Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
54.08 MB
2012-10-30 10:17:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
390
8894
Rövid leírás | Teljes leírás (1.62 MB)

Zala 1910 048-073. szám március

Zala - Politikai napilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


•tf
M«g)tl«nfc mtwdan hétkOmapoti 6 ónkor
StMrtMtMti^v él MHHMwMM*
NAGYKANIZSA a,
Telefon-iákra: 78.
- 1=>QT .tttttat
XXX /n. évi 48. szám.
Nagykanizsa, kadd, 1910. március 1.
Zate Hlihiillill te Hywd> Rt
! ttWlllWH llíl Ml.
A NiggiHcaégl te 4Ma párt /nM OtvU etadk te Midi A\'«nfc> )Joü« legyri iiakéateal rMU fontai m omághoí. Ai MBOtejrtct világos, agyam, emellett toJTOM te Monyára nagyfcatáiü o6-sakrt a Mvetkaettbea Umertetjflk:
A szózat ázzál kezdődik, hogy a függetlenségi és 48-as párt sora-kozásra hívja föl az országot a nemzet megtámadott jogainak védelmére. A párt megtartotta u uralkodóval ezelőtt négy évvel kötött megegyezést, abban a reményben és aszal a föltétellel, hogy az ország gazdasági függetlenségének megvalósítását az élkövetkezö törvényes határidőben követelni foga. A közbejött kiegyezés alkalmával -hozzájárult a súlyos kvótaföleme-léshez Is csak azért, hogy az önálló banknak fölállítását 1911., január l-re biztosítsa. Az uralkodó ennek ellenért, mikor a jog érvényesítésire került volna a sor, — Megtagadta a bank fölálHtásáhaz való hozzájárulását s jótteheta Képviselőház többsége la Ház-határozattal aa önálló bank követeléséhez csatlakozott* a kjiály ezt a követelést egyes politikusok véleményére hallgatva, visszautasította. Az uralkodó ellenzése azonban nem gátolhatja meg, hogy gazdasági viszonyainkat az önálló berendezkedés és a gazdasági függetlenség alapján rendezzük. A nemzet most a képviselőválasztás folytán az előtt a kérdés előtt ált, hogy ragaszkodik gazdasági függetlenségének megteremtéséhez, — vagy pedig meghajlik az uralkodó jgahna előtt a azokhoz csatlakozik, a Uk az udvari akarat végrehajtására vállalkoztak s az ország számára semmit sem követelnek.
A függetlenségi párt nem a fölforgatás, hanem a lépésről-lépésre való haladás politikáját kövelell, mikor a gazdasági Mggetlenség kivívását tekinti ezldő szerint elsősorban megoldandó politikai föladatnak. Az Igy megállapított Iránytól a párt magát hamis firlgyekkel eltérlttetnl nem engedi.
A gazdasági függetlenség kivívásán kívül • függetlenségi párt legközelebbi feladatának tekinti az Ütláno* ás egyenlő választójog megvalósítását.
Nigy év előtt • függetlenségi párt lóként azért szövetkezett a többi pártokkal ét azért vállalt ye-ISk együtt kormányt, bogy aa általános válas/ltyogot megalkossa. A tófvérry előkészítését a koalícióban jüórepesett 07-es pártok vesér-lérfla/ váltatlak magokra Safnoa azonban, i *gge«en*égl ét éA-at pártat M Is óriási csalódás érte, mert • koettcló fönnállásáta kttia bőit lét évi batáridő elteli anélkül, bogy ü reform "ég etek tM \\
terjesztetett volna. A párt kész volt vállalkozni ép ugy az általános és egyenlő választójognak, mint az önálló banknak megalkotásán. Olyan módozatokhoz azonban, a melyek csak a nemzet kijátszást célozzák, soha sem fog hozzájárulni Aa általános választójog kérdésénél a párt elítéli a pluralitás behozatalát Ez sérti az ortztg százados jogrendjében lefektetett jogegyenlőséget és a nemzeti érdé kek védelme szempontjából semmi előnyt nem biztosit fez csak az oUgarkiának és plutokráciának nyújtana előnyöket és könnyebbé tenné a nemzeti érdekek letörésére irányuló hatalmi törekvések érvényesülését De elítéli a párt azt a retrográd irányzatot is, mely néhány ezer, vagy néhány tízezer ipari előmunkást akar á választók közé emelni, Az általános és egyenlő választójog,.* jogegyenlőségen nyugodva, a nemzeti államnak legszilárdabb támasza, alkotmányos, életünknek erőssége leend. Szük, maradi választójog csak arra jó, hogy alkotmányos & tünket igaz tartat mából annak segítségével kivetkőí-tethessék. A párt Kossuth Lajos tanításait követi, mikor ragaszkodik ahhoz, bogy az á...