Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.8 MB
2013-06-11 16:34:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
452
2399
Rövid leírás | Teljes leírás (931.29 KB)

Zala 1921. 173-196. szám augusztus

Hiányzik: 181. szám 1-2. lap, 195. szám 3-4. lap

Zala - Politikai napilap
50. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

50« évfolyam

Szerkesztőség és kiadóhivatal;
* ■* *tí ■f 5 .1 Főnt 13. uám
< »
Nagykanizsa, 1921. augusztus 2 Kedd

173. szám

Előfizetési árak:

% , Nyomda:
1 Fő-ut 9. Hám,
MogjoUnlk hétfő kivételéről minden nap kór a reggel.
POLITIKA! NAPILAP
Htljrkiiiiikixhiriu
ridftr« postai uétkftldéw!
Hgy hóra . . . 35 K Negyed évr© . 100 „ Félévre ... 200 M Bgé«x évre • . 400 H
Egyes szám ára 2 koronái
8sork«*»t4t«ffl 4« kladóhlvaUll telefon 71 F0*s*rk**st6 ItkiM 71. Nyomdai lelefon 117.
* A politikai helyzet.
Elégedetlen a kereszténypárt*
budapcstt augusztus 1. A kereszténypárt ugy látja, hogy az események nagyón előrehaludtak és nem hajlandó továbbra is hallgatag és passzív magatartást tanúsítani» Ugy látszik, hogy a kormány a kereszténypárt támogatásával és asszisztálása mellett egészen a párt ellen irányuló politikát csinál. A kormány minden pontra, mely a jövendő politikára fontos, olyanokat f helyez el, akik nemcsak nem értenek egyet a kereszténypárttal, hanem ellene foglalnak állást. Mindenütt volt munkapárti képviselők kerülnek előtérbe. Az Integritásért folyó mozgalomban az eddigi vezető egyének szavait nem hallgatják meg, azokat mellőzik, hanem annál nagyobb súlyt helyeznek Perényi Zsig-
mond báró, Illés József, Rakovszky István szavaira a felvidéki kérdésben» majd Siegescu Józsefre a román nemzetiségi ügyekben, akik pedig a munkapárti rezsim oszlopos tagja voltak. A felvidéki mozgalom irányítását pedig a kereszténypárt a maga számára vindikálja.
A Rakovszky-kőrüli események kapcsán is az a hangulat alakult ki, hogy a kormány nem. respektálja a párt kívánságait és szembehelyezkedik a párt érdekeivel.
• i \' ► ■*
A párt többsége mostantól kezdve éber figyelemmel kiséri az eseményeket. E végből a párt Budapesten tartózkodó tagjai szombaton és vasárnap külön megbeszélésre jöttek össze és elhatározták, hogy a legközelebbi pártértekezlet előtt intéző bizottsági ülésen foglalkoznak az eseményekkel. A pártnak a nemzetgyűlés elnöki állásának betöltése körül vannak óhajai, nevezetesen az edr digi status quo : ante fenntartása, vagyis, hogy a nemzetgyűlés elnöke továbbra is kereszténypárti legyen.
Rakovszky Svájcba »taxik.
Politikai körökben hire terjedt, hogy Rakovszky István kilép a kereszténypártból és mint pártonkívüli képviselő az ellenzék élére áll. Sokan tudni vélték, hogy Rakovszky már holnap fel is szólal. Ezzel szemben Ra-kovszkyhoz közelálló helyről közlik, hogy a volt elnök elsősorban pár heti pihenőre Svájcba utazik. Egyelőra tehát nem szándékozik aktive belekapcsolódni a politikába, csak figyeli az eseményeket és semmi körülmények között nem lép lei a keresztény pártból.
Rakovszky azonban már most hangoztatja, hogy minden a szabad polgárok jogbiztonsága 4jen irányuló cselekmények megbüntetését és orvoslását kívánja. Ragaszkodik ahhoz, hogy a polgári személyek a katonai bíráskodás alól elvonassanak. Harcol a « jogrendért, melynek feltétele egy két posz-
K<5sxcrkesitf :
TÓTH ZOLTÁN
Ttosiorkftsztó :
Dr. HIRSCHLER JENŐ
Hlrdstésak délaUn 5 órái* vé tetn«k fel dUsxabás sssrtat.
tulatum. Rakovszky máris erősen résztvesz a kereszténypárt belső életében.
Hegyeshalmy Rákospalotán.
Hegyeshalmy kereskedelmi miniszter holnap délután Rákospalotán előadást tart az Ipartörvény revíziójáról, továbbá a postások és vasutasok ügyéről.
A kormány ás a pártok.
Politikai körökben sok szó esik arról, hogy a legutóbbi események, Beniczky sérelmei és nemzetgyűlési szereplése, valamint Rakovszky lemondása arra kényszeritették Bethlen miniszterelnököt, hogy a kormányzásnak súlypontját a kisgazdapártra helyezze át. Ha ez igy volna, — hangoztatják a kereszténypártban — Bethlen miniszterelnök egyoldalú kisgazdapárti politikája, a kormány bukását jelentené. A kisgazdapárt ugyanis nincs annyira egységes és fegyelmezett, hogy a kormányzásnak megbízható alapja lehetne. Egyoldalúan a kisgazdapártra támaszkodva, a kereszténypárt, a disszidensek és az ellenzék- kritikáját, mert a kisgazdapártnak nincs akkora számbeli fölénye sem. Éppen ezért az utolsó pillanatig kételkedni lehet abban, hogy Bethlen elfordulni készül a kereszténypárttól, annál is inkább, mert Bethlen és a
f s
kereszténypárt közt konkrét ellentét egyelőre nincs.|A legutóbbi események következtében bizonyos nehézségek vannak ugyan, ezek azonban kiküszöbölhetők. Végeredményben tehát, ha Bethlen és a kereszténypárt közt pillanatnyilag elhidegült a viszony, nem hihető, hogy a miniszterelnök ne igyekezne mindent megtenni a bizalmatlanság kiküszöbölésére és a régi összeköttetés újból való megalapozására.
Am elnökválság.
Még mindig tartja magát politikai kö rökben a hir, hogy az elnök választást Őszre, halasztják. Ezzel szemben bizonyos, hogy ezt a kormány sem jcivánja. Legközelebb tehát pártközi konferencián keresnek megegyezést. Amig az a megegyezés létrejön, bármilyféle személyi jelölés korai és alaptalan.
Az elnökválsággal és jelöléssel szemben elfoglalt kisgazda álláspontot, illetőleg a kisgazdapárt részéről a következő hivatalos információt kaptuk:
— A párt hivatalosan nem foglalkozott az elnökjelölés kérdésével. Ez a párt, e heti rendes értekezletén fog megtörténni. Ezen az értekezleten le fogják szögezni azt, hogy a kisgazdapárt ragaszkodik ahhoz/ hogy számbeli túlsúlyánál fogva, az Őt megillető elnöki széket jelöltjének biztosítja. A párt az eddigi hangulat szerint Bottlik József elnök jelöltsége mellett fog állást foglalni.
Gaál Gaszton népszerű személyének Schandl részéről történt szóbahozása ismét egy kellemetlen sakkhúzás a párt egysége
/
ellen. Abban az esetben ugyanis, ha nem BoUlikkol töltenék be az elnöki állást, Bottlik-nak le kellene köszönni az alelnöki állásról./ Ez pedig a párt részéről Bottlikkal szemben olyan méltánytalan, indokolatlan eljárás volna, amilyenre a pártok életében alig van példa.
Értesülésünk szerint Gaál Gasztonnak ilyen irányú ambicíói nincsenek. Általában a párt csütörtöki pártértekezlete előtt minden kombináció korai.
. ■ f-it?. 3> j . . \\
Augusztus 5-én kezdi meg működését az antant bizottság.
Budapest, augusztus 1. A szövetségközi katonai bizottságok augusztus 5-én, pénteken kozdik meg működésűket. Szsmbaton érkezett meg az angol bizottság egy része és a napo^ ban megérkezik a többi angol .delegált lg A szövetséges hatalmak többi megbiz^*|tjaj e hét első felében Budapestre ér^ cZnek A bizottság pontos érkezésének te;4tninusa még Í8mo. retlen, egyelőre csak p^ olaszokról tudják, hogy 3. vagy negyedikén érkeznek Budapestre. Ez a bizotlirtg a trianoni béke katonai rendelkezéseinek végrehajtását ellenőrzi.
Hadifoglyaink hazajönnek«
* t »
, Budapest, aug. 1. Az Oroszországban sínylődő magyar hadifoglyok kicserélése tárgyában a Révaiban félév óta folyt tárgyalások — mint ismeretesek — a mult hétjfolyamán végleges megegyezésre vezettek. Jungerih Mihály dr.
osztálytanácsos, mint a magyar kor* mány meghatalmazottja és Hancckl követ, az orosz szovjetkormány megbízottja julius 28 án Rigában aláirták az egyezményt, amelynek értelmében az összes magyar hadifoglyok, beleértve a visszatartott túszokat is, még ez év vége előtt hazatérhetnek.
Mint értesülünk, az igazságügymíniszter a megállapodás részleteiről, illetve az egyezmény főbb pontjaira nézve előreláthatólag a nemzetgyűlés holnapi ülésén fog bejelentés formájában tájékoztatást nyújtani. <-
A gyöngyösi alpolgármester
Bécsben nyomtalanul eltűnt.
i j
Budapest, augusztus 1. Vasárnap éjszaka a budapesti főkapitánysághoz távirat érkezett a bécsi rendőrségtől, hogy Schacker Béla gyöngyösi alpolgármester eltűnt és való-szinüleg gyilkosság áldozata. Schacker 4—5 > napja utazott Gyöngyösről Béctbe. Hozzátartozóinál saállott meg és szombat este hozzátartozóinak lakásán egy fiatalember jelent meg, aki mint a bécsi rendőrség detek-tivje mutatkozott be és felszólította Schackert, hogy kövesse őt a rendőrségre. Schacker elment a fiatalemberrel. Hozzátartozóinak feltűnt, hogy egész vasárnap nem jött haza. Vasárnúp délután felmentek a bécsi rendőrségre és keresték az alpolgármestert. Kiderült, hogy a rendőrségen semmiféle nyo-


Y
. >

-m-
ZALA
1921. augusztm 2.
uioió eljárásról nem tudnak* amely Schacker rar%szefüg#$*be I^rtt volna. Olyan nevü detektívet *em ismernek, mint aki Schackert elvitte.
Sct^icker a kommunizmus Ujtörése után erélye« lépéseket tett a kommunistákkal szem-ban és igy valószínűnek tartják, hogy valamelyik Béc*be menekOit társaság áldozata.
Szá*x Zoltán ém a bécsi sajtó.
Budapest, auguözius i. A Nép írja : Szász Zoltán letartóztatása nagy port vert fel a bécsi kommunisié sajtóban. Éktelen lármát csapnak az országrombolók letartótfUMsa mintt ós azt hiszik, hogy ezzel elérhetnek Valamit titkos céljaikból. A legvakmerőbb kétnéglflenUI a bécsi Jövő, mely ebből az^ alkalomból külön tudósítót küldött Budapestre az ügyben nyomozni. Minden „fehér terror" ós „rendőri diktatúra" dacára is egyébként érthetetlen módon sikerült a Jövő munkatársának a Markó utcai fogházba bejutnia, hol fesztelen beszélgetésbe bocsájtkozha-tott Szász Zoltánnal, aki előtte olyan kijelentéseket tett, melyek ujabb adatot szolgáltatnak Szász bűnössége mellett.
— Budapesten még mindig fehér bolsevizmus uralkodik — mondja Szász a Jövó munkatársának. — Bizom abban, hogy a bíróság előtt eredményesen fejthetem ki érveim helyességét a magyarországi kamarillára vonatkozólag. Szász Zoltán végre annak a kívánságának adott kilejezóst, hogy az Emberi Jogok Ligája is magáévá teszi az ő ügyét. — Nagy-zási hóbortban szenved Szász Zoltán, amikor azt hiszi, hogy az emberiség haladása, szabadsága és jövője Garamiék jövőjétől függ.
Az állami jegyintézet megkezdte működését*
Budapest, aug. 1. Az állami jegyhivatal a mai napon megkezdte működését. Popovics a jegyintézet működésének megkezdésével kapcsolatban a következőket mondotta :
— A jegyintézet a mai napon ténylegesen kezdte meg működését. Egész szervezeti* az Osztrák-Magyar Bank intézményének átviteléből alakult ki. A tisztviselők ma este fogják letenni az esküt. Ezzel megszűntek a* Osztrák-Magyar Bank alkalmazottal\' lenni és ezentúl mint a magyar állami jegyintézet tisztviselői folytatják működésüket.
— A jegyintézet tehát zavartalanul kezdi meg működését és máris bele kapcsolódott • magyar gazdasági élet vérkeringésébe. Semmi ünnepélyes aktus ebből az alkalomból nem volt, mindenki folytatta munkáját ott, ahol abbahagyta.
Forgalomba került az uj ötvenkoronás.
*
Budapest, augusztus 1. Szombaton kezdte meg az államjegykibocsájtó intézet az uj ötven-koronások kibocsájtását, Az uj bankjegy máris bonyodalmakra, veszekedésekre adott okot. Az uj pénznemnek az a baja ugyanis, hogy ugy nagyságra, mint szinre nagyon hasonlít a százkoronáshoz, amelylyel könnyen összetéveszthető. Az első napon sok helyen ötvenkoronással fizettek és vugy százkoronából adtak viaz-sza, vagy aki fizetett, azt hitte, hogy százast adott az ötvenes helyett.
Cseh-szlováktában uj korai ány alakul.
*
Prága, augusztus 1. A cseh sajtó meglehetősen biztosra veszi, hogy Svehat cseh agrárius vezetésével uj páriamentát is kormány áll az ügy élére. A kormány Masaryk elnök visszatérése utár, fog megalakulni.
A kommunisták üldözése Jugoszláviában.
Zágráb, aug. 1. Jugoszláviában ezidŐ-szerint a legélesebb eszközökkel üldözőbe vették a kommunistákat. Eddig nem kevesebb, mint háromezer kommunistát tartóztattak le. Az egész kommunista sajtót beszűntették. A letartóztattok alkalmával sok esetben véres összeütközésekre került a sor. Szarajevóban lerombolták a munkások otthonát és levéltárukat felégették. — Spalatóban véres összecsapás volt a nacionalisták és a kommunisták között. A nemzetgyűlés törvényes uton a kommunista pártot az államra nézve veszedelmesnek jelenti ki és feloszlatja. Az ötven kommunista képviselő mandátumát érvénytelennek nyilvánítják. Pribicsevics miniszter naponként fenyegető leveleket kap. Pasics karlsbadi útját a parlamenti ülésszak befejezéséig, azaz augusztus 15-ig elhalasztotta. A szerb miniszterelnök külön hajón Pozsonyba készül utazni és onnan Prágán keresztül Karlsbadba veszi útját.
WindischgrHtz hercegnőt elitélték 30.000 koronára becsületsértésért
Bécs, augusztus 1. A lapok jelentése szerint tegnap Windischgrfitz Erzsébet hercegnő, I. Ferenc József király unokája becsületsértéssel vádolva állott a badeni biróság előtt. Windischgiatz hercegnő ellen Klein dr. bádeni ügyvéd tett panaszt, aki annak idején mint a hnreegnő lérjének, Windisgratz Ottó hercegnek képviselője a schönaui kastélyban eljárt, hogy u gyermekeket a hercegnőtől elvegye. Ebben n .hivatalos eljárásban a schönaui munkások megakadályozták. Midőn Klein dr. látta, hogy közbenjárása sikertelzn, a hercegnőhöz fordult, de ez hátat fordított neki ezekkel a szavakkal: Ilyen d.\'.-val nem állok szóba. A hercegnő azzal védekezett, hogy Klein dr.-rnl azért nem állott szóba, mert ez lovaglóostorral jött a kastélyba. Felperes ezt a/zal magyarázta, hogy tudomással birt arról, hogy a kastélyban harapós kutyák vannak. Miután a hercegnő vonakodott olyan nyilatkozatot tenni, hogy a panaszost becsületében megsérteni nem akarta, a hercegnőt harmincezer korona pénzbirságra, vagy Öt nap elzárásra Ítélték.
A bolsevizmus az őszt nem fogja
túlélni.
Hága, augusztus 1. Hollandi bankárok megbízható híreket kaptak arrál, hogy az oroszországi szovjetrendrszer fenntartása lehetetlen. A kommunizmus teljesen összeomlott. A katasztrófát Nyugateurópa segítsége sem tartóztathatja már fel.
Az amerikai szociáldemokraták Lenin és Trockij azonnal való eltávolítását, valamennyi párt képviselőiből álló parlamentáris kormány megalakítását és a sajtószabadság helyreállítását követelik. Annyi bizonyos, hogy a bolsevizmus az őszt nem fogja túlélni.
TŐZSDE.
Htld*P»Bt, ttUglMStUS 1.
I
ValnUplao; Napoleon 1250, Koot--, Léva
—. Dollár 400, Francia frank 3t6f, Lengyel márka 10, Mírka 500, I.ira 16i(*, OntrAk 41, Rubel 64\'/,, Ui bOO, Szokol 405, Svájci frank —, Koronadinár, 880, Frank-dinár--, Holland forint —, Bécsi kifizetés--.
értékek : Magyar Hitel 1800, OattrAk Hitel 010, llazni 805, Jelzálog 275, Leszámítoló 740, Koreskcdolmi Bank 8850, Magyar-Olasz :il7, Beocslnl 5550, Drasche
3850, Altalános síén--r, Szászvári 2800, Salgótarjáni
4100, Urikányl--, Rima 2470, Schlick 1000, Guttmanp
8475, Nasicl 11200, Danlce 5800, Klotild 2425, Magyar
Cukor--, Adita 5000, Atlantik* 4800, Királysör ,
Bosnyák-Agrár 845, Llpták —, l\'höbus 710, Vasmegyei Villamos 1350, Glaella 1750, Konkordla 2810.
i \' • V. - V\'
A korona Zürichben*
Budapest, augusztus 1. Zürichből jelentik: A magyar korona Állása ma : (zárlatkor) 1*57l/tl osztrák korona; 0*70, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'65 szánt lm.
Tolvajhajsza a bagolai hegyekben.
A detektívek éu egy lóktítd revolver-harc«. — A snlyoian megsebesült go-
zioaxtevő.
(Saját tudósítónktól.) A nagykanizsai államrendőrség kitűnő éberséggel őrködik a város közbiztonsága felett. A város belső területéről jóformán már teljesen kisxoritotta az úgynevezett gyanús elemeket, gyakori razziákkal és ellenőrzéssel pedig elérte azt, hogy az átutazó gonosztevők is messze elkerülik Nagykanizsa városát. Ujabban azonban a nyári időben a menekülő gonosztevőknek kitűnő búvóhelynek kínálkozik Nagykanizsa közvetlen környéke, mely már kivül esik a városi rendőrség hatáskörén. Különböző bűnöző típusok, fegyencek, tolvajok és lókÖtŐk a környékező hegyek és erdők kőzött ütik fel tanyájukat, itt élnek a falvak lakóit zsarolva és fosztogatva. Nem egy kanizsai bűncselekmény szála is ide vezetett és a kanizsai rendőrségen már régen tudják, hogy a bagolai és szentgyörgyvári hegyek és erdők között nem egy gonosztevő húzódik meg. A kanizsai rendőrség nyomozói már régóta figyelik ezeket a helyeket és csak a jó alkalomra várnak, hogy erélyes kézzel belenyúljanak az erdők
és hegyek titkai közé.
» »
Tegnapelőtt délután is a kanizsai detek-tivtestület egyik régi és ügyes tagja: Fritz valamilyen bűnügyben a bagolasánczi Szép Ilona csárdában tartózkodott. Itt felkeltette figyelmét egy gyanús külsejű fiatalember, ki felt
ünő módon költekezett. A detekliv igazolásra szólította fel, mire az átnyújtott neki egy Takács József szakaszvezető nevére kiállított igazolványt. Fritznek gyanús volt az Igazoló irat és mig annak pontos tanulmányozásába mélyedt, az állítólagos Takács előkapta revolverét, rászögezte a detektivra és azt mondta :
— Meg ne mozdulj, mert agyonlőlek l
A detektív a rámeredő revolvercső elől
meglepetve hátrált, aztán beugrott a csárda ajtaján, ahol ő is előkapta browningját és szembeszállott a gonosztevővel. Ez azonban közben megugrott és a városi erdő Irányába elszaladt.
Fritz detektív telefonon segítséget kért, mire Wachtler Jeromos nyomozó és Pal Lajos rendőr segítségére siettek. Hármasban azonnal üldözőbe vették a megugrott gonosztevőt, a nyomot azonban a Látó-hegyen Koplár szőllősgazda pincéjénél elveszítették. Egy darabig még kutattak az eltűnt nyom után, de aztán visszatértek Bagolasánczra.
Délután két óra volt, amikor megérkeztek ismét a Szép Ilonához. Leültek az árnyékos udvarba, hogy egy kissé megpihenjenek. Alig ültek azonban itt pár percig, amikor az egyik detektív éles szeme észrevette, hogy • szomszédos gyümölcsösben egy almafa mögött lapul az állítólagos Takács. Takács testét a fa mögé bujtatta, a revolvert azonban a rendőrök felé szögezte.
A rendőrök sem voltak restek, előkapták revolvereiket és a gonosztevő felé rohantak, aki látva a túlerőt, a szentgyörgyvárt Blau-féle villa felé meneicült. Egy életre-halálra szóló vad hajsza következett. A gonosztevő jól ismerte az utat, mert a szentgyörgyvári hegyen keresztül eltudott jutni a bagolai hegyekig. Itt azonban az üldözők megközelítették és rákiáltottak:
- Állj 1
1921. augusztus 23,
ZALA
3\'
A menekülő azonban nemcsak hogy nem állott meg, hanem revolveréből sürü egymás* utánban lövéseket tett az üldöző rendőrökre. -A rendőrök erre tüz alá vették a menekülő betyárt és egy golyó el is találta, mert a hagolai kanyarulatnál, amikor egy pillanatra eltűnt a szemük előtt, hangos jajgatást hallottak. Azután csend lett.
óvatosan közeledtek és tényleg a pincék között, egy diófa alatt vérében fetrengve találták a tolvajt. Még ki lehetett hallgatni. Elmondta, hogy Lehmann Imre az igazi neve, Somogyberzenczén született és lólopást követett el Somogycsicsón. Emiatt Budapesten elfogtál;, onnan azonban megszökött és szökése óta ezen a környéken garázdálkodik,
A detektívek a súlyosan sebesült lókötőt első segélyben részesítették. Eltépték az Ingét és azzal kötözték be az erősen vérző sebet* j Azután Intézkedtek, hogy a sebesült beszál-littassék a kanizsai közkórházba.
Lehmann állapota a kórházban válságosra fordult. A tegnapi nap folyamán a súlyos állapotára való tekintettel Podolay vizsgálóbíró \' ki akarta hallgatni, azonban nem lehetett, mert nem volt eszméleténél.
Az ügyben egyébként megindult a vizsgálat, Ax azonban bizonyos, hogy a bagolai hegyek és erdők között egy betyárral kevesebb garázdálkodik.
HiREK-
— Rendes városi kttzgyülés. Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete folyó évi augusztus hó 3-án d, u. 4 órakor, esetleg folytatólag 4-én d, u. 4 órakor a városháza dísztermében rendes közgyűlést tart. A tárgysorozat 66 pontból áll, melyekre még visszatérünk.
— Hogyan fizetett a nótáért? Erdei János Kiskanizsa közismert cigányprímása a sormási vendéglőstől meghívást kapott, hogy a letenyei vásárról jövő kereskedőknek jöjjön el muzsikálni. Jancsi prímás hóna alá kapta finom hegedűjét és egy jó kontorással elindult Sormásra, hogy Lctenyéről jövő vásárosoknak megaranyozza a jókedvét. Korábban érkezett, mipt kellett volna és míg várta a letenyei vásárosok képében a jó szerencsét, a korcsmában tartózkodó félkezü fiatalember megrendelte Jancsitól a nótáját. Jancsi pri-n ás elhúzta, amint egy finom prímáshoz Illik, aztán pedig kiment az udvarba, hogy a nagy hőségben egy kissé lehűtse magát. Amire visszatért, a nótátrendelőt nem találta a korcsmában. Nem igen bánta, mert Jancsi gavallér, aki már sok embernek muzsikált ingyen. Azonban a félkezünek annyira megtetszett • hegedű játéka, hogy — magával vitte. Erre már Erdei János Is ijedten szaladt egészen a kiskanizsai rendőrségig, amely csakhamar megtalálta a tolvajt és a hegedűt visszavitte boldog tulajdonosához. Jancsi megörült a hegedűnek, de azért méltatlankodva mondta, hogy így mégsem illik fizetni a nótáért.
— Szabadságon. Dr, Miklós Imre orvos három heti szabadságra a Tátrába utazott.
— Véghelyi Iza Kaposváron. A kaposvári közkedvelt művésznőjével tárgyalások folynak s tekintetben, hogy a Magyarországi Munkások Rokkant és Nyugdijegylete kaposvári fiókja által 1921. aug. 14 én rendezendő kabarén fellépjen. Értesülésünk szerint lejöve-tele biztosítva van.
— A tejmizéria. A tejmizéria ügyében tovább folyik a hatósági eliárás. Ugy-látszik az ügybe nagyobb érdekek Is beleavatkoztak, mert ma a rendőrségre távirat érkezett a földmivelésügyi minisztertől, melyben jelentést kémek az elkobzás okáról. Reméljük, hogy ezen beavatkozás nem fogja az eljárást a maga egyenes és határozott útjáról letériteni, mert a hatóság erélyességét kívánja a közérdek, melynek leghűbb kifejezője az a sok szóbeli és írásbeli panasz, mellyel a szerkesztőségeket nap-nap után felkeresik. Ha valaha, ugy most az egész város egységes falankszban áll a rendőrség mögött és a szigorú Intézkedést kívánja.
-- Ottó bácsi születésnapja. A város egyik köztiszteletben álló polgára, a mindenkitől ismert Blau Ottó ünnepelte szombaton hetvenéves születésnapját. A régi patrícius család közszeretetben álló tagját, az örök ifjú „Ottó bácsit* ez alkalomból meleg ünneplésben részesítették tisztelői és a nagykanizsai aranyifjúság, kik atyai barátjukat ünnepelték benne. Az ünnepség az évszázados szentgyÖrgyvári villában folyt le, ahol az\' ünnepi lakomán több pohárköszöntőt mondtak Oltó bácsira. A kedves Öreg urat ünneplő társaság a hajnali órákig maradt együtt, amikor búcsúpoharat emelve zajos éltetéssel köszönt el az aranykedélyü öreg úrtól, Ottó bácsitól. , " \' \' " \\
— HegedUs li megfellebbezte ax adóját« Nem tudjuk, hogy tényleg mcgfclcl-o a valóságnak, avagy csak a képviselőház folyosójának jóizü humora hozta-e felszínre a hirt, amelyen legutóbb nagyon derültek a képviselők. Grieger Miklós, a csornai követ mesélte legu-tóbb kerületében egy társaságnak, hogy a fáma szerint a pénzügyminiszter maga is tulmagas-nak találta a személyére kirótt jövedelmi adót, ezért ellene a budapesti pénzügyigazgatósághoz fellebbezést jelontott bo. A pesti financiánál azonban vagy igen bátor emberek dolgoznak, vagy pedig, ami valószínűbb, nagyon megvannak győződve a pénzügyminiszter \' puritánságáról, ami megvédi őkot mindenféle nprehen-ziától, olég az hozzá, a pónzügyigazgatósAg elutasította a felebbezést és helybenhagyta az adójavaslatot. A tőrvény értelmében a pénzügyminiszternek Joga lett volna a másodfokú döntést is megapellálni a minisztériumhoz, ebben az esetben azonban Hegedűs Lóránt ügye Hegedűs Lóránt elé került volna, ezt elkerülendő, nem vitte a végső fórum elé a tul magas udót. A pénzügyminiszter tehát fizot mint a köles, ami a konkrét esetben ugy néz ki, mint amikor —-a hóhért akasztják.
— Orvosi hlr. Dr. Haiszer fogorvos rendeléseit Sugér-ut 12. sz. alatt újból megkezdte.
— A kaposvári tartalékos tisztek főidet kérnek. Tegnap tartották meg a kaposvári leszerelt tartalékos tisztek értekezletüket anyagi helyzetük megbeszélése céljából. Memorandumot fogadlak cl, amelyben kertgazdálkodás ós egyébb gazdálkodási ágak mivelése céljából földöt kérnek a kormánytól azzal a kikötéssel, hogy a kapott földet személyesen megmlvelik.
— Tizenkétezren vettek részt egy japán költőversenyen. Japánban most zajlott le a nemzeti költők szokásos versenye a Mikádo pályadijáért. Tizenhétezer költő vett részt ezen a versenyen, amelyre a pályamunkákat névtelenül küldték be. Amikor felbontatták s pályadíjat nyert mü jeligés levelét, kiderült, hogy a dijat — egy amerikai nő nyerto meg.
I Ch. Burnett-nek hívják, ő lett a legnagyobb költő, akit méltónak találtak arra, hogy a császári ház hőstetteit megénekelje.
— Uj nagyközségek Somogyban.
A belügyminiszter Balatonboglár és Balatonlelle kisközségnek nagyközséggé alakítását rendelte el.
— Aldk szeretik egymást« Hát
perszó, hogy a lakóról és a házigazdáról van szó. Mlnarics Pál Msgyar u. 96. sz. házában lakott Kósa Lajos vasutas. Minarics már két éve jogerőson felmondott lakójának ós amikor most ezt végro is akarta hajtani, a lakó ezen annyirA felbőszült, hogy késv. rántott elő és Összeszurkálta házigazdáját.
- VAC-NTE 2sl (OiO). Nagykanizsa
két rivális csapatának mérkőzése ezúttal\' a VAC győzelmével végződött. A VAC a győzelmet megérdemelte, mert határozottan jobb volt ellenfelénél. Egyet azonban örömmel jegyzünk fel: a mérkőzés mindvégig fair volt, nem nyers erővel, hanem tudással akart mindakét csapat győzni és e^ért a játék mindvégig érdekes volt. A két csapat játéka any-nyira szép és sportszerű volt, hogy a bírónak nem sok dolga akadt. Ha egy-két éretlen ember kikerül a pályáról^akkor a kanizsai pályán minden sportszerű lesz.
— „Zalavármegye Általános Közigazgatási, Kereskedelmi és Ipari Címtára44. Zieger Ferenc állami anyakönvvczetŐ szerkesztésében a közel jövőben egy hézagpótló munka, Zalavármegye általános címtára lát napvilágot. A munko nem magánérdeket szolgál, hanem fontos közcél kielégítésére készü(. A készülő tnüben mindenki megtalálja akár kereskedői, akár ipari, akár hivatali szempontból mindazt, amire szüksége van. A vaskos munka tartalmát e szűk keretek közt leírni lehetetlen, de aki kezébe veszi majd, meg fog győződni, hogy szerzője Zieger Ferenc oly munkát végzett, moly minden dicséretet megérdemel. A szerző a munkaanyagot a soproni kereskedelmi és iparkamarához is felterjesztette, ahonnan annak átvizsgálása után i\\ legteljesebb elismerést kapta. A készülő címtárra mi Is felhívjuk lapunk olvasóinak a figyelmét és ajánljuk, hogy saját jól felfogott érdekükben támogassák Zieger Ferenc értékes vállalkozását. A címtár ára 80 korona. A mű megrendelhető és hirdetések még feladhatók a szerzőnél (Nagykanizsa, Főút 22. szám) és lapunk kiadóhivatalában.
(x) Elveszett. Vasárnap délelőtt* az Erzsébet-téri Mpve-pavillon előtt elveszett egy bőr pénztárca\' 600 korona pénz, valamint Kercsmár Nándor névre szóló több igazolvánnyal. Kérem a becsületes megtalálót, legalább uz igazolványomat cimezve Király u. 31. szám alá megküldeni szíveskedjék.
(x) Közellátási közlemények. A hatósági lisztellátásra jogosultak lisztjegyeiket I. évi augusztus 2-tól kezdve a közélelmezési hivatalban átvehetik. Jelentkezéskor a régi könyvecskék bemutatandók. Az uj lisztjegyekért családonklnt 4 K fizetendő. Vártosi közellátási üzemek.
(x) Mindenki vásárolhat már clpftt
mióta 325 koronáért kapni Jó minőségű női félcipőket, Szabó Sándor cipőüzletében, Ka-zinczy-utca 1. szám. \'
(x) Gyulai Elek bank- éa váltóüz-let. Forgács és Gyulai bank- ós váltóüzlet helybeli bej. cégből Forgács Jenő budapesti lakós kilépvén, annak kizárólagos tulajdona \' Gyulai Etek másik cégtagra ment át ós Ő azt ettől fogvn Gyulai Klek bank* és váltóüzlet cég alatt fogja folytatni.
Apró hirdetések.
Kitűnő hegedű eladó. Megtekinthető a
kiadóhivatalban.
Néhány intelligensebb iparost vállalnék jó házikosztra. Cim a kiadóban.
Két nagyobb vendéglő, Igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Síigristt közvetítő-Zrínyi Miklós utca 33.
Fényképészeknek ajánlunk D. I. K,
Bayer ós Leonar brómeztlst levelező-lapokat, matt, félmatt és fényes minőségben 100 darabonként 50 koronáért. Fischel FÜtttp Fial.
Bcjórótakarltónő felvétetik Sugár-ut 40/*. szám alatt.
Eladó egy szmlrnaszőnyeg, Cim a
kiadóban.
591]
Egy messing függő villanylámpa, \'
petróleumra is hnsznAlh itó, ü phonix pálnm . eladó. Bővebbet Kopár ékszerésznél, Fő-ut 12.
Értesítés és felhívás.
Kiskanizsán, Polgár-utca 1. sz. a. fele részben Heimer Mór nagykanizsai lakós tulajdo nát képező fűszer- ós vegyesóru üzletet megvettem, igy az egészben tulajdonomba ment At. Felkérem Heimer Mór ur hitelezőit, hogy nctáni követelésükről 3 napon belül értesítsenek.
59n
Frommer Pál.
A kiváló minőségű „Bokor" és „Boklyn" védjegyű terpentines
cipőkrémek
vai-.mlnt a „Méhkas" védjegyű
i ■
ruhafestők
legolcsóbb gyári árban kaphatók:
i
Artner ós Kelemen
cégnél, Nagykanizsa*
56S5
Kereskedőknek
\\
ajánlunk
Barna csomagolót Superlor csomagolót Felvágott csomagolót Színe» vékony kalapcaomagolót Papírzacskókat
Árucímkét éu csomagolóclmkét Utazói rendelőkönyvet Üzleti könyveket stb.
■ ■
legolcsóbb árak mellett.
Fischel Fülöp Fiai
papJrraktára nagyban és kicsinyben Nagykanizsán, Fő-nt 1. szám.
[3ÍCJÍC ÜC 3t(3tC 3§C JÍC JiC ÜC JÍC JJJ JÍC ÜC\'
Megérkeztek ^TM^ti • legújabb
béosztásu órák.
Reklámár 280 korona.
Milhoffer Ödön Utóda
■> ékszerééi
• ,> j
Aranyal. e«tUW$t a Ufniagaaabb ¿roa muk.
minden mennyiségben vásárolunk készpénzfizetés mellett,
m előlegel nyitunk,
zsákokat el&e küldünk.
_ ____A legmagasabb napi árat
adjuk akár közvetlenül, akár az alanti kirendeltségeink, vagy képviselőségeink utján.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R T.
t u,
SUrgönycim: Futura«
Telefonsam: 123.
Nagykanizsa, Bazár-épület.
, » f 5 \' 5
Kirendeltségeink i Zalaegerszeg, telefonszám 56, Zalaszentgrót, telefonszám . 32, Lenti.
lTánTiiooUoár>oinV . Hitelszövetkezet Kesrthely, telefonszám 68, Hitelszövetkezet Z.la.páti, telefonszám 8, fLöpVlSüiUoDgolIIlL . Hitelszövetkezet Tapolca, telefonszám 18, Hitelszövetkezet Dobri, Hangya Szövetkezet
Sümeg, telofonseám 21), Hangya Szövetkezet Nova, telefonszám 7.
Jó minőségű női fél SGVrÓ ÓS boksz félcipő különféle fazonokban
bőrtalp ós sarokkal
írni >
; V > W** -R V-" •
t\' \'
koronáért
kapható

X \' \'t
»
Szabó Sándor czipőáruházában
L Nagykanizsán, Kazinczy-utexa 1 szám.
- i ■ ■ - ctp—— mm »1 m 1 ■■ \'

:«)
Dunantuli Élelmiszeres Áru
forgalmi Részvénytársaság
Nagykanizsán, Csengery ut 6» sz.
Telefoa: 59. Távirati cini: „Tranadanubia" a mindenkori legmagasabb napi árakon
vásárol
babot, mákot, diót
TOJÁS
Q/y luKfttlauok \'f\\
Kyora közvetítése V4/
Zrínyi MIUlÓH-utca 33. I. ein. N
Eladó birtokok: 481 Illíriai Zalában országút mellett, közül vasútállomáshoz, felszerelés nélkül. Url lnkás nincs.
— 490 holrill Zalában, benno 150 hold erdrt. Urilakás nincs. Teljes étó és holt felszerelés átad.\'>. — 2100 lillriftl Somogyban. Szép kastély és nagy parkkal, berendezett szeszgyár. Teljes élő és holt felszerelés. Vasútállomás közöl. — 1400 htlrilt bírtok Somogyban. Lakással. Teljes élő és holt felszereléssel, szeszgyárral. Vasútállomás közöl.
Átadó birtokbérlettk. 231 fcildii bérlet Zalában vasútállomás közelében. Uri lakás nincs. 0 évro szól a bérlet. — 140 Iliiül bérlet Zalában holt felszereléssel 10-15 évre bérbeadó 4 szobás lakással. Állomás, közelében Jó talajú, szép fekvésű birtok.
Blsdó kUbi-tokok : 14 tlltfM N«gyk«nlzsa közelében fzép épületekkel. — 10 l»Nll birtok szőlővel a Balaton
közelében.
Eladó házak a városban mindon nagyságban olcsó áron Több boköltözhető lakással. — Nagyobb házak kertokkcl eladók. — Kll kirctSI, ll|J«bh Vflrié|li llfttfék.
— Vendéglő bérletek átadók.
Barondozott oamonttrugyár aladó.
Szőlőbirtok több eladó « város közelében. — Házhelyek, rótok.
Balatoni viliik eladók.
ooooooooaoooooaooooaoaoooaoü
HvS^lV
A 1*1
Könyvkötészet
stb. élelmiszereket és mezőgttdaságl terményeket.
Ugyanott mézszállitásokból visszamaradt « kisebb.nagyobb űrtartalmú < >
horganybádog kannák
nagyobb mennyiségben is olcsón eladók
>LíY
:0\'i ■
1 \'! 1
r í\'v* i HÍ
1¿J
Könyvnyomda
Vonalzóíntézet

mm
mm
Nyomdai telefon: 117.
1
ta* I

mmmmm
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, ^számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek * csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.

P9H9B
w^tmtmmmé .<•)
Kiaddhivat c
telek:
Tf, - r R
78.
i » C>*
^ m
¿Mí»
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
DODODQ QOQOOOQQOQO00000000000
xid

Nyomatott a laptulajdonoaok: Zalai éa Gyarmati könyvnyomdájában,
50« évfolyam
.............hl ■ hwb
* sl. 4« f J
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Vö ut 13. i«ám
Nyomda:
Pö-wt 9. ss á m.
Nagykanizsa, 1921. augusztus 3. Szerda
174« szám
megjelenik hétfő kivételével minden nap kora reggel, rí
Hl, i 11 i | —
MWWMBBH
■«v« »■«» i\\
POLITIKAI NAPILAP

HHSBBHBP
S»«rk«»it0iéftl 4« kiadóhivatal! talaton 7». P0as«rk«amt6 lakáaa 7L Nyomdai talafon Uf.
■HbHHH
KAsiorko.i*t6:
TÓTH ZOLTÁN
t > .nian^iiiH^
• i fi \\ * ^
Táxf5*«rk«5ttA:
Dr. HIRSCHLER JENŐ
rí ■»> i ii i i
Előfizetési árak:
Hilybia káskoz kardra
vidikra postai uétktÜdéml
Kgy hóra . . . 35 K Negyed évre . 100 „ Pélévre ... 200 „ Bgéas évre . . 400 m
■MMM / éj
Egyes szám Ara 2 korona
Hirdetések délután a érái« vétetnek fel dUftabie eserlnt.
Rakovszky István bemutatta Prónay Pál levelét a Házban.
Nagy vihar. — Beniczky Bethlen miniszterelnök
Budapest, augusztus 2. Kenéz Béla tizenegy órakor nyitotta meg a Ház mai ülését. — A gazdaségl felügyelőkről szóló tőrvényt részleteiben és általánosságban elfogadták. — A szesz megadóztatásáról szóló javaslatot Róbert Emil ismerteti, néhány hozzászólás után általánosságban és részleteiben elfogadják. Mikovényi JcnŐ a hazaárulókról szóló törvényjavaslatot ismerteti és
kér\'
annak elfogadását.
Rassay: Nem látja, hogy miért oly sürgős e javaslat letárgyalása. Miért nem mondják ki, hogy a Károlyi hitbizományról van szó, melynek 5 százalékát meg akarják menteni az oldalági örökösök számára. Ne Károlyi Mihályé, hanem Károlyi Józsefé legyen.
Ezután Grieger, Kerekes, majd Tom-csányi szólalnak fel. Ez utóbbi kijelenti, hogy az özvegyi haszonélvezet feltétlenül megmarad, ugy hogy az egész vagyont, nem. lehet elkobozni, mert az igazságtalan volna. Ezek-után a javaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfogadják.
Elnök szünetet rendel el. Szünet után
Rakovszky István volt elnök emelkedik szólásra: A házszabályok 188. §-a értelmében szólalok fel. Mindenekelőtt köszönetet mondok a Háznak, hogy elnöki működésemért jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. (N »gy éljenzés.)
Tisztelt Nemzetgyűlés l Eltökélt szándékom volt ebben a Házban az ősz előtt nem felszólalni, de oly eset történt, mely elodázhatatlan kötelességemmé teszi a Házzal szemben, hogy az én, illetve a Ház mentelmi jogán esett sérelmet bejelentsem. Vagyok bátor minden bevezetés nélkül felolvasni azt a levelet, melyet én, mint a Ház elnöke kaptam. A levelet Prónay Pál alezredes irta alá.
Szilágyi: Vizsgálat alatt álló alezredes.
Rakovszky (olvassa) : Elnök Urnák Buda« pest. A világháború lezajlott, a kommün és a harci veszély megszűnt. Előjönnek most különféle rejtekükből a kommün hiénái és hazafias politika címen támadják a nemzeti had-sereg egyes alakulatainak tisztjeit és legénységét, mely tisztek és legénység elsők voltak abban, hogy a kommünt megbuktassa és a régi rendet helyreállítsa. A Prónay zászlóaljat elsősorban azok támadják, kik csak hálára vannak kötelezve e zászlóalj irányában. Nagyméltóságod sem tartotta kötelességének, hogy elnöki vétót mondjon »az oktalan rágal mak ellen, melyeket azelőtt mások; most Be-niczky hangoztatott a képviselőházban,\' sőt ellenkezőleg, Elnök ur még örült annak.
(Nagy zaj.)
Felkiáltói; Hallatlan I >
is levelet olvas fel. — teljes elégtételt igér.
Rassay: És mit szólnak a miniszterek?
Rakovszky (tovább olvas) : Nem szán dékom a magyar érzésű elnök kötelességeit ismertetni, eltekintve a felszólalásnak a Korn-hausert illető privát részétől, mely Beniczky megvilágításában sem felel meg a valóságnak, a következő pontokat van szerencsém Nagyméltóságod tudomására adni: (Nagy zaj.)
Felkiáltás: Ultimátum I
Rassay: Hogy jön ehhez egy aktiv liszt ?
Fábián István mond valamit, de a nagy zajban nem érteni, erre Rakovszky odaszól erélyesen: A t. közbeszóló urnák megjegyzem, hogy ezzel még nem sertette meg a mentelmi jogot, de később kitűnik, hogy Igenis alaposan megsértette. Erre majd rájön a képviselő ur is.
Hornyánszky: Nem bajfc ha nem is jön rá
Rakovszky (tovább olvassa a levelet.) 1. Burkoltan meggyanúsított engem elszámolatlan pénzekről, melyekről a nyugta nála van. 2. Meggyanúsított az állítólagos keresztény miniszterelnök üldözésével. 3. Meggyanúsítja az egész zászlóalj tisztjeit és legénységét, hogy nem való a csendőrségbe 4. Végül odaállítja a nemzeti hadsereg értékes alakulatának értékes tart. tisztjét, Héjjas Ivánt és Francia Kiss Mihály érdemes tiszthelyettest, mint rablógyilkosokat. Nem tűri meg és nem tűrheti meg a zászlóalj tisztikart és legénysége, hogy egy képviselő rágalmakat szórjon egy tisztre, mely tiszt bizalomnak örvend a keresztény és intranzigens világban.
Fábián: Igaza van I
**
Felkiáltás : Miben ? (Nagy zaj.)
Rakovszky energikusan Fábián felé: Én csak azt tudom, hogy az a képviselő, aki a szólásszabadságot meg nem védi, nem méltó arra, hogy itt üljön. (Éljenzés és taps.) Tovább folytatja a levél olvasását: Héjjas Iván tartalékos főhadnagy és Francia Kiss Mihály tiszthelyettes önzetlen hazafiak, amit tettek ... (Felkiáltás : Mit tettek ?) azt hazafiságból és nemzeti érzésből tették, ujjaikhoz szenny, piszok nem tapad és nem hiszem, hogy akár a Beniczky, akár a Rakovszky család ösel nagyobb hősöket tudnának felmutatni, különben nem sülyedhedtek volna az utódok annyira, hogy ha az egyik rágalmaz, a másik Örül ennek. Beniczky különben \' a zászlóalj ultimát megfogja kapni. (Óriási zaj. Felkiáltás: Nyílt hadüzenet I)
Rakovszky (olvas.) A házelnök ur hazafiasén hasson oda, hogy a zászlóalj meglegyen védve a vádak és sértések ellen, mert különben azon kell gondolkodnom, vájjon az elnök urat nem a csehek küldték-e ijole meg-
szállott területről, (Óriási zaj és lárma, a képviselők a padokat verik.
— Mit szól ehhez a n^iniszterelnök ?
— Hol a miniszterelnök ?
Andaházy: Ez nem vadászziszlóalj, ez
cmbcrvadászzászlóalj 1 .
Gaál Gaszton : Fel kell oszlatni I
Rakovszky (befejezi a levelet) ... hogy itt politizáljon és a kártyát keverje. Aláirva : Prónay Pál alezredes.
— Tisztelt nemzetgyűlési Aki azt hiszi, hogy én jogos elkeseredésemben a nemzet vagy a nemzetgyűlés érzelmeire apellálok\' téved. Kijelentem, hogy higgadtan fogom tárgyalni az esetet, meg vagyok győződve,, hogy megfelelő elégtételt kapok. De meg kell állapitanom három dolgot. ElősiÖr: az alezredes urat .soha-nem láttam, róla nem
\' nyilatkoztam, mindazokat a sérelmeket, melyeket felemiit, el nem követtem. A másik : hogy maga is konstatálja, hogy nem bántottam. Az alezredes ur elég vakmerő, hogy a Ház elnökét arra utasítja, hogy mikép lépjen fel egy képviselővel szemben, uki bejelentést tesz mentelmi jogának megsértése tárgyában. Rossz helyre címezte levelét, ezt igy kellett volna címezni: Nin. Belitska Sándor és Ráday Gedeon miniszter uraknak, mert ezek az Ő hivatalfőnökei.
F/ornyánszky / Katonatanács 1
Rakovszky: Az álíami élet minden funkcionáriusa köteles tűrni, hogy őt kritizálják. Itt*nem létezik Prónay Pál vagy bárki inás, aki a közéletben tevékenységet fejt ki, azt kritika érheti. Én megvagyok győződve, hogy a miniszterelnök ur e téren megteszi kötelességét.
Hornyánszky: Ha tudjál
Zákány: Ha nie-ri I
Rakovszky: Én felszólalásommal csak megerősítem a miniszterelnök urat, hogy Vbben a kérdésben nincs pártkülönbség, itt mindenki tiszteli a Ház szuverénitását. — (Éljenzés.)
Szilágyi: Holnap majd plakátok jönnek.
Rakovszky: Igen. Jönnek még majd súlyosabb dolgok is, ha a kormány ezt eltűri.
— Most pedig engedje meg a tisztelt l láz, hogy itt intézzem cl Prónay Pállal való személyes ügyemet. Az alezredes ur azt írja, hogy Héjjas és Kiss kezéhez szenny és piszok nem tapad és ők vannak olyan hősök, inint a Rakovszky*család utódai, mert nem sülyed-tek annyira. Tisztelt nemzetgyűlés I Teljesen igaza van az alezredes urnák, én nagyon mélyre sÜlyedtem az ő színvonala alá. Én is voltam* katona a háborúban, a kormány bizalmából igen nehéz állást töltöttem be, de arra a színvonalra soha nem emelkedtem, mint Prónay Pál. Soha jobban meg nqpi tisztelhetett, mint mikor a csehekkel megrágalmazott. (Felkiáltás: Kétségbeejtő I) Az én cseh
2 .;______\' \' .
- i r . . - " ~ T" - ----- -
megbizatásom abban Állott, hogy megtagad-tam a cseh állampolgárságot és amikor a Ház elnöknek megválasztott, éven át el voltam vágva családomtól és csehek jóakarata abban nyilvánult meg irányomban, hogy a birtokomat azekvcsztrálták és felosztották. így állok én a csehek zsoldjában.
— Ezek után röviden összefoglalom mondani valómat: Prónay Pál azáltal, hogy a Ház elnökét terrorizálni akarta és ultimátumot küldött, jogot formált arra, hogy az elnököt utaaitsa. Ezáltal mentelmi jogomat megsértétte. Még azt sem kérem a Háztól, hogy határidőn belül intézkedjék, csupán arra kérem, hogy bejelentésemet tudomásul venni és a mentelmi bizottsághoz áttenni szíveskedjék. (Hosszantartó lelkes éljenzés. A képviselők felállanak éa igy ünneplik Rakovszkyt.)
Bethlen miniszterelnök: Tisztelt nemzetgyűlés I Minthogy a mentelmi kérdéseket a házszabályok szerint vita nélkül kell a bizottság elé utasítani, nem abból a célból szólalok fel, hogy kifejtsem, mi a felfogásom e kérdésben, hanem hogy a kormány nevében gy elvi kijelentést tegyek. A nemzet szuverénitá-sának letéteményese a nemzetgyűlés, a nemzetgyűlés szuverenitásának letéteményese pedig a Ház elnöke. Aki tehát ezt sérti meg, az a nemzet szuverénitását sérti.
— Ugy vanl
Hornyánszky: Csakhogy felébredt I
Bethlen: Orömrnel vettem, hogy a kep-viselő ur a Ház színe előtt jelentette be az esetet és bejelenti, hogy a képviselő urnák a kormány a legteljesebb elégtételt megadja. (Éljenzés).
Beniczky Ödön: A házszabályok 188 §-a értelmében kér szót. A következő levelet kaptam. Azokért ,..
— Mi a cimzés ?
Bcniczky: Cimzés nincs. Azokért az aljas rágalmakért, melyekkel a juliug 24-iki ülésen a zászlóalj tisztjeit illeti, nem tehetünk egyebet, mint Ont hazaáruló, bitang aljas gazembernek tartjuk.
Felkiáltás: HallatlanI Anarchia I
Beniczky (olvas): Aljas gazembernek tartjuk, aki gyáva kutya módjára a mentelmi jog köpenyébe bújva sérteget. Kerestük önt a lakásán, az Országos és a Nemzeti Kaszinóban, hogy mindezt az arcába csapjuk. Makai Imre és Ranzcnbcrg Viktor századosok, Molnár Imre főhadnagy.
Fábián: Mit tartozik ez ide? Erre óriási vihar tör ki. Percekig nem hallani semmit a nagy zajban.
Beniczky: Mivel a levél parlamenti beszédemre vonatkozik, a levél folytán szólásszabadságomban korlátozva érzem magamat, ezennel bejelentem mentelmi jogom meg-ségtését.
Rassay: Indítványozza, hogy a mentelmi bízottság a két Ügyben egy óra alatt tegyen jelentést. A ház ezt elfogadta.
Ezután az ülés véget ért.
\' ■ » " \' • < Jyt * *•;••
Prónay és tUzttáraai a mentelmi bizottság előtt.
Budapest, augusztus 2. Kutkafalvy Miklós a nemzetgyűlés mentelmi bizottságának elnöke holnap délelőtt 11. órára a bizottsági terembe ülésre hívta össze a bizottság tagjait. Az ülésen Rakovszky elnök és Beniczky volt belügyminiszter mentelmi jogának megsértését fogják tárgyalni. Kutkafalvy még mai nap felkereste Belitska Sándor honvédelmi minisztert éa arra kérte, hogy haladéktalanul
\' _ZALA _
intézkedjék, hogy Prónay alezredes, Rauzen-berger és Makay századosok, valamint Molnár főhadnagy holnap délélőtt 11 órakor a mentelmi bizottság előtt kihallgatás végett megjelenjenek. Belitska közölte a bizottság elnökéve!, hogy még a mai napon intézkedni fog, hogy a nevezett • tisztek a mentelmi bizottság előtt megjelenjenek.
TŐZSDE.
Buűa^eat, augusztus 2
Valutapiac t Napoloon 1240, Font 1400, Léva —, Dollár 387»/,, Franci* frank 20M, l.ongyel márka 18. Márka 480. Líra 1050, Osztrák <40, Kubol 63\'/,, Lei 405, Sxokol 405, Svájci frank —, Koronadinár 805, frank-dinár --, Holland forint —, Wcsl klfizotés--.
Értékek: Magyar Hitol 1070, Osztrák Mitől 710,
Hazai--Jelzálog 250, Leszámítoló 720,* Kereskedelmi
Bank 0050, Magyar-Olasz —, Beocsinl 5500, Dnuche
3000, Általános szén 0000, Sxászvári--, Salgótarjáni
3025, Urikányi 4075, Rima--, Schllck--, Guttmann
--, Nasicl--, Duuica 5500, Klotild Magyar
Cukor--, Adria 5500, Atlantlka 4000, Királysör--,
Bosnyák-Agrár 850, Listák —, Phöbus 020, Vasmegyei Vllamos 1350, üizelln 1500, Konkordia 2460.
A korona Zürichben.
/ 4 \\ 4* 0 » * \' I Í. \\ {f \'
Bad pest, augusztus 2. Zürichből jelentik : A magyar korona Állása ma : (zárlatkor) 1*50, osztrák korona: 0 67, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'65 szantim«
A kántori illetékek
uj megállapítása.
A nagykanizsai I—\'V. ker. róm. kath. kántori állás válságba jutott.
Ugyanis eddig a város a kántor havi 266 K javadalmazásához a hitközség havi 1500 K-át adott. Tekintve, hogy ebből a fő-kántornak lakást és segédet is kellett tartani s ezen felül semmiféle kedvezményben, mint a tisztviselők, nem részesült, nem mondható fényes javadalmazásnak.
Most azonban a hitközség újra szerveződik. Az eddig befizetett tagsági járulékok elfogytak, újból befizetni a róm. katholikusok vonakodnak. Már a mult hóban is csak nehezen tudott a hitközségi választmány eleget tenni a vállalt kötelezettségeinek; augusztus hónapban be kellett a fizetéseket szüntetni, mert nincs rá födözet — üres a pénztár.
» így maradt két kántor havi 266 K fizetéssel, amiből megélni csakugyan nem lehet.
Mivel sem a város, sem a hitközség a kántorok megélhetéséről nem gondoskodik, fel kellet», a kántorok temetési dijait annyira emelni, hogy abból \'a minimális összegből, amit eddig a hitközség fizetett, megtét üljön.
Ennélfogva a temetések számarányát lelkiismeretesen tekintetbe véve a kántori illeték az I—V. kerületbén a következő:
hullaházból lakóitól V. kórházból
30 K 50 K
60 „ 80 „
60 „ 80 „
120 „ 150 „
200 „ 250 „•
Temetés karingben:
gyermeknél felnőttnél Tem. palástban:
gyermek felnőtt
Tem. 3 pappal.....
Kerülés: k is ker ülő az esedékes dij fele, nagy
kerülő a dij 100 %-a. . Esküvőn orgonálás........... 200 K
Jelen díjazás a közzététel napjától lép életbe s addig marad érvényben, mig a hitközség nem rendezi a kántori javadalmazást.
A dijak a kántor lakásán (Hunyady u. 22. szám) előre fizetendők, mert . ennek elmulasztása esetén a kántorok nem jelennek meg a temetésnél. Rácz János.
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország: mennyországi
_1921. augusztus 3.
Mi lesz ma délután?
— A vároal kttxgyülés lefolyừ. —
A mai és esetleg holnapi közgyűlésnek hatvanhat tárgysorozati pontja van. A kánikulában ez sok és igazán nem ildomos a város vezetőségétől, hogy a nagy melegben ennyire igénybe akarja venni a tisztelt városatyák agyvelejét. Félünk attól, hogy holnap a tisztára sepert éB napsugaras közgyűlési teremben nem is gyűl össze hatvanhat eleven városatya és igy több lesz a tárgysorozati pont, mint a képviselőtestületi tag.
Bár — amint már jelentettük —
kis
viharfodrocskák habzanak bizonyos berkekben, mégsem hisszük, hogy komoly viharra kerülne a sor. Ugy gondoljuk, a közgyűlési meghívó finoman leszerel már eleve minden ellenzéki ágaskodást, mert hozzáteszi „esetleg folytatólag augusztus hó 4-én.M A közügy* k fárasztó szolgálatában egy nap is kimondhatatlanul sok és nehéz, hogyan várhatnók, hogy a városatyák két drága napot szenteljenek ebben a kánikulában a közügyek szent oltárára.
Ilyen komoly akadályok dacára is van egy mindenre elszánt kis csoport, mely nagy attakra készül. Lehet, hogy a nagy melegben az ambíció lelohad és a „kényes" pontok simán és akadálytalanul mennek keresztül. Ezt erősen támogatja az a körülmény, hogy a városi parlamenti élet született ellenzéke, a jótüdejü és nagytömegű úgynevezett kiskani-zsai csoport állítólag nem fog teljes számban megjelenni, mert a nagy dologidőben a mezőn és a réten van elfoglalva. E két foglal-kozás nem összeférhetetlen ugyan, azonban a derék kfskanizsaiak egészséges ösztönnel többre becsülik azt a munkásságot, melyet ott kifejtenek, mint a közgyűlési terem heves és hangos szócsatáit. \'
Dr. Sabján Gyula polgármester bizonyára jól ismeri a közmondást, hogy minden dolog kezdete nehéz. A tárgysorozat első része foglalja magában — amint mondani szokás -1-a nagy ágyút. Ha ez simán keresztül megy, akkor a tanácsnak félig nyert csatája lesz Ez azonban nem jelenti azt, hogy meglepetések nem történhetnek, mert például a házhelyek ügyében is akadhat olyan meggondolatlan városatya, aki nem találja az indítványt a város érdekével ÖsszeesŐnck és hangos szóval protestál a javaslat ellen. Mondjuk, ez azonban nem bitonyos, már csak azért sem, mert a hőségben szónokolni és gondolkodni igazán nem nagy passzió.
Egyébként rtia délután elválik.
— Hogy csinálják az MŐt? Érdekes metcrológiai kísérleteket végeznek néhány hét óta Londonban. A nagy szárazság k»tasz-\' trófával fenyegeti Franciaország, mjnt Anglia termését és talán ez a helyzet adta a gondolatot, hogy megkíséreljék a mesterséges ©sŐ-csinálást. A kísérlet abból állna, hogy repülőgépen felemelkednek a magasan járó felhők közé és oizonyos szisztéma szerint, lőgyapot-tnl töltött bombákat robbantanak fel a levegőben. A bombák vékony »ézdróton lógnak és elektromos szikra eszközli a robbanást. A szisztematikus robbanásoknak állítólag az lenne az eredményük, hogy a felhőket összesűrítik, lefelé hajtják és bőséges esőt okoznak. A kísérleteknek érthető érdeklődéssel néznek elébe nemcsak Angliában, hanem az egész világon, mert hiszen ha tényleg eredménynyel Járomnak, anmk óriási gyakorlati jelentősége lenne az egész vi á< mezőgazdaságára nézve. De a hiradás nyomán a
kételkedés jogát még fenntartjuk * magunknak.-
i
(.
1921. augusztus 3
ZALA
zetése alatt álló iskolát minta-intézménnyé fejlesztette. Hisszük, hogy a kultuszminiszter, ha megismeri a Poredus elleni áskálódások szereplőit s indokaikat, — megváltoztatja rendelkezését.
— Hédly Jeronao» súlyos beteg. Hédly Jeromos szentferencrendi szerzetes, a nagykanizsai ferences-zárda helyettes főnöke súlyos beteg. A robusztus termetű pap, aki a legutóbbi Idők politikai életében lázas szerepet játszott, tegnapelőtt egyházi funkció végzése közben érezte először baját. Tegnap azonban még gyóntatott, de közben oly rosz-szul lett, hogy szobájába kellett szállítani, ahol gondos orvosi vizsgálat alá vették. A vizsgálat megdöbbentő eredménnyel járt. — Hédly Jeromost a legsúlyosabb betegségek egyike, bélcsavarodás lepte meg. Állapotát oly válságosnak találták, hogy sürgős operáció végrehajtása végett a városi közkórházba szállították. A műtétet azonban még ma nem hajtották végre. Ha állapota engedi, nem lehetetlen, hogy Budapestre szállítják. Dr. Nis-ponszky Béla kórházi főorvos, aki a beteg szerzetest kezeli, kijelentette, hogy Hédiy Jeromos atya állapota igen súlyos.
— Felhívás a Kath. Legényegylet tagjaihoz« A Kaih. Legényegylet tagjait felkérjük, hogy elhalt tagtársunk Ka/faelli Bálint temetésén ma délután 6 órakor megjelenni szíveskedjenek, Gyülekezés a r. kath. temető halottas házánál délután »/*5 órakor. A Kath. Legényegylet elnöksége.
— Ax augusztusi lakbérfizetések. A sok szövevényes rendelet útvesztői között a lakbérleti jogviszonyok annyira ziláltak lettek, hogy háziúr és lakó egyformán tájékozatlanok, hogy tulajdonképen mit követeljenek és mit is fizessenek. Mint már — a Zala — több rendben tájékoztatta olvasóit, 1981 augusztus 1 én a felemelt házbér csakis az 1017 november 1-én fizetett házbér 95%-áig terjedhet vagyis, ha valaki 1917 november 1-én 100 kor. házbért fizetett, akkor a háztulajdonos 1921 alig. 1-én 196 korona évi bért van jogosítva követelni. Egy uj körülményre hivjuk még fel olvasóink figyelmét. As 1920/21 évi állami költségvetés keretében ugyanis a pénzügyminiszter felhatalmazási nyert, hogy a háztulaj« donostól a lakók által fizetett lakbér 20 százalékát kincstári részesedés cimén beszedhesse s állami célokra fordíthassa. A törvény hatálya 1981. aug 1-től kezdődik, tehát a jövő hó l én a háztulajdonosok ezen összeg erejéig meg lesznek terhelve. Viszont ugyanezen törvény ki mondja, hogy ezen kincstári részesedést a háztulajdonosok jogosítva vannak lakóiktól a házbércn felül megtéríttetni. A tulajdonképeni emelés aug. 1-én tühM nom 95, de 1 lő*/» lesz igaz, hogy ezen törvény végrehajtására a miniszter még nem adta ki rendeletét. Nehogy azonban a rendelet késedelmes megjelenése miatt a háztulajdonosok és bérlőik között kellemetlen és minden értelom nélküli súrlódások legyenek, mi már mos figyelmeztetjük ugy a tulajdono sokat, mint bérlőiket, hogy ezen emeléssel is vessenek számot.
(x) Aranyat, ezüstöt, biilliánsokat, platinát, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek. Pricd Jozseí ékszerész, Sugár-ut 2. szám. (Fő tér és Sugár ut sarkán.)
Kérjük a Franck-féle
Előfizetőinkhez!
Kérjük mindazon igen tisztelt vidéki előfizetőinket, kik julins havi előfizetési dijaikkal hátralékban vannak, hogy azt junius havi előfizetési dijaikkal együtt mielőbb hozzánk juttatni szíveskedjenek.
A kiadóhivatal.
A hőség
világszerte rászegezte láthatatlan dárdáit a föld smaragdzöld hátának s apró fűszálak, termetes levelek halálra szúrva konyulnak, hullanak alá. A páraéhes növényzet hiába szívja mélybenyuló gyökereível a föld rétegeit, ott már nincsen tartalék, kiürült és a kétségbeesett erőlködést csak- az össze fodrozott, töpörödött levél mutatja. Néhány napi küzködés még s az eső hiánya kisorvaszt minden életet a földből s a szegény nép éhezhet, nélkülözhet megint, mert a drágaság elviselhetetlen lesz.
A képtelenül rendellenes időjárás ma a beszédtéma. A közhely, hogy az időjárás a szellemtelen társalgók mentsvára, most nem igen találó. Menekülne, buina az ember a hőség elől, de nincsen nová. Vízvezeték, kutak nincsenek, otthon sem fü-rödhet senkisem. Akit pedig végzete az utcára kényszerit, az látja igazán, hogy nem kulturvárosban, hanem Afrika sivatagján vagyunk.
Óriásiak a multak bűnei. Városunk bűnei. Városunk harmincezernél több lakosa megfelelő ligetek, árnyas utak híján kinló-dik, fuldokol itt nap mint nap. A kulturáltságnak a csínra való törekvésen kívül az egészség védelmezése a fő ismertető jele. E tekintetben eddígelő itt mit sem látunk. Vannak helyek, ahol szép ligeteket lehetne máris teremteni, de\' ott szémétgyüjtőtele-pek éktelenkednek a zöld pázsit és a lombos fák helyett. Mig más városokban már régen könyörtelenül lebontották a város fejlesztésének útjában álló házakat, nálunk bódékkal éktelenitik el, vagy teszik lehetetlenné egy-egy tér képződését.
Ujabban azonban mintha tényleg törődnének valamit az öntözéssel, egy héten, elvétve kétszer megöntözik a közelebb fekvő mellékutcákat is. Bizonyára a nagy hőségben ez r\\em sok, de elvégre spórolni kell a — vízzel.
Soha nem tapasztalt hőség \' van, Kanizsa népe szenved. Nemcsak a melegtől, hanem a sok mellékestől, portól, járványtól, piszoktól, ami ezzel összefügg. És ami a legszomorúbb, nincsen más hátra, mint tűrni, vagyvárnl az esőre.
• < okvetlenül megpróbálni. 2 kan át
valódi Pr«nck-kAvé és l kanál Bnrlló kávépótló
kellemes italt szolgáltat
Fél kilós csomag 30 kor. Minden fQszerflzletben kapható
— HaláSoxáa. Súlyos csapás érte városunk egyik derék, munkás polgárát, Raffaelli Alajost, fia, Ra/Jaelli Bálint elhaltával. — A derék, egyszerű munkás fiatalember már hosz-szabb ideje betegeskedett, sőt a kórházban rneg is operálták, do mindez nem segített rajta, hétfőn éjjel meghalt. Halála kiterjedt rokonságot borított gyászba. Temetése ma, szerdán délután 5 órakor lesz a r. kath. temető halottasházából,
— A Kőbányai Flső Magyar Részvény Serfőzde udvari söre á világ legjobb söre. Csapolja Kiss Ernő Korona-szállodája.
— Orvosi hlr* Dr. Haiszer fogorvos rendeléseit Sugár-ut 12. sz. alatt újból meg* kezdte.
— A beszerzési csoport közleménye. Értesítjük a nagykanizsai és vidéki közalkalmazottakat, hogy a folyó évi Julius havi illetményeiket már a magyar köztisztviselők fogyasztási szövetkezete nagykanizsai fiókjánál fogják megkapni. A Zala Tekintetes Szerkesztősége szíves volt megígérni, hogy a kiosztás időpontját és sorrendjét ezentúl is lapjaikban közzé fogják tenni. Felkérjük tehát az Összes közalkalmazottakat, hogy kísérjék figyelemmel a Zalában megjelenő, a kiosztásra vonatkozó közleményeket, a megállapított határidőket pontosan tartják meg, mert azok elmulasztás* reájuk nézve kellemetlenséggel járna, sőt esetleg illetményeik teljos elvesztését vonhatná maga után. Esetleges felvilágosításokat addig, mlg a csoport végleg fel nem számol, mi adunk. Az elnökség.
— Egy matróna tragikus halála. Igen tragikus és megható módon halt meg a napokban Bäder József vaskereskedő öreg, édesanyja. A kereskedő és családja fürdőre utazott és magával akarta vínni az öregasz-szonyt is, aki azonban előrehaladott korára való tekintettel nem akart a családdal utazni. A család tehát kénytelen volt az öregasszony nélkül utrakelni, szívélyesen bucsut vettek tőle, ki még az ablakhoz is tipegett és onnan integetett bucsut a távozók felé. Mikor aztán visszatért és leült a megszokott karosszékébe, anrtyira egyedüllevőnek érezte magát és any-nyira szivére vette az elválást, hogy megszakadt a szive. A kereskedő és családja éppen a vonatra akart ülni, amikor a megdöbbentő eseményt hírül hozták. Természetesen Itthon maradtak és eltemették a tragikus végű Öreg uriasszonyt.
(x) Közellátási közlemények. A hatósági lisztellátásra jogosultak lisztjegyeiket f. évi augusztus 2-tól kezdve a közélelmezési hivatalban átvehetik. Jelentkezéskor a régi könyvecskék bomutatandók. Az uj lisztjegsckért családonkint 4 K fizetendő. Városi közellátási üzemek.
(x) Vadászok t Szabó Antal Nagykanizsa a Gast. Geuschow (fi Co. Ges. m. b. H. fegyver, lőszergyár ós nagykereskedés nagybani lerakata szállit engedélyeseknek Lánc. hüvelyt 16-os 180 kor., 12-es 830 kor. Kész töltény, 16 os 500 kor., 12-es G00 kor. száz darabonkint. Vadászfegyvereket ós teljes felszereléseket.
— Áthelyezett Igazgató, A közoktatásügyi minisztérium a nagykanizsai tantestület legkiválóbb tagját, Poredus Antal Igazgatót, a Zalamegyei Tanítótestület elnökét Lajos-szállásra helyezte át. A miniszteri intézkedés ugy a tantestület, mint a közönség körében kinos meglepetést keltett s azokkal az aknamunkákkal hozzák Összefüggésbe, amelyeket felelőtlen, sötétben bujkáló elemek intéznek már hónapok óta a legkiválóbb kőz-életi szereplők ellen. Amint értesülünk, ugy a tantestület, mint a város társadalma nagyarányú akciót szándékozik indítani az áthelyezés hatálytalanítása érdekében. Poredus Antal 35 éve tanít Nagykanizsán, u haladás és humanitás szellemének miniig a legrokonszenvesebb, legbuzgóbb harcosa volt S a ve-
Szerkesztésért felelős a főszerkesztő.
mólyen leszállított áron kiáruslttatnak
előrehaladott Idény miatt
elsőrendűt női
dlvatáruházában
^ Nagy választék angol férfiszövetekben
V\'. ,
iZALA
]92h mtuwtw 3
Nyilt-tér.*)

W.
Nyilatko*at<
A V«s és Fémmunkások Ottz t
Magyaromig Könyvnyomdáitok éa Bftiüfttfók Kgycaüi*tű, * Msgy«r fíflíilómunkások Ors*. S*öv., « Katmrityáaok ,0rw. az
Étefmesési munkások Orsz Stőveíségo nagy-kanizsai hslyicsoportjai uzcnnol kijelentik, hogy m* aug. 7 étó nagykanizsai öss^iunícásság cégére alau hlí detettjMulatságot nem az friaz-munkásság rendezi; tehát nincs Joguk a mulatságot rendező uraknak a nagykai>í*sal össz-munkásság nevében plakatirozni á* hirdetni Nincs joguk a mulatságot rendező uraknak a gyári munkások nevében sem plakaiiroznl, mert San gyári munkások legnagyobb ré»*fl tagjai i fentnevezett szövetségeknek és i#y a mulatság rendezőivel semminémü kőzöss^ük nincs. Figyelmeztetjük az llleíőket, hogy a jivőben gondolják meg jól, hogy mily rek\'Amot használjanak, ha gárdájuk mulatságot te/ves.
Ezen nyilatkozat közzétételét aaját reputációnk érdekében szükségesnek futottuk.
öiisvmt^iéf.
•) Az e rovatban kttsöltakárt sam a «tarkaistóség,\' som a kiadóhivatal íclolósságct ntm vállal.
Apró hirdetések.
Néhány intelligensebb iparost vállalnék jó házikosztra. Cim a kiadóban.
Két nagyobb vendéglő, igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Silgriszt közvetítő, Zrínyi Miklós utca 33. ,878
Fényképészeknek ajánlunk B. I. K,
Bayer és Leonar brómezüst levelező-lapokat, matt, félmatt és fényes minőségben. 100 darabonként 50 koronáért. Fischel Fülöp Fiai.
Motorkerékpár uj gummikkal olcsón
eladó Márkus géplakatosnál Vasvár. t>ooo

Ügyvéd — élbőrangu munkaerő — családi okokból irodavezetői állást keres. Cim a kiadóhivatalban. « * * • &0I0
Konyhaszekrény eladó Kölcsey-utca
17. szám alatt.
Egy vitrin (régiség) eladó Arany Jánosutca 6 szám alatt.

Szerény fiatalember Irodai vagy rak* tárnoki állást keres. Cim a kiadóhivatalban.
Jégszekrény, kisebb, egy ajtós eladó Magyar-utca 5. sz.
Uj kádármühelyl
100 llUrtftl SOOO UUilf ajtós, vagy ajtó nélküli hordók bárinoly mennyisígban leszállított árban kaphatók
TOBAK MIKLÓS
kádármasternél, Ssombatholy, Kraaébat _ királyné utoa 47. «mim. 5GH0
önkéntes
árverési hirdetmény.
Kiskanizsán, Szent Flórián tér és Bajosai-utca sarkán levő, évtizedek ota fennálló, jóhirü vendéglő, mely több nagyobb vendégszobá val, mellékhelyiségekkel, tágas udvarral, tekepályával, a hentcsséghez szükséges melléképületekkel és nagy korttel bir, a tulajdonosok, Polgár Sándor ós gyermekei között létrejött egyezség lolyián 1921, évi augusmtua hó 15»lk napján, délután 4 órakor a helyszínen a legtöbbet igerónek nyilvános árverésen eladatik.
Kikiáltási ár 400 000 K, amelyen alul az ingatlan el nem adatik.
Az árverés egyéb feltételei nálam bete-klnthetők.
Kelt Nagykanizsán, 1021 julius hó 80 án.
Dr. Hoch Oszkár,
50U \' ügyvéd., #
K!
SIMON
M
ÉPÜLET- ÉS MŰLAKATOS, NAGYKANIZSA
<>J
Rácsok, kapuk, slrkeritések, épületva»a|ások, takaréktüzhelyek, szivattyús kutak, fürdőszobák, vízvezetéki berendezések, továbbá mindennemű javitások pontosan és Jután>os árak mellett eszközöltetnek. Pénzszekrények kinyitása és Javításé.
3684
Kazlnczy-utca 29. siátn alatt levő műhelyemet nagyobb apparátussal tovább folytatom.
V
Quittner Arthur
b«téiá|IU| iB|táélf«i«tt vlllaafaxsralé
lagjkaslm, Ctssgsry-stca 13 tz,
»Elvállal világítási vezetékekf motorok, csillárok, valamint telefonok, csengők és JelzőkészOlékek felszerelését Villamos vasalók, főzőedények, reschauk, fűtőtestek javításét.
í
MlndtnntmQ
villamos munkálatokat
gyorsan ©aaköalök, anyagok éa égik raktáron kaphatók.
Kereskedőknek
ajánlunk
Barna caomagolót
Superlor caomagolót
Felvágott caomagolót
Színes vékony kalapcsouagolót
Papírzacskókat
Árucímkét és caomagolóclmkét Utazói rendelőkönyvet üzleti könyveket atb.
legolcsóbb árak mellett.
Fischel Fülöp Fiai
paplrraktára nagyban éa kicsinyben Nagykanizsán, Fő-ut 1. szám.
Makulatur
újságpapír kg.-kint 16 K-ért kapható lapunk kiadóhivatalában.
Masszőr,
aki finn és japán masszőrőktől tanult, S huzamosabb ideig dolgozott Kinában, oroszországi LadogAban, mandzsúriai Karbinban, ajánlkozik privát házakhoz. Fizetés egyezség szerint. Cimt
Farkas Lajos9 masszőr
Magyar-utca 36. szám alatt.
ingatlanok közvetítése.
Eladó birtokok: 2WM
47 holdas, 3 hold rtt, 400 holdas bárlet, itb.
TTIlnrlri Viá^alr* Nagykanissáiv c^udi
JCJicLUU IlUiácLJY. ♦ kortes hásak beköjtö«-httó lakással, •rn«l«t«s hássk, Uslatháiak, hátuk istállóval ás kocsisxlnneL Badacsonytomajon nagy üxlathás elfogUl-ható 6 szobás lakással. Balatoni villák a somogyi parton.
, Üslotholylség a K<5-uton átadói Elsőrangú vendégló-báilot átadó I
Szántó Vilmos aM«


A kiváló minőségű
„Bokor44 és „Boklyn" védjegyű
> . ,: \' • .. "(íj
terpentines
* <
cipőkrémek
valamint a „Méhkas41 védjegyű
ruhafestók
legolcsóbb gyári, árban kaphatók ?
Artner és Kelemen
cégnél, Nagykanizsa.
ni
56M
ZALAI
Könyvnyomda


Könyvkötészet
Vonalzóíntézet
i i i
Nyomdai telefon: 117.
mtemmm
tÉMika
i r f 11»
m tűni
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak elő.
Kiadóbivat tolok:
78.
i ¿w
Wf
hl .ujtmiw mrnmmm
■ma—i
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
Nyomatott a laptulajdonosok: Zalai éa Gyarmati könyvnyomdájában.
■ \' V - i V,:-:
;v->zmEmm
50. évfoW Affl
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Pő-at IS. náflb
■ , + ~ s \' ■
■ .
Nyomda:
Pó-at s. »nim.
«■HMM
Mefjeleaik hétfő ki-Tételével minden o«t> kóra reggel
Nagykanizsa, 1921 augusztus 4. Cstttörtftk

175. uátii


POLITIKAI NAPILAP
Előfizetési árak.:
/»A *; " f » >\'T ;
Hsljfcsa báskss ksrift
r idftn postái irflttldfaiöl
i * • Bkj hóra • » • 35 K
Negyed érre • 100 „
Fél érre . , .200 „
Bgész évra . • 400 „
Egye« szám ára 2 korosa
»»•rk*«at*«4fl U kUdóhlv.ull telefon 7» VdMtrkealfl lakát« 71. Nyomdai telefon 117.
FA»s«rk«ssté:
T0TH ZOLTÁN
TArssz«rk»sxtá:
Dr. HIRSCHLER JENŐ
Hirdetések délutia 5 órái t vétetnek fel dJU»»abáft szériát.
»j
Tomcsányit ismét leszavazták.
A hazaáruló törvény* — Mentelmi sérelmek.
évben hazajönnek
Budapest, aug. 3. Kenéz Béla 11 órakor nyitotta meg a Ház ülését. Harmadszori olvasásban elfogadták a gazdasági felügyelőkről szóló javaslatot és#a szeszadó tőrvényjavas-latát. Majd rátérnek a hazaárulókról szóló törvény részletes tárgyalására.
Rassay Károly: Örömmel veszi tudó-másul, hogy az Igazság ügy miniszter jogérzéke finomult a mozlrendclet óta és ma már felfogásával nem tartja összeegyeztethetőnek a hitbizomány elveit sem. A hitbizományt a múltban is elvették hűtlenség esetében.
Gadl Gaszton: A hitbizomány nem magántulajdon. Azt kellene tenni, hogy a hitbizomány Károlyi Mihály életében legyen az áll nm kezében, de a tulajdont elvenni nem lehet, mert az az ártatlan gyermekeket is suj\'ja.
Tomcsányi reflektál az elhangzottakra és előndja, hogy ha a magántulajdont, el lehet venni, akkor a hitbízományt is.
. Meskó Zoltán a 3. szakasznál uj bekezdést javasol, hogy az elvett ingatlan elsősorban a rokkantaké legyen.
, lomcsányi kijelenti, hogy ugyanaz az álláspontja a kormánynak, kéri Meskót, vegye tudomásul és vonja vissza indítványát.
Meskó kijelenti, hogy Indítványét nem vonja vissza, mert ez a kormány megbukha-tík és az utóda esetleg nem teszi magáévá a mostani kormány álláspontját.
v Elnök szavazásra teszi fel a kérdést. *A Ház elfogadja Meskó indítványát és az igaz-ságügy minisztert nyílt ülésen ismét leszavazta. Ellene szavazott a kisgazdapárt-nagy része, az ellenzék cs n keicS/ténypártból néhányan élükön Huszár Károllyal.
A többi rértzt változatlanul fogadták el.
Mikovényi Jenő ismerteti a mentelmi bizottság jelentését Pullavicini őrgróf ügyében,. A bizottság javasolja, hogy a Ház térjen felette napirendre. — Beniczkyt párbajvétség miatt kiadják. — Pákozdy Mihályt rágalmazás miatt kiadják. — K. Pethes László mentelmi jogának megsértését jelenti be. Az ügyet kiadják a mentelmi bizottságnak. — Pallavicinit _ * •
Batthyányi Tivadar rágalmazás vétsége miatt feljelentette, ezért kéri az ügyészség a kiadatását. A bizottság a kiadatás megtagadását javasolja, mert két ember politikai harcát látja az egész ügyben.
Rassay : Nem érti a bizottság álláspontját, hogyan lehet két hasonló esetben homlokegyenest ellenkező felfogást vallani. (FelkiáU tás : Mert az Őrgróf a Nemzeti Kaszinó tagja.)
Ras\'ay indítványozza, hogy az őrgróf mentelmi jogát függessze fel a Ház. Szavazá*
A hadifoglyok ez
után a Ház többsége elfogadta Rassay indítványát.
Elnök: A mentelmi bizottság elnökétől azt a jelentést kaptam, hogy Rakovszky és Beniczky mentelmi ügyeiben nem tudja a tárgyalást befejezni, ezért 24 óra halasztást kér
a Háztól. A Ház megadja. Ezután öt perc szünetet ad.
Szünet után az interpellációk során elsőnek TasnádhKovács József a kultuszminiszterhez intéz interpellációt dr. Imre Sándor egyetemi tanár, kultusz államtitkár ügyében, aki forradalmár volt, a kommün alatt működött és furcsának tartja, hogy még ma is a helyén van.
Vuss József: Imre Sándor akármilyen irányzatot képvisel, a pedagógiai kutatás terén nagy érdemei vannak, kiváló szakerő és ezt neki, mint miniszternek, aki felül áll a pártszenvedélyeken, meg kell állapítania. Melegen védelmébe vette dr. Irnro Sándort és azt mondta, hogy lehetetlen, hogy megérjük a második millenáris esztendőt, ha még ma is folynak a heccek.

Huszár és Haller szintén védik Imre Sándort.
V \' - . \\ f í J/l j • » ^ •, » : \\ --\' 4 ■ f \' / »\' } i . ( /
Huszár Károly: A rigai egyezmény tárgyában interpellál.
Bánffy Miklós: 1920. óta folynak a tárgyalások Szovjetoroszországgal, végre jnegkötötték az egyezményt. Eszerint az Összes hadifoglyok még ebben az évben hazajönnek. Ezzel szemben a mayyar kormány körülbelül 400 embert ad át, akiknek a névsorát azonban nv5g nem tudja, mert nincsen a kezében az egész anyag. Jungtrlh Mihály, aki az egyezséget megkötötte, augusztus els«jén indult el Rigából és csak pár nap múlva érkezik Budapestre. Ezután szükség lesz a nemzetgyűlés aktusára, hogy az egésznek jogi alapja legyen. Erre vonatkozólag törvényjavaslatra van szükség, melyet még a nyári szünet előtt befog terjeszteni.
Huszár: Tudomásul veszi a választ és
1 *
bejelenti, hogy Amerika elnöke a kiáltványra eljárt az orosz kormánynál a hadifoglyok érdekében, nemkülönben a VŐrÖs Kereszt is.
Illés vége 2 órakor.

Éles szópárbaj Ulain és Polónyi
r - köpött.
— A Tiaaa-per tárgyalása. —
Budapest, aug. 3. A Tisza-per mai tárgyalásán élesen összecsapott a tüz és a viz :
Ulain és Polónyi
Polónyi: Hol és mikor végezte az egyetemet ?
Ulain: Hol végezte ön ?
Polónyi: Igaz-e, hogy 901-ben kizárták az egyetemről azért . . .
Elnök: Megmondtam, ez nem tartozik ide.
Ulain: Gyermekkoromban sok merést kaptam, erre nem kíváncsi ? Majd én kérdezek : Károlyi Mihállyal hányadán vagyunk?
Polónyi: A harmadik agresszív válasz. Igaz-e, hogy Ön részt vett a kereszt elleni mozgalomban ?
Ulain: Ebben a formában nem igaít Ez hazugság.
Elnök: Méltóztasaék higgadtan viselkedni és betartani a bírósági tárgyalási formákat.
Polónyi: Igaz-e, hogy a selmccbányai akadémián . . .
Ulain: Igaz-e, hogy ön az apja ellen Összeakart fogni ?
Polónyi: Hazugság, akárki mondja.
Elnök: No sértegessék egymást, mindkettőjüket rendreutasítom.
Polónyi: Igaz-e, hogy ön antimilitarista propagandát folytatott.
Ulain (erre a kérdésre indulatosan felugrik és-Polónyi felé dobja a zsebkendőjét): Igaz c, hogy ön az ország szétzüllcszt sén dolgozott és a Nemzeti Tanács jogtanácsosa volt ?
Elnök: Rendreutasítom. Figyelmeztetem, hogy viselkedjék nyugodtan.,
Ulain: Nagyságos Elnök ur, én nem azért ülök itt, hogy eféle népség, mint ez, akinek ilyen múltja van, engem sértegessen
Elnök: Ne méltóztassék sértegetni egymást.
\\
Polónyi: Ez az egész védelem, amit a durva támadásokkal szemben kapok 1
Elnök : Rendre utasitom. * { v : .
Polónyi: En a kérdésekkel a tanú fotográfiáját kívánom megállapítani, hogy ezáltal megvilágítsam szavahihetőségét. Igaz-e, hogy Déván vörös májust ünnepelt ?
Ulain: Ez is olyan hazugság, mint a többi. Én eltávozom, ha ez igy megy tovább. A bíróság méltóságával nem fér össze, hogy itt rágalmazzanak.
Elnök: A védőurat rendreutasítom.
Polónyi: .Semmiségi panaszt jelentek be, mert törvényadta jogom, hogy a tanú szhVa-hihetőségét illusztráljam.
Ulain: Az imént érthető okokból nem tudtam magamon uralkodni. Ezért bocsánatot kérek. Most már én kérem, hogy a kérdést feltehesse, mert nem akarom, hogy ily komisz beállításban szerepeljek.
Polónyi: Való é, hogy ezek az adatok a Virradatban megjelentek tanú ur ellen ?
Ulain: Való.
Polónyi: Meginditotta-e a büntető eljárást ezért?
I _ •
U/oin : Nem. Polónyi: Miért?
Ulain: Egyszerűen azért, mert az az ur, akinek a neve a cikk, aiá volt irva dr. Wild-hauser Károly ügyvéd utján azt üzenje, hogy \' a cikket nem ő irta és kért, hogy ne tegyek megtorló lépéseket. Egyébként a többi ada-tobbi adatok is torzítva vannak.
Polónyi: Nekem adataim vannak, én azok alapján kérdezek.
Elnök: a perben nem lehet igy vagy
ugy kérdezni. • %
Polónyi: Különösen, akinek vaj van
a fején.
Ulain : A maga fején van vaj, barátom. Polónyi; Barátja magának n Bali Mihály. Én tovább igy nem tárgyalok. (Feláll
és kimegy.)
Elnök: A tárgyalást félbeszakítom, a
a^ bíróság visszavonul.
Fényes: A védelemtől meg vagyok
fosztva.
Elnök (bejön): Polónyi kijelentette, hogy * csak azért ment ki, hogy lecsendesedjék és helyreálljon a nyugalom, — A tárgyalás folytatását holnapra halasztja.
Prónay és tiszttársai a mentelmi bizottság előtt
A bizottság szigora elégtételt követel. — Köveaae naeg Prónay a Házat ém Rakovszkyt.
Rakovazky Ugye.
Budapest, augusztus 3. A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága ma délelőtt 11 órakor Kutkajulvy Míktö*••elnöklete alatt tárgyalta Rakotszky István^ «Kft házelnök és Beniczky OdÖn nemzetgyűlési képviselő mentelmi jogának megsértését. A bizottság elnöke bemutatta a bizottság tagjainak Prónay Pál alezredes ismert levelét. Azután a bizottság Prónay Pál tanút hallgatta ki. Az alezredes kijelentette, hogy a levelet ő irta, fogalmazta és irta alá. Az elnök erre közölte vele, hogy a bizottságot más kérdés nem is érdekli, mégis módot kíván adni a tanúnak annak
elmondására, mi késztette a levél elmondására. Prónay Pál erro nézve tájékoztatta a
bizottságot, majd Rakovszky ismételten megjelent a bizottság előtt és miután Prónay azt is előadta, hogy a levelet nem Rakovszky elnöknek adresszálta, mert ő akkor már lemondott, Rakovszky kijelentette, hogy hutá-rozott tudomása szerint a lemondásról a Ház
akkor még nem döntött, azt cl nem fogadta és addig, rnig azt a Ház tudomásul nem vette,
házelnöknek kell magát tekintenie. Mert az intermezzo alatt oly helyzet állhat elő, hogy
a lemondott elnöknek elnöki funkciókat kell teljesíteni, pld., ha a két alelnök is lemon-. dana vagy akadályozva volnának. Prónay kihallgatása és Rakovszky ismételt megjelenése után az ügy felett hosszú vita indult meg, melyben a bizottság minden tagja részt vett. A bizottság a vita után meghozta határozatát, mely javasolja a Háznak, hogy mondja ki, ugy Rakovszky házelnök, mint a nemzetgyűlés mentelmi jogának a Prónay által való súlyos megsértését és utasítsa a honvédelmi minisztert a szigorú megtorló eljárásnak záros (8 nap) határidőn belüli jelentéstételére. Egyben javasolja a mentelmi bizottság, hogy Prónay Pál alezredes köteleztessék arra, hogy a nemzetgyűlés által meghatározott időben köteles legyen megjelenni a Ház előtt és a sértésért ugy a nemzetgyűléstől, mint Rakovszky tói bocsánatot kérni.
ZALA
H.M » > I 111............ ................I .... I ■ . II Hl........
Ezzel szemben Csukás Endre képviselő kisebbségi véleményt jelentett be,
Beniczky Ugye.
» . * * ? .
Ezután a mentelmi bizottsóg Beniczky mentelmi ügyét vette tárgyalás alá. Beniczky meghallgatása után B bízottság tanuként Ranzmberg Víktojr és Makai Iínre századosokat és Molnár Imre főhadnagyot hallgatta ki. Mindhárman kijelentették, hogy a Be niczkynuk Irt levelet mindhárman kö/ősen szövegezték és sajátkezüleg irták alá.\'Kutka-falvy közölte a tisztekkel, hogy a bizottságot a levélírás tényén kivül más tény nem érdekli, mégis módot adnak a tiszteknek nyilatkozatra Nevezett . tisztek röviden előadták a levél elküldésének az okait. A bizottság ez ügyben is meghozta határozatát és megállapította, hogy Beniczky Ödön mentelmi joga a nevezett tisztek állal súlyosan megsértetett és utasítani kélik a honvédelmi minisztert, hogy a tisztek ellen a súlyos megtorló eljárást tegye folyamatba.
Mindk** .nentelmi ügy előadója Somogyi István dr. lesz, aki a bizottság jelentését holnap terjeszti a Ház elé.
Prónay nyilatkozik«
a
Prónay Pál alezredes az üggyel kapcsolatban a bizottság előtt a következőket mondotta :
— Szegedről elindult a kommün bukása után egy maroknyi tiszti-csapat. A tiszticsapat lassankint egy zászlóaljjá nőtte ki magát. Ez a zászlóalj teremtette meg Ma-gyarországon a rendet és az alkotmányos élet helyreállításához lényegesen hozzájárult. Most azt látja, hogy a nemzetgyűlés egy része olyan politikát követ, mely nem egyezik meg a zászlóalj politikájának n nézetével. Ennek a politikának nézete szerint az a célja, hogy a kormányzó tekintélyét lejárassa és puccsot csináljon. Ő, a zászlóalj tisztjei és legénysége a kormányzó személyének oszlopai és támaszai és miután az a cél, hogy mindazokat elgáncsolják, kik ezt a felfogást vallják, kénytelen volt ilyen lépésre határozni magát. Kijelenti, hogy nem volt szándéka Rakovszkyt, egy 60—70 éves öreg urat személyében megsérteni, csak elkeseredett afelett, ami a magyar nemzetgyűlésen történik. Saj-náljn, ami történt, ö a levelet Rakovszkynak mint magánembernek irtn.
Kutkafalvy erre rámutatott, hogy a levelet kifejezetten a Ház elnökének címezte és kifejezetten a Ház elnökének működését kritizálta benne.
A korona Zürichben.
Budapest, augusztus 3. Zürichből jelentik t A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 1*47%, osztrák korona: 0*67, az osztrák bélyegze\'t bankjegyé pedig —\'64 szantim.
— Ax IparmUvéozeti Iskola, Zene* iskola, Lcánygyinnáziumi Előkészítő Intézet, Nyelviskola, Gép- és gyorsíró szakiskola (miniszteri engedéllyel, államérvényes bizonyítványokkal) együttes Értesítője a múlt tanév történetéről és tájékoztatója az uj tanévről most jelent meg. Az Krtesitő Szerb könyvkereskedésében kapható, ára 6 korona. Magában foglalja az összes tudnivalókat a következő tanévre a beiratások és azoknak uj bolyéi illetőleg, a tan dijakai és az alóli felmentés módozatait, a megnyíló uj tanszakokat, az uj tantestület tagjai neveir, mely ebben az évben a régiekkel együtt már 92 államilag diplomAlt tanárból áll. Közli ezenkívül a n u t tanévben végzett anyagot, a növendékek névsorát és haladásuk eredményét stb.
. 1921. augusztus 4.
A város tegnapi közgyülóso.
< ■
Az ingatlanok eladása a képviselőtestület előtt.
— (Saját tudósítónktól.) —
Már négyet régen elütötte a Felsőtemplom öreg órája, de a képviselő urak nem igen érkeztek a közgyűlésre. Egyenkint szállingóznak larsán és kényelmesen, amint az öreg urakhoz illik és a legtöbbjének a fejében a nagy\' gondolat motoszkál: ejnye, dt * kutya meleg van I
Félőt felé jár, mikor a tekintetes városi tanács tiszteletreméltó feketében bevonul a terembe. Az aranyos napsugár boldogan táncol a világos teremben, és szivrepesztve ugrál dr. Sabjánról dr. Krátkyra, kiket már régen látott e terem. A t. képviselőtestület is megereszt egy gyenge éljent, inikor a visszahelyezett polgármester ruganyos, férfias léptekkel az emelvény felé halad A teremben egyébként talán legnagyobb számmal a nyári j napsugár van képviselve, mely ragyogva foglalja cl a sok árván maradt széket és örömében izzadva csókolja a kisszámú városatyák tisztes homlokát. Egyébként hőség van és nem egy tiszteletreméltó városatyai mellény jombolódik ki sujátkezüieg, különösen a — baloldalon.
A napirend előtt Eperjesy Gábor, kér szót. A villany ügyben fordul a városi tanácshoz, hogy mcgtÖrtént-e minden intézkedés arra vonatkozólag, hogy a döntőbizottságban a város érdekei megfelelŐleg képviseltessenek és gondoskodott-e előre a város a téli szénről.
Dr. Sabján Gyula kijelenti, hogy a döntőbizottságban minden megtörtént a város érdekének megóvására és a szénről is gondoskodás történt, bár ez sokban függ a cég jóindulatától és áldozatkészségétől.
Király műszaki tanácios szakszerű felvilágosítása után a választ ugy Eperjesy Gábor, mint a közgyűlés tudomásul vette,
A\' második napirend előtti hozzászólás a kath. temető ügyében történik. Szintén Eperjesy Gábor intéz kérdést a tanácshoz, j melyre miután megnyugtató választ kap, a napirend előtti rész szerencsésen lezárul.
Következik a tárgysorozat. Annak Is első legérdekesebb része: az ingatlanok eladása. A t. közgyűlés meleg bágyadtságából lassan-lassan ébredezik, az unott tárgyalásból egész szép, a kánikulához mérten élénk vita fejlődik. Egy kicsiny csoport férfiasan atta-kírozta a tanács javaslatát, melyet fenn a pódiumon komoran és zsakettben reprezentálnak a város vezető urai. Ez az imponáló kép ugylátszik átalakilólag hnt az emberi lélekre, mert meg lehet állapítani, hogy azok, kik addig, míg dr. Sabján Gyula nem ült az elnöki székben, mindenkor és következetesen k azon a frontszakaszon harcoltak, melynek éle az ő személye ellen volt irányozva, most csudálatos hévvel, szinte tüntetőleg röpítik az elismerő bókokat a magasban levő szék felé.
Dr. Sabján Gyula polgármester mindenekelőtt megindokolja, hogy miért volt szükséges az ingatlanok eladása. Sötét képet fejt a város pénzügyi helyzetéről és megállapítja, hogy 5.700,000 K hiány van, melynek fedezésére legalkalmasabbnak kínálkozott az ingatlanok eladása. * «
Dr. Tamás János azt kivánja, hogy a polgármester informálja részletesen a közgyűlést a közellátás vagyoni helyzetéről is.
Dr. Sabján kijelenti, hogy ő nem akarja részleteden boncolni a közellátási üzem működését, annyit azonban ismételhet, hogy a likvidálás után nyereség nem várható. Az a legjobb eset.
Dr. Hoch Oszkár: Arra kéri a tanácsot, hogy informálja a képviselőtestületet, hogy hogyan és kinek a megbízásából vásárolta a város a sertéshizlaldát, mert ugy tudja, hogy ezt a közellátás építtette a haszonból.
Dr. Rothschild Béla, aki ezúttal első ízben szerepelt a városi közgyűlésen, komoly és tartalmas támadással vágtatott a tanácsi javaslatnak. Kifejti, hogy a polgármester pesz-s/imizmusa a város pénzügyi helyzetéről nem fedi teljesen a valóságot és nem állunk oly szomorúan, hogy az ingatlanok eladása szükségessé válnék. Végül udvariassági és tapin-
1921. augusztus 23,
ZALA 3\'
tatossági hibának mondja közgyűléssel szemben a polgármester azon eljárását, hogy a kérdést csak egy értekezlet és nem a plénum elé vitte. \'
Dr. Sabján: Részletesen válaszol dr. Rothschild Bélának, majd felkéri, hogy nevezze meg azt a törvényszakaszt, melynek alapián neki az ügyet előzőleg a közgyűlés elé kellett volna hoznia. Még az értekezlet is udvariasság volt tőle, mely alkotmányos érzületéből fakadt.
Dr. Rotschild Béla válaszkép határozati javaslatot terjeszt clŐ, mely utasitja a városi tanácsot, hogy a mutatkozó deficit fedezésére az ingatlanok eladásának mellőzésével más módon találjon alkalmat.
Nem lehet tagadni, hosfy dr. Rotschild inditványa maradandó hatást hagyott hátra. A szorongatott tanácsi javaslatnak ekkor Kárlovics Jó/sef sietett a segítségére, aki a magu körmönfont módján, kedves és jóakaratú iróniávbl a „fiatal" ügyvéd urat megnyugtatta, hogy az értekezlet és a tanács megtett mindent, amit csak tehetett és igy nincsen komoly ok a javaslat elvetésére.
Kárlovicsnak sikerült a t. városatyák homlokáról az aggódó gondokat eloszlatni és ismét visszatért jóizü beszédjének hatása alatt a derűs kedély a terembe. Az\'eyész képviselőtestület helyeselt és nevetett, de legkitar-tóbban jobboldali tőszoms/édja, dr. Frled Ödön.
A kültanácsos ur baloldali szomszédja már nem volt ily lelkes hive n népszerű elő adásnak, meit szólásra emelkedett és elkezdett beszélni a javaslat elfogadása — ellen. Dr. MáleJc László ugyanis gazdasági okokból nem tartja időszerűnek az ingatlanok eladását és azt ellenzi.
Utána dr. Krátku István főjegyző elő-terjesztette az ingatlanok eladásáról szóló javaslatokat, kevés hozzászólással a közgyűlés mindenben a tanács javaslatát fogadta el. Az idő előrehaladottságára való tekintettel az elnök a közgyűlést ma délután négy órára halasztotta el.
„Luxus-cikk/4
A követ úr nagy bölcseséggel Luxus-cikknek mondja a tejet ; Mint állítja, Ő sose ivott, E nélkül tehát más is el lehet.
A követ úr kicsi korában A bölcseség emlőjét szopta, Elméje azért olyan éles, Mint a legkitűnőbb borotva.
A követ úr szerint tehátlan Tejmizéria nálunk nincsen ; Mért ne hízhatna a főváros A környékünkön termelt kincsen ?
A követ úr követ-kezetes: Marad ki volt, — mindig a régi l Lelke a bölcseség máglyáján Fog egykor biztosan megégni.
A követ úr, — régi igazság — Nagyon fura elveket követ... Nem gondolja: milyen luxus-cikk Kanizsának uz ilyen követ ?
M


— Kiapadnak a kutak. Azok a bizonyos legöregebb emberek aligha tévednek ezúttal, ha megállapítják, hogy ilyen forró nyár hosszú idő óta nem volt. Az ég vigasztalanul kék, tenyérnyi felhő se mutatkozik a láthatáron s a nap oly hevesen tűz le, mintha perzselő sugaraival mindent föl akarna gyújtani. Ha tüzet nem is tud csinálni a tűrhetetlen hőség, annyi bizonyos, hogy leégés (esz olyan, amily en szintén évtizedek óta nem volt. Mi, szeren estien fogyasztók fogunk leégni, illetve a zsebünk. A szörnyű időjárás máris
érezteti hatását. A piacon alig van zöldség-és főzelékféle s ami van, az megfizethetetlen. Az árak kétségtelenül a hőség hatása alatt, rohanva mennek föl. A háj három napja még 110 korona, ma már 120. Azért, mert állító-lag nem lesz kukorica. A tejet hirtelen 9 koronára emelték egyesek, mivel lesül a legelő s nem lesz takarmány se. Paradicsom, paprika megfizethetetlen. A bab kilója 4 koronáról tizenhatra szökött. S azt mondják, nincs is remény, hogy a helyzet enyhülni fog, mert ha rövidesen esne is, a takarmányhiányon ez már nem segíthetne. Az abnormális időjárás következtében egyes vidékeken a vízhiány is katasztrófálís kezd lenni. A Sugár ut közepén áthúzódó lapály összes kutjai kiapadtak, ugy, hogi/ az ittlakók távolabbi kutakról kénytelenek vízszükségletüket beszerezni. Balatontól Kanizsáig kiapadtak a legelőkutak is. A jószág sokat szenved s már a vízhiány következtében se tejelőképes. Vásárosok beszélik, hogy Atádon egy kivételével a község összes kutjai kiapadtak. Az egyetlen vizet tartalmazó kut élelmes tulajdonosa most öt koronát kér és kap egy köcsög vízért. A hőség következté-ben\'persze a mezei munka se folyik a szokásos tempóval s a munkások közül sok betegszik meg. A szőlőben most kezd jiémi kárt tenni a meleg, de ez aligha lesz számbave-hető. A burgonya azonban tönkre megy. — S/ük, nélkülözésekkel teljes esztendő előtt állunk. A hőséget a város igyekszik némileg enyhíteni. A főbb utvonalakat naponkint több ízben locsolják, még pedig ezúttal már artézi vízzel. Ha ugyan a hőség a vízvezeték vizét is meg nem apasztja, mint a Balatonét, mely napról-napra szemmel láthatólag apad.
— Nyngatmagyarországl cserké-ixek Zalában. Sopron-, Vas- és Moson megye cserkész-alakulatai az idén n Balaton legkiesebb pontjain fognak tábort verni. A három vármegyéből a napokban Tapolcára ötszáz cserkész érkezik, akiket innen fognak kisebb csoportokban szétküldeni. Nagyboldog- . asszony napján az Összes "cserkész-csapatok ismét Tapolcán fognak összegyűlni, ahol szemle lesz fölöttük, nagy atlétikai versennyel egybekötve.
—■ Tűztenger a veszprémi vonal mentén« Ismeretes, hogy a veszprémi vasútvonal mentén, Nádasladány község határában óriási tőzeg rétog terül cl, melyet már évek óta bányásznak ós használnak fel tüzelőül. Legutóbb, az állam vette kezelésébe és ugy kifejlesztette a telepet, hogy Csonka-Magyarország házi tüzelőanyagszüksógletónek jó rész^j képes lesz rövid időn belül pótolni. A veszprémi vonalon utazóknak \' a máskor békés munkás kép helyett már napok óta megdöbbentő látványban van részük, ameddig a szem ellát, sürü, barna füst, itt-ott vörös láng csép ki a főidből —■ ég a tőzegtelep Mintha a pokol szállt volns le a Sárréten. A telep égése való szinüleg vasárnap este kezdődött, mikor Is az óriási hőségben a gyúlékony tőzeg arra haladó vonat mozdonyának szikrájától tüzet fogott.
Az
USZODA
\\
este 8 órától 10-ig villanyvilágítás mellett
felnőtteknek
I
mr rendelkezésére áll -m
Az égés természetesen egyre tovább terjedt ugy területileg, mint mélységben. A kigyulU-d.ís helyét fél kilométernyire már másfél méter vastag rétegben ég a Uirfa, füstölögve, kevés lánggal, de annál szívósabban. A tüz terjedésének iránya a vasút mente ós Ladány község. Az oltási munkálatokat a telepfelügyelőség intézkedéséből már vasárnap megkezdték a vasúti napszámosok, egy század katonaság Hajmás-kérről, Ladány ós Csór község közereje. Három mozdony állandóan hordja a vizet, hogy a tüz elszigetelése végett áiott árkokat mcgtöiise — de perszo az oltás nagyon nchozen megy és hetekig eltarthat/A kar kiszámíthatatlan. A vasút különösen nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a tüzet lokalizálja, mert ha a veszprémi vonal alá ég a turfa, ez kiszámíthatatlan katasztrófának lehet okozója.
— Gyógy»<erészek gyűlése. A magyar gyogv szereszi kar 1872-oen egyesületet alakított. Ez a társadalmi egyesület: a Magyarországi Gyogyszoréiz Egyesülőt f. óvi május havában szervezteteU át olykeppen, hogy uz időközben alakult különböző testületek és egyesületek az általános gyógyszerész érdekű kérdések egyöntetű intézhetóse céljából font ne vezett ;egyesület keretein belül egybeolvadtak. Az egyesület addig is, amig sikerülni fog a gyógyszerészi kamarát megvalósítani, olyan egyesületi működést fejt ki, a mely szerint egyrészről őrködik a gyógyszerészi cthika pontos betartásán, a törvények ós szabályrendeleteknek az egész vonalon érvényt szerez, másrészről a gyógyszerészi kar gazdasági érdekeinek az erkölcs eszközeivel működő szigorú őre kiván lenni. Több rendelőt hivatkozik már az egyesületre, amennyibon szakkérdések hatósági intézésénél az egyesület szakvéleményére támaszkodik. Az egvcsület átszervezésóhoz áz adta meg az impulzust, hogy a gyógyszerésztárnu-dalom vezetői a nemzetépítő munkát a maguk számára ugy magyarázzák, hogy a maguk társadalmi osztályába konszolidációt teremtenek. Ugyanis, ha minden foglalkozási ágazatnál konszolidáció ós rend lesz, akkor a haladást biz-tosiló ós nemzeti építőmunka alapfeltételét képező Altalános konszolidáció adva van. A ható-ságok mindenütt, ahová a vidéki gyógyszerészek ilyen értelemben való megszervezésére a vezetőség kiszállott, a legmesszebbmenő elismeréssel adózott a gyógyszcrósztársadalom fémjelzett törekvéseiért. A vezetőség ugyanis beutazza az egész országot, megalakítja a rés. -szervekot, a kerületeket, begyűjti a gyógyszerészi és gyógyszertári. statisztikára vonatkozó minden adatot, ellenőrzi a törvóhyek és rendeletek szigorú betartását a gyógyszerészek részéről, ismerteti a kari törekvéseket, körvono-lozza minden gyógyszerésznek kötelességeit, amelyet a nemzeti épitő munkánál az egészségügy elóbbrevitele céljából végezni kuli s meghallgatja a panaszokat és sérelmeket, amelyeket a legfőbb hatóságok utján orvosoltatni kiván. Eddigelé Szolnok, Sopron, Szombathely, Győr, Kecskemét és Debrecen városokban tartott a vármegyei gyógyszerészek bevonásával igen látogatott feyülóst a központi vezetőség, amelynek részéről városunkban a f. hó 31 ó»i a Városháza dísztermében tartott gyűlésen Ke-ritsánszky Ottó ügyvezető igazgató, Ember Elek titkár, dr. Farkas Béla a kecskeméti kerület, Süttő Lajos a szombathelyi kerület \'ós a vármegyei-gyógyszerészek vettek részt és Kar-lovszky Geyza a hivatalos lap szerkesztője.
— Orvosi hlr. Dr. Haiszer fogorvos rendeléseit Sugár-ut 19. sz. alatt újból megkezdte.
(x) Közellátási közlemények. A hatósági lisztellátásra jogosultak lisztjegyeiket f. évi augusztus 2-tól kezdve a közélelmezési hivatalban átvehetik. Jelentkezéskor a régi könyvecskék bemutatandók. Az uj lisztjegyekért csatádonkint 4 K fizetendő. Városi közellátási üzemek.
(x) Mindenki vásárolhat már cipőt
mióta 325 koronáért kapni jó minőségű női félcipőket, Szabó Sándor cipóüzletében, Kazinczy-Utca 1. szám.
i*.

•.......
Apró MrémtwmJk.Két nagyabb vendéglő, !«<•»? . jtS for-ünlmu, teljes berftindozéssel cWó. Sxigrlazt köz-votltfi, Zrínyi Mlktóg utca 8$ isza
\\ Ügyvéd — olsórangu munkaerő — családi okokból irodavezetői állást keres. Cim a kiadóhivatalban. , 6010
Zongorák. RöVid, kitűnő gyártmányú zongofik eladó; hangversenyzongora nagyon jutányos árban eladó, ¿»etleg tánciskola, vagy egyesület részérő bért*» adható. Zrinyi Miklós-utca 45 sz
Teljesen Jó karban lóvő 4 pár zsalu-ablak eladó. Megtekinthetők Csengery ut S8. számú házban.___
Egy modern *bédlő»zckrény, egy
pohárszekrény és egy ¿legána plüsdiván, teljesen uj, eladó Magyaré-utca 4. szám alatt.
Valódi Doberman kölyökkutyák (hathetesek) jutányossá eladók Kisfaludy-utca 1.
Iskolakönyvek bekötését
a legolcsóbban végzi ::. lapunk nypmdája :: Fő-ut S. szám alatt.
Kereskedőknek
ajánlunk
Barna caomagolót
Superlor c.owugolót
Felvágott caomagolót
Szinea vékony kalupcaoraagolót
Papírzacskókat
Árucímkét ¿a caomagolóclmkét Utazói rendelőkHnyvet üzleti könyveket stb.
legolcsóbb árak mellett.
Fischel Fülöp Fiai
paptrraktára nagyban és kicsinyben Nagykanizsán, Fő-ut 1. azám.
•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦a
$
j

Szeptember első napjaiban jelenik meg
Zlegcr Ferenc szerkesztésében
Zalavármegye
Általános Közigazgatási, Kereskedelmi é& Ipari
CZIMTÁRA
» -: > \'
A hatalmas, kb. 20 ivre terjedő mű magában foglalja ugv a koreskc*Mk, ip*ro*ok, gyárosok, hatóaftgok, intézetek, hi\\atAlok, valamint a magánosokat érdeklő mindennemű has/nos és nélkülözhetetlen útmutatásokat.
Tartalmazza*
« > ■ i \'
v A legújabb posta- óa távírda-dysnablst, Wlyegillctókct, a vármegy© nemzetgyűlési képviselőinek névsoréi. a várni egy o, rondoxett tanácsú városok és községek voivtőséget a módé rendült öasxe» hivatalok feltüntetésével, csendőrség,, pénzügyesé«, egyházi és polgári ható-* ságok é* közhivatalok beoszt«sát, biz-tositó társaságok, pénzintézetek, ipar-víllnlatok, vasutak, hirlapirodalom felsorolást, ügyvédek, orvosok, gyógyszeré szak, jáiási állatorvosok, Jígyzók.Unitók beosztását és névjegyzekét. Köali a ZaUmcgyében tartatni szokótt országos vásárok jegyzékét, a vadássati és halászati tilalmakról összeállt*ott kimutatást ttb. itt fel nem sorolható mindenkit érdakid különféle hasznos tudnivalókat.
mt Ára S0 korona, -m
A UrUImM »ok uiunVAI l|4nrlA míuoi klálllUiu lufl lapunk avoindUAbnu >an «aJI4 alatt, akol • KHUrU.rk.. t • hlr<loU««kr» mCKkUOaokat iu4g «IfogMdunk, vmgy kSa-»•U»n ft aa*rxAti«li Fő-ut II. aa«m alatt.

f
ZALA
— "
1991. augusstus 4

BüZAT. ROZSOT
minden mennyiségben vAsA-rotunk készpénzfizetés mellett,
előleget nyujtunk, saákokat előre kUldünk.
■HHMdMiManaM ~ MMMiMMma A leginutfasabb napi árat adjuk akAr KözvetlenlU, akAr az alanti kirendeltjégcink, vagy képviselőségeink utJAn.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R T.
Nagykanizsa, Bazár-épület. Sürgönyeim: Futura. \' Telefonszám: 123.
Kirendeltségeink i Zalaegerszeg, telefonszám 58, Zalaszentgrót, telefonszám 22, Lenti.
FánuíoúlÁQiiffűinV • Hitel»«övetke«et Keszthely, telefonszám 68, Hitelszövetkezet Zalaapáti, telefoniam 8, IVöpVlSölüöögOlil& . Hitelszövetkezet Tapolca, telefonszám 18, Hitelszövetkezet Dobrl, Hangja Szövetkezet
Sümeg, telefonsaim 20, Hangya Szövetkezet Nova, telefonnám 7.
>ti
n
Feltűnő olcsó ár aj ánlat
Jó minőségű női fél sevró ós boksz félcipő különféle fazonokban
bőrtalp ós sarokkal .

325
M
koronáért
kapható
Szabó Sándor czipőáruházában
Nagykttnijwén, Kazlnczy-utcza 1 iiám.
f>


Dunántull Élelmiszer ós Áruforgalmi Részvénytársaság
Nagykanizsán, Csengery-nt 6. a*.
Telefon: 59. . Távirati cim : „Traimdanubia" a mindenkori legmagasabb napi Arakon
-r ro-
vásáról

Ingatlanok ^
V Kyora kflxvetltéeo v^
S. *
Zrínyi Miklós-utca 3S. 1. cm,
Eladó birtokok: 4SI koliu Zalában orsságut mellett, közel vasútállomáshoz, felszerelés nélkül. Uri lakás nincs.
— 410 ktldas Zalában, benne 150 hoki erd<5. Urilakás nincs. Toljes ¿16 ts holt felszerelés átadó. ~ 2109 llliM Somogyban. Szép ksstélv és nagy parkkal, berendezett szeszgyár. Teljes él6 és holt felszerelés. Vasútállomás közel. — 1400 hlltfll birtok Somogyban. Lakással. Teljes éló és holt felszoreléssel, szeszgyárral. Vasútállomás közel.
ÁU4Ó blrtokbárletok: <11 kaldai bérlet Zalában vasútállomás közelében. Uri lakás nincs. A évre szól a bérlet. — 140 kettfll bérlet Zalában holt felszereléssel 10-16 évre bérbeadó 4 szobás lakással. Állomás közelében Jö talajú, szép fekvésű birtok.
Bladó kisbirtokok: 14 MIJll Nagykanizsa közelében
f «ép épületekkel — 10 btNss birtok szólóvel a Balaton kötelében
Eladó hásak a városban minden nagyságban olcsó áron Több beköltözhetó lakással. — Nagyobb házak kertekkel eladók — Kii kirciat, lt|j«M vtltfé|li tildék.
— VendéglÓ bérletek átadók.
Berandasett oamantirngryár aladó.
Bxölttblrtok több oladó a város közelében. — Házhelyek, retek.
Balatoni villák eladók.
oanoaaaoooooaaQQooaaaaaoaoao
babot, mákot, diót
TOJÁST,
ötb. élelmiszereket ós mezőgazdasági
\' < \' \' é
terményeket.
Ugyanott mózszAlliUsokból visszamaradt ki^ebl).nagyobb űrtartalmú
horganybádog kannák
nagvobl\' monnylsógben is olcsón cl.ulók
ZALAI
Könyvnyomda


Könyvkötészet
Nyomdai telefon: 117.
*
í \' ,< \' I .
Ki - *
n m

máim
i i oír r
Vonatzóíntézet
ii inr
«... ; t f # ! \' • " . o, / • • ( f • *
Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állittatnak eló.

■ i uti mi
5 i

IC
Kiadóhivat.
telefon: .
• ^ % é\'
78a
í

-■\'------

NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
□oodqo oaaoaaoaooo oaaoooooopa
Wmi

IK
■i-
Nyomatott a Uptulaidonosok-: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.

:

vv\'V -\'A-
50« évfolyam
Szerkesztőség éa kiadóhivatal:
P önt 15, nátu.
Nyomda:-
• ¿í f /\'■•: : Hő-ut 5. oiára.
UeiJelonUhótfftkl\' Tételével minden aap kóra reggel.
Mi \' \' * \'^^A^ffl
O
Nagykanizsa, 1921. augusztus 5. Pentek 7
se9Eai#É*§
176. ax&tn
dl J JL_____jjlÍl!LlIiL 1


POLITIKAI NAPILAP
Sserko«st6#4f I 4« kiadóhivatalt telefon 7» PAeaarkaestd fakdea 71. Nyomdai telefon 117.
j ... ■ . i ... j
.■J\'JTí\'o
~ , -------
Ffoiorkcsztó: I ♦ Társsierkcsító:
TÓTH ZOLTÁN | Dr. HfRSCHLER JENŐ
■ ^^»»giL^l\'.\'j " ,1 \' ■ ■» n-iji írniT ívnngmnrTTTT "TTnwTrm^ncrmTTT -
Előfizetési árak:
fitlybiB kiiku kirin
ridékn postai uétkflldéuil
• Bgy hóra • • . 35 E
Hegyed évra . 100 M
Pétévre . . . 200 ,
Hréei érre • . 400 H
Egyes szám ára 2 korona
Hirdetések délután 5 órái* vé totnek fal díjszabás sssrlnt.
mmmmmmmmm wmmmmmm
k mentelmi bizottság előadója Rakovszky és Baniczky
mentelmi jogsérelme.
Somogyi István dr. előadói beszéde. — A morális és materiális erőszak, — Hasonló jogsérelem még nem volt a magyar parlament történetében. -
..fr.iV^i
Budapest, augusztus 4. Somogyi István dr. ma terjesztette be a nemzetgyűlésen a mentelmi bizottság jelentését Rakovszky éa Beniczky mentelmi jogsérelmeinek ügyében. Beszédében rámutatott arra, hogy miként sértetett meg a képviselők és a Ház Immunitása.
— Prónay Pál alezredes — mondotta — katona és parancsnoka egy olyan tisztikarnak, zászlóaljnak és legénységnek, . mely fel van fegyvereive. Nevezetteknek kijelentései tehát alkalmasak arra, hogy a nemzetgyűlés tagjait megfelelő kényszererzközökkel egy vagy más irányban befolyásolja. Nem mondjuk, hogy ugy is lesz, de ennek fizikai lehetősége megállapítható.
— Ugyancsak a nemzetgyűlés Immunitásának a megsértését képezi a leyélnejc azon része, mely azt mondja, hogy egy képviselő a nemzetgyűlésen elmondott beszéde miatt a hivatkozott zászlóaljtól ultimátumot fog kapni.
— A nemzetgyűlés tagjainak a beszédeit egyedül a nemzetgyűlés bírálja el és aki e bíráskodást magának vindikálja, megsérti • nemzetgyűlés immunitását. Megvan sértve a nemzetgyűlés immupitása azáltal is, hogy utasitást ad az elnöknek és végűi azzal a gyanúsítással Is, hogy a nemzetgyűlés elnöke idegen állam szolgálatában áll. Ha egy nemzetgyűlési képviselőt morális vagy materiális erőszakkal akarják kényszeríteni, a mentelmi jog megsértése evidens. Már pedig a
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, augusztus 4. A nemzetgyűlés mai ülését 11 órakor nyitotta meg Kenéz Béla alelnök. Tomcsányl Vilmos igazságügy-miniszter beterjeszti a büntetés végrehajtásának kivételes elhalasztásáról és felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. Rövid beszédben kéri a sürgősség kimondását, tekintettel arra, hogy a törvény a hadifoglyok hazatérését van • hivatva szolgálni. A Ház így határoz. » \' »
Ezután előterjeszti Somogyi István dr. a mentelmi bizottság előadója jelentését Rakovszky éa Beniczky meutelml ügyében, melyet lapunk máa helyén talál az olvasó.
Rassay Károly: Kéri az ügyben a sürgősség kimondását.
Elnök: Szavazásra teszi a kérdést. A kísgazdepárt nemmel, a kereszténypárt és az ellenzék Igennel szavaz. Mivel 24 képviselő
hivatkozott levél azon része, hogy „nem tűr és nem tűrheti a zászlóalj legénysége", a materiális erőszakot nemcsak hogy nem zárja ki, hanem lehetővé is teszi. A levél végén az a gyanúsítás, hogy „a külföldi állam érdekeit mozdítja elő" pedig a morális erőszak jellegével bir.
Ezután megemlékezik a javaslat a megkövetésre vonatkozó javaslatról.
— Tudatában van a bizottság, — mondotta az előadó, — hogy a megkövetés a házszabályokban lefektetve nincsen, de tudatában van annak is, hogy még nem volt a magyar parlament történetében olyan eset, mely a törvényhozó testület immunitását oly mértékben megsértette volna, mint a jelen esetben. A bizottság azon az áltásponton van, hogy a Ház tekintélyének megvédése felette áll a mindenkori házszabályoknak és az elégté-telvevésnek olyan szokatlan és nálunk nem ismert módját választotta, amily szokatlan
és nem ismert a sérelem.
i •
Beniczky Ödön mentelmi jogsérelmének ügyében a bizottság jelentése sokkal rövidebb. Megállapítja, hogy a levél iskolapéldája a mentelmi jog megsértésének, mert ez nefocsak megakadályozni szándékozik tevékenységében egy képviselőt, hanem egyenesen megakadályozza. A bizottság nem tartja ildomosnak, hogy bővebben Indokolja a jelentést és ezért egyszerűen kéri annak elfogadását.
szavazott Rassay indítványa ellen, 17 pedig mellette, a Ház a sürgősséget 7 szavazattal elvetette. Erre a kereszténypárton felkiáltanak:
— A Ház nem határozatképes, ezt hivatalból kell észlelni 1
Elnök : A képviselő uraknak igazuk van, az ülést öt percre felfüggesztem.
Szünet után az elnök bejelenti, hogy a mentelmi bizottság jelentésével szemben Csukás Endre képviselő kisebbségi véleményt jelentett be, majd szavazásra teszi fel Ismét Rassay sürgősségi indítványát. A Ház a sürgősség kimondását másodszor is elvetette.
Szilágyi: A kisgazdapártot leszerelték l
Meskó : Nem szerelték le I
»
Ezután a hazaáruló törvény harmad-
v< *
szőri olvasására térnek át.
Rassay índitványt terjeszt elő.
lomcsányi szerint harmadszori olvasásnál nem lehet indítványt tárgyalni. (Nagy zaj.) Az indítványt a Ház elveti.
Usetty Ferenc előadó ismerteti a katonatisztek gyermekeinek és árváinak nevelőintézetéről szóló törvényjavaslatot.
Szilágyi Lajos szerint a javaslat a trianoni béke végrehajtását célozza. Azt akarjuk ezzel bízonyitani, hogy jó fiuk vagyunk, akik kényszer nélkül végrehajtjuk a békeszerződést, pedig az antant semoríi jóindulatot velünk szemben nem tanúsít. A javaslatot elfogadja.
Vass József Szilágyínak válaszolva kijelenti, hogy a trianoni béke aláírásával egyben annak becsületes végrehajtását is magunkra vállaltuk. A békeszerződés katonai részének végrehajtása utáfc a katonai intézményeket is át kell alakitanunk, ugy, hogy egyetlen hatalomnak se lehessen ellene kifogása. E javaslat nem elébe sletése a külső akaratnak, hanem a meglevő intézménynek a védelme.
A javaslatot a Ház a részletes-vita alapjául elfogadja.
Temesváry Imre a madridi postaegyez-mény becikkelyezéséről szóló tö. vényjavaslatot ismerteti, melyet a Ház általánosan és részleteiben elff>gad.
Koszó István ismerteti a büntetés végrehajtásának felfüggesztéséről és elhalasztásáról szóló törvényjavaslatot.
Patacsy sürgős interpellációja elmarad.
A holnapi napirend megállapítása után az ülés 2 órakor véget ért.
Károly király uj tartózkodási
helye« .
Zürich, augusztus 4. San-Vaduzból érkezett jelentés szerint Károly király meghatalmazottai Lichtensteín hercegség fővárosában tárgyalásokat kezdtek egy villa bérbevételére, amely téli tartózkodásra alkalmas volna Károly királynak és családjának. Lichtensteín köztársaság kormánya Károly király
és családja odaköltözéséhez már hozzájárult.
* • 4 / >
A németek és csehek harca«
Bécs, augusztus 4. Aussigban szerdán délután a németek tiltakozó\' ülést akartak tartani a legionáriusok túlkapásai ellen. A gyűlés, amelyen sok ezren vettek részt, nagy botrányba fult. A legionáriusok a Piac téren a tömeg közé lettek. Egy ember azonnal meghalt, sokan súlyosan megsebesültek. A legionáriusok ezután valóságos razziát tartottak. A városban minden járó-kelőt megállítottak ós megkérdezték, vájjon német-e, vagy cseh. Aki azt mondotta, hogy német, azt gummibottal megverték. A németek idegen lakásokba is bemenekültek Sokan a városból elutazta!?, nehogy baj érje őketj Később a legionáriusok csapatokká alakulva feltűzött szuronnyal járták be a várost, miközben több civil is csatlakozott hozzájuk. Csak az éj folyamán állott be némi nyugatom.

1921. augusztus 5.
Egy országos gonosztevőt fogtak el a bagolai lókötöben.
A gonosztevő portréja. — A meghamisított keresztlevél.
(Saját tudósítónktól.) A „Zola" részletesen beszámolt arról n bravúros sikerről, melyet a rendőrség emberei a minap n bagolai hegyek között egy veszedelmes gonosztevő kézrekeritése körűi elkövettek, Megírtuk, hogy az elfogott és megsebesített betyár Lehmann Józsefnek mondotta magát és saját bevallása szerint Budapest környékén lólopást követett el, amiért elitélték és ugy ugrott meg a váci fegyintézet bői.
Mára azonban kisült, hogy n kézrekerült betörő bünlajstromának csak nagyon kis töredékét vallotta be. A rendőrség emberei ugyanis a feltalált nyomon tovább haladtak és az ügyesen vezetett nyomozás mára szenzációs eredményhez vezetett. Kiderült, hogy a meglőtt gonosztevő nem is Lehmann, nem is Kovács szakaszvezető, hanem igazi neve Víg István lankócpusztai születésű veszedelmes és többszörösen büntetett egyén, aki legutóbb a komrnün alatt viselt dolgai miatt négy évet kapott és a váczi fegyintézetből 1920. julius 27-én szökött meg.
Vig István a budapesti rendőrség elől szülőhazájába Somogy-országba menekült és ennek kisebb községeiben garázdálkodott. Megszerezte egyik, az orosz harctéren elesett barátjának Lehmann Józsefnek keresztlevelét és ennek nevében űzte gonosz üzelmeit. Felvette barátjA nevét és annak becsületes és fedhetetlen múltjával egy ideig szerencsésen eltudott lavírozni a sok igazoltatás között. De addig-addig követgetett el apró gonoszságokat, mig egyszer csak átkeltett szöknie Jugoszláviába. Az uj környezetben eleinte szerencsével operált, Gólán azonban egy nagyobb „vállalkozására" ráfizetett, mert a horvát csendőrök elfogták és Verőcére szállították, ahol három évre elítélték. Vig azonban itt sem maradt hűtlen önmagához. Egy szerencsés pillanatban megugrott a börtönből, visszatért Magyarországra és itt folytatta garázdálkodásait.
A nagykanizsai rendőrség már elfogatásakor bizonyosnak tartotta, hogy Vig nem „operai" egyedül. Hosszas utánjárás utári sikerült megállapítani a fegyenc segítőtársát egy ihárosberényi asszony személyében. Az asszonyhoz Viget természetesen gyengéd kötelékek fűzték és érdekes, hogy Nagykanizsán a szerelmetes pár már többször megfordult kisebb szállodákban, ahol a rendőrök igazoltatták is őket, azonban ismét szabadonbocsáj-tották, mert irataik rendben voltak. A detektívek, amikor tudomást szereztek az asszonyról, azonnal kimentek Ihárosbci énybe és éppen akkor csípték el, amikor a községet elakarta hagyni. — Ma már mindaketten az ügyészség fogházában vannak. Ne
m mulaszthatjuk el végül megemlíteni, hogy annak a szép és országos érdekű rendőri teljesítménynek oroszlánrésze Fritz^ Pálé, a nagykanizsai detektivtestület kitűnő nyomozóé, aki fáradtságot nem kiméivé és veszéllyel nem törődve, dolgozott az ügyben.
— Augusztus hó 15 én kezdődik Sí uj hatósági ellátás* Az alispán ma táviratot küldött a város polgármesteréhez, mely szerint a város ellátatlanságait augusz-tusáhó 15-től látja cl. Az eddigi fejadagok továbbra is megmaradnak, az árakra vonatkozólag pedig később történik intézkedés.
Hírek.
.„ Az uj főkapitány Nagykanizsán.
Dr. Greén Nándor, a szombathelyi államrendőr kerület uj főkapitánya tegnap hivatalvizsgálatot tartó, t a nagykanizsai államrendőrségen . s n tapasztattak fölött dr. Beusteríen Erich rendőrtanácsos előtt megelégedésének adott kifejezést« Ez alkalomból a főkapitány bemutatkozó látogatásokat tett a közhivatalok vezetőinél.
—- A tegnapi folytatólagos kttx-gyUlés. A város képviselőtestülete tegnap délután megcsappant érdeklődés mellett folytatta a tegnapelőtt abbahagyott tárgysorozatot. A tárgysorozat minden egyes pontja úgyszólván hozzászólás nélkül ment keresztül ugy, hogy 40 és egynehány ponttal pár óra alatt végeztek és igy a közgyűlés már korán véget ért. A városnak egyelőre egy nagy gond lement u nyakáról, nem kell — köz-
gyűlésezni.
— Eljegyzés. Gróf Batthyány Pal cs.
és k«r. kamarás és neje gróf Batthyány Pálné Inkey Valéria leányát, Lujzát, eljegyezte gróf Brnyovszky Móric volt főispán és képviselő, baranyamegyei nagybirtokos.
— Fürdő marad — a gőzfUrdő. Tudvalevő, hogy n város a gőzfürdőt szŐrös-től-bőröstől egymíllíókétszázezer koronáért eladta Nóvák János volt országgyűlési képviselőnek. A kö/gyülés, amint már jelentettük, tegnap tárgyalta az eladást s ahhoz hozzájárult. A közönség eddig abban a véleményben volt, hogy ezáltal a gőzfürdő megszűnik s a lakosságnak még annyi alkalma sem lesz a legelemibb kultur-szükséglet kielégítésére, mint ecldíg. Nos, az aggodalmaskodókat meg-, vigasztalhatjuk. A fürdő — fürdő marad továbbra is, sőt valószínű, hogy nagyobb, fényesebb, a célnak jobban megfelelő fürdő lesz. A város ugyanis az dudásnál kikötötte, hogy az ingatlant ezután sem szabad másra, mint fürdő céljaira használni s ezt Nóvák, azzal vette tudomásul, hogy n fürdőt bővíteni szándékozik. Ezt n kikötést telekkönyvi-leg is biztosították s amennyiben Nóvák a föltételnek nem tenne eleget, a gőzfürdő a várcs tulajdonába megy vissza.
— Házasság* Gürtler Ferenc, a Nagykanizsai Takarékpénztár titkára ós Ratnik Böske f. hó 4 ón házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Hédly Jeromos állapota. Hédly Jeromos atya, akin Manninger egyetemi tanár szerdán súlyos operációt végzett, ugy a tegnapi, mint a mai éjszakát nyugodtan töltötte s állapota annyira javult, hogy komplikációtól most már nem kell tartani.
— Szikratávíró Székesfehérvárott. A kereskedelmi minisztérium Székesfehérvárott építteti meg az ország legnagyobb rádió-állo-mását. Eddig a csepeli szikratávíró- volt az ország legnagyobb ily állomási, de ennek sugarai csak Franciaországig értek el. A fehérvári állomás közvetlenül fog beszélni Amerikával és Ausztráliával is. A rádiókészülék 150 méter magas lesz s a megépítése harmincmillióba kerül.
— Fa lesz bőven. Esztcrházy herceg uradalma bánokszentgyörgyi erdŐgondnok-ságától lapunk egyik barátja a következő közérdekű és bizonyára általános megnyugvást keltő üzenetet kapta levélben: „Fa abszolúte bizonyos, hogy lesz. Az iparvasut augusztus hóban elkészül és Csömödérről közvetlen fogják a fát N»gykoniz»ára szállj-
tanl, ahol azonfelül raktár és iroda lesz a hercegi fa részére. így olcsóbb lesz a fuvar és valószínűleg Őszre a fa is. Fa bőven lesz Nagykanizsán őszre; a fuvardijazásnak is víge szakad, mivel vagonszámra fogják a fát Nagykanizsára a hercegi raktártelepre szálll-\' tani és Őszro a fa is olcsóbb lesz. Lopás, fa-kicserélés sem lesz többé lehetséges". Így szól az emberségesen gondolkodó hercegi uradalom Üzenete, melyet örömmel és elismeréssel regisztrálunk közlésre méltó példáként.
— Felhívás. A házhelyhez \' juttatott ik f. hó 6 án délelőtt 9J órakor az egyezség aláírása végett jelenjenek meg a városháza tanácstermében.
— Sípos rendőrt felmentette a bíróság. Megírtuk annak idején, hogy egy téli estén két társaság mulatott a Fiume kávéházban. Az egyik asztalnál rendőrök ültek, a másiknál pedig katonák. A mulatság vége az lett, hogy a rendőrök és a katonák összevesztek és Sípos államrendŐr bajonettjével Faragó törzsőrmester combjába szúrt. Sipos rendőr súlyos testi sértés büntette miatt a birósrtg elé került, mely a napokban tárgyalta az ügyet. A tanubizonyitás beigazolta, hogy Sipos az eset elkövetésekor részeg volt és igy tettét öntudatlan állapotban követte el, amiért a biróság felmentette. A bírói székben Cseresznyés Zoltán ült, a védelmet dr. Hoch ügyvéd látta el.
A Pfelfer-félo finlnternátnsban a jövő tanévre még Öt hely van üresedésben. Egyelőre az egész intézetet csak szerény méretekben lehetett megcsinálni, de mihelyt a lakásviszonyok változnak, ki lesz az egész bővítve. Aki tchat fiát ezen inter-nátusban cl akarja helyezni, forduljon az intézet vezetőjéhez, Pfeifer Elek főgimn. tanárhoz, (Szemerc-u. 19.) aki most már állandóan itthon lévén, minden részletkérdésre nézve felvilágosítással szolgál. Havi ellátási dij 1500 korona.
— Borzalmas tilzvész. A sopronmegyei Horvátzm\'dány községben tűz támadt, minek következtében ötvenhat lakóház s melléképület, azonkívül rengeteg gabona, jószág, cséplőgép, bútor esett a tűz martalékául. A gazdák nagyrésze otthon tartotta pénzét h az is benntégett. Van gazda, akinek pár százezer korona kés/pénze égett igy el. A tűznek három halottja, tizenkét sebesültje is van.
— Az Iparművészeti Iskola uj tanéve. A most megjelent Értesítő bőven beszámol az Iparművészeti Iskola uj tanszakairól. Amellett, hogy a régi rajz-szobrászati tanszsk Csulyok Margit szobrászművész vezetésével újólag megnyílik, Tamássy Margit toxtilszskos oki. iparmüvésznő vezetésével, kl a mult évben nyerte el diplomáját, a textil osztály is megnyílik. A szőnyegszövés, battikolás, csipkéké-szités minden fajiája tárgya lesz a tantervnek, ezenkívül — és ez érdekli talán legjobban a szülőket — a fehérvarrás és díszítés, kosztüm-tervezéi és varrás is. A növendékek nemcsak tervozhetik itt művészi utmutatás mellet ruháikat fehérneműjüket, hanem egy kiváló szabász ós varrónő vezetésével — ki szintén alkalmazottja lesz az intézetnek — önmaguk is elkészítik. A sző-\' nyegszövésre vonatkozólag megjegyezzük, hogy azok a növendékek, kik az anyagot megvásá-sárolják, rendkívül nagyértékü dolgokat készíthetnek maguknak. De ezenkívül budapesti és külföldi cé^ek is küldenek anyagot feldolgozásra, ugy, hogy egy-egy növendék, ha megtanulta
a tochnikát, húszszor annyit kereshet az Intézetben, mint amennyit a tandija kitesz-
1921. augusztus 5,_7 _
Ily módon az intézőt amellett, hogy a művészi képzés terén beláthatatlan fontossógu hivatást tölt be, igen jó alkalmat ad a továbbtanulni akaró leányoknak ,első és nem megvetendő kereset biztosítására. — Ezenkívül Fekete László Iparművész vezetéso alatt diszitő és plakáttervező\' osztály is fog működni. Az intézet Értesítője (kapható Szerbnél, ára 6 kor.) egyébként az előadandó összes tantárgyakról stb. teljes felvilágosítást nyújt.
-» < f >
— Egy hóromssoros gyilkos regényes elfogatása. Az egész ország sajtóját bejárta 1920. tavaszán az a rejtélyes gyilkosság, amelyet ismeretlen tettes Balatonfüreden követett el. Egy villában nyaraltak özvegy Vadász Lajosné, 74 éves magánzónő két barátnőjével, hozzájuk lopózott bo éjszaka valaki, aki mind a három nőt megfojtotta és mielőtt bárki is felfedezhette volna tettét, magához vette a három nő, kb. két millió értékű készpénzét, ékszerét és eltűnt. A nyomozás nagy eréllyel megindult, de a gyilkost nem tudták kézrekeriteni. Minden szenzáció három napig tart, ez sem tartott tovább éj a lapok is elhal-gattak az esetről, a közönség sem érdeklődött tovább. Most jön a szenzáció : A mult héten Pusztaberényben* egy Rónai Kálmán tievü siheder betört Ancsa Sándor házába, kifosztotta azokat a fiókokat, amelyekhez hozzáfért és megszökött. Azonban\' póruljárt, elcsípték ós a bűnjelek leltározásánál csodálkozva észlelték, hogy a holmi között özvegy Vadász Lajosné nevére kiáliitott iratok vannak. Előkeresték a tavalyi nyomozási jegyzőkönyvet ós megállapították, hogy voltak, akik a kérdéses napon, amikor a gyilkosság történt, egy alacsony, fekete, szurósszemü embert láttak a villa körül csavarogni. Nagy volt Ancsa S4ndor és családjának meglepeiése, amikor megjelentek nála a törvény emberoi és megkérdezték tőle, mit csinált 1920 év tavaszán. Az alacsony, fekete, szúrós szomü Ancsa Sándor csak mosolygott és kijelentette, hogy oithon volt. Azonban a telekkönyvi adatok azt mutatták, hogy ,Ancsa Sándor csak 1920. juniusában költözött a községbe, ahol szép nyugodtan gazdálkodott. Ancsa Sándor belátta, hogy minden bizonyíték ellene vall, nem is togadott tovább. Beismerte, hogy a balatonfüredi hármas gyilkosságot ő követte cl, a lopolt pénzből aztán házat ós földet vett és megfogadta, hogy soha többé máséhoz nem nyúl. Az iratokat, amelyek ilyen bajba juttatták, már több Ízben cl akarta tüntetni, de valahogy valami visszatartotta. Most azután Rónai Kálmán betörése folytán kipattant a titok és bizony a »javulás útjára lépett" Ancsa Sándor alighanem az akasztófán végzi be életét.
— Orvosi hír. Dr. Hatszer fogorvos rendeléseit Sugár-ut 12. sz. alatt újból megkezdte. r * /
— A Kőbányai Első Magyar Részvény Serfőzde udvari söre a világ legjobb söre. Csapolja Kiss Ernő Korona-szállodája.
(x). Aranyat, ezüstöt, brilllánsokat, platinát, aranyfogakat ós érmeket a legmagasabb árban veszek. Fricd József ékszerész, Sugár-ut 2. szám. (Fő-tér és Sugár ut saikán.)
i \'
(x) A Vasmegyei Közalkalmazottak „Hangya14 Fogyasztási Szövetkezete
azonnali belépéssel egy keresztény rőfös rövidáru segédet keres. Ajánlatok a szövetkezethez iniézcndők.
A korona Zürichben.
Budapist% augusztus 4. Zürichből jelentik A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 1*50, osztrák korona: 0\'67l/t, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —*— szantim.
__ZALA__
Andaházy-Kasnya kilépett a Ma gyarországi Munkások Pártjából.
Budapest, augusztus 4. A Magyarországi Munkások Pártját a nemzetgyűlésen ketten képviselik»: Csizmadia Sándor és Andaházy-Kasnya Béla. A kéttagú párt most kettészakadt: Kasnya kilépett. Csizmadia bentmaradt. A Magyarországi Munkások Pártjának alelnöke, titkára és pénztárnoka a következő nyilatkozatban lioxxák nyilvánosságra a pártbomlást:
Alulírottak, mint a Magyarországi Munkások Pártja központi vezetőségének volt funkcionáriusai, ezennel a nyilvánosság előtt kijelentjük, hogy ebben a pártban viselt tisztségeinkről lemondunk és a Magyarországi Munkások Pártjával minden összeköttetést megszakítunk. Tesszük ezt azért, mert legnagyobb sajnálatunkra meg kell állapitanunk, hogy ez a párt nemcsak hogy nem képviselte a munkások érdekeit, hanem egyenesen és határozottan azok ellen foglalt állást, ugy \'lapjában, az „Igazságában, mint egyéb helye-\' ken is. Uton-utfélen hozzá nem értésével és minden egyes cselekedetével tanújelét adta ez a párt, hogy a munkásoknak hasznára lenni teljességgel képtelen. Az ilyen működéstől távoltartani magunkat: legszentebb kötelességünk. Ezzel tartozunk önmagunknak, becsületünknek és a munkásságnak. Anda-házy Kasnya Béla, a Magyarországi Munkások Pártjának volt alelnöke, Wohlmuth Ernő,\' a Magyarországi Munkáspárt volt pénztárnoka és Kálmán Imre, a Mflgyarországi
Munkáspárt volt vidéki szervező titkára. .
Az osztrákok csapatokat vonnak össze a magyar határ mentén.
Bécs, augusitus 4. A szövetségközi katonai bizottság, az osztrák hadügyminiszternél kifogást emelt a magyar határon történő csa-patszállitás miatt. A hadügyi kormány válaszában kijelentette, högy az osztrák kormánynak gondoskodni kell a határok kellő védelméről, még abban az esetben is, ha a szövetségközi csapatok szükség esetén szintén részt venné nck a határ védelmében.
V .»
w
A végleges trianoni vonal Baranyában.
Budapest, aug. 4. A kiürítendő területeknek a trianoni békeszerződésben megállapított végleges határára vonatkozólag a külügymi-nistterium tudományos osztályának vezetője a következőket mondotta:
— A trianoni vonal a Dráváig terjed és pedig: Drávnszentmártontól délre Kásáktól, Ivándárdától, Sároktól, • Udvardtól délre a Dráva mohácsi ágáig. Azután Baranyában Bcremend és Petarda közt felfelé vonul, ugy, hogy Pécs, Baja városokon kivül a nevezetesebbek közül Mohács, Siklós és Barcs kerülnek vissza Magyarországhoz.
■\' x . ■ V»4\\\' ■ f ■
t
Az ellenőrző bizottság olasz tagjai megérkeztek.
Budapest, aug. 4. Az olasz ellenőrző bizottság tagjai közül ma reggel megérkezett Budapestre Franco Grisonni ezredes, Corvado Gastrecht őrnagy, továbbá két százados és rajtuk kivül még a bizottság egy polgári
tagja.. Az olasz ezredes és az őrnagy a Dunapalotában szálltak meg, a többiek a Royal-ban kaptak lakást.
Ezekkel a most érkezettekkel az ellenőrző bizottság olbsz csoportjának teljes a létszáma.
TŐZSDE.
Bndspsst, augusztut 4.
ValaUplao: NzpoUon 1250, Font 1410, Léva --, Dollár 395, Francia fnink 3030, Lcngyol mArka 18, Márka 4821/,, Líra 1C80, Orttrák 39\'/4, Rubal 65\'/,, Ul bOO, Siokol 437, Svájci frank —, Koronadlnár, 800, Frank-tünk --f llollnnd forint —, Bécsi klfizatés -j—.
Srtéksk: Ma*y.xr Hitol 1025, Osstrák Hitol 620, Haial —, Jeltálog 270, Leszámítoló •—, Kamkadtlml Bank 400, Ma gyár-Olasz —, Beoc*lnl 5475, Drascht
3900, Általános szén--,\' Szászvári 2560, Salgótarjáni
3900, Urikányl--, Rima 2345, Sclillck 975, üuttmani»
--, Nasicl 11000, Dinka--, Klotild 2250, Magyar
Cukor--, Adria 5700, Atlantlka 4300, Királyzor — • ,
Uomyák-AgrAr 825, Llpták —, PhÖbus <:90, Vasmegyei Villamos--, Gizella 1850, k\'onkordla 2400
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország : mennyország /
Korszakos u
itás a
magyar
telefonhálózaton.
Az egyes nagyobb vidéki városok — igy Nagykanizsa — kereskedői, sokszor sürgették már a kereskedelmi minisztériumot ujabb távbeszélő vonalak létesítése miatt. Különösen a Budapesttel való érintkezést tette csaknem lehetetlenné az, hogy az áramkörök a mai viszonyok között nem voltak szaporithntók. •
Kapóra jött azonban most a kereskedelmi kormánynak a német technikának egy korszakalkotó ujrendszerü távbeszélő berendezése, magas frekvenciájú berendezés, mely lehetővé teszi, hogy egy és ugyanazon időben egy vonalon két fél is beszélhet, anélkül, hogy az egyik fél zavarná a másikat. Ez a magas váltakozó számú villamos rezgésekkel való telefonbeszélgetés annyira különbözik a dróttalan távírótól, hogy itt az elektromos hullámok csakis a fémes vezeték menték és nem a levegőben és minden irányban haladnak tova. Ennélfogva a szükséges energia mennyiség is sokkal kisebb, mint a dróttalan távirónál. Elméletileg több beszélgetést lehetne lebonyolítani, ez azonban a gyakorlatban nem sikerült. A mogyar postaigazgatóság, mivel a másik, az amerikai rendszer kényesebb éf kényelmetlenebb, a német rendszert fogadta el és már két helyen, Budr-pest—Veszprém és Budapest—Szombathely között fel is szerelte az uj berendezést, mely egyenként 4 és fél millióba került. Ezeknél a rendszereknél az eddigi alacsony frekvenciájú beszélgetésen kivül még egy magas frekvenciájú is lebonyolítható. Ez a rendszer eddig egész Európában csak négy helyen volt felszerelve, most Magyarországon szerelték fel az ötödik és hatodik állomást.
Érdekesek a mngyar állomások azért ís, mert az uj rendszer bizonyos tökéletesítését érték el azáltal, hogy a berendezést a földalatti kábelekben haladó áramkörre nézve is használhatóvá tudták tenni. • Érdekes Bt is, hogy a veszprémi és szombathelyi fémes áramkörök Jutás és Budapest kőzött közös oszlopokon haladnak, de a különböző hullám Kosszak (a szombathelyi 10.000, illetve 20.000
Előrehaladott
idény mlalt
az összes
a /r* elsőrciidü női ^^
JA/llJ£Scb dlvatáruháxáhan ▼
cikkekmél,8n l8SZállil0tt
áron klárusitUtnak

Nagy választék angol férftszövetekben
ZALA
1921. auguiztua 5
méter, a veszprémi 7000, illetve 16.000 méter) minden egymásra ható külső zavart kiküszöbölnek. A külső vonalzavarokkal szemben ez a berendezáa sokkal érzéketlenebb, ugy, Hogy ezen akkor is lehet beszélni, mikor a régi telefonrendszer vonalzavar miatt nem működik. A kapcsolás tökéletesen egyforma, ugy, hogy a fél nem is tudja mikor beszél alacsony, mikor magas frekvenciájú áramkörrel. A berendezéseket t a berlini telefongyár Schucke nevü mérnöke készítette és már pár nap óta teljesen kielégitő módon üzemben is vannak. A készülékeket mindennap újra be kell állitani mindegyik állomásra nézve, aszerint, amint gyengébb vagy erő-sebb áramkörre van szükség. Az uj berendelés főleg a szombathelyi iparnak és kereskedelemnek tesz fontosabb kiható szolgálatokat.
Apró hirdetések.
fMywwpWfywww^www.wij, Ili _mmmmmmmmmma
Néhány Intelligensebb iparost vállalnék jó házikosztra. Cim a kiadóban.
Fényképészeknek ajánlunk B. I. K,
Bayer és Leonar brojnezüst levelezÓ-lapokat, matt, félmatt és fényes minőségben 100 da-. rabonként 50 koronáért. Fischcl For.p Fiai.
\\ Két nagyobb vendéglő, igen jrt forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Szigristt közvetítő, Zrínyi Miklós utca 33. -
Egy olajtengelyes feketo fedeles hintó eladó Cséngery-ut 17 ^

Masszőr,
aki finn és japán mosszőröktől tanult, s huzamosabb ideig dolgozott Kínában, oroszországi Ladogában, mandzsúriai - Karbínban, ajánlkozik privát házakhoz.
Fizetés egyezség-szerint. Cim:
Farkas Lajos, masszőr
Magyar-utca 36. szám alatt.

i ♦
Szeptember első napjaiban jelenik meg
Zicgeí Ferenc szerkesztésében
Zalavármegye
Általános Közigazgatási, Kereskedelmi és Ipari
CZIMTÁRA
A hatalmas, kb.t20 ivro terjedő mű magában foglalja ugy a kereskedők, iparosok, gyárosok, hatóságok, intézetek, hivatalok, valamint a magánosokat érdeklő mindennemű hasznos és nélkulöxhelctUn útmutatásokat.
Tartalmazza:
A legújabb posta- és távirda-dijszabást, bélyegülctéket, a vármegye nemzetgyűlési képviselőinek névsorát, a vármegye, rendos^tt tanácsú városok és községek vezetőségét a mellé rendolt összes hivatalok feltüntetésével, csendőrség, pénzügyőrié/, egyházi és polgári hatóságok és közhivatalok beosztását, biztosító társaságok, pénxintézetek, ipai-vállalatok, vasutak, hírlapirodalom folso-roláhát, ügyvédik, orvosok, gyógyszeré szek.Jáiásl állatorvosok, jegyzők, tanítók beosztását és névjegyzekét. Közli a ZaUmcg) ében tartatni szokott országos vásárok jegyzékét, a vadászati és halászati tilalmakról összeállított kimutatást stb. itt fol nem torolható mindenkit érdeklő különféle hasznos tudnivalókat.
mr Ára 80 korona, -m
A tart Alma. A« «ok munkát IfjutM ealaoa kiailllA.u utfl lttuunk nyomdájában van •ajtó alaK. «Hol .16rit«t«M>kM • idrdetéa«!^« mc«(M*4*okat u<4| elfogadónk, k«i-
v.tí.u * M.r«0u*Ti Ffl ut a«, »»ám »1*11.
li
• »f

mindenféle hüvelyest, gazdasági terményeket és magvakat a legmagasabb tőzsdei naplaron
minden mennyiségben vásárol készpénzfizetés Rci frm Allfl
mellett,előleget nyújt, zsákotelőre küld JLfOlTl ABlglUUUtt
terménykereskedő, a Mercator Kereskedelmi rt. budapesti cég kirendeltsége
Nagykanizsa, Kazinczy- (Vasúti) utca 11. azáro.
Sürgönyeim: Dőrl Nagykanizsa. \'Telefon: 109. sz.
W30Uj- kádármühely!
100 UUrtől 3000 literig- ajtós, vaccy ajtó nélküli hordók bánnely mennyiségben lcszállitott árban kaphatók
TOBAK MIKLÓS
kádármcsternél, Bxombathely, Erssébtt _ktrályné-ntoa 47. g»im._büHO
Quittner Arthur
katéiá|llt| ii|8délymtt illlaifiiirili
Nagykanizsa, Csingtry-utca 13 sz.
Elvállal világítási vezetékek, motorok, csillárok, valamint telefonok, csengők és jelzőkészülékek felszerelését. Villamos vasalók, főzőedények, reschauk, fűtőtestek Javítását.
Mindennemű
villamos munkálatokat
gyorann eazkftxlftk, anyagok és égök raktáron kaphatók.
VTV M/A VT» rfTV AV VT»Vf> V7>V?WTVVfVi
Fűszer és gyarmatáru nagykereskedésem részére egy ügyes
r
keresek azonnali belépésre.
Hoffman József Fia Ut^da
5931
Keszthely.

Megérkeztek a legújabb
i^i^K M mm M M M M M Mifiai\'
-88
beosztású órák.
• • i $
Reklámár 280 korona.
Milhoffer Ödön Utóda
ékszeré««. j90s
Aranyat, c»0.töt a legmagasabb áron TMwk.
fy. y. yilAIMf ^ ^^ tU ^ ^ ^ ^ IM M W M M M M M M M M M M Ifli
SIMON GYÖRGY
ÉPÜLET- ÉS MŰLAKATOS, NAGYKANIZSA
». •» K\'í -;
ív v i B ♦>»&
Rácsok, kapuk, sirkeritések, ópületvasalások, takaréktözhelyek, szivattyús kutak, fürdőszobák, vízvezetéki berendezések, továbbá mindennemű javitások pontosan és
jutányos árak mellett eszközöltetnek. Pénzszekrények kinyitása és Javítása.

Kazlnczy-utca 29. szám alatt levő műhelye-*** met nagyobb apparátussal tovább folytatom. »yrV iO - •
oooooaaaaaoaoaQQOQaaoaoQOoao
ZALAI
Könyvnyomda
GYARMATI
Könyvkötészet
Vonalzóíntézet

Nyomdai telefon: 117.
¡
-H
flfll ifi
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak: eló.
mmmmá
Kiadóhivat,
telefon:
• .
mmm
pp—«KP
.rí,


; *

NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
DODoaoaoaooomg^Dc>oc>pc>Qojpi3QaQ
M

Nyomatott a laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
50. évfolyam
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
J „X ;■ \\ ^ !
Pő-ut IS. ssárn
Nyomda:
Nagykanizsa» 1921. augusztus 6. Szombat

Pő-ut 5. nim,

Megj elenik hétfő kl-r ét el ér el minden nap kőra reggel.
a»«rk«»sttf»*tt klfcdókl»*t»li UUton 71. Nmrkwttf Uká»a TL Hjoadal toUton 117.
ílmiii mm.....imwmmm
POLITIKAI NAPILAP
r* 5
177. HAm
Előfizetési árak:
Hslybti hishts kordra Tiáftrt puxlii uftkUifutl
Bgy hóra • 35 K
Negyed érre , 100 „
Pélérre . . . 200 „
Bgésx érre . ♦ 400 ,
Egyet szám ára 2 korona

______ÉÉÜH
K6»i«rkcs*tó:
TÓTH ZOLTÁN
Tirsstorkdsstfi:
Dr. HIRSCHLER JENŐ
Hlrdstéssk délután • érái* ré tstnsk fsl dljsssbi* sxerlnt.
KM
ÜH l1 Jl\'Ll
„Baranya kiürítése előtt a nyugatmagyarországi kérdés megoldásába nem mehetünk bele."
A kommunisták kiszolgáltatása. — Patacsi Dénes sürgős interpellációja és Bánffy válasza«
Budapest, augusztus 5. A nemzetgyűlés mai ülését délelőtt 11 órakor nyitotta meg Kenéz Béla alelnök. Harmadszori olvasásban elfogadták a katonatiszti nevelőintézetről és a madridi postaegyezményről szóló törvényjavaslatokat.
A büntetések végrehajtásénak kivételes elhalasztásának és félbeszakításának javaslatát Koszó István előadó ismertette és elfogadásra ajánlotta.
. — Véreinket — mondotta — meg kell menteni és ha kell, e célból kivételes intézkedéseket is kell tenni. Mi a háború befejezése után hazaküldtük foglyainkat, de mi nem kaptuk vissza fiainkat és most nem tehetünk mást, mint teljesítjük a szovjetkormány követelését és az elitéit kommunistákat kiadjuk véreinkért. Azok, kik most eltávoznak az országból ide nem térhetnek vissza bűnbocsánat nélkül, mert ha e nélkül térnének vissza, büntetésüket folytatni kell. A javaslatot elfogadásra ajánlja.
Rassay Károly: A javaslatot általánosságban a keserű kényszer hatása alatt elfogadja, de figyelmezteti az igazságügyminísz-tert, hogy a proletárdiktatúra legnagyobb bűnösei szabadulnak Ily módon ai\\ igazságszolgáltatás sújtó keze alól és ezzel szemben a kisemberek, kiknek nincsen a külföldön külön pártfogójuk, bőrtönben maradnak. A megtévesztett kisebb bűnösök amnesztiájára
hivja fel a miniszter figyelmét*.
\\ *
Tomcsányi igazságügyminiszter kijelenti, hogy mindazok» kikre a kegyelmi rendelet vonatkozott, kegyelmet kaptak. Eddig összesen 6360 egyén kapott kegyelmet.
mmrmrrtwnrmnrmm 1 """"
Antant-misszió utazott Pécsre az átadás előkészítése céljából.
Budapest, augusztus 5. A budapesti antant ellenőrző bizottság tagjaiból Pécs és Baranya átvételére tudvalevőleg misszió alakult. Ez a bizottság ma Gorton angol tábornok ve zetésével elhagyta a fővárost.
Az elutazás előtt a misszió egyik tagja a
_____ _ . v. .
következőket mondotta :
— Ma utazunk Pécsre, ahol három hétig fogunk tartózkodni. A három bét nagy idő, de legalább is annyi kell ahhoz, hogy a várost és környező, Imár Magyarországhoz tartozó területeket a szerb hatóságoktól átvegyük ós a magyar hatóságoknak átadjuk.\'
— Gorton tábornok a vezetője a missziónak, akit Anglia a Nyugatmagyarországi kérdésben Is delegált. Ennélfogva Ny ugat m agya r-
% - /
A Ház a javaslatot általánosságban .elfogadja. A részlete* tárgyalás után
Elnök Indítványozza, hogy a Ház legközelebbi ülését 9-én, kedden tartsa és ennek napirendjére a Rakovszky és Beniczky mentelmi ügyeinek tárgyalása és az ingatlan vagyonváltság tűzessék ki. A Ház igy határoz. Rátérnek a sürgős interpellációkra.
Patacsy Dénes a baranyai állapotokat ismerteti. A szerbek a népet zsarolják egyes községekre milliós hadisarcot vetnek ki. Részleteket olvas fel a Baranyai Magyar Újságból, mely a Bécsi Magyar Újságnak édestestvére. Nálunk ma szorosan ki kell kapcsolni minden olyan kérdést, mely bennünket ellenségeinknek kiszolgáltat. Szomorúan látja a tekintélyek leromlását. A kisantant a kormányzó eltávolításáról tárfyal a mi ellenségeinkkel, magyar embernek ezeknek segíteni nem szabad. Interpellációjában azt kérdi a külügyminisztertől, hajlandó-e a kizsákmányolt baranyai népet megmenteni és az antantnál intézkedni, hogy a szerbek minél előbb kiürítsék Baranyát.
Bánffy Miklós\'kijelenti; hogy tényleg a békeszerződésnek meg nem feleld visszaélések történnek Baranyában, melyek miatt Ő az antantnál már többszőr panaszt is emelt. Baranya kiürítése rövidesen várható, ez előtt a magyar kormány a nyugatmagyarországi kérdés megoldásába nem mehet bele.
Kerekes: Az után sem.
Bánffy: Hétfőn megbízott megy le Pécsre az átadás részleteinek a megbeszé-lése végett.
Patacsy és a Ház a választ tudomásul vette. Ülés vége háromnegyed 12 órakort
ország kérdésének rendezése szeptember elejére marad, amikor már a magyar csapatok bevonultak Baranyába.
„Baranya kiürítése augusztus hó
27-ig be lesz fejezve.",
, . i . »\'
Szeged, augusztus 5. Bádoki Soós Károly altábornagy, volt honvédelmi miniszter, aki a Tabody per tárgyalására ma Szegedre érkezett, a szerbek által megszállott területek kiürítéséről, valamint ezekre a területekre a nemzeti hadsereg részéről való bevonulásról ezeket mondotta :
— Régóta megtörtént már minden előkészület a felszabadult területekre való bevonulásra vonatkozólag. Ugy Baja, mint Baranya és a szegedi háromszög felszabadult területeire én vezetem be a nemzeti hadsereget és bizonyos tekintetben én vagyok megbízva a rendes polgári közigazgatás bevezetésével is.
— A szerbek által megszállott területekről való kivonulást és a mi bevonulásun-
.kat az antant-missziókkal már megbeszéltük és a ki- és bevonulás az antant-missziók felügyelete alatt történik.
— Nézetem szerint a bevonuláa akcióját arra Ifell felhasználnunk, hogy megmutassuk ugy itthon, mint a külföldnek, hogy állami szerveink Aiinden tekintetben kuf-turnemzetek magaslatán állanak. Be kell bizonyítanunk, hogy Magyarországon fehér terrorról szó sincs. Természetes azonban, hogy akik a megszállás alatt a magyar haza és tőrvények ellen vétettek, felelősségre vonatnak és a fennálló törvények teljes szigorával sujtunk le rájuk.
— A felszabadult területekre való bevonulás pontos terminusát még nem tudom, az antant-misszióktól vett értesülésem szerint azonban az e hónap végén kezdődik és augusztus hó 27-ig be is lesznek fejezve az átadás részletei.
A lágymányosi gyilkosról a rendőri nyomozás semmi pozitív adatot nem fedezett fel.
. Budapest, aug. 5. A rendőri nyomozás a lágymfhyosl gyilkosról eddig semmi pozitív adatot nem tudott felmutatni. Minthogy a Cséffán járt detektívek által hozott fényképen többen határozottan felismerték Popovícsot, az egész épület összedőlt, amelyre a rendőri nyomozást az agnoszkáló tanú vallomása alapján építette.
Az eddigi nyomozást ezek szerint lezártnak kell tekinteni. A megindult uj nyomozás azonban semmi adatra nem támaszkodhat. A rendőrség felülvizsgálta mindazon férfiak névsorát, akiket 1921. január elsejétől eltűnteknek jelentettek be. Azonban ez sem szolgált semmi adattal.
A magyar jóvátétel kérdése az azgol felsőházban.
London, augusztus 5. Az angol felsőházban Newton lord interpellációt terjesztett elő és azt kérdezte a kormánytól, igaz-e, hogy jóvátételi bizottságot küldtek Magyarországba. Gyakorlatilag lehetetlen mondotta, hogy jóvátétel követeltessék olyan kis államtól, mint Magyarország, amely kétségbe esett erőfeszítéseket tesz, hogy általában valahogyan fenttarthassa magát. Nem emberséges dolog a jóvátételi bizottság költségeit viseltetni a szerencsétlen, tönkretett országgal, de egyúttal céltalan dolog is. Reméli, hogy az angol kormány mérsékelt lesz, továbbá a szövetségközi bizottság botrányosan nagy létszámát legalább csökkenteni fogja.
Sydcnham lord rámutatott arra, milyen rokonérzet érdemel a szerencsétlen, megtört és feldarabolt Magyarország, amely lakosságának nagy részét elvesztette, alacsonyabb kulturáju fajok uralma alatt.
Poele vikomt a hadügyminiszter nevében azt válaszolta, hogy a trianoni azerződés életbelépése alkalmával a szövetséges tábornokoknak azt a misszióját, amelyet 1919-ben neveztek ki. a szövetségközi bizottság fogja felváltani. A bizottság 30 olasz, 13 francia, 11 angol és 2 japán tisztből, valamint a hozzájuk tartozó legénységből fog állani. A bizottság feladata a békeszerződés katona} rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése lesz. Minden fölösleges költséget kerülni fognak.
A politikai helyzet.
Ax elnöki Állá« én a pártok.
Budapest, augusztus 5. Ma délelőtt kel-lett volna tisztázódni az elnöki állás betöltése ügyének, mivel a tegnap megkezdett folytatólagos pártközi értekezlet aem döntött és a kormányzópártok külön értekezleten sem jutottak megállapodásra. Ex azon mullott, hogy a kisgazdapárton még nem foglaltak végleges állást sem Bottlik József, sem pedig Gaál Gaszton mellett.
A tegnapi pártértekezleten, amelyen a miniszterelnök elnökölt, nagy engedékenységet mutatott és az elnöki méltóságot átengedte a kisgazdapártnak. Ma délelőtt nagyatádi Szabó a nemzetgyűlés épületében levő szobájában a kisgazdapárt tagjai tanácskoztak és a megbeszélések, melyek több mint két óra hosszat tartottak, azzal végződtek, hogy délután tovább tárgyalnak és a párt-értekezleten döntenek arról, hogy ki lesz a
Crt hivatalos jelöltje. Az elnökség kérdésért a döntésre eredetileg hivatott pártközi értekezlet helyett, a kisgazdapárt fog dönteni. A párt többségének hangulafa ebben a pillanatban Bottlik József elnöksége mellett van.
Gaál Gaszton hivel azzal érvelnek, hogy Gaál energiája és tárgyilagossága közismert és teljes mértékben meg vannak azok a képességei, melyeket a diszes elnöki állás is megkövetel.
A kereszténypárt elfogadja a kisgazdák elnökjelöltjét.
A kereszténypárt a nemzetgyűlés mai ülése után, az elnöki fogadó teremben párt-értekezletet tartott, amelyen a nemzetgyűlés elnökségének kérdésével foglalkozott. Megállapodtak abban, hogy akceptálni fogják az elnöki állásra azt, akit a kisgazdapárt a maga részéről az elnöki állásra kijelöl. Ennek ellenében a kereszténypárt magának kívánja az egyik alelnöki állást é, erre a mai értekezleten egyhangúlag Huszár Károlyt jelölték, aki értesülésünk \'ierint a jelöltséget el is fogadta.
A nyugatmagyarországi képviselők mandátuma.
Sok szó esett ma a Ház folyosóján Nyugatmagyarország kiürítéséről és a baranyai területek visszakapcsolásáról. Ezzel kapcsolatosan szóba került az is, hogy mi lesz azokkal a képviselőkkel, akik olyan kerületeket képviselnek, melyek az átadással Német-Ausztria birtokába jutnak. Általános volt az a felfogá*, hogy azok a képviselők ne mondjanak le mandátumokról es maradjanak továbbra is a nemzetgyűlés tagjai. Egyrészt, mert annak idején n nemzetgyűlési választások az egész országban és igy Nyugatmagyar-országon is az antant tudtával történtek, másrészt pedig» mert a mandátumról való lemondás egy olyan önkéntes jog feladás volna, amely magyar szempontból semmi esetre sem helyeselhető.
Boroshordó
kád,
valamint mindennemű kádácmunka készen és megrendelésre kapható
Kaufnian Elek
kádármeaternél

Nagykanizsa, Petőfi-u. 8. u.
ZALA
A kireskadilml-es Iparkamara hűségi.
Sopron, 1921. augusztus 5.
A soproni kereskedelmi és iparkamara tegnap délelőtt 11 órakor rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen a kamara vezetői és beltagjai voltak jelen. A rendkívüli közgyűlés összehívását a tárgysorozaton szereplő egyetlen, de sürgőssé vált pont — az 1920! évi zárszámadások bemutatása — tette szükségessé. Ehhez az egyedüli műsorszámhoz természetesen nem is reméltek nagyobb érdeklődést, csupán annyi beltag megjelenését, hogy a közgyűlés határozatképes legyen. Ez meg is történt és a megjelentek rövid uton elfogadták a- zárszámadásokat, mikot Dr. Taizs Károly titkár terjesztett elő.
Spiegel Szigfried a kamara elnöke mondott aztán nagyvonalú, a kamarát érdeklő jelenségekre kiterjeszkedő beszédet. Bevezetőben kegyeletes szavakkal emlékezett meg a kamara közelmúltban elhunyt két tagjáról: Halvax Frigyesről és Goldhammer Károlyról, kik kiválóságai voltak Nagykanizsa kereskedelmi életének. Halvax ipari alelnöke, Goldhammer pedig levelező tagja volt a soproni kamarának. Aztán a közelmúlt, a jelen és a jövő gazdasági viszonyairól, jelenségeiről szólt az elnök és kifejezte azon reményét, hogy az önálló jegyintézet —- amely elsején immár megkezdte működését — elősegíti, fokozni fogja gazdasági életünk fejlődését. Magyarország — úgymond — most már önálló pénzügyi stafirunggal jelent meg és halad a gazdasági fejlődés utján. Javaslatára elhatározta a közgyűlés, hogy a jegyintézet felállítása alkalmából üdvözlik Hegedűs pénzügyminisztert, ki előtt távirattal fejezi ki a soproni kamara azon kívánságát, hogy a jegyintézet felállításához fűzött összes reménységei beteljesedjenek.
Az uj adók enyhítése és a behozatali engedélyek megkönnyítése tárgyában ismertette ezután Spiegel elnök a kamara ténykedését. A különféle közszükségleti cikkek behozatalának tul%ágos megszigorítása idebenn csak növelni fogja a drágaságot. A kereskedőknek hetekig, néha hónapokig kell szaladgálniok, míg a behozatali engedélyt megszerzik, ami után következik még a horribilis behozatali vám. Igy súlyos télnek nézhetünk elébe. Ezek a rendelkezése^ valóban ellenszerei az oicxóságí hullámnak. Épp ezért e téren is eljárt a kamara és pedig oíy eredménnyel, — mint azt tegnap a „Sopronvár-megye" is jelentette — hogy a minisztériumban a soproni kerületi kereskedők behozatal iránti kérelmeinek a jövőben néhány napon belül való elintézését ígérték.
Végül Nyugatmagyarország kérdését is érintette Spiegel elnök, aki dr. Taizs Károly titkárral együtt a kamara nevében, mint Ismeretes, külön is tárgyalt Bécsben. A közelmúltban pedig báró Schoeber-rel és dr. Davy-val érintkezett — mondotta Spiegel Szigfried —-és szemükre vetette, hogy most akarják keblükre ölelni Nyugatmagyarország lakosságát, mikor Ausztria a teljes pusztulás előtt áll. Utalt ezután a most ujabban a két kormány között ismét folyamatban levő tárgyalásokra, amely alkalomból indítványára elhatározta a közgyűlés, hogy a magyar Őshazához való ragaszkodásuk kifejezése mellett üdvözlik a miniszterelnököt, kihez az alábbi táviratot intézték:
Miniszterelnök urnák Budapest. Kamaránk mai közgyűlése, tekintve, hogy e határvidéket illetően. meginduló magyar és osztrák kormányközi tárgyalások előreláthatólag végleges eredménnyel fognak járni, országrészünk sorsa e válságos \'pillanatában is a magyar őshazához való ragaszkodását fejezi ki, erősen remélve, hogy kormányunk erőfeszítései a fenyegető végzetet cl fogják hátítani.
Soproni Kamara.
Spiegel elnök nagy tetszéssel fogadott beszéde után Hacker Lipót szólalt fel és arra két te a kamara vezetőségét, járjon el aziránt is, hogy a szarvasmarhákra vonatkozó kiviteli engedélyeket egyöntetűen minden érdekeltnek adják ki. Eddig ugyanis az volt a
__1921. augusztus 6.
helyzet, hogy a kormány a kivitelre szánt kontingens 90 százalékára csak a Mezőgazdák Országos Szövetségének adott engedélyt. Ez azonban nem volt képes annyi állatot a kivitelre megszerezni és kénytelen volt a többletre egyesek között az engedélyt szétosztani. Igy aztán csak másod-, vagy harmadkézből lehetett kiviteli engedélyt kapni. A kamara legközelebb ez ügyben is közben fog járni.
Spitzer Emil kismartoni bőrgyáros szólalt fel ezután és a közgyűlés keretében külön is üdvözölték az elnököt a rablógyilkos merénylettől való megszabadulása alkalnoából. A közgyűlés ezzel véget ért.
Egy a sok közül.
Kialakított kép a lakáanyonsorból. — Egy többtagú ?a«iá<l a padláson.
(Saját tudósítónktól.) Mindenki tudja, hogy nincsen bőviben lakás Nagykanizsán. Kevesen tudják azonban, hogy a lakásügyi hatóság vezetősége milyen megfeszített erővel és éjjelt nappallá tevő munkával küzd az ínséges,állapot enyhítésén. A lakásügyi hatóság azonban mindent tud adni, csak lakást nem és igy nem csoda, ha az emberek nem szeretik ugy, mint egy közintézményt szeretni illik. Néha. nagyon néha azonban ez a hatóság is tehetetlen és igy egy kissé furcsa esetek állanak elő. A furcsaságban van talán egy csomó szomorúság is és mi itt a sok közül egyet előadunk. Egyszerűen, cifrázás nélkül, amint van és megtörtént.
A Csengeri ut 31. sz, ház özv. Pauer Béláné tulajdona volt. A vasutas özvegye azonban mintegy másfél évvel áruba bocsáj-totta a házát, melyre csakhamar jelentkezett egy jó vevő Kovács Károly személyében. Kovács Károlynak gyermekei Amerikában voltak. onnan küldték haza a megtakarított dollárokat és ezeken vette ax öreg Kovács a Csengeri-utcaí házat.
Kovács Károly ekkor a barakokban lakott, minthogy a házat azért vásárolta, hogy lakhassék is benne, elkezdte a lakásrendelet kacskaringós útjait járni, hogy bejuthasson a saját jólmegvett házába. A kacskaringós uton azonban elbukott, megpróbált egy párszor feltápászkodni, de csak nem tudott célhoz jutni. Ozv. Pauerné számára nem lehetett megfelelő lakást találni.
Közben beköszöntött a napsugaras tavasz és az uj házhoz tartozó kertben a természet kezdett nyiladozni. Eljött a nyár is és a kerti vetemény kezdett terméssé érni. A termés ma sok pénz, Kovácsék kezdték félteni a termést és mindenképpen ennek közelébe akartak jutni. Hiába I A lakásrendelet tátongó akadálya nem engedte.
Kovács Károlyba azonban az amerikai fiából szorult egy kis amerikai stílus. Egyik szép napon gondolt egy nagyot és merészet, hattagú családjával felkerekedett és beköltözött a saját házának a padlására.
Az uj, eredeti lakás bizonyára egy kissé meleg, de a szélben viszont szellős.. Nem világos, de nagy és kis jóakarattal kényelmes. A hiba csak a feljárattal van. Egyik gyermeke már le is esett és hetekig nyomta az ágyat. Ezektől az apró kellemetlenségektől eltekintve azonban Kovács Károlyék szabadon és megelégedetten élhetnek a maguk, saját tulajdonu házuk — padlásán. Hacsak a lakáshivatal ki
tm -t-T-
nem testi őket legközelebb — lakásigaxolvány hiányában. »
Csonka Magyarország — nem orszáff Egész Magyarország: mennyországi
1921. augusztus 23,_
HiREK-
— Milliós flzetlsképtelenség Deb r«c«nb«n. Debreceni tudósítónk Jelenti: Debrecen közgazdasági életének uj nagy gzenzá ciója van : a Kiskereskedők Árubeszerzési Rész vénytársasAgának fizetésképtelensége. A részvénytársaság a mult évben alakult meg 1,000,000 korona alaptőkével. Az alaptőkén kivül a vAl lalat közel 12,000.000 koronás hitolt vett Igénybe, amellyel szemben ezidőszerint aktívumként a 3,000.0000 koronára értékolt raktárkészlet áll. A részvénytársaság e hó 81-ére rendkívüli közgyűlést hívott egybe, amelyen az alaptőkének 68.800 koronára való leszállítását, majd uj részvények kibocsájtásával 2,000 000 koronára való fölemelését fogják javasolni. A hitolezők sorában egyik nagy budapesti pénzintézet is jelentős mértékben érdekelve van. A fizetésképtelenséggel kapcsolatosan egyébként bünügyi eljárás is \'folyik a Palugyai pezsgőgyár feljelentésére.
— H«r«ny Gizi tánctanfolyama.
Harsay Gixi urleány, Harsay György posta-főnök leánya, tánctanfolyamát értesülésünk szerint szeptember hó eliö felében nyitja meg a Kaszinó dísztermében. A tehetséges tánc-tanárnő tanfolyama iránt, aki különben ók-leveles tanitónő és tornatanárnö, városszerte nagy az érdeklődés. A fiatal tanárnő a legkitűnőbb sikerrel végezte el a tánctanárnői tanfolyamot és a legkitűnőbb és legmodernebb pedagógiai módszerrel fogja iskoláját vezetni, melyet minden bizonnyal tömegesen keres fel Nagykanizsa táncoló ifjúsága.
— Elutasított kérvények. Azt hisz-szük, a város maga is elfeledte már, hogy két iskola-engedélyezés iránti kérvénye is feküdt a kultuszminisztériumban. Az egyikben leánygimnázium, a másikban női felsőkereskedelmi engedélyezését kérték, — még r Ka-rolyi-rezsim idején. Elintézésre csak mfj£l
rül sor. A végszó pedig az, hogy a kormány nemcsak a két női középiskolát nem engedélyezi, de néhány női tanintézet megszüntetéséről fokozatosan fog intézkedni.
—\' Baranya ém Pécs kiürítése. Teljesen beavatott helyről jelentik, hogy Baranya és Pécs kiürítése ebben a hónapban föltétlenül megtörténik. Nagykanizsát különösebben azért érinti ez a hír, mert a főreáliskola! nevelő-Intézetet Pécsre helyezik s az intézet az uj tanévet ott kezdi meg.
— A körmendi herceg elutazása. Herceg Batihyány-Strattman László dr. e hó 2-án egész családjával elhagyta körmendi vár* kastélyát és hosszabb tartózkodásra Köpcsénybe utazott.
— UJ tUshányó PtispSkfürdőn. A
reumatikus és csúzos betegek közül igen sokan kerestek és találtak gyógyulást a múltban a Nagyvárad mellett elterülő PüspökfOrdő ki nes forrásaiban. A fürdőnek természetes hőforrása vas, mely a medencéket táplálja s amely közvetlen a forrásnál oly nagy hőfokú, hogy a bcléhelyezett tojás megfő a forró kénes vízben-Az elmúlt héten érkezett Nagyváradra egy német geologus, aki két ottani középiskolai tanárral felkereste a hőforrások kiinduló pontját, mely egy kialudtnak tartott vulkanikus képr\'/dvény tövéből ered. A geologus a két tanár kíséretében leereszkedett a kráterbe, ahol azt a szenzációs felfedezést tették, hogy a kialudtnak vélt tűzhányó csak látszólag nyugodt, a hőfoV folytonos emelkedése arra enged követkovetni, hogy a vulkánikus forrongások még mindig nem mullottak el. Megállapították továbbá azt is, hogy a forrás vizének hőfoka állandó emelkedést mutat, miből a német geologus arra következtet, hogy egy bizonyos hőfok elérésénél elkerülhetetlen a tűzhányó erupclója.
_ZALA_3\'
— Taggyűlés. A Kath, Legényegylet tagjait a mai napon, (szombaton) f. hó 6-án az egyesület helyiségében tartandó taggyűlésen megjelenni felkérjük. Tárgy : A sportszak-osztály ügyének megbeszélése. A Kath. Legényegylet elnöksége.
— Ha kiapadnak a kntak — tele lessnek a boroshordók. (Levél a szerkesztőhöz.) „Kiapadnak a kutak" cimü tegnapi hírére sxabadjan a következőkben reflektálnom: Tulajdonképen, hogyan is vagyunk azzal a bájjal, kukoricával, tejjel, takarmánnyal babbal. burgonyával s a többi hasonló jóval? Hála Isten jól vagyunk. Van és lesz mindebből bőven. Mir.den más beállitás hamis beállítás és rémmese. A városban jelenleg zsirsertéa tényleg alig van. A vidékről pedig hizókat nem hoznak, de Noe ideje óta — aratás, cséplés idejében — mindig igy volt. De ezen hosszú idő óta alig volt rá példa, hogy akkora lett volna a sertésállomány mint jelenleg, mikor maid minden szerényebb háztartásban is az egykerendszer helyett, divatba jött a két vagy több malac, hogy ezek egyike felhizlalva a háztartás szükségletét fedezze, a többi pedig eladásra, közfogyasztásra kerüljön. A tartós szárazság folytán bekövetkezhető kukorica inség esetleg lehet a jövő év szomorú zenéje, de a folyó évben a disznók még vigan röföghetnek és hiihatnak, mert az 1920. évi tengeri termés oly bőséges volt, hogy még eníberi táplálkozásra is bőven ju tott. Baj esetleg csak annyiban lehet, hogy embertársainknak le kell majd mondani a kukoricaliszt élvezetéről és hoxzá kell majd ismét szoknia a búzaliszthez, melyből Isten kegyelméből oly bőven van, mint évtizedek óta nem volt. Ha pedig varr sertés és van kukorica, akkor szinte biztosra vehetjük, hogy Ad; is lesz. — Bakról pedig sok szó ne essen. Eltekintve attól, hogy a magyar nép zöme a babot egyáltalán nem szereti, a mult évi termésből sajnos oly nagy mennyiség rekedt Csonka-Magyarországban, hogy ha a külföld segítségünkre nem siet, minden áldott nap akár kétszer is ehetünk babot. Burgonya miatt sem kell kétségbe esni. Jóllehet, hogy a korai burgonya vidékünkön részben apró, részben kevés. A téli burgonyáról pediff még korai beszélni, mert előbb utóbb mégis csak meg fognak nyilni az ég csatornái. Ha pedig a burgonyatermés a mi vidékünkön végeredményben is silány maradna, ennek csak a termelő látná kárát, de nem a fogyasztó közönség, mely bőséges esztendőben is téli burgonyaszükséglete nsgy részét olysn vidékről kapta, ahol nem az időjárás, hanem az okszerű gazdálkodás szabályozza a termést. A „jószág44 is nyugodt lehet és bizslommal bámulhat a jövőbe. Jó öreg széna bőven termett; ez nem hagyja el állatait. De az megeshetik, hogy a pénssóvár gazda inkább kitart a széna, mint jószága mellett. Spekulációra adja magát és a helyett, hogy állatainak adná a szénát, inkább a Bettlhelm cégnek adja majd — tavasszal. Addig pedig sem a kutak sem az egyéb vizokádók nem fognak kiapadni. De ha ezen szerencsétlenség mégis ránk szakadna, ugy vigasztalódjunk azzal, hogy a boi ós hordók nem fognak kiapadni, mert oly bőséger bortermésre van kilátásunk, hogy szomjan aligha fog magyar ember el-putr.tulni. «Szűk, nélkülözésekkel teljes esztendő helyett*, bőséges, gonatalan esztendőről regéljünk. \' Brom.
(x) Nyári mulatság. A nagykanizsai munkásifjuság műkedvelő gárdája gazdagon összeállított programmal holnap, vasárnap délután 4 órai kezdettel Magyar-utca végén az erdőslak melletti szedernyésben jótékonycélu nyári mulatságot rendet. A mulatság fénypontja Egyed László,* a kassa—pozsonyi színház táncos-komikusa lesz, aki a magyar tánc- ós énekszámaival bámulatba ejti a város közönségét. A többi számokat, amely a műsorban lesz, nagykanizsai műkedvelők legjobbjai egészilik ki. Lesz világposta, szépségverseny. A rendezőség mindent olkövetett, hogy a n. é. közönség mindenben a legnagyobb kényelomben vehessen részt, úgyszintén gondoskodott kitűnő cigányzenéről, hideg ételekről és italokról is. A jótékonycél a vároa szegényeinek Javára, amiért is szives pártfogást kér a Rendezőség.
ÍHTITfilTÉS Sikerült műhelyem-
kl) I kOI I LO. ben egy fővárosi
vésnököt
szerződtetni, ki a vésnöki munkákat szép kivitelben, jutányos árban a?c...<al készíti. Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását. . Tisztelettel
Sclmitzer Géza
ékszerész, Deák-tér 15. szám alatt
— Hatodféleser ember vándorolhat kl egy éven belül Asierlkába. Az
amerikai konzulátustól vett értesülés szerint a a Jövő év juníus 80-álg csupán 5635 ember vándorolhat be Amerikába Csonkamagyarországból. Ez a szám elenyészően csekély, ha figyelőmbe vesszük, hogy Csonkamagyarország területéről a hadinyereségesek, a különféle művészek, diplomás emberek ós vállalkozók lefoglalják e mennyiség nag/részét, ugy hogy atu-lajJonképeni ipaK és gazdasági munkások számára alig marad. hely. Megnehezíti a kivándorlást a Jótálló nyilatkozat (affidavid) beszerzésének nehézsége is, amelyet az omlitett hadi-nyerészkedők és intellektuálisok könnyebben szerezhetnek be, mint a munkások. Remélhetően azonban a honi viszonyok javulásával ez a szám nemhogy kicsiny, hanem nagy is lesz. A szükséges papírok beszerzése egész vagyonba kerül, amihez nióg a drága utazás is járul. Gr-dekes felemlíteni, hogy leginkább zeneművészek vándorolnak ki, akik nem annyira koncerteken, mint inkább a hatalmas arányokat öltött mozi-szinházakban kapnak azonnal szerződést tekintélyes fizetéssel, amely elfelejteti velük a művészi babér hiányát. Az uj hazában legtöbben angol hangzású művésznevet is vesznek fel.
(x) A Vasmegyei Közalkalmazottak „Hangya14 Fogyasztási Szövetkezete azonnali belépéssel egy keresztény rőfös-rövíd-áru segédet keres. Ajánlatok a szövetkezethez intézendők.
(x) Mindenki vásárolhat már cipőt mióta 326 koronáért kapni jó minőségű női félcipőket, Szabó Sándor cipőüzletében, Ka-zinczy-utca 1. szám.
TŐZSDE.
Budapest, auguiitui 5.
ValnUplao; NtpoUoii 1220, Font —-, l.éva —, Dollár 587, Francia frank 3000, Uugyal márka 19, Márk« 400, Líra 1700, Osatrák 30, Kubai 66\'/,. L«i t>00, Siokol 500, Svájci frank —, Kor<*udlnár, 800, Krank-dlnár--, Holland forint —, Bécsi kiíUttés -.
Srtéksk l Magyar HiUl 1600, OtRttik lUUl I faxai —, JaUálog —, UasámltokS 096, K*«sk«Ulml Üank 00:16, Magyai-Olass 304, Boocslnl 4900, Drasch« 3900, Altalános stán 6S00, Ssáasvári 2300, Salgótarjáni 3700, Urikányt 3800, Rlrua 2180, Schlfck 866, Guttnun»
3000, Nasicl 11060, Daolcs--, Klotild 2026, Magyar
Ckor ——, Adria--, AUanUka 4126, Klrályaör —• ,
Bosnyák-Agrár 760, Llpták —, Phöbua 679, Vatmagyal Villamos--, Glialla 1760, Konkordla 2260.
A korona Zürichben.
Budapest, augusztus 5. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 152 »/„ osztrák korona: 0*677,, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'64 szantim.
10990/21.
Felhívás.
A budapesti Központi Tejcsarnok által Nagykanizsára beszállított tej llteren-klnt 7 koronás árban naponkint az Általános Fogyasztási Szövetkezet Erzsébettér 17. sz. alatti, Saly István Eötvös-tér 2. sz. alatti, továbbá Lukács és Társa Sugár-ut és Rákóczi-utca sarkán levő üzlethelyiségében hatósági ellenőrzés mellett kl fog méretni.
Ennélfogva felhívom a közönséget, hogy napi tejszükségletét az említett üzlethelyiségek egyikében Jelentse b; s a bejelentett tejmennyiség naponklntl átvételéről a reggeli órákban gondoskodjék.
Nagykanizsán, 1921. augusztus 5-én.
Dr. Sabján, polgármester.
Apr6 hirdetések.
Két nagyobb vendéglő» igen jó forgalmú, teljes berendozéssel eladó. Szigrlstt közvetítő, Zrínyi Miklós utca 33. • 1 v
Egy olajtengelyes fekete fedeles hintó
eladó Cséngery-ut 17. ,933
i».
Bútorozott szoba két intelligensebb
fiatalembernek teljes ellátással kiadó. Cim a
kiadóhivatalban. ■ • - 5^0
Planino, mahagóni, elsőrendű gyártmány, háború előtti készítmény 3 pedállal, gyönyörű hangú, elköltözés miatt eladó. Cim a kiadóhivatalban.
Eladó egy szmirnaszónyeg. Cim a
kiadóban. wlJ
Egész rövid zongora (mignon) mahagóni, kereszthúroa és egy hosszabb zongora jutányosán eladó. Msgyar-utca 29. 5940
Vadászfegyvert vennék. Ajánlatokat e lap kiadójába kérek.
Dunántull Élelmiszer ós Áruforgalmi Részvénytársaság
Nagykanizsán, Csengery-ut 6« ix.
Telefon : 59. Távirati cim : „Transdanubla"
a mindenkori legmagasabb napi árakon vásárol
babot, mákot, diót
TOJÁST,
stb. élelmiszereket és mezőgazdasági terményekot. N
Ugyanott mézszállltásokból visszamaradt kisebb-nagyobb űrtartalmú
horganybádog kannák
nagyobb mennyiségben is olcsón eladók

Telje»
lakásberendezés.
u. m.: ebédlő, háló, konyha és egyéb bútorok, úgyszintén háztartási eszközök \'
hétfőn ós kedden, e hó .8-án és 9-ón
Caengery-u. 6. u., I. emelet
szabad kézből el fog adatni,
Kardoi.
* % v > f
Kereskedőknek
ajánlunk
Barna caomagolót
Snperior csomugolót
Felvágott caomagolót
Színes vékony kalapcsomegolót
Papírzacskókat
Árucímkét és csomagolóclmkét Utazói rendelőkönyvet * üzleti könyveket stb.
legolcsóbb árak mellett.
Fischel Fülöp Fiai
papirraktára nagyban és kicsinyben Nagykanizsán, Fő-ut 1« szám.
* - -
;ji, \' r i j ii • ti y
\' j V-
minden mennyiségben vásárolunk készpénzfizetés mellett,
slőleget nyujtunk, zsákokat előre kUldUnk.
__________ ______A legmagasabb napi árat
adjuk akár közvetlenül, akár az alanti kirendeltségeink» vagy képviselőségeink utján.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R T.
Nagykanizsa, Bazár épület, r Sürgönyeim: Futóra., Telefonszám: 123,
Kirendeltségeink t Zalaegerszeg, telefonszám 56, Zalaszentgrót, telefonszám 92, Lenti.
FánmonUoArwinV . HiteU»övotko»et Kewthely, tel«fons«ára 58, HltoU»öveUcoxet Z«U«pátl, tolefons*Am 8, aüpVlöblUüögöUlll. HitoUsÜvetkeiot Ttpolce, tolefonstám 18, Hiteliiövetlcc*#t Dobri, Hengyt Ssővetkoist
Sümeg, telefonitim 20, Hangy» SiÖvetkeiet Nove, telefonsiám 7.

/ > Ingatlanok

Ingatlanok gyors közvetítése
Zrínyi Miklós-utca SS. I. cm.
Eladó birtokok: 415 ktltfll Zaláben országút mellett, közel vasútállomáshoz, fölszerelés nélkül. Url lakás nincs.
— 411 kalrfaa Zalában, benne 150 hold erd<S. Urilakás nincs. Teljes él6 és holt felszerelés átadó. — íiftl klttfll Somogyban. Szép kostély és nagy parkkal, berendezett szeszgyár. Teljes élő és holt felszerelés. Vasútállomás közöl. — 1401 ktldii birtok Somogyban. Lakással. Teljes élő és holt folszeroléssol, szoszgyárral. Vasútállomás közel.
Átadó blrtokbérietek: 211 kstiss bérlet Zalában vasútállomás közolében. Url lakás nincs. 6 évre szól a bérlet. — 140 btltflt bérlet Zalában holt felssere-. léssel 10-15 évre bérbeadó 4 szobás lakással. Állomás közelében. Jó talajú, szép fekvésű birtok.
Eladó kisbirtokok t 14 tllrfa« Nagykanizsa közelében szép épületekkel. — II fcllrftl birtok zzőlővel .a Balaton közolében.
Eladó kásák a városban minden nagysápban olcsó áron Több beköltözhető lakással. - Nagyobb hásak kertekkel eladók. - III kirnaa, myabk vaaié|li slaSék.
— Vendéglő bérlotek átadók.
Bsrsndssstt o-menUrugyir eladó.
Szőlőbirtok több eladó a város közeiébon. — Házhelyek, rétek.
Balatoni villák eladók.
Makulatur
újságpapír kg.-kínt 16 K-ért . kapható lapunk kiadóhivatalában.
Augusztus hó 8-án
az országos vásár alkalmával Nagykanizsán az edénypiacon
1 waggon szép ...
karlsbadi porcellán-áru
lesz olcsón elárusítva., Finom tányérok HÓ K-tól 25 K-íg; kávés vagy teás csészék 10 K-tól
12 K-ig.
. >.
Azonkívül mindenféle háztartási, kávéházi» vendéglői mo; edények lesznek
olcsón árusítva
f flj
■ W"
i M^S*
Értesítés.
S9Í7
u V
Értesítem a n. é. hölgyközönséget, hogy
veliirfilckalapok
legdivatosabb farméra való átvasslásAt és festését legolcsóbb árban el*
vállalom, Kérem a t. közönséget, Jiogy kalapjaikat hozzám mielőbb eljuttatni szíveskedjenek, hogy azokat kellő Időben elkészíthessem, öszi kalapokat a leg ujabb modellek után készítek. A n. é. htygyközönség bzÍvcs pártfogását kérve,
tisztelettel Klein Eliza
nőikalap szalonja, Erzsébet tér 4. sz., II. em.
Iskolakönyvek bekötését
f.*
.itiN:x
a legolcsóbban végzi :: lapunk nyomdája ::
Fő-ut 5* szám alatt*
A
Árverési hirdatmóny.
* t<\\
A pesti papnövelde tulajdonát képező Komárváros község határában levő 2 (alsó és felső) és Galambok község határában levő tölösl vízimalom és a hozzátartozó , földek bérletére felsőbbség! jóváhagyás kikötésével, szép*
tember 5-én délelőtt 9 órakor
, , ■ * * \', • »
Kápolna-pusztán (pósta . Kiskomárom, vasútállomás Komárváros) nyilvános árverés fog tartatni.
Az árverési feltételek a klskomároml Intézői Irodában megtekinthetők.
•\'V

\'ü\'
Rócsey Antal
fókáptalani jószágfelügyelő.
f: é ív
Jó minőségű női fél sevró ós boksz félcipő különféle fazonokban
bőrtalp ós sarokkal • . . . - >

koronáért
kapható
/> M-f\'

Szabó Sándor czipőáruházában
Nagykanizsán, KazJnczy-utcza 1 szám.
, . Ö I " I y 1
11 \' ■1 " »
Nyomatott a laptulajdonosok : Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.

50. évfolyam
Szerkesztőség és
kiadóhivatal: P G-n t IS. ssáta.
Nyomda:
Fő-nt 5. ssáta.
Mafj elesik hétfő kft-▼étolóT«l tnlndea aap kora reggel.
íí*
Nagykanizsa, 1921. augusztus 7. Vasárnap
178. szám

POLITIKAI NAPILAP
Előfizetési árak:
Hilybu kíikixkerin
ridAn postai uítkttf déuil
Rfy bóra . . . 35 K
Negyed érre . 100 „
Félévre . . . 200 H
Bféas érre • • Í00 „
mm»
Egyei szám ára 2 korosa

hmm
8»«rk*»at0a4(l 4« kladóklrftUll UUlon 71. F6»»«rk«*»tö Ukừ 71. Nyomdal Uleton 117.
mmmmmmaammm i b mm« vtthi
—a M
sie
Késswkesstó:
TÓTH ZOLTÁN
9fi
TArtstcrk©s*trt:
HIRSCHLER
Dr.
JENŐ
Hirdetések délután 5 ¿rálff Tétetnek fel dljisabás szerint.
A politikai helyzet.
Az elnftkl szék körUl.
Budapest, augusztus 6. Szerdán betöltik a nemzetgyQléa elnöki tisztségét. A kisgazdapárt még ma sem tudott a megválasztandó jelölt személyében megállapodni, még mindig kétséges, hogy a párt választása Bottlik és Gaál között kire jut. A tegnapi tanácskozás végével Nagyatádi felkereste a miniszterelnököt, hogy a kormányelnök óhaját megismerje és megtudja. Bethlen miniszterelnök Gaál jelöltségét forszírozta, ezzel szemben Nagyatádiék Bottlik megválasztása\' mellett kardoskodnak.
A Rakovazky-Ugy.
A Rakovszky ügyben a Ház mentelmi bizottságának jelentésével a nemzetgyűlés többsége nincsen megelégedve. A kisgazdapárt részéről már a bizottsági ülés tárgyalásai alkalmával elleninditványt terjesztett be Csukás Endre képviselő, a keddi ülésen pedig a kereszténypárt több tagja megbízásából Tassler Béla fogja indítványozni, hogy utasítsa a Ház az összkormányt, illetve a honvédelmi minisztert, hogy a súlyos mentelmi jogsérelemmel szemben a legerélyesebb megtorló intézkedéseket sürgősen foganatosítsa és hogy intézkedéséről 8 napon belül tegyen jelentést. Ez az inditvány főként azt célozza, hogy módot és alkalmat adjon a kormánynak a legerélyesebb intézkedések megtételére. Ha a Ház ezt magáévá teszi, ugy elmarad Prónaynak a Ház nyilt ülése elé való idézése, valamint elesik a másik terv is, hogy a nemzetgyűlés elnökségének jelenlétében az elnöki fogadóban nyújtson Prónay elégtételt Rakovszky Istvánnak.
UJ választás
a felszabaduló területeken.
. A megszállott területek felszabadulásával 16 kerületben lesz képviselőválasztás. A pártoknál máris megkezdődtek a választási előmunkálatok. A jelöltek személyét illetően semmi megállapodás nincsen, kivéve Hegedűs Lórántot, akit Pécs fog megválasztani pártonkívüli programmal. Négy, ezidŐszerinti csonkakerületben a szerbek kivonulásával uj választás lesz. Mind a négy kerületnek kisgazdapárti képviselője van, akik a kerület kiegészítése után újból fellépnek, de több mint bizonyos, hogy a kereszténypárt ellenjelöltet állit az eddigi képviselőknek.
Felszabadulás és elszakítás*
A tegnapi rendkívüli minisztertanács foglalkozott a baranyai kérdéssel és Nyugat-Magyarorsz\'ág ügyével. A szövetsége« kormányok megbizottaival hétfőn Bécsbe utazik a magyar kormány kiküldöttje is, hpgy az átadásra vonatkozó tanácskozásokon részt vegyen. Elhatározta továbbá a minisztertanács azt is, hogy a baranyai katonai megszállások-
kal egyidejűleg a politikai funkcionáriusok is rögtön elfoglalják helyeiket.
Nyugat-Magyarország ügyében a hatá*-megállapításokra vonatkozólag még ma is folynak a tárgyalások, melyek reménységgel kecsegtetnek. Értesülésünk szerint arról van szó, hogy a békeszerződésben kijelölt papiroshatárok a mi javunkra megváltozzanak.
Ujabb 5—6 milliárd államjegy.
A pénzügyi kormány annak idején *27 milliárd korona értékű államjegyet rendelt Svájcban. Minthogy azonban a pénzcsere alkalmával 20 milliárdot kellett igénybevenni, a kormány a kincstári államjegy készlet kiegészítésére ujabb államjegyek nyomását rendelte meg. Egyelőre 5—6 milliárd korona értékű államjegyet gyártanak. Ez nem jelenti azonban azt, — amint illetékes helyen kijelentik — hogy újra megindul a bankóprés, mert az uj állumjegyck a forgalomban levő 20 milliárdot tulajdonkép nem fogják lizapo-ritani. ,,
A kereszténypárt elégedetlensége.
A kereszténypárt több tagja elégedetlenül tette szóvá, hogy az aratás nélkül maradt földmunkások a mai napig sem kapták meg a kedvezményes ellátást. Csernyus Mihály képviselő több nappal ezelőtt meginterpellálta ez ügyben a földmívelésügyl minisztert, választ azonban még ma sem kapott.
A „Tribüné de Geneve" a magyar korona zürichi eséséről.
%Genft augusztus 6. A „Tribuno de Geneve44 hosszabban világítja meg a magyar parlamenti helyzetet és a magyar korona sü-lyedésének okát. Többek közt ezeket írja:
„A magyar parlament az utóbbi időben olyan interpellációknak volt a szintere, amelyek a kormány számára igen kellemetlenek lehettek. Régi történeteket kotorásztak fel abból az időből, amikor a Kun Béla uralom bukása után bizonyos kihágások történtek. A mult dolgokban búvárkodni azonban nem a törvényhozás dolga, annál is inkább, minthogy ennek a néhány visszaélésnek szerzője most már legnagyobb részt a feledés homá-lyába merült.
Ezek a képviselő történészek a rezsimet akarták megtámadni, még pedig meglehetős . csavaros gondolatmenettel, mert hiszen menynyiben lehetne felelős most a kormány az 1919- augusztusban történtekért. Beniczkynek, annak az ultralegitimista képviselőnek, az interpellációja ezt a célt szolgálta.
Minden esetben meg kellene gondolni a dolgot, minthogy a kormányzat és a kormányzó elleni hadjáratot a spekuláció egy-kettőre kihasználja. A speku-látorok a magyar királyi korona utolsó vise-
lőiénfk, dicséretét a maguk céljára használják \' fel, amennyiben diszkreditálják a mai Magyar« ország helyzetét és megrendítik azt a bizalmat, amely Svájcban a magyar korona iránt mindinkább erősbödött.
Ez a főleg bécsi eredetű spekuláció mindenben a magyar korona leszorítására akar alkalmat találni. Számításuk átlátszó. Nyakra főre vásárolják a magyar koronát, hogy aztán annál többet nyerjenek a magyar korona holt bizonyosan bekövetkező emelkedésén.
Október végéig a megszállt terUletről senki sem költözhetik Magyarországra.
Budapest, augusztus 6. A kormány ma megjelent rendelete a megszállt területről, való hozzánk költözést október végéig megtiltotta. A rendelet szerint erre az intézkedésre az ország sulyös pénzügyi helyzetén kívül az adott okot, hogy a menekültek az országban lakáshoz nem juthatnak és ezért annyi vasúti kocsit foglalnak le, hogy a forgalom fennakad.
Illetékes helyen erre vonatkozólag a következő felvilágosítást adták :
— Az államvasutak kocsiparkjából 4366 vaggont foglaltak le a menekültek. Ma a forgalom az élelmiszer küldemények, az állatkivitel és a rendes kereskedelmi áruk fokozatos szaporodása miatt annyira emelkedett, hogy több kocsit nem adhatunk a menekülteknek. Az egész ország szenved a forgalom megakadása miatt és olyan vesztességek érik a mezőgazdaságot, az ipart és kereskedelmet, amelyet helyrehozni nem lehet. * A mostani intézkedésnek semmi politikai háttere nincs.
Hirek az orosz szovjet összeomlásáról.
Bécs, augusztus 6. Rigai jelentés szerint Pétervárott a szovjetturalom ellen forradalom tört ki. A bolsevikokat állítólag elűzték, ugy, hogy most a forradalmárok a helyzet urai.
Révaii jelentés szerint: Az oroszországi események lázas gyorsasággal folynak. Biztos, hogy a kormány politikájában, ha már eddig is részletes változás nem állott be, ez a közeljövőben be fog következni.
Ottani bolsevista körökben azt állítják, hogy moszkvai távirat szerint Trockij lemondott Lenin reformpolitikája miatt a hadügyi népbiztosi állásról. »
London, augusztus 6. Angol politikai körök határozott véleménye szerint a szovjetkormány utolsó napjait éli. Az orosz összeomlás 2—3 hétnél tovább nem várathat magára. A kapitalizmus. mindinkább tért hódít és teljes erővel folyik a konstitutiv monarchia előkészítése.
Az ellenforradalom vezetői közt emiitik Brussiiotv tábornokot is.
A magyarbarát francia politikusok Magyarországra jönnek*
Budapest, augusztus 0. A közeli napokban francia szenátorokból, képviselőkből és újságírókból álló előkelő társaság érkezik Magyarországra, akik tervbevettók, hogy nemcsak Csonkamagyarországot, hanem az elszakított részeket is meg fogják látogatni A társaság vezetői lesznek De Mansie szenátor ós Thisseyre képviselő. Érkezésük időpontja még nincs hivatalosan megállapítva.
ZALA
1921. eugusztusT.
A városok háztartásának rendbehozása.
?*\\ • t V
A dunántuli városok győri kongresszusa
A vesztes háború, a forradalom és az utána következő események súlyos feladatokat róttak a magyar városokra. E feladatok megoldása mérhetetlen anyagi eszközöket kiván, melyeknek előteremtéséhez a városok, nak uj erőforrásra van szükségük.
Ennek a kérdésnek megoldása foglalkoztatta a dunántuli városok értekezletét, mely a napokban Győrött folyt le. Az értekezlet, melyen Győr, Esztergom, Sopron, Szombathely, Pápa, Veszprém, Székesfehérvár, Komárom és Kőszeg kiküldöttei jelentek meg, törvényjavaslat szükségC hangsúlyozta, mely a városok háztartását rendezne. A törvényjavaslatnak intézkednie kellsne, hogy a városok önálló jövedelmi forráshoz jussanak, a városokra áthárított állami feladatok költségeit segítség alakjában megtérítsék, az elmaradt fogyasztási adókért a városokat kártalanítsák, a városi pénzügyi közigazgatást egyszerűsítsék, az igazságtalanul ható hozadéki adókat fokozatosan eltöröljék, a jövedelmi és vagyonadót az önkormányzati adóztatás gerincévé tegyék. Az értekezlet végül kívánta, hogy a városok kongresszusa egy ilyen értelmű törvénytervezet kidolgozására keressen alkalmat.
Ennyit lehet megállapítani az értekezletről kiadott jelentésekből. Bennünke^mindeuek-elŐtt az érdekel, hogy a dunántuli városok között Nagykanizsa nem szerepel. Eddig ugy tudtuk, hogy Nagykanizsa is a Dunántulon terül el és tudomásunk szerint a városok 30-rában foglal helyet. De ez a távolmaradás csak egy alaki hiba, mert több mint Wizo-nyos, hogy ha Nagykanizsa képviselője is részt vett volna az értekezleten, ez érdemben ugyanazt a határozatot hozta volna.
Befelé azonban máskép áll a helyzet. Kérdés az, hogy ha a városnak egy delegált tisztviselője végig hallgatta volna a győri értekezlet tárgyalásait, ha meghallgathatta volna azokat a jelentéseket, melyeket a többi városok a saját vagyoni helyzetükről előterjesztettek, amelyek minden valószínűség szerint kevésbbé voltak rózsásabb színűek, mint aminő a miénk — igen kérdéses az, hogy a város vezetősége azt az utat választotta volna-e a helyzet szanálására, mint amelyet választott és amelynek végső eredményeként a község törzsvagyonát kAlett megcsonkítania.
A jelentésből minden kétséget kizáróan az is kitűnik, hogy a dunántuli többi városok háztartása is nehézségekkel küzd és ezen nehézségek áthidalása hasonlóan nagy és fejtörő gondot okoz a többi városok vezetőségének is. És ott az együttes tanácskozáson egy igen szép és nagykiterjedésű programot dolgoztak ki, melyben a községi ingatlanok elidegenítése nem is szerepel. Az az értekezlet nyilván arra az elvi álláspontra helyezkedett, hogy a városok háztartásának leromlását elsősorban olyan kívül álló okok okozták, mint a háború, forradalom stb. és ezekért egy közjogi testület nem büntetheti magát azzal, hogy vagyonát csonkitja.
Mindezt nem szemrehányáskép mondjuk el, csak elmondjuk, mert hozzátartozik a krónikához. Lehet, hogy a városok háztartásának rendbehozását éppen a kongresszus fellépésére törvényhozási uton sikerül rendezni és akkor a város kissé — sietett. Ha azonban ez a határozat is pusztába elhangzott szó lesz, a városnak volt igaza. Ki tudja? . . .
^^^^ VTV VTV VTV VTV ^^VTV
Diákotthoni
Szombathelyen.
álló inícrnátusban vidéki tanulók kellemes otthont tulÁ\'nnk teljes ellátással és naponkénti lecke-clIcnőrzéMsel. Tessék Ktui|l-i. 48. érdiklorial.
A szerb kommunista képviselők mandátumát megsemmisítették.
Belgrád, augusátus 6. A képviselőház tegnapi ülésén nagy szótöbbséggel elfogadták a kommunista képviselők mandátumának megsemmisítéséről beterjesztett indítványt. Egyúttal kimondották, hogy ezeknek a képviselőknek a mandátumát is megsemmisítik, akik régebben voltak tagjai a kommunista pártnak, de már kiléptek.
A rendőr-prefektus felszólította a mandátumuktól megfosztott képviselőket, hogy haladéktalanul távozzanak el Belgrádból fa jelentkezzenek illetékes helyeiken, ahol rendőri felügyelet alá helyezik J őket. Egyúttal figyelmezteti őket, hogy ne akarjanak külföldre szökni, mert tettenérés esetén nyomban letartóztatják őket.
A tőzsde magánforgalma*
Buadpest, augusztus 6. Dollár 393, Icn-gzcl márka 201/,, márka 490, osztrák 36, lei
490, szokol 498.
A korona Zürichben.
Budapest, augusztus 6. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 1 "45, osztrák korona: 0\'é5, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'64 azantím.
Megmarta a veazett kutya. Igen kellemetlen eset történt tegnap dr. Schleifer Imre ügyvéddel. Az ügyvéd hivatalos ügyben Fűzvölgyön járt és a községi jegyző szobájában tárgyalt. Amidőn a jegyző . hivatalát el hagyta, egy kóbor kutya minden ugatás és morgás nélkül nekiugrott és a lábikrájába harapott. Minthogy nem tudni, vájjon a kutya nem volt-e veszett, dr. Schleifer óvatosságból még a tegnapi nap folyamán a budapesti Pasteur-intézetbe utazott.
Hogyan történik az italmérési engedélyek revíziója?
Kik kaphatnak uj engedélyt? Miért történnek a beszüntetések ? A létszámapasztás utasításai.
A pénzügyminiszter kiadta az állami italmérésí jövedékre vonatkozó uj törvény végrehajtási utasítását. Mivel a törvény és a reá vonatkozó pénzügyminiszteri utasítás sok uj intézkedést hoz be az eddigi szabályokkal szemben, az engedélyesek megnyugtatásaként az alábbiakban ismertetjük a fontosabb újításokat : *
Kik kaphatnak engedélyt? Szeszes italoknak kimérésére, kismérték-beni elárusitására, valamint az égetett szeszes italoknak nagyban való eladására csak teljesen megbízható, feddhetlen előéletű egyének kaphatnak engedélyt, akik csőd alatt nem állanak és magyar állampolgárok.
Köztisztviselők is kaphatnak engedélyt felettes hatóságaik beleegyezésével, családtagjaik pedig minden korlátozás nélkül saját termésű boraiknak (zárt palackokban) kismértékben való elárusitására. Az ítalmérési engedély ellenőrzésével megbízott közalkalmazottak azonban ezen kedvezményt nem vehetik igénybe.
A bortermelők engedélye*
Korlátolt kimérés/e engedélyt nyerhetnek a bortermelők is és pedig kizárólag saját termésű boraiknak álló vendégek részére való kimérésére való poharazásra, utcára való kimérésre és kismértékben való elárusitásra.
Bortermelőknek csak azok tekinthetők, akik a bort a tulajdonukban levő, vagy általuk bérelt, illetve haszonélvezeti és általuk megművelt szőlő vagy gyümölcsöskert terméséből állítják elő. A bortermelőknek álló vendégek részére való poharazásra csakis helyi szokás által indokolt esetekben nyerhetnek engedélyt és pedig csak a község területére, hol a bort termelik vagy ahol a bortermelő lakik.
Bortermelők saját termésű boraiknak nagyban való eladásáról külön engedély nélkül is foglalkozhatnak. E szempontból bortermelők alatt nemcsak azon személyeket kell érteni, akik a bort \' az általuk megművelt szőlő terméséből maguk állitják elő, hanem azokat is, akik a bort a szüret Idején összevásárolt termésből állitják elő.
Meglevő Italmérési üzletek megszüntetése«
Az italmérésí üzletek meghatározott számhoz yannak kötve. A községi elöljáróság vagy rendőri (közigazgatási) hatóság egyes esetekben icezdeményezheti a pénzügyigazgatóságnál az italmérésí üzletek számának apasztását. Ilyen esetekben elsősorban az olyan italmérési engedélyeket kell elvonni, amelyek gyakorlása ellen az engedélyes személyi megbízhatóság tekintetében, vagy a helyiség alkalmatlan, illetve kevésbé megfelelő volta miatt alapos kifogások merültek fel.
avagy amelyek további fenntartása a közszükségleti, közlekedési, forgalmi, társadalmi és gazdasági viszonyok szempontjából, valamint közerkölcsiségi és jövedéki szempontból kevésbé indokolt.
A megvont engedély dacára az illető üzlet még egy évig nyitva tartható.
Revízió alá kerülnek az egy család kezében levő több italmérési engedély is, mert a törvény szerint egy kézben, vagy csslád kezében több korlátlan kimérést, avagy kizárólagos pálinkamérési engedély nem hagyható.
A revízió.
1
A pénzügyigazgatóság a törvény értelmében hivatalból tartozik az augusztus 2-án érvényben levő összes engedélyesek megbízhatósága szempontjából és a törvényes jogosítványok tekintetében haladéktalanul revízió alá venni.
Kiktől kell a pénzügyigazgatóságnsk az engedélyt elvonni?
Személyi megbizhatóság szempontjából mindazoknak engedélyei elvonandók, akik állami, vagy társadalomellenes tanokat, illetve ilyen irányú izgatásokat üzletükben lehetővé tettek, szóval, akik a forradalmak és a törvénytelen uralom sikerét előmozdították,
avagy akik a törvény 3. g-ának (bűntett
miatt elitéltek, akik másnak engedélyét haszonbérbe vették, vagy megvásárolták, házastársak, rokonok).

A miniszteri utasítás szerint gondosan kerülni kell azt, hogy az engedélyek felülvizsgálása a tárgyilagosságot nélkülözze és az egyesek méltatlan üldözésévé fajuljon.
A pénzügyigazgatósági revizió során bevont engedély esetében az illető üzletben f.
évi dec. 31 -¡5? háborítatlanul gyakorolhatja
az engedélye« iparát
A korlátlan kimérések, engedélyeit is haladéktalanul felülvizsgálj ák, sőt a pénzügy igazgatóság a korlátlan kiméréseknek jlétszá-mát is kötelesek haladéktalanul felülvizsgálat alá venni.
A létszámapnsztna
kérdésében a pénzügyigazgatóságoknak a legmesszebbmenő körültekintéssel és tárgyilagossággal kell eljárniok, miéit is a létszám apasztásnhoz, vagy szaporításához csokis kétségtelenül indokolt csittekben járulhatnak hozzá.
Tekintettel kell még lenni a szerzett jogok lehető kin térésére/ s különösen arra, hogy az apasztás csupán közérdekből s ne valamely engedélyes üldözésének célzatából tör ténjék.
A revízió előtt a pénzügyigazgatóság a Kereskedelmi- és Iparkamarát is kötelc$5rmcg hallgatni. *
A végrehajtási utasítás tehát nem engedi megf hogy egyesektől azemélyi gyűlöletből eredő okokból magvonják az italmérés! engedélyt. Értesülésünk szerint Zalamegye területén alig fog sor kerülni arra, hogy a pénzügyigazgatóság hivatalból elvonja a/, engedélyt, mivel itt az italmérési üzletek tulajdonosai nem követlek el a törvény által kifogásolt bűncselekményeket.
HÍREK.
Pannónia zokog.
Édes, drága, szép hazám, Pannónia I Te -áombos-völgyej, azuros-aranyos táj, kinek enyhe tölgyesein költők lépése elevenül, kinek illatos kertel nagy államférfiaknak adtak
t jyfintjegy óriási türkisz
aranykorona közepén — ugy csillog keble-den a Balaton tüköré s a drága hegyek, melyek hűvös ölében Somlyó nedűje és Cso* báncz vére erjed. Himfy álmait lehelik felém. Utaztál a kanyarj/ó Zala völgyében, az erdős Vasban és az üde, bakonyi széljárta Veszprémben? Vasutad ablakából kereste-e szemed. A vén cigány torzonborz sziluettjét, ha átrobogtál a tájon, merre az összetört Vörösmarty bolyongott szent őrületében ? Ismételted Csokonai zengő ódáját Tihany riadó leányához, — szemközt a kiugró bérccel — igen, érezted-e, hogy származzál bátor bármilyen fajból, ha cgyuzvr ezen a tájon nőttél fel, rokonaid kőzött jársz szüntelen, egy vagy ezzel a földdel, szivedbe titkos rózsát ültetett Pannónia, ez a költészettel, álommal, szépséggel gazdsgon megáldott országi?
... Akkor neked is fájni fog, hogy uj- I H mjrc mentésére mentek, elmerült.
tűk elő. Újra letörnek koronádból egy darabot és te gyászfátyollal övezed homlokodat.
Vándor, ha megállsz éjjel a somogyi parton, figyelj 1 A szemközti várromokból halk zokogást hoz a szél. T.tkos élet indul oda át. Csikorogva ereszkednek le a csapóhidnk, a holdsugárban kardok villannak, a termekben, a folyosókon régen hallott lépések elevenül-nek és a várkisasszony újra meiengve sétál n bástyán, mint régesrégen, mikor a csillagokat nézte és vőlegényét várt.i a török harcokból. De a halottaknak az éjfélkor vissza-járóknak nincs szava. Pannónia maga zokog ott, a ki gyászba borulva jár u régi várak között, réj»i ismerőseinek és dicsőségének tanyáján. (St ¡)
— Fölemelték m kávéarát. A kávé-házakban a tejeskávé árát kél koronával fölemelték. A kávésok az áremelest azzal indokolják, hogy lojszAllitóik a tej árát 6 koroná-róí t\'izre emelték föl Ez a szemérmetlen áremelés a hatóságnak is tudomására jött s a tej-szállítók ellen megindítják »az eljárást, mert a szemérmetlen árdrágítás a szabadforgalmi cikkeknél is büntetés alá esik.
— Harmincötévé* találkozó, A szombathelyi főgimnázium harmincöt éve érett ségizott növendékei találkozót tartottak Az ötvenegy hajdani diák közül tizennyolc halt el. A találkozón Nagykanizsáról dr. Fischcr József törvényszéki tanácselnök ós Gombás Gyuln táblabíró jelentek meg.
— Negyvsaháromexer korona efy faluul korcsma évi bérlete. E hó 2-á/» volt S/.entbalázs közs^gbsn a községi korcsma bérbeadása. Összesen 22 pályázó volt, köztük egy zsidó., Az árverés 4000 korona kikiáltási árral kezdődött, amit csakhamar 8, 15, 25, 30 ezer koronás ajánlat követett. Végül is Mayer József gödrei lakosnak jutott az a szerencse, hogy Szentbalázson 43 ezer K évi bérlet ellenében a nagy hőség miatt eltikkadt vándorokat hűsítő italokkal elláthassa. Mayer József, az uj korcsmáros nemrég jött meg Amerikából, ahol néhány dollárt gyűjtött, hogy itthon kamatoztassa.
— Halálos szerencsétlenség Hévízen. E hó elején Borz János, a hetes! ven-cjéglős fia Hévízre érkezett, hogy ott\' tartózkodó édesanyját hazavigye.. Délután 16 órakor é»kezelt meg Hévizré s 17 órakor már a fürdőben volt. Beúszott a forráshoz r rá 10 percre eltűnt. Hulláját még másnap reggel sem vetette ki a víz. Nevezett 27 éves volt, vétfigküzdötte a világháborút 3 az abból visszamaradt idegsokkja okozta halálát. A vízben ugyanis úszás közben görcsöt kapott
ból te akarnak hasítani egy darabot belőle. Murának aranyos kaszálói. Alsólendvának borszülő dombjai és az ódon vár, melynek bolthajtárai alatt Zrínyi léptei kongottak egv-koron — már idegen uralom nlá jutottak; Pannóniai Most újra torkodat fojtogatja a Jéjdolom, mint lidércnyomás az alvóét. Már fenyegetik a várost, hol ifjú Petőfi járt katonakorában, a másikat, melynek sírboltja „agy Széchenyit takarja, a határőrző fenyveseket és a szőllős lankákat. Pannónia, te klasszikus egység, melyet — a termér/et ujj-mutatását követve — Róma kovácsolt egygyé, kontárkezek igy bolygatják meg kétezeréves szépségedet. Eged azúr és derült, levegőd enyhe és édes, mint Provánszé, napsütésedből Deák Ferenc ragyogó élete és az újjáéledő magyar költészet szinpompája bomlot-
(x) Aranyat, ezUstöt, * brilliánsokat, platinát, aranyfogakat ós érmeket a legmagasabb árban veszek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. szám. (Fő tér és Sugár ut sarkán.)
/ — Százezer koronás lopások
Siófokon Siófok a legnagyobb Idegenforgalommal dicsekedhető fíirdÖ Csonkamagyarország területén, ott lordul meg a legtöbb és legkülönfélébb tipusu, foglalkozású, rangú, rendű, vallású ember. Nem csoda, ha a nagy tumultusban iparlovagok és. szélhámosok ki akarják használni a konjunktúrát és megpróbálnak, hogy stílusosok legyünk, Siófokon a zavarosban halászni. A mult hetekben az egyik előkelő szálloda uj lakót kapott. Freiherr Ma* von Hermann volt az uj lakó bejelentő lapján és a báró ur szédítő eleganciájával csakhamar nagy feltűnést keltett a strandon, n vendéglőben, a cukrászdában. Németül beszélt, tartózkodóan viselkedett, dacára annak, hogy a hölgyek (legnagyobbrészt kokottak vagy kokottjelöltek) igen kedvesen mosolyogtak rá és hajlandók lettek volna kegyeikkel kitüntetni az elegáns bőkezű, sok pénzt dobáló, hétfogásos ebédet evő méltóságos urat. Egyszer a szállodában lakó egyik uriasszonynak, egy gyáros feleségének, hogy, hogy nem, eltűnt egy háromszázezer koronát érő nyakékje. Feljelentették az esetet, azonban egész természetesen nem tudták a tettest kideríteni. Azonban másnap egy budapesti bankigazgatóné majdnem egy milliót érő ékszere tűnt el; ez az eset azután élénk izgalomban tartotta a szálloda vendégeit. A tettest ez alkalommal sem sikerült elcsípni, letartóztatták a szálló két szobalányát, azonban semmit sem sikerült rájuk bizonyítani. .
Egy este a szálloda parkjában sétálók furcsa beszélgetést hallottak a báró ur nyitott ablakán keresztül.
— Eladtad ? — kérdezte a * báró ur magyarul. (I)
— El. Csak a kisgyürü maradt meg. Azt mondják, a kÓ hamis.
— És a nyakékért mennyit kaptál ?
- Kétszázezer koronát.
— Elhelyezted ?
— El.
Közben csendőröket hívtak, akik elég tapintatlanul kopogás nélkül benyitottak a báró ur szobájába.
Őméltósága élénken tiltakozott az udvariatlanság ellen — igazolni azonban nem tudta magát. Keresztkérdések alá vették, ki» derült, hogy a báró ur igazi neve Spítzer József „von" és ,,zu" nélkül, foglalkozása magánhivatalnok. A lopásokat ő követte el és elkövetett volna többet is — ha az ablak véletlenül nincs nyitva. Barátja, Kovács Imre géplakatos adta el az ékszereket és helyezte el a pénzeket. Hogy hol, azt nem árulták el.
Az előkelő idegeneket Őrizetbe vettek.
— A Kőbányai Első Magyar Részvény SeifŐzde udvari söre a világ legjobb söre. Csapolja Kiss Ernő Korona-szállodája.
— A Magyar Nemzeti Hitelintézet nagykanizsai fiók rendkívüli közgyűlése. A Magyar Nemzeti Hitelintézet nagykanizsai fiókja folyó hó 0-én az.tz kedden d. e. 11 órakor Fő-ut 8. sz alatt (l.őko féle iroda) rendkívüli közgyűlést tart, amelyre az összes részvényeseket meghívja az elnökség. Tárgy: A Magyar Nemzeti Hitelintézet résvvényjegyzé-scirc — régi és ujak — vonatkozó okmányok bemutatása és ezeknek a központnál az eredeti részvényekkel vak» kicserélése; erre vonatkozó 14| II, ós III. számú táblázatok megszerkesztése Esetleges indítványok. . Elnökigazfrató.
Rlórchttlndoti
v*
Idény miatt
Barta
m

az összes nyan
Miksa dltSíháííUn ♦ [Nagy
mólyen leszállított áron kiáruslttatnak

— Uj ti*- émkMk+womám p4najagyéfc
A hivatalos lap egyik legutóbbi sitfma közli az uj tiz- és kétkoronAs pénz jegyeknek leírását. Az uj tizkoronások 1920. január l-ről vannak keltezve, szélességük 136 milliméter, magasságuk 80 milliméter, fehér vis-jegynéJküli papíron, tipográfiai nyomásskkal vannak kiállítva. Első oldalukon világos hamu-szürkészintt, guíloche ós ékitményes rajzú dessin-alapnyomat van, amelynek közepén hullámos vonalak k#zötl különböző nagyságú tizen arabsjegyek láthatók. E.- fölött fekszik a második alapnyomat, középen ékitményes rajzú rozettával, világos türkizkék színben. Az alapnyomatokra a keret s abban a szöveg sötét csokoládébarna színben van alkalmazva. A keret közepén s budapesti Lánchíd, háttérben a budai Várhegyen lévő királyi palota látható. A ti* koronás államjegy hátnyomásán két szjn szerepel. A kétkoronások szélessége 133 milliméter, magassága 70 milliméter, az első oldalon világos barna szinü reliefnyomat van, balközépen guillocho diszitésU rózsával. Erre nyomtatták* afc angolvörös színnyomású szöveget. A kerot balr oidali részén a középen az országclmcr, a jobboldalon hullAmzó buzakalászokat arató tipikus magyar alak látható.
— NTE. I.—NAFC. I. foot hall «csapatat! tnlálko/nak ma a katonarétí sportpályán először ebben a szezonban. Az NTE. minimális győzelmét várjuk ugyan, de mint értesülünk a NAFC. csapatában több nagyon jóképe»-■égü játékos is szerepel, így nincs kizárva, hogy az ezüst érmet megnyeri.
— A zeneiskola Ujékostatója. A zeneiskola Értesítője, mely közel 32 oldalon számol be mult évi működéséről, most hagyta el a sajtót. Felsorolja a hnngversenycit és azok bírálatait közli a régi és uj tanárok neveit. Az * előbbiek között találjuk Venetianer Duci, tíldzy Mária, a zeneakadémián AllamvizsgAzntt, Höhm Sári ugyanott tanári vizsgAt tett tnnárnőt a zongora, Siposné Cathry Emma államvizsgázott tanárnőt az ének, Fazekas Lajos, Suutrmann Béla tanítókat a hegedű és Ketting Ferenc Alii, polg. isk. tanárt az elméleti tanszakon Az ujak között báró Rosenkach Irén, az akadémián ál* lamvizsgázott ós Teasdale Ilona, a budai zene-akadémia tanárnőjét sorolja fel, mellettök kétt» ségkivül, mint a legnagyobb érdekeltségűt: Ke• mény Viktória áll. képesített oki. zongoratanárt; a fiatal, kiváló képességű zongoraművésznőt, ki ez évben nyerte cl tanulmányai teljes befejezésével a zeneakadémia tanári diplomáját. Az előbbi kettőt már hallotta szerepelni közönségünk a Zeneiskola évzáró ünnepélyén, az utóbbit gyakran losz alkalma csodálni a közeli hangversenyeken. Szerepel még az uj tanárok névsorában Kiss Teréz államvlzsgázott hegedű
9
ós Szilassy Béla gordonka tanár, mint értesülünk, mindkettő elsőrangú mestere hangszerének és elsőrangú pedágogusok. — Az intézet növendékei 200-on felül voltak, ami oly nagy szám, mely a legtöbb vidéki iskola növendék-számát jóval felülmuljs. Az idén már uj helyisége is van a zeneiskolának, (Kazlnczy-ut 1., 11. cm.), csupán a teljesen kezdők maradnak még ez évben a régi épület helyiségeiben. Újítás az iskolában, hogy az idén a szülők kívánságára, behozzák a különóra rendszert is. így a kezdők rendkívül olcsón./12, 16, a haladók 20, 25 K dijakért akadémista tanárnőknél kü lönórákat is kaphatnak, mely főleg azoknak üdvös, kik gyorsabb haladást óhajtanak, esetleg az akadémiai magánvizsgálatra készülnek. (Az Értesítő Szerbnél kapható, ára 5 K.)
— A „Magyay Nép\'4. Csonka-Magyarország o legkedveltebb képes hetilapjának 3H\'ik száma szebbnél-szebb fényképfelvételeket közöl az angol dunai ílottiláról, a nyaraló budapesti gyermekekről, a Turkcsztánban elhunyt magyar hadifoglyok siremlófcéról stb.
__¿A LA __
A szövegrészből kiemeljük ungarus „Szilánkok" c. rovatát, Gyökőssy Endre szép verséi, Csűrös Zoltán novelláját, Hatos Tivadar cikkét és Gulyás József regónyfolytatását A „Magyar Nép- számos kedvszményt nyűjt előfizetőinek és emellett a legolcsóbb képes politikai ós társadalmi hetilap. EiőQzetési ára negyedévre 00r félévre 110 korona. Mutatványszámot készségesen küld a kiadóhivatal, Budapest, Szentkiralyi-utca 30.
— Garabonciás diák Vámoson.
Vámos község ogyhangu életét az elmúlt napokban oly esemény zavarta meg, amely nem mindennap fordul olő. A község lakói közt szájról-szájra járt a hir, hogy a falu melletti cserjésben egy óriási sárkánykígyó tartózkodik. Hát ez nagy veszélyt jelentett s meg is próbálták, hogy valamiképpen elhárítsák ezt a nagy veszedelmet. Próbálták lesni, de a szörnyeteg pont akkor nem volt hajlandó jelentkezni, amikor puskával, cséphadaróval, kapával, fütykösökkel meg miegyebekkel várták. Csak néhány asszonyt tüntetett ki megjelenésével, akik aztán különböző történetekkel vegyítve adták elő a találkozást. Telt az idő. A sárkány még mindig vígan éldegélt. Végre aztán megjött a várva-várt segítség egy garabonciás diák személyében. Ugv esett a dolog, hogy az egyik délután egy ősz ember állított bo valamelyik falusi asszonyhox Kimondta, hogy nagy útról jött, a lova elfáradt, adjon tehát az asszony neki aludt tejet, mivel az ő paripája ezzel él. Az asszony azt állította, hogy neki nincs is aludt teje, mire az öreg nagyon megharagudott ós azt is megmondto, hogy hány fazékkal van a háznál, sőt azt is, hogy hol tartják 1 Lett erre nagy ijedelem. Ez garabonciás diák. Rögtön megadták neki, amit kért. A garabonciás erre aztán hálából megszabadította Vámost a sAr-kánytol. Elment érte, megfogta és felugorva pegázusára, nagy jégeső és viharoknak közepette elszáguldott. Rendkívül módon örülünk Vámos ilyetén való megszabadulásának, a fonti történet mesének nagyon szép ós nagyon érde-I kes, csak az egész delogban ott van a hiba, hogy ez a garabonciáda kiáltó példája annak a nagy tudatlanságnak, és babonában, való hitnek, 1» amivel — ugy hisszük — Vámos község nagy része nem büszkólkedhetík. Annyi bizonyos, hogy a garabonciás diák állítólagos látogatása óta a megye szárazsággal sújtott egyéb helyeitől eltérőleg Vámoson valóban esett az eső.
(x) Nyári mulatság. A nagykanizsai | munkásifjuság műkedvelő gárdája gazdagon Összeállított programmal ma, vasárnap délután 4 órai kezdsttel Magyar-utca végén az erdőslak melletti szedernyósben jótékonycélu nyáH mulatságot rendez. A mulatság fénypontja Egyed László, a kassa—pozsonyi szinháa táncos-komikusa lesz, aki a magyar tánc- ós énekszámaival bámulatba ejti a város közönségét. A többi számokat, amely a műsorban lesz, nagykanizsai műkedvelők legjobbjai egé-| szitik ki. Lesz világposia, szépségverseny. A rendezőség mindent elkövetett, hogy a n. ó. közönség mindenben a legnagyobb kényolem-ben vehessen részt, úgyszintén gondoskodott kitűnő cigányzenéről, hideg ételekről ós italokról is. A jólókonycól a város szegényeinek javára, amiért is szives pártfogást kér a Rendezőség.
(x) A Vasmegyei Köxalkalmasottak „Hangya41 Fogyasztási Sxftvetkesete
azonnali belépéssel c«y keresztény rőfös-rövidáru segédet keres. Ajánlatok a szövetkezethez intézendők.
(x) Vadászoki Szabó Antal Nagykanizsa a Gust. Geuschow A Co. Ges. m. b. H. fegyver, lőszergyár és nagykereskedés nagybani lerakata szállít engedélyeseknek Lanc. hüvelyt 10-os 180 kor., 12-es 830 kor. Kész töltény 16 os 500 kor., 12-os 000 kor. száz darabonkint. Vadászfegyverek*! és. teljes felszereléseket.
(z) Téli htdagban, nyári höiégbtn .egyaránt mogbocsülhotetlen * .Pálma "-sarok. Szívós, olcsó, csinos.
(x) Aki üdftlnl és kellemesen szórakozni akar, fáradjon ki a sétatéri kioszkba, — Egész nyáron át nyitva, este villanyvilágítás, vasár- és ünnepnapokon zene. Jégbehütött italok, hideg ételek, cukrászda áll a m. t. vendégek rendelkezésére. — Jutányos árak, figyelmes kiszolgálás.
1971. augusstu» 7
Boroshordó
kád,
valamint mindennemű kádármunka készen és megrendelésre kapható
. i ^
Kaufman Elek
kádármesternél Nagykanizsa, Petőfi-u. 8. sr,
\\
Nagykanizsa egyik legforgalmasabb hslyén lévő jó helyiségekkel biró, úgyszólván verseny nélkül álló
vegyeskereskedéshez
nagyobb tőkével hozzáértő közreműködő
társ kerestetik,
hogy az üzlet a szükségnek megfelelően kifejleszthető, illetve áruval bőségesebben felszerelhető legyen.
4z üzlet esetleg- eladó.
Bővebbet:
JNafltft Vilmilt Ingatlanforgnlml Hgy-
04*11 IU VlltttU* nöksége, Eötvős-tér \'29.
Ingatlan eladás.
Nagybagola hegyen 2 hold szőlőbirtok "Incével, Pörhéncen r hold szőlő szép pincével, Szabadjegyen \'i hold rét, Kanizsa határában 12 hold, 8 hold Ja ft hold birtok szép épületekkel, Somogyban 47 és .60 hold; továbbá] Vas-megyében 43 hold birtok lakóházzal cin Jók. A várósban több 4 és ft sxobáff magánház kerttel és kort nélkül, szép emeletei házak, családi-, üxlet- és bérházak bekbitói-hető lakással. Több kitűnő forgalmú beszálló vendéglő ülcsó ár mellett eladók. MefvételreJ^rfiM IW és nagyeWv fhíCThírtbkot. Bővebbet: v
Duk&ss Miksa
Nagykanissat Rákéezl utca 29. nán.
• *
\'.» I
<

i t
7
Szeptember első napjaiban jelenik meg Zieger Ferenc szerkesztésében
Zalavármegye
Általános* Közigazgatási, Kereskedelmi és Ipari
CZIMTÁRA
A hatalmas, kb. 20 Ívre terjedő mű magában foglalja ugy a kereskedők, iparosok, gyárosok, hatóságok, intézetek, hivatalok, valamint a magánosokat érdeklő mindennemű hasxnos és nélkülözhetetlen útmutatásokat.
Tartalmazza t
A legújabb posta* és távirda-dijszabást, bélyegilletéket, a vármegye nemzetgyü-lési képviselőinek névsorát, a vármoKye, rendezett tanácsú városok és közsétfélT vezetőségét a mellé rendelt összes hivatalok feltüntetésével, csendőrség, pénzügyőrség, egyliáei és polgári ható-ságok és közhivatalok beosztását, biztosító társaságok, pénzintézetek, iparvállalatok, vasutak, hírlapirodalom felsorolását, ügyvédek, orvosok, gyógyszeré szek, járást állatorvosok, JogyzŐk, tanítók beosztását és névjegyzékét. Közli a Zelamegyébon tartatni szokott országos vásárok jegyzékét, n vadászati és halászati tilalmakról összeállított kimutatást stb. itt fol nem soiolható mlnJonfcr érdeklő különféle hasznos tudnivalókat.
ser Ám 80 korona.
A t*rt«liu»a 4a *ok munkAt IkÓiivIA oalnoa klállttAcu u»A lapunk uyonulaiAbau van »«S|t4> alatt. *1*»1 «lAn»<ti.«k»>t • hlr<leU«ek<* m«*t>U4*okat ui4u elfogattunk, rm*y köa-▼•tton a ift«r*Auóli Vrt-ul 314, tmérn »Utt.
I

" \' \\ M
■kfeT:
I
"V\'
\\
f
w\'.


r\' ____
mMm,
1921. augusztus 23,
Iiiu.1«
m
/
BENZIN,
petroleum, gázolaj, gép- és hengerolaj a legjobb minőségben állandóan kapható a Somogy-megyel Gazdasági Egyesület v védnöksége alatt álló
Arufogyasztásl ¿8 Terményértékesítő Szövetkezetnél Kaposvár a vasútállomással szemben.
Interurbán-telefon: 184. szám.
«S4
r I f) fl A 1 drb. nehéz vaskerék, 1 drb. mü-LlflüU helyben használható kb. 3—4 méter hosszú asztal, különféle faállványok és deszkaanyag. Érdeklődni lehet lapunk nyomdájában, Fő-ut 5.
Kereskedőknek
ajánlunk Barna csomagolót Superlor csomagolót Felvágott csomagolót Színes vékony kalapcsomagolót Papírzacskókat
Árucímkét és csomagolóclmkét Utazói rendelőkönyvet üzleti könyveket stb.
legolcsóbb árak mellett.
Fischel Fülöp Fiai
paplrr«ktár« nagyban 6. kic.lnyben Nagykanizsán, Fö-nt 1. azám.
10158/1921. sz.
Hirdetmény.
9
A városi tanács közhírré teszi, hogy az elektromos áramszolgáltatásért járó áramárak megváltoztatásának kérdésében döntó bizottság által kiküldött öt tagu tanács a Transdanubla Egyesült Gőzmalmok Részvénytársaság részérói Nagykanizsa város közönsége ellenében elektromos áramszolgáltatásáért járó áramárak megváltoztatása Iránt beadott kérelme tárgyában a 6895/1919. M. E. és a 4540/1920. M. E. számú kormányrendeleteknek, valamint az ezeket megerősítő 1920. évi I. tc. 10. §-a alapján a következőképen döntött:
Egységárként fizetendő:
1. a magánvllágltásl, számlálón mért áramfogyasztásért 1921. évi május hó l-tól hektowattói ánként 2 40 K,
2. a magánvllágltásl átalány fogyasztásért 20 gyertyafényerejü Izzólámpánként és havonként 1921. évi május hó l-tól 48 K,
3. a motorikus számlálón mért áramfogyasztásért hektowattóránként 1921. évi május hó l-tól kezdódóleg 168 K,
4. havi órabér 1921. évi május l-tól számlálónként 6 K.
A részvénytársaság és a város közönsége között fennálló szerződés 30. §-ában magánfogyasztóknak bizonyos használati órák elérése után biztosított százalékos engedmények változatlanul megmaradnak.
Az 1921. évi április hóban változatlanul az 1920. évi szeptember hó 4-én kelt döntőbizottsági határozatnak az 1920. évi jullus hó l-tól kezdódó hatállyal megállapított árai maradnak érvényben.
Nagykanizsa, 1921. évi Jullus 22-én.
6052 A városi tanács«
fifti.\'sH 1 » •• w "\'"ii- < V.-A ; yX V .. .
r\'Y {■\' ív 1 .
ZALA 3\'
H ÍJ §M ■ m Tfi fl IF O fl fii rólunk^ éTzp é^zH zc téTm eHett,
D Uflft 1, liuaóU 1
■SHBBHHBBBBaiSBHBBHHi mmmmmmm^mmmmmmmmm A legmagasabb napi árat adjuk akár közvetlenül, akár az alanti kirendeltségeink, vagy képviselőségeink utján.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R T.
Nagykanizsa» Bazár-épUlet. Sürgönyeim: Futura. Telefonszám: 123«
Kirendeltségeink t Zalaegerszeg, telefonszám 56, Zalaszentgrót, telefonszám 22, Lenti.
ITóriviQPl^QÓrraínV • HiteUxövotkezeC Kesxthely, teleíonsxám 68, Hitelsxövetkexet Zalaapáti, telofonsxám 3, aajmöOIUÖÜgüWA,. Hitelsxövetkexet Tapolca, telefonsxám 18, Hitelsxövetkexet Dobrl, Hangya Szövetkexet
Sümeg, telefonsxám 20, Hangya Szövetkeiet Nova, telefonszám 7.
Nagy vidéki városban elsőrendű
emeletes szálloda
teljes berendezéssel (55 szálló-szoba, kávéház, éttermek, központi fűtéssel, kerthelyiség, 40 lóra istálló, kocsiszín, raktár, jégverem stb.) más vállalkozás miatt jutányos árért eladó Évi forgalom 3 millió korona.
FllHíí " Nagykanizsán több kisebb nagyobb LlnliU m ház beköltözhető lakással, továbbá jóforgalmu vendéglők, üzleiházak, birtokok.
Bővebbet:
6940
Schultz Józsefnél
Nagykanizsa, Jóxsef főhcrc©f-ut 2. azám.
Gyakornok,
kereskedelmit végzett, ki a gyors-és gépírásban jártas, felvétetik a
Hungária Biztositó vezérügynöksógénól
Csengery-u. 2. sz. ym
Dunántull Élalmlszer-ós Áruforgalmi Részvénytársaság
Nagykanizsán, Csengery-nt 6. az.
• *
Telefon : 59. Távirati elm : „Transdanubla"
s mindenkori legmagasabb napi árakon vásárol
babot, mákot, diót
TOJÁST,
stb. élelmiszereket és mezőgazdasági terményeket.
Ugyanott mézszállitásokból visszamaradt t kisebb-nagyobb Űrtartalmú
horganybádog kannák
ÍKfí fit » /\' -s
nagyobb mennyiségben is olcsón eladók
Patent hordózár
sxcnxációs találmány I A hordók lezárásához nem kell ifibbé dugó, a hordót nem kell lepecsételni, védő bádoglemezekkel leszögezni. Megszűnt a stáj-dongák sérülése, törése. Kgy pillanat alatt légmentesen elzárható, vagy kinyitható a patent hordózárral. Lerakat: Plscher és B&der, Köhler Testvé-rek Nagykanizsa. 6046
Iskola könyvek bekötését
\\
a legolcsóbban végzi :: lapunk nyomdája ::
Fő-ut 5. azám alatt.

Fával égetett darabos fehér
meszet, cementet, tetőcserepet, palát
most még azonnal és olcsón szállít:
POLLÁK JENŐ nóhaj Pollák Mik«* fl»
Ilpeat, Nádor.u. 13. HargOnjelmi (\'«mentpollAk Hpeii
Ingatlanok közvetítése.
Eladó birtokok: r^C^SSí
3 hold rét, 400 holdas bérlet, stb.
F^lorfl^ híralr* Nagykanizsán családi ketteí i^iauu Iia^íllV . Wzak beköltözhető lakással,
emeletes házak, üzletházak, házak istállóval és kocsiszín«
nel. Badacsonytomajon nagy üzletház elfoglalható 0 szobás
lakással. Balatoni villák a somogyi parton.
Üzlethelyiség a Fő-uton átadó I Elsőrangú vendéglőbérlet átadó I
Szántó Vilmos
SSS.
£ Borbizomány! £
Szénát, szalmát, gabona» termény és gyümölcs-árukat szállít ugy kicsiny. »24 ben, mint nagyban
Bruncsics Ferenc Hahót
Sürgönyeim: Bruncsics Jóssef Nagykanizsa.
A
SIMON GYÖRGY
ÉPÜLET- ÉS MŰLAKATOS, NAGYKANIZSA
* - . K .
Rácsok, kapuk, slrkerltések, épületvasalások, takaréktüzhelyek, szivattyús kutak, fürdőszobák, vízvezetéki berendezések, továbbá mindennemű javítások pontosan és Jutányos árak mellett eszközöltetnek. Pénzszekrények kinyitása és Javítása.
56S4
Kazlnczy-utca 29. szám alatt levő műhelyemet nagyobb apparátussal, tovább folytatom.3 - K (

6
ZALA
1921. augusztus 7.
Apró hirdetések.
aiRRneni
Két nagyobb vendéglő, igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Szigristt közvetítő, Zrínyi Miklós utca 33. _• - > j878
Néhány intelligensebb iparost vállalnék jó házikosztra. Cim a kiadóban.
Fényképészeknek ajánlunk B. I. K,
Bayer és Leonar brómezüst levelező-lapokat, matt, félmatt és fényes minőségben. 100 darabonként 50 koronáért. Fischel Fülöp Fiai.
Egész rövid zongora (mignon) mahagóni, kercszthúros és egy hosszabb zongora jutányosán eladó. Magyar-utca 29. &U40
Planlno, mahagóni, elsőrendű gyártmány, háború előtti készítmény 3 pedállal, gyönyörű hangú, elköltözés miatt eladó. Cim a kiadóhivatalban. ,936
. Egy jókarban levő cséplőgép eladó. Bővebbet 12—4-ig Schiller Ferencnél, Kinizsy-utca 64.
Komplett urUzoba berendezés (bőrgarnitúra, Íróasztal stb.) és egy uj előszoba-szekrény eladó. Cim a kiadóban megtudható.
Két diák teljes ellátásra, külön szobával felvétetik. Cim a kiadóhivatalban.
Tanulónak felvétetik egy jó házból való, lehetőleg középiskolát végzett fiu Artner és Kelemen cégnél.
Betegápolást fogadok, szülésnél nagyon szives ápolásba részesülnek a hozzám fordulók, Zrínyi Miklós-uica 45. sz.
Elsőrendű kosztot adok jutányos áron. Bővebbet Arany János-utca 10.
Uj ajtók és ablakok teljesen készek minden nagyságban kaphatok Scherz Lujza utóda bútorkereskedőnél Nagykanizsa. Úgyszintén modern konyhabútorok.
Eürtesités.

Értesítem a n. é. hölgyközönséget, hogy
velür éS filckalapok
legdivatosabb formára való átvasalását és festését legolcsóbb árban elvállalom Kérem a t. közönséget, hogy kalapjaikat hozzám mielőbb eljuttatni szíveskedjenek, hogy azokat kellő időben elkészíthessem. Őszi kalapokat a legújabb modellek után készítek. A n. é. hölgyközönség szives pártfogását kérve,
tisztelettel Klein Elza
nŐíkalap szalonja, Erzsébet tér 4. sz., II. em.
I

\'1
ú
Makulatur
újságpapír kg.-kint 16 K-ért kapható lapunk kiadóhivatalában.
A kiváló minőségű „Bokor44 és y,Boklyn41 védjegyű terpentines
cipőkrémek
*
valamint a „Méhkas" védjegyű
ruhafestók
legolcsóbb gyári árban kaphatók:
Artner és Kelemen
cégnél, Nagykanizsa.


mindenféle hüvelyest, gazdasági terményeket és magvakat a legmagasabb tőzsdéi napiáron minden mennyiségben vásárol készpénzfizetés >■% ji^j TW a 2 #1
mellett, előleget nyújt, zsákot előre küld 1/0" «ÖIJJ XUUU.U terménykereskedő, a Mercator Kereskedelmi rt, budapesti cég kirendeltsége
Nagykanizsa, Kazinczy- (Vasúti) utca 11. szám.
Sürgönyeim : Dőri Nagykanizsa. Telefon: 109. sz.
W30

GEMEKi
R OVATKOLASÁT ¿5
C5/5£Ol454T A CCePONTOS/JBfl
KIVITELBEN Véeil*.
Rovátkolási ós csiszolásl árak a békebeli árak 15-szöröse
Hengerek át és 220 220 220 220 220 _220__220_ 250 290 300
hossíméret«: 343 396 475 550 650 800 1000 600 550 . 800
íra: korona 570 630 690 766 946 1140 1440 946 1060 1616
Ékszert,
aranyat, eittstat, WrilllAn.-kö*.k««t l«|u>»g»Mbb napi áron vásárol
Schnitzer Géza ékszerész
l)«ák-tár 15. Nagy raktárt tartok mindenneiiiQ ák.terárubna. Mftlu-30l0 ly«inban ékssert k*a*IUk, alakltok
ét javltok. l\'gyasInUn ká««tUk
vésnöki munkákat
ssép kivitelben, Jután/oa árbau.
Masszőr,
aki finn ós japán masszőröktől tanult, s huzamosabb ideig dolgozott Kínában, oroszországi Ladogában, mandzsúriai Karbinban, ajánlkozik privát házakhoz. Fizetés egyezség szerint. Cim:
Farkas Lajos, masszőr
Magyar-utca 36. szám alatt«
5 939
Teljes
lakásberendezés,
u. m.: ebédlő, ható, konyha és , egyéb bútorok, úgyszintén ház-tartá&i eszközök
hétfőn és kedden, e hó 8-án ós 9-ón
Csengery-u. 6. sz«, L emelet
szabad, kézből el fog adatni.
a/Lm
Kardos*
f
. Uj kádárműhelyt
100 liUrtöl 3000 lltsri* *jt<Ss», vagy ajtó nélküli hordók bármely mennyiségbon losxállitott árban kaphatók
\' TOBAK MIKLÓS
kAdármesternél, Ssombathsljr, Erssébst klrályné-utoa 47. ssám.__6080
i VTV »rf\\VT* VTVrfTV<rY>rfVVrfT*WVs VTVVTVinFWYV
Quittner Arthur
htUiá|lli| iR|«tfélyi"tt vllliiyizirili
Nagykanizsa, Cungiry-utca IS iz.
Elvállal világítási vezetékek, motorok, csillárok, valamint telefonok, csengők és jelzőkészülékek felszerelését. Villamos vasalók, főzőedények, rcschauk, fűtőtestek Javítását. »
Mindennemű
villamos munkálatokat
gyorsau esxköslök, anyagok és égök raktáron kaphatók.
<▼>/W •nTu JT* WT> rfVWW VV» WTV WTVWTV WTV
önkéntes •
árverési hirdetmény.
Kiskanizsán, Szent Flórián-tér és Bajcsai* ntca sarkán levő, évtizedek ota fennálló, jóhirü rsndégló, mely több nagyobb vendégszobával, mellékhelyiségekkel, tágas udvarral, tekepályával, a hentességhez szükséges melléképületekkel és nagy kerttel bir, a tulajdonosok, Polgár Sándor és gyermekei között létrejött egyezség folytán 1921« évi augusztus hó 15-ik napján, délután 4 órakor i helyszínen a legtöbbet Ígérőnek nyilvános árverésen eladatik.
Kikiáltási ár 400.000 K, amelyen alul az ingatlan el nem adatik.
Az árverés egyéb feltételei nálam bete-kinthetők.
Kelt Nagykanizsán, 1031 július hó 30-án.
Dr. Hoch Oszkár,
69 U ügyvéd.
3KM3K3KX 3tC m1
Megérkeztek
a legújabb dmM mk ~8S
beosztású prák.
Reklámár 280 korona.
Mllhoffer Ödön Utóda
éksxeréss. , , jvo#
Árnnyal, PiOilöt a legmagasabb áron vessek.
jimtittWCXMtlWMfí
Nyomatott a laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
i
50. évfolyam
Szerkesztőség és
kiadóhivatal: Pő-at 15. iiirn,
Nyomda:
PŐ-ut 5. nám.
flUfjel*>ük hétfő ki-
▼ételéről minden aap kor« reggel.
Íj—^\'jljűjnrnir «ítn
7«V
v

Nagykanizsa, 1921. augusztus 9. Kedd

f.J V- i>C i\' -JÍ/\'i-

.\'• • . f\'t - • M, í*y v??®
179. szám
U J J
Előfizetési árak:
HslybtD kisksz kardrs
íidákri postai wétklldéml
Bgy hóra . . . 35 K Negyed évre . 100 „ Félévre ... 200 „ Bgéss érre . . 400 „
w-


POLITIKAI NAPILAP
Egyes szám ára 2 korona
JBB*
P6as«rk«»»t6 Ukáta 71. NyomdaJ tslefon 117.
F6si*rk©s»t<5:
TÓTH ZOLTÁN
■SÖRE
X_____
TimMrUsstó:
Dr. HIRSCHLER JENŐ
Hlrdeté««k délután a órái« vé tétnek fel dljnabá« «zertnt.
V >r
A politikai helyzet.
A mentelmi vita.
Budopest, aug. 8. Három napos szünet után holnap ismét ülést tart a nemzetgyűlés, melynek ezúttal igen izgalmas tárgysorozata van. Napirenden szerepel ugyanis a mentelmi bizottság jelentése Rakovszky és Beniczky mentelmi ügyében.
A mentelmi bizottság jelentésével foglalkozni kíván ma esti értekezletén a kereszténypárt. A vélemények itt is megoszlanak. A párt egy része a bizottság eredeti jelentése, a másik csoport Huszár Károlynak, illetve Tassler indítványa mellett foglal állást, vannak olyanok, is, kik a kisebbségi vélemény elfogadása mellett kardoskodnak.
A kisgazdapárt arra való tekintettel, hogy a mentelmi vita több napig fog elhúzódni, csak kedden este foglalkozik a mentelmi bizottság jelentésével és ott hoz a pártra pézve kötelező határozatot. A pórt felfogása az, hogy a Ház részéről csak a mentelmi jog súlyos megsértése állapittassék meg. Nem helyesli a bizottság jelentésének azt a részét, mely Prónay Pált a Ház megkövetésére utasítaná, mert ez a magyar parlamentarizmus történetében szokatlan, teljesen ismeretlen dolog. A büntetés mérvét és módját a kisgazdák szerint a kormányra kell bízni, mely arról a Háznak jelentést tartozik tenni. Veszedelmesnek tartják azt az esetet,, hogy a nemzetgyűlés a büntetést maga szabja ki. Erre a törvény alapján a kormány hivatott, legfeljebb ha ez nem találkozik a nemzetgyűlés tetszésével, kormányjelentés kapcsán a nemzetgyűlés vita után a kormányt szigorúbb megtorlásra utasíthatja.
• r
Apponyi la felixélal.
A mentelmi bizottság jelentésénél Apponyl Albert gróf is felszólal, aki szombaton este érkezett meg a fővárosba. — Apponyi ugyancsak a legszigorúbb megtorlást követeli, de nem azt, hogy az alezredes a Ház elé idéztessék. Érdekes felszólalásra készül még Kutkafalvy, a bízottság elnöke ís.
Biztosok Baranyában.
A kereszténypárt ma esti értekezletén többen szóvá akarják tenni azt a körülményt is, hogy a felszabadult Baranyába kiküldendő kormánybiztosok kivéfcl nélkül a kisgazdapárt sorából kerültek ki. Ennek kapcsán tiltakozni kívánnak egyesek a főispáni dolgok-. ban is, melyek a pártra nézve sérelmesek a zempléni főispán ügyében.
A kisgazdák köréből viszont megcáfolják azt a hirt, mintha a felszabadult terülc; tekre Kiszely Gyula miniszteri tanácsos mellé Meská Zoltán, Koszó István és Patacsy Dénes személyében kormánybiztost nevezne ki a kormány. A szóban levő három képviselő nem
kormánybiztosi minőségben megy le a felszabaduló területekre, hanem a belügyminiszter felkérésére miniszteri biztosként, hogy a kormánybiztost teendőiben támogassák és mint a helyzettel ismerősök, neki szükség szerint referáljanak.
A vagyonváltaág éa a szünet.
A vagyonváltság ügyében holnap délután a kisgazdapárt helyiségében közős értekezlet lesz, hogy azon a még esetleg fennálló ellentétek kiküszöbölését lehetővé tegyék, hogy a javaslat tárgyalása a nemzetgyűlés plénumában gyorsan lefolyjon. Ezzel azt a célt akarják elérni, hogy a nemzetgyűlés a nyári szünetet mielőbb megkezdhesse. A törekvés és kívánalom az, hogy a kormány legalább hat heti szünetet adjon. Szünet után a költségvetés tárgyalása kerül napirendre.
Huszár beszámolója.
Nagyjelentőségű politikai eseménynek ígérkezik Huszár Károly sárvári beszámolója, mely aug. 14-én lesz Sftr várótt. A beszámolón részt vesznek Bethlen miniszterelnök, Hegedűs pénzügyminiszter, Vass kultuszminiszter, Bernolák Nándor népjóléti miniszter, továbbá Andrássy és Windischgrálz és a párt többi számos tagja.
A flxfizetéaeaek ¿a a drágaság.
A nemzetgyűlés holnapi ülésén Haller István sürgős interpellációt fog beterjeszteni az egyre fokozódó drágaságról és ezzel kapcsolatban a fixfizeté8Ü emberek mindinkább tarthatatlanná váló helyzete tárgyában. Haller a rendkívüli fontos kérdésben ezeket mondotta :
\' — Azok a jelenségek, melyek a drágaság terén most észlelhetők, a legnagyobb aggodalommal kell, hogy eltöltsenek mindnyájunkat. A drágaság egyre nő és főképen a fixfizetésü emberek azok, akik képtelenek követni az egyre növekvő drágaságot, mert hiszen nem tudják az áremelkedést áthárítani másokra. Ezekre kell felhivní a kormány figyelmét, meg akarom kérdezni, van-e terve arra nézve, hogy ezt az árhullámzást befolyásolja és mit szándékozik tenni arra nézve, hogy a fixfizetésü embereket megmentse az elviselhetetlenné váló küzdelmektől.

Az elnöki szék.
Az elnöki kércléa még máig sem dőlt
el. Lehetséges, hogy a kisgazdák Gaált és
és Bottlikot egyaránt jelölik és ebben az
esetben a plénum szavazása dönti el, hogy
melyik lesz közülök az elnök.
Apponyi gróf Karlsbadból visszaérkezett Budapestre.
Apponyi Albert gróf, aki néhány hetet Karlsbadban töltött, tegnap érkezett vissza a fővárosba. Eredeti szándéka az volt, hogy onnan cberhardi birtokára utazik, A csehek
azonban a békeszerződés rendelkezésének világos megszegésével, megtagadták számára az engedély kiadását.
Apponyi, akinek a nemzetgyűlésen kapott szabadsága még le nem járt, csak néhány napig marad a fővárosban, hogy n politikai helyzetre nézve a szükséges tájékozódást megszerezze. Azután rövid pihenőre vidékre utazik, valamelyik barátjához.
Apponyi Rakovrzky és Beniczky mentelmi sérelmére vonatkozólag a következő nyilatkozatot tette :
— A legintranzigensebb módon ragaszkodom ahhoz, hogy a nemzetgyűlést ért sérelem hatályosan megtoroltassék. Főleg azonban ahho>, hogy egyszer s mindenkorra szűnjenek meg u hatalmi po/ieiók. Jövendő politikai magataitásom attól függ, hogy mennyiben tud a kormány ezen a téren tiszta helyzetet teremteni.
Apponyi arra a kérdésre, hogy vájjon a holnapi ivgdlmas mentelmi vita során felszólal-e a nemzetgyűlésééi, mosolyogva je« gyezte meg: erre éppen oly*n kevéssé tudok feleletet adni, mint arr*j, hogy holnap milye») idő lesz.
A hadifoglyok kicserélése«
Budapest, augusztus 8. A magyar-orosz hadifogoly egyezség, melyet magyar részről Jungerth min. tanácsos, orosz részről Uunctsky orosz követ Kignban aláirt, fóbb pontokban a következőket tartalmazza :
t
1. Az orosz és ukrán komány elbocsátja ós az orosz hatarig továbbítja az összes oiugyur hadifoglyokat, ugy a legénységet, mint a tiszteket, akik tuiópai Oroszországban, ÜKrajná-ban, Turkesztánban és Szibériában tartózkodnak, a mai Magyarországtól származó va\'a-mennyi polgári egyént, akik a fenti területen vannak ós a Moszkvaban visszatartott Marschal századost.
2. A magyar kormány olbocsájtja és a határig továbbítja az Összes orosz és ukrán hadifoglyokat ós polgári egyéneket, akik még Magyarországon tartózkodnak.
3. • A magyar kormány kötelezi magát, hogy a külön névjegyzékben felsorolt 400 elitólt egyénnek megengedi az Oroszország*.", való kivándorlást.
A hadifoglyok kicserélése elvileg a következő módon történik :
A Magyarországon levő orosz hadifog»} okkal szemben kicserélik az Oroszországban levő legénységi magyar hadifoglyokat. Az Oroszországban visszatartott magyar tiszteket és polgári egyéneket, valamint Marschall századost a szerződés függelékébe felvett 400 clitéltet cserélik ki.
Az orosz kormány a szerződést mindjárt aláírás* után ratifikálta.
2 ...
Módosítják ti lakáshivatal ügymenetét»
Budapest, augusztus 8. Napról-napra, újból és újból.cikkekkel hívják fel a lapok a kormány figyelmét azokra a felháborító visszaélésekre, amelyek különösen a lakásügyek terén egyre jobban szaporodnak. A lakás hivatal adminisztrációja rendkívül lassú, még nz üres lakások kiutalása is sokáig tart. A lakásrendelet pedig olyan szövevényes, hogy nemcsak az egyszerű embereknek, hanem az ügyvédekntk is súlyos gondot okoz a magyarázás.
Bernolák népjóléti miniszter a most készülő uj intézkedésekre vonatkozólag a kővetkezőket mondotta:
— Véglegeset ma még nem lehet mondani, de n legsürgősebb intézkedések várhatók. A legutolsó minisztertanácson megbíztak a lakásrendelet módosításával s minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezt az égető kérdést, a mai nyomorúságos helyzetben megelégedéssel oldjuk ineg. Megszorítjuk az eljárást, a hatóságnak szabad kezet adunk és a szükséghez képest a lakásrendeleten is változásokat fogunk eszközölni.
— Mivel az iga/ságügymínisztérium tul van terhelve, a lakásügyeket ki fogjuk venni hatásköréből és a lakáshivatalt, amely meg marad, a népjóléti minisztérium alá rendeljük.
Csernyákot letartóztatták Hamburgban.
Berlin, augusztus 8. Csernyák Imréi, az októberi katonatanács elnökét, akit a Tisza gyilkosságban való részvétellel is vádolnak, vasárnap Hamburgban elfogták ós letartóztatták.
Csernyák saját neve alatt tartózkodott Hamburgban, ahol mint volt repülőtiszt, egy autógyárban kapott állást. Csernyák állandó látogatója volt az egyik postahivatalnak, ahonnan postrestant leveleket hozott el, ezenkívül ó maga is terjedelmes leveleket küldött Bécsbe és Budapestre. Ez feltűnővé vált. Egyik levelét felbontották ós ezen a réven sikerült a német rendőrségnek a régóta keresett politikai, gonosztevőt letartóztatni.
Budapest, augusztus 8. Szilassy ügyész, aki a Tisza-perben a vádhatosagot képviseli. Csernyák .elfogatasának hirére a következőket mondotta :
— Hivatalosan tudomásunk nincs a dologról. Mi ugy tudjuk, hogy Csernyák nem Németországban, hanem mnsutt tartózkodik. Ha ez a hir igaz lenne, természetesén óriási hatása Ifenne a pörre, amelyet most tárgyalunk és azonnal intézkedünk Csernyak kiadatására.
A magyar követ átadta megbízólevelét Helsingsforsban.
Helsings/ors, aug 8. Bornemissza Gyula báró, stokholmi köytír, akinek • Itatáskörét Finnországra Is kiterjesztette a magyar kormány, szombaton adta át megbízólevelét Stahl6erg-nekt a Finn köztársaság elnökének.
A magyar nemzettel rokon, finnek fővárosában komoly ünnepélyességgel, de egyúttal szíves melegséggel fogadták az elsó magyar követet. Az elnök palotája előtt diszórség várta Bornemissza báró fogatát, amelynek megérkezésekor a ki-tonazenekar a magyar Hymnuszt játszotta.
Stahlberg elnök kiemelte beszédében, hogy nagyjelentőségűnek tartja azt a pillanatot, amelyben a rokon, független magyar nemzet első követét fogadhatja.
Bornemissza báró meleg beszédben köszönte meg az elnök szavalt és kijelentette, hogy az a barátságos Indulat, amely a magyar és finn nemzetet összekötötte, ezután még jobban megerősödik.
Bornemissza bárót Barcza György követségi tanácsos kisérte helslngsforsl útjára. * . \' ,
ZALA__
Newton lord ellenzi a jóvátételi bizottság Magyarországra való
kUldéaét*
London, augusztus 8 A felsőházban a Magyarországra küldendő jóvátételi bizottság ügyében elhangzott interpellációkról a gyorsírók naplójából közölnek egyes lapok részleteket, így \'többek közt M wton lord beszédét, [ aki ezeket mondotta:
— Semmi sincs Magyarországon, amit vizsgálat tárgyává kellene tenni, mert számi-tásom szerint a magyar katonai haderő mindössze 30 ezer főnyi gyalogságból áll. Miért kell tehát egy nagy jóvátételi bizottság, amikor az ország a legszélső szélén áll a tőnknek.
— Magyarországnak a jóvátétel dolgá-j ban Ausztriával hasonló bánásmódban kell
részesülnie. Nézetem szerint olyan országtól mint Magyarország teljes képtelenség jóvátételt követelni\'. \\
— Az ország a legkétségbeesettebb erőfeszítést tesz pénzügyei rendezésére, de ez nem sikerül neki, ha ezeket a súlyos kötelezettségeket is rájuk rójuk. Példaképpen emli-tem fel, hogy a magyar korona, amely a font sterlinghez képest már 800-on állott, a jóvátételi bizottság kiküldésének hírére most már 1500-ra szökött fel.
— Én kereskedelmi kapcsolatot ajánlok, jóvátétel helyeit és nézetem szerint ezek a bizottságok szükségtelenek és kiküldetésük oktalan és aljas dolog. Mindezekért a szövetségesek ifgföbb tanácsa felelős és ez voltaképen tágabb értelmezésben a francia külügyminisztériumot jelenti. Remélem a lehető legkisebbre redukálják a külföldi képviseletek számát, mert amit tesznek az valóságos nemzetközi botrány.
— Kihoz a sodromból, ha látom, hogy azt az embert — aki egyebet sem tesz, mint küzd csökönyösséggel, itt a magyar pénzügyminisztert értem — a katonai ellenőrző bizottság arra fogja kérni, hogy a bizottság tiszti tagjai, a kisérő tisztek, feleségeik és gyermekeik számára már eddig követelt 115 szobán kivül teremtsen elő még vagy 30 különböző lakást, ami mellett majd értesitik, hogy ez kivül esik azokon az igénybevételeken, amelyeket a légi bizottság és a tengerészeti bizottság fognak tenni. Figyeljenek kérem arra, ami most következik. Négy tengernagy és 32 tiszt van beosztva a jóvátételi bizottságba. Ez teljesen lehetetlen. Tanulnunk kellett volna a bécsi botrányból.
Ujabb adatok a csehek kémszervezetéből.
Bécs, augusztus 8. A „Brüner Mon-• tagblatt" mai számában rendkívül érdekes leleplezést közöl arról a hatalmas kémszerve zetről, amelyet a cseh köztársaság rendezett be az összes utódállamok területén. A kémszervezet vezetője dr. Samal és hivatalos elnevezése a kabinetiroda titkos titkársága. Ez a kémiroda közvetlenül Massaryk elnök alá tartozik. A titkos titkárság ta^iöi közt van Massaryk leánya is. Azonkívül a cseh agitátorok és neves politikusok tekintélyes része. A kémiroda központi ^szervezetének rendelték alá
a külügyminisztert, a belügyminisztert, a vezérkart és a cseh sajtóiroda propaganda, illetve kémosztályát.
A belügyminisztérium propaganda és kémosztálya főleg a magyar és lengyel kormánnyal ellenséges viszonyban lévő elemek támogatásával foglalkozott. A propaganda szervezet költsége egyébként több mint százezer cseh korona.
1921. augusztus A Tisza-per.
Budapest, augusztus 8. A Tisza-per mai tárgyalásán Leugyei Zoltán Ügyvédet hallgatta ki a biróság, akit feloldott az ügyvédi titoktartás alól.
Vallomása során elmondja, hogy Tisza meggyilkolása után következő, reggel 5—0 órakor két detektív jelent meg nála, akik figyelmeztették, hogy azonnal meneküljön, mert Ő és Szterényi is rajta van azon a listán, akinket a forradalom érdekében meggyilkolnak. Ugyanaznap reggelén két detektív Vázsonyit is felkereste ugyanezzel az üzenettel, de Vázsonyi már az előző éjszaka jónak látta eltávozni. Ebből azt következteti, hogy ilyen lista ténylog létezett.
Elmondja, hogy van nála egy levél, amely szerint Friedrichék 60 ezer korona jutalmat adtak vo\'na annak, aki a gyilkosokat Amerikába kicsempészi.
Fényes: Ezek azok a hires\' névtelen levelek.
Lengyel: Bizonyítékai vannak arra, hogy Friedrich 29. és 30. Budapesten volt, sőt üzleteket is kötött.
Elnök: Ez minket nem érdekel Friedrich ügye már tisztázva van.
Lengyel: Tudom azt, hogy a két soffőr, aki a gyilkosokat az Astoriából a Roheim villába szállította, csak 1920 deeember körül szökött meg Budapestről.
Ezután FriedrichrŐl beszél és terhelő adA-tokat igyekszik Friedrich ellen felhozni.
Elnök: Ez nekünk nem szükséges, ez minket nem érdekel. Ne mondja ezeket.
Lengyel: Károlyi Mihályra vonatkozóan...
Elnök: Erről sc beszéljen, ez se érdekel bennünket.
Lengyel ezu\'án még Heltairól beszél, mire az elnök a tárgyalást berekeszti és folytatását holnapra halasztja.
Hírek.
Azt mondja
Prónay alezpfcdes, hogy két igazi hőse van csak a megkisebbedett, megnyomorított honhazának : Héjjas Iván és valami Francia Kiss Mihály nevezetű ember. Az alezredes urnák I minden föltétel nélkül elhisszük, amit a két kecskeméti fiatalember hősiességéről mond. De mégis jobb szerettük volna, ha Héjjas és Francia valami rendkívüli cselekedettel győzi meg a publikumot a nagy hősiességről. Például ha már régebben kiverték volna a szerbeket Baranyából. Vagy annak idején a mosdatlan oláhokat Budapestről, az Alföldről. Talán még nem késő. Ma is kínálkozik alkalom valami nagy hőstettre. Például Nyugat-Magyarország megvédése. De Izsák megtisztítását ,az ellenségtől — bocsásson meg nekünk Prónaj-\' alezredes ur — még sem tarthatjuk olyan hősiességnek, amelyhez fogható ne lenne a magyar történelemben. Bizony van. Különösen az utóbbi két év történelmében.
— A tegnapi országos vásár. Szokatlanul népes volt a tegnapi országos vásár. Az emberek nemcsak a piaci sátrak előtt, hanem az üzletekben is egymás hátán tolongtak. A kereskedőknek és iparosoknak már régen voltak ilyen bevételeik. De hát nem is lehet csodálni. Csak 20—25 mázsa búzát kell eladni s félszázezer korona feszíti a lajbli zsebet. A piacon is volt minden. Dacára annak, hogy a rekkenő hőségben „elsült minden", olyan szép paradicsomot, uj krumplit, zöldbabot, tököt, zöldkukoricát, gyümölcsöt még tavaly sem árultak. S mindenből volt bőven. Nom kell 0 nagy jajveszékelésnek bedűlni. Nem ártana megint egy kis eső, de azért les* mindenből bőven. A nagy panaszkodás csak arra megy, hogy a fogyasztóval jobban meg-
1921. augusztus 23,
ZALA 3\'
fizettessék a portékét. A nagy szárazság és taksrmányhiány miatt például öt-hat koronáért nincs tej. De 9—10 koronáért van, amennyi kell. S igy van ez más cikknél is. Buza sincs 800—1000 koronárt, de kétszerannyiért Dunát léhetne vele rekeszteni. Nem való az ilyen publikumnak még szabadforgalom. A vásáron nagy közönsége volt egy uj rendszerű gyorsfényképésznek, aki igazán pillanat alatt teljesen kész fényképpel kedveskedett rendelőinek. S a fényképek elég sikerültek voltak. Majdnem egészen pontosan meg lehetett állapítani, hogy melyik készült nőről a melyik férfiről.
— Eljegyzés. Wtiler Mancikát Zala-szentmihályról eljegyezte Spiegel Kálmán Pola.
— A trianoni béke végrehajtása a városházán. A nagykanizsai városházán is megnyilvánult a trianoni béke ratifikációjának a hatása, amennyiben a katonai ügyosztályt megszüntették. A katonai ügyosztály vezetője Orbán Lajos volt, aki a szomorú kényszerintézkedés következtében hatáskör nélkül maradt. Orbán Lajost, ki az ügyosztályt évek hosszú során kiváló szakértelemmel és szorgalommal látta el, ujabb gazdag tevékenységi teret akarván biztosítani, a marhalevelekhez helyezték át, ez azonban a csendes tisztviselő egészségi állapotának nem felelt meg, felmentését kérte, mire véglegesen az átvaszékhez osztották be.
— Egyetlen egy váaári tolvajláa nem fordult elő. Ritka dolog, ami Nagykanizsán történt. A tegnapi országos vásár alkalmával, dacára annak, hogy a vásár nagy forgalmú volt, a késő délutáni órákig egyetlen egy vásári tolvajlást nem jelentettek. A kitűnő közbiztonságnak oka abban rejlik, hogy a kanizsai államrendőrség nagyszerű eszközökkel megelőzi a bűnözéseket. Tegnapelőtt is razziát taitott és a gyanús elemeket összefogdosta. 7
— Megbüntetik a röpirat elfogadókat* A belügyminiszter valamennyi állam-renUőrfÖkapItánynHk és alispánnak felhívást küldött, melyben azt mondja, hogy az utóbbi időben az ország kÜ\'önböző vidékeiről ismételten érkeznek/a belügyminisztériumba jelentések kommunista agitációs röpiratok terjesztéséről. A terjesztés legnagyobb részt posta uiján tör ténlk. Részben Budapesten, részben Bécsben adják fel a röpiveket, amelyekben izgatják a fennálló állami és társadalmi rend ellen a föid-miveseket ós mezőgazdasági munkásokat, izgatják a papság ós az arisztokrácia ollen, buzdít ják őket a termés felgyújtására és a most kibocsátott államjegyek el nem fogadására. A röplvek részben névvel ós pontos elm feltüntetésével érkeznek meg a címzettekhez, részben csupán a foglalkozást tünteti fel a cimzós; például csak annyit Írnak rá: a nagyvendéglős számára. Egyes szakszervezetekhez is érkeztek röpivek. A belügyminiszter felhívta az alispánokat és főkapitányokat, hogy a röpirat terjesztés meggátlására intézkedjenek alárendelt hivatali közegeik utján. A röpivek terjesztői ós szerkesztői után indítsák meg a nyomozást ós az eredményről esetről esetre tegyenek jelentést. A belügyminiszter a nyomozás érdekében célszerűnek véli, hogy a hatóságok alkalmas módon hívják fel a lakosságot, hogy a netán birtokukban levő, vagy bármi uton birtokukba jutó ilyen röpcédulákat feltétlenül szolgáltassák be a hatóságnak annál is Inkább, mert ellon-kező esetben ugy veszik, mintha az illető azonosítaná magát a röpiratok szellemével ós a büntető törvények ide vonatkozó rendelkezéseit a legszigorúbban alkalmazzák rájuk.
— A megszállt területek tisztviselőinek nyugdija. A\' kis r.ntant államainak kezdeményezésére a magyar kormány hosszabb idő óta tárgyalást folytat olyan irányban, hogy a Romániában, Jugoszláviában és Csehszlovákiában nyudijazoit ós ezután nyugdíjazandó tisztviselőknek lehetővé tegyék, hogy ott teleped hessenek meg és ott lakhassanak állandóan, ahol könnyeben tudnak megélni. A tisztviselők a nyugdijat ezek szerint ott is kapnák meg és az államok kölcsönös elszámolással egyenlítenék ki az igy felmerült kiadásokat és differenciákat. A nyugdijasok között ugyanis nagyon soknak Erdélyben, a Felvidéken és a Bácskában házuk és ingatlanuk van és ezek révén nyugdijélve-zésük mellett jobban megélhetnek. A kérdés megfelelő megoldása elé sok nehézség tornyosul, de az irányadó körök kölcsönös jóakarata ós feltétlenül méltányos állásfoglalása azzal a reménnyel kecsegtet, hogy a kérdés rövidesen a nyugdijasok érdekeinek megfelelő megoldást
fog nyerni.
i \\i ••
— Maranya killritése. A pécsi pokla szerint Linderék uralma a fölszabadulás előtt álló Pécsen ugy ért véget, hogy Linder ösz-szehivta az utolsó tanácsülést s bejelentette, hogy a városba még ebben a hónapban bevonul a magyar katonaság. Fölszólította tehát híveit, hogy meneküljön mindenki arra, amerre lát; a szerb kormány élő fogja segíteni a szökést. Linder bejelentette, hogy Bécsben telepszik le.
— A postapalota építését a kanizsai építőiparosok kapták meg. Tudvalevő, hogy a kanizsai postapalota építésére az állam versenytárgyalást hirdetett. Az építésre beadta pályázatát egy a nagykanizsai építőiparosok színejavából alakult alkalmi társaság is, mely értesülésünk szerint a palota építését el is nyerte. Erről hivatalos helyre már megérkezett az értesítés. Itt említjük meg, hogy a szombathelyi postapalota építését Kapfensleiner Manó szombathelyi építész! vállalkozó nyerte el.
— Nem sikerült pártalakitás. Teg-nap Pápáról Nagykanizsán járt a keresztény kisgazdaszövetség két kiküldötte, hogy az u. n. Sokorópátkai-féle kisgazdaszövetség kis-kanizsai fiókját megalakítsák. Ezúttal már harmadízben próbáltak a pápai kiküldöttek szerencsét, össze is jöttek a nagy hanggal hirdetett alakuló gyűlésre vagy ötvenen, de a végén, amikor arról volt s/ó, hogy lépjenek be a szövetségbe, nem akadt jelentkelő. Kiskanizsa kisgazdái kijelentették, hogy ők megvannak elégedve nagyatádi S/abó vezérletével és hiven kitartanak a párt eddigi liberális és demokrata irányzata mellett. A párt tehát ezúttal sem alakult meg. Lehet, hogy ismét megalakul a jövő héten.
— Családi dráma. Sxombaiholyről jelentik : Steinbcrger Zsigmond, ismert szombaK helyi kereskedőnek rövid idővel ozclő;t valamelyes Üzleti dolga akadt Bé:sben, honnan azonba i számitásán kivül tulkorán, váratlanul tért vissza Szombathelyre. Hazaérkezve meglepetéssel hallotta Kyermckeitól, hogy felesége távolléte alatt, Sopronba utazott. S einbergernok a nem várt hirrc gyanúja támadt s felesége után jött, akit hűtlenségen ért egyik legjobb barátjával, d<j mert felesége megbánást mutatott és javulást igért, megbocsájtoit az asszonyunk s hazavitte gyermekeihez Szombathelyre. Ott azonban Stcin bergernón a történtek után erőt vett az idegbaj, mire férje összecsomagolt, s a Grác mel letti judondorfi szanatóriumba utazott vele, ahon nan a férj visszatért Szombathelyre. Kis idővel Utóbb azonban a férjnek ujabb gyanúja támadt, mire váratlanul Judendorfban termett, ahol azonban feleségének csak a hűlt holyót találta
A szanatóriumban azt az értesítést kapta, hogy az asszony Grácba utazott. Steinbergcr utána ment az asszonynak s Grácban ismét egy(Ut találta barátjával; ujabb hűtlenségen érte. A szerencsétlen megcsalt ember clkescredct felindulásában revolvert rántott s feleségét egyetlen lövéssel lelőtte. Az asszony nyomban meghalt. A gráci rendőrség ugy a férjet, mint a csábitót letartóztatta.
(x) Forgács Jenő óm társai tőzsdebizományi cég Budapest, Rákóczi ut 69., értesíti t. ügyfeleit, hogy a cégből Gyulai Etek ur nagykanizsai lakós f. h> 1-én kilépett.»
(x) Gyakorlattal bíró irodlstanő,
perfekt gyors- és gépíró, állást keres. Cim a kiadóban.
Balatoni sportélet.
Horthy Miklós kormányzó védnöksége alatt a Balatonon sporthetet rendeznek szeptember 3-tól szeptember 9-ig a kir. magyar yacht klub, a királyi magyar automobil klub és a magyar evezős egyesületek országos szövetsége.
A már megállapított program szerint szeptember 3-án délután 5 órakor Balatonföldváron jelentkeznek a versenyzők a versenyirodában, mely után üveggolyó és galamblövő versenyt, Siófokon pedig lóversenyt tartanak. Szeptember 4 én délelőtt Balatonföldváron vitorlás-verseny, délután Siófokra kirándulás külön hajóval, Siófokon délelőtt automobil megbízhatósági verseny, délután automobil gyorsasági verseny, lóverseny.
Szeptember 5-én BalatonfÖldváron mo-torhajóverseny, megbízhatóság! verseny motorhajók részére Révfülöp— Siófok—Balatonfüredre. Vitorlás rajhajózás BalatonfÖldvárról Balatonfüredre. Szeptember 6 án vitorlás és motorhajóverseny Balatonfüred előtt. Rajhajózás vitorlás és motorhajók részére Tihanyba. Szeptember 7-én vitorlás és motorhajóverseny Balatonfüred előtt Evezős térverseny Almáditól Balatonfüredre. Vitorlás üldözés. Kocsiverseny. Galamblövőverseny.
. Szeptember 8-án Balatonfüreden vitorlás, motorhajóverseny (Balatonbajnokság) és nemzetkőzi evozősverseny. Díjkiosztás. Bál.
Szeptember 8-án Balatonfüreden tarsas-kírándulás külön hajóval Badacsonyba.
A versenyzők és nézőközönség elszállásolásáról Siófok, Balatonfüred és Balatonföldvár fürdőhelyeken n rendezőség gondoskodik. A versenyekhez külön hajók közlekednek s a sporthétre háromféle jegyet bocsátanak ki. Egyfélét a sporthét egész tartmnára, egyfélét a sporthét két vagy több napjára és egyfélét napi belépésre. A kibocsátott program teljes tájékoztatást nyújt az általános szabályokról, érdeklődőknek felvilágosítást nyújt n Balaton Sport hét 1. szám.
T-
Sporlhét irodája: Budapest, IV. Apponyi-tér
Az automobilvcrseny szeptember 4-én egy napra van tervezve, mintegy 300 kilométeres távolságra. A megbízhatósági verseny utvonala »Balatonfüred, Veszprém (16.5 km.), Zirc (22.1) km.), Pápa (55 7 km ), Sümeg (58.1 km.), Tapolc/a (28 3 km.), Siófok (40.5 km.) Ezenkívül egy öt kilométeres sebességi versenyt a balatonföldvár—siófoki útvonalon tartanak A nevezési határidő 1921. augusztus 15 déli 12 óra. Utóncvczés augusztus 21. déli 12 óra.
A megbízhatósági verseny kiinduló pontja Balatonfüred. Start ideje Szeptember 4. reggel 6 óra. Üveggolyó és ngyaggalamblövéaict s/.ept. 3-án és 7-én délután Balatonfüreden. Neve/ésí határidő 1921. augusztus 15. délelőtt 12 óra.
Tájékozásul megemlítjük az automobil, vitorlás és motorhajóversenyek nevezései a „Balatoni sporthét" irod/ijába Budapest, IV. Apponyi-tér 1. szám. Az evezős versenyekv nevezései a „Magyar Evezősek Orsz. Szövetsége" igazgatóságához Budapest, V. Arany János-utca 7. sz. \' \'
A galamblövő versenyek nevezései Hol* . lebronth Béla címére, Budapest, I., Fehér; vári-ut 10. "sz. intézendők.
TŐZSDE.
Budapest, augusztus 8. ¡¿¿r .
Valutaplao: Nupoloon 1340, Korvt — Mvs —, Dollár 395, Francia frank 3126, I.ongyo) márka 1U, Márka 400, Ura 11)80, Ostlrák 37, Kubol 58\'/,, Let 505, Siokol 616, Svájci frank —, Koionadlnár 805, Kr*nk-JinÁr--, llollanJ forint —, Bécsi kiflaoté«--.
Ertókok: Magyar Ilitől 1550, Ositrék Ilitől 605, I luxai 670, Jclrálog —, Lessámitoló 710, Keroskodeltnt
[Jank 0025, Magyar-Olast 3)0, lioocsinl--, Drascho
--, Általános szén 5025, Sxáscvári 2200, Salgótarjánt
3650, Urikáayl 3700, Rima 2135, Schlick--, Guttiuaun
2850, Natici 0000, Danlca--, KloUU 2000, Magyar
Cukor--, Adria---, Atlantlka 4030, Királysor ---.
Bosnyák-A&rár 760, IJpták Phttbus 670, Vasmogytl
VUarnoi---, Gitolla 1776, KonkordU 2150.
ZALA
hirdetések.
Két nagyobb vendéglő, igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Stigrisit közvetítő, Zrinyl Miklós utca 33 " ym
Néhány kitelligenscbb iparost vállalnék jó házikoáztra. Cim a kiadóban. •.
Fényképészeknek ajánlunk B. I. K,
Baycr és Leonor brómezüst levelező-lapokat, matt, félmatt és fényes minőségben. 100 darabonként 50 koronáért. Fischel Fülöp Fiai.
Legmagasabb árbpn vesz iparos és családi varrógépeket, Brandl Ferenc varrógép-raktára, Deák-tér 2. sz. alatt.
Komplett urlszoba berendezés (bőrgarnitúra, Íróasztal-stb.) és egy uj előszoba-szekrény eladó. Cim a kiadóhivatalban megtudható. •
Planlno, mahagóni, elsőrendű gyártmány, háború előtti készítmény 3 pedállal, gyönyörű hangú, elköltözés miatt eladó. Cim a kiadóhivatalban. j936
Száraz, raktárnak alkalmas helyiség
azonnal kiadó. Cim a kid<Shivaialban.
Kiadó azonnalra egy szép nagy bútorozott szoba. Cim a kiadóhivatalban.
Gyakorlott gyors- és gépirókisasz-szony felvétetik irodámban Pollák M. Emil. y>7
Iskola könyvek bekötéséi
a legolcsóbban végzi ;; lapunk nyomdája ::
Fő-ut 5. szám alatt.
R
uhavarrást
utfy KyexinoJsekuük, mint felnőtteknek Jutányos áron elfogadnak Rákóosl utoa 14. sxám alatt.
♦ ♦
: ♦

: ♦
! t
Szeptember első napjaiban jelenik meg Zleger Ferenc szerkesztésében
Zalavármegye.
Altalános. Közigazgatási, Kereskedelmi és Ipurl
CZIMTÁRA
A hatalmas, kb. 20 ivro terjedő mű magában foglalja ugy a kereskedtek, Iparosok, gyárosok, hatóságok, Intézetek, hivatalok, valamint a magánosokat érdokló mindennemű hasznos és nélkülözhetetlen útmutatásokat.
Tartalmazza t /v/y 1
A legújabb posta- ¿s távirda dijszabást, bélycgilletékct, a vármegye nemzotgyü-lési képviselőinek névsorát, a vármegye, rendezett tanácsu városok és községek vezetőséget a mellé rendelt összes hivatalok feltüntetésével, cscndóíság, pénzügyőrség, egyházi és polgári hatóságok és közhivatalok beosztását, biz-tosltó-társaságok, pénzintézetek, iparvállalatok, vasutak, hírlapirodalom felsorolását, ügyvédek, orvosok, gyógyszeré szek, járási állatorvosok, jegyzők, tanítók beosztását és névjegyzékét. Közli a Zalamegyében tartatni szokott országos vásárok jegyiékét, a vadászati és halászati tilalmakról összeálliiott kimutatást fctb. itt fel nem sorolható mindenkit érdeklő különfélo hasznos tudnivalókat.
•mt Ára 80 korona, -m
A tortáira»« é* »ok muukAt Igényló o*lno» kiailltAau mA lapunk ny ónul 4J41»« n »I»» /
alatt, ahol oMrt>«.|fa«k*t * hlrtlcteákra nt«c>iUá»ok«t még vlfo(a<lu nk, vaN) kfl*. \\et\\f>n a wr.flnM. »\'ó-ut 9». taáta alatt.
!
I ;
:
!
♦ t

t
m

1921. augusztus 9.
ÍT ^ \'
minden mennyiségben vásárolunk készpénzfizetés mellett,
előleget nyujtunk,
zsákokat előre küldünk.
_____| A legmagnsabb napi árat
adjuk akár közvetlenül, akár - az alanti kirendeltségeink, vagy képviselőségeink utján.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R T.
Nagykanizsa, Bazár-épület. Sürgönyeim: Fntura. , Telefonszám: 123.
Kirendeltségeink » Zalaegerszeg, telefonszám 56, Zalaszentgrót, telefonszám 22, Lontl
tTénTríool/loérvoinV • Hitelszövetkezet Keszthely, telefonszám 58, Hitelszövetkezet Zalaapáti, telefonszám 3, IlüpVlöDlUöögOlUi . Hitelszövetkezet Tapolca, telefonszám 18, Hitelszövetkezet Dobrl, Hangya Szövetkezet

Sümeg, telefonszám 2Ü, Hangya Szövetkezet Nova, telefonszám 7.
mm
Hirdetmény.
Körmenden 18 évo fennálló tulajdonomat képező jónevü forgalmas
vendéglőmet és újonnan épUlt szállodámat
Körmenden f. évi augusztus 15 én délután 2 órakor a vendéglőben megtartandó nyilvános árverésen 0 évre bérbe adom, mely azonnal átvehető. Levélbeli előzetes tudakozókor» dásra válaszolok.
Özv. LUlik Lajosné, Körmend.
Dunántuli Élelmiszer ós Áru forgalmi Részvénytársaság
Nagykanizsán, Csengery-ut 6* ex.
Telefon: 59. Távirati cim: „Transdanubla"
a mindenkori legmagasabb napi árakon vásárol
babot, mákot, diót
TOJÁST,
stb. élelmiszereket é* mezőgazdasági terményeke\'.
Ugyanolt mézsgállitásokból visszamaradt
kisebb-nagyobb űrtartalmú
*
horganybádog kannák
nagyobb mennyiségben is olcsón eladók
Patent hordózár
szenzációs találmányi A hordók lezárásához nem kell többé dugó, a hordót nem kell lepecsételni.
védő bádoglemezükkel leszögezni. Megszűnt a száj-dongák sérülése, térése. Kgy pillanat alatt légmentesen elzárható, vagy kinyitható a patont hordózárral. Lerakat ; Plscher é« Bftder, Köhlcr Testvó-
b9«fl
rek Nagykanizsa.

Lif.
(J^V Incatlauok
O
Makulatur
újságpapír kg.kint 16 K-ért kapható lapunk kiadóhivatalában.
tngatlauok (5yora közvetítése Zrínyi Miklós-utca 33,1 em.
Beköltözhető lakással eladó házak t
Emeletes ház, elfoglalható 2 szobás lakás
és üzlethelyiség......... 480.001 K
Uj, 4 szobás ház, nagy kert, elfoglalható
v 3 szobás lakás......... 319.000 K
.Uj 2 lakásu ház istálóval, nagy kerttel,
3 szobás elfoglalható...... . 350 000 K
Belvárosban 2 lakásu ház, kisebb kerttel,
elfoglalható 2 szobás.......280 000 K
Kisebb ház, 3 egy szobás lakás, nagy kert
elfoglalható 1 szoba konyha..... 200 080 K
Kégi ház üzletutcában, udvar, nagy kerttel
elfoglalható 2 szoba ....... 230 000 K
Kisebb ház udvarral, 3 egy szobás lakás
1 szoba-konyha elfoglalható..... 130 000 K
* j
Eladó házak:
Emeletes, modorn bérpalota, íurdószobák,
vízvezetékkel......... 1.800.001 K
Nagykertü házak, több lakással, istálóval,
forgalmas utcákon, piac közelében . 400—000 000 K Nagykeitü házak, modern 3—ft szobásak 400-000.000 K Magányos házak udvar, nagy kerttel a város minden részében......110-700 000 K
Eladó két nagyobb vendéglő Igen jóforgalmu, jutányos árakon.
Vendéglő bérletek átadók. — Üxletbérletok köz-
vetítése.
Klüblrtok eladó, 14 holdas, 4 és fél holdas.
Nagybirtokok Zalában és Somogyban 4S5 holdtól 25 uO holdi*. *
Blrtokbórlet átadó: 236 és 540 holdas.
Jó rétek eladok. — Több szép szőlő eladó a váxof
közelében. — Magyar-utcában házhely eladó.
Bsrsndssett oementfcraffy&r eladó.
DODooPDaQaaoDoooPDaappooPOoo
ZALAI
Könyvnyomda
,.í íí-r
Vonalzóíntézet
Nyomdai telefon: 117.

Müvek, folyóiratok, meghív,ók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai, könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Siadóhivat telek:
7s.
. t »" :
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
dododoopdod
Nyomatott B laptuUjdonosok : Zalai é« Gyarmati könyvnyomdájában.

50. évfolyam
Nagykanizsa, 1921. augusztus 10. Szerda
mm
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
•í

§ I
Pő-ttt 13.
■ mfifÍK^
iiáa
Nyomda: .. >
Pő-ut 5.
• iám.


Megjelenik hétfő ki-rét «lével minden up kora reggel.
t. J * • /
IÜ—liP-l—
POLITIKAI NAPILAP
180. Mátn ...lg—|fiü
Előfizetési árak:
Htlyfcn hizkes hordra
ridftr* postai izétkftláéisil
Ugy hóra ... 35 K Negyed évre . 100 M Félévre . k . 200 HKvt éTre . . 400
. . -a-
Egyen szám ára
M
»»
2 korona

0aoike«fttOa«Kl 4» klndóblvatnH t«Ulvu 7» F6»»orke*4t6 lakA«« 71. Nyomdai tclotyu 117. mmim*~mujiJL-Li»v. üjuiiüu__juujg!


*****
5HS5SS
Ffoicrkcsxttf:
TÓTH ZOLTÁN
—mm
Társszorkosaté:
Dr. HIRSCHLER JENŐ
.. i-j r i rirgíjg\'c!L!ii 111

I

Hirdetések délután 5 óiál* Tétetnek fel dijesabás sserlnt.
Rakovszky az ellenzéki roham élén.
A kereszténypárt és az ellenzék kivonult az Ülésteremből. — Prónay alezredes nem tartozik a Ház előtt megjelenni« — Haller a drágaságról interpellált. — Andrássy és Pallavicini zsebkendőt lobogtattak az elnök felé.
Budapest, augusztus 9. Bottlik István alelnök 11 órakor nyitotta meg az ülést. Harmadszori olvasásban elfogadták a büntetések végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot. Rakovszky mentelmi ügyében Somogyi István ismerteti a bizottság javaslatát: ^
— Példa nélkül áll az, hogy a Ház elé citáljanak bocsánatkérés céljából, de példa nélküli a sértés is. A nemzetgyűlés megsértője nem lesz egyenrangú a nemzetgyűléssel akkor, ha a nemzetgyűlés bizottsággá alakul és megbünteti a megsértőjét.
Csukás Endre; Kétségtelen, hogy a nemzetgyűlés súlyosan megsértetett, de az a mód, amit a mentelmi bizottság elégtételszerzésül
javasol, el nem fogadható. Elsősorban kivi-
_ | j
hetetlen, mert Prónay, mint aktiv katona, á nemzetgyűlés előtt meg nem jelenhetik. A mentelmi jogon ugy az elnökkel, mint a Házzal szemben sérelem esett és kéri .annak ki-
í i * _ i J • ■v ,
mondását, hogy Prónay megsértette a Ház és az elnök mentelmi jogát és utasíts* a kormányt, hogy a szükséges megtorló intézkedéseket tegye meg.
Huszár Károly: A mentelmi jog egyik sarkköv^ az alkotmánynak. A kormányzó itt esküt tett, ez kötelez mindenkit, főkép azo-katK kik magukat a kormányzó oszlopainak nevezik. A kormányzó oszlopa nem lehet semmiféle különítmény, hanem kizárólag a magyar nemzet. Megmondom nyíltan: A Prónay-féle levél hangja katonatanács hangja.
Hegedűs György: Nem tudom, melyik zászlóalj biztosabb Őre a hazának, mint a Prónay-féle ?
Felkiáltások : Hogy mondhat ilyent ? I
4 \\
Huszár: A hadsereg ne politizáljon. Az egyéni kiruccanások többet ártottak az országnak, mint bármi más. Ellenforradalmi érdemek nem adnak jogcímet egyéni akciókra. Semmi szükség arra, hogy Prónayt a nemzetgyűlés elé idézzék, de nem is lehet minden sértőt a nemzetgyűlés elé citálni. Ebbe a terembe más, mint mandátummal rendelkező képviselő és miniszter be nem léphet. Indítványozza, hogy mondja ki a nemzetgyűlés, hogy a-raentclmi bizottság jelentésének első részét fogadják el olykép, hogy h kormány intézkedéseiről 8 nap alutt jelentést tenni tartozik.
Bcrnolák Ná
ndor a kormány álláspontját körvonalazza- Pailament nélkül nincs hadse-reg, de hadsereg nélkül sincs parlamentr azért kéri, hogy a javaslatnak csak azt a részét
fogadják el, ami a sérelmet megállapítja és a megtorlást követeli.
Belitska Sándor: A nemzeti hadsereg fegyelme és szelleme külföldön is elismert. Nem vállalja azt a felszólalást, hogy katonatanácsi hangok is volnának a hadseregben. Ez ellen tiltakozik. Azt mondta Huszár, hogy Prónay nem méltó arra, hogy itt megjelenjék. Prónay az én tiszttársam és azt hiszem, hogy Huszár szavait ki fogja magyarázni. A politikáról ezelőtt pár héttel kijelentettem, hogy a hadsereg nem politizál, magúm sem politizálok.
Huszár személyes kérdésben kijelenti, hogy Ő Prónay esetével nem akarta azonosítani a nemzeti hadsereget.
Hornyánszky: A nemzetgyűlésen esett sérelmet meg kell torolni. Huszár indítványát fogadja el.
Minthogy az előadók nem éltek a zárszó jogával, az elnök szavazásra tette fel a kérdést. Szünet után névszerint szavaztak. Giess-wein Sándor éppen nevének említésekor érkezik a terembe és elkiáltja magát:
— Itt vagyok I
Szomszédjai megmagyarázzák »neki, miről van szó ¿s erre nemmel szavaz. Ezután sokkal komolyabb incidensek következnek, felolvasták mint távollevőt Hornyánszkyt, aki már szavazott, még pedig nemmel. Azután Kállay András nevét olvassák. Erre nagy kiáltás tör ki u kereszténypárton:
— Nem érvényes a szavazási Újraszavazni 1
Állandó nagy zaj. Az elnök folyton csenget, majd amikor kissé lecsillopul a zaj, az elnök újra olvassa a távollevők névsorában olyanokat, kik már leszavaztak. Erre a kereszténypárti és ellenzéki képviselők felállanak helyeikről, a padokat vejik és kiabálnak:
— Nem érvényes a szavazási
Ugton a házszabályokhoz kér szót. A házszabályok értelmében a szavazás előtt szünetet adnak, hogy a képviselők meggondoltan szavazhassanak. Már az ülés megnyitása* kor kider ült, hogy a soros jegyző nincs jelen és várni kellett, míg egy másik jegyző beugrik. Mikor végro a jegyző elfoglalta a helyét, nem húzta ki a távollevők neveit, tehát ilyen formán a szavazás érvénytelen és élűiről kell kezdeni. Kéri a Házat, hogy a szavazást a holnapi ülésre halasszák.
Meskó: Nem fogadjuk el I óriási zaj tör ki erre az egész Házban. Bernolák áll fel, de a nagy zajban egy szavát sem hallani. A kercszténypái t és az ellenzék. egy csoportba
hmhs mmmsmwmmmmmmmtmmmMKmm
gyül össze. Rakovszky egy ivet köröz, melyet mindenki aláír. Szinte kórusban kiáltják:
— Szünetet, szünetet, szünetet I
Uset/y Ferenc felmegy ax elnöki emelvényre és átnyújtja az ivet, melyet Rakovszky körözött. Az elnök a nagy \' zajban folyton csenget, majd öt perc szünetet rendel eL
Szünet után Bottlik újból megnyitja az ülést: Miután a távollevők tévesen jegyeztettek, uj szavazást rendeltem el.
Rakovszky u házszabályokhoz kér szót : Figyelmeztetem a többséget, hogy óvakodjanak attól, hogy a kisebbséget terrorizálják, mert ha a tisztelt többség ilyen uton halad, okkor a Percei-féle eset fog megismétlődni.
Erre gróf Andrássy, Pallavicini őrgróf és a többiek előveszik zsebkendőjüket, Weisi Konrád a zsebkendőjét az elnöki emelvény felé lengeti. N«igy zaj támad erre, az elnök energikusan szól Weisz felé :
— Micsoda célzás akar ez lenni a képviselő úrtól ?
Pallavicini: Percei Dezső utódal
A zaj egyre erősbödik. Ugrón állva kiabál: Szót kérek a házszabályokhoz I Az elnök másodszor is felfüggeszti az ülést.
Szünet után, mikor az ellenzék a terembe siet, már folyik a szavazás. Az elnök Rakovszky István nevét szólitja. Bár a jegyző hangosan olvassa a nevét, Rakovszky elfordul és mintha nem hallaná, tovább diskurál szomszédjával. A kereszténypárton végre is megunják a hiábavaló kísérletezést és elül a zaj. Rakovszky kiadja a jelszót:
— Menjünk ki a teremből. Hagyjuk itt
őket I
• v *
A kereszténypártlak erre tüntetően kivonulnak. Szavazás után az elnök kihirdeti az eredményt. Eszerint leadtak 88 szavazatot, ebből 78 igen, 10 nem. Csukás Endre kisebbségi indítványát tehát szemben Huszár indít-vámjával 68 szavazattöbbséggel elfogadta a Ház, Ezután áttérnek a sürgős interpellációkra.
HalUr István mondja cl ezután sürgős interpellációját a drágaság ügyében:
— Ha a drágulás igy folyik tovább, a pénzügyminiszter kénytelen lesz a bankóprést újból megindítani. Előterjeszti interpellációját és azt kérdi, van-e a kormánynak kidolgo7ott terve a drágaság leküzdésére és szándékszik-e a kormány ezt a tervet a nemzetgyűléssel ismertetni.
Bethlen miniszterelnök : A nemzet valóban nem bír cl olyan lu^t, ¡mint aminőt egyesek kifejtenek. A kartellek visszaéléseivel cz alkalommal nem kivan foglalkozni, azonban a valutarornlással igen. Ezt momentán romlásnak látja, de a meggyőződése, hogy ezek megszűnnek és a pénzügyminiszter ur megvalósíthatja terveit. Meg van győződve arról, hogy a valutaromlásnak azok az okai, amelyeket a pénzügyminiszter ur felhozott
• > Ci
ZALA
v 4>
Ha most nincs is abban a helyzetben, hogy részletesen válaszoljon Haller István Interpellációjára, kilátásba helyezi, hogy később részletesen válaszol.
Nagyatádi Szabó litván válaszol ezután Haller beszédére :
— Kijelenti, hogy Magyarországon termett annyi, hogy az összes fogyasztókat elláthassák. Csonkamagyarországnak\' el kell tartani azokat a tisztviselőket is, akik az elrabolt területekről ide menekültek. Ezt valahogyan meg kell oldani. A rekvirálásokról és a maximálásokról szólva, rámutat az orosz példára, ahol a gazdák a folytonos rekvirálás miatt cnak annyit termelnek, amennyire maguknak s7iikségük volt.
A Ház a miniszterelnök és a földmive-lésügyi miniszter válaszát tudomásul vette.
Budaváry László terjeszti elő ezután sürgős interpellációját.
— A kormány rendeletet adott ki, hogy szeptember elsejétől a köztisztviselők, a munkások és a közalkalmazottak közül a természetbeni kedvezményes ellátásban csak a Budapesten és a rendezett tanácsú városokban lakók részesülnek, a többiek havonként és fejenként 200 korona pótlékot kapnak.
Nagyatádi Szabó István felvilágosításul megjegyzi, hogy a 200 korona ma nem áll Arányban a természetbeni ellátással és a kormány foglalkozni fog a kérdéssel, de Ígéretet nem tehet, mert előbb a pénzügyminiszterrel kell tárgyalni.
Az ülés vége délután 3 órakor.
A politikai helyzet
Ab ellemék a folyosón.
Budapest, augusztus 0. A nemzetgyűlés mai ülésén az izgalmak tetőfokán a keresztény« ténypArti képviselők, az ellenzék összes tagjai és a disszidensek részéről Palluvicini György őrgróf és Huszár Elemér kivonullak a folyosóra. Itt izgatott élénkséggel tárgyalták a lefolyt eseményeket.
Huszár Elemér elkiáltotta magát:
— Hát ellenzékbe megyünk /
Erre Grieger Miklós így válaszolt:
— Éljen az ellenzék.
Számosan azt fejtegették, hogy ilyen eljárás után ellenzékbe kell menni. Nagy csapat támadt Rakovszky körül, aki érdekes kijelenté seket telt.
— Itt nem lesz tárgyalás — mondotta — holnap nyilt ülésen ós zárt ülésen is szóvá fogjuk tenni ezeket a dolgokat.
Többen azt hangoztatták, hogy Perczel Dezső sem vitte idáig a dolgokat.
— Baranyába megyünk. Majd meglátjuk mi lesz ott — mondották többen.
Szilágyi Lajos ezt kiáltotta :
— Baranyába jöjjön a reakciós kisgazdapárt.
A kivonult képviselők nagy izgalommal
tárgyalták a dolgokat és nem mentek vissza a terembe, amíg a szavazás tartott.
Bottlik nem vállal ja a * elnökséget?
Budapest, augusztus 9. Az ülés vége felé a kisgazdapárt több tagja megbeszélte a mai eseményeket. Az a vélemény alakult ki köztük, hogy az elnökség kérdését még a mai pártér tekezloten terjesztik elő.
Értesülésünk szorint Bottlik József alelnök a mai nemzetgyűlési események után nemi válialja az elnöki tisztséget. Foglalkozik azzal a gondolattal is, hogy levelet intéz a párthoz, amelyben meg fogja állapítani, hogy a nemzetgyűlés több tagjának részéről bizalmatlanságot; ellenérzést tapasztalt, ami szán\\ára nem teszi kivánatossá az elnöki méltóságot.
Amennyiben! Bottlik a Ház elnöki méltóságát nem vállalná és azt a szándékát bejelenti, ugy Gaál Gaszton lesz a párt jelöltje.
Mint értesülünk, Gsál Gaszton ez elől a megtisxtoltetés elől nem szándékozik kitérni.
A postapalota.
Milyen lesz az tij posta? — Meddig tart az építkezés ? — Szép kilátások.
Cj. . / t
(Saját tudósítónktól.) A postapalota építésének ügye ugylátszik komolyan közeledik a megvalósulás felé. A nagy pangás és általános gazdasági tehetetlenség közepette jól esik regisztrálnunk e hírt annál is inkább, mert a békevíszony^ok szerint is jelentékeny ipari vállalkozás a helyi ipar kezébe jutott. Mint tegnapi számunkban már jelentettük, a nagykanizsai postapalota építését a nagykanizsai ipartestületi építő szakcsoport szövetkezete kapta meg. Ez által egy évekre húzódó Ipari vállalkozás a kanizsai ipar kezébe került, ami temérdek munkaalkalmat, kereshetőségi lehetőséget jelent sok száz kanizsai munkáscsaládnak. A kanizsai postapalota építésével kapcsolatban érdeklődtünk illetékes helyen, ahol a következő felvilágosítást kaptuk:
— Az ajánlatot az államnak egy kanizsai építőmesterekből álló alkalmi társaság tette, melynek élén batér Mihály, Horvát Lipót és Vas Sándor építőmesterek állanak. A csoport ajánlata 4 millió 200 ezer koronás költségvetést terjesztett be. A kincstár a kanizsai postapalotára ugyan 20 millió K-át irányzott elő, egyenlőre azonban csak a föld-, kőmives- és elhelyező munkálatokat bocsátotta versenytárgyalás alá. Ezt kapta meg a fennt-emlitett szövetkezet, mig a vasgerendák szállítási és kovácsmunkálatokat idegenek kapták. Érdekes, hogy a munkálatokra pályázott a. Rella rt. is, azonban ennek árajánlata drágább volt, mint a kanizsai iparosoké.
— A tervezet szerint a postapalota a Kazinczy utcai részén két emeletes lesz, a Zrínyi Miklós utcai részén pedig egy emeletes. Azonkívül lész egy 24/l/j méter hosszú díszkert is. A két utca sarkán lesz a főbejárat, ahonnan jobbra és balra nyitnak a közönség kiszolgálására szolgáló helyiségek. A földszinten nyernek még elhelyezést a csomagraktár és a levélrendezők.. Az első emeleten lesznek a többi hivatalhelyiségek, a főnök-szoba, a Morse és Hughes-terem, a modern telefonközpont stb. A második emeleti rész a főnöklakást foglalja magában. Az épület udvara a postakocsiforgalom lebonyolítására lesz elrendezve.
áAmi oz épület architektúráját illeti, palota legszolidabb igényeket kielé- -i lern nehéz és komoly stilusban éptti a posta építési felügyelőség tervei szerint. Ornamentika nem lesz benne, csupán a középső homlokzatán emelkedik egy kis torony. Az épület lábazata hatalmas vörös kőkockákból készül, a földszinti helyiségek nagy ablakai kőkeretezésben néznek ki. Minden helyiség világos, higiénikus éa modernül felszerelt tesz, térmészetesen központi fűtéssel, vízvezetékkel és kitűnő világítással.
— A szerződés szerint az eddig elvállalt munkálatokat március hó yégéíg be kell fejezni. A további munkák kiadását ax építési felügyelőség közben előkészíti, versenytárgyalást tart és kiadja, hogy az építkezés állandóan folyamatban maradhasson és a mai viszonyoknak megfelelően lehetőleg rövid idő alatt befejezhető is legyen. Ax egész munka mintegy két évig fog tartani. t
Eddig szól az információnk. Tehát most már igazán remélni lehet, hogy egykor Nagykanizsán is lesz egy megfelelő modern postapalota. A szép postapalota mellé mi crak azt kivánjuk, hogy a város pedig kezdje már egyszer el a mellékutcák, Így a Zrínyi Miklós utca csatornázását és utcarendezéfét, mert palota nem igen illik sártenger közepébe.
Ingatlan eladás.
Nagyhajóin hegyen 2 hold szólóbirtok pincével, Körhéncen 1 hold szóló szép pincével, Szabadhegyen \'.f hold rét, Kanizsa határában 12 hold, 8 hold én 6 hold birtok szép épületekkel, Somogyban 47 hold; továbbá Vai-megyében 43 hold birtok lakóházzal eladók. A városban több b, 4 óm 6 szobát magánház kerttel és kert nélkül, szép emeletes házak, családi-, üzlet- és bérházak beköltözhető lakással Több kltünó forgalmú beszálló vendégló olcsó ár mellett eladók. Megvételre keresek több kisebb és nagyobb földbirtokot. Bóvebbet:
Dukász Miksa
Nagykanizsa, Rákóczi-utca 29. uám.
1921. augusxtu« 10.

J4-I l^Eí^t
Az oroszok megtámadták Romániát?
Néhány budapesti és vidéki lapban szen-xációs távirat jelent meg:. Eszerint ax orosx hadsereg offenzívát kezdett Besszarábiában s mindjárt első csapásra három oláh hadosztályt fogott el. A távirat, amelyről egyébként sem a Magyar Távirati Iroda, sem a fővárosi lapok zöme nem közölt, — igy sxól:
Stockholm, aug. 8. Kisenevből jelentik, hogy az orosx vőröshadsereg megkezdte előnyomulását Bessxarábia ellen. Ax első nagyobb Összecsapásnál három oláh hadosztály harc nélkül megadta magát. Ugy látszik, a vőröshadsereg előnyomulását nehéz lesz megakadályoxni. Eszel van ösz-szefÜggésben valósxinüleg az isr hogy ax oláhok ax erdélyi hadízónákból minden csapatot kivontak és az összes tartalékos tisxteket sürgős kiképzésre hivták be. Ax utolsó korosztály sorozása közvetlen küszöbön áll.
Hát ebbe már igazán bele lehet bolondulni. Egyik távirat szerint ax orosx hadsereg az éhhalálla! küzd, a másik sxerint Anglia óriási uralmát fenyegeti. Ax egyik lap sxerint ax orosz kommunizmus végnapjait éli, — a másik szerint megsemmisítő offenzívát kezd Románia ellen. Ki ipondja hát meg végre az igazságot, hogy haldoklik-e a vörös hadsereg vagy offenzívázik ? A föntebbi táviratot mindenesetre megerősíteni látszik ama tény, hogy Romániában csapatösszevonások s nagyobb-mérvü behívások történtek s hogy francia-ország szakadatlanul rengeteg hadiszert szállit Romániának. Többet egyelőre nem tudunk.
— A kórház-Igazgatót Budapestre
szállítják« Dr. Szekeres József, a városi köz-kórháx igaxgató-főorvosa már. hónapok óta súlyos beteg. Valami belső kór emészti, amelyről Budapesten axt állapították meg, hogy műtéttel nem gyógyitható. A napokban axtán Manninger dr., aki Hédly Jeromos szerzetest operálta meg, — kanizsai tartózkodását arra is fölhasználta, hogy öreg kollégáját a betegágyban meglátogassa s megvlxsgálja. A vizsgálat során Manninger dr. arra a meggyőződésre jutott, hogy a baj műtéttel föltétlenül eltávolitható s fölszólította Szekeres dr.-t, hogy keresse föl őt Budapesten. Dr. Szekeres ma utazik föl Budapestre, hogy az operációnak alávesse magát. Itt emlitjük meg, hogy Hédly Jeromos a jövő hét eleján fogja elhagyni teljesen gyógyultan a kórházat.
— Jugoszláv—cseh vasúti forgalom Nagykanizsán át« A szerb lapok sxerint tegnap egy s*erb bizottság utaxott Prágába, hogy ott~ a köxvetlen jugosxláv-cseh sxemély és áruforgalom fölött tanácskozzanak. A két állam a köxvetlen sxemély- és áruforgalmat Nagykanizsán át akarják lebonyolítani, mely esetben rögtön kiépítik a poxsony—-nagykanizsai közvetlen fővonalat, amslyhex a békeszerződés a két államnak jogot is ad. A tanácskozás elé nagy érdeklődéssel néznek szakkörökben
— A Keresztény TisztvUelők Egyesülete a közel jövőben egy ünnepi előadást rendez ; e végből felkéri a tagokat hogy megbeszélés végett csütörtökön, folyó hó 11 én 18
órakor (Nádor-utca 14) megjelenni szíveskedjenek. Pontos megjelenésüket kérjük azoknak, kik szívesek lesznek az előadásra szerepet
vállalni. Az elnökség.
1921. augusztus 23,
ZALA 3\'
(x) A gép- éa gyorsíró-Iskola meg-
nyitóvá. A minap emiitettük, hogy u kultuszminiszter megengedte az állami felügyelet alatt álló gép- és gyorsíró-szakiskola szeptemberi megnyitását. Az Iskola teljesen azonos jellegű más nyilvános tanintézetekével, bizonyítványai, melyet miniszteri biztos jelenlétében letett vizsgálatok után nyernek, államérvényesek, azaz az állam csakis ezen iskolák bizonyítványait fogadja el és ismeri el érvényeseknek. Senki más ez iskolán kivül nem taníthatja e táigyakat, bizonyítványokat nem állithat ki, miről egy szigorú miniszteri uta-sitás rendelkezik. Az iskola fő tantárgyain és pedig a gép-, gvors- éa szépíráson kivül nyelvek és ezekkel kapcsolatos kereskedelmi ismeretek szerepelnek, tehát a megszüntetett -női kereskedelmi szaktanfolyamokat teljesen, sőt praktikusabban pótolja. Az iskola egy-egy osztályára csak 20 növendék vehető fel, azok, kik 14 — 15-ik életüket betöltötték és legalább 2 polgári (6 elemi iskola) végzettségök van. Ennek hiányában felvételi vizsgálatot tartoznak tenni. Az iskolának lesz egy-egy délelőtti és egy kora eati tanfolyama. A helyiség Csengery-u. 39. sz. alatt lesz, e célra teljesen megfelelő és kellőkép felszerelt tanteremben. Tandii havonta 60 K, szegénysorsu és jóelőmenetelQ tanulók tandíjkedvezményben részesülhetnek. Az iskola részletes tájékoztatója Szerbnél kapható. (Ara 5 korona.)
— Gyárfás Ibolyka mm Irodalmi KBr ¥sadégs. Városunk Őszi zene szezonjának nagyszabású lesz a megnyitása. Nem kevesebbről adhatunk hírt, mint arról, hogy Gyárfás Ibolyka Pfeifer tanár meghívására az irodalmi és művészeti körben mutatja be városunk műszerető közönségének tudásának sziporkázó gyöngyeit. Azt a Gyárfás Ibolykát fogjuk tehát városunk falai között köszönteni, ki a sok koronás fő között különösen Mária Feodorowna orosz cárnét, a" belga királyi párt és Alexandra klrálnynét bűvölte el hegedűje varázs szavával. Európai körútja mindenütt a legnagyobb diadalok szakadatlan láncolata volt, mindenüvé elvitte érett, tudásával és temperamentumos, Izzó vérmérsékletével a magyar mélységes tiszteletét, elragadtatott bámulatát. Ez a művésznő méltónak tartja Nagykanizsát arra, hogy műértő közönségét isteni művészete kristAlyforrásával felüdítse. Felejthetetlen lesz ez a Gyárfás estély városunk kultúrtörténetében. Akiben a sok nyomor még hagyott egy szemernyit az ideális tűzből, az ott lesz a magyar művészet eme diadalünnepén. Jegyek máris kaphatók a Tcutsch drogériában, de csak néhány napig, jövő héten már nem lesz.
— Ax uj (Hányban Jóval olcsóbb lesx m cukor. A háziasszonyoknak nagy gondja volt a háború alatt, de még nagyobb gondja ma a cukorellátás. Most a befőzések idején aktuálisnak tartottuk kérdést tenni beavatott helyre ennek a kérdésnek a helyzete felől. Tudósítónk a következő értesüléseket szerezte. — Magyarországra ezidőszerint külföldről cukor nem jöhet be, mivel az kilogrammonkint 43 koronás adóval, illetve kincstári részesedéssel van sújtva. Hegedűs Lóránt minapi expozéjában megigérte, hogy a belföldi cukor 48 koronás kincstári terhét 23 koronára fogja leszállítani, Ha ez az ígéret valósággá lenne, ugy az uj gyártású cukor 20 koronával lesz olcsóbb.
— A postai készpénxflxetéaak cs8kkentése. A posta f. évi julius hó elején péuzfeleslegeinek kezelésébe a vidéki pénzintézeteket bevonta, a ettől az időtől kezdve a postahivatalok pénzfelcslegeiket többé nem a távolfekvő postaigazgatósági pénztárakhoz illetve a budaposti kézbesítő postahivatalhoz küldik be. A postai forgalomba bovont pénzintézetek, mint a Pénzintézeti Központ szervei, ennek szavatossága mellett működnek s a P. K. a befizetett összegeket a folyószámlán a posta javára irja. Ekép lehetővé vált, hogy a posta pénzfeleslegei minden időveszteség nélkül jut-
nak el azokba a vidéki központokba, ahol szok újból vsló felhasználásajehetővé válik. A postapénzek ekép hozzájárulnak a vidék pénzigényeinek kielégítéséhez s a szervezet központjának módjában áll a pénzfeleslegeket a közvetlen közelből, a központból való küldés mellőzésével, a lehető leggyorsabb módon -odairá nyitani, ahol azökra szükség van, amiben a\' reform nagy közigazgatási jelentősége rejlik. A postai pénzforgalomba bevojit pénzintézet, valamint jelentkezés esetén a többi helybeli pénzintézetek számlatulajdonosainak elmére érkező postautalványok és csekk fizetési utalványok összegét a posta a számlatulajdonos kérelmére nem készpénzzel vagy csekkel, hanem a pénzintézetnél levő számlán való jóváírás utján* egyenliti ki. A Jóváírás az utalvány szelvények kézbesitéso mellett nyomban értesítést nyernek, s igy a jóváirt összeg felett késedelem nélkül rendekezhetnek. A Jóváírás s az arról való értesítés díjmentes, A megbízott vidéki pénzintézet számlatulajdonosai azonfelül mindennemű postai befizetéseket (utalvány, utánvétet, postai megbízás, távb. előf. díj) a saját számlájuk terhére kibocsátott csekkel teljesíthetik a postahivatalnál. (Távirati utalványt, ekkép befizetni nem lehet.) A csekk, ha az illető számlán fedezet van, korlátlan összegről szólhat. A csekkel fizetendő felek a postahivatalban soronkivül elégíttetnek ki. Mindez a készpénzforgalom kívánatos apasztására vezet, s amellett növeli, s fellendíti a vidéki pénzintézetek forgalmát. Az ujitásnak más irányban való célszerű kihasználása ís folyamatban van. így megfontolás tárgyát képezi, hogy a pénzintézetek és vállalatok postai készpénzfizetéseiket a megbízott pénzintézethez, avagy a Jegybank fiókjához teljesítsék s az ott nyert elismervénnyel Jelentkezzenek a postahivatalban, ahol az elismervényt befizetésül (készpénz gyanánt) elfogadják. Ha. sonlóan tervbe van véve oly esetekben, amidőn a postahivatal pénzkészlettel nem rendelkezik, az ilyen érkezett utalványok összegcinek a megbízott pénzintézet utján való kiegyenlítése. Ekkép a pénzösszegek ismételt megolva-sása, kézről-kézre való átadása s az ezzel járó kockázat lesz kikerülhető. Joggal hisszük és reméljük, hogy az érdekelt körök a reform pénzügyi horderejét s az életviszonyokra kiható jelentőségét belátva, annak terjesztéséhez és teljes kifejlesztéséhez a posta intencióinak megfelelően, teljes erejükkel hozzá fognak járulni.
(x) Aranyat, ezUatöt, brilliánsokat, platinát, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. szám. (Fő tér és Sugár-ut sarkán.)
Eladó ingatlanok!
Sok szép magánház, üzletház, bérház, emeletes és földszintes, közöttük több azonnal beköltözhető lakással; néhány bejáró korcsma nagy udvarokkal, istálók-kal és teljes beréndezéssel.
Néhány darab 5—20 holdas kisbirtok a
város közelében, rajta gazdasági épületekkel és azonnal beköltözhető lakásokkal, Amerikából visszaérkezetteknek nagyon alkalmas.
Igen szép és olcsó házhelyek a város belterületén vasutiaknuk nagyon alkalmasak, vázrajzok nálam megtekinthetők és vételek előjegyezhetik.
Balatonmenti villák, nagyobb szőlőkkel,
függő terméssel; nagykanizsai szőlők lakható pincékkel és 2 drb rét van nálam sürgős eladásra előjegyezve. Bővebbet:
Aczól Ignác
pénzkölcsön éa ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsa, Fő-ut 8« a*.
Ml lesz az idei szín! szalonnal?
Lesx vagy nem lesz?
(Saját tudósi tónktól>) Annyi már bizonyos, hogy a nyári szezon a vízbe esett. Elkésve bár, de mégis illendőség szerint Ghéczl István ma bejelentette a városi tanácsnak, hogy a „kiutalt* játszási engedélyt, tekintettel a kiszabott feltételek teljesithetetlenségére, köszönettel visszautasítja.
A távirattal csaknem egyidőben érkezett azonban Nagykanizsára Marinázy-Kövér Miklós direktor titkára\', aki bejelentette, hogy szeptembertől fogva játszani kiván a Polgári Egyletben. A kitűnő színházi titkár azonban, "élfelejtette a társulat névsorát, a repertoárt stb. magával hozni ugy, hogy értesülésünk szerint a várostól érdemleges választ nem kapott.
Attól félünk, hogy a színházi titkár urnák ezúttal nem egyedül a memóriája a hibás. A feledékenységet valószínűleg nagyban elősegítette az a körülmény, hogy a társulat még nincsen meg, csak most szerveződik éa igazán szép a kaposvári direkciótól, hoffy ennyire idejében gondol s kanizsai publikumra. A nagy figyelem dacára azonban nem tudunk szabadulni attól a gondolattól-hogy a társulat Kanizsán akar Összetanulni, itt akar végleg megszervezkedni, hogy teljesen készen és kitanultan bevonuljon a téli szezonra Kaposvárra. Kanizsa már volt egv-szer ilyen „előkészületi tanfolyam". Rá is fizetett. A vigasztaló azonban, hogy nemcsak a közönség, hanem a színházi direktor is, mert a kanizsai publikum gyomra kellemetlenül érzékeny és nem vesz be mindent. Ezt jó lesz megjegyezni.
Különben ugy tudjuk, hogy a városi tanács a szinház-ügyben komolyan számol Pécs felszabadulásával és szívesen nyitná meg kapuit a felszabaduló város színtársulatának annál is inkább, mert Kanizsa mindig a pécsi kerülethez tartozott. "
Egyébként még mindig nem tudni, mi lesz a színi szezonnal. Egyelőre csak kilátások vannak, a város maga azonban még nem foglalt határozott állást e kérdésben.
TŐZSDE.
« •
Buáapost, augusztus 9.
VaJutaplao: Ntpoloon 1260, Font 1440, Lív«
Dollár 392\'/„ Francia ai76, Lengyel márka 19, Márka 490, Líra 1720, b?1/*, Rubel —, Lel 605, Szokol 600, Svájol frank - -« Koronadlnár 930, Frank-dinár--, Holland forint —, Bécsi kifizetés--.
Brtákak: Magyar Hitel 1610, Ositráfc Hitel-->
Huzal 650, Jelzálog 255, Leszámítoló 715, Kereskedelmi Bank 6650, Magyar-Olaa« 801, Beocslnl 4900, Draache
3525, Altalános szén--, Saásavárl 2276, Salgótarjáni
3500, Urikányi 3665, Rima 2060, Schlick--, Guttmann
2675, Naslcl 9500, Danlca 1050, Klotild 1950, Magyar
Cukor--, Adria 4900, AÜantlka 3900, Klrályaör--,
Bosnyák-Agrár 760, LIptAk —, Fhöbus 585, Vasmegyei VUamos--, Gl»*lla 1700. Konkordla 2100.
A korona Zürichben.
Budapest, augusztus 9. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) r52l/f, osztrák korona: —\'é0, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'56 szantlm.
(x) Paradicsom, zöldpaprika, zöldbab téli konzerválásra, ma és holnap előjegyezhető bármily mennyiségbe!. Nagykanizsa, Kinizsi-u. 18. sz. alatt.

Ügyes, teljesen önállóan olgozó
kalapkészitőnőt keres
azonnali belépésre Németh Mariska Zalaegerszeg.
Szerkesztéséri felelős a főszerkesztő.
Előrehaladott Idény miatt
Barta
nyári cikkek
4
\'«• t-V
1^21. augusztus 10,
» : r, x
Apró hlrdetesek.
Gyakorlattal bíró Irodlstanő, perfekt gyors- és gépíró, állást keres. Cíin a kiadóban.

Két nagyobb vendéglő,\'igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Szlgrlsit köz-votltfi, Zrínyi Miklós utca 33.
Néhány intelligensebb iparost vállalnék jó házikosztra. Cím a kiadóban.
^ gL . - -. - i ___ i i r i - ~ r - - " -------- \'
Gyakorlott gyors- és géplróklsasz-
•zony felvétetik irodámban Pollök M. Emil. s^
Egy diákot felveszek teljes ellátásra.
Cim a kiadóban. * ft9«8 *
Illés József kosár-, nádszék- és kertí-bútor fonodája Zrínyi Miklós utca 22. öö6ü
Kovácssegéd felvétetik Magyar utca
102. alatt. 5070
< • i .. * . •. . * * •
Eladó egy brocátsel\\em rococo salon-garnítura, egy nagy aranykeretü tükör és egy keményfa Íróasztal. Megtekinthető d. u. 4—5 közt Csongery-ut 27/a. földszint. 5977
Állást keres szerény igényű urileány/ Magyar-német, háztartásban teljesen jártas. Elmenne gyermekekhoz, esetleg üzletbe. AJánla- * tokát „Árvalány" jeligére kór a kiadóhivatalba.
Ingatlan eladás. Á városhoz legköze* lebbl hegyen van 16 holdas, 5 holdus, 1 holdas szőlő pincével eladó. A város belterületén kisebb-nagyobb házak nagy kerttel jutányos árban eladók. Bővebbet: Rákot György ingatlan közvetítőnél Nagykanizsa, Magyar-utca 46.
KERESKEDŐKNEK FONTOS!
Mielőtt hari>nyasziikséglctét fedezi, okvetlen látogassa meg az ország legnugyobb \' -
gyári lerakntat
GUTTMANN ÉS FEKBTK
cégnél Bpest, VI., Deák-tér, Ankerpalota.
Kladá* cink vUxonteladAknnk. - AittJánUttnl k*»x«étfgel • xolgálunk. ■
, 1 Wft»*,*,«,
mindenféle hüvelyest, ^a/d/isngi terményeket és magvr.kat a legmagasabb tőzsdei napi áron
minden ineitnyiségbin vásárol készpénzfizetés Wfc^íwS Voi ávit« Allfl inellttl, előleget nyújt, zsákot előre küld JUPOlTl MM »1 g. HlUUU.
terménykereskedő, « Mercator Kereskedelmi rt. budppestl cég kirendeltsége Nagykanizsa, Kazinczy- (Vasúti) ulca 11- szám.
Sürgönyeim: Dörl Nagykanizsa. \' ; Telefon; 109. sz.
" fii 39»
R OVATKOLASfT «
C&I&Z.OLÂ&AIT >q LEG PONTOS VMVITELB CIS V
it S)
wy* ».
Rovátkolásl ós csiszolás! árak a békebeli árak 15-sz6röse
Hengerek át és 220 220 220 220 220 " 220 220 ■ 250 ; 290 300 hosszmérete: 343 -396 475 550 650 800 1000 600 "t 550 800
Ára: korona 670 830 890 788 846 HIO WO 848 1881 1818
A kiváló minőségű „Bokor" és „Boklyn" védjegyű
terpentines
cipőkrémek
valamint a „Méhkas" védjegyű
ruhafesték
legolcsóbb gyári árban kaphatók:
Artner ós Kelemen
cégnél, Nagykanizsa.
56S5
Quittner Arthur
bitéiágllii iiiitfélyintt vllliiyiiarilií
lagyktnlm, Ciinuiry-utca 13 t?.
Elvállal világítási vezetékek,, motorok, csillárok, valamint telefonok, csengők és Jelzőkészülékek felszerelését« Villamos vasalok, főzőedények, reschauk, fűtőtestek javítását.
Mindennemű
villamos munkálatokat
gyQZáiu oaskAilttk, anyagok óh égök raktáron kapnatók.
I íTV íTV /T\\ VTWVk«^« rv • VT» % iT« <T.VT» íT> íT»
Képesített nómet
gyermekkertészno
kézimunkákban is jártas, vidékre urí családhoz
Cim :
Mizi Zöffner, Erzsébet-tér 12., Nagykanizsa. 6071
Ingatlanok közvtfitése.
Fladó birtokok• 2500hold">»7hoiáu,
UiriUtVUlV, 20 holdas, 47 holdas, 3 hold rét, 400 holdas bérlet, stb
FJarlA húr ah" N«8yk®nl«án családi kertes UrtUU liatttli , hiwak beköltöshetó lakással, emeletes házak, üzletházak, házak istállóval és kocsiszínnel -Badacsonytomajon nagy üzletház elfoglalható 6 stobás lakással. Ualatoni villák a somogyi paiton.
Üilethelyiiég a Fé-uton átadó f F.lsérangu vendégM-
bérlet átadói
>> .j k : < / » \' V
Vilrtmt* kMtatUaíorMiml
OZ.UUIO VUOIOW KtttrOa-tér »». Totffon .
Uj kádár műhely!
100 llUrtöl 3000 lttorl? ajtós, vagy ajtó nélküli hordók bármely mennyiségben leszállított álban kaphatók
TOBAK MIKLÓS
kádármesternél, Bsombathely, KrsSébot király uó-utoa 47. cxim. 0080
32f,
\'Uh
BUTOR,
ebédlő, hálószoba,* konyhaberendezés, amerikai íróasztal, könyvszekrény és -¿ egyéb berendezési tárgyak
sürgősen eladók
Kardos, Csengery-ut 6., I. emelet.
Hirdetmény."
körmenden 18 éve fennálló tulajdonomat képező jónevü foigalmas 1
-vendéglőmet és uj onnan < épült szállodámat
Körmenden f. évi augusztus 15 én délután
2 órakor a vendéglőben megtartandó nyilvános árverésen 6 évre bérbe adom, mely azonnal átvehető. Levélbeli előzetes tudakozó-
&Ö05 u • J< dásra válaszolok.
özv. LUlik Lajossié, Körmend.
BENZIM
c
etroleum, gázolaj, gép- és
engerolaj a Icyjobb\'mínőségben uilandóan kapható a Somogy-megyel Gazdasági Egyes
// \\
védnöksége a\'slt álló
Arufogyaszt/tsiés Terinényérté-kcHltő Szövetkezetnél Kaposvár a vasútállomással szemben* u
Interurbán-telefon : 184. szám.
5964
SIMON
ÉPÜLET- ÉS MŰLAKATOS, NAGYKANIZSA
»i f tfik\'\'
Ráceok, kapuk, sírkcrit$sok, épület vasalások, takaréktüzhelyek, szivattyús kutak, fürdő-\' szobák, vízvezetéki berendezések, továbbá mindennemű javítások pontosan és jutányos árak mellatt eszközöltetnek. Pénzszekrények kinyitása és Javítása.
Kazinczy-utca 29. szám alatt lev6 műhelyemet nagyobb apparátussal tovább folytatom.
5684
Nyomatott a laptulajdonoaok : Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.

1921. augusztus 23,
ZALA
3\'
(x) Orvosi hlr. Dr. Kahán Imre fogorvos szabadságra utazott és rendelését szept. hó 15 én kezdi ismét meg.
— Japán-kert Nagykanizsán« A
szórakozási alkalmakban oly Ínséges Nagy- • Kanizsán jövő tavaszra egy olyan uj vállalkozás létesül, amely a jövő nyárra fölöslegessé teszi, hogy szükpénzü kanizsaiak drága üdülőhelyekre meneküljenek. Antal Jenő vasúti vendéglősé a nagyszerű idea s a kivitelhez ugyancsak ő már hozzá is kezdett. Antal a tulajdonában levő Szarvas-szálló hatalmas udvarára japán-kertet fog varázsolni, amely nemcsak világvárosi szórakozóhelyül, hanem tündéri látványosságul is fog szolgálni. A kertben a hőmérsékletet villamosgépek által hajtott két halai mas szökőkút fogja egyenletesen hűssé tenni. Emellett a kert nagyszerű «vízmüve (amelyhez külön víztorony épül) minden vendégasztal mellé vékony erekbeh szállítja a folyton csörgedező hüs vizet. A kertet a leg-szindusabb keleti növények ezer változatú fajai fogják díszíteni. A tulajdonos a növényfajokat ugy választja meg, hogy állandóan a legkellemesebb virágillat lengjen a kert fölött, ami a japán kertészet specialitása. A kiszolgálást természetesen japán gésák fogják eszközölni b a vendégsereget kiváló művészemberekből összeállított szimfonikus zenekar fogja szórakoztatni. A kertnek pazar fénnyel berendezett födött helyiségei is lesznek s a berendezés és átalakítás sok százezerbe fog kerülni. Antal Jenő személye, vállalkozó kedve s képességei garanciák arra, hogy a terv — testet is ölt.
— Pokoli sötétség a Séta-téren.
A rettenetes kánikulai napokban a városnak egyetlen üdülő, enyhet adó helye a Séta-tér. A közönség különösen az esti órákban szívesen is keresné föl ezt a helyet, azonban a park utaira oly pokoli sötétség borul, hogy a tájékozódás teljességgel lehetetlen benne. A város hatóságának s közbiztonsági ssem-pontból az államrendőrségnek figyelmét is fölhívjuk erre a botrányos állapotra. Ha már nincsen vizünk, nincsenek kirándulóhelyeink, ne hanyagoljuk el a városnak eme egyetlen üdülőhelyét, annál inkább se, mert a város közönségének nagy része nincs abban a helyzetben, hogy a Semmeringen vagy a Balatonon keressen enyhülést.
— Hogy áll a kanizsai mozik Ugye«
Augusztus elsején járt le a terminus, amikor a két kanizsai mozi uj engedményeseinek át kellett volna venni a mozik vezetését. Amint értesülünk, az Armuth-féle Uránia-mozgó átvétele a legközelebbi napokban fog megtörténni. A MOVE-nak, amely ext a vállalatot kapta, sikerült a régi tulajdonossal, Armuth Náthánnal megegyezni. A megállapodás szerint a MOVE 600.000 koronát fizet a teljes berendezésért s ezenkívül a helyiség után évi 100.000 korona bért fizet. — A Holzer-mozi uj engedményese, özvegy Pósfay Pongrácné augusztus elsején, sem azóta nem jelentkezett az átvételre. Axonban előzetes tárgyalások itt is voltak, melynek során Holfcr abban az esetben, ha a mozi továbbra is az Ő kezeié-sében marad, évi 60.000 korona haszonrészesedést kínált az uj engedményesnek, aki azonban az ajánlatot nem fogadta el. Ehelyett ő ajánlott föl Holxernek a berendezésért 200.000 - koronát, amit viszont Holzer utasított vissza, mert ebből a megváltási árból még a mozgót terhelő adósságot sem tudná kifizetni. Most a dolog ugy áll, hogy Holzer augusztus 15-én ki akarja üriteni a mo^ihelyiséget. Viszont
arról is szó van, hogy ha az uj engedményes az átvételre rövidesen nem jelentkezik, a rendőrség/továbbra is megadja a játszási engedélyt Holzernek. Erre már van is példa. A szegedi rendőrség ugyanis az egyik mozi régi tulajdonosának újból játszási engedélyt adott, mivel az uj engedményes a kitűzött időben nem volt abban a helyzetben, hogy a mozit átvehesse.
—- Iskolai értesítés« A Nagykanizsai Felső Kereskedelmi Iskola igazgatósága értesíti az érdekelt köröket, hogy akik az intézet I. évfolyamába felvétetni kívánnak, f. évi augusztus hó 26 án reggel 8 órai kezdettel a helyes rásból, számtanból és szépírásból felvételi vizsgálatot tenni tartoznak. A javitóvizsgálatok augusztus 29 én, a beiratások mind a négy évfolyamba augusztus 30-án és 31-én tartatnak meg. A felvett tanulók szeptember 1-én tartoznak osztályfőnöküknél Jelentkezni. Szeptember 2-án kezdődik a rendes tanitás. Akik tandíjkedvezményben részesülni óhajtanak, folyamodjanak az izr. hitközség elöljáróságához, mint iskolafenntartóhoz, Zrínyi Miklós-utca 33. Dijak: felvételi vizsgálatért 60, felvételi dij a beiratásnál 02, tandij az I ós II. évfolyamban 600, tandij a III és IV. évfolyamban 800, könyvtardij 10, Segítő Egyesületi dij 10, Tanítók hAzára 6 korona
SPORT.
4 j
MM
Országos úszóverseny« Magyar népünk minden időben nagy kitüntetésben részesítette a testnevelést. A középkor lovagjátékai, bajnoki mérkőzései messze vidékek, sét néha-néha az egész ország lakosságát érdektöJésscl töltötték cl. Népünk sohasem elégedett meg a Botond vité^ és Toldi Miklós természctaJta emberfeletti nyers erejével, hanem lovagi tornával, vadászattal stb. igyekezett testi és lelki erejét harmonikusan fejleszteni, hogy minden vészben és viharban hirtelen támadt veszélyben is megállja a helyét. Nemzeti Jkirályaínk és főuraink várkastélyai mindenkor tárva voltak egy ilyen Ünnepség előtt, amelyen nemzetünk színe virága vett részt. Egy diszes karJ, egy serleg amit a vár szépséges-szép leánya adott át a büszke lovagnak — sokszor a szivével együtt — magasan kiemelte őt kortársai közül és hírétnevét babérkoszorúval övezte. Modern korunkban a régi testi erények módosultak. A mesterségesen fejlesztett testi ügyesség, párosulva a veszély pillanatában s helyt álló nyugodt lelki erővel szerezhet kimagaslást közönséges köréből. A testnevelés egyik legtermészetesebb ós legegészségesebb ága az úszás. A test minden izmát működésbe hozza, egyenletesen fejleszti ós rugékonysáftát az egész életen keresztül megőrzi. Ezért csak örvendhetünk, ha ifjúságunk, nemzetünk szemefénye déloeg testéi a hullámok közt edzi, hogy e tekintetben sem maradjunk e| a nyugat magas kulturáju nemzeteitől, sőt a tengerektől körülvett népektől sem, bár ők „szárazföldi patkányoknak" tárta nak bennünket. A Magyar Uszó Szövetség f. hó 14 — 15 én tartja országos úszóversenyét Tatán (Komárom megye, vasútállomás Tatató-város) amely rendkívül nagyszabásúnak ígérkezik, Horthy Miklós Magyarország kormányzója, valamint József főherceg megígérték részvételüket a gróf Eszterházy Ferenc védnöksége alatt tartandó versenyen és kongresszuson. Ez zel kapcsolatban nagy ünnepély is lesz a gyönyörű fekvésű tatai nagytó partján, amelynek rendezését báró Didtfurth Móricnó vezetésével a Tatai ós Tóvárosi Nőegylet végzi. Az ünne pély programja a következő: Augusztus hó 14-én: Vasárnap délelőtt 10 órakor Tatán a nagytemplomban zenés isteni tisztelet. — 10 óra 30 perckor előzetes kongresszusi tanács kozás a gimnázium dísztermében. 11 óra 30 perckor térzene Tóvároson, az Eszterházi szálloda előtt. — Nagy partünnepély délután 3 órai kezdettel a nagytó partján. — Cukrászda. — Pezsgősátor. — Virágsátor. — Konfetti. — Pokol. — óbudai jósnő. -— Szerencsehalászat. — Hideg buffet. — Magyar csárda. — Próbaházasság. — Nagy tombola. — Bor, sörsátor, stb. stb. — Országos bajnoki úszóverseny és vízipóló mérkőzés 3 óra 30 perc kezdettel. — Lampionos világítás. -- Tűzijáték. — Virágkorzó. — Kon-
fetti csata. — Katonazene. — 2 cigányzene. — Csupa olcsóság — Hullám árak. — Valuta javítás. — Nem lesz pumpolás. — Csupa újdonság. — Tábori posta. — Este 10 órakor tánc az Eszterházy-, Központi- és Simon vendéglőben 10 korona belópőJijakkal. Belépőjegy : ülőhely 20 K, állóhely 10 K, katona, diák, gyermekjegy 2 K. Az úszóversenyre váltott jegyek a pArtünnepólyre is érvényesek. — Fe-lülfizetósek a MUSz ós a Movo testnevelési alapja javára köszönettel fogadtatnak és hirla-pilag nyugtáztatnak. Augusztus hó 15-én: Délelőtt 10 óra 30 perckor II. Uszókongresszus * gimnázium dísztermében az ország Összes sportegyesületei kiküldötteinek részvételével. Délelőtt 11 óra 30 perckor térzene a tatai Kossuth-téren. Délután l/i 4 órai kezdettel úszóverseny. Este 8 órakor díjkiosztás az Eszterházy szálloda termeiben Utána társas vacsora ós tánc. Mindenki a belépődíj lefizetésekor kapott jegyet láthatóan viselje, mert oz képezi az ő tábori posta szamát ós ellenőrzésül szolgál. — Tata-tóvárosra audusztus hó 14-én reggel Budapest keleti pályaudvarról kedvezményes áru különvonat indul. Megfelelő ellátás biztosítva van.
NYILTTÉR").,
A „ZALA" tekintetes szerkesztőségének
Helyben.
Engedje meg, hogy b. lapjában e hó 3-án megtartott képviselőtestületi közgyűlésen letárgyalt Gőzfürdő eladása ügyében, a városi tanács határozatáról beszámoljak, mert, mint városi képviselő és mint szakértő, kötelességemnek tartom, hogy ezen városra nézve rendkívül káros eladásról Nagykanizsa város közönségét felvilágosítsam.
A város tanácsa a Gőzfürdőt árverés utján 1,200,000 koronáért adta el, azon indokolással, hogy ebből a város adósságának egy rés/ét letör lesethesse.
Ez az összeg a hogykaní/sai Gőzfürdő értékét mi<g me^közelíthetőleg sem haladja mo£ és ezért minden igyekvésem oda irányul, hogy ezen eladást megakadályozzam.
A Gő/fürdő n varos belterületének legszebb helyén fekszik, melynek Kiifaludy-utcai .frontja 63 méter, a Csányi László-utcai front 65.6 méter. Ezen terület nagysága körülbelül 4126 négyzetméter. Ei maga a telek, mely magában véve egy óriási objektum. Ezen a területen fekszik a" Gőzfürdő impozáns épülete melléképületekkel együtt, ehhez van mé^ egy meglehetős nagy uszodája, körül kabinokkal, gőzkazánok, fürdőberendezések, vix- . tartányok, csővezeték, gőzfűtési berendezések, tápszivattyúk és egyéb gépészeti berendezések. 1.200,000 koronával alig a felszerelés, nemhogy a telek, épülettel együtt, lenne megfizetve.
Van n városnak elég eladni valója, amiből adósságát törleszteni tudná, nem szabad egy ilyen óriási értéket elpocsékolnia.
A város a Gőzfürdő évi 30.000 korona bérért adta kí a mostani bérlőnek, azzal a kikötéssel, hogy tartozik a bérlő adót fizetni, továbbá a fürdőt saját költségén rendbe hozatni. Ezen egy évre kötött szerződés alapján a bérlő a fürdőt meglepően rendbehozta, amire a városnak abszolút kiadása nem volt. Elképzelhető, ha a város a fürdőt hosszabb időre adná bérbe, milyen átalakításokat esx-kozőlne a bérlő, amikor a mostani egy év alatt ilyen szépen helyreigazította.
A fürdő eladása téves információk alapján történhetett, vagy pedig a vevők áltsl ajánlott árak alapján lett az értéke megbecsülve. Értesüléseim szerint a beigért árak 600 és 900.000 korona között váltakoztak, míg végre az*ifcL2Q0,000 koronás vevőnek a nyakába akasztották!
Ezt az eladást minden körülmények között meg kell akadályoznunk ; hagyjuk a jövŐ generációra, talán jobban ki tudja használni, mint mi.
Nagykanizsa, 1921. augusztus 10.
Kiváló tisxtelettel Kohn Samu.
" K rovat alatt költöttekért nom vAlUl f«l*tó»ség«t a szerkesztőség.
Szerkesztésért felelős a főszerkesztő.
ZALA
1921, ailgusztu* 111
r \\
Apró hirdetések.
\' gggn I JiUU i____
Két nagyobb vendéglő, i#en Jó forgalmú, leljos börendozéflsci eladó. Sztgriszi közvetíti, Zrínyi Miklós-utca 33. ¡m ............ ...... ■ ■ ■
Fényképészeknek ajánlunk B. I. K,
Bayer és Leonar brómezüst Icvciezó-lapokat, matt, félmatt és fényes minóséftben 100 darabonként 50 koronáért. Kischcl Fttlöp Fiai.
Gyakorlattal bíró irodtstanő, perfekt gyors és gépíró, AllAst korcs. Cim a kiadóban.
Oyakorlott gyors- és géplróklsasz-szony felvétetik irodámban Poliak M. Emil. 5967
Le^mag.isabb árb»»n vesz iparos ós családi varrógépeket, Brandl Sándor varrógép raktára, D^nk-tér 2. sz. alatt._
, Földmlvesiskolát végzett nőtlen fiatal errbcr gywkornok-eilenőrí Állást keres azonnali belépésre. Címe: Márkus János Palin. 6970
Pénzszekrény, tűzmentes egy ajtós 7-es, vaská.yhák, vas pinceajtó, kisebb-nagyobb bádogfedésü külső ajtók és faajtók, vas" ablak-gáterok, egy fa fürdőkád, egy keretes vas címtábla, régi vasak, kézi gabonarosta, két díszes réz villanykai eladó Fő-ut 10. szám, házlulaj-, donosnál. 5085
T
\' 1, . ■ 1 \' í. : ; .\' « • •\'
Marhamérleg
és többféle mmi
gabonamérleg
elfogadható áron eladó
« k »
Kohn Samu mérlegkészitónél
Nngykantx8a, Zárda-U. 3. Alsótemplomnál.
Iskolakönyvek bekötését
a legolcsóbban végzi :: lapunk nyomdája :: Fő-ut 5. szám alatt*
v U^
Cipész- és csizmadiamunkások
felvétetnek férfi és női munkára 150 korona
fi"»"" Furmen Imre cipész
laiykialm, Ctiigiry-it t. Lakát Klifilirfy-i 13. Saját hál.
u
kereskedelmit végzett, kl a gyors és gépírásban jártas, valamint üzletszerző tisztviselők felvétetnek a
♦,Hungáría%i Biztosító vezérügynökségónéi
Csengery-utca 1, szám. tusa
aun.
a
Kovcsot h asznált, elegáns 4 ülésos 18/22 HP, Vlesnor
íti*
luxus-autó
complett felszereléssel elköl- » . ; törés miatt sürgósen elad4-Kedvoaó vonatösszekötUtéij.
Molnár Gyula sjző
N»jyl«W», Vumonyc. ,, ,
I j< f fh *> 7
.4 mi, fi
........

6080 ---
Makulatur
ujaágpaplr kg.-kint 16 K-ért kapható lapunk kiadóhivatalában.
T ^ -r. ? /uf r minden mennyiségben vásárolunk készpénzfizetés mellett,
előleget uyujttink,
«sákokat előre UUIdünk.
______________A, legmagasabb napi árat?
adjuk akár közvetlent, akár az alunií , kirvV\'deU&ógeink, | vagy képviselőségeink utján.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R. T.
Nagykanizwn, Basár-épttl®U , > Sürgönyeim ; Futura. Telefonszám: 123.
Kirendeltségeink t Z alaegerszeg, telefonszám 56, Zalaszentgrót,1 telefonszám 22, Lenti,
1
VAnnionlrtoíWmnlr . Hitelszövetkezet Koszthely, tolofonszáitt 68, Hitols«t>v«tkezot ZaJaapati,. telefonnám d,. JlbpYlöülUöbgüIlla. Hitelszövetkezet Tapolca, telefonszám 18, Hitelsziivctkozot Dobri, Hangya Szövetkezet
iám 20, Hangya Sxovetkeict Nova, telefonszám 7.
Sümeg, telefonnám
11
Mt
HM

OunántuliÉlelmiszer ésÁru-forgalmi Részvénytársaság
Nagykanizsái), Csengery-ut 6. ix.
Telefon: 59. Távirati cim : „Transdanubla"
1 . ■ ... .w-líSÁ i * ..;• ■ ■ ¿.\'
a mindenkori legmagasabb napi árakon".
:
Vi
vásárol
. I\'i x\'*
babot, mákot, diót
TOJÁST,
stb. élelmiszereket és mezőgazdasági terményekel.
Ugypnott mézszállitásokból visszamaradt kisebb-nagyobb űrtartalmú
horganybádog kannák
nagyobb mennyiségben is olcsón eladók
1


\'O
Hirdetmény.
Körmenden 18 évo fennálló tulajdonomat képoző jónevü forgalmas
vendéglőmet és újonnan épült szállodámat
Körmenden f. évi augusztus 15 én délután 2 órakor a vendéglőben megtartandó nyilvános árverésen 6 évre bérbe adom, mely azonnal átvehető. Levélbeli előzetes tudakozó-
ooof> dAsra válaszolok.
*
özv. LUHk Lajoané, Körmend.
Ügyes, teljesen önállóan dolgozó
kalapkészitőnőt keres
azonnali belépésre Németh Mariska Zalaegerszeg.
ixa
Ingatlauok gyora közvetítése
Zrínyi MJkló*-utca 93. 1. em,
Beköltözhető lakással eladó házakt
Emeletes hit, ©{foglalható Z szobás lakát
és üxlcthelyiség ......... 400.000 K
UJ, 4 szobás ház, nagy kert, elfoglalható
3 szobás lakás v, . . ...... 360.000 K
UJ 2 lakáiu ház istálóval, nagy korttel,
3 szobás elfoglalható 350.000 K
Belvárosban Z lakásu ház, kisebb kerttel,
elfogulható 2 szobás....... 260 000 K
Kisobb ház, 3 egy siobás lakás, nagy kort
cltogUlható 1 szoba-konyha..... 200 000 K
Kcgl ház üzlctutcában, udvar, nagy keittcl
elfoglalható 2 szoba 1 ....... 230 000 K
Kisebb hás udvarral, 3 egy szobát lakás
1 azoba konyha elfoglalható......ISO 000 K
ei Vi fi\'tü . \' \'
Eladó házak:
Emelotes, modern bérpalota, íurdószolVik,
vltvozotékkol.............1.600.000 K
Kagykortü házak, több lakással, istálóval,
forgalmas utcákon, piac közelében . 400 — 100.000 K Napykcitü házak, modorn 3—5 szobásak 400 —800 000 K
Mhgúnyos házak udvar, nagy kerttol a város
\' utc
minden részében
« • • .
. 161—700.000 K
A
♦ 1
Kiadó két nagyobb vendéglő igen Jóforgalmu, jutányos árakon.
Vendéglő bérletek átadók. - Üxletbérletck kóc-
votitése.
Kisbirtok eladó, 14 holdas, 4 é« féi holdat.
Nagybirtokok Zalában és\' Somogyban 485 holdtól > 25uO holdig.
Mrtokbcrlet átadó: 236 és 540 holdas* r
Jó rétek eladók. Több szép txőlő eladó a város küzolébon. — Magyar-utcában háahely eladó.
Berendexett oamentirusryár eladó.
....... .........
Patent hordózár
szenxáűlós találmány I A hordók lozárásáhos nem Lf<
védó bádoglomozekkcl leszögezni. Megszűnt n száj-
kett többé dugó, n hordót nem kell lopec&étolai.
dongák sérüléso, térése. Kgy pillanat alatt légmentesen olzárható, vagy kinyitható a patent hordózárral. Lerakat: Flucher éa Dftder, KÖhter Testré-rok Nagykanlaiiq. , 6040
A
opoooaoaoooaaoQQPQPQDaoooopa
in»
Könyvnyomda
Könyvkötészet
Nyomdai telén: 117.
í»K» r i
I» > im! i
■ • I ¡i i i|i ili
r. ¡* ) \'".vhif h tVi-v \'«i »•
Vonalzóíntézct
Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák,, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplagok stb: e11 szakba vágó munkák legi^lésesebb kivitelben „ készülnek. : Szépirodalmi i míivek ésl/,iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzletii könyvek! csinos és:; gyors kivitelben v állíttatnak eiö;n
ili
..... .H
Kiadóhivat ^
U
, Fő-ut 13.
□ODC3at3 DOOOOODOODO DQDQDQOQDOfl -


Nyomatott a laptulajdonosok : Zafai és Gyarmati könyvnyomdájában,
mmm
-a
50. évfolyam
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Nyomda:
LM-ut 5. iiám
Megjelenik hétfő ki* vételével minden up kóra reggel.
r iTfi H~.tii iíp\'i ÍÍI.I.
*B*rka«»t0»4j[l kiadóhivatal! UUtoa 7i. P6«s«rkaastó lakása 71. Nyomdai UUIon 117.
l j ......... ,ii L ,.,;; ,,
(
Nagykanizsa, 1921. augusztus 12. Péntek
182. «iára
POLITIKAI NAPILAP

mm
FŐ»iorkosit<3:
TÓTH ZOLTÁN

Tims«rk«*sté:
Dr. HIRSCHLER JENŐ
TJTL J« ÜTIPT" • ffiMI\'Éhfffn\'i II1

Előfizetési árak:
Hilyknkáikixkirifi Tidttrt postai ixéttUAéutl
Bgy hóra ... 35 K Negyed évre . 100 „ Pélévre . . . 200 „ Bgéss\' évre • . 400 „
Egyet szám ára 2 koron«
wmmmmmmmmmtm
Hlrd.té»»k délután 6 óráig t«tn»k fel dljaxabás sssrlat.
■HHHMHMHHHi
„Magyarországon nem lesz kenyérinség
if
•AÚ
A* amerikai béke jelentése a Ház előtt — A szárazság és a valuta-
viszonyok. — Az ingatlan vagyonváltság.
get követeljenek. Itt a nyomorúság veti előre árnyékát és a téli hőnapokban rettenetes lesz az inség. Szeretném, ha a jővátételi bizottság meghallaná a magyar kisemberek jajszavát. Igaz, hogy fürdőkben és luxushelyeken tobzódnak, de ugyanekkor hiányzik más részen a mindennapi kenyér. A földmunkások kereset nélkül vannak és a kenyér napről-napra drágább lesz. Az Alföldön ezer meg ezer ember maradt kenyér nélkül. A lisztkivitelt függesszék fel. A drágaságnak nem a mezőgazdák az okai, hanem a felburján-zott kartellek, melyek mögött ott állanak a nagybankok. Valóban igaza volt annak az amerikai kapitánynak, aki azt mondta, hogy Magyarország a végletek hazája: az egyik oldalon dőzsölnek, a másik oldalon kétségbeejtő nyomor uralkodik.
Nagyatddi\'Siabói Amikor a kormány a szabadforgalmat elhatározta, akkor még kilátás volt arra, hogy nagy termés lesz és nem lesz nagyon magas a buza ára. Pénzünk akkor még magasan állott, a gabona ára alacsony volt. Eszerint alakultak intézkedéseink. Azóta a viszonyok megváltoztak. Pénzünk értéke lement. A nagy szárazság következtében az ország gazdasága is kellemetlen helyzetbe került. Fölöslegünk azért lesz, de kevesebb. Kétségtelen azonban az, hogy Magyarországon kenyérinség nem lesz.
— Kiviteli engedélyt aeftunk gabonára. Mindenki szállíthat ki gabonát, aki lefizeti az illetéket. Szükség volt erre, mert ez pénz kérdés. A kormánynak azonban módjában áll, ha az idő elérkezik, megállítani a lisztkivitelt. A szárazság következtében már eddig is megszüntette a takarmány és burgonya-kivitelt. A hiba azonban nem a
-kivitelben, hanem az ország teljesítő képességének hiányában, a pénzhiányban van. A pénzügyminiszter már ma is alig tudja fedezni a tisztviselők és ipari munkások ellátását.
— A Tiszántúlon olyan a helyzet, hogy a mezőgazdasági munkások nagy tömege nem jutott munkához. Ezeknek lesz kenyerük. Gondoskodni fogunk arról, hogy ezeket összeírják.
Csertl: A jegyzők nem akarják őket összeírni.
Nagyatádi: Megküldjük majd az utasításokat. A mostani nemzetgyűlés minden pártja
»
és a kormány is gondoskodik róluk és nem engedi meg, hogy magyar emberek éhínséget szenvedjenek ebben az országban. Kéri válasza tudomásul vételét.
Az interpelláló és a Ház a választ tudó-másul veszi. Az Ülés vége l/Á3 órakor.
Budapest, augusztus 11. A nemzetgyűlés mai ülését 11 órakor nyitotta meg Bottlik József alelnök. Bemutatta Schandl Károly és társaínak inditványát, mely szerint a vagyonváltság tárgyalásának ideje alatt a nemzetgyűlés Időtartamát egy órával hosszabit-sák meg.
Bánffy Miklós gróf: Ebben a percben bizonyos öröm fog el, hogy jelenthetem a magyar nemzetgyűlésnek az Amerikai Egye-sült-Allamoknak azt a lépését, melyben kifejezésre juttatja azon szándékát, hogy haladéktalanul béketárgyalásokba bocsátkozzék velünk.
Az ingatlan vagyonváltsághoz elsőnek Szabó Balázs szól hozzá. A lebélyegzés előtt a falu pépe dobálta a pénzt, ma azonban az a helyzet, hogy a falu Ismét megrohanja a pénzintézeteket kölcsönért. Ez az esztendő katasztrófával fenyeget, nem lesz takarmány, burgonya, köles. Ehhez hozzájárul a korona esése, de a legnagyobb baj az, hogy egymást nem tudjuk megérteni. A* ipari és kereskedelmi téren nincs vállalkozás és termelés. Altalánosságban elfogadja a javaslatot.
Czettler Jenő: A szakemberek megmondták, hogy csak a gazdasági helyzet javulása javíthatja meg a koronánkat. Nem tartja időszerűnek az Ingatlan-váltságot, nem fogadja el.
Gunda Jenő: A javaslattal óvatosan kell bánni, nehogy megöljük vele gazdasági életünket. Felolvas részleteket „Rabok országa" c. röpiratból, melyet széltében terjesztenek és amely bizonyítja, hogy milyen eszközökkel éskálódnak ez ellen a javaslat ellen. Van a gazdáknak egy része, mely a háborús konjunktúrákat nem használta ki. Ezeket nem szabad túlságosan megterhelni. Helyesnek tartja a javaslat azon intézkedését, mely a fizetés mikéntjéről rendelkezik. Bízik Kossuth Lajos magyar népében, mely a csorbítatlan nagy és keresztény Magyarországért ezt az áldozatot is meg tudja hozni.
Grleger Miklós nem fogadja el a javaslatot, mert a kisembereket exisztenciájukban támadja meg. A nagybirtok ne éljen vissza a nép türelmével, ne iparkodjék elgáncsolni az agrárdemokrat* politikát.
* \' 1 J
Elnök indítványozza, hogy a Ház legközelebbi ülését holnap tartsa s melynek napirendjén az amerikai békehatározmány, az elnöki állás választás utján való betöltése és az Ingatlan vagyonváltság javaslatának tárgyalása szerepeljen. — Ezután áttértek a sürgős interpellációkra.
Schandl Károly : Lehetetlen, hogy a megcsonkított országtól még jóvátételi össze-
A politika hirei,
Gaál Gasxton a kisgazdapárt elnök-Jelöltje.
Budapest, aug. 11. A kisgazdapárt tegnapi értekezletén döntött az elnöki tisztség betöltése tárgyában. A választás elsősorban Bottlik Józsefre esett, aki azonban a kereszténypárt bizalmatlansága folytán kitért a meg-bizás alól és igy véglegesen Gaál Gasztont jelölte, aki holnap veszi át az elnökséget.
As amerikai különbéke Javaslata a Hám előtt.
Holnap az ingatlan vagyonváltság előtt a nemzetgyűlés sürgősen tárgyalni fogja az Amerikával kötendő különbékére vonatkozó felhatalmazó javaslatot. A nemzetgyűlésen meg fog jelenni az amerikai főmegbizott is, nagyobb számú kísérettel és ezt az alkalmat a képviselők arra akarják felhasználni, hogy tüntessenek Amerika mellett. Az ülést erre
való tekintettel pontosan 10 órakor kezdik.
/
Az egysége« párt gondolata még egyre klaért.
Még ma is diszkuiszió távgya volt az egységes párt gondolata, melyet most leginkább a kisgazdapárt kíván. A párt vezetői hangoztatják, hogy a koalíciós kormányzásnak véget kell vetni egy nagy kormányzópárt alakításával. Pártolják az eszmét a disziden-sek is. Az Ő álláspontjuk az, hogy a kereszténypárt egyik része technikázásokkal és taktikázással megnehezíti a kormány munkásságát, holott ma az országnak nyugodt kormányzásra volna szüksége. r Remélik, hogy a szünet alatt Bethlen miniszterelnök passibilis kormányzási programot fog nyilvánosságra hozni, amely lehetővé teszi számukra a csatlakozást a kisgazdapárthoz és számítanak arra is, hogy a velük szimpatizáló kereszténypártiak is átmennek a kisgazdapártba.
A kisgazdapárton az egységes párt érdekében azt is hangoztatják, hogy amennyiben szünet alatt a miniszterelnök terve nem sikerülne, akkor okvetlenül választások jönnek, mert a kormánynak is az az álláspontja, hogy a mai parlamenti viszonyok közt nem lehet egészségesen kormányozni.
A^kisgazdapárlofl remélik, hogy a kiírandó vÍíasV<ásoknál már az egységes párt jelöltjei fognak küzdeni az ellenzékkel.
Aa elnöki tisztségek.
A kisgazdapárt tegnap esti értekezletén elhatározta, hogy az alelnökségre is reflektál és kívánja Bottlik József további maradását. A párt vezetői azonban megállapodtak a kereszténypárt vezetőségével, hogy as egyik alelnöki tisztséget rendelkezésre bocsátja és erre jelölték is Huszár Károlyt. Ha Bottlik nem távozik ax alelnöki állásból, akkor na-
gyon problematikus Huszár alelnÖksége, mert kérdéses, hogy Kenéz Béla, aki a dissrídensek képviselik az alelnőkségben — lemond-e álláséról.
A ma délutáni miniszter«
tanáci*
Ráday belügyminiszter holnap délelőtt értekezletre hívta a Baranyába kinevezendő miniszteri biztosokat. Délután pedig minisztertanács lesz, amelyen a baranyai és a nyugat-magyarországi kérdésen kivül a közellátás kérdésével is foglalkozni fognak. A szárazság folytán ugyanis bizonyos termésekre a kormány kiviteli tilalmat állított fel. A tervet legjobban nagyatádi Szabó István forszírozta és ezzel szemben foglalt állást Hegedűs pénzügyminiszter. Ma azonban a pénzügyminiszter a folyosón kijelentette, hogy közte és nagyatádi Szabó közt semmiféle kontraveizia nin-csen, mert ő teljesen honorálja a földmivelés-ügyi miniszter álláspontját és kivitelre csakis azokat a mennyiségeket kivánja felhasználni, amelyek a közszükséglet fedezésén kivül még fennmaradnak.
Vas* József törvényjavaslata.
l^ass József dr. vallás- és közoktatásügyi miniszter egy egyszakaszos törvényjavaslatot nyújtott be a minisztertanácsnak, a tanítói oklevélnek, a középiskolai érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűvé tétele céljából.
A javaslatot n minisztci tanáp* már elfogadta és valószínű, hogy a nenfóetgyűlés a legközelebbi napokban már tárgyalni fogja.
Különbéke Amerikával.
Budapest, aug. 11. Bánffy Miklós gróf a nemzetgyűlés mai ülésén beterjesztette az amerikai Egyesült Államok békehatározmá-nyát. A külügyminiszter ebből az alkalomból ezeket mondotta:
— Az Egyesült Államok kongresszusa 1921. évi junius hó első napján hozta az alább következő békehatározmányt, melyet az Unió elnöke junius hó 20-án jóváhagyott.
— Az 1. és 2. pontja a határozmány-nak a németeket érdekli. A 3. pont ezeket mondja: Elhatároztatott, hogy a kongresszus mindkét házának 1917. december 7 én jóváhagyott együttes határozata szerint a c*. és kir. osztrák-magyar kormány és az Unió között kijelentett háborús állapot ezennel megszűntnek mondatik ki.
4. pontAz Egyesült Államok és honosai részére fenntartatnak az összes jogok és előjogok, melyek a st.-germaini, illetve trianoni békeszerződésben megállopittatnak.
5. pont: A cs. és kir. osztrákmagyar kormány, annak utóda vagy utódai és minden osztrák-magyar honos tulajdonát képező javak az Uniótól vissza fognak tartatni mindaddig, mig a császári és királyi kormány vagy utóda részéről megfelelő gondoskodás nem történik nz unió bárhol lakó polgárai által támasztott igényének kielégítésére, amennyiben ilyen amerikai honosok nz osztrák-magyar kormány vagy közegeinek tettei által 1914. julius 31. óta károkat vagy sérelmeket szenvedtek akár személyükben, akár vagyonúkban, közvetve vagy közvetlenül, részvények birtoklása révén vagy ellenségeskedés következtében.
Ax Egyesült-Államok budapesti főmeg-bizottja utján az említett békehatározmányt olyan ajánlat kíséretében közölte a m kír. kormánnyal, hogy amennyiben Magyarország e békébe foglalt pontokat a maga részéről elfogadná, at Egyesült Államok kormánya
JL
ZALA
1921. augusztus U.
hajlandó volna Magyarország és az Unió között létesítendő különbéke megkötése végett haladéktalanul tárgyalásokba bocsátkozni. Tekintettel ennek külpolitikai fontosságát*, indítványozom, hogy a nemzetgyűlés a kővetkező határozatot hozza:
A magyar nemzetgyűlés az amerikai békehatározmányban foglaltakat, amennyiben ezek Magyarországra vonatkoznak, ezennel egészben és s minden fenntartás nélkül elfogadja. A nemzetgyűlés egyben felhatalmazza a kormányt, hogy Magyarország és az Egyesült-Államok között minél előbb a békének megkötése céljából\'az Unió kormányával tárgyalásba bocsátkozzék.
Az orosz szovjet átadja a hatalmat a nemzeti tanácsnak.
Reval, augusztus 11. Moszkvában olyan nagy pánik van, hogy még a külföldi missziók tagjai sem mernek az utcán mutatkozni. Á szovjetkormány védelme alatt egy nemzeti tanács alakult, amelyet nyíltan szerveztek meg« és amelyben 300 taggal vannak képviselve a különböző politikai pártok. Ez a nemzeti-tanács fogja átvenni a végrehajtó hatalmat a szovjetkormánytól. Óriási veszedelem, hogy a kommunista munkások ezrei vad agitácíót kezdtek az intelligencia ellen.
Az a hir jött Révaiba Moszkvából, hogy a vidékről azok a vörös csapatok, amelyek éheznek, elindultak Moszkvába eleséget követelni és ha ott sem találnak élelmiszert, akkor tovább nyugat felé fognak vonulni. Az éhség miatt a bolsevista hadseregben teljesen felbomlott minden fegyelerjl.
A vagyonváltság tető alá hozása.
Budapest, augusztus 11. Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter egy újságíró kérdésére, hogy az ingatlan vagyonváltság tegnap megkezdett tárgyalásánál várható vita terjedelme mennyiben befolyásolhatja n törvényjavaslat tető alá hozását, a következő nyilatkozatot tette :
— A törvényjavaslat sorsa már biztosítva van. A pártokkal való megállapodásom köti őket a javaslattal szemben elfoglalt álláspontjukat illetőleg. Remélem, hogy ennek a megegyezésnek következtében kevés vitával, minden lényeges módosítás nélkül készülnek el vele, amely annál ajánlatosabb, mivel a külföldön" előnyösen befolyásolná tekintélyünket ós meg-döntené azt a kétségtelenül rossz benyomást, amelyet az utolsó hetek nemzetgyűlési harcai okoztak.
— A külföldön az utóbbi időben két dolog ártott tekintélyünknek. Az egyik a Beniczky— Rakovszky eset, amelyot odakünn ugy tárgyaltak, hogy nálunk-nagy események vannak készülőben, amelyek felborítják az uralkodó rendet. A másik az a híresztelés volt, amely főként svájci és hollandi bankárok kt^zt terjedt cl, hogy a kisgazdapárt meg fogja / buktatni, csupa önzésből, az ingatlan vagyonváltság tervezetét aláása azt a pénzügyi kibontakozást, amelynek ez a törvény egyik lényeges alkotó része lesz. Kzért tartanám rendkívül célszerűnek és stílusosnak, hogy a minden oldalról megvitatott és a pártok közti értekezleten vég-leges formát nyert törvényjavaslatot a nemzetgyűlés a legrövidebb időn belül megszavazná.
TŐZSDE.
Budnpett, augusztus II.\'
ValutapUo: Napoloon 1250, Font 1340, l.évn —, Dollár 365, Francia frank 28 {0, l.engyol iMrkai 18\'/.. Márka 4?j0, Ura 1(150, Ozztrák 3775, Rubel 50\'/,, Lei 475 Sxokol 4577,, Svájci frank —Korunadinár 800, Frank ainnr--, Holland forint —, Bécsi kifizetés---.
Ertókek: Magyar Ilitől 1575, Osztrák Ilitől--,
Hazai 5HU, Jelzálog 255, Leszámítoló 705, Koreskodolmi Bank 0(100, Magyar-Olasz 300, Boocslnl 4700, Drasche
--, Altalános szén--, Szászvári 2200, Salgótarjáni
3525, llrikányi 3000, Rima 2035, Schlick--, Guttmann
21)00, Nasicl 00i0, Danlca 1775, Klotild 1050, Magyar
Cukor--, Adria 5200, Atlantika 4000, Királysór —
Bosnyák-Agrár 755, l.lpták 410, PhÖbut 500, Vasmegyei V|tan>OS----, Girella 1075, Konkordla 2180
A. korona Zürichben.
Hmliipest, aug. 11. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 1 70,
HÍREK-
Pécs, Sopron.
Visszajött az egyik, elveszett a másik; jelenti mindkettő könnyek csíllogásít. Ilyen nemzeti sors nincs sehol se máshol; egyik szemünk örül, másik sírva gyászol.
Vad keserű üröm az örömpohárba ... Szegény magyar fajtám sorsod jaj de árva 1 Örömed ha van is, hamar búra válik, kisér útaidon s kínoz a halálig.
Ne örülj 1 Nagy árral fizetsz vissza érte; tépik a szivedet és ugyan miért ne? Hisz az ilyen szíven nincs kimélni voló, magad a becsület —
s egész világ csaló • •.
%
. .. Egyiket köszöntöd örömed könnyével, a másiknak vesztén hited lángja ég el; sír, zokog a lelked s tépi a szót lassan: „Melyiket szeressem ? Melyiket sirassam?14

•osztrák korona; ,bankjegyé pedig
\'80, az osztrák bélyegzett • 58 szantim.
Nagy Lajos.
Ml van a mozikkal* Tegnapi ily
című hírünkre Pósfay Pongrácné úrasszony a következő nyilatkozatot adta:
A Holzer-mozgót eddig azért nem vettem át, mert Antal Jenő úrral a helyiség bérletére nézve békésen megállopodni nem tudtam. Antal ur ugyanis a bérösszeget a régivel izemben oly mértékben emelte föl, hogy azt egy kezdő vállalkozás el nem bírhat j\'í. A "bérösszeg megállapítását a bíróságra bíztam s amint p döntés meg lesz, a mozgó berendezését rögtön megkezdem. Csodálatosnak tartom, hogy a régi tulajdonos megütközik azon, hogy a mozit nem hagytam a kezén s nem fogadtam cl a 60.000 koronás részesedést. Mindenki tudja, hogy azt- módomban sem volt megtenni, mert a kormányrendelet szigorúan tiltja a mozirendelet intencióinak ilyeténképpeni kijátszását. Legyen nyugodt mindenki, a mozi a szokásos időben föltétlenül meg fog nyílni. Ebben az időszakban más esztendőkben is szüneteltek az előadások, még akkor is, ha nem volt ily tűrhetetlen hőség.
— Wilde Ferenc állapot«. Megírtuk
tegnap, hogy Wilde Ferenc takarékpénztári tisztviselőt agyszélhüdís érte. A beteget beszállították a kórházba, ahol állapota tegnap délután keveset enyhült.
— Miért nlnca zsír. Városszerte nagy a panasz, hogy nem lehet zsírt kapni. Ennek egyszerű az oka. A nagy szárazságból sokan arra következtettek, hogy nem lesz kukorica s nem lehet mojd télire sertést hizlalni. Így a
| jómódúak, hogy féltékenyen gondozott gyomraik téli ellátását biztosítsák, nagy mennyiségben s/.edík össze a zsírt, fölverve annak árát s mit sem törődve azzal, hogy a közönség nagy rétege már most zsirinségben szenved. A jómódúak óvatossága fölösleges, mert az ország más részeiben a kukoricatermés kitűnő, Szerbiában pedig egyenesen bőséges a ha már nem lenne, lesz szerb és amerikai zsír, amely olcsóbb is, mint a hazai.
1921. augusztus 12.
ZALA

— Heltai Hugó Is Kanizsára akar
jdnni. Tegnapelőtti számunkban megírtuk, hogy Mar ¡házi-Kövér színigazgató szeptemberre Kanizsára aka> jönni. Mára n színi szezon ügyében még egy távirat érkezett, m*g pedig He/iai Hugó színigazgatótól, aki arra kéri a városi tanácsot, hogy szeptemberre adjanak neki játszási engedélyt. — Heltai Hugó egyízben már volt Nagykanizsán és akkor szintén a Polgári Egyletben játszott. Gyenge társulattal vonult be a városba, társulatát azonban itt felfrissítette és megerősítette ugy, hogy egészen kitudta elégíteni a viszonyokhoz mért igényeket. Jelenleg Heltai teljesen komplett társulattal Esztergomban játszik és működéséről az esztergomi lapok a teljes megelégedés hangján irnak. — *A szinl szezon kérdésében Heltai távirata csak\' komplikálja az Ügyet, bár a városi tanács értesülésünk szerint annak ad játszási engedélyt, aki tárgyi garanciákkal jobban tudja biztosítani a szezon erkölcsi és anyagi sikerét.
— Az ruha éa a marólúg. Hirschl József Király-utca 60. sz. alatti lakos a mult héten felfogadta cselédnek Szabó Anna nevü leányt. A leány jó és szorgalmas cselédnek bizonyult és a gazdája meg volt vele elégedve. Egyszer azonban Hirschl észrevette, hogy a szekrényből 5000 koronája hiányzik. Gyanakodott ugyan az uj cselédre, azonban tárgyi bizonyitékok híján nem mert ellene jelentést tenni. Szabó *Anna a mult héten szabadságot kért és amikor visszaérkezett, észrevette, hogy a cselédnek sok uj ruhája van. Hirschl ebből megerősítve látta gyanúját és most már jelentést tett az ötezer koronáról a rendőrségen. A rendőrség vallatás alá fogta a lányt és rövid munka után Szabó Anna töredelmesen bevallotta, hogy a lopást Ő követte el és az ötezer koronából 3800 koronát már el is vásárolt uj ruhákra. A rendőrség át akarta kisértetni az ügyészségre, amikor Szabó Anna azt kérte, hogy kisérjék volt gazdájához, mert a* ottlevő holmiját össze akarja pakolni. Egy rendőrt adtak melléje és megengedték neki, hogy rövid időre visszatérjen volt helyére. Itt egy óvatlan pillanatban kiment a kony- \\ hába és az ottlevő marólúgot egy hajtásra • megitta. Míre hozzá rohantak, már a földön fetrengett. Súlyos égési sebeivel a közkórházba szállították.
— A szombathelyi kereskedő családi drámája. Legutóbbi számunkban hirt adtunk már Steinberger szombathelyi kereskedő megrendítő családi drámájáról. A megrázó esetről egyik szombathelyi laptársunk most r következőket irja: „Steinberger Zsigmond fűszer-kereskedő Ungár Imro dr. malomtulajdonossal csütörtökön délután a gyorsvonatcnl utazott el Szombathelyről Grázba. Alig érkezett meg Grázba, Steinberger mindjárt ki is ment a kö zeli Judendorfba, ahol a legnagyobb «meglepetésére azt a folvilágositást kapta, hogy felesége nem tartózkodik ott. Steinberger ekkor a szálló telefonján felhívta az összes szállodákat ós Steiner Gyula szombathelyi Szent Márton-Utcai nyersterménykereskedő után tudakozódott, aki az ő tudomása szerint már régebb Idő óta udvarolt a feleségének. Több meddő kísérlet után végre az Elefánt-szállóban azt a választ kapta, hogy Steiner Gyula ott lakik. Rögtön el is indult az Elefánt szállóba és ott Steiner Gyula lakásába akart bemenni, de a portás kijelontette, hogy nem lehet bemenni hozzá, mert egy asszony van vele. Steinberger mindjárt sejtette,
hogy az asszony\'nem lehet más, mint az ő felesége s a viselkedésű ettől a pillanattól kezdve annyira feltűnő ós izgatott lett, hogy a portás telefonón értesítette a rendőrséget, hogy jöjjenek azonnal a szállodába, mert valami tragédia van készülőben. Steinberger * közben elhelyez kedett a folyosón Steiner lakása közclóben és várta a történendőket. Egyszerre csak egyasz-szöny lépett ki a folyosóra. Háttal fordulva állt Stcinbergor előtt s a kereskedő fiem ismerte fuj egyszerre. Csakhamar azonban megfordult és akkor Steinberger megbizonyosodott, hogy a felesége lépett ki Stelnertől. Előrántotta a revolverét ós rövid fár méter távolságról négyszer egymás után rálőtt. Egész közel történtek a lövések, de csak egy talált. Ez a golyó az asszony bal vállába fúródott. A rendőrorvosi vizsgálat megállapítása szerint a lövés nem volt halálos. Hogy az asszony mégis rögtön mci< halt, annak az volt; az oka, hogy az ijedtségtől hirtelen erős idegsokkot kapott. Steinberger a grázi rendőrségen most állandóan két kis gyermekének fényképét nézegeti és egyre azt hajtogatja : — Miért nem a csábitót lőttem agyon ? Miért tettem szerencsétlenné gyermekeimet ? Megöltem gyermekeim anyját 1
— Üzletátvétel. Az Általános Fogyasztási Szövetkezeinek az Armuth-házban levő husszókét a hozzávaló gépekkel együtt 200 000 koronáért megvásárolta Harmat rőföskercskedő. Az uj bérlő az üzlethelyiségben rőfösüzletet rendez be.
(x) Feltllflzetéa. A nagykanizsai mun kásifjuság folyó évi augusztus hó 7-én tartott mulatságán voltak szivesek felülfizetni a következők, amelyért hálás köszönetet mond a rende?Őség : Bazsó József, Váry Zoltán 100—100 K ; Biliig Ferenc, Tibolt Lajos 00—60 K ; Kopár Testvérek, Stern Gyula, Eppinger Izsó, Hirschler Testvérek, Ttutsch Gusztáv, Gyenes Lajos, Vida Endre, Mayer Károly, Schwarc és Tauber, Pörzse János, Antal Jenő, Kisfaludi és Krausz, Lusztig Testvérek, Szabó Antal, Lukács Jenő, Fatér építőmester, Fománovics igazgató, Koréin ós Strock, Tibolt Bózske, Pap Oszkár, Bartha Miksa 50—50 K ; dr. Szekeres József, Harangozó József, Szabó Testvérek, Fischer és Báder 40—40 K ; Horváth Pali 36 K ; Horváth József, Unger Ulhmann Elek, Weiszfeld ós Fiachcr, Kaufmann és Bien, Schnitzer Géza, Takács Sándor, Horváth János, Cséré Jóska 30—30 K ; őri Ignác, Somogyi Testvérek, Pintér Béla, Halász Sándor, Armuth Natan, Kolarics bor bóly, Deutsch ós E-chner, Turul cipőgyár, Kohn L. Lajos, Stampf Zsigmond, Bcck Béla, Bettlheim ós Guth, Singer József, Petermann József, Schwarc Dezső, Tóth József, Valics ós . Deutsch, Schless Testvérek, Bruncsics József, Székely N, Makóviczky cukrász, Bartha Alfrédné, Deutsch József 20—80 K ; Eppinger Lajos 50 K ; Miltényi Sándor 16; Halmos és Pollák 2v) K; Lakos János, Szabó Elemér, Stern és Klein, Deutsch N. 10—10 koronát.
(x) Munkás kabaré. Teljes siker közepete folyt le f. hó 7-ón a nagykanizsai munkások által rendezett mulatság. . A sikeresen összeállított műsorból nagy tetszést aratott „Hamis az asszony" cimü egyfelvonásos vígjáték, amelyben különösen kitűnt Egyed László a kasai színház táncos komikusának fellépte. Egy öreg parasztot alakitolt oly sikerrel, hogy a \' közönség szűnni nem akaró taps ovációban részesítette. Nagyon jó volt móg Thury Pálnó a kis paraszt menyecske szerepében oly élénken mozgott a színpadon,. akár csak egy ruti-nlrozott színésznő. Kitűnően alakitolták a szerepűket még: Farkas Bözsike, ki egyben nemcsak szépen énekelni, de táncolni is kitűnően • tud Garai Gyula a cigány szerepében elsőrendű volt. Dicséretet érdemelnek még : Varga Vince, t I Horváth Pál, Haffner János. Egyed László a tánc számaiban is nagy sikert ért el. A legnagyobb érdem a kabaré rendezésében Thury ; Prtló, ki nem kímélve a legnagyobb fáradságot, mindent meg tett a mulatság Jó sikeréért.
(x) Galamboki mulatság. Mint értesülünk, E^yed László a kassa— pozsonyi színház tagja folyó évi augusztus hó 14-én szülőfalujában, Galambokon a kisvendéglő udvarán délután 3 órai kezdettel tart előadást az ottani önkéntes tűzoltó ifjúság egyesületének javára. A mulatság iránt a környéken nagy az érdeklődés.
(x) Orvosi hlr, Dr. Kahán Imre fogorvos szabadságra utazott és rendelósót szept,. hó 16 én kezdi ismót meg.
(x) Aranyat, ezUatttt, brilliánsokat, platinát, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb úrban veszek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. szám. (Fő-tér és Sugár-ut sarkán.)
Ylneollérek egymás között.
Véres revolverharc Máriatelepeti«
(Saját tudósítónktól.) Vázsonyi Emil so-mogyszentmiklósi bérlőnek Máriatelepen szől-lőskertje van, melyben a napokban véres kimenetelű verekedés játszódott le. Két vincellér állott egymással szemben, egyik áskáló-dott a másik ellen, míg végre revolverrel Intézték el a felmerült differenciákat, ami ax egyiknek csaknem az életébe került. Az eset részletei a következők :
A máriatelepi szőllőskert fővincellérje Pettauer György, a vincellér segédje pedig Virág Pál. A két vincellér egyazon gazdának a kenyerét ette, azonban nem egyformán szolgálták gardájukat. Virág Pál bepanaszolta a fővincellért, hogy hűtlenül kezeli a rábízott jószágot és sűrűn megdézsmálja -a szőllőt. Vázsonyi eleinte nem adott hitelt a panasznak, később azonban, mikor Virág álhata-tosan kitartott panasza mellett, mégis kérdőre vonta a fővincellért.
Pettauer fővíncellér természetesen méltatlankodva \'tagadta a vádat és az egészet kenyéririgységnek mondotta, mely őt ki akarja túrni a helyéből. A bé^Jő erre a két vincellért szembesítette egymással. A szembesítés sem tudta tisztázni az esetet, mert Virág tovább vádolt, Pettauer pedig keményen tagadott.
Vázsonyi most mit« x^ga sem tudta, hogy hogyan áll tulajdonképpen a dolog, melyik a hü és a hütelen szolga. A jó gazda szempontjából egyelőre elegendőnek tartotta,* ha tudomására adta a vincelléreknek, hogy tud az esetről és ezzel a maga részéről {az ügyet befejezte és eltávozott. A két vincellér ott maradt egyedül, egymásnak szögezett tekintettel.
Pettauer, mikor egyedül maradtak, dű-hősen kérdőre vonta segédjét, hogy hogyan mer ellene áskálódni és hogyan meri őt lopással meggyanúsítani. Virág Pál, a segéd-vincellér nem ijedt meg feljebbvalójától és a tul ordínáció legcsekélyebb jele nélkül szemébe vágta, hogy ő hűtlen szolga. Ezt már a fővincelléri tekintély nem tudta elviselni. Pettauer berohant a szobába, magához vette n revolverét és közelről, mintegy 5—lépés távolságról rálőtt Virág Pálra. A golyó Virág állkapcsába furódo\'.t és szétroncsolta sv ának alsó felét. Azonnal beszállították a kőzkór-< házba, ahol súlyos betegen fekszik. Pettauert pedig a csendőrség vette Őrizet alá.
A gyilkoló revolvergolyó sem tudta azonban végeredményben, a hűtlen kezelés kérdésében az igazságot megtalálni.
Előrehaladott Idény * miatt
az összes
Bar ta Miksa Sl«."-«^« ♦ n»^ váladék »ng0i témszavetekb«..
mélyen leszállított
áron kkruslttatnak
:4

(x) Remek szabású, rendkívül finom anyagú vadonatúj szmoking igen jutányosán eladó. Cím a kiadóhivatalban.
(x) Vadászok 1 Szabó Antal Nagykanizsa a Gust. Geuschow & Co, Ges. m. b. H. fegyver, lőszergyár és nagykereskedés nagybani lerakata szállít engedélyeseknek Lanc. hüvelyt 16-os 180 kor., 12-cs 230 kor. Kész töltény 16 os 500 kor, 12-es 600 kor. száz darabonkínt. Vadászfegyvereket ós teljes felszereléseket.
(x) MUhlbeck Károly eredeti aqusrelliei és rajzai kiállítva fischel Fülöp fiai főúti kirakatában. Ezen értékes festmények és rajzok t hét véqéig méltányos árban megvásárolhatók.
Apró hirdetések.

MB
Két nagyobb vendéglő, igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Szigriszt közvetítő, Zrínyi Miklós utca 33.
$878

Fényképészeknek ajánlunk B. I. K,
Bayer és Leonar brómezüst levelező-lapokat, matt, félmatt és fényes minőségben 100 darabonként 50 koronáért. Fischel Fülöp Fial.
Néhány intelligensebb iparost vállalnék jó házikosztra. Cím a kiadóban.
Pénzszekrény, tűzmentes egy ajtós 7-es, vaskályhák, vas pinceajtó, kisebb-nagyobb bádogfedésü külső ajtók és faajtók, vas ablak-gáterok, egy fa fürdőkád, egy keretes vas cim-tábla, régi vasak, kézi gabonarosta, két diszes réz villanykar eladó Fő-ut 10. szám, háztulajdonosnál. 0985
Elköltözés miatt komplett modern
ebédlőbutor és pianinó eladó Sugár út 68.
Iskola könyvek bekötését
a legolcsóbban végzi :: lapunk nyomdája ::
Fő-ut 5. szám alatt.

i :

Szeptomber első napjaiban jelenik meg Zlegcr Ferenc szerkesztésében
Zalavármegye
Altalános Közigazgatási, Kereskedelmi és Ipari
CZ1MTÁRA
\'N/V
A haUlmAs,; kb. 20 ivro terjedő mű magában foglalja ugy a kereskedők, Iparosok, gyárosok, hatóságok, intézetok, hivatalok, valamint a magánosokat érdeklő mindennemű hasznos és nélkülözhetetlen útmutatásokat.
Tartalmazza:
A legújabb posta- és távirda-dljszabást, bélycgillctékot, a vármegye nemzetgyűlési képviselőinek névsorát, a vármegye, rendezett tanácsú városok és községek vezetőségét a mellé rendelt összes hivatalok feltüntetésével, csendőrség, pénzügyőrség, egyházi és polgári hatóságok és közhivatalok beosztását, biztosító társaságok, pénzintézetek, iparvállalatok, vasutak, hírlapirodalom (elsorolását, ügyvédek, orvosok, gyógyszeré szék,járási állatorvosok, jegyzők, tanítók beosztását és névjegyzékét. Közli a Zalamegyében tartatni szokott országos vásárok jegyzékét, a vadászati és halá-szati tilalmakról összeállított kimutatást stb. itt fel nem sorolható mindenkit érdeklő külonfélo hasznos tudnivalókat.
wmr Ára 80 korona, -m
A UrtKlmM és »ok uiuaVát lg4njrlA oalnoa kiállítású mű lapunk nvomdájábaa vau • «jut alatt, ahol »MHie t4««k*t a hlr<t«t**akr« »KghUáftokat uié* elfogadunk, vaj/ kft>-vetUu a «saraAnéli Ffl-ut »a. «ián* alatt.
ZALA 1
1921. aufirusrtus 12.
Tjl-wf nnifArt Vön 8Zcrencs*m ft nagyérdemű közönséget értesíteni, nílLnHlTjöS. miszeiint a Simon György-féle lakatos műhelyből kilépve, ■ i ■ ni i lakatosmesteri működésemet HAhn Albert ós Tsa urakkal
társulva folytatom. Elfogadunk minden e szakmAba végó munkát jutányosán ós a legpontosabb kiszolgálás mellett. Állandó raktér takarék«üzhelyekböl. Vidéki munkák leggyorsabban készülnek. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérjük. Kiváló tisztelettel
ITjlaky és Háhn SaSsTa
BENZOL
kétszerfinomitott, vizfehér, motorhajtáshoz legalkalmasabb, kapható
Bodor Zoltán ós Társa
cégnél, Sugár-ut 28. Telefon 157.
\' Ugyanott gépolaj is kapható. 6995
BÚTOR, s
ebédlő, hálószoba, konyhaberendezés, amerikai íróasztal, könyvszekrény és egyéb berendezési tárgyak •
sürgősen eladók
Kardos, Csengery-ut 6., I* emelet*
Munkások
59,1 felvétetnek a
Nagykanizsai Tárházak Részvénytársaságnál.
Gazdaságba
24 éves izr. érettségizett fiatalember
alkalmazást keres.
Ugy irodai, mint külső teendőkben jártassággal bír. Leveleket „Szorgalmat" jeligére a kiadóhivatalba kérek. j9w
Cipész és cslzmadlamunkások
felvétetnek férfi és női munkára 150 korona
fiSSi? Furmen Imra cipész
laiykialm, Ciii|«rjr-it 1. Lakát tlsfalady-a ti. Saját hál.
Makulatur
újságpapír kg.-kint 16 K-ért kapható lapunk kiadóhivatalában.
Kereskedőknek
ajkunk ^
Barna caomagolót Superlor caomagolót Felvágott caomagolót Sxinep vékony kalapcaomagolót Papfaraa cakókat
ürudmkét éa caomagolócimkét Utaxó! rendelőkönyvet Ualetí könyveket stb.
/ legolcsóbb árak mellett.
Fischel Fülöp Fiai
papinaktára nagyban és kicsinyben Nagykanizsán, F6-ut 1. aiám.
Q-^y Ingatlanok \'ff
V iryora közvetítése v^r
Zrínyi Miklós-utca 33. I. eiu,
Beköltözhető lakással eladó házakt
Emeletet ház, olfoglalhntó 2 szobás lakás
fs üzlethelyiség......... 401.100 K
Uj, 4 szobás ház, nagy kert, elfoglalható
3 szobás lakás.........350 000 K
UJ 2 Ukásu ház istálóval, nagy kerttel,
3 szobás elfoglalható....... 160 006 K
Belvárosban 2 Ukásu ház, kisebb kerttel,
elfoglalható 2 szobás....... 210.000 K
Kisebb ház, 3 egy szobás lakás, nagy kert
elfoglalható 1 szoba-konyha...... 200 000 K
Régi ház üzletutcában, udvar, nagy kerttel
elfoglalható 2 szoba ....... 2)0 000 K
Kisebb ház udvarral, 3 egy szobás lakás
1 szoba-konyha elfoglalható . . . . 110 010 K
Eladó házakt
Emeletes, modern bérpalota, fürdőszobák,
visvozetékkel......... 1.100.000 K
Nagykertu házak, több lakással» istálóval,
forgalmas utcákon, piac közelében . 400—000.000 K Nagykertu házak, modern 3—5 szobásak 400 - 000 000 K Magányos házak udvar, nagy kerttől a város . minden részében...... 110-700.000 K
Eladó két nagyobb vendéglő igen jóforgalmu, jutányos árakon.
Vendéglő bérletek átadók. — Üzletbérletek köz-votitésc.
Kisbirtok eladó, 14 holdat, 4 éa léi holdas.
Nagybirtokok Zalában és Somogyban 455 holdtél 25UO holdig.
Blrtokbérlet átadó: 236 és 540 holdas.
Jó rétek eladók. — Több szép siőlő eladó a város közelében. — Magyar-utcában házhely eladó.
Bairaadesatt oamantárugyár eladó.
Eladó
ülésnek és kasnak alkalmas, 5 holdon levő
kosárfonó
füzvesszö.
%
rjrduljan^k Dobos Mártonhoz
Tótszerdahely, KcdAk-féle kastély.
Uj kádármühely!
100 llUHftl 3000 UUtI* ajtós, vagy ajtó nélküli hordók bármely*mennyiségben leszállított árban kaphatók
TOBAK MIKLÓS
kádármesternél, Sxombathaly, Krssébet _klrályné-utoa. 47. si ám._t>080
yWíTvMvTvvfvM mmMM VT>vr»3VHTVi
Quittner Arthur
hatéaáillai eaga^élfeiett ilMaajaxarali
lagykailzsa, Ctingvry-ntca IS ti.
Elvállal világítási vezetékek, motorok, csillárok, valamint telefonok, csengők és Jelzőkészülékek felszerelését. Villamos vasalók, fózö-edények, rcschauk, fűtőtestek javítását.
„ Mindennemű
villamos munkálatokat
gyoraan eaxközlAk, anyagok és égök raktáron kaphatók.
. Nyomatott a laptulajdonosok : Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában,
*
m
Í0. évfolyam mmmmsmsmmm
Szerkesztőség és
... • \'
Nagykan^aa, 1921. augusztus 13. Szombat
Vf-

kiadóhivatal:
Pő-ut 19« ss ám. Pő-ut 8. ixAtn,
Nyomda:

J&cgjelenlk hétfő kt-Tételéről minden
nap kór» reggel.
BserkesstAséftl 4« kUdrtbl vstuli leUtou TI Pdcserkesstd likán 71. Nyotndal telelőn 117.
183, szám
JL ! Öj \' °
Előfizetési árak:
Hiíjbia káikoikordii
íiiákrt postai uétttldéuil
tígy tiórn . . . 35 K Negyed évra . 100 „

Félévre
. 200
»»
POLITIKAI NAPILAP

K6*«orko*fttó:
TÓTH ZOLTÁN
i
Táxsszorkosttó:
Dr. HIRSCHLER JENŐ
Oi:.\'J*...jiJ)ŰLÍ!T.
ügt*% évre • . ,400 „
Egyes szám ára 2 koron«
Hlrdetéiiak délután 6 óráig tetnok fel dtjessbis sserlnt.

\\
> > .
.- ífr"\'-
Elfogadják: az amerikai különbókét.
Prónay alezredes 30 napi szobafogságot kapott. — Gaál Gaszton lett a házelnök. - A vagyonváltság vitája.
és kicsi nemzetünkkel teszi ezt, a l ormány nevében őrömmel üdvözli a javaslatot és eb-hen a szellemben kéri a nemzetgyűlést, hogy elfogadni szíveskedjék.
Csukás Endre: u vendek nevében elfogadja a javaslatot.
Schlachta Margit: A magyar nők nevében elfogadja a javaslatot.
Elnök: Több szónok nem lévén, a vitát bezárja.
Mózer Ernő előadó stiláris módosítsa után a nemzetgyűlés a béketárgyalásra a kormánynak a felhatalmazást megadta.
Belítska Sándor: A nemzetgyűlés hatá-rozata alapján közli, ho#y az illetékes katonai hatóság meghozta Prónui/ Pál alezredes ügyében a maga határozatát. Eszeiint Prónay Pált 30 napi szobajogságra Ítélték... (amikor a miniszter ezeket mondja, nagy derültség támad a kereszténypárton és az ellenzéken ) Szilágyi: Ez nem elégtétel I Hornyánszky: Nagyon gyenge I . Belítska: Én a záros határidőt be sem tartottam, kérem bejelentésem tudomásul vételét.
Elnök: A bejelentés nem képezheti vita tárgyát. Most pedig következik az elnökválasztás. Elrendelem a szavazást, mely a házszabályok értelmében titkosan folyik.
A szavazás lefolytatása után kihirdették az eredményt. Leadtak 93 szavazatot, ebből 88 Gál Gasztonra esett, öt pedig megoszlott.
Elnök : Gál Gasztont a szavazás alapján a nemzetgyűlés megválasztott elnökének jelentem ki. Az ülést öt percre felfüggesztem.
S\'.ünet után az ingatlan vagyonváltság törvényjavaslata következett, melyhez elsőnek Ruppert Rczrő szólott hozzá. A mostani adózási rendszernek az lesz a vége, hogy a nemzet milliói tönkremennek. Hol vannak ma a Széchenyi István gíófok, akik felajánlják jövödelmüket a haza megmentésére. Csak szép szólamok, szimfóniák hangzanak, de • senki nem emelkedik a hazaszeretet magas-latára. A kormány nem ura a helyzetnek, már csak ezért sem fogadja cl a javaslatot (Helyeslés a bal oldalon )
Budavári: Az egész beszéd ujabb mételyhintés I
Bernáth Béla: A javaslat súlyosan sérti a szöllőbirtokosokat. A részletes tárgyalások során módosítást fog ajánlani.
Pálfi Dániel: Nem helyesli a városok ingatlanára vonatkozó váltságokat, mert a városoknak ezekre az ingatlanokra közcélokra szükségük van.
Csukás Endre: Nagyon szeretném, ha a vagyonváltságon már régen tulvolnánk. Ezt
Budapest, augusztus 12. A nemzetgyűlés mai ülését 10 órakor nyitotta meg Bottlik József alelnök.
Mózer Ernő ismerteti és elfogadásra ajánlja az amerikai békehatározmányról szóló törvényjavaslatot. Éljenzéssel fogadott előadói beszédében hangsúlyozta, hogy az Uniónak ezen határozata az első lépés arra, hogy beteljesedjék az igazság, hogy „hiszünk Magyarország feltámadásában44.
Pallavicini György őrgróf: Amerika meg fogja érteni azt, hogy Magyarország a magyaroké. A pártja nevében örömmel fogadja el a javaslatot, mely első lépés Ma gyarország feltámadásához.
Dvorcsák Győző : Az Egyesült-Államok nem fogadja el a ránk kényszeritett békét. A tótok nem fogják sohasem elismerni a cschoszlovák államot. A magyar integritás elve Amerika szabad földjén van elvetve, ott fog nagyra nőni. A javaslatot elfogadja.
Kutkafalvi Miklós: Örömmel fogadja, hogy az Unió népe Magyarországgal különbékét akar kötni. A rutén népet erőszakkal szakították el Magyarországtól. A rutén nép / több izben hatáiozott arról, hogy törhetetlen hűséggel ragaszkodik Magyarországgal való oszthatatlan kapcsolatához. A rutén nép nevében és megbízásából kijelenti, hogy soha ugy meg nem csúfoltak egy politikai doktrínát, mint a népek önrendelkezési jogát. Kijelenti, hogy a rutén nép nem fog nyugodni addig, míg önrendelkezési joga alapján vissza nem kerül az ezeréves Magyarországhoz. A javaslatot elfogadja.
Berki Gyula: Hogy Amerikában nyilvánult meg először a kíengesztelődés gondolata, abban nagy része az amerikai magyarságnak van. A kisgazdapárt nevében őrömmel üdvözli a javaslatot. • >
Pásztor József: A világ legigazságosabb népe Amerikában van, ott jobban felismerik u magyar kisgazdák munkájának értékét, mint idehaza. A javaslatot elfogadja.
Ugrón Gábor: Harding elnök nyújtja az amerikai nép békejobbját Magyarországnak. Magyarország mindig rgyüttérzett és küzdött az amerikai néppel a szabiidságküzdelmében, remény van arra, hogy most Amerika a magyar áldozatkészséget visszafizeti. Elfogadja a javaslatot.
Bánffy Miklós külügyminiszter : A legnagyobb világhatalmak egyike: az Egyesült Államok határozta el, hogy velünk szemben a kegyetlen békepontokat ném kívánják a maguk részére megerősíteni és hajlandók szabad és közvetlen tárgyalásokba bociátkozni. Mivel egy óriási nemzet a mi szegény
>
a törvényjavaslatot csak ugy tudja elfogadni, ha biztosítékot kap arra nézve, hogy ujabb vagyonváltság nem lesz. Egy jóidéig a kereskedelem nem lesz adózóképes Magyarországon, tehát a földbirtoktól kell majd adót venni. Sajnálattal látja, hogy a kisgazdák ismét kénytelenek kölcsönt felvenni. A javaslatot általánosságban elfogadja.
Bodor György; Részletesen foglalkozik a javaslattal. Hibáztatja, hogy a fináncok csak a faluval bánnak szigorúan, ellenben a városokban a legnagyobb visszaélések történhetnek. A nőket vissza kell adni hivatásuknak ezért arra kellene kötelezni a férfiakat, hogy nősüljenek meg A pénzügyminiszter figyelmét az agglegény-adóra hivja fel (Derültség) és a takarékosságra, hogy ne adjon természetben segítséget olyan tisztviselőnek, aki amúgy is dúsgazdag. A javaslatot elfogadja.
Ezután, a házszabályok értelmében a Ház vita nélkül elfogadja Schandl Károlynak azo$ indítványát, melyben a Ház ülésének egy órával való meghosszabbítását ajánlja. . i.Ehwk napireudi índltvájnyt tesz és javasolja, hogy a Ház holnap délelőtt 10 órakor tartsa legközelebbi ülését.
Drózdy javasolja, hogy a Ház kedden tartsa legközelebbi ülését, mert szombaton eddig sem szokott ülés lenni és így sokan nem lesznek jelen azok közül, kik szólásra
feliiátkozták. — A Ház. az elnök napirendi
\' i < -
indítványát fogadja el.
Az ülés vége fél 2 órakor.


• A politikai helyzet,!
Az egységes párt Ugy« állandóan felszínen van*
Budapest, aug. 12. Az egységes kormányzópárt ügye egy pillanatra sem nyugszik. A kisgazdapárt különösen a. disxidenseket szeretné megnyerni. Viszont a diszidensek nem egységesek. Egy része a kisgazdapárttal, másik része a kereszténypárttal tart. A kereszténypártnak az a felfogása, hogy a párt csak akkor lehet erős, ha abban azonos politikai elveket vallók foglalnak helyet. Szerintük a kérdés mindaddig ^ollponton van, amíg az egységes párt magvává riíem a kereszténypártot teszik.
Sxllágyl Lajoa Interpellációja.
A nemzetgyűlés holnapi ülésén Szilágyi Lajos interpellál a tartalékos és népfÖlkelők soraiból származó rokkantak és azok családja
ellátása érdekében. Továbbá a felszabaduló
%
baranyai területekre nézve azt kéri, hogy ott egyelőre ne engedjenek meg semmiféle propagandát és népgyűlést, nehogy ezzel fokozzák az izgalmakat.
A Prónay-llgy befejeséat nyert*
Belitska Sándor honvédelmi miniszter ma váratlanul jelentést tett a nemzetgyűlésen a

ÍML
Sm

-\' "

ZALA
1921. augusztus 13.
Prónayi\\%yrfi\\. A bejelentés élénk feltűnést keltett. A kisgazdapárton tetszett az elintézés módja és a felettes hatóság intézkedése, a kereszténypárton ellenben kcveselték és enyhének találták az alezredesre kiszabott 30 napos szobafogságoti A klsgo/dapárton viszont némelyek sokalták a kiszabott büntetést is, de különösen annak indokolásit súlyosnak találták. A kereszténypárt ¿Italában elégedetlen volt a büntetés módjával.
Andrássy Gyula gróf, a párt vezére azonban miután több ízben tárgyalt Rakov-szkyval, megmagyarázta a párt tagjainak, hogy a büntetés csak látszólag enyhe. Azt fejtegette ciután, hogy miért történt a büntetés ilyen módon és ilyen mértékben. A kormány számára két mód állott, fejtegette Andrássy. Az egyik a fegyelmi ut, a másik a büntető eljárás. A fegyelmi utat ajánlotta különösen azért, mert igy könnyebben tehetnek eleget a Ház nma határozatának, liogy mennél előbb intézzék el az ügyet és kapjon a Ház jelentést. Ezért választotta n kormány a fegyelmi elintézést és ennek során szabta ki Prónay alezredes felettes hatósága a legmagasabb büntetést. A büntető eljárás nem lett volna ilyen célravezető, mert igy a felelősségre vonható tényezők helyett felelősségre nem vonható tényezők elé került volna a dolog. A katonai büntető törvénykönyv különben sem tartalmaz intézkedést hasonló deliktumokra. Prónay alezredes cselekménye nem lett volna üldözhető és precedens sem volt ilyen esetre.
Megegye/éa n baranyai minisztert biztosok kinevezetve kérdésiben.
A kormány lázas sietséggel készül a felszabaduló területek átvételére irányuló munkálatok előkészítésére. Egyik eminens feladata a kormánynak, hogy az átvétel pillanatától kezdve az egész vonalon a közrend legteljesebb biztosítása hajtassák végre. A kormány semmi néven nevezendő egyéni vállalkozásnak nem lesz hajlandó utat engedni és ennek még a kísérletét is a legerélyesebben csirájában fo^ja elfojtani. Éppen ezért a fenti alapelvekből kiindulva gróf Bán/jy Miklós külügyminiszter a belügyminiszterrel és a honvédelmi miniszterrel egyetértve tárgyalásokat folytatott a kormányzópártok vezetőségével és megbeszélte velük azokat a módozatokat, melyeket a rendfenntartás érdekében kívánatosnak tart. A kisgazdapárttal való tárgyalások már akkor eredményre vezettek, amikor a három miniszteri biztosi kinevezés valóra vált.
Ma gyófr Bánjfy Miklós külügyminiszter a keresztény nemzeti egyesülés pártjával folytatott tanácskozásokat, amelynek megbízásából gróf Andrássy kért garanciákat abban az irányban, hogy a kormány hangoztatott elvei pártkülönbség nélkül kifejezésre jutnak.
A tárgyalások teljes eredményre vezettek és a külügyminiszter honorálta a kormányzópárt másik csoportjának a paritásos elven alapuló jogát és kijelentette a kereszténypárt elnökének, hogy a miniszteri biztosok lí.stája még kiegészítésre s/.orul, mert a kormánynak az a szándéka, hogy a keresztény nemzeti egyesülés tagjai közül is kinevez miniszteri biztosokat a felszabaduló területen szükségessé vált rendkívüli intézkedések ellenőrzésére és pedig ugyanolyan számarányban, mint a kisgazdapártból.
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország : mennyország!
A burgonyatermés nem a legrosszabb.
Budapest, augusztus 12. Mayer János földrnivolésügyi államtitkár ma egy újságírónak, aki azzal a kérdéssel fordult hogy mi igaz a rossz burgonya termésről szóló hírekből, valamint arról, hogy több terményre elrendolto a kiviteli tilalmat — a következőket mondotta :
— A kormány egyelőre több termény ki-vitelét megtiltotta. Igy tilos az árpa, kukorica és takarmány kiszállítása és mindazon cikkeknek a kivitele, melyek a szárazság folytán szenvedtek.
— A burgonya hiányról elterjedt hírek nem felelnek meg a valóságnak. Kijelenthetem, hogy a burgonya ellátás tekintetében aggodalomra nincs semmi ok. Jelentésekből megállapíthatom, hogy még emiatt a szárazság miatt is jó, közepes termés lesz a szabolcsi burgonya-területeken. Jól lehet az ország többi vidékén nagy károkat okozott a szárazság, de a szabolcsi területen, \\ amelyen pedig megfordul az egész burgonyaellátás, egóbz:n elfogadható termés lesz.
— Ugy látszik tehát, hogy a burgonyaellátás tekintetében nem kell olyan-akadályokkal megküzdenünk, mint az első percben hittük.
Tizenötmilliós csalás*
Budapest, augusztus 12. Schossberger Anna, a Leszámítoló 03 Pénzváltó Bank tisztviselőnője már régóta kisebb-nagyobb pénzváltási és pénzcserélési Üzleteket folytatott. Később valutaspekulációba bocsátkozott és kiterjedt ismeretségénél fogva igen sok ember bizta rá pénzét, hogy ő a tőzsdén valutákat vásároljon. Az illetők annál is inkább szivosen vettek részt nagyobb összeggel Schossberger Anna valuta műveleteiben, mert Schossberger Anna a kölcsönzött pénzre naponként egy vagy egy és fél százalékos kamatot, vagyis évenként 36B százalékot adott.
Ilyen módon mintegy\' 15 millió koronát vett fel, amellyel azután a tőzsdén játszott. A kamatokat pontosan fizette napról-napra és pedig olyan módon, hogy mindig a legújabban felvett összegből fizette az esedékes kamatot. A pénz legnagyobb részét azonban a tőzsde-játékon elvesztette, másik részét fényűző életmódjára költötte cl és amikor a hitelezők szá mon kérték tőle a reá bízott összeget, egy ideig hitegette őket, mig végül is egy aradi ke. rcskedő feljelentést tett ellene a rendőrségen.
A kereskedő feljelentése egész lavináját indította meg a feljelentéseknek Schossberger Anna ellen, akinek a kezén több mint 15 millió korona tünt el. \'
A rendőrség Schossberger Annát leta tóztatta.
TŐZSDE.
BudApoat, augu^ztui >2
Valutaplao; Nnpolccm 1100, Font--, Mv*
—, Dollár 357, Francia frank 2050, Lengyel márka 17\'/,, MÁrke 4 10, Ura 1680, 0«trák 36, Rubel 00\'/,, Lei 480 Szokol 450, Svájci frank —, Koronadinár H70, Frank-dinár---, Holland forint —, Bécsi kifizetés--.
Ertókek: Magyar Hitel 1550, Osztrák Hitel--,
Hazai 550, Jelzálog 255, Leitámitoló 705, Koroskvdeluil llsnk «000, Magyar-Ola** 300, Boocslul 4850,. Drasche
--, Általános .szén WOO, Szászvári--, Salgótarjáni
3450, Urikányl 3475, Rima 2035, Schlick--, Guttnunn
2025, Nasici IlKXO, Danlc« 1700, Klotild 1000, Magyar
Cukor--, Adria 5000, Atlantika 3050, Királysör--,
Bosnyák-Agrár 710, Llj>ták 431, Phöhu« 525, VamneKyc! VlltiuM^-—, Gizella 1025, Konkordia 2200. \\
A korona Zürichben»
Budapest, aug. 12. Zürichből jelentik : N A nidgyat korona állása ma: (zárlatkor) 165, osztrák korona: —\'75, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —szantim.
- HiREK-
A krumpli\'
egy közönséges növény, melynek gyümölcse a legszegényebb családok asztalán talált eddig helyet." Valamikor azt is tartották róla, hogy nem étel. Mindenesetre az ételek közölt nagyon alacsony 4^rsban tengődött és csak a szegénysorsuak, az élet nyomorultjai tartottak ki hiven mellette.
Ma lendült egyet a világ kereke. A krumpli ma az ételek sorában előre rukkolt, keresetté vált és maholnap ott tartunk, hogy az eledelek között ritkaság számba megy. A krumpli delikatesz lett. A piacon külön protekció kell, hogy egy marék krumplihoz jusson az ember, nem is szólva arról, hogy ez oz eddig szimplának gondolt élvezet meglehetős onyagi áldozatba is kerül. A krumplinak ma olyan ára van, mintha valóságos csemege lenne és a valóságban csemege is, mert olyan ritka. f
Sőt ujabban még több. Valutafeljavitó. A közönséges, szimpla krumplival akarják a pénzügyi problémák komplikált rejtélyeit megoldani és a krumplikivittl nagy horderejű kérdése hatalmas lendülettel bevonult a napi politikába is.
A burgonya, az eddig lenézett és megvetett krumpli azonban megdöbbentő bosszúra készül. Amíg közönséges, hátul kullogó étel volt, ontotta magából a termést, hogy a disznóknak is jutott belőle, most amikor bevonult a tőzsdére és a politikába, hogy előkelő ételnemmé avanzsált előre, elzárta termésit és katasztrófával fenyegeti egész kőzélelmezésün-ket. Bosszúhadjárata során az első ütközetet megnyerte: a kormány kénytelen volt a kivitelt megállítani ós ezáltal a krumplit kivonta a valutakérdés frontszakaszaiból.
Lehet, hogy a komoly ellenakció megijeszti a burgonyát és vissza adja józan szerénységét. Mint étel továbbra is szívesen rendelkezésére áll az emberéknek, különösen régi hiveinek, a szegénysorsuaknak és segítségükre
siet a nehéz és keserű életküzdelemben.
f
A krumpli-kérdés ezen ujabb fordulatát már nagyon türelmetlenül várják a kanizsai
piacon.
— Bucaueatély. Nagyszámú előkelő társaság búcsúztatta tegnap a Polgári Egylet vendéglőjében az áthelyezett kegyesrendi tanárokat : Papp Jánost és Mátay Gábort. A bucsuestélyen több beszéd hangzott el s a szónokok azon reményüket fejezték ki, hogy a két közszeretetben álló, nagyképzettségü tanár mielőbb visszatér Nagykanizsára, ahol a szülők, tanulók mindenkor szeretettel gondolnak rájuk.
— Hal^Jozái, Halphen Mórné urasz-szony csütörtökön váratlanul elhunyt. Halálát dr. Halphen Jenő ügyvéd s kiterjedt család gyászolja. A nemcslelkü úrasszony hirtelen halála városszerte őszinte, mély részvétet keltett.
— NépUanepély Badacsonyban*
Augusztus 20 án, Szent István napján Badacsonytomaj község uj harangjai alapja javára nugy népünnepélyt rendez a Badacsony-Hableány-parkban*. Az Ünnepség védnöke EszterhAzy Pál herceg. A parkban felállítandó különböző sátrakban Badacsonytomaj és környékének szép asszonyai és leányai árusitanak majd minden jót. Kedvezőtlen idő esetén az ünnepély másnap, 21-én lesz megtartva/
1921. augusztus 13.
— Elkésve bár, de meg is törve.
Kepe István cipész « kommün olatt a zala-csányi vörösőrség tagja volt és mint ilyen meglehetősen jó gyakorlati alkalmazója volt a kommunizmusnak. Amikor a kommün megbukott, az ottani csendőrség a vörösőrséget le akarta szerelni, Kepeék azonban fegyverrel kezükben ellenállottak, sőt a csendőrőrsöt megtámadták és a letartóztatott elvtársakat kiszabadították és a csendőrök fegyvereit elvették. A későbbi idők folyamán a vörös Őrség tagjait összefogdosták és a legtöbbjét az ötöstanács el is ítélte. Kepe István azonban megszökött. A napokban azonban elfogták, beszállították a kanizsai ügyészség fogházába, ahonnan tegnap az ötöstanács elé került. A vitéz vörösőr a bíróság előtt nagyon megtörten viselkedett, az edzett vöröskatonából semmi sem volt benne, memóriája csodálatosan meggyengült és alig emlékezett az elmúlt jó napokra. A kihallgatott csendőrök azonban mindent rábizonyítottak, mire o bíróság hatóság elleni erőszak büntette miatt hét havi
börtönre Ítélte v
— Elveszik a trafikosok helyiségét Tudvalevő, hogy a pénzügyminiszter több trafikostól az engedélyt megvonta. A ti afikosoktól most a helyiségeket is el akarják venni és az igénybevétel felett ma határoz a lakásügyi hatóság. Ezúttal három helyiségről van szó : a Hirschler-, Varga- és Faragó-féle trafikhelyiségekről. Az eddigi tulajdonosok az igénybevétel ellen azzal érvelnek, hogy a trafik mellett egyéb iparengedélyük is van és annak folytatására szükségük van a helyiségre, tehát attól meg nem foszthatók. Ha a lakásügyi hatóság az igénybevételt kimondja, akkor a három helyiségre az uj tulajdonosok közül mintegy tizen tartanak igényt. A tiz igény közül "nem lesz könnyű az igazságot megtalálni.
— Gyárfás Ibolyka, a nagy hegedű művésznő hangversenye a Kaszinó termében lesz. Jegyek még eiőjegyezhetők a Teutsch-drogériában. A rendezőség kéri az érdeklődőket, jegyeztessék elő jegyeiket minél előbb.
— A köztisztviselők közleményé; Felhívjuk a „Nagykanizsa és Vidéki Közliszt viselőket", hogy a juliusi kedvezményes ellá tásukat a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetéből váltsák ki, mert még e hó végén az augusztusi ellátás kerül kiosztás alá. Ezuttul közöljük azt is, hogy a kedvezményes ellátását mindenki váltsa be augusztus hó 19-ig, mer*, ellenesetben a jegyek érvénytelenné válnak. A vidék kiszolgálása pld. Letenye, Sormás, Esztercgnyc és a környékbeli távirdamunkások e hó 16-án és 17-én fog megtörténni. Fogyasztási Szövetkezet
üzlet vezetősége.
— Koppányi szemátültetést kísérlet« a német szemorvos kongresszuson.
A német szemorvosok a mult héten tartották meg kongresszusukat, amelynek egyik legérdekesebb pontja Koppányi Tivadarnak, a húszéves bölcsészeti hallgatónak, az állati szemek átültetése és azoknak működési képessége cimü előadása volt. Koppányi, aki a bécsi egyetem magyar hallgatója a szemgyógyászat terén szenzációs kísérleteket végzett: megvakult állatok szemé helyére egészséges állatok szemét ültette ugy hogy az állatok visszanyerték látókó-pességüket. Koppányi előadása után komolyabb vita indult meg. KoHnner dr , Guist dr., Sattler dr. és VVolfruth dr. szóltak hozzá az előadás hoz. Végül Koppányi összegezte a vita eredményét. A bécsi lapok igen elismerőleg foglalkoznak Koppányi előadásával.
ZALA
7 — A balatoni körút. A Balatoni Szö-vétség előterjesztései alapján épül a Balaton 230 kilométeres körútja, mely első osztályú forgalmi ut lesz. Legközelebb megkezdő3ik a fűzfő—kenesei szakasz építkezésének munkája. A f. évre e célra háromnegyedmillió korona van felvéve. A részletok. megbeszélése tárgyában szeptember 5-én Sámy Sándor miniszteri tanácsos vezetésével Balatonkenesén helyszíni tárgyalás lesz, melyen a Balatoni Szövetséget dr. Óváry Ferenc ügyvezető alelnök fogja képviselni.
— A nagykanizsai flulnternátus-
ban néhány tanuló még fölvehető. Érdeklődők forduljanak Pfeifer Elek főgimnáziumi tanárhoz Szcmerc-u. 19.
— Meghívó a gróf Forgách Imre fővédnöksége mellett Mári-telepen 1921. évi augusztus hó 13-án, szombaton délután 4 órai kezdettel a m. kir. budapesti és kanizsai fŐreáliskolák növendékei által a hadifogság bat> sínylődő véreink hazasegitésére rendezendő táncmulatsággal egybekötött sportünnepélyre. Műsor: 1. Vitorlásverseny. 2. Úszóverseny. 3. AthUtika. 4. Szertorna. 5 Parterre-torno. 6. Kard- és tőrvívás. 7*. Gúlák és pyramisok. 8. Zsákfutás. 9. Homokfutás. 10. Kacsafogás. 11. Kötélhúzás stb., stb. Tánc 9 órai kézdettel 12 tagu zenekar mellett reggelig. Hangverseny, szépségverseny, zsurtáviró, szabad színpad, szerpentin- és konfetti-csata, tojásverseny, velencei est, poza-gfísorsolás és árverezés stb., stb. Belépés csakis a meghívó felmutatása mellett. Jegyek kaphatók a Sirály-s/állóban Béla-telepen, a Takáts-szállóban, a Drechsler-szállóban és a helyszínen. Belépőjegy személyenként 40 K, családi jegy (4 személy) 120 K. Felülfizetése ket köszönettel fogadunk és a Központi Sajtóvállalat összes lapjaiban nyugtázunk.
— UJ állások a menekültek ró miére. A pénzügyi tárca keretébe tartozó számvevőségeknél ós számvevőségi kirendeltségeknél a személyzeti létszám sürgős kiegészítést igényel. Ez oknál fogva a betöltés alá kerülő állásokra a pénzügyminiszter pályázatot hirdetett, amely a Budapesti Közlönyben meg jelent. Ezen állásokra pénzügyi számvevőségi alkalmazottakon kívül csakis a menekült közszolgálati alkalmazottak és azok tarthatnak igényt, akik jelenlegi minőségükben létszámon felül lettek helyezve.
— A vitézségi érmesek, hadiárvák, hadiözvegyek és rokkantak földhözjuttatása. A hivatalos lap közli a földmive-lésügyi miniszter rendeletét az arany vagy ezüst vitézségi éremmel kitüntetettek, a hadirokkantak, a hadiözvegyek és a hadiárvák foldhöz-juttatásánalc elősegítésétől. Csak az számithat segélyre, aki földet a saját erejéből szerezni nem tudna ós a rendeletben megállapított követelményeknek megfelel. Az arany vagy ezüst vitézségi éremmel kitüntetettek az országos fóldbirtokrendező \'alapból házhelynek három kataszteri holdnál nem nagyobb ingatlannak illetőleg a már tulajdonukban levő ingatlannak legfeljebb három kataszteri hold ingatlanra kiegészítéséhez szükséges földnek vétel, júradókteli szerződós, vagy haszonbérlet utján való meg-szerzésében segélyezhctok. A legmagasabb segély, ha a kitüntetett családos, a vételár, haszonbér illetőleg évi járadék és megváltási ár 50, ha nőtlen 30 százaléka lehet. Házhelynek és belsőségnek megszerzésében a hadirokkant vagy hadiözvegy segélyezhető, ha egy gyermeke van a vételár, illetőleg évi járadék és esetleg a megváltási ár legfeljebb 50, ha két gyermeke van, legfeljebb 00, ha három gyermeke van, legfeljebb 70, ha négy gyermeke van, legfeljebb 80 százalékával. Teljes va-
gyontalanság és kcresetkóptelcnség esetében a segély mértéke kivételes méltánylást érdemlő esetben 100 százalékig is emelhető Felnőtt hadiárva legfeljebb 50 százalékkal segélyezhető. A segélyekro vonatkozóan az országos földbir-tokrendező biróság dönt végérvényesen.
Pécs ós Baranya örömmámorban úszik.
A szerbek még mindig titkolják a kl-Urltést. — A pécsi sajtó a kiürítésről. Nem engedelmeskednek a szerbeknek.
A legszigorúbb határzár sem tudta megakadályozni azt, hogy a Baranya és Pécs felszabadulására vonatkozó hirek ne terjedjenek cl tüneményes gyorsasággal a megszállott területen. Eleinte sokan pesszimisztikusan ítélték tneg a kiürítésre vonatkozó hiteket, nem mertek a sok csalódás után hitelt adni, de az antant misszió pécsi exponensének, Derrain francia őrnagynak és Foerster angol ezredesnek a mult hét végén való hirtelen visszaérkezése Pécsre, a kiürítési bizottság tiz tagja részére lefoglalt helyiségek a Nádor szálló első emeletén, örömteljes reménykedést váltottak ki a lakosság zöméből.
A kiürítésre vonatkozó hirek augusztus 4 én terjedtek cl. Másnap, Havi Boldogasszony napját ennek Örömére nagy ünnepségek keretében igen bensőségesen tartották meg a Havi hegyen a bucsut, Pécs legrégibb ünnepét. Az egész város künn volt a hegyen és a nap hazafias tüntetésekben végződött.
A felszabadulás dátumát pontosan még nem tudják. A lapoknak, kivéve a szerb félhivatalos „Baranyai Magyar Ujság"-ot, a kiürítésről írni nem szabad. Ezzel szemben kö-
\') . .T|\' > T < t _ ®
telezték az összes lapokat, hogy Linder azon nyilatkozatát, mely szerint a kiürítés csak 6 hónap múlva történik meg, leközöljék. A „Baranyai Magyar Újság" volt az egyedüli, mely megírta, hogy Pasics képtelen volt elodázni a kiürítést. A kommunista lapok, a „Hír", „Munkás44 rettenetes, vérforraló hangon Írnak és vezércikkeikben fegyveres ellentállásra hívják fel a bolsevista és szökevények csőcselékét.
Hangjuk egészen olyan, mint a Roboz Imre szét kesztette „Pécsi Életinek a románok kivonulása- előtti napokban. A lakosság persze nem veszi komolyan a lármát és csak mosolyog azon a kétségbeesett erőfeszítésen, amelyet n bolsevista vezetőség tesz a/ért, hogy érdemeket szerezzen a szerbek előtt. Ennek az egész sajtópropagandának ugyanis csak ez a célja.
A városban és falun egyaránt a Szent István nap után következő hét várható eseményeit tárgyalják és az egyes járási székhelyeken titokban, nagyban készülődnek a bevonuló csapatok, illetve azok egyes részeinek fogadtatására.
A falvakban a lakosság csendben van, a szerbek bfiszüntf&télívspz adók behajtását és mindenki arra készülődik, hogy a felszabadulás napján Pécsre utazik, ahol nagy ünnepségek közt fogadják a hadsereget és a városnak a kommunisták által kiüldözött vezetőségét.
A felszabadulás hivatalos ünnepét minden valószínűség szerint — ha valami közbe nem jŐ — augusztus 28-án tartják meg, amely alkalommal már Mohács, Siklós, Villány is szabad lesz és küldöttségileg képviselteti magát.
Az egész ünnepély a Széchenyi-téren zajlik majd le.
<
Szerkesztésért felelős a főszerkesztő.
ZALA
1921. nugUMxtu» 13.
(x) irógéptulajdonoaok figyelmébe!
Teljeaen frUs, hékemínőségü anyagból elsőrendű kölföldi gyártmányú iróvcpstaUa^ok minden rendszerű írógéphez, továbbá ugyancsak elsőrendű, legfinomabb carbon (szín) papírok a legolcsóbb napi árban kaphatók Fischel Fülöp Fia papit áruházában Nagykanizsán.
— A soproni kamara a behoxatall tilalmak ellen. Sopronból Írják, hogy bár a kormány folytonosan a kifelé való szabadforgalmat hangoztatja, mégis a legtöbb közszükségleti cikkré behozatali tilalmat rendelt el. A behozatali tilalmat az egyes magyar érdekképviseletek kérésére engedélyezte a kormány, most ujabban a behozatali tilalomnak más közszükségleti cikkekre való kitolását is kérték az érdekeltségek : a fehérített pamutszövet, a tőr, vasrúd, vaslemez és a drót behozatalára is. Eddig behozatali tilalom alá estek a textil, kaucsuk, üveg, vas, fém, gép, villamosság és a vegyészeti cikkek. Ezekre az iparcikkekre természetesen a behozatali engedély megtiltását
az egyes gyárosok kérték. A kereskedők a
*
gyárosokkal ellenkező álláspontra helyezkedtek és erélyesen tiltakoznak az ellen, hogy az ilyor. betiltásokkal csak fokozzák a drágaságot. A Soproni Ipar- és Kereskedelmi Kamara a közön bég és a kereskedők álláspontját fogadta el magáénak.
Apró hirdetések.
i i \'.i JJ ■ mi

Két nagyobb vendéglő, igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. SilgrUit közvetítő, Zrínyi Miklós utca 33. >ö7a
Néhány intelligensebb iparost vállalnék jó házikosztra. Cim a kiadóban.
Tanoncnak felvétetik lehetőleg négy középiskolát végzett keresztény Hu Berényi Elek bórkereskedófében.
Eladó egy 25 családból álló méhes, erős családok, kaptárukban ós kasokban a bennlévő mézzel, szép nagy méhházzal ós méhészeti eszközökkel együtt. Cim megtudhutó lapunk kiadóhivatalában.
Egy tisztességes erős klfutóflu azonnali belépésre kerestetik. Magyar Általános Áruforgalmi R.-T. Szarvas szálloda, II. udvar. &<>{
6002 Nyakkendő-klinika Báthory utca 3, ahol készítésükét, fordításukat és javításukat a leggivatosabban olcsón eszközli VVeisz Hermln.
Eladó bútorok.* Egy szoba- és egy konyhabútor és két antik ágy azonnal eladó. Barak-tábor B) 10. szám. 6980
Teljes ellátásra két-három tanulót elfogad helybeli uri család Cim a kiadóban.
.t\\szt
(jA/ Ingatlanok «
"V gyom krtzvctltóac W
Zrínyi Miklós-utca 33. I. em.
Beköltözhető lakással eladó házakt
Kmelotes ház, c foglalható 2 szobás lakás
és ürlethelylség . . ...... 491.100 K
UJ, 4 szobás ház, nagy kert, elfoglalható
3 szobás lakás......... 360 000 K
UJ 2 lakásu hát istálóVal, nagy kerttol,
3 szobás elfoglalható....... 110 600 K
Bal városban 2 lakásu ház, kisebb kerttel,
elfoglalható 2 szobás.......210 000 K
Kisebb ház, 3 egy saobáa lakás, nagy kert
elfoglalható 1 szoba-konyha..... 200 000 K
Régi ház üzletutcában, udvar, nagy kerttel
elfoglalható 2 ssoba .......2S0 000 K
Kisebb ház udvarral, 3 egy szobás lakás
1 szoba konyha elfoglalható..... 110 000 K
Eladó házak:
Emeletes, modern bérpalota, fürdőszobák,
vízvezetékkel......... 1 (00.000 K
Nagykertü házak, több lakásai, istálóval,
forgalmas utcákon, piac közelében . 400-100.000 K Nagykertü házak, modern szobásak 400 - 000 000 K Magányos házak udvar, nagy kerttel a város minden részében...... 110 -700.00Q K
Kiadó két nagyobb vendéglő igen jóforgalinu, jutányos árakon.
Vendéglő bérletek átadók. - Osletbérletek kö*-
vetitésc.
Klablrtok eladó, 14 holdas, \\ és fél holdas.
Nagybirtokok Zalában és Somogyban iSi holdtól 25<JO holdig.
Birtok bérlet átadó: 256 és 5*0 holdas.
Jó rétek eladók. — Több szép szótő eladó a város közelében. — Magyar-utcában házhely eladó.
Berendesstt oamentáruffyár eladó.
Ounantull Élelmiszer és Áru forgalmi Részvénytársaság
Nagykanizsán, Caengery-ut 6. ax«
Telefon : 59. Távirati cim : „Tranadanubta"
a mindenkori legmagasabb napi árakon vásárol
babot, mákot, diót
TOJÁST,
utb. élelmiszereket ós mezőgazdasági terményeket.
Ugyanott mézszállitásokból visszamaradt kisebb-nagyobb űrtartalmú
horganybádog kannák
V
nagyobb mennyiségben is olcsón eladók
rillfl A 1 ncMz vnskerék, 1 drb. mty^ r|H helyben használható kb. 3—4 méter hosszú asztal, különféle faállvá-nyok és deszkaanyag. Érdeklődni lehet lapunk nyomdájában, Fő-ut 6.
Halphen Mór a saját ugy mint gyermekei Qerő Károly ós neje Halphen Teréz, Dr. Halphen Jenő és neje Fürst Margit, unokája Gerő Rózalka, testvérei Steiner Zsigmond ós özv. Kürschner Samuné, sógornői Wellsch Ludmilla és Schloss Leopoldina és a gyászoló család minden tagja és jóbarátai nevében mélyen sújtva tudatják, hogy forrón szeretett hitvese, anya, nagyanya, testvér és sógornőjük
Halphen Mórné
szül Steiner Johanna
Aldásdus nemes életének 61-lk. a legboldogabb ós zavartalanabb házasságának 43-ik évében rövid szenvedés után folyó hó 11-ón jobblétre szenderült.
Drága jó halottunkat folyó hó 14-én d. o. 9 órakor kisérjük az izr. temető halottasházából örök nyughelyére.
í . r •
Nagykanizsa, 1021. augusztus hó.
/
Nyugodjék békében 1
Piaci sátramban
1 kg. marhahús 20-30 K, 1 kg. borjúhús 30- 40 K, disznóhús 52 K, szalonna 140 K, háj 150 korona. Szíves pártfogást kér
Németh Lajos
mészáro* és hentes.
ÜOOl
Cipész és csizmadiamunkások
felvétetnek férfi és női munkára 150 korona
tíSSSS1 Furmen Imre cipész
lifjrktalzia, Citi|trj-at 1. Lakát Iliíalidy-a. 11. Saját Mx.
Pápán a belváros területén egy
modern ház
»
mely pár éva épült, szolid, tartós kivitelben, amelyen van három lakás (fürdősiobával), szabad kézből «03
§0r eladó.
Bővebbet: Dr. Fehér Jenő ügyvédi iro dájában Pápán, a színházzal szentben.
Patent hordózár
szenzációs találmány I A hordók lozárásáhos nem kell többé dugó, a hordót nem kell lepecsételni, védő bádoglemezekkel leszögezni. Megszűnt a száj-dongák sérülése, térése. Kgy pillanat alatt légmentesen elzárható, vagy kinyitható a patent hoidózárral. I.ciakat: t\'iaeher éa Hlder, Köhlor Testvérek NagykatiltHa. MHö
Marhamérleg
és többféle t>o«i
gabonamérleg
elfogadható áron eladó Kohn Samu mérlegkészltónél
Nagykanizsa, Zárda-u 3. Alsótemplomnál.
—t-->1-

Szeptember első napjaiban jelenik meg Zleger Ferenc szerkesztésében
Zalavármegye
• 1
Általános Közigazgatási, \' Kereskedelmi és Ipari
CZIMTÁRA
A hatalmas, kb. 20 ívre terjedő mű magá-ban foglalja uj-y a kereskedők, iparosok, gyárosok, hatóságok, intézetek, hivatalok, Valamint a magánosokat érdekló mindennemű hasxnos és nélkülözhetetlen útmutatásokat.
Tartalmazza:
A legújabb posta- és távirda-dijszabást, bélyegilletékot, a vármegye nemzetgyűlési képviselőinek névsorát, a vármegye, rendezott tanácsú városok és községek vezetőségét a mollé rendelt összes hivatalok feltüntetésével, csendőrség, pénzügyőrség, egyháil éa polgári hatóságok és közhivatalok beosztását, biztosi ló-táraságok, pénzintézetek, iparvállalatok, vasutak, hírlapirodalom felsorolását, ügyvédek, orvosok, gyógy steré szek, járási állatorvosok,Jegyzők, Unitok bcosxtását és névjegyzékét. Közli a Zalamcgyébcn tartatni szokott orsxágos vásárok jogyzékét, a vadászati éa halászati Ulalmakról összeállított kimutatást stb. itt fel nem sorolható mindenkit érdekló különféle hasznos tudnivalókat.
mt Ára 80 korona, -m
A UrtklmM éa aok munkát l|<nvlO oatnua klAUIMUu aatt tapuuk uyomriMAbau vau •4)14 atiUt, ahol tlénielAHkal a htrdet«Mkre mtthliUülott métc elfogadunk,. vngjr kOi-tUu a •nriönél, rft-ut aa. Ilim *1*U.
T«tt


Nyomatott a laptulaidonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
J

50. évfolyam
rrgg\' mi i

Nagykanizsa, 1921. augusztus 14. Vasárnap
Szerkesztőség é* kiadóhivatal:
P«-at 15. nim.
• »
Nyomda:
Pő-ut 5. ssávn
Megjelenik hétfő M-
▼ételével minou aap kór a reggel.
POLITIKAI NAPILAP
184. szám
Előfizetési árak:
*
Hilybao híihoi kordfi fidftrt postai ufMiéwl
B^y hóra . . . 55 K Negyed évre . 100 Pélévre ... 200
Bgéss érre • . 400
> >
Egyet szám ára 2 korona
M
»»
»:j!íü__L-ggw
S»crk#.»Éó.é^l 4. kl«dóhlv4tAll Idolon 7» PliMrkMit« Uktf •« 71. Nyomdai UUfon 117.
mm—ímm BB HMÉ a ma

Főszerkesztő :
TÓTH ZOLTÁN

TArsszörUosKtó

IWLL.-L..
Mm
jLum
—p>

Dr. HIRSCHLER JENŐ
>*lil ■ ■__II , I IIWI
Klr<Utés«k délután 6 órái«: Tétetnek fal dljasabáa sitrlnt.
■ . . .....LL jL—IBIi 111.\'
Interpelláció IV. Károly születése napjáról.
Nemzeti, de nem pártpropagandákra van szükség. — Baranyában a választásokat csak akkor irják ki, ha a rend teljesen helyreállt. — Augusztus 17-én szentmise lesz a Szerviták templomában.
Budapest, augusztus 13. A nemzetgyűlés mai ülését 10 óra után nyitotta meg Bott-Itk József alelnök. A vagyonváltsághoz Tas-náayKovács József szólal fel.
— A pénzügyminiszter valutapolitikája rossz. A korona a hidegben fe\'ment, a melegben lement. A javaslat mór neui a pénzügyminiszteré, hanem a bizottságoké.
K. Schriffert Ferenc: A birtok kataszter felállítására van szükség, mert az államnak minden fillérre szüksége van és n vagyon csak ugy nem bujhatik ki a váltság alól, ha fel van véve a nyilvántartásba. A javaslatot elfogadja.
Hegedűs György : Nem fogadja cl a javaslatot, mert bizalmatlan a pénzügyminiszter pénzügyi politikája iránt.
Sallay János: a javaslatot általánosságban elfogadja.
Ereky Károly : A pénzügyminiszter nem akar takai ékoskodni. Hónapokig gondolkozott azon, hogy miért akarja a pénzügyminiszter megjavítani a magyar valutát, mikor a németek arra vigyáznak, hogy ne javuljon a valutájuk. Rájött most arra, hogy ez azért történik. mert a kereskedők és nagybankok külföldi adósságait a magyar népnek kell megfizetni. Később esett a korona, mert a bankóprés újra működik.
Hegedűs pénzügyminiszter : Nem működik.
Ertky: De esett a korona azért is, mert a külföld már nem bízik a pénzügyminiszterben. Nem érti, miért olyan sürgős ez a javaslat. A létminimumot nem szabad kitenni a fináncoknak. Annyira nem sürgős az antantnak való fizetés, hogy emiatt kell két hét alatt keresztülhajszolni ezt a javaslatot. Progresszív adózásra van szük.iég, amit ez n javaslat nem visz keresztül. A németek a va-gyonváltságot 5 százalékos törlesztéssel 30 év alatt törleszthetik. Nálunk pedig ha valaki nem fizet, annak ingatlanára betáblázzák a váltságot és fizetheti a kamatokat, anélkül, hogy a tőkét tőrleszthetné. A javaslatot nem fogadja el.
Elnök indítványára ezután kimondja a Ház, hogy legközelebbi ülését 16-án, kedden délelőtt 10 órakor tartja, amelyen a vagyon-váltság tárgyalását folytatják.
Ezután áttérnek az interpellációkra.
Szilágyi Lijos interpellál a tartalékos és népfölkelők hátramaradottéinak ellátása ügyében.
Bernolák Nándor miniszter kijelenti, hogy a minisztertanács felhatalmazása alapján átdolgozza a javaslatot abból a szempontból, hogy ellátást csak azok kapjanak, kik valóban rá is vannak szorulva.
Hegedűs G>Örgy a világháborúban eltűntek holttányilvánítási! ügyében interpellál,
— Kiadják.
Szilágyi Lajos a baranyai kérdésben interpellál. Baján plakátokat ragasztottak ki, mely megtiltja, hogy a felszabadulásról beszéljenek, azokat, kik mégis beszéltek, mintegy 40 embert letartóztattak. Hasonló, sőt ni cg veszedelmesebb hirek érkeznek Pécsről. Állítólag Rajics szerb kormánybiztos össze-
gyűjtött 2000 kommunistát és ezekkel zavarokat rendeztet. A pécsi ^őrgyárat fel is gyújtották, a punántul cirafu lap nyomdáját feldúlták, az üzleteket kirabolták. Másik hir szerint « pécsi hazafias zsidóságot pogrommal ijesztgetik.
— Budapesten már megindult a pártpolitikai veszekedés, féltékenység. Attól tart, hogy u kiküldött miniszteri biztosok pártpolitikát űznek. Azt kéri a miniszterelnöktől, hogy u felszabaduló területeknek adja meg n nyugalmat és a választásokat legfeljebb decemberben tartsák meg.
Bethlen miniszterelnöki A kormány el-jáit u nagyhatalmaknál abban az irányban, hogy az átvevő bizottságok hassanak oda, hogy az említett jelenségek elő ne fordulhassanak. Tudatában vannak annak, hogy amint a szerbek eddig ís elkövettek mindent, ezentúl ís megtesznek mindent arra nézve, hogy a ruagyatség lelkét izgassák, hogy ott. . lehetőleg rendbontás forduljon elő az átvétel alkalmából, hogjr ezt azután a magyarság számlájára írhassák. A kormány mindent megtett azért, hogy a megszállás teljes rendben történhessék. Utasította az összes közegeit hogy az átvételt mintaszerűen végezzék.
— Mindent el kell követnünk, hogy megfelelő hazafias és lelkesítő propaganda álljon rendelkezésünkre. A kinevezett miniszteri biztosoknak az a főfeludatuk, hogy már a szerbek kivonulása előtt leutazzanak a felszabadult területekre, hogy ha a szerbek és a tisztviselők idő előtt otthagynák a a helyüket, legyen aki a közigazgatást ellátja és aki gondoskodik az állami javakról. Ezért volt szükség kormánybiztosok kinevezésére,
— A másik ok, ami ezt szükségessé tette az, hogy ott hatékony nemzeti propa-gnndára van szükség. Osztja az interpelláló felfogását, hogy a mai viszonyok között a felszabaduló területeken népgyüléseket rendezni nem lehet és azért helyesnek tartja az arra vonatkozó indítványt, hogy a képviselő választás csak abban az időben történjék, amikor a lelkek már megnyugodtak. A választások kiírásáról tehát addig szó sem lehet, mig a nyugalom helyre nem áll.
Szilágyi és a Ház a választ tudomásul vették.
Perlaki György a bányászok körében uralkodó elkeseredésről szól. Három olyan rendelet van, mely korlátozza őket és nem tudnak szabadon költözködni.
Bethlen miniszterelnök: Az interpelláló tulsötét színekkel festette a helyzetet. Ha konkrét esetet hoznak fel, szigorúan meg vizsgálja az esetet. — Á választ tudomásul vették.
Cserti József: Az augusztus 17-ére, IV. Károly király születésnapjára hirdetett mise ügyiben interpellál. Az ország tele van puccskísérletekkel. Én nem hiszek puccsokban, de vannak bizonyos dolgok, rtielyek megerősítik, hogy itt bizonyos propaganda folyik. Megjelent egy közlemény, melyről valószínűleg a kormány is tud. b szerint augusztus 17-én a Szerviták templomában misét celebrálnak
■MMWwaMMtm
V. Károly tiszteletére. Hl a kormány vizsgálatokat akar indítani, neveket tudok említeni, hogy valakinek mozit Ígértek arra az esetre, ha belép egy pártba, mely IV. Károly visszahozatalát propagálja. A pénzügyminiszter ur kijelentette, hogy ennek a kérdésnek pertraktálása anyagilag is károkat okoz az országnak. Azt kérdi a kultuszminisztertől, van-e tudomása arról, hogy egyes templomokban papok, vagy főpapok nyilvános ünnepséget kívánnak rendezni IV. Károly volt királynak.
Felkiáltások a keresztény párton: Most
is királyi
Szilágt/i: Koronás király ma isi Felkiáltások a kisgazdáknál: Volt, volt I Cserti: Hajlandó-e a kultuszminiszter odahatni, hogy ezek az istentiszteletek betiltassanak.
l^ass József kultuszminiszter: Arról van szó, hogy istentisztelet rendeztetik, még pedig konstatálni kívánom, hogy csak egyetlen egy helyen. Itt külön szentmisét mondanak IV. Károly király Őfelsége neve vagy születésnapja alkalmából. Kijelentem, hogy sem eyyházi, sem polgári hatóság nem rendelte el ennek az ünnepségnek a rendezését. Világi magánegyének kértek fel ez egyik templomot arra, hogy IV. Károly születése napján szentmisét tartson. Azt hiszem, hogy ez annyira beletartozik valakinek n vallásos érzéseibe, hogy ebbe senki bele nem avat-kozhatik. 1
Cserti uiabb felszólalásában ar.<* Vi/ri a miniszterelnököt, hogy akadályozza me*. hogy ebben az ügyben a templomban propagandát csináljanak. .
Bethlen miniszterelnök: En egyszerűen kijelentem, hogy amennyiben propagandáról leszen szó, ezt a propagandát meg fogom akadályozni. Azonban csak erről az egyetlen egy esetről van szó, amit propagandának senki nem mondhat. Emiatt p^dig nem lehet eljárást indítani. A választ tudomásul vették. Az üles 3 órakor véget ért.
A politika hirei.
Harmadik alelnöki állást kreálnak.
Budapest, augusztus 13. A* alelnöki állás betöltésére nézve a két kormányzópárt közt még semmiféle néven nevezendő tárgyalás nem volt. A kisgazdapárt nem engedi, hogy Bottlik József lemondjon és Bottlik sem mutatott szándékot arra, hogy az alelüflkj tisztséget a belügyi államtitkári székkel réljo fel. Ilyenformán egész különös helyzet előtt áll a két kormányzópárt, de beavatottak ugy vélik, hogy kompromisszumos megoldás utján rendezni fogják ezt a kérdést és «menynyiben Kenéz Béla a saját elhatározásából nem mond le, egy harmadik alelnöki állást kreálnak. Ez egészen uj keletű és azzal indokolják, hogy a nemzetgyűlés nyt.i szünete után a tárgyalások anyaga olyan nagyon igénybe fogja venni a nemzetgyűlés munkásságát, hogy valószínül heteken keresztül nyolc órás ülések lesenek és ez az elnökséf £ unkáját nagyon igénybe fogja venni.
A n«m*«tgyüléa aaüneto.
A j\'.lek után Ítélve a nemzetgyűlés a a jövő hét végéig részleteiben is letárgyalja a vagyonváltság javaslatot és 20-ika körül megkezdi nyári, illetve Őszi szünetét.
2
7. Ai. A
1921. nugu»rlus 14.
Borzalmas gyilkosság Pólán.
. Beretvával vágta «1 a lánya aa apja nyakát, — Apagyllkoasá* azere-lerabők. — Minden a vagyonért,
1 (Saját tudósítónktól.)
Borzalmai és a maga nemében párját-H»kltó gyilkosság* játszódott le a napokban Póla kö/ségbcn. Egy eltévelyedett leány szeretőjének segítségével bestiális kegyetlenséggel megölte édesapját, hogy ennek halála után a vagyonba léphessen. Az eset részletei a következők :
Sós Mihály pólaí gazdálkodó együtt lakott leányával, Annával Az öreg Sós 62 éves volt és rászoru\'t leánya ápolására. A leány azonban nem bánt valami jól öreg édesapjával, hanem ehelyett szeretőt tartott és annak a kedvét kereste. Sós Anna már évek óta szerelmi viszonyt folytatott Fújsz Géza ottani legénnyel, később ez a viszony odáig fejlődött, hogy Fújsz odaköltözött az öreg Sós házához, amikor is Ő és a leány a szobában aludtak, az öreg pedig kiszorult az istállóba.
Fújsz még az ilyen megkülönböztetett bánásmóddal sem volt megelégedve. Többször heves szóváltásba keveredett az öreggel és amikor a lány arra kérte, hogy tegye már a törvény előtt is hitvesevé, Fújsz mindig azt mondta, majd. csak akkor, ha az apád rád-Iratjfc ft vagyonát. Az öreg azonban nem bízott a fiatalokban és a birtok feletti jogot nem akarta .semmi áron kiadni a kezéből.
E miatt az öreg és a fiatalok között a viszony mindinkább elmérgesedett. Fújsz egy szép napon fogta magát és otthagyta Sós Annát. Az öreg ezzel sem sokat törődött, rá nézve csak előnyösen változott meg a helyzet, mert most ő került a szobába és a leány az istállóba. Anna leánya azonban nem tudott belenyugodni a gondolatba, hogy elveszti szeretőjét. Folyton összeköttetést keresett az eltávozott Fujszszal, ki fivéréhez Béczre költözött. A béczi magányban, a sok izengetés után aztán pokoli terv fogamzott meg Fújsz Géza agyában.
Folyó hó 7-én este Fújsz Géza korán nyugovóra tért. Levetkőzött és ingben és gatyában kiment a pajtába, ahol aludni szokott. Még a kalapját is benhagyta a szobában. Semmi különöset nem lehetett rajta észrevenni, legfeljebb azt, hogy nem nyúlt a vacsorához, mert azt mondta, hogy rosszul érzi magát. Mikor már mindenki nyugovóra tért, mikor Béc* község mély álomba merült, akkor Fújsz Géza felkelt és igy\' amint volt, ingben, gatyában és hajadonfővel a mezőkön keresztül átfutott Pólára. Itt egyenesen Sósék házának tartott, beosont az istállóba, ahol szeretője aludt. Megrázta szeretőjét és n következőket mondta neki:
— Gyere, most kivégezzük az öreget.
Sós Anna felriadt és eleinte megrémült, de aztán ő is hozzálátott a készülődéshez. Fujszra egy viseletes szoknyáját adta, hogy a vér be ne fröcsölje, maga is avéttas ruhát húzott magára és egy éles beretvával feli fegyverkezve az ablakon keresztül bemápiíak abba a szobába, ahol az öreg aludff Itt a lány a békésen alvó öreg édesapja nyakára illesztette a beretvát, hogy azt elvágja.
A vágás azonban gyenge volt, a bíinös leánynak nem volt elég er«-je. Sós Mihály felébredt, felállott éa a konyha felé támolygott. Közben kiáltani próbált, azonban csak arti-kuUUtlan hangok jöttek ki torkából, mert a gégéje már nyilván elvolt vágva. A konyhá-
ban a gyilkosok utolérték és először konyhakéssel próbálták megölni, mikor pedig eV. életlennek bizonyult, akkor Fujs/. két fejszecsapást inirt rá, mitől az öreg végleg kiszenvedett.
A két gyilkos még eltakarította a vérnyomokat és az öreg kezébe helyezték n beretvát nyilván azzal a célzattal, hogy azt a látszatot keltsék, mintha az öreg öngyilkos lett. Emtán Fújsz igy amint jött észrevétlenül, a mezőkön át visszatért Béczre, a leány pedig az istállóba tért és reggelig míndaket-ten aludtak.
Másnap reggel a leány nogy ordítást csapott, hogy az apja megölte magát. Czíp• pán József cscndőrőrmester és Benkovics László csendőr jelentek meg a helyszínen, akik azonban rövid nyomozás után rájöttek az igazságra, kiderítették a gyilkosság részleteit, a bestiális leányt és ennek szeretőjét elfogták és bekísérték a kanizsai ügyészség fogházába.
Hírek.
Egyetlen
nemzettel sem kötöttek olyan gálád békét, inint a magyarral, holott nyilvánvaló, hogy a magyar nemzetnek semmi része sem volt a háború fölidézésében Bennünket Ausztria ugy vezényelt ki a legvéresebb harcterekre, mint a legutolsó közlegényt s nekünk menni kellett. A véráldozatot egyedül nekünk kellett meghozni s amellett Ausztria még élelmiszerünket is elszipolyozta. A vérző, éhező magyar csapatoknak szánt ennivalót osztrák városok potrohos, háborukerülő lakosai közt osztották ki. S az antant most mégis ennek n víziónak juttatja szerencsétlen hazánk egy részét s ráadásul ennek a halottrabló Ausztriának öt további éven át még élelmiszert is kötelesek vagyunk adni. Nyugat-Mögyarországon már ott vannak az antant-megbízottak és antant-csapatok, hogy az átadást lebonyolítsák. S hogy fájdalmunkat cnyhitsék, nagy kegyesen megígérték, hogy kárpótlásul visszaadják Baranyát, amely pedig amúgy is mindig a miénk volt. S most azt halljuk, azt olvassuk, hogy a szerbek a legszemérmetlenebbül azon dolgoznak, hogy az átadást elódázzák. Fölforr a vér, ökölbe szóiul a kéz ennek a gondolatára is. Nen>. Nem lehet elhinni, hogy az antant, amig egyrészről Nyugat-Magyarország átadását kikényszeríti, ily alattomos, lelketlen üzelembe belemenne. De ha mégis igy volna, nem hisszük, hogy tovább is birná a végsőkig feszitett magyar türelem. Akkor a megcsaltak, kiraboltak őrjöngő dühével kell a becstelenek arcába sújtani, még akkor ís, ha* mind egy szálig belepusztulunk is. Reméljük, hogy a magyar kormány résen lesz s Nyugatmagyarországot mindaddig nem üriti ki, amig kézzelfogható bizonyosság nem lesz Baranya gyében, mert már a világhatalmak ígéretében, becsületében sem bízhatunk meg.
— Aranyralse. Nith Norbert kórházi lelkész, volt szentferencrendi tartományfőnök hétfőn, Nagy boldogasszony napján turtja aranymiséjét szülőhelyén, Homokkomáromban. Nagykanizsa társadnlma szívből kívánja, hogy az araríyszivü lelkész n mai frisseségében mondhassa cl annakidején gyémántmíséjét is.
— Helyiság hiányában veszélyben a színi szezon. Megírtuk már, hogy két színtársulat is igényt tort a kanizsai őszi szezonra. Egyelőre azonban súlyos nehézséget okoz a helyiség kérdése, amennyiben az egyetlen alkalmas hely Nagykanizsán a Polgári Egylet, ezt pedig decemberig már kibérelték és igy a kérdést csak a bérlővel való egyezkedés után lehet megoldani. Értesülésünk szerint azonban a Polgári Egylet maga sem bontaná fel a megkötött bérleti szerződést és igy nagy a valószínűség, hogy Kanizsára nem tud bevonulni Thália istennője, mert nincs hová beköltöznie.
— Megnyílt a különlegességi dohánytőzsde. Tudvalevő, hogy a különlegességi íőzsdét Krátky György nyugalmazott fő-htdnagy Uapta meg, 4oki a harctéren szolgált rá rendkívüli hősiességével a kormány hálá. jára. Az uj különlegességi tő\'.sde az Errsébet-téren, a S pos • füszerkcrcskedés mellett nyílt meg, a berendezéso Ízléses s ami fő, mindenfajta finom ós jó szivar, cigaretta és dohány-nemü, továbbá cigarotta hüvelyek, szipkák, képeslapok, levélpapírok stb kaphatók benne. A figyelncs kiszolgálás máris kivívta u közönség elismerését.
— Felhívás* Felhivatnak a nagykanizsai hadirokkantak, hadiözvegyek ós hadiárvák, hogy a folyó évi tagsági dijakat e hónap végéig fizessék bc a rokkant hivatalban, mert a kik nem fizetik be, nem fognak részesülni a külföldi missziók segélyezésében. Elnökség.
— Beiratás a pééal egyetemre. Az
1921. évi XXV. i -ez által Pécsre helyezett pozsonyi m. kir. Erzsébct-tudomAnyegyetcm az 1921—22. tanévben is Budapesten folytatja működését. Az 1921—22. tanév I. \'felérő szóló felvételi kérvények az első izben beiratkozni kívánók részére folyó évi augusztus hó 1 tói 31 ig nyújthatók bj annak a tudománykarnak a dékáni hivatalában, amely karra folyamodó beiratkozni kiván. Az öt koronás bélyeggel ellátott felvételi kérvényhez melléklendők : 1 Születési anyakönyvi kivonat. 2. Középiskolai érettségi bizonyítvány. 3: Erkölcsi bizonyítvány folyamodónak eddigi magatartásáról, különösen nemzethüség szempontjából. Ett a bizonyítványt városban a rendőrkapitányságtól, nagy és kisközségekben pedig a községi elöljáróságtól kell kérni. 4 Közhatósági bizonyítvány a szülők foglalkozásáról, vagyoni helyzetéről s arról, hogy mióta laknak jelenlegi lakóhelyükön ; azelőtt hol laktak ós régebbi lakó helyükön mivel foglalkoztak. 5. Annak a középiskolának, amelyben a VIII. osztályt végezte, igazgatója által kiállított bizonyítványt folyamodó eddigi magatartásáról és arról, hogy alkalmas e főiskolára való felvételre. Részletes utasítást a k.<rok hirdetési táblájára kifüggesztett rektori hirdetés nyújt. (Központi épület: Szegényház utca 30 sz. Bejárat: Jurányi utcai oldalon.) Lukintch Rektor.
— A Magyar Nemzeti Hitelintézet
az elővételi jog aliipjan gyakorolható részvény- » jegyzés határidejűi aug. 30 ig meghosszhbitotta.
— Tiloa kalndenféle záróra-meghosszabbítás. A belügyminisztériumhoz számtalan kérvény érkezett bc, amelyben a kávéházi és vendéglői záróra meghosszabbítását kérték éjfélután 1 óráig. A\'belügyminiszter az ors/.Ag súlyos helyzetére való tekintettel nemcsak ezeket a kérelmeket nom teljesitotte, de szigorú rendeletet adott ki, melynek értelmében még a jótékony célú táncestélycknél sem szabad a zárórát meghosszabbítani. A rendőrségek szigorú utasítást kaptak a rendelet könyörtelen végrehajtására.
(x) Adorjánná MayerabeVg Frlda
tánctanárnő .\'snfolyamát szeptembor 5-én nyitja meg a F\'olgári Egyletben.
Nagyenyedl Kovács arckenőcs
és bor ax-szappan, valódi békebeli minőségben ismét kapható mindenütt.
Vidéki postai szétküldés naponta.
Fériktár; Budapeat, VIII., BextréáJ-utca 3. ssám.
1921. augusztus 14.
v;
. i « •
ZALA
— Tanulók ellátása. A Felsőkeres-kcdelmi Iskola igazgatósága értesíti a vidéken lakó szülőket, hogy tanuló gyermekeiknek szi-vesen ajánl megfelelő ellátást. Szerény és mar gas igényeknek megfelelni tudó kosztadók elmeit kívánatra közli: Felsőkereskedelmi Iskola igazgatósága. Csengeri ut 10.
— Országos raa- éa gépipari kiállítás nyilik meg augusztus hó 19 én Horthy Miklós kormányzó védnökségével Budapesten az Iparcsarnokban. A kiállításon bemutatják Csonkamagyarország vas- és gépiparának mai termelőképességét, üzemtechníkai fejlődését és alkalmat adnak a kiállítók a szakmabeli kereskedőknek, hogy uj magyar vas-, fém- és gép ipari cikkekkei bővítsék üzletüket. A kiállítás nagyszerű látványosság is lesz, mert a kiállítók gépeiket üzemben mutatják be. A megszállott területek kereskedői részéről s a mezőgazdasági géptechnika fejlődése iránt érdeklődő mezőgazda közönség részéről a kiállítás iránt rendkívüli érdeklődés mutatkozik.
— A csehek beházasodással aze-retnék biztosítani a Felvidéket. A felvidéki magyarság körében mozgalom indult meg azok ellen a nők ellen, akik komoly figyelmeztetés ellenére cseh férfiakhoz akarnak férjhez menni. A mozgalom összefüggésben van azzal, hogy a Felvidékre csehesités céljából telepített cseh tisztviselők ujabban mindinkább betolakodnak azokba a jobbmódu magyar családokba, amelyekben eladó leányok vannak s ott kérőkként lépnek fel. A tisztviselők ilyen érdekházasságok kötésére állítólag felsőbb hatóságaiktól kaptak igazítást, mert a magyar lányok hozományával a cseh nemzeti vagyont akarják gyarapítani és biztosítani akarják a csallóközi cseh telepek nemzeti jö vőjét egy esetleg elkövetkezendő magyar uralom idejére. A tisztviselők a legtöbb esetben nyíltan is hangoztatják, hogy a magyar családokkal való ilyen rokoni összeköttetések révén az állásaikat akarják biztosítani arra az esetre, ha a Felvidék esetleg ismét visszakerülne Magyarországhoz. A felvidéki magzar családok azonban igyekeznek távoltartani magukat a cseh tisztviselők tolakodásától.
— „Zalavármegye Általános Közigazgatási, Kereskedelmi és Ipari Címtára". Zieger Ferenc állami anyakönyvezető szerkesztésében a közel jövőben egy hézagpótló munka, Zalavármegye általános címtára lát napvilágot. A munka nem magánérdeket szolgál, hanem fontos közcél kielégítésére készül. A készülő műben mindenki megtalálja ak\'ár kereskedői, akár ipari, akár hivatali szempontból mindazt, amire szüksége van. A vaskos munka tartalmát e szük keretek közt leírni lehetetlen, de aki kezébe veszi majd, meg fog győződni, hogy szerzője Zieger, Ferenc oly munkát végzett, mely minden dicséretet, megérdemel. A szerző a munkaanyagot a soproni kereskedelmi és iparkamarához Is felterjesztette, ahonnan annak átvizsgálása után a legteljesebb elismerést kapta. A készülő címtárra mi is felhívjuk lapunk olvasóinak a figyelmét és ajánljuk, hogy saját Jól felfogott érdekükben támogassák Zieger Ferenc értékes vállalkozását. A címtár ára 80 korona. A mü megrendelhető és hirdetések még feladhatók a szerzőnél (Nagykanizsa, FŐut 22. szám) és lapunk kiadóhivatalában.
(s) Téli hldtabtn, nyári hőségben egyaránt
■w§b*c«ülh*teUen • tP*lme4-*arok. Szívós, olcsó, ctlno«.
(z) IrÓgéptulajdonosok figyelmébe I
Teljesen friss, békeminőségü anyagból elsőrendű kölföldi gyártmányú Jrógépszalla^ok minden rendszerű írógéphez, továbbá ugyancsak elsőrendű, legfinomabb carbon (szin)
Papírok s legolcsóbb napi árban kaphatók ischel Fülöp Fia papiráruházában Nagykanizsán. I
Diákotthon
Szombathelyen.
álló ioternátusben vidéki Wnulók kellemes otthont UIáinak teljes ellátással ét üaponkénti locke-í ellenőrséasoi. Tinék Klif««l-i. 41. érlikIMil.
Immmximxxxxxxxr-
(x) Orvosi hlr. Eötvös-tér 16. sz. alatti orvosi rendelőmben villamos Quarzfény gyógykezelésre berendezkedtem. Az Ultraviolett fény-besugárzás gyógyító ereje ennek élettani, vegyi, baktérium ölő, belső vérnyomást csökkentő és a szervezetre gyakorolt felfrissítő hatásában áll. Gyógykezelhetők vele: a tüdővész, a légző szervek hurutos bántalmai, a \' gümő- és gör-vélykóros csont, ízület és bőrbetegségek (bőrfarkas), izületi merevség, nyirkmirigy, duzzanatok, sápkór ós vérszegénység, a golyva kezdeti oka, az idült bőrbetegségek, bőrvlszketés, egyes nemi bajok, idegesség, álmatlanság, sziv és véredény betegségek, a szamárhurut, az angolkór minden stádiumában kedvező eredménnyel. — Alkalmazható a sebészetben régi ós nehezen gyógyuló sebek és fekélyeknól, valamint a nőgyógyászatban hószám zavaroknál, genyedő fülbetegségeknól. — A hajbetegségek és hajhullás pedig kizárólag vele gyógyíthatók mog. — Nagykanizsa, 1921. augusztus hóban. Dr. Rdtz Kálmán.
(x) Aranyat, ezüstöt, brilliánsokat, platinát, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek. Fríed József ékszerész, Sugár-ut 2. szám. (Fő tér és Sugár-ut sarkán.)
Egy politikus dolgozószobájában.
Két-három órája üldögélek már az irodában. A falon mindenütt karrikaturák: Vázsonyi mint nagyhasu óriás prédikál a lili-putiaknak. Vázsonyi mint duhai legény táncol a parlament előtt hozzá hasonló két rongyos firmával. Vázsonyi mint békeangyal megáldja az ölelkező Polónyit és Lengyel Zoltánt. Vázsonyi mint gólyamadár csecsemőpolitikust hoz a csőrében. Vázsonyi mint oroszlán, mint kigyó, mint hal... Valóban Proteusz, aki tudvalevően ezer lénnyé tudott átalakulni, kismiska a festett Vázsonyihoz képest. Es ha a volt igazságügyrainiszter vé-\' letlenül hindu buddhista lenne és hinne a lélekvándorlásban, halála után nehezen tudná elszánni magát, hogy sokféle alakja közül melyiket válassza.
Közben egyre gyűlnek a látogatók. jAzt hinné az ember, ho^y ez a világ legjobban menő Ügyvédi irodája. Pedig nem ugy van. Ezek a „kliensek* a régi, római értelemben vett kliensek, akik kérnek és visznek, nem pedig hoznak: Az a három vidéki atyafi azt akarja, hogy a „tekintetes Vázsonyi ur pörölte kl a püspöktől vagy akár Nagyatáditól is, ha kell" a földjüket. Emezek itten ajánló levelet kérnek. Amazok a hölgyek „csak magának a kegyelmes urnák raondhatiák meg, mit akarnak". Nagyon sokan jönnek olyanoc is, akikről csak most utólag derűi ki, hogy valamennyien Vázsonyi „főkortesei" voltak annak idején „tetszik tudni, mikor a hatodik kerületben Radocza miniszter ur ellen..."
— Megsúgom magának — mondja Vá-ssojiyi \'ügyvéde az egyiknek, — a kegyelmes ur szegény ember l
Ext olyan hangosan augja, hogy az iroda zeng és három kliens rohamléptekkel távozik.
De a belső szobákból gágogás hallatszik.
— Es egy igazi demokrata lakása, — gondolom — itt még a libákat ti a szalonban tartják.
Es mikor végre bekerülök, első pillantásom csakugyan a libákat keresi. Dekázok nincsenek. Csak egy tarka oapagáj üldögél s kalitkájában. Az gágog. Vázsonyi ingujjban fogad, miközben szeme szeretettel pihen a papagájon. Pedig az még beszélni se tud. Lehet, épp ezért szereti annyira a kiváló parlamenti szónok.
Vázsonyi diktálását szobatornával köti s<ybe. Fel-alá j#r, leül, hintázik a hintaszéken, lefekszik a díványra, nagy könyveket cipel, homlokát dörzsöli, kezeit kitárja és mellén keresztbe fonja és — pötty l — a szivar kiesik a szájából, nyögve, sóhajtozva emeli fel és — pötty I -r a következő pillanatban már megint földön a »«ivar. Néha ott felejti és csak a szopókáiát szíjjá tovább.
Diktálás közben állandóan hátat fordit — az ember nem tudja elképzelni, mivel sértette őt meg ennyire I — és csak akkor for-
dul szembe, mikor kiveti a horgot: Feltesz ^ egy jogi kérdést — a diktált szöveg kapcsán. \\ A tapasztalatlan ember beleharap, megkockáztat valamilyen jogászi véleményt, mire Vázsonyinak felvillan a szeme, ráveti magát áldozatára, agyonsújtja érveivel és hosszú beszédet mond, amit nem kell leírni. Eleinte én is beleharaptam a csalétekbe és pórul jártam, de később már vethetett ki horgot, amennyit csak akart, ugy tettem, mintha vak volnék, nem is látnám őket.
Vázsonyinak továbbá az a szokása,
• hogy mikor már megkezdte a következő mondatot, akkor jut egyszerre az eszébe, hogy az előbbi mondat után elfelejtett pontot tenni. A harmadik, negyedik szó után tehát azt mondia: „Pont". Eleinte ezeket a „pont"-okat is beleírtam a cikkbe — meg is jelentek — mig Vázsonyi egyszer axt nem mondta: „Kettős pont". Ex gondolkodóba ejtett és ekkor jöttem rá ezeknek a pontoknak természetrajzára és ettől kezdve a „pont" szót gondosan mellőztem, még akkor Is, ha nem kellett volna.
Pont helyett a mondat végeztével Vázsonyi axt mondia: „Megvan ?". .. íme :
Megakadunk. Vázsonyi elmerül a paragrafusokba, csak a feje búbja látszik ki belőlük. A papagáj vésxtjósióan mered a kalitkájában, mintha ő volna a nagy amerikai költő „hollója", aki mindenre csak axt mondja : Sohasem I Vázsonyi végül partra vetődik könyvei tengeréből!:
— Megvan ? — kérdezi. .
— Megvan — válaszolom.
Ot perc szünet, Vázsonyi izeg-moxog. Leveszi a szemüvegét, felteszi a szemüvegét. Felvesz egy kis könyvet a díványról és gondosan elhelyezi a fotelen, hogy megtalálja, azután kétségbeesetten kezdi keresgélni a diványon. Maid felemel a fotelről egy vaskos fóliánst és eldugja a,dívány mögé. Azt meg a fotelen keresi kétségbeesetlen. Szivara áU landóan potyog a szájából.
— Megvan ? — kérdezi félelmet hangon.
— Megvan — válaszolom nagy nyu-"^" galommal.
Ujabb öt perc szünet. A szivar potyogása egyenesen veszedelmessé válik. Vázsonyi izzad. Lihegve jár fel-alá, mint a ketrecbe zárt oroszlán. Majd benyit a szomszéd szobába. Híába, nincsen senki, aki kiszabadítaná. Leül a díványra, ölébe húzza a lábát és halálra sebzetten pillant reám. Axután felugrik és fujtatva, dühösen, vérbenforgó Bzemmel szaladgál ide-oda.
— Megvan? — dörgi félelmesen.
— Megvan — válaszolom végtelen ci- * nizmussal.\'
Ujabb öt perc szünet. Vázsonyi a papagájt szekírozza: a csőrébenüevő kockacukrot kapirgália, Majd iszik. Tejet Isxik. Hosszan szürcsölve, miközben szeme az ég
• felé fordul, mint a fuldoklóé.
— Megvan? — fuvolázza mézédes hangon.
— Megvan — mondom könyörtelenül.
Ujabb szünet. Éppen azon gondolkodom, nem volna-e jobb, ha legközelebb axt mondanám: Nincs meg, amikor egyszerre, váratlanul megkezdődik a diktálás. Lassan indulunk, mint a szekér, melyet- n lovak nehezen mozdítanak ki a kátyúból. De a tempó mindig gyorsabbá vál és Vázsonyi egésxen belemelegszik.
— Mert az 1893. évi XXV. törvénycikk 33. 2. bekezdés c) pontjának módosítása: az 1898. évi XIII. törvénycikk 217. §. 5. bekezdés a) pontja kimondja, hogy i^o kis gazember, no te kis csirkefogó, már megint kt akarsz bújni a kalitkából r

y i
ZALA
192^1/ augusto« 14.
■.............usaO» X
——
Vr-
Ext. m kit«ye*ést kissé furcsának. tartom — legalább if egy régi töiwány «lövegében éa feináxek. Es csakugyan: A* utolsó axavak nem nckp»n szóltak, hanpm a papagájnak.
Vázsonyi megfelodkexik a sajtóíavaslaiT, rój, megfeledkezik ax uisági ól, megfeiedkaxik én . rólam, mogfeledkejuk ax egéax világról és átadja magát a papagájápolás gyönyörtelen .J kéjének«. Ná te»* i a madarat a kexére és . égi boldog sággaJ sxcmiéli, bugysn mástik a drága kis állat fel a vállára. Majd letelepszjk a hintaszékbe, lóbáx*a magát, a papagáj a fc-
Í\'érc ejtt « . kockacukrot és nyomban el Ís ce*di keresni rajta.
— Megvan.? -r sxól Vásaonyi álmodozva
Nem > tudom» nekem, szól ex, vagy a
papagájnak, axért nem,.válaszolok..
—.Hát kérem, hol vagyunk ? — för<-med rám. Váxaonyi haragosan.
De a papagáj felgágog és Váxaqnyi visz-szasÜlyed paradicsomi álmaiba, a brazíliai vagy a ceyloni papagájok kÖzét Én azonban könyör^eulenüL.oIv^aom: „Mert ,ax 1893*» évi XXV. törvénycikk 33. §-• . . /» a
Mind./a ketten szemrehányóan néxnek reám. Vá**>nyl nagyol sóhajtva cirógatja meg papagáját, azután felkel. Újra felteszi-Jevesxi a szemüveget, újra keresgél a könyvei kŐxótt, újra potyogtatja a szivarját , . .
— .Meg van ? — kérdezi fájdalmasan.
— Nincs megi — válaszolom, még kő-nyörtelenebbül és megint elismétlem ax évszámokat és paragrafusokat . . . Azután tor vább folyik a munka. írunk, izzadunk, megállunk, tejet iszunk, papagájosdíxunk, amíg este nem, lesx. Akkor .vázsonyi lecsapja a könyveket, keiávei olyan mozdulatokat végez, mint az uszó a vixben, a paragrafusokat hárítva magától. M*jd megáll az íróasztalom előtt és gesztikulál va szónokolni kezd. Megkönnyebbülten sóhajtok fel, mert tudom, hogy most, jön. a páthoaz, az emelkedett hangú befejezés.
— E kérdés részleteit egyébként — mondja a végén Vázsonyi és l szétterpesztve lábát; kezét csípőjére téve kajánul rám néz. Megdöbbenek.
—. E kérdés részleteit — ismétli Vázsonyi még kajánabbul és szeme kárörvendezve
>2 re ... «
legközelebbi cikkemben fogom
Ulog felém. Azért ijedelmet
fi
ae mutatok neki semmi
részletesen megvilágítani I — fejezi be, még mindig . kémlelve a hatást. Én axonban végtelen nyugalommal búcsúzom csalódott arcú mesteremtől, hogy másnnp délelőtt újra meg újra visszatérjek a karrikaturák, papagájok és paragrafusok közé. Strim István.
Utraualó
•. »• .
(14 iuu zúgolódó fiamnak)
(HU)
£1 akarod hagyni fiam Az atyai hftzat?
Me^p^<),bá)nl más kilincset, Tizet, húszat, százat ?
Nem,ellenzem. téuv egy próbát! Nézz szét a világba I
Csak jnanJ fiam l Úgyis tudom :n A szépszfj hiába.
Azt mondod, hogy elég volt m^r A rémso^/dolog bul.
„Az pmber á pok muq^ájál M^Jd Jiogy megbolopdui^/
Gyenge testtel, vákotw, koszinál Nenj bírom a munkát.
»Ha dolgozta^: adjon Apám,,, Kenyér mellé sonkát!"
Hidd el fiam, hogy a sonkát Magam is megellném,
Kenyérrel, v*mv, kopyá$npélkül Hozsannával venném.
De hát sajnos: „az t süldők" Kég elpatkolának,
Asztalunknál híre sincs a Sonka- s szalonnának.
Ali right fiam I VA.r \\z Etet! > Nézz bátran ídtemébel
Alkudj\' véle, egyezz vele!
Csapj a tenyorébeI ,, „Kevés dolog, uri élet:
Ezt keresem nálad Életi Elet 1! Dicső Életül
Lábam ezért fárad I"

Adja Istan, hogy az időt ,
Aranyórán nézzed, Öt-fogásos ebédedet
Mokkával tetézzed. Lágy fogás u ungol-ftzövet
Takarj* be tested,, Dlper után bőrfotelban, Olvasgasd „Az Esi" et.
Gyapjsshsju szerecsen-grpom
Vakargassa talpad, Ezüstpólyás köpcös „Uppmannt"
Szopogasson ajkad Sárga selyem-paplan als^t
Fehérjávor ágyon , — Otkolonos fürdő Utá^,— Nyomjon el az álp™.,
Ugy Jegyen, hogy a jósl^tpin
Mind valóra yáljon^ A boldogság lövedéke Telibe találjon I
\' """m \' 1 (á* « *« M
(Axonban) „Sunkával" vagy..»sUDfc nélkül"
Fogsz e fiam élni: Nem tudom, de azt hiszem, hogy Fogsz mé# Igy beszélni:
„Visszatérek bűnbánóan
Az atyai házba, \' Lerongyoltan, csalódoHan, Mellem verve, gyászba\'. Légváraim A összedűlik,
Eltűntek mint kámfor,. Hol vagy Atyám, én prófétám : Szepeincki kántori"
Tóth Albert.
............."

SPORT.
Ügyfelem - részére-
kél, eiesetleff egy ixobái . Qrc« lukáit kere^k konyhával.,
Átadás kötőn dljaxtatlk. Sslgrlsst kö*yotUŐ, Zrínyi utca )! , I. em. t
Dunantull Élslmlszer és áru
forgalmi Részvénytársaság
Nagwkanla*4a, Csengory-ut 6. ss.
Talofon : 59. Távirati elm : „Trausdannbla"
v X \' . . « * f ti |
a mindenkori legmagasabb napj árakon , vásárol
i | )\',\' .<• 5 \' . X i . . .
babot, mákot, diót
TOJÁST,
stb. éleln^zprckqt^ ós , me^z^á^ terménye kot.
Ugyanott mézsxállitásokból visszamaradt kisebb-nagyobb űrtartalmú,,
horganybádog kannák

nagyobb mennyiségben is olcsón eladók
i ir»M\' i n
ITT
l.
■ifi
■ 2 q

\'C
Értesítés.
A T-t«bányai Sport Club Nagy Wanlaxán.
A mai és a holnapi kettős Ünnepen igen érdekes vendége lesx a nagykanizsai sportegyleteknek. A TSC teljes és első - csapata vendégszerepel nálunk, hogy Összemérje ere-
Í\'ét a kanizsai csapatokkal. A TSC*ról nem teli sok uiat mondani a kanizsaiaknak. Az északi bajnokságban második helyen áll, a SzAK tól l:0-ra kapott ki, i azóta azonban már 0:0-as eredményt is ért elveieszemben. A vendégcsapat első nap a VAC cal játszik. A VAC értesülésünk azerint a következő Összeállításban ját«ijk ; Modrovies II.—Jabe-ricsy Heffer—Kobn, Windisch, Popovi^t—Göl-lesz, Balog, Bakonyi, Skerlák. — A VAC a legutóbbi mérkőzések szerint nagyszerű formában van és igy mindenképpen érdekes mérkőzésre van kilátás. — Hétfőn ax NTE | iátszik a TSC-vel. ezt megelőzőleg pedig b^ V>>C II. és NAFC II. csapatai előmérkőznek-
j i = A korona Zürichben.
Budapest, aug. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 160,
osztrák korona: —\'72, ax o**trák> bélyegzett
»
bankjegyé pedig —58 sxantim.
A tömd« mi|inforgalma«
Buadpest, auguazlus 13. . Dollár,, 470, márka 465, líra 165I5VC, osztrák 36—37, szo-kot 455—70, koronadinár 848-60.
A Budapesti KAzp. Tejcsarnok
helyi telepő értesiti a város közönségét, hogy v az alanti elárusító,helyeken már reggel fél 6 órá- , tói minden mennyiségben tej áll rendelkezésére.
I. ax. Ilók Általános Fogy. Sxövatk.
II, ^ ff Lakála éa Tára« Sugár-ut.
III. ff ff Saly István (volt Move üzlet) Eötvös tér.
VI. „ Somogyi Testváfftk l^iagya^-u ♦ V. w m SPI#|1 Gji«^Klrály,u.v49.
Kérjük a közönséget, hogy igényét Jelents? t?s 7 elárusító helyeink egyikében, hol , állandó tejf ellátását biztosítjuk. Havl axámU I
A Budapesti Ki*^ Tejcisarapk halylyoa«t Aaágoi
WPnlvfflf
rjjir» ni »! " WIM
; , I v.. ,
Pápán a belváros területén egy
modern ház
mely pár éve épült, szolid, tartói* kivitelben, amelyen van három lakás (fürdőszobával), szabad kézből «oos
mmr eladó.
»n
Bő/ebbet: Dr*. Fehér Jenő ügyvédi, iror dójában Pápán, a színházzal, szemben»,
T-r

r-\'i
-1 i . i S • I )
t
Ingatlanok kftzvoütiso.
Eladó birtokok: HZT^ll
47 hold*», 3 hold tét, 400 hold*» bérlet, »tb.
Eladó házak;- »©^JT
h«t(5 Ukáml, emelotes há*«k, üsletháxAk, háxHk latáílóval és kov»i»iloo«J. li«d«c3onytomAjp^ n*#y flf^Ut-
ható 0 »tobia lakossal. lUUtonl viUÁk a somogyi p«rtoo. , UiUth«tyl»éK « Kó-uton Átadói EUór»üxu vendéaló-rlet áUdóI \' ..........- T > ^
zán^ó Vilmos «Í\'/IS\'-1
. A _ . __V 1 vl i •) » 4T f* M
aionnal átvevő kapható
Magyar ¿lelmlaxeramálllté éa Koros-kadolml R.-T. Nsyykaalns 1
Pestt Masyar Kereskedelmi Bank éfdleté-b6n, Cssngery-otca.
Alapíttatott 1905.
EM10YITS
réztnüvot^ Király utca fzám.
*
K¿s»it ssöv«tk«xeti sxesifóxdékat, vörötr^« [ ^álinkáfiió kaiánokat, mofóiMSktá l • asokmáb« vágó munkálatokat.
KlváUnl garancia mellett tegkompUkálubb !
autagén h«g»sstést. 6006 1
t\'
1921. «uguntui 14,
TEXTILÁRUK.
Kftavetlen behozatalt «015
Ha feljön Pestre,
okvetlen keresso fel cégünktt bováaárlái végett,
Állandó nagy rukt.ir rőfös árukban. Naponta érkező olasz parthie-árulc
AMERIKAI UUHAÁRUHÁZ
lltKlapcat, KlrAly-uUa. Ifi.
MT Xntorurban-telefon: Jóxsof 41- 35.
♦ _
11301/1921.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Nagykanizsa város tanácsa a városi közkórházban létesítendő elmebetegőrző helyiség építésével és vízvezeték-csatornázási felszerelésével kapcsolatos szállítások és munkálatokra zárt írásbeli versenytárgyalást hirdet.
A kiírási müvelet a városi mérnöki hivatalban megtekinthető, ugyanott a költségvetési űrlap és ajánlati minta 50 koronáért kaphatók.
Egyéb felvilágosítást a városi mérnöki hivatal ad.
Az ajánlatokat 1921. augusztutf hó 24-ik napja, délelőtt 10 órájáig kell a városi tanácshoz az iktatóba benyújtani.
Nagykanizsa, 1921. évi augusztus hó 12-én.
goi8 Polgármester.
Kereskedőknek
ajánlunk
Barna caomagolót
Superior caomagolót
Felvágott caomagolót
Színe* vékony kalapcaomhjfolót
Paplrzacekókat
Árucímkét éa caomagolóclmkét Utazói rendelőktinyvat Üzleti könyveket stb.
legolcsóbb árak mellett.
Fischel Fülöp Fiai
papirraktára nagyban és kicsinyben Nagykanlzaán, Fő-ut 1. szám.
Friss déligyümölcs
UnyoiabbKD
Se gall N.-nél
Budapest, IX » Caarnok-tér 6. ax. 6010
ZAU
2447/192it
Hirdetmény.
Az 1920. évi XXIII. tc. 22. §-a alapján az 1919. évre kivetett jövedelemadó ós vagyonadó, továbbá az 1918—1919. évekre kivetett hadlnyereségadó kivetési laj®tromok folyó évi augusztus hó 10-tól 8 napi közszemlére alulírott városi adóhivatalnál kitétetvén azokat mindenki megtekintheti.
Az adó megállapításáról minden egyes érdtkelt külön határozattal értesíttetni fog s az ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt felebbezéssel élhet a helyben müködó jövedelemadó felszámolási bizottsághoz, amely bizottság minden egyes tételt tárgyalás alá fog venni.
Nagykanizsán, 1921. auguszt. 10-én.
Városi adóhivatal*
2111 KíGYB
2
Cr

mindenféle hüvelyest, Razdsshgi terményeket és magvwkat a legmagasabb tőzsdei napi áron minden mennyiségben vAsArol készpénzfizetés rr ^ ■ wjp ri ■ j,-,, JM
mellett, előleget nyújt, zsákot előre kllld JJÖ11 MJk Slg Hl OH Cl
terménykereskedő, a Mercator Kereskedelmi rt. budapesti cég kirendeltsége Nagykanizsa, Kazinczy- (Vasúti) utca 11. szám.
5«o Sürgönyeim: Dőrl Nagykanizsa, Telefon: 109. 8*.
\' ^ • • ■ » - - _V -
ffEftGERffl,
K OVATKOLASÁT ¿5
C*i3Z.OéLÁ&AT
A LEG ß*ONT*SAta m
v\\\\v iTE l» eis véeiLW
v|
Rovátkolási ás csiszolás! árak a békebeli árak 16-szöröse

Hengerek át és 220 220 220 220 220 220 220 250 290 300 símírete: 343 396 $75 550 650 800 1000 600 550 800
Ára: korona 570 830 690 796 846 1140 1440 945 1050 1515
Komplett
éttermi- és kávéháziberendezés
billiárd asztalokkal, tükrökkel, kasszával, ojAfitiol pjsi f\\i\\ konyha-, söntés- és pinceberendezéssel stb. aLUllIiai
Megtekinthető: oou
Rokob Kálmán Központi kávéház és vendéQlöjébenTapolcza
Uj kádárműhelyt
100 liUrtöl 3000 Uttllf ajtó*, v.gy njtó nélküli hordók báfmoly monnyfségbon lossállitott árban kaphatók
TOBAK MIKLÓS
kádármesternél, Szombathely, Erxsóbst kiialyuó utoa 47. ssám._6080
Eladó ingatlanok!
Sok szép magánház, üzletház, bérház, emeletes és földszintes, közöttük több azonnal beköltözhető l«kÁssal; néhány bejáró korcsma nagy udvarokkal, istálók-• kai és teljes berendezéssel.
Néhány darab 5—20 holdas kisbirtok a
város közelében, rajta gaztlasagi épületekkel és azonnal beköltözhető laknsokkal, Amerikából visszaérkezetteknek nagyon alkalmas. Igen szép és olcsó házhelyek a város belterületén vasuiiaknak nagyon alkalmasak, vázrajzok nálam megtekinthetők és vételek c\'.Őjogyezhetflk. Balatonmenti villák, nagyobb szőlőkkel, függő terméssel; nagykanizsai szőlők lakható pincékkel es 2 drb rét van nálam sürgős eladásra előjegyezve. Bőveboct:
Aczól Ignác
pénzkölcsön és ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsa, Fő-ut 8. sz.
•Díványok, függönyök, ágynemű ós ebódlő-butor
\\ " A
elköltözés miatt egyenkint is sürgősen eladok Kardos, Csengery-utca 6. I. emelet.

Iskolakönyvek bekötését
a legolcsóbban végzi :: lapunk nyomdája :: Fő-ut 5, izám alatt.
118/1021. végrh. szára.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági vegrohajtó ax 1881. évi LX. t -C. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 1021. évi PK. 0710. számú végzése következtében Faics Lajos ügyvéd által képviselt özv. Gál Forencné javára 1021. évi julius hó 22-én foga-natositott kielégítési és a. P. II. 3108 — 921. és P. I. 1007—021. számú ítéletek alakján kövotkoző ingóságok, u. m 2 drb. ló. egy <Jrb. 1 éves csikó» 2 drb. tehén és 1 drb. féléves tinó nyilvános árverésen eladatnak.
Moly árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1021. évi PK. 0710. számú végzése folytán össtesen 840 koronában bíróilag már megállapított költségek «re* jéig Kiskanizsán, tlcmokkomáromi utca 60. sz. alatt leendÓ megtartására 1021. évi angnaxtUft hó SS. napjának d. e. 10 órája határidőül kitüzutik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.»c. 107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés mellett, a logtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégitési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. értei-mében ezek javára is elrendoltetik.

0011
Nagykanizsán, 1021. évi auguszlui hó 12.. napján.
• Haán dynla «. k.y
kir. bir. végrehajtó.
Wf

Patent hordozár
szenzáción találmány I A hordók lezárásához nem koli többé dugó, a hordót nem kell lepecsételni, védő bád.iglemozekkel leszögezni. Megszűnt a száj* dongák sérülése, térése. Egy pillanat alatt légtnen* tesen elzárható, vagy kinyitható a patent hordözárfal. Lerakat: PUchcr ea íltdcr, KÖhlcr Teetvó
6048
rok NayykanUaa.
•W-^Y\'


ZALA
1921. auguMtua 7
Apró hirdetések.
Két nagyobb vendéglő, igen Jó for. galmu, teljes berendezéssel eladó. Szikriszt közvetítő, Zrínyi Miklós utca 33. 5eís
, 11.1« ———i ■
Eladó egy 26 családból élló méhes, erős csuládok, kaptárakbftn ós k ¡sokban a bennlévő mézzel, szép nagy niéhhézzal és méhészeti eszközökkel együtt, Cim megtudható lopunk kiadóhivataléban.
Teljes ellátásra két-három tanulót elfogad helybeli uri csnlád. Cim a klndóban.
Eladó bútorok. Egy szoba- és egy konyhabútor és két antik ágy azonnal eladó. Birak-tábor tí) 10. szám. r»o«9
Elsőrendű rövid zongora bérbeadó. Cim a kiadóhivatalban. 6012
Jókarban lövő gyermekkocsit megvételre
keresek. Szemere-utca 4, Kefcgvár. öoi3
Vadászfegyvert kereáek megvételre. B erényi Elekt borkereskedő.
A Zenciskolu uj tanárnői lnkást keresnek esetiig ellátással, lehetőleg zongorahasználattal. Ajánlatok a Zeneiskolába \' küldendők.__3040
Polgári iak. tanárnő és olemi isk tanitőnőt keresnek lakftst, lehetőleg ellátással. Esetleg oly helyen, hol a * gyermekekkel foglalkoznának, németet, aongornt tanítanának. Ajánlatok „Szeptember" jeligére a kiadóba kéretnek. ü050
Eladó Magyar-utca felső »észen egy jó-karban levó ház. Cim a kiadóban. \' „ ö020
Krátkv György Erzsébet-téri
legnyilt
különlegességek,.kistrafikja
ahol mindcnfé\'o szivar, cigaretta és cigaretta dohány-kapható. — Raktáron tare különféle elsőrendű cigaretta-hüvelyeket, szopó-kákat s mas e szakba vágó cikkeket. — Bétyegárudat «>i7
Alkalmi vétel!
C ka 300 hl. hasxnált Jókarban levó hajított
tölgyfa transport,
valamint ck« 1C0 hl 250--300 l c% uj
tölgyfahordó
rendkívül jutányosán cUüó
Hoffmann Mihály
Szombathely
borkereskedőnél
0009
Marhamérleg
és többféle
51)81
gabonamérleg
elfogadható áron eladó Kohn Samu mérlegkészltónél
Nagykanizsa, ZArda-u 5. Alsótemplomnál.
Borbizomány!
Szénát, sialmát, gabona, termény és gyümölcs-árukat szállít ugy kicsiny. M2i "ben, mint nagyban
Bruncsics Ferenc Hahót.
Sürgönyeim: Brunctlcs József Nagykanizsa.
Árp buszát, rozsot
ft.I1
éa egyéb terményeket minden mennyiségben váíaárolunk késxpénsfixetés mellett, előleget nyujtunk, zsákokat előre küldünk. A legmagasabb nopl árat
adjuk akár Közvetlenül, akár az alanti kirendeltségeink, vagy képviselőségein^ utján.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R T.
Nagykanizsa, Bazár-épület. Sürgöny cini: Futura. Telefonszám: 123.
Kirendeltségeink t Zalaegerszeg, telefonszám 56, Zalaszentgrót, telefonszám 22, Lenti.
FémrioolÁQÓmjinV • Hitelszövetkezet Kessthely, telefonszám 58, Hitelszövetkezet Zalaapátl, telefonzzám 3, IVbpVlőölUőögöiilA . Hitelszövetkezet Tapolca, telefonszám 18, Hitelszövetkezet Dobri, Hangya Szövetkezet
Sümeg, telofonszára 20, Hangya Szövetkezet Nova, telofonazám 7.
Értesité

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget értesíteni, miszerint a Simon György-féle lakatos nrűhulyből kilépve, lokatosmesteri működésemet Háhn Albert ós Tsa urakkul társulva folyiatom. Elfogadunk minden e szakmába vágó munkát jutányosán és a legpontosabb kiszolgálás mellett. Állandó raktár takarók»üzh;lyckből. Vidéki munkák leggyorsabban készülnek. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérjük. Kiváló tisztelettel
üigatlHiiok , €
V gyora közvetítése
Ingatlanok gyora közvetítése Zrínyi Mlklós-ntca 93. I cm.
Beköltözhető lakással eladó házakt
Emeletes háe, elfoglalható 2 szobás lakás
é% üzlethelyiség.......... 400.000 K
Uj, 4 szobás ház, nagy kort, elfoglalható
3 szobás lakás......... . 360 000 K
Uj 2 lukásu ház istálóval, nagy kerttel,
3 szobás elfoglalható....... 350.000 K
Bel váró ban 2 lukásu ház, kisebb kerttel,
elfoglalható 2 szobás ;...... 1(0.000 K
Kisebb ház, 3 egy szobás lakás, nagy kert
elfoglalható 1 suoba-konyha..... 201 000 K
Hégi hnz üzletutcában, udvar, nagy kerttel elfoglalható 2 szoba ....... 130 000 K
Kisebb hál udvarral, 3 eíry szobás lakás
1 szoba-konyha elfoglalható..... 130 000 K
Eladó házak:
Kmeletes, modern bcipalota, fciídőszobák,
vízvezetékkel...... , 1.100.000 K
Nsgykortü hízak, több lakássa .sUlóval,
forgalmas utcákon, piac közelében . 401-000 000 K Nagykertu házak, modern ÍK-6 szobásak 400 - 100 000 K Magányos házuk udvar, nagy kerttel a város minden részében......H0-700 000 K
Eladó két nagyobb vendéglő igon jóforgalmu, jutányos árakon.
Vendéglő bérletek átadók. — Üzletbérletek köz-
vetitéso.
Kldblrtok eladó, 1* holdas, 4 éa fél koldua.
Nagybirtokok Zalában é* Somogyban holdtól i5( 0 holdig.
Hlrtokbérlet átadó: 236 ós 540 holdon.
Jó rétek eladók. — Több szép szrttfl oladó a város közelében. — Magyar-utcában házhely oladó.
BtrendtseU oamtnUrugyár eladó.
Cipész és csizmadiamunkások
felvétetnek férfi és női munkára 150 korona
fizetéssel!\' Furmen Imre cipész
l«ljfkul<ii, Csiigiry-it 1. Lakát Ilií.lnN-r II. -Vaját Mi.
1 1 1 ■ ■ ......
BENZIM,
petróleum, gázolaj, gép- és hengerolaj a legjobb minőségben állandóan kapható a Somogy-megyei Gazdasági Egyesület
védnöksége a\'ait élló
ÁrufogyasztAsi és Terményértékesítő Szövetkezetnél Kaposvár a vasútállomással szemben.
Interui ban-telefon: 184 szám.
W54
. -- -^í\'r* • • \' < * * I v • V*
Eladó
ülésnek és kasnak alkalmas, 6 holdon lovö
kosárfonó
füzvesszö.
K2 Dobos Mártonhoz
Tótíuerdahely, FedAk-féle kastély.
A kiváló minőségű „Bokor" és „Boklyn" védjegyű terpentine«
cipőkrémek
valamint a „Méhkas" védjegyű
ruhafeaték
legolcsóbb gyári árban kaphatók:
Artner ós Kelemen
cégnél, Nagykanizsa.
56M
kétszerfinomitott, vlzfehér, motor- . hajtáshoz legalkalmasabb, kapható
Bodor Zoltán és Társa
cégnél, Sugár-ut 28. Telefon 157.
Ugyanott gépolaj is kapható. 3030
■ • s --
_ i
Quittner Arthur
k«téiá|ili| iiptfélyizitt illtajMirtU
Nagykanizsa, Csengery-utca 13 ti.
Elvállal világítási vezetékek, motorok, csillárok, valamint telefonok, csengők és Jelzőkészülékek
felszerelését Villamos vasalók, főzőedényük, reschauk, fűtőtestek )avitésát.
Mindennemű
villamos munkálatokat
gyoraan eszközlftk, anyagok én égők raktáron kapható^.
raktáron kap
**** mP^^^
6 r
Nyomatott a loptulajdonosok: Zalai éa Gyarmati könyvnyomdájában.
•¡ífcíAt.
50. évfolyam
piij-rim-1 - ami
Szerkesztőség ós
kiadóhivatal: Pó-nt 13. náni,
Nyomda:
Pő-U t 5. a X A m.
■a ■ > ••;.•\'.» . \' < ■
M##J«leulk hétfő ki-Tételéről minden aap kór« reggel.
8»crk«»»t4c6t! «, kiadóhivatalt Ulofou 71. P0ajark«*atfl lakáta 71. Nroradat Utalón 117.
\'I.uitu - UH A.1 L "A
Nagykantesa, 1921. auguAztus 17. Szerda
_v _
—-

185« szátn
mtmmmm

hl
POLITIKA L NAPILAP
Előfizetési Arak:
Hiljkii káxhoz hordri
vidftn pesUi uéUtldém!
B#y hóra . . . 35 K
Nogyed érre .100 „
Félévre . . . 200 H
Bgéas évre • . 400 „
Egyes szám ára 2 koron«
im "f \'• \'ír
, Hósttrkesitó:
TÓTH ZOLTÁN
f Táraszarkasitó:
Dr. HIRSCHLER JENŐ
Htrdatéaak délután & órái* vétetnek fel AUasabi.* axarlnt.
J-ZJU-I- m ..JLLUÍ
Sándor Pál tamadja a kormányt.
Gaál elnök székfoglalója. A Futura mérlege. Szilágyi a kisgazdapártról.
Budapest, augusztus 16. A nemzetgyűlés mai ülését 11 órakor nyitotta meg Gaál Gaazton elnök, aki zajos éljenzés között foglalja el az elnöki tisztséget. Az uj elnök energikusan megrázza a caengöt, feláll és a következő székfoglalót mondja:. « #
— Tisztelt Nemzetgyűlési Mielőtt áttérnénk a napirendre, csupán egy kérésre és egy rövid kijelentésre szorítkozom. Kérésem az, hogv legyenek elnézőek esetleges botlásaimmal szemben, melyek különösen az első időben elkerülhetetlenek és igy elsősorban hivatalos elődömhöz fordulok minden kényes kérdésben. Nem az a lényeg, hogy az elnöknek mindig igaza legyen és álláspontját mindig fenntartsa, hanem az, hogy az elnök és a Ház együttes törekvéseinek eredményeként mindig az objektív igazság és a lelkeket megnyugtató törvényes szempont érvényesüljön. Vitás kérdésekben nem fogok tehát makacsul ragaszkodni a magam felfogásához. Kz azonban nem jelenti azt, hogy minden lényeges kérdésbe^ pártok vagy egyének felfogása szerint Ingadozom.
— £lnökl kötelességemet mindig a házszabályok irányítják, melyhez pártatlanul kívánok és fogok alkalmazkodni, mindig a legmesszebbmenő liberális felfogással a szólásszabadság javára, de viszont pártállás fölé emelkedő szigorúsággal mindannyiszor, valahányszor a Ház munkaképességének veszélyeztetésére irányuló törekyéseket látok. Ezeket meg fogom akadályozni. (Hosszantartó éljenzés és taps. Az elnök leül és folytatja.) Következik a napirend: Az ingatlan vagyonváltság vitája.
Sándor Pál: A pénzügyminiszter terve nem teljesen sikerült. A valuta-ingadozás tönkreteszi az országot. A mi belpolitikánk — nem tudom ki az oka — nem akar megnyugodni. Amig a királykérdés véglegesen megoldva nincs, a közgazdasági kérdések nem oldhatók meg. Fél, hogy rossz világ következik, ha Hegedűs elhagyja a miniszteri széket.
* Foglalkozik az adókérdéssel. Az adózás határain már rég tul vagyunk. Húszmilliárd bevételt és 26 milliárd kiadást lehetetlen ebből a nyomorult országból kipréselni. Egy bizonyos, hogy nem sikerült a pénzpocséko-lást megakadályozni. Ha a valuta-ingadozás soká tart, az ország tönkremegy. Van-e valami kereskedelmi programja a pénzügyminiszternek ?, tett-e valamit a kormány a kereskedelem érdekében ?
Itt van a szénkérdés. Nincs még egy ország a világon, ahol olyan drága volna a szén, mint nálunk. Ha a miniszter ur megengedi, hogy ilyen botrányosan emelkedjék a szén ára, akkor az ipar nem fogja megtalálni a maga számítását és egyáltalán nem fog exportra törekedni. Honnan veszi a miniszter ur a valuta megjavítására irányuló törekvéseinek lehetőségét, ha az exportot megköti ?
— Ide kell hoznom még egy kényes kérdést. Megkaptam a Futura mérlegét. 26 millió korona alaptőkével alakult a vállalat, nulyhuz az állam két millióval járult hozzá. Maga a Putura mondja, hogy 26 milliónyi
alaptőkével szemben 5 milliárdos hitelt vett igénybe és a főalapitók a Hangya és az OKH.
Budaváry: Ez a két fájó sebe van a zsidóságnak.
Sándor: Nekünk a legkevésbbé fáj. Nekünk a legkellemesebb Budaváry, különösen ha verseket ir.
Bródy: Ódákat. (Derültség )
Sándor: Az állam ennél a Futuránál 1 és negyed milliárddal van érdekelve. Ez az összeg a 26 milliónak ncgyvennégyszereae. Azt mondja a Futura maga a mérlegében, hogy, 112 millió korona érték van áruraktáraiban, illetve volt decemberben. Ez a raktár azóta értékben 30—40 százelékkal esett. Ez óriási veszteség, melyen az állam segíteni akart. Ugy segített a Futurán, hogy átvette a babot és kölest eredeti áron. Nekem tudomásom van arról is, hogy a Futura óriási összegeket vett kölcsön.
. En csak azt nem tudom megérteni, hogy egy 26 milliós vállalat hogyan tarthat 112 milliós áruraktárat. Tűrhetetlen dolog, hogy az állam az egyik oldalon kisajtolja az adókat, ~a másik oldalon pedig óriási összegeket adnak az állam pénzéből ilyen célokra. Elfogadja a javaslatot az elmondottak ellenére is, mert nem akarja, hogy neki a pénzügyminiszter szemrehányást tegyen, hogy munkájában megakadályozta.
Elnök 10 perc szünetet rendel el. Szünet után
Szijj Bálint: Szükségesnek tartaná, hogy a vagyonváltságot kényszerkölcsön elismer-vénnyel is fizetni lehessen. Altalánosságban elfogadja a javaslatot.
Szilágyi Lajos: A javaslatot nem tartja igazságosnak, nem látja az egyenlő teherviselés elvét, nem látja a progressziót. A földet már tavaly ősszel megígérték a népnek, de még ma sem kapták meg. Ezért a felelősség a kormányra és a kisgazdapártra hárul. Nem mondja ezzel, hogy Nagyatádi eltávozott a programjától, de elmerül hivatalos teendőiben, elhanyagolja a pártot és annak programját. Megengedte azt, hogy a párt az agrárprogramtól eltávolodjék és közjogi párttá alakuljon. A javaslatot még a részletes tárgyalások alapjául sem fogadja el.
Kuna P. András hosszabb beszéde végén
A politikai helyzet.
igyiégei párt gondolata e Izmosodik.
kijelenti, hogy a javaslatot elfogadja.
Elnök indítványozza, hogy a Ház holnap tartsa legközelebbi ülését. Napirend: az ingatlan vagyonváltság vitájának folytatása.
Ülés vége 3 órakor. ——x
. TŐZSDE.
Bndnpoat, Augusztus lü
Valutaplao: N*polaon 1240, Font 1490, Léva Dollár 377, Francia frank 3050, Lengyol márka 17\'/,, Márkit 45Ö, Líra 1640, 0>*trák 37\'/,, Hubol 58, Ul 4*5, Szokol 405, Svájci frank —, Koronádnál 805, Kiank-jlok---, Italland forint —, Bécnl Mfisott« ——.
Értékek: Magyar llital I00O, Onlrák Kitel--,
Haaal 550, Joliálog 254, Le*aámltoló 700, KtfToskodaluiI
--f Magyar-OU^z 300, ltoocslal 5000, Draache
— —, Altalános sséa--, Szásavári--, Salgótarjáni
3625, Urlkányi ---, Rinu 2130, Schlick 000, Guttmann
3050, Natlcl 10400, Danlca 1800, Klotild 1976, Magyar
Cukor--, Adna &|70, Atlantikt 4100, h\'irálysdr--,
Uoinyák-AKfAr 740, Upták---, Phobu» 650, Vasmag?«!
Vliaino*--1 OiaelU 1025, Kookordla 285o
Az ej egyre
Budapest, augusztus 16. Az egységes kormányzópárt gondolata néhány nap óta ismét aktuális és egyes politikai körökben mind többet beszélnek az egységes párt mielőbbi megalakulásáról. Bethlen miniszterelnök legutóbbi bószédében is az egységes kormányzópárt megalakulásának szükségességót hangoztatta és ennek a kormányzásnak az előnyére mutatóit rá.
A kereszténypártban azonban igen kevés hajlandóság mutatkozik ennek megoldására. Nagyon kevés remény van arra, hogy egy ilyen pártot lehessen alakitani és még kevesebb remény van arra, hogy ebben a kereszténypárt lészt vegyen.
Bethlen miniszterelnöknek, a kisgazdapártról mondott beszédéről a kisgazdapártnak az a felfogása, hogy ezt nem lehet olyan formán megcsinálni, hogy a két pártot valamilyen módon összeboronálják. A kisgazdapárt különben nem idegonkedik az egységes párt alakításától, de nem ismeri félre azokat a nehézségeket, amelyek ennek útjában állnak. Ha megvalósul a gondolat, abban nem vesznek részt sem a kereszténypárt szélsőséges, sem . pedig a kisgazdapárt liberális gondolkozású elemei.
A kisgazdák neheztelnek a kormányra«
Sokat beszéltek ma a képviselőház folyosóján a kisgazdapárj tagjai arról, hogy a miniszterek, az egy Hegedűs Lóránt kivételével, nem voltak jelen Gaál Gaszton elnök installációján ós a kormány tagjainak távo$$Ut nagyon rossz benyomást gyakorolt ráj-at lisz-tában vannak azzal, hogy a kormány tagjai nagyon el vannak foglalva, de mindamellet ugy találják, hogy a kormány szakithatott volna magának időt arra, hogy jelen legyen a néhány percig tartó beiktatásnál.
A kttiUgy miniszter expozéja*
A nemzetgyűlés külügyi bizottsága holnap délután 5 órára van összehiva. Ezen az ülésen a külügyminiszter expozét mond a baranyai és a nyugatmagyarországi kérdésben. A bizottság Összehívása ós a külügyminiszter expozéjának bojeleniéso nagy feltűnést keltett politikai körökben.
A vagyonváltság vltála a befejezéshez közeledik«
A vagyonváltság vitája még sokáig húzódik/ Mivel sokan vannak még feliratkozva, azért megkísérlik, hogy bizonyos paktummal oldják meg a kérdést. Az ellenzékre kötendő paktumra nincs is igen szükség, mert ac yk-lenzék részéről alig egypár szónok van .nég foliratkozva. Három ellenzéki beszéd van már csak hátra.
A két kormányzópárton most azon igyekeznek, hogy a szónokok az általános vita során 10 percnél hosszabb ideig ne beszéljcnejc. Ha az általános vita szerdán vagy csütörtökön véget érne, két három napot számlta-iak még a részletes vitára,
mmmmmauÉmmmmman
Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök Igaiságbu
Hiszek Magyarország feUámadásáuan,

Ametu
,ZALA
1921. augusztusi!
Haja kiürítése,
Budapest, augusztus 16. A reggeli lapokban az a hir terjed», hogy ma délután egy órakor a szerb csapatok elhagyják Haja város területét. Illetékes helyen a hir valódiságára vonatkozólag a kövelkoző választ kopluk :
— A hirt fenntartással kell fogadni. Mindaddig, amig nrra hivatott tényezők a kiürítés időpontját a kormánnyal hivatalosan nem közlik, a hirek nem felelnek meg a valóságnak. A feltevés mellett szól az nz ellentmondás is, hogy a reggeli lapok a kiürítés határidejének végpontját szeptember elsejére teszik, holott az antant határozat értelmében a szerb csapatoknak legkésőbb már e hónap 27 én ki kell vo-nulniok.
Göndör Ferencet inzultálták Bécsben.
Bécs, augusztus 10. Göndör Ferencet, az „Ember" cimü lap hírhedt szerkesztőjét a Grtyid Hotel előtt megtámadta és arcul ütötto Schxvimrner Sándor a Magyar Távirati Iroda volt felelős szerkesztője. Schwimmcr hónapok óta Bécsben tartózkodik, ahol u| pályát választott. Mivel munkásságával nem igyekezett Göndör tetszését megnyerni, az .Ember" támadó cikket irt ellene. Ezért vett most elégtételt Schwimmer.
Royalista mozgalom Oroszországban.
Koppenhága, augusztus 10. Oroszországban élénk loyalifcta mozgalom észlelhető. A mozgalom különösen a parasztság körében terjed nagy mértékben. A royalista trónjelöltek közt említik többek közt Puvlovlcs Mihály nagyherceget.
A szovjet hatóság semmit som tesz a mozgalom ellen, mert a mostani viszonyok közt nem \'mernek a parasztság ellen fellépni.
A világ fővárosában.
Berke József, kiskanizsai származású fiatalember, a párisi török konzulátus alkalmazottja küldte a Zalának Páriából a következő kis történeteket:
Pár Is, augusztus 9. M. Lloyd George megérkezett Páriaba, A Gare du Nord-on többek között Briond is megjelent az angol miniszterelnök fogadására. A francia lapok szerint a két miniszterelnök találkozása rendkívül szívélyes volt. A köztük lefolyó „szívélyes" párbeszédet eredetiben itt adom: Briand i Bon voyage ? Lloyd George: Yes, Ires bon voyage / Briand : Fatigue ? Lloyd George: No ! A „szívélyes*4 üdvözlések végeztével mindketten külön autóba szálltak. Egy francia boulevard lap a minap Lloyd George egy állítólagos nyilatkozatát hozta,\'mely szerint az angol-francia szövetség még csak két hétig tart, Igaz ugyan, hogy a cikkíró a nyilatkozat végére kérdőjelet tett, de amint a tegpapí találkozás sejtetni engedi, bátran felkiáltó jelet is tehetett volna I
»
Versaillesbe rándultunk kí vasárnap. Azt hallottuk ugyanis, hogy a Versailles! park hiten zenélő szökőkútjai — ez évben először — játszani fognak. A kutak ugyan nem muzsikáltak, de azért a park bouíevat djain óriási embertömeg nyüzsgött. Holland, amerikai, spanyol, olasz, német, orosz szó hallatszik. De túlnyomó többségben az angolok vannak, természetesen kivétek nélkül kockás nadrágban, aportsapkával és fényképező géppel» Az angol nők már egy kilométerről megismerhetők csontos, szikár alakjukról és hosszú, alacsony sarkú cipőikről. Különben ©jnden párisi látványosság az angolokból ¿1; Az „Express Car" nagy, negyven-üléses automobiljain jönnek ki — mindegyik kezében egy Baedecker — egy élő Baedecker vezetése alatt. Az élő Baedecker rendszerint egy jól szabott ruháju Ötven év körüli hordár, aki nagy bőbeszédü-séggel magyaráz anélkül, hogy önmagának a legcsekélyebb fogalma is lenne a dolgokról. Így magyaráz a Louvre-ról, a Notre Dame-ról és egyéb művészeti csodákról. Kíváncsian hozzájuk^ csatlakozom, morí hallom, hogy a
menet a Petit Trianon felé indul, ahol a magyar békét megkötötték, azaz pardon I csak aláírták. Kedves kis kastély ez a Trianon, nekünk magyaroknak azonban oly szomorú nevezetességű hely. Az elegáns hordár ilyeneket magyaráz róla: „Voila, Mcsdames et Messieursl Pompadour asszony kastélya, később Marié Antoinette-é. Itt írták alá az osztrák békét . .
Ijedten nézek a hordárra, hogy talán mégis észre veszi tévealését, vagy hogy az angolok közül valaki kijavítja. De nem történik semmi. Az angolok szórakozottan bólintgatnak s a hordár tovább magyaráz : „Voila Mcsdames et Messieurs I . .
Az angolokat nem szeretik Párisban. De azt hiszem, sohasem is szerették. Egy előkelő francia tisztviselő mondotta nekem, hogy Őket a gyűlölt angolokkal csak a még gyűlöltebb „boche" hozta össze 1914-ben. A francia éa angol politika között rengeteg ellentét volt már a világháború előtt íp s ezek az ellentétek n háború után csak megnövekedtek. Az orosz kérdés, a török béke, a német jóvátétel alaposan meglazították a két állam szükség-szövetségét, amelynek lehet, hogy a szí-lézíás probléma adja meg n végső kegyelemdöfést.
De az olasz testvérnépet sem kedvelik jobban a franciák. A julius 17-iki Parison keresztül úszás versenyének mind a három helyezettje olasz volt. Az elsőnek beérkező olasz úszót csak a kis olasz kolónia és mi, magyarok tapsoltuk meg. Az olaszok gúnyosan kiáltoztak a néma francia közönség felé:
— Hát miért netw* tapsoltok most; viva macarqni I
Az^én túlzó nacionalista szálloda tulajdonosom is odanyilatkozott, — akihez pedig igen sok olasz vendég jár — hogy Ő még a
boche t is jobban szívleli, mint az olaszt.
*
A mult héten Napoleon sírját látogattam meg nz invalidusok kápolnájában, illetve a Hotel des Invalid-ban. A nagy császár vörösmárvány koporsója egy felülről állandóan nyitott köralaku kriptában van, köröskörül a császár győzelmi helyeit jeLő szoboralakokkal, mint Austerlitz, Ma rengő stb. Amint meghatódva szemlélem a nagy korzikai most utár örökös nyughelyét, önkéntelenül tóiul az ajkamra a .mondat: „Szegény, nagy Napoteon l Te sem gondoltál arra, hogy minden dicsőség, hírnév, hatalom mulandó, amig Korzikára nem kerültél I Ugy látszik azonban, hogy a te utódaidnak, Lloyd George, Briand, Mil-lerand, Benes uraknak sem jut az eszébe ez a régi igazság, mig ők is cl nem jutnak oda, ahova tel . . .M
9

A „Zala" egyik számában olvasom, hogy a soproni rendőrkapitány betiltotta az úgynevezett francia úszónadrágok uszodai használatát. Minden francia sovinizmus ellenére Parisban is tilos a francia úszónadrág használata nyilvános uszodában. A rendőr udvariasan figyelmezteti a rendelet ellen vétőket, de c.sak fürdés után. A nem nyilvános uszodában úszónadrág nélkül fürdőket még fürdés után sem.
A korona Zürichben.
Budapest, aug. 16. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zátlatkor) 1*47l/i» osztrák korona: —*70, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'58 szantim.
Marhamérleg
és többféle
6081
gabonamérleg
elfogadható áron eladó Kohn . Samu mérlegkészltónél
Nagykanizsa, /.Arda-tt. 5. Alsótemplomnál.\'
HIREK.
Siralmas
dolgokat olvasunk szakadatlanul a lapokban arról, hogy mily nehéz az élet Magyarországon. A kávés ráfizet a feketére, a korcsmáros a borra, a pék a \'kenyérre, a szabó n ruhára, a suszter a cipőre, a boltos minden portékájára, — a termelő a 9 koronás tejre és az 1400 koronás búzára. Beazéljünk bárkivel, legyen az termelő, iparos, vagy kereskedő, mínd ráfizetéssel dolgozik. Igazán milyen jó dolguk van Magyarországon a hivatalnokoknak és munkásoknak. Mert a ráfizetés az előnyük. Igaz, hogy egyelőre csak a hivatalnokok és munkások azok, akik nem is panaszkodnak a megélhetés miatt.
— Gyáazrovat. Nagyszámú, a társadalom minden osztályának képviselői jelenlétében volt a szerencsétlen végettért Halphen Mórné—Steiner Johanna ürnŐ temetése vasárnap d. e. 9 órakor az izr. temető halottasházából. Dr. Winkler Ernő főrabbi mély tudással és meleg átérzéssel telt gyászbeszédben méltatta az elhunytban a kiváló hitvest, családanyát és neineslelkü társadalmi tényezőt. A gyászdalokat Abrahamovics Márk főkántor énekelte. A szertartás utána Kevra-kadíaa által felajánlott díszsírhelyre vitték a koporsót, hol is a végső áldás után elhantolták.
— Jótékonycélra« A magvar-utcai gyermekek, a mezitlábos kisdiákok javára színielőadást rendeztek, melynek jövedelmét, 55 koronát, továbbítás végett a Zala szerkesztőségéhez juttatták. Az előadáson igen ügyesen Steiner Ilona, Kata, Gizella és Hanz Kata szerepeltek.
— Arnnymiac. Bensőséges, lélekemelő
ünnepe volt Homokkomárom községnek, aug. 15-én, hétfőn. A község hü fia Nith Norbert kórházi lelkész mondotta el a festői fekvésű plébánia templomban aranymiséjét. 50 évvel ezelőtt ugyanezen helyen, ugyanezen napon volt első miséje, 25 évvel ezelőtt szintén ott ezüst miséje és most Tsz isteni gondviselés kegyelme megengedte neki, hogy ugyanott mondhassa el az aranymiséjét is. A kiváló jubiláns, akit annak idején ír int hitoktatót, ház- illetve rendfőnököt ismert és tisztelt a közönség, jelenben mint kó/házi lelkész a legjobb erőben érte meg a . eá nézve isi oly nevezetes napot. Az íster^ tisztelet szentbeszéddel kezdődött, melyet a jubiláns mondott, megemlékezve az ünnepről és kiemelve annak jelentőségét, hálát adott Istennek, hogy e napot megérhette. Maid az ünnepi misét mondotta el, melynél dr. Weber Pál püspöki titkár (Veszprém) és az ottani plébános segédkeztek. Mise alatt a kórházi apácák énekelték az egy házi énekeket. A mise végén a jubiláns áldást osztott. A családi ház ban volt az ünnepi ebéd, melyet ottani rokonai adtak tiszteletére ugyanott ihol 50 évvel az első mise alkalmából ünnepelték és sok szép szóval éa jókívánsággal halmozták pl. Városunkból is sokan részt vettek a szép ünnepen, mely feledhetetlen emléket hagyott hátra a résztvevőknél.,
— Útonállás. Vasárnap este Ungár BenŐ a feleségével sétált a vasúti utcában. Elől ment a férj, utána a felesége. Az izr. temető előtt a fák közül egyszerre csak egy szürkeruhás fiatalember ugrott elő, egyenesen Ungár Benőnének tartott, kikapta a kezéből a redikült és a Práter felé futásnak eredt. A megtámadott úriasszony az ijedtségtől föl-ocsulván segítségért kiáltott, mire a szolgálatot teljesítő rendőr figyelmes lett, megjelent a helyszínen és üldözőbe vették az utonállót, ez azonban ekkor már eltűnt a Pongrác féle major fái között. Az esetről természetesen jelentést tettek a központi kapitányaágnál, ahol a detektiveknek kiosztották az útonálló személyleírását. Ennek alapján tegnap sikerült a vakmerő fiatalembert kézrekertteni. A detektívek éppen akkor fogták el, amikor a Sopron felé induló vonatba akart felszállani. Nagy Józsefnek hívják, Somogy megyében született és abból él, amit utonállással éa rablással összeharácsol. Átadták az ügyészségnek.
1921. augusztus l7._
— Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m\'nisztor Bayer Emília helybeli polg. iskolai tanárnőt a kapuvári polgári iskolahoz helyczto át.
— Mariházy vagy Heltai? A kaposvári lapokban olvassuk, hogy Mariházy Miklós ottani színigazgató nyári állomásul véglegesen Nagykanizsát választotta. Tegnap délután viszont Heltai Huffó sátoraljaújhelyi igazgató titkára járt szerkesztőségünkben a ő is mint befejezett dologról beszélt, hogy Heltai társulata a iövő hóban Kanizsán kezdi meg uj szezonját. Szóval a kanizsai szinisze-zon most már biztosítva van, csak az a kér. dés, ki jön?
— Nagy clrktus. A hires fővárosi Hcnry clrkusz Nogykanizsóra érkezik és néhány napon át előadásokat tart. Az elsőrendű erőkből összeállítóit társulat a zalaegerszegi közönségnek sok értékes látványosságot nyújt, melyek közül a három Wollner halálforgása lét. rán, Ztss és partnere, valamint a két Lóris erőmutatványai, Szlema transvaali bur kapitány mesterlövész, Kettv kisasszony idomított kutyáinak bemutatása, Bimbó a komikus elefánt, Ta-lotta Henrik igazgató állatidomltásal, Gerard, Budapest kedvos bohóca és partnere Grults mókái teljes mértékben kl fogják érdemelni a közönség elismerését.
— Anyakönyvi hírek. 1921. \'julius 24 tői augusztus 13-ig született: 18 fíu, 15 leány. Házasságot kötöttek: Balázs József kárpitosaegéd Virág Máriával. Gyulai János földműves Mihálecz Rozáliával, Bokányi Sándor géplakatossegéd Kohári Máriával, Tóth György csizmadiamester Biliege Rozáliával, Mazsolics István gyártmunkás Schoffer Teréziával, Gürtler Ferenc takarékpénztári thkár, Ratnik Erzsébettel, Németh György posta- és táv. felügyelő Hozján Magdolnával, Stcger János sznbósegéd Závár Ágnessel, Kámán Vendel napszámos Kulcsár Apollóniával, Szi-tár Árpád magántisztviselő Piszár Erzsébettel, Moshammer Antal magántisztviselő Piszár Juliannával, Schweitzer Ernő fuvaros Benke Katalinnal, Lichtfusz Nándor mészároshentes Maschanzker Gizellával, Gonda Gyula droguistasegéd Scsavnicsár Rozáliával, Pál fi Imre kőmüvessegéd Golenkó Teréziával. — Halálozások: Veszter Imre 16 napos ráng-görcs, Horváth János 41 éves népzenész agyhártyalob, özv. Vidor Samuné gelsei Gutmann Hedvig 79 éves méhrák, Kis János 72 éves vizkór, Klopper János 2 éves vörheny, Her-berger Mária 3 hónapos bélhurut, Rátkai
Íózsef 18 éves tanuló tüdőgümőkór, Miilei 4ária 9 hónapos bélhurut, Pencz Andrásné István Mária 70 éves májdaganat, özv. Bfider Adolfné Klein Katalin 80 éves szívszélhűdés, Gáspár Anna 14 napos ránggörcs, VetŐ Benedek napszámos 55 éves veselob, Németh Erzsébet 4 hónapos bélhurut, Özv. Kolongya Fcrencné Kurrna Anna piaci árus 83 éves végelgyengülés, Maurer Anna 4 éves vörheny, Gutmayer Ferenc napszámos 74 éves veselob, Kele Józsefné Lang Anna 27 éves méhdaganat, Palai Gyuricz Ferenc földmüve« 77 éves agyvérzés, Raffaell Bálint kalauz 32 éves izületi lob, özv. Reiner Antalné Holczer Mária 78 éves végelgyengülés, Kálovics Jó-zsefné Pukman Ilona 73 éves tüdőlob, Leiner Lajos 7 napos hevenybőrlob, Póka Istvánná Németh Mária 38 éves tüdővész, Takács Juliánná 10 éves veselob, Miilei Ferenc földműves 67 éves bélrák, Krisztián Ferenc 1 napos veleszületetett gyengeség, özv. Kálovics Istvánné Godina. Eva 66 éves szervi szívbaj, Istenes Lajos házicseléd inas 22 éves
ZALA
lépfene (vérmérgezés), Szélig Zoltán 19 hó-napoj vörheny, Szegedi Mátyásné Budai Róza 47 éves tüdőgümőkór, Takács Antal kőmüvessegéd 79 éves végelgyengülés, Németh Vendel bérkocsitulajdonos 70 éves szervi szívbaj, Mazanics Vjekoslav 25 éves katona tüdőgümőkór, Szabó József napszámos 56 éves tüdőlob, Horváth Gyula 3 napos ránggörcs, Plánder Ferenc déllvasuti -raktármunkás 55 éves agyszélhüdés, Rákos János 9 éves vörheny, Horváth Józsefné Gudlln Anna 74 éves végelgyengülés, Bali Anna 7 éves agyhártyalob, Halphen Mórné Steiner Johanna 61 éves heroin mérgezés, Kampics János 13 hónapos égési sebek.
— öngyilkosság családi pe^atvar miatt« Nagy Károly hetvenesztendős volt. Ennek a majdnem háromnegyed évszázadnak több mint felét az állatok között töltötte, melyeket nap nap után hűségesen őrzött a sánci legelőn. Nagy Károly csordás volt és az állatain kívül .nem igen Ismert mást az életből. ^Szorgalmasan, igénytelenül ólt és összekpuor-gatott egy hosszú életen át 8600 K-t. A napokban történt, hogy összekülönbözött a fiával. A családi perpatvart annyira szivére vette, hogy megválik az élettől. Minthogy egész életén keresztül, rendes ember volt, most is elkészült ajhalálra. Megírta a végrendeletét, mely szerint pénzének felét a templomra, felét pedig a temetési költségek céljaira hagyta. A végrendeletet aztán egy gyorckkel elküldte a bíróhoz, akinek nem tünt fel a dolog, mert azt hitte, hogy az örog előrehaladott korára való tekintettel gondoskodik földi vagyonáról. Az öreg azonban komolyan leszámolt az élettel. Reggel kihajtotta a csordát a legelőre, ott sorban megsimogatta kedvenc állatjait, azután elővette a revolverét és főbelőtto magát. Ugy találták meg holtan kedvenc állatjai között.
— Német tudósok jóslata. Két ré-
mot tudós, Slomes-Reinbach ós Max Kammerich, akik már 1011 ben tudományos alapon meg. Jövendölték az osztrák-magyar monarchia felbomlását, Lengyelország feltámadását, az orosz forradalmat, a német szociáldemokrata part kettészakadását, most újra Jövendölnek, ós pedig a következőket : A német forradalom 1923. táján terrorista korszakba lép. Körülbelül ekkor Oroszországban újra cár uralkodik, valószínűleg Romanov. A németországi polgárháború 1924 bon a monarchia helyreállításával\' végződik. Itt Hohenzollern jogar marad, de két óv múlva ezt az uralkodót legyőzik, mire menekül, de elfogják és kivégzik. Erre uj rettenetes terror kezdődik és közel hat évig fogtartani. A mostani 1081. óv és 1931. óv között Németország és szomszédai közt egy vagy két haboru lesz, ezenkívül pedig még egy vagy két világháború is. Az 1938 év táján egy Cromwell, egy északi német, egy katonai diktátor kerekedik fölül, aki miatt a* nép sokat szenved. Do 5 év múlva újra monarchia alakul, mely valamennyi németet egyesíti, a reneszánsz olyan korszaka kezdődik, melynek sem Németországban, sem egyebütt nem volt még párja.
(x) Vadászoki Szabó Antal Nagykanizsa a Gust. Geuschow á Co, Ges. m. b. H, fegyver, lőszergyár és nagykereskedés nagybani lerakata szállít „ engedélyeseknek Lanc. hüvelyt 16-os 180 kor., 12-es 230 kor. Kész töltény 16-os 500 kor., 12-es 600 kor. száz darabonkint. Vadászfegyvereket ós teljes felszereléseket.
Megnyílt
Krátky György Erzsébet-téri
különlegessógeké.kistraf)k]a
ahol mindenféle szivar, cigaretta és cigaretta dohány-kapható, — Raktáron tart különféle elsőrendű cigaretta-hüvelyeket, szopó-- kákát s más e szakba vágó cikkeket, — Bélyegárudal <0.7
6030
11350/1921.
Hirdetmény.
A városi tanács elad nyilvános árverésen f. hó 18-án d. e. 8 órakor
a falsőnylresen széUöntött nyír-, éger- és\' akácfát, d. e. 10 órakor a malkól fáslegelőn álló száraz tölgy-, éger- és cserfát, tL e. 11 órakor a szélcslapon sást és esetleg íűzvesszót.
Nagykanizsa, 1921. évi augusztus hó 16-án. Polgármester.
BENZOL
kótszerfinomitott, vizfehér, motor-hajtáshoz legalkalmasabb, kapható
Bodor Zoltán ós Társa
cégnél, Sugár-ut 28. Telefon 157.
Ugyanott gépolaj is kapható. 6995
Szerkesztésért felelős a főszerkesztő.

Ingatlan-eladás.
Kanizsa halálában 2 é« 1 hoMas szőlőbirtok szép pincével, SiabaJhegyen hold rét, a vAfos határában 12 hold, 8 és 5 hold szép birtok lakóházzal. Somogyban 47 hold, Vasmegyébon 43 hold birtok lakóházzal eladók. A városban több M, 4 és i szobás fflágánhác kerttel é* keit nélkül, szép modern emeletes házak, családi*, üzlet- él bérházak beköltözhető lakással. Több UApyobb, Igen Jó forgalmú beszálló vendéglő olcsó ár melleit eladók. — Mogvtelro keresek több nagyobb és kisebb földbirtokot. — Uóvebbet:
Dnkász Miksa
Nagykanizsa, Rákóczi-utca 29. azám.
1911/1921..
Árverési hirdetmény.
Gelsc község elöljárósága Gílsén, a nagyvcndégló udvarán
1921a évi augusztua hó 19-én délelőtt 8 órakor
\'nyilvános árverésen elárverezi a Lakatos Sándortól elkobzott 9 darab lovat 4s 2 darab szekeret.
Árverési feltételek a helyszínen megtudhatók.
Gelse, 1921. augusztus 13.
0033
Hajdú Pál k.,
körjegyző.
mm
Csak néhány napig!
Az eredeti
Csak néhány napig!
HENRY LOVAS-CIRKUSZ
Budapestről ma szerdán, 1921. évi aujusztus hé 17-én tart)a
nagy megnyitó díszelőadását
Előadások vasár- és Hmiepnapon d. u. 4 órakor és este fél 9 órakor.
Szenzációs attrakciók, világhírű artisták, Idomitott lovak, kutyák, ponny k, öszvérek stb. A tréfás elefánt
Gerard,
Budapest kedvence.
Bővebbet a falragoszok. Jegyek elővételben kaphatók Flschel Fülöp Fial k0nyv- és paplrkereskedésé-ben és a chkusz pénztáránál.
4
ZALA
1921. augusztus 17.
Apró hirdetések.
ut ma i________mm „n......i..........?______w m.i .m
Két nagyobb vendégig igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Szlgriszt közvetítő, Zrínyi Miklós utca 83. jwa
Eladó egy 26 családból álló méhes, erős családok, knptárakh*n és kasokban a bennlévő mézzel, szép nagy méhházzal és méhészeti eszközökkel egyUtt. Cim megtudható lapunk kiadóhivatalában.
Tanoncnak felvétetik lehetőleg négy középiskolát végzett keresztény fiu Berónyi Elek bőrkereskedósóben.
Jókarban levő gyermekkorit megvételre keresek. S^emere utca 4 , Kefegvár. 6013
Árvaleány levele van a kiadóban
utca 5
Szép szalon garnitúra eladó. Kölcsey-
60M
Teljesen jokurban levő. modern, komplett fényezett Háló, ebédlőszekrény és asztal eladó. Érdeklődni lehet Széchenyi tér 2. szám alatt.
6031
petróleum, gázolaj, gép- és hengerolnj a legjobb minőségben állandóim kapható a Somogy-megyei Gazdasági Egyesület
védnöksége a\'att nlló
Árufogyasztási és Terniéuy értékesítő Szövetkezetnél Kaposvár a vasútállomással szemben.
Interurbán-telefon: 184: szám.
Eladó egy vászonfedeles féderes hintó és egy négy lóerős tcngerimorzsológép — Veszek egy Mobil szőlőprést a legnagyobbak-ból. Brcuer Vilmos Nagykanizsa, Szemcro utca 4/b. Távbeszélő 223.
«034
11301/1921.
Versenytárgyalási -hirdetmény.
Nagykanizsa város tanácsa a városi közkérházban létesítendő elme-betegőrzö helyiség építésével és vízvezeték-csatornázási felszerelésével kapcsolatos szállítások és munkálatokra zárt írásbeli versenytárgyalást hirdet.
A kiírási müvelet a városi mérnöki hivatalban megtekinthető, ugyanott a költségvetési űrlap és ajánlati minta 50 koronáért kapnatók.
Egyéb felvilágosítást a városi mérnöki hivatal ad.
Az ajánlatokat 1921. augusztus hó 24-ik napja, délelőtt 10 órájáig
kell a városi tanácshoz az iktatóba benyújtani.
Nagykanizsa, 1921. évi augusztus hó 12-én,
Polgármester*
0018
Jó üzemképes 31/«
gőzlokomobil
900-as cséplóvel, teljes felszereléssel eladó.
H&ri Lajos
Nagyszakácsi (Somogymegye).
■ . i I. ...
a
A kiváló minőségű „Bokor" és „Boklyn" védjegyű
terpentines
cipőkrémek
valamint a „Méhkas" védjegyű
ruhafestők
legolcsóbb gyári árban kaphatók:
Artner ós Kelemen
cégnél, Nagykanizsa.
Ingatlanok közvetítése.
Eladó birtokok:
3 ho\'d rét, 400 holdas béilet, jtb.
FI CkftA Lr • Nagykanizsán családi kertos
E-JrtUU HítAdK / beköltözhető lakással,
emeletes házak, üzletházak, házak istállóval és kocsiszínnel Badacsonytomajon nagy üzletház olíoglalható Ö szobái lakással Balatoni villák u somogyi parton.
Üzlethelyiség a KÓ-uton átadó I lílsőrangu vendéglő-bérlet átadói
Szántó Vilmos ÍSS25!:; 3««.
Uj kádár műhely!
100 litertől SOOO lltei&£ ajtós, vagy ajtó nélküli hordók bármely mennyiségben leszúlUtott árban kaphatók
- TOBAK MIKLÓS
kádármcsterné), Bxombatholy, Srssóbst klválynó-utoa. 47. Mim. 5080
i mV* Jvi rT* ■ «▼■ *▼» rfv« i
Alapíttatott 1005.
MENDLOYITS JÓZSEF
rézműves, Király utca 45. szám*
p y ■
W Készít szóvetkezeti szeszfőzdéket, vörösréa pálinkafőző kazánokat, mosóüstöket és minden e szakmába vágó munkálatokat, tf Elvállal garancia mellett legkomplikáltabb -Xj autogén hegesztést. 0005
Eladó ingatlanok!
Sok szép magánház, üzletház« bérház, emeletes és földszintes, közöttük több nzonnal beköltözhető lakással; néhány bejáró korcsma nagy udvarokkal, istálók-kal és teljes berendezéssel.
Néhány darab 5—20 holdas kisbirtok a
város közelében, rajta gazdasági épületekkel és azonnal beköltözhető lakásokkal, Amerikából visszaérkezetteknek nagyon uikulmas. Igen szép és olcsó házhelyek a város belterületén vasútiaknak nagyon alkalmasak, vázrajzok nálam megtekinthetők és vételek előjegyezhetek. Balatonmenti villák, nagyobb szőlőkkel, függő terméssel; nagykanizsai szőlők lakható pincékkel és 2 drb rét van nálam sürgős eladásra előjegyezve. Bővebbet:
Aczól Ignác
{pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi rodája Nagykanizsa» Fő-ut 8. sz.
cipőgy&r Rt.
Saját erdekében tekintse tucg kirakatainkban
olcsó, tartós, megbízható
mindennemű po!gáti és luxus cipőáruinkat, melyek szabott áfáinknál és szolid kivitelüknél fogva föltétlen versenyképesek.
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
603 j
n .....
. - ftít
• , * "
f > \'i- \' ? v*

cf
Ingatlanok gyors köxvctltésc Zrínyi Miklós-utca 33. I. em.
Beköltözhető lakással eladó házakt
Emeletes ház, elfoglalható 2 szobás lakás
és üzlethelyiség . ....... . 460.090 K
UJ, 4 szobás ház, nagy kert, elfoglalható
3 szobás lakás . . . ......3(0 000 K
Uj 2 lakásu ház Istálóval, nagy kerttel,
% 3 szobás elfoglalható....... 360.000 K
Belvárosban 2 lakásu ház, kisebb kerttel,
elfoglalható 2 szobás...... 250.000 K
Kisobb ház, 3 egy szobás lakás, nagy kait -
elfoglalható 1 szoba-konyha..... 200 000 K
Régi ház üzletutcában, udvar, nagy kerttel
elfoglalható 2 szoba ....... 2)0 000 K
Kiswbb ház udvarral, 3 egy szobás lakás
1 szoba-konyha elfoglalható.....ISO 000 K
Eladó házakt
Emeletes, modern bérpalota, fürdőszobák,
vízvezetékkel .......... 1.(06.000 K
^-flsgykertU házak, több UkássaJ, istilóval, • forgalmas utcákon, piac közelében . 400—000.000 K Nagykcrtü házak, modern 3—5 szobásak 400-000 000 K Magányos házak udvar, nagy kerttel a város minden részében .... . 150 -700.000 "k
Eladó két nagyobb veudóglő igen jóforgalmu, Jutányos árakon.
Vendéglő bérletek átadók. — 3 berendezett üzlet
átadó. ^
Kisbirtok eladó, 1« holdas, 4 és fél holdas.
Nagybirtokok Zalában ós Somogyban 4S5 holdtól 25U0 holdig.
Blrtokbérlet áUdó: 236, 540 és 800 holdas.
Jó rétek eUdók. — Több szép ssőlő eladó a város közelében. — Magyar-utcában házhely eladó.
Berendesstt oemenUrugyár eladó.
Pápán a belváros területén egy
modern ház
j * > * >
mely pár év* \'épült, szolid, tartós kivitelben, amelyen van három lakás (fürdőszobával), szabad kézből «o®
eladó.
i
í *
Bővebbet: Dr. Fehér Jenő ügyvédi irodájában Pápán, a színházzal szemben.
mindenféle hüvelyest, gazdasági terményeket és magvskat a legmagasabb tőzsdei napi árún mlndon mennyiségben vásárol készpénzfizetés •»■fcxr^J ^Pnfl .inaw m — JÉ mellett, előleget nyujt, zsákot «lőre kttld JLMOVX ¡bSlglIIOIItl
terménykereskedő, a Mercator Kereskedelmi rt. budapesti cég kirendeltsége
Nagykanizsa, Kazinczy- (Vasúti) utca 11. szám.
. nffuf ST___«____• m. . « AA
VtíO
Sürgönyeim: DŐrI Nagykanizsa.
Telefon: 109. sz.

£

Nyomatott a lsptulajdonosok; Zalai ós Gyarmati könyvnyomdájában.
50. éviolyam
Mtfffl ■imiiii t ^ ,,
Szerkesztőség és kiadóhivatal;
Pő-ut 19. iiira,
Nyomdao
Pó-ut 5. iiám. Megjelenik hétfő ki-
▼ételéről mlndon nap kór* regfel.
Nagykanizsa, 1921. augusztus 18. Csütörtök
mm
. .• • . • >.v • ( yii

POLITIKAI NAPILAP

Hmorko.nA.é^l é« kUdAhlvatall UUIon 7» P6»a«rk«»*t4 lakás* 7L Nyomdai t«Ufon 117. IIMUI J I" ÍBEMBMÉHMHÍ ,11 ■ .1 ML J... „JL
Kósicrkesstó :
TÓTH ZOLTÁN
i ......i lm
TAr***«rU**tó:
Dr. HIRSCHLER JENŐ
186« szám
Előfizetési árak:
Hilyku kixkixktrávi
fidftri postai uétktklüiul
Egy hóra ... 35 K Negyed érre • 100 „ Pélérre . • . 200 Bgéax évre . . 400
Egyei szám ára 2 korona
Hlrd«t黫k délután • órái« vétetnek fel dljssabáa sx«rlnt.
A vagyonvaltsag általános vitáját berekesztettek.
Beszédek a pénzügyminiszter ellen. — Interpellációk. — Az állami
,és nem állami tanárok.
Budapest, aug. 17. A nemzetgyűlés mai ülését 7*1 * órakor nyitotta meg Gaál Gasz-ton elnök. Az elnöki előterjesztések után áttértek az Ingatlan vagyonváltság tárgyalására.
Zákány Gyula: Tekintettel arra, hogy az egész kormányzati rendszerrel nincsen megelégedve, a javaslatot nem fogadja el. Elismerem, hogy a pénzügyminiszter nagy ideákkal jött ide és hogy érdemel is vannak, de mi, akik gazdasági rekonstrukciók előtt állunk, egységes nemzeti gazdasági folyamatot akarunk látni és nem elégedhetünk meg finom technikai müveletekkel.
— A vagyonváltság későn jött. Többtermelésre van szükség. A pénzügyminiszter ur azt mondta, hogy a vagyonváltság természetben való lerovása külföldi aranykölcsonre való fedezet lesz, szeretném, ha ezt a kölcsönt a többtermelés szolgálatába állítanák.
Forgács Miklós: Nemzetünk csak akkor lesz boldog, ha területét visszaszerezzük. Ennek a csonka nemzetnek testi, lelki és vagyoni rokkantjai vannak. A testi rokkantak könyör-ndományokból tengetik életüket, a lelki rokkantak Zalaegerszegen üdülnek, a vagyoni rokkantakat pedig a vagyonváltság sújtja. A községek és városok vagyonváltság alól való mentességét nem tartja helyesnek és ha már mentesítik őket, kéri, hogy a váltság felét fizettessék meg velük. A javaslatot elfogadja.
Huszár Eleméi: Ugy látja, hogy a pénzügyminiszter politikájában az agrár-érdekek báltérbe szorulnak. Most is csak a lisztet engedi exportálni és a gabonakivitel tilalmát azzal indokolja, hogy szüksége van az ország* nak a korpára. Pedig gabonát is vihettünk volna ki, hogy a vásárló aranyban letétet hagyott volna itt a visszaküldendő korpáért. Kérdi, hogy a pénzügyminiszter hogy tartja megoldhatónak a pénzügyi helyzetet anélkül, hogy a közgazdaságot is parallel ne erősítené. A javaslatot nem fogadja el. «.
Mahunka Imre kéri a pénzügyminisztert, hogy az iparosokat támogassa. — A javaslatot elfogadja.
Drózdy Győző: Csinálhatott volna a pénzügyminiszter jobb javaslatot is, mert sok jó példa volt már előtte. A javaslat nem is időszerű. Az érdekeltségek nem foglalkozhattak eléggé vele. E javaslatnak a tárgyalására sem a belpolitikai, sem a külpolitikai helyzet nem megfelelő. Itt vannak a borzalmas baranyai és bácskai viszon vok. itt van Nyugatmagyarország átadása. Ilyen alkalom nem való arra, hogy ilyen súlyos adóterhekről beszéljünk idebenn. Szerinte az egyetlen adó, mely erkölcsösnek mondható, a jövödelmi
adó. A javaslat a gyermekkedvezményről nem akar tudni, pedig az egész világon kevesebbet fizetnek a nagycsaládu emberek, mint a kiscsaládosok. Indítványt terjeszt be, mondja ki a nemzetgyűlés, hogy minden gyermek után két hold föld váltságmentes. Erkölcstelen a törvényjavaslat, mert a progresszió csak látszólagos benne. Az egyházi birtokok nem esnek váltság alá. A javaslatot nem fogadja el.
Elnök szünetet rendel el. Szünet után Belitska Sándor belerjeszti a tisztképzési törvényjavaslatot alkotmányos tárgyalás céljából. Beterjeszti továbbá a m. kir. honvédségről szóló törvényjavaslatot. Mindkettőt a bizottságok elé ytalják, majd
Tarányi Ferenc szólalt fel. — A feliratkozott szónokok közül löbben nem jelentkeztek, ezeknek neveit törlik. Ezután az ingatlan vagyonváltság általános vitáját az elnök berekeszti.
Hegedűs Lóránt: Tisztelt Nemzetgyűlés I Ezt a javaslatot annyira letárgyalták az érdekeltségek és annyira átdolgozták a bizottsá-gok^hogy azt merem állítani, hogy a birkózások annyira mentek, hogy a javaslat paktum eredménye. Kérem tehát, méltóztassék a javaslatot elfogadni. (Éljenzés.)
Ezután rátérnek a* interpellációkra.
Vasadi-Balogh György interpellációban kéri a közoktatási- és pénzügyminisztert, hogy a tanárok szolgálati idejét szabályozó két rendeletben ugyanolyan elbánásban részesítsék az állami tanárokat, mint a nem állami szolgálatban állókat.
Vass József kijelenti, hogy 1912-ben büntetésként próbálták rászorítani az érdekeltekre, hogy a 30 éves szolgálati időt vállalják. A maga részéről mindent elkövet, hogy ez a méltánytalanság a legrövidebb idő alatt reparáltassék.
Letenyei Pál a belügyminisztert interpellálja az akai községi jegyző visszaélései tárgyában.
Ráday Gedeon kijelenti, hogy a nevezett jegyző ellen a legszigorúbb eljárást fogja folyamatba tenni.
Négyessy László interpellál a mezőgazdasági városok lakásviszonyairól. —• Kiadatik.
Az ülés vége 3 órakor.
A korona Zürichben.
Budapest, aug. 17. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 150, osztrák korona: —*70, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'58 szantim.
A politikai helyzet.
A Hás sittatt«.
Budapest, augusztus 17. A nemzetgyűlés rnai ülésén végre elfogadták általánosságban az ingatlan váltságról szóló javaslatot. A javaslat részletes tárgyalásánál azonban talán még több felszólalásra van kilátás, mint amennyi felszólaló az általános vitánál volt. A szünet dolgában mégis az a reménység, hogy ha pénteken nem is fejezik be a törvényjavaslat tárgyalását, a hétfői ülésén a harmadszori olvasást elintézhetik, ugy hogy a szünet a jövő hét keddjével
• < •
kezdődnék.
A szünet tartama dolgában változatlanul az a felfogás, hogy annak legalább két hónapig kell tartani. Képviselői körökben ugy tudják, hogy a kormány még a mérnöki rendtartásról szóló javaslatot is tárgyaltatja a szünet előtt és igy attól tartanak, hogy a szünet ez által is cl fog tolódni. *
Kétezren vettek rént a baranyai kommunista mozgalomban.
A Baranyából érkező hirek megnyugtatóig hatottak politikai körökbon, amennyiben a most ide érkező hírek szerint kiderült, hogy a baranyai kommunista mozgalmakban mindössze kétezer ember vett részt, akik közt igen kevés a bányamunkás. Inkább csak a csőcselék van ebben érdekelve és a csőcselék adta magát oda eszközül az oda\' csődült kommunista elemeknek.
A külögyi blaottaág ttíéaa.
A külügyi bizottság ma délután 5 órakor ülést fog tartani. Bánffy Miklós gróf külügyminiszter ismertetni fogja a nyugatmagyarországi és a baranyai kérdés egész történetét, annak elejétől kezdve a mai helyzetig.
Ugy értesülünk, hogy a külügyi bizottság mai ülésén rendkívül fontos nyilatkozatok fognak elhangzani, amelyek nemcsak az országnak, hanem az egész világnak vannak szánva.
A bizottság tárgyalásán részt fog venni Bethlen István gróf miniszterelnök is, aki szintén felszólalásra készül.
As alelnök.ég kérdése.
Az alelnökség kérdésében holnap eate 6 órakor a miniszterelnökségen pártközi értekezlet lesz. A pártközi konferencián az alelnöki kérdést fogja tárgyalni, mivel Bottlik József nem hajlandó lemondani, viszont a keresztény nemzeti egyesülés pártja re^^sz-kodik ahhoz, hogy az elnökségben legaUbb egy alelnökkel legyen képviselve.
A m. kür. boafédiégról tiélé törvényjavaslat.
r
BelUska Sándor honvédelmi miniszter ma
. \'. . •» • .
délelőtt két törvényjavaslatot terjesztett be a nemzetgyűlésen. Az egyik a magyar tiszti kérdésről szól, a másik pedig a magyar királyi
ZALA
1921. Vugusztus 18.
honvédségről. A törvényjavaslat első paragrafusa szerint a magyar állam fegyveres oreje a magyar királyi honvédség belső rendnek ós biztonságnak a tartója és az ország határának megvédője. Katonacreje 35 ezer fÓ. A szolgálati és vezényleti nyelv a magyar, zászlóján a nemzeti színeket és az ország cimerét viseli. A honvédség vezérlete és vezényleto, valamint bel-gzervízete tekintetében a rendelkezés az államfőt illeti meg.
A magyar honvédség az önkéntes Jelentkezők felvétele utján alakul és egészíttetik ki. A m. kir. honvédség kötelékébe lépő minden egyén esküt tesz az államfő iránti hűségre és az alkotmányra.
A tisztikar kizárólag hivatásos tisztekből áll. A liszteket a honvédelmi miniszter előterjesztésére az államfő nevezi ki és lépteti elő. A tisztek 20 évi tényleges szolgálatra, a legénységi állományba tartozók pedig 12 évi szolgálatra kötelezik magukat.
A tiszti állományban való felvétel kollé kel: a magyar állampolgárság, a magyar nyelvnek Írásban ós szóban való birása, testi, szellemi alkalmasság, erkölcsi érdemesség, nemzeti szempontból való megbízhatóság ós a tisztképző intézetnek eredményes elvégzése.
A legénységi állományba tartozók felvétő lének feltételei: Magyar állampolgárság, testi ós szellemi alkalmasság, erkölcsi érdemesség és nemzeti szempontból való megbízhatóság, betöltött 20 óv ós bo nem töltött 25 év, nőt-lenség, vagy gyermektolen özvegység, illetve elvált állapot.
A honvédség önkéntes jelentkezés utján való első kiegészítésének idejét a m. kir. minisztérium állapítja meg. A honvédség kiegészítése a népesség arányában törvényhatóságokként történik. A törvényhatóságok feladata a rájuk eső szükséglet fedezéséről gondoskodni.
A szerbek a bajaiak minden fillérét elveszik.
%
Baja, augusztus 17. A zombori pénzügy-igazgatóság kiküldöttje hirdetményt tett közzé, amely szerint mindenki tartozik hátralékos adóját 24 óra aíatt kifizetni, mert különben sürgős végrehajtást foganatosítanak ellene. Sokan nem rendelkeztek a megfelelő Ősszeggel, mire a kiküldött a végrehajtást elrendelte.
A szerb adóhivatal lázasan kapkod és igyekszik a kivonulás előtt az utolsó fillért is kissrcolni a sokat szenvedett bajai lakosságtól.
A szociáldemokraták állásfoglalása Linder érdekében,
Bécs, augusztus 17. A pécsi események élénken foglalkoztatják az osztrák sajtót. Al-talánosja nézet, hogy a mostani kísérletezés nem fog eredményre vezetni. Ezzel kapcsolatosan Keisner százados, aki a soproni osztrák bizottság tagja, tegnap érdekes leleplezést tett a szociálisták állásfoglalásáról.
Linder, aki Bauer és Deutsch osztrák szocialista vezéreknek szennyes barátja, menekülni akart Pécsről, mivel azonban sem Jugoszláviába, sem Magyarországba nem mehetett, a budapesti szociáldemokrata vezérekhez fordult védelemért. — Magyar részről közölték vele, hogy a Pécs és az ő uralmának megmentése csak akkor van módjukban, ha Ma gyarországnak a nyugatmagyarországi kérdésben szintén engedményeket tesznek.
A magyar szociáldemokraták ezután Bauerhex fordultak, aki Linder érdekében á külügyi bizottságban azt az indítványt tette, hogy Nyutf\'atmagyarország egy részét Soproniad együtt hagyják meg Magyarorsiágnak.
:
Sopron éhinség előtt áll.
Sopron, augusztus 17. A városba ma 30 antant liszt és 60 főnyi legénység érkezett. Ho!nap kezdődnek a tanácskozások, amelyen megállapítják annak a plakátnak a szövegét, amelyei 19-én kiragasztanak Sopronban.
A város az éhínség e!é néz. Gabonája nincsen. A tisztviselők gabonáját sem tudják beszállítani. A drágaság óriási. A tej ára már ma 30 korona. A városi lakosság nyomott han gulatban van. Mindenki költözködik. Az utcák tele vannak kocsikkal automobilokkal.
Ax antant nem tUri Páca elaxakitását.
Bécs, aug. 17, A „Montags Zeitung*4 illetékes antant-forrásból szerezte azt az értesülést, hogy az antant-hatalmak feltétlenül ragaszkodnak a trianoni békeszerződés változatlan végrehajtásához és ilyen körülmények közt semmi szin alatt sem tűrik, hogy Pécsett elszakítsák Magyarországtól. Az antant meg van arról győződve, hogy a jugoszlávok nem fogják támogatni a Magyarország ellen irányuló pécsi mozgalmat, mert a kisantant fő elve, l)Ogy a trianoni és a st.-germaini békeszerződést szabályosan végre kell hajtani. A jugoszlávok veszedelmes precedenst látnának abban, hogy a trianoni szerződésnek bárcsak $ egyetlen egy pontját meg akarnák változtatni.
Az antant budapesti diplomata képviselői egyetértenek abban, hogy Magyarország tartozik teljesíteni a trianoni szerződésből eredő minden kötelezettséget, de viszont nem szabad megnyirbálni azokat a jogokat, amelyek ebből a szerződésből folyó-lag Magyarországot megilletik.
Ha tehát Pécsett tényleg megalakult a köztársaság, az csak rövid életű lehet, mert sem a nagyhatalmak, sem a kisantant nem hajlandó megengedni a trianoni békeszerződés túllépését.
TŐZSDE.
Valutaplao; Napoleon 1210, Font 1420, Léva —DollÁr 300, Krancia frank 3030, l.cngyol inÁrka 10\'/,, Márka 445, Líra 1050, Os*trák 3H, Kubol —, Loi 485, Siokol 402, Svájci frank —, Koronadimir 855, Krank-dlnár--, Holland forint —, kifizetés--.
Értékek: MaKyar ilitol 10«)5, Osstrák Hitel 025, Italai 550, Jolxálog 200, UsiÁmltoló 710, Koronkedolmi
Bank--, Magyar-Olpss 300, Ucocslnl 5000, Druscho
3500, AJtalános «.aén--, SsÁsxvárl--, Salgótarjáni
3576, Urikányi 3800, Rima 2126, Schlick 8U0, Guttniano 3150, Nasicl 10000, Danlca 1075, Klotild 2100, Magyar
Cukor--, Adria 5400, Atlantika 4350, KinUysör--,
BosnyAk-Agrir 730, Mpták —, Phllbus 650, Vmíuok/oI Villamos--, GlxoUa 1025, Konkordia 2250 /
Egy szép asszony és egy szélhámos alhadnagy«
Gyöngyélet a Balaton-partján* — Drága a balatoni fUrdő. ~ Aki Heltal Viktort\' megszöktette*
(Saját tudósítónktól.) Egy igen érdekes csalási ügyben folytatott nyomozást az elmúlt uapokban a balatonvidéki csendőrség. A nyomozás eredménye az lett, hogy letartóztatásba helyeztek egy Bauer Jenő nevü leszerelt alhadnagyot és ennek feleségét, egy yyönyorüszép asszonyt, aki Romániából került Magyarországra. Az érdekes és nem mindennapi ügyről a következőket jelenti tudósítónk :
Az elmúlt hetekben a balatonvidéki kisebb fürdőhelyeken: Gyenesdiáson, Gyötökön, Balatonfüreden feltűnt egy ifjú házaspár. A férj hadnagyi egyenruhát viselt és mindenütt a legelőkelőbben viselkedett. Az asszony csodaszép volt. Elegánsabbnál-ele-gánsabb ruhákban jelent meg, ruhái, cipői és harisnyái a legfinomabb anyagból készültek. Az . ifjú házaspárról senki sem tudta, hogy honnan jöttek, de a fellépésük és viselkedésük annyira előkelő és biztos volt, hogy mindennüvé befogadták őket.
Egy darabig csak ment az előkelő, szép és könnyű élet. A szép fiatal asszony, mint egy ragyogó pont csillogott a fürdőző élet középpontjában és* mindenütt ott volt mögötte magas < és fess férje a korrekt és jól-
szabott uniformisban. Egy szép napon azonban a boldog életbe betolakodott a gond. Az ifjú férj keserűen rájött arra, hogy elfogyott a pénze, már pedig pénz nélkül nem lehet magyar fürdőhelyen előkelő és szép életet vezetni. Az ifjú férj elkezdte a harcot, a nehéz, tülekedő harcot a gonddal, mindenáron pénzt, sok pénzt akarván szerezni a a ragyogó élet folytatásához.
Mindenekelőtt tiszti ruháját használta fel erre a célra. Amint utólag kiderült, már 1920. szeptember hó 1-én leszerelt és csak az alhadnagyságig vitte, mégis egyenruhában jelent meg mindenütt és hadnsgyi disztinkciót viselt. Először Szabó József gyenesdiási gazdához állított be és azt adta elő, hogy a vonatban elaludt, ellopták 14.000 koronáját és ha nem tud szerezni 3000 koronát, főbe lövi magát. A jó polgárember beugrott: a tiszt urnák adott 3000 koronát. Másnap reggel Bauer Jenő feleségével együtt bucsu nélkül eltűnt Gyenesdiásr/M.
Az ügy igy került a csendőrség elé. Itt azután kisült, hogy Bauer Jenőnek nemcsak ez a 3000 korona terheli a lelkét. Boldog, boldogtalant, aki csak útjába került, meg-pumpolt, kit jobban, kit gyengébben, aszerint, mint az áldozat bedűlt. Közben érdekes és változatos mesét adott elő. Bujtor Jánosnak példának okáért azt adta elő, hogy előző nap csolnakázott és a vizbe ejtette pénztárcáját és hogy pénz nélkül áll; másnak ismét a vonaton való rablás históriáját mesélte el és ezek árán mindig sikerült kisebb-nagyobb összegeket kicsalnia.
Legérdekesebb azonban azon meséje, melyet György Ferenc nyug. körjegyzőnek adott elő. Elmesélte, hogy Ő a Prónay-zászló-

alj tagja és neki maga a zászlóaljparancsnok : Prónay Pál alezredes tartozik 40.0CJÍ) koronával, melyet azáltal érdemelt ki, hogy Heltai Viktort kiszöktette Bécr/je. Ezt az Összeget mindennap várja és erre akart pár ezer korona előleget felverni. A mese, azonban nem vált be, mert errj a 40.000 koronára nem tudott ezúttal semmiféle hitelt kapni és végső mentsvárként fordult Szabó Józsefhez, aki be is ugrott 3000 korona erejéig.
Gyenesdiásról Balatonfüredre utaztak, ahol azonban Bauer Jenő nem sokáig folytathatta apró üzelmeit, mert a gyenesdiási csalásai miatt a balatonfüredi csendőrőrs letartóztatta és átkísérte őket a nagykanizsai ügyészségre.
Az ügyészség előtti kihallgatások során kiderült, hogy B.tuer Jenő és felesége julius hó 19-én törvény szerint házasságot kötöttek. Kiderült az is, hogy az asszony férje üzelmeiről nem birt tudomással és hogy a szép román asszony ellen kémkedés gyanúja miatt már eljárás volt folyamatban, azonban a katonai nyomozóosz*ály ellene az eljárást megszüntette és épen ezen eljárásból született meg a házasság. Az ügyészség mindezek alapján a szép román asszonyt szabadlábra helyezte.
A csodaszép asszony a tegnapi nap folyamán elhagyta ar. ügyészségi fogházat. Minden anyagi eszköz hiján, egy krajcár nélkül került a szerencsétlen asszony a kanizsai utcára. Egyenesen a vasútra ment, ahol megint csak — igazoltatták. A szép asszony csaknem sirva mesélte el az igazoltató rendŐr-tisztvíselŐnek szerencsétlen sorsát és keservesen panaszolta, hogy már két napja nem evett. Az asszony, értesülésünk szerint tegnap este felutazott Pestre, férje azonban továbbra is az ügyészség foglya marad.
L .
Í9!il. augusztus 18. _
Hírek.
.....
Kikiáltották a baranyai köztársaságot?
A Magyar Távirati Iroda jelenti, hogy a pécsi szocialistapárt e hó 14-én délelőtt n Széchenyi téren népgyűlést tartott, amelyen kikiáltották a baranyai magyat köztársaságot. A népgyűlés a közgyűlés intézőbizottságát is megválasztotta. Ennek az erőlködésnek nyilvánvaló a célja. El akarják ódázni Baranya átadását. A köztársaság kikiáltásában, hogy mennyi részük van a szerbeknek, vagy az antantnak, — még nem tudni. A pécsi szocialisták azonban aligha csinálták ezt biztatás, fegyveres támogatás kilátásba helyezése nélkül, A pécsi szén kell továbbra is a szerbeknek, ennek ellenében adnak pénzt, fegyvert, sőt talán csapatokat is nz emigránsoknak. A békeszerződés szerint a megszállás tovább nem tarthat. Tehát ily módon igyekeznek a szerbek a baranyai szenet maguknak biztosítani. Ha valóban igy állnak a dolgok, — a magyar kormánytól a legradikálisabb föllépést várjuk, — mert pusztuljunk inkább el mind egy szálig, minthogy ily becstelenséget legyünk kénytelenek elszenvedni.
— Megszűnik a vonatösszeköttetéa Jugoszláviával? A közvetlen vonatösszeköttetés Gyékényesen és Szabadkán át csak pár hete indult meg Jugoszláviával. A kanizsai összeköttetést a muraközi szerb csapat ellenkezése miatt nem lehetett megvalósítani. Most teljesen megbízható helyről közlik velünk, hogy a legközelebbi napokban utas- és áruforgalom hiánya miatt ugy a szabadkai, mint a gyékényesi közlekedés megszűnik.
— Köztisztviselők ktizleményo.
Felhívjuk a Nagykanizsa és vidéki köztisztviselőket, hogy az augusztusi kedvezményes jegyeiket lebélyegzés végett a következő sorrendben nyújtsák be fióküzletünkhöz : 19 én városháza, rendőrség, folyammérnökség, só-hivatal, mértékhitelesítő, állampénztár, pénzügyőri szakasz. 22-én városi- és mozgóposta. 23-án törvényszék, ügyészség, járásbíróság és az összes iskolák. 24-én nyugdijasok. 25-én az összes vidékiek és távirdamunkások. Sokszor előfordul az, hogy a városiak a rózsaszínű lisztjegyek és a vidékiek a jegyzők által kiállított ellátatlansági igazolványok nélkül jelentkeznek az árukiváltásnál. Kijelentjük, hogy a fentiek nélkül a kedvezményes jegyek teljesen értéktelenek. Magyar Köztisztviselők Szövetkezete üzletvezetősége.
— Tűrhetetlen drágaság a kanizsai piacon. A tegnapi hetipiacon a drágaság csak fokozódott. A főzelékféle szinte meg-fizethetlen volt. Míg Budapesten a válogatott paradicsom kilója 3 korona, addig Kanizsán a selejtest 18 koronáért adták. A tojás szintén drágült s alig lehetett kapni. Ennek oka talán részWen az is, hogy távolabbi vidékekről, még Szombathelyről is sokan jönnek Kanizsára vásárolni. A szombathelyi kofák tegnap főként káposztát és más főzelékfélét vásároltak nagyban. A szombathelyi kofák még a kanizsai kofáktól is vásárolnak. Érdekes, hogy a vidékiek megvették nagyban még azt a dinnyét is, amit Fehérmegyéből hoztak Kanizsára. Az elővásárlási tilalmat nagyszerűen tudják kijátszani a vidéki kofák. Egyszerűen lefoglalják már reggel 7—8 órakor a nekik szükséges cikkeket, de persze csak tiz óra után szállítják el. Ezért van az, hogy a piac tele van majdnem délig káposztával, krumplival stb., de nem lehet venni, mert az érdeklődők azt a választ kapják: „Már elkelt." Helyes lenne, ha a rendőrség ezekre a kijátszásokra is figyelne.
_ ZALA
\' \' " ii —-
— Ez már mégse járj;«! A következő panaszos levelet kaptuk : Tekintetes Szerkesztőség l Tegnapelőtt reggel a 6 órai vonattal Bécs felé akartam utazni. A vonat indulása előtt mintegy negyedórával érkeztem az állomásra. A jegykiadásnál már so kan állottak és én magam is szép illedelmesen beállottam a sorbi és vártam, míg rám kerül a sor. Mintegy 10 perccel a vonat indulása előtt egyszerre csak bezárták a pénztárt és egy jóhangu, mérges bácsi kijelentette, hogy több jegyet nem adnak ki, aki el akar utazni, aiinak a vonaton kell jegyet váltani ée ezért fizetni kell 30 korona büntetést. Akinek pedig ez nem tetszik, az itthon marad. Ez a tény** Ehhez én azt a szerény kérdést fűzöm, hogyan jövök én ahhoz, aki nemcsak pont a vonat indulásakor, hanem előtte egy negyedórával érkezek a vasútra, 30 korona büntetéspénzt fizetni ? Egyetlen bűnöm az volt, hogy sokan akartak utazni. Dehát ilyen esetben miért nem nyitanak két pénztárat ? Nem gondolja Szerkesztő ur, hogy ez sokkal okszerűbb megoldása lenne a dolognak ? Tisztelettel stb. Aláirás.
— A drága tankönyvek. A tanév közeledtével az egyik fontos kérdés, mely az iskoláztatás kérdésével felvetődik ? a tankönyv kérdés. Mint ismeretes, a háborús tanévek legnagyobb baja a tankönyvek hiányában rejlett. Még a tavalyi tanévben is a legnagyobb nehézségek árán lehetett csak beszerezni u tankönyveket, sőt voltak olyan tankönyvek is, amelyek a háború alatt teljeson kifogytak* úgyannyira, hogy egyes iskolákban megtörtént az, hogy a tanulók a tanárok diktálása után maguk itták meg tankönyveiket. Kíváncsiak voltunk, hogy a tanköny vkérdés mennyiben változik meg a közeledő uj tanévben, miért is kérdésünkkel felkerestük az egyik könyvkereskedő céget, hol érdeklődésünkre a következőket mondották : — Lesz tankönyv, de horribilis könyvárak is lesz-nek. Ezeket az árakat azonban nem a könyvkereskedők állapítják meg, hanem a könyvkiadok, akik áremelési műveleteiket azzal indokolják, hogy üzemi kiadásuk óriási módon megnövekedőit. Az üzemi kiadások növekedésének címén egyes kiadók szemérmetlenül magas árakat állapítottak meg. Hogy más példát no hozzak fel, itt van mindjárt a gimnázium I-—IV. osztályának előirt „Liber Sext." ára, ennek a tankönyvnek az első része tavaly 18 koronába került, az idén pedig 60 koronáért veszi meg az, akinek szükségo van rá. Ugyanennek a tankönyvnek a második része tavaly 24 koronába került, az idén pedig 90 korona lesz. A Gidró-félc számtan ára 80 korona lesz s tavaly 94 koronáért adtuk. A középiskolai könyVck ára mind igen szódülotes módon emelkedett. JJo ncmcsak a középiskolások sinylik meg a tankönyvdrágaságot, hanem az elemisták Is. Például egy katekizmus (hittan), amely békében 30, mond harminc fillérbe került, most 24 koronára van jelezve. Ne vigasz taljon senkit az a gondolat, hogy ócska könyveket fog vásárolni, mert ma könyvkereske désekben úgyszólván alig kapni ilyeneket, egyszerűen azért, mert a diákokwnem adták el használt könyveiket, hanem mint a volutások spekuláltak vele. A használt tankönyvspekplánsok azonban megjárták, mert például a polgári és kereskedelmi iskolában tavaly használt tankönyvek az uj tanterv folytán az idén nem lesznek Jók. A gimnáziumokban és a reáliskolákban, hol az eddigi tantervet csak módosították, nem sok változás van a tankönyvekben.
— A azarb kormány nfsltl5aiégre vonja44 a magyar kormányt? Szabadkáról jelentik: A Pravda Írja: Az államellenes elemek akciója, főleg q régens és Draskovics elleni merénylet után vált erőssé a külföldön, ahol minden eszközzel és minden módon azon dolgoznak, hogy az ország tekintélyét végleg lerontsák. Ezt az akciót támogatja főként a jelenlegi magyar kormány, amely zavarokat igyekszik előidéztetni, hogy Károly exklrály minél könnyebben térhessen vissza Magyar-
országba. (?) Valamennyi államellenes akció j központja Bécs és Budapest. Innen irányítja az
összeköttetéseket az itteni államellenes elemek-
%
kel, akikot igen nagy órkölcsi és anyagi támogatásban részesítenek. A mi kormányunknak sikerült megállapítani, hogy a jelenlegi magyar kormány a legmesszebbmenően támogatja ezeket a rendfölforgató elemeket és igen erélyes lépéseket és intézkedéseket fog tenni, hogy a Jelenlegi magyar kormányt ezért a ténykedéséért felelősségre vonják.
— Felklváa a Nemzeti Hitelintézet részvényeseihez. Felhívjuk a Magyar Nemzeti Hitelintézet Összes részvényeseit, hogy részvényjegyzéseiket s az összeg befizetését igazoló okmányokat u. m. csekkszelvények, pénztári jegyek, a részvények jegyzését és összegek átvételét igazoló központi leiratokat a fióknál folyó hó 22-től e hó végéig dr. Hajdú Gyula Eötvös-téri irodájában (első emelet) d. e. 10—12-ig adják be, a központhoz való felterjesztés végett, amelyek alapján a központ az eredeti részvényeket megszerkeszti és a részvényeseknek újból beküldi.— Vezető elnök.
— Balatoni Sporthét. A Balatoni Sporlhét első nevezési zárlata minden sportágban, amelyet felölel, a várakozáson felüli eredménnyel végződött. A motorctónak és vitorlás versenyek nevezései eddíg a félszázat, az automobil versenyé a harmincat, a galamblövő és az evezős versenyek nevezései pedig a negyedszázat meghaladják. Az osztrákok öt drb. 300 lóerőn felüli motorcsónakot neveztek, igy a balaton bajnokságban eddig még nem látott küzdelemre van kilátás. A galamblövő versenyekben a magyar, osztrák és német legjobb lövők mérik össze erejüket. — A Sporthét rendező bizottsága három féle jegy kiadását határozta el: Az egész sporthétre érvényes jegy ára 200 K, a sporthét elaŐ, vagy második- felére érvényes jegy 150 K és napijegy 25 K. Az egész vagv fél sporthétre szóló jegyek megváltóinak a Déli-vasút és a Máv, továbbá a Balatoni Gőzhajózási RT. pénztárai féláru jegyeket adnak ki a balatoni fürdőhelyekre. — Jegyek a mai . naptól kezdve kaphatók: a Királyi Magyar Automobil Klub titkárságánál, Budapest IV. .Apponyi-tér 1., a Menetjegy irodában, Budapest IV. Vígadó-tér 1 , továbbá Balatonfüred,, Siófok és Balatonföldvár fürdőhelyek ig^ gatóságainál. Ugyanezen helyeken lakásokat is meg lehet rendelni.
Lefrnjabb.
Nyugatmagyarország kiürítés* befejezett tény«
Budapest, augusztus 17. A külügyi bizottság ma délután 5 órakor ülést tartott. A kormány tagjai közül Bethlen István és Bánffy Miklós voltak jelen, azonkívül a tagok teljes számban. Több képviselő is megjelent, mint érdeklődő. Bánffy hosszan fejtegette az időszerű kérdéseket: Nyugatmagyarország kiürítésének kérdését, valamint a felszabaduló % déli területek ügyét.
Javarészt azt mondta, ami közismert, hogy Nyugatmagyarország kiürítése befejezett tény. A baranyai kérdésről pedig ugy nyilatkozott, hogy nem hiszi, hogy a helyzet olyan komoly, amilyen komoly hclyzcticlentések jöttek az utóbbi napokban. — Felszólalt még Bethlen ia, aki főként azon okokat Ismertette, miért kellett az aktuális kérdésekről Vasváron és Lentiben ugy nyilatkoznia, ahogyan nyilatkozott.
Felborult a paktum.
Budapest, augusztus 17. Az Újság tudó» sitója jelenti: Holnap a miniszterelnöki»* i palotában pártközi értekezlet lesz az olnöki kérdés megoldása tárgyában. Bottlik u. i. nem akar lemondani és igy az a paktum, melyet a két párt az elnökségre kötött, felborult ti ut kell helyreigazítani.\'
Szerkesztésért /elelás a főszerkesztőf
ZALA
Apró hirdetések
1921. augusztus 18.
"WWW
«WW
Két nagyobb vendéglő, igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Szlgrisii közvetítő, Zrínyi "Miklós utca 33. $878
Elatíó egy 26 családból álló méhes, erős családok, kaptárakban és kasokban a bennlóvő mézzel, szép nagy méhházzal és méhészeti eszközökkel együtt. Cim megtudható lapunk kiadóhivatalában.
Tanoncnak felvétetik lehetőleg négy középiskolát végzett keresztény fiu Berényi \' Elek bőrkereskedésében.
Néhány intelligensebb iparost vállalnék Jó házikosztra. Cim a kiadóban.
0041 Olcsón eladó egy sárgára fényezett erős félfedoles flákkerkocsl Murakereszturon,
ftadánovics Istvánnál. Megtekinthető bármikor.
\\ . . _ ____ .. -
Butorózott szobát keresek, esetleg ellátással. Cimet a kiadóba kérek. W43
Iskolakönyvek bekötését
a legolcsóbban végzi :: lapunk nyomdája ::
Fő-ut 5. szám alatt.
Jó üzemképes 31/«
gőzlokomobil
900-as cc^plővel, teljes felszereléssel eladó
Há,ri Lajos
Nagyszakácsi (Somogymegye).
Kereskedőknek
ajánlunk
Barna csomagolót
Superior caomngolót
Felvágott csomagol ót
Színes vékony kalapcsomagolót
Papírzacskókat
Árucímkét ás csomagolócimkát Utazói rendelőkönyvet - üzleti könyveket stb.
legolcsóbb árak mellett.
Fiechel Fülöp Fiai
paplrraktára nagyban éa kicsinyben Nagykanizsánt Fő-ut 1. szám«
Makulatur
JLvJL ujságpapiiykg.-kint 16 K-ért
kapható lapunk kiadóhivatalában
Quittner Arthur
hitéiágllai in|»dily•:•(( »llliityiztrtll
Nagykanizsa, Cssngery-utca 13 ir.
Elvállal világítási vezetékek, motorok, csillárok, valamint telefonok, csengők és jelzőkészülékek felszerelését. Villamos vasalók, főzőedények, reschauk, fűtőtestek javítását
Mindennemű
villamos munkálatokat
gyorsan eazközlök, anyagok ét égők raktáron kaphatók.
FŐ-ut 12. szóm,
, • «{i*., \'.
\'T \' - \' -
Saját érdekében tekintse meg kirakatainkban
ww s. \\
olcsó, tartós
megbízható
mindennemű polgári és luxus elpóárulnkzt, melyek szabott áiainknál és szolid kivitelüknél fogva föltétlen verseny képetek.
Turul Oipögy&r R0szT.-TA.rs.
Értesítés.
5W»
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget értesíteni, miszerint a Simon György-féle lakatos műhelyből kilépve, lakatosmesteri működésemet Háhn Albert és Tsa urakkal társulva folylatom. Elfogadunk minden e szakmába vógó munkát jutányosán és a legpontosabb kiszolgálás mellett. Állandó raktár takarékiüzhelyekből. Vidéki munkák leggyorsabban készülnek. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérjük. Kiváló tisztelettel
üjlaky és Háhn
Nagykanizsa,
Király-utca 28.
Krátky György Erzsébet-téri
Megnyílt
kQlönlegességek..klstraflk]a
ahol mindenféle szivar, cigaretta ós cigaretta dohány kapható. — Raktáron tart különfélo elsőrendű
cigaretta-hüvelyeket, szopó kákát s
mAs c szakba vágó cikkeket. — BélyegÁrudul
60i7
2619/1921. , . *
Adófizetés iránti hirdetmény.
Alulírott városi adóhivatal ezennel felszólítja mindazokat az adózókat, akik az adófókönyvben előirt és az 1909. évi XI. tc. 26. §-a értelmében esedékes adótartozásukat e hó 15-Ig be nem fizették, hogy azt járulékaival együtt a jelen hirdetmény közhírré tételétől számított • 8 (nyolc) napon belttly vagyis e hó 25-ig annál Is inkább fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a zálogolásl eljárás azonnal meg fog Indíttatni.
Városi adóhivatal.
Nagykanizsán, 1921. augusztus 17.
Horváth,
(>044 adóügyi sxámvavé.
rft\'vszt L* ■
Ingatlanok \'
V köxvctltéao
Zrínyi Miklóa-utca 93. I. era.
Beköltözhető lakással eladó házakt
Emeletes hé*, elfoglalható 2 szobás lakás
és üzlethelyiség.......\' . . 400.911 K
UJ, 4 szobás ház, nagy kert, elfoglalható
3 szoba* lakás.........910 001 K
UJ 2 Ukásu ház istálóval, nagy kerttol, • 8 szobás elfoglalható . ...» . . . Belvárosban 2 Ukásu ház, kisebb kerttol,
elfoglalható 2 szobás.......
Kisebb ház, 3 egy szobái lakás, nagy kert el/oglalható 1 szoba-konyha . / . . . Régi ház üzletutcában, ydvar, nagy kerttel
elfoglalható 2 szoba .......
Kisebb ház udvarral, 3 egy szobás lakás 1 szoba-konyha elfoglalható.....
Eladó házak:
> r-
Emeletes, modern bérpalota, fllrdósiobák,
vízvezetékkel......... I 600.000 K
Nagykcrlü házak, több lakassál, UtAlóval, forgalmas utcákon, piac közelében . 400 Nagykcrlü házak, modern 3—ft szobásak 400 Magányos házak udvar, nagy kerttel a város minden részében , ; . . . . 110 —700 000
Eladó két nagyobb vendéglő igen jóforgalmu, Jut.il nyos árakon.
Vendéglő bérletek átadók. — 3 berendezett
átadó.
Kliblrtok eladó, 14 holdas, K éa fél holdat.
Nagybirtokok Zalában és Somogyban 483 holdtól 23u0 holdig.
Birtokbér^t átadó: 236, 540 és *00 holdat.
Jó rétek ela&k. — Több szép »xőlfl eladó a város
közelében. — Magyar utcában háthely eladó. Bereadesett osmentirugyár eladó.
110.000 K 211.000 K 200 000 K
no ooo k
110.100 K
1 »00.000 K
j, r ^
I—ODO.OOO K
i-ooe uoí>xk
rpat
búzát
zabot
és egyéb terményeket minden mennyiségben vásárolunk \' készpénzfizetés mellett, ^-------------A előleget nyujtunk,
iTUZSSOll saákokat előre küldünk.
* , ^^ A legmngnsabb napi árat
adjuk akár közvetlenül, «ftír az alanti kirendeltségeink, vagy képviselőségeinke utján.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R. T.
Nasrykanlx.il, Bazárépület. Sürgönyeim: Futóra. Telefonszám: 123.
y \\
Kirendeltségeink t Zalaegerszeg, telefonszám 56, Zalaszentgrót, telefonszám 92, Lenti.
Képviselőségeink : Í!,!0!"$V<!!;010! lí0""10^ telefonszám »8, Hitelszövetkezet Zsfaapáti, telefonszám 3, UUJI.iOOlUÖOgOiU*. Hitelszövetkezet Tapolca telefonszám tg, Hitelszövetkezet Dobri, Hangra Saövetkeiet
Sümeg, telefonszám 20, Hangya Szövetkezet Nova, telefonszám 7.
Nyomatott a laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.50. ¿vioiytiiii
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
P ő-tt t 13. itátn
• a iffciH? ; 0 y ífv
Nyomda: Hő-nt 5. isáffl.
t
M o <<] oletslk hót fő ki* Tételével minden nap kóré reggel.


Nagykttiilxsu, 1921. augusztus 19. Péntek
MTCTg
vr v
187. sxátu
M
Előfizetési árak:
Hslybsn hixkukirifi
ridftn postai iritkftldíuil
. V
mPOLITIKAI NAPILAP


1
Ugy hóra ... 35 K Negyed érre . 100 „ Félérre . . . 200 H\'
Bgéss érre • . 400 .v —
Egyea szám ára , 2 korosa
Bscrfcaast0f«gt és kUdAhlv.t.ll toloton Pflssfrkesstö lnká«* 71 Nyomdai IHcfon 117.
Fésxorkoixtó :
TÓTH ZOLTÁN
mmmam
Társsxcr*«srtÓ:
Dr. H1RSCHLER JENŐ
Hlrd«tés«k délután a érái* ré tetntk f«l dljsxabáa aserlat.

íf\'V"!
Csendes nap.
Határozatképtelenség miatt holnapra maradt a döntés*
Ingatlanok váltsága. — A részletes vita.
A városi

Budapest, augusztus 18. A nemzetgyűlés mai ülését 10 órakor nyitotta meg Gaál Gaszton elnök. Jelenti, hogy Hornyánszky Zoltán sürgős interpellációm kért engedélyt. Kérdi a Házat, hogy hoixájárul-e a sürgős interpelláció előterjesztéséhez ?
Felkiáltások : Az a kérdés, miről van szó?
Hornyánszky: A Nép cimü napilap elkobzásáról.
*
Felkiáltások a kisgazdapárton: Az nem sürgős 1
A Ház
az engedélyt nem adja meg. Ezután az elnök jelenti, hogy Sándor Pálnak napirend előtti felszólalásra adott engedélyt.
K
Sándor Pál: a Del-Ka cégnek olcsó cipőárusitási akcióját teszi szóvá, mert a céget a hatóság o!c*ó cipőárusítás miatt megbüntette. Kéri a kereskedelmi minisztert, tekintsen cl a paragrafusoktól és tegye lehetővé, hogy a szegényebb néposztály olcsó cipőhöz jusson.
Hegyeshalmy kereskedelmi miniszter: Scnkisem akadályozta volnu a Del-Ka céget az akcióban, azonban a tisztességtelen versenyről szóló rendelet megtiltja, hogy valaki az ilyen akciót reklamírozza. A hatóság eljárása tehát jogos volt.
Ezután áttérnek az ingatlan vagyonváltság részletes vitájára. A 2. § hoz
Usetty Ferenc szól hozzá. A városok és községek birtokában levő területek vagyon-váltságát sérelmesnek tartja. Erre vonatkozólag módosítást nyújt be. Módosítást nyújtanak be rajta kivül Szijj, Temesváry, Drózdy, Budaváry és mások.
Hegedűs Lóránt: A javaslatnak az a célja, hogy pénzt hozzon és megnyugvást keltsen. Én nemcsak pénzügyi, hanem földbirtokreformot is akarok végrehajtani. Megmondhatom előre, hogy a pénzügyi eredmény sokkal kisebb lesz, mint amilyent vártam, mint amilyennek lennie* kellene.
Elnök: szünetet rendrl el. Szün-t után a 2. §. eredet! szövege és a módosítási indítvány felett szavaz a Ház. A 2. §. eredeti szövegét nem fogadta el általánosságban a Ház. Az\'l. pontot Usctiy módosításival fogadták el, mely szerint a városok, községek, törvényhatósági és rt. városok földterületei adómentességet élveznek. A 4. pontnál elfogadták Tasnádi Kovács kiegészítő indítványát, mely szerint a létminimum 3 kat. holdban állapittatlk meg. A többi pontokat változatlanul fogadták el.
A 3. 8\'t változatlanul fogadta el a Ház.
A 4. g-nál Szabó János szólal f«l. A
vagyonváltság buzaértékben való megállapí
%
tása helytelen. Kívánatosnak tartaná, hogy a váltság kirovásánál a pénz lenne az értékmérő.
Hegedűs Lóránt: Kijelenti, hogy Tasnádi-Kovács módosításai az egész vagyonváltságot felforgatnák, ami pedig Szabó képviselő ur módosításait illeti, a vagyonváltság kiszabásánál a pénzt értékmérőül alkalmazni nem lehet, mert a pénz folyton változik.
A 4. § t a Ház Temesváry és Madarász módosításaival fogadja el.
Az 5. § hoz Kolozsi Endre nyújt be módosítást, mely szerint necsak a kötvényeken alapuló tartozásokat vegyék figyelembe, hanem a zálogleveleken alapuló tartozásokat is. Gunda jjenő hasonlókép kívánja. Tasnádi-Kov^cs az 5. § 1. és 2. pontjának elhagyását kéri.
Hegedűs Lóránt: Kolozsi és Gunda módosít/inaira kijelenti, hogy kérelmeiknek nem tehet eleget.
Az 5. §-t a Ház Tasnádi-Kovács módosításaival fogadja el.
A 6. g-t sokorópátkai Szabó István módosításával fogadta el a Ház, mely szerint az egygyermekes hadiözvegyek és 50 százalékos sebesültek vagy rokkantak felerészben men-tesittetnek a vagyonváltság alól és egészen mentesítetnek azok, alnknek öt kat. holdnál nagyobb birtokuk nincsen.
A 30. 8\'ig több kisebb módosítással elfogadják a javaslatot.
Szilágyi: Kéri a Ház határozatképességének a megállapítását. Miután a Ház nem volt határozatképes, az elnök« az ülést felfüggeszti.
Szünet után sem nő a képviselők száma, mire az elnök napirendi indítványt tesz és ezután az ülést berekeszti.
Ülés vége */< 3 órakor.

TŐZSDE.
n \'v-
• 4y

Badop««t, augusztus 18
V&luUpUo: Napóleon 1230, Kunt 1390. Lévr, —Dollár 380, Krar.cis frank 2986, l.ongycl márka 10\'/,,
Márka 457, Um--, Ositrák 37,/„ Rubel 47»/?í Loí 480,
Sxokol 44t>, Svájci frank Koronadlnár 84»r^rfaink-dinár--, Holland forint —, Bécsi kifixetós--.
Értékek: Magyar Ilitől 1595, Osstrak Hitül 025 Hazai 550, Jolaátog 250, l.öszámitoUS 700, Kor«<k*do)inl Hank G05O, .Magyar-Olasa 300, B«ocslnl 5000, Drascho
3600, Általános sión--, Szásivári 2325, Szótárján«
3525, Urikányi 3825, Rima 2110, Schlick ——, Guttinann 3100, Nasiei H.6t0, Daulca 2090, Klotild 2050, Magyar
Cuko\'f---, Adria 5150, Atlautika 4250, Királysor---,
Bosnyák-Agrár 710, Llpták--, Phöbus 050, VasroogyH
Vilauto*--, GiacUa 1050, Konkordla--.
A korona Zürichben
Budapest, augusztus 18. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma : (zárlatkor) 155, osztrák korona: 72, az osztrák bélyegzett l>ankjcgyé pedig 58 szautím.
ín

A politikai helyzet.
Az ingatlan vagyonváltság vitája hosszura nyullb.
Budapest, aug. 18. A nemzetgyűlés mai ülésén folytatták az ingatlan vagyonváltság részletes vitáját. A mai ülés is arra enged következtetni, hogy a részletes tárgyalás meglehetős hosszú időt fog igénybe venni, mert n javaslat közel kétszáz paragrafusból áll. A kisgazdapárt vezetősége mindent elkövet ugyan, hogy a felszólalók beszédjeiket rövidre szabják, azonban nem sok sikert eredményez ebbeli törekvésük. Az ingatlan vagyonváltság részletes vitája ennélfogva feltétlenül át fog nyúlni a jövő hétre és igy a szünet a jövő hét elejével már nem kezdődhetik meg.
A szUnot előtt letárgyalandó javaslatok.
A kormány az ingatlanvállság vitáján kívül még négy törvényjavaslatot akar a nem-zcigyülésen letárgyalni ós pedig a mérnöki rend-tudásról szóló javaslatot, a m. kír. honvédségről és a honvédliszti képzésről, szóló javaslutot, továbbá a testnevelés javaslatát. A képviselők a leghatározottabban tiltakoznak ,a javaslatoknak a szünet előtt való letárgyalása ellen és azzal érvelnek, hogy a mérnökök rendtartásáról szóló törvényjavaslatot a magyar mérnökök éppen 20 év óta sürgetik és igy igazán nem esik rajtuk sérelem, ha ezt a javaslatot nem tnost, hanem az őszi ciklus legelején tárgyalják le.
A honvédelmi miniszter Javaslata.
Belitska Sándor honvédelmi miniszter javaslatával szemben az a felfogás elakult ki, hogy a nemzeti hadseregnek magyar királyi honvédséggé való átalakitása olyan életbevágóan nagy feladatok elé állitja n nemzetgyűlést, hogy ezeket a javaslatokat kellő és alapos áttanulmányozás nélkül vita tárgyává tenni, illetve megszavazni lehetetlenség. Ezek a javaslatok olyan nagy horderővel bírnak, hogy a képviselőknek szükségük van arra, hogy kipihenve, nyugodtan a azünet alatt tanulmányozzák át azokat.
KI less ai alelnök ?
Bethlen miniszterelnök elnökletével ma délután a két kormányzópárt vezetői értekezletre gyűlnek össze az alelnöki .tisztség betöltése ügyében. A kereszténypárt Huszár Károly alelnökségéhez ragaszkodik, amellyel szembeit a kisgazdapárt nem akar ntö£v4l*>i az alelnöki tisztségtől és Kenéz Béla lemon* dására sem lehet számítani. Igy a kérdés ez
>
időszerint meglehetősen bonyodalmasnak lát« szik. A kereszténypárt állásfoglaláaáról a mai megbeszélésen dönt.

i

Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország : menny országi
NyugntniHgyaroriiáy képviselői.
Sokat foglalkoztatja a képviselőket Nyugatmagyarország képviaelőinek ügye. A folyosón ma tcljea határozottsággal emlegették, hogy Huber János éa Tornas Ferenc minden körülmények kö/ott lemondanuk a mandátumukról éa ebbeli szándékukat már ki is jelentették. Eieken kivül még egykét képviselő lemondása várható. Több érdekelt képviselőnek ellenben az a nézete, hogy ők nem egyes kerületek követei, hanem as egész nemzet képviselői éa igy lemondásukra Nyugatma-.gyaror szág átadása esetén sincs szükség. — Mandátumuk megtartását a demonstráción kivül a történeti hagyományok ápolása érdekében is indokoltnak látják.
Hegedűs Lóránt elkedvetlenedett
Budapest, augusztus 18. Hegedűs Lóránt pénzügyminiszteren napok óta az eikedvctlenc-dós fé rcismerhetetlcn jelei látszanak. Politikai körökben azt á.liiják, hogy bSró Korányi Fri gyes volt pénzügyminiszter pénzügyi politikája minden tekintetben Igazolva van, mert Hegedűs pénzügyi politikája, rajta minden esetre kívül l\'.kvé okokból nem valósulhat meg. Nem tel jesültek azok a remények sem, amelyeket a külfölsJi tárgyalásokhoz fűzött, nem teljesültek azok a várakozások sem, amelyeket 6 a terméshez fűzött. Javaslatait a nemzetgyűlés több nyíre kiforgatta ere Jeli alakjukból és a stockholmi internacionális konferenciára, amely most ülésezik, Magyarország nem is tudta kiküldeni delegátusalt.
Tervbe volt véve, hogy fognak utazni Stockholmba gróf Apponyi Albert, Wiasics Gyula báró, Paikert Alajos és Ludwig Ernő. Sajnos, koronánk azóta, hogy nz Internacionális konferenciára szóló meghívó megérkezett, olyan óriásit esett, hogy ma egyedül az utazás Stockholmba és vissza személyenként százezer koronába kerülne. Mivel pedig az internacionális konferenciának magyarországi csoportja nem képes ezeket a kölcsönöket fedezni, ezért cttól a rendkívüli fontos utazástól a magyar csoportnak el kellett állni. Hogy ez milyen óriási erkölcsi ós anyagi veszteséget jelent az országra
nézve, azt a jelen pillanatban még csak felrérni
i
sem lehet. %
A csehek csapatokat «zállitanak a magyar határra.
Sopron, augusztus 18. Tegnap délután indult cl Sopronba Hametin francia tábornok egy angol őrnagy és három angol kapitány táraaságában. Az antantmisszíó 11 órakor érkezett Sopronba.
Budapest, augusztus lö. A „Nép" munka« társának Komáromban alkalma volt beszélni egy angol diplomatával, aki a kiürítendő nyugatmagyarországi területre utazott. Az angol diplomata többek közt ezeket mondotta :
— Megbízható helyről nyert értesülés alapján közlöm, hogy két nap óta Csehországból katonavonatokat indítanak útnak n magyar határ felé. A csapatok többnyire cseh légionistákból állnak. Eddig a magyar határon szolgálatot teljesítő tót légionistákból álló
csapatokat visszavonták és cseh légio-nistákat küldtek helyükbe.
— Vasárnap éjjel a légionistákkal megrakott vonatok meg is érkeztek Pozsonyba. Ma éjjel két páncélvonat futott be. Általában a cseh-magyar határon nagy a mozgalom. Minden jel arra vall, hogy a csehek csapat^ssievonáiai összefüggésben vannak Nyugatmagyar ország átadásával.
Sopron, augusztus 18. A városban telje* a nyugalom. Értesülés szerint tegnap délelőtt Szántó volt ripbutos éa feleség«», több kommunista kíséretében Bécsújhelyre éikezett.
__ZAf.A___
Schossberger Anna Ügyében a rendőrség befejezte a nyomozást,
Budapest, Míg us zt us 18. A rendőrség Schossberger Anna ügyében már befejezte a nyomozást és lezárta a kihallgatásokat. A banktisztviselőnőt holnap délben kisérik át az ügyészséghez. Varga Adolfot, a Jaj/áJog bank aligazgatóját szabadonbocsátották. Ugyanis lemondott Schotdbergek Annával szemben fennálló 770 ezer koronás követeléséről és sikerült Ügyvédje utján Schossberger Anna többi ügyfelével is kiegyezni, amennyiben a zálogul kapott ékszereket, melyeket Ő Bauer Ödön cégvezetőnek adott tovább, 440.000 ko-rónáért visszaváltotta és visszajuttatta Schossberger Annához.
Eyyébként továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy Schossberger Anna ügyfeleinek minden kárigénye, amely már egymillió koronára csökkent, — kielégítést nyer.
Szász Zoltánék szabadlábra helyezési kérelmét elutasította a tábla.
r yv t \\Jt > > \' \'
Budapest, augusztus 18. Bánóczy László dr., Gergely Győző és Szász Zoltán hírlapírók bűnügyében, — amelyet a vádirat szerint a vádlottak azzal köveitek el, hogy egyes külföldi, a magyarországi viszonyokkal ellenséges lapokban, különféle, Magyarországról szóló tu dúsításokat irtak — sem a büntetőtörvényszék vizsgálóbirájn, sem a törvényszék vádtanácsa nem adott helyt a három letartóztatott azon kérelmének, hogy őket szabadlábra helyezzék.
Gergely István dr, Szász Zoltánék védője, az ítélőtáblához folyamodott a szabadlábra helyezés érdekében. Tegnap megérkezett a tábla határozata, amely szerint elutasítja a szabadlábra helyezési kérelmet és igy Szász Zoltánék fogva maradnak.
A jugoszlávok halasztófit kértek az antanttól Pécs kiürítésére.
Belgrád, aug. 18. A belgrádi hivatalos sajtóiroda jelentése szerint Pasics miniszterelnök a nála járt pécsi küldöttségnek a következő kijelentést tette:
— A | jugoszláv kormány megkérte a szövetséges hatalmakat, hogy a magyar megszállást halasszák cl és ezt a kérését most megismételte. Tegnap a jugoszláv kormány képviselői és a megszállott területek kiürítése végett ilt tartózkodó antant-misszió tagjai közt Pécsett tárgyalások folytak. Az antant képviselői arra az álláspontra helyezkedtek, hogy
a kiürítést haladéktalanul meg kell kezdeni és augusztus 20-ára minden áron be kell fejezni.
Gosset angol ezredesnek Georgovics ez-redes, jugoszláv parancsnok és kormánybiz-tos kijelentette, hogy a kiürítést még nem lehet megkezdeni, mert a jugoszláv kormány még nem adott utasítást. Az angol ezredes ugy nyilatkozott, hogy a magyarok augusztus 20-án feltétlenül bevonulnak.
Somogyban és Tolnában eddig 46 község szabadult fel,
Kaposvár, augusztus 18. Barcs közigazgatási átvétele valószínűleg holnap délelőtt történik. A barcsi szerb főszolgabíró meg várta a csendőrség és a rendőrség bevonu lását és arra kérte őket, hogy engedjék meg < neki bútorai elszállítását, ami eddig az idő rövidsége miatt nem sikerült. A magyar hatóság ezt meg is Ígérte.
A hol
napi nap folyamán Somogy- és Tolnamegye megszállott területei teljesen felszabadulnak. Somogyban ma 41 község, Tolnában 5 község szabadult fel.
A határ mentén a kaposvári körletparancsnokság csapatai lázasan dolgoznak, hogy a vasút- és telefonforgalmat helyreállítsák. Valószínű, már Szentistván napján megindulhat a vasút- és a telefonforgalom. \'
_1921. tfugusitua 19
HÍREK-
A baranyai
gyászmAgyarok — amint már említettük — kétségbeesett erőfeszítést tettek, hogy a szerbek által megszállt területek kiürítését megakadályozzák. Nekik inkább kell a rabló szerb uralom, mint a magyar, ők inkább akarnak fi magyarok legengesztelhctlcnebb ellenségei alá tartozni, mint a magyar jogar alá. Otromba trükkhöz folyamodtak aljas céljuk elérése érdekében. Kikiáltották a baranyai köztársaságot. S ez az erőfeszítés mára, mint szappanbuborék pukkant szét. Az antant nem ment bele ebbe a lelketlen játékba, amelyet kétségtelenül a szerbek szceniroztak. Az átadás még ebben a hónapban kétségtelenül befejeződik. Szigetvárról máris kivonultak a szerbek s velük mentek azok a nagyszájú csahosok is, akik vasárnap még nagyhangon járultak hozzá a szigetvári piacon a baranyai köztársaság kikiáltásihoz. Szigetvárott már magyar rend-Őrség, magyar csendőrség tartja fönn a rendet s n legközelebbi órákban Barcs, Baja, Újszeged kerül sorra. Szivünk, lelkünk teljes melegével szorítjuk kebelünkre a fölszabaduló területeket, a fejedelmi Pécset, a gyönyörű Mecsek-alját s biztosithatunk mindenkit, hogy disszonens hangok nem fogjók megzavarni a nemzetnek ezt a nagy ünnepét, mert a salak ugy is elmenekül, — akik pedig nem vétettek a hazafiasság ellen, azok oltalmazót találnak a bevonuló magyar seregekben.
— Megfölebbezett közgyűlési határozat. Tudvalevő, hogy a közgyűlés legutóbb egész sereg városi ingatlant adott el a közélelmezési üzern deficitjének födözésére. Ezek közt van a gőzfürdő, a Bárány- és Okör-korcsmák. Most Babochay György és társai városi képviselők n határozat ellen főlebbe-zést adtak be. Legfftként azt kifogásolják, hogy az ingatlanokat értéken alul adták el s hogy például az O.iör-korcsma telkére szüksége van a városnak a Szegényház fölépítése céljából, hiszen annak idején a város ezért is vette meg azt a szép ingatlan-testet. A főleb-bezés fölött a legközelebbi vármegyei közgyűlés dönt.
— Dobrovics Milán — köztársasági elnök ? Az egyik budapesti estilap, beszá-mo lyk n a baranyai köztársaság kikiáltásáról, azt irta, hogy annak ideiglenes elnökévé Dobrovics Milánt választották meg. A kanizsai közéletnek ezt a kedves, kiváló férfiát ebből az alkalomból a Korona-kávéház törzsasztala vegyes megjegyzésekkel spékelt óvá-cíóban részesítette. Egyesek gratuláltak hozzá, mások pedig csodálkozásuknak adtak kifejezést, hogy kétlaki életmódot folytat s nappal Kanizsán kapucinerezik, éjjel pedig Pécsett köztársasági elnök. Dobrovics a vád elten csak nehezen védekezhetett, mert hiszen tisztán olvashatóan állt az újságban, hogy a baranyai elnök Dobrovics Milán lett. A kételkedőket még az sem győzte meg, hogy a pécsi Dobrovics foglalkozása festőművész. — Azonban a személyazonosság fölötti vilát konnyü leszerelni. A mi Dobrovicsunk any-nyira szerény ember, hogy inkább lenne Le-tenyén követ, mint Pécsett köztársasági elnök. Különben az Ő köztársasági elnöksége már csak azért is abszurdum, mert még a Károlyi köztársaság idején is ő volt Kanizsán a leg-
. 1921. augusztus 19.
ZALA
RC
dühösebb királypárti. Azután *meg árért menne idegenbe államfőnek, mert még az angol királynak slnc* olyan szép diadalkapuja a házán, mint amilyen az ősi Dobrovics-kuríát ékesíti. Tehát nyilvánvaló, hogy itt ciak sajtóhiba történhetett ; nem Dobrovics Milán a baranyai elnök, hanem Dobrovics Péter — Illet ve már az sem.
— A 10.000 ém 1000 koronások beváltása. A régi kék 10 000 és 1000 ko ronáuok beváltási ideje lejért. A pénzügymi-niszter most rendeletet bocsátott ki, moly szerint augusztus 16 tói szeptember 15-ig a 10.000 és 1000 koronásokat ötven százalék levonással még beváltják. A tízezresért léhát ötezret, az ezresért ötszáz koronát adnak. Szeptember 15-től pedig semmit.
— Mi van a színi szezonnal ? E
címmel egész nyugodtan lehetne Nagykanizsán állandó kérdés-rovatot nyiltani. A kora tavasztól kozdvc állandóan kísért c késért a kanizsai sajtóban ós még ma sem lehet a kérdésre pontos és határozott választ adni. Tegnap ugyan e kérdésben Jelentős fordulat állott be. A kanizsai színházi kultura legkényesebb része: a helyiség kérdése nyert félig-meddig megoldást. A Polgári- Egylet választmánya ugyanis Heltai Hugó szlnidfrcktor kérelmére elhatározta, hogy hajlandó az Egylet disziermét a színtársulatnak bórbeadni, ha a színház May ersberg Frida íáncianárnővel elintézi a dolgot ós 20.000 K kauciói letétbe helyez. A színházi titkár ezen feltételek teljesítését magára vállalta.-Nem tudjuk ugyan, hogy Frida asszonyai mi képpen sikerül a do!got elintézni, ki tudvalevőleg szeptember hó 1 tói birja bérben a helyiséget, de mégis hajlandók vagyunk elhinni, hogy e dolog sikerül és akkor a szini szezon végre is mégiscsak megnyílik. A kérdés sikeres megoldásával 80 ember nyerne kenyerei és otthoni találna pár hétig a színházi kultura is. Az előzetes színházi jelentés szerint Heltai direktor társulata, mely eddig Gyöngyösön működött, teljesen komplett és elsőrangú eiőkból áll. A régiek közül csupán Erckövy Laci ós Antal Nusi vannak az ismertobbek közül a társulat, nál. Érdekes, hogy mindaketten időközben házasságot kötöttek. Érckövy elvelte a kis Vdry Böskót, a társulat legszebb kardalosnőjét, ki már segédszinésznő. A szép szőke Nusi pedig éppen az elmúlt héten esküdött örök hűséget Sxalai Pálnak, a társulat hősszerelmesének. Heltai társulata szeptember [tó l én kezdené ol működését Nagykanizsán ós e hó végén érkeznék a városba. Maga a direktor ma már Pesten van és tárgyalásokat folytat Mayersberg Kridával, azonkívül érintkezéseket keres a fővárosi művészi körökkel, hogy a kanizsai szezont minél szebbé, értékesebbé és tartalmasabbá tehesse. Igen komoly kilátása van a kanizsai szezon elnyerésére Maryházi|Miklós kaposvári igazgatónak is, ha. pályázik. Maryházi régi, kiváló igazgató s színtársulata is elsőrangú. - A helyiségkérdés persze neki is nehézségeket okozna.
— Nem lehet kivinni kapás növényeket. Az egész Országban hetek óta tartó szárazság különösen a kapás vetemónyekben és a takarmányfélókben okozott nagy károkat. A földmivelósügyi minisztérium nerrrégiben felfüggesztette a kapás vetemények kivitelének engedélyezését. Illetékes helyről arról értesülünk, hogy az eddigi tilalmat, ha az időjárás rövidesen meg nem változik, a zsirkivileli tilalom is követni fogja, mert a tengeri termés elégtelensége miatt előreláthatólag zsírban is rövidesen szükség fog beállni.
Marhamérleg
és többféle M»I
gabonamérleg
elfogadható áron eladó Kohn Samu mérlegkészltőnél
Nagykanlxsa, Zárda-u. 5. AtséUmplomnál.
— Szt. István napi Istentisztelet.
Folyó hó 20-án d. e. 11 órakor a szt. Ferenc-rendi plébánia templomban tartandó hivataloa istentiszteletre ez uton hivja meg a Nagykanizsán működő hivatalokat a róm. kath. plébánia hivatal.
— Az uj kiőrlési arány. A kormány rendeletet bocsátott ki a kiőrlési arányra vonatkozólag. A kormányrendeletnek rendelkező része a következő: A 2 százaléknál nem több idegen koveréket tartalmazó, hektoliterenként 80 kg. sulyminősóí?ü búzát, az egynemű korpa és hulladék elvonása után 80 százalékra kell kiőrölni ós ebből csak a következő fajta darát szabad előállítani 1. darát és finom tiszta lisztet a meRŐriés alá vett búzamennyiség összsúlyának 26 (huszonöt) százaléka erejéig Ezen mennyiségből a dara a megőrlés alá vett búzamennyiség összsúlyának legfeljebb 2 (kettő) • százalékát leheli ki, 2. főzőlisztet, moly nem durvább a régi typusu 2. számmal Jelzett lisztnél, a megőrlés alá vett búzamennyiség összsúlyának 20 (husz) százaléka erejéig, 3. egyfajta kenyérlisztet a megőrlés alá veit búzamennyiség összsúlyának 35 (harmincöt) százaléka erejéig. — Rozsból ós kétszeresből, melynek hektoliterenként! súlya (minőségi súlya) 70 kg, az egynemű korpa és hulladék elvonása után a feldolgozás alá vett mennyiség 03 (hatvanhárom) százalékának megfelelő egységes minőségű kenyérlisztet és 15 (tizenöt) százalék rozslángot kell előállítani. — A megengedett koptatás ós porlás vagyis az összes őrlési hiány maximuma búzánál, rozsnál és kétszeresnél 1 és fél százalék.
(x) „Akarat" házépítő szövetkezet 21-én vasárnap este 6 órakor a keresztény otthonban fontos gyűlést tart. Tagsági könyvét mindenki vigye magával.
(x) Gabonabevásárlók részére köt-levelek és bevásárló könyvek kaphatók Fischel Fülöp Fiai papirátuházában Nagykanizsán.
(x) Elveszett folyó hó 17 én este a cirkusz pénztáránál egy Héricz Zsigmond névre kiállított arcképes igazolvány és egy tagsági jegy. K írem a becsületes megtalálót miután az rá nézve teljesen értéktelen, hogy lapunk szerkesztőségében vagy a rendőrségen leadni szíveskedjék.
(x) Aranyat, ezttst&t, brilliánsokat, platinát, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek. Fried lózsef ékszerész, Sugár ut 2. szám. (Fő-tér és Sugár-ut sarkán.)
A köztisztviselők kenyere.
Dohos éz fekete kenyér. — Kit terhel mulasztás. — Szigorú megtorló eljárás.
(Saját tudósítónktól.) A nagykanizsai köztisztviselők körében általános a panasz, hogy a legutóbbi kenyérlisztből élvezhetetlen kenyeret lehet csak sütni. A Zala egyizben már beszámolt erről a szomorú jelenségről, mely azóta egy cseppet sem javult. Komoly és magasrangu állami hivatalnokok szomorúan mutogatják nap-nap után egymásnak a hatósági lisztből készült kenyeret, mely nemcsak dohos, hanem nedves és sárszerü is és jgy egyáltalán nem élvezhető. A hatósági ellátás jól-rosszul eddig csak működött, most azonban olyan kenyér került a közalkalmazottak szegényes asztalára, hogy az állapotok immár tűrhetetlenné váltak és értesülésünk szerint az élvezhetetlen liszt miatt az amúgy is lerongyolódott emberek között az elkeseredés olyan fokra hágott, mely minden pillanatban valami fájdalmas következményben törhet ki. A helyzet komolyságát csak fokozza az a körülmény, hogy ezúttal nem holmi magasabb társadalmi mozgalomról van szó, hanem a mindennapi kenyérről, hol nincsenek, mert nem lehetnek nézet- és véleménykülönbségek. Kenyérre mindenkinek egyformán szüksége van és ha ez rossz és élvezhetetlen, ezt mindenki érzi és szenvedi.
A köztisztviselők társadalma eleinte azt gondolta, hogy a hiba az uj Fogyasztási Szövetkezetet terheli, mely azonban kijelentette, hogy a lisztet a Franz-malomtól kapta és azt változatlanul kimérte, Ha dohos volt egyik-másik zsákban a liszt, arról ő nem tehet, mert igy kapta a malomból. A malom maga nem tartotta kizártnak, hogy a sok liszt között egyik-másik zsákba dohos anyag került és hajlandónak mutatkozott ezt jóra kicserélni. így előállott az a helyzet, hogy meg tudták állapítani, hogy honnan került a dohos liszt a háztartásokba, azonban segi-teni már kevés helyen lehetett. Igaz ugyan, hogy a Szövetkezet még ma is hajlandó a a dohos lisztet becserélni, azonban ezt mir a legtöbb helyen összekeverték kissé jobb és finomabb liszttel, hogy az élvezhetetlenségen segítsenek. Mindent összevéve a dohos és fekete kenyér továbbra is ott van a köztisztviselők nyomorúságos asztalán és most már csak arról lehet szó, hogy a jövőben hasonló visszaéléseknek elejét vegyék. A kérdéssel kapcsolatban egyébként jól informált helyről a következő felvilágosítást kaptuk:
— Tény az, hogy a múlt hónapi hatósági liszt élvezhetetlen és dohos volt. Emiatt a közalkalmazottak között mgy az elkeseredés I Elvégre nem vagyunk kutyák vagy disznók, hogy minden sepredéket felsütve meg tudjunk enni. Annyi már megállapítást nyert, hogy a dobosságért a hiba a malmot terheli, mí\'ly utólag siet is jóvátenni hibáját, amennyiben kész a dohos lisztet a szövetkezetnél jóra becset élni. Akinek tehát van a rossz és dohos lisztből, vigye báhan vissza a szövetkezeti boltba, hol becserélik.
— Azt gondoljuk azonban, hogy a lisztnek a dohossága mellett egyéb hibája is van. Hisz a kenyér annyira sárszerü, mintha nem is lisztből készült volna. Ezért mintát küldtünk fel Budapestre, hol vegyi uton fogják megállapítani, hogy a liszt megfelel-e a ki-őrlési szabályoknak. Ha a kiőrlési százalék nagyobb, mint a rendeletben meg van állapítva, akkor a kanizsai köztisztviselők tudni fogják kötelességüket.
— Egyébként kis vigaszt is mondhatunk A jövő hónapi liszt valószínűleg jobb lesz. Eddig u. i. a k¡őriisi százalék 80 volt, ami meglehetősen korpás lisztet adott. Az idén azonban 70 a kiőrlési százalék, ami szebb, jobb és embernek valóbb lisztet jelent. A jővÖ hónapra már ebből a 70%-os lisztből kapnak a közhivatalnokok. Tehát a kilátások jobbak, hacsak a malom jóvoltából ismét nem romlik cl a hatósági liszt.
— Ami tehát az elmúlt havi kenyeret illeti, nincs más hátra, mint minden dohossága és rosszasága mellett is elfogyasztani, mert addig nem várhatunk, míg a vegyi vizsgálat befejezést nyer. Sokunknak közülünk akkor éhen kellene pusztulni. Az azonban bizonyos, hogy hasonló esetben a jövőre nem lehetünk olyan tehetetlenek, mint a jelen esetben, hisz minden embernek legelemibb joga, hogy munkájáért legalább egy darabka élvezhető kenyeret kapjon. A jövőben tehát résen leszünk.
Ezen információnkhoz ml még azt fűzhetjük hozzá, hogy mozgalom indult meg n köztisztviselők körében, hogy a központ a szövetkezet hatósági ellátása fölé a helyi V\' z-tisztviselők köréből valami felügyelő hatóságot rendeljen, mely a köztisztviselők ellátási ér«» dekét hathatósan védelmezné.

Szerkesztésért felelős a főszerkesztő.
ZALA
1921. fluffimtu* 19.
Apró hirdetések.
.^--.-ii ■■ i —.......1 ■
Két nagyobb vendéglő, igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Szigriszt közvetítő, Zrínyi Miklós utca 3a_s^a
Eladó egy 26 családból álló méhes, erös családok, kaptárakb«?n és kasokban a bonnlévő mézzel, szép nagy méhház^al és méhészeti eszWökket együtt. Cim megtudható lapunk kiadóhivatalában. \' \' _\'
Tanoncnak felvétetik lehetőleg négy középiskolát véglett keresztény flu Berényi Elek bőrkereskedésében._
Eladó egy jókarban levő, alig használt Igás kocsi» vagy könnyebbel kicsorélhető Attila-utca 26. szám alatt. 6047
Szakácsnőt keres két férfiből álló család. Ajánlkozni lehet Horváth építőmesternél, Fő ut 20. 6046
Urlházhoz teljes ellátásra felvesznek két fiatalembert. Különbojrtrutu szoba fürdőszoba használattal. Cim a kiadóban. 6040
Különféle bútor eladó Fő-ut 22. szám alatt. \' • 60M
Szabni és varrni tanulókat 6 hónapos kurzusra felvesz özv. Vincze Jánosné, Hunyady-
utca 2.
0054
Szíjgyártó-segéd azonnali felvitelre kerestetik teljes ellátással Szíjártó István szij-gyártó-mesternél, Eötvösdér. * 6051
Králky György Erzsébet-téri
Megnyílt
különlegesséuakjistratikja
ohol mindenféle szivar, cigaretta és cigaretta dohány kapható. — \' Raktáron tart különféle elsőrendű cigaretta-hüvelyeket, szopó-kákát s más c szakba v«gó cikkeket. — B é 1 y eg ó r ud al
Raktárnokul
kerestetik négy középiskolát végzett óvadékképes, terményüzletben jártas egyén
, azonnali belépésre.
Cim megtudható a kiadóhivatalban.
. i .<ti
Önkéntes árverés.
< n
i
1 pár igás ló, 1 drb féderes bőrfedelű kocsi, 1 pár kilünő jó lószerszám, 1 drb sweblis nagy kocsi, 3 „ gazdasági oldalas kocsi folyó hó 21-éii, vasárnap d. e. 11 órakor Sugár-ut 20. szám alatt el fog adatni.
^ A lovak azonnal átveendők és el-vezetendők.
Strém Károly.
0(53
_
£ —
Uj kádár műhely I
100 litortöl 3000 litsitff -ajtós, vagy ujtó nélküli hordók bármely mennyiségben leszállított árban kaphatók
TOBAK MTKLÓS
kádármesternél, Bxombatholy, Eraaébet _klrályné-uto* 47. uzkxn._(>080
Jó üzemképes 31/»
gőzlokomobil
n j
900-as cséplövel, teljes felszereléssel eladó.
Háiri Lajos
N*gyszakácsi (Somogymegye),

Egy korona 40 fill.-be
kerül példányonkint a
„ZflLfl"
ha előfizet egy hóra vagy negyedévre.

1 \'
Eladó autó.


16/24 HP. Mathis gyártmányú 0 üléses személy-autó, téliesen utrakész állapot« , ban, generáljavitás után eladó. Érte 6057- kezni lehet: .
, Zob Elemér
ny. századosnál, Nagykanizsán*
C^y Ingatlanok
gyom közvotltóae v#
Zrínyi Miklós-utca 39. I. cin.
Beköltözhető lakással eladó házakt
Eineletos ház, elfoglalható 2 szobás lakás
és üzlethelyiség......../, 419.910 K
Uj, 4 szobás ház, nagy kert, elfoglalható
3 szobás lakás......... 350 000 K
UJ 2 bkásu ház istálóval, nagy kerttel,
3 szobás elfoglalható.......360 000 K
Bolváio\'ban 2 lakásu há*, kisebb kerttel,
elfoglalható 2 szobát.......219.000 K
Klsobb ház, 3 egy izobáa lakás, nagy kert
elfoglalható 1 szoba-konyha.....<09 900 K
Kégi ház üzletutcában, udvar, nagy kerttel
elfoglalható 2 szoba .......210 090 K
Kisebb náz udvarral, 3 egy szobás lakás
1 szoba-konyha elfoglalható .\'.... 130 000 K
Eladó házak: \'
Emeletes, modern bérpalota, fürdőszobák,
vízvezetékkel ........ 1 699.009 K
Nagykertü házak, több lakással, Istálóval,
forgalmas utcákon, piac közolóben . 400 — 999 009 K Nagykertü házak, nmdern 3—6 sznbásak 400 - 900 000 K Magányos házak udvar, nagy kerttel a város minden részébon......119-790 000 K
Eladó kót nagyobb vendéglő Igen jóforgalmu, jutányos árakon.
Vendéglő bérletek átadók. — 3 berendezett üzlet átadó.
Kisbirtok eladó, 14 holdas, 4 és fél holdas.
Nagybirtokok Zalában és Somogyban 485 holdtól 23 /0 holdig.
Blrtokbórlet átadó: 236, 540 és 800 holdas.\'
Jó rétek eladók. — Több szép sxőtő eladó a város közelében. — Magyar-utcában házhely eladó.
Bsrendosett oamentárugyár eladó.
—■
■ i

V-

Iskolakönyvek bekötését
a legolcsóbban végzi :: lapunk nyomdaja :: Fő-ut 5. szám alatt

. Alapíttatott 1908.
MENDLOYITS JÓZSEF
rézműves, Király utca 45» szám.
Készít szövetkezeti szeszfőzdéket, vörösréz pálinkafőző kazánokat, mosóüstöket és minden
e szakmába vágó munkálatokat. Kiváltai garancia mellett legkomplikáltabb autogén hegesstést. 6005
TURUL
\' cipőgry&r Rt,
■ i\'V \'i"
Saját érdekébon tekintse meg kiiakatjalnkhan
olcsó, tartós, megbízható
mindennemű polgá\'i és luxus cipőáruinkat, melyek szabott árainknál és szolid kivitelüknél fogva föltétlen versenyképesek.
Turul Cipőgyár
Részv.-Társ.
60ÍJ ___
Dunántuli Élelmiszer ós Áru forgalmi Részvénytársaság
Nagykanizsán, Csengery nt 6. ss.
• ,
Telefon : 59. Távirati clw : „Tranudanubla"
a mindenkori legmagasabb nspi Arakon
vísArol
i \' • \\ «
babot,mákot, diót
TOJÁST,
stb. élelmiszereket 09 mezőgazdasági törvényeket.
Ugyanott mézszAllitásokból visszamaradt klsobb-n.ipyobb Űrtartalmú ^
horganybádog kannák
nagyobb mennyiségben is olcsón eladók

5
Szeptember első napjaiban jelenik meg Zleger Ferenc szerkesztésében
Zalavármegye
Altalános Közigazgatási, Kereskedelmi és Ipari
CZIMTÁRA
A hatalmas, kb. 20 Ívre terjedő mű magában foglalja ugy n kereskedők, iparosok, gyárosok, hatóságok, intezetek* hivatalok, valamint a magánosokat érdeklő mindennemű hasznos és nélkülözhetetlen útmutatásokat.
Tartalmazza:
t
A legújabb posta- és távirda-dijszabást, bélyegilletéket, a vármegye nemzetgyűlési képviselőinek névsorát, a vármegyo, . rendezett taVticsu városok és községek vezetőségét mollé rendelt összes hivatalok feltüntetésével, csendőrség, pénzügyőrség, egyházi és polgári hatóságok és közhivatalok beosztását, biztosító-társaságok, pénzintézetek, iparvállalatok, vasutak, hírlapirodalom felsorolását, ügyvédek, orvosok, gyógyszeré szek, Járási állatorvosok, Jrgyzók, tanítók beosztását és névjegyzékét. Közli a Zalamegyében tartatni szokott országos vásárok jegyzékét, a vadászati és halászati tilalmakról össieálii Ott kimutatást »tb. Kt fel nem sorolható mindenkit érdeklő különféle hasznos tudnivalókat.
r Fi \' \' . r > < NT Ara 80 korona. -m

♦ $
i

A UrtaloiM é* »ok inunkat IgénylA Mtuoi kiáiitta«u mfl lapunK nyotn<t AJabnu vau a^Jtó alatt, uhui ■lArUol^Miket • liir<l«téM>k«« ■leibUáMkat in4a «Ifugadunh, kit-
»•«l*n • •••raftaéli Kfl-ut 9S. a máui alatt.
Nyomatott a laptulajdono»ok; Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
50« évfolyam
r-tr •
Nagykanizsa, 1921. augusztus 20. Szombat
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Pő-ut 15. isáui
Nyomda:
Pő-ut 5. a lám
M szeletük héttő kl-▼ételével minden u*p kora reggel.
188. szám mmmmmmarnm

POLITIKAI NAPILAP
Előfizetési árak:
Btijbaa kixkax kaHva
vidékre patti uélklldéuil
Ögy hóra ... 35 K Negyed évre . 100 M Félévre . . . 200 H Hfétx évre • • 400 ,f
MM
Egyet szám ára 2 korma
Hxerkc.4t6.6gl éa kiadóhivatal! Ulafon 7» Pősaerkeaatő lakáaa 71. Nyomdai lelefon 117.
fen
BUM
Pősxerkesxt<5:
TÓTH ZOLTÁN
i »I i-
mm
mm

TAmxarke«zt6:
Dr. HIRSCHLER
JIM \' ■!.....- 1 " "
JENŐ
»■■■SBÜM
Hirdetések délután S órái« Tétetnek fel díjszabás sserlat.
mm
„Minden rendelkezésre álló eszközzel....11
A politika hlrel.
Gőzerővel a szünet felé.
Budapest, ausztus 10. A pártoknak sikerült a kormánynál elérni azt, hogy a kormány a vagyonváltság letárgyalása ulán semmiféle más törvényjavaslat letárgyalását nem kívánja a nemzetgyűléstől. A kormány különösen am. kir. honvédségről szóló törvényjavaslat és a tisztképzósi törvényjavaslatot szerette volna még a szünet olőtt letárgyaltatni, mivel ezeknek elfogadását a trianoni békeszerződós kötelezően előírja, do a nemzetgyűlési pártok és képviselők
még ilyen körülmények között som voltak hajlandók a szünet előtt ezekkel foglalkozni.
A vagyonváltság letárgyalása után már csak egy pénzügyi jelentést fog a Ház letárgyalni, az eddig beszedett vagyonváltság hovaforditá sáról, mely jelentés már régebb idő óta a Ház előtt fekszik, de amelyet eddig még nem tárgyaltak. A kormány és a pártok között létre-jött megegyezés szerint a nemzetgyűlés hétfőn csak abban az esetben tartott volna ülést, ha az ingatlan vagyonváltságot rna részleteiben letárgyalni nem sikerült volna. Mivel azonban ezt ma letárgyalták, csak kedden tart ülést a Ház,
melyen harmadszori olvasásban elfogadják az ingatlan vagyonváltságot ós a pénzügyi jelentést tárgyalják le. A szünet ennélfogva szerdán minden körülmények között megkezdődik és legalább is hat hótig tart, do nagyon valószínű, hogy a Ház október 15-iko előtt nem • #
fog összeülni. • .
Félig elkerült szlm-/ fonták. — Az utód.
Az Ingatlan vagyonváltság letárgyalásával Hegedűs pénzügyminiszter politikájának úgynevezett második szimfóniája lezáiult. Még hátra van a harmadik ós negyedik szimfónia is, csak kórdós, hogy ezeket Hegedűs a nemzetgyűlés eló fogja-e terjeszteni. Beavatott politikusok ugyanis ma már Hegedűs utódjának a nevét is emlegetik. Akit Hegedűs utódjaként emlegetnek, egy volt miniszter, aki jelenleg egyik párthoz sem tartozik és nem is tartozott, de azért miniszteri tárcát a keresztény Irányzat óta is viselt. Széles körű közgazdasági képzettséggel biró politikus, aki a keresztény kormányok alatt a legnehezebb és legfontosabb megbízásokat teljesítette.
„Minden rendelkezésre álló eszközzel • • .M
A nemzetgyűlés folyosóján nagy izgalommal tárgyalták a baranyai és nyugatma-gyarországl eseményeket, melyekre vonatkozólag, meglehetős bizonytalanság uralkodik minden vonalon. A képviselők még nincsenek kellőkép tájékozva afelől, hogy miért kellett Baranyába való bevonulásunkul két nappal elhalasztani. A folyosón csoportba verődve tárgyalták a kép-
viselők az esetet ós a rendkívül kényes kérdésben meglehetőson intranzigens álláspont jutott kifejezésre -a legkülönbözőbb csoportoknál. Erősen hangsúlyozták a politikusok azt, hogy ha a szerbek részéről ki akarják játszani a trianoni békeszerződés idevágó intézkedéseit és az antant kormányok parancsait, ebben az eset-ben minden rendelkezésre álló eszközzel szerezzen a kormány érvényt a magyar álláspontnak. A képviselők izgalommal vártak Bánffy külügyminiszterre, do a külügyminiszter nn\\s irányú elfoglaltsága miatt ma nem jelenhetett meg az ülésen.
Éa NyugatmagyarorszAg?...
A nyugatmagyarországi esoményekot is izgalommal tárgyalták a folyosón. Ebben a kérdésben is felvilágosítást szerettek volna kapni a képviselők, de Bánffy távolléte miatt c kérdésben is bizonytalanságban maradtak és oz a folyosó izgalmát csak jobban növelte.
r-—
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, augusztus 19. A nemzetgyűlés
mai ülését 10 órakor nyitotta meg Gaál Gaszton elnök. Az elnöki bejelentések után rátérnek az ingatlan vagyonváltság tárgyalására. s
Hegedűs Lóránt : Meggondoltam azokat
az érveket, melyeket Szilágyi és Szijj Bálint képviselő urak előhoztak és egy uj szakaszt terjesztek be, mely szerint pénztári elismer-vénnyel is fizethetnek a vagyonváltságra kő telezettek, akiknek terhére kirótt a vagyonváltság 20.000 koronát meg nem halad.
Az 55., 56., 57. §-okat változatlanul elfogadják.
Az 58. g hoz Madarász és Berki módosításokat ajánlanak, melyek közül a pénzügyminiszter Berki javaslatát ajánlja elfogadásra, mely szerint a 10.000 holdon felüli birtoknak a vagyonváltságot csak akkor kell természetben lerónia, ha a pénz- éa a föld-mívelésügyi miniszter őt erre kötelezte.
Madarász indítványát visszavonja, azonban Drózdy ezt magáévá teszi. A Ház a javaslatot elveti és Berki módosítását fogadja el.
Temesváry Imre a szakaszhoz még egy módosító javaslatot nyújt be, mely szerint mindazoknak, kik vitézi telket adományoztak, a vagyonváltságba számítsák be ezen adományokat.
Henzer István : Ezen adományok részére a vagyonváltság 50 százalékának az elengedését kívánja. — Erre az ellenzéken óriási vihar tör ki. (Egy hang a kisgazdapárton: Már megint mozognak a Karlisták 1)
Henzer indítványát visszavonja.
Az 59. §-t változatlanul elfogadják.
A 78. §-nál hosszabb vita fejlődik ki. A szakaszt pontok szerint tárgyalták és az egyes pontokat Barla-Szabó és Madarász módosításával fogadták el.
Elnök szünetet rendel el.
Szünet után tovább folytatták az egyea szakaszok tárgyalását. A 79—170. §§-t kisebb módosításokkal elfogadják. A többi szakaszokat kisebb-nagyobb módosításokkal elfogadják és igy az ingatlan vagyonváltság törvény-javaslatát részleteiben is elfogadta a Ház.
Elnök napirendi javaslatot tesz, mely szerint a Ház legközelebbi ülése kedden délelőtt 10 órakor lesz. A napirenden az ingatlan vagyonváltság harmadszori olvasása és a vagyonváltság felhasználásáról szóló pénzügyi jelentés tárgyalása szerepelne. A Ház elfogadja.
Ezután Ráday Gedeon belügyminiszter válaszolt Kerekes és Usetty képviselők régebbi interpellációjukra.
Az ülés vége fél 3 órakor.
Csendélet Solton.
Fegyveres banditák agyonvertek egy zsidó kereskedőt. ~ A gyilkosok megszöktek.
Budapest, aug. 19. A képviselőház folyosóján nagy izgalmat keltett egy gyilkossági eset, amelynek hírét solti kereskedők hoztak Budapestre. A kereskedők megjelentek a képviselőházban, ahol többek előtt elmondták, hogy kedden vásár volt Solton, amelyre nagy izgalommal készültek, mert egy gulyásbojtár már napok óta híresztelte, hogy olyan riadalom lesz a solti vásáron, amilyen még nem volt soha és majd eligazítják a zsidók dolgát. A vásáron nem történt semmi, azonban éjjel nagy lövöldözés riasztotta fel a falut. Négy fegyveres ember végig járta a zsidók házát, az ablakokon belövöldöztek éa bebocsátást kértek mindenütt, azonban sehol sem tudtak a lakásokba behatolni. Léderer Adolf rőfős-kereskedő háza előtt mégis komolyabb fordulatot vett a dolog. Neki is bekiáltották, hogy nyissa ki az ajtót. Léderer nem engedelmeskedett, de amikor látta, hogy feszegetik az ajtót, egy másik ajtón kimenekült és futásnak eredt. A támadók utána vetették magukat, csakhamar elérték, a földre teperték és agyba-főbe verték, ugy, hogy még a helyszínen szörnyei halt.
A gyilkosság után csend lett a faluban. Reggel pedig a megrémült solti *sUió kereskedők, de más birtokosok is sietve elutaztak, hogy oltalmat és segítséget kérjenek.
Rassay Károly a nemzetgyűlés folyosóján ma délelőtt Rakovszky István, Sándor Pál, Prőhle Vilmos, Dvorcsák Győző, Wín-dischgrfitz Lajos herceg és mások előtt ismertette a tényállást.
17
vwr.
ZALA
1921. Uugusztus 20.
A képviselők kijelentették, hogy ha « legrövidebb időn belül a nyomozás nem vezetne eredményre, akkor kénytelenek volnának interpelláció, vagy más formában a nyilvánosság elé vinni a dolgot.
A képviselők gróf Bethlen István miniszterelnökhöz vezették a soltiak küldöttségét, aki a legnagyobb megütközéssel fogadta a gyilkosságról szóló közlést és megígérte, hogy haladéktalanul detektiveket küld Soltra és az egész rendőr-apparátust igénybe veszi, hogy a tetteseket kézre kerítsék.
A felszabaduló területek pénz , forgalmának szabályozása*
Budapest, augusztus 19. A jugoszláv megszállás alól felszabaduló területen foganatosítandó bankjegykicserélés és általában az ottani pénzügyi forgalom szabályozása tárgyában a holnapi hivatalos lapban egy kormány- és egy pénzügyminiszteri rendelet jelenik meg.
A kormány eltekint az 50 százalékos kölcsönkényszer igénybevételétől és csak az Osztrák-Magyar Banknak a felszabaduló területen forgalomban lévő felülbélyegzetlen és az úgynevezett első jugoszláv felülbélyegzett bankjegyeknek, a magyar és a felsorolt baranyai pénzek közt a forgalomban kialakult értékviszonyok figyelembe vételével 30 százalék levonásával magyar államjegyre leendő kicserélését rendeli el és felhatalmazza egyúttal a pénzügyminisztert, hogy a kicserélés gyors lebonyolítása céliából Magyarországhoz hasonlóan járhasson el.
Hogy a felszabaduló területre ne hozzanak még több, a magyar kormány által kicserélendő bankjegyet, a rendelet ezúttal eltiltja az összes felülbélyegzetlen és az első jugoszláv felülbélyegzett bankjegyeknek, továbbá a 10 ezer, ezer és 100 koronás magyar felülbélyegzésü bankjegyeknek, az emiitett területre való bevitelét és onnan való kihozatalát.
Ötven ember névjegyzéke«
Zágráb, augusztus 19. A „Novosti" Írja: A magyar kormány névjegyzéket küldött a pécsi antant bizottsághoz, hogy a jugoszlávok által megszállott területen tartózkodó 50 egyént adják ki, mert ezeket a magyar kormány politikai magatartásuk miatt felelősségre akarja vonni.
Az antant bízottságot felkereste egy pécsi küldöttség és arra kérte, hogy ennek az 50 embernek a nevét. ismertesse. Gosset angol ezredes megígérte a küldöttségnek, hogy ismertetni fogja a névjegyzékbe foglaltak nevét.
Marhamérleg
és többféle
6081
gabonamérleg
elfogadható áron eladó Kohn Samu mérlegkészltónél
Nagykanizsa, ZArda-u. 5. Alsótomplomnál.
Elkeseredett versenyfutás a kenyérért
Bisoxiy talan extasteaclák«
(Saját tudósítónktól.) Csonka-Magyarorszá gon napról-napra nehezebb az élet. Sok az eszkimó, kevés a fóka. Sok az állásnélküli embor, kevés az üresedésben levő állás. Olyan pedig, amelyik gondtalan megélhetést biztosítana, — nincs Is. Intelligens emberek, akikre a háború előtt ragyogó karrier várt, — ma a szürke, de jól jövedelmező ipari, kereskedelmi pályákra törekszenek. De természetesen itt is meg vannak az érvényesülés eszközei. Ezeken a pályákon nem elég a protekció, az előkelő születés. Nagy agilitás, kiváló ügyesség, számítás, érzék az érvényesülés kellékei. Akikben ez nincs, — az ipari és kereskedelmi pAlyán, — bármik voltak is előbb, — csak alsóbbrangu szerepet tölthetnek be.
Ilyen szerep jutott osztályrészül annak a fiatalembernek is, aki csak a napokban állt be a kanizsai sörgyárhoz csomagolónak. A fiatalember, akinek a sorsa valóban szánalomra méltó, — predikulumos nemesi családból származik. Rokonságában legkisebb ur az alispán és főszoli^abirö. • ö mnga a Ludovikát végezte s legutóbb mint főhadnagy szolgált a hadseregben. Bájos, ifjú felesége szintén a legelőkelőbb magyar uricsaládból származik. Hogy történt, mint történt, hogy ez a ragyogónak indult pálya letört; kit érdekelne ma, a millió tragédiák korában. Elég az hozzá, hogy a szerencsétlen fiatalember egy szép napon kenyér, támogatás nélkül maradt.
Rettenetes nyomorgás után végre Jó emberek besegítették a sörgyárhoz csomagoló-munkásnak Kaiser Ernő igazgató, méltányolva a szerencsétlen sorsot, a volt tisztet, — aki könnyés szemekkel vallotta be, hogy napok óta nem evett, — könnyebb munkával bizta meg, amellyel megkeres havi 3000 koronát. A sörgyár lakást is juttatott neki s ezenkívül jólelkű emberek ruhaneművel is ellátták. A volt tiszt a súlyos gondoktól megszabadulva, megelégedetten végzi munkáját s reméli, hogy a munkás pályán két karja szorgalmas munkájával biztos jövőt
alapozhat meg magának.
«
Azonban még ilyen alantasabb állást sem olyan könnyű kapni. Él Itt Nagykanizsán egy G. nevü nyugalmazott csendőrszazados. A háború alatt csomlŐrszárnyparancsnok volt. Aztán jöttek a forradalmak. A százados soha nem politizált. 0 testestől-lelkestől katona volt s mindig csak a parancsot teljesítette. A forradalmak alatt is parancsoltak neki s Ő akkor is engedelmeskedett. Ezért a forradalmak bukása után nyugdíjazták. Havi nyugdija 600 korona. Ebből kellene feleségével, anyósával, szóval harmadmagával megélnie. Megélhet-e? A nyomorúság a szegény embert belehajszolta, hogy bármily munkát elvállaljon. De még közönsé ges napszámos munkát se igen könnyű kapni. Fölment Budapestre s ott hetekig mint dunai rakodómunkás élt. Igen jól keresett, do ezt a munkát nem bírta. Most elmenne napidijasnak, erdőőrnek, vagy bármily gazdasági munkára. Akik sorsa iránt érdeklődnek, cimét megtudhatják a „Zala" szerkesztőségében.
»
A nyakunkba szakadt borzalmas katasztrófa a nőket sem kimélto meg. Néhány napja Kanizsán járt egy feltűnően szép s meghatóan fiatal úriasszony. Egyenesen Wagnerné cseléd-szerzőt kereste föl. Bemutatkozott. X. Y. tényleges huszárfőhadnagy felesége. Az urával a háború alatt kelt egybe, de alig éltek együtt. Az ura a frontra ment, hadifogságba esett, még
ma is ott van. Az asszonyka évekig élt a saját vagyonkájából, dé végre ez is elfogyott, segítséget pídig nem tud kapni, mert minden atyafia megszállt területen él s. a sorsukról nem tud semmit, sem azok az övéről. A rendkívül rokonszenves, müveit úriasszony minden állítását rögtön hiteles okmányokkal igazolta s arra kérte Wagnernél, hogy- keressen neki / Kanizsán bármilyen háztartásbeli munkát. Elmegy szobalánynak, szakácsnénak is, csak azt kéri, hogy családtagnak tekintsék. Sajnos, rögtön nem állt ilyen hely rendelkezésre s a szegény úriasszony reménytelenül tovább utazott.
Magyar sors . . .
Sándor király betegsége nem komoly*
Párti, augusztus 19. A „Petit Párisién* írja: Sándor szerb király betegsége nem komoly, csak azért terjeszti betegsége hírét, mert mással nem tudják megokolni, hogy nem vesz részt atyja temetésén. Az ifjú király Belgrádtól való távolmaradásának másik oka az, hogy nem mer hazautazni, mert ujabb merénylettől fél.
Az egyik párisi lap megemlíti, hogy azok az uralkodók és államférfiak, akik a háború kitörésében közvetlenül részesek, Vilmos császár kivételével, valamennyien meghaltak. Meghalt Miklós cár. Ferenc József, Nikita és Péter király. Meghalt Beth-mann Holveg és Ferencz József több tanácsadója.
A mosonmegyei községek tiltakoznak az elszakítás ellen«
Budapest, augusztus 19. Számos elszakl-tásra ítélt mosonvármegyei község különös fényességgel akarja megünnepelni Szent István napját. Istentiszteletet rendeznek valamennyi községben. Istentisztelet után népgyűlés lesz, amelyen főképen kisgazda ós iparos szónokok beszélnek.
A mosonmegyei községek a népgyűléseken tiltakozni fognak a Magyarországtól való elszakítás ellen. Táviratozni fognak a soproni antant bizottsághoz, melyben tiltakoznak az Ausztriához való csatlakozás ollen.
Német képviselők készülnek Magyarországra jönni.
München, augusztus 19. Számos német képviselő őszre magyarországi utat készül tenni, hogy újra felújítsa az összeköttetést a régi magyar politikai barátokkal. Nagyobbszámu gazdasági és pénzügyi kiválóság is budapesti Utat tervez a gazdasági kongresszussal kapcsolatban.
TŐZSDE.
Budapest, augusztus 10.
ValaUpUo: Napoleon 1205, Font 1390, Léva —, Dollár 377, KrancU frank 20Í5, Longyal márka 17, Márka 400, Ura 1625, Osztrák 37,/„ Rubel 47\'/., Lti 477, Szokol 460, Svájci frank —, Koronadinár 800, Praok-dlnir--, Holland forint —, Bécsi kifixotés--.
Ertéktk: Magyar HiUl 1500, Osztrák Hitel--,
Hazai iy>0, Jalzálog--, Leszámítoló 715, Koreskedelml
Bank ¿050, Magyar-Olasz 300, ödocslnl 5000, Drasche 3550, Általános szón 552b, Ssássvárt 2375, SalgéUrJánl 3//Í5, Urikányi 3850, Rima 2130, Schlick 805, Guttmann 3025, Naslci líftvO, Danlca 2276, Klotild 2025, Magyar
Cukor--, Adiria 5525, Atlantika 4400, Klrályadr--,
Bosnyák-Agrár $75, Llpták 430, Phöbus 650, Vasmegyei Vllanioi--, Gizella 1050, Konkordla 2275.
A korona Zürichben.
Budapest,augusztus 19. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma : (zárlatkor) 1\'60, osztrák korona: —\'70, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —*— szantira.
Ma uj műsort HMi Csak még néhány napig Nagykanizsán! |pNT Ma uj műsor!
L0VAS-C1RKHSZ mm
Ma szombaton ós vasárnap kót-kót előadás, d. u 4 ós este fól 9 órakor.
Ki nevetni és világhírű artistákat látni ^^ Jegyek kaphatók Fischel Fülöp Fiai könyvkereske-
akar, ugy jöjjön ma el a cirkuszba. ^^ désében és a cirkusz pénztáránál egész napon át.
Az
eredeti

1921. augusztus 20.
Hírek.
Közel egy évezred
óta ünnepe a magyarnak első Szent Királyunk, Szent István névünnepe. Az évezred alatt sok szenvedést, sok megpróbáltatást és szomorúságot értek meg a Szent Király ősi birodalmának gyermekei. De talán soha sem volt oly szomorú, oly gyászos a régi dicsőségre és magyar erkölcsökre emlékeztető nagy ünnep, mint éppen ma. Országunk megtépve, megcsonkítva, lakói lerongyolódva, nagy részükben ősi lüzhelyüktől elverve szenvednek azért, mert magyaroknak születtek, szenvednek azért, mert a mai Magyarország gyermekei.
Közel egy évezred alatt erősödött meg bennünk magyarokban az a hit, hogy első Szent Királyunk áldást hozó Szent Jobbja megóvja országunkat a veszedelmektől és legnagyobb bajainkban is megment minket a . romlástól és a pusztulástól.
Közel v egy évezred óta tartotta össze Szent István birodalmát az a hatalmas erő, melyet Szent István koronája sugárzott ki. Éh közel egy évezred óta tartotta fenn a magyarságot az a keresztény magyar erkölcs, melynek a Szent Király olyan buzgó követője és terjesztője volt.
Most, amikor az egész világtól letiporva, megrabolva egy siralmas jövendőnek nézünk eléje, magyar lelkünk telje« odaadásával és élő hittel fordulunk országunk nagy Szentjéhez, hogy mentse meg romlásnak indult országát, mentse meg a mi szegény Hazánkat l
Hol vagy István Király ? Miért engeded, hogy ezeréves országodat szétdarabolva rabolják, pusztítsák ? Miért engeded, hogy Hozzád hü magyar népedet idegen járomba hajt-sók ? Lehetséges, hogy elfordultál tőlünk és keserves óráinkban sorsunkra hagytál ? Lehetséges lenne, hogy nemzetünk nem szenvedett még eleget és ujabb kálváriát kell\'járnia, hogy bűneitől megtisztulva újra a Te kedves néped legyen ?
Annyira megromlottak erkölcseink, any-nylra távoztak a Tc utadtól, hogy már Te is elfordulsz Tőlünk ? Te, a legnagyom magyar Szent ?
Sok bününk volt. Testvér üldözte a testvért, magyar a magyarnak volt legnagyobb ellensége. Megcsúfoltuk Ősi magyar* ságunk, idegened szolgáivá lettünk. De ezekből a bűnökből a nemzet mindig meg tudott tisztulni. Hisz nemzetünk jobbjainak lelkéből nem veszett ki a Tc igazságod, nem veszett
ki az erkölcs I *
És a megtisztult nemzetet újra hatalmas pártfogásodba vetted. Megsegítetted küzdelmeiben és felemelted őt a porból, hova
eltévelyedése juttatta.
Szánj meg minket most is magyarok Szent királya l Ne a gyülöiködőket, a romlásba kergetőket tekintsd, hanem áldd meg mindazokat, kik szegény, nyomorult országunknak szerető, hü magyar fiai, kik igaz keresztény erkölcseid buzgó követői. Emeld fel e nemzetet a porból, tedd hatalmassá, add vissza ősi országunkat és dicsőséges Szent Jobbod egy ujabb évezreden át óvjon és
védjen minden igaz magyart 1
Dr. Dómján Lajos.
ZALA

W
- Lapunk legközelebbi száma a Smt István-napi Ünnep miatt kmlden, 23 án jelenik mag.
— Még agy szlnldirektor. A kanizsai szezonra eddig két direktor pályázik komolyan: Matiházy és Heltai. A kettő közül is csak az egyik dolgozik tulajdonképen a helyiség kérdésének a megoldásán, azonban »dacára a* nagy erőlködésnek, mi még ma sem látjuk a színi-szezon biztosítását. Ma a két direktor pályázata mellé egy ujabb érkezett: tíödonyi Géza, a soproni társulat igazgatója kíván társulatával bevonulni a városba. Bo-donyí ugyan nem most akarja a szezont megkezdeni^ hanem a kora tavasszal, kérelme azonban a legújabb politikai eseményekkel erősen alá van támasztva. Tehát már «három társulat közül választhatna á város, — ha volna helyiség. Már pedig ez annyira hozzátartozik a dologhoz, hogy nélküle a színházi szezont még elképzelni sem lehet. A város keze tehát nem teljesen szabad, mert hisz a játszási engedéllyel együtt nem tud helyiséget is ndní Thálía számára. Meg kell tehát alkud nia a helyzettel és ha- már elkövette a hibát, hogy lebontatta a nyári arénát, most, hogy mégis megmentse a színházi szezont a város közönsége számára, el keli fogadnia azt a társulatot, mely a kulturán kívül helyi-séget is tud teremteni. Más városokban, ahol játszási engedéllyel együtt helyiséget is tudnak adni, csak egy szempont érvényesül: melyik Jársulat a jobb. Nálunk azonban ügyes kultúrpolitikával sikerült odáig vinni a dolgot, hogy ez az egyetlen helyes szempont nem érvényesülhet teljesen, mert a kanizsai szin-hází szezon megteremtéséhez nem elég a játszási engedély, amit a város adhat, hanem helyiség is kell, amit a színtársulatnak magának kell kiverekednie. — Három színi-direktor is pályázik Kanizsára, azonban egyelőre egy helyiség sincs és lehet,f>hogy ezen utóbbi dolog miatt a három direktorból egy se ér ide.
— Ml van Pécsett ? A baranyai határról jelentik, hogy a pécsi polgárság türtőz-hetlen örömmel várja a város fölszabadulását. Az emigránsok és az exponáltabb pécsiek rémülete szintén Határtalan. Az antant-misszió közölte a munkássággal, hogy a magyar hatóságok mindössze ötven embert fognak letartóztatni, de hogy kik ezek, — nem tudni. Sok enfiígráns félelmében már el is hagyta Pécset. Érdekes, hogy a pécsi szerb hatóság mindenki előtt titkolja a kivonulás idejét. Ugy látszik, ekként akar megszabadulni a kommunistáktól. A lakosság soha nem látott ünnepséggel fogja fogadni a magyar csapatokat ós hatóságokat. A fogadtatás előkészületei már folynak.
— A nyomor áldozata. Az élet mélysége tárult fel abban a szerencsétlen Öngyilkossági kísérletben, melynek végső akkordjai a rendőrség emberei előtt játszódtak le a napokban. Hírschler Julcsa zongoratanárnő teljesen egyedül állott a világon, nem volt senkije és semmije. Az utóbbi időben sokat betegeskedett, keresni nem tudott és elkezdett egy hihetetlenül komor és keserves küzdelmet vívni az egyszerű megélhetésért. Nem ment. Az utolsó napokban előfordult többször, hogy naponta alig evett valamit, sőt legutoljára napok óta betevő falat is alig
*ák \'át W WWwwy wy y ^WW
w* m m ^ wtv vtv vtv vtvvtv
Diákotthon *
Szombathelyen. \';::,„"\'
fjl álló intornátusban vidéki tanulók kellemes otthont találnak teljen ellátásnál és naponkénti lecke-V ellenőrzéssel. Tillik 1«ii»|I-m. 41. érdiklidil.
W \'Á\' ^ ^ W ^ ¥ W W W ¥ ^ ♦
^ ^ «iv í^ ítv JJv vfv JfWfv yfv vfv vfvvTv
akadt számára. Emiatt a szerencsétlen, magános nő annyira elkeseredett, hogy elhatározta, hogy öngyilkos lesz. Elment a pátikába, szerzett hét gramm veronált és azt egyszerre bevette. Még itt is pechje volt. Idejében észrevették^ a nagy görcsökben fetrengő nőt és beszállították a közkórházba, ahol megfelelő ápolás után megmentették az élet számára. A nyomorban élő nő nem valami nagyon örült a visszanyert életnek, mert a rendőrség emberei előtt kijelentette, \' hogy nem képes megbirkózni a nyomorral és ha kikerül a kórházból, a vtínat elé veti magát. A rendőrségen lelkére beszéltek és miután az J ízr. hitközség is kilátásba . helyezte támogatását, a szerencsétlen nő megnyugodva hagyta el a kórház kapuját és kijelentette, hogy öngyilkossági szándékáról letesz.
— Polgári fin és leányiskolái értesítés az 1921—22. tanév megkezdéséről, Az I. osztályba iratkozók születési ós iskolai bizonyítványa az Igazgatónál beadftndó augusztus 22-ón dólelőtt 9—11 óráig. A beira-tások augusztus 27., 29., 30. ós 31. napjain tartatnak meg ós pedig naponta délelőtt 8—12, délután 3 — 6 óráig. A sorrend a következőleg van megállapítva : Első nap : augusztus 27-én
. csakis az I. osztálybelieket lehet beíratni. í-ik nap: augusztus 5í9 ón elsősorban az 1. osztályban esotleg üresen maradt helyekre vétetnek fel tanulók s ezek beirása után csakis a II. osztályba lehet beíratni. 3 ik nap: augusztus 30 án elsősorban az I. vagy II. osztályban esetleg még üresedésben álló helyekre, azután a 111. osztályba vétetnek fel tanulók. 4-ik nap : augusztus 31 ón elsősorban az alsóbb osztályokban esetleg üresen maradt helyökre, azután a IV. osztályba lehet beíratni.
— Egy hónapig tilos a felszabaduló területekre utazni. A kereskedelmi miniszter leiratot intézett a kamarához, melyben közli, hogy a felszabaduló területekre a * katonaság bevonulása • után egy hónapig pol*. gári egyéneknek a beutazás korlátozás alá esik. Iparosok, kereskedők ezen idő alatt csak akkor utazhatnak be, ha valamely állam területére szóló külföldi útlevéllel utaznak át a felszabaduló területen. Iparosok és kereskedők utazhatnak a kiürített területre akkor is, ha az illetékes kamarával hitelt érdemlően igazolják, hogy azok megszállt területekkel már régebb idő óta álltak üzleti összeköttetésben és az utazásuk halaszthatatlan termószetü. Ily igazolványokat kellően felszerelt írásbeli kórvénnyel kell kórni ,a kamarától.
> * > \'{ y <
— „Zalavármegye Altalános K8x-igazgatásl, Kereskedelmi és Ipari Címtára44. Zieger Ferenc anyakönv vezető szerkesztésében a közéi Jjj-vtíben egy hézagpótló munka, Zalavármegye általános címtára lát napvilágot. A munka nem magánérdeket szolgál, hanem fontos közcél kielégítésére készül. A készülő műben mindenki megtalálja akár kereskedői, akár ipari, akár hivatali szempontból mindazt, amire szüksége van. A vaskos munka tartalmát e szük keretek közt leirni lehetetlen, de aki kezébe veszi majd, ^neg fog győződni, hogy szerzője Zieger Ferenc oly munkát végzett, mely minden dicséretet megérdemel. A szerző a munkaanyagot a soproni kereskedelmi és iparkamarához is felterjesztette, ahonnan annak átvizsgálása után a legteljesebb elismerést kapta. A készülő címtárra mi is felhívjuk lapunk olvasóinak a figyelmét és ajápljuk, hogy saját jól felfogott érdekükben támogassák Zieger Ferenc értékes vállalkozását. A címtár ára 80 korona. A mü megrendelhető és hirdetések még feladhatók a szerzőnél (Nagykanizsa, Főút 22 szám) és lapunk kiadóhivatalában.

V
_ • > » «4.-« r-4

4 _
— Gordon tábornok és 50 antant ttszt Sopronba érkezett Sopronból jelentik : Tegnap délelőtt érkezett újból Sopronba Gordon angol tábornok és vele jött n soproni szövetségkőzi bizottságba rendelt 50 antant tiszt és 20 titkár, ők fogják ellenőrizni a soproni hivatalok és közintézmények liquidálását ós átadását. A Várkerületen, a Szcchenyitéren, a Pannónia, a Kopstcin féle Autógarage és a Széchenyi ház előtt tegnap az egész nap folyamán a sopronközönség csoportokba verődve nézte a fürge, zöld Italá autók felvonulását, a fess olasz katonákat, a francia tisztek aranypiros lábasi sapkáját ós a tarka barka ruháju skót tiszteket. Egyébként Sopronból hurcolkodnak mär a tisztviselők s útra készen áll a katonaság is. Már eddig is igen sok lakás üresedett meg s a lakashivatal könnyebben elégitheti ki az igényeket. Csak az árak mentek feljebb. Olyan lakásért, melynek évi bére eddig 2400i korona volt, most 16000 koronát fizettetnek. A soproni utcákat egyébkónt már osztrák színekben tobzódó nórnet nyelvű plakátok árasztják el. A városhoz is özönével érkeznek az Oedenburg-ra cimzctt német nyelvű beadványok. Sopron városa a bizonytalan helyzetre való tekintettel a városi tisztviselők fizetését három hónapra kiadta. Sopron város közönsége eddig 40,000 000 betétet ^vett ki a soproni bankokból s azt Győrben, Szombathelyen és Kapuváron helyezi el. Pénzügyi szakemberek szerint az osztrák kormány bizonyos átmeneti idő után tér át az osztrák valutára s az osztrák uralom néhány hates általános moratóriummal fog kezdődni.
— Szombathelyre költözött a iop* róni Kamara. Sopronból jelentik, hogy Nyu-^atmagyarország átcsatolása miatt a soproni kereskedelmi és iparkamara Szombathelyre költözött. A kamara gyönyörű székházából a bútorokat már elszállították s csak a titkár Íróasztala maradt vissza. A soproni újságírók megakarták a titkárt intcrjuvolni, de az könnyes szemmel csak ennyit tudott mondani:
— Majd Szombathelyen . . .
A kanizsai kereskedők és iparosok a Kamarát tehát már Szombathelyen találják meg.
— A Szent látván napi munka* szünet. A hivatalos lap mai száma közli a kereskedelemügyi miniszter rendeletét, amelyben a belügyminiszterrel ós a földmivclésügyi miniszterrel egyetértőleg megengedte, hogy augusztus 21 re eső vasárnapon mindennemű kereskedelmi és ipari árusitás az ország egész területén akadálytalanul gyakorolható legyen, reggel 7-től délelőtt 10 óráig. A borbély ós fodrász iparban Szent István napján, augusztus 20-án és vasárnapon az ipari munka délelőtt 11 óráig végezhető. A vasárnapi és Szent István-napi munkaszünetre vonatkozó egyéb rendelkezések érvényben maradnak.
— Tilos egyenruhában a gyttjtés és ttgynökösködás. A honvédelmi miniszter rendelete szerint tisztek egyenruhában sem nem gyűjthetnek, sem nem ügynökösködhetnek. A honvédelmi minisztérium felszólítja a közön séget, hogy a tilalom ellen vétőket szólítsak fel igazolásra. Ha személyazonosságukat nem lehet .megállapítani, az egyenruhás egyént a leg közelebbi katonai hatóságnak vagy közbiztonsági közegnek kell átadni. Az egyenruha viselése ma csak a ténylegesen szolgáló vagy nyugállományú (volt hivatásos állományú) katona vagy csendőr havidijasoknak áll jogaban. A tényleges állományú és ideiglenesen tényleges szolgálatot teljesítő tisztek személyazonosságukat az utolsó hónapi parancsnoki bélyegzővel ellátott havidif könyvecskével igazolhatják.
(x) Wwfa* lőtt vad fogoly, fácán, nyul, őz, legolcsobb árban kapható Szabó Antal csemege üzletében.
(z) Aranyat, ezttatöt, brilliánsokat, platinát, aranyfogakat é* érmeket a legmagasabb árban veszek. Fried József ékszerénz, Sugár-ut 2. szám. (Fő tér éi Sugár-ut sarkán.)
- ZALA_._
(x) Műkedvelői előadás. A kiskani-zsai középiskolai tanulók folyó hó 20. ós 21-én jótékonycélu előadást rendeznek a templomtéri iskola udvarán Farkas Imre közkedvelt darabjának „Debrecenbe kéne menni14 című éne-, kes színmű bemutatásával. Cigányzenét Horváth György 8 tagu zenekara szolgáltatja. Helyárak : 20, 15 és 10 K. 21 ón az előadás után záróráig táncmulatság, melyre a belépődíj külön 10 K. A nagyé^mü közönség szívós pártfogását kéri, tekintettel a nemes célra, a rendezőség,
(x) Vadászok I Szabó Antal Nagykanizsa a Gust. Geuschow & Co. Ges. m. b. n. fegyver, lőszergyár ós nagykereskedés nagybani lerakata szállít engedélyeseknek Lanc. hüvelyt 16-os 180 kor., 12-es 230 kor. Kész töltény* 16 os 500 kor., 12-es 600 kor. száz darabonkint. Vadászfegyvereket ós teljes felszereléseket.
SPORT, f
A két ünnep programja.
Szombaton és.vasárnap a Szombathelyi Sport Egylet teljes elaő csapata lesz vendége a kanizsai pályának. A SzSE a vidék egyik legjobb csapata, a legutóbbi bajnoki fordulóban 1:0-ra verte a SzAK-ot, az eddigi bajnokcsapatot. Hozzáértők azt állítják, hogy a SzSE ma jobb, mint revalisa: a SzAK. A csapat teljes első legénységével érkezett Kanizsára és igy mindenképpen érdekes és értékes meccsre van kilátás. — Az első nap, azaz szombaton fél 6 órai kezdettel az NTE vei játszik a vendégcsapat. Előtte 4 órakor a VAC II.—NAFC II. előmórkőzést tart. — Vasárnap fél 6 órakor prdig a VAC játszik a SzSE-vel, melyet az NTE 1I.--NAFC II. elő-mérkőzés előz meg.
Hegy köszöntés.
.Irta: 5z. Szlgethy Ullmog.
»*
Hogy mí volt ennek a történetnek hőse, az nem deröl ki a végén sem, mert fölötte megoszlanak a vélemények. A fürdőközönség csak azt látta, hogy naponta pontosan megjelenik a kútnál, felhörpinti a maga rendes italát, azután bevonul az erdőbe és ott tölti majdnem az egész napot.
Nyilván amolyan poétás ember, aki gyönyörködik a fákban és beszél a madarakkal, mert kerül Ilyen szórakozás is. A magának élő ember fajtája ez, ide tartozik továbbá az is, aki hasonszőrűvel akadva össze, két órai hangtalan együttlét után kijelenti, hogy pompásan mulatott.
A mi poétás emberünk alkonyat felé kiült a korzóra és hallgatta a katonazenét, a mely szörnyű igyekezetet fejtett ki, hogy feledtessen valamit a betegekkel. Itt a jókedvüek-kel. Mert ugy volt az valahogy, — emberi szokásokhoz hiven — hogy az egészségesek tetszelegtek maguknak és képzelt bajokkal ostromolták a doktort, ellenben a betegek vidáman járták az utakat és turistakirándulásokon spekuláltak, a mikben a tervnél tovább sohasem jutottak.
Néha egy egy öreg asszony — mert ők érnek rá mindenre — megfigyelte, de eredményre nem tudott jutni. Ugy tetszett, hogy nem is gondolkodik, csak élvezi a tiszta levegőt, az emberekkel való érintkezésben a legszükségesebbre szoritkozik, barátja, ismo-rőse nincs. Egyformán néz raeg mindenkit, tekintetében nem csillan föl soha láng, jóllehet közöny sem lakik benne. Valami olyaiv. közbeeső értésről beszél az a két szem, minttA aki szereti a viiáyot ösmagáért, de nem akar a mélységeibe hatolni.
_1V21. augusztus 20.
Az öreg néni, akit bosszantott a rejtély, (mert annak tekintette), aztán figyelte tovább is, szőve a hozzávaló regényt, amelyben természetesen a boldogtalan szerelem épp olyan nagy szerephez jutott, mint a titokzatos megjelenés és a vele járó bonyodalom.
És egyszer csakugyan fölvillant az a két nyugodt szem. Akkor történt ez, mikor Tila, az ünnepelt primadonna először jetent meg a sétálók sokaságában.
— Most már biztos, hogy poétás emberi — jegyezte meg a kisded megfigyelő állomás parancsnoka. — Hisz végtére is annyi szép lány és asszony van itt, hogy egy egész emberöltőn át csupa szerelemmel telhetik meg a sziv. De az ilyen bohém jobban huz a maga fajtájához I
A poétás emberen csakugyan figye lemreméltó változatok mentek végbe. Korábban foglalta el a helyét és onnan leste Tilát, azzal a névtelen\' rajongással, amely csak a mélyen érző keblek sajátja. Az egész lelket kifejezni e tekintetben, sirni, örülni, rimánkodni és ujongani vele, hogy az őszinteségében ne lehessen kételkedni, — csak keveseknek adatott meg.
Tudta mér az egész fürdő, hogy a költő szerelmes Tilába, csak Tila nem tudott még erről. Már most nem vette észre, vagy ingerelte ez a játék ? — az nem tudható. Az ilyen elkényeztetett lányok sok mindenre képesek, egyaránt arra, hogy szórakozzanak az ismeretlen imádó benső keserűségén, de arra is, hogy észre ne vegyék azt.
A legnagyobb valószínűség mégis amel-
/
lett szól, hogy Tila nem látta meg a költőt. Mikor mindenki őt nézi, érte lelkesedik, szinte I természetesnek találja, hogy kivétel nincs s amint áttekint a terepen, egyszerre felel vissza mindenkinek, tudomásul véve a hódolatot.
A titkos szerelem ezek szerint égett: tovább és beszélt remény nélkül, végtelen sóvárgással azon a tekinteten keresztül, amely mindig és mindenütt Tilát kereste, mig egyszer. .. oh ez nagy nap volt... a primadonna véletlenül rajta felejtette szemét e fiun.
Egyszerre megértett mindent, mert az asszonyfajtának fölösleges — talán sok esetben unalmas is — a sok beszéd. Előbb tisztában vannak ők velünk, mint mi önmagunkkal s tisztában volt Tila is, aki attól kezdve mindig részesítette tekintetének egy sugarával a költőt. Enyhe, szinte szelíd pillantások voltak ezek, néma tudomásulvételei a hódolatnak, ami jól esik a grizettnek és a legelőkelőbb nőnek egyaránt. Sőt előnye volt a költőnek annyiban, hogy a fürdő aranyifju-sága mind hódolt Tilának, lebzselt állandóan körülötte, az unalomig kitárta szivét, (lehet, is ezekre hallgatni 1 mialatt itt ül egy mélyen érző lelkű férfi, aki titkolni igyekszik érzelmét, vagy legalább is nem kiáltja ki.
Érthető tehát, hogy a primadonna kezdett rokonszenvezni a fiúval és már beszélt is róla a komornájának. 1
— Többet ér, mint aXfürdő mindon legénye. Semmi léhaság sincs benne.
— Diszkrét és uri —- jegWzte meg a komorna. * /
Ei ekkor történt, hogy a költő, akinek szemében valami túlvilági megdicsőülés lángja sugárzott, fölemelkedett a padról és megemelte a kalapját. *
(Kolyumi ét vé*« Wwtfcssik.)
Szerkesztésén felelős a főszerkesztő.
1921. augusztus 20. ;
Apró hirdetések.
Két nagyobb vendéglő, igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Szigriszt közvetítő, Zrínyi Miklós utca 33. j870
Eladó egy 25 családból álló méhes, erős családok, kaptáraktoi és kasokban a bennlévő mézzel, szép nagy móhházzal ós méhészeti eszközökkel együtt. Cim megtudható lapunk kiadóhivatalában.
Tanoncnak felvétetik lehetőleg négy középiskolát végzett keresztény flu Berényi Elek bőrkereskedésében.
Néhány intelligensebb Iparost vállalnék
jó házikosztra. Cim a kiadóban.
Szabni és varrni tanulókat 0 hónapos kurzusra felvesz özv. Vincze Jánosnó, Hunyady-utca 2. . t 6054
Szíjgyártó-segéd azonnali felvételre kerestetik teljes ellátassal Szíjártó István szíjgyártó-mesternél, Eötvös tér. 6051
Szabados Rózsi női* és gyermekruha szalonjába elsőrendű szabóm unkásnőket
felvesz. Tanulóleányok is jelentkezhetnek. 6<*3
Két cipész-segéd felvétetik Fischer Miksa cipésznél, Kinizsy utca 7. ü0ö4
Egy használt nyereg megvételre kerestetik. Cim a kiadóhivatalban. 6065
# 6067 uj ajtók és ablakok, teljesen készek, minden nagyságban, a legjobb kivitelben, úgyszintén modern konyhabútorok kaphatók Scherz Lujza utóda bútorkereskedőnél, Nagykanizsán.
Modern ebédlő ós szalonbutor elköltözés * miatt sürgősön eladó. Ugyanott egy pianinó is. Cím : Sugár ut 68. 0062*
Két, esetleg egy szobás lakást keresek 0000 korona lelépósért. Szigriszt, Zrínyi-utca 33., / em.
Gyakorlott gép- és gyorsíró kis asszony felvétetik Pollák M. Emil irodájá-
ban, Kazinczy utca Sí/a. 6068
111 ■ * ■ ■ ......
Étkezési burgonya
szeptemberi szállításra minden mennyiségben kapható házhoz szállítva
metermázsánként 250 K>ért.
Előjegyezni lehet POLLÁK M. EMIL irodájában, Kinizsy utca 2/a. «a?
ZALA
Makulatur
újságpapír kg. kint 16 K-ért kapható lapunk kiadóhivatalában.
Alapíttatott 1906.
MENDLOVITS JÓZSEF
rézműves, Király-utca 45. szám.
Készit szövetkezeti szeszfózJéket, vörösréz ^
pálinkafőző kazánokat, mosóüstöket én minden L
o szakmába vágó munkálatokat. J
Kiváltul garancia mellett legkomplikáltabb f
autogén hegc»zté«t. 0005 ^
R
uhavarrást
agy ryermakaknalr, mint
nek J u tányoi k r o n .lfogadnak
Rák ó o*l atoa 14. »»im alatt.
uzát. rozsot
w ■ •
mindenféle hüvelyest, gazdasági terményeket és magvakat a legmagasabb tőzsdei napi áron minden mennyiségben vásárol készpénzfizetés WW a*ÍívimAmJÍ
mellett,előleget nyújt, z.ákotelőre küld JJOU ÜölglUUUU
terménykereskedő, a Mercator Kereskedelmi rt. budapesti cég kirendeltsége
Nagykanizsa, Kazinczy- (Vaauti) utca 11. szám.
*» Sürgönyeim: Dőrl Nagykanizsa. Telefon: 109. sz.

Értcsttem a t. hölgyközönséget, hogy
n; női kalapok
átalakítását és festését elvállalom és azokat a legújabb divatú formákra a legszebb kívir telben elkészítem. cow
TOTOLF) LFH05
fcalapoameater, Nagykanizsa.
A legújabb divatú őszi kaiapmodellek már megtekinthetők
Eötvöi-tir 25. izim alatti üzletimben.
Dus választók mindennemű tórfi- és gyermekkalapokban, valamint sapkákban.
A kiváló minőségű „Bokor" és „Boklyn" védjegyű terpentines
cipőkrémek
^ valamint a „Méhkas" védjegyű
«
ruhafestők
• legolcsóbb gyári árban kaphatók:
Artner ós Kelemen
cégnél, Nagykanizsa.
Önkéntes árverés.
x-V.

1 pár igás ló, 1 drb féderes bőrfedelű kocsi, 1 pár kitűnő jó lószerszám, 1 drb sweblis nagy kocsi, 3 „ gazdasági oldalas kocsi folyó hó 21-én, vasárnap d. e. 11 órakor Sugár-ut 20. szám alatt el fog adatni.
A lovak azonnal átveendők és el-vezetendők.
Strém Károly.
0053
BENZIN,
petróleum, gázolaj, gép- ós hengerolaj a legjobb minőségben állandóan kapható a Somogyinegyel Gazdasági Egyesület
védnöksége a ait álló
Árufogyasztási és Terményértékesítő Szövetkezetnél Kaposvár
a vasútállomással szemben.
j
Interurbán-telefon: 184 szám.
___
56W

■■■■■
Uj kádár műhely!
100 litertől 3000 UUrly ajtós, vagy ajtó nélküli hordók bármoly mennyiségben leszállított árban kaphatók
TOBAK MIKLÓS
kádúrmestcrnél, Biombatholy, Emióbét ktrálynó-utoa. 47. »*ám. bOHO
Iskolakönyvek bekötését
a legolcsóbban végzi :: lapunk nyomdája ,::
Fő-ut 5. izém alatt.
Ingatlanok közvetitese.
Eladó birtokok: Ho^rS
3 ho\'d rét, 400 holdas bórlot, stb.
FlorlA há-rab" NtgylwnUsán csalidl kortes LldUU WACfXfK . házak beköltözhető Kakassal,
emeletes házak, üzletházak, házak istállóval ós tocsiszin-nel, Badacsonytomajon nagy üzletház elfoglalható 0 szobás lakással. Balatoni villák a somogyi parton.
Üzlotholyiség a Kó-uton átadó I RUÓrangu vendégló-Wrlct átadói
Szántó Vilmos Km* ft^-U»»^*. ^ Tcl.íon i 8»».
Eladó autó.
16/24 IIP. Maihifi gyártmányu 0 üléses személy-autó, teljesen utrakósz állapotban, generáljavitás után eladó. Érte-6067 \' keznl lehet:
Zob Elemér
ny. századosnál, Nagykanizsán.

a.—ammem wm
rH£NGERCKi
R ovÁtkoiAs£t és
cs iszol/ís4r LEGf>mnrosf\\Ba
KIVITELBEN véOH\'.
Rovátkolásl és cslszolásl árak a békebeli érak 15-szftröse
Hengerek át <S 220 220 220 220 220 220 220 250 290 300 hosszjnárste: 343 396 475 550. 650 800 1000 600 550 800
Ára: koma 670 630 690 796 946 1140 1440 946 1060 1616


ZALA
1921. Augusztus 90
11172/1921. .Csonk» M Agyaror» «ág nem orsiátf,
Égést Magyarom^ mcnyoiszuK I*
Hirdetmény.
A forrradalom kitörése óta tekintettel a nehéz élelmezési viszonyokra, a hatóságok elnézték, hogy a mészárosok az 54300/90Ö sz. F.*M. rendelet 98. §. ellenére növendékmarhahus mellett más húsokat Is mértek kl egy Időben egy helyiségben.
Minthogy a viszonyok megváltoztak, a marhaárak csökkentek, ennélfogva nem nézhető tovább, hogy a mészárosok a husíogyasztő közönségnek felnőtt marhahús helyett csekélyebb értékű növendék-marhahúst árusítson.
Ennélfogva felhívom a mészárosokat\' és henteseket, hogy jövőben az 54300/908 sz. rendelet 98. §-a értelmében növen-dékmarhahussal egy Időben, egy helyiségben blvalyhuson kívül más húsokat ne árusítsanak, mert ellenük az 54000/1908. sz. F. M. rendelet 119. §V %fö§v alkalmaztatni.
Nagykanizsa, 1921, augusztus 12. ocoe Polgármester.
O KIBOR
(85—90d/o csiroképcsségü) ■ Őszi borsó, bükköny, nemesített elsŐéví utántcunósü „Széli«c84,-féle vető buza, árpa, rozs, továbbá mindennemű gazdasági vetőmag — őszi vetésre az összes kerti magvak beszerezhetők:
Ország József
mugkcrcMkcdéscbcn Nagykanizsán, Hrxsébet-ter 10. stám.
Hrvcréöí hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kh. járásbíróság 1963/921. számú végzésével elrendelt és néhai öiv. Kohn Fülöpnó hagyatékához tartozó Ingóságok, u. m. szobabútor, ágynemű, ruhanemű és konyhaberendezés dr. Krausz Aladár ügyvéd, mint ügygondnok jelenléte mellett a legtöbbet Ígérőnek készpénz lefizetése mellett Nagykanizsán, Csengery-utca 13. sz. alatt f, évi szeptember 1-íu dk u. 5 órakor elárverezni fogom.
Nagykanizsa, 1921. augusztus 17.
Haán Gyula
0042
bir. végrehajtó.
sBorbizoniány!^
Szénát, szalmát, gabona, termény és gyümölcs-árukat szállít ugy kicsiny. 2S24 bon, mint nagyban
Bruncsics Ferenc Hahót.
Sürgönyeim: Bruncsics József Nagykanizsa.
Egy korona 40 fill.-be
kerül példányonkint a
„ZALA"
ha előfizet egy hóra vagy negyedévre.
Fő-ut 12. »ám.
" \' • * \' « . . V" \' .
\' ^ \' • \\ > * *
Saját érdekében tekintse meg kőrakatjainkban
olcsó, tartós; megbízható
mindennemű polgári ¿1 luxus cipőáruinkat, nielyok sxabott áiainknil ét szolid kivitelüknél fogva föltétlen versenyképesek.
I "
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.^SXt U
> ingatlanok *
gyors közvetítése • vr
gyom közvcttténe Zrínyi Miklós-utca 33. I. orn.
Beköltözhető lakással eladó házakt
Emeletes ház, elfoglalható 2 sxobÁ.s lukas
és üzlethelyiség .... s ... . 400.000 K Uj, 4 szobás háe, nagy kort, elfoglalható
3 szobás lakás . .........3S0.000 K
Uj 2 Ukásu hág istálóval, nagy kerttel,
3 szobás elfoglalható....... 360 000 K
Belvárosban 2 lakásu hái, kisebb kerttel,
elfoglalható 2 szobás....... 260.000 K
Kisebb has, 3 egy szobás lakás, nagy kert .
elfoglalható 1 szoba-konyha . . . . . 200 000 K Kégi ház üzletutcában, udvar, nagy kerttel elfoglalható 2 szoba ....... 230 000 l<
\' Kisebb ház udvarral, 3 egy szobás lakás
1 szoba-konyha elfoglalható ..... 130 000 K
Eladó házak:
Kmeletos, modern bérpalota, fürdőszobák.
vízvezetékkel......... 1.609.000 K
Nagykeitü házak, több lakással, istálóval,
forgalmas utcákon, piuc közelében . 400 —100 000 K Nagykertü házak, modern 3—6 szobásak 400 - 800.000 K Magányos htzak udvar, nagy kerttel a város minden részében ...» . . 160—700.000 K
Kiadó két nagyobb vendéglő igen Jóforgalmu, Jutányos árakon.
Vendéglő bérletek átadók. — 3 berendezett üzlet
átadó. t
Kisbirtok eladó, 14 holdas, 4 és fél holdas.
Nagybirtokot!- Zalában és Somogyban 485 holdtól 25U0 holdig.
BIrtokbérlot átadó: 236, 540 és SOO holdas.
Jó rétek eladók. — Több szép szőlő eladó a város közelében, —r Magyar-utcában házhely eladó.
Bsrtndssstt eemsntáragyár sladó.
TEXTILÁRUK.
K&xvetlen behozatnál uois
Ha feljön Pestre,
okvetlen koresse fel cégünket bevásárlás végejt. Állandó nagy raktár rőfös árukban.
Naponta érkező olasz parthle-áruk
AMERIKAI KUHAÁRUHÁZ
ltiuUpoat, KlrAty-uU*. 10.
Xnterurban-tsWfon: József 41- 36.
Jó üzemképes 31/»
gőzlokomobil
900-as cséplővel, teljes felszereléssel eladó.
Hári Lajos
Nagyszakácsi (Somogymegye).
Megnyílt
Krátky György Hrzsébet-téri
különlegességek., kistrafikja
ahol mindenféle szivar, cigaretta és cigaretta dohány-kapható. — Raktáron tart különféle elsőrendű cigaretta-hüvelyeket, szopó-kákat s más e szakba vágó cikkekel. — Bélyegórudal «>40
Eladó ingatlanok!
Sok szép magánház, üzletház, bérház, emeletes és földszintes, közöttük több azonnal beköltözhető lakással; néhány bejáró korcsma nagy udvarokkal, istálók-kal és teljes berendezéssel.
Néhány darab 5—20 holdas kisbirtok a
város közelében, rajta gazdasági épületekkel és azonnal, beköltözhető lakásokkal, Amerikából visszaérkezetteknek nagyon alkalmas.
Igen szép és olcsó házhelyek a város belterületén vasútiaknak nagyon alkalmasak, vázrajzok nálam megtekinthetők és vételek eíójcgyezhetSk. Balatonmenti villák, nagyobb szőlőkkel, függő termessel; nagykanizsai szőlők lakható pincékkel ós 2 drb rét van nálam sürgős eladásra előjegyezve. Bővebbet:
r.
Aczól Ignác
énzkölcsön és ingatlanforgalmi rodája Nagykanizsa» Fő-ut 8. sz*
Árpát, zabot, búzát, rozsot
és egyéb terményeket minden mennyiségben vásárolunk készpénzfizetés mellett, előleget nyujtunk, zsákokat előre küldünk. t a legmagasabb napi árat
adjuk akár közvetlenül, akár az alanti kirendeltségeink, vagy képviselőségeink utján.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R T.
Nagykanizsa, Bazár-épület. y Sürgönyeim: Futura. Telefonszám: 125.
Kirendeltségeink t Zalaegerszeg, telefonszám 50, Zalaszentgrót, telefonszám 82, Lenti.
íánUKfilÁQáífflinV • Wtol»«övotke*«t Kesithcly, telofonaiAra 68, HitoWsavetkexet Zalaapáti, tclofonsoám 3, AöjmöölUööftülU& . HitclMÖvetkcict Tapolca, lelofoimAm 18, HUalsiövetkotet Dobri, Hangya Sxövatkotft
Síime^, telefonszám 20, Hangya Siovctkoaet Nova, teUfonsiám 7.
jm^. .i ■••■
Nyomatott a laptulajcionosok: Zalai éa Gyarmati könyvnyomdájában.
fiíJR;
L 1


30. évfolyam
n —7—.......--■


Nagykanizsa, 1921. augusztus 23. Kedd
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Pó-u t 13. • i A m.
Nyomda:
Pő-ut 5. as ám
Mogjtlenik hétfő M* • vétolóvol minden \' nap kőra reggel.
S25HP"
~mmm
5555
POLITIKA!. NAPILAP
■ w - -x
«»•rkai.tfl^l é« kiadóhivatal! (elefou 7$. P«HirkMit0 Inkát« 71. Nyomdai telelőn 117.
ftmmmiBemmam^m^i^m. \' i i ————
Kósierkcsztó:
tóth zoltAn
■1,1 \'1 TáiAs/orkesitó :
Dr. HIRSCHLER JENŐ
189. szánt
Előfizetési árak:
»
Hal/bin házhoz hordva fidftrt postai txélkftldisxil
H*y hóra . .. . 55 K Negyed óvre . 100 „ Félévre ... 200 „ Bgész évre . . 400 ,
Egye« szám ára 2 korona
Hirdetések délután ft órái«: vétetnek fel dljfssbás sserlnt.
t&Ée
m

Baranyaban csend van.
Bevonultak osapataink. — Az antant erélyesen lépett fel a szerbekkel szemben. — A délszláv sajtó kesergése. — Szeretet és
megértés.
. A Zala tegnapi rendkivüli számában jelentettük, hogy a magyar csapatok bevonultak a felszabaduló területekre, ahol mindenütt lelkesedéssel és örömmel fogadták csapatainkat. A fegyelmezett magyar csapatok mindenfelé példás rendet, megértet és szeretetet visznek magukkal. A nagyfontosságú eseményekről ujubb telefonjelentéseínk a következőkben számolnak be:
London. A külügyi államtitkár az alsóházban közölte, hogy Gosset ezredes, a Dél-magyarország kiürítésének ellenőrzésével megbízott szövetségesközi bízottság elnöke megkapta a szükséges utasításokat, hogy megakadályozza, hogy a jugoszláv és a magyar hatóságok között a terület átadása alkalmával konfliktus támadjon. Instrukciói vannak arra is, hogy őrködjék azon, hogy a kiürített területet Magyarországnak megfelelően szervezett s a rend és nyugalom fenntartására készenlétben lévő hatóságai közvetlenül a szövetségesközi bizottság tevékenységének befejezése után átvegyék. Gosset ezredes nem tett említést olyan jelentésről, amely szerint a magyar kormány bejelentette volna, hogy a baranyai szociálisták vezéreit le akarja tartóztatni.
Paris. A Daily Telegraph tudósítója a baranyai kérdéssel foglalkozva sejteti a szerb parancsnokságnak azt a szándékát, hogy a hirtelen kiürítéssel az extremisták által okozandó zavaroknak nyújtson teret.
Pécsr Raics szerb főispán tegnapelőtt elhagyta Pécset. Eltávozása előtt kinos incidens töitént, amennyiben az összesereglett munkások inzultálni akarták és csak erős katonai fedezet tudta megakadályozni a tett-Igességet. A munkások magatartása élénk világot vet a munkásság állítólagos szeib barátságának a meséjére és arra az elnyomatásra, melyben a munkásságnak a szerb uralom idején részük volt.
tíaju. Az alispáni hivatal és az árvaszéki tisztviselők ideérkeztek és rögtön megkezdték működésüket.
Belgrád. A délszláv sajtó behatóan foglalkozik Baranya kiürítésével és élesen kritizálja az ántánt magatartását. Szemérc veti fz antantnak, különösen pedig Angolországnak, hogy csak a magyar érdekeket tartotta szem előtt. Olyan hangok is hallatszanak, hogy a szövetségesek ebben a kérdésben cserbenhagyták Jugoszláviát és nyíltan Magyarország mellett foglaltak állást.
Szegedt A magyar csendőrség és rend-Őrség egy különítménye vasárnap léggel Öt órakor átlépte a demarkációs vonalat és hat órakor bevonult Kis-Zomborba. Kis-Zombor határában a falu lakossága lelkes ovációkban részesítette a bevonulókat. A falu lakossága élén és nevében a község jegyzője lelkes szavakkal üdvözölte a magyar nemzeti hadsere* get és a bevonuló osztagok parancsnokát, Lénáti őrnagyot.
Elparentálták Petárt.
Belgrád, augusztus 22. A nemzetgyűlés szombaton gyászÜ\'óst tartott, melyen az elnök elparentálta Petár királyt. Az elhunyt király érdemeinek méltatása után bejelentette az elnök, hogy Sándor király jogilag elfoglalta a trónt ós nyomban Párisból való visszaérkezése után leteszi az esküt az alkotmányra. A királyt Neully-ben sikeresen megoperálták és rövid idő múlva visszatér Belgrádba.
Rablógyilkosság a marcali! országúton.
Budapest, augusztus 22. A marcalii csendőrség táviratban értesitetto a pesti főkapitányságot, hogy csütörtökön egy 30 óv körüli ember, aki marhakereskedőnek ós korcsmárosnak mondta magát, fölkéredzkedett a nagybajomi vásárról jövő Kollár József szerenyoi lakos kocsijára. Szerenyo község határában az idegen Kollárt agyonlőtte és 160.000 K t tartalmazó pénztárcáját ellopta. A gyilkost üldözőbe vették, ez azonban visszalőtt üldözőire és három embert súlyosan megsebesített. A gyilkos állítólag Budapest felé szökött.
Feloszlatták a köztársasági pártot.
Budapest, augusztus 22. Hivatalos helyről .értesülünk, hogy Ráday belügyminiszter az Országos Köztársasági Pártot mogszüntotte és eltiltotta mindennemű működésétől. Az erről szóló rendelet a betiltás okául azt hozza fel, hogy a köztársasági párt szervezete a magyar nemzet alkotmányát alapjában veszélyezteti, célja törvényellenes, a közcsendet sérti és megbontással fenyegeti.
TŐZSDE.
»
ftudflpovt, .mgukztus 22
Valutaplao: Napoleon 1230, Honi 1425, I.cvh -r, Dollár 3W21/,, Kittiiciu fiunk 3026, Lengyel m«ik<t 17\'/, MArka 400, ür* 1625, Ositrák 36,/,, Rubo) 45»/„ l.oi 4H5, Siokol 467, Svájci frank —, Koronadinár «60, Frank* dl,^--Holland fonni —, ttécsl kií»««tc«--.
Brtókok: Magyar Ilitől 1635, 0»ztrák fiitol--,
IU*al 565, JohtAlog —, Loxxámitoló 700, Koroskodolml lUnk 6550, Magyaf-Ola»» 300, llaocninl 5000, Drasoho
3500, Altaláno» **én--, Ssáaavárl 2400, Salgótarjáni
3625, Urlkányi 3Ü50, Rima 2160, Schlick 025, Guttmnnn 3126, Nasici 10000, Dinka 2250, Klotild 2025, Magyar
Cukor--, Adria 6550, AllanUka 440J, Királysor — -,
Bosnyák-Agrár--, Upták 452, Phttbus 65b, Vasmegyei
NVllaiuos----, tiuolla--, KoukordU 23H0.
A politikai helyzet.
■1* ■■!<>■ -"t \'
A izllnet és sürgős
Interpellációké
. M *
Budapest, aug. 22. A nemzetgyűlés holnap tartja utolsó ülését a nyári szünet előtt. Napirendjén az ingatlan vagyonváltság harmadszori olvasása és Hegedűs Lóránt pénzügyminiszternek az eddig befolyt vagyonváltság hovafordításáról szóló jelentése szerepelnek, melyet annak idején Érekij Károly indítványára kért be a nemzetgyűlés a pénzügyminisztertől. Egész bizonyos, hogy a nemzetgyűlés holnapi utolsó ülését a képviselők egy része felhasználja arra, hogy kerületük egyik-másik panaszos ügyét sürgős Interpelláció alakjában vigyék a Ház elé és az elnökség az utolsó ülésre való tekintettel koncilian-sabb lesz az interpellálni akaró képviselőkkel szemben.
Eddig két képviselőnek adtak előzetes engedélyt sürgős interpellációra. Az egyik Haller István, aki a megszállott területeken levő magyar birtokok erőszakos szekvesztrá-lása ügyében szólal fel, amelyre hir szerint Bánffy Miklós azonnal válaszol. Megnyugtató kijelentéseket várnak itt annál íh inkább, mert a megszállók a szekvesztrumokkal napok alatt n magyarság százezreit tehetik földönfutóvá. Ebben a tekintetben az ország közvéleménye a legerélyesebb intézkedést várja a külügyi kormányzattól és az antant-misszióktól, melyeknek nem is annyira a nemzetközi jog alapján, mint inkább humanitárius szempontok alapján kötelességQJk^meggátolni a megszállók ezen legújabb atrocitásait.
A másik sürgős interpellációt Szilágyi Lajos irüézi az összkormányhoz, melyben arra kéri a kormányt, hogy azoknak az állami tisztviselőknek, akik legalább egy évet töltöttek a tűzvonalban, vagy megsebesültek, vagy megrokkantak, a kormány az előléptetéseknél és általában hivatalps szolgálatukban biztosítson bizonyos előnyöket.
Baranya éi Nyugatmagyarország a Ház előtt*
A nemzetgyűlés holnapi ülésén Bánffy külügyminiszter a napirend előtt vagy a tárgyalás megszakításával nagyfontosságú nyilatkozatot »esz a felszabadult Baranya és a dél-vidfjé Kalamint Nyugatmagyarország átadása ügv#,v\\*u A külügyminiszter nyilatkozata iránt poíitikai körökben óriási érdeklődéssel viseltetnek.
A felszabadulás
a pártok előtt.
A baranyai kerületek politikai megszervezésére a pártokban nagy készülődéi folyik. A kereszténypárt minden egyes kerületben jelöltet fog állítani és a legtöbb kerületben a kisgazdapárt is felveszi s harcot, de készülnek a választásokra a parlamentben nem képviselt pártok is. A választások időpontja még nagyon messzefekvő, mert még a kormány nem kivánja a lakosságot a pártharcokba belekeverni, másrészt maguk a pártok sem akarják az egységes magyarságot a pártszenvedélyek felzaklatásával megosztani.
•A nyert kerületek és képviselői.
A felszabadulás által kiegészült délvidéki csonka kerületek képviselői egyelőre nem monda\'.ív;, le mandátumukról és a csoíita

ZALA

1921. augusztus 23
kerülettel nyert megbízásukat csak akkor adják viasza választóiknak, amikor a kormány az összes délvidéki kerületben kiírja az uj választásokat.
Az elveszített kerületek és képviselői.
A ny ugat magyarországi képviselők ma^l-tm tásukrn nézve eddig még nem döntöttek. Még maguk a képviselők scni határoztak abban a tekintetben végérvényesen, hogv man dátumukról lemondanak-e. Vájjon a Reichs-rathban kívánják-e képviselni kerületüket, avagy megtartják mandátumaikat a magyar nemzetgyűlésen. A közeli napokban erre • nézve azonban dönteni kell.
Dvorcsák Gyónó m helyzetről.
Dvorcsák Győző, a tótok fáradhatatlan vezére n napokban hazaérkezett külföldi útjáról. Vasárnap felkereste kerületét, Nyíregyházát, ahol nagy beszédet mondott és tájékoztatta választóit az aktuális kül- és belpolitikai kérdésekről.
Kijelentette, hogy beszédjét általában az optimumul jellemzi és mostani beszédjét még nagyobb optimizmus hatja át, mint az eddigieket. Csonkamagyarország külpolitikájának az egén erősen derülni kezd — mondotta. Az orosz kommunizmus haldoklik és Európa államai versenyeznek, hogy minél nagyobb befolyásuk legyen a polgári rendhez visszatérő Oroszország reorganizálásában. Szerinte a legtöbb kilátása erre Németországnak van. Franciaország középeurópai kis szövetségesei révén igyekezik befolyáshoz jutni, de egészen bizonyos, hogy ezek a hozzájuk fűzött reményeket nem tudják beváltani.
Magyarország belpolitikájáról nyilatkozva, felszólította választóit, hogy szigorúan ügyeljenek a példás rendre, mert odakünn az ország belső rendje imponál legjobban. Az integritásért nem kiabálással, vagy kardcsörtetéssel kell küzdeni, hanem összeszorított fogakkal és ökölbeszorított kézzel kell szüntelenül az elszakított részekre gondolni.
Megvannak a solti gyilkosok.
Budapest, augusztus 22. A solii gyilkosság ügyében a belügyminisztérium országos nyomozó osztálya erélyesen folytatta a nyomozást és sikerült elfogni a totteseket négy parasztember és egy vidéki segédjegyző személyében, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Lederer Adolf kereskedő meggyilkolásán kivül ők követték el Solton a többi atrocitásokat is. A gyilkosokat erős csendőri fedszettel Budapestre hozták, ahol a főkapitányságon a belügyminisztérium nyomozó osztálya kihallgatta őket. A nyomozás érdokébon egyelőre nem közölhetők a gyilkosok nevei, de annyit máris sikerült megállapítani, hogy az egyik gyilkosnak öccsét, egy parasztembert valószínűleg szabadlábra helyeznek. A kihallgatás folyik.
Az angol követ beiktatása.
Budapest, augusztus 22. Horthy Miklós ma délelőtt a szokásos ünnepélyes módon fogadta Thomas Hohler angol kir. köveiét, ki megbízó levelét nyújtotta át. A követet a kormányzó szárnysegéde kisérte a kir. palotába, ahol megérkezésekor az őrség fegyverbe állott. A főlépcsőnél Magasházy őrnagy, a kormányzó fogadóterme előtt pedig dr. Bartha Richárd, a kabinetiroda főnöke várta a követet, akit azután a kormányzó ünnepélyes audiencián fogadott és a megbízólevelet Bánffy külügyminiszter jelenlétében átvette. Ez után az aktus után a követ bemutatta a kormányzónak Coote és Lerougetel követségi tanácsosokat, Robinson konzult és Humphreys kereskedelmi attasét.
A korona Zürichben.
Budapest, augusxtus TI. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma : (zárlatkor) 1*55, osztrák korona) —\'70, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —*60 szantlm.
Végre
egy örömnap is a hosszú gyászban. Barcson, Pécjett, Baján, Újszegeden ismét nemzeti trikolórt lenget a szellő. Most még egy keserű, nagyoo keserű labdacs van hátra: Nyugatmagyarország átadása. Simán fog ez is menni s tálén jobb is lesz így. Az igazat megvallva azonban, jobb szerettük volna, ha ennél a kérdésnél kissé jobban kuruckodunk. Ott vannak a lengyelek. Ellene szegültek az antant parancsának s gyönyörű eredményt értek el. Görögország az antant határozott tilalma ellen ültette vissza királyi székébe az elcsapott uralkodót s az még má is helyén van. Sőt ez az uralkodó ujabb tilalom ellenére hadat üzent Törökországnak s a háború vigan folyik. Az antant tehetetlen a görög elhatározással szemben. Talán nekünk is inkább szomszédaink miatt kellett engedni, mint az antant kívánságéra. Hiszen a piszkos, lomha oláh, a gyáva cseh az alaltoinos szerb állítólag csak az alkalomra várnak, hogy újra ránk törjenek. De kérdés, hogy igy van-e ez ? A cseh hadsereg n szó teljes értelmében megbízhatatlan. Maga a cseh gyáva, — a magyar, német és tót nyelvű cseh katona pedig inkább fordulna a cseh zászló ellen, mint a magyar katonák ellen. Szerbia a meghódított részek megszállását és fékentartását is alig győzi haderejével. Ezért kénytelen unos untalan engedményeket tenni ugy az olaszoknak, mint az albánoknak és crnagocoknnk. Románia ugy cl van foglalva keleten és délen, hogy aligha merne még egyszer neki vágni a Tiszának. Nyugatmagyarország átadására a kormány kötelezte magát s az ndolt szót megszegni, az átadást reguláris magyar csapatokkal meghiúsítani nem szabad. De a lengyelek részéről is felelőtlen elemek avatkoztak be és arattak sikert Sziléziában. Hát a magyar elkeseredés, düh nem szül egyeUen Korfon-tít sem ? Nekünk nincs egyetlen emberünk sem, aki azt mondaná: „Körém és utánam emberek, a kormány tehet amit akar, — Sopront én nem adom.44 Egy ilyen vállalkozást az egész nemzet, sőt talán a kül*\' föld rokonszenve is fogadott volna s ta\'.án mi is érhettünk volna el némi sikert s nem kellene szégyennel meghátrálnunk ötven olasz katona és ötszáz osztrák rendőr előtt. Ennek a megmozdulásnak az élén örömmel láttuk volna Héjjast, Prónayt, Osztenburgot.
— Pécs uj rendőrségi vezetője.
A belügyminiszter Török Lajos államrendŐr-ségl tanácsost bizta meg n £écsí államrendőrség ideiglenes vezetésével. Érdekes, hogy Pécsnek még városi főkapitánya is van, mert a régi rendőrtestületet a megszállás miatt nem lehetett államosítani.
— A Velencei-tó gyógyfürdő ? Fehérvárról jelentik, hogy Fehérmegyében nagy mozgalom indult meg a Velencei-tó kulturáltabbá tételére. Állítólag kiváló orvosprofesz-szorok megállapították, hogy n Velencei-tó iszapja kitűnő gyógyhatású n reumatikus bán-talmakra s olyanok is gyógyultak meg már itt, akiken még Postyén se segített. A pesti közönség az idén is szívesen ment már a Velencei-tóra s egyedül Gárdony községben százával fürdőztek a pestiek.
— A soproni evangélikus Iskolák elhelyezése. A soproni evangélikus ískolá-kat egyelőre Győrben helyezik el. Az evangélikus teológia végleg Pécsre kerül, a tanítóképző Bonyhádra, az ev. főgimnázium pedig Győrben marad.
— Hova menekülnek a soproni hivatalok? Nyugatmagyarország kiürítése után Sopronmegyének csak egy kis része marad meg magyar kézen. A megyei szervezetet azonban itt is fönntartják s ennek a résznek továbbra ís Sopronmegye lesz a neve. Mivel a megmaradó Sopronmegyében olyan nagy hely nincs, mint az elszakadó Sopron város, tehát a megyei hivatalokat is különböző helyeken fogják elhelyezni. így például a megyei árvaszék a számvevőséggel és gyámpénztárral együtt Csornára kerül. A megyei Gazdasági Egylet, az Áruforgalmi és a GOK szintén ide. Az al&páni hivatal és a csendőrszárnyparancs" nokság Kapuvárra megy. A soproni törvényszék, járásbíróság és pénzügyigazgatóság egyelőre Győrben száll meg. A Kereskedelmi és Iparkamara végleg ott hagyja Sopronmegyét és Szombathelyre megy. A többi hivatalnak még helye sincs, képzelni, hogy meg fog növekedni o vagonlakók száma.
— A szini szezon körül. Heltai Hugó ma Budapestről a város cimóre táviratot küldött, mely azt hrla\'mazza, hogy titkára Mayery berg Frida ós Mariházy Miklós lemondó nyilatkozatával útban van Kanizsa felé, kéri számára n játszási engedély megadását. — Ezzel a kanizsai Őszi színházi szezont biztosítottnak tekintenők, ha az utolsó pillanatban nem avatkozott volna a dologba Bodonyi Béla soproni színigazgató. Mi, akik ismerjük a dolgot, tudjuk hogy Heltai u két lemondó nyilatkozat megszerzésével olyan nehéz munkát végzett, hogy most, amikor a dolog legnehezebbik- részét elvégezte, nem lenne igazságos dolog őt a játszási engedélytől elütni és értesülésünk szerint a város vezetőségénél erre nem is gondolnak, csupán arról van szó, hogy az őszi szezont Heltainak adják, mig kora tavasszal a játszási engedélyt Bodonyi társulata részére biztosítják.
— A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája ma (23-án) délután 6 órakor a szokott helyen dalpróbát tart. Pontos megjelenést kér az elnökség.
— Nagy tűzvész Gyugyon. A so-
mogymegyei Gyugy községben az elmúlt héten óriási tűzvész pusztított. Délután két órakor a falu felső részén kigyulladt egyik gazdának a szérűje és minthogy éppen akkor nagy szélvihar dühöngött, a lángok csakhamar szétterjedtek az egész faluban. A láng, füst és tüz-csóva az egész falut elárasztotta. Az egész tűzvész jó tápanyagot nyert a sok felhalmozott tűzifában, mely minden ház udvarán nagy garmadában állolt és most ropogva égett. Egy egész város évi faszükségletét kielégítette volna az a famennyiség, mely a lányok martaléka lett. Pár óra alatt elégelt 16 gazda minden ingó és ingatlan vagyona. Különös erővel csapott fel a láng Berkes Mihály községi bíró házánál, ahol hat benzinnel telt hordó ós hat zsírral telt bődönje rettenetes robajjal durrant szét ós lett a tüz áldozata. A kárt a kintjárt hatósági közegek 20 millió koronára becsülik, moly biztosítás révén csak félig térül meg.
— Kivándorlási szándékozók figyelmébe. Az Amerikába vándorolni szándékozók figyelmét felhívjuk arra a körülményre, hogy Amerika és a magyar Védő iroda közt szerződés jött létre, melynek értelmében minden kivándorolni szándékozónak « Védő Irodához kell folyamodnia. Augusxtus elejétől már nem is fogad közvetlenül
1921. augusztus 23,__
senkit sem az északamerikai Egyesült-Államok magyarországi útlevél osztálya, hanem a kivándorlók a Védő Irodánál jelentkezhetnek először útlevelükkel és okmányaikkal. Az intézkedés főcélja a kivándorlók tökéletesebb védelme volt. Senkisem legyen kitéve annak, hogy Amerika, mint létszámfölöttit vissza küldje, vagy aki eladta itthon mindenét és utrakészen áll, ne legyen kénytelen hetekig, esetleg hónapokig itt költeni pénzét, amig beutazási engedélye eldől. Teljesen kizárja a Védő Iroda működése azt is, hogy nem engedélyezett társaság hajójegyével induljon útnak a kivándorló és útközben esetle? visszaküldjék, vagy ne gondoskodjanak róTa kellőképpen. Még tanulmányul és rokonlátogatás cimén sem lehet vizumot kapni Ilyen hajójeggyel. A kivándorlók különféle szinü lapokat kapnak, minden hónapban, más szinüt és ezáltal biztosítva vannak, hogy abban a hónapban, mikorra vízumuk szól, tényleg el is indulhatnak és partra is szállhatnak. Kilátás van arra is, hogy a jövőben azok, akik a békeszerződés folytán a tőlünk elszakadó területeken bírnak illetőséggel, az illető utódállam részére megállapított szám terhére kapnak beutazási engedélyt és ezáltal a magyar kivándorlók részére megállapított 5600 beutazási„ lehetőség valamivel emelkedni fog. A Magyar Kivándorlókat és Visszavándorlókat Védő Irodának sikerült végleg kiküszöbölj a közbenjárókat is. Az iroda ugyanis csak a kivándorlóval tárgyal, még felvilágosítást sem ad közvetítőnek és igy jelentékeny összeget takarít meg q kivándorló, aki eddiV, hogv ügye gyorsabban elintéztessék, kíjárókhoz fordult. A közönség megértéssel fogadja a Védő Iroda működését, panaszt azóta még elvétve sem lehet hallani. Gyorsan, igazságosan és szeretettel intézik el itt mindenkinek a dolgát.
(x) Fábián Miksa ás Pásztor Irma
folyó hó 24-én délelőtt s/4 11 órakor házasságot kötnek. (Minden külön értesítés helyett.)
A „Magyar Nép*4, o mindenfelé nagy kedveliségnek örvendő képes családi lap legújabb, 34 ik száma címlapján bemutatja az antant Budapestre küldött katonai ellenőrző bizottságát. E mellett szebbnél-szebb fényképfelvételeket közöl a Németországba induló egyetemi hallgatóiról, a világ esperantóinak látogatásáról, a Balatonról stb. stb. A szövegrészből Hunga-rus .Szilánkjai" mellett kiemeljük Telekei Béla versét, Renke Tibor novelláját, a Balatonról, és a tüdövószről szóló cikkeket, Gulyás József regény folytatását és gazdasög rovatot. A .Magyar Nép" szórakoztató és tanulságos tartalmán kivül számo3 kedvezményt Is nyújt előfizetőinek, olcsóság tekintetében pedig páratlanul áll. Előfizetési ára negyedévre 00, félévre 110 korona. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal, Szentkirályi-utca 30. szám.
— A lebélyegzetten, továbbá az első Jugoszláv felülbélyegzéssel ellátott s végül a 10.000, 1000 ós 100 koronáról szóló magyar felülbélyegzést! osztrák-magyar bankjegyeknek a szerb megszállás alól felszabaduló magyar területre való bevitele ós onnan tovább való kihozatala tilos. Ennélfogva a szerb megszállás alól felszabaduló területre feladásra kerülő valamint oda szóló csomagok, közönséges ajánlott és értéklevelek további Intézkedésig kizárólag csakis nyitva adhatók fel, az ajánlott és közönséges levelek igy is továbbitandók. Csomagforgalom f. óvi augusztus 31 ig bezárólag csak a hatóságok cimóre feladott csomagokra van korlátozva s ezen időpontig más csomag nem adható fel. A magántávirat forgalom augusztus 20-ig szünetel.
ZALA
3\'
Étkezési burgonya
szeptemberi szállításra minden mennyiségben kapható házhoz szállítva
mótermázsánkónt 450 K.-órt.
Előjegyezni lehet POLLAK M. EMIL irodájában, Kinizsy utca 2/a. **n
Vasárnapi razzia.
Raziia a cselédfronton. — Egy jó fogás* — Munka a rendőrségen*
(Saját tudósítónktól.) Vasárnap este 9 óra után a központi rendőrkapitányságon szokatlanul élénk élet uralkodott. Nemcsak a detektívek sürögtek-foroglak, hanem a szabad rendőröket is berendelték és első pillanatra meg lehetett állapítani, hogy a rendőrségen valami nagyobb arányú „munka" készül. Razziára készültek.
A razziát, mely részint közegészségügyi, részint közbiztonsági szempontból az elŐzŐ kísérletek alapján nagyon hasznosnak bizonyult, a detektivosztály vezette, mely mellé rendŐrlegénycket osztottak be. Este 10 óra felé, mikor a város már félig aludni tér, a városháza épületéből egyszerre több csoport indult útnak egy-egy detektív vezetésével, hogy átkutassa a várost és a gyanús elemeket, azonkívül különösen a csatangoló cselédlányokat előállítsa. Az előállitott lányokat orvosi vizsgálatnak vetik alá és akit ez egész ségesnek talál, azt szabadon bocsájtják, aki azonban beteg, azt mindjárt elfogják és másnap a kórházba utalják.
Alig múlott el egy félóra, hogy az első csoport elhagyta a központi kapitányság épületét, máris kezdtek visszatérni a „zsákmánynyal". A Magyar utcán és a környéken elcsípett lányok mentek a kör közepén megdöbbent arccal és sírásra görbült szájjal. Nyomukban a hü lovagok hosszú sora, kik a balsorsban sem hagyták cl választolt hölgyeiket.
Lassan-lassan mintegy 30 cselédleány került az örszobába, kik között sok volt az uj és a tapasztalatlan. Eze\\- szepegve zsebkendőjükbe temetkeztek és a világért sem vetették volna fel a szemeiket, mert arra gondoltak, hogy a szégyenben ez kisül. Sok volt azonban az olyan, aki már keresztül ment a razzia első tűzkeresztségén. Ezek nem ijedtek be, hanem nyugodtan és nevetve vár-tak az „eseményekre14.
A rendőrlegények a tőlük telhető udvariassággal kezelték a sok beterelt Katit, Marit és Julit, sőt aki nagyon kétségbeesett, azt a maguk módja szerint meg is vigasztalták, kifejtvén, hogy ez a rendőri intézkedés is hozzátartozik a városi szerelemhez. A lányok csakhamar meg is nyugodtak, sőt amikor tudomást szereztek arról, hogy a legtöbb lovag kitartóan és szerelmesen vár n városháza kapuja előtt, az eltűnt mosoly is vissza-visszatért a sok kicsinosított vasárnapi ábrázatra.
Már-már ugy tetsiett, hogy a razzia kimenős cselédlányokon kivül egyebet nem hoz, amikor azt jelentették, hogy Schrelber
9f
ELIDA"-
9 »
használatával őrizhet-jük meg fehér és erős fogainkat s óvhatjuk meg a legveszélyesebb ellenségüktől, a száj-
savtól.
0075
detektív csoportja kitűnő fogást csinált. Ei a csoport a Szentháromság-teret kutatta át és eleinte semmi jelentősebb „anyag" nem akadt útjába. Egyszer csak a rendőrök észreveszik, hogy egy urías Öltözetű ember nagy csomagot visz az ölében. A nagy csőmig schogysetn illett nz uri ruhához. A rendőrök igazolásra szóllitották fel az ismeretlent, ki azonban ahelyett, hogy igazolta volna magát, elkezdett eszeveszetten — futni. A rendőrök természetesen utána és rövid hajs/.a után elfogták. Megkérdezték, hogy kicsoda.
— Jugoszláviából menekültem, — mondta megszeppenve — b* akartak sorozni katonának és én inkább átszöktem a határon Magyarországba. ..
Ebben a pillanatban ért oda Fritz Pál nyomozó, a knnizsii rendőrség régi tagja, ki majdnem minden betörőt személyesen ismer.
— Hát engem ismersz-e te mákvirág ? — ezzel köszöntött az állítólagos katonaszökevényre. Ez lesütötte szemeit és zavartan hebegte :
— Igenis ismerem Fritz ur.
Kisült, hogy Andor Jánosnak hívják, több betöréses lopásért hét évi fegyházat kapott, a börtönből azonban megszökött. Akkor sokat keresték, azonban nem tudták elcsipní, most a sors a rendőrök kezébe hajtotta és Fritz, aki annak idején dolgozott az ügyben, felismerte. Természetesen bevitték.
Andor a fogságban sem miradt hűtőién dicső multjáh&& — Valahogyan be tudta csempészni y irkájába a nála levő ékszereket, ezeket hamar átadta egyik letartóztatásban levő társának, ki a zárka félreeső helyén rejtette el őket. Innen szedték el a rendőrök, kik Andort kihallgatása után átkísérik az ügyészségi fogházba.
A razzia egyébként egy óra után ért véget. A város lakossága már mélyen és» nyugodtan aludt, mikor a fáradt rendőrök hazafelé ballagtak. . .
(x) Valóban kiváló hatású» felülmúlhatatlan és változatlan minőségű fogápoló-szer az „Ellda" fogkrém. Ügyeljünk az „Elida" névre és a zöld csomagoló kartonra.
(x) Hirschl Hermln oki. zongoratanárnő tanóráit szeptember hó 1 én megkezdi. Növendékek részére, kik n budapesti Nemzeti Zenede osztályait magánúton óhajtják végezni, külön tanfolyamot nyit. Zene elmélet külön órában. Jelentkezni leheJ naponta Csányi László-utca 9.
(x) Felhívás az <~<f yet^oii hallgatók hós, A főiskolai hajtók és hallgatónők felkéretnek, hogy ma déluf4,i 4 órakor a Move titkárságnál jelenjcntu meg főiskolai ügyben._
Szerkesztésért felelős a főszerkesztő.
ZALA
Apró hirdetések.

LL1
Két nagyobb vendéglő, igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Szigriszt közvetítő, Zrínyi Miklós utca 33. , 5878
Eladó egy 26 családból álló méhes, erős családok, koptárakban és kasokban o bennlóvő mézzel, szép nagy méhházzal és méhészeti eszközökkel ogyütt. Cim megtudható lapunk kiadóhivatalában.
Kitűnő zongorát bérbeadnék. Csák feltétlen szolid helyre. Cim a kiadóban.
Néhány intelligensebb Iparost vállalnék )ó hózikosztra. Cim a kiadóban.
Két, esetleg egy szobás lakást ko>
resek konyhával bútor nélkül, esetleg bútorral. 6000 korona lelépést fizetek. Szigriszt, Zrinyi-utca 33., /. cm. ?
Szabni és varrni tanulókat 0 hónapos kurzusra felvesz özv. Vincze Jénosné, Hunyady-utca 2. 0054
200 hektoliter transporthordó Jutányos áron eladó. Weisz Béla, Tapolcza. 6070
Középkorú nő elmenne gyermekek mellé, tanítani is tud, háztartásban segédkozik. Cim a kiadóban. 6074
íróasztal megvételre kerestetik. Cim a kiadóhivatalban.
Cipészsegédeket teksz és taszeges munkára felvesz Árvay József cipészmester, Petőfi utca 32. •_
Jó üzemképes 31/»
gőzlokomobil
900-as cséplóvel, teljes felszereléssel eladó.
H&ri Lajos
Nagy szakácsi (Somogy megye).
6080
Értesítés.
Van szerer.csém a mélyen tisztelt közönséggel, eddigi\' t. vevóim és jóismerőseimmel közölni, hogv az előnyösen ismert Czlboly Ferenc szabómesterrel társultam és ezen tul üzletünket
Czlboly Ferenc és társa
szabómester cég alatt Nagykanizsa, Erzsébet-tér 15. szám alatt folytatjuk. Raktárunkat elsőrendű fór fii- és női szövetekkel dúsan felszereltük és a legkényesebb Ízlést is kielégíthetjük. Mélyen tisztelt vevőim eddigi nb. bizalmit köszönvo, tisztelettel kó rem uj vállalkozásomat is b. bizalmával megtisztelni. Együttes törekvésünk leend kiváló jó munkával, elsőrendű anyaggal a belénk helyezett bizalomra érdemessé válni.
Kiváló tisztelettel
Faragó Márkus
▼olt dohányáras.
11706/1921.
Hirdetmény,
/ ,A városi tanács a városi hivatásos tűzoltó legénység téli ruházatának elkészítésére (anyagot a város ad) folyó évi szeptember hó 12-én délelőtt 10 órakor a polgármesteri hivatalban nyilvános szóbeli versenytárgyalást tart, melyre a helybeli vállalkozó szabóiparosok meghivatnak.
A városi tanács«
Nagykanizsa, 1921. évi augusztus hó 18-án. \\
Polgármester.
«¿UCKM AJIfAlt IIMfUUM
BfofEÜÍLtfMU
1RÖA
TAFCroi \\hHAPJÁll¿
GARDOS 05ZKÍIH
8udapt5t.v..rtAoA« u U.
* *
Orozit börlemez és kátrány lemezek heljfl gyári lerakata
Sartory Oszkár Utóda cégnél
hol gyári áron bármily mennyiségben kaphatók: Popland- és römán cement, burkolólapok, beton ós schanott áruk stb. Tervszerinti betonmunkák kivitele.
6077
1
I V*.
6081
Még mindig
hullámárórt
készít angol gyapjúszövetből mindennemű férfi-ruhákat, úgyszintén női kabátokat és kosztümöket
Czlboly Ferenc és Társa
angol url és női-szabók Nagykanizsa, Erzsébet tér 15. sz. alatt
MM
199t. augusztus 23
Príma motor-benzin
megérkezett* Kaphatót
Weiner Samunál
Szombathely.
A n. kir. belögyminisxterinm által engedólyeiett
Red Star Line.WhíteStarLíne
éi Amerikán Line
hajóstársaságok irodái
Budapest, Yll., Baross-térlB.
sí. alatt, a keleti pályaudvarral szembeo, megnyíltai.
60/8
11406/1921.
* •

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy mindazon termelők, akik saját termésű szilvájukat, törkölyüket és ben seprőjüket nem a központi szeszfőzdében, hanem községi, vagy társulati szeszfőzdében átalány szerint óhajtják kifőzni, eme szándékukat t. évi augusztus hó 31-ig a városi fogyasztási adókezelőségnél tartoznak bejelenteni.
Egyben figyelmeztetem az érdekelteket, hogy akik ilyen vásárolt anyagokat saját termésű anyag gyanánt, MetfVe saját termésű anyagok leple alatt kifőznek, az illetők az 1920 évi IV. t.-c. 18. §. utolsó bekezdése szerint büntetendő Jövedéki kihágást követnek el.
A bejelentést elmulasztók a főzésre engedélyt nem kapnak.
Nagykanizsa, 1921. évi augusztus hó 22-én. < •
Polgármester.
mm L*s
%
* Ingatlanok V kftxvetttéae
Zrluyl Mtktós-utca 33. I em.
Telefon: 235. Beköltözhető lakással eladó házakt
Emolotos hát, elfoglalható 2 szobás lakás
cs üzlethelyiség......... 400.000 K
UJ, gondosan épített szép hát nagy *zobáV. kai, mellékhelyiségek, 4 Állatra istálló, kot
szoba elfoglalható........ 400 800 K
Uj, 3 szobát adómentes ha*, azonnal elfog«
lalható . .. . ........ 320 000 K
Modern, 2 két szobás lakásból álló, adó-
mentes báz udvarral, csendes utcában . 350 000 K Uj, két lakása ház istállóval, nagy kerttel,\' egyik lakás elfogulható ...... 300 000 K
Belvárosban 2 lakásu hás, kerttel, egyik
lakás elfoglalható.........260 000 K
Kisebb ház, 3 egy szobás lakás, egy szoba-
konyhás elfoglalható, nagy kert .... 210 000 K Kisebb ház udvarral, 3 egy szoba-konyliás lakás, ebból egyik elfoglalható .... 130 000 K
Eladó házak:
Emeletes, modern bérpalota, fűrdószobák, vízvezetékkel ......... 1.500.000 K
NagykerUi házak, több lakással, istállóval,
forgalmas utcákon, piac közelében . 400 — 800 008 K Magányos nagykertü házak, modern 3—5 •
szobásak......... 400-800 000 K
Kisobb jójukban lovó házak . . . 280-300 800 K RalatonDorónyben 3 szobás, konyha és mellékhelyiségekből álló ház szép gyümölcsössel, kerttel ........ 120 088 K
Két nagyobb, egy kisebb vondégltf elfldó.
Vendég lő bérlet átadó jóforgahqu utcában, hentesüzlettel, istálló és pajtával, kerttel, 2 hold rétto1.
Gondozott szép szólőblrtokok eladók, fél holdtól két holdig.
4, 5 és 14 holdas kisbirtokok eladók.
Nagybirtok eladó: 410, 600, 1400, 2500 holdas.
Berendesett oom«ntgyár eladó.
Pőgedynamókai, elektromotorokat
minden áramfajtára és feszültségre raktárról szállit legjutányosabb áron. Csereüzleteket köt
Fehér Miklós gépgyár rt. Sitt™"
Bu«lnpe«t, V., Vácil.ut 80.
6059
¿ÜL
Értesítem a t. hölgyközönaéget, hogy
TI női kalapok
átalakítását és festését elvállalom és azokat a legújabb divatú formékra a legszebb kivitelben elkészítem. ¿ow
TOTOLFl LFHOS
kalapoameater, Nagykanizsa. A legújabb divatú Őszi kalnpmodellek mór megtekinthetők
Eötvös tér 25. g;im alatti üzletimben.
Dus választék mindennemű férfi- és gyermek kalapokban, valamint sapkákban.
Dunántuli Élelmiszer-ós Áru forgalmi Részvénytársaság
Nagykanizsán, Caengery-ut 6. iz.
Telefon: 59. Táviiati cim: „Tranadnnubia" a mindenkori lcr^;iní4<3subb napi órakon
babot, mákot, diót
tojást,
stb. élelmiszereket és mozőgizdaaógi terményeket.
Ugyanott mézgxMlilásokból visszamaradt kisebb-nagyobb űrtartalmú
horganybádog kannák
nagyobb mennyiségben is olcsón eladók

Nyomatott a laptulajdonosok : Zalai és Gyarmati könyvnyomdáiéban.
JO.^vfoIywi
» /
Szerkesztőség és kiadóhivatal;
F ő-a t 13. itAn
Nyomda;
í
Hó-u t 5. iuni
Megjelenik hat tri ki*
Tételével minden **9 köm reggel.
Nagykanizsa, 1921. augusztus 24. Szerda

190« szám
HH
Előfizetést árak:
IitjbuliiikiikirdTi
fidíkri postai uétklldésul
Bgy hóra ... 35 K Negyed érre . 100 „ Pélévre . . . 200 M fígéss évre • . 400 ,
POLITIKAI NAPILAP

Egyes szám ár« 2 korosa
>Ufon 71.
F6*xcrk««st0 Uká*« Tt Nyomdai telefon 117.
Ilill II • I
Fóscerkenzt6:
TÓTH ZOLTÁN
üüC_mi
——
TAr*tierke**tó:
Dr. HIRSCHLER* JENŐ
HlrdttUs«k délután A órái« Tétetnek fel dljssebás eserUt,
Az elrablott területek magyarságának sérelme a Ház előtt.
A franciák német orientációba kergetik Magyarországot. — Nyolc interpelláció. — A külügyminisztert majdnem leszavazták. — Az utolsó ülés.
Budapasi, aug. 23. A nemzetgyűlés mai ülését 10 órakor nyitotta meg Gaál Gaszton elnök. A mult ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után
Klebelsberg Kunó gróf emelkedett szólásra és n következőket mondotta:
— Tisztelt Nemzetgyűlési Mint Sopron szabad királyi város képviselője ©mtlem fel tiltakozó szavamat az ellen, hogy ez a város és Nyugatmagyarország az osztrák iga alá vonassék. Kötelességem felemelni tiltakozó szavamai az antant és különösen Ausztriával szemben. Tiltakoznom kell egész Európa és az egész világ szine előtt, mert az, ami Nyugatmagyarországgal és Sopron sz. kir. várossal történik, az a népek önrendelkezési jogának lábbal tiprása. (Ugy van!) Tiltakozunk Ausztriával szemben, mert tagadjuk azt, hogy ma Ausztriának erkölcsi joga volna ehhez a területhez. A nemzet kivette a maga résrét azokból a harcokból, melyek Ausztriáért folytak és bőségesen folyt a magyar vér Galícia homokjain és a karszti sziklákon azért, hogy Ausztriát megvédje És ma látnunk kell, hogy Ausztria a győzők közé sompolygott, hogy élő testünket elszakíthass*. (Felkiáltás : Halott-rabláül) Ha ennek a területnek az elszakítása megtörténik, Magyarország és Ausztria között olyan szakadás áll be, melyet soha semmi nem tölthet be. (Ugy van I)
Sándor Pál a mult heti felszólalásában Lers Vilmos báróról mondott szavait igazítja helyre. — Ezután az ingatlan vagyonváltsá-got Róbert Emil előadó által tett módosításokkal harmadszori olvasásban is elfogadták. Ugyancsak elfogadta a Ház a vagyonváltság felhasználósáról szóló és a mai ülésen előterjesztett pénzügyi jelentést. Majd áttérnek az interpellációkra.
Haller István azokra hívja fel a nemzetgyűlés figyelmét, kiknek figyelme állandóan ránk irányul, kiket tőlünk elszakítottak. A „felszabadítottak" és „megmentettek" rettenetes állapotban vannak. Azok, kik mcntőkűl jöttek, a legrövidebb idő alatt a legvéresebb zsarnokokká váltak és azok, kik bennük biz tak és hittek az ábrándképekben, azok is csalódtak. mert rájöttek arra, hogy a magyar iga jobb volt, mint a mostani szabadság.
— Csak az anyagi károsodásról kívánok beszélni, mely különösen azokat érte, kik a békeszerződés által adott jogokat élvezve, magyar állampolgárságukat továbbra is megtartották. Nekünk az antant 35.000 főnyi hadsereget hagyott. Ezzel az erővel nem int-ponálhatunk azoknak, kiknek a saját törvényeik sem imponálnak, akiknek ivazságérzete nem riad vissza atrocitásoktól. Mi tehát az antanthoz vagyunk kénytelenek fordulni, mert az antant volt az, mely azt hirdette, hogy igazságos jogrendet fog teremteni. Vállalta, hogy Ott békét és rendet csinál és őrködni fog az emberi jogok felett. Tehát annál is inkább jogunk van az antantot figyelmeztetni, hogy ezt a kötelességét teljesítse.
— Vártuk, hogy Franciaország mindent «1 fog követni, hogy az általa teremtett államokban rend, nyugalom és béke legyen Azt hittük, hogy Franciaország kis szövetségeseit
M
figyelmeztetni fogja, hogy a gyűlölet kardja annak kezelőjét is halálra sebzi.
— Magyarország önálló politikát akar folytatni. Leráztuk.a 400 esztendős kapcsot. E kapocs kedvéért sok mindent tűrtünk és ezért nem tudtunk mindig ugy cselekedni, ahogyan kellett volna. Szabadon akarunk élni és természetesen elsősorban Franciaországtól vártuk, hogy a nemzetnek ezeresztendős szenvedéseit méltányolni fogja. Bármikor ís bármit akartunk Franciországtól, mindig csalódás volt a vége. Kénytelenek yagyunk megállapítani, hogy cz a politika bennünket is Némelország felé fog fordítani. Azzal fordulunk Európához és Franciaországhoz, hogy legalább a ránkkényszeritett békeszerződést tartassák meg az utódállamokkal. A magyaroknak és a németeknek szavazati joguk nem volt ezekben az államokban és nem volt főleg Szerbiában. A békeszerződés 63. § a azt mondja, hogy azok a személyek, kik optió jogát gyakorolják, kötelesek abba az államba átteni tartózkodási helyüket, mely álli m polgárának vallották magukat. Ha azonban eltávoznak az illető állam területére, ingatlan és ingó vagyonukat megtarthatják. Történt azonban az, hogy az ilyen állampolgárok birtokát kénys/erbérletbe adják, a bérleti dijakat azonban nem fizetik ki és a tulajdonosoknak kell az összes adóterheket fizetni. Interpellációjában kéri a kormányt, hogy tegye meg a lépéseket a hatalmaknál, hogy a békeszerződés minden pontja tartassék meg.
\' Bánffy külügyminiszter: Azt hiszi, hogy a felszólaló képviselő ur nem vária azt, hogy a nagypolitikára vonatkozó általános megjegyzéseire kiterjeszkedjek. E percben, amikor a legsúlyosabb munkában vagyunk sok irányban és amikor nem annyira szavak, mint az ország érdekeit védelmező *\'cseleke-detek kellenek, a kormány nem vár természetesen ösztönzésre,\' hanem minden alkalommal igyekszik elszakított véreink érdekeit megvédelmezni. A marienbadi tárgyalások alkalmával már közel jutottak e kérdés megoldásához.
A választ tudomásul veszik.
Barla-Szabó József interpellációban kérdi a külügyminisztert, a nemzetgyűlés utján tá jékoztassa a nemzetet, hogy a kormány utolsó tárgyalásairól minő eredmények várhatók Nyugatmagyarország átadásának kérdésében.
Lingauer Albin: Nyugatmagyarországon ezidő szerint ugy állunk, hogy sem az érdekelt lakosság, sem az érdekelt környék semmi biztosat nem tud. A német birodalmi lapok túlnyomó többsége azt állítja, hogy Sopron és vidéke Magyarországnak marad. A lakosság nem tudja, hogy remélhet-e még, avagy ki van mondva az utolsó szó. Ennek következtében súlyos élelmezési nehézségek állottak elő. Ha tudtuk volna, hogy a biztatás c«ak mézes madzag, akkor mi magunk szer* veztük volna meg a nyugatmagyarországi lakosságot és megmutattuk volna, hogy ez a lakosság olyan Szilárdul ragaszkodik Magyarországhoz, hogy fegyveres kézzel is ellenállott volna az átcsatolásnak.
Bánffy külügyminiszter: Ezen a téren
most tárgyalások folynak, melyek a legrövidebb idő alatt befejezhetők lesznek.
Sziláfi/i Lajos: E* nem válasz ilyen kérdésre. Nem elég, semmit sem mondott.
Lingauer: Nagyon sajnálom, de a külügyminiszter ur válaszát tudomásul nem vehetem és ennek konzekvenciáját pártállásomra vonatkozólag azonnal levonom.
A Ház a választ kis többséggel tudomásul vette.
Budaváry László: Interpellál, hajlandó-e a kormány rendeletet kibocsájtani, melynek értelmében 1. a zsidók és külföldi honosok Magyarországon nem kaphatnak letelepedési engedélyt s ingatlant nem vásárolhatnak és árusításra engedélyt ne kaphassanak. 2. Hajlandó-e a kormány intézkedni, hogy a minisztériumok egyes ügyosztályainak, iskolák, üzemek és vállalatok éléről a zsidók eltávolitas-sanak és helyüket keresztények foglalják el.
Bethlen miniszterelnök: A kormány nem bocsájthat ki ujabb rendeletet már csak azért sem, mert a galiciaikról szóló rendelet még mindig hatályban van.
mrecsányi György: Kifogásolja, hogy

a
Házat hosszabb időre szándékoznak elnapolni.
Bethlen: Rövidesen reflektál az interpellációra.
Csontos Imre: Interpellációt intéz a külügyminiszterhez IV. Károly érdekében folytatott propaganda Ügyében.
Bethlen miniszterelnök: Kijelenti, hog/ már programjában hitvallást tett arra, hogy a korrflány az 1920:1. t-cz. alapján áll. Kijelentheti kormánya nevében, hogy semmi olyan propagandát nem tür meg, mely erőszakkal akarja a királykérdést megoldani. — A választ tudomásul veszik.
Elnök: Szünetet rendel cl. Szünet után az elnök felolvassa a kormányzó leiratot» mely a Házat elnapolja. Ülés vége 3 órakor.
A politikai helyzet
Nyári a*Un©t legfőbb kézirata.
Budapest, augusztus 23 A nemzetgyűlés ma tartotta utolsó ülését a nyári szünet előtt. A Ház nem önmagát napolta cl, hanem kormányzói kézirattal napolták el. Ennélfogva a Ház nyári szünete nem október 15-ig fog tartani, mert az 1920:1 tez értelmében • kormányzó legfeljebb 30 napra halaszthatja el a nemzetgyűlés ülésoit. A Ház tehát szeptember 23-án ismét összeül ós akkor vagy megkezdi üléseit, vagy ismét elfogja napolni addig, mig a kormány szükségét nem látja annak, hogy a nemzetgyűlés folytassa Üléseit.
Bánffy kölügymlnleaUr lemond ?
Bánffy külügymlnisztornok Lingauer interpellációjára adott válaszát a ncz »tgyUlós nagyon kis többséggel vette tudomásul. Erre vonatkozólag a kereszténypárt egyik vezóro igy nyilatkozott :
— A külügyminiszter válaszában nem találta meg azokat a szavakat, melyek a nemzetgyűlést megnyugtathatták volna, a válasz csak-nrm rideg volt, nem csoda tehát, hogy a kereszténypárt igen sok tagja szavazott ellene. A választ a Ház csak kis többséggel vette tudomásul és ebből arra kell következtetni, hogy a külügymin&^crV^om\'íbirja a nemzetgyűlésnek azt a bizalmát, melyre a mai időkbon szükség

ZALA
19*21. augusztus 24
volna. Politikai körökben a külügyminiszter állását ezzel bizonyos fokig megingounak látták, sőt nrra is számítanak, hogy rövid időn belül lemond. ,
Hegedűs nem mond le.
Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter, akinek lemondásAiOl ko\'portáltak híreket, ma este három heti taitóakodiara Sylibo utazott, onnan visszatér Bod*pestro és csak azután megy Londonba és Parisba. Mint értesülünk, ogyelőro nem mond le, december 20 ig vállalta az ország pénzügyi kormányzását, addig helyén marad. Utódjának hir szerint Kállay Tibor államtitkárt szeretné a miniszteri székben látni. Hegedűs pénzügyminiszter majd csak novemberben lép a Ház elé ujabb törvényjavaslatokkal. Azok a kombinációk, hogy Hegedűs távozása esetén dratz volt külügyminiszter lenne Magyarország pénzügyminisztere, önkényes találgatáson ala-pu\'nak.
Jugoszláv - cseh vasúti forgalom Magyarországon át.
Budapest, augusztus 2íJ. Belgrádi jelentések szerint jugoszláv bizottság utazott Prágába, ahol a Jugoszláv—cseh személy- és áruforgalom lebonyolításáról folytatnak tárgyalásokat. Megegyezés esetén a vasúti forgalmat Magyarországon át bonyolítják le
IV. Károly király nem kérte tartózkodási engedélyének meg-
jli\'t
hosszabbítását.

Bern, augusztus 23. A Havas-ügynökség azt jelentette, hogy a népszövetség szervezetei azzal a kéréssel fordultak a szövetségtanácshoz, hogy Károly király svájci tartózkodásának határidejét hosszabbítsák meg. Ezzel a hírrel szembon a svájci távirati ügynökség hivatalos meghatalmazás alapján közli, hogy a népszövetség sem közvetlenül, sem közvetve nem tett semmiféle lépést a svájci kormánynál.
Felperzselt falvak Albániában.
Bári, aug. 23. Az „Agcnzla Skíperita-tica" jelenti Durarzóból: A szerbek eddig csak anyagilag támogatták a miridita törzs elszakadási mozgalmát, amelyet jugoszláv se-gitséggel Marcajoni indított meg. A mozgolódásnak nem volt sikere, mivel az albán nemzeti párt ellenállásán minden törekvésük megbiusult. A hiábavaló kísérletezés o szerbeket most arra bírta, hogy eldobják álarcukat. Marcajoni vezetésével most uj lázadást készítettek elő, amelyhez kétezer főnyi szerb sorkatonaságot is rendelkezésre bocsátottak. A felkelés azonban ismét csúfos kudarccal végződött. A mirlditák túlnyomó többsége ugyanis a nemzeti csapatok oldalára állt és szembeszálltak a fölfegyverzett és szerbektől vezetett bandákkal. Heves ütközet fejlődött ki, amely azzal végződött, hogy a lázadókat a Fehér Drina tuísó partjára verték át. A csatatéren a felkelők nagyszámú sebesültet és halottat hagytak hátra. A foglyok száma még nem ismeretes.
A szerbek a Kossovo vidékén is bandákat szerveznek. Mindenhol terrorista csapatok alakulnak, amelyek a Crna Ruca (fekete kéz) bandájába tartoznak és az albán lakosságot rettegésben tartják. A bandák büntetlenül garázdálkodnak és utjukat felperzselt falvak és a felkoncolt lakosság j^lzí. Egyedül a Beca cl Siacoves kerületben Ösz-szesen 30 falu esett a fekete kéz áldozutául. Az életben maradt lakosság fejveszetten menekül.
Albánia déli kerületeiben viszont a görögök fejtenek ki élénk propagandát. Valoná-ban a napokban tartóitatták le Simoxdisz és Psicas helyettes, konzulokat, nkik a görög agitációt szervezték. Az elfogottakat Tiránába szállították és haditöt vényszék elé állítják.
Bombamerénylet Belfastban.
Bécs, aug. 23. A Neues Wiener Journalnak jelentik Londonból: Belfastban vasárnap merényletet követtek el. Az egyik utcában, ahol jórészt katholikusok laknak, bombát hajítottak el. Az utca éppen tele volt játsió gyerekekkel, akik közül a bomba hetet megölt. A tettesek elmenekültek.
HÍREK.
ry g-n . "
esssas
— A pécsi emigránsok sorsa. Pécsről jelentik : A* ugynevozett emigránsokat szombaton két különvonat szállította el Pécsről. Amikor a vonatok beroboglak Eszékre, a pécsi menekülők szét akartak széledni. — Azonban a vasúti kocsikat szuronyos szerb katonaság vette körül, mindenkit kiszállítottak s az emigránsokat egy rozoga kaszárnyában internálták. Ez ni erélyes fellépés természetesen nagyon lehangolta az emigránsokat, akiknek nagy része a Bánátban, Bácskában a Ausztriában akart elhelyezkedni.
— Ma dönt a tanács a színház felett. Tegnap már jelentettük, hogy Hellai Hugó táviratban közölte, hogy sikerült társulata számára egyrészt a helyiséget biztosítani, másrészt Mariházyt javára visszaléptetni. Tegnap ezen eseményeket igazoló okiratokkal felszerelve megérkezett a titkárja, aki az okiratokat illetékes helyeken bemutatta. Értesülésünk szerint ezek alapján a város vezetősége már tegnap délután 6- órára összehívta a közművelődési bizottságot, ma délelőtt pedig tanácsülést tart, hogy a játszási engedély megadása tárgyában határozzon. A város tanácsa bizonyára méltányolni fogja azokat az áldozatokat, melyeket a színtársulat a meglehetősen nngy nehézségek leküzdésében eddig is hozott és a város polgármesterétől.nyert Ígéretnek bizonyára érvényt is fog szerezni. Heltai direktornak viszont mindent el kell követnie, hogy társulatának és repei toárjának színvonalával a város kulturigénye a lehetősig határain belül kielégülést nyerjen. — A játszási.engedély elnyerése esetén Heltai társulata még e hónapban bevonulna Nagyka-niasára és első előadását szeptember hó 1-én tartaná. A társulat a szezont a Hattyu-v* 1 kezdené meg. A társulat névsora a következő :
Kcrényi Irén primadonna, Bánffy Annié operett soloratur, B.illay Manci, Zsolnai Manci táncos fzubrettek, Puskás I\'onka énekes naiva, Fehér Gizi prózai naiva, Antal Nusi szende, H. Zombori Ilona szondc, Vajda Piroska drámai hősnő, Árvay Anci vígjátéki szubrcit, Kovacsics Margit énekes comika, Kádár Rózsi anyaszi-nésznő, Erényi Nusi, Vári Böske segédszinész-nők, Fekete László énekes bonvívánt, Buza Győző szerelmes színész, Szalay Pál jelemszi-nész, Érczkövy László énekes siheder, Buday Imre táncos komikus, Deák Gyula operctte buffó, Heltai Hugó jellemkomikus, Farkas Gusztáv apaszinész, Takács Antal tenor énekes, Császár Gyula bariton énekes, Bihari Nándor, Tanai Emil segédszinészek.
— Petroleumforras Nagykanizsán.
ÍPanaszos levél) Tekintetes Szerkesztőségi la nem volna oly roppant boszantó a dolog, tulajdonképpen örülni kellene, mert a Centrál törzsközönségén kívül kevesen sejlik, hogy a város kellős közepén a fold méhében milyen kincs rejlik. Nem kisebb dologról van szó, mint egy felfedett petroleumforrásról. A roppant horderejű felfedezésben csupán az a szomorú, hogy a legilletékesebb egyének nem vesznek róla tudomást. Hetek óta ugyanis a Centrál kö /önst;gc már rendületlenül fogyasztja ezt n petróleumot és a hatóság részéről még a legkisebb lépés sem történt epnek n^feggát-lására. Ha már sem a tulajdonosok, sem a rendőrség emberei nem törődnek a közönség egészségével, legalább gondoljanak arra a sok drága és finom kőolajra, ami ilyen pazarlással veszendőbe megy. A közönség egészsége manapság ha nem is drága, ha nem is fontos, de azt már senki nem tagadhatja, hogy a petróleum igen drága és fontos fogyasztási cikk és már emiatt is nyomatékosan kérjük a hatóságot, hogy kóstolja meg a Centrál ivóvizét és állapítsa meg, hogy a Centrál kávéház milyen gavalléros, milyen finom petróleumot ad a közönségnek viz helyett. Ingyért, legfeljebb kisebb nagyobb gyomorrontóst kell érte fizetni. Szerkesztő urnák stb. Aláírás.
— Felhívás ax erdélyi menekültekhez. Az erdélyi menekülteket ♦felkérjük, hogy a széko\'y egyetemi hallgatók ünnepélye ügyében ma este fél hét órakor megjelenni szíveskedjenek, Battyányi utca Ü. szám a\'att.
— Ugyancsak siettek a szerbek.
Pécsi tudósítónk jelenti: A szerbek kivonulása Szigetvár környékéről szinte menekülés, szerűen történt. Erre vall, hogy mintegy 250 vagon, nagy részben búzából, fából és egyéb értékes nyersanyagból álló rakományt beva-gonirotva az állomáson találtak. Ezeket már nem volt idejük a szerb Inrácsolóknak el-száJlitapkV Az igy megmentett nnyag értéke ötven millió korona. Nem volt idejük a szerbeknek elszállítani « gróf S/échenyi-féle erdőben össze halmozott rengeteg hasáb-fát sem.
— A nagykanizsai róm. kath. fő gimnázium igazgatósága tudatja n szülőkkel és tanulókkal, hogy az első osztályba lépők felvételi vizsgálata folyó hó 29-én reggel 9 órakor lesz. Ugyanakkor kell jelentkeznie^ a javító pótvizsgálatosoknak is. A javitó vizsgálatok f. hó 30-án lesznek, a pótló vizsgálatok 30—31-éri. Az első os/.tályu felvételi vizsgálatokra jelentkezők hozzák magukkal születési, oltási és elemi iskolai bizonyítványukat, a javítások mult tanulmányi értesítőjüket. A felvételi vizsgálatra minden tanuló hozzon magával két iv. vonalzott papirost, tollat és tintát. A beiratások az 1921—22. tanévre szeptember 1., 2. és 3-ik napjain lesznek. A vidéki iskolából jövő tanulók\' hozzák magukkal születési, oltási és összes eddig nyert iskolai bizonyítványaikat, a helybeliek csak tanulmányi értesítőjüket. Augusztus 27-én, Kalazanti Szent József napján a róm. kath. vallású tanulók jelenjenek meg a fél 9 órai szent misén. Igazgatóság.
— Orvosi hir. Dr. Berger Gézas ebész-urologus rendelőjét Zrínyi Miklós utca 56 sz. alól Sugár-ut 7 szám (volt Dóri-féle ház) alá \' helyezte át. Külön szakorvosi rendelés bőr-és nemibetegeknek, vérvizsgálat — Wasser-mann mikroskopiai, chemiai és bakteriológiai vizsgálatok.
— A zeneiskola uj tanéve. A zeneiskola, e fiatal kultúrintézményünk tavalyi nagy sikere után a folyó évben még sokkal kedvezőbb körülmények között kezdheti meg szeptember 1-én működését. Nemcsak a Ka-zinczy-uti uj központi helyisége teszi lehetővé a terjeszkedést, hanem több uj kiváló és elsőrangú képesítésű államvizsgázott zenetanár alkalmazása is, kik méltán foglalják el helyüket mult évi kollegáik mellett. Elsősorban kell megemlíteni Kemény Viktorné áll. kép. oki. zongoratanárnőt, ki ez évben nyerte el az akadémián állami tanári diplomáját és akit sokszor fogunk hallani ez évben. Vele háromra emelkedett már városunkban az államilag képesített diplomás zenetanárok száma. Ujak lesznek még a zongoratanszakon báró Rosenbach I;én, ki az orsz. zeneakadémia összes osztályait kiváló sikerrel végezte és Teasdale ílona, a budai zeneakadémia tanárnője. \\ hegedüt^nszakon uj, Kiss Teréz hege^űmüvésznő, az orsz. zeneakadémia Összes osztályait vé fzett tanárnő. Rendkivüi fontos ujitása a zeneiskolának, hogy az idén a szülők kérelmére behozzák a különórarendszert is, melyre a mult évben helység és tanerő hiány miatt nem lehetett gondolni. Növendékek hihetetlen olcsó dij mellett teljes különórákat is kaphatnak: és pedig a kezdők 12—16 K, a haladók 20—25 K-ért kapnak különórákat, 12 éven aluli teljesen kezdő növendékek még kisebb díjért. Azon növendékek, kiknek otthon zongorájok, hegedüjök nincs, az intézet hangszerein gyakorolhatnak. A beiratások szeptember 1-én kezdődnek az iskola uj helyiségében, Kizinczy ut 1., 11. emelet. Az idejekorán beiratkozott növendékek beosztásaik iránti kérelmét figyelembe fogják venni. Szcgénysoi su és jóelŐmenetelü tanulók fél és teljes tandíjmentességben részesülhetnek.
(x) Nyelvoktatás. Szeptember hótól kezdődőleg George Hotvson Oldfield, liverpooli születésű diplomás angol gimnáziumi tanár angol nyelvi különórákat ad, Karinthy Emmi írónő, oki. nyelvtanárnő pedig a francia és német nyelvből. Uradij 20 K, kisebb csoportoknak is. Jelentkezéseket elfogad Szerb könyv- és papirkereskedése.
Iskolaidényre
k4l fiu, vagy leány olókolé hámál tcljos ellátást UU1 Somogyi Mór Üudapoit, V., Koráll-utca 0. 60»7
1921. augusztus 23,
— Koz.tUxtvUelőU közleménye.
Értesítjük a Nagykanizsa és vidéki köztisztvi selóket, hogy av. augusztusi kedvezményes zsir kiosztását folyó hó 24 én megkezdjük. Egyben fölkérjük tisztelt tagjainkat a felesleges ácsor gás elkerülése végett, hogy az alábbi sorrend ben jelentkezzenek a;/, átvételnél; 24 én Város* háza, Járásbíróság, Ügyészség, Pénzügyőrség, Sóhivatal, Törvényszék, Adóhivatal; 25-én Városi- ós Mozgó-posta Nyugdíjasok, Iskolák ; 26-án az összes vidékiek ós távirda munkások. Egyben figyelmeztetjük tisztelt tagjainkat arra, hogy a julius havi kedvezményes jegyek érvénytelenné válnak. Alább közöljük a miniszteri rendeletet: „Figyelmeztetés : Tekintettel arra, hogy Magy. kir. Pénzügyminisztérium az 1920. évi «300/M. P. sz. körrendeletével az egyes ellátási jegyek havonkénti telepítését és az ellenőrzési szelvényeknek tárgyhónapot követő hó 10. napjáig leendő beszól gáltatását rendelte el. Figyelmeztetjük a tisztelt cimet, hogy a jelzett időpontig az ellátási jegyeit okvetlen váltsa be, mert ellenkező esetben a Pénzügyminisztériumtól nyert utasítás folytán érvénytelenné válnak." És egyben felhívott az Igazgatóságunknál működő pénz-ű«yí jegykezelőség, hogy a fenti lejárt jegyeket semmi körülmények között cl no fogadjuk. Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetének üzletvezetŐsége.
— Felhívás Nagykanizsa polgár-■ágához I Már egy izben hirt adtunk arról, hogy a hazájából száműzött székely egyetemi ifjúság szeptember hó 3. és 4 ón nagy Székely ünnepséget rendez Nagykanizsán. Ebbő az alkalomból azzal a kéréssel fordultak a város polgárságához, hogy két napos Itt tartózkodásuk alatt lássák vendégül őket. Az ünnepség helybeli rendező bizottsága most azzal a ké réssel fordul a város azon családjaihoz, akik szívesen látnának a székely fiuk közül vendégül, hogy ebbeli szándékukat jelentsék bo a rendoző bizottságnak, mely hivatalos óráit Battyányi-utca 6. szám alatt tartja délután4-— ó ig.
— Antant-bizottság ntazott át
Nagykanizsán. Tegnap a város polgármesteri hivatala telefonértesítést kapott, hogy a városba héttagú antant-misszió érkezik. A budapesti express-vonattal a bizottság meg is érkezett az állomásra, ahol a város részéről dr. Krátky István h. polgármester, a járás részéről pedig dr. GyomÖrey főszolgabíró jelentek meg. A bizottság számára a Centrál-szállodában szobákat és tartottak fenn, azonban a bizottság nem szállott ki, hanem tovább utazott Kotor felé, ahonnan értesülé-•ünk szerint Zágrábba utazott. A bizottság érkezése állítólag a határkiígazitással van összefüggésben.
— Kabaré est a Koronában. Ba-ranyay László a volt Fflredl-féle Pécs—nagykanizsai színtársulat volt tagja csütörtökön, folyó hó 25-én müvész-cstélyt rendez a Korona szálloda kerthelyiségében. Kitűnő egy felvonásos darabok és szenzációs magánszá* mok fognak színre kerülni.. Tekintettel arra, hogy a kanizsai közönség mindenkor nagy szeretetben részesítette a pécsi színészeket, hisszük, hogy ez alkalommal is szép számú közönség fogja végig hallgatni az előadást. Kedvezőtlen idő esetén a Polgári Egyletben.
— Postaforgalom Baranyával. A
postahivatal értesítése szerint u szerb megszállás alol felszabaduló magyar területekre szóló értéklevelek, közönséges ós ajánlott levelek csak nyitva adhatók postára és azok lcbelyegzetlen, valamint az első jugoszláv felülbélyegzéssel ellátott ós végül 10.000, 1000 és 10\') K-ról szóló magyar felülbélyegzéssel ellátott osztrák magyar bankjegyeket nem tartalmazhatnak. Csomagok augusztus hó 31 csak hivatalok címére adhatók fel.
—- A poatavezérigazgatómig közli, hogy a szerb megszállás alatt álló területekre augusztus 26-ától lehet csak magántáviratokat föladni.
— A Bagolán meglőtt lókötő bttn-lajatroma. Annak idején megírtuk, hogy a kani/sai rendőrök milyen kitűnő fogánt csináltak Bagolán, .amennyiben elfogták Végh István nevü szökött fegyoncett, miközben az menekülni próbált és így súlyosan megsebesítették. Az elfogott betyárt Csurgóra vitték,
ZALA
3\'
ahol teljes bünlajstroma kiderült. Végh lelkét rengeteg bűntény terheli. Már a háború alatt megszökött az ezredétől s mint dezentor, igen sok lopást és betörést követett el. A | forradalom alatt különösen elemében volt: se szeri, se száma a sok lopásnak és betörésnek, ami abból az időből különösen Nagyatád vidéken az ő nevéhez fűződik. Tetteiért a váci fegyházba került, honnan csakhamar megszökött s lokálpatriotizmusa visszahozta Somogyba, Egy alkalommal Nagyatád környékén követett el egy cinkostársával több betörést, a csendőrök üldözőbe vették s a katonaruhás, fegyveres Végh csak azzal a turpissággal tudott megmenekülni, hogy cinkostársának a kez<*t összekötözte, azt maga előtt Ijajtotta és mindenkinek azt mondta, hogy ez a keresett betörő, ő pedig most Atádra kiséri. Háromfán éjjel az istállóból ellopta az intéző lovait és fogatát s három nap alatt felhajtott Pestre, ott a Stefánia-utón egy nővel napokig kocsikázott jól kiöltöíve, glaszé-^eztyüsen. Mikor a pénze elfogyott, eladta a fogatot és Légrádon két másik lovat lopott. Majd Gólán lopott lovat, itt egy csendőr elfogta, a csendőrt leütötte és a lóval együtt elmenekült. Ihárosberény-ben és Ibárosban az Inkcy báróktól lopolt egy-egy értékes lószerszámot. A szentmiklósi csendőrségnek végre sikerült ártalmatlanná tenni. Véghgel együtt egy csomó cinkostársa és orgazdája is hűvösre került, akiket szintén a ciurgói csendőrségre szállítottak.
(x) Aranyat, ezilatftt, brilliánsokat, I platinát, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. szám. (Fő-tér és Sugár-ut sarkán.)
(x) Tankönyveket, iskolaszereket, rajzszereket, könyvtartót, táskákat vásároljuk Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Városház palota.
A korona Zürichben.
*\' jf. ■ V^ v % r « 4 V *
Budapest, augusztus 23. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma : (zárlatkor) 1\'49, osztrák korona: —\'61, txx osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'60 szantim.
TŐZSDE.
0
Badapast, Augusztus 23
ValutapUo: Napokon 1260, Kont 1420, Uv* —, Dollár 3tK>, Francia frank 3100, Lenből márka 1«\'/,.
Márka 457, l.ira--, Osztrák 30, Rubel--, l.el 480,
Szokol 408, Svájci frank —, KoronadinAr 855, Frank dinár--, Holland forint —, Bécsi kifizetés--.
Értékek: Ma«yar Ilitől--, Os*trák Hitol--,
Hasai 590, JoUálog 264, Leszámítoló 700, Kereskodehn\' Bank 0575, Magyar-Olasz —, Beocslnl 512ö, Drascl.e --- Általános
szén--, Szászvári 2500, Salgótarjáni
3650, Urikányi It50, Rima 2100, Schllck 010, Guttniann 3125, Nftstcl 105C0, Danica 2150, KtotiUl 2175, Magyar
Cukor--, Adria 5200, Atlantiku 4300, Királysor — - ,
Bosnyák-Agrár 720, Upták 452, Phöbus 070, Vasmo-yoi VMUuios----, Gizella 1750. Konkordia 2400
Értesítés
Értesítem a n. é közönséget, hogy
f .•» »-i *" * <*> i Petőfl-ut 52. szám alatt meg-i nyitottam.
A n. é. közönség szíves pártfogását kérem
Farkas Virgil
0088
kádármester.
Alapíttatott lÖOft.
MEHDLOVITS JÓZSEF
rézműves, Kirély-utca 45, szám.
Kéglit szövetkezeti szeszfőzdéket, vörösrés l^JinkafAzA lt»«ánokat, mosúüstöket és muV.Wn o szakmába vágó munkálatokat. V* lüvállal garancia mellett legkomplikáltabb ^ autogén hegesztést. 0005
Apró hirdetések.
II I|1 i I I | I II - . J . ..J 11.1
Két nagyobb vendéglő, igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Szigriszt közvetítő, Zrínyi Miklós utca 33. j*78
200 hektoliter transporthordó jutányos áron eladó. Weisz Béla, Tapolcza. 607G
Néhány intelligensebb iparost vállalnék jő házikosztra Cim a kiadóban.
Cipészsegédeket teksz és ía szeges munkára felvesz Árvay József cipészmester, Petőfi utca 32. 0070
Szabni ét varrni tanulókat 6 hónapos kurzusra felvesz özv. Vincze Jánosné, Hunyady-utca 2.__0064
Tanulóleány felvétetik Kovács János clpőfclsőrészkészitőnél, Nagyudvar. ooo:t
Egy szobabútor eladó Magyar-utca
53. szám alatt. »090
Mézet legmagasabb árban veszek. Rothschild Samu, Magyar-utca 10. 0002
Varrógépeket: Cylindcrt, balkarost, stl-lyesztőt, karikahajóst, családit legmagasabb árban vesz Brandl Sándor varrógépraktára, Deák Ferenc tér 2. szám alatt. OOP1
Két diák uri családnál, külön szobával, teljes ellátással felvétetik. Cim a kiadóban.
Varrásban Jártas intelligens urilcány ellátás ellenében (esetleg lakás nélkül is) url-házhoz varrásra stb. ajánlkozik, lehetőleg fél napi elfoglaltságra. Fizetésre nem reflektál-Ajánlatok „Árva" jeligére a kiadóba kéretnek.
Cselédleány azonnali, esetleg szeptember elsejei belépésre kerestetik. Fő ut 22., em.
i i i ■ i 1.1 .. i i .1 i .i
125 dib. használt, jókarban levő gabonászsák oladó. Bővebbet Pfcifcr Ignác füszer-kereskedő, Király-utca 34. \'
A tisztelt közönség szives tudomására hozom, hogy üzletemet Erzsébet-tér 17. (Armuth-ház) alá helyeztem át. További szives pártfogást kérve, tisztelettel
sxUcsmeater..S;
m
O
Ingatlanok gyom kőzvctltéHo
Zrínyi Mlklós-utcu SS. I o.n.
Telefon : \'285. . „ Beköltözhető lakással elaa& nózaki
Emeletes ház, elfoglalható 2 szobán lakás
és üzlethelyiség........ 400.00U K
Uj, Rondosan épített szép ház nagy szobákkal, mellékhelyiségek, 4 állatra istálló, két
szoba elfoglalható........490 000 K
Uj, 3 szobás adómentes ház, azonnal elfog-
lalható........... 320 000 K
Modom, 2 két szobás lakásból álló, adómentes ház udvarral, csendes utcában . ISO 000 K Uj, ket lakást! h.\\« Istállóval, nagy kerttel,
egyik lakás elfoglalható...... 300 000 K
Belvárosban 2 lakásu ház, kerttel, egyik
lakás elfoglalható......... 200 000 K
Kisebb hás, 3 egy szobás lakás, egy szoba-
konyhás elfoglalható, nagy kert .... 210 000 K Kisebb ház udvarral, 3 ogy szoba-konyhás lakás, ebból egyik ojfoglalható .... 130 000 K
Eladó házak:
Emeletes, modern bérpalota, fürdószotják,
vízvezetékkel\' . 1.100.000 K
Nagykcrtü házak, több lakással, istállóval,
forgnlinas utcákon, piac közelében . 400— 000 000 K Magányos nagykcrtü házak, modern 3—6
szobásak......... 400 000 000 K
Kisebb jókarban lovó házak . . . 20P 300 Ot l K llnlfttonberénybcn 8 szobás, konyha c=-mellékholyisógekból álló ház szép gyí mölcsössel, kerttel....... . 120.j$fyK
Két nagyobb, egy kisebb vendéglő eladó.
Vcndoglrtbórlct átadó jóforgalmu utcában, hentes-
Üzlettel, Istálló ós pajtával, kerttel, 2 hold rétté\'.
Gondozott szép aiólóblrtokok eladókétól holdtól két
holdig.
4, 5 és 14 holdas kisbirtokok eladók.
Nagybirtok eladó: 410, 000, 1400, 2500 holdas.
B»r»ndemeU o»m«ntgyár «á* é.
fArpát. zabot
ZALA
Ijuzá/t
és egyéb (örményeket minden mennyiségben vásárolunk \' kéizp^ntfisetéi mellett, .:.. . _ _ i eléleget uyujtnnk,
^O\'ZSXO\'C rsrfkokat előre küldünk. * w w A legn^sgssatb napi árat
adjuk akár közvetlenül, akár az alanti kirendeltségeink, vagy képviselőségeink utján.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R T.
Nagykanizsa, Baxár-épület. Sürgönyeim: Futára. Telefonszám: 123.
Kirendeltségeink s Zalaegerszeg, telefonszám 56, Zafaszentgrót, telefonszám 92, Lenti.
IfíinviQplílQáífflinlr • H,to,"övelko*ot K«»*Uicly, <«l«foa»*ám 6d, Hitelszövetkezet Zalaanáti, telefonszám 3, JlOpiűOlUaOgülüA . Hitelszövetkezet Tapolca, telefonszám 18,- Hitelszövetkezet Dobri, Hangya Szővetkezet
Sümeg, telefonszám 20, Hangya Szövetkezet Nova, telefonzzám 7.
Értesttem a t. hölgyközönséget, hogy
TZ női kalapok
átalakítását és festését elvállalom és azokat a legújabb divatú formákra a legszebb kivitelben elkészítem. ¿ou
TOTOLF) Lm05
Nalapoameater, Nagykanizsa.
A legújabb divatú őszi kalapmodellek már megtokinihctők
Eötvös tar 25« szám alatti üzletemben.
Dus választók mindennemű lérfi- és gyermek-kalapokbsn, valamint sapkákban.
Még niíndig 8081
hullámárórt
kószit angol gyapjúszövetből mindennemű férfi-ruhákat, úgyszintén női kabátokat és kosztümöket
Cziboly Ferenc és Társa
angol url- és női-szabók Nagykanizsa, Erzsébet tér 15. sz. alatt.
■■■nBBuaacanuwianHMMM^
KERESKEDŐKNEK FONTOS1
Mielőtt hari«nya%zíik séglctet fedezi, okvetlen lálo£a*«a meg *z ország lcKnugvobb
HARISMY
Kyarl luraknlat
GUTTMANN ÉS FEKETE
cégnél lipest, VI., Deák-tér, Aukcrpatota.
K.laitá« c»»h vl»xobt*lu«lAknak. ———— Ar«J4nl»tlHl k«ftK«fgKel nol«Álunk. .
I
11«
M
Étkezési burgonya
szeptomberi szállításra minden mennyiségben kopható házhoz szállítva
mótermázsánhént 450 K.-órt.
Eljegyezni lehet POLLAK M. EMIL irodájában, Kinizsy utca 2/a. «>73
V
VlVaTVTI^T
BEflJVZIiV,
petróleum, gázolaj, gép- és hengerolaj a legjobb minőségben állandóan kapható a Somogy-megycl Gazdasági Egyesület
Védnöksége alatt álló
Aruíogyasztásl és Terményértékesítő Szövetkezetnél Kaposvár a vasútállomással szemben.
Interuiban-telefon: 184 szám.
5951
Uj kádár műhely!
100 litertől SOOO literig ajtós, vagy ajtó nélküli
hordók bármely mennyiságbon leszállított árban kaphatók
\' TOBAK MIKLÓS
kádármosternél, Szombathely, Erssébet kti ál vnó-uto» 47. Ilim. 60W)
1921. augusztus 24
cipőgyár Rt.
*
Saját érdekében tcklntso meg kirakatainkban
olcsó, tartós, megbízható
mindennomü polgád és luxus cipóáruinkat, melyek szabott árainknál éa axolid kivitolüKnél fogva föltétlen versenyképoiok.
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
306$
a=
9 " wa-wwa,
mindenféle hüvelyest, gazdasági terményeket és magvakat a legmogasabb tőzsdei napi áron minden mennyiségben vásárol készpénzfizetés \'W\\ZZmtJ WW a<m #1
mellett, előleget nyújt, zsákot előre küld JLJOF1 ASlglIlUlKl terménykereskedő, n Mercator Kereskedelmi rt. budapesti eég kirendeltsége Nagykanizsa, Kazinczy- (Vasúti) utca 11. izáni.
Sürgönyeim : DŐrl Nagykanizsa. Telefon: 109. sz.
5W0
ROZIT
umwiui
BÖRFE0ÓÜME2
IRÖS TARTOS VlHARTÁluS
GARDOS OSZKÁR.
B U D A PÜ5T, v.. kAdap • u. 4.
Grozit bőrlemez és kátrány lemezek helyi gyári lerakata
Sartory Oszkár Ufódacépéi
hol gyári áron bármily mennyidben kaphatók: Portland- és römán cement, burkolólapok, beton és schanett áruk stb. Tervszerinti betonmunkáV: kivitele
6077
Jó üzemképes 31/»
gőzlokomobil
900-as cséplóvel, teljes felszereléssel eladó
Lajos
Nagyszakácsi (Somogymegye).
Ingatlanok közvetítess.
Eladó birtokok: IZtT^»,
47 holdas, 3 hold rét, 400 holdas bérlet, stb.
TfilaHri Nagykanizsán családi
XülctLlU IlCt-OCtiV. kartes házak beköltözhető lakással, emeletes házak, üzletházak, házak istállóval éa kocsiszínnel. Badacsonytomajon nagy üzletház elfoglal* ható tí szobás lakással. Balatoni villák a somogyi parton..
Üzlethelyiség a Prt-uton átadói Elkórangu vendígtő-béilet átadót
Szántó Vilmos iT.\'^Wü\' j&tt*.,«.

■\'
11706/1921.
Hirdetmény,
A városi tanács a városi hivatásos tSüzoltó legénység téli ruházatának elkészítésére (anyagot a város ad) folyó évi szeptember hó S12-én délelőtt 10 órakor a polgármesteri hivatalban nyilvános szóbeli versenytárgyalást tart, melyre a helybeli vállalkozó szabóiparosok meghívatnak.
A városi tanács«
Nagykanizsa, 1921. évi augusztus hó 18-án.
Polgármestere
• Kaufman Ferenc mint Térj ugy a maga, mint gyermeke Kaufman József és
menye Kaufman József né szül. Szente Anna és az egész rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy szeretett feloségo, édesanyja, illetve rokonuk
Kaufman
M
•zQ 1. Horváth Rozália
életének 68 ik, házasságának 33 ik évében f, hó 22én meghalt..
Temetése f. hó 24-én, szerdán d. u. 5 órakor lesz a róm. kath. temető halottasházából.
Az engesztelő szentmiseáldozat f. hó 94 én d. e. 10 \'órakor lesz a Szentfercnc-rendlek templomában.
Nagykanizsa, 1091. augusztus 24. soho

9/
Nyomatott a laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
< >0\'

50. évfolyam
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Hó ut 15, náui
Nyomda:
Hő-ut 5. itáui
Nagykanizsa, 1921. augusztus 25, Csütörtök
M «¿Jelenik hét (6 kf. vételével tnlndon nap kórt reggel.
191. sxátn
u< . mm
. Előfizetési árak:
IiljrhiiihixktxktrdTi " ridákri postai iritküldáuil
Hgy hóra ... 35 K Hegyed érre . 100 „ Pélévro ... 200 M Bfétx évre • . 400
POLITIKAI NAPILAP
Egyes szám árs 2 korona

SSÜW
mrnm
■■LOLLI^JIíí.JLI* W ~ Üq.XÉ ji ,
F<5szerke«t<5:
TÓTH ZOLTÁN
»W¥iii a
Táremrke*sté:
Dr. HIRSCHLER
i* . i mémummm—wwhidMí
Sierko* 6* kiadóhivatalt Ulefon 71 I
F<J»»«rk«a*t<J !ak4«a 71. Nyonidnl toUJon 117.
Fokozott bizalmatlanság a külügyminiszterrel szemben.
Kormányválság fenyegetett« Magyarország felvétele a népszövetségbe biztosítva van. — A\'vezetők perina-nenciája a nyugatmagyarországi kérdés miatt.
Budapest, aug. 24. Kormányzói kézirat-
mm
J EN O
Hirdetések délaUn 5 éráig vétetnek fel dijsiakás ■ítrint.
fc \'ÍÍT" TifíT<j8MBMBgfr |T| j i«l|
-^JM**
tal egy hónapra elnapolták a nemzetgyűlés üléseit és így a nemzetgyűlés szeptember 23-án ül össze legközelebb. Mint hírlik, e napon a kormány terve szerint maga a nemzetgyűlés napolná cl magát bizonytalan időre. Ez azonban csak 4erv, mely könnyen megdőlhet, ha a képviselők addig arra a belátásra jutnak, hogy szükséges a tanácskozás megkezdése.
Mára világos lett, hogy a kereszténypárt tagjainak nagy része valósággal szerve-netten készült fel a tegnapi ülésre. Az volt az elhatározás, hogy amennyiben Lingauer interpellációjára a külügyminiszter nem ad kielégilő választ, ugy leszavazzák. A válasz tudomásul nem vételével külügyminiszter.válságot akartak előidézni, amivel Nyugatmagyarország átadása ügyében kedvező fordulat bekövetkezését remélték, Többen azonban azok közül, kik szintén nem tartották kielégítőnek Bánffy Miklós válaszát, tartottak attól, hogy a külügyminiszter-válság könnyen kormányválsággá változhatik és mivel a kormányválságot a mai súlyos időkben minden körülmények között ki akarták kerülni, az utolsó percben módosították elhatározásukat és tudomásul vették a választ. A külügyminiszter bukása tehát elmaradt, csak a párt részéről támadt fokozott bizalmatlanság vele szemben. A párt tagjai elhatározták, hogy a szünet alatt is élénken foglalkoznak a nyugatmagyarországi kérdéssel. Evégből a vezelők perma-nenciában maradnak és amennyiben Ausztria továbbra is a ma követett taktikát folytatná
a vele való tárgyalások folyamán, a nyilvánosság előtt, valamint a pártértekezlcten az Ausztriával való diplomáciai viszony megszakítását fogják újból és hangosan követelni.
Hogy a Ház az egyhavi szünet után együtt maradjon-e, erre nézve a kereszténypárt nem határozott. Ez az akkori helyzettől függ. — Mint tudósítónknak egy informátor mondotta: A szünet végét türelmetlenül várjuk, mert nem volt szerencsés a nemzetgyűlés tanácskozásának kormányzói kézirattal való elnapolása.
Ugy a miniszterelnök, mint a külügyminiszter bejelentette tegnap a nemzetgyűlésnek, hogy a magyar kormány szeptember 5-én a népszövetség tanácsától Magyarországnak a népszövetségbe való felvételét kéri. Megbizottaink e célra Apponyi Albert gróf \' és Tetcky Pál gróf Tesznek. A békeszerződés a népszövetségbe való felvétel módját nagyon pontosan szabályozza és az antant-államok számára más a felvétel módja, mint a legyőzött államok számára. Kétségtelen azonban, hogy a népszövetségbe felvesznek bennünket már csak azért is, hogy ez a testület végre-valahára, már amennyire lehet, teljessé alakuljon. Amerikának a népszövetségtől való távolmaradása folytán a népszövetség vesztett igazi erejéből, de természetesen más ilyen körülmények között is, értéke van tagságunknak. — Értesülésünk szerint a magyar állam felvétele a népszövetségbe biztosítva van.
A román vizumok megkönnyítése
Budapest, aug. 24. A budapesti román konzulátus az útlevelek láttamozásának egyszerűbb elintézése céljából azt az intézkedést hozta be, hogy a vidékiek hétfőn, szerdán és pénteken, a budapestiek pedig kedden, \' csütörtökön és szombaton kapják meg a vízumot. A konzulátus a vízumot kérőknek sorszámot ad ki, a vizűmért mindenkinek személyesen kell elmennie.
Budapestre akarták hozni a beteg szerb királyt.
Belgrád, aug. 24. Sándor király betegsége kapcsán most érdekes dolgokat jelentenek. Amikor baja annyira elmérgesedett, hogy orvosai műtéti beavatkozást tartottak szükségesnek, felmerült az a terv, hogy a régenset Budapestre hozzák egyik híres orvos profesz-szorhoz. Pasics miniszterelnök a legerélycseb-ben szembehelyezkedett, hogy a régenset magyar földre vigyék, magyar orvos-tanár opó-rálja meg és minden befolyását felhasználta e terv meghiúsítására.
Aláírták az osztrák—amerikai
békét.
y
Bécs, aug. 24. A külügyminisztériumban
ma aláírták az Egyesült Államok és Ausztria között létrejött békeszerződést.
A korona Zürichben.
Budapest, augusztus 24. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma i (zárlatkor) 1*50, osztrák korona: —*67l/„ az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'— szantlm.
V TŐZSDE.
v -.*\' . v\'i £ ít\' > * \' *
Budapest, augusztus 24.
Valoteplao: Napoleon 1225, Font — —, I,4v* —, DollAr 390, Franci« frank 3226, Lengyel márka 17,
Máika 402, Líra 1045, Osstrák 3fl74, Rubel--, Lei 482,
Siokol 467, Svájci frank —, KoronadlnAr 845, Frank-dinár --, Holland forint —, Bécsi kifliét** —.
Ertékok: Magyar Hitel 1000, Osttrák Hitel--,
Hasai 505, Jeliálog--, Lessámltoló 700, Kereskedelmi
Bank 0576, Magyar-Olas» —» Beocslnl--1 Drascho
--, Altalános sx4n--, S*As»vári 2000, Salgótarjáni
3850, Urlkányl 3950, Rima 2120, Schllck 8i5, Cuttmann
__, Nasici 10500, Oanlca 2126, KlotUd 2050/ Magyar
Cl,kor--, Adria 6300, Atlantika 4200, Klrálysór —
Bosnyák-Agrár 715, Llpták —, Phöbus OSO, Vasmegyei Villamos--, Glxella--, Koukordla 2276.
A politikai helyzet.
A mandátumokért.
Budapest, augusztus 24. Azok a képviselők kiknek kórületo az átkapcsolásnál, ameny-nyiben ez mégis bekövetkeznék, Ausztriához kerülne, túlnyomó részt a kereszténypárt tagjai. E képviselők a napokban döntenek arról, hogy az cseményokből milyen konzokvenclát vonjanak le. Jó forrásból halljuk, hogy a képviselők közül Scholtz Ödön, Schabel János, Thomas Ferenc, kik valamennyien papok és nem akarnak híveiktől elszakadni, le szándékoznak mondani mandátumukról. Huber János, a nezsideri kerület képviselője, bár kerületének
V.
egyrésze minden esetre megmarad, esetleg szintén lemond, hogy az osztrák törvényhozó testületben szálljon sikra Nyugatmagyarország jogaiért. Az eddigiek szerint semmi szin alatt nem mondanak le gróf Klebelsberg Kunó Sopron képviselője, gróf Ambrózi-Mígazzi István felső-őrsi képviselő, Nits Mátyás a zuráni kerület képviselője ós Bleyer Jakab Szentgotthárd követe.
Sokat beszélnek a baranyai felszabadult kerületek sorsáról. Szó van ol>an megállapodásról, hogy lehetőleg helyi jelölteket léptessenek fel minden kerületben és ez által is tompítsák a választási küzdelmeket. Érdekkel várják, hogy a baranyai választásokon is fenntartja-e az általános választásokon tanúsított passzivitását a szociáldemokrata-párt és ameny-nyiben a párt maga nem állit jelölteket, támogatni fogja-e a liberális pártokat a választásokon. Pécs I. kerületében minden esetre fellép Hegedűs Lóránt, akivel szemben gróf Zichy Aladár veszi z Küzdelmet.
Azokban a kerületekben, melyek eddig mint csonkakerületek küldtek képviselőket, előreláthatólag nem lesz választás, mert a baranyai választások november előtt aligha tartatnak meg és ez az időpont nagyon közel esik ahhoz a dátumhoz, mellyel a nemzetgyűlés mandátuma a törvény értelmében lejár.
A hadifoglyokért.
Huszár Károly a hadifogoly-akció nagyérdemű megindítója holnap Frankfurtba utazik, hogy ott résztvegyen a Nemzetközi Kath. Kongresszuson, hol előadást fog tartani nemcsak a magyar nemzet igazáról, hanem a hadifogolyakcióról is és támogatókat fog nyerni a folyó hadifogoly-ügynek.

A Tiszaperben pénteken kezdődnek a perbeszédek.
Budapest, 24- A Tísia-pör mai tár* gyalását jóval th fra után nyitotta meg Gadó Islván elnök. Kihirdette ^ bíróságnak a bizonyítási eljárás kiegészlie^ére vonatkozó határozatát. A bíróság a védelem és a királyi ügyész által bejelentett tanuk kihallgatását mellőzi, ellenben elrendelte több fontos okirat és jegyzőkönyv felolvasását. Az iratok falolvasásával a mai tárgyalási nap eltelik és pénteken délelőtt elmondja Szilassy Pál dr. királyi ügyén vádbeszédét.
ZALA
1921. augusztus 2$
Hoffmann Ottót letartóztatták.
■ i . • . > ,■
Pécs, augusztus 24. Dr. Hoffmann Ottót volt országgyűlési képviselőt, az ismert Károlyiforradalmárt tegnap este Pécsett letartóztatták. Az ügyészség hazaárulás és lázadás bűntettével vádolja.
Osztrák hangok Nyugatmagyarország átvételéről.
Bécs, augusztus 24. A Reichspost „Köny-nyek Nyugatmagyarországon* cirhmcl a követ-kozőket irja : „Csak balga gúnyolódok képesek arra, hogy figyelmen kivül hagyják azokat az érzéseket, melyek a küszöbön álló elválás alkalmából ezrek szivét szoritja össze fájdalmasan, akiket mi a jövőben saját állampolgáraink közé fogunk számitani. Megértjük azt, hogy sok nyugatmagyarorszáfti hazáját nem akarja ugy változtatni, mint az ingét és még a legutolsó óréban is hiven ragaszkodik ahhoz a hazához, mely évszázadokon keresztül otthona volt."
Sokkal élesebb hangon irnak a magyarellenes lapok, melyek csaknem valamennyien vezércikkben foglalkoznak a nemzetgyűlés tegnapi eseményével.
Kötött gyapja kábáitok
és az összes őszi különlegeaaógek,
harisnyák, gummi-küpponyek, ingek \' c\\02 jutányos áron olsőrenilii minőségben
Grünbergernél
Telefon 221.
Fő-ut 11. sz.
Tűrhetetlen állapotok a vendéglői és kávéházi árakban«
A hatóság figyelmébe.
— (Saját tudósítónktól.) —
A drágaság elleni küzdelem irányítása más országokban, sőt más városokban már régen a hatóságok kezében van. Talán az egyetlen város Nagykanizsa, ahol nem vezetik ezt a küzdelmet elég eréllyel, ahol ja drágaság vígan dúslakodik a szegény fogyasztó közönség zsírján (ha ugyan abból még van) és ahol zavartalanul nőhetnek a közszükségleti cikkek árai a beláthatatlan magasságba. Megtörténik ugyan, hogy a rendőrség egy-egy árdrágítót fülöncsip és a bíróság elé állít, a bíróság olyan esetben cl is veri a port a pecches uzsoráson, azonban még mindig igen sok „szűz" terület van, ahová nem hatolt be a hatóságnak erélyes keze. Ennek a figyelmes és finom bánásmódnak aztán meg is lett a maga következménye. Nagykanizsa ma büszkén vallhatja magáról, hogy egyike az ország legdrágább városainak. Nem egy fővárosi, sőt külföldi vendég döbbent meg a kanizsai piac árainak zengzetes dallamára és a „jó vidék"-rŐl ijedten menekült vissza a nagyvárosba, hol szerényebbek az árak és nagyobbak az adagok.
Különösen a vendéglői és kávéházi árak terén uralkodik idegremenő féktelenség és csudálatos, hogy ezt a területet a hatóság figyelme is gondosan elkerüli. A piacon és a vásáros helyeken még csak meg-megjelenik a közérdek egy-egy figyelő rendőr képében, a vendéglői fehér asztalok és a kávéházi csillogó poharak közé azonban még elvétve sem tekint a közérdek éber őre, pedig nagyon sokan vannak, kik nem fényűzésből járnak vendéglőbe vagy kávéházba, hanem életük kényszerítő körülményeinél fogva ide vannak utalva és
-TMP"
akik ennélfogva ki vannak szolgáltatva egy határt nem ismerő kíméletlen áremeltyünek.
E"? az emeltyű pedig különös technikával működik. — A piacon vagy a vásárlási helyeken mondjuk egy koronával magasabbra szökkenj\'c, a másik percben a vendéglőben vagy a kávéházban ez a magasság már hatszorosára. Így jönnek ki azok a roppant aránytalanságok, melyek nyomasztó erővel nehezednek a nagyközönségre. — Példának okáért 40 korona ára húsból kicsinálnak 200 koronái, — egy kiló lisztből 120—150 koronát. Egy cső cgy koronás kukorica ára a vendéglőbrn 6—8 korona. A 20 koronás borból csinálnak 50—60 koronás bort. (Hja, drága a kanizsai salétromos viz.) Egy 30 koronás dinnyéből ennek az emeltyűnek a segítségével ki lehet árulni 120 koronát ; egy 25 koronás kiló s/őlloből 80 koronát ; egy gyüszünagyságu pikolóból — hat koronát. A vendéglői egyéb árak sem kisebb erővel ugrándoznak n magasságok felé, csupán egy marad változatlanul kicsi, sőt picike : n kenyér, melynek viszont csak két korona az ára. — Mindezeket szem előtt tartva — nem csoda, ha a vendéglői ipar nem a legutolsók közé tarto/ik Nagykanizsán és-rövid hónapok le forgása alatt félmilliót lehet vele keresni.
Nincs is tovább. — A sok vendéglői kosztra utalt szerencsétlen halandó türelmetlenül várja, hogy a drágaság elleni frontszakasz éle egyszer már ezen tűrhetetlen állapotok ellen legyen irányítva és az illetékes körök álljanak oda, ahol a helyük van: a front élére. Egy vendéglői kosztos.
v
Hírek.
Még
néhány nap s a magyar történelemnek egyik legfájóbb fejezete is lezáródik. Jövő héten Sopron fölött már Ausztria az ur, — a soproni városházán az osztrák színek fognak lengeni. Keserűség marcangolja a torkot, ökölbe szorul a kéz, látvo, miként szoritja ki a magyar uralmat pár hányi-veti kis francia és olasz tiszt és pár száz osztrák rendőr Nyugatmagyaroiszágból. Mindenki érzi, hogy valamit tenni kellene ezen vérlázító gazság ellen. Tulán kapárn-kaszárfc kellene kelni s a fogunkkal, körmünkkel kellene megvédelmezni az ősi szent határokat. Nyugatmagyarország elkeseredett hazafias lakossága kész is volna erre. A tiltakozásnak, az uj uralom elleni gyűlöletnek olyan föllobbanását láttuk Sopronban és vidékén a legutóbbi napokban, amely aligha múlhatott volna el mélyebb hatás nélkül. De már ez se mehet tovább. Már az elszakadás fölött nemcsak elkeseredni, de ellene tiltakozni se szabad Sopronban éa környékén. S nem is az antant, nem ia az uj uralom, hanem a magyar kormány tiltotta azt meg. így olvassuk ezt a „SopronmeÁye" cimü lapban, mely minden kommentár\'íiél-kül irja a következőket: „A magyar kormány rendelete szerint Nyugatmagyaror-szignak úgynevezett Anschluss-területén, Sopronban és vidékén mától fogva tilos minden nyilvános gyülekezés, népgyűlés és demonstrációs felvonulás." Amikor ezt ol vassuk, eszünkbe jutnak a kidobott nagy szavak: a „Nem, nem soha I44 meg a többiek. A lefcfe&entebb nemzeti igék is üres frázisokká válnak nálunk ?
— Hihetetlen» de már kezdődik.
A Zala a multkorában megírta, hogy a kereskedelmi miniszter elrendelte a nagykanizsai postapalota fölépítését. A híren az emberek kacagtak. Pár napra rá megjelent a lapokban a munkálatokra kiirt hivatalos pályázati hirdetmény. Még ennek sem hittek. S nem is csuda. Hiszen pár év óta semmiféle terv se vált még valóra Nagykanizsán. De most már hinni kell mégis az építkezésben. Hinni muszáj, mert már kézzel fogható jel is van. — Tegnapelőtt ugyanis megkezdték az építkezéshez a homok szállítását. Hatalmas társzekerek szállították a Muráról vonaton érkező homokot s amint tudjuk, a fundamentumozást a jövő héten kezdik cl.
— Az árak már nem emelkednek, hanem rohannak. A magyar parlament is tudott egyszer liberális lenni. Akkor, amikor kikényszeritette bizonyos fogyasztási cikkek szabadforgalmát. De ebből a líberáli*musból kevés haszna van a közönségnek. A szabadforgalom óta az árak őrületesen szállnak fölfelé. A legszükségesebb élelmiszereket, amelyeket a legszegényebb ember sem nélkülözhet sokáig anélkül, hogy a szervezete össze ne omlánék, — nem lehet már megfizetni. A liszttől már nem is Weszélünk. A tej, tojás, zöldség, főzelék még nem jutott el karriérje tetőpontját a. A legnagyobb, leghallatlanabb gazság azonban az, amit a zsírral csinálnak. Ez a nélkülözhetetlen cikk immár 160 korona kilónkint. S a hentesek azt jósolják, hogy talán már szeptemberre lesz 200 korona is. Az indokolás: hogy gyönge lesz a kukorica termés. De a lelketlen élelmiszer-uzsorások a/t nem számítják, hogy a most leölésre kerülő disznót nem uj, hanem tavalyi kukoricával hizlalták, amiből pedig bőven volt. Hát ez már igazán tűrhetetlen. Minden boltos, minden paraszt, minden földbirtokos és bérlő, iparos minden alkalmat megragad, hogy szorítson ejjyet a présen, amely alatt a boldogtalan, fixumos fogyasztó halódik. Nem szabadforgalom, hanem deres való még Magyarországra. De azért éljen a kisgazdapárt.
— Holtai Hugó kapta meg a játszási engedélyt. A város tanácsa ma délelőtt ülést tartott, melynek egyetlen tárgya a színházi játszási engedély kérdéso volt. A tanács HclUi Hugó felmutatott igazolványai alapján a játszási engedélyt neki szeptember és október hónapra megndta. — A színtársulat már megkezdte előkészületi munkálatait és értesülésünk szerint a közeli napokban a városba érkezik.
— Elmebetegeket őrző intését Nagykanizsán. Nem kell valami nagyobb arányú elmegyógyintézetre \\gondolni, egyelőre csupán arról van szó, hogy egy szerény helyiségből álló elmebetegeket óíző helyiséget építtet a város és erre a célfa százezer koronát irányzott elő. A helyiség megépítésére, mely régi hiányt van hivatva pótolni, a tanács már pályázatot is hirdetett/ melyre négy pályázat érkezett. A pályázatok sorsa felett legközelebb dönt a városi tanács.
— Az Irodalmi Kttr vegyeskara ma d. u. 6 órakor, a szokott helyen dalpróbát tart.
\\
Olcsóság1!
Visszamaradt saját készítményt! férfi-, női- £s gyermekcipőket olcsó árban kiárusítok.
Báron Ignácz cipészmester Nagykanissa, Erzsébet-tér 15.

1921. augusztus 25.
— A* Iparművészeti Iskola megnyitása. Az Iparművészeti Iskola — az idén uj tanszakokkal bővülve szeptember elsején kezdi meg uj helyiségében (Csengery-ut 39 szám alatt) beiratásait. Tanárok í Csulyok Margit, Tamássy Margit és Fekete László oki. iparművészek, A szülők nyilván a legnagyobb örömmel veszik tudomásul az uj textil tanszak megnyitását, melynek tárgyai: szőnyegszövés, csipkekészités, a kézimunka minden ínja, battikolás, bőrdomboritás, könyvkötészet, divatbábukészités, varrás és kosztümkészités, mely utóbbiakat egy kitűnő szabásznő vezetése alatt, a szaktanár utasításai szerint tanulják. A tanulók, az olcsón beszerezhető anyagból rendkívül értékes dolgokat készíthetnek. Egyes budapesti és külföldi cégek anyagokat adnak a/, iskolának feldolgozásra, melylyel a tanulók munkadijait is megtérítik. A rajz és plasztikai (szobrászati) szak vezetője Csulyok Ma rgít továbbra is működni fog az intézetben, a plakáttcrvezést, festészetet fekete iparművész fogja tanítani. Megkönnyíti ez évben az intézet működését uj, kényelmes helyisége is. Tandíj havonkínt 80 K, mely alól szeg\'ény-sorsu és jóelőmenctelü tanulók felmentést nyerhetnek. Az iskola bővebb tájékoztatója Szerbnél jelent meg (ára 5 K.)
— Jótékony gyermekek. Steiner Ilona, Kata, Gizella, Hanc Kata és egy kis budapesti leány, Márkus Kata színielőadást Rendeztek, melynek jövedelmét 155 K-át a mezítlábas gyermekek felsegélyezésére adták.
— A hőhullám elűzte a fecskéket Középeurópából. Az idei nyár folyamán a fecskék majdnem teljesen eltűntek Németországból és a környező államokból. A természettudósok ezt a jelenséget azzal magyarázzák, hogy a tartós szárazság folytán a mocsarak és pocsolyák, amelyekben a fecskék főtáplálékát képező szúnyogok tenyésznek, kiszáradtak és igy a fecskék kénytelenek voltak más vidékre költözni.
— Csak betegek és gyermekek kapnak amerikai segélyt Oroszország-ban. A szovjetkormány és az amerikai delegáció képviselői az Oroszországnak nyújtandó segítségről »zóló egyezményt a következő feltételekkel kötötték meg : Az amerikai bizottság megkapja mindama előjogokat, amolyok a diplomácia misszióknak járnak. A bizottságnak jogában fog állni, hogy Oroszországban vagy Oroszországon kivül bárkit szolgálatába fogadjon, aki erre alkalmasnak mutatkozik. A bizottság a segélyintézkedéseket csak a gyermekek és betegek Javára fogja életbeléptetni, de sem-miesetre sem a vörös hadseregnek vagy a bolsevik méltóságoknak. A bizottság helyi bizottságukat alakit, amelyben a szovjet is képviseltetni fogja magét. Járvány eseten az amerikai segélybizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy ellenőrizze a helyi egészségügyi rendszabályokat. Az amerikaiak kötelezik magukat, hogy Oroszországban nem űznek kereskedelmet és tartózkodnak minden politikai jellegű cselekedettől. Ha a szovjet nem teljesití kötelezettségeit, a bizottságnak jogában fog állani, Hogy az élelmiszerek kiosztását ideiglenesen vagy végérvényesen megszüntesse.
(x) Elveszett, szerdán déltájban a Zrinyi Miklós utcából egy »/4 éves fehér szőrű hizlalt ártány süldő. Becsületes megtaláló jelentse Böröndy Lajosnál, Rákóczi-ut 40.
(x) Tankönyveket, iskolaszereket, rajztereket, könyvtartót, táskákat vásároljuk Hííchel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Vá-
oaház palota.
<
. r
— Középiskolát végzeitek egyéves kereskedelmi szaktanfolyama.
Budapest székesfőváros tanácsa egy éves kereskedelmi szaktanfolyamot nyitt olyan férfiak ós nők számára, akik hazai közép- vagy felsőkereskedelmi iskolában sikerrel tettekXírettségi vizsgálatot, vagy katonai tisztképző-lntézctct végeztek, vagy tanítói oklevelet tudnak felmu-tatni./A szaktanfolyam célja az, hogy egy év alatt lehető alapos kereskedelmi szakképzést nyújtson azoknak, akik rövid idő alatt óhajtanak szakismereteket szerezni, amelyekkel kereskedelmi gyakorlati kenyérkereseti pályára léphetnek. Célja továbbá a szaktanfolyamnak, hogy lehetővé tegyo kereskedelmi szakismeretek elsajátítását olyanoknak is, akik csak a kereskedelmi tudományok egy-egy ágában óhajtják a továbbképzést. E szaktanfolyam hézagpótló intézmény losz részint azért, mert rendkívül sokan keresik az alkalmat az egyéves szaktanfolyamokon való kiképzésre, részint azért, mert sokan vannak olyan fiatal emberok, akik két-három hónap alatt tettek háborús érettségi vizsgálatot és tanulmányaikat kiegészíteni szeretnék, végül pedig, mert a reánk kényszeritett általános katonai leszerelés miatt igen sok aktív tiszt óhajt a gyakorlati pályára szükséges kereskedelmi ismereteket szerezni. Tandij évi 1600 K. Beiratkozási dij 200 K. Vizsgadij 200 K. Beiratkozáskor a tandij első fele 800 K és 200 K beiratkozási dij, összesen tehát 1000 K fizetondő. Bővebb felvilágosítás a tanfolyam igazgatóságánál, VIII., Vas-utca 9. sz. II. cm. 34. sz. a. kapható délelőtt 9 és 11 óra között.
/
Hegy köszöntés.
Irta: Sz. Szlgethy Ullmoö.
v HolyUti* 6« vég«.
A primadonna nyájas fejbólintással felelt, mosolygott is, aztán tovább haladt, mert hát minek is állt volna meg.
— Látod, — mondta a komornának, — ilyen a romlatlan kedély. Hányan mutatkoztak be minden aprooos nélküli És miért ne tehetné meg ő is ? Látszik, hogy uri ember, a tiszteletet viszont minden formában el kell fogadnom. Nem volna ellenemre, ha megismerkedhetnék vele, bizonyára a kedélyo is ilyen naiv és ártatlan.
— Tessék nagysága elejteni a zsebkendőjét, ha visszafelé megyünk.
— Csacsi, — mondta Tila, — ez már csak a szobalányoknál divat, mert abbahagyták az iskolás bakfisek Is. Majd felolvad a bátortalansága I
-— Az igaz. Ni, hogy néz, csaknem kiabál a tekintetei
Már messziről figyelték. Aztán megszólalt a .katonazenekar és kezdtek szállingózni az emberek.
— Csak legalább most ne jönne még senki a többiek közül, — mondta a kisérő hölgy.
— Azok ilyenkor kezdenek tenniszezni. Ellenben mást gondolok. Álljunk csak meg.
Ugy tett, mintha rendkívül fontos dologról volna szó.
— Azt hiszem, feszélyezi a jelenléted. Menj haza és gyere vissza egy félóra múlva. Biztos, hogy együtt találsz bennünket. Járjunk legalább mi a kezére.
A komÓrna gyors léptekkel elsietett, a prímadonna pedig meglassított járással kö-
Szabászati tanfolyamot
és női felsőruha varrás tanítását szeptember l én újból megnyitom. A kurzus 6
hónapig tart. Beiratkozás naponta. \'
Báron Miczi, női szalon divatterme
Nagykanizsa» vArosliáx épület II. emelet
Kaxlncxy-utca 1.
/.eledelt előre, szórakozottan nézve jobbra-balra, közben juttatva egy pillantást a költőnek.
Az pedig, mikor Tila elébe ért, megint felállt és újból megemelte a kalapját. — A lány ezt is barátságos fejbólintással fogadta, hirtelen előrántott primadonna-mosolylyal és várt. Utána azonbpn nem jött senki.
— Csacsi, — nevetett magában — határtalan nagy csacsi. Vaijon csakugyan a zsebkendő leejtésére vár? Többet nem tehetek.
Aztán könnyedén sóhajtott:
— Istenkém, milyen ártatlan lehet, talán én vagyok az első szerelme I
fit eltűnt cseres/nye-szája szögletéből a mosoly.
— Hanem azért mégis csacsi, mert a diákok is tul vannak manapság ezen a koron.
Egy darabig hallgatta a muzsikál, le is ült, (talán közelébb húzódik I) aztán szétmorzsolt a hattyúknak egy zsemlyét és a kíváncsiságtól kergettetve, megindult visszafelé.
A költő szemébon négy szonett és kilenc madrigál csengett-bongott,kalaplendülete azért kifogástalan volt ezúttal is. Tila éppen azon tűnődött, hogy mond neki valami szeretetreméltó gorombaságot, (kacagó szájjal lehetséges az ilyesmi) de felvonta kissé durcásan a vállát és tovább haladt a halászok felé, akik most rakták bárkába a zsákmányt.
— Gyávo, a legközönségesebb gyáva. Soha nem viszi semmire, élhetetlen, ostoba. Láthatja, hogy egyedül vagyok, barátságosan fogadom háromrendbeli köszöntését, — pedig azt sem tudom, hogy ki fjo ? — Ha még ezek után is tűnődik, akkor nem lehet vele beszélni.
Lelkének a másik fele mégis védelmébe vette a fiut.
Mit akarsz tőle? Nem látod, hogy csupa rajongás a nézése? Azt hiszed, olysn könnyen le lehet gyűrni az elfogódottságot ?
Már vitázott önmagával.
— Gyűrje le azután, sokkal könnyebben is teheti. De ilyen óriási maflasággal ne menjen emberek közé.
— Ha külsőre nem is, kedélyre gyerek.
— Sóhajtozzon akkor a felsőbb lányoknak I
— Jó, jó, tulszígoru vagy. Elismerem, hogy megsértette a hiusá,odat, bosszantó is az ilyesmi, de tekintsd, hogy nem szándékosan, tőrtént, sőt azzal a hódolattal környékez, ami ieghizelgőbb egy nőre. Ne vedd zokon, Tila, hasonlítsd össze a többi imádóddal, meglásd, hogy még mindig Ő^erül ki győztesen.
Azt hiszem, fölösleges hosszasabban magyaráznom, hogy a primadonna lelkének a jobbik fele győzedelmeskedett, az, amelyik hajlandó volt várni és megbocsátani a jövő korrigálásának reményében mindent.
Azért azt mondta magában mégis:
— Majd meglátjuk l A halászok elkészültek, talán tul van ő is a tűnődésen.
Hogy kezére játszón, már mosolyogva közeledett a fiu felé, aztán mikor elébe ért, körülsimogatta szeme bársonyával annak kipirult arcát.
A fíu felállt, könnyedén meghajolva köszönt s megint visszaült a helyére. Tila ekkor anélkül,\' hogy fogadta volna, elfordította a fejét és összeszorította apró markát. Ugy mormogta:
— Hülyéi
A szegény költő arcából elszállt minden pir, a tekintete bágyadt lett, szinte sírásra álló, egy kicsit kapkodott is levegő után.
— Édes Istenem, — sóhajtotta — vaj-loh mit véthettem neki, hogy egyszerre megharagudott l
Vérhasjárvány Zalaegerszegen.
Zalaegerszeg, augusztus 24. Zalaegerszegen hetek óta vérhasjárvány dühöng, amelynek elfojtására az ottani hatóságok erélyes rendszf^lyokat léptettek életbe. A hatóság vizsgálatét indított azok ellen az orvosok ellen, akik vérhasos betegeket kezeltek és azt nem jelentették be.
...... . ■ ......
Szerkesztésért felelős a főszerkesztő.
ZALA
Apró hirdetések.

Két nagyobb vendéglő, igen jó Tor-galmu, teljes berendezéstől eladó. Szigristt közvetítő, Zrínyi Miklós utca 33. j«78
Néhány Intelligensebb iparost vállalnék jó házikosztra. Cim a kiadóban.
Két diák uri családnál, külön szobával, teljes ellátással felvétetik. Cim a kiadóban.
Cseiédleány azonnali, esetleg szeptem ber elsejei belépésre kerestetik. Fő ut 2JÍ., cm.
Tanoncnak felvétetik lehetőleg négy középiskolát vegzett keresztény flu Berényi Elek bőrkereskedésében.
Eladó egy 25 családból álló méhes, erős családok, kaptárakban és kasokban a bennlévő mézzel, szép nagy méhházzal és méhészeti eszközökkel együtt. Cim megtudható lapunk kiadóhivatalában.
200 hektoliter transporthordó jutányos áron oladó. Weisz Béla, Tapolcza. 6070
Egy jókarban levő zsakett mellénnyel olcsón eladó. Hunyadi utca 13. sz. ■ uios
Tisztán kimosott rongyot 5—10 kilogrammot keresek megvételre. Ajánlatot e lap kiadókivatalába kérek.
Árvalány jeligére levél van a kiadóhivatalban.
___ \\ _
íróasztal megvételre kerestetik. Cim a
kiadóhivatalban.
íróasztal eladó. Zrínyi Miklós u. 52.
igen könnyű uj fedeles hintó eladó.
Kazinczy utca 8.
Ajánlunk fényképészeknek és amatőröknek 47íX6, 6X9,9X12,10X15,12.XI61/,, 13X 18-as közönséges, szinérzékeny, szinérzé-keny fényudvarmentes lemezeket, pak- és tekercsfilmeket, napfény gázfény és brómezüst-papirokat. Fischol Fülöp Fiai fényképészeti cikkek szaküzlete.
Teljes ellátást kaphat uri családnál egy leány és egy fiu tanuló. Cim a kiadóhivatalban

r ^ Ingatlanok +
Róni. kath. rőfös- és füszer-kereukedőnegéd szeptetnber l-re, vagy azonnali belépésre állást keres.
Fizetés érdem szerint. Cim:
Pliha Lajos, Landler Gyulánál Nagyszakácsi, Somogymegye «.•,
Étkezési burgonya
szeptemberi szállításra minden mennyiségben kapható házhoz szállítva
métermázsánkent 450 K.-ért.
Előjegyezni lehet POLLAK M. EMIL irodájában, Kinizsy utca 2/a. «>73
Quittner Arthur
katéiá|IU| ii|idély«ntt vlllii|ix«rili
Nagykanizsa, Cstngory-utca 13 tz.
r,
Elvállal világítási vezetékek, motorok, csillárok, valamint telefonok, csengők és jelzőkészülékek felszerelését. Villamos vasalók, főző edények, rcschauk, fűtőtestek javítását.
Mindennemű
villamos munkálatokat
gyoman oiukfttlök, anyagok é» égők raktáron kaphatók.
gyors kőxvetltéae O
Zrínyi Miklós-utca SS. I. ettt.
Telefon: 265. i
Beköltözhető lakással eladó házakt
Kinelctos háx, 0.foglalható 2 sxobás lakás
és üslcthelyiség.............411.110 K
UJ, gondosan épített szép ház nagy tzobák-• kai, mcllékhclyis\'gok, 4 állatra istálló, két
szoba elfoglalható........ 410 000 K
, / Uj, ü szobás adómentes ház, azonnal elfoglalható ............ 321 000 K
Modern, 2 két szobás lakásból álló, adómentes ház udvarral, csendes utcában . ISO.000 K UJ, két lakísu ház istállóval, nagy kerttel, , egyik lakás elfoglalható ...... 300 000 K
Belvárosban 2 lakásu ház, kerttel, rgyik
lakás elfogulható.........200 000 K
Kisebb ház, 3 egy szobás lakás, egy szoba-
konyhás elfoglalható, nagy kert .... 210 001 K Kisebb ház udvarral, 3 egy szoba-konyhás lakás, ebból egyik elfoglalható .... 130 000 K
Eladó házak;
Emeletes, modorn bérpalota, fürdőszobák,
vízvezetékkel........MIMII K
i Nagykcrtü házak, több lakással, istállóval,
forgalmas utcákon, piac közelében . 400 — 000.000 K Magányos nagykcrtü házak, modern 3 — 6
szobásak......... 400 100 000 K
Kisobb jókarban levó házak . . . 200 -300 000 K Ralatonborénybeu * szobás, konyha és mellékhelyiségekből álló ház szép gyümölcsössel, kerttel........ 120 000 K
Két nagyobb, egy kisobb vendéglő eladó.
Vendégtőhérlet átadó jóforgalmu utcában, hentes* üzlettol, istálló és pajtával, kerttel, 2 hold réttel.
Gondozott szép «xótóblrtokok oladók, fél holdtól két holdig.
4, 6 és 14 holdas kisbirtokok eladók. Nagybirtok eladó: 410, 6CO, 1100, 2500 holdas.
Berondexett oemantgyár eladó.
Dunántuli Élelmiszer- ós Áruforgalmi Részvénytársaság
Nagykanlxaán, Csengery-ut 6. is*
Tclofon : 59. Távirati cim : „Transdanubta"
a mindenkori legmagasabb napi árakon vészről
babot, mákot, diót
TOJÁST,
Ktb. élelmiszereket \' és mezőgazdasági terményekel.
Ugyanott mézszállitásokból visszamaradt kisebb-nagyobb Űrtartalmú
horganybádog kannák
nagyobb mennyiségben is olcsón eladók
wdamm
19*21. nuguaitua 25

6081
Még mindig
■»
hullámárórt
készit angol gyapjúszövetből minden nemll férfi-ruhákat, úgyszintén női kabátokut és kosztümöket
Cziboly Ferenc és Társa
angol uri és női-szabók Nagykanizsa, Erzsébet tér 15. sz. alatt.
Jó üzemképes 3l/„
gőzlokomobil
900-as cséplóvel, teljes felszereléssel eladó.
Hári Lajos
Nagyszak ácsi (Somogymegye).
$


Szeptember első napjaiban jelenik meg
Zlegcr Ferenc szerkesztésében
>
Zalavármegye
Altaláuos Közigazgatási, Kereskedelmi és Ipari
CZIMTÁRA
A hatalmas, kb. 20 Ívre terjedő mű magában foglalja ugv a kereskedők, Iparosok, gyáiosok, hatóságok, Intézetek, hivatalok, valamint a magánosokat érdekló mindennemű hasznos és nélkülözhetetlen «útmutatásokat.
Tartalmazza:
A legújabb posta- és távírda-díjszabást, bélyegillctékct, a vármegye nemzetgyii-léai képviselőinek névsorát, a vármegye, rendezett tanácsú városok és községek vosetőségét a mellé rendolt összes hivatalok Mtüntetésévol, csendőrség, pénzügyőrség, egyházi és polgári hatóságok és közhivatalok beosztását, bU-tositótáxuaságok, pénzintézetek, iparvállalatok, vasutak, hírlapirodalom felsorolását, ügy védők, orvosok, gyógyszeré szck.jáiásl állatorvosok, Jegyzők, tanítók beosztását és névjegyzékét. KÓzli a Zalamegyében tartatni szokott országos vásárok jegyzékét, a vadászati és halászati tilalmakról összeálli ott kimutatást stb. itt fel nem sorolható mindenkit érdekli különféle hasznos tudnivalókat.
mt Ára 80 korona, n
A UrlftluiM éi »ok munkál Igln/ló csluog klAlllt&au infl lnpuuk »yonniajiban v»n •»Jló alatt, «hol • MU»*tA»«k«>l • hlrtloUftokr« mcghtxásokftt tuéf uirog»t<!unk, ktti-
T«tf«n » turkflnAli fö-ut aaátu al»tt.
ZALAI
Könyvnyomda
GYARMATI
——
Nyomdai telefon: 117.
i..................II\'
Kötiyvhötéezet
Vonalzóínt¿zet
Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák iegizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
HMM
Kiadóhivat, telén: 78.
■f ?•.,?<•

*mm
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.{Nyomatott a laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.

¡SS
50. évfolyam
Szerkesztőség és
» *
kiadóhivatal:
Hő-nt 13. asátu.
• <.
Nagykanizsa, 1921. augusztus 26. Péntek


H9Ü

Nyomda:
fő-ut 5. ná
v- «d
m.
Megjelenik hétfő kí- 1
vétőiével minden nap köre reggel.
192. sxátti mm**
POLITIKAI NAPILAP
\' r
Előfizetési árak:
)
Htlybia háxkos kordra ridibf postai uétkUdéuil
Bgy hóra ... 95 K Hegyed évre . 100 „ Félévre . . . 200 H Bgéax évre . . 400 .,
Egyes az£m ára 2 korona
H»erke«stffi6g| ót kL46hW.Ull tH.fon 7» II Pémrkoszté •
Fa«.rk..,tö Lk<.* 71. Nyomd.1 flofon 117 || TÓTH^OLTAN
\' \' - T ■ \' l____ | , a,.
\'v.smi
: jLizm«L
Társsxorkesitrt:
Dr. HIRSCHLER
JENŐ
n■■ ■
Erélyesen megcáfoljak az újszeged!
megszállás hirét.
— Csapataink bevonultak Mohácsra, Siklósra és Villányba. -
Budapest, aug 25 A Magyar Távirati Iroda jelenti: Hivatalos helyen mjert információnk szerint nehany reggeli lapnak az ujszegedi háromszög ujabb megszállásáról szolo közleményei elejétől végig valótlanok. Előfordult ugyan néhány ponton hogy a szerbek altal elfoglalt vonal nem egyezik meg teljesen azzal a vonallal, mely az illetékes magyar hatóságok szerint a végleges határt jelenti, ez a teny azonban az alföldi viszonyokból fakad, melyek az elhatárolást a természetes natarvonalak hiányában igen nehézzé teszik.
Ismételten megállapítjuk, hogy az egész kiürítés rendben, minden fennakadás nélkül folyt le es semmiféle provokáló lépés az ujszegedi háromszög kiürítésének befejezése óta nem fordult elő. A szerb hadsereg ujabb elönt,omulásáról szóló minden hír tökéletesen valótlan. Illetékes helyen intézkedés történt aziránt, miszerint az a körülmény, hogy a téves híresztelés minő módon juthatott a fővárosi sajtóba, pontosan kivizsgáltassék és felderittessék.
Pécs, aug. 25. A szerb megszállás alatt szenvedő Baranya felszabadulása a megállapított terv szerint programszerűen halad tovább. A magyar csapatok hadmozdulataikat tegnap folytatták és a meghatározott vonalig nyomulnak előre, mely Mohács, Siklós és Villány városok előtt húzódik, Csapataink fogadtatása mindenütt egyformán lelkes, a falusi nép ujjongó örömmel siet eléjük és ahová csak érkeznek katonáink, mindenütt megvendégelik őket. A versendi, himesházai és palántai csendőrőrsök tegnap bevonultak székhelyeikre. Mindenütt teljes a rend és nyugalom. Tegnapelőtt pihentek csapataink, tegnap pedig megtörtént a bevonulás Mohácsra, Siklósra és Villányba. Mindenütt ujjongó, lelkes tömegek várták a határban. Tegnap délután egy csendőr őrs Németbojra is bevonult.
Hirdetések délután ft ér 41* vétetnek fel djjsxsbfcs sxerint.
mi ra«
• ■
BH—
A politikai helyzet.
Lásas munka.
Budap€stt augusztus 25. A külpolitikai nagy események, a szerbek előnyomulása és Nyugatmagyarország ügye minden más politikai kére lést háttérbe szorítanak. Minden irányban fontos diplomáciai tárgyalások indultak meg, melyeknek befejezése előtt természetesen Bánfa külügyminiszter nem tá-vozhatik helyéről. A kormány tagjai holnap délelőtt 10 órakor minisztertanácsot tartanak és a folyfl ügyek elintézésén kivül foglalkoz-\' nak az* ország politikai helyzetével is.
Andrássy nem ellenzéki.
Egyes lapok ma a kereszténypárt tegnap esti értekezletéről irnak és Andrássyt ugy állítják be, mint aki a kereszténypártot ellenzékbe kivánja vinni. Andrássy kijelentette, hogy ebből egy szó sem igaz.
— A kereszténypárt — mondotta — nem törekszik ellenzékre, magam pedig sehol sem nyilatkoztaid ugy, hogy abból ellenzéki törekvésre még csak következtetni is lehetne.
Túlzott hirek a külügyminiszter válságról.
A pártkörök elnéptelenedtek, de azért a politikai élet nem szünetel, mert Nyugatmagyarország kérdése erősön foglalkoztutja az illetékes tényezőkön kivül a pártokat is. A kereszténypártban tegnap este gróf Bánffy külügyminiszter legutóbbi nyilatkozatáról esett szó, a hangulat lényegesen enyhült és megállapítást nyert, hogy a pártok egy számra nézve kisebb árnyalata fogadta a nyilatkozatot és ennek az árnyalatnak az ellenérzése is tulajdonképen nem a külügyminiszter személyének szól, hanem álta-
lában a kormánynak, mely a nyu^atmagyaror-szági kérdésben az utolsó pillanatig tájékozatlanul hagyta a nemzetgyűlést és nem tanúsított kellő erélyt Ausztriával szemben. Abban mindenki egyetért, hogy a külügyminiszter elleni hangulat el fog tűnni annál is inkább, mert a kisgazdapárt is egységesen áll a pártjához tartozó Bánffy miniszter mögött.
Take Janescu a Habsburgok visszatéréséről.
Páris, augusztus 25. Az Excclsior munkatársa beszélgetést folytatott a Párisban Időző Takc Jancscuval, aki a következőket mondotta : — Első sorban kijelontem, hogy nem politikai célból időzöm Párisban. Az antant célja az, hogy kiküszöböltessenek a véleménykülönbségek a tegnap szövetségesei között, akik a holnap szövetségesei is kell, hogy legyonok. Elsősoiban szembe kell szállni a békeszerződés mindennemű megváltoztatásával. A Habsburgokat illetően a kisantant ragaszkodik az eddig közölt nyilatkozatokhoz. A Habsburgoknak Magyarországba való visszatérését ép oly kevéssé fogjuk tűrni, mint a Hohcnzollerrekét Németországba. A győztes hatalmak a fegyverszüneti szerződést csak olyan feltételek alatt kötötték meg, ha ezek a dinasztiák eltűnnek. A Habsburgok távoltartása tehát a formális békefelté-tolek közé tartozik.
A korona Zürichben
Budapest, augusztus 25. Zürichből jelentik : A maxyar korona állása ma : (zárlatkor) 1#521/*. os*trák koiona: —*69, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —*— szaiilim.
Hétfőn kezdik a postapalota építését.
A földmunkák és a falfelvonások. —\' Elsősorban helyi iparost ás anyagot alkalmaznak. — Ünnepélyes alapkőletétel?
(Saját tudósítónktól) A Zala tegnapi száma röviden már jelentette, hogy a postapalota építését rövidesen elkezdik. Ezen értesülésünkhöz ma ujabbat füzhetünk. A tegnapi napon Nagykanizsára érkeztek Birn* bauer János postamÜszaki igazgató és dr. Goll Elemér állami műszaki építészmérnök, akik azonnal tárgyalásokat kezdtek az építési munkálatokat elnyert vállalkozókkal é» egyöntetűen megállapodtak abban, hogy az építkezési munkálatokat hétfőn megkezdik.
Ezzel a ténnyel a nagykanizsai pangó ipari életbe nagyfontosságú megmozdulás vonult be. A postapalota építésére u. I. 20 millió korona van előirányozva, melyből ugyan az állam 4 millió 200 ezer koronás munkát adott csak ki, mégis a több millió korona életerős lendületet adhat az elnyűtt és pangó kanizsai iparnak. Ez az első jelentősége a hírnek. A második pedig egy mo dern postapalota elnyerése, melynek kényelmes és praktikus berendezése a város kereskedelmi életében jelent sok időmegtakarítást, kényelmet és yv^waságot. Az építkezéssel kapcsolatban itnrsunk érdeklődött ille-
tékes helyen, ahol a következő felvilágosítást kapta v
— Tény az, hogy az építkezési munkálatok hétfőn megkezdődnek. Hétfőn reggel hét órakor elhangzik az első csákányütés és ezzel kezdetét veszi a munka, mely Nagykanizsa ipari és kereskedelmi életében uj korszak irányát van hivatva kijelölni. Először csak a földmunkák és az u. n. falfelvonási munkálatok kezdődnek cl, mert a többi munkákat az állam — tekintettel a folyton változó értékalakulásokra — egyelőre nem adta ki.
— A munkálatokat az állam részéről dr. Goll és Zlegler mérnök urak ellenőrzik, míg a vezetést a kanizsai konzorcium meg-megbizásából Horváth Lipót építész intézi. Mellette egy háromti£% igazgató tanács működik, melyben helyet fogM.nak Fatér és Szántó építőmesterek, kik egyúttal a cégjegyzéssel is meg vannak bízva. Lokális szempontból különösen fontos az, hogy megállapodás tőrtént arra nézve, hogy az építéshez n lehetőséghez képest nemcsak at anyagot a helyi iparvállrlvok termeivényeiből szerzik be, hanem a munkáskezet is elsősorban a helyi iparosok és munkások sorából alkalmazzák és igy h *nden körülmények között s kanizsai munk„/k íküliség keservén ákarnak enyhíteni.
ZALA
— A hítfőig még rendelkezésre álló Időt az illetékes szakférfiak arra használják fel, hogy a helyi iparvállalatokat sorban felkeresik és az építési anyagok árára és szállítására nézve tárgyalásokat folytatnak. Mint érdekes momentumot felemlítem, hogy abban *esetben, ha. az árak megfelelnek, nz épit kezéshez u. n. üreges betontéglát használnak, ami különösen széppé és tartóssá tenné az épületet.
— Még csak azt akarom megemlíteni, hogy egy ilyen monumentális épület megépítése uj korszakot jelent a város gazdasági életében és így illő volna, ha az alapkőletétel ünnepélyes formák között menne végbe. A "helybeli postafőnökség részéről meg is volna erre a hajlandóság, azonban a szükséges anyagi eszközök nem állanak rendelkezésére. Talán ajánlatos volna, ha a
helybeli kereskedő és iparos társadalom Ösz-szetogna és ennek a nevezetes aktusnak
megünneplését támogatásával lehetővé tenné.
— Még csak annyit, hogy az eddig elvállalt munkálatokat a tavaszig be kell fejezni, ez után kezdetét veszi a tetŐzésl munkálat, amely egy, esetleg két évig is eltarthat. Tehát évekre van szükség, mig a palotát át lehet adni hivatásának.
HÍREK-
» i Szeged
környékén a szerbek ujabb felháborító gazságot követtek el. Miután kiürítették az egész ujszegedi háromszöget s a szegedi tanyavilág vissza Ítélt részét, — újra átlépték a magyar határt s Kis-Zombort, Óbébát stb. újból megszállták, — a szerb törvényeket léptették életbe s kijelentették, hogy Szegedig most már meg sem állnak. A visszafoglalt területeken rengeteg kegyetlenkedéseket követnek el. Kinyomozták, összefogdosták s borzalmasan megkínozták mindazokat, akik résztvettek a magyar csapatok ünneplésében. A szegedi tudósitások szerint a magyar katonai parancsnokság kerüli a szerbekkel való összeütközést s az antant megbízottnál tett panaszt a szerbek súlyos szerződés-szegése ellen. Az antant ebből is láthatja, hogy milyen nagy a mi kulturfölényünk s békés hajlandóságunk a bitorlókkal szemben. íme, most is betörnek határainkon, véreinket kínozzák, megalázzák s mi mégsem az önbíráskodás fegyvereihez nyulunk, hanem — amíg lehet — az antant megtorló intézkedését kérjük, De aligha lehet ez sokáig így. A magyar türelem fogyóban van. Elég volt már a meg-elázásbó), meggyalázásból s inkább pusztuljunk el mind egy szálig, minthogy minden rongy kis balkáni állam minduntalan belénk rúgjon sáros bocskorával. őszintén szólva, mi azon is pironkodva csodálkozunk, hogy a magyar önérzet eddig tudoK tűrni.
— Hatósági székből — rőf ős-bolt ?
Most halljuk csak, hogy a város tanácsa a hatósági husszék üzemével is fölhagy és a helyiséget albérletbe adja. Illetve már adta is, csak a megállapodás formai okok miatt még nem végleges. A tanács minden korlátozás nélkül adta ki a hatósági husszék helyiségét, aminek az a következménye, hogy az m^ris spekulációs üzérkedés tárgya lett. Az albérlő ugyanis a helyiséget tovább adta a az uj Urtö a mészárszékből nem húsüzemei, hanem
rőfösüzletet csinál. Szóval kidobják onnan a gyönyörű husföldojgozó gépeket. Ennél föl-háboritóbb dologról régen nem hallottunk. Ha már a város fölhagy a húsüzemmel, legalább arról gondoskodott yolnn, hogy á helyiség továbbra is husüzeíh céljait szolgálja. Bizonyára akadt volna bőven mészáros és hentes, aki a nagyszerű helyiséget bérbeveszi. Sőt. A város még azt is kiköthette volna, hogy a városi épületben lévő husszék árait a tanács ellenőrizze s a napi árakhoz mérten megállapítsa. így némi árszabályozó hatása is lett volna a husszéknek. De igy nem lesz belőle más, mint rőfös-bolt s a publikum ki lesz téve a leghallatlanabb, minden ellenőrzés nélküli hus- és zsiruzsorának. Nyomatékosan kérjük a város tanácsát, hogy ezt a helytelen s a fogyasztókra káros intézkedését haladéktalanul változtassa meg.
— A mozikról. A „Világ" mozgó megnyitásáról Özv. Pbsfay Pongráczné, az Erzsébet-téri Világ mozgó uj engedélyese a következőket mondotta: „Rengeteg nehézség után sikerült végre odáig jutnom, hogy a mozi-elŐadásokat augusztus 27-én, szombaton megkezdhetem. A közönség nem is hiszi, milyen nehéz a mai viszonyok között egy mozit meg-nyjUani s jó filmet szerezni s mennyit fáradtam, mig a megnyitó műsoromat — szebbnélszebb, elsőrangú filmeket — beszerezhettem. Annál nehezebb volt a filmek beszerzése, mert körültekintő, kulturális programmot tűztem ki célomul. Véleményem szerint minden kultúrintézménynek pedig arra kell törekedni, hogy oz integritás gondolatát tartsa épségben, a műveltet szórakoztassa, a népet pedig nevelje\\u — Pósfayné úrasszony a Zala utján a megnyitásig is szeretettel üdvözli a közönséget. Végtelenül örülünk, mikor látjuk, hogy a mozirendelet a „Világ" esetében egy energikus, szorgalmas és hozzáértő hadiözvegynek juttatott megélhetést s abban a biztos tudatban üdvözöljük uj életpályája megkezdésekor, hogy őt nemcsak a Zala olvasói, hanem az egész város közönsége Is támogatni fogja kitűzött kulturális programja végrehajtásában.
Kötött gyapju kabätok
és az összes ősrt különlegességek,
harisnyák, gummi-köppenyok, ingek jutányos áron elsőrendű minőségben
6102
Grünbergernél
Telefon 221.
Fő-ui li. az.
— Hazafias népünnepély Pacsán,
A nagykanizsai szabadoktatási titkárság a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Körrel karöltve szeptember 4-én, vasárnap esle hét órai kezdettel Pacsán hazafias népünnepélyt rendez. A népünnepély legkiemelkedőbb pontja Surányi Gyula kegyesrendi főgimnáziumi tanár előadása lesz a mai magyarság legfáj&b és legaktuálisabb kérdéseiről. Közreműködik Hz Irodalmi Kör 30 tagból álló vegyeskara, mely magyar mű- és népdalokat ad elő. Suuermqnn Ferenc hegedűművész klasszikus hegedüiiá-mokkal szerepel a műsoron, Rácz János főkántor pedig tárogatón kuruc nótákat játszik. A szavalatok közül kiemeljük Jáger Józsáét, aki Sajó Sándor Magyar ének cimü nagyhatású ódáiát adja «lő. Egy 1 felvonásos népszínmű előadása fejezi be a nagyszabású ünnepélyt, melyr^y a rendezőség az egész fdlu népét és a környék lakosságát ezen az uton is meghívja. Az ünnepély befejezése után értekezlet lesz egy ifjúsági egyesület, továbbá a pacsai járási szabadoktatási bizottság megalakítása Ügyében. Pacsai és pacsavidéki olvasóinknak a legmelegebben figyelmébe ajánljuk a szabadoktatási titkárságnak ezt a\' komoly kezdeményezését.
1921. augusztus 26.
— Gyáazrovat. Súlyos csapás érte Kaufmann Ferenc asztalosmestert ós családját. Neje, szüli Horváth Rozália 48 éves korában meghalt. A megboldogult példaképe volt a Jó feleségnek, anyának és háziasszonynak, kinek halála fájdalmas veszteség a családra. Temetése a róm. kath. temető halottasházából nagy részvéttel történt.
— Nincs ©lóg férőhely a sarlach-betegek számára. A járás területén döbbenetes mértékben terjed a vörheny járvány. A betegeket mind a kanizsai közkórházba hozzák, mely már annyira tul van zsúfolva, hogy a kórház vezetősége a városhoz fordult és barak kiutalását kérte a betegek számára. A járvánnyal kapcsolatban a kórházi orvos ur a következőket jelentette ki lapunk munkatársának : — A kórház tul van zsúfolva vörheny betegekkel. A férőhely oly kevés, hogy sokszor egy ágyra kénytelenek vagyunk két beteget is fektetni. A betegek nagy része a
\' járás területéről kerül hozzánk és a város területén egyelőre hála Istennek járvány nincsen. Ez a betegség azonban összefügg a nyomorral és tekintettel arra, hogy a nyomor egyre nő, számitanunk kell arra, hogy az őszre a vörhenybetegek száma csak emelkedni fog, ezért kértünk a várostól egy ba-rakot. Védekezni a betegség ellen elsősorban tiszta életmóddal és rendes táplálkozással lehet. Rendes táplálkozással. Igen, de hogyan és miből ? ...
— Belratáiok. A nagykanizsai izr. elemi fiu- és leányiskolában a tanulók beírása augusztus 29, 30 és 31-én lesz délelőtt 8—12-ig. 29. és 30-án csak az izr. hitközség ta. jainak gyermekei vétetnek fel; 31-én, amennyiben hely lesz, más tanulók is jelentkezhetnek. A gyermekek szüleikkel vagy ezek helyettesével jelenjenek meg.
— Mikor esedékes a kereskedők vagyonváltsága? A törvényjavaslat szerint a kereskedő vagyonváltsága a pénzűgyigazga-, tóság kivetési határozatától számított 30 nap múlva esedékes. A vogyonváltság azonban részletekben is fizethető és pedig két éven belül nyolc egyenlő részletben. Az első negyedévi részlet kamatmentos, a többi után pedig a második évnegyed első napjától számított 5 százalék kereskedelmi kamat jár. Az espdékes részlet fele saját jegyzésű hadikölcsön kötvényekkel fizethető, melyeket azonban az állampénztár nem teljes névértékben számol el. Az állanlot a vagyonváltsága erejéig törvényes, mindenkit megelőző zálogjog illeti a kereskedő Aruraktárára. \\
— Elemi Iskolai érteslfés. A hely-beÜ összes állami elemi Iskolákba a beiratkozás folyó hó 29, 30 és 31 £r/fog megtartatni. Felhivatnak u szülők, hogy a jelzett időben annál a korzqti igazgatóságnál írassák be a gyermekeiket, amelyiknek a körzetéhez tartoznak. A kiskanizsaíak, is a jelzett időben iratkoznak s az ismétlősök is (ünnepiek) kötelesek beírathi már most. Igazgatóság.
(x) A modern filmkultura egyik legrep-rezentánsabb műve a holland „Metró" filmgyár alkotásában megjelent, „Hullámsír" cimü 6 felvonásos kalandor film, melyet szombaton és vasárnap, folyó hó 27. és 28-án mutat be a „Világ" mozgó. E fllm egyik különös érdekessége az, hogy főszerepét Harry Piel, az öt világrész legzseniálisabb filmrendezője, artista és filmművésze játsza. Az előadások kezdete hétköznapokon 7 és 0, vasáf- ós ünnepnapokon pedig 3, 6, 7 és 0 órakor kezdődnek. Jegyek, tekintettel a film iránt már is megnyilvánult nagy érdeklődésre, szombaton röggel 10-től 12 ig, délután 3-tól pónztárnyitásig a színház irodájában előjegyezhetők.
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország: mennyország / .
192V. augusztus 26.
Kötött női kabátok,
yy«rm«k carolturAk. uwttUrtk, a4Uk ilb., urt- U nöl-dlv«tclkk«k » legjobb uiluA»4Kl»«tt «• UgolocóbbAn
Schvarcz Dezső
41
FÓ-Ut) tök »>•.
— Adorjánné nyilatkozata. Adorjánné Mayersberg Frida a következő nyllatko-zat közzétételét kérte:. „Mélyen tisztelt Szerkesztő ur l E pillanatban értesültem arról, hogy Kanizsán teljesen valótlan állitás van rólam forgalomban. Az, hogy én a Polgári Egylet termét 20.000 koronáért adtam át a színészeknek. Hát ez aljas rágalom I Heltal színigazgató itt járt nálam, először ajánlott 10.000 koronát, amire azt feleltem, hogy amint pénzt ajánl fel, velem már nem is tárgyalhat, mert én ilyesmit, ilyen üzleteket nem csinálok és semmi pénzért nem vagyok hajlandó átadni a helyiséget. Erre aztán olyan dolog jött közbe, hogy kénytelen voltam az esti órákra a Polgári Egylet termét átadni, de kijelentem, hogy egy fillér kárpótlás nélkül, ugy hogy a délutáni órákban 3—7-ig a terem felett én rendelkezem és meg is fogom tartani a tanfolyamaimat. Az esti tanfolyam részére majd egy másik helyiséget fogok keresni és találni. Kérve kérem szíveskedjék a b. lapja legközelebbi számában a napi hírek között jó feltűnő helyen megcáfolni, minlha ón a terem esti órákra való átengedésére pénzt kértem volna vagy fogadtam volna el. Nem szeretném ha 20 éves tiszta multamat igy bemocskolnák lelketlen emberek. Magadat szíves jóindulatába ajánlva vagyok hálás hive: Adorjánné
(x) Elveszett« Folyó hó 24-én délután a temető hidtól a sétatér végig terjedő útvonalon 1 női kézi táska, óra, pénz, gyűrű és fontos iratok, O. F.-né részére szóló vasúti fényképes igazolvány elveszett. Kéretik a becsületes megtaláló, hogy a benne levő pénzt jutalmul megtartva azt lapunk kiadóhivatalába vagy a rendőrségnél leadni szíveskedjék.
— A gép* ém\\ gyorsíró-szakiskola
megnyitása. A mult héten hozta a hivatalos lap a kultuszminiszter rendeletét, mellyel országszerte beszüntette a női kereskedelmi szaktanfolyamok működését azzal az indokolással, hogy a kívánt célt elérni nem tudták. A helyettök működő gép- és gyorsíró szakiskolák azok, melyek nagyobb súlyt helyezv^ a gyakorlati irodai tárgyakra, sokkal inkább bizonyulnak hasznosaknak. Ily iskola nyilik meg szeptember 1-én Nagykanizsán Is a Csengeri ut 39. sz. alatt. Ezen iskola állami engedéllyel bir, a régi kereskedelmi szaktanfolyamok tanulmányi rendjénél sokkal szigorúbb előírással, miniszterileg jóváhagyott tanári karral, állami felügyelet alatt, \'l antervét, óraszámát is miniszteri rendelet szabja meg, mely előírja azt is, hogy egy osztályba 20 növendéknél több nem vehető fel. A tanulók a tanév végén állami biztos jelenlétében tesznek vizsgálatot és államérvényes bizonyítványokat nyernek, melyeket minden hivatal, állami, községi stb. egyaránt elismerni köteles. E tárgyakat ezen iskolán kivül senki más nem taníthatja, bizonyítványokat nem állithat ki, melyet egyébbként egy szigorú miniszteri rendelet tilt el.. Az iskolának két osztálya lesz : egy délelőtti női szaktanfolyam és\' egy a kora esti órákban állásban levő férfiak és nők részére. Tárgyaik : Kép-, gyors- és szépírás minden faja, nyelvek ós a kapcsolatos irodai tárgyak. Felvehetők a 14 ik életévüket betöltött i polgárit végzett egyének és oly 15 éves (vagy idősebbek) kiknek legalább 2 polgári (középiskolai) végzettségük van, vagy e helyett felvételi vizsgálatot tssznek. Tandíj havi 60 K, mely alót felmentés is adható egészben vagy részben. .
(x) Harsa? Gizella, tánctanító, tanító » tornatanárnő 1921. évi szeptember hó 5-tŐl Kaszinó nagytermében tánctanfolyamot nyit. Beiratás folyó hó 30-tól jővő hó 3-ig 10-12 és 15—18 óráig ugyanott. .
ZALA
(x) Aranyat, ealistttt, brilliánsokat, platinát, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek. Fried József ékszerész, Sugár ut 2. szám. (Fő tér és Sugár-ut sarkin.)
(x) Vadászoki Szabó Antal Nagy kamzsa a Gust. Geuschow & Co. Ges. m. b. H. fegyver, lőszergyár és nagykereskedés nagybani lerjikata szállít engedélyeseknek Lanc. hüvelyt 16-os 180 kor., 12-es 330 kor. Kész töltény 16 os 500 kor, 12-es 600 kor. száz darobonkint. Vadászfegyvereket és teljes felszereléseket.
(x) Tankönyveket, iskolaszereket, rajz-szereket, könyvtartót, táskákat vásároljuk Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Városház palota.
A felszabadult Baranya.
Bnranyavármegye történelét visszamenőleg egészen a kőkorszakig tudjuk követni, mert a Duna és Dráva köie kiválóan alkalmas lakóhelyül kínálkozott már az ős ember számára is. Gazdag leletek bizonyítják, hogy ax úgynevezett tőrténelemelőtti időszakban nagy embercsoporlok egységesebben szerveződtek és megalkották a társadalmi nép szer • vezetét, majd később mikor már a politikai egységeket képező nemzetek történelmének ideje következett el, az egymást felváltó különböző népek mindegyike bőséges emléket hagyott vissza e földön, mely rövidebb-hosz-szabb ideig hazájuk volt. A Krisztus előtti eisŐ században a kelták laktak itt, ők voltak Baranya első városépítő lakósságe. Őket a rómaiak követték, kik Pannónia c legvirágzóbb részén hatalmas utakat épitettek és széleskörű mezőgazdálkodást létesitettek.
Ebben az időben vált Baranyának a Duna mellett elterülő része legfontosabb katonai és kereskedelmi utjává a rómaiaknak a Balkán félsziget és észak felé. Ez a körülmény azonban legalább annyit ártott Baranyának, mint használt, mert a népvándorlás, valamint az azt kővető harcok idején a hadak útjába eső ez a terület rengeteget szenvedett a hunok, a keleti gótok, a longobár-dok és az avarok seregeitől. Az avar nép pusztulása után a frankok fennhatósága alá kerül, majd 899-ben ide is bevonulnak a honfoglaló magyarok Ete vezérlete alatt. 1242-ben a tatárok dúlják fel, azután 1542-től 1690-ig, tehát több mint száz évig a törökök uralma alá kerül. Attól kezdve a szerbek mai megszállásától eltekintve, Baranya a magyaroké.
Baranyavármegyével 5177 négyzetkilométer földterület 36000 lakóssal kerül vissza a megcsonkított Magyarországhoz. Ezek a számok, a földterület nagysága és a lakós-ság számbeli mennyisége már magukba véve is beszédesen illusztrálják azt az államgazdasági értéket» amit ennek a területnek a mai kiürítése jelent.
A lakósságnak több mint 74%-a tiszta magyar, ez a körülmény, valamint a megszállás megszűnésének az a következménye, hogy a romantikus szépségű és ősi székváros, Pécs, visszajut birtokunkba, azt a kulturális érték többszöröződést domborítja ki, amivel a magyar kultúrájában is annyira megrabolt csonkaország gazdagodik. Tulajdonképen nem elvesztett területet kapunk vissza, mert hiszen a békeszerződés kezdettől Magyarországnak Ítélte Baranyát. Mégis az 1919. elejétől tartó szerb megszállás oly gyászos körülmények között történt s általában oly sok és brutális igazságtalansággal járt együtt, hogy ma a magyar nemzet a s főleg éppen s baranyaiak, ugy érzik, hogy a szerbek által történt kiürítés felszabadulás, megváltás, az anyaterülethez való visszajutás a régi jogok visszaszerzése.
A magyar történelem emlékeiben gazdag Pécs, a festői Mecsekalján kivül, Mohácsnak a visszaadatása tűnik fel történeti jelentéségében leginkább. Mohácson vesztettük el multunk legnagyobb csatáját, mely tőrök járomba hajtotta fejünket s mely annyi sok csapást és évszázados idegen rabigát zúdított erre az országra, amely a gyásznak és a veszteségnek oly ipéreteit öltötte, hogy ahhos csak a mostani hasonlatos.
Közgazdasági szempontból Baranya je-
lentősége a széntermelés tekintetében bir a hazai termelésre döntő befolyással.
Magyarország ugyanis 1915-ben 11 millió métermázsa fekete szenet termelt s e mennyiségnek a túlnyomó része a pécsi bányavidékről került ki. Körülbelül 8 millió métermázsa tehető az innen bányászott feketeszén meny-nyisége ugy, hogy az egész termésnek több mint 70 százaléka megmarad számunkra.
A szénbányákon kivül ax állattenyésztés és a gyümölcstermelés teszi hiressé Baranya gazdaságát.
Állatállománya mennyiségre és minőségre az országos átlagot jóval meghaladja. Gyümölcstermése közül a szilva és baracktermelése válik ki, szélészete pedig a messze földön ismert borokat: a villányi vöröset és a siklósi pecsenyeborokat termeli.
Székvárosa porcellángyártásáról s a külföldön is elismert nivóju Ysolnai müvésieti termék s kerámiai gyáráról híres.
Baranya kiürítésivel kapcsolatban kell megemlékezni Bajáról is.
Nem tartozik ugyan közigazgatásilag Baranyavármegyéhez, minthogy azonban a visszajuttatott Bács Bodrogmegyének csak igen kis részével került vissza, biztosra lehet venni, hogy Baranyával való kapcsolata a jövőben közigazgatásilag is szorosabb lesz.
Baja főjelentősége szerencsés fekvésében van, mely a várost a Duna egyik legnagyobb s a délvidéki forgalomnak mindenesetre legjobban keresett kikötővárosává tette. Ez a jellege az utóbbi években Budapest forgalma miatt csökkent, most azonban a dunai forgalom nemzetközi és mindeddiginél nagyobb mértékű kihasználása következtében, Baja forgalmi jelentősége újra megnövekszik s az ország mai lecsökkent közlekedési készsége mellett feltétlenül nagy gazdasági szerepet fog betölteni,
Apró hirdetések.
Két nagyobb vendéglő, igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Szígriszt közvetítő, Zrinyi Miklós utca 33. ss7ö
Két diák uri családnál, külön szobavul,
teljes ellátással felvételik. Cim a kiadóban.
■_ __________
Cselédleány azonnali, esetleg szeptember elsejei belépésre kerestetik. Fő-ut 22., em.
Jokarban lévő lakatos és kovács-szerszám azonnal eladó. Földes Istvánnál Nemesvidon, Somogy megye. 61 Pl
Mézet legmagasabb árban veszek. Rothschild Samu, Mugyar-uica 19. W)t)2
Varrógépeket! Cylindert, balkarost, sü-lyesztőt, karikshajost, családit legmagasabb árban vesz Brandl Sándor varrógépraktára, Deák Ferenc tér 2. szám alatt. 3110 0091
Teljes ellátást kaphat uri családnál egy leány és egy fiu tanuló. Cim a kiadóhivatalban
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen feleségem, illetve édesanyám elhunyta alkalmával fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet
0112
Kaufman Ferenc
és fia.
Illagba^|ó szilvát
minden mennyiségben legmagasabb napi áron vásárolunk
Artner és Kelemen
6114
cég, Nagykanizsa.
»
ZALA
tí.
1921. «uiffusztua 26
xuozg^óképszinliáiz
Erzsébet klrályiió-tér, Szarm «¿slfoda épfllitébin
í\\

n:»*
Megnyitó előadás U * D D V DICI IXtL szombaton ós vasárnap, augusztus 27 ós 28 án ■■ WIIIII I IL L felléptével
A hullámsír
Kalandor fantasztikum 6 felvonásban.
1. felv. A titokzatos teahát. 2. felv. A CffttouMbnn 3. felv. A* álarcos látogató. 4. folv. A kincses sxekrény. 6. felv. A Yachtversony. Ü. folv. A halál torkában.) Színhely: Velence és as olasz tengerpartok.;
■■ 5 . ■ ^ ---— ----
Hflludnűt\' 17 koront- 1 ho,y korona, II Klóadások hétköznap 7 és 0 órakor, vasár- és ünnep-
üöijfllfli, i| hely 12 korona, Ml hely 0 korona II napokon 3, 5, 7 és 0 órakor. \' Fontoa keidé«
» ■• <
Meghívó
a Zalamegyei Mezőgazdasági Kereskedelmi R.-T -nak Nagykanizsán, a Caslno ♦ földszinti helyiségében (Kazlnczy-utca) folyó évi szeptember hó 11-én
d. e. 10 órakor tartandó
rendkívüli közgyűlésére.
■ .
Tárgysorozat t
1. Határozathozatal a R. T. alaptőkéjének a részvények lebélyegzése utján leendő leszállitás.i tekintetében.
2. Hatórozaihozatal az alaptőkének ujabb részvények kibocsátása utján 800 000 K-ra leendő felemeléso, v«gy a társaság felsj^molásánaK kimondása iránt.
Nagykanizsa, 1021 augusztus hó 25.
A« Igazgatóság.
6115
Uj kádár műhely!
100 litertől 3000 literig ajtós, vagy ajtó nélküli hordók bármely mennyiségben leszállított árban kaphatók
TOBAK MIKLÓS
kádarmesternél, Szombathely, Brvaébet királyné-utca 47. »»ám. 5080
ad 8854/1921.
Tárgy: Ovó- és tankötelesek összeírása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a mindennapi és Ismétlő elemi Iskolai tanköteleseknek az 1921—1922. tanévre való belratása 1921. évi augusztus hó 29—30—31. napjain délelőtt a következő elosztás szerint történik:
Az I-sö igazgatósági körzethez tartozó Attila, Bajza, Batthyány, Barakkór-ház, Csányl László, Gsengery, Eötvös-tér, Gyár, Hajcsár, Husztl-tér, Kazinczy, Király, Kisfaludy, Kórház-utca, Kossuth-tér, Látó-, Szabad- és Szentgyörgyvári hegy, Rózsautca, Sánc, Só-utca, Széchenyi-tér, Szemere, Teleki, Tárház és Zrínyi Miklósutca területén lakó tankötelesek a Zrínyi Mlklós-utcal iskolában,
a belváros többi utcáiban lakó tankötelesek a Rozgonyl-utcal Iskolában,
a Ill ik kerületben (Klskanlzsán) lakó tankötelesek pedig a Templom-téri Iskolában írandók be.
i -
Az ovókötelesek belratása ugyancsak a jelzett napokon történik a területileg illetékes ovodákban
A tanítás 1921. évi szeptember hó 5-én veszi kezdetét.
v Figyelmeztetem a szülőket, hogy az ovó- és tanköteles gyermekek poptos be-Iratásának elmulasztása kihágást képez s az 1921. évi 30. t.-c. 8. §-a szerint szl-^ goruan büntettetik.
Nagykanizsán, 1921. évi augusztus hó 25-én.
■ • - •- ;__¿Polgármester.
/ < _
Étkezési burgonya
szeptembori szállításra minden mennyiségben kapható házhoz szállítva
mótermázsánkent 450 K.-órt.
Előjegyezni lehet POLLAK M. EMIL
irodájában, Kinizsy utca 2/a, 6073
Varrás és szabás
tanítását szeptember hó l.én újból megkezdem.,, Kifutó leányok felvétetnek«
iehe\'l\'naponta KollH (X)QrQ\\\\
női- óh gyermekruha varrodájában \\ - Hrxüébet-tér 17 esám (Arrauth-há í).


8
i FF* VT* ÍWT» . ▼. íT» rr■ WT* «Víi rfTfc ¿V* WT. int* íT* i
Alapíttatott 1006.
MENDLOYITS. JÓZSEF
rézműves, KlrAly-unca 45. szám.
• »
Készít szövetkezeti szeszfőzdéket, vörösréz pálinkafőző kazánokat, mosóiistökot és minden
. o szakmába vágó munkálatokat. Elvállal garancia mellett legkomplikáltabb autogén hegositéat. 0005
»«▼■ rfTi ír» jriiTtáTii «▼» <TÍI«TWTI íTMfWV*«
-
cipőgyár Rt.
i
Saját érdekeien tekintse meg kirukatjalnkban
olcsó, tartós,
megbízható
mindennemű polgár és luxus cipőátulnkat, melyek szabott árainknál és szolid kivitelüknél fogva fóltétlen versenyképesek.
. ■ • -i. • • -i* i v ^ . ,
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
603,
ívA
m** Lás
%
Ingatlanok gyor« közvetlténe
Zrínyi Mlklóg-uteu 33. 1. era. Tolefon: 285. Beköltözhető lakással eladó házakt
Emeletes ház, elfoglalható 2 szobás lakás
és üzlothelylség........ . , 400 000 K
UJ, gondosan épített szép ház nagy szobákkal, mellékhelyiségek, 4 álMra istálló, két
szoba olfoglalható........ 400 000 K
Uj, 3 szobás adómentes ház, azonnal elfog- -
lalható............320 «»0 K
Modom, 2 két szobás lakásból álló, adó-
mentős ház udvarral, csendes utcában . 350 000 K Uj, két lakáfiu ház istállóval, nagy kerttel,
egyik lakás elfoglalható....... 300 000 K
Belvárosban , 2 lakásu ház, kerttel, egyik
lakás elfoglalható......... 280.000 K
Kisebb ház, 3 egy szobás lakás, egy zzoba-
konyhás elfoglalható, nagy kert . . . . 210 000 K Kisebb ház udvarral, 3 egy szoba-konyhás lakás, ebből egyik elfoglalható .... 130.000 K
Eladó házak:
Emeletes, modern bérpalota, fürdőszobák,
vízvezetékkel......... 1.100.100 K
Nagykcrtü házak, több lakással, istállóval,
forgalmas utcákon, piac közelében . 400—80I-0II K Magányos nagykertü házak, modern 3—6
szobásak . ......... 400 - 000.000 K
Kisebb jókarban lovó házak . . . 100 -300.000 K Balatonbcrénybcn 3 szobás, konyha és mellékhelyiségekből álló ház szép gyii-\' möíjsössol, kerttel........ 120 000 K
Két nagyobb, egy kisebb vendéglő eladó.
Vendéglóbérlet átadó jóforgalmtt utcában, hentesüzlettel, Istálló és pajtával, kerttel, 2 hold réttol.
Gondozott szép tiólőbirtokok eladók, fél holdtól két holdig.
4, 6 és 14 holdas kUblrtokok eladók.
Nagybirtok eladó: 410, ÖC0, 1400, 2600 holdas.
BarandaitU otmanigyár eladó.
Hóm. kath. rőfös- és f UszerkereskedŐsegéd
szoptombor l-re, vagy azonnali belépésre
állást keres.
0101 Fizetés érdem »aorlnt.
Cim: PLIHA. LAJOS
Landler Gyulánál, Nagyaaakácül (Somogym).

J^ iwmm^Á, ^ I^^^JL és c«yéb terményeket minden"^
/irpai, zanot, q^is^^as
búzát rozsot
adjuk akár közvetlenül, okfir az alanti kirendeltségeink, vagy képviselőségeink utján.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R T.
Nagykanlft*«, Bnsár-épttlet. Sürgönyeim: Futára. Telefonszám: 123.
Kirendeltségeink t Zalaegerszeg, telefonszAm 56, Zalaszenígrót, telefonszAm 82, Lenti.
KÓnvisnlrtRAíWíink • Hit«l**#vetk«*ct Kosztlioly, telefonszám 68, Hitolszüvotkozet Zalaapáti, telefooazám 3, aopilűülUüO^DlUR . Hitelszövetkezet Tapolca, telefonszám 18, Hitelszövetkezet üobri, Hangya Szövetkezet
Sümeg, tolefonszám 20, Hangya Szövetkezet Nova, telefonszám 7.


<ri Üst
J
i
Nyomatott a laptulüidonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.


\'w

fsOLÍV. M. , <

50. ¿vtolynai
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Pő-Bt 13. IxállL
Nyomda:
Fő-ut 5. sx Aut.
Nagykanizsa, 1921. augusztus 27. Szombat

-mWm
193. szám
Megjelenik hétfő kl-vételével minden nap kőra reggel.
.j ■■■ —~
H»«rkc«*tő.<J*l é* fclmlAh Wat«ü tol.fon 7». PJ.iei k«.»tó Jaká«n 71. Nyumdnl telefon 117.
HHi
Előfizetési árak: •
Htlybifi hátku kardra
ridftn postai ixftktkldésul
Bgy hóra • • Negyed évre Félévre . . Bféox érre .
33 K
100 „ 200 M 400 „
POLITIKAI NAPILAP
Áfí^iíi f,
Egyes sxám ára 7 korona
Fószorkesztő:
TÓTH ZOLTÁN
Társszorkesztó :
Dr. HIRSCHLER JENŐ

Htrdetéaek délután S óril* vétetnek fel dljnabás sxerlnt.
„Régi emberek is a világon vannak/1
KUrthy báró megvilágítja a vármegyei gyUlés eseményeit.
Budapest, augusztus 26. A politikai élet központjában a vármegyei gyűlés eseményei állanak. A gyűlésen elhangzott vádakra vonatkozólag a nemzetgyűlés pártjai ismételten annak a véleményüknek adtak kifejezést, hogy ezek a támadások a régi emberek részéről érik a nemzetgyűlés munkáját. Ugy erre, mint a tegnap lefolyt eseményekre vonatkozólag Kürthy Lajos báró, a Nemzeti középpárt elnöke a következőket mondotta:
— Hagyjuk már abba azt a nevetséges felfogást, hogy régi emberek akarnak beleszólni az ország dolgába. Hát igenis, a régi emberek is a világon vannak és azoknak is lehetnek jó ideáik, néha talán jobbak, mint az ujaknak.
— A felszólalások tudtommal nem is pártok ellen irányultak, hanem az általános irányzat ellen, mely szerencsésnek valóban nem mondható és amely eddig az országra sok hasznot valóban nem hozott. Ami a közjogi reformok megvalósítását illeti, általában az a
A politikai helyzet.
„Abszurdum."
Budapest, aug. 26. A politikai élet a nemzetgyűlés vakációjával sem nagyon jut nyugvópontra és szinte minden napnak meg van a maga kia izgalma. Eddig ez az izgalom túlnyomórészt a nemzetgyűlés nyugatmagyarországi vitájának eseményéből táplálkozott, mára a vármegyék gyűlésén elmondott beszédek forralják leginkább a kedélyeket. Abszurdum — mondta ma ezekről a kisgazdapártnak egyik kormányon levő tagja is, élesen beszélnek főleg a volt munkapárti politikusoknak a nemzetgyűlés kompetenciáját támadó nyilatkozatáról a pártnak Budapesten időző tagjai. Elek azonban nagyon kevesen vannak. A vezető tagok közül jóformán csak Gaál Gaszton időzik még a fővárosban. Legutóbb ugy állapodtak meg a kisgazdapárton, hogy minden szerdán lesz pártnap, melyen összejönnek. Tekintettel azonban a vármegyék gyűlésén elhangzottakra, felmerült a gondolat, hogy már szerda előtt hívják fel táviratilag a párt intéző tagjait, hogy miután a nemzetgyűlés ninca együtt, valamilyen más formát találjanak, hogy a párt legenergikusabb tiltakozása kifejezésre jusson.
Minisztertanács«
Ma délelőtt minisztertanács volt, mely 10 órakor kezdődött és Nyugatmagyarországgal, a közélelmezési dolgokkal és a drágaság lckÜidJsérc Irányuló rendszabályokkal foglalkozott.

vélemény, hogy cz a nemzetgyűlés nem hivatott reformok megalkotására, sőt a saját maga által alkotott I. tc. is a nemzetgyűlés hivatását a régebbi törvényes állapot helyreállításában állapítja meg. Azt azonban, hogy mindenbe belenyúljon és felforgasson bizonyos dolgokat csak azért, hogy azok valamely párt érdekeinek nem kedveznek, nem lehet csinálni. Különben is olyan nagyfontosságú kérdések ezek, hogy egy két nap alatt nem lehet elintézni, aminthogy többször láttuk már, hogy a nemzetgyűlés a legfontosabb dolgokat meglepetésszerűen egy-két nap alatt intézi cl. Ezek a reformok nemcsak a nemzetgyűlés ügyei, mert itt az ország sorsáról és jövőjétől van szó. Jogunk van arra tehát, hogy ezekbe a kérdésekbe beleszóljunk, ahogy ezekbe bele is fogunk szólani. A nemzetgyűlés nem élhet a szuverénitás akkora mértékével, hogy mindent csak maga akarjon elintézni, mert ez már túltengés volna. Ez pedig nem válna az ország javára.
Andrássy pihenni tér.
A kereszténypártban nem igen vert nagyobb hullámokat a vármegyék ülése, a párt politikusai főleg Nyugatmagyarország kérdéséről tárgyaltak és meg lehet állapítani, hogy a pártnak a külügyminiszter elleni hangulata lényegesen ellanyhult. A párt vezére, gróf Andrássy Gyula, aki tegnap részt vett a bizalmas eszmecserében, a jövő hét elején tisza-dobi birtokára megy pihenni.
Az ölelkező rém.
Mint visszatérő ölelkező réme az egész politikai életnek, megint előtérben van az egységes pártalakítás terve. A tény az, hogy okvetlenül meg akarják csinálni és hogy a kereszténypárt egyik csoportját leszámítva, — melynek élén állítólag Huszár Károly áll, semmiképp sem akar belemenni és a kisgazdák is csak azon az alapon, hogy a hozzávaló csatlakozás által a kisgazdapárt alakuljon ki számottevő többségű egységes kormánypárttá.
+
: TŐZSDE, v *
Budapeat, augusztus 20.
Valutapiac): Nnpolcon 1230, Font 1440, Léva —, Dollár 3D0, Francia frank 3126, l.engyol márka 1«\'/,, Márk» 406, Ura 1050, Osztrák 3774, Rut*>l 44, Lel 480, Szokol 470, Svájci frank —, Koronadlnár H42, Frank-dinár--, Holland forint —, Bécsi kifizetés--.
Értékek: Magyar 1 Utol 1010, Osztrák Hitel--,
Hazai 560, Jelzálog 264, Leszámítoló V10, Kereskedelmi (tank 0076, Magyar-Olasz 300, Beoc*lnl 6260, Drasche
3000, Altalános szén--, Szászvári 2H20, Salgótarjánt
4125, Urikányi 4325, Rima 2205, SchUck 010, Guttmann 3100, Naslcl 10050, Danlca 2100, Klotild 250, Magyar
Cukor--, Adria 6700, Atlantika 4200, Királysór--,
Bosnyák-Agrár 715, Llpták 445, Phöbu» «50,. Vasmegyei Villamos--, Gizella 1700, Konkordia 2326.
Kihirdették«
Paris, aug. 26. A trianoni békeszerződést augusztus 25 ón rendeletileg kihirdették.
A köztársasági párt és elnöksége.
Budapest, aug. 26. A belügyminiszter néhány nappal ezelőtt feloszlatta sz Orszá-gos Köztársasági Pártot. A kir. ügyészség most bűnvádi eljárást indított dr. Nagy György pártelnök és dr. Véry Imre alelnök ellen,* mert ez év március 20-án, Kossuth Lajos halálának évfordulója alkalmából s párt élén kivonultak a temetőbe Kossuth sírjához, hol mindaketten olyan beszédet mondtak, melyek miatt most a büntető eljárás megindult. A nyomozás befejeztével a kir. ügyészség most ugy Nagy György, mint Véry Imre ellen vádiratot adott be és mindkét terheltet a királyság intézménye ellen irányuló bűntett cimén vádolja meg.
Lengyel László ellen az Ügyész elejtette a vádat.
Nyomban szabadlábra helyezték.
Budapest, aug. 26. A Tisza-bünper mai főlárgyalását 10 órakor
nyitotta meg Gadó
elnök.
Szilassy Pál dr. kir. ügyész az elnök felszólítására Ünnepélyes csendben kezdte meg vádbeszédét.
A bevezető részben részletesen ismertette a Tisza-gyilkosság előzményeit, a forradalomnak a háború fcfatt tőrtént előkészítését, majd a forradaiü^li/ ¿z a gyilkosságot. Majd így folytetta:
— Lengyel Lászlóval szembeh a királyi ügyészség gyilkosság bűntettében való bűnsegéd részvétel cimén emelt vádat.J A ¿vád alá helyező határozatnak intézkedése az volt, hogy Lengyel kezdettől fogva tevékeny tagja volt a katonatanácsnak és Lengyel maga is emlitést tett egy ülésről, ahol Lukachich megöletése szóba került és szóba került Tisza István is. A vádtanács határozata oda kon-kludál, hogy Lengyel a tárgyaláson való folytonos, részvéttel azonosította magát a többiekkel és segítette őket bűnös elhatározásukban. Lengyel Lászlóval szemben az adatok a főtárgyaláson nem nyertek egész terjedelmükben megerősítést. Ilyen körülmények közt Lengyel László ellen a vádat elejtem.
Márton Pál dr. a Tí# . a-cscí képviselője kijelenti, hogy neui Xivánja átvenni a vád képviseletét.
Elnök
erre kihirdette a törvénysxék
végzését:
Lengyel László ellen folytatott büntető eljárás a bűnvádi perrendtartás 323. paragrafusa alapján megszünteti. Megszünteti továbbá a fogvatartést is és az azonnal való szabadlábra helyezést rendeli el.
A tárgyalás folytatása holnap lesz, amelyen Szilassy kir. Üg folytatja vádbeszédét.* * f i __
Csernyák századost nem adja kl a hamburgi szenátus.
Hamburg, aug. 26. A szenátus augusztus 24-én tartott ölésért tárgyalták a magyar kormány kérelmét Csernyák százados kiadatása dolgában. Csernyákot augusztus elsején tartóztatták le Hamburgban, azon a cimen, hogy ítészt vett Tisza István meggyilkolásában.
A szenátus tárgyalásán felolvasták a magyar kormány átiratát és azon az alapon, . hogy a magyar kormány is elfogadta Csernyák alibijének bizonyítékát, tehát nem vádolja közvetlen részességgel, csupán azzal, hogy tudott a gyilkosságról, — elutasitotta a msgyar kormánynak a kiadatásra vonatkozó kérelmét.
A határozat kihirdetése után nyomban elrendelték Csernyák szabadon bocsájtását, amely még aznapon meg is tortént.
A korona Zürichben.
Budapest, augusztus 26. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 1*55, osztrák korona; —\'70, az onztrák bélyegzett bankjegyé pedig —*— sznntlm.
mmr Kötött tSÍ gyapja kabátok
és «s összes őszi különlegességek,
harisnyák, gummikoppcnyck,^ ingok 6102 jutányos áron cUőronJü minőségben
Grünbergernél
Telefon 221. Fő-ut II. az.
HÍREK-
A luxus ellen«
Tapsolunk a kormánynak, amely szemébe vágta az őt támogató pártoknak, hogy komoly munka helyett személyi marakodásra pazarolja az ország ideiét és nem védjük meg a parlamentet azzal, nogy miért akarja hát a kormány meghosszabbítani annak a testületnek az életét, amelyet maga se tart haszonra valónak. Nem kérdezzük meg a kormányt, mi gátolta meg őt abban, hogy a Haller István interpellációja nélkül is észrevegye a tél rémképeit, amelyek csontváz-
Í>aripáikon apokaliptikus lovasok gyanánt be-ovagoltak már e tébolyító nyár kellős közepébe. Amikor a kormány erős fogadását nalljuk, hogy megteszi intézkedéseit a gyötrelmektől ostromolt ország védelmére, akkor nincs helye a rekriminációnak, csak a buzdító helyeslésnek. Rajta, rajta, mentől előbb, mig az Ínség, amely a falak alatt portyázik, be nem veszi magát a vár kellős közepébe 1
Az első védelmi intézkedése lesz a kormánynak a luxus megzabolázása. Mert bizonyos, hogy észveszejtő tékozlás folyik ebben a mindenkép megzavarodott országban. Történtekről hallunk, amelyek Sardanapol lakomáit juttatják eszünkbe a halálraítélt Babilonban. Lépten ><íyomon olyan példával találkozunk a fényűzésnek, amelyek vérhályogot vonnak az elkeseredett tömegek szemére, akik az élet rekvizítumai után a tulajdon koporsójukat is eladnák már, ha volna olyan bolond koporsós, aki előlegezné nekik a hat szál deszkát. Köznyavalya ez a luxus, igen nagy urak, láncoló zsidók és uradzó kisgazdák, kik gummitalpat veretnek a csizmára, egyformán leiedzenek benne. Ep azért nem tudjuk, eredményesebb lesz-e ellene a kormány küzdelme, mint eddigi vállalkozásai voltak, amelyeknek jóazándékával már tekintélyes számú poklot ki lehetett volna kö-vexnl. Nehéz azt is elképzelni, hogy fog bele a kormány és kivel fogja kezdeni: a történelmi nevek viaelóin-e, akik jeges pezsgő mellett kártyáznak el milliókat, vagy a buza-apekulánaokon, akik asszonyaik fülébe akkora karbunkuluaokat aggatnak, hogy valamikor órakörtéknek beillettek volna. 5 kérdés, ki-
, J
; . ZALA
sebb lesz-e azzal «1 nyomor, ha kevesebb lesz a szemérmetlen.luxus? Ha a szomszédom nem vacsorázhat többé pávanyelvet, olcsóbban fogja-e kapni a feleségem a \'piacon a gyalulni való tököt ? (Avagy vagyoni viszonyainkhoz képest ez is luxus ? De mit tegyünk, ha a jó Isten, aki ugy látszik minden törekvéseink ellenére sem frart bennün-$ ket kegyelmére méltóknak, már a legelni való füvet is mind leszárította ?) Befoldódik-e attól ezer ember rongyos cipője, hogy egy fiatal ur, vagy egy öreg ur nem vesz többé hölgyének háromszázhatvanöt pár selyemharisnyát ? Kevesebb lesz-e a nyomor azzal, ha azok az aranyrögek, amelyeket eddig az esztelen fényűzők elporlasztottak és két marokkal szórtak szét az útszélen, ugy, hogy a rongyosokon is megállt belőle valami, — kevesebb lesz-e a nyomor, ha a kincsek ezután a forgalom utja elől megbúvnak a páncélszekrényekbe és kényszerű veszteglésükben szorgalmasan fiadzzák az örökösök számára az uj milliókat ?
Mi nem vagyunk nemzetgazdászok, azért békében is hagyjuk e kérdéseket, amelyeket laikus módon fölvetettünk. Ellenben segítő szándékkal legalább egy területet tudunk mutatni a kormánynak, ahol könnyű szerrel és abszolút haszonnal internálhatja a fényűzést: tiltsa be azonnal azt a társadalmi dínom-dánomságot, «melynek két esztendő óta se vége, se hossza ebben az országban. Már Anonymus is följegyezte az ősökről, hogy a honfoglalás befejeztének örömére „fecerunj. magnum áldomás." De mink minek az örömére áldomásozunk két esztendő óta télben, nyárban, éltetve a hazát, amelyet elvesztegettünk, a munkát, amelyhez nem akarunk hozzálátni és az egyetértést, amit boros poharakkal is segítünk agyonverni ? Kinek van Őszinte öröme ezekben a fanyar és kelletlen mulatságokban, amelyekben tömérdek energia pocsékolódik el a köznek minden haszna nélkül? Annyi áldomást ittunk két év alatt, mintha máris három tengerig terjesztettük volna ki határainkat. Annyi zászlót szenteltünk, hogy Nagy Lajos és Hunyadi minden csatái nem láttak annyit* Annyi installációs lakomázás volt tizedfél vármegyében, hogy egy nagy ország megcsömörlött volna tőle. Erősebbek lettünk-e tőlük ? Ha a kormány is azt hiszi, nem, mondja ezt meg hangos szóval a sirva-vigadó magyaroknak. Bizonyosan lesz bennük annyi hazafias belátás, hogy fölfüggesztik a vigadozást addig, mig lesz min vigadni. e
Előfizetőinkhez! .
Kérjük mindazon igen tisztelt vidéki előfizetőinket, kik aug. havi előfizetési > dijaikkal hátralékban vannak, hogy azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
A kiadóhivatal
— Házasság. Wcisz Margit és Beck Sámuel Newyorkból folyó hó 28-án házasságot kötnek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Segédorvosi állás a közkórháznál. A városi közkórházban az elszaporodó betegségekkel kapcsolatban annyira felhalmozódott a munka, hogy a kórház két szolgálatot teljesítő orvosa nem győzi a munkát, ezért kérvénnyel fordul a városi tanácshoz, hogy a városi kőzkórháznál hirdessen egy segédorvosi állásra pályázatot és azt minél előbb töltse be.
— A kutyatartó közönséghez. A rendőrség szigorúan fölhívja a közönséget, hogy kutyáját mindenki tartsa biztos őrizet és felügyelet alatt, mert akiknek a kutyáját csavargásban találják, az uj eljárás szerint ezer korona minimális büntetéssel sújtják. A büntetés megszigorítására azért volt szükség, mert a környéken sok a veszett eb. Tegnapelőtt egyétl^n délelőtt haWan terheltet sújtott már a kihágást bíróság az ezer koronás bírsággal.
■ _1921. augusztus 27.
* — Uj esperes« A nagykanizsai kerület eddigi érdemes esperese Király Elek c. kanonok, plébános (Hahót) agg korára való tekintettel lemondott az eaperességrél. A megyés püspök a lemondást sajnálattal bár, de elfogadta és helyette Kreutzer Dezső gelsei plébánost nevezte ki kerületi esperessé. Az uj esperes (kit városunkban is általános tisztelet vesz körül) kinevezését városunkban is örömmel veszik tudomásul.
— Az Uránia-színház uj Igazgatója. Az Uránia-színház szeptember 1-én kezdi meg előadásait. Az Uránia uj igazgatójául Ujfa-lussy Gyula kollégánkat, a Zalai Közlöny táis-szerkcsztőjét választották meg, aki máris lekötötte a külföldi és magyar filmgyárak legjobb, legszenzációsabb termékeit. Ujfalussy kollégánk széles látköre, kiváló művészi érzéke bizonyára fővárosi nivón álló kultúrintézménnyé fejleszti a közönségnek eddig is kedvelt szórakozó helyét. A megnyitó előadás iránt városszerte máris nagy az érdeklődés. Az Uránia-mozgó műsorát a közönség naprólnapra lapunkban\' találja meg.
— Beírások a nyelviskolába. A
nyelviskola — mely tavaly helyiséghiány miatt már kora tavass7al befejezte működését, — az idén uj tanárokkal bővülve, szeptember elején * kezdi meg uj évfolyamát. Az előadandó nyelveket a következő tanárok fogják tanítani: angolt George Howson Oldfield, liverpooli születésű diplomás angol tanár, franciát Karinthy Emmy írónő, oki. nyelvtanár és a németet Schindler Anna wiener neustadti születésü diplomás tanár. Külön tanfolyam lesz a kezdők és haaldók számára, valamint gyermekeknek, kik iskolai elfoglaltságuk után déiután i—5 óra tájban nyernek oktatást. Tandíj havonkint 25 K. Különórák dija (csoportonkint is) 20 K. Elő-jegyzéseket elfogad még Szerb könyvkereskedése. A rendes beírások szeptember\' 1-én kezdődnek a zeneiskola központi helyiségében, Kazincy-u. 1. szám, II. cm , (Városház) d. e. 9—12 és d u 3 -5 íg.
— Nagyarányú vérhasjárvány Zalamegyében. Zalaegerszegen és a vármegye több községében vérhasjárvány dühöng. Zalaegerszegen eddig 62 megbetegedés történt, amelyekből nyolc halállal végződött. Zala-szentlőrincen 22 megbetegedés és két haláleset volt. A járvány Kemendolláron és Botfán is föllépett. Az alispáni hivatal megtette az intézkedéseket a járvány lekj&mdésére.
— Kiket kér az ordiz szovjet tőlünk? Amint ismeretes, Jungerth minlszffeHf tanácsos, a magyar kormány kiküldöttje, hetekkel ezelőtt megállapodásra jutott az oroszokkal a magyar hadifogoly tisz^x és legénység hazaszállítása ügyében. Az oroszok hajlandónak mutatkoztak az Oroszországban lévŐ magyar tiszteket hazabocsátanj, hazaszállítani, ¿tégyszáz jogerősen elitélt kommunista ellenében. A névsor, amelyen Litvinov orosz külügyi megbízott megjelöli azokat a kommunistákat, akiket az országból kikér, még nem érkezett meg a külügyminisztériumból as ügyészséghez. A tárgyalások egyik érdekessége az, hogy az oroszok csupán a polgári tőrvényszék által elitéit kommunistákat kérik ki.
— A zuluk királya Londonban.
Salomon, zulu király^ aki Dél-Afrikában ural\' kodik.
nagy tervre szánta magát. Értesítette az angol kormányt, hogy szeretné meglátogatni György királyt. Minthogy az angol király előreláthatólag megadja beleegyezését a látogatáshoz, Londonban már készülnek is a sulukafferek királyának ünnepélyes fogadására.
1921. augusztus 27.
— Ha majd asszonyok lesznek . ..
A minap az itteni törvényszéken egy válóper-, ben tárgyalt a bíróság. Egy fiatal szepetneki usszony és ennek férje ültek a törvény emberei előtt ós mindegyik azt vitatta, hogy a külön-vállásnak a másik az oka. A biróság tanukM hallgatott ki, kik bizonyították, hogy az asszony nem ugy viselte magát, mint egy hites feleséghez illik és nem egyszer zavarta el az urát , hazulról. A bírói tanács egyik tagja, minthogy az asszony indította a keresetet, a tanubizo-nyitás után jóakaratulag igy szólt a kardos menyecskéhez:
— Na asszony, igy bizony nem vezet eredményre a kereset.
Az asszony egy mérges tekintetet vetett a törvény komoly képviselői felé ós meggyőződéssel mondta :
— Nem hát, mer\' a föift előtt az asz-szonynak soha sincs igaza.
— De hát a tanuk is maga ellen vallottak.
Az asszony még mindig nem nyugodott
ineg és elkeseredve mondta:
— Majd ha asszonyok lesznek a bírók, akkor biztosan nekem lesz igazam.
— Az Irodalmi kör vegyeskara ma
a szokott időben és helyen a pacsai kirándulás céljára dalpróbát tart.
— Kötelező a vallásoktatás az Iparostanonclskolákbaa. A közoktatásügyi miniszter egy most kiadott rendelete szerint a jövőben az iparostanoncok kötelesek külön vallástan! órákra is járni és a nyert eredményeket ebből a tantárgyból is be kell ezután vezetni a tanoncértesitékbe. Minden mester köteles a rendelet szerint gondoskodni arról, hogy tanonca a vallástani órákon jelén legyen. Mulasztás esetén az illető mester ellen kihágás címén eljárást indítanak.
— A háromszázalékos állatforgalmi adó. A pénzügyminiszter kiadta az 1921. XXXIX. törvénycikknek az állatforgalmi adóról szóló II. fejezetének végrehajtási utasítását, amelyben a főldmivelésügyi miniszterrel egyetértve elrendelte, hogy minden olyan állat tulajdonjogának átruházása után, amely a forgalomba hozatalkor marhalevél kötelezettség alá esik, az állat vételárának, vagy általános forgalmi értékének három százalékát kell á|latforgalml adó elmén megfizetni. A végrehajtási utasítás hosszasan foglalkozik a lónak levágás céljából adómentesen való meg-szerzésével. A végrehajtási utasítás foglalkozik ezenkívül a marhalevelek illetékével, az állatforgalmi adó alapjával, a vételárral és forgalmi értékkel, valamint azok bevallásával az átlagos állatárakkal. Megállapítja az adó kiszabásának és lerovásának időpontját és sza-
. hályozza az adó kiszabására hivatottak teendőit. Külön fejezet szól az állatnak az államkincstár részérc való megvásárlásáról abban az esetben, ha megkárositási szándék forog fenn. A végrehajtási utasítás végezetül as adó lerovásának és kezelésének módozatait szabályozza.
— Milyen Jogorvoslat van. a va-gyonváltság kivetésének mérve ellen.
/vagyonváltság törvényjavaslata szerint min Jen kereskedőnek Jogában áll, hogy a pénzügy-igazgatóság határozata ellen, a kézbesitéMŐI számított 30 nap alatt a jövedelemadó-felszáml-loló bizottsághoz fellebbezzen, melynek döntése, * kézbesítéstől számított 16 nap afatf panaszol támadható meg a közigazgatási biróságná\'. A közigazgatási biróság, ha a panaszt elutasiija ás azt találja, hogy az nyilván alaptalan volt, a panasszal élőt 5 százalék pótlék megfizetésére
kötelezheti.
. * A .. . ...
ZALA
Kötött női kabátok,
fy«rm«k Knrnltúrák, Hw.U#Mk, »álak «tb.. uri- «4 divatcikkek » legjobb mtnA.Agbeo él Ugolc»6bb*u
Schvarcz Dezső
c**n4l\'
(Pó Ut)
iMr«ibo< Uk be.
— A székely Ifjak estéidére jegyek már most előjegyezhetók a Move titkárságnál délután 4—6-ig és minden délelőtt a Keresz tény Otthonban 0-rl2-ig. Felhívjuk a közönség figyelmét, hogy előre váltsa meg a jegyeit, mert tekintettel a magas színvonalú hangversenyre, hamarosan el fognak fogyni.
— Adorjánná Mayersberg Frlda
tánctanárnő arról értesít bennünket, hogy a tanulóifjúság tánctanfolyamát, amely a délutáni órákban lesz, a Polgári Egyletben tartja, az esti, felnőttek tanfolyamára vonatkozólag felvilágosítást legközelebb e lapban ad.
— Nem szállítják le á dohány-neműek árát. A dohánynemüek árának leszállítására alig lehet a clohányfogyasztóknak ré\'ménye, mert a dohányjövedék igazgatóságának tzámadása szerint ráfizetés nélkül olcsóbban a dohányárukat előállítani lehetetlen. Az idei termés nagyon rossznak mutatkozik, ami zavart nem idéz itthon elő, mert bőséges anyagkészlet v^n, de exportra sor nem kerül. A Király és Magyar cigaretták jobb minőségűek lesznek s e jobbminőségüeket már augusztus elseje óta gyártják.
— Nagycenk magyar akar maradni. Sopronból táviratozzák : Tudvalevő, hogy Nagycenk község is .anschluss" területen van s mint ilyen, osztrák uralom alá kerül. Mivel a nép ott színtiszta\' magyar, de meg egyébként is a cukorgyárnak csak ugy lehet létjogosultsága, ha magyar impérium alatt marad, a Nagycenkiek deputációban kérték tegnap az antant-missziót arra, hogy a kisérő levélnek megfelelően ezt a kisebb fajta határkiigazitást hajtsAk végre. Ugy tudjuk, hogy az antant-misszió tagjai támogatásukat kilátásba helyezték.
— Készül a magyar vámtarifa. A kereskedelmi minisztérium, a Vámpolitikai Központ és a Gyáriparosok Országos Szövetsége hosszabb idő óta foglalkozik a magyar vám-tarifaynunkájával és az általáno* rész már befejezéshez közeledik. A régi autonom vámtarifa anyagát dolgozták át. A tételeket még nem töltötték ki, erre csak a tárgyalások alkalmával kerül a sor. A Vámpolitikai Központ a magyar gazdasági érdekek képviseletében elsősorban is a legminimálisabb tételeket fogja megál lapítani, olyan alacsonyan, amelynél lejsbb a magyar gazdasági érdekek veszélyeztetése nélkül ncrn lehet menni. Az ország közgazdaságának elsőrendű érdeke, hogy a vámtarifa minél hamarabb elkészüljön, mert a különböző államokkal megkötendő kereskedelmi szerződések ideje lassanként elkövetkezik.
— A topolal kripta« Viszik az öreg Pctárt haza, Topolára, a gyönyörű hófehér márvány bazilika kriptájába. A mi nagyhatalmunknak ő volt a feldöntője, —* de ha igazságosak akarunk lenni, el kelt ismerni, hogy saját nemzete szempontjából nagy uralkodó volt. Okos, ügyes, müveit, erősen alkotmányos, izig vérig nemzeti Nekünk osztrák szemüvegen keresztül mindig ugy mutatták be, mint a balkáni kalandorok egy nevetséges figura-típusát. És mi, elbizakodott magyarok lebecsültük, kecskepásztornak néztük ezt a nagy műveltségű, de ami gondolatvilágunktól távol álló ellenséget. E sorok Írójának módjában volt odalenn betekinteni az öreg Petár irataiba, jegyzeteibe, olvasmányaiba. Ámulva látta ezekből, hogy Petár egy késő öregségeig folyton tanuló, nagyműveltségű
r
ember volt. Inkább ftlozó^, mint diplomata. Petár rajongója volt a csöndes visszavonu\'.t-ságnak, az egyszerűségnek, a halkan végzett munkának és az emberszerető demokráciának. Topot* volt a Karagyorgyovlcsek nyaralóhelye. MiadenovActól délre, Kragujevác fölött egy hatalmas kilátást nyújtó magas hegyháton fekszik Toposa. Közönséges szerb falu, olyan, mint száz más. Csak fönn a hegytetőn van valami gyönyörű: egy hófehér márványból épült bizánci stilu hatalmas bazilika. Hófehér falai, csillogó kupolái vagy hatvan kilométernyi körben mindenünnen láthatók. Petár építtette kriptául családja számára. Egy uj dinasztia, amely nem palota, hanem kripta építésével kezdi. Ez hosszú időre akar berendezkedni. A bazilika szomszéd, ságában kicsi nyári lak. Olyan, mint például egy jobbmódu leiekkönyvvezetőé. Négy szoba Petárnak, két szoba az másnak, szakácsnak egy konyha, kamara — egyéb semmi. A közelben egy csinos istálló, c^y garázs, 2—3 személyzeti szobaval. Kicsi udvar drótkerítéssel. Park nincs. Azaz van : mindjárt a ház mögött kezdődik az erdő. Keritotlen erdő, az sétál benne, aki ukar. őrszobának, tesiŐrségnek, so hire se hamva. Itt nyaralt az Öreg Petár már a háború előtt is minden évben. Kísérete volt egy titkár, egy inas, égy szakács. És mégis kirá\'y volt. Dolgozott, sétált és elmerengett a remek kilátásban. Amint mondják óraszám ott dolgozott a bazilika melletti padon. Topola népo reme- , gett érte. Oltani parasztok mesélték, hogy az öreg mindennap lement a faluba. A réten játszó gyermekekben szeretett gyönyörködni. Néha maga köré ültette őket, mesélt nekiK, egzami-nálU őket. Majd mindenki névszerint umerte. Belátogatott a paphoz, a fulubeii parasztokhoz. Különösen egy bocskorkészitő embeit szeretett nagyon, akinek a munkáját néha óraszám elnózcgette. Persze minden szertartás és feszes-ség nélkül érintkezett a néppel. Tegezte — mint Szorbiaban általában — az uiolsó paraszt is, de nemcsak tegezte, hanem szerette is. Mi máskép vagyunk neveive, nálunk elképzelhetetlen voíha, hogy egy király igy éljen. De ott helyén való, ez az okos és ez a természetes. Olt annyira őszints a demokrácia, hogy a király ebben nem lát megalázkodás*, a nép pedig nem él vissza a király közvetlenségével.
(x) Clvessett csütörtökön este a Főúton egy kis bőrtok, benne olvasóval, becsületes megtaláló kéretik — tekintettel hogy az rá nézve értéktelen, a tulajdonosnak pedig gyermekkori emlék — hogy jutalom ellenében lapunk kiadóhivatalában leadni szíveskedjék.
(x) Siessen jegyét megváltani a
Világ mozgó maj éa holnapi előadására, mert jegyek már csak korlátolt számban kaphatók.
(x) Tankönyveket, iskolaszereket, rajzszereket, könyvtartót, táskákat vásároljuk Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Városház palota.
. Nyilt-tér.
Értesítés.
Értesítem a n. é, közönséget, hogy üzletemet újból felszereltem a legújabb angol és francia újdonságokkal. Állandóan legnagyobb választékban kaphatók női kabátok* kosztümkelmék, ruhaselymek, pongyolakelmék, siffonok, váaAft^k^legolcsóbb árért
Fürst József
„Kék csillag44 áruházában Nagykanizsa
Köspont szálló épület. Telefon: 3SS.
6iU
Szerkesztésért felelős a főszerkesztő.

ZALA
1921. augusztus 27
Apró hirdetések.
Nnvppnnmr

Két nagyobb vendéglő, Igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Szigrisxt közvetítő, Zrínyi Miklós utca 33. ¡m
Két diák uri családnál, külön szobával, teljes ellátással felvételik. Cim a kiadóban.
Cselédleány azonnali, esetleg szeptem
ber elsejei belépésre kerestetik. FŐ-uí 22 , em
i ■ ...
Néhány intolligonsobb iparost vállalnék jó házikosztra. Cim a kiadóban.
Eladó egy 26 családból álló méhes, erős családok, kaptárakban és kasokban a bcnnlévő mézzel, szép nagy méhházzal és méhészeti eszközökkel ogyütt. Cim megtudható lapunk kiadóhivatalában.
Tisztán kimosott rongyot 5—10 kilogrammot keresek megvételre. Ajánlatot e lap kiadókivatalába kérek.
Íróasztal megvételre kerestetik. Cim a kiadóhivatalban.
Tanoncnak felvétetik lehetőleg négy középiskolát végzett keresztény fiu Berényi Elek bőrkercskedésébon.
Teljes ellátást kaphat uri családnál egy leány és egy flu tanuló. Cim# a kiadóhivatalban
Iskolakünyvek
bekötését
a legolcsóbban végzi :: lapunk nyomdája ::
Fő-ut 5. szám alatt.
♦ ♦
Szeptember első napjaiban jolenik meg Zieger Ferenc szerkesztésében
Zalavármegye
Altalános Közigazgatási, Kereskedelmi ós Ipari
CZIMTÁRA
A hatalmas, kb. 20 ivro terjedó mű magiban foglalja ugy a kereskedők, iparosok, gyúrótok, hatóságok, intézetek, hivatalok, valamint a magánosokat érdoklé mindennemű hasznos és nélkülözhetetlen útmutatásokat.
Tartalmazza:
A logujabb posta- és távirda-dijszabást, bélyegillctékct, a vármegye nenuotgyillési képviselőinek névsorát, a vár megy o, rendeseit tanácsú városok és községek vezetőséget a mellé rendolt összes hl-yatalok feltüntetésével, csendőrség, pénzügyőrség, egyházi és polgári hatóságok és közhivatalok beosztását, bir-tositó társaságok, j>énzintézetek, iparvállalatok, vasutak, hírlapirodalom felsorolását, ügyvédek, orvosok, gyógyszeré szek, járási állutor vosok, Jegyzék, Unitók beosztását és névjegyiékét. Közli a Zalamegyében tartatni szokott országos vásárok jm\'zékét, a vadászati és halá-azat; tiWiiiaknil össceál)i:ott kimutatást fttb. itt\' fel
nem sorolható mindenkit érdeklő különféle hasznos tudnivalókat.
w Ára 80 korona, ~m
A UHkIiiim éo »ok uiuukAt IgénylA nluui klAUIt 4«u mO l»|>uuk nvonitlfjAban van • ajtó alatt, ahol «>lAn»«Utt>k*t ■ l>Tr<Ut*««kr« mcablsAaokat luég flfo|*duuk, vtgj kOs-xrotUu m «MraAntTi ffl-ut It. aaám alatt.
9
l ♦
$
i

Makulatur
ATA újságpapír kg. kint 16 K-ért kapható lapunk kiadóhivatalában
mozgók ép színház
Er/sebat királyné-tér, Szarvai szálloda épületeban
f*r Megnyitó előadás U ARRY PIFI M™«•
szombaton és vasárnap, aoguszias 27 ós 28-áa HHHin i ill felléptével
A mm tm-sm J^ m \' l felv. A titokzatos teaház. 2. felv. A
It w ■ ■ VM^m JCf m c Mamában. 3. felv. Az álarcos látogató.
UUJLJLC&ám»».».«. 4. felv. A klncsts szckiény. 6. felv A
Yachtverseny. 6. felv. A halai torkában. Kalandor fantasztikum 6 felvonásban. Színhely: Velenco és az olasz tengerpartok.
l^líoly 17 korona, I. hely 15 korona, II Hlőadások hétköznap 7 és 0 órakor^ vasár- és ünnep-üöijdldl, n. hely 12 korona, III. hely 0 korona. || napokon 3, R, 7 és 0 órakor. Pontos kosaés1 J
cA>
/ Ingatlanok f
ingatlanok gyors közvetitéso
Zrínyi Miklós-utca 39. I. em. Telefon . 255.
Beköltözhető lakással eladó házakt
Emeletes ház, elfoglalható 2 szobás lakás
és üzlethelyiség......... 430.000 K
Uj, gondosan épitett szép ház nagy szobákkal, mellékhelyiségek, 4 állatra istálló, két
szoba elfoglalható........491110 K
Uj, 3 szobás adómentes ház, azonnal elfoglalható ............. 320 000 K
Modern, 2 két szobás lakásból álló, adómentes ház udvarral, csendes utcában . tlO.OOO K Uj, két lakásu ház istállóval; nagy kerttől,
egyik lakás elfoglalható...... 100.000 K
Belvárosban 2 lakásu ház, keíftel, egyik
lakás ^foglalható......... 200.000 K
Kisebb ház, 3 egy szobás lakáj, egy szoba-konyhás elfoglalható, nagy kort. . . . 211000 K
Eladó házak:
Emeletes, modern bérpalota, fürdőszobák.
vizvezetékkol . . ........ 1.100.000 K
Nagykorlii házak, több lakással, istállóval,
forgalmas utcákon, pinc közelében . 400—000.000 K Magányos nagykertü házak, modorn 3—5
szobásak......... 400- 000 000 K
Kisebb jókarban levő hazak . . . 200 - 300 900 K
Nagyobb vendéglő eladó.
Gondozott szép szőlőbirtokuk eladók, fél holdtól két holdi«.
4, 5 és 14 holdas kisbirtokok eladók.
Nagybirtok eladó: 410, 000, 1400, 2600 holdas.
Blrtokbérletek közvetítése.
Somogyi faluból uj, 10 évig adómontes házat fél hold bekeritett kerttel, tulajdonosa alosarélné nagykanizsai legalább két szobás, tágas udvarral biró, forgalmas utcában lévő hárzal.
Olcsóság* I
••■tv
Visszamaradt Baját készltményü férfi , női- és gyermekcipőket olcsó árban kiárusítok.
Báron Ignácz cipészmester
Nagykanizsa» Erzsébet-tér 15.
Anyarozsot
minden ui«nnyl»éf ben ymi fiat
Dőrí Zsigmond ZZZ^T"1\'
Nagykanizsa, Kaziucsy-utca 11. sxám alatt.
Szabászat! tanfolyamot
. és női felsőruha varrás tanítását szeptember l én újból megnyitom. A kurzus 6 hónapig tart. Beiratkozás naponta.
B*ron Miczi, női szalon dlvatterme
Nagykanizsa, városház épfilet II. emelet Kaziucsy-utca 1.
Étkezési burgonya
szeptemberi szállításra minden mennyiségben k*phitó házhoz szállítva
mótermázsankfnt 460 K.-ért.
Előjegyezni lehet ¡POLLAK M. EMIL Irodában, Kinizsy utca 2/a
Dunántull Élelmiszer ós Áru forgalmi Részvénytársaság
Nagykanizsán, Caengery-ut 6. a*.
Telefon : 59. Távirati elm : „Transdanubla"

a mindenkori It-gmagasabb napi ¿rákon vásárol
babot, mákot, diót
TOJÁST,
stb. élelmiszereket ós mezőgazdasági terményekel.
Ugyanott mézszállitásokból visszamaradt
kisebb-nagyobb Űrtartalmú
• % *
horganybádog kannák
nagyobb mennyiségben is olcsón eladók
Üzletátadás.
A város legforgalmasabb utcájában egy teljesen felszerelt
füszerüzlet
átadó.
más vállalkozás miatt Bővebbet • „ZaU" kiadóhivatalában.
Róni. kath.
rőfös- és fUszerkereskedősegéd
>
szeptember l-ie, vagy azonnali bolépésro
állást keres.
UlOl Fizetés érdem szériát.
Cim: PLIHA. LAJOS
Landler Gyulánál, Nagyszakácsi (komogym).
.Csonka Magyarország/nem ország, Egész Magyarorszá£^menyország I •
U875/1921.
Felhívás.
N 1 S
A m. kir. bclügymlntezter urnák 1$31/921: sz. rendelete folytán felhívom az" oroszországi hadifoglyok Nagykanizsán lévő hozzátartozóit, hogy az eilenórzó jegyzék összeállítása céljából saját érdekükben a v. katonai ügyosztályban (11. em., 31. ajtó) folyó évi szeptember hó 1-lg jelenjenek meg s a következő adatokat tartalmazó Jegyzéket hozzák magukkal: A fogoly neve, kora, • legutóbbi lakhelye, csapatteste, a foglyulesés napja» tábora, legutóbbi híradásának ideje
Nagykanizsa, 1921. augusztus 26-án.
Polgármester.
«»
Nyomatott a laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
50. ¿vfolyAXl»
Szerkesztőség és
kiadóhivatal: h 6-u t ts. a a á in-
Nyomda :
PŐ-ut 3. Hám
| mmmm^ \'- \' • > \'
VLofJolcnikhétMkl«
▼ételével minden ■ap kóra reggel.
S*«rk«»»t4*4g1 4« kU4Abtv«tult toUfon 7». Fö*»«rk*.mlö lakás« TI. Nyorarial UUfon 117.
Nagykanizsa, 1921. augusztus 28. Vasárnap
¿r*
19%. uám mmme^mmmamm
Előfizetési árak:
IiljliikiikiskiriTK riikn postai u&ktUésul
POLITIKAI NAPILAP
hrfiúm- ,-m
Bgy hóra ... 31 K Negyed érre . 100 „ Pélévre . . 200 „ Bfées évre • . 400 „
étíá
Egyes ixám ára 7 korona
K«%*crkeiutó:
TÓTH ZOLTÁN
TÁT »<z#rk©Mt<>:
Dr. HIRSCHLER JENŐ
/.\' l l\'JW
Hlrd«U««k délután a érái« ré tetaek fel AUssabá* amsrUt.
Rendkívüli minisztertanács Nyugat-
Magyarország miatt.
Küzdelem a drágasággal, a lakásínséggel és a munkanélküliséggel.
A tegnapi minisztertanács.
Budapest, aug. 27. A kormány tagjai tegnap délután rendes heti minisztertanácsot tartottak és a folyó ügyek eliintézésén kivül tárgyaltak a drágaság csökkentéséről, a munkanélküliségről és a lakáshiányról, valamint a külső politikai helyzetről.
A minisztertanács megállapította, hogy Nyugatmagyarország ilgue döntő lépés előtt áll. A kormány tagjai éppen ezért holnap délelőtt 9 órakor rendkiviili minisztertanácsot tartanak és teljes egészében letárgyalják Nyugatmagyarország ügyét.
Yass József, Bernolák Nándor és nagyatádi Szabó minisztereket holnap Bajára és Kalocsára várták, a miniszterek ezen utja azonban a holnapi rendkívüli minisztertanács miatt elmarad.
A tegnapi minisztertanács az egyre növekvő drágaság leküzdésére fontos határozatokat hozott. Az elrejtett árukészletek felkutatására és összeírására uj szervet állítanak fel. Az árvizsgáló bizottság utján újból megállapítják az elsőrendű élelmicikkek árát. Az élelmicikkek kivitelére kiadott kiviteli engedélyeket visszavonják, uj engedélyt nem adnak ki. Az árdrágítók ellen a legszigorúbb rendszabályokat léptetik életbe. A munkanélküliség csökkentésére nagy kölcsönt adnak a Kőrös—Tisza—Marost szabályozó társaságnak, hogy a meginduló munkánál minél többen jussanak munkához. Gondoskodnak rnás ut- és középületi szükségmunk^ról és a munkanélkülieket felveszik ar ellátatlanok kataszterébe. Ugyancsak tegnap terjesztette elő Bernolák a lakásügyek reformjáról kidolgozott tervezetét is, melyet alapelveiben elfogadtak. A részletekre vonatkozólag az egyes szakminiszterek között döntés előtt külön tárgyalás indul meg.
Ma kezdték meg Nyugatmagyarország átadását.
Szombathely, augusztus 27. A kormény elrendelte, hogy Nyugat ni agy arország átadása az antant által megállapított terv szerint megkezdődjék. A soproni ós a nezsideri helyőrségek, mely az egyetlen hadseregbeli alakulat a területen, 27 én reggel vonul vissza a trianoni határra. Az antant terve szerint az átadásnak 29-én délután 4 órakor be kell fejoződnio.
Sopron, augusztus 27. A soproni helyőrség csapatai ma délelőtt a Széchenyi téren gyUitck össze, ahol Fiuk ezredes állomásparancsnok beszédet intézett a katonákhoz. A beszéd után az ezred zászlóját fekete gyászfátyollal vonták be, majd megkoszoiuzták Széchenyi szobrát, aztán az Imához | vezényszó és a Himnusz eléneklése után a helyőrség vezényszó nélkül távozott Sopronból.
Szombathely, augusztus 27. Sigray Antal gróf, : Nyugatmagyarország főkormánybiztosa megtiltotta lovaknak, hasitott körmű élő és leölt állatoknak, gabonaőrleményeknek és élelmiszereknek az úgynevezett csatlakozási területre való kiszállítását. Az ed<& kiadott szállítási engedélyek érvénytelenek.
A tőzsde magánforgalma.
Budapest, augusztus H7. Dollár 397Vi» mátka 466, lei 47ti, szokol 463, koronadinár 840, bétVüi kifizetés 37«/t.
Apponyi kéri a népszövetségbe való felvételünket«
, Budapest, aug. 27. A politika egyik legfontosabb eseménye, hogy Apponyi Albert gr<Jf három nap múlva Genfbe utazik, hol kérni fogja, hogy Magyarországot is vegyék fel a népszövetségbe. Apponyi szóval is megindokolja a kérelem jogosságát és bizik abban, hogy utja eredményes lesz.
Erzberger meggyilkolása miatt felfordulástól félnek.
Berlin, aug. 27. Erzberger volt birodalmi kancellár meggyilkolása a politikai pártokat nagyon felizgatta és általános az a felfogás, hogy a merényletnek messzemenő politikai következményei lesznek. A tettesek kézrekeritésére 1 minden intézkedés megtörtént, de a nyomozás eddig még nem vezetett eredményre. Berlinben a gyilkosságot nagy felháborodással fogadták. Biztosan látják, hogy a gyilkosság annak a féktelen uszításnak gyászos következménye, amelyet a jobboldali és baloldali sajtó folytatott. Ez a politikai pártgyilkosság az ő müvük.
A gyilkosság nyomában várható következményeket ma még nem lehet áttekinteni. Attól tartanak, hogy a gyilkosság nagy irgalmat fog kelteni a munkásság körében.
Péris> aug. 27. A késő este megjelent párisi lapok már hozták a griesbachi gyilkos-
ság ügyét. Az „Intraniigeant" harmadik kiadást adott és három hasábos cikket közölt Erzberger meggyilkolásáról. Ei az újság kétségtelennek látja, hogy a merényletet a nagynémetek készítették elő, akik nem tudják megbocsátani, hogy Erzberger Foch tábornokkal együtt a fegyverszüneti szerződóst aláirta, de talán még kevésbé Erzberger emlékiratait, melyben a német militárizmust ostorozta.
A megyék gyűlése megzavarta a politikai élet vakációját
Budapest, augusztus 27. A politikai élet vakációját tegnapelőtt megzavarták a vármegyei C.yütésen elhangzott beszédek, amelyeket a nemzetgyűlés tagjai még ma is erősen kritizálnak. A nemzetgyűlés egészére vonatkozó megyegyűlési támadáson kivül a kisgazdapárt nem hngyja szó nélkül azt a heves megnyilvánulást sem, melyet Pallavicini György őrgróf intézett a párt ellen.
A kereszténypárton Igen hevesen tiltakoznak a vármegyei gyűlésen elhangzottak ellen és olyan súlyosnak találják az ügyet, hogy azt egy egyszerű tiltakozással nem tartja elin-tézhetőnék. A párt tagjai, ugy a párt, mint a nemzetgyűlés részéről erélyes visszautasítást követelnek, mert a támadásnak a nemzetgyűlés hatáskörébe való beavatkozás jellege van és majdnem forradalmi felfogás tükröződik benne vissza.
Ami,az úgynevezett nagy emberek szereplését illeti, a párt tagjainak fo^ogása szerint ők nem beszélhetnek ilyen jogukrol, mert ha ilyet vindikálnak maguknak, akkor ehhez a párt szankciója szükséges. Módjuk lett volna felfogásukat a nemzet Ítélete elé bocsátani azzal, hogy a nemzetgyűlési választásokon fellépnek, de legtöbben ezt nem tették, akik pedig megpróbálkoztak, azokat a nemzet visszautasította.
A kisgazdapárt a jövő heti pártgyülésen fogja visszautasítani a nemzetgyűlés és a párt ellen intézett támadásokat,
Pallavicini György őrgróf támadását Illetőleg Muyer János volt közélelmezési minifztor a következőket mondotta: \'
— A kisgazdapárt sem poliükai morált, sem politikai fegyelmet nem fog tanulni attól a Pallavicini GyÖ\'rgy őrgróftól, aki a párt programjával lépett tel képviselőnek és akinek mandátuma elnyerése utan első dolga volt, hogy cserbenhagyta pártját, amelynek programjával bejutott a pártba. Aki ilyet tesz, az se ne biráljon, se ne akarja tanítani a politikai megbízhatóságot.
Viszály a soproni kormánybiztosság körül.
Bécs, áug. 27. Sopron kormánybiztosául tudvalevően a keresztényszocialista Ranho/fer kormánytanácsost nevezték ki. Most a Wiener Mittag arról értesül Sopronból, hogy Ran-hoffer a kinevezést visazautasitotta, mert nem akar szociáldemokrata ellenőrzés alatt dolgozni. A soproni tanács feje ugyanis a szociáldemokrata FernebföÉ
A korona Zürichben.
Budapest, aug. 27. Zürichből jelontik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 150, osztrák korona: —\'70, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —*— szantiin.
ZALA
Kanizsán kislakások
építését sürgeti a kormány
(Saját tudlsitínktól ) A Zala h«»<ity»in már tokit .xercpclt a UkíinyomOf. Általában éa egyes kiszakított példákban la sok*jt irtunk átokról a megdöbbentő állapotoktól, melyek a Uk<*v»s*onyok terén Nagykanizsán uralkodnak. Ugy látaiik, ettit a téren nem állunk egyedül ax országban, mert a lakás-nyomor égető kérdése immár országos gond éa annak rendezését az állam kormányzati feladatnak tekinti. Legalább erte vall az alábbi leirat, mely ma étkezett a város polgármes-tni hivataUb.v A leirat exeket mondja:
A* 192! J XXVU t. c. felhatalmazta a kereskedelmi miniszter urat, hogy állami kia-lakások építésének céljaira 300 millió korona hitelt vehessen igénybe.
A törvényhozásnak a törvénycikk megalkotásával ax volt a célja, hogy ti lakásínséget enyhítse, ax építőipart lendületbe hozxa, n munkanélküliségen segítsen, a városokat, községeket és a magántőkét épitkexésre buzdít**.
Kétségtelen, hogy ax Össxeff, melyet a törvényhozás megszavazott, a kitüxött cél elérésére megközelítően sem elég. A kormány e tekintetben elsősoi ban a városok hozzájárulására számit, minthogy ebben a kérdésben legközvetlenebbül a városok vannak érdekelve éa a tervbevett lakásépítési akció előnyeit legközvetlenebbül a városok élvezik.
Ax állami kislakások építésére megszavazott 300 millió korona < gy részét vidéki építkezésekre fogják felhasználni. Ex ax összeg azonban felette kevéji és igy szükséges, hogy a városok anyagi erejükhöz mérten maguk is részt vegyenek ax építési akcióban. K tekintetben a kormány annál is inkább számit a várasok jelentékeny hoxzájárulására, mert a városokat az állam tetemes segitségben részesíti. A törvényhozás a legutóbb is \'/t % forgalmi adó biztosításával a városokat oly nagy mértékű jövedelemhez juttatta, ho#y az építési akcióhoz való hozzájárulás törlesztésére megfelelő fedezet kínálkozik.
Felhívom ennélfogva a város kozÖnsé vét, hogy a lakásépítések kérdésével behatóan foglalkoxxék és hasson oda, hogy ugy a köz-, mint a magánépitkesések a városban meginduljanak. Célsxerünek vélném, hogy ha a városok az e célra esetleg\' felveendő kölcsön tekintetében közösen járnának el, hogy a kölcsönök a lehető legkedvezőbb és lehető-leg egyforma feltételek mellett legyenek felvehetők. E végből a pénzügyminiszter ur közbenjárását ki kellene kérni.
Előreláthatóan a kislakásokra nézve messzemenő állami kedvezmények fognak bixtosittatni, sőt tervbe van véve, hogy ax építendő kislakások hátai bizonyos feltételek melleit a város tulajdonába engedtessenek át. Ily körülmények köxött, amidőn a városok a lakásépítési akció sikerét jelentékeny anyagi támogatással biztosítják, ex rájuk nézve vagyoni szempontból sem lesz hátrányos, mert áldozatukra megfelelő ellenértéket kapnak.
A leiratot Ráday belügyminiszter írta alá.

Ráday Gedeon belügyminisster nagyfontosságú és axépen stilizált leiratára vonatkozólag kérdést intéztünk illetékes helyhez, ahol a következőket mondották t
— A leiratban foglalt fontos kijelentésekkel behatóbban még nem foglalkoztunk és igy arról egyelőre részletesen nyilatkozni nem lehet. A tény ax, melyet nem kell külön bizonyitani, hogy a lakásínség — sajnos — a mi városukban is megvan, sőt talán nagyobb mértékben, mint kellene, igy ax akció felette időszerű.
— Egy azonban ax első pillanatban kicsendül a minisxteri leiratból: ax államnak kevés a pénze és a városoknak Itt is legnagyobb részben maguknak kell a bajon segíteni, mert ax állami segítség a jó tanácsnál tovább nem igen mehet. Ex különben minden állami ugynevexett akció mottója éa igy ehhez inár hozzá kell sxokni. Az tagadhatatlan, hogy a leiratban sok a jóakarat, a terv,
1921. augusztus 28
¿1
v
n v; r;

Onborotuálkozós fáraóságot, az ,,Elida"-Shauing 5tick. örömet
£ -v > • \\ - * >
okoz. Rz „Eliőa"-5hauing Sticfc sürü, tartós, gyorsan ható habot ad, s emellett enyhe és kiaőős. Bátran állíthatjuk, hogy az egész uilágon nincsen ennél jobb borotua-
szappan.
MM.
irf M
az Ötlet, a szociális érzék, a tanács, de hát Istenem, exekbe ínég mindig nem lehet a szerencsétlen vagon- és tömeglakókat beköltöztetni. . .
— Különben majd meglátjuk, hová fejÖldik a dolog. Mi mindenesetre hiszünk és bízunk és ha kell és amennyiben tudunk, áldozatot is hozunk. Egyelőre mást nem mondhatok.
Kötött női kabátok,
Iftnnak g«rnlt<irAlr. NV«li«r»k, sálak ttb., nii- ét nfll-dl*ft(t lkk«k * legjobb tnlnS«égb«n «« !•»«<>!« .Ablmu
Schvarcz Dezső
•r«ih«-
tSk b#.
Bevégeztetett.
. Nyugatmagyarorsxágr ténylegesen és formailag is Ausztria Impériuma alá került. Ax osztrákok, akik nem is álmodták, hogy a magyar koncból résxesülni fognak, most, hogy megkapták ax antant kétes ajándékát, még csak határkíigaxitásról sem akarnak hallani. Nagycenk például ott van közvet-lenül ax uj magyar határon. Színmagyar falu, német még tévedésből sem lakja. S Ausztria ennek a birtoklásához is szigorúan ragaszkodik. Bevégeztetett . . . Amit neki Ítéltek s amire annyira fente a fogát, immár meg is kapta. Mi nem tehetünk egyebet, minthogy nyelünk egyet s készülünk a megtorlásra. Mert hogy Ausztrián exért a gálád eljárásáért semmi megtorlást se vesxünk, senki se hitte komolyan. Hogy Csehország, Románia, Szerbia megraboltak bennünket, még valamennyire érthető; hiszen mindig ellenségeink voltak. De ml Ausztriáért s a németségért vérextünk el s mentünk tönkre, tehát a legnagyobb gaxság, hogy most egy német állam rabol meg bennünket. A- bo-sxuban egységesnek kell lenni az egésx magyar nemzetnek. Félre kell tenni minden egyéni érdeket. A gatda mondjon le egy időre arról, hogy termeléseért nagyobb árakat kap Bécsben a a kereskedő is nyugodjon bele, hogy a portékát esetleg más államból kell beaxerexnie. — Követeljük, hogy Auaxtria ellen a legszigorúbb határxárt rendelje el a kormány. Egy lélek se be, se ki.
4
I
Egy gramm ennivalót se sxállitaanak át. Igax, hogy mi is rá vagyunk utalva Ausxtriára, szükségünk van az osztrák ipari termékekre, de az osztrák gyomornak nagyobb szüksége van a magyar ennivalóra. Tessék elhinni, hogy mi tovább meg leazÜnk osztrák ipari cikkek nélkül, mint Ausztria a magyar
éléstár cikkei nélkül. De Ausztria axt is hí-1 ■
hetetlenül megérezné, ha a magyar kereskedő elmaradna a bécsi iparí piacról. Hiszen mi vagyunk az osztrák Ipar legnagyobb fogyasztói, bennünket nem pótolhatnak s ha mí magyarok nem vásárolnánk Bécsben, — alapjában rendülne meg Ausztria gazdasági helyzete. Tehát nem kell habozni. Rögtön le kell zárni a határt, mert ha még ennyi önérzet sínes bennünk, — nem érdemelünk meg annyi függetlenséget sem, amennyit meghagytsk nekünk.
\'/ i • .» 4> J . y ■ . t \' > »■\'
— Tiltakozó népgyűlés Nyugat-llsgyarországért. A Magyar Nemzeti Sző-vétség ma, vasárnap délelőtt / / órakor a felső-templom előtti téren yugatmagyarország elszakítása ellen tiltakozó népgyűlést tart. A hazafias fájdalom méltó kifejezése céljából minél számosabban jelenjünk meg!
— Fénulntésatl afflllácló. A Pestí
i
Magyar Kereskedelmi Bank — nagykanizsai fiókintézete utján — a Zalaegerszegi Takarékpénztár Részvénytársasággal — a Dunántul ezen legrégibb és legjelentékenyebb pénzintézetének egyikével — érdekkapcsolatot létesített, mely célból nevezett takarékpénztár folyó h\'ó 27-én Zalaegerszegen rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a Kereskedelmi Bankkal történt szerződéses viszony elfogadását és egyben jelenlegi alaptőkéjének 1,200.000 koronára való felemelését határozta el* A tőkeemelési tranzakció keresztülvitele után a takarékpénztár saját tőkéi — részvénytöke és látható tar -talékok — mintegy 4 millió koronára fognak rúgni. A takarékpénztár jelenlegi betétállományai a 25 millió koronát meghaladják, ugy, hogy ax intézet circa 30 millió saját és idegen tökével rendelkezik. A Kereskedelmi Bankkal léteaitett érdekviszonnyal kapcsolatosan a közgyűlés Conrád Ottót, a Kereskedelmi Bank igazgatóját, Forbáth Artúrt, a bank nagykanizsai fiókintézetének igazgatóját és alsómaiatini Malatinszky Lajost, a takarékpénztár igazgatóságába, Podovssky József és Hudi József urakat pedig a felügyelő-bizottságba választotta.
1921. augu**tu» 28.
ZALA
3 \\

Női kabátok,
kosztfim-kelmék, ruha-selymek, pongyola-kelmék, slffonok. vásznak a legnagyob választékban a legolcsóbb árért kaphatók 6123
Fürst József
„Kék csillag" áruházában Nagykanizsa, „Központ" szálló épület
Telefon i 388. 4 Telefon 5 388.
1 1 «—
— OrvoaI hlr. Dr. Berger Géza sebész-uroloffus rendelőjét Zrínyi Miklós\'utca 56 az. alól Sugár-ut 7 szám (volt Dőrlféle ház) alá helyezte át. Külön szakorvosi rendelés bőr-és nemibetegeknek, vérvizsgálat — Wassermann —; mikroskopiai, chemiai és bakteriológiai vizsgálatok.
— A közönség köréből. (Beküldött közlemény.) Igen tisztelt Szerkesztőség I Amilyen fájó szívvel tapasztaltuk, hogy a sertés ára jelentékenyen emelkedik, épp oly örvendezéssel láttuk, hogy viszont a marhahús ára ugy esik, mintha az olcsósági hullám legszebb napjait élnénk. Ma már a legelőkelőbb kanizsai mészárszékben is 26—28 korona a leg-elsőrendü marhahús kilója. S ezzel szemben mit tapasztalunk mi, akiket mostoha sorsunk vendéglői étkezésre kényszerit? Azt, hogy a vendéglői étlapokon a marhahúsból készült eledelek ugyanolyan áron szerepelnek, mint amikor a mészáros dupla áron adta. Miért nem szállnak föltünőbb áresések idején a vendéglői árak is? Ezt nem teszik, de megtetszik látni, hogy amint kicsit följebb fog menni a marhahu9, rögtön emelik az étlapon az árát a jeles vendéglősök, míg viszont az adag súlyát leszállítják. így szoktak mindig tenni. Eddig tudja-e Szerkesztő Ur, mit vesz be a vendéglős egy kiló húsból ? A mészárszéki ár négyszeresét, hatszorosát. Egy kiló húsból a vendéglős legalább négy adagot mér ki s egy-egy adagot drágábban adnak, mint amennyibe az egész kiló hus került neki, Ugy e nem nehéz kiszámítani, mit nyernek ? Kérjük a t. Szerkesztőséget, sürgesse meg a vendéglősök hatósági ellenőrzését. Tisztelettel: Egy vendéglői törzsvendég.
— Mescdélutáa Nagykanizsán. Értesülésünk szerint az országosan ismert „Oszkár bácsi", a gyermekvilág kedvelt mesemondója, mához egy hétre, azaz szeptember 4-én Nagykanizsára érkezik, ahol mesedélutánt fog tartani. Szalai Oszkár az ország legelső meaemondója, aki eddig az ország csaknem minden városába elment, hogy meséivel, szépséges történeteivel gyönyörködtesse a gyermekeket. Járt a Dunántul több városában, egyedül Nagykanizsát kerülte el eddig, most azonban eljön ide is. Biztosra vesszük, hogy Oszkár bácsi mesedélutánja a legteljesebb sikerrel fog járni és sok uj kis pajtást fog elbűvölni meséivel és sok zsenge lélekben fog hagyni kitörölhetetlen szép emlékeket. A mesedélután közelebbi részleteiről lapunk hasábjain fogunk hírt adni.
— Személyi hlr. Dr. Miklós Imre orvos szabadságáról hazatért és rendeléseit megkezdte.
Előfizetőinkhez I
Kérjük mindazon igen tisztelt vidéki előfizetőinket, kik aug. havi előfizetési dijaikkal hátralékban vannak, hogy azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
A kiadóhivatal
(>) Harsay Gizella tánctanító, tanító s tornatanárnő 1921. évi szeptember hó 5-től a Kaszinó nagytermében tánctanfolyamot nyit. Beíratás folyó hó 30-tól jövő hó 3-ig 10—12 és 15—18 óráig ugyanott. Gyermek, diák és felnőtt tanfolyam.
—v v MenekUléa Nyugatmagyaror-szágból. Az Ausztria főnhatósága alá kerülő Nyugatmagyarországból nagy számban menekültek el. Sokan minden családi holmijukat is behozták a szűkebb hazába az osztrák kommunisták elől. Igen érdekes volt a százmilliókat érő Eszterházy féle családi kincsek elvitele. Ezek a kincsek eddig az Ausztriához kerülő Kismartonban, Fraknón és Lékán voltak. Most az Eszterházy család a Magyarországon levő Eszterházára szállította őket. Az érdekes költözködésről ezt jelenti tudósítónk : Herceg Eszterházy Miklós már a veszedelem kezdetekor intézkedett ugy hogy Frnknó kincseinek legnagyobb részét még jókor sikerült a családi székhelyre, Eszterházára hozatnia. — A költöztetés már ekkor olyan hallatlanul költséges dolog volt, hogy fedezte volna egy kiset b dou-decfcjedelemség udvartartását. Elképzelhető, mit Jelent a mostani költöztetés. A kismartoni kastély értékeit a történelmi nevű uralkodókat ven-déglátta régi bútorokkal és a lékai vár klenó-diumait csak a mult héten szállították be Eszterházára. Még a vasúti szállítás biztossága sem volt elegendő ekkora érték számáras mint a középkorban, ugy kellett felvonulnia a várak urának népével a kiürítésre. Tizenegy, külön bérelt óriási, amerikai rendszerű tároló teher-automobilon kívül résztvett a költöztetésben az Eszterházy hercegi család egész kocsiparkja, olyan trón, aminő egy-egy kisebb hadsereget követhet. Üveges autók vitték cl a régi festményeket, libériás őrség közepette a családi kincseket. A zömök, négyszögletes román várépü-let a lékai hegyen csak lassan adta ki magából a kincseit, amelyekért — nyilvános muzeum lóvén — messze földről jártak oda tudósok. A kommün alatt is négy francia és kilenc német tudós járt Lékán a történelmi értékű fegyver-muzeum megtekintésére, hogy ne is szóljunk a páratlanbecsü ruhákról, történelmi fontosságú bútorokról s csecsebecsékről. A fegyvertárat is teljesen ejhordták az Eszterházy-autók. Végül sor került a lékai Eszterházy-levéltárra is. Elvitték a lékai muzeum híres vendégkönyvét is, amélyben Vilmos császártól és VII. Edvárdtól kezdve ott volt a legtöbb európai uralkodó au-togrammja. Most Eszterházán a hercegi udvar olyan óriási muzeum, amellyel alig vetekedhetik Spanyolország néhány helyének kivételével egyetlen európai családi gyűjtemény ós értékei százmilliókra rúgnak. És így ürül ki a hozzánőtt magyar történelmétől az egész Nyugatmagyarország. Majd, ha a fól-bolsevísta osztrák uralom megint visszakerül a Lajtán túlra, megint megindulhatnak az ekhós autók, visszaköltöznek a kincsek, hogy sohase kelljen többé meg-
mozdulníok.
— A hatóság figyelmébe ! A Zala
tegnapi számában irtunk már arról a borzalmas vérhasjárványról, amely Zalaegerszegen s a megye több községében pusztít. A vérhas megbetegedés oka az éretlen és romlott gyümölcs élvezése. A nagykanizsai piac szintén tele van az egészségre káros gyümölccsel. Az utóbbi időben különösen sok egészségtelen dinnyét hoztak Nagykanizsára. A közönséget figyelmeztetjük, hogy az éretlen, vagy a túlérett gyümölcs élvezetétől tartózkodjék. De a hatóságnak is kötelessége a piacnak ez irányban! ellenőrzése a erre föl is hívjuk a figyelmét.
t- A nép román asszonyt Iámét előállította « rendőrség. Megírtuk annak j idején, hogy a balatonvidéki csendőrség csalás miatt letartóztatta Bauer Jsnő szélhámos hadnagyot és ennek feleségét egy csodaszép román asszonyt. Az asszonyt azonban, minthogy eU lene semmi terhelő adat nem merült fel, sza-
V
badon bocsátották. Az asszony tegnap ismét Nagykanizsára érkezett, hogy férjét, ki a fog* házban ül, meglátogassa. Alig tette be lábát á városba, a detektívek máris lefogták és előálli-tották a kapitányságra. Az előállításnak pedig az volt az oka, hogy a rendőrségre megérkezett a román kémek körözőievele és itt egyik személyleírás ráillett az asszonyra. E szerint az asszony a román királyné futárja, szőke haja \' van és az arca feltűnően szép. Minthogy a ^ személyleírás különösen ráillik a szép román | asszonyra, a detektívek kémkedés gyanúja miatt 1 előállítottak. Az asszony a rendőrkapitányságon kifogástalan iratokkal igazolta magát és előadta, hogy az atyja a román király lovészmestere volt, * maga igen előkelő és jó nevelést kapott, azonban az úgynevezett kémkedési szervezottelsenmi összefüggésben nincs. Emiatt már több hatóság előtt kellomellensége volt, ártatlansága azonban mindig kiderült ós így szabadon bocsátották. A kanizsai renndőrségís tehát, minthogy ÍQgvatar-tására törvényes ok nem forgott fen, az aszszonyt szabadon bocsájtotta, a biztonság kedvéért azonban igazoló iratait elvette, azokat a külügyml-nisztóríum nyomozó osztályához felterjesztette és az asszonyt utasította, hogy haladéktalanul utazzék Pestre és ott a nyomozó osztálynál jelentkezzék, hol kellő igazolás után iratait átveheti. — A szép asszony a tegnap esti vonattal már cl is utazott Budapestre.
— Szüreti mulatság. A Fő-ut több üzletében díszes és ízléses kiálHtásu reclám-rajzok figyelmeztetik a közönséget a szeptem-ber 11-én megtartandó szüreti mulatságra, mely a Kath. Legényegylet egyik legsikerültebb mulatsága szokott lenni. Az előjelekről Ítélve ezen évben is az lesz, mert a rendezőség mindent elkövet, hogy az ezen évi mulatság is méltó legyen elődeihez. Nagyon szép lesz a diszpalotás cimü magyar tánc, melynek betanítását és rendezését Adorjánné-Mayersberg
Frida tánctanárné vállalta el. A készük es-
«k
télyre már most lapunk utján is felfeKT £ rendezőség a közönség figyelmét.
—- Helyreigazítás. A „Zala* tegnap^ számában azt Írtuk, hogy a nagykanizsai ke« rület érdemes esperese Király Elek c. kanonok plébános lemondott az esperességről és hogy a megyés püspök helyettesét is kinevezte Kreutzer Dezső gelsei plébános személyében- Mint most értesülünk a hir ilyen formában helyesbítésre szorul, amennyiben Kí* rály Elek c. kanonok plébános csupán a taj*»~ -felügyelőségről mondott le és csak az esperes! teendők ellátására kért Segítséget. Ezen kérelmének honorálása mellett került helyettes esperesnek és tanfelügyelőnek a nagykanizsai kerülethez Kreutzer Dezső plébános.
tAk «A* W^^ W ^ ^ <
^ ^ ^ ^ *«▼> ío * * «
Diákotthon
Szombathelyen. ^W4U &
álló internÁtusben vlJéki tanulok kellemes otthont találnak teljes ellátással és naponkénti lecke-ellenőrzéssel. Tinik tlm«l->. 4S. éréakleéal.

i

STANIOL
minden ssinben ét a legssebb kivitelben csokoládé, pezsgő gyárosok és es össse». nakmakhoi illendően raktáron
Brfider Teich Stantolgyár Pőlerkl Unál
KUN IZIDOR, ludipnt 2u

ZALA
1921. suyusztu* 28.
egjutányosabb árban
szerozhetők be:
0123
Női- és gyermek-kábátok,
kosztümkelmék, francia flanelok, siffonok, vásznak, női fehérnemüek.
Kötött gyapjú kabátok,
garnitúrák, .suettorek, harisnyák nagy választékban. Sötétkék Intézeti gyermekruhák és kabátokban nagy raktár. Eredeti angol férfi ruhakelmék.
Stern József dlvatáruháza
Nagykanlsaa, Kazlnczy-u 1., Városház palota.

— Kereskedelmi Alkalmazottak
¿a Magántisztviselők Egyesületének vezetősége értesíti a tagokat, hogy a szeptember
1 én kezdődő színi saisonra több bérletet vál-
tott, hogy azáltal 25%-aI olcsóbb jegyet ad-
hasson a tagoknak ós családtagjainak Ked-
vezményes cipőwMlátást is sikerült biztosítani a
tagok részére. Ugy színházi jegyre, mint ked-
vezményes áru cipőre szelvények az egyesület
irodájában naponta délelőtt 9— 11-ig ós délután
8 —4-ig kaphatók.
— Az Orazágoa Vas- éa Gépipari Kiállítás rendkívüli sikere. Budapesten a városligeti Iparcsarnokban augusztus hó 19-én nyílt meg az Országos Vas és Gépipari kiállítás, mely azóta országos eseménnyé nőtte ki magát. Hatalmas tömegek látogatják az ország minden részéről és számos külföldi látogatója is volt. Különösen a mezőgazda közönség kereste fel nagy számban a kiállítást, ahol az uj mezőgazdasági gépeket ós eszközöket nagy érdeklődéssel tekintik meg. A kiálii-t&s szeptember végéig lesz nyitva. Eddig közel 100.000 látogatója volt.
— A „Magyar mép" o legoltnjedtebb és leg-olcsóbb képes családi lap 36-ik száma Is gazdag tarlalom-
, mai jolent meg. Szebbnél-szebb felvételeket közöl a Szent * István-napi ünnepségekről, az országos gépipari kiállításról, a ludoviceumi tisztavatásról, az úszó* cs athlotikai versenyről stb. A szövegrészből kiemeljük Hungarus .Szilánkjait*, Turcsányi István versét, Szegedi litván novelláját, Gulyás József regényfolytatását, Pósa Laiosné kedves gyermekversét és a többi rovatokat. A »Magyar Nép* előfizetési ára negyedévre 00, félévre 110 K. Mutatvány számot készséggel kvild a kiadóhivatal, Budapest, Szentkirályi-utca 30.
* — Sport, (SzAK—NAFC). A legfíata labb egyesület vezetősége, áldozatot nem kímélve, lehetővé akarja tenni csapatának a stílusos és magasabb technikájú játék elsajátítását. A bajnok csapat képességeit nem kell , külön méltatni, miután a nem oly ré>en nála járt FTC első csapatait 2:1 arányban, mlg legutóbb a BTC csapatát verte megsemmisítő fölénnyel. A NAFC-ban, az erősen feljavult védelemnek lesz alkalma, feladatának magas-lután állani, míg csatársoruk, a legutóbbi játék alapján remélve, bizonyságot tehet gól-ktposaégjéi\'ől. Az anyagi siker már előre is biztosítva van, n^íg az erkölcsi siker, csakis a biztos vereség uiéjraéklésében nyilvánulhat meg.
— Katonazenekar Játszik a ssln-
hámban* A színtársulat már nagyban kés/ül a megnyitásra. Az előkészületi munkálatok már javában folynak és ezek során egy örvendetes jelenségről számolhatunk be. Szigeti Miklós a társulat agilis titkára és Halmágyi Mihály karnagy, kik már napok óta itt tartózkodnak, ma nagy áldozatok árán a katonai zenekar több tagját szerződtették a színházhoz és így sikerült biztositaniok a nivós elsőrangú zenét. — Itt említjük meg, hogy a társulat tagjai számára több lakásra van szükség és ezek előteremtétében a színészek a közönség jóakaratú támogatására számítanak. Akinek tehát bérbendható szobája van, az jelentse be lapunk kiadóhivatalában.
(x) As „Elida"-borotvaszappannal
(Shaving Stick-el) való borotválkozás valóban örömet okoz. Ennek egyforma s soha nem száradó sürü habja a szakált gyorsan és alaposan megpuhítja, ugy, hogy a borotválkozás igen könnyen végezhető.
(x) Tankönyveket, iskolaszereket, rajzszereket, kőnyvtartót, táskákat vásároljuk Físchel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Városház palota.

A gyürü.
(Tragikomédia.) \'
Költő vagyok, — ki hiszi el? — Költő lettem újra I Aki nem vak: ide nézzen, igen, ide,
Err\' a gyürüs-ujjra. 23 hosszú évig Mi ragyogott rajta ? Nem harmatcsepp: aranygyűrű, Legfinomabb fajta.
Karika volt, jeggyürü volt, Bele is lett vésve: — Ig4Z hogy a háromnapos Lagzi után
Egy kicsit megkésve — Imádott kis feleségem „L"jo meg a „T\'je; E két betű volt szivemnek Boldogsága, kéje.
t
Szeretem a feleségem\', Szeretem a nőmet Jobban mint az éíétemet, Mint az — eser\'nőmet! Tengerszinü két szép szemét, Kívánatos száját: Jobban mint az almáspitét, Mint a libamáját, (Azt a kutyafáját!) . / Reszketek a gondolatra: Jaj Istenein Hátha baj is érné! Ha meghalna, ha Iliid bácsi Négy feketén Sirjába kísérné I
Jó Istenkém, hagyd meg nékem,
Ne vedd el a nőmet,
Inkább szólítsd szt. Magadhoz
A jövendő
(Ismeretlen)
Vőmot
Inni szoktam néhanapján A Drágámnak Az egészségére ;
Inni szoktam ... — jó emberek, Az Istenért, Ke éitsetek fó\'re ! — „Aranyhegyi", „Pogá nyvári1; Egy két dccicskéje: Ő érette, a Drágámért, Ah, a kéjek kéje I


A napokban*— nem emlékszem Biztosan a napra — Baruccantam Kanizsára E^y kis parázs — Ah, mily varázs! — Italáldozatra.
Megszokott kis asztalomnál Kuliur kulis \' Vézna bukszám
Nézem . . . nézem . . . nézem, Konstatálom, leszögezem, Leszögezem, konstatálom: Ej, hát — nincsen pénzem ? 1 ? A patvarba!
És meg nincsen pénzem!
össze vissza 3 kroncsi Piros pofikája .Vigyorgott rám a fenékről, Búsan néztem rája. Ez hát nem sok, nem sokat nyom, Hjába teszem latra, v/7 Nem lesz elég — Látom máris — Minimális
Italáldozatra. C\\


f
Ezerféle gondolat főtt Az agyamba\' kérem, Pogányvár! muskotályért Könyörgött a, Lázongott a bélem.
Asztán-osztán, osztán-asztán, Hát egyszer csak Magfem azon kaptam: Volt-níncs gyürü, Hol a gyürü ?
— Kíváncsik ? —
Hm! . . . zálogba csaptam.
Szerelmünknek szinbolumát
— Előttem felhő vonul át — Hát . . . zálogba csaptam ; Rosszat sejtek,
Úgy vélem hogy Ezért nem csók csattan.
„Tovább, tovább !" Semmi tovább ! Leteszem a lantot, Komor komollyá vedleni át, Előveszem — Kantot.
Majd ha látnák legközelebb
S gratulálnának:
„Jol nézek kl,
Piros vagyok arcba*I"
Gondolják meg, tudják meg hfögy,
Na megsúgom:
— Diszkrét dolog! —
Minapában résztvettem egy
„Házibálon
Eay kis . . . házi . . . harcba\'.
„A—A—áll"
;t\' !\'

Az Édessel a gyűrűért Volt kis „tótátétem": Imádott kis feleségem Kondo\'álni nem kell nókom — „Rám az ügy nem irreleváns, Nézze öreg: itt a revánsl" S. k. vágott képen.
Magiiter.
Szerkesztésért felelős a főszerkesztő.

Tankönyvek
iskolai szerek, rajzszerek, táskák, könyvszijak
minden iskola részére kaphatók
Fischel "Fülöp Fiai
uu)
mmj
könyvkereskedésében, DTagykanlssán (városház)
Friss déligyttmöle
ft ACTA 11 N -riál Kérj«
Un>o»»bb»n ÖC)(ttII il.-UBI ArivJán!««©» f
Hudapeat, IX , Csarnok-tér 6. az.
6010
Ingatlan eladás.
(Koklam mollózvo )
Kanict* határában 2 és 1 holdas szólóbirtok, 12 hold és r> hold földbirtok szép épületekkel, Somogyban 4tí hold, Vasmegyéban 4 í hold birtok épülettől eladó. A városban több 3, 4 és 6 szobás ruagánhAs kerttol és kert nélkül, omelotc* házak, t«XS> családi ház, üzlet és bérházak kort«
tel, kitűnt forgalmi nagyobb beszálló vendfcglók, 3 holdas
só ár mellett eladók. — MegW keresek több kisebb é* nagyobb birtokot. — Bővebbet
belsóségü szép hát olcsó ár mellett eladók. — Megvételre
Dukász Miksa, Nagykanizsa
Rékóczl-utca 29. asám.
Cipészsegéöet,
egy gyakorolt ragsiitéft és egy tUzőnőt állandó munkára magas fizetés mellett esetleg koszttal felveszek
HORVÁTH JÓZSEF cipész
HAtrAa-tér 53. asám alatt.
6i34

1921. augusztus 28.__
Apró hirdetések.
■1 ■\'
Két nagyobb vendéglő, igen Jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Sxigrisxt közvetítő, Zrínyi Miklós utca 33. ,*7t
Két diák uri családnál, külön szobával, teljes ellátással felvétetik. Cim a kiadóban.
Boroshordók aladók 25 literestől 600 llteraalg. Megtekinthető Sáfrún Józsefnél, Magyar utca 64. szám.
i ■ r
Varrógépekets Cylindert, balkarost, sü-lyesztőt, karikahajóst, családit legmagasabb árban vesz Brandl Sándor varrógépraktára, Deák Ferenc tór Sí, szám alatt. > ai io • <\' 6081
Igen könnyű uj fedeles hintó, eladó.
Kazinczy utca 8.
Hegedülni évtizedek folytán szerzett nagy gyakorlattal, alapo9 szakismerettel és lelkiismeretesen tanit s jelentkezőket a tanulásra naponta elfogad Lehrmann Ferenc, Kórház-u. 3.
Cselédleány azonnali, esetleg szeptember elsejei belépésre kerostotik. Fő-ut 22., cm. ........ ....... .ii ii ....... .1 i
Néhány intelligensebb iparost vállalnék
jó házikosztra. Cim a kiadóban.
Eladó egy 25 családból álló méhes, erős családok, kaptárakban és kasokban a bennlévő mézzel, szép nagy méhházzal és méhészeti eszközökkel együtt. Cim megtudható lapunk kiadóhivatalában.
Tisztán kimosott rongyot 5—10 kilogrammot keresek megvételre. Ajánlatot o lap kiadókivatalába kérek.
íróasztal megvételre kerestetik. Cim a kiadóhivatalban.
Mézet legmagasabb árban veszek. Rothschild Samu, Magyar-utca 19.. t092
Mindenféle sorsjegyek, Jó sziv, s Bazilik«, Vöröskereszt stb megvételre kereg\'e-tik. Cim szívességből Scherz Lujza utóda bútorkereskedőnél.
Kitűnő hangú hegedű, tokkal együtt
eladó. Megtekinthető a kiadóhivatalban.
Egy álló tükör eladó Királyi Pál-
Utca 11. szám alatt. 61H5
Nősülne, benősülne 82 éves, csinos, izr. hivatalnok,, kereskedelmi dolgokban otthonos. Leveleket „Kereskedelmi 0141" jeligére a kiadóhivatal továbbit 6141
Ügyes varró* és tanulóleányokat
jó fizetéssel felvesz Ráts Juliska női-szabó, Kazinczy-utca 5. 6142
*i47
Üzletátadás.
A város legforgalmasabb utcájában a piac közvetlen7 közelében levő
ftlszertlzlet
italméréssel, telefonnal! áruval ▼agy éra nélkül átadi.
Bővebb** a .Zala" kiadóhivatalában.
EWZIMT,
petróleum, gázolaj, gép- és hengerolaj a legjobb minőségben állandóan kapható a Somogyin egyel Gazdasági Egyesület
védnöksége a att álló
Arufogyasztási és Terményértékesítő Szövetkezetnél Kaposvár a vasútállomással szemben.
Interurbán-telefon: 1S4 szám.

2ALA
i
mozgóképszínház
Erzsébet királyné-tér, Szarm szálloda épllstéksa


Megnyitó előadás p|Í{|| p|[[
szombaton és vasárnap, augusztus 27 ós 28-án
hullámsir
Kalandor fántasztlkum 6 felvonásban*
a mozi
kedvence
felléptével
i. ffIV. A tltokzatoe teaház. 8. /elv A csatornában. 3. felv. Az álarcos látogató. 4. felv. A kincse« szekrény 5. felv. A Yacht verseny. 6. felv. A halál torkában. Színhely: Velence és •« olasz tengerpartok.
Hely árak:
Páholy 17 koron», .1. hely lft korofts, U II. hely 1* korona, III. hely 0 korona. II
Elóadáfok hétköznap 7 és 0 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, b, 7 és 9 órakor. Pontos kosáéat
mm
HJ

mindenféle hüvelyest, gazdasági terményeket és magvakat a legmagasabb tőzsdei napi áron minden mennyiségben vásárol készpénzfizetés «w^XC— £ WW ~ £ _______jü
mellett, előleget nyújt, zaákot előre ktlldt 11011 Ju S1 ^ Hl O ü Cl
terménykereakedo, a Mercator Kereskedelmi rt. bndapeatl cég klreadeltaége Nagykanizsa, Kazinczy- (Vasúti) utca 11. szára.
swo Sürgönyeim : Dőrl Nagykanlaaa.
Telefon: 109. sz.

102/1921. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó as 1881. évi LX. t.-c, 102. ft-a értelmében exennel közhirré tessl, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak * 1 »21. évi PK. 0427. számú végzése következtében dr. Kreislcr József ügyvéd által képviselt Adorján Jáno* zalakarosi lakó» javára 3;i600 K s jár. erejéig 1921. évi jalius hó 6-án foganktositott kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és lí>i>00 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: három hordó 165b lt. menynyiségü fehér bor nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1921. évi V. PK. Ö427. siárnu végzése folytán 33500 korona tőkekövetelés, ennek 1921. évi április htf 15. napjától járó &•/• kamatai, \'///. váltódij és eddig összesen 2747 koronában bíróilag már megállapított költségek erejéig, Zalakaros községben Adorján János házánál leendő megtartására 192L ért ssopUmbor hó 7. napjának d. a. 11 órája határidőül kitÜxetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok as 1RS1. évi LX. t-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet lgérónek, szükség esetén becsáion alul Is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felül/ogleitatták és azokra kielégítési jogot nyerlek volna, ezen árverés as 1881. évi LX. t.-c. 120. érteimébon ezek javára is elrendeltetik.
i
Nagykanizsán, 1921. éyl augusztus há 20. napján.
t ^ >. \' Haán Gyula a. k.,
6138 * \' kir. blr. végrehajtó.
Ingatlanok közvetítése.
Eladó birtokok: S^SM.
47 holdas, 3 hold rét, 400 holdas bérlet, stb.
Eladó házak: kertes házak beköltözhető lakással, emeletes házak, üzletházak, házak Istállóval és kocsiszínnel. Badacsonytomajon nagy üzletház elfoglal» ható 6 szobás lakással. Balatoni villák a somogyi parton.
Üzlethelyiség a Fó-uton átadó I Klsórangu vendéglő-bérlet átadó I
Szántó Vilmos ISKVaiÜTfS?^ tIuIST. «»».
Eladó
1 ehédlókredenc, 1 pohárszekrény, 1 ebédlőasztal, 1 jókarban lévő dívány, 1 szép asztalterítő kézimunkázva, * 1 nagy ebédlőszőnyeg. Bővebbet
Bruncsics József
fűszer és aprólékos egyenruházati cikkek
üzletében, Sugár-ut 53. 6146
Értesítés!
. ií j.7 .
ÉrtesiljUk a város lakosságát, hogy az alanti elárusító helyeinken tej már reggel 7»° órakor minden mennyiségben kapható.
1. Alt. Fogyasztási Szövetkezet, Erzsébet-tér
2. Lukáts és Társa, Sugár-ut
3. Súly István, Bötvös-tér
4. Somogyi Testvérek, Magyar-u.
5. Splegl Géza, Király utca
6. Lackenbacher József, Csengery-ut
7. Grüníeld Mór, Teleky-ut.
Mindenki saját érdekében tejszükségietét
elárusítónk egyikénél jelentse be, hol állsndó ellátásban részesül.
Budapesti Központi Tejcsarnok R. T, nagykanizsai telepe«
Teljss Uj 1 liter 7 koron«.
HENGEREK)
fi OVÁTKOíAsAt
A LGGPOHTmSfiKaa KiviTeiBeN véén;
IV
ZAVABti^ tiAumievt:) ;
Roiátkolásí ós csiszolás! árak a békebeli árak 16-szöröse
H.npr.k it és 220 22Ó 220 .220
220
keuiafaU: 343 396 475 550 650 irt: korom 670 830 118 788 848
220 _ 220 800 1000
1148 1440
250 _J90 300 600 550m
Mi nu m

"i ■
Iskolatáskák,
« »
festő, ra|z és Irószereh, Irkák stb. legolcsóbban
Szerb Ernő
l
6144 ..........-
könyukeresheőésében szerezhetők be.
11724/1921.
Hirdetmény.
A városi tanács nyilvános árverésen elad* augusztu* hó 30-án
1. délelőtt 8 órakor az I—V. ker. temetőben sarjutermést,
2. 9 órakor az Alsóerdón az erdő óri laknál szólókarót, gyümölcsecetet, vadgyümölcsöt és több lábon száradt fákat,
3. délután 5 órakor a Felsőerdőn % drb: tölgy tönkíát.
Felhívatnak a tűzifának géppel való feívágására és felaprllására vállalkozók, hogy a középületekhez már beszállított tűzifának felvágatására vonatkozó feltételeket a városi gazdasági hivatalban szeptember hó 1-én vegyék át, ugyanakkor lesz közölve az árlejtés napja
Nagykanizsa, 1921. évi augusztus hó 26 án.
Polgármester. —.—----
Boroshoröók
u|ak és használtak nagyobb mennyiségben kaphatók:
Péter Hugó
bor- és horőókereskeőőnél Nagykanizsa» Csengery-ut 31.
, . Í , v .\'i v M : \' t M •: .1 , \'
6134
Olcsóság!
Visszamaradt saját készltményÜ férfi-, női- és gyermekcipőket olcsó árban kiárusítok.
Báron Ignácz cipéazmeater Nsfyksiilxi«) Erzsébet-tér 15.4&t

Értesítés!
Értesítem a t. hölgyközönséget, hogy a
velour- és fílckalapok átvasalását és festését
V. >.-•\' <■, -rfvv- . v
már elvállalod a legújabb divat szerint a legolcsóbban, s az erre szánt kalapjalkat kérném mielőbb hozzám eljuttatni, hogy időben elkészüljenek. Egyben felhívom a hölgyek figyelmét, hogy bármilyen alakítást és uj kalapok készítését a. legszebben és á legkényesebb ízlésnek megfelelően készítek modell után.
Szíves pátfogásukat kérve, maradtam
(isztdcttct Vincene Golub Anna
sói kalaptzalOB, CioB|«ry it7.
6 taft
_
ZALA

y ••»>>,
..i ■ mi« mmmmtr\\*
1921. au&ua*tu» 28
" ........ \' • "Fő-ut 12« Kzátm

6037
Saját érdekében tekintse meg kirakatainkban
olcsó, tartós
megbízható
O
mindennemű polgári ét luxus cipőáruinkat, melyek sxabott ¿iáinknál és szolid kivitelüknél fogva föltétlen versenyképesek.

i u-
MUejUVá
Turul Cipőgyár Részv.-Tá.rs.
CEXCILÁRUK.
Ktfivetlen behozatal! goiö
Ha feljön Pestre,
okvetlen kerosso fel cégünket bev&aárlás végett.
Állandó nagy raktár róftjs árukben. Naponta érkexő olasz parthie-ámk
AMERIKAI RUHAÁRUHÁZ
Budapoat, KlrAly-utc*. 16.
Xnterurban-telafon: Jóxaof 41-3B.
Étkezési burgonya
szeptembert szállításra minden mennyiségben kapható házhoz szállítva
mótermázsánként 450 K.-irt.
Előjegyezni lehet POLLAK M. EMIL
irodájában, Kinizsy utca 2/a. wn
Uj kádár műhely I
100 litertől 3000 llUrlff ajtós, vagy ojtó nélküli hordók bármely mennyiségben leszállított árban kaphatók
TOBAK MIKLÓS
kádármesternél, Bxombathely, Erxaébat ktetly«*-.«» 47, »»int. 60X0
Szabászat! tanfolyamot
\\ 4.
és női felsőruha varrás tanítását szeptember l én újból megnyitom. A kurzus 6 hónapig tart. Beiratkozás naponta.
Báron Miczi, BŐI szalon divatterme
rkanlxaa, vái
ucxy-utca 1.
Nagykanlxaa, vároaháx épület II. emelet Kaxln
v>
I
_
mind*»
lm
Dóri Zsigmond ^Z*4:
Nagykanlsaa, Kaxliicxy-utca li. axám alatt.
m^mmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmfmmmmmmmmtmmrnmmmmm

i «■■"
[S30ÜOÜ«3OÜOÜOSOa0O0K»t3OG«3C£;
Alapíttatott 1*0».
MENDLOVITS JÓZSEF
^ rézműves, Király-utca 45. szám.
Kószit szövetkezeti ssessfósdéket, vórósrés pálinksfóM kajánokat, mosóüstöket és mimfoftv
e ssakmába vágó munkálatokat. v KlváiUl garancia mellett legkomplikáltabb autogén hegeaxtéat. 6006

■mp
{V Ingatlanok /^
O

■) a x ü ^^^ w
Ingatlanok
gyor* köxvetltéae
Zrínyi Mlklóa-utca 33. I. ent. Telefon: 283.
Beköltözhető lakással eladó házakt
Emeletes háx, olfoglalható 2 szobás lakás
és üzlethelyiség.........• 410.900 K
Uj, gondosan épített szép háx nagy «sobák-kal, mellékhelyiségek, 4 állatra istálló, két
szoba elfoglalható......... 400 000 K
Uj, tt szobás adómentes ház, azonnal elfog-
• la Iható............. 320 000 K
Modem, 2 két szobás lakásból álló, adó-
montes háx udvarral, csendes utcában . 110.000 K Uj, két lakásu ház istállóval, nagy kerttel,
egyik Ukás elfoglalható...... 300 000 K
Belvárosban 2 lakásu hát, kerttel, egyik
Ukás elfoglalható......... 100 000 K
Kisebb hás, M egy szobás lakás, egy sxoba-konyhás elfoglalható, nagy kert . . . . 210 000 K
Eladó házakt
Emeletes, modern, bérpalota, fürdősxobák,
vízvezetékkel ....... . t.100.000 K
Nsgykertü házak, több lakással, istállóval,
forgalmas utcákon, piac kóxelébe.i . 400—000.000 K Magányos nagykertü házak, modern 3-6
szobásak . . .......\' 408 000 000 K
Kisebb jókarban levó házak . . . 200-S00 000 K
Nagyobb vendéglő eladó.
Gondozott ssép axőlőblrtoHok eladók, fél holdtól két holdi*. n.
4,»6 és 14 holdas kisbirtokok eladók.
Nagybirtok eladó s 410, 6ro, 1400, 2500 holdas.
Blrtokbérletek köxvctltóao
Somogyi faluból uj, 10 évig adómentes háxat fél hold ; bekerített kerttel, tulajdonosa •loaarálná nagykanizsai legalább két szobás, tágas udvarral bíró, forgal-i mas utcában lévó házzal.
ElakaotxaAn Jókarban lévő, axonnal elfoglalható
ssép hás istállóval, pajtával. 300 négyszögöl kertlel > eladó 220.000 ért.
Blafló kisbirtok: 25 holdas jó talajú. 0 szobás lakás nagy Istáló, pajta, rocllékhelylf<V,ek, külón 2 hold belsó-ség; hozzátartozik külön 8 hold p^ima szóló.
■r
Iskolakönyvek
bekötésé^
a legolcsóbban végzi :: lapunk nyomdája :: Fő -ut 5. szám alatt.
Vr*T
Üzletáthelyezés.
Van sserencsém a nagyérdemű kösönség becses tudom/Uára adni, hogy műhelyemet a Katincxy utcai KisN^háx udvarból Eötvöa-Ur la. gmkm alá halyextem.
A szakmába vágó mindennemű magrendeláseket és javításokat jutányos áron elfogadok.
Sxlves pártfogást kér:
Újhelyi Ferenc» koaigyártó Nagykaalzaa, E»tvöa tér 12. az ám.
3i3J
Nyomatott a laptulajdonosok : Zalai éa Gyarmati könyvnyomdájában.
VT ^Jftyr.^r^yt-if^. itr*. itt j^W)••
50« évfolyam
■ -V «F^* \' «« * <*- V
& i | t»>> 4 S

Nagykanizsa, 1921. augusztus 30. Kedd
-------lu :...ifí\'•\'»•r
• * \' í
195. Mám

Szerkesztőség és ^ kiadóhivatal:
Pő-ttt 13. itáa
: 1
Nyomda:
P6-nt 5. tiás _
Megjelenik hMfökt-
Tételéről mind »a ssp kóra reggel.
\' •, • ■ jPP

. ;
\' • & :■: ■ ;< v ■
1 i . . V
-\'T-. - . —-. • ■ J
Előfizetési árak:
IslyktB háskis k«rávt ndábi pciUi tsftktldlsifl
\' Ügy hóra . . . 33 K
Negyed érre . 100 M
Pélévre . . . 200 H
Bgéas érre é . 400 „
"■rnmm f - h
POLITIKAI NAPILAP
^ jf&Sfttfv
I. ■*»<v/ M* (i.M ifúé iv>t\\&
Cfinrea szám ára 3 korost«

IBtf
\' "«r ~
A kormány erélyes rendszabályokhoz folyamodott. — Frledrich hir szerint távozott Nyugatmagyarországból. — Osztrák hajlandóság
a békés megegyezésre.
Budapest, aug. 29. A magyar kormány állandóan igyekezett távoltartani a Nyugat-magyarországon illetőséggel nem bíró egyé

neket attól, hogy az átadandó területen tartózkodjanak. Ebből a célból a budapesti pályaudvarokról induló vonatokat már egy hét óta ellenőrzés alatt tartotta és több.uben megtörtént az, hogy az urasokat, kiknek utja bizonytalannak látszott, leszállittatta a vonatról. Mikor a kormány hírét vette, hogy ezeknek ellenére mégis sikerült egyeseknek a szigorú ellenőrzés alól magukat kivonniok, parancsot adott, hogy mindazokat az egyéneket, kik Nyugatmagyarország átcsatolásra itélt területein illetékességgel nem birnak, haladéktalanul utasítsák ki. A kiutasítást a kormánybiztos azonnal foganatosította. Hir szerint Friedrích még a mai nap elhagyta Nyugat-Magyarország területét. A kormány a mai napon rendeletet adott kl, mely szerint mindazok az egyének, kiknek nincs Nyugatmagyar-országon illetőségük és Sopronban valamint az Ausztriának átadandó területen illetéktelenül tartózkodnak, aionnal kiutasitandók és amenynyiben fel lennének fegyverezve, leszerelendők. <
Sopron, aug. 29. Szarvkő és Lsjtaujfalu közelében a magyar csapatok és a közigazgatási hatóságok kivonulása után zavargások törtek ki, melyeknek során a munkásság vörös lobogót tűzött az épületekre.
Sopron, aug. 29. Gróf Sigray Antal Nyu-^atmagyarország fökormánybiztosa hivatalosan jelenti, hogy a magyar csapatok Nyugat-íagyarországról tökéletes rendben vonultak ;i. A csendőrség és a vámőrség által még megszállott területen ugyancsak tökéletes rend van. Az első kiürítési zónában, melyet a magyar katonaság, és a közigazgatási hatóság teljesen kiürített, súlyos rendzavarások tör-Ítélitek. Minthogy azonban magyar hatóság e !tei ületen nem tartózkodik, ezért ezekről hiteles közlés nehezen szerezhető be.
Sopron, aug. 29. Nyugatmagyarország
Mit Írnak a
Bécs, augusztus 29. A Morgen ezekot irja : Tegnap délután fegyveres karhatalmi alakulatok Héjjás és Ostenburg parancsnoksága alatt fegyverpsen ellenszegültek az osztrák csendőrök előnyomulásának. Erőszakkal megakadályozták Nyugatmagyarország átadását. A lap különtudósitója igy számol be a helyzetről:
A szombatról vasárnapra virradó éjjel az ödenburger Zeitung épületét a rendőrség és az
fökormánybiztosa hivatalosan jelenti: Soprontól északnyugatra tegnap délután a magyar csapatok eltávozása után az előnyomuló osztrák csendőröket megtámadták. A felkelők, kik a környékbeli lakosokból verődtek össze, az osztrák csapatokat néhány óra hoaszat tüz alatt tartották. E közben autón orra jött Davy osztrák tartományi főnök egy angol és egy olasz tiszt társaságában, a fel-kelők feltartóztatták Őket. A hir vétele után a kormánybiztosság azonnal intézkedett, hogy annak ellenére, hogy az Incidens előőrsünk vonalán tul történt, részünkről megfelelő karhatalom vonuljon ki és az illetőket szabadítsa ki. Az .intézkedést végrehajtották, a felkelők szétszaladtak, mire az autó folytathatta útját. Az antant-misszió tábornokai az esetről értesülvén, Sigraynak megköszönték erélyes fellépését. t
Sopron, aug. 29. Pinkafőről és vidékéről komoly ütközetek hire érkezik. Amint a magyar csapatok és a közigazgatósági hatóságok kiürítették Pinkafőt, osztrák esendői ok akartak bevonulni, kiket a kommunista munkások kisértek. A felkelők e^z előnyo-mulóknak ellenálloltak, a tüzelés dé\'előtt, sőt a délutáni órákban is tartott és azzal végződött, hogy a környékbeli lakosság a benyomuló osztrák csendőröket és kommunistákat a városból, valamint annak környékéről elkergette. Az osztrákok eltávozása után a községben ismét helyreállott a nyugalom. Pinkafőn a rendet a tűzoltóság és a polgárőrség tartja fenn.
Sopron, aug. 29.. Az első zónán kivül eső területről csak szórványosan jönnek a hírek. Ezekről azonban megállapítható, hogy a lakosság elkeseredett ellenállással fogadta mindenütt az osztrákokat. Állítólag ugy Savanyúkút, mint Ebenfurt felé vezető vonalakon több helyen felszedték a síneket.
Sopron, augusztus 29. Davy az osztrák külügyi hivatal osztályfőnöke, Burgenland kiszemelt kormánybiztosa lemondott állásáról.
bécsi lapok?
Ostenburg csendőrség megszállotta. Vasárnap délután fegyveres bandák a soproni pályaudvarba behatoltak és a legközelebb Induló vonatot nem engedték ki a pályaudvarról. Megállították az egész-vasuti forgalmat. A pályaudvart megszállották, Héjjas főhadnagy itt ütötte fel főhadiszállását A vasutat egyenruhás lisztek vezetésével fegyveres bandák zárták körül. Ág-falunál, Pinkafőnél ós Burgó hegynél magyar
■\'OW\\
í:tY
A kiürítendő nyugatmagyarországi terilletekre való utalást szigorították*
• Budapest, augusztus 29. Hivatalos helyről nyert értesülés szerint a magyar királyi belügyminiszter rendeletet adott ki, melynek értelmében Nyugatmagyarország átadandó területére augusztus . 31-tŐl kezdődőleg csak azok utazhatnak, akiknek utazásuk hivatalos voltát igszoló nyilt rtndeletÜ, vagy szolgálatban utaznak, vagy akiknek az elsőfokú rendőrhatóságtól kiállított uti igazolványuk van.
Az elsőfokú rendőrhatóság uti igazolványokat feltétlenül megbízható egyéneknek is csak kivételesen, rendkívül sürgős és fon-tos esetekben állithatják ki.
k
TŐZSDE.
Budapait, auguaatua 20.
Valntaplaoi Napokon 276, Fout--, Lé-,
DoUÁr U00, Francia frank 1500, Uugyal márka 16«/.. Márka 400, Lira 1665, Ositrák 37\'/,, Rubol 46»/,, \\M itt, Sxokol 470, Svájci frank ¿v Koconadinár 0<>ó, Frank-dinár\' -IS Holland forint E4e«l kifUcláa--.
Krtékek: Magyar HiUl 1500, Qait/ák Hitel Ö0Q,
Hasal 600, Jelaálog--, LeasAnUtoló fCO,Kereskedelmi
Bank 6076, Magyar Olaa*--, beooloi 6400, Dimaohe
--, AlUlánot »a4n---, Ssássvári 20*6, Salgótarjáni
4076, Urikányl 4300, Rima 2160, Schllcfc 900, Guttraano
3 UK), Naaicl -, Danlc* »175, Klotild 2050, Magyar
Cukor--, Adria 5400, AtlanUka 4500, Kirilyaör--,
fknnyák-Agrár —, Upták 440, Phóbus 650, Vaamegyel Villamos--, Gisellé 1700, Kooko«4U 2250. \'
A korona Zürichben«
Budapest,
^ magyar korona állása ma: (záriadkor) l\'47l/t, oaztrA korona: —\'61, az oeztrák bélyegzett bankjegyé pedig —*— szantím.
aug. 29. Zürichből jelentik : állása ma: (zárlatkor) U
■ Px
1. -
bandák és az osztrák csendőrség között véres Ütközet fejlődött ki, molynek folyamán mindkét részen többen elestek és megsebesültek, akiknek a számát eddig nqm lehetett megállapítani.
Grdcz, augusztus 29. Az osztrák csendőrök Nyűgatmagyarországba való bevonulásuk közben fegyveres ellenállásra találtak és ehhez képest visszavonultak. Pinkafőtől 600 lépésnyire egy 120 főnyi erejű magyar katonai osztag kézigránátokkal és acélsisakokkal harcszerüleg felszerelve tüzolést kezdett a f/412 órakor előnyomuló csendőrség ellen. A csendőrosztag parancsnoka megsebesült. Magyar részről állítólag két einber elesett. A magaslatokat mindkét részrőt megszállották. A magyarok erősítéseket kapnak ágyukkal.
Bécs, augusztus 39. Mértékadó osztrák politikai körök kijelentik, hogy az osztrák hivatalos körökben megvan a hajlandóság arrs, hogy egy régebbi tárgyalási alap felhasználásával a Nyugatmagyarországi területeknek az úgynevezett Bulka részéről lemondjanak, ha viszont Moson megyében a trianoni vonalon túlmenő területi engedményt kapnak. Ausztria vitális érdeke, hogy Magyarországgal minden áron fenntartsa a jó viszonyt, még akkor is, ha ezen a réven valamely más szomszéd állammal kerül bizonyos fokú érdekellentétbe. •
ZALA.
1921. augusztus 30.
A politikai helyzet.
A tegnapi mlnlixUrtanác«.
Budapest, aug. 29. A politikai vi\'ág minden figyelne Nyugatmagyarország felé fordul éa azoknak a kérdéseknek elé, amelyek a legutóbbi napokban foglalkoztatták a politikát, teljesen letompultak. A vármegyék nagygyűléséről már alig beszélnek. A kisgazdák szerdai és a keresztény egyesülés csütörtöki megbeszélésén szóvá tesjtik, de semmi esetre sem valami agresaziv éllel.
A tegnapi rendkívüli minisztertanács kizárólag a nyugatmagyarországi kérdéssel foglalkozott. Már a pénteki minisztertanácson elhatározták, hogy miután az osztrák külügyi bizottaág dönlő ülését szombaton este tartja, vasárnap fog a kormány a külügyi bizotiság határozata folytán előállható helyzettel foglalkozni. Akkor még volt ok arra a feltevésre, hogy Ausztria a legutolsó pillanatban mégis csak a józan érdek szavát fogja követni és elfogadja a magyar kormány legutóbbi ajánlatát.
A legközelebbi minisztertanácson, amit csütörtökön vagy pénteken tartanak meg, az élelmiszer ellátás nehézségeinek elhárításáról fog tanácskozni a kormány. Az általános irányelveket és teendőket már a legutóbbi minisztertanácson megállapították és az ott történt megbeszélésekhez képest a szakminiszterek konkrét előterjesztést dolgoztak ki, amelyek \' a legközelebbi minisztertanács elé kerülnek. Elsősorban egy uj szerv létesítéséről fog dönteni a minisztertanács. Ennek a szervnek a hatáskörébe fog tartozni nz elsőrendű élelmicikkek felkutatása, igazságos elosztása és a drágaság letörése.
A baranyai választások októberben lesznek,
A két kormányzópárt intézőbizottsága még e héten tanácskozni fog a baranyai választásokról. Bethlen István gróf miniszterelnök, Szilágyi Lajos interpellációjára adott válaszában helyeselte az interpellálónak azt a kívánságát, hogy a felszabaduló területeken csak december elején ejtsék meg a választásokat. Minthogy azonban a most már teljesen felszabadult országrészen mintaszerű rend és nyugalom van, a választásokat minden való-sxinüség fzerint már októberben megtartják. Sem a kisgazdapárt, sem a kereszténypárt nem akar választási paktumot kötni.
Értesülésünk szerint a belügyminisztériumban elkészítették az uj választási törvénytervezetet. Mielőtt ez a munka a nyilvánosság elé kerülne, előbb a pártvezérekkel fogja megismertetni a belügyminiszter a reform alapelveit.
Baranyai képviselőjelöltek.
Ráday Gedeon gréf belügyminiszter fellép az egyik baranyamegyei kerületben. Szó van arról, hogy Beiitska Sándor honvédelmi miniszter is képviselői mandátumot vállal.
Eltávolították Frankfurtból a magyar katolikus delegátusokat.
Budapest, aug.y29. A frankfurti katolikus nagygyűlés három magyar delegátusának tudomására adták, hogy kívánatos volna, ha a várost a zavargások elkerülése végeit elhagynák. A munkásság ugyanis tüntetni készült a magyar delegátusok ellen. A delegátusok azonban tegnap reggel tényleg elutaztak, mindazonáltal a tüntetés mégis megtörtént, de ennek éle most már nem a magyar delegátusok, hanem a német reakció ellen irányult. Zavargások nem voltak.
Női kabátok,
kosztüm-kelmék, ruha-selymek, pongyola-kelmék, siffonok. vásznak a legnagyob választékban a leg-_ olcsóbb árért kaphatók 6123
Ftirst József
*Kék csillag" áruházában
Nagykanlsaa, „Központ" szálló épület. Telefon i 3*8. Telefon ; 388.
Eltemették Wekerle Sándort.
Budppest, augusztus 29. Wekerfp Sándor ma délutáni temetéséhez pontban fér4 órakor vonult be pipi segédletével Batthyányi Vilmos gróf címzetes érsek és Nemes Antal címzetes püspök és megkezdték a gyászszertartást.
A gyászének elhangzása után VassJózsef kultuszminiszter lépett a ravatalhoz és a kormányzó és a kormány nevében búcsúztatta el a magyar nemzet nagy halottját.
Legyen könnyű neked a fájó magyar föld Wekerle Sándor. Elhoztam koporsódhoz a kormányzó bucsuját, meghajtom koporsód előtt a magyar kormány zászlaját, A nemzet, amely annyi súlyos megpróbáltatáson ment keresztül, most éli a megpróbáltatásnak legsúlyosabb napját, de Isten segítségével ezt is ki fogja birní. Sipócz Jenő főpolgármester a főváros közönsége nevében búcsúztatta el a halottat, majd a Tudományos Akadémia nevében Balogh Jenő fő titkár beszélt. Az Országos Kaszinó tagjai nevében Tőry Gusztáv búcsúztatta a kaszinó volt elnökét. A miniszterelnöki tisztviselői kar nevében pedig bárciházi Bárczy István miniszteri tanftesos mondott megható beszédet. Pontosan fól üt órakor felsorakoztak az Akadémia bejárata elÓtt a koszorús kocsik. A három hatalmas koszorús kocsi zsúfolásig megtelt.
Ezután megindult a temetési menet és a Fürdő-utcán Jkf, a Károly király.uton, a Kákóczi-uton a Kerepesi.uti temetőbe haladt, ahol a sírnál Nemes Antal címzetes püspök szentelte be a halottat. A gyászoló közönség a sirlg el kisérte Wekerlét és csak a temetési szertartás befejezése után oszlott szét.
Polgárháború előtt áll Németország.
Berlin, aug. 29. Nem lehet félreismerni, hogy Németország belső zavarok, sőt talán polgárháború előtt áll, A Potsdamban tegnap végbement véres összeütközés ennek előjátékaként tekintendő. A tüntetés valamennyi résztvevőjének az volt az érzése, hogy a tömegizgalom rendkívül nagy, szinte akkora, mint 1918. novemberében. A legutóbbi jelentés a véres eseményeket ugy tünteti fel, hogy szolgálaton kivül lévő birodalmi őrök idézték elő. Az összeütközéseknél nemcsak két munkást lőttek agyon, hanem a birodalmi őrség egy Őrmesterét és több katonáját súlyosan megsebesítették. Hogy a tegnapi események milyen további következményekkel járnak, azt még belátni nem lehet.
Csendes vasárnap.
A külvárosban éjjel. — Nincs semmi újság. — Razzia a detektívek társaságában.
(Saját tudósítónktól.) Tekintettel arra, hogy a közbiztonsági razzia, mint preventív intézkedés kitgnően bevállott a bűnözések megelőzésére, a nagykanizsai rendőrség de-tektívosztálya elég sürün razziázik végig a városon, különösen most, amikor a politikai események is megkívánják, hogy minden gyanús egyén azonnal eltávolíttassák. Tegnap este egy ilyen razziára induló detektiveso-porthoz csatlakoztam, hogy végignézzem Kanizsát a külső perifériákon, ahol különös előszeretettel szeret meghúzódni a bűn.
Az estéli sötétség már rég. ráborult a városra, amikor útnak indultunk. A város belső területe sincs valami különös pazarlással megvilágítva, de a külső részeken egymástól messze és fáradtan, pislákolnak a villanykörték, melyeknek v#ftkás fénye elkeseredve küzd a sötétséggel. Ember már alig jár az utcán. Kanizsa a külvárosokban falusi életet él és már az esti harangszóval nyugovóra tér. Minden ház csendes és sötét, a kicsi ablakok álomra hunyták szemüket, a lakosok régen az igazak álmát alusszák. Itt nem igen törődnek a fénnyel, a cigánnyal, itt alusznak az emberek.
A sötét, fekete ablakok között csak elvétve akad egy egy nyitottszemŰ, kivilágított ablak. A kiskorcsmák és szállodák erek,
Kötött női kabátok,
(rermok »»roltorák, eaw«U«rck, *4Uk stb., uri- «• nöl-<1lvntcTkk«<k * legjobb uiiufl»*gb«n ée iegolc«óbb*n
Schvarcz Dezső f1
ut)
r*iha<
tik bc.
éppen ezeket keressük. Betérünk az elsőbe, e^y alacsony, sárga házba, mely homlokán Rákóczy büszke nevét viseli. Két részre ősziünk, az egyik a korcsmahelyiségbe tér be, a másik hátul az udvarba fordul.
— Erre azért van szűkség, — magyarázzák — hogy meg ne lóghasson, akinek félni valója van.
A szobában nincsen senki. Az udvarban három társaság csendesen mulatozik. Iparos és munkáskinézésü emberek. Feltűnő, hogy a társaságban alig akad nő. Ez már azért van, mondják nekem, mert a cselédlányok félnek a razziáktól és este 8 órakor tisztességesen hazatérnek. A három szál cigány, mikor befordulunk, hirtelen elhallgat. Minden szem kíváncsian felénk fordul, a detektívek végignézik a társaságot, de mint-hogy gyanús egyén nincsen, kimegyünk. Még jóformán a kapuba sem érünk, m4r rákezdi a cigány :
Ne sírj anyám, ne síri...
Tovább megyünk. Az utbaesŐ többi kisvendéglő, a Hattyú, a Magyar Király csak ugy kong az ürességtől. A tulajdonos mindenütt egyedül és álmosan üldögél a sarokban.
— Rosszul megy, nem jön senki — mondják szomorúan a betérő detektiveknek.
Csak a Turulban van élet. Itt különösen a katonaság van nagy számban képviselve. A borgőzös, fülledt melegü szobában egymáshoz préselve ülnek és a katonák közt itt-ott egy cifraruháju és pirosarcu cselédleány van ékelődve. Jobbra-balra mosolyog és mosolygásával ugyancsak elárasztja a ke-ményarcu vitézeket. Amikor mtgpillantják a belépő detektiveket, ijedten rebbennek szét és mintha a másik szobába halkan beosont volna a szó:
— Razzia...
Mozgás támad. Kívülről, az ajtónálló detektívek hangját hallom :
— Most is itt vagy ? Nem mégy mindjárt haza. Még egy perc és beviszlek.
A lovagok kissé mérgesen néznek ránk, de semmi különös nem történik. Megyünk tovább, mindig elhagyatottabb és sötétebb lesz a város. Befordulunk az éjjeli mulatók utcájába. Minden kihalt és sötét, csak inesz-S2Íről szűrődik négy színes fénysugár. A rossz uton vigyázva baktatunk előre. A szomszédos kert felől csendes szellő kerekedik, mely az Ördögárok mérges [bűzét csapja felénk. Egy pillanatra arra gondolok, hogy valami sötét kloákában baktatok előre és nem egy városban, az utca kellős kökepén.
. A szines, kifestett szerelem is halódik. Alig van ember, mindenütt csend és iiyuga-lom. És rend. Valami gyanús egyént még keresve sem találun\'c.
— Ma csendes nap van — mondják a detektívek.
v\'Hazafelé indulunk. Egy félóra múlva iy^ik a központi kapitányságra, benn vannak a többi csoportok is
. Már
Ok
ott*
sem
hoztak semmit.
Eseménytelen, csendes vasárnap volt.
Anyarozsot
Utlttii«« iu«nujrU4gb«u v*M 6tta
Dőri Zsigmond IT^IT"\'
Nagykanizsa, Kaztncsy-utca II. szám alatt.
Dynamófcat, elektromotorokat
minden teljesítményre, minden feszültségre raktárról «állit.
6060
Köziégek, malmok, mesőgaadaaágok,
világító 6« munkátátvivÓ telepeit legjutá-nyoaabban késiiti. Csereüsleteket köt.
Fehér Miklós gépgyár rt.
fUkt oesj145/ »
Búa»»*««, v., vá«tt se. m.50. évfolyam
Szerkesztőség és kiadóhivatal j
i
Pó-at a. »lám
» s, \' ,
Nyomda:
Pó-at S. iiáu
Megjelenik hétfő ki» ▼ételével mind»« nap kora reggel.
•MrhMi(4«é|t éi kUtfóhlraUll tcUfon 7S PlmrkMiM l«káia 71. Nj«m4kí t«Ufoa
Nagykanizsa, 1921. augusztus 31. Szerda
SÍIÜLf. J :c
POLITIKAI NAPILAP

196. Máü
BHSHHWHMa
Előfizetési Arak:
leiykei kisku kirifi
fiübi patti umUwü
«
B|j hóra • • • 55 K Negyed évre • 100 „ Félévre • • . 200 H Bgéas évre . . 400 ,
Egyes száza ára
> ■
3 koroaa
hm
JlggfflL
ívj-r Ti ib
Hó»Mrk*»itó:
TÓTH ZOILTÁN
Társs*erk©iilA :
Dr. HIRSCHLER
JENŐ
Hlr4eiéeek délatáa • érái« Ütnek fel dtjssabás esertat.
lem tagadjuk meg az átadást, csak felfüggesztettük.
Garanciákat kft vetelUnk. — Nyugatinagyarországon még áll a harc. — Sopronban rend van. — Davy tartományi kormányzó elfogatásáról.
Sopron, aug. 30. Sopron tegnap óta nem változott. A* éjsza1 a nyugodtan telt el. Az Ostenburg-csendőrség sürö őrjáratokkal a legtelj<5sebb rendet bizlojitotta. A csendőrség este 10 órakor razziát tartott, melynék során 60—60 embert állított elő. Két tetten-ért fosztogatót a haditörvényszék azonnal agyonlövetett. Az antant-missziók és a kíséretükben levő mintegy 60 főnyi olasz katonaság a városban tartózkodik és vezetőik állandó és élénk összeköttetést tartanak fenn Ostenburg őrnaggyal, a polgári hatóságokkal, a főkormány biztossal és a polgármesterrel. Semmiféle kontroverzin nem merült fel eddig közöttük. A vonatok a magyar területről ugy Gvőr, mint Sopron felől rendesen érkeznek, Ausztria felé azonban ma is szünetel a vasúti- és telefonösszeköttetés.
Az A) zónáról érkező jelentések szerint a demarkácionális vonalon is csend uralkodik. A már átadott területekről számos horvát és német menekült érkezik. A kiürített zónáról további ütközetekről jönnek hírek. A lakosság elkeseredését növeli az a körülmény, hogy a visszavonulásra kényszerített osztrákok, akiknek soraiban sok bujkáló kommu niata van, mindenfelé túszokat szedtek és ezeket magukkal hurcolták. A túszok közt több pap is van Az osztrákoknak ez a barbár eljárása bizonyítja, hogy az ellenállást tényleg a helybeli, benszülött lakosság fejti ki és az osztrákok a felszabaduló testvéreket akarják a túszszedéssel megfélemlíteni.
,, Beavatott politikai forrásból Nyugat-mragyarországra vonatkozólag a következőket jelentik ki:
— Mindig a legnagyobb súlyt helyeztünk arra, hogy Ausztriával való viszonyunkat ne rontsa mrg semmi. Azonban az Ausztriával folytatott tárgyalások folyamán egyre fogyott a remény, hogy meg tudunk-e egyezni és igy következett be az államjavak kérdésének felvetése. A trianoni békeszerződést aláirtuk és a vállalt kötelességot teljesíteni is fogjuk. Ebből kifolyólag nekünk a területet át kell adni. * Nem is tagadtuk meg az átadást, csak felfüggesztettük addig, míg
garanciákat kapunk Ausztriától arra nézve» hogy tfelünk stembeni kötelességét végrehajija
— A győzők jogai Ausztriát nem illetik meg. Mi reparációval nem tartozunk Ausztriával szemben és a nyugatmagyarországi kérdés nem tartozik a reparációs kérdések sorába. A misszió nem léphet fel, mint döntő faktor és igy nekünk kell megegyeznünk. Ha azonban a területet átadjuk, mielőtt megegyeztünk volna, akkor semmi garancia nincs arra nézve, hogy ezeket a követeléseket érvényesíteni is tudjuk. Mi nem a trianoni szerződés megtagadásának az álláspontián állunk, hanem garanciát követelünk Ausztriától. Mi semmiféle ellenállást, semmiféle csapatot nem szerveztünk. Arról van tudomásunk, hogy bizonyos szervezetek kísérletet tettek szabadcsapatok szervezésére, a magyar kormány azonban a legenergiku-sabban jár el ezekkel szemben.
Sopron, aug. 30. Megállapítható, hogy a lakosságot a legnagyobb mértékben izgatja az a körülmény is, hogy az osztrák csapatokkal együtt ismert kommunista agitátorok is bevonultak Nyugatmagyarországra. Gyanafalván mintegy 30 kommunista agitá tort ismertek fel, akik kétségkívül rendzavarás céljából kísérték a csendőrséget. A lakosság erélyesen tiltakozott ezen kommunista elemek bevonulása ellen és tŐbb helyen inzultálták a kommunistákat.
Szombathely, aug. 30. Nyugatmagyaror-szág községeiből ma délelőtt a kővetkező jelentések érkeztek: Szenteleken tegnap délután még 10 osztrák csendőr volt, de az estéli órákban ezek is eltávoztak, a csendőrség kivonult Németszentgrót község területéről is. Rábaort , községbe tegnap 29 osztrák csendőr vonult be. Az odavaló lakosság felszólította őket, hogy távozzanak el, mire átmentek Szentelekre, ahonnan az estéli órákban az odavaló csendőrökkel együtt kivonultak. Gyanafalváról az osztrák csendőrség el\' távozott és magával hurcolta Horvát József ottani plébánost. Felsőőrön és Pinkafőn nincsenek osztrák csendőrök.
Mit mondanak ii osstrákok?
Bécs, aug. 30. Az osztrák államszövetség külügyminisztériumában ma délelőtt a következő nyilatkozat hangzott el:
— Az osztrák kormány két szempontból itéli meg a nv ugat magyarországi eseményeket. Az egyik szempont az, hogy a magyar kormánynak nem volt joga Nyugatmagyarország területét kettős zónára felosztani és csak az első zónát kiüríteni, a másodikat pedig megszállva tartani. Az osztrák kormány nem ismeri cl a magyar követelések jogosultságát 1% e tekintetben egy nemzetközi döntőbíróság Ítéletét fogja provokálni. Azok az egyéne^, kik Nyugatmagyarországon a felkelést rendezték, tulajdonképpen nem a Burgenland népéből valók, hanem idegen elemek, telyek Magyarország más részéről csődültek >da. Ennek ellenére az osztrák szövetséges ormány azon az állásponton van, hogy nem Magyarországgal tyíborut. Véleménye sze-Német-Ausztria csupán végrehajtó szerve
ar
a st.-germainl békeszerződésnek, mely az an" tant alkotása, tehát csupán az antant akaratának a végrehajtására hivatott. Az antant feladata most, hogy akaratának érvényt szerezzen
Bécs, aug. 30. A lapok jelentik, hogy Sopron egészen el van zárva a világtól. Sopronban egy száztagú nemzeti konventet választottak. Figyelemreméltó, hogy Ostenburg csendőr-zászlóalja a második zónában fekvő Sopront katonai erővel megszállotta. A nyu-
Ífatrnagyarországi tartományi kormány ideig-enesen Nagymartonban székel.
Dr. Davy kormányzó a magyar felkelők által való ©Irogatásáról ezeket mondotta a Neue Freie Presse munkatársának:
— A szövetségközi bizottság utasítására Sopronból autón az ágfalvai csendőr-osztag-hoz akartam utazni, amikor magyar katonák feltartóztattak. Egy egyenruhás tiszthelyettesnek felmutattam Sigray főkormánybiztos által
kiállított nyílt parancsot, de a tiszthelyettes ugy válaszolt, hogy ehhez neki semmi köze.
Mikor másodízben utazott e), a felkelők ismét feltartóztatták. Jelenti továbbá a kormánybiztos, hogy Pinkafőnél az összeütközés alkalmával a magyarok egy angol kapitányt foglyul ejtettek. Wíegendorfnál egy három emberből álló csendőrjárőrt ugyancsak elfogtak. A hinterdorfl és szenteleki őrsöket erős bandák támadták meg. Hat ember megsebesült, az osztrák legénység két ember kivételével eltűnt. Sopronba folytonos tüzelés hangja hallatszik. Az ágfalvai jegyzőt letartóztatták. Pechall Rudolf nagynémet tartományi főnököt tegnap Sopronban előállították és internálták.
Halálraítélt törzsőrmester.
Budapest, aug. 30. A budapesti büntető katonAi törvényszék ma délelőtt hozta meg Nóvák Kálmán, a szentendrei ellenforradalom leverésében részes törzsőrmester bünperében az Ítéletet. A katonai Ügyészség gyilkosságban való bűnrészességgel és felségárulással vádolta meg, a katonai bíróság számos tanú kihallgatása után bűnösnek mondotta ki és kötél általi halálra ítélte Novákot.
m
Erzberger gyilkosa Hirschfeld zászlós.
Berlin, aug. 30. Erzbergtr holtteitét csendben szállították Biberachba. A rendőrség hivatalosan közli, hogy Erzberger gyilkosának Hirschfeld záazlóst, a tavalyi merénylőt tartja. Hirschfeld néhány nappal ezelőtt eltlint. Müvei az a gyanú, hogy szülei tudnak a gyilkosságról özeket letartóztatták. A gyilkosság színhelyén még mindig 30 rendőrhivatalnok nyomoz.
Nem lehet Romániába utasai.
Budapest, aug. 30. Ma délelőtt az Adria szálló előtt várakozó közönségnek kellemetlen meglepetésben volt része. Délelőtt fél 10 órakor ugyanis a román konzulátus ismét beszüntette az útlevelek láttamozisát és a kővetkező hirdetményt ragasztotta ki:
— A román kormány rendeletére a főkonzulátus a mai naptól kezdve nem ad magyar állampolgároknak Romániába való határátlépési vizumot addig, míg a magyar kormány szabadlábra nem helyezi a letartóztatott román alattvalókat, polgári foglyokat. A tegnap este óta várakozó közönség természetesen nagy elkeresedéssel vette tudomásul ezt az intézkedést. Az üggyel kapcsolatban a konzulátus köréből ezeket mondják:
— Ez az Intézkedés nem a konzulátus: tói származik, hanem a kormány utasítására jár el a konzulátus. Az útlevelek láttamozása nem kezdődik el addig, mig a magyar kormány szabadon nem bocsátja a román alattvalókat, kik 300 nál t^m, vannak letartóztatva és különböző börtönökben vannak elhelyezve. A legtöbben már hónapok óta börtönben ülnek és a román kormány már több izben járt közbe a magyar kormánynál kiszabadulásuk érdekében. Nyolc nappal ezelőtt nyujtottuk át as utolsó felszól!itást, hogy helyezze a kormány ezeket a foglyokat szabadlábra, de erre a konzulátus választ nem kapott. Mivel ez a felszólítás határidőt jelölt ki, ez a határidő pedig ma délelőtt \'/, tíz órakor lejárt, ax útlevél láttamosását akkor beszüntették és amíg az ügy nem les* elintézve, nem fogják megkezdeni

■1
ZÁLÁ
1921. augusztus 31.
Az olaszok nem ürítik ki Dalmáciát«
Milano, aug. 30. A jugoszláv újságok arról közölnek híradást, hogy az olaszok rövidesen kiürítik a harmadik megszállási zónát is Dalmáciában, amint ezt a rappalói szerződés előírja. Ez a hír nagy. feltűnést keltett Zárában és Krekich zárni képviselő felkereste Salata szenátort, a kiürítési bizotiság elnökét, hogy felvilágosítást kérjen o hirck valódiságára |ézve. Salata szenátor érintkezésbe lépett az olasz külügyminisztériummal ós utána a leghatározottabban megcáfolta Dalmácia teljes kiürítésének hírét. Az olaszok addig nem vonulnak ki Dalmáciából, amig a jugoszláv állam nem teljesiti mindazokat a feltételeket, melyeket a rappalói szerződés előir.
Kötött gyapja kabátok
és nt összes őszi különlegességek,
harisnyák, gumml-köppcnyek, ingek 6102 jutányos áron clsőrcnJü minőségben
Grünbergernél
Telefon 221.
Fő-ut 11. az.
fii I t"l E K •
— Építik a postapalotát. Hétfő óta szorgalmas munka folyik a postatelken. Ami évek hosszú során csak vágy és óhajtás volt, az kezd testet ölteni. Egyelőre csak tétfiákat hordanak a telekre és a földet hányják fel, melyet aztán kocsival elhordanak. A tulaj-donképeni építési munkálatok még csak később veszik kezdetüket, amikor majd a földmunkákat befejezik. Napbarnított arcú munkások törik a földet és nyikorgó kocsik fordulnak és térülnek egész nap a telken. A sok jóslás, találgatás és remény végre Is valóra vált: építik a postapalotát.
— Megjelent az uj kétkoronás* Pár nap óta uj pénzjegy vonult be n forgalomba : az uj kétkoronás. Elénk piros .szint visel a legifjabb papírpénz az ábrázafán, egyik sarkában az cgyesítclt nagy címer, a másik sarkában pedig egy buzakalászt vágó magyar alak látható. Középütt van a felírás, melyet Korányt Frigyes báró pénzügyminiszter irt alá. A báró pénzügyminiszter már rég elment, pénzjegye azpftban csak most ért cl hozzánk. Az ifjú kétkoronás nem valami művészi alkotás, csak annyit ér, mint egy közönséges kétkoronás. Vele a pénzjegyek kicserélésének a munkája csaknem teljesen befejezést nyert. A régi osztrák-magyar bankjegyeket kiszorították az uj államjegyek, melyek nem valami szerencsés kézzel vannak megkonstruálva. A leglényegesebb hiba mindenesetre az, hogy az egyes egységek igen könnyen összetéveszthetők egymással^ ami n gazdasági életben meglehetős bonyodalmakra ad okot, ezért kívánatos volna, ha ezt mértékadó helyen ís mérlegelnék és a bajon segítenének. Az eddigi szerepük a forgalomban is megerősítette ezt a körülményt, amennyiben különösen egyszerűbb embereknél igen
. sok esetben fordult elő, hogy a 100 koronásokat felcserélték az 50, esetleg 500 koronásokkal.
— Megindult Jugoszláviával Ke-reszturon át Is a forgalom. A kanizsai állomásfőnökség jelenti: A mai nappal a Jugoszláv forgalom Murakereszturon át felvétetett. Naponta a következő személyvonatok közlekednek : 223 as érkezik 20 55 perckor, 224 es indul 5 45 perckor. Következő tehervonatok közlekednek: 281/951. érkezik 18-13 perckor. 282/942. indul 720 perckor.. Tehervonat csak akkor közlekedik, ha továbbításra váró elegy van.
STANIOL
minden színben és « legszebb kivitelben csokoládé, aajt, pezsgő gyárosok és es összes szakmákhoz úlUndóan raktáron
Hrüder Tsicb Stanlolgyár FOlerakatánál
KII IZII0I, Budapast
— Alsólcndvtt kiürítése. Teljesen beavatott helyről jelentik, hogy Alsóiéiul va kiürítése küszöbön van. Az eddigi erős Őrséget már beljebb is szállítottak Horvátországba s csak gyöngébb os.tagot küldtek helyébe. Az átadás állítólag szeptember első napiaíban lesz. A magyar közigazgatós készen áll a bevonulásra.
— Választ a kamara. A Zala jelentette már, hogy a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Szombathelyen megkezdte működését. Ezentúl tehát a kamara székhelye Szombathely s ez n körülmény érdekes változást idéz elő a kamarai tagok összetételében is. A törvény ugyanis előírja, hogy a kamara 64 tagjából harminckettőt a kamarai székhely kereskedőiből és iparosaiból kell megválasztani. Szombathely~eddíg hat beltaggal képviseltette magát a Kereskedelmi és Iparkamarában, mig jövőre már 32 beltagot kell kul denie. A tagválasztásokat még szeptember elején megtartják. A kamara ügyeit továbbra is Spiegel Szígfried elnök végzi, aki e célból hetenkint több napot tölt Szombathelyen.
— Nyugatmagyarországba csak utligazolvánnyal lehet utazni, A nagykanizsai rendőrkapitányság a következők köz-ló érc kérte fel lapunkat: A belügyminiszter ur 76043/991. sz rendeletével elrendelte, hogy Nyugatmngyarország átadandó területére augusztus 30 tói kezdve csakis utiigazolvánnyal lehet utazni. Az utiigazoMny kiállítására a rendőrkapitányság illetékes ós csakis kith\'teles rendkívül fontos esetekben állitlntók ki.
— A székelyek programja« Annak a sorozatos ünnepségnek, amelyet a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete rendez Nagykanizsán az első része szeptember hó 3-án Székely Estély, melynek műsora a követke/Ő:
1. Hiszekegy... Puppvárinó — Szabados - Előadja Szcftiű énekkara. 2. I\'rologus. 3. Schubert Op. pozth. ,l)er Tod und das Mudchen. Vonós-négyes — F.lőadják Fekoto Rndro, Schwoitzcr Imre, Deli Lnjos, Masznyik Géza. 4. Saját költeményeiből előad: Csfc-nády György, a Széfbe li. v. elnöke. &. Daloljatok ..., Dalszabadság Fdőadju a Szefbe énekkara. 0. Székely csárdajelenet (CsürdUngülő). K\'őadja a Széfbe székely táncegyiittosc. 7. Székely dalok. Klóadja Horváth József karnagy. 8. a) „Cinka Panna nótája*• b) ,l.a* votta szerelmo" —- vonósnégyes — Előadják: Fekete Endre, Schweizer Imre, Deli Lajos és Masznyik Géza. t) Talpra magyar: Petőfi -Tellmann. Előadja a Sxuftie énekkara. Konferál: ltosszu Zoltán. Az énekszámokat Horváth József karnagy vezeti. — A hangverseny után tánc.
A székely estély hangversenye oly magas színvonalú lesz, hogy osztatlan érdeklődéssel várja Nagykanizsa város társadalmának mid-den rétege. Ez az estély messze kimagaslik a sok tánccal egybekötött műkedvelői előadások közül tartalmasságával, mert magának az egyetemistákból álló híres énekkarnak a fellépése városunk elsőrangú művészi eseménye. Hisszük, ho^y Nagykanizsa egész társadalma megérti a székely ifjak törekvését és nem fog elmaradni senki sem az estélyről. Jegyek válthatók már most Mair, Szerb és Schless könyvkereskedésekben, a Move-nál és Teutsch drogueriában.
u (x) Lucy Dorian (Kertészné) játsza n főszerepet Alfons Fryland világhírű filmművészet a „Sátán naplója"^;imü magyar fantasztikumban, mely a budapesti Renaissance 8/inházbnu öt héten át volt műsoron s a melyet ma és holnap mutat be a „Világ" mozgó. E filmre, mely a modern filmteclinika csodás alkotású ezvutón is felhívjuk olvasóink s a nagy közönség figyelmét, mert értesüléseink szerint már is csak korlátolt számbai* adatnak ki jegyek. A Világ inozgó ma lépteti életbe a köztisztviselőknek nyújtandó kedvezményt, miért is felkéri a hivatalok vezetőit, hogy a kedvezményes jegyek váltására jogosító szelvények átvétele végett a színház irodájába fáradni szíveskedjenek, hol egyszersmind a színház igazgatója Bágyoni Szabó Ödön — szolgál felvilágosítással a szelvények kezelését illetőleg.
Kölött női kabátok,
*y«rii>«k »«rnltarák, ft*w«tt«rek, Hálttk •!!»., url- A* nAt-<llv*U<lkk«k * legjobb mlnA*é|fb«ii é« Ufateeóbbim
(FÓ-ut)
• i«r»ilir- ■
lök be.
Schvarcz Dezső
Női kabátok,
kosztüm-kelmék, ruhu-sclyiuck, pongyola-kelmék, slffonok. vásznak a legnagyob választékban a legolcsóbb árért kaphatók 6m
Fürst József
„Kék csillag14 Áruházában Nagykanizsa, „Központ" szálló épület. Telefon : 388. Telefon 5 388.
(x) Harsay Gizella tánctanító, tanító s tornatanárnő 1921. évi szeptember hó 5 tői a Kaszinó nagytermében tánctanfolyamot nyit. Beiratás folyó hó 30-tól jövő hó 3-ig 10 —12 és 15—18 óráig ugyanott. Gyermek, diák és felnőtt tanfolyam.
— A Zeneiskola, leánygimnáziumi előkészítő és nyelviskola beiratásal elsején ke/-dödnok a zeneiskola központi helyiségében (Városház épület, Kazinczy-u. R., II. cm.), az iparművészeti iskola ós a gép- és gyorsíró iskola beiratásai pedig Csengery u. 39. sz. alatt, naponkint d. c. 9—-12-ig, és d. u. 3—5 ig.
— Végh István bUnlajstroma egyre
bovUl.TöbbszÖr irtunk már arról a haramiáról, aki Nagykanizsa környékén ós Somogyme-gyón végig garázdálkodott ós akit vógül is a kanizsai rendőrség tott ártalmatlanná. Végh Istvánt a bagolai hegyekben az üldöző detektívek csak ugy tudtak elfogni, hogy megsebesítették. A csurgói csendőrségen felépülése után kihallgatták, ahol is sok büntónyt beismert, melyet ő követett cl. Bűntársait is mognevezte, melynek folyományaként egy segódjegyzőt, kót rendőrt és még sok más egyént is letartóztatlak. A társaság beismert mindent, mire a csondőisóg átadta Őket a kaposv iri kir. Ügyészségnek. \\
— A Nagykanizsa ós Vidéke Kereskedők Egyesülete, a Nagykanizsai Kereskedelmi Társu\'at és a Kereskedelmi alkalmazottak nagykanizsai csoportjának elnökségei .felkérik az összes kereskedőket, hogy ma, szervián este 7 órakor a nagykanizsai Cisinóban tartandó közös értekezleten okvetlenül megjelenni sziveskedjonek. A megbeszélés tárgyav Az üzleteknek a XXXI. törvényezikk órtelmóbeA való záróra rendezése, , )
— Ostenburg nem hagyja el élve
Sopront. Tudvalevő, hogy Sigray ÍŐkormány-biztos Ostenburg Őrnagyot nevezte ki Sopron város parancsnokává. Ostenburg csendőrei jelenleg a volt 48-as kaszárnyáiban laknak. Amikor OOtenburg városparancsnok! kinevezése kÖztuSomásuvá vált, sok ezer főből álló tömeg lelkes ovációt rendezett mellette. Ostenburg mély meghatottsággal köszönte meg az ünneplést, majd n következő fogadalmat tette :
— Eri esküszöm nektek, hogy Sopront élve cl nem hagyom.
Az ováción az összes soproni hölgyek magyar öltözetben, szervezett, katonás sorokban vettek részt.
A .
— Borzalmas gyilkosság« Nagysza-láncon a gróf Forgách féle uradalom főerdésze, Vaitsik Oyula szerdán este 8 óra tájban a feleségével az erdőben sétált, miközben az erdő sűrűjéből egy lövés dördült el, amely a főer-dószt megsebesítette. Vaitsik súlyos sebből vérezve a földre bukott. Ekkor a gyilkos a sűrűből előugrott és a főerdószre a felesógo szemeláttára itiégegyszer rálőtt, majd egy éles kővel szétzúzta a fejéi. A - szerencsétlen főerdész kiszenvedett. Vaitsiftnó segélykiáltásait figyelmes lett Varga uradalmi erdőkerülő, aki gyorsan a gyilkosság színhelyére sietett. Amikor a gyilkos észrevette Vargát, futásnak eredt, Varga utána lőtt, de nem találta. A szerencsétlenül járt fő-erdész felesége az izgalom kövotkeztóben azlv-szélhüdést kapott ép azóta eszméletlen állap »t-ban fokszik. A rendőrség megállapította, hogy a gyilkosságot Gyöngyösi nevű segéderdész követto el a házkutatás alkalmával Gyöngyösi lakáén véres ruhákat találtak. Megállapították, hogy gyöngyöst Budapestre utazott a menyasszonyáért, akivel ismeretlen helyre\'Távozott. A budapesti rendőrség a gyilkos kézrckerltéséro megtette a szükséges működéseket.
%
augusztus 91.
7AÍ A

fi
Cbx:
v A legszebb embert
1 srm k/p/f-IKetjOk cl egl&Mégcs, szóp, fehér fogak nélkül, ntert e/ok nélkül »zépaége
nem teljes; do o s^Aj leheletének is kellemesnek kell lenni*. — Ezért hölgyeim és uralni has*nólj*nak reggel és a főétkezések után fogaik ápolására és szájüregük tisztán* és üd^n-tartásAra kipróbált, bevált szereket, vagyis:
„Elida"-fogkrémet és Elida"-szájvizet
— Orvosi Ulr. Dr. Berger Géza sebász-urologus rendelőjét Zrinyi Miklós utca 56 sz. alól Sugár-ut 7 s/.óiy (volt Döti/clc ház) alá helyezte át. Külön szakorvosi rendelés Liőr-és nemibetegeknek, vérvizsgálat — Wasser-mann —; mikroskopiai, cliemiai és bakteriológiai vizsgálatok.
(x) Valóban kiváló hatása, felül múlhatatlan és változatlan minőségű fogápoló-szer az „Elida" fogkrém. Ügyeljünk az „F.lida" névre és a zöld csomagoló kartonra.
— Értesítés. A helybeli iparos tanonc* iskolában az 1921/22. tanévre a tanulók be-irása az egész évi tanfolyamban szeptember 1—6-ig, a téli tanfolyamban október 15— 18-ig tbrtatik a központi áll. elemi népiskolában és pedig a fiuk az A) IV., a leányok a B) IV. fiúosztályban.
A beírásra kitűzött időben minden iparosmester köteles a tanulóját még akkor is beíratni, ha az még csak próbaszolgálaton van, beteg vagy esetleg mint háziszolga vagy napszámos van alkalmazva nála. (96096/907. számú miniszteri rendelet.) > *
Aki a tanulóját a kitűzött időn tul Íratja be vagy nem küldi pontosan az előadásokra h ezen mulasztását nem tudja elfogadható módon igazolni, az az 1884. évi XVII. t. c. 62. §-ába ütköző ipar kihágást követ el s az ugyanazon törvénycikk 15?. §-ában megállapított pénzbitságban marasztallalik el. Á később felfogadott tanulók a belépés napján azonnal bnrandók, mert különben ezek mestereivel szemben is a fenntí szakasz fog alkalmaztatni.
Azon mesterek, kiknek több tanulójuk van, n síiját érdekükben Valamennyi tanoncukat egyszerre Írassák be, mert csak ez esetben lthet azokat az egyes osztályokba ugy elosztani, hogy lehetőleg ne egy napon vonassanak el valamennyien a rpühelyből.
Az iparostanulók kötelesek n beírásnál születési tanúsítványukat, iskolai bizonyítványukat és tanoncszerződésük másolatát bemutatni; 150 korona tandíjat ¿5 20 koronát a tanszerekre lefizetni, esetleg a városi tanácshoz címzett tandii elengedés iránti kérvényüket a beírás alkalmával átadni.
A rendes előadások az egész évi tanfolyamon szeptember 6 ánt a téli tanfolyamon október 18-án veszik kezdetüket. A/, igazgatóság.
(x) Tankönyveket, iskolaszereket, rajz szerüket, köny vurtót, tálkákat vásnro\'juk Kischel Kiyöp Kiai könyvkereskedésében Városház palota.
SZUtHAZv
— Heti műsor. —
Csütörtök: Wattyu. (Megnyitó előadás )
Péntek ; Cigánygrófnő. (Újdonság.)
Szombat: Cigánygrófnő.
Vasárnap délután : Leányvásár.
Vasárnap este: PirosbugyelMrís.
Hétfő: Buta ember. 1

Nyilt-tór*)
Külföldi utamról hazatérve, olyan híresztelések jutottak hozzám, hogy a „
IIUNGARIA"
seprő-, kefe-, meszelő- és ccietAru gyár — melynek cégtársa vagyok — liquidá!.
1 Tisztelettel hozom a n. é. közönség szíves tudomására, miszerint ez valótlanság és kérem további nb. pártfogásukat.
Kóhn ErnŐ,
A Hungária sepró-, kefe-, tneszeló- és
- , . ecsetáru gyár társtulajdonos«, f
\' \') As o rovatban közöltekért som a sierketztóség,. »•m a kiadóhivatal felelősseget nom váltai.
- » * i
A lcoroua Zürichbe«.
i
Budapest, aug. 30. Zürichből jelentik : A magyar korona állása mi: (zárlatkor) t\'521/,, osztrák korona: —\'70, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig •—,59 szantim.
TŐZSDE*
Budapoat, augusztus 3#.
ValatapUo: Nspoleoo 1M0, Font 14#0, Un a
—. DoilAr tf97, Francia frank 3125, Ungyol máik« 151/,, Márk* 4fi0, Ura 1Ü7&, Osztrák 3Ö74, Rubel 44, Ut 4«2 Szc*ol 475, Sv.^rt fr.mV (\\72ro, Koron.idln.4r 8r>0, Kr*nk-UrAt —, Holland forint —, tté<*si kifizetés--.
*2rtók*k: Magyar Mitől 1SH0. OsstrálT Hitel 400,
IUt*l 570, \'elzálog r--, Leszámítoló 7-X), Kcresktdelnt)
Bánk Cfl7(>, Magy,irfClasf---, (\'.eotisini 6100, Draschl
---, Általános --, S«á«uv iri 2045, Salgótarjáni
402b, UrtkAnyl 4IÍSÓ. Rtmn 2\\ 60, SeMírk Outtinan* 310Ü, Nphící 11425, Danica 2100, KlvliM 2070, Magya-
Cukor —, Adria----, Atlantlká----, Kfráhraitr — ,
Hoinyák-.Agrár 720, Uptá* —. PlicVhus «60, Vfwtegyal Villámon — (Hsella 1700. h\'onkordu 2260. — a. ■■. *1 1 * ■* *T 1 " ■"

Elsőrendű
.7 &

i
• ww ■
ge5zoio
18 koronáért
> * í
kapható a Dunantuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaságnál Nagykanizsa, Csengery-ut 6.

1
PESTI NAPLÓ
legélénkebben szerkesztett . magyar reggeli lap
tüdósitók parisb AN, londonb
kómában, berlinben, bécsben
regényt és tárcát csak a le£i
kiválóbb magyar íróktól közöl
egyelőre köznapon 8, vasár és ünnepn apon 12 oldalon jelenik meg
•ELŐFIZETÉSI ÁRA A LEGOLCSÓBB, EGY HÓNAPRA 30 K
(¡^V IngaUauok ** f\\
ívom kfixvctltóac
íj

ingatlanok gyors kóxvctltóac
Zrínyi Mlklóa-utca 93. I. etn Telefon: 2é5.
Beköltözhető lakással eladó házaki .
Kmoletes háx, c\'fttglalhAtó 2 szoi^ás laki«
is üzlethelyiség.........4UIII K
UJ, gondosan ¿pitott nép há* nagy ?*obák-kal, inelWkholyiaéRok, 4 illatra iatáltó, ké\\
szoba elfoglaíható........491 Ml K
Uj, ¡1 szobás adómentes hAs, azonnal elfoglalható ...........Itt Itt K
Modern, 2 két szobAs lakásból álló, adó- \'
mentős ház udvarral, csendes utcában* . III.911 K Uj, két lakásu hás ittállóvnl, nagy kerttel,
egyik lakás elfoglalható ...... IN III K
lklvaro%ban 2 lakásu hár, kerttel, egyik
lakás elfoglalható......... 211.111 K
Kisebb lúz, 3 egy szobás lakás, egy szoba-konyhás elfoglalható, nagy kert ...»
Eladó házak: o
Kmoletes, modern béi palota, fürdószobák,
vízvezetékkel......... I.lll.lll K
Nagy kert ü házsk, több lakással, istállóval, . ,
forgalmas utcákon, piac közelében . 411-III «91 K Magányos nagykeitii házak, modern 3 — 6
szohAsak........ . 491-919.111 K
Kisebb jókarban lovó házak* ... 199 199 999 K
Nngyobb vciidóglA eladó.
Gondozott szép fxAtóhirtobok «Udók, fél holdtól két
219 U% K
* \'4,
holdig.

SRiT
4, 5 és 14 holdas kisbirtokok eladók.
Nag\\ birtok eladót 410, 000, 1400, 2600 holdas.
Illrtokbérletck köa\\etitéao.
Somogyi faluból uj, 10 évig adómentes házat fél hold beVoritett keitUl, tulajdonosa eleterélné nagykanizsai legalább két szobát/ tágas udvarral biró, forg«h mas utcában lévó háazal.
Kiakanlzttáil jókarban lévó, axonuul elfoglalható
szép ház istállóval, pajtával, MOO négyszögöt kerttel ofadó 220.000-ért.
Riadó klablrtok: 25 holdrs jó talajú, 0 szobás Ukás, nagy istáló, pajta, mellé»helyUégek, külön 2 hold belsőség ; hozzátartozik kvjlón 8 hold príma szóló.
mln<l«n meunyUéfb«« v»m 6ite
t ■ > • j |abona< én tarmén/-
Dóri Zsigmond k*r««k*<1A olf
Nagyknnlisa, Ka*lncxy-utca II. aiám alatt.
Értesítés.


0128
^LSSS # hölgy fodrász és manikürterem
Nagykanlx»á.n, flugár-ut a. »». alett szeptemt>«r t én megrnylllk, hol a legkényesebb igényeknek Is
mcgfclcló hajmunkák és hajfestések készülnek
740 K
Férfi barna boksz .... Elsőrendű férfi barna borjú-
bőr . * • . . . • • • 920. K Duplatalpu fekete boksz . S00 K Vadás/clpok hörbéléssel nagy választékban
Jóminőségü fiu és leányka
cipő boksz 26—29. V*. 39S K
30—34. fin ...... 470 K
Barna és fekete 35—39. . 690 K N5imagaselsireodü boksz és sevró 780-1280 11|
Munkásbakancs tehén bőrből 720 korona Bőrkamasni barna ós fekete 550 korona
Szabó Sándor
IV
Városház palota,
I Kaxlncay-ulca L jj
ZALA
Apró hirdetések
Két nagyobb vendéglő, igen jó forgalmú, teljes berendezéssel eladó. Ssigristt kör-vetitó, Zrínyi Miklós utca 33.
Url asUdttál kis iskolásleány kitünó sllátást nyelhet. Cim a kiadóban. 0159
Kereskedelmit végzett leány nagyobb gyermekek mellé I ére állást keres. Cim a kiadóban, __<"5ft
Német ¿rákét vennék. Csak perfektül beszélők jelentkezzenek Ajánlatokat hely, idő ás havidíj megjelölésével „Zwei Dtüder 3078* jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.
Eladó egy 25 családból álló méhes, erős családok, képtárakban és kasokban a bennlévö mézzel, szép nagy méhházzat és méhészeti eszközökkel együtt. Cim megtudható lapunk kiadóhivatalában.
Két diák uri családnál, külön szobával, teljes ellátással felvételik. Cím a kiadóban.
Cselédleány azonnali, esetleg szeptem ber elsejei belépésre kerostotik. FŐ ut 22 , em.
Néhány intelligensebb iparost vállalnék Jó házikosztra. Cim a kiadóban.
íróasztal megvételre kerestetik. Cim a kiadóhivatalban.
Bármely középiskolába járó két diákot teljes ellátásra különszoba, fürdőszoba használattal elfogadok. Cim a kiadóban.
Intelligens, polg. iskolát végzett, szolid elárusítónő azonnal alkalmazást nyerhet. — Jelentkezést Írásban kérünk .Elárusítónő* jelzéssel a kiadóhivatal utján.
BENZIN,
petróleum, gázolaj, gép- és hengerolaj a legjobb minőségben állandóan kapható a Somogy-megyei Gazdasági Egyesület
, védnöksége alatt álló
Arufogyasztási ¿8 Terményértékesítő Szövetkezetnél Kaposvár a vasútállomással szemben.
Interurbán-telefon: 184. szám.

■ Uj kádárműhelyt
100 UUrtdl SOOO UUliff ajtós, vagy ajtó nélküli hordók bár moly mennyiségben leszállított árban kaphatók
TOBAK MIKLÓS
kádármesternál, Saoxubathely, Ersaábet __királyné-utó* 47. «»ám._6080
Ingatlanok közvatUese.
Eladó birtokok: ELSM
47 hold*«, 3 hold rét, 400 holdas bérlet, sth.
Eladó házak:
ható lakással, emeletes hasak, üzletházak, hasak Istállóval ét kocsiszínnel. Badacsonytomajon nagy üzletház elfoglalható 6 szobás lakással. Balatoni villák a somogyi parton.
, / * Üzlethelyiség a Pó-uton átadói Elsőrangú vandégtó-*>4ilet átadói

Szántó Vilmos IrtóírK1"" ÍZ%?t
[30€90€ae»€30E30€90e30CBOC30e90e^OE30€30£9CC3
Alapíttatott 1905.
MENDLOYITS JÓZSEF
rézműves, Király utca 45. szám.
Kásslt szövetkezeti ssezafÓsdéket, vörösréz pálinkafósó kazánokat, mosóiiatökut és rolódén
o szakmába vágó munkálatokat. Elvállal garancia mellett legkomplikáltabb autogén hegeaztúat. 6006
sav.
1921. augusztus 31
Fő út 12. szám.
Saját érdekében tekintse meg klrskatjalnkban
olcsó, tartós megbízható
mindennemű polgári ás luxus clpóArulnkat, malyek szabott árainknál éa szolid kivitelüknél fogva föltétlen versenyképesek.
Turul Cipőgry&r Reszv.-Tars.

■■ .....•■■• - • ;>:« ; "\'""

ÍVILÁ
MM
mozgóképszlnliái
Erzsébet klráljaé-tér, Szarut azálleria épfltatéhaa
VyyVVVVVVVVVVVVVVVVVVyVWVVVVVVVVVVVVV^MWVWVWWVWWWWVWVVW
SSíSSsMn Lucy Dorain XnT«PíivTű-
(Kertésztié) a hírneves mai
A sátán naplója
BtadTaaminya J»yy*k oaak hé»hi»a»p a 1 éral «KUddUolra érvényaaak. jvaaár- U ttnaopaapokon *rvényUIe»ek
Magyar fantasztikum 0 felv.-ban Irta: Siklósi Iván Rendezte: Kortésx Mihály BC&syar filmi
IIq]vA„aL. Páholy 17 korona, I. hely 15 korona, II Rióadások hétköznap 7 ós 0 órakor, vasár- és ünnep-^DPljaral. u hciy ig korona, 111. hely 6 korona. || napokon fél 4, 5, 7 és 0 órakor. Foatos kssAés^^
Eladó
V
1 cbédlőkrcdenc,
1 pohárszekrény,
1 ebédlóaszia1,
1 jókarban I6\\ö divány,, % 1 szép aszlalteritó kézimunkázva,
1 nagy efcédlöszónyeg. Bővebbet
4
Bruncsics József
fűszer és aprólékos egycniubázstl cikkek
üzletében, Sugár ut 63 6146
Iskolatáskák,
festő, ro\\z és írószerek, Irkdk stb. legolcsóbban
Szerb Ernő
6144
könyvkereskedésében szerezhetők be.
mindenféle hüvelyest, gazdasági terményeket és magvakat a legmagasabb tftssdei napi áron minden mennyiségben vásárol készpénzfizetés HP M **** Já
mellett,előleget nyujt, *.ákot előr® küld UOrl ASlg JUvUU
terménykereskedő, a Mercator Kereskedelmi rt. budapesti eég kirendeltsége
Nagykanizsa, Kaminciy- (Vasúti) Utca 11. sxám.
Sürgönyeim : Dőri Nagykanissa. Telefon: 109. sz.
M30
J)
ffEflGEREKj
R OVATKOLÁSÁT tS
C&ISZ.OL/4&ÁT
A tf CIPO (VTO&A O B
K\\V IT6 LB ern
611;.
Rovátkolásl és csiszolás! árak a békebeli érak 15-szftröse
Heoprsk üt is 220 220 220 220 220 220 220 250 290 300
hojamértU: 343 396 475 550 650 800 1000 600 550 800
t
irt: korona 570 830 »80 796 945 1140 1440 846 1050 16t6^

Nyoma tott a laptülajdonosok ¡ ¿alai és Gyarmati könyvnyomdájába^