kód oszlani, a társaság folytathatta utját Erdőd felé. A bpld ia kibujt, útikor elindultuk, a igy szerencsésen célhoz értek. A társaságnak már holt hirétkMtötték Erdődön, s nagyon uiag voltak lepve, mikor ijz álloutáaon megjelentek. Mikor ugyanié a társaság elindult Gombosról egy jnásik csónakban ia átkeltek néhányan. EzeR\\ bejelentették az állomáson, hogy egy\' másik csónakon nyolcan jönnek. A vonat 1 egy óra Rosszat várt rájuk, jelet is adtak nekik, s bogy uem jöttek meg kel ló időre, mindenki azt Kitté, hogy a csónakot összetörték a jégtáblák w utasok elpusztultak. Az elsó csónak utasai minden baj nélkül jutottuk célhoz.
— Beményteljss gyermekik. Kgy 14 [és egy fo- esztendős gyermeket vallat a btinö^yi krpítáiíyrlünyhk Annn kixkanizsai asszony gyarmekelt. A kis ártatlanságok tapa|ztalt tolvajok becsületére váló ügyességgel lopták meg Marton János kiskuni*,*.ii lakósf. \'^Meglesték, mig Marton eltáyozilí^hazulró)\' és kis gyermeke egyedül marad otthont Ekkor átmentek a gyermekhez játszani éa mig az
Iwintik ís tilifiijiinthik
egyik fitt Marton gyermekét is elhívta hazul-mely egyszersmiud magában foglalja azt is,L^ a(|<jij( H u|á|ik felnyitott* a ládafiókot és hogy Wiedemann 3 évre stinjátszási enge- j dloppU mitldent( ,mit benne találj Az ellő-
-pott tárgyak értéke nem nagy, de kezdetnek elegendő.
— Ás anya bflna. Újfaluban egy tizenhét éves csinos leány, Balogh Zsuzsáuua vadálla-tiaa bűnéről ad hirt levelezőnk. A szemre való szép leány, titkos szerelmi viszonyt folytatott egy ujfalusi legénnyel, s a szerelemnek gyümölcse is .lett. Kedden, mikor szülei nem voltak otthou, egy egészséged gyermeknek adott életet. A szerencsétlen gyermeket aztán önkezével azonnal meg iá fojtotta. A sötét
délyt kapott Magyarországon. — Tehát megint 190a. előttre vetett bennünket vissza a belügyi.ügyvivői bfilcseség a magyar sriné. szet kizárólagosságára való törekvéaüukben. Kezdhetjük újra a küzdelmet élőiről, — de majd csak 1909 ben Addij* pedig megint csak fires házakkal lesz kénytelen megelégedni a magyar színészet) —; mert hiszeu a nemzet! irányban konzervatív soproni benszülöttek, ha ki se mondják, ugy gondolkodnak, — minek menjünk addig a magyar színházim, amíg a német színészethez ia szerencsénk lehet a be tegségig udvarias magyar kormány jószántából
- - Négy őriig a halál torkában. Eszékről írják : Egy uyolc tagból álló társaság igyekezett a minap Magyarországból Gomboson és Erdődön át a szlavón partra, hogy vasutou Mosztárba utazzon. Mivel Gombos és Erdőd között nem közlekedik már a gőzkoinp, amely a vonatot átviszi a Dunán, a társaság csó uakra ült. A csónakosok merészen indullak nekr a sürü ködnek háromnegyed kilenckor este. Meutek, mentek, de csak nem jutottak a parthoz. Nagy jégtáblák uaztak el mellettük amelyek beleütköztek a kia csónakba. Néha két tábla ia közrefogta őket, a ók teljesen védtelenfii ültek hely&kön. Közben egyre sűrűbben ereszkedett alá a köd, az utasok már egymást ssm látták. Elmúlt tiz óra. tizenegy óra, még mindig nem jutottak célhoz. Éjfélkor is tehetetlenül veifődtek még csónakjukkal a fojtogató ködben, a levegő folytoii hidegebb lett, egyre uagyobb jégtáblák törtettek feléjük s még mindig nem volt semmi reménységük a szabadulásra. Egy .órákor óriási erővel uekivágódott valaminek a csó-nak. Egy kia sziget volt az, az erdődi sziget. A társaság boldog volt, hogy mégis szárazra lut, Kiszállta)^ g esóuakot partra vonták
bűn azonban kiderült s- megindították a vizsgálatot.
— Betörés egy takarékpénztárba. Dombóvári tudósítónk irja: A domborári takarékpénztárban as elmúlt éjszaka betörök jártak éa éppen a kassza fúrásához fogtak, a midőn az őrök a zajra figyelmesek lettek éa az intézet helyiségébe siettek. A betörők elmenekültek a egyéb kárt nem tettek, mint a kézipénstárt dézsmálták mefr, a melyben 160 korona volt A csendőrség nyomozza a tetteseket
h
Emnlsió
szo
nini BT tt#y \'ol«j keTertíéSJF\'TíSyl\'BVsi jeleott ki aiobban tej és tejfel »tolgál keverékül, akkor ti a venfi-lék a vaj<autcmulaió. A SCOíT-féle tmulgáláai eljárta szerint a caukainiiolaj ilyen emuisió alakjában kerti forgalomba, enálUI ép oly könnyén bevehető éa eméaat-belő mini a lej, melynek Upl.ilá éa gyógyító hatását nagy mér t-iben nö.eli
A SCOTT-féle Emulsió valódiságának jelo a „hátán nagy csukahalat vívó haláéi" védjegy-
Kapható minden gyógyszertárban-
Eien lapra való liivatkoaáasál 75 fllUr Itetib&ytg békáid se ellenében mlntnüveggel bérmentve sioigál:
Dr. BUDAI K MI L „Városi grógy.iertira* .
BUDAPEST, IV., Vácit-ulcu 94,\'60. Egy aradetl Üveg éra ; »K. »._
A válság.
Fejérvirf a királynál
BécS, január 23. A király Fejérváry Géza bárd miniszterelnököt, ki tegnap este ideérkezett, ma délelőtt ti órakor magánkihallgatáson fogadta. A kihallgatás két . óra hosszat tartott és ezen a miniszterei nők ■részletes jéléntést-tett-ar királynak, kittek— kívánságára Fejérváry egyelőre még Bécsben marad.
~ Kossuth a békéről.
Budapest, január 23 A Zala munkatársa ma délben beszélt Kossuth Ferenccel a helyzetről. Arra kérdésre. . bogy van-e valami remény a kibontakozásra. Kossuth igy válaszolt; »Semmi sem lehetetlen. As a hitem, hogy uem megyüuk bele az abszolutizmusba és hogy a király nemsokára újra felveszi a béketárgyalások elejtett fo~ Ham/ De a helyzet nagyon súlyos <
Alarostorda a főispán ellen.
Marosvásárhely\' január 23- Marostorda-megye jóléti bizottságának mai ülésén ki. mondták, hogy a kinevezendő uj főispánt nem iktatják be és rendeleteit nem hajtják végre. Farkas alispán a főispáni hivatalt lezáratta és lepecsételtette. Itt az a htr van elterjedve, hogy Hallá Gyula miniszteri tanácsos fog ide kormánybiztosként kineveztetni- --.,.- . ------
Népgyűlés Áchim Andris mellett
Békéscsaba, január 23. Az itteni népegylet, melynek. -Áchim András ©rszággüiési képviselő az elnöke. — Áchim meilett tiltakozó népgyűlést akart tartaui al>bó. kifolyólag, hogy Achiiu ellen feljelentés* tettek, mert a városi képviselőtestületi gvü lésen a polgármestert „inzultálta- £ népgyűlést azonban uem tarthatták meg. mert azt. az alispán betiltotta-
.öngyilkos- úriasszony. Budapest, jau. 23. Milluim Ignác szentesi főmérnök 29 éves felesége, született Pfeifer Irén, súlyos idegbajba esvén, a beteg asszonyt tegnapelőtt Budapestre hoz. * ták bátyjának lakására, hogy onnan egy szanatóriumba vigyék. Milheituné ma haj. nalban, mig ápolónője aludt, kilopódzott a lakásból és a negyedik emeletről levetette magát A szerencsétlen asszony nyomban meghalt.
Jó karban lévő
■u-riszátri
olcsó q eladó.
Bővebbet a Régi sörházban Nagykanizsát!.

Sírcíiti
TOdőbetegsóflek, hurutok, szamárköhögés, skrofulozls, Influenza
ellen asámlalaa tanár éa orvo* által naponta ajánlva. MMhogy értéktelen utániatokat Is kínálnak, kérjM 1
„*•«*«" *r*<uh —maflán.
§9
Rocké"
i
9. ■sHaaai.U Koche * C«. Uaael (Síi*).
Nugyljaoiiwft, MWtda
Zala 18. anlm. (4. lap.)
Raktárnok *
rlaAreutlil er(I, lei a III«/«*r-» Mtcaknaábnn teljesen jártas
engros üIzetekben
hosszabb ideig alkalmazásban volt, igéuycik és referenciák megjelölésével nyújtsák be ajánlatukat
Pajtás ós Mond*chein
cégit ez Barcsr
I V I Gd viariiazmA
ruaaiaozú ta otuOnni aiifk || NAGYKANIZSÁN
íS" ■BpBraB
■akta rigó lirmk nmí - It
pieadk-kaiSét |Mi li • fcüaM
MutUkbáa. —— JlUlTO* Irak I aéftowároifc ArhtpM k«M I* Mnaaatw.
lnailia>M).
1906. jnnu.ii- kó 24 éa
Nyulbőrt
veszek állandóan minden mennyiségben
M ■ tt Mérte *«r»fc»»kl»«
Halvax Frigyes kalapgyáros
Nagykanizsa
I 1
11 indetés e k
(elvétetnek
fischel Fülöp Fii
UwbrNtriMtN I ntin iii
Erősen világító láng!
Hosszantartó égés!
Legjobb minőség!
A 70 év óta legjobban bevezetett aMUly«-gy«rtyáinlt domagolá-sának sokféle utánzásai folytán elhatároztuk árujegyünknek alanti megváltoztatására.

K^fJ\' Le 1. fc Mae. ra
VlláKhirfl
Iliül! Ili
egyedüli ilárusitási
Strem és Klein
paitán twütisUMtai Nagykanizsán.
Óvás utánzások ellen!
Ezen csomagjegyünk, »Mllly« név és >Nap« törvényesen védve.
CoinaG
CZUBA-DUROZIER & Cie.
FRANCZIA COGNACGYÁR, PIMHITtL ar aiiinxi ihimi. fi
RUOA 1$ BLOCHMANN,
A város közpoútjában keresek két esetleg három Itobás kényelmes
szár*1 ■ ss lsűkréust
megfeleld mellékhelyiségekkel. — Cim a kiadóhivatalban.
EsWA
A már Sí éve a kerékpár világi.! uraló eredeti angol
Helical Premier ip ét The Champion
Vg/ür? kerék párokét dupla harang . csapápygyal, 3 évi Jötál-
Tláttei, minden árfelemeiét nélkül szigorúan at eredeti gyári árakon 18 ét 16 koronát részletre adjak ée
kerékpár alkatrészeket az**egész világon létező Cstzci kerékpárokhoz (k&leA ét belsfi gumik, csengők, lámpák, pedálok, láncok, conasok, csészéket slb.) óriási forgalmunk k&vetket-tébeu
jo\'/t Árleszállítással tiállilank vidékre ét bárhová.
EMrtndü Singer varrógépeket nagybani WMW máii Apm \'bksvUÍI feljebb havi C—M Gr. rimthire adják
Idnq Jakab és Fia
*m«Ha-lla«lWÉé*ÉIIOaeW*, laf. \' Mk éa laft»*iBtl*» Ftrlkpár-Itktára ,
BHDáMfT, jtwlt*«l él az
Flík-ttlei i rrtwa-Mt é. Jaiiláaekat táját műhelyeinkben «t»kértel—»el
plc«ón csináljuk. Dia* t^agyaéküok 700 képpal Ingyon aa Mnaaelva,
Hofherr és Schrantz
gazdasági gépgyár és vasöntöde - BUDAPEST, VI., Váczi-körut 57.*—
Ajánlja legjobb minőségű és legújabb szerk&etü
gazdasági gépeit ós eszközeit
jutányos árak mellen. Terjedelmes árjegyzék kívánatra ingyen éa bérmentre. Zt]ftrr),tyypl v-ezéblcaít
HEIMLER JÓZSE F-nél, SütykanizaAn.
Fischel Fülöp Fia könyvnyomdája Nagykanizsán
Nagykanizsa, 1906. Harmincharmadik évfolyam 19. szám. Csütörtök, január 25.
ELŰMEltm JÜMKi
TELEFON: 10&
OöftzatáMk ée MMMi
t J\\ I gzíiüÉí
Lé A LA
rmm—----a-.
POLITIKAI* NAPILAP.
MecJcteaik napon kim 6 érakor knwpMpok kivéted -
•Andok.
lajos.
Egyea
A magyar színészek ellen.
Nagykanizsa, 1906. januir 24.
hmk mi föl; mert — hála a magyarok — \'nemzetőriző Istenének I — már l nem féltjük nemzeti géniuszunkat semmiféle német színész trapptól. — Hanem felszólalunk azért, — mert tudjnk,
(,%) Isten látja lelkünket, hogy mi nem vagyunk semmi tekintetben sem kérlelhe-tetlen soviniszták. Nem akarunk mi min- ho&>\' aiok az ide beeresztelt német aúné-dénáron mindent vitérkötéses mentébe buj-|!Bek W™*™ ■ 1 * színészeink
tatnl Nem vagyunk mi türelmetlenek „H^ ves«k kl a kenyeret & W idegen dolgokkal szemben sem- Csupánaz vélekedünk, hogy ebből a szempontból fel
lebeg előttünk, hogy. a magyar szellem ne kel1 minden llyen mozzauat e,Ien emrinie szoruljon háttérbe. Szívesen látunk idegen ^^ a ma»\'ar saÍtó m,ndeu organumá-
dolgokat is, különösen ha valamely irányban okulhatunk, tanulhatunk belSlök; de csak ugy, ha hazai dolgaink rovására nem szerepelnek. 7*^—*—
A »Zmla< mai számában kisebb hir-közlemény van arról, hogy Sopron szab. kir. város törvényhatósági bizottsága három évre szerződést kötött valami bécsi színház-igazgatóval, hogy ez német társulatával minden esztendőben hat-hat hétig
német előadásokat tarthasson. És a tör-1 helyzetben volnának, hogy a német szi-vényhatósági bizottságnak ezt a megföleb-1 nésztáftníaf beeresztése következtében tőlük besett határozatát a belügyi kormány is eleső mindennapi kenyérnek hat heti jóváhagyta- hiányát meg sem éreznék; akkor bánná
A nyomorgó családokért
Egy hónapi perecpénz
— jannér H
Most folyó nemzeti küzdelmünknek vannak már áldozatai: az elárvnlt családi tűzhelyek mellől a féljet, családapát elvitték katonának. Számtalan család békés nyugalmát zavarták meg ezzel, számtalan család existen-ciáját zavarták meg ás tették tönkre. Mienk [a kötelesség, hogy akik értünk károsodtak, kárpótolva legyenek. Szerte az országban megindult a mozgalom, hogy a póttartalékosok családjain segítsenek — mi, sajnos, még nem jntrttnnk tnl a szavak áradatán. Több várna közönsége igazán oly bőkezűséget tanúsított, mely soká emlékezetes marad és a negyvennyolcas hősök utódaihoz méltó módon viaelkedtek. Megható réazletei is vannak ennek a segélyakciónak. Megható példáal as, amit Debrecenből iznak:
> Kurtaszoknyás bakfia leányoktól ugysa mit várhat az ember? Bgy kis álmodozást, a
HaV mi\' színészeink olyan anyagi g1"10 Mlne* álmainak fsntaszt.kus fejtege-
tését — aztán egy csomó kedves poétikus
nak. Még annak is, amely talán egyébként határozottan rosszalja a sovinizmus kérlelhetetlenségét-
\' A felszólalást a mi magyar szinészrinlt. megélhetési érdeke követeli. A magyar színész, a derék kultur-munkás, pedig megérdemli, hogy mikor kenyeréről van szó, — a magyar sajtó minden organuma melléje álljon, teljes erejével.
Soproni laptársunk, a * Nemzetőr* a törvényhatósági bizottság részéről az engedély
is az ember, ha\'.német társulat mellé még olasz, meg francia is jönne. A magyar
megadását ugy tűnteti föl, mint »udva- j nemzeti géniusznak most már egyik sem riaskodó opportunitási belátásoknak* ered-, j ártana A fölösleges kenyérfalatokat a mi ményét; és a dolog ódinmát inkább a bel- színészeink, e&elya csupa-sziv bohémek, bír ügyi kormányra tereli, amelynek . ter- zonyosan igazi testvéri szeretette] engednék mészétesen I — ezzel a kérdéssel szemben át maguk is a másnyelvü színészeknek knrncabb magyarnak kellett volna lennie,! De mikor még ugy vagyunk, hogy a ma-mint aminő Sopronnak egyébként elég gyaf színészeknek is küzdelmesek
kuruc törvényhatósági bizottsága volt. De a belügyi kormány meg — ngy látszik — olyképpen gondolkozott, hogy: »ha nektek vitéz kurucoknak köll a német színház, hát ám legyen !«
Hát mindenesetre különös és jellemző,\' hogy mikor a nemzet immár éveken át folyó küzdelmet viv a magyar nyelvnek és szellemnek a közös hadseregben való érvényesül békéséért, Sopron város tőrvény-hatóaági bizottsága egyenesen kapui tár a németnyelvnek és tárt karokkal várja a német előadásokkal, német szellemben bódítani jövő szinésztársulatoL
Node hát ilyen zimankóé világban, jjjint a mai, történnek csimborasszói következetlenségek- Ilyenkor nagyon sokszor kénytelen tótágast állani a visszásságok, bonyodalmak, képtelenségek költ szorított logika Azéít nem is ebroől a szempontból szóla-
anyagi körülményeik: akkor nem szabad kivésetni szaiukból egyetlen falat kenyeret áe-
* Megengedjük, hogy Sopron törvényhatósági bizottságának többsége, — amint a •Nemzetőr* irta — ^udvariaskodó oppor-tunt táti belátásoknak« engedett csak, 1 melyek aggályoskodó gyengeségükkel mindig puhítottak ott, ahol az elhatározásnak ércnél erőseiének hcllett volna lennie« ; de az ilyen - udvariaskodó ojportunitási belátások és aggályoskodó gyengeségek csak akkor engedhetők meg, ha az?édes jttbonban, a hazában senkit sem há^ositunk vagy suj-tunk yele.
Ett a soproni törvényhatósági bizottság nem tartotta szem előtt)/ \'
És a vbelügyi kormány talán jó adag kárörömmel, valóságos nemzeti cinizmussá) hagyta jóvá határozatát. (
naivitást
A debreceni baktia leányok azonban ugyancsak rácáfoltak erre a feltevésre. Ok igasáa különbek, mint a többiek. Okos kis lelkik érez, megérzik a nagy szenvedéseket — és ezeken -elragadó közvetlenséggel igyekszik segíteni.
A debreceni református felsőleáuyiskola és a Svetics-intézet egy-egy osztályának nővén-Idékei tagnap 14 koronát küldöttek be dr. Tüdős Jánoshoz az alkotmányvédő bizottság pénztárnokához. Rövid levélke kisérte a pénzadományt, amelyben el volt mondva, bogy az iskolásleányok est az összeget a póttartalékosok családja számára gyűjtötték, ás a megindító, ami igasán bámulatos ebben a dologban az, bogy aa iskolás kisasszonyok est sz össseget a délelőtti perecre szánt pénzből vonták el és így rakták össze. A kis leányok inkább éhesen hallgatták végig a vegytani, irodalmi és történelmi órát, lemondtak a tizófai perecesés gyönyörűségéről, de segítettek jóságoa szivük sugallatától a eaegé-nyeken.
A história sok nagy eseménye rettenti vagy ragadja el as emberi lelket A aa történetírójának vagy napi krónikiaáaak lelkét minden hőstettnél jobban megragadja aa is> koláslányok nemes elhatározása. Nem pattogtatunk nagy fráziaokat, nem mondjak, hogy ime a hazafiság a leányiskolákba is bevonult A gyengéd leánylelkek finom megnyilatkozását látjnk mi a perecek történetében, amelyről meghatva vesz tudomást mindenki. A szegény családok is áldva fogják emlegetni a két leányiskola kedvea növendékeit*
Mi nem a kislányokhoz fordulunk, akiknek édes naivitása megható ugyan, de csak nagyon
Na \'tamása, oaütörrök
Zala 19 seám (». lap)
1906. január bé
keveset eredményeshet Nagykanizsa város közönségének hazafias lelkiismeretére apellálnak és figyelmeztetjük, hogy mig mi teljes biztosaágban agitálunk és ellenállnak egy szebb jövőért, addig ezt a küzdelmet mátok exisztenciájukkal fizetik meg. Nem kíván senki senkitől nagy áldozatot, ha mindnyájan megtesszük azt, amit tenni éppen kötelességünk, már eleget tettünk. Azzal a nyugodt lelkiismerettel folytaihatjak akkor a küzdel-métj hogy nem azok szenvednék általa, a kikért éppen az folyik.
Most van a farsangi bálok ideje. Büknél úgyis csak egy cél van: legyen dél, akármi lyen, melyért tánéblni, mulatni lehet Moat hát van _cél. Ezek a mulatságok ia megnemesednének, — ha a — póttartalékosok családjáért táncolnának Magyarhon iQai, leányai
Városok és vármegyék
X Keasthaly város saabályoa\'ai éa eea tornáaáai tervének, valamint térképének elkészítésére a város álul hirdetett pályázat alapján ajánlatot adtak be Schmidt és Stetka zalaegerszegi mérnökök 6500 koronával, — Könyves Tóth Kálmán budapesti mérnök 8000 koronával, Kölber Ernő budapesti mérnök 16.300 kor. Rothschild éa Biró bndapeati mérnökök 6590 kor. Ikotics Sándor keszthelyi mérnök 9300 kor. Müller László bndapeati mérnök 6300 kor. Balog Lipót szabadkai mérnök 6600 korona. Schöffer A. budapesti mérnök 12.000 kor. Szeberényi Jenó budapesti ** megalkothatják a kigolyósottak
klubját As alapszabályok első pontja :
„Tagja lehet minden tlssteaaégea ember, aki mis körnek nem lebet tagja.*
Valaki ma igy monologisált: .Aat még ér tam, hogy as ügyefogyott Laasbarg gróf vállalta a fő spánságot De Pórteleky Lászlóról aat mondják, bogy ép, erős, egészséges ember ; atléta. — Megkereshetné ez tisztességesebb módon ia a kenyerét például, ha elmenne fát vágni. A fizikai erőnek m as igazi terrénuma, éa nem a főispánság.\'
á miskolci főispánt egy szem megyebízottaági tag Installálta, a főispán mégis egyre többes számban beszélt a .megjelentekhez.* A régi világban egy zsidó kereskedő portékát vitt a vásárra. Aa OTsságutcn a csendbiztos jött vele szembe és ráparancsolt, hogy ott, aa ut mentén rakja ki a portékáját A kereskedő persze szabódott, asonhan a biztos rárivalt: „Ha én parancsolom, bogy itt rakd ki a portékádat, akkor Itt vásár van.\' A kereskedő engedelmeskedett, de mig a biztos as áruk közt babrált, a kereskedő a rőffel boszusan vágott a biztos hátára. A biztos düböaen kérdezte : .Mi volt es ?*
„Hodjan tudhatnám én, bogy kl tette ebben a najd vásári sokadajlomban ?* — válaszolt a kereskedő.
Hátha a megjelent egy megyebizottsági tagnak easébe Jutott volna zápiojáaaal megbombázni a főispán arat: hogyan tudhatták volna meg, bogy ki tette abban a nagy megyegyűlési sokaságban ?
*
Itt ott, Jobbra-balra, szerte az országban golyózzák kl a kaszinókból azokat, kik főispánt installálnak Ma holnap annyi less a kigolyózot-
mérnök 16.S00 kor. Kell Dezső keszthelyi mérnök 15.500 kor. ifj. Dieter János\' budapesti mérnök 15 500 korona végösszeggel, — Krenner Jenó szombathelyi mérnök különféle egységárakkal és )iagymihály Pál pozsonyi mérnök a szabályozásra hektáronklnt 160 koronával, a csatornázási tervre 4000 koronával A ajánlatokat szükebbkörü bizottság fogja elbírálni s csak anuak a javaslata alapián fog dönteni a képviselőtestület

Politikai komédiák.
Polgárt™*! Hankaaiisáa. — As atléta Blapéa. — Efj ember ii csinál viaárt — A kigoljiiotUk klubja. —
Érdekes indítványt nyújtott be Szeged város közgyűléséhez egyik törvényhatósági bizottsági tag. Konstatálja, bogy egy tőispánl installáció erejéig terjedő reodsavarás esetén a rendőrség nem képes a rendet fentartani, ezért oéisserfl lenne, ha 8seged városa 8000 főnyi polfárőraé-get szervezne, minden polgári katonát kimustrált fegyverekkel látnánk el és minden városréssnak juttatnának egy Dchádus ágyút
Okos terv es nagyon; ajánljuk, bogy Hagy kanizsa város is vegye fontolóra. Igaz, bogy főispánt mi nem installálunk, de követet választunk, es pedig mindig kellő rendzavarással, fejbeveréssel és hasbaasuiással Jár. Beért hát csak elő a polgárőrséggel! A badastyán bandát megteszOk katonabandának, Farkas bAoaH, kl mint kapitány, es Idő szerint a rendőrség leg békésebb figyelt végzi, kinevezzük generálisnak azzal as engedménnyel, bogy nem muszáj léra ölnie, aá Ucbacius ágyút pedig kiasegeehetjfik városháza elé, badd ljedeszenek a fehérnépek Mert megtölteni, persze, felesleges; a töltött ágyú veszélyes masina, akár caak a megtöltött rendőrpuska. Ezért hát as ágyút sem kall megtölteni, amint hogy a rendőrpuskák sincsenek soha megtöltve.
HIBZK
Bakatemetés.
A ssázad dlssben. Bús arcú legények Lépkednek laasan as utcasoron, Megperr n tompán a gyásyiátyolos dob, Hleaoda fojtott, komor fájdalom I
A halálmaraot fújják nagy nagykesergőn, Megáll a népaég, köny as arcokon. Ssegény bakát egy összetört anyóka. Kíséri kl, meg néhány Jó rokon.
Ott kün legördül a deszkakoporsó, Hull rá a rög tompán, ormóUanul;
- Lehet, valamelyik másik határban Egy kis leánysak sfirfi könnye hull.
... Elföldelték. És Jön vissza a banda ts sene csendül, van vtg hangulat; As utca táncol, ugrál örömében. Kacér láayok kidugják arcukat...
Egy numerussal kevesebb létszám, Keveeebb fordul Jobbról balra át B as egyik polorul alkonyatidőben Levess a napos egy fejcédulát . ..
— Eljegyzés. Dr. Arás József letenyei ügyvéd eljegyezte Schmidt Kózsika kisasszont, Schmidt Adolf balatonhenyei földbirtokos leányát
— TértikarpAljísat A Dunántúli Dalosszövetség férfikarpályázata tegnap került döntésre a Lengje 1 Lajos városi főjegyző, szövet ségi elnök elnöklésével tartott választmányi ülésen. Beérkezett 46 mű, melyeket a szövet, aég rendes bíráló bizottsága vett bírálat alá A 3 versenydijat a következő müvek nyerték:
I. díj (100 korona) Dalforrás. Jelige; bői szívhez<> szerzője Kirchner Elek, Gyét.
II. dij (60 korona) Honszeretet Jelet >Haladás<, szerzője Mévfy Géza. Temesvár.
III. dij (40 korona) Eredeti uépdalegyJ leg. Jelige : »Dal és séerelém*, szerzője B Miksa, Aiad.
Dicséretet nyertek : 1. A Grand Caift* szerzője Láaji Ernő, Miskolc; a Hunn$ László, szerzője Frmomk Gábor, Győr; 3. S» badság, dicsőség, szerzője Kömig Péter, Szegig
A választmány még elhatározta, hogy « elszállásolási bizottság elnökéül Dták Péto rendőrkapitányt fogja küldöttségileg felként Végül Oiapir Béla Hírlapírót másodtitkárt1 választották, mert Gürtler titkár a felgyi lemlett teendőket egyedül nem győzi.
— Halál a katonakórház ban Egy erf teljes, derék fiatal ember hunyt el tegnap 1 nagykanizsai katonakórházban. (Bross Sándor köveskállai fin az utolsó esztendőt szögéit* a nagykanizsai es. és kir. 48. gyalogézrednfi Három nap előtt kelevény támadt a torkfc ban és tegnsp délntán megölte a rejtélyt! baj. Szüleit, kiknek egyetlen gyermeke volt, távirati nton értesítették. Ho*.nap délotás temetik.
— Vaantépítási engedély A kereskedeleta ügyi miniazttr B&rthalon István ügyvéd, salalövői földbirtokos, pápai lakóénak az engedélyezett és építés alatt levő könaend—mura* szombati helyi érdekű Zmlmlöví állomásból kiágozólag Cséb, Salomvár, Pelsőbagod, Alsó-bagód, Apátia és Andráshida irányában a dunántnli helyi érdekű vasutak ZmJmmgmMug állomásáig, valamint Zalalővd állomásból kiágazva Káloafa és Bsksa, esetleg Nova irányában a dunántnli helyi érdekű vasutak Csömödér, illetve Redics állomásiig vezetendő gőzmozdonyn helyi érdekű vssutra as engedélyt megadta.---■"* __———— —
— Uj templom. A kaposvári iziaelita bitközség elhstárosta, hogy nj, díszes templomot építtet. E tárgyban e hó 31-éu gyűlést tartottak, melyen mintegy százan vattek részt Állandó bizottságot választottak, kik as aj templom építésével összekötött munkálatokat ki fogják dolgozni.
— A pécsi színtársulat Msbássst Már hetek Óta tárgyal a mohácsi szinpártolé egyesület Kövesi Albert pécsi színigazgatóval egy a mohácsi színházi idényre vonatkozó sserső-dés megkötése iránt. A tárgyalások kezdetén kevés volt a remény, hogy a pécsi társulatot megnyerhetik, mert as igazgató a szín pártoló egyesület snysgi viszonyait túlhaladd követelésekkel lépett fel. Mindkét fél réazáről történf engedményeknél fogva, a szinpártoló egyesület legutóbbi választmányi ülésen, — amely az igazgatóval kötendő szerződés egyes poutjsinak tüzetes megbeszélésre hivatott egybe — elhatározta, bogy egy négy tagu bizottságot küld ki, mely vaaárnap Pécsrelérkezett, hogy ott a színigazgatóval aa Agjrtt még egysser megbeszélvén, s szerződést véglegesen perfectuálják. A küldöttség Némát Károly szolgabíró vezetésével behatóan tárgyalt a pécsi igazgatóval éa ezen tárgyalás eredménye, hogy a pécsi színtársulat Újvidékről jövet junius havát Mohácsoa tölti és onnét jön Nagykanizsára, ahol julius, augusftns és szeptember havában saját színkörében játszik Kövesi Albert színigazgató társulatával. Remélhetőleg a mohácsi közönség szinpárto* Hsa ezúttal nsgyobb lesz, mint előzőleg tolt
— A vörös cinguiua éa araay k sieanl A Magyar Tudóeitó jelenti: Bgybáai kásák-
Nagvkanisaa, oafitörtök
Zala 19. szám (8. lap.)
ben nagy meglepetést keltett X. Pitis pápa legnjabb rendelete, amely ex espereseket és ksnouokolht, a vörös cingiilus, lilsszínű gallér és ss aranykeresst viselésétől eltiltja Hogy s pápát mi indíthatta esen rendeletének kibocsátására, ast senki sem tudja. As esztergomi kanonokok esen rendeletre ssonnsl összerakták arany keresztjeiket és hódölatuk jeléül Rómába küldik a pápának. A keress, teket összeolvasztják és kelyhet ktszitenek belőle s pápa ssámárs.
— Kállay Jolán a Magyar Sainhásnát. Mint nekünk Pécsről iiják: Leszksy András a fővárosi Magyar Szinház igazgatója pár aspon át Pécsett időzött és Kállay Jolánnal tárgyalt a feltételek iránt, melyek mellett a művésznőt s Magyar Színházhoz szerződtetni kivánja
— Havaaáa ssindenfelé. Télapó végre mégis oaak megrásta ezüstös ssskállát s patyolat bólakarójával beborította a szunnyadó földet, hagy édesebbé tegye békés á\'mát Fagypontra ssállott a hőmérő higanya s orsságoean beborult as ég, sstáa ssép osendeeen megindult a hava-sás Tegnap is, ma ia kevés megszakítással ból szitálva, hol mag nagyobb pelyhekben hullott a csillogó hő a téli tájkép ssépeégének emelésére. A zöld vetések bársonyát, as erdők száras ágait, bokrait megssállla, betakarta; ameddig osak a ssem ellát, as ártatlanság tisztaság színében fehérlik minden, a gasdakösönzég nagy örömmel látja a szállongó bépMangókat, mert az Ilyen tél után lehetnek Jó termésre kilátások. A vetések gyökérsete gysrapsslk a nedveeségtől s a takaró alatt nem éri (sgy a gabonát. A szánok is előkerülnek a félsserekből s eeilingelve siklanak tova a Jól belxmdásott alakokkal, akiknek ilyenkor nagy gyönyörűségük telik a télben. A városi nép Is esetett a osengőe ssánok vidám másstkáját, de rendszerint nem sokáig gyönyörködhetik benne, mer a köstisztaság és a közlekedési regula agy kívánja, bogy a havat a város utcáiból, ss sasfaltröl a kövezetről eltávolíteák. A koltára aem tűri meg a városokban a havat. A bótakaritásbos ma delntán a déli áramlat ls segédkeseM, a mennyibea olvadást idézett elő s síig szállottak la a hópelyhek, mindjárt elnyelte a pocsékoe sár. As iskolásgyermekek siettek is ss 0 téli kedvteléseikkel, lskoláoól hazamenet a marokra szedett hélspdákkal olyan heves csatákat rögtönőstek, bogy még a harcvonalon kívül ál lókhoz ls jutott egy-egy eltévedt lövés. A »l-eőuek, öregek meg-megálltak s jól eeő mosoly lyal néz lék a csatái lesükbe Jutott hogy valamikor Ok is voltak boldog gyermekek Már msgasflnt s havaaáa, agy látásik, télapó a\'aposan kirázta szakállát. Mtndeafalé .befutu az utat a hó", köslekedéei zavarokról asonban még eddig aem érkezett hossánk jelentés.
— Aa ettsött gyermek öröksége. Harminckar mineőt évvel ezelőtt egy koldusoktól hátrahagyott négyéves kis perssztfiut talált. Kiskanizsán egy németsaentmiklósi polgárember, Megsajnálta és haza vitte falnjába Házához vette, felnevelte s miután neki gyermeke aem volt, mindenét ráhagyta. Mindaddig a talált gyerek kilététől semmit sem •ehetett tudni, á mig a katonasághoz való behívó ót fel nem találta és ennek folytán megtudta Tóth Pál — es veit a talált gyermek neve — hogy ő Lentikápolnára való spjs Tóth János. Egy ízben el is ment szülőfalujába, de ott sem apja, sem qiostohs anyja felismerni nem -akarta, de ast megtudta ■égis, hogy őt mostoha anyja adta a koldusok kezére és igy jutott el Kiskanlzsárs, wajd \' Mémetszentmlklósra Néhány évvel
ezelőtt ozonl sn a sors szörnyű bosszút állt a rossz szülőkön, mert egy ember, s kit fiuk ként házukhoz fogsdtsk és ki is házasítottak, hogy vsgyouukat megkspbssss, borzasztó kegyetlenséggel meggyilkolta őket Elég nagy vagyon maradt utánuk és most, minthogy leszármazó örököseik sz elhaltaknak nincsen, a koldusoknak adott fiu igényli egyedül as >gész hagyatékot és az oldalági örökösök ellen meg is indította a zalaegerszegi törvényszék előtt a pört.
- Vásáráthslyezés. A kereskedelmi miniszter megengedte, hogy Zalaazentgróth köz ségben s február 3-ra eső országos vásár ez évben kivételesen február j-\'én, a junins 24 re és szeptember 1 re eső vásárok junius 35-én, illetve sngusstus 31-én tartassansk meg.
Csat oly otthonbai
található fal s családi lüjhely boldogsága, «ahol a gyerme-kak egészségesek éa erősek, A legjobb szar gyermekek egészségének feiítartására a SCOTT-féle EMULBIO, mely a legftnomabb norvégiai gyógy esakamájból kánál alphos-uborssvaa mész ás nátron houáadásával. 4
, Ahol SCOTT-féfa EMULSIÓ bafaaálatbaa vas, ott gyaogs, ás növésükben viaazsmaradt gyermeksksl oem találhatni Minden gyarmat előszeretettel veszi, mert * SCOTT-féle EMULSIÓ kellemesen, édes US és a leggyengébb gyomra gyónnak által is megsméstlhslő.
A SCOTT-féle EmalaU rilódlságánsk jele a „hálán nagy eaakabalat vivő baláat" védjegy-
Kapható minden gyógyszertárban •Esen lapra valé bivaUozáanál 74 /ÜUr MUn beküld se ellenében mintaüveggel bérmentve szolgál:
Dr. BUDAI EMIL „Városi gyégyazertára"
BUDAPEST, IV., Váczl-uleza 31/60 Egy eredeH üveg ára : » K a* I.
Távírstak ít teliftajtltiítsik
A válság.
Hntafinilnn batiroaatok
Saegtd város törvényhatósága tegnap tartott rendkívüli közgyűlésében tárgyalta sz adózás és ujdoncosás dolgában leérkezett belügyminiszteri rendeletet A közgyűlés nagy többséggel elfogadts s tanácsa abbeli indítványát, hogy a UntwimUkti as attanUlintil menttik fal, nehogy más egyének foglalják el helyüket, de mondja ki a hatóság, hogy minden felmerülő ügyben ellenált és cssk az erőszaknak engedelmeskedik, s közönséget pedig figyelmezteti, hogy sdót ne fizessen és katonai szolgálatra ne jelentkezzenek. — Kimondja, hogy hazafiatlsn az, ki önként adót Üiet és katonának jelentkezik.
Sopron. BndlU Zoltán főispán felhivts s vármegye községeit és városait, hogy as önként befizetett adókat az állampénztárba szolgáltassák be és bárom nap alatt tegyenek jelentést, hogy a rendeletnek hajlandók-e eleget tenni, vagy sem. A határidő még le sem járt és máris több, mint tis helyről érkezett jelentés, még pedig — smit megdöbbenéssel konststálnnk — a legmagyarabb vidékekről, hogy az űnkiat befizetett adókat as adópina-tirba beszállítják, — tegnap pedig a soproni járás vslsmennyi jegyzője egyértelműen elhs tározta, hogy az Snkint bellzetatt adókat min-tin be fogja uolgiltntni ss adópiattirba. Ily értelmű határosatot hozott Bnaxt város ta-uácsa k.____;_
Még szégyenletesebb határosatot hosott Njítta vármegye tisstviselökara tegnap tar tott értekezletén, melyen megvitatták a megyei ellentállás további módozatait, Mégy óta hosszat tartó tanácskozás után egyhangúlag elhatározták, hogy esetleges iéispánváltozás
1906 január hé 20-án
esetén a főispáni beiktatáson résst nem vess-nek, de s főispáni eskütétel alán na uj /íln-pán rendeleteit régrabtjtjik, nila ssagjalannnk ia aa addig fizetett adókat beniliitjik.
Lúgot, január 34. Krassószőréuymegye törvényhstőeágí bizottsága mai közgyűlésén azt a határozatot hozta, hogy a passziv rezisztenciát kimondó határozatát, melyet a belügyminiszter már kétszer megsemmisített, engedve a miniszteri rendeletnek, megváltoztatja, at önkéntes adókat beszolgáltatja, de a kormányt ennek dacán törvénytelennek tartja és neki bizalmatlanságot szavaz-
Fnjirrirj Bénában. BécS, január 34. F-ejirvdry Gén báró miniszterelnök ma délelőtt fogadta Pitreick hadügyminiszter látogatását kivel hoassa-san tanácskozott. A miniszterelnök, ki a délelőtt folyamán még nem volt magánkihallgatáson a kifilynál, a király kívánságára ma is Bécsben marad.
Rudnay főkapitány lemondása
Komoly válságba jutott Kriatöffy belügyminiszter miniszteri udastenettja azáltal, hogy Radnnj Béla, a budapesti államrendőrség főkapitánya a Nemzeti Kaszinóval szemben folmartit konfllklusáböl kifolyólag a belügyminiszter különös és kétssinü eljárása miatt beadta állásártl való lemondását Ugyanis Rodnaynak mindenkor nagyobb befolyása volt Pajérváry Qésa bárt miniszterelnökre, mint KrtetóÁyaak és Márt valószínű, hogy amennyiben Rudnay megvált vetna a rendőrségtől, Pejérváry asáltal akarta votea további támogatását Mstosttanl, hogy a beiSgyi tártát reábtsta volna Innen magyarlakaié meg as, bogy miért vonakodott Kristöífy elfogadni Rudnay lemondását és még sssaélys— Is meglátogatta, hogy lemondásának visssavooésáca rábírja Ks asonban tegnap eetig nem sikertik
Ma a köveikeső táviratot vettük :
Budapest, je.n. 24. Rudnay Béla budapesti államrendőrségi főkapitány, ki tegnapelőtt beadta lemondását a miniszterelnök és belügyminiaster megnyugtató nyilatkozatai után azt ma w»mws/s,
A hercegprímás súlyos beteg
Budapast, január S4- Vastnry Kolos bíboros hercegprímás súlyos beteqen felünk budavári palotájában. Betegsége annyira súlyos, hogy a hercegprímást tegnap Kohl Medárd püspök meggyőulattn Állapota éjjel valamivel javult, mindamellett as aggodalomra nagy ok van.
A debreceni főispán ügye.
Hajdúböszörmény, január 34 A debreceni főispán véres ügyében a csendőrség folyvást nyomoz. Sok embert kihallgattak, kik a január 3-án este Debrecenből jövő vonattal ideérkeztek. A vizsgálat, eddigi eredményét titokban tartják
József .főherceg budapesti udvartartása.
Budapest, jan, 34- Félhivatalosan megcáfolták a fővárosi lapoknak József főherceg udvartartása — megnagyobbításáról saóló híreit és ezzel kapcaolatoaan azt ia, hogy Gronum Dezső lesz a főherceg főudvar-mestere,
^ Éhínség Japánban.
Toklé, jan. 34. Japánban őriai ékmaég szedi áldozatott As éhinság\' borzalmas mérveket Ölt Naponta szánéval halnék d at tmbtrtk az éhségről éa hidegtől
• • 4 _
Nagykaniaaa. -Qgütflrtök ^nlá 19 ssAw (t Up, __1906 január bó 26-én I
||JHHHBBBOE3n| Jó k a r b a n . I é v tf Ip**..... 1 111 ■ \' * f »
n " ^ \'-I uriszán \'\'MarCKMKSU I
J tfKI (Ultié I f . , í t .......y!or™"T* ■
r jc® , , fl olcsón eladd. i.fü^Miwrrt.^ ■
iiifi/ifír fl MHÍ^I naovkanizsán W
£/\\ S+vnf* VrV ■ IWvcbbut a .Régi fdrháxbatt Na^vkanizkAii iffiSS* I rwf«cr. ^ * wu.**.c*- ■
Jr * íftirafflái ■ pKSr I n rií!!^ * ■
# ü r^fií a./# ■! , » n i i fUramt/ö R »A moWmí, keiirak. Marn*** • «.i*aea « H
«ih I Petőfi kőltemenye< | I
Wii a ✓ AlwHenáv*, I -Jirtáeyee ámfcl ——.1 ■
Köküllőmeníi ZZZZ Hfdiaakfltéaben, képekkel, csupán.2 koronáén i | ^ **«•«»«. I ■
Első Szőtöoltványhlep ■ FISCHEL-fólc^yvkercaktdéabcti _ \'V.—I
MM: CWlll WTB HÜÍTÖ 81. Imrttliifteftrt) I | ffff ^^^________/^^jj | I
vntt as <sgTedAIÍ\\s* ege \'vaiagbar, mely oltványait M 1 \' if^Bp 1 I
*M*M»yieéA, njf- * I * A már li^.ei kerékpár I lü^/ H^AI fp PITI j&lf f X95l fl
An.Ait « eunj foirUn u -*>«tiöli nMM*p. mely E vj,. , uraJ(i ert(ifii^ S 1 BTr^ 110601 ICnilBW i fl
ex rviM-n tt u\'fcinitMUftii ki. g l f M ii ! P fl
l, n jjnr" hwi \'irtW \'«f" « öíTwm J ^^\'vjv^J éa The Vhampion fl I
""""*"" \'" ""* ■ " ...... ^ — ,..., yűjSjiy •kerékpárokat (Jupíaliurjnr II ^^^^^Hlt^H ^ I
« _ « _ - A ^ ^ A a \\\\ iáMai, miuilcii Arfctcm^tf rn-lkíii txifomafi <*r«- II ^^^^^^Bb^^Bbi^MBÍMM^BMMwBf B
* * 1 S1 1 \' \' \' p Ondion 12 é« 16 kdrwi*» xiíuk éi I ■■ WWMWjWWj^^^^^MPjljPWPi H ■
^ 7 kefÉkptlhrikafrészeket ; j □ Ififl^ZÍállll ÍBUDfiSZBÍES U I
iái ■ ^L - mi uiuuuii Afdtttf krr^kpárokho/ •kOln/i fl ^H IMAIMWCi\'iiJ SBkáMÉÍi^flMHÉ^MP I
| hliniment.Capsici comp., | ^Zt!^ [| ■ IWlfllH^ Q I
I 1 • «Mámt**»i □ Számos orvosi siakvéleméiiy g I
"" í|y rwgjónök bizonyult házisxejr. mely ~ 3° 0 urleaxrillWIsMI , M . ; , .__Wikj^Ató W fl
Jk mártftbb miiit .ífl ov ou lo^ohb fá/dalouí- A ualliUok viilékro . , bárhová CT dlúpjfln KITUnO gyogynüTOdV y ■
1 St^ssas 1 ■ j^^rr^srr ;H m^nhmMMA I I
"u*1*"1*1*- ö6^^1!^- ! r\',v//ti/ré *dJók; W qyomor-és bélbeíegségeknél y fl
# ^wüTolyan flfg/fog^juok el^L^ jft i Lány Jakab ég Fid flfl í^nfibQprfpn QVQfHOféOéS gtlcft ■
W .H^wy" védjf/ygyeili a Rlchter c^- § llflk|lf éf l|iriféf línton.WA, ■ H |
A .jegyből ellátottdoboxU ran c^maiíolva, Jg l AuMiH.-M.eyaror.i^ jobb. Pl ^ \' MÉteiH I
jl Art UTegekbeu 80 íiüer, 1 kor. 40 f. m üc j réKibb é« k^mogbUhmdbb kerékpár- , fy IwjBWniWWB■
^ 2 korona éa úgyszólvóo minden gyógy- 1 mkiár« h-*v_TL_í\'tS* M ■ jE \' g ■
A Bxertárban kapható. — Főraktár: TSrik M BUDAPEST, Jó/aef-kArot 41.$/. HgL. -L M [ >rn« inC7ritÁfÍl! XAIVIit IMI N I
X Jémf gjófyfeieréaaDál, Budapesten. M FiWi j,4. ^ g fLfT9S"IfiöZ&11ÖSS^ iMWS IIWJQ I
JB Elektar gyógyszertára I Javításokat gaját-tttfibelyeinkben czakértelemmel \' ■
jl u „Arany omilánhoi", Prágában. 321 olcsón ceináljuk. Tjjfi^ __üJÍW I
D»m AijtfytékOok 700 képptl iBfy«c m b. m.ntv. I
I ^ ,/.Ti * Rönyuköléőzeíi munhák keszilése i \\ • , " #1 .1 CimkaríyakJ . --- | Rr|egyzMek I
11 \' , ,\'•• . Csomag-dobozoK készilése I \\\\ \\ j! iin j JI.j. Gyaszlapok \' •-- beuelező-lapok . H,,.,........
Számlák1 \' 11 " El|gqgzési gs HZ TTTi-n— I Étlapok I
L, . r - 11 ofiJáZL^wmu — BqIi meaniuok\' II \'1 I
rra^S-^S^^LlL^ -1 Cénerwdeh}T^\'
H ímUg:5ZlgSkialglbttll ALAPÍTTATOTT 1850-ben. J ^ j \'
Fischel Fülöp
(íj Könyvnyomda, Könyvkötészet, Könyv-, papir- író- ós rajzszerkereskedés ])] I V "Ü-zleti könyvek gyára fid „ZALA" politikai napilap kiadóhivatala m k
^^^ Nagykanizsa, városház-paiota,
Ügyvédi nyomtatványok ^InyOlTiatáSO Feltünő ^ Ír a g asz ok Felszólító leueleh,. Rehlóm-hárlyáh —-néújegyek Belépti - feggek
I táflCTgleh és kisérő leueleh íSl^J^Si Boritékok cimnyomással I
--— jlsomati-czimhéh, qummirozoa J^^HWfibi táblázatok jí Qzleii kör.yoek
Pinciér számoló jegyek fiatjono mintazaeshph gyára
Ponlos kiszolgálás! Olcsó áro>\' j
^_^ buciiéi üiup Fia Kóuyvuyoiitctaja _
1906 január bó tb-én
Nagykaniaaa. osütOrtf}];
MflíEKMm
I f I (5 norntrrrró,
,- narnarrnA
, la oAzaiOrgflTŐ arü^
naoykanizsAn
(UlO\'fy. U\'í ás m*krvhát, hítlartám Ofc-
n| IU, leefhiyU, Mtfik, wlwiOti. Ma^ il fl «0«elM, keit vak. Mpcnnréa • ••titaai \'a
mtrt« rágó lánprM Mi. - ét
pHMcfc-*««M4k gfitOU t 4* pr falóm * t^ficAb iainiákfeaa. ——— jHáiyii ánl I — U|«onik ietyie ét MraNMtve.
olcsón eladó.
||<)vebbat a .Kégí aórháxbati Na^vka nízaán
ZatiiMT—%
Caákiőreia.
Kewthvfy,
Nagyiig, SiMwbalfcaty. AMtndvi, aévkMuarooL
Petőfi költeménye1
di^köté^ben, képekkel, csupán.2 koronáért kapható PISCHEL-féle könyvkereakedésben » Nagykanizsán. •
" Küküllőmeníi ■ ...
Első Szőtöoltványfcelep (iétm: wmnm Mwia a. iurMüiifaiwij
volta/. «frre<Jflli\\iu t* ".aaigbaismtíy oltványait oriáiM mrnnvifi«pt o^p/ . a 5 millió \'item<i vtol AetAst . k ennek folytan as wedfili nAiAtelep, mely ei lívhen ii vitóbatt siojv•»*.•? numi^n lektnteiben ki« ftj^iüUlují mio\'^égü !ufi!d\'»lt*ány4>k.it -.»! it
II n ujatfil tenni étnri \'irKiii Íijjii ü kérma#i
Hazai termék!
4 A már HV #«e a kerékpár
világ"! uraló eredeti angol
É&ff^ ijí/M^/ Hclicul Premier ÍSk^jj YRttJ, The^Chttmpion yüj^y^ kerékpárutat dupla har^nr
rsapayvgyal, íl évi jiilól-láaaai, miudeii Arfaleméléa n«\'lkftí migoman mi fr*** dali gyári árukon 12 ée 16 koronán réeiletr* adjuk r*
kcrékpiirnlkAfréHMekct es egéns vilauun lélci^ Aietet kvr^kpárokboü tk0ie6 \'te ItelftA gumik, cveitgők,\'lámpák, pedálok, iánruk. conuank. t\'»t*i«trkel etb,i öriáei forgalmunk kAvetkes* tábeu
jo1! nrlcBXÁllitfanAl átállítunk vidékre bárbová
tJaőrendii Üitifior varrógé/#ket nagybani eredeti gyári áron 75 kr. tői frljebb havi —10 kor. rvH/.ítítre adjók.
Láng Jakab és Fia
brib|ir ét itfrtféf uiftortiktM,
Auierii\'Mirytrorftlf legnagyobb. !»(• régibb é* lf(n«tl)libilÓDb kerékpár-
mktárt liSi fc*-
BUDAPEST, József-körot 41. sz. %
Flék a«l«l • bt >v**-ttr 4. javításokat faját múbeljreinkben uak értelemmel
olcsón csináljuk. Dím tijtfytékflnk 700 képpel wgyeo •• bétoieetve.
■—^Hjeff; BsLi!| -HorgDayt\'
k tiniment. Capsici comp.f ltry«iy-Piii*Eipellsr pitléka
c|y régjónak bísonynlt básiaser, mely niártftbb mint .ífl óv óta legjobb ttjdalom-oállapíió M\' ru« k biioayult kfiarvéaypéJ, eaáaiál éa bedőraaőlée-
képnra kaasnálva.
Fifyelaieitetéf. Silány bamiaitvánjok miatt bevásárláskor óvaloeak legyünk éa caak olyan 4veget fogadjunk el. a moly a wHgrgaay" vidjejrygyel ea a Richter cxég-jegyiéaael ellátott dobosba van onomagohrfc Ára Ivegekben 80 fillér, 1 kor. 40 l éa 2 korona éa úgyszólván miudun gyógy-aaartárban kapható. — Főraktár: TSrik Jéiatf gyógykaeiéasüél, Budapenten.
tlekter gyógyszertára aa nlnaj treesliahos", Prágában. EHmtotomulMa. Mioáennapl nélkéldée
Számos orvosi szakvélemény alapján kítúnó gyógyhatású
1 Könyukötészeíi munhák Készítésé 2
üeuelező-iapok
Eljegyzési és eshetésí meghiuoh
Cáncrendek
műuászied kiu leiben
ALAPÍTTATOTT 1850-ben
Könyvnyomda, Könyvkötészet, Könyv-, papir- író- ós rajzszerkereskedés jl] V * Üzleti könyvek gyára ^ „ZALAU politikai napilap kiadóhivatala J/
Nagykanizsa, városház-paiota.
Ügyvédi nyomtatványok ^lilUDmalŐCg Feltünő falraga3zok felszó.Sito leueleh,, Rehlám-hártyáh —-^^ néujegyeh Mi Belépti-jegyeh
Üzleti kBfleuelek és kisérő leuelek Boritékok cimnyomással
Cwmas-czlmhék, gummirozua y^^^HW^ táblázatok Qzleti könyoek
Pinciér számoló jegyek 6ahono mintazaeskóh gyára
Ponlos kiszolgálás! Olcsó éro^t
buciiéi tüíop Fia kouyvuyóuiduja Nagykauu^ao
Nagykanizsa, 1906. Harmincharmadik évfolyam 20. szám.
MMa 4* kUMnkl:
Péntek, január 26.
ELŐFIZETÉSI ÜAKi
UkM PUBp
«
TE LE PO Ni tOt.
ONMHNk ée MHMéMhi
•BBÍWtm\'," JK \'I ]Bl - JBWKKm J/L A. fiSosSiti---- £5.
Mfcta------l- .
POLITIKAI NAPILAP.
Megjelenik naponkim " 0 ónkor riwóaan Mi: SZALSV
Irwpnrnt klvétev. SMrti ■tötán: RÉVÉ- -
LAJOS.
EffM
ára «* fflMr.
Mi ez?
Nagykanizsa, 1906. január 85.
(—) Szegedről, Sopronból, Nyitrából, Krasszószőrénymegyéből olyan bire]( érkéz-tek, amik arról tanúskodnak, hogy egyes törvényhatósági bizottságok nagy lépésekkel közeleduek a kapitulációhoz.
Stegtd törvényhatósági bizottsága a tisztviselőket menti föl áz ellenállástól.
Sopron vármegye egyes járásai a megye-főnöknek jelentéstétel iránt való felszólítására szolgálatkészséggel jelzik, hogy az önként befizetett adókat egy-kettőre beszállít, ják az adópénztárba.
Nyitramtgyt — ha uj főispánt kap — nem megy ugyan eskütételre, de eskütétel után az uj főispán rendeleteit végrehajtja, adót szállít; sőt még tiszteleg is.
\' Kramószörénymegye az önkéntesen befizetett adókat beszolgáltatja, de azért a kormányt törvénytelennek tartja és iránta bizalmatlanságot szavaz.
A bujkálásnak, az egérut-keresésnek ezt a különböző furcsaságát tapasztalva, magyarázatot keres az ember.
Mi ez? Micsoda kő csapott ezekbe a tőrvény hatósági bizottságokba, hogy egyszerre elernyedt karokkal ejtik el a nemzeti ellenállás ügyét? Hisz tudniok kellene, hogy ezzel az ügygyei szemben a habozás, a határozatlanság, az ingadozás már félmegadás; a csüggedés pedig teljes kapituláció!
Mi ingatta meg őket ? Talán az a híradás ejtette meg leikőket, hogy a koalíció összetartási, egyetértési ereje is nagyon meglazult? Talán készpénzül fogadták az alaptalan híreszteléseket? Talán belefáradtak a béke iránt való reménykedésbe ? És talán — amit még a tapasztaltak után sem akarunk hinni — gyáva meghátrálással, teljes kapitulációval is hajlandók volnának a béke megkötésére ?
Valóban nehéz, sőt lehetetlen megtalálnunk maguktartásának magyarázatát Mert azoknak a törvényhatósági bizottságoknak maguktartását, amelyek kezdettől fogva semleges vagy ellentétes álláspontot foglaltak el a passzív rezisztenciával szem-bcBp— még lehet érteni; de hogy a nemzeti ellenállás mellett megnyilatkozott törvényhatósági bizottságok miképpen adhatják be derekukat félig, vagy egészen, éppen
most, a küzdelem legkrítiknsabb pillanataiban: erre nézve igazán nem találunk elfogadható, tisztességes magyarázatot.
Magyarázatul még azt sem fogadhatjuk el, hogy a koalíció céljának elérésére reménytelen uek látják a politikai szituációt, s eredménytelennek ismerték föl az egész küzdelmet Mert ebben az esetben is erkölcsi kőtelességők lett volna minden félremagyarázásra való okszolgáltatás elkerülése végett föltétlenül megállani azok mellett, akikkel a küzdelembe indultak- Ott kellett volna maradniok a küzdőkkel egy tűzvonalban, íuig a nagy fordulat, a megoldás el nem következik.
Az ilyenféle — habozást, bujkálást, ingadozást valóságoa hadviselés idején a zászló cserbenhagyásáuak-, árulásnak tekintik. A bujkáló tisztre fegyvert foghat ott akármelyik közlegény is.
Reménytelenséggel, csűggedezéssel, meg-alkudásra való készséggel még soha egyetlen csatát sem nyertek meg.
Tessék csak komolyan meggondolni, hogy mivé törpülne egyszerre a törvényhatósági bizottságoknak a magyar alkotmányban gyökerező nagy erejére bízott nemzeti ellenállási küzdelem, ha most egymás után, szép csendesen és fokozatosan megkezdenék vármegyéink a passzív rezisztencia helyett a passzív kapitulációt ? 1
Iparkíállítás Pécsett.
Zalavirmegye iparosainak figyelmébe.
— január 26.
Nagykanizsa iparosai régóta kísérleteznek azon, hogy városunkban Iparkiállitást hozzanak össze, ez azonban máig nem sikerült Iparosainkban meglenne ehez as erkölcsi erő, anyagiakban azonban szegények vagyunk, mint a devecseri énekes koldus. Pedig nagyon helyes, üdvös dolog lenne, ha a nagykanizsai iparosok/módot találhatnának annak bebizonyi tására/hogy szakértelmükkel a kor szinycmalán állanak és készítményeik küUő csinosság és tartósság tekintetében feleslegessé teszik a hozzánk betolakodó idegen iparcikkeket. Ez azonban nemcsak a nagykanizsai, hanem Zalamegye minden iparosára kívánatos lenne. Sok törekvő iparos panaszát halljuk, hogy mig fényűző uraink Budapestre, vagy pláne az osztrák fővárosba mennek bevásá-rolui, addig ők itthon munka nélkül vannak, pedig azt, amit Budapestről hoznak, ők itthon ép oly olcsón, ép oly csinosan és tartósan el tudnák készíteni. Azonban, sajnos, nincs térük arra, hogy tudásuknak jelét adhatnák.
A jövő évben Pécsett rendezendő iparkiállitást- több okból is ajánljuk a zalai iparosság figyelmébe. — Pécs közel van hozzánk bizonyára megfogja látogatni a kiállítást Zalamegye közönségének nagy része is. Ét az ott járó földjeinket nagyon kellemesen fogja érinteni, ha megyei termékkel is találkoznak és nyomatékossá válik bennük a tudat, hogy ime, az otthon való iparosság joggal kérhet részt ott, ahol az ország elsőrendű ipartermékeit állítják ki közszemlére. A dijak sokasága és értékes volta is megérdemli, hogy a zalai Iparosok is versenyezzenek érte. Nagy büszkeségükre és előnyükre szolgálhatna, ha — amit előre is biztosra vehetünk — ebből a mérkőzésből becsülettel kerülnek ki.
Most kaptuk meg a kiállítás prospektusát Ebből tájékozásul a következőket közöljük :
A kiállítást Pécsett rendezif, 1907. évi május 15-én nyitják meg és 1907. szeptember 15 én zárják be. Tehát a kiállítás négy hónapig tart Fővédnöke Frigyet főherceg, disz-védnökei Schanmburg-Lippe György herceg, Eaztertí&zy Miklós herceg és iíontaanoré Alfréd herceg. Védnökök: Pécs város és Baranya vármegye notabilitásai. A kiállítás költségelőirányzata körülbelül I millió kon• óira rug, ami szintén a kiállítás nagy koncepciója mellett bizonyít. Ezt a nagy összeget olyképen fedezik, hogy korlátlan számban bocsájtanak ki <5 korona névértékű részvényeket, melyeket már most lehet előjegyezni. | A részvénytulajdonosoknak 6*/s-ot garantálnak Eddig már 300 ezer korona névértékű részvényt jegyeztek. A kiállítás országos jellegű lesz és a következő csoportokra oszlik:
A) Ipari készítmények. ] B) Mezőgazdaság.
Cl Háziipar, -uő^ kézimunka és amatőr-munkák.
D) Állattenyésztés.
E) Borászat
A kiállítást a kormány is támogatja, — amennyiben részére 50 ezer korona állami segélyt engedélyezett, továbbá hathatósan hozzájárul a felszerelési tárgyak beszerzéséhez.
Dijak szokatlannl nagy számban vannak és megbecsülendő értékük van. Dijakat ad az állam,* a kiállítási f izottság. Pécs városa, az iparkamara stb, aatb. A kiállítókra az is buzdítólag hathat, hogy aki a kiállítás első diját nyeri, as megkapja a koronás arany érdemkeresztet la. Ekkora első dija még egy magyar kiállításnak sem volt
Aj érdeklődők felvilágosításért a »Kiállítási irodához< írjanak Pécsre
Láncszemek.
— január 15,
Elnézem a kit gyermekeket, milyen nagy. szerűen tudnak játszani.
Valamelyiknek agyában megvillan a gondolat, nagyot kiált:
I
I- ■ : w . - ^ . 7 7r r . :-—--
I-iT • " " . V v - ";
Nagykanizsa, csütörtök - Zala 19 H&m (I Kp, _1306 jaftqrtr bő »6«én
I r—T^t uríszán I M^TEKMKgLTl I
■ ^\'iáí/ niAiiili ■! I W * (ö riomirrrrö, ■
c I olcsón eladó í [•""\'■"^ *>»* I
/^SPff 0&sT «*■ ajál I ^ ! I^-H -NAOVKANIZSÁN
Z/T U-jv ■ Bővebbet a Régi sorházban Nagykanizsán, i I iSSSÜT* 1 uhd, «n t§ s.rmtefcrahi*. faí*j*<t4*<*-
JK Utl&K ÖT/ ^ (ilnmpfi ■ \' \' EHES? I O »
^ »t. |r Petőfi költeménye! : sSH^r^Sr^ I
== Küküllőmcnti ZZZZZZr ■ Idiszkőtésben, képekkel, csupán. 2 koronáért i ******* | ^^Tmnir\'7\'mm— — ■
Első Szőlőoltvány telep I kapl,atÓ könyvkereskedésben ^
■v . . . * r ■ Nagvkamzsan. _______L —■
W*m: nsna fmtvum «. ii«)ikikiüia»iri ] ■.............../Jl^J hlTT^lE JjjlffTTriySv
volta/. egyedftli ax tfí- »zágl»ai\\ melv oltványait • 1 1 if flrLr\'----- ------1
ón^meimfi^jQ Bjp,.. - 8 mim mtni <\\tui ■ .. . A már 38 éve a kerékpár HA?!)! ÍPPTTlpk \' I
ftnlftxt . Vénnek folytan ax egved&k ^őtöteicp, moly E - víiá^. i uraló eredeti angol IT MOSdl USl IHO* »
ex -vnen i* valoi».«>» »*ep e* nnnl-ii U>tüiit elben Itt- Ki . S
fogáauUn inm ^j azóMtványokat ■ fövf Heheul Premier I
U n ^rjiffrii iziatt éiMri\'tytfM i«;|!H a hénMitvt V n^pl T mÍ^ Champion g^B^^^in^Z. Jw^VHM ■
TT?____? BBB — A a - ö ^ ?• láasai, minden árfetemolés nélkül wngoraao az »-r»- I ^^^^kj^^Hj^^^Lj^^E^^HH^H^ H
Jt|/YWjtfrV ^ kerckpsiraJkaíréHzcket | □ .leOtíSZtábll tHlTOBSZBtBS M
jÚL 1 " ^jL ax efétix viláiruii Wujtfl fttaxej kefkpároklwi «kültó b WY- n jl JSLtfl. «
I A tiniment Capsici comp., f • | ■ PBflin^ H I
f ^«lir,.»y.Pii«.apiill8rMtlia f ~ ,rle9záim^i ! □ Számos orvosi szakvélemény g
— áj régiónak bizonyult háziszer, mely -7 J®-» \'iriesznilWiasai UH ifi4ftna M
JL mártobb\' mint 36 ét óta legjobb fájdalom"- JL szállítunk vidékre bárhová | CT KITUnO gyOgynöTOSW M ■
I ^£Ssss\'asi. 1 ^\'^"rzSfzp,ftí I köszvény.húmsawasleralMásak. I I
S FlgjeImeztclet. Silány hamwitvényok =1 || *-10 kor. rús,Jetre adjók. H ^0(110^05 D8lbetMSÓ(}8knÍl H
# el^^iyll # j ^^aö és Fia j fel ^mq^pq ovomorctits gHen Ü
A védje^elSi a Rlchter ctóg. A kinkpir éi farfé«éf latfktfuüéik. ■ M ■
-fl jiljmiiIfflUrottdobofb®van osomMohB. jft AMttrl«-il«ry»n»r«á* lefMfyobb,leg. Pl w.,,^.1,.....- — ..... ^
JL Ara uve^fkbon HO üller, 1 kor. 40 L M üt régibb é» legmogbizhatóbb kcn\'kpftr- H^Bn\'lwyygww\'gweiyw ■
. 2 korona és úgyszólván minden gyógy- raktára . •• ( - HH -J. ■ 1 .--jLJjt-^assr^BS
m Biertárban-fcfpható. - Wtaktár: T4rlk BUDAPEST, József-körút 41 11. H t i^P mC7rítftlflr ÍÁctöt |«|| H
X Jézifí gyógyazeréesnél, Budapesten. % Fiók-anet: bitwUr 4. * M It IíS"H[ilí||llBaO\\| MUötllt, fiílijy ■
I BIchUr gyógyszertára iS I Javításokat saját műbelyeinlbnn i>zakérUlemmel • Iflbb jíHB
19 ts „Arany orosilánhoi4\', Práfábnn. ® I olc*én _ ffjtlJ I
■ "IJ Dá.WüuniMlMa Míaiesaapi nálkiMéa. Url ^ 4^ítt 700 »épp#l mgyep M bé.m-to*.
m. ./A * Rönyuköíéőzeíi munkák késziíéseT ( - , t T" I . . Ciinkanyák i \' —-—— t °r|egyzékek I I
■ H \' .. t Csomag-dobozok készítése 1 ■ u \' tu... JljLJij ; Qyaszlapok ! • -- ! bwelcző-lapok .H..,.. ■■■
f Számlák! " Elfeguzési és \\ TTli Étlapok
i—-jBa"me9hiwoh — I
z i - - - m ,.l -i —- \' [ cáncrencek I *
Jl* t muVwSZiM kio tcibcíi i /___ __I fl
Tp f ■Miriíi 1,1 n ALAPÍTTATOTT 1650-ben, I I ^T
Fischel Fülöp I
Könyvnyomda, Könyvkötészet, Könyv-, papir- iró- és rajzszerkereskodós ))) 1 Üzleti könyvek gyára fc^ „ZALA" politikai napilap kiadóhivatala J) j
Nagykanizsa, varosház-paiota. « I
Ügyvédi nyomtatványok ^|nyomaíá50 Fellünö falra9a3zok 1 I felszólító leuelek, Rehlápi-háríyáh -^ -—Héujegyek ^af Belépti -jegyek I
/ flzlgtl kflrlCTgleh és kisfrő leuelek XTl^W Boritékok cimnyömáasal ! I
Csomag-czimhft, gummirotua ^^^JjPfei táblázatoh Üzleti körműek I
—" " Pinczér számoló jegyek Qabona minlazaeskók gyára I
% Pontos kiszolgálás! 1 Olcsó ároh\' I
* ^^^ fri^ke* J?úiup hm kPay^uyomdaja _jj
vim
1906 január bő t64n
Nagykanizsa, csütörtö!
MflTEKKflm
Ifi Ö nomirmA
■ rtamtzTTra, , puimuo Is oáZMOfisró ir^s
NAGYKANIZSÁN
ajaD, ah ás gvr.mfcnMuht, tokzt*(tem cfc-O m, HagNyU. tedtMc, ■Iwiimfc. U n «ö*ctek, kextfiük, % •
sinkba ttoak iiilw. - *l<n—y «a pifts£fa §mtlé-* é» prfrtcw a tagafei alaUktu. jMÉifii árait I .
UHUI lanaa és Miawiia-
Öyfl/W-tefc/w*
2ila|inmt
Caáktornya,
KcaKtfcdy.
BarcatelM,
Nagyatád,-
SMMMMJÍ,
itiitlwrfvi
RérkoMárAM
Bővebbet a Régi sorházban Nagykanizsán.
Petőfi költeményei
diszkőtésben, képekkel, csupán. 2 koronáért kapható FISGHELrféle könyvkereskedésben Nagykanizsán.
1 Küküllőmcnti :
Első Szőlőoltványtélpp
(Tilihm CiPIK mtMOm «. atffttáéMMvrt) volt az etívedftii ax e^é- szá^baí\', melv oltványait óriási mtrnuyi^gfi, n-íp»». a S millió •itefflví ízzel öntözt . * énnek folytan ax egvedötí szölötelep. mely ex övben i» valóból* tupp é* mindon tekintelüen ki* fogáaUlaii min<»^ft) sz6!«o|tványoki\\t */áí i( || n ifjtjfréJí tÚBú ilünirí \'ifütf ia;jfi« ét kénMttvt
Hazai termék!
• ^ ^ A már 38 ére a keréSpár
vÜáf> t uraló eredeti angol
Helical Premier uljr The Champion
kerékpárokut dupla harang
—---- - csapfw\\jt>al. 3 évi jótól-
lássad minden Arfelemelés nelkfil szigorúan ü deli gyári árakon 12 éa 16 koronás réaaletre adjuk ea
kerekpurnlkatreszekct ax egéss világon iétasA ftsazns ker^kpárokliox «kftla6 éa helsA gumik. eMengék, lámpák, pedálok, láncok, eónnaok\', cae»x^kat sto.fóriáai forgalmunk kfivetkex-tábeu -
jo*t rirleazAllitriasal
sxáMitnnk vidékre ea bárhová
\' kl&orendü Üinger rarrógé/tektt nagybani eredeti gyári üron 75 kr. tót feljebb havi 8—10 kor. rús/Jetre adjók.
Láng Jakab és Fia
kinkpir ét t«rii|«f unbreikstik,
A tnitrli-N«171 ror«xig iMimobb, legrégibb ét legBagbfatbatéDb aerékpér-
rak<ára / v HM
BUDAPEST, Jó/sef-kömt 41. sz. \'%
Fiók-Qxlot : bt 104\' Javításokat saját műhelyeinkben exakértelemmel
olcsón csináljuk. Dtac S^egyaékank 700" képpel ingyen m bé.oiMSva.
■ Védjegy: wHargonyt*
Á Liniment Capsici comp., * ^a lirjniy-fiii-Expíller piilika
égy régjónak bizonyait háziszer, mely mártftbb mint 36 ér óta lapobb íájdalom-ottllaj-íui az-rnek bizonyult Uttvétytéf, ctúznal éa negbálésekiéi bedörzaölás-képpra haaxnálva.
Figyelmextetéa. Silány bamiaítTényok miatt bevásárlókor óvatosak legyünk ét csak olyan Aveget fogadjunk el, n mely a „Hf |tay" védjcgygrel es a Rlchter cség-jegyaésael ellátott dobosbn van oaomagohra. ín ..üvegékku BO üllér, 1 kor. 40 l és 2 korona és úgyszólván minden gyógy-szertárban tapható. — fí rak tár: Török József gyógytserétsnél, Budapesten.
Rlchter gyógyszertára u „Arany oroszlánhoz", Prágában.
EülaW^mi* I Ma Mindennapi caétkvldvt
Számos orvosi szakvélemény alapján kitűnő gyógyhatású
köszvény, húgysavas ierakotósok.
gyomor-és bél betegségeknél Különlegesség gyomorégés ellen.
i Rönyukötésze 1 i munkák készilése s
beuelezó-lapoh
Eljegyzési és eshetési meghiuöh
Cáncrencek
ALAPÍTTATOTT 1850-ben
íí( Könyvnyomda, Könyvkötészet, Könyv-, papir- iró- ós rajzszerkereskodós \\ Üzleti könyvek gyára „ZALA" politikai napilap kiadóhivatala
Sc^ss^9 Nagykanizsa, varosház-paiota.
ügyvédi nyomtatványok n^UeK KinUOmatáőO felszólító leuelek, Reklám-kártyák -~ -—■■■■
Üzleti körlevelek és kísérő leuelek A 7 J . /V^
Feltűnő falragaszok Réujegyek ^f Belépti -jegyek Boritékok cimnyömáasal táblázatok Üzleti könyuek Qabona minlazaeskók gyára
Olcsó ároM
Csomag - czimhék, gummiroZua Pinczér számoló jegyek
kiecbei iúiop Fia kouy^yuüiditja ^ugyi^uiZdan
7 / / »
Nagykanizsa, .^06. Harmincharmadik évfolyam 20. szám. Péntek, január 26-
mhimi ée MsÉWiatali ukM rh
TELEFON: 10*
Pátos Mw> ée >W*tfc»i
ZALA
POLITIKAI NAPILAP.
ELÖTIZETÉSi ilAIl
jp késs----— t-l
jnwMm — 9
mi----a- !
Megjelenik naponkint * • órakor hwapaapo* Uvét»v
•ZALA v • ANDOR. RÉVÉ- LAJOS.
Egyea
én « IMÉr.
Mi ez ?

Nagyk\'anlzss, 1106. január 25.
(—) Szegedről, Sopronból, Nyitrából, Krasszószörénymegyéből olyan birek érkez-tek, amik arról tanúskodnak, hogy egyes törvényhatósági bizottságok nagy lépésekkel közelednek a kapitulációhoz.
Szeged törvényhatósági bizottsága a tiszt-Viselőket menti fő! az ellenállástól.
Sopron vármegye egyes járásai a megyefőnöknek jelentéstétel iránt való felszólítására szolgálatkészséggel jelzik, hogy az önként befizetett adókat egy-kettőre beszállítják az adópénztárba.
Nyitramegye — ha uj főispánt kap — nem megy ugyan eskütételre, de eskütétel után sz nj főispán rendeleteit végrehajtja, adót szállít; sót még tiszteleg is.
Krazsószörtitymegye az őnkénteseu befizetett adókat beszolgáltatja, de azért a kormányt törvénytelennek tartja és iránta bizalmatlanságot szavaz,
A bujkálásnak, az egérut-keresésnek ezt a különböző "furcsaságát tapasztalva, magyarázatot keres az ember.
Mi ez? Micsoda kő csapott ezekbe a törvényhatósági bizottságokba, hogy egyszerre elernyedt karokkal ejtik el a nemzeti ellenállás ügyét? Hisz tudniok kellene, hogy ezzel ar ügygyei szemben a habozás, a határozatlanság, az ingadozás már félmegadás; a csüggedés pedig teljes kapituláció!
Mi ingatta meg őket ? Talán az a híradás ejtette meg leikőket, hogy a koalíció összetartási, egyetértési ereje is nagyon meg lazult? Talán készpénzül fogadták az alaptalan híreszteléseket? Talán belefáradtak a béke iránt való reménykedésbe ? És talán — amit még a tapasztaltak után sem akarunk hinni — gyáva meghátrálással, teljes kapitulációval is hajlandók volnának a béke megkötésére ?
Valóban nehéz, sőt lehetetlen megtalálnánk maguktartásának magyarázatát Mert azoknak a törvényhatósági bízottságoknak magttktartását, amelyek kezdettől fogva semleges vagy ellentétes álláspontot foglaltak el a passzív rezisztenciával szemben, — még lehet érteni; de hogy a nemzeti ellenállás mellett megnyilatkozott törvényhatósági bizottságok miképpen adhatják be derekukat félfg; vagy egészen, éppen
most, a küzdelem legkritikusabb pillanataiban: erre nézve igazán nem találnnk elfogadható, tisztességes magyarázatot
Magyarázatul még azt sem fogadhatjuk el, hogy a koalíció céljának elérésére reménytelennek látják a politikai szituációt, s eredménytelennek ismerték fői az egész küzdelmet Mert ebben az esetben is erkölcsi kótelességők lett volna minden félremagyarázásra való okszolgáhalás elkerülése végett föltétlenül megállani azok mellett,
A jövő évben Pécsett rendezendő iparki-állitást több okból is ajánljuk a zalai iparosság figyelmébe. — Pécs közel van hozzánk bizonyára megfogja látogatni a kiállítást Zalamegye közönségének nagy része ia Ée az ott járó földjeinket nagyon kellemesen fogja érinteni, ha megyei termékkel ia találkoznak és nyomatékossá válik bennük a tudat, hogy íme, az otthon való iparosság joggsl kérhet részt ott ahol az ország elsőrendű ipartermékeit állítják ki közszemlére. Á dijak sokasága és értékes volta is megérdemli, hogy a zalai Iparosok is veraeoyezze-
akikkel a küzdelembe indultak. Ott kellett uek érte. Nagy büszkeségükre és előnyükre volna maradniok a küzdőkkel egy tüzvo-1szolgálhatna, ha — amit előre is biztosra ve-
nalban, míg a nagy fordulat, a megoldás |hetönk ~ ebMl » mérkőzésből becsülettel
i i . ., í kerülnek ki.
el nem következik. I .. , .
Most kaptuk meg a kiállítás prospektusát
Az ilyenféle — habozást, bujkálást,!
Ebből tájékozásul a következőket közöljük
ingadozást valóságos hadviselés idején a i A kiállítást Pécsett rendezik, 1907. évi zászló cserbenhagyásának, árulásnak tekin-! május 15-én nyitják meg éa 1907. szeptember tik. A bujkáló tisztre fegyvert foghat ott 15 én zárják be. Tehát a kiállítás négy hó-akármelyik közlegény ia I uapig tart Fővédnöke Frigyéé főherceg, disz-
Reménytelenséggel, aüggedezéssel, meg-1vWnikei ^aumburg-Llppe György herceg,
,,_. , . . _- |Essterbizy Miklós herceg
alkudásra való készséggel még soha egyet- A1(réd htrceg- védnökök
len csatát* sem nyertek meg.
Tessék csak komolyan meggondolni,
bogy mivé törpülne egyszerre a törvény ha- [ óira mg, ami szintén a kiállítás nagy koncep-
tósági bizottságoknak a magyar alkotmány-1 me\'lett bizonyít Ezt a nagy összeget
és kosi—arj Pécs város és Baranya vármegye notabilitásai A kiállítás költségelőirányzata körülbelül I millió kom-
ban gyökerező nagy erejére bízott nemzeti
olyképen fedezik, hogy korlátlan számban
_, , , ...... ... ... ... . . 1 bocsájtanak ki »5 korona névértékű részvé-
ellenállási küzdelem, ha most egymás után, I nyeket raelyekct mir mosl )ehet eUfeíytlnl
szép csendesen és fokozatosan megkezdenék iU részvénytulajdonosoknak6*/«-ot garantálnak, vármegyéink a passzív rezisztencia helyetti Eddig már 300 ezer kotoaa névértékű réss-
a passzív kapitulációt ? 1
Iparkiállítás Pécsett.
Zalavármegye iparosainak Ügyeimébe.
, <» — Jaaaár 26.
Nagykanizsa iparosai régóta kísérleteznek azon, hogy városunkban Iparkiállitást hozzanak össze, ez azonban máig nem sikerült Iparosainkbau meglenne ehez az erkölcsi erő, anyagiakban azonban szegények vagyunk, mint a devecseri énekes koldus. Pedig ns-gyon helyes, üdvös dolog lenne, ha a nagykanizsai iparosok módot találhatnának annak bebisotlyi tására, hogy szakértelmükkel a kor színvonalán állansk és készítményeik külső csinos ság és tartósság tekintetében feleslegessé teszik a hozzánk betolakodó idegen Iparoik-keket. Ez azonban nemcsak a nagykanizsai, hanem Zalstnegye minden iparosára kívánatos lenne. Sok törekvő iparos panaszát balljnk, hogy mig fényűző uraink Budapestre, vagy pláne az osztrák fővárosba mennek bevásárolni, addig ők itthon munka nélkül vannak, pedig azt, amit Budapestről hoznak, ők itthon ép oly olcsón, ép oly csinosan és tartósan el tndnák készíteni. AzonbanIxsajnos, nincs térük arra, hogy tudásuknak jelét adhatnák. I I
vényt jegyeztek. A kiállítás országos jellegű lesz és a következő csoportokra oaslik:
A) Ipari készítmények. 1 B) Mezőgazdaság.
C> Háziipar, uŐi kézimunka és amatőrmunkák.
Dl Állattenyésztés.
E) Borászat
A kiállítást a kormány ia támogatja, — •mennyiben részére 50 ezer korona állami segélyt engedélyezett továbbá hathatósan hozzájárul a felszerelési tárgyak beszerzéséhez.
Dijak szokstlsnnl nagy számban vanaak és megbecsülendő értékük van. Dijakat ad az állam, a kiállítási I izottság. Pécs városa, az iparkamara stb. sstb. A kiállítókra az ia buzditólag hathat, hogy aki a kiállítás első diját nyeri, as megkapja a koronás arany érdemkeresztet is. Kkkora első díja még egy mágyar kiállításnak sem volt.
Az érdeklődők felvilágosításért a \'Kiállítási Irodihos* írjanak Pácára
Láncszemek.
— Jaaaár fc.
Elnézem a kis gyermekeket, milyen nagy. szerűen tudnak játszani.
Valamelyiknek agyában megvillan a gondolat, tragyot kiftte*
Nagykaniasa, pintek
Zala 80. státn (9. lap.)
1906. jftwiár hó 96 áa
— Gyerekek, játsszunk királyosdit)
A másik fin melléje ugrik, kihúzza jól a mellét éa harsányan kontráz az indítványhoz:
— Jól van! Válssszank királyt I A kis Inrkók odasereglenek.
— Étjén Páti Pista
— Éljen Dani Ferkó! . A két játékinditványorót, Pati Pistát, meg
_ Dani Ferkót megválasztják, kikiáltják királynak.
Tekintélyes birkózó és öklöző mindakettó. Bires verekedő gyerekek. Televannak királyi j S20kott lenni, virtusokkal. ..
A királyválasztás azonban nem potyára történik. Ha király van, akkor háborúnak is kell lenni.
Megkezdődik a badikészülődés. A háborúhoz hadsereg kell. Akét király hozzálát a hadseregszervezéshez. Huríangosak azok a lurkófejedelmek, tudják a módját.
Egy-kettőre készíttetnek a gyerekpajtá-—aokkaMrcfékrépáMI csillagokatkereszteicetj és különböző érdemjeleket, mindegyikbe kis; vékony madzag-darabokat húznak. Megkezdődik a hadseregszervezés. A királyok mindegyike kinevezi a maga fővezérét A gomblyukait teleaggatja érdem-jelekkél. ,
Azután következnek a tábornokok, ezredesek,"őrnagyok, kapitányok, főhadnagyok, hadnagyok.
Szervezve van a táborkar. a tisztikar. Mindegyik megkapja a király kezéből a gomblyukát diszitő érdemjelet.
A megmaradt gyereksereget kétfelé osztják. Megvan a katonai matéria is. Készen vau a hadseieg. Ez pedig |lsten, ember tudja] arra való, hogy háborúba menjen, hogy megmutassa a király hatalmasságát , Jól van. De hát előbb össze kell veszui. Ez azonban a királyok jussa. ür vesszed nek össze, a hadsereg azután majd "elintézi az affért a vérével. Ez meg a hadsereg jussa. S föláll a két hadaereg.; \' —
Az egyik király követet küid a másikhoz, hogy miért jött ide az ő országába hadseregével ; ez s föld az övé.
Egy-két Szenetváltás után megkezdődik a háború.
Az ezredesek fölállítják a katonaságot. A királyok a fővezérekkel, meg az egész tábor-karral a hadsereg mögött állanak föl és onnan intézik a csatát
A két hadsereg egymásra ront Meg kell mutatni, hogy melyik király hatalmosabb. Foly a küzdelem élet-halálra, birkózó erővel, mig a birkózók egyike főidre nem terűi.
Ezek az elhullottak. Vidám halottak. Valamennyi nevetve fut ki a küzdők táborából. És üdvözölve hajolnak meg az előtt a király előtt, akinek a katonája őket legyőzte. Mintha csak azt mondanák: — »Ave Caesar, morituri te sa!utant«
Elnézem sokáig a játszó gyermekeket, tűnődve gondolkosom.
I Teringettét, milyen nagyszerűen; milyen [jellemzően eltanulták ezek a kis gyerekek az ! egész királyosdi\'játékot a nagy gyerekektől,
Mi nagyagyerekek, is egészen igy csinál jnk. Minden mozzanat nagyszerűen egybevág. Csakhogy a mienk nem olyan ártatlan.
A vége majd egyszer mégis csak az lesz a nagy-gyerekeknél is, ami a kicsinyeknél Belefáradnak a játékba. Megunják, és egészen mást próbálnak.
HIB1K.
Eljegyzés. Wiokler Ferenc magy. kir. posta és távirótisst Kaposvárról, eljegyezte Piatir Mariska, kisasszonyt, Pintér Sándor leányát Nagykanizsáról.
— Halálozás, ifolair János miháldi plébános 74 éves korában e hó 22 éu Miháldon elhunyt Az agg plébánost teguap temették\'
| nagy részvéttel.
— Mivel fütünk V Most a tél derekán egyszerre kifogytnuk a fűtőanyagból Tüzelőfa, már hónapok óta csak uagy fáradsággal kapható, nemsokára még a kászén is ritka lesz, m-\'nt a fehér hblló. Ugyauis, mint értesülünk, a trifaili szénbánya munkásai sztrájkba lép-nek és a bányákban már. ma szünetel munka. Ez reánk nézve annyiban fontos, bogy a nagykanizsai szénszűkséglet nagy részét a trifaili széubányák fedezik.
— Közlekedés a Balatonon. A Balatoni Szövetság választmánya annak idején kflldötaég-j gel kérte föl Brim Miksa miniszteri tanácsost, a déli vasút vezérigazgatóját, bogy a Balaton-vidéki ás a-balatoni fürdők érdekében a nyári I hónapok alatt naponkint közlekedjenek a gyors-j vonatok és olcsó vonatok, melyek eddig csak vasár és ünnepnapokon közlekedtek. A vezér j igazgató most áUratban értesítette a választmányt, bogy készséggel teljesíti a kérelmet a már az idei nyáron juhosban éa augusztusban Budapest és Balaton vidéke köst két uj vonatot hos for galomba. Az nj összeköttetés. előreláthatóan kedvező hatással lesz a Balatonvidék látogatottságára.
— Pusztul a hadaereg A »M. Sz.« cikke szerint a gyalogezrednél megvan ngyau a békelétszám, de az auylg mégsem ugyanaz, mint rendes időben, annál kevésbbé, mert a póttartalékosokat, szigorúan véve, teljesen újból kell kiképezni. A tényleges három évi szolgálatra önként bevonult újoncok száma a rendes ujoncjutaléknak nyolc-tiz százalékát teaZi. Nem kevéabbé dezolált a lovasság állapota. Az ide áthelyezett gyalogosokat hosssu ideig kell kiképezni, mig igazi hussárokká válnak. De a gyalogságnál és lovasságnál is gyöngébb, f tüzérség. Itt valósággsl Lét-| ségbeejtő a helyzet. A régi ágyukkal még
a kiképzett tüzérség sem tndna komoly ** szedetem esetén győzni. Az uj ágyunn^ készén van már,. de pénz hiján nem lefctt a gyártást megkezdeni. A tarackok készei vannak ngyan, de nincs bozsájak legénység A hadügyi vezetőség ügy segített magú hogy a had test-tüzérezredek legénységét i régi tábori ágyuk helyett a tarackoknál U-pezteti ki. Ha tehát ma háborn törne ki, \\ hadtest tüzérezredek legénysége a tarack-osztályoknál teljesítene szolgálatot és a ti bori ágyakhoz csupa tartalékost kellene be. osztani Bomlik, gyöngül a hadsereg, a híres »harcképessége . a dajkamesébe vándorolt, de Bécs nem enged. Még nem enged Majd csak akkor, ha minden kötél szakad.
— Kirabolt kastély. A k kecskeméti rendőrség megkereste a nagykanizsai rendőr, kapitányságot, legyen segítségére egy nagy betörés tetteseinek kézrekeritésében. A betörők, kik alkalmasiut kóbor cigányok lehettek Kiskunfélegyháza melletti MöuoilörpüHtán Almási Nándor zárt kastélyába hatoltak be a onnan az összes ingó dolgokat elvitték. Ai elvitt tárgyak értéke több ez.r koronára mg. Ezüst és kinsezüst evőeszközök, ágy éa fehér-neműek B. M. monogrammal, számos értékes férfi és női ruha tűnt el. A byomok azt mutatják, hogy a betörők a Dunántul felé vették utjokat. Az összes dunántnli rendőrséget nyomoznak a gazdag zsákmány után.
— A legújabb katonai vívmány Politikai körökben éles figyelemmel kisérik mostanában azokat a lapokat, amelyeknek a hadsereg vezetőségével való összeköttetésük öameretes Ezekben s lapokban látnak napvilágot ug> aau azok az njitások, amelyeknek életbeléptetését a hadsereg bölcs vezetősége elhatározta Olvassuk sűrűn ezeket a lapokat, hátha tgvszer azt adják hírűi, hogy a király megadts a uu-gya! vezényszót. A >Fremdenblatt< vasárnapi száma szintén publikált egy ilyen újítást — nem a magyar vezenyszót ugyan, de olyant, amely alkalmas, bogy a hadaereg tisztikara- • ban revoluciót idézzen elő. A hadaereg vezetősége, ugysnis megengedte, hogy egy hölgy• gyei karonfogva sétáló tiszt a balkezével Tí~ tiszteleghet a fölebbvalója előtt Ha asoubau nem a hölgy kapaszkodik a tiszt karjába, hanem a tiszt a hölgyébe: akkor nem ssa-bad balkesével szalutálni, — hanem el kell ereszteni a hölgy karját és szabályszerűen kell a jobb kezével szalutálni. — Mindezt a >Fremdenblatt< nagy fontoakodva adja tud* tára mindazoknak, akiket illet
— Világntaaö. Érdekes kis ember Járja Nagykanizsa városát Chromets András, aki állítása szerlnr 1801. szeptember elsején Túrót-szentmártonbúi 06 fillér készpénzzel indult .bejárni kétszer a világot". 8 valóban boldogsága volt a vasaály", mert Port-Artor ostrománál mint a Japánok kéme; orosz fogságba került. Nagy nehezen sikerűit a bajból megszabadulnia. Hosszas viszontagságok után 1904. szeptember végén Ismét otthonában volt Arcképes levelező-
Mi eladunk 5 darab Bazilika sorsjegyet 34 részletre havoakint K. j— L
5 » Jó sziv > 24 » gC » \' s 3 — »
5 > Magyar vörös kereszt » 24 » ( . s » 8\'8Ó ». S » Osztrák » s » 24 » f > » 14— »■ ^ 5 • Olssz » » s 24 s fc s » 12*70\' >
5 » Erzsébet szanatórium • 24 » ú » ■» r— » \\ Már az első részlet lefizetése után minden nyeremény a vevőt illeti meg.— Minden -egyéb sorsjegy is kapható nálunk ily módon. A fél vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz öt darabnál kevesebbet is és ^kívánsága szerint 12 vagy 18 havi részletre is észtjük be ezen kedvezményt 1 |
fi\' Kereskedelmi és Iparbank-Részvény társulat Nagy kanirsán-
Na v kanizsa, péntek
pja t árulja most, Beért ugyan nem érdemes nagyviiágoMlra baJArni.
— Pékeütamények tiaataaiga Moet nem •rrői a tiattaságról akarunk beaaélnl, amelyet a pék műhelyek ben kall megkövetelnie a hatóságnak éa amaly aslntén nem egészen kielégítő, hanem arról, amellyel a süteményt azután kall kezelni, mikor a műhelyt elhagyja Minden tárgy, mely ai emberi készei érintkezik, terjeestőjs lehel valamely betegségnek. Bebizonyított lány, bogy a péksütemény különösen Jól harcolja be a családokba a túberkulőzlst Éppen azért indokoltnak látják lapunk egyik olvasójának felszólalását, aki ama kívánságának ad kifejegéet hőgy\' a mesterek minden házhoz, a rendes, állandó vevőkhöz külön csomagolva küldjék a süteményt Mert nemcsak a klhordók, de mindazok, akik Beszeropogtatják, tapogatják, a süteményt, azok mind megfertőzhetik a igy egy valóságos bacillus;telepet|küld felebarátjának a reggelihez vagy ozsonnájáboz. A-kávéházak asztalán a vendég elé is egész balommal rakják a kívánatos ssép süteményt a aki később jut hozzá, az válogathat a már néhány ember többé-kevéabbé tiszta keze által érintett sütemény között. Ezen is változtatni kall a ezzel a változással agy csapásra olyan baj is megszűnik, ami a főpincérnek éa vendégnek számtalan esetben okozott kellemetlenséget. Az elfogyasztott kiflik számát értjük ezalatt amelyet a legjobb akarat mellett sem tnd néha as ember m egál lajt! tani és viszont más esetben a pincér tényleg k! van téve a bliccelésnek Tessék a külföld példáját követni. {Francia kávéházban a vendégtől megkérdi as őt kiszolgáló pincér, bogy milyen kávét kér, kifli nélkül vagy kiflivel: Ha süteménnyel kéri, akkor {hoznak neki kávét éa két darab süteményt amely paplroaba van csomagolva. Nálunk miért ne lehetne kávét rendelni egy vagy két darab aüteménnyel. Minek kéli némelyik kávéházi asztalon valóságos péküzletnek állnia. t» ekkor aenki aem fizethet kevesebbet éa a süteményt sem fertőzi annyi kéz. Sokan vagyunk, akik kávéházban élünk, érdemes ez a kérdés a megfontolásra.
— Egy pofi — és semmi egyéb. A tegnap erre robogó, gyorsvonaton, egyik .máaodoaztályó, azakaazban\' történt a pikáns kia hiatórla. Egy fiatal férj utazott a még fiatalabb hitvesével Nagykanizsa felé. Volt azonban egy harmadik utaa ia a Rilkében, aki édesen aludt, mialatt férjuram kint bolyongott a folyosón, a egy kös-beeső állomáson még egy úr szállott a szakaszba Egy Vilmoa-bajszu, tfizesezemü fiatal úr. A legújabb utaa meleg piiiantáaokat éa futó mosolyokat váltott a aaép menyecskével. As aaazony egészen belemelegedett a játékba a ml aem természetesebb, hogy a lovag sem húzódott a kellemes izgalomtól. A félj valahol ismét a folyosóra ment szivaroz ni a as [ ellenőrizetlen pár fokozott hévvel folytatta kedvtellését Annyira elmerültek a játékba, bogy as óvatoaaágrói is megfeledkeztek. A lovag az aaazony kacaóji\'után nyúlt, hogy oeókot leheljen rája. Ekkor lépett be a férj éa látván a helyzetet első felháborodása ban arcai ütötte a feleségét. A csattanásra (elriadt az alvó utas éa rosszul értelmezvén a helyzetet, galléron ragadta a bántalmasót
— Eresszen el az nr éa ne ava\'kozzéfc a dologba. Es a bő a feleségem.
— Vafy ugy — dörmögött amaz — akkor bocsánatot kérek Családi ügyekbe minca\' bele szfiláaom.
A vállalkozó lovag, ezalatt kiosont a szakaaz-Ml s Sgy másik kocsiban fltöttéféí hadlszá\'llását. Nem történt bántódása. A férj megelégedvén a lovagias elégtétellel, mit sajátkezű leg vett, nj szivarra gyűjtött éa tovább tétalt a folyosón.
Zala 80 ssAm (S. lap)
-
■y Mikor a baiha köhög Egy kissé ttivlá-lis kifejezés, de találós. Találós pedig as adott esetben, amikor szóvá kell tennünk a ,Piob" olmü sületlen viocekkel telitett bécsi éiciap legújabb politika! célzatú kőbintését A „Pioh" (tehát: a bolha) oimfl nagy oaatrák élclfjr legutóbbi ezámál egy ctmkép éktaienitt (mert ugyan bog) ia dlazitbetné?J. A cimkép tárgya a magyar válaág. ,Váter nnd Epigonen" (apák és epigonok) a cimkép aláírása, maga a kép pedig id. Andráaay Gyulát, Kossuth Lajost éa IU. Tisza Kálmánt ábrAsolja amelyen paprikajancsi-féle idétlen positarában Andráay mint valami bábalak áll mereven, Kossuth Lajoe a „Preiheit" (Szabadság) feliratú zászlót szorongatja, id. Tisza Kálmán pedig, mint valami német Scbulmeister a jobb kesében egy földgömböt tart rajta az „Ungariacber Ciobua* felirat. Az öreg Andráay alatt Ifj. Andráaay Gyula kia i alakban {átható amint a kezében aapic ot tart Kossuth Lajoe fia, Perenc pedig egy Prebbeitj (8zemteleiiség) feliratú nemzeti zászlót lobogtat! Tisza István grófnak pedig be van kötve a jobb keze. Hogy az egész kép csak ugy virit a piros-leh\'ér zöld színtől, piros és zöld paprika futja be, alul pedig nébáay cső tengeri (nemeiül Kukurutz, tehát a kuruc név gunyjaképp) látható, az már hozzátartozik az osztrák sseiiemtelenségbez és butasághoz. A kép éa annak intenciója annyira triviális, hogy valóban nem találhatunk alkalmasabb kifejezést .a bolha köhög*-éaénél. Az ellen azonban tiltakozunk, hogy nemzeti j küzdelmünk vezéreit a remegő kocsonyához, szemtelen tolakodókhoz hasonlítják. Hogy Tiszának a jobb kezét miért potyázta be a rajzoló ? Nem aeJtjQk. De bogy az egész kép maga az osztrák ssemtalenség szüleménye, as bizonyos
— Kalandozás a spanyol csalók kösött Néhány hét előtt megírtuk, hogy a Spanyol országban m&ködŐ csalóbanda leveleket küldözött Nagykanizsára. A levelekben\' a szélhámos spanyolok mesés kincs köuuyü megszerzését helyezték kilátásba. Mint egy debreceni lapban olvaasuk, e levelekből egyet egy debreceni vendéglős is kapott.. Az illető Beke Aladár a Dégenfeld-téri Kis pipa vendéglő tulajdouoss volt. Beke, amikor a levelet megkapta, azonnal utazni akart Spanyol-oiszágba a káprázatoa aranyokért, azonban bizalmas emberei, akiknek elmoudla a levél tartalmát, lebeszélték e tervéről. Nem aokára hogy ez tőrtént, Beke eladta üzletét éa a kapott pénzeu elutazott Debrecenből. Beke a feleaégét is magával vitte. Útjáról egyelőre nem szólt senkinek. Ha megkérdezték tőle, bogy mi a terve, vállat vonta csak annyit mondott: Még nem tudom mit teszek, E hó első napjaiban utazott el Beke Debrecenből. Köruta-zási jegyet váltott s igy azt hiazik, hogy a debreceni vendéglős — Spanyolországba utazott. E feltevés nem volt alap nélkül^ inert Beke tényleg Spanyolországban járt Azouban nem íuam, vájjbtt a spanyol caalók kesébe kerGIt-e? Tény, bogy a körmönfout szélhámosok megpróbálkoztak azzal, hogy Bekétől néhány ezer kofonát kicsaljanak a mesés kincs >tereprajra< fejében, mert mint a levélben írták, a kincs el van áava valahol és csak! ihérnSki rajzok alapján található meg, Beke Aladár, a kit igen okos embernek tartották Debrecenben, valószínűleg mindjárt tlattábsu volt a csaló spanyolok tervével és nem engedte magát tőlük kifosztani. Beke levéíet Irt Debrecenbe egy ismerősének. A levélben mely tegnap érkezett Debrecenbe, jelzi, hogy Amerikába megy azereutaét próbálni A levél Madridból jött \' a igy ebből
1906. január bé 26.1Ó
hiazik, bogy a nagy kinca után járt a caalók hazájában. |
— Ab ember tootl és lelki élete, egyéni és ü^i aajá>sá|ai címen AtaxaMkr Beraát éa Lenhossék Mihály egyetemi tanárok eeerkeeeté-j aében egy nagyszabású népszerűen tudományos munka Jelenik meg, melynek első füzete\' most hagyta el a sajtót A tudós szerkesztők neve a müveit nagyközönség legszélesebb rétegei előtt ismeretes éa kezességet nyújt arra nézve, bogy ez a munka közönségünk valódi ssükatgietét elégíti ki. A munka, meiy betenklni megjelenő 40 füzetből áll, felöleli mindazt a mit aa ember származásáról és helyéről a természetben, as i emberi teát szerkezetéről és működéséről, a szellemi munka természetéről aa ember tájt sajátságairól minden müveit embernek tudnia kell. A mellett teljes egészségtan keretében mag-| ismert az olvasó az élet ellenségeit, a betegségeket, és az ellenök való védekezés módjáty | majd as észszerű életmód szabályait is ugy, i bogy a betegségben nem ijesztő rémet fog latot ] hanem a váló tudomány fegyvereivei siketwen i leküzdhető eilenaCgat csupán.
Amellett, hogy as ember testéről ily beható i ismertetést nyújt e munka, a szellemi részt is I felöleli és épen Alexander Bernát tollából ismeri I meg as olvasó a lelki életet, majd Ranschburg Pál dr. Idegorvos közvetíti mindazt, amit a lelki élet rendellenességéről tudnunk kívánatos.
A munka kiadója as Athenaeum r. t mely la tudomány népszerűsítése tarén legutóbb • „A | technika vívmányai* ctQ& munkával szerzett nagy érdemeket. As ,Ember* cimü munkát Is I páratlanul díszesen állítja ki, 470 szövegkép, 90 színes As számos fekete műmelléklet kiaén lépten-nyomon az érdekeaen és zamatos magyar* aággal megirt szöveget, melyet hazánk legkiválóbb Bzakférfiai ál li tollak össze szerető gonddal hazánk olvasó közönsége részére. A munka 40 fűzeiben jelenik meg, egy fűzet ára 50 ML Kapható minden könyvkereskedésben
— Köszönetnyilvánítás — Nagykanizsai hangveraenyem alkalmából hálás köszönettel tartozom mindazoknak, akik azt jóakaratukkal elősegítettek, de különösen köszönettel tartozom Blau Margit kiaasazonynak és Bihm Emil urnák szíves közreműködéseikért éa a nagykanizsai lapszerkeaztóaégekiiek támogatásukért Mindenkor szeretettel fogok vissza-gondolni a lelkes kauisaai köaöaségre
Uiviasky SamJnr
— Domborári takarékpénztárban megkísértett kaszszabetörés tárgyában arról értesülünk, hogy a nevezett takarékpénztár vagyo-uának megmentését csakis annak a korúl-méuynek köszönheti, hogy azt Arnkeim S. J. budapesti cég (V. Árboc utca y) világhírű pénzazekrénygyárában készült páncélszekrényben őrizte Jó aaolgálaiot vélünk tehát tenni t. olvasóinknak, tuidóu arra figyelmeztetjük, hogy péuaasekrény be azért ésénél annak gyártmányára a legnagyobb gondot kell fordita ni, mivel korán sem mindegy, hogy bármily gyártraáuyu péozaiekrényt használunk. Feltétleu biaztonaág tekintetében az Arnheim-féle pénzszekrény az első helyen áll, mert az Arnheim kaszszának egy darabból hajlított falái minden betöréai kísérletnek, a legfinomabb ncvfi fúrónak vagy más bárminemű szerszámnak sikeresen cllentáll és tényként felemlitésre méltó, hogy Arnheim kaazsza betörők által sohasem nyittattak ki. Most is Dombovári takarékpénztárban megkísérelt betörésnél kényteleeek voltak a betörök a kézi pénz tálban elhelyezett evek él y. összeggel megelégedni, mivel as Arnheim kaszssát feltörni vagy inegfnrni képesek nem voltak.
Törvényszék.
§ Tóth, László Pécsett. Tóth IJlszíó volt Nagykanizsái kir. törvénysséjri elnök, mint pécsi táblai tanácselnök már elfoglalta Pécsett hivatalát éa a kir. tábla teljea üíláse előtt letette a hivfr tilos esküt
Oy ... J. k . Nagykaniaaa, péntek
Zala 20. saám (». lap.)
1906. január bó 26 áo
— Gyerekek, játsszunk királyosdit! ; • Elnézem sokáig a játszó gyermekeket, tű-A másik fin melléje ugrik, kibnzza jól s nőd ve gondolkozom.
mellét és harsányan kontrás az indítványhoz Teringettét, milyen nagyszerűen; milyen
— Jól van 1 Válasszunk királyt 1 jellemzően eltanulták ezek a kis gyerekek az A kis lurkók odasereglenek. I egész királyosdi^átékot a nagy-gyerekektől,
— Éljen Patí Pjsts 1 | Mi nagy-gyerekek, is egészen igy csinál-
— Éljen Dani Ferkó! íjuk. Minden mozzanat nagyszerűen egybevág. A két játékinditványorót, Patí Pistáj, meg j Csakhogy a mienk nem olyan ártatlan.
DanTTérkőt megválasztják, kikiáltják király- 7 v •
nak. A vége majd egyszer mégis csak az lesz
Tekintélyes birkózó és Aklözó mindakettő. I a nagy-gyerekeknél is, arai a kicsinyeknél Híres verekedő gyerekek. Televshnak királyi la)koU ]enni. Belefáradnak a játékba. Meg-virtusokkal. \' unják, és egészen mást próbálnak.
A királyválasztás azonban nem potyára »
történik. Ha király van, akkor háborúnak is _______
kell lenni. JXISiKAi
Megkezdődik a hadikészülődés. A háborúhoz hadsereg kell.
A két király hozzálát a hadseregszervezéshez. Eljegyzés. Wiaklor Ferenc magy. kir.
Furfangosak azok a lurkófejedelmek, tud- posta és táyirőtiszt Kaposvárról, eljegyezte ják a módját Pintér Marisks kisasszonyt, Pintér Sándor leá-
_ Egy-kettőre ktarltteHiek a gyerekpajtá- nyát Nagykanizsáról.
sokkal kerékrépából csillagokat, kereszteket és különböző érdemjeleket mindegyikbe kis vékony madzag-darabokat húznak.
Megkezdődik a hadseregszervezés.
A királyok mindegyike kinevezi a maga fővezérét A gomblyukait teleaggatja érdem-jelekkel.
Azután következnek a tábornokok, ezredesek, őrnagyok, kapitányok, főhadnagyok, hadnagyok.
Szervezve van a táborkar, a tisztikar. Mindegyik megkapja a király kezéből a gomblyukát díszítő érdemjelet.
A megmaradt gyereksereget kétfelé oszt-\'ják. Megvan a katonai matéria is. Készen vau a hadseieg. Ez pedig | Isten, ember tudja] arra való, hogy háborúba menjen, hogy megmutassa a király hatalmasságát ~
Jól vsn. De hát előbb össze kell yeszni_
Ez azonban a királyok jussa, ök vesszenek össze, a hadsereg azután majd\'elintézi az affért a vérével. Ez meg a hadsereg jussa.
S föláll a két hadsereg.)
Az egyik király követet küld a másikhoz, hogy miért jött ide az ő országába hadseregével ; ez a föld az övé.
Egy-két üzenetváltás után megkezdődik a háború.
Az ezredesek fölállítják a katonaságot. A királyok a fővezérekkel, meg az egész tábor-1 karral a hadsereg mögött állanak föl és yonnan intézik a csatát
A két hadsereg egymásra ront Meg kell mutatni, hogy melyik király hatalmosabb. Foly a küzdelem élet-halálra, birkózó erővel, mig a birkózók egyike főidre nem terül.
Ezek az elhullottak. Vidám halotfak. Valamennyi nevetve fut ki a küzdők táborából. És üdvözölve hajolnak meg az előtt a király előtt, akinek a katonája őket legyőzte.
Mintha csak azt mondanák:
— >Ave Caesar, morituri te salutant*
_—. Halálozás. Molnár János miháldi plébános 74 éves korában e hó 22 éu Miháldon elhunyt. Az agg plébánost teguap temették nagy részvéttel.
— Mivel fütfink ? Most a tél derekán I egyszerre kifogytunk a fűtőanyagból. Tüzelőfa már hónapok óta csak nagy fáradsággal kapható, nemsokára még a kőszén is ritka lesz, m\'n.t a feltér holló. Ugyanis, mint értesülünk, a trifaili szénbánya munkásai sztrájkba lépnek és a bányákban már ma szünetel a munka. Ez reánk nézve annyiban fontos, hogy a nagykanizsai szénszükséglet nagy részét a trifaili szénbányák fedezik.
— Közlekedés a Balatonon. A Balatoni Szövetség választmánya annak idején köldötaéggel kérte föl Brim Miksa minissteri tanácsost, a déli vasút vezérigazgatóját, bogy a Balatonvidéki és a balatoni -fürdők érdekében a nyári hónapok alatt naponkint közlekedjenek a gyorsvonatok és olcsó vonatok, melyek eddig caak vasár és ünnepnapokon közlekedtek. A vezérigazgató most átiratban értesítette a választmányt, hogy készséggel teljesíti a kérelmet s már as idei nyáron Juliusban és augusstusban Budapest és Balaton vidéke közt két uj vonatot hos forgalomba. As uj összeköttetés előreláthatóan kedvező hatással lesz a Balatonvidék látogatottságára.
— Pusztul a hadsereg A >M. Sx.« cikke szerint a gyalogezrednél megvan ugyan a békelétszám, de az auyag mégsem ugyanaz, mint rendes időben,-aaaál kevésbbé, mert a póttartalékosokat, szigorúan véve, teljesen újból kell kiképezuh A tényleges három évi szolgálatra önként bevonult ujoucok száma a rendea ujoncjutaléknak uyolc-tiz azázalékát teszi. Nem kevésbbé dezolált a lovasság állapota. Az ide áthelyezett gyalogosakat hoassu ideig kell\'kiképezni, mig igszi huszárokká válusk. De a gyalogságnál és lovasságnál is_gyöngébb a tüzérség. Itt valósággal két-| ségbeejtő a helyzet. A régi ágyukkal még
a .kiképzett tüzérség sem tudna komoly szedetem esetén győzni Az uj ágyunuua\' készen ván már, de pénz híján nem leket a gyártást megkezdeni. A tarackok készen vannak ugyan, de nincs hozzájuk legénység, A hadügyi vezetőség ugy segített magán, bogy a hadtest-tüzérezredek legénységét a régi tábori ágyuk helyett a tarackoknál képezteti ki Ha tehát ma háború törne ki. a hadtest tüzérezredek legénysége a tarack-osztályoknál teljesítene szolgálatot és a tábori ágynkhoz csupa tartalékost kellene beosztani Bomlik, gyöngül a hadsereg, a híres -•harcképessége a dajkamesébe vándorolt, de Bécs nem enged. Még nem enged. Majd csak akkor, ha minden kötél szakad.
— Kirabolt kastély. A ktecskeméti rendőrség megkereste a nagykanizsai rendőrkapitányságot, legyen segítségére egy nagy-betörés tetteseinek kézrekerítésében. A betörők, kik alkalmasiiit kóbor cigányok lehettek -Kiskunfélegyháza melletti Mouostorpusxtáa Almáéi Nándor zárt kastélyába hatoltak be "" s onnan az összes ingó dolgokat el vitték i Az elvitt tárgyak értéke több ez.r korouára rng. Ezüst és kinaezüst evőeszközök, ágy és feltér-neműek B. M. monogrammal, számos értékes férfi és női ruha tünt el. A nyomok azt mutatják, hogy a betörők a Dunántul felé vették ntjokat Az összes duuántnli rendőrségek nyomoznak a gazdag zsákmány után.
— A legújabb katonai vívmány. Politikai körökben éles figyelemmel kisérik mostanában azokat a lapokat, amelyeknek a hadsereg vezetőségével való összeköttetésük óstueretes Ezekben s lapokban látnak napvilágot ugyanit azok az újítások, amelyeknek életbeléptetését a hadsereg bölcs vezetősége elhatározta. Olvassuk sűrűn ezeket a lapokat, hátha fcgyszer azt adják hírül, hogv a király megadta a magvai vezényszót A »Fremdenblatti vasárnapi száma szintén publikált egy ilyen ujitást — nem a magyar vezenyssót ugyan, de olyant, amely alkalmaa, bogy a hadsereg tisztikarában revoluciót idézsen elő. A hadsereg vezetősége, ugyanis megengedte, hogy egy hölgy • gyei karonfogva sétáló tiszt a bal kesével is tiszteleghet a fölebbvalója előtt Ha asoubau I. nem a hölgy kapaszkodik a tiszt karjába, hanem a tiszt a hölgyébe : akkor nem szabad balkezével szalutálni, — hanem el keil ereszteni s hölgy ksiját és szabályszerűen kell a jobb, kezével szalutálni — Mindezt a »Premdenblatt« nagy fontoskodva adja tudtára mindazoknak, akiket illet
— Világutazó. Érdekes kis ember járja Nagykanizsa városát Cbromets András, akt állítása szerlnr 1901. szeptember elsején Turóe-szentmártonból 95 fillér készpénzzel indult .bejárni kétszer a világot". 8 valóban ^boldogsága volt a vessély", mert Port-Artur ostrománál mint a Japánok kéme, orosz fogságba került Nagy nehezen sikerűit a bajból megssabadulnia. Hosszas viszontagságok után 1904. szeptember végén ismét otthonában volt Arcképes levelez A
Mi e1s d n n k
5 darab Baziiika 5 » Jó sziv 5 > Magyar vörös kereszt -5 > Osztrák > > 5 • Olssz » » 5 > Erzsébet szanatórium
sorsjegyet 34 részletre bsvonkint K. f— i » 24 » » » 3 — »
24 • > » 8*8o »
34 » » .» 14\'— »
24 » » » 1270 >
24 » » » 3 — »
Minden egyéb sorsjegy is kapható nálunk ily módon.
Már az első részlet lefizetése után minden nyeremény a vevőt illeti meg.
A fél vásárolhat sorsjegyeket tetszése "»rinli mennyiségben, azaz öt darabnál kevesebbet(is és kívánsága szerint 12 vagy 18 havi részletre is osztjuk be ezen kedvezményt.
Kereskedelmi és Iparbank-Rószvénytirsulat Nagykuiitin-
Na í* .VaniiM, péntek
Zala 90 eaám (S. lap)
1906. január bó 26-in
lapja \' áralja moet, Ezért ugyan nem érdamM a nagyvilágot .újra bejárni.
— Péksütemények tintásig* Kost n«m arról a tisztaságról akarunk beszólni, amelyet pékmühelyekben kall megkövetelnie a hatóság nak te amely ssintén nem egtesen kislégitö, hanem árról, amellyel a sfitemányt untán kell késelni, mikor a műhelyt elhagyja Minden tárgy, mely as emberi késsel érintkezik, terjesztője lehet valamely betegségnek? Bebizonyított tény, bogy a péksütemény különösen jól harcolja be a csalidokba a tuberkulózist. Éppen azért Indo koltnak látjuk lapunk egyik olvasójának felszólalását, aki ama kívánságának ad kifejezést, hogy a mesterek minden háshos, a rendes, állandó vevőkhöz külön caomsgolva küldjék a süteményt. Mert nemosak a klhordók, de mind-ások, akik óssserópogtatják, tapogatják a iflte ményt azok mind megfertőzhetik a igy egy .valóságos baoiIlusJtelepel|kÜld felebarátjának a reggelihez vagy ozsonnájáboz. A-kávéházak asztalán a vendég elé is egész halommal rakják a kívánatos" szép süteményt s aki később jut hozzá, as válogathat a már néhány ember többé-kevtebbé Úszta keze által érintett sütemény között. Ezen Is változtatni kell s eszel a változással agy csapásra olyan baj Is megszűnik, ami a főpincérnek te vendégnek számtalan esetben okozott kellemetlenséget As elfogyasztott kiflik számát értjflk ezalatt, amelyet a legjobb akarat mellett sem tud néha as ember megállapítani és vissont más esetben a pincér tényleg ki van téve - a bliccelésnek Tessék a külföld példáját követni. {Francia kávéházban a vendégtől megkérdi as őt kiszolgáló pincér, bogy milyen kávét kár, kifli nélkül vagy kiflivel. Ha süteménnyel kári, akkor jhoznak neki kávét és két darab süteményt amely papirosba van cso magolva. Nálnnk miért ne lehetne kávét reií delni egy vagy két darab süteménnyel. Minek kelt némelyik kávéházi asztalon valóságos pék üzletnek állni*. És ekkor senki sem fizethet kevesebbet te a süteményt sem fertőzi annyi kéz. Sokan vagyunk, akik kávéházban élünk, érdemes es a kérdés a megfontolásra.
— Egy pofi — 4a semmi egyéb. A tagnap erre robogó gyorsvonaton, egyik másodosztályú, szakaszban történt a pikáns kis história. Egy fiatal férj utazott a még fiatalabb bitvesével Nagykanizsa felé. Volt azonban egy harmadik utas is a fülkében, aki édesen\' aludt,"mialatt férjuram kin£ bolyongott a folyosón, a egy közbeeső állomáson még egy úr szállott a szakaszba. Egy Vilmos-bajssu, tüzetszemfi fiatal úr. A legújabb ntas meleg pillantásokat te futó mosolyokat váltott a saép menyecskével. As aassony egészen belemelegedett a \' Játékba s mi sem természetesebb, hogy a lovag sem húzódott kellemes izgalomtól. A férj valahol ismét a folyosóra ment szlverozni s as (.ellenőrizetlen pár fokozott hévvel folytatta kedvtollését Annyira elmerültek a Játékba, bogy as óvatotságfól is megfeledkeztek. A lovag as asszony kacsójl után nyúlt, hogy Csókot leheljen rája. Ékkor lépett bé a férj te látván a helyzetet, első felháboibdátá-ban arcul ütötte a feleségét. A csattanásra fatriadt as alvó utas te rosszul értelmesVén a helyzetet, galléron ragadta a bántalmazók
— Eresszen el az nr te ne ara\'kossék a dologba, fis a nő a féleségem.
Vaff ugy — dörmögött amaz — akkor bocsánatot kérek Családi ügyekbe mlncr bele szólásom.
á vállalkozó lovag ezalatt kiosont a asakasz-bél • «gy máaik kocsiban flUMteM badiszi\'llását. Nem töltént bántódása. A férj megelégedvén a lovagias elégtétellel, mit sajátkezűig vett, nj szivarra gyújtott te tovább sétáit a folyosón.
— Mikor a balha köhög Egy kissé trlvlá- hiúik, bogy a nagy kincs után járt a csalók llt klfsjesés, de találós. Találós pedig as adott | hazájában, esetben, amikor ssóvá kell tennünk a ,Kloh" oimü sületlen viccekkei telitett bécsi éldapj legújabb\' politikai oélsatu köbintését. A „Fk>h" (tehát: a bolha)
legutóbbi számát ____________________
. , ■.. "... .... ... J hagyta el a sajtét -A tudós szerkesztők ugyan hogy If dlasitbetné?). A címkép tergya k^Jj^ nagykösönség legszebb ré*.
— Aa ember testi te lelki élete, egyéni Ián faji sajátságai címen Alexander Beraát ép Unhossék Mihály egyetemi tanárok sawksesté-clmCÍ nagy osztrák élclsp j sébon egy nagyszabású népszerűen tudományos egy olmkép ékteleniti (mert ?)Unk» jelenik meg, melynek első fOset* most
neve a rétegei előtt
a magyar válság. „Váter und Epigoqen" (apák j um^eM te kezességet nyújt arra nézve, bogy és epigonok) a címkép aláírása, maga a kép pedig Id. Id. Tisza
f | es a munka közönségünk valódi ssftkaéglétél Andrássy Gyulát, Kossuth Lajost te elégíti ki. A munka, mely betenkint megjelenő
40 füzetből áll, felölel? mindazt, a mit az ember ■ ui ,.,„ ,u . ... , ., származásáról te helyéről a természetben, as
Jancsi-féle idétlen positurában Andrásy mint -ember] M(t azerkezetéről. és működéséről, a
valami bábalak áll mereven, Kossuth Lajos a szellemi munka természetéről, as ember fajt Prelheit* (Szabadság) feliratú zászlót szorongatja, sajátságairól minden müveit embernek tudnia Id. Tisza Kálmán pedig, mint valami német k,u A Mellett teljes egészségtan keretében meg-
Schulmelster a jobb kuében egy foldgömböt ^ STlSíL SR
rajta as .üngarischer Olobus" felirat Az j majd u éazgzerö életmód szabályait is ngy,
öreg Andrásy alatt II}. Andrássy Oynla kis i bogy a betegségben nem ijesztő rémet fog látni,
alakban látható amint a kezében asplc ot tart I hanem a való tudomány fegyvereivel sikeresen
Kossuth Lajos* fia, Perenc pedig egy Frehbeit lekQzdhe«J ellenstget csupán.
(Szemtelenség) foiiratu nemzeti zászlót lobogtat I A®elJétt> ^ M •®ber t**4r«l betutó
Ismertettet nyújt e munka, a szellemi reszt is
Tisza István grófnak pedig\'\'be van kötve a jobb
felöleli te épen Alexander Bernát tollából ismert
keze. llogy as egész kép csak ugy virít a piros- j meg u 0lvuó a lelki életet, majd Kanscbburg fehér zöld szintül, piros te zöld paprika futja be, Pál dr. Idegorvos közvetíti mindazt, amit a alul pedig nébáay cső tengeri (nemstül Kukurutz, lelki élet rendellenességéről tndnnnk kívánatos.
tehát a kuruc név gunyjaképp) látható, az\' A munka kiadója az Atbenaeum r. t mely
\' a tudomány népszerűsítése terén legutóbb . A technika vívmányai", clmü munkával azerzett nagy érdemeket As .Ember* cimü munkát Is
már hozzátartozik as oestrák szellemtelenséghez és butasághoz. A ké( te annak intenciója annyira triviális, hogy valóban nem találhatunk j páratlanul díszesen álíltja ki, 470 szövegkép, 20 Ikalmasabb kifejeztet „a bolha köhög*-ésénél. i ssínes ée számos fekete műmelléklet kisén lép-
Az ellen azonban Ultakozunk, hogy nemzeti küzdelmünk vezéreit a. remegő kocsonyához, szemtelen tolakodókhoz hasonlítják, llogy Tiszának a jobb kezét miért potyázta be a rajzoló ? Nem sejtjük. De hogy. az egész kép maga az osztrák szemtelenség ssüleménye, as bizonyos.
— Kalandozás a spanyol oaalók között Néhány hét előtt*meglrtuk, hogy a Spanyol országban működő csalqfearida leveleket kül dözött Nagykanizsára. A levelekben a szél hámos spanyolok mesés kiucs könnyű meg szerzését helyezték kilátásba. Mint egy deb receni lapban olvassuk,\' e levelekből egyet egy debreceni vendéglős is kapott. Az illető Beke Aladár a Dégenfeld-téri- Kis pipa ven déglő tulajdonosa volt. Beke,. amikor a leve let megkapta, azonnal utazni akart Spanyol oiszágba a káprázatos arsnyokért, azonban bizalmas emberei, akiknek elmondta a levél tartalmát, lebeszélték e tervéről. Nem sokára hogy ez történt, Beke eladta üzletét és kapott pénzeu elutazott Debrecenből Beke a feleségét is magával vitte. Útjáról egyelőre nem szólt senkinek. Ha megkérdezték tŐle,bogy mi a terve, vállat vont s csak annyit mondott Még uem tudom mit teszek. B hó első napjaiban utazott el Beke Debrecenből. Köruta-zási jegyet váltott a igy azt hiszik, hogy i debreceni vendéglős — Spanyolországba uta zott. E feltevés nem volt alap nélküli, mert Beke tényleg Spanyolországban járt. Azonban uem iudflirvitjjbn a spanyol csalók kezébe került-e? Tény, bogy a kőrmőnfout szélhámosok megpróbálkoztak azzal, hogy Bekétől néhány ezer koronát kicsaljanak a mesés kiucs >tereprajra< fejében, mert mint a levélben irták, s kincs el van ásva valahol ét csali mérnöki rajzok alapján található meg, Beke Aladár, a kit igen okos embernek tartották Debjr&enben, valószínűleg mindjárt tisztában volt a csaló spanyolok tervével ét netn engddte magát tőlük kifosztani. Beke leydet irt Debrecenbe egy ismerősének. A levéibbn mehjr tegnap érkezett Debreceube, jelzi, hogy Amerikába megy szerencsét próbálni. Á levél Madridból jött s igy ebből
!ten-nyomon az érdekesen te zamatos magyar* ! sággal megirt szöveget, melyet basánk legkiválóbb \'szakférflai állítottak össze szerelő gonddal ha-| zánk olvasó közönsége részére. A mnnka 40 füzetben Jelenik meg, egy füzet ára 60 fill Kap-! ható minden könyvkereskedésben.
— Köszönetnyilvánítás. — Nagykanizsai hangversenyem alkalmából bálás köszönettel tartozom mindazoknak, akik - azt jóakaratukkal elősegítették, de különösen köszönettel tartozom BUu-Margit kisasszonynak és Böhm Emil urnák szíves közreműködéseikért ét a nagykanizsai lapszerkesztőségekuek támogatásukért Mindenkor szeretettel fogok visszagondolni a lelkes kauizsai közönségre
Divinskj Sándor.
— Dombovári takarékpénstárban megkísértett kaszszabetörés tárgyában arról értesülünk, bogy a nevezett takarékpénztár vagyonának megmentését csakis annak r körülménynek köszönheti, hogy azt Arnkeiin S. J, budspesti cég (V. Árboc utca világhírű pénzszekréuygyárában készüli páncélszék* rényben őrizte. Jó ssolgálatot vélünk tehát tenni t. olvasóinknak, midőu arra figyelmeztetjük, liogy pénzszekrény beszerzésénél annak gyártmányára a legnagyobb goudot kell forditani, mivel koráu sem mindegy, hogy bármily gyártmányú péuzszekrényt használunk. Feltétleu bisztouság tekintetében az Arnheim-féle pénzszekrény az első helyen áll, mert as Arnheim kaszszának egy darabból hajlított falai minden betörési kísérletnek, a legfinomabb nevü fúrónak vagy más bármi, nemű szerszámnak sikeresen ellentáll és tényként felemlitésre méltó, hogy Arnheim ksszsza betörők által sohasem uyittattak ki. Most it Dombovári takarékpénztárban megkísérelt betörésnél kéuyteiecek voltak a betörők a kézipénztáiban elhelyezett csekély* ősszeggel megelégedni, mivel az Arnheim kaszazát feltörni vagy megfúrni képesek nem voltak.
Törvényszék.
g Tóth László Pécsett Tóth Lássló volt Nagykanizsai kfr. törvényszéki elnök, mint péési táblai tanácselnök már elfoglalta Pécsett hivatalát te a kir. tábla teljét ülése előtt letette a hiva-tilos esküt
Nagykanizsa, péntek
Zala 90. szám (4 l%p,
1906 jnnuír\'hó 20-áa
§ Aa ügyvédek szaporodása Magyarorezá fon. A budapesti tlgyvédvizuRálő blzottMgnAI 1908 évben vizsgám jelenik esett 419 Jelölt, W-gyel több, mint t« elözö évben. Étek kösttl nyolcan a vizsga folyamán igasolt roessullétflk miatt Visszaléptek. írásbeli ée esóbeli vizsgát tett 411 (1901. 396; Ksekkösfll volt Ogyvédjelölt 388, közjegyző jelölt 4, blröságl sljegysé és joggyakornok 16. egyéb 6. Közölök elássör tett vizsgát 346 11904-ben 340), máeodssor 66 (1904 ben 66) As első vizsgán 346-böl képeeltleUU 878 (80»/») nem képeelttettek 00 (10*,\',). A másodsSor vlss-gázö 66 bál képeeitteteu 63 <964\'/i)> nem képe-sittetett 3 (8.8*/,I. Esek szerint sz összes 411 vizsgáséból 339 képesltteteteU és bukott meg; tehát a bukások száms 17 J»/,-ot tett kl. mlg 1904-ben a vlssgázöknsk H\'/i-a bukott meg. A károm másodízben bukott kösdl 9 hivatalszera ügyvédjelölt, egy pedig blréségi albiró volt. A bndsdeetl vizsgáló bizottságnál 339-en, a maros-vásárhelyinél 68 an öaüsesea 107 nyerték oklevelet. E szaporodással szemben az Qgyvédek száma a múlt évben fogyott: halál által 106, lemondás által 62, elmozdítás által 9, kinevezés által 3, összesen 173-mai, tehát ismét 911 oklevéllel több adatott kl, mint amennyivel a létszám iogyott.
A ellenálló Nylframegye. Nyltri, január 25. Nyitramegye
Aogko

M rróUeaaég ellen, mai; külónhótő okokbó\', mist pl. kiállód betegségek ulókflvetkezniényei-, gyermekeknél a foczáa «keata egvngftMsból stb.- izármazotl, a SCOTT-féle EMUINK) kiváltó eredménynyel alkalmazható
A SCOTT-féle EMULSlO iránt aenkl aem fog ellenszenvet érezni. mert ai határozottan jé itú. mindenki által \'könnyen emészthető, minthogy aa utolérhetetlen SCOTT-fée emnlgáláii eljárás következtében at olaj gyorsan átmegy a test azervezatébe, anélkül, hogy bármilyen emésztési zavart okozna. fi
A SCOTT-féle Emuláló valódiságának jele a „hátán nagy esakahalat vivő halász" védjegy.
Kapható minden grógyszertárban Ezen lapra való hivatkozásnál 74 fiUér UrMbétytf
beküld, ellenében utiulaüveggel bérmentve ____ tzolgál: \' ^ -■■■: .
Dr. -BUDAI EMIL „Városi gyógyszertára"
BUDAPEST, IV, Váezi-utcza U üO Egy eredeti üveg ára : • K. »• f.
Gabona-üzlet
iTáviratl tadóiitáa.)
Budapest. jaauár 86 JCésiaru üzlet: < zekély forgalom mellett árak változatlanok. >(atáridó-üilet:
törvényhatósági bizottsága ma tartott közgyűlésén egyhangúlag kimondta, hogy a belügyminiszter második megsemmisítő\' rendelete dacára is folytatja a megye ellenállását, azonban ar. inként fajiuUtt adókat beszolgáltatja.
Kecskemét ellenállása
Budapest, jan. 25. Az alkotmányvédó bizottság felhívást bocsájtott ki, melyben minden adófizető polgárnak hazafias kötelességévé leszi, hogy állami adót ne fizessen, katonai szolgálatra ne jelentkezzék, A fel-j hívást minden lakónak kézbesítették.
A hercegprímás állapota.
Budapest január 25. Vaszary Kolos hercegprímás állapotában\' tegnap csfe rosz-szabbodás állott be. Ma reggelre némi javulás mutatkozott Orvosai reményük, hogy a hercegprímás életét megmenthetik. Ma délben József főherceg és Auguszta főhercegnő tudakozódtak a "hercegprímás hogyléte iránt.
Félmillióé hamis bukás.
Budapest, jan- 25. A vétkes bukással, sikkasztással és -csalással vádolt Stranss budapasti bőrnagykereskedő cég két tagját, Strausz Mór és Slrausa Mihályt, valamint Porgcsz Alajost, a cég kőnyvezetőjét Bérczy rendőrtanácsos ma délelőtt kihallgatta és letartóztatta. A cég harmadik tagja, Strausz Sándor ellen, ki megszökött, a rendőrség körőzólevelet adott ki..-Eddig megállapították, bogy 1,456.000 korona passzívával szemben 4.76000 korona aktiv áll fen.
SegedazerUasala : Na^y A1 nu.\'
busa áprilisra , októberre zab áprilisra tengert májusra rozs áprilisra
1710 16.86 14.90 13.98 1392
, Laptalajdon i>s ra -—
i * t il i: l. c C 1. e p
r 1 1
Nyulbört
veszek állandóan minden mennyiscgbfcu
Táviratok ít telefonjefentssek
A válság.
■Királyi kihallgatás.
Bécs, január 25. Fejérvdry Géza báró miniszterelnök ma délután 1 óra előtt a Burgba hajtatott, ahol a király a délelőtt folyamán általános kihallgatást adott Fe-jérváry miniszterelnökkel egy időben a közös miniszterek és Gerultch báró osztrák miniszterelnök is megjelent a Burgban. Délután 1 órakor a király a megjelent minisztereket együttes Kihallgatáson fogadta.
a* IS Ulártc ésrsksaklat.
Halvax Frigyes kalapgyáros
Nagykanizsa
■árvát ifilvtia
Iskolai él sugásksszsálstrs Ma
MARGIT ál JÓZSEF
laailSképaS intéz, ti Igsagata Harmadik kiadás. Ars kötve 3 korona
Horvát-magyar --éi magyar-horvát
Zsikszitir |
rövid nyelvtani magyarázatokkal és beszédgyakorlatokkal. Irta: MAMtTAI JÓZSEF
taaSéktpeS intéz. Igazgatt
Második uj kiadás. Ára vátzoskitéabea I kor.\'! Megjeleni éa kapható
riscHEL rüLÖP ru
aa--a. i tt at . i . \'
mpmmmmn ■vtvwzm
MflíCKKmi
IVI S- VBorrisnrrú,
QHJ****
sinsiit), OanaMa, Napáéig\'
IWMn
Mn
naovkamzsAm
a* és apraatraSS^ Hmue c».
I akta, Hfraaa,- 4 éM\'liSI i ■„falt
| I Ül, RUHBftJfQ^ MM^ B&flW AiiMsa an
Küküllőmtnli
Első Szőlőoltványtelep
(T*ifca«: UMIM fWTU HID í. ImWir |i I
volt ss egyedüli az tgs- nazágban, moly oltványait óriási mennyiségű; nnpo.., a I srilHé Htermi vízzel fintfizb-, a ennek folytán az egyedüli szőlőléién, mely ez évben ia valóban ssép ás minden tekintetben ki-fogáatalaa minőségű szőlőoltványokat ssátlit li M sriserték ntnm émni MM a.pau kérasatvi
A már tt érs a kerékpár világot araié eredeti angol
Helieal Premier in The Champion kerékpárokat dapia harang napésigjsl. S évi jólit-. láaaai, minden árfelemelés nélkül szigorúan az eredeti gyári árakoa\'lt ás 16 korasás részletre adjak «
kerékpirnlkntrénxeket aa egész világon létező fiaszéj kerékpárakhoz (külső éa lielaö gumik, csengők, lámpák, pedálok. táDcot, \'éoouaok, eaéaaékai stb.) óriási forgalmunk kóvatkes* lebeu
jo*/a áTleaxAllitánnnl szállítunk vidékre éa bárhová.
Elsőrendű Singet varrógépeket nagybani eredeti gyári iron 76 kr.tói feljebb kari 8—10 kor. részletre adják.
Láng Jakab és Fia
kmkfÉr is «M|ii upIsalSI. A\'aaitria-Mafjaiot—áa legnagyobb, tag-régibb lecmeablzlaUbb ksrtkpá\' raktára
BUDAPEST, Jótsef körat 41. iz.
FMk-Szlet i S«Mi-Nr«
J« utasukat saját műhelyünkben szakértelemmel olcsón csináljuk.
Otsa idW\'kSnk 700 Uppat ü(,M aa M-KMtva.
YIIAghlrl
mmx Hí

egyedüli eliruiitiu
Streo és Kitin
DmÉi mtwwWHil Nagy kanizaan.
Fiachal FtÜöp Fia könyvnyomdája Nagykanizsán
Nagykanizsa, 1906.
mimmel Ae WMtakli
Harmincharmadik évfolyam 21. szám. Szombat, január 27.
lu |, Bl, | ■——————i—
ELŐFIZETÉSI Aiaii
r^ n. Miyii ül m
TELEFONI 10a
OflflxaUaak ée MntotAaak ffcW l*MB»W« >*■)!>■■>\'"\'11\' ntfanim
IA LA
POCITIKAI NAPILAP.
te Mn - — — — — I— L
Ifci^lwi----t— ■
Félévre— ---— — •
Zt*m évte----.
><MW Mmmi;
tp -----
XT.zzzz
Megjelenik naponkim \' 6 ónkor
Snnaenaook kivét*.
PillMililrtmill: SZALU* (ANDOR. StaMMn: *ÉV#-. LAJOS.
Egyes szám Ars * «Mr.
Kapunk-é hát főispánt?
Nagykanltsi, 1908. Jaaaár £6.
( n ) Erre a kérdésre határozott feleletet sem mi, sem más nem adhat. Csak föl tételeset.
Ha t. i. a válságból békésen bontakozunk ki; ha alkotmányos, parlamentáris életűnk újra elfoglalhatja a maga törvényes medrét: akkor majd kapunk fóispánt Sxalavármegye részére is; akkor a legnagyobb valószínűség szerint, az egész vármegye közóhajának megfelelően, mindnyájunk őrömére megmarad a főispáni méltóságban HtrUltndy Ferenc főispánunk.
De hogyha a békés kibontakozás megint és ismételten is csak hajótörést szenved a Burg politikájának szirtkemény merevségén : akkor nem főispánt kapunk, hanem megyefónökőt; ami azután egyuttat azt is jelenti, hogy nekünk, szalavármegyei-eknek is, végig kell járnunk a nemzeti ellenállás átvállalt küzdelmének kálváriáját Es az utóbbi a valószínűbb-Nem Akai uek folytonosan ismétlésekbe bocsátkozni, csak egyszerűen . hivatkozunk azokra a vezércikkeinkre, amelyeket az L Fqérváry-miniszterium békémissziójáról és az. azóta felmerült békés hírek értékéről irtunk-
Már azokban a cikkekben is erősen hangsnlyoztuk és most is hangsúlyozzuk,
hogy a bécsi Burg mosolygó, békés__arcú-
latit nem szabad komolyan vennünk ; mert az csak csalóka álarc, mely alatt az időnyerés taktikája rejtőzik.
Megírtuk már többször is, és most is az a véleményünk, hogy a Burgban nem kell a koalíció. Se testüknek, se lelkűknek I Az mind csak mesebeszéd," hogy mihelyt a koalíció olyan piograihmot terjeszt a korona elé, hogy/ elfogadható, — azonnal ítveheti a korfnányt /
Mese-beszéd\'; mert Olyan programmot a koalíció qeín csinálhatna, adiit a Burgban a koróna tanácsosai ./elfogadhatónak mondanának/Még talán azt sem minősítenék ilyenül, arai a szövetkezett pártok ré-széről egyenesen öngyilkossági kísérlet volna Az már teljesen világosan állhat mindenki előtt, aki csak egy-két méternyivel is tovább lát az orránál, hogy a koalidót semmiképpen sem akarják megbízni kormány-alakítással.
A sok huza-vona, a minduntalan felfelmosolygó béke-álarc is csupán arra való, hogy a koalíciót népazerütlenitsék, lassankint lejárassák ; esetleg lehetetlen helyzetbe sodotják.
Mert furfuugos agyú emberek a Burg politikusai, bármilyen nemzeti vagy nemzetiségi koponyát hordoznak is a nyakukon. Igen jól tudják azok, hogy nincsen hsmar-jában szeszélyesebb világmozgató hatalom, mint a közvélemény. Ma még istenit valakit, holnap már sárba tiporja
Valami ilyen kedvező szélfordulatra I számítanak ott-főnn, Bécsben is; ami egykettőre elsöpörné az útból a koalíció népszerűségét.
Es ha a dolgokat érlelő idő még sem! hozná meg ezt a szélet; ha a koalíció alatt semmiféle fordulat sem ingatná meg a talajt: e közben pedig a kellemetlenül előtérbe nyomuló külpolitikai helyzet komolyan sürgetné a békés megoldást; tehát a szövetkezett ellenzékkel való kiegyezést: még ebben az esetben is okvetlenül keresnék és megtalálnák á módját a Burg politikusai annaki hogy legalább is ne azok kerüljenek kormányra, akik a kiegyezés tényének létre-jövetelénél mint közvetetlen munkástényezők szerepeltek;
Ez az eset azonban csak is a külpolitikai helyzet kényszerítő alakulása következtében, állana be.
--A inig Bccs kesét a politika hálózatának
szövésében valami külső hatás nem irányítja, — a legbékésebb arculattal is ugy bogozza a szálakat, hogy azok a koalíció lejáratásához vagy kijátszásához vezessenek.
Ennél fogva mf szalavármegyeiek sem igen reménykedhetünk, hogy a békés megoldás bekövetkezvén, valóságos főispánt kapjunk- Kapunk majd megye-főnököt.
Ugy látszik: ezt sem hozzák hamarosan a nyakunkra Ugyanazt a politikát alkalmazzák velünk szemben is, mint amit a koalícióval\' szemben. A kifárasztás, a lejáratás politikáját.
Ugy vélekednek valószínűleg, hogy az ellenállásra feszitett huroknak végre is csak engedniök kell Es a hosszú várakozás közben okvetlenül meglazuló passzív-rezisztencíalis húrokon majd még sem lesz olyan kemény a főispán-fogadási nóta, mint egyébként lett volna.
Ebben azonban csalódni fognak ; mert
a jan. 29-iki törvényhatósági közgyfHIRJek bizonyára lesz gondia rá, hogy a hurok alaposan föl legyenek hangolva
A király Budapesten. Bécsből táviratozzák, hogy ha a gróf Andrássy Gyulával holnap lefolyó tanácskozások eredménnyel Járnak, akkor a\' király Budapestre utazik. As utalás es esetben as udvarnál tartandó hál után lesz.
Andrássy Bécsben. Andrást? Gyula gróf tegnap délután Bécsbe utasott Állítólag királyi kihallgatásra kapott meghívót Nem tartják kizártnak, hogy Andráasy elaboratuma alapján létrejön a béke, annál is inkább, mert Andrássy az ellenzéki vezérek beleegyezését nagy részt már megnyerte
Installáció közgyűlés nélkül.
Aranyosmaréth, Jaaaár B.
(Saját taddaitóaktól.) Barsmegye közgyűlési termében ma Sényi Kálmán volt anyakönyvi felügyelő, az nj főispán letette ngy as esküt hogy egyetlen megyebizottsági tag sem jeleit iieg a közgyűlésen. Krishwv főispánját ez azonban csöppet sem zavarta. — Kinevezett két, — Budapestről magával vitt urat tiszteletbeli jegyzőnek s es a bárom ember nyakra/Őre esküdözött egymásnak. Sényi a főjegyzőnek, a főjegyző Sényinek, az aljegyző kettőjüknek, és ezzel nagyon meg volt elégedve, ki ia jelentette, hogy a király kinevezése a fődolog és nem sz eskü formaságai Ezzel aztán maga hitelesítette a jegyzőkönyvet is és a katonaság sorfala közt ioo koronáért bérelt bérkocsin a megyeházáról kihaj-tátott a vasútra.
Széchenyi gróf a cselédeihez.
A mlnapában irtunk azon memorandumról, melyet Széchenyi Bertalan bocsájtott ki oseiéd-ségéhes azzal, bogy nekik S kor. ötödéves korpótlékot ad. A Hassnos mulatságok, a legrégibb magyar hírlap 1881-lkl évfolyamát forgatva, itt la találunk egy levelet melyet ssintén egy Széchenyi gróf, a nagy István Intézett ugyancsak „szolgáló embereihez." Nem á büszkefenhéJAsAs, hanem a szeretet hangján van es megírva és es a szeretet tán nagyobb biztosíték Is a sztrájkok ellen, minden ótkoronáa óriási admányoknAL A levelet a Hassnos mulatságok szeptember 3-lkl száma a következőkép közli:
Kedves Jobbágyaim I As okoe ember semmitől sem retteg mert földi létéhes kapasolt lehető veszedelmeit \'« nyomorúságait, és bizonyos halandóságát Ismeri, előre látja, — \'s Így ss alke-rftlendhető roessnak gátat vet, a\' sorsnak ason csapásait pedig, melyeknek eleit venni nem képes, férfiúi elsiánással tűri. Azonban Jólaüet a\' bátor ember a kl a\' legrémltöbb bizonyossal Is szembe szállni, mert sokssor valami nem Ismert, bizonytalan előtt — mely semmi egyéb mint képzeletének ivadéka — gyáván gyengül el; \'a félénk ée esstelen viselete által magát a\' gyet-
Nagykamasa. szombat
Zala 91. asám. (». l*p-l
1909. janaAr hó 27 éa
mektk, sőt sokszor u oktalan állatok anrába
állítja
\'S lm, esen igasság — melyet a legrégibb lapaastaláa minden kétségen tol tesz — MM engem arra, hogy Tinaktak hlv Fiaim, mtadnn hímes éa 4a Oníosaláa nélkül mail/ a\' Ma^rartaoa
nem illik — Oaiintén kinyilatkoztassa^ hogy
Hf»tnHft agy nagy veszély — mailről már tt Is eggyel \'a mást tán hallottatok — nem osak (e-nyegeu. hanem annak némi réaaét már siralmassá sajtja ia Egy ragadó dög halálos nyavalya ea, aeiyaek falláokját kitanulni,\' i aat blsonyos sikerrel ártallanltnl emberi éez még e\' korig nem tudá
Kzeo betegség — melynbk eddigiem neve Cbolera Morbűs — Ázsiából réve eredetét, « mintán a\' roppant Orosz a aztán Lengyel Birodalomba dühösködve, ugy látszik Dél éa Nyugot-felé vessi útját a Hazánkbán ia a Tiszántúli Béssaken már itt ott mutatkozván, meglehet, a\' mi oaandae vidékünkbe S beüt
Ugyanezért: mivel nem bizonyós — ámbár remélni szabad, -r hogy a\' Kormánynak ezen veszedelmet gátló atyáakedó rendelései elejét vehstik-e a\' naponkint terjedő nyavalyának, — Földes Uri kötelességemnek tartám ily aulyoa körüláUáeok közt egyenesen a minden vissza-tartás nélkfil Hozzátok saólni.
Könnyelműek nagy száma — kik csak márul holnapra gondolkosnak — semmibe sem veazlk ezen most fenyegető vezsélyt, — midőn a\' Félénkek még nagyobb aerege azt hiazt .Vége á Világnak \'a mindenkinek halnia keli.* — Aa igazaág pedig ezen előhozottaknak egyik végén sem áll, hanem á középen. A\' vészély ugyanis tagadhatlanul nagy, — de más részről az ia igaz, bogy a\' mely tartományokban a\' Cloléra dühösködült csak minden harmincadik ember lett áldozatja, és okos magára váló vigyásáa által, azlnte mindenki bizonyoaan elkerülheti e\' nyavalyát. Az eddigi tapaaztaláa nyilván as. bizonyltja, hogy a\' nyulszivQ — félénk — \'s tartó, legveszedelmegebben nyavalya ragályának.
Járóitok állal közölni fogom, magamat flfti háj laadAálfttokha ajánlom
Kelt Caenken Jullus 94-én 18U.
Gróf Saétita/J hifin.
BIB1V.
— 1 pécsi püspök székfoglalója Zichy Oyula gróf pécsi püspök jelenleg Abbáziában Időzik. Innen fog bevonulni asákbelyére, ahol február 7-én less a beigtaláaa.
— A gyorsvonat karambolja Végzetes és nsgyon komoly veszedelem fenyegette mult év szeptember hő 6-áfl \' a Nagykanizsáról Szombathely felé robogó 304. számú gyorsvonatot és Hardl.\' János kocaia életét A hermáni átjárónál Hardll János szekerét áteresztették a sineken, a vasúti úttest közepén
robogó gyorsvonat elérte éa elgázolta a szekeret A vonat kta hija, hogy ki nem aik-lott Hardli meg csak ugy menekült meg a halál torkából, hogy a borzasztó karsmbol következtében magss ivben repült ki stekeré-ből az árokba, a csak jeleutéktelenebb zuzó-dásokat szenvedett A szekerét rtpottyára zúzta a gyorsvonat. A lovak elszabadultak, mert a azekér közepét levágta a gőzgép a ekként az összeütközésnél komolyabb következményei nem lettek. A jelzett vasúti baleset miatt Márkus Lajos hermáni vasúti pályaőrt fogták pörbe. Közveszélyes bűncselekmény miatt emelt ellene vádat a szombat-, helyi kir. ügyészség, minthogy az ő mulasztása miatt következett be a veszedelem Márkus ugyania az átjáró sorompóját a vonat közeledésére nem eresztette le és ezzel Hsrdli Jánost az agyongázoltatásnak, a vonatot pedig
, a kisiklás veszedelmének tette ki. A megvá-Ig«». is: hogy mértékletesség doltvMtila5f31ött ^ flu t3rvényt J
szombathelyi bíróság.Márkus Laios azzal védekezett, hogy a harang-jelzője elromlott
gedbetőe a falast betegeknek, nyitott városnak ha stélllltos ás az egyik orvos rót másik örves lakáfára való hurcoláaa. külótf. sea arra a körülményre való tekéi altsl hegy « betegek közt ragályos Mffca* eewtedfts iebec> Ha van értelme annak as agésrségrsndön intés, kedésnék, amely megköfeteM a városban de még falon ia, hogy amely házban ragáiyoe beteg feeslk, a lakás\'ajtajara kiszegezzék a ügyel-meztető cédulát, mely szerint as Idegeneknek tilos s bemenet, bjgy Nagykanizsán megtűrik s faluról kocsin beszállított betegek hurcolását Egyik-másik o-vos olyan bérházban lakhatik, amelyben vele egy folyoaőn mások is laknak családok gyermekekkel s igy ha nem okvetlenül kell is a ragályosásnak bekövetkeznie. lehetősége nincs kisárva. Ha a faluról behozott betegeket ugyanezen a kocsin kórkázba szállitják, ez elles nem tehető kifogás, azt azonban aligha tartozik a közönség tűrni, hogy a város utcáin a Járókelő közönség közt beteget kocsikáztassanak, akik között ragályos betegek is lehetnek. A város rendőrkapitány! hivatalának intézkednie kellene, bogy a falusi betegeket a város utcáin ne kocsi-káataaaák. As orvost segélyt igénylő beteg hozassa ki magához a vároai, járási, vagy községi orvost, mert a város közönsége as okból, mert a betegnek olcsóbb, ba beszállitatja magát, mintha az orvost kiviteti, nem tartozik tűrni a betegek kocsikázását, esetleg a ragály behorcotását Egyébként Se vslami épületes és lélekemelő látvány, amikor egy ktnszenvedésea a nyílt utcán a Járó-kelő közönség szemeláttár 1 a bűzös duny-bák és vánkosok közflt a kocsiról leemelnek Ezek a bibliai jelenetek a modern kor Ízlésének nem megfelelők, főképpen — egészségrendőri szem pontból nem engedhetők.
— Hamispénz — adóban. Rendkívül hazafias érzelmű egyén lehet Ctiráki Mihály ozorai lakós. Gondolja, ha már adót fizet ex lexben, hamis pénzben fizeti, ne vehesse liast nát a kormány. Elment adót fizetni, de a jegyző azzal ntasitotta vissza az egyik ótko-
\' -Is , és igy a vonat közeledéséről való jelzést nem ronáat bogy az ólomból készölt bamiaitváuy testét Uaztátlanut!.___f___. • , .\'1.. _____u-i_____ ^.il; .zuu :.u„ .,
ki van téve ezen
kapta meg. Emellett órája ia késést muta-1 tott és igy nem á.lapithatta meg pontosan,! hogy mikor jön a gyorsvonat. A kir. törvény-
8 ekkép htvJöbbágylm, midőn ily veszélyek | tzis e védekezést nem fogadu el mentségnek
éa Márkus Lajost bűnösnek mondta .ki közveszélyes cselekmény elkövetésének vétségé-maradni, s veletek élni és hatni Is, — arra j betl) de a je|enl{s enyhítő körülmények figye-kérlek s intlek Benneteket Éljetek Józanon éaj |cmbe vételével őt csak 40 kor. pénzbűnte-
közt Hazánkban — és a mennyire hazafiúi kö-l teieaaégim engedik — Jósságomon szándékozom
mértékletesen. — As Uteni gondviselés kedvező terméssel áldott meg az idén, \'s ekkép takaré-kee gazdálkodással z1 bHofiytaTan~Jővendőt is bisvást bevárhatjátok, — minthogy én, minden Jó akaratom mellett is, annyi tehernek viselője — melyet kivülem senki nem ismerhet — koránt sem volnék tán képes mindazokon segíteni, kik e körülálláaokat nem lamervén könnyel mü-leg vennék a dolgot, \'a a\' legnagyobb takarékossággal nem élnének vsgyonaikkal
Tartsátok lakhelyeiteket \'s ruháitokat lehető legnagyobb tisztaaágbsn, — mert semmire sem ragad oly könnyen az emiitett nyavalya mérge, mint szennyes rongyokra: — kerüljetek ^lehetőleg minden ember sokadalmat \'a gyanús házakat, ba vagy vásár vagy egyéb foglalatosságtok nem kivánja, szíjátok inkább tiszta falui levegőtöket .\'a a\' mindenható Istenben bízván tartsatok rendet, folytaaaátok vig kedvvel munkáitokat, a engedelmeskedjetek Elöljáróitoknak.
Én pedig logok atyai kötelességem szerint
— a\' mennyire tehetsfttemben less - - Rálátok gondoskodni, ,s Isten után reméltem sikerrel,
— ds ha az egek ara máskép rendeli, á veszély ben Veletek híven osztozni, s addig is mig a további rendeléseimet Veletek hív Fiaim", Elöl-
tésre ítélte.
— Községi jegyzők figyelmébe. - Illetékes helyről figyelmeztetik a kivándorolni szándékozókat hogy Tranavaal és Orange államok ujabban azt a határozatot hozták, hogy az írni és olvasni nem tudóknak az oda való bevándorlást nem engedik meg.
— Nem jön a német színigazgató Wiede-maun bécsújhelyi színigazgató ma Sopronbm járt és közölte Töpler Kálmán dr. polgármesterrel, hogy nem reflektál a soproni sziuházra. Sopron hazafias közönsége bizonyára ötömmel veszi tudomásul a német direktor ezen elhatározását a hihetőleg az örönibeu osztozik TSptíJ^Kálmán dr. polgármester és vele az egész törvényhatóságiig. És sem Wiedemann marasztalására, sem pedig uj német direktor szerződtetésére seuki \' többé egy lépést sem fog tennLSoksn azon a nézeten vannak, hogy Wiedemann ezen lemoudáaával megsértette a soproni német színházlátogató közönséget és egyáltalában nem vágyakoznak többé német szinéazet után.
- Betegek saállitása Több oldalról vett fölszölamlás felytán kérdée tárgyává tesszük hogy vájjon egészségrendőri ssempenból megen-
melyet el is kobozott Cziráki több ízben is követelte vissza a pénzét, de csak nem kapta azt meg, sőt kérdőre vonták, honnét került az hozzája. Erre az állította, hogy Acs Baudi korcsmárostól kapta, de midőn beigazolódott hogy ez nem igaz, beismerte, hogy tudta, — hogy a pénz hatnia, ép azért este jött vele adót fizetái, azt gondolva, -hogy lámpa világ nál tán nem veazik majd észre- Minthogy alapos a gyanú, hogy ő maga gyártja a hamis pénzt, az eljárást ellene megindították.
— Öngyilkosság a váróteremben. Tegnap ,. esté a Déli vasút budapesU pályaudvara másodosztálya várótermében agy ismeretlen, úrias külsejű ember öngyilkosságot kövelett el Revolverrel szíven lőtte magát éa rövid kínlódás utánmeghalt Elhivatták a mentőket ia, de ások már csak a beállott halált konstatálhatták. Kilétét nem sikerült megállapítani, csomag vagy Írás nem volt nála. As ismeretien öngyilkoet az 01-vostanl intéseibe vitték.
— Megszökött vőlegény. Egy cél dobog tatts állandóan Kis Vilma csobáki leány ifjúságra áhítozó szivét: férjhez akart menni. — Boldog *\\olt tehát, midőn Piutér István szerelmes lett sz ő negyven éves bájaiba és — megkérte kesét. De a ravasz. Pintér, midőn kezet kért, pénzt akart,1 a leánynak 1000 korona hozományát Ügyességgel, hssogságok-ksl ennek körülbelül felét meg is kerítette a többit már nem sikerült neki kicsalni menyegző előtt Azt a pedig, hogy az esküvőt bevárja, (jem volt Pintér Istvánnak semmi kedve. Inkább beérte a fél zsákmánynyal és
\\
N« - tsomhat
Zala<2l anám (S. lap)
im. január bá *7-áa
így eltűnt ax etkSvő előtt károm nappal,.-\' bogy a legnagyobb utánjárásáéi sem tudták kifürkészni, hol tartózkodik. A cttendőrtég most körözteti a megszökött vőlegényt, — kit már több házassági szédelgés bűne ll terhel.
— YiqseUa vadáasbaWeet. Komoly vadászbaleset érte tegnap Perincz György bt jánházi földbirtokost kerkakntasi vadászterületén. Cserkészé* közben megbotlott a lába, Fcrincz György a földre bukott, miközben a vállán levó fegyver mindkát ravasza eleset-tent. és a puska eltilt Az egyik golyó a szerencsétlen földbirtokos hóna alatt a tettébe fúródott ét életvetzélyet sérülést ejtett.
— Humor aa iskolában. Bgy tanító kösll relűnk a kővetkező mutatványokat kis leánykák takolai dolgozataiból: Bgy kit leányka, a kinek as Osgermánok házát kelleU leírnia, a következő mondattal kezdte dolgosatát: ,A germánok erőteljes emberek voltak. Mindegyiknek a tetején egy nagy lyuk volt, hogy a szél ée a napfény kereestüljárhasson rajta.* Ugyanabban as ott-tályban a következő pa»sruat Irta egy fiatal Mlgyecake: .Szigfrid Undenbronn mellett álloU ét utódait várta.* Egy másik oastálynak a falusi vásár leírásában kelleU bemutatnia ügyességét. Az egyik Így kezdte : .Kora reggel megindul a tyúkok kukorékoláaa*, egy másik pedig est irta: ,0tt állanak aztán as asszonyok, kezükben varrótűk, lámpaernyők éa a levelesőlspárutok, messzebb pedig tzalmára terítve kínálják holmijukat az üvegesek." A Keressteeháboru vitézeiről ezt Irta egy leányka: .Fejükön vasaltak ctillog, egynémelylk kösülök még orral it el vtn látva.*
Réthy Laura tragédiája.
Kivel szökött meg Rudnyánszky Gyula
— Saját tudósítónktól. —
Néhány héttel ezelőtt sz ország sajtóját bejárta a hir, hogy Rudnyánszky jpyula kivándorolt Msgyarországból. Az újságok érzékeny és megható cikkekben búcsúztatták el és gyöngéd szavakkal nagy szeretettel irtak a feleségéről, Réthy Lsura asszony opera énekesnőről, aki a széntüzelésben is biven követi ez urát, akit mi, nagykanizssiak, három estére terjedő vendégszerepléséből ismerünk, Tény, högy Kudnyánszky Gyula egy asz-szonynyal hagyta el Magyarorságot. De az az asszony, a kivel a Cuuard társaság gőzösén Fiuméből az uj világba — hajózott, nem Réthy Laura volt hanem a szeretője.
A mig Rndnyántzky a kedvetével távol-tnl a tengeren éli világát, addig idehaza a hitet tárta, a gyermekeit tzerető édes anya a legnagyobb nyomorral küzd. Budapesten egy tzerény kit hónapot\' szobában keli meg-húznia magát bárom apró gyermekével
A bűnös ember elhsgyta tehát a családját ét elkfirtöltette az országnak, hogy ó a nemzet martyija, akit tenki te becsül, a kinek tehetségét nem méltányolják.
Rudnyánszky Gyuls zsenialitását még a legnagyobb ellenségei is elismerték, de mindig azétválssztoták sttól s másik Rudnyánszky tói aki legközönségesebb lelkű ember volt
Ennek s másik Rudnyáutzky Gyulának •enki se fog soha megbocsájtanf, mert tTra unit különseu s családjával elkövetett, nincs engesztelés. Az emberek -elérzékenyedtek sz "jaágcikkek olvasást közben:
— Ssegésy uszony, szegény, jó asszony
még Amerikába is elment az urávsl. — mon dtál
ime kiderült, hogy a szeretője élvezte azt a szeretetet, a melyben az ország egész népe Réthy Laurát akarta részesiteni.
Rudnyántsky Gyuláról azt iiják Amerikából, hogy ott tengődik. Az odsvaló magyar lapok ugyanis megitták itthon elkövetett dolgait éa a künlakó .magyarok eszerint bánnak it vele.
Egy uíagyar újságíró találkozott vele New Yorkban, á Cotmopolitán Caféban találkozott vele»a II. Avs i. Str. en. Nem beazélt ugyan vele csak látta, a mint egy aarokban elfogyasztotta italát egy nő társatágában.
Hogy Réthy Laura caakugyan idehaza van éa nem utazott ki Amerikába bizonyítja egy bácakai újság híre, amely arról azól, hogy ez a szerencsétlen művész ssszony Zomborbsn hangversenyt rendez e hó 26 én, Ugy halljuk külömben, hogy Réthy Laura, motl hogy az urával teljeteu szakított, az orazág nagyobb várotaiha hangverteny körútra indult ét az igy megtakarítandó pénzekből fogja egyideig magát éa gyermekeit, eltartatii. Mint érteaülünk valószínűleg Nagykanizsát ia fel fogja Veretni
Mulatság,
* Vénusz a földön. A nagykanizsai általános tfjnságképző egyesület február hóban nagy látványoaságu estélyi rendez, amely alkalommal, mintegy 100 azereplő közreműködik. Ezen né-maképletet előadást egy budapesti Jeles artista és balietmester fogja betanítani. A nagyszabású eetély rendezésére külön bizottságot alakítottak. Budapeaten a .Vénusz a földön" elmü némaképletes előadást, amely a legújabb mutatványok közé tartozik, mintegy 40-sser előadták, mindenkor rendkívül nagy tetszéssel zsúfolt háza lett
* A tapolcai kath ijótékony Nőegylet 1906. február hó 3-áu a > Balaton szálloda* összes termeiben hangverseny- és élőképekkel egybekapcsolt t á iwéfé s t é 1 y t rendez. Műsor : 1. Melodráma: >Az ezüst fátyol legendáját (Várady—Révfy.) Előadja Czuuf Gizi úrhölgy zongorán kiséri Slephsneck János ur. 2, •Cserebogár, sárga cserebogért, ábránd. Cimbalmon előadja Hajgató Béla ur. 3." •Álom-dal" (Veró György >Bajuazt c. operettjéből.) -Éuekii Kunze Lajosné uruő, zongorán kiséri Stephaueck János ur. 4. Magyar népdalok. Hajgató Béla ur cirabalom-kiaérete mellett énekli dr. Eőry László ur. 5. Előképek. Tündér király-leány álma. 3 részletbén. Közreműködnek : Beszedits Margit, Csunf Gizella, Dávid Marianna, Ederer Lujza, Felisch Nelli, Harangozó Mariska, Harangozó Margit, Kram-patics Etta, Krampatics Margit, Pruska Irma, Stephaneck Sarolta, Székely Vilma, Vattagh Emma úrhölgyek. Ámorok: Köveady Margit, Perlaky Erzsike, Prutka Ilonka.
■ * Közös táncgyakorlat. Az általános ifju-ság-képzŐ egyesület január hó 98-án, vasárnap és minden következő vasárnap est* 8 érától kuzdödőleg a Polgári Egylet nagytermében kösös táncgyskorlatbt tart 40 fillér belépt -dij mellett
K6iguduig.
A lentermelés.
l
Körletéi. »
A pngyjkaniztai járás főizolgabirája aíW-vetkező körlevelet intézte a járásbeli kőstégi
ét köijegyzőkhös: Felhívom, címet, ertesitae s. kerületében Iskó gazdaközönséget, bogy folyó évben Nagykanizsán > Lenktamitó-Ojir* létesül.
Tekintettel arra, bogy a »lentermelés« igen jövedelmező gszdssági ág, 1 figyelemmel arra, hogy a gyár a termelő gazdakősónségnek elólget is ád, kötelességet vélek teljesíteni, midőn s járásom területén levő gazdaközön-ség figyelmét ezeu termelési ágra felhívom.
A termelésre és értékesítésre vonatkozó feltételeket a gazdaközönséggel leendő ismertetés végett alantabb közlöm: Amennyiben a termeléshez szükséges előfeltételek a kerületében meg vannak, címnek fogja egyik legszebb hivatását képezni, s termelést előmozdítani.\'
A jelentkezők előjegyzésbe veendők, a jelentkezők számáról és a bevetendő terűlet nagyságáról Láeudler Antal azepetneki bérlő mint t gyár megbízottja értesítendő, ki a szerződések megkötése végett a községben, meg fog jeTenui.
Nagykanisss, 1906. január hó 14 én,
VIOSZ ». s. főszolgabíró.
II.
A len megmunkálása is jövedelmesósiga.
A len tavasszal vetendő, amidőn a föld arra alkalmas, vetése már márcins hó első felében is eszközölhető,
Legcélszerűbb, ha megelőző ősszel a föld felszántatott és tavasszal csak fogasolás által lehetőleg aptjóra elkészítve, a lenmagot kis holdjába 85 kilogrammot kézzel elvetünk* Azonban lehet télen megtrágyázott és tavatz-szal megszántott földbe it vetni
Amint a len szárán a levelek fonnyadnak és hullani kezdenek és a len kórója sárgásfehér szinü lesz, a gubákban a lenmag sárgulni kezd, ugy a len kinyóvendó, saját- kötelében egy marok nagyságú kévébe kötendő és kápolna alakjában kell rakni s addig ott hagyni, mig teljesen száraz lesz. Amidőn megszáradt, behordandó.
A mag begubázása gerebenezés utján történik. Cséplés cséplőfával\' nincs megengedve.
A lenkórót kévébe kötve kell a nagy kanizsai kikészítő telepre szállitmi, hol hosszn-sága szerint lets osztályozva, átvéve és kifizetve.
A lenkóró, ha kisholdankint k&néptermést veszünk számításba, jövedelmezhet: kóró 17 m/m átlagos ára á 8 kör. 136 + kor, lenmaga > > > án » Vúo^fr kor.
összesen
levonva 85 kg. vetőmagot
Marad tiaztáu 218 50 kor.
A vetést és nyüvést nem vessem számi-tásba, mert szt s kisgazda családjával végti.
A részvénytársaság a Nagykanizaára beszállított egészséges len kóróért fizet IÚO kilogrammért: ■
I. oazt, 90 cm. hosszú és annál hosszabbért 9 koronát
II. oszt, 75—90 cm hosszú 8 koronát
III. oszt 60—75 ctn- * 6 kor. 50 fillért
A vetőmagot a részvénytársaság adja és
sz árát a lenkóró beszállítása alkalmával levonja ,
Szepetuek, 1906. évi január hó 24-én.
Lieadler s. k ., I . bérlő.
244-— kor. 23-50 kor.
Nagykanizsa, szombat
Zala 21. szám (4 lap,
1901 január jjó 27-áo
Gabona-üzlet
íTéviraii IldMUll
Bvdapeal jaaaár M
jCészán üzlet:
Ozlet éléqk télen, árak változatlanok.
, >íatandé-úzlel
buza áprilisra 1708
__r - októberre 19.84
sab áprilisra 14.92
tengeri májuara—l&M-
rozs áprilisra 13.96
H S cott-féle eliárá
szerint a csukamájnlaj emnlgáiáa által késiül a világhírű aCOTT-féla EMULS1Ó. A csukemájoUj régen kipróbált éa OéfjntA ereje valóban eaak\'a SCOTT-fél\'o EMULSIÓ-baa jöt teljesen érvényre,"nüvéi" axen^formában a csukamáj-olajat mindenki ntvesen veazi be. Anala ai egén aaerveief lókkal aróaebb éa betegségek eseteiéin a saervezet ellent-illó képeaaégét sokkal jobban nftveli, mint a kfizAnaégea raukamtjolaj. A SCOTT féle EMULSIÚ jó ízi) éa határa-zottan könnyen eméislhetö. A bCOTT-féle EJ1ULSIÓ a -legfinomabb—norvégiai - (yógyeaukaméjol\'ajból készül méaz éa nátron bypophoaphitok holláadásával. 6
- - A SCOTT-féli K m u I a i ó Vtlódiaágáhat jele^a „hátán aagy raukahalat vívó haláai" védjegy. ,
Kapható minden gyógyszertárban E»en lapra való bivaikoiáanál 75 filUr ItrilMyrj i beküldt-se ellenében minta&Teggel bérmentve szolfái:
Dr. BUDAI EVIL „Városi Kjójjysiertára"
BUDAPEST, IV., Vácii-ulcaa 34,50. Egy eredeti ilveg éra: • K. iO (.
Táviratok és talefonjeíenlések é
—A Válság. Andrássy Bécsben.
cia volt, melyen résztvettek a függetlenségi, alkotmány-, uj- és néppárt tagjai, összesen ,54-eu. Kossuth indítványára bizottságot alakítottak ét elhatározták, hogy fehivják a képviselőket, hogy tehetségükhöz képest adakozzanak a póttartalékosok segélyezésére,! irják össze kerületeikben a póttartalékosok családjainak névsorát, hogy a bizottság a| hozzá befolyó összegeket kőztük szétoszthassa. A konferencián a szabadelvű-párt nem jelent meg- A nemzetiségek \'evélben bejelentették, hogy hozzá járulnak a konferencia határozataihoz.
Letartóstatott póttartalékosok.
Kecskemét, január 26. Mintán azon póttartalékosok, kik eddig behivási kötele-
LEGÚJABB.
BudapMt január 26. Ujabb béai távirgt jelenti, hogy jíndrdssy Qyuk grófot a király egy órán dt tartó ki/ioH. gatdson fogadta, meltf után Jfngrássy j>itfeich hadügyminiszterrel folytatott megbeszélést. — Jfndrássy egyelórt Jfécsben maradt és nincs kizdrva, hogy holnap ujabb kihallgatásra megy a királyhoz. Jjécsi értesítés szerint a békére kevés kilátás vaij.
SetHlaaerkMalf : N*fy Saaau.
zettségüknek nem tettek eleget, katonaszö-
kevényeknek tekintetnek és a csendőrség utasítást kapott azok letartóztatására, eddig] számos póttartalékost letartóztattak
A hercegprímás állapota.
- Budapest. január 26. Vüsxaty Kolos! hercegprímás állapotában az éjjel rosszabbodás állott be, ma délelőtt azonban valamivel javult- Környezete még mindig aggódik a hercegprímás életéért
Éji látogatás
Eszék, jauuár 26- Nóvák Lajos dőlni-imiholjáci gyáros lakásába az éjjel bekor-jmozott arra rablók törtek be és pénzt kő-| veteltek- A halálraítélt Novak minden kész-■ pénzét átadta, mire a rablók nyomtalanul
Laptnlajdnnoa éa kiadd t riiCKii r f i, t p r 1 a
Petőfi kőltemenyei
diszkőtésbes, képekkel, csupán 2 koronáért kapható FISCHEL-féle könyvkereskedésben * Nagykanizsán.
Képviselők a póttartalékosoknak. cltüntek-
Letartóztatott póttartalékosok.
Aadrássy Bécsben. " Ma Aadrássy bécsi fttja a politikai kombinációk tárgya- Az a körülmény, hogy Andrássy több ellenzéki vezér beleegyezésével ment Bécsbe, mindenesetre kedvező a békére, sokat azonban nem jelent, mert hisz a békének eddig sem! a koalíció volt az akadálya A bécsi |Burgban azonban akkor sem lehet boni, ha Pitreich azzal hivta is Audrássyt Bécsbe, hogy elabora-tuma komoly tárgyalások ala.pja lehet. Ilyen kilátásokkal mentek Bécsbe szeptem ber 23-án a koalíció vezérei is, j mégis az emlékezetes vérlázító fogadtatásban részesültek. Különben Andrássy erős titkolózása sem kedvező jel, mert erre nem lenne szükség, ha a békére alapos kilátás lenne.
Béta, január 26. Andrássy Gyula gróf tegnap este a legszigorúbb inkognitóban ideérkezett és egy vele baráti( viszonyban álló családnál megszállott. Andrássy délelőtt fölkereste Piireich. hadügyminisztert kivel hosszasasan tanácskozott- Ezután délelőtt 11 órakor magánkihallgatáson jelent meg a .király előtt
Képviselők a póttartalékosoknak.
Budapest, január 26. Kossuth Ferenc kezdeményezésére ma délben a képviselő-ház delegációs* termében pártkőzi Ijonferen-
Eltűnt anya és leánya.
Budapest, január 26. Tóth Tivadar budapesti rendőrségi hivatalnok ma bejelentette a rendőrségen, hogy neje. született Apor Anna bárónő 10 éves leánykájával együtt nyomtalanul eltűnt. Valószinü, hogy a bárónő öngyilkosságot szándékozik elkövetni-
Nyiry Sándor Nagykanizsán
Székesfehérvárjannár 26. Nyiry Sándor volt honvédelmi miniszter, az V. honvédkerület parancsuoka, ki tegnap Kőszegre utazott, a napokban Nagykanizsára érkezik a 20 honvédgyalogezred inspiciálása végett
Kegyelem a párbajhősnek.
Szombathely, január 26. Emlékezetes még, bogy S(l*der György Ernnszt (lésa szombathelyi ügyvédet párbajban agyonlőtte ée ezért g és fél évi államfogházra Ítélték. Mintán büntetéséből S ivét kitöltött a további büntetéat néki a király
ARNHEIM S. J.
os. éa kir. udvari szállt 6
pénszekríny it trissiriyir
BrD.tPKIT tljrán tr»M-alea a
" (Vácf-üt meni-n I ■talaraklári %\'.. Er— tfcet-té* It. aa.
Tüz. betörés
éa tarmitbixtoa pémsiekróny ok, páaojluekrAnjalt, pánoélszo-bák. Tűzmentes könyvök éa okmányszekronyok
MAFE DEPONITEK.
Háilartaikaa aétklÜafeMM
* „GLÓRIA* lakkbronz, *
használható mindennemű tárgy asonnnalt mag-
aranyosáaához. Egy dobos ara 70 fillér Kapható: Fiaohal Fülöp 71a könyv- ás papír-kereskedésében Nagykaniaaán.
Minden
öngyilkos ügyvéd.
Szombathely, január 26. Gcrgits Fábián szombathelyi ügvvéd a napokban eltűnt Szombathelyről. Ma tőle érkezett levelekből valószínűvé válik, hogy a szerencsétlen ember Bécsben öngyilkos lett Az öngyilkosságra a nagy nyomor késztette, melyben ő és tizenegy tagu cpttládja eltek.
kereskedő, Ipán egyeaOlet, laka Intézőt részére
nyomtatuányt
legcsinosabb kivitelben, gyorsan és pontosan, jutányos árak nseUctt szállít
Fischel Fülöp
UayvnyoMdé|a
llogy kanizsa, Btazincr^-tíczo.
Fisohel Ftlöp Fia Könyvnyomdája Nagykanizsán
Nagykanizsát 1906. Harmincharmadik évfolyam 22. szám. Vasárnap, január 2t.
MHi.n.lB á. MKmni.Éit flMf . \'. HflWUIM Wli
szszr- # A \\
•T.LIPOJ, .01 M I ^
BWwtéwt wnkmiu BLmm^m JLm^V J^. iL.utL-----{§
^^mr""""\'_POLITIKAI NAPILAP._
Megjelenik naponkim HÍ* • ódakor FiIiIIimii>ihII: 1ZAL4 SÁNDOR.
tonepnsgok fctvetey.__totwWhi: RÉVF LAJOS.
Rombolás, mely épít.
A „Zala* részére irta Kossuth Ferenc.
Nigyynlut, 190*. jauuár 27.
Sokan hitték az országban, hogy van magyar alkotmány. Bölcs emner műve volt, Deák Ferencé, aki egymagában felélesztette a régi görög fogalmat, mikor még voltak ország bölcsei.
Az országos bőlcseség azonban nem terjed odáig, hogy belássa azt, hogy csak\' annyit ér a jog, a mennyi trö van azt érvényesíteni. A nemzetnek minden * anyagi erejét pedig az ország hölcse lekötötte az uralkodó kezébe- -
A nemzet anyagi erő nélkül maradt; erkölcsi erejét pedig lenyűgözte az évtize-ijfkig tartó párturalom,, melyet nem tisztított meg soha a pártok váltakozása a hatalmon- Lassankint érdekszövetséggé lett ezen örökös párturalom
Annyira mentek, hogy végre nagyon is nagyot mentek; többet, mint a mennyi jó volt nekik; az ütés nagysága felébresztette a nemzetet; ez lerázta őket elzsibbadt testéről ; és az alkotmányosság álarcát\' viselő atttokracia majd hanyatt esett csodálkozásában a váratlan változáson
íme a gépnek hitt nemzet egyszerre léiket kapott, a gép mozgása azonnal megakadt a helyette a lélek sugárzott ki, magyar hegyen, magyar völgyön ; a nemzet hozzá nyúlt a tilalom fájához; akarni mert
valamit, a mi természetes volt s a mihez: vekről, programmról, nemzeti akaratról, a
törvényes joga is van, hn magyarul és nem osztrákul olvassak az Írott tőrvényt.
képviselőház többségének akaratáról beszéltek, és mert nem értették meg savukat,
Miből áll az alkotmányosság alapfo- nem nynltak kapzsi kézzel a hatalom után. galma ? abból, hogy a nemzet kormányozza 1 Eddig a hatalom volt a cél, a többi önmagát többségének akarata szerint, fele- semmi; most egyszerre a többi lett min-lós kormányok utján. I denné s a hatalom csak egy eszköz, agy
Nálunk nem a nemzet kormányozta ön- teher, melynek elvállalása nem gyönyör, magát, hanem egy bizonyos számú bársony- hanem terhes kötelesség, székben ülő ember kormányozta a nemze-l Az ilyen emberek számára nincs hata-tet a király akarata szerint. lom ; mindössze csak szidalom van, hogy
A többség akarata egjMSmeretlen fJ miképpen merészelnek mást akarni, mint galom volt; a többség ál\'andóan azt akarta,|» hatalmat a hatalom kedvéért, amit a kormány a_ kormány pedig azt,| lítsiik\' ho«y »nnak a aárépűlet-
amit a király, ! me\'yct a proverbiális bőlcseség emelt
" A kormány felelőssége üres szó volt; j\'^P^ü malterrel hnzott be kívülről, mert a kormány azt cselekedte mindenben, | aranyozást « pazarolva egyik másik amit a király parancsolt, a király pedig
j természetesen nem felelős-
Ilyen, volt a magyar alkotmány; s ez az alkotmány van nióst összedűlő félben-
Sokan megpróbálták e sárból készült alapozásra ráépíteni valami erőset, igazit, magyart.
Hiábavaló törekvés volt. Kcvciou vannak már, akik ezt nem látják, de még is vannak.
Ezeknek kiábrándítására vállalkoznak i egy év óta azok, kik az ország sorsát inté-j zik oda fent.
Bámulva látták ott azt a hallatlan tényt, hogy akad egy csomó magyar ember, akik miniszterek lehettek volna s e helyett el-
részére . . . egészen össze kell dőlnie.
Nem engedik meg. hogy gondos éa becsületes kezeknek darabonkint helyettesítsék igazi, erős épitménynyd a sártéglákat ; a sárház összedöntött falai alá akarnak előbb temetni sok becses kincset, amit a gondos és becsületes kezek meg akartak volna menteni- De ezt sem engedik
Rombolás lesz tehát csak, és építeni nem engednek. A rombolás kárt okoz, az építés áldozatba kerül; est is, azt is el fogja azonban viselni a nemzet; mert a nemzet élete mléli azokat, kik e nemzeti életet korlátozni akatják A nemzet halhatatlan, s a leghatalmasabb ember ia halaadó I
János i mamája is i
Irta: Nagy Samu. Régi igaszág, hogy abszolút dolog nincs a világon. Tehát abszolút rossz sincs, a hazugság pedig ,legkevésbbé az. Sőt vannak hazugságok, melyek egyenesen erkőlcsneme-sitőn hatnak, mint ezt az alábbiakból is látjuk. —_
Ugy történt, liogy mig én rendőri híreket fogalmaztam, mellettem az asztalnál egy kis fiu olvasott feuhaugon. Eleinte nem figyeltem oda, később azonban megragadta figyelmemet a fiu olvasmánya, kedélyes kis mese volt ez, aféle qiiuiszteril£g engedélyezett Irodalmi alkotás. Nekem is volt benne részem, mikor még az elemi iskola zöld padjaiból csodáltam a világ folyását. Akkor jöttek divatba azok a krajcáros irkák miniszteri patenttel, melyeknek hátán tanulságos mesék voltak jó gyer-
1 lékek számára. És milyen szép mesék I Ezekek hatása alatt határoztuk el erős fogadalommal, hogy mi is oly balekek lessünk, mint
a Hoffmann bácsi Náciai, kik már tiz éves korukbau közigazgatási tevékenységet fejtenek ki, uem félnek a hideg viztől és a fog kefétől sem húzódnak és oly végtelenül be\' csületesek, hogy szinte bosszantó. Eféle jó hatású kis mese volt az is, tele valószínűségekkel, melyet a kis fiu az irka hátlapjáról leolvasott. Egy Jánosról volt szó, akiuek mamája is volt, — sajnos, csak volt1— meg xablókról is volt szó, oly mintaszerű, derék rablókról, milyenek szintén csak a régi jó időkben fordultak elő. János tiz esztendős volt, de már is rendkívül komoly éa tanulékony gyermek, ó nem vadászott a kerti főben írókéz indiánusokra, mint mi tettük tiz éves korunkban.
Jánosnak haldoklott a mamája as egyszerű, de módfelett kényelmea szalmán. János az ágy lábánál sirt A mamája meg igy siAít:
— Ne sirj Jánoskám, inkább is tégy egy fogaldást, MelÓtt meghalok; Fogadd meg, hogy soha; életedbe n nem fogsz hazudni.* János nem ismervén az életet, megfogadta
hogy soha életében nem fog hasúdat. Ezek után a jó asszony nyugodtabban halt meg, de előbb átadta Jánosnak örökségét, tiz darab arauyat, melyet János anyja tanácsára kabátja bélésébe varrt. Megtörtént a temetés és János fogadalmával és bélelt kabátjával egyedül maradt a világon. Mit tegyen egy kis fiu, mihez fogjon, kinek még hazndnia sem szabad ? János azt tette, hogy utasoknox csatlakozott, kik a szomszéd városba igyekes. tek, hol János karriért akart csinálni. Az utasok mentek, mendegéltek as országúton
te--most jön a java. Jöttek a rablók,
kik megtámadták őket Bizony, es kényes helyzet. Ezek a rablók roasz emberek voltak és az összes utasokat kifosztották. Jánostól természetesen semmit sem vehették el, mert as ő pénze a bélésbe volt bevarrva. A rablók már búcsúzkodni akartak, mikor as egyik
S valószínűleg csak maliciából — megkér-zte Jánost: I I
— i»Hát néked, rongyos, nincs semmid ?« Mit feleltem volna erre én ? — Mit felelt

Zala IS. nám, {•/Jaf*. >.7
IMM. jmmoár hó J» ^
Láncswmek.
_ As emberekben nagy e hajlam arra, hogy Tetessenek mindenről, ami nekik kellemetlen, de főljegyezetlenül.. a feledés karjaiba dobják a kellemes hatásokat.
Bs magyarázza meg, hogy fiiért olyan gyakori as emberek k&afltt a megtörli*, és miért olyan igen-igen ritka a hált.
A tucat-lelkek közöl a jóltlkek éppen azért válnak ki, mert mindig csak a kellemes hatásokat jegyzik, mig ellebben a kellemetlen hatásokról nem vezetnek rovást
Esek azután a világon senkire sem hara-gusznak.
Miért is haragudnának ? Hisz a lel kök ben nincs megrögzítve soka semmiféle olyan mozzanat ami óket megtorlásra ingerelné.
Az ilyen jó embereknek is lehetnek azért ellenségei azok közölt akik általános eja\' eri szokás szerint csak a kellemetlen hatásokról rovásoinak ; de Ok nem ellenségei soha sen. "kinek____
Ugy beszélek feléle, mintha már aenris élne.
Pedig él.
Éljen is (mint ahogy 6 szokta másoknak kivánni pazar készséggel mondott tosztjai-baa) az emberi kot* • teguiltíbb határiig«
Hanem hát reánk uésve, a mi köSéletfinkre aésve •»- fájdalom l —- a jó >Wkom-ptpa*, aki igazán aféle jóságos • tár»*d*lmi-*pjt* volt mindenkinek, — immár a matté lesz.
Itt hsgy bennüaket.
Elóbb rövid szabadságra megy. Azután folytatja mingyárt a hostza szabadságon. Ebből már csak a legmagasabb helyről jövő behívó szólíthatja ki . . . a legfőbb itélő-székhez ... a legmagasabb fórumhoz . . . az egyetlen Kúriához, ahol még a királyok fölött is ítélnek.
Megszokott jó embereiuk csekély száma fogy ismét eggyel. Egy jószivü emberbaráttal, aki soha-senkire komolyan nem haragudott és szándékosan soha senkinek nem ártott Minden emberi gyarlóságért meg tudott
ts * t| « O/ V O
meganoz. bocsátani; csak az erkölcstelenséget fildőzte
Nem folytathstom topább az elmélet, fej- kemé , birói „*kébeQ is.
tegetést
Példára mutathatok. Hl ellen képes volt mí* 1,é,net ,l6r* to
..Uikott-papára.« fak»dnL
Mi magunk között bizalmasan csak igy Egyszer valami németajkú legény ellen említettük Mikost Gézt, kir. tábla-bíró urat. volt aféle kritikus természetű zárt főtárgya-
Olyan fáradhatatlan, lelkes küzdő volt ő l4A- me\'yben 6 eln5k5lt mindig a közügyek terén: olyau meleg ér- — Seh&men Sie sich, elender Kerl! — deklődéssel szólt bele városi közügyeink tört ki belőle a fölháborodás, mikor a tanuk mindeu mozzanatába, hogy legjobb szándék- terhelő vallomásait hallotta, kslsem kerülhette ki a városházán igen Ennek az egy*tlen német kifákadásnak sokszor kifejlődött szó-ütkösetek tüzvonalát dk8vetéiét aJ0nban bizonyára sietett min-Az ütközet hevében lehet, hogy sebzett ő gyirt jóvátenni a magyarok Istene előtt is; de bizonyára jóval több sebet kapott, Logy még ez az ártatlan elszámolni valósé mint amennyit adott uyotnja a szin-raagyar lelkét.\' (Az a szerencse
Ezek a sebek azonban az ő lelkét sohasem m£g| hogy Apponyi Albert nem hallotta !) égették. Nem vezetett rovást ezekről Nem raktárolt el a lelkébe soha egyetlen olyau emléket, ami megingathatta volna az emberek iránt Való szeretetét
Szinte szokatlan volt itt a mi lázasan hullámzó, ellentétek küzdelmétől kegyetlenül hánytorgő társadalmunkban ez a békés alak, aki mindenben részt-vett mindenütt ott volt és még is békében tudott élűi miudenkivel.
HI2IE,
Bizony-bizony nehezen válunk meg tőle. a jó Mlkoss-papátóli és feledhetetlen less előttünk mindig az őjószive; de még búsabban nézhet utáoa, mert egyik eleven oszlopát veszíti el benne, — az életuntán düledező, szegény felei-templom.
volna erre ön, kedves olvasó ? Bizonyára azt, hogy bizony, tekintetes Rablóvezér ur, nincs nékem egyebem a rajtam valónál és azzal is adósa vagyok a szabónak. Es mit felelt János ? Önök nem ismerik Jánost! János illedelmesen, shogy ő már beszélni szokott ezt válaszolta :
— »Igenis, kérem szépen, — van tiz aranyom, ide van bevarrva a kabátom zsebébe.<
Ezzel feltépte a bélést és az aranyakat át akarta adni a rablóvezérnek. A helyzet és a rablók meglepetése képzelhető.
— Metkwürdigl — mondta a rablóvezér — és miéit árultad el titkodat, fiu, — holott arra mi soha sem jöhettünk volna rá.
János egyszerüeu igy (válaszolt:
— Azért mert mamámnak halálos ágyán megígértem, hogy sohasem fogok hazudui.
előtt és amint ez mar szokásuk, nemcsak hogy Jáuos pénzét nem vették el, hanem a többi utasnak is visszaadták, amit tőlük elra boltak és maguk ia megfogadták, hogy a jó útra térnek. Meg is tették. As egyik tegnapelőtt halt meg, mint bírósági végrehajtó.
íme. ilyen jó hatása van a becsületesség\' nek még Hanzergáékra is, kik állítólag 1 sörkert! korcsmában fosztogatják a játékos \'parasztokat A mése pedig valószinü. Vannak naiv anyák, kik fogadalmat tetetnek a halálos ágyon; balek Jánosok és ami a legva\'.ó szinü^b, éppen rablók, kik a becsületességet megjutalmazzák, mert mások ugy sem teszik A dolog vége pedig az, — hogy János egész életén át nem hazudott, csak akkor, mikor életének e megható epizódját a meseirónak elmondta. Es azóta hazuduuk mindnyájan, ha vau tiz aranyunk és \'\'azt akarjuk, hogy —
«-. Igy megtartotta János Ígéretét - melyet tizenkettő legyen belőle, mamájának tett a halálos ágyon.
És s rablók ? — Borzasztóan meg voltak hatva Restelték magukat a becsületes fin
— lakftvf Soanegger János, a Liemrw. I Scbnckert müvek mérnöke, február 3 áa 4é előtt ti órakor vezeti oltárhoz a sze a ti erese rendiek iagykanizaai templomában Bogesrietm Stefiké kisasszonyt Bogenrieder József. 1 j nagykanizsai Korona szálló bérlője és oqc, ] szül. Althaller Karolin leányát.
— Ffligaagatói lAtogatáa Véredy Károly I székesfehérvári tankerületi. főigazgató s U-gimnázium látogatására a napokban Zala. | egerszegre érkezett .
— Katonatemetés Tegnapelőtt détotás temették Grott Sándort,\\ helybeli 48. gyí. lógezred Katonáját nagy részvéttel. Temetésén résztvettek az ezred tisztikara, az elhunyt I katona bajtársai, ismerősei, barátai. Ravatalát elborították a következő feliratú koszorúit |
48. pótzássióaljkeret — felejthetetlen bajtár-sunknsk.< Kereskedő Ifjak fink. egyesülete -1 szeretett kartársunknak. Utolsó ntadrs -1 szerető jó barátaid. Officiere des k. u. k. I»-fanterie*Régimén tea 48. A 48. gy, e. 2. zászló- ] alj legénysége — felejthetetlen bajtársuknak.
— Milliós hagyaték. As özv. Batthj-ány Béláné grófné elhunytával hátrahagyott I 14.000.000 koronás hagyatéki ügyben as 1 illetékes járásbíróság mint elsőfokú hágya-l téki bíróság a perre utasítás, a hagyományok kiutalása és a hagyatéki gondnoki személyének megválasztása kérdésében ti Batthyányiak javára döntött a Tarnóczyak, I mint törvényes örökösökkel szemben. A| törvényes örökösök jogi képviselői a járás-1 biró végzése ellen felfolyamodással éltek i| győri itélőtábláhoa, mely tegnap tárgyaiul az ügyet A tábla a járásbíróság végzésé-j szemben a törvényesőrőkösők: a Tarnócxyskj javára döntött
— Iskola vagy iatálló Ily cimü cikküntl érthető feltűnést keltett mindenfelé. Dunántilil laptársaink valóságos megdöbbenéssel foglaH koztak a cserencsőci iskolával, sót as egyitl nem átallotta kijelenteni, hogy neki eddin olyan iskolák létezéséről fogalma sem voltl amilyen Zalamegyében a csereucsóci. Nenl szívesen vittük megyénk szégyeufoltjsit J nyilvánosság elé, azonbau, miut örömmel érj tesülünk, nem eredménytelenül tettük. Ugyaaii Zalamegye tanfelügyelője mindent el fog kJ vetni, hogy a csereucsóci á lapotok javuljanak! éa a megyés püspök is érvényesíteni íojjj\'J befolyását ebben az iránybau.
— Kivándorlás Zalamegyéből Zalamegye bői erős a kivándorlás. Mint Letenyéró! Írják) az utóbbi hetekben Tót-Szerdahely, Tót-srij Mátton és Molnári salsmegyei községekb több miut 80 ember vándorolt ki Amerikák Családjuk itt maradt A kivándorlók kölo nőket vessnek fel, hogy Amerikába utazbsij saaak.
— Megfagyott ember Letenyéról írják | Tóth Péter lasztonyai (Zalamegye) para gszda e hó aa. és 13-ika közötti éjjelen laM dalomból ittas állapotban hssafelé tartott 1 útközben a nagy hóban elesett és reggd\' megfagyott
— Halál a síneken. Sziszekről távú toszok nekünk; Ma Gál Lajos szis váltóőr neje a [sziszein vasútállomáson lató mozdony alá kerfilt éa ott halálát W
>}u. Vanissa, vhsántiap
Zala 92 aaám (S. lap)
1M6. január bá 28-án
— Kelendő aáptojás A tsellémee pálda hódit- Debreoenl mintára a napokben a «*\'»• egerasegl hátak falain t« megjelentek ai írott plakátok, melyeken ,Kboa LaJoe", mint alkalmi vételt, .aaftoe" sAptojisokat ajánl. Bizonyára jé Ötleteket tog óRtn&lnt Khon ur.
— Egy ügyvéd tragédUJa. Tegnap rövid táviratban közöltük, hojiy Oarglta Fábián ssom-BUhelyl ügyvéd a napokban eltűnt Saombalholy-ril. Aat hlttlk, hogy öngyilkosságot követeti eh A atomóra esetről még a követkelőket Írják Siombateelyről: (lerglU FAblAn aiombatbelyl flpyvéd rejtélye* eltűnésének éti öngyllkoatágának híre terjedt el tegnap várotunkban, A hlriNmeg-erőiltette aa Ogyvódnek több kollégájáhoa, ti ügyvédi kamaráhot, azonkívül otaládláhot Irilő-tett levele, amelyek Oerglta Fábián tragédiájára engednek követkeitelnl. Qerglot KírolAn néhány ntppal ezelőtt Réoibe utazott, honnan tegnap as ügyvédi kamaráhoi levelet Intéseit, illelyben aa ügyvédség gyakorlatáról lemond. Dr; Sohmldt-llutt Jenő agyvédet ügyelnek ellntéiétére, dr. Herényi JenOt pedig két \'napi helyettesítésre kérte fel. Cttládjéhot Intésett levelében ait kéri, hogyjSt ne kereeték, mert 0 nincs at élők torában. Itten áldását kéri gyorntiekelre éa értékeny ttavakkal búcsút vett tőlük. Dr, Hegedűt kőtiegl ügyvédhez póntt és • levelet küldött. A pént tierglti flának három bavl eltartási költtáge, a levélben pedig Qergiti elbuotuslk Hegedűitől, mint régi barátjától. Eddig poiltlv hir arról, bogy ml történt (lerglteel, nem érkeiett Gerglta régebben {Szentgotthárdon volt ügyvéd és taka-rékpénttárl ügyész. Vagyonos emberuek Ismerték, de (*ár éve minden vagyonát elvesztette, Szombathelyre jött családjával és Itt a legnagyobb nyomorban élf. Moat a tis gyermekű a legiszonyúbb bizonytalanságban várja a bírt az apa tortáról t amennyiben a fáma igazat bestéi, as apátlan-anyátlan tli árva a legborzasztóbb nyomornak van kitéve.
— A ssepsi kisisten. Az sbauitornsmegyei tömeges felfüggesztések folytán egy Qyuíaaay nevű ur irszolgabirói tisztséghez jutott Szep-sibeu. Gyulassy sohasem álmodta, hogy az ő abszolút cs.kélysége valaha még ily diszes \'pozícióba csöppenjen, de mert mégis megtörtént, igyekszik hát nagy hatalommal • minél .kiadósabban" éfhi; Mint a Kassai Hírlapban olvassuk, legutóbb a következő, még Kris-lófívt is megszégyenítő ukázt bocsájtotta ki:
•Korcsmák, pálinka- és sörmérések esti \' 7 órakor, fogadók, vendéglők és kávémérések esti 9 órakor kötelesek zárni. A megszálló idegeneket, még ha magánházakban szállnak is meg, be kell még az nap jelenteni. A csoportosulás, nincsen megengedve.
Különösen népgyűlések és képviselői beszámo\'ók vayuak eltiltva s igy természe-- les, hogy Sziklty Ede, országgyűlési kéjT viselő e bó végére tervezett beszámolója elmarad. A háztulajdonosok házaik kapuit esti 8 órakor bezárni kötelesek.
Ez a rendelet a járás minden községére érvényes és Szepsibpn azonnal ki is lett h\'rdetve.«
A szepsi pasa e rendeletét ugy hívják hogy: utazás Oroszország felé.
— A főlapén fia Budapestén\' tegnap elfoglak egy betörőt, akt Klattll Mihálynak mondotta magát. A rendőrség nyiljántartéal osstályában ma megállapították, hogy a betörő álnevet használt A valódi neve: Svsittoi Pál, 88 eeitendős aalaagartatgl **ül»Uiö, rovott multu díjnok, 8vattlos nyugalmazott falamegyel íShpinnák a fia. A Jő osaládból tsármasó ember már 1804-ban a rendőrségre került,\'*lopái miatt, amely akkor, a tolvaj előkelő származásánál fogva óriási feltűnést keltett. Lstartóztttták éa mint elmebeteget beaaátlltották a Upétmutel elmegyógyintézetté. Kéaőbb, miután slm bujából kigyógyult a tébolydában mint dljqokot alkalmazták. At Irodában sikkasztást követett ol és megszökött, 1004-ben pedig ősvegy Mijton Vllmotné kárára osaláat követett el. Azóta körözték st elzüllött embert. Tegntp aztán burokra körűit,
— Kétsaeres öngyilkos. Szegszárdról írja levelezőnk: DunaUHdvároff Németh József, jómódii gazda egy kereskedő pincéiében bor-talmaa módon vetett véget életéuek. A szerencsétlen ember ruháját spiritusszal leöntve meggyújtotta ét mikor a lángok elborították a testét, mellbe lőtte magát ét izőrnyet halt. Német Jéuott családi viszály keigette bele a re\'dnetes, kétszeres halálbt.
— Tél. A tegnapi mp volt egyike a leghidegebbeknek a tél folyamán. Mint velünk közlik, tegnap Reaumur szerint Budapesten io, Székesfehérváron 12,Zágrábban 11, Barcson 9, Pakrácon 13, Sopronban 9, a Balaton mentén 12, Innsbruckban 15, Semmeringen 17, Bécsben 14, Bozenbeu 16, Grácban 14* hideg, mig Abbáziában 6" meleg volt
Hirtelen halál aa erdőn. Á íjault héten Szálai Ferenc szentgrót-polgérvárosi lakós az erdőre meut fáéi t s mikor az utolsó darabért nyúlt, eleiett és asoilhal\'meghalt
— Ssinhás és élet legújabb stámában Ábrányi Emil a kitűnő Iró kritikus Márkul Emil müvéuetét ismerteti és méltatja nagyérdekfl j tanulmányában melyet 8 gyonyOtű fényképei-1 vétel dlaslt Aludin Márkus Emília — lnUmttá-sokat közöl. Faragó, Jeiő folytatja kitűnő regényét. Várad! Antalról kitüntetése folytán emlékezik meg otthonát- ábrátoló képpel. Clarlte duse! tanulmánya, Jakabfy epitéts cikke; Zalai Margit | arcképe, Lecbner ét Kőméndy Márk karikatúrái, Morzsák muakatll asitalról\' a színházi hét története egéttlU kt a tartalomdus számot, A szépségverseny eredményét — mely orstágot eseménnyé nőtte kl magát folytatóiig közli a . lap. Egyet tsám 39 f. Negyedévre 8 kor. Kiadóhivatala Budapest Baross utca 09 st.
— A magyar színészek ellen. Soproni lap-1 társunk, a NomaatSr c, napilap tegnapi számában foglalkozik a Zalának .A magyar ttlnétzek ellen" elmü vezércikkével és miután helyetléssel fogadja annak minden torát megnyugtatásunkra a következőket közli:
Laptársunknak mindenben igasat adunk, de as igasságot állapítjuk meg akkor, hogy a .németnek* engedélyezett hat heti szeton ellenértékeképpen vívta kl a soproni magyarság, főleg pedig a sajtó, a magyar sslnészet elsőbbségi Jogait Mert eddig-a^, főszezonban Itt mindig a német múzsa feleste (.le a tejfelt ét csak a
letarolt mesOkre vonulhat be a magyar sstné-sset Esek voltak ások a .belátások*. Mátéi fogva esonbad es Is magvéltosott A várossal ssersődőtt német direktor maga kosarazta kl a várost és es elég ok arra, bogy Sopron hazafias németeége Is bátst (ordítson a német ninéssa*-nek. A mint lapunk más helyéo olvasható, erre vonatkosólsg már meg Is történtek a kezdeményező lépések hogy téli asesonjs ne legyen a német sstnhásnsk, hanem arra a sorsra Jusson, a ml aselöU a magyar sslnháanak csak virágvasárnap után Jutott osstályréssül.
— Rövid hírek, í örOU s templomban.) Ma reggel egy földtnüvesnő megörült s szent-ferencrendiek nagykanizsai plébánia fempIo< mában. A szerencsétlen asszony dühöngeni kezdett, mire elszállították. (Lopáa) Makarics KrzsJ rovott multu cselédleányt, ki nem rég került ki a márianoaztrai fegyházból, ma a rendőrség letartóztatta, mert tegnap este Ssuer Ignác udvarából több szárn\'yssállatot ellopott. y
— Amit a kókler nem tud. Csepürágás-tal, miegyébbel mulattatta egy kóklet a falusiakat. Végül éles ksrdot dugott la a torkán. Meg viaazahuzta.
Szörnyen bámultak sz styafiak.
De egy elbusult tzüröi magyar nem volt megelégedve. Előretülekedett Megáll a pódium előtt 1 rászól a.kóklerre :
— Assemmi! Ide hézren az ur, (a saját torkára mutat) itt lement egy ház, egy fél szesszió főd, meg egy szóllő! Azt húzza vissza az url
Ha a gyermek-
iwk gyógyszert kall beadni éa a gyermek szívesen veszi azl, ugy meglehetünk róla győződve, hogv 1 gyógyszer India sokkal alébb és jobban Un észrevehető, mint ha
gyormek a gyógyszert csak - kéeysieritve vesd be. Es mi«f a SCOTT-féle K.Min,SIÓ-núl tapasztalható, ml. Jé l?ü és könnyen emészthető kéazilménj, A legfinomabb Uarvvghd gyAg)\'crutani$jKSrkénalt méuéi nálraa hypo-pliospbllok hoiztadtafaaL A 8COTT-ftla EMIJLSIÓkateeé-s«a gyarmakbalegiégtknél alkalmazható kiválió eredménynyel. A gyefmekot erőssé és izmossá lani éa rendes test-(éjlődését előmozdítja. 7
*ví SCOTT féle Cm aluli válódisígának jettf a hatan nagy esokalialat vivő halést" védjegy.
v v_. \'Kapható minden gyógyszer tér ben.
Kien lapra való hivaUoiésoál 75 flIUr IttJIUlrf 1 bekOIdfae ellenében mialaüvégg*\' bénaeatve szolgál 1
Dr. BUDAI EMIL „Vároai gyégynerttn"
BUDAPEST, Ó, Váeii-uloaa Sé 50 Egy eredeti Üveg ére: • K. *• I.
Kakaó és osokeUdé kidvolflk S(y«Mfeet
Hoft János-féle
[andol-Katao
» lo^oMkéljriBb uirtwtuai, saéttlaeakBuMa •uttattiM, toka iam okos iienMMTSe Máltai ritka Unom In ■«IUW ktviléu Maaé. Vslédt oaakli
_____Hoff JUM
/é \\ névvsl ia aa öroaaláa-
r^iíll véajanrcni- .
V j JVCJaomafok k >/« kgr. 90 SOér\' X37 . . • Va » 00 a SlattaM kapható.
Mi eladunk 5 darab. Basilika sorsjegyet 24 részletre havopkint K> 7— L
5 » JÓ SZÍV » 24 » • • 3\'— »
5 » Magyar vörös kereszt. » 24 > > » • 8 80 »
5 » Osztrák » » » 24 » » » 14— »
5 • Oláss • » > »■ 24 » » * 1370 »
S » Erisébet szanatórium > 24 > » » 3°— >
Már. az első részlet lefizetése után minden nyeremény a vevőt illeti meg. — Minden egyéb, sorsjegy is kapható nálunk ily módon. I A fél vásárolhsjt sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz öt darabnál kevesebbet is és kívánsága szerint it vagy <8 baVi részletre is ositjuk Be ezen kedvezményt.
Kereskedelmi ós Iparb&nk-Résxvénytársul&t Nagyv.aniisin-
Nag jkaaúm, vasárnap
Zala 2J naaiu. (4 lap)
1906. jtraaai uo 38 áu
Egyról-másrói.
Mulatságok,
(Hadtpwti lev*l).
Itta: Faragi J*a6
— j«ntt*r (6.
Kii a levelemet voltaképen Bécsből kellene kelteenem. A hál javát a kedélyes oaáasárvároi-ban töltöltem. amely Immár egy oaöppet sem kedályee i amelyek talal köst — e peroboa, ugy lehet — fontos, történelmi események történnek. Oda Kan ugyanis, — amint est a pollUkal rovatból jól tudják önök ia, — most növik, asö-vögetlk a békét ée s Burg környékén, meg s bank-gamel msgysr háa előtt olyan a sűrgée-forgás, amilyen nem volt már régóta. Magyar ujdgliflli ácsorognak a Burg-udvaron ama híres ablakok alatt, amelyekben meguokott jelenni a császár alakja. Magyar bakák állanak étrásaát éa magyar mtnissterek járnak-kelnek a vörös szőnyeges lépcsőn. Ssóval: magyar világ ven Bécsben, ezeken a kritikus napokon és a msgysr világgal együtt jár a bécsiek nagy msgysr gyü-lölsége, Ha az ember maga nem látná, maga nem hallaná, el se hinné, bogy ugy van. Pedig igy van; nagyon is igy van. Bécsben eohaae szerették a magyart, de most meg épeniéggel nem A kávéházakban, a vendéglőkben bangói kifejezésre is jut ez a msgysr gyűlölség; amely különben a bécsi politikában már háromnál év óta dívik. Uton-utfélen szidják a magyart és hangosan beszélgetnünk — bátorság számba ment.
Erinek s nagy magyar gyölötaégnek egyik áldozata — Küry Klára Klárika, aki a lehető legrosszabb időben kudte meg vendégszereplését a Carl-Tbeaterben. Aa operett, amelyben ját-szik, magyar ember müve. Reinbardt Henrik, a komponista pozsonyi fin és bizony nagy kár, bogy elkerült Innen, a „tejjel-mézzel folyó Ka-
* A osáktornyai iparoaifjak egyesülete vendégek kösreműkődíisévcl tőkéjének gyára pitásárs a Zrínyi-szálloda nagytermében 1906 február t-én tánccal egybekötött műkedvelői asinielőadáat rendes. Kezdete este 8 órakor. Előadják a Q/ltnui radrlrig ciiflii népsziu müvrt.
* 2a ur A nsgykauizsal isr- nőegylet hol-nsp délután a Csiino dísztermében isurt tart
* Saórakoatató estély. A nagjkanliiai ua-bómuukáaok holnap, vasárnap este s Sssrvts-aiálló tánctermében tártandó ssórakostató eslélyének műsora: „Az utolsó ágyú," Mózes Imrétől. Sssvalja Osseaaly Kálmán 8.) Monolog. Előadja: Ooldberger Brill k. a 8.) A „löld és népei.* Kuttur-hUtorloo,,. geogrsphloo, bumorls tlo felolvsaás. Tartja: Ouessly M. Viktor. 4) Monolog. Klőadja Wébrr Mór. b). Dalok .János vlt6ií*-böl, Éneklik: Krsusi lrms k. a és Sohwaltnlk Antal. 0.) Kuplék. Énekli. Schlealn-ger Béta \'. ■
KSigaidaság. ,
A ,B»rme$\' Mogyer Alt»linoiViltóU*let Jíéss-viaytáraaaig, Bud»p«it, heti Joleatiae a ICaadt-forgalomról él pinipiaoril. Budapest, 1009. jsn. 86 én. A budapesti értéktőzsdén néhány nap előtt megindult aailárdaág még egyre tart.éa a tőss-dekösöniég tántoríthatatlan ama reményében hogy a belpolitikai helyzet a köteg jövőben kedvezően log alakulni és általános az a nézet bogy ennek beállta esetében ugy Ipari mtnt kereskedelmi téren hagy mérvű fellendülés fog beállani, ami természetszerűleg a tőzsdére is igen kedvező hatással less
az ősi röghöz való rags—koáásét áa szeretetét emeljük és a kivándorlást lehetőleg csökkent, aük, fölvesszük ügykörünkbe a főldmüvei osztály birtokszerzéenél való legmesszebbmenő és hsthstós támogatást* A részvény, társaság alaptőkéjét 160.000 koronában álla oltották meg, mely 1600 darab n^vré szóló és egyeukint 100 korona névértékű — részvényre oszlik. As sláirás zárideje folyó évi februát 30.
Látható gabonakészlet As 0. M. 9. I. tudósítása sserint tegnapelőtt Nagykanizsán 1 következő mennyiségű gabonakészlet volt: buzi 89,800, ross 5.850, árpa 88.800, zab 8.400, tengert 860
Gabona-üzlet
(Távirati tnilésltásj
Budapest, junuif 17.
JCészáru üzlet : Vételkedv ée kínálat egyaránt gyengeX árak tartottak.
J^alaridő-űzíel: 1708
basa áprilisra , októberre sab áprilisra tengeri májusra ross áprilisrs
16,86 14.08 18.96 1898
R
Ai elmúlt héten caakuem valamennyi érték-.„„ „ . „ , papírban élénk üslel fejlődőt ki emelykegő árfo-
naánból*, mert kevéa ilyen talentumoa emberünk lyamok mellett és főleg a legutolsó napokban van. fi irta az .édes leánykádról szóló dalt is, élénkült meg erősen a forgalom, s a mostani operettjében van égj bülwjo.i nóta A vesető értékek csaknem valamennyien as - a paprikáról. Est a nótát U Küry Klán e,mult hrtlnél ms«Mabb árfolyamon zárultak éa
énekli. 8 eszel ia a többivel is óriási aikere volt A csárdásával nem tudtak betelni a finom, ötletes játékát szívesen tapsolták. És a béosi
j lrolji papitoknak jelentékeny réssé is ~árfolysm-emelkedést tüntet fel
A vas és szénipar kedvező conjnneturája éa a nyérs vasnak éa szénnek folytonos áremelke-
njságok — egyhangúan lerántották. Formálisan I dése következtében a vasértékek és szénbánya-
1 értékek élénk kereslet tárgyát képezték és
leszidták. Olyan hangon, amely nálühr lehetet-ka Ml a baladópáru politikust se illetjük olyan jelzőkkel, amilyenekkel Klárikát iliették Bécsben.
A prtoler estéjén mikewwtam * kicsiny öt-lözőben, amelyben legutóbb miss Halton öltözködött -
— Gratulálok • mondottam egy kicsit elfogódottan, amint ebben as Idegen világban láttam s magyar ssinéazet egyik diazét
— Ich danke! — nevetett ö: de a szemében köny csillogott
Azután igy folytatta: ——- Tetszettem magának ?. , . Tetszettem ma gukoak. magyaroknak i,..
— Nagyon tetszett.
— Lássa, ez kárpótol mindenért, ami itten ért Itt, az idegen váróéban érzem -csak, hogy mennyire magyar minden porcikám. minden csöppnyi vérem I..,
— Nem szeret itt lenni ?
— Itt — nem I A ml édes, drága Pestünk mennyivel kütömb város És milyen más várói Arad, Szeged, Kolozsvár, Kassa, Nagyvárad, Pécs, meg a többi mind I
És ugy, áradozott, mintha szerelmes volna vároeok mindegyikébe és mtttden város minden
árfetyamemelkedésben Is volt részük Keresettek voltak még esenkivül a Ganz-gyári részvények ia azon hírre, hogy a társaság villamos-osztályát tonállö részvénytársasággá alakítja át I \' Közlekedési vállalatok részvényeiben is élénk forgalom fejlődött ki TTgy hirik, hogy esen tár jsaság 20, kor, meghaladó osztalékot fog fizetni, I a tavalyt 10 koronával szemben.
As osztrák magyar bank mull heti ülésében ast határozta el, bogy a mostani 4 és fél */ros
lakójába!
Ha majd egyszer Küry Klára hasajön, feled- ("jára -esetleg bizowáuybau teaaük el vele a bécsi szemtelenkedés! í. .
hivatalos kamat\'áb további \'intáskedésig érvényben marad mindamellett a magánkamalláb valamivel csökken éa a pénzpiacon némk megkönnyebbülés állott be.
A lefolyt hét legnevezetesebb árfolyamválto-zásai a következők voltak :
Jan. 18 jan. 86. 4»j, msgysr koronajáradék 9660 OflJSO Magyar ált. hitelb. részvény 701.— 797.— Adriai tengerh jósási részvény 496. — 466.— Rimamurényl vasmű részvény 689.— 680.— Salgótarjáni köszéiiBSnyi> réssv. 611.— 626 —
Mezőgazdasági bank Zalasaentmihályon. Zalaszentmihályou .Metögaedaaági bank rést-riaytársaság\' vau alakulóban. A kibocsájtott tervezet szerint a vállalat a következő ügy körre terjeszkedik ki : »Minden néven nevezendő mezőgazdasági termények vétele és él-adása saját számlára; esetleg bizotuánvban vetőmagvak, gazdasági gépek éa eszközök beszerzése a gazdaközönség részére saját számlára esetleg bizotuáuybau ; yálfók leszámítolása pénzelőlegezés , gazdasági terményekre.
magyar értékpapírok és sorsjegyek vétele és eladása és végül, hogy a földműves népnek
Táviratok is Mifujilutítil;
fl uálság. flndrássy a királynál, király üzenete a koalíciónak.
Andráaay a királyait Bécs, január %tr Attdrdssy Gyula "1 grófot ma délelőtt a király báromne-gyed órai magánkihallgatáson fogadta. A kihallgatás titán Andriaay kijelentette, hogy a királytól megbízást nyert árra, hogy a parlamenti többség vezéreinek\' szóbeli üzenetet adjon át. Andráaay már a délutáni vonattal Budapestre, utazott, hogy a legfelsőbb megbízásnak haladéktalanul eleget tegyen. Az fHeaet tartalmáról Andrassy minden felvilágosítást megtagadott, egy kérdésre azouban annyit hfolflntoi.^ hnpy a helyzet tegnap óta sem változott és nem lett kedvezóbb a bébire. Andráaay már legközelebb ismét Bécsbe jön, hogy n ki* rálynak meghozza a koalíció válaszul.
Budapest, jan, 27. Andrássy Gyula gróf JJadih János gróf utján ma délien Bécsből telefonon közölte Kossuth Ferenccel, hogy még a mai nap folyamán Budapestre érkezik éa magával hosza a király üzenetét a koalíció számára
Budapest,,jan. 27. Hétfőn és kedden az összes koalíciód pártok ertekezletet tartanaikülfiu-küUin é* valószínű, hogy szerdán az etyenaóki pártoknak együttes értekezletük lesz-
Ni--\' -\'További királyi kihallgatások,
Bécs, jau 27 Andrássy kiUallgatása előtt a király Pitniuh hadügyminisztert fogadta. A, kíhallaiuá* kétségtelenül! kapcsolatbaR} van n|on megbeszólóKsel, melyet a hadügyminiszter tegnap An-dtassyval folytatott A király Fejérvárj
Nigykanw, vMimap
Zala It seáin ( \\ lap)
v 1906. január bó 28 án
láza báró winis&uralnököt msgánki*! |allg*titoa fogadta.
Elkobozott újság Budapest, január 27 A budapesti koros viasgá\'óbiró rendelotáre a rood% Iraég uia lefoglalta a Bud*ptot inai Lámát A kir ttgyési Jidtkay Lásaló trsaággyülén kópvi^elő ,,Kerékbetörésül úrnü vexéroikkét inkriminálja, melyben [firálysértést látott
Nyugalom Turócazcntmártonban.
Turócszentmárton, január 27, SBáró itaiy Ferenc földbirtokos, kit a jóléti lisuttság eluökóül választott, nem ío-eadta el u megbízást. A megyében a [kedélyek lecsillapodtak. A rendőrség [teljesen elvonult, n vármegyeház előf [is bevonták az őrjáratokat.
*r«ed»a*rlae«at£ i Nagy Samu. Uptnlíjdoioi ét kiadó :
rne n bi r { i. 4 p ru
NYILTTÉR.*)
Köszönatoyilvánitii.
Egyetlen gyermekünk
Gross Sándor
elhuuyta és temetése alkalmával a n, é. "tisztikar, As elhunytnak bajtársai és ismtrŐáei i észéről Un ásított megtisztelő és jóleső részvétért és kegyeletért ez uton nyilvánítják hálás köszönetünket.
Köveskálls, 1906. január 26.
Gross Adolf én neje.

HIRDETÉSEK
r^VITA r VITA gl
vita
leotisztább természetes
MMHiH
Számos orvosi szakvélemény alapján kitűnő gyógyhatású
köszvény, húgysa^s lerakódások.
gyomop-és belbetegségeknél Suütegsag gyomorégés ellen.
Kif >iN mtm pdy ti >11 alwnyvuk*aita*si*i
fiins-i|!!|iaiBi| Sittül, Visa
ARNHEIRI S. J.
00. é« kir. udvari iiálll ó
piizizikriiy is triiiiruir
aruArr.ii ttyár 1 v., Árb«»-«taa a.
(VAotat mentén.) ninlsmMAn V., Kra»é%«l-lér SY. aa.
TUz, betörés
ét tafmltbittos pénzar.ekrények, pánoálazakrényak pánoilazo-bák. Tdzmentes könyvek ét okmányszokrények
N4FE DJBPOHITEK.
Az aradi és csanAdi
tiyctttll vMulnh
cementgyára Gurahonczon
*sálllt Isstan vagy gyorsau kötő
PQRTLAND-CEMENTET
mely a Magyar Mérnők és Epitész Egylet által megszabott normál iákat 70 -8o#/#-al felülmúlja. — Továbbá eíad saját rendszere szerint készült
sgahadalm&iott -hornyolt özemen t- — tetőoaerép gyártó gépeket,
melyekkai tetőcserép szükségletét fáke-reskedők, vállalkozók, gazdálkodók házilag állithatják elő. - A készítés pár nap alatt megtanulható, a gépek hordozhatók, a cserepek szabályosak, könnynek, jol fednek és nsgy szilárdságúak.
mm
I (?) V
KflKSLT
(lyOJt* triepek : |
ZalscscrtMa CaAk tornya, ZaaatMy, Barcatdfp, gWtád, SzorabatMy, Altólfifldvt, Révkora Írom.
VEGYTISZTtTÓ, PUSStROZÓ fes OÓZMOpESTÖ arára
NAGYKANIZSÁN
MfT. «"»ét hi*Uf Ut» dk-
kak, flfgOajva, teritök, aiauésck, butor-uövefek, keztyOk. napernyők t ir.tnUcn\'e aaakba váfé liiptt KMln. - Hártony- Cl otmék gokBléne ét présetétó a legjobb )an. • Jutányoa Aruk I -AfJtfjrzék Ingjrta ét bérmentve.
Én
nem ismerek^0rápoláshoz, különüsan szeplő eltüntetéshez és Ode arossin szerzéséhez Jobb és hathatósabb gyogyszuppo^ mint a rég elismert
Bergmaa> Liliomtsjszappaot
(Védjegy: két bányász.)
Bergmann éa Táraa, Teachen a/E. gyárából.
Raktári Nagykanizsán:!
Drogérid ® vörös kereszthez.
TöryéijfiMB véd vt; Mn Istt. A tfo fény
Minden utániéi ét utánnfomáé btta-nm kmsrém mm tmiféi mmité§M%
Bíró: ön vádlott, catk-nam ti mim éa alaké 011 érjét haesoatalaa módon UUhm értéktelen éa baezoatalaa szerekre pazarolta, daraáre annak, hon mint mindenki, ön a ludhatfi, hogy oaak a Tdiarry-faia bal-xaaai éa cantlfoila kendoa a legaaef-bizhatőbb éa legha-téaoaabb szar a mint ast mr éa eser kft-szAnökratok igazolják. Vádlott; Bajaoa töbhaiór hagytam magam rábeszélni éa így felajánlott értéktelen éa hatáatalaa azereket éa barai-altoU halcaaiftakat használtam, amit méltán sajnálok. Béfó: A ludatlansáa a lOrvény értelmében nem mentség Vagy igazolás. Miért nem hozatta magának a Thlary gyógyszerész által szerkeszteti, broschflirát és ezer-ezer lOstSoÓ igazoláat Pregradából» lioíptt tudhatta volna, líogy azt mindenki húrmentesen (Ü ingyen kspja, ba eziránt a gyógyszerészhez fordul. Vádlott Sajnos, ezen kOrfllm^ny előttem teljesen ismeretlen veit
II iró: Azon föltétel lei, hogy Ön est pótolja, felmentem ezennel azon vád alól, hogy magával ée hoziátartolóival a kStelenságszertt felOgyeletet és egésseégflk iráni i intéz* kadéat elmulasztotta Síintngy kOtelMségévé teszem, bogy jövőre óviikodjék minden máa értéktelaa és liaaxoa* talan hamlaltákokat használni és csak a Thierv-féle balxaamot éa eantifolio kanÓeaOt használja, mely az egyedüli blstoa meghizhaló éa eaodái hatású. — Az agészségnak törvényeit mindnyájunknak pontosabban bt kel) tartani, esen muiaaztáeok akár tudatlanságból, akár hanyagságból származnak ia, bizonyára súlyosan lesznek büntetve a hatóság, — vsgy pad g az emberi szervezet gyöngitéve által.
A tzenvedA emberiaég segiteégére éa a fájdalmat be* tegségak enyhítésére leghatásosabban szolgál a Tbiery-féle balzsam éa centitpjio kenőcs, éa aem kell tovább szenvednie ha ón ezen igen olcsó xztrekel otíhon ét magánál tartja ée folytonoaan igénybe veszi.
Thltrry balztsm haaonlitnataUan szer; köhügé*, kntaffhn», MtUba}% Ittihlhftj, mllbtiegtiffy lorokgynllcdá*, rtkidhJg bronehUi*, »riijbnttyiégek, ggomorfirriÖk, kotilea, cné*tté*i safarok, killönő#*H injluenm. ntb-nél btslot gyó* gyulás és eredmény várható tótBk. Arak: 12 Jűe flveg vagv tt dupla üveg vágy pedig egy iftn 11 ugy iivrg sárral ft— btrtnm bei mentes azáHitáseaL A Thlarry-fete centlfolto kenőct a kdvttkezO bajok-Bit felulmulknlatlm* orvostag: Kik É sebek, gyulladások, rosz mell. n>ell-keményeden, orbánez, daganatok ét I ke!ö?ek, ndriaydaganatok. sérüléack, ktri\'ffnkulutok éa képzOilményeknél, .gyermekek sebesülésénél stb.
Mlndtn behatolt íde.etr testet fájdalom nélkül, u m.: Üteget, szilánkot homokot, ólmot megpuhít és kií\'i. es amennyiben idejekorán igénybe -veszik, ugy\' me/akedályozva a vérmérgezést fSIOMlegeaaé teáz minden operácziót. Kii tigtlyuek dm bn\'nn nim sziUU* t<\\*ml 5 60 korona Az eicn s erekre vonatkozó- leírást ée ezer és ezer köszönő levelet kívánságra mindenkinek bérmentaeea ét ingyen küldök.
Száll it ások csak előleges fizetés, vagy utánvétel ateUetl eszközöltetitek Thlarry A gyóoyszaréas Által Pragra4a, Rohits Sauerbrunn mellett
_ Kapható ; ÜM\'Wtitiu TőrŰk J^h dr fyyn J L.-uél
Lugo$on Vértes L m« éa a nagyobb gyó/ysátrtárakb^a ét drogériáiban.
[trH DlgTfl
{.llcinéchferB^lsarn
aa ítr tiiilmU^
SM
I A.Thlemr» Pfeuraái
WMSia Sas»k?M.
A mar SS éva a kerékpár világot uraló eredeti angol
HcIíchI Premier | ós The Champion
kerék párokat dupla harang ?*ü]\\ttgm»t, 8~stí~jótíi\'r lássai, minden árfelemelés nélkül szigorúan as eredeti gyári árukon, 12 éa 1b koronát részletre adjuk éa
k crékpíim 1 ku trészeket az egész világon létező össsea kerékpárokhoz (külső és belső gumik, csengők, lámpák, pedálok. láncok, conuaok. cseazéket stb.). óriási forgalmunk követkas* tébeu #
jo9/s árleszállítással
ssáüitank vidékre éa>bárhová.
Elsőrendű Singtr varrógépeket nagybani eredeti gyári qron 76 kr.\'tól feljebb havi 8—10 kor.. részletre atfjók*
Lána Jakab és Fia
karékpár m varrógép atgikarttksMi,
A u>atria-M a ty aroraség lenimbb, teg-_ Jabajóbh k,ei~" " raktára
réyibb éa la£mafjd«f)tt<wb aerékpár*
BUDAPEST", József körút 41. sz.
i \' Flók-özioi s üaniM\'^r
Javilátokat saját múhelyeinkbim siakirCalemmel
dlcaón ts ina íjuk, Dias á^agytátiUnt^700 héppal ingyan aa bervaaatve.
Nf ykani—, vasárnap
Zala 22 saám. (4 lap)
1906 j&nuat uo Í8át»
Egyről-másról.
(Budapeali tartl).
.Irta: faragó J»a6
— január N.
Bit a levelemet voltaképen Rémből kellene keltetnem. A hét- Javát a kedélyei oaáuárvárot ban tSltSttém, amely Immár agy osöppet aem kedélyét t amelyek falai közt — « percben, ngy lehet — fontos, történelmi eiemények történnek Oda fönn ugyanis, — amint est a politikai rovatból jól tudják önök It, — most szövik, szövögetik a békét és a Bnrg környékén, meg a bank-gaasel magyar hás elfltt olyan s sürgésforgás. amilyen nem volt már régóts. Magyar ujaágtrók ácsorognak a Burg-üdvaron ama hires ablakok alatt, amelyekben megszokott jelenni csá&zár alakja. Magyar bakák állanak strázsát és magyar miniszterek járnak-kelnek a vörös szőnyeges lépcsőn. Szóval: magyar világ van Bécsben, ezeken a kritikus napokon és a magyar világgal együtt Jár a bécsiek nagy magyar gyü-lölsége. Ha az ember maga nem" látná, maga mém hallani el se hinné, bogy ugy van. Pedig igy van; nagyon is igy van. Bécsben sohase szerették a magyart, de most meg épenséggel nem A kávéhátakban, a vendéglőkben hangos kifejezésre it jut ez a msgysr gyűlölség; amely különben a bécsi politikában már háromszáz év óta divik. Uton-uUélen szidják a magyart és hangosan beszélgetnünk — bátorság számba ment.
Ennek a nagy magyar gyülölségnek egyik áldozata — Küry Klára. Klárika, aki a lehető legrosszabb időben kezdte meg vendégszereplését a Cari-Tbeaterben. Az operett, smelyben játszik, magyar ember müve. Reinbardt Henrik, a komponista, pozsonyi fiu és bizony nagy kár, bogy elkerült innen, a „tejjel-mézzel folyó Ka-naánból*, mert kevés ilyen taientnmos emberünk van. ö irta az .édes leányká"-ról szóló dalt is, s a mostani operettjében van egy bübájus nóta — a paprikáról. Ezt a énekli. 8 ezzel is, a többivel is óriást sikere volt A csárdásával nem tudtak betelni, a finom, ötletes játékát tzivesen tapsolták. És a bécsi
Mulatságok,
* A oaáktornyai iparosinak egyesülete vendégek közreműködésével tőkéjének gyarapítására a Zrinyi-azálloda nagytermében 1906 február i-éu tánccal egybekötött mükcdvelői színielőadást rendez. Kezdete este 8 t órakor. Blóadják a Qyimeai vadvirág című népszin-müvrt
Zsttr. A utgykauizsai fér. nőegylet holnap délutáu a Casino dísztermében zsurt tart.
Ssórakoatató estély. A nagykanizsai sza-bómuukáSok bolnap, vasárnap este a Ssarvas-s$álló tánctermében tártandó szórakoztató rének műsora: „Az utolsó ágyú," Mózes Imrétől. Szavalja Oasessly Kálmán. 2.) Monolog. Előadja: Qoldberger Erzsi k. a. 3.) A „föld ét népei." Kultur-hlstorlco, geographlco, bumoris-tio felolvasás. Tartja: Oszeszly M. Vfktor. 4) Monolog) Előadja WébVr l\\Jór. 5), Dalok „János v!téza-ből. Éneklik: Krausz Irma k. a. és Schwattnlk Antal. 0.) Kuplék. Énekli. Schiesin-ger Béla.
KSsg&sd&ság. ,
Heroiea" Magyar Általános VAltóilzlot Bész-vénytársaság, Budapest, heti jelentése a tőzsde-forgalomról és pénzpiacról. Budapest. 1906. jan. 26 én. A budapesti értéktőzsdén néhány nap előtt megindult szilárdság még egyre tart, és a tőzsdeközönség tántoríthatatlan ama reményében hogy a belpolitikai helyzet a közeg jövőben kedvezően (og alakulni és általános az a nézet hogy ennek beállta esetében ugy ipari mint kereskedelmi téren nagy mérvű fellendülés fog beállani, ami természetszerűleg a tőzsdére is igen kedvező hatással lesz.
Az elmúlt héten csaknem valamennyi érték-pspirban élénk üzlet fejlődőt ki emelykegő árfolyamok mellett éa főleg a legutolsó, napokban élénkült meg erősen a forgalom.
A vezető értékek csaknem valamennyien az nótát" ta Kürv Klári! e\'mu" hetinél magasabb árfolyamon zárultak és helyi pspiroknak jelentékeny része is árfolyam-emelkedést tüntet fel.
A vas és szénipar kedvező conjuncturája és a nyérs vasnak és szénnek, folytonos áremelke-
17. óai röghöz való xagatekoAMt éa szeretetét emeljük és a ki védőóriást lehetőleg csökkentsük, fölvesszük ügykörünkbe a földműves oszúly birtokszerzésnél való legmesszebbmenő és hathatóa támogatást,\' A részvénytársaság alaptőkéjét 16a000 koronában álla. pitották meg, mely 1600 darab névre szóló és egyeukint 100 korona névértékű -.- részvényre oszlik. Az sláirás zárideje folyó évi februát ao.
Látható gabonakészlet. As 0. M. Q E. tudósítása szerint tegnapelőtt Nagykanizsán a következő mennyiségű gabonakészlet volt: búza 39.200, rozs 6.860, árpa 22.800, zab 2.400, tengeri 860.
Gabona-üzlet
íTAvirnll tiiilóliiUi.\'i
Budapest, január- 27.
.Készáru üzlet: Vételkedv és kínálat egyaránt gyenge, árak tartottak.
^(atáridé-úzlct; 1708
busa áprilisra „ \' októberre sab áprilisra tengeri májusra, rozs áprilisra
16.86 14.98 13.96 1398\'
újságok — egyhangúan lerántották. -BemAlisán j dés« "következtében a vaaértékek és szénbányaleszidták. Olyan bangón, amely nálunk lehlet- 6lé"k -Merttt * < ... ", , .. ,,.,•. , .árfolyamemelkedésben is volt részük Keresettek len. Mi a haladópárti politikust se illetjük olyan |voltak méK ezenklTál a Ganz-gyári részvények
jelzőkkel, amilyenekkel Klárikát illették Bécsben. i«, azon hirre, hogy a társaság villamos-osztályát A prémier estéjén fölkerestem a kicsiny öl- önnálló részvénytársasággá alakítja -át. —-—-tözőben, amelyben legutfcbb miss Halton öltöz- Közlekedési vállalatok részvényeiben ia élénk
forgalom fejlődött ki. Ugy hirik, hogy ezen tár-. - sasán 20. kor. meghaladó osztalékot fog Űzetni,
- Gratulálok! - mondottam egy kicsitL ta,aiy| io koronával szemben.
elfogódottan, amint ebben az idegen világban lát- Az osztrák magyar bank mult heti ülésében
lara a magyar szinészet egyik díszét.
— Ich danke I — nevetett ő; de a szemében köny csillogott.
Azután lay folytatta\':_:_
. — Tetetettem magának ?... Tetszettem ma. gukuak. magyaroknak !.,.
— Nagyon tetszett \'
— I ássa, ez kárpótol mindenért, ami itten ért Itt az idegen városban érsem csak, -hogy mennyire magyar minden porcikám, minden caöppnyi vérem I..,.
— Nem szeret itt lenni ?
— Itt — nem ! A mi édes, drága Pestünk mennyivel kfllömb város. És milyen más város Arad, -Szeged, Kolozsvár, Kassa, Nagyvárad, Pécs, meg a többi mind !
És ugy, áradozott mintha szerelmes volna e városok mindegyikébe és minden város minden lakójába!
Ha majd egyszer Kűry Klára hazajön; feledtessük el vele a bécsi szemjptenkedést 1 .
szt határozta el, hogy a mostani 4 és fél •/«■ ot hivatalos kamat\'áb további intáskedésig érvényben marad mindamellett a magánkamatláb valamivel caökken és a pénzpiacon némi megkön-nyebbülós állott be.-
A lefolyt hét-legnevezetesebb árfolyamváltozásai a következők voltak:
jan. 18. jan. 25. 4*/» msgysr korona járadék 9650 96.60 Magyar ált. hitelb. részvény 701.— 797.— Adnai tengerit józási részvény 496.— 466.— Himamurányi vasmft-ré4&ény 629.— 630 —
Salgótarjáni kőszénbánya részv. 611.— 026-
Mezőgazdasági bank Zalaazentmihályon. Zalaszentmihályon „ Mezőgazdasági bank részvénytársaság* vau alakulóbap. A kib\'ocsájtoft tervezet szerint a vállalat a kővetkező ügy körre terjeszkedik ki: > Minden néven nevezendő mezőgazdasági termények vétele és él-adása saját számlára, esetleg bizoinányban vetőmagvak, gazdasági gépek és eszközök beszerzése a gazdaközönség részére,saját számlára esetleg bizomáuybsu ; válfók leszámítolása, pénzelőlegezés gazdasági j terményekre magyar értékpáomáe-,és sorsjegyek vétele és eladása és végül, hogy a földműves népnek
Táviratok ís tilefMjilutisili
R uálság. Andrássy a királynál, fl király üzenete a koalíciónak
Andriaay a királynál.
Bécs, jannár 27. Andrássy Gyula grófot ma délelőtt a király háromnegyed órai magánkihallgatáson fogadta-A kihallgatás után Andrássy kijelentette, hogy a királytól megbízást nyert arra,\' \'hogy a parlamenti többség vezéreinek szóbeli üzenetet adjon át. Andrássy már a délutáni vonattal Budapestre utazott, hogy a legfelsőbb megbízásnak haladéktalanul eleget tegyen, Az üseuet tartalmáról Andrássy minden felvilágosítást megtagadott, egy kérdésre azouban annyit kijelentett^ hogy a helyzet tegnap óta sem v.állosolt ós nem lett kedvezőbb a bókóre. Andrássy már legközelebb ismét Bécsbe jön, hogy a királynak meghozza a koalioió válaszút.
Budapest, jan, 27. Andrássy Gyula gróf Hadik János gróf utján uia déLUsn Bécsből telefonon közülte Kos-uth Ferenccel, hogy még a mai nap folyamán Budapestre érkezik ós magával hosza a király üzenetét a koalíció számára
Budapest, jan. 27. Hétfőn és kedden az összes koalíciós pártok ertekezletet tartanak külön-külön óh valószínű, hogy szerdán az ellenzéki, pártoknak együttes értekezletük lesz.
További királyi kihallgatások,
Bécs, jan- 27 András*y kihallgatást előtt a király Pitreioh hadügyminisztert fogadba. A kihi^lftaifct kétségtelenül kapcsolatban van me^boszólóssel, melyet, a hadügymítvlsztei- tegnap Ao-dtassyval folytatott A király Fejirv&ry
Nagykanvaaáxnap
Zala 22 azAm f \\ lap)
♦ 1906. január bó 28 áo
Gáza báró miniszterelnököt magdala-!
ha)lg*tisotr fogadt».
Elkobozott ujlág.
Budapest, január 37 A budapesti soros vizsgálóbíró \'íenSel^ttre a rend-óraég uia lefoglalta a Budapest mar számát. A kir tigyéaz Rdticay László országgyűlési képviselő „Kerékbetörés\'* i cimü vezércikkét inkriminálja, melyben kUilysértést látott-
Nyugalom Turócszentmártonban.
Turócszentmárton, januári. Báró Révay Ferenc földbirtokos, kit a jóléti bizottság elnökéül választott, nem fogadta el a megbizáfit. A megyében a kedélyek lecsillapodtak. A rondőrség teljesen elvonult, a vármegyeház* elől is bevonták az órjáratokat.
NfffdmrkMiű : Nagy Samu
Laptulajdonos tt kiadó :
riRCIMBL F C li 4 P n A
NYILTTER.*)
Köszönetoyilvánitás.
Egyetlen, gyerniekfink
Gross Sándor
elhunyta és temetése alkalmával a n. é. tisztikar, az elhunytunk bajtársai és isSíefoscl" iészéről tauusitott megtisztelő és jóleső részvétért és kegyeletért ez utón nyilvánitjuk hálás köszönetünket.
Köveskálla, 1906. január 26.
Gross Adolf, és neje.
HIRDETÉSEK
^HazTtémék^j
vita
leaffsztább természetes
mmwt
Számos orvosi szakvélemény alapján kitűnő gyógyhatású
Köszvény húgysavas lerakádások.
pmor-és bélbeteíjségeknél. Különlegesség gyomorégés ellen.
■ 1
KiphilúnwSwyóyzwtéfiM eáswányvu ksrwktdéJbffl
i-^rrás-ícazgatósáfl SísWut, Kasa. 1 (••
ARNHEIM S. J.
és kir. udvari azálli 6
piizizikriiy is tfiuiríjlr
BI1DAPBI1 «|4ri V., Árb»«-«lc> I.
>(Váct-ut mentén.) Rlalaraktári V., Kriléfeel-lér flV. u.
Tüz, betörés
Is termitbiztos pénzar.ekrények, pánoilazekrónyek pánoélszo-bák. Tftzmentes könyvek- éa okmányszekrények
N4FE DKPOHITEK.
Az aradi és csanádi
•lyecttlt vMolak
cementgyára Gurahonczon
szállít lassan vagy gyorsan kötő
portland-cementet
mely a Magyar Mérnök és Epitész Egylet által megszabott uormáliákat 70 -8o8/#-al felülmúlja. — Továbbá elad saját rendszere szerint készült \' 4 *
azabadalmaiott hornyolt otement-tetőcserép gyártó gébeket,
melyekkel tetőcserép szükségletét fake-reskedők, vállalkozók, gazdálkodók házilag állithatják elő. — A készítés pár nap alatt megtanulható, a gépek hordozhatók, a cserepek szabályosak, könnynek, jol fednek és nagy szilárdságúak.

i műitek k/lrgcf
Ifi U> \' 7 VBQYTISZTITÖ,
Gyűjtő- teiepek: Zslisgrrsisg, Csáktornya, Keszthely,
Bsrcstelfp,
Hantéi
BiouhsttSiy,
AtsMssdfa,\'
Rérkorolrom
pussirozó És oőzmOpestö otAta NAGYKANIZSÁN
lUiotgy, ari él g/ermekruhik\', HiiUrlAn clk-Inl kek, MtggftnytU, terítik, ntmzélek, betör-11 II Müvetek, kcztyOk napernyők I n.tndcn e mwMm vágó tárgy A restére. - Hirtonf- u ptftsdi kelmék gtaftMse éa prések«« a legjobb <bátL 1 ■ latányos Arak I —-Árjegyzék Ingyen és bérmentrs.
Én
nenTfentorek b 6 r á p 01 á s ho z, különösen szeplő eltüntetéshez és üde arcszín szerzéséhez jobb és hathatósabb gyogyszupp*.? mint a rég elismert
lergmin Liliointsjszappant
(Védjegy: két bányász.)
Bergmann és Társa, Teschen a E.
gy&rából. Raktár Nagykanizsán; ,
Drdgéria a vörös kereszthez*
Törvényesen védve tetve Iesz. A történ* ntm nwttrh$
Minden utáosás ét nláanf—*>
^ .mffifAi mint
Béré :
On vádlott, O**
MB Wéüllé
Alléiét bwsoateka módon teljéién érléÉ teien ét naezontnlaa szerekre pazarolHa, dacsára annak, hogy mint mindeaki, öt la tudhatta, hegy aaak • TMwry-feto kél-iitn éa canüMto Mm 1 lafMT
bizhatóbb és leghatásosabb szer a skt ezt esar ét ezer k6-siCrwiralök igazolják. Vidlotl : Sajnos többször hagytam magam rábaszélai ét igy felajánlott értéktelen éa hatástalan szareket ét hamisított halzsamokst használtam, amit mélyen sajnálok. Béri: A tudatlanság a történ? értelmében nem mentséf -vagy igatolás. Miért nem hozatta magának a Tbiery gyógysxeréss által -szerkesztett brosch&rát és exer-enar kAftöod igazolást Pregradáhól, holott tudhatta volna* hogy azt mindenki bérmentesen és ingyen kspjn, hn eziránt a gyógyazerészhez fordnL Vádlott risjnos, ezen kArfllm^ny előttem teljesen ismeretlen veit.
Biré: Azon foltétellel, hogy ön ezt pótolja, felmentem ezennel kzon vád alól, högy magával és hozzátartozóival a kAtsIensécszsrfl felügyeletet és egészségűk iránti intéz* kedést elmulasztotta. Szintúgy kötelességévé lessem, hogy jóvóre óvakodjék minden máa értéktelen es haszon* talan hamisitásokal használni és csak a Thierv-féle *bnTzaamot éa cantífoHo kenócsót használja, mely ag egyedüli biztos megbízható ét csodát hatású. — ág tgéagcégnek törvényeit mindnyájunknak pontosabban be kell tagtani, ezen mulasztások akár tudatlanságból, akár hanyagságbei szánnaznak is, bizonyára sulroaan lesznek büntetve a hatóság, — vsgy ped g sz emuért szervezel gyOngiléte által. ♦
A szenvedő emberiség seKitségére és a fáidalroaa betegségek enyhítésére leghatásosabban szolgái a Thiery-féle halsaapi és oentifoUo kenőcs, és nem kell tovább szenvednie ha ón ezen igen olcsó szereket otthon és magánál tartja és folytonosan igénybe veszi.
Thltrry balzsam hasonlíthatatlan szer: Háiffr, Icatarrh**, millba},. HMöbnj, m>Ubdtftéf/, lersáyvuUmdáa, rfkiittiéf. bronchitist, »iéjb*trg*ég*k, pifomoryiiraők. WAs, cntxzténi znrttrvk, iRISiifarm in/hmntt *ib-nél biztos gyó* gyulát és eredmény váríiató tói&k. Árak: . 12 kis üveg vagv 6 dupla üveg vagy pedig egv ifftn n\'jtjy ilvnj tizab. zántd 5.— Ivrotta bérmentea száUitánaí.
A Thlerry-féle centlfoliö kenőcs a kóvetkeaó hajók -nak*fdühMühtUtilún orvuHság: régi sebek, gyulladások, rósz mell. íreu* keményedéi, orbáncz. daganatok és kelé-ek, mirigydaganatok, sérülések, karbunkuhisoz és képgódinényeknél, gyermekek sebesülésénél atb.
Minden behatolt ide.en testet fájdalom nélkül, u m.: üveget, szilánkot homokot, ólmot megjiuhit és kls»í\\ és amennyíbcn TdejAorán igénybe veszik, ugy iue;akadályoz^a a vérmérgezést és f&lós|egessé test minden operácziót. Két tégilyuekhlt\'n bci\'uhúUit tztUli-Ul*ml J 60 korona Az ezen s erekre vonatkozó leírást ég ezer és ezer köszönó levelet kívánságra mindenkinek béroientesen lés ingyen küldök.
Szállítások csak elAltges fizetés, vagy utánvétel mellett eszközöltetitek Thltrry A gyóqysztrétx által Prégrn^a. RohitsStuarbrunn /neilett.
Kapható: ftuünpt*tm TQrtik é* dr Ktfit*r J L.*ttél \\I.h:jmou Vérté*\'L nél és a nagyobb gyójty*«ertár<tkh*n és I drogériákban.
A már Há éve a kerékpár világot uraló eredeti angol
Helicnl Premier | tto The Champion
keréki^árokat dupla harang esapagvgyal, S évi jót ál-látsti, mindeb árfeteuieles nélkül szigorúan az eredeti gyári arukon 18 és 1b koronás részletre adjuk éa
kerékpúralkn tréSMeket
az egész világon létezd összes kerékpárokhos (külső és helsfl gumik, rvengók, lámpák, pedálok, láncolt, ronusok. oséazoket slb.t óriási forgalmunk köveiket-tébeu
jo#i» árleszállítása*! szállitnnk vidékre es bárhová.
Elsőrendű Singet varrógépeket nagybani eredeti gyári áron 75 kr^tél feljebb h»vi 8—tÓ kor. részletre ttdjók.
Láng Jakab és Fia
tiréltpir tt vartéggf iiiyteritliiA,
Aasstrta-Xagysrorsság tesnagyobb, legrégibb és legnegbUnatébb Kerékpár-raktára
BUDAPEST, József-körnt 41. az.
Kték\'áslst: Jfsrosftér 4. [lavitájikat sajúl mülielyeinkhen szakértelemmel
l A olcsóit ótiualittk. ; *
Diag árjsgyaékfink 700 aéppot ingysn se bérment**.
Nagyban.-, vaUmap ^ Z* 22. ssám (• lap) ^ JMuir kó M in M
SB5 f. 1906. évi február hó 11-én d. e. 10 órakor tartandja saját helyiségében ||| I
161. «vi rendes közgyűlését. §1
melyhez a t. ez. részvényeseket tisztelettel meghívja . 591
fgl AZ IGAZGATÓSAG |||
5|P A kOxgyOléit tHUHcnliozáfil tirgyaiuak sorrendje : ^SI
~ MM i. Az igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések. 1 INI 2. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő bizottság felmentése ^JLH
9E feletti határozathozatal. I
fijjS 3. A hivatalos közlöny kijelölése- M |
9n 4. Az alapszabályok módosítása ■
IBk 5- Az alapszabályok 37. §-a értelmében sorrend szerint kilépő 4 igazgatósági tag, úgymint Aczél Páli I Práger Béla, Sommer Sándor és Sartory Oszkár, valamint a felügyelő-bizottsági tagok helyett ujak, esetleg azok- Kjj I
j||!| nak isméti megválasztása; és pedig a 4 igazgatósági tagnak 3 évi, a 4 tagból álló felügyelő bizottságnak 1 évi ^SE I K9 időtartamra.
6. Netáni indítványok. j^B I
aHTO Jearyaet. A L cl. rétivényeiek flgyelmeitclletnck, misierint n/avazó-lapjaikat 1906. . évi februái hó 10-it nupjín delelAlt 9—12, délután I
3—5 úrái| u intézet helyiiégében személyesen vagy meghatalmazás alapján átveheUk. — Megjegyesletik, hogy ai alapszabályuk Ilik |-a szerintszavasan \' _ jS|W jogot csak u gyakorolhat,^ kinek részvénye a közgyűlést megelőzőleg négy héttel nevér* átiratait. V"*
A Nagykanizsai Bankegyesület Részvénytársaság ÜRT\'"
f. 1»0 í. évi február hó í O-én d. n. 3 árakor »a)At helylnégében Ur^^ I
m 32. évi rendes közgyűlését fel
vvUi! tartja, melyre a t cz. részvényesek tisztelettel meghívatnak. aggyS\' I
, c) Az igazgatóságból az alapszabályok 18. §-a értelmében jelenleg sorrend szerint küépő C^rEj. J
Weisz Tivadar ur helyébe i igazgatósági tag, vagy a nevezett ur ttjbóli megválasztása. Hj^H^* I
Aton l. réstvinyeaek, kik ( közgyűlésen szavazati jogukat érvényesíteni óhajtják, felhívatnak, misserwl U alapszabályok 7aÍr. " -MÉMj SntnSéiraSn\'íisék* n\'m ■ *M\'TéDTekk<l *HAtott részvényeiket a kózgyólást legalább S nappal megelóiAI* aa egyeaUeti péaa- MÉg^,
1J0S, január kó M áa
Nagykanizsa, vasárnap
MEGHÍVÓ. \'
Jí nagykanizsai takarékpénztár részvénytársaság
f. IQ06. évi február hó 11-én d. e. 10 órakor tartandja saját helyiségében
melyhez a t. cz. részvényeseket tisztelettel meghívja
AZ IGAZGATÓSAG
A küsgyOléit (aDáesboiáal tárgyainak sorrendje:
i. Az igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
3- A mérleg előteijesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő bizottság felmentése feletti határozathozatal.
3. A hivatalos közlöny kijelölése-
4. Az alapszabályok módosítása
5. Az alapszabályok 37, §-a értelmében sorrend szerint kilépő 4 igazgatósági tag, úgymint Aczél Páli Práger Béla, Sommer Sándor és Sartory Oszkár, valamint a felügyelő-bizottsági tagok helyett ujak, esetleg azoknak isméti megválasztása; és pedig a 4 igazgatósági tagnak 3 évi, a 4 tagból álló felügyelő bizottságnak 1 évi időtartamra.
6. Netáni inditványok.
A t. cl. részvényesek flgyolmeztdtetnek, miszerint H/avazó-lapjaikat 1906 . évi fehruái hó 10-ik napján clelelótt 9—12, tleiutáa 3—5 óráig as intézet helyiségében személyesen vagy meghatalmazás alapján átvehetik. — kl eljegyeztetik, hogy ai alapszabályuk Ilik |-a szári ot szavalat] jogot csak iz gyakorolhat,Junek részvénye a kőigyülést megelőzőleg négy héttel nevér* átiratott.

A Nagykanizsai Bankegyesület Részvénytársaság
f. 1»0 í. évi február hó O-én d. n. S árakor saját helyinégében
tartja, melyre a t cz, részvényesek tisztelettel meghivatnak.
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:
a) Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
b) Az 1905-iki mérleg feletti határozat
c) Az igazgatóságból az alapszabályok 18, §-a értelmében jelenleg sorrend szerint küépő Weisz Tivadar ur helyébe i igazgatósági tag, vagy a nevezett ur újbóli megválasztása
d) A felügyelő-bizöífsSg, 3 rendes és 2 póttag megválasztása
e) Az alapszabályok 3., 5., 28., 45. és 46, §§-ainak módosítása — és
f) Egyéb, alapszabályszerüleg bejelentett inditványok tárgyalása
Aton l. részvinyesek, kik a közgyűlésen navrnti jogukat érvényeaiteni óhajtják, felhívatnak, misierint az alapszabályok 38. g-álioz képeit, kiég le nem járt sseivényekkel ellátott rénvényeikat a közgyűlést legalább 8 nappal megelőzőleg aa egyasfileli páM-lárnál létéi eményeuék. _ . . rr
Kelt Nagykanizsán, 1906. évi január hó 26-án.
As lgasgatósá|.
SUfar n mám (T lap,
1906 január- hé 28-án
» • » « !
■ l a • r * « ■ a
ilIRI Ibölst elóiti
I Saját érdekébe*
iftopoio oruui i
jr GYÓGVtftEJÜ I HMM ,
■ lati
mm
I WIENER I0DEN
•tea. L. hMM
UNION i«
TOKAJI CHm^ViflBOB.
fait* mm MM mm. M* tai.MMt Mhf Ma
MítwSSifc^
------JCSmbmmbmmiIBU^
panM iMMkd. MiaMMma* 1 Mait aa awa« tnaHiatHii. eoti aaa naáaini naiiiakoi. aa- aaa-
nvwuiuu | nMMa riMM
OÓ*Í0RSZES2 L-aS schc*£*£
#V An WIRLlMMtt
WM éi artn ptoMI)
BUDAPESTEN. v
PMfittn kmuni^M !• MMM
á >HÉ<IM»H
HmcaigTMPHATP.
juuarfliSG£.j
ön ntfvon MÓMk MlMAI Fmm hajéi • CUNNY4éta
JíJanningrn
HAJ? LSTnwti.
IV
L* il
lllfWt lageltléH. legszolidabb
FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza
BxUpqt. IV.. Hipeetl Váróikéi. (Kéroly-kóft).
Ír. Ima
3 nap ilau Mztaaaa kaL Tttelye 1110 Dr. Kortes (féMén M IW-tll
jy
PARIS
MwrtsT, m. vaczi-sosuT n. aa. --------1—t— - j— - -i — i -

taaM» ital Ki\'
Fanaaés. kiütés. izepló. mijloM. Í3Í ^■ÉÉ eliOnnek ai arejró\' valódi anfo
FÉLI \'használata inal •ii tveg éra 2 korona. Hotlé ugorkaazappan I k. púder I 20. K.
■ BALASSA KORNÉL 0
if
Meoes irjegyzek ingyen
VILÁG LEGJOBB ÍRÓGÉPE.
Spw-I 9É részv társaság
megóvó-intézet* az daA és legnagyobb. >/a millió részvény Mkt
Katser nénwértl az egész vttéfoa d vananA terjedve és tnóraagaalL
KATZER
Budapest. Ú-utcza 42. 4« italét tUk tó. it. ia U)-atra él
KISS -
£ SZERENCSÉJE
Mm
\'BBm VÁSÁROLJON hm
SZEffEKCSESORSJECyET KISS KAROLYkTARSA
BUDAPEST. ERZSf BETKQRUT11?
J ÍU\'fcuöi ~7 j
A MÁLNÁSI SICUL1A GYÓGYFORRÁS
kivitt OaazeteieiO égréayet sás Mriayavii, amely tapasztalatom ssertat megbízható gyógy-katassal tar a légzőszervek. valamint a gyomor és bélcsatorna hurutot béntalmatnil, ugv-jzintén a hugyos ivarszervek hantos és vérpangAsos bántalmalnál Is. Jó hatást gyakorol további a belek atoelAia és a kaal vérbőségből eredft méibajok étlen. A .Slralla\'-totréa belsó használaténak fürdéssel való egycaMest oszlató hatást feji ki a aói rnedencze uervtk Idült izzadmtnyaiaAI A ttdógtmókor kezdetleges eseteiben, valamin! a güaóe-f Anélycs nyirkmirigy dacanalot ellen jó sikerrel alkalmazható. Czclazerú segedeazkózt képez az eibl-zas és Idélt kAazvéay gyógyításában íz Ezen aokotdalu hauntihatóséttnil tojva a*IUa azámoi tarthat az orvosok figyeimert
Budapest. 1901 laaeée 4
Dr. Koraayt Frigyes, e
ouial Mi. Mcmmii lav. a at T«a Alit tac
MaatM M«aa»a» Ml tyf • i íUln ASfTWDÓN ff.
»eanl Bi aiaiHia : IV. «mit Unit..iat
§W KérJBh a SgjflJA névre figyelni 111

1

ESZKOZJ
az l^eiép-
-i^olál^an • lt|jeUiitk«.
Magyar f^oRM
JtilfierfőlT\' ^MATÓ^V
Világhírt!
egyedüli elarusitása
Streo ét Hleia
Iftmlán unfaraWttifl
Nagykanizsán.
Ü C o é n a c
CZUBA-DÜROZIER4 Cie.
FBANCZU COQNACGYÁR, PBOMITM. ar staiiaiii mtiu -ve
> . \\ ]
!■ MBA Cl M HffHM^an I
HEGHlVé.
A Nagykanizsai Takarékpénztár által alapított önsegélyző szövetkezet
1906. évi február hó I3-án délelőtt II órakor tartandja a ^íagykanusai Jakarékpéutár htlytaégében
===— 9. évi rendes —
közgyűlését,
melyre a t. c. szövetkezeti tagokat tiutelettel meghívja ____ 441 IguMiMtúsái
Tárgy aorona t:
1. Evi jelentés.
2. A felügyeló-bizottság jelentése, ennek alepján a mérleg megállapítása, az igazgatóság éa a felügyelő-bizottság
felmentése iránti határozat
3. A szóvetkezet hivatalos kfislónyéneh kijelölése.
4. Az igazgatóság tagjai közül as alapszahályok 23. §-a értelmében kilépó Crápáry Ádám, Grünhtrt Henrik, Halvax Frigyes, Halvax Gyula, Muraközi Lajos és Rósenfeld József helyett 3 év idótartamra, valamint a felügyelő bizottsági tagok helyett 1 évi időtartamra ujak, esetleg azok ujboli nfegválaaztáta.
Nagykanizsán, 1906. január bó 26-án,
Jegyzet i A ielügyelő-biiotíság által felülvizsgilt vagyonmérleg a stfl-velkezeti Tieljisíghen barmikor betelúathetó. At Azletrész birtokosok kónyvak felmutatása mellett szavazólapjaikat t évi február hó 11. és 13-én a szövetkezeti helyiségben átvehetik.
08481214
Nagykanizsa, vasárnap
Zala <2. Mám. (8. lap)
1906 január hó tg 4,
A Kereskedelmi ós íparbank Részvénytársulat^
Nagykanizsán
XXXVIII. rendes évi Közgyűlését
folyó évi febraár hó 17-én délolótt 11 órakor sóját\'helyiségében tartja, melyre a t. cz, részvényevek;
tisztelettói meghivatnak.
közgyűlés tárgyai:
1. ás IdOft^évi zármérleg előterjesztése s az srrs vonatkozó igazgatósági és felfigyelő bizottsági jelentések; ugy az igazgatóság és a felügyelő-bizottság felmentése.
2. A társaság hivatalos közlönyének kijelölése.
8. A sorrend szerint kilépő Báró üutmann Vilmos, Grünhat Alfréd\\ Rapóch O/n/a és Vidor Samu igazgatósági tag urak, öaazeaen négy igazgatósági tagnak három évre, úgyszintén Dr. Bentzik Ferenc*, Goldhammer Károly ée Salpben Mór felfigyelő bizottsági tag urak helyett a bárom tagu felügyelő bizottságnak egy évre leendő válaaztáaa, illetve a régiek qjbóli \' megválasztása. 1 ^_—j
Nagykanizsán, 1908. január 28-én. AZ IGAZGATÓSÁG
Figyelmeztetés
1: A közgyűlésen résztvenni szándékozó részvényesek felkéretnek, miszerint részvényeiket a még le nem járt szelvényekkel együtt a bank pénztáránál innen nyerendő térilvény mellett aa alapasabályok 48. ga értelmében f. évi február 9 éig letenni szíveskedjenek, mely téritvény egyúttal Igazolványul isolgáland.
8. Az alapszabályok 41. 9°a értelmében caak azon nagykora férfiú részvényes bir ssemélyes szavazaU joggal, kiuek részvénye legalább Is 14 nappal a közgyűlés előtt ss ő nevére vsn beirva.
8. A szavazó lapok a közgyűlést megelőző napon, délután 8 -6 óráig a bank helyiségében átvehetők; ugyanezen Időben mutstsndók be a felhatslmasványok la, melyek alapján ez illetők (alapszsbályok 48. | a érteimében) mások megbízásából szavazni kívánnak, mivel későbben benyújtott felhatalmazványok tekintetbe nem vétetnek.
Egy doboz 2. kor 40 l
KLYTHlü a b0r ápoltra
aiarczfcer ezépiUsér« T)TTT\\\'I7*Tj
«s &a«ait4*ir« í U UJuJtí
Legeles*WB*a, MlMh, ball n ulti Tf.her, roe«asaU vagy mju
Vujriln inaljaáiva ia ejáalvt Dr. J. J JPeU <*■ kir. taaar által MeakeM Elíiaeri levstek s latjait UrikMrlaée éekezkez aallaksive vaaaak.
GOTTIiLKB x AUSSIG
ak és fctr. «4v.MiaUs-nanaa éa UlaSsseniSaa laraklari BKCft, I. WallMllt t, Szétküldés utánvét vagy az összeg slllefes hckeUésa ■•(tett. Kapkaié * l«(ttkk Ulataaar-. é>wwkenihe4«akn <•■ Rh/>MH*rkaa. Httnhanit»in: Üt ti Böhm Kelet a. Mar Krelner GyuU «n«aatk
I
Hofherr és Schrantz
gazdasági gépgyár és vasöntöde --BUDAPEST, VI., Váczi-körut 57.—
Ajánlja legjobb minö&égü és legújabb íz&rkezetü
gazdasági gépeit és eszközeit
jutányos árak mellett.
$
Terjedelmes árjegyzék kirinstra ingyen éa bérmentve. Zalara.epy«l vozérk;ép"v-lael4«ég:
HEIMLER JÓZSEF •nél, Nagykanizsán.
Drezdai motórgyár r. t.
(ezelőtt Hille) fióktelepe:
(jeliért Ignácz és Társa
BUDAPEST, VL, Teréz-kOrat 41 ss.
TeUraa If-SI.
Benzlnmotérok, légszeazniotéroV, ayersolajmuM-rak, nw. (soiritw motorok, acelytenmoUrok, Bcnzinlokomobilok csépl-«r«.
Szívók&z* (generátoros) SMtémk a leionfidcrnebb és legtókéleéeaebb, belgazotlan a légol&úbb üzemet nyújtó erAgépek.
A éneéal aiéür világszerte elismerten al legkitűnőbb gyártmány. Kipróbált MKitn uuti tai. Válogatott lejjebb anyagból e lagMelídabkaa áe a legpontosabban készítve.
Tartán I Sok évi használat után sem Merni rsparaturákra Feltétlenül bambiztós. Xezelése rwt kivál egyszerű. áz üzemköltségek a legelőnyösebbek, ■mést Maeéaalt Özemben megtekinthetik számtalan iparvállalatban ás uradalmak eeeda-sáfi üzemelnél: malmokban, téglagyántíben, maat-1 mhnkálásntl, faapritáanél, vlsiiailfl (szivattyú) ülepeken, gazdasági takarmány -kama rák ban, tajgasda-ságokbjut, eaépléeaél «tb. stb.
Teljes tsambirieésaáiik (malmok, gazdasági üzemei, kOzlömü-szsrkazetík itk) ssakasert azlUitása FetvilágesiUsek és keMaégtarvaaeUk káaal|gil adatnak,
IV Lacaasasabb SMaé jétáűáa! faávsai tsa-tést feltételek t SM
Ügynököket
keres magas jutalék mellett vidékre a ®ár aó ftv óta fennálló 6 ssor kitintetett
redőny-gyár —•
saját gyártmányai, továbbá vendéflóeftket ér-deklő újdonságok terjesztésére. — Ajánlatok reierencziák megadása mellett cximsendők, C. KLnrr. Braaaaa 0—hwár
Fiachal FtlOp Fia könyvnyomdája Nagykanizaán
Nagykanizsa, 1906. Harmincharmadik évfolyam 23. szám. Keddt január 30.

TKLIFONt toa
OMmMmH * XlMlll,
ZALA
POLITIKAI NAPILAP.
unBiM mi
■ita tm - — - —
Maa ..... u- a
tm Mm -----» Uia
SEÍT-II-I C:
Megjeleníti naponkim » tnnwmapok klvétov.
• órakor
• zal4 révt
•Andok. lajos.
\\ v
Zalamegye a magyar iparért.
—. At alkotmányvédö bizottság felhívásiból. —
Megírtuk, Hogy az alkotmány védő bizottság a magyar ipar pártolása érdekében tnot
Egy-
in • «Mr.
lelhet magasztos feladatának. Bt meg is talált* sst sz országos > Msgysr Védd Egyesület* szervezetében. Tehát ezt sz egyesületet ajánlja támogatásra nem csupán szért, mivel sbbsn egy kész, már működésben lévő jé
gslmat. indit s erre vonatkozólag felhivéit"?""^ nyerönk) h"em mwt
intéz a vármegye közönségéhez. |tudstábsn van snnsk, hogy erőinket egyesi
As Árvay Lajos főjegyző által szerkesztett felhívásból as alábbiakat kősöljftk / A nemzet törvényes képviselete tétleniégre lévén kárhoztstvs: a törvényhatóságok állottak csatasorba, hogy betöltsék alkotmánvvédő hivatásukat. Ez azonbsn még nem elegendő annálinkább sem, mert s kormány nem fiad visszs semmi erőszaktól és törvénytelenségtől sem, hogy s vármegyék ellentállását is meg-megtörje. Tehát minden lioufiusk..- ki kell vennie osztályrészét a küzdelemből. Ennélfogva társadalmi utón is tömörülnünk kell jogaink megöl talmazására. Es a védelem azonban legnagyobb részben csakis sz eilentállásrs szorítkozhat De van — szerencsére — egy tér, amelyben a társadalom cselekvőleg is fölléphet, nagy eredményeket vivhat ki és semmiféle önkényuralom sem Uftóztathstja fel. Ez a tér pedig éppen az a tér: á k5z-gtzdaság tere, amelyen a béttlMl őnállótitsni
akarja magát Ausztriától. Múlhatatlanul szükséges tehát, bogy erre a térre irányozzuk munkálkodásunkat teljes erővel szért is, hogy a talajt az önállósításra^előkészítsük s a gazdasági különválásnak korszakot slkotó és szebb, jobb jövőt hozó s ui meg uj gazdag eróforrásokst nyitó\' nagy munkáját elősegítsük.
Elodázhallannl szükséges tehát, sőt s ta-ik órája van itt annak, hogy honi iparunkat pártoljuk. Elődeink példáját, követ ve, vám-sorompót kell—minden—msgysr hát -tüsző-bére- állítanunk az idcgeu és főként a bennünk elnyomó osztrák ipsr gyártmányai kizárására.
A honi ipar felkarolásával jár az, bogy aj hazai gyártmányok ellen itt-ott feltűnő kedvezőtlen előítéletet s az idegen iparcikkek iránt sok- helyütt- mutatkozó gyökeresen kiirtsuk, Amint egy jeles művészünk találóan mondja: >Együak cseréptányérról és jáijunk dsrócrubábau, atpig nem tud-ink mást előállítani:! Tehát meg kell elégednünk szzál, smink van, snbálínkább is, mert ha nem terjeszkedfiuk azon tul, ezzel csak a takarékotság szellemét ápoljuk s annak előnyeit szerezzük meg.
A vármegye bizottsági közgyűlése mindezekre való tekintettel 20964, 1905, sz. határozatával társadalmi mozgalmat kezdeményezett a boni ipar támogatására és alulírott alkotmányvédő bizottságát kérte föl arra, hogy a mozgalmat megindítsa ée szervezze.
Tisztelt Polgártársak\' I Az alkotaányvédó bizottság áthatva küldetésének fontosságától, a módot kereste, amelyen legjobban megle-
si t, melyek az egyesület céljainak elérését biztosítják.
Az egyesületnek tagja lehet nemre való tekintet aélkűl minden feddetlen multa egyén és\'jogi testület.
A rendes tagsági 4, illetőleg 2 kor., vagy 3
PIH _________ -JP— .évre számítva 6, illetőleg 12 kor. csekély dij-
tc 11 fink kell, mert külömben szétforgácsolód-1 jal hathatósan előmozdíthatjuk azt, bogy a nak, százfelé hnsnsk és bármennyire megfe- hazának ipari ét mezőgazdasági termelése a stitjűk Is szokst, képtelenek leszünk a nagy külföldi verseny alól felszabaduljon s énnek célúak megfelelő nagy eredményt elérni. De következtében fejlődésnek induljon és meg. ezen egyesület sjánlásáuál döntő volt az a I erősödjék.
körülmény is, hogy az nsm egyedül az ipari,! Csekély tékát az áldozat melyet a hasa hanem a meződazdasági termelés védelmét oltárán bemutatnunk kell. De tömegesen kell is zászlsjára irta. Ehhez járul, bogy az egye-1 az oltárhoz járulnunk, mert csak igy vivha-sülét szervezete megegyez sz 1844-iki véd- tunk ki csekély áldozattal nagy eredményt egylet szervezetével; az pedig jónak, kifogás-1 Az slkotmányvédő bizottság ezek szerint talsnnak, hatásosnak bizonyult, mert valóban ] hazafias kötelességet tölt be, smidőn a vár-fényes sikerrel működött. Tehát" maradjunk jmegyei hatóság nevében azon kéréssel fordul meg snnál és fogsdjuk el az emiitett egye- j a megyebeli honpolgárokhoz, hogy a .Magyar sülét szervezetét annál inkább is, mert ennek Védő Egyesület\'-be tagokként belépjenek s a kezdet nehézségeivel küzdő rövid élete isje célból a belépési nyilatkozatot aláírják és
megnyugtathat mindenkit.
A haza szírében, a székesfői árosban ala] kult ,M«gyar Védő Egyesület" az egész őrizi gra kiterjeszti áldásos működését és vi déki\'tagjaiból fiék-egyestieteket
ténkép oly egységes, hstslmss szervezetet alkot, mely a "Haza minden legkisebb zugát ti társadalom minden rétegét át- meg áthatja s öntudatosan, egyesült erővel halad a kitűzött irányban hazafiat célja megválóéitásárs.\'
_ Az egyesület célja s hazafias társadalom minden tényezőjének egyesítése, hogy a hazai ipari és mezőgazdasági termelést a külföldi versenynyel szemben megvédje és fejlessze.
Az egyesület feladatai: Teljes" erővel" igyekszik oda hatni, hogy minden hazai termelésű jó iparcikk es termék a külföldi verseny nyomása alól főlszsbadul* ion, megerősödjék és fejlesztessék. \'* Az ipari és mezőgazdasági termelésnek jó és fogyasztásra alkalmas cikkeit a hazafias kereskedők közreműködésével, — úgyszintén nemzeti vásárok, miuttáru gyűjtemények, — szakszerű előadások, \'esetleg kiállítások utján is a fogyasztó közönséggel megismertetni és megkedveltetni.
A vagyontalanabb kisiparosok és a háziiparral foglalkozók támogatása. E célból azok munkáinak értékesítését elősegíti, — a jó és szép munkában kiváló derék munkásokat anyagi ét erkölcsi jutalmazásiéi buzdítja, továbbá a háziiparral foglalkozók keretetét a népipar njtbb ágainak megbonotitátával gyarapítja.
Erejéhez képest kitűnő iparosokat anya-gilsg is támogst, kitűnő iparosmeaterek és segédek megatabb kiképeztetését célzó intézmények létesítését előmozdítja szóvsl minden oly intézkedést teljesít és intézményeket léte-
azokra aláírásokat gyűjtsenek.
Zalavármegye hazafias közönsége, amely mindig lelkesültséggel karolt föl ily magasztos eszméket, az 1844. évben » eföíjért a honi ipar lel karolásé ban. Megértette és követte akkor Is a haza esdi szavát Az orszá-gos védegyletnek Zalában alakult a legtöbb fiókegyesülete. Alsólendva, Balatonfüred, Kanizsa, Kapolcs, Keszthely, Kiskomárom, Kővágóörs, Köveskál.a, Letenye, Sümeg, Szent-gróth, Tapolca, Zalaegerszeg és Zalalövő voltak gócpontjaik.
A belépési nyilatkozatokat sz alkotmányvédő bizottság elnökéhes kérjük f. évi február hő 20-ig beküldeni ason célból, hogy as alakulás lehetőleg március hó 15-én, a nagy jelentőségű s örökké emlékezetei nap évfordulóján ét sírnak legméltóbb meg-inorpliaérs megtörténhessék I
BIBIK.
— Személyi kir Sajgó Sándor lapnak volt főmunkatársa, a Somogy rármtgyt napilap felelőt szerkesztője ismerősök látogatása végett két uapon át Nagykanisaán időzött
— Halálosás Qtrioor Sándor nagykanlsaai pékmester ma 88 éves korában meghalt Holnap délután temetik a Zrínyi Miklós- (Iskola) utcai gyászházból.
— ilbeeeátáaok a honvédség kóréból A szolgálati, illetve védkötelezettség teljesitésf után, tiszti rendfokozatuk megtartása nélkül a honvédség kötelékéből saját kérelmükre el-bocsitattak : vindornyalakiét herteltndi Heru-teady Ferenc a székesfehérvári V. honvéd kerületi parancsnokság nyilvántartásában álló isolgálatoo kiviti viszouybeli főhadnagy éa lovag Sert Győső asgykaaizsai te. honvéd gyalogezredbe!! tartalékos hadaagy.
Náfek
Zala 83 Mám. (» lap)
1909. január ntr M-*n
> Jnhilsnma Tegnap ünnepelték Ztc&mtittor Károly győri polgár* mester működésinek S5 éves jubileumát. As ünneplés óssinte és meleg hangulatban folyt le, aéltó\'e gyári polgármester kiváló érdemei kes. A városhálán diasgyülés volt, melyen a polgármesternek remek esüst plakettet aduk át. Bste bankett volt
— Maféntiaxtviselék nagjkanissai válasst-máaya e hó jo-án, holnap este fél 9 órakor a Polgári-Egylet emeleti helyiségében értekez-letet tart
— SsédelgS iparfsl&gyeló Ravasz szélhámost körösnek Nsgykauisss vidékén. A szél* hámos elsó fogását s zalamegyei Mufsszer-dahely községben követte el, -hol nsgyon könnyű volt Vaiya Sándor iparost becsapni 50 korona ertjéig. As idegen beállított Vargához és bejelentette, hogy ő s szombathelyi iparfelúgyelő és vissgálatot jött tsrtanf Vargához. Miután a műhelyt alaposan átkutatta és tett néhány szakszerű ibegjegyzést, elbúcsúzott Vsrgától és elutszni készfiit. Mikor szonbsn már indulóféiben volt, srrs a szomorú tényre jött rá,-hogy nincs egy fillérje sem az ntazásrs, mert a péuztáreáját elvesztette. Kérte tehát Vargát, hogy kölcsönözzön neki 400 koroaát, melyet aztán 0 Szombathelyről köszönettel vissza fog fizetni. A bi-székeny iparos hitt s csalónak és átadta néki egész készpénzkészletét, mely 50 koronát tett ki. Az iparfelfigyelő tóbb bijjáu ezt is elfogadta, annyira elfogadta, hogy még máig sem küldte vissza. Mikor később Varga a pénze után akart járni, megtudta, hogy ismeretlen csalónak esett áldozatául. A följelentést megtette a csendőrségnél.
— Tűs Klsksntssán Tegnap eate f óra tájban tüzet fújtak a város utcáik. Első pil-
lanatra ast lehetett hinni, hogy egész Kis-|nfjr\' viflor Sainnné 8 - 8,ker. Ungtr Ullnianu
kanizsa ég, mert vasárnsp lévéu, óriási tömeg vonult Kiskanizsa felé. A tüz usgysága azonban nem igazolta ezt a nagy izgalmat, mert mindössze Gál Lajos zaigárdiközi lakos páf^ tája gyuladt ki és égett el a bgnue levő szénával. A kár 500 forintra rug. Sem az \'épület sem a takarmány nem voltak bizto-sitva. A tűz okát még Bein ismerik. A tüz továbbteijedését s tűzoltóság gyors megjelenése gátol ta meg.
— Szerelmes gyújtogató- Minap megirtuk, hogy t hó 18-án Becsehelyeu leéget t Bilin* Jáuos gszdssági épülete és ez Által Balasa miutegy 1500 korona kárt szenvedett. A tüzeset körülményeiből következtetve már akkor jeleztük, hogy á tüzet minden valószínűség szerint gyujtogstás okozta. Most, mint velünk közlik, bizonyossá vált l>°gy Balasa épületét felgyújtották, a gyújtogató pedig &a/a/ János, kire a gyanú kezdettől fogva hárult Ugyanis Szalai legényember és már rég óta szerelmes Balasa hajadon leányába. A leánynak is tetszett a legény, mert derék szál, csiuos fiu, egy nagy hibája van azonban: az, — hogy a rajta .alónál nincs egyebe, míg Baltiba módos
gasds. A legény többször megkérette s leányt, legutóbb ebben s hónapban is, azonban mindannyiszor elutasították Hz as utolsó kosár végleg elkeserítette és assal hűtötte le issó boszuvágyát, hogy felgyújtotta szerelmese spósánsk a házát Igy sztán még ke-vésbbé valószínű, hogy valamikor az övé le gyen a Balaaáék csinos leánya
— Oraaágot vásár volt ma Nagykaalssán. A vásár nem mondható atkerültnek, mert as utaknak a Járhatatlantágig slkoa voltuk nagyban akadályozta as állatvásárra való felhajtást
Vásári episódok. Természetes, hogy s mai nagykanizsai orazágos vásár sem múlott el rendőri beavatkozáa nélkül. Letartóztatták Risznyák József cssvsrgót, mert Milialec Györgyué kiskanizsai asszony zsebéből kilopta az erszényt, letartóztatták, — továbbá Varga Gyula zalaegerszegi zsebmetszőt ki snuak dacája is \'eljött a vásárrs, hogy Nagykanizsa területéről ki vau tiltva. Ez több idegen zsebben kísérletezett, mig letartóztatták.\'
— Orvosi megfigyelés alatt Farsntal Sándor pozsonyi kómflvaa, kl már egyszer elme-gyógylntésatben, a napokban rokonainak látogatására Nagykanlsaára érkezett Tagnap Itt lamét kitört rajta as flrölet, úgy bogy s városi orvos megfigyelése alá kellett helyesni.
— Felülfizetések éa adományok. A Ke resztény Jótékony Nóegylete jan. 20. megtar-titt estélyéu felfiltizetni kegyesek voltak: Francz Lajos és fisi 50 kor. Hirschlér Mik-sáné A. Domború, Reik Gyuls, 20—20 kor. Báró Hornig Károly veszprémi püspök, Bo-genrieder Józsefné, Tripammer Rezsóné, Belus Lajos, Oszterhuber László, dr. Hübner János, ujnépi Elek Lipót Ebenspanger Leó, Rothschild Ssmu és neie, Szirmsy Sándor 10—10 kor. Hertelendy Béla, Vécsey Zsigmond és
Ajutalaé és dr. Sngerty Károlyné mely adományokért hálás kössŐMtát fejen ki — a sKárassMii/ Jót. JUagjht* váiantmimym.
Könnyen elképzelhető,
hogy agy olyaa Mer, ta juttatja, WÉM
amely a szervezetet oj erőforrásokhoz JuTiatjaí ast kéjiessé teszi-, arra, bon finjfgetőleg fellépj betegségeknek hathatósan állani tndjon állani, Ezt legkönnyebben a 8C0TT-féle EMULSIÓ használata által érhetjük el á SCOTT-íéle EMULSIO jó tzft és iónny aa emészthető késxitmi ny, legfinomabb gyógy csukamájolajb ól készíti, mész és nátron hypophósphftok hozzá adasával. á csukamájolaj az egészséges, izmos has képződését előmozdítja raig a hypophospitok az idegeket edzik és az életerőt fokozzák. 8
á SCO.TT-félc Emuisió valódiságának jele s „hátán nagy csukahalat vívó halász" védjegy.
Kapható minden gyógyszertárban. Esea lapra való hivatkozásnál 1S fitUr UrétMyrg beküld se ellenében mintáik teggel bérmentve szolgái:
Dr. BUDJtl EMIL „Városi gyógyszertára\'
BUDAPEST, IV, Váczi-ulcza M/SO Egy eredeti üveg ára: • K a» I.
Urak a vidéken.
Elek 7 kor. 20 f. Remete Géza, Csesznék Miklós 6-6 kor. özv. Wusztl Lajoané, Víz-lendvay Sándor Duzsnak, Dobrovics Milán, Halphen Mór, Jósifovics Milivoj, Csizmadia Vilma, Radnay Jenő, Roaenfeld Józsefné, Eperjessy Gábor 5—5 kor. Eisiuger Samu, dr. Lóké Emil, Mjtrtou Ignác, ösv. Brieher lat-vánné 4—4 kor. Tripammer Qyula, Eisiuger Henrikné, Hevey Flóra 3—3 kor. Grosinger Anna, özv. Fisclier Józsefné Kiskomárom, Veber Károly, Sió Jóssef, Birck Miksa, dr. Pillitz Soma, Fesselhofer József István, dr. Etlényl Géza, Vajdits Iózaef, N. N. 2—2 koroua, dr. Fischer József, Leonliard Károly, Csoluoií Károly, NJ, N. N. 1 — 1 koroúa.
A \'bafítU htt hozzájárultak: özv. Zadu-bánszky Lajoané 15 kor, Unger Ullmann Elekué, Bentzik Fereucné 10—10 kor. dr. Pli-hál Vili tor né, Horváth Jánosué 3—5 koronával, ezenkívül hideg ételeket adományoztak : Bogenrieder Józsefné, Deák Péterné, Fai kas Vilma, Fiálovils Lajosné, 11 Horváth • Jánosné, | JHger Perencné, Kaan Irma, özv. Kovács Károlyné, Kohn L Lajosné, Kuortser Györgyué, özv. Máutuinó Józsefné, Msrzsó Tiborué, — özv; Plihál Fereucné, dr. Plihál Viktorné, — Prsnger- Karolin, I\'álfi Alajosné, dr. Tuboly Gyuláné, Tripámmer Etelka, Sallér Lajosné, dr. Szekeres Józsefné, Stirliug Sáudorué. Sebestyén l.ajosné, özv. Vusztl Lajosné, Lajpcig
— Egy kétiülő vigjitilbái. -
(Weisz Katalin úrhölgy bejárta a félvilágot és sok pénzt szerzett ... ne keressük, hogy mily módon. Meggazdagodva hazajön és szüleivel, kiket rövidesen melepóen civilizál, letelepszik egy vidéki városban, hol a Weisz család előkelő szerepet fog játszani. E pillanatban Weisz ut nemesítése várható.)
Weisz és s fSispini titkár.
Titkár: Ismétlem, kedves Weisz ur, minden rendben lenne, csak aj-a. bolond dolog történt, hogy őméltósága elfelejtette önnel megállapítani az előnevft.
Waiaa: (Csodálkozva^ Blőnevet?«(Bgysze-rfien) Ta az előnevftl <\' \' ■ j_
Titkár: Hisz ez a legkevesebb. Azt hiszem, hamar megtaláljuk. (Malíciával). Hk szabad kérdeznem: hol is vaunak ősi birtokai ?
Woiu : (Kedélyesen). Birtok, —• atX nincs, ös még kevésbbé. Tudja kedvea uiamjWeuni meg eladni, Ez volt mindég az én mesterségem. A föld gouddal, rizikóval jár és egyik aratástól a másikig meghalhat as eniben
Titkár: Természetesen. Itt Péntekvárott e kastélyon kivül nincsen fékvőség.
We/ss: Sem itt sr m misből.
Titkár. Ast hiazem. Ssentmiliályról költői tek ide. Ott sem volt semmi fekvósége.
IVe/sz: No, a ház. Ma is I\' megvan a bolttal. Nem ilyen nagy, uincs iá benne iiyeu bolond sok szoba Mert miuek a szoba ? A levegőért fizessen az ember? i.
Titkár : Teljesen osztom a nézetét. Hanem ebben az esetben kissé bajos a dolog. Sokkal nehesebbeu megy, mint képzelem.
He/ss: Már miért uienue nehezen ? Ntm mindegy sz: péutékvári vagy kÉrntmihályi ? Szentmihályi Weisz Jáuos! Ez egész szépen hangzik. (Fel és alá jár). Nagyon könuyeu lehet aláírni. Szentmihályi Weias. Maradjunk csak ennél.
Mi eladunk
5 darab Bazilika sorsjegyet 24 részletre havonkint K. 7-— f.
5 » Jóisziv ) • \' 24 » » a 3— »
5 » Magyar,v6rös kereszt > 24 • »\' > 8 80 »
5 > Osztrák » 1 » 34 > s » 14—1
5 » Olasz » " j . > 34 s a\' » U70 »
5 » Erzsébet szanatórium • 24 » . » > 3-— »
Már az első részlet lefizetése után minden nyeremény a vevőt illeti meg. — Miuden egyéb sorsjegy is kapható uáluuk ily pódon. / X fél vásárolhat sorsjegyeket tetszése szerinti mennyiségben, azaz öt darabnál kevesebbet is és kívánsága szerint 12 vagy Í8 havijeszletre is osztjuk be ezeii kedvezményt

kereskedelmi ós Iparbank-Réssvénytiisulat Nigykanhián.
Ntfftaüftft, fedd
Zala 18. saám (M. lap)
tdCp jsnnár hó 80 in
Titkér Bocsáaat, — vaaaak emberek, kik. nck skrupulussi vasnak ilyen dolgokban. — Esetleg utána nésnek — tetszik tudni —
. , megkérdezik, hogy miért éppen szentmi-hályi ? Vaiaiö más, valateú jobb kellene Ejnye, bolondot egy dolog. Bx talán még elő sem fordalt, hogy éppen előnevet oe lehessen találni.
Wein : (Nyugodtan), Hát legyen Ladányi.
Titkár: Miért éppen Ludányi ?
WeiiM: A Ssepesty grófnak Is ez az egyik elóneve.
Titkár: Minden jogcím nélktyl^ azt nem lehet
Weiaa : (Felháborodással). Jogcim ? Hát a Ssepesty grófnak szabad és nekem nem sxa-bad ? Én nem vagyok olyan ember, mint a gróf?
Az ő érdeme az, hogy grófnak született? Most már azért is Ludányi akarok lenni. Igeu. Mondja meg őméltóságának, hogy ra-gasxkodonr ehea amévhez. (Á levegőben próbálja aláírni. Nagyon határozottan.) Igen. Ragaszkodom hozzá. Az sem adott érte többet
Titkár : (EgysxerüenJ Aafigaz. (Jó ötlete támad.) De, kedves Weiss ur, csak nem fog •ön egy uraságoktól használt nevet fölvenni ?
Weisx: (Meggondolás után.) Igasa van. Még ast mondanák, hogy én ntánzom a Sze-pessy grófot A Weiss Katalin apja utánoz egy grófot
Titkár: (Malíciával) Elképzelni is abszurdum. Ebben az esetben azonban még csak egy kérdés segíthet. (\'Mosollyal, hangsúlyozva Hol tartózkodott Wőímm ur életébea legtovább ?
M\'e/sz: Szentmihályon. ötvenkét évig. Elég ex?
Titkár : (Fejét vakarja.) Bz már nagyon -sok. Sxentmiliály igeu közel van H ön ott |v< ötvenkét évig. r. ejnye!..a sxentmihályiak előtt még belehazudui sem lehet valamit a múltjába.
Weiu: BeleTiazudni ?
Titkár: Pardon I Hiszen a kereskedelem .feltétlenül egyik első tényezőije a közgazdaságnak, azonban méltóztatik érten! — vannak a kereskedelemnek egyes cikkei, melyek... hogy is mondjam.., nem kvalifikálnak a magyar nemességre.
Web*: A gabona nem kvalifikál?
TTiHrT As igen... Hanem a Utfü! Ez az a pont, mely megnehezíti a dolgot
WeiMM : Hm, átkozott tojás/ Pedig mindig csak kicsinyben kereskedtem vele. Garasért vettem, kettőért adtam. {Hirtelen) Hát akkor nékein uem is lehet nemesi elŐnevem? Bx lehetetlen f Hát ki vagyok én? Mi vagyok én? Exr csak most tudom, hogy uekem nem is lehet nemesi előnevein.
Titkár: (Mosolyog.) És ön igy élt hetven esztendeig.
WeiMM: Kérem, ex engem egésxen kihox a sodromból; szinte felizgat. Mondja, talán a leáu) om múltjában találunk valami helyet..
Titkár: Bolondos egy dolog ! Hát őnagysága hol tartózkodott legtovább ?
Wsisa: A Kati? Ax seholsein maradt tovább két esztendőnél Hanem a feleségem
I Strclin
Ma MMfH fttaáflal, ■----
Szakácsiba való. Bz is {egy község. Lehet minden kösség elónév ?
Titkári (Komikus kétségbeeséstel.) Nem tudom, Weiss ur* Bbben ax flgyben nem vagyok elég okos. Megkérdem őméltóiágát
Weiu: Helyes. De jeleutse ki, hogy ra-gaaskodom a Stakácai elónévhes. Jó napot. (Elégülten távozik.;
Sem per.
Kir táblai irtaaitő
a Ulntéa»t< Ifjak.
1906. évi január hó 28., 88., ti. éa 8K napjain.
(Rövidítések magytrátttá: hh «» helybenhagyva, mv — megváltóivá, rmv » rétiben megváltóivá, fo feloldva, rend =» rendelvónyilag viaszt, ms » meg-semmisítve, vt « visszautasítva, hna m hsly nem adatolt.
I* Pelgárl tanáss.
Eláadó: Kaufmann Nándor.
V. 1866 Tóth örsaa éa társának - Tóth György és társai tll. örökösödés ra\'nd.
Előató: Hol.ics Qyalt, V. 8801 Nagy Jótsefnéntk — Cslfra György all astrződét /falbontása hh. 8908 Varga Jóssal éa társainak — Zalsmegye árva-
ttgyésie tll. gondnokáét megstüntttéaa mv. 8100. Szabó litvánnak — Illés Katalin tll. válópere hh.
Előadó: Tass Antat dr.
Alatidter Ignácnak - iij. Szakái Ferenc tU. 800 kor. hh. 8486 Kohn Márkuasnak — Paranesles Péter elleni 180 kor. mv.
II. Ptlgárí tanári. KIAadó: Angyal Pál.
19 Balog Fsrenc és nejének — Horvát Antalaé tll ingatlan birtoka hh—mv.
Előadó: J ob» t Béla.
8896 Kis Jóssef és -társainak — Kis Ferenc elleni hagyaték megállapitáaa hh.
■lalttl lanáts.
Előadó: Bőkk Gyula. 8171 IQ Qintner Vendel súlyos testi sértés
gyalás kitűzése. 2264 Komorsski Tamás felmenőn elkövetett solyos testi sértés ~ főtárgyalás kitűzése. 66 Baláza Jóssef és társai hatóság elL erőszak — főtárgyalás kilfltése.
Felebbvltell fstárgraláa 1006. január hó 22., 24., 86. napjain elintézendő ügyek.
Előadó:.Bökk Gyula.
168 Varga István éa társa súlyos testi sértés hh. 189 Mátés Jóssef és társai súlyos testi sértés — rmv.
lltadó: Varga Nagy látván. 173 6xv, Márton Andrásné lopás,rmv.
Dőadól Kiss Itlfftl ír.—
160_Kranitz Jósael nu^ánokicathaaiaitás hh. 198\'FeÍetach Ignác és társai smbsrölés hh.
Kiigud&iág.
Aa ásványolaj tartásira vonatkozó miniszteri rendelet ellen.
— Saját tudósítóinktól. *
Ax Orsságos Magyar Kereskedelmi Egyesülés legutolsó igazgatósági Ülésének határozatiból kifolyólag a petróleum éa robbanó folyadékok tartására vonatkozólag kibocsátott miniszteri rendelet ellen felterjesztést irtéxett a belügyi és kereskedelmi ügyi minisztériumokhoz. A felter-jesstés mindenekelőtt ast fejti k|, bogy as ily nagyfontosságú ós életbe vágó rendelet kibocsátása előtt meg kellett volnv hallgatni as érdekelt köröket és általában a kellő óvatossággal és
körüliek 1 sl tasH kellett volna eljárni, la as óv*, toaság és körültekintés a txéban forgó ügyben annál kívánatosabb lett volna* mart alig van kérdés, melyben a kösblslonság é* • forgalom érdekei oly alapos megfontolást igényelnének s melynél több gazdasági érdek forogna kockán, mint épen ennél. A retdelet határozatlan, zavaros, holott ép az ily* életbevágó fontosságú kérdésbenvolna szükség a legnagyobb világosságra és precisttásra. A rendelet Arderal réssé sérelmes, mert ámbár kétségtelen ugyan, hogy a kötbu-tonság érdeke és robbanások elkerülése közérdekű, még sem engedhető meg, hogy a köxbiztcnság cime alatt olyan Intézkedéseket foganatosítsanak, amelynek biztonsági szempontból nem is szükségetek, ellenben lényegesen megterhelik a kereskedelmet és az ipari Pedig a rendelet ast tette, mikor ast irta elő, hogy a robbanást gátló készüléket finomított petróleumokra it alkalmasul kell. Hasánkban finomított petróleum robbanás évek bosszú sora óta nem fordolt elő és a robbanás veesélye egyáltalában fenn sem forog-miért is a készüléknek kötelező alkalmasása teljességgel Indokolatlan. De még a valóban robbanékony folyadékok tekintetében sem loglal sl helyes álláspontot a rendelet, mert as eddtg használatban volt ée a célnak megfelelő, bevált tartályok használatát eltiltja, mivel a tartályokat ugyssólván elkonflstálja és helyettük ujabb készüléket ir elő. As uj kéesaiékek előírásának dolga is térelmet, mert Igas ugyan, hogy elvileg bármely gyáros által bemutatandó megfelelő készüléket engedélyesbetőnek mond, tényleg azonban máris engedélyesett egy bizonyos gyártmányt, mégpedig a közvélemény előtt teljesen ismeretien alspon, s emellett ax életbeléptetést időt oly rövidre szabta, hogy másokra nézve lehetetlenné tesxi az engedélyezésnek még csak kérelmezését is. Ax engedélyezett készülék a „Hentze" félé. Szakértők véleménye szerint éppen-séggel sem minden kétségen leiül ál:ó értékű és ntgyon kérdését, hogy a rendelet mindea szükség nélkül ténylegee monopoliumot teremt olyan aránytalanul drága készülék javára, amelynek haszna leiette kétséges A rendelet hibáinak torán a. felterjesztés avval zárja be, hogy utal az életbeléptetést idő tekintetében megnyilatkozó helytslonségre is. A kormány t | március hó elején, tehát olyan id pontban kívánja életbelép* tetni a rendeletet, amikor a rendelet követelményeit lehetetlen teljesíteni A legfontosabb és legszükségesebb intézkedés életbeléptetése sK tt is szükséges volna a megfelelő átmeneti idő engedélyezése és Így teljességgel érthetetlen, hogy o szükségesnek éppen nem mondható rendelet életbeléptetésével olyan nagyon sietnek.
Mindeneket as indokokat kifejtvén a felterjesztés, as Orsságos Magyar Kereskedelmi Egyesület követeli a rendelet életbeléptetésének felfüggesstézét ée kéri. hogy a kérdés végleges megolgása céljából hívjon össse a minisztérium ssaktanacskosmány én hallgassa meg az érdekelt kereskedelmi és Ipari ssakköröket.
Gabona-üzlet
iTavtraii tudósítás.)
Budapest, január sS
jCesxáfu üzlet: Korlátolt kínálat és szilárdabb irányzat mellet árák változatlanok.
JíitáridŐ-üzlet:
búza ápriiiara 17 lé
, októberre 16.90
sab áprilisra 15.08
tengeri májusra 18.98
rozs áprilisra 14 UJ
Tüdőbetegségek, hurutok, szamárköhögés, skrofulozis, influenza
tfies számtalan tsaár éa orvot által naponta sjánfva.
Mtategy értéktelen utániatokat is délies atafeaÉav
„—eáf wrtátM sassss^sfásé.
VJkfSiMt.U Rsebe & Ct. Itasel (Svijl),
ii
fttohe"
Nagykanizsa, kedd
Zala >8. szám. (4. lap)
1906 január Uó 80.án
Lupluii^doMtfK (I tiatld .
rucuSL rti.ér
Tévirvfak it tliffsiijiiiiM
fl uálsjig. fl béhe feltételei.
Budapest, január a9. Ma este összeül —a szövetkezett ellenzik vezérlő bizottsága, hogy hivatalosan is tudomásul vegye a király üzenetét és döntsön a válasz fölött. Ellenzéki képviselők ma sorra továbbították azon értesülést, mely szeriut^Andrdsty Gyula grófnak sikerült a király beleegyezését a kővetkezőkhöz megkapni:
L Ba az uj katonai bOnlelólBroénykínyo fleibelép, 1 Magyarországon lekoő hadblrósá-gok tárgyalási nyelve a magyar lesz.
1 R katonai parancsnokságok kötelesek a magyar hatóságokkal magyar nyelven leoe-leznl,
3. R hadsereg jeloény- fa zászlókfrdésél ugy lógják megoldani, hogy így közös jelűén yl éi egy kízós zászlói készítenek.
4. R magyar ezredekben magyar lesz az ezrednyelo.
5. Rz önálló uámterOlcl 1917-ben életbelép.
«, Kétségek a póttartalékosokért
Temesvár, január 29. Temesmegye mai reudkivüli közgyűléséi: a bizottsági tagok felszőlitották az alispánt, hogy a. be. hivott póttartalékosok szűkölködő családjait összeírássá és a ■ lisztát a segélybizottság
rendelkezésére bocsássa. Erre az alispán ki- _
jeleutette, hogy a póttartalékosok behívását ||[f|t DYSlftiO örvényesnek ismeri el és a községeket utasítani fogja,- hogy azok gondoskodjanak kötelességszerüleg a póttartalékosok családjairól.
öngyilkos iró
Budapest, január 29. Dr. Stuió Kornél isméit budapesti bölcsészeti író, ma erzsébet-k\'öruti lakásán öngyilkossági szándékból mellbe lőtte magát. Tettének okátl rtvl11 ay«l»taai n>an*>tu-
- . í^ tokkal ét"bestidgyakoHaV
tokkal , Irta: MáRGITAI JÓISET
A hercegprímás állapota.
Budapest, január 29 Vauary Kolos hercegprímás állapota ma éjjelre ismét rosz-szabbra fordult Az egész éjjelt nyugtala-
nul töltötte. Láza növekvőben van. Orveaai l aggódnak ; a király távirati jelentéit kéretett a hercegprímás állapotáról.
Tüdőbajosoknak
kitűnő receptet kölcsönős Jordárél in. ><orjátk jCátolyaé. VáUssbélj.*
i 1 Sít
Budapest éjjel
olmtt szenzációs könyv,
második kiadása
most jelent meg Irta:
Benedek Lúetló (Adri en). Ara S kórsam.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatala utján.
II MATER K/1R°LJ|\'
I 1 I (fi vaomszTrró,
I njsauHizO ts oózaOrtrró orirt NA0YKAN1ZSÁN >
SÍEET" B\'B\'SSb. ^S^SJSSS^SSSiyfaJSSSS^ | tSSSSi. °, Mf ->*.<
„„.,,./ Makba *áeA tánvu témtn. — Sin—J - M
iMiiitra ............... HSöSS !
ÁŰM? ........... .JatáajM árat!-|
MlfcMéll— Xl>gyi4* Incyc. Is SiBimi.
Hirdetmény.
Üzonncl közzéteszem, hogy vén kot fiiinsberger Jakab nagykanizaai be nem jegyzett szatócs csődf imsgóhez tartozó a csődleltárban 1—436. ti telez, alatt felvett összesen 2oi6 kor. 08 füUm becsült fűszer- és rövid áru cikkekből, valamint különféle szeszes italokból áŰó egósz árutár és a hozzá tartozó tízloti felszorolésak ajánlati verseny tárgyalás utján eladatnak.
As Írásbeli zárt ajánlatok 2OI kor. \'60 Jill óvadék letétele mellett legki-lőbben
1906. fci fahraár bi 12. upjíi
déli 12 órakor nyújtandók be Dr. Rothschild Samu nagykanizaai ügyvád urnái, mint az ideiglenes csődválasst. | mány e nőkénél.
Az ajánlati teltételek, valamint a cBŐdleltár és az eladáara kerDJŐ tárgyak alu\'irottnál megtekinthetők.
Nagykanizsán, 1906 évi január hó 127. napján.
Dr. Rothschild Jakab
ügyvéd caődtOmaflgonánok.
bkoiaJ it augiakaazailatn
irta
MAKOITAI JÓZ8RF
UnHSképiS inlíi.U Ifaapté Harmadik kiadét. Ars kMve 8 korona.
Horvát-Magyar-
-és magyar-horvát
Zsebszétár
taaittképad iotéa. ifaagalA. Miaoilik uj kisdia, ára vészoakMétkta I kor Magjaitól éa kapható
FISCHEL rÚLÓP riá
Ütni* itiéMti hntamái.
Világ; lilrll
Mm® In
egyedüli elárnsttáu
Stxeo ii Elein
uhuéi NntenUibiii
Nagykanizsán.
MAYFARTHPH. és Tg* szabadalmazott
önműködő „Syphoniá"-ia mégisalegjobbpermetező
Mőllőknek, komlós ültetvényeknek,
gyümölcsfa-kárositók
kiirtására,
levélbetegségek ellen való védekezésre, a szegecs és tormáncs stb, megsemmisítésére. Hordosható és kocsira szerelt permetezők to, 15,
60
és 100 liter folyadék számára petrolcum-kcvcró-kéazfllékkcl vagy anélkül ——
Tessék ábrázolatot és leírást kérni a cégtől
MATFARTH PH. és T8--
léggyérak, kSISnlegeé gyér StrtajHk ét gyaiBlseértékeellS gégék aaéMse.
Több mint 560 arany-, ex üst-éremmel stb. kitüntetve.
BÉCS II/l, Tab ort tr as » * 71. „
IúmiM képtt éijtfjték iofjta. - BégvMék és vhaoaidiivaéUk km«Hta»k

ftsAel FtiOp Ka ktayvayon^ ltt|jtnlaái
fek
Nagykanizsa, 1906. Harmincharmadik évfolyam 24. szám. Szerda, január 31.
UwtwtMg é* kMlMttM
•toM NHp n> ...... 11
tSbm VIMtÉMl*
TELEFON: I0e
USttntéMk **
ZALA
POLITIKAI NAPILAP.
ELŐFIZETÉSI ABAKi
tedémt — — — — L— j
íaésx ém---- H—
ifj Mn -Meycdtm Nwvi — —
UT«r
ttegjelenik naponkint
I órakor
: SZÁL*\' BANOOK ii RÉVÍ LAJOS
T
Egyes vdm ára ■ flMr.
Zalamegye.
N.gyk.nli.., 1101 Jtntlr II.
Tehát rid emelték a fejwét; eljött időd ; le kell dőlni a csernek, mely ezer ívig büszkén állt, védte szabadságait, fiait, az országot, s a nemzet ősi alkotmányát.
Beteljesült »Eljő egy kor, i nap, mikor a szent Ilion eldől; el Priamoa, s vele népe, a lándsahiressel.c
... A szásad első felében, mikor a reformok kora megkezdődött, hazánk szellemi és anyagi tespedésének korszakában, a Dunántnl volt az, mely jő példával járt elfil. s a legkiválóbb férfiakat ő adta a magyar nemsetnek.
Van-e a felső megyék kőzött, hol Thö-höly. Rákóczy éltek, Kossuth született, — olyan mint Zala? Mint a hires Dunántul, mely Virág Benedeket, Kiss Jánost, Ber-
8 a Széchenyi-reformok megbuktatására. A elkészülve váija- Tegnap egy hete még ja-főispánok izgattak, a nemesség a reform vában vártuk az uj főispánt és ekkor a mellé állt. megye 6o-as bizottsága tnegyegyülés össze-
S hova fordultak a főispánok ? hívását javasolta, hogy ez határozza meg
A köznemességhez, a bocskorosokhoz, meg az illó fogadtatás formáit A rendki-s megvéve szavazatukat, fokossal szerezték vflli megyei közgyűlés tegnap fiit össze és
meg a követi utasításokat; s 1833-ban Széchenyi javaslatai megbuktak-
Csertan Károly elnöklétével olyan módozatokat állapított meg, melyek melleit im-
tsenyi Dánielt, a Kisfalndyakat: Károlyt jtók a művelődés eszközeit minden korban, .és Sándort a Horválhokat: Pásmándi Hor- m» P«% h» anyagi erőben gyöl.gébb is, váth Endrét, Horváth Istvánt, Horváth «eHemi s erkölcsi fölénye meguövekedett; s Ádámot, Fejér Györgyöt. Vörösmarty Mi-jnincsenek is Deákjai, Csányljai, de
Ma a kormány ismét az ősi alkotmáuy pozánsan, méltóságosan fog megnyilatkocni mellett izgat nem kell neki reform; ki- a vármegye egéaz közönségének osztatlan küldi a főispánokat feldúlja a megyét s véleménye A megyegyűlésen a megyebi-erőszakkal akarja elnyomni a szükséges zottsági tagok igen nagy számban jelentek megérett reformokat a nemzet óhajtását meg.
feldnlja a megyét bogy letörje a nemzeti A közgyűlés Bosnyák Géza megyebi* aspiratiókat zottsági tag indiiványára egyhangúlag,
A Dunántulnak gazdasági viszonyai, nagy lelkesedéssel kimondta, hogy a hir politikai fekvése és beosztása, is előmoz-1 szerint kinevezendő Porteleky László ad-ditotiák az egyéni tehetségek kifejtését j minisztratort nem installálja, tőle az esküt Közbirtokossága, polgársága jómódú volt, | ki nem veszi, a közgyűlési termet as ina-okos, hazafias és értelmesi iskolái megad- jtalláció céljaira át nem engedi- Egyben
felhívta a közgyűlés a megyei tisztviselőket, hogy az adminisztrátorral való minden
hélyt, Víjda Pftfrt Va« «Hn ti>-
künk, dicsőségére a honnak, örömére történetírásnak, a hazai irodalomnak.
A szásad első évtizedében a pozsonyi díeta leghíresebb szónoka: Nagy Pál, a sopronmegyei követ, s ások közöl a jelesek kősől is, kiknek triászát az ujabb kor megkoszorúzta, csak Kossuth nem a mi szülöttünk. Széchenyit • Deákot a magunkénak valljuk.
Büszke lehet a Dunántul nemes s jeles fiaira, s ha Görögország a perzsa hadjárat alatt büszkén fordnlt hőseihez, egy Aris-teideshez s egy Themistokleshez, ugy a Dunántul, Zala is büszkén fordulhat nagyjaihoz, Deákhoz, Széchenyihez, kik a törvény, igazság, jog és reform emberei, s az alkotmány bástyái voltak.
1890-ben jelent meg a Stádium, mely felsorolta Széchenyi reformjait, mik szükségesek a nemzeti haladásra s midőn a nemzet felkarolta a nemesi előjogok törlését, a birtokképességet, ősiség eltörlését, s váltótörvény behozatalát, a tőrvény* előtti egyenlőséget közlekedési utasszabályozásá-nak megtételét
Maga a kormány lépett föl as újítások ellen s országszerte utasította a főispánokat hogy a megyékben ások ellen kezdjék meg as izgatást a fenálló alkotmány fentartására
vannak nagylelkű, nemes jó fiai igen nagy
számmal, kik lélekben méltán állíthatók a legnagyobbak, s legjobbak mellé.
A régi világban, midőn a gárdisták még az udvarnál szívták magukba a világismeretet, társadalmi műveltséget, megté" vedhetett sok főúr, nemes, de Mária Terézia kora elmúlt, kijózanodtunk Félre a kül-földieskedéssel I A legelső princípium, hogy törhetetlen hazafiak legyünk; s a pokol kapui sem vehetnek akkor erőt rajtunk
Zalamegye nemzetiségekkel van tele, de vezető egyéneiben megbizhatik a nemzet, mert azok közül ■> egy se lesz hűtlen
érintkezést tagadjanak meg, utasította as alispánt, hpgy a közgyűlési termet sálja le s az ottlévő arcképeket a gyász jeléül fekete fátyollal vonassa be- Az >installáció* napján a megyeházára kitűzik a gyászlobogót
A közgyűlés után .a bízottság tagjai és a megyei hivatalnoki kar, Csertán alispánnal az élén, a Bárány-szállóba jöttek öasse.
Nemzeti Szalon Nagykanizsán,
vagy
nem várt visszatérés.
Budapesti tudósítónk közli veíünk a következőket: »A tavasa kezdetével a Nemzeti Szalon folytatni fogja a vidéki vándorkiállítások rendezését Az idén a Nemzeti Szalon a követ-
- «méljük 7 a Dunántul tradícióihoz | kező vároaokban és fürdőhelyeken rendes és nagy férfiaihoz!
B- L
Zalamegye nem installál.
A tegnapi megyegyűlés.
• — Bajit tudósitúnktól —
képzőművészeti tárlatot: Baja, Esztergom, Eger, Fiume, Abbazia, Győr, H.-M.-Vásár-. hely, Kassa, Kolozsvár, Komárom, Léva, Lúgos, Mezőtúr, Nagykanizsa, Pécs, Siófok, (Balatonfüred). A kiállítások ügyében a Szalon már érintkezésbe lépett a nevezett városok ás megyék hatóságaival*
A Jfemsati Szalon txhat iarnit jön Nagf-
ügy látszik, Porteleky László atléta voltának dacára is meggondolta a dolgot, Ifauujaii-a, \'ezúttal valószluüleg nemcsak titkára hogy mint Kristóffy ellenjegyzésével kine-1 személyében. Ugyanis — olvasóink bizonyára vesett főispán Zalamegyébe betegye a lábát, emlékeznek rá — három év elátt szintén ki-
T> ... 1 t___ 1 . u í. • . / állítást akart rendezni nálunk a Szalon, akkor
Jó tdeje annak, hogy a közeli kinevezésé- , ..........
.. ,,, ,. , fj... , azonban valami félreértés folytán s kiállítás
lől szóló hiteles tudósításokat vettük, de a Llmaradt Ma annyival is valószínűbb a Szalon
kinevezés tényleg meg máig sem történt ideérkeaése, mert ez az elmúlt években már
meg A megye közönsége mégis miudenre | minden nagyobb várost megjárt és remélheti
Nagykanizsa, kedd
Zala 18. saám, (A. lap)
1906 január hó ÜOáo
Twirifrt it (flefwiiliitÍJíli
fl válság, fl béke feltételei.
Budipest, január 39. Ma este összeül a szövetkezett ellenzék vezérlő bizottsága, hogy hivatalosan is tudomásul vegye s király üzenetét és döntsön s válasz fölött Ellenzéki képviselők nta sorra továbbították azon értesfilést, mely szerint Akdrásty Gyula grófnak sikerűit s király beleegyezését a következőkhöz megkapni:
L 5a az uj katonai bünlelólórofnyhónyu flefbeJép, a Magyarországon lekoó hadblrósá-gok tárgyalási nyelőt a magyar leaz.
I R katonai parancsnokságok Mlekeek a magyar hatóságokkal magyar. nyelőm leoe-
Inli
3. R hadsereg jeloény- fa ziazlókfrdfsfl ugy lógják megoldani, hogy egy Uz9s jel-ofnyt fa egy kózós zászlói készítenek.
4. R magyar ezredekben magyar lesz az ezredngcio.
5. Rz ónálló uámlerfllel 1917-ben életbdép.
" KiÉMtgek a póUarltlikoMtkérí.
Temesvár, január 29. \'Témesmegyej mai rendkivúli közgyűléséi: a bizottsági tagok felszólították az alispánt, hogy a behívott póttartalékosok szűkölködő családjait összeírássá és a lisztét a segélybizottság rendelkezésére bocsássa- Erre az alispin kijelentette, hogy a póttartalékosok behívását örvényesnek ismeri el és a községeket ntasitsni fogja, hogy szók gondoskodjansk kötelességszerúleg s póttartalékosok családjairól. __
öngyilkos író
Buiapest. január 29. Dr. SttiuS Kor-I nél ismert budapesti bölcsészed író, ma erzsébet-körnti lakásán öngyilkossági szándékból mellbe lőtte magát. Tettének okát ; nem tudják. Sebesülése életveszélyes
A hercegprímás állapota
Badapest, január 29- Vauary Kolos hercegprímás állapota ma éjjelre ismét rosz-szabbra ■fordult Az egész éjjelt nyngtsla-1
nul töltötte Láza növekvőben ven. Orveeai t aggódnak ; a király távirati jelentést kére-tett s hercegprímás állapotáról.
S»e«a—srfc—»»• 1 Niq Sasa.
I áplalajévsai éi <lutiO .
riiiuit rÜLÖr
Budapest éjjel
elmfi szenzációs könyv
második kiadása
mp»t leitat meg. Irta:
Benedek László (Adri ea). Aru • ksrasa.
Megrendelhető lapnak kiadóhivatala utján.
MATEK KflRgLT
I V I (9 vbottij/TITO,
( ) VSOmSZTTTÓ,
njeauuzú as oöaattntTó orira
naoykanizsAn •
uhu art fc MmknkiL MHarttü c» n ka^ BoSojM, tafMk.hu
I » lllIllír fcartrtk,
lüllaráii pa»i |Tm
"f M\'lflfc • m
1 MM — atm
• J«H«JH Iraki -
JUtapik tacri* b .........
lárvát qnbtu
Iskolai él ■afáakanaáiatrt Irta
MARGIT AI JÓZSEF
tattllSképaA\' tattMU lfMC*t4 Harmadik kiadii.
Ars kOtve a korona.
Tüdőbajosoknak
kitűnő receptet kölcsönöz Joráárél én. ><o»vátk jCásolflé. Vátassbélyeg.
Hirdetmény.
Jfizennel közzéteszem, hogy ninket Giinsberger Jakab nagykanizsai be nem jegyzett szatócs osődflmegéhez tartozó a csődleltártan 1—436. tátelaz. alatt felvett összesen 2o/6 kar. OS filUrr* | becsalt ifiszer- és rövid áru cikkekből, valamint különféle szeszes italokból álló egész árntár és a hozzá tartosó üzleti felszerelések ajánlati verseny tárgyalás ntján eladatnak.
As írásbeli zárt ajánlatok 2OI kar. "60 Jt\'ll óvadék letétele mellett legkésőbben
1916. hi fiiriir ki 12. iifjéi
déli 12 órakor nyújtandók be Dr. 1 Rothschild Samu nagykanizsai ügyvéd urnái, mint az ideiglenes csódválasst-mány e nőkénél.
Az ajánlati teltételek, valamint a csődleltár és as eladásra kerJló tárgyak alu\'irottnál megtekinthetők.
Nagykanizsán, 1906 évi jannár hó 27. napján.
Dr. Rothschild Jakab ügyvéd csődtömeggondnok.
Horvát -1 -ési
iagyar-
lagyar-horvát
Ziskizitir
r4*id ayaiftaaí raafjtrtu-takkal bwatdgyakorla-lakkal
Irta: MAROITAt JÓZSIT
taittkkipeé mié$.
Második uj kiadta. irt liaMtMMn 1 kor M