Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
57.4 MB
2012-10-30 10:44:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
265
3013
Rövid leírás | Teljes leírás (1.67 MB)

Zala 1910 217-242. szám október

Zala - Politikai napilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Megjelenik minden hétköznapod eete 6 órakor.
SmrkeíitSiég «• kl«díblv«tal:
NAGYKANIZSA
Kaalnc«y-u. 3.
Telefon-szám: 78.
^-jjj nKlMUnomiaul.
- utyf lltctb >nii»tnw i niikm-\' gaM I.MM. - KttililoK nílfll-Dfut iéBaikodk la névítien lenieket mm „sí aml—b« a MtoaiWl.
_j.lHl— é> uH« dlJUUintaiwlnl naa WaUaiMMnW
Z A LA
POLITIKAI \'ZTj&.FXI+A.F
■ LÓPIMT* AMR I Helybon Poatál
hizhor hordva: En hón lao it Negyedévre 3JW „ Félévre 7.-. Rfén évre It- .
nlWMiHi Egy Mra 1JQ K. NegycÁéne 490 „ Félévre . ft- . Egén ém 18,-
«g»•• *M*M "a • nM>.
Mutataijolf MII WiJiUUUMk »• ■ ■«■» kOilwnéarafc MftatM 60 Mér.
Eifag^xéal aaMf n éfteeg^eekjBk. —(I»M nwMi|taiii>rw
XXXVII. évf. 217. szám.
Nagykanizsa, szombat, 1910. október 1.
nmmujiwm
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Rt
FIUME kávéházban
ma és a következő napokon
FÖLDESI
Szerén hegedüművésznő 10 tagú filhar-monikus hölgyzenekara
AKGELOTTI IMRE
htrnofiioinnijvéu közreműködésével
hangversenyez
Szabad bememenet. Kezdete KI 9 órakor.
A politikai helyzet
Nagykanizsa, aaepttmber 30.
Az országgyűlés megnyíltával a politikai szintéren is megkezdődik a küzdelem. Ámde miből állhat ma ez a küzdelem? Az országgyűlési politikai pártok számaránya vlsszaugrott a hat év előtti -ájla-
poiakra, deinég akkor a függetlenségi és 48-as tábor állandóan támadó és obstruáló volt s a kisebbség nemzeti követelései előtt a többség valósággal meglapult, ugy, hogy Bécs érdekeit a kormány és pártja a magyar országgyűlésen sehogysem védte, vagy csak ím-mel-ámmal: addig ma Bécs érdekében az országgyűlési többség kebelében valami mülelkesedésféle nyilatkozik meg.
De e mögött a mű-lelkesedés mögött : sedit átra cura —" sötét gond 01. Igaz, hogy ezt a mű-lelkesedést leginkább a kormánypárt fiatal stréberjei kultiválják; az is igaz, hogy az ország népeszéj-jeHoszlott reményiében mtfgcua-lódva, komor apátiába sülyedten nézi a dolgok menetét, de csak addig, amig az osztrák vipera hilánkját bele nem mártja a nemzet testébe. Ilyen fulánkos méregtel pedig agyon van terhelve fi Khuen-Héderváry kormány.
A kormányra veszélyt rfjPIz Otztrák-magyar Bank tzabadal-mának a meghosszabbítása és cats) kapcsolatosan > készfizetések kér-
dése. Tudjuk, hogy a Khuen-kor-mánynak\' határozott célja a közös bank fentartása. Minthogy, pedig a kormány többsége azt se tudja, hogy mi fán terem a magyar jegybank csak nagyon természetes, hogy a többség lelkiismeretbeli furdalás nélkül adja föl az ország pénzügyi érdekeH„Bécsnek és az osztráknak. De ez nem fog köny-nyen menni s ha itt a kormáfíy nem fog tudni sikert fölmutatni: a függetlenségi párt, mint a vipera-csipett ember itt fog legelőször fölugrani.
Ez a siker egyedül abban állhat, hogy a magyar állam csak készfizető jegybanknak adhat szabadalmat. KI is mondjuk nyíltan: a kormánynak határozottan nyert ügye van, ha 1911. januárius első napjával készfizetővé teszi az uj szabadalommal rendelkező jegybankot -=~~ ellenben föltétlenül el fog bukni. h« a? n\'s/trftlf-magyar
jegybank szabadalmát a készfizetési kötelezettség felvétele nélkül akarná megujitatni. — We-kerlének és a koaliciós kormánynak a készfizetések kicsikarása neM sikerültebbe aztán aWekerle-kormány bele is bukott, de föltételezzük, hogy~ a Khuen-kormány kedvesebb Bécs előtt i igy annak megadja azt, amit amattól megtagadott. Ez azonban mindegy, mert a politikában mindig a siker határaz, a készfizetések kivívása pedig síkere lesz a Khuen kormánynak.
Bécs látván a Khuen-kormány óriási többségét, sürgeti a hadseregnek már husz év óta nélkü-lözőtt reformját. A kormány ...