Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.54 MB
2012-04-27 10:44:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1227
4208
Rövid leírás | Teljes leírás (810.45 KB)

Zala 1919. 075-099. szám április

Hiányzik: 74., 79., 81., 90. szám
Csonka: 86. szám, 3-4. lap

Zala-népakarat - A szocialista párt hivatalos lapja
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Xi-MI. óv*olyan
Nanyfc.nl«»«, 1919. Aprill* S. Ssarda.
78. tUm.
ZUMEPMUUÏ
- MINDENKINEK! Mindazok, akik rémhíreket terjesztenek, vagy azt hazudják, hogy a kisbirtokot és kisipart a kormányzó tanács kisajátítja, vagy akármi más valótlan dolgot álllttanak, a forradalmi törvény, szék által könyörtelenül halálra ítéltetnek.
DIREKTÓRIUM.
Uj alkotmány.
,A bumoi ái:»m lát«7ólagos Uemott-rúetájA crhLi. ca n proluuriHtuü wbbá iicoi cllitt való. UJ fcruini kell keresni, amely bUtotilMit toKjn h nHitika«^ngnak ai etnbc>i*4g további le)l<idítel,e val bcav.Uotu.l. \'i* »a uj form.i a í\'.uvjel ..." /t ///. iHírrittidotuílt ftlhiivs.itel,
Az uj alkotmánytervezet készen van, a tanácsválasztásokat nemsokára ki fofyuk irni és a választásokat minél előbb megtartjuk — mondotta" tegnap Kun Béla elvtárs. Néhány nap választ már csak el bennünket attól a dicső naptól, amikor örökre meg fog szűnni az a rablóállam, amelyben a burzsoázia a maga osztályuralmát „demokrácia", .népuralom" és más hangzatos jelszavak alá My4etMir A kommunizmus megszünteti a burzsoá áidcmokráciát és megteremti az uj, a magasabb inunkás-¡1 dj^jokrácia formáit. Mindörökre meg-Síümk. az az áldemokrácia, amely csak látszólagos befolyást enged egyes társadalmi rétegeknek az állam kormányzalába, a döntő kérdésekbe: a háború és béke kérdésébe azonban nem ad beleszólást.
Mi jön tehát ezen áldemokrácia helyébe a diktatúra után, amely csak átmeneti állapot a letaszított osztályok időleges fékentartására\'? A választ UJ. Intei:nácionále felhívása adja meg: az uj államforma a szovjet. A dolgo Ib zók tanácsainak kezébe megy át a hatalom; nemcsak a törvényhozó, hanem a bíráskodó és végrehajtó hatalom is.
A szovjet nem a régi értelemben vett parlamentet jelent, hanem egy olyan szervet, amely az összes állami funkcióknak nemcsak kezdeményezője, hanem végrehajtója is. Egészen uj fajta cselekvő szerv ez, amelynek kiépítése alulról felfelé történik. Először a helyi tanácsokat kell kialakítani, a hely tanácsokból kell kialakulni a járási tanácsoknak, ugy azonban, hogy ezekben együttlegyenek a városi és a falusi tanácsok kiküldöttei, hogy szorosan együttműködhessek a város és falu prolctársága. Ennek az elvnek kell érvényesülnie a megyei tanács megalakításában is. A városolt és megyék kiküldötteiből alakul azután « tanácsok országos gyiilése. Ezek a tanácsok egymásnak vannak alárendelve és mindegyik tanács intéző bízott-k ságot küld ki, amely ismét szervekre r oszlik.
Csak így lehet az egész hatalom •
proletárságé: az egész proletárság cselekvő részt vesz nemcsak a törvényhozásban, hanem a végrehajtásban is Legfőbb elve az uj alkotmánynak az, hogy jogokat csak a dolgozók élvezhetnek és aki nem dolgozik, vagy nem végez hasznos munkát, az nem tehet cselekvő része a jorradalmi uj alkotmánynak.
Ez a folyamat természetesen nem\' pillanatokig tart: ezért kell a diktatúra. Az államhatalom roppant kolosszusának ledöntése nem történhetik meg máról holnapra. A tanácshatalom megszervezése és kiépítése olyan munka, amely-nejt gyorsabb vagy lassúbb lefolyása a
proletárság biztos és tiszta célkitűzésétől, történelmi hivatásának tiszta átlátásától függ. Az átmeneti idő alatt tehát az egész proletáriátusnak egységesen kell támogatni a központi hatalmat, együtt kell vele dolgozni mindenkinek, dc nem kicsinyes, gáncsoskodó ellenőrzéssel, hanem egységes akarattal és komolysággal. \'Tegyük ezt annak tudatában, hogy az uj alkotmány keresztülvitele nemcsak magyar ügy többé, hanem az egész világ proletdrságunak ügye ; nekünk jutott a legnagyszerűbb, de legnehezebb jeladat: alkotmán...