Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
47.64 MB
2013-03-01 15:06:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
487
2988
Rövid leírás | Teljes leírás (636 KB)

Zala 1917. 001-025. szám január

Zala - Politikai napilap
44. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:XUV. évfolyam
NagTkaohu W17, január S. KadA
_t
umurmh li immtm
NAf YKANIZIA MWAimtt 4. mJm \' Waai*p6MHf ma.« *
POLITIKAI NAPILAP
Vilmos császár távirata hitveséhez
Vilaoi —Mlár újév alkalmából a kővftktóő táviratot intézte a császárnéhoz:
Ai ftasies német törsaekbfil Allé *i%éa osspa t a ink ég derék • aövet*ágasaink RomániAt. a Sára tb alsó fel yAaAl ic mentiti -"Abtt tk. nf tllanaáft61. -Ai tfét ttíajaa eagitafrg al» -
pM* éi k«iöQ árkasutt. hogy a döntést eajat Javukra fordítatta «ólai. ▼égaldik m*í WífTttbiii-kodAeaal eltelve néseals ujő* •14, Kitartunk ezentúl ie.
— \'cr Vttmösl A császárné est válaszolta: ▼ eled egyttt háláean, büat-Vfn lak gflil lakra, amelyekaek aiker&lt Se rathig gyCselaeaen alöaytmu\'. n i ak. V i aa aa^j T M é-l—
aall *iri, Ti i i haláa é» kfl«ik> lebetea. Nebé«, eöt nagyon na-flAf lfllok voltT***^» addigi aegaagitett a tovább ia a agl l ant töfcaliftí%»t aa adj a
Nem hagyják nyugton Görögországot
Bertin, jaa. /. Ap olasz kövat ¿agy léket nyújtott át a gőreg kfllű|yMÉF temek) am^ly clégtét&t kér a december
elsején történt eseményekért és más követelést is támaszt
Efly tafMfl mm^
Berlin* ¡ia. 2. Eüratenbcrg herceg legifjabb fia Frívyaa herceg g román haretérev hősi h»láh~hafk_
Berlin, jaa.\' 2 A főhadiszállásról {jelentikÚjév estéjén csak a romért és arota frontokon van élénk harci tevékenység A többi haravonalon nyugalom van.
lumaképvisaifik békRütja.
Kapenhdga, jan. 1. Pétervári lapok szerint\' a Duma elhatározta, hogy agy 1 serég képviselet küld a semleges és szö-ÍTetséges külföldre, bogymcyyyÓAŐdjcnek : arról milVill uikbéu i>. ogzágoltban.a
agg nekünk a végleges gyoaax-■at. \'lat kivan©» N«Iad uj»»re
\'T immmn
AMpiemíWjjg
Andrássy Gyula grófot
kihallgatásra hívta a király.
Budapest, jan. 2. Andrássy Gyula gróf hétfőn aste Béesbe utazott a ked den kihallgatáson jelenik meg á király aü. As ellanzékiek nagy várakozással takintaaek Andrássy kihallgatása elé
Borzalmas tűzvész,
Mécs, jan 2. Maatraálbél ja. laatlk: A Saeal Ferdinánd melletti alaegyógylntAaatbaa ttls tAaadt. aaaly as egáes épUle. tat elhaaveeitotta A tQiol-tók a női oastAlyt a a-g aa kd* aelitbették a negyanhat né a lángok kgstlelte halálát
föhrrceg újév T jitÍcat|iírbÓÍ táviratilag üdvözölte a királyt, aki a következő \'választ küldte ; Az együtt ) átélt küzdelmekkel teli napok elazakithat j lan emlékét alkotják együvétartoráaunk-jnak Mindig meg tudom becsülni, hogy ! Kedvességed micsoda el nem muló ér-| deméket szerzett a világtörténeti időkben, i Haduri üdvözletem kisérje hőseimet.
Nyugati harctér.
Berlin, január / A nagyfőhadiesál lás jelenti Különös esemény nem tör táfit Leofelsó hndvezéfősdix
Az
Buénpett, jan. 1. Szilveszter éjielén az- elleaságes tüzérség időnként Igen élénk tüzelést folytatott a Karszt fansik ellen, Höfer, altábornagy,
A balkáni hareztér
Budapest, január 1. Nincs ujiág.
Hőfer, altábornagy
Legfelső hadvezetőség,
olasz harctér.
Keleti hareztér.
Berlin, január / Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvonala ; Rigától délre és Smargonnál erős orosz vadász* különítményeket visszautasítottunk. A Pripjct északi partján—Pináknál
lovaaok gyalogharcban rohammal elfoglalták az oroazok két támeazpoatját áa egy. tisztet £a 35 embert f ogl> ul ejtettek fézsef fZherceg vezir&zredes aic* vonala : Német vadászoknak sík erűit ia Erdős Kárpátokban agy cüeaeégea Ar> -hátat as őraéggal -együtt a levegőbe ra> piteai. Az Us ás Putaa völgy kőzött német és osztrák magyar zászlóaljak több .magaslati állást rohammal elfoglaltak éa a románok ás oroctak havas ellentámadásait visazaverték. Hcrestraui: és Ungu ranit a Zaba la völgyben elfoglaltuk. Mackensen vezirtabornagy harcvonala.^ Nagyolábország északi részében az oro szokat ismét viaaaaveleftük,-a ki\'eneedik hadsereg az ellenségei RlfliilUlll Sarai — Focsain közt félúton levő állasokba a dunai hadsereg pedig a brailai hídfőbe szorította vissza Dobrudzaateen a német
bulgái csapatok sikerei következtében—| az orosz hídfő illái Maeialól kgidne lényegesen megszűkült, tegnáj^ott 1000 foglyot ejtettünk éa 4 ágyjut éa. 8 gép-fegyvert ziákipáoyeltunk a Duna dcltá« jánál a bolgár fo\'ysmbittositó csapatok felkoncoltak mintagy 50 oroazt, akik a Szentgyörgyágan csónakon kaitok át. Macedón arcvonal : Lényegesebb «»< mény nsm történt. Legfelső hadvezetőség
Budapest, jaa I. A romén tikság— harcoló szövetséges haderők az elienaé-gef utóvéd harcok kőzött, a Brailától délnyugatra, továbbá a Rimnicul Sarat áa Focsani kort félúton előre elkészített állásaiba szorították vissza\' A Zalába, Najura éa Putna felső^ völgyében Ruíz altábornagy, osztrák msgyw éa néaaet caa-patainak támadása előbre halad Rarja környékén zászlóaljaink több egy aún mögött fekvő állást rohammal elfoglaltak. At ellenség minden taípalattnyi főidet védelmezett. Tovább északra a cs éa kir haderőknél nem volt jel. atőeebb eaa* mény. Hőffer, aMébomagy
* Ha őrőme mm, «agy aa ts0m $0gedelmét várja, me feteékn*\' tájt ntéf o *aá hiiiiitfrjt
—m-
ZALA
HÍREK
Nagy a remény a MMrt.
Az tJ\'esrfendő utolsó ¡wme-
reteisé vélt ax antant válasza a német békaajánlatra. A jegyzék teljesen kielé-ftf 4r antant elzárké?ík ugyan a né=
met ajánlat tárgyalása cíöV de kijelenti, hagy f\\ ia épp ofy áhítozta a kékét, ■unt § -világháború előtt. A német jegy lék fölatt pedig azért nem akar. tárgya-lásökba feöcsátHíni, mert nem ismeri a n&tttí&c totketOltéteMt. Azonban et a kifó^ás, aggály, vagy tájékozatlanság is hámarartn el fog oszlani. A német kor fctty ugyanis — amint illetékes helyről jeten tik — elkészítette az antant által mi érni őhájíélt föltételeket s azokat bi-ráttklaan, az EgyeiVIt Államok közveti-tláével át antanthoz fogja juttatni. Egyen Hfre csak az a Ék
Mm M6tóX\\ el a béketárgyalás gön-ftlata éMI, nem akarja már Németországul ttlBjlWjmilifWl és Vttttoi császárt kétVecbén Véjflg hurcolni az európai or-ftigbs vásárokon, hanem csak arról akar megnyugtatást siere\'zni, hogy a németek békér szándéka kófooly-e s hogy a né« matek békeföltételei nem foglalnak-e ina-, gúkbán megalázó pofitokat az antant-áUa* nibkra, vágy ezeknek kis szövetségeseire A~Wke Titjtból ftWtt «fjfeakint hárulnak él a legnagyobb akadályok s most már erősen remélhetjük, hagy igen igea közel tiLgptak a békéhez. ~
A WipUfc«rékpéa«lár rén féay^rsa4ág Wagkantoán
mint hivatalok- aláírási hely elfogad i: jegyzéseket , ::
RH
eredeti feltételek mellett. A jagyxések
elősegítése céljából, a legolcsóbb ka matláb .mellett\' lombard kölcsönök engedélyeztelek-
Ünnepek Után.
látszik. A k dllö!es£öptd > * mely f-p:n as aíoltó jtffiéil sapakbis axokt* anpafádal « tortUate átdakfiáéié\', aistht káHárbe «aprót Volna. TtMnlillti et lehetett avl\'dtfá
Trtrar
h ■fér- -
esek, hagy a karinát y r ifityié tttt 1917. jstusír á ff wryhomrbWwtr, A* At odíUsr beérkssett ert4a>tayrk a Uedi atkáét bár tyHvínvalávi is- teeslk, mégis as Intéeá kSröV; módot kWáaotk- oyajUtl arr»t hagy »ládáiéit, akik a atr viselt kiríaé-
fopva si>H>| aaeylaleákgsttetU k eme
k—iltis kardwgjgek NfwiKpCrá\', annak nség Idejében ele|e> takssatsek.—A béka L á tat!
Ifp.\'aBnkBrV ».jy.iKk ..\'y| mgf
ka oUbékeeyté|Í)*klel egytiU, iDyrft erőnket ts a" aigs trmstgsr.\'f yoait» aa\'fytfgftM as-Ialjak k!. Mioden IlMénel lek«1, a aeive» aég r C:lra áldosunk, citfc a hS.i olt békét
szolgálok.
— As iKaUaai aaiamtiftál. M r arglrtnV, ko|f r király a koronát íj ilktlaiá bál siticskörfi iltdéeos raimHit adott. Ai
aaaeáiilároi iiklv»uiostn a tSiefcesBklxffcst adt*k ki rJfletékea heiyvöi WM k, bofy • ,tg
ItaiUb «Ihstáiosá* \'láib puutjil éilelaébts áhíMm kwwlwbeo réiw>Slir«k:ji kwoa
hatat n| nem haladó astbidaágveastéshtate-téara vagy kétsxáx korosát arg nea—kilidá
1917, iaawir 2.
— A aápfSIkatáal Mlalaaattaég «*-iMÜraéa« A k*nv<d«iataisliilii abna<a*i hsyy a városokbia a randőrség kfcegal ^uJscífMw, vlakokoe, vaaditMábaa éaká-vék^tiUMti • iHVtábio aala4aa olyan batya*,\' akol áok mmh» |a«gfardal «a akat jrildíot «1-bM, Mfr afála lavékatiytáf lnlj><fca^afalsa-lavS oly eMfütetíiire kStriasvH rr«fi*aéat» a k\'krffl v««hHBfcel6, hogy baáÉriarilMBMk
l*\'|wl><««l ila»l«iai>, mmrik %ndbi *» jria>t hay» —iwli, látva pÓissaaala tótot Unit«*gBkiN>k el^g\'t tet+rk»e | ariMnt dtf*!: >; atka^ananak talált ffftiéa »)\'» arra U, kory lipMIWU
>áUt M\\ ra^egieüok-e. tlleteBaf al" tiea» aa«vlt«k b- ^vWgaa asoisilaSaa ? |ga> rálát! ok Hifaj il cuK|itbilflitrln ktáQlt 11H •r«á«t! Ifftlak faf«fbtt4k el> ■lelWeySwvékbá
* ki«- és i<ptiiwéyikiik-a^kls^4mk<l a tent Idrt a\'járári vigrab jtbitaáá, alaaaaaak, a koavádataH alalnta a cw«<W>flhU píT raeiwmaieágoV aljáa egtW»|ilat akk&it <aMa> kvJelt, btfy • kla- é* naipkBisigskawiliK« arfikséjrös cJtcafnáal éa Ifaaalám vaMáa|saó> IWrt as líiet£kea c«eBd<rp*neei«okaáffak#ar-tyátA járőrei fo2«D»to*H«ik. A jáhbi ÜMolga bírák kötelesség«^ begy • eaiedőralgt kSüigsÉ Ah«» itidott egyAwk trrtatt t .•Mtvtlrfgll|Sk ni PI ral e^Sarbaa kty^a^ teariFs^Éaflk
A korai sáréra. Ma aata Uns«|y érJtar-s 4iváWa«k »ötéibe batakaak a a U> :8oség kéayte\'e\'-kci\'eílen egy kél óriral alább téf -DysTOVÖrr. Kétségtelen, hogy a mrgkortl-tolt záróra bm vattai kedves dolog, de ásnak »alkséges voltát scakl as vitatja. E\'végre a kelfeasetieBaégck koxőtt, amelyek a vílig-bábera következtében ránk ssakagtak, aaai aa la lagkellcaiatlcaebb dolog. A kmUmi áiiii ség nagyjfcb límíT MslTQaB is^MÜs hogy este 11 árakor már a legteljesebb ¿eaaka Icai. Tclclo tettel arra, hagy as ialalahai la
korábban sírják, korábbsn lebil vtcsorissl í korábbra lábat elkesdeni a kávéfaási ssáfáka* sásokit la. A javithatatlaa tnipoh |»edig «a
eaásaefc kéláégbé, hogy késáMkai-vQrs ttrptok. H\'jn* e>, li aísái asíg aaskl-eek se ártott isag.
Kaniasa álaisaaséaa. TekisIrtWi arra, hogy a burgonyarekvivUas saa jártsMK* IthW aradaséaysya^ ss asasájai
As l»lft«lh isBtiaÉtask daceaber há
napit adadaohépeo aaiékaaatea asarsd. Mlaiha a VlWtlaa is Sf y akarta roba, hagy ax atofaó aa éváah rastaaa aladas Bf
pénebflatetétre a blréasgck alul» 1917. évi Ír há l-l
CL A hiába-
vocu\'Uk idesegel áa osvtgyti, aasoBBythas^s festebbi Időpontig háfea bétáét bstistkb, de hat hatét aeg nea htladá azabadaágveaxUarr,
jftbb\'Waartáys. A»j hogy eüeaattak jó flrag UfUyMhat, tf^ldhik Bokareattel eiyfiti Raaáala féréSbét, aegjclest a* aj anükedó aaáaata, sasly a seÉtlrges amágoksak, ax Éasakaaaarikai EgyeaVt Ailaaok elnökének: WilaosBak éa a svijd tsővetségttafc:atk egy MU XtOlgáló fvgfxékel. E fontos lépések kö xdtt — Ida leketes «ég saásttaol a kfildgv kilalslaiUlahaii és as seatrák ItonaásybsB végbaa<H ateattyl vÜtoaáaakat ia — tette —af-baxásk táivesyboitah atadtson tbléxke-ááaslt, aasalyak a d>eesbcr 30 (kihorosáxáaia tbii8lhnk A htllovai aegnarkesxléae, a ilMbfhétyettet vilisxtisa, a ftlőnbötfi kfl-dáRaagek agybeátttise valtak a lább eaemt ayai a Ikaj\'oU ftlesekoek. Káapootbts áU ter-■émattsas a Sylvaater előtti horoaásá síp Ha asest ssahhas koixávetaxftk asokat as árté-kés kljtUatéteket, a aelyeket Károly kháy addig ia laU, albdaaahbes etsasatask jövCj\'-sík legát bb sáDtiát tttjek. Silota ért ha 10 át tÉiHiaalas doiogatk tataaik, Ha iiykaloa asa aáayeh kAaátt, a áuakor aaaaaáelá aret*ve> katá Uny«k és rgyáb toatoi Igyak ale¡o(ód-sah éa aétodr.aia a><atayatké lassaeh. A heraaf htlal kkbSSlráU vaMsfggal. latlatoek
vágy hétaaás tempósat- asagaaabbt da eegy-axix korosát aeg sea htitaó pénsblkJtctétre jogerfiren clitéhcttek, -hs a b&nlsteuao cte-iekményt iétjftknek a hábovu Idrjén tc\'jeittctt hitetéli kitsoil tsolgálata alatt követlek 0!. A legielsfibb clbatározásstl esgtdéiyetctt áltá lábos ksgyoteabca nea réaxetbUek as áidtá-gitó visszaélések, vagy atsora miatt elitéltek éa axok, akik etóxáleg tzabadaágvcEZÍési bün-tetésra ¡ogetCtcn cihé.tcttck. Ax igytuuktmi kegyelemre a» Igaxiágflgyalsltxiat "áüoin-.t *jtet-halja, akik as álttlánoa hegyelcmbeB crm lé-asetülsek, axosbas takietettei eiUaodjokra, egyéal vlaxseytlkra, a blutetcadfi eielakaéoy elkővetéaének. aódjaba és Induö ok*tia, kegyelemre aé.tókntk latsientk, Ulinúicu, tiiks a jelen bábura esaicói vagy vagyuol viuonya-ikbta asiyosan érintett.
— Naas iaas nyári idöaaáasitás. A syáti IdAixtatlas, a kuiábbi mnnktidOyel szer-telt t»pi»it*fittk a témet bitomiiaUá sca matattak Iái sok eredményt. Aa érdekeltsége* aegkérdasáse uiáb ax a nézet aitksii ki, bogy aS agy áiai stpaagboaasatbiláa nea hosU meg as áltál várt etáoaenyU Így aott vrgteg slbatároaták, bogy m«jas 1-ctdl ktsdya ae iaas (aggd í ár*aot / oic, hanta vtitosatia* a*l htgHtt a«g u«iu,>k Is a téli idlssáat^tl.
hivatal etsőfce sj nkiWMii inMH -ben ptd%t aal kgiOBlusabb, a kUtHUf tUr. gonyoigényét jcjcnkint egy kilóról fél ktiém SMiiUi&Ua ie. Tebst attól ktsdve aisdashisak cuk aipi leikilá harfSByáhaa sas jspilllk bit ptdig köteles áiadal ka orisigoti céljaira, r— Itt aatüikk aeg, hagy as mtr klstaita s sáros januári HntsaAhaigiattl Is. Azonban w addigi Xixcnhat v^ggan ¡helyett négy voggomt adott $ at éiirmt uwmt többre nem it lehet itmmitami. A itgkáieitbbi Ihxt-klosstásnai tehát ax trfdlgi «dsgoláták tasdk acgyedit htpja a káiöaatg.
— Tassat «i|fássL á ^iidórbirósagBak ax srdragitási ügyekben zotl iiaietei eddig is osgy hossteaaiál ( tettek ax áidiagilák elég nápsi A klhágisí bbáaág ugyanit naacaak pénbir-ságra, hanem tltáráara is elítélte ax \'irdrágt-tökat. Aa ortaágoa áielaaatai Ui • sonbas a ég axekat aa lléit lakat ia tal aek találta a tegnap érkeaett hhaláwl aasg-ki(jji, hogy aa átdrágltáei Igfshbsa aág; aaigoisbb Ítéletet hossoa a blrOaag. I a taa* átiet astriat a sakkal ulgasahh Matatást aaaaiah aa élalalaaa» atsarésakkal sasmbaa
itt? juran l
ZALA
Ml alklmizol, kum «sakkal izemben 1«, M bérmtftta kSitiOkiérMt c\'kk el«dáa<oá1 TabM iM beidva akdn afyoi Maaih|ák » anbiáaif-iltAa bBr tétéit la, amolyat iikkkaii wUs inalmirt se H|Mllllt, o6t mWh!»II|| c»»k löVbb tmtl-aak. Tehát jó le»« dgyésal.
— tlillfcillldiMi mhst lasAkb la ksváltjik. Tadvalevfi, bogr as O «Mk-M^jw iwk |mli IHI baailatatta a tor
■ iIimI Él M I i irt 1 1 t.wBIII. ..A li.nllil \' ■■wtct iwvin mir viiiiiiii vnn rrrftii»
aát. A kdténaégnél mé» mptu haatflllérm sa>, ipilfvl kaayagiágból ntm váltottak b«m ■s s\'VsMai Hsult, ht>sy n ■ni teljetaij ■Mkét ««n»i A falo« lm tgr *!\'■ jmt^ ■lslililí a nlkkíl hralBKmt cwk a (wfiloa-bót vonták kl. Atoaban ai ért\'ki aem veszel ■I • «Ardas t-»g a Irfrilyl adóhivatal a hlva-talo« érék atad héimallk oapon flietfiltíW »Itfgadta áa kmri%*. X huaaHWfcast « Ktr koddk la «Bocadhuják máf, cs»k tovább aom hotha\'jak lorfiloab», ktaca összegyűjtve ka
LJ1 .. _ _ tl-l«l . - . \' \' i
raí i iái iiipui.
— Éiaoaámpafc a ■aaaabUf hmah. Here«« ét. BaMbyény- StraUman» U**ló 1853
-«wtg Kádát t*jos s». ni ta\'ktw gs«l>tse 183 Saaau Mthln l gy9|t*aa »27.8* Kor., famaaar Náthán II. «y8jtéae 6S.42 K.," RémaT SaíE ptetíol» hivatal tffi]lnka IOS K,S«ktiall Mirgtt (MaMc ) 86 K.. Rsservespltil neméit-~lüa nOita TT C, M. Mr. 1. n. pollakfvita! gyfljtéa« 118 K, Hahrts Oyóla r»B|!éae 3« K„ «av. VMor Sa a«é adoaiofi 25 Kor« Sn SiesakS Zilgeeoodné 25 K„ Febökeratkedelml ískolo «vfijtáao 24 K., Flebckrer Mlkaa Uo-■kTi 20 K., Lcwi A doH 20 Kor, C-o» (4> vánaé. Kbes Zteol és M.Mo. M-di ff»*e, WaMaf Pareo« 10^-10 H. Kaan lima KaUia Jáaaefaé, Sláger Tlrka 2-2 K, H«r> ayovfta Bertalanod, Sóbár dyérgyné 1—1 K. Os«asea 2805.2« Koron». Sommer Náthán 11 pljléaa a rnhagytjtéanél készpénzben adott adamlayok éaisoga 85 42 K. Soarawr Nithin L Slllilill IH. Mátyás Jóme! halála.alhal-mábói kono/amegváltásért adakoztak: Diñes ^Pwhh tisstbU. IIÜ> tálb faull fórák ¿Sári, Kostyák E0a, Lendvai lika, Oivoa Er«ébeU Mfria, Szekeres Ilona; Walis gdlth 2-2 frwsa* Ersa*«á» K. Ouaaaon 21 Kar
t w(\\um r mW"
«Ma 2 K, Harlmaa Károly, KsrMimy lmm*7 őáfcia tfmoUt Sat. Am.l péastára 10-10 K. ITAkak 6 K 20 L, Horváth Lsjos, Pintér Bén\', trnkkso is Többek 5-5 K, CaciUk Qjcrgjn\', *<HSá>ér|luy, éwr.Koloog jáaí, Matton ion», Többek éa Többen 2—2 K, Getcacsér Aaaa, #L Nn N. N, .Névtelen, Soponyty Jótacfor, .Tóth ktváané I—1 K, Tötök G)8r|yné 80 f., Awaeaen 105 K. HtJoojcJjyula gyü/tete: Buli a, F O HaMis Pcrrar, Klta Frn^Kklr. Vllaao*, laséul Smbb, Lodntr Fcreoe, Maitoc. Jioor, Miki\'yl Ittváa, N. N, RcSeaUtal Oéír,
YES-SZRPPHn
ARA i KORONA
<1 miül l.ukk ál JukaiiwiHhk Oata pina ji ii || , faaév térném Mrtatláahaa a4ÉkiJ*a-. Mkatiaa — »EWüDER I, X, 3 karaaa ér ikoMkbt — YEJ5-XR&M. X kar«M Mgalyaakial
flMCBSftJSHSSHL\'
AHI IBI« Km Btaalin
HHMst ÜWIfMut »
Siillnsre\'r Antal, ScSera Rfckird, Slognr li doV,\' Wlmmcr Jóuel 2—2 K, ésm^a Lofot ref. klkéns u/iftép PMjrer Farenoaé 59 K, Sir. Oronvírr\'GíaU.Í, Sir*<b-r ]á-atetaf. Azv. ér. Taboly Gra1f*Í 80-201K,-D egrr asreder, Gyfltlly Jínot«*,,ö»v, TiSsssní, ÍStendrai Karoly 10-10 K. Ó ok-VTrjr Rőut C K, DetiS Alidir, Koviet MT-kilyo«, P«lask<ri tslsidos 4-4 K, Bswczky V-k tor, KSfö» GbtMi 0<o« GeMaon.2~2K, H N. l K 30 tn KakAayhé, Koviet J \\ 5«v. Liair JÖitefn*. Mt»fl JSoca, N N., Piti Imre, Vioce JófMÍ, Wltimini\'é l-l K, N N. 40 L Öwutea 180 K 90 11/. S*mm>r.N3thán Ijjüflisti LSwaafafj Jo\'atfm 10 K|"L«<ryftw; aatMák Mítyía Jéssel k. r. ta«á(.u"cnslíkír® 21 K, ,dr. Vajda Mirlia« 20 K. As I. ts aoita ér «V, hlv una^fyralf 18 K 94 1., Dtataek Károlf 19 K, G a^er Pecene, Négy koovld
4—4 K, óuget m 127 K 94 11». Vtllik ]in»x jtOüte ¿S tfoj^&i&ai ||iVWii; P|i>a(Nnyli. nlrar) Valiik Jiaoi 6 8 K. Barabát Kálmán
5-K, Fahir falosr TVry £za8 4.30-450 K, BSkn Igals, Pílk(ivfc< Igalc, 5iiaU Gfala 4-4 K, Kaafyd laNáa 4 K, tiutuo 40 K. 1». »9it4aa i Vellik jétot 6 K. B irabáa Kál-min 5 K, Felsír Lojo*, Tkary Ernő 4 50—4 90 t., löki Ignác» P»Üá"\'ci Ifála, StfntóOyn\'«
4 "*~ 4 K, OSlXCSQD KTKT^
— Baflaatéaok albalaastdaa. A Giwlis^gl Öaipy^lyifl Siflrtlkoet 1 6ie (liét» f8re) ei8 befizetését as flnnrp miatt 5-én (pénteken) tatlja mrg._______
B«k»rc(¡ n!attén?k mán-Otoi SrőaéSÚ való lakctUd« ti alio a kOiőaségask as volt az alaA kétdfsa:
— Uryan, fcoay fwhttt «asi auli Ferdfaíod o\'á»> király és Mfrfa királyné, meg B-«tf«»» n>!ni»itt:f!;*k \'í-
Erre a kéidéare voltaképen atir maga a
alTim, -
mert bitien aam aekés kalrkipsefail ataganbai aá oláh királyi pár hely«« tikp. Köaayen elgondolhatjuk : ntilytn kUUilipotot Idáx el8 sálak T Bt ¿a ■aafljtñfaágñáalqk kfi oaapaUiatk aaay»
érzések gl
aaaiB IcadHaUel ráf rski|toti a\'SrelSréár, kőaayaa flfillíljik, hogy aaUyan támadhatnak Fcrdiaáadkaa és h treiébin, amikor arssignk (Cvároiáaak sragyanleies pótba-huUáaától kapták mag a nie«má»itbailio k\'rt. Atra a ktrdéarr, hogy vcItiképan hal tartós-kod k araat a román királyi pár 4a mik a torul a javéin aésve, léatlctca jelcatéit kapott Sióllából a Kölniiebe Zilluag, amely nak (rte-sSliael tddlg mlcdi<< megblahaték vcllak.
Fetdjiánd király éa királyi advar daeember 2-álg a román koraaánayal agyéit Jaiasykaa tarléikodott — ltja as amlitatt lap. Amikar Bakuasi kalyiatéröl aám egéizcn biztató kirak érkiatak, a király kijakátatlé BraÜanun^k, hogy vtlamiaye szerint a közclgfi iieméoyekct aakl nem ktllaaa Jasaaybaa bevárni. Aa árulás lagnagyobb mftváss«, aa oláh aUnisstaralaök, még mindig ast ifycka-StU alhiutol, Ferdinánd klráiylyal é§ kltva* iával, hogy Baksr«ital asm iasyagali kőivel-len vanély, mark ss oláh lé város artfdltméayil hosna kóaapok osbomák is kiiadják állani asalatt ptdlg, agy ramáiták, aségls osak magáé kasik II monok állal kili Iáiba halyaaetl hatalmai la\'maalfi satsg, amily kálóitól latéi.
RBtlNMiS^M^
fcekett «"»FjBBÍIT i IfiVpoitl hitalmik adottal ellaa. A kőoayea b^lfátolkité ölik hleéV már már haji* r dó vált EtTtclF adol aal-aíalicrclrőka írl»l!áíodti»a\'aak. asoakaa a« ■dyarl lé 8kb8l klaiivirfé Urok azwlat Mária Pr-T.nícíK wílyia íozb?répéaável alkat SÍI a k\'rá\'yt tlvoi»sra blral, Tad«alav<lag Mkcea eUh he-c»f, a királyi pit gyermaV«, tlluia kÓVatk«>Ttéb?ti a h\'bam «lején meghalt. Azóta ai olák kUályaán atakaam a kmkomonlg jelel a al»\'köztik fts lolytga \'il hwtnntlii fegJL a kU öcras* h*Ulá| « híb#ra IdJata «18, m«rt a hábora atélkil a íej fclySlőbfe külföldi pfoloasaorokat hívhatták votra a aekagágykoi éa alkalmathit slktrWt vohp St megmenteni jt {kink, Nem t^lt titok a kormány kiraya-letlben, hagy Mária ktrátjni TÍa h lila éta nam ailveaan tailóskad k Romáelábia éa a Tiidh?Tyi«l taaazra Tardallaa napjaiban kcmoly cnvtlSkaT UH H advir akSTt filé lére. Amikor ped<g Bukareit vtstrd \'métöl mrgbj«k< tó hírek (ikiittk Jinsyhá, aa méi aktral« királyáé ■mladca lakóiét eikÓrtleO, hogy lakégea fér|a .urát klvotji Bratlaaa katása.afél Is as orsság-bél va\'ó távoiáira biiji. Es as alk \\i itlt slkríU jáit, miit diaambfr máio 1 tn a Ik\'rályl pár udvarával egy Itt aUngyta Rc - h l<t lés jalaoUf OJi» zíban larlóskodiL As tnlptl «.p^Ki» t.|W.p magj^at»—az a klf,—kftgg Fardlaánd oláh király a cárral aa arasJg belsejében log tilílkoznl, agy áitslmasea|lő|hogy Oroszország héhijtbia tirtáalk aug a találka» fa. As ndvar moit Odaimákia á\'> ammbia é J$áflf«lJfei* .málkozás cUjábél vslé-ssIpAJsg az praas főhidlszillásra attiik, mert cár anaak as ók»llásaak idatt
Arról, kogv mik épen sñfzatk tadoaléat as clákck királya Bak árost élettéréi, a Kfil-aliahi Zfllaog a kiyelktié jelrjitéit VixH;
H fcé ^áa PtldBaild Ibálynál klhaU-
it|swt jtirntkazstt a air rgylk htdiélédjr, ikl már hátom hát éta íir^fakodfk a király kéraytsttáber. A hadsegéd ss orossJfiparinas-nokaíglól kípott attrgöoy tlspjáo tipinUtoaaa adta ladeaátira Pmdbáad klrá\'ynak, hagy Bukarestet kéi y teletek vpltik ai olihok átan-g<dcl, nehogy a kö)paatl hkt«lm»k aekéa mozsarai roamá Ifijiék aa oiáh tfváxpat.
— Hbzaa Bratlaaa aát agy héttel az-ilfitt.aiy ialormáit engem, hogy Bakiraal várát még kéo« poklg lartkitjnk — vá/aarolU a k rá\'y, amire a aár ssártyiagéda est lakhat
— A Ifivt i él kar megválloiti tta elhitáro-sisát ás átaagedta Bukareatet, es aiot baa ra-mélhatéleg nem váglogas döntés, mert minden reményünk mag vsa a váfoa viiataloflalására.
Ferdít át d király tlboinll képpel a kSvat-kilöket mondtai
— Bárcsak ■ iiogéoy Carp Rákira hal* galtam volaa.
Aiatáa bIdegen hasiak vatt |g arasl ssáraysagédlé) éa vlawavaaall lakaasáályáb#. Rövid Idő malva Mária királyáé karaala U aa ariikodéi»
XAIA
Vt január t
Egy megbízható, iskolát végzett fiu. ki a seagyar\'ée német nyelvet ugy sióban mint Írásban . bírja; mint
iroda fiu fölvétetik.
Ajánlkozni (ebet i VHtaayszereiési ipar r. t nál Nádara 4 14179
A Cseogery, Hajcsár és Gyár utcák közötti 14178
háztelek tömb egyben eladó.
Bővebbet Király-utca 14. I. em.
Hatósági ikletbe (Városbél ápfllat) Keresek azoanali belápáe^ afr
prima pninőségíl gyertfa ZÍT^St
r ^ ^ télttSrjfy Kálmán, Maryéf ap. CWaa 500 gram osoonafakban K 4/3 árba Kapható Kiíkercskedökn e k. árengedmény. 14166
Egy Irodai klftrté-leány felvétetik
Gím a kiadóhivatalban
buforozott—.—
feltétlen tiszta lakás konyhával azon -
nahra karestetik — Bővebbet a kiadóhivatalban W60
A kisréaaei
gözmafom szabadkézből eladó
~ Bővebbet ROSENBERGER LAJOS .Nagyrécse (Zala megye) 14180
UKANIX AÍOZGÓKÉr
PALOTA HözboNYi-litCA«. Kedden január hó 2-án
Gépész-kovácsot keresek
április havi belépésre. Ajánlatot j a következő cimre J Nóvák János X képviselő Fokos. up Nagyka I niua. 14158
TŰZIFA
Kitűnő minőségű aprított bükfa kap
ható KONDOR ADOLF és TSA Megrendel , Deák 1
nőnnal. i\'
fatelepéé Tárház u !5 hető Arany János ulca _ . __ TJ.„ tar 10. as. a. Roaenberg Salamonnal.
Pezsgődugót
kassaák, azonban aam töröttet* veax bármily meaavtségben elő-p: zetas tudakozás nélkül, utánvét L. td, darabját 25 Jfflárt, használt, de jó állapotbán lévő palack -7 duré kilóját 4 koronáért, uj jj palackdugó kilóját lSkoronáért
"Robicsek Adolf
parafadugógyár. Budapest, Nef elejts ulca
-15-
FRANZLAJOSésFIAI
GŐZMALOM ÉS VILLÁMOS-Ü ZE M JS¿Et.
Dúsan felszerelt
Dráma négy-részben
■ fet attép kísérő wtfsor a
Hlaiáiil HttÜMfA« 6, 9. - Vaaánum
u laipmii »/■ 4. y/, y.C Szerdán éa csütörtökön : Vád tíőtt.
* m m
Sii€3Lé IIá-
állandó raktáron larl l^nffthh tfVrvrftn^-^H nyuvillamosCBlltárofraf, villaino^Kály- A h^frat, főzőedényeket^ zseben pá- § kat hoXzá^^ócjcmckkélrVMtameséfiÖ- ¿ Kot htnsz gyerlyafénytöl e/gr gygrlya- §

t
ET Ml
XII < i |
H W
1)11 1 1 1
KISFALUDI és KRAUSZ rőfös-f divat- és női-^/q)^ konfekció nagyáruházában ^/q/^
ahol
« „Arapy Kakaa" boa Nagykanizsa, Eraaébat tér 21 aa^ az alant felsorolt áruk bámulatosan meglepd olcsó árban kerülnek eladásra:
! ÓQ nuormol Irahálnlf az előhal adottsága miatt mélyen
I Bu yjfll! MnPuDíiH leszállított árban teljes kiárusítás miatt
feljebb
éiii éa tavaszi divatkelme duplaszéles
miaden azin métere...... ÍC 6 tói feljebb
lársonyok és selymek ; . . mtr. . 4— . 1 Színtartó párgetok éa kartonok . .4
Tolltartó Anginok é> vásznak . . ,, , ,r Q. j
Pál as egégMelyem kendők „5
Férfi áa nŐí ingek és nadrágok...... ő.— „
llouzok és kötények . . . . „6
Za bkendők éa harisnyák . . . drb.\' ,, 70
Férfi és női selyem ernyők . . . drb. K 0. —
Futó szőnyegek........mrt 3
Nyakkendők ás kesztyik drb „ .70
Csipkék és szalagok ..... mrt 20
Abroszok, szalvetták, tőrOlkőzők drb „ 2 50
Gyermek ruhák ás kötények . .. 4.
Agy terítők és paplanok .10
Szőrme garnitúrák.......„ .30
•V* Esan árak csak rövid idrlg I
r.M* féTH lOkTAX raiaM« kla* | pIMMaif IA4M, Igazat« i MaCHBiannó.\'NyaMtatl a Xala NMaplMáfa HyMkáa ttmg^mtmé.
XL1V. éfMym
li-jfclril» 1917. jan«ár htfda
\' S
mmwámm.
NA0YKANIZIA W«AR-VT 4 HáÉ * ftÓKKUOÖWVATM. i
^sBii\'am
POLITIKAI NAPILAP
EMBEREK,
örvendezzetek. Reménységek nyiladozz» tok. A béke fehér galambja már meg suhogtatta -szárnyait »talán sókkal ha maróbb röppen közénk, mintsem a leg —hívőbb iélek is hinni merné. Él ha majd elérkezik az emberek békéjének rég Yó-várgott ragyogó napja, háta térnek a véráztatta harcterak hősei: a na fiaink, apáink, teatvéraiok, férjeink a megkezdő <fik a jövő megalapozása, a produktív munka. A gazdasági föllendülés szinte hihetetlen arányokat fog öiteai Föl virág-aik az ipar, a kereskedelem, uj lendüle-tat vsa aa agrikultura. a tudományba művészet » az emberiséi sebeket ggóg X^yítót mindent behegesztő kárpótlást ayar a három év idegölő, agyat bom-Issstd s\'cevedéseiért. iagalmsiért. Ennek a szép jövőnek a megalapozásához, a* béfco ki rívás áh oz azonban a hazának
még pénzre van szüksége Talán ^já* ¿oveja luukláu haladt előre Itt ét 1 MTelv Macintói kektre 300 lépéaoyire, ^ unujL ■ • ■- ■ Harjától délkeletre csapataink rohammal \' MX**°
a haza most
kér fiaitól Nyissuk tehát meg erszénye inkát, juttassuk minden fölösleges gara-mahat a hadikő\'taöa* céljaira, mert csak igy. van reménység arra, hogy mindaz, amiért\'trivőak — a legközelebbi jövőben beteljesedik.
Szakadatlanul e^re
Berlin, jan 2. Lipót bajor herceg verértébarnagy arcvonala : Rigától délre. Dünabnrgtól délnyugatra éa Stanialautól nyugatra orosz, portyázó különítmények vállalkozásai eredménytelenek maradtak. József főherceg vezérezredes arcvonala • A Trolutul völgytől délre a Mont Fal-tueaau hegyhát, melyért sok hare folyt, hhrfelen rohamaial a németek birtokába kerfch. A Berecki hegységből a Szeret has vezető völgy mentán támadásunkkal viessevetettük az ellenaéget As Ojtöz völgy kát oldaláé csapataink rohammal több magaslati állást . foglaltak el. -Sevayat a Susita völgyben elfoglaltok Orsiproais előretöréseket visszavertünk ás 300 foglyot stálütoltunk b*. Macken-«en vezértábornagy hade sopar!) a. A IX. hadsereg as oroszokat és ulóvideikat havas utynnyomulásssl visszavertük és
további hátrálásra kényszerít»ttük. Nyugatról éa délről német és osztrák magyar csapatok Focsaai~ás Fandani aaihoz közelednek Több mint 1300 fo goly éa- sok anyag jutott a fáradhatatlan flldőbök kezére A Burnu éa a Duna korait az clliiKg védi hídfőjét Dob rudasában, Braí\'ától keletre, nemet és bolgár csapatok elfoglalták a szívósan védelmezett orosz állásokat éa Mtdnn vetették vi&sza az elleaságet. Ezekben a harcokban a Pameraniai HE—gyalogezred tantette ki magát. - Macedóniai front: Nincs különös esemény.
Legfelső hadvezetőség Budapasi, január 2 Dobrudzsában
visszavetettük az ehenaeget Mtcinra. Moldvában a azövétségea haderők Brails éa Focsaoi védelmi vonalai előtt állanak. Jórsef főherceg hadsereg barcvonéláaak déli asáraya tegnap különösen Pauleici
Nyugati harctér.
Berlin, jan. 2. Albrecht wörtembergl herceg vezét tábornagy hadserege: Az Ypem hajtásban élénk tüzérségi taz. Aa gol kéz ¡gránáttámad ásókat visssavarttak. A trónörökös hadcsoportja: A Cham pagneban az Argonin erdőben és a Maas AebH~p»rtján_német támadó csapatok js járőrök benyomultak á TráVCtik árkaiba, de parancs szerint visszatértek. Foghra-kat és zsákmányt hoztak magukkal. Egy angol nagy harci repülőgép kezftakre került Legfelső hadvezetőség.
Bolgár jelentés.
Szófia, január 3. A bolgár vasárkar jelanti e hó 2 ról: Dobrudzsákén rendkívül elkeseredett harc után a ma -kácsül ÜOTp Mléfliágl lisldaaaian k ¡épített álláséiból kivetettük. 264-as és 197 as magaslatoknál Lukoviea mellett megszállotluk az egéas ellenséges állást és Lukovicát Az ellenség enre hátsó jól kiépített állásába jroault vissza.
oo padig ~a Dasü]| taijed
n arjai o I aetxetHre csapatain« ronjromai - ■ ■ - ■
\'^ri-i^^rr^i^^iK» kmmim
lauaál visszavertünk oroaz portyázó asz tagokat. ^ Hő jer, altábornagy.
Budapest, január 1. Változatlan
- Höfer, altábornagy.
béke ügye
Budapest, janaár 3 A munkapárti
--1 \'kőiben il Ujg nagy támbiB voltakffinn
nfÁr képviselők. A miniszterek közül is töb 1*151 i I ben megjelentek, letfetük Tisza miniszter
A. ^irfK^Ü—^—l....|iilal rwwMAfH—
bizakodó volt Az éltelénoe vélemény aS, hogy korosáayválságról szó sincs. Az ellenzékiek kihallgatása pusztán Udvariaa-aégi aktus« Anaráasy pedig ^füW^ mtert volt a felségnél, hogy megköszönje . az aranygyapjút. Tiaza legutóbbi kMr— tetéae fényes bizonysága annak, hogy a kormány helyzete szilárd Tisza áe Cser nin együttműködésére a monarchiának vaa szüksége.
Mexikó és az Unió
Newyerk, január 2. Ás Unió áe
vuh módon kiélesedett, mert e memkéi elnök megtagsdts kát állam között kötött egyezség jegyzőköayvánek aláírását és visSkehivta a mexikói követet- Természetesen a tárgyaláaok is rögtőn megszakadtak, igy most alig vaa más hátra, mint a fegyveres magoldás
Newyork, jan. 2 Itt as antant vAlaasát igen optimiaatlkuaan ítélik As amerikai angol
lapok asarlnt a baka magva al van ftltbtva a a tavasz mag fogja bosni a békát ia. Amerikában as aataat Jegysékérél asa mondják, hegy tapintatos bangjtval,-
köselebb hozta ebékét. A Jegy-sékbOl valóaAgcal sugárzik a legAsslntébb békevagy a ba NémetoraséR enged a gyéitea bftaskaeégéböl, ss elleaségas dlpl o ■ a té.kkamaroaan agyasa re találnak .
Madrid, jan 2. Madridi diplomata testaiefbén ugy tudják, hagy az antant Jegyzékére a németek pár napon belül Misen elnök közvetítésével válaszolni fognak Ez a válasz fölhívja
A román hadsereg reorganizációja.
Zürich, jaauár 3 Az aataet hat alak óriási erőfeszítéssel azon dolgoznak, 0n I hogy a megvert romáa hadsereget reos» lantot, hogy eserélfe ki Németors ággal 1 fanizálják As újjászervezést francia áe bkkeföltételeit. angol llsstek fogják végezni.
ZALA
1917-január 3.

« 1
— Klttem^eV 91 bats«« honvédoknál. A h\'vaUlos fap lefutó? b! Hm* («-lenti, hogy HU3 Jerő ffh?dn»gy .«* ftWo<fd Jfpntt »15. A Dápf6llrelé«aé) Sniki\'s H- l é Fáb!/n l^r* főSid^cyokW, H B li Ov-., FalcxPitétc Wcl* L-jot \' v / !\' • léptek
— Három kiló Hűl. A Za/a.\\»n pl
t ■ <
szcrma jelentette m*r, hopy a v;rm )v u r hónapra tlz<*nb»t v g;; n I? t ! s\'y« * c»»k né*y wffjm !l?>t«t külMöí! N <y> ni?fa !f-_kors;gántk s kii* lentetle {*, h\' f y fbbre nem lehet sxá*>ftanf, EnaW*gva 1 vÁrn h ó-sága fs kénytelfo voU * Ps tidi"\'kát \' tani a a legkötafebbl lltttlfofit\'"6l > H • deoVIfj-k csík hírem k\'fó lljtro J^e* yc fejenklnt s havnnV! H4rnm kiló.II xl Ivrory nem ?ok cyy embrri«k cvy S$n p "WS srn a m*J nsh\'z fd^b?r>, ; ml Ver • l^U1-koWsl cikk \'s oehfZíD t3 11<"A v.\'xs
baz flis - *ö*ön*ég3 f*rn\' an kni oyti *f»fa! törőd k be!« n kénystfrsiÖ\'te lrM?k\'d\'tbr, meri remény van r#, bofy a jovŐ hón*pba* már a llsxUdigok kluolg Itat/sínál li I íyre-Ali a r^gl áll/po\'. D/i ha ne 1 i y ltr.f r, t mtg«S\'bb cél érdck\'brn mindenkor lélek" kel fogjuk íür.\'l a nélkftlöz\'st. N frkat líra hazeíUs nfpo megfo?|a mutafnl, bosy nercek tele gyomorral fud Iclkíedil a h:?áér».
— Kereskedők figyelmébe. /?.
»< *
•Ifíp\'n tegoi p rmdvMek kGldött N fyktnl* »xsíra, amelyet kOíönösftn ?» c\'pők» r*$k cd l V, váiiniíok ét vaikereskcdők llgyt lu ( b j aj u uvK A reedefet így szól: Mr.d<:ou Áru-Jíók*t, (kereskedőket, \'p\'rasoko*, stb.) *kik l»bb felicro\'.t éíetsit kiéglek! cikkeket á\'Uiiják, a ra kötetesem, hogy exea elkkrkutk a., ktfzviUen fogyssxtás céljait »xoigáíó (Ut^erisk dilm) lorgalombau üt*luk kdvttr.ll /ralnak á lékét ősueáirtiá^*, s exen vé^hnUroza\'om kSxxk tételének a n p\'átói ixemítiodó öt u-p a<aic jár/xokbao a ffizo^gablróbri, v/rosokban a reodőrkipltiaybox láttamoiái gégfit betr joiz-•lék/Httamo^ás után ped^g, am\'nt az en lltr. t reedőrbaUiigcklól vlm kipjík, liusltí CQ let!) brlyllég Ikbeu aiembetüpő\'n éi. n v« vők rb
. UérŐI Jól otvAsbaló taódoa 24 óm aUtt ki Ittggesixék la áilardóan klffiggcitve trrllák. Asoo áruclkktki amefyrkre exen rendeiktzcaem kiterjed, a követkciőlr: MlodcnUla o!pőáruk és cilxmék. önzei v/szenuuk. As öuzes vac* áruk, továbbá cocdeoxált t j, faggyú, Irnpa-üveg, lugkö, mandula, tro ósród^, pec étvíair, a»Jt Ő»jták sztirÍD\') a« p 6 (kulör.-l Qtóo nyír- ée clrókseprO), aalmi», izéor, exlvirizlvó urpóka ^külőoböxö tipnick flxerlot, n(va> k< p>plr . I ü-löübotő ti? usok, szlvarkakavr\'y szt pókarí kO^ •xlvarhahövi\'y ixcpókávil.
— Kororóiöíl Vnxicpéfy. A b.l>br.ll ÍŐg\'mnáz um IV. Ktroly király meg-koiooaxtatása alka máfcól na dtleifttt bitóra-kor a követtexó mQiorríJ tait a vároa* áia dlaxtermf btt: 1. Hrur uiz. M halo* vlcb Ojöntfi , Éi»tkll a Ilj. ^otkü^r. 2. Klral)daí, Na^oll ü örgyiől. Énekli a lőg. iü. énckkir. 3 IV. KáiJv király ilállváty/. Á koroca Jelet\' 6\\igrt a ko or>zís Ich lyátt, u bitlevél. I u e teli: Zil|i»ot;d Oyölfy, í^^ímr. t*oár. 4. Vőrcst aity M»h Jy, H mou»x. Stafalji Hubay Kaimon, M*. 8 0. iarul6. 5. M»fy«r Krály bfmouiz, Er^ci F r«tciei. J&ncUi a fő^. íj. éotkaar. 6. A ^ odúji Onntptrr. Irla 1 Kovác« Antal. fA^im á «üli ! Utír. S/tva ja : Fodor L Jü^i íők!mnér u*i 3. Ontál)U táruk, 7. Matyar király bltntaix. Zlmiy Lán ó ói. Énekli a Kg. Ilj. éntkkir. 8. Sh i t. Kico ú. -Dfptl/re varuiuok köxdoiéga il:sUlelte) me^* kJvjx a a (0glmoa Igaxgktóaág««
r : ~ ut ín »Fudt íl4 r*ro*,
T n p v U I u) \' i *!Í$(lriÍctt tiWi
éla5 \' trÚi ¿ - M fc6 kö^
l9Vd l>( \'!c I l &ítit I íí
\\ u rait, l e cU «» mo í ni vM>*vorth-V iu1 uí<|ld t \\ P, z í ÍWetót ík JVciVá*. L - n ! ! us bba i b t\\ ;f h f : ] i z p
ho i Í - tj S K lbt\' n Mve*. D, la-Túmnir""SD?g\'.-l;* -tid\' k s «i?? infiVorfii
M i ¿r i luí hbujjke^v n • ll\'o\\\\¿\\ b < t bont - ) i f^b^l» d \' dó i Q véííel fly?tottÁk
* k^.nj^ :
— H i\'t nem VAV d OfP.-
IWf«?
D 3 1« íxd^i wVi 1 k v t nV| kll "n yc ■
h^ mui\'í\'J. Ejyéí V \' tref 5Í K l\'uv, b gy
I»> rí bilíri wii ¡r-t\' t *
kfsfm Wt 1 ■ t Á\'íi 1 \' \' 0\' bi».
~ Ety hr<Vto%o / fó^a/g niik pan-Atra A Za^ K . Icvv\' rí \' aok i<ylr\' sőró Wi lg n \\U \'e\'c Si V.fSt^ vrl
Folyó hó l\'^.n « m vj l^.rA el- 0
Jóléti bod\' 1 bo\'rJnifu" w ly * 0 «rrd ; (Igyot^éldc->f mfrt >í ^ n m\'n b c? k «¡j»t I tU-a v. In> ro\'g))ok(hc. — U y^r\'s b dílr.gélf em fe\'v.^^ffl u:Ki«lmíb/:l rjr-^ I a fo\'du?la-)i > I cd\'bs^ W-
víkrryVcd \' f A e«\')i\'\'}r, h>ty 1 i -sV. d e en^r-in MvHájfutltan1, kr cne fordulnom
s-jíí\'Iycm f fen I 3» rí<fr\\ ai cdílK*i
*\' a
120 kor -\'Md sqv-Jf.oft! 5 efwrl" met ni v ga^at f^i t t »al n ti|J<>r*», Áx íll\'tŐ (utal tm\'er n-rnci k f^|yÍI->{rositd)t p-m adoí^ b^-nem vltaDro ol ^e d:it velo», ory 1 r/yj seiél/ r pp^n (.lég Jetben f.l^fif r.ya-
godun «ci tc\'tím n VI, h y G t ho-
gyan le\'-» tu : eí\'álv^ n.pl 4 kiiro^abóL N^ >1 ikiTom mv$t1-tris\', mi"Trrttfdí n goron.bia»$:* bxd rlixaiQ\'tem erre mét«n ovrd<3 yy.rek-nek c-y\'nt/l, ct k 1 tlyít akarok
mcg|»:jM ex I, h<- gy v ^tclc.i I á-.val tulo.óra ,S\\t krstlŐ urn k, boiy \'■yca tljÁr/.íckat k\'e i t le tá\'ta a tivUv noníY e ŐU a nriüok, víl b* ¡0 > ap. kiit látaVatatoiyokpaka a
belyxctén. .\'ged|c 0. S akci;lő ur, begy pa amm t a oyl!yáuüí5»g »lóit Is fóiUihar.-• m a uilvnktdjlk ure t Ufet^ea t:t)y«ók llgy< méi Iöüuvlí : M nt nv r ellhő o dalcu f».lettilit ttem 120 kerrna s*£Ílyt lel r.Ur* kuitMK m 5 g>crmektm^t és s ját raAgam*t, botolt békében Ú00 kotonÁa juvcde\'mÜLk vclr. Féljem, akt mügáü\\iutvl..el6, onár 6 hóra^ja Qroxx íoga^bao iz^nved éa 15 Lón p eló t VO\'ult ^adba. Trxsck uio t tlk^pxcínl u b !>\' t< tcmcS tessék elképzelni a mai 3\' ü- 40C#/t-k.l drágább árikkel ,zrn beu az én 120 kj roaa jővtdeím m J. S h jxzá u é^ k urstii ama tudok, mett réubea g^ Cimtkeim gor dvxása teszi e.a lehetetlenné, máirc^t pedig wtit evrk óta tüdfc ucs tru biu ixtnvedek. l^y c«ak cá a 120 korona a s-gély\'orr. acni íi abból li crak éppeu btgy éh<n ucm bálunk gyermekeimmel Aiouklwül íj\' ojn k
¿hibutoAtU&l kötvény i k c t Hz t icu , iiiiíD, S\'jaca minden le^roiix Lbra eilebci kctzQ vt az o ub r. ti mori a irkbet bútii» Há^ tuaaék isoak kl zámiUt)1, hu^y » Icbvctii cbbŐi uuj;-éini V l^azfu cu ber b.<n ti ¡0 eio gálatot tecrc nekOnk sze^éuy sokat m. j p.óbált a >. kn>, a tekintetes S.cikeutőu , ha üt yünkvt kticibe venné. E őre h i>a ái kjftör.eUm mellett v«i* íy k 16 UizUl.ltci Wudtr J*ki b. % K n is/ u cí 7, — A fen i I-.vál mlfcdannél zCbbén b^zél * «1 abban fonalukra mir (öl is bivluk as klltftékoa tnyelők Ílgyilm6t.
— (Vfi\'ytn foaa »* t»J*fttotidő ? Nn
hM k r j V, nfrn j\'Sin) r. (nl *k» u> k. Az >p r!> I c up » n?Wy fdttot vr nt\\ k 1K? leérek elbrnas^v
be : !*n\'i*r 6 /n % 7 Stfnt Istvín nap!/n, a?iVy 1 tfrre rí k, kor, amily «zom-
n-poi további térmlmfcitn hut-
ko<-9 p^A | dk r k r;csa^yko\'. As ün* rcp k / n 1 / ttrk fel egre^. Pedig az ■Ci* a lefn\'jtyobb ön^\'pír k, az efíf* vlláy ön\'v pkfwxt^ftyé, z fdóS mr,híintdín4 » gy-"r-n*: a b^a"Mi napfdi Pi d\'ur bfzonyonn o»t b^ly ívf v, 1917 ll< r*-iterd5 365 nrpja kízl. fed m *i m* g m jr^m l\'rr l, b?gv aiujév rcndM ül tr d ? If«x n p- éi Fo\'dfogyatkc-rí\'.kb n E y r pfagr® ko-árt ml Is látrd fc-gun\'í. E h 5 23-Áo fa r\'sd\';?ra copfogyn1-kt» .í \'ít cí/ r i?ret 5/,7 kor leg kérdődül (i dói ^It \'/4I1 órAVrr t^r vfgrt A i ramg ui* 7 1 febi 11 \'t 20 U \\ iVI bat 45 oaplg. Az Méü vJó .i\'í lí^r lemé* n/^mtalmul Ijg i. u\'rA De nc?i r l| bujuUJ, rpedő, sromor-kodó l\'\'ryok. Lc z wéy ?zől6, ligykmyér és tá c ebhen at r\'vben
— Jótékonyság. D:dovícz Béla ur a* i>i vi rr.e;vi?»ái clm^o a n^plonyba jtvára 20 k n n 4, L w! Aiolf ur uty.nrzen cimen r 7. rJ;UI ^ r\'fz\'re 10 ko ónál ado
?.<M P ik rr Gyu\'á-i£ uru«5 a sebesQitek kir.cso\'iv^\'a 5 bonnit ts a vak kttonfkoak 3 k- rom\'S N N, si v»k katon»kn»k Skerónrt, a * épk<r ybán k /s a met tlába* fyermekeknek
5- 5 > P. J. a v«k k ton<Vn>k 10 K-t.
Kc\'b: • M lyAi ur 4 % ak ké!or>fkn>k éa a n^p-krn*h#\'t?ík 5 5 Vorornt »do^én oiot a Zala u ján.
— Gylikov iierelem, Bjrxalmrs pyll
koar/g törté: t a nupt kban sorcogyrregyel M \' dótcn. Stl;, ml l?l% »J ö1. lgall Teré^a A\'lándór.^ n»gy ÍHá^ b n ster.vedet». Amikor
n pfitVr i ¡la RSIf lít^llejrr^-ttfrílfiir\'-
n p\'rl: t y\'t\\ Arna nnv« Irányától. Alig afndt c1 \'S amxoi.y, S^lj" i Anna egy áióval lőkb-axör u|y vífct* f jbr, hoj^y a boldogtalan w szoty axorryetb*it. A icát>y exut/n egykendö-vti bekötözte mtgbM ac>|a vérea fej»t 4b a stob^bin ö/íix^f5pöitfl ^a ín\'moita a vérfo\'to* U /un c táioxolt h»;«lról. MIJor egyórá*-val kéaóbb Se\'y^i Auua vlsaiatc?t anyja hísiL-bőV, n**y lám át csipoiM tlíával ösar csődítette a a.om^zétíok»t ét alránVozva mordta r>l, bogy a., lg 0 t vol volt, an\\jít meggyilkolták. A .\'eény ama gyaLtjánik idctt k ffjexéit, begy a gyilkossá* ok b\'lccnyal as rpja követte cl, kkl kQlónvütrn él tó\'Ok. Cukbamar n»g« /rkrskk a ctendőrők Se\'yml Anna már a II* haiifci.Ua eíiő pii\'anxtában clctlmocd/sokba keveredett él Így a cseuűőrők előtt kittUn állotS bojiy n syilkcsságot 6 követte el. A UíriS»zlkí rdérqít alatt a leány hamvrosan meg-kert én bcv«líóUa, hogy t i anyjat ó ö te uieg, me.t Ji.neitc, hogy ahbos mesjeo IcUségö\', akit aservt. 5űt>mt Auüht a cietdírók letar-tóiUUák tügnap brsxáihtotlák a kapói vári töivényiá^k fogházéba. V\\ mtggylikolt Se\'ymi ia.vánn k 04 teiur.tuk ti nagy riltvit ruclb tf,
Vjjiyáziunk a kutyákra, A
ízcinszédos Püiinb^n aiig múlik el nap, hogy vazett kutya ne garázdálkodjék. A ve&zcdeiem igen nagy, mert igen való- \' színű, hogy több városi kutyát is meg* nurtak a palini veszett ebek. A nagykanizsai iöbitói hivatal elrendelte az összes palini kutyák kiiitását, a szigorú ebzáriatot pedig a városban is ki fogják hirdetni s a rtndörökv és nepfölkelök uiir.den póráz nélküli kutyát irgaJom nélkül le fognak lőni.
1917 január 3
A kis Ali
I fi: 9r4»jy Fioll,
\' •• I. I V
Dorlan >I1MI f\'u v< lt, komr.ly M p t!lV lut bcsrédff, ak| - prrelar iIMMm
nrirtt ábr-\'nd<H ?ft*ta tóía tlmáft I$tikd9:t bustODtérv intl^dl\'t, V .-* b^ire *r>V fmno-náló kolort, moly kí^nye« mrglrfd\'ijt és rl ixédltl a m Petin efyya\'og\'ó rmbrrr*. de t 0*6? ttgyHlrn xxfmü vo t abba»» hnjy a trj\'t ryyénliÉgéofk kv«I(tás lt f%xrm n« vegy* é* \\e%yw*\\ klusxMM*.
D> (enl jojro (oiir ; rnijd pxtf-
ku\'nak gofdolt.\', hogy >\'tv h< vv» j rr v*v<Vv unlÁit, mslyn k I bdMor um c. y kurta emberöltői íft skeO\'t txép éi krre k roWlótt ÖMSaVavml*.
P*r fnfendőt i tM\'ö\'dcui j r\' ^ IrntárgyAk^t h» l^r^ftottf rf>y mgyclb Itborafo rlumbio prdkt\'xált. tre ¡¿x>nodotk a mlVrr » f<?je m»r-m£r teíe vo\'t a s\'iöksfgei lu-lim/nynk kai — meybait ax ajji * vUíSameat a M res ra/nll vidéki vlrrskáb\', ho$y nlvegy* wd d»xl, •ml fftíjti cgydÖl re<ji m*rdt.
Dorlanra ik***! k-era^y ¿n su!>o% kői* -c • algek r.eh icJt*k. Mfg dl xclp\'fnr fatb n veit i gor dolkoxt s*, míg <*lbkt\'roxatlao a citlrkvéie. pedig a eiUcJjt benőn láttt ax eg? ed üli lé« fit, ai egyedüli vlffifxtalót é» t£n»i**t, aWnekkuji és elte ebtr|n a o«sy és g»*ditl»nrá mtradt muiká*.
M< gkctlőjtet\'e D j>Un köteteiségít ax a hlelősiégle jes ludat, hogy őxvcgy /deaaijjfn klvQl bírom felr ől! buja blmésnlodoft fői re* a megréilól Icsö UklotcU\'1 a vJc\'axl^^uJ^g)
^m-Btff- Vlrrköxliolr, melyek íeír je u erelitetlék kétségbeesett Idegené; QVet, #céjlá koWcuvJttk beone ax elhatlroxást: fxrmbsnéxtd a n?g* fel* adttokkai.
Finom ¿3 elkényeztetett fíu vo\'t. P.\'rl*. bio és B:rllnben 1 lifté tag 01 In mhtékfetci-lég u6 kül logyantotta a k<lcytlmet éa lŐa/g^t Ügyéit, mínt c^k a nagyon kölfö\'dre ke»ölő m gyrr c mber cs iuit^k, ík mrg.vannak gjőifdve art^l» >o<y míndctd.öl kl kall veafilók a mrguV réex^t s e r/ixrek a lef pcmp^ótbofk kell b n le.
Boardlogban )akt»U, lefc utóbb Bsrifnbtr, el5ke!ő, klpércáxotl kénytlmO perxlóbar, tbol drága pénxért m\'ndml aegkapett, atx.lt a lég* letekig fe fokoxett Igénytk o«jpyxáil hóbortja mag ixokott követelni.
Ékben a peméktól, ttipptdö ft telel tói a mllllóféuyö cdllécoklól ragyogó botrdlngbsn Ismerkedett mtg Doraln egy ktdvts és aióke kis angol leámyal, Hrwaid A lcc »»a>,akifgí-sxen miflaojoiao állt a vliégou s egy riókclő varietében a n öser !eg*oa pásabb sximát
töltötte kl.
A boardlig isakcjkban látta ncg legelő-saor, a xongoránál ült s vaUml halk angol d^il |á|«xott, mellyel már egyaxer Bilgh\'onban^t
Ir.l.
koxoU s poalostu emlékeiét rc>, bogy v&iaud ftentiment&lls dima bi:ient> ö.tc kl a vÜNjub* lakából. LeQlt rgy ixélex b^fifc 1« lbr, hpol ít regeteti a ssnme e!f, de nem i>(v»itf, csak a leányt néxto. £s hallgatta axt ix ipió, virágoson esc ménjtelén da t, m»ly<t a Inogott pedál cgésieu flncmmá főt pitéit.
Csodálta a stőke és íür\' ös f jít, a kai ja és keie vonaliIt, a b ura alá rrjtegetetl testéi és formált s máscap egy limerőse be Is d nlat(a Hc hm d Aiíeenaké
ZALA
V \' v . • ii r k V(> m ko\'n-A- n \'ÍVniU w r oj-HtaUH nbo r
tíla? vefttttt j b n a lv V* íftUp
a Vér\'-^b*, v.^i/v^\'^il\'^V\'t »ia ftor) \\ * ofán e ^ tl > v*o r ^ - , - \' M v \' IIKrrij.bc . r?
• r ...
Kt. r» oMr mm m mit ml f r poa
vo t * D» hn V \'dtl r * n\'uMjjOfi\'n k v/«»nl « l b\'» -\'o-\'u ^ot b/r végirgalnn pfm bc-JVo*t ftj m \\ V frnVe \'u "fit ?
a ^borftorVm r>-1* öt mir / ».«ry m \'u megfejt, k c k a Vh *
m\'nd étSsebHen m " p v k ^
HdUkr^ dagadt a t ^
V^r bí-^y O rfn> 7y ^ \'pH\'
U\'o* r\'yiko\'i h ilo. C<-V ! u Hr\\ a Via H<Wt d Aí\'ce\'^l: C( juttató
»aót bi?yoU uM* a fo^án^/fotl í\'pc foh «t^Avefftn.
II W rd Alc1! hl rti-^r a tMVÍk
kcrVttlra ((»fsa j^ir!« ry ét.Jök \'i-?
9 m^i^ m\'r tt^uh só^jto\'
xí?s*t töbrite V t r. óraVít, m^v»V t sy előtt D^\'Un línfi^í M* r. ^ ka^y#sr-f.
fii ax^ i iU df» t, m \'yr^ o\'y ívVön
* .....
e |/fitotl t ban. mo»l mé\'j h*)k Ib/p,
m;g foítAt\'abbvn rr nfo á?\'* < «x u\'ol^íS üte
wiüleo m\'rdlg lU.ökSjt a pJMJji mAfy^ől n*. bíi y u yoi kőn)C< pp
A*
II
Oliboi m\'* kopor$óbir ícVÖdt ax pjr.
Eltimrtték r Djrbn v^gasxt/ó xóvJUtt» el eromo u U® hu^*\'t /
Gr/s oJ, tóprei^^*« kke.l me^(yötött nv poV gördítették r\'ő\'fl a< é!e»/t • iöp\'t. IMV ^trvrlb a f d be hsií emUktklÖl.
^-..JÜht-lrt^l B;f!t IS\'; ¿ttfy DcrUn u;v /rote • fl k«rlreitf fxein lye*enuWx-nla (^\'It. D nem i itt ma» lö ^ H»\'rt
C mbd^n ét b^-
ra\'u^ka^ .UiJ^lba p cdt?
Rí * kis Htwtfd Ai\'c« mé^ írUdfg
M\'gyarofaiáj^ra g nd. »v y kis sx3rie.e\\ü vídkl
Öli rtyi ek r». vél iV^f \'«dl kt-
jJUj K T r ;> i kujj ti r. y\'r s> /¡í\'^, hplír;n 5 n ur r^\'sM \'*<■\\ói ¡g ixt*r eft
a niíy t<r)epc s, mindemtp m\'j r^.ixt.iut«* C^ir It, ho y Irga\'ább sfjtsr, Iss^: m< lyik t jrnf n c\'y k pr n ján a vitégn>k él D3tUn,aM ucm Ir nikl, rre t i em ír bt. mert ő meM; m^yon s.omo\'u, m t ílfoíl íd« mert nfm ?avArb>IÍa míg ^yísiát *vv*\', ho^y e^y kfs xi<relmcs i:fk? soí;« 1 fe\'n.k^oik levetet ho gtssen ... m j I csak fog Irnl, h\'sxcu Dorlm U sxe: etl a kh AJfcct, ficrcll a kf« Ailc-t, s nreti a pfci \'jkíl1, a ir cl g o&^kjaíf, a (üitói ;őve h j t . . . éi vh xa fog ¡Ön* i, h\' eblru Q\'k, eícíöndesi dnek a rir/s< k a ha megint látni *Wrj* es mrge ókoli \\ s ha rne-^int mrg ikitjt (ugcil tekf, hofy nag)On*Ci> gyen >xer<tl.
III. .
N<m lulpg(Sin hosnu lirs vo I, *m t A\' cí egy iipou álve k a^oardlrjj Itv^líülk -jrber. Axtnral mcgáe>k\', ro.\' g\'sm» rle ¡i\'(h\\ pedig míg sohasem k polk tőle bvelct s rctn iinerte Djrlau benőit.
Egy kis sxa\'ónba Vrnu t ve\'r, ax ablak stórja alá buxódott, kogy mrn\'él jobb«n meg* lássa, mrgétjse a fce üket s egy bijtüvcl óvv-tos n, silvdtbogva fehzegtr.
A mrgs?6Htái mtleg volt és becéző. Aitán kissé tővidre fogolt, mint vabml blral-cras ktrcikrdtlml le>él. Hogy fti /pja rrogbií^, tx/rt nem Irh toít s reá moil nsgv falfditok
STtkvl &< . ..oivesry an\\j^ ét bá\'om k.aga...
v gyón ke* üti nniJj\'l ... sí üke ét bldíg vld I < . ■ . A |ebn!e*l «yáis és eréi lrf cnn y k nfíít engedik *Issxa Berlhbe... ét y/n!5 l r^Wi . . . irc I sxr-brd q • do\'goVkat f gU\'krxJa . . . éa mWIV nr.*rc\'\\ v\'? *ayond« frl* k\'a a keJv ü mtfy k^t eyy?t4t töltőitek a
M r n ... s moit htín vrJe, Ifgy/n I rc fel dke7»n -t% ról*, Ő rem fos}a ti I S r. I f \'y n öd»őxll él sotrml t&lb.
H\'.w rd \\?rc elkalvlnyodo\'t, mlkcr a 30»ók v^ére ¡u\'o t. líelí.te n»-m hitte el ix eg X I V I s 1 sxem iben kételkedett. Utjai val ker<s^öUnlótl a homokin, vhsva^nrogitta lilére » \'s h;du!t af^nyi\'álakat s u|ra beleír o 1 a levélbe*
BaUc /on ös^öUe apró, vonigló te 1 a fot 1 pi fcoté ét iírk. Naíyon roká sírt a a ne^j li svrrdt mejf többé (Fofyt / öv)


Divatos
névjegyt k levélpapírok tljegjiéii kártyák eikatési értcaitéiek n(lféitl«pok
| Fischel Fülöp Fia
könyv- és paplrke-rtik•délében.
NAGYKANIZSÁM.
—■ ■ I »<«<
Szerkesztői üzenetek.
s - ... . f \' v
Eiőf/xetö. Panifx/r.ak nrm /dbatunk
be\'yd» mert rhh-x haiorló kellemetlenség a
Irg\'öké\'etesebb «dminfsttráeló melleit Is elő-foidulh t. Te»sék cYsiőr prnrait Unni a hív^.-tfl\'őni koél s cxik k\\kor jő jön botsánk, ba ott elégtél*!! q< m ktpnr*. — A Zala ax«r-koi z\'őiífgo mély h i\'jU fejni kl a l«p * xon kedvrs clv*s<iu?k, »kik u;év alka miból a s*»rkesxkfséget siciencol ivánatiikksl t\'sitel\'.ék mrg. . —-—
YES-SZflPPfll)
m * \' ■ ; i
ÁRA 3 KORONA
Lftgtöktitktfebb fs UgkeOemasebli illata plp«-rtsxappfti^ mely uikde* Uslartásbsn aálköl^x-- YES-PUDfcR 1,1, 5 koresm do-Ke^nklnl. • YE&Kk£*á I kort*« MgeiyfaUat
Mlhaeitütt kayl^lé I
Man*r*ri*áff ^éraktár
£
I Kii Dilit tfipMiÉl
tSl
IVI? január I
TŰZIFA
Kitűnő mioőséjfü aprított bQkfi kap
•j ható KONDOR ADOtF és TSA. 10 fatelepén. Tárház-u IS. Megrendel betű Arany Jánoa utca 2 éa Deák Un 40. II. ». RoMabtr; Salamonnal..
Pénztárosnő
némi gyakorlattal azonnali belépőire felvitetik. Cin megtudható a kiadóhivatalban 14183
Szabados Rózsi
varróiskolájában 1917 január hóban
---ef tanfolyam nyúlik. Kifej» uabáuati
órák. Nagy kan itaa Csangery» u 27. »11 Telefon 309 14183
Keresek azonnali belépéstel egy kertészt és egy maforgazdát 14163 Siily Kálmán, MorgánV up. Gelae.
Egy tanulóleány felvétetik Kreiner Gyula üzletében.
14184
Gépész-kovácsot keresek
április havi belépésre. Ajánlatot a következő címre: Nóvák János képviselő Fakos, up Nzgyk* niiaa. 14158
OUti» niimn r.ui *i«<
../ji.m •>eric«iAal Arai
»••» konlti »•«•» MM
~ I,- k | iw-íii >t , .. la.— K | E*ím <vr«
Knyat. axAnt Ara • KB-
ÉRTESÍTÉS.,
A Légrádi lakarékpénttar részvénytársaság értesiti JL. betevőit, begy a betét ka matot 1917. január hó 1-től
szállítót-
le.
tt
%-ra ta
a
Jótállás a biztos eredményért
Rtltler Osrkár
unW««k«nU ■). (SkuplUnj1 4.
Ttf«4qMM
tWatmMNi «
PATKÁNIN
l>(tkfayi«tó-»tor, (mm mér«f) mely iri.ri •» bliltilW
— ^¿^-Htetow ára 3 U.
URÁNIA MOZGÓKÉP PALOTA aoaooMWtrrcA a
Szerdán éa ciGt&rtökŐn:
Vád alatt
Dráma három réaiben
« És a szép kísér ti műsor, aa
KMtatMawk HíttöiMBpotm. í. tt. - Va.itm.
«1 únnopiup«« 3 /„ 4, 5*/»» A.
mI rahrten HRHHHaBHI roelr <ln»W> lÖrlUUelö! <JP (atkiar MrWstar." tM« «loboiUo« hátinál*)! uUiitiU vto «IIAtln Iwmhil pMMllütl ürtylmu ♦» m ii r ii i *—fT tlEHtalál. mlH|Í£"J fid—mU. h«no«l»»<íi\\ k<r<«di« kQM • PATKAMA rri* 4 iUim*ti)>i • Toíob
f Afráf kuk RcMoáayUri*»*. N»|jk»e»k»r»k««,
Raktáron lévő
Rézgél ic,
~í»|hirTST f1 ■ Islinidákllin, |iiialin és stearin g>ertya, magyai bor*.gyümölcsíz kapliató nagyban és kiciiny-ben Bőveb et Muth A nál Telefon 293 Telefon 293.
~ 1*181
Szakértelem nélkül nincs kellő termés I
A i»ő1 • rd Ak nigyreire eveiI Ó1A árért szüretel oly keveset, mert né-lő»l megfelelő gondolásba nem r\'é-iieslti éa borát helytelenül keieli
Minden i szőlő- éa borgeidaaáy kő« rébe tartósé munkára megtanít a
BORÁSZATI LAPOK
(szerkesztőség és kiadóhivatal:
Isivsil. II. lN\'-it». flhMkJ
mely vasárnapokon jelenik meg —
Mutatványazámot kivé na<»a 3 bélen ál kftld
KISFALUDI és KRAUSZ rőfös-, divat- és női-Sny konfekció nagyáruházában ^(q/^
ahol
az
alant
Arany Kakas" hoz Nagykanlsaa. Erzsébet tér 21 sa. felsorolt áruk bámulatosan meglepő olcsó árban kerülnek eladásra: az idény élőhaladottsága miatt mélyen leszállított árban teljes kiárusítás miatt
K 6i— feljobb
Otzi ás tavaszi divatkelme duplasiáles
minden szin métere ...... K ótól feljebb
Bársonyok és selymek . . . mtr, , 4— „
Sxintartó pargetoz éa kartonok , ,, . 4. „
Tolltartó Anginok és váaxnak . , „ „ 3l „
Fél és egéaz sehwm kendők , . ,, „ 3. ,,
Férfi és női ingekét nadrágok . ,, 6.— „
Blouzok éa kötények.....e, „ »6 ,
Zs bkendók és harisnyák . drb ., 70 „
Férfi éa női selyem ernyők . . , drb. K 6.
Futó szőnyegek ........mrt )t, 3
Nyakkendők és kesztyűk .... drb \'„ .70
Csipkék és szalagok mrt „ 20
Abroszok, szalvetták, törülközők . drb. „ 2 30
Gyermek ruhák éa kötények . .. ,, „ 4. -
Ágyteritök éa paplanok......... 10.
Siőrme garnitúrák .....„ , 30
MSh Ezen Arak csak rövid idUlg t
P*M*. HírtitHil\' TÓTH ZOLTÁN. rtj«M. »1*4 l riSOHÉt LAJOS, tf.iy.tt i PIIOHIL BHN6. Ny.mMoit« z»t. ti!»l«pW«»lvl..
a. T,-«e N^t>wkiii
1917. JaMár 4 Csütörtök
I mám
Iinwill »HfMH NAGYKANIZSA wnmi 4. mJm * nflwméwvwM, •
POLITIKAI NAPILAP
A német kanczstlár a béke-Y harcitér.
*ii . i ..» , ,, I Bulin, jan 3. Lipót bajor herceg
javaslat visszautasitasarol.
Serfín, Üi * A feccjrPrésrc tűdé- V1 •,illiok f ZJocowtól keletre Manojt
a berlini pályaudvaron beszélgetett I kancellárral, aki a kővetkezőket mondta neki: Mi, szövetségeseinkkel megtettük a magunkét, bogy a további vérontást slkar3l|flk Ha aa újév nem hasoH ben adókat közslwbb a békéhez, annak az ellenség at oka. Jelszavunk, n»int addig ; Kitárté» a győzelemig Németország és á habsbargt monarkia teljesen uiagíimat ték egymást Szövetségink minden Időre uly szlkhuiílárduak bizonyuk. bogy min den ratlam nétzuiódik rsj»s. Ausztria-Magyarországot fiatalos szellem tengi át, ami a végleges győzelemhez fogja seg ¡tani
Wilson beszünteti
Rtrtie/á*m.jani ¡3, A neyyyki la szerint w3soa. álnok nem tog. je-vábbi lépéseket tenni a béke érdekeben, -«TI »» ^nt»"* »1 „van tökélve a háború nak mindaddig eélját el Mi érti

jegyzékét
London, jan. 3 Aa antant még nem . kildta «1 válaszát Wilson jegyzékére,
____bofs ■ nwm
A helasrtés okairól
vaaaifc tiijiJtr
Périt, jaa. 3 Egy francia diplomata szerint az antant azért vonako doti Németország lékeajánlatot elfő gadni, meií meg van rála győződve, hogy a tavasz föltétlenül meghozza a legteljesebb győzelmet a szövetségesek mm ma. Né motorst, dasági okok fogják kényszeríteni, hogy az antant föltételeit annak idején el fogadja
London, január 3. Hollandia, Spsayoloras »* 4s D»Ie»erlka aa« aaatlakostak Vllaaa lipá. eáüea.
Olasz és délkeleti harctér.
Budapest, jan 3. Említésre méltó kara aem volt. HOfer, altábornagy
Ujabb nagy sikír Romániában.
Berlin, jaa. 4 A német magyar bot-
Jfár saapatek elfoglalták Macsínt és Igvlát.
Imii i toatőr haazár daadár ittbaae portjai oeztráfc-magyar gyalogsággal sgys-lemben bárom tieatet és f27tftayi le-__ gényaéget szállítottak ke_Joglyokul ai or»*a vonalakból József főherceg vezér-eveden arcvonala r As ellenség erőa tá madáaaí a Monté Faltucanu ellen nagy veszteaégai mellett meghiúsultak. Susita és a Putnavötgy kőzett több magaslatot raliamiaal dj^kftmk. Aa orassok fs a románok támadásait viaazavertük éa Sir. axsazit ée Tapaecét k srri »Ián main állni fk Macktnsen vezértábornagy fíaacsö portja : Mozdulataink továbbra is tervszerűen folynak A Zabaia völgy éa a aikság költi begyekben német és osztrák-fagyat csapatok aa ellanaégat északkő létra szorították viaaza Poceaaitól nyu gatra és délre * IX hadaerag csapatai immár aa orosroknak egy meg erő si te II állása előtt állanak Pintacaatit és Mlerat, a Milcoful mellett rohammal elfoglaltuk
-Mdí Inflyns k^ Pgkr.^.
ziában aa oroszokat heves védekezésük
Vz « _ _ |>| • a — ^ _ sllknése Vaksreníből, JiKlából és Mscmba
fllflS Z TTI l$On tovább ssoritBttuk vissza Macedóniai
arcvonat: A helyzet változatlan.
—Legfelső hadvezetőség
Budapest, jan 3. A Dobrudzsában újabb előhalsdást tettünk Focsanitól délreés nyüyatra Falkenhayn tábornok
erősen elsáncolt Milcow-szak ászig jutót-\' tak Odább északnyugatra M¡érából visszavetették az elleni égat. fózsef főhet ceg vezérezredes harcvonalának dali szárnyán Negrilescin tul haladtunk előre Harjától délkeletre éa a Monté Faltuca-aaa, Sultától nyugatra, aa ellenség ősz stas támadásait atrlyoa vsaztsaégci mai* lett visszavertük. A meaticaneati i szabi itoaitó csapataink azorony- és kézigránát harcban hiusítottak meg orosz előretöréseket Maaajowaál, Zlocowtól keletre, harcosainkból ée német harco sokbél összeállított rohamcsapat szerenesés portyázásbó 3 oross tisztet és 127 főayi -agéayféget szállított be.
HOfer, altábornagy
Nyugati harctér.
Berlin, Jan. 3. A trónörökös harcvonala : A látási viszonyok javultával a Meaa területén délután élénk tüzérségi tevékenyséf fejlődött ki.. As Abois de Petrebsn a 93 ik~ ssámu Landwehr gya logazred járőrei egészen a harmadik rraa J eia árokba nyomultak előre és a védő- I müvek a\'pusztitás« után 12 fogollyal tér I tak vissia Legfelső hadvezetőség, |
Bolgár jelentés.
Szófia, jan. 4. A bolgár vezérkar jelenti. Macedón front: As aravoaal agyas szakaszain rendkívül heves ágyú tüzelés. A Vardár folyó éa a Doirsn lé között élénk ágyúzás. 1fömfn~frönf: Dobrudzsában az ellenség víssavonult rendkívül megerősített Állásaikba A Msein jíjila vacareai ut aseotéa asan
állásokért vívott ........... álfllllri •
/0f as szému magaslatot
A tenycrakin,
Párit. janudr 3 A Matin jelenti: Siombatra virradóra a Ruusn fraacsa ea-gédeífkáló dróttalan uton segítséget kért. A Centaure usaály yözöat nyomban segítségére küldöttek. Azóta ejnrik bajéról sincs semmi hir. Később a Rouen barom megsebesült matrózát kifogták a tenger bői Ettek szerint német tengeralattjáró sulywztétte dnHcét-jiajétr—
Hindenburg nem beteg
~—Berlin, jan. 4 Az ekoqidl kisekkel szemben, hogy Hindenburg súlyosan megbetegedett, illetékes helyről közlik, ~hógy a nttnaii a\' legjubb—agéaaségaeh örvend \' , , ,T\'\' ^^^cT?!
Ef y korét hirtelen halála.
Budapest, jaa. 4 VaKca Lsiae wntmr beni magyar-osztrák kóvet. shi a kor* sázásra Budapestre érkezett, egy\'rokoaa lakásán az este agyszélhüdésben hirtelen elhalt.
Katonák amnesztiája.
A -kivataloa lap aul aaámn kSzU a hssv«-dehal mlahatsr rsSlJalBtlt a koronásé«l m» setKtét A kiiaalfaskadstÉ fcWM Immdbm\' sokkal kltcr|«dtebb, asM a polrárl ■■aiaslla, ami tarmáaaatea Myomáaya a káfcara« khd o»k. EWrelátkalóUr ks isiiatltwl kepesalaSsa Igaaaágflfysűslaatari rasdalat k rtiágoaaágsi taraast egyes kétaa kagyskssaM kilysilsákas A katonákra vsstkoad rsaisfcaala aearfat sgyaak aa amasaatli aaskra la kkarfsdl, sUh* klsssbolt ítélet 1917. Iisslr elseje eMM mfg aem volt sgyas jogerő«, de káeAbfc Isgsrőaai emelkad*. akár, mart aflane sararveslalet asm kasasákak, akár mivel a b» jrlonle« psiastadel «laas*von«lott, avagv mart asak a vádM kkal kassaál parsrvoalnl aredmánsynl nem |ki li a raadsikaaéa «WsaUtkaMl.g kksrM a psl gárl ksgyilinalil Igfakre le. A katssák ma-ansetUja isÉl.i.fck Urg afcfcaa a ta>lilil>i|, bsiy kstoaák blraady »«rrdialtktri ksaysl met kipiak, ka aa alMléa aOs aa allaaa|| előtt oly bilsr ssagaWrUat laestkasak, Mrv blbljwk asáhal |4vátaMaak taktstatbS tgyak* kas á kalseik amaesaMa raa<alsts •
pslglrl •maaastliveL
ZALA
!*17 MAttér 4
má hírek
Atincs rendszerváltozás
A politikai újév minden homályt eloszlató komoly kijelentéseket hozott arofcrá H rllniiliiki hl iki bői íflrippúlt s inkább csak az egyéni óhajtások világából származó híresztelésekre, melyek azt suttogták, hogy a moaarkia két álla mában, a 67 W kiegyezés rovására és megcsorbítására) rendszerváltozásoknak állunk küszöbén. A nemzeti munkapárt visszautasítja. minden ilyen feltevésnek aaégcsak álomban való lehetőségét \' is Deák Ferenc nagy művinek qn\'iíf\'ltbtfl egy oszlopot, ae mégcsak egy téglada rabot sem engedünk kidönteni A mi-níasterelnökség palotájába újév első nap (árt szinte szokatlan nagy számmal fel-~ vonult üdvözlő küldöttség tömege olye» lelkes ovációban réazesitetle—a—legnn- _ gyobb hatvan hetes párt politikai vezérét, Tisza látván gróf miniszterelnököt;^ -— twjy er^ntrtigihan jrówc. Jtncgttotgyájt keltő demonstrációja a rendszerváltozásról szóló legendák mégcáfofasának. — Ahogyan az üdvözlő szónok, Desbordes Ernő szűnni ne« akaró Wkes éljenzés éa tapsvihar kíséretében mondotta, a nemzeti munkapárt törhetetlen ragaszkodással, egységes, megin gath a1 stlan és megoazthatatlan bizalommal viseltetik —raiíss. Tími lifry»" iránt, akinél e históriai aagy időkben vezető állásra mél-"tóbb államférfiul nem * ismer. Válaszé-"megnyugvást
A Néftokarékpénztár réaz
v^nyt«raa»ájj Nagyhanlrnan
mint hivatalos aláírási hely elfogad :: jegyzékeket ::
tt ll.l MMbiiB
eredeti feltételek mellett. A jegyzések elősegítése céljából, a legolcsóbb kamatláb mellett lombard kölcsönök i nf i ilélysiliitiul ______
mondta: A mi programmunk a 67-ea kiegyezés, a teljes paritás. A munkapárt Idtsrt ezen az alapon országszerte. Ha az ellenzék harcot indít éa ITyén "Bify időkben, mikor a nemzet miden jhkcw-kájánek egyesülten kellene maradnia, megszegné a fegyverbékét, sajnálnék, de állttiik elébe A «»uBkiffrt nem fog —»g^frirftdmt Hü rafaszkodáaaal éa bizalommal követi vezérét.
ben Tisza maga ts megnyugvást—-keltő-Éii4fF ntajt^g^ojL Üülaijij«ftiiniailaiuak eddig nyilvánosságra jutóit nyilatkozataira, hogy hive a paritasnak, dualiz -amiHsk ss aauutha^r nem is lehet más — éa utalt a saját maga, két évVeieze lőtt elhangzott kijelentéseire, hogy holmi eentralisztikus álmok ebben i monar-kiában Deák Ferenc óta, többé meg nem valósulhatnak. De botor dolog volna a háború tanúságai után ilyen feltevést még csak elképzelni is, annál kevésbé, mert ifjú uj királyunknak rövid uralkodáaa alatt tanúsított alkotmányos cselekedetei is kizárják minden rendszer-változásnak gondolatát ia. A nemzeti ■unkapárt, mint megdönthetetlen ércfal áU a sziklaszilárd 67-es alapon és áll, kitartva, politikai vezére, Tiaza István mellett. Aakiképan az üdvözlő azónok
| kirí Hidság clmS kdélaminyél áseVáll« I ftÖmÍB r; «1 Végfii a> Hfrtig cákalnlU a | Sffratoá.
| — A nyomda gyisu. A Zala nyomda téti ványtiriHifit! "gyásza van. A -ff-htut agflk legrégibb alkakaasottja a a aagykiaéaaal apaa»dtl munkátok neestera. fdtftb 2al%Király rŐvW ssenvndéi után 62 évit kaálw )tU létre «(«odarfllL Úgyszólván • munka —Mit siőRlolb é a kehiéi Ah—» kétoe még b«tl»nul szorgoskodott a ayetaőlbsa I eask u Bnnapek alatt ItU rosszul. Kedden már áam tudta régi hctjrél elfoglalói, »kel közel Mkaá tadon ál sozskostatla i Us ÓIoakMoittit A« aUttemoa kór, amely kmtt iáknál SrAka saag életi rtjét, sserdán éjjel végsntt vele. A Imim nyomd* részvénytársaaég Aszlatéa U|l*lja régt. küiég*», burgó mnakáia kaláUl s emlékezetét meglógj* öílíol. As elkityttaa Uj Zahg Károly, a Z ila nyomda z^-t. ■tfqajjŐjs éd«eatj|át gy áttolja
—\' Fórgee a fOglnaoéalom Ipllsés (BsktthlOtl kétltttáay.) Mélyen ti*ttét Szarkáéit* Urh. A városé lógimnáalum «»«Ma a kábít klftáaa óta kiliia tafaéia be ellttk (.lat kóté a kékei káró« TTÍ l II mjlttÉii kabTsjjéW* ngflflu Hasigl. A fkea a katoaasáf Ulfc*i" ^fcólag IM—U1H a kttyiiégnktl De k*o»i ? A prisskilksp As ■gyéb ááfifditéb*»- amelyet a k Oon .tág dbtaa-k«gyoU, saasml «TláiMtl I I fakfcrf^— lék, ajtók hat«dék*b*n vaMaággaJ ás undok I ériek. T6kk dUkaak A lakájéba vatták bele magákat a poloskák a ka aa aó-káay n*plg Ify tart, nemcsak a dlékak láegn aednak bm(, k*aem koaaálarteaóA A Unérl kar a teeejt, kogy jdea piaassokbsa asmmé tokás aloca. E. ntoa kátaaa a lábM mAIA ar> vtban Is a váras katóságát, begy a karsáak klüastogetiaét, aaaelyéit félvetlát a katonai MuiiléHél a péenl,— líistuslgsasa tesse el. As Hyaasaleál takarékoskodni atabad. Tlaalalattal: £ff apa.
«» káték mm kewaek fciaá tartósnak, kik I ~ - laliaUNika-ngUsns^l
tsagrag»da«k mlaátla sttstaiat a tátábanyság | lafim—h%éL Ratfltelttk már, k^y a kMsasá gyakorláaár*.
— Jótákoayaág. Dr. Vhtlm Ifeác orvoa
1 stilsieu ibtl kldátt IP kmoaa mvnsL koaorárinmát a »Vak katonák" alapjára, Dr Crttt Pmlnt 40 kgrnnál a a»aztttsbas yyar-akek iivár», Láng Mtása a vak katoaák ré-izér« 10 k«r., á ludiárvák javéra 10 koe. éa» atpkonyka javára 10 koronát adoaaánjoalak lapunk atján.
Iskolai Isaspsigik. Károly király Iréerülépisésak 6röa.óra tageap dáieéőlt Ukoéai Inaapaégak voltak. A lAgUaaáxlam ünaepaégé-nak pragrammjü mkt kőeftaik. A Itltflktzoa-kcdelml Iskola Aoncpaéga Igy lolyt U: I. I Hyasaes, énekeik« aa Ojeséc. 2. A királyi kés-
I iratot as proklamáciát lelotvnata és aaagmigya-i ráita dr Villányt Hesrik tpasf ató. 3. A királyi , hlt\'evaUt felolvasta és m«gmt|y»iá ¡ta dr. j R Jienbcrg 4 A koiooésás tCrtSoetál és k-| ioiyását Ismsi tette Doméoy Armln. Kiss Msny-
- Ketmmal kitlatelááak. oltlilgi Trekafco Karoly ItflT |>»>maiitűbak alt.sia desaek a vaakoronarand lll-lk oaztátyál, Tomka Ltasló, Spitser Lsjoa is Oadaon Simon tárta-lékoa ktdnagyoknak a Stlgouca Uadlsat ado-ányözta.
j— SsáaosorkoroaAs jótékony ado-aaáay. A koronáié* aláatmabói gelael As befastei Gutsaaa Vilmos báró a Gelmaa S H. cég többi tagjai Wó Galanan Óién, Liattó éa Aladár nevében -la 100.000 koronát adoaányo-L kadsegélyeze*! célokra é* ezen Ojssngct báró Szeritci Ivén horvát bán randa\'kenésére becsét ott a asaal a kékóiéiaal, kogy 50 000 K "nli i láimsgytikia Y zzaá fiisák InL A Qau
knrmánysat agy Aassirfábaa, orsaégoe beailatatta a kateaai aanakaret mák ódénál s a trontaaoleáUtza alkab—s ma»»l
kések sl
már a Ntgykanissán mikódft 12 as kadtraké-zenektr is, aatelynak atokó ssép jáSAklhán Szilvatstar éjjelén ayéayArkMdM elöljw* a kötónség. Ennek dacára k kas léaBtafc a katonabandák játékábaa. A katooal k ármány-sal ngyank lagsjabb keleti rsndakéével mng-nngcdie, kogy a Mgéd*sOégékto*aaá minóal tett kááenal sCnéonk továbbra lé a sanakarben maradkassasak, amaéy Sakál Igy oc* oaSBk lót, csak sKpo>aa ■eglwiyaláealbr-A atoobn xenekar továbbra k aamaptátl log kaagvnr-snnyeken éa ■•kadvaló eióadéaekoo.
Igy ennen finom *»antla vlpaptr 300 SrS tartaltmmal I H M MMr PlaelMl PSiSf Pia >*»irariima— Saa N*ayk*nl*aan,
Az v-ik nemzeti hadikölcsönre
a rnagyar királyi pénzügyminisztérium óllal közzétett eredeti fellélelek melleit
a Pe»ti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókja, mint\'hivatalos aaiiasi ty,
Jegyzéseket elfogada mvuisn*eny0a ««Hálalak mnllntt!
1917 január 4

— 041 r« a ïaSkU« A gvákn«yaai «witM hfup vif a» kelepelt a f ó\'ya. As SgrHr UtamBnák koxott Ut egészséges gjar mekel, amelyek közül as egylk If«, a másik May, As aaya 4a iftraikd trljaaan jól érxtk magákét. Csak aá a vitát, kotr kel anyakSuy-veljtk ai a rttcaalktl. A vonal wgysais .Mu-iikkflfM ksladt kaceftstSl, aialkor as aaya vÛifia kosla gyerekek. I|y Irkál n maraki-lí\'yl anyakönyvi hivatal volna íBetékee aa
lakás» Keaixsán la tették la ejsxl?öt label a vonatrél S by sst saarataS, ha a knnfkaal aeye-köayvl hivatal Intézkedne a dolgib.o Asseal Blreàiafagul mn|d csak talál vnlnaúlyen mag-oldáat, ka taláa a ksgtwrákkat k. L -ket.kogy a gyaralwksl a bácsi sayskónyvt hivatalhoz uta\'Ják, mtatbogy k bfcil vonaton látták meg a nytWgal. Hja, asegsalUTnl könny», de al-kalyaskedal a társadalmi resdbea saér sokkal
; — laaiásytslaa szarálam aslatt. BtlataaftredröT jnieetl fadóitióak : A tihanyi 8k«baa agy 18-20 év köröd urlss ökőzek« leány koktnstét knsUk ki a ktUasok. A holt «est 34 óráig lehetett a vtsbeo. A mk» darabok kist leválni találtak, amalybao e ssarencaiÜnn laraaaláí hsjitliU hagy öagyUkosságot kfcml el, aait aasa tadjs átélni, bogy kedvesét al ssakhották Idle. A íáay
dacára se leket msgáHapHaal, mert karltékal non dmáüe k»eg, re e navát Irta alá.
Afire lehullanak a falevelek...
Mikor «Imení aput • . . emtíuaet aaydcsáa ? >darusawdnsi m aft| hlsoajdiii, íiiAdáé t
____ •»__¡vitttavárfál
Kerácteng nap/ára, om\'ás kaiáctre : —j
Mtleg ttobàUl nevetjàk a tekL
„Vége leas — ig§ mondta m esém---
Mirt lehallanak a fateaelek.
 kis Alice meghalt,
Irta
■ráaay IV.^
Ka.ll
AiMa kdromttor pergett le hiáreme*^ fexdn.lt a nemorm âts teirr, Héromtser tunnt érte apakét a tél Aséta annyit sírtam én it Uvtítd . ,
> ? — Mac a eeáeaér
7h»<e —
Na« tudja ^frlrjtanl, nam akarja alfaU|-tani — Irta vlsssi Hewtrd Allen — s Oam It fclsii el Djrlan kldag xitvalt.
Dorian hugsi pedig meeoly«igtak a levél kuszált betflln s maga Oorlaa la csak anátkosva latolta vtgtg, átüt aki ah sWie tudta a d:. Inast.\'.Ssagéay k\'s Altcet — mondotta kujainak — (4 kis lány vol», türelme* ¿a asóke, âgé-saaa egyedül üti a világon, alecwe áepkljv. Dtlokil énekel agy variáltbeo > . . ás nem
alur^alvpttDr::M4ásiMaitr
Két kél mnlva Ismét |8t% levél a boarding pecsíljível. Pír kétalgbaaasll srtS Volt baaak. Dorlaa pedig megint adbtjtott, midin doive* tè, a bqgát Is páhrjtottok, meri a kla Ailce ast Ists. bngy meg akar kelni a aseg Is fof, ba nem kap váUstt erra a ItvelírS
Dot (to elhatározta, kogy irai tag. Da nap rólosprs csak halasstgstta l\' nem Is Irta mag est a levelet» melyet Berlinben oly káteágba-esettan várt egy kis angol lány.
Howard Alira nevé pedig hsmaroaaa le-karllt a variété rnínirfröl Már nem vall *Mf xl£g vlgsága a kát s4aa4at előadni. Páqs és láauas aéUSl »Ut. uótaornsa és elbagyatotlan, mist senki más a világoa.
Nem iidls iOIsd Pialaa kslgaláláí Is moadását. Nam tudott kiaal abban a levélben, esőkben a szavakban, malyelf aat kívánták tdle, bogy felejtse . el Dorfamt 4a aaaiut as órákat, percakat, melyeket együtt töltöttek.
Ismét ráborult arra a aagy térképre, mely M ifjat nisiáinl áK\'tsoh> tatta art a számára Oly különösen baagié bérest, mely DorIaal v4|laf elrejtegeti «NÜ. Magtalák«.
--A H. b».t »*rtg kafflngto
ütmével s a larcta battket, melyek lötéje vol-fihéi Ê ttvii, bk rgyenàéat SissekaaoaBtotta a mi
Mrs kknUt\'tk \' faleoetek___
A c$4 s tár nagy. hatalmas, mégit
bánatot mm (mnm.
At S fim earn jött meg, a ctatában maradt, Hogg apja katonáit aetette a harcba. Apatka is M lees, ha ctak \\ehet, Haami JUdbcn, txemorm j&i alatt, Mit* neggedner hullanak le a falevelek.
NAIIMATjSfÁL
VES-Szflppfln
Ara s korona
béaaikh éa Isgfcedemasebk Okén pip»-É, moh mimlaa kkatastéaban dáttWIIa-— YES-PUDER t. S, » katona da-Y1&.KMEM I karnmn Mgnlyantűat
■yrvf t* fufnf1
Éatis»*i«S|ftSiéki«i
UttTI KU liass Btaustki
•aaaaoos stfity-sim a.«
riájában CM vároa ndv MMvri.
Alákasta a városka aevát, rátette as ajál sxtán megkereste BerMat s ssamévet klntrte ■ távolságot.
Mianaj Inigll m vonatra éa aaomorata leglodalt. Abba a kis városkába, mSytV - n\'rJ"t\' T^Hr^Btt \' i^f\'**\'^ —^ygr—u*** Dorkát, beszéljen vele, kaUgatbaasa nlkáay sssvit, — más ien»mlt.
V.
. A kis vaiad ssá lodábaa ssállt mag. Késfl esta érkezett, Ulskftdt a sivár kolelasoblba i egyetlen percre aem knoyts Is a szemét.
Reggolra levelet bt. Röviden, pár kö ssiWfl kéftt ; bocsássa meg aak\', bogy követte, jöjjön el, cink agy por ere, aem Idbbre t estáo Ismét vlasaa fog at»ssl.
Dorlan tOzvöiö« lati a I véltöl. Kilátott a gyótysaertárbá\', aekogy éssrevegyéá, leolvas Sák aa mciról.
Ast bta vissss > ma loketetlee, talán kolaap.
Másorp sst Irta : nem megy, mert %y jobb. Ut«zioa vlatsá snélkű\', Kogy lássák tgymá.t. Es a tatáikoxás kmít Iiksakltaa2 bannlk a régi nagy szerelmet. Pedig 0 aem szerelheti, aem szabad többé sserefèle.
Htwsrd Al ce torkáböl klmököU a levegő, a s láma tántorodva aiakddott öaese a a fájdalom, mely éleaep belavágódatl as maik*, ha* lattá lápssstatt egéss plel lestél.
fiats bam "Sgy rozoga isilKka, asaly a botét gftrb* a«d Jt)la lézengett. A lát elé vuatia magát 4a agg racspéal U a taskájábó\'.
Axtán bsmaat a irögyaamlárkn.
igy ílatalaaskar sso%4ka ki VégtgántoM n iccaptaa, majd a datai, Idagaa k%rt «éss-gsHa, kinek acaa a agy on Mall a r#a apt tattal mákos: veronál! vásárok szokatlan naff dM sakkan.
Haw ad Alice naps aáaaM târftl Várt. mit msgkapje. Cask akkor daákiat aaag aá mbbaa a aslvs, mtdön a ssommédm saabékél Inánykangaknl kallót*, melyekre agy kmerda Jét(.h*Dg fsíelt.
Darlaa asK. -
A gyögyeanrtárt aagéd sln|«|fMs a aa-ronált B parcban Dorian IsklaSsál gS ajtóid—~—____
Da Howard AHee aak ama
>—fcr-r-T- ■ .777\'
Dartna kövaMa. alkkéite a tshlalslln il. m»|d a lagádkaa ralâg»
— Ingem kmnsalt aa a k%? - Wr deite a mókán laaU a lalalalaá.
— Nam! - I alalia a aa«4d erga aeadál kosáaasL
Nemi--- Hnaam?
— Bsakfc. Bstsptst kavoM. Vinsik vak.
— Ugy? -T3 — — gslommsl Doflaa s liaHmaljgatt g akik anodáfroitak Doriaa vannglá arcáa, I tatéa, da atm éiSntléà.
______VL
Esta ptdigmMia asár s csöndbe beikolUa aj sjHakadteá a sáros elasaal I kb ymalt kalalbn. Kopegatl.
Hsós bpa» >1 hasi s httjBaM, k rtslattt csönd val a szak akna. Howard Alloa pnd% a ssöke kaj«
meredtek kl a pka4kk4L
Dsslaa a májára bamlt, raaatgette, «ta kts snöke Hawaii AM* nam ayltaMe M a aSsmét I
Sierkeiitői Biijit»^.
Vlgmkkás IL A kárdaasit tényleg lalaasagytl tsármaaása. Saf\'oi b4rMk voltak. ^ asaga félévi káz.aság atáa aMk e aslopsdra lépcU. Ját aatt vidéki lártalnéek nál Is. Isrsa aoaanmy. A pnrMa kasibu ■teal vagy látogató attösékea nem eMbnM Otikon kksaaálkat lllntszert, da cenk dlilk i *SS. L iveiét aa lociaije be.
A „Znln- BliWaaaaal arai i
Z.Ái.A
«17 jaauár 4
Mefhivé
i tfpnntflmzTitilBnafzf umm
1917. évi jaauár hó H. napján délelőtt 10« órakor a Néptakarék pénztár réti véaytárasaág Nagykanizsáé cég htlyiaégé
tea (Deéfc FeftSitár IS nj tartja
IX. évi rendes közgyűlését,
■aljra a tagok azeonel maghivatnak
\' TÁRGYSOROZAT t. Aa IpeatatésAp éa hligyiH Mrottiáf
l Aa I9U-IH« évi siraáaaaóáaok eM-le»laeitla«w • «érWf ■m«<»Mu, i ayaraaig hkMhir» Martkaal beKrae.tksaital ée i KmMw VHtR
} • itanr»>ó*égi ts*«»k I éeeo mű ■•» vttaastiaa.
-a- 4kTA MÉp Mt>N I iseé.sia » pH
Itfjásak t|r tvn nM aMg»ilasstá»a,
Mivel ea 1*1«, ieewker hé II napiéra IneillMit la egiaasosa lfc|ieoiosBllai Mré Mapvtfto mm vall kaHsesatképet. eaao ajabb tfapylllt aa ilipsaabÜjelr » § * i ■nlilnl " illata iiM nUilil illll kaÜroMkipea Um. flipjksaUaáa ItlT jaaaár U 4 aapjia. -----in Igengtlósóf
MtiTignafiln*\' Tart*lik trükfmnk 14. Makar. a. k uXkÜMM Htviaj 14 SM. fc r.ir~a»l*k OHNIK. Kitol aaatoyak iléJSt-- K. AtaaaS täta-lak Loaa.11 K. ŐjtatTH m.WJ-1» K.— Kivetít: TitfWM TH» X.--léidaaT MM K. VIL irt. ».-härgilim- K. VW. ¿»«¡BatWa. S4.8S7 - K IX. M. talaircaa «.Ml.- K. X. 4vt. Eilatraax 44.170.— IC VI. ««t. aaataUfe ItltM K. VŐ. fct. aaataMk 1.1M-M K. ff *lf —«-"»\' "Mg E- \'T »aatoHfc MAO K.
áfás* tOalak ZW— K. Ifrawa4g ¿fcaaat a awlt - hhlliiB3MM K M»4 ém Karta afaaág liflJTIL OaaaiiM lW.Stltt K.
tata akUka. tl-4*.
-mtOAgaArósAe
A Csengery, Hajcaár ét Gyár utcák közötti 141»
háztelek tömb egyben eladó.
Bővebbot , Király-utca 14. I ea. Keresek azonnali belépéssel
egy mafvrgazdát. 14163 Szily Kálmán, Moryány up. Gelae.
Király a. 22 u. a. két különbé járata
bútorozott utcai szoba
viÜanyvlldgttéssal kiadó Bővebbet Kazincy atca 29
Gépész-kovácsot keresek
április hovi belépésre. Ajánlatot I kővetkező ~ címre: Nóvák Jsnoa képviaelő Fakos, up Nsgvkn niisa.__________________14158
Egy uradalmi
kertészi állást
keresek. Az állást útónnal elfog-—tatkatom. Clm Kii Oyata Ame-major a p. Keszthely
A leali «ArlaraiaUt ai|slaapáltak, a éa a^Mkfcrwkkal iaaaebaa*alllo«ok éa
leieokae aMgsfyeelaeh téliünk-----
Watik.atasi», UH iiuate ké 14-in.
A li^pilllliiMil»
Tmgélltmáuyunk 1M3. aktáfcar SÍ ta «alt 2» tag lMOfalaMaa 4a 131 rája« 191«. októbar Bl-ig
íanyaL Itta aktfbar Sl-fe aaraét SIS ta« 1743 ialat-tCfc 305 rfaájagy. FilaiiaSiH M tag .146 tilatnnt
A kisrécsei
qoz malom szabadkézből eladó.
Bővebbet ROSENBERGER LAJOS Nagyrécse (Zala negye) 14180
Szabadot Rózsi
varróiskolájában 1917. január hóban uj tanfolyam nyililt. Külön szabászati órák. Nagykanizsa Csengery-u 27/all
Telefoo305. 14183
Jótállás a biztos eredményért
kJLZM^ la r O. itlr
■mggtAA oa^Wakaraki mj fSk.pitú., «
[ Tenrieyaae» «fia.
.patkXnin«
aatkásiÜM aMi; u— mkag) m*h aiharra 4a MtUIUv
ZrZLfSr&ZS. I dobozára 3K.
ilahmkai kamllali ataütáa van mellíkelvo. IiBCrtatS la *aá krVa. iMgy kUSaMb aaraága taadaaigtiaa Un adag kanaálaaáé, Mréafca lagyaa külrf . , FATKANiA -IM al4raaft4la. a Toroa-
I41! Agifc
Raktáron lévő
Rézgálicp
lugkő vas éa fahordókban, parafin éa_stearin gyertya, magyat bors, gyümölcsíz kapható nagyban ét kicaioy-beo — Bővebbet Muth A nál Telefon 293. Telefon 293
14185
URÁNIA MOZGÓKÉP-PALOTA «owotm-PTCA a
Szerdán éa caü törtök ön :
Vád alatt
Dráma három rétzben
m És a szép kisérti műsor, as
Ha <1 a ab : H4*8w*ekee t. — Vaiáiaa» 4a laaayajtaa 3 Jm 4, 5«/i. 7, 0.
Egy megbírható, iskolát végzett flu, ki a magyar és német nyelvet ugy . szóban mint irásbap birja. mint
iroda fin felvétetik
Ajánlkozni lehet: Villanyszerelési ipar r. I. nál Nádor a 4 14179
Pezsgődugót
használt, azonban mm MilMH, voaz bármily mtauiiaágbeo elő-zetea tudakozás oélkül, uftáovét tel, darabját 25 fillért. hMsnák, de jó álispotban levő palackdugó kilóját 4 koroafirt, üj —palackdugó küójét 15 koronáért
Robicsek Ado)f
parafadugógyár. Budapett. Nefelajtt utca 15
Divatos
■á»Jto*k létélpapiirti
«Ijofyséal kártyák •akotóal órlosltóook ■ivóonlepok
Fischöl Fülöp Fia
köoyv éa papk kt-roa%odósóboo rr
NAGYKANIZS A fi.
Prima minőségű
fyertya oa burgonya
kapható a legolcsóbb áron a központi hatósági üzletben. (Város ház épfilet)
Egy tanulóleány felvétetik Kreiner Gyula üzletében. uisí
TOZJFA.
X Kitűnő miaőtőlO aprított bfikfa kap : ható KONDOR ADOLF ét TSA 2 fatelepén. Tárház U IS. Megrendel hető Arany Jánoa utca 2 éa Deák tér Í0. tz. a. Rotenberg Salamonnál.
TééS. TÓTH SOLTAW.V^aMa kM4 r.SCHCU kArfOB tgk.g.lí FiaCHBL. MNŐ. N^mMI a Zala Hbl^kM4 a Nn^ I .T.,« ^
Szakértelem nélkül nincs kellő termést
A tzőlőtgazdák nagyrétté évek éta azért szüretel oly keveset, aaert aző-lőlt megfelelő gondozásbs nem ré-azesiti éa borát helytelenül kezeli
Miaden a azőlő- ét borgazdaság kő> rébe tartozó munkára megtamt a
BORÁSZATI LAPU
(szerkesztőség és kiadóhivatal i
Islsisst II. Ildiit 8. IbMáJ
mely vasárnapokon jelenik maf. -Mutatványszámot kivé
natra 3 héten át küld
r -V -sí- fel I 5 g ag=5te—|lM \' \'"\'\'j 5 t \'umlnki tíV \'..i.i..
XUV. évfolyas, l^—~ —--1—B il aitiu * i- 1 Nagykazslssa 1917 január 3. Péntek —| mm
NAtVKANIfM
MMiMT 4. «!>■ * PlAKKUOOMVATM. •
Bssis\'sa*
1
POLITIKAI NAPILAP
\' Az esti német jelentés.
Berlin, jan 4- A-nagy főbadiszál lás jelenti csütörtök estéről: Keleten éa nyugaton nincs különös harci tevékeny* teg RoainUbin a Szeret h—mentén a harcok megélénkültek
Bolgár jelentés.
Siófía, jan. 4. A bolgár vezerítar - jelenti > A ■aoaünn fraalin tatk a Csorna hajlésénél és a Stru mánál volt élénkebb tü térségi tevékenység. Dobrudzsában rend kivul elkeseredett Karc Utéir_ megtörtök az oroszok kétségbeesett ellenállását A Macin — Jsjilu szskaazoo. A negyedik Preelav hadosztály osztagai utcai szu-rsnyhsrc után elfoglalták Jíjitut A siö vétségés német bolgár-török haderők vtret ts ntkuecicdn» Wt után bevonul
tsk Macinba ~
Keleti harctér.
Raéaff^t: i«n 4 Dobradzsát. s
arfilailfi > ni aseyt»»«iaöttuk jg ellenségtől A román tflrtágofiTfiMlkilllim moti ln~ tattágntk sikertelen tapogatódzó kisér miWfl*. mazjaE^Bikőhibb etaluéay-Odobescitől nyugatra átkeltönk a~Hil-eovon Sovéjá mellett és—az ojtózi at mentén rohammal elfoglaltunk ellenséges áBásokat Valeputoától nyugatra az oroszok hatalmukba kerítették egyik árkua Icát. Egyébként északkeleten nem volt jelentős esemény. Höter, altábornagy.
A szalonfkii frontról.
Rotterdam, jan. 4. Szalonikinélax angol frontot jelentékenyen kibővítették. Az angol front most itt tokkal nagyobb, átint amilyent Fraaciaországbsn védenek ax angol csapatok
a béke ügye. {Gigászi mérkőzések.
tMrtentatt 4*t R QatWar iaiaatác «7fl.
Amstmtam. 5. M»r jaíaiflés szaruit iz antantnak Viisontioz iatézitt válasz-lipikil néhány napon belől publikálni ^élLiJlSíwPJ^rptoí^ fflutózisliaíitózölnlíop azon epdüí lehetséges föltéiatakef, arnelyok mellett az antant tajfanföaMOTflyatMta WWMMÍ.
Kegyelem a hazaáruló cseheknek.
Béct, jan. 5 Károly caáttár a haza árulásért balálra ítélt Krsmarz Károly mh képvásalőnak éa társainak megkegyelmezett Halálbüntetés helyett ax «1-
namr «-towkW bmtefwfcet tipift
KramsrT tiimtt rrj^Katin A\'apt ttr évi,
6-6 évi tulyot börtönt.
Qenf, jan 5 A katonai körök érteaüléaa aserint as európai föfrontokon azért szünetelnek ■oat a hadnQveletek, sert as eTtweTwtUr «te4w4k*- alkát-\' v.iti.ti.n elAkéatQla.
takat tatf *_ta*ps«i aérkliii*
jaa. A tavasii offenslvtt— antant iautelsó »Tflfwtttás. nak tartja a ha aiuttkl ae
békaajánlatot at ellsnságnek. A világháború legváreaebb, — lagelkeaaredottebb gigáaal mérkőzései tavaatra leásnak.
Aiiolflár cár a föhadiszáliáson
- Berlin, jan. S K kulgái kuálg ent» - rlér ) nénir* fAhaitiiyf111*^» taitdakoáott éa hosszasan^ tanácskozott Vilmos eaá-
^^-^y^rt^^ngllfl VeflTffr-Ségfr «Wllá^n IWi. bolgár
egy hónap alatt.
London, jan. 4. Anglia badterago-kAwgphan ha-
lőttekben ét gebet&ftekben,\' továbbá «1-tfintekbeü 953 liszt és 39.711 közlegény volt. A flottánál 69 tiszt éa 2177 közember pusztult el.
A franciák készülnek a nagy offenzívára,
Zürich, jan. 4. A Tagas Anzeiger jelentése szerint at egész francia fronton nagyszabású tevékenység étxlelhető. Mindenfelé átcsoportosítás folyik, amely az egész fronton meginduló általános offenzívára mutat.
siárral, Frigyet fdheroeggel éi C—hl— vezérkari főnökkel. Ugyanekkor a főha-
trónörököt ét Ziekov bolgár generaim-
Qenf, janaár 4. A román hadttreg veszteségeiről áZÓlÓ pontos kutdh—. most kész&lt el Eszerint a románok december elejéig 7930 tisztet éa 283.083 főnyi legénytéget vesztettek
Ujai népfüelesi szemle.
Budapest, jan. S. A hoavééakd mlnlazter elrendelte n 1899 bmm azfiletott Ifjak összeírását éa Ja-auár 29 MU február tlzenötődlkóJg wmJé aoroztatáaáfe. ^
Az V-ik nemzeti hadikölcsönre
■» ■■ \'- a magyar királyi pénzügyminisztérium állal közzeteiTerSítefr feltétetek mellett
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai íiokj8, mint hivatalos a áirásl My, Jegyzéseket elfogad. A<<
klvOl nlOnyfl. fntlátntnh mell.lt.
HÍREK
Katoaal A wd^tttl
UJh; ieKjtlb »»ima j-f*ntf, begv dr. Neo Hafj, a sifflnfaMl ■aokiibfxtoa\'tá péeitir JHlyaMÉtaLIIIIB-11 WroaKi n/pf&l-k«U főorvossá lépett el5 A- fletw orvos öíí" •dó fcuzgalmit w|iiibb rÜt«Mm (■- Iwm> rátfa mit, Mit ptdlg {otelmal aorooklvfll 141 patt aM.
— A rwMrsif caődje. A varosban «Menteié asgy megdöbbenéssel largyt.lják a uptA\'iipri »eftemétrSdfl topátok« t, kdtré-árkot. A kősblitooaágj állapotok valóban meg-dÖbbeötőeV. Al atöbh! Időkben é*B*pfett [ JÉÉÍIÉiy»wk faíopcven a«»Tatéba még aa* t| kldtifotieá a a blelgyek túlnyomó rttzeben még ■ vissgá\'atot n lehetett- WfUtiuV aaait nincs elegendő" imvwt vitt
ZALA
nrt. Emberedje mVg vffli alfil a k«"»tgyflt£t te,\' m«rt es eloésés ée ihiUgalát poUlikáiábi, a képvIaclőtettOlfti tankra ii na»y UlaJőiaéf
kapitánynak miñleaT fffíjíl i klhagasi íffit ^-^_c71wlirrlt betafc éta b.rfyrit; siti. A-bá% 1«; Pjttermsan jinos
raadőrbltfoe a bőnigyl
kár a Dalik. A badbavoett reodőraégt alkalma-zottak eg-y részéoek óftőnl felmentését kell kérni.
A polgári ruhában járák figyelme bc A i rdőrkapitányi hivatal imbotati JHndp^^K.. l^ál^1 rúnában járnak, kat.nai igazolványaikat állandóan hordják ssguhkal, mert különben nagy kelleaetleaaégekben lehat részük\' A polgári rutában járó férfiakat ugyanis a honvédéira miniszter rendelete alapján rendőrök, cstndörök, aőt katonai közegek is igazolásrt fogják fölszólítani i ka azonnal előttem tudják mutatni eredéti katonai menhsitő okiratalkat, — végett nyomban a hadki-egészitő parancsnokstghoz viszik őket.
- Mll]taa loos oa időjiria 1917
twdfcl teendők, kléatsira Mu Lijos reuLSr- _Imms ? Egy nswei meteomlógUieítkTaptUBeiy-
n* iap¡«.ll-|* iin i jf In \'| f i** fiiflifl kw, ——1917.re a—UwÓtS prggiiiiat\'s iát állította 16\' A Ml esik b\'teklf tag tntasl.
_ oastályt vasatt a aa 1 fcrftasbb bavttáa libflp rég és és —árelos
o tatást, továbbá a szárljtásl jgtzolváfiyoáaiáUp \'I v \' \' "■ i Tf af Wisf nfwJtsssf. Jfnnár enyhe, tuja ki. A feedőrséfsek_ei a két dertk tfssf* j sokszor melrg napokat kas, Febtuír n«gy ré>
«kelője valóban taibrrfeletti munkát véges s somaa a kaagalmakoa malik, hogy a kösbis-tooaígi Ul.polok annyira lezflllőuek. Amink nk eWÜietiSE, i főkapitány bsteg, B»y Qyórgy kapitány ■ oyagdljsrtatV.it megelőző mhfil ségot élvei), n*jés rcadőrbittos, továbbá a kél detektív katoail szolfáUtot teljesít, Fftredl Jiaaa pedig a poltármaittr mellé nyzrl be-Ontáii Mmdsaaksu fölüt a rendőilegftfljrség\' legmankablróbb tagjai ts ksteeai szolgálatot tWjaaátcaek i a káborn al0tti negyven fSoyi kfényaégből miadótsse 8-10 katonai szolgi-Jj&a slkalmatlae rendőr maradt »vUasa. 1, kogy a raadőraéghes atpfáikelók Is vaaaik baoeatv», ámde eseknek semmi gyakorlatok éa ^sWW^Mfc^aocs a kñihlitoniiyl ügyek latéiésá baa s kUŐobes Is a rekvbrstásók SSrflt vasnak allpfklva. Igy átfnsk a dolgok i rendőrségen, ftl S1|H laedrtrtillVrlulé a leaelkesoredettcb-Id tadósüótk elölt a tarlbatatían alaa s stóról-szönt a kővetkezőket már lalalőseéget n*m \\i lalhs. A bttoftgyekbe stég esek bele egytb eiiogiailsaga&k miatt.
■sodra i .Ma Inak semmiért, sa aésbettok Napról-napra egéas sereg betörést, lopá.t js-kst be a közöm« g, érieteket, la kasokat foseta sak ki, kétes elemekkel van tele a város s~ méf arra saaa jnt Idtak, bogy a nyomozást maftjthaaaék. A legfontosabb Agyben Is öreg, ktpaeüeé rmdMk tartj.k meg a vtsagaUtot, "*ke agysa ék ia rasintk I^y aztaa nem csoda, hogy tomml eiadméoy ntac*, kogy fejtMÖra állt a kóablatooaaf s a bogy a kanizsai bűnesetek Áma ma mar a ml,lós lakossága Pasté-Vet vat.koda" A milliós Peatévoi veUkasi*. Igea aan, de Pesten legalább g*tft Igyei sae-aek vetet a büaent-k elkarapodusaotk, mig aélaek »»ab.d/«ra ni b«gyva modín a a pobitáam tkt és Vagyoatrfztoiuága lólöit agysdti a lé bt« n fl\'kodi». Haf ei Igy nem ssebet tovébb, A faros lakossága aem áséil telt léno ily« a diága admtulaslráddt, bogy véét alaa aaasoayotat iaialuljaaskbifatalokbao, hatósági tslatekbca a k .gy Ciakl ssalmSja (egyes vagyaaaak, bis onaágaak. Asoa a taba* tatiaaségea, mellyel a várea Agyaia«b tetésé* lébe* talalkoieak, >mo*t már váttoststai k«U As tféss vires lakesságísak éidske kéreted
sjb det-flít, kidig Idfl tel telik aL Mtrclui sxo-les, kavss less. Áprilisban szárai, isetes Idő várkstó. Májaiban, janimban Igen kellemes ma-iag aapek éa esőé aapok váltakoznak. A eyár kosssn, szárak éa meleg len, Az .ősz későn kő-vétkefik be és\' rővtd é\'etfi lésr. Korán jon meg a tél, nsgy fagyokkal, sörü, tartós kavasásaal. Takál aa 1917-lk év Időjátásllag ssépook Igér-Soatk. Még saebb lesz, ha megbossa a E-két Ti.
— A kofa farfangjs. A tegespt heti piacán egy arlaaasosy easrevattr, bogy az egyik kota szélesen ssétkasot! köténye alatt
r»jieg t. Od.maat boizá ak/rt tőle aohány darabot.
— Nlaca tojssom, — moedu siránkozó Hsngcn az asstoay.
— Dehogy nincs. Olt vaé a köténye
alatt
A*t e pár darabot mll élleértem.
As wlassiOay rendőrt kivett, akluk pa rancaára a Zolának lül kellett helale a kosáré-róL Ekkor dtréll kf, hogy a szokoyija oiatt Is kosarak voltak, amelyekben nem Keveaabb, mint ezeikéUsSa toliit Utaltak. Az ta kidetfl.l, bogy a lalnat asszony átért rejtetto e| a ritka partékát, mert cartot, petrolen«ot, kávét és dohányt Igéit érte egy kiskereskedő. A cseréből ázOabao nem lett semmi, mert a reidőr a kőzönsrg közt rögtön kUruiitotta a nsgy tömeg tejást, még pedig elég o ciőn, -0 ffII0-rért darabiát. így sutláa a piaci vasarió népiég tcjásaal bőven megrakódva tért haza.
VES-Sznppfln
ARA 3 KORONA
taatö^élati seliti éa tagkeHemaaeba illatn pipa raesappaa, awty mtadaa fcaatarlMftSa ■alánioa-IiSiMis -r- YÜS-PUDBIt I, A * kosai do-bsSeakiat, — Yfi£4ü<gM S kotoaa tag atyaoktat.
mastsm KasMte i Bagiaiiamil IkitMi
ílilll IfU Ina véuiisilifi
L . oosaaasi a*tai»-aatm a.
1917. jams^r 5.
— öogyllkoaaág a főpestáa . Tegnap délben a póstahivatal épültében öngyilkosság tőrtént. Németh József 48 éves postaácblga a padláson, amelynek ajtaját béiiUről bezárta, — fölakasztotta magát Mivel időolőtti távozása főltönt Kollégainak, keresni kezdték. A padlásajtót persze zárya találták s igy s háztetőn fro * podliara, ahol már holtan lógött rngrgncsw^ii ember, aki gyógyíthatatlan betegsége miatt vált meg az élettől. A halál önkéntesét felesége s gyermekei siratják.
— Koromdsáa éa aéafyisL A eagy-kselrssl ljr. Jótékony aŐegylst havi segélye-aettcl részére is őrtmasp vo\'t a koronásáé na pia. Mint éiteső\'őek as alkalomból a szokott háviifgüy kaizereslt kspték a nőegylet áaa
■ gényaL . ; ■. ■■ _
-Jótékonyáig. Greaa MJdlyaé or-aasnay a Zala a fis tts , korosát ¡altatott a
y.V k.t.l^iVq^, -""" \'-■ .
— As Ufiaja^mnssákápaaletákm STomtistos és vasárnap krrfll bamaiÜUra „A világ vége* vtlágiőrt. 5 részben, Oial féaee a fősaartpbep, ki a Homunkaloabaa a lőasaro-pet jttasetta. Hétfőn éa koddsa .KomáAléa élet* diáma 4 réazbep, lőiaenpet Hasoy Perien adja. Ezenkívül őfelsége IV. Ktroly király koronáiéra t réaa, továbbá aékal tUktf L Perese József bfrályeek temetéae és á síor-tartáa felvételei IL réasa. Ajáalatoe a legyekről jétiőre gondoskodni éa se csak aa okoké előadásra héasftiol. J\'ésstátajrilás á. o. 10 érakMT. As előadások kőasspokoa 4, 6 éa 9 órakor, vasár- éa laaepaapoken 2«, 4, 5», 7 éa 0 őiéköt léiilBHsk. , •, ——
Keleti hareztér.
Berlin, január 4. Lipót bqfor her-ceg harcvonala: DfltuburfKl éiakkp— letre a 259. számú oldeoburgi gyalogezred századai átnyomultak a Duna jegén és elfoglaltak az oroszoktól egy szigetet. Több, mint negyven foglyot és egy «(¿P*
l»|y..ar» avélUtntteb ««at. Jfaatf H\\hfJ.
ctg harcvonala; Az Erdős-Kárpátokban sikerült\' az örostöknak Mescicanescitől északra első áilásunkbsn megvetni lábukat. Német és osztrák magyar csapatok as ojtózi-uttól északra és Sovéja két oldalán (a Susita Völgyben) rohammal elfoglaltak több magaslatot, s azokat az ellénaég erős támadásaival szemben megtartottuk. — Mackensen vezertúbornanv harcvonata: Odobesci fölött (Focsanitöl északnyugatra) átkeltünk a Mifkuvon. A Buzeu torkolatától nyugatra erős orosz lovaaaég előrenyomulást kísérelt naeg. Visszavertük őket Nemet és bolgár ezredek vállvetett küzdelemben rohammal ellpglalták Macin és Jijjla makacsul vé deÜnézett helységeket. Eddig körülbelül ¿0UÜ foglyot ea tiz gépfegyvert sz a Üstöt-tak be £zzel a Dobrudzsát, a Gífac felé húzódó keakeny lö dnyelv ki vemével amelyen még oroat utó védek védekeznek, megtisztítottuk az «Kenségtót.—-Macedón arcvonal: Nincs különös esemény, Lagjehö hadvMlótig
1917 január 5:
dolgok.
Kémhajsxa —• Verduni Ütt. Ktt mig a fran* -------- cia jsínu piou sem tudja.
He as ember á francia lapokat bongés:!, d talál bennük nem agy o\'yan hirdetési, amelyei n tdla S|ár lásolt cenzor* nnan- vett teve vagy ártanaaaak talált s így a l«pban maradt, amt —ljLSlrt» t figyelme« ——\'éHl.fea aémhifK lácaaaMácUt olvas kV 15\'j-gyezni valót min dnoaaatrs éatrtveaa benne.
As .Exnaltior", amely károm kdyenjdc-elk meg egyszerre : Pártéban* Marselüetben és Nizzába»* egyazon llbb tartalommal; nemrégl-ben at alábbi knmoros kis Mrt közölte: »Ez ■dkalommil — kje a lap — tényleg ast hitte a raaálralg, bogy\' nyomára jött n véerasenőt-d^sott kémkedő bandának." Ott kezdődött a Mag, Sogy agy tákő fjjet egy asáa ne egész kis. aludt. Unt in hallotta n vé-kany falakon át s .Tnk . . . tak . . taktsktek» kahsaá . . . áakUt . jslekst. Ggy ntlea egy —pBSBil^l sem fcMtiSédeti -hhsn. hófcy ktm dafcozik a dröttakn tiviró MHtT*Tai^ R \'*»alt aroeal ugrott kl aa ágyéból, »xedclt-vedtU m
tcttn, kogy kimet fogott s már is rokaet a rendőrségre. A rendőtblitos oamsstalpu cipők* kgfr a rondőrak haaeiakcilamibea óvatosén
■i^ii n iülifirifi— • * * i
Wéayábaa Mindnyájan tisztán hallották : Tak-taktak > , kJt . . , laktak Uktektaktak .7.UL —~------, -—■■„.
A rendői biztos körüláli.totU legényeivel a hizat, a pincét vinal borltolta al, a kémé-antf unttá Mkat áhított a elszánt niccal, bal 4a |efrb kesében egy-egy revólVSll siuiuogaK», kőofokávol alŐiráseietftan károautor mef dongatta a kémet rejtő leké a a|taját.
Aratáa vlaz
ZALA =s==i
«11 ^Btíf
vssgmm
ñctn Stalonlklban Tndlfcbel vsa M? — I(m,
~1T\'Í I r \'ü n\'fjiwáir?"— Nciú
Mitől félnék Est olyan batározoUan a eUeat-mondást nem ttrő hangon mondta« hogy ezan a ponton acm .lehetett tovább «Itatkotaesk. — Ká as idat megy ? —- De meay-
pylrel Hit mU goadoLuram? £_» miért ne mtnjm? Alig vao \'konknrreeclám! SSt Így njdostagol la állítottam elő. - V.jjon ml ab? —\'.A csokoládé bomba j tizei a hölgy egy gránátot ifiitó cs»kóládé löabot matatott éa «sea migfttáiul kezdte a—krefelőt i A köpenyeg itsxta ctokoládébói vao. A- bombát as ntzSa\'ra állítják, a tégla levő kis gyutacsai m^ggyni\'l», mire a gránit maiad J a a—neiu dég1 k \' ir-Maén, dragéfc Tt?q«at áa ealooa
Olasz és délkeleti harctér,
Budapest, jan tallan.
nettekéi tarta!nsá kaaboeskkal karttja eL — ■_. _ . . hSM^x . 6a sokat 7d al aeakből a boabeanlhAl? —
ktkao mbant a kop«akaa> tt Jn^mól,e.tod. ó,^ fauu „lí**,** éttlak el oarnl
^reáUdrat. Mast alig van lakéji a
■ár kaváab» j¿i «cgy,
vároéaei, e katotik-
a
meH
_ , A *5tyát?y nevében I
(anngrotl egy lépáaaél.
Aa Uavlll\'á aff
m read
Sr8k ei6(t Ingbon, papneaban, kaláka vált art cd. _____ — F*1 » kezekkel 1 — ordította a biztos. — A gépafl Hol a gép? Meg ae mocctnjon, nmrt lalóvóm. mint a katydtl
— A gépemet ? Teaaék — azóh remegve at e^ mlkdibaa tz egyik keeéval a aarntht.
— Meg ne mouttlirakezét 1 E 5re a gép bátl — Ekkor vlauafordoif embereihez. — Zirják a( a kijáratokat, egy enber teieioná j m
• sBcn\'ovard dn PalaU\'-bal Etntán mint egy tigris, rávetette m«gát a gépre . .
A gfp -í- tényleg g^p volt — de esak agy bógép, amelyen as .alkalmatlan" szegény Irodai alkalmazott éjjel-nappal dolgozott, hogy ___— a rettenetei drágeaágbez aéml anyagi pót-
Az .Intranaigeabt" írja Verdimben j rt tn-ddakójaoak jakaléso lOtán. — At egy.k ffl-a cán, z végeavéglg zárt ibietek kőzött tóhQ t egy ny.tott kkakatn csckaladeBiltt. Eieiuteei-zékl etatódáaaak képeeltem, de lépyleg éa va-liks nyitott fliiet volt. A borzalmak kösnpnttc agy as zony etbttá ozása volt, kogy o bixea vardnnl eaemegekeretktdéa . lolytoooiságát árifaat ée egréb eaekoládá árnrlkksk eladásival íöontnnja éa dladtlmaaan iolytatja. Nagy áiekáplate «olt, kogy nem log áiaklány miatt maga na dal. Odnanantam e boltba. — Atszo-ayom —- kérdette«, — Sn d ag/atl árai ? — Amint látja 1 — EfyadUl vao?*— lg«n, ai eram jietona és msgfchtftSaea masisa vsn lu
csak éjjel mennek át Itt sl nteán, ke a k&lafi vonalakba vostfÖúS. Da átért \' itn panaat\'
kodaak."
Érdekes volee megtudni, vájjon áll-e még a eokráa»o4 káza, .vajjoo nem rtpölt-e aébáoy valódi gránát, acU.kőpenyegO, vntmagn tárán a vrrduni caokoltdftgránálnak aa édeaaégek kftsé? y.
A _ lo» l\'lek* llnndilal k.Jl.i.jf l.l. a TŰZIFA.
követkazó épitlataa spróságot
— Polsciré nemrégiben meglnspldált agy mm,*A,kt nmeifot déi koamn Ireotssolgálat "♦áa mff kia plka«*nr«.~~Ai a le Ők
magtsóüt fgy torzonbori arco, ~de esilbatatla-nal értelmes voaásu katonát.
Mondj« meg nekem, kl okozta ezt a borzalmas háborút? —
A meguódtott elvörösödött, kimeresztette szemelt, de nem tudott egyetlen egy bangót aem kiejteni. —:--
— Rajtái — kiáltott rá az en-edat ieleijen kát!
A katona bosszantóan remrgett s gör-cfösen hallgatott. As e>redes haragos teppao láaára vigte nagy kínnal, dadogva moad)a;
— N:m tndoml
— ügy, est nem tudja? —sióit gúnyosan az elaök, — da ast talán ladja, hogy asaga miért htrnol?
-------- Nemi Est sem tadaml — (ölelte klr-
teles n pioa-pton a aaost már éppenaéggel nem látatott meg rajta az eldbbl félelesa.
— Hadügyminiszter nrl —■ fordnft as ef-aök a m:llelta ál ó mlnlsslethez — axiveikad-jék gondoakodnl arról, kogy a katonák elól-jiról jobbén lostrnilják as alantasaikat.
4. A helyset váltó Höfer aléáth r**&
Nyugati harctér.
Berlin, januárod. EtU ét Ic6d kjhsat-keztében csekély Harci tevékenység
Szerkesztői özanntdk
- TBbkakmak. Már UMak 11%, kogy nRvtnlen lm alak» a semmi sem vUnszolnak. Egy alINsati Ami kőiöHak, hogy vendéglőkben sem szabna i oakávét kiszolgátnL Ifjai bítaa. Aa a aaány hogy a kndvn^ papija aWHtaUfta tfj aak, semmit aa változol verael sorsán. J«L ankét ana tlőtfzctSktől k hőállók. Aa %éi 4&k._____
Szabados Rozii
varréigkolájábaa 19i7. >aauár bóban u] tanlolyam nyílik, Külón mbAsrati
-------Ar^k. N||ykf|imsCaangary a. 17 all.
Telefon j05. P0B3
A Csengery, Hajcsár éa Gyir utcák közötti Kí78
háztelek tömb egyben «Hitó.
Bővebből Király-utca 14, I. aoi.
X Kitűnő oiinosegű aprított bukfa X ható KONDOR ADOLF éa TSA. « fatelepén. Tárhátni. 13. M^iydtl-
K^A Arany jártog tf^ %
tér 10. tz. a. Kotenberg
DR Palóc í
ngánaeéntjual tanár v. kfekáat apautálietn siní
Károly- körút 2. tz.
ift 4.Í .¿rifiil rdwUU« tituítt fWyUa Uljü Uligmeri
t, Hjyítjil)» anTMUknil, \'fhlnl bMbIi • Utku <• n«inl hl*\' ftA0rh«i, vfilnmiitrn. -líoklj^l .«itimi So».« bajakat, — R.inT.1 ¡lílMitmllukuti i d , 10-lV, U. ». 3»l\':r. II. M«nÁ)M«n l.l.iUllon «oln» nuf|>bn»i> viluuUlmu U.*lr« »,|v«ím JlJUlnti t»líl-liiwlliit .f.lll, Iimi ,tlh,«{ kuiAv«l h.vyi. .(sli.ii.llint m( jyíli.f*»»» » WfiUl.
Budapest, IV.
Egy megbízható, iskolát végzett hu, \'In a magyar es német nyelvet ugy szóban mint . írásban bírja, aunt
iroda fiu felvétetik.
_AjteUwfat Müert ipar r.
VtUunfuttaÜM t. ndl Nádor u. 4 14179
Egy uradalmi
kertészi állást
keresek. Az dlldst azonnal elfog-■J, ¡alhatom. Cim Kis Gyula Anna\' major a p. Keszthely
Gépész-kovácsot keresek
április havi belépésre. Ajánlatot a következő cimre: Nóvák Jánoe képviselő Fakos, up Nagykő nizsa. 14158
József főhereeg ut 78
ház földdel
--- együtt vlsdé ,
14191
Nevelőnő
jobb hátban állást keres tg+tleg aionnali belépésre Ctm a kiadóban
Valódi lotrikli Bostonból 9 ra giater, katalaia» hanggal argoaét pótol. PíNANiNÖ uj világos barna síiníi, eladók Csengén ut 31
ZALA NYOMDA II T. igazgatósága mély megilletődéssel jelenti, bogy
URÁNIA MOZGÓKÉP
PALOTA aoaaoMVHVTca «
Id. Zalay Károly
Pénteken
a nyomdai villalat legrégibb munkása, életének 02. évében ts élők sorából elköltözött
A boldogult kÖiel félszázadon át szakadatlan szorgalommal munkálkodott én mindenkor példaképe volt a kötelességtudó, hü munkáink.
Oráasa három részben
« &» a szép kísérti műsor. m
KUMdánok : HitkSuwpokoo S. 8. — V«Mrn*p *» íiinnnu 3 U 4, k\'/t. 7, S.
Nagykanizsa, !♦!?. január 4,
Emlékét kegyelettől fogjak aagérlTnI.
Alaéloodvási az erveéget mellett *lló, -léfa\'gahaa. régt
-rasuti vondéglé
kém J,.yir1 kakkteaat. aasésráal ép*-lrt-kkA talp kerttel ée mintegy ÍÓf k-któ bo ra\', a tsls|éees> •Mrafcdée* é* Itala«k ksébevoaaUae mU>t
kedvező fizetési feltételek mellett eladó
- ám tottcikfil *rn.k 1100» kar. n»ki*a«s • tibbl rlsz\'etekbea íörlssztket«. Falté-
- te\' k mer\'adk«lök • leI<)éoacsoét:
Keresek azonnali belépéssel
VISZONTELADÓKNAK.
14163 Szily Kálmán, Morgány up. Gelse.
zsineget kévekötöket legolcsób ban szállit a 36 ev ötl legszoli dabbaak elismert
FU«h«r J. cég
jótállás a biztos eredményért
^ * %j j Ralttar Oszkár
tÉHBá —«jb—kteki mj. MkapaUay m^^^^V («jtwtl IwjMilhit aagynaré
zsák és ponyva gyára
Budapest, Nádor-n.31-33 PnnyvakKIcsfinzo intéjat.
flíAtt {ANMflNái, ALSÉLEMfA-
Könyvkötés«®!
Fischel Fülöp Fia
könyv- és papirkeresktdéséb«n Nagykanizsán
^V Kaphatók. ^r
üziott könyvgyér
>rt*it* féTM SOLT AM K.I.IS. MmM ! ri«eHRl. LAJOS Ige«*««\' ríaOHKI. WNflÖ. NysmsIStt • lak HkhakMé 4» W><i<a * T
ITStm.
umurttm ÍMpiti naiykaniiia
MNMUHCI «. HA« * FióeiciAeóWkiM.«
POLITIKAI NAPILAP
A harctéri helyzet Romániában
Berlin, január S >4 Wolf ügynök ség jelenti Broila elfoglalásáról: Az Alsó Szerem détt partjának ölve kiló
-mfftr" ■ harcvonalán MM
csata elkeseredett küzdelem, után düft el a szövetségesek javára Az oroszok j veszte *ég*t ttenvedtek s ezzel megíró ! t*0 totehtíJuit, amdybúi ** tm/ontTf
salté szerint ellenoffemivát akartak j kezdeni\\ kénvtelenek vottak elhagyni, j r*njartntnir FiinHtnifAf délre, a mocsa- f ^ rffrTnrrrm mrntfft fítfffüdrni« ternyire nyomaitok elére. Miután a cok meg folynak, a zsákmány nagysd f gát nem lehetett megállapítani A du ! nat és dobrudzsaí satÉg^kelé»őt nyugatról gyakorolt kettős nyomásúnak r köszönhető, hogy Braila ószövetsége, j sek kezére került Pontosan egy hónap j
*—^Mftt ijiéf^^awMj smamrf BmHa közti 200 kttomatere. {ónos elkeseredett harcok kgzepétt.: Braila elfoglalása ránk rendkívül nagy- j tomtassága stratégiai támaszpontot j
Keleti harc7tér.
Berlin, ym^t^ttjpái bajor hereeg hadsereg arcvonala : " A» oroszok a miltauí uakauban tegnap is erős támadást intéztek, amelyek nagy veszteségek mellett Kieseinél Lucktól nyugatra egy nemet •járőr meglepeti qgy orosz tábori -őrsöt és azt. foglyul ejtve magával Hozta _ Ofnit kísérlete. "hogy Sfsnis
lautól délny ugat«-« egyik\'* Örsünket hatat mába ejtság meghiúsult Jónef főherceg vti ér ezredes hadsereg—amtanala." A behaxaiott\'Erdős-Kárpátokban kemény ■hidegben csak járőrtevékenységre es he került a sor
Ojtoz és Futna völgy körött ix utószókat és románokat több támaszpont el foglalata folytán eaikság—kié tpvéhh iroritff\'tnit "iiftj mj \' hwa^e
a Putna mellett és Campurilé felé*\'a Susitánál harcok körött tért nyert Gold bach vrtérőrnagy ositrák magyar ét né-met závslóaljai az Ojtósf ut mindkét el-> dalán az ellenség súlyos veszteségei mellett, ös«*csen 9 orom támadást vertek vissrs. Az Erdőt Kárpátokban kavarás i éa fagy fcorláwma a~ hani ti vékenységet f Solotvinánál két orosz száradnak bií\'o" sitó csapataink ellen megkísérelt rajta ütését gyorsan etAsiétő tartalékaink, meg«\' hiúsították A csészén éa királyi haderők-s oéJ egyébként ne« volt lényeges ese mény HŰfer, altábornagy.
| Nyugati harciéra
~ ftrrffrr jiii ? (fcp§f§rtit ftdafcti kös hadcsoportfa : Több órai tüzelőké I STitrs után angol zászlóaljak Árrastól ■———jj détTT tánisdtsk A támadás ágyú, gép~ madásai nem tudták tőlünk at .^rnTTr.TTTTTrr. Hityni iintaslpk
területet vUyabfrlfoft. Mackeiffln vt ^ a MftUtys
zértábornagynadcsópöflfa: Mgr összes h.dieregeknérWW. •
nyújt. Hajóink a UUHáir Nemetors tág. trivéből mehetnek Brqilaba. másrészről I
az oros -román_hajéÉbr
tettesen megszint Qaloc is már ágyú iak tüzében áll. Pandéni táján az elten-
t —Legftltő hfdTfettségi
testőreired tegnap rohammal elfoglalta. I \' "T. , \' , ■
Fokaani éa Paleni között az oroszok 25 flfaSZ g$ (j«^^ 113^.
kilométernyi harcvonalon nagy teher- j
Budapest, jan. 7. Változatlan
oUáhaeaan.
csak ! \'tért.
»il JUéfBrtFyPflfe^ll\'l íil/\'^ifff rama eiőü csapaialnk aídrgyózelmes előayomulásban vannak, a Kárpátok lejtőin pedig a német- osztrák magyar a apatok egyre fenyegetőbb módon nyo múlnak előre a Szereth vonal legszélsőbb nyugati támaszpontja, Fecsani Irányában.
A római nagy tanácskozás,
Róma, jan 7. A nap folyamán Lloyd George, Bryand éa Boselü olaaz miniaZ terolnök hosszasan tanácskoztak Bryand az olasz ojságiróknak kijelentette, ;hogy szilárd meggyőződése szerint a szövetsé gesak legszebb, legdicsőbb eredményhez közelednek. Hangsúlyozta, hogy sz ols azok mindenre el vsnnsk sránva
Róma, fan. 7. a tannoakosasok a legteljesebb eredménynyo1 Jártak. oiaasorssáK asövsts«-caseitöl szenet, gabonst, nyers anyagot fog kapni, a esftvetaé ges\'aJlaaférflak Igen aegeia. gedattek .
aarntfsitŐ támadást intéztek, de Obifesti irányában nyertek \' kevés\' A némát csapatok srivös ellenálló jén megtört az ordítok rohama -azáz fogoly maradt kezünkön Macedón
< Ay anaolok Idsétleta. hogy a 1 Uerltn, jsn. 8 A nyugatt Irontona DoTían tólólaszakkaB^ ]bolyir:-aldi»a-[.»«P iijugudtan tnlt nl Kfllrlrn Rigától állásokat slfoglaljanak, meghiúsultak
Berlin, jan. 8. A nyugati fronton a
j délnyugatra karcok lolytak.
Legfelső hadvezetőség.
Budapest, jan. 7 Mackensen vezértábornagy harcvonala: Foksanitól délkeletre az oroszok tegnap 25 kilométer arevonal szélességben nagyszabású teher-mentesitö támadást kiséreltok meg. Csak
Bolgár jelentés.
Szófia, jan. 8 A bolgár vezérkar jelenti 7 ről: Macedóniában, a Doiran tó északi partvidékén két angol század támadó kísérleteit visszautasítottuk. Oláh."
egy ponton, Obiliiújöl «ssakra sikerült] or«ég^ csapatajnk elérték a Szereth
alsó folyását Gklactól lefelé nyugalom.
Görögország.
Athén, január 7. Görögországnak az antant jegyzékre adott válasza semmi esetre se idéz efő szakítást, mert a Görög kormány egyes követeléseket el* fogad a csak azt követeli, hogy a szigetekről a forradalmárokat eltávolítsák.
A lengyel királyság
Varsó, jan. 8 A lengyel királyság tdeiglene> államtanácsa a legközelebbi napokban megkezdi ülésezéseit
némi tért nyerr.iők, azonban itt is csak hamar fölfogtuk az ellenséges támsdást. Az ellenség súlyos, véres áldozatain felül több száz foglyot is vesztett Foksanitól északnyugatra müncheni gyalog testŐrez red rohammái elfoglalta Mgr. Odobesci-csucsot fózsef főherceg vezérezredes arcvonala: A Geroch tábornok parancs noksága alatt álló osztrák-magyar és német csoport déli szárnya a Colscun át a \'Putna mellett és Cimpurile fele, s -Susitánál hgrcok között tért nyert. Gold-bseh vezérőrnagy osztrák magyar és némát esdport déli sfárnya a Colscun ét
ZALA
HÍREK
Béke felé
Itat vagyunk ax aj uiteoMbto. Hogy aüt kos számunkra aa 1917, meg kisoaytaUa. Egy áwaJ ezelőtt azt hit-tfikf kafy ■ báhnruaafc latii.it hoz aam fog (Ab kfrülm a ima saár az 1914 has sajnos, hozzá kall illesztenünk aa 1917-et ia. Ha most megvizsgáljuk a let tat- ős a jelen újév közötti kSlönbsé gel. Mégis azt kall Megállapítanunk, kegy aa évben jobb előjelek kőzött vágnak neki a mindennapi életnek. Míg ezelőtt egy eaaUmilflsal bűn vofc a be \' kém baaaékn, addig árast ntn csak: a: lelkek mélyében lakozik ez őhaj, hanem kitér oaaaa éa olyan tényezők ajkán je-looik Mag. akiktől méltán várható; hogy aaaak megvalósításán eredménnyel mun-kálkoslkatnak i*it egyik hadviselő fél-aek a a aoMlages áliamaknak békés szán -~dékai nyilvánvalók éa ka as entante özekkel szoMben még állást is aa*-ásás ass^twtésik ássál a •ridegséggel, mint történt volna oeak agy év előtt ia.\' Kétségtelenül a nívókban ott is erős a békevágy és a
A Wéptakafékgéaslár réaa véaytársaiág Nagykaahséa
mint hivatal» aláírási hely elfogad K jegyzéseket ::
U H
II
etedet! (eltételek mellen. A jegyzések elősegítése oéljából, a legolcsóbb ka matláb mellett lombard kölcaönök. engedélyeztetnek
— A aaápitŐ ogyenklotböl.
Amint sajnálattal értesülünk, dr. Kise
Láaaió. a királyi ügyészség vasatője be
jelentetne á szépítő egyeaiWtben viselt
elnöki tuztéröf való lemondását Dr. Kiss
Lászlót, akinek agilitásától, előkelő izlö-
aetől sokat vártunk, — nagymérvű f
folyton fokozódó hivatali elloglaltsága
kényeeehtette a lemondásra, amelyet aa
egyesület tagjai bizonyára őuinte ssj
nálkozássaj Jognak tudomásul venni. -
Remélhető azonban. Hogy a léfkőic-
lobbi közgyüléssn megfogják; Jtolilni "
egyesület élére a legalkalmasabb férfiút.
Az egyesületre a béke utáni időazakban
nagy és szép feladatok várnak. Az ut
„ ,, , ,-0 1 cáknak. tereknek fásítása, parkírozása..
m elleamendae egyelőre nem lehet . ~ , „ , _—. ,
£11- .\' «11 j . Kenusa kellemes kornyékének hozza-
MMt a felelős tenyezőknek aaaa" , .,... ... , , .
...... , .._ \' .. . . terhet öve teteje, kiránduló es szorakozó
digi elozasenyek lamerete utan, mintegy ... „ • .
i . . H-.——m-t—1-1-r-r^—helyek ieteaitosc, mma otyea tolattatok,
«ért kusien taas. A fonal azonban nincs . . __, fc ... \'__4.
etvagvasaseMlegeseken Sf
U^CüagkideU lepesunknek valóban ^l^»tr|kghamyab^ megnldasra^
rulő terveihez. Ennek tudata keU, hogy irányítsa a szépitóegyesületet az elnök-
as összes emberiség nevében eredményt kívánnak elérni, azt tovább is folytaa
r-aák ReMélhetö, hogy" a hajlandóság arra nrag1 lesz. De ka igaz volt tddig a ti vis poCeui. para bellum kitétel, most asakugyan érvényt kell aanak szerezni. Mgg kai yÉMaL-aiaafalasnknrk, h«gy a békára való hejlaadóságunk nem a gyeageeég, nem a kimerültség jele volt. Szavunkat a humanizmus sugallta és ha aaaak mm lenne eredménye, készek leseink a karcot a végső győzelemig fely* tatai éa agy befejezni Ebez természete sasi\'a nemzetnek ujabb áldozatára léaz síiheég. A hadsereg kiegészítését már a jaakárf aj sor ázások biztosítják, ás anyagi kiadfcttfcst pedig az ötid/k liitíikőlCsŐB fogfr fedezni Tudjuk jól, hogy ifólinö sen pénzügyi siker tekintetében\' a most íflyé kőlcsőa ia már oéihoz ért, de a kormánynak ezzel megelégedni nem leket, M ötödik hadi kölcsönnek tnl kell szár aydhifH az előzőket, hogy áppen ezzel adjánk1\' méltó feleletet áz entente válaszának Folyó Hó 10-ig tehát ínég van idő «ar jegyzésre, stesünk és tegyünk annak eleget, hogy es által i* magközalit sftk azt, ami mindogylnkünk vágya, a bská.
vélasstésánélt—amelyre valÓMMÜlag még skben a héaapkf só» b—il.
— ■ofaoWmak • delatáai klvata-loa Órák. A komin y aaifotn seaddlale> kons átatt ki, amaljlyai u beetet állami, katonai
nlánl klvatalea errkat EnanHnt tekét már tsf> kiaelulik az 8aasna áMbasáfa biaesssl klislakd^.n, valamint kstéhsl Irodákban egyfolytában vniá kivatsleefccdls lén. Ennek na a célja, kegy takarékoekodiannk a vlligitó éa főtőaayeggal. Amely Uvatalbea az nstt világitáa eálkőlőakc-latién, ott a reodelM mneasbjs a mstmad. A kocnsiny n tisztviselők knsafiaa kötelességévé testi a Mtf. éa vil^Hdaoyaggal vnló tnkaré-koekOdésL Így ben megkagyja a koraaány, kogy akoltflielölát lobot beeatraakl. Ott ae bassnáifa-aak szneet, mert as n váronok világítására kall.
— Mognatüat vonstek. Január 5 étől betdvn Z«laegeraae<r—Zslntövö kóaött e 7213, 72>4, 7215. és 7216. se. vonatok; Sárver— ZaUagmasn« köaöit m 7013/7011. » 6445 éa. vonatok i Zdnegeraaet—Csáklornyn között ■ 6422 és 4407. sz.vonulok köslekndesn magssflnt
— Nincs UtdMlal Eidakea iotézkedásl lett Zlcky GynU púi péoai megyéspBspők, Körlevélben értaaUmtto atykáamngyé|e papié gát, kegy a viaeabkáayrn ée gyértyadrágaságra való leklaleltrl bia Hot ette a bábot as lllánli-kat Aaoakivit etDkkeaftettn .as ol árl azaetség kilátnia jaallelt tmtéoáó isleetisiteialek siámál, Végül e\'őlrls, kogy aaég a nagyobb loaapekeu Is kfl"y6rdfjt«tk a kékéétl.
4b 1917 j^Mtár •
1 . 1 . y ■ y
— Anal aaakaé Maatl. Iámét na 1 n«kiviről yae ssó, amelyet Nagyknihaáa dél ■tán 3 árátöt esti 8>tg aatt Saab«d kimurigifa I
^Egyetlen háborús raadslkaelmil aa barltkoaott in tg aabnaen, n köaöaaég, mint aaeni, add értbstö la, astt sok a váronban «soknak a taö> asa, nkikaek kéztartás és lei bláayákea eeak a Klvlklzban volt alkalmuk a táp\'á\'ö |t megsae kott tejeakávékoa Jutni. A ránk vaaaUmaá rnn-dnlknaés naért is aérelaaea, mert aa eraaág valn mennyi városában nett 1 ig tnrfnd a kiis i^É láai tilalom a Kaaltse na egyetlnn kalf, ahol etek agolo érakor jnlbnt na\' aaébar tijaakéiá hot. Saproabsa példiul csak dálatáa3 tőikig szól a mtgisigoHtás, Siombntbelgon pedig egy-ákntéo éleibe se léptették a Ulaimst, agy, hagy ott a aap bárasalr aeakábaa kapbstnl o kávé-hUakban tejet éa tejeskávét. Bsbfamayltett lány, hogy az ország egyetlen nagyobb városa alnas agy ellátva tejjel, mlet Nigyknnlsan, értkatat tea tekét-, hogy n Hfeiotñ Isyri nWnnk n lñg-stlgó; ubb. A kávákáataUjdoaoaok egyébként as akaaéaatt a sérelmet rendelkezőt mngmW-tatését fogják kérni
— Saiméaaok ■ fraaiaa. Alig >knd n kábm n latdata óta olyan kaiyőraág, Balgltg pótsásStóalj, maiyen iil tta meatnkető. de eaakb segédssalgálatra mlaőaitatt mtaŐM aa teljialtaát Irodai, vagy ■ásaaml knlyi aaa<gá-latot, milyet gyaagéhh Inslnlknttnl la aévégea-kst. A kedveset őség most, blr teerfak a non trrvvoi foglalkozik, kogy eana latáámatgáls toa mlaéateket, akik kőtől sokan asár a karatéi na ia kkid&ttek, a ott aMgaakeaillak, vagy megbetegedtek öa a keatfa többé nam veee-□yelbetök, mágia ktpeaségaikaak éa klvatásak-aak metftlelő asődeo kőz veti anől a Iroatoa bsasnáljn iöi, hogy a tatyée kltiiliabi bata-fáradt la Idtlgieaesaa tartalék ka kelyeanfi katonákat ott aslakád éa kabsrialőadámWlal -^flhltwdk. wp kösrimlkidátlkktl ott ülmfőlválelekal asakősőijeoek. A gondakt nam ai. mmt att a aagyokb k.drlsniő államok, kt lösöéaa a németek, kai aláfc ée aagahk la sé-
gaa saOgbaaaaltatták éa meat, kegy még samml jel\'ea ntn* a baaad laaaatt bi gaÉaMMjMM-aőt még caetlagca btketárfynláeak ae jalaMlh még katooátak részárá a rögtőal boldog vlstat taráét, főimari t a tnrv, bfgy a bed kofáéra alkakastiaa, — kntoaa aaialaaaáM 4yms eálra etk Oldják a iroat mögé, kogy aa igény katonáinknak nebét éiaUbs kis derét varátaaé-|aaak. Amint érteafllink, már mag k tőitáat as ilyen aalaéas segédaaolgálntos. k ösaaeéráai.
— A Fakérharasat jálékaayfcia-dAaa. A F.bér knrnsst egyeaktat 1916. jaaaár 1-tői 1917, j«euár I lg a es. éa ka. tartalék, kör házakban kiosztott 1 6085i njségot 54->7 lo yöknlel él 250 könyvet. Ezen klvM 6924 tábori és 1745 képssli pot 309 Imaköayvat, 12693 algirettnl, 24 csomag plpadokány, 140 légyiofái, 76 cerasat és egyébb kdayer«, 119 paprikát, 10 botot. .9 vét. kost, 192 k. limaaá dét, 83 drb. vajaa kaoyererTlO ővrg boti, ae* vaoyu«it«l, máiamiö pöt, salátát, itlemanjI ŐS ■áa egyabn ner tetadjmányN As igj aiélt\' let, amel/Btk élén Sacaelly P.tóaá ar 1 isnnay bazgőlkcdlk n maa aiduzaiktauézgel, iáred-batlaa odaadással, — továbbra la a jőlaltő kőaőaaég pártfe|ásabs >jáal|nk. A ftgm.l I jótékonyság ma: sebnél és btleg blaakkel segít tal.
JötékMyeág Egyed ICelméaaá Kreeilakről a vak kslnaak téstéra őt lsraa»< |a t\\loll a Z<la isetkesillaágékaa«
191?
) armar
ZALA
— Tiossgoa Ulkil. Aa elmu\'l két npfcn Ml egész sereg kttMui kfii tőr-, tfbt Nagykanizsán. As .pcóbb lolvajléeebal M| M i»|jlk ■ csak i nbifftk iiihto (agyaszék tói Stombitoo éjját larnmetioa tettetek BMvtfk • Stábé cég pbeebilytségél • Ínm eagyobb ■eaaflaégé partékéi villák eL Hogy i kér pontosan y*. mt a* Irkat Jibpitaal mart a tabjéoooa vidákaa larlóako-dlk. A Cwogerl aU .aégy báz"-bao egy íjjel liiiwii tórt.k be, Hízom »i\'cakalyiséaböl bdWUrtat, pind\'cioaot aagrébb ilahslssart vttíek el Lagoagyokb a Vára Ruské Károlyoé-aak, aklaek padlásáról két aartée éaaeea havit ée adriéi lopták el — Ügzeacaik teombaton virradóra aa E\'cUocr éa Deutrck céf Ulatl kirakatának redÖoyít törték föl de a tolvajé* k«t aiafaa»ark»tték aaikijakbia. me»t aa«»lt
ao vittek el Hlcabea aáaaaa déDn* Uertl viziteltek Itt aa i meretlen lett >sek a aa llet-•¡lékót t\'iaittik in kitiloo rösxó kosarat A köiöiséget figysimcttcijiit, kogy vtgyéssoa a kolmijirr, mert a riodVtér — ail létssimi ■ellett — kCpteleji a kSyljUflooság F5 tiartjfé\'a.
As UihlHia ■^llllrnfrtfrit kétrs J*. mésadaipookiol vtítetó a 9 or kwo-tétw less látható OLdlfigfi IV. Kéroly kl éty koroaúiii flha l réaie. Mai kleésö ■0*orul a 18 váróiba a nagy ■mhlál kokat* «KamádTia étet" elmfl dráma kar«! bemntatáara Haoay PiltáÜiTa I iBllllglIt». SWadéao» ♦. « és iM érakor.
VES-Szflppfln
ARA 3 KORONA
kéatsrtést>oa oéikélés
l.ags Sállal —
mm Mh astadas kMatM
\' I Ú\' ---"" Ili korooa éo
k asa Mal - YISJtKfiM I k«r»oa téfoty^kUl
OÍWI KU Ip BÉBualin

Divatos
névjegyek levélpapírok
kártyák ookotáal értoaitéaok atfirénlapok
Fúchel Fülöp Fia
kSoyv- és papír Izo-roakedéaében.
NAGYKANIZSÁN.
Egy házaspár kerestetik
házmesternek
esetleg 1-2 felnót gyermekkel, Ion fait Clm a kiadóhivatalban.
Hegy él Németország.
— Károm sMMhs ragadía aMg aa Marea ember Hgjwlaiél a német bJrodáloii torélatéat aa eraság gesdaaégl isaryaa tikiéi a. á bámaUtos okaóeá; \'és a vonatok gyors, psatoa kötlekedéíi. Mér a b tér átlépésekor tapsestaljek aat a ki tonal lágyaimat éa pootoa-lt|flt, ssssty most agész Nématoraségot id-leassl. A határon agysela svote kilöebösö ssaaéty vizsgáit atf as Idegent és osgk ak< kar ereatltk ba a* ful|bi, ka oVminyal tökéletesen rtsébra v*oeak. ÍHIket.yt Kölnbe likailao, ssanast )«tsotk»znam~fcelfaat a road 6rség««, akol nitltW) 4r«r«atlai lolaalagaa kérdést *em la I ér lak kas>é*. Ott bárom blao-kc.ttit tőhölt\'k kl éa eteket as űrlapokat a kStétalanriési klvát>lba vJHew, áttol ñyfttc cé-dalit kio\'aro; k<-ny*r. V»l kei, tojt«. aöHaig, cu£o\\ íurfoíjfi mf\'fiii Erei *eH!fl1 úiív»\'vt« ■ vend - .■ tökben nfm stotgéljik kl aa am* ft—ta«—¡iy»k blrtpkábia aroabae a rwitsW\'k»a é •*> aaaoiiWa, o\'ctóo éa k8il|>-son ídb t étke al A H íte) M I orotbip, isaoly löftrb-tot m*gfstet a baé-pwtl Peoeoelo-SiaModi ttrmméaak. a kösatketó árok aaaliatt ette«: egy jeves» b»l körítve, pecsenye, sajt: 3 W 73 Pf. w/vmes k.t slkit; > ML » Pt Awiat eaaUtettaa, minden élelmicikk klaéga Wt ttWi#TqffTlltri NYr1—1 ^-■-•n eakrot, aacUjel aserleletl takarékoakodaak éa a kávékétikbaa cakor kalfatt a plackrak kis avigetböt isrcwtst csepeftatask a veoéég káv^jflha_
— A\'ttiábio a tegtjuloiabb éietaiékaéf-Utt o4ko*kol- okaiao \'\'^fl\'f^***** gasdlél» koéaak. Ar ngfosresall éiekeiiketgUtl akkak v|-gysékét öaurá\'ktotték és esekot e cikkekai csak akkor asotgt jék Id, ka a reaööraég hé sntsebetot éllUott kl liyea okaéoyt asoobao
csak ktxéiötif ilatt_stlsaipotgar krpkn i
readkiégtAl A |*kosaég rokioMatiaa a sövel-keiéi i téntmk. \'ki aii»kinak eiékiége vao
rbkalolloo. A kélni stysa lorf almaa, alai a kar Hol ti
aaoahaa .as ogyaevaaaM tatüH tlUhktk wA R f Í aiMMr talajdooképao a vénrn kanljs. Aa # kaM isaéééHkksa kovés esabee Ir Hsksdft. s káoékéaak aasakaa lolasolallak éa Igi ask aso» ba4>4goh katona Ilik alá. ÁkeUbaa odaklal a laakémksáikk a kaogutal 4a a kikor a Mae* befalaeéeérél laakl asm baeaéi A a«k lm. ■ Isa lét a ipoMufil koestlmkao lélkaM. RaoA ktv« érdakai léloéoybao aoU réanam. aSdket KS\'n rapftUhéasadéal véit. Ka*« aa egésa eftos korom sötétségbe barkoládoetf, a véroa löbtt asoobao vakllé, silnto a <féapeaaéfféart» geiröa Haalia lekaUtl Utat a felrtsntott ge* lambok kadét. Aa egyik moagémhklakss vsáé sigos korképbea volt réssem. A maalvésesoa a légynek egy nagy pékkai való karcéi matat lék ba rondlktvAl kösvetlen proctittéaaal. A oé> lök kötött volt aki as idagirgaló kis kareMl Uegsokkol k»R-,U és essmOéttaall tntll el a löMéi.
réUkiketra, akior lolmcgy a reodör-kiléaág aiaasat ifss falilot iodit, bory as lilatéaak táoylog astk-§tga va« e téMkabétra. H ssAkaéga vas, akkor ktauttÚk neki a betagtckalnt, aasaHyei elmegy a rakakereaktdItöi aTi kj-l.nl botfy csak két eip sü h sae\'iékiij« kl as érni. F. két nap a itt a krratkedé megéllapitj«, kegy a besagsekeip alaes-e k.mlsMva éa c«ak aiu éa a éji el\'« k b >tot. As Is mogtAsténlk, kogy s ruháké-é polgárt * readSrtéttől cgysamtee elataal<i*k atiat as l< dokolésaal, bojy a régi rabanentje még bo dkató, még meflavitkatö, taaát nincs- »»ük-ege uj po. tékára. Minden ate£re dfl uékt^\'eil cikk árét m. x atlti a kilóiaf ts • m x -lána ai>k*t aáléa a leg-lii|OtnbbiD veire is k>j |ik. Ejy pár fimom, síép ciplick as ára karmiac mark», egy Ai* tó .yé -tát m-f i», egy ¡ó oadrtgi karaiac mirka Ntgyon mi(irttseu«k utk a rnbanemOok éa as agfk eipöérittbee báron párc\'fiölakartam véiaro\'n. Teimé¿telesen klaeveitek éa latvllé* toilf|t*k, kory ka tóidi poi(>r egyéltalsbae nem fcipbit Nrmtlorssá|baa isUsrell Kóla kélrejco o^yjtaolván »11/ lilaslk kseg, kogy Nl-mtt jftiig kirmidléiéve b.dikotik. A vérosbia mág mindig rendkívül sok eféességM kftlnjl polgári att tn <ly latba é és ált «lék. o, amarra a vonat elb\'iaoi?<ml> d wéit a kalaaék Wálbtlat-laa témigii gy>kO\'lilotlik.\' As éiabaraak aaa kseyomái*, kogy Ná*stO\'aiég létliaayaga kl-
~ Bsn, v ktiei agyelimt véroa i kihall, ami éilkilB Is ■■! > MlM^t Tillé siek egyotom éa gasdaséfi akaéémla öeaaaeeö-vaodékcí SelCTIattaal isotgttstm jáalkas lak éa most a li ontao baro iloik. Base os ny» lamí hal Igalék a tikéi latieses mifbéaalt, agy, "Végy oOg lamerte» aé. Raadkl»«! maglspl aa Irfaoéalae a vonalok pontos kósisksdésa. Nam MiS, amikor kt)aioataas, kogy a iébiIiibI|< gyeravoaatok- manoltaaéaáml poatosaéggai ktda\'oak éa érlusaak aalaéae áMoméare. A kocáikat kltéaAoa léttk, « étkaiOkboo klfogéa-kalaaul aaolgéljak ki aa tmbort, agg, kegy kai-íeaca aMobj i&k, kogy a kaboias Ntmatorasé-goo rokao valtak végig e gbapartpa. Ba a paaloiság és msgajagtalé rsad njm aa oj az tg balérét albagyva» Hállaos gyartSméj gal téalk al (4 K.)
Egy szorgalmas leány
-—ki a német\' magyar nyelvet bírja jobb 5 házban alkalmazást karót nagyobb y ltok -fBÉy*-vagy Salotben kiszolgáló —- nőnek. Cím a kiadóhivatalba»
— ■sin\'őaégfi
gyertya és burgonya
kapható a legolcsóbb áron a központi hatótági üzletben. (Város ház épület.)
Gépész-kovácsot keresek
- április havi belépétre. Ajánlatot - - a kővetkező címre: Nóvák János képviselő. Fakos, up Nagvka nizaa. 14158
Egy uradalmi
kertészi állást ^
keresek. At állást azonnal elfoglalhatom, Clm Kis Qyala Anna-major u. p, Keszthely.
A Jhls" aiöftiatoal érml i aah«a hordva Paatal aM tn mn ím II kni CnMn .... a. i
tmtim .. i. 4Jar i nímaassn,. >• a.» a *méfr» ,, .. a I rarm ,, m, a n a I Batlir M .... sé>> 8 Mvas aatm ara t M
■ i laamiam «ata I*
i
Könyvkötészet
Fischel Fülöp Fia
könyv» é* pnpirkoresKekésében
Nagykanizsán
^^^ kaphatók.
Oiiatl kfnyvgyár
Vonalzó intézet
fttéU nx\'iíttrli TÓTH SOLTÁ" falai*. kl«U IPISCHIKL LAJOO, I|a»,al* FISCHKIL «UNÓ, N\'rawaUtt » 5fI»U Uítl.plUilA 4« Nyettda Ék-t -»41 N.||kMtM*i
jS^^^jáHandö raktáron tart legújabb gyártmá- I
a Jínyu villamos csillárokat, villamos kály- k ÉJjiák^, főzőedényeket, zseblámpá- 1 g É karhozzavdQ glemekkel, villameségfl g H 1 » i © ket hns7 gyertyafény tói ezer gyertya- jf
fényig és egyéb elektrotechnikai cikkeket ¡B&gffl
T jaaaér I
egy. »dó •4\'<94
Egy szobás lakát és raktár azonnal ki
Kolcsey-ulca 5, ss alatt A kitrécsci
öüim^om -zahadkózböl R\'adó Bővebbet ^SENBERG£ITLÁ}05? Nagyrécse (Zala a»egye) 14180 (
A Ceeofery, Hajcsár ét Gyár utcák * közötti 14178
háztelek tömb egyben eladó.
Bővebbet Király*utca 14. I em.
HARMÓNIUM
„ VálŐtlI auieiikai Qealoabót 9rrt. * fistrr, Hatalmas hanggal orgonát § pótol P NAN NO tri világos barna ssinü, eladók Csengerí ut 31
áttaö\'andváq ar nrirá«\' mellett {¿logalmu, régi
vanuli vendéglő
11» I <i*fl
•jpi kk »«*p kart\'pi ia mlalaggZtOtti kktó bora1, ■ til\'jéitoi -I5r«r>déaa é< Italaik ktdb.vcaaUaa «lat
URÁNIA MOZGÓKÉP-
PALOTA BOZGONYI-UTCA i
Mától kezdve egáar héten át WrHKároly király koronázása
si És a szóp kiséTö műsor. m
lllaaiik ; HltkfiaM^okM 6, B. — VatíriSp Gonepo.poö 3 /* i t> 8\'
Pezsgődugót •
hasrnált,- azonban nam töröttet, ve»i bármily mennyiségben alő-srtes tudskozM nélkül, utánvét Ifi!, darabját 25 fillért, Kaaraak. de\' jÖ~\'átlapulban la vő palack dugó kilóját 4 koronáért, ej palackdugó kilóját IS korpáéért
Robicaek Adolf
parafadugógyár. . Budapest, Nefetejta utca 15
FRANZJ-AJOSésFIAI
GŐZMALOM ÉS VILLAMOS-ŰZEM R.-T.
Dúsan felszerelt
Csillárüzletében
Intáveröv ffrefési feltételek mellett eladó
"*« *wM*l>ét ét t 13 000 ti i. iiBfcafgaa • ftbbt r-u\'ettkba^ t6\'l«rt*ket& falté-tf\' k m-p udK \'¿k a la1*Ho->oan(Í:
101 WM.
mv. <fWi—.
1917. \\*mmá* 9. Kedd
< uáa fe MiMMÜ;
nacykaniiía
W«AII-vt 4 MAM \' nátaoAB Iwfwrii ■
POLITIKAI NAPILAP
Utolsó nap.
A jövő héten lejár az V. hadikölcsön meghosszabbított batárideje is — Hogy mennyire helyes volt e határidő msgbMar>Mritfal», anitstjs sr hrryjr ü~ elmúlt napokban as aféss országban tömegéét« »lettek as ember ét -hadikét csönt jegyezni- A jegyzés tehát nem hegy csökkent, de mindig fokozódott Minden bizonnyal nagy befolyással vannak erre a külső körülmények is. így elsősorban a koronázás lélekemelő ün-nepsége. moly az egéat nemret ujjongó tatkaaodáse és lagsiebb reménykedése között lolyt le Uj királyunknak a ma gyarok iránt már eddig tequsitott sse retetr. bizalmad *\' váltott
ki a nemzetből jövője iráat a ebbe a a haagu\'atában a magyar minden szépre, jóra hajlandó A koruuáiás iiagyszeifl TetölySaa e hellandóságát-caak növelte,
ami ktfqezésre jutott a hadikölcsön jegyzés folytatódásáén. is. de kedvező harctéri helyzetűnk és e békekilátások b előnyöeen befolyásolják a.. hadikölcsön isi y léseket Katonáink már Románia
litolaA MMtfarabját tapossák, s a ssebb uton vagyunk álnok ellenségünk -teljes legyűréséhez Egy Afelől aa az érzés, hogy hazánk minden talpalatnyi területét megtisztítsuk ai_elknaégtfil ¿f
biztosítjuk annak épségét, másfelől, hogy az alattomos támadó elveszi méltó bűn tatásé/, — olyan megnyugvást kelt as emberekben, hogy szívesen hozzák meg azt as áldozatot, melyet most a haza polgáraitól kiváa Hogy né hor hatná meg ezt az áldozatot, mely ugyan nem ia áldozat, mikor ezzel a várvavárt béka útját egyengetjük. Hiszen s béke eljövetelét segítjük elő minden fiitérrel, ma lyet a hazának kölcsön adunk, mert el lenségeink addig nem nyugosznsk bele lever etésfikbe, mig legelébb egy szalmaszálba kapaszkodhatnak ; ez a szalmaszál: kiéheztetésünk, gazdasági kimerő-lésünkre elapitott feltevésük. Ha ennek ellenkezőjét most ellenségeink előtt be bizonyítjuk, azok erőkifejtésünkből azt kénytelenek kiohrasflrj Hogy gazdasági téren épp .oly erősek vagyunk, mint a harctéren, ha azt látják, hogy nem kevesebb a pénzűink, muníciónk, mint a katonánk, akkor ezzel a béke llgyét.
mely mostaa napirenden van, hat-1 hatósan szolgáljuk, A semleges állemok I sok jóakarattal indítottak béke-
akciójukat Nehéz muakájukat nagyban elősegithe^ö^, ha ellenfeleink előtt, mikor azok görcsösen ragaszkodnak gaz daaági háborujuk sittére be WHR hitük hői, rámutathatnak arra, hogy ima -á-magyar nemzet ist melyet azelőtt gyen gének tartottak, nemcsak hogy kibírja a hoseiura kinyúlt háborút, annak minden terhét, henem már őtődsiőr teea tana-bizonyságot gaidasigl erijftnJt mygár-gáról, s elhatározásának szilárdságáról olyannyira, bogy ez kiaarja art, hogy a háború további folytatásában és gaada-sági téren való kimerülésbe vetett hitük a jövőben is bármikor valóra váljék. Megkönyithetjük a semleges államok mánkáját azzal, ha olyan eredményt mutatunk fel az V. hadikölcsönnél, amely h« «>M l«b»t rámilfafa« kn^y insengm-fl—k hanem be kall hatszor ia
hétszer is ken a nemsei háború folytatásához szükséges eszközöket Ekkor kell, hogy ellenségeink belássák hitük balgaságát kell, hogy abba hagyva » hiábavaló véráldogatokat, é béheuljara
hát a még hátralévő kis időt arra, hogy ellenségeinknek nagy céalódást okozva, négy sikerhez juttaasuk aa-V. hadiköt-caőnt. Mindenki tegye mag kötelességét ée ne mulassza el, hogy ha egy por szemmel is, — akár 50 koronás jegy zéasel is, de hozzájáruljon a béke eljöveteléhez.
ü német békeíölíételek
Newyork, jan. 8 Aaiint hira Jön, Néaetoraság Wileon elnökkel bi saInasan kősölte asokat a föltételeket, amelyek alapján hajlandó volna allanaégalval komoly térgyalésokba booaAt. kosni. Vllaon a német béketer-| vaaatat állítólag aa antant.
ttatalaakhoa juttatja, amelyek í aat tárgyalás alá veaslk a határozatukat Wlleonnal ugyan. ; Otf.k bisalmaaan. kösllk A tár-gyaláeok tehát a^g folynak a békéről a nem lehetetlen, hogy a legutóbbi lépé« aégla létre« \'Jtoisa a kfiseleáéat.
A katonai uralom ellen
London, január S. Parnee miniszter a békéről és a béka föltételeiről a kő-vetkezőket mondta t Mindnyájan kívánjuk a békét éa a békének aa a legbiz-tosabb ufja, ha a béke utáHt—ijlfÉI kőrist mindeddig asámöazük a lelkek« bőL amig a célokat, amelyek a békát biitositják. el nem értik. A aéaset béke-javaslat nem volt igazi békegjáalat, a hódító, pöffeszkedő hangon basáéit Békeföltételeinkről vsdállatokkal i bocsátkozunk tárgyalásokba—Mi
törekszünk Németország, szétzuráaára, hanem asért viselünk háborút, bogy a katonai hatalmat leromboljuk éa kogy á kajtonsi pöffeszkedéat mindenütt meg semmisítsük. A béketárgyalások előtt Németországnak Belgiumot és mindea általa tnegszállott kisországot ki kall Intenie és bele kell egyeraie abba; bogy az általa elkövetett is■ iságtal§nságpk«t helyrehozza éa olyan békaasetződéet it? jen alá, amely ax egéaz világ nemzetközi erkölcsi erejére támaszkodik.
Munkában a német bttvárhajóke
Berlin, január 9. Woll jsl—téai Egy tengeralattjárónk az a egei teogeren a JUUU luuuáa Gauloía lré»éU «OHÉét torpedólövéssel elsűlyesztette Ugyanezen buvárhajónk a Földközi tengeren elsűlyesztette gzorőa torpedórombolók által kisért es teljesen megrakott fWng p«"" /4?7ff tonnái znyvl csapatszállító, gőzöst és január 3 án egy felfegyverzett és erősen megrakott 6000 tonnás csapatszállító gőtőet
Madrid, január 9. (Szikratávirat) A Villa de Havre francia póatagőzöe hu szonháronr órán keresztül dróttalan tá-virójávai segítséget kért, egy német Imi várbajó támadása és bombázása ellen. Huszonhárom óra utáa a segélykérés elmaradt s így valószínű, hogy a pósta-gőzös elsülyedt.
Berlin, jón. 8. A nagy vezérkar jelenti hétfő estéről: Rigánál hováa ágya* harc. Focsaninál a megvert wosaokat üldözzük. ■ \'V* .
Nyugati harctór.
Berlin, fanuár 8. Az Ysar arevoaátoa aa Yoérn k*|lésbaa és a Somnvtfll ésaakra Mg kőtOeklet é>éak égyatli MMóéM ki Ilon Mglkaraaiekkae éa vééléayalak Maékaa sa ellenlég kst reptllőgépet ve«nlt«|t.
Leg/elet AarfssssMkÉ^
HÍREK
< 7
hadikWcafta ét Vidéki takarékpéOiir r. t m régi, eMkeli ée tlUkkmaa t tiitithni a Wi«Hh lányai példaképéé azoigáitatta aa V. kajlUhiiBiíjvfyaés alkalmával. As 1st«. lÉiudl ma K 100.000.— Im*tl kadtkfil-jdaalett be tájéi idreája réeaére a patti ktretkedtlmi bank nagykanizsai fiók-témák éa aaael tésysgama fi>i • korábbi YllllTlfi \' "esskfisfiltssámottevfi|egvté»elt.
— A —bar. A iMarff IwM paaaas-kpgy « káftlzsal Bslalikhea c«korj«gy ta aktnak cakrot kl»t<dgálal. A kft-sgegtatására kfcé\'jfik. koffr e ke-■lat« kifogyott s eaak a Gc.\'ttck <a IMI eágaél edaak kl aoW. da eaabla a lérla bfceaaág« eésaár«. mlvd as a a járás réeaére leli hiatal*«. Asoafcie a résaére ajabbae klatsh cebar le atea ees ab. aall i ráflaaBit|Byiessfsáfcw-b kJ fa«eak sseégébl. Kl emlitfftk mer, hagy totmfiléaéak sesrlak a kormány a aagyofck tpaaásJeeaáoak, eakrésaakaak, kávéeekaak, ea-fcarka hésdléának hgllislahh naliar h J—ti se ckartai kecsét rendéfkesésre. A ssaekaHa ■tát a német kormáay sir köaapokkal
ZALA


Am
latero áll erdélyi aenekatekből laaaét ihssillikilill sstkebb keséiébe sséshanalee \' ■>■ h kwisj klétésbs kdyaatr, ken s Hssaaasistadttskat aéfc ebben a hónapban ssla-
»»»»«»»«.fw. ék luatókb eiatamttak _ « Igazán aiefkató volt. A segély etfi raSsaaaulval, c\'pővel, eonl-leMnl látta al ftkat aa atr*. «mit a awaskM lak akta kfisaéatek meg. trdekas, kogy néká BW • sisadiltfi stkakaárrfkl kftslnő ebek A vto tiiUilitil • akarták Hlesgsdal a veeatrs, SSke gaaáéft se akartak WsdMef. Ks a fagaer-iMétta a hivatala* arakat, ae erdélyi ebek Haaére k Mik sjT sagidáljt Aselataaott airaekIllek egy aeoport|s kaetjért a Zala ssarkaastft légéke«, abol hálás kfterftaeMket frjrsték kl a véres kftefteséféask a sok jététaaelayéft.
— A lséss|élM> kakaréja A kid sagétysft kératal a Parate Járati király halálé miatt elkilasetett jétékcaycéla kabaréelfiadátt hkak 1 éa, Gylmilamlté BoMogaettoay fcaipi etfttl aetéa taftfa uf. Jetytkrt elfi-
eMegedaak.
— Nagyobb loaa a aftrkláay. A ml sss as árpának ser éa malátaryárláa vett ialkaasaáláaél további korlátoséi-
«ad tC A sfrgyárakaak addig 100 000 árpa járt volna. A mlol«ster!«<r csak 200.000 métermíuát kagyatt saeg eeklg a m*t leluliui havában kfitefete lkat, hogy réti vtvfilkaek a korákbsa átvatt i isilila k V aeéaatékélssáWtsék la. A^ely aaeft aaalétt 100 Iker aftrl vall a gyáriéi, a kÜMSB alatt esek Ti Ikert kapott. A nost ai|)éiit readdet a f«ldolgo>kitéárpam«oayl. •igei 100.000 ■ttarSftilri koilétosra éa afy-koa ■agkalésoara ast Is, begy a aórryár.k aeaelal ea»k a kerébbia vett Maanyliég 13 >ás HMt ■jT*-*"-*- «»állítani As a vaadéilés lakéi, aki a kékébe* 10) lltar ift>t kapott, a kékirakaa padig eddig H litert, eseatel -eaak 14 Mhat lag kapai
— ültyM katáaaal volt a békaklr • fraataa Aaalkor a kftipoatl katalaak Megtették a mát aeéta vlaaiaataaltoÜ bákea|áalatot as atteeségaek. — ftfAzatámorbaa.. auott as egésa arsség. Sokan nagyon sokaa adliilt^ kogy a kékeijéaht fóiöttl öröm még tokkal nagyobb leket a Ireetoe, akol bSs katooálek élandoscak\' a békérft\'. a családi kürrftl, areret-Ulkitl . . . Naa, ká> aj aUbbl l<«é!, «nílyet agy kassas koavédtlsat latérett • ZaliAoi, éléakea tftkrftal vtsssa arakat as érselBikrt, amelyet«! a kSteU bék«küátáaok. ék\'aatlettek -m- *jilwfV srIvében. — Un as érdele» levíl: Ram in harctér, IV 7 |ai «t?1. Igen HsnH Sre-keaitft U 1 E\'ső srrbao la baldag e| vat\' Lli \' nl ■!, WIm HiTljík t ja\\énak éa a ■ kedved kioltsál kftsóeségeck, Iftként a kaalssal «lépsaasoBtokáak, bájos etnyokeak, »kik. brj de Sft^lior eaaaak Itt kftstBak éTmtlakbaa, áliui\'Jo«ií>atfrkb»ni • Kedvei ngykeaslg ar, a~ kik« kire ld« k elérketott abbén a napiba-raresbaa, amelyet feelftlt ej ktritjuak letétett keesáek De ka «at goado\'js valaki, kogy a
fctmnt rsliml la\'atgoeen ftrDllfink._»f jj gy"a
easlódlk. Sflt vafaatl elkedvetlteedée léle vett rajtunk erét.
—- Hét mesl ml Imi? Hm ItVsijikJe^ «ékkg3*=JaÉkákyi»hy —_késdmle ailsdi
Mert klgyja el kedve« saarkesstft ar, aegy, ■agyoa oagy Ma atkBek létal, aslkéat saoral ld orsságából a gyáva oláh a miként nyer BMfttorlaat a gyáva Utssegéa és me.-eoesétloa erdélyi trérolukaok sok-sok sssavcdése. Bitony aesn egy jraj iljlllW jihskttt kii—
— Debtsoay aem asegyflak asl loaee ad* dlg kasa, arig \'m alalad olékl le Iftl aaat kea-—fc am a,h«fc|ééáral
IÉL Itt asm la arjtjék. kogy mi leaa békc-r|ÉahtVTb sorra. Oa annyi Usooyor, kogy ka béka lenne, aakés sehrvel kagyaáak Itt aaayi asép disdalask salakelyét. A Baecxom Jánosok, Mátéa I/tváaak saár kl b avaaehek Itt egy-egy ssép kis birtokot magakaak. Mert a féld gyftayftrl a Ressáata veléatgoa Káaaáa. Kár Imáé vlsssaadal. Romániából aiár csak aaért la nebetea meaaéak «1, mert Itt folytoa lakodalom vae. Annyi malacot, eskkét, tojáat rég ■am tttlak, adat romín lőldöa a a aekés karcok, meaetelések elleaére la pocakot keid ereaiteai a baks. No de nem caigásom lói at ettkoelak gasttpaál ■ mi ¡6-életmódúik rése-let«aéaével. Rimélam, as l.teai (éasOdbél at ottkoaUkoak is ¡at, mert mfodaafelé etak meg rakott voaatikat látark. A jé ksniiaaiakat la-■ttelten ülvőiöNe, vagyok aa Ig-n tls;t<lt sscrkeastfl uraak Llve s I pj Qtk t uxgó o\'v.-séja H hadnagy,
— Aa Urániában IV. Kiroiy király i» Zita királyné koronását a it!m|a a kéten bétáról« g január 14-ig naponta létbaté. BSvabb Wjékotáat a ulalspok éi a lapunkba» napont« »«¿jelenő klrdetés nyujt<aak. E\'ftadiiok 4. ft és 1« érakor.
— Adomány, K<uí u»mi J 5 éa V»rg*
Grill a t\'grkankssl UUOharökcdalml Iskola
segltft asymtéaak a Zala a\'jéa 10 koronát
adomáayostak.
ab"
pV yBíítta;) 19f2^janHár tv
- Óngyllko* álfausivaamU Moüo aér. Badapeatrftt Jeteallk r Tageap reggel Vlbely ZoMéa aagyvoefttévee éRamvaaatl M-ollaaflr BarS-alei 22, ssáma lakáséa IdkaUita magát éa meghalt. Vlbely két évvel aaaMtt J8tt Budapestre Ssegedrél, abat aa Üaasismll Iraiáasltoló Ostlály Maéke volt. A nyogatl pályaiidvaigs javé JbevÖelek ellcaSraéal eeetá-lyéaab letkaa alfladój«7TslsiHi ak>|| fH éwal exelStt uegfirOh, akit Vjkély a«pee!a meglátogatott a LlpétmesOa Pinteken asaabao nam engedték ba leleségébes, ki earn foltéra adták, kogy aa ajsioty állapeta aolyotra lar-dolt Tegnap aség remleytekaibbaek moed\'ák "Ot orvosok a srrreoctétlen u\'laö tutyiUtt. Tagnap raggal nyolc érakor asatéa kálóaaobé-jibsn kllarc milllmttares revolverével homlokon Ifttte migát e saeraecsétlfB férj. Ttaen-i»yOTcível Hi t »toimtéd aaab<bél barakeat, de már aem rot asfllaég argitaégr\', a Iftvéa kaláloa volt. A tragikus sorsa léelleoftr kaláli-uak hívét koltogát kfliIboa -oa(y rémvéttal ■*Mjsáláki ___ . _•
— Oaaaalrjak a dpftkdaalatakat. A kr reak« d »lemftgr1 mUkater laltl* I IBp Oal Ipi ktmiré* ot, bo y lel mUdasokat, aMk clpékéjslet« kkel rrndíikcsnek (kereskedők, gvá-roíök, tpirjaei), ~iitg| e atpgMlaknftti •a alábbi c to porok aserlet asoaaal i«laat*ftk $Ta~~T~irisi tlpflk hflrtalppal mlrri«»l*la kivi—^ leiben és b7rm»tyen bdrbOfj 9. atéaí clpfik la-lalpa*\', blradlyea aayaga felsf rés síel. Mlr dkét csoportnál IBlft kBlfte feUflatcteodft, hogy béay pár férfi aftl éa gyarsaakelpSbgl éli a késelat.
- Cklmay koreegmd aaogbalt. Rlgé Jánosáé Ward Klára, aki a kél aevéa kl.i^ aslet Cklmay hercegaé voh vdégklrB — aagel tepjalaaléaek ttsrM — fjm*a»k«» meghalt.
Aa atolsó, éyHa«délt éfflt legf Ulti aialk életpályája ért véget a vo\'t herc«gaé, «81 S<-gáeypi\'másaé halálával. Régea volt, da még ■tadaekl esalékstlk rá, amikor csak Cklmay hercegaé nevével voltak lek at ajrágok legea dáa volt w a név éa as agyacvaeett etgáay aorOkoa esak *->Rig6 Jtacü uereneaéjérSI ék miidlak, aki igg kmaa|>H munlkált kl magé. aak.«El ss Idfl egésKeo «Imák mk, váée égyfei H agési romeatikija anoak at Idftaek, amikor m alféafok »sért matslfcákak, kogy kacigsl kai boloadltaaBak aMgukbi, na padig »rtrt, hogy kétkoroaás, ifit egykoroaésfaeaáfsgyefcet ragasisaakk a komiokukra.
— Maximálják • plparaaaappaat. A mosóstáppan árat iadvalovőlag már saast-máit« a kormány éa jsaaár l-tfil kaedédéteg 4 koma« 50 fillér rgv kllá »seppaa éra, amaly-b«o 30 ssésalék »strtarUlamaak kel) laaab. 6tlemb«n egy 7—7 dakáa d>r«b p>p-r*e«apoaa-aak S —4 korina as ára Mtat értesfiVck eaaak le vége aaik-d bi«saro\'a*e. A kormány mael foglalkozik a plp-.rejt-Fp-B m\'s\'máll« árának megalapításával. A tnv szrrlnt a 40 atázalékoa satrt«rtal*o az-ppan kHograVJa 11 kcrobába fog ketfilat. A p\'prtsti^pu kilogr«mj« 1\'2 korotba fog kérBlil. A plprrcsz«ppa<> 100 rr«T-mos darabotban kerül forgalomba éa agy darabára legfeljebb 1 kwo«« 20 fillér leaa.
— „Királynak Iaaé|aM gykeftk Aa Oraaáros H da\'gályrft Biro»i«íg igH Itiésaa gsBrflkat hozott forgalomba f Irjibetetl*« em> léké h tl\'ába k .A\'király Imédkoslk* eáaaé kfii|sm<*rt kéaéck d-mbrmomáa/vat A>.y8 rBk, amelyrk nl tb61 ká<sfiB>k éa 2 ko«»~é< ért r-nMk«\'ék « lf<ls«mil| klauliaáf ■ál (V., Képvlt«\'ft*á*l mtr eddig 1« talasaaa fisatofV<v) gyár pltr tták ksdb*a átesett darák kato«álnk As\' egyelnek é< Irválnek «egélytbp já». A blrottiág b>*too rraáá, hogy asaaá, a midén aamoa k*ráKa*k cltávovott »»»Ifik soré hfil, aagvtfi\'ftniésBrk még ma<agabbeakarosa ld a havi fú« vállalla«éa*i amlvat aamaaab a oMnak áldó», da tsáa »mlékel mr«i aseg ata* géaak m fsakált kkély atssaáiébes lft> >
r
191"? január 9

r JMtuwi némmámjoh A aároai k&akétháa s»be«é<t katonái éa betegei réatére ■ kéntkuü idoaUayok loptak be Dr 3ab|ia Üysda poitérnieater, Or S teker «a jénai Igazgató, Mttténvt. \'Ptnk Vilmos. Hornit UMa. Fieisetoar Miksa (reagáló, Falta L<|oe InWi, Kpet|asay üabor, fcbiaapiogss Lao.Br. M uar-bóek, &#aajaai ura«, PnlS Awta gyérét*, SchnqhelLtjoa, Egyed ]knd, Snbé lakain kkaU lgasg»tó, Kata AJadirnt, Németh Anno, Hwptl Fsrnoc és" Pali, Mikovéoylné, Bczi Marlak*, Fiackat faarc, Vásaeoyi EmU, D*vas Lajos 10—to kórjait, Htid LéssM 4« Ferenc la korosát, SztUy Ifaagaló, KaSaolbal Gisa, Dr. Beaozik Fazeka«*, KéUet Testvérek, Ferenc rendi plébánia, „Pét.la* pótkévéiyárl Igargató, Drégéta*. Gebatb la OreM drapéria, JgslfovlCt Mítlvaj 20—20 korocá\', Otv. Gombomé 25 koroaát, Kokn Lajotaé, Hirtj Fiúra, ^Fürédt AHilanl, Klelai*. IHWedl fiait Gim-távné, Bérvátk latoéasé, Brandkolar Aeta\'nt, 6-6 koroaát, Míjon Testvéirk, Dr. Stabi TUflié, O ", " te Pétr. Klsbááy--kiki-O?JBfeb«\' Királyné,. ReteHaoVd ÖdMof, te*. Bartka AHrtdaé, Németh QyoUai 5 5 koroaát. Novak F.Idt éa JÓsscí, Bitilel esre-deane. C iamidüaá <-4 koroaá», N. Mariska Kik Irwa, N N. 3—3 koroaál, Wébtr Aoa»J Ballal Lt|snt, MtlIH Jáuuané, PiacdPam.iiiA I ajilinl T ° koron it, Koller Emi, Ssébaly Jáoosuf, 5»v. fíoíoeyé feresené l—l karosát, Zwatata Lajosné 60 Iliiért, in. R.jky L. 20 K, dr. Mtrkil gyéffysseréaa 80 K, Sama fésmévaa 10 K, Nagy J«-§ 5 K, Mtkályi pék-
I TX pK^S*. .■•--
Raak vííŐ "a\'-ssu-jyok," tíiaftik, r Mtokai k&oayal kAaeAatietyk I S a eslvotekrr, koryká vártok Fekete fátyolt kfiualak , , Mrrt kofySa #JTgé l$aa a harcnak Ba lalcsap majd a régi Unt « ■ • Mt|léasáfok: meg^retedilak ..". ■\' Kiérett a lelkűnk, a teaifi ak E> nem liwctek mafd ránk ...
tttijaaé i bul t ^------ |any Culi
Nem íimerttk reánk ,
Ránk váró atszoaydk, lcjojotr,---
riMiikVlWf-iTrnHffl*
Hassátok sssliaak mind az almok, \' HftMjiikl tan lahd^ Rólatok szól s asé, a nóta, As Imérfiég la értetik -.
Isaglsy parsaat^k, doa királyok, ^dsklet »»ed siód caobra vétdkl^ Oitbonl csek^a ékeaokT
Ránk váró aa toayok, loéayok,
C||üii »Iliinek illik tll___
laaen már vtfssa aem kapjátok A rét\' ltago sziveid, Akik ejiltaok boló bájjal, Viasza deres lével megyünk . , . S a régi lényét, oillogiaét, -Várt persse\'ö ptréssolésát Már elvesztette.a ssesafltk.
Caak as álma k a régi, színe»" Csík a vágyónk, as ssertclcn, Mindi n íbriduak traotkimci, Végtélév, fonó sz<rt.lem, Ugy érez\'S*: egy öleléssel A vlligot aetlgj\'taéek . . . Padig ftl" D"kb"o CS*k a vág? vtn, S romok v.fyuok itt vatab«oy*a ... Ti sem limrrl\'k B>jd ránk . , ,
Halló hajnak dereire stérkll . . , Sö\'ét st\'l< bi 0ss vffylll . , Nem csillan tOs stm a aienlekktt. Csak a láridtség agyadéi ... Elkoptattak gjokrt * karcok, A vé|iat0or7 oaely brjstil, It ? . . Mag\'rsyrd 3\'k, \'ftnVrniaaollok, HWálm.dir alkuit Islelléak ff. ts l^liiadt a régi ils , , ,
Az-irgalmatlan szerződés.
\'W
Irta! Mattá Ütvén
Fa éss dolog adódult ai< aa Í7(4, asa teadtbee a kaataanl vlrsek4aa4L
, ..A laaáaalaiaaabaa annyi a«olgér" gylte-kaaoii bm, kogy menlao ktay omják a iaUkat, ka aldralétér diaiak olyaa iszony a vastagra amm ^jallotlék voloa aiokat
| t wiiBBTiirjjálllJPib, bogf o
viroekiró sc a ma] aapra paraaeeeKa beweg-baBgaiáa végett ai Ma tokai a taaskat. kibaok tadomisak volt as artalggsl 11 é» «IM (1171 eslteaddbas) kotott saersfdésaea mlkéSH m»g-kMésérW. A váltoaiáswkat. — melyek alapiáa a\'astrsédés létbaslssét remélték« — as agéts I véros aépo etloU atagbiilgilai
j—........A polgárik aasyba tzgatotlak voltak, kogy
i majdnem dftbdagtsk. ÖkUlksellroregitfek agy nwiliiTTninid* flstol» Mi 4>as ailswiisii, M { RadoITtt ftswt aavssetj taeáeskaU atyallTiala. tladUI keeelekotl ■ -•*■■- Ma sTstl _ \'•" •■, -v:- ________ .
— P^znlkrjter I \' \'
— Ualálor I kl bUll inik ——:-
A 1 rí u ptdlg, kl .N »maik asas hasolat
atc^tstk térin»!« okk*l iltattetaít- = agyra atak azt saoodogalts:
— ArtatUa vtgror. etiésséaa, b«gy él-tal\'an vagyok I , ,
Vatóiztaétag roesa végo iaaa a dsk«sak, ka aa egyik kirséay^sys po\'gár aat nem ladH-
vlsyo»ta..t... J"- _
— Btkldtasslk mag a gneesbert, kátka
ifmlni
Eassl leién találta a aaagat. Paraae, kogy L- T "i\'»r -ff\'gy mrftt wlHÜl ^ litfrifllli ii kaU eekidistol. Hlasan Va lamasl velIRo
doMfl, ekkor kaaanél a vérossak, \'kn prdlg fik-■ard leee kamiaao oakCdol, akkor sgyaaseak alvlssl as órdég. A mély bMasaaégi ladhséail oly kÜM tatazássel isgodlék, kogy a «bat-káré léoak Mtta rdgWsi fageoatos»sal a „Mg-
Az antant haditanácsa,.
Lugüllü, január 8 As antant római haditanácsának bofsjestevei BoáiHi mt-uiszterelnöknél ebéd volt Boselli pobár- \\ kosióntéjében a végleges és teljes győzelemről beszélt, amely az antant javára nem maradbat el Bryand vétssjiábsn ugyansczal av óhajtással fejezte be bo*-aíád^t hogy a végleges és teljes gyö-zeUua bakövetkoeaék. A vendegek esW utastak el .
Keleti hareztér.
—------Sfemít /\'i JL UpáL^slW» éereeg omtéts.
tábornagy ketdesoportja; A rtpa— mtlaai a tói tttirMT\'— «\'-"k fgmp tnart P»ev wfb kai sz\'l a kireronalo« timdt k is Aa lo\'yó mmlén atké l^oekik a j»noir ö\'ödlk*». m-e-marzétt tmlWtaverss^get cjy 4,rabén- ktböri-kiftt. A többV ketyan mlndfoiSU viiatavtrittk fikel Jéutf f&hereeg vtxirwtdet harexmnoia i A kóvik«r éa é\'sikeey bd g dec ra a Putna
ailcosigel. Muckénten otsér/déorneg^ Aarfcao* psrf/li Jinelr k-ledikr a IX. hnfiregn*kt ké l&oésea a Krsllivon De\'menalagen és Morgen ubrwpkpk ttéfaisizstnrt éa esették -magyar
oetp*talaok sj nagy ifkert eredaléByisrtl. A-romáaOkat éa aa oroszokat a M(r. Odobercl ask aagyon Ikagardáitett krgyaégtbgl a Pataa "irányában tliissaem eltek. Tovókb dilra rókám mai ail»gláttak. % a*r ekióbrrboa kiépiteit ■ott pedg szlvéeáa védelmetelt Mi?eo»a égést ieudlletesea aláasDyoani\'va as eUeaséjaek, "sgantogedténk n-U Idgt arra, kegy focsa.it és Ctr rstea késéit s mtm—meotéa levfi második vonatában elhelyezkedjék Ezt as állást Is áttörték és tovább is atáiinj\'OBaWa as all<>s«égack, átkalidtnnk a leeiaal—boletaatli a\'se. Fecaaatf ma réggel elfoglaltak. A meg-vWo\'t erCdltésakbSl kircm\'zcrrrrtiis fj-lyo\\ bárom ágyn éa több glppaikát azállito>\'u .k br. Macedón arcvonal: As Ocbr\'da és Pr apa tó kősött. egr rét eítaosígea ldáaltflent*g ciőreíSíéjie ercdm cytekn maradi.
LtgJtUi hadveietötég.
VES-Szflppfln
ARA S KORONA
Legtökéletesebb 4a iagkeHsmasstk Illata ptoe-raasappan, aaeiy ssindoo hástariésbaa aflikfllée kataúao - YE3-PUDEÄ I, «, 8 koreo* de-bssonkiol. — YES>KK£M I korona tcgalytmkkil
ssinsaniM fcnptiaté t
Esnwennáel IbiMi
liilll ÚU Inn immaiki
SaSaaaai earsir-asrat a.
b&:ö ködia1," é« a vétóéi kocdtfeUdsal aksn»-cltfcáuai barátok qsmdlásjéért.
A váraabltó a leatoa eaeméey máitéaégá-
"boa béfimlTaFMgBa^^liBgÉiF^HBB^
kosé aaslalt éa — énét, begy a rémbe szépaa\' beragyogott a aapvitég, — gyujutott kél isii vtatsgyeityál.
Páter qairdlán mrg4rkmff?S, ant let»! állítót» as aaitalri as égé gftrlyik kéné éa aa allllrt olyafit a aaaal karasatre magss kidtatte a kóvetkatAképaa;
.— £n, Rado\'tfí József, oekftmém a kéijaa Sseet Háromság agy é\'d I t ore, kl Atya, Fle és Ssaat L lek, — a boMogségos saaplMabm SzBí Miniért Cs htjBoek mladaa Ssaatfeka, kogy a iS-eranyok igas tőrtáoelél elmondom, Bon tokiét *fco tem tttaaal, awar Maisait, aem beaaBlaicmtla aem böcitelaoiéjamal, léirr-lessek m!i>d<a félelmei, gylld*Mge#, méeek eao* ralmét éa kedvé*, a Steel K-raait engem egy argé j-n. A ne; 1
As eakévés szaatségéaek kiiésa alatt e kláUoió aaérg\' a közödé* albillgalotl éa saéé-ht«í, szinte rettegve hallgatta Radotlft JéSa-1* ndk viiioais«!, mely a következű trils: _
— EíÖíc monda», ko/y éilattan vagyok, ámbátor cstkagrae lótvallcm a 12 araegokal. Ha gasé\'ubrr ib$bék, a/y aaaklaek mm m4l tam vo\'ea róte, —■ Irkil ao> klaoIndsaasaosB. De ^a mir Ege(sz*gan mi«d|t»t e b aaélkamas saalal def e éles térsalaiaak
(FJyl. kév)
ZALA
Egy irodai kifutó-leány felvét »\'tik
1 Cím s kiadóhivatalban
Kernek azonnali belépéaael
egy majorgazdát. I4f(s Szily Kálmán, Morgány up. Gelae.
Elsőrendű gyertya
nagyban ¿a kicsinyben kapható a legolcsóbb áron a központi • hatósági ixletben. 14195
Uj
csizma
lakkszárral 120 koronáért eladó a Hadsegétyezó Hivatalban.
így házaspár kerestetik
házmesternek
esetleg t - t feinót gyermekkel, jan. li-te Cim a kiadóhivatalban.
Egy szorgalmas leány
ki i német magyar nyelvet birja jobb g aatben slksldUtAát ktw "nagyobb 5; fiuk mellé, vagy üzletben kiszolgáló nőnek. Cim a kiadóhivatalban.
Gépész-kovácsot keresek
április havi belépésre. Ajánlatot a kővetkező címre: Nóvák János __képviselő. Fakó», up Nagylta
léng. JjTCjPl
HARMÓNIUM
— Valódi amerikai Bostonból 9 re
_* gister, hatalmas hanggal orgonát
§ pótol. PlNANlNO uj vitágoa barna szinü, eladók Caengeri ut 31
URÁNIA MOZGÓKÉP
PALOTA aOXGONYl-UTCA 4 Mától kádra agán héten ál
IV. Károly király koronázása
""komédiás ELET
Dráma 4 rész. HENNY PORTÉN
a címszerepben.
IliiHiik: HWln^ihi 6. ». — Mmtmai fa Snipiisn i\'L * •
,*»?. Január t
Egy szobás lakás és syy raktár azonnal kiadó Kölcsey-utca 5. as alatt. léfM
i A Ji
Prima minőségű
gyertya é» burgonya
kapható a legolcsóbb ároo a kői-ponti hatósági üzletben. (Város —— MaipiMi)-—4í-— ■
A HARCZTEREN
hvS katonák kedoes atoas-másiga a ¿ZALA* — Hasd
el&ñsetés póstai külditud 2
korona. A .ZALA* ahmr
téren levő
minden katona
réseire küldhető. Elifisoéés minden naptól eeskőnilhetó a kiadóhivatalban Nagykanizsa, Sagár-ai 4 ss. lakfoa 78. saám.
aH
~ 100 darab
Famegmunkálógép
—"*l"****yi - alaőraaCLjrfgij"
gyártmány hssznált de kitűnő jó karban aionnal kapható:
ABELES EMIL
fsuagaankáti ontátyásál BUDAPEST
\'•«e-é\'_Y, Ytfm el te
Veszek éa cserélek jókarban lévő famegmunkáló gépeket.
Sinr efMa nn*m
900 Srk teftsismi
■eeoBevaignpii
K SO fillér
nssBernilia ru sM riruhM* ur^^r n»*yk»nln«n jT jV
Abélaalvia as omágst saaHMt Hé, ~ Mlnahna, vlgl—
vasúti vendéglő
kéta»^ ayiillirjTifiisr, jjiltulft •#>-letekkel, »sép karttel 4s ■leteyy 100 kekté bőrrel, n tal*|doeot elémedtee is ftalaak ksdbwrneeláss aM
kedvező fizetési feltételek mellett eladó
Al é*\'át>lhei eyk IS OOOker. trtksógee a többi résztetekben törleszthet», Faltá-telík a eladhatók e lelefdeeeeadf i
mi siNDiimi, luiunii.
Könyvnyomda
és a legelegánsabb
- Levélpapírok és
Fischel Fülöp Fia
Oslatt könyvgyár
könyv- és psplrksrssksdésébsn
Nagykanizsán
kaphatók.
Vonalad Intéz««
SS
Prfalfc witmtil TÓTH SOLTA* r.iM,r>M¿: riacMSL lajos l(»r»U i riSCMBL. BHNÖ, N|hmmii Sal* MrtmbMá*Wywh gí.tlHmli
XLIY. évfotra«.
Naffkaabu 1917 január 19. Saorda
ummmük aambman NAIYNANIZIA evoán-ur a. aaAm % \'nóssiaiKkwvsTái i
POLItlKAI NAPILAP
í béke ügye.
Gaai, fan 9 Aniont diftfomatúkbi zaltnas közlése szerint a német béke ajánlat elfogadásának legnagyobb akadálya az wott, hogy Németország mint gyéitm tette mrg afáalaMt Ha Nem ti ország békés szándékát arra alapította\' aaána bogy a lefolyt karcokban a szem ben állá erik egyenióeknek bizonyultak. — ma igen közel volnánk a békához. At omtont már a jövőre való iekintellel ta kénytelen volt elutasítani a német ofdoiatot, mert ha most zöld asztalhoz ti, az a látszat, hogy döntő vereséget immmdslt i fl Ws dlínmoi fölötti befő-tyását örökre kénytelen lett volna Német onnágnok átengedni
Bolgár jelentés.
S ó/le, január 10 A veiárkar je-Upti kilencedikéről: A macedón arcvo niton ax anyai ..csapalo kogy a Srres síkságon északfelé előre törjenek, de tüzelésünk elülte őket A rámán franton ellenséges monitor bombázta Telén véroeát. Tüzérségi tűzünk-kW kénnren dttxítík
-ParW, tŐ A ngjyfftk^tia.il.
lávái jelentik kilencedikén eate : A fran-
--\'—\' «w \' .
cia áa angol fronton eaekály kard tevá-keayeág Keleten, Rigánál áe Jakobstadt-nál ax orom támadások sikertelenek ma-radtak.
A szultán hadparancsa
Konstantinápoly, jajt. 19 A szultán kadaaragperaaeaot bocié tott ki, amelyben a caapstakkal közli, kogy az ellenaág megvatősa visszautasította a bákeajánla-takat. Ezért a háborút folytatnunk kell mindaddig, mig az eilenaéget meg nem eommssitettűk éa a győzelme* békát ki oam vívtuk
Kormány változás.
Madrid, jaouar 9 A epanyol al nlestereloék benyújtotta as agáas kablaat lemondását.
Hogy történt a f ocsanl I győzelem.
Berlin, jaa. 10. A IX ik hadsereg főperanosnoksága kisli a Focsáai melletti győzelmes csatáról az alábbi rész-M*két; A Putna asellatti csatáksn kivívtuk a győzelmet. A fundeni-i ás fo-ciání-i jálkiépitett hídfőt kellett inegté-madnuik. Negyedikén elfoglaltuk az elOAttásokat ét a német hadoaitályök betörtek a fundeni-i hidfőbe Hatodikán nagyarabáau s erős. +öm»g»lfVel végbe-vitt orosz ellentámadás keadődött hu-sronöt kilo né tere« sr élességben Az oro-siok célja hz volt, kogy áttörjék a IX ik nemei hsdsere? kőrepét A támadást visszavertök s ez ellenság átmeneti sikere alatt fltött rést kiegyenlítettük A német magyar csapatok ezután betörtek Foesani álláaba s ázt mélyen <-ehasitot-tsk; végiggázotak a máaodik vonalon s egyidejűleg a német csapatok kivetették T^detcMti helységből Ezzel a csata javunkra dőlt el. Az ellem rendkivit súlyos vereséget szenvedett.
öitimMöfflGifprszáöiiai
berttn, jan. 10. lemar Jelen. léé aserlnt as aotant.bata1_ mak tagnap reggel ult imátuaot adtak át a görög koraánynak, amelyben á áeöáaber SÍ lkl Jegysékbeo foglalt követeié, aaknek 24 órán balöl való al-fogadáaát hivatalik.
Marcóni uj találmánya.
Milanő, jan. 9. Harcosi, a drót lalaa táyirö feltalálója föltalálta a dróttaazz telefont.
I király a főhadiszálláson.
Bécs, jan. 10. Károly király tegnap a kadieregfŐperancsnokság székhelyére érkezett, ahol fogsdta Boris bolgár trónörököst, Czernyn külügyminisztert, Kro-batin hadügyminisztert és Tarnowszky gráf washingtoni magyar nsgykővetet.
Olasz és délkeleti harctér,
Budapotl,-jan 9 A he\'yz t vMlei.tke.
Héhr altábornagy
Keleti hareztét.
flaafln. jasb SL l Ipát kogn flWSS Sériééamegf kawoeaa/et A IkaU Iái tftaár-ségV\'k kWebéti balyehea fo<yUiett baraW tavikenyaégének kedvezett, a a atkákéi d-dalon megajttott éllmtégra támad ásókat te|a> aaa vlsaaavertgt. Pri«drtohet«dt ée e Mkae-, OUtt tnftat kflaétt oroee peHyáeé kHikail ey«k ésaakl elératiréeal eradméaytoleaak maraduk. As oroesokask slrl kéfergaiegkee d-kertll a juioár <-«a tOldk ekagadett Obadoa aavi kb sziget«! Baeatól éesakra vlamame-raeaL Abkee, kogy a Daaa ayagotl pint* ^ Ua eliraavemaljsaek, mafekedélyoalafc lkat, jémttf fökatatg voaéroarodot Aaraaenaáe i A kireaki kogyaégbOi a moldvai alkaágra vaaeté v&leyc ket as aHeeafg mekaetel v/dt. As tgea kedve*ittee Idijéi éa a asakgatett »rdöshagy-WNÜtMt esfcts
tanaMamegek
aaapiKiah aapoel* UaéasH Itptar* rkfák aa eHaeeégat Tegnap b eUeaeégeek s Cubs éa a Saalta völty kM oldali, asie drét*k*dtlyokk*l védett áflá-a-lt, amelyeket KMsbaaaaH eiee táasadéaalk-kal aiambea b megl*rtottaak> áfaeáeaaan ee-térUbornagy harcvonala: Ntmat éa oaatrík-■Hjli TT"pnsl gsflialmlkal hbkaésfá P .attak elére é.s.k UM éa aa sisaalg atéeédatt vlemvatva, iHlt e-ftdae—eeska»-asát, amalyaak tabó pertjéa aa allaaalg ^ ál-láaakbae kalymkadett el. Pasdeeitil két aédek es oroasoket a Craageray Naaeatl vaaalha ve-tattlk »lm liiljimil -rakamasal S^Mjaisá • W Hail dbedUmi i i i m|U>
taétak. A tegeip jebatott s*áksféay tt tbatra 5400 amkerra, 3 ágy ara és 10 ilppsál* afinkaéatf Maaadaw inaaaaaZi Jilaséis aae-m»ay aem tértéét Lagfaltá ésdasasilség.
Budapatt, fan. 0 K Poeasoltél délkektra oltorili vidék aa aa sllaosfgat a Rlaalk Sarai torkolatáig vetették vUaea. Ások as oectrék-magyar és némát hadmfik, amaigak e* attaa-aégel a Poeaaal mellaUl oatábaa an»atj, gyiaelmékat klakeazv* elérték e Prtaát, mik aak balpartjáa as araaaak agy látaalk éttW -akaapak taglalni. Asstiaaeég a hasa aéabá kél aapláa logtyokhta 99 tisstet éa 5400 Maféla-géayeéget, • ágyat éa Ik géppaskál i nkiM Jéi—f téharceg otteratí odot hadtaragaromatmia : A dél asáraayal Rab allábaraagy msaatil Iraaaalaél éa C«mparileaél aahéa terapaa hé-baa éa lagybaa további dkarekaá vfrtak bkA keleti araveaelea ea afalrábaaagyar hadasik-aél egyébkéal aem vok Mayegae
Nyugati harctér.
Boriin, jteaár 0. Jé látátlv______
tett a ks\'oftnö* Iteeléal te«éka-y«ée lékk W lyea élénk vak. bg/Mrf
7-At.A
JMUÁmtmilíL
- HÍREK
IfimagiNluk a hazáért...
A* Ujiéjfiék Almanachja j^U:
Jónanf Urélyi h«rMg.
Mái i fmwkj*» >wnf *fr
Mié bösöm bivi . ... Lemberg alatt vall, issonyu caala dalt 1914 szeptem-ber 9 io A nap már leáldozott ¿1 az estalkony bíbora is eltűnt a füstös ég-rtfl, csak i számtalan lángban átto major jéa falu világította meg a sürü füat-gomolyokba burkolt komor tájat Ho rozanpa Wplfca - Taterinow — Rumno piai aiitiigl láagoje—martaléka X Hu-szonayolc falut látok égni a mint s kazánban ínná lii bugyborékolása, xu-
gjaa. any nrrtl ai__őrületes puska és
*rjnflJ" légpuska tüce, ájp^ujövedékek üvöltve, visítva jönnek és iitélttté rect-lémé p^^, Éto
pírral bevonva, akárcsak látnám a ka-ayjft tftrt haltával at epberek erreit az öldöklő eszközök őrült gunyhabotája köaapette leltatrálni. Mint ax érett buga a beess éle alatt, ugy .dőlnek mindkét oWsloo as ifjú hősök sorai Megvertük
— megy vissza as orosz, ágyúit, foglyait kezeidben hagyva, viharzik az éljen, annt a jégerÖ pjg&ol fi orosz utóvéd puakacotyója — a halál vadul acat .MUl ■ fcafcly- - «éljen Magjaim
l a az oroaz .urrs úrra* Irialtáaai ittjilatk a Himnusz szisertlágyitó imájába — .balsors, akit régeo tép, hozz CTt.ljfr fitfajtor — » a vad rt^Ulir-méhan alkal a d^j, agéaz belsőm qsmeg, pápám fojtogatja valami, hiszen ottköc vatfn előttem uj oroaz tartalékok roha ■iinilr, »ainian\' és átkok, szít-
rémségna féppuska és gynlogsági tüz, ■ind a vad kézitosét környezi,
A középen ágyuk, ezekért folyik az őrjöngő kftzdelem — mely vi harzé éljen ben némul el. A miénk a Ma I Horozsnna wialka és caeh^sendes nyégéa és egyes kiáltások .üsd a fejét, hogy meg se aántuljon" vegyülnek a piisakllí tiavéaz aiatergéaébe, egyes tiváaek, rövid géppuskaberregés éa ime émwas ovoes arapnolltüz buU ns égő falu MstMgé roijiira, az oroszok elhagyták a éalat ás asost lövik, hogy mi ne me hasaink be. Hej, de két oldalt megke töbre Wdössék s visszavonulékat. A tő-télboa lovainkat jé dwabra hálul hagy ftk éa magyeh törzsemmel s bullákkal b j^^M >o<j*tt uaatatéren, elő rányom aló uapalaiirtlT követve, tarlön és pfcjgon, nélkil haladva. Egy -égŐ irdMri lakásban orom hullák aéteragvi
sülnek a az égő test penetráns szaga tofti el a füstös levegőt; tarokban, megégett paltrócokon, a parázsban feküsz-ocjk és főnek I Sj^süj^ak .voltak és ojjár qdgyrészt megszenesecltek, a közelben megállunk s én egyedül agy erdfegka tagkáig megyek, ahol fájdMmM nyÖfc»> k^Mli Ifi«, ott falmA valaki éa kezei-vei tördeli a hfzót gályáit.
— ¡Ü az?
Jaj Istenem, meghalok l.
— Mi bajod fiam? \\
— A fntmpgjpa ur?_
— Igen, Sém, "Maradj nyugton, futok éa hoaok segítséget, el vistünk s tegitöhelyre I
Ütőeret keretem, nincs I
^Me tessék éla*Mlf~
-----J*j Istenem, meghalok, (ffiriv.
vam van még , . teasék meghallgatni, mig beszélni tudok , . . úgyis végem, jaszbaasar
• Lntérdelve lejét le aramra támasz-
lap i-----:-.
IfttTlfcgW, tijtm?----
— Fa Htyhsbk . ^ a hazáért. ...
fenséges ur padig éljen a hazáért . . . és ne ¿árjon ilyen golyózáporban, azzal hszéí»kon .nem .gegit. juj agyonlövik I Jaj a&tm, édes Istenem, de fázom, fenséges ar ... az az utolsó kérésem ... de boncasgtó ez a hideg, már szívómét ir ti"g^Tgjr1 A jA í^i meg * fenséges urat ... a jó Isten ... mag-
hajak, éa Inwéfk I ~~
Megnehezedik teste — remeg —■ és elnyújtózik, üveges szemei kinyiinak, kialudt u élet fénye bennük — meg -hah. Seemeit lftápap a fiwBdhtssisat az élettelen szép fejet ¿m köpenyével befödöm a hőst — megyek - de szava édBlHf m Kllpubeutatatg . . .
Faaakas István, s szegény földi
erdőcske sarkán. Hány ilyen nagy lélek költözött «1 ismeretlenül e nagy tusák-ban ? Gyermekeit a legnagyobb Ínségben hagyva? ~~
Az éjfél is elmplt, mire a ktizde lem lecsendesült, a \' szántáson Jedfilők igpiz térésemmel a dermesztően hideg éjszakában ^y nagyobb hantra leteazem fejem és folyton hallom s haldoklók, hörgő, ziháló hangját: — „fn meghalok a hatéért ..."•- és mtnt egy ima fakad lelkem mélyéből £
Ti itthon..levők, kik nem uuiejtitik, hogy mi a háború, giaadoskodjatek hő seink özvegyeiről ét árváiról I. . . Szent hazáakért I .
— JótókoBgeág. A beteg kstoeákk« aeMIAaak lddM>ét«re Dj.bb«a a4«keat«k. ftt\'nt Peréietai *4l 50 K.,^4. N »-K. Ö<v. Keváes Istvina« 2 drb obirtarllé éa dib olUr keedO. K jésetvB adomtayekért b4tá< késs»-satéé l»|esl kl a kdrkézperseeraekaág.
• - Tts délnkém- Van e uashnasabb doUigk isvérosban nainia vasórnaf^déjután\'\' A féehsk még csak ^gynasi\' L valahogy az ide^jj^Qt a kávéházban, a J^tfinőbnn. de a :^gyeknik bizony pam Jut saés élvezet, pint az - emberszspaláa. Éppen ezért hálÁMf^ kell lepjünk a tNNfllpdt bizottsággal temben, smal
nwdét)t menekültek sere vasárnap délután tea délutánt rendez a p0lg4fi Egylet kényelmen nagytermében. A tea délutánon, nmaly való-tzinüleg teljei számban hozza öaaze NafykanIzsa üri ^iitÍHÍt kiUjjnn s-batalságot. - három \' órán k n wslAl a Landwehr zenekar fog pazar ewlaanral hangversenyezni. A tea éa süteméay ki szolgál álét bájos hölgysereg vállalti is-géra A belépődíjat csekély egy komáé-ban, a finom tea és kitűnő Vátiditemény árát együttvéve hatvaa liBérbeo állnpi-totta meg a rendezőaég A legköanlebbi vasárnap dálutánuak tdűá kzdast művészi szórskoaás közt telük «1 s attak« vüliegitüak azon szerenciétlea erdélyi véreinken is, akik még aam kárhatnak vissza hatájokhe a kiáayos lltiaikbtt, cipő nélkül inaavodik át a tél nyomosu tágét. A segítő bizottiág a tea délutánnal előreláthatóan nagy jövedelméből télirubát éa Uldmfit sxándékotik «¿aá rolni a didergő menekülteknek. Reméljük, hogy a tea délutánok állsndósulzu fognak a raodea tslálknró helyeivé J# nak a város uri közöntégégeh. \' "
— Tk perennt huhoHcpUpit n keoyóíbnn Budapestről jelenjek, hogy e buialitztnek kukoricalispttnl való kavméiiu még ebben aHd|tPÍ)Mtil|W*~ Jép. A kavaró«" ali|
Beámig tavaly n lmnrártisi»nak<S0 -7t százaléka állt kukoríoaliaatből, eddig az
uj yiny ttt iw, KniW fcteF^
ricaUtzt ctak jobb ízt ad a kanyérnok. A keveréssel az ortzág lakossága minden zökkenő nélkül éri mag ez-nj éer-mért, amely valémmüleg a kékét éa jólétet is meghana.
- Beazttntátott voontoás. jftm-litettük már, hogy a magyar államvasutak igazgatósága Zalsmegyphen több vonat járatot beszüntetett. A menetrend korlátozás Csáktornya és Alsólendva érdekét érinti legkeUemitleaibbül, de laásonéi-hatással lett a kani saiak utaséaára ás. Igy például aki Kaninéról Aleóloodwéra akar sijatni, annak teljes 24 órát hell Csáktornyán váaakoznis s lendvai voost indulásira. Az oktaliaügyoek ia negy kéra lesz a vonatjáratok csöbkeatéaéhtfl. Csáktornya könotékpröl ugyanis 30 J5 növendék járt he vonaton i csáktorayai polgárt ékeiébe • Lanti kisw|éki<il szintén ennyi az alsóWd vai palgád dakotákba Egek amit egyáltalán aem>t
kalapk ka Csáktnrayára áa Laodvárá • < igy Uajft«tcmk lesznek ImnihIsí az iskolából. Amint érUaulimk, a legjobban sújtott környékek közönsége deputáció-val .akar a kereskedelmi miniszterhez for-dúlni a károa állapot orvoslása céljából, Szuranay tábornok áa fl tréaMkáa. Károly király még trón Qtoköa korában hossz sbb iát töltött; Sguppáy *lÉkMM*y cwfataiaál. Egy napon rohamra fgst a S^urmay csoport s js tarmaaitröa eppen ugy helyezkedett el cáapala elán, mint bármelyik tiait.
, i Eeneég — ksákott rá Sturmay — ön nem mehet tovább. ._
— De áa nam maradok el i odvas magyarjaimiól, köztük akarok lenni, a
is. — ellenkezett a trón-
örökös.
■— Ncksyn pedig parancsom van rá, hogy íensegedet ne engedjem e\'őobre.
— Sajnálom, esutlal nem epgedel-sacskurlem.
— Akkor én itt nyomban főbelö-líiM ■^pWII, SÉlllllllll Szúr ma y
A trónörökös sere» kedvetlenül^ komor, arccal engedelmeskedett
— A ipiijaé, a káré és a sálára Amióta a szigorított záróra és aa utsonnakávé tilalom életbelépett, r. ■QÉT iimhmt fatglaftwlslntt sr a kérdés, hogy a szigorított reodelkezéaek voaát-kosnak-e a kasrínóra is Illetékes helyen, ft^tlíklllili ■ iliiluglisii a a következő kaptak A kasainókra, mi-a törvény is magánhelyiség-
nak miaőaiti, nem vonatkozik a záróra-srigoritás, ae az uzsonnakávé tilalom. — ügyelőre Tehát a kaszinókban áa társas körikken addig maradhatnak lön a ta H>, yiig sil n tlspnabályuk aq^f gedik s tejeskását is ihatnak —ha kapaak Ellenben mar készül a rendel-katae
aonló egyletsk. körök működ-set szaba-lyozza. így áll a kasrinók dolga.
— Goaztua do<gs Egy nagy nőkorit lelkesülten mondja barátainak:
— Higyjéttk el, ninct főbb a vili
gom ss asszonyi csóknál.
A tártaság egyik tag fa a meggy o-sidis miig hangfán feggwi megi-
— No akkor még te se ettél sonkáé tintát,
— Lééi eaeáa Nagykaalaaáa. A p.-lat saéatetapotttály parai eaeoka/g (oly« évi jaaaér hó S áa keh 10. «aáaie értmltéea sse-rta», folyó tvi Ivair hó 12 áa délelélt 9 órakor Nagy ka a in/n as Igariáfliyl pslctá előtt 2 éri. herék ló kartl elárvereséare, melyek káaft\' I drb. j.bhold.H havkaktág, I darab padi« mtadkéloldaH bavlv.k.ág miatt sorolta telt kL Eaaa lovak vfcéek (vigyls nem hldeg-«Mdj
gm amewa finnül eeeurtteveipaptr SM «ra SartalamsMl a K ao flllér rsaanal rata» Ma aas rárubmasan JTJrJtr Na«ytMMaaan .jr JT
Az irgalmatlan^ szerződés.
"•;„ Irta: Halta ktata.
»kklaadaa^g aataaraay Igtaalgal a hagy mindenki megérthama a dolgot, aaftrt abanado-a ai kgalmatbé starsödéa ayykötéaéaak történetét olejétSl lágya. A történet loglakas-Sík Iráaba éa érlateeeék meg érök Időkre a viro» levéltárában, hogy a-¡8veed6 fakósgk, kik
eyomesaaéfLaa voltunk ml mostanlak ; lássák azt is» kegy ml elévalos magia; ssolgák mi» kint iár adottnak, ciakkogy aa arad ¿kainknak IlkbáWlk aorauk légyen *
»Vajlón leas* valaaükor biztosává a ha» ebiéi polgárok léttte ? Viflui d|b b m láfl, mikor nyugodtan pihenhetlek ah aehbaa, atft atpdaink szabadságban élnek í* >
~ JK várae t tárai nélkál pereskedett. mióta B «ttkláey La|aa városiakra rátette kesét, de Igaz11 aem ayerhettBak, pedig a Bttthláaytak tud IcgelSsíör 175*. assteedőbea kötött SŐdéal a ffllrfgai kat calléela aaayrniatte. Emiatt agyik fölséges parase iáktól a máaik auakfil dértik atases Ssalavármagylre avégatt, hogy a^ kaalisalak, valami kéaayebb aj sieriőiltars
váteaa&nk__
—paraaéáalélel *Sgkrita»a a tákHaét {eleavoit galáatkat Balnak Ltatló, ki eaaa mm tarkedett, hogy a kaakaalak bltodalmét a maga
.Balogkaek már kéas terve vok a kanl-stVn^*1 Előre kkdaáka vala a dolgot ftktthl-áay Ádám V«aeal kereegi klaak Igea aagy be-laéyéajvok a hkéljalaékatart Hasaltaaá\'obé válaastott aemsrtl aádorlspáanak B.tikléay Lajos grófaak, kl aaaak Idejében a királyaá rá-aeéra adá amalla ekei asavaatatatl meg a rendekkel.-_; ,
.kiég a vármegyei fy«ltE
(ögföe m<tgaaiM|M|ai>« a T. i.a kMUb safciáIN ábaéadaa Islüiá Ugy Asöamadr várták »kaaártsíaá a kkélyt kistaii*. tt Mmtabláaa aagy mimmel amMsá vaása 0 padig lagettaa db kaaáka agy kárászat és as «pjauKi «áj hasaidat tartott. Utánira asl mistdaa dalgaahbaa Isgdlsshi a ágál kkraaak, — dbáak aaaal i a kataaaMal. kaaékea."
-rAe-«aake»akat~<
mtad vele maaaéaak a liaai káéeaaak mába. «H »tiaskae aailik álluk 4ka tata modváe, — mlat,salamI smiéálS. —>a adraa-aak.fsfanaenBvt ta^js tempjopb» a|aka|k ggv. hogy aemmNtle proeeealókor ms valtak ly eagy aritraa«1 Mart a« egr *gv» • iiysmaaéagl • hátba martak vala e lávölygÖ ambarak b. t L a latatáaasok. saláók éa réeVMak*
•Hagy padig a kbsdalssal artg |abkiá majaafdtia áa kasaéditt batkatósabbá tagya a aüsélyl Wttel öeagyUga
1772. év december hónapban fS\'c talíatta maga aletbe a kanizsai bírót tlseakét caküdtiávaL" ,M<r asea Idöbaa asl sam Indiák a ka-ebsilak, hogy aslléta peraaesaak eagedahaas. kedjeoek, csakhogy aa ártaaaak a vároeaak:* .fikalálálrss -t-^- lól Ezmssegre.\'
Igírta
.Balogh Lfazlé azt ígért a a meiJdeat kantaetaémk, kegy., a város érdekéi el0 ÍJg|a ] ssflsdltanl s ss 8 kézbavrtéaévsl hamirabb meg-a kaszinók es ezekhét hé- Mtajf á fáraatak kiaayeljsáiál, mlut a tsaám J,
fehstsé, cj ■ k bizsák oicff 01 -a dolog elvégié
séveL Késes basséá kört essrayl Igéretat adott: hagy visaaa iogj« aysral a város réseire a koeamihatáat éa asálőhegyetj hbelkrdé «ókkal igéit\', bogf a svijeérla feadait, egy as összes réteket és földeket a sseataalklóal haé-rlg. visaaaadal]« Kaalsse városnak."
.Sdaes saavaka a város birs ja éa 1* aa kftdtja mély aliratosatfgsl metciéioivín Bt logh Ltazló a\'nak mentéjét — örömmel rteom maadálták magokat éa könyörögtek a szerződésnek igszttfgoa meg kötéléért."
SA kaalsaalik baleegyeaéatt kloyervéa Balogh Ltasfó, azonnal latéskedeti fis agraa-crak jött paraaeao\'at a várm \'gyére, hasy »oam Is luxi Rgfl C^maUitli" légyee meglő ve s kcaliaai>k azsirtédéae." ■
aT«lje>httalme királyi blstaa gpenáat aryaeeaak Balogh Eáaalét resdaha II a sser*. sődés m«}hötéalre Márk T-réala fé\'ságea kl rályaak a a filött a kaolUal.k mód nétkfllér vaodaséntk."
jk krilyl Uctos Kaaisslre l&váai 1773. esstar dfi mírsat elli mpjira réndák haíár* Időre. A kneeg klstbs srél\'ott efyaa, mégis
loéártboelt aa ok tár kos éeartga aalalntiák a mtaéaö papaaá.* _____ fcfcl »fcll
Szerkesztői facppfak,
- Hlvatalmak. As agyUytákan v4á W-Sféakldéa — értuaHtalak seartat — még sbkaa * hóaapban élrtka lép. Kareaá»aá« Aat a ktkágéai i iiUskii iiii.isi kfc fmmm
béatrtért faismaltk, a^ eayüMsfa aemsak ká-létás* ataes. OJ aMHastl PaaaanM aamU-sMbat|«k Ptatssi naaaamy. Nam kai mlad-lást válásra gondolái. Ha_Arie#s. fLáotf Aá-besa vaa s a Islkak ma aaálitalSakhak. sebé ágyékkor. Egy kb míg lilla gaáákaayslg jóvá taea mis
éa egv fürdőkád utca 2 sz. alatt.
eladó Magjar-14196
Egészséges
mtnden menqytsetben mezünk. STREM is KLEIN Nagykanizsa
Elsőrendű ggertgd
nagyban és kicsinyben kapfcsfó a legolcsóbb áron a késpssÜ hatósági fislatben. 14195
A kisrécsei
gomalMn szaliadktebdl eladó.
. Bővebbet ROS&MBERGEB LAJOS Nagyréoee (Zala megjm) 14180
4 Viselt, de jdkarban levő r férfiöltönyök, és télikmhóímk
jutányosán eladók Cim a kiadóban
Egg pénztáros kisetssaony
állást keres azonnali bglépáaaal. Gim a kiadóhivatalban. 143U3
a hIsIs* aiöfteeiatti árai t
nályban Matai Otr H*ni
Mllia : 1 ** aaaal aaa
t.a* a ; 1 5?L kara i,
é»- s I >ta <•
uta» a | 1 áaái k-Saae,«.
f\'ílt*» ,u
áfyae aaám *»a e m «•faaaaaatm aeemiaiai watmi •• \'aasamavaSI*
Jt
K6nyvktttéaaat
^ Divatos ^ és á legelegánsabb
Fischel Fülöp Fia
könyv - és papirk ereszedé »ében
^^ Nagykanizsán ^^ kaphatók.
OaloH könyvgyár
Vonalzó intézőt
PiMli»fkWll TÓTH FOLT Ah W,«, ktyM : FISCHKL LAJOS PlSCMftL INNA . N^lUM i Mi Hi.UpU..« fa N^md«-* N.,Tk mtmU
ZALA
1917 január 10.
Veszek hízott sertest
Kérek ajánlatot Fehér Ggml* Kinizay ut 2. Telefon ISI.
Egy szorgalmas leány
ki a német magyar nyelvel birja jobb
j fink mellé,\' vagy Qzletbea kiszolgáló nőnek. Cim a kiadóhivatalban
Kereaek azonnali belép éttel
egy majorgazdát. Utas Szily Kálmán» Morgány up. Gelae.
Gépész-kovácsot keresek
iptili h\'vi belépétre. Ajánlatot a következő cimre: Nóvák Jánoa képviselő Fakoa, up Nagyka 14158
Egy szobás lakás és egy raiSr azonnal kiadó
KÖfcaeyutca 5. aa. alatt. 14194
Jótállás a biztos ^eredményért.
R olt tor O a akár
Mptiawfcmfci ny. tökapitúi; és fajDaronfi teayésitdoek Hmurü irfielaw e
JPATKANIN*
■■, (na ming) aaiy itw« ú kiiüHa-
SS-JSÍttrUH I doboz ára3K.
■ J) ktiMirfa to ftháaj Máláakn UirH.p
---------*
pwynw. ■«tféÉ lé »aa >n, hu; MKaléla —gyigii |udttá|bM hány adag hasxnálalxld, kérésére ingyen MM • PATtCÁNIA jyir erycdü\'i tiárusitfja. • Toron-táü Agrár-búk Réssyéiiytáreasáff, Nagybeeskaréken.
URÁNIA MOZGÓKÉP*
PALOTA aozaomruuTCAa Mától kosdvo egéu héten át
IV. Károly király —hofonáaáse.—
Méltóságes kalandornő
O te* tv ériat« 3* M». Rita Sacchetio H, f8a*rrepb
Szalagfűrész és kftrfdrésitápok, fúróig valamint as összes famegmunkáló szerszámok minden méret-ben azonnal raktárról kap* Istók,—
ABELES EMII ftiMiiikili sízt
BUDAPEST.
Tetete«?t70-« . v.\'.vaanl at w Vauak ét cserélek jékarban lévő famegmunkáló gépeket.
FRANZ LAJOSésFI Al
GŐZMALOM ÉS VILLAMOS-ŰZEM R.-T.
Dúsan felszerelt
Csillár üzletében
w
állandó raktáron tart legújabb ^yártmá-cstHárokwt, vlllrimóftlrtly-Ü hákat, főzőedényeket, zseblámpája kat hnyy.ávnló eletnekkel, vlliamoségő-Ket-husz gyerryafenyiol t\'ltr gyfltyir
fényig és egyéb elektrotechnikai cikkelcet
XUV; évfolyem
ÍTfi
NSgrfű ahn 1917. január 11. CaltSrtfk
ammitkb mmärnua
NA9YKANIZIA
OUO An-ut 4. Mái
nőauoéifvkmi
POLITIKÍFtTAMaF
Keleti harc*tér. {
Berlin, jaotsár 10 UpóTbaJőrher I ceg harcvonala: Rigától délnyugatra erősebb\'orö« támadások,, a tengerpart éa a Naroc tó között p.edi? kisebb ősimén y tel nek maradtak. József főherceg harcvonala: Aa oroszok éa a románok ersdiaánytlnnal kiterelték msgj bogy a Susita völgy\' két oldalán tőlük elfoglalt íangeaiati állásokat visszavegyék A o agy erikkaT véghezvitt elléAlámadások fegvé-rmabbveaztaégiikkel hiumUak meg. A Caiinu völgytől északra éa délre tovább TaoéilöBuk-vUiZA 1» dleméget. A két legutóbbi nap harcaiban 6 tmt, 900 főnyi legénység éa bárom fépfefyvtr Imit kosiak re. Mackensen vezértábor nagy harcvonala: Fokúmtól észak« »ikerült a Putoa balpartján megvetni a lábúakat. Fokaani és Fundsni között
megvert ellentéget arra kényszerítettük, hogy a Futna mögött lak vő állásait főf-adja éa a Szeretb mögé hátráljon. 550 <^lyn* mállitoHurk-be A Rimniul Sarat
torkolaténál az eUeaaég több előretöré-aével szemben megtartottuk a táraidé
Badopest. Jan. 10. Mackensen ve-zértábomagy harcvoaala: A futna tor-kolata éa Fokaani között az ellenséget a Szeret h mögé vetettük-vissaa A Su-sita két oldalán az oroszok éa a roma nok m\'gkiaérlik, bogy caapataink nyo-mása alól nagy áldozatokkal járó ellen* témadáaok árán magsiabaduljaaak. Erő feszitéaeik sikertelenek maradtak. További tárvoasteaég, 900 emberük fogságba ke-rülése és három gépfegyver elvesztése volt itt a két legutóbbi harci nap ered méaye az eÜenség számára — Tovább északra a esászári és királyi csapatoknál nem voltak különös események.
Hőt er, altábornagy
Nyugati harctér.
Berlin, január 10 Vihar éa eső következtében a harci tevékenység ose kéiy volt. Csak az Ancre mentén* folytak élénk tftzérségi harcok.
Legfelső hadvezetőség
Berlin, Jan. 11. A nagy főhadiszállásról .jelentik azerda eltérői: AncrétŐl keletre élénkebb tüzelés. Romániában a helyaat éheiében változatlan.__
Olasz és délkeleti harctér.
Budapest, Jan
«aló
10. Nincs jelenteni HO/er, afffimugy-
iÄÄHtoszWl^^
—■■ \'■■ 1 i , melv esetben aa
Amsterdam, jan. 10 Loadoab61 j ólom tik. hogy Lloyd Osergo csfr törtökön Gnlldhallbaa fontos hl-jolontósahot fog tenni
Megint Görogortzág.
Qenf, Jan. 10. A^xanoia lapok
rtlft. hoaf ha eltttaaltanA as antant föltételeit, rög tőn bo-4Í1-« diplomáoia i asak 11Aa, aaalyat hadaannak követ
Az orosz cár
-^fágarim^lQ^A^
UgfrMUndve&túsé^ . ^ kalönfutárt
eare elnökhöz. A futár a
magával, amely igen fontos kardé 1- .
: tartalmaz Oroszországnak k&lűgyi * Ejy
viszi mi aekrt
kérdésekben_való magatartásáról A ear külön megbízottja, akinek személyét leg szigorúbban titkolják, állítólag nagyobb befolyású egyén, mint Itvolezky párisi orosz nagykövet volt
Közös tanácskozás
Bécs, január II. Tegnap délelőtt Czernin gróf külügyminiszter elnökleté vei közös minisztertanács volt, amelybe* később bevonták Kürthy Lsjos bárót és Hőfer Antal osztrák élelmezési minisztert A tanácskozás csekély megszakitáaaal este félbétig tartott A magyar miniszterek éa Kfirthy báró ma éjjel hazautaztak.
Az osztrák jegyzés eredménye
Bécs, jan II. As ötödik osztrák hadikölcsönt ma zérlák le. Az első meg-állapitáaok szerint a jegyzés 44 >2 millió koronái eredmányeiatt
Magyarok szélhámossága külföldön.
Berlin, Jan. 10. Karácsony előtt Nau-baim városában megjelent egy Selgó Imre nevü magyar katona, aki közölte a "város* tanácsával, bogy Haramer főhadnagy és Rössner kereskedő utján egy waggon kolbászt tudna azá<litanl 200 000 koronáért a városnak. Nauheim vároa tanácsa belement -ü ajánlatba mmI t fuvarlevél másolatot éa kulcsát megelőzőleg átadják, ely esetben aa Esaéner Creditanstalt-nál fogják kifizetni az összegé A .bű-Ufót* Tiuuailiwelel ái a éukjaot ha ia szolgáltatták s a 200.000 koronát fölvették, de a kolbáaz egyáltalán nem érkezett meg Nauheimba A város tanácsa nyugtalankodni kezdett,-~ tudakozódott a magyar vaautnál a akkor kit&nt, bogy eaalékkal volt dolga A szélhámosok td-jaaan ilyen módon mag hárma német várésfeaeptak beás mintegy károm ne gyed millió márkát barácsoltak össze.
A király Bécsbea.
— Bécs jsn 11.1 A-Urály tegnap dél-etőtrnr haiUaiflfőparsnesBokság szék ~ Imlyéröl vissájpSpezett Béc#be éa fogadta Clam Martinié ^miniszterelnököt éa más PoiB\' Latemélyiségeket Később SchÖnbrunnba w levelét Uajtatott—1
Rjecs közlése küldött
magyar muvesz halála.
Budapeat, jan 71. Madarász Viktor s világhirü magyar featőművész tegnap j Budapesten 87 éves korában elhunyt.
üj rendelet a tehéntejről.
A klvaUlos lip mai eiénában e kormiov rändelet et tatt kössé «met? e tehéntej ímrmé kek foryaloa»takosat-lat <a feftaaséléeát u|m korlátoz«. A rendetet értelmében jaenlr ké 15-lkélö! kard ve trjazla», Ideértve es édrt tej felt ét tej ilnb.bot Ii — valamint «t.ttbse saettereéyeeeo fokaeett nkhitilae tejet Ser-■ tarét ban éa késvctlsn fogyasatfs efctjíra ak> •dal, klsaolftltatal, vagy erre a célra eeyék kint (orgdomba koial tfloa. Aa My etkkak. valamint éttalébaa a tej lilitilasslitt vagy Itlkacsoélását a Kftzélelmeaési Hivatal eiaCke a silkséakae képest stakélreaMe. A tehéntej I kSI kéasW »ledeaaeeal vaj éa taré Isf aga I sekk érit IdSiöMMre a Klsllslomisl Hivatal I elnöke fogja magálkpltaál.
a
ZALA
HÍREK
Ab SUMik bndikölcefta Tegnap fejeződött be at ötödik hadi k5lasla|egyiás. melynek eredaaéaye Nsgykán&Son minden várakozást fÖlil-miálL Az egyes nlntj^ttdt költ a jegyzés a következőképpen oszlott mcf: A KiiaekcdnUii Banknál jegyestek 7,517000 koronát, a Nagykanizsai Bank egyeaületaá! 1,3 0000 korosát, a Nagykanizsai Takarékpénztárnál 1,125 000 koronát, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztárnál 975,000 koronát, a Dél-salai Takarékpénztárnál 536.000 koronát a Néptskarékpénztárnál 605.000 koron U Az Osztrák Magyar Banknál és a postánál történt jegyzésekkel, valamint a vidékről meg: ba nem érkesett jegyzésekkel együtt Nagykanizsa ötödik hadi-köksöaa alári a tircnkárommiliió koronát.
t- Ás éUI—iéel hivatsü fal á tttásau A város élelmezést hivatala,
viseéőtaatulet, előreláthatólag ennek a hónapnak a közepén megkezdi működését. Amiat ugyanis illatákas helyről értesülünk, a katonai hatóság Dobrovics Milán v. orsx. képviselőt már a iegkö-aalabki napokban ssaksdságolni lógja, amíg a konvédelmi minisztériumtól vég-latar főéasontoeo-asef érkezik. -Ag-uj ht vatal valószínüleg a Társaskör helyűé -gáben fog székelni, mivel a nagy spps rátus részére a. városházán megtelelő kalyiaág nem áll roodelk ezesre.
Schwsrtz áa Tauber eegNcmetoraz ágból 2000 métermázsa rézganeot fcspott, ama-Ijrat a föídmiyeiósügyi kormány rendel-kanmra bocsátott. A főidmivelésügyi miniszter a nagymennyiségű gáiicot a aajsmegyei szóiőtcnnclóknck engedj ét s igy a vármegye ez évi rézgaiic szükség tate nsffjából lődözve vaa.
— Rejtalsnoa voadégek A Szarvat szállóban a hónap 7-án két slegáas fiatalember szállt meg s szobát báraltak. A vendégkönyvben az egyik Rtthy István kassai ssinésanek, a másik KoHtS lilváb Stábédkai szlnmüvésznek irta ba magit Egy hatalmas utibörönd-dal érkeztek, amelyet fölcipeltek a szo bájukba, astán szzal távoztak el, hogy •étére visssatárnek. Azóta három nap lelt él, de nem mutatkoztak Eltíinés&k utáni napon a eseládség kapargálás, nyöszörgés hangjait hallotta a szobából. Mikor a köröndöt" felnyitották, egy kis kutya ugrott ki belőle Más nem is vnlt benne. Mivel a szállodában a rejtélyt megfejteni nem tudták, az esetet bsje-lentették a rendőrségen, smely * ssélee-köt« nyomasást indított a litpkzstos Vért-défek utln.
A tolj na kommwahwas ut jáa. Amire a világháború előtt a leg-, nagyobb fsnt||zta se mert volna 1 gen-golni, bekövetkezett. A háborúban álló nápek lassankint\'rátárnek a legteljesebb kommunizmus alapjára Németországban már mindenki köteles az állami munká-bóT kivenni a réssét s a tiheegálelmezéi szabályai éppúgy kötelezőek a ksneel-lárra, mint a legutolsó berlini utcaseprőre. A kommunizmus felé visx bennin ket az a rendelet is, smely tagasp érkezett a nagykanizsai városházára. A rendelet szigorúan meghagyja, hogy senki semmiféle közszükségleti cikkből nem tarthat többet vise a, mint ameny ~nyi a sa/ái ts csáiattfü uautglstm elegendő A kormány följogosít ja a TwTT ros hatóságát hogy állspitsa meg. kik nek vannak egyes közszükségleti cikkek bÖl lölöslogei Ezeket a maximális áron mindenki köteles átengedni -olyanok számára, iktk azokat nelkaiOzik Tehát nemesek gabonából Histböl! hüvelyesből s az addig rekvirálás alá eső kösszük-ságlati cikkekből neiő^tarthat vissza ma gánál senki többet, mint amennyi a sa ját szükségleteit födi, hanem köteles mindenki a tojás, tej, zsir, aprójószúg stb. stb. fölöslegét a köznek is átengedni Ezentúl tahát ama mondhatja a tej tor ssalő, hogy a tejből vaját gyárt, mart abból több à haszna. Ha l város ható ilQkiághez mérten ugy kívánja, köteles tejtermékét azoknak átengedni, akiknek erra szükségük van. A rendelet, ha kellő szigorral hajtják végre, rendkívül fldvös lesz, mert Nagykanizsán is sok aioknanrwte»». akik egyes kőz--szükségleti cikkekben valósággal duskáF™ kodnak s osak -lelketlen kapzsiságból, vagy spekulációból nem., bocsátják azo• kat a köz rendelkezésére
— Láárvaráa Mngyknnlsaán A pt-liai aséatdeposrtály psraaceeokatg folyó évi janoár hó 84a kelt lő. aaáme értesítés« szerint, folyó evl fsaalr hő 12-án délelőtt 9 órakor Nagykaalaaán as lfaxsá|0,yl pslota előtt 2 drb. herélt lé kertU elárvereeéare, melyek kőiül I drb. jobboldali kavlvaksag, 1 darák podlf aűadkétoldali kavlvakség miatt aorolta tott ki. Ezen lovak véi üék (vagyis aoia kldeg-véitek)
VES-Szflppfln
ARA 3 KORONAr
Legtökéletesebb és legkedvesebb illatú pipereszappan, mely minden háttartáiban nélkülözhetetlen Yas púder 1, 3, 5 kor. dobozonkint. Yes-krém3 kor. tágelyenkint. MiNDSTMOTT kapható 1 Magyaróra« > fl (Irattár ;
Erényi 86 la Diono gyógy szériára
■ueapaet Káretylsérut a,
— A kösöoaóg ftgyolaadbe Ai osztrák mtgyar bank nagykaaizsai fiók intáaate a köyetkexö figyelmeztetést teszi köxiá : At Osstrák Magyar tank a kátkoronás papírpénz iái- áa negyedre tépett darabjait csak január 3l«ig váltja be levonás nálrül Január 31-ike után már minden dsrab\'bankjegy után 5 Uh lár előáTlltási költséget von la. Akik tahát károsodni nem akarnak, a kát koronát ráaseket január 31 ig váltsák ba, azután pedig, na tápják szét a bankjegyet, amire ofyábkáat szükség sincs, mert elegendő aprópénz vaa most for-
| galomoan.
— Egy ■lati\'kefs. Davidovios Sánderná ktskanizasi kofa tegaap tojásf árult az Erzsébet téri piacon. Mif azonban mások 36 fillérért adták a tojáa darabját, Davidovicsné 30 fillért kárt a ssját portékájáért Amikor pedig agy úriasszony figyelmeztette, hogy a tojás maximális ára 36 íillár, olyan éktelen áSkra jyiallod^ faoyy, a Síkéi tojáaOa-kosarat az úrinő fejéhez akarta vágni\'A közelben állá rendőrnek ceak nagynalio-zen sikerült a harcisa kofát lafcgyveruni s Kitt kapitány alá állítani. akt aatán árdrágításért áa piaci botrány okozásért 5 napi a zárásra itálte Davidovieeaé nem is találta sokaak a bintatáat s rög tin megkezdte ez A asp IsBÜH.
— Ragánjae azaroloos. A *ala á ns pókban megírta, hogy Ward Klára, Chimay herceg volt falaaáge, a hírhedt Rigó Jancsi dunántuli cigányprímás saa retője elhunyt. Ward Klára a mult azá zadnak egyik legemlegctet\'ebb asninys, vull, Ward amerikai - mjlliárdosaak volt a leánya. A .Dollárkirálynő" fogalma aa ő személyéből alakult ki. Fiatal korábaa valóságot ffltfói Vánue volt; vsroeeső\'ao hajé, tejszinö srcs, kék ssama volt, aso-dákat beazéltek azépségéről a ebben aa időben agáaz Newyork lázban égett érte. Imádóival szemben — agy - beszólták nem volt szfikkeblü, de ameiikaHiez nem akart férjhez menni, Egéiz fiatelba, 23 éveik órában, 1889-ben Páriabe jött, ahol ssépságe áa vagyona hatalssaa udvarló csoportot qaslogstott kőrtffe. Udvarlói közli Chimay Faraae hercegnek, a belga külügyminiszter fiának ayaf-totts kezétr aki mintán diplomádéi szolgálatban állott ás vagyonon ember volt 1890 májusábsn volt az esküvő, amely as akkori Pária legnagyobb szenzációja volt. Az uj házasok nagy boldogságban áltak, nagy házat vittek egéatea 1896. nyaráig. Eit megelőzőleg 1895. öasán váltak divalosaá Parisban a cigányok. Előkelő állermekben játszottak« előbb furcsa bama ruhába«. Mindjárt, iádkor először meghallotta a hercegnő a cigány* ••alt, nagyon megtetszett neki Ezentel
1917 jmmér 11.
ZALA
S
soTra járta atokat ás éttermeket. ahol cigányok\' játazottak, addig, amig Rigó Jaucai xaookaránál állapodott meg, aki a €tfé Ratayranlbaa játszott bnn diával. Napról-napra eljárt ide eaután, s cigányprímást asztalához hivatta a vele együtt ittak a társalogtak s végül a hercegnő
a világ legnagyobb fseozéeiéja. \'Értbe* tetlennek tartották a dolgot, mert Rigó jaocai csúnya, szeplős ember volt, aki játszani sem tudott s végül fiatal sem aem volt; Sopronban hagyta a leleaágát nyolc gyermekével. Nagy botrány lett, a herceg elvált feleségétől. Az asszonytól két gyarméfce részere a vagyont elvették és a • volt—beiLCguő ruhatárát ée hamarjában magához 9ctt. készpénzét vitte el Két bárom év alatt bejárták az egész. Európát. Mindenütt «tTM*4g—1Érepeftati ejt a miltcotudi idejéö Badapestre is eljöttek. Valóságos élet* veszélyes tolongás támadt mindcuitt, ahol megjelentek Ezután Egyptomot is bobarangolték, da Amerikába nem, akart elmenni Kőiben a páni agyra fogyott és ezzel együtt fogyott a közönség érdeklődése is. Ekkor Ward Klára brett-lire ment, ahol plasztikus pózban, fogya-tékos ruhában lejtett táncokat A-pénzzel együtt aztán eltűnt a szerelem is A V* <"J<—hffgv Riaö Jancsi nem
egyéb, mint ragyás fráter, ezután — ott-hagyta ét *fy tamnrailnn fárfivel nyom talaaul eltűnt. Azóta a sajtó hosazu tizenöt esztendőn keresztül semmit sem hallott rüa egyebet, - aaint most nak hirét
. - Keretek azonnali belépéssel
egy majorgazdát. -
14163 Szily Kálmán, Morgány up. Gebe
irgalmatlan
szerződés.
Irta: Halla fatváaL
aaaat ájtatosság atáa a aaagnáaatát-kstlse sokasát salvbáM najy őrömmel IkMa vtaasa a bareef kásákét a királyi bártoat, kl clsfibcn la ast kérdette eyij«eee: — Vas a prókátort® k ? \'
____ It,\' - I | I.J| ,L , L . *-- . L
tam *i|yua i - . watrwi a samieaiaa. -*> Nem astkséfeS tinéktek pHftátar — aaoadá a királyi b\'stoa er, **> ne féljetek, job baa lesztek saagéayak 1 Ctak válás«t.tok 24 mogbfsoHat, Atk teljes hatalommal aláírják a st«rvédést a <^iOl aevibaé. A iW b at éa dolfOB lat*, oesk ráaa kell btzaif, algául jé! vlgaaek. Ne fi j <t*k, jotén taiitek ttagéayak I sAz egén város égésiben astott a klr. kletek er asavatra, — kátékat adteak iatesaek, knsff «1 lasasát csillagát felhozta virosaak iélé."
„Még Aznap megválantottak a 24 mejjbl • íoM»l és neveiket btjalaitaUBk a bletos arnak, de jsleatésftakbo bilaklat Ugyvédőnk nc*HÍ Is."
„Másnap e- maghtsottah a prókátorral ag»fitt elmentek taai eikeeel a kméisg kitshs, kel -llntthtásy, Adam Vradal kamat & kaayri-■ saságs eavábsa Capi|t; Miki ly j c le& l meg ■lat matkelalsaaaatt A vérmegye saagbtaotul ymfly ssmíss Kom^rpio^ j^C^ftcpB^ is assmtss Lakiess Faraae maavelnshldt vs Maak."
SA klr. bbtos er asonkan a kaaleaalak Sgyvédét, eeaa sseavedkatyéa, addig meeler-ked tt aslf efparaociolá aképpen:
F<Qb aram, — agyatoed — saoai til-■eket tUstaraégeaao, asart olyaa aalkaégftak atrei prókátorra ; ne Is fáradjon Ide, aaatg Irsa-
mm
azersMésba vasaik a kareagi gyeséét a hl dótokat: akkor felrántották e főidet s kaafcaafa* iába alél."
a6s saéf tovább csafolkodott Csaprajky,* aét art aaoadta 9
— A* e belead —jd aéefcdtf káeM a kitífa* marti aa araaég kl easa Hsait.
«Ekkor aa alkaaaradait kanbsalefc sago lódra vtsea. I »Ivánigattak l
\' ■ M\'rtlls\' Igsaalaltleasét. kegy «a ar-birlu a tgá)aba nhatjik várói oskat hajtsál ..aaely sdd\'g szabad vaia? Ha aat ■»«tasatk. akkor kévstejtk, kogy a eeeraödéake bakrtut, mlk\'p a kereac ktftseeea a ps ígérek hsadaanO és káaaM, mart mindnyájan Ittbagyjak aat a atomom várnát ée érékre alváadorolaak belfle I .A blitoa üt aaoabsB aMgkékMtt ben-alakét, ast ntairla: _ /
— kié| as arbnriam nevet tea segedsai baleaételal a sian Blásba. csak btzsstok kw
aég a a* kivaai, ks tgau szlkiér lauua iáé 1 ,Ftiti aram- ahotrédn** Talál —-kaelmslak aem mertek semmit eUaaa mondani."
,A blstes er bessáak fordnla Igyvédflak et«¥uiá«« gtan Aa nyajtaan mrgv g.atl.lt beo-aftnket: «Na léifatak, m>jd jnbbaa leaetet tea-gésjrek I M«jd ciieálok éa li qelaltiét és sala-deal vlataakaplok. ml tietek rpft e őbbl\'
Egészséges
savanyu káposztát
minden mennyiségben veszünk. STREM és KLEIN Nagykanizsa
Bérbe vennék
egy három azobáa nagy lakást
-vagy ngy magánoian álló házat
kentei, május hó k ére Cim a kiadóhivatalban 14207
Elsőrendű gyertya
nagyban és kicsinyben kapható a legolcsóbb áron a központi hatósági üzletben. 14195
Szerkesztői üzenetek.
M. Aa Idé a la*fájóbb sebekre Is mtf-kasa a a gréfveléet. Keressen valamllyea munkában eeykHéa*. Pikaissgy. Klltlg\'ettse még aem jslaot meg a klvstslos Ispbsn. — Poéta. BtklIdM dolgai atáa assa blsksljak,
„Eickotsn a megbízottak mlndeonsp la-aáciSoiSask kogy Kiötsss váres ssagkaulmitotíjslnak nem engedett soké belest ól el a királyi blstos er."
r^Ögg — éstH bé aal flilssrvsak kh-" titok rám a dulgoknt, ae fétjatak, jobbin temz ^Rk ttegésyek 1 — moadogntta sslvaseu.
, A biztos nr jóakarata daeára, mivel figy-védj dk aem volt, mSgle gyanakodni kaadettek a kaatssaUk, kogy kést neavedkstatk és a nép megvert fliet, aaért karaasdnapra keltén Iratban adtak be némely pnaktumokat"
vE->ben alére is protestáltak as eitea, kogy nrbsrlálts kőtelességckra sto lisák őket, mart Kaalsra, m\'nt (>»—*rtQ brtnk ankas<m
volt acbaiiam alatt s a lakósok mindig sx-ba-doa adtak vették fn adósaikat "
,M eifltt a kanlssaiak protestálássra Vali-mit (zdi volna a biztos nr, még niyaaatoa napon ss étstss nrakkal klAeat K n\'sss váró* sál aaegvissgátni."
»De akkor már a kanba l.k őarsevaast<k s herceg mrgblsoltjsvs\', Cs«pregky Mihály arraL"
aCiepreghy ngysnts megáll egy szép kés előtt, melynek etapén építése 18 sser forintba keaélt és a>k«adl:
— Bolond volt, aki-ilyen n»gy épBIeld calrá t ss nrsslg feedatérs I
ksnlssslsk a sltvskrs agy mrg\'j\'dtek, kegy isélel s\'b tudtak k>m< jtbso. Mait ka
etm i A sért e teatel ae edjstak ka komám am-mit Iréibta, mert nem fogadom at: estért kélt-aégesksdaétek a leírásért ? Mondja at sskdeekl •tóval a paaaasétt megértem éa agyla. Csak aa liljelak, jabben fmlik laagiajsk l
. A királyi blttos wtadeisp aeag« aMM tartatta a kislaaalskit sgéaa máratau 294a- Aa-ssé\'nl stonben aem aagsdatt aettk "
— Mlaak as a sok besaéd ? — monda gstts Anagytágy«.
.Mtkor padtg a~ pnetnktt daék ayahaá matcs\'nihik, snaak lalolvseáaaker énagyaága ktparaaeao\'ta a daélat tadóknt."
.Erre kkaytUI kaidattak a ktslmalik ma* asat. Már kéala; as ntobé napokon."
.Most astáa maftUtotta a ktrityl biatoe, kogy a polgárok valahol Basaalisalah. vagy a yároakáaáaál tsaáaakaeáit kartssaak *
Maid alvéftem én lí\'. aem kall aa egéss várost lólieidflenlF — ajaaiBjffiiy ff nagysába.\'
.De a kaeissalek többé nem klttak nakl, Un Balogk L*ntó maywatsHe magéi ifi forrnájábaa: agy svadron katona által végaeaedö f ssenWóvsl essz magvsssaéataiéeaal lanjigaMa 1T aaagbfaoHakal, Aa tagktaebblt h teeenek > ■■ ■ \'. 1 1"""M.
Az nbttó napokban éa taes»a(|lsmlag» többet. Néha Igen megszidott önegyaéga, atáa-kor padig namtsl lntsM|W It lfimt|l kkéaégal ígért nakamr ka hanéee jéroklaWT | axó\'ok a nnaktamok ellen."
(Folyt, kév.)
Ziktzilii is i»n fizmtzi
eladó. Megtekinthető a STERN-. féle honvéd utcai téglagyárbaa.
eladóé
egy jóforgalmu utcában az összes engedélyekkel együtt Cim a kiadóhivatalban,
A „Zala" aiertaaténl trmi ■ »anti» naiw»» >wsia « aastl trt bora US k I Brr kara .. ..
p\'ninasm .. ,. sja a I mgaadlaae » ralsvra „u, a,- K I roería .. .. ( aaSaa svra .. .. W>- a | BcSsa Svta .. .. 1 Sgy aa asam ara a MN •aateaaaat amantaaot naartat a ••oMMomat t
Könyvkötészet
Könyvnyomda
Fischel Fülöp Fia
künyv- és paplrkereskedésébsn
Nagykanizsán
kaphatók.
ZALA 1*1* jeseár II.
Hirdetmény.
A nagyméltóságú a. Ittrr4 belügyminiszter ur elhatárolta, hogy eaya, ctecaemó vádé tanfolyamokat állit fal Aá első tanfolyam Szombathelyen fog megtartatni áe folyó évi fáhuár hó 29-én kezdődik, a hat hátig tart Pályázhatik minden magyar honoa 24 25 magyarul beszélni áa irni tudó nfi, aki a polgári iskolának 4 osztályát elvégeste, vagy a tanfolyamhoz Költséges műveltséggel bír fi rrlrílftll kIfffgár alá ner» ^a»k,------
Ai iskolai áa erkölcsi bizonyítvánnyal felszerelt bclyrgtclen kérvényt a szombathelyi vagy veszprémi gyermekmenhely igazgatóságához nyújtandók ba január bó 20-ig..
A tanfolyam ingyenes, de a hallgátó^saját költségén tartja el magát, a tanfolyam mellet) intarnátusban, azonban a belügyminiszter ur kivételesen megeo gedheti, hogy as arra ssorulók és érdemes hallgatók ingyenes ellátást kaphaasanak.
Felhívom a pályázol szándékozókat, hogy mielőtt kérvényüket - beadnák a polgármesteri hivatalben nálam jalentkeszenek Nagykanizsán, 1917. évi január hó 8-án.
—-_t. g__Dr,\'S*éfdn Qyula $. k. polgármeeer
FRANZ LAJOSesFI AI
GŐZMALOM ÉS VILLAMOS-ÜZEM R.-T.
Dúsan felszerelt
Csillárüzletében
Egy pianinót
— 4 hónapra bárba vennék. Cím a kiadóh vatatban 14209
Egy jégverem kiadó
_ ág «gy fürdőkád eladó Mayar
utca 2 as ele* MIM
URÁNIA MOZGÓKÉP
PALOTA KOZOONY1-UTCA 4.
Máiéi kamdva eféaz hátán át
IV. Károly király koronázás»
Méltósága kalandornő
O takttv dráaa* 3 f*lv. Rita Saeehetfo ________________a (S<-«f*»b «-.
BMadteak: HHHM^iksnTT - VüíSip b fcliSMSia tf, I H, r f
rdtitt m>fklu TOTNeo^TAM riaCHai, lajos i(«>m" riaonat ssnA nv..(.h. y.i. Hb^u.ui.N^j.ii t ^n^u
Famegmunkálógép
valamennyi elsörsngu német gyártmány haszaáhde kitflaö jó karban aaoeeol kapható:
ABELES EMIL
wrtá»T*«ál _
BUDAPEST
TeteSsa STO-Ot V. Vtaat-wt 14
Veszek és cserélek jókarban — lévő fsssíigmmkáló gépeket
Oallandó raktáron lartlegujflbb gyártmá-nyu villamos csillárokat, villamos kályhákat, főzőedényeket, zseblámpáikat hozzávaló eienígKKgt, vmamoségdz ket husz gyertyafénytől ezer gyertyafényig »gyéhelektrofechnikai cikkeket
XLTV. évfolyam.
Nagyfcmalaaa Hl 7. Jaaaár 12 Plattk
E 2 wam-t-Unü IIW
1" t uém
FSKitíESr*
POLITIKAI NAPILAP
A monarkia válasza! K.!,etl h®r"tér:
az antant visszautasító jegyzékére.
-— ftnr Í2 Czarwln Ottokár kfil
ügy miniszter tegnap at DHTö, az európai •emleget államok s a Vatikán itteni képviselőihez jegyzékét intézett, amelyben körvonalazza külügyi kormányunk áHáa pontját a helyzettől,—amely békeajáula "j"nyilatkoztak az ellenséget kormányokkal
tunlT viatzáúTiiltáia folytán keletkezett A jegyzék ezeket mondja;
A szövetséges kormányok ez antant vélaéiáfc- betűiben- megvizsgálták. Kul~~ ügyi kormányunk aulyt helyez arra, hogy a semleges hatalmák koHBányait fölfogásáról tájékoztassa Az etlenaégea kor mányoU felelete kikerüli—a_háború kivégzésének lehetőségeinek mérlegelését és u)ból azokét az eseményeket fejtegeti, amelyek a háborúra \'vezettek ér kifejti saját katonai hely?etének vélt erejét eit
\\ s hakajsVIilll illilólagns iadakaft _
Külügyi kormányunk jelenleg nem akar atóhsreba bocsátkozni a háború - ^történrtjfeffL kellőképpen
aégee ajándékaival szambeo mindaddig a pillanatig, amikor végül a szarajevói elvetemült gyilkeaság a további engedé kenyaéget lehetetlenné tette
\' Ama kérdésről, hogy a katonai helyzet melyik részen erősebb, a vita csak meddő lehet. Mlg a központiak a háborút mint önvédelmi harcot kezdték, addig ellenfeleink AusztriaiéiMsgyar ország leverésére, megrablására, Elszász Lotharingia meghódítására, Törökőr szág főloszlatására és Bulgária csökkentésére törnek. A kézponti hatalmak defenzív céljaikat elértnek tefclntik, ig az ellenfelek terveik megvalósításától mlndfobban eltávolodnak. A körpontiak békeafánlata őszinte és loyális volt és a tárgyalások megkezdésénél békeföltételeiket kifejtették volna.
Ha ellenségeink a megsértett jogok, szabadságok helyreállítását ás a nemze titégi elv elismerése^ a kla államok *za< bed fejlődését kívánják, ugy elegendő rámutatnunk az Irak és finnek tragikus
sorsára} a bur köztársaság megsemmisi lésére éa arra - a példa nélküli erősiakra. amellyel Gőrőgorazággal stembea jár; lak el
A szövetséges kormányok késsttek
szóbeli etemet tere utján a háború befejezéséről tárgyalni és csapén as ellenfelek elhatárolásától fágg, vájjon a béke útját leltei e egyengetni, vagy nem,
A háború folytatásáért a felelőssé get Isten és ee emberiség előtt ellenaé-geinkre hárítjuk. Ausztria éa Magyaror iiág ezövetaégcaeivel egvüttT igazuk tudatában, mindaddig folytatni fogják a küzdelmet, amig olyan békét nem küz éöHa ki, amely saiát népeik létét, fej lödésüknék szabadságat kiiiati>js.~
Az ui ükui iiíáuyválsáu*
Stokholm, jen. 11 Trepov oroaz
....-■■-. . .. . .i . e»f"\'etterelnök bukáaa és Galícin -herceg
ananmtana. « aaoaattua amaz cveKoen. ■ .. » ■ ■„ >__
V , .... ... . kineveraae nagy meglepet« voir n sveo
amayak mngalögt^_iUjgah,m elku Ufy iti|; «eg ^ válságot mi* to-
déaet, elegendő bizonyítékát szolgai 7. >. .7 , . , ,, ...
\' M\' véhbi lépést a reakciós irány felé.
IgBOItav lávozáia.- aki legkevásbbé kon--
zervativ tagja volt e kabinetnek, -—
amellett szól, hogy a kabinetelakitáa
tisztán reakdoaárias irányban történt.
Egyébként a válságot belpolitikai okok
idéaték elő
A vizeken.
London, jani 11 A Coravallís nevfi 14700 tennáá angol csatahajót kilencedikén ellenséges teng€ralst\'járó a Föld közi tengeren elsülyesztette. Az összes tiszteket a kapitánynyal együtt megmentették, Tizenhárom tengeréazkatona eltűnt.
London, jan. 11. A Perülőpég anyahajót január 2 én Costelloriio-sziget körelében ágyutüzeléssel elsülyeaztették. Egy tiszt, négy tengerész megsebesült. Az elfülyedt hajón négy 30 és feles és tizenkét 15 centiméteres ágyú volt
Olasz és délkeleti harctér,
f udtifiitt \\ fl ViijnfnW*
Htift\', altébarnagg-
Boriin, fan. 1h Lipót bajor ftereog Aere-oánnla i A Riga ás Smirgea kötöm áUak l| sársáfl tevékenységet a tecaspl osp fotyuaio éjss*ks >a ma r^ffW töHb «rnss támadás áa ■ffiiebb osstafok a 6 atArás* Ur>ll> a* ara-▼oo»t ki\'Srbf»6 pall-l *ttiN da nhnrank te\') csín vli nrcttt. Jitstj főherceg Aanat nel* t T^ tip « aámrt éa ©a »trák magyarosa* p«te* »v Uz Ai Stfett * .völgyben eakée kagyl h rebaa tij*l-b «rodmáaynket értek el, Aaelieo-fVfitő! több liuvaazpo tsl al"g»diauk. As a|> tAst úttól Aaaakr* a 189 lk «yabgestad vllta parancsnoké >ak vatatAa« .1.11 rókámmal elfog» tilt artfnm ktfp tett ét «W*Am« vádalmetatt magaslati állásokat, Maraste és Raoasa.il ae aHafklt vaa«Ukat aa ellenség tánudésafvaj azembao meflártsrttik; 6 ilsitet áa llbk adni 800 Itarl lagáiytAfat foitoak el. 0 yápnaskM aaák>náoyoltnnk. — Mackenten pttMébornagy harcvonala: N«m veti Uavayearbb sármány, Macedón arcvonal: K SUemtrát rá-ik aé»*a Vpd»e»ft járőrkarcok voltak.
Leghéei ksdieesMsfr.
Nyugati harctér.
-»» A. ip^n ft V|fn|nh
kSnySkber, aa Arcra As a Semma saaflstt fa a Maaa mlndkál o\'d fAo a ifliá-e*rl Aa aknavető k-rc a i ap egyaa ¿rálbaa jalaalákaof ea atfiabSdött. Iparotől északra as ellenség téma-
dásél síTyös milMtfH maUatt rUfliref^K^ Egy krskosy ktlsea b.hstbft aayelofcst sttaa-"" lln\'diiailktl vlsszsvértfik. IperrtSI délra la trM-ré-y\'-\'rn-k msrsdtsk etÖaabb. ellenséges járSrbk elírot5ré»el. Bsaamontnál sikeréit ss aBaaaéf nek á lá«a»k ágy elflatró árokdarabfét nrgssáHaot. A rrpfttőlak lelőttek Wt nofol kStStt ¡¿p>. ötrHő», .melyek égve lesakaatsk.
Legfelső hadametteég
Nyilatkozik az oroszok : -üj miniszterelnöke.
Pétét vár, Jan, 11. Ax oroaz karmány sajtóirodája jelenti: Galicyn herceg, az uj miniszterelnök az oroaz aajté képviselői előtt kijelentette, hogy számára ugyanaa a jelazó, ami előcljéé volt: a háború folytatása a teljes, végleges győ zelemig
Berlin, jan (2. A aagyfőhadiazáiláa-ról jelentik 11 én estéről i Serreané éa Beaumontnál as angol réaztámadáaokat vlssiautasitottuk Puaaoáaél éa Petőéi aines különös esemény.
HÍREK
Legendák
4LÍ»mái^válÍQMásróL
Ellenzéki kérőkben most ezzel szó rskoznak, hogy birokét terjesztenek e Tisza-kabinet bukásáról. Mivel e naiv lelkek fól&hrek a gazdátlan híreknek a a közönség körében bizonyos nyugtalanság észlelhető, = a legilletékesebb helyre fordultunk főlvilágositá#ért A Zalát itt aanak közlésére hatalmazták föl, ho|y r Tina kormány bukása* aem egyéb jám\'-bor ellenzéki óhajnál. A miniszterelnök a király legteljesebb bizalmát élvezi, aminek őfelsége a koronázás alkalmából több iíben sdta látható tanújelét. De teljes a harmónia a magyar, a i osztrák és külügyi kormányok ggyiitiinukodc*€k ^ben is \'«K semmi ok atnoa-aiamály ^vagy-rendszerváltorásra Ezt különben a komolyabb ellenzéki tényezők is elismerik s a megbízhatóbb ellenzéki lapok nem is foglelkosnsk az öqkényas kombinációkkal. Ennyi igaz a kormányváltozas-ról szótő legendákból.
- fogatlan adás válel A körei holdat caapi-i birtok gazdát cserélt A birtok legutóbb egy asgyvá redi pánzintézat kezén volt, amely tői moat Kaszter Miksa, Blumeaachein Jakab eagyksaiwsi Iskasek és Kántar Bernát vették mag. —■ Ugyasessk gazdát eaerélt
Haéáisj rj lt.fy utcai kàts fa lw o felsötrmphwinak^
fürdője is, amelyet Bőhm Jenő nagykanizsai tőkepénzes vett meg 53000 ke-rottáert.
— Jétófcooynáy. Skopsl Jánosaa Kiskomárombél tiz koronát juttatott hozzánk a vak katoaák javára.
— A Tiases Szent István palástjáról. A legelőkelőbb angol újság, e Times rendkívül szimpatikus hangú eikket irt a magyar koronázásról. A cikkből a kővetkező érdekes részt kőzöl-jük: ösi szokás szerint a királyné köte-lessége, hogy a koronázás előtti héten kijavítsa a Szent István palástjának sza kadásait Amikor ezt a szimbolikus ceremóniát eökésiifrtték és a már megviselt palástot a világosság felé fordították, -az egyik helyén teljesen modern hetükkel bevsrrt női nevet találtok. Egy mun-káaasszonynak e nevét. Utánajártak a dolognak s kitűnt, hogy az a varrónő, aki ötven év- előtt e legutolsó koronázásé ál s palástot kijavította, — titokban finom, sllg észrevehető öltésekkel belevarrta s saját nevét is. Ez s szegény vsrrónő -*■ meiídjs a Tjmes az egész magyar seftzetst képviselte s koronáxáfos.
- Képfölezesstoláa a faUŐ templnoshej^ F kó 14-án, v.aÁrn*p: délelőtt KII órskor szép ünnepség lesz a felsőtemplomban. Horváth György igazgató ekkor szentelt tői Pfeifer Jáeaef főghanásiumi tápár művészi becsű foga* dabfet képét, s mely .61 lÉutiljs t fcW* templom részére ajánlott fői. A festmény a Boldogságos Szüzét ábrázatja gyermekkel a karján, aki »lőtt az adomá-nyoaá és családja -mutatjs b> hódolatát. A művész tanár., üju hitvese ugyanis néhány hónappal ezelőtt súlyos betegségen esett keresztül s e férj a szeren-esés talgyógyalás emlékére festette és ajánlotta fői altepet, amelynek keretén a következő ajánlás olvasható : „Esen festményt legslásatoaabb hódolattal a szerző ajánlotta föl sz Urnák azon alkalomból.- hogy az ő végtelen^ Iftr®«-szetfölőtti kegyelme szeretett kitvesét víasseedá as életMk. 1917, januar e A festmény fölajánláa eszméje nett uj. Szokásban volt ez a köaépkorben Németalföldön és a virágzó renaissance idejében Olaszországban. Az ilyen képeken az adományotó featette meg magát, ■■»int térdelő helyzetben- hódol a Szent Szűz tiszteletének. A ml vészét történet ez ilyen képeket Donátor Motionna elnevezésen isméri- Ilyen e többek kő*t Rafael Sixfast madonnája, az Ejrek fivérek genti oltárképe és stég több világhírt feátméby impozáns méretű, gyönyörű művészi ki vitelt alkotása egyik iegértékeecbb ékes
- Megölte n «ulatótársát Nagy Mészáros Sándor zsidi jómódú f—ilállmdá s nspnkbaa nagy núrit ren desett. Korán reggel kiment a szőlőké-gyek kést levő pincéjébe a ott estig agyadul iszogatott. Este betért kossá Stemmer Ferenc kapáa, akivel tovább ittak, dalolgattak a ejfelután összeölel kezve, legjobb barátságban tértek hasa Mészáros Sándor lakására. Otthon ettek, majd újra neki kezdtek az iváaask. Hajnali négy órakor aztán Mészáros meg* unta a vendoglátást* s Stemmeri aludni küdte A berúgott kapáa azonban tovább akart iani s mikor a gazda újra távozásra szólitetta föl, doronggal támadt rá. Mészáros se volt rest előrántotta a bicskáját s azt a gsráidalkodó vendég nyakába szúrta. Stemmer erre elssaladt, Mészáros pedig lefeküdt Reg gel aztáe a járókelők Stemmert Mássá ros, lekéi ától 150 lépésnyire halva talál ták az Utcán. A sterencsétlen ember a szúrás következtében teljesen elvérzett, Az önvédelemmel mentegetőző Mészé roit a csendőrök letsitóitatták s bekísérték s nsgyksnirsai ügyészségi fogházba;
ZALA 1917 január 10.
— Toa-dálntán. Az erdélyi ma nnkültek javára reedeceedő tea délután Iránt váró sszette nagy az érdeklődés; A mi jólelkű közönségünk nemcsak a kiváló művészi szóralsosáe kedvéért gyűlik egybe vaaárnap délután a Polgári Egy let nagytermében, haaam Iáként aaárt. hogy a legnemesebb jótékonyság oltárára áldozzon a a zordon tél vissoetag aágai ellen jó sseieg ruhával áa cipővel vértezze föl azokat, akik az agésa ka záért szenvednek A rendezőség finom tapintatosságát dicséri* hogy a belépődíjat és a tea áa aűtemány árát oly eae-kély összegben állepitotta mag, hogy a szerényebb jövedelműeknek is alkalmuk ayilik erdélyi vérainkao segíteni. A bi zottság egyébként lspunk utján a követ« kező meghivót boctátotta ki, amely asin denkinek szól; Meghívó. Az erdélyi menekülteket gyámolító bizOtUág « Polgári Egyfri nagytermében folyó hó 14 én (vasárnap) íi u. 4 órától ö ig zenével összekötött tea délutánt rendes, melyre e város nagyardamü kösönségét tisztelettel ntegbivja a rendezőség Boléptidij 1 K, tea 60 fillér. — Faéülfizatéaokot a nemes célra való tekintettel köasöoettel fogadjuk.—
— Z sírj egy is Usz. Kűrthy Lajos báró, az Oreaágoe Kösálelmezési Hivatal alsóké legújabb readalatébea a sss lonna és a lm bistositáoát ajánlja Zala
Pfeilet József tauát látmegyii és Nsgybsslm figyelmébe A tengerinek inás célokra való felhasználása igen megnehezítette a sertéebizlalást l így f ^"«wirs áa a nyáns egy s zsír mtai a szalonna b— tuuűs kőiül—iges nagy nehéseégok várhatók. A IdjWt
most snéy aránytalanul könnyebb, minthogy a sertéehizlalaaok ebben az időtájban fejesődnek be. E könnyebb helyzetnek a kihasználását ajánlja ICűrthy báró a hatóságok figyelmébe s egyúttal a legnagyobb takarékosságra inti a lakosságot, miután előre nem tehet ígéretet arra, hogy az osetfeg hiányzó eseny-nyíséget pótolni tudja, vagy a pótláshoz -hozzájárulhat A hatóságokat oioőoorban tartalékssir áassaloana beaserzésára bi»js fői.\' A rendelet újból lölhatalmasást ad az alispánnak és a. polgármeeteraek a
VES-Szflppfln
ARA 3 KORONA
Legtökéletesebb és legkedvesebb ihatu pipereszappan, mely minden háztartásban nélkülözhetetlen Yes púder 1, 3, 5 bor. dobozonkint Yes-krém 3 kor. tégelyeokint. M.WPKWŰTT KAPHATÓI > M«,y«toite gi üntltN
Erényi Béla Diana gyógyőirrlár*
Sueepoai Karaty.asrvt S.
191? január 12
k. etiletek ketelezü bejelentesenek elrendelésire Arra, hogy e. várót, házról-hátra járva, uiyi iratM össze u tgyei háztartások készleteit, a munkaerő hiánya ■Mit aiif hs lehat gondolni. Legfontosabb dolog a bejelentett készletek pontos és T""r* ""«y—b vágrebaj
táaára a jegyrend sz^r életbeléptetés ¿t ajánlja a kötálalmaeáai btvatal elnöke. I Tarlauaua uarok Na|y* fáraáoa A nagyváradi kávéházaknak távolról aeia ártott meg a tejeskávéra vonatkozó tilalom. Délutánon kint annyi •salad tódul párnás fülkéi leié, mint még soha. Ssép asszonyok. Lányok, bril* láaeokkal megrakott vállalkozók, gyere keik, rokonaik. Qaaládi töriaasztalok is sürüo vanoak már, itt fogadnak minden páratlea szerdán és pénteken vsgy más kor a hölgyek itt bonyolítódnak le a rekoaosiánst-vtztt. Pedig a várad* kává hátak semmiféle boszorkányosságot nem müveinek e közönség csalogatására, A legtöbb e|£kelö kávéháznak azonbnn oiysn déiutám étalkülönlegeaaégei vannak aminők sehol az országban. S órá tói kezdve párolgó* friss töpörtyűs, tejfeles turóscsuszát adagolnak igen sok -bolyán, apróbb tálakban, , esetleg más frissen főtt tésztákat. Ez az uzsonna.\' Innen nevezte el a váradi nép tűrés-aaussa szuroknak ezeket a kávéházi aaoaaakat A vidékröt is be berándultak erte, -akik—méakglöiiban a - lisztadagok arnágea megszeritása miatt odahaaa ae tudnak főtt tésztáhor jutni. Igy aztán könnyű kibirni az uzsonnákévá hiányát-
- A tusában gyilkolták meg Varga" Viaco slsódombor ui iparoalcgéayt a napokban átazurt sziwel, holtan tatai lék a l\'kMyíftt A caondÖraeg azonnal ■wgiadiiotta a »iisgálatut a a gyilkos Hntr litván afidaloalegény személyében hamarosan Aézre is került. Miszer bevallotta, hogy Vargát ő gyilkolta meg mert az őt pénzért zaklatta a följelen-tessel fenyegette. További vallomáss során elmondta, hogy Vsrgaval együtt töméntelen betöréses lopsat köveitek el Aisedomboruban s több ezer koronát hsrácaoltak össze. A pénz nagy részét azerctöikkei együtt nagykanizafi korcs mákbsn mulattak el Amikor Varga pénze elfogyott, tőle kért Adott is neki nébáayazor, de végre megunta a dolgot a megtagadta a kölcsönöket. Erre Varga megfenyegette, hogy féljelenti a Csendőrségnél. kj nagyon megijedt. Éjjel so káig gondolkozott a dolgon a vegre elhatározta, hogy zaklatójat meggyilkoljál Tudta, hogy Varga jgyedél azokott aludni az iatállóban. Magához vatt egy hatalmas konyhakést, átment Vargáék hot a ott a melyen alvó fiatalember, azivébe vágta a gyi\'kes szerstámot. Varga rögtön, anélttól hogy fölébredt volna, — kimu\'t A gyilkost, akinek ügyében a februári esküdibiró ág itálka-}l*\' a iyigykant)fai ügyéiggi fog házban tartják fogva
ZALA • .
Urániákon ytakt, aanmkat Se vsaáraap. késem aaaes mleor kaisSében salára ksrll rasdse kátyúik melleit Jmddkmtk a Hrály,, Sietsége t. raitác JAasef fcgfekSbb jóvéb.gyáiávsl és aUameréeével kéasélt remik fttmdráma, mely Iráal nagy as érdeklődés.
k iroalmallan szerződés,
.... Irta : Holla Utváa.
„Mivel pedig la sem akartam aa okker viselt nótáriust hivatalom eilea ÜlctUnaéget ot kivatal Aa slkal maradtaqs laagyeága saavalra,
— akkor asagákoc pararctolt a kliélyl blatoa A* agy sjfit fölfelé tartva, axigarusá Igy isA t;
r- Néad, Igy áll.ss efyrdlll As Aasae. ssegbtaoaak laflka keeembee vagyoa; ka aa dtg ta ellaekaaal «-agy megverettek, hogy lt-ketés vinnék M e ke*e»g hátából I
¿N-ea mertem témmH soAiseL"
— Arra aa számíts, koay a klrátvoőeél -Oaenset—enalet-rellaoaes;-fo\'yt\'tt«"~ft*legk4
Liiz-ó, .— mart éo el jlt raaen pia*naáaiV, \' Ds ka ükeiűlüe Is MsritF Terésüt reábl a». hogy aekam feddő levelet kBl\'jö.. alkar sa
smsl la wakl a, arlrrtM, as prfly a plroagstS lavalat atysseslea eeebecdngom éa oeekkem fog tndel leWel • ••. *
,B szavak uián hit.bociájtott "
. K asenődéa felolvasása a lti nWtés «agy asél falt, bsaetn szári a királyt blatoa el-kltdöttn Komáromi aratgabirAt hétról-kétra megvtssgála\', kegy a városiak otthon vannak-a, ée asm iöiiek-e óaeze Valaklaek káaánál tanács-kovásra."
»Uieké napon n nagy oéptimsg kősőtt migjsSoat a katoeg háaáeil a kialaaalahlal nemee KAeye Pal U, kit AaegysAga észrevévén,
mh baeaéit neki, alég as bottá, kogy Kénye Pal ss épe a kasament a másik aj tó a."
.Ekkor engem Aa Aisstlaitesr Alám vá-resblrót ngyanason oldaisnobaba bavaaatett a királyi bislus As est muedta a bkékaaiardutsa ;..
— Ta koetad Ide a városi polgárok késé Kónya Pált ?
---Nemrl—- fslsll a sátoabbé-
— Has, akkor adj kilát aa Istsaaak ase-iauládéit, mert senkise v s.l In rót> d a 40 botot, ka meglaáom, kogy tn voltál!
.Oasgysaga most kottám lépett és vígan dieeekodattí
— Lttod, belenyugodott a dologba K&ays Pal le, os a botskoroa, azalonnia n<mes smbar,
— ká tlveletek kogyne bírnék ?
.Minién pedig ml nem fdeltlak semmi*, kát mrgfacyazaiett i____ - -
— Nam tináclolaáv, kogy vatamelyllek eilsne merjtn mondani a szar.ődis alairásáaak, mert saaak f>jét levágatom I
.Ura levén életnek éo ktlebsk a kbályi btaioa ar, tchit Irlótstct sn\'ya volt eaekeeV a sSevakaak." r
.Eantán bement a. nagyterembe, kol sa aastal lakaté posstóval volt bahniva ée rajta egy feaallet ta kalálf j állott égő gyertyák kl sitt. E.ek is a kiaitaslek megrémitlsére voll.k adatéva."
.Moit a 34 matb\'jolt\'t a népa:kseágtAI klIAavélasitolta ás .őket a f«r< mbi vasalta, kol a 4 darabbae mag rl steuődés i gylkál as éa kaeelmbe adta, ^e<y >z aláírat előli lAatsséval véglgotv«*ss*a "
sisrildás a|tö po>l|«l Isstltl mled
járt s rétek As kamantalae teedasak a bÉraag* lkak adattak velae. a vlree kfltalaa iaaas é«t 3000 rbénea forintot fmatnl áreadakápen, mía-á«SMk alán kUaaoadat keM adottak a bme»r nakf a jnt gtádQ A bsraagl lett atk aseparé-mttleágek.*
>1 reaeaU dóitok kaiatása a aagataei tak lasooyesa magtjedtek A IlUskikksk aa
JBl 1.1—at> A A *----t-ai
■ «■Ital WVVI MIMI m MWWW
aa ^ ad la épből almüig msgakkaa térve lódal kesdsttak, sfll SitU|ka Cytvgy Ml tatáé lak a karaasetá mesaléás alss.\'
Sallsjkéra rögtön rákiáltott a királyi bktoe i
Meg aa moeoeaj tSbbA, ka Untadat Mareted I
.As oláávoeAk a tan pedig bajdukat kll-dMt, kik erAttakkal vlaitshotlák «kel.*
.Ekkor a királyt bkloi keméey b«a«oa rnesrtlltotta. kogy k&aAllek bárki mekkaanl me-jaa éa mtfptreeaeoUa a nersőd^e aléb/att, mert klónbna UlVkaazlalj« aa sHaaáQAkaf
— Azt tudjátok. — fanyegetŐtött tovább Balogk LksxIA, — m srer et aagem Mária Ta rést* oty k«latommal ékesített III, kogy eya-kaaaégailokért leaaOkélem fejsleket, aAt még a bölcsében síró ctaesemMleket la-kardra ké-sgalkalitmf •..\'...\' I . -
.Igy megfélemlítve, nyom testé oicndbea Irtálralá neveiket a megblsottek, Skrem Jánosnak annyira ressegatt a lm 1 téletem arialt. koiy nam toll képes latrai a nevét elrssksM betlkkel."
.At aláírás és mngpaasMalás etle a ki-rályl blttoa elvella városnak pleaáijét a Uvó-16*. mart esatéa aem estbed a tsaécsaak kiadni pargar-leveleket; knreegf jna lem ee Is."
.Vére Bdogk Láaa\'A k aiAkrla a sast-■Másokéi, Aaeyire a letett a aávaMlrésa^. Upv a leyelaA atóbél: .Cjram*, etassradl aCbeM, aaert eem fagott a kaliasoi, bs amg am aam ért rá k^avltaal, (hallotta aa atalra saeHlelt népsok tséf tlgésát) hsaem egy ssersddéal hirtelen tsebébs degoit, azt mondván: KMaaem dfstaégének pro ratlbabHloae vagy reprobali
lovaa hintóba a elkajtalntf ^ (Vége kév)
Szerkesztői üzenetek.
Egyo easl hallgató. Pátmiay Pááer márkáinak ssássa kőrllbclfll k.rmleom awgy. Mtgyír és latin nya\'vea írott ml vall a beda* pesti ludományegyetem hittenl kara adta. — P.smány kimerítő éktrsjsál Frsknól Vilmos Irta meg.
Egy bútorozott szoba
konyhával azonnalra kerestetik. Cimet a kiadóba kérek. 14213
Egy erélyea, szo-galmas
majorgazda
azonnal felvétetik a somogystent
miklósi bérgazdaságba.
14214
Egy jóházból váló leány,
aki a házi dologhoz ia ért, máal-kőzik 1 2 gyermek mellé febr 1 iki belépésre Mogkeraaáaahet a kiadóhivatal továbbit. 14211
József főherceg-ut 87» sz.
alatti hii földdel\'egy itt áladé,
kényv- és pjsplrfcereskecfésétoen
. Nagykanizsán .
Ozioti kttnyvgyér

r»l.l*. tdfhlOLTA" r.Ulfc hl..U flssm*!. l *jo» ff llftUl ani nt»»»t»m» z«u MM.,»*..!.. M n».»4. ..i n.»t>
ZALA
1917 január 10.
Néhány pár angal gnlyrtnK galamb eladó Talnky ni 71 at. alatt
Keresek azonnali belépéssel Mffy issu/ryyy¿(/tff— 14163 Szity Kálmán, Morf ány up. Gelse.
A kisrécsei
qözma\'om szabadkézből eladó. B«vebbeH*Ö5ENBERGfeR LAJOS Nagyrécee (Zala megye) 14180
Egészséges—
savanyu káposztái
minden mennyiségben veszünk -STREM és KLEIN Nagykanizsa j
Elsőrendű gyertya
__nagyban és kicsinyben kapható
a legoléáóbb Inp • l központi hatásági üzletben.
Zttoth» ís mn fizwsszé
URÁNIA MOZGÓKÉP^
meflfA- aoicoNTt-irrc* ♦ Égést héten ál
IV. Károly király "BreSMsa.
iMalály
- - plu driy 4 l lvoiili^"
: HélVöinnpolron 6, 9. — V«sirn(ip
•* ünnepli*pon 27« 4. ö*/« 3, 8.
Szalagfűrész és kőrfürészlapok, fúrók, valamliat az összes famegmunkáló szerszámok minden méret-ben azennal raktárról kap* hatók,
¿BELES EMII fiaiissskili Mit
BUDAPEST
Talaren STO-Ot
V. va*si wt N
Vessek éa cserélek jákarbes lévő famegmunkáló gépeket
eledé Megtekinthető a STERN féle honvéd utcai téglagyárban
Egy pianinót
_4 hónapra bérbe vennék. Cím a
kiadóhivatalba.—
Egy jégverem kiadó
és egv fürdőkád elsdó Magyar utca 2 sz .alatt 14198
14195
FRANZ LAJOSésFIAI
QÖ2MALQ M ÉS VILLAMOS-ÜZEM R.-T.
—Dúsan felszerelt
lárüzletében
állandó raktáron tárt legulabb gydrtmá^ ny u villamos csUlárokatrrttttmiös kály-hákat, főzőedényeket, ¿¿ebiámpá-Ü kat hozzávaló elemekkel, Vlllaniusénő1 llLlSZ : gyertyafénytől ezer .gyertya-fényig és egyéb elektrotechnikai cikkekét
■fñgg ■_
XliV. óvfolyasss.
1 \' i <
1917 jaulr IS. Szombat
0 uáa.

m
POLITIKAI NAPILAP
NAlVKANirtá
MMAlMfT 4 Mi« nÓKKIABéNTVATaLi *
ÄSäVr\'SaT»
Az antant válasza
Wilson elnök békefölhlvására.
Teljesithetlen békeföltételek.
Berlin, ian 12. Al aotantbeK «lia- I féri lakosságának rabszolgaságba karmoknak WUeon elnök békrfólhivására | coléaára atb,, melyek — a jegyzék ese*
adott valsara tgv hangzik : A szővetse—nal_ taljeaen meamayyarázzák Wll
gea kormányok elismerés el adóznak amaz I ionnak a szövetségesek -tjltakosását. —
előkelő éfsQletnek, amely az amerikai jegyzéket áthatja s kijelentik, hogy min den óhajtásukkal csatlakosnak oly lifa megtrremieichei, ameTy a békét, igazsá-fal ÜilBÉji ar világun. Aasa jövőbeli megállapodások megvitatása," amelyek a taitoa békét la sínek hivatva biztosítani, eladsorban azt föltételezi» hogy a jelen-légi viszálya kie\'égitő módon intétte-sék el- A szövetségesek épp oly melegen táp látják ezon érzést, hogy a háború minél
1 I.....k-^j..*^. ¿9 [rhfftatlan nw
saa j»ly békét- elérni, amely jóvátételt, megténtéjjglcet ea oly biztosítékokat ga rantál, amrlyre jogunk van ama támadás folytán., «melyért a központiak viselik a felelősseget A szövetségeseknek aaeggyő* ződésük. Hogy nem önös érdekből, ha nem mások függetlenségének, a jogaak oltalmáért küzdenek.
A szövetségesek elutasítják a felé\'fliZÍ^ =vüjF*
get, mezt ők semmiképpen nem akartak háborút és azon fáradoznak, hogy a háború okozta károkat enyhítsék Elégte. telielvették tudomásul, hogy azamerikai akció semmi összefüggőben nincs a kőz pontiak békeakciójával, kötelességüknek tartják, bogy a legayiltabbao állást fog laljanak a központi -hatalmakkal való egyenjogositás elten Wilson, amikor megnevezte őket, bizonyára nem szán dékozott csatlakozni hozzájuk Egy tör téneti tény leszögezhető: Németország éa Ausztria Magyarország támadó szán-déka oly célból, hogy az uralmat Euró pában és a gazdasági uralmat az egész világon biztosítsa. Németország hadüze-
Wison azt kívánja, hogy a szövetségesek nyiltia jelöljék
amelyek mellett- a béke megkötkető. Ew könnyen—meg felelnék:, mert mér tőbbszflr meg is jelöltek azokat a kütön baaő kormányok fqri "JBIeT böft nyilatkozatokban.
----Céljaikat áa föltételeiket csak a tárgyalás órájaban fogjác föltárni De a civilizált világ tudja, hogy eme célok minden szükséges dolgot magukban fog lalnak Elsősorban BeUkim és Szerbia Moft
tát; Franciaország. Oroszország és Ro mánia megszállott területeinek megokolt jóvátétel melletti kiürítését; Európa újra szervezését; biztosítékot olyan tartós uralomra vonatkozólag, amely ugy a nemzetiségi elv tiszteletére és sz összes kis és ■ nagy népek jogainsk tiszteletére
podáaokra és nemzetközi egyezségekre, amelyek alkalmasak arra, hogya szárazföldi és tengeri batárokat jogtalan tá madáaolt allén pi^ghatárnivik; m* és te rőteteknek vissza sdását, amelyeket korábban a szövetségesektől erőszak utján, vagy a lakosság akarata ellenére elragadtak : az olaszok, szlovének, jrománok, csehek, tótok föl szabadítását az idegen uralom alul; ama n*pek fölszabadítását, amelyek e törökök véres zsarnokságának vannak alávetve; a török birodalom eltávolítását Európától, mert ezen ország kétségtelent! távol áll a nyugati civilizációtól. Áz orosz oár Lengyelországra vonatkozó
nettel és Belgium, valamint Luxenburg \' szándékait világdsan kifejezte proklamá függetlenségének nyomban való meg-, dóiban A szövetségesek Európát ki sértésével, továbbá hadviselésének mód akarják ragadni a porosz militárizmus
jávai az emberiség összes elveinek, a kia államok jogainak rendszeres megvetését tanúsította.
A jegyzék ezután rámutat a bel
brutális urslma alul de sohasem volt szándékuk, amint azt állították róluk, hogy a német népeket megsemmisítsék és politikailag eltüntessék. Amire első
giumi és szerbiai betörésekre, az ártai 1 sorban törekszenek, az, hogy a békét
matlan örmények százezreinek lemészá-rolásárs, a szíriai lakósság elleni hsrbár ságokra, s nyílt városok elleni támsdá sokra a postagőtősők és személysrál-litóhajók elpusztítására, s sé-nleges lobogók alatt hsladó búvárhajót garázdálkodására, a hadifoglyokkal való íosz bánásmódra, a megszállott réfzek pol
biztosítsák a szabadság, igazságosság és nemzetközi kötelezettségek iránt való hűség alapján A szövetségesek el van nak határozva, hogy minden áldozatot meghoznak, hogy a viszályt győzelme sen befejezzék amelyből nemcsak üdvünk, jólétünk függ, hanem s civilltfoló jövője is
Lloyd George válaszol á német császárnak.
London, Jan 12. Uoyd Georg a sslalsstar-rf«Ak eallőrtőkőa GatMksUbaa Ntsaetonsát "»■ p|i»«.«i Bét akővstáeafkl|eksa»éeakel tettet A aeéaaát iaaaetal kUdőM alpékes. aaaiy sasrtat as aatsat vtSsasataabotta a btts>)lsl» to». Est asért tett», koffr atrfst Msts itatks, akiket arSttakoa r«adae«bélfekkal aem tedle* klsdanfr A siAretsftesek ssaeU*ap<tiWegy a oéattek aem btaéHak békafgtHI alakit Aa* kiváltak, essk enféi »ah, aasetraé aiasa aaa> yskksl ké%sll«tt«k eML lyea asavek »ehmfcer aiaglévaaat attak baaaiakat. Moat aaaabaa as o»ów3Íi saeaw t^lwrm "ánrtN>l>snk asm atlabuttak iliai ss«m\'tfl« H»Ha>, 4* WImatét, bary |ebb ■ bábora. aalat ae alyae Mke, »mslyaak éra ae Karóoe fittét «elé párost aralom. As nhst Irgetébkl r<mal k«ő taeleeéa aasa ssntatkoeatt kétely eagy IIMi-talak sikere dotgábsa. ftflaáaa aebéaségat v vbeféltaek, saledaa Inléskrdéat magtettlek a ptWé«e*tak etossMéséaa. — A «Mt
w
békéjét a eéaat aaflWrlame lsaddaa v*s*¿trestatta. laaak. a tsswéslwr aek saegaslatatéaa a jő*0bea a ssflratslgaaek föladata lest A béke leg|ot>b blatoeitákát Jő* vfbeo abbsa fofjak megtalálni, bs « vftáf aaasactsi egyesilaalr, kegy as ela6 békabába* rltót aiegblstessék.
Keleti harcstér.
Boriin, fan. 12 Lip&i bajar kartag i tábornagy atcwOnala: A Dflaa asratéa éa Diaa« bwgtót dttra a tsns vtdétea a kirei tavOkeay* séf laga»p Har*|ins SíBkkaat. A w\'Jsia tt aabargl vaaet ■aaléa téasaáé orom »sésadekat aagy vasataaé«alk saaDaH vtaaaavrrttk. Rtrélól áéba állásalak m«r|aefl<a« eM|4UI latáaett két kUebb léasá laaak 32 fiflfot eredméayesett. Jéttaf fSharoog watáfatrtdat arc oo na la > A |a* aaár 10-éa U«ivoM alkaratakal taeébMHIsmlss as Oltosi at kél aUaléa ta«aap la as alsaalg aek több ■crasás ssőfőtt (akvfl áBiaál mai elfoglaltak. As elleaség sahes tat szeavedatt it ary Hsste*, ayolafaa iSayl latéaységet, k«t géppaikát éa kérőm akaavatflt ketyoH a Kaaadók keeéa. A Saafta vő%vMI éastkra áa délre latésatt a\'laaaéf— láaaadáaak eredaéayteleaek voltak. Mmtktntt* aaaSWd bor nagy hadcsoportja : B ralla éa Galata klalM a mocsaras l.pilyoo as araasokat tovébk k vlsazaeyoastak a Steretk felé La Baraaat ah foglaltak A Jtaair tfsedlkéről tkraaegyedftfra virradó é||al faMaffywrartt aiaallgaa ba)4k megkísérelték, kogy Deaéa faüaU a Isaaaaa ál ktUdjaask. Cgy gőaAat átyatlataá ahUjSm tatl, age padi« aa éasski partoa asas Isa aki sISi Maotdin arcvonal Aa Orekrldalól dilra aa eMeaaéf asagtéassdta aa aaatrák as\'iisr katjéi a*evoe>lat a Carava asőgőtt. áa iUkskil Mf* tartottak. A^Moi ls<wsiO%
7*1 A
A székelyek beszélgetnek.
Ogyes, élelmes polfártársak, § kon-jukturák kitűnő szímstu kiaknázni, akik-_ wk § hábírri «máifzrekkel gyarapította vagyonikat, — gondoltak a átokra, aldk a kábora következtében egészségflket, életiket, hajlékukat vasztették el ? Goa doltak-e arra, hogy vagyonotok aaáaok " vagyonából, nyomorából kelatkezett, hogy annak legalább a morzsáit a mér hetetlen azeavedéeek anyhitéaére kellene fordítanotok ? A vároaháia hideg Myo»
lyosé légkuzatos, s kockakőburkolat nyirkos Egy mazltláboa asszony hálálkodva moedja:
Milyen jó itt. Legalább enyhely
bee vagyok a kicsi kém asaL___
Egy éregembar feddőleg mondja : — Miért nem huz cipót ebben a gadar iétb** 9 ••• 1\' \'.\' n »\'■. ■ .
— Cipót ? Aa Ott maradt Erdélyben a házammal, fő\'decakémmal, jóazá-gsimmal együtt. De az Uristea vigyázz talán a vagyonkámra a helyén lesz min-den, ha hszs kerülök.—
Egy máaik asszony fuldokló\' kéhö géaba kezd, majd fázósan kuna mayán Sazta a raagydarábokat, amaly
- A vidéki háttortáaok béat letel A napokban már ismertettük ,, ; * KOrthy bá\'ú Icgujsbb rendeletét, amaly a háztartások kéazleteibe is benyúl Az Országos közélelmezési hivatal ~fölhatal marra at alispánt, hogy Zalamegyében "és Nágvkartltaa város területén a Wt-szükségleti cikkekből a fejenkinti ada gokat megállapíthatta Igy például joga van a vármegyének meghatározni, hogy
aapaafcint—ki mennyi tnjáat_tejet alh.
haaználliat-ieL-Azt:
a hatóságnak ahhoz is joga van, hegy a háztartások közszükségleti fölöslegét elvehessek és á semmi készlettel aa r«n-deikezök közt szétoszthassák. Ez akként történik,\' hogy a hatóság utalványt állit
vöröare fagyott testéből tenyérnyi dara-bok látszanak ki.
- Régen köhög ? — kérdik tfta - részvéttel.
- M« maaakültüah eav eaál iaghan A tóti_ ._
- Nem kapott még ruhát az araktól? _*
~ Dabizoay kaptam, de a kiflá nyomnak kellett kabátot varrnom belőle. Azóta nem jelentkeztem, mart tudom, hogy másoknak ia kall.
\' I|y folyik a beazéigetáa tovább. Ninca agy panaazos szó, semmi kaaerfi kifakadta. Mintha nem ia t^lük vette vokaa el a háború vagyoaukat, egéazaé güket a mintha a haza nem ia tartozna nekik aemmivel. A mezítlábas anyák kabllkön melengetik meztelen caecae-méiket S a lüa kékre gémberedett csöp ségek is oly azerényok, csöndesek Egy se sírja el msgát s még fuldokló kö-högéaak is oly félénk, halk. Amikor a köhögés múlik, az ssszonyok tovább fűtik a szét;
- — A Sáriné lánya kaptákét kapott.
—- lágyoniné tizenkét éves fia szombaton aata meghűlt a gyárban a vasárnsp délben aaár kiterítették
- Haj haj, mondja egy Öreg, legalább ruhát, meleg lábbelit adaa at Uriaten.
Meg leaz, ^ öreg! Holnap, vasárnap délután Nagykanizsa áldott lelkű közönség a Polgári Egyletben gyülekezik össze csak azért, hogy nektek cipő, ruha jusson* a tél hidege ellen. A hang-versenynyel egybekötött tes délutánon taláa a jóatódaak is i észtvesznek. De hogy a jóletköak\' vsüameaayien ott losz-nek, azt higyjétak el nékünk édes, erdélyi véraiak.
HÍREK
aégat maximálta áron az utalvány átadó« jénak kiszolgáltatni A rendelet fölhatal« mazza még a helyi hatóságokat, hogy azon kereskedőktől, akiknek egyeseik-kckböl nfgy"hh lcá«»lrtülc y«nu-bizon^os
átadjon, vagy az arra szorultak közt szétosszon. Á hatóság minden életszük-ségleti cikknél életbe léptetheti a jegy rendszeri.
Anyakönyvi hirak. Húzás-ságot kötöttek: Horváth Mihály póata-küldönc Molnár Annávsi ri Tislér Károly vaauti alkalmazott Fuksits Annávtl Elhaltak: Kóhn Albert 49 éves légre-kedéa, Baksa Mihályné 26 éves agyvi zenyő, Gróf Józaef 49 éves gyomorhu rut, Vinczek Józsefné. 85 éves végéi gyengülés, Schwtitzer Artal 4 eves agyhártyalob. Hoffnagler Péterné 68 éves végeigyöngülés, özv. Miilei L^azlóné 63 évea hörghurut, Orbán Mihályn^ 25 évea tüdőhurut, O so\'ics József 73 évgs orbánc, Horváth józsefné 66 éves tü-dővéar, Szabó Józsefné 49 éves vizkór, Steszlin György 76 éves végelgyengülés, Kiss Ferencné 64 éves bélhurut, Paragi Jánoané 68 éves méhrák, Varga Pál 26 évea lifuaz, Sós Koséi 42 évea cím.
A kőttftteé? figyelmébe A póstsfőnökség kéri a közönséget, hogy táviratait néhány napig ragasztóanyag hiánya kö«alkatiéban a kincstár által kibocsátott távirati aiaJagon adja föl.
1017. január lf.
— Jaj, do ftsroaák vagyaak At egyik kereskedő a napokban ajkbigygyoeztve jegyezte mag: ,
- "Wem értem, hogy aa ajaégak mit fvkélaak össze aoayi haasoatalan novellát éa egyéb amoncát. Miért aem imak arról, hagy milyfa drága a hug?
A darlk kereskedőnek Itt adjuk meg a válaazt. Az ujaágok éppen uaa lomig firkáltak a tűrhetetlen húsárakról éa a Zalának aem kia része van abban, hogy a batóaág aa elaőrendü marhahús árát 8 koronában állapitotta mag, ami határozati javulás az eddigi árakkal anm-ben- Azonban . .III A tisztáit uraaág miért éppen a húsárakat sokalja a miért nem drágátj a az általa áruit nadrág, kakát, übarríger alb. árát, amaly aziatén megfizethetetlen ? Hja, a tisztelt urnák arra ia mag van a válasza. Alt mondja. hogy ők is diágáu vásárainak a gyároe tél. De azt nem veszi figyelembe, kogy a husárusok ia drágán vaiáralaak a termelőktől a hogy az állattaayéaztikaak ia aránytalanul nagyabbak ■ kiadásaik, asint békében. Hogy miért drága a hus ? Átért tiaatelt uram, aaert a nadrág ia drágább éa a hentea éa t termelő a kfl lőnböaatet a fogyasztóra iparkodik áthárítani. Egyébként a kritizáló ur meg-syugtstásárs ide jegyezzük agy tekinté-
ki, amelyre a -fölös—készlettel féodéjkf . , i . . ^-m , „
lök kötelesek^ a kiutalvanyozoH aiééliyi-
aát, amaly. a napokban haagttftt alt
— Csodálatos, kogy az ajaégak mindig oaak a husiparoaokat piatkálják. Miért sm imak a-ruha-, cipő-, fűszer-atb. umoráról, amely sakkal nagyobb
méanyiaéget elvonjon éi más őrleteknek pereentakban dolXaaik, mint at áliitóla
goa »huaussera. ■» -
Ima, tiszte t uraaág, kegyed ia be láthatja, hogy ha a firkászok mindenáron az uzaorával akarnának foglalkozni, akkor ön is alifhá kerülhetné el, hogy neve nyomtatáaban Iámon napvilágot. Igazán caodálatoe, hogy éppea azok pa naszkodnak a irigylik másoktól a jövedelmet, akikre azintén nagyon jó üzlet a háború. Akiknek minden okuk megvoláa rá, hogy keservesén följajduljanak oaak hallgatnak éa fizetik az uzsoraérakat húsért, ruháért, cipőért, egyaránt. Így van az, tiaztelt Uraaág I
— Hsdikö.\'caönjegyaéadkat a hé végéig elfogad a postatakarékpénztár. ^
— Jótékonyaág A mezítlábas gyermekekor k rdakoztak: Pauk Magda 4 oazt 2 öltözet leányruhát, 2 kötényt, 1 pár viselt felcipőt. Dotnány Klári I o 1 pár viselt cipőt, Stern Rózsa I oszt. 1 pár vis cipőt, Reisz Er/ai 4. o 1 Al törot leányruhát, Biach Rózsa 4. ont. 1 kötött téli kabátot, Fehér Magda 3» o 6 pár harisnyát, 2 téli sapkát, 2 km leányruhát, Steiner Füiőpné umő 1 p»r viaeíl cipői,
1917 iMwár IS
ZALA
S
----—A Gyár utca A gyárutcai lakótoktól tok jogosult panaszt hallunk, lamesjük a Gyár utcát ós ismerjük lakóit. A Gyár utca mostoha utcája a városnak. Nincs benna csatorna nincs feltöltött székárat ja és nincs szilárd alapén nyugvó fnL- áa lejárója, Lakósai vasúti hivatal nokok és főleg mulduny vezetők Hogy esek. ha nehéz szolgálatukat elvégezték, hogyan jutnak el lakásukba, azt a fene ketlea sárban, amely az utcát borítja, bajof. elképzelni. Csak azok- az öreg emberek képzelik el ezt, eleik a 70 es évek Kanizsa városát ismerték. - Körülbelül erre e nivóra süiyedt le a szép Gyár utca. Vgjjon a háborúban ennek as Uspotnak fenn.kall t állani? Kifő gásaak a háború elég jó. De miköze a háborúnak a leneketlen sárhoz? Hisz a tréakocsik nem járnsk a -Gyár utcában, cask a bábom komoly nnmká*ai,
Beazflatatett vonatjáiatek A harmadik éve ouló világháború nagy terhet rótt a vasutalcre is,- melynek leg jelentősebb tényezői a háborús sikerek nek AS «»ér említettük; \'hogy hadiéjf-■Aik folytán Zalamftgygljm lobb vo-natjáratot szüntetett he a Máv Amint most Szombathelyről jelentik, az ottani üifetvesetőaág területén az összes gyorsvonat» közlekedés s ezenkívül január 6 tói kezdve 56 személyvonat forgalmát is beszüntették. Mivel Zalamé gyéből igen sokan utaznak a szombat helyi Bitet »»»»ir^gy térületéit, ide ig»at tatjuk á "beszüntetett vonatjáratok ITT mutatását i
A bad\'p-st—gráel aeasloa elmaradlak a klaathssB eeaaaályvoastokt a SnakitM rél este 7 éra lő párékor Gráe le\'é induló aaeaaá^s—nl timl Kár másáig késlekedik ára taamkslfcilfia Fakrtaeből reggel 7 ór. 35 p «Takar érkező Személyvonat Is esak Kőrmeai 1*61 ladal eA szombathely—kSsxeg - soproni be-iyléiáskfl eaaatvaaaloa a kővetkező izrmél)-vceatefc fűaüt azfcfrtf be; a Saabuhatyrtl óét 12 ára 44 pyekar, d\'ntáe 4 őre őt pere heg Is aate 9 ára 40 perekor KŐmsrrá bdaTő a Kőaaagről déli 1 óra 35 perckor Sioabsl* kaljli, a Sopronból reggel 3 óra 24 perckor Kóazegrr, I&rtre S uuabathelyre és a KSurj. déhslán 4 óra 6 perek >r Sop-ooba lada\'ó sse-mély von > tok. Kr dukálták a ízes él) forr» lm. t a aaambetkdy—p\'akt ISI v\'e\'nálUoa la. Itt el> maradaak a Ssomfe.tb-iyrfll regg«l 6 óra 15 perekor P.nkaiflre éa P.n»af«rfil dálel«t> 11 éra 56 pockot S>o*b.lbe(y leié Induló személyvonatok. Két saeeaélyvóaatpár forgalmit kasalaUtták a
ifOtbilkelf rool voőfloQ ff a kt elMsadoak a S ombatbelyról délelőtt Sóra 2g perckor, aste 7 ón 34 pe c er Ru ba és a-Jtaaból dálnlótl 10 ó<-a 35 perekor át rsti 9 érakar S omb.tbely f. lé lada ó" vonatok. — Karlátoalék a saeasé\'yforgalmal a körmeod— séastifrlrl * lelné It« vasatoa la. Itt elirersd a Kármeodrfll déli 1 óra ,14 perekor Ntmeul-vára áa Néma lajtárról délatáa 4 óra 54 pere* kar Kérasvadre ladaló voaatok. A kórmend — maraatoasbatl kelyiárdekt vitnt vona\'án Is b*-sai eleitek agypér vonatot. E\'msrad a Kór-ssaadrgl
rrggel 4 óra 49 perckor Miystaem-balból délatáa 4 éra 1? ptrekor K\'rmrnd a Maié sscsrityvoiat.
- A iáién 4a a aaiohánszk. Tudvalevő, hogy a legújabb sáróra rendelet következtében a —hhéz*k it eaek esti 11 óráig ^Moshatnak. Es ar alső napokban nagy zavart okozott, mart a vidéki színházak épen most játssák Jókai M<ír ««». Valinalntt gyönyörű regényét, as Egy magyar nábob ot, amelyet Hevesi Sándor őt felvonásbaa irt át A színészek akárhogy igyaskedtak, az előadást nem tudták befejezni fél tizenkét óra előtt Végre is ekként segítettek a dolgon, hogy a harmadik fölvonást teljesen kihagyták 5 csudák csudája, a publikum nem hogy megharagudott volna azért, hanem azt asondjs, hogy a dsrsb igy sokkét jobb.
- Lehet levele ml as idegen vilAgréaaekkel. Amióta a világháború tart, az idegen világrészekkel úgyszólván asiadea levelezés megszakadt A hivata-loa lap tagnapi száma meat azzal uhE zációs hírrel azolgál, hogy bármely ten gerentali világrészbe lehet német tenger-elettjárókkal leveleket küldeni. Az igen érdekes rendelet a kővetkező feltételeket tartalmazza:
Aa amerikai Egyeetlt-Államokba áa aa aao-koa tal lekvő semleges államokba (Mre\'eóbe, Kkaép éa D d Aater ktba, Nyaget ladiábe, Cklaába, Németall&ldl ladiabs, a PklUpplal esi-gelekre atb.) további lajáakedéalg klsérlelképer árakat aesa tarWasaaé kőaőaaágaa levelek ét véleedap nélklll levale>6\'«pok a kflvetkesO fsl-WtaUTinaMl Sémii k ■ a sh s d slm I laagaaalatb járókkal ssáUhh.ták: I. A levelek éalevalaaó-lapok agyaasaokeak a korlátaaésokaak vaaaak caiak amelyek a semleges k Időidre men6 Bp kfltásaslayekfe a eeaiarásáa iiw noalUbál általában feaaáBsaak, mlat pk leve l«k ayltva foUdáaa, rSvid áa jól olvaskatókéz-mlayak Hl. 2. A levalak-ra>a ■ 60 grammot mer nem haladbelja. 3. A levői eh ás leveletfi-lepok a feladáskor kérmeateaitendók áf a el« o\'daloo ,T«aebboetbrl»f* Jahóisal látteadók ej, ami tengeralaiijáró levelet J alant. 4. A levr-iekre éa a levalsadlspokra aa egyateaus posta agyasfllet dfltélelel érvényesek, vagy la a biti di|a 20 grammig 25 I, 20 - 40 grammig 40 I, 40-60 graasaslg 55 L ás a ievalasőlap dl|a 10 I. (asfbaa még aa efábbi\' pótd>| |érni, L 6. pont) 5. Feladónak a tenger alatl Járó »«I Isrib. bltaodó kflldeményt agg ryltott kl ón borítékba kell balyaaata áa arra aTe*geraUUjtré-le«él Badapest 72" elmei kell bnla. Ha egyisctre ló» b Ily klldcaéeyt klváa leledal, aaoknt egy kásös kllső borítékbs teketi. U,y a kflLó, mint a bel.« barlták hátoldalén, Illetőleg a ltvelai A lap alőaldaléa, a faiadó saját nevét éa lakis* elmét poatosae fa)|*gyaml t.rioslk. 6. A teo* geralatt|éróval való méllitáMal jiió raedkfvSH költség fedeséséra a feladónak ftladáalor p l dj.t kád leróni*. Ct a pótdíj levtlcSÖJapoaktnl áa 20 g-aél asm aek*sebk levelekért darabo m
kánt 3 K. 20 f.-20 40 g-\'t terfedó levelek irt 6 K. 40 f. áa 40 -60 lg tetjsdő levelekért 9 K. 60 I. Es e pótdíj óm a levelekea áa a kve-lasőiapokoe, kaaam a kllaő borítékon posta* bélyegekben rovasdó le. As esetben, ka agy kCtfts kds6 bo«ltát alatt tóbb levél vagy le-valesőlap ketfl\' filidásrr, s pótdíj mleden le* véiért (leveles6l*pérl) kSlőa |ér és egy 6isser
bea^rovsadó le a HW bsrltékoe,. 7. \\ le* garaktijéró levelak Wváégylpé saats Is) aki« asm teketflk, ktaam a Idvaeő petéeHseMeaM Itaeelkaa adaadók. 6 A teognaliH|lrékkal «14 aaáOHáara aJkelttiaU- UB*ü I y \' Mrl\'isk keltére vlaaaakéldeéaak áa a Wedéeab vlaaaa-kásbeelttetnek. Ily eaetbao a feladó kérelmére a poéta- áa távlrdalgesgetéeég a pótdt)»t eéaaaa>
fizeti, át a bérmaaleallási dl| ------Iriii* il
alaaaae balya. f. A keesskadslsal Isagmalíts lérók ladaláel Ideje kfttklrré léteket aam leg. A tetsdóknak boasanbb asálléel tdőtartaam I kell ssámolalak.
— Aa ÉrdakM Újság da a kara aásis. Flrgeaég««ek laaát a| bb taréj -Ut ad|« Az Erdeke« Ujaág, aaety atár a kaddea megjelenő 1917. fvl l. asássábea a klrábt-pkr bevoottUtlrók a koronáséiról ás aaask mladaa ráasletér51 kimerítő képes tadásítást, raageteg léryképrt árva«vént rajtol bŐsék A 6» aldU terjedelmű g*td\'g kettőa ssám ára 60 Rllr.
— Aa Urániában héttőtől kezdte bezárólag vasárnap, Unttár kó 21 lg ¿felség 1 IV. Károly király éa Zu királyáé koronázási la-aapélyéaekH. ráaaa kasll bamatallsra, ariadea kar remik klaér6 altor karalábéé Igy két lén ás kaddea Asta Nalaaceal aA a tar elem be-loedj." dráma 4 réasbra, szerdán éa cdtőrtő-k6a 9k gyarmekSldés* vtgjláók, péalakea aa m ^raarvirág* Lette Niamaaakl a llaserapkaa, asoasbstoa áa vaaáraap rK kilenc ajje ember* IL ráas.
Nyugati harctér.
Burám, /en. 12 Rmppttuhi bdnérdkas Kod-asapartfa; Armentiarca éa Leee mellett, továbbá
az miliiil ......... sí ■llftll iilisMa hal
áliáaaiuk aÜcaságea ágfllaelatl áilottak, nme lyak«t wStrljiiss visiaaverMak. Al* Asetslól áaaakra as angolok a raggaM órákben kátaaar hiába lámadtak. Ferroaál támadáealk rnaalalak elölt óassaemfottak. A Beiáismltél áaaakra kesdelbea eléri skerelk elán erflldlee Wlanté medálunkkal, veesleségetk maUett vksaaavetet-ilk őket kllndnlá állásaikba, ötvea fogoly ée kát géppaska miradl kaalakőa. Bonmontnál kisebb ggelogaégl b.rcok még lolyamstbaa vaaaak. A ¡rénirikit Aedaaeparf/a: A M.esiól n) agaira aaMlkcdO magasi.loo ás s Vogéaak-bea aa ágya áa aknaects bere egyes helyek aa mfgeja\'l. Rohamélapatelak. amelyek Saé inggel e Coabraa magaslatokon áa Noaeeaytólkeletre beayomaltak as ellenséges ár kok be, minden veasteság nálkll tlzaakat Irer elével tártak vfcaaa.
LtgfuUŐ Aadéezeüaég.
VES-Szflppfln
ARA J KORONA
Legtökéletesebb és legkedvesebb illatú pipereszappan, mely minden háztartásban nélkülözhetetlen Yes púder ul, 3, 5 kor, dobozonkint. Yes-krém3 kor, tégelyenkint.
iw.npbhOtt kaphatO t
Mafyarartt.gl térek tár:
Erényi Bél a Diana gyógyszertára
■uSnpoet Karnly.kSruS a.
a „Znia" aieiwaieal área t aeiyMn Mikai .heMea N.mi aesisaieseei\' Hl kára .. .. M0 * l t\'f> Mna .... a. * Ntfra4*vre .. .. <S.Se »\'I Hainani.. .. a»~ a l\'Mf)« k- S I PaiNn .... a
%aea <*ra iá.- K | Bea>< t*r% .. ,, ad.- S-
# lerna asara era I KM
a-teeMnesei eiiiaaiaaoi eemiei • *>weaaaeaeaa aea* la
ZALA
Egy pianinót
------4-Umpm Urba vMMk. Cin A
kiadóhivatalban 14209
Jótállás a biztos eredményért.
Ralfttar Oaikir
- uaajha«ti«ralii ay. tftkaffrááy t|_ fajbaramfi tanásstffnak nanmarü
talaltaun •
„patkánin*
patltáajfcN »—f. (»a* mint) m*lr •»batra ás báiiilU-
^JSJ^rSiS 1 doboz ára 3 K.
mJj IMMI 60 patkaay tjUJiii Miadaa
|iknkn baiinálati utaaitía van mattakat«*: tamartatfi (woajíaktual, maltban ta naim.l»n »alSnféla n»iy*íjru rudaaifbao hint adag haaanaUndrt, háráa^a »ta.
UUda P «TlíAMA »ár amredüü aUtaaMfa. • W bili Agrár kuk RáamáytanaŰMff, Najybatakareken
I Twváayaaaa vááva.
URÁNIA MOZGÓKÉP PALOTA tOMOOTHITC* 4.
Szombat vaaénttp jan 13 14. ón:
liílkizlt i tlríly
Pilaa órássá 4 fekonáaban.
IV. Károly Mrály koronázása. I. rész
: : HatkSmapokon t. — Vasárnap ia hayifai Tfcti&föVr*\' - Rawíaa haíyirak.

Élelmiszer —
esomagoláahoz pergament csoma-götŐ pepit nagyban ól kicatny-ben kapható Ftschel Fülöp Fia papiraktórában Nafykaaizaán.
Egy iéháibőt valdfeány.—~
aki a házi dologhoz ia ért. ajánl-koiik 1 2 gyermek mellé febr I -^rHrtiMphiÉ Meglareeéeehet a*| kiadóhivatal továbbit 14211
Egy erélyea, szorgalmas
m aj orgazda
azonnal felvétetik a aomogyazent-milüóai bérgazdaaágba. 14214
Bgéazséges_
iMBBfiJg ^kápo szUSt
minden mennyiséfben restink. - STREM és KLEIN Nagykanizsa
Elsőrendű gyertya
. nagyban éa kicainyban kapható a legolcsóbb áron a központi hatóeági üzletben. 14195
Néhány pár
angol golyvás galamb
eladó Teleky ut 71 az. alatt
Pezsgődugót
használt, azonban nem töröttet, vesz bármily mennyiségben előzetes tudakozás nélkül, utánvét-tel, darabját 25 fillért, haaznáh, II (¡1 n MMlllW IlMl JpyF dugó kilóját 4 koronaért, uj palackdugó kilóját 15 koronáért
Ro bieg ek Ado*f
parafadugógyár. Budapest, Nefelejta utca 15
VISZONTELADÓKNAK
PAPÍR m
saineget kévekőtöket legolcsóbban szétüt a 36 év óta legszoli Habbaakeliamert
Bstto J. cém alaag nagykor «akadéao zsák éa ponyva gyára
Budapest, Nádor-u 31-33 Ponyvakölcsönzö intézet.
FRANZ LAJOS és FIAI
6ÖZMALOM ÉS VILLAMOS-ÜZEM R.-T.
Dúsan felszerelt
Csillárüzletében
állandó raktáron tart legújabb gyártmányú villamos csillárokat, villamos kályhákat. főzőedényeket, zseblámpákat Hozzávaló elemekkel, vlllamosógő-ket husz gyertyafénytől ezer gyertyafényig és egyéb elektrotechnikai cikkeket
.W
1917 január 10.
Zsl\'sárswrs« fcliliaasssáol M»eHi>si,
2973/kb. 1910 .
Hirdetmény.
Maym Mikan eágfibt éa let Xm R«t us*ktaia|il eltek |n>ot nvervén a PlréaMMe Ueaág katárákaa a nOrdeISMsI 13. sa. fjkabw SS hWB-.a 1 ss. tjksben 36 bm , a 47 aa. tfkvhee 57. krse. a 19. sa. l|k*oa N braa., sin. tjkvban 59. knm, a 05 aa. tfkvWa 644 hrst^.s IX sa. tjbvh- 07: k—.1 W tjkvben 68 bres.. s 15. ss. *kvb«a 09 kraa, 55 sa. íjkvbee 714. kras„ 68se.tjkvbaa 92/11. krse* 77 as. t|kvbea 92/1. «a 0 kraa, 68 aa. tjkvben 92/11. brsi^ 77. sa. tjkrben 92/1. 6 kres 77. m. ttkvkaa 92/1, 0 kraa-. 10 aa. tfkvben 92/7. Wrss., 00 se tjkskea 92/4. 8 II. hma* 55. as. tjkskan 92/5, 9, HL krsf.. 50 as. #v ken 104. Waa* 18. aa. qkvbea 101 kae* 41 sa. tjkvbee 100 krau 79 as. tjkvbaa 96. kaa* 9 es tikvbse 94 krn^ 17 sz tjlcvbas 100. km, 100 s«. »jksb^ »11, 2. I i4t »7;i. 9. 5 4. W, 101. «e. tfWbs«nM/tl 8, 9. 10\'. aa. tfkeken 900/1,2,1 b*m, 102. m. Hkvfcao 309/1,9 3. brsa, 109 aa. tjfefcaa 909/1, 2. 3. kraa, I I aa. Hhvhan 209/1,2,5 Wsa^ 105. aa. tfk»ban 218/1, 3, 5. kraa.. 119. at. tjkvban 212/1, 2, 5. kraa, 100. aa. tfkvkea 313/1, 2. 3. braa., 110. ss. tjkvbe«9l4/l,3.a.t 224/1, 2. 3. Wss^ 100. aa. tjkvben 310/1, 3.3Í kraa* 111. aa. Kkvbea 210/1, 3, 9. braa., Ili. es. tfkvben 319/1. 2. X km.
A Mvng kgaSaiikasb a ktsajátltáal Saa ssalráabsa laltftatetatt ráeselaek a IkU»»»»«
lakmagtgkózfrl BzuflafrV m 18811XU Ua.
36-40. | al alapján való ajkét aWákÓl Óáar C*sa k&slf. bttotttárl tar aleOkleáe eleit Malőr Gmla Pákai plábánea éa Heliaey Gmk kfc. fómáraők tvb. bk. tavakat <a Csabor Mátyás vasagyai tb. I6js»ya0b6l álé .lluMllglt k«l-ÖBáta kL
laan blanttaég rfjkkéeakkalfclá\'ia 1917. évi |aaaér hó 39énak int Arájára Mnetatt M, e táryyalás kaáyáll paól« a pákai k8r-lecyaOI khratal Mvaáalea balylalga |all9slitl M.
A vnnatknsó kkejMláal terv és OsaeaMe P6rdeÍ8l4a k5ea«gk«aáaál kSaseemMre kltétat váo, ott ea Iréokeltak által 1917 M jaaeáf 14 tOl kaeéve 29 lg megteUstketö.
A kiküldőit bboHsár e kkejátMal ter* ■arállaptáaa lalatt akkor la Irámlig kg katározsl, ka aa «réekaltak köeOl meklaam
jelenik keg.
Zela agai mag, 1917. |snek 9.
Um a. k. tSkpáa. akt a kM|. Ua. aMfea
Veszek hizott sertést
Kérek ajánlatot Fehér Gyula Kiaiaay ut 2. Telefon 131.
Divatos
la vél papírok, aaSvéaalapok
óriási válaaatébkaa.
ri«€HKL rfiiép riA
6 könyváruházéban Nagykaaiaaán. a
r«Más «awkeastft vstmaobtas* r.taM, SWS flISHSI LÁJ09 ip^m: riaasml «rn8. "t— r—\'•- akta HtrktpM« W f. h>is <sj T ^N^k-WU.
-JlttK ÜP OML ! . I I
XLPU lilllpi i -—r--NagyhsAslim 1917 január 1» Hétfő
fi *tln
NAéYKANIItA
auaAn-in a. \' nóMUDénvtmi
•asAam
POLITIKAI NAPILAP
—J
Keleti harcztér.
Berlin. Jan 74 Lipót bajor heréig vezértábornagy harcvonala: Nem volt lényegei jelentőségű esemény. József fő? herceg vezérezredes harcvonala: A ke-
letr Kárpátokban ee Aranyos Beszterce tői éazekra német gránátosok tőbb he fyen\'bnnyamaitatr az oroszok állata -s, súlyos veszteségeket okoztak az ellen eégnek ée a kapott parancehoz képest foglyokkal és zaákmánynyal állásaikba tértek vittra. 50 fogoly került ea alke lommal á tánadék katrre. Mactensen etfértékaenagy harcvonala • Kedxgiátíüi időjárási viszonyok akadályozták i harci tevékenységet A Szereth mentén, Brai Illót északnyugatra vtasaavartünk egy orosz előretörést Macedón arcvonal: A Verdar éa a Dóiran tó kősótt, a-Stoj-kowitól délre fekvő állásaink elten ínté antt.aBaaaégea támadáa aredménrtelen Legfelső hadve*etősér
• Nyugati harctér.
Merlin, fan, H^A, Sommá kát el | dalán folyt élénk tisérségi tüzelésen ki* , vül, esé éa havatáa kóvetkertében az egéaz arcvonalon aaak csekély harci te-vékenység volt. At éj folyamán több ha» lyea visszavertük etlenségea járőrök eMk retőréseit. Legfelső hadvezetőség.
Budapest, jan 14 Valenitől nvu gátra török csapatok viaazavertek egy oroex előretörést. Egyébként a román aikaágon a rom idUáráa folytán nem
ség Herastrautól délnyugatra tegnap rég gal Goldbach tábornok .zászlóaljai meglepő tárnodáesel elfoglalták a 704 ea ma gaalatot Tőlgyoa területén német oszt a gok sikeres vállalkeaásokat hajtottak végre, amelyekkel az ellenségnek auTyos veazteaéget okoztak Tovább éaaakra nincs jelenteni való. Hőfor altábornagy
A balkáni harcztér
Budapest, jan. 14 január 11 én bárom francia ezred részei kelet felöl megtámadták az Ochrida-tó déli végében fekvő osztrák-magyar álláaokat. A franciák támadását visszavertük amiben a tótól keletre beavatkozó osztrák magyar éa bolgár oaztagok is közreműködtek Tognnp reggel csapataink ellentáma dáaba mentek át éa az ellenséget a Cera vén tul vetették visaza
Hifer altábornagy.
Az olasz harctér.
Budapest, jan. 14 Nyugalom.
Hőfer altábornagy
Barlln, jtt ,K A íratmi oro«
Megkezdte működését
a lengyel államtanács.
Varsó, jan IS. A lengyel államta-náes ünnepélyes megnyitására ma ideér-kesett Köt táborszerr agy, lublini aa-gyar főkormányzó. Délben a királyi pa-lota oszlopcsarnokában összegyűltek—at-áltamtanács összes tagjai a a megszállott | területek kormány biztosak Beseler né-
nyio az emelvényre lépve
hangoztatta, hogy a lengyel királyságbsn
az első döntő államtanács egybegyűlő*«
ma meg A remény, hogy a
munkához altözeü béke jegyébab f®g*
• hatunk, maghiusult Ellenfeleink a
| azövetaégea uralkodók által fölajánlott
\\ békejöbbot visszautasították^ A harcot
[ tehát törhetetlen elhatározáaaal tovább
: ke\'1 folytatni egéaz a döntő gfÖHÉM^
... , , „ i Győzelmünk Lengyelország győzelme is
gában. bakaajáalatunkát vmzautaaftotti. j ^ ^ ^ el(,rmebe2 , , ,e0.
fronton semmi kü\'őnöa harei tevékenység A BraÜa Calac vasútvonal mentén Badanlt lUfglalluh.
A bolgár cár hadparancsa.
Siófia, jaa. 15. Jekoff generálisai mua a bolgár eár nevében ezt a napi-parancsot iafcértf. Hipatnkrkoz:
Az\' ellenség* fékezhetetlen snohósá-
A*«»««* ba&ereg főtállitá.. lesz A tongyot
^ T- ^ * ** í légió készen is áll a föladat megv^óst-^moeit ae V^* j táaára. A lengyel államtanács nevében
____,t . , akar)*«* semmsitjmi Kaytkl Caak ^ | NImeí<>vttW ^ÖieSénbd^hoáv
n>h kilöuua jeTenlevégfr hírei tsssku,^ lensegotok lüSk mohósága ^^L iötfogjAk^zóliUni i leufyd nnnia-
"--■—*■" *"»------*------- folytatnunk a háborút, de at elkövetke t . ** r----- . . , ___
: , ,, . _ S . tet, — hogy minden erejevei • támo-
áUemtanée» munkáját Ezután kndni fogunk A bolgár nép sorsi k«a j fiitmrmioyMÍ u jOuaunácaot
tekben van. Bulgár., szabadsága,fugget- J mefQyitotto^ nyiiyáait^lumegk^Uas len&ege becsülete rátok van bizva. Vi I ^tanács tagjait, hogy a holnapi filé-tezsegtek, batorsagtok elegendő butou- | UR a koroaBmMntU ¿, helyette* meg-
téka a magasztos egyesülési mü végső sikerének. Az igazaág velünk van. Az egyaégea bolgár nemzet üdvözletét küldi haratéren lévő fiainak. Éljen Bulgária I
A béke útját nem lehet elvágni.
Berlin, jan. 15. A Franfuiter—Zeitungnak jelentik Newyorkból: Mérték; adó körökben egéaz határozottsággal hirdetik, hogy az antantnak Wilsonhoz intézett jegyzéke nem vágja el a béke lehetőség ulját Wilaon az antantjegyzák tartalmát hivatalosan közölni fogja Né metorarággal, azzal a megjegyzéssel, hogy Nématoraság ia közölje most niár békaf&itétalcit. Ezzel az aktussal tulajdonképpen as alkudozások kezdődnek Afljd mag. Eleinte mindenik fél annyit kér, hagy sokat engedhessen belőle
választáaára taljea számban jöjjenek öaaze.
Bolgár jelentés.
-Szófia, jaa 15 A bolgár vezérkar Jelenti: Macedón front: Az ellenség Stojakava falutól délre támadást Intézőit, visszavertük. Román front: Qalac és fsacca kőzött tüzérségl tüzelés alatt dltnttk -Qalac katonai telepet, a pályaudvar és a vasatihtd. A város közelében tüzveszedelem támadt Rápüiöink hevesen bombázták a Szentgyörgy pá lyaudvart, kikötőt és a kőzetben levő röpülőáUomást.
Beteg a külügyminiszter.
Bécs, Jan 15 Czarain klMgyanniaa ter orr gennyesedé, következtében megbetegedett s kénytelen volt ágyban ma radni. Károly király a betegnél féfóráa látogatást tett.

zAla
HÍREK
Mit akar az antant ?
Ax nntant - amint as Unióhoz in-tásatt jegyzékből kitűnik — nem akar ks\'sasibbsl, nunt Ausztriától olaiakitaw as olass éa szlovén tartományokat, Morva országot, Csehországot, Galíciái és Bukovinát Az antsnt nem akar kevesebbet, miat Magyarországtól elvenni Horvátor
szágot, Dslmáciát, Boszniát, Felsőmagyar országnak a tótok által lakott terileteit, a rutén vármegyéket, Erdélyt és a Bánátot, hogy aztán az ékként megesonkitott országot Ausztriátój végleg elszakítsa. Hét mi ebből a függetlenségből és önállóságból nem kérünk Olyan békét, amely eaercves hazánk területi integritásának föláldozásával járna, kötni soka nem fogunk.\' Ha kell, a hábom megsemmisítő tüzébe dobjuljHutolaó gsra-sonkát s föláldozzuk utolsó csepp vérünket de balkáni állaaooekák nívójára Mi hagyjuk magunkat sűlycixlcui A magyar anyáktól, a magyar katonáktól nem kell megkérdezni, Hegy az antant föltételei alapján akarják a e békét. A _(Biigysr nemzet jól tudja; hogy kormányaink békés szándéka őszinte volt. Szó sincs róla* válaszolni fogunk még L\'oyd George ák pökhendi jegyzékére, de nem
I diplomácia shns nyelvével, hanem a harctereken karjaink erejével, háborgó lelkűnk sújtó hsrsgjával, diadalmas szu-ronysink aoélos erejével Hanem pardont ad se ismerünk többé--
Tfaáélaláa NagyhaoizaAm
mindjárt: nem remélt erkölcsi és anyagi sikerrel. Zsúfolásig megtelt a nagyterem, képviselve volt városunk minden társadalmi osztálya. Így is vsn ez rendjén. |ól esett látnunk, hogy a honvéd tisztikar úgyszólván teljes számban jelen volt. A jókedv jegyében .zajlott le" a délután. Trécselő nénik, asosolygóa menyecskék, ennivaló lányok . ... csupa derű, ragyogó src miodecütt Néhsny zövidke órára szinte elfelejtettük, hogy még mindig benn vagyunk a csúnya háborubsn . . . A tea délután váratlanul L ¡bóvlit: ked vas meglepetésként hstott, hegy a ren dezőség a helyszínen, . . két hölgyet rekvirált. ., akik artán énekeltek ne kfink szívet lelket győnyörködtetön. Kán tol Sándorné opersénekesnő (Nagyvá rsd), aki városunkban vrndegként időzik néhány müdallal rdtfekelt, Ptlci Luby pedig magyar nótákat - az dfcyiket Jáger Istvánnc úrhölgy torgorakíséreté val énekelt* Elrsgsdó temperamentum mai leli egyénisége, irislályliszls hsagju
frenetikus tapsra ragadta hallgatáságát A teát, süteményt, bájos urílények szolgáltatták föl fSigys ncsak ők rohamostak a zsebek ellen rf nem Mgyverrel, csak virágokkal, enni innivalóval. Ugyan ki tudott volna nekik ellentálbi ? A zenét
délután eredményeképp, amennyire hirtelenében megállapítható volt," közel két ezer köroná jut a nemes célra. Vsjjnn, nem leketne a. minden nemes . ét szép iránt fogékony közönségünk lelki javára, a kincses Erdélyből vendégszerető váró-\' siónkba menekült véreink hssznára e si-került tea délutánt ének s zenessé-
mokksl._szavalattal állandásítani ?
____(Dr. M.J)
— KápfMaaontaMa. Plrlfer E\'ek"lŐ glaaáslaan taaár fegadstal klpít tagaap dtí ofőtt szeatnlta lót Harvátb György fógt»««l-s\'aal Igstgtló. Ei slkiTosuból a fáisfiteBfp\'om ssteőHlg »églek előkelő kózöaa éggel, aase\'y gfósylilsdggnl nsalUti a aWn
taair írtékes alkotását.
— A terméa A gazdaközönség nagy sggodalomaaal kiséri a jelenlegi sbnormáhs időjárást a attól tart, hogy már eddig is sok kárt tettek az elszaporodott mezei egerek és a rothadás Az egerek tényleg igen—elsiaporedtak, de a csapadék még nem ártott meg vetésnekI iőt használt,tBhtfr vegetáció egy hónappsl előbbre ugrott és minden-lelé ugy nés ki a ssáetófőld,—adat
gyönyört pázsit Természetesen sorsa nem most, bsnem a jövő hónap elején dől el. Ha abban havazás áll be és fagy lesz utána, kitűnő termésre számithstunk. Baj caak akkor lenne, he e fagy~hÓ
nélkül állana be Tehát nincs ok az aggodalomra. Az _ előző esztendőkben is
É« ettaégixett iljalc f.gyal-mába. A magyar államvasutak igazga tósága a következő közlemény közzété telére kérte föl a Zela szerkesztőségét: A kereskedelemügyi miniszter ur engedélyével a m. kir, államvasutak a háború tartama\' alatt v forgalmi dijnolcok nő-
nem töltött érettségi vizsgát tett ifjakat is alkalmasnak - Ily ifjak folyamodvá nyaikat születési és érettségi bizonyítvánnyal felszerelve a magyar királyi államvssutsk igazgatóságánál (Budapest Andrássy ut 74 ) adhatják be. Az alkal masnak talált folyamodókat 18 ik élet évük betöltéséig illetőleg a szakvizsgák letsteléíg kizárólag tanulás és kiképzés céljából fogják alkalmaztatni és lehet 5-leg sddigi lakhelyükön, levő állomásokon azonnal beosztani, hogy továbbra is szülői ellátás slatt msfsdhssssnsk /Ö-ik életévük betöltésével rendszeres vasúti slkslmsioltskká - forgalmi- dljnotokká válnak.
ff) f január \\Í
— Lányok pnmaaan A .Zala\' sserkesztlsége a vasárnapi poitávaL as alábbi. Igen erdeke*. kedves, átérzett sorokat kapta; ¿Kedves Szerkesztő Url Meg irjsm? Ne ir)sm? Es e két gondolat kergette egymást a lelkemben napok óta Lánytzobám minden kedvea helyé tői tsnácsot kértem s mind sít tanácsolták, irjam meg A kakukkos óra, az öreg karosszék, sőt még a kanári madaram ia azt integeti hogy tegyem meg. Hát saeg-teszem. Megírom, hogy mennyire harag -nunk mi lányok Lloyd George űrre és vén gőgös társeire, akik megakadályozták, hogy béke legyen Hogy miért ka* ragtzuak ?J/egyc csak kedves szerkesztő ur az én helyzetemet. Huszonegy éves vagyok s mért röstelném bevallani, eljutottam a lány életének abba a stádiumába, amikor- komolyan imÜ a ierjhes-menésscl foglalkozni Ex a gondolat fag-4aik«*tet engem, meg még néhány ásás* ezer láeyt Magyarországon A háború kitörésekor agésr fiatal lányok voltunk, alig hagytuk el az iskola jHtdjek. játék-nak tekintettük az életet s szívesen fürödtünk a sugárzó lányévek gondatlanságában. bs íme, ma 21 éves vagyok, anélkül, hogy a legszebb lányévek gyönyöreit, a bálokat, a farsangot, a zsurt, a majálist s a nyilvános mulatságok éter más fajtáját»
:em volna. Huszonegy év, ngy-a semmi, de nsgy idő a lány életében. Szinte határköve a vénlányságnak. Ebben a korban mikor kékés idők voltak — minden lányiak yeR asfc legslkbfa vőla-
NakaaeT" mai csúf idők szánalomraméltó lányaare genek sség udvarlói se veitek. Lelkink meg ax élet tavartá^nme»
nyira megvénültünk, hogy bátran befl hetünk a kávenénikék soréba. Isteaem, ha a fiatalemberek hazajönnek, csapa vénlányokat találnak ittkon, akik fiatalok nem voltak soka I Kedves Szerkeaztö Ur, meg Jceüett ezt írnom sok-sok lány nevében, hedd ludja mag a világ, hegy e
vendékül , 18 ik életévüket még be- háború a láAyOktól It követelt átdaaato-
kat, sőt mi ugy érezzük, hogy tőlünk a legtöbbet: álmaink valóra válását, őszinte tisztelettel: Egy 21 éves vénlány.
— á ksrcsstésy jétftssy alstylst kiállítása. A kcreeatáay Jótékony aőaplet a hó 21-161 29 lg eilpkekláUltáet rtadas a vak katonák éa a sSegáaykáa javára a Begaarlaásr palota tzletkofylaágábee, Győrffy Jéaeeaá s jeé találíaáaya c.ipkéibfll. Ktak a ssipkák mk Budapesten, Velencében áa StoeVkolsabaa 1» kl vollek állítva és dlssokUvéUel lettek kMa-tetve.
Jótékonyság, Kreieer Gye* láaé úrasszony 20 koronát juttetett bea-záak a népkonyha javára As összeget rendaltatési helyére juttattuk.
1917 január lS
ZALA
S
— A katonák köazöneta A 20-ik honvédgyalogezred fik századé aak legénysége a következő sarok kőz-sétételére kérte föl a Zalát; Mélyen tiszteit Szerkesztő ur 1 Mély tisztelettel fölkérjük, kegyeskedjék Nagykanizsa város érdemes közönségével tudatni, begy a harctérre küldött karácsonyi aze-raMsdaadmyt megkaptuk s azért az öetcas adakozóknak- leghálásabb köatö nattnket fejezzük: A mi Hálánk egyen* lőre abból áll, iogy a legnagyobb sze retettél gondolunk a kedves kanitsai kösöaségre.
— Alkohollal megmérgezett klaláay. H tartalékos honvéd tászlós József főherceg utcai lakásán néhány percig őrizetlenül maradt a zászlós aégy éves kisiáoyjbája A csöpp teremtés vala hogyan hossájutott egy övegher, amely-boa kört\'belül egy deei rum volt Az wU üah utolsó rrtpp;g kiitta a mire tettét észrevették, már eszméletlenül vergődött a szoba padlóján Rögtön or aoaárt, hÜdtek, de a gyors aa^élyáem használt s a balálvergődés után alkoholmérgezésben kiszenvedett.
llyazzak a nagykanizsai ■teák Tegnap délbon egy sok erdőt katwprbualakodott a Cseogcry utcában.
Hal ezért köliőtt neköm haza gyünni az Óperenciás tenger hi\'só psrt* íárél, azt a keserves erre arraját ennek a kilyukad tvilágoak.
— Mi baj vitéz ur ? — kérdezték tőle a járókelők. — Talán meghalt valakije? - "
— Hiszen ha caak annyi vóna, a sZimibe a katona a ii
— Elhagyta a babája ?
— Ahelyett \'tízet kapók minden aijamra.
-—Vktea kall menni a frontra ? .--
— Az caak játék nekem. Sakkal nagynbb hiba van annál
— Ugyan?
»- —" Hogy az istrn ctudájaba menjek én .át az utca túlsó oldalára ebben a fena nagy sárban?
-F-msi tfinődött a derék hadfi. Hát
még ba a Gyár-utóéban járt vo\'na
__ktvaanott Siotnba\'on éjiét .g/ I s
göftbtfyl bt Tfik Mff. ■ tCalMceaeey\'aÚ\'ó 1U jn\'a\'embea rétsesL\'. Qa Cs-.ofcl-u 7 Tbstty.
VES-Szflppfln
ARA J KORONA
Legtökéletesebb éa legkedveaebb illatú pipereszappan, mely minden háztartásban nélkülözhetetlen Yes púder 1. 3, 5 kör, tlobozonkint, Yet-kzámSkor.tégelyenkiat.
M.NDSNÜTT KAMATÚI
Történelmi ebédek,
wFWMiir aUra a mai éa a r\'gl ad vari ebédek kost, amaljfek sslaéif kg-lalkoztaltak a távol- és kívülállók ktváaéelaigit és étdeklődisét, de azért mégis vaa egy és esás. Ilyen pé\'dlat aa, bogy az ajsbb ldSkbea a királyi aarta oknál való snayjakaée a asg> kivottsk sráoára egyre Inkább a earraióola jellegivel Ur. Maginak aa avia késörőméeek koriataam aóbatjik ál aiagakat ssabadon. Ks illstlea is sértő voloa a oesa le lehetséges, mert a vendég caak addig Időiket agy egy logiaaál, ssslg a király sst figjelemra Kéltatjs. Mihelyt letetzl a viliit, már ott líNereaesk a tzdgák éa azé attkBl tányért c wélack. Ugyanez történik az Italokkal is blaltőkkel, tmeiya-k«t izíp p )karakt».-o, finom irivü ketykeVbee kordénak körit, d* addig a legnemesebb br.r la trlatetkettt iO, asalg s mrglzleíétérB a király jelt aesa ad. Eitk as etaet asiadeefitt Iráay-adók, vtszoat Per arc Jitttl advarl ebédjein egyaaeat aszal a követkaseiéaayal j írtak, hogy a gasstroaón üvaaetck hivsl — ha etak elő-
sőtag |Ü be atna v«csorá.ttk---éhaaea keitek
161 aa saslaltó*, tekintve, begy aihsl k tr ál* a tk
kősó tartoaoit.
A probtámél lahét agy __
kétsear ebédeli: első laben la akposaa a syfl vé sort ág kizáráséval, nlnélshis pedig ayt-vámima. As üv^ya aaoabaa ok hatalmas vak, hogy még Igy k raedsaea agy ériig tartatta« cbídfe.
As Itataak nagyon tstbad élvezetére vall, bagy IV. Heark aoy aáairt ehl<la verekedésaal végződött, emelyark Maisige aajitketlkg vágta kaaiJM D\'Armag-aac marsall Irjikas. Csak JCIV. Lajos alatt szerveztek egy klttSa advarl méhőtigoi arra a célra, hogy a sokat, akik aár nagyoñ ta a po i kár lenekére aéstak, as advarl aiotgik atgü-I ságival kalőa terembe viayik, akbl kéay alase-stc kUIhatták, ra agai at Hogy et IdftbeatXVll | szitád} cHy hlrasasgy Ivók vettek e^ trend» , udvsroccck, sőt advarhilgytk, Rte! e!iau btr-, c<t mriihlraUiból is Mtlalk. A aemta é»nagr -~ : ess>i herceg löijagysi, hogy Adelaida k Itass-] tsoey.— uáv»ri ntvee Maóaree RjyaU — mit dea este ialekvás előtt egy aégypiatcfc kapa melegített, fiiittes bort lehajtóit. Loalte kit-atatooy padig Veraceyt Ivott a avajd gárdti tikkal. Es a agy asó, saert a svájci gái dalik azon juiága köatadoasáéoa voh. Hagy almttéh -aUcdcti IralófBck o.p »u a iaiatO baiguDÓl bw
íurkt rtrjrtrtmt
Peresé József" kiiá yaok alatt aa advarl ebéd Inkább allék sxcrt.itts volt, IL Vilmát másik ad\'trl eb >dal nem byaaek. A császár» Bal valóságáé jófttvigyaak való ebádaket kil-teeefc el a meghívásra aliflatettck Nagyaiy|a-aak, L Vilasoa osiisiruak advarl abedairöi Blaaaarak Is asgamlihiski aalhiu ginynirttlrs naaait az egyik Hanbe d r&l, aki épfdi lajreae-Slvasatek ssleM eacrctte, hs meghívtak az ad-
Itt vagy.
varkor.
A középkori advari ebédek aesa voltak pauta lorsaaaagok, sósat etiak, ittak aaokoa a megktvott Iflerak. A rencaaaotzkorl udvari •btdek poapásaiettigakrói aavesateaek. PuJl-valtak gf-ktir. rgyt^r^ ki
politizál gylikotatgok, mercetiaek, eseg \'pedrg
Magyararas gll\'ralitár!
Eréayi Béld Ojönfl gyógyszíTlaru
Ouaapaat Káraly*klrut a. m
A fraaela ad varnál a »éleer—da—re»" n.p iaai»hA4á nytlvaapa innapssálaiba eseat. A tcjadclea éa teaaigea asje emaiva-eyaa iltak, a terem közepén klasagaali aastal-aá>, kórós-kőiül az ndvail aailiösagok al.tak, atiaa as aitsaiokraeta a legbalal aaasoagett a táp. A Maaatalmcater kiUiltotU as isálckaor-readjét, ogyaaakt tetia a fipobiinek aa luiok-kal, as eikaset kőni saBealtkri padig aa advari saaekar j deka töltötte ki. Addig, ani* a Kjtdeiaal ptr aikaseit, saaklaak a*m volt szabad esdhet nyuteta, avagy teQ.ulr, de aűketyt a királyt gyiolató pap aimoedotia a aaröisaad-ságot, a táaslóa ur-k a tabonrelteken btlyet foglallak, a többi vesd -g pedig állva ilkaaetl. A leghátul asoroegi aep esek akkor riaaealll as asztali ildkshaa, ha ssásaara aiegasaradt Valami es átelakbfll. \'j
A „diner da ral" ayllvánoa jellege idfi alklit, Miag XVI. Lijoa volt a mafazoritáa-eak barátja. Őfelsége agyaala korának legus\' gyobb avCl köré tarlosott s becsBletes sslvc laegesttt azokoe, akik »s advarl atikett értei-mébea kéa>teleaek voltak as ö eaéslél, vigy két óráig tartó élknéiét állva végignézni. — Magp\'ébálta előbb a oersnó^lit agy refor asálni, hegy anledjért a levek atéa behozatta a liboerettakat, és ts tijtfís sakegy sratetsiatt asekták, akik ara voltsk Is Ilma jagoiltv*.
Itt vagy hát n/ barátom oaáp Ma ing. Ki mosnak fatod a világát, itoggigyitod a roncsa«, jnélg tokot.
Jó aagg, txoliJ vagy, áhmitattmiak, A jöuödet, hm íménud, i ba martam! Míg otrugtalmn, tiomoru atom O lorias iwoi, idaaie daéomt jártam . . .
Eddig én mastta elkent Ittlek,
\' —sssa éiaflfná ifjú, ri/aaná; ——
Mat&ndr hiába hívnak, nem maggok: Latort a taárnyam: fii már sas« sxáltok.
Jé mogpihannf aaöás al alria S nem (ié*ni vhsta, tan* előre már , , .
ELEGÁNS DOMBORNt OMA&U »
NÉVJEGYEK
ELEGÁNS NÉVVaL VAGY BElOVKL
ELLÁTOTT
DISZLEVÉLPAPIROK
FISCHEL FÜLÖP PIA
KÖNYV- ÉS PAPKKEKEáKEDÉSSÉBEN NAGYKANIZSÁN.
Szerkesztői üzenetek.
Manci. Sorakak. aeslat látja, helyt sd-luak. De mfrevalö kislányoknak Ilye« sfltél gondolatokkal foglalkoaai? H.sajiotek asiga daliák a less asajd hegyaa vö\'gyia lakodalom Olvaaó. A herceg Köp^sénybea taüiikodik, de paaaasival na céi, kaaam Palfy Herél mester árhoz forduljon.
A „Zala** atenaateat Arai i Mi)Saa MMai kareva | rma MrasaaNsaaew
atra .. «.aa K | Bar Mn ,, „ a. * ¡Ntfsesvra •> •• t^ea I N«»» t*t*..., »
PMívf« .... a— k I rafihf «a., a
f«m «m ,», ... ia>- a | Ursa* vvr# ,. ia> a Bgyaa asAm Arái a mi
ZALA
tfí7 január H.
AzL irgalmatlan.^ szerződés.
Irta: Halta Ietváa. .IiéIi kiercnstetlek alakét a InwUl\' „ás atoáo néhány ásóval ekaoadottak a ralak tii* iliihiUAMrtMlijtJi hal láaára riÜMlI haf.fra ntMil. Rögtöa ősz sxeesedtnk sslat\'gy 20 darab kocsit, saalyckre annyi aaabar rákapott, ■eaail esek rálést, -«a vágtathank a klrálrl blstos után egéas Ha-hóiig. fia "k n*p b\'toonral sséttépi Bnlegb Lát siót, ha alo»ér|ük. Csakhogy «Ihettftk aire nroait, a négy tflseS 14 nkőpltctte besnsek elf 1" .Ne-eokáre néhány t.oáceoal főloitá\'l.k Egeraaegra. Olt volt Baloyk Láealó la, M ee> gees behívatott agy asobába, hol 12 eraayakal
Elsőrendű gyertya
—--aagyban éa .kicsinyben Icg^kata
a legolcsóbb áron a központi hatósági őrletben, f . 14195
___Egészséges_
savanyu káposztát
-- Minden mennyiségien vesiink. STREM és KLEIN Nagykanizsa
— Átért adoas, asert tokai szenvedtél — aoadá Baegysága.
»Nean sa art a ■ hosslnynlnl as nrearokkœ Ae aafy lelkUxorongattalás kősőtt aondoltam !
--yigi li i»r t"ta»i«.
aeg «na rriclat I
— fii kai logsdïod, étert es~rkiré*y-ajáadéka 1---leleJé a biztos.
»Magiáalllaas, Ha oly eety araek «|»n-éf^r^p.i.», ikk.. B.Lik Ti.^ -g^-í rtnfl* kéi Hl sa (nini fcIhH*^. "tM») f» vár ■«gyei Isgaágbaa kell ehrrataeas. Elért aea aatea aUtsillel, aslkor 6osgy«ága ma,a ka zdvnl aabsabe lelte aa- asaayokat Kéiesólo liaaal a|k&e»8ntese hngyeeaiyál éa siettem kl |<al a aaobábóL*
aEart»eseé esoaaal elaoadotteas a kar.l-
Jk«*"
.Ugyanis ast as Irgalasatlaa szerződéit kihirdettetni akarták a várasegyáe."
.Ast aondtok tehát, hogy nlaasaaapab Hkikatásra asagkstalasasásaak a váróétól a Igy elodástnk a klhkdetást.\'
Jadhla ihl Isbsó vak. kasylF er&nakoa *<cr?6dáek6t6e. «Vea aaatradSâôî teMak esatnadősak lefolyása eI6tt a aaakpát 1
—m
tadjnV, hogy hrndákelak valaaslkor angtaabs-dakak a a ayunsoraaágkól, wgy raakngyan slreloavölgyében töltik al 6k la élet Ok el. Mert igazat mondott geleatkal Balogh László: .job b»o letMnk evegónyek I" (Vége )
A kisrécsei
aözma\'om szabadkézből eladó Bővebbet ROSENBERGER LAJOS Nagyrécse (Zala megye) 14180
URÁNIA MOZGÓKÉP PALOTA aozooNYuurcA «.
HétljU 4t iisddsn szinre kerül
BHI
áltltlr« ÎT, XiKtlT kllkty IswsisSw II HHi
Bléséásek : HátkSanapokea 8. 9. — Veeárae, áateaipnipen 2 /»MV» 7. t. — RenáeeHetyéssk
se»**oam. ta isoizatclteaa, bogy nca jd saSr- _
■Mik efck« s ssáil-kaJsfcsi^dLMgees^T^^^
^. ««Máakikkdaéá^i- —-......Á HARCZTEREN \\
^ /evő katonák kedvet olvas-
Jmanya a mZALA\' Havi elültetés póttai kdtetésset 2 # korona A mZALÁ" a harc T. •-■ téren /cipő
minden katona
_rétiér* küldhető. EUfixetés
minden naptól ettkazal a kiadóhivatalban Naqyka-hisia, Sugúr-ut 4—»*. lelefon 78. tsám.
FRANZ LAJOS ésFIAI
GŐZMALOM ÉS VILLAMOS-ÛZEM R.-T.
Dúsan felszereld
Csillárüzletében
állandó raktáron tart legújabb gyártmányú villamos csillárokat, villamos Kályhákat, főzőedényeket, zseblámpá-| ktft hozzávaló elemekkel, vlllamotégő-f> ket husz gyertyafénytől ezer gyertyafényig és egyéb elektrotechnikai cikkeket
k
Iel«srárwnrva káalsaagatteé MsoHaéM. 2f71/kb. 1*16
r Hirdetmény.
llagar Miksa aágrákl «s ftetsHar ftad asákterayal eégek |ogot avervéa a PőrdaMde köeeég határéban a pócdeWdsl IS. na. Ijk.bee 33 kvas* a X. ae. t jk vben 36. ksa* a 47. aa. tjkvbea 37. hrsa.. e 70. ex. l|kekee M hmn., tla tjkvbea 59. kraL, a 63 aa. t|kvb* 64d kresH a IX as. tjkrbaa 67. kses.. ti a tjkvbea 68 kras.. a 15. a*. t|kvbee 09: W, 35 as. t|kvhaa 714. kt», 68 as. t|kvkaa 91/1 hra* 77. as. t|kvbae 92/1. ás 6 knn, 68. s UWbee 92/tt. hre^, 77 sz. tjkvb«»92/t. 6. hra 77. at. tikeben 92/1, 6 hrss.. 16 as. t|kvbee 92/7. krstn 68 as ijkekea 92/4, 8. II. k as., 38. as. jkvksn 92/5. 9. 10. h\'sr.. 56 as. I|kv ben 164. Wee.. 18 as. «Jkvben tőt. brea, 48. m Ijkiban 100 kraso 79 as. I|k*baa 98 hrae., 9 sz Hkvk aa~iTtrss.. tjkvbni 108.
hrss, iiih1^. tjkvW^ 1 Ml 3B1/I.
2, 3, 4. hra«., itt. «I. tjkvbea 298/1. 8, 3. 18 . as. tfkvba» 206/1. 2, 3 k\'aa, 101. aa. Ijk»b— 209/1,2 3. a. Tfkvkar
209/1, 2, 3 brsi., I I tt. «Ikvkea JBVrl, S, f hrsa.. 109. a», «jkvbea 316/1, 3, 3. krab Ut a*. Ijkvkee SU/1, 2, S hra*.. 109 aa. tjkaker 211/1, 2. 3. kraa , 110. as. t|kvban 314/1,8 8. 824/1, 2 2. hraL, 108. aa. ttkvbea 218/1, 2,2 hrss., lit. s*. Hkvbaa 219/1, 2, 8. hrs«., 111 SS. tjkvbea 319/1, S, 3. bras.
A lelval» lagaHanoka li II M^MÛsi8m asnkásksn lalHntMett réaaalaak s klsajtllléaér. I Zalaaagve kórig, blaottsága as 1881 i XL! l>t 86—40. | al eUpjáa való nljáráa némából ôder >fllaa kőalg. klaattságllag tlifklsáa silattTHn|T~ Gyale pákai ^ékéaaa áa Hdáeay Gyala kk fáafreók tvb. Mr. tagokét ás Csobar Mátyás tb l6j tia6bll álló khaáésdgai iat
lten blsoMsáf elérteinek heláHd\'ja 1817. -<sl Isi!ah kii 78 áaat d a f fcgfct »«satslf kl, a tárgyaláe ~ hdyáll pedtg a pákai k8r-Jegnil. hivatal hhrateloe heáytnége |el8kaáeH kl.
A voaatkonó klsajátliáal ksrv éa lanealrla Pördelólde kSsaágkásáaál k5naa«wláre kitétel ván, ott na érdakekek állal 1917 M jeeelr 14161 kezdve 29 lg a-gteki thető.
A klk«U6lt UeoHaág a láaajiHtéei lerv saerállepltéae (elell akkor h árdeateg tar kftároxnl. ka as érdekcllak hó.ál aeaklae» jelenik asag.
ZelnegerSeeg, 1817. |«aaár 8.
Balés Mta a. k. »hyén. mmi • IMf. kés. ekSk.
Egy pianinót
4 kónapra bérbe veooók. Cm a kiadóhivatalban. 14309
Divatos
Iev6l¡paplrak,
mlvóaalapak
óriási ráUaatékba«.
Fiacnsie FfUr FIA • kőnyváruhásábaa Nagykanissin. •
rálelt. aaaakaaalS TdTNCOLTAM fatalSa MadS PiaONfl. I.AJO« l,aagaU rlRSNBI. SSNá N,»-.utl . Sala Mrk^khóé ét W»n«ée A T^eél Wa^S ifc il
XUV. éWotyiv
aabaa * 17 január 16 Kedd
41
inoviMi 0 oaÉaam NAGYKANIZSA
eueAn-trr a. aaAaa riÓKKI ADÓHIVATAL i
ssaEsasr?
POLITIKAI NAPILAP
A béke Ügye.! Ke,eti harc/tér. 1 Bolgár jelentés.
Zürichi tan. 15 A Dayl Mait sze-rint a pápa magántitkára Svájcba érkezett hogy ott a béke ügyéről megbeszéléseket .iolvtiásöB •" : — ......íz.....
Newyorh január 15 Wrlsón elnök tandcsko ásta hivta meg Lansingot és « külügyi hivatal més tisztviselőit, hogy
Bertin, ian. IS. Lipót bajor herceg | Szófia, jan. 16 A bolgár vezérkar vezértábornagy harcvonala; A harci te- jelemti; Az egész Macedón frönton Vékenyaég borús időjárás mellett csekély | gyönge tüzérharc folyik. Egy ellenségen maradt, fózsef főherceg vezérezredes j repülőgépet lelőttünk. A román fronton, harcvonata; a Suslta vól|rytől északra | 3 ggn y^frfr pqrt/áról ágyaink (latac ujabban elfoglalt állásainkat erőa oroa f^ m atdtt tartották az ettenségea éa román erők támadták meg Az ellen- ykatonai telepeket és vasúti vonalat. Az —n- «áy»t mindenatt megyerink. Mackensen J ellenséges tüzérség gyönge, hatástalan megbeszéljék r hcdnse^k J^zn*rr~^idUrMgy bar cmam: A Buzaut \\ ágyuzáim fonottá tűzetésünket adandó vatása szövegét » » kéri —Vadcnvfc a i -—__^
New&rk, jan 1$. Az amerikai 1T Srciethtól délit a» oroszoktel még meg TGal&C RtlSZOttélV
pok nagy részét még ma is az antant""S7a,,va tartott utol,é balységet kedvezőt , , , ______
hniliT\' l-llín.T^- A ■t^attaHhr^ Widöjárás ellenére rnhapimal elfoglal- } . L
—— t , ^ . ------, . . . , 1 ludih rfll ff1* \'gr
taatnak aammi jnga r, .l.m. n,ncs arr. ----------------tegfeh+hadvezeiőség. j WiaAkmn ^ Galactól
az optimitmuara, amely a jegyzekebői Budapest jen 13 Tegnap délután
tőrSk csapatok rohammal\' elfoglalták Va-
kiárad Az antant eddig az ősazea fron
tokon súlyos verezegeket azenvedett, d«ny falut, ai utolsó helytéget, amelyet amelyeknek korrigálása még abban az a e|lenté? , Szerethtől débe még meg-
_ t
Varsó, jan. 16 A lengyel államto-esetben » esztendőkbe kerülne, ha silta wéllva tartott, fózstí.fóhcrceg vezérei- J 055®. tegnapi ülésén koronamaraallá Nie-rumc neki embcrany&g és munició^ckm r^w hircvoháláfuíriJUl azmujm. Oiu j \'M»>\'»»azk» fréfet^bnJrosUeée/MtoÜh tetabao tobutyra vergődni. Az antant Mok ^ románok erős támadásokat in- f *** eyytoy tanait vaiawtoHéH tf már a múlt évben is rendkívül vérmes téztek ,lok ellen az állások elfen, ame-remenyeket tápiák ereje tdjea megfeszi- „ utolsó napokban a Susits
táaével végrehajtott tavául él nyári of \' ^W eazakra elfoglaltunk A téma-fenzivájával szemben a az eredmény né j dékft mindenütt visszavertük. Tovább há^ kilómét« le« Haaztdm «avaeui ! 5emm, ulaáf. —
ü ennyi lesz- eredmény, akkor egy ev tizedbe kerül, mig a franciák és angolok i Rajnához élhetnek. Mar pedig Ame-
Höfer, altábornagy
Nyugati harctér
BerUn, Jan.-15. Kaprecnt oaforher ceg harcvonala: A Somáétól\' északra i az élénk tüzérségi tüz tnvább tart. Mig
riká tudja legjobban, hogy az antant se viselhet ügy évnél - hosszabb héboiut. Végül a lapok egyetértően megállapit-
j^.\'.. ?X szabta meg ^^^ jérőrökelflretőtéadtlühb pon-
fottét eleit, hogy azokbol sokat enged i _ * .,, ... . ,,. ... . I ,, ... ton visszavertük^- a saját felderítő oszta
neszen erre vall az a teny is, hogy a . , , , , ... .,__. ., ..
...... . .- . gainknak eredmenydua vállalkozaaaikrol
bdm egye. foheteleit meglehető™ hj^^ f , kat és ^pp^áaat beszél j^ban hagyta, Ez a homály annak | ^^ ^ ¿„¿vezetőség
idején módot nyújt majd a visszavonu-
: T" Az olasz harctér.
Newyork. jan IS. Amerikában egyre ; ^ . . . ,m ,.. .., .
„.. ... . " ; .... „ Budapest A Uofomtt harcvona on
több manlclógyár tér vtssza békés űz c„pataink^k elmult éjuakán „¿trob
letágához, Altalános a vélemény, hogy : bántották a nagy Lagasuoi mellett az ebben az évben vége lesz a háborúnak > állásunk és^z ellenség állása közt hu a zódó déli fal mellett összekötő sziklát.
AtDCÍÍ nóműt íolontoc A robbanás teljesen sikerült A két el flZ uoll llclllui lorcllluül I lenfelet moat azélea szakadék válaaztjael.
\' | A Karszt harcvonalon időnként valami-
BerHn, jan 16. A nagy vezérkar . vei élénkebb a tüzéraégi- tevékenység, jelenti: A francia éa orosz harctéren ! » Höfer, altábornagy
eaekély harci tevékenyaég folyik. Romániában, a Sutit a Saslnu völgyek kö
zőtt éa Fundeniuél erőa orosz témádé j Budapest, jan. 15. Változatlan.
A balkáni hareztér
sokat viguavertünk.

Nagy földrengés.
— 7*fMfi, jt fí « * ^%t»f-
tón földrengés volt, aaalg eser b«Ht romba. d&atöt.\' A i!»^-aok alatt aééig htrnaagia ,lf, loktat találtak.
Layinakafasztrófa.
Grácból táviratozzák, begy aÉÉy nap előtt haláloa katasztrófa érte a begyekben Martiny altábornagy, gráei katonai parancsnok leányéi Martiay kisasszony megelőzőleg Budapeatea járt, ahol szülei társaságában résztvett a ko-ronázáaqn. Innen utaztak Raatattba, a honnan-Martiny kisasszony két ur éa két hölgy társaságában kiindult a begyek közé. Obertauernből indultak eL Mikor egy szakadékon keresztül ki akartak jutni a kocsi útra, egy lavina azakadt reájuk él magával rántotta Őket a mélyaégbe A kirándulók közül négyen hamnroaan kiszabadították magukat, Martiny Ida-asszonyt azonban teljesen eltemette a hó. Mire kiásták, halott volt. Martiny altábornagy családját jól ismerik Pozsonyban, ahol a zseniális badoaztáiyparaaM-nok korábban éaztendökig lakott. A szerencsétlenül járt leány egyik legkedvel-
Höfer, altábornagy. | tebb tagja volt a pozsonyi táraaaágnak.
17933164
ZALA
1*19. január Ü
HÍREK
valamely régi történetírónk fölébredne halottaiból, bízvást menten megállapítaná, hogy i magyarnak nagyon jól megy ff dolga, mart már magint civakodik. Ex az ősi turáni átok. Az örök verekedés Valahányszor külső ellenségeinket meg* vertük, a kisaá megpihenhettünk, kissé léJekxethez juthattunk volna, egymást nem engedtük nyugodni Egymással kaptánk hajba. Cserei jánoa, Kézai Simon ■ostaír ma is csak ast írná: nem okul as a oeaazet ezer esztendő óta. Külső veszedelme ha kissé elmúlik, mindjárt meglepi a belső villongás. így van ma is. Kivertük az ellanaéget Erdély határairól, megtorlásul ogésaOiah ország a mienk, vitéz baawédeaak agyra beljebb tornak Moldova szirabe, SaFmőiT Jür niúcs semmi baj. Akik idehaza maradtunk, hajrá, gyűrkénünk egymásnak. Orügyet konnyü kereani. Ha nmca máz, fölkaparjuk újra a rég eltemetett, reg teled eabe ment sérelmi okokat Ujakat is lehet hozzájuk sorakoztatni Kívül még verekednek ugyan_katonáink, de idehaza
mar unjuk magunkat, hát verekedjünk már idahasa ük Ha máshol nem lehet, kát a parlamentben Az -rllinrifr "rttfyflt
ss> be— lói, l>m........kapáit knitriií ttifc,
dobott Mája. A munknpart viszont azt átüt) a, hogy ő csak vedekozik az ellen-■ék támadásaival szemben. Mi ezúttal aea kutatjuk, hogy az ellenzéknek, vagy a —Éhpartnak van a igaza. Mi csak
bármelyik párthoz tartozzanak is, hogy ha marakodni akarnak, ssenjenek a
bontia. Ott
istenesen hiverokedbetik —agnkat s még használnak is a hasának. Pa ntá. smikar az eUeniag sretruzsaun-kat akarja, aaaikor aa antant sajtója azt kürtölik világgá, hogy a központi hatalmak államaiban kitört az egyenetlenség; akitor a basa elteni legnagyobb bün a parlament kényelmes, Ifitott termetben való saarakodas. Na fe.edio sut el se az attaaaék, sa a munkapárt.
- A Keresztény Nöegylat kiállítása A Keresztény Nőegylet 21-től 29 ig tartandó csipke kiállítása iráat nagy az érdeklődés a kanizsai hölgyek kore boa, Györffy Janosné pcheiykonnyüségü és pókháló finomságú csipkéi mindenütt nagy elismerést és dicséretet erattak. Magyarországon már évek óta űzik nagy Hkerrel a valódi csipkék készítését, amelyekből sok ezer ment a habont előtt küJoldre, shol minden alkalommal nagy •Kamarással nyilatkoztak a valódi magyer csipkékről
— Katonai k tüntetáaek Őfelsége Münnich Alfréd 48 ik gyalogezred-bah századosnak a hadiékitményes Tta-tonsí érdenifcerészt 3 Üt osztályát, tersdorfer Jóssal 20 as • főhadnagynak a Szignum Laudist és Murányi-(Mellinger) Mátyás 20-ik honvédgyalogaaradbeli fő htdnsgynak az alléuség előtt—tanúsított vitéz és eredményes msgataitásáért a hadiékitményes harmadik oáztályu vas koronarandát adományozta.
- Uj közjegyző. Az igazság-ügyminiszter dr.~ Takács Jenő tapolcai királyi kazjegyzőhelyettest Sümegre királyi közjegyiővé nevezte ki. ■ * — A Hadsogélyző estély« — Február elsején lesz as idei farsang leg-. kieme kedőbb eseménye, a hedsefélyző estélye, amely iráat nemcsak a város ben, de a környéken is ssokotlsnMÍ nsgy as érdeklődés. A pazar progrsm-mot, amelyen szóló,- kettős- és esoport-táncok, énekek, sztndaiabuk szerepelnek — ismeri már a közönség. A pro gramm időkősben ki is bővült s ar "j gtáT^ kellemes meglepetésül fognak szolgálni A közönségét ligyelmeztetjük, hogy a jegy megváltásávsl a nagy érdeklődésre való tekintettel siessen. A jegyeket Kohn Lajos üzletében árusítják. Itt emlityik meg. hogy a hadsegélyzö javára leg-Uiafrbni1 a következő adományod ér kos-gatntháp {áyséaé 4 K. Lichteastain Albortné^cTlC Fodor. Ojids pneaa* orvos 20 K. Ezen ármányokért hálás köszönetét fejezi kla Hadaegélyző.
— A azállitáal Mizériák ki-ksrll éss. Nagykanizsával is többször megesett, hogy hetekig nem tudott a \'kiutalt cukothot, petróleumhoz, liszthez jutni, mert a \'küldemény valamelyik va suti raktarban hevert. A legtöbb élelmi-szer mízériaaak nem is élelmiszerhiány, mint inkább szállítási nehézség Volt az oka. Kürthy báró. az országos közélelmezési hivatal eralyes elnöke most ezen a bajon Is segíteni akar s fölhívta Nagy -kanisaa város hatóságát, hogy amennyiben\'jövőben is ilyen trrllitari nehézségek fordulnának elő, értesítsék őt táviratilag, hogy a vasútnál a szállítás gyors lebonyolitása érdekéken kösbeléphrseon
YES-SZflPPfM
ARA 3 KORONA
Legtökéleteaebb ée legkedvesebb illatú pipereszappan, mely minden háztartásban nélkülözhetetlen Ves púder 1, 3, 5 kor, dobozookint. Yes-krém 3 kor. tégelyenkínt. m.npbnOtt kaphatói Mipmm;ll UrakUki__
Erényi Béla Diana gydgyizrrlára
■uaepeat Karetp*klrMt a.
— Toljaaoss főUaabadult a főglsasmáilum A főgimnázium épüle téből a cs. és kir. tartalikkórház « parancsnoksági iroda kivételével aaár ke-tekkal ezelőtt kikóltósködött a szentmiklósi utl harakkórházba. Tegnap végre az Irodákat ia kiköltöztették a gimnázium épületéből, amely így SsQisan Itt* szabadult s most a gissnárium, polgári fiúiskola és polgári leányiskola Ifjúságának ad hajlékot A kereskedelmi iskola és polgári iskola épületeiből a katoaa-kórházékat szintén még abban a hónap • ban kiköltöztetik a igjs minden« iskola régi hajlékában folytathatja a működését..........- •
Jötékonyaág Viola józstifné as erdélyi menekülteknek őt koronát éa a barakkórház kápolnájának 5 koronát adományozott.
- A katonai célok a alkal mai cipők rekvirálás«. A honvédelmi miniszter leiratot intézett Zsdame-gyéhez, amely szarint az ország kllön-hőtfl pnaljsla katuual békáaáriá köreitek fognak alakulni amelyek minden olyan cipőt vagy bakancaot, amely a katonai célokra slkalmss, n kereskedők tőt vagy iparosoktól átvaasnak. A katonai bizottság előbb barátságos megegyezéssel igyakasik rábírni minden tar-melót vagy. hsrsakedót. hogy a tulajdo nában lövő-cipőket n^ja át éa ka as nsm rikrríili skknt i nÉtfiislií líim\'mj rendalkaaésai ssarint a bízottság as általa maghatározott áron átvsasi a cipőket
- Zsidó Ináajbói — német hercegné. Németország egyik leggazdagabb embere M^ eiey iHipfftfrü. akit Németország születési arisztokráciája ép Ugy a magáénak vallott, miat a pénzarisztokrácia. Henckel Donnersasarck Guido herceg gaidagaág tekintetében Krupp Berta után a második kelyon áüT Belterjes nagy gasdaságsi, gyárai Németország gaidasági és ipari világában vezér-szerepre predesztinálták. Magas kort ért. a|t nyolc oeppai idősebb volt« mint bal dogult emlékezető Ferenc József király. Erről n változatos életű és nagy koncepciójú emberről halála alkalmából sok érdekes és gáláns történetet elevenítettek fel. melyek kőzött a legelső helyen áll az itt elmondandó kis történet: Ifjú korában Párisban élt a herceg, ahol éppen olyan népsserü volt a Boulevardokoa, mint idősebb korában a berlini börzén és a bécsi előkelő társaságban A francia fővárosban intim viszonyban állott asokkal a férfiakkal; akik a köztársaságot megalkották, főlegv Gsmbettával kinek bizalmasa volt, A hatvanas és hetvenes évek párisi életében sokaktól Irigyelt ur volt ai akkori fiatal fterceg, különösen aioa a KU útvonalon, mm
1917 január 16
ZALA
I
ty«o n világ legnagyobb idegen forgalma zajlik 1«: a M adóiamétól • a Bastilleig. E kornak nemcsak legnagyobb politikusaival, de legnagyobb Íróival, költőivel és zeneszerzőivel állott baráti összeköt-tetősben. S palotájának kis szalonjában
egymáaaak találkozót Ezekben a ter* mekben otthon volt Franciaország szü-látási, pénz- és szellemi ansztokráciáji, mart fesztelenebb volt a hang! noha mindig művészi az érzés és a gondolat. A herceg palotájában matatta be tehet" ségea tanítványát, egy csodás szépségű fiatal leányt, Pirii számottevő, világának Herz Henrik, a nagy komponista és hegedftmÖváaz A fiatal leány efsö pillanatra magához vonzotta a herceget, aki no U tágilfiit löhhc oldal» mellfil, a elkísérte azokra a külföldi turnékra,
rágeaálO a másikat (ert&ai. A ea, ktr. állami bakteriológiai Intézet véleménye aaetíAl xasal más illatra a ..Ralin" nem ártalaaas. Mezei s|S^ rek tftaaér« sstntee íflété sltsisnsksté*\' sr* „RatinV.. Elismeréssel nyilatkoznak a lefcaagyobb gazdaságok, malmok és egyéb nagy vállalatok az ország minden részébM.
—\' Egy laanorotlea .elvitte e tra gacaot Koaauth tér 24. u. alul. Kéretik az illető, hogy azonnal hozza viasza.
amelyekre mestere magával vitte A bol dog egyittletaek ez utjain tudta meg a heiccg,, hogy—Lachmaon—Blanka gyf1—fck^fr"" lTcralt\'Pambái aKöl a awovedéanek a kálváriáját járta végig.
A világ fővárosa az örömök és győ nyörök tanyája, nfiki a nyomorúság hajléka volt mindaddig, míg Herz fel nem ismerte kivételez talentumát A herceg e vallomás után visszavitte Lsehmsnn Blankát Párisba, a ott a szépség királynőjévé tetta. \'-\' A fiatal, nő " felvette a De Ptiva márqmsoó nevet, a a párisi ólnéboq csakhamar feltünéare tett azért
IRODALOM
A Gólem.
Az ,4Ó(ausa* ku diaiban njsbbsn meg
¡al.»t kuorVfek km&tt látjuk mási a (¿antsé ssat író: Slgmsr Meyrlnk aa|y (eltűnési keltett regényét a ,Cslssi4* U. aselyeak atsa» 1 pegy aa alctaréit kalapi la lékelnél Ksaa Németországban snkat vitatott tösyv uyy irój*, mint Isttslm., de — aa ea a legkQ\'öaöscbb a dolog.
-baa-elme éitsl is nty gyakran volt .dlspeta*
tárgya, hogy seiata alig alig meri nuf aalvtil ember bel-meml, bogy azt eem o\'vaat\'. £s ml után Kdén Ferenc dr . a könyv fordításában klstgmea tegaaskodk aa ir6 lateeeléibea és gördHetea m.gyar nyelven (némely korhelytől eltektotvr) te« ja elénk annak »álmaf; — mta
meri alapesae aa eredeti mondát, IlUsa b nem, történhetne vele aa, kegy e Oóhmaet a sataagágábea való szombati karaagssáera (7) kawaátjs; kelalt m&bl Uw, mlaláa aasftéA rüui a karangosást ilUjs, a Gélemet főleg a asoaabatl orgoaatagasiera hnataálta 0 aaaa baalmétyebbee aksr hatolni éa pseyk\'kal problémákat saeratae megoldani, mlg sa|At mega la esőil.aságái, aa erada»ánytalen Hsái
dcaklaak csak melegen íjtalktfjak a B"*m m\'a-daaaapl köayv oWaaását.
Ebaklatve tgi némely — az aastátikaf ér-zéat csaknem sértő ut.zéU részlettől, a könyv Irálya agymagábaa la leköthetné iiyy timleiet, ka — Igea ka — aa oWaeó kivincilaaga ét eseesáctOra való vár.koaáaa — éa aaöadjak mtadjal—" Vágyódása ts asea regény, j base o.o d-a tlmíoy c m« alul nem Ilont annyira letcttgázya, hogy okvalleall valamely (öldöo
Ismtél fáradttá — faiébred.
Hs álmában elkísérj tik és nem váljak a csodát,\'akkor, dsciraia Iwt )slittt<|ssk aagy élvetettel törjek olvtaai Meyrlnk -könyvét és sziveién mrgyftsk vele a prágai gettó ssagé nyes házain *k sötét* nyirkos folyosóié kerest ill, * tuioü itlblias 1 boBjaba Sí aa Éjjeli mulatók azeaayas padlójlo lábaiIkagyre tépve - eikiaátj&k hlilgasea még birtánéka Is, mellette aaaredaak, ka majd vigasstbeaáa majd rattsnstw vtaiétgyőlrtk, ba a laÜBiréi UT -trfitwil beszél börtönének eaHájábaa, ha a szép lálijtm stcíról tejizluH drágakőből Gem-aaét vés 4a ka ép e«aa b*jos, mskaam fHÓ8a-tntr ztst riodatevfl inaljlil ráltozfk aatfcs*, bogy aapoata agy eraayat sittet taeak kénye* rébs, kl blitoa kiesi, bogy ezen .csoda" agya. nesen n ejtrit jöt és kit -ezen kit éltet *sy ntfra. fiEgEitamUft Ha a .rsod." »ryartMk
Aagellaájéask ssialéa ériel|lk finom ke-ifi. milsaaiilliit a ^éi^s" bestbjak ■ kábító illsto*, megsakll ékszereinek esi logáaa. Iáiba rj( drága szőrmékbe berkeik ápolt testének kősalléle, égő afkiaak forró lehellele, láa* goló aaemének és pruselő tekintstéaek bivla tBze.
Aloa>k»pek. — E foasleaak. — Felébre-dflnk, ElAt « ik. áll az aj Prága. Rendezett get-léj ivat és ac líő — az étésrffitt kal>rp>l • kerében. ő aagsisbadall klatd látoméayétdl mi pedig, lelkileg rasdagoa tassalk la a kés-
gyémántjai és gyönyörű fogatsi révén A francia fővárosban abban az időben nemcsak születési, pénz és szellemi arisztokrácia élt, hanem élt 111. Nápoleónnak az ugyuevezett .l\'aristeeralia galaota\'je; a galant arisztokráciája, amelynek csak női tagjai voltak a ezek * közé. tartozott Pahra marquisnő is. Paiva marquis ugyan nem létezett soha, de á góthai a manach-ban a márkinő aokáig e nem letezo márki feleségeként szerepelt. Nemsokára azonban jogosan is bejutott a góthai alma-nachba, mert Henckel Donneramarck her aeg nőül vette Lacbmann Blankát. Nászajándékul a Champa Elyzées egy kia palotáját ajándékozta nejének, aki ezt kérte férjétől, mert amint említette, ennék a palotának árkádjai a\'att fázott viseletea öltözékében a\' legjobban 5~már akkor elhatározta, hogy ennek a palotának valamikor az ö tulajdonának kell lenni. A házasság mindvégig a legboldogabb maradt
— A „Rutin" bakteriológiai labo-rntorfaan részvénytársaság patkányokat ét egereket őlő betegség specifikus előidézőjét tenyészti« E preparátum, melyet Magyarországon a .Ratia" vesérképvls*Jőtég Budapest, Kot-taabUlar utca 30. „Ratin* elnevezés alatt hoc forgalomba, a patkányokat éa egereket ellentll-katatleaal vonzza éa még a legbőségesebb oes* pás aaatéa Is rövid Idő m«»l»a kiirtja, mert egyik
tnll r>I»étye«-asó magaytlaifcoeáaá^ — agy D»as i x mach os megjslaaéeét Várjak, ka a Gjlea nyelve alá toljak a caodáa kyeroglifckkel tela,
karcolt ebnaat. _____
Etea tsldómoad.btíi rejtélyes sgysgórlás-
Löw) kreatarájatdl azéló néprege asér Rda-bardt neves jailamaiaé%sérr, P«,ul W;g>ntrtr is olyae eiabitóiag k<tolt, hogy még Meyick regényéoek Németországbin «aló megjetaaéar. slfitt, áilaadó moz\'j átssóiitsnfj ;nak rébetzéjé
síre (kl prágsl ssldó!eán>) egy igea batásos darabot irt a vásson stásaara, aaljstk myatl> lai lészerepét a Ojlemet önmaga jatssotta, mlg a bájoe ssidó leány szerepe a prágai jat-ssótársnfioek ja\'OtL Esea mosidarab csaknem két esztbadó óta nagy sikeriel jáij« ba mt tópal .kpolÓh" éa .Uráalák" váaaoait. Wrge> aernek, a Gó <m aaemélyesllCjíeak pedig ez a ssarep alkoita meg uj MraeVét > mtat m< sl Író, ixlnísz és rendezS.
Wsgeeer és M yrt nsk Id-jin némi — azeresestre gyoraan elsi-dnlt — egvanstiens\'g-k holmi .plaglam* gya-ooja mi.lt.
Aki M lyrlok kőnfVÍt ol.a saéiWo/ n r darsFjU látt., tudj« iegjobban, hogy ezen gyanú mennyire e| p\'al.n éa bogy a jjlronil egyéb közös von át cZen két munka kó.t a l-g jobb vagyis a I<t£fosszabb ak rat mollslt sem f(d \'zha:ő föl,
A mosldtrab megfebrtfla isorotaa a pré gal Gettó lép*© d-J»hia ragastkodva ott ketdödik, akol a eégrrga .Ikallgat . . . May. Hak aklaek rgy «lai\'réit kalsp sanyi («fájást ll roits álmot okoi, m\'g asm lt Is«
bői ezaa miadas mytiieiamaea meOeií Is vanaÓ könyvét egy aemea, mily lelki Maak.
Szerkesztői üzenetek.
Hfi olvasó. Haberes jéetatot aem kös-llak s arra aa váüalkotask, kofy aa öeét aliae* óriásik. SSt tovább aaegylak. Akbao aa lelátnánk Srmml rendklvQlll, ka az öa jóslata ba» telfesadaék. Etyégra addig találgatnak, arig
laki rábibáa a valóságra. Mmytaaaeey. Ha v6leaá*yo kaloaa, akkor kikbdetéa eéttll la röf tön mer ei kelik. A keyyed sa Hifii b sás Igya lésére asoabaa sslkaég lass.
Jó megjelenésű, szolid házileény . . uri családhoz ajánlkozik
nevelőnőnek.
Cim a kiadóhivstalban.
ELEGÁNS DOIBOINiOMAIU sas
N ÉVJEGYEK
BLEOANS NÉVVEL VAGY BETŐVEL ..- -lar ELI.ATOTT f \' 1 . ~■
D IS ZL E VÉ LP A Pl ROK
fischf.l fülöp fia
KQWTV-.ta PAPIRKERESICEpÉSÉflEN NAOTKAMSBAa.
A «Zala** pteftxaieal Arati n«lra«n ná\'afttMf HwSia n Swlal aaasaenMaaai e«r Mn ,. .« t.aa k | r.r» im .... a. S ..\' a.sa k I san«m.. .. sh> | ~ s.- a | paan .... ta. a
nsUn* BfSaa arra
is.- a | tt<M tm . aayne aaAm ara a ftu
gi .a»..1« «H4MMM aaai.ai a ai^a..i
>a. ea^. »
Könyvnyomqa
Könyv- és papirkcreskedésében
Nagykanizsán . kaphatók«
üileti WnyvgyAr
Vonalüé intézet
rd.ll« .»rb*..it:,T*TM7CH.TAr\'.r*\'al*. klaiU PlltHlL LAMI, lV«.r*U rivetawt WHI Ny.w.tótt . Z*U MMapMaSá 4* Ny»**«ia K T
ZALA
19HT január 16.
i - l;|M»Mf»tfil ik«H«lw.
.T, Mff^kk fi*
Hirdetmény, j
Uirr Mlkf fi|réM éa.Sc ^er R-a.S eetklarayal c4grk |ofot n»e\'"vén a PördefOlde kM| határában a p8r4.l8U.I ¡3, n. ijk*bea 39 krw, » 3..n. tjkvben 36 hres, a 47. as. t|kvhea 37. Wa • 79. «. t|kvbe* 98 km., I 1 H. íjkvbeo 99 kraa., a 63 u. tjkvban 644 krarü • 13. •«. tjkvbea 67. kra«., a 8 as. ijfcvbea 68 kraa.. « 18. n. Ijkvbea 69 hm* ü ai. \'jlcvbeo 714 hnw.. 68 ax. HWkan 98/11. bras,, 77 aa. tjkaban 92/1. éa 6 hat, 68 «*. ti*vb«a 93/11 hr«a., 77 >s.t(k«k«nVZ/l.Ö ttraa 77. m. tjkvben 91/1, 6 \'\'lm,\' H a. «)kvben 83/7 kraa* 66^ tjhvkae-83/4, 8.11. k at, 36. <fc »jkvhoo 82/5 9 10. krw., 36 aa. Ijkv b«a 184. br«.. 18 aa. (jfcvben 101 b.ea, 48. aa. (jkrkao 108 hrwL. 79 iü tfhvbee 98. toíCJT 9 aa IjkvkM 84. hrat., 17 aa i]kvbaa 186. hraa.. 188 ss. iftvbea 36U, 8. 3^41 307;!, 3. 1,Vini., T6T. n. qkfkw 388/1, 8, 3. It-jw. tfh.haa 308-1, 3 3 U, 103. a. Ijkakaa 309/1,3 luafc, 1— aa. Ijkvba« 309/1, 3; 3. krat.. I 3. at. íjkvb-a 300/1. 3, 3 brsx.» 193. tjkvben 316/1, 3, 3. kraa.. 113. ar. tjkvban 313/1, 3, 3. W, 100. az. tjkvbe« 313/1. 3. 3. hf»T, 116. n. tjkvkeo 314/1, 8 3. 384/1, 3. 3. krafc, 188. at. tjkvbae 818/1, %T hris., 111. aa. Ukvbea 213/1, 3, 8. kraz., 111.
IjBU^kabaa 313/1, 3. 3. kraa.
A falaalt lavaMaaokaik a kUajáUUat 5«* -Mekáakee fdtaTlcUtt ilmluk a kl«i|HtUl*n
I8ai«ra6k twb. Wr. tafobat H Caakar Mátyla .
álló Miattefgat
ltae bheMaéf «Ijlrialaak battrM.ja 1917. 4vl fataár hó 89.éoefc i f, 9 órá|ára I tártait kl, a tárt y alá* htlyéBl prdlí? a pákai kór-ifytfl hivatal hlv*ialoa belyUíga jel8Het*tt kl.
- Á\' «uüalkó\'tó kisajátítási tar» 6« 6>asalráa P6r4al«Ma kóaa«tbiaiail kksaamlára klUUt-\' váo, ott aa ¿riekaltak által I9|7 évi j«»aír 14 161 k esdve 89 lf ■ \'fteki.tketfi
. A klkSUóIt bkMIair a klsajittUsI terv mafá\'lapltás« falait ~*kk«r 1« ér4a»lla* la« h.tárosnl, ka az tfrdakaltek h6ilt itaklarai jelenik Sé».~
^ItktcrltVi 1817. |*eatr 8.
■alá* Bála a. k. —111^1 la. aúal a k»dg kh. rinSka
Egészséges
savanyu káposztát
minden—mennyiségben—ves/Mnk STREM és KLEIN Nagykanizsa
Elsőrendű gyertya
\' nagyban is kicsinyben kaphktó —legolaaóbb áron a - kőspoati hatósági üaletben. 14195
A kiarécsei
qözmu\'om szahadkfrzbtil aladó.
Bővebbet KOSLNBLKGER t AJOS l Nagyricae (Zala megye) Ul$0
Jótállás a biztos eredményért.
Reitter Östkár
aanrbecaVaraU ny. \'fSkáplléhy ál fajbafamfi-ten) áeatóaak nafyaterS lalálwáayi a
„PATKANIN-
TS»»aay*aaa váá*a.
36—48. | at alapjla való elflria eU|4k4l Ó4er •ása kSalf. bliott.á|l-laf «laftklate alatt lfa|ar Cyak pá kel pUbloos ét M léeay Gyala klr.
J URÁNIA IQZGÓKfP PALOTA iwOflHimnji a.
Hétfőn és kedden szinre kerül
ASTA NIELSEN
A sursteo bo ondja
iMripITeSiHlifUrtly
■laááaak : Hitlaaifolna 4, S, 8",. Vaaára.f éa Snaepnapea 2, ftl/a.A*/a»
patkányiitá-aaac. (mm aaárasi atab ambarra áa IiuhMi-takra aaaa ártahaaa áa 13131- 1 rlnhn? ¿rO Q tí muí minden mi. irtáaaart * 0DU0Z ttrjt O ■aT| »UgawáS korulbelut 60 patkány Uhttóai Mtmlao dotüizhaz használati utasitáa van mIUMm lamarlatfi prnjpeítnit, mníybcn ta
razrfaaácbaa hiány aJaj hastnálándA, bár áa ára lagyaa kSM a PkTKANlA »ü MyadS\'l attfailája. a Taaaa tá i Agrár-bank Ráasváaytáraaaáf, Najyhacakarakan.
jPezsgődugpt
\'hasinált, ázonban nem töröttet, vesz bármily mennyiségben elő* zetes tudakozás nélkül, utánvét tel, darabját 25 fillért, hsimáit, de jó állapotban ícvő pslack-__j_.Jdugó kilóját 4! koronaért, uj. palackdugó kilóját I S koronáért
Robicaek Ado f
parafadugógyár. Budapest, Nefelejts utca
njVrtrfMym.
Ilii január 17 Sxarda
IS aaám.
NACTRARIflA mwamt 4 mám rtfiauiMfimt\'"\'
«ffiSSSBT?
■bii
POLITIKAI NAPILAP
Keleti harcztér. 1 Nyugati harctér.
Berlin, jan. 16 Lipót bajor herceg harcvonala: Lényege* esemény nem volt. József főherceg harcvonala: Az eOen-~géf támsdásai a Susíta taaCaimu-volgy kötött tegnap is teljesen eredménytelenek voltak. Azokat a románokét* akik egy kclyen bsayaaau tsk, taljeaeo vissza* vetettük éa az alkalommal két tisztet éa kétszáz főnyi legénységet elfogtunk. —^ jWwttlMM hadcsoportja; Havae tüzér» aégl élőMflltla után nagy orosz tömegek tuadaaitöt kétoldalt támadni kezd tek A támadás huttémai néhány néz méterrel állásaink előtt zárótizinkban összeomlottak. A támadásokat este megismételve, gyönge ellenségea osztagok behatoltak árkainkba, de azonnal isniét-elüztük őket. Az ellenség veszteségei nagyolt Macedón arcvonal: A betyzat vél-tosntbn. Legfelső hadvezetőség.
-Baetapestj jen 16 Macktnsen
Berlin, Jan. 79. FraaHa oettagók megkísérelték, hogy Beuoraigueanél, Ro* yentől délre behatoljanak állásainkba, da az ároWvédő őraég - megakadályozta Őket abban. EgyéBként a kölcsönös harcf tevékenység, eltekintve helyenhint élén kebb tfl iára ági tavékeayaégtől, pfllc-k»
retek kőit moagott.---:—
Legfelső hadvezetőség
1

4WIIIIHII
c
lUi_
zértdbornagy harcvonala : Tegnap dél után az ellenség Nnmolosánál (Nemolo aaa) a Sereth mentén lévő, hidfőálláaből nagy tömegekkel előretört. A támadás
a nésaet tüzérség tötéfaan összeomlott. Este egyes helyeken árkainkba be tudott- hatolni, de ellaatámadáaban hala-déktalenul iámét kivetettük. József fő:
Oroszok és románok a Susita és a Casinu-völgy között Ruiz altábornagy harceaoportja ellen erős támadáaokat intéztek; mindenött viaazavertök őket a Cssinutól délre emelkedő egy magaala-ton ellentámadással. Az ellenség két tisztje és kétszáz főnyi.legénysége hadifogságunkba került A mesticsnesci-i alagút közelében császár i\'éa" királyi felderítő osztagok az ellenaégea biztosító vonalakon tul az oroaz főállásig nyo-multsk előra éa kétazáz fogolylyal tértek vissza. Lipót bajor herceg vezértábor-harcvonala Nem volt külőnőf~Vrhmény Hőfer alfítbornagy.
Az olasz harctér.
Budapest, jan. lő A Karszt harcvonalon tovább tart a. tüzérségi tevékenység. Hőfer altábornagy.
A balkáni hareztér
r \' j. *
f Budapest, jan íő. Változatlan
Hőfer altábornagy.
— Berttn. fax. t?: A nagyfőhadiszál* Iáiról jelentik: A francia angol baraté ren semmi különŐa esemény. Aa oroaz kaictérou, Saaorgoatél délre barook faj-
jnpii
Bolgár jelentés.
Szófia, jan. 17. A vaaérfcar jelenti:
Romániában tizéraégünk fölgyújtotta a Barveichiei pályaudvart éa égyuztuk a movalinoni - galaci - azurdzulesti utat, -ahol élénk csapat ét járőrmozdulatokat éttleltlnk__:_-
Svájc mozgósít.
Bani, jH. 16. A svájci szftwlséglii-
flósitását rendelte el a svájci olasz-francia határon, hogy esetleges meglepetések eller magát biztosítsa/
Bukovina fölszabadulás előtt,
Qent, jan. 17. Aa jOraaaorsnrág ból Ideérkezett mogbixha.ó jelon-téaak azorint aa orosz hadvaaa-tőaőg nsagtatta aa a őkéezületo kot Bukovlnn kiUritéaéro A ki firitéat a román harctéri kaijsat taaai s\'flkségossé.
Hol székel a román kormány.
Stokhólm, jsn. 17 A raaán kor mány előkészületeket tett; hogy asékheiyét as oroasor-> asigi, lalta varoaba halyaaaa at. A költösködéet aaenban oaak akkor kasdlk meg. h* a I központiak csapatainak sikerül átkelni a Saarattaen.
A béke ügye.
Qenf, jan. 17 k páriái lapok aserint a semleges eilaaokbao félreértettek aa antant • jegy-
iák inteaotd.lAl._«^»ty nea
sárJIT ki á továbbiéi aneö jar rét, oaak aat állapítja aag, bogy a béketérgyáláeokal a központiak—eééiai aJAalata slip^ln naa latsat havoaotnl.
London, junuár 17. Wllson elnök mindkét hadviselő félhez nyilatkozatot szándékozik intézni, amitybét állási foglal a hadviselők válasziegyzékévtl szemben.
Lansing bukása.
Stockholm, jan 17. Az árosa kül ügyminiatterium sajtóirodája közli\' Leasing amerikai államtitkár lemondáaa küszöbön vaa Lansing volt kt aki meg* állapította a hadbaaá\'ló felekboa inté "aa&békajsf f ilfctartalmát áa—JMjMBÉU \' sának időpontpontját Emiatt őt okolják a békemozgalom sikcrteTerttégtéfl.
Fölmentett rendőrkapitány.
Nagyváraié, Jan. 17. Az ittam tőr
A, n«ylr« Endra raydőrkspj-tányt, aki ellen Gerő Ármin nagyváradi főkapitány fia becaületsértés és rágnbaa-zás miatt följelentést tett, mart Dayka egy röpiratban azzal vádolta, bogy atyja protekcióját rendőrségi Igyekben igény-kéltté, - «on indokolással, hogy áüi tássit bebizonyította, — fölmentette.
Osztrák ministerek Budapesten.
Buidapeat, jan. 17. Qsm Martinié osztrák miniszterelnök Spitzmüller Sándor kereskedelmi miniszterrel ideérkezett s hosszassn tanácskoztak Tiszával és Teleszky pénzügyminiszterrel. Este hazautaztak
Nyugalomban.
Bécs, Jan. 17 A király Paar Ede vezérezredest, Ferenc József főhsdsegé dét legfelsőbb kézirattal állásától saját kérelmére ayugdijazta éa meg aag a dia, hogy föhadaegédi egyenruháját továbbra ia viselhesse
HalAlaaAa A város egyik régi, derék polgára, Essinger Salamon, dr. Etlényi Géza ügyvéd édesatyja ás dr. FHed OdÖn ügyvéd nevelöatyja 72 éves korában rövid azenVedéa után elhuayt. Pénteken délután 3 órakor temetik a üeák tér 3 szám alól
— HÍREK
Hőseink nevének
megörökítése.
Nemet intencióból fakadt ót nemet célt szolgáló törvényjavaslatot terjesztett a képviselőház elé Sándor janös belügy-miniszter. A javaslatot a most duló hé borúban hazánkért kütdÓ hősök emlékének megőrökitéséről szól s a nemzet elévülhetetlen hálájának babérkoszorúját nynjtj« wjn^a»o|frii akik hadrakelt sereg kötelékében kötelességüket hiven teljesítették s törvényhozásitag elrendelendő* nek mondja, hogy mindon.kÖBég (váius^ a saját területén létaaitaen olyan emlék müvet, smelyen a haza védelmében et-aa»H kfa íi.in.lr * nevét maradandóan megörökítse Vagyonos község (város) monumentális műemléken. kisebb, szegényebb község szerényebb módon, akárcsak egy egyszerű marványfablán, de egyszerűsége mellett ia nemea művészi kivitelben. Valóban azép, szinte poétikus gondolat. Méltó a nagy idők» hős. Méltó a nemzethez, mely önmagát tizztab meg, mikor s hőtök áldott am-lékezetét nemcsak a \'ma élő nemzedék* kii tartstjs tiirtslrthae, hsnam magörn kiti kegyelettel névszerinl az utókor szá mára ia, hogy példájukbél még egy "j»H> is, késé nemzedé-
keit sarj adékai buzditást meríthessenek ~ftnfrTürilii i isi a f i hazárrrrfitrfrp Ne^ jutalom ez a hősőkáfck, mert hiszen ők nem is jutalomért küzdöttek. Küzdöttek "éa küztteekma is litTanetetalbi\'l) ka-talcsnégtnl)milkből. LagíŐbb jutalmuk igény okét, I az élőknek az önérzet, a megholtaknak a rájuk való emlékezés a mindnyájuknak a történelem amaz elismerése, hogy Magyarország fenmaradáaát ujabb ezer esztendőre biztosították; minden .ellen aéget, mely szétdarabolásunkat, meg-semmisítésünket akarta, Invertak ás or azág határairól. Ehhez a históriai cselekedethez méltó jutalipat.emberi fogalommal különben sem lehetne kitalálói. Micsoda jutalom adatott a marathoni győzőknek, a negyvennyolcas névtelen félisteneknek ? Az, hogy a történelem éa a költészet megörökítette őket, mint győzőket, mint félisteneket, mint hazá juk megmentőit. Egy babérág éa aemmi más. Ennél most Sándor János belügyminiszter törvényjavaslsta, uj kitalálásban valamivel többet nyújt. Nemcaak a hadvezérekről fog iMfti a,történelem, hanem megörökíti a legkisebb közlegény nevét is, ftz határozottan uj áa azép gondolat. Nem jtftalom, mert a* különben la nagyon gyanús, kétes fogalom, Jtanem megbecsülés, megörökítés. Á mi bakáink
ZALA
bonvédek éa, közösek egyaránt, nem ssohlus bérérfSiarcoltak. hanem ar nagy célért: a haza aaegmentásaéff Hojyut a célt elérték, ebben van a legszebb jutalmuk Az orazág törvényhozása pedig babérágát ny ujtne s ik ebbaaa törvéoy-javaaletban, melyből bitanyára haamra* san törvény leaz. Moat már a városokon éa községeken a sor, kegy saját hős fiaik nevét országaaerte pootoaaa összegyűjtsék.
A vízvezeték ftgye —a megvalóauláe klaaöbéa A nagykanizsai vizveceték ügye — szinte hihe-tetlenül hangzik ugy-e — a megvaléau lés legkomolyabb stádiumába lépett-\'<■—" Amintmár emiitettük, Király Sándor városi főmérnök hónapokkal "ezelőtt —gkezdte a végleges te™»k alkéasüé aét A hatalmas munkával a napokban készült el a a tervéli ét Már ba ia mu tatta a belügyminisztérium műszaki oaz-tályán, amely azokat minden változtatás néttoi helybenhagyta. Tegnapelőtt eate a vízvezeték ügyében értekezlet volt a városházán, amelyen a képviselőtestület több tagján kivfll szakembereik vettek részt. A polgármester éa Király Sándor főmérnök ismertették az értekor W .1Ah . .».w-y-ift kérdését, . a^aly aek maroldására-moat nan a legkedva-
alÜih atlralrsw. m tffftlS B
Szentmiklósi uti barakkórház artézi vizéből akarja ellátni a Teleki-uti aj lakta* nya inrwMri*^!^ k, amely vizreretéki csőhálózat lefektetésével történne Mivel a Szentmiklósi uti artézimüvek vhszol-gáltatása oly bőséges, {másodpercenkint 25 liter) hogy innen nemcaak a katonai
okot hanem az egész ^város szükaégletét ki lehetne vei továbbá a szentmiklósi uti barakkórház és a Teleki uti laktanya közt úgyis csővezetéket fektetnek la — a város arra kéri a katonai katóságot, hogy a szentmiklósi uti vizmü. fölöslegéé részét engedje át a városnak, a eső hálózatot pedig akképt készíttesse el, hogy az a háború után a~ város vizvezetéki hálózatához ia fölhaaználható legyen, — Esetleg a város arra ia vállalkozik, hogy a vízvezetéket a két katonai épület közt ő maga építteti meg, ha a katonai ha tóaágok megfelelő munkaerőt booaáta-nsk rendelkezésére, az anyagbearerzéat elősegítik éa a vízért megegyezéa szerinti összeget fizetnek a városnak. A tegnapelőtti értekezlet eredményeként a polgármester az ajánlatot már meg ia tette a közős ha4ügyminiartsritsh éa a pozaonyi katonai parancsnokságnak, - -kérve, hogy a tárgyalások megkezdáaére rendeljék kj azakkötagejket. A mi érte aUláiünk szerint a katonai hatóságokban minden jóakafat meg van ahhoi, hogy
1917.
M
a tárgyalások eredményre veaMaeaok. A tárgyalások valószínűleg még ebben* a bénultan amgkeadődnak a-a katonaság bérmelyik tarvet fogadja la el, — A kurUzaai vízvezeték alapvető mmnkála-tat még a tavasz elején megkezdőének. Mivel az aiifagkaaaeiiáa mm- aaaafce la hetetlen, - a mérnökség terve azarinta magánlakásokat csak a hábora után fogják a vízvezetékbe bokapaaoku. — Király Sándor városi főmérnök ebame-résreméltó, nagy munkát végaett a az • buzga mának, fáradhatatlan ^¡liHtiwk oroszlánrésze van abbaa, hegy a nagykanizsai vizveceték lótesitáee isamár küszöbön áll.
— Vaakaraaat A német ntáttér Oszlányi József 48 ik fyalogaartdkali főhadnagyot a vaskereszttel tüntette hé. A hős főhadnagynak a háború tartatta alatt ez a «egyedik ttlaWln
Váltasáaok a idaanrd lii»«l kaaaardaál A lalaagmategi ügyvédi kamara köahirré tsazi, ko|f lr. First Jenő flgyvéd ?slaegQrs«tf, ás. Ize* rafin Nándor Igyvéd Kaposvár, dr. Fehér Dezső ügyvéd Csargó székhelylyel kamaránk ügyvédi lajstromába bMkeüek: ellenben dr. Kele Antal ealaegmaregi, dr HoQó László kaposvári, Miháloviab Károly zaiaagarzzegi, Patrik Gyula tleő-Imitlrai, Tf\'.1* 1 *
téren hőai halált halt dr. Rédar Károly csurgói éa dr Havas József leteayai igy-védek elhalálozásuk következtékoa, dr. Kemény Fülöp periaki Igyvéd padig a kamara területéről való eltávosáaa folytán aa ügyvédek lajttromából kitöröltettek ; dr. kela Antal, Tóth látván éa dr Rédat Károly ügyvédek irodája résére gond- :
szükség« fenn\' nem forgott; dr HoHő László budája iászéra gondnokul dr. Oláh Ödön kapeavári ügyvéd, Mihálovicb Károly iradája rá ssére gondnokul dr. Korkai Károly taia-egerazegi ügyvéd, Patrik Gytila irodája réazére gondnokul dr. Wellák Adolf aW* lendvai ügyvéd éa dr. Havas Jósaef ko-dája réazére gondnokul dr Raaaáayi Zoltán periaki ügyvéd, a hsretérea eltűnt dr. Láazló Pál zalaegerszegi ügyvéd hra» dája réazérr«-ideiglenes gondnokol dt Berger Béla zalaegerszegi ügyvéd rendel-teteit ki; — továbbá, hogy dr. Stbrfli Dezső zalaegerszegi ügyvéd szákhelyét ezen kamara területén belül Zalahl» hágyra helyezte át.
- Dobrovlce Miláaft aaakad-aágolták A pozsonyi katonai paraaca > nokság Dobrovies Milánt, a várom álal meiési osztály főnökét s kstoaai szolgálat alól való fölmentén kérelem ettn tézéaéig szabadságolta Dobrovies aaa már meg ia kezdi működését a hálán
1*1? jaauár 17
MLA
I
— Aüwikal adomány — a aépkoayháaak IV14. május havában agy amerikai ur, Beifield József Chicá-góbói Slavoniába utaiott. Newyérkoa ál Nápolyba vette útját, a Kova aűr előtetősen elkfildte saját autóját. Utazá-
«clja :Beb\'3ce volt, hogy -oü-Get»-Odon bárót meglátogassa. Már 1S14. jaauár havában irt levelébe* jelezte megérkeztének idejét, malyet amerikai peatomággal be ia tartott. Pár aappal ételéit Gutmann Ödön báró as amerikai ártól Chiaagóból eser koronát kapottT kogy aat jétékoay célra fordítsa még pedig akként, hogy as összeg l«!t e aagykaaissai népkonyháé legyen. Az aaseríkai ur figyalmeaaége viszonzása akart lenni ama kiváló,\' igari ssagyar vendégemretetnek, melyben as adomás ayoaó Nagykanizsán való átutazásában Vidoraé úrnő házában részesült As 4t> szás korona már meg is érkezett, na* gyot lendítve a népkonyhs helyzetén. A másik 500 koronát Gutmann Ódőnbáró Adamovich báró eszéki főispán neje kezeihez juttatta, hogy azt sz, eszéki népkonyha, esetleg más háborús jóléti iatézaséay céljaim fordítsa.
— Elbvnyt bnlntonmeati or ve Siófokon élénk részvétet kelt ezen nagy fürdővé fejlődött régi balatoni telep őreg orvosánsk, Ney Józsefnek rövid be-
T|il| ni in L rliFitk aintt fílhunjts. A. régi fajta ssagyar fürdőorvosok sorából való volt, aki mint ember is közel fér* kőzött a fürdővendégekhes. kellemesebbé tiee ttoknak a f&rdőhelyew való tartóz
volt saár éa része volt abban, ssmt fejlődött az legnépesebb, legeieve* sebb fürdőhelylyé. Bizonyos. hogy Siófok állandó régi közőasége nehezen fogja nélkülötni a Balaton alapos ismerőjét, a régi jó doktort.
— A kSzőnaóg figyemébn A polgármester közhirré teszi, hogy a liszt éa keoyérjegyek kiadása a msi napon kezdődik meg. Minden személy a liszt jegy ellenében két kiló lisztet ksp. A jegyek kioaztása a következő sorrendben történik. Az / só száma hatósági üzlet vagyis Poilák M Emil városházi üzletében: jaauár 17 én délelőtt tórától kezdve a Cscngery, Gyár és Hajcsár-ut-eai lakosok, délután 2 órától kesdve a Battyán, Sugár, Főút\', Szemere, Csányi László, Tárház, Nádor utcák, Erzsébet, Deák és Széchenyi terek Január 18 én délelőtt 8 órától s Király, Zárda, Zrínyi Miklós utcai lakosok, délután 2 órától Kölcsey, Kasincy, Kisfs\'udy utcák és az elmaradottak A IT. számú S leger ht-vénné Eötvösiért hatósági Üzletben ja nuár kó 17 én délelőtt 8 órától Teleky utcai, délután 2 órától kezdve a Petőfi
utcai lakoaok január hó 18-án délelőtt 8 órától Eötvös és Husstitéri, Bajz*. Hunyadi, Szesrtgy^tgyvárí utcák, Koeeuth tér, délután 2 órától kezdve Rózsa utca, j Attila és Honvád utcai lakosok és as elmaradottak. A III- számú Mersits Test• 1 vérek Erzsébettéri hatósági izletben "január kó 17 én délelőtt 8 tó) kesdre a Magyar-utca, délután 2 órától kesdve Király Pál, Árpád, Sikátor, Gmai, Báthory, Arany János, Rozgooyi utcák, — Január t8 án délelőtt 8 órától kesdve: Vöióamarty éa Rákóay" utcák . délután jl József főherceg és Kinizsi utca éa as elmaradottak. A kiskanitsaiak a jegyeket f hő 19-én délelőtt és délután az Otvneókőrí hatósági üzletben jelent ke séeük sorrendjében vehetik át. \\
---HlrtmUm halál, Qeretmét
József 70 éves nagykanizsai kor cím ros, akt a Petőíietca 17. szám alatflalTott, ma szalonnát akart behozni Nagyrécsá-ról Útközben a községben összeesett s pillanst alatt kiuenvedett. Halálát ssiv-sfélhldás okoztn-
^ Islkls fflá| Fártabass. Pariara la bekőtaőatfttak a seváay napok. Kávás sz étele«, alees saée, alaes vlllaay, alaee gás, alaea piok: al vafseek a hlokádóal klaalpotyoeaV tekéé saágtsPárls |akkaa 1»*«* ^sHakákh ákeelk, alél wk Párta az ajtvt kőssőatSkkel Is tekwtksskaisM Egyik pértal lap Igaa asagdl*
sjlil Hlfdt klilj I II IIHik ssH| ■Wt aiiiF sMbIqssmsI i Mbi É<|wni||jjliiili régi aaaháat: apflralsl kall a papkoaaaL 1913 baa 87 mI8ó aj «vi «drőeletet száMott airaa-oáa posta. 1918 kca mit caak 24 aűMót. As
ae la.
etefUóaábtf paótf h«l UtakM f éa m. As e| fóareaáatattel kófy spóráiéi kall i kéalartáeakkaa. Hegy saaaayke 18aa ea a pfcfcjskaal, asatatje aa fc, kavf a .Matte* a aapokkaa ary atyaa laaakal sjáal olveeól tlgyskaéka, ■•kral tts eótSl lakat llaal. A .Matfa" „Masaeter aosvégteaae\'-eafc esvazl a eso4.leseket 8a a aaaikeaal8aSg asa — »a Ua kje — aaiival kap)a eapoaSa aa 81 óekISdő leveleket Mlaóaakl esed.lmtkksl okot ifeall... A kaaaMk m araaagal Is Spóra! aak: folytatják as araeyiytjlóet Aa ekeMka ólUllesŐB Uejálf kél aalNMró asaayat f*8|tft lak őssaa a kikéri alaM a IraoaMk Aaétalőkk aslqt fltvraailllló araapel f>»|»flltek. — K.ráoaoey ketikea kBissa8Mé asaay HM ősese Fraaalaoraaéfkaa. A legMkh* 478008 bankot, Selae laléroaare asefye ry«it8tte.
, r • , „, , r ,, , , Mal I III III már aem kásák* el da a el* kedást^-r^r nt»ndef Sjófnknskm^ J^jjjli^jliti .aáaia fisai atslla mmtd a
paatakleaialek ssiwkésa ssatlkl s tasaljleak, A baól Isvaleséa aasei asakis retWatőep mag?, aőtér Mlg btkeMőbea kileaeailUió levél veit a Traaefapssta aapl lorgskaa, silóig saoat a té-kerl poétákkal egyktt 18 millió levél laóal aW jára aspóaia. Spórokrfkall a géaaal a asagáa-káatartéaokhaa la. Dreeaber 28 áa lépett élatke az aj vllégltéal reaüelet, meit leasálkija a gás fapesrtést. A kalggylalsstar raaóalata astfa-ra«a latéskadifc. Miaóaa asaaaélyaak ecyőtőd kőkaéker fásra vaa joga naponta az a| asg-asmlUa szar lat, aaaly a réglbk raadaletet ma-kólyonr. Aki eóőíg Báaiál kóbaóternyl gésk lagyamtott aapeala, annak aaoat egy asMee éa kStHaadaylra le»a |aga | aki két köbaátart la* fyásított, aaaak aaoat egy éa egyaegytó aaé-tart a leaa joga; aki károa és f staittar gásaal raadatkaakataM, aa aaoat kát kóbaOUrt kaphat. Ea a atatlaaüks aatóa aség kaaaéőesabkaa Ify alakat t aki a kábo a el8(i pótfial 30 aap alatt 30 kőbsaMar fást l^gyaaatoit, aaail aseat 40 aap alatt 40 fcőbaaótar a aasasaaa. 100 k8b* MÓterre a» 78 kőtaiélar aalk. Aa a pérlal padig, aki a kábára előtt 500 kőkaiétaraylt lo-fyaastott a fáéból, aaaak moit asak 188 ssé-teraylaas vaa jega. A párisi easbar asiaasass fáalofyaaatisa as aj reaóalet aseilat afyéióé Hbsaááer, vafyl« 300 lller. Hagy ea Mllyea kevér« saata |a as, ko|y agy Aasr-éfg aólaak Baóapestee e«y óra alélt 150 liter gázt le-fyaest, agy Mró8ká4vls aeraiéllsra való aif
István vitéz.
jt fW»f>rtsiá|>s||iiiilS aUsitsptrltw r
Csak /isíjjjZffitpEBi] i eftfa fsÉda_
5 Ur Tuut ivet te hA •* ~afáie ggaraá — Ugg-hmtt mag ssétiaa, iaaátsás á^f-aa, Akár a /asm tempós öregek.
léikor Zalaiul effSlt^ ttellá »et matt. A Iit még aiatf fs mtmi bailagoti . . . tíolond golyó éppen fajom laidUa, Ahogy kötözte a kit hadmmg§nL
Átián tgy domb fötíiben ottamattók. Keretilel tett félé a »sgfmsal i ■ . 5 Ittvdn vitéznek, lette stép ngmgodion Eggertttn a magot ágba mami.
Egg fémyat angyal várja mér aa sps, EtákknhjiirattB. vérét kém (okát . S A agy mennek: itt it, ott it it kéuSmtik .. Mind itmerótók, wiegfar katonák
Virágot, Itmplommagy terembe írnek. Leborulnak as Itüsnjrón előtt, Melj/btU egy gmrtái etép áwüSÓicE Steliden kelti föl a tirdelit
Egy nagy kömyvbü Storni Péter halkam olome: m Nemet Nagy tUrnám, Zala, Kltkammd, TitennyOlc ivet elmúlt, litttistolgm. Fejlévé*, liutsi hunoidieglmemi *-------
Jrtó golyóviharban ax ¿¡ében Kihotia sebetáit kit hadnagyát . . At Ur etelld motoUyal métl hooeeam At elpirult hót gferekkmtomál:
Jetpán fiam, tt bectúletUl éltél ■Ét újy haltál, ahogy magyar asaáatt. Ut töhse lest bajod — a lehat — Zalát Is így évben egysxer majd megléthatod.\'
,De migis, hogy lútd, mennyire steroéitk, Valamit kívánj ás fii megtotttm . . At angyalok titokba tagnak is mért — Kérj glóriát,. mondd, hogy béke It
István csak áll savartam s ssomons Itta: , Egy ssóke lány a hadnagy úrra vár . . , Instálom ttéptm, hogy a hadnagy mrba Ne esték ettán soha semmi kér"
„ iklás egy óregassiong . tokai sima értőm, Egyetlen rótta v4 üm árpa lelkin ... \\ Ma megtudná, hogy én It.-. mattét wsawSras». Hát hogy ne tudja meg.. mngvom aaaraeaiai>."
O*séd Létet*
Könyvnyomda
Fischel Fülöp Fia
ktnyv\' és peplrkereshedéséban
. Nagykanizsán .
^^^ kaphatók. ^^^
Ozlatl kSnyvgyár
Vonalzé intés««

ZALA
19HT január 17.
Szerkesztői ¿zenetek. URÁNIA MOZGÓfCÉP- P A LOT A aozooNYi-irrcA a T Lakást keresek
lyea fSIUtrt.kk.l kördtiak lassaH. Oósinia baa atyaiéra ea.k a«y fókttefc »öíflok kl: taaalja me« a balywlráet Aad. Ha miséi« ■ásni slksslayikm knn tlM- IT---L awrvaa tta ás 1Ma. Aa elgsÓoH aaefbea Ss-aek la aam mamájának na Igama. S \'rá < cs*»*rl«k»a \'»*e*f hó 17 ét 18 át aHir* la «\' i A csábító február hó We, esetleg előbb is. 2 —esetleg 5 szobást mellékhelyiségekkel;
Q »••. aétr lehre*»\'sb>n. Aftii r pb -n Nicolai J k casao. Jju
Veszek hizott sertést Kérek ajánlatot Fehér Gyula Kinizsy ut 2. Telefon 131. Egészséges flftlsüt IV. lUraly ftlrifv te Zite H-rlimf itikiriii/isi mustul lil-Hliiliik knlillii II. m Rosenbeg Mátyás Jánosháza, [Vasmegyei
savanyu káposztát
minden mennyiséfben vesztnk. STREM és KLEIN Nagykanizsa
ElsSvandu
nagyban és kicsinyben kapható 1 legolcsóbb áron a kóiponti hatósági ftslatben. 14195
kj gépírásban is perfekt, ügyvédi esetleg más irodában
alkalmarátt keres —swanaka vayy fabr. akiadóba kérek.
UCOr-
Bar«
US K
H««
.. a^ a i Egfcc tm . Boyes uiai ara t NU
Bala *m
FRANZ LAJOSésFI Al
GŐZMALOM ÉS VILLAMOS~0ZCM R.-T.
Dúsan felszerelt
i Csillárüzletében
állandó raktáron tart legújabb gyártmá-lyu villamos csillárokat,villamos kály-hákat, főzőedényeket, zseblámpákat ho^zavalá elemek k ¿1, vlljirnoiégfe ket busz gyertyafénytől ezer gyertyafényig és egyéb elektrotechnikai cikkeket
14 iila
POLITIKAI NAPILAP
■WÍSSS? i
Wilson a békéért.
Külön béke Franciaországgá és Olaszországgal.

Bukarest kiürítésének \' borzalmai.
London, jan. 18 /CTnn harctéri - - I *n I ■■ - U n t ...ir.i ! tudósi tója Jassiból részleteket közöl Bu
Berlin, jan, 16. X Münchener Posf swjcl »«^¿m*« Amikor cíi#3t.
jeieflffónM! Moi. a ígpépzeröiJiri: hire, hagy nemet ssapatgk étkeitek
francia aktív politikus, akinek a parlament-:Dunin. ■ romén kormány-« dipwcui M is mmrn^w te ^ríl^p1
BlIBIlijMi IXB|l|tlTÍi|ll ^jjgjfx^ kTiM«ndenk"t" elakartutaznisa pálya"
tőniiékéiö érdekében dolgozik. Gaillaiix sze-1 udv»ro« borzom« toiytik t« rtnt frnmutímWW^ üiü- r ^tj^™1^*1 ,övö!-
, „ • , . . . . ... | dözott a naiyaudvarf megszálló esapa
sag BMtatkozlk; az anfant-hafatmakaáí nagy tokr. a katonák*««? „anyaikat WellHiilétekiitsiüllak tals tW folyamat már megindult,
WasWftgton, Jan. 17. Witson etnük kör-nyezstéböí kiszivárgott komoly Mrek szerint Wilson folytatni fogja bekeakciojat.
Athén, fan. 18 Cörögoraatt aa antant követeléset teljes tor-Jedelaében elfogadta.
heStftáMák s iiiiisiialfrs sldekléa fej&dai ki. A halottak ás sebetüllek négy számát eltitkolták.
Az olasz harctér,
Budapest, jan. 17. A Karszt fensi-aFikWlppaMIg; tevékenyaéy ismét feléledt.
Höfer, altábornagy.
Keleti hareztér.
Berlin, jan. 17. Lipót bajor herceg | vzértábornagy hadcsOPOrtJa : A heves
JÉÉŰfe-jfciVjgf AjJ*jr\'-T | í*"* üélulia^>^ iáMadW
tik, hogy Olaszország lázas gyorsaság- j követték a Smorrontól dálre levő állá-gal üríti ki a Svájc határán tied olasz ! >utlk amelyekét viassavartinkT-A: hf^ig0k0i^^^tsrmsnjniffKat,4ikpi ; krikrny arcvanslon benyomult ellensé-—g Á csapatösszevo: ások szakadat *<* vimavetettüV, a» állást teljes egé-tanul jolynok. Az Echo de Paris s > rint) á»ób*n twtjuk. Stámtalen orma halott
borítja a támadás teröletét. Az áj folyatná« több ponton vonalaink ellen előnyomuló felderítő osztagokat és portyázó különítményeket utasítottunk vissza —
már Comót is kiürítették A öerner Tag blatt szerint ebben Svájc semlegességi-nek komoly megsértéséi kelt látni ¿ab-ban-a pillanatban, amikor az olas:ok
Comót csapatokkal tömik meg, Svájc- fózsef főherceg vezérezredes harcvonala:
nak is megfelelő ellenrendszabdlyokhoz kell nyalni, mivel Olaszország cseleke
A Keleti Kárpátokban német vadásrok támadó csoportjsi, jks, Arsnyos Besxter
dete nem más, mint barátságtalan lépés cétő1 észskra a Comenon több erosst és Svájccal szemben ügy tátsilk, hogy a *** f^"^ ho2ttk bce ** franciák is olaszok készülődnek arra, * "
amit a németekre fognak: hogy Svájcon át támadjanak Svájcban az Izgalom óriási.
Fontos értekezlet Berlinben.
Berlin, jsn 78- Tegnap s kancellár lakásán a szövetségtanács külügyi bizotk-sáfs fontos értekezletet tartott.
A balkáni hareztér
• Bfídaptst, fátt 17 A helyzet váltó-zatlsáP^ . - Höf er, altábornagy
árkokból. A Casinu és Susitá völgy kö-„ zött sz oroszok és románok az utgjjpó harcokban elragadott- magsslsti állások ellen atg^ tömegekkel dkeaeredétten folytatták támadásaikat Az egyik kupon sikerfllt lábukat megvetni, valsmennyi | többi ponton nagy veázteségük melleit véresen visszavertük* őket Mackensen , vezérlábornagy hadcsoport/a: A Braille ás Galae közölt e terülő mocsaras lapá* lyon előretolt török őrségek Videminél j túlnyomó ellenséges erők elöl visssavn-nultak A bistositó vonalba La Burtss |
ellen előrenyomuló orosz osztagokat tizéreégünk tűssel megállásra kényssarí tett Macedón arcvonal: Különösebb esemény nem volt, nobá december ha-vában a kedvezőtlen időjárási vissonyok a repülőtevékenységet lényegesen korlá* -tozták. »opalősJt h "elhárító. aKlruii£_ ssink tetemes veszteségeket okoztak az ellenaégnek. Mi tizenkét repülőgépet, miy ellenfeleink 66 repülőgépet vesziteííek. Légihsrcbsn elpuzztitotiank 46. it, alnl* ról lelőtlikk Ifi ¡2 kányazer l«flállás folytán elvesstettok 2. etekből 22 \' gép birtokunkbe vsn, mig vonalainkoo tul 44 repülőgép lezuhanását figyeltük meg.
tag fetaC hadvezetőség-
Nyugati harctér.
BerHn, \\ssk T7 Rupprééki irónörö kös hadesoportfa: As arcvonal több pontján a tüzérségi harc hevessége nő
séges vállalkozást itegeink cairájában elfojtották Járőreink sikeres vállalkozá-sukksl Le SsrsnáL Cfidecourtnál ás Pe-ronnétól nyugatra huszonkét foglyot és egv géppuskát szállítottak be A trón-ö\'Okős hadcsoportja: A hannoveri gya-j logosok él utásspk j Combrés magas» latokon véghezvitt hatásos rot>bsntáaok t után benyomultak as ellenséges állásba., j Kiverték azok védőit és több fogollyal i tértek vissza állásba
legfelső hudveietőeég
Befejeződtek az
angol csapatszállltások.
j Rotterdam, fan 17. A Petit Pari-f sien jelenti, hogy. a Franciaországba irá nyúló angol csapstszállitások befejeződtek. így ^most már egyött van a tavaszi offenzívához szükséges emberanyag, amelynek elhelyezése és tljracaoportosi táss most folyik,
Lemondott képviselő,
Budapest, jan 18. Teleki Jótsef gróf aki ellen as ellenzék támadást intézett egy állitólsgos vasnti építkezésben való részvétel mistt, lemondott ess-dátémáról A képviseld kijelenti hogy működését\' mint kereskedő ás iparoa akarja folytatni Teleki gróf társtulajdonosa á Luttenbacher Pál eáynek
t»l7. jawàA.1*.
HÍREK
— Nagy tiwtt MiwanlHw •ég. Tizenhatodikára viiradó éjjel nagy issilli szerencsetfensej? volt AaÉHáiban. A Szava folyó rohamos áradása Trilai-len alul elmosta a\' vssuti pályatestet, amely éppea abban a pillanatban, mi kor egy teljes sebességgel haladó, személyvonat\'akart arra átrobogni, — meg-csuoamlott a az egész vonattal együtt a kiáradt folyóba sodródott A szerencsét lenség borrslmssságát csak fokozta, hogy a katasztrófa színhelyét délelőtt tizenegy óráig: még se lehetett közeh-tení a hatalmas áradat miatt Déltájban végre megkezdődtek a mentési munká latok. A vízben álló személyvonatból eddig kilenc halottst és használ több sulyussn sebesültet huttak ki az iszsp bóí Asiereocsétlenség miatt az összes gyors él szeméiyvoBatok csak—Stein-brükkig járnak
■ Aa limwHék yáress. Nagyksaissa valósággaLaz álmodozások városa. Annyi megvalósulatlan terv talán sehol se szllelik mag, aunt nálunk- Vsm-nak átodern városi szabályrendeleteink, amelyeket ha elolvas az ember, azt hisri, hogy Nagykanizsa a viláj -le^égémegeaebb »árosa, S emellett még a belváros kellős-közepén is bokáig jár az ember a szemétben; a nyitott utcai csatornákban undorító, bűzös szennyvíz csörgedez s a járványok, ragpyos betegségek különféle nemei tizedelik a lakos aáfot -Akartak itt már epitem templomot, asinházat s villaasosvasuti tervek röpködtek a levegőbeo. Megalakultak a
P •¿fi » TS*®* i^^^^pifi
utcában, sőt a Főúton, Ferenc József* uton sem, pedig esek a város legreűde zettebb részei. A várói gyalogjáróin életveszélyes a járás-kelés; a nedves pocgo lyában influenzát és mát betegségeket kapnak «* az emberek, eltekintve attól, hogy a bokáig érő sár tönkreteszi a cipőt, ruhát, t amelyeket pedig oly nehéz óu beszerezni. Az utcák, gyalogjárók tisztántartására is vannak gyönyörű szabályrendeleteink, amelyeket ha betarta nának, tükörfényeseknek kellene lenniük utcáinknak Ezen szabályrendeletekéi goru "biriágut rónák ki aiokra1 akik aa uttestek tisztántartását elhanyagolják A rendőrség, csekély létszáma és egyébb nagymérvű elfoglaltságs miatt, — a leg
ket stb. választottak, aztán pont -vekre—rátelepedett
a parancsoló rendelkezéseknek. Ámde msga a város se tartja Be aazigöru rendelkezéseket a igy a magánosoktól se. lehet rossz néven vennie hogy nem söpretik a gyalogjárókat. Addig pedig, legtisztább, míg a város maga sem teljesiti kötelességét, maly ImkaigiUfi ■iilinV iliii""\'\' a város kellő köiepén is, sddig ne ál-modoszunk nagyszabású városrendezési munkálatokról, szinházról, palotasorokról itt nálunk — álomvárosban.—
W: Qksébk aliaat. A város lakosságival örömhírt közölhetünk. Az alispán a lisztárakat az egész varmegye-ben egységesen állapította meg s igy Nagykanizsád- a finom- és főzőiiszt ki-
azáz libát rendelt. Reméljik, hogy ezut tal . Orosz lengyelorszeg fog győzei g
lonyösaja a .kanizsai libaárakat.
- Hndifogaágbél A mult év szeptember havában az a hir érkezett a harctérről Nagykanizsára, hogy Brandi hoffer Frigye» 48 ik \'yalagezredbek lő hadnagy. Brandlnoffer Antal biztosító intézeti főtisztviselő fia hősi halalt halt A hirt -megerősíteni látszott az e köríti mény, hogy Brandlhoffer főhadnagy hosszú heteken át semmi életjelt se sdott msgáról. Képzelhető a család stánalomrsmáltó helyzete A reménység éz a kétségbeesés váltogatta egymást, mig végre hosstu idő után örvendetes bizonyosságra változott a lelket őrlő ál Ifpot. Brandlhoffer főhsdnagytól Orosz országból levél érkezett, amelyben te datja, saüeive\'rhogy súlyos sebesülés sel hadifogságba esett. Most iimét ér kezett tőle tudósítás Art njs, bog tf-jesen fölépült és bad fogságát Kaiugá ban tölti. A köztiszteletben álló család nagy őrömében igwi sokán oastna|md _ nak a barátok és tisztviselők táborából ie.
— Heraaadtaoe la rsklIWllssk Az eUő wilga» rekvkálls ami |lrt a klváat
—a—kanissai közöny— Elhatározták példánl,
vastag pókhálója, hogy díszes hirdetési oszlopokat állítanak fői, amelyekből haszna is lett volna a városnsk Az eredmény mázsányi súlya akta lett, az oszlopok pedig a Holdban vannak. Beméltek, ezer tervet dolgoztak In az utcsrendezéselqől, utcanyitásokról, csatornázásról stb, stb. Képteletben már láttuk is a modern, azzfaltos, födött csatornás, palotasoros Nagykanizsát, az tán a terveket elernyedten tettük féke. Mert Nagykanizsán az emberek aa álma-dozásba is belefáradnak és a tervezgeté sek \'is kielégítik vágyaikat. Ezeket s gondolatokat az a mucsai állapot szülte meg, amely a városban azóta uralkodik, amióts a kellemetlen, nedves időjárás tart Valóságos sártenger borítja as ut testeket, a gyalogját ókat s egyes utva nalakon, mint például a Gyár-utca, szinte lekötetlen a gystogkőitekedés is Nsm aokksl jobbak az állapotok a Csengeri
yerf- — ^ a * - ■ ■ I F— o — -1^.8-,. A
— cJtunt ksuzlaaat katoaaa. n kanizsai városházára érkezett értesítés szerint a kanizsai illetőségű katonák közül a legutóbbi csatákban a következők tűntek el: (A nevek melletti évszám a születéa évét jelzi.) Nagy György 1897, Diask Rezső Alajos 1895, Csanádi György 1883, VerUcs Gyula József1l881, Davi dovics József 1889, Csányi József 1894, Pint József 1895, Marion |ózsef 1894, Knauaz György 1888.
— Jótékonyság. A ■eiitléhaa gyermekeknek sdakostek: Epploger isaóaé arnó (!<• kerrskrd\') 5 K. Potlek M.ksáaé %6 2 K, Flaeker Erael 4 oazt. t. 2 pár viselt elpSl és fe\'af éa belaő leányra kát.
— Olcsó liba. -Orosz lengyelor-szág, ugy látszik, a libák hazája. A kor mányzóságtól ugyanis tudákosódás jött Nsgykanissárs, hogy nem vásárolna a a város olcsó libákst, «melyeknek kilója 5 kerons 40 fillérbe kerül. A város
Jcápva kspolt ss ajánlaton s egyelőre
eredménynyel, éppea esért Kkrtky L jee báró, et Orsa. Kósélelmrsfsi Hivatal eUke, második rekríralssl rendelt el, katoaal assslastca-■Iá* iÍTI rV tiiMrfb espil um ,Ég ,,, j ,1,! u
saoit -- —■*[ "|j -"f-f ktfflSági\'i
hoz tásjmj^t Iütéseit, sauiy sst kivárjkogy rekviráljanak karaaedasor Is,
- Magánházakban in tllon a mulatozna Eddig könnyen beszéltek azok," akik a "-A— „Hp ;f ninrlagfa— folytatni akarták a mulatozást. Egyaza-rüen elmentek valamelyik magánlakásra a ott addif dőzsöltek, amíg éppen iól esett Jövőben, ez is másként lesz A en mos* *gy "jybb trade • Itten dolgozik, amely a magánháztartásokban fölyó mulatozásokat fogja korlátozni Érteiülésfiok szerint piivátiaká-sokon se szabad társaságoknak tovább dőzsölni a sáróránál s ezen rendelkezés slul a helyi hatóságok csak legkivé.ele sebb ¿Setékben (eljegyzés, lakodalom) adhatóak főimentést. Az a kérdés most már csak, hogy a javíthatatlan lumpok akarnak e Ilyen árat fizetni egy egy Zárórán tuií fönnmaradásért.
YES-SZflPPflJ)
ARA S KORONA
Legtökéletesebb és legkedvesebb illatú pipereszappan, mely\'minden háztart fcban nélkülözhetetlen Yes púder 1, 3, 3 kor, dobosonkint. Yei*krém3kor.tégejyenkint m-wPnwOTT KAPHATÓI Mt|j ernrss • gi «raktár;
Erényi DeIo Dwna gyilgyuarlara
■ueapaet lUreiynanit a.
191? ianUtr U
ZALA
I
A ZALA TARCAJA,
--fali Tárméfy _
kiterjedés« és határai a Középkorban.
E elmen át. Halab léssel érdek»« tenul-mém,i M ■ Mi,yii Félés.jd Tinnáa lákk rajd Kiiinfard folyóirtaik wá évi • ik (•setébe, A benoöoket különösen érdeklő ré-smU n alábbiakban köeöNik t
„Krónikánk szerint Vérbü\'w«, ■ hstodlk Mm vaséira «el u, aki • Belatan kSrul Ülepedett U. Ráesleteket toduak u| el-kmÜMkWI, »«B mitii «ff inawtitgta^ e Léd vagy VérboVsts, aktok birtokai e Bt-letett mellett terültek tekét olt, ahova a kiéatbék Vérbo\'cse fogteUsátbctyrilk e tudjak, boty Líd helység, a oemtetaég es?ylk fenntartói s a B\'daceoeyhegy atngetl oldalán B*dac«onytom»j (a TordemTc* későit I.4IA.
Ba\'cto 949 kéeil KoosU otlolpolyb»n járt Kenatanttasia raésséraál. ikl ■«|ielt>M«t> réla e bírod .looa kerméayséaéról írott mn »héjéban a fantartottn aeámeskro apfe »»vét ls: ,Ted elveié — lifs a császár — &oty Büt\'iu kaakháss fii KA karkkásanak, a Káté pedig ts\'íjdiis^i a kerkkees meg- méltóéig, vele ■int a idiaai ife me y folrbbrstó kbéna él.*
Csatk a Kelésak, Kdeak nevét S-si a ssámoa Kél helyéé g a Beintő* ésaakn utetl pvtji arslio a a Kék vélgy, e6t tty wom síé lat határ H rka ml d&Hje aatg «¡sefi aaéMeágéaah (kerkhaas, beik.) emltka la. "«- Balef választása klii«i volt- A saegssáL l*é> tátit* a jhktiT-i B 1«>°° ssöanaial slgábsn lakiét, 5 természet ellstts mlsdéT jivel. Prlrloe éa Koetelfejedelemségeinek eas likai, a kernestéay éa asláv k«ltnra nyoméi mb 18ekek al talj *en, esek ia emeittk értékét Mladwek mellett még geogT flel ktlyiete Is olyen roll, kogy Itt kereslte.ttk sgníit Jáü. áákyaiat áe nyegnt falévoaetö hedlnUk a ■!—! ■ kei«»doaáaokbay agy elére ItáUa volt a eél a bódítás íah déloyngntl Maya folytán esek növekedhetett e töfxs hatalma.
Pontosén mefÁllapított ketárokról p raae ná vei) e »íkkof« tesj|l«<ra iiBt|)%(
-!1*-! \'1,4 —f ■ lat», tovább terj-askedett.
Aaosreai ssariat A pid a Dráváig fog lek el mlndeat. As természetes, kegy elja\'ot-tek a saagvarok ed dg, söt tovább ls, hiszen 896-ban nk Olaaioraaágban j<rnak, de a Danáét al déU, délnyniatl rés tát egyelőre enni szállották «-g Egyrészt nem la volt eirr. asikaég, másrészt pedig azok a roppant erdő-aégak, ssndyeh nagy aatl aségben körülvettél as orsaégo\', Ht eyogatoe éppagy, mlot ésti-ksa, kitiné, tormérsetaa véd la—el asolgáltet jé ideig a esak as étjirésoket, a nyíltabb ré aanket ksllatt meatersigesen gyepékkel meg erősíteni.
Ea él\'aléana szokás volt Enrópában mér a,korai kósépkorbán, a «atyátok tekét Itt találták a gyrpQrendssert s fal Is baaSoélték as aUogLIt torélttak védelmére. Á gyepük készt, tteét, j vitását, rajok ntak, kapok vágáaát a asogkédltott kkal végeztették, később pedig a ■ankét as lllatd gyepSkkös 1 egkésel, bb eaS királyi vársaegytk vérVtolgál, aét efyHátl éa vttégl léldcanrak szolgál is vágtsttk. „
Eas\'ákainkkon ssée o < nyoasa a»ar>dt lant • Salai gyrp|kark, kelyoavekkea!» Zilalévl,
Bsaany«. Strslssalskt, Veehepn, Vágná, Knka, Gyepé, Gyepét, mivel azonbaa \' eaakbél agy oly SajUa^ios ggeptnaaelre kővetkeststksf ak.
a sseova baiső ^r lkakén toaak végig, a eas a lejaaat karatéba Urtoatk tárgyalb ak. Annyit azonban aaegeaaMtéok. kogy Vstéailai-leg as avar-ring maradvinyalnak kéea&akatfk eredatéket e gyepékre matató elnsveséaak.
ladn\'innk ei most a saagye éaaakkaleti esaosétól s kaladjuak ayngat lelá Vaszpréas vársssgya határé*.
A d&rglcaa -akell vonalig knsédó keskaay tertlet a BJatoa s Veaspréaa vármegye késé ven szorítva a a térképre vetett elsó pillantás is est a gondolatot kelti fél, kogy Itt ipgado zéioV lökettek, mert Vásapréas rész6«01 blsO-ayéra mag volt a té-ekvés kogy magékos voaaae est a eljásson «égig e roea\'on a Sala-taalg> A Bskóey végoynlvinyalask eélgyct Veavpr\'mSCI Ida nyQltk. ervo sUtftt a Betalonba több kisebb n«gyebb pitsk s a termé* sa«tt alakütitok te mcgkénayltették a l«|*tt-kedést dél falé. N>m szabad ellalej enttixk 1*1 ensa* kogy a vtSzpWaal pi*pókaég éa képtelen bbkakábea ssll jórésst e teil\'nt a na S veea-otémmsgyal birtokaik vitlk minden o*delról kérfL Et magvrázsa estén aaeg, kogy nem ewk gsakiea kait esik n kW ye ágakét okleeeU Ink Vestprém vármegyébe, kaeem tóbb esetien olvassak est Is, kogy ennnk n vármetyt-enk ketóaéga játt nl Ué takvtt nkiftaiffar kelységekbea.
Kitségteleo esetben, hogy a vármegye erősen regaeskodott e Bslatoe p>rtj»koz s a mellett" mag bteunyáfi aem kla lésre volt a vidék megtartáséban n tlbanyl apátságnak Is, naselynek birtokai j érésében eslatéa Itt terftkak J a airtly aflyisátg|-linkaaan a VeSSprépI ^ttspékaég enlrt királyi kegy
nraaág alá tartotó epitaág.
AUóőrs, Fe\'séSrs éa Lovaa a ajeltáay legkeletibb lekott kelyel.
Aíséőrs királyari birtokról 1290 bee, 1312-ben és 1313 bee ast olvassnk, hogy sala-[sémaiiai kdgaég, 1352 baa psd g Veszprém vármegye kstóaága végntrt Ht (Rglisut ni
foglalt földek Igyéfcen--
FeWőrtéa az egéu XIV. és XV szAad-ban est a bizooytalenaégot látják, váltakozva ma|d Zdébr, raajd Veszprémbe aoroziák ok* levelelak, aassesak sdoaaáaylavnlek vagy örök
ptémvéreaegyel knty^; 1440 ben, 14 aseabas mér maglet Zalába aeraba. A mépadiaak anartel pndl a salai Ifl.aasrssség kariltléka agy, esint Nagypécsniy, aaae>yeé Vetapsémbe kalysalak, tgy pL 1460-ban. m*ot Mancsait Mváa agg i asegtimeétm tgy d taSéé e\'eieréll a vaaspréml káptaáaanak egy aag|gé eaabd UlkéveL
Meoeekatyoél VaSSprémmegy* még bna Wkalödlk megyénk a kaletl »jelvényébe. Itt unttá a határ fssaktuák lordok elhalad Naggvásaeey melleM, Palánál etösen klsaignl-Hk a északnyugat falé vonal Karakóig, akol Vasvármegye kntéréboa ét aL
A Meacsholf—Váaaoay—Pata vtdtt he-tárétól Sannt Láaeló IQMI oklevelében van asó, amelyben éseseieatla a vnaapréaal piapék-aág]avaK,li!r as oklnvél kétaigtahagt hnttb, adeéai mégis lélhasznélhatók, mert a XU1 aaé-sad méiodik leiéra vetnek vÓégat, amikor as nkkve\'eket készltetlék. Ebbe a Leény(fdn) ha. tárairól, Nagyvásaoey sscmssédaágában, eeahst olvef.uk : a B .letón la\'él, asas débil, neon nt köréi van n^bntéra, akol a Zalát elvélaaatkató határ vonal, igéeaen Va meggi nantáe vlaSzatér Vástonyhoe, kiindult.* ___
a kérd teáé\', mint amUtnttik, nagyobb sn\'yfyal essek a mérlegbe, m\'at emezok.
Erdekei aseaban, katy Lovast, amely Alsóörs saomssédaégéban fakm k, sohasem tsa-legetik oklevaleiak Vtssprém vármegyében, kenem mindig ZJában, lg y 1290 ben, 1362 ben éa 1393 ban.
Lovsa ns$ ezerepei a-pápai ilsedatedők a támadásaiban. Örs azonbao In\'tő is s mlod-kettő a ztl«l föespnresség terfiletéo, logadosé-tok esetén as egykázköslgazgatásl beoestáa mindig nrös éa blstos alapot asolgáltat, mart Itt nem oly könnyéé valtak változtatiaok mng-rjtketök a mtadea\'egyas esetben epfpeaege-délyét kellett kikérni.
Pa\'osaekot és Csopakot la számították aéha Veazprémhae, Igy est 1330 bnn, mt pedig 1383 baa, aől Féredet, Saöllöst és Véssoht la, aseabsa ea atóbbiakat, mint a vissprém vármegyei Easgvár tstlosékalt 14ö9bea, ami as aaetben értkoáÖ, .fcert a vár tarloaékal lil> nyomé réeaben ott tsrl\'ván al, odn Iffsnkeaett veenanl saámmái virm»gyal réasét le. V laaely t áteshas mér keráhhta fs tmWg«tik, mint vaaa
fíilybeli nagyktruktdó tégnil /<-hetóieg mar gyakortattal as német nyelvismerettel kiró
irodakisasszony felvétetik» Cím g kiadóhivatalkan. 14222
Egészséges
savanyu káposztái
mmtírn mcnnytstjbtn Yttienk.
STREmITKULIN nsgykanissa Egy házaspár kerestetik
házmesternek
■ eeeileg 1-2 /elnótt gyermekkel, fan. 15-ie Cim a kiadóhivatalban.
Irodai gyakorlattal bíró kiaaaasony, ki gápirasbaa is perfekt, ág | vádi esetleg más irodában
vallások, kaeem m>g|ai kbdpányakisy amsb sk alkalmazást kmres
azonnalra vagy a kiadóba kérek,
febr. I ra.
Omet 14221
Szerkesztői Szenetek.
Többebnok. A gólem ssldó aaé, amely oek jeicDi\'flaáge .* idomtalan tömeg. Van agy aaldé legenda la Ilyen aévae, aaa«iy igy anél: L\'va (Jadá) bee Bcanáltl prágai csoda rabbi léöo-bea agyegböl nmberl alakot ieraaéfc, amelyet kabaliutikns tudományé által atfvé tett és mladeaféle emberi asolgélatia kamnélt A rabbi ezt as alakot Idomtelnnaéga miatt Goloaeaak aevexta d Kéeöbb Gólem eegadet-lei kedol kezdett, mire a haragraggn\'ltdi rnhbl ösasetörte. Teteme t még ha le érzik Préfé-kan, aa altatsdtl ortedea min «gégében.
a „Xala" etenaeinal arel,

, „ 14* s , „ 4,ao H .. a.- a
,. ta.— a noea» aSree enatn *tn s »m
stam naeenesenaaa< in Mm »h a> s
i a-* a m. a aa»- s
ZALA
|R KTLÉNYI GÉZA ügyvéd, nápf főhadnagy hedrakelt «eve* bél*, mint ftm. továbbá Pf. FRfEP ÖPON flgyvéd és FRIED ZSIGMOND mint nevelt fiai, ujry n alulírott ée mtí öiszea ro-konisf nevében mélyen szomorodott szívvel jelentik, kogy édee-atyja, illetőleg nevelő atyjuk
EIS1NGER SAMU ur
nyugalomba vonult kereskedő folyó hó 17 én reggel fél 8 órakor munkái életének 72-ik évében rövid szenvedés után elhunyt A megboldogult hőit tetemei pénteken, I. hó 19 én "délután 3 órakor fognak a Deák*tér 3. aa. gvásrházból a helybeli isr. sir* kertben őrök nyugalomra helyeztetni.\' Nagykanizsa, ,Q17 " _
EMLÉKÉT KEGYELETTEL FOGJUK ŐRIZNI. _
-—. Csendes részvétet kérünk. —
Osv. Hass m*rna eaSI. Sltlngar Anna. «Svára. 0r. StUaol OlataS, asfiL L*saaer <Se aaaya. Ktianvl TI»» Oar, aaihláe unokái — I Oaiv. Sltlngar Hsnrlkn* asSI. leherti fenn«,Osv. Wolller MOrn* •*<•) lohtra lujll
Hforl ft
— nanarsa seiu, aeeerta ZelganeS itfw. Ste. rrteS deiaaé »«5\'. Jarmuth K«tty, rr\'as áaear lnálmlikii, frled Krasl,
VrleS Zilgmanané
19HT január 18.
URÁNIA MOZGÓKÉP-PALOTA StOSOOHYVUTC a 1
S\'rróts 4* C»űifr»5k6n ta»etr U 17 la Ilit wlm ke*Ati
A csábitó
Ptsi asga tamaMMhza. tJU<i ak » NleoUt J k«eaeae?
ililtiliH.lirtliUrtlyltlHiU. rtl!ili!|Uttitzhlliiii;l|itlil nuiiit ktiiiiii;i ll itat
Elsőrendű gyartyar-
±
yban ée - kicsinyben k&phnta \' _ sdbb áron n központi hatésági fizletben. 14195
n ktsrecset—
gőzmalom szabadkézből eladó.
Bővebbet ROSENBERGER LAJOS NáWfétóé IZaIa mdevé} UI8Q

A ventei uradalomban 3 darab egy és fél évesZ berni származása pirostarka .-— --\'~ •"-\'
tenyészbika, eladó.
A Mik i&éjetö tehenek átért lettek kiválasztva, köztenyésztésre igen alkalmasak: Detár Mihály ispán a. p. Nagykanizsa. 14223
Uj csizma
lakkszárral 120 koronáért eladó a Hadsegélyező hivatalban*.
iSzakértelem nélkül nincs kellő termés!
A szőlősgazdák nagy része évek óta azért azürvtel oly keveset, mert u6* J$it megfelelő gondozásba nem ré-aznaiti ée borát helytelenül kezeli
Minden a szőlő- éa borgazdaság körébe tartozó munkára megtanít a
Pezsgődugót
hastnált, neonban nem töröttet, vesz bármily mennyiségben e\\8-" zetes tud»kozáa nélkül, utánvét tel, darabját 25 fillért, bassnklt, de jé állapotban levő palack
palackdugó kilóját 15 koronáért
Robicsek Adolf
parafadugógyár. Budapest,- Nefelejts-utca \\S
BORASZáTI LAPOK
- (szerkesztőség éa kiadóhivatal:
Budapest. II. «Ilii-« ZflfeSfiJ
mely vasárnapokon jelenik meg —
Mutatványszámot kivi-—nitrt 3 hetén nt küld.
Lakást keresek
február ho Lre,. . esetleg előbb is. 2
_3 szobást-
mellékhelyiségekkel. Rosenberg Mátyás Jánosházji, {Vasmegyei
Asztalos azonnal felvétetik. BLAU M. FIAI cognacgyárában Erzsébet tér 12. 14225
A HARCZTEREN
levő katonák kedves olvasmánya a mZALA" Henri postai küldésaal 2 korona A .ZALA* a harc táron levő
minden katona
restére küldhető. &l5fizetés minden néptél eszkétélhaü a kiadóhivatalban Nagy/ta* nitsa, Sugár ul 4 ig.
1 plafon 7$. szám
■ <0 >«, vgrTr T- ^U
FRANZ LAJOSÉSFIAI
gőzmalom és Villamos-Özem r.-t. Dúsan felszerelt
CsiliárUzletébeii
állandó raktáron tart legújabb gyártmá-
§ny u villamos csillárokat, villamoskály- ® hákat« főzöedényeketi zseblámpáig hat hozzávaló elemekkel, viUamoségö ket "húsz gyertyafénytói ezer gyertya-lb®tt fényig ¿$ egyéb elektrotechnikai cikkeket
ileiés sserkeeslé TéTMIOLTáf M.M.H.^
FII9HIL LAJOI Igesgstr rilfHlL BRNé Kyetaslellk lall tUrlk^Mé «• R T aálVtef
15 nnása
B Mfepilä
NAtYKANIZIA •UAmt a. wAa r»6kki adóhivatal t •
P ÖLITIKÄTWFKAP

Á spanyol király lesz a bika hírnöke.
Madrid, január 18, Egy lakomán a spanyol minisztereinők a Mkezö kí-JfltóÉt tette:
— Valamsyik tW- iagy keiésbbé Ml napon királyunk nagy tekintélyt száraz magának, amennyiben, az emberisag fttfrér» » Mn lo^ szt\'epelfii
PöJHikal és ^lemá&íai kérőkben mély Hatást keltett a kijelentés, amelyből azt kévetkeztetlk, hegy a kulisszák mögött már egyengetik egy ujabb békekisérjet útját.
Pátit,fan. 19. Ahtes • naeridi hirhes, hogy a epenyol király leás a béke hírnöke, aa Exoel alsr. i aegjogyséet IB>1; A apanyol aintastera-i tartózkodó aagatartáaa iaae-rataa. tpy a sért kijelenténé* nak oagy jelentöaéget lehet laltjáoaltatfl----
Az antant jegyzéke . a semlegesekhez.
Pátit, jan, /), Bryan alnlii. tereloök tagnap adta &t aa, an-t ant falnaiát a eealogeeek jegyalyüre; a fáleas ealekea* tatí a eealegekeket na antant* nak Vilaeohos intéseit Jegy aákéra. aaelyben kifejtették na ekeket. ith^t** •■<att m| tahetnak eleget a békekivSa-
aáiokoai.
A béke ügye.
Oenf.jan. 18. Nawyorkl jalnnté aak nariat lag közalebb aetsüagea állam vea< i krzébe a bákakexdezaéayexés Qgyét. a moly naas axorepeit olfiaő békeakciót kasáaaaáayaxó aautráliaok ko ott Ea a aamlagea állna Spanyolor a«áf Ionná a aa dlMlyxeta azért 1 lant könnyebb, mart kandaaaéaya j aáaáhaa előzateaen mindkét had fisaié fái belaegyaxéaét mag fagja kapai.
Hága, fan. 14. Itteni dlplo. aioini körökben biztosra va-nalk, hegy n béke ügyében\' leg-kőáalakb nagyjelentöaégü for. dalat vérható.
Ilj orosz hadüoymhiiszter.
Pétét vár, jan. 10 Bjelajev tábornok, vezérkari főnököt hadflgynflniszterré ne vették ki Suvajev hadügyminiszter he Ijrébe, aki a birodalmi tanács tagja lett
Kíméletlen buvárhadjáratot követelnek a németek.
Berlinf jan. 19. A porosz képviselő* báz tegnapi ülésén a* ^költségvetés tár kőiben csaknem valamennyi fák siélaló kife; hogy az antant elutasító jegyzéke után a buvárbajók
kell tenni. A kívánság az egész képvi selőházbea vihsros
Gazdasági tanácskozások.
Berlin, január 19. A magyar» ase-trák és német miniszterek és asakelő* adők, Kurthy báró bevonásával a kaaeal* lár elnöklete alatt tanácskozást tartottak a háborús gazdeségi kérdésekről A tanácskozást pénteken folytatják
Keleti harcTtér.
N»\' . • . m " \' \' 1 \' 1 ■ --
Berlin, jan. 18 Lipát bajor herceg harcvonala: Az arcvonal sok szakaszán tiszta időjárás mellett jelentékenyen |fől-elcdt a kölcsönős tflséiségi tevékenység» Kraszyntól északra orosz rohamcsapatok tízszeres túlerővel—benyomultak agy előretolt tábori őrsállásbs, mely azonban újra birtokunkba került Más helyeken visszavertünk portyázó különítményeket
éajsrőrokcl. József lőhet ceg harcvonaég.\'-Mialatt az ojtosi ultól délre nagy orosz i erők lámádén tüzérségi és gépfegyver-tű tőnkben összeomlott, Susita- és Putna sikerült nekünk meglépő előretöréssel az ellenség állássibol egy tisztet, 230 főnyi legénységet és egy gépfegyvert bessállitaai. Mackensen harcvonala : Dobrudzsában néhány napja aa
esupan totta közbe:
- őrültség I A képviselők főiugráltak
elhsn-
>an viharos tetszés váltott ki, "en.ny "II---
nétilny^^TzTOpVirelő kTat Tímeát ásljsonát
Számos lakos, főleg asszonyok és gyer nfkak, maghaluk Macedón harcvonal: Szórványossá tüzérségi tevékenység.
__ _-Legfelső Hadvertt^f/g.
Budapest, Jan 18~. Muckensen ve--zértábomagy harcvonala: A Dobrud ssábsn az orosz tüzérség lőtte Tulcaát és Isaceát. József főherceg vezérezredes harcvonala : A Putna éa a Su»ita-völgy Bécs, jan 19. Lengyelország önálló között egy kis vállalkozás teljes sikerrel ságát a központi hatalmak azzaf is do [ járt Egy tisztet, ^230 főnyi legénységet kumentálják. hogy Varsóbs követeket tW*tr*rl \'--L~
Magyar követ Lengyelországban.
küldenek. \'Msgyar olttrák követté Károly király Ugrón Istvánt nevezte ki, aki a nspokbsn már el ir foglalja Varsóban hivatalát. \'
Bolgár jelenlés.
Széfía, jan. i9. A vezérkar jelenti: Az egéas Macadón fronton gyönge tüzérségi tüzelés folyt As előnyomulni sksró ellenséges csspstokat vissssverlük. A román fronton az ellenség bombázta Issces és Tu\'ces városokét. Tulceábsn számossá meghaltak a bombázás kövs|-ksztében
szállítottunk be Ai ojtozi úttól délre tüzérségi éa gépfegy vert özünkben erős oroaz támadások ősa-szeomlottsk. Lipót bajor herceg vezér tábornagy harcvonala: Volhyniában fokozódott az ellenség tütérségi tevékenysége Höfer, altábornagy.
Az olasz harctér.
Budapesti jan 18 A Karszt tanai-kon éi a Wippsck völgyben tegnap is erősebb tüzérségi tűz volt.
Höfer, altábornagy
A balkáni harcztér
Budapest, jah. 18. A helyzet vél tozatlan Höfer, altábornagy.
ZALA
tttf |MM# 1»
HÍREK
A BÉKE ÜGYE
egyre kiiért. A reménységet az antant kijózanító Kióegicgü, gyilkos oinizmutu ifliujnyiéln se- ftjJts elfojtani Amint egy tegnapi híradásunk jelentette. Olaszországban ás Franctaorz ágban ba\'a mas párt buzgóikodikazon, bogy a kit ál- ; lam különbckéjct előkészült A párt frsneia és olas* néótnet«»kwék akav-iszo* gálatot tenni, amelyek kimerültek, kedvetlenedték ea sóvárogva varjatT j békát -Mindirn okun^ meg van—.»nnek elhivésére, hogy a franci* nemzet való* -ban megelégelte vérének további holla* táaát a bogy a türelmetlen tempersíoen-tum olasz nép b\'leunt a meddő kő delembe. A legfőbb érve a francia
Poloakiaiakolo helyiségek A múltkoriban tőbb szülő kérelmére szóvá tettük nzokntS\'z állapotokat, amelyek -a
városi főgimnázium épületében uralkodnak. A katotiai kórház, amikor az épületből lukö!tözkődótt, rengeteg poloskát hagyott vissza, amel/ek most valósággal hemzsegnek al egyes osztályokban A\' város a falakat lemosatta és\' kimeszel teife-ogyaní de- s poloskák riem respektálták est a védelmi* intézkedést s tovább is páros és csoportos sétákat rendeznek
toz^tej 5?jf «üdvéért a taáulok ruháin. Igjf yiondják est az ujabban hozrank intézett p*ri*xos levelek. Etv öiws sotai legnagyobb vesxeát fentnek inviőstfikjtzt az -állapotot. Eszerint az egyes tanter mekben ven riás betegek voltak elhe , fyave s igy a tanulósereget az a ve-és szeneim r**y*giit, bogy a puiuskúk \' m cgk (jpjá q Wrba/t A unulóif^u -
antint szövetségesek közt érdekeifenté tek merültek lói Ugv 4át«tk tekat. bogy igazak azok a hírek, ho^y a vá\'asz jegy? iák azért- késatt oly soká, nfert a szövetségesek összemarakodtak s nem tudtak hiaiaroian -- egyöntetű—álláspontra (itni. Ez is természetes. Anglia határta-tan önzése mért kimelne meg eppen az olasz ás francia nau>satekett—aHkor neki as az érdeke, bogy egész turópa el-yyőagfllltta a mai . -
britt szigetekről intézzék az európai nemzetek sorsát. Cailleaux \'szerint az ántant kebelében beállt a bomlási folyamat. Foszladouk, bomladoiik l-loyd George ^leta tudtr
eltüntetni, a britt világuralom tei vét Ő se tudta ugy leplezni, bogy sokáig félre-
ságot. ilyen—szerencsétlenségnek kitenni csak azért, hogy a város néhány koro nát megtakarítson, a legnagyobb lel-ketienieg lenbe. A. polosksirtásho*. tehát a legkomolyabban ho zá kell kezdeni. Nem meszelni kell a falakat, hsnenrojra
nent méreggel kipusztítani a hézagaiba
húzódó poloskarajt A polgármestert föL
kérjük, haladéktalanul viisgáltassa meg
lllin\'fttftt a anssiisMti *
azonnal rendelje el az óvó , helyesebben a védőintézkedések megtételét.
- Fölemelik a hidiiegélye-kot Tegnap nagyjelentőségű leirat ér\'
Mmimll a r^lffijgpurrgi priungy igasgaliE
sághoz Az akta szerint a kormány azzal a -tervvel foglalkozik, -hogy amit az állam á hadbavonultak hózzálar
- A pács kaalssal sxinhás ■j tagja. A péci — kanizsai ssinhástól meg»>ökött Teleky Ilonka énekesnődbe lyére Füredi igazgató Karáaaonyi Ilit ster-ződtette, akinek most volt a bemutatkozása a Leányvásár Luct szerepéken. As uj énekesnőről ezeket hrjonPéooi Napié : A bemutatkozás teljes sikert el, járt A kisasszony egészen fiatal, kezdő, szép színpadi megjelenésével és minden jel szerint msgával hozza az összes rekvizi tumokat. melyek s színpadon való boldog uláit blltöíifják. Hanganyaga bőfS-gea s hs hsngjs nem túlságosan erőtelje» ia, nem oly atépcseayésü is, mint elődjéé, ds behirelgő, sziahiag. aalyfl a gyakorlat megcsiszol. Mozdulatai plaaa-tikusak. iormásak s otthonosan mosog n szinpsdon.
- A lányok ég • háború. — (Egy hozzászólás). Kedves Sserkrsttő ur I Eflgedjg gitt b«gy a ..nspakbait Egy
21 \'éves vénlány aláiráaaal megjelent ár-^f\'i® nfHI ininfionl)ín t®r gyilsgoi levélre mtgtehcsfom észrevételeimet. A szellemes levélíró főként as ellen fakad ki, hogy a háború esztendejében nem volt semmi szórakozásban (zsúr, bál stb.) része s a legédesebb íáttyalmok -teljesedéibe menése nálkftl ment át e i cjtelttws bakfis áHspotból abbaa a korba, amely már a vénMay-
figyelmét arra bivni föl, hogy a békében sem volt sok-sok ezer lánynak al kahne ilyen muatságokbaa részt venni Talán egyéni hajlandóságaik", s sz i leik .anyagi hejyiete veit ennek m^ékKT\'^ér igy vsa Ait sem akarom mondani, hogy
as knsk,
hogy nincs ssórskozás, bil, udvarlás,
nafc. Amikorigy allnak a. dolgok, rá
kell mutatnunk a Zalának egy kijelenté aére, amelyet á világháború elején tett Mi azt mondtuk: a békétől akkor le szónk iegmessebb, mikor legközelebb hisszük magunkat hozzá és akkor le síink Fegközelebb. ha-, remény fin krt—is elveszítjük. Ez az időpont, szerintünk, ssost következett el Az antant válasza után azt hittük, hogy messze, reményte lenül messze vagyunk a békétől.
t-----\'---
— Mégis éiet belep m aj ári idősxdmitós A nappali időjelzésnek egy órával vsló előretolása, agy látszik, \'mégis eredményes volt. A kőz ponti hatalmak és szövetségeseik ugyanis ismételten sbban állapodtak meg, hogy a reformot újra életbe léptetik, még pedig jóval korábbsn A nyári Idősiámitás állítólag mírsius elsejével kezdődik sjurp-tembsr végéig tsrt s igy hét hónapon át fogunk ggy léljei\' órával előbb kelni é* feküdni
tozóinak juttat, Igfly^cicn emelje. A
hannm az a asömyfi öldöklés; pitfofilás,
leirat meghagyja a pénzagyigazgatóságnak, hogy a h disegéiy ügyét vegyék beható tanulmányozás tárgyává s lehető legrövidebb idő alatt tegyenek jelentést, hogy a megye egyes helyein mily qsz-szegben- keH megátiapitsi i a hadisegely összegét. A kormány súlyt helyez srrs, bogy a létminimum varosokban magasabban állapittassék meg, mint a falvakban.
— A Nyssggt }tmiSr lŐ-lki ssáasa a kuyelksté vattosatos tartalmamat j-lett m-g Siomcry Dezső: MOliwnsro nél ászqtaorn tlsxt. (Novcljs J t Társáén Ly Jótsl Jei C.\' Vefaeír K-ilfka Margit» Hsrg.sboly. (R g af 11) Tótk Á pad: Re.igoüo\'.ó. (Vn>s<) Kádár Endre: Ka ráciony. (Novella ) Anbros Zolláe: Silobá\'. Tn-esAnyi Élik: Színész a sslefáiAk utáe, (Ver .) A politika mögül\': Ignotm: El\'eestk. Bmedel Károlyt O-assorsrág, as eataata és a béke. Bjlkéayl Bslst A rargyaf fóidbiiiek, Márlo* Miklós J A Viillát, a lábai fii a ptsísigy<; mlalister. — Tétb Árpádi Kos»t«Iáoy! Dissé; M>k. Tótk A pátit B.blta Mlkály .V.k.i" for dltáar, Havis Gyula: Somlyó Z.iiién: Ny\'tot kösyr, Láayl Viktor; Uj isaeasiiétJks
amely hárem év óta dul. Mindössze csak annyit akarok leszögezni, begy ba mindenki vesitett is a háborúban, a feminizmus ügye sokat nyert. Azoknak a hatalmasságoknak, amelyek eddig el-etvltetták a komoly női képessegeket, amelyek eddig távol tartották á nőket a komoly kereseti pályáktól, kénytelenek voltak női munkaerőt igénybe venni s a tapasztalatok után kény te le nék voltak a női munkát értékelni, megbecsülni. Ma, akármerre megyünk, nőkkel lá\'juk megrakva a hhataíokat, gyárakat/ nők gyártják a muníciót, nők ve zetik az üzleteket, nők szántanak, vetnek, aratnak s amellett elvégzik a gyet meknevelás és kástsrtásvezetéa nehéz munkáját is Elmondhatjuk, bogy adk nélkül aligha volna küxgazdaaági élet s aligha működnének olyen kifeyástslanul iiVoláink, kbrigszgatási apparátusunk, állami hivatalaink stb, E\'mondhsijuk att is, hogy a nő m», ha nem köívgtfenŐI
1917 január 19 ZALA . 1
— ■■■ -.....—..i- ——1 ía a harcoló katonaság tránje S huzam, hegy ezt az értekas i|fy női munkát . s férfink a hábaru után megfogják becsülni s a nőt nem tekintik többé becézgetésre teremtett cseesebecsének, akivel sxemben caak a »urakban, a Bérbeadták a Hunyadi bir tokokat. Hunyadi Jósaaf gróf sehogy-\' megyei birtokainak. nagy rémét bérbe, adta egy délmegyarorstági »bank szövetkezetnek. A bérlet már ez év jenuár hó 1-vel megkezdődött. Az átadás most Nyugati harctér. Berlin, jan. lft Ruppreck bajor herceg harcvonala: Loosnál egy angol robbaatáat rövid harc követett, mely alkalommal, as előrenyomult ellenséget.
báltermek pasáeetÉjein kell előzékanykedni, hanem aa életben ü, nk Tcall- neki engedni az öt megillitö helyet A kedvet levélíró ne haragudjék meg, hogy bennem * ilyen gondolatokat támasztottak torai, kedvet Szerkesztő urat pedig kérem« adjon helyet hevenyészett levelem- folyik így tehát német kezelésbe menték át a mesztegnyői," serényi, maróti és szárszói uradtimsk. Csupán Kéthaly és a mellette levő Sári-puszta marad meg házi kezelésben Az üt" nemrég épült fejedelmi kastély álli^pdó lakhelye marad a Hunyadi gréfí tsaládnak. Háti keze* elkeseredett közelhsrcbaa gyoraaa viasza vetettük. A fiHOár 12*örőt I3.*tkára vü-radó éjjel a Serres melletti harcok után az előállásnak azokat a részét, amelye-ket|még tartottunk, tervszerűén ée az ellenségtől meg nem zavarbs, kiöntettük. Ee időtől fogva az elleaség as eros ár*
nek annak bizonyságul, hogy ilyen skőic is vannak; ftzerkesstó ur^ iránti nagy _ tiaztelnttel; Aki nem hogy vén- lésben\' maradnak továbbá a nagyszeré vadászterületek. A Délnémet bank amint értesülünk — nagymérvű befekte kakat naponta erős tűs alatt tartotta. ! Tegnap azonban .saagtortt az angolok vak tátttsdása. amelyet vártunk* t amely a tásüadóknak súlyai veszteséget okoeott. Legfelső haéveielösig
1 Mft __— Csipke éa képkisklUtáa. A -téseket tervez; néhány gyári áe ipari vállalatot már ■ jövő évben megindít "" _
Kereixtény Jótékony Nőegylet -csípke-kiállitási iránt, amely vasárnap délelőtt ~ nyílik—meg—ünnepélyességek körött,— máris igen íjAgy az érde lödét különö- - BetSrée Zerkowiti Alajos szs-~ Northstar mén ™ --jedei Morgúnyba 30 koronáért. -J M37 Suly Káimán Murgünyup Oétié.
badhegyi szöllőjében betörök jártak, ákik fölfeszítették a pinceajtót s a pineáhől
sek a hölgyek körében, A kiáttitiznatc különös érdekességet ed, hogy ezen elka-lomra Kettrag Ferenc s nagykanizsai takmsalyae értéke holmit vittek el. A kárt eddtg teljes nagysagkan megbecsülni nem sikerűit:-21--------^-LL—,, Asztaíos azonnal felvétetik. \' ___B/.AU M. FIAI c.ognacgyárédtae
polgári iskola liatal müvéiz tsnára a jó tékooy célra való tekintettel a nőegylet rendelkesésére bocsátotta néhány ceruza* (——Msaásysk a taa áálaláara. A vaalraap reedaaett tae dUetáara a kivet* keiők vállak salvmak adat: Vaflet fa Ocatrek tii, S »pl Xilrnenrf 1 tri| roe, ReeVelt-ser Már te«, M ösegtlyig kekaa, likwi áa TiaWf-r ettreaa, Mikovéníi A pl da* cakor, Pet-rles Fereaeal Sltearfey, V.jdll» Jissef Jksael* vita, Fklscliak.ihéa ♦•Taejvvt«, PMfer !<• ka/. ■ Erxsébet fér ... f s== 14225 Elsőrendű ggertya
4* "jöHrajzát, továbbá pár portrét. KetHng tanár ceruza rajzaival uj zsáner teremtett s képeit nagy előszeretettel vásárol--ják főrangú körökben Alig van Magyar- nagyban áa kicsinyben kapható a legolesőkb áron a közpoafi katósági ftsletben. , 14195
__mcpsig»y «■«gnltkattély éa pilnta, amely- ben a liatal, rendkívüli tehetsegu művész esipkefiaoatságu, eredeti earuia-rajsai helyet ne foglalnának. Hogy Nagykanizsán ---o jeles tnisit <aak szűkebb körben isme- rik még. — ennek az—ő nagy szerény- Kassier Birs», Fátér NJVérék, S.-akidju fcf »leg« GyetáaS, V^tt. anikyaS.TCrs»« V«B, G;flafcld NSvérek, Briet Jéralka, Kk-la J4 ~í«elaé, Q/örf jrdsik Jánosáé, Beielkel« Ala-diroé itlaaisr, citrom és run. B j Ferenea\', Egészséges savanyu káposztái minden mennyiséfben veszünk, v STREM és KLBlti Nagy kámzsa
Horvátit Mar laka, D.ascks 0 tóní, PolUk Em«aé, Oa\'k Marl-k» slmaiéev. R.lk Oyala tjj csizma
sége az oka Nsgykanizss művészi életé nak szempontjából igasáa nyereségnek eakar áa gái», fceahla*. Üyfclfr Jéaaaaé sfr teaéey, N. N. 100 tábori lep, Roeertkal Gica ktayér, Ké.lské»»! ht»é»aé N— 4a —— tákkszéfrat 120 korondért eladá a Hadsegélyező hivatalban.
tartjuk, hogy a művészt a jótékony eéi —ir«w»«»m téból. Remegtük, hoyr -rendkívüli képességeit legközelebb sok oldala művészetének minden vállozatábaa magiaasmhetjük, de a vasárnapi kiállításra kerülő dolgaira is nyomatékosan fölkiv-jnk a művészetkedvelő köiőnség figyel ■lét A csipkekiállitásról csak annyit mon- vérek »Stein íny, H dicgélyeő 1000 elf»-rott*. M k ovitaki G .alané, Jéiaetn* aS-te«éay, Roieaíed Ad gl éa Fia tae, N N, Wataa Tiv d.raé, Barsch Aladérré, dr. Scb-w.r tiá, Q 0.fed Márk, Vary Zoltáooé torta, Boecz Aadore*,-D eei J mőeé aSteaalay, P-ll\'y Résal SO eiteren a, Bor.áoné tort«, dr. Tri-piiLncfaé fülcB^sy, Rccbenf. dit cu^o* Ire Mecael Aiedoé, S.mnsr Ire\'cié, Soaoni Miliőd« alteméoy, K einer Graláeé kekar, Dr. SzeVeresoé, Rablctnc, dr. íl«saiH Eiioi teméay, Viasn Fersaené aoy\'e*«, Reaittte Gf-záná iBlaméúf« dt. Viola Viioo ir é ter, Areal Adoiíai tea, dn^ Iretkra« ittraSey, df. PiWs 90 e! garet la, Sieg« O/eláné, B\'óek Lássldeé sdUmiay, Zitrkovl\'zoí tea süt« roény, Stero Sándor né kefe«, P .\'cSílaS »«\'emínv, Stá«ő Gya-. láai f i*, 1«, B oe i L<til«o« izéa. Blaakovlea _____ Egy házaspár kerestetik Jiázmesternek esetleg 1-2 felnőtt gyermekkel, ian. lS-ie Cím a kiadóhivatalban. A ventei uradalomban 3 darab egy és tél éves berni származása pfrastarka — tenyészbika. eladó. A bikák fátejelő tehenek után lettek kiválasztva Köztenyésztésre igen alkalmasak. Detár Mihály ispán a. p. Nagykanizsa. 14223
dunk, hogy felöleli a legbájosabb női muaka mindennemű produktumát. A ki állítás megnyitását Lukács József kegyei-rendi tanár fölolvasása vezeti be. Jegye* ket a Fehérkereszt irodában lehet előre váltani.
YES-SZflPPfln Szerkesztői üzenetek. P. Gy. öa izoa tépreay, kory köké
ARA 9 KORONA Le|tőkéletesebb és legkedvesebb illatú pipereszappan, mely minden háztsrlásban nélkülözhetetlen Yes púder 1, 3, 5 kor, dobozonkint. Yeckrém i kor. tégelyenkint. mndinott 1kaphatói Magyaróra* giffraktár: Eréntji Bíla Diana gyógijézprlőra ■waapes«» Ka\'oiy-taSrwt a. Jáoo% Kl< J5ssrf, K.rdos áa Stelaer. Ipirtir- lejyeo-r, iifr *t efyetfare Iratkeeaék ke?
ifliet, Royal kávékir, Sörjyár, Ssfl G a\'íni,. Vary Zoltiae«, Irr. NSarr\'d. Kcr\'Siléey Nőegylet, Polgári Egylet, K-lell M. Már, F-hír-karasvi éa mltdaion 15\'fye1 o k éa orakaak, kik a tea-dé^táo íjkwét f4r«doa/iukkat el8 ■ ■rdlt*nl silvesek vollrk, e\'u\'ot l»j*al klleg* káli«*bk kö«»Ő«etét is erdélyi neeekftekal «yéae lté klsetlséga. Levelébe« mellék-lt vérééiből ketireaoUea lét* jak, botry 5öböl költő sokaséai laaa. Taaiera-* kat tckit kdaayra eltuláifci.tjf. a jiili" eienaeiéal érnlt
, hatSwa feynel «v^tMWMM ni« nv. *.ae •> 1 v»r Mm ...» a< t NnrMN*r* .. m > U k HinMIm,. ,, i^ú S • - i í ed«--. ... iá. a eaeaa a*ra >■ M iá.— a 1 e«*« »*t* .... ea^> a ■fyea taem éra é na «inietaaa* jummmi nma a wa#*aieeaai vese la
Könyvkötészet
Könyvnyomda
Fischel Fülöp Fia
kdnyv- é$ papirkeresk«tíé*ében
^s^ Nagykanizsán
kaphatók.
Oslatl könyvgyár
Élelmiszer
aoaifoUilMi pergament csomagoló papír nagyban éa kicsinyben kapható Fischel Filöp Fia papiraktárékaa Nagykanizsán.
Nigocs községben
munkások felvétetnek
£? karonona havi fizetéssel és ellátással Aki el akar menni jelentkezzék Ozv. ffalec József nénál Huszti tér 3 sz. alatt. 14238
Szakértelem nélkül nincs
kellS termés 1
A szőlősgazdák nagyrésze évek éta azért szüretei oly keveset, mert SZŐ-HWit aisfWalB gondozásba óta ré-szeeiti éa borit hely teleti ül k^aak Miminn a-ssflfc én baeyn«dn4g ^ rébe tartozó munkára megtanít a
Hlítftfülffi
(szerkesztőség és Idadóbivata]*:
liüliit, II. fltiiit H. XiztstakJ
mely vasárnapokon jelenik meg
Mutatványszámot kívánatra 3 héten át küld
ZALA
A HARCZTEREN
Uvi kmtonék knhm •Ivat- A
Íménua a .ZALA\' - Havi 4 eM4ssMs pistni khUéetJ 2 \\
■\' kaemm A .ZALA\' a Wc L téren levi
5 minden katona ^
rémén kalJh<tó. SUfkntée miiulnn nmeiéi essáóadttaM a himéék fanjaiban Nayfka-nássn, Sagár uí 4. SS. Jelefan 72. ssdm.
19HT január 19.
URÁNIA MOZGÓKÉP PALOTA
Pénteken, január 19 én
Lőtte Neumann
Arnay virág drámák«sa ogy olA játék éa héroas felvonásban
b És a szép kisérd műsor. ■
■litiiifc : tUnisaspskaa 4 «,8»/,. Ysstraij és Saaipaapsa 3, !\'/„ IPfm T. ». ,
FRANZ LAJOSésFIAI
GŐZMALOM ÉS VILLAMOS-ÜZEM R.-T.
—\'-■ - ....."r " ■■-\'—;—---
Dúsan felszerelt
Csillárüzletében
állói idő raktáron tart legújabb gyártntó nyu villamos csillárokat, villamos kályhákat, fözöedényskct, zsehláitipá Jtat hozzá valúeiemekkd.VtUamoaétfó^ ket husz gyertyafénytől ezer gyertyafényig és egyéb elektrotechnikai cikkeket
fstatla tssffcaaatSi fgfkSSiTáN faUMb Ma*\' ntMISL LSMS l|M|ili rteossm. MNé NrwaatMta Sah Mrls»Ma«4a N^aeSa R T mii Hapa* n*sUi
Romániából.
Pétitvár, jatt. 20 Gabc veszedelme as orosz-román allenlökések dacára is egyre növekszik. Az |l*ó Duna mentén
p.lwÉallid Ildimül
Oroszországból
—Néméh j—■ 30 Piri nkii Ja Itil M|, Mly abirodalatáta naoe éa a ánaa Aieselt ne« Ja neSr ae.ro, hanaa fektnar ra hívja agyit». «A halaaetaat assol okolják M|, kégf • lir-»anyban niá vt)U»éásk aok \' ^B!1 tjáirtttii »ytwase aa-bioat eltel bStrshsgyott ügyek attekintéae assopontjaból. —^ Háo íorraa sierintebataes. -1kanak nagyfoatoeaiga_külpolitikai oka van.
InérosTszociafisít
Bettin, jan 20. A német szooialista asakazervezetek főbizottsága a kancellár» boa levelet intézett, amelyben kijelenti, bogy aa antant eJfitnaitó válasza után
-lagassolelib kfilnllwi|lkiiiik tartják, hogy
igit<ign»lnbb eiértékban latba vawék érái kai a Németország létéért való küzd*
Balfour üzenete.
Washington, január 20. Az angol kfHigymiiiiiilminik Wíisoo elnökhöz in téaett magyarázó jegyaáke itt nagy fel tftnáet keltett. Altdános a vélemény, kogy a jegyzék sokkal békülékenyebb hangú, mint az antant válasza vok s al k almos arra, bogy ujabb eszmecserébe bocsátkozzanak fölötte.
Elsűlyesztott angol hajó.
Berlin, jaa. 20 Wotf-ielentés Egyik kosárkái ónk január 9ón Máltától hatvan aaértfőldnyire torpedólővéssel elsülyesr-tette a Cornvallis nevü 14 200 tonnás angol sorhajót.
A berlini tanácskozás.
- - • • .«-- -rís,. ....
Berlin, fan. 20 A magyar, osztrák és .német miniszterek délelőtt és délután is folytatták tanácskozásaikat. Este Hel-ferich áBemtitkárnál sáróüiée volt, ine lyen a magyar éa osztrák miniszterelnökök is réast vettek. A vendégek este fiéasba irtattak__
Bolgár jelenlés.
Szófia, jaa. 20 A vezérkar jHáiíf A Macedón franlBW ssak l\'i muyus fiunt szü¡¡kássofem - volt tuzelésT amely az éj-staka beálltával Tarnovó közelében, Monasztbtól északnyugatra vált különösen hevessé. A Román fronton tüsér-sági és pmfcatüaslás, a Duaa • mindkét partján, laacas éa Mahmudie között
harcztér.
_Berito+jaa. 19 Upót bajor herceg
harcvonala: Az utóbbi napokban megélénkült harci tevékenység ismét ellsny huh. József főherceg harcvonala: A Susita-völgytől északra Marasti környékén magaslati állásaink ellen intézett támadások sz eHenaég. súlyos vessteságei mellett megblusultslr. Maokensen ve ir-tábomagy harcvonala. A helyzet váltó* satlan Macedón arcvonal: Egy angol ssázsd előretörését Serres ellen könnyűszerrel visszavertük.
Legfelső hadvezetősig.
Budapest, jan 19. Az ellenség tegnap délután heves támadásokat intéxett a Susita és Casinu völgy közti állásunk allén, amelyek tüzinkbeo mind meghin-aultakr Volbyniában ismét csökkent a\' harci tevékenység
HŐftr, altábornagy.
A balkáni harcztér
Budapest, jaa. 19. Nem volt különös esemény. Hőjer, altábornagy.
Az olasz harctér.
\' Budapest, jaa. 19. A Karszt harc vonal észski svak ászán csapataink as ellenaéges előálláaok ellen irányúié sikeres vállalkozásból 4 tisztet és 120 főnyi legénységet »zájjjtottak ha hagifogoly ként éa egy gépfegyvert asékmáaydtak.
HOfer, altábornagy.
Nyugati harctér.
Barttn, Jan 19 Járőreiak több ha lyen sikeres váttatiUMásofcat hajtottak dpa, Legfelső hadvezetősig.
I Semlegesek értekezlete.
Washington, jan. 20 As európai sassk|aialt n jfiv* kAniphip Hágában
együtt ea értek adata* ...........alt tar
taai, amelyen a legújabb külpolitiksi eaeméiiyéfekol kipctötitoi áltáspoutfukst beszélik meg. A táfgysló államok Ur szerint elfof|ák határozni, hegy samla-geaségüket minden kő/ülmények kést föntsrtják a háború végéig s esetleges prosaztókkal szemben együttesen lépoekié I
KS—B—ü a mjléaifc —
Teleszky János pénzügyminiszter az üt* hadikőlcaőn jegyzéséaek lezárta al-kaiméból »(dbg köszönetet mondott a sajtó képviselőinek: Rákosi Jenőnek, at Otthou iiók éa újságírók egyesülete, Katona Bélának, a Magyar Szakírók Egyesülete, Szávay Gyufa, as Orsié* gos Hírlapírók Szövetsége és Mibályffy Ákosnak, a Katolikus irók és hírlapírók Pázsaány egyesülete elnökeinek. A sut* gyar sajtónak a bndikölcaön körül, a nemzeti Ügy érdekébon kifejtett megbecsülhetetlen közremüködáaéért — írja a pénz-ügyminiszter — teljea elismerésemet la jezem Id és egyben kérem, hogy bélés köszönetemet a sajtó minden munkásénak átadai szíveskedjenek.
HÍREK
A KUKORIGZAüST.
Megjelent ismét, itt van ismét a kelfcMMtlinttl tátott vendég, a kukoricaliszt A gazdaasszonyok tagadhatatlanul félnek tőle, a gyomor fölfordul a gondolatára mert nem feledtük még a harmsdevi kukoricakenyeret, amely ke serü volt, tsebés volt a a reményt ölte kV ai emberekből A pestzimisták han-go sn kiabálták, hogy ime, máris kuko ncalisxbe fanyalodtunk, máris gyósödoj kiiMá^w aagalok.kiéhestatéai politikája Ea íés,. még a harmadik: «rétén dőre se éheztünk ki. Sőt kösben egeszén jól táplálkoztunk A tavalyi-termés isfaérteaay eret rttünk S hogy most kukoricával kell kevernünk si scé.
los búzalisztet, annak azintén bölcs előre látár oenka^lgy teljes bfroByrtgfal ki-hujtruk aratásig, amikor uját földjeinken kívül kitöuöan meg ma veit francié, belga, orojz, szerb, inniin területek fogják ré~-szünkre az életet ontani. A kaknricaliszt a garancia arra, hogy az uj termést min danatatra megéljük s hogy az angolok kiéheztetési politikájának ezúttal ig- fittyet hányhatunk, Fogadjuk tabát szere-
Iliinii » slslf i*l náaill >H|PlHH|keiss kedők most attól félnek, ^ogy a nőt kalapdisz behozatal teljesen elmarad s nem lehet majd divatozói a diszkessel. A németek ne féltsék a magyar hölgye-ket: Ha a kolibritoii, a hölgyek
Itmmptibokrot. kuk oricaot övet ültwfnak-■ tr.Upj.itr H» nagyon-n
győaal»Sak kivívásának egyik Isfluutu sabb eszközét.
— A trtfattl ▼ matt katasztrófa. A trlfslll hersekaas kstaaströfarői, aaMlytőf m éssaaa ssegyer és aastrék l»pok köz« egyed« a Zala szemelt be, satg a kövatkesOket |eiaatt tsilikliki A SaaNaetdÉSBeég |saaii Ifi rét lfie <urit Hlstse lötMal, Tuisll ée-^ger Msik b a waaatl aáspár egy kiipFstssfugr7 gyon divatosak, választékotok előírnak *• ékélwyr^sfad;---A ^mar, —i ¡1 ömölt rsirkérrl^Bétoljík^t
áradáa kővaikestékca a kegyrSl sgy katslaam ssfldadarak a vuotl pé\'ysteetre meszelt s a sanalak s^jiÉ aaléaággal aleltts A sitklarsa. saamlésl aan vatták éasre a agy történt, kogy Mull 1 óra között az a 44 a |alcésk sae* ■élyvwt, aaaalyet két aotdoag kmott, telim amneieekfsetftef aakkekaat a nlklalöabaek. A eaaat álad résaa a rellaaalas erejl lu ram-bél kOeetkaaélkaa kisiklott. Ekkor a|akk bor-asfcasa éoioi éflmiak A bagjeiaasaaüét tovább la||tatáéin a ea éeiéai »uktodertbek a vaae-tat viléaággal aUeaaatték. A voaat kátsó lépőnek oltsál még idtjekoráa b> letudtik mg-lélal a pályatestet ayaldmö Ssévábe, de közé lök etapén agy c»ássárvad«ss kapttáoy tadoti esek p»rtra assat. A többiek a gyora robaaáso luljéba latiadtak. Hegymeaayl as Igy etpuiz-taliek néma, stég aia lehet eU aaegéltopltsal. A ■eatéat ■aakélalekat, tartat mér Írlak, cs. k délelőtt II érakor tadtak BMgfceadeal. As et> tiartilt w;ggoaokkél aUsdcaftaaea keservre MvessékaMe, ayögér, balélMrgéa, aatályklálui kitfiaU kU A kiaeott koeiUbtl addig Ikea ■égy balettot ku.uk M. Aa eUtbea asaradi Aae tea ataeok »atjoi séittlssket sscavedtak. Egy karaudesstáfya kéétlt míg tegnapig saa> lakatni a betolatta itlkJatésabék alal kleeeb. ékaal. Mivel a aeaáfrok asm leőMk s mik
ZALA
Iákat efeőrgatal, — kaloamágM sörcöayötlak, akik *m|4 rakkaatásokkal makadkj Uk M a w«t• ganl H DUT III mag belőtt vae, ae* la sejlik, de a kocsi ssafoiva vök atasetfsl A trlIdU saamsciéHaarég lekéi borsskaAság delgihm vetekszik • kerceghalari vasaM íalasztréfáesl.
- Hsegmitaf. A 12ik Laed-wehr zenekar vasárnap fds n Cenírfl kávéházban a következő műsorral hang-versenyes : 1 Novotay ; Induló. 2. Suppé : Nyitány À költő is páfOSMt dmfi operából- 3. Strauss . Oszkár ; Keringő a Sitrelmi varázs - ból- 4. Simetana : Ab ránd az Eladott menyasszony bóL 5. Ei^nberg : Részlet az Erdei lörpék-b&l 6. Miőcker : Egyveleg a Kotdasdiák ból. 7: Kálmán . Keringő a ngdajyrtwdr-bóL ő Kroreggtr t Stífreti e&vcleg, 9. Fatí : Jelenet ss Elvált assiony bél 10. Záré ¡induló. ■ - •:
— Drágább a női kaïap An. Ferimből jelentik, bdgy A Rémet nöi ta--lapkaraakaddk agy^lftf olhfltácQjtta; hogy a női |c«űap árát ticenöt percenttel fölemeli. Ez az egyetlen ár dr ágit ás, ame lyet aem lehet sokaini, A paradicsom madár ée egyéb exotikus madarak tollal nemcsak hihetetlenül megdrágultak, hogy a szerény tizenöt percentes emelést iga-zán nem lehet éokélni, ktüőnőien Mn el képzeljük, hogy a tyúktojás itthon terem a a^gia öiirifiy f"t~rnttel édfdt meg e
külföldi diszt. A csirie ssost úgyis majd nem olyan ritka és drága dolog nálunk,
mint a kolibri.
A feitékaaység áldozata. Néhány hete tőrtént Nsgykentseán az alábbi meghaló történet, amelyről csak kevesen tudtak A családra való tekintettel csupán as eseményt kjük meg, a szereplők neveit elhallgatjuk. — A. történet ott kezdődik, hogy egy listai hivatalnok két éve megnősült. Hosszú udvarlás e\'őzte meg az esküvőt s a há zssélet körűibe ül mé»félév|g záv^rtalani boldogságban telt cl. A férj viselkedésé ben féléve - azonban n\'rfgy váítosás állott be, Féltékenykedni ke.dett feleségére s rövidessen pokollá vált e fiatalok élete. A férfi félőrülten rohant haza a hivala-lábó1, hogy meglepje a feleségét, majd smikor az assiphyka .bevásárlásolíi^frg\' fCtt a városbán, ulána lopódzott s távoli ól lette ki oz utéit DscáM tnnnk, hogy semmi gysnutal se tapenlall, az aiMenyt hiit sntággtl vádolis meg A
~ -Wí7 rtktmtk U
A menyecske hónapokon át sírva, ^sa küdözve bizonyítgatta ártatlanságát, de at embar nem hitt szavainak A civódé-eak, gyaéklitások rendszeresekké vÜBek. Az aaézonyka, aki rajongásig tsmslta at urát, végre fnayira elkeseredett, hogy végzetes tgltea határeCfeA^gl oAgát Le vdet irt ne arának, asután makkmát pasztillával megmérgezte magát. A meg-indító bucsu torok szövege s követ kező: ,,
Nem kiszel nekem Nem hiszed el at ártatlanságomat s hagy ha lálosan szereilek Meggyőzni nem tudtak. Csak 9 bűnösség mellett vannak bizonyítékok, az drtalanság metliit njncsentk • Meghatok, égy ~ talán elhiszed, hogy csak téged, egyedül téged szeretett a te hit-
Itnnek kitt- I fíLESEQED.
- Szerencsére ez elkeseredett asz tzonyka tettét idejekorán észrevették a megmentették az életnek, de « kÍAÍk$t izgalmak s a méreg hosszú időre súlyos betogge taábék A férj aiujbsm > legalább így atondjé — Irftrr1iifté~ g>ült r csúnya betegségből e most becézve ápolgatja feleségét
----- A eeipkekiálUUka. A Kerem
tény Jótékony Nőegjrlet eeipkekiálkiáss holaap délelőtt nyílik mag. A megnyír
belépődíj hofaáp 1 koroaa, másnspokoa 60 fillér.
— fedje kadar »Ja. S/ájc kaloaiséga
6 kadomlélybél éir. A S<aat Gattbárd Éstssal Móric erődék védői ¿ «yatagság, vártAstraéff. nláiaok, érkáasak, aaaakéaaak. A gyetaaség rendes létssápa OfliBö, a 597A Hssssaaa HTliP, A leepas^r tétoaáma 53ÖÍ, népfölkelée 4357, Ösisasea 9926. Tftzéraéf 7» tábori, ö hegyi Utat bői *d és 9 taracéttotblk A laaéaység raadas lataiáM a ktoai^gH 19905, aápfdlkelC 5678, össtesea 2I5M. «éé-aaakl m»patsk rsnőas látsikns W, IlpMI kelés 2171. As eiidék ri<lk|ls)Ski 4276, oéplölketos 1157, ömaesea 5Ö27. Ecéasségkv« Hsksislil és egyék aaap lakkal agyOtl asaa* dea lllsslai Iwsmes 143755, tipli»01a 69569, vagyis éaaaaeea ssihalaaeségnéa aép-tötk-iéa 214124. - A legyver.k u»lü|iigaél ivájel IsalŰŐ paakák- 7 «s léi ■Mnwélsaaa vede>ks), a lerasaég o|y«tllyea kellkerl ka* rabélyokkal vaa léllefyveresre. A liihsjffft
7 és 1^1—• és ecgytd és 2 eentlaiélarea égiml vtnask. A svájci hadsereg axerveaete: Peléwa klképtés vsa és fáléves \' siolgélattétfA aaiy atoobsn sslatta (elváltott ée béketdöbea la kibb katir eadőrt«gitovékeayséB«tk falai aMg. Mest a beblváaok tolytáa S/sje aasgésiMt csapatokat lati a katéroa, de etekaak négy része Is l«l vsa ssaaivr, begy palférl feglal-kórásét lalytatkassa és csak aa tkaláaee aaoe-gésklt rsitin köteles bevonalal. Svájc katonái jó iővSatek, a kagytldtkl aUk kttsö \'nasrffl Mladra vMsytaroákaa vaa agy agy erőd, a ftieat Gottkird ét — O^taerasig Mé, — a Sisat Mófíc-atídfik völgylorkakkaa lahtampk. treat Gattkérdatk 0 a eg, Szent MiHssak 4 ét«« stbés Mtfrséga vsa.
tüT
20
ZALA
f Ciwk uefákü akart A kptpl katlpkacoe Bogiin JImuI erdtíyl asszony arra lett llftia«, kogy agy ld*gen ember - • irMrrlíitr-l1* Aaoa-
bra a tolvaj k észrevette, bogy rijtiütpUk. a igyasen Mvágte asegit:
r- Ctak aal akarom .maatolal, kogy ■Uyu könnyen al laki a maga piszét lopni. MM Wgyixt rá |obbaa ? ~
Bogdánié aioabaa nem Wtle cf, kegy a ssekmatoó eaak MaaUkiti dőadíit akatt aakt totnal a raadUrért kiáltott, dk a }á ka ■ora lí^io kw*M tudott el Jani.
Humor egy élclapban.
(Kigúnyolják a magyar aytkaL)
A SiaapNeksImaa dmfl ««sebest IteUpa béka tdrjin affaacr lytUikcaoD a mi
gyarságró*. Egy Mbei o ayihlkosatai folytja kuaaaesabb Ufra ki la UltoUak aa emág te-i ltok II Maet a kikére afett ódát Irt a »»• gyar katonától, de kiaóbb — tajikczatSi goa-irtHisifttmr ~~1 —ifiirtai li ¿üuzttfa né-pM kiii kftmapka aL
tagatok kJ aaáailhae agy Igaa jsfanlékta-laa IrtfiCakil efvaanak, aaely asenbna oakfiirir, Mk Ijpm\' llfiilini^ arai kint lekentékto len. Mai la M<|risk.kagabatila*
aggatasaan iannéket kapott a megpat ojNtfr melyet G ngger Róbert dr. ihlett e». Mt Ht-koa nt ifnlWTM la Smadttai efemloyeek ItpgUkkkis skplgaáolt ayifsflak atáaiin._ Ma aflftás ezt a csöpp fceicalatot olsaisnk a 3mpkeksln nrkaa»« £ v . ....w. -TOnutMok morvarml
■ — Dr*l, aa hárem. " Mlll? Három? Ifaa] Hárem 1 -— Amuló asflae*. Akkes nmgUt hW cia> diiatea tvtéat. Scktmmal-Vorafct n)ra kl\'tel«-nBl elhatárolta Magit la kijelentette:
— Bectiaaoa m*g Uwr v, k agy olyan uyalvali matyliea * Unazl lelem, se-kssem ta ¿ok megtanulni. Akbakagyou. Itt van • „bírom* Kroeea-je aa Mkl i ta naaal vlge. Kkticaal
Ee lañan van, kegy ml napig #a Ind aa. pyatüytenácioa er bkomig elvaaalmegyein\'» A kla trila caaknryaa ¡elpetáktelen. Oir jelentéktelen ¿a tyeng*» kogy aapsk HalKfre mtg a kibera sen jocosltbn«]* iol a aaerkaas* Ik, iii8akca ka kossá teásat*,kos/ as < f-U* közlemény eent-oui\'antl lendíti psopageodija* Taáeen ijdOBÉI^HiHktMk n |é tré-fit. Di a nynhrftnk édai Is egyeUee klneatak a nem veásifkk ssl vasén, ka aaoa kSniililk kla éteriket. A eugypr Iwepiiták, kik btsovylra sokkal -főbb knecttTSk, prtM a aknától, aam nnlatotk a német nyak lamaeágiile. Mt la
«aawaá liüakjajyr.lm m§ k«n^t-- yaly pqttiM -jp- hsdafist imogíimiliéi ggilnipiéo
.kSaolktUtUö* — aepr ¡«alan k meg a Siaspii-elsShsas ben, n^ygign^met fagwscbatijság
kwdlkJagtW
A lelkem frontjáról . . .
t< t \' \' Irts: lanar\'Csaba.
Tlkftrfae eézteai a eiljrdUm t6Ls ... Valóság vott, ml ^oaaa rto meredt. Egy piftenjtfa mrg\'átlam betfite ji w kit meitMi, f iiaát SMaaemat
A veniei uraúoiamban 3 Avaá égy és tél éves berni 11 át marása pf/ostürka
tenyészbika eladó.
A bikák tólejeiő tehenek után tettek kimkSőtvo. Köztenyésztésre inén alkalmasak. Deidr\' Mihály Ikfién a. Nagykanizsa. Í4223
H«r Soktomef Rkter T Ultsoi 11 11 ■rfta* 1 ll w PM rárc int,
taaáesoz egy bácsi mlakitédamban, kft tlsstvl aaMi .Aktendnnker das Dapartement XVU/a." nak neomtokcUast oiv.sta e»y nlságbam, kogy a MM atyaiam ^slü| IW ÜlsM a magyar
— Igáink vaaf Aatáa .ékijlra tett« koa-zá: gáks. gqA * poroeaok . ■
Iptip. a pjM\'tlt\'s LSU»HI»tue dok Ma«. Mm CoMwBd Vorakt eik «tárcát* magit-álptgfndoiáe, kérdéa, Mtovánáe «áUiSl Arra kaglWgta al-aMg*»! kogy migtacal megyaraL B-áraiiiy Si^, hir^^UBBR \' ^
"pnnr^n\'1"1 \'ni"!\'!1» A {gg- ".-ytmmñrn kSlT mfggrlUek ^»rMjgfc
k^álsbbl .fatermtolaieriaJdopnUtion Kotfs ......
rnps\'-pn áatn\'aak mtjd, ka Scktawad Vorekt agy agarre augynrnt Ind is msgyar t& vásyekct, m^gyae njtágokat Mis. \'. -,.«■\' 1
— Ea amkngyaa .nagyaaerftl - mondt» maii a sslaiaztar hödoUttat — Kedves osztály tiplean* nr, konaaa Ind öa megyaznl?
S akkor majd MCiép is nyngodtan vál»Sto\':
— M«tt\'\' nltam, kegyefaaesnraaa, — egisV mnnálti is saerény^e mtstká aemoJie kfm aa ngéas. - Ma|t*anit»ml
Tapftót vett: HiríB korona egy óra. Peni, aavypf A laeke aaegkesd Sdőtt G/«korlitl mtdaner. Mladjirt számokkal. Es a legfontosabb a Magyarországgal való klaUasUben (? ?) Ssótt a tent ó:
Élne, as tgy.
ijgjlllpy p|áns mondta. Gsodáikt^ny, de angedeisaosan.
— Zw.l, as luttS, — Mytatt* a tanító.
---Ktttfi, vlssibaatgasta as sAktsn*
Dankart*, kaagjábsa nem a»<ad«e «ll«i aox>ad< 1 atíkgt.
A t/tUi
As öregségnek pók^Má Ik Es ast mntalje aok azarkaiáH aaálok: E| k.j 1 ml már a víeség otjU j-.juV S asegcsaltt aasam leket sz (dfli f
A kísiími—■——— — ■ »■■ -■■ |gU2Ria!uiH nzuituiJki^üi m tK> Bővebbet ROSENBERGER LAJOS
NfgyrSfiftc (Zala megye) I4I8O
Saessem felett egy láthatatlan pók jár, Kinek neve: as öregség, a gond ... Az 6 hüófs a sok pó^Ussál. \'Mslyoa e pll\'á j<ljad|rartfio 1 uja.
Ua> a »á. S k* egy örAmlégy c poag jóWaékeo E| kajf a goodeak fót « mtnd<g ibreo
S es ¿rtoiéfftM pó^lóUcrft.
Lstsalk. kogy WTs ^oád"ák»j9~pÜf FaUsíoloita a kl ós^sn katarit ... Est a slasa, szép nttalan batárt. Ajkamon asoat, ka Je\'ca<>ed&l a «¿te . . . 5 h gyks mámortól csillog a asemem . . Az «vSmtiUir.yk^BIatótn ,\'r. \' Ej b jl Mert tfjit a gfnd fnlaaietotta S fcjbotllk t jia ntqn f\'iekn.
Stemem k5tltia*ófá pici ríncfik-. . . Ti, »« tjektér intófrk^l A liKrm lront|io barira kéíren iliíoV, ö-agaif, gond, könny bktoa váraL S bs néba olykor rátok iör a mfmor Hogy brisnsm mind as ¿rt oVat, Efut a goa(!n»k vtpfc utiiiiT, , . Ej, h»jl As árak mfJyébb a esatátél . S a. vtgikg, (ákedy l«>s ss áldozat.
Tikötbe sMea a fjfj#J?ep ffiln . . . Valóiig volt, ml onnan rám mered*, Eey n^hiialra meglittam bcljlo Az (0 aot fáradt, örrg ss«msmet Mepf^l láoe fut a s»»mi»m «|<tt,öusc , N«póra IrÁyck oansétd\'t f főit , , , Aat K«tatl kt eljött jí laUnfa flsza . . » E|. k.|l $ a bioat^ólt, kogr mrgeMisa Kaestfé, cirDjfli aevstő dalom . , ,
geimki A*si »
Elsőrendű gyertya
nagyban és kicsinyben Icankstb a legolcsóbb áron a kóaponti katósági üzletben. \' 14195
== Egészséges 4 - :...... . •
savanyu káposztát
minden mennyiségben vfsiünk. STREM és KLEIN Nagykanizsa
Northstar mén
tenez Morgányba 30 kbéékÉM. 14227 Sztty Kálmán Margány up. Oelse.
Asztalos azonnal felvétetik. DLAU M FIÁI cognacgyárébaa Erzsébet tér 12
munkások felaétetj%qk
52 koroaaaa havi fizetésest és . t0átás$al Ajti ei akat nienníje-ítnlkezzék ikt.HotstJőnef nmál Huszli\'tér 3 sz. alatt. I#2$
Irodai gyakorlattal biró kisasszony, ki gépiiagbsh is perfekt, ügyvédi esetleg más irodában
xazást keres atonnalra vagy febr. 1 re. Oassg a kiadóba kérek. ,14221
....... ana imajat jjmatagm
jatj^^JgOZGÓKÉF-
PALOTA RozGoim-trrCA e Szombaton és vsslrogp aói^c Icerül
iliiil iÉl\\ A sorozat II -ik része - - Detektív • .\'. dráma 3 felvonásban.
ea fe á szép M tséi ö mii sor.
Ütitiló bmalsldis az őteUige IV Karóig király ét ZÜa királyná roronétátáról k ixi ült Jlbn 11. rét tének.
Szerkeextol üzenetek,
Régi alóflsotd Az ö«» gomktynkMi
d Ims pite« brtnlt m g b*e\',taka« a rastak «- ás«« álaot olya t*are«ot ade^ see^reOVM* v\'n «lArk\'lná a aórá\'gntt tltgatűóst AsM h>i fi«s nsAs «ss követel Jntalwat. Koedg.
*s M* kr*e * asittfrffl, k> — tekstiig vsa kml ötsll « 1 klik
kfM^
VAGYOK
NjasMalap
a.nk f-les^
16710U •64
10969037 790220 91909 10310 S5799
HlilillHly b»M I. é*b«a tartalék ka f|| liall Tér a I si gépáll hlilH Iliik ért e>ékk. tart. alap Tírkésépfllat értékeaAkkeaéel tartalékalap . ,
Mklt IlkwltfllllHll kll> Miséi
iiriiai_ •
7309*36 »302979 99*7107 1*9* •0133 2911 196043
634798 140000 154609 17673 40097
raktértpletek
JÖVEDELME*
Meghívás.
„A Maxftgazdaaágl Takarék- és Hitelbank Msuésytárssaá|H Szombathely« 1917 évi febrwér hó 4 éa n . delelott 11 érakar tartja-iatézeti azékhérénah tanácstermében _ i; - . • •..
XIX. évi rendes közgyűlését,
atlytt a k réssvénysssk meg hivatnak
NAPIREND:
L As Igist\'léaég jrlaatése aa 1916. 6««6l. ! • *r* OfafOlltaabi\'yT.t életbaiépáitéeéfél eaélé Jaeealat "p Hi
1 Aa 1916. 6*1 ■árUfaak, wlaalil a faUtr^hkottaég jilsallilaak 6. As aUpaaebélyok klagéaiklsa.
tBH\'^1" éa a Bérlef ■igHi|iltlii. 7. ledltváev aa alap*6ka Islsaillsi tárgyéban.
3. A Mi sjsmH kin»liaéfcéaa Ukpábaa kalhasatksistil *. Eeetle*ee laAtvényok.
4 Falttyaia ktsattaég vélasatéaa. .....(_ ^ 4 \' AZ IGAZGATÓSÁG.
JEOYZET. As alapasabályok »6. f a: .A kOzgyOl\'ssa mlndsa egyes részv\'nyes fésst vaksi, de sssvazstl Joggal csak aaoa réasvfayee Mr, kinek részvényei s kOsgyOlés aap| ( BHgeJfliólag légiiét* 3 htnappal a réaavéaybOayvbea «évire átiratuk és Ot aappal a kOsgyOlés etétt a hirdet-aéaikas megjelölt kelvén \'elétettek.
A letett réexvéay ekrOl etUmerv-ny éilliattk ki, HKiy igazold Jegyéi srolfál a mely denébea a léssséaytk a kOzgytUés után viaaaavebeték * tt .A közgyűlésen alnSigyik jelenlevő r zzvéayest mieden általa a 18. g. kévitelményéhez képest letett b rom réazvény atáo «y-egy saavesat rfleu snk de tts szavazatáéi többet senki sem gyakorolhat, sem mint r\'ssv nybirtokos, sem mint aMekatahaasotL
A nwanefr paorsasakatatssssott é\'tal a te<et gyakorolni. Meglwrtahaesottafc, a torvlayes k\'pviaeiék kivétslávsl, csak a aaaasasMpss Éajp*■swiiiisssaal»^
A Saaaaaafra (uljogosító rtstxrémyk kgkéMb f i január 30 /g Intéxitűní p\'mtáréfí&l a*|t a MagjfOr 4/ta/daOi Hhttkamk kméwtt 9g|| aaagy oáhuaWgtt /lél/dadV Ukmétk,---------------------- —.---------^--
VESZTESIG
1 iiaaaaia _ .^a [I39IW92 SZ
NYCRCSÉG
TERHEK.:
22*621 51299
BÉlysfflk^k T6kaka—tadé TbatvIeclSk fiaeiéee
r.-jL a, 11 t avyaa macNs
TkatvhaMk lakkén K6Hséct létéé. vttéfkás, szaklapok, teíefaa. ayaaaéateéay» poetad^.k és v6graksjt6 U-
Lelrés:
Bsak Uavralés atéa
talékelipba ketyaaaadő llllliH béa atéa "
Térkéaépflletak atéa iliaii kii) aearlal évhaa tartalékalapba kilymsalg . . Nyaaaaég agyaaieg: étboaat 1916. évi 61
¡ni ..
unja tfi ayareseg
21811 99
10390 130
4000
9399
9639 9911 198949
690499 04
jatalék. és kaak«| asámMa .... B*aaaséayl .
Tárbéal vállalat jlysdalml mlaill : kefalyt kérek
lakkérak bA belalyl tartalékalap .... aa 1919. évről
MM •0 40 9907 4990 97960 30537 11000 10754 13796
á30493 06
Seembalbely, 1916. deoeesber 31 éa
A ><aatáa<i1i StOCi NÁNDOR a. k.
OOTHARD gANDOR a. k, •laSt
HOmáANN IQHAc a. k.
rtc I HENRIK a. k.
l|j>li< %aaf lá.
As Iriifitáilf; csttAry JÓZSIT a. b exvin kAlmAn a. k.
A UiyvpMH i BIKKKS ANTAL a- k.
OUA8T MKLdi a. k.
MŰLLER EDE a. k. fOML SÁNDOR a. k. * SZÁJSÉLY GYULA s. k. SZCKXRE9 BMB t k SXttl OöOn a. * Esea •érlaf éa eyereaáf veastaség aaémlét étvlssflkak. as htékat kéeyv.lvel éaaaekaaoaMtallak, a aat mladea lltaltbia
ataiagyaa6a«k 6a kelyeaaak tiléhak.
•aemkatkJy, 19I7. Jaaaér ké lé éa
A Ial6eyal6.klsatlsági r RÖSZLgR KAROLY i. k. eMk. RtVftéZ MÁRTON k. . MACHER ALTRlD a. k.
TEHER
_jf
mim»—m
NAtVNANlZIA «MAMIT 1 IMM riÓSUE AOÓfW ATM.•
u
ni
POLITIKAI NAPILAP
twJw. |m 21. Landunban.-a* intwi ifyik gyárában este 7 árakor töt keletkewtt A gyárban hadiszerakct-gyártanak. A Ht* már percekig tartott, át» aa elei robbanás tüstént. A lángba barnít gyári épületekből aok munkáinak fl|ÍH)lAt Ji^MRcilfillDfti1 \'HK^sltrHilifFJfdt
=ér
ujabban huszonegy meghalt Eddig hat \\ van halott kilétét áttanították meg. — i I Száztizenöt sebesültet kórházban, két \\ szá ¿hatvanötöt más helyeken ápolnak.
A tenger réme.
jani U) Mfiwi aevü
néatt Ungeralattjáró -nt a tengerek ráma, amaly rö id pár kát alatt milliárdokra naii üit okaaott aa antant bejé* iáinak Aa Uj Mőwe állítólag dán lobogó alatt hagyta dl Kiélt. Szállítmánya «mnáboi aUt s a sritIHtmáay alattTR^jg tak al laiyvaeafcat,Matereket Amikor T hajét először látták, lakotéra volt festve. Megállapították, hogy torpeslócsőve és több. tartaiékcsöve volt, ezenkívül kulimákkal és álkéasényekkel volt fölszerelve
gyásatva A kővetkező lobbauáaok zaját aagybk távoliéiban Is meghallották. A közvetlen közelségben lévő bárom atea házsora, amelyben csapén kisebb házak
Magántulajdonban ¡T^J aTa^t^oT."»^\'^\' v\'iltortat-
igan aagy kár esett Amikor az elaő rob kaaás megtörtént, a tfistfltdeserek már a JfcaiéÁmhaiján voltak Két tflzofró magbalt. A fecakendők elpusztultak. A saereBüftls>ai|*k nlmfl még wein Talts —tett m\'eféllepitsui,—ugytátseik azonban, hegy nem olyan nagy, mint kezdetben hitték. A halottak kötftt vsa a gyár vogyéezeti outályának a vezet je is. Ké — többi krvstalos—jelentés—ssminl eddig 30 40 holttestet szedtek ki a romok alél Több száz ember megsebesfilt. A gyár tllflÉÉl .\'UfrÉíjÉl^
Amsterdam, jan 22 A Londonban
tfctHg~rObbanásnál nagyobb nem fordult sség elé a világon A robbanás erejét az egész város megérezte. Az irtózatos dördülés után égbenyúló láng-oszlopok lovaltak föl, amelyek megvilágították az egész naoayboltozstot Az atpkmó háromnegyed mértföldnyi kör-aetbea idézett elö leírhatatlan pusztítást. A robbanás szörnyű erejére jellemző, hogy egy gőzkazán négy tonnányi súlya réssé négyszáz jfcrdayira röpült el. A halottak és sebesültek száma oly aagy vek. hogy elszállításukról alig tud-tak ídejekoráa goadoakodni. A kataazt-róla szinhelye iszonya látványt nyújt. Mindenfeléi égő folyadékok ömlöttek saét. Hátakat kellett lebonUni, hogy a tftz terjedését meggátolják. Amikor a nőket szállítottak ki a láegtengerben úszó kásákból, - asivettépö jelenetek játszódtak le
London, 72. (Hivatalos) A legutóbbi robbanás áldozatai kétil
hatja. As Uj Möve miatt Anglia hajózá
^tinQyazést tárgyalások. p
J,jfe|UJ rekvirálás
niszter elnök »ott, hogy as oactrák miniszterekkel folytasss e kiegyezési tárgyalások st.
-Keléti hafcztér.
Budapest, jan 21. Lipót bajor herceg harcvonala; BaraaovicHől keletre némát rohssscsapatok behatoltak az orosz átkukba ás 17 foyolvafv tértek vissza.
József, főhaeeg harcvonala: A keleti Kárpátokban az ellenségnek a valeputoai uton tervezett támadáaa, hatásos tüzér-ségi tözünkben nem tudott kifejlődni. Kisebb orosz előretöréseket visszautasítottunk Mackensen harcvonala■: Nanea-tlvel január 19 én elesett as egéss hídfő, amelyet az nraasok ott-még szivóaan védtek. Pomsraniaí, alfmarki és nyagat-poroszországi esspatok rokammal foglal-ták al több ellenséges vonalat, amelyek támasz pontjs erősen kivoltak építve. A helységet msgát kemény utoaí karcai vettik be A Sereiben át visszaözőalő oroszokat ütegeink és gépfegyvereink oldatüs alá fogták és aulyos vessteséget okoztak nekik. Egy tiszt, ée 555 főnyi legénység, és 2 géppuska és 4 aknavető jutott a kesünkre. Macedón harcvonal: A Csetrna hajláaában Paralowótól keletre egy német felderítő osztng sikeres vállál-kötést hajtott végre
Legfelső hadvesetőség
Nyugati harctér.
Boriin, jsn. 31 Eltekiatve a helyen élénkebb tüzérségi harctól és járőreink sikeres vállalkozásaitól, a nap nevezetesebb esemény nélküs telt el.
L*j**ká háétunHUtgr
A mun kapártbcI.
Budapest jan. 22. A kormány sseg-csfolja egy eatilapaek azt a hírét, mintha Harfcáayí kereskedelasí asiaisrtsr laasoa* daai szándékozna. A munkapárt vasár» ■ asp este .Mit tartott, amelyen Beöthy Liszló bejelentette Dániel Gábornak, a párt alelnökének lemondását. Tisza kijelentette, hogy hozzájárni a lapokban ismértetett összeférhetetlenségi esetek tisztázásához. A Ház lagközalebbi üléaán Tisza meginterpelláltaija magát s leg-"mvyoMy nyr^tM^vf ifiwftctiiHíj||i tt összeférhetetlenségi Agyeket
Nagykanizsán és a megyében
aapjaHbjezték be Ns^jÉssiiiiii\' és a megyében a második rekvírálást, amelynek eredménye 734 vaggont tett Id, holott az orazágoa kőzéktmeiési hivatal TOPP vaygon gabonát követelt a
vármegyétől. Kürthy báró ma saigoru rendeletet intézett Nagykanizsához és a megyéhez, amelyben a harmadik rekvírálást is elrende\'i a még hiányzó 206 vaygon gabona előteremtésére.
Külügyi tanácskozás.
Bécs, jan. 22. Zlmmermann német külügyi államtitkár ma folytatta ta nácskozását Czernin külügyminiszterrel: A politikai helyzettel összefüggő üss-szes kérdéseket megvitatták s mindenben teljes megegyezésre Jutottak. A tanácskozás eredményét nagyfontossága nak tartják.
Formait
nátha ellen
Mf-
T
ZALA
mi jtt«nr
Az 1916,-Ht évf harmad osztály* IcsmK ido.
1917. évi január 1 ével, saiat tart
luk. életbe lépnek ax aj adéUrvéoyek éa pedig a jövedelem adónak részleges életbeléptetéséről, a vagyonadóról, - a hadinyereség adóról, — az 1916. évra kivetett III ad osztályú keresetadó érvényének lentartáaáról és a nyilvános számadásra kótelazett vállalatok kereseti adójáról szóló törvénycikkek. Az egyes törvénycikk tárgyában kiadott és s nsgy
kösőeséget is_^fltiff utasításokat a
bséikasait információk—alapján—rövid, vázlatban a nsgy közönséggel kiilön icÖtÖn—lapszámunkban—ismertetni fug\'
juk. Ezúttal as 1916 évre kivetett líl-ad osztályú ka esetedé érvényének-fentar-fásáról szóló törvényt ismertetjik.
4vi XUV. te. II ft ában megállapított flúM—lé) káeatáa» időszak 19/B_ év végével leprán, i kereseti adó 1917. évtől kaidra 2 év tartamára szóló érvénnyel újból lenne kiveteogö As 1916. évi XXXIII, ta asoabsn sz emli tett törvény rendelkezésétől eitérőlag. akkéat intézkedik, kegy az 19 6 évra kivetett Hl-ad essrályu kereseti adó ujabrkivüéaaéftil « i9iT■ jl éa ,9 években állsláaessigbaa érvóayben ma rad.
Ezen általánsa rendelkezésektől ab téróleg a jogerősen kivetett Hl ad esn-tályu kweeet adó kalyeebitécóeak, felemelésének és uj kivetésnek esupáa a következő esetekbea van helyei
T^ Ax adó balyesbitését egyrészt as
■ lrnt«Ja»ntt M kérhrfi, még
padig, ennek leszállítását, ka hitelt érdemlő adatokkal igazolja, hogy adókö teles foglalkosáaának terjedelme lényegesen csökkent, vagy hogy aa adó az eredeti kivetés alkalmával is aránytala attl lett megállapitva, más ugyanezen vagy hasonló foglalkozást űző sdózóval szemben, másrészt a pénzügyi hatóság k. kérheti sz adóhelyest iteaét, illetve felemeléséi, ha bitéit érdemlő adatokkal igazolja, hogy a fél adóköteles forgóiménak, terjedelme lényegesen emelkedett as. 196. évi adámegállspitása idején elért terjedelemmel szemben, vagy hogy as sdó más hssan foglalkozást űzök sdójával a foglalkozás terjedelmének li gyelembe vétőiével aránybnn nem áll, illetve, hogy az adó a« eredeti kivetés alkalmával is aránytalanul lett megálla pitva más ugye »azonos vagy hssonlé foglslkozást űzők sdójával szemben As adóköteles lelek as ily helyesbítésre íré nyúló- kérvényeket sz Illető pénzOgylgas |atóságnál minden év február hó végiig
nyújthatják be. Ap. 1 hatóság padig adóhelyeabitéai kérése eaetén mindek év február hőségéig póatáre-ndott értess--téaasl tartozik az érdeke* edókőteleaek-kal tudatni, hogy adóiknak felemeléee iránt as adókivető bizotlaáy elé javaaia-tot fog előterjeszteni As edóhelyesbfté sek iránt beadott, illetve e!Őtarjesstett kérvények fölött a rendes jogorvoalati eljárás fsotartáaa mellett aa adttiveté séta illetékei adókivető bizottságboa ba tározatet, amely bizottság SS \'.9:7—) 9. évekre most less megválasztva.
2. A dof elemelesnek a vonatkozó törvény értalmébea 1917 - 16 19 évekre mindazoknál ess helye, aktkaek hsssaa hajtó foglaiboiásból aredő iareeeie as 1914 13 16 ik éveidben, vagy esek bármelyikébee a háború folytán lénye-gaaaa emelkedett. Ezeknek a Ifi sd osztályú kereseti adója aatg akkor is felemelendő, ka hsssoabsjtó foglalkozásuk 1917—t>-t9.évakksn atöia láthatólag^ már nakt is fog olyan erodsséagefcotf el „»t^W v «lAWI fU—14. óeek-
baa. As igy megállapított többletei akkor Is tartóinak fisetoi, ka baaaoahajtó foglalkozásuk időközben megsiüaik, sőt még axpkaafc at adói» is fejem slaadfl, akik a kssaonkajtó foglalkozást as sdó felemelése előtt beaaüntették. A háború folytán elérttöbb keresetek után pót lóiag megrovandók |f| osztályú kereaetadóval, .mely adó a reá eső pótadókkal egyfltt a kivetés jegnrőflM váltától kővető 15 nap alatt agy ösasegben eállk ■eedókeanói ■ -
A pinstgyj hatóság ss sdéköteles falat arról, hogy adófalemeléa iránt st adókivető bizottság alá- javaslatot fog tsijasskiui. — véyzéslley értesíteni sem tartozik, hanem csak agysaerlea a javas latot annak igazolása mállott, hogy a haszonbajtó foglalkozásból eredő kere sete a báboro folytán emelkedett, — as sdó kivetésre illetékes bizottság elé terjeszti Ha s jogerősen megáHapitott III osztályú kereseti adóalapban a háberu folytán emelkedett olyan kereset is benn foglaltatik, amely a hadi nyereség adóról szóló törvéay alspján jogerősen szintén meg lett adóztatva és ■ ba -azt az adóköteles\' fél elfogedbatóan igazolja, a fél kérelosére az edófelemelés folytán több-\' létként megállapított M sd oaktá\'yu kereseti sdó fele, de oaak n had ínyére séf erejéig törleadő, vagyis hs az adó-f elemel éa folytán többletként mef át lapított \'kereseti sdó \' fele á hadinyereség adót nem haladja meg, Csak iá s keresel i adótöbbletnek a fele törlendő Ellenben, ha a kereseti adótöbbletnek\' fele a hadi 1 nyereség adót meghaladja, a keresel adótöbbletnek törlése esupáa a nynre$ég •dó arcjélf tdhsió nef A törtért« Iri*
mm
nyúló a kéisányek a kár. pénzügy lg as-
gatóságoál 1919, év végéig bármibor beadhatók. A kérvények felett eht fo koa a közigazgatási bisótteáf adö%i bizottaéga határos, amelykek botMÉU ellen a «1. kir. köz^szgatási biróság előtti eljárásnáA^vnn • helye
3. At sdtthettmrt, amíg nem adózó, iHetViO 1916 iw etán honnan keletkezett üzleteknél és haazonkajtó fog lalkorásoknál vaa kalya. A 111 ad oszt kareaaü adó a mioimá\'it kereseti nyereségek figyelembevételével állapítható mag 19i7-18 vagy 1919, években eleő hfcaa H. ad asmályn kereeek sdá al* eső bánaudLvi logieHgsaás «tán.
A kivetést aa adókivatf bisettság esfközli. fcgyik igsa lánjsgss iallabsóéss a tőrvénynek sz, hogy a ja\'enlagi béka rus állapot folytán előidézett readkivÖH viszonyok, aHadpi foglalkozást 6ző leiekkel (marin is liíímnlndfl atb.) szemben a jngarőnan . msgáilipstntt III ad oeetályu 1917 -18 -19. évekre is sM-irandó, illetve esőkre as 1916 évi adó ■cnvsi tauuu, ni sn az sKsmi rogtanco* — sást as 1916. évan tol ia folytatják.
- A pónztgysalmiaater ki Iilssta s sgjtéssk Teleazky pénz-öfyminlsster a kövatkeeő kiazőaősore kat intéite az srmigüfsögkólhaii Ai^ ötödik hadikölcsöo jelentőségteljes nagy sikerének megállapítása alkalmával nem mulaszthatom el kiemelni, hogy ennek az örvendetes ereelméoynok elérés ék sa hazafias sajtónkat ezúttal is — ép ufy, mint sz előző hadikölesönöknél — kiváló Irész illeli A magyar sajtó, te jes mértékbea átértve a nemzet ötödik ga** dasági erőfeszitésénok rendkívüli pofi-tiksi, fszdasáfi és pénzAgyi kihatásét étf annak minél nagyobb sikeréhez fiződő életbevágóan fontos érdrlceinket, a több mipt hat hétre terjedő jegyzési idő alatt adandó lelkesedéssel s toll egész ha talmát sorompóba állította, hogy a nemzet ötödik pénzügyi próbatételét ia tal* jea péntiieyi és kÖzftida«ágt siker In* ^ rónáira . Örömmel hassnálom fal Ht SS alhalmat arrar hnfy a magyat sajtónak eme kiváló jeleatőséfö nesszeti ögy ér dekáben kifejtett megbecsülhetetlen kla remlködáseért teljes efismnrésamei leje Xfth ki Hiláí köszönet a tsjtó «iödW
HÍREK
SESuk ilánsk azért a hazafias éa eredményes támogatásért, amelylyel a háború további menetére nésve oly nagy Idha
tásu siker elérését ettmuiditották.--
Telwky ¡int.
— Halál—ie. Városszerte mély megdöbbenést keltett az a bír, hogy e kanizsai uri téraaaágnak egyik utolérhet-Mail kedvez, bájos hölfrytsgjs, Kálmán (jfrmkáiné síülefcctt Deutsoh Rózsi uram-sftany 26 éves korában rövid betegeskedés után Indspfcsten, n Pajor azeae-teriumbaa elhunyt. Utolsé kivánságáhos mtrten holttestét hszssráttitják ér srizr temetőben Ingják örök nyugovóra he pt Rlfén, Kálmán Osskir 20-lk boavédgyalogezredbeK tartalékos főhad ángyon é^égyeéln \'kislányán VíiűT nagy élámn rokonság gyászolja a korán elkél-tÖxótt úrasszonyt, aki rövid nagykanizsai tartózkodása alatt is sok-áok szimpátiát tedott\'az ismerősök körében maginak ! slscrfft Ai elWytUan Demáay Ármin,. sdz^ l -t y BlsbW MiVr ségnrnifjil bet gyászolják
\' — A^cifrkekl*mráa megnyf-tíaa. Tegnap fél 12 órakor volt a Kar |át Nőegylet esipkafiállitáslnak meg —nyWsa C ipke is toHrsf» Eren Wf fii Hgrán műtermék seoros rokonsága min-• _deaSfaslJtéHünketsttl Még egy Mozart sseanette vagy Haydn stibaföT l&sfaa
murnnmm B É
a? biedermeier romantikus .hangulata
aaiplre, a női pniché intim- rajza, S tóftl* . rij»t\' de iküllniam Kattint tanár toll rsft^- s frnüvésilálsk kiveti tett csipkefi a&andqjfg nrasssentikáj a A fonal rajzoló képessége és a rajz voasbstmikája, az a két főtéayező, mely a lelket ezen tesem ben fcŐrillssongjá. A Győrffy féle esipke
1ALA...... .....
értésásuk a biztos hatást célzó invenciója, valamint a lehelletsterü kivitel könnyed lengesége tekintetében a valódi műremek
bélyagét Kr»rrtjélr^m^yU|,QB, A jyjj: ».
csipke eltakar, —, de egyszersmind sejtet is, valóságos inkáraádója a szemérmes, de kacér női pszihének. — A Pannónia esipkéknek valóságai tej* testvérei Kettiag Fererfc csipkefieom ságu rajrai. Mind az öt tottrajs a bieder meier korból veszi tárgyát. Tárgyválass-tás, felfogás és kivitel tekintetében ezen kedves kis vonatmanuetek emlékeztetnek n modern enged - könyvillusztrátorok, de különösen e nemrég nálunk is szerepelt francia rajzoló Beynoa márki rajsaira. A vonal kifejező erejét VSMja éa mint ilyen, sajátiágos összetételét edje a na turaftimusnsV és a dekofátlv törekvések nek. fc-dckéi rsftnk a iewd»sistt»-Ht-mik mi Iwllsaiiáis Jj A kivitel minéció zus pontosságé, amivel annyira kitudja felesni ezen parfümős, haj poros rokoko dámák romantikus lelkivilágát Nstura-IhztitttS érsekéről és jellemző képessé mEről.tansságot teáz két eernse pertréja Vajha minél embernek gyönyörű
sége tel nék a Kar. Jót.-Nőegylet ezen ötletes éa asép vállalkozásában, Kedves gondolat volt, a fényűzés és s jólét ter mékeit a nyomor enyhítésére felhasz nálni. De különösep a csipke-kollekció ssolgá tathat a kanizsai hölgyeknek agy «^ályaqjáró nemr^f»^"iglffn; t»nu\'»y
gal ne vegyünk kültoidi esip Panonia csipke fölveszi a versenyt a brüsszeli vagy akár a velencei reticellá-vai is. Minden kuíturnő szerezze meg \' magának ait a lalkieyflntö*», frggy mays varrja4 csipkéit, a lehetőség megvan, hisz a feltaláló köztünk él. A megnyitáson előkelő, nzgy közönség vett részt.
Lázár Ádám ellenzéki jelöltet verte ki tt szótöbbséggel s győrelmének árdeÉMS háttere volt A kolozsvári ÓS a maros váaárhelyi lapok azt híresztelték e főe " vényaégéről ismert Lázár Ádámról, hdgy a Híz folyósóján ott felejtett hoaatyai szivarokat össze szokta szedai válaastói részére.
— No már áifl* ttyen szivarvége» képviselő nem kell nekünk — mondták a választók és Lázár kibukott.
Nagy sajtóper is lett a aeivar vád-ból, de Lázár többet nem tudott maa dátumot kapni.
Lopások. Szombatról vasár-napra virradó éjjel betörök gsrázdálcod -tak. jl_ Mskoviczki féle cukrászdában, ahonnan nagyobb mennyiségi) süteményt vittek el. de elemeitek a kéiipéOltár i.rt.l-^r u A h«ta»őh ím ablakoo át jutottak\'be as üzletbe Az ablak két tábláját befőnék s igy sikerült nekik n szárnyakat kinyitni és az ablakon át be* mászat: Valóasiaüleg idegen katonák válták a tettesek A késői járókelők kisül ugyanis többen láttak néhány kata-nát s mér kinyitott shlakaál , álfángflgj akik a gyanút assal az ügyes trükkel hárították el magukról, hogy beseóltak ablakon:
- Mari gyere ki.
- Így a járókelők azt hitték, hogy ár* tatlan randevurólvan szó, Atott«»kask már «nyomában van a rendőrség.
1 fjjiitnkksilislIII ss 1 liláid —
kapu vendéglőben is, ahoanan egy azaap délután levágott sertés isssas hasát, zsírját és egy nagy mérleget vittek d. A. betörés elég korán történhetett; mert
nÜM^jfm a motívumokat a sodrott száiak pÜkhsfésasra bálója kapcaalja egymás bee. Na re csen eljárásnak gnipnre. A motívumai réerint geometrialfdomok, de e legtöbb íset\'rten nstwaliaitikus növényi sőt állati fosmákra vezethetők visszs. Az előbbi esetben a reticellára, az utóbbiban a velencei csipkére emlékeztetnek. A félreértés elkerülése végett aioeban hangsúlyozni keli, hogy a \'motívum csoport tekinleiébea ezek a Győrffy féle szsbadalmasott „Pannónia" csipkék épen csak hogy emlékeztetnek az előbbiekhaz. Teljes eredetiséi ült re, előkelő essthetiksi hatásukat, és igaz müértéküket már a külföldi szakirodalom is elismerte. --A szerző tehetsége révén s külföld egy ajabb bizonyítékát kap la a magyar jé niusz kiváló alkotóképességének Ét est te^es büszkeséggel regisztrálom hngy ezen eredeti gondolst- és érzésvllágu - hölgy e miénk, nsgykanizsaiaké. "Alkotáséi e raj| nemes szépség», a dekors\'iv
József tartott fölolvaszt. Mtifer Elek.
Hamis árasak. A hadügyminisztérium a következő sorok közlésére kérte föl a ZalátAhadügyminisztériumnak tudomására jutott hogy egyes magéncégek anélkül, hogy efthe*» hatósági engedélyük lenné, csupán a napisajtóban magjelent i mertetésnk alapján, már most hozzáláttak az ujonann\'nlapitott „Károly csapatkereszt" gyártásához A »Károly csapatkereszt kiviteléhez már hozzákezdtek s rövid időn belül a határidőt még-nem állapította még minisztérium — ki fogják bocsátani. A föntebb emiitett hamisítványok vásárlásától tehát a vásárlók érdekében óvva intünk mindenkit
A szirmváges képvisalő Nemrég meghalt Bonea Miklós volt or ssággyülési képviselő, Ady Endre apósa, aki 1M7 ^92-ig szabadelvű programmal Msroivásárhely alsó (második) keiü< leiét képviselte. Bonca ennek idején
már Idlyc órekér btt ijfe sill^ disznónak.
Igttfln/fpn megvéd ír
joWélc tztetttm* . inisii s»szza Hl \' ertaittsaJiw , Mi\'
Tfób ^wMl1 itt\'.tW MWŰt,
VES-SZHPPflD
Aras korona "
Legtökéletesebb és kgkedveeebb Uleta pipereszappan, mely minden háztartásban nélkülözhetetlen Yee púder 1, 3, 5 kor. dobozonkfht Yes-krém S kor. tágsysakint
WINOÍWOTT KafMStéL\' H^ewii\'il MMitár l
Erínyl Bcio Dianű gydqgizvrlárt
naeaaeei, Nera^-nerat e.

m? jm* n.
Jobb házból való leány
Z. gyermekek melle felvétetik. Csengery utca 12. «4« földszint jobbra.
Asztalos azonnal felvétetik. BLAU M. F\'\\f coí lacgydrdbon Erzsébet tér U. 14226
Northstar. mén
fedez Morgánybü 30 koroséért. 14227 Sziiy Kálmán Morgány up Oelse.
Egészséges
savangu káposztát
minden mennyiséfben vaezénh. STREM és KLEIN Nagykanizsa
Élelmiszer
mg^n.k« p«f|»m>iit ctoai-(•14 pspir nagyban és kieainy-ben kapható fíSChtl Filőp FfS papiraktárakan Nafykamtaán. ~—g__. =■: : ; \'\' VT"
Nigacs kézségben-
munkások felvétetnek
52 kofünaaa heti fízeféssal és ellátással Aki et akar menni fe-lentkazsék ize. Holec József nénál Huszti tér 3 sz. alatt. 142H
Elsőrendű gyertya
nsgybsn és !dcsinyben kapható i liiikiétil) in», á bb|fi" -hitÓiijTniTetben,
A fentei aradalomban 3 darab egy és ttí éves. berni szétmazésn pirostarka
A bikák fótefelő tehenekatán lettek kiválasztva Köztenyésztésre igen
■■ rn h n^ia lilfc jL. A -
aitcaimasan. uetar mtnaty tspan a. p. Nagykanizsa. 14223
Irodai gyakorlattal bMu kiaaaazoay, ki fépiróaban is perfekt, ügyvédi esetleg bú irodában
alkalmasáét keres
aznnnalra vagy febr. l-re. Oaat
a kiadóba Urak. 14231
A kisréesei
gözma\'om szabadkézből eladó.
Bóvsbbnt ROSENBERGER LAJOS Nsgyrácsa (Zala zaegye) 14190
jótállás a biztos arsdményért.
Rolttor O a a kár
•wUdmU my. f(k«pHi.7 im InjUttímmk mmgjimm* Ulfmim
h. agf analgia el tanár «. kMMW
D" Palóc
Budapest, ^V, Károly körut " az «a M WU qr.it*\' (üntüw M>Ma WHaa "l* »hpl\' ífc» i> Uzx<c>U\' ma «•>« w1?»»« Vlw «w^Mb-
\'linCS, HM« U ■#« «Jl«;»» «ÍMTtSÉM. — SnM m< ! a «. lo-1-, a. ■> i \' h» »■1>Bi.i, ftuuui*
nhu ■■iJlii^lllni J^n Ic<£Ii*u!vmsiuI J.H.Uo Í«M-IMU »UU1, otthoni kurAVlI km»« «nlmfaDul mm
HMii n^ « NW ■\'
URÁNIA mozgókép PALOTA ao—owtvtnrca a
Hétfőn és kedden színre hatat Kísérlet a lápon.
Detektív érámé 4 részben. — A főszereplő:
MAX LAND A
m f, a szép nriM*. m
Tettéén és. (üWWü L» ryalrér Potsűackklnt
** I
| rUf.
1i1I bí«m a
„PATKANIN*
aatttajlru-raar (mm wmhmf) araiy «mbarra it UaUtla-
Ukr* - rTÜSc 1 doboz ára 3 K.
méy dfmU ».ami <9 aatkJny kllrtí.ka*. UWm fatian kauótiMj »tattám IM aialKkalrá. |a*artal< prMMktwt, iMhlMM la van bra, bagy bttUhiHU aagyrífa «lii^riw kImi tétm \' naílwi« íUUUm 1»ar«» fcau . >»TKÁM)A til ,m tU ,+Ut, a Tara« WW Afr4r-baa* lUtvU, >»Uf, Nei/kwiwafcee.
Szakértelem nélkül nincs ~kellő termést
A szóiösgszdák nagyréaze évek óts azért szflr^el oly kaveaot, mert szólóit megfelelő gondozásba nem ré-szesiti ós borit helytelenül kezeli
MilMÍti jTifllfii áa liuiflliliná| kő-féhatartarrt munkára ■aifamifc.a
BOBÁSZTl LAPOK
(szarkasztőaég as kiadókivatal:
M HMMt Staöj
amly vasárnapokon jelenik meg. —
Mutatványszámot kivé natra 3 héten át ktld.
Lakást keresek február hó- l-re, -esetleg: előbb is» 2 esetleg 3 szobást mellékhelyiségekkel. Rosenberg Mátyás Jánosháza, [Vasmegye]
Pezsgődugót
hasraált, asonbaa nem töröttet, vasi tihnllj matanieágk sa all zetaa tudakozás nélköl, utánvéttel, darabját 25 Pillért, használt, da jó állapotban levő palack
___—dacé kUéfc 4 kotyaáH nf
____paíackdegó kilóját ÍJ koronáért
Robicsek Adolf
parafadagógyir. Budapasi, Nefalajts utca II,
ELADÓ"
SZÓLLÓBIRTOK
Néhai Molnár Elek dsó-
lendvai azöllőbirtoka hároas hold bxSUö, károm hold gyflmőic»flsael rajti cyy hd-ház és egy zsuppos épülettel eladó. — Bóveb megtudható lakásomon:
Qay, Taaskm Qyligjiaé szül MatssAr jeláa, Csáktaraya.
FRANZ LAJOS és FIAI
GŐZMALOM ¿3 VILLAMOS-ÜZEM R.-T.
r - Dúsan felszerelt
Csillárüzletében
állandó raktáron fart legújabb gyártmá-^ nyu villamos csillárokat, villamos kályhákat, főzőedényeket, zseblámpá-® kat hozzávaló elemekkel, vlllamoségő H két húáz gyertyafénytől ezer gyertya-fényig is egyéb elektrotechnikai cikkeket
»*«■«*• TprasoLTAN uakkwéi rmawai
4-LAaoe. %aafatái wssma, sssl ^ .-wiiafcia NMapM a a n i masuaai
ismrtm^ss:
miJwA» n K*4é
Ijfláíi
Umtémm
NAGYKANIZSA aweAa m mám nőaOAOÓMVATS*. •
POLITIKAI NAPILAP
aaaaeea apawas ■am* I«M a

Amerika milyen békefeltételeket támogat.
Wilson OnntN.
Béét, jan. 23 Aa itteoi amerikai a agy kő vétség közli. kofy Wilson elnök üzenetet küldött « Egyesült Államok kongrosstmáhofi ■■aljilian ismailiU i hadviselő felekhez intézett békejegyzékre ásheselt válaszok tartalmát. A központi hstalmak vtlasza rővidea e<ak annyi rifr, hsg| káliul |rsntaathstalasakkat konferenciára összeülni. hofy ott a báka föltételeket megtárgyalják. Az antant eoldkal réazleteiebben válttzolt Kij lenti, hogy nsegállapodáiok, buteeUékok ét Jóvátételek nélkül kielégítő megoldás lehetetlen A békét a hatalmak bizonyos \'II p\' k«ll k*v*tnt«, »Jy
IsheteiloanA jaszi a mosts^iiJj^tasztró ía saagismétlÖdéset Az Egyesült Államok-aek aaaa vállalkozásban nagy szerepet kell játszania — mondja Wilson üza-aete. Amerika eme szolgálatról aaaa kivin lemondani, de önmagénak
M|Mf*»V ¿wte^k—Aszalj maj^Hmnl\'t a föltételeket, amelyek m lett áüabdóan segítséget nyújthat. Nem aatfink erejét, súlyát mondj s az Sze
— eaatoijuk más nemretek súlyából, erejében, hogy a békét biztosit!) az suk a világunk. Miadnaekalétt aafik aógni, hogy megfoim alázzuk a fétiételekat, melyek mellett a aal aópfink hozzá j árul iaát kérhetjük « békallgához való ceat lakoxáara. Célúak, hogy a világ kábára aalalőbb befejeződjék — Olya* békét kaU taramtenftnk, wdSr asm oeupán az érdekalt áll—ak kfilönérdakalt aaalgálja. Föltétlenül szükséges oly erő teremtése, mely képes biztosítani a megállapodások tartómégát. - Olyan békának kall
kővetkesnto, asely gyéaalam nól-kfill béka, an art a gyéaalam oly békára viastnt, smlyet rákéay • axaritanok a ItgyősHhe. - Uyea béke megalázást, ujabb háborús magvakat rejtene magában. A köfasónös biztosítékoknak nem szabad kilónk séget tenni kis és aagy államok kőzött Hiasem, hogy az államférfiak agy átértenek abban, hogy legyen egy önálló. Jigged Uiiynlnittág és hagy biztosítani kelt az őrnes népek egyéni & feflóééeét, amotyok eddig
ofyan^orm^vok kataima Miatt ffiek. ff-f\'yft f* r^M Mtull dffiT nápák léiével, céljaival evemben ellentéget elveket vallattak. Javaslom eoért, bogy egy nemzet se igyekeszfk kormányzatát fa másik nemzetre, vagy kisebb népekre I ráerőszakolni. Szükséges, bogy ssindsn ; nemzetnek, kicsinynek és nagynak, saa f hadidjs li\'j i aifrtiárlTTin brr»--i"amfilti
tömörüljenek szövetségbe, amely a hata lomért való vsrsssigőihe kergeti őket Jaraalam a tamgarak azabaáaá góoak blztoeitáaát. Jsyaslea a
¡fagyra rkaráaak kor\'átmáaát,
ifp sftsn d\'laasahjlMt aaa|íl badaréval ranáelkes&enek csupán, amesusyi a rend fentartá Bába; a; fikBégen. Más eesasékért nem : foglalhstunk állást, mint pikélt. snslj sli
mái etek az emberíaégesA, amelyeknek érvényre kell jutáink .
Politikai válság Oroszországban.
Párt* yen. 22 Fraaeia lapok jalea-tései szerint Oroszországbaa a halyaet komoly. Ugy látásik, a fér Protopapav mellett, tehát a duma ei ea foglalt állást A válság napról napra komolyabb lem és túlmegy as orosz belpolitika területea-
Föl a Rajnához.
Bettin, jsn II *r Teapa Jelenti : Halterre franoie tó. hareeh nagyon nlitélöleg nyi. lsttssatt a ttslsslkl 1 sí»»-ólt ló lel> Utliitll. -aeadjn n tábornok — ne .Időt feoaérelni. Naa asabad elfe. ledni, hogy a haberut lWl7 be he ke ll fej esni. Kenni—ItMtr: »olytel kellérni. Ha aa le-l»Htles velssi aoa ■ered Mis plat tluMjársl sás, abnl n háhörm kesdttk* sys»• getrs *s ott a néaet vonalakat áttörni. JeleBnvnnk gyan:PÖla RaJnShos.
Nyugati harctér.
hfc, jen. 22. Lnr»éHktajtHa<t kne-Bm> eUasupar*« k a«« efeiBlIS5 ái«NÜpSlNk Bsasuaaas náV a Waüaa\'gl ks\'eNl smugahk aa ilmsii »ikiNa hSbuSL iMó üli stfrlsalkliő\', tSbb lr.eala feflyot Se efg |M\'B»et kastik «isme.
\'•V,i V ..-wLtgtths
Keleti harcztér.
OtrSM, )-a. 72 Up*i hojtr hmetftmnr «onefev fft-dHekalaetól ayagatre «itatMi-i»>h ^ Ijjaafá (Hsm partis* . kHahmi nykt*. Jéutf yUareer hanvmmla: K.Ull-
| tulajdonát minden moder^ nél^nek Eb Kiít^iiokh.n t>hS ) elven efcél kauakra k»-
fth a roV «MVeft r\'ak irt k^dvariaa Wj^ latt\'Ú ki Ölte«! v3(gr<«l knkritUleiMi tfltSaetfl tev«áarys?g W0»Mat CMak «-oil. — I áfieksia htdcttparlja : Psaa\'aMI ayagstra \' «SS aBmti^es szítad aMgtán*dta Petet asl Wiii bfatesUo eiapst lokst» d* vl^aiavcrtflk. — Mmttéaa mnoomml: Ss6r*ásyoa feldrrl\'6 Sas« aaeesapá^kai klvü! hlóCt kglSaBa Maaleal vsl*. ^ " LtqMtt kmii isilii%.
^ ; A csipke és grafikai kiállítás (Bogenrteder palota) naponkint déletétt 10 tói lí lg és délután 4 tői 7-ig van nyitva Belépődíj 90 fillér.
ZALA
lt17
HÍREK Szeretik egymást—il!
fewt, hogy néméchu «m tfó, melynek a nagydobosai, Lloyd George, êïiard, Boselli és a mindenkori oross i.ii i zt"re!n5k, sohasem fáradnak bele ki.Jak a híresztelésébe, hogy fik — sze-ftr; egymást, HiMen nagyon jól vsa: lîïfCîtk egymást, — de I Eit a szeret e-i tU\'ja.és mindenütt annyi feltételhez \' kvUk, hogy as ember hamarosan azt . .. tartja. melyiken fi keidje ? Bóval ^tcnlecél például, hogy a közpon biihataimakat el kell tárni a vi\'ágtói, -b~dd száradjon el a lábán Iparuk, ke-A -B. Wíedomosti\'-baa
Üt "írja Feodorov: .Helyes — de . . . _Ai egyetlen ipar, melyben nem uakadhatunk el Németországtól, a kémiai. Míg i kéatlsi lp»r Aisrtkáhin, Anfllá f*"r»r-naorBÍfbaB kellőkép kiÉgtte . űiL, addig szán a téren még bmtu ia«tg a német termékek maradnak a .e^joBbak " Azonbsn nem csak azipsrról tiKem a kereskedelemről is igy gondod sódnak, Az angol *Economizt" -tat szem-Nowo Wremj" ugy véli hogy
: Eii c>kc detmiteg sem lehet elzárkózni iisi iWIi ni in i hfli|iii1í lnliliaitlrtl Azt Jrja; .A drága taageri fuvsr mellett —iiijfsn kiácrtékü tmmihm mint ■ gabo F náT, nem volna előnyös Angliába vinni. Nekünk itt van az ónunk előtt a befő asdókápoa nisrimk. Njpetermát, tehát mjeTt fueteők n drágatengeri farpart?*
Hogy aacrelik-ngyaa sunriwt, de saját magát mindenik legjobban szereti, awii tanúskodik a .Manchester Guardian"
szóió párisi határozatról. A védővám-bit t i9U6 ban elvetették s amint a nép normálisan kezdene gondolkozni, ismét osak elvetőé. Ez a határosat a népélel-mezéé meg drágításé volna. A bábom nem változtathat meg elismert gazdasági és ipsri alapelveket ... Haszontalan balga, sőt egyenesen ostoba dolog volna szegénységre ítélni valamely népet csak az-ért hogy egy másikat megbüntessenek. A .Le Populeire du Centre" a németek gazdasági kikapcsolását ép % nehéznek itéli { A német ipar fiatal s rendelkezik , a legmodernebb javitott gépekkel s igy olcsón állit elő Viszont sz angol ipar vén s *j\\ kényszerű szükség és batal mss veztetégak nélkül nem építhetik újjá Egyébként is az európai plscon Németország helffbek elfoglaláia nem történhetik meg máról holnapra? ilyen munkához sok idő kell. A néma táruk kíkspctoüsa nagyon kétséges és biw
nyos mértékig óvatosnak keli- lennünk, nehogy tévedésbe essünk Szeretik rgy mást Japéáaal, ia^de t , . de Japán is legjobban saját -^aagát arerati — A leynagyobb oróss pénzszükség s egyik orom kölcsőnkisérlat alkalmával a japán pénjügymialsstor megtiltotta v japán bankoknak, hogy nsmasek az oros2ok-nak, de bármelyik Móvgtséfssnak ja pénzt adjanak. A japán tőkeerőre\' és hitelére japánnak less szüksége ekéboru etán, amikorra már szövetségesei t^lje
MfeíMp
een legydogiilteE s a tuf ej i OdO uj ver senyben győzni kell És épp igy as ohm szal is szeretik egymáet, de — az ofcss most heBfat Nincs saeno, .niece batiisi fnlntja, iïjÉliH koldulásból i^Jü meghuzsa magát De ne féltsük Majd clőill az olasz is, ha.már nem kap többet, vagy vereségen kívül mm leez egyéb, miből még kaphatna. - Ha aztán még ss Isten is ugy szereti őket, mint ahajyntt Üt azeretik egymást, — ïfe^fSLjgytlirtru tew nekünttr
— Ab árdrágítókat besoroz 2ák Illetékes helyről értesülünk, hogy az orssáfis közélelmezési hivatal jsvss lat a alapján a kormány most egy oiyaa rendeleten dolgozik, amelynek már a háborít efejéa éifcfba kellett valaa Arról van sió, hogy mindazokat, akik a korméay,\' vagy-a fcai)i kai mefübpitott árakat áthágjak, tehát ér-d.ágkást kÖvataái el, tekintet nélkül korokra és testi iHepetakra, kaladékta-lanal katonai szolgálatra seresrák- be. Arra sem lesznek te intettől, hogy as illetőt addig nem találták alkalmasnak katonai ssoigáiatrárA re ndői bíróságok -nsk ezentúl kötelességük len minden Ítéletet kaladéktalsnul a legközelebbi katonai parancsnoksághoz juttatni, amely az illető árdrágítót azonnal katonai szol* gáhtra hívja be A rendelet bölcsen ugy rendelkcrik. begy az alkalmazottak által elkövetett vissraéiéaekéct is a gazda felelős S a konzekvenciákat ő tartóik viselni.
- Halóíozán. Friedmann Ignáa nagykanizsai kereskedőt súlyos csapás érte A jobblétre szenderült úrnőt tizenkét élő gyermeke gyészoljs, akik közül egy oross hsdifofrságban van. A tizen harmadik gyermek hősi halált halt Frisdmaanét hétfőn temették aagy réas vél malis» I
— A aaésrsiBkeég A villamos 1 ábslskst a Caangiry etaá boa a kereakcdelmi iskola gpalogjáláje alatt helyealék el Aasikar a Whualott kíi nalil helyreállították, a ■■■hfauk oly baayagal végezték dolgokat, begy SW(t e kereekodelmi iskaáa előtti gyolag* járó inkább lővészárokbaa, giiaÉHjlitál feltúrt területhez hasonlít, mint uttesthis. A Csengery utcai gyalogút sas ugy la Itt a legszűkebb Már kát szembejövő em ber közül Is az egyikaak a koosiatza kall kitérni. Képzelhető tahit, hogy a hepehupás kövezet mennyire háti ihatja a gyslogközlekedést. De nemcsak kit tiltatja, hseem 4<d caussóa időkben mig vessél yenteli is a gyalogjárók testi épségét. A lehetetlen állapotot tehát a legnépesebb utcs lakói érdekében kfttő-nösebb Ügyeimébe—ajánljuk—a városi mérnökségnek—. . : * •<•\'*. "J-tr ~ A lisatkloaáráa mlsirlii A Zala ismét psnsmos levelet kapótt, -a meU elkeaergí, hogy as Eőtvőá téri la* klN> isaylau Idintkiaei. Izrtlrl. hagy a tömeg aagy ritta kánytelea reggeltől estig «T utca sarában vátskasil. Da még azok is sssrenaséaak, akik tetyeo egy aapi áeaorgáa után jntaak liszthez As üzletet ugyanis este hét órakor be* zárják, tekintet nélkül arra, hagy mag* kapta « ■ladaoki a msga ada^ferlg-nem. Igy aztán a közönség agg réase másnsp röggel újra kendi a ksfváhajáráat. A hatóság fegyelmét már tóbbsoör fölhívtuk orroa-Johotatlsa ifcpika A lisztért je\'entkezők jórésze esaládföatartá, aki agy, olykor két aapi káresetit lg fSlafifc> mi s tUgitL Vatasalysa dolga azonban valamennyinek vsn. A
—**** Ll avArvi m t
hagyja otthon minden fölügyelőt nélkiL A hatóság is bdátbatja végül, hagy ss as állapot tovább Igy aam mehet Ka as Eötvös téri isist aem győzi a kősón ség kiszolgálását, tessék a hatósági fc* kimére kelyiségek mámét saaporitaai. Aa Eötvös tér közelében több fcást ís «aa a ezeknek lulajdonnem miaassa «állalkosnak a kimérésre Hqgf a psafsloü, dolgok reedbejöjjeaek, abkoa igaaáa nem kall több, mint egy níkiitnnyi jóakarat.
ves^Szmpm
AMA $ KORONA
Lej tökéletesekk és Isgksdvssehh íNata pipereassppsn, anely minden hártnrtáabao
nélkllőshetetlro Yee peder I, 3, S Ima, dobozankint. Yea-kréni S kor, téigelyankint m«woaw<)TT vHutéi Maaya*aaae\'atMNMáit
lNnyl Bili OUni ||#f|tl9nfM,
an
•» Ka*aiy asm« a
<v - Ml— leakassjás. láró Kirthy. • kllilslmisfli hivatal elnöke ttfup-alótt k iratot iaitutt 7alamegyn alispán U^« pwoly^B flf»n<<«li ko« t kenyér-kastbea február 1-tól tizenhat százalék I—fari Üaatet kell adni. A rendeletben aj as, bogy a kukoricalisztet nem iasaakstsnis. haaem külön edjék, ugy, Wfjr a yaidaaazoayok tetszésétől függ, hogy azt ksajfahsf, haosaáljáh a föl, «•gy aaáa alakban juttatják a gyomorba
— ftieahalt ■IBfcwniaé — Semsjgeébdl jelentik, hogy ott a aaó aaaroa ártalmában éken kait agy Dugo-ayiaa Anaa nevi uw/. A kiÜae istenteremtése a kóbora eleién költöz kÖdött Moatarból Szarajevóbe. Eleinte haeaakint kétaaor evett buet, azonban azt is-drágáfte éa hónapokon át kenyérrel táplálkozott A legwtóbbi időben fösvénységből azt az agyatlan élelmi sikket ia raegvonta magitól, mire az éhaég megölte. Hagyatékéban félmillió tNUi Umplsil találtak. Mivelhozzá tart aaó i aiaasenek, agéaz vagyonát Mos tár rksu örökli
— JéUkaayiáf A mezitlábos taaolóknak adakoztak: Hambarger Mi-|gj a.^. M ICr Hir^» Ilatf itt Ml IWlll WliL 1 fciltftot. 1-jzpkát-éa 1 pár ráaft cipót, Bökm Margit 4 a i agy kötényt, agy pár graasait, Rá« Lajos Inait az isfceilsi reggelizők •Al kgr. cukrot.
— Ilvwsatt A Kazinczy ntoai hetéeági üzletbe tagnap d. u. burgonya
-jjllifcJtéibifcjpf szegÓny_jps p py
Nágaaa kéaaéghan kasmások fahrétatnak,
20 napi aratáséit l3 asérő pka-nát kapnfk Ki el akar menni jalaatkeasea. ótv Helee Jósaefaé Huaati tér. S. 14259
7—2 bútorozott szoba
kiadó Cím a kiadóbaa. 14220
Gaadanágambaa eladó T0 drb. 40 45 kg. snlyu kimetsaatt 11 bóaapas
mangalica süldő
aaaaaetl átvétette) Szily Kaimén. Masgáay np Gelse, Zsla ssagya
Vsa
a t. MÉpfMaBi atteat, tagy a Jó fcira*v»ee
WEISZ NŐVÉREK cég
aCt dtvattanaát (Zrtayt MM*e-mm U) se. alatt oéetraaÉfll itMMH; S agyaaaaoa Mg
atatt amihb MMmam, Itbb évt Mesteri aiM aem éa tsffism»-tataim Myttd atoakettemaa hdhjalSiavo-tyok Wofy ris6ian<e kdlnst kUUttea kaaa teamest. Mtetet, Wnaaoem, |oapeat etk a taraapnee goaetal ta ponMaégaal 1 lehető tagattayeaabb M meglett, a tag ftbmanötgtagaVa* ms0sleMeebá» — A ssaia>—Ml Ml jknsBasla
•ettek. — A naaymhessltl
szíves ptme#att Mmv, vagyok klvüá ttatfeHél Ital
URÁNIA MOZGÓKÉP-PALOTA
noxooirTt-orca a.
ibbendljibi vilsdsmil kirázott A becsületes magta , láló kántik a .Un\' kiadóhivatalában I
— Efalrlat A rendőrkapitány-1 ság az absárlatot január &tál ujabb« 3 I kimnp* ■ nbnsssshilidls „
Szerkeszti Szenetek
TMa. Kedvee sarai astkMbsMtT tsk la magssetyasés mlad-». Uj.bb árteal-
iiii i mmm mi i cní»*. s j^,
hagy Mii síiiM - tarjsdelmaa voka sslatt
Hétfőm is kedd** ninre kei 91 Kitértet * lápon. Detektív dráma tésrben.^ főszereplő t
MAX LANDA
Bü\' És a szip Kisef ö műsor, m
és csütörtökön Laagyaivár Polnlscbb\'at
Pezsgődugót
haatnált, azonben nem töröttet, yen bármily mennyiségben előzetes tudskozás nélkül, utánvét tel, darabját 23 fülért. hasanUt, da jó Iftm^m kvl pslnék\' dugó kiló|át 4 Wíwiért, uj palackdugó kilóját 15 koronáért
Aj Ȓl
parafadugógyár, Budapest, Nelelejts-vtee V*
- 3QQ0 m vegyes minőségű
| -f^zira
f : i továbbá
Wi®" LKELTCTÉ5Rt ~ ~
elfofaduuk 66-80 dib. c^ót ég 200 érb» n^rmUk marhát, utóbbiakat saly szaporulat résgesedés ellenében it. , Bővebb feMiáfositissal szolgál Uradalmi ktéiliig \'Nova ~ -\'
így aKr kaniH
biezikli
esaaael dséé BaMy fcíjVnteA 1.
Vasnak aSeetes fizetéaeal wagge-ssnlint
/•jes káposztát
AéáaUtatat kérek „Híuptelkraut 1 , Oö\' n alatt. M. Dnkes Nacb felger K Wisa Fí. eim alatt. ——■ * t 1 11 "1 1.
Norihsémr mén
FRftNZ LAJOSÉSFIAI
GÖZWALOM tS VILLAMOS-ÜZEM R.-T.
Dusán felszerelt
m
Mutgúnyba 30 koronáért I42J7 Sztly Kálmán Morgdny up Oelte
Elsőrendű ggmiya
aagybaa ás Idcsiayben kapható « Uralesóbb ára« • központi köláeé|l IfMben. |4tff
állandó raktáron tart legújabb gyártmányú villamos cslllárakat, villamos kály-Yözöddényeket, zseblámpá-Kái hozzávaló elemekkel, vlllamotégfi-® htft hu»;, gyertyafénytől ezer gyertya-fényig ta egyéb elektrotechnikai cikkeket
I Át A
? í*ftai» ff
Meghívó.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
ltl7 4*1 Ubemár hó H ám déU«tt II érakor aaják halyiaégéfcao tartja
• XI. évi rendes közgyűlését, ^
■atyra a tiiatalt réaxvéayeaek —aaal aagMvataak.
T á rgy sorozat:
j. Ifatgatéeégi ti (alftfyaÜ biialtaéfi jnlaatéaak ai 191< éviit —— \' \'■•■ ! .:......fe
2. Aa 1916. évi xiraiámaéáank eléterjeaitéaa, a aiérlef anagállapítása, a nyereség Miatáw iréaii hatéra—t éa a
feUaaotviay magadása _ . _; .
3 A fnl&ryet# bisottaág dijnsásának aiaylílipftélá :—:-—»--
4 AX intését hivatalai lapjáaak kijeUléee
5 ő jraxfatóséfi tagnak 3 évre valé megválasstása
6. 4 Wtyyalf-biaaBiifl tsgsak 1 éri a relé aif>llrtlUlt
Nafykaaina, 1917. évi jaaaár hé 23-ée.
Az Igazgatósát.
Jaiyiat A* al»neaaUlynk 1< f • é t«la*Wi a W«#yHiaa nw iturtiyn klr aaavaaaM |aggal, Uaak rtm»«y« a k*iay«Ua na*-lái ngilfcitt Mrmn mh mmwkrm IraMt a rfss»é»wt S n*»p>l a kflagytUa eUJU a ttraaaAg plaatiriaál. vafr a Magyar awelgas
kStpaaH latrétftMlMi Baéasaat, (!▼., Deák Pám* 7.) filaa»«!)«.
A riwhnt f Jwslalliillt *air»>if aáttk, «aty ig.sniAanl aaolgAI a UirtMm nlé ilaaitaka.
-TARTOZIK -
MÉRLEG-SZÁMLA
KÖVITEh
Remeit Géza $ k.
tinók.
Dr. Kelti Sándor » k.
helyettet tinik
Dr. Kretsler főtte/ e k.
Mfthtt tinik
OeHért Heteik s k
Exaa m :r)e<- ai aalát ma rissgiltak, aa fatéaat fi? Aa segádkfinyveivel 6sssehaaealf ottuk ke azokkal mlateaben aim iitaé taláHnk KeN Nagyk«niaain, IQI7. (aauár M 4 ín.
" öháe Emil t. k.
ftlOgytlŐ DttoUtdgt
F«Ma. 7aTMaoLTA" r«vw.nau ruawiL Lajaa i,rwanaa mmm
Dr Rőten ke rg Mór e. k
J /tlígytlé fyxofítégt tinók
Buta l.ajot t. k. /ttegytu Mutttági tag.
Soitéet féeeef a, k
, ftUgyelé NfettMM *m
iMfflfcS* NAiTKANlXIA J wái w 4 mám ff .....r^Kiau^rovftTM
Keleti harcztér.
BmMm. M*- 23. UfOt frjer htnag Aawf ■míi; A Dk* »«sií® hit» iót*..»»ke»e» Hn * Ihfcikl HU Ma<*MKif Motéó »». Pli>U i?«t>m \'nlrMlM plfiif^ *tj
MBMML (Hi»<iot, •■«(» y>t«wj»»w
•M vokaleeVba brk.to t. Jágse/főhtwg hare-i.eate: Aa IrM. Kirítok «a • IUiév> toé wafart katlrkesység oíW-r kelvin ttwl«» %éliUalLAlAák H\'i> >
lak. NAaaei ia oaatrlk ■•cyn c<«p»tok «tfltérl
wiiéiianfcitowr»^ n i fmmiiy
klaltt aa «lliMt»»! ICO raWiM rlfogtc) la « i^W iH||H> áAftre »ls«M»rUk nrósebfc
aWMfr IHiodk TtM-|HTrkrfrnft-nW> alawtti a\'fMxi. D ikrtMlMi bolg/ír m> Irié TVeaíail UWHii . D. • ó»t< t«ke>.tt krém la aa öaaefci p«r»et *Mit téaatéfeokW ia>w, aagiototttk. jfeaedan iram»mali NI-.« klÖUe ••«•>>\'. Laghki hmdnmtíéaég.
m Ina. 23 Bo!f4r c-d tok TaK
r| ii
jftfrka^nbklilaiilaiwaawHft a« orota >)!■•«. t>liá»»,Ciifti r»*grttH i>tra erie«>lfn 35? —& ariatis Vwrt«tMfUig>g <HU«i»k ■Mm aKfr. Klvnaa Ukernok kaóerr.«m4 ke beattel Ailekebh íg.W-e Tóváfob fcntn a iiliifcl Aa UrUfl esenatekatl olcaa felen* laal való. NO far «Mm«,
Az olasz harctér.
IM)»i»4 i" P oari kMébaa jnbt f fl/Tl I 11\' 11 lh*l effWl*(t*k <V elíaM^ aéafclel.WniÜel klrom Ha** U 34l<nyi
itlHtnUak ka éa $ gépfegyvert ■Italuilit. ItyAkkAet a kolyaak változatlan Hifar aiiábarnegy.
Nyugati harctér.
fka. 19. RwpratKl trimtrikS* hmé-Aaanal\'arwtSI éiz&sfclMré ba|er MlwlH o»at«»«t k*fc*telt. k ra .11,« Arknkka 4a nlkA^r fea*Byal 4a sV\'ir •írtak vlani.Froa-4\'.tii\' émkayntilra áUiailak *JUa ettranyeasnió ia> get ángalekat. tgyébk«.! aaak MöakiCt Un-taté pM Mf akaóflrMta a tfl.Sf.\'fl Aa rm~ ityrt Lag/alaé hméaaaaiSiág.
Berlin, ja«. 24 Nyagaloa csekély vplt a harci tevékoayaég. Keleten, Rifá> tói Hélayagatra a tüzérségi kara Mf élénkült.
4 balkáni harcztér
\\ ■ ■ V:;\'.\'^^!, ■ /<Dkr e/attaraagg
Á Jcii^iyl—piáf-j^^^______
fags^la Tamáasy ttnkt, sty\'\'ort novaié jel, axtán Marachall tanár udvari árent mintátónak ült Délbea meg/rkesett Badenbe a királyné ia. A királyi pár róvid izánutat lett a környékei Qt órakor a királyné visszatért Bécsbe, a király pedig fogadta Popovica Sándor ositrflr magyar baafcflflÍmia)raft.
Mit remélBruSZitov .. *"<*>* ^^
ialeati: 23 éa virradatkor HaW-
Genf, jan 24. Aa olaea lapok jo lentik: BruazBov kijelentette törzsksra előtt, hogy legmélyebb meggyőződése laiiitl ■ aá—iiÉd lt 7 bea sikerllai
fog dón tőén megvárni
A béke ügye.
A csehek ez antant ellen,
Bécs, Jtm. 14. A cseh pártok szövetségének elnöksége két napot» át tár- i gyalta sz Anteatnsk Wilsonhoz Intézett ! jegy iá bét, amelyet alfogadhgtathanak mondott kl a erről at osztrák miniszter* elnököt és Csendn grófot értesített«
üzenetét a szenétus hebtílóleg vette tu domdsul. A radikálisai és demokraták hatalmas többsége mindenben egyetértett Wihonnal, csapén a kisebbség állapította meg, hagy as »zeneibb/ Wilsan németbarát értelme olvasható kl.
Qenf, jan 24. Páriabaa éa Lsa áaskas, ■saAstsl aaily majáik bassóst keltett Wünoa jegyaike, • melyet némát barát teadeoció|n nnk mondnank.
Hága, jan. 24 DlfloaáaUl ki rókken ugy tudJAk, hógy aég a tavassl hsdaüvelatek ■agindn-lóaa előtt elyan negyfentoa-aAga diplosiáolai lApéare vaa kilátás, snely vógót vetné a tOVAkkl öldlkléanek.
Berlin, jaa. 24. A V. X Jelenti
lf«lf akfc hatá.osatUéggnl a kisel békém baaaál, Praada •rmágbál éa Olamaorafáfkél la •lyM Urak igkraaih, amatyak ezerint a kél ere/ágboa aagy propaganda folyik a bika ár4a kékem Tartól JaU.téoafc aaoriot agéaa Oloaaországkno oagyará oya Bozfslon óaxlelketö a gyors IK Um éaéakaikaa. A kormássy mafdökkeava, Uaéaatalaaa^ 411 as aaaméayakkol aaambaa Ni-káay Ülsl—itruájl táráé— kua—tj fflf|Éiifc liilik kt
M, )ü. 23. Otpionlcü kMttM ugy tudják, Így totm imwmii fa Nématország tfy Amsrtkátioz Miznü ülik tudtul risztitK Hki
MtÉtMit.
^Avizeken.
dokbaa egyik villalkozisaak közben öiszeBtközéera került á sor könny! angol haderőkkel Egy ellenséges vontatót harsban mtgsemoisitattünk, agy miaikat as ütközet után röpülőink sülyédő álla potboa figyeltek meg. Torpedó aassid-jsink közül SS egyik a sérülés folytán bajba jatott ia Imáidén hoHaad kiké
Washington, iaa. M. Wileon sínét ,Vi TT,iT t A .Tir ,^ ^
visszatért.
Anglia kártérítést követel Amerikától.
. Newyerkból jelentik a berlini WoM ügynökségnek] A. wsskingtoni angol követ két héttel ezelőtt jegyzéke» nyújtott it as aiesiiksi kormánynak amalybaa azt s vádat emeli sz Uaiö kormánya ellen, hogy szándékolt hanyagaágával lehetővé tette, hogy amerikai földön aémet összeesküvést szervezhessenek. — A jegyzék bejelenti, hogy Angfee a háború után óriási kártérítési igénynyel fog majd Amerika ellee föllépni. — Az Unió külügyi hivstslábaa as angol bejelentést közönséges trükknek tartják. Anglia így akar moiszsbadulai attól aa amerikai kereskedők által támasztott kér»
Akkor» amikor Wllaoa alalkaak , lérltéstöl, »melynek öauege mekaem bá a a/aaátaakok lotéactt lltaala romnegyed oilléárdot test ki
HÍREK Amerika békefeltetelei,
Wilsonnak, az amerikai Unió elnö kének a koagreaazuthoz intézett üzenete aut a legnagyobb szencációjs a külpo Htikanak. Wibon as izanatben valóság —gsl aneaika helyezkedik sz ; antanttal. KijelenU, hogy aa önálló-, éa független lengyel királyságot meg kell osisáJni, Tehát igazat ad a központi Jutalmak aak. Egyken bejelenti, hogy biztosítani kall a mai hatalom alatt éli kisnépek, nagyjai éa iwelatll fejiftdásáf—Ssshtsk. nem keli Erdélyt, Fsieóm »gyar országot oÜaakitsai Magyar országtál ét Csehor ■^rrjBágotprEtrolt-. garantálni az idegen iajnk egyéni és sseciália fejlödeset A lefssantáciáaabb - ás Issnataafc eaaa rsaes, amely odaki á.tja az antantnak^ hogy esak győzetem-aéiktii békét fogadhat el a világ, mert as a béke, smalyal megalázó\' módon rá kényszerítenek a legy ózott re, mindig baaznért liheg, revaasra vár. Tehát\'győ-sóaek ée legyósóUnek nem szabadlenni. ■—A karéban—átló leieknek ■ cgycnrangn tárgy aiótelkent kell a sóid aaatai mellé\' —" telepadni. A höapoati hatalmak, araikor —■aglsltnh hékssisalstiihir. kifejezetten aa^ sgyanraage fsihar iatmték »H, Az ~ sátáni. ü. • smSly- miaütfUfWt gyómi akar Most már tudhatja, hogy törakvé* aeit alulanoa emberi" szempontból is minek tartja a világ. Mi hóbortnak tart-ja^ el^eáym msalóbto alfor e szomorú kiábrándulás. Amerika leg végezetni ast a béact fogja támogatni, amely a lefegyveteaéat s a tengerek sza-ksásáfát garantófea. Ha as Amerika se
gitssgsvel msglaaz, akkor Wtlsoa alno-" kót as embmiség legnagyobbjai .sarába fogja minden nemzet igtatni. Most már mntassa meg Wüsee azt is, hogy a háborúnak csakugyan véget akarja vetai s tagadja meg a munimóssáititást az — antantnak.
T ■ \' \' l ~_
- Kivét.les réadalatek. Teg nap már emlitcttik, liogy rendelet kési 81 az árdrágítók eliea, akiket jövőben nemesek pénzbüntetéssel, elzárással, ba-nem azonnali katonai szolgálatra vaió behívással is büntetnek. Most arról kaptunk értesítést, hogy azok allén is Tend\' kívüli szigorral fognak eljárói, akik a rekvhrálásoknái élnek vissza s árukét, élelmiszereket rejtecek el a közlói. Csőket is bevonultatják s amennyiben koroknál, vagy testi tŐrödotttágüknél fogva kafönsi azo\'gáíatra alkalmatlanok lennének, - külföldi hadimunkárs fogják alkalmiéi Őket. ~ Mindenféleképpen hasznos esz tehát aiekbsn s körökben
ZAU _
v így ásni agy kiesit, ahol addig pretek-eióra, vagy\' enyhe péasbirságra szánd
tottak.-A rendőrhatóság és a ka
,4onaság nem iamer.tréfát.
— Fogyatkmaáa. A köaöaaég ssoitanában oaak a sair , petróleum , onkor iá- limtfogyatkoeáankat ismerte Ezekhez tagnap égy ujabb fogyatkozás járnhr napfogyatkozás, Tegnep délelőtt -tehát dlSsusak zsírunk, tejünk, petróleumnak nem vek, de eepuak se. A mennybéli hatalmasságak azenban hamarabb segítették ezen c hiányon, mint a mi- hatalmasságaink a krónikus hiánya-kon Még W délslfltt folyama« ragyagó fényében bukkant ntf a hald árnyéké hót a nap a estig fáradhatetlannl aitöU. A aaplogyatkTiiitffUk. különösen n diak-taréhöl sah sesmléjs ealt H^ danábaa, a babonás ókorbaa, véres háborúkat jósoltak a napfogyatkeeásbóT Most aapfagyathazás nélkül ie vaneek dllil fcsiodt. Bár as áft jriek mfc g kbtos békát jflealenék
Haaai lödben Freakl Jóasef hadapródjelölt, Franki, Gyula leieayaí kereakedo fia n mult esztendőben es ataea hmalérea Freikopfelnel N évas karában hősi bálák halt SsiUkasoot hősi taSemet ideiglenes ayugeehsiysról hazahozattak •» e hó 22 en Leteayaa baiyaztek örök nyugvóm. A hősi halált halt if,a katonai vegtiizteeaégteteléa aa agáaa tliiSf ftnilwt. ——
IffTfW 14
-— lüikyliálUk -a llm|ttr^
Horvát László sánci lakoshoz e napok baa beállított Imi árié* alak és ast maadtákt hogy rekvirálni jöttek e lisztet
ssák iisatje van, ami aligha lesz <eleg kót hónapig ia a családjának. A rekviráló arak \' kijelentenék, begy asael ők nem lövődnek. Kfcrthy báréeksa dalia, hagy mindenkinek be kell saaigéltatai as cgées lieit «ész letet. As egyik* rekviráló rögtön vállára is vette a ssák fiastet a gyors léptekkel eltűntek Kanizsa felé. Amikor e sáoei gazda gyanat fogott, már hűlt helyük volt Természeteden ssélhámesok voltak, mert e rekvirálók nem szokták rögtön msgnkkal ia vinpa a lelegia.t holmit. A köaöaaég jól tárni, hi vigyáz, mert a rekviráló emk valószínűleg másfelé "b fognak jelentkezni.
YES-SZflPPflD
ARA S KORONA
Legtökéleteaebb ée legkadvaaabb illatú páperessappan, mely minden kástartáshan nélkülözhetetlen Yea púder 1, 3, 5 kor, dobozonkint. Ye«-krám3kor.tegeJyenkiot. , HiM^nNÜTT KTHÁTÓL
M*(r*roru |(f<raklif|
Cr#nyi BiU Dtajp.ggá||iirrláfo,
nuaapaat, Herei?-kSrul s.
- IsÉlieMtsa. A éatt, de aáf nem eágastl diikaksa «elé tekintettel a kuhummiaiester ebeadake. hogy a IníeIkss ank n áahní áskalábaa fab rnáis flsejével négyhetae kadttss folyamat nyiasnaak a kösépeö Ós falsózuitály», diákok sósáéra. A haaépső eoetályaeok február végével bbonytt vényt frpnslt. amely őakáat ess égre jogosítja őkat, a faUlssatálysssk pedig ae inHségH k letehetik. Hasonló rendelkezés láp életbe a nagy kanizsai főgimnázium baa ia.
— A knáisgilf el hrtiiljg. A
hadiegélyzö február alasji estélye iránt a4y aagy as érdeklődés, kegy a jegyek túlnyomó réeze máris elkelt Akik lekét lásst éksjlaask vaaai aa tdai bál agyat len maletságéa, séessask helyet káateei-tani msgaineh. Kölöaioast aagy a saó r a kostát ó estély iránt a környékbeli ie-talligencia érdeklődéea. A próbák MÓ-ról aelére maegalmasaa fognak s aa fföl pmMipwil a k^nküele aebh előedeeben kerülaak a nagy k6 sőaéágeió. ____\'\' ■ ■ f ■
— A vóa ama Ktémv jaaö a péos lat rég* jeles keaulumn la jörfa már a vttáget jslinll ÉmtÉkil, A jubiláris essteadó lemborbaa, a klseksl aábabok fófesakebea érta- Aa igoagaté laaepi eliaáált tiallt M e JnMIisi
meg is tok. «őt e harmadik fóivaaás végén az iaaeplő kósöaság sjáadikat nyújtott fői • miapadra. Egy vnlódí kagtófat. Hál as igás, hagy a kaglóf ee laegvetsadl dóióg 1, Hl MŐglI ■Ébw Kremer msgállspimiSa, kogy % kag-iótnak a boiseja ie - kagló»,
így sóhsjtott fal :
— Hs nem 19 óvee minása, kaae ¡10 áve» láay volnék, bisanyára .aa kaglótíal iepnsk ssegse amaháai arak.
A véa aziaéaznek aligha igasa i Néha mégis eaak jövedelmenabh a aói pálya. Vaaaak rá aaaUk
~ ftaép JEr^ftófy •rni Ag ka Cr défyi véreink kösM még kötalbeiil két ssásea Kaniisáa tartóekades^ masS bér -\' ees lakhelyükön még kndmiislslik folynak Ssek közül egy fiatal lányka Haaas Olga, verset küidoct kozzáak, amely tala vaa honvággynl, epeksdéasal A mély érsaasai magtft verset, smalg kü kökre a harájatól elasakadtak lelkiállapotáaak. Üt közöljük:
AfeaSae Innen meaate, tél a Kkákfkágém, SUp Eráéigf*< gtm ona aaeAa ttlkmm. Mtnttm mhám éakra, mémskm mtukn KarSeaei erfaml edsAoana enfM*
< Hmm* bam imnw, ásna a ÜNsssalM* óaameai /Maaá Ma essM imsjáis , . Hhty ágéval!«* , .\\Y~awr Aámsmkfti
N*m*m4 Mm idw^flA ékno
- mtiét*»
Mm«« oim wmi| s Vhgg4*é* meiUu Lsam a MÉb^M egy átort falué* Mintha MaAíf iarrdaá minden mhmmféfm ^ ÜmI áonatoo Éftto>*ek le
Meen* Innen Win, aa|p trdilg»rtmtgém CihAi alkongatier Aeas tmdii o telkem Meri aaásii derét, kmmegé fentekkel Nététoii, fl^ifi\'. ÁÜMftti rngem
Egy ári s háremben.
—gplterkép « jnmferei KomUuttkKtpoigéH. ~
Wnm . . . Caodtfates mfcaaaiy a Ka L UtaAt Il a illik fektéién l*alá»U¡át logiokbao kart*. MigMeiok eddtg ■»■<■* tsilpst fafi aak «n(a hlfall klstrlrte, hojy ke ke tol ka a aooak ette a RteUalea Htl|\'h*í Aa! aa itípit attak MattT IhWli afir ttbb Intett ki • Unal* a aaa agg fc$i dskki M la atogliaarte aaak «UtM, de hrel i^fe aaa Irt réla.
rekáeatál éa InVp\'alt a klrea lakta bt« alig kl>8<Mdk «I «aiIp>1111. Aa etóbhi Idfiben kl«abea la aagiéhanaH TMktmátWi a • W ka*aWs léptekkel kiladt aMro. LwaanWat iwfr a »abtocea* (aaasom) lÉakM Ina air l ttokat tea aa (erópel aeaa eUtt. ekl eddig «ab. A lályol aled KUtaaék1} tasa, aflt aoknn «ïr kátwvetve- *l «•lik. A iN köMk éa Iróoők m*«|í Mazlee-a«c<i WiaAualrtak U magnkoak a török Iro-Hieln I ^Miaaatl eikaire a^aaf K><r*ioabtn vtanak a rlfl, oetobo kátea awrtfcf aastysiss a iahr pebkkaa kapra kap la ai la Usa. ,>4 „
WmA lka ika a aPyea ariHriiba a Hi.al ^ólrt? A török «ék tíl aenlkáknk.
TTiTrtto.Mlbdfriaak.
• aatoik a-a oept aeaaaéefekat tk|t>*i«i a*g. -vi Kelet MaUssetink acaglelcIÖcn itt"U.a latdkaes kant atoa \'«retke ¿Ér, aaaaéy a Jkia«, arta* (rtge») k.g>ta ikaHiri.
■gt ■ »1 l^r\'t* ^h.t^t
»kA »toka. játja a baVnl „Lakalanaatga\'-ben
dtfetán rjo aeöl a etkk -MM aali a aaeeafalsk kaagoM.k, alat r«d:
Ma mSvéseotéoek akd«e laabátya inihlK aak. Paaatel« bewUgetta kőibenHtok a leérni éa taasMaa* sapel aagrakott kla asztal aaHatt a aettoik a k\'a lakaté egylptoal dga rsMÍkak KeotUntiaépely iséye^getrfll knaéi gaWik.
— ieelftt — aaeöatU kirteUn a kla Mai aaaH Itkkll ekweoa, — aaa aaa«! te* ■Mtánaal. Oíjae rte», aalfba ssladoa aaeépal al aoabilóo aa<e|kiiai, luk a tak|kak\'pto errlk, a tlr&k aauosyok ice Mit |abbaa g?Mlt«ae as ea>ép I elkct, . kl> est, aiat vaieai taratoaetea dolgot log.de k; «atfck saaeabea lnk\']<söia »laa kcdtek f
I kf|akatéa Mlétéakttth« a tirsalgis ▼élaalayak kaagostik d és alleo«étraé8f«t. MegMals^toa aa earópel ilk.t aagvédeel » dikáakt aaaak reridri Irat, kogy a ftsie-ayékl aaa kaaaröaek,
—■ Maa agy «ee ■*• falalta kéilataio yoo — Ch laatooak öeaaltlut, aert gvtar\'kaet Aa akflkMaMaMketk tarUaak I • P<dlg a »1 bAsaaaásk sslr éadki dak éta a)b«a kaaaaka kaate ös «al in lA.tk Mlapi a e»«t emuié*! kötötttak, V.gy ata ItUl* kaaask yeitak aár Irak éta a köretek lak
■ "
adtai a arts aarlpal aisaasjakt Mii t mus «tdik aat saok as Igsaslgsl ?*
- A «ka setal a«makk tatusa Ugaswtasgr aM asgyabk. > MbdatiBi aaaak a jr elaSol ott egy- ety têrtéaate t» eai> hrak Maa* t r ékik, atot réaaaSltok aaogaltotobaa aaalatt« ait atewö* pal nőknek kaaak («f.Iaa.tk vannak a törik aaasoarotróL Astin kllAabdiö Hnibl álltak aM, alai lakató« art a balkitot Cerépikea al-«adatni : elfltdifok.l Wlkii twtanl EorÓpfi" bar. da Mttnl««« a intortaigaa araaégakbaa.
As éléak viTa klábon eglalen baa»llto det*. A Htlw koatl»Hn b.atntt, a kltlaaaaaay a SMgoriW kStel\'d ti s pir perc ankra ll-artag Ctoph aantaiba tMiötta aaf as Hiatos tem-k-tv
Nyílt-tér,
A kuréaaai
gttMMtom ízkbadköiWI &M. Bővebbet ROSENBERGER LAJOS • Nagyricsc (Zala a^ye) ___ UMO
Elsőrendű gyertya
nagyban éa kicsinyben kap blé a legolcsóbb áron a kóapenb batóaagi ttaletben. l4lW
Η2 bútorozott szoba
kiadó. Cin a kiadóben. 14220
Oóttfe^olaaH tkatalettel ért*al<«a, t^vr a A december ké 31-fn a R eset—Dokin MktpnkH dM abt kaki togi ■
kil/pHw,
N«gykaa<sa»» tfl?. )<>«lr IX
\' ~Te|eÉ tttnitimt-\'
Prégor Foros«
Köiz6netny ilvánit At
Mlndaaoknak» kik éeles apéas el-baliloráaa éa teaaeléaa alkalmával Tólasö réasrátönknak- kilejcsáet adlak, fogadják eiaton legbálá sah h kawiattoaet Nagykanizsa, 1917 jaa 23. y, Waiaafald Mór
\\ Helybeli nagykereskedő eégnél lehetőleg mar gyakorlattal és német ^yeMimmerrn tieé— irodakisasszony felvétetik. Cim kiadóhivatalban. ^ 14222
Nmaraló Balatonkeresztnron
404 aaög öt^ kitiné nöllövaa, aa állomás töszodÉgfédságban, a Balaton partján jntányosan eladó. Cim a kiadóhivatalban. 14d47
Nágoca köiségben
kaszások felvétetnek,
*Q nspi aratásért tS mérő gsbo nát kspnak. Ki el akar menői jelentkezzen özv Holec jösselné Huazti tér. 3 14233
460/917. Tá g>; A gra\'o^rdktiszt.mártására Hiidetaséay
N\'gytarlt»« r. I- vá\'Otn\'tendl\'l tSib<ly-leodelí íjck 7 § a il>pj<i fclklvoa aa éeaeer kaatHl»)donoeok«t, kogy a béaalk olfiiti gya-letjáiórél a a>ra», j g«t 1« egy b aaeaaetai asonea< tak* I iák ci, a f<gyoa idl bo«l t*»»l pedig a jardai eglat tat) ddaékoo a kótd, «agv kgiâl e-lé megtlaililéta atáa barnával, boMokfc.\', vaj y lOrf»»porral kiataék be.
Atoa kSiieJ«|4oaua alba, kl a laalekaak bet* dak nélkll eleget nea taaa, a klkégiat «I-iaflakosag legeli ladl>«»l.
Naiyk.etaaa, 917. jaaelr 21.
. KIM LAJOS r. Ilk.plUay kolreitw
Gazdaságomban eladó 70 drb. 40 4S kg sulyu kimetszett 11 kónapaa
mangalica süldő
azonnali átvétellel SsUy Kábáin, kfergáay up OMtv,\' xala msgya
Northstar mén
.fedez Mor gúnyba 30 komádért. 14227 Sttíy Kdimdn Moigtey qt Oetse.
——frr^i\'y*^ - ——^ 4-__
biczikli
sronnsl eladó—Battyiayí atka 1 -Egészséges
savanyu káposztát
nundrn mennyiségben vestdnk. ■■ ~S7lRBm ét KtElN Nagykanizsa
Élelmiszer
itonifsliiha pergament oaeaa-WK p*pii mgytian éa áiak|t-
kapható fisehei Fülöp fie papirsHnrabsn Nagykanizsán.
3—4 szobás lakást
karasek icijus nlanfáii. Bővebbet a kiadóhivatalbars. TKT
JàtâliâB a Diztus ei tdmenyert
Boltter öiskár
i.j «o-.li »»»)■■ i
I TSrvtnvwem Jilá\'\'»áo*a a
( „PAl KÁNIN*
patl*ayi< ts-Mjr. (a.-, máray) Mif .«batra 4a fcíwitk»
1 dobozára 3 K.
aligiaSI kSrülW.lől 00 p»lti«oy k at >h«i Miaéaa
ieüi Sili h* TTT**~\'t i ml\' i----«JtUrfi-Jiaalol
^lutfiUM, ip^yhsa la rM«»«. i>ojfy - ■ -\'» <■ >■ •jryiéf«
nnb«*(l>aa)uav . a4»j h*"»- . * »njnfaa
(llt i f TkANlA 1 \' a Toron-
URÁNIA MÖZGOKÍK PALOTA
tOZG SVI UTCA 4. Szerdán és csátörtokön szinra keröl a
Lengyelvér
(Poinjschhlut.) Egy balelláocosaö regenye 2 részben
mi a >aep kis6 o Mtéi or mi
Fenteken színre kerii TKATALN KAL VNOJA1 Ossungel dráma 3 Uwonesbae.
4
- fii.\'iiiin
lHV M M
Fischel Fülöp Fia
könyv* é* paplrhtréilstdétébaii
. Nagykanizsán . kaphatók.
Ozlatt hönyvgyár
AHARCZTERKN
Umi kmtmmék knd— <k«r ménga m mZALAm — Nmvi pétim kélM-J 1
Iww A JALA* m Wt mindmn kmtmnm ^
réaa*e M$fk»Mt
- mmJmi nap/é/ wkUtíktH a ááatfóáfoafaiáan Nagykő-nüÉá, Sugós ui 4 tz.
Telt fon 79. tndm.
Eladó 3000 m* vegyes minőségű
i Q 2 l Pfl
továbbá
NT4RI LCQCLTCTÉ5RC
elfogadunk 60-00 drb. caikót ét 200 drb. nftveadák márnát, utóbbiakat sttlytzaporulat rétaatedét alloaéban is. Bővebb felvilágosítással szolgál Uradalmi iatémőeéf Ntvt Zalamegye.
Szakértelem nélkül nincs
kellő termés/
A aaólóaratáák natyrósse ¿vak éta azért szüretel oly livtüt, mert né* lóit meffelalA foadasásba nem ró-üssfi ts borit liuljtaisaB kezeli Miaden a móló- é» borgazdatáf kóréba tartozó munkára maftaait a
BORÁSZATI LAPOK
(mrkasctőaéf és Inadókivetol:
ftámt II. IlM 2S. IlztatekJ
mely vasárnapokon jelenik aaaf FÉ3 Mutatványszámot kivé natra 3 kéten át kftlá. •
FRANZ LAJOSésFIAI
GŐZMALOM ÉS VILLAMOS-ÜZEM R.-T.
Dúsan (•Itzorett
Csillárüzletében
álíandó raktáron tart legújabb gyártraá* nyű vtttamos csillárokat, villamos kályhákat, főzőedényeket, zseblámpákat hozzávaló «lemekftet, ylllamos*l6-
kmé ^nar ffygrtynfdnytAI fvpa gwjyfy
fényig és egyéb elektrotechnikai cikkeket
IM7 JmmAv SS. Csit«rt*k

NA«T«AHIIÍA ná» w a. mim l nównaaáiwvsm ■ /
POLITIKAI NAPILAP
Tisza leleplezte a kijárd képviselőket,
a béke ügye a parlamentben.
i tl/mll /II/»S mm~
. V " pS IIHI.
A képvisalőkánask izgalmasan ér dekáz iiéza volt te* nap délután, amikor Tlaza Ideplarte a hsdseregszáüitásokst
került a Hásban a Ttsza tójeíenteUc, hogy WBson föltételeiről tanáeshozni fng a saővetaágaaakkel A délutáni ülés Ntte^bkaat aa a tndóiit ásunk ssámol ba:
K|«d«iáfi ktacy.róaek
Apfhoayi interpellációjábam azt kér tumáról a^ár lemenőn*.
megtörténi e 3v4J«c«T a> Németországgal mult év dnrabsr 31 éval a f atdaséfi szerződések (öisMsdíii ?
Tissa válaszában kijelenti, hogy es év végéig, ha a végleges kiegyeséa meg köthet A aam volna, van idö a szerződé* mkoBÉIM.- - _
A kék« Igya a Házban
Lovészy Márton kérdi a minin ter-elaöktöl, bepnndóe Wikoa legutóbbi issaasetefjogyzákét á Mpetmgyalásak alapjául elfogadói?
Tisza kijelenti, hogy minién eszme cserit, amely a kikét szolgálja, szive sem fogáé, ée az igyet elébb a szövetségesekkel kell mestbessilni. — Rá-■utat a szövet* égesek békehajlandó ságára. Viszont ellenségeink békeföltételei egyértelműek megsemmisitélinkkel. Mig eUenségdak meg nem változ tatják föltételeiket, addig az ellenség és Wilsnn föltételei közt áthidslketlsn ellentét van.
A kijáró képvtaelők lalaplaaáne
ZHnasky István képviselő a hadae regszálUtésokról interpellált. Szóvá tette hogy agyas képviselők hadseregszállitá sokat igyekeztek kijárni
Hallet József ssintéa követeli e ki járásokbsn részes kfpvitelők leleplezését.
Tisza miniszterelnök néma e«őnd ben áll föl ssóláirs s elmondja, kogy megkérte a hadügyminisstert, közölje vele
eme képviselők neveit, akik a hadügy mibiatteriembea kijártak, A névsort meg-kapts Azt most iöleKaasa. Konstatálja azonban hogy a badigvmini ízter éppen most közölte vele telofonon, hogy 1915. nyarától egyeden képvitel 8 se intesyenl» áh n k ad ügy mini szán ¡untban kijárási ügyekben. Kijelenti, kegy azoknak, akik egyszer jártak közbe, nevük mellé hozzá taarf. hogy aMtáeü Kik többször jár^ tak közbe, aroknak a\'aevénél az ériek-tMölt sifll liássaétye \' " "
lem, e kftlró boaatják névsora, ninkó, akik insiidUlniikst Imlsaisguál
Htás körüli eigéokoáésro akarták fölheez-aólm.
Iirsu János árdsklödőtt, aav i ii|)fci oaro njanioii, Burdaa Szilárd ajánlott, de mandá*
PámrJ fiábar aftaifott*—
Gmdtadl finfdó ^j^sM, ____
Hajós Kálmán ajánlott. Hegedűs Lóráat a gyáriparosok érdekében levelet irt
Gróf .Karácsonyi Jenő n Heltzer
Simon céget ajánlotta.-_
ifjabb Kubinyi Géza ejáelett, Muzsley Gyula ügye ismeretes, Nadáayi Gyula ajánlott, dé mér elkelt
Otcohttnyi Liiri^ ajánlott; Pékár Gyula ajánlott, Pesaha Miklós ajánlott, Ssterényi Józaef ajánlott, Szterényi közbekiált: Én sahs I
.__Tiszn tavább alvás:
Sí üllő Géza ajánlott Á legtöb ben levélben ajánlottak, tehát náhik az anysgi érdi kéltség kizártnak tekinthető. Ellenben az anyagi érdekeltség Burdeá* nál, Nadányinál, Ivánkánál megállepitta-tott Tartósabb érdeklődést tanusitatt Barom Jánea és Pescha^ Miklós. E két utóbbit Tisza fölszólította, kogy lépje* nak ki a munkapártból, hogy ^gyetlen egy tsg se legyen ott, aki kijárásokkel foglalkozik. Céljs, hogy eaen ügyeket az összeférhetetlenségi bizottság mielőbb letárgyalja (Általános helyeslés.)
Etután Gitrdiseh Guidé védekezik, hogy ö nem járt ki, lehet, hogy az atyja járt el a nagydisznód! íporosok é\'dekában. Az Ülés 9 után ért véget
Kit orosz ezred meotaoadta
Berlin, jea 39 Wotf jelentés: A
legutóbbi hareokban német fogaágba jutott orosz katonák, egyöntetűen azt vallották, hogy a pár eepja lezajlott rigai támedásnál a tizenhetedik és tizennyol eedik orosz ezredeknek keflett volna megkazdeai a támadást^ jÉHlonhetedih ezred első láazlóatje ne§p támadott. mire a többiek se kadhjkMIayiikt Erre mindkét ssi e^ ^Mhutták. Két napi tárgyalás után» I74k asred ásásodig harmadé, negyedik aáaslóeljó nak. hdSsonnégy emberét ayombaa agyonlőtték, a többit peálfrfegyvestele< nül es ország belseiébe kisírták.
\\ legutóbbi tengeri csata.
Bettin, fan 25 A Wotf ügynökség stég ezeket jelenti a lei utóbbi tengeri csstáról: Mindjárt sz ütközet elején a V 69 számú vezető jármüvünket e parancsnoki hidoo telitalálat érte. A hsjó kát más tiiit ás a legénység\' néhány emberé meghalt. Ezen hajónk közben összeütközött egy másik hajónk* kai, majd később agy ellenséges torpedó rnssbolóvsl, amelyet elsttlyseststt. Eaaa hajónk aztán lmuiden kikötőbe futott Egy harmadik német naszád, ekévodve. ellenséges rombolókra bukkant, naokat megtámadta s közölák egy asgy fiajót torpedólövéssel elsülyesstett, aztán n túlerő dől n kikötőbe fetott.
Nyugati harctér.
Barin, /aa.XA kérd t<v4hea*et* —M-aem ariMbaStt »let»*, f *(yoa MSJMe mdkN a laftöbb arevoaalmaltaaaoa m«re4bdl kiilfrak köd nard. A raaUöh «okold.la l«káidba klkaaanáhák a kaóvaaő ms|W«yallil elimasS k.t Aa MmmUt aeSmae Md bweban 4a v«áf-tladtalak fetytáa bel repSWfSna« aawla».
kkö Aadbaasddk*
Keleti hareztér.
Bvim, Jmm. 24. UpM áo/br barwg áma-vonmla; Aa A* két oM<Un á* R fiioi deka r*»k <i<in k«<fv«»A ItMfka kaanh|MNá. Já**«f fdh»rt»g harwonmlat Kwnéay btSafbaa aa*k k-lre»ll«< vnli •••Sra\'gt ttr SaalS-
IM SlkNe«l\'k. — áfaeáanaea i it ríTffn i y| Aarsoenaái i TakaMat éae*^ve a Snotf. > tv ág S*s«ki p»rt|*| iSUdte^ MasiAn eiwwli A kelyset válteaatUa. L»$fm»i
í
ZALA
1917. jeaaá* M
HÍREK
A béke ügye.
Amerika mer nem látja lesirva a káka aktáit Sőt Ugy béezél, mintha toha pillanatnyi kétség sa fart volausaha ahhoz, hngy ajpint a kezdeményezés megtörténik, a béka. igya a metvalófnlás útjára lép. A legérdekesebb Wilson izanetéken az a körülmény, hogy az Unté elnöke ngy be* srél a békéről, mintha annak helyre-
- áiiijtása nem is annyim n .hadviselő fele ken, mint inkább a semlegeseken malns. S van is éhben valami igaiaág. Ha-a semlegesek össrefogaek a kijelentik,
" hogy mától kezdve a hadban álló fele Inl aaaiiiiilsls t
aiennel megsrönik a háború Tudna-e " -pütol Angha^-aZ-Uriló~~-4Uuutmója=:At aranya aélkil e%ak mordulni U? Am^. iMÜ j^tt^ntakafcJrifefc-Jg»-" m— éh ssaga köré a semlegeseket, lépjen a küzdök közé s as elvakultan tovább vagdalósó * ki f vasat UI
jenek ada a ienleg§sek a béke tárgy a láshei is s ügyaljeaek rá, kegy alyan béke ne jöjjön létre, mely ujabb háború
- veaedetssei hardja lMkábéa I Iá ksH. t senűegesek állapítsák mag a föltétel« kat, illetve döntsenek a vitás pontokban a ennek a oemietköii bÍróságnak, illetve
- M emberiség id^ vére, a világ boldogulására szerezzenek is érvényt Az elfogulatlan, n minden
\'__ánj|li nb föltilt állií birÖay döntésének
— előre Is mondhatjuk —- a központi hatalmak alá merik mitguksl seUi
-— ICIrályi káalrat Invee^ő lapon. Amint adrl^S^TS^F pár aihatározta, hogy a koronázás emlékére sajátkezüleg irt és aláirt ttdvuzléánrok kai köszönti hü M agyarorsaégját, A legfel* aőbb kéziratot levelezőlapokoa sokszore sitják, amelyeket derabonkint 1 koronáért bocsátanak a nagyközönség rendelkezésére A bevétel a hősök özvegyeié és
• • árváié lesz. Zala vár megye aliapáni hiva tála mast fölhívja a várasok polgármestereit, a járások fóbiráit, a községi és körjegyzőket, hogyha legnemesebb célú levelezőlapok terjesztését mozdítsák elő.
Nyugdiján tanítók figyel I A közoktntásügyi m, kir mioisz-i kir tanfelögye\'ókhőz intézett körrendelete srerint e nyugdija« tanítók, tanítónők, óvónők, tanítók Özvegyei és kiskorú árvái, táasngatásra ráutaltságuk igarolása asetéa, egysaersmindenkori se gélyben részesülhetnek. A Idr. tanfelügye* tőségekhez benyújtandó kérvények be* adásának utolsó határideje 1417. évi feb már hó 15 *

nrWjjp^» i i 1..1.1

— Balatoni fü.dŐk eladáaa Illetékes helyről közlik velünk: Ismétellen napvilágot látott néhány napilapban as n kir, hngy Balatoafürrd é| S ófok fürdők legközelebb gezdát csereinek A kombinációba vett pénzintézetek egyelőre semmi min alatt se szándékolnék fürdő* váHalkaiásofcbs butsálhoini s igen való esiaü, hogy a. Iá/dók nagyobbaráoyu fej lesztéiének n. világháború utáni lcgkőze-" lebbi pár év se fog kedvet ni Külöaben Is Siófok sgsssaágri irányokban frjlffdn\'t pompát nyeralóbely, ahol semmi kiaánní eiló sians liítrs, -Balatoiifkígd wedig Iss aaa. de .biztosáé ez ország egyik leg-sfrbb- yyóyvhBlyéve válik\' rsdfttálisabb fcjlcsitési politika M»ihm-iM-Tnnnln dául a téli fOrdŐRvad is évről évre job* ban őt be. Az idén is sokan vették igénybe n ssénsevss fürdőket a a tél fo lysmán még nagyezámu, előkelő vendégsereg\'t vérnek.
~~~ Hn rr á\'n T* rosnAn
frontoa? Ilugy* katonáink" mtlyí^E ben élnek a román fi unton, számtalan levél bizonyilolta Most egy húszas fő hadnagy étlappal is szolgál a román front ról. Eszerint e levél elküldése napján, január tisenkettedikén á tiastek részére a ■üifrae rnlt:
— Msrbifrtffaryf tojássárgájává?, Főtt marhahús uborkamártással, Pörkölt kscsa ga!u kával,
Seiléshwaj burgonyával,- .
Vegyes rétes,
Kompót,
Feketekávé.
Ugyanekkor a legénység étlspján ezek az ételek szerepeltek: Babfőzelék marhat ülttel, Kaesapörkölt, Ktump\'i -tészta.
Van azonban olyan nap is, amikor a legénység is három négyféleképpen készített hust eszik Az apró jóseáget per. ase el kell fogyasstaoi, díert a szegény állatok gazdátlanul kószálnak és éhen hullenánsk el Igy a derék bakák is nap ról napra szárnyason élnek. Megérdemlik Váljék asegényeknek egészségükre
— Kasanrapótló edomSay. F. i»ó A* elhányt E\'a aytr S> nu ar Iránit k-t re-
latltöl koatnrvp**« el«4n «¿.kották : A Grl. meló eeáád 300 K, eje\'pl Elrk BroÖ 50 K, Heai Vllne* 40 K, Id. Le«a,ar Már 90 K, H^yka»l*sil Tá\'kittW. EbfttMputger Leó, ólaiét Klak G*sa 85—25 K, Bumevroheln V«l sms és Mja,J(e<t*«« L«|ns nlr. Uieir KáreV 10-99 K. N-st Jóesef f K öissesea 4J0 K. As Isr. Isestegyist.
jfe — A tea délntánrn Az osztrák magyar bank nagykanizsai fiókja as er-délyi menekültek javári^lldsnstl tea délutánra aiái koránét sdlsmáayszőtt.
- Lefoglalják a fáefMMttny a 3öve tat fal. A Kereskedelmi és Ipsr kamara figyelmezteti as érdekelteket, hagy e hó S.*ig e Pamutközpontnál láváiban be kell jelenteni, hogy egy egy cégnek mennyi készlete van a pamutból késsült férfiöltöny szövetből, és e különböző takarókból- Amennyiben a -szövet bői összesen 500 méternél, a takarókból pedig 50 dsrsbnál kevesebb ven, n kéez let nem jelentendő be. Aa ágy és esttel tekarók sem jelenfcndek be. öltéftbümr téli stsóruhák készítésére alkalmas sortra és fehéritett pemutssöveteket, akár tise-tán pamutból, akár más fonóaayngok
Hm é iiiliiiiai |torH iii sí i* ^HgfcH1 vannak szőve (miit ^."Janbk, kereke Ük,\' valerek ttb ) bejelents adőfc, ha -c kelmékből összesen legalább 500 méter háaelsls yip a ij|ié _
- PáAWwklaélálllfc Ot kóczy-iodulót. Brüsszelből írják: A -pádsi Trocadero híres szimfonikus hangversenyeinek legutóbbi műsorán szerepeit Berlioz „Faust elkárhozása* cimü müve is. Az előadás előtt Cberpentisr karnagy .bejelentette a közönségnek, hogy több
"liiiisiiÍÍI áiis iinn: hnjjiiiisiissiáiÉ 1>ÓI hagyjald a Rákáesriaáeiát, amely, a^zeaema leghasásosabb része. A közön* ség nagy része hsngnsan tiltakozott es ellen s hsllsoi kivánts n Rákóczi-indulót, ugy, hogy Chsrpentiernek engednie kel* lett. A hangverseny után való napon SnintSaeás nyilt levélben megtámadta entierfán párisi kBainsége*» • mfly Hy^n bgCPSnyrat vticcmedetiy át * nyílt levélnek csak e ,<sanlois\'\' ben támadt vnsihangjs, a többi lalentákeny párisi Isp egyeztelmlleg azon a «ékesé• nyen volt, hogy a zenében nincs helye s sovinizmusnak.—
Elágett 6099 korosa. Egy gyurgyeváci gazdaember megtsAaritott 6000 koronáját a sütőkemencébe dugta, anélkül, hogy erről feleeégéoek szólt volna. Az asarony a napokban kalács* »ütéshez fűtötte be a kemencét. A kalácscsal dalt eh e férjét a kat te meglepni. A meglepetés sikerült is A szegény embert majd a guta ütötte meg. anlcor megtudta, mi tortént. Persze, e 6000 knrons papirpénzaek meg a hamuját aa tudták megtalálni
YES-SZflPPflíí
ARA 3 KORONA
Legtökéletesebb és legkedvesebb illatú pipereszappan, mely minden háztartásban nélkülözhetetlen Yei púder 1, 3, 5 kot. dobosonkint. Ye*-krém3 kor. tégalyaokint.
M.NDhNÜTT KTHATOl
Erényi 0éU Diana ^^ytztrláM,
anaapaei. MUka^r*aeras a.
1917 január 2$ 1 ItlMlK N atoM m. Mn...
Ili: Sím; C»ka —— KMt f*mt, m-L i***it
A HMiiari HMÍktU eteg, iá Ha rimatUtjak egymátt ojra n»#jd, A lét asCaam bfl ii, ptrlaea, vétkaa A kél titntn aa *éf»d agyra Mait. A le\'kam mitdea fwlul<l)(| gondjai Hiába volt SrékkSo a Hrd A Irft ama caak a awgttt ka)<i* S ka lóklalk agy nő aye|áak alakja , A pUhutáaa atáaa sírt.
A aseaelaei ne esóko\'d meg. (Itf, Ctrpodir, kQ len, Mahianatk. A tekintetek moiOíygó, bouídea la aloöt; behö láogoMél remeg, gj^atodt o|y ptveaéá plkw meg
figy saip aieio. tlagó t raíelcn S aiadaa paoboa est «ejjik a ixlreeack: Márt aeai («1 laeat eaéleatpoat, ttyeeaek, Siakttaon róssél ott, akol terem.
A aiaéMlü* aa inlhnU mag, édat, A aneaietaa ka| I kl alea aaeaiek. A advérgáank, vágrak »ledig éboa, JáU»k-tal «kai aéhma leket. Tagnap ety Ifiyel lányt aatte W»«Uak,
Holnap talla ngy etlcfSfoyl aaerrtáck A eeemelm kát kHazegé veinek . »J-Egy eiáagó lányt, klóik aa arc* brósr.
Az oláh hadsereg intimitásai
megdaplázxoo. Ds (iiinbmk piese na« kaa ascrenesét. A pénzt esettel le Vlvoealetté*ek I M\'g\'o\'dntt la eerkaalyajit pengetve el-lÉuntt Ufyanei H_ar «ég a atjit tteetjm h mag laáta asarnlnl. Aa fcrmasterral rg«ot értve kl tndta matatni, 4ogy egvea aU|ara»dall Maitok Hi\'eiéiíböl blton.oa Saaregat 1« led vonni aa áO«aa javéra. Ex a lovenla parean joflden aoH. ~H» te HUUtlxxl naa fjziUW,. brjéVntcllék J-rálel al-irod-aotk, aki a>|i Is a legb\'rbad«ebb loixtagatók atyAa Aa ered-ealnr > blatetáa aa áltaxd j »vakkal nlá gon* ditlan c\'jiría aal«tt le n kád leventék etlat ]3vedr\'a>bV. Legtöhb<i8r á borsa aeotd«t aa» Üxatták a?r. Egrit. baláloaaal k5«5he wilwriiwi^ kifarfiyl nnváaték kl» dt a isivényrkel aaég r.am viselheti, aaart a kiawwlkd a\'t nea é\'keeatt meg a fiad» liynlalattilnbá1, A v-lő8®o at volt. knvy ~as alpir-.de« 1« 0} hidna» MOP fraokayl Uh., tttlonk kttta«4évMSl, aazüy*t mér rtgen fölvett la etbáítyífoH, ik\'rit inbadatnl A b-génf*" léfil mír a fStvosaUakar un l«tték al ine* leg étellel A vesetÖtég kap\'rielge rakvfcá-látra etaa\'toMo lka*. Aa erdélyi vltesavene-lykor n hatodik vtóáiaééTéd >taelg|s aa aglsa é almeoa p lkot eladatta vetdégKaBkark. A lov«kal a tS «tikotfl Mnbta rekvirált koeatkba fo| Itl bt It as aairayhtfhvt_ ax éll\'WügtCI
t ■■|T*"r"1\' jggirMa Warfiifl « "Ml k(tör£a*kor kláryiott Bfthoitrn harisnya, e? e>ij é« d d aSvéor. A tbfdik éa tlaan»«yadlk ff\'InfM rtTfjyki »Jktá\'t áa reltoálk la-beirt tlsírrrrrdnek p plrli\'p« elpít atlHUot-Uv. I\'ren kö:0\'i»*ryk kirítt a nafy ojji.i-g\'*a«al bcvoon\'t katnaák lalkeealga binvovn ibnkt*.
aanxó íiaalée fatadgnakba naétL K\'t aaeklUatéael révén a káborn t rtt«a al«u a romáé katonai kátééig minden letétkedéeérdl étlaaiiva vnU la Igr erdikas dolgokat llgyal-koioU meg aa oák katonai lilék jrkdloii kt-ayatláaérél. A logaágba íe olt aáttléa erről e tdkbl kdit ezt beaaétte al: ~ VAj^bi^J^jl\'T^■•f-l**\'i aki rása\'»« tátott űrre at erkő.\'eil tl/adut»ara. Attrrnkt
IWft jaaleiétna err katonai Weaoa ■ kéve* koaéfcat aaoedotfa i^Kaeek ax oraa b«M nlíenietive!, a ito ha.Ti tujgal nam lui mcgWrkdaBl, nem ia asabadoe arra gondo n«, kogy na nllen»égre v«aaa aaag<a>* lilaitka r«-aétkarl töaók pjütlkal ktaárcte e^yucramlnd klakaraaml táraaalg ta Volti oroaa aalaiart a badieregaráUitéajfl foglnlkoxott. Ina püdaaek. egy oed : Iüoaakn 1915 fttaia aaegblaáat adott a VataUctxm éa Bütae cpdgyaraak t^tii-Venaatr pár bnkacoa aa*liltaaára. A cipőt ak eUkréeoa bdiltxd aéik&l azaBhották. A ktéaytd Hadért tls dmit, kérl:balll>yote p^eooln^ct vontok la a axiUilott ára < r«k6 . 0. ké tot ké-adbb agy »ne eég a gbbaat k»p«ti nii6t«ta-exer pár bdrlltd aralliUa r*. la árat moa feci-taaM hantban — hatvan pieenisgben — he-tlroalék mag. Fillpraxka nayy lé>h*borodé»aal laleplate a fn/taa flüetet ex Epoha kaaahjal^, de liieexta a nagy Mlkatgre éa a bdrbtanrra kivatkorv#, mégis }&/ákagyte. A Urataág ina ax egf Sslahtn 97 500 lelt n?rrt. Antgyeta* lék példái* torméstéteaien kivatfikro lala.i. Sttooaaakn tovaakapltány, ktrbedt kitiye lllihéa a aao\'d «ltlaUtisire adta mágét Aa 191A évi l*g. ve\'grrk i\'l ton> a att at em-brr«k angoíddol aodtok. A kapltá>y serbe ái-I ttatt* a sv.áront éa látkalé lé\'kébirrodáts\'l *» A aso dókat tataéais<a«a aeylaka rWtaaT |g aegptébá taa, kogy s Klrsáa
Xp Egészséget
savanyu káposztát
minden mennyiséiben veszünk. ST&EM éa KLEIN Nagybani zen
Elsőrendű gyertya
nagyban éa ktnainybon kapbató a lagolcaóbb áron a kdxponti hatósági ftsietban. ^-----
Nyaraló Balatonkeresxturon 404 ssog él kitünó asAUóvan, as állomás tóssomssédságbsn, a Baia tön partján jutányosán oladó. Cim a klsdóhivatalbaa. * 14247
Helybeli nagykereskedő cégnél /<* hetileg mar gyakorlattal é* német
t--IjllIWlWWilfa Mji _
I irodakisasszong falvétetik. Cim kiadóhivatalban 14222
Szerkesztői üzenetek,:W&dniisee*
TSbhokook Várj \'k a-g Uralommal • várnai kóaélolaaial klvatal f&Jdl itiaát. Eneok az aj Uvitobak löklol ax a eé\'ja, kogy a rág! aéralaiaket orvai alj*. Ht akkor aa váMoxoak a dolgok, rd<*a\'kat <51 foslak kaasnálaL
Keresek sionná\'i nd^jwrejt bor «»•trmfhnn teljesen jártas .
Gstdsságombsn eladó 70 drb. 40 45 kg. súly ti kimetszett tl hóoapoe
mangalica süldő
azonnali átvétellel Szily Kálmán, Morgány up Gelse, Zals-megyo
■ I ,1 " "" —•
kaszások felvétetnek, \'
0 ti api aratásért 15 mérő gsbo-nát kapnak Ki el akar menni jelentkezzen özv Holec józsefné Huszti tér. S 14233
eiomsgoíáabps pargamaat csomagoló papir nagyban és kiosiny-ben kapbató Fischet Fülöp Fia pspirsktárabao Nagykanizsán.
PiNCEKEZELÖT
ki a hordókat felbontani és kifő» gásíala .ül ő?s?cáÜÍtani tudja. Lehet a £ vidéki is Havibér fitetés magállapodás sretint NEUFELD HENRIK borkereskedő. 14250
GÉPÍRÓ KISASSZONY,
___Jki a német nyelvet is jót birjál irodaban felvétetik Mindkét nyelven írt ajánlatok a kiadóba aSzor galmas" jeligére kéretnek. 14252
E?y nzgy és jó
JÉGVEREM KIADÓ
Van szerencsés] a t. bOtgykOzOmégst Irte-stten*, ángy a J5 kanevaek Orveedó
WEiSZ^N&fÉREKcég
divattermét (Zriayl Mtkléa-otca 34) sz. alaTi efi1111 itlfll 111 Tusa, i agjasaai!
alait továub tolytsiea. Több lei fér ro»l nrokűd ián és Upassts* tataim fulyián azon kf iiemes aetycetöen vn-gyok. kegy euőremi\' tzté*aei kl.Uito« koez-tttmOket, toUe tet, blo \'aokat, joupont stb. a legnagyobb gvno<1al ca ponioaaggal a eheto kgjutányoaabt árak rae lett, a Isg-meaaaebto menő ig óva nek megklelflea késznek. — A nagyraK-c»ttít hol yk0zön»ég ; szíves pánfoga-al kérvo, vagyok
■ kiválé Haztele tej ÜUrtoer Amatnad.
Kölesei utca 17«
14251
3—4 szobás lakást
„keresek május etsejéré. Bővebbet a kiadóhivatalban. 24244
Northstar mén
fedez Mar gúnyba 30 karond rt. 14227 Silly Kálmán Morgány up Oelse
URÁNIA MOZGÓKÉP-
PALOTA Bozoomn-UTCA a Szerdán és csütörtökön színre koröl a
Lengyelvér
(Polniscbblet) Egy beíettáncosnő regénye 3 rémben
m És a saép kiiéto műsor, m
Pénteken aslnre kerti; KATAL N KALANDJAI Danagel dráma 3 Irlveeaabsn.
ÍV:"7 január 35
4
A HARCZTEREN
J*s4 láaiewdit ktém n/mss-ménga m .ZALA\' Ffmvi t/6%eits pintmi kUtdáttsi 1 korona A .ZALA* -a harc téten levó
mindért katona >
raatere küldhető. BiSfimtlés minden nmpHl ttikötéifuti . a kiadéhnutulkmn Nagykő* nitsa, Sáfár mi 4 mm.
Irtnjún 79. fíaam
Eladó 3000 m Négyes minőségű
% T- Q Z I r A
továbbá
------------NTdRI LEQCLTETÉSRC
elfogadunk 60 80 drb, csikót ¿5 200 <*rb. növendék marhit, utóbbiakat sulyszaporulat részesedés ellenében is. Bővebb felvilágosítással szolgál Uradalmi intéz őség .Nova Zalamegye.
Szakértelem nélkül nincs
kellő termést
A ssőtősgazdák nagyrésze évek éta asért sirüretet öly k< vetet, mert szí* hőit megfelelő gondozáaba nem re szesiti és botil híJjttelettül kezeli Minden a szőlő- éa borgazdaság körébe tartozó munkára meyt
TRÁNZ LAJOSésFIAI
GŐZMALOM ÉS VILLAMOS-OZEM R.-T.
\' Dúsan felszerelt
0%
mrffjfmn lapok
(srerkeeztőség és kiadóhivatal:
Mim t. II ÍUii-st 25. MzMskJ
"aelv vaaáenapeécon jelenik meg —^ Mutatványszámot kivé
mm áu
m nyu
indó raktáron tart legújabb yyártnid-jviilainos csillárokat, villamos Kály- $ ®
5$ hakat, főzőedényeket, zseblámpá- $
ezer gyertya-
natr. 3 héten át ktid. gfe-gafcny\'g és egyeD eieKfretechnikai cikkeket
Fischel Fülöp Fia
könyv- éa papirkereekedéeében Nagykanizsán
kaphatók.
üzleti könyvgyár
¿1MÉÉH
kh »« xetTA\' kSMi, nsestei ntsn* . r.i. Hm^mmu«.n>w»a »««mm*
Wilson jegyzéke angol fölfogásban.
A békéért. ! A képviselőház.
London, jae. 26 Rnlir jiliiHi: Bour Lm» egy gyűlésen Wiboe iisst teröl a következőket mondta:
Wilson beszéde eyilt bes\'éd Helyes volna, ba a szövetséges korosé nyalt oiiibs tagja hasonló nyíltsággal ■éhe. Bamlagaa állata fcjénnk his ml legyen is s ss agán véleménye - keS,
Amerika nagyon távol, vetlen közepén állunk a háború borzalmaink A jelen háborabsn s lőkérdés a jog» és igazság között való kölönbség Wilaanaak az a célja, hogy a békét mi-alőbb alltja éa azt a jovfben bíitosítss. Bs a ml eéhmk is. Remélhet jflk, hogy llfclWlfc ii idő, ansikm a «lég flmas
Btrn, Jan. 26 A báktpraysfss da svájci aiővalsáfáask végre-hajtó binottaágn a siővataégta •ácshoz b adfásyt Utó\'ott a svájci nomartkSal békskaafsrM-d« egybfblvásn érdekében
Lloyd George utja.
Prtetvdr, fan Lloyd «sorge
nwgnl i lSt.
18ni TW—nj^rtki» flryitr-1 Minima ,>*»1» vörJifc*
^"^BjabliHI
Berlin, Jan. 25. Egy Reuter jelentés szerint Londonban ujabb borzalmas robbanás. történt, melynek batnan halottja, hstitahisnia súlyos és báromzzáaőtvan könnyebb ssbsgjltje van
B
ról gondoskodik. Ama kérdés megitélé sénél, hogy a békét Wilson javaslstfol slérhetjök-o.
pitaaunk. A némátok sjénlstét,—K"gy ssk** Qrvnökőknek.
tárgyalásokban kezdjünk, visszautasítottuk Neos bódító kedrbÓl, som a^fr*, WH4 I yyllflaaá. 1 aaoa jslnasáahi kssiw tarir, m;rt a stait kSteadó kéks olyas volán, ~ne y a német gyö sóimén nlnpnlnn és ilykép a" német
katonai gépezet épségben msradna, mi pedig a sikerhez vezető léi uton, az ellenség bekerítése előtt állva marad nánk. A mi célunk ugyanaz, ami WH-soné. A mi népeink szive fs áhitoz a a békét Mi olyan békéért imádkozunk, amely jóéllapotban hozza viasls nekünk esokst, akik esstáinkst vívják és skik meghaltak a hsreokban: élőtöket nem adták oda hiába.
robbanás Londonban.
fogják játszani, aki a község
Tjnonkátmlllióajmaléi
Budapest, jaa. 26 Bosinis és Her-eegoviaa kormányzója néhány hét előtt mrtst Ifthiilillmi inrg-élTn ( aokailiós élslmiaisr Ál J v«grr"^\'u
Három két
előtt ogy szarajevói várom tisztviselőt letartóztattak, mert a szállítások köHÚ osslátnsk jöttek nyomárs A nyomozás bsn a budspaatí rendőrség is részt*ott a
bsmarossn megállapította, hogy bse milliós csalásról vsn szó, amely ben nsgytekintélyü kereskedők és ipsrosok s részesek. A csalókat letartóztatták, de neveiket a vizsgálat érdekében csak később publikálják.
Brussllov öngyilkos lelt?
Stockholm, jan. 25 Helsiugfersból jelentik: Brussilov tábornok, sld pár nspjs s föhsditsállásról ideérkezett, — agyonlőtte magát,
Budapest, Jan 29. A képviselőház mmphUtól a jövő két iiiriip| s ftee telni fog, ssert a kormány tagjai Báeaba utaznak a gazdaaigi tárgyalások folyt* táaárs.
Hyugati harctér.
0orök |-neV 29. AappneM kefer Mm drdáöa áersisea^a; Artadebaa aa A-oro Öl a SeeMia köaött ót es Alsa a sse»eeal aseaMe e »taáeeiot 4a ne ataavaU leetkonyolt III iklii likai llatt MiM e1»eek aa Misek a» twlhse aekaeer InnüBA Benry ae Baah* üt dtira, Rwtaaatdl Imahsisiana piiani ös mám lablnmmlll ki^mil i*l a (raeela ár-kokba öraiaiiiifm kare atáa ovy Maattal, 30 ISayl l^laya\'gl\'l la k41 |bluneid •áriak vlsist. A Odndrláia óedsieperfjol A Cbaabraa-aaataalalen e(y kaneevatl liltdli asrod kit WleHMÜeek ataebnk rijt Utáni ab bsfl arr salawnalaee kii leainildnBn fctvflli finfll lify fitsl iff f^pf^iyw r«J voaalalahba ibaiilhal. A Vofieakben e HMidtmi is|lwri> ilÜs peUfési oantag al8-«t8r*ea. Tieat« MSjdaáS I I ISIÉI I ripll(kof6kit|llfM|k
Keleti harcztér.
Mn, pH. 25 Un* kmféf Waag ktm-oenaáa i Au AI hál eldiHe tlanöáialekkal ló kflMB«at isllmlgk ie oUogMtoak löbk aedö-Idáit, ■Ikdibao 14 tfaaftefc 1700 Mayl lagde»-etget aMegleak la 29 gápietyvert i ilbaalepil teek. OlaatoH leitet* ok asöa eöeeHewdleel TSÓSák aifcaUhdtea.k.l ak.dáfsmd ■ LnekSél nyefntre r>|a>i oarvdek lekeeaaepilH betömök Soaurynkl kle áHáaíba la 14 »nglyol bott.k vtaaaa. J4mf fSUrctg áarsasealsi A böonl ladott kagialefcaa portytod asaSigakib kdaotol «e saAeleyasan eröa tliéradgl Mb. lm eeétlSdeek aaledea nap, A Caalaa- IsaPotna» vWfy kSaSrt aa nHeneég fttvaa mknll aHog-lek. Jíeeáenaan Aiieadnefa; A reaóe sikal-fon o da Udef a^lehált. léboeeyeeolemee*. A Da a« aeeMe afrik tártról a alAil iaf— »valta la o*«ral eaatáreeáaek. üsssdsn aro-ooHal: A Caerea k«|lá«b.a tlrlraésl rajrsMa eok 4a a 9araai likiifoa jelantő Ijelli— «• kdeatak volt.k. L*fdad
ZALA
Itt? pntfr ft
Kanizsai vonat --kataszfrifája,
a dömötőri karé mbol.
Kedden éjjel a hées - »asvfceni-»»*? «onilon súlyos kíníéne\'.étü visiiirtiitatí-trófa történt. A szerencsetíenstg. mely nék a folt ezerre rugó érték pusrVu\'ásat* ktvöl tizennégy súlyos, számo« Wcanyebb sebesültje és egy halottja n van, S om* batkely es Dömötört állomások I örö\'t történt
A Nagykanizsa felöl Srombatbcly felé robogó úgynevezett é\'ő tebcrvön^t, amely rendszerűit állati raknmác.-oi a* «állit, derends: efint egy-1. ét l a öiü-, feü3 is bekapes-.l. aDo:nó:cril^\'Szooi bathely felé eső első őrháznál teljes gőzül belerohant \'gy Wi r N< ust. dt -hót-Ffsgyhialasa l a robogó »rcrráállit ó tehervonatba, A icöve\'keiő pülénatbíwv sntltiniftiMiftyifs tolódtak az összefutott vonatok kocsijai, a motdonyok posdarjává törtek,—micd\'r ¿t—vonat" rru-
-rakomsnjB ugyarőlvjn megaetninii ült vágóállatok szárainak koosonyágá ruzott bullái bontották a abipárokat m romok közöl ver pars luiAfioH:—A \'Ireszotro1
rubb, hogy a roncsok alél kétségbeesett sebesöltek jajkiáltása és hörgése is vegyült a vérfagyasztó khaosiba, mély % összeütközés pillanatát követte Á katasztrófáról egyébként ezeket jelentik Srom ~bethelyről; .
1 „ cletről szontfát érfe»iUTílk Qg
segélyvonstokstrHt dölta szerencsétlenség színhelyére. Véletlen s.erencje, hogy a .szombathely r pátya udvaron vesztegelt négy kórházvonat A vasúti tiszt ezek orvosi és ápolói- tze
mé^nstét kérte meg az ebő segélynyújtásra. A segélyvonat Him* chrodt Qjtcu jSEhvastfö főfelügyelővel. Ha- at Imre %Égyelo fBtőházi főnökkel és Rörchen Hskr Ferenc főellenőrrcl, valamint e^y -^snfcnd-mlszdhi katonává! k8ípn*">w*tew
s\'gitség után behozta Szombsthelyra, ahol \'■» kátonákat a katonái, vastjfcr személyzethejctartoTÓkat pedig Wr emberbaráti kórnárba helverték el. Amint iUetskei helyen érti-sálunk. a su\'yos sebesültek állapot« meglehetősen aggasrtó és kétsége«, hogy hányan birkótnak meg t-ctegsegükl-ét A szombathelyi 5 ös tar talékleórhazba szállították be a kátonai »ebe.ü\'trket, akiknek kihallgatásait a vlts gálóbiró utasításéra dr Koller Iván tőr-vénysréki bbó végzi.
L%irb*tat.ya I tvány t nyújtót^ a reg getí órákbao ez össreíhkőzés következtében élbuílött vá^óálatok hatomnyi hul-Iája s a mcímcn«"kü!t bar tiok riadt %ő a y»*uV . mentén. A megmeneküli aM. tok ujr\'Wiis mejrirdva futattak ».zít
Ál KT^ fiípnt- Pi ^„-t^itr Hrty ittTT^!
azokat összefogdosni a környéken A mentésre kivezrnyeít muri\' ás szá-ad^m-berfi a* ¿Matft\'x -hu!»h-gvéből a ha*z wálhslü rtatl kivá\'ogMt ilt aroknl n délután folyamán sir.. Ili tóttá (c be Szóm b?thelyrei ahol a tartatéi oVfiáZaV rM mezesére fogják felhuználni.
bordatörést a/envedett, azonban már ö is tul van a veszélyen.\' Az öesre&tköiés qagy ködben történt a valóaziaöleff az " Wéate eáőpiroyy DSmótöri ákoaaés nvsi járta be a Katyrsa falől érkező vonatot
9 \' ■UVnSFZlWHnWrTT
szombathelyi bizottság természetesen az azonnal hozzálátott ánnáfc kidéfifts^re, kogy
nek a vétke&ségc vagz gondatlansága okorta Azt kétségtelenül m-^sHepitotta
S bi\'Otlia?, \' hory Sh\'•lyrőt zrn
bályver m indították útnak a 351-es svámu téhírVönatnt s ezzei\'Sí cinben szá mta tltfff és ngy:i> körMl néoyek h iga ZAÍm látsranak azt, hogy a N*jrykani?sa feiő; SzomLalb*\') -c ia-yekvő 362\'es \'élő mrifiaM} melyaT^
vonatra, az osztrák mozdonyvezető azon ben eddig ki nem eígntett .ok folytál tc.\'jes gősiel útnak inditott A szeren esetlenségről a mo donyvezetőt l.ihall
gatni még nem lehetett, mm ,a?intén
válságos az állzpnta. Amikor a kir áryésrség ért««itést kapott a szerencsét-lehségröí< sünién uitgiud>lot g a virayá latot és utasilásarj dr. Valkó- Miklós viaigálóbim kiaxáHűlt a k^lte?:trófa s->in ,
ELVESZETT
az Osztrák M*gyar Banktól dr. Kehen fogorvoai műteremig terjedő utvona Ion egy tömör férfi arany penaót . gyttrH oimorrel A megtaláló juta lom ellenében -adja íe az ©s»trák-Magyar Bankban 42*1
IGAZ,
hojry a világháború még cssk harmadik éve tatft, de a nrgyedrk esiteadöakst festi tönkre Az 19^4. ¿915,1»Í6,1917 évekből csak 1914 re jutott valami é
lángolásában enyészett el. Negy meg-Mennyi embrrélrt i s»ép reménység ment alatta tönkre. Csoda c tehát, hogy ha az űcfeán haragos hullámaié táncoló ssalmaszál-alakjában mutatkozik ts előttünk e bé-kcremánységi oJy kétségbeesett vá-gyaknzáisal i. apunk utána ? Hát mégha sudár, kemény törzs aa a reménység, a melyet nsm egykönnyen I róppsntsaak
llllltál" \' \\ aűisIw
elbírja a ránehezedő hagy súlyt; milliók és milliók izzó békevágyát? Wilsoönak, a hatalmas, gazdag-^merisai köztársatág kiváló képességű elnökének legutóbbi
békejavaslatát kétaégtelenűl ilyen keméey tőtzsböl Isrtigott erős hajónak kell te-Éntcnühk, r-mcíy elbírja azokat a ressé> nyéket, biukodááekat, melyeket Etjrápa vertő -nept í helyeztek rá. Aa smerikai
néhány perc nraka a srerencsíi lenség színhelyére ért és megkezdték a \'éént^i munkálatot. Már ekkor a sorkíkápoln*i majorból és Dőmötöriböl sokan siettek \'n szerencsétlenség izinhelyér-. és seréd-keztek a mentésben, mely tirmésrétesen ia nagy hidegben és sötétségben czV lassan haladhatott előre. Orák teltek el, ewg meg lehetett állspitsni, hogy a vo natok személyzete közül kiket ért í a tnmtrója. Az élőket sráiUtó és Szombat •hely felé igyekvő tehervonat e!«6 sirr -kocsijában a kisérö személyzeten kivfil néhány porosz katona volt Te;<mtve, ■hogy a sserkoc^i teljesen össie2ij*ódott, alig volt remény, hogy utasai i\'ö/iíl va lakit élve megmentsenek. Reggelre ?eon bnn kitűnt, hogy a szerkocsi utasai kőiül csak egy porosz katonn hsít. m"g, mi? aégy súlyos sebesülést szenvedett Éleken kivül a kisérő személyzet tsgjei sor búi tiz súlyos seb<-«ütt keriiit ki s rtfórol? alól, mig a vonzók- többi utenai föM>é kevétbbé valamennyien kiiebb (érül^ze ket szenvrdtok. *
A tragikus véget ért porosz k«-ton| holttesté^ vslamint a súlyos sebr.ülteket # kzamélyronat a kslys«in«n nyújtott siiő
heyére.
A va u\'i laipsrtrófáról méf * kora hajnalban teírfohon rrtesitették a Déli vaspálya tártaság budapesti iga gátőré gát, ame1.yuék^ részéről Wéber József vezéri/? gató h!:lyelt»s és Kadnir Károly fétűgy^lő délután különvonaton meg érke<ték S\'ombsthelyre és innen kGlőn vonaton kiutaztak a sceréwcsétlenwg\' szíuhetyérc A vizsgálat még nem erT véget, így a kúlat?tróta okáról tis la kcfJ t alkotni e^v-efőre leheletlen*ég\'.
A szRr^nc éltepnéy frinhcyc^nfpö t*íg- vstó ágos. buc üjátŐh/|y volt Sz rrtba\' hrlyrfil sfimosan yyz\'o% men tek i i egymásba fu>ótloH vonatok roncwlntlc\'mfjtleMnlétére. As ösÍNxeüt kóz»s feövetkcítében nemcsak- emclrtmo-ga<*águ roncsok takarják el a pá*yst,ci te*, de av. »lapőpitáitnyefe is teljo^en megsemmisült\'k és iyy a romok eltaka-rifósÁig és a\' vágányok liül^rv^llitésáig, mely bt>oriyárt»- t.gy-t > t nppot fr>g IjféoV" bevenni, Dömo*ö inét a forgilmst átüzál lássál l\'oiiyolilják I
A me^sebevü t ve«ulatok közöl f>t kani\'sai Letrsulyosnbb kör|llUk Francsios János átlapol«, aki kópényeciout és
köitársaiag elnöke, amikor e!ső beke javaslatit megtelte, tudta, hogy tni lesz annak a sorsa. Hiszen a kulisszák mögött előzetesen megtanácskozte a dolgot az érdekeltekkel Wilson tudta, bogy a mint érdekelt, illetékes helyről hivatalosan. ébresetik -föl a béke gondolatát, nem alszik az ci többé a a bossru hnsa vo nábói, tanakodásból végre is béke lew. *\' Wifipn nem szórakozásból gyártott moat bekelóiiétttJeket. Tudta, h^g/ afölött te náctko^ni fognak, tehát egy lépéssel ismét közelebb jut az embetiaég. a bekéhez. Ima amint tegnapi számuskban már meg irtuk ki íl jelentette, hagy WiUon ü/enctéröl tárgyalni fug a szővvt-scgesvkkcl. Ugyanigy tanácskozni log az antant is fölötte WiLoo c>elckedate két-sfgtelc-nől kia á nlih^tlan jel-niőségü dip lontá<isi lépés s mi<:deo okunk meg van Srra, hogy a fejleményeket visszafojtott lé\'egzelte), rrmányked.ő té\'ekket f>g>eljÖk.
f
1917 január 26
ZALA
: Istentlsitilat Ax\'ur templom bút • péntek esti istentisztelet i Hő 26 ától kezdve további intézkedésig dél
tálast fi flírmfr n* Ina ---,........._.\'■
«tan j oraicor to^ KPTnoooi —
— H» jós Feroac kijárási ttgyo. Tisza István gróf miniszterelnök tegnap» előtt férfias nyíltsággal leplezte le azokat a képviselőket, akik a hadögymi niszteriumbna honatyai tisztüket hadso-
Mclyen tisztelt Szerkesztő ur I Nagy élvezettel olvastuk a Zalában annak s (•*..> » ,,,, . | . .... két urilánynsk levelét, akik a lányok
regszálhtésbh kijárása.a aksi tat» leihas» hAbofUI hftlyttétébe vl\'tgttottik ba.
aálni. A miniszterelnök nem kímélte meg a saját pártjába tartozó\' kijárókst sem. Igaz, hogy est snnál könnyebben megtehette mert amint az aljas ihol. melkrő! értesült, —- a vigéckedő\' képvi salök egy rémét rögtön kiakolbohtotta a- pártból. Kíváncsian • várjuk ezek mit csinál az ellenzék a saj.t kijárótval. De kíváncsiságunkat legfőképpen Hejia
képviselőjének kijárási ügye iigstja¡_ Hajós Kálmán neve is a listán szerepel, jk tények ismerete nélkül nca> sksruek senki tölött pálcát törni, fcppcn ezért fölhívást intézünk Hajós Kálmánhoz:
valsszoljon Tisza leleplezéiére a tárja föl saját szereplésének eddig ismeretlen részleteit. A képviselő ur választókerülete, de egész Zalavármegye is taegkö veteihetí az ügy tisztázását, amely nélkül s képviselő urnák nemcsak a parlamentben, de 2&isvármegye bizalmában Sem Vólia balfs. Mi pHkhatigve\' létei-kaáflak abban, —"rjiíi Kttnrilí
víikgálóbiró és az álloffltlpaTancsnoIrfág kihsllgatts. . • ^
Ü iáiét n harctérről ^ A harctérről több 20-as hon véd tiszt alá Írásával a következő levelezőlapot kap tuk :
Őszinte rokonszenvet váltott ki belőlünk az a levél is, amely s. lányai rook uét f oszlását sir etje a az is, amely buszkén állapítja meg, hogy a háborúban tünt ki. mOven komoly munkára \' a\'kálmáSn" a .nők Egyről biztosíthatjuk a hölgye két ;»hogy alig. várjuk azt az idő?, ami
--A« «MaM|fsgyett A kewthely | tepoleei országúton. Ne mes Vita közittkin agy megfegyott eas-bért faláítak. A az aranasétlsn, ügy tői mik, bepálinkázva > ballaghatott baiaíaii s mikor elfáradt. ~ letelepedett as országúton. A halál ülőhely estben lepte meg a még -~a- pipa m a saáj iban vofe A nála táláft iratokból megállapították, bogv Németi Jánosnak htvfák, 54 ék és eróMmeukás volt.
¿2 Használt, de jóksrbaa lévő könyvszekrényt és szöiyifit vennék; Bővebbet- á kfadóhiva*
MWjP _talkan__14*4
s szép IanySímokat s ja karrvérkercset | —■ • ■....... .. \'■ ..————— —
rögös pályáján felválthatjuk a ttngy&r ! Egy asszony 14258
m,. . ,_. . . , . ... _ noVct. sViknék m -gsem n hivatalokban, , » , _ , . ■
Káinannsk a zalebaks.t keitifel ™vrjakban van s htpfcTKfte* s^Öod« ktsegltoS^kaCSfíÖl
css\'ádi köt ben. hogy a munkában elfáradt férfit folvidttsák s a hazának életerős bakát neveljenek Mi, harcosok, e>t a szerepei sMniuk a fcőhijll liiFtlB^
neve szeplőtlenöl fög; kiksrülni a lel<p-lezeai botrányból s így s homály és gyanúsítás tfoáUlkru 6 érdeke is. Hajós azonban a sajat pártjának, a munkapártnak tartozik elsősorban főlvi-lágositásssl amely párt éppen e lelop -lezéisel mutstts meg elfogujatlanaáját. pártatlanságát, a visszaélések fölötti leg Őszintébb fölháborodását.-——
" Farkasok Hnr«18 bei" S nagy hídig az erdők duyadjait is kiülr döste rejtekeikből Légrádrói jelentik, hogy Muraközben több helyen \'is láttak farkasokat, amelyek Ltgrád község köze-tiben egy marhat széttépték. A farkasok garáidálkodáss as idén azért is vosze de ntaae\'bb,\' tteit a közaégekbea nincsenek ftigyVettel bánni tudó emberek.
- Lilőtt aanbndságoa katoan. A /zomazedas Liszón az elmúlt éjjel betörök garázdatfcodtak. A haramiák már a harmadik bázat fosztották ki, mikor beállítottak Sáreez Vendel portájára i*. Sittet még tavaly a harctérre ment $ a toidijok nem száinitottak otthonlétére. Sárecz azonban éppen három ospjs kapta ki túennégynapi szabadságát s a betörés tdej én is otthon volt A \'óteg lepődött tolvajokra tamadó cszköüt ak art fogni, mikor azonban Jiáíralorduíi, ra volverbŐl rílŐUek Átfolyó « "híái ári át a tfldejéfei\'lidMÉóH s ertetvcaíélyas sérülést dfetfsitt Baldukitve hozták be s nagyksn^ssi köikórházbs, ahol Hághy
lettel: Husgás honvédtisztek.
— Kabaré law vnnáronp a #o%éfi E.ylclbeia -A Polgáii 8g>let nagytermében vasárnap este egy kicsiny, de előkelő Tagokból álló mövésztársssftg fővárosi trivóo álló kabaré előadsst rendet, melynek műsorán a budapesti kabaréirodalom legszebb, legújabb d »Igai szerepelnek.. A mnanr siebbtaá\'-szebb- seá msiból csak ei^Ust emeljük ki ■ I Kua
~Mit?ybért : A cenitomhaui te gcadn 1 PrrrtXfyr ^ffnk-JSí, ama-kyet a Modern Színpadon a megnyitó előadás óta nem lehetett levetmí a műsorról 3 Az Apolló bnkitré slágere, jl Ne igyál fiúm feketét Eteken kivűl e\'ő-adásra kerül a Vig.emház kabaréjának ^fctaÉfwfttrií sjiaia» Hbftbi a leg~ ujabb táncok, kuo\'ék, tréfák, magánszs-mok, kis vígjátékok. Az előadó síéinély* zet lámrrt névsora garancia arra-, hogy j }| a pompás raüior művészi bemutatásban \'kerti n kauhsai közönség elé-
Egy
állást keres. Qn s kiadóban.
jéjfverem és
használatra kiadó Kaziumi jjjha
tr^wrWI Iwi-
Vonni szándékoznék agy kéeelott levő complett
iószobát.
Cim a kiadóhivalafcan, t4M
KöizÖBitnytlvéiiláf, Minfinzoknsk, kifctelsjgaBP
len nőm, illetve drága édes anyánk halálozása és temetése alkataiéval jóleső részvétüknek kifejezést adtak, fogadj ak ezúton leg hálásabb I köszönetünket.
Nagykanizsa, 1917.-jandfar 137
Prindsanan lgmác és «ysrSMksL
ÜIMIMÜj H 1IHIHIIIIIIII......Ilii
OLLÁK L1PÓTNÉ szül. SCHE BE* HERM1N ugy a safét, mint st alulírottak éa az összds rokonság nevében fájdalomtói lesújtva, bánatos siivvel tudatja, hogy
öav. SCHE1BER MAT\\ASNÉ
kőn srerttett jó édesanya, snyós, nagyanya, dédnagytnya és roWn f. 24 én d • 1T áfakor, rövid szenvedés Utinnemesentöftőlt,szeretteinek szentelt áldásos életének 93-ik égében elhunyt A megboldogult "hűlt tetemét I. hó 26 én, pénteken délután 3 órakor fogjuk s Magyar-utcai 22. az. .gyáskhárból s helybeli hr. temetőbe kisérné és ott örök nyugvóra helyemi.! Nagykantfsa, 191-7. jsnuár hé 25. -
— BÉKE HAMVAIRA I
SaDalSsr Unéc, Sdalf, Ulpót, JOsaaf, H«rmln, Mlltllv <a Riaa (tanMka*. , Sahaltar Adoifné ..I |ch«la«r Harmln, Sotsotnor UaMes ■»«\' VneO* Mnrwsm IKhilkar Jézaoma iril. Slalír Sarta, leftttW aaHitlyné adK Sanl »oaee i
Páliak Ltn\'dr, nium MIho* .«j.i, SehelUcr Aranftn 1i<j Wlntnrnitn JM>atn*,ai*keUj.anlhalSialkay Zatliaelii Anna férj. Poronyl Manon\'é, Lá-ale, Kata, Irón, ASel, Urj. RnO« Saiaaé, MarstI, tiSill, andor, >tu(, fé j. Frank Zatti.n*, Ma\'tlt, M.rtafcn. M«\'<i«a, Saifk #|*ka. tatiia/l ÜaiS, ifíblRi (H R*th JitUkn*, Imit. Laura, (fej, Sar|ar
| - ra n « SHir, slófkn niom Ura ni, Irana. «Ud WI<Haentw"tMre 4iimarl, «U«ikal ataltmy a»n>l i* Oyurtka, Parlnyt nyeelka naUS naaallin 4* n .ka Fraw Mtrlika Oa fai»*. Maik nortka, dllk, anaSa. la>Íir iillkii IM«mW.
lAíA
IM ÍMK# >6
Gazdaságomban eledó 70 dr»>. 40 45kg .snlyu kimetrattllhónapös
mangalica süldő
azónn;!» átvételiéi Szily Kai mm, Morjjány up Gelse; Zala-
megye.
Northsiar men
—fitiu Mut Hányba 30 koerjétrt. 14227 Szily Kálmán Morgány ap Otis*
3—4 szobás lakást
keresek aaájis eiaejéré. Bővebbet a kiadóhivatalban. 14244
Nymraln Balalonkeresxturon
404 saőg öl kitűnő szőttőven, az áUomás tőszomszédságban^ a Bala - ton pariján jutányosán eladó. * Cini a kiadóhivatalban. 14/47
A kisrecsci ---.; * -
gőzmalom szabadkézből eladó. Bővebbet ROSENBERGER LAJOS _\' Nagyrócac (Zala megye) 14180
Elsőrendű gyertya
nagyban éa kicsinyben kapható - s legolcsóbb áron a központi hatón pi üzletben. 14195
Egészséges
savanyu káposztát
minden mennyiségben vészünk. S71fEM á9 KLEIN Nagykanizsa
Élelmiszer
csomagoláshoz pergament csoma-goló p»pir nagyban ja. kies Ínyben kapható Fischöl Fülöp Fia -|| I i ük tárában, fl gykariizsán
Pk. 7739/1914/5. re.
- Amifct hirdetmény
Wvtáa ét. Bálám Z«lmoad aagskaalssaí U-héa tfyvéd által kip^aelt Rekk Séma aagy kaalaaal bti. ktretktdS vécrek.jtatd réaaére, vdcreHa*áat aaaavrdett ellen 751 K 04 fillér lökekövataUe éa (ér. rrrjtíf ebied«!» kUléfl-IM «ácnhtMe My»áa alperanfil UioiUli «a SB00 karosára beeaih ínióeégokra a perlaki Ur. jiráablróiifnak leootl aaáaia véffeéaévelai Itewéa etreadeitetvéo, annak a korábbi vaty Mattot« thai ók köuteléaa erejét* la, aneay-ayibea aaak »örvé jrta aélociogeft nyertek ve!na, alperee lakéséa Marak\'ril» könaftebaa laa-dA MtlMtiii\'i kiUrM|iltl7.Jaasár hó se lk aapjda 4 s. I óra|e Uttan-
un, aaükor a bíróilag kfeffUlt 3 drb pej karéit Id a atyéb la«dedfok a lesiftbbet le érd-aek ké<apdaaftstUs aaeHatt, aaSkaég eeeíée Waaároa a\'al Is el ioraak ad.tol.
PdUvataak aűad«sok, akik as aUrvere-aeadfl latdeáeok *és«iérébói a »ágl^iftstö fS«et«Ueél sMfelgsö klalégtMetáshas |effeS tar-teaak. borr aw»aylh«a réaafkra a fsgtalás korábban aaskftidftaiatt volae 4a as a Hgf k-ltiat |«r9S<kö«wbfll kl eeai tinik, alaflbb eéft bajai<at*MÍk*t aa árvarée aaeehaaöéaalg •JaHrt klkeUMlnél Iréabaa vagy padig saóeal k»|d«ataal al aa «Ima^b.
A t8r»é»Te» katéajdg a MrdataUavaek a hbdadf lébléfáa törtét t ktfitfaaatáeét követő
M aaiaalM-Mk
Perlak, 1917. éri |aaa«r kd Ikéa,
r Gadlla Paraaa,
h. ke. végrahapé.
JS
Ca» érkir. Tartalékkórház parapcinekiáfi Nasfykanizián.
részére.
A cs. és klr tartalékkórház parancsnoksága pályázatot hirdet 10—12 irodistanói, 60—70 ápolónői ál-fásra és felvesz még 40-50 cseléd leányt is.
Az trpdlslanő dijazása havonkint körülbelül 140 K, az ápolónők, ha oklevéllel rendelkeznek, napi 4 K-t ha oklevelük nincsen napi . ... 2 K-t, továbbá lakást, teljes ellátást, napi 52 fillér uzsonnapénzt és napi 12 fillér kenyérpénzt kapnak.
A cselédek fizetést és lakást kapnak. A fizetés megállapodás szerint.
Betegség esetén az irodistanöknek, ápolónőknek is eielédeknek ingyenes kórházi ellátás jár.
Tizennyolc évnél fiatalabb nók nem alkalmaztatnak.
A pályázatnál elsősorban hadbavonultak özvegyei és árvái jönnek tekintetbe.
, At ffadistsnflkkel és ápolónőkkel szerződést kőt a
kórházparancsnokság.
Jelentkezni lehet minden délelőtt 10—12 óra közt a kórházparancsnokságnál (szentmiklós-uti barakk-kórház.) zzz^ÁtSáBáaokat mielőbb el kell foglalni.
A fent felsoroltakon kívül a kórházparancsnokság Zalaegerszegre, Keszthelyre és Siófokra
lldhall kftlldill hfc> h. aéyahsüó-, jg foly+fT. néhány ápolónőt.
tlikhil lasal k rr a aaaikaahml ~ " -
január
Cs- és kir. tartalékkórház parancsnoksága.
Hirdetmény«
Naeykaahaa »érőt ~trrSlatéa a féaba-vé\'tó hbottság 1917. évi |eaaér hd 25, 27, 19 SO dl Sl-da mtndeooap délatéa S órától 8 ór*l» a viroahéa ad varában lavó iaad6iaégl /pftlHboa ■•ködlk. Etea IdS a\'at» ■ lad »ok a ké8tala|daa«aok. báztwtéaok, MáiledáMik, kd-véaok, vaadégiSaök, »«ifik éa cakr>aaok, vah-alnt avycaSMek, rend^áuk, taalntésctak 4a kdrkdaah akik eddif a baaaelgáhatei kStalaa vdrösris, aárgarés éa dWdrgyatkal a hadleé lökre be ne« aaolfélUHák, aty aaak. akik •MN tárfvalk hasaolffáhatáaárn hafaasláat ater iák, de azokat ealdalg aaéf ha aem atolfállatták. e faatl Idfiban annáltakébb ázol*áll.aaák he, neH akik eaaa köUlaaaHeértkeak ee Idd ihlL alaoe* aaaa tamaaK klk\'fá.t kövalaek el 4s aa 1114 évi 10. te. 17. | a MaUékea 3 hdaaplg láriadbatd ala\'réaaal éa 900 kora-rét r taa|adkatfl WlraárS\'l blaleltataak.
Nasyketlaaa, 1917. laeaár hd 99 «a
URÁNIA MOZGÓKÉP-PALOTA
BOzaoNYi-irrcA 4
Pénteken, január hó 26 án
A szépilészeti igylit
Vígjáték S felvonásban
Mis^ Katalin kalandjai
Amerikai dsungel dráma S részben
A meghódított Szerbia
II. rásze Terasáasati foKótal Szombaton áa vssámsp
DR RAN SZÉRUMA Detektív dráma 4 falveaáaben
•laléf rvri.Mti
tAm nltAn PMI.M1M1 rmeffve. amenn. emetaas. mat Hf»assi«a
áa nra.aéae/n mams*\'
71 muám
Galicziát kiürítik az oroszok?:
Laganó, jan 26 Pátarvárról je I—Ük x A« trtrftfc— Mff aymg Ulaiaáffal tárgyalják ■ napok éti aüalatlaaal hagyott hírt, hogy ai oroaa bndvesetöeég Ga-láctát áa Bakoviaát klü-iteni ké aatt Már a lopok in foglatkosaak • föl te ráesel, aét a Dnjaa cini páterrári lap ayilt főlhlváat tatás a fcrti>MnmiM,kagf ayftat kaaiik a Umkrál
Az antant tengeri politikája,
Londont jan 26 Az itt tartott hraa cia olaaz-angol konferenciáról a követ-lr++A liliallha fcfiMeményt adták ki: As órlalrorlaáan ^Foldkdgt
taadfi tengeri politika li tárgyal-ták-éa döntötték el. Ax eredmény telje-aen kieiégitö - A tanácskozáson fontos elhatárolásokat értek el A tengeri had müveletek dolgábaa, a hajók használata, kereskedelmi utak őrzése és más problé-aááklél tiilf téfaan. ---
Mii láipluak Aiiyliáliinir
-_London, jan. 27. Lloyd George a
napokban kijelentette, hogy a legközelebbi londoni haditanácson s német gyarmatok jövöjérői is lesz ató. Ezenkívül megbeszélik a leszereléssel, a birodalom más részeibe vsló kívándorláa-ssl kapcsolatos dolgokat, továbbá sz ószzes háborús kérdéseket.
Hz esti német jelentős.
Berlin, jan 27. A Mess nyugati partján francia, az Aafolyó mellett pe dig orosz ellentámadásokat visszavertünk.
A német flotta kirándulása.
Berlin, fan 26. Német tengeri haderők, 25-én éjjel azt s hírt kapták, hogy Loverfaftól délre eső sógol partmenti vizeken ellenséges őrhajók tűntek föl. Hajórajaink rögtön utta keltek, hogy ax-ellenséget megtámadják, de aeholaem akadtak rá. Erre torpedónaszádjaink világító gránátokkal megvilágították SowHwaUl «negTŐlt^Stt b*ly»t, amelyet ettáu- hosszabb liinlisági III alá »tiltok Hajóink ápságbsa -ddblHUaai -y.qia
Károly király
ónémet főhadlsgáttéson
Bécs, jaa 27. Károly király 26 én a német nagy főbadiszáUásrs érkezett.
niaán külUfWsslai Is, ebi
Jil.Uat ■ Lmrr~Ul~ml L. 7i—
merman államtitkárral tanácskozott. Délben félegykor reggeli V®lt, amelyen n esáasárné is részt vett. Károly király és Vilmos császár szívélyes hsagu fölkö-TT\'tftt ráHvtta\'r nbbíti az nlknloeaból, hogy a német császár szombaton üli
meg születésnapját
Tanácskozások.
Budapest, Jan. 27. Tegnsp Tisza elnökletével minisztertanács volt smelybe bevonták Kürthy bárót is Utánf s föld mivelésügyi minisztériumban élelmezési kérdésekről tanácskoztak : Ghillány, Hö fer osztrák miniszter, Kürthy báró és a Haditermény igazgatója.
Olasz és délkeleti harctér.
Budapest, Jan. 26. Nincs különöa esemény. Höfer, altábornagy.
Nyugati harctér.
Berlin, jan 26 A Maas ayngatí partján Frannoia gyalogsági fikmnsfc voa dem Borne altábornagy parancs aokságs alatt illő azakaszon bávák westfaliai ezredek .éa badeni aeredak részei, melyeket tizérség, árkászok és aknavetők batásossa támogattak s 304 os-msgaslstoa ezerhatszáz méter sséles-ségben elfoglalták a franciák árksjt. Az alleoség kézitusában, vér a vafetspágokot szenvedett, és kfreken őtszás foglyot, köztük tizenkét tisztet és tiz |épfegyvat hagyott késünkön. Éjjel a franciák ellentámadásba fogtak, ez azonban meghiúsult. E támadási helytől oldalvást Mórt Hommeoo és Avoneourttól ámakkeiabe vállalkozáaunk kivánt eredményhez ve zettek Legfelső hadvezetőség
Keleti harcztér. _
-jhaifttrín\' «*. ÜpéTéadaflmei
harcvonala: Aa mentén folyó karcok, a támadó keletporosz hadosztálynak, a folyó keleti partján fekvő további orsö állások alfoglaUnával teljes sikert kos* tak. A keleti parton meghiusultsk erős ellenséges támsdások ötszáz foglyot szálliiutiuek be. főtsef fíkeeeegkare vonala: A bareckei hegységben és s Caainu völgyben több román század támadását vissrsvertük Mackensen had csoportja: Nincs ujtág. Macedón arcvonal : Bucfucktssnsl a Moglcao hegység lejtőjén bolgár csspstok visszavertek szerb erők előretöréseit
Legfelső hadvezetőség.
Budapest, Jan. 26. József főherceg srcvobslánsk déli szárnyán, a Oaaínu-völgybén visszsVsrtünk egy román támadást Egyik repülőnk e hónap hussan-harmadikán Kimpolungnál lelőtt egy orosz repülőgépet Egyébként ss osztrák-magyar haderőknél nincs újság.
Hőfer, altábornagy
ZAJ. A
H1RÉK1L_
BONAR LAW
válaeaol Wilsoo üzenete/«. —• Kjjeleoti. hogy el intutMl népek ia áhítozzék e békét, Az aptaat tem akar hóditani; MII a győzelmet nem azorajuhozza. — Hegy mégis viaaaaatadtotta a német békeajanlatot, annak az az egyedüli oka, hogy a aiost kötendő béke a - németek g> őzeimén alapulna éa ilykép a német katonai gépezet ia épségben maradna. Beám Lear mindezt wOson üzenetének atva a réazere moodja, hogy a békekö tótnál ne lejgycn gyoaő és legyőzőit. — Tehát aa antant nem assrt -kőzd,- nem azért vérzik tovább, aem azért pocsékolja a vagyont és etaiberé\'etet tovább, hdgy győzzön, hanem hogy e német, ae *~ saetepelhessen, mint győztes Bjiíuüc I SÍT szavából az tüaik ki, hogy amint az el Isnfzlslt a keretért lifcsmk diilgilisn egyenrangú felekké váltak. az antsnt rögtön jjajliuidó zöldasztál mellé ülni Németországgal Igazán szörnyű sors az —sntaaéá i sőgasaméhárt köidaai Námsfnr szár becsüieteeea kijeleatette, hogy nem hódító, hanem védelmi háborút rolvtat. Elmondta, hogy oáíjit elérte, megyédel-insats létérdekét t most már—eéltalaa aak látja a küzdelmet. De azt, ho^y döntő győselsset vívott ss antant fölötti _ — soha agy szóval se mondta se Vil-mos -■iwf\'. se szövetségesei. Az eddig-——adaaéoyak aassuft Németországnak van (Vab aikeret Nagyok. Hatalmasak De győző áe legyőzött niaes; ezt a közi pontiaknál nem mondja senki s így ért\' betsHra, hagy az ellenfelek mért gyil Mják tovább népeiket i mért nem kezdetiek — miat egyenrangú felek — tár | gyalást ? Ne de kár erről vitázni Illetve csak vitázzanak t Vitázzanak ■ennél he vaeekbw. így tisstnlaak az eolk. így derll In, hagy tulajdonképpen semmi skadálya siooa a zöldasztsl mellé való tsiepedssuek. Vitáznak, tehát szóba áü tak már egyaiásísl Még egy lápé« hegy le is öljenekegyntás mait*. A zöld ssstslkor.
— As alispán hoaa/nbb nzn-badaágTa osegy Zalaegerszegről je lentik, kogy Arvsy Lajos alispán egészségi okokból heessebb szabadságra mán éékozik menői. As alispánt távollétében Kolhsnsahlag Béla főjegyző fogja he lyetteslteai
— A rsmdtradg áBasmssgilyo. A
o«t était« kl S viddfct vároaek
— A ki MÜáa. a várod
klrstsL Debro-Uvetal lŐr ■a.
llnsMiSjáH». amelyből a aegykaelatd readflr-tégaak 17 000 karoaa ja\\ Z<J«eg«raarg város
rsdMténk MM koroaéf aofeáPyeiett kaWgyl halar.
— Jótéhaayiá| A aed|láb«a taaa Idbaak adakoztak s MlrseUer Marfil I. e. t. aey pár riadt «Ipöi, Splafal JraŐ í o. ». «r» kalapot, eey pár eamede-dpőt. Bartö Jdml I. a. t. két pár viealt dpő*.
— Kdagyllda. A PmigéH igglti fab raár kö Ida, péelekea 4. e. II érakor oafét kelyiaéaébaa II Ik évi rradea klegylMsét tarda. Tér»yaereaal; 1. Tltkérl jaUali» 1910 twlL 2. lérssáaiadis, kSHi«gv*t«*, raer^k t-■ateté« eMlmjaaaMte éa aju»l k«eeeoialb»e • lefeaeaéetef aydn, 4. tiatk, afalaök, lla«ll kar. alliidsiásy és sséeivisegálek «»!••* téti.
fl M^A-Á L Jl^i.-.L Wf FWWV IMPVv^^Vli
i ej klratal
aa a aekéz. aagy mktttié vér, hagf Nagf ktaiaaa gro«or-igéaydt alsf aavartalaaabbd uléghsa ki. Dahrodm Badapesftaa, «»smhat kdjrea. Misko\'eeo éa leik mlaMriái alt jért s e látottak. tspaealaMt hemaas ttaa\'slgall lógja aioet a aagthaolmd kiodaoég javéra ér* tékaaitaal Aa Ummlml, ama% Jtlmir öltjén ngUik mtg a UhSntég élűt, a Aergenyf aioaf UkmU taraatarmdéea W A Uiéttif tehát eey kaiyaa talál «Mg al«daet, id aagy 149« Mgtakiritáat jeleot. Aa aj hbatd ftgykörébe lofoak tartósai as öass*s kÖSalétéal Igyak; adni: fin* psliutsas^ eakor, kévé e srioóeo» iélassás élelaifelkk beaerraéae éa tgaaaágoe, gyen kleedéaa; a htléaégi Idetak aaefatapo* rttáta a a tok Idléttl lelgyalili a pl.oaak a aSU4aa tdataak aiaalnim, amdiakbea kör-saAkséclstl alkkaket éraUtaaak j a beaaefaéd árak »eglBapitáaa; apadtaiéi« j-gyak klálU-tia*. aaétoSatlt*; a ba4aar«lyó«ed éejété* koayiifl Igyak eiátás« éa aa őrtéd ja»vak kiadása. A klsilulaiMiiil hleatalaak agyallrs tta alkaiaaiaott) < lem. de oaahaok aaáaaél -aJ saikaéfbea adrSaa mipnrHaal iad*k. Blze-ayova eaaaalk, hogy Dabrovim M<léa afthtéaa. aaarveelképetaéfe a mákértalaM rövtdeeea asegnlateri adoóaaaa paaassokat« aamlyak a kétéld oaaéa ellea oly Maegeeea kaagcettak d a köaöaaég réaeéeöi. > — Vámét. Htdda N*grkaatsséa orasé. ges váaár taaa. aaidira ariadae állat !eib»jtk.td — Cakiat aaak awail klsmylt sápysn sisak. Nfajaa polc ariára. mire vaa •ajyggBdt eak«maeye? PaUolaaishmt UsatjagyraT MeaJ ésaa Ml a véléahwré, íspar saajti, a»«na;l «ppao |dl aattu Hj« le easrefc patraiemMt, Hassal Is akarw? No aat mtt kálha kfcis Aát aaeiifllk ré. bayr aügedj Slag I Ifllltjt jlgj9lll1ir-L " orvoe léggé lépett alö. Hiába vafe eakarjegyed, aaak orvod raodeielra kapaz féikiidt. A viroa réaaéra \' Hatsi S|iia a rákiiiilii !■\' valaad 100 aflBg aekro*. 4d aa még a kotdkaa vaa. IfT.awal álpér mésaéval, aal adn a viroa tel.jdoDábao vaa, aabjáa kall Usü, Eaért á véroakésée akkéat laadattastak, kogy eakrot aaak a pot-gSfaater aa|étkssl elaleéayára jdaak, akkor is esek fdkiidt s klaárólag ervmlbg ~ ketagakaek. Tekét, ayájta polgértárs, ka vald-«karod a ksíaédaé édedtao^ légy •aivaa, betegedj te, Uvaae orvost, áÜtuaa ki biaooyllvéeyt, astéa aaca) léi a polgáraicater-bas, várakon aa sKásukl|tbaa ietaa^o«, aatéa a|abb Idatpot valamelyik bo tbaa a ha még ledig asei ttdtt awg a Méregtől a gata, ■agbaped a Mlktld eakrodat. Éa aSt jnillii begy mt vice? Dekegy. Is az aggaavaaett klulitla N«gykaoliaSa.
— A ealpkokldllltda. A edpkékláBI téa, sislyaik ageaa kétaa ál aaakadatWad aagy alalklalaslgi volt, vpaá aap délatéa aéralbé. Reauljlk, kogy as alólad aapoa aUedaSok ■agtaklatik a ritka érdakaaeégl klélUtáat, — akikaek tddr aeaa ayiU dkaiaink KalUag ta-aér idltlaéat kelti a*véad prodaktaaidbaa éa Gyldfyad raaack eslpkélbea gylayézködél."
— Nlaea lUat. Nagybaalmáa fooét be klmletUt e Maattoeég. A faaair aaérodlk 1« lére járd liaataak «ér aa alaat 15 t a a«r kailatt volaa érkasala s laaa, a kdaep végén láraak éa a várva-várt nélkftUaketei.\'ee UpUl-kaiétl cikk Még atadlg aaa jéU Mg. Alag-■eoMorabb a dolotbao as, begy a Htti mtg van s a véroa kéaéaaégéaak aaak taért keli abn-de, aaart e váraiegyabaaéa kéae4«laaaaa la> tésték d S klataláai, Unr látaatk, a megyét«\' a aoploá, e b§rakrathnaaa tdtaagisdt még a kábo* a se ledta kiírta el. As a fétbogy all»at> akta paataeaa be lagyee Igtatva, l»|itraasos«e. Hagy a led a kergé, Irm eyemffthcs |et tea, ra sMr kitsárssgs kAdés.
— Hnjóa Kálaás keteg A Zttia tegnapi számábsa fölhívást iatóa tönk Hajót Kálmán ores. kápvtsalőhöi. hogy Tiésé István lelepleeMre uálaasel jon s világítsa meg a hadtfytfhtticte riumban történt szereplósének léariattit. Amint bud^pisti tudódlénk jslsatl. Hefóo Kálmán bétfg s emiatt egyelőre elnaa abban a helyzetben, hogy nyilatkozzék. Itt emiitjük meg, kogy tegnapi kirönk címébe tévedésből karúk HajÓa Fsrene neve, ekhtek semmi réme ae volt l kijárást igyeltben.
— Hnlálhomp. Koiotevárrél |s NtgyayWe »diait kaesdaiat sinrinrstHamfg tértéét a S«-«oeon. A vé-l\'at a\'pét rtéMló kánsp kltils statika A a e i«roe*dl msglid ragadta aa áradat Nyolavaa evbar haláMr-. fé«a rázta atf a levegőt. A koatp tágra d-attye*. Eddig aem lakat/tt aNgÍ6phéet¡ kő» f kéayta vetetik a vttbr.
TANONC FELVÉTETIK
laputítt nyomdafábsn,; 7
Atiol csodát történnek
Zalamegye kim vidéke aagvoo tável adk llllll \' 11 Bsca éaaakl ko-
ncra egyik lagisobb ék«, régisyef (Mtklvd béjot eaokra Rdzaak«gy.Hogy plskasf ssaa sm Utcai Z laaitgyft Üpté lagaagyobb váróéival, alaes okoeatl Sassdlggéa aélkd, aalal kéaöbb kl log Hsai.
Kérlkséve feayvaa, aalklés fcfcagjihtH. aaerédoyaa aegkazddva a eteadat vllffbaa» lakévekkd kirakott «teáival, galfeiai aao-réáy tahásaeskák vahakecva amdera ipM táabbökkd, eseedm tótjaival aokaaea mim*-katta Rdistkegy, kogy katoaal, orvotl» adt ai égése «még érdekűdéséaek e kéaéppeMfáktf sedréd) tl.
Tad:ek róla edd\'^ kogy paealó éa papírgyára vaa. KéseUbfa vaa a Llkaatka vár romja, aalékesetCbe ham at eatb-raek a aiag-b költ Q rák kansalát, t
C aidrt, savartdae aragedt éld lefyba-tóti Itt as a dbbl Időben a k-llcaaa, egéaaaé-g«t kárpit) Wve«ő|éb«e boldog»o I.J ődtak a tSdék U.
A M. Klr. Rikk«aifltyl klvatd tfclkil éHitott -ld Réia«kegyaa. Bt «dia m Upoiaast, kegy Rdsmkagy, »let ,oeodasyógfhel*a> be kageadddott as egész ország ka*f<NK SlI s bábéra a\'áa valdmlal *s agéaa kábens d lág AdekWdMt magira *0e|e»
TffrüsarjT
TALA
< % hmt, «gy wMiéim hpli—l Vélt aeeóáa «MM ■Ujj*
MiU. IM» UM ifi.nl
• c*o «14%
Dr.
ItT ®Hal Hh ilf boMa« Viktor Mórra*.
Art Un« ■«• k ératok «1 Uiiiil títok aMhA ba pér sHb*a, mm**. kétté—*»l a* itk >Mittniiliiil|*i«« atoóáiti OiliA aa* aiaabfl ssaótaak, Milulii ■Ék látásik 4« aégla — 1«« raktoág!
Hm, agftobM huill, inwiN \'»*" ili |l| kdigiél kl|inl|^ l.blilito bankét«1«! HM Irt krijaak.álk «4, Mfkun ■ asagM >H|á Uháifl. ftlai.k.gy ISavrtlea Mi "1 A lemserlen allalfia.lt #tlrtek ■■iíjlllgllla I. rUeHaélbkel rannak alléira áiÉMPfi* hfi itni. M|n aéi.atak, M-.1.-1.1 ■■! I\'l *»« Wbftb aparaló
kaáy kiafialaát kelti. aalat *n kaaalr kato-aal bérktoat
lát Mk jaWak, .kik .ér «4. hérbósek-bae gyógyhka>mlanok.
L^lntonkk aaeMlya oaoak a bittel«-gaa HliliWyihil ai Migiaaláfr. fiaaafi aa akatáljaií i iiíiH ár. Q»»ó.>aUkhart« Mer plniaá al eem cHggadl kHarMeeal iá óéH leiliadiMi a lali ilijl. Ven (Mt *
llllji h a.......... I n In III In irt
aavi klraa protaeaeorral ai élén»
A HiliaM asabb a toetvIrleMll. Niaoe Kimlf, todóa aiieeek «gy a beioget
— NA ko«áf bieri. kotr ran ?
— Um tUm, aliH?
— Uaff btoU, tAóA b. cai, vagy togialko-.««i, b.mk bao* lufté
Maasoakél MmH« »Ha kétalkillik ii »iiininijhi iák ofr kaaé»a*k a halbste* Látt*a^«v pIMao.l alatt a*a«ak kJ a|i«l lm akii—t «Mal roaóo-
UMaér satoá
kaim, madara ápsHslilklk ilrég aekplorog étraa éras alplllkilg Mi« épp Hy a ka« éra* ónbéHM káplár kML A batogak kodra* toatoémak,nfeéraak,
UH® ná
aak van Üt Valakié») li
agy a la fahékenyaégM
dak M mrót, amkfi akarok. Hiaaáa, áa aa-pn li néMa bfcnaiófa eagyob annak, amh IU
aaa fa«.
Katoaék, klkad aér \'»Int aToaor lkakat klasapméltok, ilwaiajailk Irtja aféMaégtkel. L bkilillis aa a béla, aa* ér aenak. Fala eeeb |al «Htok a Maik a aort alal délaaf wkr mk üné sfceoe.
Láttam a ktvrtkaaS aaatoli
l«T kttrél «SraaHt a4pl8\'k«\'é «dl a Mir. Ria agait, daraka d«rék*iA(bco. lábal lillkialtbM a«irt4n. Kérdi »Ale a (áaal.l arroi:
-— Akar a mnániUf
— l-l i-lgee.
\' Mii kát ál*}«« fa-t--
Aa mm fal áll. Kgyenaeae, alal a .«i> rtin1 álla. Mir kl« la Nia klaiaiaaialaak. (Harrt alriara I*ke4.
- Pá| valtai ?
- Na*.
-Hl, an, atnye, ariirt ab?
— O iafcaW. Irőaiaka, aa a falságas nagy U lakan éló|e M»g toklalatM orvoa arai
Ca báayj* aagára a karaartrt, aaakadat-Uea\\ bo¥>g sararodotteággaL kanét, zuká|ál akarj* eaókol*l jólerA|áaek.
I« i nbrt ilMá Magbeié jalmalai aa pali iaaétUdaek.
Bá\'kiiAl kérdael aa mbar, hogy MJt a, a falatol alodlg ai. bngjr aoa. fia aa Iga«, fanról taáoa.
Taioaáafoa naapootból, orvad aagya* rántnl csak aaga a liU< aJbalaa, aa aaba rtaic • {éUavflla, kl bhlill l M|| ■ a\'| a Mr-■ftrro, rfleaffaCfra aaelkcdlk, aTal a badvaaár«^ A kila a liaÉal ■■ fi—L.M^Wyw a a bt.
bot a boraalmai bal iatkalMlak, alal firól a/aa Uagja log lobogal ai akkori aMSkiáa 4r. C «Ha VAM naóé. — koppé n^i.
a Vágn^ mág lgaaá aMl toaa ba^l Stglinffi HIMttf A la, bagy a aal.aagyal klaiéayok aalMba (aki*
Kooatbnly. Sí/« elk kél k&aSa]fik a ri «aa aagcdelaaévol Jokb MCbm tatllk Irlrc Oa la ba fogj* látol, bogy a aatyal ttákkelr kér ¡A~a^llliláia aa aaa lilanl. ^ A káré esett Ifyboa nlnOt aé( dőatéa
A talábaáay taL}4oaképpea rVLmot-gyógyaéd.
RaaaagA Ugok, béna láb, kis, lia.aia gaiaéatt toal «egy Ugok, jajnak Hl» aftaM ng, fakiig, aéaaaag, toriad tdapaaÓMcr toll aaggyógya.aak aa élei e ilirilébea. FeÉeeratoa aébáay tartat Kariaari lakoa, 4« aa aa éMf. HaTJágyoa baetlb Ida a 42 káióe laalér. Igyaaoil vUtoa)« He atáa aaaga kosta ki boHogaa a boeriagyal ■ „rhiayeeóHu- Ma aér 50 Mié. Karftaoo>ra baaa Hl mlijilpa
Léit»a agy naali poetáat Hebe|0aaa be-Méh, M*|i ritoa« t, lábal Mvagló aodoa 1» Magiak, válla réagjitédaolt Mm kél éra taan-Vadaié a be|baa, ki «Hl umpmráhra E«y gbla-Mé alatt aaggyOgyalt e bHffaégéaok ayoaa aoa ;nma4i. Mort béroM Ma* pl aaabaóiágoa vaa Igftk kalyérrtgi bérbéabáa együtt Hh*a agy llhiyMkil SékaVaiaa «Ht iffyaaarl diiifwli atéa b«aaéN, beltoN.
tJ
aa aiereocaéBi a L hölgy kOaOnMget ériesltenl, bogy a Jó h;mtr.ek Orvenóó
WEISZ NŐVÉREK CBfl
i
nöi dIrattermét (Zrínyi Miklóe-otta 34) et. alatt aór rrmtól »tvettem, a ugyan aaon e>g alatt tovább ioty tatom. Tobb Évi Mr ro<l mnkod • sem éa tap*Mtalatalm foty\'An azon te\'iemaa »elyzetbtn va«yok, hogy eiiórenda Íz é te kiállított ho**to mSaat, p*\'«tot. tollat trt, b*ón okát, lonpoat aib., a lég aagyobb gonddal li poOtoalgt{ai a ehetó IrgjuUnyoeabb arak mebett, a legnieaa/ebb menő lg nya> nek magMeMan Wttlick. A n b hOigy-kötOnrtg azlrea párlogoaét kerva — \\a^yök kiváló lÜstellMl —
Steiner Árminné
1RODAFAL
Mogvétolro keraatotik tüaaokrt a \' kiadóhivatalba kórok
JÓZSEF FŐHERCEG UT87. SZ. HÁZ FÖLDDEL EGtOTI ELADÓ.
i«m
ELADÓ HÁZ
4 szobából álló wri lakás, ba gywMilcaóa áa advarkarttaL Erdak lód ni lehel Sagir-ut 45. udvari Idkáabaa 14143
Egy jégyerem és kert
haaxnátatra kiadó Kaslnoty utca ^ 37 szám alatt 14265
Ngarcdó Balatonkereszturon 404 BSŐg 61 kitünö szóllóvel. aa állomás tÓssomasádságbsn,\' a Balaton partján jotányoian eladó. Cm a kiadóhivatalban. , " 14Í47
A kisrécsei _____
gőzmalom szabadkézből Ml.
Bővebbet ROSENBERGER LAJOS Nagyrácse (Zala megye) 14180
Elsőrendű, gyertya
_ nagyban áa kicsinyben kapható
, \'i -legolcsóbb- áron köipenü hrtifcági ftibrtimi, 14195
GiidaaagaalblB rthét 70 Ab. 10 45 kg. sulyu kimetszett II hóaapoa
mangalica süldő
■ asoamli itijts^SAr Kihlli, Moryáoy un Ualéa, alaniír
Northstar mén
fedez Mofgdnyba 30 körönéért. 14221 Stttf Kdlmán Morednv tw Qeiee.
Használt, de jókarban levfi könyvszekrényt és szőnyefet vennék. Bővebbet a kiadóhivatalban. 14264
. . Venni szándékoznák egy kázalatt levő complett
há lószobá t
Cim a kiadóhivatalban. 14266
ÖÉPIRÓ KISASSZONY,
ki a német nyelvet is jól birja, irodában felvétetik Mindkét nyal» ven irt ajánlatok-a kiadóba „Saor galmas" jeligére kéretnek. 14252
Élelmiszer
ckomagoláshóx .pergament csomagoló pipir nagyban áa kieaiey-beo kapható Fhcbtl Fülöp Ftn papiraktáraban Nagykaalméh,
7.A\' A
Ifi? jaoaár 17
I
A iid^y áruhiányra-az áruk eladási korlátozására való tekintettel
tavaszi és nyári
szovelestnosókelme
különlegességeink
minlagyüjtsménye
már január hó 15-cn áll t. vevőink rendel-kezesire -
Ingyen es berroentve.
Kérjük i mintagyüjteményt lürgSin meghozatni, mert a mintekéréseket a beerkezés sorrendjében eszközöljük.
Stem József
a és kir. udvari száliitó .
BUDAPEST, IV Kálvin-tér 1 mám.
Nagykanizsa város legfor-V galmasabb helyén egy •".
uegyesftereskedés
¡léssel hozzá gabona mész és cement üzlet -más vállalkozás miatt átadandó. Érdeklődni lehet. BUKSZ OSZKÁR. Király-utca 4.
Lakást keresek február hó l-re, esetleg előbb isf 2 esetleg 3 szobást, mellékhelyiségekkel. Rosenberg Mátyás Jánosháza, [Vasmegye]
Cs. é« kir. Tartalékkárház ptrancinokiága , Nagykanizsán.
részére.
A cs. és kir. tartalékkórház parancsnoksága pályázatot hirdet 10—12 irodistanői, 60—70 ápolónői ál-lá$ra és felvesz még 40-50 cselédleányt is.
—Ai iroriis^nff díjazása havonkint körülbelül 140 K, az ápolónők, ha oklevéllel rendétkeinek, napi 4 K-t ha oklevelük nincsen napi . . , , 2 K-t, továbbá lakást, teljes ellátást, napi 50 fillér uzsonnapénzt és napi 12 fillér kenyérpénzt kapnak.
A cselédek—fizetést és lakást kapnak. A fixstéö
mayillapnilis
Betegség esetén az irodiilanOknsk, ápolónőknek és •selédeknek ingyenes kórházi ellátás jár.
Tizennyolc évnél fiatalabb nők nem alkalmaztatnak.
A pályázatnál elsősorban had bevonultak özvegyei és árvái jönnek tekintetbe.
Az irodistanőkkel és ápolónőkkel szerződést kdt a kórházparancsnokság.
Jelentkezni lehet minden délelőtt iü—lí óra közt a kórházparancsnokságnál (szentmiklós-uti barakk-kórház.)
Az állásokat mielőbb el kell foglalni.
A fezit felsoroltakon kivtrf a korházparanca-nokság Zalaegerszegre, Sümegre és Siófokra is fölvesz néhány ápolónőt.
Nagykanizsa, 1917. jauuár 25.
Cs. és kir. tartalékkórház parancsnoksága.
MÉfllI <
W^Sretk-Mtt ti, .mit tílitfk t.lhetál.f Makaltiak etk.rilai a anitSI aaarattBk volna kid».», ki .aiIkSilaaágSakat m.f kim.lu. Olyaa páldátlaa ■Ua db ágálták
MEG
aa Sanaa f rárlárl ayaraaayagak, ■aakakárak, iiál-Htáaai kSltaáaek. kagy eaak atabwfalatti aáfcáaaá f.kk.l tadjuk a Plaaa «á.humaart ráfi UrálU ■i.laágkaa áaarSaaág ábaaa kS.iaa ágyat «dal. Naa
LESZ
lallr, aki aaa JaaMraá a aalyaa rlai.ay.kal, • aki aa Ulálaá ily kSr4JaáaT.k kS\'Stt MkatSaak. aSt jayaaaak kagy a Dlaaa aáahnmaai árát aj» k.llatt —káljiaa^ Da ka majd .Uöv.tk-lk
A BÉKE
áa barit kalyraállaaak a kákára •»«"« áUaaatak. akkor ml la alltni fogunk írVányb.lápt.tal Mala-aágZak ráaaára aaakat aa aladáal árak»«, ».ly.k rágakkaa faaaállaltak.
tk e«ag ZMana-.daSaraaa.. árm K 1.30 M« . a . .ill
/•»aajyoftá m a a
Mat ftara.S aWaáa,/ r -t. Bp~4, V, AM4ar-a 4

URÁNIA MOZGÓKÉP
PALOTA KOZOOItn-PTCA 4. Szombaton és vasárnap
Dr. Ránk Szemma
Szenzációs detektív történet 5 felv
Max Landa
a főszerepben.
■a És a szép kísérd műsor, si
Hétfőn ás kedden színre kerül;
ASTA NfELSEN
felléptével ,At ¿rvaháa bánya".
r
« yxiii
XLTV. Myük
N iirkailm i^ JttasAr » HÜM
Egy német búvárhajó\' Katasztrófa egy fufátvonaton? | Az Unió kivonja csapatait
Q
gtftoi jn 28» IsynáMt Au. várhajó január 0 én a Földközi
teognrán leláti ráasébon__£tZ
sülyesstatt agy toljaann net-rakott, ttaaur tonriáa allan. ségea tebarasállltó.gAsöat ;
Uiiillinni éJLaaiyaaa\'\\att*
i gagg tnnnaa ninntl. nlnj lnl\' ■igrnhott a »Máltából Port -aaidbá ■■aob -rari! 10H" angol gőzöst, 00 1 yna\'s ftapi tanyát elfogta; 26-én Máltától Sbu tan tori aértfóldre kalatra «1. puastított agy ellenséges.csapatszállító g0*8st, anelyet
yfoft^ia torn^iit^»** Haért.
A-o»a»etokkal Megrakott gAsöa tis poro alatt sttlyedt él.
Berlin, jatt. 29. A Ruszkoje Szlovo jelanti Jassyból: Egy Oroszom ág felé tartó gyorsvonat, jmelyen számos magas tiszt y hi»»t»lnolr utazott, C-iura román állomásnál ki-siklott Tűzvész keletkezett, Btatynál lÓbb.gM lyu nagyraagu személyiség lelte halálát Egyes halottak személyazonosságát mág nem sikerült megállapítani. Az utasok között voltak
Tatc joweicu, Cantaauzana áa Costiaeiau -román- miniszterek, valamint Porumbaru vólt iróttáB kfll3gymlnintcr. A stuck-holmi híradást mindenesetre nagy óva toatá\'ggal: kell fogadni. Romániából most esakis Oroszországon és a Skandináv lék szigeten keresztül, vagy szikratávíró utján érkezhetnek hirek a semleges külföldre. Bironyoa,-hofy a Rusakftje Silev%asaly a hírt állítólag közölte, egyike ai orosz
főváros legnagyobb és lejjmrgbizbstóbh
Omm
lapjaitfkk, de másrészről igen különös, hogy ilyen óriási horderejű eseményt nem a félhivatalosok közölnek először.
Mexikóból.
Newyork^ jan. 28 aí unió kor-■ánya Mexikó területén elAoyo-nuló oaapatokat vlaasavonta na Egyaaült-Allanok tertle. tóra.
Kgleti harcztér.
Berlin, jan 29 Upól bajor herceg Harcvonala: As Aá mentén erőé ágyaharc volt. Az oroszok támadásai a foty« mindkét partján rájuk néava veazteaég-teljesen meghiúsultak. József főherceg Harcvonala: A mesticaaeeeu szakassoa az Aranyos Beszterce mentén, a túlerő* ben lévő oroszok nyomása következte a védehai vonalat közeiebb kelleti
Kftlvnrni m MBMÉÉ L^Láí ^■■éióL^» l/áfl\'dl tiwyttni t Iv\'l M MWill rm* t|w*Mtrnwwtp*r
sen vesértábornagv harcvonala ■ Nem
Az angol ftotta vesztesége.
Rotterdam, jan 28. A hollandi ha-józási körökhöz érkezett: értesülések szerint a flandriai partvidéken folyt tengeri csatában égy angol torpedózuzó alsttyf dt. egy asásik pedig oly—súlyos aérüle saket szenvedett, hogy azt is elveszettnek tartják.
Berlin_ január 29. A Maás nyugati partján a >04 es magaslat ellen irányuló több francia támadást vizazavertünk A török csapatok Zlota-Lipánál több orosz táasadást visszavertek
Gabonáért szenet kapunk,
Bécs, jan 29 Höfer osztrák köz élelmezési miniszter budspesti tárgyalásai kedvező eredménynyel végződtek Höfer ígéretet kapott, hogy megfelelő gabonamennyiséget utalunk át Ausztriának, azonkívül a sertálkontingenst is emeljük. Ezzel Kernben Ausztria szállítási kedvezményeket nyújt és megkönnyíti a ssónállátást A tárgyalások anyaga rövi* deaen "a megváló itás stádiumába jut
Bolgár jelentés.
Szófia, jan 29c A vezérkar jelenti: Macedóniában az egész fronton áltslá -bán gyönge géppuska\'—és ágyútüzelés Kavallánál egy ellenséges repülőgép le zuhant A bennfilőket elfogtuk Román front: A Duna mindkét partján, Isaceá-nál és Gáláénál ágyulövések.
Berlin, jsn 29 Az Eifel-tornyon lévő szikratávíró állomás 27 aki távirata enyhíteni ígyekazík a 304 es magaalat ellen intézett támadás kudarcát és azt j állítja, hogy a franciák az elvesztett Ír- í kok nagy részét visszavették a németek- j tői. Ez nem felel meg a tényeknek Az árkok szilárdan a németek kezében vannak éa a németek még a legutóbbi j francia kétigránát támadással szemben is szilárdan tartják.
.Qlasz ós délkeleti harctér,!
Budapest, lan. 29. A helyzet vál- , toratlan. Háfé[, altábornagy. j
volt jelentős esemény. Macedón arcvo nal: Feldrritö osztagoknak a Struma-lapályon lefolyt osatározásai alkalmával a bolgárok alőnyfltal vivták Id.
r~ Legfelső Hadvezetőség.
Budapest, jan. J29. Macken sen ve-zértdbornagy Harcvonala: Jelentős aso>
ezredes harcvonala: Valeputnától nyugatra az ott túlerőben lévő ellenség be-nyomult legelső árkunkba. Arcvonalunkat a legközelebbi . kúpra kelyestik át Lipót bajor herceg harcvonala: Az eas-trák magyar haderőknél nem tőrtént jelentős esemény. Höfer, altábornagy.
Nyugati harctér.
Berlin, fan. 29. Ruprecht bajor trón örökös karcvonala: Erős tüzelés után sikerfiit sngol osztagoknak La Transloy-tói délnyugatra, a Somsáétól essákra tag* első vonalunk agy kis róasébe befószkeb níök magukat A többi hadseregeknél, eltekintve szakaszekra korlátozott, időkötőnként fokozott tfiselástől és egyes előtéri csatározásoktól, ayugalom uralkodott Legfelső Hadvezetőség.
TANONC FELVÉTETIK
lapnak nyomdájában.
^HIREK
ORVOSI RECEPTRE
»dnalt —ál cukrot > városházán. Petróleumot, lisztet pedig iej árrá m, mert nincs. Illetve vaa, csak a ssállitáa kórul támadtak Bekáiaéfek. A város közélol mesést hivatalát most állítják föl. Ez alkalommal nem mulaszthatjuk ál, hogy egy jó tanácsosai ne azolgáljuok az új hivatal vezetőjének Arra kérjük az uj hivatal főnőkét, hogy mennél kevesebb papírost és tintát fogyasszon z lehetőleg áémmit fft_Jg>f"">. ^»»"^»■■■■fr -fft-lehct, irodát se igen csináljon, csak kettőt. Cukor , kivé-, petroleumjegyeink és egyéb haszontalan papírjaink egy is bőeéffel vannak, Csak cukrunk, kávénk* petróleumunk, lisztünk nincs. Az élelmezést ögyoattáy vezetője tékát ast csinálja mag. hogy a közélelmezésnek etek a nélkülözhetetlen cikkei idfjéne
megér-
ogÖBödkr zavartalanéi osstasiaaak azétk a közönség közt. Akkor megtette kötelességét, akkor kielégítette" várakozásunkat. A közelelmezesi hivatal vezetője mennél kevesebbet üldögéljen az irodai karoazzékben i annál több időt töltsön a vonaton. Állandóan utazgatnia kell, hoyv a várM bfamiáginak szükségletét
HttöH ft
mIAM
élelmeiési hivatal vezetősége olyan lo-gyeo, mint agy minta ügynök; mindenütt ott legyen és sehol se tágítson, smig jggdmenyt nem ért el Ma csak ugy lehet egy várost türfaetöan ellátni. Levsh legfetáinl, átiratok váltásával csak a papiroat szaporítjuk, amelyből különféle hirih«rUn jggytk alakjában amúgy ia sok van már ■ városban.
A villámon árának föIeme léén A Franz féle villamos részvény* társaság ujabb beadványt intézett Nagykanizsa váró« taaácsáhoa, amelyben bejelentette, hogy a villamos egyaégárakat január eleejétöl az anyagbeazerzési árak háborúz drágulása következtében fölemeli. A tanács a napokban foglalkozott a cég beadványával * arra aa ál* láspontra helyezkedett, hogy az áramaié» ellen alti kifogása nincs, ha a eég igazolni tudja, hogy a villamos üzemére ráfizet. Ennélfogva kötelezte a céget, hogy mutaasa ki kitelt érdemlően, hogy mi volt a villamosüzemnéi a bevétele és kiadása a háború előtt éa a háború alalt, továbbá, hogy milyen hasznot hajtott a háború előtt és a»báb*m alatt a társa áág maiam tseme. A tanán ugygnis azt az igen helyez álláspontot foglalta el, kogy a 9»alom és a villasooskzamet ilyen kérdések elbukásánál egymástól el rá
Uastani nem lehet Annak idején a várna aazal a kikötmsel adott a Francéi aak koncessziót^ kogy a \'■ll«\'sn üzem mellett malmot is. kötelesek fölállítani Ha tehát a gőzmalom a háború alatt legalább annyit jövedelmoiatt, mint a két isem egyltttvéve a hábom elött. -akkor indokolatlaa a oég áremelési törekvése és a város tanácsa ahhoz nem ia fog hozzájárulni. így áll jelenleg a villamos egységárak emelésének ügye Amint értesülünk, a .közgyűlés még tovább fog m^nai i a stájgeroláshoicsak agy. adja bcleegyetéeét ha kétségtelek megalapítást nyer, hogy a két üzem egyesilett mérlege mutatja iá. _Jb defici-tet. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a Körülményt aem, hogy a vállalit az utóbbi időkben lényegesen csökkentette. az áram intenzivitását, ami a szén* fogyasztásban tekintélyes megtakarítást jelent. De tekintetbe keH venni az ügy elbírálásánál azt a fontos körülményt ívf hogy a társaság hasznot vá-
gott zaabre a rézhaza\'ok értékesítéséből Ebben a városban ninca senki, aki azt kívánná, hogy a réazvénytárzaság ráfizessen az üzemre Azt sem nézi senki, hogy a békés évek nagy hasznából nem pótolhatná-e a oég a mostani kisdási-többletet Nem álluak elő azzal sem, hogy a oégnekt amikor ávtízedebe meoő
megmerezkesse, lusurgelhesáé. A kőz- Sirnfhfwrt kirtStt, — wiaalpia kellette |y«t a Járéakári tagak ii««aijihaa.k m s
szűk esztendők lehetőségével is. A város közönsége csak azt kivánja, hogy a mikor a liebébe nyúlnék, nyugtaszák meg, hogy ezt índököltan teszik, //a ff Vtíta-
mos üzem\' a hábuiuban kimutatható de mnai e |et lietii
ficittei jáif, — a malom pedig tokkal nagyobb hasznot éri el, mint a \' békés llzem melletlakkor nincs az a bi• nitt*gt /im*ty a növénytár sasag kivan-ságát honorálná A, város hatóságának tehát a iegnsgyobb óvatossággsl kell eljárni ebben az ügyben a tekintettel arra, hogy az alkudozás a közönség sae-bére megy, a nyilvánosságot a tárgya Iái minden részletéről tájékoztatni szükséges. A r7g különben a legújabb kibocsátású számlában már jelezte ia, hogy január elsejétől a fogyasztóknak a fölemelt egységárakat kall fizetniük A közönséget figyelmeztetjük, hogy az áremeléshez a villamos sierződes alapján a város hozzájárulása szükséges. Ez még niaei meg s így senkisem köteles a fölemelt árakat fizetni,
— Jótéboayaág. Maiol G.ela honvéd S*\'m\'l\'6 ur \'Sí uia«du sxeraeszu síért J*ró. •!■ ko\'onca llistalelSljat a Zmta et|aa a kelyheit Vörörtereaal egvlalaek eageále ál.
— A Jsöip udvari fydea rég* M\', jnonfr 20 íi lererftl a tekáie gyaaiMycil, », n6b*t kretyaekért viseli tyéii jale, a k«leea-tlistek 4s ktlaaal llestvlse\'lfc k.rdbo|i| ,»á\'. Aiotbii au|ai 39 % alad a sself alatbaa, alad ■iol(*)*toa klvfti vlaelal kell $ fcalkaroa s kste karss Jegel.
191?
— A katráiye* gyaUgJ4 ab bee a váraikaa a ndiilhtt s<fe körII ItrMalk. aa a h|bMiÉii» ftafc ráay. Aa akak d.eUláaái aem iBislisl seett; a inkljMkri araaaayi vaalifilfa kfmkk rálrg fftdl, amelyei aé|mHiiiltill»s. parsai se Uetaaekke a la^iiáfcsáhii» tsméb i» a köslehedás. A |ö pVdáeal, aalal
■ár a«HtatiSk, aa|i a bakáéin |ir aH, A váraekása alöMl gyalogjárói se riasUrflb g • Kailacar-aie.l Hm kaakeay aUsska dksnlk a keresolyaoátra |etáaál A kalmalekaak Ms se avari. ae «Hasa, de a tárhaletisa áHagM látóik. edál« ama Is ssáadákeaaak vi

• alf aafiabb atar« oeaétleoaég aas> Ei pedlr» teklolo tel erre, kotr a laalslssfcl klránda\'Aieál Is veMaágas baUIMaaal kel a |árö ketökaak la|taalök, — eMg^ várat i aekiéf. Taeább aa* vattnsk k*|lsa<ák (•dal art aa latfekolAat, kocy e mill^ii leukai azéit asm iart\'tj«k ka, mert a örsát lllméais klaalay. Ha m Igy vaa, akkor a reeöö *tg veeeiösé«a UUekaa belyea hásnms be, kesv káptalea a kólalaee tgél ebéSat tabea as eaObea aligha táraek ki IMellbm bebraa a rmdlkiffl IITftm miwMb\' sML fftlissl\\ kogy a rmiörsegaek aak átl|il adaab e bb> koia« reedeibmbsek. Aáda aam saabad «a aiöl Uesmlsa^ begy a~raüWi^fb \'^t^m baa aégb a sead lealiriiss. a\'»S%»s%<ls»-és vegyeablsleemgéaek a saagvádéM a Ab aalaaa. Tasaéb etab agyallm egysem ibfsm véfifblraSfolal e básNIajáeeosebat S rniaA a ktvalatoe várast Is, — me|d
— Tasűtöh fifyolaBÖbo. A aaeft taaböé j ráekls peiyésalat kbdm bál (V tmmerneni h TeaHél «
|>aaili arerkel eOu >ls» > VBgg Hdp issalal jeUegfei bíró laaialéealfcs jb. Aisk tataló, ak.aea aaaladjabOl valaki «m a (aialmal ■ár élrasta, esak az eertkaa lyaimi al amn |ai almai, kcrOty Jeframeáá aem alud, aki —
2. Paa.ov.ea G/árcy eeeM vtaa4 £aaa 40 K sagelyie pdiáabetaab jir.akörl ».fok áfám ervál; aUsadeesbea |á> raakö.1 apáuaa iátstválj karrtadswbaa ayeg* dltaa ás maakaképlatea láráakM lafok fyer* ■ekei; atfyedeorbaa fáráskörl lagab laa Iclarval, végBI a jbrásköri ■ákáál aleml lokes.toa leiáii iskolába jtrá ffl A kérvény ok kei ■eilékleeáá a Wfö lelát öl arait biaeayllvkay. Pélyáaall I. évi lebiaár » ka, ama Idöa baMM a bérvé efak.a Jérmatr aUckaifSkss kikllásaálk.
-\'ji- Egy böaadgl Mrd laalmal. Krá már Máik tagypadaal köetáfl btró elea aá káof kettcl eaeMM lel|elaalás «fkaaatl a kaid* safkos, amely arról saasaoit ba, bafg a bwáa badiegélfM aaasoayok péaaéböl a k>ábe»% klliseiéaáaál j t aanal hveas essal tárváayba |,kösö eaelftbaái<yl követ aL Elmoedie a lel* lelaalés, kogy a bíró .táradlaáci ái|" eimea ■ladea asasoaytál. aU hadlaagályl kapott, .0—20 Iliiért voat la a ka valaki a laesaás mltti llllr kosott, ast aef leayefetle ássak hagy m grtnjt, vary IrazálM ja a a ftlrál, ka bals nem egyet Ik a levoeásba. E feljelenti* ala#j4a a kir, IgréMiáf Uiratáa e\'maa e#|aráel ladt-1011 Kllalr ellea s ahhae ae lg] vad a Idlá-fyaláa a SéJaefrraeegl H elfltta A tárgyalásra aa érdekelt iMNifit köell Ueekáal Hasak« heldésva. A köm Ifi kbá kelsasnst hagy •
an.

-tSjakáfl »» MUH ■hái »Mi ilii aK a aasai Tééekasett, ktfj aal ImU, «lat Mréeek AMA-bMáral « lélMiMilbaa a Mii «M «li«i ér«b«el-MM aal m lláasilH seokl aa« Mvlabalta Mfe Ntvan. A tAreéoyasék — láMabsblssa|baH nk, begy Kréaér ■^Irayagatts mIh asaae-r aa atijis i anMi vó^a A Hnéa>«ék mtéi a lo-a|Méa a<ti<lin végeM aa balokat ■ MeéleUval (tria IgaaelgablrA blea-liUksi. ahl>ip a kAiaAgl bbéMk Mai vett a eegtf rekbAI i»yibalia la-
M^&lÜjil\'
— A Mi4ia|élji il ailíl/a tek sé-■Ma Mpi a H ó«age y >A la Mf la«M* — Md braaaf lao*l«r..tóW. }«•«-■utaMigM, aaMly Mai >*n»lt Ma hliliili kMmI wf
ritetaae »«****
la A boaara fcalaaalla Uraéttrlr a« aa XiMilln mk tokeaéa, aail as le Mao«. begy a (agyakért raU«*»oa a4faa laMk aali MMI íjjgijtL
lal mMaalbii aa t*m véroe Mdharalfc afyttt WMK, aaaka oly karéa afcalow
«Ml a bébera boeara Irtwi aMM. Akik aa Ifisla ~ gu íTrji irinhl1!^.\'— á»
}tfc »«|f »«taai magák«». " <«fr«
Oroszok a Balatonnál.
ás a
tlikÉaiJk ar4a a*kai. 1 «kire« kom»,
iái baMranatlf a^yank aaakiia
a aairtli leMlkaevéa vaK kavy aa aa wktt Ma ■•pn. M<g • aaeoAalalal la-Iaaw4u^a^gl«ak. ap«erteá. ,
— A PeM.-... \'■ t .
— Piatéoek Ur|ik? - kh<—Bl ss«> lllllll
— Valtai altra ara« aera raft. De aal *««k avr fchjak. hovr Pktv la» ae raak Jieaa\'-wk, >U a«f e<>k „Mlaká" eak. Üit-kaa arr U.)ék, kotr .0 Mu".
Kfr ereaa tagoly — ty»c iaWt fW. A Ua earalk aaaaeaya MtAa aékl a Ba lob jM. akt akareMraa na, klaaa. Aaaak agy la wmm kaleafMéArja. A Magyar «ég Mii
araayKAl ha.
la^a a la\'abaa Ml kfailleik mwm-ktfcrAi Ibedaekl aa-^ly aaaHal MimiI aa ereaa Urtyekat, i.Nklak«1-!, i,R«im\'-i, e JMrih aMf • .PMé" t, a *J aaiS « .M.aki\' t A láayok linlik ti h»ak rólak a a koaztjak árkeafl levelek M mby llkiai, •H cWaél % «a. (*iai|1i ka i jik aanfcall i Ma «én«, Mn aMUM már «1 aatUaé kér wM aa MIM. HMHa.anokaa óolgoiaab, a»n éne\'pikra teyMgre ■■ni, a k.lol kii ta»o-laek«, laágtosaL A peiigiiiiii>it «.Jó-aeaa alai iMiak p*r —ét naail .Klapci*-a>| ne«SMk a gyerákM él .Mtara\'-rak We-|ik — IrMm— aa IrarekM.
- M a mn ntmk —nfli ety •reg aaiasaHianaif — eaak a saé|ak eseaye.
_Ktro.ko4e.kf —-Hlieée eéaéM. mm Is Md
A air Wseayéra na Igy HaaiMi sMt nM MM aacr ssajé • äaäak llips*
sé aaag a »«agyar taagar* part|mM.
i Im, akaaa kékaaaa «Arkée i agyag a Jél MIh Mn, iMni Vágni! «agyar éMl j«|e a aa«Éa Ingjak kMM M
m mm s - \' \'■ilsÉM «ra agAA
__M4aa l
Us le *<
Igy Masak I ir«iifc ikaM — l^én sapka -
— Mily— n
—\'KAI aMMfcM. \'
— te tariba esessalf
— Ha pánit.
— Hai UM t.4 BMgf
— HM lm m na«kaasét Is M MM «a-
Aa ereaa iegehr flgyeB a kesaétiakak aééea MteaM aa»àa|M és as» «enäja :
mm adiMlelgasBak «aMf
— Kiaa^M valegateak. Aa an*« ■i|ihil|« a koaWkét, «blka
séaa teane t kl a ssfesssgyar tttÂAn agy Ish j aH, as atyatk« kalealj«, kt téka> MagM hangaalr nakk«A éa asep aa«gyar ayaMal. _ «As «
— Mai baaaM u, aeree, MM i lliaa két C ak a -Keaiaao" m Aa egy aaéi m Isa I aaag. r«ar as laaen • kar unaaH Waoi, «ai y ai ««nayl A—Haabi afcara*k «omI asaf«, a kéba a etéa. Mia^arynaaS |é AMga fan aéaak, aaak a saagSay «agy« lagelyke-
km M «agki «Itaak.
— Ma* ea kif
— 1« a .keaék". IjIssIus bgfay..Vl nw eakret má a laeynSaak. Aeia agy
M. Mkrf g ssagyar aMék«» é»l»i éa téa> eeL Uér|. a kaei«t*een| la. As elt l\'kat bAl saM. Bgyfli lateMM aaaswraak a Ha la l\'ka s haa fia, haAiage«r. As as zoay aokat baaiét «M ■\'■Mg to4.a»J , kap asasasa *•■ • A« aial)l a«gyen «««s vae kketa
— fts se kSiaéif
— PaéykA.
— ta ni
— AM
— Ma« stswsl kksakiJiii esek. Ma-frirai kéro«k«lMk. kety ae Mti akérkavé «gya A*et. Ury «agalkéiS\'k irr ■«t\'«sm-tatj«k, kafr ea «ar Igaséa eanaya. bien« «ke na« asead eiyan» eoka « . ,
Keuteláayt DannC.
Szerkesztői üzenetek.
Blimtofchtia Jakab "
salassent balisai Iskoenil agy M-sser-, rövid éa rŐföe Asiat
i«374 berendeiéé eladód
Arany Jáana-utaa 12. ssáa aktt
egy jégverem kledé.
Bővebbet Batthyány n. 10 14271
Kél gyermek mellé intettg snaelib
kisasszony keresteHk
a délutánt órákra. Cini n kiadóhivatalban. 1427S
Bérbe vennék
agy hárem szobás aagy lakást ; vagy egyv «agáaasan álló bánat kentei, május bé l ára Cini a kiadóhivatalban. 14207
«eoyek Uftijwk1« tsea ■ >Me oé>kl, a«« ed* kainak laaóaaol. Mlhee ? A leaéoal éa péHal tfaaóéa aa aegaaataM békére lirtin»ak oagy
(of adások. \' ■
Norihsiarmén —_
fedet Mőrgdnybú 80 .kon*diri. 14237 Setty Kálmán Morgány ep Oelse.
ELADÖTíÁÜ
4 szobából álló uri Iskás, Ins ry ömőlesós és udvsrkerttel. Érdeklődői lehat Sugár-ut 43. -udvari lakáéban. 14263
Venai szándákaznék agy kéealatt levé eeaplett
hálószobát.
-C« a kisdóbívatalbaa. 1426Ő
IRODAFAL
«er* ét ebe kerestetik. Gmeket a kiadóhivatalba kérek.
A klsféasei
gázmalom szabadkézből aiadó
Bővebbet ROSENBERGER LAJOS Nagyrécss (Zala megye) 14180
EUSrendu gyertya
nagyban éa klcaiaybea kapható s legelasóbb áron a kővpaoM bakétégi Qiletbea, l4lft
Gépkezelőnek
kerestetik hsdnentes stsbilgáp visa gá»al bíró IsauW lakstns. eaetleg nyugalmazott mosdonyvecető vagy Mfté
azonnali belépésre.
Csáktornyái Gázmalom és Villamtelep R.-T. Csáktornya
URÁNIA MOZGOKÉP-PALOTA nozoovrvrrCA a
Eiőadfeok engedélyewt 11 éráig.
-Híttfn át ksddsa srinra karéi:
ASTA NIKLSEN
(elláptável ,Az árvaház leáaya".
m^mmmmtmmmm aMMMaMMMMl«««n«aBnBaa
m Éte tiép fctoéftf nftior, m
Szerdán és csütörtökön színre kerti
HILDA ÉS HULDA
Vígjáték 3 fetv.
le MÉGIS
kakSiatk-iatt ax, amit MIBak UtWSlac Imka-tiak .fcarStM . aahO aaarattAh mIuM« hS aa.SMalaaigS.liat aaaf HmmW. Ólja. pélSéWMi ■Un iiialtak
MEQ
aa Saataa yrártán .aaraaaraff^< —kafcfcal. »aít-kS\'Uáfrk, kfT ulk a»b*falat i aUá.«< fa- kai tudjak a Diaaa-a6«bora*a«t "rSfi IMW ■illata <aar<«aáfaka.a UJaipit aM. ItM
LESZ
Ma kar. aki aaa iimimi a aalyaa wnwy.Wl, a aM m találaá iiy kSríHmáa>ak kS ki inkillaiS. alt )afa»aaa kwy a D»a.a liitwm érit ajr« k.llaM aaaM yaiaak Pa ka ÍUtmlak
A BÉKE
in laaSl kaJyrdUUaak a hibára alitti iMM«ak. akkor mj la atatal íofuok inríavbaiéptalai kaata a-ftefe rémé a mlM a. ttaMi hila, hittak ri|iUw {aosillattak,
Jtít emtg ShM-iOlirwM érm . . M ?JM MŰ • . . a V*
\'ar»1»a*> „ ■\' „ a
Maaa >aiiliiikrir4 %aeAP. MAm*
-4
l?ff ja»* H
i Zalamegyei Gazdasági Takarékpéfiztár fiészvefiytársasáo Nagykanizsán
Ü\' XX. évi rendest közgyűlését
1917. évi fibrair hó 11-én délelőtt II órakor, aajét haljriaéfékao tartja meg, melyre a t . c. részvényeteket tisztelettel meghívja
az Igazgatóság.
A közgyűlés tárgyal:
1. Igazgatósági éa felfigyelő bizottsági jelentések az 1916 évi özletmenet éa számadásokról.
2. Aa 19 i évi iiADHiiw^k aldt^rjtfljta®. <i roari^g megállapítása, a nyereség lelositása iránti hstárorsthnzatal és a felmentvéay megadása.
3. Az alapéira bályok J § a értelmében a társulat hivatalos lapjának kijelölése. ú< ""\' . ——r-
4 A felügyelő bizottságnak az alapuabályok 34 § a értelmében egy évre megválasztása.
Kelt Nagykanizsán, 1917. január hó l3 án.
JsfTMt! As ikpmUlfsk 13. | « mer lel avsvssatkévae réaav«ayaa«k arak, kik IkeaUbb I »*pp*l e kötrfvfit*e asaftartéae e»»H la aew lártiailaliyekkel tyytH aly láewá»yt vagy réaaWayakrt amtateak (d as laláseiaél. »aljak lefelabb károst kával a kftagyAléa sss|U aaa««Safl\'C baHak a aevttva.
A lámsáapak lifrptiHtlrlI tliawli) adatik, mely lg sillisl laelgál n Haiyiltaea vall sásevHalre. .. \'\' ■ —
VkCYOH
MMegszámla

PbifriM O\'Strák-M \'fy«r Irak «Iráaaámla M pw klr. poalaUkartkpáastir
J^ále.ká\'eaáoík
Karáoe SWar é< Táraa (kalaffyár) batátl Uraa-
■áfl r+weeöéea . ..........
laeetlaaok (aara-ltisás e*í|\'bái) . . . Kiallavá keasaiek . . . ... .
ÖS ZEQ
30000 1,449622 260153 64.133
7 988.\'24
48
Betelek tak»rékp»azt«rl köiyvra 4» IdréatiaiUra
A\'rekátol\' je\'tilogkS\'eaSnák . . . Fal aam vett aeal*Uk . A»«eaatl kaaaiek (1917. évrrj ( mait évi átkosat ,\' . (folyó évi lisala ayereeíp
1 463 478 18035 888
Összeg
J .000 000 900000 20 000
98.392 TÜDJ l-l -14983 103.298 42S 42664
193.193

1 „nr
¿L
40 38 14
10
96
7 988124
48

Vtzlendvey Sánder e. k
tUMc
Knertzer Oyőrgy $. k.
igazgatt.
Kelt Nagykaalssáa, 1916. évi dreember ká 31 éa. Dr Léke Emit s. k.
gH* lgmg. elnök.
Jel-2 saérlagel a baaaUlotl lg. áa.aaeHákköeyvekkel ta\'jesan asagagyasSaak talállak.
Kell NaeykaDlssáa. 1917. évi )seaár bá 18áa. Dr. PUkál Viktor t k Btandlheftr Antal z. k.---Fizeher Sándor z, k.\'
fttigf. kii. tinik. ftlügy. bU. tag. /Mgy. biz. tag. \'
österreieher Jázset <■ k.
főkamyv*lt-hely*t1e%
Labor Arnold e. k.
ftOgy. Uz. tag.
Nagykanizsa város lef for-*.* galmasabb helyén egy .*.
uegyeshereőkedés
berendezéssel hozzá gabona mész és cement üzlet más vállalkozás miatt átadandó. Érdeklődni lehet, BUKSZ OSZKÁR, Király-utca 4;
Pályázati hirdetmény.
---Városi élelmezési hivatalhoz azonnali belépésre havi 40 koronától 200
koronáig terjedő fizetéssel javadalmazandó férfi vagy női
irodai alkalmazottak
vétetnek fel. Felszerelt sajátkezöleg irt pályázati kérvények személyesen naponta d. e. 11 12 íg a városház tanácstermében az élelmezési hivatal főnőkének nyújtandók át. Perfekt levelezők, gépírók és könyvelők előnybea részesittetnek.
Nagykanizaa, 1917 január 27, ■ —
1427S Dr Snbjáa Gysila
p\'l tnacstar.
r;i«M» mi*—* rérm mo*,rátn. raam ma*-
9. NyaaailaM a lala MW >Sll«l * M». . Ja IbHwM
POLITIKAI NAPILAP
Hl ellenséges frontok mögött.
Merénylet a
spanyol király ellen ■ I ^ ^ x Nim-
Mairiá, jan 30. (Hivatalos Jelen ! deri\'ő uljukon egészen a tengerig el re tés) Alfons király vonata tál- pükek a utjukról rendkívüli lontosaágu
♦attet il. Két egyenkint 60 kiló aulyu ólontflaböt tet-tit i ilmffkr l»#v e ««na. Int kluaraaesek. Sterene^ara a kntaeatföTVt idejekorán ál. fcOT*ttelbeTi4oeli A «arány. ~lglat sikertt-k k- letartóatatni . Iá egyik »iái, akfi parfaktflTba asál angolul eerran.oiAOl.rr-▼elet találtak, saelynek
egyetlen aorAt ae lebet meg. ATtnut.
Nyugati harctér.
isi Bmdtt, jmn. 29. Ktmtmkl MmitMM kmd-tmpftjm: Awooot\'areeiAI Aeeakre •» bárom kolNabee.MgMa.Attt a b.for 231 g?etefeer»á W*eeH, mW u »Hasalta! o»gr
len Crandóftll ■trAttylnlet kA_ jel—jósak\'el térték rassza A jelentelek .............ProcaMraiA»atat *tr*.
Dolgoznak a
Berlin, január 30 (Hivatalos) At utóbbi kóc napban egyik tenteralattjárónk 1! hajót sülyesztett el 32 469\' tonnatar-talommal; a mánk pádig 8 hajót 22 244 ellensége« tonnát art alom mai Egy har gtl\'fff »pwgeefjattlnk tirihámm ellen séges jármüvet pusztított el
hajónk három angol halászgőzöst Mögött, német kikötőbe vontatott a rögtőn a" áisMt tengeri halászat szolgálatába áEtntfik.
II franciák halálrobemai.
Berlin, jan. ,30. A főksdiszállást-ól jelentik aMaet mellett a bó 28-án lefolyt harcokról: A franciák reggel nyole óraVnr kérdtek támadásaikat a 304 es aaegaslat ellen. Tüzelésünkkel visszavonulásra kényszeritettük az ellenaéget. Délben IS órakor\' kezdődött a második raneia kámadás, amely délután 2 órára pergőtSzzá fokozódott. Három órakor az eilenaógee gyalogság rohamra indult, de zárótéséakkel visszavertük A harmadik támadás 3 óra 43 perckor kezdődött. Az ellenaég megsemmiutö tüzünk ben vísszaöiónlött I Négy órakor következett a negyedik téMadás, smely szintén ku darccal végződött. Oaazes állásainkat tart juk Az ellenség súlyos, véres vesztesé geket ^szenvedett.
bői a német főhadttaáHápon tiszta képet nyertek arról, hogy mi történik az elten séges arcvonal mögött. A fÖ-\'deritők több irben lefényképezték Calaist, Boulognát, Etapleat, A mienat, Toulont éa más va
Pár is, jan 30 Pária «ellett Peleiébeaubaú agy dinaaitgyar fölrobhaat, . Hét halottat Aa aok aebeaültet kakáltak eddig i rlWinh
A tengereken.
London, jan 30. Szaurentic angol segédcirkálót az hr vizeken ebülyesztettéá.
\' Krisztiánia, jan. 30.. Egy német tmrnht^áié Hsmmerfert knTiánhrn 2.000 hsreot vívott egy angol segédcirkálóvaL A tengeralattjáró elsülyedt Harmincnégy főnyi legényséfét egy norvég gőzös fölvatta ás Maasmerfertnól partra tette.
A hű szövetségesnek,
Budapest, jan. 39 Károly király Pöstyén fürdőn meglátogatta Ferdinánd bolgár királyt, akivel kát óra hosszat beszélgetett el. Károly Ferdinándnak a magyar osztrák hadsereg marsaibotját arlumányogta-----------------—1,%"\'""..
Az olasz harctér.
fieWf^-jaa. 29. A Doberdó-tAtAI kal.t.a nt saak-nbao a fl-lt gyalogaerrdeek egeik oaetaga ogy .Ik-rtN \'jtsabal eálUlkoaáarAI Sl oro«i logeHval tért vleeea. A llt\'iaáel tévé-kaayvár áltaUb.o aaára\'kah. aaak G-rda lAáa Et«eb vAlry kSaAH vatlák IdAekáot tláakebb tgs alá es e1eet«g bdybáral«k»t,
t eMáemegg.
N-wH\'le S>- V «.attól keUtro ao Aoera áaaekl aeitMa Aa Vl* snr Alaaetil Aeaskr*
eortváiA oe<t«vrk vH\'keM a\'kaiSolieek ■■iAit. tfr Tr-sa*»wiAI ó«beee> aasnIAiaAt •Megtaak. A triridlli ksdsiag\'^at A M-*a ay«g«tl pa«tji. atpilkn Atsk baaut AevA-keeyeAg volt R-g«al a IreaaMk IA»*raa»l«0A I káaMfa oMkgl r»ftHiad kteáratok aaág a MA. {"siia f iil se fjmnbr 21 <e ««fMnMsksbe
•ÜretAíni. d. nronbm Mfl«AMt
bai nnUiBsIHak. B»g| btsdaa mA.ii-■áreáfl lka alá *att«k árkalak.*, kéagkk ka**a Mak«Mmok aMn alf károst fra.eta IloWk kéaaáfc.ioU, a»eiyeb o«aé ÉnduAeylelaoll AeesOweleWak. D-»4k w «állattal HnatiiawAt 4a ihaaAiAdK tvfofSHÓ Sa a beáenl tft 4k leal»lékyv.logoa»aó aaMaee vádló magbAdbntt teiHlatit mshbil aa.s8eee#f <* «■-
tpL ^Ahpnr^liaiHeTalKmÁFea^^ lalbel.neil Hidal >isi iáin ■■ aal AV^á aakbao egy la\'duliA atArolAráa .»i.Uir.l • löttyöt apadlak. A Hete »aawiHaóeslw b.vaa llzira\'fl eWk*aatté« atim a wgrtambeafl 1214b Lao#wabr n*>arwtW >ab»meaapalai bok.tolt.k a f wei. irkokba Ae *A fogoMpnl 4s I gággeskéval tárlak »)<n..
Keleti hareztér.
B*rtf»v |aa. 79. Liftét áo/or htr-g ara* se—fa As ftialf lltii lé« ts bfrT.r ah» dályaal. a haraHevák«s«eágA A I84k badleat boaáb oamea caan*tai Z>o«aL\'pioál vlaaaoaar-Iák aa ereSaekaaÉ baaae lka aftáo nagy Har rabkai lalAtaü ÜMdia.U, agsbalfgH gyers aüoarobaaM-l Ka» Ütöttek aaog a*|it árkUobal Ae efeoe\'g UáAz\'ao kAeboa saáeiea l-Mrl.ot apaMAak. Nim*k roba»c»n*<ok M.r>jowki.il • »of\'yol koit.k oToaa áltiabAL J+tmi f*ktr~ eag áaiaaanela i A MatUa i eeasl I aa.k»aeea ailikság as <|ae«fca erAe lAeeléal Wf«aH M, lát orae* táaaadáa kodoccU i>níált|. — Mmtktn—H hndtttpltjérél áa üa«odan ara-oanoMI aleea kglAné ebb jalaolaol vdA, Ltgfthi
A balkáni harcztér(
Bmtlmpétl, |ae. 29. Hlaat aamol a|«ág.
Hiftr, MltáhonttgV i
A tél Angliában.
London, január 29 Egész Angliában nagy hóviharok dúlnak Dortasnth mellett egy halászfalu! a hóvihar elsöpört. Anglia nyugati részében levő városok és falvak a hófúvás következtében el vaanak vágva a világtól
ZALA
»»»»
A villamviláQitási árak emelése.
A Maim IM «ám km miika mit a din tfcftfiffcik amajáHa.t ^
aamank a haáóaá« delta,\' kaaem a köaöeaCgá la, mM aetál ni eeá, kofy valaalárt lamál többal hal M. Nam Uaa iiá.klalsa, ha a klltliilg maglamtH aaokaak a kaaávtayck-aah a lartilail U, liJril aa ftsaaaláara aeaalkeaaih A l«iaiatrwá| lagalákbl be-adváaya lyy saól
A ktímkém Vénd TmOmmmk _• _ • Mfllililfcl
JWkdhiáirlf /. érni........... 4a áe*
lii*ii<iatri, tfaiIrfiftiVnw /Mm*/«* a kUmtakt KáraW Tmátanak, Aagy fkimUtfí a llhtl* nuprH nai*rm *aM drépilásáwmí A%lia lafraiáoJU itawilb, a anU haM i ii ifi 1191T. tanár IKi kar ÉllflH álajhaláp lelj ak, mmirél taado-máaá vnal aiá/Kalaaaáá
A «UlaaMa laraaaAf tehát atyaawira
jáaafc ■éadliwi iaa|l j yrfaafaát%afc kap ait laiiahil vakarna Padi« aa álakat a vd-raa áa a látaváajlámmát liá káttU saarsfr-ááa áBaalii* ■•( • a vára« kslitgytaiia aái m mit II almai aaai mabaó. A llatahhl hl.állam —agy árváaytaa UH ■»»> 4éat a gH«ál a amaly a várataak aaaraááéa-fclM ¡r sbeaal. — alak.
MUr a válaéaá |atlaaáeaeao.j»tim ttf — ■ ■ ■■ ——
hea al^a .dja haiaatyaeáaét A toka a város Iskl.lklytl áa fogalt adváay ÍŐ»H Wfcikmaáisa.l kdhát volaa ■ Spk ni Él lárala, vagy pad% a lln ifgltke.\' Blyál laakikaa réstaaiteol, koyjr Jtiant-—mm síim. amfcar kétthaéja raa. »pák-háat aa a basáiáa), amtlyrea vttameatfsae-aág Makk kilal iráaaaáve klvatkoaik, — HflIi --
TaUmktm Kdraef riaiwatt
it tfáá min* kál 4* 4*i duló I*mH kkiakmm saiyee aüaeayeá, aa eM-Ha«i áram faraseiísf 4f tto/gélíatdti ááftaá gaiaaft 100—600 •/.-« »«»aáadiaa, aa
áiiwihaiaft, at áaemí angagak, a mmmMm-Urat a á/falááaii a defo«l 4a aaaraá/yl áá«W-fdbmá rmákkéUi ménakat Útftt rfrd,alása, aa&igiHt 4a malirllae-áram addfr Jraáwgáaa wíl ^p^pánásci /l^ifRii^i^rf
mdlls shaafaá mi—miértéig a viUgikti én-ami *aás4aarf4i4«áfau I fiUér, — faaáátá a* ééaténgt 20 ggartgmféryi ék&kéni it émamkirt 2* Aarana aggaégéram ét am tréátwitaüaikkra aaákaígtt ármmté haktówattanktm 3, iiataa 2 füléréri hgjuk »flgÚttmtmL
Takát M aOr aam la jeleat, kaaam csak ártaaft a táraaaáf. Igasáa art* kagy máf aaayl Igyahal la Imi« a vára* kaláaágával m—kaa, aulyaih a vIBamaatfykaa laaaikalt aáálfl kayka, Kerf»etelaB al)«ráea a«m la ár-óamai set kai több HfyaJmat áa ■áltáeyláet Maat aaaakm raaaál|tk, kagy a tárat tákáaaa k kamáayikkaB log a tarkára Állal.
A Zala tata api aaáma aseftrta eat la, k^f • kmáaa allyaa IlkUaMil kaj\'-dá I ^
iiaaár* voaatkaiaak-a. Moat a)kái Iá kM.k a táraaaágol, ko/y mrg|y6aő klaoayllákokkal aaolfi\'isa.
A váraa katáaátáaak a lőkáal a kátfyl láa kaa|al»ak a Bawlarft Wkl.jakarraa tátyra la, kacy a lortááiaára való átiáráa a vltfamoar Ihwli taaal kladáaah l«oy*aaaa eagkkaa-*»**»r aalatáa ara faikad
Itlqwl aaaik aál, bp HiBI-
HÍREK MiBflis ií, Jrip^F
-Aa »11--u; a^bM kafkkai dóbb
megindított a a mindenféle botrányokra ébea publikum kedvéttWtf gyflkoa kad járat aaár tulajdonképpen ai interpe\'lá dókat megelfizó napon t Zichy Aladár gróf felazóllaiáaával véget ért, a maga odavaló roodee madrébe terel6-dőtt éa összezsugorodott * néppárt ve térének ama kortakt éá kifogásolhstat-lan nyilatkozata nyomán, hogy az össze férhetetlenségi Bgyak nellóztetáee aem pártkérdés, hanem iltalákta a köttisa tesség kérdése Nem lehat kiélezni csak agyaűnr párt ellen, hanem ha bfinöt valaki, binhödjék, ak ármely párthoz tar-tozik is. Felkérte a miniszterelnököt, hogy terjeesze elő a tattogva gyanúsított kép viselők névjegyzékét Igy történt Tisza förolvasts a várva várt névsort Nagy csalódét. De kellemea csalódás. Ellen-tékl képviselők ia vsnnak a lajstromban. De alléntékiek éa kormánypártiak kötött alig van agy kettő, akik anyagilag ie érdekelve lettek volna a kijárásban Akik néháayaa bfiaötek voltak, azok már el is nyerték bönhődésttkat A többi mind öasatlenll, közérdekből járt «1. Altalá ans nsey megnyugvás, megkönnyebQ\'ás Hála titánnak, a köstiaiteááégát semmi térelem iw érte Máfá «1 interpelláló
ti Itépviaali ia meg elég ertéeaai vette tudomásai a válaait. Eaaal mit ez if to vég lag el van intégva Ami Ur a kőtelet ioőmgea, muló magsavará sábaa az ögy túlzott ftltain> slissi sl mutatkozott, az Is jóra fordatt A köa-megnyugvás mellett érdakae kjjiliatlnk történtek Többek köat az. hogy a mi niiilidÉini tzerint at taMfÉMfeatfaa-aégi törvényt szigorúan mag kal tartani ámde annak a törvénynek ím már ni-avult szigorát agy alkotandó nj törvény-nyel enyhíteni kell. Lehetővé kai as iparoanak, kereskedőnek, mesőgeai nak ia a képviselőséget akkor ia, m az áDammal kspcsolatban van Az ttgyvé-dakről ia volt art. Tisza valamennyi képviselőnek, aki hnazá fordult kfcrdis ^nf^^f,, t><*gy**" igy-
úttal képviaalők is, na vállalkozzék há borús szállításokra kapoaolatoa btai gyekben való védalaam. Nagyoa keljras tanácsadáa. Mart valóban furcsa, hogy az egyes képviselők elítélik n hadsereg-szállítókat, mint ügyvédek aannbaa n Házon klvtl, a knóaának előtt védalme zik. Hát ez is összeférketetlea. Végeaa töl atost saár, hogy az egéas kimping vttmaftli sült el« yyas képvitalők itg lüri kinik ai odiamnt Magy anm > Mp viselők kezdték, hanem a sajtó firtntta az összeférhototlaneégi ügyeket. OM, at aem játja. A aajtót agyna képviselő arak informálták éa ugratták. Ezek után aaaet már majd a áálté muakáaei — Tiare wn» rint: .hszonkivül álló polgártáratiak* — I sem eesbed fliialwra kl- ,em ölnek fal mindenféle alaptalnn amá
l-e a «■.*!! eryaárárak ««. It 1» ka«« a Ha k«M
•Jviayt tárgyalal. A viraa ISIkévta a algal, keay Ifaao K ml vall e hiadáae a kábára aláM gk ml voll as ltlflJI álfan a ml vall a |övo" áalaa a«yaaeaea láBssskafckaa ; Uayaaamk kökalea a vUUleltiieetaa* hagy a hl.il.kál ás a iöveóelamböl ml aalk kllöa a maiamra ás M\'öa a vilii ■ iiiltiari.
Iá» s taaám Min«» karrákL A ■alom áa e vrttsliti wjf kfckab WHnragy villalkosáaaak taklaleeág Ha a villai ulna aaatlaf daNdUel járaa la a kábmaa ávakkaa, a Mkaaaigaak aaaál aafyakk a kaaaaa a göa* maiam Ukelellea aráayokal ÖMM laemáML A tkaaaic kákeras a*l-(H áÉMlag jövel aatiakk kaaaaol Hatatark W, mlat a Wke ávefc márlagai. Na Iry ál a áaloff. akad a ek4r m érá.kallak kM Is valaki aki aaáram. luk etláill |a|n ellaak. liáillUnk tar-taaáf A tíramác v>déU pHöákra kl«alhaalk. da a at Mlceea ehallra\'ja, kofy a fU—mlr iiatatlaw a aUaaiaa dsemak mkmmmtk t§gkt-Inmki ifiémt^atamathrnjU mmkmmdlktmMmL
A vUWaweUreeeáe a taaám (álbiváaáaak alataH alaret taaal a a vBaaea deleft l»aso-láefea kaaialalnál hliasjai fratekit áa aaáaalá-kat, d« aackbK atraiaa aamlatt ekoeabk. M% ctak aat ae leketelt meyá\'lapltaal, kegy imaM^i ■ladkeftg
— Árvaj nllapia kandta mymg sHJaaUtAel kérvéayét lalaegerateg ről jelentik, hogy Array Lajos, Zdnvár-megye alifpánjs beadta ayngdljaztatáai kérvényét Az alispáa kirtlmt Hlitl a február 12\'ild közgyűlés log határaanj á kétség sa fér hoaaá, hogy Zalamagya tőr-vtoyStésági bizottaági liljmiltni tagji a káraimat, maly oeetben Arvay Lajos aUrciui elsejével magazint n vármegye elaö tisztviselője lenni Az alitpán várat lan távozását beavatott bolyán Klrifcy kárónak, az Oratágos Köiiltlm isfii Hivatal elnökének tul^doni^ák, akt űlité-lag elégedetlen volt a taltmegyot ág apa tokkal. Annyi tény, h<^y aa alitpán, dkl maga volt a megtestesült bürokratizmus, —- még á vttágháborubaaia fnnlaatlikinák tartotta at aktásást, a sablonok batmté tát a lényegnél Ennek kövalkatményaft n nagykanizsai publikum ia takiaar mag sínylette. Általában, a formákkor való szigorú ragaszkodásával, kerékkötője vall á gyors, önálló cselekvéseknek a Zalamegye közigazgatási gépeeete a kékim alatt sa tudott .lendületbe jőnnk Anmy Lajos aahézkee intézkedéseinek nitják, hogy Zalamegyékta, na legnagyobb termelő váimigi^ákaa a közélelmezési viaannynk sok taldalalkan ratessbbsk valtak, mint Arvemagyé
191 f»
ZALA
bun. Nggykanizsának a volt alispán so-baeem ralt barátja a itt távozása legfel jobb csak elvbarátai táborában fof va-lansaiyas —óniél kelteni.
— Iaa<t iaanálHlattáb * hataáa guba« Ntbáey baáe lápé* orak 4btba aa a i iibnli, ba»y a Hal sig BHg4ay«l f UU 30 dákból 6 kOA 40 dekára aaáUltot Mb 1». Aa aatin blalla\'iiialil Mvatslafci» Maak raaá letáre aa* 4«bb Met Fákra b ili^f» Medra seb karaaki aá aaak aágy kM báWi laaa jog*.
eaotkor mér Mf b Mak —
•a. A aanokben aa ,U\'iitH a\'aal bokóaaá meni, amalybaa n asblnib paeMáe saarts» ran. A nU pedig llaóer MéMnak kM*b. Aa agytk, mkttg kbgeg a rastbrart.il bptfe-anak aal a kritikát klaMa wiini» aa e»A-ilUnl\'- Meder Méta árdokas tabaMg i ft^at, lk A na»wiaw»aaai alakét raaabaa aá aieA M\'tioáakm kbaá tmVaota 4a asaet *
áai lik JL III........k lagtthk kaláka
b*j 4a Umt. A kaáaráaiél la le kall aaokaU. mmi
« \' ---« \' - ■ »\' 1 1 ■ -\' - hmMHI \'
tddig Mát a kaposvári kritika Srader Mái. |llll li M i «kbb a t nr vsMmhl\'ig %■»■.> aláfal^t rali a f|4 al.poe»áfÉ*.l 4a aalffo-rfral Da ab tara I Ua ? jAa így bvál Sándor Máíáldt, a fiatal 4a Ma Baltákéi, aaaoir baa Mtta Mlasasony k jalaati, UgySt Urm-tágl Maiira m C d.dogott, kadart, .heaea % SMBI hl TlHltk trwmékó Itfélrmk kof
|||A I alá«---ImaL^Im k^
iitvira hwh iwwn»*^ ^^
geajedla tmmmfm UaeMfa a- nli lg Ét — Halba i kpg.k hagy aaaáo.
4a *Asl latnai Mááa alM godlg n| llkialill MastsMk bntbraak ftbbaa vaUaaMUgaa« b ifiHak Máte. Da aa* ragfnek aaagaiA> ágéra 4 ág a hyH ksskralj UjbWb
I? Mim i II íiajalimb nsk : ? Ha al rala 4a k a Batal 4a Ma MáU,
lénk «ássTslIgi ni. |M i r^rabra.
it a kb-
banfaaai Matgra hk ■aleaba» tabágnaaa taft aa Mbl ral« gsbsaa. 114kérte aa Máal en-gad4bekei, a ■alsmlelíjdonos aa—baa ab sgsIssrabM aaáb gabonáról nemi adott asá«ot
a aisa|latg«l caak aaárt vlrták hagy a reksbiMa alól elrae|ák. Aba-M»ág petme e aaáaayoloranbál aaáb gihoaál rtglAa liligliki, aa «blaas Haksaiasal gófá.
Myaaatba tall« a UbágM
— levaa fHénagb Zágrábban. I%l4bkál jalan tik: T geag déJoMtt aeglabc Ma borae Mdreogáat érealob. A IMdraagáe 9 ára ta para I aásedpesefcar kaadMMl 4a Ib pm*9 brtaH. Etfbb agy aaagl^atóeea beraa, fMUb MMa rab ároak.lA ayagatkalali káayban, ew atyai tAbb gyAnfébb lókáa, avjl agg arfleebb korbaattib reagáa kAveNH. Kar aab iliiim. «rab bt m hbkaiók egróbb rag» 44aeb a k4rakanr A MMraaaka lokálb leraiá-aaaM rab 4a lagaliabbia Ztyrább« 4a kg ■ab bira|4b4a 4reaMb. KHaoralbÁ«, Balovár* bá! ás aáa belyakrM b j.lmilk, hogy aglaaea pyMfá Mbkaagáa ra* lasIsiksH,
- Mara aaakaá HbAt bUInlnL Kfetby I kbá i KlilMaialal Hlkalal alilks abrakba. | kogy a kádak llilillilro saalglM MaMatl b I lÉikW IÉív|m a albs i ImMiMiittj araaiblaal aa aaabad a lak.l.áMa a\'al aan* j teebrnL Is a naá M.ali MkAagen a fbn«Ms | koaalen á*A braala ao»gáa»áfaalakM biiMi | Ullaiaakbra. aklkask |gy aMaba aa.rtd ssáa j kbra, aatal a k^rabyihil arakb.nl • a aeiMe aaiwa Mmt 41 — M agyra aa b laaa,
— Játékeayaáf. A rrtHkn l*aa; lókaak ad.kartak : Mid i Gbala ao\'g. L oeei. agr gár kaaaeab, Gra a Kdl«k 4. arai. i. agy labár saAraaa araWg1, kál pár keaaaaalt, egy gár ka**ylS agv g«r barla.yál.
TANONC FELVÉTETIK
lapunk nyomdaiéban
3—5 szobás lakást
lehetőleg a FA utca közeliben, május 1-ra bárba vonnák. Cim a kfaHtobivatalban.
Kerraek gyarasok maiié =
magyar kisasszonyt
azonnali belépésre. Bővebbet a kiadóban. 14276
Elsőrendű gyertya
nagyban áa kicainybaa kapható a legolcsóbb áron a központi hatosáéi
14195
Jaktir
iihnibllidíiá lakóénál agy fű-- azer-, rövid áv rőfös üzlet
ión« berendezés eladó. ^
Kát gygyak melfé intelligensebb
kisasszony kerestetik
a délutáni órákra Gn a kiadó-- hivatalhaa__14273
Arany János-utca 12. szára alatt
egy jégverem kiadó.
Bővebbet Bstthyány u. 10 14272
Northstar mén
fedez Morgányban 30 koroná ért. 14227 Szity Kálmán Motgdmy ap Oeh
WEISZ NŐVÉREK céfl
sói «haUnsMt (Zrieyt M 34 ) ss. alatt n«r reartM »liaUsm, a agyamuoo era alen nwáfck bdy bteau Tabb ávt Mearan mabM*. sem ás tagemtalataln letyáe aura ks*temss "-elyaeibeo raeNk. begy sbáissdl btátss1 kiilUMt booatS-raSbot, yabiet. tetteHat, bUaj^at, Jaayeat stb, a Mg nagyobb gaeddal áa pnotoUg«al a eketA legjutánysanbb árak saahsK. A bgaMSsaabb\' aks^A tg-oy^nsk aiasblalisa káeslisb. A a b bMgy-
mmm mmrpemmertmm
— ii¿kI UHM tbsiah nl —
Steiaar Árminná

URÁNIA MOZGOKÉP-PALOTA MUOONn-UTC* *
Előadások tngtdliycw 11 fcaty.
HátfÖn és keddea szinre betilt:
ASTA N1ELSEN
laOépáénni—A» árvakáz Inánya".
m É» a azep kiaérö mflw. ü
Szerdán ás oafltőstökón sziare kerti
HILDA ÉS HULDA ^tP^ 1 Ida.
__MÉGIS
u. aaA msah laSalÍ4ra tlak dhiiShl . wU —rittSfc wlwtijja, ki nAM«l|Ue aag Ueáá OiyM páiHám mtém Siáfültdh ..—_________¡j
,"^ u ímM |drtfd ■taraaayagaá, aabMnl, mür 1 tHúai kí\'t,if«k, Ih<S7 mtk ab ikkfi »lll.il p. kai twlj«k a rW»aa iiaka.ae aat r«r IWS* alifrlgV » <.«ráa»b»á—mté. Maaa
LESZ
aakar, aki m iaOiráé a aaljaa liaia^kS, . alá
•» auu ti| issaba aá ¡¡a rasMrtb-]i|ai.aT~k.gy . UUm íoibomaa» árit ag. falka aiM yaaaJr Ha ka najá daáaatkaals__
A BÉKE
áa iaaUt kaijrraállaaak a káWr. elíttí iBaaataS. akkor\' mi ia «iatni fojwak ár»a.fbaiaf tatai HaSa-«\'(Bnk ráaaá . n*til a« .tadán árakat, »aljak rifakka. f«aullatuk.
ki* i..f gtta rasáoraeaaa érm . . * tJt •ajS m a . a AAg
Itgmmggok* , a a *•—
tMmmm k»r,,kedmlmí r.-t. Mpmi. V jgádbf ■ A
Pályázati iWdetmény.
Városi élelmezési hivatalból azoi wali belépésre havi 40 koronától tOO koronáig terjedő fizetéssel jnvadahnaza «dó férfi vagy aői
irodai alkalmazottak
vétetnek (el. Felszerelt sajátkarőleg irt pályázati kérvények sztmélysssa naponta d. a. 11 I2.ig a városház tanácstermében az élelmezési hivatal fő Bőkének nyújtandók át. Perfekt leveW.k, gépirók éa kőnyvelők előnyben részesittatnok. /
Nagykaaissa, 1917 jaauár 17.
14271 J____:______Dr lakján Qynls
gel«*rsaaslav.
\'HftlMii
1170700
ZALA IWif mamát M.
A Nagykanizsai Bankegyesület Részvénytársaság
1917. évi február hó 12-éa délután 3 órakor saját helyUégében tartja
43. évi rendes közgyűlését,
malyra « t c. részvényesek tiszteiette! meghívatnak. ■ * •.\' ■—A közgyűlés tárgyal ;
a) lga«gató«ágt és felüfyelő bizottsági jelentések.
b) Az 1916 ikt mérleg fölötti határozat.
a) A felügyelő bizottság 1917 Ővi járulékának megálla* pstása
d) A társaság hivatalos közlönyének kijelölése. _a) 2 igazgatósági tag választása 3 évre a sorrend szerint
Kik Negykanizsáa, 1917. éví január tt-én.
kilépő Caapii Sommey Ignác és Weiser József urak helyébe, akik újból megváleszthatók.
ft A felügyelő bizottság éa padig 3 randaa és 2 póttag megválasztása l évre.
Egyéb, alapazabályszerüleg bejelentett indítványok tárgyaiáaa
Azon L ihwkrapk kik e k8ew«l4saa asavaaali joeak.t IrWevealSed «k.j\'Hk, lafcWatask, ailmartat aa eleaevaMlyat ti. • lW| k e«st aa4g la aaaa |M mskéefekkal ellátót» rássvá tyelket a WegygléaS lagdákk 1 nappal ■ajdliJIn aa agyeatlsti pimtáreál mátamsay aiák.
V\'CYON
MArleg-számla mifR
•A. kW dotWával 860.W koronlra j ^ ^^ I K«k Nafvkaalmia, ISIS. 4*1 ó\'eembar kó 31 4a.
Nagykanizsai Bankegyesálet Részvénytársaság HIRSCHLER SÁNDOR s. k. NAGY ALADÁR i k
AZ ICAZGATÓSÁG: WEISZ TiVADAR s. k.
Irmr. etoáa.
CSAPU SOMMER IGNÁC k. STERN SÁNDOR s. k Igt tagé tg. t.g.
Jalea Mrlff aiaUl alsáeakea ■erefy*söe»k Is *e<ve»B»k 1*141 lak.
A FELÜGYELÖ BIIOTTSAG:
RADNAI JENŐ • k Dr. ROTHSCHILD SAMU a k
lf atfatá.
UJNfefl ELEK ERNŐ j. k
PONGOR HEMRIK s. k.
IgköeyveM.
WEISER JÓZSEF s. k.
1«. tag.
r«M4a má\'tntb 1ÍTH ZOLTÁN r.WA. niOMII. LANS, IfaafatJi PiaONMk nnStA. NfaaaMM a Itala Hkk»M»4l ti N|*wh fc^il
1 itatlaaak .
V4Uát*rea.............
K SWfek SrUk(Mákokra........
PeMm<«la k«vM»Ua»k . ... t . . . P\'aslef»a«»ka*l dk fy-rrM k*4ét*fe . . . BalbaUa a PéasietáictJ köapoataál fegvsalt
17» 00« 7SM75
TTüorr
1 494 024
88 965
2 223 107 3,415 523
2400
R\'aavtay\'flk*: N00 drk. rámtáey á K 300 — \'. j «OOjOOO
T«.t«lák.l P*.................1 HMM
OataUk unUikttsp , . . . . , s 30000
Naagdlaiap*\'............... 83 603
— * ^ r - - Í----------1 If7
9/MMp jja
Í5W3 gg.7H
U|a4pl E ek L\'p4t tlsatl *er*>y*l«P . . Bet<4ak köarraaakákre és leWóasáadára F4 aaai v^t oaatalék . . .-.- ■*■■» i r A saeoetl ka-a.lok
7 4tkea.t 1915 évről ( lóel ayeMaég - .
24 417*50

SKJV. éiM>i
WiUtidbi WIT. Jannár «1. »««át
l \'i T MJ jÉAfe
wJS
POLITIKAI NAPILAP
Az esti német jelentés,
Ácrtti, január 30; A lóbadissálla»-rét jelentik kedden rátáról A francia nagsl karctéi an a agnkáana IWniiok barc folyik Reteken ax Aa folyónál uj karcok kjlóátek, amelyek ránk nóave kedwrfiii végződtek
Mit pusztítottak ébuvár hajók.
Baécpttl, j.i>. Sl A láagyv Tá-«Ml lro4. jelcflli: Dccmbo b.váb.a IR eUeeragee kereskedelmi kajál ad-lyeaztettünk el, Bsassssa, J29000 tonna tartalommal, esenkivűl 65 - dugárut saállitó — semleges kereskedelmi kajót 8Ő0Ű0 tonna tartaloaamaL Ea as arad JÉkqt " ■u\'atja, hogy búvárjaink nem .AMkkvlátÍAu£i as időt A világháború
seas sMsnságsinknak négymillió tonnája pusituH igy el. Ebből károm aállié
• tavaszi offenzíváról.
Lngmno.jan. 30.Marssal tAbor-•Msk\'snssí s fSlfclvAaaal fordul ■s. sattat yttirTátrl ktáltsaá.
ssbhos, kotT ninAl gyereabben
asitteaaen badiasert a a kos. eentrikaaoffenzívatlegkAsAbb sajna kAsspAn kesdjAk apg n larsston, a Balkknea, gal lei a-kan ós BlnaAnnbsn.
Hagy földrengés^
Lalbach, jen. 30. A tomffori MM-wniés a íiáfA mallettl Mankóm-duiffkun ssgy hevssséggsl Mpett ML Mindem kán megrongálódott. A Isknnnigot pánik fogta cl s fojreantottea sgsaskilt Hogy esi Mid paeatnlt a sl, nanjd ennk a rnusuk eltartása atáa lnket nangállnpttausl
A balkáni hareztér
Budapest, ¡aa. 90 Változatlan r Hifiit, altábornagy.
Támadás készül a m s cedon fronton.
Hágó, jaaaár 30 A Daily Ckre niale tudóaitója j alanti a searb lő hadi ÉiáUáli Sí?4Ai Ofertda tótől délre nagyobb iatanaivitáat nyárnak a harcok. As-nllaa-aég eien a ponton sggyon jelentékeny badorót vont öesae, oly csapatokat, ■■glytk azelőtt i Dobruduában bar coliak. Ugy látssilc, as ellenségnek aa a eólja,—hogy sssgt aiá|ja ai érintkszóst Görögországgá) Csen a frontazakaszne Ezen e frnutasahasgoa negyoa vearedel msssé vált a helyzetink a kisponti ha taTssak ós ssóvstségrasik hadarajának megnövekedése folytáé. Ssrrail nagy ellenséges támadástól tart.
Nehéz francia tüzérség az olasz-fronton
ia
jelenti: Aa nlasa katonai kórok arra asámitanak, hogy a ayagnti frontról ne-
ftnmhm 1 Irt lli..tb ind SmJlaA
VIUWI ■ V JJ IVIHIR. VMMWW IIHIVIHIVr
ben van as a tény, bofy asgyállásu
franca tiszták érkeztek Róusíbn ■ \'■ ■ ■ \'"\'\' ___: —~ •• ~—~
GöröfloraziB WBgatáztedeftr
Atkán, jaa. 30. Ai antant tudvalevőleg akt követelte Görögországtól, hogy as antant uraságok követségének megtámadásáért, elégtételt! a görög csajtatok tisztelegjenek a szövetségesek záazlói eiótk A megslázó aktus legnáp délután folyt le minden inetdeas aélkül
Az olasz harctér.
Budapest, /aa. 30 Caapatainkaak a görzi grófságban véghezvitt vállalko sásai újra sikeresek voltak Costanjevicá-nál a 71 ik ssámn (tcanasóai) gyalogéi rednek osztagai benyomultak as ellenaég állásába, legyőztek több olasz száradot, ezétromboltak az árkoknt ós foglyul ejtett ő tiszttel, 140 főnyi legénységgel ós kát zsákmányolt gépfegyverrel tértek vlssaa A Garda-tó és a« Etech völgy kősőM helyséfelnk tegnap Is tts alatt állottak, j Hőfer, altábornagy. 1
Borzalmak a Pirul-mocsarak kost
Stockholm, január 30. A Ruaskofe Slove jelenti a Pint mocsaraknál lefolyt karoeturól, hogy ott lakkatatlaanl bnrsnl-maa dolgok történnek. Az ellenség Id tinó tüzérséggel rondáikra ik Spksim
mmMmm miImaL -------i--1- L-l- - — -
Mppfanan dom a ao esárba A ssapatok közben tisagpyole óráig pergó tűzben voltak A asibésiai osztag irtózatos vrazteeéget aaenvedett.
Nyugati harctér.
Berlin, január 30 Rupraebt bajor trőnőrőkég harcvonala: As Aatoissra vonalon löbbatörös földerítő Mhiagtsk voltak. Ag Asgra ét a Soj—e bögiM idŐníbftl"érŐa1grf^ Kara 1 nMőt trénőfűtés kmrevmmméa: A fcunaiÉbnuka 304 es magaslat ellen intéaett astt* táraadásai eredménytelenek ■ aradiak
—.¿^áy^naiaM^MM^L
}. *■ -" \' btf fnw n*i r. rvtrhf
Keleti hareztér.
tfaftg, jaanfr 30. A Kdm
és a Fskste tenga kisül siM vdt» nyAgee eeensény. Matodom ATÜSHÍ. A Cssrna hajlágkaa ás a ,5 írem s lapályon felderítő osztagok össsefitkósósei
Legfelső hadvezetőség Budapest, fan. 30 Aa agára ara vonaloa nem veit különösebb esemény
A tengeren.
Berlin, jaaaár 30. Jenufr > tán egy tengeralattjárónk aa angol csnterná baa torpedó lövéssel megsemmisített agy M osztályú angol ■ torpedórombolót.
A tengerészett máig főnő»•
A Hadsegély ő estétye, -Ml arra, hogy a beldgymlnlezter § béri záróra meghosammbbékáet , mm emgméé tyaate, pontban nyoh órakor Indiai
r
ZALA

A zalabaksai képviselő ügye.
Ör. bJ4a Fimc ■yllatkoantn
®r. M4ét Fmtmm^U, a eiáktanyiik» sálat «a^ggylUal kápviaelájéUU a M,tün« •arakat kaplak :
T Malii i Ssarkekslá Ur! \'
Tlaatalettal kére», kaR u alákkl eore» kai kaaaaa lakban kömáteeal Mlveakcdjék:
A «Ztla* politikai napilap jaeir 26-lkl ■la*n a kirak resetikaa „H Jók Ferenc k|MUl Irra" blw abll efy ktaieiaáay jeleet aaay, leilytn Hajós Ksknáa, a eakbakaalkb» rálet emágfjrllésl kápvlteifje f IkivaU kna. koff vHaaBiii|ea Tlsee-lalapIsaSeSra s Urja fai IppT MMptoáask adóig laamattaa r4nlri.lt. üff liftaaik. a kÖdearay ilai láveéUa ZávU-kasaiké;«, asrt kiszea abban róleaa aaó staesaa 4a H iée Kalaiáa aaelakaaayáaak aáMitaaát 4a rSBTTÜsM lilklilil na lekal M.|és fneas Mjhári Igiáaek aln\'uaial Is ftegt-Ó4a «akis asm lánfafsa, erre aalytataa ka-■ ■ tinta* f iiiknill T nk ik Ml akaroos ártéakra adal, kogy tadoaasoa aaaílal öeata, Ha)áe Kalaiáa, a ealahakssf kaitit nssaAggy. képrlselője a iiyiltil ■atiaaaáa ^Itiitlliit kalfraaUtssa c${aból koeseabb Mtra alkatai alt Badapeslröl s t*r aktba aae-raakatatl tadoaiáal a Zaiakaa saa|jOeat ertói a l|disli|ilL Eoaak késiUsatek.a arra sem Is tekd ásattál aeaadáie eyiatkesatot Asárt Uala aet a Hsat* ScerkaeatA U.nk eekof, kalpaláaa lakaasgyaqauugkta adjon aikalaut. fts MIMI Ócska nevákoe — aktaek Qí*» H*7 aáaaateeea aiágiiéra katm — esek aaaytt Honiak ki. kegy Btil«, a kapvtailákki l*aatr M-M tUaka áeaiUarkeUewegl betetaatáet uu sut« süaa s asaa bejalaateae at adaadó bee-liifbksdmi If klsatt.ágkee ttkstm at O^yet lakat aira a tá<aara buta, eaely ff/eaM al-sÉÉUiÉükMü* taiétsai Musíi ktm katy l»ta »oka oiyaat BW tatt, aaai a k4pi4seUi iliásail öassa aaai tara«.
JÜJlfi Maisai,
Da riataaáaa előtt ayllalkasatt dr. M.|ó* Kiható, a t*likakaal Ser Sut otas, Sápvuattjs la, aal eiaood|«, barv a babom eiioreae wtmm
I alkar aale d Mllab Gsaa, akiaiaa eagtl 0, atol l(nK UsaaSl ev ata Sepviaatla a aay, a ftaO-««ymlalestar o mask aaOIO btsooybaaa»! Satt aasélj koif nata awibiibalOj» vaaeayaépaa. tat á, H j4a, ur awHpai kl la mata«*. Aséis a« atése »o« &» «ai tadelt scMit; ■an lailia aagj kan Mima finn s|aaiatai a
kiálsytai-rrt----aaoas lija elauslUitia,
aasiior a kaiét (nolvaslá* ea as Ir aséba ka-rill. Kgfábkáet aljdaatt H jéj, ko»jr soka aea-mKafa naóiarateaa hikel tffSu séiba aaa )srt a a badtfgaUieatert aaa la Isanl. M té kat ayiiiSsaaiai ai |im iinl vaa.es teda ! ■Seat. ffcnSl aa btádSiáiá k a e.l.b.ksat I tira cljsrSaAaak korraSUef. b<a a a boaaa la- I Maatl léiktaaaaal aipis a roeaatadawia gyt- ) —alia a II II alkaltcatuiaaa »oll i euaak.
H1REK
-— A Mfjréi árrasuki tlalk •yifalonbaa. A februári köifyilás-nék kát vármegyei fCtisstviselfi nyugdíjaztatási Iti wk jiável is\' kéO faglalkwmía Tagnap már aseyirtuk, hogy Arvay Lajos alispán banyajtotts ojrugdijaztatás iránti kérvényét Vele egyidóben, amint Zalaegerszegről jelentik, dr. Zárka Zsigmond árvaszéki elnök is bejelantatte, bogy nyugalomba kiván vnnalm. Dr Zaska Zsigmond legöregebb tisstviíélője volt é vármegyének Ifjebb korábaa te vékeny »észt vett a kóiagyak—Iitlénfinf ben, az utóbbi idókbea axaakaa yissja-vonalt minden sxerapléatöl « egyedéi hivatalának élt. Ugy az aliapáa, mint a> árvasséki elnöki saék ketoitéeéröt e februári megyei kéagyiles fog iatöa
kttfai. __ ■
Mngdrágalt n déüruat k A Dáíivaaut magyar vonalén február el-eejétöl nj vemelyi díjszabás lép életbe Es magyarra átfordítva aaayit jeleni, hogy a delivasutoa kolnnpiól kezdve Angiik1* Irtf-tw ■sterás Ar nj dijggiMf már meg is jelont s ebből megnUnpit< haté, kogy « jegyek éra koraiOtHi
iwntiat sMúitttkkűI mmt fé^aoő, To Mntetifat ak\'fttcmi költségek kikatntlea mérvl eiaelkedeséra. a diájulás aom ti t kii\'lffg\'ytbwik Mivel aa mékki mondható tulaagoanak. Érdekes az u|S-taanak a vpoa szakasi-jegyalire voaatkozo rosze, amelyet azért iamertatunk, mert Jkiznayára Ksaszaaa ia sokan fogják igftf"T T"1
amelyek aa érvényességi vonalakon belül *ttitHfnri«ti untiáaokia jogdittanjk, a sumály wmatok vagy, ^rorsvonatok kaaz-aálatára egymással OMzetöggö—vnnahré- . szekre adjaic ki, még padig a kövekkeaö barom miaőségben: o) Havi vonalaaa kaazjegyak egy naptári hónapra, vagy valamely hónap lő ától a kővetkező hónap 13 éig (bezáróan^ terjedő idóre; r b) negyedevre szóló vonalasak aet jegyez három egymást kővető hónapra valamely hónap l étől vagy 16 ától kezdődő erveayaaaéggel a havi vonalazakeesjegy kárommoroe áráért; «) évivoaalazakaes-jegyek, aaakia baaaróaa ötven kilómé, tmig terjedő távoiaagokra, egy naptári évre terjedő érvenyaaaeggei, a havi va-] naiaza kaaz jegy kilenaazerea áráért.
mw
— KltaMÜ klttntntdaak — Oialaége Pubré GyöU 3f aa honvéd századost éa a harotéren Ma kalák bak Lemmer Károly 20 ik hnnvő^gynlngtz-redbeli tartalékos hednagyot n badiéUt méeyee katonai érdemkereszttel iSatatle ki. A Signam Landist kapták az alábbi N-ii tisztek: Vágó Kálmáa iiüsiti, biliig Jíti / 1m1 hntrigf ts laditakp Jenő hadnagy..
— A logbldotabb mmp. Kaádea vob aa Idei rövid tál lat«d«akk aagi«. AkissM asabadkaa 12 Raan^r lakm ne atett O átall. A gaióakiaömág mai lat a aardea tál ágpsn jdjákaa |átt a meaal vstáaefcre, aee^rekeek ■ar aekai ártott a reagelag esapadak áa a ■mai agnrdr pnatthÉefc dr kaiiarebaa nön-kea jébkaa mwanb kde háta*— ■ Wém bdetel a aadrmt eásov »ádéa láljMna.l. Air« aem la busállsk, kso HaÜas kával ■*aa/ba örtmea aa igsnl temek e a lfaaas gfOayáremsb 41 tageapl
" aipm a i«k keydn s Miáiaab e é
auadaa telfadáa. Napeéebea aSseá asétlsaaf aayati a aáaáraáeiai, aatí álmáiét eabk lálvanaaaa jJa.
— Hojy
napokban tobboa érdeklődtök, ndkánt leket hadilogiynk ráeaaro peazt ktléini. a válaast itt adjuk meg; Aa illeni lgas allamokba az ott kaddogiágban levő kato n ai a k résiaia pénzt kuldem aamaat közi (sárga emaő) utalváay örlapon lakat Aa ntalvaay űrlap kiélliHsánál a kővetkezőket kéli ásom atöU tartani; n mai* ■rriTy » í-l~dé toá—
keli kiírni, n (tatoldalán pedig a poatoa auaat agyforaaaa, kogy a eun, raadeltetaet oraaag, karölet kelyaág, kormanyadaág, s az illaténak katonai rangján kivftl mag kall nevezni azt a csapattestet ia, amalybee llgaltÜÉra szolgáit. Az űrlap- törzslapjának aiöni dalia a cím kelyére: • »Aa Caatmle Oenéral dea Pnatae á Berae" aaavak Írandók Az ily utalványok bélyagmen-teaek e aaárt a belyog kalyés»: «Pnann-mer 4a Cnerre" megjngyaéa» kall km Aa öaaaag revaU frank fe iiatimi ia állítandó ki. Egy utalvánnyal sgyeaMka
Nagy alkalmi szőnyegkiárusításl
Vettem egy hadbevonull kereskedőtől 200 darab kAlÖaféle nagyaága valódi staikM, tolnai, tor«átáll, _ Tafeatrt nbód 6 anSnjrngnt, melyek a mai aaptól kmdva gyári áron alul leezaek kiárusítva Ugysaiatéa datplnaaőlnn taft aalynak különféle minőkben, 500 drb nnigmm eloth ás teftké »«I nlaómkdk. 500 dÁ. mél kéié kakál
Imnak Cárusitva
Stern Jözsef Nagykanizsa, !SHisS5tÄB
MO (runk erejéig leket pűart MŰ* érni Az Sjr postakuldsméoyek megrak uk • f óladra napját köretfl hónap aftaétuval tóitéiilieldi
— Magitmímsl vtrittatdk. A aegy. UstAbb sdét ttMltt oáalsgjaékM rnaM MfcsáMk Asraa i l—Ml vMts iogoo 1617 bra a MolMk a vMoa kárdsalttae-Uyjtl t Haraeg BaUbyáay 3tra»taseaa | éu 5066T 96 K,Fn«m Parare 1127430 K, bárá Qmtmrnmm Aladár 9922 12 K, Datsalal MkiillptsMM 9110*1 K, lukovttJ L-i<* •141*14 K,Nagykan!s*«l tabrtkpáaatár 3007 «7 K, bár* Oilam Vdarae 4*41 M K, bárd Oataaraa Odia <MfM K, b*ró Oitam Ussló 496L09 K, Bm Laj» 4945 9-K, Dak raaat 4408 S7 K, dr. Kraiataf Jóatel 4260(0 >. á kktáaaág 1911 H Hitara Saadst 1927 9A IC, dr. Hook O «akár 3492 74 K, dr. BraMk Perras 8-Qt M IC, Watw Tmá« 902299 K, R.pocJ» Oyala 2446 24 K, Ortara Ufas dr. 2137 M K, dr. 0«da Lipót 237616 &JTüjk Uváo MM 62 K, EaUák joaaal 1M2-1I £ Sutot Josaet 28.118 K, Uagar 1 látassa fttlfc 23102: r,\'lega^l dar Joaaai 117» 07 K, WaMar fiuU i29T >6 K, sk. Ltke *adl HI7 72IL Amatb Nuera 2170 K. Aav. laaMoaaa S.muoA 2ÍS229 M, ttr. »rakd Ital iiJ 208752 K, Oit.kat Hat*28.04i K. KmK SMa Kr*^ Ortarat AJ.eo,
Um Jwoaai (a|) 1900—2000 £-•(, dr.PaMáa f Massed. ra. 8.l«wkr Kad/, Beoibera
fjlal. P fl F Mr. ^ -f------ ara b. 6»
Uura 18 0—1900 K lg,H lUi Ja.tel I7i3 78 k. d«. H«|du G,aU 1707 64 k. Patár M fc«tf 1605 74K, H k Hi^lrarai fjaClukm Ti.kCu taOu—lASO K^f, d/. Ptaai V.etor, S.ae« I^mc, S.aa»-raa joaaal ér* Biliiai» R uA, N m Alad*, áev. 6 .astea Mood-r-e 14U0—tivQ K <t, Aev. Sae»i Sárait TsSá IS h¡ Mir jMayt aradra 0*7 UK l» apá Ma 0*« 11*782 L-o l3c78iK,f-g
\'Kmé kai, in. Defcravuá D jeratArae, C-i*» Itt JaoA, liaml Z-a—a, Bea Wi,f<e ira Ml* .200-1300 K lt, Di. Fie«jnrar Kisdsi Jraaa^tQSiamer J.aá,|,U..gát »Mtw. «a*. W Z j|»o.d«, óv W.,.« Kwwjrcá 1100-1200 K «. »UW Cy*i«, L«ii>ej Ojoo, laplatai Q;to| dr. S.ttwy Ze%Msd. S-araa L Ina, Rnaaialiid G|i4, Fa ra L*iee,Ltarj»> Ira j*.tra, U«icw J-htb, ka*. IUm J> raaára 1000—1100 K lg, Sraae U.e»,(e ) Uty 0»au, K«6 Joaa«i, dr. Rafeckia Sai, Iraakn Jrad, LiáiLikr Elit, Oorauau Káraéy, (M) dr. R*ra Kekaáa. *ra. L«uaai Jó rahk Miaalyt iatvás, Klea Erad, ukor ax-aatd, SMtttar Mor, Rraraf«M )áaa> f, bstafe Jan6 900-1000 k >g, ei.fi a.uUco.
it-T. (a) Ooláaiiao ifuc, e>4áai Ara. Piaieger HaortAad, K—»le Oes«, «m Aklllrej, w«ám AdoO. Leiy. p-j,
SaelAkt fit^,<ai)Teaw AdaX, (aQ KWMf Sac lAeda R. T. (el) Fleteekow Mftra, DaiMe.laa (•D dr. C> eejáo L |oa Sabwtraa OiM,
Penna G«6e6, ArydkvkJr j Mael 800—900 Kdt. Fliakor 1 te der. WeRgwkf Aat.l, J Hor-e4tk Jiooa, (•\') Radral J~A, (ej) RntkeáMU Siai, Strem Kíroljr, dr. Craaa D\'taA, (•{) Gfara* SUdor, Polfárl Etykd, G.lh Araold
700—600 IMr.—--—
lakafdtlkra. Így kaalaaal anay* Ifje, eU {«Melót katraU BeolfáUtet .«n^ratt 1 aki aetyotaradáeelrAl eeraratee, a káeAkáakaa láaeeaa kaadl eufára Uaynl a klppeayt, a kardot
— Mara aMraf - kárdlk iHa a ka|* Uraak
. —, Rradtvaai ran, — lalel dtsskrátaa.
-4 Asiin Ural?
~ A nerSt nem ailftdra Mag. ~tflT egyik hjBlfikelfihb kaalmal ertláeyoyel ^.
Fáidra araira a társáéig la Iáikor* kedlk agy kla aátlsa. HM a rarat Ulá Ml kirak 7 Aa arratltjat -agg kinlillídMllI Ylll k ssáanep saoklrgálát
— He> Ity eáa U a ligsilkelíkk kaal MM ma>ra y^\'ka
Aa araalrttjo aeeakra kirágta magMi
— Iad . . . Tadj «tok . . , /aásg)itfálea -g^k- -
- Magöltn gytnaakdl néraal gyt-IIInlbAá. A |>árui u|easoa k«>ai>okion fcetra» ik ie»atietia egy gyaraseAgyUaae Bayiaek,
Stakad káaből eladó agy
"hat lakóval bíró ház
_; a- Kidalndy ntnákaa. BBaahkl a
j kiadóhivatalban. ,:—t42to
Eyy pénztárosnő (elvétetik
a PiÉgnlÉb JFaktta Sas" gyógy axertárban. 142S1
garaogra
sieoey vuawoyi toiyioMtl egy rat loghtv^yU« Mt.i nukjaks akg eratiMj h Aa nHi«nii sson ¡i kusti, ragy « oe*ai >«Mii léned—«ek uuu« v»i k»*»*\'. ai > »11 Amsk aa aa»a oiup*t je* Snf«<uáNi ra idaipmn a jji r.n^j i"ii-| vao|« a>Ót> A Mté aal • a m|wumí teste aa iUle»k.sí
- P«nara taw( a Froagab ara da k volr vívta g«r iafpt.ni ela aaag eieiaaP I
tPoena je i at likann Pr amaiemagj Ata,i >er |«ia|oa sLtakeal
A asáraaüüti iial^MBBÉ est al liMá k wnHasat, — mmy a kgoa* gyám aAo órai le lataldkaral oA. a^joa •ogyea «MlaUtM l^tdu a pof 1*1 a«j.o. a h|>«M l|ll| atttCdá ra IMMS OMaO, iMf va«óaatgai iMkbaoujt a goeoeainaa iiaooya* ui mhUm »Mtnatilia No non ai»|S sisr IBI a eeaOMaoM kU|l«k ■■aaal VOaSesalo, aibl a bocko eiAasaSoa« n»»«l — meoe|aa a
afst -*.n oaaor mtoasa amt ran fcaeiaras
alkot tsafcad Aiol, etalea naw, a lraic<a gy«r> ■raeaei aoitaai. aioe, ga artiianra ata ki •asegaaa a tranrla ver e«a«ayailraaa ra amA-Masak lotytooos ap»daaao, kMiágbaaeoltaa táns^j^ ra eii iáassa üslaaát Sserraakk ra-j kelta }«.bbaa a JfivA FraaMaormStet, — | aaoadjak — abl akogy gygifi jáa all ¡»aSgaéokal.
Savanyu uborkát paprika
k parndicanra minden ■annyieég\' ben megvétetik a Vaskapu ran-iágükan. \'; 142S0
ÜGYNÖKÖK (Nők is)
hszafias képek tei)esrtesere magai jutalókkal felvétetnek Csekély kára-péns óvadék megkivantshk jelentkezni leket d a, 9-tól 12 ig, d u. 2 tói 4 ig Wóbmager Ma-gym ntun 4. ra. an edvraben.
A kisréasai
gőzmalom szabadkézből riadt
BóvebbáC ROSENBERGER LA)06 • Nagyrécse (Zala msgys). MM
Élelmiszer
asnsksgoláshw pergsmsat esdasa-roló p-pír nagyban és kieaiay ben kapható AmM FUSf «t ^ papiraktárabea HagykaaltM^
RODAFAL
megvétebe kerestetik QnMkal 6 kiadóhivatalba káruk
ELADÓ HÁZ
\'4 szobából áUó uri lakás, kb |)ílg|9Hl0g éi lllfMIMIIÉ MllÉfc lodoi lehet Sugár-ut 45. udvgri t4at>
Szerkesztői üzenetek.
Jog Asa. Hagy a rtaagtlábbát ra Igltm alt na s aak*«>j , ad Is tel tnAfek. SaAed tul knsaafcra <•« éggéiatég Iméitmémgárm b Ireil ay«*dAibeeAi a«r6u oa %AaS|| aimtíiésérm. K. ML Varasai 2yl6 labra otao-)a<a btraa ot eagyo.k iáira. by«B káalraá-eyek kfixl ae M jakra korM eor.
A UéUT
\'Kürt
Elsőrendű gyertya
nagyban és kioainvban kapható központi
nagyban « a ligslcsdi hatóeáfi öaleíban.
ibb mH *■
1419$
S—5 szobás lakást
lehetőleg a F8 utca közelében, májas Inra bérbe vennék. Cin a kiadóhivatalban.
Jólálfás t biztos eredményért
^ V tf . talttar Onkár
j^ÉM MnWuHnliqi tft^iH«) a
I«1 fi lm»tóa.k iiniiri
f Tv^r .patkInin-
liltlaihH ■■ fi A\' —4 1 I\'
l doboz ára 3 K.
m«(r éH< UrSfca»l 60 patkáoy ImrtiaW. Miodaa dobotW baunálati ulaátóa van nlfcih» bmcrtaU
■aiawte »—■»«.Ghvksuiia iipiin
■|j<ii|tn liw ad«« basxsiWdó kirwére lafyaa iSS a P«TKAWU vy4r I||«aw elaroíitája, a Tar«»-W tkgih fcadt HéMita^fatH\' Nip>ii*^«
kerestetik hadmentes stabilfáp visa-f«v«| bíró tanult lakatna, esetleg nyu-falsssrntt mrifemutf vagy Utó
azonnali belépésre.
üsákioíiiyai uozmalom és Villamfelep R.-T- Csáktornya
Pezsgődugói
azonban nera töröttet,
ve«í bármily mennyiaéghen elő-zetes tudakozás nélkül, utánvét ml, ¿awAjét 25 HUért. használt. de jó állapotban leyö palack-dufó kilóját 4 koronáéit, aj palackdugó kilóját 15 koronáért
Robicsek Adolf
parafa dugógyár Budapeat, Nefelejts utca 15
Cs. ás klr. Tartalékkórház parancsnoksága Nagykanizsán.
Pályázat nők részére.
A cs. és kjr tartalékkórház parancsnoksága pályázatot hirdet 10-12 irodistanői, 60—70 ápolónőt állásra és felvesz még 40-50 cselédleányt is.
\'Azjrodlstang díjazása havonkint körülbelül 140 K, az ápolónők, ha oklevéllel rendelkeznek, napi 4 K-t ha oklevelük nincsen napi .... 2 K-t, továbbá lakást, teljes ellátást, napi 50 fillér uzsannapénzt és napi 12 fillér kenyér pénzt kapnak.
A cselédek fizetést és lakást kapaak. A fizatés megállapodás szerint.
--Betegség esetén az irodistanőknek. ápolónőknek és
eselédeknek ingyenes kórházi ellátás jár.
Tixennyolc évnél fiatalabb nők nem alkalmaztatnak.
A pályázatnál dsösorbau hadba vonultak özvegyei és
árvái jönnek tekintetbe.
Az irodista nőkkel ég ápolónőkkel sisrzfidást két s kúrhátparancsnoköág. ^
jelentkezni lehet minden délelőtt 10—12 órs kőst a kórházparancsnokságnál (szentmiklós-uti barakk-kórházi) Az állásokat mielőbb el kell foglalni.
felsoroltakon k»vfll a kórbázparanes nokság Zalaegerszegre, Sümegre és Siófokra
Nagykanizsa, 1917. január 25.
í
Cm. és kir tartalékkórház parancsnoksága.
Betűszedő tanoncz felvétetik X^F
• Zala Myomdn
URÁNIA MOZGOKfP-
PALOTA . nozoown-DTCA a. Előadások engedélyezne II óráig.
Szerdán és ssötörtökön színre keHI
HILDA ÉS HULDA
__Vígjáték 3 felv.
«És a szép kísérő mtisor. m
Pénteken, február 2-én színre kerül
A KÉM HALÁLA
~r Dráma 3 felvonásban.
Pályázati hirdetménye
Városi élalmeséai hivatalhoz asnnaali belépésre havi 40 keroaától M0 koronáig terjedő fizetéasel javadalmazandó férfi vagy nöi
irodai alkalmazottak
vétetnek fel. Faiszeralt sejátkeille/ irt pályázati kérvények szsmélyssan aa poata d. a. 11 llly a városház tsaáestermébea az éleJmeréei hivatal ff aökéaek nyújtandók át Perfekt levelesök, gépírók éa köayvelök elönybaa réaaaailtetnek.
Nafykaaiaee, I9IV jaaaér 17
14S75 Dr l>k|áa OyaU
pil .-SeaMMfear.
r+u* ■ \' - tara--------j ,f. r- Tt-TTTT -rng ¡¡jj „ tl lai (UJ ^ Ll T ¡^i