Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
48.83 MB
2012-10-30 10:37:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
328
3967
Rövid leírás | Teljes leírás (1.46 MB)

Zala 1910 168-191. szám augusztus

Zala - Politikai napilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Mepjelenlk minden hétköznapon ette 6 órakor.
na0vkánizs a
|t»xlncxy-u. 3.
Telefon-szám : 78.
ffj *clM<IK«HUI.
m«M4MkHiaM
Mm a
- FOJL-XTIZBC^X I&TJSLS
H*tyb«n háiIiöi!*hoíd?a: E«t Mn -fc»-Jfc Nmrcdém UO , F4Wm ty . „ l\'ututm 14 ,
Poatai
Egy hóra 130 K; Negyedé/re iJO s rWm ».-., Egén tm ic- .
I|)TM i<*m *ra • nitér.
Wwalitgok, MM kMwIMéMk ét I
hAnlpmétiyél) Mfoflfciflt W Mér. ei|«gyt4«l é\'i nlaléil tnmiairt aiw
é ItofOfW KMtmtnyII<MU> é knr.
XXXVII. óvf. 168. szám.
Adóreformunk.
MülMllHi éUglMtllt I.
(S. S.) A gyakorlati életet Irá nyitó nagy elvek tŐkéJetesbülésének cók természetes következménye, hogy maga a gyakorlati élet szervezettségére, eszközeire nézve- is folyton, lépésről-lépésre előre halad. Ha van az életnek olyan ré-s?e, melyben ez a felvétel nem érvényesül, ugy a legfejlettebb-elvek és a legmélyebb elmélet mellett sem lesz-az a cél elérve, mely minden emberi törekvésnek kell, hogy végeredménye legyen, 11. az eszményt illapot toé való igye-
■rl ———- —r~
Nagykanizsa, kedd, 1910. augusztus 2.
éótwía^ámmt
Zala Hírlapkiadó és Nyotada Rt
Xnépek rnilDöInaksajátosegyé- -rendszerünket tltetötefjelentlreztelf;
núége, a nemzetek, a népek faji jellege, a vallás szerinti, és ennélfogva az egész életére, kiható gondolkodás módja mind olyan tényezők, melyek a való élet kialakltá-«ára hatalmas befolyást gyakorolnak, melyek az eszme, az elmélet ÍM IStéHesíícíT ffiyéiBket teljes mértékben nem engedik érvényre jntutni.
Bármily nagyot, nagyszerfit gondol is az ész, anyag . nélkül nem túrija azt testbe önteni ; az anyagiság uralja egész valónkat, mely életünkön végighúzódik. A nemzetek, államok virágzásának fó-fö kelléke, felték-le, hogy létezésük \'biztosítására ketló anyagi eszköz--zel rendelkezzenek; ha nagy , nehé; is az. elérendő cél, ha terhelek is feladatok, melyeket teljesíteni kell, ha eszköz van a kivitelre, nehézség alig merül fel, a küzdés, a munka mezején,
Ilyen állapot azonban csak ugy értető el, ha azok az összes tényezők, melyek a helyzet elérésére okvetlen megkívántatnak, — mind együtt vannak év egymásai össze* hatnak.
Ennek a berendezésnek mintk mkelőtt összhangban kell lenni az HM államot alkotó nép torléneli *«tyával, faji és lélektani sajátos* **KávaJ, gezdsságl állapotával, egy-uóvaf\' mindazon lényszókkel, ame
tyek valamely népnek a jellegét megadják;
Csak ugy lesz az állam életének berendezése fejlődésképes, ha annak gyökerei belenyúlnak a nép életének a rétegébe és onnan kapják a tápláló nedvet.
Az itt előadott eszmékkel kapcsolatban nem lesz érdektelen nagy vonásokban rámutatni, vájjon adóreformunk egyes részcKmily mértékben állanak ezen általános elvek szolgálatában és mennyiben felelnek meg ezenkívül is a gazdasági és pénzügyi kövételményekneK.
Azok a reform-törekvések, amelyek az utolsó évtizedben adó\'
nagyjában véve a. nyugati államok, főképen Ausztria adótörvényeinek, minden nemzeti és faji\'vonatkozás nélküli — lemásolása és jól-rosszul váló átültetése voltak. Bár a kultura fejlődésének gócpontját a kontinens nyugati államaiban kell ka/estiünk és bár a kultura terjedése elől egy haladni kívánó nemzetnek elzárkózni ném szabad, mégis egy-egy törvénynek a meghonosítása alkalmával, ami sajátságos viszonyainkat, alacsonyabb kulturánkat, még mai napig is csak részben intenslv mezőgazdasági életünket, jellegünket, fejlődő Iparunkat, kereskedelmünket feltétlenül figyelembe kell venni, mert ezeknek -- Idegen szokások, ,. törvényes szabályok merev átültetése által való — eset-1 leges megbénítása nem lehet célja az államkormányzatnak, az experimentáló* pedig szintén v...