Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
114 MB
2012-10-30 10:35:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
377
4470
Rövid leírás | Teljes leírás (1.72 MB)

Zala 1910 141-167. szám július

Zala - Politikai napilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

■ "■ 11 1 J- • 1 1 -- - " ■■ "- 1 \' : 1 \' 11 41. szám. Nagykanizsa* péntek, 1910. julius 1.
.....—--T-,- • -. Megjelenik minden hétköznapon este 6 órakor.
bettartMt <* kMMuial: \' : \' \' \' IlÓ^ltlTM AMAKt
NAGYKANIZSA J^W M , ■ jk JZZ^.
W^m ■ ■ W^Mk { í«rw»» ÍJUK. c«y HJOK
M Lm \' I" \' ti • i - i asr* - •
■ • • \' M^r^k <\\ ....... n .
xxxvn. évf. i
"áiyi*«»i»tin 11:
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Rt
POLITIIC
\'■tÓrilÍTMH MAKt H»1yb»n -f\' Pa»í»i nárto* horown: síéiküld*•»«) Kv Urt IJO K. Ed Mn Sri* ... •"iígysdívff l»\'„ j Nígyfáívtf 4JU ,,
) éVTH • - ..... ... f^m • (v _
f-w ,\'»\' 11 \' wt ML-> .
t.EiV«* um *r« A It1i4r.
Mi IttkftÁQOli MkÉ •• buI.
fc#iKiin«*f** HM«i«t JO Mé« S - BIIII|lV)>»!—J Ma
Megjelenik minden hétköznapon este 6 órakor.
. Teiefon-szAm: 78.
in iK MkARoAiiNit
S^rteattaég és MmIöiImUIL
HAGYKANIZSA
Katkuiyii. s.
Habár.
Na^yktAllsa, juniut 10
Habár Mihályt elítélték, mert megrágalmazta Weker le Sándor volt wniszterelnököt. Aztán külön-külön el fogják itélrtf, mert megrágalmazta Appónyí^fófofr « voHltSa-* oktatási minisztert, Kossuth Ferencet, a volt kereskedelmi miniszfért" és Szterényl Józsefet, a volt államtitkárt. \' \' •
Habár aaon a tarthatatlan alapon Irta még és adta ki valóban piszkos, — újságírói toltra érdemtelen, röpiratát, melyen Polónyi Oéza éljen a vádak kezdetben fölépültek: ,Ha a köztudat elegendő v. Mert nem tagadható, hogy mirWliF zok a vádak, *ma már mondhatjuk: hogy mindazok a rágalmak, melyeket Habár Mihály bokrétába kötött, az 6 pamfletjének mrgjfle-nése valóban benn éltek a köztudatban és a még kormányzó koalíciós kabinet erkölcsi hitelét a minimumra sülyesztették. — Hiszen Habár Mihály sem tett egyebet, mint már megtorlatlanul megjelent újságcikkeket szedett össze és adott ki, amivel a koalíciós kormány erkölcsi reputációjának .a kegyelemdöfést adta meg.
Habár Mihály kétségkívül megérdemli a reá vert hónapokat, de nagy bűne mérsékeltebb arányokban tűnik szemünkbe, ha azt az elkövetés Idejének való kereteibe helyezzük vissza. Emlékszünk rá, hogy a koalíció végnapjaiban a .köztudat* csakugyan Így vélekedett, mint ez a pampflet, — az országban rablóhistóriák szálltak szájról-szájra. a kormány gazdálkodásáról, söt állítólagos garázdálkodásairól és ugyancsak a köztudat alig tett különbséget a budapesti Te\'eky-téri zsibárus, börze és a kormány erkőlcsi-szinvonala között
Tény, hogy a köztudat igy inficiálva volt s ma már az is kiderített tény, hogy a köztudatot mesterségesen, szándékosan és következetesen inficiálták. Helyes judi-ciumu, tárgyilagosan gondolkodó ember előtt soha egy percig sem volt kétséges, hogy e koalíciós kormány sem volt kevésbbé .becsüle-
tes. mint bármely elözft, vagy öt | követő kormány, hogy a közpá- j lyán ideálokká nőtt Wekerle, An- ; drássy, Kossuth, Apponyi a közé- j leli erkölcsöjc-ép^ojy tiszta fogai--maival és fötetességtudáSával bírnak, mint akárki más. Továbbá, aki némileg is isn eri a mi orszá -gunk alkotmányos gépezetét, az bizonyos lehetett benne, — hogy-azoknak á visszaéléseVnék,"mélyek-" kel á kormány t gyanúsították, egytizedét sem lehet büntetlenül elkövetni. Mégis, hogy a koalíciós kór-
lom után ily veszett hire kelt; ez nincs jninden mélyebbre ható ok~ és megnyugtató magyarázat nélkül és ez is sztflcségszerSen -hozzáter-^ tozik ahhoz a nagy politikai tragédiához, mely négy éven beiül előttünk lejátszódott!
—Mint a koalíció jninden csalódá-sában, egész tragikumában, a reputáció demoralizáló sütyedésében is az őszinteség hiánya boszuita meg magát. Az a kormány páratlan, szinte...