Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.54 MB
2012-04-27 10:44:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1261
4276
Rövid leírás | Teljes leírás (810.45 KB)

Zala 1919. 075-099. szám április

Hiányzik: 74., 79., 81., 90. szám
Csonka: 86. szám, 3-4. lap

Zala-népakarat - A szocialista párt hivatalos lapja
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Xi-MI. óv*olyan
Nanyfc.nl«»«, 1919. Aprill* S. Ssarda.
78. tUm.
ZUMEPMUUÏ
- MINDENKINEK! Mindazok, akik rémhíreket terjesztenek, vagy azt hazudják, hogy a kisbirtokot és kisipart a kormányzó tanács kisajátítja, vagy akármi más valótlan dolgot álllttanak, a forradalmi törvény, szék által könyörtelenül halálra ítéltetnek.
DIREKTÓRIUM.
Uj alkotmány.
,A bumoi ái:»m lát«7ólagos Uemott-rúetájA crhLi. ca n proluuriHtuü wbbá iicoi cllitt való. UJ fcruini kell keresni, amely bUtotilMit toKjn h nHitika«^ngnak ai etnbc>i*4g további le)l<idítel,e val bcav.Uotu.l. \'i* »a uj form.i a í\'.uvjel ..." /t ///. iHírrittidotuílt ftlhiivs.itel,
Az uj alkotmánytervezet készen van, a tanácsválasztásokat nemsokára ki fofyuk irni és a választásokat minél előbb megtartjuk — mondotta" tegnap Kun Béla elvtárs. Néhány nap választ már csak el bennünket attól a dicső naptól, amikor örökre meg fog szűnni az a rablóállam, amelyben a burzsoázia a maga osztályuralmát „demokrácia", .népuralom" és más hangzatos jelszavak alá My4etMir A kommunizmus megszünteti a burzsoá áidcmokráciát és megteremti az uj, a magasabb inunkás-¡1 dj^jokrácia formáit. Mindörökre meg-Síümk. az az áldemokrácia, amely csak látszólagos befolyást enged egyes társadalmi rétegeknek az állam kormányzalába, a döntő kérdésekbe: a háború és béke kérdésébe azonban nem ad beleszólást.
Mi jön tehát ezen áldemokrácia helyébe a diktatúra után, amely csak átmeneti állapot a letaszított osztályok időleges fékentartására\'? A választ UJ. Intei:nácionále felhívása adja meg: az uj államforma a szovjet. A dolgo Ib zók tanácsainak kezébe megy át a hatalom; nemcsak a törvényhozó, hanem a bíráskodó és végrehajtó hatalom is.
A szovjet nem a régi értelemben vett parlamentet jelent, hanem egy olyan szervet, amely az összes állami funkcióknak nemcsak kezdeményezője, hanem végrehajtója is. Egészen uj fajta cselekvő szerv ez, amelynek kiépítése alulról felfelé történik. Először a helyi tanácsokat kell kialakítani, a hely tanácsokból kell kialakulni a járási tanácsoknak, ugy azonban, hogy ezekben együttlegyenek a városi és a falusi tanácsok kiküldöttei, hogy szorosan együttműködhessek a város és falu prolctársága. Ennek az elvnek kell érvényesülnie a megyei tanács megalakításában is. A városolt és megyék kiküldötteiből alakul azután « tanácsok országos gyiilése. Ezek a tanácsok egymásnak vannak alárendelve és mindegyik tanács intéző bízott-k ságot küld ki, amely ismét szervekre r oszlik.
Csak így lehet az egész hatalom •
proletárságé: az egész proletárság cselekvő részt vesz nemcsak a törvényhozásban, hanem a végrehajtásban is Legfőbb elve az uj alkotmánynak az, hogy jogokat csak a dolgozók élvezhetnek és aki nem dolgozik, vagy nem végez hasznos munkát, az nem tehet cselekvő része a jorradalmi uj alkotmánynak.
Ez a folyamat természetesen nem\' pillanatokig tart: ezért kell a diktatúra. Az államhatalom roppant kolosszusának ledöntése nem történhetik meg máról holnapra. A tanácshatalom megszervezése és kiépítése olyan munka, amely-nejt gyorsabb vagy lassúbb lefolyása a
proletárság biztos és tiszta célkitűzésétől, történelmi hivatásának tiszta átlátásától függ. Az átmeneti idő alatt tehát az egész proletáriátusnak egységesen kell támogatni a központi hatalmat, együtt kell vele dolgozni mindenkinek, dc nem kicsinyes, gáncsoskodó ellenőrzéssel, hanem egységes akarattal és komolysággal. \'Tegyük ezt annak tudatában, hogy az uj alkotmány keresztülvitele nemcsak magyar ügy többé, hanem az egész világ proletdrságunak ügye ; nekünk jutott a legnagyszerűbb, de legnehezebb jeladat: alkotmánymintát csinálunk egész Európa számára.
L. ).
A hadügyi népbiztos rendelete.
A katonai ruha és felszerelés lefoglalása a magánosoknál.
Budapest, ápril 1. A M. T. I. jelenti: A hadügyi népbiztos a katonai ruháknak és felszereléseknek a magánosoknál való lofog-latósa tárgyában a következő rendeletet adta ki: ^
A Vörös Hadseregnek e legsürgősebben szüksége van minden használható katonai ruhára és felszerelésre. A szükséglet fedezésére a hadügyi népbiztosság igénybe veszi a magánosoknál levő következő használható cikkéket : Zubbony, nadrág,- köppeny, bakkancs, csizma, katonai bélyegzővel ellátott fehérnemű, derékszíj, fegyverszij, hátizsák, stb. Az igénybsoétel alól mentesek a tényleges katonai szolgálatban.Joy^ c^ónek^ a vörös karhatalom és a munkásgárdák tágjai, "Vála-" mint azok a leszerelt katonák, akiknek a katonai ruhán kívül más ruhájuk nincs. Az ipari és földmunkások a beszolgáltatott cikkekért kártérítést kapnak. A folszerelési cikkek összegyűjtésére a vidéken a direktóriumok által a katonatanács, a katonai hatóságok és
a szabószervezet csoportjának megbizottaiból bizottságok alakitandók. Munkájuk eredményéről a legközelebbi ezred parancsnokságánál kell jelentést tenniök. A.rendelet ellen vétők felett a forradalmi törvényszék Ítélkezik. >
Pogány, hadügyi népbiztos.
A magyar Jegybank kormányzója az államadósságról.
Béos, április 1. A Presse Budapestre
kiküldött tudósítója előtt Lengyel Gyula, a magyar jogybank igazgatója a következőket mondotta:
— A\' szelvény beváltás szüneteltetése még nem jelenti az államadósság semmissé nyilvánítását, csak ezen kérdés megoldásának elhalasztását. A jegytyWrif\'fennmaradása sem befejezett dolog, mert a pénznek a tanácsköztársaságban való megmaradása még nem tisztázott dolog. A készpénzforgalmat a minimálisra kívánjuk korlátozni. Reméljük, hogy a pénzforgalom helyébe teljesen az átutalási forgalmat tehetjük.
Párlsban még mindig tárgyalgatnak
Az, amerikaiak otthagyják Párlst.
Rotterdam, áprii\'s í. Á Newybrk ícmps párisi tudósítója jelenti lapjának: Az ameri-kaiaK rövidesen ott fogják hagyni a párisi békekonferenciát. Ha a békekonferencián a helyzet nem változik meg, valószínű, hogy a világ még nagy szenzációkat él meg. A négyes tanács ülései a szó szoros értelmében holtpontra jutottak: az időt csak pocsékolják, ugy, hogy a helyzet mindig rosszabb lesz.
Beismerik a kapitalizmus csődjét.
Páris, április 1. (Radíó.) A békekonferencia bizottsága elfogadta azt az egyezményt, amely nemzetközi munkásszervezetet létesít. Az egyezmény 41 szakaszból áll és.a szakaszok hangsúlyozzák, hogy • Jalenlagi munkafeltetelek Igazságtalanok és az ebből timadó mozgalmak veszélyeztetik a világ békéjét és harmóniáját
Pirls, ápilis 1. Az Echo de Paris jelenti: Foch tábornok az utasítások átvétele után elutazott, hogy érintkezésbe lépjen a német békedelegátusokkal.
Pária, április 1. (Radio) Newvork Herald jelenti Párisból: YVihon küldöttséget fogadott, amely az amerikai kongresszusnak
hat köztársasági és hat demokrata tagjából alakult. A küldöttség .bejelentette, hogy az
amerikai nép helyesli a párisi békekonferencia népszövetség tervozetét. Hogy azonban a kor.gressus is elfogadhassa a tervezetet, kell, hogy biztosítékokat adjanak a Monroe-elv feltétlen megvédésére.
Most Is kísért a cseh-délszláv N korridor.
Prága április I, A cseh-délszláv korridor kérdése még nem dőlt el a békekonferencián, azonban remélik, hogy nemsokára ez is sorra kerül. A „Narodni Listi" szerint 140 kilométer-széles korridorról van szó, míg a cseh hivatalos körök 30—40 kilométer szélességgel is megelégednének. A csehek mindenáron Arról akarják meggyőzni a franciákat ós angolokat, hogy a világbéke és Keleteurópa fejlődésének érdeke az^ hogy egy salzburgi és muraközi köztársaság alakuljon, amely a magyarokat\'és németekét elválasítja.
Kommunisták Grácbam, Q- Ao, április 1. A kommunista mozgalom Grácban egyre terjed. Néhány nap óta sok oroszt lőhet látni Grác utcáin, akik miné kommunista agitátorok és tömérdek bslseviki rüpcédulát terjesztenek.
/
ZALA NÉPAKARAT
1010. április 2.
Garbai elvtárs a
székely katonák közt.
Rcg^ellől «stis; a kormAmyxó-tauAcH «tuöke mellett.
- Saját tudósítónktól. —
Gorbni Sándor a forrndalmi kormányzótanács elnöke meglátogatta hétfőn a Szincr-váralja és Nagybánya közötti demarkációs vonalon álló székely katonákat, hogy átadja nekik a magyarországi elvtársak forró-üdvözletét és tnegiürösszo lelküket a diadalmas proletárforradalom nemes oszmélben. Reggel 7 órakor zuhogó esőben futott be az elnök vonata a szatmári pályaudvarra, ahol szerény átázott ruháju kopott munkások álltak sorfalat. A szatmári vörös katonák zenekara a Marscil-les hangjaival várta az ország első elvtársát, Garbai Sándort.
Urak, miniszterek, fejedelmek, letűnt rosz álmok lidércei, miért nem láthátták ezt a fogadtatást ? Nem termes kocsiban jött a proletár vezér es nem kitüntetésre éhes főispán fogadta. A szürkeriSfes, gyürÖt gallérú Jellinek Kde a szatmári direktórium cgy-sr.erü munkástagja üdvözölte az elnököt, aki aki nem volt sem mélyentisztclt, sem méltóságos, sem kegyelmes, sem fenséges, hanem eeoknek az összessége, minden: elvtárs I Az elnök elvtárs szeretettel lép el a kivonul : székely díszszázad előtt és szeretettel fogadja | Hóién*! János .elvtárs jglentkPKsét i^, akj. a szatmári 12-os vörös katonák üdvözletét tolmácsolja. Semmi feszesség, semmi drukk, nom üres hódolat ez, nem kikényszeritett alázat: dolgozó proletárok szeretetteljes találkozása, meghitt, bizalmas baráti találkozás.
A szatmári városháza dísztermében mintha Kossuth és Rákóczi képei megeieve-nedvo figyelnének Garbai elvtárs dübörgő szavára, amint falat megrázó hangon hirdeti a szabadság diadalát:
— Vége a bérrabszolgaságnak, a herék baldog, féktelein kényelmének, akik milliószámra kergették vágóhidra a tehetetlen proletárt, akik a kevesek, a kiváltságosak, a rablók diktatúrája alapján halálba, nyomorba döntötték a magyar proletárt. Most már azután elérkezett a többség, a dolgozók, a becsületes proletárok diktatúrája, a boldog békés társadalom vörös hajnala, mely nom ismer munkátlanokat, heréket és nem tür kizsákmányolást. . —mv—„.w-—.^.
Hihetetlen hatása van Garbai elvtárs súlyos kalapácsként leosapó mondatainak. A kirendelt gyorsíróknak már megmerevedik a keze. A Vigadó nagytermében a harmadik másfélórás beszedet mondja Garbai elvtárs és ml van még hátra? Szerónyjebéd a Panonnia éttermében, aztán kopott, rozoga, háborúban megviselt kupéban kiutaztunk Szinérváraljára, a derék székely katonákhoz. Az apai állomáson , ¿reg, fáradt, sároscsizmás földmivoslegény üdvözli Garbait, Megnyugtatást kér, hogy a- sze-, gény ember kicsi vagyonkáját nem veszik el, nem szocializálják. Itt mondja cl Garbai ne gyedik nagyhatású beszédét: megnyugtatja «x embereket, hogy a kormányzótanács nem nyúl a kiavagyonhox, a kis ltkóház hoz, a kicsike bolthoz ; nekünk a gazda gok, az elbizakodott kUaákmányolók jpg taUnaiggai és rablétsal ösazeharáobolt vagyona kell.
Az ötödik beszéd Szinér.váralja állomásán hangzott el, a hatodik a székely fróíit katonái clótL Aleg Szinórváralja lelkes, népc-nek mond egy beszédet Garbai elvtárs, aztán visszafole megint az apai állomáson az ott összegyűlt székely katonáknak a nyolcadikat. Istenem, nyolc ilyen hatalmas, nagyszerű tartalommal, gondolatokkal tultömött beszéd egyetlenegy napon l Ennyit dolgozni csak Garbai elvtárs tud! Ennyi\' múnkár a munka társadalma : « proletárdiktalura som ktván. Vagy csak mi gondoljuk ezt soknak? Sötét este van, mire újra vlsszaöikozünk Szatmárra. Mindnyájan fáradtak vagyunk, csak Garbai elvtárs ugrik lo frisKon, fiatalosan n vonatról.
Nagy Imre.
r Termelőszövetkezetek alakulnak Zalamegyében.
Horyáth Béla gazdasági biztos elvtárs nyilatkozata. — Megmaradnak a kisbirtokok. f A reformot 70 gazdatiszt hajija Végre. — Egyéni kisajátítás a WseTnberek részére
A földművelésügyi népbizosság a nagykanizsai direktórium mellé Horváth Béla elvtársai nevezte kl Mzdastfgi bizlosaá. Horváth Belő elvtárs, aki a lermeKfezövei-kezetek felállításával van megbízva, íe«uap Nagykanizsára érkezeit és hivatalos működéséi rögtön megkezdte. Munkatársunk felkereste Horválh elvtársai, aki a hozzáintézel! kérdésre a.termelőszövetkezetek felálr fitásáról a kövcikező kijelentést telte a Zala-Népakarat részére:
— Minden Intézkedés a termelés biztosításának érdekében történik. Ehhez az első lépés a termelő szövetkezetek gyors felállítása. A termelőszövetkezetek felállítását már megkezdtem, amennyiben mindazokat a nagybirtokokat, amelyeket az eddigi tulajdonosaik maguk, illetve a családjukkal megművelni nem tudnak, termelőszövetkezetnek deklaráltam a veliik mint ilyenekkel érintkezem. Mindenesetre, hogy a termelőszövetkezetek de facto b felállíttassanak, munkatársakra van szükségem s a vármegyét ebből a szempontból elősször meg kell szerveznem. A volt politikai járásokat termelőszövetkezeti járásokra osztjuk fel, amelyek viszont kisebb körzetekre lesznek beosztva. Minden körzetben egy gazdabiztos fogja a termelési vezetni, aki az egyes termelőszövetkezetekben megfelelő segéderőkkel fog rendelkezni. Mintegy 70 hivatásos gazdasági segéderő fog a közeljövőben leérkezni, amely tárgyban ma egy sürgető táviratot intéztem a földmüvelésügyi népbiztossághoz. Oly szervezel fogja a termelés adminisztratív részét lebonyolítani, amint ez a múltban bármely mas magánvállalatnál is meg volt. Abban fog a mi termelési rendünk a magán adminisztrációtól különbözni, hogy minden szál a földmüvelésügyi ncpbizlosságnál fut össze.
Horváth Béla elvtárs gazdasági biztos o földreform végrehajtásáról a következő részleteket mondotta el:
— Akinek annyi földje van, amennyit maga és családja megmivelni képes, továbbra Is tulajdonában marad, legyen az 100 hold Is. Akinek tulajdonában nagyobb föld terület van, mint amelyet ő és családja megművelni tudna, az bérmunkások (cseléd, napszámos, szakmányos)igénybeyctelével les? megművelve. Ez azonban csakis akkor engedhető meg, ha az áz illető községben munkafelesleggel rendelkező földmunkások (tanácsok) beleegyezésével történik s ha a bérmunkásoknak a kollektív szerződésben, avagy az országos kormányzó taudes állal megállapított járandóság bizlosittatik. Olt ahol a lermclés nem látszik biztosítottnak, ha vezetés a tulajdonos kezében marad, vagy ihol a munka lelesleggel rendelkezők nem halandók bérmunkásképpen dolgozni, ott a községi földmunkástanácsnak jogában van a gazdaságot az állam részére kisajátítani és azt az igénylőknek használatra átengedni. Az Ilyen kisajátított birtokon azonban, klzáfólag termelőszövetkezetek alakítandók. Ahol a munkafelesleggel rendelkezők kis része egyéni kisajátítást akar, kivételesen meg lehet ezt engedni ajon esetben, ha az illetőknek van megfelelő felszerelése és vetőmagja, amellyel a kisajátít tott földet megművelheti. Az ilyen kihasltás-nál azonban ügyelni kell -arra, hony egy családnak a szántófödje a kilnisitolt darabbal együtt 5 magyar holdnál, rétje pedig az egy magyar holdnál nagyobb ne legyen. Olyan földmunkás családnak, kiknek nincs házhelylik, a községben avagy annak közvetlen közelében kihasítható egy magyar holdnál nem nagyobb házhely és házikert terület, ■ipari munkásoknak, tisztviselőknek és egyáltalán mindenkinek, aki mezőgazdasági munkával általában nem foglalkozik ugyan, de főfoglalkozása megengedi, hogy családjával házlszükséglet céljajra termeljen, kiadható családonként legfeljebb 400 négyszögölet kivető terület F!z a terület azonban csakis ott adható ki, ahol a földmivesek igényei már kielégítést nyertek. Ezen kert-területek az egyes családok részére ki is
hasithaíók, mindazon által arra kell törekedni, hogy azok szövetkezel! alapon műveltessenek. Ilyen kerllerület nem adható annak, ki azt részben, vagy egészben bérmunkásokkal akarja megműveltem!.
- Legelő, szőlő, komló-telep, kerti-telep, gyümölcs, homok, kavics, agyag, bányo! halastó, fűzfa-telep, nádas, díszkertek, épületek egyes egyének között kl nem hasithatók. I Amennyiben azok valamely birtok alkotó Vészel képezik, ugyanazon elbírálásban részesülnek, mint matra a birtok, ha-pedig birtokkal összefüggésben egyáltaái nincsenek, szövetkezeli kezelésbe adandók\' Valamely blrlokkal összefüggésbe nem levő és annak üzem fentartásához nem szükséges erdőterülei köztulajdonba megy .ál. Ezen erdőterületnek mikénti klhasználávsa a helyi viszonyok figyelembe vételével-, a földrnilés-ügyi népbiztosság rendelkezései szerint történik Legelő szövetkezeli tag olyan egyén lehet, kinek legeltetésre alkalmas állata van, avagy ilyet beszerez s állataihoz mérlen nincs elég legelője. Itt elsősorban azok lehelnek szövelkezell tagok, akik. legelővel egyáltalán nem rendelkeznek.
-r- Szőlő szövetkezel! tag csak az lehel, aki a szőlő munkáját maga családjával képes végezni. Egy családra a szövetkezeiben I magyar holdnál nagyobb terület nem számitható, Haszonkerti 4 szövetkezeti tagok c^ak azok lehelnek, akik a kert összes munkáit végezni képesek. Homok, kavics, anyagbányák, füz-telepek csakis községek nek vagy szövetkezeteknek adhatók. Disz-kerleke! kizárólag községek vehelpek át közhasználatra. Épületek\' elsősorban közcélokra igénylendők, ha ily célra nem alkal masak, olyanoknak engedők át, akik lakást igényelnek. Halastavakat, nádasokat, gyütftöl csösöket községek vagy szövetkezetek ige nyelhetnek. Tangazdaság céljaira minden község már most köteles igényelni 15—20 hold területet, melynek addig Is, inig a gazdaság telázerelliető nem lesz, művelésé ről a község, köteles gondoskodni..
— Szövetkezeli kezelésre az állam\'által lefoglalt, gazdaságokban további Intézkedésig az üz^rfilőkél a gazdaság vo\'t tulajdonosa köteles rendelkezésre bocsátanj. Az állam által szövetkezel! kezelés céljaira lefoglalt gazdaságokról rendszeres leltár készítendő. A leltáfozásnál követendő- Irányelvekről -pár-napon belül külön utasítást kapnak a birtok-reform végrehajtásával megbízott szervek. A szövetkezei! gazdaságok megszervezésé-\' ről ugyancsak a legközelebbi időben meg-, felelő utasítások fognak kiadatni. Mezőgaz dasági iparüzemek azon birtokkal egyiiii sajátíthatók csak kl, melyhez tartoznak. Ezek tartozékai a birtokon létesítem termelőszö: vetkezetnek. Ha valakinek oly terülelii ingatlana van, melyet megművelni képes ugyan, azonban az lelek közcélokra, avagy házhelyeknek egyedü/ alkalmas hely, ezen célokra az kisajátítható. Gondoskodni kell a/onban arról, hogy az Illető más helyen olyan területű ingatlant kapjon, melyet csa-ádjával megművelni képes.
—• Végül különösen hangsúlyozni kívánom, -T- folytatta Horválh gazdabiztos elvtárs — hogy azok a szegény földművesek, akiknek fuvaruk van, ha vetőmagvuk nincs is 5 hold szántóföldet és egy hold rétet kaphatnák, ha az ebbeli igényüket bejelentik; továbbá mindenkinek az az eddig birt földterülete, amelyet akár saját maga, avagy családjával meg tud művelni, ha a 100 holdat meg is haladja, továbbra is birtokában marad. Ami a belterjes gazdálkodást illeti, erre különös gondot fogunk fordítani A szovjetkormány .feltétlen az igaz-stág, szellemében fog eljárni a milönös tekiri: tettel lesz a földmunkásokra, azonban abban az esetben, ha a munkásság a reh-delet és a szocializáló biztos megérkezése és intézkedése előtt saját kezdeményezéséből hajtaná végre a termelőszövetkezetek felállítását, ugy a rend fenlartása érdekében kénytelenek volnánk a legszigorúbb rendszabályokat életbeléptemi.
1919. éprilis 2.
ZALA-NÉPAKARAT
A Vörös Hadseregbe jelentkezzék, életkorra való tekintet nélkül, minden kiképzett proletár katonai
HÍREK.
április
NAPTAR.
A nap kól 5 ótt) 51 perckor, nyugszik 6 óra 21 perc-J kor.
" ; A hold kól éjjel 3 óra 41
Szerda i porckor, nyugszik délután 2 óra
I 26 perckor
— A direktórium tagjait Sneff, Brónyai és Bárány politikai meghízott elvtárnak késlik, hogy ma (áulakáNnkoii sem tilvatatOM, sem magánügyekben nem fogadnak.
© A pénzügyi népbiztos megbízottja Nagykanizsán. A pénzügyi népbiztos. Nagyi kanizsa város területére á pénzintézetek igyeinck v.ezetésével Forbdt Jenő olvtársat bízta meg\'és \' felhatalmazta arra, hogy az egyes intézetekhez ¡r maga belátása szerint ollonőrző megbízottakat küldhessen ki, valamint, hogy minden rendelkezést megtegyen, amit a magyar tanácsköztársaság erdőkében s a forradalmi kormányzótanács rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában szükségesnek tart. Forbát elvtárs, aki tegnap délután érkezett meg Nagykanizsára és ma kezdi meg tevékenységét — munkatársunk előtt a kővetkezőket" mondotta:
— Célom a kanizsai munkástanáccsal legteljesebb .egyetértésben a kormányzótanács rendeletünk legs-.\'.igorubb betartását ellen-érizrv\', VÍCtúleg ;izokat végrehajtatni és ezzel a proletártömogck megelégedését megnyerni. Kötelességem a pénzintézeteket uj szellemben teljosen átorganizálni, hogy az egyes pénzintézetek vezetése olyan kezekbe korüljön, amelyek egy pillanatra sem tévesztik szemük elől a nagy célt, hogy ideáljainkat gyakorlatilag is megvalósíthassuk.
— FELHÍVÁS A (i AZD A BIZTOSOKHOZ 1 A megyében trtüködésben levő gaz-dablztosok jelentsék sürgönylleg beosztásuk székhelyét. A Direktórium.
— Habsburg Ferencet őrizetbe vették. Megírtuk, hogy Habsburg József fiát: Habsburg József Ferencet a nagykanizsai direktórium parancsára Vujnovits elvtárs polgári *?tos..BMdape$U«i. kiaérte,.. Vajngyits ..elvtárs. Habsburg Ferencet Sowslch Andorral egyetemben Vdt>ó Bela belügyi helyettes népbiztos elvtársnak adta át. Vágó elvtárs Habs-
- burgot és Soms.sichot kihalgattatta, majd elrendelte őrizetbe vételüket Kihallgatásukkor különösen kiemelték a nagykanizsai idirektó-rium humánus eljárását, amit Vágó\\elvtars megelégedéssel vett tudomásul. 1
— Nafcy Lajost visszahelyezték Wllá sába, Nagy Lajos \' gazdatiszt elvtársát • — amint annak idején megírták a lapok rr a Weisz-féle uradalomnak termelőszövetkezetté való átalakítására irányult .működése miatt állásából elmozdították. Az t uradalom \'oizal-uiifórfitcstüieie tegnap tartott ülós\'én egyhangúlag elhatározta, hogy Nagy Lajos elvtársat visszahelyezi.
— Kinevezés. A direktórium Mfaics Jolán- elvtársnőt a VI—VII. kerületbe rendes evónőüljjnevezte ki.
— Letartóztatják a zalaegerszegi huszártiszteket. Zalaegerszegi tudósítónk tele-fenjelcrltósc.: A Zalaegerszegen állomásozó huszárezred tisztikara a proletárdiktatúra. ";i-hirdetésekor a kaszárnyákban ellenforradalmi tendenciájú beszédekot tartott a katonáknak. Ezért a zalaegerszegi. direktórium kitiltotta a huszártiszteket a kaszárnyákból s további intézkedésig cfey magánópületb\'en • internált^/ Ókét\'. Ugy értesülünk, hogy a hadügyi ncp-\' Metosságnak tegnapelőtt Zalaegerszegre érkezett politikai megbízottai a munkástanáccsal egyetemben ugy döntöttek, hogy lefegyvor-zlk a huszártisztekei. A huszártisztek, saám-s«ednt huszönöten, dzsentri famíliákból származnak s javarészt volt grófok és bárók, akiknek személyei os magánérdekei egyálta-
lában nem nyújtanak garanciát arra, hogy személyes szabadságuk meghagyása esetén nem folytatják-e erkölcstelen üzolmeikét továbbra is. A huszártisztok letartóztatása és forradalmi tjrvénysztk ele allitasa a közeli órákljjm várható.
— Gimnazisták a vörőshadseregben. Az ilju magyar köztársaság leghatalmasabb támasza a\' vöröshadserog, a proletáriátus erőforrásaiból mind nagyobb és nagyobb [méretűvé alakul ki./Az ifjúság, amelynek a \'munkásmozgalmakban való részvételéről annyi kedves emlék ól a magyar proletariátusban, szintén megmozdult, hogy a kommunizmus gyönyörű céljait mindenkivel szemben megvédelmezze. Luidcs József, Harmai/i Jenő, Kiss Ernő és Takács József a kanizsai gimnázium tanulói mogjoUntck Sneff József politikai megbízott élvtársnál és kérték, hogy a vöröshadseregbe való belépésüket tegye lehetővé. Sneff elvtárs természotosen azonnal intézkedett, hogy diákelvtársaink felvétele elé semmiféle akadályt no gördítsenek, örömmel •regi<«íiráljuk ozt a hirt, mert a nacionalista eszinékkol félrevezetett diákproletárok \'öntudatra ébredését látjuk benne.
— Felfüggesztett városi tisztviselők. A direktóriuma munkástanács végrehajtó bizottságának megbízásából ma a következő értesítést küldötte Prack István. Novai Imre, Jutási József, Füredi János, Orbán József városi tisztviselőknek : Értesítjük,\' hogy Nagykanizsa városánál viselt állásuktól felmentjük, mert további működését a közszolgálat érdekében nem tartjuk kívánatosnak. Felhívjuk, hogy hivatali működését azonnal szüntesse be. A Diroktórium : Sneff, Brónyai, Bárány. A Munkástanács tegnap este tartott ülésén elhatározta, hogy Prack, Füredi, és Nov/ű tisztviselők szolgálatát nem tartja-továbbra kívánatosnak és megbízta a direktóriumot,. az említett tisztviselők elmozdításával Jutasy és Ojbán városi\' "tisztviselőket — eiiibe/séges} szempontoktól irányítva — állásiban továbbra is meghagyta. f
— A Magántisztviselő* t Kereskedelmi Alkalmazottak X hó iá/ osto 0 órai. kezdettel közös táncgyakorlat, tartanak.a Szocialista Klub dísztermében.
— Szabad az élelmiszerszállítás Budapestre. A hadügyi népbiztos a belügyi népbiztossal cgyctériőleg táviratban közül te a nagykanizsai \'Vásüti* "vörös^\'mozg\'áfírseggór* hogy az élelmiszer szállításra eddig fcnn-állotttilalmat felfüggesztette. A jövőben kézi-podgyászként bárki szállíthat Budapestre élelmiszert, de csakis saját szükségletre JJgyan-csaíc megengedtetett az élelmiszerszállítás az iparigazolvánnyal ellátott kereskedőknek. A kózipodgyászként szállított élelmicikkeknek szállítását csak az esetben szabad megakadályozni, ha világosan kitánik, hogy az adott esetben lánckereskedelemről van. szó. .
— Pacsán rend van. Pacsai tudósit^nk jelenti: A pacsai munkások és földmívcsek a nagykanizsai direktórium tegnapi-körtáviratának megfelelően megválasztották a földmivos és munkástanácsokat. A munkástanács elnöke. Házy Ferenc elvtárs, az együttes tanácsok elnöke pedig Landl Foronc elvtárs lett. Az együttes tanács ülése elhatározta a vörös hadsereg részére a toborzást, megalakította a különféle szakbizottságokat, elrendelte az üzletekben a leltflfőzást, a fegyverek beszolgáltatását. A bizalmi kérdések során Pd\'tly László főbirö élvtársnak hivatali működése iránt bizalmát fejezte ki. Határozatot hozott, hogy a tanácsok tagjai szigorú büntetés mellett -köteleztetnek a gyűléseken megjelenni, mert aki igazolatlanul távol marad, azt a proletárok árulójának tokinti. Pacsán a legteljesebb rend és nyugalom van, amelynek; fentartásáról a vörös őrség gondoskodik.
— Volt tengerészek figyelmébe. Felhivatnak a kanizsai és környékbeli volt tengerészek, hogy 1919. évi április 8-án este fél 8 órakor a városháza nagyteimében nagyfon-.tosságu ügy tárgyalásáfu okvctleptU.. jelenjenek «Wg- Propaganda blzotiag.
volt
— Értesítés. A nyomdai termékek elosztásával a nagykanizsai direktórium mog-bizta Weítner Zsigmond, László Boldizsár és Kajdi Gyula nyomdász elvtársakat. Figyelmeztetjük az Összes pénzintézeteket, vállalatokat, közhivatalokat, szakszervezeteket, hogy nyomtatványmcgrendelések csakisjnálunk a Kaszinó helyiségében a (pártirodában), eszközölhetők. A mi ellenjegyzésünk nélkül semmiféle nyomdai megrendelést a nyomdák nem fogadhatnak el. Weltner Zsigmond, László. Boldizsár, Kajdi Gyula, — Ez az intézkedés néni vonatkozik magánosok és üzletek nyomtatványmegrendeléseire, amelyek tehát ezentúl is bármely nyomdának /felad hatók. #
— Eljegyzés, testőrtiszt eljegyezte
— Értesítés. A nagykaniz^f cipész é.s csizmadia iparosok szakoatályafertesiti ösz-szcs tagjait, hogy ma ápfllis /-árt, szerdán délután fél 6 órakor az ipa\\oltület helyiségében az összes kellékeket rmfevásérolhatják.
— Megszűnt a borravaló a borbolyoknál. A borbélymesterek ós alkalmazottak--folyó évi április 1-én kollektív\' szérződést— kötöttek,\' melynek értelmében a eegéd elvtái-— sak többé borravalót nem fogadnak\' el. .A — munkaidő tart április 1-től oktiber 31-ig tartó időben: reggel 7 órától délig #s délután fél-2-től este 7 Qráig Novembet 1-étől reggeliéi 8 órától délig, délután fél cettőtöí este ti -óráig. A szégycnláies ós 1< ilázó borravaló-rendszer eltörlésével elvtár aink régi jogos -kívánsága teljesült. A mu kástanács által -jóváhagyott árszabály a köv tkező : Borotvá- ~ lés 1.40 K., borotválás fésüló sel 2 K., haj-~ vágás 3.20 K , \'hájvágás bc otválással 4 50,^ fésülés 70 fillér, Nto\'ermckhaWgás, rövidre 1.80, Gyermekhajvág^s, félrövír és szakáivágás 4.8<?wszaká 1.40,,szakáivágás, fólrüvtdiie.,2, 3.00, fejmosás 1.40, Bajuszvagi kötés 50 f, Bajuszsütés 1 K., számmal 11.20 K., hetenkint kétszeri borot-» válás l hajvágással havonta 11.?0 K, hetón-r kint háromszori borotválás 1 hajvágással ha-,, vonta 10.40 K, hetenkint négyszeri borotválásv-havonta 19.60 K, mindennnapi IftWö^álás havonta 35 korona.
— Pakots Jó»sef irta azt a remek .nim.drámát, mennek cipne &..UúmmQM.. s amelyet az Uránia ma szerdán és csütörtökön ^ mutat- be. A filmet Deósy Alfréd rendezte\'s a főszerepet Hollay Camilla, Gáli Annus és Dán Norbert játszák.
:.40. Haj-*-ágás, géppel C fej borotválás 50f., Bajusz-bérletjegy 10-
Pártügyek.
A nagykanizsai szoclállsta nők szabadszervezete megkezdte vidéki fiókszervc-zeteinek felállítását is. A legutóbb megalakult felsőrajki szakszer vezet elnöke < Kovács lg -nácnó elvtársnő, (Bánfa) Kovács Kálmánné elvtársnő (Vcntcpuszla), Müllor Anna elvtársnő (Kerettye), és Bagladí Magdolna. Alelnök Szűcs Mária elvtársnő. Felhívjuk vidéki elv társnőinket, hogy szervezeteiket mindannyian minél előbb alakítsák meg ^ a nóvja^zóket juttassák hozzánk, hogy a tagsági könyvecskéket kiállithassük. Vídékí jelentkezésokc felvesz és mindennemű felvilágosítást ad délelőtt íí- tői 12-ig a szervezet pénztárosa, található Sugár-ut 14 I. emelet. Este 6-tól 8-ig .pedig a vezetőség a Szocialista Klubban Ka-zincy-utca, a» emeleten van. Vasárnap e hó 6-án nagy nőgyülés lesz a nywi szinkörbon. Gyűlés után tagfelvétől. Vidéki elvtársnők ti is jöjjetek el mibél számosabban.
A szoclállsta nők szakszervezete közli,
hogy hivatalos helyiségét a HsJ^s egyesület helyiségéből\' a Szocialista Kl\'übb ótso emeleti helyiségébe helyezték át. Hivatalos órák minden délután 6—8-ig.
A szabómesterek szakc^portja csütörtök este fél 8 . óraker tyülérf tart, amelyre
ugy a női mint a férfi szabómestereket meg hívja.: Az elnökség. ^ :
4 wALA-NÉPAKARAT
191». április 17.
APRÓ HIRDETÉSEK PVILSG
Egy 1 lovas lőosö«; koiti, egy pár
lószerszám szijistránggal, 2 izék Magyar-utca 12. sz. alatt eladó. jf U73
Egy jó karban. lévő. o; Kinizsi-utca 21. sz. alatt aU pládi fürdő kád 10. / 1166
Egy jó karban léjjj kerékpár eladó Kinizsi-utc 8|lbadonfutó l^jaf szám alatt.
DIludencH ltocals teljes ellátással felvétetik Teleky-ut 11 szam alatt.
Hirdetés.
A birtokrendezés központi hivatalának rendeletére felszólítom I Zalavérmegye területén lakó összes gttdászokat, «kik a földosztás végrehajtásban reszt óhajtanak venni, hogy hivaklomban: »Állami 15. földmérési folüwelőség" Szombathely, Holláh Ernő-utc| 1. sz. minél előbb jelentkezzenek.
Szombathely, 1911). m^ciuj hó 31.
Állami 15. földmérés i
Műszaki tanácsos.
felügyelőség verotő.
Dlrektúrium Nagykanizsa. >111. ügyosztály.
4785/1919. I 1171
Világítás korlátozása.
A szénkészletek nawon csekélyek. Takarékosknunk>kell a vjágitással, hogy midenkinek jussol
Figyelmeztetünk mfidenkit a vilá gitás korlátozására e\\a fcárórára kiadott rendeletekre..
Ezek betartását bi^jmi egyénekkel fogjuk ellenőrizni és túllépésüket legszigorúbban fogjuk büntetni.
Nagykanizsán, 191Ö. márc. hó 27.
Bárány s. k.
14/1919. végr. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c 102. §-a éilelmébcn ezeime) közhírré tei.zl, hogy á nagykanizsai lárásÉróságnak 1919. évi Pk. 612 számú végzése Jfivetkezlé-
;os javára január hó ájtás\' utján ¡ára becsült ló és egy il nyilvános
isai iárás-iu végzése és eild\'g niegálla-Teleki ut a. teendő "¡k nap-
ben Tuboly Bándiné szentliszlói 319 K 05 f. 8 jár. 27-én fi ganatositoll le- és feliiifuglali következő ingóságok,1 vastengelyU és vasiöci árverésen eladatnak.
Mely árverésnek bíróság 1919 ik évi Pk! folytán 319 kor. 05 fii\', psszesen 40 koronában pitoll költségek ereiéig, Na^, 5. és onnét fotvtatva Pelöft-i megtartására 1919. évi április jinak délelőtti \'fi9 úrija határidőül kim-zetlk és ah|ioz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX t-c. 107. és 108 g-ai értelmében készpénzfizetés melleit, a legtöbbet ígérőnek, szükség eseién becsáron alul is el fognak ada ni.
Atntnnyiben a\' elárverezendő ingőságnkat mások is 1c- és fe Ulfoglaltatlák és azokra ki-elégi\'ési |og"t nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrende tetik.
Kelt Nagykanizsán, 1919. március hó 24.
\\ Ha^n Gyula
JbllÓlígl Tlgi.h«jli.
""""""fi
nagymoxsászInhAz
Siinu szálloda. Telefon 74. sí.
Hitül, kedden ét sieidán, mlrclus 31. iptllls I. «< 1.
Robinson kisasszony
Kalandor-dráma G \'f®voriá\'sban." Csütörtök, plfatek. Április 3. ós 4.
NickWinter
Nagy detektivdrámk | felvonásban.
Előadások hétköznapokon 5 és 7 órakor vasár- és ünnepnapon 3, 5 és 7 órakor.
{¡jewniKiwtfwiiiWomWWw ^—..—H—
VISZKETEG,
rüh, sömör, ótvar, sebek és mindennemű bőrbajokat gyorsan és biztosan gjTÖgylt a
BORÓKA KKiyöCIS
Kis tégely ára: 0 K,y>agy tégely^ K., családi tégely ára 12 koipna. Hozzávaló Borókaszappan 6 k^-ona. ~m Készíti:
(iofö Sándor gyógy»zer«z, , Nagykőrös. Nagykanizsán kaphaflLjI összes gyógyszertárakban és drogériákban- 327
HIRDETÉSEK
f e 1 vé t e tn e k
a Zala kiadóhivatalában
URANIA gg*
HoiQonyt-n. 4. Ttlftfoa 850
Szerdán, csütörtökön. Április 2. 6» 3.
Hollay Camilla, Gáli Annjj és Dán Norbert felléptéd
dráma 1 előfdlék érfí felvonásban. Irta Paköts Józlef, rd^ezte Deésy Alfréd.
Előadások hétkömiapokon: 5 és 7 órakor. Vasár- es ünnepen : 3, 4\'/s, 6 és 71/» órakor.
Garamvölgyi ós Szemere
dohánynagyáruda ¿s papirküiön-legességek nagy raktára. . . ■ ■
VI. Mia unM mát kapbalík.
Ajánlják viszontelárusltóknak na^y-választékú szlvarkahllvelyclket.
Weiszfeld és Fischer
UHA2A
Izaa, Ffi-út 1
Legolcsóbb bdrifárlási forrás!
ajánlja elsőrendű minőségű világos és sötétszinü söreit, valamint betageknekv lábbadozóknak mint tápgyógyitalt elrfemert Kiváló minőségli
dupla-maláta tápsorkwlönlegességét. J
A Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatósága, felügyelő-bizottságra, választmánya és tisztviselői kara mély fájdalommal jelenti, hogy
EftenspangW Leó ur
ki 42 éven át volt az igazgatóság 31 -én elhunyt.
íybuzg
A megboldogult emlékét hálás kegyeli
Nagykanizsa, 1919. április hó 1-én. *
taya, március hó
rizzük meg.
XLVI. évfolyam.
Nagykanizsa, 1818. Április 3. OaOtSrtttk.
7B. iitn.
ZIU-KPMUMT
ftiorkesxtOaAg 6» kiadóhivatal i Nagykanlsaa, Ougár-ut 4. Utm •sorko»*tO«égl és kiadóhivatalt i«lolon»*ém 7«. Nyomdal 117.
A SZOCIÁLISTA PÁirr HIVATALOS LÁPJA
Elóflaotéal árakt
aé«> óvro .... »0— korona
.. i ..........4*\'— korona
. . IMO korowo . . 7\'»0 k
Hogyedi
Egy HOni
A diktatúra orvtámadái.
Natykanlzsa, április 2.
Nem engedjük veszedelembe sodorni azokat o csudálatos eredményeket, amelyeket a magyar proletárság évtizeden harcai végre kiküzdöttek. Nem engedjük aláásni a Tanácsköztársaság nagy müvét cs nem engedjük felelőtlen elemektói kompromittálni a proletárdiktatúrát. —• Nekünk nagy és szent dolog ez, ami most Magyarországon történik; a mi álmunk, vágyunk ölt testet most, a proletárság évtizedekre visszamenő küzdelmeinek érett, illatos gyümölcsei mosolyognák ránk és éppen azért, mért mámoros fejjel ünnepeljük a proletárok nehéz harcainak dicsőséges győzelmei, — minden harckészségünkkel, elszántságunkkal és proletárerőnkkel odaállunk a kialakuló uj rénd mellé és megvédelmezzük azt minden gonosz orvtámadással szemben. Mert orvlámadók már igenis vannak, ilt bujkálnak sorainkban és zovart, pánikot, oktalan rémületet próbálnák kelteni. Ez az, amit ném engedünk meg, ez az, ami ellen öklünkkel is harcba szállunk
Soha még a világtörténelemben példa nem volt arra, hogy az átalakülás olyan zavartalanul, olyan simán menjen végbe, mint a mi átalakulásunk. Proletárdiktatúra van, minden hatalom a munkásoké, a munkások élnek is a hatalommal, de a diktatúra orvtámadóit, akik a munkásság soraiban visszaélnek helyzetükkel, a proletariátus közössége kilöki magából.
Nagykanizsán és yidékén a direktóriumok megkezdték már a kormányzótanács rendeleteinek végrehajtását és hála a proletárság fegyelmezettségének az átalakulás n legnagyobb rendben folyik. Egyes felelőtlen egyének azonban, akik nagyon szeretik magukat „eívtárs"-nak titulál tat ni, rémhirek terjesztésében találnak perverz gyönyörűséget. Néhány felelőtlen ós zavaros, feji) csirkefogó szószátyárkodása komolyan veszélyezteti azt a nehéz és nagy munkát, amit igáíi elvtársaink önfeláldozó módon, fáradtságot nem ismerve végeznek-. -
Azt hirdetik ezek\' a" semmihSziák, hogy a tanácskormány kikergeti a kisbirtokost is a földjéről, hogy a kisipart is kommunizálni fogják, hogy lehetetlenné fogják tenni a kisember megélhetését Tudják meg tehát a kisemberek és e, semmiházi rémhírterjesztők, hogy mindez szemenszedett hazugság. Tudják meg a kisemberek, hogy a gazdasági kerdesek megoldásánál is a moszkvai üzenetet tartja a forradalmi kormányzótanács szem előtt, amely ezt mondja: fiA kis-
vagyont egyáltalában nem fogjuk kisajátítani és a klsvagyonok tulajdonosai, akik nem zsákmányolnak ki bérmunkást, erőszakos rendszabályoknak nem lesznek kitéve". Tudja meg a törpebirtokos, a. kisiparos,, aki munkából él, az özvegy, aki parányi tőke tulajdonosa, a minősített szakember, aki dolgozni akar, hogy nem kell félnie az uj rendtől, mert felszabadulást^hoz az ó számára is.
De tudják meg a • rémhlrterjosztő szélhámosok is, akik esztelen szereplésükkel kompromittálják a proletárdikta-
túrát, — hogy tulajdonképpen ók szítják és- tenyésztik az ellenforradalmat. Mert ez az igazi ellenforradalom, amely a forradalom rendjét és fegyelmét ilyen módon igyekszik kompromittálni — hiszen más ellenforradalmi hajlam ma itt mukkanni sem mer. A forradalomnak ezen züllött orvtámadóit tehát forradalmi törvényszék, elé kell állilani és az egész vonalon meg kell tisztítani tőlük azt a gyönyörű épitő munkát, amelyei az egész világ csodálatára ma végez Magyarország ezernyi mártiriumot megszenvedett munkásságé.
A forradalmi kormányzótanács rendeletei.
Köxtalajclunbau az Aruüzletek.
Budapest, április 2. A forradalmi kormányzótanács XXXI. számú rendelete többek közölt ezeket mondja: A magyarországi tanácsköztársaság feladatának tekinti annak biztosítását, hogy a rendelkezésre álló áruk az igazán rászorulóknak jussanak. E célból köztulajdonba veszi ós a munkásság elftn-őrzése alá helyezi azokat az üzletéket, ame-lyef*- nagyban árusítanak, amelyek a kicsiny« ben való árusítás mellett nagyban is árusítanak és amelyek csak a fogyasztók részébe árusítanak, de 1019. március 23-én tíznél több munkaerőt foglalkoztattak. A köztulajdonba átvett üeletoket- a szociális termelés népbiztosa áltól kinevezett biztosok a volt tulajdonosok bevonásával vezetik.
Tofább mAkAdack a munkaügyi
■««a,.«, ™—........
Budapest, április 1. A forradalmi koí-mányzótanács XXVIII. számú rendelete a következő : Addig is, amíg az igazságügyi szervezet végleges rendezése meg nem történik, a forradalmi kormányzótanács a következőket rendeli el:
1 A munkaügyi bíróságok ezentúl kizárólag 2 munkavállaló ülnök közreműködésével járnak el, meg pedig ott is, ahol eddig ülnök nélkül.működtek. A munkaügyi bíróság elnöke szükség esetén olyan ülnököt is megidézhet, akinek nz illető ügy nem tartozik a szakmája körébe.
2. Fizetési meghagyás kíbocsájtásának helye nincs. Az érdemleges tárgyalást külön perfelvétel nélkül a legsürgősebben, de legkésőbb 16 napon belül meg koil tartani
3. A munkaügyi bíróság köteles felderíteni a tényállást, a szolgálati szerződés létrejötte, a követelés fennállása és összege tekintetében. Ez a szabály elismerés, egyezség- ó». mulasztás,, esetén, is. áU...... .........
4. A munkaügyi bíróság határozatai el-, len fellebbezésnek helye nincs. Amennyiben a munkaügyi bíróság jelen rendelpt életbelépte előtt már érdemleges Ítéletet hozott, a fellobbvitel tekintetében az eddigi szabályok *«Jrányadófc, 02 éltéréssel, hogy a fellebbviteli bíróság is \' kizárólag kéf itiünka«\' vállaló ülnök közreműködésével jár el még akkor is, ha az e^ófoku biróság ülnök nélkül is határozott
5. E rendeletet az igazságügyi népbiztos hajtja végre. . ,
A forradalmi kormányz6tanáo«. |
t
Köreteiének klutulána.
Budapest, ápril. 2. A forradalmi kormányzótanács XXIX. sz. rendelete a következő :
1. Hatóságok magánfelok részére 191». évi március 21,-ikét megelőző indőn belül keletkezett követeléseket csak az alább következő módon utalványozhatnak.
2. Az egyes népbiztosságoknál kiutal-ványozási joggal felruházott tisztviselők kötelesek. mielőtt az utalványozási biztos elé javaslatot terjesztenek, az ügyet felülvizsgálat végett az igazságj népbiztossághoz átküldeni. Ha az utulványozás haladéktalan sürgőssége miatt az előzetes közlés nem lehetséges, az utalvány kiadható, amiről azonban as igazságügyi népbiztosságot haladéktalanul érte-siténi kell.
3. Az utalványozási joggal felruházott egyéb hatóságok az 1. paragrafusban meghatározott . kövalalásek, ula}v4oy.QZáfft. ..J&JM áz utalványozási javaslatot felülvizsgálás végett tartoznak az igazságügyi népbiztoshoz az összes iratokkal együtt átküldeni.
4. Ezen rendeletet nem kell alkalmazni azon követélésekre, amelyek 10,000 koronát meg nem haladnak, vagy személyes munkateljesítésen alapulnak.
5. A rendelet kihirdetése napján lép életbe.
A forradalmi kormányzótanáo».
Fogb*s£rök a vöi öa őraégben.
Budapest, április 2. A forradalmi kormányzótanács XXX számú fendelete a következő :
1. A fogházőrök és más büntető intézetek őrszemélyzete a vörös Őrség kiegészítő része. , g».
r 2. A foghátőrség az igazságügyi nóp-. biztos alá van rendelve, de addig is, mig a büntotő intézetek felöl a részletes rendelet meg nem. jelenik, a büntető intézetek vezetőjének engedelmességgel tartoznak.
.3. A.íogházőJi... személyzet , javadalmazása a vörös őrségével azonos. 4. fezt a rendeletet az igazságügyi népbiztos hajtja végre.
A forradalmi kormányzótanáo«.
A azoclAIU termeié* népblztosA-nak rendelete.
Budapest, ápf. - A «oeiális termel*«
népbiztosa ideiglenesen felfüggesztette a leltározási kényszert a mezőgazdasági munka zavartalan folytatása érdekében mindazon ipari üzemeknél, amelyek kizárólag az Állami birtokokorv használható mezőgazdasági gépek javításával foglalkoznak. ^_
¿alanépakarat
A bolsevizmus
Jöu II oro.z M|lla«(.
Aérn, április 2. A párisi Journal jelenti, hogy 180.000 főltfl «11« oroiz bol-sevlkl haderő Oilloia f*lé masírozik és ••hol «lianálléiri nem t|lál Az oroat ••-regben taljo fegyelem van.
Am orauam<|l caeh—azlovAk elvtAr.ak üdvözlete.
Bud.pest, ápr. 2. A magyar kiilügvi népbiztos Kiewbői a következő szikratáviratot kapta:
— Vi\'ág proletárjai cgycsüljotek! Az •roszországi ós ukrajnai cseh.—szlovák kom munista párt szívélyesen üdvözli a magyar proletariátust\' győzelme alkalmából és kéri, hogy adja át üdvözletét a cseh kommunistáknak, akik örüljenek .annak, hogy már nlno , maiaia az Idő amikor az oroszor •zági kommunisták Csehországba helyezik át működési tértikét.
Néoietorazágbau terjed a aztrAJk.
• >\' Stuttgart, április 2. A közlekedés, posta távíró és telefonforgalom tcljoten szünetel ós a lapok sem jolennek meg. Tegnap több összeütközés törtónt a sztrájkolok és a kormánycsapatok közt, , miközben több ember
1919. április ;t.
-»»i
életét vesztette, sokán pedig megsebesüllek. A kaszárnyákból ma délben gépfegyverrel lőtték az éhes tömeget. Többen elestek.
NyugtalaunAg HorvAtorazAgban.
Budapest, április 2. Horvátországban ós Szlavóniában a szerbek diktatúrája következtében válságos a helyzet. A lakosság a szerbek uralma miatt van elkeseredve. Valamennyi demokrata párt a centralizmus és a Kara-gyo.rgyeyics dinasztia, ellen van és a föderalizmust követeli. Március H-én nagy tüntetés valt Zigrebbaan. A tömeg meg akart rohanni néhány kávéházat, de a katonaság megakadályozta. A szerb parancsnok Zagrebban kihirdette a statáriumot. Szlavóniában is nagyon komoly n"helyzet: a legutóbbi napokig, általánosan zavargások voltak észlelhetők.
A caeta MzadállilAk ttdvftzllk a magyar prolctAraAgot.
Prága. ápr. 2. A ,Pi\'ftVű Lidu" mai vezércikkében a következőket irja: A cseh szocialisták üdvözlik a magyar tanácsköztársaságot. Örülni fogunk, hu Magyarországban a szocializmus győz, mert oz a diadal a cseh köztársaság szocialista pártjának meg* erősödését jelenti.
A kommunista világrend alapelvei.
A klavHgyont egyAUatábao nem Nf»JAtlt|Ak ki. — A termeié« központosítása és egységesítése.
A kommunista Internationale, amely március -2. ós o. között Moszkvában ülésezett, a következő irányelvekben állapodott meg:
1. Az emberiséget, amelynek egész kulturája most romokban hever, a teljes mogsemmisülés veszedolmo fenyegeti. Csak egy erő van, amely megmentheti és cz az erő a proletariátus. A régi kapitalisti termelési mód a káosz, «melyet csak a log-
\' nagyobb tonnolőosztály, a munkásosztály bírhat lo. A munkásoknak kell a valóságos rendelet, a kommunista ren
delet megteremteniük, nekik kell a tőke uralmát megtörniük, a háborúkat lehetetlenné tenniök, az egész •világot a ajaguk számára dolgozó ..kü*i>.s*... séggó (átformálniok, a népek testvériesülését és fölszabadítását mogvalósitaniok. A prole-táriátus végleges győzelmével kezJődik a fölszabadított emberiség Igazi történelme.
A politikai hatalomnak a proletariátus kezébe való jutása a burzsuázia politika hatalmának megsemmisülését jelenti.
A pioletariátus győzelmének zálog az ellenséges államok proletáriátusa hatalmának megszoryezéso. Ez a győzolem jelonti a polgárság lerombolását és a proletár állam-? szerkezot fölépítését.
2. A proletárdiktatúra államformája mindenütt elnyomási szervezetben valósul meg, de olyan elnyomási szervezetben, amely egyúttal a munkásság ellenségei ellen irányú*. Célja az, hogy
lehetetlenné tegye a kizsákmányolók ellenállást, akik kétségbeesett küzdelmekben sémiken eszköztől som riadnak vissza, hogy a tória dalmat vérbefojtsák A diktatúra, amely a proletariátusnak nyilian megadja azt a helyzetet a társadalomban», amelyet azelőtt a bur^ zsoázia foglalt el, másfelől csupán átmeneti berendezéskedést jelem, amoly addig tart, amig sikerül a burzsoázia ellentállását megtörni, hatalmát kisajátítani és. őt magát a társadalomnak egyik dolgozó -rétegévé alakj-* tani. A prolotáriátus diifjaturája határozottan elveti az osztályállam alapjait, magát az ugy-nevözott demokráciát is.<A polgári demokrácia nem ögyéb, mint a burzsoázia burkolt diktatúrája.
A ipólgáti demokrácia a fősúlyt a szabadságnak tisztára nlaki deklarációjára YCti ; \'"•M- szabadság azonban ippen a munkád és fólprolotáruóposség szénára, n melynek anyagi hatalma nincsen, hasznavehetetlenné
válik, mig a burzsoáziának sajtója és szervezetei révén meg vannak az esjycözei arra, hogy a népet megcsalja fólrer|zcssc. Ezzel szemben a tanácsrendszer, az államhatalomnak oz az uj tipusrt, a fősúlyt arra helyezi, hogy
a proletariátus saámára lehetővé teg\\e jogának és szabadságának valóságra váltáaat.
A polgári demokrácia parlamentáris rendszere csak szavakkal kelti azt a látszatot, hogy a tömegek az állam kormányzásában részt vesznek. A valóságban a tömegek ós szervezeteik a tényleges kormányzástól telje-, sen távol állanak. A tanácsrendszerben a tömegszervezeUk kormányoznak és -általuk
Ülttel-.A *Ifttnaft.. sjliál. am.onny.y>qn..ft.
számszerint is egyre gyarapodó tanácsokat bevonja a kormányzás munkájába.
A parlamentáris tanácsrendszer, a* törvényhozó és végrehaj ó hatalom egyesítése a tanácsrendszer ama tulajdonságával bir, hogy> a tömegeket a kormányzó to&tületekbo bevonja. Ennek az összeköttetésnek köyctcl-ménye, hogy a választások rendszere ne a mesterséges területi beosztás, hanem a ter-molő egység alapján teremtse meg a szovjeteket. . ...
3. A burzsoázia kisajátítása és a termelés társadalmösitáaa.
A tőkés rendek, a tőkés munkafegyelemnek fölbomlása a jelenlegi osztályviszonyok között a termelésnek a régi alapra va\'ó viasza-, holyezését lehetetlenné teszi. A munkások bérmozgalmai még eredményességük esetén sem vezetne sorsuknak remélt javítására, mert valamennyi szükségleti cikk vételárának hirtelen emelkedése minden eredményt meghiúsít. A munkások életviszonyai csak akkor javulhatnak, ha n.em a polgárság, hanem, maga a prolstáriétus tartja kezében a termelés. A gazdaság termelő erőinek, fokozása végett a régi társadalom haldoklását meghosszabbító és igy a gazdasági élet teljes lerombolásával íenyogetö b^rzapá ellentállás lehetőleg azonnali letörésére a proletárdiktatúrának vogre kell hajtania a nagyburzsoázia ós junkerek kisajátítását és a termelés, valamint a közlekedés eszközeinek a profetárállam közös tulajdonává való átminősítését. A kommunizmus most születik a kapitalizmus romjaiból. Más kivezető utat nem nyit a történetem az •emberiségnek. A proletárdiktatúra semmieaetre sem hozza magaval n termelő- és szállító eszközök felosztását; ellenkezőleg az a célja,
hogy még jobban központosítsa a termelő erőket ós az egész termelóst egysége« terv szerint.Intózze.
A kisebb üzemeket a proletáMtusnak fokozatosan össe kell foglalnia, de n^ngsu-lyozzuk, hogy a Hsvagyont egyáltalában nem fogjuk kisajátítani, ós hogy olyan kis-vagyonok tulajdonosai, akijk nem zsákmányolnak ki bérmunkást, erőszakos rendszabályok nak som lesznek kitéve. Ezt a réteget lassankint bevonjuk a szocialista szorvotetbe. bovoniuk példánk által, bevonjük a. gyakorlat segítségével,\' amely meg " fogja mutatni neki az mj rend. előnyös voltát, ezét a rendét, amely a kisbírtokosságot és a városi kispolgárságot az uzsoratőke és a junkerség gazdasági nyomásától nevezetesen az államadósságok sommissé nyilvánítása által az adó-tohertől u stb.. stb,, megfogja szabadítani
Ami az elosztást illeti, a proletárdiktatúrának a kereskedelmet a termékek helyes elosztásával kell\':pótolnia. Hogy ezt\' tílérj\'e, a következő legnevezetesebb intézkedéseket kell tennie: a nagykereskedelem szocializálása; valamennyi polgári, állami, és kö-tségi elemek központosítása ós átváltoztatása egy egységes egészé, amoly észszerűen végzi a termékek elosztását.
Ugy a termelés, mint az ¿llátás terén minden minősített technikust és szakembert fel kell használni, mihelzt politikái ellentállásuk megtört és be tudnak már illeszkedni a tőkés termelőrend helyett az uj termelőrendbe. A proletariátus nem fogjc őket elnyomni, sőt éppen a prolctériátu* fogja majd lehotőve tenni számukra az igazi, az intenzív, termeié munkát.
4. A győzelem utja. \\
A forradalmi korszak azt követoii a prolotáriátustól, hogy olyan harci eszközökhöz folyamodjék, amelyek egész energiáját összesürüsitik, a tömegakciók módszerét használja. e módszer logikus folyományában nyil\' harcban keresse az összetűzést a polgári ál-lamrenddcl. E célnak kell alárendelnie minden egyéb módszert. Így például a polgári parla-menjarizmus forradalmi fölhasználását is. I>c az ilyen harc sikerének szükséges föltétele az, hogy válljunk el nemcsak a tőke lakájaitól és a kommunista forradalom hóhéraitól, azaz a szociáldemokrácia jobbszárnyától, hanem attól a „centrumtól" (a „kaukyánusok-tól") is, akik a proletariátust éppen válságos pillanataiban hagyják cserbon. hogy nyílt ellenségeivel kacár.kűdjauak.
A proletárakciók egybehangolásának parancsoló szüksége meg kell, hogyjteremt-sen egy
valóban forradalmi ós valóosn proletir Internaolonálét \'
Ez az internacináló, amoly az úgynevezett nemzeti érdekeket alárendeli a nemzet-küzi forradalom érdekeinek, .testi valóságra váltja a különböző országok proletáriátusai-nak kölcsönös sogítséget.
Irtózatos a burzsoá- kannibálok fehér terrorja, megszámlálhatatlanok a munkásosztály áldozatai. Elveszítettük legjobbjainkat, Liebknochet és Luxemburg Kózát.
E terror ellen a proletáriátusnak, mindenáron védekeznie kell.
A kommunista internacionálé sz egész világ proletariátusát felhívja srre sz utplsó hsroraI
Fegyverre fegyvert I Erőszakot sz erőszak ellen I
Le a töke imperialista Összeesküvésével I
Éljen a proletértanácsok nemzetkőzi köztársasága.
— A hatósági husszék közleménye.
Á város lakósságának az a része, amely március hónapban nem kapta meg a zsií-jáíahdóságSt\', csütörtökön délután a szövet» kezeti husszékben . átveheti. Azok részére pedig, akik a március havára járó járandóságukat már átvették, az április havára járó zsirmennyisógét pénteken fogják kiutalni.
— A kereskedők figyelmébe. Ma eate ti óráru a direktórium az összes kereskedőket gyűlésre hívja össze a városháza, közgyűlési tormébe. Mindén kereskedő pontosan jelenjen meg.
1819. április 3.
ZALA-NÉPAKARAT
niRfciv.
naptAR
A nap kel 5 óib 51 perckor, nyugszik 6 óra 21 porckor.
A hold kél cjjel 3 óra 41 Csütörtök\' perckor, nyugszik délután 2 óra \' 26 perckor
«prllla
3
— A* szerbek nem harcolnak magyar testvéreik ellen. ~ Egy öntudatos szerb pro-Jetárkatona otthagyta csapatát, átszökött a. Muravonalon és Nagykanizsára jött. Ht\'Nagy-kanizsán a diroktoriumnál jelentkezett és kérte, hogy adjanak néki munkái, mert ő nem hajlandó magyar proletártestvérei eílen harcolni. Elmondotta, hogy a szerb katonaság már öntudatra ébredt, várja a kedvező alkalmat, hogy ellenségei: a szerb feudális urak és nagytőkések ellen fordulhasson. A szerboket nem fogja senki arra rávenni, hogy a magyar proletárdiktatúra ellen forduljanak, mert ők maguk is utálják és le is fogják rázni magukról a kapitalizmus uralmát. A szerb csapatok körében nagy az elégedetlenség, a katonák ott akarják hagyni csapataikat, hogy a nyolc éves háború fáradalmait végro kipihenhessék.
Kinevezések. Rónai Zoltán elvtárs, helyettes igazságügyi népbiztos a nagykanizsai forradalmi törvényszék vádbiztosává
Bartha- József elvtársat nevezte .ki.------A.
direktórium Fö\'des Miklós polgári iskolai tanárt az összes nagykanizsai iskolák fölé tanügyi btetossá novezte ki. Földes elvtársat a kapitalista rendszer klerikális iskolapolitikája idején tanúsított magatartása prac-desztinálta ennek az állásnak a betöl-!téséré.
— UJ élet — uj szerelem. A burzsoa-oszlály sok-sok rétedében van egy, amelyik őszintén boldogan nézi o saját rendjének daszeomlásál és figyelő, szemmel vigyázza a pár napos proletárdiktatúra hatalmas eredményeit. Ez a lányok hatalmas tömege. A kapitalista rendszer nemcsák a proleláriálust szipolyozta ki, de a maga formaságokra és vagyonra épitetl ideológiájával megölte az igaz e\'rzések beteljesülését Is. A kapitalista rend. még a csókok izét is megmérgezle. Az okos és szép szegényleány csak vágyta az élet örömeit s ha szereteti, hiába szeretett; ha a férfi a burzsoázia embere volt... És sokszor nem is egyedül a férfi kicsJnyes-aége, alacsony gondolkodása, de a ráfekvő, életviszonyok is elsősorban okai voltak annak, hogy két egymásnak való ember nem egyesülhetett. Azelőtt csak nézni volt szabad\' egymást és a kapitalista rend. amilyen utálatos és kárörvendő volt, még fei is magasztalta a „reménytelen" szerelmet Minden házasság-nevű egyesülés érdekek és nem emberek találkozása volt. „Szerelmi házasság" ezt a killön Jelzőt használták azokra, akik nem kápráztak el az aranyborjú, hideg sárga fényétói Ezután nem igy leaz. Ezután minden házasság szerelmi házasság lesz, mert a gazdasági érdekek elmerültek, mint holmi kis rongyok a kapitalizmus el-aülyedt hajóján. Milyen szép lesz most. Nem az lesz a fontos, hogy mások mit «zólnak hozzá Az sem lesz letörölhetetlen bélyeg, ha a két ember nevét nem Írják be a „nagykönyvbe*. Szép és egymáshoz való emberek élnek majd\'a világon. Akik szeretik egymást, azok szerelhetik egymást, akik utálják, azok otthagyhatják egymást, fca a női erények közül eltűnik majd a vagyon s marad, ami igazi érték: a tehetség és a becsület.
— A proletárok ügyeiben tarthatók bírósági tárgyalások. Rónai elvtárs, igazságügyi népbiztos helyettes ma táviratban értesítette a nagykanizsai direktóriumot, hogy a proletárok érdekében .tarthatnak a bíróságok tárgyalásokat. Kidolgozás alatt áll a végleges rendelet, amely meg fogja szabn\', hogy milyen módon gyakorolja a proletariátus a jövőben bírói hatalmát. Addig is, amig a rendeleit elkészül, a bíróságok egyes sürgős esetekben éppen « pfoletátiatus érdekében tarthatnak tárgyalásokat. — Kidolgozás
alatt áll a véglegos rendelet, amoly meg fogja szabni, hogy milyen módon gya. korolja a proletáríátus a jövőben bírói hatalmát. Addig is, amig a rendelet elkészül a bíróságoknak egyes sürgős esetekben éppen a proletariátus érdekében müködniök kell. A bíróságok helyiségeit önkényesen senki lenem foglalhatja, mert a forradalmi törvényszékeknek is szükségük lesz a mai bírósági helyiségekre. A rendelkezés szerint tehát még lesznek multrendszerü bírói tárgyalások, de kizárólag csak azokban az esetekben, ahol azt a proletárság érdoke halaszthatatlanná teszi. Értesülésünk szerint, — főként a munkaügyi bíróság fog « jövőbon tárgyalásokat tartani, mint amely a munkásságnak a munkaadókkal szembeni követeléséről dönt, — L\'gyancsak a tegnapi napon- rendelte eí az igazságügyi népbiztosság a munkaügyi bíróság fellebbezési tanácsának megszervezését, amoly a bérkövetelések ügyében utolsó fokon fog dönteni.. Bdrdny. József elvtárs politikai megbízott utasítására a törvényszéki elnök Sumue ly Ottó elvtársat nevezte ki a fellebbezési tanács elnökévé. Előreláthatólag 3—4 napon belül megkezdődnek a tárgyalások.
— A pincérek bérharca befejeződött.
A szállodai, éttermi és kávéházi munkások és munkaadóik közötti bérharc a tegnap éjjel 3 órakor befejezett tárgyalással egyelőre véget ért. A tárgyalásokat Marvalics József ejv-társ a munkástanács olnÖke és Adler B&la elvtárs a munkástanács titkára vezették. A pincérek és egyéb kávéházi ós éttermi alkalmazottak kollektív szerződést kötöttek a munkaadóikkal, amelynek lényegesebb pontjai a borravaló rendszer eltörlése és a fixfizetés és százalékos rendszer bevezetése. Megállapodtak továbbá abban hogy a rovierrendszert rögtön bevozotík s a munkaadók továbbra is elismerik a bizalmiférfi, rendszert. Lényeges pontja a szerződésnek, hogy az alkalmazottaknak 3 napi felmondási idő jár, azonban csak indokolt esetben lehet felmondani s az is csak a szervezet által foganatosítható. A felszolgáló pincérek munkabére heti 100 korona fixfizetés és 15 százalék részesedés. Ahol a kávéházi felszolgálók élolmczést kapnak csak 10 százalék részesedés jár. Ezen béremelés Kapcsán természetesen felemelték a kávéházi és éttermi ételek és italok árát is és ugy értesülünk, hogy fűtőanyag hiány miatt a kávéházakat rövidesen be is zárják. Mindenesetre megállapítható, hogy ezzel a kollektív szerződéssel még . _ne.nl ^üle.t?t{ meg az uj,. kávéházi rend, mivel a pincérek csak október elsejéig voltak hajlandók szerződést kötni. A kollektív szerződés érvénye már tegnap megkezdődött.
— A forradalmi törvényszék tagjainak napidíja. Á nagykanizsai \' direktórium tegnap a következő távírótól kapta; Értesítem, hogy a forradalmi törvényszék elnökét és vádbiztosát 50 korona napidíj illoti meg. A forradalmi törvényszék tagjainak és jegyzőkönyvvezetőinek, azokra a napokra, amelyekén működnek, elmulasztott munkakeresményük térítendő meg, legfeljebb azonban napi 50 korona összegben. Rónai s>, k., igazságügyi népbiztos helyettes.
— Választott biróságl-ügy. Torma Pál-nénak a helybeli Szocialista-párt végrehajtó-bizottságánál Gerenc<ér Pálné" ellen emelt naszára a feíek által kért választott biróság a megeitett vizsgálat alapján a következő ha-tarozatot hozta.: Miután a lefolytatott vizsgálat söráíT, Gerencsér I\'áln.énak Torma Pálné ellen, a népjóléti irodában teljesített működé séről tott azon gyanúsítása, hogy »Torma Pálné a népjóléti irodához segélyért forduló kérefmezőktő!, kérelmük kedvező elintézése címén közbenjárási dijat fogadott volna el"— bebizonyítást nem nyert; a valasztott biróság Gerencsér Pálnét, Torma Pálné elleni alaptalan gyanúsítása miatt ..rosszalásra és alaptalan gyanusitas\'vrt Torma Pálnétöl a választóit biróság előtt ...bocsánat kérésre" Ítélte indokolás: A i\'ála^ztott biróság, a felek által megnovezett tanuk vallomásából beigazoltnak találta a gyanúsítás teljes alaptalanságát. Gerencsér Pálnénak, Torma Pálné gyanusltá sára nézve kihallgatott tanuk vallomásából megállapittatott, hogy a gyanúsítás Gerencsér Pálnótól eredt gyanúsításának indító okát sem
tudta tanukkal igazolni. Alaptalan gyanúsítása ezúttal meggondolatlan cselekménynek rnínŐ-sittetejt a miért ellene a fonti határozat volt hozandó. Ezen határozat a felek belenyugvásával foganatosítva lett. PáltTy Zsigmond s. k. a választott biróság elnöke Jaberics Lajos s. k. Beck Soma s. k. Török József s. k, Schusz-ter Gyula s. k.
— A „Múzsa" tegnapi hangversenyét a jövő hétre kcllott halasztani, mivel a szereplő művészek nem kaptak engedélyt a Budapost-ről való elutazásra. A jegyek érvényben maradnak, azonban azok, kik jegyeiket vissza óhajtják váltani, forduljanak Szerb Ernő oéghez. Simonyi Sándor.
— Nlck Wlntar hatalmas 4 felvonásos detektiv-slágere kerül bemutatóra csütörtökön és pénteken a VHág nagymozgóban. Ezen flimatrakció minden tekintetben elsőrendű alkotás.
— A hadikórházba polgári betegeket
Is felvesznek. A nagykanizsai hadikórház parancsnoksága a következő közlemény közzétételére kért fel bennünket: a hadikórházba korra való tekintet nélkül polgári férfibetegek is felvehetők, amennyiben kórházi kezelés szükségcsségo forog fenn. A hadikórházban ozjd^szerint specialista orvosok látják el az ambuláns kezelést, ami által a kórház nivója megfelel a budapesti kórházak teljesítőképességének.
— A magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak vigalmi bizottságának tagjai folyó hó 3-án délután 5 órakor a Szo-ciálista Klub helyiségében ütyst tartanak, Minden tag pontos mogjéíeoését kérjük. A vezetőség.
Pártügyek.
— A nagykanizsai főgimnázium diákszervezete megalakult. Szabó Mihály tanár elytárs kezdeményezéséből március 31-ón megalakult a nagykanizsai főgimnáziumi diák-szabadszervezete. Az alakuló gyűlésen, amelyon a főgimnázium hetedik és nyolcadik osztályainak tanulói vettek részt, egyhangúlag elhatározták, hogy belépnek a szociálista pártba. Ezután megválasztották a vezetőséget, amelynek elnöke Klein Andor elvtárs lett; bizalmi-férfivá Nagy Károly, Smolc Lajos, Dcutsch Ferenc és Fendlor .Károly olvtársakat választották.
— \'A magánlisztviselők nagykanizsai szakszervezete felhívja az állásnélküli kartársakat, hogy f. hó 3-án d. o. fék 10 órakor a Rözgönyi-ütcaf helyiségben\' jelenjenek- meg.
— A Tanítók Szakszervezete nagykanizsai csoportja részére ma, csütöitökön délután 5 órakor előadás lesz a polgári fiúiskola rajzterhiében. Előadó; dr. Aczél Géza. Mindenki ott legyen.
— Megalakult a nagykanizsai kereskedők szervezete. A következő közlemény közzétételére kértek fel bennünket: Vasárnap március 30-ári a nagykanizsai kereskedők is megalakitotiák a kereskedők szervezőiét. Ez a nagy tesiület, melyben csak a dolgozó, munkáskeroskedők helyezkednok el — átérzi az uj kor szollemét, s minden erejével bele akar illezkednl az uj rendbe. Az uj cgyosület első munkája volt a kereskedelmi alkalmazottakkal egy kollektív szerződés kötése. Az egyesület élcre a következők választattak meg: Elnök: Unger Ullmann Elek elvtárs, alelnökök Schwarcz Gusztáv, Gold Ignác elvtársak, titkár Fischel Lajos elvtárs, jegyző Teutsch Gusztáv, olvtár.s, pénztárnok Stern József.elvtárs, választmányi tagok: Ádám\' Róbert, Matán Ödön, Fonyó Mihály, Diósy Béla, Fischer Joachim, Grünfeld Márk, Dedo-vátz Béla, Barta Miksa és Schwarcz Dezső elvtársak. A kereskedők szervezote e napokban tartandó ujabb taggyűlésén fogja kimondani, hogy testületileg csatlakozik a Magyar Szocialista pátihoz, és ugyanakkpr fogja meg-, választani a munkás-tanácsba kiküldendő tagokat. A taggyüjtés csütörtök d. u. 5 óráig folyik, aláírási iv Teutsch Gusztáv jegyző elvtárs drogéria üzletében van lefek-totve, ahol a még csatlakozni óhajtó kereskedők jelentkezhetnek. — A,, kereskedők szervezete értesíti tagjait, hogy . csütörtökön..
. este fél ? órakor a Szocialista Klub emeleti i "helyiségében gyűlést tárt.
8 wALA-NÉPAKARAT
Időszerű könyvek
kaphatók: Fischel Fülöp Fial könyvkereskedésében Nagykanizsán:
K 8-80
.. 6 &0
„ 8-80
„ 3:90
„ 4-40
„ 4-40
KUI/TURA É8 TUDOMÁNY ;
A Biikrátávlró............
A tjondoUUa«bad«áö története......
Paqnat, A köztársaság kultusia......
Roalo beeeélgetéeei « művésíetről . .
A rón»l kultura legjelentősebb vonásai . ■ ■
Pollard, Anglia története . . ......
Ai n] iiabidiág, Wodrow-Wilson. Ea a könyv
válaaatotta mog as Kgyesult-Álllamok elnökévé „ 8 80
Kaataky Károly, Marx Károly történelmi jelentőségo K 2 76
A prolctárság diktatúrája .... 2 76 , A szociális forradalom 1/Ul. . . .5 60
Marx Károly, Bér-ár-proHt \'........8 20
, . Bérmunka és tők«..... . 3 —
Bngel* frigyes, a kommunizmus alapelvei . . , 1*05
Varia Jenő, Földosztás és földreform.....2 20
A pénc uralma ét bukása a háborúban , .V—
Waltner Jakab, A szociáldemokrata párt cs a béko . 165 Mérlcx Zsigmond, Népszavazás a földreformról , —\'60
A gyöialaiaa tömegsztrájk........— 20
■ankáaaókröl—munkásnőknek....... — 40
Vanoa&k János, A klerikális métely.......220
SseniU Gyula, A tenger szabadsága . . . . -- 1*10
Székely Vilmos, Négy év szavakban.....3\'—
Egy aoakáalaáay gyermekkora.......2 20
í.aurlnger, Közintézményeink tört. fejlődése . . , 2 40
Prolatirok voraaakönyvo.........1\'10
Földen Ilétű, A munkásvlszonyok egy modern
gyárban ..............3 —
A Parrar-gyiikosság...........8 20
Kokkant«Jc, Czvegyek és árvák ......., 1"80
Visszatért hadifoglyok katonai tanácsadója . . . 8 30
Baaa Rarna, Magyarország igaza........2 20
Illés Béla, A szellemi munkások és a szocializmus , 2 20 Brana Róbert, Magyarország feldarabolása és a
nemzetiségi kérdés ..........4"—
„Kalmár Antal, A» uj választótörvény kérdések
. és feleletekben ■. a.v . . . « 3 30
Kunli Zsigmond, Az általános válasatójog . . . 2 40
KaraakadAaagédsk és tisztviselők szolgálati viszonya 1\'32 8aalay Vilmos, keresk. alk. és magántisztviselők
szolgálati viszonyait szabályozó rendeletek ismert. 3 60 A munkaügyi bíráskodás néptörvény és rendeletek
magyarázatokkal cs jegyzetekkel . . . . ,11\'—
A munkaügyi bíráskodásra vonatkozó rendeletek . 2 1)0 Világosság könyvtár teljes sorozat
Dr. Várady Zs. Martinovics István ..... a 1 50
Dr. Hara, límbertenyéiztés........, 6£0
• PetiM Sándor összes költeményei diszkotésben , 0 -—
Tudományos kalandozások......... 16"—
Bárhol megjelent ós hirdetett könyv ugyanitt kapható.

APRÓ HIRDETÉS
191». április 17.
AN] A mozgOkép-palj
"Ilin Bo«gonyl-t. <. Taldl
Egy 1 lov.s löoaöa koca
lószerszám szijlstránggal, 2 drb. sz^í Magyar-utca 12. sz. alatt eladó.
Egy jó karban lóvó oealádl fürdő yfd
Kinizsi-utca 21. sz, alatt eladó. /Í8Ö
DIlndcueH kocnls teljes ellátással felvétetik Teleky-ut 11 szam alatt.
4785/1919.
Világítás kqrlátozása
t A szénkészletek TVtkorékosknunk kell midenkinek jusson.
Figyelmeztetünk gitás korlátozására é rendeletekre.
Ezek betartását fogjuk ellenőrizni és túllépésüket legszigorúbban fogjuk büntetni.
Nagykanizsán, 1019. márc. hó 27.
Bárány s. k.
izardan, csütörtökön Április
Hollay Camilla, Oáll JTnnus és Dán Norbert felwtével
nyrany
dráma l ilölólck^s 4 felvonásban.
í Pakota ®zsclr rendezte Deéay Alfréd.
Előadások hétköznapokon: 0 és 7 órakor. Vasár- és ünnepen : 3, 4\'/i, 6 és 7\'/> órakor.
a vilá-kiadott
i egyénekkel
Elsőrendű murakö:
néa- és( tonnwsÉli
állandóV(i Jí^phatók
Szoliva Jánosnál. Murakeresztur
poL menouott
AJÁNLOK
viszonte/árusitók részére a legjutányosabb gyári árakon
levélpapírokatI
mappákban és dobozokban W
a legegyszerűbbtől a leg- L diszosebb kivitelig. ■ In
Müvészlapokt
óriási választékban / |
cigarettahüvélyeket j és cigarettapapirost I
a legjobb gyártmányokét.
Fischel Fülöp Fiai ^
nagykereskedése, Nagykanizsán.
DGESDdSSDI
Hirdetés.
A birtokrendezés központi nak rendeletére felszólítom a Zal megye területén lakó összes gazdászAat, akik a földosztás Végrchajtásában^észt óhajtanak venni, togy hivatali „Állami 15. földnKrési íölügrflőség" j Szombathely, HolláH Ernő-utcjr 1. sz. minél előbb jclentke:
Szombathely, májíius hó 31.
Állami 15. földi
Műszaki tanácsos.
felügyelőség vezető.
Ügyes kifutóleány
felvétetik a Zala irodájában!
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda és papirkOlön-legességek nagy raktára. =====
III. bnz^xra iMslegyilt már kaphatúk.
Ajánlják vlszonteldrusltóknak nagy-választékú szlvarkahflvelyelket.
B
\\/l I Á nagymozgóazInhái
VI surrn«ma, TeWw;4. n
Csütörtök, péntek. Aprjlls # és 4
Kltk Winter 1919. évi 1-U iilWm
Nagy detekti^jjlráma f felvonásban.
Remek k^sé/ö műsor I
Előadások hétköznapokon 5 és 7 órakor vasár- cs ünnepnapon 3, 5 és 7 órakor.
i iS »«M*. ..MV..
¡Éléseket felvesz a kiadóhivatal
A KORA REGGELI
nl
ÖRiKBAKJELEWlK I MEG, EBEI>ETI TELE-I fONfeS TÁV1KAT | JELENTÉSEKKEL.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Nagykanizsán kora raggal házhoz hordva, : vidékre pástén küldve: i:
Egy hóra 7-50 korona
Negyed évre >3-50
Fél . 4S-—
Egész . 90-- ...,..\'. ..
legnagyobb választékban Cj\' J Q\'p olcsó árért ===== fUKOl
divatáruházában a „Kék csillaghoz". Telefon 388.
XL4.I. Awfolyam.
Nagykanizs», 1818. Április 4. Péntek.
77. «zAm.
ZALA-NÉPAKARAT
u/orkaaxtö*úg éa kiadóhivatal i ilogykanlx««, sugAr-ut 4. axAm 3*erkoafctót«g1 éi kiadóhivatal! tolefonazAm 7B. « Nyomdal 117.
A SZOCIÁI.ISTA PÁHT HIVATAI.OS LAPJA
PO) evro. . Nagycd *vr* Lgy nónapra
SlötlxotAal rtrnk»
iro . . . . oa-— korona
......4korona
««•»0 korona 7*80 korona
A kecskeméti példa.
Még mindég látunk csillogó szerszámú jukker-koesikat életveszedelmeson . száguldani Kanizsa utcáin. Meg mindég látunk monoklis, bőrkabátos naplopókat, akik, amig mások dolgoznak, robotolnak, ott lebzselnek a kávéházakban, maguk elé teszik sokágú koronás cigaretta-tár-eáikat, s kiélt, gótikus fejjel álmodoznak róla, hogy ebben a kiuzsarázott szegény országban milyen rioke far mente, milyen édes a semmittevés.
Fel kell ébreszteni ezeket az alvó I fakirokat, ezeket a munka eunukokat, lói kell rázni, ki koll rázni a bőrkabátból. Dologra herék! Le a bőrkabáttal, le a monoklival. Munkaszubbonyt nekik-, vagy kényszerzubbonyt.
Miből élnek ezek az eddig királyikig, kizárólagosán szabadalmazott naplópók ?; Miből ak\'gatták -.teli a letört liliomokat selyemrangyokkal ? Miből tárulták háremeket ? A proletár dolgozott nekik, értök. A proletár, akinek dologban megtölt, satnya testét a "maguk l\'onla törvények paragrafus-korbácsaival verték 1 véresre. A proletár kereste meg annak a selyemrongynak az árát, amibe az elcsábított proletár leányok btlnös testeit takarták.
így volt ez eddig. De változott az idő. A nép most. már .maga .^¡¡j, meg nzt a kenyeret, amit megkeres. Most már majd az eszik, aki dolgozik. A heréket kidobja magából a dolgos társadalom, ott fognak elnyúlni éhen veszve a munka kaptára előtt.
Njncs messzi az idő, amikor majd megkérdezik a kávéházban, dologidőben / manikűröző ficsurokat és roggyant té dü uöesábászokat, hogy mit keres a márvány asztal mellett akkor, amikór mások dolgoznak. Nyakon fogják őket, s elviszik oda, ahol tisztességesen is lehet kenyeret keresni. Szerszámot nyomnak otkólonos kezeikbe. Ha máshoz nem értenek, hát seprőt nekik. Eleget piszkoltak, most tanuljanak meg tisztítani. -
Csak a kecskemétieket utánozzuk, ha seprőt nyomunk a herék manikürö, zött kacsóiba. A kecskeméti munkástanács" bi2almi emberei végigjárták, a kávéházakat, vendéglőket a napnak azon szakában, amikor a becsületes. emberek . dolgoznak. Ahol kártyázó bandákat .\' találtak, azokat a vörös katonákkal össíefogdosták, elvitték a, városházira. Ott mindegyiknek markába nyomtak egy sep\'rőt s szépen, katonai fölügyelet mellett söpörlctték velők tisztára, de ugyan tisztára a város utcáit. A hiva-. tésos utcaseprők meg azalatt eldanolták, hogy: „söpörtem eleget, söpörjön már más is".
Pogány hadügyi népbiztos lemondott.
Budapest forradalmi proletársága követelt« a népbiztos lemoudAiát. — Bizalom a forradalmi koruiáuyzdtaná.csnak.
Budapest, április 3. A „Vörös J^Jjság" jelenti: Az elmúlt ejszáka a kormányzótanács a hadügyi népbiztosság vezetésének ügyét tárgyalta és a tárgyalások eredményeképpen Pogány József bead a lemondását, ame\'yet a kormáryzólanáos elfogadóit. A hadügyi •népbiztosság vezetésében történt eme személyi változás alkalmából a forradalmi katonák ós munkások zárt sorokban zeneszóval felvonultak a várba. A Szent-György-téren kordont vojitak, amelyen belül a csapatok elhelyezkedtek arccal a hadügyminiszter! palota felé. A tömegből olkesere-dett. kiáUá^o"; hangzottak, el Pogány József ellei) A hadügyi népbiztosság erkélyéről" elő\' ször az első vörös nemzetközi ezred parancsnoka beszélt:
— Eljöttünk ide; hogy megmutassuk a msgyar prol»t.Jrságnak es az egész világ nak, hogy készen állunk a harcra és olyan erővel rendelkozünk. hogy a proletárság igazát mindenütt diadalra vihetjük. Követeljük, hogy küldjenek bennünket a proletárság ellenségei étlen ói. jól tudjuk, hogy mire visszaérkezünk, diadalkapu fog bennünket várni.
Ezután az összes kerületek szovjetjeinek megbízásából beszélt egy elvtárs, aki ezeket mondta: *
— Eljöttünk, hogy ragaszkodásunkat fejezzük ki vezéreinknek, Kun Bélának és igaz társainak, akikről tudjuk, hogy minden erejükkel a proletariátus uralmának megszilárdítására törekszenek.
Ezutia .hatáttíza.ti jftyjj.?,la.t9f. terjesztet-^ tek elő, amelyben- a forradalmi munkás \' ás\' katonatanácsok bizalmatlanságukat fejezik kl Pogány népbiztossal szemben ás köve telik, hogy a népbiztost azonnal mozdítsák el állásából. A javaslatot egyhangú lelkesedéssel fogadták el. Ezután Vágó Béla belügyi népbiztos elvtárs, akit az erkélyen való megjelenésekor kitörő lelkesedéssel fogadtak, a következőket mondotta :
— Közölhetem proletár testvéreimmel, hogy a volt hadügyi népbiztos müködeso nemosak önöket, hanem másókat-sóm elé- I
gitett kl. A forradalmi kormányzótanács jól tudta hogy a hadügyi népb\'iztosságnéS nem mennek ugy a dolgok, amlnto azt a forradalom szent Ugye megköveteli. Bejelenthetem, hogy a forradalmi hadsereg mogszervezé$ót tegnap éjjeli ülésünkön mego\'dottuk. A kormányzótanács elfogadta Pogány József lemondását. Kérdem önöket, biznak-e bennünk éa támo.,atJ%k-e a forradalmi kormányzótanácsot?
Hatalmas zúgás hangzott fel a tömegből:
— Megbízunk bennetek ! Éljen a forradalmi kormányzótanács.
Vágó elvtárs .beszédének további ..folyamán hangsúlyozta, hogy ha a szovletválasz-tásokig nem tüdjuk a legteljesebb rendet fenntartani, hátráltatjuk az európai általános forradalom kitörését, amely küszöbön\' áll. Ezután üdvözölte a jelenlevő első nemzetközi vörös ezred két zászlóalját, mnjd kijelentette, hogy a forradalmi fegyelem feltétlenül szükséges; mert enélkül nem tiporhatjuk le ellenségeinket és nem törhetjük to a burzsoáziát.- Felszólította a jolenlcvóket, hogy fegyelmezetten távozzanak.
Vágó elvtárs beszédét tomboló lelkese--déssel fogadták. Utána Szabó Béla helyettes hadügyi népbiztos szólalt fel és kijelentette, hogy gondoskodni fognak úrról, hogy a vörös hadseregnek ne csak embere, haneintfegyvero és élelmiszere is legyen, hogy így nagy célunknak, az imperializmus legyőzésének eleget tudjunk tenni. A tömeg ezután Kun Bélát kivánta hallani, aki azonban • ekkor egy kíil-teiki. gyár ajunkóssága körében időzött. #c-lyctte Samuelly Tibor szólalt fol:
— A győzelem titka a forradalmi fegyelem, amely kell, hogy éltöltse a vörös hadsereg és a forradalmi munkásság minden „egyes tagját. A termolő munkának pillanatra sem szabad megállania. Föladatunk, hogy benneteket, forradalmi katonák, mielőbb a proletárság belső és külső ellenségei ollen szervezett egységben küldhessünk.
A tömeg és a vörös zászlóaljak ezután a zenekar hangjai mellett rendben.elvonultak.
A bolsevizmus diadalmas utja.
Proletárdiktatúra Poseubeu. .
Berlin, április 3. A Börzenkurlr jelenti: Posenben a munkásság kikiáltotta a dMa túrát, amelyhoz o«akhámar csatlakozott a katonaság Is A poseni helyőrséget leakar ták fegyverezni,\'de ez nem sikerül. Véd és ducazAvfetség Bajororszftg éN OroNzoi\'NZflg közt.
München, ápril 3. A bajor kormány ós a moszkvai szovjetkormány közt tárgy^lá sok folynak véd ós dacszövatsóg megkötéséről.
Berih, ápril 3. A Ruhr-vidéken sztrájkoló bányászok száma elérte a t lO ezrét: A sztrájkolok száma egyre növekszik.. A jelek szerint rövidesen általános sztrájkra kerül a sor.
Bolsevik! mozgalom Fiaméban.
Budapest március 3. Ellenőrizhetetlen hirek szerint\' Fiúméban boísevfst* mozga-
lom tört kl, melynek addigi aredtrlénye az, hogy az olasz megszállóoaapitokat kivonták Fiumáoól
Spanyolországban terjed a bolsevizmus.;
Pária, ápril. 3. (Havas) A sztrájkoló spanyol munkások a hadsereg azonnali leszerelését követelik és a mozgósított munkasok rögtöni elbocsátását. Kordovában olyan komoly jellegű összeütközések voltak, hogy . Romanonez miniszterelnök a király olőtt felvetette a bizaltni kérdést. Hír szerint az általános S2tréjk, amely bo\'sevíkl Irányú, egyre terjed.
Komntntilsta mozgalom Felső-Ausztriában. r
Linz, április 3. A kommunisták vasárnapra nagygyűlést hirdettek, amelynek napirendjén a tanácsköztársaság kikiáltása volt. A.mozgalom egész Felső-Ausztriára . kiterjed.
2
ZALA NÉPAKARAT
1019. Április 4.
Bolgár bolievliUk KománlAban
Bukarest, április 8. A konstansai kikö-tében a napokban potrpleumtartályqk robbantak fol. A kikötő közelében levő házak mind elpusztultak. A halottak és sebesültek száma óriási. Azt hiszik, hogy á robbanást bolgár bolsevikiek idézték elő, akik\' valósággal el-\' árasztják Romániát. .....r
Ag antant fcl>i(ya Eurlaudol.
Rotterdam, április 3. A párisi fegyverszüneti bizottság ülésén legutóbb elhatározták, hogy Kurlandot az-antant sereg fejadja, mivol helyzete ott teljesen^ tarthatatlan.
11 I II \'.."I 1 1 \'II t.i . \'L ■■■■■■:■ ■ , ■•■■\' .VI ¿t=s
Rendeletek.
Köztult^jdonban a közép és nagybirtokok.
Budapest, ápríl. 3. Á forradalmi kormányzótanács\'XXX VIS$e«ámu rendeletet á következő: A magyar tanAoskőztársanág a dolgozó pro\'atárok állama. Aki nem dolgozik annak tulajdonában földbirtok nem ma radhat Ennélfogva minden közép- ós nagy birtok köztulajdonba megy át. A kis ós törpebirtokod magántulajdonban maradnak, Hogy melyik birtok nagy-, közép- es kisbirtok, azt a földmivelésUgyi népbiztos határozza meg. Sem a köztulajdonba átvett földbirtok; aem ennek felsxereléee egyesek közt nem oszthatók Tel.
A földwiveléaügyl aépblztouág rendelete.
Budapest, ápr. 2. A magyar tanácsköztársaság íöldmivelésügyi nópbiztossága a termelés folytonosságának megóvására, a földmunkások fizetésének biztosítására és a szükséges anyagok beszerezhetésére a következőket rendeli: 1. Mindenki, aki 100 magyar holdnál nagyobb birtokon a saját ¿számlájára gazdálkodik, köteles a vármegyei direktóriumnál haladéktalanul bejelenteni, hogy ha valamely pénzintézetnél betétje, vagy folyó-szánllakövetslése van. E betétből a vármegyei direktórium a szükséges összeget kiutalhatja. 2. Ha 100 magyar holdnál nagyobb birtok felelős kezelője igazolja, hogy a rendelet elején inege evezett célokra
direktórium folyószámlát nyithat számára.
Samuelly népbiztos nyilatkozata.
. Budapest, április 3. Samuelly Tibor a követkoző nyilatkozatot tette közzé : Lelkeí-len emberek azt a 4ürt terjesztik rólam, hogy fosztogatásra akarok engedélyt adni. Ez vakmerő rágalom, és alávaló hazudozás. Felhívom az elvtársakat, hogy ilyen hirek terjesztőivel szentben adjanak módot arra, hogy statáriálísan járhassunk el velük és a forradalmi törvényszék elé állíthassuk őket.
A magyar tanácsköztársaság
és a pArlsl békekonferencia.
Newyork. ápril. a (Ssikratávirat.) Páriából jelentik: Egy nagyállásu államférfiú kijelentette, hogy a négyestunács még nem egyezett meg minden, kérdésben, dg ft tárgyala^uk a legnagyobb mederben folynak. Némi köny-
. í)yeW>ség.et. .«kQZPU Js\'MO ..Uéla, ,í\\ép,b.tesnak
Vyx alezredes előtt tett ama kijelontése, amely szerint ex uj magyar tanácsköztársaság el ismeri a novemberi fegyverazüneii szerződést. Mindjobban megerősödik a vélemény, hogy a párisi békekonferenciának Magyarországhoz való viszony < n»ru lesz olyan passzív, mirtt Oroüxorttaághoz.
Párie április 3. (Szikratávirat.) Koch marsalt ós Smuths tábornok megjelent tegnap a nógycstanács előtt, ahol titkos utasításokkal látták ej Őket. Foch marsall Spaaba ment, Smuths pedig Magyarországba, mint a szövetségesek ós az Egyesült Államok kiküldöttei. •• , .
A forradalmi törvényszék
* első ülése Nagykanizsán.
Egy hónapi fogház az alkoholtilalom áthágásáért. — „A forradalmi kormányzótanács nevében!" — A cigányok flgyét áttették az államügyészséghez.
— Sajtil luiioiitúnk\'ói.
Az igazságügyi palota első emeletén a főtárgyalásl terem történeti aktus színtere volt. Tegnap délután tartotta a proletárdiktatúra védelméro felállított biróság : a forradalmi törvényszók első ülését. ■ A sötétedő, szürke terein sokszor 4<í-csinek bizonyult. Az érdeklődők és kíváncsiak egész sercgo zsibong, zajong, tülekedik egymás mellett.
A vádlottak padján muraközinek" látszó fiatalember ül. kukorica nadrág van rajta, piszkos, zsíros ködmen és furcsán, félőn, bámuló szemekkel nézi u kíváncsi- tömeget. Mellette a kék folt: koinoly, nagybajuszos fogházör. Bajonettes puskáját a földre támasztva nézi a közönséget. Ő már megszokhatta a tárgyalásokat, de ma mintha ő is érezné, w hogy itt a kérlelhetetlen, vasöklü proletáriátus nevében Ítélkeznek.
A terem zsibongása elül, a szemek olői\'e figyelnok, amikor Szenes. Polat és András elvtársak a forradalmi törvényszék tagjai bevonulnak és a. hosszú zö|d asztal mellé ülnek. Mellettük egy emelvényen kis asztal mellett a vádbistos. Barik*. &Ivtárs,. :
Az első vádlott a kukoricanadrágov csapzotthaju, ijedtképü fiatalember : Qlnter András. Védője nincs. A vádbiztos elvtárs előadja, a\' vádat. Ginter András Lelenyén március 28 án lerészegedett, közbotrányt okozott s ezzel a forradalmi kormányzótanács 2. számú rendeletébe ütköző cselekményt kö.-r vetett "el. Az elnök kérdésére elmondja a vádlott, hogy munkábdljövet a hegyen bort ivott, lerészegedett. Hogy mi törtónt azután, nom tudja Később megmondta, hogy egy ablakot is bevert.
A vádlottat Letenyén ugyanezért a cse lekmónyért az ottani, minden felhatalmazás nélkül alakult lorradalmi törvényszék hónapra ós 500 korona pénzbüntetésre ítélte.
Az egész kihallgatás nem tart tovább öt percnél. Máskor -- hónapok kellettek, mert minden kis formahiba hónapokkal dobta hátrább az Ítéletet. A bíróság visszavonul,
rnege evezett célokra nem áll semmilyen.os&zegJkndelk&wsárí,A.v^cineg>^ivl.mai»i..pár/.pj«(i.mulytt újra, elfogja a helyét
Szenessel vtárs kihirdeti: A forradalmi kor mányzóianác* nevében a nagykanizsai forradalmi törvényszék Ginter András terheltet mértéktelen borfogyasztás miatt a kórmányzó-taaács 2. sz. rendeletének 2. pontja alapján CityCkónapl Í0f>hdzra ds 500 korona pénzbüntetésre. itóli. Szenes elvtárs az indokolásban elmondja, hogy a forradalmi törvényszék főfeladata a rendzavarás megakadályozása, amit csakis alkoholfogyasztás súlyos büntetésével lehet elérni.
A következő\' vádlott az öreg, ősz, "le-csapzottbajuszu Bizitnovia János Alig tud magyarul, NJacedoniában született Ochridában. Siró gyorekhangon beszél, nagyon megindult. A büne>: Rusz Lajosnénak ós Meszarlcí Józsofnénak egy pint bort adott el, akik viszont a kaszárnyában árulták a katonáknak.
Az öreg Bazsinovics nem tud irni, sem olvasni, az alkoholtilalomról furcsa akcentussal csak ennyit tud^- .Tiitlos volt.\'tiiilos, de hogy ilen tiiilos azt nem tudtam."
......Rusz-Lajosne • rongyos fekete ■ ruháján
kikopott zsir* foltos, a szomorú proletársorsot kiabálják A cipőjéből szürke rongy cafog ki — nyolc gyerekes asszony — a nyomor vitte erre a? útra.
Muszarics Józsefné valami rongy , kötött tila vacakban áll Ruszné mellett: a halódó kapu&Hzmu» 4M®sM«s mmd&ksiWn.
A tanuk kihallgatása .után Bariha elvtárs teszi meg a vádínditványt. Annyira megértő emberi szívvel beszél, hogy Fried elvtárs szép vódóbeszédérc alig van már szükség. A biróság Bazsinovicsot 5000, Rusz Lajosnét 2000 és- Meszarics Járrosnót 30Ó0 korona { pénzbüntetésre ttéUe.. ■ . > -• - < •*
^ Mindenki fellálegzik, a vádlottak boldo. gan, sírva elvonulnak, aztán négy fogházör leláncolva hozza a két tofvnj cigányt: Lanti, tos Lászlót és Kuldnyos Józsefet, akik már-, clus 2-lf-ón az őket elfogni akaró Jak.ibITy rendőr ellen emberölés kisórletót, megelőzőleg Janka pusztán lószerszám lopást követtek ol. A két cigány igazi gazember — típus: elö álló ajak, kiugró pofacsontok, a szemeik mint clcs kékek villognak. Kalányos tavaly szabadult krá bSrtöóbfll/P évl£ ült: az öccsét nyúzta agyon. A tanukat hallgatják ki, mini ellenük vallanak.
Bartha elvtárs kétségbe vonja a forradalmi törvényszék illetékességét. A vádlottak nem .raboltak: Janka-pusztán legfeljebb a lopás, biíncselekmóriyót kövötfók el; Jakabffy. rendőrrel szemben nem használtak fegyvert, már pedig a kormányzótanács rendeleté szerint a. forradalmi törvényszék csak fcgy. veres ellenszegülés eselón illetékes. Indítványára ós Kiausz védő-elvtárs kérésére a biróság a cigányok ügyét átette az államügyészséghez.
A két cigányt újra megvasalják. Hat szuronyos börtönőr körülállja őket, a hallgatók pedig avval a tudattal távoztak, hogy a prolotáriátus ügye jó kezekben van. A forradalmi törvényszék kérlelhetetlsn és vasököllel sujt le, ha a proletáriátus érdekéről van szá, de szívvel ós jósággal ítélkezik, ha a kapitalista rend áldozatainak sorsáról kell döntenie.
Hirdetmény.
Minden egyes- házban bizalmi-fertiak haladéktalanul választandók és ezek nevei 21 órán belül (Városház I. emelet 15 szám alá.) Adler Béla elvtárshoz bejelentendők.
A leltározott üzletek ismét megnyílnak, de áru csak a házak bizalmi férfiai igazolásával adatik ki. Ez az igazolás arról szóljon, hogy V vásárolni akaróknnk az árura szükségük van.
Az utalványokra a Direktórium kereskedelmi osztálya láttamozása nélkül áru nem szolgáltírtható ki. •
01y házak lakói, hol hárommal kevesebb lakhcrlő van, utalványokat közvetlen a Dvektórium kereskedelmi osztályánál igényelhetnek.
Nagykanizsán, 1919. április hó 4-én.
Direktórium.
H»f?EK.
N A P T A fi
A nap kél 5. ó a 36 percnyugszik 6 " óra 31 pórc-
A hold kól reggel 7 óra 32
perckor, nyugszik éjjel 11 óra 29 perckor
— FELHÍVÁS. Ma délelőtt 1D órakor az Összes üzemek blzalmlférflal és az üzemi választmányok tagjai feltétlenül Jelenjenek meg a városháza közgyűlési ter mében. Tárgy: az üzemek szocializálása. Sneff József, a direktórium elnöki osztályának vezetőju.
— A lakásblztosság felhívása. A lakásbiztosság figyelmezteti a lakástulajdonosokat, hogy lakásaikat, vagy annak egyes részeit csakis a lákásbiztosság engedélyével\' adhatják ki A lakásbiztosság a döntés alá kerülő ügyeVet huniánUáah 6S" méltányossági szempontok figyelembevételével intézi, de azok, akik lakást vagy lakrészeket a lakásbiztosság tudta és beleegyozése nélkül adnak ki, forradalmi törvényszék elé állíttatnak.
. — Vasárnap, április G-*n a Magyar Szocialista Péti ®z ország mlttdef? ban népgyüléseket rendez, melyeken a magyar Tanácsköztársaság Intézményeit é* tervelt Ismertetik. A nagykanizsai népgyűlés délután 3 órakor lesz a Fó uton, a városháza elótt. Mindenki ott legyen Előadó a párt egyik legjobb pesti izó-noka lesz.
191°- áPriljs 4______• ZALA-NÚPAKAR\\T " 3
A Vörös Hadseregbe Jelentkezzék, életkorra való tekintet nélkül, minden kikepzett proletár katonai
— A rendőrség elköltözik a városházából. Az uj közigazgatás, főleg a szociális ügyek intézésére hivatott szervek létesítése uj hivatali helyiségeket tesz szükségessé. — A direktórium a rendőrséget a köz-kórház melletti modem, emeletes \'méntelep* épületbe helyezi at Az épület emeletén és a földszint egy részén lesznek a rendőrségi hivatalok. A többi földszinti helyiségek aren-dőrtiszlvíselők lakáséul fognak szolgálni Az áthelyezésnek az n nagy előnye is meg lesz, fcogy.az eddig külön-külön elhelyezett gyalogos és fov\'asrendőrség á jövőben együtt losz. A mostani méntelepnek csupán egy-két\' lova van s így igazén pazarlás volna .1 modern épületet üresen hagyni. A földmivelés-ugyi népbiztosság a direktórium kérésére átengedte a méntolepópülctet a rendőrség céljaira. — A méntelep személyzetét és lovait Palinba fogják elhelyezni.
— Soproni repülő Bécsújhely felett. Sopronból jelentik: A soproni propaganda sépbiztosság tegnap egy Szalai nevü soproni repülő több katonával együtt autón Fischa-mendbe küldött. A katonák husz ozer röpiratot vittek magukkálv amelyekben a -magyar proletáriátus az osztrák^roíetárokat a proletárdiktatúrához való csatlakozásba szóllítja fel. A sopron. katonák küldeményükkel még szombaton este megérkeztek Fischamcndbe, onnan vasárnap délután repülőgépon — amit egy bécsújhelyi piJól*, VGS.p*e,U — l^^hcly fölé repültek és a röpiratok egy részét leszórták Bécsújhely utcáira. OfienbÖck elvtársnál, Bécsulyhely polgármesterénél telefonon érdeklődtünk a soproni repülők utja iránt Kijelentése szerint a bécsújhelyi nép nagy lelkesedéssel fogadta a magyar proletárok lelkesítő üzenetét, a röpirat minden szava felejthetetlenül megmarod emlékezetünkben. Nincs messze ez az idő, amikor Bécsulyhely prolc-társága egy uton halad a magyar testvérekkel és az az ut a cselekvés utja lesz. Offen-böck elvtárs megjegyezte még, hogy missziójának teljesítése után a repülőgép Bécs irányában folytatta útját.
— Még mindig a lakáskérdés. A roz-goyi-utcai lakásbiztosság emberfeletti munkát fejt ki. Kora reggoltől késő estig dolgoznak elvtársaink, hogy a kapitalizmus legnagyobb igazságtalanságát, a szükséglakásokban és az egészségtelen lyukakban való lakást kiküszöböljék.. De a. Lakások .\'.S?,ánM.... kovés. A háború alatt házak dőltek össze. Épílkezés nem volt. A város lakosságának számára a lakásbiztosság becslése szerint közel harminc-négyezer före emelkedett. Ilyen körülmények között aztán nem csoda, hogy .még mintegy 800 proletár családnak kellene megfelelő lakás. A lakásbiztosság most erélyes kézzel azon fáradozik, hogy a szükséges lakásokat előteremtse Ez természetesen nem megy ogy-kottőre, amiért is türelemre intjük elvtársainkat. A kommunista állam .mindenkinek megadja az elemi szükségleteket s így természetesen elsősorban a tisztességes lakást.
— Meghívó. A nagykanizsai Első Temetkezési Egylet folyó évi/április hó (3-án délután 3 ómkor a régi gimnázium egylet helyiségében közgyűlést tart, melyre az egy-leü tagokat tisztelettel meghívja. Tárgy : az alapszabály módosítása, a temetkezési járulék felemelése. Az elnökség
, — Kinevezték a keszthelyi forradalmi tőrvényszék tagjait. Keszthelyi tudósítónk telcfonjelentcso; A?, igazságügyi népbiztos tegnap táviratot intézett a keszthelyi Mühkás-tanácshoz, amelyben a forradalmi törvényszék felállításáról és tagjainak kinevezéséről történik intézkedés. A forradalmi törvényszék elnökévé a kormányzótanács Szalay \'¿Dezső elvtársat nevezte kj. Vádbiztos Takács Gyula elvtárs, a törvényszék tagjai pedig Szívós H\\ nos, Fehér János, Balogh József, Szollár István, Pál Gyula és Molzer Gyula elvtársak lettek. A keszthelyi direktórium tegnap plakátokon közölto a város lakosságával a statárium kihirdetését. — Zalaszcntgróti tudósítónk jelenti: A kormányzótanács a zalaszent-gróti forradalmi törvényszék tagjaivá a kö-
vetkezőket novezte ki: elnök Hulyk Imre, vádbiztos Füsti Ferenc \'törvényszéki tagok: Balacskey Sándor, Barthá Ferenc, ífj. Gócsán Gyula és Haly Lajos.
— Várkonyi Mihály a főszereplője annak a remek filmdrámának, melynek címe a Szerzetes s a melyet ma cí holnap, azaz pénteken és szombaton mutat be az Uránia.
— Füredi állásál betöltötték. Az állá-sábój clbecsájtott. Füredi lános városi alkalmazott teendőinek elvégzésére a direktórium további intézkedésig Klapper Miklós elvtársat .rendelte ki. Ugyanokkór intézkedett a dírek-rorium, hogy a lakásügyi biztosságtól elhelyezett Klupper elvtár i teendőit Subics Lajos elvtárs lássA el,
— A Hadvise\'t Szellemi Munkások estélye ÖőOÖ koronát jövedelmezett. Az elnökség ez uton köszöni a felültizctcseket s kéri mindazokat, akik-jegyerk árát még be nem fizettek, hogy az átvett jegyek árát szolgáltassák be.
— Iskolai hegedűk, vonók, hurok kaphatók Fiséhei Fülöp Fia hangszerraktárában, Nagykanizsán.
—• A nagykanizsai kisiparosok terme lőszővetkezeteket alakítanak. A • nagykanizsai iparosság felismerve saját helyzetét, a kommunizmus alapelvei szerint, a munkássággal karöltve „ Termelő Szövetkezetet* alakítanak. így egyszer s mindenkorra megszűnik\'a inünkaadók-és\' munkások ■ közötii-^ bérviszony:, nem leáz munkaadó és nem lesz bérmunkás. Mindenki egyformán dolgozó tagja lesz a saját sza\'cmájabeli „Termelő Szövetkezetnek".— \'1 Udvalevő, hogy a kommunista állam me/,foszt mindenkit politikai jogaitól, aki bérmunkásokat alkalmaz. A „Termelő Szövetkezetekben" résztvevő, jelenleg még munkandc elvtársak nom fogják elveszíteni választói .agukat, mert Ok is dolgozó munkások lesettek. -- Az Epitő Munkaügyi Tanács az építő iparban már megalakította a maga „Termeife Szövetkezetét". Alakulóban van a\'vas 03 fémípáVág, valamint a faiparo-sok Termelő Szövetkezete is.\'— Értesülésünk szerint az alakuló ipari termelő szövetkezeteket jelentős anyagi és erkölcsi támogatásban fogja részesíteni.
— Állandóan érkeznek újdonságok zeneművekbe!. Iakola hangjegyek minden hang-Szer rész é^^^^^ Fischel Fülöp-Fia könyvkoro! kedésébQn. "
Aki »1* orszásot az elleiiNég-tői akarja szabadítani* aki
azt ak>i r)h, bo^y uiiudeu ember boldog; legyen, az belép a vörös hadseregbe.
Pá/tÜgyek-
FolkórjUk j szakszervezetek vezetőségeit, hogy t. „PártUgyek" rovatba teendő közleményeiketazerkesztőaógünkhöz szíveskedjenek eljuttatni.
líjumunkások figyelmébe Folyó hó tf-án vasárnap délután 3 órakor a Munkásotthon nagytermében gyűlést tartunk. Minden ijjumr.nkás legyen ott. Az ifjúmunkások vezetőcége.
A\' szocialista iejmunkások sz »hadszervezetének összes tagjai, akik a szabadszer-vezefjc már beléptek, de lags\'ágí dijat még nem fizettek, felkéretnok, hogy tagsági igazolványaik kiállítása végett három napon belül délelőtt 10— 11-ig a szabadszervezet titkáránál (Kisfaludy-utcaJ7. a. 1. emelet) jelentkezzenek. A szervezet munkanélküli tagja? "kérfcthek, hogy -jelentsék ■ bé címüket ugj\'anoda.
A Magántisztviselők Szakszervezete vásárnap azaz folyó hó G-án délután 6 órakor a\' Munkapáholy helyiségében taggyűlést tart. Tírgy: Kollektív szerződés megkötése. Megjelenés kötelező.
A Magánalkalmazottak Szakszervezetének Szövetkezete felkéri a szűkebb szervező bizottságot, hogy f. hó 5-én délután 4 órakor Baríha József olvtár ügyvédi irodájában pontosan jelenjen meg. A teljes bizott- , ság ugyanezen napon 0 órakor a kereske-kedelmi alkalmazottaknak helyiségében szo-ciálista klubb, földszint értekezletet tart. Feltétlen megjelenést kérünk. Magántisztviselők Országos Szövetsége Nagykanizsai Csoportjának szervező bizottsága.
Magánalkalmazottak Szakszervezetének Szövetkezete vasárnap azaz folyó hó 6-án délelőtt 10 órakor tartja alakuló közgyűlését a városháza dísztermében. Akiknél aláírási iv van,, tartoznak legkésőbb folyó hó 4-én d. e. 11 óráig a Munkapáholyi helyiségben átadni.
Az ttzemek és vállalatok szocializálása a forradalmi kormány* zótanács feladatú. Egyéni szocializálás cwak zavart okoz és az ellenfoiradalmat szolgálja.
Nagykanizsa összes építő és rokonszakmáinak iparosaihoz.
— Beküldött közlemény. — Látva a rettenetes lakásínséget, az erre IVívatottalc tehetetlenségét, a kisipar szerencsétlenségét és nyomorát, a nagy munkanélküliséget, az építési anyag hiányát á meglevőkkel űzött lánckereskedelmet és a nagytőke megszűnését — kénytelen voltam magam azza^ a javaslattal előállni a Munkás, Katona és Paraszttanács első ülésén, hogy változtassunk a kormány támogatásával eme lehetet* len állapoton. Javaslatom egyhangú elfogadtatásra talált, mire minden szakma képviseletéből megalakult az Épitő Munkaügyi Tanács, melynek feladata a munkanélküliig megszüntetése,\'az építő szakmába vágó kisiparosok ugy anyagi, mint erkölcsi támogatása cs azokat egy termelő, szövetkezőiben való egyesítése rm>IIett produVtvvá tenni. A holt pontra jutott építőipart uj életro kell kelteni, hogy ezzel a rettenetes lakásínség megszűnjön. Mert beláthatatlan annak a következménye, ha ezen mi, kik itt lakunk és a viszonyokat ismerjük, sürgősen nem segítünk. ........
Kérena azon szakcsoportokat, kiknek szervezéséhez még nem értem el — legyenek türelemmel — mert a hivatal működését csak alig pár napja kezdte el s már is annyi kötelességet róttak rá, aminek eleget tenni hirtelen nem tud. Sajnos egyenlőre szervező erő nélkül vagyok s igy nom juthattam cl addig, hogy minden csoporttal a külön-külön való tárgyalást felvehettem volna. De legyenek meggyőződve, munkámban az Igazi szociális elvek alapján járok el a — jog, igazság, megértés és szeretet útjait fogom követni. Ennélfogva igy csak egy célom lehut, mindnyájunk jóléte, megélhetése és egzisztenciájának biztosítása. Legyen az munkás, mester, vagy építő, mindnyájunkén dolgosom és mindnyájan dolgozzunk egyért.
Kérem önöket ne hagyják magukat rosszindulatú önző elemektől befolyásoltatni, kik nem egyebek, mint Nagykanizsa város elosványitói, kik a város fejlődését évtizedekig visszatartották, mert jól érezték bent magukat, mint patkányok » piszokban. Ez az id5 elmúlt — pusztulás mindazokra, kik dolgozni nem akarnak s önző érdekből másOK jólétét lehetetlenné teszik.
Az építő munkaügy1 anács a munkíT sok, katonák és parasztok szovjetjének valamint a Direktóriumnak támogatásával az -utóbbi -ollonőí^ése melleit »— kapitalista és önző érdekek \' kizárásával működik és mint ilyen biztosithatok mindenkit, hogy a Tanácsköztársaság támogatását is ki fogja érdemelni.
Sohless latvén
mérnök munkaügyi hUtos.
12 wALA-NÉPAKARAT
191». április 17.
APRÚ HIRDETÉSEK
Fiatalabb leány kis háztartásba nappalra falvétetik. Cim a kiadóhivatalban.
Szépnek mondott fiatal barna urileány, megismerkedne szórakozás céljából corrékt jellemű fiatal emberrel. Teljes ciraü jeligés leveleket »Proletár" jeligére a kiadóhivatal továbbit.
Éílát\'ásf keres "tiát\'ál ember \' lakással jobb családnál. Cimeket állandó jeligére a kiadóhivatalba kérek. 1180
Sötótzö\'d tavaszi kosztüm kisebb alakra és kézzel kötött fehér nöi harisnyák eladók. Cim a kiadóhivatalban. 1178
Konvenoiós kőműves azonnal felvétetik a nagyrécsei termelőszövetkezetnél. 1179
Mindenet* kocsis teljes ellátással felvétetik Teleky-ut 11 szám alatt.
4 Príma paplrspárga minden vas tagságban kapható Flsohel Fülöp Fial cég nél, Nagykanizsán.
Zeneoktató
hegedil összhangzattan, ének- és zene elmélet. Árvái, Csengeri-u. 4. I. e.
Ügyes kifutóleány
felvétetik a Zala irodájában !
S\'
IIIIIW» .w j
\\MI Á /"I nagymo*fló»xlnhái
VILAU SumsÍZÍIMI. T1HI«M.IÍ.
Cslltörlök, péntek. Április 3. 4
flltk WJaler M éti l-ii ÉlSilül
Nick Winter
Nagy detektivdráma 4 felvonásban. Rőtnek kísérő műsor I
Előadások hétköznapokon 5 és 7 órakor vasár- és ünnepnapon 3, 5 és 7 órakor.
i,^.^.^..........«...
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk legjobb minőségű szivarka hüvelyekéi, szivarka papirokal, szivar-és szivarka szopókókal, szivarka- és dohánytárcákat, — levélpapírokat és ij :: képeslap újdonságokat. m !(■
URANIA
•palota
■oioonTt-i. 4. T.Woo jjj
Pántokén, siombaton. Április 4 és 5
Szenzációs. magyar attrakció VArkonyi Mihály és Laczkó Aranka felléptével
színmű 3 felvonásban.
És a remek kíséri műsor.
Előadások hétköznapokon : 5 és 7 órakor Vasár- és ünnepen 3, 47a, \'J és 71/. órakor.
Pontos kiszolgálás I
BílyegM!
HIRDETÉSEK
felvétetnek
a Zala kiadóhivatalábaYi
Betüszedo-tanoc
felvételik a Zala-nyomdában!
Gazdák figyelmébe
Bérlevél — Elbocsátási bizonyítvány Napszám-kimutatás — Napszámkönyvecskék — Előjegyzésiköny-vtek — Szelvényes könyvek és egyéb gazdasági nyomtatványok .
Kaphatók: FISCHEL FÜLÖP FIAI J
könyv- ¿s papirárahiiában
ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
TBI.líFt)N TH.
flzleti könyvgyár, könyvkötészet llgllg papirárukészités. m^z^i Mindennemű nyomtatványt a legiztésesebb kivitelben keszit és legpontosabban szállít
«¡t-i \'
XLVI. évfolyam.
1919. Aprili« 5. Szombat.
78. uán.
Z&L&-NEPAKARAT
8zorka>zt6«6g ós kiadóhivatalt Nagykanizsa, Sugár-ut 4. az«m SzorkooztóiOgi 6s kladöhlvntall itlaioitnzAm 78. j Nyomdal 117.
A SZOCIALISTA I\'ÁHT HIVATAI.OS I.Al\'JA
A Munkástanács ma este 8 árakor a Városháza nagytermében ülést tart Tárgy: A városi munkás-, katona- és földmlves-tanács választása.
Elvtársak! Elvtársnők 1 Proletároki A Nagykanizsai Szocialista Párt folyó hó ti-án délután 3 érakor a Városháza előtt nagy nyilvános népgyűlést tart a következő naplrenddl: 1. A politikai helvzet. 2. A tanácsköztársaság alkotmánya. A napirendet a központi párt kiküldöttje ismer tetl. A magyar tanácsköztársaságnak minden egyes öntudatos, dolgozó proletárra szüksége va > I Sorsotokról lesz szó! Mindnyájan ott legyetek! Testvéri üdvözlett
II fagylaitel Sutiallüa Piri lIlkitáE
A sárga veszedelem,
aihely ezredévek óta megbontotta a/, erű berek nyugalmát, rabszolgákat nevelt a világ első teremtményéből, az ernber-bőf, (V. n sárga veszedeleAi utolso napjait éli. Ab arany, ez a sápadt terméke rt tőidnek, ez hajtotta az emberiség ke-•reliet, ez irányította n inunkét és ez volt az Isten, amelynek nevében millió .is millió embert küldtek a vágohidra a történelem banditái. Ami történt azóta, hogy hamis törtenelmet írnak az emberek, az mind az arany körül fordult meg. Trónokat emellek aranyból, arany-nyá, halott, értéktelen dissze kovácsolták össze az emberi verejtek gyöngyeit és az volt a hatalmas, az volt n lagy, az istenitett, aki minél többet harácsolt össze az aranyból.
A sárga veszedelem, utolsó óráit éli. A burzsoá most, amikor egészséges és erős munkáskarok leszedték őt arról a piadestálról, amit munkáskezekkel aranyból építtettek maguknak magasra; a burzsoá, a kapitalizmus rabló lovagja most ingadozó- lábbal jé- a földön, amelyre teremtődött. Kilőtték alóla a lovat, egyetlen erejét, hatalmát: a pénzt, és most szédülten imbolyog azon a humuson, ahol a dolgozó proletár biztos léptekkel megy a maga céljai felé. Pedig a proletariátus nagy győzelme Debizonyitoita, hogy nemcsak a termelés ereje, a munkaképesség rejlik az izmos kartokban, hanem ott van összé-gyüjtvo minden győzelem lehetősége is.
A burzsoázia évezredes megszerve-zettségében állott itt öt évvel ezelőtt is. Hatalmas váraiban pöffeszkedett, az övé volt minden, a borzalmas, erős, nagy haderő, az övé volt az. ágyupatk, a lőszergyár, az övé volt a sin\'ek hálózata, a bányák, a vasúti kocsik, a földek, amelyen az élelmiszer termett és az övé voltak az anyák is, hogy az 6 várainak védelmére erős fiakat szüljenek. Minden az övé volt, a szalonok bársonyától a gyár kormos helyiségéig.
A sárga veszedelem iszonyú\' csáp-
jaival a dolgozó milliók szivét fogta meg, gúzsba kötötte a kezét és vámpír erejével ráfeküdt. A proletariátus atig hogy lélegzett, szegény volt, minden hatalom nélkül vulu A kapitalizmus hatalmas eszközeivel szemben nem volt egyebe, csak munkát, dolgozó kezt; es felszabadulása iránt való lángoló vágva Ma minden a mienk, proletároké. Pjszta kézzel, mezítelen mellel vivtuk meg ezt a nagy csatát és ebben az országban, ahol a házőrző kutyának jobb dolga volt mint a munkasnak. összetörve fekszik előttünk a hajdan hatalmas kapitalizmus. Itt nem a proletárizmus győzccjelmesk»dett, hanem az .¡gazság, amely erőt öntött a munkáskarokba és lelkesedést u szivekbe.
Az események megmutatták, hogy a hatalom nem ott van, ahova a csengi aranyakat gyűjtik, hanem ott, ahol dolgoznak. Dolgozni vagy elbukni ? Ez az egyedüli választása ma minden embernek ebben az országban. Ma még csak ebben, meg az orosz testvér államban. Holnap-hojnaputan már majd olasz, szerb, osztrák és Horvát testvéreink hajójának ároocára i.s felszökik a vörös zás zló És akik ott ma még a föld sápadt, sárga gyilkosán c.Uggenek és körmeikkel védik a hideg ércet, azok is a porban fognak feküdni. A sárga veszedelem, a sárga gyilkos,\' a földi ördög, a bűnök anyja : ■uí »ruiiy — iuilnap. már,nem Jusz érték., legfeljeb kalapacslej a _ proletárkézben\' ! harcoló szerszámon.
Smuths tábornok megérkezett Budapestre
„Ha]{yaromá{ jojcofl httvetelésel figyelembe fogunk vétetni44. — Kun Iliin a külpolitikai helyzetről.
Bécs, áprit. .4. Ma <yy angol, írania és olasz tisztekből álló bizottság utazoií innen külön vonalon Uudapestre tárgyalás céljából. A „Vörös lljság" értesülése szerint Smuths tábornok kleératével .ma hajnalban megérkezett &udap«sire ós mag a délelőtt folyamán érintkezésbe lepett a migyar tenéoskorménnyal.
Bécs, ápril; 4 A Presse lr|a : Diplomáciai körökben Smuiis tábornok budapesti küldetései megelégedéssel veitek tudomásul. A tábornokot ppjektiv embernek Ismerik,\' aki\' kipróbált diplomáciai tapasztalataival megegyezést tud létesíteni a nemzetek közt, olyat, amely lehetővé teszi a békés együttélést.
Séos, ápril. 4. Az Echo de Paris Jelenti: A négyes bizottság elhatározta, hogy ShmuthH tábornok jelentésének beérkezése után Magyarország képviselőit meghívják Párisba, hogy \' ott követeléseikről szakvéleményt terjesszenek elő és a javaslatot átvegyék. Magyarország Jogos követelései figyelembe fognak vétetni.
Budapest, ápril. 4. A Hamburger Fmndenbla/t budapesti tudósítója előtt Kun Béla elvtárs a következő kijelentést lelte:
— Külpolitikánk a béke politikája. Nem ismerünk gazdasági határokat és részünkről minden imperialista politika elesik. Számítunk arra, hogy valamennyi függő kérdést a legjobban fogjuk az antanttal megoldani. Németországgal az elképzelhető legjobb viszonyban vaayunk és faradunk. Az antanttal nem állunk háborúban. Ha azonban az ontani a kard Jogán akarna velünk békét kölni, akkor a háború, amely el fog következni, nem olyan lesz, min( a régi háborúk, hanem az elnyomottak háborúja az elnyomók e/len. Oroszországtól ugyanazt várjuk, mini a többi országtól: a proietáriátus nemzetközi szolidaritását.
Ezután az Oroszország élelmezési nehézé ségelről elterjedt híreket cáfolta. Kijelentette, hogy Oroszországban az ellátás teljesen monopolizálva van. Végül kijelentette, hogy a magyar tanácsköztársaság igyekezni fog, hogy kjküldött megbízottak utján mihamarabb felvegye az érintkezést nemcsak Németországgal és a semleges államokkal, hanem az antanthatalmakkal is.
Nem támadják meg a tanácsköztársaságokat
CNchorfcz^g nem avatkozik foeJ-ügyeinkbe.
Prága, ápr. 4. A szocialista blokk megbízottai ma megjelentek Massaryck elnöknél és tudomására hozták a két szocialista párt azon döntését, hogy bármiféle fegyverbe be avatkozásnak, vagy fellépésnek ellenmon danak Oroszország és Magyarország ellen. Megkérdezték, igaz-e, hogy a cseh miniszterek Páriában a fegyveres inlenvenció. mellett foglaltak állást. Á küldöttség kielégítő választ kapott, mire a belügyminiszterhez mentek, ahol szintén megnyugtató választ kaptak. — A „Pravp Lidu" ozzol kapcsolatbnn megjegyzi : A szovjetrtllamok nyugodtak lehetnek : fegyverés Intervenoló lem OrJíioi\' szög, sam Magyaroraxág ellen nem U«z.
Prága, ápr. 4 A nemzetgyűlés véderó-bizottságának tegnapi ülésén Reíner hadügyi
főfelügyelő egy interpellációra adott válaszában kijelentette, hogy a oseh—szlovák kormány minden intézkedése kizárólag védelmi Jallegü: a c«eh köztáreaeáf nem fog Magyarország belügyeibe beavatkozni.
A francit htidttgyl Államtitkár tii|eleutéae.
Páris, április 4. (Havas) Barthu legutóbb mondott beszédébon kijelentette, hogy franciaor.szgg ".cm fogja kikerülni a, bolse-vlzmust, ha a lég teljesebben rtérnélégJUk W. azon igényeket. amelyekkel most a francia katonák felléptek; a francia parasztok joggal követelik a rotormot és épp ugy teljesíteni kell, a munkások követeléseit is Reneudel szocialista kepviselö a kamarában a hadihitel megtagadását követelte és kijelentette, hogy ^ Franolaország a* nem lehet érdeke i létárság klpus hú Beszéde olyan tel
i a pro-JH tciszáaH
14 wALA-NÉPAKARAT
191». április 17.
költött, hogy Abrami államtitkár kénytelen volt felvetni a bizalmi kérdést. Beszédében ereket mondotta:
—- Sem a Murman-parli, sem az \' odesz-szai expedíció nem volt francia, hanem közö».expedíció volt. A francia Kormány kijelenj), hogy semmifóla oroszországi akcióban nem vesz részt. Franciaország első háborús vereségét Oroszországban szenvedte, áldozataink ott voltak a legnagyobbak. A kormánv ilyen kalandos váilalxozásokra nem hejlandó és e célra egy embert sem áldoz fel. A miniszterelnök felhatalmazott annak megállapítására, hogy teljes egészében meghazudtoljam azt ez állítást, hogy ilyen expedloióbe belemerjünk. Többé Oroszországba egy embert sem kUldünV ki Nem hagyjuk azonban cserben Lengyelországot, Romániát és a Balkán államokat": élelemmel ós ruhával - segíteni fogjuk őket.
^ Rendeletek.
Blrtokreudezéit.
Budapest, április 4. A földmivelésügyi népbiztosság 5. számú rendelete a következő : Mindenféle birtokrendezési ügyben, továbbá a termelést biztosító ügyökben való intézRe-désre a forradalmi kormányzótanács 40. számú rendclote értelmében alakűlt községi, járási és megyei termelési bizottságok jogosultak. E rendelet kihirdetése u!án a községi, járási és megyei termelési bizottság előzetes beleegyezése nélkül sem birtokrendezést, végrehajtani, sem "termelő szövetkezetet alakítani nem szabad.
BoUg«(ig- ¿8 balesetbiztosítás.
Budapest, április 4. A munkaügyi és népjóléti népbiztosság 3 számú rendelete szerint mindazok, akikre nézve a munkás-biziositás a forradalmi kormányzótanács rendelete értelmében kiterjed, március 30-tól kezdve betegség- és baleset esetére biztosítva vannak és az elvi feltételek fennforgása esetén ségélyre jogosultak. Azokat a közalkalmazottakat, akik oddig biztosítva nem voltak, a hivatal vezetői a rendelet megjolenése után nyolc napon belül a Kerületi Munkásoiztosító Pénztárnál bejelenteni tartoznak. Ugyancsak bejelentendők 8 nap alatt a szooializált ós mágánüzemék összes \'alkalmazottai is.
„A lőporos kamra kellő közepébe esett a szikra."
Qenf, április 4. -A Temps a magyarországi helyzetről a kövotkezőket írja: A magyarorszagi forradalom uj háború kezdetét jelenti. A budapesti szovjet az Erdélyben román zászló alatt álló c^patokrig, v\'ü<K ken levő cseh csapatok és a Bánátot megC^ szálló szeibek közt bőségesen fog társakra találni. Ha a magyar bolsevisták oroszországi és ukrajnai elvtársaiknak kezet nyújt hatnak, akkor a lengyelek kénytelenek lesznek Lemberget védeni. A lőporkamra kellő közepébe esett " a szikra. Egész Közép- és Koleteurópa helyzetében változás állott be. A budapesti bolsevizmus Szóllában is meleg fogadtatásra talált.J
A bolsevizmus diadalmas előnyomulása.
MUnohen, ápril. 4. A spartakusok vezére dr. Lewin népgyűlésen kijelentette, hogy a bajoi népnek a szabad tanácsköztársaságok szövetsége kell: fél év nem múlik el és eU korgetjük Scheidemant Eberttel ogyütt és a kommunizmus győzni fog.
Berlin, ápril. 4. A bótsevista mozgalom* Lengyelországban állandóan növekszik: a több százezer munkanélküli egységes abban, hegy a proletárdiktatúrát követeli.
Forronganak a pécsi
ftserb nc^zaiió c«»patok
Budapest,-április 4 A M. T. I. jelenti: Pécsett a szerb megszálló csapatok közt forrongás tört ki. A szerb katonák plakátokat ragasztottak ki, amelyen a szerb köztársaságot éltetik. A plakát szövege c szavakkal végződik:
— Halai a Karagyorgyevicsekre t
I Ladányi termelési biztos nyilatkozata.
I A vld«klek Bu.lnpei.teu 8 napra { kapbatnak azftllodal tartózkodna! 1 engedélyt. — Lutrit » »zAlloda-uzatorA*.
Budapesti wdósitónb jelenítse. — A bérházak szocializálása uun inosl a szállodák kerülnek sorra, amelyek igazán megérlek már rá, hogy ci proietár-allain reaj.uk legye kezei., Elképzelljelcilen az a/, áruúzsora, ainll a háborúban, felcseperedett szállodások tlziek, olyan árakat koveieltve ■a szegény emberektől Is. amelyeket csupán vérből aranyai sajiolo hadimilliomosok lud-nak megfizetni. A termelési blziosi Ladányi Kálinam, aki a szállodák szocializálásának munkálalall végzi, válósággal megosh\'omol-iák különböző holtlek lakói, akik mind a könyörtelen szállodasok ellen könyörögnek segítségén. Amikor a lermelcsi biztost felkerestük, épp a margitszigeti Nagy-szálló lakói járlak nála köldöliségiieg. A szálloda Kraszner nevű igazgatóin ellen emellek panaszt, .aki kl.akarja lenni ókét Likasukból. hogy gazdag burzsoaknak adhassa ki a proletárok szobán. Az igazgató, rösszln dulalu kis emberke, mint a dühös hórcsög lámadt a lakólra:
— Nekem Igenis jogom van kllennl őket szobáikból — kiáliozoii — azéri vagyok a szálloda Igazgatója I
— Nézze Kraszner. —. intette..Je .a dlk höngő emberkét <rnépbiztos-— most- más idők járnak, mint amil maga szerelne. Mosl nem a pénznek, hane:n a proletároknak van igazuk. Tanulja meg hál aí uj idők igazságait is, meri különben kényleien leszek . . .
A -népbizlos be sem fejezie még mondalát, amikor Kraszner igazgalo ,ur vérvörös arccal klsompolygoli a szobából.
— Vége van a régi bürokratikus lassúságnak — mondotta munkatársunknak a termelési bizlos — mindent ilyen gyorsan és radikalisan inlézUnk el. Kihúzzuk az urak lalpa alól a gyékényt, az se l>A|, ha köz ben egy klcsll orra esnek . . . Épp most Szabadnom meg a régi rezsim uraitól a szallodakai. A szállodák vezelősége köleles leüz be|elenlenl. hogy hány Üres szobáluk van és a lakókai is kötelezzük, hogy távozásukat legalább 24 órával előbb lelenlsék be nálam Az üres szobákal ezenlul ini fogjuk kiadni, leraieszetesen és első sóiban a proletároknak és azoknak, kiknek nincs más lakásuk. Vidékiek és azok, akiknek bárhol lakásuk van, legfeljebb nyolc napra kaphatnak szállodai tartózkodási engedélyi, amelyei csak az esetben hossiabbilunk meg, ha arra felléllen szükség van. A be-beienlési kölelezenaé? valószínűleg már április 1-én kezdődik Addig az üzembiztosokat is kinevezzük a szállodák élére, akik a rendelelek pontos végrehajtását fogjak ellenőrizni.
— Az üzentblzioaok fizetése a szállodák költségvetésnek terhére lesz Ifva, esetleg több kisebb szálloda együit (Izei egy Uzein-biziosl A gyógyfürdők szállodáiban hat bélre állítunk ki tarlózkodási engedélyt, amelyet csak az orvos javaslata alapján hosszabbltunk meg. Egy kél bél ulán köiül-belül llsziában leszünk azzal, hogy mennyi az egyes szállodák üzemköltsege. tikkor azután nekifoghatunk a rellenelcs szálloda uzsoraárak letörésének és mérsekelheijük a szobabéreket, természetesen csak a prolelár-lakók részére, meri azok, akik még ma Is munkanélküli jövedelemből élnek, fogják (Izélni a prolelárlakóknak adandó rendkívüli kedvezmények tolylán esetleg előálló deficitet Ilyenek pedig ma Is sokan vannak, mert a lanácsközlársaság sem képes egyik napról a másikra eltüntetni. a borzalmas anyagi differenciákat. A külföldieknek és átoknak a gazdag burzsoákuak külön szállodákat Is tarlunk fenn, ahol kivételes árakat fognak fizetni kivételes helyzetükén a tanácsköztársaságnak, meri hisz minden Üzem jövedelme a tanácsköztársaságé. líeméllllk, ezi Is rövid ideig, mert a IWdről mihamar eltűnnek a munkanélküli lövedelemben . élők Három
szállodái szemelillnk kl\'errea célra: a lííize; a Hungáriái es az Astoriát. Orosz elvtársi:, inkát Is, ha majd megérkeznek, ezekben ,
hotelekben fúljuk vendégül A burzsoákn,. különben nieglilljuk, hogy olyan hoielekhi-u szálllanak meg, amelyeket proljtárlakc. saámárá tartunk fenn es amelyekben pro!, láránk vannak megállapítva. Kivételek csupen a gyógyfiirdóhclyek szállodái lesznek, amelyekben mindenki kapltal Inkasl. Termeszeié, a proletárok III is kivételes helyzetben ies,: nek. Az cselleges differenciál mafit (Izélik ,, burzsoák. Meg kell jegyeznem, hogy ,i iiyo\'c napi tartózkodási engedély és a ttibbi korlátozás a lakásínség enyhülése után me . \' fog szűnni. Ha a helyzet inegenyedi, «,/ emberi szabadságot feleslegesen sérln. ko<-látbzó Intézkedéseket azonnal vissza fogom vonni.
Oyörl Imre,
Az il/emeH én vAltuluiu* hzo< elAlla.ll(<bl> u fóiractHluil kvriuAuy. zótnnAei« fetadut». E^yéul Hzocla-ItzAlA* CNHk z*v»rt okoz é. az cll*.ulOf .-iidulnlftt n/oIkAIJh,

i»¡» flprllftn
e :
5
«» A P r A fi
A nap kél 5 ó-a 34 perc-w \' ""I perc-
kor, nyugszik 6 óra 32
- Á hold kél reggel 8 óra Szómba-j perckor, nyugszik éjjel. 11 óy __. ólj perckor
( — Szociális termelés. Tegnap délelőtt-Sneff elvtárs, politikai megbízott gyülésr. hivta egybe az üzemi, választmányok, valamint a cégek képviselőit, hogy a szoclali-termelésnek Nngykanizsan való keresztülvite lét megbeszélje. SrielY elvtárs hosszabb ;be-szédben világított rá a jövő termelési politikájára, amelynek lényege: az üzemeK centralizálásával a termelés intenzivebbé tétéin Közölte az értekezlettel, hogy a direktórium három termelési bi\'ztöát kíván á szocializált, nqpbiztosságnál kinevezésre javaslatba horm A nagykaiiizsáh levő öss\'Zcs Ozljmek műszak1 ügyeinek vezetésére Ténner József elvtársa1, a kereskedelmi rész intézésére László Viimo-elvtársat javasolta. A kcrőskcdelmi és áruüz-lotck fölé üzleti biztosul a direktórium Adle; Bela elvtársat hozta \'javaslatba. — Az érte kezlet a javaslathoz nagy lelkesedéssel hozzájárult. Sneff elvtárs még figyelmeztette a; üzemek és üzletek volt\'tulajdonosit és vezetőit, hogy ha szabotálni merészelnek. vagy. egyébb módon a .termelés intenzitását akadályozni próbainak — állásukból azonnal el-bocsájtatnik és a forradalmi törvényszék ele állíttatnak. — Itt emiitjük meg, hogy a nagy kanizsai szocializált nyomdavallalatokl terme lési. biztosává a direktórium-. László >Bódog elvtársunkat hozta javaslatba, aki az üzem folytatás részleteinek megbeszélése céljából tegnap Budapestre utazott.
— A proletárdiktatúra és a rendőri statisztika. Amit sok-sok tudós "annyi éve. át hiába bizonyított és hirdetett: hogy abüi\'. cselekmények hatalmas százalékát a. kapitalista rendszer lehetetlen társadalmi berende: -kedése hozza létre — azt most á gyakori : is bebizonyította. A proletárdiktatúra életbe léptetése óta a nagykanizsai rendőrsége egyáltalán nem tettek közönséges bűncselek ményről jelentést. A proletárdiktatúra nyomán eltűnik a gaz: a kapitalista rend bünc a tolvajok, gyilkosok, betörők légiója s min t jobban ós jobban közeledünk ahhoz az idő höz, amikor már netü lesz bűn és az embi reket nem hajtja a vagyon vágya..
— Klrievézés. A direktórium Oszsézl.x Márta elvtársnőt, a múltban annyi mellőzést szenvedett rendőrségi Írnokot Nagykanizsa városához alszámvevővé nevezte ki.
— Magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak folyó hó 5-én táncgyakorlatot tartanak ó órai kezdettel a Szocialista club tánctermében (a volt Caslno).
1919.,/prilis 5.
ZALA-NÉPAK*RVT
3
— Előkészületek a választásokra. A
nagykanizsai direktórium megkezdte a választások előkészítését. Intézkedett, hogy a nagykarttzsai, pacsai, "keszthelyi, letenyei, al-sólendvai, csáktornyai és perlaki járásokba a választási bizottság tagjai Nagykanizsáról jelöltessenek ki, egyúttal táviratilag intézkedett a Nagykanizsa Városi választási bizottság tagjainak kijelölése iránt. A járási választási bizottság tagjai Wugrinecz Károly. Tálosi Lajos, Polai János, Havas Hugó, Bárány Antal, Fischer Adám, Savanyu Ferenc, Keg-tovích István és Samuelly Ottó, a városi választási bizottság tagjai pedig Popp István, B$ck Soma,, Pollii Zsigmond, ,Báron Ferenc, Verem István, Jaberics Lajos és Bartha József lesznek.
— Útban a gazdasági biztosok. Néhány nappal ezelőtt megírtuk, hogy a földreform végrehajtasára számbs gazdasági biztos érkezik Budapestről Nagykanizsára, hogy Zalamegyében , végrehajtsák a kommunista földreformot. Horváth gazdasági biztos elvtárshoz tegnap érkezett meg- a távirat Budapestről, amely szerint a gazdasági biztosok hétfőn indulnak cl Budapestről. így kilátás van orra, hogy már a jövő hét. elején megkezdődik a nugy munka, a nagybirtokok termelő szövetkezetekké való átalakítása, a leltározás és főleg az élclmiszerkészktek megállapítása. amely lehetővé fogja tenni Budapest élelmezésének megoldását is.
¿- A megye felvilágosítása Hahóti tudósítónk jelonti: A nagykanizsai szocialista párt hónapok óta kitartó és eredményes agi-tációt folytat a megyében, hogy a falvak népének lelkét a szocializmus -gyönyörű /igazságainak megfelelően átalakítsa. Ennek a nagyarányú agitációnak köszönhető, hogy a megye népe a tanácsköztársaság eszméit és intézményeit magáévá, olyan gyorsan magáévá tette. A lelkes agitátorok a szocializmus eszméinek óriási szolgálatot tesznek. Elsején Hahóton volt impozáns szocialista nagygyűlés. Bárány Antal H Lföszló Boldizsár elvtársakat, a nagykanizsai párt kiküldötteit lelkes tömog hallgatta végig. Bárány elvtárs a proletárdiktatúra célját, lényegét ós értelmét\' fejtette ki. Elmondotta, hogy proletár és proletár között különbség nincs. A város és falu közötti ellentétet a kapitalista rendszer hozta letré, amit a kommunizmus le fog rombolni. László elvtárs a szociálísta tanokat ismertette • részletesen. Egységre és kitartásra hívta fél az egybegyűlt elvtársakat, hogy kitartó erővel rombolhassuk le a tőke utolsó mentsvárait is. Soós József elvtárs megnyugtatta a kisgazdákat, hogy a kormányzótanács nem fogja őket tönkretenni. A kisembert a kommunizmus felemeli, a tőko minden eddigi előnyét neki adja. A szabad ég alatt egybegyűlt pro-ietártömeg gyakran szakította meg helyeslő és éljenző közbeszólásaival a szónokok meggyőző beszédét, majd a tanácsköztársaság éljenzésével rendben szétoszlott.
— Kommunista kultura. Faragó Márton, Sass Ferenc és Sassné festőmüvészelv-társak, akiknek egész művészi múltja bizonyítéka tiszta szocialista felfogásuknak Wtt> lányi István elvtárs, kiváló komponista, ének és zenétanárral/ társulva elhatározták, hogy engednek a több oldalról jövő felszólításnak ós Nagykanizsán a kommunista kulturát terjesztő modern festő és zeneiskolát létesítenek. A terv már régi, de a burzsoá társadalomnak a művészetet kisajátító, de a művészekkel nem törődő felfogása még csak helyiségesem tudott biztosítani a művészeknek. Most azonban a lakásbíztosság, amely tisztában van a proletáriátus művelésének óriási fontosságával, hatalmas helyiséget fog a mű vészek rendelkezésére bocsájtanl: Tananyag festészet, rajz, iparművészet és ezek elméleti ismertetése; zongora, ének és zeneelmélet. A tanítás magánosok részére egyelőre cse kély dijjazássnl, szervezett munkdiok részire, kiknek a művészeti rajztudásra szükségük van, teljesen díjtalanul történik. Részletes felvilágosítás nyerhető a nagykanizsai szociá-(ista nők szakszervezetének hötyiségében, (Casíno, I em.)Jnaponta d. u. tt—8 óra között.
-r Pécsi gimnazisták a vörös hadse regben. Kaposvári tudósítónk telefonálja . Tegnap Pécsről 85 gimnazista érkezett ide, diákok átszöktek a, demarkácionális vonalon
és sok viszontagság után érkeztek ide. A gimnazisták itt jelentkeztek és" Kérték felvételüket a vörös hadseregbe. A diákok a szerb katonák hangulatáról érdekes híreket hoztak. Elmondták, hogy a szerb katonaság már kimerült. A szerbek visszaaknrnak térni hazájukba. Minden szenvedésükért a dinasztia mperialista politikáját okolják. A parancsnokok nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy az\' esetleges forradalmat elkerüljék, azonban teljesen hiába, A levegő puskaporos s a kirobbanást megakadályozni nem lehet
- Katonagyülés. A nagykanizsai vörös hadsereg katonái tegnap a volt honvédlak-tany&barf népes katönagyülést tartottak, amely j a legélesebben kelt ki a rendbontók ellen. Jattó CiyUla budapesti kiküldött elvtárs ösz-szetartásra hivta fel a vörös katonákat: a személyi ellentéteket küszöböljék ki és baj-társiasságban éljenek. Sneff elvtárs leszögezte a tényt, hogy parancsnokok csakis régi, kipróbált - szocialisták lehetnek, akiknek kezébe a vezetési nyugodtan le lehet tenni. Felhívta" a katonákat, hogy a .megbízhatatlanokat távolítsák ol maguk közül, mert csakis mogbizható egyénekkel lehet a forradalom ivmányait biztosítani. Fodor elvtárs a keszthelyi elvtársak üdvözletét \'olmác&olta és hangoztatta, hogy a hadsereg legnagyobb erőssége az egységes összetartás. A katonagyülés Matvkó budapesti kiküldött elvtárs és Oadt elvtárs hozzászólásai után rendben és nyugodtan oszlott szét.
— A pécsi megszálló csapatok pokolba küldik Petárt. Egy sok viszontagság után Pécsről Nagykanizsára érkezett ut$s érdekes dolgot möndótt eí a Teciet megszálló szerb csapatok hangulatáról A. forradalom szele átterjedt már a megszállott területekre is és a szerb csapatok fegyolme az utóbbi hej^kben mindjobban meglazult. Az imperializmus elleni gyűlölet tegnap robbant kí vehemens erővel a szerb proletár katonákból. Tegnap reggel a szerb katonák ilyen feliratú plakátokat ragasztottak ki a város utcáin:
— Le Petárral! Le a Karagyorgyevícs drinasziiával.
Nagyon valószínű, hogy a dinasztia megtagadása után nagyon közel áll a szerb katonaságnak a bolsevista szerb szociálísta parthoz való csatlakozása.
— Az üzletek szocializálása. A nagykanizsai üzleti biztosságtól nyert értesülé\' sünk szerint a közeljövőben a következő üzletek fognak szocializáltatni: Beck Henrik, Neu és Klein, . Szántó Salamon, Krammer Ignác, Steiner Jenő, Barta Miksa, Stern Vilmos, Kírschncr Móric, Goldbergcr Károly, Perlsz Jenő, Kabos Ignác, Heísler Ignác és Stern József.
— a Világ-nagymozgóban szombaton és vasárnap Hel/a Moja, a közkedvelt mozi-diva felléptével bemutatóra kerül Tíz év egy kártyás életéből, tá sadalmi dráma 4 felvonásban, és a remek kiegészítő kápek.
— Állandóan érkeznek újdonságok zeneművekben. Iskola hangjegyek minden hangszer részére beszerezhető Fischel Fülöp Fia könyvkereskedésében.
— A zsír. A legnagyobb gond és legelső kívánság ma minden háztartásban: a zsír. A Fogyasztási Szövetkezét husszéke előtt már hajnali három órától a proletárasszonyok hosszú kettős sorfala áll, amely alkonyatig nemhogy zsugorodna, do mindig hosszabb és hosszabb lesz. Ma még a kapitalizmus igáját nyögjük: az uj társadalomnak csak a váza van még meg s mos£tpég a tőke évezredes nyomásának öröksége sulyosodik ránk. Ilyen örökség: a postával szemben nap? estijg kígyózó sóra á szomorú existenciáknak. S azalatt amig a proletár gyermekei éheznek, mert az anya elment zsirért állni, az alatt a tőke kitattottjai még mindig dúskálnak a javakban Egyiknek munkával semmi, a másiknak munkanélkül minden, A nagykanizsai direktórium az egyenlőtlenség, a kapitalisták piszkos üzérkedésének elfojtására ma a következő felhívást bocsájtotta ki: Asszonyok I Jelentsétek fel mindazokat, akik több sertés-öléssel az egész évre zsirszükségletüket biztosították. — Azt ves9ZÜk észre, hogy akad nak egyesek, akik lelketlen, üzérkedésből duplán akarják biztpsitani .zsirmennyiségüket. —?.
Ezek okozói a legszogényebb nép nyomoru-ságának, miért is a nevezetteket forradalmi törvényszék elé állítjuk. Jelentést a rendőrség kihágási osztályánál tegyétek meg. Nagykanizsa, 1919. évi április hó 4-én. Direktórium — KI Jogosult az előzetes letartóztatás elrendelésére? A „Tanáesköztársaság" mai száma közli a forradalmi kormányzótanács XXXÍX. számú rendeletét, amely előzetes letartóztatásra a következőket» rendeli: Az előzetes letartóztatás elrendelésére hivatott szervek: a forradalmi törvényszékek mellett működő vádbíztosok, továbbá Budapesten a Vörös Őrségnél működő politikai megbízott, a vidéket illetőleg pedig a Vörös Őrség országos megbízottja. A népbiztosok is elrendelhetik az előzetes letartóztatást, oly bűncselekmények miatt, melyek az ő végrehajtásuk alá tartozó rendeletek megszegésével követtetnek el.
Külföldi értékes bélyegeket elad Fische i Fülöp Fia cég könyv- ós papirkereskedóse. Nagykanizsán. (Városházpalota.)
Aki rx országot az ellenségtől meg akar|a szabadítani, aki azt akarju, hogy mindén ember boldog legyen, az belép a vörös hadseregbe.
Pártügyek.
Felkérjük a szakszervezetek vezetőségeit, hogy a „PártOgyek" rovatba teendő közleményeiket szerkesztőségünkhöz s*ivea-kedjanek eljuttatni.
Értesítés. A pirttltkdrság, a párttlgyek intézösége és a földmunkások szakszervezete a mai nappal dtköttözött a Szocialista Klub emeleti helyiségeibe.
A Kereskedelmi Ügynökök és Oyárl Képviselők szervezkedés céljából ma, folyó Jió 5-én délután féí 8 órakor a Szociálísta Klubb helyiségében» (i. emelet, pártitkárság) jelenjenek meg.
Forgalmi és közlekedési munkásoki Fontos gazdasági és egyéb ügyeink megbeszélése céljából a Munkásotthonban ma szombaton este pont 8 órakor értekezletet tartunk. Saját érdekében mindenki jelenjen meg. A magyarországi forgalmi, szállítási és közlekedési munkások, országos szövetsége.
— Megalakult a egészségügyi szakszervezet. Városi alkalmazottak országos szövetsége egészségügyi szakosztályénak nagykanizsai helyi csoportja április 1-én megalakult. Felhivatnak mindazon elvtársak, kik egészségügyi szakhoz tartoznak (fürdő, temetkezési, sirásó alkalmazottak) saját érdekükben, minél előbb belépésre jelentkezzenek. Szervezeti iroda: hadikórház, teló\'fon 373. Felvilágosítást mindenkinek adunk. A vezetőség.
— A famunkás )k kollektív szerződése. A nagykanizsai asztalos segéd-elvtársak a mesterekkel március 23-án a munkaidő- és órabérre a következő szerződést kötötték meg: munkaidő napi 8 óra, illetve heti 48 óra. Minden munka csak órabér mellett készítendő, órabérek: Ujonan felszabadult munkásodnak 2 50 K, egy évnél idősebb munkásoknak 3—4 4C, önállóan dolgozni tudó munkásoknak 4—5 K-íg. Vidéki munka helyben, műhelyen kívül 3 napon tul 15°/o; vidéken városon Jci.viil30%. Az uti költséget ugy az utazási időt iti a munkaadó tfzeti. Túlórázás csak rendkívüli esetbnn 2 órán át 10%, további 10 óráig 25%, a többi éjjeli munka 100% díjazandó. A hét végén, azaz szombaton délután az egész munkabér kifizetendő, A megélhetési viszonyokhoz képest az órabérek emelhetők és Viszont leszállithatók közes megállapodás szerint A műhelyben csakis szervezett munkás dolgozhatik. Minden műhelyben egy pontosan járó • óra kifüggesztendő. Bizalmi férfi-rendszer elismerendő. — Ezen munkarend látható helyen kifüggesztendő. Ezen szerződés érvényes 1919. márc. 31-től 1920. május l-ig marad érvényben.
ZALA-NÉPAKARAT 191,1 «P"1« 5
APRÚ HIRDETÉSEK
Konvenolós kőműves azonnal felvétetik a nagyrécsei termelőszövetkezetnél. 1179
Férfi és női kaptafák etadók. Iluszti-tér <<. szóm alatt. \' H8G
Fiatalabb leány kis háztartásba nappalra felvétetik. Cim a kiadóhivatalban.
, Príma papirNpftrgu minden vas tagságban kapható Fischel Fülöp Fiai cég nél, Nagykanizsán.
— Megérkeztek a tavaszi és nyári divatlapok Fischel FülŐp Fiai könyvkereskedésébe.
81/1919. Ügyszámhoz. 1185
Árverési hirdetmény.
Alulírott Doctor I\' iliál Viktor nagykanizsai állami közjegyző ezennel közhírré teszem, hogy a „Király-Sörföztlc részvénytársaság" nagykanizsai beiegyzcti cég megkeresése loly-tán a Brill József kereskedő budapesti (V. kerület Árpád utca 12. szám) lakosnak eladott, de ez által át nem vett 1042 azaz Egyezer-negyvenkettő darab lígynegyed (\'/») hektoliteres, 183 azaz Egyszáznyolcvanhárom darab Fél (\'/*) hektoliteres és 107 azaz Rgvszázhét darab . egész hektoliteres selejtes söröshordó a folyó lígyezerkilencszáztizenkllenc .191!!) évi április liíi Huszonnegyedik (24) napján délután Három (3) írakor Nagykanizsán, a Szenlgyhrgyvári-utca Harmadik (3) száma alatt fekvő házban levő hivatal\' s hely ségemben, megkezdendő s ott kOzbenjOt\'Om meljelt megtaitandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés melleit eladatik.
Az eladásra kerülő hordók a Király-Sür-lőzde részvénytársaság" gyártelepén, Nagykanizsán a Csengery-ut Egyszáztizenegy (111) száma alatt, az árverési megelőzőleg naponta délelőtt Nyolc (8) és délután Keltő (2) óra között megtekinthetők.
Az eladás a kertllő hordók minősége tekintetében a „Király-Sörfőzde részvénytársaság" semmiféle s>avatosságot nem vállal.
Az eladás Három (3) tételben fog eszközöltetni, amennyiben külön-külön kerülnek árverés alá az Egynegyed (\'/<) hektoliteres, a PC! .l\'JÁ. hektoliteres és az rgész hektoliteres hordók.
Kikiáltási ár az Egynegyed (\'/.) hektoliteres hordókra nézve darabonkin\' 15 azaz Tizenöt korona, a Fél (\'/?) Iiekt\' literes hordókra nézve darabonkint 25 azaz Huszonöt korona és az egész hektoliteres hordókra nézve darabonkint 40 azaz Negyven korona, azonban szükség esetén a hordók a kikiáltási áron alul is eladatnak.
Árverezni kivánók a kikiáltási ár 10 azaz Tíz százalékát tartoznak minden darab hordó után bánatpénzül alulirott állami közjegyző kezeihez lelenni, s ha a legtöbbet Ígérő a vételárt azonnal ki nem fizet\', bánatpénzét elveszti, az általa megvett hordók az ő veszélyére nyomban újból o\'árvereztetnek és szükség esetén az előbbi vételárnál kisebb összegért is eladatnak.
A vételi Illeték a vevőt il\'etve a vevőket terheli.
Kelt Nagykanizsán, Egyeze\'k\'lencszáz tizenkilenc (1919) évi ápiilis hó Harmadik (3) napján
Dr. Pllhál Viktor
állami kosjoxyiö.
Nagykanizsa legolcsóbb bevásárlási forrása = (\') •
iKisíaludi és Krausz
| dlvatáruháza az. ARANY t KAKAS-hoz Erzsébet-tér
ttraNIA
Ulinilin HniQOnyl-n <. T«!»lnn »9
Pántokon, szombaton. Április 4 es 5.
Szenzációs inagynr attrakció Itárkonyi Mihály és Laczkó Aranka felléptével
Szerzetes
szinmű 3 felvonásban. És a remek kisérő műsor.
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepen : 3, 41/*, 6 és 7l/t órakor.
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk legjobb minőségű szivarka hUvelyeket, szivarka papírokat, szivqr-és szivarka szopókákat, szivarka- cs dohánylárcákat, levélpapírokat és képeslap újdonságokat.
Pontos íMm! IMánla I
fim és Leüofszhy utódai \\
\' Hlrschler Testvérek!
Nagykanizsa, Főút 2. ,,» Norinbergl, diszmü, rövid, szövött és köttöttáru nagykereskedése. =
LEzen cikkekben Nagykanizsa\'legol-/ csóbb bevásárlási forrása. jLJ
fedd Hív drogéria
Nagykanizsa, Városház épület
Legfinomabb parfümök, az ősz-szes pipereczikkek, úgyszintén fényképészeti dolgok a legjutá-nyosabban kaphatók. „„
\\MPl \\ f~i n«B»mozjíKtntiái
VILA^J Szanas siállüJa, Teleloa74. ».
Szombaton, v«sérn«p. Április 6. <Ss 6.
Tiz év
egy kártyás életéből
Társadalmi dráma "4 felvonásban. Remek kiuérö műsor!
Előadások hétköznapokon 5 és 7 órakor vasár-"és ünnepnapon 3, 5 és 7 órakor.
Gazdák figyelmébe <
Bérlevél — Elbocsátási bizonyítvány \' Napszám-kinnutatás — Napszám- \' könyvecskék — Előjegyzésiköny-vek — Szelvényes könyvek és \' eQyéb gazdasági nyomtatványok \'
Kaphatók: FISCHEL FÜLÖP FIAI
UnjT- (I piplririltiitui - KAŰTKANIESAh.
Zala-Népakarat
1A KOK* K K <; <; E I- I j ÓRÁKBAN J BLBNIK MEC| EHKHEV1 TELEFON t TAVIKAT JELENTtSEKKE I-
ELÖFIZETÉSI ÁRAK: Nagykanizsán kora reggel házhoz hordva, : vidékre pbstán küldve: ::
Egy hóra 7-50 korona Negyed évre 22-50 Fél 45-—
Egész . 90-,- " .
Mii I HÍ Üli 13 3 30
NAGYKANIZSA - Telefonszám 36.
ajánlja elsőrendű minőségű világos és sötétszinii söreit, valamint betegeknek, lábbadozóknak mint tápgyógyitalt elismert kiváló minőségi!
k dupla-maláta tápsörkülönlegességét. >
¿l*»- *■«»»>■"» Nanykonlz.a, (819. Április 7. Héti A. 80. »iám.
....................|-"i riYl-B |- I I---- -.-■•-,/.-- f ________________ .._.._■
ZlUHItPjUUUttT
----. , i ■ ■ in i | n ^ | i | ii , i _ || ii i.i ir-i r r ■ . ................. _i ■ ■ i -ír i ...•\'..
aiarka.ito.4g «a kiadóhivatalt í) Biafliataal .raki
Hagykanliaa, lugSr-ut 4. ...m > . j •»\'• ... eo—korona
si.rka.ztö.agi «a kiadóhivatal! A SZOCIALISTA PAHT HIVATALOS I.AIMA ÖUSfiW.----il:-taat
,.i«loa.,>nt.TM.y»!t|d.l.i7. J......__.....■ ^.......... ........ ■ . \' S\'""-\'" ■ »SSS
MINDEN PROLETÁR ADJA LE SZAVAZATÁT!
A Forradalmi kormányzó Tanács XXVII. sz. rendelete értelmében Nagykanizsa város munkás, katona és földmives tanácsának tagjai folyó hó 7 én választandók
meg. A választási és szavazatszedő küldőttségi helyiség a Polgári Egyletben lett
kijelölve. r::r: ........................ - ......,....-.
Azok a szavazók, kiknek neve A—K betűvel kezdődik \'az első, az L—Z betűvel kezdődő nevüek a második szavazatszedő bizottság előtt szavaznak. A szavazás titkosan, szavazólap leadásával történik. — Szavazólapok a választás helyiségében állanak rendelkezésre. A szavazatok renget 8-tól délután 4 óráig adhatok le. /I VÁLASZTÁS! BIZOTTSÁG.
Az Urnánál.
Nagykanizsa város önludolos prole-I társágának ma van először alkama arra,
dalmát. Nagykanizsa proletárjai ma fognak megjelenni először a választási urnánál: ma élhetnek először az oly sok és ádáz harccaf kivívott politikai jogukkal. Hétfő, 1919. április 7-ike az a dicső nap, amely a magyarországi munkásmozgalom uj korszakanak kezdetét jelenti. Mire gondoljon tollát proletárlestvérem ama szent pillanatban, amikor a szavazó urnánál \' mepjeléhik, hogy szavazatával, mint egy-egy téglával hozzájáruljon a kommunista,, pcoletár-üllam felépítéséhez ?
. Gondoljon arra, hogy a proletariátus akarata, vólemíjpye először nyilatkoz-halik meg ugy, hogy nem befolyásolja , .5S!B...??.HCony, sem prokátori butítás, sem •18-as ingujlobogtatás, — hanem\'¿¡faíif-\' don, tisztán és befolyásolhatatlanul a proletárság osztályszempontjai, osztályerdekei juthatnak kifejezésre.....
Gondoljon arra, hogy ezek az osztályérdekek ma már az emberiség érdekei és amikor ezek szerint cselekszik,. n2 egész emberiség jövő sorsáról dönt.. Gondoljon arra, hogy a szavazás világtörténelmi jeterít&égü ténykedése szentesitője, törvény esítóje a mai állapotnak, a diktatúrának, a forradalmi kormányzótanács mai összetételének.
Gondoljon arra, hogy a proletárdiktatúra, amely valóban a nagy dolgozó tömegek akaratát képviseli, a tanácsok megválasztásával hatalmas és szétdulhatatlan fundamentumot épit: a törvényhozó, végrehajtó, közigazgatási es bíráskodó hatalom magához ragadásával eleven cselekvéssé változtatja a dolgozó tömegek érdekeit, érzéseit és eszméit.
Gondoljon arra, hogy soha még ilyen , becsületes és ennyire általános választójog nem volt az országban-. kirekeszti az ingyenélő burzsoázia kicsiny rétegét és korlátozás nélkül megadja a jogot fajra, nemre való tekintet nélkül 18 eves életkorától kezdve minden dolgozó\' embernek.
Gondoljon nrra, hogy ezeknek a választásoknak kell végképpen bizto-sitaniok a proletárság diktatúráját. — Gondolja meg és e ezze át, hogy egy sz«va>:<ttával is Jiuzzujámt... a milliók szavazatához, amellyel megmutatjuk a. burzsoáziának, hogy ebben az országban egyszer s mindenkorra l(tilnt a kapitalizmus csillaga, hogy nem lehet meg még a lehetősége sem semmiféle ellenforradalom győzelmének.
Végül gondoljon, arra, hogy az iiyen szavazatok millióival mutathatjuk csak \' meg az antant-országok mohó és piikkendi imperializmusának, hogy a magyarországi tanácsköztársaság valóban a dolgozó tömegek-kormányzatai viseli.
Gondolkodj proletártestvérem az urnánál és erezd ál, hogy vagyunk, hogy csak mi vagyunk — és lesstünk I L. J.
Jegyzékváltás Smuths tábornok és a magyar tanácsköztársaság kormánya között.
Smuths tábornok jegyzéke.
Budapest, ¿r-r. Smuths tábornok ápr. 4-i keletlel a mtgyarorsxági.. Tanácsküz-. társaságnak <t következő njántalot tctle:
1. A magyarországi Tanácsköztársaság hajlandó legyen visszavonni minden csapatát .ti.. íngyvírcs. .er.ej«!.. ,9 ,,következő yonaJtól nyugatra, amely 3 kllométeiré Mákot\'ól keletre elhagyja a Marost és 3\' km-re keletre halad Tótkomlóstól, Békéscsabától és Békéstől, továbbá a Bcrettyó-Szt.-.Mórton-í ut keresztezésé«!!, majd 15 km-el Debrecentől keletre húzódik és Debrecentől északkeletre fordulva egy Nagyecsedtől 5 km-ro nyugatra fekvő punton megy keresztül és a Szamos folyót Nagyecsedtöl északra éri el.
2. Az összes román csapatok parancsot kaptak, Tiogy jolenleg elfoglalt állásaikon túl ne nyomuljanak.
3. Az a terület, mely az I. szakaszban megjelölt vonal és a román hadsoreg jelen-
zájuk, melyet az előbbi, niegyár kormány az amaniul es a vele szövetséges hatalmakkal 1018. nóv. 13-án iiStoff, vaTaiWm \'elfogadja az 1818. nov. 3-án kötött fegyverszünet feltételei: is.
á. Hatarozonan kimondatik, hogy a fen-tebb leirt <tomark«oláa vonal nem yakoro I befolyást esetleges békefeltételekben meg-álltpltandó tarüleli rendezésre
0. Smuths tábornok ajánlani fogja a Párisban egybegyűlt nagyhatalmaknak, hogy Magyal űrszág blokádját rögtön megszüntessék es léptessenek életbe könnyítéseket ama célból, hogy elsőrendű szükségleli cikkeknek, jelesen zsírnak és szánnék Magyarországba való azonnali bahozatala lehetővé véljék.
7. Smuths tábornok továbbá- gjánlnni fogja a Párisbun egybegyűli nagyhatalmaknak, hogy hlvjék meg Magyarország meghatalmazott képviselőit, hoty adjak elő
legi arcvonala közé esik, semleges zónának | álláspontjukat a határok kérdésiben ét
tekintendő és ezővataéges haderőkkel, angol—francia—olasz és ha lehet amerikai ősapátokkal szállandó meg.
4. A magyar kormány elfogadja azon szerződésnek feltéleleit és ragaszkodik hoz-
minden abból származó gazdasági kérdésben azon sz értekezle\'en, melyet a nagyhatalmak képviselőinek alnöklste alatt Cseh-Szlovákország, Románia. Jugoszlávia es Né-mctausztrla képviselőivel tartananak.
A forradalmi kormányzótanács válasza.
Budapest, április 6, A magyar Tanács- kodva mé^is arra a jóindulatra, mely Tábor-
köztarsaság kormanya a következőkben válaszolt :
Tábornok ur I A magyar Tanácsköztársaság forradalmi kormányzótanácsa nevében köszönetei mondunk önnek az antant meg-btzásájjól velünk folytatott tanácskozásai al-knlhiivnt \'az Ön részérái aiegnyiinámilt nobl-litésért és jóindulatért. Mindamellett kény;» lensk vagyunk kinyilatkoztatni, hojy az átadott feltételek olyanok, hogy ezeket osupén mint parancsot fogadhatják el azok, kik e feltételek melleit az ország kormányzását vállalni hajlandók volnának. Támasz-
nok ur részéről számunkra oly szokatlan módon megnyilvánult, kérjük, kegyeskedjék az antant-hatalmak kormányzóinak a kővetkező javaslatunkat tolmácsolni:
1. Semleges zónát hajlandó megalkotni Magyarország tanácsköztársaságának jelenlegi kormánya is, de csupán, - abban az est i-bén, lin a semleges zóna\' határa tt jelenlegi megszállási vonaltól kezdve nero csak nyu^ galra lolatik kl a Tábornok ur által jelölt határokig, hanem keletre is a Maros-vonalig, melyei az 1918. novemberi katonai egyezmény mint demarkációs vonalat megjelölt és melyet
ZALA-NÉPAKARAT
• 1010. április 7
Besam tábornok 93S. sz, parancsa önkényesen és cgyoldalulag megváltoztatott gazdasági életünk pótolhatatlan kárára (Vyx 1913. XII-ben Mt \'3Sl. sz átirata)
o) A semleges zónának azoi részen, amely csapataink által kiürítendő és Tábornok ur ajánlata szerint is nemzetközi, \'vagyis angol—olasz—francia esetlég amerikai csapatokkal volna megszállandó, érvényben marad a m«gyar Tanácsköztársatág alkotmánya és az az által teremtett gazdasági és azoorilis viszonyokban semminemű beavatkozás nem törlér.ik Természetes, hogy Szegeden és Aradon ennek megfelelően a . \'1 \'anácsköztársaság alkotmánya visszaállítandó azon alapelveknek megfelelően, melyeken a magyar Tanácsköztársaság alkotmánya nyugszik. Természetesen semmi akadálya sem lehet annak, hogy a közigazgatás a lakosság anyanyelvén történjék. .* \\
b) A legteljesebb, minden korlátozás-, tói mentes forgalom a semleges zóna területéről ugy a magyar Tanácsköztársaság mint a román királyság irányában.
c) Szabad tfanzitó-forgalom a román királyság által\' megszállva tartolt erdélyi területeken.
2. Kérjük a blokádnak ezzel egyidejűleg leljes megszüntetését és a Tanácsköztársaságnak szénnel és zsírral való ellátását.
3. Kérjük az általunk ajánlott és Tábornok ur által is javasolt konferenoia egybe-hiváeát, mely a pátiéi békekonferencia tárgyalásaival párhuzamosan a Magyar Tanács köztáraaaág Csehország, Románia, Szerbia, Jugoszlávia éa Németausztria kiküldöttjeiből alakulva lehetőleg Prágában vagy Béos-ben a lehető legsürgősebben összeülne éa megállapítaná nemcsak a politikai határokat, de rendezné az országok között felmerülő Összes gazdasági kérdéseket is. Ezzel kaposolatban kijelentjük, hogy a Magyar Tanáoeköztáraaság nem áll a területi Integritás alvének alapján.lde a területi kérdésnek az imperialista hódítás alapján való megoldását ellenzi.
4. Kérjük annak lehetővé tótelét, hogy ugy a felsorolt, mint a többi államokban is gazdasági képviseletet tartsunk fenn, viszont külföldi államok\'is gondoskodhassanak meg-, felelő gazdasági képviseltetésükről a Magyar Tanácsköztársaság területén.
5. Kérjük, hogy az entente-hatalmak gandoskodjanak azonnal a. barbár .. üldöztetések megszüntetéséről, melyek a megszállott
- területeken a munkásmozgalmak minden fajtájával szemben megnyilatkoznak.
Midőn mindezeket tisztelettel előterjesztjük, szíves Ügyelmébé és jóindulatába ajánljuk Tábornok urnák, hogy kormányunk nem-csak rendeletet bocsájtott ki az idegen alattvalók 8zemólyének«|különös védelméről, de késznek mufatkozóflLarra is, hogy idegen alattvalók vagyona is különös védelemben részesüljön. \' . / / . ....
Fogadja Tábornok ur kiváló nagyrabecsülésünk őszinte kifejezését.
Qarbal s k. Kun s. k.
elnök. külügyi népbiztos-
— A NŐk Szabadszervezete tegnap délután az arénában hatalmas gyűlést tartott.pAz egybegyűltök hatalmas száma azok munkáját dicséri, akik a tanácsköztérsaság erdőkében impozáns agitációt fejtenek ki. A gyűlésen Mayerhofer Franciska elvtársnő, aki a. szer-vezkodés fontosságát ós célját ismortette, majd Polták Lajos elvtárs, aki a reakciónak a nők ellen irányuló aknamunkáját ismertette — szólaltak fel. Szigeti Lajosné elvtársnő a női munka értékéről és megbecsüléséről mondott lelkes beszédet. Sassi^ Farkas .BÖske a szervezet eddigi eredm\'ényéVőr: Szántóit ■-be. • Végül a hallgatóság kívánságára Brónyai elvtárs, politikai megbízott mondott frenetikus tetszéssel fogadott beszédet. Felhívta a nőket, hogy a mai választáson mutassák inog az ő- életüknek boldogságot hozó tanácsköztársaság mellett egységes állásfoglalásukat. Minden prolatárnŐnek kötelessége, hogy a szavazásban részt\' vegyen \\ "
jCsak proleíárok \' szavazhatnak.
Rendelet a választási eljárásról.
Nagykanizsa, április C.
A proletárok akaratának szavazás utján történő mai megnyilatkozása, alkalmából újra közöljük a forradalmi konnányzótariács XXVI számú rendeletét, amely részletesen intézkedik a választás lefolyásáról. A rendelet a magyarországi Tanácsköztársaság •céljául a kapitalista termolésí és társadalmi rendszer megszüntetését és a szociálista termelési és társadalmi rendszer megteremtését jelöli meg. A dolgozók uralmának biztosítása azonban .csak a szovjetek utján történhetik, amelyek megválasztásáról a rendelet következő szakaszai intézkednek :
Kinek vau rálaszló Joga ?
19. §. A Tanácsköztársaság csak a dolgozó népnek adja meg a választójogot. Választók és tanácstagokká választhatók nemre való tekintet nélkül mindazok, akik tizennyolcadik életévüket betöltötték és a társadalomra hasznos munkából é\'nek, mint a munkások Jvagy alkalmazottak stb, vagy olyan háztartási munkával foglalkoznak, a melyek az előbb említett munkásoknak, alkalmazottaknak munkáját lehetővé teszi. Választók és választhatók továbbá a Vörös Had sereg katonái, valamint a Tanácsköztársaságnak a?ok a hqsznos munkából élő munkásai és katonái, akik rrtunkakepesíégükei egészen, vagy részben elvesztették.
20. § Választók és választhatók más állán polgárai is, ha az előbbi §-ban említett föltételeknek megfelelnek.
21. § Nem választók és nem választhatók azok, a) akik nyereség szerzése céljából bérmunkásokat alkalmaznak, b> .akik munkanélküli jövedelemből élnek, c) kereskedők, d) lelkészek és szerzetesok, e) elmebetegek ós gondnokság alatt állók, f) akiknek politikai jogai aljas indokból elkövetett bűncselekmény miatt föl vannak függesztve, annak az időnek tartamára, amelyet az Ítélet megállapít.
Hqgyan történik a vAlaaztáe?
22. §. A Forradalmi- Kormányzótanács minden városban választási bizottságot állit •föl. A falusi ..cs. járási választások intézésére a megyei székhelyeken állit föl külön választási bizottságot, amelynek joga van nagyobb községekre vagy ogész járásokra külön választási bizottságokat kinevezni.
¿3. §. A szavazás a szavazószedó bl zottságok előtt titkosan, a felö\'tek nevét tartalmazó listák leadásával történik. Azokat a jelölteket kell megválasztottaknak tekinteni, akik a leetöbb szavazatot kapták.
24. §. Azokban a falvakban ós városok-batvahol.a válaazíqk száwa. e?t. megköveteli, több szavazatszedő bizottságot keli fölállítani."
25. A szavazatszedő bízottságok tagjait a választási bizottság küldi ki.
.20. §. A szavazásról kettő példányban jegyzőkönyvet kell fölvenni. A szavazatszedő bizottság összos tagjai mindkét példányt aláírják.
27. §. -Minden szavazásról szóló jegyzőkönyvet az illetékes választási bizottságnak kell megküldeni.
28. § A választási bízottságok megállapítják a tanácsi választások eredményét. Az eredmények, megállapításáról két példányban jagyzőkönyvet vesznektföh A jegyzőkönyv egy példányát megküldik a Kormányzó Tanácsnak. A Kormányzótanács fölülbírálhatja a választási eredmények megállapítását és a szabálytalan \'választásokat megsemmisítheti.
29. §. A falusi és városi tanácsok megválasztása után történik a járási, a járási tanácsok megválasztása után a megyei, a megyei tanácsok megválasztása után az országos tanács tagjainak megválasztása. Min<-dennemü választás eredményo fölött végső fokon a tanácsok országos gyűlése dönt. A tanácsok\'egyelőre hat hónapra alakulnak..
| Demonstráló nagygyűlés i a proletárdiktatúráért.
I Népgyűlés a városháza elitt. — Proletárok a szavazóurnához!
(Snjdt tudósítónktól) Számokban ne-
megállapítani annak az öntudatos proletár Jömeghek a nagyságát, amely tegnap délután A városháza elé vonult, hogy bizonyságot tegyen a tanácsköztársaság iránti ragaszkodás mellett ós megmutassa azt az egységes erőt, amely Nagykanizsa proletariátusa képvvisei. A korzó feketéllő öntudatos proletártömeg lelkesülten haflgatta végig az előadó elvtársak" gyújtó beszé.deít, amelyek nyoníán mint izzó láng csapott fel újra és újra a halálos ité/et: Le a kapitalizmussal / A gyűlést Brónyai politikai megbízott elvtárs nyitotta meg. Üdvözölte az egybegyűlteket. akiknek impozáns számban való megjelenése bizonyítéka annnak az Öntudatnak, amellyel Magykanizs* kitűzött célja felé törhetetlen akarattal halad
Kovncs Miklós elvtár» budapesti kiküldött beszélt ezután. Elmondotta, hogy az őszirózsás forradalomra azért kelletr követ-kezenie a vörös forradalomnak, mert a\' koalíciós kormány nem tudta valóra váltani azokat az intézményeket, amelyeket a magyar proletariátus követel. A koalíciós kormány bukásának a magyar középosztály ingadozó politikája volt az oka. Figyelmezteti a középosztályt, ne üljön fel az ellenforradalmi kísérleteknek, mert. akkor a proletariátus minden tekintetet félretéve, vasököllel fogja óket agyonzúzni. \'.\',\'" \'\'" -;\'••
Ne higyjék, hogy az antant ellenünk mer jönni. Francia, olasz, osztrák, szerb és cseh elvtársaink megmondották : nem engedik meg. hogy a fiatal magyar tanácsköztársasághoz bárki is hozzányúljon.
A falu és város proletáriátusának szo- ; lidárisnak kell lenni. Nem sok idő kell ahhoz; hogy a falvakban kövezett utcák légyenek, csatornázás, és villanyvilágítás legyen ós a falu népe is a kultura minden áldását élvezze. Ehhez azonban az kell, hogy a falu proletárja átadja feleslegét a város munkásainak, mert ha nincs élelem, kkkor nincs munka és akkor a kommunizmus kulturprogrammját nem tudja megvalósítani. A diktatúra ellenségei rágalmakkal igyekeznek a proletariátus harcát gáncsolni. Azt mondják, hogy a vallást el akarjuk törölni. Mindenki tudja mi a prog-ramnutnk, senki meggyőződését nem bántjuk, a vallástmagánügy. A másik rágalom, hotfy a kommunizmus mégszűnteti a családot, nem igaz! A családi életet éppen a kapitalizmus dúlta fel a proletárok prostituálásávul. A kommunizmus nem ismer prostitúciót. Ez\' a Tanácsköztársaság programmja. amely mel-.. lett hitvallást kell holnap* tennünk. \' Minden proletár járuljon az urnához, hogy az egész világ lássa, milyen egységes akarattal halad a maga célja felé a magyar prolotariátus.
Sneff elvtárs, politikai megbízott lépett elő .ezután. Elmondotta hogy a proletáriátus-x Irak a holnapi! nappal mog kell szilárdítania hatalmát, amelyét olyan csodálntos erővol és az egész világ bámulatát felkeltő egységgel valósított meg. A burzsoá osztály fél ós remeg a mi uralmunktól, mert tudja, hogy abban a tiszta szociálista társadalomban, amelyet mi. megfogunk vajósitani, a henyólőknek, a kiuzsorázóknak nincs helye. A régi világ: minden emlékének el kell tűnnie, a régi társadalom minden bástyájának össze kell onv lania, hogy felépülhessen a tiszta szocialista társadalom, amelybon mindén dolgozó ember a maga teljes egészébon megkapja munkája ellenértékét. Ennek a társadalomnak a n^ogvalósitasáért dolgozzanak a nők, akiknek a szocializmus teljes egyenlőséget és szabadságot biztosit. Ezért a társadalomért harcoljon minden proletár. Aki munkanélküli öntudatos proletár, tartsa\' kötelességének, hogy at interhacionálís vörös hadsereg tagja legyerr. Ez a hadsereg nem aljas imperialista célok .megvalósítását akarja, de a proletáriátus akaratának megvalósítója és érvónyesitőjo. Aí internacionális vörös hadsereg azért van és, azért harco], hogy megvalósítsa a Ipggyönyö-I rübb élet : a világ minden proletárjainak
j egyesülését. 1
1910. április 7.
ZALA-NÉPAKARAT
3
^SHSSS Letartóztatták a kapornaki jezsuitákat.
akaró cljenKésávol szétoszlott. *
A tegnapi gyűlés tanulságul szolgálhat az alattomos bujkálóknak és gyáva reménykedőknek. A proletáriátus egységes és törhetetlen akarattal legázolja és pozdorjává zúzza a kapitalista társadalmi rendet és elpusztít mindenkit, aki ellenszegülni próbál.
HÍREK.
áprllla M *
Kfcr, .nyugszik 6
kor.
NAPTÁR.
A nap kél .5 óia 34 perc--óra 32 perc-
Héttő
| A hold kél reggel 8 óra 28 | perckor, nyugszik éjjel 11 óra J 66 perckor.

Bangha páter megiiSkSIt.
(Saját tudósítónktól.) Megírtuk, hó$y Nagykapornak községben az oltani Jezeuila papok, a sötétség fekele szellemei a község lakólt a fanácskormány ellen Izgatják, a szocialista párt ellen lázítanak.
A nagykanizsai direktórium Jelenlése folytán a kormányzótanács is tudomáat szer-zeil a feketék aknamunkájáról és a belügyi népbiztos a budapesti vörös őrség detékliv-csoponjának parancsol adoti a kapornaki Jezsuiták leiarlózlalására.
A deleklivek leufazlak Kapornakra, ahol öl Jezsuila papot elfoglak. Bangha páter a magyar burzsoáziának ez a legnagyobb és leglelkeflenebb usziló reakciósa megszökött. Elfogatására megtörténtek az intézkedések.\'"
A budapesti detektívek a fekete.lovagikat, Nagykapura szállították, akik a t< napi élszakát Itt töltötték. Ma Budapestre szállitják őket, ahol a forradalmi törvéiíysa fog Ítélkezni feleltük.
Zalaegerszeg, április 6. (Saját tudósítónktól.) A Kapornakról megazökölt Bangha páter letariózlaiása iráni u direktórium megtelle az összes inlézkedéseket. A személyleírás beszerzése után értesileiték a szökésről az összes pályaudvari vörös őrségekel és a szomszédos nagyobb városokat. A nyomozó közegek ma este 10 óráig nem ludiak eredményi felmutatni.
zfk
— Felhívd». Tudomásomra jutott, hogy egyesed ékszereiket aranyművesekhez viszi* % azokat szétszedetik, hogy igy az ékezarek értékét csökkentsék. Figyelmeztetem az ékszerek tulajdonosalt és az aranyműveseket, hogy aki a Jelzett cselek -ményt elköveti — forradalmi törvényszék elé kerdl. ADLER, termelési biztos.
—- Ma nincs tanítás az iskolákban. —
A direktórium a választásokra váló tekintettel a mai ríapra az összes nagykanizsai iskolákban szünetet rendelt el.
— Az Építő Munkaügyi Tanács tegnap délélőtt a városháza- dísztermében az ésszes kisiparosok ós munkások bevonásával gyűlést tartott. A gyűlésen Schless elvtárs ismertette részletesen a Tanács céljait, amely felett hosszabb vita indult meg.
— Zalaegerszegen a választásokat szerdán tartják meg. Zalaegerszegi tudósítónk telefonjelentése.: A zalaegerszegi munkástanács legutóbb tartott gyűlésen ugy határozott, hogy a községi választásodat szerdán e hó kilencedikén fogják megtartani. A választási jelöléseket tegnap későn este ejtették meg, amelynek eredménye még ismeretlen.
/— Nagy demonstráló gyűlés Zalaeger-szegen. Zalaegerszegi tudósítónk teléfonje-lentése: A szocialista párt tegnap délelőtt 11 órakor népgyűlést rendezett a vármegyeháza előtt, amelyen több ezer vidéki is részt vett. A gyűlésen Vanta József és Holló János elvtársak a budapesti központi párt kiküldöttei tartottak nagy tetszéssel fogadott beszédéi, amelynek során ismertették a tanácskormány programmját. Ezután Erdős Márkus és Lohász János elvtársak a belügyi népbiztosság politikai megbízottai Reszeltek.
— Rekvirálni lógják a lazsnakl kastélyt. Tegnapi számunkban megírtuk a lazs-naki kastély ügyét. — Tegnap délután Sneff politikai megbizott elvtárs vezetésével bizottság szállt kí a kastély megtekintésére. A kastély, amely gyönyörű fekvésivel ritka szép látványosság, mintegy huszonöt szobából áll. A szobákban sok értékes antik és modem bútordarab van. Egyébb fölszerelés azonban hiányzik. _ a kastély, a szobák kis-terjedelme ós a ködös levegő folytán munkásszanatórium részére aligha lesz alkajmás. A napokban szakértőkből álló bizottság fogja megállapítani, hogy a kastély proletárüdülőtelep vagy gyermekpanzió részére alkalmas-e.
— A Magánalkalmazottak Fogyasztási Szövetkezete tegnap délelőtt tartotta alakuló ülését a Szociálisul Klubb dísztermében. A.
Szülésen, amelyen Ftesch elvtárs elnökölt, artha elvtárs ismertette az alapszabályokat. Azután megválalasztották a szövetkezet vezetőségét. A szövetkezet vezetősége biztosítéka annak, hogy a .Szövetkezet kitűzött céljának, ay proletárok olcsó élelmiszerekkel vsló ellátásának, meg is fog felelni.
— A Világ nagymozgóban hétfőn, kedden és szerdán kerül bemutatóra A skorpió cimü 5 felvonásos rejtelmes történet I. része, amelynek főszereplői Várkonyi, Balassa, Rét-hey> Klüry Lotto, ós Halmi Margit. E szenzációs kép valóságos remeke a filmgyártásnak.
— Kananok. elvtárs. . SzékesleUócyfa-ál. jelentik : Kárpáti Kelemen . premontrei kanonok székesfehérvári tankerületi főigazgató bejelentette a szocialista pártba való belépését. A fehértógás, régen olyan nagyon is büszke főigazgatóra nagyon sokan emlékeznek még itt Nagykanizsán is. Azt hisszük fehérvári elvtársaink is tisztában vannak a kanonok-elvtárs szocialista meggyőződésével. — A nagykanizsai gimnáziumnak ó volt a felettes hatósága. Amikor a rettegett hires „elegáns" főigazgató bejelentette vizáét, már hetekkel megelőzőleg rémület és klaégbeesés uralkodott a Sugár, uü ódón sárgaliázbaii.-A"^ diákokat csak ez foglalkoztatta, a tanárok maguk is féltek tőle s alig tudták titkolni nyugtalanságukat. A fehérruhás, lakkcipős, jóltáplált, büszke főpap elet és halál ura volt Nagykanizsán. Amelyik tanár képe neki nem tetszett, mert nem volt eléggé kongreganista, azt elküldte valami nyomorult tót faluba, amelyik diák nem volt eléggé behódoló —annak nem kegyelmezett. <"> volt a» rettegett érettségi biztos, a diákok réme, fő-fő buktató. Olyan kényes, cifrálkodó ember volt, hogy a kanizsai gimnázium egyik igazán szocialista tanára „főfőkakadunák" nevezte el. Ez is maradt aztán a neve \'őrökké. — Most belépett a pártba. Ez\' azonban aligha fogja. megmenteni attól, hogy ^jövőben a •manikürözés helyett valami produktívabbat ne kelljen magának keresnie.
— A piros bugyelláris. A festőmunkások szakszervezete tegnap este nagyszámú
. közönség; előtt;nagy sikerrel adta elő a Piros bugyeliárte/cimü népszínművet. A főszereplők igyekeztek^$ legjobbat produkálni ós ez sikerült is,"amit áz is igazol, hogy nagyon •sokszor nyilt szinen kitapsolták őket. Különösen jók voltak Bedenek Annuska, Szabó Mariska, Bátor István, Szakacsits Károly, Ge-rócs István és Kocor Imre elvtársak.
Szerdán megnyílnak az üzletek.
Az uj rend kereskedelme. — Adler elvtárs Nagykantzsa árukészletéről. ^
(Sajdt tudósítónktól) Rövidesen ismét megnyílnak a kanizsai üzletek, amelyék a kormányzótanács rendelete folytán már majd egy hete zá^rva vannak. A bizalmiférfiak az üzletek árukészletéről leltárt készítettek s azokat a direktórium kereskedelmi biztosé* hoz be vs terjesztették. Az üzletek megnyitásáról szóló rendelet érteimébén \' csak olyan üzletek nyithatók meg, amelyek az árukészletekről a leltári jegyzőkönyvet felvették: Nagykanizsán ez már mindenütt megtörtónt.
A kormánynak az üzletek megnyitását megengedő rendelkezése természetesen nem azt jelenti, hogy- a szabad kereskedelem ismó^ életbe lép, mert hiszen a kommunista állam berendezésének egyik sarkalatos pontja az, hogy a szabad kereskedelmet, amely nem egyéb, mint a fogyasztó közönség kiuzsorá-zása beszünteti. A kereskedelem, amely áruknak a termeléstől a fogyasztóig való közveti-
,„tóséLintézi,, mijjt egyéni^yállalkozás meg fog szűnni s helyette az Tparcikkolíet "Központi " rendelkezések és irányelvek szerint fogják a fogyasztóhoz juttatni.
Ezt a munkát egyelőre a \'szocializált üzemekben az ellenőrző munkástanács-, a nem szocializált üzemekben a bizalmiférfiak felügyelete alatt a kereskedők végzik, az üzleti biztosság legfőbb irányítása és ellenőrzése mellett.
Adler Béla elvtárs kereskedelmi biztos munkatársunknak a nagykanizsai üzletek kinyitásának kérdéséről a következőket mondotta •
— Az üzletekben lévő" árukról felvett \' leltári jegyzékek már beérkeztek hozzám, azonkívül megkaptam az áruraktárakban felhalmozott áruk leltári jegyzékét is. Most még csak a házbizalmiférfiaknak teljes számban való bejelentésére várunk ós akkor azonnal megnyitjuk az üzleteket. A bizalmiférfiak bejelentése nia vagy holnap\'megtörténik s alv kor a legnagyobb valószínűség szerint szer^ i^án már meg is nyilnak az üzletek. Az üzletek további működésére vonatkozó rendelkezések ügyelnek arra, hogy ez a működés ezentúl nem az ugynevazott szabadkereskedelem szellemébentörténik. Lesz erőnk és energiánk, arra, hogy . megakadályozzuk a maximálj árak túllépését.
— Az üzle.tek kinyítása\'a proletariátus érdekében fog történni, hogy azok szerezhessenek be árukat, akiknek arra legelső sorban van szükségük. A régi kereskedelem idején nem azok jutottak árukhoz, akiknek arra ; szükségük volt, hanem akik dúsan megtöm ték zsebeiket a munkanélkül szerzett pénzzel. Ez az állapot megszűnt; ma mindennek az ellenkezője fog történni. Intézkedtünk, hogy a házbizalmifórfiak a vétel szükségességét ellenőrizzék. A visszaéléseket szlgórüán fogjuk büntetni.
Arra a kérdésünkre, hogy Nagykanizsán milyen árukészlet van, Adler elvtárs a következő felvilágosítást adta:
A beérkezett leltári jegyzékekből megállapítható,\'hogy Nagykanizsán. sokkal nagyobb árukészlét van, mint azt gondoltuk volna.
Az árak legfeljebb a maximális árak lesznek, de azon vagyunk, hogy azokat minél\'jobban lesrófóljúk. Nagy segítségünkre lesz az igények kielógitésénél a vasúton lefoglalt mintegy kétszázezer korona\' értékű áru, amelyet a magánalkalmazottak szakszervezete fog árusítani.
PártUgyek.
— Oyorssegély. Azon állásnélküli ke reskedelmi alkalmazottak, kik napisególyben is részesülnek f. hó 8-án délután 5 órakor a/, egyesület titkári irodájában jelentkezzenek
— A Bl^osltásltásl Tisztviselők hely. csoportjának tagjai a pártkönyvecskéiket. ma délelőtt 9—10 óra kőzött á csóport titkárától (Csengery-ut 2. félem.) okvétlenül vegyék át.
— A Magántisztviselők Szakszervezete testületileg fogja szavazatát leadni. Tartozik tehát mindenki ma d. u. fél kettőkor a Munkapáholy helyiségben feltétlen megjelenni.
ZALA-NÉPAKARAT
19H)
81/1919. ügyszámhoz.
Árverési hirdetmény.
Alulírott Doctor P.ihál Viktor nagykanizsai állami közjegyző ezennel közhírré teszem, hogy a „Király-Sörfőzde részvénytársaság" nagykanizsai bejcgyzcti cég megkeresése folytán a Brill József kereskedő budapesti (V. kerti let Árpád utca ÍZ sz£u) lakosnak eladott, de éz által át nem vettj Ö042 azaz Egyezer-negyvenkettő darab Egynejjved (V<) \'hektoliteres, 183 azaz Egyszáznyolcvflliárom darab Fél (Vj) luektoliteres é& 107 mz .Egyszázhét darab egész hektoliteres selejtc« söröshordó a folyó EgyezerkilencszáztizenkileM: (1919) éviáprilis hó Huszonnegyedik (24) íjjpján délután "Három (3) órakor Nagykanizsára a Szentgyörgyvári-utca Harmadik (3) szána alatt fekvő házban levő hivatalos lielyiségenwen, megkezdendő s ott közbenjötiöm mellett Megtartandó nyilvános árverésen a\'legtöbbet igédnek készpénzfizetés mellett eladatik.
Az eladJkra kerülő |>rdók a Király-Sör-lőzde részvénytársaság" gfcrtelepén, Nagykanizsán a Csengwy-ut E»száztizcnegy (111) száma alatt, azlárverést|iegclőzőleg naponta délelőtt Nyolc és dCfilán Kettő (2) óra között megtekinthi
Az eladás;a\\kerülői hordók minősége tekintetében a „KiíVly-Söittzdc részvénytársaság" semmiféle s/avItossáAt nejn vállal.
Az eladás Hároi\\(3)léteiben fog eszkö-zöllelni, amennyiben Xcüln-külön kerülnek árverés alá az EgynegyekJI\'A) hektoliteres, a -Fél (Hí).. hektoliteres és az egész hektoliteres hordók.
Kikiáltási ár az Egynegyed (\'/*) hektoliteres hordókra nézve üarabonkini 15 azaz Tizenöt korona, a Fél (\'la) hektoliteres hordókra nézve darabonkint 25 azaz Huszonöt korona -és az egész hektoliteres hordókra nézve darabonkint 40 araz Negyven korona, azonban szükség esetén a hordók a kikiáltási áron alul is eladatnak.
Árverezni kívánók a kikiáltási ár 10 azaz TiZ százalékát tartoznak minden darab hordó után bánatpénzül alulírott állami közjegyző kezeihez letenni, s ha a legtöbbet ígérő a vételárt azonnal kí nem fizeti, bánatpénzét elveszti, az általa megvett hordók az ő veszélyére nyomban újból elárvereztetnek és szükség esetén az elóbbi vételárnál kisebb összegért is eladatnak.
A vételi illeték a vevőt il etve a vevőket terheli.
Kelt Nagykanizsán, Egyezerkilencszáztizenkilenc (1019) évi április hó Harmadik (3) napján.
Dr. Plihál Viktor
¿Ham! közjegyző.

AJANLOK
Irv viszontelárusitók részére a
\\\\l .".". fegjutányosabb gyári árakon
fej levélpapirokat\\
W mappákban és dobozokban
¡2 a legegyszerűbbül a leg-
(01 díszesebb kivitelig. =====
1 Müvész/apok\\
®......." "irtási választékban I P
|ij cigarettahüvelyeket |j és cigarettapapirost |
Wj a legjobb gyártmányokat.
(dj Fische/ Fülöp. Fiai ^
, nagykereskedése, Nagykanizsán, fo
D^SSK^S)
\\/I í A í~i náflymozg«zlnnaz
V I L, A U siajras irtlMi/Mtloi 74. ¡¡. Htlfio, kedden, ¡mm«, ifilllt 7íj Is 9 (n
A skorpió/1. rész
rejtelmes tóktónot 5 (el«>násban.
Csütörtök, pillék,\'.sírtál, lm 10., II. (t 13.
A skorpió ti. r^
rejtelmes törtéhft Tl^fol.vonásban.
Előadások hétköznapokon 5 és 7 órakor vasár- és ünnepnapon 3, 5 és 7 órakor.-
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk legjobb minőségű szivarka hüvelyeket, szivarka papírokat, szivar-és szivarka szopókákat, szivarka- és dohánytárcákat, — levélpapírokat és :: képeslap újdonságokéi. ::
Pontos imWn!
Bcljsuáiuia !
Welszfeld és
DIVATA
uu, Nag\'
Legolcsóbb hev
HAZA
Fö-út 1
i forrás!
VISZKETEG,;
rüh, sömör, ótvar, sebek és mlnden/emü bőrbajokat gyorsan és biztosan gydgylt a
BORIKA KENU
Nem piszkít és teljesen szagtalan/Kis tégely ára; 5 K, nagy tégely 7 KÍ családi tégely ára 12 korona. Hozzávaltf Borókaszappan 6 koroVi. — Kéftziti:
fador
gyógysze^i^/íagykőrös. Nagykanizsán kapható az összes gyógyszertárakban és drogériákban- 327
URÁNIA «jM»!»
U »11111 III Boiguojft. 4, T«l«lon asa
VaVárnap, hétlö. Áa/ilia 6. és 7.
Kinematogrália Icgfraafjirtisabb mesterműve
Sátáíiíánca
faiiasztüMn -V felvonásban. Melly Lapoftt francia müvézzní (a filmen 4 szcilpi/játszik.) Theodor Loos nómel míívliz iá filmet 7. szerepet játszik.)
És ■ remek kísérő műsor.
Előadnsok hétköznapokon: 5 es 7 órako: Vnsár-és ünnepen: 3, 4\'/., 0 ós 7.V» órako\'.
Elsőrendű muraköziy \' t
■ SS,
állandó
Szoiiva JánosifÜMVIurakeresztur
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Nagykaniztán kora reggel házhoz hordva, vidékre póstin küldve: ::
Egy hóra 7-50 korona • Negyed évre 22*50 , m Fél . 4.1-— Egész , 90 —
Halló!
Halló!
Kinek vetn li n t* je n Alt
hanglemeze?
Régi vagy .törött hanglemezekel. mig az anyaghiány tart, legmagasabb áron veszünk vagy csei«ilnk
WÁGNdE
az országszerte elismert efH—ITBO magyar bangszer és beszélőgép nafey Áruháza Budapest, Józssf-kOrut IS Fiók: IX, RAday-utca 18 Beszélőgépek 1800 koronáig. - Árjegyzék Ingyen I
XMII. ■vfolfam._N»B»k«nl.»«, 1918. Április 8. Sserda. 82. uán.
ZALft-NfPAK&RAT
Sxork*HxtOaúQ és kiadóhivatal j NagyknitUan, SugAr-ut 4. axAm Szorko«xtö»tíol óa kladóhlvatall
tolofonasAm 7». : Nyomdal 117. ........... ■■ .......
A SZOCIALISTA PÁRT HIVATALOS LAPJA
Kiatuotasi Arak i B||A«i ovro .... «0*— korona
rtvro......46-— korosa
Nugyod övre ... au-50 koroaa k»y hónapra . . . 7-10 koroaa
Nagykanizsa város helyi muhkás-, katona- és paraszttanácsa ma este fél 7 érakor a városháza nagyterniébe-i ölést tart. Tárgy: 1. Husz tagu Intéző bizottság megválasztása 2. Harminc tagu járási bizottság kiküldése. A tanácstagok csak meghívóval léphetnek az ülésterembe. A karzaton mindenki megjelenhet\'. 1
Uj diadal.
Nayykanizsa, április 8.
A világ forradalmi proletárságának uj nagy ünnepe van. A világmegváltó III. Internacionálé harmadik állomására jutott el: ugyanakkor amikor a magyarországi Tanácsköztáisaság — proletariátusa első alkotmányos ténykedésével — végleg megszilárdult, megszületett a világ harmadik tanácsköztársasága, a bajorországi tanácsköztársaság.
Bajor elvtársaink ez örömhírt, a kommunista forradalom eme ujabb térhódítását a következő táviratban közölték Lenin és Kun elvtársakkal:
— Bajorország forradalmi munkássága, parasztsága és katonasága közös erővel megvalósította a proletár diktatúrát, hogy a szocialista-kommunista társadalmat megvalósítsa. Vörös hadsereget állítunk fel. Ezzel a cselekedetünkkel megteremtettük a kapcsolatot az orosz és a magyar tanácsköztársaságokkal: természetes szövetségeseinkkel, akiknek első üdvözletünket küldjük. A bajorországi tanácsköztársaság megtagad minden közösséget a kapitalizmust szolgáló potsdami és weímari kormányokkal. Felhívjuk Né metország, Európa és az egész világ népeit, hogy kövessék példánkat, amit-hogy mi is követjük Oroszország és Magyarország példáját. Bízunk a világmegváltás napjában! Éljen a III. Internacionálé J (Aláírások.,)
Nagy jelentőségű eseményt röpit világgá bajor elvtársaink távirata. Azt zengi a távíró drót minden ország (elé, hogy a tőkés társadalom nem kerülheti el sorsét: a szocializmus megvalósul az egész világon. Azt jelenti ez a távirat, hogy a bolsevizmus hatalmas és gyors léptekkel nyomul elő a Nyugat felé, amelynek már kapuját döngeti. Azt hirdeti a bajor tanácsköztársaság kikiáltása, hogy nagyon közéi van" már az ára, amelyben a ma már ébredező antantproletariátus is lerázza eddigi rabszolgatartóit.
,..,. A., kommunizmustól, mint valami ragályos betegségtől, féltek és félnek az antant hatalmasai. Tudják, hogy ez a ragály menthetetlenül átcsap az ő népeikre is, ha közelükbe ér. Rövid néhány héttél ezelőtt még nyugodtak voltak I és csöndesen konferenciáctak Párísban-: |
Mosakva messze volt Paristól és Rómától. De most, ho^y mind közelebb ér hozzájuk a forradalom szele, már érzik vesztüket, hallják mar megkondulni a lélekharangot fejük feleli, tudják, hogy nemsokára aktuális lesz náluk a lámpavas.
Most ott van a .veszedelem" közvetlen közelükben: Münchenben, Budapesten. Most már hiába iparkodnak bc-fekeliteni a kommunista rendszert a legvadabb hírekkel,, a legotrombábh hazugságokkal. Megszűnt annak a lehetősége, hogy rut rágalmakkal vegyék el a népek kedvét emberi jogaik kivivásától. Mert a bajor és magyar kommunista |
társadalomodaállitja a világ proletár-sága ele szemléltető példa gyanánt a maga rendjét, fegyelmét, termelését és jólétét. Nézzétek testvérek, — mondja — nézzétek proletárok, ezt tetlük, igy tettük, igy lehet tenni; kövessétek példánkat, ha\'ti\'is fel akdrtok szabadulni évszázados rabságtokból I
A mai diadal : a bajor tanácsköztársaság kikiáltása után már nagy közeli az idő, amikor Európa minden államának — a burzsoájukkal már most is leszámolásra készülő — proletárjai közt meg fog szólalni a világtorradalom\'kürt-jének szava : Világ proletárjai egyesülhetek!
Csődöt mond a párisi „békekonferencia" ?
Wllson két hét utalva vIsHEHUtailk AuierlkAbM.
NevA\'ork, április ti. (Radio.) Párisból jelentik: Wilson ultimátuma értelmében a bekeértekezlet valószínűleg uiolsó hetében tart Tizenket napon belül az Egyesült Államok elnöke el fogja hagyni Parist. Wilson Amerikába való megérkezése után nyilatkozatot fog közzétenni, amelyben közölni fogja az Kgyesűlt Államoknak a bókeórtekezleten elfoglalt álláspontját és rámutat az annexiósok aknamunkájára, akik megakadályozták a béke megkötését á> leh.t.tienná tették a \' népszövetség, letr.jötiet Az olasz béko- I
delegátusok már nem fenyegetőznek, hogy elutaznak Párisból és ezt annak tulajdonítják, hogy Fiumét Olaszországnak Ígérték, az Adria parti igényeiket pedig jóváhagyták.
Newyo k, ápr. 8. (Radio.) Párisból jelentik : Párisban a legnagyobb izgalommal várják a kifejlődő diplomáciai csata eredményét. Mindenki tudja, hogy ha a hatalmaknak nem sikerül megegyezni, akkor . legmesszebbmenő kovetkezmén. ökkel Járó szakítás fog bekövetkezni a szövetségesek között.
A forradalmi kormányzótanács rendeletet
Köztulajdonban a mozik ós gyógyszertárak.
Budapest, ápr 8. A forradalmi kormányzótanács\' rendelete szerint a magyarországi tanácsköztársaság köztulajdonba veszi tekintet nélkül a személyzet szamára valamennyi ftlmgyárat, filmelőállító és filmkölr csönző vállalatot, mózgófényké^szinhózat, ingó ós ingatlan vagyonával és az üzem fenntartására szolgáló tőkével együtt.
Budapest, ápr. 8. A forradalmi kormányzótanács rendelete köztulajdonba vett minden gyógyszergyárat, gyógyszert és kötszert előállító vállalatot, gyógyszertárát és más gyógyszert forgalombahozó kereskedést.
Budapest áprüis 8. Félhivatalosan jelentik : Spekulánsok ós aljas rágalmazok ostoba fogásokkal nehezítik meg a pénzforgalmat. Azt hirdetik, hogy. a 10.000, 1000, 200 és 25 koronás bankjegyeket ki fogják vórmi a forgalomból és ez alapon igyekeznek az ilyen bankjegyeket olcsóbban psszevásárolni. Az effole-alaptalan hírek terjesztői és (izok ellen, akik e bankjegyeket nem fogadják ej, a pénzügyi ..népbiztosság a legradikálisabb eljárást fogja alkalmazni.
Buckpest, április 8. Félhivatalosan jelentik : A közélelmezési népbiztosság neve ezután közellátási népbiztosság lesz. A közellátási népbiztosság halásköróbe tartozik a rendel kexéá minden, éjeimlsrtr és a \'közyet.len, fogyasztás céljaira szolgáló mind-n egyé6 közszükségleti cikk föleit. Az Ilyen árukat forgalomba hozó intézményeket a. kö/.ollátati népbiztosság felügyelete alá helyezik.
Budapest, április 8. A forradalmi kor- , mányzótanács elrendeli, hogy forradalmi tör-
vényszék elé kell állitani mindazokat, akik
önkényesen intézkednek olyan ügyekbon, a melyek a forradalmi kormányzótanácsnak, az egyes népbiztosoknak, vagy az alájuk rendelt hatóságoknak intézkedési körébe tartozik. Különösen szigorú büntetés alá esnek azok, akik jogosulatlanul fegyveres erőt vesznek igénybe. A forradalmi törvényszék ezekre halált szabhat ki.
Budapest, április 8. A forradalmi kormányzótanács felhívja az összes megyei és tiszti főorvosokat, hogy «..hatáskörük alá tartozó összes kórházak, szanatóriumok ós rendelő intézetek cimét, az ott működő orvosok és ápolók számát 48 órán belül jolentsók be a népjóléti és munkaügyi népbiztosságnak.
Budapest, április 8. A forradalmi kor-^ mányzótanács elrendelte a következőket: A Magyarország területén jelenleg határban levő egységes közópeurópai időszámítás 1010. április 15-től kezdve szeptember 15-éig akként módosul, hogy az uj időszámítás a jelenleg hatályban levő egységes középeurópai időnél egy órával előbbre lesz.
Budapest, április 8, \' A forradíílmi kormányzótanács rendelete szerint minden posta és táviró-ügy a Budapesten székelő postaügyi politikai megbízott hatáskörébe tartozik.
Csicserin üdvözölte
a hn|or tanAcMkAstArsaiiilgol.
Budapest, április 8 A M T. I. jelenti: Csicserin, orosz külügyi népbiztos az orosz tanácsköztársaság nevében Kun Béla elvtárs utján üdvözlő táviratot intézett a bajor tanácsköztársasághoz. *
2
zal*;n\'épakar«t
191». április »
Megindul az építkezés Nagykanizsán.
Am építést unnkattgyl (anáca aaJAt tízemébe veszi át a admegil mén* gyárat, a Stern-téle tégiagyáiakat én a rédtcat tamegaiunkAlri telepet.
(Saját tudósítónktól.) Az éplléai munkaügyi tanács, mely az építési szakmák összes Helyi munkásait szövetkezetbe tömö-rtfelie, megkezdte már a müködéíér RzWő-nzerlnt\'löbb mint 4 ) helyen dolgozóik már az építési munkaügyi tanács munkásai. A munkálatok egyelőre az elrekvlrált lakás-részek átalaklláaából állanak, de rövidesen kAétáa\' van arra, hogy nagyobb mennyiségű, építéshez szükségelt nyersanyag beszerzése után a közmunkák is meg fognak kezdődni. Néhány nap múlva lebontásra kerül a régi gimnázium epülete s még a héten megkezdődik a Zerkowitz Lajos által kislakások céljaira felajánlóit cipőgyárnak álalakitása ia. Schless építésügyi l&klps szerint a jelenleg üzemen Uivül Tevő T?fyőgydrból 18 kislakás lea» .kiépíthető, oradyekeLJöMletes prolelárlakásokká alakítanak át. A lakások*,\' amelyek két szobából s konyhából fognak állani, előszobával lesznek ellátva, amelyekbe az éléskamrák a lakásonként szükségelt mellékhelyiségeken kívül be lesz vczelve a villanyvilágítás, továbbá a vízvezeték is.
Schless mérnők az épitési munkaügyi tanács kifejlesztéséről a nagyüzemmé való átalakításáról a kővetkezőket mondotta cl munkatársunknak:
— Nagykanizsa város terüetén építéseké! csakis az épifesi munkaügyi tanács esikőzöl. Ha valaki új épület építését, rtVflgy. régi épület lavilásal " vagy átalakítását veszi tervbe, ugy köteles ezt az épltéal munkaügyi tanácsnál bejelenteni, amely a munkálatok felvétele s a költségvetés megállapítása végett szakértőt küld ki a helyszínre. Több oldalról felmerült tévhitek eloszlatása céljából szükségesnek látom klieleríleni, hogy a munkálatok befejezésével az építésre tényleg kifizetett összegen kívül ezen ösazőgrte.k csakis 1—\'20%i-át hozzuk számításba, ami a szervezel feniarlásához szükséges is. Megállapítható ezalápon, hogy az. építési munkaügyi tanács haszon nélkül működik.
— Az építési munkaügyi tanács meg-\' alakulásakor röglön akcióba lépett, hogy a munkanélküliség levezetése és a lakásínség enyhítése céljából megkezdje az építkezési. Ezen törekvésében azonban gálolta az országosan mutatkozó nyersanyaghiány, ami arra indította az építési. munkaügyi tanácsol, hogy saját kezdeményezéséből nyersariyá\'-" írókat fog az építkezés céljaira kitermelni. Az épilésl tanács ez okból táviratilag for.-4 dult a tanácskormányhoz, melyben a Slern-féle téglagyárak, továbbá a rédlcai -fameg-munkáíótelep, valamin! a sümegi mészgyárak üzenteinek a nagykanizsai »épitési munkaügyi tanács hatáskörébe való átutalását kérte Ugy volt tervbe véve, hogy a három gyártelepet a azénszükségiel biztosítása után #zetnbc„yeszik » mini olyanokat szocializálják, ami\' Teílettfve leízl á rfágyóbb nréreiü építkezés megkezdéséi, az ügymenet leegyszerűsítését és a költségek tetemes csökkentését
A tanácskormány ugy látszik felismerte ezen értékes tervnek szociális és gazdasági előnyeit, mert tegnap a szocializáló népblzlosságtól az építési munkaügyi tanácshoz a következő lávlrat érkezeit:
„Kérünk írásos értesítést az általuk üzembe hozandó mész, tégla és famegmunkáló telepekről. Az anyagi támogatás módozatai Is iamerlendők. Az eddigi eljárás I helyes. Szocializáló termelési népbiztos." I-
Az építési munkaügyi tanács még tegnap felterjesztette a szocializáló termelési népbiztossághoz az ösazés tervezeteket s abban az esetben, ha a tanácskormány .rendelet« .rövidesen\' megérkezik, az építésije/, szikségelt tégla, éplfófá es mész^itermeíé«(é régtön, megkezdődhetik a inár a lövő hó eieíén \'megindulhei a nagyobbarányu épli-kezéa.
A munkaügyi lanács értékes rövid mtkködéae ügy látszik megoldotta végre a valudó építkezési problémái a ezzel Nagykanizsa váró * fejlődésinek megayillak azok
az utjai, amelyek egy kullurváros leié vezetnek.
»
Az épllé munkaügyi tauácahoz a kanizsai direktórium a következő átiratot intézte:
Az ÉMÜT\' a direktórium felügyelete alall áll, ügyviteléi, pénzkezeléséi, számadásai;, könyvviteléi ellenőrzi. Ueqdes kereske-de.linj.J>öi>yvelésl vezet.
Pc\'fogosltfuk kőz-\'és- fnágárrépltkezeaek tervezésére és Végrehajtására, azokhoz szüksége» anyagok beszerzésére, melyekért a tényleg Igazol! és kiadott anyagköltségeket, továbbá szellemi munka, iroda fenntartás és általános költség felében l-iól 20%-ot azá-miihat fel
Kiadásalt a kö/.pénztárból vagy a ma-.^áiVOsoklól betolyó bevételekből fedezi.
\' Kz I^MÜT bevéíeréií"-erfenőrlzzitk és ha felesleg mutatkozik, köteles azt alapként kezelni. Ezen alap telelt a direktórium vagy a Tanácsköztársaság rendelkezik és azt az l\'íMÜT szellemi és fizikái munkásainak jóléti Intézményeire ugymini munkanélküliek segélyezésére, családi pótlékok és rendkívüli segélyekre fogja fordilani. Ha okszerű gazdálkodás mellett is hiány mulalkoznék, azt a direktórium a megfelelő alapból megtériti\'.
Az ÉMÜT-ot működésében csak a forradalmi kormányzótanács rendeleteiben | előirt szempontok éa a szellemi, fizikai épitő-munkáa proletárlátus érdekei, irányíthatják,
Nagykanizsa, 1919 április 4-én.
Direktórium."
Falu népe!
Nem bántjuk a klsvagyont. — Nem bártjufi a vallást. — A belügyi népbiztos távirata.
A zalamegyei bünÖs burzsoázia is tehetetlenül fogvacogva né&i, hogy erősödik a proietárság hatalma mind nagyobbra, hogy kel fel kolét felől és emelkedik mind maga-sebbra egy boldogabb világ napja és árasztja cl vérvörös sugaraival a földteko minden tá-jóját. A halálraítélt burzsoá érzi, hogy ngm tudja többé feltartóztatni a proletárakarat megvalósulását, rémüldözve kapkodnak és to hetetlen kinjukban a legutávalobb rágalma-Unt- terjtitzitk-. -A\'/Ahangoztatja ..ez a vérszopó, fájta, hogy a tanácskormány «1 akarja törölni a katolikus vallást és azt hazudtolják, hogy elvesztk a kisemberek házát, földjét, tehenet.
l-\'alu népe! Te egyszerű, -"becsületes, kérgeskezü ember! Te néked szólunk most, néked írunk. Miért engeditek magatokat félrevezetni, miért engeditek magatokat hamis hírekkel becsapni. Mért hisztek azoknak a szélhámosoknak, akik megakarják bontani a mai rendet, kik fel akarnak lázítani benneteket, kiknvs- uj ezobb :vilagol teremtő . .,m\\m.ka elé akadályokat gördítenek, hogy a régi vérszopó világrendet visszaállíthassák és a semmittevő életüket testvérháboruba való kergetéstekkel .újra megteremthessék
Öly sok hazug lappang a sötétben, oly sokan akarnak titeket vísszabutitani a régi talpnyaló világba, hogy a • tanácskormány, amely eloínte nem is látta szükségesnek eze-kut a hazug hireket megcáfolni, ma már erélyesen sikraszáll a népcsHlókkal szemben.
A nagykanizsai direktóriumhoz awTíigyi népbiztosság tegnap a következő táviratot intézte:
Direktórium Nagykanizsa. Egyes hitvány emberek, akik a vallást mindig poli-• tikai célokra használták ki ós a vallás ilyen kihasználásából hizlalták magukat, azt . a,, \'hazugságot terjesztik, hogy a proletár diktatúra a 4út\'holíküs rvallátf el akarja törölni. Ez a legszemenszedeUobb aljas ha-zugság és csak arra való. hogy a becsüle-\'tes. dolgozó emboreket félrevezéssok és újra a zsebrákok ós nagybirtokosok igájába hajtsák Mi a Vallást mindenki magánügyének tokintjük, azt sohasem bántottuk ós aki mást hirdet alávaló rágalmazó. Felhívjuk
a jóhiszemű becsülotes emberekot, hogy az illetőket csípjék fülön .és állítsák a forradalmi törvényszék elé. A tanácsköztársaság kormányzótanácsa.
A tanácskormány utasítására ezen táviratot röpcédula formájában minden községben terjeszteni fogják.
Es ha ezután mégis akadnának még hamis rágalmazók, akik félre akarnak bennete ket vezetni, azt verjétek ki a falutokból, ha pedig nem megy,, akkor fogjátok le és adjátok át a forradalmi törvényszéknek. Az majd elbánik velük.
HIR£K.
leit. Április
NAPTÁR,
A nap kél 5 ó n 34 porc-( kor, nyugszik 6 óra 32 porc-Q kor.
9 A hold kél rcjígel 8 úra 2K Szerda, t ..Pe\'#or, nyugszik éjjel II lir» _í Íi6. perckor
Virágos,
femy.es tavaszi nap volt a hétfői a szürke áprilisi napok sorában : az első aktus folyt le a kommunista alkotmány kiépítésében. A Polgári Egylet földszinti éttermében reggel nyolc órakor kezdődött el a szavazás. Minden leadott szavazat egy-egy halálos ítélet völt á kapitalista társadalomra. Eleinte két urnánál folyt a szavazás. De a két bizottság jieni bírta a munkát: á város minden prole-tára eljött, mindenki ptt. .Akart lenni, hogy szavazatával hozzájáruljon a tanácsköztársaság megerősítéséhez. Ti? órakor már két ui bizottságot kellett felállítani. Az alkonyatig tartó szavazásban tizenháromezer proletár veit részt. Tizenháromezer ember — tizenháromezer halálos Ítélet. A burzsoazia parazita-uralmának balálos ítéletét a legnagyobb és legfenségesebb bíróság a -proletariátus — egyhangúit^ hozta meg. Disszonáns hang nem kevere-ifctt az ünnepi aktusbu, alig egy-két lap,, ahol a Munkás tanács jelöltjei helyeit egy vagy más proletár neve szerepel. Egy akaratból egy cselekedet : a proletariátus önmagából kiválasztotta azokat, akik jövőjét intézni fpgják. A hosszú kígyózó sor bámulatos türelemmel várta míg az urnához kerül, a vörös katonák egy szava csodálatos . rendet toromtelt. A csodás szép tavaszi nap ragyo gott és pompázott le az égről, a szivekbe öröm lopakodott, a kigyóvonal: a várakozók hosszú sóra \'alkonyatig és a sok kedves, drága proletárszivből indult jelenet, ami az urnánál lejátszódott: csodálatos ünnépnap volt a tegnapi. Kovác< Istvánné a 85 éves asszony,, ¿ki Béck elvtárs kérdésére, hogy szavaaott-e boldogan dadogta :
— Nem, én olyan boldog még sohasem voltam.
— És kiró szavaz?
— Azokra a jó emberekre,.akik a sze-«éoye^t.£ogítík.,
\' Igaza van, jór nsszÖny, a\'áfcáVazólapot.v amit olyan félve, forrón, boldogan szorongatott a kezóbon, jó helyre adta. Akiknek a kezébe a sorsát letetto, azok maguk is szegény emberek,; azok maguk is a vcrojtékükkel és az idegeikkel keresik a kenyerüket, azoknak a szive a maga szivével .yer egy tempóra, azok lelkét csak a ti sorsotok bántja, azok elveszik a gazdagoktól, hogy nektek adjanak, azoknak minden vágya, kinja, gondolatjn, minden szivük dobbanása, minden álmatlan éjszakája, mindon dühe és haragja, minden boldogsága és öröme.csak.ti értetek van, n tj, a szegények, a kiuzsorázottak javáért, öröméért, nyugalmáért, boldogságáért .
— Holnap kezdik meg a régi glruná zlum lebontását. A direktórium utasította tegnap m munkaügyi tauácsot, hogy a régi gimnázium lebontását rögtön kezdje meg. A munkaügyi tanács a régi gimnázium lebontását már holnap mogkozdi s előreláthatólag egy millió téglát fognak az épületből nyerni. Ezeket a téglákat kisgazdáknak utalják ki istállók és más melléképületek átalakítására •ós tatarozására.
1919. április l>.
ZALA-NÉPAKARAT
A dolgozó nép házét és földjét a szocialisták nem veszik el.
— Egy havi fogház az alkohol megszegéséért. Domonkos Kálmán murarátkai tokos c hó 4-én munkaközben a hegyen lerészegedett s ilyen állapotban Mismás Lenárt házába ment, ahol Misinásnét drasztikus szavakkal becsületében megsértette. Domonkos igyét tegnap délután tárgyalta a forradalmi törvényszék, arnelynck olnöke\'.&r/H\'s elvtárs, tagjai Kovács és Dömöi elvtársak voltak. A vádat ftarlhi vádbiztos elvtárs képviselte. A forradalmi törvényszék Domonkos kihallgatása és Rotshl d elvtárs védőbeszéde után Domonkos Kálmánt a forradalmi kormányzótanács t. számú rendeletének 3. §-ában ütköző cse-
. lokménye miatt egy havi fogházra cs .-200 kerona pénzbüntetésre Ítélte.
— A diktatúra ellenségei. Nagykanizsa vörös hadserege bámulatos teljesitményenit a város proletariátusa bámulja. A falvakban, ha valami Wijkáló reakciós berenc izgat a város ellen, megjelennek cs renJet csinálnak. Száguldó «futóik láttán nyugalom ós megelégedés tölti el minden proletár szivét és büszkén mondjuk: Nagykanizsa munkássága. öntudat, energia és határozottság tekintetében vezető helyen áll egész Dunántulon. Annál szomorúbb, hogy a toborzás házában olyan emberek is kerültek a nagykanizsai vörös. hadseregbe, akik ellenszegülve\' a forradalmi kormányzó tanács parancsainak beakarták szennyezni a nagykanizsai vörös hadserog makulátlan vörös lobogóját.. Tegnap Szcpet-neken négy vörös katona, akik a választás alkalmából karhatalmi kiküldetésben voltak, X vörös katonákhoz és <iniudatos proletárhoz nem méltó módon viselkedtek. Megszegték az\' alkoholtilalmat, lerészegedtek; behatoltak a házakba ésjélelmiszert követeltek Ahol élelmiszert nem kaptak, ott erőszakkal raboltak és egyéb kormányzótanácsi rendeletbe ütköző cselekményeket kövcttc.k $1. A nagykanizsai vörös hadsereg, amelyJisztában van azzal,-hogy a proletárdiktatúra"^ a tanácsköztársaság gyönyörű prógrammjának teljesítése csakis fegyelmezett proletárhadseregre támaszkodó kormánynak áll módjában, a legnagyobb felháborodással vette tudomásul a négy katona garázdálkodását. A nagykanizsai vörös hely-érség maga követelte n ncgy - katonának a forradalmi törvényszék elé állítását és szigorú aiegbüntetését. A forradalmi törvényszék a diktatúrának ezt a négy ellenségének ügyét a legközelebbi napokban fogja tárgyalni.
— Ma kezdődik meg az ékszerek beszolgáltatása A 2000 korona értéket meghá-ladó ékszerek beszolgáltatása a mai napon, megkezdődik. Az ék-zerek a magyar tanácsköztársaság adóhivatalainál szolgáltatandók be, ahol az átvett értéktárgyakról elismervényt adnak. Ezen átvételi eíismervényűk a beszól4- ; gáltatási részről megőrzendők. — Adler Béla elvtárs kereskedelmi biztos felhívja az érdekeltek figyelmét az idevonatkozó rendelet pontos betartására, mert ellenkező esetben, ha az ékszereket akár szétszedik, akár pedig elrejtik,. a .re,od,elS.L.Q,,!cP vétőket forradalmi törvényszék elé állítják. . .. •„
— A házblzalmlak tájékoztatása. —
Ma, szerdán délután pontosa 6 órakor az összes - nagykanizsai házbizalmifériiak ós nők iolenjenck meg a városház közgyüléstermébon, ahol Adler Béla\' elvtárs részletesen informálja őket feladataikról és kiadja részükre a hivatalos utasításokat.
— A kisembereket támogató hitelakciót egyelőre felfüggesztették. A pénzügyi népbiztos politikai megbízottja tegnap a következő közleményt bocsájtotta ki: A pénzügyi népbiztos rendelete folytán a kisiparosokat és kiskereskedőket támogató hitelakciót
t elfüggesztették, de beszüntetve nem lett. \'Közöljük ezt az érdekelt felekkel, miután a forradalmi kormányzó tanács, a pénzügyi művelete^ átformálását a kényszerítve van, azonban legfelső feladatai közé sorozza, hogy
. ott alkalmasint a kisigarosokat ós kiskereskedőket támogató rendelettel helyreigazítsa.
— Keszthelyen megkezdték a bankok szocializálását. Fvrbátft Jenő, a pénzügyi «»épbiatos nagykanizsai politikai mogbizottja >sombaton Keszthelyre utazott, ahol vasárnap
es hétfőn megkezdte az ottani pénzintézetek szocializálását. Az ottani pénzintézetek élén ma már megbízható, szociálista érzelmű tisztviselők állanak, akik a burzsoá társadalom érdekeif teljesen mellőzik és tisztán a proletárság céljait tartják szemük előtt. Keszthelyen nagy örömmel fogadták a pénzintézetek szocializálását, mert általános volt a meggyőződés/ hogy a pénzintézetek régi vezetőit, akik teljesen a burzsoá kaszt befolyása alatt állottak meg kell tisztítani a bankokat. A keszthelyi Munkástanács a legteljesebb támogatásában részesítette Forbdth politikai itfegbizott elvtársat, aki megelégedéssel állapította meg, hogy a proletáriátus ügye Keszthelyen, megbízható kezekbe van letéve. Itt emiitjük meg, hogy Forbath elvtárs tegnap délután Budapestre utazott, hogy eddigi munkájáról referáljon és a pénzügyi népbiztosság ujabb intenciót megismerje. A pénzügyi népbiztos .kanizsai politikai megbízottja néhány napig marad Budapesten, ahonnan visszáérkezv fo\'ytatni fogja megkezdett és a proletár! érdekeit szolgáló munkáját.
— Házasság. Kovács Klári és Sjfgrlszt László házasságot kötöttek,
a— Kinevezés. A hadügyi «népbiztos tegnap táviratilag közölte a nagykanizsai direktóriummal, hogy a 20. dandárcsoport és a zalaegerszegi karhatalom parancsnokává Ha-bacher András elvtársat nevezte ki. Habachcr elvtárs a 48. gyalogezred kötelékében szolgált s ezideig is a zalaegerszegi karhatalom parancsnoka volt.
—.Földet kapott a nők szabadszervezete. A nagykanizsai katonaságnak a katonarét mögött elterülő hatalmas földje megmüve-letlenül áll. A nők szabadszervezete, hogy tagjainak élelmiszerekkel való ellátását biztosítsa, akciót indított, hogy a parlagon heverő területen íntenziv műveléssel termelő szövetkezetet alakithasson.\'A direktórium készséggel bocsájtotta a földet a szabadszervezet rendelkezésért;, amoly a szövetkezet megalakitáv. sára megtette az összes előkészületeket.
— A termelési bizottság figyelmezteti a gyári tisztviselőket, hogy a gyári fogatokat csakis hivatalos küldetésben vehetik igénybe — magán célokra és hivatalba járás- és távozáskor nem használhatják.
— Nem tartóztatták le u zalaegerszegi huszártiszteket. Zalaegerszegi tudósítónk jelenti : A Zalaegerszegen állomásozó huszártisztek letartóztatásáról hozott hirek nem felelnek meg a valóságnak. A hir téves informáláson alapult s csak annyi igaz, " hogy a zalaegerszegi direktórium egyideig kitiltotta a huszártiszteket a kaszárnyákból.
—•A gyári termelési bizottság ideiglenes helyisége a Merkúr gyár irodájában van. (Telefon 3-32) Hivatalos órák felek részére d. u. 2—5-g.
— Zsír. Soha a háború alatt nem volt annyi zsir Nagykanizsán, mint amennyit most oszt ki a Fogyasztási Szövetkezet husszéke. A\'mai\' r<iZsim\'n\'ck. Igazán .dicsértére válik, hogy a helyzet magaslatára emelkedve elsősorban a kisemberek élelmezésének megjavítását tartja szem előtt-s ezért fáradtságot és költségeket nem ismerve, beszerzi, azt a zsir-mennyísógef, amelyet más városok ogyáltalá-ban nem tudnak előteremteni. Naponta százával láthatni kettős sorokban proletárasszonyokat a hatósági husszók előtt sorakozni. Türelmesen várakoznak reggeltől ostig, azonban gyakran megesik, hogy két-három nap is cl kell ácsorognia egyeseknek, amig mogkap-ják a rájuk eső zsirmennyiséget Oly nagy a tolongás a hatósági husszék előtt, hogy az néha életveszélyessé is válik, amin sürgősen segiteni kellone. A tolongás és ácsorgás sürgős megszüntetését azonban az teszi különösen szükségessé, hogy a zsirkiutalást napokont át váró proletárasszonyok nem tudnak eleget tenni a háztartási kötelezettségeik-, nék, nem főzhetnek ebédet munkába robotoló férfiak nakés nem tudják a gyermekeiket kellő folügyelet alatt tartani.. — Felmerül az az eszme nem a lehetne-e a zsír-kiosztásba rendszert vinni s esetleg utcánkint kiosztani a zsirjárandóságot,. de mérlegelés
tárgyává lehetne tenni a nagykanizsai közalkalmazottak beszerzési csoportjának indítványát is. A nagykanizsai törvényszék területén működő közalkalmazottak azzal a kérelemmel fordultak a direktóriumhoz, hogy a város által házilag hizlalt sertések szalonna termékeinek egy részét az elláttatlan közalkalmazottak közt leendő szétosztás végett bocsássák a beszerzési csoportjuk rendelkezésére, amely a kapott szalonnamennyiségct a beszolgáltatandó zsirjeggyel számolná el. Ha a direktórium ezen indítványhoz hozzájárulna, mérlegelés tárgyává lehetne tenni, hogy nem volna-e cólszcrü ezen kérelemnek az összes foglalkozási ágaknál helyt adni, avagy nem volna-e lehetséges több elosztó helyet is felállítani ?
— Asszonyok figyelmébe. Megírtuk, hogy a direktórium rendelotet bocsájtott ki, felhívja a nőket, hogy azpkat, akik prolotáriátus kárára a szükségesnél több zsirral látták el magukat, jelentsék fel a rendőrségen. Most arról értesülünk, hogy a közönség a felhívást tévesen magyarázza, amikor a direktórium rendeletét azokra a proletárokra is vonatkoztatja, aki csak a legnagyobb nélkülözések árán tudták biztosítani évi zsir-szükszégliiket. Eljárást csak azok ellen a proletariátust károsító tőkések ellen indit a rendőrség, akik azonfelül, hogy évi zsirszük-ségletüket már Jbiztositották s még ezenfelül a Fogyasztási Szövetkezet husszékéből, kimondottan az ellátatlanoknak szánt zsirból is vásárolnak. Ezeket tartsa számon minden proletárasszony és jelentse - fel könyörület nélkül á rondőrségeft.
Pártügyek.
A szocialista nők szakszervezete felhívja miedazokat, kik bárkinél, vagy bárhol tagul jelentkeztek, de eddig 4tönyvet nem kaptak, hogy könyveikért\' a szervozet helyiségében Szocialista Klub (Kaszinó Kazinci-ut este\' 0—$ óra között jöjjenek cl, mert nincs módunkban á könyveket házhoz küldeni. Ugyanitt jelentkezzenek tagdijaijc további befizetésére azok is, kik csak négy vagy öt hétre fizettek.
A tanítók szakszervezete nagykanizsai csoportjának ma délután fél 5 órakor á polgári., fiúiskola .rajztermében. . Ac.Z.ó.l Géza. előadást tart. Tagsági könyvecskék is ugyanott lesznek kiosztva. Mindenki pontosan ott legyen
^ szocialista fejmunkások szabadszer vezetőnek azon tagjai, akik tagsági igazol-ványyal még nem rendelkeznek, felhivétnak hogy a tagsági di befizetése végett. ,3 napoi belül d. e. 10—ll-ig a szabadszervezet titkáránál (Kisfaludi-u. I7/a I. em,) annál is inkábl jelenjenek meg; mert elleneseiben a tagok sorából töröltetnek.
A biztosítási tisztviselők helyi csoport jának választmánya e hó 10-én csütörtökön délután 4 órakor ülést tart a Munkapáholybar A vezetőség és választmány tagjai felkérct-nek, hogy okvetlenül jelenjenek ..meg,. j<v
A kereskedők szervezete szertöíh- f. tíó 9-én d. u. fél 0 órakor a Szociálista Klul (Kaszinó) I, emeleti helyiségében választmái.y ülést tart, melyen minden tag megjelenésé: kérjük. A tagsági könyvecskék átvétele végei; minden tag jelentkezzék 3 napon bolül Teutsc! Gusztáv jegyző elvtárs drogériájában. A vezetőség.
Nyugdíjazott Igazságügyi alkalmazót tak figyelmébe. Azok a nyugdias igazsáp ügyi alkalmazottak, akik a magyarorszáj Szociálista párt kötelékébe tartozó nagykari: zsai igazságügyi alkalmazott«^ szakszerve zetébo belépni akarnak, jelentkezzenek D\' Krausz László szakszervezeti jegyzőnél (Ál lamügyószsóg.)
A helybeli piaci kiskereskedők ideigh nos elnöksége felkéri a beiratkozott tagjai; hogy/a folyó hó 9-én, szerdán délután Órakor a KaszinŐ nagytermében tartándő^Klr kuló közgyűlésén jelenjenek meg. Tárgyso rozat A vezetőség megválasztása. A szer vezkedés célja, alőadó a Szociálista párt k-küldöttje. Tagsági díj megállapítása. Netá» indítványok, -Y - \'
ZAl.A-NKPAKARAT
191» irrilis t
APRÓ HIRDETÉSE* DRANIA «
Egy takarítónőt aki főzni is sík. Bővebbet Hunyadi-ut 16. sz. alatf^Jjf i tos
Hgy éves farkaskutya el»<Jó. —fCini : Niaclli István lovasrendőr, Méntelei), 1193
Proletárnak proletár kislánytól van jelzett helyen
Fiatal mindene«-leány kis háztartási felvétetik.
Egy egyes lószerszám el utea 14. szám alatt.
Fiatalabb leány kis háztartásba nappalra felvétetik. Cím a kiadóhivatalban.
— Megérkeztek a tavaszi és nyári divatlapok Fiscbei Fűlőp Fiai könyvkereskedésébe.
Épltg Munkaügyi Tanács.
Hirdetmény.
* Felkérjük a munka nélkül lelő kő-mives, ács és segédmunkás (mpszá-mos) elvtársakat, hogy foglalkorotásuk céljából f. hó 10-én reggel 8 mrakor a régi gimnázium Petőid-utcai § részén munkába jelentkezzenek.
Fizetés kőmliveseknek érabér K 5 —. Sejcdmunkásoi mosok) 14—16 10— 18 éves korig1 felül K 5-50 óránkin úgymint a férfiak Bctegsegélyző járuléké Tanács fizeti. Munkai A munka kezdete reggi dijiitán 2 órakor este 0 óYáig, — mig a Tanácsköztársaság máskép nem intézkedik.
Építő Munkaügyi Tanács.
Munkaügyi biztosok Fatér s. k. Seb/ess s. k.
Ügyes kifutóleány
felvétetik a Zala irodájában !
Elinti sokszorosító |
LllUIJ készülék a!
legjobb. Könnyen kezelhető Egyesületeknek, kereskedőknek i irodáknak legjobban ajánlható. Kapható FISCHEL FÜLÖP FIAI I
papiráruházában Nagykanizsán i
Kedden és szerdán. Április 8. él 9
Cortby ira h Canes
Kettős álarc
Wilson defektiv I
re (
Detektiv r övére
Detektivdránnly felvonáfian. Hohenfels grófnő ... \\. Cortft Mira Landau gróf Charletto betnrő
.Carien Cartellieri
Előadások hétköznapokon és 7 órakor. Vasár- és ünnepen : 3, 4\'/», 6 és 7\'/. órakor.
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk legjobb minőségi! szlvarka hüvelyeket, szivarka papírokat, szivar-és szivarka szopókákat, szlvarka- és dohánytárcákat, — levélpapírokat és :: képeslap újdonságokat. ::
Pomos \\m\\iM I
BÉlyeíároia 1
A KOKA HKGGELI
óh Akii a N jelenik
MEG, BREBBTI TELE-
FON ÉS TáVIRAT
1
I JELENTÉBEKKEL.
ELŐFIZETÉSI ARAK: Nagykanizsán kora reggel házhoz hordva, vidékre póstán küldve: ::
Egy hóra 7*50 korona Negyed évre 34-50 Fit . 45-Egész . 90\'—
\\/l I Ári nljymiligó,,!,,!,,,
V I L/-VVJ San« Málloia, Imim 74. ¡
teínas, IHK!. Mbg. i»;IUi 13-án, U-ta^h
ier
Elsőrendű muraköí
lén- és ImihsÉ
állandóan kVphatfk
Szoliva Jánosnál, Miraferesztar
Jók.1 Mór öröAecíi regiig 4 f.tvoaUbu. Vasárnap iélután#él 3 órakor
Ifjúsági é\\d^kelőadás !
Jegyek csütÖrtöKTOl előre válthaték.
Előadások hétköznapokon 5 és 7 érakor vasárnap 7« 3, 4, 7a 6 és 7 órakor.
Welszfeld és Flschc IVATÁRUHÁfcA
Nagykanizsa, BC-ut 1
Legolcsóbb bff^sáiWforrás!:
msm
Nagykanizsa, Városhá/ épület
Legfinomabb parfőmölf, az ösz-szes piperéczikkek.jügyszintén fényképészeti do/gcá a iegjutá-J nyosabban k\\nhaj/fk. „„
I
AJÁNLOK
viszontelirusitók részén a legjutinyosabb gyári árakon
levélpapírokat!
mappákban és dobozokban
a legegyszerűbbtől a tag- U díszesebb kivitelig. [Q
Művészlapoki
óriási választékban I
cigarettahüvelyeket tó és óigarettapapirost @
a legjobb gyártmányokat.
Fischel Fülöp Fiai\\
nagykereskedése, Nagykanizsán. ÍQ
XLWI. évfolyam.
NagylfnU—, IBI9. Április 10. OsütBi-tSk.
8S. izám.
ZALA-NÉPAKARAT
Szerkeaztóaéo «a kiadóhivatal: Haoykanlxaa, suoAr-ut 4. axAm. •zorkaaztöaAol•• kiadóhivatall taiafonazAm 78. > Nyomdal 117.
llótlzatAal Arak 1
A SZOCIÁMHTA- l\'ÁHT HIVATAT.OS I.APJA I \'■
Eyy hónapra . . . 7-50 korona
Miért nem ragaszkodunk a területi Integritáshoz?
Kun Béla elvtárs, külügyi népbiztos abba» a jegyzékben, amelyet Smuths tábornokhoz intézett, egész határozottsággal megmondotta, hogy a tanácsköztársaság kormánya nem ragaszkodik az ország integritásához, Ezt a kijelentést ne értsék félre az elvtársak. Korántsem annyit tesz ez, mintha a tanácsköztársaság kormánya lemondana mindazokról a területekről, amelyeket a román, cseh és szerb iinperalista rablók kívánnak. A tanácsköztársaság kormánya a területi kérdéseket ugy fogja megoldani, hogy a dolgozó proletariátus érdekei feltcllenül megóvassanak és az egyet jelent azzal, hogy semmiről sem mondunk le, ami az ország proletariátusának megélhetéséhez szükséges.
Ne ejtsen senkit .tévedésbe a .területi Integritás" jelszava. Ezt a szót azok dobták ki, akik az imperalisla é> burzsoá Magyarország területének épségét akarták megóvni és nem törődtek azzal, hogy e^^ a területen belül hogyan él meg JHhraág proletársága. TÍZ ii területi intq^ls azt jelentette, hogy tartsuk fenn a be és kiviteli vámokat, melyek megdrágították a megélhetést és tartsuk fenn általában a kapitalista termelési rendet, amelyeknek a profit megnövelésére szüksége van egy zárt gazdasági területre.
A kommunizmus programmja nom . ismer zárt országhatárokat: a kommunizmus programmja a tanácsköztársaságok világszövetségét hirdeti. Nincs tehát semmi értelme annak, hogy egyes területek közé mesterséges határvonalakat húzzunk. A termelés rendje a tanácsköztársaságokban egyforma: nem teremtenek mesterségesen ipart ott, ahol nincsenek meg az ipar létesítéséhez szükséges feltételek és nem erőszakolják a mezőgazdasági termelést sem. E termelési rendben természetesen nincsenek vámok, nincsenek be és kiviteli tilalmak. A mesterséges országhatárok tehát egyszerűen elvesztik jelentőségüket és a közigazgatást a tanácsköztársaságokban maguk a proletárok intézik és tiszteletben tartanak minden nyelvet.
De egyébként is az egyes területek proletársága maga dönt afelől, hogy melyik tanácsköztársasághoz kiván tartozni. Ez a döntés, sem végleges, mert á proletárságnak mindig meg van * míc^ja, hogy elhatározását megmásítsa. A tanácsköztársaságok szövetsége testvéri egyetértésben él egymással. Az egyes területeken termelt mezőgazdasági\' és iparcikkek egye\'nletésen szétosztandók a lakosság között. Az egykori ország-
határok tehát maguktól időszerűtlenekké és fölöslegesekké válnak.
Ilyen körülményk között semmi értelme sem volna antiak, ha a tanácsköztársaság kormánya föltétlenül ragaszkodnék Árva szikláihoz, vagy Fogaras havasaihoz, csak azért, mert annakidején ezek a területek a kapitalista termelési Magyarországhoz tartoztak. Szénre és vasra például feltétlenül szükségé .van az ország proletariátusának. Ezekről a területekről tehát semmi esetre sem mondunk le, legalább is addig nem, míg a körülöttünk levő országok pro-
letariátusa szintén meg nem valósítja a tanácsköztársaságot és ezzel számunkra is uj helyzetet teremt. És ez az idd nincsen messze. A kommunizmus ,világlürténe.lmi szükségesség, fenkölt és nagyszerű eszme, amelyeket diadalában csak ideig óráig akaszthat meg a burzsoák szervezete és erőszakossága. Nincs már messze az az idő, amikor Magyarország szomszédságában meg fognak alakulni a román, s cseh és a szer¥ tanácsköztársaságok és a világ proletárjainak egyesülésében mindenütt leomlanak a mesterséges országhatárok.
Csőd előtt a párisi békekonferencia.
Ágoston Péter Külügyi népbiztos a Külpolitikáról.
Böca, április 0. A Neues Wiener Tag-blatl budapesti levelezője előtt Ágoston Péter külügyi népbiztos u következőket mondott« :
— A legközelebbi napokban közölni fogjuk azt a megállapodást, amelynek alapján a szocialisták és kommunisták együttműködnek. — Hangsúlyoztuk programrrunk no.ro turtalmw BMMÍond/M a botoovizmuJ-nak az egész világon vato\' olferjosztásare Háborút nem Indíthatunk a minden oldalról könnyező ellenségeink ellen. Oroszország más helyzetben van. Az a véleményünk, hogy mint kommunista állam Is Jó viszony btn maradhatunk a többi államokkal, klllö nősen gazdisági loHiiethan.
Párls, április 8. (Szikra.f A dolgok további fejlődése iolytán attól kell tartani hogy végül is Franciaország elgyöngül, Amertka közömbössé válik, Koniéniában és Németországban pedig győzni fog a bolsevizmus. Tudják, hogy Odesszából vissza kell vonni ! a Csapatokat: a város kiürítése órák kérdése. Lehet, hogy Smuts nagy munkát fog végezni Magyarországon, de ez nem változtat a tá- |
nyen, hogy ha szövetségesek helyes politikát folytatnak, a magyarországi t-oisevizmust el lehetett volna korülnt.
Rotterdam, áprlis 9. A békekonlorenlia tegnapi ülésének tárgya az oroszországi helyzet megbeszélése volt. Az amerikai btíkedele-gutusyk azt juvasolták, hogy Oroszországét t.almisserrel lígitsék. A békekonferencián nagy az aggodalom az archangelszki szövetséges csapatok miatt. Azt hiszik, hogy a szövetséges csapatokon csak a Leninnel való megalapítással lehel segíteni.
Pírls, április 0. (Havas.) A négyes tanács kedd déltitáni ülésén Wil&on .is résal-vett. A háborúért való felelősség kérdésében megállapították. Vilmos excsászar bűnösségét, valamint, hogy ki kell szolgáltatni és nemzetközi bíróság előtt koll megjelennie.
Béos, ápril. 6. I\'árisból jelentik : Franciaországban a hadsereg leszerelését május 15-ére elhalasztották. Az intézkedést párisi politikai körökben a Clenrcnceau-kormány erőpróbájának tekintik.
A bolsevizmus diadalmas előnyomulása.
NénietoruzAgban érik a \'helyzet.
Budapest, ápril. 6. A M. T, 1. Jelenti Berlinből: Lichtenschlag hadteste bevonult Kssenbe, miközben ütközet fejlődött ki, ome-lyekben ketten elestek, néhányon pedig megsebesültek. A kilences bizottság egyik tagját letartóztatták.
Budapest, április 9, A M. T. I. jelenti Berlinből: Magdcburgban véres összeütközések voltak. A tömeg megrohanta a „Volks-stimme" szerkesztőségét. A harcban számosan megsebesültek, néhányan elestek.
Béos, április, t\'. Bambergből jelentik : Al Ideérkezett régi bajor kormány tagjai népgyűléseken beszédeket mondottak, a melyekbon hangoztatták, hogy katonailag München ellen nem lohot s.mmlt som tenni. |
Halát az ellenlorradH lm Árokra!
Budapest, április !). A M. T. K jelenti Sárospatakról: Néháoy fanatikus ellenforradalmár pap lázitása ellenforradalmi puccs szjnhelyévé tette Sárospatakot. Az ellenforra-dalom vezotője egy Becker nevü sváb paraszt volt,\' akinek agitációjr következtében q szomszédos községek klsgasdál, mintegy százötven
kétszáz ember hétfőn bevonult Sárospatakra és colja ogyelőre a vörös gárda lofegyverzése volt. A vezető Becker konyhakéssel hasba-szurta a vuroS gárda posztját Center Zsigmond elvtársat, utána browningjából rálőtt. Ez volt a jel. A kisgazdák rárontottak az őrségre, éltették az ellenforradalmat és a proletárdiktatúra letörését. A vörös katonáknak csak nagy nehezen sikerült tulsulybaj jutni\' miközben Center elvtárs belehalt sebeibe két másik elvtárs is elesett és többon megsebesültek. A sátoraljaújhelyi forradalmi törvényszék kiszállott Sárospatakra, ahol Beokort kötél áltotl halálra ítélte, omlt rögtön végre Is hajtottak. Ezenkívül még II) lázitót bekísértek Sátoraljaujholyre, akik közi« kettőt még kivégeztettek. A többi ellen a vizsgálat megindult. Ujabb letartóztatások várhatók
A csehek féltik katonáikul.
Balasagyarmat, április 8. A demarkációs vonalon álló cseh őrségeket nagyőri sok- . szór váltják le. Csapataink jelentése szerint a fronton álló cseheket minden nap felváltják, amit csak fizzál lehet magyarázni, hogy oszol a bolsevista eszmék átterjedését szeretnék megakadályozni.
/AL A-NÉPAKARAT
1919. április io.
Festetich keszthelyi kastélyát tüdőbeteg szanatóriummá alakítják át.
Szocializálják a kastélyt. — Tiz millió értékű műkincsre bukkantak.
< Keszthely, április 10.
(Saját tudósítónktól.) A keszthelyi munka»-, katona- és füldmiivcstanács tegnap köztulajdonba vette t-esletich Tasziló herceg kastélyét. Már régóta foglalkoztatta Keszthely lakosságát az az eázrtfe, hogy a Balaton mellen egy nagyobbmérelü tüdőbeteg szanatórium állillassek tel, amire a Festetich katély szocializálása révén alkalom nyílik. A kastélyt Tjmer István elvtárs keszthelyi pártelnök Indítványára lüdőbeiegszanatoriuinmá alakillák át 3 már meg is történtek az intézkedések a szükséges orvosi műszerek |>es/.er-zésére. Egyidőben táviratilag fordult a keszthelyi direktórium o belügyi népbiztoshoz a tervezet jóváhagyása végett, amelynek rövides beérkezéséi szántitásba lehet venni.
A munkás-, katona- és főldmüvestanács részéről tegnap kiszállt a kastélyba egy bizottság, mely terepszemlét tartott « a kastélyt a hozzátartozó parkkal egyiin zár alá helyezte. A bizottság tagiai Kis- Géza elvtárs politikai megbízott, Körösi elvtárs a munkástanács tagia, Hajós mérnők elvtárs, továbbá az uradalom titkárai voltak. A leltározás meglepő eredménnyel Járt. Az egyes épületalkairészekben kimondhatatlan mennyiségű értékes műtárgyra bukkanlak, amelyek félreeső helyeken voltak elreitve. A kastélyban óriási összegeket képviselő festményeket, .porcellánokat. bútorokat és gobeliuokat talállak, amelynek értéke szakértők hozzávetőleges becslése szerint körülbelül 10 millió koronára rug. Az értéktárgyak hovaforditásál Illetőleg a belügyi népbiztosság Intézkedését be keli várni; valószínűleg külonbüző muzeumokban fognak a műtárgyak elhelyezési nyerni s igy kilátás van arra. hogy Keszthelyen Is feláliitanak egy kisebbszerti muzeumot.
Felmerült az az eszme, hogy nem-e lehetne addig is, amig a belügyi népbiztosság a műkincsek sorsáról intézkedni fog. belépőjegy mellett közszentlére átengedni a kastélyt, hogy azok, akik rozoga kunyhókban és egyszerit proietárlakokkan1 íéngéllék eddig \' az életüket, amelyekbe beesetj az eső és ahol hárman feküdlek egy ágyban — most tanulják meg igazán gyűlölni a burzsoát, amely könyörtelen volt és proletárvér arán teremtett magának földi tnenyországokat.
Nőközösség és egyéb hazugságok.
HÍft£K.
Nagykanizsa, április 1(C
A sötétben bujkáló burzsoábércncok, akik összes gyáva vádjaikkal mindezideig felsültek, most ujabb ostoba hazugsággal igyekeznek megmételyezni azoknak a lelkét, akiknek a meggyőződését • még nem világította meg a szocialista igazság fáklyája. Zalamegyében és Nagykanizsán néhány nap óta a remegő burzsoák egyebet sem tesznek, mint a legagyafurtabban kieszelt hazugságokkal diszkreditálják a mogvalósulás állapotába érlelődött szocializmust. A buta rágalmak közül a legkirívóbb az, amit Nagykanizsán és a vármegyében a pénzüket vosztett. tőkések és a ma már íöldtelcn nagybíriokosok a nő közösségről terjesztenek. Azt hangoztatják, hogy a kommunizmus á nőt is kisajátítja es-mindenki tulajdonává teszi az asszonyt.
Sőt ezek a bukott burzsoák a béren-ceikkel is tnzultáltatják a védtelen gyenge nőket; amit- a nagykanizsai. . dkaklóriuni .előtt fekvő akta is bizonyít. Az akta szerint két Kommiházi csavargó, akiknek a kiléte egyelőre nem volt megállapítható, a legutóbbi iejő-b«V nyílt .t^cán megtámadta a védtelen nőltat és^ezzél a megszólítással: ;,gyere velem, té-. ged kommunizzállak" inzultált mindenkit.
Ezek a csavargók megfizetett bráyói a mai renddel meg nem elégedett proletársors felé siető burzsoának, akik nyugtalanságot akarnak teremteni és igy akarják a rendet • megbontani. Azt mesé\'ik- ezek a kétségbeesett burzsoák, hogy a szociálist* közösségben mindenkinek jogában áll a más feleségét vagy leányát egyszerűen magához venni és amikor akarja tetszé% szerint elhagyni. A mesék kiszínezik az ilyen ostoba állításokat és a suta -gondolat bóJ.áP.da tovább hömpölyög, fölszedvén magára a rosszhiszemű és" alantos gondolkozású fcfoberek minden mocskos hazugságát. Természetes, hogy a nökdzös-ségröi elterjedt híresztelésekből ég/ árva szó sem igaz. A szociáüzmus rtem akar nőközötséget, nem akarja Kisajátítani a nőt, mint az ilyen útszéli rémhírterjesztők ezt\' a\' tanulatlan és szervczetlpn emberek között híresztelik. Ellenben az tény, hogy a szociá-lizmus gyökeresen mog akarja és meg is fogja változtatni a házasságnak azt az elfajulását, ami a polgári , társadalomban minden szemérem nélkül -garázdálkodott. Azt mindenki tudja, aki gondolkodni képes, hogy a polgári térsada\'omba-» a házasság e leg 1 tóbb esetben nem volt más mint Uzlot. A Jómódú ember hozományt adott a lányának ^»Vásárolt s számára egy férfit. Akinek nem volt hozományé, annak kisebb
vöir á férjhezmenési eeélyc-. A bur«Hoák
fiai ezt az állapotot alaposan ki is használták és pénzért árulták magukat. Természetesen az ilyen üzleti alapon létrejött házasságnak nem volt meg az érzelmi alapja, "de a poigüri erkölcs, amely teljesen a ^pA^zen nyugodott, befogadta ós törvényesltoTTe ezt a helyzetet.
A munkáslánynak, a hivatalnoknőnek naphosszat .kellett görnyedni« a. gyárban és az egészségtelen irodákban, míg a burzsoá az ő puccos gyern^oít házasságra nevelte, Nem dolgozott a burzsoá lány semmit a polgári társadalomban, az életének mindon megnyilvánulása csak azt célozta, hogy férjet fogjon-\'magának és az apja pénzének segitségé-V/sl n^inden belső vonzalom nélkül sikerüljön, bejutnia a házasság révébe. Hát ezen az állapoton változtatni kell. A szocialista társadalomban magától megszűnik a hoeomány er-.kölcatelcn és cudar \'rendszere. Olyan állapotok fognak kialakulni, amelyek lehetővé teszik, hogy a dolgozó férfi és dolgozó \' nfí minden külső segítség nélkül a munkájából tarthassa el- magát. Miután a nő dolgozni . tud, nem kerül gazdasági függősbe a ¡férfival szemben, a férfit pedig nem vonzza a hozomány, ennek folytán önállóan, minden befolyás nélkül választhatják moK, hogy kivel osztják meg az életüket Az állam minden kedvezményt megad a házasság megkönnyitéséro és a gyermekok nevelesct minden eszközzel előmozdítja. Rövidesen és vázlatosan ez a szoóiálislák álláspontja a házasságról. Aki ezt megjegyzi magának, az fölényesen ós megvetően siklik cl a tudatlan emberek ostoba meséje felott.
Aki pedig tósszakaratulag terjeszti eze-..két a híreket és inzultálja a nőket, azokat rögtön le koll fogni s forradalmi törvényszék otó koll állíttatni.
Egy pár sárga szinfi teljesen egyforma, 5 éves, hibátlan
AftABS telivér kancza
és egy júkarban levő kocsi ELADÓ. Cím a kiadóhivatalban.
kor, kor.
H A P T A H,
A nap kél 5 óra 34 percnyugszik 6 óra 32 perc-
W9 AprillN
10 í
BW A hold,kél reggel 8 óra 28
Csütörtök perckor, nyugszik éjjel ll óra
- ! 56 perckor.
\'/+\' — A várostanács első ölése. Tegnap este a városháza dísztermében tartotta első ülését a tanácsköztársaság helyi alkotmányos sZerve: a városi tanács. A diadalmas eszme a tegnapi nappal a tökéletes megvalósulás, nagyfontosságú aktusához ért. A hetven pro-letára a város jövőirányitása, a város proletár-érdekeinek megvédelmezésének feladata sulyo-sodik. A gyűlést Snefi elvtárs\' politikai megbízott nyitotta meg. Elmondotta, hogy a várostanács megalakulásával a város uj korszakba lépett. A várostanácsra nagy és súlyos feladat vár, mert tőle várja- a városnak annyi időn át ki uzsorázott, éhező és rongyokban járó proletáriátusa — sorsának jóraforditását. Ez a feladat annál nchozebb, mert az ország a hosszú háború alatt mindenből kifogyott s, most már egyébb feladat nem iharad, mint igazságosan szétosztani a meglévőt. Agyülés napirendjén a város Tanácsának intézőbizottságának és a járási Tanács intéző bizottságának megválasztása szerepelt. A város tanácsának intéző bizottságába a következő elvtársakat választották mog: £neff József,,Mar-valits József, Samuelly Ottó, ij\'olaí J&nos. Táiosi Lajos, Riutch Ferenc, dr. Havas Hugó jBrónyái* LajÓS, Adltr Béla, Földes -Miklósné. Sinkovics Sándor, d-. Fodor Aladár, LAszl" Vilmos, Savanyu Ferenc, Kleinfeld Ignác. Verem István, Dömös Gyula« Plánder Bojdizsai Jáberics Lajos, Ti bolya József, A járás, i tánács intéző bizottságának tagjai ^ncfi József, Marvnlics Józnef, Wugrinecz Károly, .Imolái János, Pozner Izidor, ¿Tálosi Lajos, igrónyai Lajos, Dr. Elek Mór, Tóth .György, Dr. Bartha József, Jancsecz Imre, Beck, Soma, Zsohár Gyula, Balázs Ernó. Földes Miklós, Báron* Ferenc, Bárány Antal, Horváth János, Szoflpsjjftzsőné, Vi.ág János, Jfj.\' PlánSer Boldizsffi^BViola Ignácz, Kom-tflerszka Frigyes, ArtíBFLajos, Kovács Endre, Szedlmayer Ferenc, Pálfi Zsigmond, Rozsanica Erzsi, Ország György, Flumbort Muczer^ György elvtársak lettek. Á sze.vazás megej-* tése után Földes Miklós elvtárs hivta fol a tanács figyolmét arra a nagy feladatra, hogy a falvak népének kulturszinvonalát minden érövei és ésíközz-et emotnr fcett. Sneff elvtárs Földes elvtárs beszédére válaszolva felhívta a tanács tagjait, hogy foglalkozzanak\' Marx és Engels müveivel, hogy az eszmét, mindon ember boldogságát, mégis, tudjáka.gyakorlatban valósítani. Sneíf elvtársnak lelkes beszéde után Brónyai elvtárs bezárta az ülést Holnap délelőtt 11 órakor a járási tanács intézőbizottsága tart ülést.
— A házblzalmlférflak kötelessége«. -Tegnap délután a házbizalmiférfiaknak és nőknek olyan tömege gyűlt egybe a városházán, hogy a nagyterem szűknek bizonyult befogadásukra. Tájékoztatásul teh^t itt közöljük a házbizalmiierfiak kötelességeit; A ház-bizalmiférfiak állit\'ák ki. az egyes cikkekre szóló utalványokat; kötelességük megvizsgálni, hogy oz Hletö lakosnak a kért árucikkekre tényleg szüksége van-e. fi bizalmifér-finak joga van a tényleg fennálló szükségről a lakásban meggyőződni. A kis raktárra .való tekintettel a bizalmiférfiak csak. a legszükségesebb esetekben utaljanak ki árüt. Ltixus-eikkre-utalvány nem állítandó .ki. Minden bizalmiférfi u(alványkÖnyvet kap. A könyvben levő lapok loszakltható részét a bizalmiférfii kitöltve és. aláírva a lakosnak adja át, aki az utalványt az élelmezési hivatalban elhelyezett kereskedolmi biztosságnál láttamozás végett bemutatni tartozik. A ..betelt könyvecske a koresk! biztosságnál leadándőV — Á bizalmi-^ férfiak működését a direktórium esetenként kiküldöftek utján ellenőrzi. — Az üzletekben a maximált cikkek árjegyzéke ki van függesztve. A maximálásnál magasabb árat a kereskedők nem kérhetnek. Visszaélés esetén
1919. április 10.
ZALA-NÉPAKARAT
A dolgozó nép házát és földjét a szocialisták nem veszik el.
Hl illető kereskedőt a kereskedelmi biztosságnál fel kell jelenteni. A maximális árak áthá-göit forradalmi törvényszék elé állítják, — Itt említjük meg, hogy azok, akik ma nem kaptak utalványkönyvecskét, azt holnap délelőtt a hivatalos helyiségben átvehetik.
— A diktatúra ellenségei. Tegnapi számunkban megirtuk, hogy Szepctneken a vörös hadsereg három katonája lerészegedett és önkényüleg rekvirált, amiáltal a vÖros hadsereg jóhirnevét ós becsületét veszélyeztette. A nagykanizsai vörös ezred kifejezett kívánságára a három katonát forradalmi tör-. vényszék ele állították. A törvényszék tegnap tárgyalta a diktatúra c három orvtámadójának ügyét, akik proletárhoz és vörös katonához nem méltó magatartásukkal nagyban veszélyeztették a proletáriatus érdekeit. A forradalmi törvényszék melynek tagjai V\'aszdk és Kóczán elvtársak voltak, Van a, Orbán és Kdllal vörös katonákat az alkoholtilalom megszegésében \' és még\' súlyos fegyelem* sértésben mondotta ki bűnösnek. A törvényszék Varga Jenőt, oki bizalruiférfi volt, egy évi, Orbán és Kállait pedig hat-hat havi fogházra, továbbá mindhármukat a vörös hadseregből való kizárásra ¡telte. A három volt vörös katonát beszállították w fogházba;1 ahol rögtön megkezdték büntetésük kitöltését.
— Barátkoznak a vörösek és a szerbek a demarkációs vonalon. Az utóbbi napokban Nagykanizsán mindenféle rémhirok terjedtek cl azokról a/, állítólagos kegyetlenkedésekről, melyeket a demarkációs vonalon álló szerbek követnének „el* ;Az... egyébként s/.erb uralom alá kívánkozó remegő burzsoák azt hiresztelik, hogy a szerbek akasztanak és minden ok nélkül emberekre lövöldöznek. Az ilyen hazugságokkal szemben kétségteien forrásból értesülünk, hogy a szerbek részéről semmiféle atrocitás nem tapasztalható. Sőt a helyzet a mi szempontunkból a lehető legre-menyteljcscbb. A liarcs—Szigetvár közötti határvonalon .állandó a barátságos érintkezés a mi vörös járőreink és a szerb járőrök között. Nemcsak a szerb legénység,-de a-szerb parancsnokság részéről is hangsúlyozzák, hogy nekik abszolúte nincs támadó szándékuk s hogy itii se lépjünk fel velük\' szemben »támadólag. Katonáinknak a szerbek jíoJc-szor adnak dohányt ós más/ szükséges dolgokat. Katonáinknak odakinn általában jó dok guk van. Ugy az élelmezés, mint az elszálá-solás kifogástalan. A lakossog a legteljesebb szeretettel és bizalommal viseltetik a prole-táthadsereg iránt.
— Tizenöt üzletet szocializáltak. Az üzletek szocializálása és. az .árukészletek «sszeirása már befejezést nyert ugy, hogy az üzleteket ma. reggel .már megnyitják s. meg indul az üzleti forgalom.. A direktórium határozathozatala folytán egyelőre nem szocializáltak az összes leltározott üzleteket, bár a nem szocializált üzletek is majdnem oly elbánás alá esnek mint azok, amelyeket köztulajdonba vettek. Az üzletek árut csakis a házbizalmiférfiak Utalványára adhatnak ki, amely utalványok a hiányzó áruk fedozétére szolgálnak,,> A szocializált üzletek vezetését a termelő biztos látja el az egyes üztetekben választott ellenőrző munkástanácsok együttműködésével. Nagykanizsán egyelőre csak tizenöt áruüzletet komfnunizáltak, amely cégek névsora n kövelkcsG • Sóhlosingor ¿b Preuss, Hirschler Testvérek, Hoffmann és Franck, Deutsch József, Böhm Antal, Kisfaludi és Kraus,. Schwarz és Taubet;, Strem és Klein, Walics és Deutsch, WeísZ Jakab, Bettelheim és Guth, Fischer és Büder, Rosenfeld Adolf Fiai. Hirsch és Szegő, továbbá Beck Henrik. A nem közszükségleti cikkokot árusító üzletekben már tegnap óta mindon korlátozás nélkül lehet vásárolni s ezekben nem is lesz utalványrendszer.
— Lámpavasra velük. De a legelsőre ára azokkal a feketelelkü ellenforradalmi bén rencekkel, akik a tájékozatlan falusi népet álhirekkel akarják megtéveszteni. A régi ro-zsimnek néhány bérence bejárogatja a vidékeket és amikor senki sincsen aki látja, arról súgnak boros meséket, hogy a szocializmus
megbukott. Aki ilyen bérenecel Összeakad, ne sajnálja a fáradtságot s jelentse fel, ha pedig meg akarna lepni, ne sajnálja torkon fogni és gondoskodni róla, hogy a forradalmi nép-törvényszék elé kerüljön. Hiszen még a régi, pocséta világban is irtották a veszett kutyákat. Ezeket a veszett kutyákat ki kell irtani, meri ezek minden proletárnak fizetott, lepen-zelt ellenségei.
— Tömegesen szöknek át hozzánk a szerb kalonatestvérek. Megbízható forrásból kapott.információnk szerint ugy a somogyi, mint a baranyai és a tolnai demarkácionális vonal mögött álló szerb katonatcstvérek tömegesen szöknek át hozzánk és ama kívánságuknak adnak kifejezést, hogy be akarnak _ lépni a nemzetközi vörös hadseregbe. i
— A katonai al>feáHskolAban folytatni fogják az oktatást. A hadügyi népbiztosság-táviratilag közölte a nagykanizsai direktóriummal. hogy a katonai alreáiiskolában a tanítás továbbra is rendszeresen folytatandó. A távirat szerint az álreáliskola internátusa továbbra is a hadügyi népbiztosság közvetlen irányítása alatt marad, ezzel szemben az ott elhelyezett növendékek élelmezéséről, továbbá ruházati cikkeik, valamint a szükséges cikkek és anyagok \'beszerzéséről ós javításáról a direktórium tartozik gondoskodni.
Ma megnyílnak az üzle-ek. A kereskedelmi biztosság közli, hogy ma az ösz-szcs üzletek — az angróüzletck kivételével — inegnyitandók.
— A póstatakarékpénztár betevőinek személyazonosság igazolása. A postatakarékpénztár\'direktóriuma\'\'«llH\'/DíÖ. sz. lendülete szerint a postatakarékpénztár betevői személyazonosságukat, a meg nem szállott torületon levő bármely posta hivatalnál igazolhatják. Ha a betét 2000 koronát meg nem halad, a személyazonosság igazolása nem szükséges; 2000 koronától 50000 koronáig te^edő betétek tulajdonosai pedig 14 nap alatt kötelesek személyazonosságukat igazolni, mely igazolás céljaira a nyomtatványokat a postatakarékpénztár küld meg a postahivataloknak. A csekkszámla tulajdonosok közvot-leniil kapják a postatakarékpénztártól az igazoló nyomtatványt.
— A Magyarországi Munkások Rokkant- és NyugdIJegylete ezúton közli tagjaival, hogy működését a ;/clűnlegi politikai viszonyok között is zavartalanul folytatja, a segélyeket rendesen kifizeti, igy te.hát aggodalomra egyáltalán nincs semmi ok. Az egyletet a kormányzó-tanácsnak nem áll szándékában föloszlatni, sőt előreláthatólag a rokkant- és aggkori biztosítás megvalósításánál a munkásság ezen legnagyobb jóléti intézményére fontos hivatás vár. A régi tagok jogai mindenben megóvatn"«kKmiért is a tagok tagsági kötelezettségüket pontosan teljesítsék.
— A Qóg, ez a mindent felfaló valami a témája annak a remek lársadalmi drámának, melyet ma és pénteken mutat be az Uránia remek műsor keretében. A főszerepet a legbájosabb fijnimüvésznö Lóth Ha (átsza, ki ezúttal táncmfivészétével is brillírozni fog.
— A nagykanizsai háborús segélyezés bizottsága (jóléti bizottság) felhívja a város mindazon köz<egélyezésre szorult szennyeit, (az özvegység, betegség, rokkantság folytán keresőképteleneket, a hadi árváikat, többgyermekes hadiözvegyeket, ha.lífogolyfeltiaé-geket és egyéb vagyontalanokat) akjHi ettől a bizottságtól eddig segélyezésben nem részesültek, hogy sególyigényeiket április 13 án délig a bizottság irodájában (Zrínyi Miklós utca polgári" iskola földszint 4. számú terem) hétköznaponhlnt d. e 9-12 és d. u. 3-5 óra között jelentsék be.
— A lakáshlvatal ma, 10-én és holnap 11-ón a munka Összetorlódása miatt nem fogadhat feleket.
— A nagykanizsai hadirokkantak, hadiözvegyek és hadlár%*fc hadisRgély ügy-, osztálya (Kisfaludy Márton rokkuntügyi előaáo xosztálya) a városháza H. em. 32. szám alatti helyiségből április 12*étől kezdve a Kossuth-I.ajos-téri méntolep-laktanyába teszi át székhelyét. \'
r* Változás a Déli Vasút üzemében.
Április 1-től kezdve u Déli Vasút nagyobb állomásain a gyors és teheráru felvétele, valamint ezek kiadása hétköznapokon reggel 7 órától 12 és délután 1 órától. 4 óráig történik. Délután 4 óra után gyors ós teheráru sem szállításra fel nem adható, som pedig megérkezett áru ái nem vehető.
—• Felhívás. A nagy aprópénz hiányára való tekintettel a város pónzintózeternagyobb-részt 200 koronást és 25 koronást, valamint más nagyobbegységü papírpénz bankjegyet tudfak csak beszerezni. Miután tudomására jutott, hogy egyesek főleg a 26 ós 200 koronás bankjegyek elfogadásától idegenkednek, közöljük az érdekelt összes elvtársakkal, hogy ezek ép oly jó bankjegyek, mint a 20 vagy 10 koronás bankjegyek, miért is minden elvtárs teljes értékében elfogadni tartozik. Aki ez ellen vét, forradalmi törvényszék elé állit-tatjk. A direktórium nevében: pénzügyi politikai megbisottv • \'.\'.".:.. " ; .\'.". \' \\ ;
— Kávéházi árak. A revier rendszer. A Munkástanács által bevezetésével uj kávéházi és éttermi árak léptek életbe, a jóváhagyott árak a következők: A tejeskávé dólután 1\'20 K, fekete v. kapuciner 1 K, tea citrommal 2"50 K, tea * tejjel 2*50 K, tea minden nélkül 1\'50 K, csája v. grog 3 K, tea pohárban d. u. 120 K, csokoládé, cacaó 3 K, főtt tojás
1 drb. l-tíü K, tojás rántva 1 drb. 2 K, 1 drb. szalonna 2 K, 1 drb. kenyér 20 flll., 1 drb. tejes kenyér 70 flll., használt kártya 1 sz.
2 K, uj kártya 1 sz. 0 K, dominó 1. sz. 1 K, málnaszörp szódával 2 dcl. 180 K, limonádé 2 dcl: t"80 Kv szalámi 7 K. Zenénél minden adag 20 fillérrel drágább. Éttermi árak: Halak lő K, sonka 10 K, franciaszeletek 10 K, nyelvek 9 K, borjú és sertéssült 10 K, marhasült 8 K, bécsiszelet, naturszelet, rostélyon 12 K, bamsztek röfsztök, tlléé 13 K.velő tojással 7 K, sóska v. laboda, peislí 1 tükörtojással 850 K, 1 tükörtojás külön 2 K, borjú, marha, v. sertéspörkölt 7 K, sajtok 3 K, francia compót 8 K, párolt szilva 5 K, torták, 1 szelet 3 K, sült- tészta 2 50 K, főtt tészta 180 K, saláták 1*50 köret főzelékek 1*50 K, 1 drb palacsinta 1*20 K, omlett 1 személyre 10-K, 1 drb. cukrász .sütemény 1-50 K, főzelék feltéttel 0 50 K, marhahús mártással 7 K, levesek 1 korona.
Stájerországban
szocializálnak.
Oraz, április 9. Tegnap Grazban kommunista gyűlés volt, amelyen kéteserötszázan
vettek részt. Á gyűlésen a don\'avicíl eseményekkel foglalkoztak. Az odavaló alpesi bá-•nyatársulat munkásai és igazgatósága között ugyanis az élelmiszerek \' kiadása miatt konfliktus támadt. A munkások látva az Igazgatóság habozó magatartását, elmozdították az egész igazgatóságot, a bányát pedig szocializálták.
Pár iü gyek.
— A kereskedelmi alkalmazottak sport kedvelő tagjai felkéretnek, hogy folyó hó 10-ón délután 5 órakor az egyesület helyiségében SzociálistiL.Ctub jelenjenek meg.
— A tamunkások csoportjának vezetősége felkéri a csoport összes tagjait, hogy ma délután 5 órakor a Munkás Otthon helyiségében jelenjenek meg.
— A cipészmunkások szakcsoportja folyó hó 10-én este 7 órakor rendes havi taggyűlést tart. Kérjük a tagokat pontosan megjelenni szíveskedjenek. A vezetőség.
Nyilt-tér.
Mindazon Jóbarátalmaí és \'ismerőseimet kiktől személyesen búcsút nem vehettünk, ezúton kérem, tartsanak meg ajives jó emlékezetükbe.
Ney Miksa és családja.
4
wALA-NÉPAKARAT
191». április 17.
APRÓ HIRDETÉSEK
Eladók nagytaslil amerikai ringlet Ply-mouth roks ; valamint sárga Orplngton tenyészképcs fajkakasok. Időnkint tenyész-tujások kaphatók, Kazlnczi-ulca 49. 1199
Vidékre, három tagu csalidhoz főzni Is tudó leány vagy hadiözvegy kedvező feltételek melleit lehetőleg azonnalra kerestetik. Családias. bánásmód biztosítva. Cím megtudható a kiadóban....... " 1204
Fiatalabb l.ány kis háztartásba nappalra felvétetik. Cim a kiadóhivatalban.
— Megérkeztek\' a tavaszi és nyári divatlapok Fischel Füióp Fiai könyvkereskedésébe.
Varrodámat
| Sugár-ut 8. szám alá
g Dr. Rothschild ügyvéd házba g helyeztem át. =====
§ Báron Miczi, női-szabó.
Elsőrendű muraközi
lén- és kaiia-Esikfk
állandóan kaphatók 1008
Szoliva Jánosnál, Murakeresztur
URANIAS
SosieoTl-s. 4. »elete. asa
Csütörtök és péntek. Április 10. ét 11.
Lóth Ha és Peterdy Klára
a magyar filmművészet reprezentánsai felléptével a
GÖG
társadalmi dráma 4 felvonásban.
És ■ remek kísérő műsor.
Élőadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepen : 3, 41/*, 6 ós 7l/a órakor.
©
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk leglobb minőségi! szlvarka hüvelyekéi, szlvarka poplrokal, szlvar-és szlvarka szopókákat, szlvarka- és doliánylárcákat, — levélpapírokat és :: képeslap újdonságokat.
Pomos kiszolgálás!
HIRDETÉSEK
(elvétetnek
a Zala kiadóhivatalában
\\/II Á nagymozg6*zlnhá>
VILAU Samt rüMl Ttitisa ?4. k.

latáraap. Útiig, ktUto. ípillli 13 án, It-h, 15h
Azaranyember
Jókai Mór örökbecsű regónyo 4 felvonásban.
Vasárnap délután fél 3 órakor
Ifjúsági és diákelőadás !
Jegyek csütörtöktől előre válthatók.
Előadások hétköznapokon 5 és 7 ó/akor vasárnap 3, 4, !/s 6 és 7 órakor.
Ügyes kifutóleány
felvétetik a Zala irodájában !
Gazdák figyelmébe
Bérlevél — Elbocsátási bizonyítvány NapSzám-kimutatás — Napszám-könyvecskék — Előjegyzésikönyvek — Szelvényes könyvek és eguéb gazdasági nyomtatványok
Kaphatók: FISCHEL FÜLÖP FIAI
kíajr- is p.plrároháiáb.u — NAGYKANIZSÁN.
ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
TISIvlSJ^OJV ÍTS. ...
Ozleti könyvgyár, könyvkötészet
papirárukászités. Mindennemű nyomtatványt a legizlésesebb kivitelben készít ás legpontosabban szállít
XLVI. évfolyam.
H«»li«iilm, <919. Aprllta II. Péntek.
84. uAm.
ZALA-NÉPAKARAT
Szerko»*tö»ŐB éa kiadóhivatal i MagyltanUaa, sugár-u« 4. nám 8*orka»itö»éfll éa kladóhlvutall telafonaxAm 78. > Nyomdai 117.
A SZQCIÁL1STA PÁRT HIVATALOS LAPJA
■löfizataal Arak i, Egéar évre .... 90-— korona
fél rtvra......*5 — korona
Mogyod tvtm ... aa-SO koroaa
Egy hftnapfa . . . 7*50 koron«
1 Várbeborult szemekkel
is habzó szájjal kullognak a csendes alvak házsorai mellett a hiénák és veszettségüknek kinzó nyálát szét akar-iák fröccsenteni a falvak dolgozó em-oerei között. A ledöntött, gyilkos, kiszipolyozó kapitálista uralom bestiái még mindig nem tudnak beletörődni a munka győzelmébe, még mindig nem látják, rogy a Uologtalanok, a kegyetlen kizsákmányolók^ ideje lejárt és megragadnak minden alkalmat, hogy aknáikat elhelyezzék a prolctáriátus fiatal társadalmának epülete alá. r :-A hiénák, akik nem elégelték meg", iiogy évezredeken át a dolgozó milliók csontjainak velőjéből hizlalták kövérré renyhe testeiket, még mindig remélnek, még mindig azt hiszik, hogy azokkal a sötét hazugságokkal, amelyekkel oly sokáig rabláncon tudták tartani az cm-nereket, — ismét le lehet tiporni a ■elszabadított igazságot.
A falvakban izgató emberek járkálnak és a falusi népnek, amelyet eddig | butaságban, a felvilágosulatlanság sötétségében tartottak, ostoba, rágalmazó hazugságokat mesélnek a proletárok uralmáról. Azt beszélik a hazugságnak ezek a sötét apostolai, hogy az uj társadalom elveszi n falusi emberek kis házait, elveszi tőlük a szarvasmarhákat, a földet és el fogja venni a falatjukat.
A nép, a falvak egyszerű népe, a megdőlt kapitalista hatalom elnyomó politikája következtében nem "juthatott* ahhoz, hogy a tudás becsületes munkáiéval felvilágosították volna őket arról, í hogy mi tulajdonképpen a kommunizmus, hogy mik azok a szent eszmék, amelyek megvalósulása magával hozza a dolgozó emberek boldogulását. Ezért nem csodálható, ha az izgatók gyalázatos hazugságai egyes helyeken izgalmat és nyugtalanságot keltenek.
Ezek a bujkáló fenevadak nemcsak Sárosmegyében, a Dunántulon is dolgoznak : Nagykanizsa környékén is megpróbálkoztak már — eredmény nélkül. A soproni főldmives proletárokat azzal az alávaló hazugsággal izgatták fel, hogy ,a kormány kivágatja a szőlőtőkéket*. Ilyen és ehhez hasonló bárgyú hazugságokat hirdetnek a burzsoázia fizetett ügynökei a falusi nép között és ezek a lelketlen gazemberek nem törődnek azzal, hogy izgatásukkal \'a \' falVak dolgozó népét a proletárkatonák fegyverei elé kergetik.
Kem törődnek vele. Sőt éppen ezt , akarják. Zavart, széthúzást, vért és . »Iáit akarnak ők. így szeretnék vissza-állitani régi, kiszipolyoz* uralmukat. D«
— amint az eddigi példák mulatják — ma már nem igy verik a cigányt. A proletariátusnak erős és szervezett hatalom van a kezében ; a vörös hadsereg, amelynek minden tajya vérével is kész megpecsételni a vörös zászlóra tctl eskujet. A prolctáriátus, amilyen erővel dolgozik az uj társadalmi rend felépítésen, éppen olyan elszántan jogi a letiporni azokat, akik ellene dolgoznak. Az izgatókat halálbüntetéssel fogjuk
kiirtani és a proletártársadalom nem. fog visszarettenni attól, hogy véresen toroljon meg minden akciót, amely öt az u/. boldogabb világ kiépítésében akadályozni merné
Ezr vegyék tudomásul n lelketlen vérszopó izgatók, vegye tudomásul a bu zsoá társadalom és vegye tudomásul a falvak dolgozó népe, amelyet mi testvéri szeretettel akarunk keblünkre ölelni.
A bolsevizmus diadalmas előnyomulása.
Megmozdult az olanz
proletárt ömeff.
Genf, április 10. Áz olasz prólétárlö-megeket mar nem lehet maszlagos szavakkal a tettől eltéríteni, nem hallgatnak már Sorínino és Urla.ndo szavaira. Az olasz proletártömeg az egész olasz földön magához ragadta a hátaimat. A munkástanácsok mindenütt\' megalakultak és ezek képezik Olaszország valódi erejct. Milanóban teljesen a proletárság kezébe ment át a hntalom. Minden olasz városban egyre erősbödik a korníányellenes mozgalom is. Sovazzában néhány napja .\'iO.OOO főnyi tömeg tüntetett a kormány ellen.
Berlin, április 10.\' A római szociálista párt elhatározta, hogy szolidáris a német forradalommal és eunek jeléül általános sztrájkot rendel el. Noha. a kormányhatósá-go"k megtiltottak minden tüntetés, vasárnapra mégis nagyobbszabásu demonstrációt szerveznek,
LAzougáN Ejsylptouibau és
Iudiflbanr"*r*"w"<°
London, ápril. 20. A „The Labour-Leader" cimü angol munkáslap rámutaí arra, hogy az angol imperializmus túltengése meghozta ttVt az eredményt, hogy Anglia, rövidem, sen elveszti világhatalmi állását, Megállapítja,, hogy a lelketlen angol imperializmus idegen
népeket hajtott igába, finnek következményei most mutatkoznak. Így Egyiptomban és Angliúbai) Olyan- érőtéljeá \' angölellenes "mozgalom észlelhető, amellyel a reáipölltikénak
számolnia kell. ___________
rtern, ápr. 10. A Seco\'o londoni jelentése szerint az egyiptomi általános tisztvi-selős^trájk következtében ujabb tüntetésre és összeutki ízesre került a sot* a katonák és a sztrájkolok kőzött. Kairóban a tüntető sztrájkolok előbb az utcán, majd a házakból lövöldöztek. Végül a katonaság csak nagy erő-feszitéssol :udta a rendet helyreállítani.
Ausztriában terjed a azt r Ajk.
Bécs április 10. A posta, távíró ós telefon alkalmazottak követelései ügyében ma délután lesz a döntés. Ha a döntés kedvezőtlen lesz, a posta, távira és telefon alkalmazottak sztrájkba lépnek. A vvöllersdoríi I municíógyar valamennyi munkása sztrájkba | lépett. A tisztviselők szintén anyagi követelésekkel állották elő és csatlakoztak a sztráj-
SzcrUábóla^tkneka hadifoglyok.
Kaposvár, ápril. 10. Pécs környékéről ;50 . bolgár katonát beszállítottak - Kaposvárra-,*
akik előadták, hogy szerb hadifogságból szöktek meg.
Működik a forradalmi torvényszék.
Bóos, április 10. Egy bécsi lap tudósítója előtt Rákos Ferenc, a budapesti foria-dalmi törvényszék elnöke a következőket mondotta:
— A forradalmi törvényszék épp oly szigorral lép fel a burzsoá, mintszemélyi" proletár ellen, amelyek az.^uj rendet veszélyeztetik és akik ellen éppen ezért a legradikálisabban kell eljárni. Á burzsoá részéről az a veszéjy fenyeget, hogy vagy szabotázst követ el.fvagy nyíltan szembeszáll a forradalmi kormányzótanács rendeleteivel. A személyi proletár, amely alatt nem szervezett proletárt értek, az uj idők izzó átalakulását fosztogatásra és rablásra használhatjalfel. A forca-dalmi törvényszék laikusokból álló intézmény : tisztán munkásokból és katonákból áll. ítéleteik.azonban olyan igazságosak és.találók, hogy ném egy hivatásqs bíró tanulhatná t\'őlük még szakkérdésekben iá. Az ítélet meghozásánál csak a proletárosztály érdekét tartják szem előtt. Ezt pedig cáak a munkások és katonák érzik át igazán. A bűnözési statisztika a forradalmi törvényszék működése óta állandóan csökken, amit-nem csupán a szígöru büntetéseknek kdl .betudni, hanem a legszigorúbb alkohol tila-
lomnak. "A" legtöbb bűntettei\' a forradalmi\' kormányzótanács ócsárlói és rémhírek terjesztői követik el.
▲ forradalmi korináuyzótanáCB
5J. számú rendeletében .a mupkásbiztositások ügyeit a szociális termelési népbiztosság és a íöldmívolésügyi népbiztosság hatásköréből a munkaügyi és népjóléti népbiztosság hatáskörébe utalta át.
Knnzka-Krajua vö»ftn hadsereget nzervez.
Budapest, április 10. A ruszka-krajnai népbiztosság a következő rendeletet adta ki: Ruszka-Krajna területén haladéktalanul meg kell kezdeni ,, a . ruszka-.krajnái. vörös hadsereg megalakítását. A vörös hadsereg egy hadosztály kerotében Máramaros, Ugocsa, Bereg, Ung, Zemplén, Sáros, Szepes és Gömörmegyében alakítandó meg. A vörös hadsereg székhelye Munkács, nyelve pedig a
30 wALA-NÉPAKARAT
191». április 17.
/ A belügyi népbiztosság Zalamegyét közigazgatásilag kettéválasztotta.
Hót JiírAs Nagykanizsához, öt pedig ZslacifiTSzegbez tartozik.
KülAu megyei tuuflCNOk alakulnak. .
A sokóig vajúdó iigy végre diilórc luloll. A belügyi népbiztosság végérvényesen ugy szabályozta Zalamegye közigazgatását, hogy a régi vármegyéből hél iárás Nagykanizsához. öl pfdlg Zalaegerszeghez tarlozzou. Nagykanizsa város prolelárságnnak régi és (ogos követelése inenl ezzel lellesedésbe. A proleiárségnak olyan inullia van Nagykanizsán, hogv már ez is -predesztinálja Nagykanizsái arra, hogy megyeszékhelye legyen a hozzá kereskedelmileg, közgazdaságilag és közlekedésile» már régien tartozó tárásoknak. A belügyi népbiztosság távirata, amelyre egészen oblekiiv Ítélettel rá lehel mondani, •hogy gordlusl csomót vágóit kellé, a következő:"
Direktórium Nagykanizsa.
A zalaegerszegi direktóriumnak a következő táviratot küldtük :
— Elrendeljük, hogy Nagykanizsa a hozzá beosztott hét járással külön megyei tanácsot, valamint önök is külön megyei tanácsot alakítsanak a Zala-
■ egerszeghez MQSMQtt.öt jártból.
Landler Jenő s. k. ........ Vágó Béta S:
belügyi nepbtítos. belügyi r.qM-uu.s.
A mai naplói kezdve tehát a nagykanizsai, pacsai, teifnyci, keszthelyi, alsókndvai, perlaki és Csáktornyái járás közigazgatásilag végérvényesen a Nagykanizsán székelő megyei tanács hatásköre alá tartozik. A megyei tanács megválasztása már a fegközelebbi napokban meg fog történni, ugy, hogy az néhány nap múlva meg is kezdi működését. Itt emllllUk meg. hogy Sotnogymegye csurgói lírásának egy része, amely közgazdaságilag és közlekedés tekintetében szintén Nagykanizsára van uralva, színién Nagykanizsa megyéhez kiván csatlakozni. Ez irányban a tárgyalások már folyamaiban vannak.
Megállapítjuk, hogy a tanácsköztársaság első pár" heti uralma meghozta azt, amire azelőtt csak mint egy álomra gondoltunk: a közigazgatási copf, a megye, mint „törté-
■ nelmi" alakulat végleg kiszenvedett. L J
Fegyelem a letenyei vörös hadseregben.
A jugoszlávok télnek a vArfts csapatoktól. — gvőzött a szoclAll\'/tnas. — Sneff ulvtA,
A leteuyüt járásban í nyilatkozata.
(Saját tudósilónktól) Sneff. Marvolics és Matykó elvtársak tegnap olyan tapasztalatokkal térlek vissza letenyei uíiukról, amely minden proletárban megelégedést és örömet kellhet: a vörös katonák közi telles a rend éi a fegyelem; a lelenyel járásban pedig a tanácsválaszlásokon minden küzdelem né -kül győztttl a t.zocialisia lista. Sneff elvjára a lelenyel uljáról a Következőkben nyilal-kozoll a Zala-Népakarat munkatársa előtt: -.\' Tegnap délután megvizsgáltuk a letenyei vörös csapaiokal és a legteljesebb és legpéldásabbt rendet és fegyelmet állapi-tollúk meg. A vörös csapatoknak a *.ein-benálló szerbekhez való viszonyára jellemző a következő esel: Forgács István, a letenyei vürüs katonák parancsnoka 8-án este 9 órakor és éjlel II órakor a. Mura hídján keresztül lóháton átment a szerb csapatokhoz es féiszöflltöit\'á ■ őket,\' -hogy \'a - Muráról rávolllsák el azonnal azt a csónakot, amely-lyel valami tervük lehetett — meri elleneseiben csapataival megtámadja őket és egész Muraközbői kiveri őket. A szerbek lállia-lóan megrémüllek és teljesítetlek a parancsot. MoCVqHCS és- Mfltyko elvtársakkal buzdiló és lelkesllő beszédekei Iniczliínk S példás rendben összegyűlt vörös kalonák-<ak, mire azok tnegcsküdlek, hogy ha kell, vérüket Is onllák a szocialista eszmékért, a világ pro\'elárjalnak\' felszabadításáért; ha kell. kiverik a szerbeket Muraközből és
Zagreblg meg\'som állnak. Azzal a meggyőződéssel . vállunk el a dérék vörös katonáktól, hogy a pr-\'.ietárérdekek védelme méltó kezekbe van le.\'éve Ezután a letenyei tanácsválasztások s/.lnhelyére mentünk , és tfi ts csak a legmegnyugtalóbbat lapaszlal-tuk: a választások a legnagyobb rendben folytak le és a hivatalos lista teljes győzelmével végződlek. A lelenyel "járási tanács előli is tartottunk beszédei, aminek befelez-Jével megválasztották a megyei tanácsba"a kikiildöllekel. Örömmel állapilhatom meg, a szocializmus az .egész letenyei járásban a legtellesebb győzelmet aralla.
Matykó elvtárs, a hadügyi népbiztosság nagykanizsai politikai megbízottja ina a következő táviratot kapta :
— A demarkációs vonalon letenleg «rotgátatoi. t^llesitő .katftDák.. jtözU)....lelenle8.
senki sem szabadságolható tartósan és senki nem szerelhető le. Mindenki köteles helyén maradni. A nagykanizsai direktórium által leszerelt és tártosan szabadságolt 5 korosztály tényleges szolgálatra azonnal behívandó,. • _______ . .........
Sneff elvtárs o \' távlraltal kapcsolatban kijelentene, hogy a nagykanizsai direktórium senkim nem szerelt le: a három korosztályt az előbbi kormány rendeleiére az Illetékes katonai , parancsnokság szabadságolta. Bevonulásukra az Intézkedés már meglörlénl
Socializmus, kommunizmus, anarchizmus.
A jövő fejlődésnek három nagyjelentőségű etappeját jelzi ez a három fogalom. A fejlődés utja vimgos, tiszta és nagyvonalú: a ma leala>itott, egymást maró, egymás le-tiprásárn törekvő emberéből meg kell születnie -az igazi embernek, a felsőbbrendű embernek, akinek egész lényében, érzésében minden idegében és agyának* ntinden tekervényé-ben •kitwrülhetétlonüf.benne kell élnie: annak a parancsnak, hogy serr&iit a másik ellenére, de mindent a másikéri,
A kapitalizmus, a szabad verseny, a létért való küzdelem állattá aljasitotta az érti-bert, állattabbá az utolsó állatnál, amely legalább p stfjáf fajtáját nem bántja. Az oroszlánok nem gyilkoljak egymást, de a felrevezetet emberek Öt éven át mindén erejükét és képességüket arra fordítottak, hogy eszközö-
ket és módokat találjanak a .minél nagyobb-arányú embergyilkolasra.
De a tömegek feleszméltek. Meglátták, hogy a sárga arany az, am.ely kivetkőzteti az emberiséget emberi lényéből. A tömege-, hála mindazoknak a nagyoknak, akik a bajokat meglátták és utat mutattak-ós tán még több köszönet annak a sok kis prófétának, aki a víJág .mijiden jáján ul vetette és táplálta-a leg nagyóbbak tanítását,1 amelyekből tavaszi-, drága és féltett virágként kiszökött a pipacs-szinü szocializmus a tömegek ráleptek a helyes útra.
Ma a szocializmus megvalósulásának korszakát éljük.. Aaét a korszakét, amelyben hatalmas, nehéz pengő kalapácsüléssel lapítjuk össze a kapitalizmus hordozóját: * burzsoá társadalmat. Ma nagyvonalú, hatalmas
J és lengőszélességü vonalakban haladunk | következő világ, .a kommunizmus felé. \' A tiszta Kommunizmus fesz az emberi lelkek és erkölcsök igazi választó vize, amely, bon a kapitalista rendből örökölt meglátások és szemek kivesznek, ahol nem lesz gazdasági érdek és nem lesz létért \\faló küzdelem Az emberek lelkéből kivesz a gyűlölet, a ke- j nyéririgység, a másik hántására hajtó ösztön \' s igy álakul és nemesül az ember folytoh ftji: 1 felé és mégsztilolik a felsőbbrendű ember
Ha már az emberekből kipusztult a rósz ha a más ember ellen törésnek még a vágyR n kivesaeti az. emberi .lélekből,...akkor*., m*».« tiem lesz szükség törvényre, akkor minden ember lelko maga Jesz a törvény s okkor el.- j következhetik a legideálisabb államforma: "a<1 anarchizmus. Az anarchizmus nem emberek-gyilkolása, ahogy az a köztudatban él, de a társadalmi együttlét olyan formája, amelyben nincs és nem. kell .erőszak rvc.m lesz ,tüi>..„ vény, nem lesz börtön és nem lesz fegyveres\'r „hatalom, . ^
A megvalósulás idejét jósolni lehetetlen. Egy bizonyos: az átalakulások megkezdése • csakis forradalommal mehetett végbe a muh-ban ; dt felsőbbrendű ember ntikuf anweki^ tíkui- áHamformi nem ¡élezhetik. Aki m. anarchista tanokat hirdet, az az emberises< gyilkosa.
Mindezt pedig azért tartottuk elmondan-dónak, hogy meg ne tévesszen senkint a Budapesten újonnan megalakult anarchista-párt. Annak a tagjai nemhogy anarchisták, de mégszocialisták sem. Annak a tagjai u íj. pótváros méltó sorsukat\' elért UHsoiÁsui ós azv arisztokraták degencrált, dicsőségesen legázolt senkijei. Azok még azt sem akarják ami ma van, nemhogy anarchisták lennének.-
Ök látják, hogy a proletariatussal szénben feltápászkodnio!; lehetetlen s azt gondolják. ha jobbra nem lehet megbuktatni a dicsőséges proletáruralmat, talán majd balra . .. kerül. Tévednek. A proletárság eleve is kötcl-haláira itéli őket.
Magyarok Prágáid.
Nagykanizsa, április ¡0. •
Urak, magyar képviselő urak küldöttsé^ ben jártak Prágában és arra kérték a cseh szlovák kormányt, hogy. a sse.hvhadsere^ szállj > meg Budapestet és Magyarország többi ed-"\' dig meg nem szállott részét. Magyar képviselőház nincs mftr: az . októberi forradalöili * fújta cl azt a gyülekezetet,1 amelyet a legsö-téteob reakció, a leglelkiismcretlencbb kor-rjipció ültetett a magyar nép nyakába. Tehfit--
..a. XP.Úft^^MR.Vi^i^
urak, de magyar urak voltak, igazi "mag\'yV/ urak, egyfajtáuak_ a régi magyar urakkal, akik ezer éven at irtották a magyar népet, árulták a magyar hazát és vezettek be ide ellensegei. A magyar urak regi gyakorlata, hogy amikor OiZtálycrdekük kivanja^ halomra gyilkolják a magyar "népet és amikor nincs errevalö erejük.; idegenekkel gyilkoltassák le azt. Csak a\'-csodálkozhatik a magyar urak- prágai utján, aki elhitte frázisaikat,.amelyek a magyar f.\'j • védelméről, a magyar nemzeti supretnáciárói, a nemzetiségi veszodelcm miatti aggodalmuk».\' í ról szól. Ezek a frázisok nem a magiáJK-ágojj védték, hanem osztdiyérdskeiket, azt a rcn-. det, amely rabszolgájuknak tette megamagy«r népet és kényére-kedvére kiszolgáltatta azt nekik.
A szabad rablás, fosztogatás, kiszip» Jyozás volt az ő magyarságuk, az ő magy «\' hazájuk. Abban a percben, amikor ezt.n éleielemüket veszély \' fenyegeti, megszün k számukra minden f«)ji és- hazaszeretet és fut futnak az ellenséges segítségért,! hogy helyezze őket vissza régi privilégiumukba: a munkanélküli jótétbe, és dőzsölésbe. Amik"<_ arról vsn «szó, fütyülnek\'\' ők nlkideni baj»«. j kipra, amelyet az ellenséges megszállás u-jent. Hadd huljon bot asszonyod testére, gyűljön garmadába az agyonlőtt gyermeke* holtteste, telepedjék éhinség akár az eges« országra, csak egy maradjon meg : a« ö ő-1 szabadságuk; a kizsákmányolás szabadsága Jgy hívták ők ide a törököt, igy a Habsbuf; gokat, igy a cári seregeket, igy irtották
1919. április II.
ZALA-NÉPAKARAT
A dolgozó nép házát és földjét a szocialisták nem veszik el.
grdély magyarságát és igy gyilkoltá* le »ózsa parasztjait.
líleget tesznek e a csehek a szíves meghívásnak ? A cseh imperializmus ugyan nagy kedvteléssel hivatkozik arra, hogy íme elő kelő magyar rétegek .sürgetik bevonulásukat, de a magyar tanácsköztársaság ereje és a csehországi elvtársaink esztályöntudata a legteljesebb mértékben fog érvényesülni, ha a ^suhek burzsoáziája a magyar "társak" scgit-- .ségér^áJwna jönni. ^
Nem a magyar\' urak lógják "legújabb árulásuk hasznát látnia magyar dolgozó nép ügyének fog e£ ís gyümölcsöt hajtahi, / mert minden érvnél világosabban szól a proletár diktatúra mellett. Akinek még kétsége volna az iránt, hogy vájjon szükséges-e a burzsoáziát • teljesen kizárni az államhatalom kezeléséből, íme nézzen a prágai zarándokra. Szabad-e ezeket beengedni oda, ahol ország és nép sorsát intézik\'5 Szabad-e milliókat\' ismét kiszolgáltatni az ő lelketlen kapzsisaguknak, minden árulásra kész elszántságunknak? A magyar népet életösztöne hajtotta a bolsevizmus útjára, ezen menekülhet az ősi ellenségtől és ezen jut ti boldogabb, szebb jövőbe.
Aki az orszAgot ar. elleiiNég* tői uieg atiarju .ozabadltHul, aki azt akarj*, tiogj\' minden cuibcr boldog; legfveu, uzpclúp n vörő« hfldser*\'»be.
hírek.
,„,, a p í a
foi\'llIn ^ nttP ^óLö ptterc-
kor, nyugszik 6 óra #41 perc:
lí T kür-
■ " A hold kél délután 3 ór.i 2
Péntek ( perckor, nyugszik éjjel 3 óra \' 23 perckor
Elvtárs,
hidd meg, együtt érzek veled, mikor látlak, hpgy azvutcán jártadban-keltedben, bár jókedvű voltál, egyszer csak höpp, megtorpansz, tartásod megtörik, tekintetednek ellobban fénye, homlokodVgonitokat jelentő ráncokba szedőik, eszedbe ötlik valami, valami bus, bántó gondolat, gondolat arról, ami körülötled történik, á nagy változásról és a kis változásokról, •egészv, JassirÖJ,., apró . babokról, olyasmikről, amikre eddig nem is\' góndóMl\' völhá, "tVögy házad van és házbért kell fizetned, hogy kínosan és kenervesen összekuporgatott barna szenecskéd * be jelentened, hogy a osaládi arany kancsódat, ami évek óta érintetlen kuksolt valami .titkos szekrénysorokban, be kell szolgáltatnod és uramltá, ha koccintani akarsz legjobb pajtásoddal, keserűvé kell lenni szájad izének az anachoréta lemondástól ... En kedves elvtársam hidd meg, veled érzek és meleg érzéssel nyújtom feléd sovány cigarettatárcám, csak kettő van benne, de gyuts rá az odes kommunizmus jegyében, osszuk fel ezeket is magunk közt, ha már bánatod fele n részvét szárnyain úgyis átröppent hozzám és hallgasd meg a vigasztaló beszédem. Tudod, igy séta közben, kora tavaszi kedves délutánon, sok minden eszébe jut áz\' embernek és ón nem tudok, attól a gondo\'attól sohogy-sem megszabadulni, hogy öimoltrdjam neked,-inihez is hasonlatos ez a mostani világ. Ez a mostani világ, én kedves elvtársam, a magu forrongó embereivel igen hasonlatos az éptl 6 házhoz, ominek ódon falait a hirtelen jövő tavaszi áradat összedöntötte, ócska tetejét hírt cl éh tavaszf szórok felborították, de aminők, rendbohozására már itt a bölcs gazda öles-termetű hat fiával és fúrják, faragják az uj fundarpentumot, meg a hozzávalót s amint az igaz iinunkában verejtékezik dolgozó testük, fel sen) veszik*\' hogy fogyatékos a táplálkozásuk, \'\'.szakadózik gunyájuk rólük és éjjeli ,nyugvó% bokor alatt hajtják le fejüket . . .
Csak egy flu torpan meg néha, de annak azt mondja az apja, amit én neked elvtársam; „Azért szenvedsz most még egy kis tdelg, hogy azután soha többé ne kelljen szenvedned " Ne haragudj kedves elvtársam, csak éppen vigasztalni akartalak.
— A direktórium elrendeli, hogy ma, ll-én reggel 9 órakor az összes nagykanizsai magánfogatok jelenjenek meg a városháza udvarán.
— Kinevezés. Az igazságügyi népbiztos Bartha József elvtársat a nagykanizsai törvényszékhez "hites- német tolmáccsá nevezte ki.
— Uj állások a városnál. A városnál a közeljövőben két uj állást szerveznek. Ezek egyike a fogalmazói, másika a gazdasági intézői állás. Értesülésünk szerint -az. elsőre Maltz József, a masodikra- Rol*ó Géza elvtársat- fogja kinevezni a direktórium.
— A magyar hadügyi népbiztosság a 7853) cin. 0. 1919.\'számú rendelet kapcsán-a volt hadserog ben tényleges katonai szolgálatra eddig kötelezett 1896 -1S97—1898 születésű évfolyambeli hadifogságból visszatérő egyének a vöröshadseregbe való belépé\'sro felszólitandók, de erre nem kötelezendők. A leszerelési illetékre való jogosultság az eddig kiadott rendeletek értelmében érintetlen marad. Hadügyi népbiztosság.
— Még egy jelentés a zalaegerszegi huszártisztekről. Zalaegerszegről jelentik: A fővárosi, és. vidéki lapokban olyan tartalmú tudósítás jelent meg, amely szerint á Zálu-egerszcíten állomásozó huszárezred tisztikara a kaszárnyában ellenforradalmi beszédeket tartóit a katonáknak és ezért a direktórium őket a kaszárnyákból kitiltotta, valamennyit internálta, lefegyverezte és forradalmi törvényszék elé állította. Ez a tudósítás a valóságnak nem felel meg. A tisztek nom .tartottak ellenforradalmi .beszédeket, a direktórium nem internálta, nem fegyverozte le őket és nem állította forradalmi törvényszék elé. Mindössze az történt, hogy a vörös hadsereget megszavaztatták arra nézve, hogy megengedik-o, hogy a tisztek a huszárlaktanyába ezután is bejárjanak. A katonák akként döntöttek, hogy ezentúl a tisztek a kaszárnyában nem jelenhetnek meg, illetve csak azok, akiknek ezt a legénység megengedi.
— Választások Zalaegerszegen. Zalaegerszegről jelentik: Zalaegerszegen; szerdán tartották meg a szovjctválasztáuokat! A választás a vörös hadsereg, vörös őrség és a szervezett munkásság felvonulásávál kezdődött, amelyek a város főterén gyülekeztek és innen• - indultak -arJcei:ül^Li.,, bizottságokhoz. Össze\'séii 3814 szavazatot adtak le. A hivatalos lista óriási többséggel győzött. Este a színházban vörös katona-est volt. A közönséghez napközben és este az elvtársak lelkesítő beszédeket mondottak. A választás... eredményét tizedikén ünnepélyes módon hirdették" ki.. \' ...... . ..
— A lakáshlvatal nagy munkában van. Azoknak a proletároknak tisztességes elhelyezéséről van szó, akik eddift szükséglakásokban húzódtak meg. A , .lt(káshiyatal munkája eredménnyel jár, minden nap sok proletárnak" Utalnak ki -emberhez...méltó..lakást. Tegnap is 20nál több proletár jutott megfelelő lakáshoz,. Ez a munka a lakáshivatalt annyira lefoglalja, hogy ma ajakáshivatal feleket nem fogadhat. , f . .. .
— Több alapltófag lépett be ismét a zalamegyci hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák szövetségébé. Mégpedig Ungár Henrik, Zerkovitz Lajos, Singer József, Ro-senthál Jakab, Frank Jenő, Pátria pótkávégyár és a Zalamegyei Takarékpénztár. Kéretnek azok is, kik dacára a felhívásnak, a mai napig sem irktkoztak az álapitó, illetve pá\'toló tagok 6orába, hogy most már rövidesen\' tegyék meg ezt a szöVctség irodájában Batt-hyány-utca 2. sU alatt.
-r- Országos vásár. Április hó 14-én Nagykanizsán az országos vásár ló és szarvasmarha felhajtással meg lesz tartya.-
— Máthé-est. A volt Polgári Egylet nagytermében holnap és holnapütáo^Jhagy-becsü művészeit lesz, amelyen Má^fGyulá-val élén kitűnő fővárosi művé^jök és művészek fognak szerepelni. A fi^né, Horth és Tamai nevek rtiind kiérdej^K a közönség legnagyíibb érdeklődésétéin azociálista párt tagJTri a jmruitkárságnáj^aphatnak kedvezményes jegeket. Joí^k egyébkén». Fischcl Fülöp Fia cVgjjájj^Rlthatók előre.
— Értesítés. A nagykanizsai cipész és csizmadiai iparosok, szakosztálya értesíti a szakosztály tagjait, hogy pénteken 11 »én délután 6 órakor a tagjai közt anyagot oszt széf az\' Ipartestület helyiségében. Vezetőség.
— Ingyen főzelék kiosztás 600 szegény proletár család részére. A Magyar Mezőgazdák Kereskedelmi Részvénytársasága Nagykanizsán, Csengcri-ut 6. szám alatti irodájánál, illetve élelmezési .üzleténél a direktórium jóváhagyásával szombaton, e hó 12-én reggel 8 órai kezdettel 600 szegény proletár család részére savanyitott káposztát fog ingyen kiszolgáltatni. Az igényjogosultak megfelelő edényt hozzanak magukkal. Az igényjogosult-sá^ot a Direktórium által kiküldendő bizottság fogja ellenőrizni. Esetleges visszaélések megbüntettetnek. Az illetékes adag megállapításához ajánlatos a közélelmezési beszerzési könyvecskét mindenkinek magával hozni.
— Kert és földmunkások figyelmébe. Felhívjuk azon kert és földtulajdonosokat, kik kqrtjiikot vagy földjüket rész munkáltatásba ¿hajtják adni, jelentsék ezt a nők szabadszervezetében Szocialista Klub (Casinó Kazinczy-utca) naponta este 6—8 őra között.
— A Kanizsa Tükre ezentúl minden hétfőn a déli órákban jelenik meg. A lap vezetése továbbra is a régi szerkesztőség zében maradt.
— Elveszett. Folyó hó 10-én d.j 12 és 12 óra között elveszett egy a karkötő, a Szabó István FŐ-uti Szarvas kávéházig. Kéfetik a becsületes megtaláló a „Zala-Népakarat" kiad^mvatal^a leadni.
Az üzemek és vállalaton hzo-cIuIUAIAnu a forradalmi kormrtuy-zótanAc* feladata. Egyéul uzócla-IlzáláH csak zavart okoz ét* az clleufotruduluiat Nzolgátya.
Páriü<?yek.
Ifjúmunkások figyelmébe. Vasárnap d. ij, [} órakor gyűlést tartunk a Munkásotthon nagy térnVébeij;\'\'Tárgyj\'. Az- -iparostanoncok flzeiés rendezése. A tagok teljes számú megjelenését kéri a vezetőség.
Állásnélküli kereskedelmi alkalmazottak, akik napisegelyben részesülnek, az utalvanyaikért legkésőbb szombat délig jelentkezzenek, jiiortr, a . .betegsegélyző pénztára csakis szombaton fizet. — A kereskedelmi altaimazottuk nagykanizsai csoportja.
Nyilt-ter.
Nyilatkozat.........
Alulírott Radek/ lózae! lótszentmáffoni lakos, mindazon lótszenlmtSrlonl elvt^Bdktól, akiket akaratom ellenére megsérteitgin, ezúton kérek bocsánatot azzal, hogy ¡Ovőben nein fog megtörténni. , f ............~r~----—---------xJudakJif.saf.
f Varrodámat i
Sugár-ut
Dr. Rothschili helyeztem
Baron Mic/tf
szám al
ügyvéd
\'/]
női-szabó.
ZALA-NÉP A KXR AT
191». április II
APRÖ HIRDETÉSE^ lURANIA
Kgy szabadnnfutó Puch kerékpár #jcscn uj helsó és külső RiiinmlkkH^olcsőír eladó. Mcglckinlheia Forgács kislözsde/Mígyar-u. 43J
. Jókarban levő kovács-szerszám tánj lüzzel tebes berendezéssel eladó. Bővebb« lap kiadóhivatalában. #20«
Eladók nagylsslü amerikai ringM Ply-niouth roks ; valamint sárga Ogflngton tenyészképes fa|kakasok. Időnként/tenyés; . tojások kaphatók, Kazinczi-utca 49./ MTO
Vidéki«, három (agu családhoz MjjTl It tudó leány vagy hadiözvegy kedvező fejetelek mellett lehetőleg azonnalra kgreslelilytsalá-dias bávásmód biztosítva. Cfi&tiiegjtmható a kiadóban \\ / 1204
\'Csütörtök ás péntek. Április 10. í" »•
Lóth Ha és Peterdy Iftlára
a magyar filmművészet reprezi felléptével a
oo
Fiatalabb leány kis háztartásba nappalra felvétetik*. Cim a kiadóhivatalban.
5642/1910.
Tárgy : Szarvasmarhák vérvizelése , elleni védekezés.
Hirdetmény.
Elrendeljük,, hogy minden szarvasntílta tulajdonos legelőm kijáró szarvasmarháról esténként mikor a Jegelőről hazaérkezt kullancsokat szedje te, mert ezen kulacsok idézik elő a szarvasmarhák vérvizeié» (vér-hugyozását) amely nagyobb részt eljpillással végződik.
A kullancs..kai mhlötl lesze*, nyers carbol. terpenbn, vagy péuoleummavkell még a szarvasmarhákon bekennt hogy roódullanak.
Ezen védekezéssel ü^. szarvas-
marhái lehet évenkint az elhulrastffmegmentcni:
Nagykanizsa, 1919. évi áptilis hó t-én.
Direktórium.
Időszerű könyvek
kaphatók: Flschel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán :
KULTÜRA fíS TUDOMÁNY f
A iitkratáTlró............K 8-80
k gondolataiabadság történet«........5-50
Fajjnet, A köztársaság., kultussa........ 8\'80
P.Odln beszélgetései ti művészetről.......
A római kulturn legjelentősebb- vonásai . . . „ 4-40« , Pollard, Anglia tuitcncto . ., ... .... .... 440
ál n) ssabadság, Wodrow-Wilson. Ha « könyv
választotta meg az Kgycsult-Alllantok oinbkévc ,. 8 80 Kautaky Károly, Mnrx Károly történelmi jeteutósége K 2 75 , A prolotárság diktatúrája . . . . 2 75 , A sjocMls forradalom |.\'IU. •, • .» Marx karoly, Bérái-próf it ... . . , 8\'BO
, . Bérmunka és tőko...... , 2 —
BngoU l\'rigyds, a komnitinlsmtis alapelvei . . t\'()5
Varga Jonó, Földosztás és földreform.....2\'20
A péna uralma és bukása abábomban , .V— Weltner Jakab, A szociáldemokrata párt és a béko . 1\'65 Mórloa Zsigmond, Népszavazás a földreformról . —\'00
A győzelmes toincgsztrojk........—\'20
Mnnkisnokrdl—munkasnőknok
Vanosák Junos, A klerikális métely......220
Sznudo Gyulu, A tonger szabadsaga . . . . , 110 Saokely Vilmos, Négy óv szavakban
Egy uiuukáaleány gyormekkora.....„ 2\'20
Lanringer, Közintézményeink tort. fejlődése . . . 2 40
Proletárok veiseskönyvo......... 110
Földu Hela, A munkásviszonyok egy modora
gyárban .......... .
k Perter-gyilkossug...........a 20
Rokkantak, osvegyek és árvák........180
Visszatért hadifoglyok katonai tanácsudója . . . 8\'30
Buaa Barna, Magyarország igaza......, 2 20
Iliit Béla, A szellemi munkasok óa a szocializmus . 2 20 Brau Kóbort, Magyarország feldarabolása és
jiemsetiscgi kűidés.......... 4 —
laaár Antali Az uj választótorfény. kérdések és feleletekben
3 30 2 40 132
Euall Zsigmond, Az általános választójog . . , tirilkilöugUik és tisztviselők szolgálati viszonya Sialay Vilmos, kore>k. alk. és magantisttviselők
szolgálati viszonyait ssabályozó rendeletek ismeri• 00 k munkaitgyl bíráskodás néptöi vény és rendetetek-
rougyurazatokkal ós Jegyzőtökbe) , " , II
k «unkaügyi bíráskodásra vonatkozó rendeletek . 2 VUégosság könyvtár teljes s«rosat
Or. Varaűy Zs. Martinovics István......1 60
Dr. Han, Embertenyésstés......... m O
Fölött Sándor össsea költeményei disakötésben \'„ 0 —
Tudományos kalandosások.........15\'—
Bárhol magjalent és hirdatatt könyv ugyanitt kapható.
társadalmi dráma vonásban,
tm m remek kimérő «műsor.
Előadások hétköznapokon 5 és 7 órakor. Vasár- es ünnepen . J, 41/«, ö és Pl* órakor.
Egy pár sárga szinfi teljesen, egyforma, 5 éves, hibátlan
ARABS telivér kajHÍza
és egy jékaíban ljyfi koGSi ELADÓ. Cim a kiadóhivatalban.
ttfeflBSSMii.....gflgflsggesgsflCBsseg!
\\/lf Á í~i n«8ymo»u«»»lnh*i VILAU Szarrasszálloda. Telefon74.a,
Péntek-szombat, április II én ás 12 án
A skorpió
rejtelmes történet 5 fel vonásban.
Vasárnap. IséltoV ktMn. Iwill! 13-ig. H Vlí tii
Aranyé
Jókai Kór öröweosil regénye^felvonásban. Vasárnap ilólután fair 3 órakor
Ifjúsági é\\d>4kelóadás !
Előadások hétköznapokon ö és 7 órakor ^asárnap V* 3, 4, Vs6 és 7 órakor.
Elsőrendű muraközi J
lén- és kanta-tó
állandóan kaDj^OTók
Szoliva Jánosnál, Maiakeresztur
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk legjobb minőségű szivarka hUvelyekel, szlvarka paplrokdl, szivar-és szlvarka azopókákat, szlvarka- és dohánylárcákal, — levclpapirokal és képeslap újdonságokat. ::
BÉlysüáiuia I
Mli és LeM uiai
Hlrschler Testvéri
Nagykanizsa, Fölit 2./,„
Norinbergl, dlszmü, ríivtl, siovött és költöttáru nagykeresl4dé/e. =
Ezen cikkekben Nagykanizsa lcgol-i csóbb bevásárlási forrása.
rieieeteoiaeteeieeiwoiireeneetemactosta
Pontos és szolid kiszolgálás f
űsutscii József Kazlnclulca 8. szám ^
Rövid-, norinbergi-^^»¡yivött- ^ áruk nagykereskedése. •suRoküisoisiuomaaiasiO!

Weiszfeld és
DIVATARVHÁZA
Nagykanlura, Fö-út 1
Legolcsóbb Vvásdríási forrás!
Iitsil Gusztáv drogéi
Nagykanizsa, Városház éi/ilet Legfinomabb parfümök, szes pipereczilfkek, ug/s/.intén fényképészeti cfa/gok fi fegjutá-nyosabban kaphhfö,
ajánlja elsőrendű VninőségU világos és sötétszinli söreit, valamint T^etegekneJÍ; lábbadozóknak mint tápgyógyitalt%Üs»i^rt kiváló minőségű !
dupla-maláta tápsörkülönlegességéi J
(10)
XLVI. évfolyam
Nagykanizsa, 1919. Április 12. Szombat.
85. uám.
ZALA-NÉPAKARAT
Sisrk«aztö*ég kiadóhivatal: MagyHonlsaa, SugAr-ut 4. iitm
Sx«rk*sitdBéo< <>■ kiadóhivatalt lol«(on»*4m 78. t Nyomdal 117.
A SZOCIALISTA PÁRT HIVATALOS LAPJA i
■lútl«.t..l árak i "... . . . . »0— korén.
»■.....4."— koron.
« . . UWIWHU i.pr. . . . y.0 Koron.
Rendelet,
A h\'orradalmi Kormányzótanács XI. jiámu rendelete folytán a proletárállamban csak azoknak van Joguk élni, akt dolgozik, miért is elrendeljük, hogy minden egészséges munkabíró líill 18-tól 50 éves korig tartozik munkát végezni. DOLOGTALANOKAT TÖBBÉ NEM TŰRÜNK.
Azok akik nem tudják Igazolni, hogy a proletárállain érdekében hasznos munkát végeznek, karhatalommal lesznek munkára kényszerítve.
Nagykanizsán, 1919. évi április ll-én.
DIREKTÓRIUM.
A városi tanács ma délután 5 órakor a városháza nagytermében ülést tart. Tárgy: A megyei tanács tagjainak megválasztása.
A megyei tanács és a városi tanács 14 én délután 6 órakor a városháza nagytermében igyütles Illést tart. Tárgy:. A tanácsok országos gyfllése taglalnak megválasztása.
Proletárok,
ne csüggedjetek!
Ha nincs még itt a Kánaán; a tcjjel-mézzcl gazdag ország, nc panaszkodjatok ! A magnak is idő kell, hogy megérlelődjék, kalászba lusson. Az ember som egy nap alatt serdült fel. Ha rongyos még a csizmátok, ha szakadozik a ruhátok, ha néhéz gonddal Jár a megélhetés, még mindig nem ok a kétségbeesésre. Minden koplalásnak, mely a nyakatokba szakadt, a régi betyár világ az oka. A földesurak és a kereskedők kapzsisága, a közigazgatás hiányossága, a megyei, járási és községi kisistenek rosszindulatú közömbössége. A háború alatt elfogyott a bőr, a szövet, megromlottak a jármüvek, vonat, kocsi, tönkrement a jószág. A szörnyű pokol előidézői, az emberek százezreivel ocsmány és kegyetlen játékot űző gonosztevők szakadásig hajszoltak mindent, életet, értéket, csakhogy a nagy vagyon egyre gyarapodjék. Most anyaszüzmez-telen az ország. Szegények, elhagyottak vagyunk s ha azt akarjuk, hogy ebből a nyomorúságos hinárból kigázoljunk, hogy egészséges, jobb világot teremtsünk, ketszeres, sőt tizszeres elszántsággal és szorgalommal kell dolgoznunk és építenünk.
Ha bajaitok vannak, ha nem is teljesül minden kivánságtok ugy, mint a karikacsapás, ha (áradtak, bánatosak is vagytok, ne türelmetlenkedjetek. Ne járjatok busán, nc átkozzátok a jelent, ne szidjátok azokat a bátor és elszánt embereket, akik felgyújtották a régi rothadt világot. Nem volt az jó élet, szegény cselédnek lenni, koldusbéren tengődni, urak talpát nyalni, tengerentúlra vándorolni. Ne sírjátok vissza a multat, a szolgaságot, elnyomottságot, a
baromi sorsot! Örüljetek, hogy szabadok lettetek,\' hogy a tnunkdsembert ma már meg kell becsülni, hogy az állam minden hatalma, a gazdagok minden vagyona a munkás-, katona- és föld-mivesszegények tanácsainak kezében lesz. A herék, a naplopók, a dologtalanok, a grófok, a püspökök, a bankárok tördelhetik a kezüket, de ti csak ujjonghattok. Tietek az erő, Hetek a jövő is, csak dolgozzatok kitartóan érte. Kezdjetek munkához. A gyárakban, a műhelyekben dolgozzanak a szorgalmas munkáskezek — a jövőért. A mezőkön is égjen a munka, harcoljon a ftíld-mives keze — a jövőért. Ma arra törekedjelek, hogy legyen bőséges kenyér, holnap már kalács lesz. Holnap lesz csizma is, lesz ruha. is, lesz jó világ, de ahhoz kettő kell. Két kezeddel megfogni az eke szarvát, két szemeddel pedig éberen ügyelni, hogy a munkás-dikluturát az ellenforradalom le ne dönthesse. Nappal dolgozz, este szervezd pioletíutestvéreidet ég. szabad idődben, nc itallal táplálkozz, hanem betűvel. Olvass, tanulj, gondolkodj, mert a tudatlan ember olyan, mint a vak, akit könnyen elvezethetnek az örvény szélérc. Tanuld meg jól, milyen erő van a szervezettségben, értsd meg jól, mi a diktatúra és akkor be fogod látni;-1
hogy fel kell épileni az uj Magyarországot és mog fogod érteni, hogy csakis ugy lehet felépíteni, ha a munkás-nép összefog és hosszú, kemény, becsületes munkával, kérlelhetetlen szigoru-sággal, szorgalommal és forradalmi tűzzel, uj pillérekre helyezi az egész társadalmat, az élet tnjnden eddigi intézményét.
Ne akarjátok lelépni a gyümölcsöt a -fáról, mig teljesen meg nem érett.. Várjatok türelemmel, dolgozzatok — ha kell verejtékkel — most végre saját magatoknak dolgoztok. A lelketek pedí : legyen tele forró tűzzel és akarattal, hogy a szocialista világot, a szocialista intézményeket minden poklokon keresztül megteremtsétek. Dobjátok le a régi avült szokásokat, mint az- ócska, lerongyolódott ruhákat, legyetek erősek, öntudatosak, forradalmiak. S ha rongyos is a csizmátok, bánat is ül alelkelcken, ha nehéz küzdelmekbe és munkába kerül is, hogy ezt a szegény országot a nyomorúságból kíemeljétok,- ne csüggedjetek. \' A Tanácsköztársaságot meg kell erősíteni, hogy a szovjet Magyarország példaként ragyogjon az cftsz világ dolgozó tömegei előtt. Munka és forradalmi lélek, ez Ingyen a ti létetek, mert éz a jövő, a megváltás, a megújhodás.
A bolsevizmus diadalmas előnyomulása.
A forradalom nemsokára a Rajna parijáhoi fog írni. Moszkva, ápril II. A moszkvai szovjet elnöke a szovjet-tegnapi ülésen a .bajor tanács-. köztársaság megalakulása alkalmából mondott beszédében többek közt ezeket mondotta:
— Örömünket fejezhetjük ki, anélkül, hogy csodálkoznánk, mert történelmi szükségesség vezet ez eseményekre. A proletárok forradalma gyorsan halad és nemsokára a Rajna partjára fog érni. Az események azt mutatják, hogy a bolsevizmust semmiféle erő nem tudja feltartóztatni.
A beszéd után a moszkvai szovjet elhatározta, hogy i. bajor tanácsköztársaságot melegen üdvözli.
A megszálló franciak közt terjed a bolsevizmus.
Kiskunfélegyháza, április II. A városban teljes a rend. A toborzás eredménnyel megy.- Szegeden a megszálló francia katonák Közt mindjobban terjed a kommunizmus, ugy hogy a francia parancsnokság kénytelen a „fehér" katonákat „szines" katonákkal felváltani. Szeged már tele van „szines" katonákkal. Németországban érik a helyzet.
Bsrlln, áprlis II. A lapok jelentése szerint-ai Rührvidéken tegnap mór ki akarták kiáltani a tanácsköztársaságot A Woiyarr. értcsüléso szerint a proletárdiktatúra kikiáltását a Ruhr vidéken Essen megszállása akadályozta meg. Wilhelmshafenban tegnap letartóztatták a munkástanács 17 tagját, akik valamennyien a tanácsköztársaság kikiáltása mellett foglaltak állást, letartóztatták.
Sztrájkok Német-Ausztriában. Bécs április II. A posta, távíró és telefon alkalmazottak sztrájkjához ma a helyőrségi kórházak egészségügyi személyzete is csatlakozott. A helyőrségi kórházak személyzete egesz sor követelést terjesztett elő. Az esti lapok értesülése szerint a betegápolók sztrájkja következtében a betegek ápoló nélkül maradtak.
Lalbiok, április 11. Polában nagymérvű sztrájk tört ki.
A mozgókép színházak köztulajdonba vétele. Budapest, ápr. II. A forradalmi kormányzótanács 48 számú rendelete értelmében az összes mozgóképszínházak és filmipari üzemek- köztulajdonba vételük át és a Központi Üzemvezető Tanács (Budapest, Markó-utca 23—25. III. emelet) hatáskörébe Utaltattak. Felhivatnak a vidéki munkástanácsok és direktóriumok, hogya területükön levő mozgóképszínházakat leltározzák és az alkalmazottadból alakítandó munkástanács ellenőrlése alá helyezzék. A leltárokat és a köztulajdonba való átvételről szóló jegyzőkönyveket a Központi Üzemvezető Tanácshoz kell olküldem, Budapest, ápril. 11. A budapesti forradalmi törvényszék elitélte Zsigmond Endre volt századost, mivel azt híresztelte, hogy Debrecenben és Nagyváradón a fehérgáriáa szervezkedik, 15 évi fegyházbüntetésre. Elitélték Grünleld Mórt csalás miatt 15 évi, -Lazarovics Bélát lopás miatt 10 évi, — Kranck Gézát ékszerelrejtés miatt 3 évi fegyházbüntetésre.
:t
,:alanépakarat
1.919. "április 12.
Pórul járnak a pénzelrejtők I
Lengyel Gyula népbiztos binkkormtnyió nyilatkozik az Oaztrdk-kagyar Bank átvételéről, a banbjegyellátA.ról, pénzelrejté.rfil éa Pénzintézet Központról.
A forradalmi kormányzófanács u proletárdiktatúra életbeléptelése napján tudvalevőleg Lengyel Gyula volt kereskedelmi iskolai tanárt állította az Osztrák-Magyar Bank budapesti főlnlézelének élére. Ez a kinevezés több volt annál a megbízásnál, amelyet az októberi forradalom adofi Lengyel hivatali elődlének. In már nem arról volt szó, hogy valaki a bécsi anyaintézeltel „kellemessé" legye a viszonyt, banetn arról, hogy a legnagyobb gyorsasággal és energiával kérésziül vigye a Magyar Tanácsköztársaság önálló bankiának felállítását és az oszfrák függőséglöt való megszabadítását.
A valóságban az a helyzet, hogy az önálló magyar bank, amelyről annyi hiábavaló azóíecsérelés folyi az úgynevezett-magyar parlamentben, tnár meg is van. meri az. Osztrák-Magyar liank budapesti főinté-zetének Ilyen iellege a proletarforradalom kitörésével teljesen megszűnt és csupán keretéi adja az uj, (ellesett önálló magyar jegybanknak Időközben Lengyel Gyula pénzügyi népbiztos leli. Ezt megelőzően az Osztrák-Magyar Bankról és az összefüggő kérddésekről beható beszélgetést folytattunk Lengyel Gyula bankkortnányó népbiztossal, aki a következőket mondotta ;
— Az Osztrák-Magyar Bank budapesti főinlézetél és az összes magyar, meg nem
-szállóit területen levő lióklail áttettem a magyar tanácsköztársaság tulaidoóóba anélkül. hogy ezzel az anyagi elszámolás kérdését elintézettnek tekinthetnők mint ahogy általában az az álláspontunk, hogy bármiféle külföldi vonatkozású dolgot nem szándékozunk egyoldalúan megállapilani.. Az Oszlrák-Magyar Bank legfőbb Inte\'zőlt állásuktól felmentettem, miután a banknak alap-azabályszerii szervezele a fentiek folytán megszűnt. Bécsi követségünk állandóan tárgyaidsokai folytat a korábbi legybankkal, egyrészt a banklegykérdéB, másrészt a bank magyar ügyelnek likvidálása tárgyában. Ezzel szemben a magyar területen levő Oszlrák MagyarBank flóklainak a közvellen érintkezést Bécscsel megtiltottam A bank átvételekor az Intézet mlikítdését egész sziik körre szorítottam. Beszüntettem a váltóleszámítolást, a lombard és leizálogkölcsönök folyósítását és felfüggesztettem a hadlkiil-csönpénztár működései. Jelenleg az Osztrák Magyar Bank alimentálie fiókjai ullán a giroforgalom klter/esztéséí\'el lényegesen megszorított pénzforgalmat és sikerU/l is megakadályozni, hogy pénzeszközük hiányában zavarok ne támadjanak. Hzt aránylag csekély eszközökkel érhetjük el. ugy, hogy hosszú időre el vagyunk látva bank-jegyekkkel.
— Az Oszlrák-Magyar Bank közvel-lenUl semmiféle közszükségleti (leltál sem katonai, sém termelési) célpkra sem utal kl összegeket, hanem csakis az állampénztár követeléseiből az állampénztár számi,¡¡ara. Mindazokat az összegeket, amelyekkel a vidéki munkás-, katonatanácsok és direktóriumok a hadsereg szervezés, a közellátás és termelés folytonossága szempontjából igényelnek, az Osztifák-Magyar Bank illetékes fiókjai, az adóhivatalok, tehát az állampénztár számláiára utal/ák ki. ugy, hogy a budapesti főinlézet pénzt csak a fiókoknak küld. Örömmel állapítom meg, hogy a vidéki tanáceok az eddigi tapasztalatok szerint komolyan és gondosan mérlegelik a szükségleteket és ezen a téren Is tanúságot tesznek a munkásság nagyfokú érettségéről.
Arra a kérdésre, hogy a bankiegy ellátás és pénzeszközök tekintetében nem mulalkoznak-e zavarok, a bankkormányzó a következőket mondotta:
— Bankiegyekkel, mint már emlllellem, hosszú Időre el vagyunk látva, mert a pénz-clrkuláclót már az első napokban lényegesen megszorítottuk. A szovjett köztársaság gazdasági |berendezése a pénz szerepét
egyre szűkebb körre fogja szorítani, inert naponta ujabb üzemeket veszünk köztulajdonba és ezek egymásközöttl elszámolását a pénzintézeti központnál cenlrállzálluk. Váltópénzben hiány inulalkozlk, litert i bankjegyek lebélyegzéséről való féleimiikben sókan a vas és nikkel darabokai rejlik el. Vannak falvak, ahol csak Ilyen váltópénzéri lehel vásárolni. Természetes, hogy ennek semmi célja nincs, mert egyelőre bankjegy lebélyegzés dolgában a pénzügyi népbiztosság még nem határozott, másrészt tnlulán a váltópénz cirkulációlát mindenkép biztosítanunk kell, az elrejtés oly intézkedéseket vohat maga után, amelyek éppen az elrejtett pénz elértéktelenedését vonhatják maguk után. Máris üzemben van a pénzverde, amely megfelelő váltópénz utánpótlásáról gondoskodni fog. Hiány mutatkozik az egy és két koronás papírpénzekben is, miután ezeket más országokban nem bélyegezték le s ebben való bizakodásban sokan nálunk is elrejtik.
Arra a kérdésre, hogy van-e az elrejtésnek értelme, a kormányzó Így felel:
Az elre¡testiek semmi értelme, mert a pénzügyi népbiztosság eddig nem érintette a bankokban tevő pénzeket, csak a tulajdonjogi rendelkezést korlátozza. Figyelmeztetni kell mindenkit, hogy a bankokban levő betétek mindig olyan pénzben vehetők fel, amely az adott időpontban forgalomképes, mlg az elrejlett pénz elértéktelenitésére hatékony Intézkedéseket lehet lenni. Bár egyelőre ujabb papírpénz kibocsátása nincsen tervbe véve, mégis ha a közönség a banklegy-elreltéssel szabotálja működésünket, módunk van például arra is, hogy 2000 koronán
felül érvénytelenítsünk minden olyan pénzt amely nincsen bankban elhelyezve s ezek helyébe ujakat bocsássunk kl. Helyesen éi, saját érdekében cselekszik tehát mindenki ha a pénzét bankban helyezi él.
A forradalom megkönnyítése kérdésében n bankkormányzó a kővetkezőket mondotta.
— Minden lehetői elkövetünk, hogy a készpénznélküli forgalom zavartalanul és bizonyos könnyltlésekkel honyollllassék le Meg fog jelenni egy rendelet, amely kötelezővé teszi, a csekknek fizetési eszközként való elfogadását. Ellenben mindenütt ahol közellátási, hadügyi, lermelésl vagy más közérdek követeli, oll lehelővé tesszük a készpénz forgalmai. A készpénzforgalom korlátozására vonatkozó Intézkedéseink nem akarják lehelellenné lenni a forgalom fenntartását, hanem csalt oda tendálnak, hogy pénzt mielőbb kiküszöböljük, miután .a pénz-kommunista gazdasági rend negálja.
— Mi n szerepe a Pénzintézeti Központnak ?
— Az Osztrák Magyar Bank hatáskörét azért terjesztettük kl a Pénzintézeti Központra, rrierl szükség van az összes szocializált üzemek egysége pénzügyi ellen őrzésére, lés revíziójának megszerzésére Pénzintézeti Központban egy Igen nagy szabású revizori oszlály lélesiilt, amely az egész lermelésl és elosztási folyamatot pénz-ügyi szempontból ellenőrzi és mely szerve zefnek módlóban lesz a nem produkliv üze meket a termelésből kikapcsolni s a produktív üzemek fokozott kihasználásátbiztosllani. Pénzintézeti Központnak ebből a szempuni-ból tehát a kollektív gazdasági rend szerve zésében egészen rendkívüli jelentőség Int Ez lesz a statisztikai hivatal, amelyet kommunista gazdasági rend egyik fő szervének szoktak \'tekinteni.
A vörösezred tüntetése. v
Az Arak 50 százalékos leszállítása. — Megszűnik a munkanélküli
negély.- A munkakerülőket karhatalommal viszik munkAra. — FArdő a proletár gyerekeknek. — Impozáns tüntetés a városháza elölt.
(Sajdt. tudósítónktól) Tegnap délelőtt ;
Nagykanizsa katonaprolctárjni impozáns tün tetést rendeztek, nmelyón a vörös hadsereg kívánságai mellett demonstráltak. A tüivotes maga annyira fegyelmezett volt, olyan példás rendben és annyi higgadt, öntudatos tettrekészséggel folyt le, hogy a város egész felszabadult proletár tömegének eddigi erejét százszorossá acélozta. A nagykanizsai vörös-ezred megmutatta^ hogy itt Nagykanizsán ós a megyében olyan eszköz, olyan hatalmas .egységes karhatalom áll a próletáriátus kezében, amellyel minden foltörókvő\' fekete, vagy sárga, a próletáriátus ellen törő akar-kodásii^r mcrt hisz l\'omoly cselekvésre a [letiport burzsoázia nem is mer készülni}— csirájában, gyökerében, az első megmozdulásában le tudunk tiporni, .el tudunk fojtani.
Mi elsősorban ebből a szempontból örülünk a tegnapi demonstrációnak. Minden proletár szive örömmel telt meg, amikor a burzsoázia remegését, a rémüldöző arcokat és a rossz lelkiismeretek kapkodását látta.
A tüntetés — amelynek megtartását a vörös ezred reggeli gyűlésén határoztak el — a déli\'órákban folyt le.
Tömött négyes sorokban, vörös zászlóval, a bizalmiférfiák vezetésével a leggyönyörűbb indulót: a Marseillaiset énekelve cigányzenével a Sugár-uton át a városháza elé vonultak katona elvtársaink.
A városháza előtt az ezred Jtettős vonalba fejlődött, majd a megválasztott küldöttség a direktórium helyiségébe vonult, ahol Sneff elvtársat keresték fel és átadták neki pontokba foglalt kívánságaikat.
Sneff elvtárs a városháza erkélyéről beszédet mondott a lennt várakozó elvtársakhoz. Efmondotta, hogy ma a kormányzótanács rendeleteinek végrehajtása a legelső feladat. Örömét fejezte ki, hogy a katónatestvérek cgy csomó olyan kívánsággal léptek fel, amelyeket a direktórium is megvalósítani szándékozott. Kérte őket, hogy a tárgyalásokat bízzák
- megválasztott küldöttségre, ők maguk podig I vonuljanak állomáshelyeikre, vegüh felhivta őket, hogy a nagy cél a proletárdiktatúra, érdekében féltve vigyázzanak a hadsereg egységére s az egység megbontóit távolítsák el maguk közül.
Sneff elvtársnak lelkes éljenzéssel fogadott beszéde után a vörös ezred a burzsoázia ábcUgólásával és a tanácsköztársaság éltetésével a legnagyobb rendben visszatéri a laktanyába.
Ezután a megválasztott bizottság ós « direktórium •megkezdte. a benyujfoitmemoran-dum tárgyalását. A tárgyalások során kitűnt, hitünt, hogy az igazságtalanságoknak s a/ ennek nyomán támadt elégedetlenségnek ismét a burzsoázia az oka. Az egyes házak lakói különösen otl, ahol a burcsoolakók vannak többségben nem ügyéltek arra, hogy a megválasztott bizalmiférfi lehetőleg a legmeggyő-ződésessebb szociálísta és megbízható szervezett munkás legyen. Ezek a bizaimiférfiak nyakra-fóre állítottak ki utalványokat anélkül, hogy meggyőződtek volna a tényleges szükségről s így ellopták a próletáriátus elől az őt és csakis ót megillető ipari cikkeket. Isme telten itt is figyelmeztetjük a blzalmiférfiakat. hogy semmi egyebet, mint a próletáriátus érdekeit nem tarthatnak szt-m előtt. Aki lelki ismeretlenül jár el, forradalmi törvényszék elé kerül.
A bizottság a direktóriummal a. következőkben egyezett meg:
A termelési biztossá hoz négytagú két katonából és két ezervezett munkásból álló bizottságot szerveznek.
Az összes fel«árdzott olkkek ára ötven százalékkal leszállítandó.
Behozaudó nz Altalárto* munkHkéoyszer. A mniifeanél» kfiit segély azonnal beazöute-tendő. A munfean4llttilleket karhatalommal kell munkAra kényszeríteni.
1019. április 12
ZALA-NÉPAKARAT
A dolgozó nép házát és földlét a szocialisták nem veszik el.
A gőzfürdő hétenklnt három délután ■ proletárgyermekek, három délután a vörös hadsereg rendelkezésére booaá-tandó.
A lakásbiztossághoz négy vörös katonát delegálnak.
A vörös hadsereg paranosnokalt a hadügyi népbiztos a hslyl szovjet és ka-tonatanáos meghallgatása nétkQI nem nevezheti ki.
A direktórium {elterjesztést intéz a hadügyi népbiztoshoz a vörös hadsereg tagjai élelmezési váltságának 15 koronára való felemeléséért.
A zsold ezentúl mindig előre fizetendő.
A memorandumba foglalt többi követelést, a tényállás tisztázása után, a bizottság elejtette.
A nagykanizsai katonatanács a mai tüntetéssel kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi közzé :
Nyilatkozat.
A nagykanizsai 20. nemzetközi vörös ezrédrfekf. hó 11-én tórtént demonstráló felvonulása alkalmával — á direktóriumnak átnyújtott memorandum 7. pontja — azon magukat politikai megbízottaknak nevező, de minden törvényes megbízatást nélkülöző személyek ellen szól, kik felelőtlenül agitáció-jukkal, a vörös katonák között az egységet megbontani igyekeznek. Ezek személyazonossági megállapítása folyamatba tétetett. Ez tör-1 aiészetesen nem Matykó elvtárs, a hivatalos politikai megbízottra vonatkozik. Ka\'onatandcs.
Az Üzemek ét* vállalatok nt.o-clullzrtlAnu a forradalmi kormány zótflpács feladata. Egyínl H2.ocla-lIzAIAa cHak zavart okoz én az ellenforradalmat azolgálja.
HIREH.
NAPTAR
A nap kél 5 óra 23 porckor, nyugszik 6 óra 41 perckor.
A hold kél délután 3 óra 2 perckor, nyugszik éjjel 3 óra 23 perckor
— A direktórium felszólít minden kis és nagy ipari üzemet, amelynek az üzem foly-latásáhoi kovácSszénrc van szüksége,: hogy igényüket a direktórium első osztályánál még lehetőleg ma jelentsék be akár szóval, akár írásban. .Aki a bejelentést elmulasztja, az nem fog részesedni abból a két waggon kovács-szcnből,, amolyet a szénügyek népbiztosa Nagykanizsa részére már kiutalt.
— A nagykanizsajárási tanács megalakulása. A nagykanizsai községek helyi tanácsainak megbízottja csütörtökön délelőtt Nagykanizsán összegyűltek, hogy megválasz-szák a járási tanácsba beküldendő 30 tanácstagot. Az ülést Sneff elvtárs nyitotta meg és lelkes beszédben ismertette a proletárdiktatúra céljait. Ezután megtörtént a választás [ és a járási tanács következőképpen alakult meg : Dávid István (Eszteregnye), Zimmerman János (Magyai szentmíklós), Tótpeti József (Nagybakónak), Marzin István (Magyarszerdahely), Péter Mihály (Zalaszentjakab), Göllei István. (Sormás), Szabó József (Garabonc), Kovács József (Zalamerenye), Adorján József (Zalakaros), Varga József (Murakeresztur), Zuki Tál (Kacorlak), Töröcsik Kálmán (Ho-mokkomárom), Hajmási József (Pölöskefő), Molnár János (Kilirtán), Balázs József (Újudvar), Molnár István (Golso), Kis Ernő (Nagy-récse), Marton Vendel (Kiskomárom), Pintér János (Bajcsa), Kocsis Jenő (Rígyác), Zim-mermann Ádám (Fűzvölgy), Gregor István (Gclt&sziget), Talabér Gyula (Zalasárateg), Wolf József (Palin), Marton Vendel (Galam-
bok), Marton Ferenc (Komarváros), Cernek Ferenc (Szepetnek), Smidt János (Hosszúvölgy), Mátyás István (Bocska), Szalay István (Zala,szentbalázs). A járási tanács másik harminc tagját, mint már közöltük, Nagyka-asa város szerdán választotta meg. Az Igy 60 tagura felszaporodott járási tanács az tn lézö bizottságba a következőket választotta meg: Nagykanizsa részéről Sneff József, Wug-rinecz Károly, Tálosi I.ajos, Brónyai Lajos, dr. Elek Mór. Zsohár Gyula, Kozsanics Erzsébet és Szedelmajer Ferenc; a falvak* részéről Dávid István, Zimmerman János, Marzin István, Péter Mihály, Molnár István, Zer-nek Ferenc és Smidt János.. Ezután a járáái tanács a falvak részéről a megyei tanácsba a következőket delegálta: Dávid István (Eszteregnye), Vargha József (Murakeresztur), Molnár István (Gelse), Talabér Gyula (Zalasár-szeg), Kozsanics Erzsébet és dr. Elek Mór, a kanizsajárási szolgabírósághoz beosztott politikai megbízott megmagyarázta á járási és helyi tanácsok kötelességeit és felvilágosította őket teendőikről és működésűk hatásköréről.
— Vörös katona-est a mozikban. Budapesten és már a vidék több városában rendezett nagysikorü vörös katona-est mintájára Nagykanizsán is több ilyen fényes műsorral összeállított szórakoztató előadást tart a vörös hadsereg szervezésére kiküldött bizottság. Ma délután Matyiió Gyula, a hadügyi népbiztes-ságtol kiküldött politikai megbízott az Urania és a Világ moziban rendezi az-első vörös estet. Ez alkalommal csakis a vörös gárdisták mulattatása a fő cél. A jövő. hét végén rendezendő vörös kabaré-est már á publikúm előtt is propagálja azt a lelkesedést, mely az egész társadalomban megnyilvánult a vörös internationálé katonái iránt. i
Házasság, österrelcher Józsejf és fírück .Józsa .házasságot kötöttek. "(NjRden külön értesítés helyett.) % ¥
— Az eszteregnyei téglagyár szocla
llzálása. A nagykanizsai direktórium megbízta Székely Nándor mérnök elvtársat a Haba-féle eszteregnyei téglagyár szocializálásával, illetve űzőmbe helyezésével és az üzemi munkástanács megalakításával. •
— Kinevezés. Rónai elvtárs igazságügyi népbiztos a nagykanizsai forradalmi törvényszékhez Knauftz László elvtársat jegyzőkönyvvezetővé nevezte ki.
— Folyószámla! betétek igazolása. Bankkörökből értesülünk, hogy a folyószámlán lévő követelések igazolása, annak ellenére, hogy az 5000 koronán felüli egyenleget feltüntető számlák . legkésőbb április 15-ig igazolandók, igen kevés folyószámla tulajdonos által ejteti meg. Figyolmezietjük..a Jolyo-, betétekkel rendelkező egyéneket, hogy a személyazonosság igazolását saját érdekükben haladéktalanul teljesítsék. Az. 500<> koronán aluli folyó- és takarékbetétek igazolása a rendelet szerint április hó végéig eszközölhető.
— Az életbiztosítások érvényessége.
Lengyel pénzügyi népbiztos aláírásával hirdetmény tétetett közzé, mely szerint a Forradalmi Kormányzótanács minden kisvagyont, mely munkákeresmínyéből. keletkezett, kímél. Az a nyugtalanság tehát, mely különösen a munkások körében az életbiztosítások érvényessége dolgában keletkezett, teljesen alaptalan. Az életbiztosítási dijak további befizetésével a njunkás baj esetén a biztosított összeg kifizetésére feltétlenül számithat. A biztositá-si dijak fizetésére vonatkozólag, a pénzintézetektől azon. értesülést nyertük, hogy mindennemű díjtartozás betétkönyvről, vagy folyószámláról átutalással rendezhető. Természetes, hogy a tűz-, jég- és botörésbiztositá-sok .továbbra is változatlanul érvényben maradnak, ha a blttOiUotiak az esedekes ál fiat bel izélik
—\' Az orosz forradalom ideiéről szól és egy dákleány tragkumát festi a Szégyenfolt elmü remek fi m-attrakció melyei ma és holna-i mutat be az Uránia remek műsor ke-etében A főszerepe Pola Negri, a világhírű mimo művésznő játsza.
— Nincs többé törvénytelen gyermek.
A forradalmi kormányzótanács VII. számú rendelete tudvalevőleg kimondotta, hogy a házasságon kivül született gyermekek jogai ugyanazok, mint a házasságból született gyor-mekekéi. A rendelet folytán a helybeli árvaszék most már teljes erejével dolgozik a házasságon kivül született gyermekek teljes egyenlősítésének megvalósításáért. Az árvaszéki ügyek előadója fölszólítja tehát a proletártestvéreket, hogy aki cselekedni akar házasságon kivül született gyermeke érdekében, menjen az árVaszékhez. Az árvaszék ezokben az ügyekben mindennap délelőtt 11 — 12 óra között a proletártostvér.ek rendeli zésére áll, akiket kér, hogy okvetlenül jeMfit-kezzenek, mert máskülönben a rendelet .Jwak papiron marad.
— Máthé-est. A volt Polgári^Egylet nagytermében ma és holnap navszabásu kabaré-estély lesz. A szereplő müualzek mind a fővárosi színházaknak voltak JPavelt művészei. Máthé Gjhulán a társul^ffőerőssógén kivül bizonyára |iagy sikert^ognak aratni Máthé Manci és Worth Héllj#táncművésznők. A szocialista párft tagjai M párttitkárságnál kedvezményes áruVicgyjJEt kaphatnak. Jegyek egyébként FisVlíü^ulöp Fia cégnél kaphatók.
— Meghívó. A nagykanizsai
Temetkezési Egylet" f. évi íí......
délután fél 5 órakor. a Fő-f leti egyleti helyiségében (B«lacsony-l déglő) közgyűlést tart, tagokat tisztelettel meghívja.! szabály médositása, a terhi ^járulék
felemelése Az elnökség.
— A szocialista nők szabadszervezete vasárnap délután négy órakoc a színkörben nyilvános népgyűlést tart. Szónokók : Nagy . Böske és dr. Szabó Mihály e.lvtá\'rsak. Mindenki ott fiegyen. »>
" — A magántisztviselőkén kereskodetfhi
alkalmazottak szervozéte 12-én , este G^raí kezdettel táncestélyt tart, Sárközi Dezs^^ne-karával a Szociállsta Klub disztwmébjm.
Legújabb.
Kitart» szerb proletarforr adaton.
Budapest, ápr. 1!. A.M.T 1. jelenti: Szerbiából napok dta o!ya.n hírek érkeztek, amelyek szerint ott a proletárforradalom küszöbön áll. Pénteken ^Szegedre jxz jt.Jiir érkezett, hogy Szerbiában kitört a proletárforradalom Erre a hírr. a szerb megszánok letették a (agyvart. Délután a franciák la kivonultak Szegedről. .Újszegedre, ahol a hidat most Sk tartják. Szas.dkárOl hatonléi hl rák érksatek..
Pártügyek.
A Magánalkalmazottak Szövetkezete
f. hó 14-én d. u. 4 órakor a Munkapáholy helyiségében igazgatósági gyűlést tart, melyre az igazgatósági tagok pontos megjelenése kéretik.
Előadás. Dr. Kovács László elvtárs 1919. április 12-én d u. 4 órakor a törvényszék főtárgyaíási termében előadást tart a szociális mozgalom történetéről.
— A Magántisztviselők szakszervezete gyorsirási- ós könyvelési tanfolyamot nyiLj Résztvenni szándékozók azonnal jelentkezzjf nek a titkárságnál. (Munkapáholy.)
Varrodámat
Sugár-ut 8. szá Dr. Rothschild tígyv, helyeztem át. Báron Miczl, női-szabó.
Felhívás
mezőgazdasági özeinek vezlőihez.
Hivatkozással a Földmiveléal fépblzlos-ság 2. F. N. bz. rendeletére, nagykanizsai, keszthelyi, pacsal, usaklornyal, lénnyel, perlaki járí sági biztosait, vabntlnl ezen lát tén fekvő 100 nmgyar holdnj gazdaságok felelős őszelőit, Illeti nylben a gazdaság mW szociafcálva nincs — azok lulaldonosall,\\cgy Agyka.nlzsán a városháza épUlelében lero-mVatalos belyl-.egemben folyó hó 16-án délután 3 órakor személyesen jelentkezzenek
Horváth Béla
megyei KMdnsltgi biitoft.
ZALA-NÉPAKARAT
Konyha, ebédlő és fhüőszobyíereh-,
dezést vennék. Angyal dohányJSualüdf ísr
Ügyes leány, vagy a ízony bejárónőm felvételik, ki a kenyér díszítést és a Itftl munkát érli. 120 koron: fi eléMs kosJII. Mlltényl-étkezde Kazinczl- I 53. a\\ Jm
:sek megvételre.
121a
ITRANTA nrazgőkéP-palota
uunuin Boiptfityi-i.«.y»t»na»» Szombaton, vasárnap. Április w. és 13. A vllé; hlrU mimo müvfiznó
Pola Negri
Es ■ remek kiset-ó műsor
Előadások hátköznapokon: b és 7 órakop Vasár- és ünnepen : 3, 4\'/«, 6 és 7Vi órakor.
191» április 12
r-7-\'"""
V1 LAU Sutra irilllHU. Telefos 74. ti, Péntek-szombat, épi
A skor
rejtelmes történet 15 íelvonásb;
Ultim®, bétlSn. Min. 4p 13-h,; tS-ii
Arany
Jókxt Kór üríthbocttt roji
Vasárnap délután fel^í órakor
Ifjúsági és diákelőadás !
Előadások hétköznapokon 5 ós 7 órakor vasárnap \'/i 3, 4, Vs 6 és 7 órakor.
=¡0
Elsőrendű muraközi
én- és I
állandóan k
Szoliva Jánosnál, Muhktiresztur
ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
Tijr.HFOX 78.
Ozleti könyv gyár, könyvkötészet papirarukeszites. r^^^l Mindennemű nyomtatványt a legizlesesebb kivitelben készít es legpontosabban szállít
AlVI. éwfolysim
XagykanUaa, 1918. Április 13. Vaaérnap.
SB. uAm.
ZALA-NÉPAKARAT
SiarfceoKtOaOD <>• kiadóhivatal;
Mj.gyKnniiL.o, «ugár-ui 4. *lám aierfcoaaie.\'tui é> kiadóhivatalt tolafonu.Am 70. i Nyomdai 117.
A megyei-tanács és a városi tanács 14-én délután 6 árakor a városháza nagytermében együttes ülést tart. Tárgy: A tanácsok országos gyíllése taglalnak meg. választása.
Nem lehet
megállítani a világforradalmat. Az évezredes sanyargatas, eltiprás, a rengeteg könny, szomorúság és szenvedés elvisel-hetetlenségig gyülemlett fel az elnyomott milliók léikében és egy rettentő erejű vulkanikus erupeíóban tört ki, mely földöntúli hatásával megreszkedtettu az egész világot.
Az a lávafolyam, melynek krátere OroszOrszágoan nyílott meg. tisztító
i őzével feltartóztathatatlanul végig log Hömpölyögni az összes földrészeken. Sem kioltani, sem megállítani nem lehet.
A magyar nép már átesett a szent megújhodáson, az ár pedig diadalmasan zug tovább.
. Tegnap a szomszédos Szerbia és Horvátország proletársága állott talpra és rázta lc nyakáról évezredes elnyomóit. A magyar proletariátus gyönyörű diadalt termékenyen hat egész Európára. Ilecseg-ropog az imperializmus aiany-trónusa a szárazföldön, s a felszabadult bajor proletárokat most közvetlen közelünkben a szerb testvérek követik. A szerb imperializmusnak előrekényszeritett őrszemei eldobták fegyvereiket és ezek-\' kei együtt hajították el maguktól az elvakult és kapzsi Karagyorgyevicsek hatalmi álarcát is. Tiszta, felszabadult, önmagukra eszmélt, proletárok maradtak, ott a demarkacíonális vonalakon szerb testvéreink, akik egyesültek velünk a nunka becsületében és most, mint jó-barátaink, mint a mi katonáink özönlenek át hozzánk a gőgös imperializmus választóvonalain. Ismét egy ünnepnap a felszabaduló milliók történetében, a diadal egy fenséges pillanata, melyet hamarosan még több fog követni. Ez
ii ma diadala. Holnap átcsap a forradalom hulláma a Lajtán, holnapután a Rajnán keresztül elcr a Szajnáig, a britt szigetekig és az Qceán hullámain át el fogja árasztani a bűnös, nagytőkés, trösztös Amerikát is.
A nyugati országok imperialistái és kapitalistái már hallják fenyegető dübörgését és . . . reszketnek.
A nagy sztrájkok Svájcban, Francia-, Angolorezágban, Belgiumban és Hollandiában, mind forradalmi jellegűek.- Lefolyásuk tanúságot tesz arról, hogy a tömegek tisztába jöttek már azzal, hogy a tartós béke, de, egyáltalán béke, kenyér, föld és szabadság csak akkor lesz, ha a nép a proletár diktatúra utján magához ragadja a hatalmat és egyszer-
smíndenkorra megsemmisíti a háború\' nak, valamint minden egyéb nyomoru-ságnak egyetlen okát: embernek ember által való kizsákmányolásának átkos rendszerét.
Erről az útról netlt engedik magukat még akkor sem eltéríteni, ha "szocialistának nevezett proletárbőrbe rejtőzködő burzsoák ftü százalékra szeretnének kiegyezkední a most már fenyegetően követelődző proletárok. bőrére4 mint ahogy ezt Poroszországban próbálják.
• Egyezkedésnek többé nincs helye, most már a mindent vagy semmit korszakát éljük. Bajorországban kikiáltották a tanácsköztársaságot, Jugoszláviában pokolba kergették a serteskupecböl királlyá vedlett Karagyorgyevus dinasz- I tiáját, Olaszországban hetek kérdése a j forradalom kitörése, Franciaország is izzik és minden pillanatban kitörhet a tüz, Angliában proletárvérrel próbálják eloltani a felcsapódó lángokat...
aietiiotaoi arak i Cgesz evro .... oo— korona
Fol ovro......49-— korona
Noatrod avro . . . 9\'2*90 korona Kar hónapra .... . 7-so korona
Eg, ég mindenfelé. Az a kis bandita csoport pedig, amely eddig a nyakunkon ült, kábult, buta, riadozó tekintettel nczl, látja, hogy szűkül körülötte a tűz-gyürli. Szívszorongva érzi, hogy inog, recseg a lába alatt az a szilárdnak megingathatlannak vélt talapzat, amelytől korlátolt ostobaságában elfeledte, hogy annak tartó pillérei a proletárság eleven testéből épültek fel, amelyek meg is mozdulhatnak valamikor . . ._______________________
Megmozdultunk és összedűlt a hivalkodó hamis bálványok temploma. Takarítsuk hát el gyorsan a romokat és kezdjük még az uj, a mi templomunk felépítését. Izmaink kemények, erőtől duzzadok, csak akarnunk kell és menni fog.
Az egész világ szeme ligyel ránk, a világ proletárjai, akik tőlünk várják a példut, a segítséget, a biztatást.
Felbomlott a megszálló szerb hadsereg
Szeged, április 12. Ma délután két órakor az ujszegedi szerb parancsnokság meglepetésszerűen Megnyitotta\' az ujszegedi hidat. A hídon nyomban megindult a szabad közieketlés. A városban dobszóval hirdették kl, hogy o hld nincs többé elzárva. A közönség lelkes örömmel logadta a hírt. A magyar halóságok e szerb csendörséghez fordultak, hony hiteles értesülést káplánok. A szerb csendőrség részéről nyert válasz inegerősliefte, hogy a hld elzárását a szerb parancsnokság függesztette fel és kimondották, hogy a szerb katonák nem akarnak többé harcolni magyar proletártestvéreikkel szemben és nem /arifák tovább a frontot. Ezalatt a szerb katonák a város különböző helyein eldobálták fegyvereiket, sőt Újszegeden egy helyütt máglyái raktak puskáikból. Sok fegyvert n Tiszába \'dobtak. A szerb katonák a megnyitóit hídon ál nagy tömegben lőttekét Szegedre, forradalmi dalokat énekellek és a magyarokkol egyttn járták be oz utcákat, miközben fegyvereikből Udvlövésekel adtak le. Minden lel arra mulat, hogy a szerb katonákat tellesen áthatolta a szocializmus szelleme és ma nincs olyan halalom, amely Met rábirbahlá, hogy lovább harcoljanak idegen érdekekén Szegedre leienlés érkezeit orról, hogy a nagyoecskerekl szerb dandár, amely a Szeged vidéki demarkációs . vonalat tartotta, teljes felbomlásban van. A szerb csapatok letették a fegyvert és elindullak haza felé. Viszont Szerbiából tömegesen íönnek linzi a magyar hadifoglyok, akik azt mondják, hogy Szerbiában felbomlott a rend. A megszálló szerb csapatok közt az a hír terjedt el, hogy Szerbiában kitöri a forradalom, a Karagyorgyevics dinasztiát elkergették és kikiáltották a proletárdiktatúrát.
A franciák iparkodnak a szerbek állal otthagyott demarkációs vonalat helyreállítani : délulán 4 órakor francia katonaság szállta meg a szegedi hidat. Azonban a franciákra Is hatást lelt a szerb katonaság magatartása. Beatrix ezredes megnyugtató közlési telt a lakosságnak. Kllelentette, hogy az antant balkáni főparancsnokságának azt Javasolta, hogy Szegeddel haladéktalanul állítsa helyre a forgalmat Szeged élelmezésének megkönnyítésére.
Parancs.
\' A vörös őrség a vörös hadsereg kiegészítő részét képezi Elrendeljük tehát, hogy ha-a vörös őrség keretébe tartozó alakulatnál ellenforradalmi megnyilvánulás észlelhető, azokat, akik az ellenforradalmi mozgalmat szítják, vagy xezetik, nem a forradalmi törvényszék elé kell állítani, hanem tettenérés esetén azonnali halálbüntetéssel • sújtandó. Ha a vörös őrség tagja fosztogat, vagy szállításokat erőszakkal megakadalyoz, tettenérés esetén ugyanilyen módon büntetendő. Felhívjuk az összes parancsnokokat, hogy e rendelkezést a személyzet előtt mindenütt kihirdessék.
. BslQgyl nápblitdiság
Németsrsaág a proletárdiktatúra elölt,
Düsseldorf, április 12. A sztrájkbizottság elhatározta, hogy «.sztrájkot mindadd\'g tovább falytatják, míg a kormánycsapatok 07. utolsó golyói .ki nénv lövik.
Danzlg, április 12. Tegnap délben a városi munkások is sztrájkba léptek.
A szocialista párt agitátorai. A
Magyarországi Szocialista Párt titkársága az alábbi llgyrlmeztetést adta ki: Mindazok, akik a vidék, vagy a főváros agitácldiban részt vesznek, el vannak látva a központi Dárttit-kárság igazolványával. Akiknek ilyen igazolványuk nincs és a part megbízására hivatkoznak, atonnal letartóztatandók és a forradalmi törvényszék alá állltandök.
gswsw
í
.".ALA-NÉPAKARAT
1919. iprili.jj.
Végig a felszabadult demarkációs ronalon.
— Kiküldött tudósítónktól.
1919. április 12 — ezt a dátumot jól vésse as emlékezetébe mindenki, aki annyi évnek annyi kinos, keserves szenvedésén át érezte és sirta a kapitalizmus könyörtelen ós lelketlen igáját. Es a tegnapi nap uj, izzó fénycsóvát vetett a világ népei közé, amelynek fénye a maga sziporkázóén káprázatos fényével fel fogja gyújtani az egész világon a kapitalizmus hazug cirádákkal kidiszitett roskadozó épületét.
A diadalmas orosz, magyar ós bajor proletáriátus uj szövetségest nyert a legszentebb harcban, szerb proletártestvéreink álltak mellénk, hogy páros vállal, kettős erővel hajtsuk tovább a kommunizmus mindent legyőző napszekerét.
Tegnap reggel érkezett Nagykanizsára a felüdítő, megörvendeztető, uj küzdelem hire. Budapest, Pécs, Kaposvár, Gyékényes sorra jelentették, hogy ismót felszabadult egy nép, ismét öntudatra ébredt egy uj proletáriátus és lerázta magáról a láncot: Belgrádban kikiáltották a tanácsköztársaságot és a demarkációs vonalon testvéri barátságban egyosült a félrevezetett szerb \' proletár katoha á magyarral.
A direktórium, amikor a szinte felmérhetetlen örömet hozott esemény hirét vette, külön vonatot állíttatott össze, hogy mog-vigye a magyar proletáriátus üdvözletét a szerb proletároknak s hogy együtt ünnepelje a kapitalizmus ujabb bukását.
A különvonat, amelyen Sneff, Brónyai Bárány, Marvalics és Matykö elvtársakon kívül a-pártvesetőség, vöröshadsereg- és a vasút nagyszámú képviselője utazott, délelőtt félti-zenkettőkor futott ki a kanizsai pályaudvarról. Gyönyörű szép áprilisi napsütésben lengett a vonat vörös selyemzászlója s- amerre elhaladt diadalmas színével, diadalittas proletárok bol-dogságtól remegő üdvkiltásai kisérték. A mezők gyönyörű zöldbe szökkent síkjai, a virágzásba borult fehér almafák es minden pompája a természetnek tobzódott végig a mezőkön, mintha minden ünnepelni akart volna azjemberrel, akinél uj megváltást, nagy hitet ós legyőzhetetlen erőt hozott a tegnapi nap. A mezők dolgozó proletárjai fehér ken-dőlobogtatással köszöntötték az örömmámor vonatot, a vasútállomások a proletár diktatúra éljenzéset zengték újra, meg újra, nagyszerű hozsanával köszöntve a legszebb élet valóraválását.
A« eleó állomás Mitrakereszmr Vőlt. A\' murakereszturí hídnál, ahol a két őjseg áll már hónapok óta szemben egymással, volt az első ölelkező találkozás a szerbekkel. Itt Sneff, Brónyai, Kumpert» elvtársak - intéztek lelkes beszédet a szerb őrséghez Kimondották, hogy a regi ellentéteknek vége, proletár proletár ellen többe nem harcol, de egyesülnek és segítségére mennek azoknak a proletároknak, akik eddig még nem tudták letépni magukról a rabbilincset. A tizenkc} főből álló • küldöttség\' minden -\'tagja egyszerre akart beszélni, hogy mindegyikük kiönthesse a szive öröméri a szabadulás megváltó valóraválása felett.
Elmondották, hogy nincsen erő és hatalom, amely őket a magyar_ proletárok ellen tudja még valaha vinni, Ók is proletárok, testvérei a szabad magyar proletároknak. Az eseményeke\' tudják s csak a hivatalos értesítést várják, hogy eldobhassák fegyvereiket és, visszatérjenek hazá ukba. Szeretnének bejönni Nagykanizsára, hógy méltó fénnyel ós pompával ünnepelhessük meg a szabadulás örömét
Sneff olvtárs válaszolt tolmács utján a szerb testvéreknek. Elmondotta, hogy mi proletárvendégszeretettel várjuk és hívjuk őket, jöjjenek, legyenek a vendegeink, de ma már csak egyetlen cél lehet előttünk, a minél gyorsabb és minél. teljesebb diadal. Ennek a g\'yŐzolemnek pedig a fóreltétele. hogy lelkes harcosai legyenek. Kérte okét: m^rad-anak és terjesszék az eszméi katonatostvóreik között ós féltve vlgyazzanak, hogy a szabadság fiatel gyümölcsét senki n? veszélyeztethesse. Ezután a küldöttség meg endegelte a
szerbeket és a legjobb hangulatban, vig barátkozás közben, vagy félóráig beszélgettek ott a testvirproletárok képviselői. Az az ölelés, amelyben a két eddig ellenséges tábor ott az aláaknázott, drótakadállyal kettészelt murakereszturí hidon- egyesült, uj halálos ítelete volt a kapitalizmus ós keresztelője az internacionálé uj harcos csapotának.
Légrád vqlt a következő állomás. Itt a komp elromlott" s igy a küldöttség nem mehetett át a szerbek oldalára. A ezerb testvérek, akik a Mura túlsó partján a malQmmel-^ leti házbán vannak elszállásolva, amikor meglátták a vörös lobogót, szaladva jöttek a partra ós „Zsivijó" kiáltásokkal éltették a szerb és magyar proletárságot.
A küldöttség szerbül beszélő tagjai elmondották a belgrádi eseményeket, amit azok lelkendező boldogsággal hallgattak. Sapkájukat az ég felé dobálták, fehér kendőket lobogtattak s hiába volt a két tábor között a Mura széles, lassú folyású víztömege; a leír kek, a proletárlelkek ott voltak egymás mellett és ott fogadtak ör.ö.k szövetséget a. Mura aranyló tükre felett. v
Vig zenével, trombitaszóval, a Maweil-laiset énekelve haladt tovább a diadalmas vörösvona.
Gyékényes volt a következő megálló-hely. Itt Kumpert, Tóth és András elvtársak mondották el a hidőrségnek a felszabadulás örömhírét. A szerb . ^adaagy, « község*.pa-ranssnoka, amikor a Karagyorgyevics dinasztia gyászos és kiérdemelt végzetéről értesült, halálra*ápadva csak annyit tudott dadogni : Hát mégis igaz? A legénység természetesen itt is lelkesen éljenezte a proletárdiktatúrát. A szerb elvtársak a hivatalos értesítésre várnak s azutan utazrfak azonnal\'haza Nagykanizsán\' keresztül, mert Nagykanizsát okvetlenül látni akarják. Amikor a bizottság eltávozott : „viszontlátásra" kiáltással üdvözölték s zsebkendőidet lengetve éljenezték, amig csak cl nem tünt szemeik elől.
Nagykanizsán természetesen hamar elterjedt a hire, hogy • n direktórium tagjai a demarkációs vonalra utaztak, az örvendetes esemény hirüladása céljából.
Délután négy órakor az összes üzemekben megállt a munka A város egész munkássága letette a szerszámot, hogy méltó keretekben ünnepelje uj szövetségesünket.
A vörös hadsereg, a,?, össjq.s .szakszervezetek, vagy tizenötezer ember tódult a pályaudvar felé, hogy az érkezőket üdvözölje. A pályaudvar fedett része nagyon is szük volt ahhoz, hogy mind-n ünneplő proletárt be tudjon-fogadni. A pályaudvar előtt, a "Kazinczy utcában ezrekre menő tömeg hömpölygött. Soha még Nagykanizsán ilyen óriási arányú demonstráció nem volt. De azt is hozzá keli tennünk, hogy ennyira fegyelmezett, onnyire példás rendben lefolyt demonstráció nem volt. A .vöröshadsereg megmutatta, hogy olyan fogyelmet tud tartani, amihez foghatót a régi, drilbre alapított katonaság nom rudott produkálni. A szakszervezetek felvonulása monumentális volt.
Rivalgó éljenzés, cigányzene\'és kürtszó fogidta a beérkező vonatot. A pályaudvarról & tömeg a városháza elé vonult, hogy meghallgassa a direktórium beszámolóját. A városháza erkélyéről brónyai, Sneff és Matykó elvtársak mondották el beszámoló beszédüket, amelyeket sorra szakított meg a feltörő éljenzés vihara. A ritkán láthat* ünnepi demonstráció a legnagyobb rendben ért véget.
Varrodámat
. Sugár-ut 8. szám alá
Dr. Rothschild ügyvéd házba helyeztem át. =====
Báron Mic*i, női-szabó.
Bajorország tanácsköztársaság.
A proletárdiktatúra világhódító kÖrutu elérkezett második stációjára. Rémület dei meszti meg a burzsoá államok vezéreit és azok, akik mint a világ urai jöttek Öss* • Párisban, hogy kapitalist/ érdekeik szerii * nyírják ki és szabják széjjel országok, vílái részek térképeit, mint megriasztott vada* kapkodnak fühöz-fához. Futkosnak egyi, mentő gondolattól a másikhoz, hogy meg meneküljenek attól a rémtől, ámely az <» egész világukat rombadöntéssel fenyegeti.
A kommunistapárt .kiáltványaiban «• kommunizmus még csak kisériet, ma azonban már valóság, hatalmas, legyőzhetetlen, a ravaszság és erőszak minden akadályán keíost tültö\'ő erő. Igen, a párisi békekonferencia diktátorának rémülete teljesen jogos. Az í. diktatúrájukat, mely a tőke diktatúrája, letör, megsemmisít .egy másik, egy uj diktatúra, ü -proletáriátus diktatúrája Ős most, amikor i. kommunizmus már nem kisértet, hanem valé S.ág, most néznek rá ugy, mint kísértetre Értelmetlen megdöbbenéssel kérdik, hogy miért vesz kárba minden erőlködésük,. .miért .törik■■-•• pozdorjává minden fegyverük, amelyet ennek az ö halálos ellenségüknek szegeznek neki. Kérdezik, hogy hol rejtőzik arzenálja, amely kifogyhatatlan bőséggel látja el harci eszközökkel és hogy hol tartja toborzását, hogy . napról napra milliószámra növekszik harcosainak száma.
Még azon tanakodtak, hogy . fegyverfel, vagy alkuval szereljék-e le áz orosz bolseviz-must, amikor már elfoglalta Ukrajnát, Estlan-dot és Llwlandot. Már azt hitték, hogy sikerült gátot emelniök és vad mohósággal vetették magukat a letiport Magyarországra, hogy lakmározhassanak rajta, amikor harapásra kész fogaikba belevágott a bolsevizmus vasökle. Most pedig, amikor a magyarországi bolsevizmus! szeretnék fenyegetéssel és ige-rottel megállittani, ez egy óriási lépéssel immár a francia határ tövében, Bajorországban termett. ~
Amig azzal vigasztalták magukat, hogy a bolsevizmusra csak a megvert országok inklinálódnak, a „győztes" Angliában ós Belgiumban sohasem tapasztalt, nagyarányú sztrájkok rázkódtatják meg az egész állami strukturál. A .győztes\'\' Franciaország kor mánya nem meri hazaercszteni a katoná i, mert fél, hogy csakhamar mint ellenség-, t fogja -őket visronttátni és a .győztes" Otasz- \' ország munkássága nyíltan és hatátozottui. ykimonrija a bolsevizmushoz való\'csatlakozását
A félelem babonájával kísértetként nézik a valóságot és nem. veszik észre,- hogy* -« kommunizmus ereje miben áll os, hogy f»i teszi ezt ellenállhatatlanná. Fogvacogva beszélnek a bolseviki agitációról, mintha a* agitátorok akármilyen sokasága is elérhetne ilyen eredményt. Rámutatnak reszkető ujjaikkal a dolgozó népek felülkerekedő belátására és öntudatára, dé" észükbe "sein; jut, hogy en-nfck az crőnok van egy tartalmas szövetségese, amely ott ól a remegő burzsoá közepette és biztos kézzel segiti elő a proletariátus ügyét: a kapitalista társadalom belső, ös^zeo/n\'dsa a proletáriátus szövetségese
A kapitallzmusbőr kiveszett az, ami minden élő organizmus sajátossága, kiveszett belőle az életösztön. Az antant burzsázia vaksága, mellyel a béketárgyalásokat a végtelenségig elhúzta és lehetetlenné tette, hogy a meggyötört emberiség a regeneráló munk.> vágányára kerüljön/ minden ofszág toUrzsöái nak vad önzései, amely még az ő legsajátabb váruk, az osztályállam létérdekére sem vol« tekintettel ós amely a maga tobzódásában, nem ismert már semmi erkölcsi kórlátot. — Mindez annak a ténynek a megnyilvánulása, hogy a kapitalizmusból kiveszett az élet öntudata.
A régi rend még ott terpeszkedik a fel nem szabadult népeken, de a nyomás, amelyet kifejt, már nem az élő, hanem a holttestté. Jtt-ott még mozog is, de brutalitásai már csak az\' elbódított tést holt erejének n v megnyilvánulásai. A kapitalizmus enyaszet-
1919. április 13.
ZALA-NÉPAKARVT
ník indult holt teteme szerteszéjjel rontja a levegőt i már csak a világ proleterjaínak elhatározását várja, hogy végleg eltakarítsák és , helyén, ahol; élt és ölt, uj élet. a munka ¿s a jólét életo kezdődjék.
Hl Kfc*
w A P ? Ah
A nap kél 5 óta 23 perckor, nyugszik 6 óra 41 perckor.
A hold kél délután 3 óra 2 perckor, nyugszik éjjel 3 óra 23 perckor.
— Személyi hlr. Bárány József direk tórium tagot, a harmadik ügyosztály vezetőjét A kereskedelemügyi népbiztosság a délivasut igazgatóságához rendelte ki és á személyzeti ügyek ellenőrzésével bizta meg. Bárány elvtárs, akiben Nagykanizsa proletársága kipróbált vezető emberét veszíti el, ma délután utazik Budapestre, hogy uj hivatalát elfoglalja. Helyettesítéséről, illetőleg a direktóriumi tagok megválasztásáról a megyei tanács hétfői ülése fog dönteni.
— Tájékoztatás a házblzalmllérflak figyelmébe. F. hó 12-én délután a szociáli-záló és termelési biztossághoz kirendelt négytagú ellenőrző bizottság a következő határozatot hozta: I. " A házbizalmiférfi elvtársak figyelmét felhívja, hogy ezután csakis azok riak a proletártest véreknek admnak bevásárlási utalványt, akiknél személyesen meggyő zödést szereznek arról, hogy valóban szükség van a beszerzendő árucikkre. 2. Naponta többször ki fog szállni az ellenőrző bizottság egy-egy tagja és utánvizsgálja, hogy tényleg jogosit-c az utalvány az 00 %>-os engedménnyel a -vételre. 3. Ujabb íntézkedésig.nieg-tiltja a burzsoák részére utalványok kiadásai Ezután semmiféle kedvezményben nem részesülnek. 4. A falusi proletártestvérek is jogosultak az ötven percenttel leszállított üzleti oikkekre, ha beigazolják, hogy feltétlen sürgős szükségük van annak beszerzésére. At eddig kiadott, de bovásárlásra fel nem használt utalványok érvénytelenek. Helyettük a fenti pontok alapján ujat kell kiállitatni. (>. Az utalványt téntávál kell irni: A mennyiséget pedig betűvel és számmal jelezni. Mégnyugtatja az ellenőrző bizottság mind a munkás- és mind a k«tonaelvtársakat, hogy ezután illetéktelenek fíem-részesüthetnek a..leltározott olcsó árukból. Az ellenőrző bizottság tagjai a nemzetközi vörös ezredből : András Jenő és Bogáthy János. A munkástanácsból Tibola .József ós H <rváth Ferenc.
— Testvérgyilkos katona. Ejjeí árról értesülünk a\' rendőrségről, hogy Kellermann Mihály, aki a lövöldében teljesít s-olgálatot öccsét Kellermann Lászlót agyonszúrta. Kellermann László, aki a Mura-menti demarkációs vonajról jött haza- szabadságra, meg is halt A gyilkosság okát eddig nem lohetott megállapítani.
— Máthé-est. Tegnap este a volt Polgár Egylet nagytermében folyt le Máthé Gypla társulatának kabaré-cstólya. Az estély anyagi sikere nem volt tökeletes, amit csak annak a sok csalódásnak tudhatunk bo ami a. nagykanizsai közönséget ezen a téren érte Pedig a Máthé-társulat rászolgált volna a legteljesebb anyagi sikerre is. Máthé Gyulán az ezermesteren kivül Horth Helláert és Máthé Manciért lelkesedett legi\'nkább a közönség. A sablonos kommünikék hangját mellőzve azt mondhatjuk, houy a tegnapi estóly résztvevőinek összes művészi kívánságait kielégültek. Mindenki, aki tegnap este ott volt, ma estére is megváltotta a jegyét. Reméljük, hogy a közönség ma este már — amikor meggyőződött, arról, hogy komoly és tehetséges művészekkel van dolga — tökéletesen megfogja tölteni a nézőteret. ,
— A húsvéti sportünnepély. A sok szigorú parancsot, felhivást hirdető plakát között ma egy régen nem látott, kellemea ismerősre is bukkantunk a hosszú habor«után. * Nagykanizsai Torna Egylet Jelenti be a •port barátainak, hogy folyó há, 21-én húsvét
hátion délután a katona réten 10 számból álló atleticai propaganda mérkőzést és utánna a /.ákanyt Vasutas csapattal bemutató football-merkózést rendez. A verseny célja a városunkban eddig mostoha gyermekként kezelt sportéletet fellendíteni, tömegsportot nevolni. E tekintetben nagyon sokat kell még tanulnunk Kaposvártól, Szombathelytől, ahol a város által telesített gyönyörüjiályákon 3-4 egyesület is dolgozik. Az atlétikai versenyszámokra nevezni lehet Simonyi Sándornál (a Gazdasági Takarékpénztárban) és az Egyesü let keddi és péntek esti gyakorló óráin (Polgári iskola tornatermében)) 1919 április hó IS-ig. Nevezési díj, tekintve a propaganda célt — nincsen» A győztes és a helyezettek érdemdijjazásban részesülnek.. Itt említjük meg, hogy az Egyesület vasárnap d. u. 4 órakor és csütörtökön d. u. 5 órakor a katona réten nyilvános össztraininget tart.
— Kinevezés. A belügyi népbiztos a nagykanizsai anyakönyvi kerületbe Prlkler Gyulát állami anyakönyvvezető helyettessé nevezlo ki.
— A világhírű balleitáncosnő, Olga Desmond jálsza a lőszereoei az Urániában hétfőn és kedden, 14. és 1,5-én bemutatóra kerülő Ilimen, melynei cititc „A táncosnő kálváriája■"
— Jókai Mór örökbecsű regénye filmen. A Vllág-nagymozgő április hó 13, 14. és .15-én mulatta be Jókat Mór Az aranyember .entü 4 felvonásos filmregényét, melynek főszerepeit a legjobb művészek\' játszák.
— A klasszikus regénytár u| sorozatáról lapunk mai számához csatot bejelentőt olvasóink figyelmébe ajánljuk/
— A Délvidéki Szövetség tohoroz .. Vőrős Hadseregbe. A Délvidéken teljes erővel megindult a Vörös Hadsoregbe való toborzás. Az Első Bacskaí Vörösezred Kiskunhalason székel. Az első napon háromszáznál több vörös katona jelentkezett az ezredbe. A katonák nagy lelkesedéssel csaptak fel. A .Délvidéki Szövetség felkéri Bácska, - Bánát, Baranya, Somogy, Tolna, Csongrád, Csanád, Arad,- és Zala öntudatos proletárjait, hogy jelentkezzenek a szövetség irodájában (IV, Kálmán-utca 6 földszint I.) ahunnan minden kit a megfelelő vörösezredbe irányítanak.
— A Piros bugyelláris szereplőinek tiszteletére a vigalmi rendezőség holnap vasárnap fél 4 órakor a Szarvas-szálló tánc-helyiségében táncos teadélutánt rendez, melyre a tánckedvelő közönsége: ezennel meghivja.
. — Elveszített egy szegény asszony két kulcsot, kéretik a megtaláló ezeket a .Központ" kávéházban leadni.
— Elveszett a Zrínyi Miklós-utcától a vasútig terjedő útvonalon egy erszény, melyben 100 kórona es egy arany nyaklánc volt. Kéretik a becsületes megtaláló azt a „Zala-Népakarat" kiadóhivatalában jutalom ellenében leadni.
Ne zavarjuk a forradalmi törvényszékét.
A proletárdiktatúrának egyik föltétlenül szükséges és erős pillére a forradalmi ítélő törvényszék. ítél azok főlölt, akik ellenszegülnek a forraddlntí kormányzótanács rendeleteinek, vagy barmi más módon azon Igyekeznek, hogy a proletárok hatalmát megdöntsék, vagy meggyöngítsék. Ez a forradalmi törvényszék nem a régi kaplta-lisziíkus dllamrenflből kisarjadt Jog olaplán ítélkezik. Itélőbirái nein Is azok, akiknek nevelesét megfertőzte a burzsoá Jogrendszer, hanem oszláíyiudalos proletárok, munkások, katonák és töldinüves szegények, akiknek ítéletéi a legnagyobb emberi eszme, a világ proletárjainak éleiérdeke Irányit)«.
A proíetárlőrvényszéket állandóan za- ; várják munkaiéban. Akadnak sokan, akik a pro etárdiktaiurat arra akarlak felhasználni, hogy kicsinyes maganbosszujukat kltöllsrk s ezért a forradalmi törvényszéket elárasztják mindenféle feljelenléssel. Névvel és név nélkill, de Inkább név nélkül meglett, felle-IzntJsek yarntodaval feküsznek a forra\'dalml törvényszéknél s a proletár bírák\' Idejét el-
vonlák azok elől az Ügyek elől, amelyek a proletárdiktatúra megerősítésének szempontjából sokkal, de sokkal fonlosabbak.
Természetes, hogy a forradalmi törvényszék minden hozzája Intézett írást elolvas, de nem mqgcsufojása-e a forradalmi törvényszék Intézményének az, ha haszontalan s a\' proletár érdekel egyáltalán nem érintő ügyekkel zaklatják? Értse meg mindenki, hogy a forradalmi törvényszék nem arra valö, hogy önző magánérdekeknek állllsák a szolgálatába, még akkor sem. ha ez a magánérdek ügyesen el tud rejtőzni.
Sok helyütt azt hiszik, hogy mindenfajta denunciálással kedvében járnak a forradalmi törvényszéknek, pedig éppen ellenkezőleg áll a dolog és a proletárblrák módját fogiák lalálni annak, hogy az ok nélkül és a magánbosszuból árulkodókat megbüntessék. Szó van arról, hogy a névtelenül beérkező feljelenléseket csak nagyon kivételes esetekben veszik figyelembe s a névvel, de. igaztalanul vádaskodók odakerülnek a forradalmi törvényszék elé Azok tehát, akik prlvái céllalkra akarják felhasználni a forradalmi törvényszék Intézményét, nem fogták elkerünl bűnhődésüket.
A proletárdiktatúra első napjaiban, amikor minden egyébnél fonlosabb volt a munkásság uralmának megerősítése és a burzsoá ellenforradalom megakadályozása, természetesen nem lehelen aprólékosan megvizsgálni minden Ügyet,. Ma inár azonban biztos és erős alapon nyugszik a munkások, katonák és földműves szegények dlklaluráia és így a forradalmi törvényszékek utánna fognak nézni annak is, hogy nem fölöslegesen háborgatlák-e őket?
Mert mit Is jeleni ez a fölösleges háborgatás? Azt, hogy a forradalmi törvényszékek Igazságos, mindenben megfelelő intézményét \'diszkreditálni akarják, népszerűtlenné, gyűlöletessé akarlák tenni, ami olyan nyllyánvalóan el\'enforradalmí cselekedet, amelyért Iralálbllnlelés lár ki. A forradalmi törvényszékek feladata tiszta és világos: megbüntetik, elnémítják, lehelet-lenné teszik azokat, akik a proletár uralomra áskálódnák, de nem állanak szolgálatába a magánbosszunak, meg ha az a közérdek palástiéba Is burdolődzik. Mindenki, aki ellenforradalmi áskáíódásről értesül, azonnal siessen a forradalmi törvényszékhez, de tartsa magát távol az, akit nem kizárólag a proletárság szent ügye vezet, mert megégeti a kezél 1
Pártügyek.
A Tanítók Szakszervezete hoJjiap vasárnap délelőtt tiz órakor taggyűlést tart. — Előadó : Aczél Géza. Mindenki ott ott legyen. Flőadás után bizalmi testületi értekezlet
A Nagykanizsai Piaci Kiskereskedők szakszervezete .értesiti a csoport tagjait, vasárnap délután 2 órától befizetést tart. A be-flzotés alkalmával mindönki tartozik az ipár-igazolványt magával hozni a Munkásotthonban, az elnökség.
A Szabómesterek Szakcsoportja f. hó 13-án, azaz vasárnap d. e. 10 órakor fontosügyben taggyűlést tart, melyre ugy a férfi, mint a női szabómestereket ezúton hivja meg a Vezetőség. — . Felhívja a szociáldemokrata pártba belépett tagokat, hogy Kaufmann Mór elvtársnál az üzletben a tagdijakat befizethetik, a hol utólag tagkönyveiket átvehetik.
zala-népakarat-
191" április 13
APRÚ HIRDETÉS
Eladók nasyUslU amerikai mouth roks ; valamint tenyészképes faikakasok. Idi tojások kaphatók, Kazinczi-utca
Ply-ngton
\'ész-I99i
Ügyes leány, vagy asszony beját/nónel felvétetik, ki a kenyér készítést (f a háil munkát érti, 120 korona fizetés é/koszli/fl. Miltényí-ötkezde Kazlnczi-ut 53. sz. / v-jíu
OyermelJB^ keresek iJcgvételre.
Clm a kiad^^^nri. ~ \' V / 121«
lam^^e naf
— Zalatrfífye nagy falitérképe vászonra húzva, lécekkel ismét kapható Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében.
Felhívás
1223
a zala
negyei termelőszövetkezetek (voll Vadalmának) vezetőihez.
A wrmegyei gazdabiztosságnál segédtiszti szolgaira alkalmas jelentkezők vannak előjcgyezvc.Y\'cIkércni a vezetőket, ha Ilyenekre sztlkseg V.11Y a, gazdaságaikban forduljanak: Zalaegerszeg™ a vármegyei gazdabizloslioz, vagy a nagykltilzsal megyei gazdabizlossághoz (Városházi, e^ 15. ajtó.)
Horváth,
vm, gnzdablztoi.
13/919. sz.
Felhívás!
122,
Mindazon okleveles, vagy ennek hiái ban lő évi gyakorlattal rendelkező küli gazdákat felhívom, kik gazdalfctosi állásra pályáznak, hogy okmányaikkal «Isze-relten jelentkezzenekVa földmivelésüg* nép-biztosságnál Budapesten (Földm. pal#a 1. cm. 43) Jelentkezés minden hétfőn
Mindazon állás télküli ga^lik, kik a fenti képesítésnél ki*bb előtJmlmánnyal rendelkeznek és keves®b gyyorlattal, személyi ad.ataikaj közöljék íevelUBn vagy Zalaegerszegen a -vármegyei btmflrendező Bizottságnál, vagy Nagykanizsán a vármegyei birtokrendező Bizottságnál.
Nagykanizsa, 1919. április 11.
Horváth.
vm. K**aabistoH
F9ldmlv.lt.Ugyl Népbiztosság.
1401/1919.
Zalavári
A volt- trtkfíá\'igi telivér lóanyag"ír\' lása sz goruan cl utasítás a< Ősszel fosoknak ctk h tnlves tanácsoknal
1222
zdabiztosainak.
laságokban elhelyezett élőkre való fclhaszná-és az erre vonatkozó il tartozó gazdasági biz-\' in a munkás- és fold-adéktalanul kiadandó. Elvtársi tiszteletlel Horváth
Felhívás
mezőgazdasági üzemek vezetői!
Hivatkozással a Földmivelésl Nédfzlos-ság 2. F. N. sz. rendeletére, fellwom a nagykanizsai, keszlhelyl,\' pacsal, al^Blendval,

t/II Á nafl)tmfl>(fá»/ttlilz
V I LAvJ Sanas lülioii. Tflli74. n. Vasárnap, tílfiö, Ma Ijrllli H-í/t-h. 15-én
£3-
Jókai Mór (Vakbecsü re#íye. 4 felvonás. VasárnafXdélután /ól 3 órakor
ifjúsági djpkelőadás !
Előadások hétköznapokon 5 és 7 órakor vasárnap \'/a 3, 4, V«6 is 7 órakor.
A iísziharmat és a fürtparonospora
ellen egyetlen bevált szer a
Rézkén pör,
melyet fujtatással kell a s»lők nw lombjaira és fürtjeire juttaw. — LegfoVitosalijb a virágzás eMtt és közvetlenül \\itána ¿>oro»i. —
60 % kén és rózaüctartalom.
Árakg.-kint 16.— HL csonJgolás nélkül.
Az egyetlen beszerzési forrás:
a „Ip liaiMiltolf
(Budapest, V., Alkotmány-u. 29.)
m Ismét Kapható
Junó
szájvíz fog-
Nagykanizsa legolcsóbb bevásárlási forrása i
Kisfalud!
dlvatáruháza KAKAS hoz
Halló!
Halló
DRANIA aSai
Hátfőn, kedden. Aprltl» 14. és A é„
Olga Desmmld
a világhírt ballettáncosnyfelléptévell
A tánc)
dránV3 ftjfvonásban.
És a remete kisíró műsor.
Előadások hótkózoapokon : :> es 7 órakor Vasar- és ünnepen : ¿, 47«, tt ás \'orakor.
Harmat Simo
rőfös-
a Bazárban a TakaréNejérala elölt,
/
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Nagykanizsán korareggel házhoz hordva, vldékr. póstán kUldv.:......
Egy hóra 7-SU koron. Negyed évre H-50 .
Fái ......4S»-,......■,.-..„.-.......
Egész . 90-— . "
Kinek van hat»zn&lt
hanglemeze?
Regi vagy törött hanglemezeket] mig az anyaghiány tart, legmagasabb áron veszünk vagy cserélünk
WÁGN.E
u or.iág.z.rt. olt.m.rt .IsSr.ndü ¡Rágy.r hangszer és beti«l6gé|> nagy 1 ruház. Budap.st, Jóx.al-kOrut IS. riók: IX , Hád.y-utca 1«.
""tWl« <»0O koronáig. - *r|.0,..k |„.,.„,

XLVI. évfolyam.
ttagykanlssa, 1818. Aprilla |5. Kedd.
87. izáni
A pártvezetőség 16-án szerdán a Caslnóban gyűlést tart.
A mjinkástanácsok feladata.
A munkástanácsok feladata cselekedni cs nem fecsegni. A proletár állam-épületnek ezek a pillérei, ezek a képviselőtestületei arra valók, hogy a forradalmi uton megszerzett politikai hatalom elnyomó és fékentartó erőszakát gyakorolják. Egyben az uj társadalmi rendnek a csirái, amikből szervesen nőhet ki a kommunista társadalom második fokának demokráciája.
A. proletariátus a munkástanácsok utján kormányozza önmagát, és egyben; mint uralkodó osztály az egész társadalmat. A munkástanács hatalmi szerv, törvényhozó szerv. De kell és a proletariátusra nézve életbevágóan szükséges, hogy a munkástanács végrehajtó szerve is legyen meghozott törvényeinek. Végre . kell hajtania a torvényeket, az államhatalom két legfőbb feladatát egyesítenie kell, mert. különben uj\'büiokrácia alakul ki, amely kiemelkedik a társadalomból és újra élősdi, különélő testet fog alkotni a társadalmi test fölött.
\' A munkástanácsnak dolgoznia kell. A tanácsrendszer céjja és nagy jelentősége éppen abban\' áll, hogy a leg-kiterjedtebb helyi önkormányzat mellett <1 ív%centraiizúltnbb államhatalom gyakorlását teszi lehetővé. A helyi munkás-.. tanácsúk \'a helyi jelentőségű ügyekre nézve. a. legfőbb hatalom: belőlük alakúi-ki \' választás utján az országos ügyekre nézve legfőbb ■ .hatalom, n tanácsok kongresszusa. A proletariátusba eresztik tehát gyökereiket a képviselőtestületek. A helyi munkástanácsok végrehajtó bizottsaga a? egész munkástanáccsal a legszorosabb egyiUtmunkál-kodásban kell, hogy maradjon. Az a néhány ember, akit a helyi munkástanács legfőbb Ugyvívőkül jelöl meg, tulajdonképpen ezzel kiemelődik a proletariátus dolgozó testéből és a proletariátus önkormányzatának végrehajtója, hivatalnoka lesz. Éppen ezért ezerszeresen fontos és •jelentőségteljes a szoros együttműködés. Nem szabad elkülönülniük a végrehajtó szervéknek, nem szabad beállanía annak, hogy a szovjetek végrehajtó bizottságai külön életre vergődjenek a szovjeteken belül, nem szabad, hogy a végrehajtó bizottságnak kiilon ceijái legyenek. Ezért fokozott éberség szükséges és az éberség szükségességének belátása.
A tanácsok valóban dolgozó testület legyenek. A magyarországi munkás-
mozgalomban nagyon divott eddig a szavak forradalmisága. A munkásság igen sökut hallott a forradalomról, a világmegváltásról szónokolni, de forra-dalmiságát cselekedetekben gyakorolni még nem próbálta. .Most ezt kell elvégezni. A magyar proletariátus akkor teljesiti ma a nemzetközi forradalom iráoti kötelességét, ha erős és energikus munkával megszilárdítja idebenn diktatúráját, ha haladéktalanul hozzákezd a dolgozók
társadalmának megápíteséhez,—------------~~
Számtalan akadály, számtalan nehézség meredezik ezen munka elé. A munkástanácsoknak meg kell birkóztíiok az élelmezés millió kérdésével, a leromlott termeléssel, a burzsoázia szabotáló kísérleteivel... De minden, nehézségen és akadályon kercssttü! meg ls kell bírkózniok. A proletarforrgalom sorsa fűződik ehhez a munkához. A magyar-
országi fórradalom vívmányainak biztosítása az ellenforradalommal szemben ás a forradalom átplántálási munkájának sikere függ tőle. A munkástanácsok ezt tartsák szemük előtt. A világ, proletárjainak tartoznak felelőséggel munkájukért. i-gységet, céltudatosságot, forradalmi szellemet kell dokumentálniuk. A magyarországi tanácsköztársaság ma Hírítér-landja a világförradalomnak. Erre gondoljanak. És arra, hogy ezta nagyszerű feladatot csak. ugy .lehet, teljesíteni, ha ez a llinterland kemény és biztos talajú; ha forradalmi szolidaritásban tömörülnek a tömegek és ha ez a forradalmi szolidaritás hatja át a tömegek önkormányzatának teljesítőit: a munkások-, katonák- és parasztszegények tanácsait. Az á tudat kcllr-hogy áthassa őket, liogy az ő munkájuk téglahordás a világforradalom épületéhez. \'
Vörös katonák I
fegyelem nélkül a forradalom netn\'3egyéb anarchiánál. A forradalmi fegyelem az az alapzat, amelyre a forradalom alkotmánya felépülhet. Minden forradalomnak, amely nemcsák győzni, hanem élni és berendezkedni is akar, legelső kelléke egy egységes, szilárd, Itarcrakész, vu-sfegyelntií hadsereg. A hadseregnek kell sakkban tartani az ország belsejében azokat az elemekei, amelyek nem tudnak és .nem akarnak belenyugodni a változhatatlanba. Ha forradalmunk elemi ereje alatt be Is adták a derekukat, sokkul lobban szeretnék visszacsinálni régi uralmukat, sokkal jobban beleélték magukat gazdasági politikai és katonai zsarnokságukba, semhogy erről könnyen lemondanának.
pzért van szükség forradalmi vöröshadseregre, amely a dúskáló burzsoá!, a dúsgazdag henye mágnást, az élősdi dzsentrit és a szolgálalukban álló papságot és bürokráciát minden reményéről leszoktassa. Szükség van rá, hogy lecsapjon és lehetetlenné tegyen minden olyan- támadást, am&íy kívülről akarja veszélyeztetni a forradalmi proletár-uralom kivivőn eredthéiiyéif.~A"ífnak á báaséfégnek, amely erre-WTmy Mndulia vállaik». - ■ zoíl, minden egyes emberében és egészében tökéletesnek kell lenni, hibátlan, tökéletes forradalmi példányokból kell összeválogatni ezt a hadseregei. Testileg, lelkileg, s/ellemi-leg és erkölcsileg ki válónak kell lennie a forradalmi hadsereg minden egyes katonájának. A vörös hadsereg minden egyea katonálanak , őriznie kelf aj egész.forradalmi .hadsereg erkölcséi és szeplőtlen becsületét. Oondoskodnl kell arról, hogy aki nem a Vörös Hadseregbe való, azt onnan eltávolítsák. Az a katona, aki kivülről-belülről nincs acélból, összeroskad a forradalom vasfegyelme alatt. Az Ilyen gyengéknek a ml hadseregünkben nem lehel helye. Vak és feltétlen fegyelmet kövelel a hadseregtől mindnyájunk ura: a forradalom. Mindnyájan az ő vllágfelazabadltó és népboldrgltő halalmát szolgáljuk. Az is, aki parancsol a. vörös katonának, az Is, akinek a vörös katona engedelmeskedik. A mihádsérégTfnR h proletárok osztályhadserege. Parancsnókai melleit ott állanak Q pott.r. ., likai megbízottak, ugy. hogy a vörös hadsereg minden egyes katonája a tanácsköztársaság parancsát követi. E parancs szigorú, mint a proleiár ökle.
A vörös hadsereg fegyelme nem lllr eí/enmondást, sem habozást. Aki a fegyelmei.sérti, az ellenforradalmár.] A ló vörös katonának minden parancsot híven teljesíteni kell. Nemcsak magái vizsgálja meg a vörös kalona, de arra Is flgyellén, hogy minden ballársa Igy cselekedlen. Az öntudatos vörös kalona tartózkodik minden kicsapongás/ól, nem részegeskedik, meri a szesz ellensége a test és a tétek egészségének: nem lop, nem rabol, nem duhajkodik, nem érezteti fegyveres ereiéi védtelen gyengékkel szemben és ha megtudja valamely bajtársi hasonló botlását, gondoskodbi köteles róla, hogy ilyenektől a vörös hadsereg megstabadulion és forradalmi törvényszék eíé kerüljön.
A magyar tanácsköztársaság a legnagyobb gonddal válogatta össze a vörös hadsereg kálonált. A magyar prolelárságnak dicső testőrsége e hadsereg. A forradalom vívmányainak megvédésére össze kell fognia a vörös katonának és a polgári proletárnak és akkor nem lesz a pokloknak olyan hatalma, amely a magyar tanácsköztársaság épületéi meg tudja Ingainl.
Vörös katonák 1 Nem hódító célokra, nem más proletárok lelgázására, nem a nagy vagyon védelmére, hanem a proleláruralom védelmére kérlük Ifjusóglok ereiét, lelketek tiszta ragyogását. Ezérf tiszteltünk- meg- -benneteket a legnagyobb bizalommal, amikor a vörös hadseregbe befogadtunk benneteket. Tí vagytok a világ sarából arany-világot gyúró forradalmi eszm« erele, hatalma»Vörös Katonák I Fegyelmei követel lőlelek a forradalmi kormányzótaná&t. •
Kun Béla 9. k., Szántó Béla s. Ii., Btihm Vilmos s. k., Fledler Rezső s. k., Halbrích József s. k
ZALA-NÉPAKARAT
1919. április lfc
A bolsevizmus diadalmas előnyomulása
Szegednél felsőbb parancsra vonultak vissza a szerbek. — Semleges zóna a Maros mentén. — A franciák közt Is terjed a bolsevizmus. — Szegeden megtörténtek a szovjetválasztások. — Szerbiában küszöbön a proletárdiktatúra.
Budapest, április 14. A »Vörös Újság* jolenti: Ma már tisztán és határozbttan állapítható meg, hogy a tegnapelőtt délután Szegődén lefolyt események törvényszerű bizonyságai a bekövetkező szerb forradalomnak. A szerbek magasabb katonai hatóságtól kapott parancs alapján szüntették mag a frontot és a hld megszállását. A szerb katonaság elvonulásának kézenfekvő magyarázata az, hogy az antant Újszegedet és a marosmenti területnek a szerbek által megszállva tartott részeit semleges zónának jelentette ki. A-szerbeket» ezért váltották fel franciák. Emellett szól a szentesi direktóriumtól származó amaz értesülés is, hogy nemcsak Újszeged alól vonták vissza a szerb csapatokat, hanem Makót is kiüritettók ós mindenütt sietve vonták vissza őket Szegedtől Szőregen át ősósanádlg. A szerbek mindenütt eldobálták fegyvereiket, amelyeket a franciák szedtek össze. A franciák változatlanul megszállva tartják Szegedet, de járőreik azt beszélik, hogy 2—3 nap óta nem lehet franoia katonát látni az állásokban : mindenütt spahik vannak. A francia katonák eltávolításának oka az, hogy a franciák közt is rohamosan terjed a bolsoviki szellem.. A francia katonák sapkájának bélése alá elrejtve mir több ízben találtak vörös forradalmi szalagokat. A türelmetlenség .mind n\'rfgvobh mértékben terjed köztük. Ennek oka az, hogy a francia katonák tudatára jiltottak a. magyar proletárforradalom jelentőségének és nem értenek egyet a francia imperialista érdekekkel, amelynek szolgálatában állanafc. Szegeden viszonylagos rend és nyugalom van. A szerb katonaság demonstrációját a lakosság kitörő, lelkesedéssel fogadta. Francia részről ujabban nagyobb gonddal ügyelnek a város ellátására. A franciák nem gördítenek akadályokat a forradalmi kormányzótanács szocializáló rendelkezéseinek végrehajtása elé. A megszállott Szegeden hótfön folytak le a szovjet választások, amelyeken a forradalmi kormányzótanács rendeleteit pontosan be tartották. Egy Belgrádból négy nappal ezelőtt megszökött cukrász a szerbiai viszonyokról á következőket mondta:
«—»-•A köztársasági «szme erősön elterjedt Belgrádban, a munkások és katonák pedig a kommunizmus igazságaitól is át vannak hatva. A sierb tisztek közi e^yre több a kommunista: a sovinisták Sándor régens közvetlen kör; nyezetében vannak. A munkások tel vannak készülve, hogy logközelebb általános sztrájkba lépnék, hOKv megvivjék a döntö hiroot a mai tarthatatlan rendszerrel. A kaionák közt mind kevesebb a sovénérzelmü: harci kedvüket, amelyet tisztjeik a hosszú háborúskodás után nüc amugyis is.csak...erőszakkal tudtak fenntartani, végképp lelohasztotta a hir, amely szerint Wílson levelet intézett Sándor régenshez, amelyben közölte, hogy semmiféle imperialista akciót nem támogat.
A házbéruzsora
letörése.
A lak Antii ztoflNág; felhívást*.
„ Hajlékot a hajléktalan proletároknak." Ez a jelszava a nagykanizsai lakásbiztosságnak, mert Nagykanizsa proletárságának megszámlálhatatlan szenvedése között a legsúlyosabb a lakásnyomoruság
Kötetekre menne annak a rombolásnak • a vázolása,-melyet a házbéruz^ora a proletárok legértékesebb javaiban, egészségében és, erkölcseiben vitt véghez.
A házbérözsorások és kitartottjaik, kik a városházán uralkodtak, lehetetlenné tették, hogy kellő számú ház épüljön és ezzel az üres lakások száma megnövekedjék.
Tudatosan rossz közlekedési politikájukkal elérték, hogy Nagykanizsán ne legyen veszélyeztetve a háziurak monopoliuma és igy a lakósságot kiuzsorázták a kevés és drága lakással, miáltal a legborzalmasabb viszonyokat létesitottek, ugy hogy Nagykanizsán a túlzsúfolt lakások a tüdővész és cr-kölcsi romlottság fészkei voltak. Hogy ezt elkerülhessük, felhívom a lakókat ós tulajdo-. nosokat, hogy az ilyen, az egészségre és erkölcsiségre ártalmas lakhelyeket a lakásügyi biztossághoz haladéktalanul jelentsék be, akik pedig ezen felhívásnak eleget nem tesznek, azokat forradalmi törvényszék elé állíttatom.
Panasz érkezik továbbá a lakóktól a háztulajdonosokra, hogy a lakbért nemhogy leszállítanák, sőt felemelik, miért is figyelmeztetem a háztulajdonosokat, ha ilyen visz-szaelesek tüdomásómrá jutnak, őket a forradalmi törvényszék elé állíttatom, egyben elrendelem, hogy a lakbérek május 1-től kezdve husz Százalékkal leszállitandók, mire a lakók figyelmét ezúton felhívom.
Felhívom egyben a lakókat\' és lakástulajdonosokat, hogy az összes raktárakat azonnal jelentsék e helyre.
A lakáskeresőket pedig figyelmeztetem, hogy a la.kásbiztosság munkaköre nagyon megnehezedett, miért is addig legyenek türelemmel. míg több lakással rendelkezünk s hiába ne zaklassanak bennünket, hiszen mi nem ismerünk fáradságot, csak egy kis türelmet ¡(érünk.
Polay lakásbiztos.
Az üzemek éc* vállalatok szocializálása a forradalmi kormáuy-zótanács feladatit. Egyéul szocializálás cnak zavart okoz és az ellenfoiradaluiat\' Hzolgáljfl.
Az uj iskola
legyen vigasztalója\' mindazoknak, akiknek
életet a régi.....rend megrontotta. Azt »a
töméntelen fájdalmat, kárt, megaláztatást és sok egyéb szenvedést, amelyet a kapitalizmus rótt minden dolgozóra, karpótolja a jövő reménysége. Ennek a reménységnek a\'legbiztosabb alapja az uj iskola. Mi volt eddig az iskola 5 Gyermeket kínzó és elrontó műhelye a" kapitalizmusnak Ide fogták be elsösorbun a lélekben és tcstb\'en egyaránt hajlítható ifjúságot, hogy megianitsák minda embertelenség tiszteletére, amelyet a magántulajdon gazdasági rendszere a zsarnokok hatalmának alá-tagitftsziására kigondolt.. .Megtanították . hogy vakon kell az „isteni rend" tiszteletében, hinni, amdly rendnek alapja, gerince az volt, hogy a nagy tömegek dolgozzanak, nyomorogjanak és pusztuljanak a kevesek biztos jólété" cskörláflán\' H\'átalmá\'érdekében
Megtanították arra, hogy amikor ezeknek a keveseknek az érdokéről van- sfcó, akkor, a bün, amelyet ezért elkövetnek, erénnyé magasztosul, akkor szabad gyilkolni, szabad rabolni, mert a legfőbb erkölcsi törvény-, hogy azok^ akik a nagytöbbség .kjszipQ|y,p^á.sá.t!ól meggazdagodtak, ínég gazdagabbak legyenek és még inkább kizsákmányolhassák a dolgozókat és hogy azok, akik a sokaságot szolgaságban tartották, még hatalmasabbak legyenek és még nagyobb mertékben gyakorolhassák az elnyomást. A szörnyűségek tárháza volt, amit a régi iskola a vallástan, a történelem, az irodalom es egyéb tantárgyai segítségével a lelkekbe plántált. Azok, akik folyton panaszoltuk, hogy a gyermekek milyen nagy sokasága marad iskolázatlanul, látva a burzsoázia lelket ölelő iskoláztatási rendjét kétségbeesve kérdeztük önmagunktól, hogy vájjon nem volna-e még jobb a gyermekek lelkét megkímélni ettől a megrontástól? Megdöbbentő volt az az arán)\\ amellyel az iskolaévek számával kapcsolatban emelkedett az ifjúság mesterségesen szított megvetése a munkával szemben* és ezzel az\' elnyomás""hajlándóságá a kiszolgáltatottakkal szemben és lelketlen kíméletlenség a dolgozókkal szemben.
Az iskolába eresztette le gyökerét a régi rendszer. Innen szivta magába az erőt, ez növelte naggyá a gazdagokban az erőt, ez növelte naggyá a gazdagok önzését, ez tette
kérges szívüvé a jövendő hivatalnokokat ég az tette engedelmes rabszolgáivá a dolgozé-kat. Amint a régi rend az iskolákban rakta le vipera tojását, ugy fogja itt elvetni az uj rend a tiszta emberiesség, a szahadság, a bo\'dog. ság és boídogitás eszméjét. A multak történetének igaz feltárása, a társadalmi viszonyok helyes megismertetése, egymá$ őszinte megbecsülése, az egész emberiség együvé tartozása : ezek lesznek az uj iskola céljai. Nem egymás elnyomáséra, hanem egymás hasznára fogja az iskola a jövő nemzedéket nevelni A bekövetkezett világrérid megtisztult levegőjében szebb, jobb emberiség fog fejlődni Ennek a jövőnek a szempontjából az a tény, hogy a proletár uralom kezébe vette az ifjúság nevelését, fontosságban egyenrangú mindazzal a bátor és nagyszerű cselekedettel, amellyel aburzsoázia uralmát megsemmisítette!
Kun Béla apja.
Megiriuk azt a hírt, hogy az oláh bojárok imperialista hatalma a bolsevizmus-ló! való kétségbeesett rettegésében elhur-collalta Kun Béla elviársnak Erdélyben lakó családját. A kapitalizmus gazságaira minden tekintetben jellemző ez a legújabb aljasság, mely élénken bizonyilja, hogy a proletárdiktatúra csupán enyhe rendszabály ahhoz a mindenre kész undok terrorhoz képest, amit a kapitalizmus alkalmaz rablóhátalmának megvédésére. Kun Béla 72 éves apját és 68 éves édes anyját, akiknek a politikához semmi közük nem volt, Romániába hurcolták el, ho^y ezzel Is nyomást tudja nak gyakorolni a lánglelkü bolsevik! vezérre, aki rajongó szereieltel csüng munkában és szegénységben megvénült öreg szülőin. Elhurcolták ezenkívül Kun Sándort, a népbiztos öccsét és húgát is.
Az öreg Kun bácsival legutóbb 1915. év telén találkoztam Kolozsváron. Este volt, esett a hó gyönyörű nagy pelyhekben a Wesselényi Miklós-utca régi házaira. A katonazenekar vidám hangjaira állt meg az utca\'népe, a 21-es honvédek menetszázada vonul! énekelve az állomás felé. A kolozsvári újságírók egyik volt drága kollégáját, az örökké vitatkozó, mindent szidó és mindennel elégedetlen Kun Bélát kisérlük ki a vonathoz. A menetszázad elején, az első szakasz után masirozotl Kun Béla a széles vállú önkéntes káplár, hálán a hatalmas hátizsákkal. •
A kalonabanda gyors indulói jászolt, amelynek hangjaira a masirozás tempóia mindig gyorsabbá vált. A csapat ulán siró oláhasszonyok mentek, fiatal kolozsvári lányok, civilek és szorosan fogták a vágóhídra küldött fiatalemberek kezét. A katonák énekeltek, az asszonyok sírtak, a katonabanda őrült lármával - ordltolta a. halál, a pusztulás, az árvaság, a nyomor vig dalait és csendes, halk pihékben hullott a hó.
A rohanó menetszázad oldalán ment fia után az öreg Kun bácsi Is. Helven évével alig bírta o fiatal legények maslrozásá-nak tempóját, meg-megbotlolt a havas kövezeten,nagy csontos* . kezével görcsösen . fogta Kun Béla kezét, piros volt az arca. lihegett a fáradtságtól, de ment gyorsan fáradhatatlanul, makacsul, szeretettel, el szántan, ment a fia után.
—-1 Üljön egy kocsiba édes apám, majd az állomáson megvárom — kérlelte Kun Béla az öreg urat — ott úgyis lesz idő.
Kun bácsi hajthatatlan maradt. Még görcsösebben, még szorosabban fogta meg az önkénles káplár kezét és a hosszú Ferenc József-uton kikísérte fiát az állomásig, fülölte hetven éves öreg testet az apai szereiét szent \'melegévet.
Az állomáson alig beszélhetett a fiává\'. Egy hadnagy Jött. alig engedle, hogy el-bucsuzzunk Kun Bélától, durván rákiáltott és Kun Bélát a vaggonba zavarta. *Az öreg Kun bácsi sirva maradj olt az. állomáson.
vígasztalain! próbáltam:
— Ne féljen bátyám, nem lesz semini baja Bélának. Van neki esze elég, majd vigyáz magára.
— Dehogy vigyáz, dehogy vigyáz. Nem olyan ember az. Itthon is mindig 6 vejette a tüntetéseket, mindig ő állott a
1918. április 15.
ZALA.NÉPAKARAT
A dolgozó nép házét és földjét a szocialisták nem veszik el.
csündőrőrnagy elölt, mikor Tisza Itt volt, akkor Is csak az Isten csodála, hogy le nem lőtték, 6 vezette a munkásokat, nem törődik ő az éleiével, attól félek, hogy ő a háborúban Is mindig elöl lesz.
Kun bácsinak Igaza volt. Kun Béla, mlg fogságba nem került, mindig elöl volt a fronton. Csak sebesüllén |ött haza, mihelyt felgyógyult, ment vissza a frontra. Nem lógott a kórházakban, nem udvarolt senkinek, nem kért senkitől szívességet. A kölelességtudás, a harc, a küzdelem tüze égelt benne,
Pár hónap múlva megjön a hlr Kolozsvárra, hogy a kél Kun fiu, Kun Béla hadapród és Kun Sándor zászlós kapott arany vitézségi érmei. A hazajövő katonák csodákat beszéllek o két Kun fiu bátorságáról.
Kun Béla hü maradt önmagáljoz, amilyen rellenthelellen bátor volt a harctéren, olyan Imponáló bátorsággal harcolt Pesten is a prolelárlátus szent eszméiééri és olt a burzsoázia ellenséges várában Is bálran qézell szemébe annak a halálnak, amely a burzsoázia jóvoltából minden utcasarokról leselkedett reá. Aminlhogy nem iledt meg a kozákok pikájától, ugy nem félt ő a felheccelt rendőrprolelárok puskalusától sem, amelynek csapásai után a magyar burzsoázia boldogan sóhallolt fel: Végeztünk vele I
Kun bácsinak igaza volt. Az ő fia elől lesz mindig, ahol harc folyik az Igazságért és amelyik eszmének ilyen harcosai vannak\', mint Kun Béla, az győzedelmeskedni fog azokon n gazembereken Is, akik hetvenkét eves ártatlan emberekel rabságba hurcolnak.
N. K,
áiíREK
NAPTAR
A nap kél 5 óra. 15 perckor, nyugszik 6 óra 41 perckor.
A hold kél délután 3 óra 2 perckor, nyugszik éjjel 3 óra 23 perckor.
— Havas Hugó — a belügyi népbiztos helyettese. Landler Jenő elvtárs, belügyi-és közlekedésügyi népbiztos Havas Hugó elvtársat, a nagykanizsai direktórium ügyosztály vezetőjét\' a belügyi népbiztossá^hoz rendelt« be. Havas elvtárs feladata Landler népbiztos elvtárs helyettesítése\' lesz, ügyköre pedig teljesen fedni fogja Landler ügykörét. Havas elvtárs első-teendője...a belügyi .népbiztosság újjászervezése lesz, ugyanis a belügyi népbiztos az egész régi bürokrata belügyminisz-^ teriumot feloszlatta. Havas elvtárs e hó 23-án foglalja el hivatalát. — Havas Hugóban városunk egyik legképzettebb és legkiválóbb emberét, pártunk pedig egyik legagilisabb és legnagyobb tudásu harcosát veszíti.el..-Havas elvtársnak múltban kifejtett működése nem szorul bővebb kommentálásra: az igaznak és a szépnok volt mindig önfeláldozó harcosa. Uj állása csak elismerése kiváló képességeinek, melyek őt már régen nagyszabású feladatok megvalósitásárá hivták, de a kapitalista rendszer természetesen őt is — mint mindenkit — elgáncsolta. Kinevezését a város egész lakossága osztatlan, nagy és lelkes örömmel fogadta.
— Figyelmeztetés! Fi évi április hó 14-ről április lö-re hajló éjjelen éjfél Után 2 órakor a nyári időszámítás lép életbe. Április h5 15-én hajnalban 2 órakor az órák 3 órára
\' előreigazittatnak s ez időtől kezdve a vona tok ezen uj időázámitás szerint közlekednek. A Dé lvasut üzletigazgatósága.
. - C4 A tegnapi választások. A városi é« »egyei tanács tegnap este tartott1 ülésén • a tanácsok országos *ongres<zu dnak tagjaiul Sneff József, Wugrlr.ecz Károly, Marvalics József, Fodor Imre, Reiter Ernő, Havas Hugó, Tamási Káioiy, póttagokul: Polai János, Boa József és Keglovich István elvtársaiét válasz-
totta meg egyhangú szavazással. A megyei direktóriumba: Sneff József, Brónyar Lajos ós lálos József elvtársakat választották meg. A megyei intéző bizottság tagjai Sneff József, Marvalics József, Wugrinccz Károly, Polai János, Tálos József, ifj. Plander Boldizsár, Bronyai Lajos, Földes Miklósné, Földes Miklós, dr. Fodor Aladár, András Lajos, Elek Mór, Dávid István, Jaberics Lajos, Pál Sándor. Vajda Lajos, Fehér Sándor, Mavlin József, Nóvák Ferenc, Bezerédy Ferenc, Dandy Ferenc és Keglovich István elvtársak lettek.
— SzabadonboctáJtJák a kapitalista rendszer elítéltjeit. A kapitalista társadalmi berendezkedés alávaló arcátlansággal hozta sorra a maga védőtörvényeit, de egyszersmind belekényszeritette a proletárt abba, hogy ezekkel a törvényekkel összeütközésbe kerüljön. Elitcltc a proletáranyát, aki, hogy gyermekeit az éhenhalástól megmentse, el merte venni a más „tulajdonában" levő élelmet; börtönbe juttatta a proletárgyercket, akit rékényszeritett a züllés útjára, amikor tanulás és a lélek csiszolását a tőkések kiváltságává tette s igy tovább börtönbe juttatott mindenkit, aki leges-legszentebb magántulajdont meg merto sérteni. Ezen égigkiáltó igazságtalanságon segit a nagykanizsai direktórium és á forradalmi törvényszék. Holnap a forradalmi törvényszék elnökéből és vádbiztosából, valamint az államügyészből álió bizottság fogja végigjárni a fogházat, hogy a kapitalizmus áldozatait szabadon bocsássa. ,A bizottság minden fogoly ügyét vizsgálat tárgyává teszi s annak eredménye szerint dönt a szabadonbocsájtás kérdésében, A forradalmi törvényszék által ell-* tőitek sza^adonbocsájtásáról természetesen szó sem lehet.
— A szocializált üzletek volt főnökei és ezek ellenőrző munkástanácsainak tagjai folyó hó 15-én este 7 órakor jelenjenek meg
. a Nagykanizsai Takarók helyiségében, ahol a szocializáló népbiztos politikai megbízottja értekezletet tart a termelés folytatásának lehetőségéről. Termelési biztos.
— Méhészek összejövetel^. Nag\' zsán és a gazdasági forgalmi viszonyol^folytán ido tartozó területen méhészkedő mrsaim óhajának engedve, felkérem n\\ érdelmídőket, hogy az okszerű méheszkcvAs g>wKorlása, ismertetése ós terjesztese, valamintf zen cél elérésére szolgáló eszközök éslmó*)k megbeszélése végett f. hó 21-én (hfc.vft hétfőn) Nagykanizsán, Zrinyi-utca 2. sm|alatt letó irodahelyiségében megjelenni szitlskedjen#.
.-Méhésztársi üdvözlettel: dr. Hoch Oszkár #
— Eljegyzés. Farkas Bözsikét elegyzte Viola Gyula Nagykanizsán. #
— Házasság. Folyó hó 12\\án NajwlMni-zsán házasságot kötött Varga Laj¡S^c^akdcs
Mariska.
— Felhívás. Az összes fodrásznőjiet és iparigazolvány \'nélküli borbélyokat fe^íivjuk, hogy f. hó 16-ág, szerdán este fél ^>rára az Ipartestület helyiségében jelenjofek meg. .Egyben figyfilin.e^lptjüV a,borbél^zlet tulajdonosait a .zaróra pontod betajrasára. — Az elnökség.
— Az Általános Fogyasztási Szövetkezet értesíti tagjait, hogy az Első Magyar Álialános Biztosító Társaság palotájában (Csengerí-ut) fióküzletet nyitott, hol a Csengeri, Teleky és a többi közelben lévő utcák lakói
I vásárlásaikat megkezdhetik. Továbbá értesítjük tagjainkat, hogy május havi cukor f. hó 15-tŐl kezdve, mindkét üzletben kiosztásra kerül. Az Igazgatóság.
— Budapesten megszűntek a luxus-temetések. A temetkezési vállalkozók a halottak eltemotéseert a dolgozó proletárság anyagi erejét messze meghaladó és a szolgáltatásokkal arányban nem álló költségeket számítanak fel. Addig is, mig a teljesen ingyenes temetkezés megvalósul, a főváros nép-biztossága rendeletet adott ki, míly szerint a mai naplói kezdődően a főváros területén a volt árvizsgáló bizottságnak mult évi november 7-én 9800/1918. szám alatt kelt rendeletével megállapított típustemetésen kivül más temetést rendezni nem szabad. A tipusteme-
tések után a hivatkozott rendeletben megállapított dijakon kivül más dijat felszámítani nom lehet. A sírboltba való temetéseknél a típustemetés költségeihez csakis a három osztályba sorozott koporsóárak között mutatkozó különbözet számitható fel. Az e rendelkozés ellen vétőket forradalmi törvényszék elé állítják.
— Zárva maradnak az üzletek. Az
üzleti biztosság közli, hogy a további intézkedésig az üzletek zárva maradnak. Az üzleteket tehát ma sem szabad felnyitani.
megyei szovjet Kanizsai tagjai.
A nagykanizsai Munkás-, Katona- és Paraszttanács szombat este tartott ülésében a megyei tanácsba a következőket választolta meg: Sneff József, Marvalics József, Szamu-elly Ottó, Vugrinecz Károly, Polai János, Posner Izidor, Popp Ernő, Tál08i Lajos, Balázs János, Rauch Ferenc, dr. Havas Hugó, Brónyai Lajos, Adler Béla, Földes Miklósné. Béck S\'ofna, Földes Miklós, Tenner József, dr. Fodor Aladár, Szenes Dezsőné.lfj. Plander Boldizsár, László Vilmos, Kleinfeld Ignác, Kollarics Imre, Tálosi József, András Lajos, Dömös Gyula, Plander Boldizsár, JabericVLajós, Kar-czag Rezső, Tibolya József és Hoffer Karolin elvtársakat.
Aki az orazágot az ellenségtől meg akar|a szabadítani, aki azt akarja, hogy minden ember boldog legyen, az belép a vöröa hadseregbe. -v
Pártügyek.
Felhívatnak az alanti szakszervezetek, hogy április hó 16-ától kezdve a Uosenberg Salamon féle üzletben (Pollák bőrkereskedés mellett Fő-ut) a részükre kiutalt áruk átvétele végett megjelenni szíveskedjenek.. Mennyiség ugyanott megtekinthető. Fűtőház, forgalmi szomélyzet, Déli Vasút Raktár, mérnök osztály, nyugdíjas vasutasok, párttitkárság, kereskedelmi alkalmazottak, vas és fémmunkások, 1-ső Swámu posta és távirda hivatal, mo^gó posta, posta és távirda altiszt szakcsoport, famunkások, hadikórház, tanítók szakszervezete, cipész és csizmadiák, szakszervezete. Pátria pótkáyégyár, szabók ós szabónők szakszervezete, szobafestők és mázolók szakszervezete,\'molnár és malommunkások szakszervezete, villamos üzemi munkások, bőrmunkások, Kéményseprők, Miflpari rhuhkásök, borbély és fodrász munkások, rendőr alkalmazottak, könyvkötő csoport, fejmunkások szakszervezete, magántisztviselők szakszervezete, épitő munkások seakszerv, ácsmunkások szakszervezete, élelmi ipar munkások, reáliskola, tárház, sörgyár.
Kereskedelmi alkalmazottak, kik f. évi
március hó 15-ike előtt munkanélküli segélyben részesültek a szakszervezet titkári irodájában. sürj£Ő$.en. jeleptk^.zenek.. Jelentkezni lehet -IC-án délután 5 óráig.
Famunkáscsoport szerdán oste fél 6 órakor tartja meg a rendes havi taggyűlést. Kérjük a tagok pontos megjelenését. Vezetőség. m
A párt vezetőség lü-án szerdán a Casi-nóban gyűlést tart.
~~ Nyilt-tór.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönségei, hogy lakásomat Zrínyi Miklós-u. 26. szám alól Zrínyi Miklós-u. 35. szám alá, Bazárépület. Il-lk udvarba helyeztem ál. A- Egyben maszirozást Is elfogadok. X
Kérem továbbra is szíves pátlfogásakat s vagyok ( [
teljes tisztelettel F«hn irnoldné.
Vf" •
ZALA-NEFAKARAT
1918. ípriKs 15
APRÚ HIRDETÉS
önálló Iparos vagyok, \\\\ijMsig lé íjából megismcrkedni!t\\£gy n\'íwtn ív /örüli gyermekiden özvegy IMwpRyal. — JTevcIet Mrek Iparos c(mre a kiadóba. f 1228
Egy benzin motor eséplőver kedvező áron eladó VőrDsmartl-u. 37/^száy alal\'.
— Zalamegye nagy falitérképe vászonra húzva, lécekkel Ismét kapható Fischet Fülöp Fial könyvkereskedésében.
Fiatalabb leány kis háztartásba nappalra felvétetik. Cím a kiadóhivatalban.
Felhívás
mezőgazdasági üzemek vezetőihez
Hivatkozással o Földmivelésl Népblzlo^ aág 2. P. N. az, rendeletére, felhívom J nagykanizsai, .keszthelyi, pacsal, aiaölendj Csáktornyái,,ieteny^perlakl járások «aJPI sági biztosait, valamint ezen Járások t#iile-
fén fekvő 100 magyar holdnál gazdaságok felelóh vezetőit, lllelve nyiben a gazdaaát&ncg szocializálni nincs — azok tulaldonoMlt, hogy Nagwamzsán a városháza épilleléMn levő hivaialos helyiségemben folyó hó Ifoá/i déhitfi 3 órakor személyesen jelenlkezzenek
— Horváth Béta
mogyol galduiiigi hiilos
66b
13/919. sz.
Felhívás!
Mindazon okleveles, vagy ennek hi®yá-ban lö évi gyakorlattal rendelkező állásnélküli gazdákat felhívom, kik gazdajpztosi állásra pályáznak, hogy okmányaikkal pisze relten jelentkezzenek a földmivelésüg; biztosságnál Budapesten Ö\'öldm. paloj (53) Jelentkezés minden ifetfőn törtéi
Mindazon állás nel|üli gazd.áji kik a lenti képositésnél kisebl előtanuMmnnyal rendelkeznek és keveseb» gyakorlatai, szo-mélyi adataikat közöljék Ijélben vpy Zalaegerszegen a vármegyei bil|pkrende*í Bizottságnál, >vagy Nagykanizsái a J^ármegyei birtokrendező Bizottságnál.^
Nagykanizsa, 1919. ápnks 11?
Betüszedőtanonc
i".\' Zala-nyomdában P
Garamvölgyi es Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk legjobb minőségű szivarka hüvelyeket, szivarka papírokat, szlvar-és szivarka szopókákat, szivarka- és dohánytárcákat, — levélpapírokat és ;; képeslap újdonságokat. x
Pontos ktaliálás! Pontos és szolid
Deutsch József
Rövid-, norinbergi- ís Aruk nagykereskedése

l/lf \\ í~i nagymozflóezlnház
V1 LA U Signas uálML Telt1o»f4. n.
Vasárnap, Iflíiii. kedden. ípülli 13
*er
Jókai Mór ördl(fecsll regénfe. .4 felvonás.
Szerda, osütarttfy. ApJtli 16. «• 17.
Szenvedély rabjai .
Előadások hétköznapokon ő és ,7 órakor vasárnap Vi3, 4, Vs6 és 7 órakor.
Húsvétra
Imakönyvek Ifjúsági íratok Szépirodalmi könyvek Gyermekjátékok Fényképalbumok Képeslapalbumok stb. Diszlevélpapirok Festékszerek
nagy választékban kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyv- és paplrkereskedésében NAQYKANIZSÁN. =
Icifsik telát ina
Nagykanizsa. yárosházyEpUlel
Legfinomabb parfümök,Jaz ösz-szes piperecziKkek, úgyszintén fényképészeti d\\gol/a legjutá-nyosabban kaph.
URÁNIA
■onoarl-a. 4. I«1«(m 111
Hitfőn, kedden. Aprilli 14. és^S én
Olga Desmodd
a világhírű balleltáncosnő^elléptével 1
A táncosnő (páriája
dráiri 3 felvonásban.
f» a remek kísérő műsor.
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakór Vasár- ésflnnepon : 3, 4\'/i, 6 és 7\'/i órakor.
5Z a WMl
Whsz éi Ledoíszky utódai
Hlrschlar Testvéj
NagykanjZsa, FőuL
Norinbergi, dlsfntd, szövött
és köttöttáru nlgykcre^edése. =
LEzen cikkekben lNap^anizsa legolcsóbb bcvásSMasi forrása.
A KORA REGGELI
őhXkbanjelenik MEG, EK EHETI TELE-FON Éti TÁVIRAT
I JEl.ENTtSEKKEl.
előfizetési Arak i
Nagykanizsán kora reggel házhoz hordva, : vidékre pósttn küldve; :t
Egy hóra 7-SO korona Negyed évre 11-30 . Fél . 45--Egész . 90\'—
Bélyegaiuda
iszolgál
gykan
NAGYKANIZSA
Telfefonszá
36.
ajánlja elsőrendű minőségű világos /s sötétszinli söreit, valamint betegeknela láMadozóknak mint tápgyógyitalt elismert Kiváló minő^égU
dupla-maláta tápsörkülönlegességét.
(10)

KIMu ISIS. Április 18. S*«r<ft.. 88. «ám.
ZALA-NÉPAKARAT
Sxer*o»«tö»ég ét kiadóhivatal i $ Kagykanlsaa, Sugár-ut 4. azám SxorkeaztöftéBi *a kiadóhivatal! i.nionnám 7«. i Nyomdal 117.
■Idftzatéal árak i
A szocialista pákt hivatalos lapja ! : : SSkE
7*50 KoroM
( Kereszténység
és kommunizmus.
Ahogy a papság önző, anyagi és hatalmi érdekből .elárulta a krisztusi békesség elvét a katonáskodás kérdésében, ugyanígy elárulta a szeretet és ^testvériség elvét .is — az élet gazdasági kérdéseiben. Az evangelium azt tanitja, ■■togy; »Ne gyűjtsetek kincset e földön, hol a rozsda és a moly megemészti és ahol a tolvajok kiássák és ellopják azt". És mit tapasztaltunk ? A papok kezén sok milliós föld I van; a rejta dolgozó, robotoló népet [ rosszul fizették, kiuzssrázták évszázadok óta könyörtelenül. Mig maguknak nagy-vagyonokat gyűjtöttek, nem törődtek azzal, hogy a nagybirtokok és papi birtokok vidékéről a nép Amerikába vándorol ; igy tették a népet koldussá, hazátlanná, kivándorlóvá, igaza van az evangéliumnak; mikor azt tanitja: „Senki sem szolgálhat két urnák, mert ha az egyiket gyűlöli, a másikat szereti". Hát kit szolgáltak eddig a papok ? Istent-e, /agy pedig a pénz szörnyűséges bálvá-■ nyát, az aranyborjut?
Ugy-e, erre sc nehéz a felelet ? És nem közönséges népcsalás-e, mikor ők azt hirdetik rólunk, hogy ml el akarjuk fordítani a nép szivét a vallástól ? Mi csak a népet akarjuk . észre téríteni, ..mikor leleplezzük, a vallással váló, szédelgést!
Ez a szó, hogy „evangélium", magyarul azt jelenti, hogy: „örömhirnök\',\'. Jézus Krisztus tanítása a szegények számára akart örömhirnök lenni, mart Hirdette, hogy Isten országa fog meg-, valósulni a földön, olyan állapot, amidőn az emberek nem tesznek egymás között különbséget, hanem egymást szeretve dolgozni fognak, egymást támogatva "agyonközösségben élnek. Mint Pál apostol írja: „Hol nincsen görög ós zsidó, körülipetélkedés és körülmetélke-Jetlenség, pogány, seíthiai, szolga és szabados", hanem mindenkiben él a testvériség érzése és eszméje. Az emberiség testvéri egyesüléséért is csak * kommunisták küzdenek, mert csak a mi pártunk nem tesz különbséget az emberi fajták közölt; mi közöttünk vannak görögök, zsidók, magyarok, tótok, románok, szerbek, németek, hivők és hitetlenek, mert mi minden embert táborunkba hívunk és fogadunk, aki alismeri az emberek testvériségét s. \'««ki nem akar népnyuzó lenni, hanem bccsü-Mtel, békés munkával akarja megke-. --resni a maga kenyerét,
Azt a Világot, amit az őskereszté-I nyek „isten országának" neveztek, a békességes munka-társadalmat, melyben
az emberek nem gyűlölködnek, nem háborúskodnak, csak a legteljesebb kommunizmusban valósithatja meg az emberiség. Az apostolok és őskeresztények szintén erre törekedtek, ezen munkálkodtak. Az „Apostolok cseleke-detoí"-ben olvashatjuk a következőket: „Mindnyájan pedig, akik hisznek vala, együtt valának és minden közős vala. És jószagokat, marhákat eladják vala, és elosztják vala azokat mindeneknek, mint a szükség mutatja vala". Ks addig, mig a hatalomra, rangra, munkanélküli jövedelemre váuyó, egymással folyton versengő, önző papok meg nem bontották az őskeresztények testvéri egyetértését, Meg vall közöttük a kommunizmus, azaz a vagyon közösség. Az őskereszténység legnagyobb egyházatyái is hívei és hirdetői vQltak a kommunizmusnak. Így szent Kelemen, aki müveiben ilyeneket mond : „Aki elveszi valakinek a ruháját, azt tolvajnak mondjuk;, de nevezhetjük-e másnak azt. aki nem öltözteti\'fel a ruhátlant, mikor felöltöztethetné?" — Vagy más helyen: „Minél több vagyona van valakinek, annál bizonyosabban következtethetünk arra, hogy nincs benne szeretet". Szent Gef- I gely azt mondja a tó\'késről; a mások !
A hadügyi uépblztofi&ágboz |
beérkezett jelentések szerint egyes városokban és községekben a vörus hadseregbe való felvétel végett nagyszámban- történnek jelentkezések és ily esetékben az egyes direktóriumok saját hatáskörükben foganatosítottak különböző intézkedéseket a jelentkezők be-toborzását illetőleg. Minthogy a toborzás pontos végrehajtása egységes irányítást követel meg, a direktumimok felhívatnak, hogy e kérdésben szigorúan tartsák magukat az alábbi utasításokhoz:
1. A vörös hadseregbe történő toborzásokat a terület szerint illetékes hadosztályok vezetik, melyek egyes fontosabb. helyeden állandó toborzó bizottságokat állittanak fel. Ezen állandó toborzó bizottságok székhelyéi, a sajtó utján lesznek köztudomásra hozva.
2. A városi -és lüzségi direktóriumok kötelesek a vörös hadseregbe való jelontkoze-sek eseteiben a városhoz,\' Illetve a községhez legközelebb eső állaödó toborzó bizottságokat megkeresni oly célból, hogy az utóbbi utján a hadosztály a toborzás megejthelése végett úgynevezett - lióktoborzó bizottságot küldjön ki az illető községbe, mert csuk ezen rendeletileg szabályozott toborzóbizotlságok által felvett elvtársak tekintetnek a vörös hadsereg tényleges tagjainak.
.3. Amennyiben valamely városi és községi direktórium saját hatáskörében az iilotér . kes hadosztály értesitésc nélkül\' más toborzást eszközölt volna, kötelos az illetékes hadosztályt a legközelebb levő toborzó bizottság utján értesíteni a toborzás „megejtése" végett.
4. Bárki, vagy bármely illetéktelen\' ható-\' ság, vagy személy részéről ezentúl megejtendő
munkájából élősködőről, az uzsorásról, hogy: „Azt akarja, hogy neki nőjjön minden, amikor sc nem szánt, se nem vet. Azt. ami köztulajdon, azt ó saját tulajdonának, magantulajdonának tartja". Szent Ambroziusz, szent Ágoston, valamennyien a kommunizmus hirdetői és tanítómesterei voltak: sőt az utóbbi kiváló egyházatya nemcsak a vagyonközösséget hirdette, hanem az erőszakra és tekintélyre felépített államot, mint amilyen Magyarország is volt a forradalom előtt, királyával együtt szervezett rablóbandának nevezte.
A szocializmus nem azt a vagyonközösséget akarja megvalósítani, amit az őskeresztények csináltak meg, mert azóta haladt a világ, de hozzá hasonlót, mikor azt hirdetjük, hogy senki sem élhet munkanélküli jövedelemből s a föld, a bánya, a gyár köztulajdon^ az azoké, akik m\'cgmüvelik, akik benne dolgoznak. Az, amit mi akarunk megvalósítani, ugy hasonlít az őskereszténység kommunizmusához, mint.a kinyílt rózsa a bimbóhoz. Belőle származott, de szebb, teljesebb. Aki szivében hordja Jézus tanítását, annak■ nemzetközi forradalmi szociáldemokratának kell lenni, annak akarnia kell a kommunizmust!
toborzás, vagy a már megejtett toborzásnak .2. hortmuiik pont alapján történő be... nem . jelentése bűncselekményt képez és a tettesek forradalmi törvényszék elé állíttatnak.
Házbér etengedéi.
Budapest, április 15. A forradalmi kormányzótanács 59. szám alatt a . következő nagyfontosságú rendeletet adta ki: A tanácsköztársaság kötelességének tartja, hogy a hadból visszatérteket és az általuk eltartott hozzátartozókat felmentse a világháború alatt leiszaporodott házbértartozás alól, amelyek befizetésére -nekiljja régi rend halasztást adott. A tanácsköztársaság ezért a hadból visszatérteknek végleg eléngcdi a házbéreket, amelyekkel a hadbavonulásuk ideje alatt hátralékban maradtak, tekintet nélkül arra, hogy az illető ház köztulajdonban ,-van-e, vagy sem.
Tilos a vetii kanlMu.
Budapest, április 15. A fóldmivelésügyi népbiztosság 23. F, N. számú rendeletében ugy intézkedett,\' hogy búzát, rozsot, kétszerest, "árpát, zabot be nem érett állapotban kaszálni, vagy vágni, etetésre, vagy ttiás célra felhasználni tilos. Kivétel, ha valamely elemi csapás (jég, viz, fagy) a termést tönkre teszi Az elemi csapást ért vetés felhasználására a járási bittokrendező és termeíést biztosító bizottság ad-engedélyt.
öudipeit, április 15.\'A szocializált gazdaságok és termelő szövetkézetek tagjainak kötelessége a rostanyagok előállítására alkalmas lébkóró termelése. Országunk legfontosabb szükségletének fedezéséről van szó. A vetés sörgős. Lenmagot vetésre kiutal a szocializáló termelési népbiztosság textllcsoport-jának lentermelési alosztálya.
,A forradalmi kormányzótanács rendeletet
/\'ALA-NÉPAKARAT
1019. április lü
Ma nyílnak meg az üzletek.
Landler népbiztos tiltakozási az ujabb 50 nzáaalékoN Arc^kken-tésscl SMwbeu. — A fővárosi árak az Irányadók!
(Saját tudósítónktól.) A nagykanizsai üzletek egy része több napos szünet után ma nyílik meg. A divatáru kereskedéseken kivül <Klsfaludi és Krausz, Kürschner Mór, Barlha Miksa, Kohn t- Lajos, Grünberger Sándor) megnyílnak az összes vaskereskedések és angro üzletek Is. Az üzletek újból való zárvatartására a közönségnek ama követelése adla meg az okot, hogy az árakat újból szállítsák le. Ez ügyben Adler elvtárs tegnap telefonösszeköttetésbe lépett Landler Jenő belügyi népbiztosai, aki a hozzá Intézett kérdésekre többek közt ezeket mondotta:
— Az ujabb 50 százalékos árcsökkentést a kormányzó tanács nem engedélyezheti, mert az áru már nem a kereskedőé, hanem a tanácsköztársaságé: öntudatos proletár pedig saját magát nem károsíthatja meg. Az árak megállapításánál min» dig a pesti árak legyenek az irányadók. Ha Nag)\'kanizsán a forradalmi kormányzótanács eme intenciójának nem tesznek éleget, el fogjuk vitetni Nagykanizsáról az árukat\\ a várost bojkott alá ..helyezzük, ugy, hogy nem fog semmilyen árut sem kapni. Mert a tanácsköztársaságot ily nagy mértékben megkárosítani nem tehet.
Ugyanilyen álláspontot foglalnak el a tanácskormány nagykanizsai exponensei, a politikai megbízottak is, ugy, hogy a közön-
ségnek bele kell nyugodnia az először megállapított árakba. Erek az árak már nem a kizsákmányoló kereskedők által megszabott árak! Ezek az árak még a budapestieknél is kisebbek és a vjdékl városokéhoz viszonyítva is lényeges olcsóság állapítható meg. Hogy csak egy példát említsünk, a zefír, amelynek méterje Budapesten 38, Miskolcon 48, Szombathelyen 55, Zalaegerszegen 34 korona, — Nagykanizsán 25—32 koronába kerül: Ugyanilyen, átlag 30 százalékos árdifferencia van más áruknál is. A nagykanizsai /.intéző..körök .tehát., már. az- első árr megállapításnál figyelembe vették a közönség jogos igényeit. A közönség annak álér-tésével és belátásával álljon el ujabb követelésétől, ainlt Landler népbiztos elvtárs mondott: „Az ujabb 50 százalékos árleszállítás a tanácsközlársaság kára volna 1"
Ezúton szólítjuk fel ismételten a ház-j hizalmiférflakat. hooy a szükségleteket á legszigorúbb ellenőrzéssel, csak a legsürgősebb cselben és a legminimálisabb meny-nyiségben állapítsák meg. A házbizalmi íér/iak ellenőrzését ma kezdi meg- a repülő ellenőrző bizottság, amely az utalványok kiállításának szükségességét eseiről-esetre meg fogja állapítani. Azok ellen, akik e rendelkezéseket meg nem tartják, azonnal megindul az eljárás
Védekezés a reakciós sajtótermékek és ponyvairodalom ellen.
Ac egész ornzágban ösNzelrják u sajtótermékek jegyzékét, -doH »(tudor közoktatásügyi népbiztos n> ilaíkozatu.
Szabrt-
Az egész országban leáldozott már a népbolonditó papok és a tőkések napja. A sajtóra már rátette a szovietkormány a kezét, de az ártalmas reakciós könyveket meg mindig szabadon árusítják a boltosok, akik hosz-szu éveken keresztül annyita irtóztak a nép kulturáját előmozdító művészi és tudományos értékű munkák kiadásától.
Igazán fehér holló volt itt a múltban az a kiadó, akit.nem a legridegebb kapitalista érdekek, vozehek volna es csak ezzel magyarázható, hogy Marx legjolentősebb munkái ■lég ma sem jelentek meg magyar fordításban. Annál nagyobb lelkesedéssel dolgoztak, persee- a -estthasok -é« nagytőke« --elvbaráWk. Az isten háta mögötti falvakat is szabadon állami támogatással árasztottak el reakciós írásokkal, amelyekben az egekig magasztalták a hü. szolgát, aki szelíd mosollyal az ajr. kán "halt éhén és a sárga Tóidig legyalázták a „jött-ment" szocialistái, aki ful akarja lázítani a derék népei urai ellen. A különböző „mi asszonyunk" és más efféle cimü vallásos társulatok, amelyeket kivétel nélkül papok es dúsgazdag emberek alapítottak, akiknek valóbban volt -mit félteniük, k . nép öníudatraébre-désétől, a kegyes és a szocialistakra szórt hazugságoktól hemzsegő iratok egész özönével árasztották cl a jó vidéket," nem is beszélve a templomokban áfruaitott szentes kiadványokról és a százesztendős kalendáriumokról és álmoskönyvekről, amelyek szánt-szándékosan terjesztették az ostoba lclekgyil-kos babonát és sötét tudatlanságot, amelynek ugy örültek a papok, kereskedők es a többi kapitalisták.
Ma még forgalomban vannak azok a söt?t fércmunkák, ameiyek ugy Viszik szét a tudátlanságot és a nyomor tiszteletét á népközé, mint a baktériumok viszik a betegséget az egészséges emberi testbe. Ma még árulják «-templomok kapujában a kegyes nénikék a jezsuita atyák műveit és a városi boltokban mennyezetig van felhalmozva a rengeteg szö-ciálistafaló pafnflet. De már \'csak-rövid ideig,-Munkatársunk beszélgetett Szabados Sándor közoktatásügyi népbiztossal, aki a következőket mondotta a könyvpiac készülő megrend-szabályozásáról:
— A közoktatásügyi népbiztosság. utasítására most irják össze a kiadók az összes
forgalomban levő müveket. A jegyzéket sajtótermékek országos tanácsa révén felterjesztik a közoktatásügyi népbiztossághoz, amely revizió ala vesz minden irodalmi és tudományos munkát, amely az utolsó évti zedben megjelent ós azokat is, a melyek most vannak sajtó alatt. Természetesen azókat a munkákat, amelyek ugy irodalmi, mint tudományos szempontból értéktelenek, az u. n. ponyvát, amely fajdalom uralkodó csillaga volt a magyar könyvpiacnak, azörtnal kivonjuk a forgalomból. Amint a középkorban í papok égették el a nagy szkeptikusok és gondulkodók műveit, azt fogjuk mi csinálni -«»Bekk-el- * féremtmkakkfttr~-Gsnk+iogy -n- régi-feudális Magyarország bűneit ós aljas tudatlanságát égetjük el azon a gigászi máglyán, amelyen az elmúlt reakciós kapitalista Ma-.gyoxország. egész államrendszerét es vétkes mnnt.li bürokráciáját mar élőbb megégettük" Efele fércmunkak a magyar tanácsköztársar ságban soha többé nem látnak napvilágot. — A regi világ bércncei, ha ugy tetszik, elindulhatnak ui hazát keresni, inert itt a legkisebb szedőgyerek munkaerejét sem vásárolhatják meg többé. Az üzemek szocializálásává a proleidrdliam lett az egyetlen kiadó. Mi pedig mojd gondoskodunk arról, hogy egyetlen reakciós sor sq hagyhassa el többé u sajtót és meg ne mételyezhesse a legszegényebb fóldmives proletár lelkét sem. Az egész országra kiterjedő könyvcenzurát léptetünk életbe és ez a cenzúra fogja elbírálni a külföldről beözönlő sajtótermékeket is, nehogy a levitézlett kapitalisták valamelyik idegen országból folytathassák reakciós propagandájukat. Az igazi íróknak és tudósoknk nincs mit felniök ettől a cenzúrától, amely a leglíberálisabb lesz mindazzal szemben, ami valóban irodalom, tudomány és művészet. — Csak a reakció és a ponyvairodalom csatlósainak fellegzett be mindörökre ebben az országban.
Aki az országot az ellenségtől meg akar|a szabadítani, aki azt akarja, hogy uilnden ember boldog legyen, az belép a vörös hadseregbe.
PARANCS ! A jelenleg tényleges szolgalatot teljesítő katonák
kötelesek a Vörös Hadseregbe belépni és a Vörös Hadsereg kft. telezŐJét aláírni. Akik ennek ele. get tenni nem akarnak, forr*, dalml törvényszék elé állltandók.
A had Agyi népbiztosok.
HÍREK.
1819. Aprlll.
16
Szerda
nafta
A nap kél 5 ó-a 15 perckor, nyugszik 6 óru A\\ perckor.
A hold kél délután ,\'i óra 2 \\ perckor,\' nyugszik éjjel 3 óra
23 perckor
MOZIBA
mentek tegnap a proletárgyerékek. A Sza badság-téren vonult végig a kedves, szemfü-rösztő tábor, csipogva, nevetve, vígan hancúrozva az élet megnyílt kapuja előtt. A/, áprilisi szól játszótt a rongyos kabátkájukká\', belekapaszkodott a lányok rossz perkalszolc nyáiba .és a ci,caforkhfljak ..!fingtok... löt?... ugráltak a várakozó öröm izgalmában. Api > kis emberek a szomorú cipőkben, a foszladozó harisnyákban és színesre foltozott, nagyoktól levetett, anyakézigazgatta ruhákbon ott álltak és vártak és tülekedtek az eljövendő nagy szenzációk előtt. Sokan istenein — szegény gyermekek, proletárgyermekek -ma voltak tán .először moziban .cletükbcír Eddig csak a társaiktól hallották tálán, hog. odabenn színes csodák vannak, nagy gyönyörű paloták és a palotákban tündérszép szobák és hogy még színes képzk is jönt szoktak, az egyik csupa rózsaszín mint « gazdag lányok ünneplő ruhája, a másik csup^ kékség, mint az ég - kékje, vagy a kirakati -játékhuszár attillája*és még szines képek is vannak ott, tiszta olyanok mint az életben:\' á fák zöldek, a rózsák pirosak, a házak sárgák. az arcok rózsaszínűek Es elmozdítható házak vannak ós játszás is van, meg tányérok töréso, meg cukfencezó emberek torkig És ezt most mind látni fogják a valóban é> nem ugy, mint eddig csak tizpercben oda hallgatózva, ha a gazdagok egymásnak me sélik — istenem ! — hisz a gazdagoknál még olyan is van, akiknek otthon is van mozija, kicsi és ha besötétítik a lepedőn eleven emberek járnak, de gyönyörűség lehet az d-;
-csodaszép_______.Ezeket,..ezűkel; a .dcágft klse?.........
mizett gyermekeket szerettem volna ott u lelkemre ölelni.valamennyit, a. félénkon izga tott, soha mozit még nem látott, népkonyha-evő proletárgycrekcket és összegyűjteni szerettem- volna őket é* etvinnivalami -nagy^ - : nagy bazárba a ieggyönyörübb játékok közé. hogy örüljenek és izguljanak és törjenek össze mindent dühükben a multtért. De milyen drága proletárszivük van, biztosart tudom még törni sem tudtak volna.
— A vörös hadsereg egysége és tisztasága. Tegnapi számunkban közöltük a hadügyi népbiztosok felhívását a vörös katonákhoz, amelyben katonaelvtársainkat felhívják arra, hogy a vörös hadseregből a lelkileg, szellemileg vagy erkölcsileg oda nem való ^ elemeket távolítsák cl. A nagykanizsai vörös hadseregben már régebben mozgalom indult meg a szervezés lazában bekerült és oda nem való elemek e\'távolitátására. Ez a mozgalom tegnap eredményre is vezolétt, a\'mény-nyiben a vörös hadsereg erkölcsi intaktsága érdekében, a nagykanizsai ezredből mintegy tizenöt-husz egyént elbocsájtotlak Ezzel kiküszöbölődött a kanizsai vörös ezredből az egyenetlenséget és elégedetlenséget szito elem s ma már az ezred csupa erkölcsileg is a legkiválóbb szocialistából áll. —. említjük meg azt a kiválóan örvendetes eredményt, hogy a nagykanizsai internacionálé vörös ezredbe a tegnapi napon ismét szát husz szervezett munkás lépett be.
— Eljegyzés. Marton István eifegyezt • Futó Annuskát. (Minden külön ért#ités he-lyott.) ~ ^
1619. április 16.
\'ZALA-NÉPAKARAT
A dolgozó nép házát és földjét a szocialisták nem veszik,el.
A pénzintézetek szocializálás«. A
pénzintézetek szocializálása az egész megyéin serényen folyik. Forbái Jenő olvtárs, a pénzügyi népbiztos politikai megbízottja az intézétek ellenőrzés alá helyezéset Budapestről való visszatérte után is szorgalmasan folytatja. A helybeli intézetek után most a Kanizsa vidéki intézetek kerülnek sorra, egyidejűleg pedig Keszthely, Tapolca, Balatonfüred pénzintézeteknek megszervezésén is munkálkodik, ugy személyesen, mint megbízható szocialista ellenőrző közegei utján Ma Zalaegerszegre utazott,, hogy a*, ottani pénzintézeteket vegye ellenőrzés alá és lassanként egy gyönyörű, jól megszervezett hálózat fogja összekötni nemcsak az egyes községek, járások, városok, hanem a megyék és az ogész ország pénzintézeteit és ezzel Összes pénzügyeit is, amelyek igy a régi kizsákmányolók ellen a munkásállam érdekeit fogja kizárólag szolgálni.
— Közellátási közlemények. Tűzifa: Figyelmeztetjük a közönséget, hogy fáutatvá-nyokat csakis azok kaphatnak, akiknél a ház-bizalmiférfi igazolja, hogy tűzifa készletük egyáltalán nincs s igy tűzifára sürgős szükségük van. Jizek-is-egyszerre.,legfeljebb ..UW. kg. fára kaphatnak utalványt. Felhívjuk a házbizalmiférfiakat, hogy mielőtt a faszük-ségletet igazolnák, szigorú utánjárással győződjenek meg a szükséglet sürgősségéről és fennforgásáról. Visszaélések esetén a házbizalmiférfiak felelősségre vonatnak és miután az ily visszaélések a közellátást cs az igazságos elosztást veszélyeztetik,. a forradalmi törvényszék elé állíttatnak. Közellátási hivatal.
— Kibővítik a sétateret. A régi bürokrata, ide-oda küldözgető, formaságokon nyar-galgató közigazgatás semmivel sem törődött,
ami nem.....-a .kapiUilislak érdekeivel, függött
össze. Ha árról volt s,zó, hogy valamit a köz érdekében kellene megvalósítani, mindig a ¿ráérünk még\'\' kifogásával\' tolták el maguktól az életrevaló gondolatot: Mit törődtek a jó urak avval, hogy a sétatér, ahova minden proletárnak szabad volt bemennie,\' elzüllik, tönkremegy és dehogy is kívánták azt, hogy az egyetlen nyilvános sitakertünk fejlődhessék és örömet szerezhessen és egészséget hozhasson a szegény embernek. A munkástól elvették a levegőt* amikor\' tüdősorvasztó\' lyukakban való lakásra kényszer telték ós elvették a pihenését,, ft vig kedvét — amikor zülleni hagyták és élvezhotetlónné tették a
s&áíeret\'.MiértTS\' töíötftelc-volna ■avvaVWsa-
. ők drága kertésszel ápoltatott nagyszerű magánparkjai kbah élvezték á tavaszt -és az életet. A diktatúra most ezen is segit. A proletár Nagykanizsa \'3.ó.yáto^i;s -a burzsoá . Nagykanizsa hibáit. A sétatér kibővítésének\' hal éve heverő aktáját elövctték.ós ¿Király Sándor elvtárs már be is terjesztette a sétatér kibővítésének tervezetét. A terv szerint a sétatérnek a Csengeri-ut és Temető-ut közötti .részét, a ^écsey Zsigmond-utcáig mintegy tizenegyezer\'\'négyszögöllel bővítenék ki: A szükséges telkek kisajátítására rövidesen megindul az eljárás
— A gazdatisztek álfásukban való megerősítése. A nagykanizsái és zalaegerszegi direktórium ma a következő táviratot kapta: A nagykanizsai ós zalaegerszegi birto_k
proletárjai részére kiutalva. A direktórium intézkedett, hegy ez az elsőrangú életszükséglet! cikk mielőbb a fogyasztóhoz j usson: mar uton van.
— Qazdaértekezlet. A közélelmezési népbiztosság kiküldöttje április 17-ón délelőtt 9 orakor a városháza nagytermében a ler-ménvrekvlrdlds ügyében^értekezletet tart, amelyen a Nagykanizsa járási 100 . holdnál nagyobb birtok művelői, valamint a községi tanácsok 1—-1 kiküldöttje okvetlenül " jen meg.
— Magántisztviselők és ktrjftedelml alk.almayoitak f. hó LÜ-án este jflrai koz-dettel táncmulatságot \\ \\
Dezső, zenekarának . kö2remi Casinó dísztermében.
— Bíró Lajos a hires magyar író művét, a Hotel Imper/al cimq drámát mutatja be az Uránia ma és holnap Várkonyi Mihály főszereplésével.
— Magánalkalmazottak ügyeimébet A
könyvelés és gyorsirási tanfolyamra jelentkezett kartársak és oktatók f. hó 17-cri délután 5 órakor a Munkapáholyban jelenjenek meg,
— Heiyretgaftltás. Tegnapi számunkban a mógyei intóző-bizettság tagjai névsorába sajtóhiba folytán Landy Ferenc elvtárs helyett Dandy Ferenc neve került be.
— Egy vörös\' katona 8-án este egy vendéglő udvarában 14 koronát talált; amelyet a Zala-Népakarat kiadóhivatalába küldött be. .Igazolt, tulajdonosa itt átveheti,
— Iskolai hegedűk, vonók, hurok kaphatók Fischel Fülöp Fia hangszerraktárában, Nagykanizsán.
— Sürgöny. A Vllág-n\'agymozgóban általános közkívánatra ma szerdán is az Aratíy-embar ciniU filmregény kerül bemutatóra, T Jókai Mór ezen örnknecsü regénye vetekedif külföld bármely produkcióival.
— Elveszett a Magyaputca 20.
szám között egy fekete-fehér selyem becsületes megtaláló, aki értéken jfolüljf zásban részesül, adja le Brónyai ] üzletében (Kazinczy-utca Ö.)
— Állandóan érkeznek újdonságok zeneművekben. Iskola hangjegyek minden hangszer részére beszerezhető Fis\'chél Fűlö\'p Fia könyvkereskedésében.
Felhlvás^Felhivjuk mindazokat a szakszervezeteket és csoportokat, amelyek a mostani ruhaelosztásban nem részesültek, a tagok számáról pontos névjegyzéket terjosszenek be, amonnyiben a pár nap alatt kiosztásra kerülő ruhamennyiségből ők részesülnek első sorban. Párttitkárság.
A magántisztviselők szövetsége felkéri az összes alkalmazottal biró ügyvédeket, hogy a f. hó 17-én csütörtökön délután 6 órakor a magántisztviselők szövetségének helyiségében (Munkapáholy) okvetlen megjelenni szíveskedjenek.
Felhívás. A nagykanizsai vas és fém-- , r munkások szervezete felkófl az összes férfi ós a volt | n6 tagjfljt( hQgy f hó ,6.án flstc 0 órakor a
Munkásotthon helyiségében ruhakiutalás ügyében pontosan jelenjenek meg. Pénzt mindenki hozzon magával. A vezetőség.
Pártügyek.
A pártvezetőség\' I6\'-áií szerdán a C\'ast-nóban gyűlést tart.
Felhívatnák az alanti .szakszervezetek, hogy ápriiis hó 16-ától kezdve a Rosenberg Salamon félé üzletben .(Pollák bőrkereskedés mellett Fő-ut) a részükre kiutalt áruk átvétele végért mogjelonni szíveskedjenek. Mennyiség ugyanott megtekinthető. Fűtőház, forgalmi személyzet,-Déli Vasút raktár, mérnök osztály, nyugdíjas vasutasok, párttitkárság, kereskedelmi alkalmazottak, vas és fémmunkások, 1-ső ssámu posta és távírda hivatal, mozgó pesta, posta ós távírda altiszt szakcsoport, famunkások, hadikórház, tanítók szakszervezete, cipész és csizmadiák szakszervezete, Pátria pótkivégyár, szabók ós szabónőkszak-
rendező és földosztó bizottságok feljogosit- — szobafestők és mázolok szakszer
tatnak, hogy oly gazdatisztek, akiknek he- I . *___«_________
lyükön való megmaradását a munkásság és
cselédség kívánja, állásukban megerősifhetők. Földmivelésügyi népbiztos. Értesülésünk szerint a direktóriumok már megelőzőleg több ilyen esetben tettek eleget a íöHmunkásók kívánságának.
Útban a só. A mogszállások következményeit, az antant imperializmusának kiéheztető" politikáját már a gyomrunk is érzi. Nagykanizsán már napok • óta nincs só, «minek első oka sóbányáink megszállása. Budapesten a meglevő sókészletek célszerű és gazdaságos elosztására sóelos*tóv hivatalt állított tel a kormányzótanács és ettől tegnap érkezett meg Nagykanizsára a hivatalos értesítés, hogy egy vaggen- só van városunk
ezete, molnár és malommunkások szakszervezete, villamos üzemi munkások, bőrmunkások; kéményseprők» husipari munkások, borbély és fodrász munkások, rendőr alkalmazottak, könyvkötő . csopoxt,......(ejmunkások
szakszervezete, magántisztviselők szakszervezete, épitő munkások szakszerv, ácsmunkásolj szakszervezete, élelmi ipar munkások, reáliskola, tárház, sörgyár.
A nagykanizsai kereskedők szervezetének tagjai, kik/tagsági könyvecskéiket már befizették és akik még beiratkózni óhajtanak, könyveik átvétele végett és beiratkozás céljából f. hó 18-án délelőtt 10—12-ig a Szocialista Club (volt Casinó) nagytermében okvetlen jolenjenek meg. A vezetőség.
Ax üzemek és vállalatok ixo> clallzAlása a forradalmi kormány« zótanács feladata. Egyéni szocializálás csak zavart okoz és az •llenfotr ad almát szolgálja.
Hirdetmény.
A dohány-jegyrendszer életbeléptetése tárgyában értesíttetik a város lakossága, hogy a dohány és szivar elosztás arányos keresztül vitele és a dohány kiosztás körüli torlódás elkerülése végett a direktórium a dohány-jelrendszert lépteti ételbe.
Dohányléqyre idénye van minden 18 évet tu haladott naeykanizsal férfi lakosnak, ki ez ideig is dohányozni szokott.
Az ig\'ónnyel birók dohányjegyeikért az élelmezési hivatalban jelentkezzenek ós ugyan akkor hatósági igazolványuk felmutatása mellett h házbizalmi férfi tanúsítványával igazolni tartoznak, hogy ez ideig is dohányozni^ szoktak. \\
A házbi/asniférflak figyelmeztetnek, hog a tanúsítványokkal a valóságnak megfeji? adatokkal .igazAják, mert minden visszyes a forradalmi »rvényszék által fog meg-.toroltatni.
Csak azokfjelentkezzenek, kik a Jbntiek ;yre igénnyel bírnak/^ s sorrendje a kJvetkező:
tagjal. 22-én" Se* Irand Adolf vámrlói. , 24-én IJerger Benő vjpárlói, 25-én i Balaton Tesyérck vásárlói, íéla és- á Tyliva\'sütí - riktár ilezriczky 16zsef vásárlói. Albert Jfeárlói. 30-án és Fcryc vásárlói. 3-án-án Köztisztviselők
szerint dohányji A jelentk.i Április.17., Jtíu.. tásí Szövetkezel vásárlói. 23-fán. Berger Adolf és .Bruncsies, József 26-án Dedovácz vásárlói. 28-án 29-én Fleischack. május 2-án Fiscfer Sipos Andor vásái
beszerzési csoport Vgja^Y-ón Lachenbacher József vásárlói, 8fc&en Me/sits. Nővérek . vásárlói. 10., 12., 13-án Neu ós Klein vásárlói. I4-én Rosenthal Adolf vásárlói. 15-én Rácz u. Szövetkozet és Rosepberg Béla vásárlói. 10-án Reich Mátyás vásárlói. 17-én Roscnthál Jakab vásárlói. 19. ós 20-án Stampf, Zsigmond vásárlói. 21. és 22-én Szigcr István vásárlói. 23-án Valtcs * és Deutsoh vásárlói. 24»én Vollák Mór vásárlói.
Nagykanizsa, 1919 ápril. hó 15.
KOxeUdtásl üzem
Varrodámat
Sugár-ut 8. szányálá
■ Dr. Rothschild üflyvóíj/ázba helyeztem át.
Báron Miczi,\'\' n<
-szabó.
ZALA-NÉPAKARAT
191»- Április 16
APRÚ HIRDETÉS
Szecskavígd és kukoricái
Kazinczy-utca 43. az. alatt.
ladó
1233
— Zalamegye nagy falitérképe vászonra húzva, lécekkel ismét kapható Fischal Fülöp Fiai könyvkereskedésében.
Fiatalabb leány kis háztartásba nappalra fölvétetik. Cim a kiadóhivatalban.
5245/919. sz.
634,
Régi gimnázium anyagainak értékesítése.
Akik,a régi gi\\ná*ium anyagaiból venni T&arnak, igenüket az ÍEpitő Munkaügyi Tanácsnál\\(Sugár-utÍ4. sz.) jelentsék bű. — A kiutal, anyaíok vételárát ugyanott kell lertaktni
Nagykanizsa, 1919. tqurili&^lö.
Székely, mérnók
u vúos meKbiíLttjn
13/919. sz.
Felhívás t
1224
Mindazon okleveles, vagy ennek íányá-ban 15 évi gyakorlattal rendelkező álÉs nélküli gazdákat felhívom, kik- gazdlbistast j allásra pályáznak, hogy okmányaikkal felszerelten jelentkezzenek a fóldmívelésü®\'i nép-biztosságnál Budapesten (Föl dm. palSa I. etn. t>3) Jelentkezés minden hétfőn törteik.
Mindazon állás nélküli gazdA, kik a fenti képesítésnél kisebb elötan Jmánnyal rendelkeznek és kevese\\b gyakorlattal, Személyi adataikat közöljék rkvélben vj egerszegen a vármegyei bif^okrendt ságnál, vagy Nagykanizsi birtokrendezó Bizottságnál.
Nagykanizsa, 1919. áprilft 11
Gaiamvölgyi és Szemere
dohánynagyárudafyagykanlzsa
Alónlunk leglobb minőségi! szarka hilvelyekel, szlvarka papírokat, szivaréi szlvarka azopókákat, azlvarka- és dohénylárcékal, — levélpapírokat és "!: képeslap újdonságokat
Legolcsóbb bevás;
i TIRANIA mozqúkéJpaTöt^
Ulinilln ^T.l.l.a m
Szerda, oalltörtök. Április J IS, és 17.
Várkonyi Mihály ttfiéptévei
Szinmü 6 fél
ín. Irta Siró Miklós.
És a romák kiséró műsor.
Előadások hétköznapokon: 5 es 7 órakor Vasár- és ünnepen: 3~4\'/«, i es 7\'/. órakor.
ÉK^ESITÉS.
Tisztelettel értesitem ^vevőimet és megrendelőim/t, hogy
cIpószmülNpet Maiyar-i^9. sz. alót
Tisztelettel WILLNER LAJOS, cipész.
Húsvétra
(makönyvek Ifjúsági iratok Szépirodalmi könyvek Gyermekjátékok Fényképalbumok Képeslapalbumok stb. Diszlevélpapirok Festékszerek
| nagy választékban kaphatók
| Fischel Fülöp Fiai
* könyv- és paplrksreskédésében J™ NAQYKANIZSÁN. =
Nagykanizsa legolcsót bevásárlási forrása =J= fí>
| Kist aludi ésKö&usz
dlvatáruháza ai |> KAKAS hoz Erzafcát^t-lör
Mases asg gaeeg gMg acagM \\/II A n nagyiiio*a*s«lnl,á* V1LAU Sami tiillom. Teleton74. u.
Csütörtök április hó 17-én
Richárd Ozwald rendezés
Szenvei
Mán, nipénra uiñt!
ES-
Előadások hétköznapokon 5 és 7 őrakor vasárnap 7a 3, 4, 7« 6 és 7 órakor.
á
Egy éjjeli fiatal
segédmunkás
felvétetik a Zala nyomdájában
A világítási rendelet
hat4ro*»i\'#i i fényhatás csökkenésé" nélkül csakis
TÜNGSRAM-&
lehet betartani.
Használton 25, 4(1 60 watt fagyasztása Tungsramlánipákat.
HIRDETÉSEK
iel vétetnek
a Zala kiadóhivatalában
A KMHA KEGCBLI
ÓRÁKBAN JELENIK MEG, ERÜDETI TE1.E-FONÉSTÁVIRAT
1
IJELENTfiSEKKEL
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Nagykanizsán kora reggel házhoz hordva, vidékre póstán küldve; ::
E()r kórt------7\'SO korona
Negyed évre 12-50 Fél , 45-Egésr . 90\'—
XLkl. ««folyam
N»Byk»ní».«, 1818. Április 17. CsfllSrtBk.
88. «zém.
ZALA-NÉPAKARAT
SzorkosztösAg és kiadóhivatalt Nagykanizsa, SugAr-ut 4. szám szsrkosztóségl ós kiadóhivatalt teisfonazAm 70. i Nyomdai 117.
A SZOCIALISTA PÁIÍT H1VATAI.OS LAPJA
UMU«t«.i .r.k 1 cg... .... .... .0\'— nm.. Ml .vr........9\'—koron.
A sioclállsta párt végrehajtó bízott ) siga ma este 6 órakor a városháza nagy. termében illést tart, amelyre az összes helyi szervezetek vezetőségét, bizalmi-lérllalt és a vörös hadsereg blzalmllérllalt meghívja. Napirend: Állásfoglalás a tüntetőkkel szemben.
Mi a proletárság diktatúrája?
Diktatúra. Eddig nem volt rokonszenves szó. Felidézte bennünk a rabszolgatartó, a kizsákmányolás leglelket-| lenebb formáját élő ókori, felidézte bennünk a hóhcrelnyomatás legválságosabb időit, amikor az utolsó hatalmi eszközt rángatták elő a minden eresztékében recsegő-ropogó zsarnok társadalmi rend megmentésére, felidézte bennünk a diktatúrák legrémesebbikét, a militarista rabság tetőfokát, a tábornoki pálca rémuralmát. A diktatúra a legsötétebb elnyomás, a legfeketébb reakció találmánya, a legrettenetesebb erőszak- egy piciny élősdi csoport kiváltságainak védelmére, a dolgozó tömegek könyörtelen I úgázására.
Ám a proletárság diktatúrája egészen más. A proletárság diktatúrája erőszak, de nem agresszív, hanem defenzív erőszak. Célja nem a rabigába hajtás, nem a szabadság legázolása, nem, u szabad gondolatnak méhében való megfojtása. A proletárság diktatúrája a védelem erőszaka. A nagy dolgozó tömeg erőszaka a henyélőknek, a társadalom . heréinek, kényuralma ellen. Tiltakozás az eddigi társadalmi rsnd, a kizsákmányolás ellen, lehetetlenné tétele minden, kísérletnek, amely annak visszaállítására irányulna. A proletárság diktatúrája a dolgozók hatalmi eszköze az uj világrend megteremtésére, a sötétség országának az igazság birodalmává alakítására, minden kizsákmányolásnak örök megszüntetésére.
A szocializmus megvalósítását két uton képzelték el eddig: folytonos vívmányok, \'reformok utján, békés eszközökkel, lépcsőről-lépcsőre, vagy pedig erőszakosan,, forradalom utján,, minden alkudozás nélkül. Kétségleien, hogy csak az utóbbi ut lehet a helyes. Alkuddzás-•sal, reformálással el1 lehet érni ideigoráig tartó pillanatnyi sikereket, de nem lehet végképp megszüntetni a társadalmi igazságtalanságot. Az uralkodó osztályok a történelem eddigi folyamán soha .emmiféle kiváltságukról önként le riem mondottak, csakis a nyers erő fenyegetésére. A reformátor gyógyító irral, balzsammal kuruzsolja a fájdalmas kelevény t, A forradalmár hasonlít az orvostudomány mesteréhei, aki egy merész
műtéttel gyökerében szünteti nrieg örökre a bajt. A mi umnk a szociális fórra-, dalom ulja.
De van egy átmenet, a mikór a régi rend már nincs meg, az uj . pedig még a jövő méhében rejtőzik, Ennek az átmeneti időnek a megrövidítésére, a szülés fájdalmainak enyhítésére, az uj berendezkedés* tervszerű, szigorúan következetes kiépítésére való a proletárdiktatúra. A burzsoázia a földre\'teperve végsőket vonaglik. Kését torkán tartja a diadalmas forradalom. De erőforrásainak még birtokában van, bámulatosan tökéletes szervezete még érinteilen. Ha meg- \\ hagyjuk mozgási szabadságát és módot " adunk neki a cselekvésre, minden pilla, natban veszélyeztetheti az eddigi \'küzdelem valamennyi eredményét. lii kell tehát csavarni kezéből Ijílelmetes fegyverét, roppant hatalmának forrását: gazdasági javait és gazdosági szervezetét. Ennek a munkának irgalom nélküli, pontos, sZi.mitó megvalósítására kell a proletár-diktatúra. .... • .
Alkudozásokkal, mepfeifTOrésekkel
semmire sem mehetünk, rajtunk cSak a
gyors cselekvés segít. Minden kizsákmá-nyoltnak, minden osztálytudatos egyénnek fel kell végre ébrednie a reformista álomból, a melybe eltévedt apostolok ringatták. Minden elnyomottnak sietnie kell a proletár-diktatúra szolgálatára és védelmére, ha szabadságát örök időkre meg- akarja szilárdítani, ha eddigi küzdelmes, fáradságos munkájának gyümölcseit valóban élvezni akarja!
A proletársag diktatúrája a szabadság uralma a zsarnokság lenyügözésére és teljes megszűntetésére. A mint ez az utolsó cél el van érve, a mini a hatalmi eszközök átmentek a társadalom tulajdonába, a mint n.gazdasági előnyök, az élet szépségei mindenki számára biztosítva vannak, a mint megszüntettük a kizsákmányolást és kiirtottuk a rabló szellemet, megszűnik a proletárság diktatúrájának átmeneti állapota és elkövetkezik mindenki szaglóra a korlátlan szabadság mesés birodalma.
Addig azonban ffgyvert a kézbe! Addig: Éljen a proletár diktatúra!
A bolsevizmus diadalmas előnyomulása.
A frauctílk télnek it holBevIzmuNtrtt
Arad, április 10. A megszálló franciák főparancsnoksága szigorú intézkedésekét léptetett cletbe. Eszerint a 18—12 év közötti lakósok nem hagyhatják el a várost a főparancsnokság .engedélyé nélkül. Az aradi kormányzótanács közbenjárására történtek ugyua némi enyhítések, a francia parancsnokság intézkedéseit azonban általában a bolsevizmustól való .félelem jellemzi. Ismeretes, hogy a francia katonákat teljesen izolálták a polgárságtól, ujabban a magyar tiszteket is ellenőrzik: egyenruhában, oldal-fegyverrel kell járniok. Szigorúan örködnek a franciák arra, hogy a tanácsköztársaság kormányának rendelőiéi még lapok utján se jussanak se a franciák, se a lakosság tudomására. — Jellemző, hogy letartóztatták Zomberi Andor, volt aradi főreáliskolai tanárt, aki jelenleg a tanácsköztársaság közoktatásügyi népbiztosságához van bcusztva és aki a napokban Aradon járt, ahonnan lapokat vitt magával és ismerősei közt az uj rend céljait fe|tegetto. Ez elég volt arra, hogy letartóztassák. Varjasi polgármester és. a kormányzótanács közbenjárására ííomborit három nap múlva bocsátották szabadon.
g Bréma s.ovJet\'borwrtnyt akar.
Berlin, április Itl. A Vossische Zeitungnak táviratozzák Brémából: A független szocialisták és kommunisták ultimátum formájában nyújtották át ismert követeléseiket a kormánynak. Sürgetik az ostromállapot megszüntetését cs a tanácsrendszer behozatalát. Ma délután 3 óráig szabtak határidőt és ha kovctélésélkét nem\'teljesítik, azonnal kihirdetik az általános sztrájkot N<isetorliá(b»l érik a helyzet.
Bern. április 16. A .Deutsches Tag-blatt" jelenti Essenből: Ma délután" Werden külvárosban a\' kormánycsapatok letartóztat-
ták a Kuhrvidéki sztrájkoló bányamunkás.k szirájkvozelőségét. A sztrájkvezetőség gyűlését a szigorított ostromállapot miatt nem tarthatta meg Essenben és ezért ült ösSze Wordén elővárosban. A letartóztatás alkalmával több sztrájkvozér súlyosan megsebesült.
Komnmnlata RyűUlflk ttzáli-
ornzAifban. .....___
Leipzig, ápr. 16. Tegnap délelőtt nagy munkásgyülés volt a Königsplatzon. Molzer spartacisth volt a hivatalos szónok. Sürgette a kormány eltávolítását, az ostromállapot-megszüntetését, a politikai foglyok szabadon bocsátását, az üzemek szocializálását, a tanácsrendszer meghonosítását és csatlakozást Oroszországhoz es Magyarországhoz. A zwíckaui sztrájkoló bányászok sztrftjkbizottsgának kiküldötte felszólította a munkásságot, • hogy általános sztrájkkal támogassa a zuiekaui bányászokat Tegnap este a népházban a munkásság bizalmiférflai összejöttek, hogy az általános sztrájk kimondásáról tanácskozzanak.
MDjua elaeje MoaxkrAbau.
Moi>k«l, április 16. (Szikratávlrat.) A moszkvai tanácsok nagy előkészületeket tesznek május elseje megünneplésére. Az ünnep első része a vöröstéren fog letj^tszódni, ahol a vörös hadsei-ftj: csapatain Lkivül a szakszervezetek is testületileg fognak megjelenni. Ugyanakkor a város terein hangversenyeket fognak adni a proletárok számára, a színházakban pedig mindenütt vörös estéket tartanak.
Moszkva, április 18. (Szikratávirat.) A központi végrehajtó bizottság dekrétumot bocsátolt ki szocialista akadémia alapításáról. Az akadémiának az általárfos tudományokon kívül főleg a szociális tanok tanulmányozása és tanítása, valamint a kommunista állam felépítésére. szükséges céltudatos munkások kiképzése Ittz ayfcélja.
2
wALA-NÉPAKARAT
191». április 17.
Rendelet
A badügyl Dépbixtoaiághei
boérkezott jelentések szerint egyes városokban ós községekben a vörös hadseregbe való felvétel végeit nagyszámban történnek jelentkezések ós ily esetekben az egye3 direktóriumok saját hatáskörükben foganatositdttak különböző intézkedéseket a jelentkezők be-toborzását illetőleg. Minthogy a toborzás\' pontos végrehajtása egységes irányítást követel meg, a direktóriumok felhivatnak, hogy e kérdésben szigorúan tartsák magukat az •afábbi\'Utasltásokhoz
v 1. A vörös hadseregbe történő toborzásokat a-terület szerint illetékes- hadosztályok vezetik, melyek egyes fontosabb helycKen állandó toborzó bizottságokat állittanak fel. Ezon állandó toborzó bizottságok szikhelyei a sajtó utján lesznek köztudomásra hozva.
2. A városi és községi direktóriumok kötelesek a vörös hadseregbe való Jelentkezések eseteiben a városhoz, illetve a községhez legközelebb eső állandó toborzó bizottságokat megkeresni oly célból, hogy az utóbbi utján a hadosztály a toborzás megejthetése végett úgynevezett fióktoborzó bizottságot küldjön ki az illető községbe, mert csak ezen rendeletileg szabályozott toborzóbizottságok ¿Ital felvett elvtársak tekimtetnek a vörös hadsereg tényleges tagjainak.
3. Amennyiben valamely városi és községi direktórium saját hatáskörében az" illetékes hadosztály értesitése nélkül más toborzást eszközölt volna, köteles az illetékes hádosttátyt a• tcgiroxctcWH ew-toborzó. biaoM-ság utján értesíteni a toborzás „megejtése" végett.
4. Bárki, yagy bármely illetéktelen hatóság, vagy személy részéről ezentúl megejtendő toborzás, vagy a már megejtett toborzasnak a harmadik pont alapján történő be nem jelentése bűncselekményt képez és a tettesek forradalmi törvényszék elé állíttatnak.
A hadügyi népbiztosok
A vörös katonák részére holnap délután mindkét mozgószlu-házban előad Ah lesz tartva.
A biztosító intézetek ) szocializálása.
Ferbát politikai megbízott elvtárs a biztosítás jövőjéről.
Nanykanlzsa. április 15. Forbdlh Jenő a pénzügyi népbiztos zalamcgyeí politikai megbízottja tegnap érkezeit vissza\'JBüdápest-\' ről, ahol a pénzügyi és a többi népbiztosság intenciói és tervei felől . informáltatla magát. Forbáth elvtárs megérkezése után rögtön folytatta a/kommunista állam kiépítéséhez szükséges hatalmas szervező munkáját: , tegnap este a biztosító intézetek szocializálására került á sor. A biztbsifő intézetek v\'ezető és többi munkás proletárjai előtt markáns vonásokban mutatott rá a biztosító szakma nagy jövőjére:
— A biztosításnak a szóciálíötá államban éppen a proletárerdekek szempontjából kell az állam-kezébe áímennje. Ez nem jelenti azt. hogy" a biztosítás megszűnik, sőt most fog cs-ik igazán fejlődni. Akisembernek ós« birtokosnak most legalább olyan erdeke, mint azelőtt volt, hogy vagyonát, amelyet az állam nem fog kisajátítani, tüz, betörés és jég ellen biztosítsa. Ka utóbbi különben logrövi debb indőn belül államilag lesz szervezve. A szocializál! üzemek biztosításának fenntartása, illetőleg folytatása szintén nagyon ajánlatos, mert bár az állam ilyen kar esetén egyik zsebéből a másikba teszi a pénzt, de mégis ta üzem -proletárjainak érdeke, - hogy.- az biz-\'; tositva legyen mindenféle kár ellen Mert ha valami kár éri az üzemet ós a biztosító azt megtéríti, ugy az üzem folytatására ismét mód lesz. Ha azonban a könnyelmű vezetők ezt elmulasztják, nagyobb kár esetén kénytelen . lesz az állam az üzemet, beszüntetni» mert rá nem fizethet semmire sem, hanem inkább egy
hasonló vállalatot, amely űzőmben van, fog | kibővíteni, hogy a fiunkéi és a pénzt egy j meg nem lévőre ne kelljen pazarolni. Az életbiztosítást rá nézve pedig éppenséggel ajánl* juk, hogy az elvtársak továbbra is fizessék a, dijakat, mert most legalább is oly jól fog esni a dolgozó proletárnak az életjáradék, ha nyugalomba vonul, vagy elhalálozás esetén a családjának, mint azelőtt. Igaz, hogy az állam maga is gondoskodik majd öíről, de azérf azt; ki nehéz-munkája keresményével,.a dijak szorgalmas félrcrakásával kis tőkét gyűjtött magának, hogy életét később kényajmcssc\'bbé tegye magának, nem fogja hagyni megkárosítani. Az ujabb \' életbiztosítások felvétele ugyan egyelőre fel van függesztve, de röví-..desen r.emólni lehet, hogy . az állam kezelésében, a proletár érdekek szem előtt tartásává! újból megindul. A szociálista állam munkásait minden előre nem látható elemi vagy i természetellenes csapástól is megvédi.
Aki a forradalmi kormányzótanács rendeleteit kritizálja, az ellensége a proletárdiktatúrának.
A külföldi újságírók
nyilatkozatai a magyar tanácsköztársaságról.
Kaposvárról írják: A tegnapelőír Kaposvárra érkczell külföldi újságírók ujságiró elölt a következő nagyfontosságú és rendkívül érdekes kijelenlésekel fellék:
H. J. OosfeWéén (Hóllafluíá) a Vadéi*-land (Hága), Allehanda (Stockholm), Neue Züricher Zeitung lapok ludó$i!ó|aj.
A nég7 forradalom közül a vérleien magyar forradalmai larlom a legfigyelemreméltóbbnak ; cpp olyan csodálatos az a szíves fogadlaiás, amelyben a magyar nép az idegen ujságirókal Perien cs az ország vidéki városaiban részesítene.
Hiram K. Moderve/I (Amerika), „The Masses", Newyork Cily tudósítója:
Annak az oszlályiudatos amerikai munkásosztály nevében, amely az orosz szovjet forradalmai is üdvözölle, legszívélyesebb üdvözlelcl klildöm a szabad magyar munkásosztálynak.
Olivér Mctdox Aneffer, (Anglia), "The Daily Chronicle" (London), ludósiiója :
Igen örülök, .hogy alkalmam van a helyszínen tanulfnányozhami Magyarországol és hálásan köszönöm, hogy ezt Önök megkönnyítik nekem.
H. N. Brai/síord (Anglia) Correspon-•dent of Thé-London -socialisl „Daily- Herald." tudósilója: / \'
Módfelell meg vagyok halva attól a szívességtől é^ ío*adlaláslól, melyben a magyar szocialisták egy „ellenséges" bajlársal részeslletlek és arról akarom bizlosifani őkel, hogy minden lőlem lelhető! el fogok követni a kél- nemzef kölcsönös megértése és az egymásnak való segilség nyújtása érdekében.
— Dohányjegy-rendszer Nagykanizsán.
Az uj rendben megoldódott ez a súlyosnak látszó probléma Ts~ aminők" a kivihetctlensé-gét a városi regi vezetői, a bürzsoa e disz-virágai oly sokszor vítarták órákhosszat tartó beszédekben, hol a tanács-üléseken, hol .közgyűlési teremben szerencsétlenségükre mindig ugy, hogy a meggyőző érvek mögül csak ugy kandikáltak elő a lólábak. Nem is Csoda! A dohányjegy-rendszer ¡behozatala egyértelmű lett volna azzal, hogy a nagyfejű főnökök ugyanannyit kapjanak, mint az a ss gény munkás, aki talán már óvek óta nem szihatotr trafik cigarettát csak azért, mert korupt rendszer a maga embereit .halmozta cl vcíc. Bár a .legutóbbi dohánykiosztásnál életbeléptetett uj intézkedések a legteljesebb megelégedést váltották ki a város proletárságá-ból,-mégis kellett, hogy az ácsorgás elkerül-tessék. Erre a célra a legjobban megfelel a dohányjegy-rendszer» mely már • a- legközelebbi időben életbe lép.
PARANCS!- A Jelenleg tényle-ges szolgálatot teljesítő katonák kötelesek a Vörös Hadseregbe belépni és a Yörös Hadsereg kft. telezőjét aláírni. Akik ennek eleget tenni nem akarnak, forradalmi törvényszék elé AUltandók.
A hadügyi népbiztosok.
HÍREK.
«»10.
naptAR
5 ói
nyugszik
\' április I A nQP kél 5 óia 15 perc-\\ r kor, nyugszik 6 óra 41 pere-
id • kor.
| A hold kel délután 3 óra 2 CtUtörtök perckor, nyugszik éjjel 3 óü _______ 23 perckor.
Ma a kővetkező üzletek tariandók nyitva: Weiszfeld és Fischer, Szántó Salamon, Konvó Mihály, Steiner Jenő, Barta Alfréd és Stern József cégek. A kereskedők kötelesek az árukat az eddigi maximált áraknál 20 százalékkal olcsóbban adni. Aki e rendelkezések ellen \' vét, förrádálmí\' tÖrvényszé.k elé állíttatik. Figyelmeztetjük a kereskedőket, hogy mindazon kereskedők, akiknél a kiárusítást igazoló utalványok nem fedik a leltárban felvett árumennyiséget, forradalmi törvényszék elé állíttatnak. — DIREKTÓRIUM
— A nagykanizsai szocialista párt végrehajtó bizottsága a direktóriummal együttes ülést tartott, amelyen mogállapitották, hogy .elvtárs. jaindjg.: .* JörawUümkkoir:. tnányzótanács rendeletei értelmében járt cl, miért is kötelezték állásának további megtartására. Adier elvtárs hivatalát továbbra is mindaddig vezetni fogja, amig intézkedései a kormányzótanács rendeletének megfelelnek.
— Hírek a demarkációs vonalról. Kaposvárról jelentik : Keller Lajos és Eger-szegi János elvtársak, politikai megbízottak ismételten bejárták a demarkációs vonalakat, ahol mindenütt a legteljesebb rendet és nyugalmat tapasztalhatták. Vörös katonáink a legbarátságosabb viszonyban vannak a szerb katonákkal, kik ismételten csak azt hangoztatják, hogy ők nem akarnak, de nem is fognak a magyar elvtársak ellon harcolni. Vörös katonáink minden tekintetben elsőrangúan vani^k ellátva, Határtalan. lelkesedéssel teljesítik szolgálataikat, mert tudják, hogy nem mások az önző, imperialista,\' hanem a szociálizmus szent eszméjeinek állanak szol-
— Választások a Zalaegerszeghez tartozó járásokban. Zalaegerszegről jelentik: A Zalaegerszeghez tartozó járásokban a tanácsok megválasztása .mindenütt., megtörténi;. Az összes járásokban a hivatalos lista győzött.: a pr.oletárság érdekeit most. már mvg-felelő kezek képviselik, A Zalaegerszeghez, tartozó járások kiküldötteiből álló megyei tanács 14-én tartotta meg alakuló ülésé! és a tanács elnökévé Holló\' János elvtársat, az ügyek intézésére pedig kilenctagú intéző bk zottságot választottak meg. A megyei és városi tanács a tanácsok országos gyűlésébe a következő elvtársakat választotta be: Holló Jánost, Gróf Jánost, Schneider Ernőt, .Gál Jánost és Varga Gábort.
— Nősülnek a katholikus papok. Körülbelül husz katholíkns pap nősül meg a fővárosban a márciusi forradalom óta. Rendkívül érdekes, hogy a példaadásban azok járnak legelői, akik a legharciasabb Meriká-lízműsukról voltak híresek. lzsÓf Alajos,. aki Prohászka püspöknek volt a tanítványa s. a „Zászlónk" cimü katholíkus ifjuságmótelyező, lapot szerkesztette, Kántor Gizollát, lapja egyik gépirónőjét vette feleségül a, VII. kerületi anyakönyvvezető előtt.
— A kilépett papok tanári oklevelet kapnak. A közoktatásügyi • népbiztosság vöK lásügyí megbízottja kÖ2ÍÍ, hogy rfiindazok, akik kilépnok az egyházi rendből ós középiskolai tanári oklevelet óhajtanak szerezni, jelentkezzenek a bizottságnál (Országház) Kérvényük a helyi direkíőriunyáltal igazolandó. Mezőgazdasági tanfolyam szeptember 1-én kezdődik!
1918. április 17.
\'»\'■• ZALA-NÉPAKARAT ¡>
Aki a proletárság egységét megbontja, — ellenforradalmár es forradalmi törvényszék elé állítandó._
f — A pénzintézetek szocializálása. A
•ónzügyi népbiztosság politikai megbízottjának közlése szorint a következő pénzintézetek állanak ellenőrzés alatt: Pesti Magyar Kereskedelmi Bank fiók (Hudi József, h. Schapringer Etel), Osztrák Magyar Bank fiók. (Tripammer Jenő fc. Kaposi Géza), Nagykanizsai takarékpénztár (Hochfluss Soma h. Vilde Ferenc), Nagykanizsai Bankegyesület (Miklós Gyula h. Nyitray Olga), Délzalai Takarékpénztár (Riedlmayer Károly h. Martinék Gyula), Néptakarékpénztár (Gellért Henrik h. Vermesné Spitzer Irma), \'Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár (Klein-feld Ignác h. Osterreicher József), Nagykanizsai Segélyegylet (Rosenberg Oszkár), Letenyi Takarékpénztár és Letenyei önsegélyző Egylet (Bezerédy Ferenc h. Fodor Margit), Zala-szentgrót és Vidéke Takarékpénztar (VVeisz Lajos),. Keszthelyi Takarékpénztár R.-T. (Kálmán Henrik, Nagy Imre), Keszthely Vidéki Takarékpénztár R.-T. (Rechnitzer Ernő, dr. HolTmann 1 nre), Keszthelyi Ipar és Gazdafcági Szövetkezet mint az OKH. tagja (Szenes Jenő), Keszthelyi Kölcsönös Scgélyszövetckzet (Ro-senberg Zoltán), Tapolcai Takarékpénztár R.-T. (Szűcs Jenő es Fodor Nándornc megbízott), Balatonvidéki Takarékpénztár (Somogyi Henrik megbízott), Tapolcavídéki Gazdasági Takarékpénztár és Központi Hitelszövetkezet mint az OKH. tagja.(Sebcstyén Jenő megbízott) A Tapolca Koszthelyvidéki pénzkerületi direktórium tagjai: Somogyi Henrik, Kálmán Henrik és Szenes Jenő Tettek
— Kórházi személyzet díjazása. — A «agyar, Tanácsköztársaság munkaügyi és népjóléti népbíztossága a 2075 számú rendeletében a betegápolónők és kórházi segédszemélyzet illetményeit az alábbiak szerint állapította meg: A teljes ellátáson felül: Segédápolónők, takarítónők, házi munkások és konyha személyzet havi 300 K. Osztályos ápolónők, műtősnők, szülésznők, felügyelőnők, portások, mosónők, varrónők havi \'100 K Havi 150 K ruha, cipő és mosási pótlék — Kórházon kivül lakóknak havi 100 K lakás-kór jár. A fertőző kórházakban ezenfelül még havi 100 K, az elmeosztályban, a .tüdő- és rákosztályban alkalmazottaknak havi 50 K pótlék jár. Minden gyermek után a havi családi pótlék 30 K.
— Uj jelvény a katonaorvosoknak. A munkaügyi es népjóléti biztosság a kizárólag y.ör.ös~.hadseregben szolgftlatotteljositő orvo» sok részére orvosi jelvény rendszeresítését\' határozta eL Ez a jelvény 2 ós fél cm. átmérőjű fehér köralapon alló~2 mm. széles vöröskereszt,\' mely sapkarózsaként és a zubbohy gallérjának mindkét olda\'án a volt rendfokozat helyén viselendő. Azonkívül a bal felsőkar külső oldalán szintén vöröskereszt viselendő. A jelvények beszerzéséről az érda-keltek maguk gondoskodnak.
— Teljes vasárnapi munkaszünet az állampénztáraknál. A• tanácskormány, elrendelte a pirosbetüs napokon a teljos munkaszünetet azokban a közhivatalokban, ahol a közgazdasági élet zavartalan- folytonossága megengedi. A pénzügyi népbiztosságtól tegnap érkezett rendelet értelmében az állami
pénztárakban, (régi állami adóhivatalok) akkor
is teljes vasár- és ünnopnapi munkaszünetet kell tartani, ha az elsejére vagy másodikára esik is. Ez esetben az illetményeket egy nap-* pal később fizetik ki. Ha pedig a munkaszünet a hó utolsó nfcpjával esik egybe, akkora napidijasok járandóságaikat egy nappal előbb kapják kézhez.
— Keszthely fejlődése. A proletárdiktatúra óla a felszabadult munkásság mindenütt hatalmas lendülettel kezdte meg alkotó munkáját, mellyel maradandó biztos alapra épiti a -béke,, egyenlőség és jog krisztusi államat. Vállvetve látott hozzá Keszthely proletáriátu-sának derék vezetősége is a konzervatív .patópálok" hanyag és önző mulasztása miatt visszamaradt fürdőhely ujjáteremtóséhez. A háromhetes munkásuralom .a legszebb perspektíváját mutatja a küszöbön álló jobb kor internacionálisan berendezett, nagyságának.
Az üzleti spekulációval irányított Hévíz fürdőt kisajátítva Keszthelyhez csatolták. Ezáltal mindenkire nézvo közkinccsé vált a protekciós uri társaság részére lefoglalt hírneves gyógyhely. Tervbe vették azt is, hogy még ez évben téli fürdővé alakítják át. A fürdőt az ottani munkástanácsból választott bizottság vezeti. Ezzel kapcsolatban a pazarul kibélelt volt hercegi versenyistállókat üdülő szanatóriummá alakítják át, melyben ingyenes kezelésben részesülnek a beteg proletárok. Szocializálták a községi kórházat és több osztályt létesítettek, melyek vezetéséve! dr. Sándor Márton, dr. Weisz Leó, dr. Jopszd Viktor ós | dr. Mesterics Elek orvos-elvtársakat bízták I meg. A lakosság régi óhaját teljesítve Keszthely nagyközséget rendezett tanácsú várossá emelték. Hozzácsatolták Kiskeszthély és Cser-szegtomaj községeket. De ezekkel a modern újításokkal még nem fejeztek be keszthelyi elvtársaink tervbe vett cójjaikat, hanem fáradhatatlanul tovább gyarapítják tollal és kalapáccsal az igazi szabad kultúrát. Sok érdemes elvtársaink közül Pintér István Mór a keszthelyi Munkástanács elnöke tesz legtöbbet megváltó forradalmunk születése óta, pedig nem akar még csak aranyrámás oklevelet sem, mint hajdanában divat volt.
— A forradalom emiékelnek gyűjtése.
A forradalom emlékeinek (jelvények, zászlók, képek,, fényképek, szobrok, röpiratok, kéziratok a .forradalom .eseményeihez fűződő tárgyak) összegyűjtésé elsőrendű erdeke a pro-\' letármüveltség fejlesztésének. Ezeknek az emlékeknek "közkinccsé kell lenniük. A közoktatásügyi népbiztosság művészeti, politikai megbízottja felhiv mindénkit. akinek ilyen emléke van, hogy haladéktalanul jelentse be az e tárgyak gyűjtésével megbízott Fővárosi Mu-zeumnak (VII. Stefánia-ut, telefon l53-r*tfi> A bejelentés személyesen, írásban vagy telefonon történhetik.
— A Dlspensalre mulatsága. A nagykanizsai Dispensaire kiválóan sikterült mulatságáról annak idején a torlódó események miatt nem emlékezhettünk meg. Az estély teljes erkölcsi és anyagi sikert aratott s igy lehetővé váll, hogy a közelgő ünnepek alkalmából a szegény, szenvedő tüdőbetegek nagyobb pénzsegélyben részesülhettek. Az estély 3031 korona 00 fillér tiszta bevétellel zárult. A felülfizetők névsorát ezúttal közöljük;
■ önvr GuMmann -Albcrtné. Jűü .K, „Szántó Salamon 75, Ország Lajos, Glasgall Vilmos, Fürst József, Antal Jenő 50—50 kor., Somogyi Zsigmond 30 kor., Vidor Samuné, Sommer |gnácnct Prager Ferenc, Sabján Gyula 25—25 kor,, Rechnitzer Mór 21 kor.", " Beréftyi\' Aipád ekszerész, Gutenberg nyomda, Weiszfeld és Fischer, Grünhut Andor, MelczeK Jakab, Hirschlcr Miksa, Stern Józsefné 20—20 kor, Kádár Lajos ev. ref. lelkész 1.5 kor., N. N. 13 kor, VVeisz Lajosné, Neumann József fürdős, .^oer .G.ys^áY, £jegó Gyuláné, Bloch műszaki tanácsos, Steiner Jenő, Barta Miksa, Makoviczky Gyula, Balaton Testvérek, Ötvös Emiiné, Árvái Lajosné, Vida Lajos 10—10 kor., Kanizsa tükre, N. Zsigmond, N. N., N. N. 8--8 kor., Hofrichter Emma 7 kor., Breuer, Hofi\'mann Henrik 5—5 kor., Reinberger J. 4 kor., N. N. 2 kor., N. N. I kor., Postahivatal gyűjtésé 81 K 20 AH., Ruhatárból jutalék 183 kor., Villany világítás fejében 100 kor., ösz-szesen 1237 K 20. fillér.
— A VHág-nagymcggóban április 17-én, csütörtökén, csak egy nap kerül bemutatóra a Szenyedó/y rabjai ch ü 5 felvonásos kultur-film, melyet Rchard Ozwald irt és rendezett Ezen nagysikerű fi\'m cselekménye, megjátszása és rendezése felülmúl minden eddigit.
— Gazdaértekezlet. A közélelmezési, népbiztosság kiküldöttje április 17-én délelőtt 9 órákor a városháza nagytermében a* úr ménvrekvlrdtds ügyében értekezletet tart, amelyen a Nagykanizsa járási 100 holdnál nagyobb birtok művelői, valamint a községi tanácsok 1 —l kiküldöttje okvetlenül jelenjen meg. . ,
— Nyugdíj és szegényQgyek. A direktórium a nyugdijasok, nyugtáinak láttamozá-sával ós a szegényügyek kezelésével Kisfaludy Márton elvtársat, a rokkantügyek kezelőjét bteta meg, ki a MéntelepdakUnya (Kossuth Lajos-tér) 1. omeloti helyiségében naponta 9 órától 1 Óráig tart hivatalt.
— Balatonvármegye. Keszthelyről írják: A Munkás-, katona- és Földmivestanács ülésén Fodor Imre elvtárs indítványára elhatározta, hogy Balatonvármegye felállítását fogja kérni a belügyi népbiztostól Keszthely székhellyel, ntclyhez az össes 80 kilométer kör-1 zeten beiül fekvő községek tartoznának. A kérés előterjesztésével Pamer István Mór elvtársat bízták meg, ki el is utazott, hogy a kérelmet szomélyesen terjessze a belügyi népbiztos elé. A Balatonvármegye létesítése — ugy hisszük — ma nem aktuális. A jövőben a vármegyék ugy is megszűnnek s helyüket a kerületek foglalják el, amelyek valószínűleg sokkal nagyobb területet foglalnak eí, semhogy székhelyük olyan lakósz£m-mal bíró város lehetne, mint Keszthely^r
— Elveszett Benedek Erzsi né^Tszóló 15381. sz. Tagsági jegy kérjükuJrmegtalá-lót, az élelmezési ipari munkás\\)r csoportjánál "Munkás Otthon" Jeadni.
— Rajzeszközök legjobb külföldi gyártmány nagyobb választókban kaphatók Fitohel Fülöp Fia könyvkereskedésében Nagykanizsán.
Aki a* oruAgot ás eiieuwög;-lől meg akarja szabadítani, aki azt akarja,- hogy minden ember boldog; legyen, az belép a vörös
Pártügyek.
A cipész munkás és munkásnők helyi szakcsoportja felkéri az összes tagjait, hogy ruhakiosztás Végett 17-éh este fél 7 órakor a csoport helyiségében jelenjenok meg. Pénzt mindenki hozzon magával. A vezetőség.
A Szocialista Fejmunkások Szabadszervezetének azon tagjai, akik b kiosztásra kerülő sifon és zefirből igényelnek ós arrá tényleg rá is szorulnak, felhivatnak, hogy IV hó 17-ón d. e. 10—11-ig és d. u. I—3-ig a szabadszervezet titkáránál (Kisfaludi-u. 17/a. I. cm, jelenjenek meg.
Magántisztviselők ruhaigénye. Ruházati cikkre ezúttal csak azok tarthatnak igényt, akik a második forradalom (márc. 2L) előtt már tagjai voltak az egyesületnek, felkérjük tohát, ezen elvtársakat és el.vtárónőket, hogy a Munkapáholy helyiségében felfektetett iveii jelentsék be igényüket, de legkésőbb ma este 0 óráig. Ugyancsak ma, 17-én este 8 órakor választmányi gyűlés.
A városi alkalmazottak szakszervezete. A városi alkalmazottak szakszervezetének mindazon tagjai, akik a kiosztásra kerülő ruhaneműre igényt tartanak, logkósőbb f. ho 18-áig Földy Imre János elvtársnál (Városi adóhivatal) okvetlen jelentkezzenek, később jelentkezők igényei nem lesznek figyelembe vehetők. Vezetőség.
A vas és fémmunkások szakszervozetc a 15-ikét követő első csütörtökre tervezett taggyűlését az elnök távolléte miatt további intézkedésig elhalasztja
Nyilt-tór.
Tiszteletid értesítem a n. é. közönaeafl, hogy lakásomat Zrínyi Miklóa-u. 26. jMin alól Zrínyi Mikiós-u. 36. szám alt, Bazárépület. Il-lk udvarba helyeztem át. -VEgyben maszlrozást la elfogadok i
Kérem továbbra Is fclvea párrtfcásukal a vagyok 1 #
yellea ilfzlelellel hn /rnöldné.
Alti
zala-nepakarat
191«. április 17:
APRÚ HIRDETÉSEK
Megvételre keresünk
számú vas pénzes szekrény^ Tanács, Sugár-ut 4.
4£s vagy 5-ös >ltő Munkaügyi 1241
Egy szakácsnőt, egy gyikorlolt e\'áruslló leányt és és egN mindenes kocsist azonnal alkalmaz Tocft Milto vegyeskereskedő a Hadikórháznál. \\J 1240
Eladó egy homokfutó Ara 2200 korona Holltr A,
i««/
Üléses fiáker. Bajes». lc4í
1919. El. 2S/F. 1.
1244
Hirdetmény.
1. A nagykanizsai forradalmi törvény« szék hivatalos helyisége Nagykanizsán az igazságügyi palotában (l^zsébgW^r földszint 3. szám.) van, ugyanitt, az Államügyészség helyiségében van a forradalmi törvényszék vádbiztosának hivatalos helyisége (teiefonsz. 52.)\'
2. A nagykanizsai forradalmi törvényszéknek illetékessége kiterjed a keszthelyi járás kivételével a nagykanizsai törvényszék egész területére.
3. A nagykanizsai forradalmi törvény-, szék területén elkövetett minden bűncselekményre vonatkozó feljelentés és jelentés a nagykanizsai forradalmi törvényszék vádbiz--tosához és pedig ennek hivatalos helyiségébe (1 pont) küldendő be (Forr. Korm. XLV. sz. rend;)
4. Névtelen feljelentések elvileg hivatalos ügydarabókként nem kezeltetnek.
5. A politikai bűncselekményekre vonatkozó feljelentések és jelentések zárt borítékban küldendők be. A borítékra .Politikai bűncselekmény" jelszó irandó.
ti. Ügyiratok, pénz, bűnjelek s őrizetbe vett gyanúsítottak átvételére jogosított a forradalmi törvényszék vádbiztosa s énnek megbízása alapján a vezető államügyész, illetőleg helyettese.
7. Előzetes letartóztatás és hájkutatás csakis a \\Vulbizto$ sajátkezű aláírásival ellátott irásbVi parancs a\'apján fogánqfositható.
Tettenérés és a tettenért terhellf üldözése esetén a ifcndészeti közegek (\' csendőrség, fcndőrség, karhatalmi ségek stb.) L: őrizetbe vétel és foganatosításai körül az eddigi szerint járnak \\l.
Urizetbc \\Vtt gyanúsítottak, .¿foglalt ingóságok irásbe\\ jelentós melletti haladéktalanul a vadbizt(*^ak szolgáltatatjló be.
Aki az őriletbc yett gyai őrizetbe vételtől ss&nitott 24 órán , belül á vádbiztosnlk írásbeli jeli át nem adja, ugyszirwén az, aki a házkutatásról a fógAatositástól orán (huszonnégy) %elül a vádliztosnak lefoglalt ingóságok \\oszolgáltat|sa mellett Írásbeli jelentést ne\\ tesz, a 1 Forradalmi Kormányzó Tanács «Xl\\. sz, ründ-fJel». szeunt bűncselekményt követ hető.
8. A Munkás, katonJ nácsok bűnügyekben a rendészeti közegeket és i toznak a fennálló szabályok 1 venni.
Nagykanizsa, 1919. évi ápfttis hóft Szenes Dezső s. k. Dr. Bartha JóMef s. k.
• forradalmi lOrvénjuik «la&ke. i»n»J»lmi i6rYéoy»*<£rádblitou.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel élesítem i, vevőimet és megradelöinft, hogy
clpíszinOhely WMagtar-u/49. sz. alól Sugár-ut 2. szám aliniweztem át!
Tisztelettel WILLNER LAJOS, CipÓSZ.
ÍÜRANÍA "«^•p\'H
Ulinilin «0»,mrl-i. 4.Kaliton18«
Szerda, osütörtíik. Április hó 10. és 17.
Várkonyi Mihály felléptével
Hotel periái
SzinmO -6 fel\\ná«fcn. Irta Biró Miklós.
zumyitú hctkoíniipokoii .1 . 10—12-1^, d u. J-tol, ;ir, ¿* ünnepnapokon d\\ b 10—12, d. il I ct ff) órától.
Előadások hétköznapokon: \'> és 7 di akor
Vasár- ós ünnepen : 4\'/i, <í és 7V. órakor. ___
Tisztelettel órtesitem a nagyérdemű közönséget, — jfogu
szőrme szalonomat
Erzsébst-tórVszám alá yfyeztem át!
Továbbá értesiWn, hogy Jnoly-kár ellen való megóvást Xllalom^livásra házhoz megyek érte V Kiyíló tisztelettel
Ivöbl BólV, szűcsmester
Braaébat-tAr 1. ai. Batthyányi-tála haroagl bálban.
S

VII ÁH "«»"«»»»liiliír
VILrtU Szántás »Ülődi, Telefon 14. «,
Csütörtök április hó 17-én^/^
Richárd Ozwald rendiévé!
SzenvedMrfabjai
Kulturfllm 5 felvonásban.
18-iH, laiiÉi íéiI!
Előadások hétköznapokon 5 és 7 órakor vasárnap 7,3, 4, V»6 és 7 órakor.
Könyvek:: Folyóiratok
FISCHEL
Zenemüvek
FülöpKla
Ihn . Ii IDflriUdtii
UHIUIBI. (TimUi llllll) Irodaszerek, Uzletikönyvek, papírok hangszerek, díszműáruk, játéktárgyak
Nagykanizsán, Zrínyi Mlklós-u. 35. sz. II. Irógóp-javltó műhelyr rendeztem tje. — Az írógépek niíy t hiányára és nagy ériékére valóytkln- |
leltei, érdekébei donosnak, hogj ban legyen tar érhető el, hogj át használható á lalom az irógépj Javifásál és tisz\' kelt áron egész
áll minden IrógfTpiulal- I gépié állandjpn Jóltar-a, meri cj^ ez által a gép h«szabb Időn |opotbanjrarad. — Vcíl-:nek e^ről-esetre való I lását^alamint .mérsé- ] iókarbatl tartósát
lípsteln Vilmos.
Hirdetések
felvétetnek
a Zala kiadóhivatalában
Nagykanizsa
TELEFON : 78.
*
i i
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papíráru- X készítés. Mindennemű nyomtatványt a leg-Ízlésesebb kivitelben készit és legponto- | sabban szállít. \'!
I
mm
r-
Xi-MI. évfolyam.
Nagyk«nl»n, 1818. Április 19. Szombat.
91. íztn.
ZALA-NEPAKARAT
Vasárnap délután 3 órakor a városháza előtt népgyűlést tartunk. Előadó: Rákos Mátyás elvtárs, szociális termelési «épblztos leai. Tárgy: A politikai helyzet Ismertetése. Minden proletár olt legyen 1 A SZOCIALISTA PÁRT.
A profit békéje.
Egymés kezét koresgetig, egymás felé pislogatnak az antant kapitalisták és a német élszoeialisták. Mint az ellenségek, akiket a közös piszkos üzlet kényszere egymás felé hajt, nyújtogatják egymás felé reszkető kezeiket és zavar-1 uan vannak: melyik hódoljon be előbb.
De megtalálták egymást, mert arról volt^szó, \'hogy az. igazi szocializmust Kell elgáncsolni, a proletariátus boldogságát kell megakadályozni. Az igazi szocializmusnak Ebért—Scheidemann-féle árulói, a szocializmus álarca alá bujtatott kapitalista ritterek, az entente imperializmusának német bérencei megkapták első méltó szövetségesüket az \'.ngol nagytőkében» és egyesültek egy bolsevizmustól rettegő, reszkető kézszo-ritásban.
Az angol .államférfiak", a nagytőke bérencei a németek kegyét keresik: balga, bamba, igazi burzsoá rövidlátássá! azt hiszik, hogy megtudják akadályozni azt, hogy az éjszakára nappal, a kapitalizmusra halál következzék.
Az t beszéd, amelyet Churchill mondott és amelyben be\'nfoglaltatik az egész bűnös kapitalista rend aiávalósága, semmiesetre sem a meggyőződéstől sugalmazott beszéd. Minden mondatán megérzik a reszkető félelem, amelyot az entente államok imperialista eszméinek elvakult képviselői éreznek a diadalmas útjára indult proletariátus ellen.
Megboesájtást • - hirdet. . és . jilbékfit kit^ál, de ezt a mézes-mázasságot az igazságtól való félelem diktálja. Attól fél az entente kapitalizmusa, hogy ha Németországban is győz a bolsevizmus eszméje, akkor az entente nem kaphat semmiféle kártérítést a legyőzött \' államoktól és maga is elpusztul.
Igea elpusztul s kell is hogy elpusztuljon, mert gaz igazságtalan, mert a testi és szellemi munkának minden eredményét, a munkásizmok és agy velők minden dus tartalmát kiszívta magának, hogy nagyranőjjön és meghízzék a kiszivott véren. Tudjuk ettől félnek. A Spartakus-elvtársak- ti\'táni harcainak szük-segszerüleg bekövetkező diadalától, a világ proletárjainak egymásratalálásától félnek.
Majd ha Németország bolsevista állammá lesz, annak hatását egészen Kínáig megérzik. Az egész föld, nap-
kelettől napnyugatig a világ proletariátusának adná minden munkáját és munkájának eredményét s mi lenne akkor a •kapitalizmusból, hová lenne az az arany, amelyet az entonte kapitalizmusa évszázadok óta a proletárok véres verejtékebői gyűjtött és amelyet most mint győztes még fokozottabb mértékben szeretne gyűjteni és felhalmozni,. tjtint tartaléktőkét, a proletariátus elleni harcra.
Ezt szerelnék megakadályozni. A kizsákmányoló Anglia odaáll a német álszocialisták mellé, hogy igy talán megmentheti a maga számára azl, ami menthető. Az ijedteknek, a fogvacogók-nak, a sülyedő hajóról vizbeesetteknek utolsó szalmaszála ez, amelyet ugy el fog fújni a Keletről elindult vörös szél-I vész, mintahogy a vihar elszokta fújni I a szalmaszálat.
Erdély munkássága sztrájkba lépett.
A roaiAu bojArnk erdélyi orvtAumdftKH. — Erdély proletárvAga hUtbt-tAoiadJa az orvtámadókat. — A bukovinai romAa caapatok megtagadták az eugedelmeuéget. „
tiudapesl, április 1,4. Tegnap a . Vrtros UJság* röviden le\'enteile,. hogy a román csapolok tegnapelőit megtámadták az erdélyi íronlon levő csapataikkal. A támadásról a hadügyi népbiztosság a következő felvilágosítási adta ki:
— A tanácsköztársaság kormánya épp ugy. mint az elüző kél kormány hiven és becsiiletlel ieljesilette az antant c&apalok főparancsnokságával kötött fegyverszüneti s/\'t\'.oJí\'.j liunek ellenére az ontani Inipr-riiillslák bojár klrendellsége tegnapelőtt orvul megtámadta-erdélyi fronton álló csapatainkat. A fámáddá a Szinérváralja— Zilah—Csúcsa vonalon történt. A románok nagyobb erőket koncentrállak e frontra, minek következtében a vörös katonák helyenként hátrább vonullak, Jobb állásokba. Vörös katonáink a beérkezeti jelentések szerint péidás hősiességgel harcoltak. Megmutatták, hogy ha keli, vérükkel is megtudják pecsételni a proleláráliam Iránti hűségüket. Különösen ,a budapesti ó2-esek, « székely 21-esek és a székely 24-esek küzdöltek vitézül. A románok óriási veszteségeket szenvedtek, de természetesen a ml oldalunkon Is voltak vesztességet*. Katonáink számos románt foglyul ejtenek, a mieink közlll alig néhányan ealek fogságba : egy sem ad/a meg magát. A románok ugylálszlk azl akarják kierőszakolni, hogy csapalainkát addig a vonalig voniuk vissza, amelyet Vyx alezredes legulóbbi jegyzékében a semleges zóna- ketett határaként megjelölt.. Szóval ki akarják erőszakolni annak a jegyzéknek a végrehajtását, amelynek felháborító iogta-lansága a március 2l-iki eseményekre vezetett. A tanácsköztársaság kormányzótanácsa természetesen gondoskodott arról, hogy. megfelelő erősítések azonnal lemenjenek a veszélyez/elet! pontokra. "
A hadügyi népbiztosság ezen Információi megnyugtathatnak mindenkit: nem kell túlságosan tartani a román bojárok csúcsai offenzivájától. Sokkal nagyobb balban vannak ők maguk Is, semhogy a ml tanácsköztársaságunkat veszélyeztethetnék. 1-rleslUésUnk szerlnl az oroszok erélyes támadásra készülnek a román front ellen, amiért a romén hadseregnek minden erejét az orosz szov/etközlérsaság offen-zivájának feltartóztatására kelet felé kell irányítania. A románoknak lehái igen suiyós és keserves áldozatukba kerülhei az a néhány kilonjélernyl előnyomulás, amelyei a Szlnérváralja-Csúcsa vonalon meglepetés-\' szerű előrelöréssel elérlek. Befelé sem áll I túlságos szilárdan a bolár rablók uralma. ! Kolozsvárról, Marosvásárhelyről és Erdély I
több más városából azt a jelentést kaptuk, hogy a munkásság Erdélyben általános sztrájkba tépeti, sőt egy olyan hir Is érkezeti, hogy tznteíy protetársága felfegyverkezel! és hátba támadja a vörös hadsereg ellen támadó román csapatokat.
Fellázadtak a román paraaztok.
Budapest, április 1H. A román parasztok forrongása válságos lázadássá fajult. A bukovinai román csapatok vonakodtak\'« felkeiőK allan túllépni A bukovinai forradalmi ntpzgalorpnak a galíciai szociáldemokraták a~vezetőí, akik kommunista alapon állanak. Bykovina fehér gárda áltat megszállón területén a munkások ós szegény földmlvasaV: rokonszenveznek a szovjet llralalommal. Bár mindenkit üldöznek, akit a bolsevizmus gyanúja ér es a •gyűléseket büntetés terhe alatt megtiltották, a kommunisták mégis tízezer-számra\' terjesztik a 13 szövegű proklamá-\'ciókat.
Otaszorazágbau terjed a »ztrfljlf.
Lugano, április 18. A viJőkről érkezett hírek Szerint az altalános sztrájk tovább terjed: Bolognában, Tujinban és (lenuában kimondták az általános sztrájkot. Az olaszországi szociáldemokrata párt római központi bizottsága tegnap este Milanóba utazott Milánóból ma sem érkeztek lapok.
B«9» proletArHAga tovább forrong
Báos, április 18. Bécs proletárságának hangulata a tegnapi véres tüntetés után is izzó, amely minden pillanatban kitörhet. A tegnapi tüntetés áldozatainak száma az eddigi mogállapitás szerint 5 balott, akik közül 4 rendőr és egy asszony. Ma röpcédulákat osztottak ki, amely felhívja a munkásokat és munkanélkülieket, hogy holnap ismét gyűljenek össze a városháza előtt.
Az „előzetes békeszerződést"
itt aj un 15-én lr|Afc alá ?
Páris, április 18. (Radlo) Az előzetes békeszerződés feltétoleit a szövetségesok delegátusainak. jelenlétében felolvasás után <jp-rllis \'JO-án fogják nyilvánosságra hozni. Diplomáciai, köröknek az a véleményük, hogy az el&zotcs -béket-. c^k. május .1 kién fogják .aláírni. • \'■"■\'■\'.■ " • ...
Newyork, április 18. (Rádió) Párisbói jelentik: A négyes tanács elfogadta Nansen javaslatát, amely szerint Oroszországot az északi semleges országokban szervezett bizottságok réven fogják élelmezni. ;s
ZALA-NÉPAKARAT \'
re 19. április lo.
Illés népbiztos
á közélelmezésrol.
A városok élelmezése a falu öntudatos népének hivatása.
Illés Arthur a körellátási népbiztosság népbiztosa a közélelmezós mai rondjéről ós logforitosabb teendőiről a következőképpen nyilatkozott,:
■— A proletárdiktatúrának egyik legfőbb gondja rendet, fegyelmet és megelégedést te-romteni az ország közélelmezósében. A proletárdiktatúra .\'iikiáltása után- egész csomó élelmicikk tűnt el a piacról, különösen olya-
- nok, artielyek régebben a rendeletek kijátszásával maximális áron felül hoztak forgalomba. Ilyen élelmicikkek voltak például a nullás lisztből készült sütemények, vaj, zsir, stb. — Ezokct az elsőrendű ólelmicikkeket horribilis áron adták cl a közönségnek. Érdekes azonban, a cikkek minden rendelet megjelenése nélkül egyszerre eltűntek. , Ez élelmiszerek forgalombahozói ugyanis egész helyesen attól féltek, hogy a proletárdiktatúra emberei pillanatig sem fogják tűrni a visszaéléseket és a proletárság kiuzsorázását.
— Természetesen egyéb politikai cs gazdasági ok is közrejátszott az élelmiszer-hozatal csökkenésében, bár azt is konstatálnunk kell, hogy már a proletárdiktatúra előtt is egészen minimális volt a felhozott élelmi-szermennyiség. Az élolmiszerfelhozatal nagymérvű esésének egyik oka legfőképp volt az is, hogy az egyes megyei munkástanácsok lojális érdekeket tartva szem előtt, nem engedték ki területükről az élelmiszereket. .A közellátási népbiztosság legfőbb feladata jelenleg az állat és élelmiszer felhozatalnak rendszeres és országos megszervezése. Ez a munka nagy aparátussal folyik. Főleg a löld-
\' mivelés igyi népbiztossággal egyetértőleg arra törekszünk, hogy minél több élelmiszer, különösen szarvasmarha és sertés, zöldség - és friss főzelék kerüljön a fővárosba.
• —A munkásság részére folyó akciósok helyütt igen szép eredménnyel jár, sók helyen pedig a legszebb sikerrel kecsegtet. Egyes vármegyék valósággal versenyeznek, hogy minél bőségesebben és gyorsabban..lássák el Budapest proletáriátusát élelemmel*. Ezek a megyék tudatában vannak annak, hogy mily nsgy fontossággal bir a fővárosi munkásság ellátásának zavartalansága. Különösen So-nofíy, Moson és a Zai a megyék földtnlve* prolddtsána sietett a budapesti rtunkdssát tfgtttégére, bizonyságot téve testvéri érzéséről ós proletár szóíicíaritásá\'rŐI. Ezzel szemben, sajnos, vannak még megyék, melyeknek gazdanépe még mindig nem ismeri a nagyszabású célokat, melyeknek szolgálatába kellene, hogy álljon. Ezek 4 gazdák. még mindig visszatartják készleteiket, a baromfii, a tojást, a legelsőbbrendü élelmicikkeket és még mindig nem adják elő közfogyasztási célokra. E kisgazdák megszokták, hogy a\'háboru öt esztendeje alatt rengeteg pénzt keressenek es ennek a jogosulatlan nagy haszonnak elmaradása most termeszetszerün kellemetlenül érinti őket. Pedig a proletárdiktatuVa államában meg kellene tanulniok és szivlelniök, hdgy egyik munkáskategoriát sérti vezérhel-hetik egoisztikus szempontok, hanem az ipari munkásságnak és a mezőgazdasági termelőknek arra kell törekadni, hogy kölcsönös megértéssel dolgoznak egymás életszükségleteinek emberi kielégítése érdekében.
— Az ipari munkásság azt várta, hogy a proletárdiktatúra n«egtercmtóbé lényegében csökkenteni fogja az élelmiszerek árait. Bármily kívánatos is volna ez, sajnos márol-hol-nspra mégsem valósitható meg. Az áralakulásokra ugyanis számtalan gazdasági tényező bir irányító hatással, különösen a termelt árucikkek mennyisége és a termelési költségek kérdése. Igaz, hogy a sok illegitim haszon és az értékesítés folyamatába betolakodott ügynökök és lánckereskedők kiküszöbölése itt-ott javított valamelyest a helyzeten.
— Ma tehát a legfőbb törekvésünk, hogy a proletárdiktatúra drákói szigorral sújtson le azokra, ákik a megállapított meximális árakat túllépik és\' egyéb visszaélést követnek el. Az árcsökkenést csak produkció nagymérvű fo-
I kozása idézi .elő. Remélhetőleg, ugy az ipari munkásság, mint a mezőgazdasági proletárság meg fogja érteni proletárdiktatúra altal teromtett helyzetet és minden erejével támogatni fogja a közellátási- njpbiztosságot felette nehéz és fontos munkájában. Különösen bízunk a falusi szegénység munkájában, mely most kezébe vetio a termelést és a gazda elvtársak egyettórzesóben, hogy a városi lakosságot különösen pedig a fővárss proletáriátusát állandóan, rendszeresen ellátják legszükségessebb élelmicikkekkel.
* Rendelet.
Nagykanizsa város és a" nagyk; direktórium hatásköre alá tartozó járások területén a inal naptól munkaidő alatt (délelőtt 12 óráig után 3 órától 6 óráig) mlndennenwkártya-Játék tilos. Abban az Időben, Minikor a kártyajáték meg van engedve (félután 12 órától 3-ig és este \\6 órától #lg), sem szabad hazárdJátékot\\vagy nms kártyajátékot hazárd alapon j<*szahi#Akl a tilos Időben kártyázik, vagy\\a lártyaldŐben hazárd Játékot játszik, Utafszermunkára fog ítéltetni. A kártyaadó Ifcbályrendelet Nagykanizsa város területén ma lép éleibe.
NAGYKANIZSAI DIREKTÓRIUM.
HühiÉ!?!*
M t, » t A * A nap kél 5 ó a lp perckor, nyugszik 6 óra 41 perc-
1Q ! kor-
| A hold kél délután 3 óra 2
Szombat | perckor, \' nyugszik éjjel 3 óra J 23 perckor.
Nyilatkozat. \'
Alulírottak ezennel proletár becsületszavunkra fogadjuk, hogy a Magyar Tanácsköztársaságnak hü, megbízható munkásai leszünk s\'a vöröshadsereg kötelekében szolgálva min-den erőnkkel tudásunkkal - orra törekszünk, hogy a proletárdiktatúra, vívmányait s a proletárság urafmát biztosítsuk.
Kijelentjük, hogy a vörös hadsereg szabályainak magunkat minden tekintetben alávetjük és a fegyelmet a legszigorúbban megtartjuk s a bizalmiférfiak és a parancsnokok rendelkezéseit híven követjük.
Kijelentjük továbbá, hogy ha a múltban a kapitalista társadalom törvényéi ellen vétettünk is, most tisztességes proletárok leszünk A múltban csak azért nem doldoztunk, mert a kapitalisták uralmát saját ^munkánk gyümölcseivel nagyobbra növelni nem akartuk s ha létünket ezelőtt munkanélkul is fynntartani akartuk, azért tettük, mert a kapitalista uralom alatt azt tapaszlakuk, hogy nálunk értéktelenebb elemek s olyanok, akik helyzetüket csak szerencsés születésüknek köszönhettek, szintén munkanólkül, sőt a proletárok kizsák\' mányolásából éltek es ezek nagyobb bűnösök volfak, mint mi és minden nyomorüságr nak, sőt a mi helyzetünknek 15 ők voltak az okozói.
Ezután azonban, amikor minden embernek dolgozni kell, mi is ki akarjuk venni a munkából részünket s azt kérjük, hogy ezen becsületes társadalomban, nekünk is. helyünk legyen s itt^íSmételtcn megfogadjuk, hogy becsületesen müködünk és dolgozunk és ha visszaélést követnénk el, elismerjük, hogy a legszigorúbb büntetést érdemeljük, ki, sót ha méltatlanok leszünk a proletársághoz, lőjjenek főbe bennünket, amit megérdemlünk cz esetben nemcsak mi, hanem megérdemlik ugyanezen büntetést azok a vagyonos egyének is, akik a mai társadalomba beilleszkedni nem tudnak.
Ne mutasson tehát, ezentúl senkise ujjal -mi reánk, mert o többi. proletár társainkkal teljesen egyformák akarunk lenni, sőt kiváló csapata leszünk a proletárságnak a burzsoák elleni harcban.
Nagykanizsán, 1919. évi április hó 18-án. Nabich Gyula, Szukovícs Pál, Mandelbaum Ferenc, Bálint István, Jámbor Sándor, Zsu-paniös József, Plander László, Czvetkó István.
— Uj vádblztos. Dr. Bartha József elv-társ, a forradalmi törvényszék vádbiztosa állásától való felmentését kérte a direktóriumtól. A direktórium a lemondást elfogadta r vádbiztosul Pohi János elvtársat ajánlotta az igazságügyi népbiztosságnak a nagykanizsai forradalmi törvényszék vádbiztosául való kinevezésre. Polai elvtárs személye garancia arra, hogy mindenki, aki a proletárdiktatúra ellen vét, vagy a forradalmi kormányzótanács rendeletei ellen csak a legcsekélyebbeit is elköveti — könyörtelen és.méUó büntetésben részesül. — Éjjel értesülünk arról, hogy * direktóriui 11 előterjesztését az igazságügyi népbiztosság elfogadta ós Polal János elvtársat, délivasuti kazánkovácsot ós a vasutasok titkárát a nagykanizsai forradalmi törvényszékhez vádbiztosul, kinevezte.
— Ma a következő cégek tartoznak nyltvatartanl üzleteiket: Kisfaludi és Krausz, Kirschner Mór, Barta Miksa, Kohn L. Lajos Grünberger Sándor, Kaufman Testvérek és a», összes férfiruha és cipőüzletek.
-»—■A közellátási hivatalban ma a nagyszombatra való tekintettel csak délelőtt 9 és 12 óra között írják alá a házbizalmiférfiak áltaL kiállított..vásárlási utalványokat. .
— A lakásügyi biztosság felhívja mindazokat, akik eddig három szobánál nagyot« lakásukat, valamint raktár- és egyéb\' mellékhelyiségeiket be nem jelentették, hogy azoku; haladéktalanul je\'entsék be.
— Kun Béla — Katonaotthon. A sugár-utí volt negyvennyolcas fekete-sága kaszárnya kapuja fölött uj díszes tábla jelzi a nemzetközi vörös ezred megalapítójának diadalmas szellemét. Budapesten s már minden nagyo^o. városban Kun Béla hadügyi népbiztosról nevezték el a vörös katonák egy-egy laktanyáját. Az ő neve mindenkor lángra lobbantja a világháború borzalmait átélt proletárok izro forradalmi érzelmeit. A nagykanizsai-* vörio katona elvtársaink is hű ragaszkodásuknak < s szeretetüknek adtak méltó örök \' kifejeze t azzal, hogy egyik otthonukat az ő nevével.. jelölték meg.
-— — Nem vagyunk soviniszták! A proletárdiktatúra célja a legszentebb: minden ország\' proletárjainak együttes felszabadítása. Nemcsak a magyar proletáríátus boldogságául küzdünk, de küzdünk minden, a világ báfmc\'v részén élő, bármilyen nyelvet beszélő proletárjának boldogságáért. A mi színünk a forr dalom vörös lobogója. Ugylátszik vannak, akik ezt még. nem tudják. H^t tudják meg, hogy egyedül a vörös lobogó az, amely a nemze.-közi forradalom egységét hirdeti. Ez\'ért Jcürd ma a magyar proletáríátus, amelynek csak egy szine van ; a vörör!
-— A Kanizsa TOkre húsvéti száma 20 oldal terjedelemben jelenik meg. A husvtti szani,-nemcsak terjedőimében, hanem tártaiméban is rendkívüli lesz: szenzációs riportokon kívül egy egyfelvonásos humoreszke is feltűnést fog kelteni, amelyben közismert kanizsai személyek játszák a főszerepet.
— Nagykanizsa tejellátása. A városok élelmezése a regi .rendszerben mindig a nagy*, birtokosok kenye-kedvétől függött. Ha a nagybirtokos akart adni tojást, vajat, tejet, — adott, ha nem akart, nem adott. Legtöbbször a jól fizető lánckereskedők a külföld száinár.t vitték el előlünk az élelmiszerek legjavát és mi> szegény városi proletárok csak a legalját kaptuk, ami senkinek sem kellett, — ha ugyan egyáltalában kaptunk valamit. A kapitalista rendszer kivégzése, a nagybirtokosok egyeduralmának letörése után ilyen rabló és ki-nullázó palilikának többé nem lehet helye. Nem mégy; többé áz élelmiszer számtalan lánckoreskedő kezén keresztül a-messzo idegen orszagokba, — mi magyar proletárok fo gyasztjuk el a magyar fóld termékeit — sót annyit és ugy termelünk, ahogy ós amennyit a proletárérdek megkíván Tejért sem fogunk könyörögni a nagybirtokosnak: a falu proletárja nem tagadid n}eg a város proletárja\' és szállítani fogja már a legközelebbi időben a jó, zamatos, életet adó tejet az agyonsanyargatott városi proletárnak. Horvmh Béla megyei gazdasági biztos elvtárs már befejezéséhez közeledik annak a nagy munkának, amelynek eredményeképpen Nagykanizsa proletárjai rendszeresen és bőségesen fognak jó / •..... -• - • • ■
1919. Április 1!).
ZALA-NÉPAKARAT
3
Aki a proletárság egységét megbontja, — ellenforradalmár _és forradalmi törvényszék elé állítandó.
tejet kapni.vA környékbeli ós a vasutvonalak melletti termelőszövetkezetek tehénállományát olyan mértékben szaporítják fel, hogy a városnak teljellátása a legteljesebb mértékben biztosítva lesz már a legközelebbi időben.
-^Termelőszövetkezetek a megyében. A nagy és középbirtokok szocializálása, termelőszövetkezetek alakítása egész Zalamegyében serényen folyik. Ma már a régi vármegye területén 110.000 • holdnyi területen működnek a termelőszövetkezetek, amelyeknek elsősorban a városok élelmezése a feladati A* nagy munka-oroszlánrésze Horváth Béla megyei gazdasági biztos elvtársnak jutott, aki a tegnapi napig ugy a Nagykanizsához, mint a Zalaegerszeghez tartozó járásokban egyedül intézte a termelőszövetkezetek alakításának vezetését. Tegnap Zalamenye külön megyei gazdasági biztost kapott Sar-\' ftözy Viktor elvtárs személyében, míg Kanlzsti-megye gazdasági biztosa továbbra is Horváth Béla elvtárs marad. Horváth elvtárs a közeli napokban Somogymegyébc utazik, hogy az ott oly nagyszerűen bevált tcrmoU&zövetkc-
éet-rentfS2er minden.....előnyét megismerhesse
( és azokat Kanízáamegye szövetljGzeteiöc ültethesse.
— A magántisztviselői? és kereskedelmi alkalmazottak ^zaksrervezetc f. hó 19-én este 0 órai kezctettclf táncmulatságot\' rendez Sárközi Dezső zenekarának közreműködésével a volt Kasinó dísztermében.
~ Felhívás. Felhívjuk á Nagykanizsán, illetve-a Nagykanizsához beoszrott járások területén működő összes politikai megbízottakat, hogy f. hó 18-án, legkésőbb 10-én a Direktórium 1. ügj\'osztályánál okvetlenül jelentkezzenek. Direktórium.
— Segélyt kapnak az amerikai magyarok hozzátartozói. A belügyi népbiztosság ma a következő táviratot küklüjte a nagy-
-—kanizsai direktóriumnak : Az Amerikába vándorolt magyar állampolgárok hozzátartozói közül azok, akik munkaképtelenek és segéiyrej tényleg rászorulnak, a fenálló szegényügy szabályok alapján segélyben részesitendők.
— Helyreigazítás. A nagykanizsai forn dalmi törvényszék U) 19. -EL Uö/f. l.;*hirdi inényeinek 8. pontja tévesen lett közölve, helyesszöveg a következő: 8. A Munká^-, katona és fóldmives tanácsok bünügyekbei vörösőrségot, illetve rendészeti közegeket! és katonaságot tartóznak a TennálIŐ \' s\'zábál|ök szerint igénybe venni.
Figyelmeztetés. Figyelmezteti a (nagykanizsai Vas- és Fémmunkás csoport azon tagjait, akik még a ruhaösszeirás végett nei \' jelentkeztek, hogy legközelebb, f. hó 20-á este 7 óráig a. Munkásotthonban jelentkezz! nek, mert elleneseiben elvosztik igényjogj sultságukat. A vezetőség.-
kendelet
z ösazes fogyasiUi! azövstj kezetekhez.
Pártügyek.
A famunkáscsoport összes tagjai íe hivatnak, hogy ma szombaton délután . órakor a Munkásotthon (Erzsébet-tor) hely -segében ruhakiosztás végett jelenjenek me
lljuraunkások! Felhívatnak az ilji-riiunkáscsoport vezetői, hogy folyó hó 19-é i, szombaton d u. 4 órakor vezetőségi üli t tartunk, melyre a választmányi tagok ponti megjolenósét kéri a vezetőség.
A szoclállsta nók szabadszervez húsvét vasárnap délután, a nép„-. illés u fél 5 órakor gyűlést tart a színkörben,\' Hő adók: Földes Miklósné és VVehry Hfgú elvtársak. Mindenki ott logyen.
Felhívjuk az összes hadirokkantaki hadi özvogyeket, kiknek párttagsági köny-kéje nincs, hogy azt mínól olőbb váltsd a rokkantak és özvegyek irodájában reg; órától d. u. fél l-ig (Batthlány-utca 2. s.-mert ellenkező, eseiben elkésnek az -kiosztandó árukról.
Lesz ruha. A szükséglet kérdéfcnck megoldását a Magánalkalmazottak Szalfczer-vezetének Szövetkezete vállalta magárafami-ért is mindenki saját érdekében csel«szik, ha a Munkapáholy helyiségben, Vida elltárs-nál üzletrészt jegyez, melynek ára dorabotklnt 52 K 40 flll. Szakszervezeti igazolvány leimutatandó. \'""
A szövetkezetek létesítésének szilksé gessége kézenlekvő dolog, mert a szövet kezetek a közélelmezés és a közellátás lerén a dolgozó proletárok érdekében fontos és hasznos munkál végezhelnek. Éppen ezérl a tanácskormány a szövetkezeteknek nagy hatásköri akar adni. A cél az, hogy minden községben legyen egy fogyaszlasl szövetkezet, amely biztosilja majd a közellátást, az élelmiszerek és a különböző közszükség-leli áruk igazságos széloszlását. A tanács-, kormány ennek a célnak előinozdllására aap összes fogyasztási szövetkezetek részéi/ Hamburger Sándor elvtárs személyében p -lilikai megbízottal küldöli kl. A polllll il megbízón első rendelciében az alább kö\\ I-kező ulasltásokai adta a vármegyei és 1 í-rosl direktóriumoknak:
Minden fogyaszlási szövetkezet költ es működéséi folytatni üzletét abban r m lia^yhallu, másra át nem ruházhatja, a :l-számoldsl ki nem mondhatja. A vezetők ís alkűlmazotlak kötelesek helyükön marat l, minden tudásukkal és erejükkel a szövet :-zetcl tovább szolgálni. Szolgálall helyéről a politikai megblzotl hozzájárulása nélkül sei -kii eltávolllani nem lehet. A vezciők és t • kulmazollak fizetése a végleges rendezés nem lehet több annál a jövedelemnél, amely a szövetkezeitől eddig kaplak. Az Uzlelv zető, vagy a pénztáros végleges fávózá; eselén az üzlet, vagy pénztár áivetelének é átadásának pontos leltár uelieil kell törtéi nic. A végleges rendezésig az árusítás a eddigi módon a következő szabályok szerlr folyjk: .......
Jegyre árusltoli cikkeket lovábbra I csak Jegy ellenében szabad e\'adn!; érvény ben maradnak az üzlell forgalomban elren delt zárlatok és korlátozások; ruházati clk kekcl, bulorl edényl és evőeszközöket csn váwlási engedély ellenében szabad árus laniT Ruházol! cikkek aláll értendők fér női, gyermek alsó- és felsőruházat, gyapj pamui, lett, kender, selyem és.müselyei valamint az ezek keverékéből készült sz -vetek, kölöll és szövöir áruk, ilyen nyer anyagból való fonalak éj cérnák, ágy asztalnemüek, törülközők, cipők és csizmái Egyáltalán nem árusíthatók a további Intézkedésig szeszes Italok és katonai lelszerelésl cikkek.
A fel nem emlilelt árucikkeket szabadon lehel forgalomba hozni, de ügyelni kell arra, hogy ezeket a lehetőség szerint Igaz-ságasan és arányosan szolgáltassák ki. A legmagasabb és tájékoztató árak egyelőre érvényben maradnak. Azokal a cikkekel, amelyeknek ára megállapítva nincs, olyan áron kell árusllanl, amely a beszerzési áron felül az Uzleli köllségekel foglalja magában. Az ezen felüli haszon felszámítása lllos.
Az árusítás szabályainak betarlásél a város, Illetve a község direktóriuma ellenőrzi és az esetleges visszaélésekről a politikai megbízotthoz Jelentést lesz. A helyi .direktórium a fogyaszlási szövetkezetek belső ügyeibe nem avalkozhatlk. Tilos a fogyaszlási szövelkezelek üzletéi bezárni, pénzt, vagy üzlell könyveket birtokba venni, a vezetőket, vagy alkalmazottakat a politikai megbízott hozzájárulása nélkül eltávolllani, az alkalmazónak fizetéséi, felemelni és kiutalványozni, uj alkalmazottakat oz üzletbe beállítani és az árakal önkényesen megállapítani. Minden fogyasztási szövetkezel leg-
feljebb 2000 korona állandó pénztárkészlelei tarthat, lízl az összegei meghaladó pénzösszeget, amennyiben a 10.000 koronát eléri, az üzlel zárlatát követő napon, egyébként hetenként egyszer, salát azövelkezeli központiához, központi kötelékbe nem tallózó szövetkezel pedig a postatakarékpénztárba, vagy valamely szocializált bankba sajál folyószámlájára kell befizetnie. Folyószámla csak egy. bankban, vagy a postatakarékpénztárnál tarlhnló. Az 1918. üzlell évre a fogyasztási szövelkezelek osztalékol és vásárlási visszatérítési lovábbl Intézkedésig nem folyósíthatnak és a felinondotl üzletrészek érlékét vissza nem fizethetik.
A politikai megblzoll rendeleiében végül hangsúlyozza, hogy a felügyeletet salát ma-Igának larlla fenn A szövelkezelek Ugyvlie-"ébe lehál a direktóriumok be nem folyhat-iák, ellenben őkei működésükben, különösen iz áruszállításában támogatni tartoznak.
Rendelet.
A kormányzótanács-hadügyi -népbiztosságához beérkezett jelentések szerint egyes városokban és községekben a vörös hadseregbe való felvétel végett nagyszámban történnek jelentkezések és ily esetekben az egyes direktóriumok saját hatáskörükben foganatosítottak különböző intézkedéseket a jelentkezők be- . toborzását illetőleg.. Minthogy a toborzás pontos végrehajtása egységes irányítást követel meg, a direktóriumok felhivatnak, hogy e kérdésbeh szigorúan tartsák magukat az plábbi utasításokhoz:
1. A vörös hadseregbe történő tOborzá« sokat a terület szerint illetékes hadosztályok vezetik, melyek egyes fontosabb helyoken áll indó toborzó * bizottságokat állittanak fel. Ezen állandó toborzó bizottságok székhelyei a sajtó utján lesznek köztudomásra hozva.
2. A városi , és községi direktóriumok kötelesek a vörös hadseregbe való jelentkezések eseteiben a városhoz, illetve a községhez legközelebb eső állandó toborzó bizottságokat megkeresni oly célból, hogy az utóbbi utján a hadosztály a toborzás megejthetése végett úgynevezett fióktoborzó bizottságot küldjön ki az .illető községbe, mert csak o&on rendeletileg szabályozott toborzóblzottságok által felvett elvtársak- tokinttetnek a vörös hadsereg tényleges tágjainak.
3. Amennyiben valamely városi és községi direktórium saját hatáskörében az illété-kes hadosztály értesítése nélkül , más toborzást eszközölt volna, köteles az illetékes hadosztályt a legközelebb levő toborzó bizottság Altján ^rtésiteni a. toborzás „megejtéso" végett.
4. Bárki, vagy bármely illetéktelen hatóság, vagy személy részéről ezentúl megejtendő toborzás, vagy a már megejtett toborzásnak
harmadik pont alapján történő be- nenv jelentése bűncselekményt képez és a tettesek L adalmi törvényszék eié állíttatnak.
Ilrdetmén]
Az áUami nRfMfffflIffwimivatalok ünnep ós vasárnapi munkaseünetének törvényben leendő szabályozásáig, az 1018. évi december 20-án kelt 112,585. számú körrendelet második bekezdésének módosításával ezentúl az állam-pénjtárakbaji (adóhivatalokban) ahol a pénzj tári szolgál/tt különleges követelményeire vj| tekintettel »z ügyeletes szolgálat be vezetheti, vasárnapokon és az összes iLáftep-napojcon hivAalos órákat még akkor s#i kell tartani, ha eViapok a hónap olsejéi^ vagy másodikára e»ek. Ez esetben az^sedekes fizetéseket egy\\nappal olőbb, a n/ugdíjakat. pedig egy napplt később kell kifvStni.
Ha pedig V vasárnap ésJrnnepnap a hónap utolsó napjira esik, akkornz esedékes napidijak is egy íwcpal előbír fizetendők ki\' és ezen a napon ^szítenJBk a havi zárlatok is.
M. tanácsközt. PénzSgyigazgatóság.
Tűrt, 8. k.
• - m. áll. péntUgylgacgi^
4
wALA-NÉPAKARAT
191». április 17.
2055/1010, sí.
1251
Hirdetmény.
A magyar„ tanácsköztársaság pónzüj népbiztössága f. óvi március hó 2ü-án JJFlt 25.609 számú körrendeletével elrendelte, hfcy az állampénztárakban (adóhivatalokbanyihól a pénztári szolgálat különleges köwfkez-hiényekrö való tekintettél áz ügyeloteWszól-gálat be nem vozethetŐ, vasárnapokoné& az Összes ünnepnapokon hivatalos órá£t nem kell tartani.
Ha e napok a hónap elsejére #agy má-- sodikáiV esnek, Hgy \'az- osedékes Mzetésekét egy nappal előbb, a "tayugdijakaj^edig egy nappal később kell kiTitfítni.
Ha pedig a\' vasárnfto vagy «nnepnap a hónap utolsó napjára ósilA nkkorfaz esedékes napidijak is egy nappal Aőbb ípetendők ki.
Magyar állampákztáj ^Nagykanizsa, 1919. évi
ykanizsa varos oazúa
Azon nagykanizsai lakisok, kik kaszálóra igényt tartanak, szakszervezetük utján /. hó 28-,ig je$ntsók be az állatjah^ számát és
kaszáló nag^ ért. .részint p nak ki
Nagykani:
fz igényelt észint pénz-lásra adat-
tRo/kó, s. k.
Hivatalos másolat.
Működésűkben akadályozott községi, vármogyci ós városi alkalmazottak kormánybiztosa. 2374/1919. szám. Sajnos, tapasztalom, hogy az utóbbi időben a működésükben akadályozott közig, tisztviselők ideiglenes elhelyezésével elérni szándékolt az a fontos közcél, hogy a közigazgatást megfelelően rendes medrében működjók, — mesterséges akadályokba ütközik. így tapasztaltam több esetben, hogy egyes kirendelt tisztviselők betegségro hivatkozva iparkodnak kitérni rendelkezéseim teljositóse alól, vagy uj állomás helyüket kedvezőbb beosztás reményében önkónyüleg elhagyttoc. Ez az eljárásfia *" koribbá válna, könnyen megakasztantw\'azt a ^felosztást, amely e tekintetben kormánybiztosi hatáskörömben roám is hárul, vagyis közigazgatása zavartalan menetenej tás&t. Eito való tekintettel kérve a\'l gármostor) urat tegye megfeleli legszélesebb körben közhírré a töij^nyhatóság területén tartózkodó összes n^ködésükben akadályozo^ vármegyei, városwós községi között, hogy m betegséggel [ést csak az csetWn fogom iga-ha azt ható: jprvosi bizvnyij , magamnak \'ttz illető tis:
ségügyi állapotú esetleg Engedetlenségnek minősithi tón gondoskodni lpgok alkalmazott felelőmégre alkalmazott járandóságai hivatott belügyminis: Pál kormánybiztos s.
A másolat hiteléül
j tiszti orvos \'ány tanúsítja, esetbon is azt !iselőnek egészigvizsgáltassam, magatartás ese-1, hogy a hibás ínassók. S őt az felől rendelkezni is bejelenteni. Kiss
Erdélyi János s. k.
v. kiadó.
P A U Ks VIL M O S N É
KazInczyV 59. szám alatt
URANIA
las|ai?t-s. 4. t.l.loa lií
Szombaton, vasárnap. Április 19. ás 20.
kertit bemutatóra a kinematográfia legcso-dásabb cirkusz attrakcióia, a világhirü vari-ette művésznő: LOBI LBDX felléptével.
NEMEZIS
artista dráma 6 felvonásban.
i\'éoiUrnyilái hétkom.pokon d c 10—12-lg, d.U.8-tÓI. vuKr, ¿1 ú.ncpunpokon d. e 10—12, d.u. I él fíl órútói.
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor Vasár- és ünnapon : 3, 4\'/i, 0 és T/t órakor.
Húsvétra
Imakönyvek Hiúsági iratok Szépirodalmi könyvek Gyermekjátékok Fényképalbumok " Képeslapalbumok átb. Diszlevélpapirok Festékszerek
nagy választékban kaphatók
Ftschel Fülöp Fiai
kOnyv- és paplrkeraakadásjben
NAGYKANIZSÁN, =
*/| f Á d nagymoigdszlnháj\' V1 LA U Sanii ¡UIWl. TWIIIH. a
==0
Szombat, vasárnap. Április 19. é> 20.
Nagy húsvéti műsor!
Maria Fein legelső mozi-cllva és Erich Kaiser Titz .fellépésével
Nemes vad
Filmregény 4 felvonásban.
Előadások hétköznapokon 5 és 7 órakor vasárnap \'/«3, 4, \'/a 6 és 7 órakor.
A KORA REGGELI
ÓRÁKBANJELENIK MEG, EREDETI TELK-FON ÉS TÁVIRAT
| j-giaSNTfes-ÉH: "el
ELÖFIZETÉSI ÁRAK ! Nagykanizsán kora raggal házhoz hordva, vidékre póstán küldvo: ii
Egy hóra 7-50 korona Negyed évre 22-50 . Fái J 45-— Egész . 90-—
Zala nyomdavállalat
Nagykanizsa
TELEFON: 78.
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papiráru-készítés. Mindennemű nyomtatványt a leg-$ Ízlésesebb kivitelben készit és legponto-£ : sabban szállít. :
JLLWI. Otolym. N«Byli,B|,.,t ,g|9. Aprili« 20. V«.árn»p._92. mzám.
ZALA-NÉPAKARAT
.,.r..»»tfl..g hl.űöhlv.t.li i ............_ _ \'\'\'.". J. . \' . i\' .1 i \' .1 1 i \' . i ii i J
aZunliu, Yi0ír-Ul 4. ...m \' ■IMU«*«I «r.k.
u.M.ua«gi»ku«M..uii j A SZOCIÁX.ISTA PÁRT HJVAT U OS I.APTA fSÍ*"rV.r*. : : : : Ií:~SStSS:
„wtommai 7». I amid m. j x OIYAIAIAIS i./H\'.j ,v t JJJVáiüK .. . íjjojSÍS:
Ma, vasárnap délután 3 órakor a városháza előtt népgyűlést tartunk. Előadó RÁKOS MaIYAS elvtárs, szociális termelési népbiztos lesz. Tárgy: A politikai helyzet ismertetése. Minden nagykanizsai és környékbeli öntudatos proletár ott legyen!
A SZOCIALISTA PÁRT.
Vörös fegyelem,
Emlékeztek -mc« a regi hadseregre.3. Igaz,, régen volt, azóta már évszázadokat ugrott át óják alalt az idő kereke, lehet, hogy ■elfeledtélek. A rosszat, a\' csúnyát szereti az ember hamar elfelejteni.
Emlékeztek ? Fél méztcleniil. eebegve álltunk a sorozó térvmbon, vizsgáltak, forgattak, lemértek, tapogatlak bennünket, mint a marhát szokás a vásár előtt. Azután felolvastak előttünk egy szöveget, amit fölemelt karral, kinyújtott három ujjal és szivre tett kézzel kellett atána mondanunk. Hogy egy embert, egy másik embert, akivel. nem volt semmi lelki közössegünk, akit nem ismertünk; nem is szerettünk, szárazon cs vizén, viz alatt és levegőben és még nem tudom én hol, meg.fogunk védeni. Esküdtünk. A szShk mozgott, de keserűség és a teheteljenség fájó ilübe szorongatta a torkunkat, a szivünk mélyén komoran állt őrt a büszke dac... és odahaza keservesen sírt áz édes anyánk. -Csak -a-szánk jiri.ottan,..dc.iji szivünk nem esküdött!
Pár nap, vagy pár hét múlva betereltek a kaszárnyába. Idegenül, ostobán ott álltuhlp a sorban \'és vnlámí idegen, értelmetlen vezényszavakat ordítottak felénk. Masíroztunk, csináltuk a .schtramme Bewcgungokat", mért ha nem, belénk rúgtak.
Rapport, haditörvényszék, kikötés, egyes, várfogság, kurtavas és legcsekélyebb bűnért a halál . . . ezek a rémek, az ezekkel való fenyegetések tartották össze azt az egységesnek cs megingad-natatlannalf hirdetett, monstrumot, amit ugy hívtak, hogy K. u. k. Hadsereg.
Nem a hősiesség, nem a halált megvető bátorság hajtotta az embereket a pergőlüzek rettentő poklában, a Limanovai temetőbe, a Mazurí tavakba, a Kárpátok jeges ormáirtrí a Sant-Míchelére, J Piave habjaiba, -hanem, Lukacsics, Szurmai, Tcrscsánszky meg a többi vértől megrészegedett hóhér. . . Szegény, hősi halottak"^ \'ha ti beszélni
tudnátok!
„Pofát befogni és tovább szolgálni vagy meghalni", ezen a mottón épült fel a régi hadsereg.
Ami volt, minden bűnével, minden ocsmányságával elpusztult, nincs tökbé
a K. u. k. llerr-sem, de van uj Hadseregünk !
Ifjú,, erőtől duzzadó, .üntudattól csil-I logó, teterős, lelkes és letíporhatatlan | Vörös Hadsereg.
Vidám énekszavuk, végígesendül az utcákon, amerre masíroznak. Kimért zárt sorokban, tömött oszlopokban a legpéldá-sabb rendben és a vörös hadsereg sorkatonái vonultak végig tegnap a városon, egymás után.
Lelkesedés, öntudat és fegyelem mosolyog le az arcokról. Nem élettelen kényszeredett léleknélküli gépek ezek, mint régebben voltak, hanem a kivívott jogokért élni, halni kész csupatüz daliás emberek . . .
Ezek esküje volt az igazi eskü, ezek lelkesedése az igazi lelkesedés, ezek hősiessége az igazi, hősiesség, özek fegyelme az igazi, a forradalmi fegye-letq, „amelyen mint betontalpazaton a forradalom alkotásai felépülnek. Ez a hadsereg, az igazi hadsereg, mely minden torradalomnak, amely nemcsak győzni, hanem élni és véglegesen berendezkedni ..akar, legelső gondja".. Egységes, szilárd, harcra kész cs vásfegyefmü hadsereg.
Vörös katonák, a régi feltámadás rapján kiáltjuk felétek: támadjon fel bennetek a" proletár-öntudat! Vörös fegyelmet tartsatok és dobjátok ki soraitokból a nem - odavalókat!
Veszélyben a forradalom I
Munkások!
Elvtársak!
Elvtársnők I
Ezzel a címmel a magyarországi szocialista párt, a forradalmi kormányzótanács és a budapesti forradalmi Munkás- és katonatanács proklamácíót adott ki. Ennek előzménye képpen a budapesti munkástanács « forradalmi kormányzótanács, usszcs. tagjainak, jelenlétében illést tartott, amelyben a fölszólalók a politikai helyzetről számoltak be- Rámutattak, hogy a bojár imperialisták megtámadták a magyarországi tanácsköztársaságot, több helyen visszavonulásra kényszeritették a vörös hadsereget. Megállapították a szónokok, hogy a forradalom veszély-bán van! Ennek egyedü\'i ellenszere, ha minden elvtárs az ellenfprrsda\'om lotőrésóro fordítja minden lőréjét, ha mindén élvtárs betép a vüfös had*tn»gb®. A prokiamáció
többek közt ezeket, mondja;............
— A forradalmi munkások, katonák és parasztöíc clTádalmás "Torradálmá" ftWWÓ-zattal lordul hozzátok fegyverre fel I Fegyverkeztetek életben, gondolatban, érzésben I izmos prólfctáfk\'e^eitekbe vegyétek. a;.fegyvert, mert akizsákmányolás, az elnyomatás, müvének, kezében is fegyer van. Elérkezett a te tek Ideje a nemzetközi proletársög magyarországi csoportja számára... A derék szövetséges orosz.szovjetkormány vörös hadserege átlépte Galícia keleti határát és- kelet felől támadja a bajorok álta\' elnyomott Roméniát. A nem-zetközi forradalom feltariöztrthatatlanul lialad előre nyugat felé! Van-e proletár, aki nem tudná, hogy a harc az átmenet szenvedéséi után szabadság, jótét, erkölcsi felülemelkedés, testi és szellemi vívmányok lesznek az uj társadalomban ? A demarkációs vonalon tu| a román, cseh-tót és francia fegyverek védelrfie alatt\' nyiltan szervezkedik- a fehér ellenforradalom.
A proklamáció igy végződik :
—r Ezért szólit mindnyájatokat a vörös hadseregbe a forradalmi kormányzótanács Minden öntudatos proletár lépjen sorompóba az imperializmus elnyotfwó kísértete ellen ; minden proletár lépjen be a forradalmi nemzetközi vörös hadseregbe! Éljen a világ tanácsköztársaságainak nemzetközi szövetsége I
Komaiuulata Kyülések Bőcnbeu.
8009, április 19. Ma délután egész sor kommunista gyűlés volt. A munkanélküliek tegnapelőtti gyűlésén megválasztott küldött: ség ma megjelent Vanus Ferdinánd népjóléti államtitkárnál, hogy átvegye a kbrmány válaszát. Az államtitkár közölte, hogy kedden a szakszervezetek képviselőivel tanácskozott annak megállapítására, hogy melyen módon és milyen arányban teljesítsék a munkanélküliek kövotelését.
Működik a fórra(lainsl törTÉnyiiék
Budapest, április 10. A váci katonai forradalmi törvényszék e hó 18-án a következő Ítéleteket hozta : Hegedűs József 32-ik gyalogezredbcíi vörös katonát gyávaságra
UlU^V^i VUVVN TVIVrf I\'"\'" ■ ■ — - o; --O - . - --
való felbujtás miatt, halálra ítélte; az ítéletet 1 folyósítani.
végre is hajtották. Szabó József és Gyartl József 32-ik gyalogezredben vörös katonákat 2—2 évi fegyházra Ítélték.
Gondolkodnak a rokkautak eliAtAsáról.
Budapest, április 18. ^A rokkantügy népbiztosság kirendelte, hogy mindazon rokkantaknak, akiknek rokkantsági százaléka meg van állapitva és a fizetési meghagyásokat meghagyták, IÖI9, évi április 1-től visz-szamenőleg megkezdjék a 4800 korona évi rokkantdij havi.járulékainak kiutalását. Azok a rokkantak, akiknek rokkantsági százaléka még nincs megállapítva, de a fizetési meghagyást már megkezdték, egyenlőre öO százalékos rokkantsági arány alapján április 1-től számítva kell a rokkantsági járulékot
X
¿ALA-NÉPA*ARÁT
1919. ipillj 20
Rendelet.
A kormányzótanács hadügyi népbiztosságához beérkezett jelentések széfint egyes városokban és községekben a vörös hadseregbe való felvétel végett nagyszámban történnek jelentkezések és ily esetekben az egyes direktóriumok saját hatáskörükben foganatosítottak különböző intézkedéseket a jelentkezők be-toborzását illetőleg. Minthogy a" tobórzás pontos végrehajtása ogységcs "irányítást\'"""követel meg, a direktóriumok felhivatnak, hogy e kérdésben szigorúan tartsák magukat az alábbi utasításokhoz: ■
1. A vörös hadseregbe történő toborzásokat a terület szerint illetékes hadosztályok vcz.et.ik* .melyek egyes . fontosabb hejycKcn állandó toborzó bizottságokat állittanak fél. Ezen állandó toborzó bizottságok székhelyéi a sajtó utján lesznek köztudomásra hozva.
2. A városi ós községi direktóriumok kötelesek a vörös hadseregbe való jelentkezések eseteiben a városhoz, illetve a községhez\' legközelebb eső állandó toborzó bizottságokat megkeresni oly célból, hogy az utóbbi utján a hadosztály a toborzás mcgcjthctése végett úgynevezett fioktoborzó bizottságot küldjön ki az illető jközsegbé, mert csak ezért rendeletileg szabályozott toborzóbizottságok által\' felvett elvtársak tékírrtlclriök a vörös hadsereg tényleges tagjainak.
3. Amennyiben valamely városi ós községi direktórium saját .hatókörében az illetékes hadosztály értesítése nélkül más toborzást eszközölt volna, kötelos az illetékes hadosztályt a legközelebb levő toborzó bizottság , «-\' •
végett; ,
. fe 4. Bárki, vagy bármely illetéktelen hatóság, vagy ssemély.részéi-öl ezentúl megejtendő toborzás, vagy a már megejtett toborzásnak a harmadik pont alapján történő be nem jelentése bűncselekményt képez és a tettesek forradalmi törvényszék, elé állíttatnak.
Csúf hazugságot tiport ei
<i közoktatásügyi népbiztosnak az a legújabb réndelete, amely a vallás szabad gyakorlatát mindenki számára blztosltlo. A vallási eddig Is mindenki magánügyének - tekintette a szocializmus a? egyén líSfSM-, mélylbb magánügyének. A kufárok, o nép elnyomói, a nép rabszolgfitarlól azonban, akik\' most elvesztenék halalinultai, azzal bolondították a szegény cs megijedt cinbe rettél,"-Hogy OföWaymWatttra xrltm-tn szüntetni .a vallási.;magtárokat, táncterme-kef akar a templomokból csinálni, mozikat aker az oltárok helyébe állllanl. Ennek a gyalázatos hazugságnak végei vet. rlos.t a közoktatásügyi népblztös rendelete.
A rendelet világosan és félreérthetelle-nUl kijelenti, hogy a vallást minden ember magánügyének tekinti és a vallás szabad gyakorlatai mindenki számára biztosítja. De hangsúlyozza a rendelet azt is, hogy a for-ladahffl Ven^éllénségeliiek léklnti ifitndazo-kal, akik a vallás szabacV gyakorlatában bárkit Is megakadályoznod\'vagy megzavarnak. Ez csak világos beszéd ? Ki meri ezek után azt mondani hogy a proletárdiktatúra n lelklismereii szabadság ellensége?
De tovább megyünk. A laitácsítiiztár-: asóg nemcsak a forradalom »IWíségclnek tekinti azokat, akik valakit vallása szabid gyakorlásában megakadályoznak, de a legkíméletlenebb szigorral meg is fogla torolni az ilyen visszaéléseket. A proletárdiktatúra eddig sem ismert tréfát és nem fogja tűrni, parancsainak semmibevevését, vagy mellőzését Kemény és kíméletlen szigorral csapolt le a nép ellenségeire és ugyanezzel az irgalmatlansággal fog lesújtani azokra, akik akár tudatlanságból, akar gonosz számításból veszélyezfotlk a tanácsköztársaság\' rendiét azial, hogy megzavarják az istentiszteleteket, egyházi szertartásokat, vagy az Islenliszteleltel ösuzeíiíggö egyéb templomi ceremóniákat és körmenetekel.
Tudluk nagyon lói, hogy kik azok, akik azt a hazugságot lerje.sltetté», hogy a proletárdiktatúra megszünteti a vallást és
kabarékat fos a lempJomoktfan rendezni. A | hatalmukat ía klváliságílkal veszltell oll- i garchiák, a. letört burzsoázia és- a. po(«ag. A letört uralomnak a japság *oli a ieg-készaégese.\'ab és lejjhivebb támasza, azó-azólója azzal a kenoitoljes ámítással, hogy minden |ÓL van ugy„ ahogy van,, mert lile« rendelése, hogy ur é» szolga,, gazdag és koldus legyen. Tudatosan félrevezette a néfet és a legvérlázllóbb igazságtalanságot is azzal mentegette, hogy a fölsőbbek akaratában meg keli rayugodnusk, inlvci ik isten kegyelméből kormányozzák a ne-peket. y
Ezt az álTilást nem in(>ycn végezlek. Hatalmas földbirtokokat kaptak dijai, nagyszerű gazdaságra és ezzel «gyűli természetesen óriást politikai hatalomra tellek szert. Évszázadokon keresztül döntő szava volt Magyarországon a papságnak az egyházi törvényhozásban csakúgy,, mint a lársada-loinban és ezt n halaimat a papság nem a nép érdekében, hanem <i nép ellen használta fel, készséges uszályhordozóla lévén az uralkodó oligarchiáknak és burzsoáziának. Gyűlölte a haladást és ellenzett mindent, ami a népei szabadabb lélekzetvételhez jul-■ látta volna.- • —
Olt láttuk a papságot a háborúban is. A generálisok Ktirddnl és gépfegyverrel, a papok feszülettel a kezükben hajtották a kntonákai a vágóhidra. A prolelárdiktaiura kicsavarta az ő kezükből is o halaimat. Az egyház elveszítene földblrlokail és ezzel együtt politikai hatalmát is. Ez fáj a papoknak, ezl sírják vissza, amikor azzal lázítanak a szószékről, hogy a tanácsköztársaság mejí akarja\' MUtMetnt.evallást és színházakat csinál majd <i templomokból. A tudatlanságot és hlszékcnységel hívják eegll-ségül elvcsziteil liaialtnuk és gazdaságuk visszaszerzésére és a prolelárdiktaiura megszüntetésére.
Ennek a gálád aknamunkának azonban véget vetett mosi a közoktatásügyi, nótrbiz-los rendelele cs a rendeletet épp.azoRnak keli a népnek hirdetni szerte a» országban, akik a hazugságot lerjészleflék és onnan kell kihirdetniöli, ahonnan világgá röpítenék a rágalmakat: a szószékről 1 A templomi szószékekről kell klhtrdelnlök a papoknak ma húsvét vasárnapján és a következő két vasárnapon: hogy a tanácsköztársaság mindenki ¿számára teljes vallásszabadságot biztosit: szertartásaik elvégzésében senki nem zavarhatja; hogy a templomokból és egyéb vallásos célokat szolgáló éjlülctckböl sem s/.inli.izakat sem A..■/>.// *«/calnilnl ~nem iognetc es Végit! ifiig BV ..is »=*. merj „ezzel a gyalázíi.10? hííUSÜáffifll. is bolondították az emberekel — hogy a proletárdiktatúra nem akarja és nem fogja megváltoztatni a házasságnak és a családi életnek eddigi rendiét, nem akarja cs nem fogja behozni a nuközösséget. ■
Aki pedig ezután is |!yen, vagy ehhez hasonló rágalotnmol aláássa a tanácsköztársaság rendiét, megbolygatja a nép nyugalmát, az forrjejajnri iörvj|iyszék elé kerül, amely Irgalmatlanul éreztem! foftja vele a proletárdiktatúra halatmát. A szocializmus ellensége minden babonának és előítéletnek. A tudatlanságnak csak egy ellenszere van: a tudás és a felvilágosllás. A prolelárdiktaiura minden rendelkezésre álló szellemi és kulturális fegyverrel küzdeni fog. hogy a népet kleme\'le a babonák és előítéletek évszázados hínárjából és megismertesse vele a természettudományos knltalások eredményét. És ha a nép ezeket az eredményeket meg- fogta Ismerni, nkkor tudatára fog ébredni annak; hogy hoidoculás« feltételeit nem a felhők közölt, hanem itt o-földön kell keresnie, mert cáak Itt találhatja meg azokat.
Ne hlgyjelek tehát a kufároknak, .a hatalmukat veszteti rabszolgatartoknak, szabadon Imádkozhattok akár templomotokban, \'akár otthon,\'áehki\'sém akadályozhat meg ebben benneteket. A lelkiismeret szabadsága mindenki számára biztosítva van. sénkl aetn bántja családi szentélyeleket, senki sem nyul feleségeitekhez. A prolelárdiktaiura a dolgo-I zók szabadságáért és boldogságáért harcol.
HÍREK.
NAPTAR.
A nap kél 5 黣v V0 perc. kór,, nyugszik 6 wa 41 vuc. kor.
A hold kél délután 3 óra > perckor, nyugszik éjjel 3 fo. 23 perckor
Paulina Dzlkovna
Sokoii (Oroszlengyelország) lakos,, tegnap délután Nagykanizsára órkezett az életével. At életét Az arcán viselte, a szóméi megtöri, kapkodásban, a törött, majdnom púpos háti-baiv & ráhullajtottrongyojíban.s,» zilált, kócosaiig sárga hajában: egy nyomorult, clrontoti tönkretett elet : hiába — a nagy-nagyenilj«» erdőben. A háború valami szőke legényt hozott az útjába, bizonyos uirághegyi logúiWt •— a novót nem tudom, nem is * fontos, nenV"" is furcsa, nem is ritka: két gyereke leu Paulina|Dzikovnának, meg a virághegyi legénynek. Sokol, meg Virághegy igen messze varinak, de a nyomor és talán a vágy nem ismerik „níesszét." Dzikovna asszony fáíüít «. vonatra, gyalogolt, könyörgött, másiiyelvu
emberekkel veszekedett bajmokkloit------
elment Virághegyre. Virághegy kis falu, de szép falu — különösen ilyen szinbeborult szivárványos tavaszi Viápokon., Dzikovna as2-szony elment a virághegyi legényhez, vitte a két gyermekét : egyiket a hatan,, másikat\'a keblón — az még szopós — é?. odavitte a virághegyi emberhez: »»Virághegyi Ember! Itt
— eljöttem hoszád, .^egitsd iétneveíni a két szőke fladat!" A virághe\'gyi ember — nem ív"" ember — néni hatódott meg a szőke csöppsé-gcken; a-járkálót kirúgta, a pólyásat — jaj! -
— kidobta. Nem kellettek néki a gyerekei Szegény Paulina Dzikovna szomorúan, összetört élettel, vánszorgott a városba. Valami jú: ember a városházára a jóemberekhez küldte;* az clsöemelctre jobbra. Máskor — dc hiáby." kíildie -volna — de -most -érző szivek foglaíü- " toskodnak a szegény ember sorsával. Meghallgatták, a bánatát és — most jön a leggyönyörűbb költemény — a virághegyi emberi megidézték arra, ha nem jönne, a forradnlmr-törvényszék fog Ítélkezni fölötte. Az asszonynak segély, lakást, a két gyermeknek --hallgassatok 1 — minden reggelre, inásfcllitcf"!: tejét adtak. A két\' szőke proletárcsöppségct ne féltsétek. Jó kézben van a sorsuk; nem, fogják érezni . soha, hogy az apjuk, kidobu...
— Aki a forradalmi kormányzótanáC\', a vörös hadsereg vagy a direktórium plakátjait letépi vagy megrongálja — iorra-dalml törvényszék elé állíttatik.
Q Jönnek a színészek. A kulturá^an annyira elmaradt és a kulturára annyira éhes Nagykanizsa a proletárdiktatúra . jóvoltából hamarosan hozzájut a. színház élvezetéhez. Május lf>:(p.Kfl)iér ..Vilmos . kiváló színtársulata Nagykanizsára Jön s egy hónapig propaganda előadás-sorozatot rendez. Műsoron a világirodalom legkiválóbb, proletárdrámái \'szerepelnek. — Ősztől kezdve — végre! —, ál-landó színtársulat lesz Nagykanizsán. Fehér Vilmos színtársulata ugyanis az ősztől kezdVc á*z ö célra átalakitótt vólt Polgári Egylet nagytermében állandó előadásokat rendez. —■ A"\' állftfidó szinház, ez is egyike azoknak a kérdéseknek, amit a burzsoá-társadaloma meg-Vülősitani\'oém túdoti s amit a háromhetes» prólétáruraiom egy-kettőre valóra váltott.
— Budapest életinlszerreJ 4, vaíó ell2; tásáért. Keisz Mór, a husügyek országos biztosa a következő rendeíkezóst adta ki: Tudomásomra jutott, hogy egyeSck, akiknek engedélyt adtam arra, hogy .Budapest részére élő és leölt állatokat vásároljanak, visszaélve. megbízásukkal a megvásárolt állatokat nem Budapestre ¡rányitják, hanem azokat helyben ertékesitik, vagy pedig másfelé küldik spekuláció céljából. Felhívom az összes direktoriu-\'mokat, hogy megbizóttaimat a legszigorúbban ellenőrizzék, visszaélés esetén haladéktalanul tartóztassák le\' és állítsák őket forradalmi tőr-
1019. április 20.
ZUA-NÉP^KARAT
vényszéle elé. Mindazokat ellenben, akik élei- I »¡szereknek Budapestre való szállításában lc\'ózremöküdnek> a . helyi hatóságoknak a legmesszebbmenő támogatásban kell részesíteni.
— Foglyok belépése a vörös hadseregbe. A kanizsai állomásparancsnokság közli: A jelenleg Magyarországon tartózkodó, illetve az országba érkező volt ellenséges hadifoglyok a magyar vörös hadseregbe való belépésre felszóllitandók. Amennyiben ezen lűlszóllitásnak eleget nem tesznek, ugy nevezett egyének, kivéve azokat, akik régebb idő éta az ország területén munkaadónál tartózkodnak és produktiv munkát végeznek, össze-gyüjtendők és a csóti hadifogolytáborba irá-«yitandók, ahol jó bánásmód és élolmezcs mellett a változott viszonyokról ki lesznek ektatva, körülbelül 2—^heti iskoláztatás után hazájukba elbocsátva.
— A nyomdászok és hírlapírók április hé 27-én, vasárnap este 7 órakor tánccal egybekötött müvészestéiyt rendeznek a volt Polgári Egylet nagytermében. A" miivészcsrély elé városszerte nagy várakozással néznek es nem alaptalanul, mert az első próbákon oly ■agysikerü oste Ígérete bontakozott ki a rendezők előtt, amilyenre Kanizsán még alig volt példa. Jegyek keddtől kezdve előre válthatók Fischcl Fülöp Fiai cégnél.
— BélyeggyTiJtemények beszolgáltatása.
A pénzügyi népbiztosság XV, számú rendelete szerint olyan bélycgggüjteményeket, illetve készleteket, melyeknek jelenlegi értéke kettőezer koronánál \'magasabb, valamint mindazon egyes bélyegeket, melyeknek jelenlegi forgalmi értéke 20 koronát meghaladja, a pénzintézeti közp.ont által, megjelölt intézethez ez évv április \'hő •29-cfg -l>e kéli ■skfrlgARWtHh- A-fiiVatnlos lap közlése szerint Nagykanizsa és körzete részére, ilyen bólyeggyüjtemények, illetve bélvegek átvételével, a pénzintézeti központ a Pesti Macyar KeresuedSTmi Bank Nagyka-n\'zsai Fiókját bízta meg, mely intézet á lezárt és lepecsételt csomagban átadott bélyegekről elismervényt ad a beszolgáltató egyénnek.
—- A hétfői fotbail meccs. A Nagykanizsai Torna Egylet húsvét hétfői bemutató football mérkőzésen a Zákányi Vasutasok következő csapat összeállítással szerepelnek: Nagy, Papp-, Klein, Zádory, Schlésinger, Molnár, Forró, Balog, Bogdán, Kremsífer, l.ubics Ezzel szemben az NTE az alábbi csapattal áll ki ;-Puka}\', .PoUuios, Horváti). Krauier,, >Si-monyi, Tóth, Hirschler Dezső, Sallér Vince. Harangozó. Az előre latható, élvezetes, fair mérkőzést Mező fogja vezetni.
Hétf ti h-regfel személyvonat megy
ludapestre. E hó 21.-én reggel 8 óra 38 perckor a Déllvasut \'Ntfgykánlzsáról a 209rszáTmv személyvonatot indítja Budapestre. A személyvonat délután 5 óra 45 perckor érkezik Budapest Délivasutra. —\'finnek a vonatnák ellén-vonata nincs s .kivételesen, csakis -e hó 21-én közlekedik.
— Sorozatos előadások. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete clhatá-rozta, hogy sorozatos előadásokat fog^ rendezni saját helyiségében. F hó 18-án este volt az első ismertető előadás Mindvégig érdekes előadást Perlsz Jenő elvtárs tartotta. F. hó 21-én este 5 órai kezdettel Wortmann Emil ós Berger Aladár elvtársak tartanak is-mertető előadást.
Táncestély. Nagykanizsa szorvoaott ösz-munkássága ma, vasárnap este 7 órakor táncgyakorlatot tart a Szocialista . Clubb (volt Casino) dísztermében.
— Hadifoglyok hagyatéka és bűnjelek kezelése. A kanizsai állomásparancsnokság köftf: A" mngyar hadüi^t tiép^ziosság • -04.--osztálya kebelén belül volt ellenséges hadifoglyok közpopti letétkezclőségc (I. ker., Tár-nok-u. 2.-sz.) lótesitett. Ezen szerv működési köre felöleli az összes volt idegen hadifoglyok nj\'ilvántartási és letétpénz felszámoló munkálatait, a hádifogolytáborokból heszálli-tott hagyatékok és bűnjelek kezelését, végül az összes Magyarországon elhalt idegen hadifoglyok halotti anyakönyvezését. Felkérem ennélfogva az összes alárendelt parancsnokságokat, hogy az alárendelt hatóságokat (áll. üzemek, ármentesitcs, közmunkák stb.) szóval
mindazon-helyeket, ahol hadifoglyok munká-, ban állottak, utasítani szíveskedjenek, hogy a náluk netán kezelt lét\'ét^értzeket egy\'nhegfe-Iclő névjegyzék kíséretében a fenti \'cimre küldjek be, illetve a magyar postatakarékpénztárnál fennálló 42802. számú csekk-számlára utalják át.
— Dohányjegyek kiosztása. Igénnyel birok, hatósági igazolványukkal és a házbizalmiférfi tanúsítványával a következő sorrendben jelentkezzenek az élelmezési hivatalban : áprlUs 23-án Brand Adolf, Berger Adolf és Berger Benő vásárlói. 24 én Bruncsics József, Balatoij Testvérek és a Déli vasúti raktár vásárlói. 25-.én Mesrick! József ós Dedováoz -Béla vás\'árlói. 26-án FÍeischacker Albert és Sípos Andor vásárlói. 28-án Fischer Ferenc vásárlói. 29-én Mcrsits Nővérek vásárlói. 30-án Rácz-utcai Szövetkezet és Kosén* berg Béla vásárlói. Május 2. és 3-án Köztisztviselők beszerzési csoportjának tagjai. 5. és (5-án Neu és Klein vásárlói. 7-én Rósen-feld Adolt\' és Lackenbacher József vásárlói. 8-án Rcich Mátyás és Kosehthal Jakab vásárlói, 0-én Stampf Zsigmond vásárlói. 10-én Sziger István vásárlói. 12-énJValÍcs és Deutsch és Wollák Mór vásárlói. Igénylők csak a részükre megállapított napon jelelentkezzenek. Kózellálásl üzem.
-—Az Uránia hétfőn és kedden, e hó 21. és 22-én mutatja be remek műsor keretében Nő, aki szarát c. filmdrámát, melynek rendkívüli érdekességet nyújt az, hogy főszereplője a világhírű fekete szépség Ellen Richter.
— N\'em váltják lel a tízezreseket. A
pénzügyi népbiztosság 87. számú rendelete a - következőket közK: Fi^ímeateijük\'a-\'péna. intézeteknél működő ellenőrző megbízottakat, hogy 10,000 koronás bankjegyeket felváltani, illetve ilyen összegről szóló kamatmentes pénztárjegyeket bevallani nem szabad. Az ilyen -címletek értéke folyószámlán jóváírható s a követelésről a rendeletek értelmében lehet rendelkezni. Ennek az utasításnak az a célja, hogy olyanok számára, akik ilyen bankjegyeket elrejtették, ne tehessék lehetővé rf-Forradalmi Kormányzótanács XII. sz. rendeletében megnyilvánuló célzat kijátszását. Viszont • a rendelkezés Jcorántsem jelenti azt, amit rossz-.hiszemü üzérek hirdetnek, hogy.t, ,i. a 10000, 100, "JOO és 25 koronás bankjegyeket kivon\' ják a forgalomból. Az elTolc alaptalan hirck terjesztői és azok eilcn, akik bármely bankjegyet fizetéseknél nem fogadnak el, a pénzügyi népbiztosság kímélet nélkül fog eljárni.
Átmenet a kapitalizmusból a kommunizmusig
Irta: Lenin.
Ez állítás helyességét a legszemléitetőb ben Németország példáján lehet kimutatni, ahol az alkotmányos törvényesség bámulatosan sokáig, majdnem félévszázadig fenmarudt (1871-tő! 1914-ig;, míg a szociáldemokrácia ebben az országban a világ mindért riiás országnál jobban értett ahhoz, hogy a törvényes utrikat a munkásság oly nagy részének politikai párttá való szervezéséro felhasználja.
Mily nagy már. most.a politikailag tudatos és tevékeny bérrabszolgáknak ez a tömege, mely a tőkés társadalomban megfigyelt esetek között a legnagyobb ? Egy millió tagja a szociáldemokrata pártnak, tizenöt millió bérrabszolgával szemben, három millió szakszervezeti tag tizenöt.millió közül.,
Demokrácia egy elenyésző kisebbség számára, demokrácia a. gazdagoknak — jgy nóz ki a tőkés társadalortí. demokráciája. Ha a tőkés demokrácia szerkezetét jobban szemügyre vesszük, ugy mindenütt, ugy a képviselőtestületek választói jogának és választási technikájának „jelentéktelen". állítólag jelentéktelen részleteiben, mint, a gyülekezési jog tényleges akadályozásaiban (a középületek zárva vannak a ..szegények" előtt) és a napisajtó tőkés szervezetében — mindenütt, ahová nézünk, a demokrácia korlátozását látjuk Ezek a korlátozások, akadályozások, kivételek, melyeket a szegényekkel szemben alkal-..
máznak, jelentékteleneknek tűnnek fel, különösen az olyan előtt, aki sohasem érezte a saját téstén a szükséget s nem jutott az elnyomott osztálya^ tömegéletével érintkezésbe. {s ez a polgári publicisták és politikusok kilenc tizedénél, ha nem kilencvenkilenc századánál igy van) — mindezek a korlátozások összesen mégis távoltartják a szegényeket a politikától, a demókráciában való aktiv részvételtől.
Marx kitűnően felfogta a kapitálist.! demokráciának ezt a lényegét, midőn A kommün tapasztalatainak elemezésénél azt irta. hogy az elnyomott osztályoknak minden pár évben egyszer megengedik a döntést arrál, hogy az uralkodó osztályok melyik kéjame-lője képviselje, vagyis tapossa el őket a parlamentben.
Ebből a tőkés demokráciából azonban — melynek elkerülhetetlenül korlátoltnak kell lennie, mely a szegényeket titokban félrelöki s izig-vérig tetetott és hazug — nem vezet az ut egyenesen és simán egy mindig szélesebb demokratizálódáshoz, ahogy ezt a liberális profeszorok és a kispolgári oportunisták "hirdetni szíveskednek. Nem. A további fejlődés, vagyis a kommunizmushoz való fejlődés a prolctáriátus diktatúráján keresztül vezet.s nem is. vezethet más uton, mert senki más a proletáriátuson kívül nem képes arra, hogy a tőkés kizsákmányoló ellenállását megtörje.
A prolctáriátus diktatúrája, vagyis az elnyomottak előcsapatának uralkodó osztályának szervezése a kizsákmányolók elnyomására, nem vezethet egyszerűen a demokrácia kiszélesítésére. A demokrácia végtelen kiterjedésével egyidejűleg\' ez először lesz a szegények, a nép dcmekráciáia, nem pedig a jómódúak demókráciaJW A proletáriálus • diktatúrája egész sor kivételt állit majd fel a kizsákmányolók, elnyomók, tőkések szabad •ságára vonatkozólag. El kell nyomnunk őket, hogy az embereket bérrabszolgaságtól rneg-szabadjthassuk. Ellenállásukat erőszakkal kell megtörnünk és világos, hogy ahol erőszakul követnek el, ott nincs szabadság, ott nincs demokrácia.
Kitűnően fejtette ki ezt Engels Bcbelhez írt levelében, mikor ezt mondja : ... ameddig a proletariátusnak még szüksége ván az államra, nem a szabadság érdekében van rá szüksége, hanem ellenfelei elnyomása, érd?-, kében s mihelyt szabadságról szó lehe^megv szűnik az állam, mint ilyen. (Folyt, köv.)
Pártügyek.
Az épltőmunkáscsoport folyó hó 22-én kedden délután 2 órakor ruhakiosztást tart.
Kereskedelmi alkalmazottak, kik ruházati cikket .még .nem kaplak, sürgŐssen jelentkezzenek az egyesületi helyiségben.
Felhívás. Az összes nagykanizsai ipari üzemek bizalmi férfjai y22«énv kcctden este f! óuakor megtartandó éwekezleten a Szociális" i Casinó helyiségében ¿kvé\'tjen jelenjenek me , Tenner József műszrffrKiermelő biztos.
A piaci kiskereskedők szakszervezet ■ felszólítja mindazon piaci kiskereskedők«.;, akik eddig nem iratkoztak be . a szakszervezetbe, hogy hétfőn déiután 2 órától 0-ig Ipcr-igazolvánnyal jelenjenek meg a Munkásotthonban.
Nyílt-tér.
Felkérem a tiszteli őrlető feleinket, ak|^ nek a nagyrécsei malomban Iván őrlá gabonájuk, keressenek más malmot, mi*! a géplöréa miatt bizonytalan idők azjörleai kénytelenek vagyunk beazüntelnlV
Szegtetek Miktás
mal„i»kez«ld. >
Tisztelettel érlesilem a n. é. kdzönséaiT Itosry lakásomat Zrínyi Mlklós-u. 26. sjF > a|<SI Zrínyi Miklós-u. 35. szám alá, BMer. ipűiat, ll-ik udvarba helyeztem ál. — JE«> • ben inaszlrozásl Is elíogidok f
Kcrem továbbra Is ozwes párlf£áauk.\'i s vagyok 1 f
ll|es lylelellel Fartn «rnoldns.
ZALA-NÉPAKARAT
191«. április 20
\' I Hptelml limml »irMrln liilpl tolm
9/IMU. 12li0
íz itttaló sioliiz és tüwiulíttiizl
A népiskolai igazgatóságok jelentései szerint egyes szUlök a mindennapi iskolakö-
teles gyormekeket (6—-i visszatartják, illetőleg latlan mulasztásait. Ez tethető össze a mai ko lembe véve, hogy iskolakötelezettséget két a mulasztások a jövőbi i mitás alá esnek,
Felhívom tehát a . pontosan és lelkiismereti en alkalmazkodjanak, mert lasztókkal szemben nem
év) indokolatlanul tűrik azoknak igazo-eljárás nem egyeí-szellemével s figye-rvény a mindennapi évvel fel is emelte, súlyosabb besaá-
Lilőket, a törvény hoz annál is inkább igazolatlanul mu-régín mogállapitott,
de ma már toljesen hatí »talan 1—8 koronás
«ságot alka mázom, har érzékenyebb megtorló kodni.
Egyes mesterek (kei visszatartják (tanoncaikat vagy nem elltenőrzik aze látogatását. Ezfck mcgfelei ez a mulasztás\\nagy szellemi színvonala cller viszonyok közÖttVnennyiv
mitás alá esik.
pództak el, mert \\ letii proletárdiktatúrát sokVpl tényezőnek tekintetté, szemben nem alkalmazti
im sokkal szigorúbb röl fogok gondos-
skedők) még ma is a tanonciskolától, :nak pontos iskola-ceznek arról, hogy ,ég , a proletáriátus hogy ez a mai 1 súlyosabb beszá-
mula stások azért hara-
t kor hatóságai a irendeltebb szerepű mulasztókkal a törvény szigorát.
Figyelmeztetem az érdekelteket,, hagy jövőben a mulasztókkal szemben a törvény toljes szigorát alkalmazni fogom s a visszaesőkkel szemben a forradalmi hatóságnál u tanonctartási jog megvonását is javaslatba hozom.
Nagykanizsa, 1019. április 17»
A tanügyi biztos.
5091/1019. sz.
1.2(50
Tárgy: A villamos árammal való takarékosság Hirdetmény.
A villamosáram fogyasztása tekintetben \' a következőket röndeljük
1. A villamosmotorok további intézkedésig üzemen kívül helyezcndők.
Ezen rendelkezés alól kivétetnek oly motorok,- melyek «yiizbiztonság, az. etrcszség, a Vízellátás, a világftás és a közüzemek fenntartásához, továbbá a közlekedési /szkozök gyártásánál és javításánál, a ruházat/ és élcl-rpezési iparoknál, a tüzelőanyagok avritásánál, a napilapok előállításánál, a nyomlaüzemck-nél szükségesek. Használatban máradhatiyik még oly kis üzemek motcírai is, mílyekben a motorok együttes tcljesitménye fx 8 lóerőt meg nem haladja.
2. Egy-egy helyiség moivilágitására csak egy drb., »legfeljebb üO wattls égőt szambád használni, minden további óJöt — kivéve a hordozhotó lámpákban léVokejfj — ki kell csavarni, illetőlég cl kell távolil
Irodákban,\\ műhelyekben minden oly munkahelyiségben, több személy dolgozik, min.dei legfeljebb egy dr$. (X) wattos ható.
Áruházakbaii vendéglŐkbtfi, étkezőhelyiségekben, kávéháiakban, cuHIászdákban ós korcsmákban, ogymtek és tárftskörök helyiségeiben, hangversenytermekb®, nézőtéren, és. egyéb szórakozóhciviségekbel stb. a helyiségben tartózkodó \\ szeméjrig ogy darab, minden további 0 — (A szeméi« után számítva további egy-egy dara» 60 vfltos izzólámpát szabad csak égetni. \\
Oly helyiségekben qv 50 négyzetméternél nagyybl lános megvilágítására 50 »ovábbi 2 drb 60 wattos ógŐ^olkalmazható.
Oly helyen, ahol világításra szükség nincs, világítani nem szabad.
Ezen korlátozások orvosi rendelőkre, gészség ügyi intézményekre nem\\vonátkoznak;
úgyszintén oly fogyasztókra sem, akik saját telepükön termelt áramot használnak.
Ezen rendelet megszegői felett a forradalmi törvényszék itél.
DIREKTÓRIUM. Nagykanizsán, 1919 évi április hó 9-én. Bárány s. K. pol. megbízott.
APRO HIRDETÉSEI
Egy jó megjelenésű iparo» pénzbesze-dol, raktárhoki, kézbesítői vagy/más hasojlió állást keres. Címe a kiadóban. / l/öS
Egy mindenes főzőnőt. egy gyakorlott elárusltóleányt és egy mindenes kqcflst
azonnal alkalmaz Toch Miksa vegyestíres-kedő ^ hidikórháznál.
Jobb Hatat leányt keresek rfhpi par órára idősebb nő mellé, sétálni, íclojfásoL stb. Jó fizetés, jó bánásmód. Szener Dezsöné, Sugár-u. 14. I. \\ IÜ54
Nagyobb mennyiségű len ésjBndor mag áll rendelkezésre vetési jfiflokra. Sürgősen kérem bejelenteni hivi»omhoz (Városház I. em. I5.)\\aki \\cm óhajt, leitüntetve az igényejt .touiiny*get. .... Nagykanizsa, 19I9\\apr»i 18.
Nagykanizsa város oazüaöiztordíóL
Azon nagykanizsai lakodík, kik kaszálóra igényt tartanak, .snilJzcrvczc-tílk utján í. hó 28-ig jsleftsék be űz állatjaik számát és aJ igényelt kaszáló nagyságát. A rétek rélzint pénzért, részint pedig vés^ knszjásrn adatnak ki.
Nagykanizsa, 1919\\iipllis 17.
Rolkó, s. k.
URANIA gtt
Hétfőn, kedden. Április 21 f, 22 ón A fekete fllra-csodj
Ellen Ricijter felléptével!
fllmdrámn 4 fekm^sban.
IVnxtárnyitás hétköznapokon d o 10—12-ig, d u. 3-tól,, vasár,és üanopnapokon d.«-10—-12, jl. u. 1 cs fél órától.
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor.i Vasár- ós ünnepen : 3, 4Va, 6 ós 7xii órakor. I


171 1 ÁD n»8ymo*\'96«ilnhát\'
VILAU Sanmiiliom. Tthfiijájfc öÉttöD, IftíM, uirüi. áprUts 21-n ll/mt
XXX. aranysorosat
Azaranyetfiber
II.Atz
Jókai Mór regénye.. 4 felvonás.
Előadások hétköznapokon 5 és 7 órakor vasárnap \'/i3, 4, V, 6 és 7 órakor.
&
-B
Értesítem a t. közönséget, hogy szé mos évi budapesti mUkodésem utál Nagykanizsán
tn
nyitottam. - Készitck flu- és lejfiyka-ruhákat, felöltőket és tündén/sz mába vágó munkát a Icgjötyrés leg-izlésesebb kivitelbén.. Tisztelettel
STRASSER MÓR, szabó
Sugár-út 40.
Harmat Sim
rófös- \\ és div
üzletét
itotta
Bazárban a Takarék bejárata elült,
ELŐFIZETÉSI ARAK! Nagykanizsán kora reggel házhoz hordva, vidékre póstán küldve: 1!
Egy hóra 7*50 korona Negyed ávro 2 J-SO Fái . 45--Egász . 90-— í .
S
DÉL IVA »PÁLYATÁRS ASAO
Hirdetmény:
A talált tárgyak és kézbesithetetlen küklcmúiiyek 1919 övi Április 22 és 23-án Uéléldtt 9 óráikor Nagykanizsa állomásunk teherruk-tárában az idevágó határozmányok talapján ej/rvereztetnek, mihez a venni szándékozók ezennel meghivatnak. V
Budapest, 1919. március hó 27-én.
AZ ÜZLETIGAZGATÓSÁG
XLVI. ¿«folyam
Nagyhanl«»«, 1818. Április 23. Szorria.
93. az*«n.
ZfcLA-NEPAKARAT
ti.rka.atóeéfl és kiadóhivatal i Naoykanlxaa, »ugAr-ui 4. aiám 4zarfc«axt6»éfll éa kiadóhivatal! lalofonaxAm 7». i Nyomdal 117.
Mi történt az erdélyi fronton,
A bttrokrácla én a moldateiika nyíltan az ellenforradalom nzoI-gálatába lépett.
Budapest, április 22. A proietár diktatúra megalakulása után a burzsoázia eleinte rtjeglapuU, de most, hogy reménysugár villant lel, hogy a régi rendet visszalehet állítani, nyíltan az ellenforradalom élére állott Amikor a román bojár-impeiializmus a fegyverszünet ellenére megtámadta a magyar tanácsköztár-* saságot, Szatmáron és Nagyváradon nyíltan szimvallott a burzsoázia és azok mellé az elnyomó románok mellé állott, amelyek ellen •eddig ó izgatott leghevesebben.. A hadügyi népbiztosság kezébe egy körtávirat került, aiiwJyet.a .. nagyyradi cseqdpi sz ár nypar a ncs-holtág intézett az alanta* parancsnokságokhoz azért, hngy tudatos félrevezetéssel pánikot idézzen elő. A .körtávirat többek között ezeket mondja:
— A kormányzótanács megszűnt, a kormányzást megint a szolgabirák vették át. A megszálló francia cs román katonaság közeledik. A parancsnokok jelenjenek meg a megszállóknál es a fegyverszüneti szerződésre hivatkozva ajánlják fel a szolgálataikat. Minden piros jejzés leveendő, a\'rertdfokózatok és a nemzeti szinü jelvények folteendők. A . lakosság nyugalomra intendő.
Szú/ yparanunokság.
A polcáról ledobott szoldateszka tehát . nyiltan az ellenforradalom szolgálatába szegődött és a legnagyobb gazsággal, t;azugsag-gal hamisítja meg a tényeket, hogy ezzel a jóhiszemű tömeget újra az. imperializmus karjaiba dobja. A csendőrszojdateszka gaz-«¡Vgnhoz méltó -Jeszenszky mátészalkai tö- -szolgabiró körtávirata, a járásához tartozó jegyzőkhöz, amely, mint minden más alattomos gazság napfényre kerüli: . Értesítem, hogy a.mai\'napon a főszolgabírói hivatal vezetését átvettem és a követ-Kezűket rendele-tu Régi elöljáróságok azonnal foglalják cl helyeiket, pénztárakat jegyző-Köil^v ellenében vegyék át. A direktóriumok megszüntetendők, á kommunista mozgalom 21 óra alatt bejelentendő, siatáriumot kihirdetem. Ellentállás---esetén-azonnali jelentést kérek, hogy a székely hadosztály helyreállíthassa a rendűt. Járási föajolgabiróság.
A hivatalból kirúgott főszolgabíró tehát szintén elérkezettnek látta az időt.arégi rabló uralma visszaállítására. Kész volt a román bojár-uralom szolgálatába szegődni, hogy visszaállíthassa a maga és osztálya régi kizsákmányoló uralmát. Ezért volt a nagyváradi és szatmári közönség teljes tájékozatlanságban és ezért kellett derék vörös katonáinknak, ellenállás nélkül kiüriteniök Szatmárt és Nagyváradot. Ez árulók, a proietár forradalom <}híe ellenségei azonban el. fogiáit venni, méltó büntetésüket, mihelyt a prtoletárság kezéro kerül-\' nek. A proletárság pedig okulni fog a példán soha-többé nem ül föl eddigi gaz kizsákmányoló! rémhíreinek.
ForrudaAml uioasalooi Olaaix-orssftgbun}
lugano, ápril. 22. Kómában és Nápolyban tegnap általános sztrájkot rendeztek a milanói munkásság mozgalmával való szolidaritás kifejezésére. Milanóban ós Lombaidia •pari vidékein a munkásság és a fémipari tisztviselők elhatározták a sztrájk folytatásat
Vörös proletár-vasárnap.
A népbiztosok a tanácsköztársaság városaiban.
Vasárnapra virradóra mondták- ki a Forradalmi kormányzótanács éá a főváros tanácsai, hogy veszélyben a fórradalom. A hir villámgyorsan járta be a magyar proletár államot, mindenütt megmozdult a proletártömeg és mialatt a vörös katonák ezrei vonultak minden városból a veszélyeztetett pontokra, a népbiztosok körüljárták az tfgész országot, köiülhordozták a véres\' kardot és megmondták a proletárnak, hogy mi a kötelessége: be a vörös hadseregbe! Minden városban, ahol a népbiztosok megjelenlek, óriási tömeg hallgatta meg öntudatra ébresító ós lelkesítő szavaikat. Minden városban azzal a szent érzéssel oszlott szét a prolctartömeg, hogy: éljen a proletárdiktatúra, halál a burzsóára és a fehér gárdára, be a vörös hadseregbe! Az országban vasárnap\' lefolyt népgyűlésekről következő tudósításunk számol be:
Mépgyttlés MzélteufehérvÁron.
Beláthatatlan sokaságú proletárkyzönség hullámzott vasárnap délelőtt 11 órakor a székesfehérvári városház téren, ahol "Neumann József es Hódosi elvtársak ismertették a kommunizmus eszméit és az uj rend feladatait. Mintegy IWO főnyi proletár leírhatatlanul lelkes hangulatban \'hallgatta az igét és harsány éljonzéssel kisérte. az előadó elvtársak minden mondatát, végül pedig lelkesen tüntc-teít\'a tanácsköztársaság m\'ellctt. Székesfehérvár proletáraüiak e lelkes áilásfoglalasa rendkívül nagyjelentőségű, mert a proletárok zöme a földművesek soraiból kerül ki és iit az -ipar és a föld proletároi nyújtják ki ke?ükct egymás felé baráti és testvéri szorításra, mely most a további együttes vállvetett küzdelem mogpecsételése. Hamburgét Jenő népbiztos, elvtárs eredeti tervétől eltérően nem vehetőit részt a gyűlésen, mert a népbiztosság más fontos .ügyei Kaposvárra hivták, A népgyűlést M órakor nyitotfn mSw4nyl Ákos. elv.iárs. a móri direktórium elnöko. Rövid üdvözlő beszéde mán Neumann József elvtárs állott a szószékre. Legelőször a fóldmives proletár és a városj proletár egymást megértéséről szólott, arról, hogy ennek a megértésnek mint állotta útját hosszú időkön át az eddigi uralmon levő osztály. Ézátín iámertotte.a szocialista elveket. Istentagadóknak, rablóknak, \'hazátlanoknak bélyegezték a szociálisiákat azért, mert azt akartak hogy a föld- azé le-gy««,-aki mogimivftli> mert hirdetik,,hogy., a vallás mindenkinek magánügye és ha valaki püspök,-ez még nem ad jogot száz és százezer hold birtokra. Tekintet nélkül, hogy gróf, vagy báró, vagy pap-e á birtokos, a nagybirtokot elvesszük \'ős\'" annak adjuk, aki maga megműveli. Altért azután az antant erőszakoskodásaira. Mi — úgymond — az antant diktatúráját nem fogadjuk , cl hanem szembo helyezzük vele a mi nepdiktaturánkat. (Elénk helyeslés.) Ezután sorra veszi-, hogy Ausztriában, Franciaországban, Romániába\'n és Csehországban már csak idő kérdése a proletárdiktatúra. Ezüíful árról\' szotott. hogy n kommunista állam a kisbirtokot nem veszi el, csak a nagybirtokot. Végül kitartásra buzdította a népgyűlés hallgatóságát. UUánu Hódosi elvtárs mondott hosszabb beszédét^
Sxamuely «iépblzto*
Győrött.
Szamuely Tibor népbiztos vasárnap éjjel érkezett Győrbe. Ddfclőtt egy menetszá-zadot oucsuztatott az állomáson. Délután há-\' rom órakwr tailotta meg beszédét a Széohenyi téren, hol igen nagy tömeg gyűlt egybe. —
Azzal kezdte, hogy a burzsoá arcokon ma kaján „mosolyt látunk:
— A feltámadás ünnepért ~ íttóndottíi, — saját feltámadásukat merészelik ünnepelni. Csak egy helyen volt elég bátor és becstelen ahhoz a magyar burzsoá, hogy szövetkezzen a román imperalista banditákkal; csak egy helyen mert megmoccan! és Íme, az egesz ország burzsoáziája reménykedik. JŐl tudjuk, hogy március 21-iké u proletárek győzelmét jelentette politikailag ós gazdaságilag, do íjom jelentette a burzsoázia megszűnését, mint osztályét. Nem lehet addig biztosítani a -^ySzelmet, mig kí nem irtjuk még a reményi,¿>gét is annak, hogy feltámadni merészeljen a régi rendszer- A burzsoá március 21-én megrett-ent a munkásság abeFve-zett erejétől, meglapult, de nem adta fel a harcol és. jól tudjuk, hogy nem is fogja fel« adrtl; Most, hogy a-kezűnkben "Van a hatalom, kényszeritenünk kell erre: a hatalmat fel kell használnia a munkásságnak; ol kell nyomnia teljesen a., burzsoáziát, meg kell semmisíteni,-ki-kell- puszti4ani, .csiráját,. a hetőségét is annak, hogy nyakunkba rakhassa űjból a rabigát/ hogy visszatérhessen a magántulajdon rendszere. A burzsoázia, mely nem vjolt soha szentimentális, amikor milliókat kellett a háborúba, a vágóhídra ktHdériv \' nem érzékenykedett $1, egy pillanatra sem, amikor látt*, hogy milyen rombolást művel. A hatalom kezünkben van, kényszeríteni fogjuk őket arra,-hogy letörjenek^ hogy. ns. J!l- . hassanak ellen. Mi setu lehetünk szenlimeiv» tálisak, nem-kívájjhamaU; tőlünk elérzéjcenye-dest, mert a mi liftünk csak most kezd élet lenni : most saját magunk, a proletariátus bol • dogttláiáról van szó. Ne legyünk tohát tekintettel semmire sem éppen ugy, ahogyan a burzsoázia sem volt tekintettel. A hatalmat ki kell használnunk. A proletár - eddig azért nyomorgott, hogy a papok, a bankárok és a gyárosok zsebét gyarapítsa. Most azért fogunk nyoftorogni, ha nyomorognunk jtell, hogy a jövőben ne keljen nyomorognunk. De ha-itt ismét visszatér a tőke uralma, ha* ismét visszatérnek a tőkések 4 régi pöffeszke-d\'Ők,\' akkor \'i^ót a kizsákmányolókn^k-- .le^ szünk kiszolgáltatva. Aki ezt akarja, legyen az burzsoá, vagy más, hogy visszatérjen a régi uralom, azvkiméleilenüt fel kell akasztani. Hitvány ós nem közénk való az, aki a proletariátus szervezett egységét és erejét azzal akarja megbontani, hogy az ellenforradalmárok malmára hajtja a vizet. Az ilyennek bele kell harapni a torkába. A magyarországi proletariátus eddigi győzelme nein .\'íerült különös áldozatokba. Most azonban szükség lesz arra, hogy vér omo\\jon. A vértől nem kell félrtl: a vér acél, erősíti a szivet, erŐsiii
Slrth a
2
¿ALA-NÉp*KARAT
1910. április 23.
a pr^tárüklöt, hatalmassá í&g tenni bcnnün-\' ket $ vér. A vér lösz ai, .ftráóly megtisztít benünVat, a vér lest az, amely *«z jgazi ko-mÜn világhoz elvezet minket. Nipcs okunk ret lógni az ellenforradalomtól, mert az ellenforradalom fogja megszülni a proletárhadsere-]jot, n}int ahogyan Oroszországban is az ol-lonforrádÁlom szülte inig aít.\\ nemzetközi helyzet sok jóval kecsegtet bennünket. Páris-ban a békét nem képcsők totCS alá hozni, nem képesek egymással békét kötni az importlisták azért, mert a . saját országukban a Ittrzsoázia és a prolotariátus kősóit sincs meg a-béke, A világháború megszűnt, de áz osztályharc még élesebb. Ki fogjuk irtani ezt az osztályt, lm elemink merészoii felemelni a kezét, ha le akarja rombolni azokat a vívmányokat, amelyek megilletnek . fctejinünket. ~~ KI fogjuk* vonni a burzsoázia minden javát és a romok alá fogjuk temetni őket. Ha meg kell halni haljon meg olőszÖr a burzsoá. Ha vérnek koll folyni, folyjon a először a burzsoá, .véro. Ha áldozatra korul a sor, drágán fogja megfizetni mindenki, akit magávalszom-, ben talál a proletariátus, Erre a harcri), hívom föl\'az elvtársakat. Az önök haroa kettős kell,, hogy legyen. Először a termelés munkáját koll biztosítani, folytatni koll a munkát, fokozódott szorgalommal kell dolgozni, hogy a hadsoregot elláthassuk. Másodszor azoknak, akiknek munkája idehaza nélkülözhető, azonnal fegyvert kell ragadni és el kell menni- a j frontra, hogy megvédjék a plorotariátus eddigi Vívmányait.
— A népbiztos ^beszedet" nagy \'tetszéssel és lelkesedéssel fogadták. - Utána Szabó József győri elvtárs beszilt, aki felszólította a proletariátust, hogy álljon a zászló alá. A népgyűlés ezzel véget ért.
A. uépijlítoíok proklaaitl-. clöja JOebrvceiibeo,
A forradalmi kormányzótanács Dc.bic-cenben időzött tagjai a következő pfokla-máclót adták ki:
— Katonák! Munkások! Világ proletárjai egjosüljetek I A román imperialista rablók rélrevozetctt és botozással együtt tartott ,katonaságukkal megtámadták a\' nugyar tahács-koatársaságot, . Esi, .a lánudast az ellenforradalom osŐGseléke örömujongással fogadta ós á nagybirtokosok, a főszolgabírók, a lefokozott politikusok, a kapitalisták becstelen hazaárulással azonnal csatlakoztak a betörő román \'tTandSKlYöSTA* alan-
hitvány inó^on egész múltjához méltóan gyalázatos rágalmadat, réinTiTroTtel terjeszt mindenütt hogy zavart szítsanak a forradalom bátor? v* elszánt hadsuregében. A fehér gárda szennyes ós becstelen aknamunkájával szemben leghatározottabban kijelentjük és tuiitukra hozzuk, hogy a magyarországi tanácsköztársaság forradalmi kormányzótanácsának ereje rendületlenül áll, hatalma az egész országra kiterjed Alaptalan és gaz hazugság mindon olyan álíitás, amely á\'zt a gazságot terjeszti, hogy a proletár kormány elhagyja a bolyit. Eppoií ellenkezően, a proletár-kormány hatalma még sokszorosan megerősödött Budapest munkássága és vele együtt az egósz ország prolotársága á mái napon fegyvert fogo;t, hogy fójelmetcs törne-gokkel s még félelmetesebb elszántsággal kiverje a proletár haza területéről a román bojárok szerencsétlen\' rabszolgáit. No higy--jetek el semmi vuk. lármát, funély a régi rendszer visszatérését hazudja, mert arógirend Vaia-\' m.mny.i\'.püiüikuMn^ teszi ártal-
matlanná Bennünket azért*"IcillHofi\' \'a""Ttcr-\' mányzóianács> a frontra, mert elhatározott szándékunk, hogy az utolsó csepp vérünkig ellen állunk a román hordáknak ós a fehér gárdáknak, ellenállhatatlan lendülettől csúfosan kikergetjük őket as országból. Hitvány
ragalnük\'k&í- próbálják a\' széKély\' csapatokat
is a proletárkormány ellen fordítani. Azt ter jesztik köztük, hogy mi lo akarjuk őket fegyverezni. -Elvetemedett hazugság ez is. Mi csak azok ellen fordulunk kérlelhetetlen §ütgörml, akik vissza akarják álii.\'am .a régi rendszert, okik cimboráinak a betörő románokkal. Testvéri szeretettel öleljük azonban inttgurtHhoz azokat a székely katonákat, akik •fegyverrel a közükben vérüket ontva segítenek bennünket a román imperialista rablók
ellen Magyarország megmentésében és Erdély lolsíábaditlsában. Atomi a székoty tist-t«l>kel — szorcncséro c**k egy kis részük vált árulóvá T akik szövetkeztek az orgyilkos román támadókkal a magy«f és székelv proletársag 6s katonaság elrettentő példát adva fog elb|nnl. Néhány hitvány áruló bűne ne csüggesszen el benneteket. f\\ nagy ma gyar és szokely katonAtömegok nellettünk vannak. Fllenállunk a végsőkig Szervezzük a frontot. Minden proletár és kátonií álljoH mellénk a forradalom védőimére, és az idegen hódítók kiverósóre. Éljen a proletár-forradalom! Minden hatalmat a munkások, földmívesek és katonák tanacsatnak\'! Halál a fehér gárdáraI A forradalmi kormányzótanács nevében:
Böhm Vilmos, LindUr J. a6, Pogány József, VJgó Béla népbiztosok,
Garbat elrláru Hlekolcon.
Miskolcon a húsvét első napjára hirdetett népgyűlést délelőtt 11 órúia a Tettcmvár-térre hivto össze a pártvezotőség, de már 8 óra után megindult a népáradat a népgyűlés szinholyo felé. Nemcsak a miskolci\' szervezetek vonultak íol teljes számba», de alvidék CnrbUt Sándor elvtárs emelkedett ezután szólásra és a közönség osztatlan figyelme és érdeklődése mellett a következő nagyszabású beszédet mondotta\':
Tisztelt ¡Job\'társak ! Ebben a fontos órában, mikor nekem is önöknek u nehéz szerepünk van, kórom önöket, hogy figyelemmel, »a j nélkül - hallgassanak meg, .mert a tér nagysága es az "elvVársaTc sokasága lehetetlenné teszi, hogy mindenki számára olyai^ hangon tudjak beszólni, hogy a legszélső embergyürük is meghallhassák. Nagy súlyt-—helyezek ugyanis arra, hogy megértsék mindnyájan miről van szó, a lelkükbe véssék ezeknek o.
iF
lelkükbe véssék ezeknek mondatoknak a jelentősegét, mert a harc idején némcsnk szavakat kell hallanunk, {de a meggyőződés számára a sziveköt ős lelkeket is mó£ koll nyitni. Nem elég, hogy a szavak óljejíek ajkukon. Olyan időket élünk, amikor a fsclédctokben összefüggésebben kell az elm/mdott és hirdetott elVoinknok ■ kikris-tályoiíJulni.*^ Ma a szavak és tettek egyet jelentenék.
Tisztolt elvtársaim! Az emberiség, az országban dolgozó munkás tömegek érdeke, hogy a régi államrend átalakuljon. Azr mondották, hogy akik a világháborút\' befejezik és megismétlését lehetetlenné akarják tenni, akik meg . ükarjáic ^ZÜlltetni a népek elégedetlenséget csak egy módon tudjak élói;ni\'a Cétrr hogy a ki Ksfcmányolú. vagy on t.k^»tulajdonba;i veSzik át. Az á\'alakulas Igazsága szempont*^ jából.a kormányzótanács kimondotta, hogy a kistpurt,•kisbirtokot, kisüzemeket, amelyekben ox egyes tulajdonosok maguk is dolgoznak, meghagyta u magántulajdonban, mert ez.ek az üzemek a munkás tömegek kizsákmányolására nem alka\'masak. De minden olyan vagyont, amely a munkaerőt kizsákmányolja, minden .üzemelj nagykereskedelmet, biny.át. minden néven rievo\'zonliő \' münká\'rYélküll \'jövi-delbm forrását, amely a tömegek munkájából él, a társadalomnak át keit vennio munkásaival együtt, hogy azok ne egyeseknek hajtsanak j.övedelmct, de a-dolgozó munkásnak terom,t-sék meg a tisztességes megélhetést. Ezt az átalakulást nem tudjuk máskép megteremtőm, minthogy ujabb osztályuralmi teremtünk. Ezok alupján tartjuk az államhatalmat kezünkben. Most uj osztályuralom kezdődik és pedig a dolgozó\'munkásságé, amely osztály-uralom ki/.árja a gazdagokat a választójogi T^áNit. kérdem n vagy<*rtO*Hi»W<yr jól..osiki.e. nekik választói jog nélkül élni ? Emlékezzenek arra, amikor mi követeltük a választói jogot. Most értik mór azt, mit jelent politikai jog nélkül élni Most mi mondjuk azt, hogy nem /kell választói jog a vagyonosoknak és a hülyéknek. A munkástár*a\\ialoiv. berendezésére szükséges eszközöket a gazdagoktól vettük el Nekünk, tisztelt olvtársaknak, arra kell gondolnunk, hogy körül vagyunk véve kapitalista államok hadseregeivel. Ezen kapitalista államok hadseregeivel szemben kétfele fegyverrel .akarunk küzdeni: YegyverOsen szembe fogunk szállani a kapitalista államok fegyveres - erejével; azonban nemcsak itt, bánom a tulsiv oldalon is küzdünk más fegyvernemmel is: röpiratokkal és agitátorokkal.
I Amit mi ebben az orszagban megteremtünk • ugyanazt tóarjuk elérői a kőrnyez.ő kapitálist,\' 1 államokban iá és esttfe idő kérdése, hogy az átalakulas ott is bekövetkezzék. A régi rendet visszahozni ugyanolyan képtelenség, mint a csiltegok járását megfordítani. Azt az állapo-tot, amelyet.« prolctárállam teremtett, vissza-fordítani nerfi lehet. A burzsoá állanirondben az uralkodó osztály kis csoportja rákényszt-rilette akaratát a dolgozó milliókra. A tanács-köztársaság ennek n megforditöttja. a nép ráerőszakolja a maga akar.ttát arra a kiü csoportra, arnoly kizsákmányolásból ak«r c\'ni A burzsoáziának azt mondom: nom zárjuk ki őket a mi psztájyuralmunkból, ahol idővel mi sokkal lovagia«?ffbbal<, sokkal mü^ltcbbík, sokkal gavalerabbak leszünk, mint ők voltaki — ha feladják a kizsákmányolásnak, az*uzso-\' ráskodásnak, a panamázásnak mesterségét ég tisztességes foglalkozásra térnek át. A bankár egészen jój.. beülik gyáii munkásnak.
Garbai beszédét leírhatatlan lelkesedéssel, éljenzéssél éíí tapssál fogódta a népgyűlés közönsége. Utána Singer Vera ós Grosv.man Zsígihond szólalt fel. Az utóbbi indítványára kimondották, .liogy felkérik a kormányzótanács elnökét, hogy közölje \'.a. vözlését az orosz szovjettel ós a külföldi államokban forradalmat csináló proletái>ággal.
KtfWml éa KalxuAr nép.
blztoMOk Soproubnn.
Ma délután három órákor nagy népgyűlés volt Sopronban, amelyen Thoman elvtárs a bécsi kominunisták v.eíj^rg, Jlónai tán és Kalmár Henrik népbiztösok ós\' Kelínet\' Sándor soproni teljhatalmú politikai megbízott mondottak beszédet ItiO.OCO főnyi tömeg o\'őt:, amely az egész vármegye területéről gyűlt össze. Először
Thoman elvtárs beszélt, aki a németosztrák forradalmi proletáríátus üdvözletét hozta a soproni proletáüátusnak, amely kezébe vette a hatalmat és lerázta magiról a kétezer eves rabszolgaságot, amely boízaiaia? háborúra vezetett. Ez a háború a mi szn--badságharcunk volt a , burzsoázia ellen. Az orosz proletariátus muVálti meg nokünk ámulat, amely előrelátó vezérével Lenin elvtárs* ; sal az élén az internacionálé nevében háhorut üzent az eges« világ kapitalizmusának. Az orosz proletáríátus adta kezünkbe . a ¿Áklyév . amely megmutatta a világnak, hogy a magyar forradalom a világ államok politikájától megszabadítja az emberiséget. (Éljenzés) Ttwmas után .J2ái£jL•pi|j>bly:tí^- elv társunk szól.ilt fel, aki rámutatott arra, lin-y á mgynr proletáriáHi8-átv«lt«.-a..l\'xyxuiUL,ltó:t, forradalom fáklyáját az orosz proletáriatustó. hogy íovábbadja azt egész Európa prok:á tüsánák A Virág\' képét a förrad-lmak ösnem a háborúk fogják meghatározni. A világforradalom lehetetlenné teszi, hogy Európa egyik része adófizetője legyen Európa másik részének. Ezt a gyalazatot Európa öntudntos proletáriáiusa. nem viselheti cl. Ha n forravla-lom -tüze lángba. borítja Eürópáf, ákkor^" ;r\\em ^ kell vol akeppen békét kötni, mert a proletárok nem álltak harcban egymással, hantin kapitalisták harcoltak a kapitalistákkal és a proletárokat küldték maguk előtt a vágó« .hídra. Kónrti elvtárs ezután behatóan ismertette a kormányzótanács álláspontját a kis-« vagyon tekintetében, majd rátért a szellemi és fizikai munkások közti különbségekre
Rákosi éa Hamburger elv-tárlak Nagyk*ft»asi»<ta.
\\\'ttsá.caftt>. délután 3 órakor óriási "tömeg, gyűlt egybe a városháza efótf, "Kögy meghallgassa a nópbiztos elvtársaknak a politikai helyzetről tartott beszé.eit A városház« vörös selyemzászlóval borított erkólyér-51 hangzott el a felhívás: Proletárok I siessetek a tanácsköztársaság védelmére!
A gyűlést .S/W// elvtárs ., nyitotta meg, majd átadta a szót Rákosi szocializáló népbiztos elvtársnak, aki a követkvző beszédet mondotta:
— Elvtársak! Eljöttünk hozzátok, hog)\' számot adjunk arró4 a munkáról, amit • proletárdiktatúra négy hete alatt a kormányzótanács végzett. Programmunk világos é» egyszerű volt. mogszüntetnl wt-as évezredes igazságtalanságot, hogy a dolgozók szenved-
1919. április 23.
ZALA-NÉPAKARAT
3
jenek és minden gyü-nölcsöt a benyílók él-vogcenek. Est meg is valósítottuk és eltávolítottunk minden mágnást és minden tőkést, aki törekvéseinknek útjába állt. Amit ígértünk, azt a legnohezebb körülmények között n,cg is valósítottuk. Ezelőtt négy\' héttel, egy $zonibati napon hirdettük ki a proletárdikta-tur4t és már a rákövetkező hétfőn egy tollvonással elvettük a földet azoktól, akik azt sohasem munkálták, lefoglaltuk a tőkéket és betéteket és negyvennyolc óra alatt megvalósítottunk mindent, amit Ígértünk.
flz azonban csak a kezdet volt. . Le keííett rombofntfrik ft\'tőke <?s magántulajdon évezredes épületet. Ezután kezdődik csak az % épités munkája — hogy ez hogy történik, egy hétköznapi hasonlattal szoktam megvilágítani. Ha valaki rossz lakásból jobb lakásba költözik — már hetekkel előbb izgatott, zsörtölődik, költözködés közben egy csomó tárgy eltörik — a gyerekék simák — az asszony türelmetlen s az uj lakás is eleinte kényelmetlen. De ha a lakás jó és, kényelmes, pár\'hét múlva már csak undorral gondolunk viasza a régi lakásra. Ez az átköltözködés törtéit a kommunista íársadalomba is. • Természetesen a nagy átalakulás zök-
......kenés nélkül nem mehet; De minden, ami
eddig történt, azt bizonyítja, hogy a qiagyar munkásság elég érett a kommunizmusra. De a burzsoázia nem marad nyugodtan, hanem megkezdte aknamunkáját a fiatal tanácsköztársaság ellen. A magyar nagyuruk külföldre menekültek és ott izgattak ellenünk. Sikerült nekik a román bojárokat ellenünk felizgatni • — dó. ne%i kéli aggódnunk, a proletárforra-dilom olyan mint á fáklya, melynekclángja .\'mindenhova el log terjedni.
Addig is harcolunk hittel és ö itudattal. A román, támadás hirc tulpra állította az wszág prolctáriátusát.
Felveszük az elénk dobott keztyüt és megküldünk a külső .és. belső ellenséggel: a prolotárforradalinat utolsó csepp vérig védelmezni fogjuk. A világ prolotárjai figyelnek bmnünket: tőlünk függ a nemzetközi világforradalom sorsa s- hogy ozt valóra válthassak küzdünk kifelé, de kilökünk magunk közüí tnináen kétes értékű .elemet és- féltve-vigyázzunk a proletáriátus egységére.
Ra><o.u elvtárs hatalmas elenzésscl fogadott beszébe után általauos éljenzés közben. llúinburger elvtárs lépett elő ós akiiv-ctkező beszédet mondotta:
Elvtársak! Nagykanizsa proletariátusának c\'.hozjum. a forradalmi kormányzótanács iid-. Á\'özietet. Abban u hitben és biztos tudatban 4iiünk,-4u>gy. a.jjrolelár diktatúra üt a doinarká-_ ciós\' vonal közelében jó kezekben van : Nagykanizsa munkassága ahogy a múltban megmutattaaz ő forradalmi szellemét, akként u • jövőben is mindent meg fog*tenni a proletár-dlklafura védelmére,\'
Nem elég felfegyverezni és a harctérra . küldeni, a katonákat: fel kell fegyvereznie gyárimánkásságot, mert az ellenség nemcsak" • a fronton van/h\'aiiein itt bujkál közöttünk: a burzsoázia.
Nekünk nem ellenségünk a szerb proletár: csak a szerb tőkés, aki proletártestvéreín-ket ellenünk küldi, aminthogy ellenségünk minden ország minden tőkése. Most koll odaállnia mindenkinek a vörös lobogó alá, ittért most az élet nagy halál kérdése, előtt \\ álunk. Semmi kétségén»\': Nagykanizsa proletariátusa elől lesz ebben a harcban is.
Hamburger elvtárs beszéde után Sneff olyiárs tatto.U rö.v.id, izzó, gyújtó beszédet, nmolyben felhívta a proletariátust : fegyverkezzék fel és védjó meg azt Ja féltett gyű--niölcsöt, \'amiért annyi kínos-keserves esztendőt keresztülharcolt.
. A gyűlés Brónyai elvtárs l3lkes szayaí . után a legnagyobb rendben oszlott szét.
— Hödl Pál a budapesti második vörös ezred katonája a rábízott 150000 koronával megszökött. Termete magas, szeme kék fógJÜ jók, sötét matróz nadrág, civil kabát ós Puha kalap volt rajta. Igen csinos ember. — A nyomra vezető, az adatokat, a nagykanizsai járási-vörös őrségnek (volt csondőrség( adja tudonvátára
Rendelet.
A szénhiányra való tekintettel elrendeljük, hogy este II óra ulán mindenütt kivétel nélkül szigorúan tilos a vlllamáram logyasztása. A vlllamáramelőállltás nem a rendes gépekkel történik, ugy, hogy ha valaki a rendelet ellenére is használná este 11 óra ulán az áramot, az tönkretenné a gépet és ezzel lehetetlenné tenné a város világítását. Mindenki, aki e rendeletet meg-szegi, forradalmi törvényszék elé állítandó. Nagykanizsai termelési biztosság.
hírek. ^
191« N A p T á ft
! április : A nap kél ö öra íö perc-
, kor, .nyugszik 6 óra 41 perc-
23 ■ kor-
,i . ! A Jiold kél délután 3 óra 2 Szerda perckor, nyugszik éjjel 3 óra __________I 23 perckor.
— A helyzet. Budapestről jelentik i Budapesten tökéletes rend és fegyelem uralkodik. A szakszervezetek sorra ajánlják fel szolgálataikat a forradalmi kormányzótanácsnak, A vörös hadsereg létszáma hlhe-tej.lenőj megnevekedett. A vörös katona és munkás csapatok hángulala a lehető legkedvezőbb. A vidékről is a legkedvezőbb hírek érkeznek be. — Nagykanizsán némi nyugtalanság keletkezeit amialt, hogy a rendes von^ljaratokat beszüntették. Hangsúlyozzuk, hogy ennek az intézkedésnek semmi más oka nincsen mint a szénhiány.
\'in*"— Elnyomták az ellenforradalmat, a vármegyében. A nagykanizai direktórium ma a következő szövegű hirdetményt bocsájtja ki:
— Virmegyénkben itt-ott felütötte fe-* jót az ellenforradalom. Rövid élejtü y<?U> Néhány órai próbálkozás után gyölyflrsstüi kiirtottuk. A meggondolatlan ós feí<#g$\'c\'n elemeknek nem lesz több alkalma hasonló merényletre. VérréL vassal fogúnk minden próbálkozást elfojtani. De biztosítékot akarunk, hogy-hasonló mozgalmak ne ismétlődhessenek. Evégből a nyugalom és a proletárdiktatúra biztosítékaképpen a város polgárai\' közül-tizenkét túszt jelöltünk, kvkik életükkol felelnek minden legcsekélyebb ellenforradalmi mozgolódásért. Senkinek és a túszoknak som lósz semmi bántódásuk, ha a proletárdiktatúra parancsait mindenki hi*,cn teljositl. De itz ellenforiaduinál oknak pkfztutntok ke l — Direktórium.
— A vtllamosáram szolgáltatása. A TV villamosáram szolgáltatása a további intéz-, kedósig este 8 11 óráig törtéqik. 11 óra Után itfindcn magánháztartásban az összes égők eloltandok. Aki II óra után villamosáramot használ, forradalmi törvényszék elé álli/lalik. ~r A vasút világítása kültóV* mag. áltapodás szerint történik. TermeiŐbizti
— Eljegyzés. Loser Margit és VarMa Ottó jegyesek. (Mindon külön órtcsitlkha^tt).
— Házasságok. Izász (Steinborger) Albert Budapest és Keleti Majj^r Nagykanizsa házasságot kötöttek.\' -ufnJéá^y Gizike és\' Deák\'Endre házassáplrkötötttek.
— Sorozatos\'előadások. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete sorozatos előadásának második réSic f. hó 21-ón d, u.v5 órakor volt, amolyen Wortmann Emil elvtári tartott lelkes előadást a forradalmi\' szocializmusról. — Legközelebb f. hó 24-én d. u. 6 órakor Berger Aladár elvtárs tart előadást a nőkérdósről. w.
— Magántisztviselők és a keresky] , deíml alkalmazottak folyó hó
— Megalakult a zalavármegyei fogászok szakszervezete. Mindennemű Írásbeli megkeresések: Böltner Hugó Nagykanizsa,
Eölvős-tér 25 alá küldondők.
— Tízezer proletár család kaphat sflrgösen bútort. A lakásügyek népbiztosai a proletárok butorinségének enyhítésére a lakásbiztosság mellé központi bútor elosztó hivatalt szervezett, amelynek vezetője a következő nyilatkozatot tette: A jelenlegi készletből az összes proletárok jogos igényeit ki lehet elégíteni. Sok bútor van készítés alatt és egyedül a meglévő készletekből, mintegy tízezer proletár család juthat a legrövidebb idő alatt bútorhoz. A" pontos bútor .kataszter olkészitósén lázasan dolgozik a Kivatal. — Ebből a kataszterből megfogjuk tudni állapítani, hogy a kereskedők ós gyárak készletein felül hol vannak rejtett butorkészletek. Ezek felderítését a korületl munkástanácsok is jelentős- eredménnyol végzik. Az igónyjogo-r . sult proletárok butorigónyükot pontos részletezéssel igazoltassák a házbizalmiakkal. Az igazolás alkalmával a házbizalmi köteles feltüntetni azt is, hogy mily bútorok vannak
a proletár tulajdonában. A butorigénylő lapokat most nyomják ós kedden, szerdán már minden kerületi munkástanácsnál kaphatók lösznek. Az igénylést a házbizalmiak igazolásával ellátva, az illetékes kerületi munkástanácshoz kell benyújtani. A tanácsok esetleg helyszíni szemle u(ján felülvizsgálják ezeket ós ezután beküldik délelőtt fél 10 óráig a központi lakásbiztosság behelyező, illetve környékosztályáhojz. Minden jogosult igénylést három nap alatt elintéznek. Minden önkényes butorfoglalás tilos Aki ilyen visszaélést követ el, azt a proletárdiktatúra teljes szigorúságával büntetik. Az irodai berendezések kiutalása iránt egyelőre a közellátási népbiztosság üzlotnyilvántartó osztályéhoz kell fordulni. Ingyen bútort senki sem igényelhet, osztály-öntudatos proletár alamizsnát nem fogad cl. Az összes bútorokat részletfizetésre kapni. Az árakról külön rendelet fog majd megjelenni.
— A Világ nagymozgóban egész héten Az aranyember című.film II. része lesz bemutatva naponkint egy előadásban fél 8 órai kezdettel. A keddi 5 órai előadásra váltott je-.gyeKszcrdár),. a §$9.r(Jai 5 órai jegyek csütörtökön és szerdai hét órai jegyek pénteken lesznek érvényesek. Pontos mogjolcnós kérotik.
— Warrenné mestersége a címe annak .a... remek .cr.kül.c&rdráoVftnftkj...melyei^ma-és; holnap mutat be az .Uránia Egede Nlessen^\' a legbájosabb mozi-művésznő felléptével.
Pártügyek.
Magántisztviselők figyelmébe. Akik rőfös-árut ezideig még nem kaptak, legkésőbb e hó 23-áig jelentsék be igényeiket az egye • sületi helyiségben. — Csütörtök.,este. választmányi ülés. - -
A nagykanizsai szabómunkások és munkásnők szakcsoportja összes tagjai folyó jhó 23 án, szerdán este, saját helyiségében ruhaosztás végett este fél 7 órakor jelenjenek meg." A vezetőség.
A vas- és fémmunkások csoporta fölhívja azon tagjait, akik még a kiosztásra kerülő ruhákat nem vitték el, azt szerdán délelőtt 9 órától oste 7 óráig a Munkásotthonban átvehetik. Azon családok, akik több ruhára tartanak igényt, ezidőberi föltétlenül jelenjenek meg " ~ .;.........-•;............................A-vtteíőaég.
Dexső. zenekarávaUáncefttélyLtartanak,
Kaszinóban 7 órai kezdettél. \\ A
\\v
hó 23 án SirUKI (jUrtaoak^Voll j
tfyilt-tór.
Tisztelettel értesítem a n. i. küzünséi hogy lakásom« Zrínyi Mlklós-u. 26. alól Zrínyi Míkíóí-u. 35. szim alá, Bfzir-tpOlet. ll-|k udvarba helyeztem ét. f Egyben maszlrozást Is elfogadok.
Kérem továbbra Is Míves Befogásukat vagyok
teljes tisztelettel Fahn Acnoldné.
ZALA-NÉPAKARAT
1918. április 2a
APRÚ HIRDETÉSEI
Egy jó karban levő szoba- éiu bútor áronnal eladó. Cím a kiadóh»i.\\j270
Egy J6 megjelenési iparo^énibesie-dői, raktárnoki, kézbesitőIVagy #iás hasonló állást keres. Címe a kiadóbjnt^ 1268
M*|érkaxt«k a tavaszi és nyári divatlapok Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésébe.
5691/1919, ».
1206
Tárgy: A villamos árammal való takarékosság Hirdetmény.
A villamosáram fogyasztása tekintetében a következőket rondoljük :
1. A vlllamosmotorok további- intézkedésig üzemen kivülhelyezendők.
Ezen rendelkezés alól .kivételiek, oly. motorok, melyek a tűzbiztonság, az egészség, a vízellátás, a világítás és a küzüz^Oek fönntartásához, továbbá a közlekedési/.eszközök gyártásánál és javításánál, a ruház||i és élelmezési iparoknál, a tüzolőanyagok aprításánál, a napilapok előállításánál, a nyor nél szükségesek. Használatban még oly kis üzemek motorai is, motorok együttes teljcsitménycj meg nem haladja.
2. Egy-egy helyiség csak egy drb., legfeljebb 60 \\va had használni, minden további a hordozható Rámpákban lévők« csavarni, illetőleg cl kell távolif
Irodákban, műhelyekben minden oly munkahelyiségben, több személy dolgozik, mind* legfeljebb egy Arb. 00 wattos ható.
Áruházakban, vendéglői ségekben, kávéházakban, c korcsmákban, egyletek ós tj sségeiben, hangveráwiytermoj egyéb szórakozóh«riségel ségben tartózkodó \\ személyig egy darab, minden további 0—6 "Satmély után számítva további egy-egy darab 60 vattos izzólámpát szabad, esftk égetni,..............
Oly helyiségekben, melyeknek\' területé\' í.O négyzetméternél nagyobb, a helyiség általános megvilágítására 50 négyzetméterenként további 2drb 60 wattos égő alkalmazható.
Oly helyen, ahol világításra szükség ninés, világítani nem szabad.
Ezen korlátozások orvosi rendelőkre, egészségügyi intézményekre nem vonatkoznak; úgyszintén, oly fogyasztókra sem, akik. saját telopük.ön termelt áramot használnak. . Ezen rendelet megszegői felett a forradalmi törvényszék itél.
DIREKTÓRIUM.
Nagykanizsán, 1919 évi április hó 9-én. Bárány s. k. pol. megbízott.
kgen, étkezőhelyi-jBtrászdákban ós írsaskörök helyiben, nézőtéren, ós fien stb. a helyi-
Nagyobb mennyiségű len ^Iccndu; mag áll rendelkezésre vetés^eéloKw. Sürgősen kérem bejelenteni h#atnlomhoz (Városházi, cm. lö.ji nkiJvetni \\jhajty feltüntetve «e igények memiyisóget. Nagykanizsa, 19JÖ.^piilis 18.
Horváth.
vra gttfcdÁbiztos.
Hirdetések
felvétetnek1
a Zala kiadóhivatalában
VILÁG
litffi, keiden, untii. ífrtth Mi, U-tflUi
XXX. aranysorozat
Azaranyeper
Jókai\'Mór OrMiliSstl rcg«yc. 4 felvonás.
———-—Vl/" —"
Előadások hétköznapokon 5 és 7 órakor vasárnap \'/»3, 4, V, 6 és 7 órakor, fa..----------------- ... .............Ő
A Ismét Kapható
Junó
szájvíz fog-
l AJÁNLOK
viszonte/árusitók részére a legjutányosabb gyári árakon
levélpapírokat
mappákban és dobozokban
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. ■
| Művészlapok
óriási választékban I
cigarettahüvelyeket l | és cigarettapapirost
a legjobb gyártmányokat.
| Fischel Fülöp Fiai
fn nagykereskedése, Nagykanizsán.
URANIA
Bsisourt-a. 4. T»!
Szardán, oatltörtűkón. Április 23^> 24
Engede Niess
a legbájosabb mozlművésznőjfclléptévei
erkölesdráma\\ 4 fe/ónásban.
Pínitirnyitú.hétkú.napok) vai.tr, ünnepnapok«» <1
kL/c IO-12-IB, ,i . eSt)—12, d.u. 1 U f,
Előadások hétKóznnpokon: 5 és 7 órakor Vasár- és ünnopen : 3, 4\'/>, 6 és 7 \'/•\' órakor.
Értesítem a t. közönséget, hogy szi mos évi budapesti működésem ut Nagykanizsán
pelii sialiij
nyitottam. - Kttszitek flu- é^eányka-ruhákat, felölt«et és imjpcn e szakmába vágó miibkát ajBgjobb és leg-izléscsebb kivitekén. .\'Tisztelettel
STRASSER MÚR, szabó
A K O K A REGCELJ
ŐMAKBAN .1 B1.ENIK HEG, UREDETI TP.1.E-
I F(IHÉS T Á V 1 H A T
1
.........etöRZETÉst Arak -
Nagykanizsán kora reggel házhoz hordvl vidékre postán küldve:
Egy hóra 7-50 korona Negyed évre 21-30 Fél . 45--Egész , Bű— ,
Alulírottak ugy u maguk, valamint számos rokonuk nevében fájdalom! mögtort lélekkel tudsljál;,. hogy felejthetetlen szeretett jó férje, drága éJcsalRk, apósuk, nagyapjuk Illetve rokonuk ^^
fds. Modrovich Nánt
ny. u..ii. fflgépéaz
húsvét másnapján éleiének 73-lk, bolAg házasságának 45/Tivében, szivszélhü-désbeíi hirtelen elhunyt. — A drága hlilott tetemét a rón/rkath. temct3 halottas-házában l\'elravatalozván, 1910 áprilii 23-nn, szerdáiwíélután 5 órakor kisérjük » helybolí rótn. kath. egyház megáldá^ mán örök j^igvó helyére.
hó \'¿3-ái^Rlelótt KV; órakór fog a hely-egok L^ffúk. bemutattatni.
Nagykanizsa, 1010. április 21.
Áldott legyen emiéhe l Nyugodjon békében 1
Öev. Hodtclcb Nándgrné u. Ktaius iga.. rclcWgo. ■oJroTtcti Bála, Vihar l\'mríné j.ul, BoJroTich L.ake, U|. Modrovtcli Ká.éor, Kit. Iiollir I.tTínn.
Kodrovlcli Ilonka el lodrovlob Irma «-emitkii, •V. . Vlbar Imre vojc, Kodroviok Béláni szül, ttath Uica monyc,
VJhar Louke, Vilma, Piroska, Hajnalka, Imrlka, BUclke, Leveute, 8iollár PlatUK.\'Vlbike, Lacika unokái.
Az engesztelő szentmise:átdozat béli szentfei encrendiok templomában c
jutfl. *«*ol>rm.__NcnyhanU»,, «8»8. Aprili« »4. CoOIBrtah. 94 »z*.n.
ZALA-NÉPAKARAT
hlrh«iit«i*fl *• kiadóhivatal i IMcykanliaa. »«8*»"-«* azam txarfcatitAtagl *a kladdhlvatali MMfonMAm 7«. i Nyomdai 117.
A SZOCIALISTA PÁRT HIVATALOS LAPJA
Kt«iUai«*i árak t F.g««s évra .... 90— koraaa Fai avra......45-— horaaa
Álarc nélkül.
A burzsoázia lakájai, nkik a fehcr ellenforradalommal — amely csak névben fehér, de tulajdonképpen feketébb minden eddigi mozgalomnál, most taktikát változtattak.
A nagytőke, a feudális nagybirtok, a kapitalizmus vezérei és azok ügynökei eddig avval a harci eszközzel dolgoztak, hogy,pápábbak akarlak lenni a pápánál, kommunistábbak Leninnél és ridikallímusbnn lo nkaiták főzni. Kun Bélát.
" Aztán taktikát változtattak : a leg-kcptcleneb hazugságokat és szamárságokat a..ták elő és ezzel akartak hangulatot kelleni u tanácsköztársaság ellen. Hazudták azt, hogy a tanácskormány elveszi a kisbirtokol, .megszünteti a kis lökét — de természetesen fáradozásuk hiába való volt — a tanácskormány erélyes kézzel belefojtotta a szót ezekbe az filvörösékbe.
Most, hogy — u<y hitték ők — a kommunizmust alapjában fenyegeti az imperialisták által megindított aljas harc, most amikor ugy hitték, a szocializmus napjai meg vannak számlálva — most megmutatták önmagukat. A nagyváradi fehérgárdist&król, a nagyváradi életre . Srcll tőkésekről és feltámadt, mágnás és-dzsentry alakokról lehullott a lepel: ma már tudjuk: ők csak mutatták a megnyugvást; n meghunyászkodásuk csak orőgyüjtés volt, hogy az első kedvező alkalommal nyíltan szembeszálljunak a munkássággal.
Alhrc nélkül\', felhúzott sisakkal állunk léhát az ellenséggel szemben, amelynek orvtámadásából, piszkos harci modorából megtanulhattuk azt, hogy nem szabad kíméleteseknek lennünk. Akik most, az ellenséges megszállás alatt, orvul ellenünk támadtak, akik elárulták a szocializmust, akik bojár kézre adták munkástársainkat — azok reszkessenek és tudják msg, hogy nem lesz többé irgalom a részükre. Ártatlanul elhullott testvéreinket az árulókon fogjuk megbőszülni. Szamuelly győri beszéde és a tegnapi csapatszemle a budapesti munkásezredek felett közelálló markáns intő jel a burzsQáziának: Van valami a párolgó vérben, ami meg-" tisztit, felemel és öntudatra ébreszt.
— Az igazi ember a veszélyek idején mutatkozik meg. Most itt van a eselekvés ideje. Aki ma nem teljesiti kötelességét, annak majd a nyugalom éí a béke idején sem lesz közöttünk keresnivalója. — Alvörösök pusztuljanak közülünk! Aki nincs velünk — 01
ellenünk.
Csapatszemle a munkásezredek felett.
Felvonulás az Aadrániynlr«, — Fegyverben a mnukáaaág. — A mm-krtnczredck veszik át az órködéat Budapest k6ib!ztoniága felett. — IVa kell le tiporjuk a tosztogfttrt caficseléket, csakúgy, mint az ellenforradalmár burzsoáziát.
tonságának Őrzését. Ez az a csapat, \'amely minden ellenforradalmi törekvésekkel szemben sziklaszilárdan meg fogja védelmezni a rendel és a tanácsköztársaságot is és le fogja tiporni a fosztogató csőcselóket, csak ugy mint az ellenforradalmár burzsoáziát.
A beszédek után a kormányzótanács megtartotta a csapatszemlét.
Nö az elégedetlenség a
békekonferencia ellen.
Budapeit, április 23. A gyári munkás-zászlóaijak fegyelmezett sorai ma délben letették a pörölyt, hogy kezükbe vegyék a védelmező fegyvert.
A munkászászlóaljak kivonultak ma délután az Andrássy-utra, ahol a kormányzótanács csapatszemlét tartolt felettük. A gyári munkászászlóaljak 1 órakor kezdtek gyülekezni. Porosan, kormosán, ugy ahogy letették a kalapácsot alltak a sorokban, A munkások a legkitűnőbb fegyelmezettségben haladtak a gyülekező helyre, ahol a parancsszóra a legpompásabb rendben kiszámított katonai mozdulatokkal helyezkedett el. Az Andrássy utat már kora délután elállotta a közönség. A házakat és üzleteket vörös diszitéssel vonták be ós az utakat elálló közönség\'lelkesedéssel\' ünnepelte az Andrássy-ut mellék utcáiból bekanyarodó munkászászlóaljakat.
Három órakor egy tengerész különítmény vonult végig az Andrássy uton, negyed óra múlva 8 különböző útvonalról özönleni kezdtek a munkászászlóaljak, számra nézve 8000 ember, Összesen mintegy líiOOO" fegyveres munkás.
- Vállra tett puskával jönnek. A proletár zenekar a Marseillaíset játszó, a munkás katonák együtt éneklik a munkáshimnuszt, közben egy repülőgép nagy kört ír le a város\' felett, amely.*.egyre szükül s végül az And-rássy-ut felelt kering. Az ezredek elhelyezkednek zászlóaljak, századok és szakaszok szerint. Különösen érdekes volt a „Mátyás" repülőgép gyár .munkászászlóalj«, mely a VI. \'ezred kötelékében vonult fel a Köröndön. — Orosz sapka fedte minden egyeS munkás-ketona fejét, amelyek vörös jelvénnyel ós szalaggal voltak díszítve. Ez a zászlóalj magával hozta géppuskás századát ós sebesült szállító automobilját, amelyet egy elvtársnő vezetett.
Négy óra után néhány percei érkeztek meg a kormányzótanács tagjai az operához. A kormányzótanács részéről Garbai elnök elvtárs, továbbá ¿Kun, Haubrloh és Szántó Béla népbiztos elvtársak jelentek meg. Az ezredek parancsnoka leadta jelentésót Garbai elvtársnak, mire Garbai és Kun kőzet szorítottak a parancsnokkal.. ,
Minden ezredhez más szónok tartóit beszédet. Az egyik szónok Vinozo Sándor többek között a következőket mondotta:
— Ez a 29 zászlóalj esetleg az a fegyveres erő, ame\'yre a kormányzótanács rábízta Budapest rendjének fenntartását,"az esetleges fosztogatás meggátlását és Budapest közbiz-
Budipest, április 23" Toclstra beszédet mondott Arsheimben a szociáldemokrata párt előtt és kijelentette a párisi békekonferenciáról, hogy az antant fokozza a nyugateUrópai forradalom kilátásait. Tiltakozik az antantországok politikája ellen, "amely rosszabb az emberekre, mint amelyet á győztes Németország Öiktált volna. A népszövetséget karikatúrának csinálták. Az antant meg akarta semmisíteni az ellenségeinek gazdasági életét. Amit" Párisban összefoldoznak, megcsúfolása a békének, a népszövetségnek és a leszereléseknek és oly erős áramlatot teremt az antant ellen, mely szociálisa alapra helyezi a bókét és nem engadi Oroszország ós Magyarország letiprását. Az antant államokban fellépett elé-gcJctlonsóg segíti a szociálista mozgalom halárát kftc\'rjcsztoni. Az elégedetlenség politikai és gazdasági termelési üzemek szocializálását is követeli.
Az Adria kérdést Olaszország javára oldják meg?
Bérli ), április 23. A Deutsche Allgemeine Zeitungnak jelenti a Havas ügynökség Párisból: A francia sajtó élénken foglalkozik az Adriá-kérdéssel .és kevés ki.vét$U.el. az olasz igényeket támogatják. A Matin kijelenti, hogy Olaszország nagy áldozatot hozott halottakban és az egész háború ¿alatt harcban állott. Mivel ezenkívül a szövetségesek kötelezettséget vállaltak, . hogy nem kötnek külön békét, most az Adria-kérdés megoldásától függ leginkább Francia\' ós Olaszország között a megegyezés, sőt esetleg, a békeszerződés aláírása is.
1 Rendelet.
A tényleges állományú volt havidíjasok rangosztályoa nem sorolt hayidijasok és tényleges állományú volt hivatasos altisztek a vörös hadseregbe való kötelező jelentkezésre kiadott különböző intézkedések folytán\' felmerülő kételyek eloszlatása végett a hadügyi népbiztosság közli, hogy mindazok akik a bevonulási rendeletnek folyó évi május hó l-ig eleget nem tesznek, a forradalmi tÖrvénysték elé lesznek állítva.
Budapest, április hó 23.
A hidQfyl népblatOMéf
¿ALA-NÉPAKARAT
1919. ápnín
Amikor a dolgozóké a fold.
— Kiküldöli munkatársunktól. —
Kaposvár. 1919 ravaszán. II.
Amikor ezek a sorok napvilágot Iáinak, Somogy vármegye területén megszervezve dolgoznak már a termelő szövetkezetek. Háromszáznyolcvanhélezer katasztrális hold dúsan termő dunánluli lalblon harmincezer nlncslclen proletáré a grófok, papok és egyéb nagybirtokosok minden földié és minden ami a földön van.
Nagyszerűen megszervezett hálózatban egyesülnek a termeli szövelkezetek. E hálózat legfelsőbb foka a Somogymegyei Földműves Termelő Szövelkezetek Közponlla, amelynek Irodái a régi kaposvári törvényszék épületében vannak Lázas, de nem kapkodó és nem Ideges munka folyik a szövelkezetl központban. Minden íróasztal mellell Igazán odavaló ember ¿lolgozlk.
Farkas Adolf elvtárs á~~si«^elkezell központ felügyéiöle nagyszerűen szervezte meg a hálózatot és kitűnően állilolla munkába a gyakorlati ludásu proletárokat. Az irodákban például a malmok ellenőrzésével foglalkozó osztályt a Hadllermény kaposvári kirendeltségének volt igazgatója vezeti, a könyvelési osztály élén olyan elvtárs áll, aki á forradalom előli az ország egyik legnagyobb terménykereskedő cégének volt a főkönyvelőle és az egész apparátusban érvényesült az az elv, hogy mindéit pozícióba azok a proletárok kerültek, akiknek meg volt\'a tudás és a gyakorlat ahhoz, hogy munkásságukat a köz Javára értékesítsék.
A szövcikczell közponl működése Igen sok irányú. Mindenekelőtt a központ uyiU vántartla az összes vármegyei szövelkeze-tekel. Mindegyik szövetkezetnek külön törzskönyve van. Ebbe a törzskönyvbe veszik fel a szövetkezet egSsz leltárai é- ezen az alapon ludlák inegállapitanl, hogy hol és-miből van felesleg. Természetesen a megállapítás mellell könnyen lehet Intézkedni,a feleslegek elszállításáról és igy most már megérthetik a városi proletárok, hogy miérl lön állandóan Somogy megyéből ann^l sertés, ökör, bárány, gabona, liszt, burgonya és egyéb élelmiszer a gyárak dolgozó munkásainak Budapestre. *
Minthogy a szövetkezetek feleslegeiket csak a közponl ulján értékesíthetik, ennélfogva a szövejkezetek minden bevétele a közponlhoz folyik be. E bevételekkel a szövetkezeteket elismerik, viszont a szövelkezetek lérhére könyvelik azokat a kiadásokat, amelyeknek fedezetéről szintén a központ gondoskodik. A kiadások és bevételek szembeállításává! az év végén készül el a mérleg.
A szövetkezeti központ felügyelete alá tartoznak mindazoknak az üzemeknek a dolgai, amelyek bármiféle kapcsolatban Is vannak a mezőgazdasággal. Merf Somogyban "Szövelkéiéllr Slájton wüködirek ttíéte malmok, szeszgyárak, téglagyárak, kemé-nyllőgyárak, a cukorgyár, a halastavak, de rövidesen kommunls alapokra« helyezik a kereskedelmet Is és a szövetkezeti központ mellett felállítandó anyagbeszerző és ellátó csoport , kezeli a szövetkezeteket .és a.szövetkezeti tagokat ugy a gazdaság vitelére szükséges árúkkal, mini n közszükségleti
cikkekkel. Ennek a nagy apparátusnak a | felállításával megszűnik a kapitalista keres- | kedeleni, a fogyasztás szabályozása biztos, a szükséglet kielégítésé pedig profltnélküli lesz. Az anyagbeszerző és ellátó csoport a Járásokban raktárakat állit fel, e raktárak keretébe vonták maid bele a meglevő mngánvállalkozásokat, a vaskercskedőket, az épűlelfakereskedők.-i, de ennek a szervnek a hálózalába kapcsolódnak bele a takarékpénztárak áruosztályai, sőt a vasúti raktárak Is.
A központ hatásköre kiterjed még a vármegye egész élelmezésére. Farkas Adolf elvtárs ugy inlézkedell, hogy a megyei élelmezés! szervek változatlanul letinmaradlak, de szükségletüket csak a központtól kap-hatlák, közvetlenül a vármegyében, senki és semmit sein vásárolhat, miáltal egyrészt az élelmezés zavartalansága lesz biztosítva, másrészt pedig lehelellenné" váll az, hogy egyesek szükségletüket löbb helyeit ls beszerezhessék.
Aki csak egy félórát is tölt cl a közközpont irodáiban, az csodálkozással, de egyben végtelen megnyugvással lávozlk" onnan. Mindenütt munka folyik. Dc nem az a munka, arai a régi társadalom bürokráciával telt hivatalaiban lolyl. A tisztviselő elvtársak tudatában vannak funlos hivatásuknak, mindenki munkálanak leglavál ad|a oda, percek alatt Intézik el a telefonon vagy táviratban a legfontosabb dolgokat és ennek tudható be, hogy a vármegyében a termelésben sehol semmi zavar vagy fennakadás nincs és boldog büszkeséggel ielentheti ki Farkas elvtárs:
—• Somogy megyében egy talpalatnyi föld sem marad bevetetlenül I
HÍREK.
<4)0
ftprilla
24
K « f I 1 ti
A nap kél 4 ó\'a 08 perc kor, nyugszik 6- óra . 6t> porű
kor.
A hóid ítél éjjet 1- ón 3tr CsUtSrlÖK poickor, nyugszik délelőtt II óra l_ 13 porckor.
A főváros proletárságának élelmezéseért.____________.__
A vidéki munkástanácsok ne akadályozzák az \'élelmiszereknek a fővárosba v\'áló szállítását. A proletárság ellensége mindenki, aki megakadályozza a fővárosi proletárság élelmezését. Azok. közt a teendők között, a melyek a munkásság hatalmának megalapozására és a proletárdiktatúra megerősítésére elengedhetetlenül szükségesek, első helyen áll az élelmezés kérdésének megoldása, különösen pedig a fővárosi p^olctáríátus ellátásának bíztositása. Budapest munkásságának zavartalan élelmezése nemcsak azért rendkívül fontos, mert ezen múlik, ho^y el tudjuk-e látni a falu népét ipari és gazdasági cikkekkel, hanem azért is, mert minden f.óvárosi gyárban mluden proletdrkéz a frontnak dol-gózlk és a forradalom ellenségé áz,\' átTaí izmos karok serény munkáját renyhévé és ellankadóvá teszi.
A főváros élelmezésének ez óriási fontossága ellenére még ma is megtörténik gyakrabban a kelleténél, hogy ejyes vidéki munkástanácsok . önhatalmúlag visszatartják . a ! Budapestre irányított élelmiszerküldeményoket ( és azokat n helyi fogyasztás céljaira foglalják
1$. A munkástanácsoknak ennél a kérdésnél elsősorban figyelembe kell venníök, hogy lehetetlen helyi érdeket elébe helyezni ország érdekeinek ; nem szabad a közellátási népbiztosság határozott utasításainak és rendelkezéseinek semmibevevésével csupán helyi körzetak szempontjának megfelelően csole-kedni és igen súlyos következményekkel járhat, ha egye3 holyí\'szervek a lokális érdé-köknek kedvezve egyanesen megakadályozzák a főváros proletárságának emberi ellátását
A közellátási .népbiztosságnak xz tz. intenciója, hogy a proletárság élelmezést igáz\'ágos, arányos, egyenletes és kielégíti\', legyen. Ennek a célnak keresztülvitele azonban téliesen lehetetlen, ha azokat az elelaii-szerküldeményeket, amelyekot a népbaioss«« -utasításai Budapestre irányítottak, egyes hel)i szervek önhatalmúlag visszatartanak és ezzel súlyosan sértik a főváros munkásságának \' létérdekeit, csorbítják energiáját, munkaképességét. Az öss-os vidéki szervek a próíctáT"~ összesség érdekében járnak el, ha ílyn ön. hatalmú eljárástól tartózkodnak és minde<v-. emberileg lehetőt elkövetnek, hogy minél Ifibb élelmiszer: élő állat, zsir burgonya, gabona,, „ tej, baromfi, tojás, zöldségféle, stb. kerüljön a fővárosba a budapesti munkásság részjw,, Hassanak oda a vidéki munkástanácsok is direktóriumok, .hogy a Budapestre irányított élelmiszerküldeményekot senki semmiféle jogcímen ny tartóztassa fel, sőt az erre illetékes tényezőknek kötelességük azon lenni, hogy a fővárosnak szánt élclniíszcrküldemények mi.-nát gyorsabban és akadálytalanul keuitjcnek az ország szivébe. A vidéki tanácsoknak nomcsnk á fővárosi proletárság érdekében, tij saját exisztcnciájuk érdekében is járnak cl, ha az egyes központoknak lehetővé teszi:, hogy a népbiztosság utasitásní.értélmébon a fővárosnak szükséges élelmicíkkeket összeszedjék és Budapestre küldjék.-Gondolja ni® a vidék, hogy ha a fővárosi munkásságnak\' nincsen elegendő élelme, nem tud ipari c gazdiságl Cikket - lometal, -se - muníciót--a. frontra küldeni óa ilyenképpen meginog a prolelárság hatalma. Senki ne merje lohol megakadályozni a Budapestre irányított élei; miszerküldomények elszállítását, vagy továbbszállítását, mer» aki ezt teszi, az nemcsak a proletárságnak, do önmaguknak is ellenségei.
— Rákosi Mátyás népbiztos nyilatkozata az anyagbeszerzésről. A hajdat.i kc reskedelmügyí minisztérium épületében, n mogbukott rend kijiróinak e kedvenc találkozóhelyén, most az uj világban kora reggeltől késő estig szorgalmas, építő és alkotómunka folyik. A Forradalmi Kormányzótanács egyik legfontosabb és legjelentősebb szerve-a szociálizálási népbiztosság nyert itt elhelyezést. Varga Jonő és Rákosi Mátyás népbiztosok székelnek ebben az "épületben és vezetik, irányítják a szocializálás tágkerolébc összefutó sokféle országos jelentőségű ügyeket. Munkatársunk, Rákosi Mátyás népbiztos elvtársat — aki a napokban Nagykanizsán járt — megkérte, hogy legközelebbi műnk* pcograifimjárót Vnyilvános\'sájf\'SÍSmSrtífyi1"!\' kozatot adjon, A népbiztos a nyilvánossá; számára az alábbi nyilatkozatot volt szi«s adni: — Ami eddig a mi működési körünkben történt, az nem volt \'egyéb, mint n* anyagkészlet átvétele az üzlettulajdonosoktól Az a céluek, hogy, a meglevő árukat kizár«\' . lag proletároknak juttassuk, nagyrészt sikerült is. Most folyik a külkereíKsdelem orgn-
1919. áprilra 24.
ZALA-NÉPAKARAT
nizációja és roméljük, hogy olyan áruforgalmat tudunk elérni, amely biztosítja nagy anyaghiányunk pótlását. Az anyagelosztás mérveinek kiépítését már megkezdtük. — A munka folyik és reméljük, hogy a magyar munkásság, amely a proletár diktatúra alatt példás fegyelemmel támogatott bennünket, megértéssel viseli azokat a nehézségeket, — »melyek a legszebb építőmunka közben sem
kerülhotők el.
— A nyomdászok és hírlapírók április hó 27-ire hirdetett művész-e* tólye előre nem látott technikai akadályok következtében, május hó 4 érc halasztátott. Az előre váltott jegyek érvényesek maradnak a május 4-iki ostélyro. Jegyek még kaphatók Fischel Fülöp Fiai papirkereskedésében.
— A villamos áramfogyasztás korlátozása. A nagykanizsai vörösőrség az alábbi hirdetményt bocsátotta ki:
A pire.ktoríum által kinevezeti termelőbiztos a nagy szónhiányra való tekintettel elrendelte, hogy a yillamosvilágitás a nappal órákban, valamint este 11 óra után mindenütt a legszigorúbban tilos. Aki ezen rendelkezés ellen vét, 6 hónapig terjedhető elzárással ós 200 0 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik, — visszaesés esetén pedig forradalmi törvényszék elé kerül. Nagykanizsa, 1919. ápr. 23-án. Kiss Lajos.
A nagykanizsai rendőri büntető biróság «a délelőtt megtartott tárgyalásán két nagykanizsai kereskedőt azért, mert délelőtt folyamán üzletükben villanyt égettek, 3000 kor. fő- és 1000 kor. mellékbüntetésre ítélte.
— Cseinneczky volt századost három hónapra Ítélték. Csemnecky József volt százados a határvédelmi csapatok körében a proletárdiktatúra erdekei ellen izgatott, amiért a nagykanizsai direktórium letartóztatta és Zalaegerszegre szállította. A zalaegerszegi katonai forradalmi törvényszék Csomncczky József volt százados ellen lázitás miatt tett folyamatba eljárást. A lázitás vádja nem bizonyult valónak, beigazolódott azonban, hogy vádlott a Vörös Hadseregrői a legénység előtt becsméVlő hangon nyilatkozott. Ezért a katonai forraJalmi törvényszék. Csemneczky Józsefet három havi fogházra ilélte. Az ítélet végrehajtásai azonnal foganatba is »\'ették. /
— A postatakarékpénztárnál mindenki tarthat folyószámlát. A pénzügy! és szóda* lizálási népbiztosok, különböző rendeleteikben a készpénzforgalom csökkentése érdekében uj folyószámlák nyitására és a meglévő folyószámlák\' egyesítésére kötelezik az érdekelt gazdasági köröket. A folyószámlák egyesítésének kényszere azonban nem vonatkozik azokra á" folyószám Iákra, amelyek a postatakarékpénztárnál állanak fenn, vagyis mindenkinek jogában áll bank-folyószámlája mellett a postaiakarókpénztárban is folyószámlát fenntartani.\'
— A nagykanizsai vasutas-szövetség vigalmi Csoportja ma este 7 Órakor tánc-összgyakorlatot tart a volt Polgári Egyletben levő helyiségében.
— Az összes bolgárkertészek állami szövetkezetben egyesülnek. A földmivélés-ügyi népbiztosság kertészeti ügyosztálya most folytat tárgyalást a bolgár konzulátus utján arra vonatkozóan, hogy az összes bolgár kertészéket szövetkezetek keretében egyesítsék és a köz szolgálatba állítsák. A magyarországi bolágrkerteszek nagy többsége maga jelentkezett, hogy szövetkezeti alapon belekapcsolják fl szövetkezeti termelésbe. A bolgár-
. Jt5r\'é»zek. kezín több .özet hold kert állott az ország területén is Intenzív művelés alatt.
— Művészi fényképek. Néhány nap éta Fischel Fülöp Fia cég kirakatában szép, művészi, plasztikus fényképon láthatók, molyok Kouf mnntl Vilma és Wollák Erzsi felvételei, valódi apuarell. gumminyomatok cs tudvalevően a fényképezés legnomésebb eljárásai közé tartoznak s még a fővárosban is csak. kövesen ismerik. Ezen eljárást inkább a külföldön használják.
| - Nagykanizsai Torna-Egylet - Zákányi Vasutas Sport Club tutbalmérkfizése.
(3—0) Kitka sportélvezctben volt része hutvét-hétfőn annak a 1(öze. Ii00 főnyi lelkes proletárnak, moly nem törődve a rossz idővel, sziveson kereste fel a katonarétet, hogy tanúja logyon a két csapat küzdelmének. A háború óta ez volt az első nyilvános szereplés« a N. T. E.-nek, moly most Ismét mégmutatta, hogy Kanizsán is tudnak futballozni, s eddig csupán a kanizsai közönség sport iránt való nemtörődömsége akadályozta meg a különben igen törekvő N..I. E-ot abban, hogy sport tekintetében is fölvehessük a versenyt más nagyobb, vidéki városokkal. A mérkőzést — melynek szépségéből ugyan sokat levon az orkánszerü szél — a kanizsaiak nyerték meg 3—0 arányban. Az olső félidőben Zákány játszott széllel hátban, de ezt az előnyét sehogysem tudta kihasználni, dicséretére a kanizsaiak kitűnő védelmének, sőt az első tiz percnyi hullámzó mezőnyjáték után már N. T. E. lép fel támadólag ugy, hogy a gzorslábu Dezső jobb összekötő nem egyszer a legkritikusabb helyzetbe hozza Zákány kapuját, de kapusuk mindenkor nagy bravúrral ment. Majd isméi Zákány támad, de Polancz és Horváth hátvédeken megtörik minden akciójuk. Már már ugy látszott, hogy a fél idő gool nélkül végződik, midőn Saller és Dezső szép összjátékából előbbi védhotet len goolt lő. Ezután még pár cornerrel veszélyeztetnek "O" kanizsaiak, de Zákány ügyes védelme mindent elhárít. — A második félidő röglön N. T. E. támadással kezdődik lövést lövés követ,-de Zákány kapusa mindem íog. A sok támadás azonban még som maradhatott eredmény nélkül, mert a 20-ik percben, Saller ügyesen kijátszva az ellenfél védelmét megszerzi csapatának a második goolt. Ezután az N. T. E. döntő fölénybe jut ugy, hogy Zákány kénytelen állandóan 6—8 emberrel védeni szorongatott kapgját es már csak itt-ott egyes egyéni kitörésekkel próbál helyzetén javítani, mely egyizben majdnem sikerül is, de Krámer jobbhalf még időben ment. A félidő végcíelé Vince rúgta a mérkőzés utolsó goolját, mely után a játék kissé ellanyhul és igy a mérkőzés 3—0 eredmónnydl végződik. N. T. E.-ben Polancz, Dezső, Saller és a fáradhatatlan Krámer váltak ki. Jó volt még Horváth és Tót. Puhay kapusnak nem volt alkalma tudását bemutalnia. Zákány csapatában elsősorban a kapust kell megemlíteni azonkívül Klein hátvéd Bogdán centercsatár .és Schlesingcr centcrhalf játékát illeti dicséret. Hirschlér Imre közmegelégedésre bíráskodott.
— Győrben letartóztatták Hatvanyé kat. Sopronból jelentik: Tegnap letartóztatták Győrben a Hatvany család töbfe tagját, akiknél 150 ezer koronát taláftak angol pénzben. A pénz egy vánkosba volt beva-rva. A vörös-őrség a vánkost tartfllmával együtt lefoglalta, a társaságot letartóztatta s az eljárást azonnal megindították ellenük.
===--H I ! \'".\'■■ ■ ■ ■ . B
Pártügyek.
A szoclállsta nők szabadszervezete
felkéri azokat a munkaadókat, kiknek bármilyen munkára nőmunkásra van szükségük, jelentsék be igényüket, mert ott jelenleg ia több jó munkaerő von előjegyzésben. — A nők szabadszervezeto utján következők keresnők állást: I vizsgázott ápolónő, I négy polgárit végzett nő, pénztárnoknőt állást, 1 fialni loány olárusitónőnek, 5 gyári munkásnő, 1 mogbizhatő idősebb nő, I némot és francia nyelv és zenetanárnő, ..1 jobb nő délutáni vagy esti foglalkozásra. Felvilágosítást adunk naponta este 6-8 óra között.
Felhívatnak az Ifjúmunkás csoport vezetól, hogy folyó hó 24-én, csütörtökön oste 7 órakor vezetőségi ülést tartunk, melyro a választmányi tagok pontos megjoleniiéLkéri a vezetőtér.
A Magánalkalmazottak Szakszervezetének Szövetkezete f. hó 2.r>-én, pénteken d. u. 4 órakor Igazgatósági gyűlést tar a Munkapáholy holyiaégebon. Ugyancsak felhívja a Szövetkezet azon tagjait, akik az üzletrész második fölével hátralékban vannak, hogy az összeget, e hó végéig a Munkapáholy helyiségében feltétlen beflzossék!
Kis-kereskedelem, kisipar, kisbirtok.
Esztendők hosszú sora óta néma megadással néztük azt s rettentő rablógazdálkodást, amelyet a tőkés termelési-rend Igye kezett Magyarországon is meghonosítani. —• Hiába verekedtünk, hiába harcoltunk, a legjobb igyekezet és a legbecsületesebb szándék is hajótörést szenvedett azon a vértezett gazságon, amellyel ennok a szerencsétlen országnak, ha lehet, még szerencsétlenebb politikusai az ország gazdaság politikáját irányították. Csúnyább és jellomzőbb játékot még alig űztek társadalmi osztállyal, mint ezekkel a kis egzisztenciákkal. És a kisemberek, noha jórészük valóban produktív mun* kát végzett, nom ismerte, nem akarta felismerni osztátyhelydetét, alázatos rabszolgája maradt annak a kapitalizmusnak, amely végeredményben\'hosszabb, rövidebb idő múlva amúgy is megsemmisítette, .ygjna.
A tanácsköztársaság a* prolotárok, a dolgozó tömegek hatalmán épül fei. Szembon a kapitalizmussal kizáróan azoknak az érdekeit védi, akik produktív munkát végeznek ós akár, szellemi, akár fizikai munkájukkal !<?h*tővé teszik a proletár állam kialakulását. Természetes, hogy a kisembernek a ÁAftá\' munkájával szerzett vagyona szintén a tanácsköztársaság védelmo alatt áll. Kétségtelen azonban, hogy ez a nagy átalakulás ráüti bélyegjét a kis egzisztenciákra. Hiszen elképzelhetetlen volna, hogy\' a proletárallnm, amelynek egész gazdasági berendezkedése teljesen ellentétben áll minden eddigi ellentéttől, számításon kívül hagyja hatalmas tömegét, azoknak a dolgozó embereknek, akik mesterségükben bizonyos határokon belül épen olyan produktív munkát végeznek, mint a nagy gyári üzemek, vagy vállalatok egyes alkalmazottai. A probléma, mely ozt a kérdést a proletárállamban bonyolulttá teszi, az, hogy miként illeszthetők be a társadalmi termetésbe ?
Amikor a prolotáriátus kezébe vette a hatalmat és egyéb kiválságokkal együtt megszüntette a magántulajdont, uj, biztató útjait nyitotta meg a termelésnek. A termelésnek és szétosztásnak éz a nagyarányusága teszi csupán problematikussá minden jóakarat dacára is a kis egziiztenciát jjéletlehctőséggé. A nagyüzemek köztulajdonba vétele mellett aligha fog megélni a kisipar, a szövetkezeti áruelosztás kétségessé toszi a kereskedelem létjogosultságát, a termolőfoldnek, a nagybirtok-testeknek a legtökéletesebb eszközök-kol való megmunkálása viszont á kisbirtokost állitja a bizonytalanság elé.
Hogy ez a szükreszabott korlát biztosítani tudja-e a megélhetését a kis egzisztenciák nagy tömegének, olyan kérdés, amelyre feleletet csak a teljesen kialakult kommunista társadalom tudja majd megadni, A tanácskormány természetszerűen nem fogja útját állani a kereskedelmi, kisipari tevékenységnek, de ugyanekkor minden lehetőt elkövet, hogy a kommunista szellemnek megfelelően ugy az eloszlást, mint a termelést, .központilag egységesen tudja ellátni. Ugyanez áll a kisbirtokosra is, aki vágocedményében ugyancsak hozzá fog idomulni a nagyüzemi termeléshez, mert végeredményében o* az egyetlen mód, hogy a gazdasági életben is diadalra vihess ük a legtisztább, kommunista elveket.
4
Z AL A-NEPA KABÁT
191». április 24
Átmenet a kapitalizmusból a kommunizmusig
Irta: Lcaln.
III. » Demokrácia a nép túlnyomó többsége márnára, de erőszakos elnyomása a kizsák-mányolóknak, a nép elnyomóinak és kizárásuk a demokráciából — ez az a változás, melyen a demokráciának keresztül kell mennie a kapitalizmusból a kommunizmusba való átmenetnél.
Csak a szocialista társadalomban, miután a tőkések ellenállása megtörött, ha a tőkések eltűntek majd, ha nom lesznek már ossUlyok tvagyis ha már semmi küiömbság se&Slisz a társadalom tagjai között a nyilvános termelőeszközökre vonatkozólag) — csak akkor szűnik meg az állam s lehet szabadságról beszólni. Csak akkor lehetséges a demokrácia és vihetné keresztül a tényleg tökéletes demokrácia minden kivétel nélkül. Csak akkor kezdődik meg majd a demokrácia elhalása abból az egyszerű okból, hogy a káffitalisla rabszolgaságtól, a kapitalista kizsákmányolás megszámlálhatatlan borzalmaitól, őrültségeitől, badarságaitól és aljasságaitól megszabadult emberek lassankint hozzá-, szoknak majd, hogy a legelemibb, évszázadok eta ismert és évezredek óta minden hagyományban ismételt szabályait a társadalmi együttélésnek\' megtartsák, erőszak nélkül, alárendeltség nélkül, államnak nevezett különös kényszerítő szervezet nélkül tiszteletben tartsák.
A kifejezést „az állam elhal" igen találóan választották meg, mert egyaránt utal a
folyamat lassúságára cs clemiségére, Csak a saokás hozhat és hoz létre ily kalást, mert milliószp megligyelheijük magunk körül, mily ITOnyen megszokják az emberek a társadalmi együttélés szabályait, ha nines kizsákmányolás, ha nem lázítja fol őkcl semmi, nem kényszeríti őket tiltakozásra és felkelésre semmi és az erőszak alkalmazása fölösleges.
összefoglalva mondhatjuk lohnt: A tőkés demokrácia csak korlátolt, siralmas meghamisított demokrácia csak a gazdagok szántára. Csak a proletáriátus dikraturája, a kommunizmusba való átmenet Időszaka teremt majd első ízben demokráciát a nép, a többség számára: mig a kisebbséget, o kizsákmányo-lókat szükségképen elnyomja majd; csak ogyedül a kommunizmus lesz képes tökélates demokráciát nyújtani s minél tökéletesebb lesz ez a demokrácia, annál hamarább válik majd fölöslegessé és hal el magától.
Más szóval: A kapitalizmus alatt az áltam igazi állam, a szó tulajdonképpeni értelmében, különös gépezet egyik osztály elnyomására a másik által és pedig a többség olnyomása a kisebbség által. Természetesen, hogy az ilyen törekvés célját elérje, hogy a kizsákmányoltak kisebbsége rendszeresen elnyomhassa, ahhoz a lognjgyobb kegyetlenségre állati elnyomásra van szükség, vértengerre, melyben az ember a rabszolgaság, jobbágyság, bérmunka állapotában gázol
tf-\'olyt. kov.)


\\/l 1 A í~i "•«""•«Bó.zlnllá, V1 LA VJ Sarat ¡midii. icikuK h,
Egéaae tiéter/At
Azaranpbeí
Jókai Mór örökbe\\t^rcgényc. 4 felvon,is.
Előadások hétköznapokon 5 és 7 órakor vasárnap 7*3, 4, Ve6 és 7 órakor.
^mKSMMMMM
Német kisasszony, /
aki a háztartásban is segit, mellé állást keres. Cím a kiad*
A »P.nxtárnyitáa hé»kö»inapokon d t 10 —12-i\'k, tl u. ¡1-tól, vusar.es üanepnapokon d. o 10—12, d. u. 1 ós fol ói ától.
Előadások hétköznapokon; 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepen: 3, 4\'/», « ás 7\'/» órakor.
URANIA Sag
Szerdán, csütörtökön, Ápril^3 át 24
Engede Niaftsen
a legbájosabb mozluiűvápnő felléptével
A NYOMDÁSZOK ÉS HÍRLAPÍRÓK
MOVÉSZESTÉLYE
1919. május hó 4-én lesz megtartva
"W
Jegyek még kaphatok Fischet Fülöp Fiei papiráruházában !
JU.VII. •»folyam.
nu mm
Nagykanizsa, 1919. Április £3. Pánlak. IHt"4*
95. czú n.
ZALA-NÉPAKARAT
é. kiadóhivatalt
¿.gykanli... awtj.r-ul 4. ulm ;; . ... ri „ , >: .... »o-_- .oru_.
isuiumiiuii . A SZOCIAUS\'l\'A PART HIVATALOS riRTA \' cin..., ..\'.:. üo.«.«
«»•-«•••», I! jj Jg^JMJJ ...
Miért omlott össze a régi világrend?
A proletariátus csupán történelmi hivatását teljesítette, amikor az ország-kan minden hatóimat s ezzel a termelés irányítását is saját kezébe vette. Ez a történelmi hivató tiság a proletariátus feladatává tette, hogy a kapitalista termelésben meglévő cs annak fejlődésével mindjobban kiütköző és mind élesebbé viló ellentéteket megszüntesse és a termelés fejetlenségének, anarchiájának egy tökéletesebb szervezet létesitésevel véget vessen.
Melyek is azok az ellentétek, amelyek a tőkés termelési rend szükség-képeni velejárói s amcJyck végül is erre a termelési rendszerre felépített társadalom felbomlasztásához vezetnek ? Vegyük a legfontosabbat. A kapitalista termelésnek egyik fő törekvése a minél olcsóbban való termelés, a javaknak a lehetőleg legkisebb költséggel való előállítása, mert a szabad verseny ihelleM csak így tudja a fogyasztó piacot magának biztosítani.
Az olcsó termeléshez vezető eszközök legfontosabbjai, mint tökéletesebb technikai eszközöknek feltalálása és megfelelőbb eljárási módoknak alkalmazása, a termelők akaratától függetlenek. Vannak azonban oly eszközök, melyek magától a termelőtől függnek és e részben legfontosabb a termelt javak mennyiségének növelése, mert a tömegtermelés csökkenti az egy-egy termeivényre eső költséget, másrészt a termelési költségek redukálásának hatásos eszköze a munkabérek leszorítása. Mi sem természetesebb, mint hogy minden tőkés első sorban ehhez ■ a legkönnyebben hozzáférhető módhoz fog folyamodni.
íme tehát itt szemlélhetjük a tőkés termelés egyik legkirívóbb ellentmondását! Az egyik oldalon igyekszik megnövelni a végtelenségig a termeivények mennyiségét, a másik oldalon a minimumra csökkenti a munkabéreket s nem veszi észre, hogy épen ez Utal neggyengiti a termelt javakra\' ráutalt "agy tömegeknek, a proletárok százezreinek vásárló erejét. Telt raktárak is nélkülöző tömegek, \' ezek voltak a legszomorúbb kísérő jélenségei a háború előtti kapitalista berendezkedésnek. Telt raktak, az egyik, oldalon, is nélkülöző nincsetlen tömegele á másik oldalon, ez hozza magával, hogy a termelést időnként be kellett szüntetni s egy kapitalistának szíve sem fájdult meg i miatt, h°gy ezrével dobta oda az éhhalálnak a munkanélkülivé, lett proletárokat.
A háború még további eHetmon-dásokat is hozott felszínre, a melyek
fáradhatatlanul.rágicsáló módjára kezdték ki a kapitalizmus törzsét. A haboru a termelő eszközök leromlását, tönkre-menését s ezzel az egész termelés tetemes mcgcsökkencsét okozta egyrészt, másrészt viszont igényesebbekké, öntu-datosabbukká tette az ¡¿nyomott proletárokat, akiknek folyton fokozódó igényeit wz a leromlott, legyengült, halálos kórban vonagló kapitalizmus kielégíteni már nem tadhatta.
A kapitalizmust tehát ezek - a belsejében duló kórós ellentétek pusztították voltaképen el, miután az egész szervezetei előzőleg már alaposan legyengítették. A proletáriátusnak forradalmi fellépése csak siettette ezt a bomló folyamtot s irányt a^ott a további fejlődésnek. A szociálista társadalomban a termelés menetét a felmerülő " szükségletek fogják irányítani.
Nem fogja türní a tobzódó kényelmet és pompát az egyik parton s az életnek meg nem szűnő szenvedéseit és megpróbáltatásait a másik parton. — Ahogyan «z .cgyes ember józanul csakis
KIOII.*t«*l * rak i
akkor költhet fényűzési dolgokra, amikor az elsőrendű életszükségletei már kielégülést nyertek, ugyanugy a társadalom is csak akkor engedheti meg a fényűzési javaknak előállítását, ha már minden egyes tagjának életszükségleteiről megfelelő módon gondoskodás történt.
A múltban egy neves közgazdász a társadalmat teritott asztalhoz hasonlította, a hol azonban nem jut mindenki számára teríték. A mindenbe belcnyugvi régiek szeiint innét eredt azután minden baj és nyomorúság. Mi szociállsták azt mondjuk, hogy a természet, az talán mindenki számára egyformán teritett, csak a falánk, kapzsi es kútár lelkűek elorozták az eledelt a gyöngébbek és j szemérmesebbek elől. A Szociálista tár-| sadalom asztalánál mindenki, aki dolgozik, egyenlően helyet talál s ha bőség lesz, egyenlően fogú;. . annak örülhetni, s ha netalán nélkülözések ideje is következne el, az is enyhülni fog azáltal, hogy sokak, mindannyiunk között oszlik meg.
Darvas Simon.
Kitört a forradalom a tót földön.
, Budapest, április 24. Amit minden nap vártunk, végre bekövetkezett. Megindult a forradalom a tót földön. Megmozdult a cseh proletariátus tömege, a cseh imperialista kormány eddigi megdönthetetlen támasza. A demarkácionálís vonalon Ungvárnál 2 zászlóalj cseh katonaság jött át a magyar tanácsköztársaság területére azzal az elhatározással, hogy a magyar proletáriátus vörös hadserege ellen harcolni nem fog, sőt á nemzetközi szocialista internacionalizmus értelmében együtt harcol a magyar proletársággal a tót-fóld és a cseh proletáriátus felszabadulása, valamint az egész világ proletársága érdekében. A forradalmi mozgalom és a cseh katonaság elégedetlensége ép igy nyilvánul meg a tót-fóld belsejében is. A Losoncon állomásozó cseh gépfegyver ezred osztagai fellázadtak. I Megtámadták az engedelmességet és levegőbe |
röpítették az ottani lőszerraktárt az összes munició készlettel együtt. Érsekújváron, ahol nagy tartalékok állottak, akiket a demarka-cionalis vonal legfontosabb pontjaira akartak vinni, határozatot hoztak arról, hogy részlegesen le fognak szerelni és minden 30 esztendőnél idősebb katona hazájába visszatér. A többiek a rend fentartására visszamaradnak, de harcolni nem fognak.
Budapest, április 24. A csehek ós tótok szocialista frakciója, amely tudomást szerzett erről az eseményről, üdvözletét küldte a cseh és tót harcosoknak, akik a magyar tanácsköztársaság mellé álltak. Köszöntötte a losonci géppuskásokat és érsfckujvári cseh katona proletárokat és felhívta az összes tostvóreiket, hogy kövessék az ungvári, losonci és érsekújvári példát. V
Az Internacionale diadala.
TfirOkországban kikiáltották
Béot, április 24. A párisi lapoknak táviratozzák Athénből: Konstantinápolyban komoly zavargások törtök ki. A volt ujtörök csoport hívei fellázadtak a kormányaién és kikiálltottik az .«jtörÖk.«0.vjoJ-,k.<5ztársasáíí)t Heves utcai harcok voltak, a külföldi állampolgároknak azonban nem esett bántódása.
Béoi, április 24."A Havas ügynökség megerősíti a konstantinápolyi lázadás és a Tanácsköztársaság kikiáltásának hírét. Pénteken felAltJAk kl Bécsiben a XauAcaköztáraaaAgot.
Béos, április 24. A hadból visszatértek
a Tanácsköztársaságot.
tegnap délután i. órakor nagygyűlést tartottak. A gyüiés nyugalomban folyt le. A kormány engedményeit ós Ígéreteit elégedetlenül fogadták és elfogadhatatlanoknak jelentették ki.
Jttb»táro?tál^ (iogy élénk.propagandát. MM»-
nak a munkanélküliek és a hazatértek érdekében s e célból péntek délután 100.000 főnyi tömegbon újra összegyűlnek és kikiáltják a német-osztrák Tanácsköztársaságot, mint a-nely az egyetlen eszköze annak, hogy a munkanélküliek és a birtoktalan proletárság jogos követelései kielégíttessenek. Őt órakor délután a résztvevők kiaeb£ csoportokban szétoszlottak,.
2
ZALA-NÉPAKARAT
1919. áprili® 2S.
Bomlik békekonferencia".
Budápo&t, április 24. A Magyar Távirati
Iroda jalenti : Hir szerint az olaszok szakítottak á párisi békekonferencián Otthagyták Párist, eltávoztak at ogész diplomáciai karral és kijelentették, hogy fölszabadultak és ozen-tul olyan kereskedelmi politikát fognák folytatni, amilyen az 6 érdekeiknek megfelel.
Fab6r népbiztos az egyházak mai helyzetéről.
Budapest, ápril. 24. Fabor Oszkár a közoktatásügyi népbiztosság vallás ügyeit likvidáló politikai megbízottja a népbiztosság «unkájáról budapesti munkatársunknak a következő kijelentést tette:
— A vidéken még sok a félreértés, nem értik meg az egyház és az állam szétválasztását.. A szeparálás értelmében sem az állam, som az egves szervei, tehát a helyi -szovjetek sem foglalkozhatnak többé az egyház ügyeivel. Nem utalhatnak ki sem segélyt a foleke-zetek számára, de a papjaikat sem csaphatják el, vagy nevezhetnek ki ujakat. így tehát teljeson helytelen, hogy a direktóriumok záros határidő mellett kitiltják az egyes felekezetek papjait a községből és éppen igy helytelen hogy prédikációkat és egyházi szertartásokat eltiltanak. A direktóriumok csak azt kisérjék Ügyelőmmel, hogy nem követ-e cl a lelkész a szovjet-köztársaság kárára valamit, libben az esetben állítsák a bűnösöket könyörtelenül a forradalmi törvényszék ele. .
— Vallását mindenki szabadon gyakorolhatja. A hitoktatás tekintetében a régi keresztények álláspontjára helyezkedünk. Tanítsák a lelkészek a templomokban az oktatásra jelentkező gyermekeket
Nagyszabású ellenforradalmi összeesküvés leleplezése.
Az összeesküvés szálai Bécsbe vezetnek.
Budapest, április 24. A proletariátus uralomra jutása utáni első időkben a zsákmányát vesztett burzsoázia csendben és meg* hunyászkodva hallgatott és várt. A hatalom elvesztésébe való belenyugvásuk azonban csak látszólagos volt. Az első napok .-után megkezdődött az aknamunka.
Nagyszabású ellenforradalmi összeesküvés messze, ágazó szálai kerültök most /nyilvánosságra. Egy teljesen megszervezett ki-, törni készülő ellenforradalom nyomára akadtak, amelynek résztvevői felett tegnap Ítélkezett a budapesti forradalmi törvényszék.
Az ellenforradalmi akció 8 cinkosának kihallgatásakor megállapítást nyert, hogy na-gyobbszabásu összeesküvést készítettek elő, amelynek szálai vidéki-városokba is elhúzódnak, sőt még a demarkacionális vonalon túlra is. A burzsoá gazfickók nagyrészt tényleges aktív tisztek és rendőrtisztek, akik a demar-kácionális vonalon túlról akprtak pénz és fegyvertámogatást Szerezni gyalázatos maffiájukhoz. Megállapítást nyert az is, hogy az összeesküvés a Becsbe szökött magyar ellenforradalmár burzsoázia által a Tanácskormány ellen alapított lapból, a bécsi Magvar Futártól indult ki és ebbe a kimúlt kapitalista rendnek több közéleti nagysága vnn belekeverve Az összeesküvés oly nagyszabású volt, hogy csak az idején való gyors beavatkozásnak köszönhető, hogy az ellenforradalmi mozgalomnak nincsenek veszedelmesebb következményei.
A budapesti forradatmi törvényszék nem\' komédiázott sokat. Pár nappal az elfögatás után rffegtártották a tárgyalást és miután minden bizonyíték ellenük szólt, Ítélkezett és az Ítéletet végre is hajtotta. A vádlottak közül a lőbünösöket Sto- *el Vilmos ügyvédet és> MikoUnyl Dózső volt rendőrségi detektívet golyó általi halálra ítélte a forradalmi torvényszók. A többi vádlottakat névszerint Saraikay Focenc műegyetemi hallgatót, S«ghy László joghallgatót, Sághy Tibor tüzérhadnagyot, Wesingor Győző volt századost, Papp Zoltán 4etektivet és Mórloz Lóránt volt főhadnagyot Aolfogytiglani fegyházra Ítélték. Stenzelen és Mifcolényin a halálos Ítéletet tegnap vécre- I hajtották.
Dolgoznak a falun, j
Gyönyörű park közepén emelkedik a merenyei kastély. Magas fenyőfák veszik körül örökzöld ágaikkal a kastélyt, elállják a kilátást az ablakokból, talán azért, hogy a tisztelendő urak, akik eddig birtokosai voltak a hatalmas darab földnek, no lássák meg belül a falut, a lyukas totojü nedves cselédházakat, ahol a cselédség tizcdmag&val lakott a penészes szobában.
Most már nom a piarista papok laknak a kastélyban, Biedermann Béla elvtárs dolgo-, zik ott. 6 az igali járás gazdasági felügyelője. Régi gazda, végigharcolta a háborút, aztán orosz fogságba került," a fogságban Kun Béla oldalán harcolt a világot megváltó igazi internationale diadaláért. Az első Intézkedése Volt, hogy a gazdasági intézőt is fel-költöztettc a kastélyba, van ott szoba bőven, az Intézői lakba pedig behurcolkodtak azok a szövetkezeti tagok, akiknek legegószsógtele-nebb volt á lakásuk.
Künn a földeken szorgalmasan folyik a munka. A szövetkezet birtokában 3172 katasztrális hold terület van. ami igy oszlik meg:
Szántó ...........................1Ö41— hold
Kert ....................... ..... 13— „
\' Rét ....¿..v: .V.v..- 14&<—
Szőlő............................. 13-— „
Legelő ......................... 207—- „
Erdő .............................! 1090\'Óf) •
Adó ^lá nem eső terület ... 635 Baudis László intéző mondja : r— Az elvtársak megértették a nagy igazságot, tessék bemenni akarmelyik cseléd-házba, ahol most már öntudatos szövetkezeti tagok laknak, mindenütt egy agitátorra talál. Itt nálunk miindenki tudja már, hogy mi az a termelő szövetkezet : az igazság. És mindenki kettőzött erővel dolgozik, mert tudja, hogy. kcl| a kenyér .a. Városi, proletároknak. Mi a városért dolgozunk, hiszen tudjuk jól, hogy a gyárakban dolgozó testvéreink munkáik javát minekünk adják-.És ezért van az, -hogy Ugy a mi szövetkezetünkben, mint az egész járásban nem lesz egyetlen rög, amcr lyík az Idén kenyeret ne adna.
Ketten jöttek bo a szobába, Hanzel Péter és Dccsi István. Ők a bizalmiak. Hanzel Péter régi szocialista már, részt vett mozgalmainkban, Dccsi István öreg béres volt ennek előtte, megrokkant a háborúban, Szibériában járt, onnan hozta haza áVs igazságot; ők magyarázzák el nekem: — A szövetkezet ügyeit a direktórium és a gazdatiszt együtt vezeti; A direktóriOm minden vasárnap tart ülést, amelyen csak akkor nem elnököl a gazdatiszt, ha személyi kérdésről van szó. A. legutolsó ülésen megállapították, hogy milyen lesz a héten az elkészítendő munka, az üíésen számolt be a gazdatiszt arról, hogy mjt végeztek az elmúlt hot nap alatt, ezen a tanácskozáson állapították meg, hogy az elkövetkező héten mire és mennyi pénz kell és hogy mennyi, .pénzt adtak ki az ülés előtti időben. Ugyanez a \'tárgysorozata minden ülésnek és a direktóriumi ülések határozatát nem kell elterjeszteni a központhoz jóváhagyás .végett, ha a határozatot valaki nem felebbezi meg, vagy ha a határozat nem tartalmazza a termelés eddigi rendjének megváltoztatását. Mert egyelőre e régi termelési rendszert kell folytatni, aho; tavaly búzát vetettünk, ott az idén is buzát;aratunk és ahol tavaly répaföld volt, ott az idén is répa terem.
Szóval: minden szövetkezet egy külön tanácsköztársaság. A föld proletárjai tti4%uk döntenek a sorsukról, de testvéri viszonyba» élnek a szomszédos szövetkezetekkel. — h.i valamelyik szövetkezetnek nincs elegendrt vetőmagja, ugy nyomban kaphat a testvér-szövetkezettől, amennyiben annak felesleg« van, ha pedig nem lOnno felesleges, akkor a központ gondoskodik a szükséglet kielégítésről. És az csak természetes, hogy a szövetkezetek az ilyen kisegítésért nem fizetnek egymásnak semmit. A kölcsönbe kapott cikkekot természetben adják vissza* majd 17 aratás után, amikor a kölcsön • megfizetése nem okoz gondot és nem jár nehézséggel.
. . . Es szerte az egész tanyán boldogság lakik, öntudatos emberek lelkének meg nyugvása és lelkének boldogsága . . Mert eljött az igazság messzi keletről és vérvörös sugarait elhintette a magyar földeken is, azokon a magyar földeken, ahol eddig nem törődtek a néppel, ahol c^sak a .bytasággt flkftt: ták terjeszteni és megölni az emberi öntudatot, ahol csak a túlvilági lélekről prédikáltak, de a proletárok földi életével nem • törődött senki és ahol nincsetlen földmunkások dolgoztak megszakadásig, hogy a palotákban lakóknak kényolmoson ós munkanélkül teljenek el napjai.
" Aki ma utazik el a régi kastélyok és a friss barázdák szomszédságába, csak az lál-hatja, hogy mennyire megváltozott itt is a világ ...
Közbiztonság a diktatúra alatt.
A menekülő Y.akatott Salamont a vörös őrök lelőtték.
Még a mult hónapban, a proletárdiktatúra első napjaiban történt, hogy a mindig bűnre hajló cigányok a rendszerváltozást zavarosnak vélték, amelyben ők halászhatnak loptak, raboltak, a hatóság embereivel erőszakoskodtak és egyiküknek sikerült is elmenekülnie. A megszökött Lakatos Salamon tegnap került a vörös őrség kezére. Ez eseményben nemcsak a proletárdiktatúra meg erősödését látjuk, hanem azt is, hogy n közbiztonság őrei: a vörös őrök a proletárdiktatúra alatt fokozott ébérséggel.őrködneH a személy és vagyonbiztonság felett. A proletárállamban nincs többé helye a lopásnak, rablásnak, mert itt már minden dolgozó elhelyezkedhetik. Kétszeres bün tehát minden tett, amely a proletárok élotét és vagyonát veszélyezteti, vagy megtámadja. Lakatos Salamon elfogatásáríl követkoző tudósításunk számol be:
Március végén történt, hogy a nagykanizsai piacon három, cigány lopott lószerszámot árult. Egy vörös őr igazolásra szólította fel őket, be akarta kísérni őket a városházára, a cigányok afconban fölkaptak eg> kocsira, az utánuk kapaszkodó vörös őri ütni. verni kezdték ós végül tehetetlenné tették. A cigányok közül kettőt mégis sikerült eí-• fog ni"; mig a harmadik a mai napig szökcs ben volt.
A harmadik cigány Lakatos Salamon, a kiskomáromi Lakatos Sándor fia volt, aki ellen á Nagykanizsa járási vörws Őrség á Jegarólyesebb hajszát indította.
Szerdán délután 3 óra tájban Farkas Pál és Vargha István vörös őrökből álló járőr hosszú és fáradtságos szolgálatból volt hazatérőben. Kiskomároni mellett elhaladva, kötelességszerűen meg akarta vizsgálni a sátor alatt tanyázó Lakatos családot, hogy nínos-o
1919. április 25.
ZALA-NÉPAKARAT
4\\t a szökésben levő Lakatos Salamon. A látorhoz közelítve látták, hogy egy purdé beugrott a sátorba — jelentette a „veszély" közeledtét mire Lakatos Salamon csakhamar kiugrott a füstös sátorból és futásnak eredt. A rajta levő katona kabátot futás közken levetette és eldobta.
A járőr a hosszú szolgálat után már teljesen ki volt merülve. Mégis űzőbe vette a menekülő cigányt és a szemközt jövő embereket is felszólította, hogy fogják el a cigányt. A cigány látva, hogy az országúton zsákutcába került, kifutott a mezőre. Futott, futott és a vörös őrök többszöri felszólítására sem nkart megállani. A járőr ekkor a menekülőre tüzelt, a cigány eltalálva a földre bukott. A golyó alsó testét járta át.
A cigányt a vörös őrök részesítették első segélyben, azuián beszállították a kanizsai kórházba, ahol ma réggolre sérüléseibe belehalt. így az egyik emberbőrben járkáló fenevad már elnyerte méltó büntetését, a másik kettő pedig az ügyészség fogházában várja az igazságosztó kéz lesujtását.
A cigány-kérdés mindig megoldatlan problémája volt a társadalomnak. Minden " cigánynak születésétől kezdve bűnöző hajlama van, amit a régi rendszer sehogyan sem tudott kioperálni Sünös telkeikből. A proletár^ diktatúrának itt is radikálisan kell eljárni. Krős meggyőződésünk, hogy ha a legcsekélyebben bűnöző cigányokat is forradalmi törvényszék elé állítanák, nem volna a cigány , előtt még ma is erény a bün.
Elfogott olasz repülők.
Hogyan cstnAlnatc holnevlhl-pro-pagandAt a caepregi vOróu 6rök.
— Soproni tudósítónk, jelentése. —
Húsvét hétfőn délután ,5 óra Iáiban Csepreg felett két olasi repülő tUnt fel : az egyik Capronl llpttsu hatalmas alkotmány, a másik kisebb, gyorsabb járatú felderítő gép. A hirtelen keletkezett nagy vihar leszállásra kényszerítene az olaszokat. Mindkét gép simán, zavar nélkill szállt le a földre, ahol már várlak rájuk derék vörös őreink, akik a gépeket és a pilótákat rögtön őrizetbe vélték. A repülőgépeket, amelyek a külső ielek után ítélve a román fronlra akartak repülni, beszállították Sopronba, ahol a víirős őrség parancsnoka ugy határozol!, hogy a két repülőgépet kiviszik a halárra fa szabadon bocsájlják őket.
Igy is történi. A kél olasz repülő hálatelt szívvel köszönte meg a visszanyert szabadságol. Bámulatuknak adtak kifejezést, hogy milyen tökéletes rend és nyugalom van ebben az országban, szentben a külföldi sajtóban sok helyütt felbukkanó alias hazugságokkal és rágalmakkal; melyek a magyar tanácsköztársaságban uralkodó anarchiáról, vörös terorról és egyéb fantazmagóriákról adnak hírt. Nem tudták eléggé csodálni, hogy a bürokrácia lellesen megszűnt, hogy ügyük minden formalitás mellő-zésével milyen gyorsan nyert glinlézest. Megígérték, hogy hazájukba visszatérve, "indenUtt meg fogják cáfolni a magyar Proletárdiktatúráról terjesztett rémmeséket ét mindenkinek hirdetni fogják, hogy a Hgyár tanácsköztársaságban a legpé/dá-*at>b rend uralkodik.
Igy csináltak a derék soproni vörös frök két harcias olasz pilótából bolsevlkl | agitátort. I
HÍREK.
N A P T A R április I A naP kél 4 óra 58 perckor» nyugszik 6 óra 59 perckor.
A hold kél éjjel 1 óra 39 perckor, nyugszik délelőtt 11 óra
13 porckor.
— UJ beftsztás a direktóriumnál. Az a
rengeteg és folyton szaporodó munka, — amit a polgári társadalom gyökeres lerombolása és a szocialista társadalöm kiépítése jelent — a direktóriumot is rendkívül megterhelte. A várakozók százai várják apró-cseprő ügyeik elintézését s igy a politikai megbízottak fontos feladatukat csak roppant nehézség árán teljesíthetik. Az ügyvitel megkönnyítésére és leegyszerűsítésére a városházán most uj beosztás készül, amoly értesülésünk . szerint hamarosan életbe is lép. Az uj beosztás valószínűleg -a. következő lfesz: Az összes ügyeket három ügyosztályban intézik, melyek mindegyikének ólén a vármegyoi intézőbizottság egy-egy tagja áll. Az ügyosztályok alosztályokra oszlanak. Az első ügyosztály a poll tikai, amely a következő alosztályokra oszlik: 1. Politika\'(Bárány.) 2. Közigazgatás (Sabján és Krátky„) 3i Közművelődés (Földes.) 4. Közegészségügy (Fodor) A második ügyosztály a szocializálási. Alosztályai 1. Szocializálás (László, Tenner.) 2. Kereskedelmi (Adler.) 3. Iparügy (Kaufmann.) 4. Pénzügy (Hemmert.) A harmadik a gazdasági ügyosztály« Alosztálya!: 1. Mezőgazdasági üzemek szocializálása (Horváth.) 2. Országos —, 3. vármegyei közellátási ügyek (KrátkyO — Valószínűleg^ ilyen lesz . a direktórium uj ügybeosztása. A beosztás véglegesítése után természetesen az egyes hivatalok beosztása is megfog változni.
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Folyó hó 23-án a románok olőnyomulásuküt főként a keleti hadsereg déli szárnya ellen folytatták ós a legutóbbi jelentés szerint Kürtös, Sarkad és a Sebes-Kőrös mentén Kornádi továbbá Debrecen és Mátészalka vonalában állottak Debrecentől csupán román lovasság nyomult előre. Különösen vitéz magatartást tanúsítottak a tanácskormányhoz hű székelyek.^kik többnapi véres harc (után Mátészalka előtt küzdenek, közvetlen érintkezésben a románokkal. — Az Ung torkolatánál közvetlen, néhány kihS-méterro előnyomult cseh csapatokat visszavertük. Egyébként a csehek csak Ungvár közvetlen közelében Őrdarnánál támadtak, melyet elfoglaltak. A cseh csapatok között kommunizmus terjed.
— Dohányt kérnek a szegényház lakói. A szegényház is a kapitalista rendszer egyik bű no, égbekiáltó igazságtalansága. A kapitalista, ha megöregedett, minden földi jót: ápolást, ételt és kényelmet maga köré halmozhatott és élvezhette .munkás* élote gyümölcseit. A proletár, ha végig küzdötte, sirta és szenvedte a rászabott évek kínjait, ha megrokkant és megöregedett, csak akkor kezdődött ol számara a gondok gondja. A tőke kiszitta at erejét és félredobta, mert már nem tudott kisajtolni belőle semmit. De mert csúnya látvány és nem kellemes, ha koldusok kopognak alamizsnáért a fehér lakkos ajtók előtt, hát megcsinálták — a még nev\'ében is arcpirító — a szegényházat, a megöregedett proletárok saáinára. Itt éltek aztán csendee és szomorú életet a családtalan proletárok. Nem panaszkodhattak sokat — akiknek a
legtöbb okuk lett volna a panaszra. Még kérni sem mertek. Most hogy rájuk is sütött a nap »kérelemmel esedeznek* a direktóriumnál egy kis szivnivalóért. Biztosan tudjuk, hogy meg is kapják, hisz ők igazán nem állhatnak órákat a trafikok előtt.
— A gyógyszerészet szocializálása. A munkaügyi és népjóléti népbiztosság már megszervezte a gyógyszerészet államosítását A vegyészeti ipar kommunizálása általában előrehaladott stádiumban van s egyes gyógyszerészeti cikkekből legközelebb már kivitelre is jut. Átszervezték a csecsemő tápszer ipart is ós a proletár gyermokek részére folyékony maláta készül. A gyógynövény termelés intenzivebbé tétele érdekében állami gyógynövény kísérlett állomás létesül Gödöllőn, ahol fóldmivolésügyi népbiztosság 30 holdas palánta termelő telepet jelöl ki. Ezen a területen a termelés már megkezdődött. A legközelebb exportra jutó malátftkivonatot „A Magyar Tanácsköztársaság gyártmánya* felirattal látják el.
— Nyugdíjas vasutasok figyelmébe.
A vasutas nyugdijasok részére kiutalt szövet elosztását, moly f. hó 22-én kezdődött meg, c hó 28-án befejezzük. Később jelentkező igényjogosultakat nem veszünk figyelembe. Mayerhofer József bizalmiférfl.
— Május elsejétől kezdve a vasutak nem vállalják a tömegáruk rakodását. A veit monarkia területén működő összes vasúti vállalatok megegyezést készülnek kötni, melynek értelmében folyó évi május elsejétől kezdve a vasutvállalatok a tömegáruk rakodását egyáltalában nem vállalják. A kocsi-rakományokat kitevő áruk be- és kirakodása ettől az időponttól kezdve a szállítmányozó közönségre log hárulni.. Kivételesen egyes állomásokon, melyeknek nevét természetesen idejekorán közhírré teszik, a vr.sutak az öl ezer kilogrammnyi ós ennél nagyobb sulyu küldemények rakodását is vállalni fogják.
— Vörös május Nagykanizsán. Nagykanizsa forradalmi proletáriátusa az idei májust minden eddigi májusnál szebben akarja megünnepelni. Pazarsága ennek az ünnepnek riágyobb lesz az aranykor boldog virágühne-peinél, szépsége tündöklőbb a görög kor olimpiádjaínál. Szine azonban a vörös lesz. A vér, a láng és a végsőszabadság hajnalénak vörös izzása ömlik cl 1919 május elseje felett, ebben az ¿vben. vívja meg a magyar proletáriátus legnagyszerűbb, de egyben legsúlyosabb küzdelmét. . . Kanizsa proletárjai, készüljetek a vörös májusra !
\'.\'"-— Az Uránia mozgószióházbah ma pénteken is a Warrenné mestersége cimu erköicsdráma kerül bemutatóra. E helyen is közöljük, hogy a további intézkedésig naponkint csak egy előadás tartatik, este fél 8 órakor.
Pártügyek.
Felhívás. Az összes szakszervezetek haladéktalanul jelentsék be, hogy maly napókon. hol és milyen időben vesznek fel uj tagokat és tartanak befizetést Pár Uit kárság Tej a proletárgyermekeknek. A párt titkárságnak egyenlőre nem nagy mennyiségű tejkészlct áll rendelkezésére, igy tehát felhívjuk azokat a pioletárcsaládokat, hol apro gyermekek, vagy olyan betegek vannak, kiknek feltétlenül tejre van szükségük, hogy folyó hó 25«től kezdve d. u. 3—6 óráig a titkárság irodájában szakszervezeti igazolványaik felmutatása mellett tejigazolványokat kapnak, melyre már 26-án reggel, Kazinczy -utca 18. szám alatt, a volt Pongrác féle uradalomban literenkint 1.50 K kaphatnak tejet. Orvosi bizonyítvány hozandó. Párttitkárság.
A kereskedelmi alkalmazottak 26-cn 5 és fél órai kezdettel taggyülé»! tartanak. Az összes tagek jelenjenek meg. Vezetőség.
4
ZALA-MÉPAKARAT
1919. április 2k
Irta: Leiln.
Továbbá: A kapitalizmusból a kommunizmusba való átmenetnél az elnyomás még szükséges. De itt már a kizsákmányolók kisebbsége nyomja el a kizsákmányoltak többsége. Az elnyomás különös szerkezete, különös képzete „az állam" wég szükséges, de ez már átmeneti állam, nem állam u szó tulajdonképpeni értelmében, mert a kizsákmányolók kisebbségének elnyofaiásá a tegnapi bérrabszplgák többsége által aránylag oly könnyű, egyszerű és természetes dolog, hogy sokkal kévesebb vért fog megkövetelni, mint a rabszolgák, jobbágyok és bérmunkások lázadásainak elnyomása és sokkal olcsóbb lesz az emberiségre nézve. Ez az elnyomás összeegyeztethető a demokrácia kiterjesztésével is a lakosság oly túlnyomó többségére, hogy egy különös képezet szükséglete az elnyomás céljára tűnni kezd majd.
A kizsákmányolók természetesen nem képesek a ncp elnyomására anélkül, hpgy ehhez bonyolult gépezetre ne volna szükségük. A nép ellenben a kizsákmányolókat igen egyszerű „gépezettel", majdnem gépezet nélkül, különös szervezet nélkül képes elnyomni n fegyveres tömegek egyszerű megszervezésével. (Talán a munkás- és katonatanácsok mintájára, ha szabad ezt megelőzően megjegyezni.)
A kommunizmus végre megteremti azt az állapotot, melyben az állam teljesen feleslegessé válik, mert nincs már^enki, akit cl kellene nyomni, „senki" az osztály értelmében, a lakosság meghatározott részének rend-
szeres leküzdése értelmébe«.. Vera vagyunk utópisták és semmiképpen s\'em tagadjuk annak lehetőségét és kikerülhetetleaségét, hogy egyes személyek kihágásokat fognak elkövetni és szükséges is lesz az ilyen kihágások ellen eljárni. De először Is e «ólra nincs szükség különös gépezetre, különös elnyomó szerkezetre. Py, íegyvores nép oly könnyen és egyszerűen fogja ezt végrehajtani, ahogyan a civilizált emberek tetszésszerinti csoportja a mai társadalomban is megteszi oly embarekkel szemben, kik verekedéseket kezdenek, vagy egy asszonyon erőszakot akarnak elkövetni. Másodszór tudjuk, hogy a kihágásoknak, melyek a társadalmi együttélés szabályainak megsértését jelentik, társadalmi alapokra a tömogek kizsákmányolása, a nyomor és a szegénység.
\\ Ennek a főoknak a kiküszöbölésével a kihágásoknak is kikerülhetlenül .el kell halniok". Neui tudjuk, mily gyorsan vagy lassan fog ez bekövetkezni, de mindenesetre tudjuk, hogy ez az elhalás . bc fog következni. A kihágások elhalásával az állam is elhal majd. (Vége.)
Értesítem a t. közönséget, hogy szá^ mos évi budapesti működésem Nagykanizsán
pnkfÉ izéié!
nyitottam. - Kóstítck flu- cs y»nyka-ruhákat, felöltőitek cs mindejf c szakmába vágó munkll a legj^Bb és leg-izlésesebb kivitelbé^ Tisztelettel
STRlSSER MÚR, szabó
DRAN1A Sg*gg
Péntekon. Április 25-
Engede Nles&en
a legbájosabb moziruűv^tnő felléptével
erkölcsdráma 4 felvonásban.
PénzUiniyitúa hétköznapokon d o 10 -12-ig, d.u. 8-tól, vasár, és ünnepnapokon d. o. 10—12, d. u. 1 és fél órától.
Előadás kezdete fél 8 órakor!
Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal
171 I Á f~\\ nagymoigóailnhí i
V 1 L/A U saiwndlim. W KKésa; tiétet/út
XXX. aranyaoroz
Azarany,
Jókai Mór örök^ec^ü regénye. 4 felvonás.
Előadás kezdete fái 8 órakor 1
A NYOMDÁSZOK ÉS IHRLAPIRÚK
\'■ nMOVCSZESTELYEn
1919. május hó 4-én lesz megtartva
m
Jegyek még kaphatók Fischel Fülöp Fiai papiráruházában!


\\ ♦ /^v /^v ♦ /

*L«I. ot»fo(;am.
Na0ykaniz.a, 1819. Aprili* 86. Szombat.
98. uAm.
Z&LA-NEPAKARAT
;.(ork0sstös*g és kiadóhivatal i NigykanUM, Suflár-ut 4. u«M *«ark«Mrt*a*0t é" Hladóhlvatall t tlafonaiAm 7«. i Nyomdai 117.
A SZOCIALISTA PÁRT HIVATALOS LAPJA
EtOfKatAai Arak i Cgu«* óvro .... »<>.__ rut ovrt. . . . la. Z^nm
Győz az eszme!
A régi huzudozások világa elmúlt, a diplomáciai clhalgatások, a százérlelmü Höjer jelentések ideje letűnt, a világbolonditás nem xvr. az esaköz, ameUycl a proletariátus vezető térfiai cini szoktak: a magyar proletariátus hc\'yzete ebben a pillanatban tisztán áll mindenki előtt. A világ burzsoáziája össze-logott, hogy megfojtsa a proletárok magyarországi fiatal uralmát és ezzel megölje a lehetőséget annak, hogy az orosz íorradalom lángjai kigyúljanak minden ország proletárjai lelkében.
^ E pillanatban még nem tudni, hogy az oláh bojárok elbolonditott fegyveres proletárjai meddig nyomulnak előre, és r.cm tudni, "vájjon a déli szerb és az északi csehvonal megmozdul-e, hogy szűkebbre vonja a gyűrűt Budapest körül. A magyar proletariátus izonban mind<nre készen d/l, Nyilvánvaló volt, hogy egy fiatal kevéssé felszerelt proletár-Hadsereggel nem lehet győzelmesen ellent-állani egy régi, jól felszerelt és most még győzelmes imperialista hadseregnek és igy a magyar prolctériátus a maga uralmát egyenlőre nem a szuronyok hegyére épitette- fel, j hanem arra mindennél erősebb hatalomra, amit igazságnak neveznek és amelynek előbb-utóbb győzedelmeskednie kell az égész világon.
A magyar burzsoázia, bár a proletáriá-tus már eddig i? megfosztotta oroszlán-, körmei legnagyobb részétől, félretéve azt a hazaszeretetet, amelyet a hazátlan proletárokkal szemben annyiszor emlegetett, most i^mét remél és óhajtva várja az ellenséges zsoldosok bevpnulását, hogy ismét ural.kod-hassék a dolgozó tömegek felett. Tudjuk ^hogy titokban a.. győzelmi mámor égeti, a \'burzsoá körök lelkét, tudjuk, hogy suttogva, óhajtva omlegetik azt a messzeeső valószínűséget, hogy áz entente bérenceinck segítségével ismét nyakára ülhetnek a proletáriátus-nak ós tudjuk, hogy mindent elkövetnek és elkövetnének, hogy megássák sirját a pro-leiárdiktaturnak.
A rejtett öröm, a burzsoázia titkolt, boldog öröme még nagyon korai. Az idegen járom előnyomulása alatt nyögő proletár-testvéreink : még távolról sem jelenti a prolo-.»áriátus nagy céljainak vereségét. Még ha nem is állanak meg a bojárok, hanem az előnyomuló szerbekkel és a cseh militaristákkal együtt Budapest felé nyomulnának elő, es ha ágyúik segítségével győzedelmesen vonulnának be , Budapest utcáin, hogy ott vérbe fojtsák a világszabadság szerit fogadalmát, még akkor se öt Üljenek a \'kapitalisták, m -tt a győzelem teljes mértekben akkor Is « mienk a proletároké.
Ml nyugodt lélekkel nézünk a jövendő Ha ágyuk menydörgése tölti be itt a U-vegőt, ha beláthatatlan hadai az imperializ-
musnak fognak itt eltakarni minden talpalatnyi földet, ebbfu az omá^ban mégis a pro letár lesz az ur Milyen hatalom lehet az, amely a proletárleikeket, ahonnan olyan hatalmas erővel tört ki a forradalom lángja ismét szolgáivá tudná átváltoztatni ? Milyen hatalom lehet az, amely járomba hajtaná ismét a dolgozók millíóil? Ilyen hataiom nincs!
Magyarországon minden ember, aki 4ok gozik, boldogan szegődött segítőtársul a proletárdiktatúrához. Ez a hatalom a dolgozó emberek hatalma. Vájjon milyen lehet ez a kormány, amely abban az esetben ha az entente fegyverrel törné le a proletárdiktatúrát — ebben az országban az ügyek intézését átvenné ? — Ki tudná megteremteni itt azt a bámulatos imponáló rendet, amelyet most a proletárdiktatúra tart fenn, hol vennék az erkölcsi erőt és az anyagi hatalmat ahhoz, hogy működésre képessé tegyék az állami organizmust
Minden erőszakos hatalom, amely nem, a proletár hatalma volna, szombc találná magával a megszervezett, az öntudatos és a szabadság vágyától lángoló magyar proletárok millióit, akikkel szemben hiábavaló volná az antantnak minden ágyuja is. Megállana minden termelés. A munkanélküliek és ez éhező ellátatlanok millióinak lelkjben égne kiolthatatlanul a forradalom tüze ós ebben a khaotikus rendetlenségben ellenállhatatlan erővel törnének ki a legvadabb emberi indulatok ¡ rablás, betörés, gyilkosság volna Itt napirenden és ezek a szaporán megismétlődő büntettek koránt s«m a proletáriátus, hanem teljes erővel és minden esetre a burzsoázia ellen irányulnának, f
Ide más hatalom nem jöhet csak a proletárhatalom. Ha az elvakult burzsoáziája a világnak mégis le akarná törni a proletáriá-tust, ha mégis vérbe akarná fojtani a szent forradalmat, akkor a mostani rendes állapotok helyett a kétségbeesés, a szenvedés és élete bizonytalanságának özönét zúdítaná a magyar burzsoáziára. Az öröm tehát még korai tisztelt burzsoá .urak" 1 A proletáriátus még győzelmesen áll itt a magántulajdon romján és nem is lesz leverve soha I Ezt jegyezzék meg mlgüknak a nagykanizsai burzsoák is.
Francia tengeréss>katonák bolaevikt mozgalma.
Moszkva, április 25. (Szikratávirat.) Április iQ-én a nvtrózok gyűlést tartottak az antantnak Szebosztopoiban horgonyzó hajóin. Vasárnap pedig körülbelül 500 főnyi tengerész-katona szállt partra vörös zászlókkal és nagy tüntetést rendezett a városban. A tengerészek ezt kiabálták: Éljen a szovjet-hatalom, éljenek a bolsevisták. A görög flotta ezután tüzelést kezdett a szebasztopoli antant hajók ellen. 14 francia katona és 10 polgári személy megsebesült, á franciák közül öt belehalt sérüléseibe.
Trockij a nemzetközi és harctéri helyzetről.
A znoazkval vufmtasok batArozata
a v«g*6klg való UitartA.ról.
Moszkv», április 25. (Szikratávirat) Jcresandbiln nugy népgyűlés voll, amcly.n Trockij beszédet .mondott a nemzetközi ós harctéri helyzetről.
Beszédében ezt mondta többek között:
— Kolsak miután ,énzt és felszerelést kapoU az antanttól, hadsereget szervez fel-vilagosodntlan nionarchista diákokból és szibériai tisztekből. Most olyan fordulópont előtt állunk, hogy az Ural mentén döntik el a világ sorsát. Mi nem félünk — a munkások és parasztok egy emberként kellek fel és MM*, fpgjuk morzsolni a hidra utolsó fejet is Ks akkor lesz majd beke és munka.
A népgyűlés végén Joresand valamennyi munkásai elhatároztak, hogy utolsó csepp vérig megvédelmezik u forradalmat.
Moszkva, április 25. (Szikrntávirat) A moszkvai vasutasok munkáskongresszusa, u melyen 3Ö.C00 munkás képviseletében. 7\\J0-kiküldölt vett részi, megemlítették az általános belső és külső helyzetet és az élelmezésről szóló jelentésüket.
Lm. Innak a mozgósításról elmondott rövid és megragadó beszéde a munkásosztály végleges győzelmet világitolta meg. A gyűlés ezután határoeuti javaslatot fogadott el, amely így végződik\'.- A paraszt- és munkásosztály Iszonyú szenvedéseket élt át. A szenvedések az utöbbi időkben még mogsok-szorosodtak. A kongresszus mindazonáltal kijelenti, hogy a mtíföefook „em másitották meg akaratukat és u jövőben is kitartók lesznek. A munkásosztály mindent elkövet a helyzet megvédolmezésére és az egész világ ellen megvédelmezi a szovjeteken felépüli Oroszországot.
Olasz forradalom előtt.
Követelik az azonnali békét «a a ■zoclAllata k<ixt*raanAg kikiáltását
Frankfurt a/M. április 25. Azok a jelen, tések, amelyek szerint az olasz hadseregben ellenforradalmi, áraijlat ütötte foia. fejét, mind gyakoribbá válnak. Az olasz hadügyminiszter legutóbbi milánói utazása is ezzel a lázongással függ össze. A milánói általános sztrájkkal kapcsolatban ugyanis a csapatok megtagadták az engedelmességet és nem akariak a sztrájkolok ellen füllépni. A. katonák követelték az azonnali megegye?«*«» Ükét, a király detronizálását és a szocialista köztársaság kikiáltását.
Uájni elsején hozzák nylIvAnoa-
sAgra a békefeltételeket.
Pária, áprilic 28. Az Echo de Paris szerint a május elsőjén megjelenő lapokban közzéteszik a békciV.lctelek kivonatát. A kivonat 3 ujságoktal terjedelmű lesz.
Budapeaten Ingyen temetik a pro\'« Hókat.
Sudsoest április 25. A munkás- és katonatanács elnöksége holnap rendeletet ad kl, amely szerint Budapesten hétfőtől, április 28-tól kezdve ingyen végzik a proletárok temetését Ezzel kapcsolatban két temetkezési központot állítottak fel, egyet a budai és egyet a pesti oldalon.
ZALA-NÉPAKARAT
IflW. április. 2«,
Rendelet.
A tejtermékek gyArUaának korlátozása.
Az összes belföldi tejtermékek termelésűnek fokozása, valamint mindennemű tejterméknek a fogyasztók között való arányos elosztás céljából országos tojtermók-központ létesült, amely olyan helyeken, ahonnan a tej édes állapotban még a fogyasztókhoz juttatható, tejtermékek gyártását meg nem engedi. Minden más esetben a központ fogja «ngedélyezni és megállapítani a feldolgozható
A sajtkészlet zár alá vétele s a cukor ipari felhasználásának eltiltása.
A cukrászok ós mézeskalácsok termékeik előállításához cukrot és mézet-nem hasznaihatnak fel. Kávéházakban, büflékbón stb. csak egységes tipusu süteményt szabad tészta-jegy ellenében árusítani. A közellátási biztosság xc összes gyár sajtkcszlctcit zár alá vette.
A vidéki lakásbizottságok felállítása.
Tekintettel arra, hogy a lakásügy rendezése országos feladat, mert nemcsak Budapesten és környékén vannak a lakásügyek elhanyagolt állapotban, hanem a vidéken is, ami a naponkint érkező táviratokból kitűnik a központi lakásbizottság országos lakásbizottsággá alakult áí. Felhívja ennélfogva a • vidéki\'munkás-, földművé- • cs katonatanácsokat, hogy ahol lakásbizottságok alakultak, a lakásbizottságok elnökének nevét azonnal jelentsék he az országos lakhsbiz-tosságnak, ahol pedig lakásbizottságok akarnak alakulni, a szükséges irányítás végett sürgősen esetleg táviratilag forduljanak, az országos lakasbiztossághoz (Bwdapest, Országr ház-tor, volt. Főrendiház.)
A román trónörökas Erdélybe
A proletái Hájj távoltartotta iuug<U
nz ünuepsé^től.
Budapest, április .2.5. A. bukaresti újságok részletesen beszámolnak arról a felette ünnepélyesnek tervezett, de lelőtte kevéssé ünnepélyesen sikerült útról, amelyet a román trónörökös tett Erdélybon udvari ós katonai kísérettel.\'
A tónörökös-etső sorban a román intcllt-gencia fószkoit látogatta meg Balázsfalván, Szászvárosban, Felistálon ós Nagyszebenben, ahol a román lakosság mindenütt nagy külső ünnepélyességgel, de annál kevesebb belső mélységgel fogadta.. A román ajKu proletár-ság éppen ugy távol maradt\'az ünnepélyességektől, mint a magyarság es a szászság, amelyeket pedig minden áron meg akartak nyerni, hogy azzal, a románsághoz való csatlakozás-mellett demonstráljanak: •• •
Kommuuisla kongresszua Néuiet-AuN/.tr\'rtban.
Öéos, április 25. A kommunista párt titkársága május 4-ére és. 5-éro a német ausztriai kommunista munkás pártot Bécsbe kongresszusra hívta össze. Meghívót kaptak a kommunista katonatanácsok is. A napirenden szerepel többek között a következő í pont: Némöt-Ausztria-és-a nemzetközi helyzet, a Tanácsköztársaság és a munkástanácsok jelentősége és legközelebbi feladatai.
Az olaszok szakításának ntó-hagjal.
Amsterdam ápKliS 25. A Telegraf írja Mint a Tribün párisi kiadása jelenti Wilson legutóbbi nyilatkozata az adria kérdésben minden esetre utolsó szava ezen a téren Franciaország és Anglia azonban még mindig súlyos helyzetben van, mert a szövetségesek ■ogegyeztek volt abban, hogy nem kőinek . külön békét.
Nem fogunk éhezni!
Szakértői nyilatkozat a meg u«n> szállott Magyarország; termésének
nagyságáról.
Nagykanizsa, április 25,.
(Saját tudósítónktól) A rabló anlaní imperializmus megint ránkvicsoritla fogát, megint kitátja a szóját, hogy ujabb- darab-termő földel ragadjon .el a magyar proletár szájától. Szó se róla, a magyar prqlelárság joggal Jajdul fel az antant ujabb rablóhadjárata . láttára, hiszen a megszállás az oka annak, hogy nincs szenünk, \' tllncs sónk; nincs épitőlánk ; azért nem tud megindulni termelés. Köztudomású,- hogy ez kényszerítene bele a magyar proletárságot, hogy kezébe ragadja a hatalmat és a világ proletárjaihoz appelláljon az antant gazságalval .szemben. De az már nem Igaz, szemenszedett hazugság, amivel egyesek — bizonyára azok, akiknek érdekük — azzal rémisztgetik a magyar proletárságot, hogy a megszállások következtében éhezni fogunk. Az Ilyen híresztelés alávaló intrika, amelynek nyilvánvaló célzala az, hogy elégedetlenséget keltsen a prolelúrtömcgekben és annak mostani szent egysegei alaltomos módon megbontsa. Hogy mennyire igy van ez, az kitűnik a következő nyilatkozatból, amelyet egy nagykanizsai termcsszakértő (11. J.) adolt a Zala-Népakarat számára :
— A nagy közönség körében nem egy téveszme terjedt el,»melyet a laikusok addig valloJJak, míg lelj^en. aJincnl a köztudatba, megtévesztve azokaf is, kik gazdásági kérdésekkel behatóbban foglalkoznak. Ilyen téveszme az.is, hogy Magyarország „éléskamrája" a Bácska és\'Bánát s hogy ezen vidékeknek esetleges elvesztése az ország ellátása szempontjából katasztrófát jelentene. Ma különösen aktuálisnak véléin léhát, hogy a közönség\'.! e tekintetben felvilágosítsuk cs rámutassunk a Dunánlul jelentőségére. Kevesen tudják, hogy Magyarország gabona-kivitelének majdnem a felét a Dunantuí, ez a valóságos Kánaán szolgáltatta, a mi annyit Jelent, hogy a Dunántúlnak akkora a gabonafölösiege, hogy az összes, az egész országból kivitt gabonának a fele z Dunantulról került ki. Tagja voltam aa országos^ statisztikai tanácsnak, melyben a Dunánlult képviseltem. Mintegy tíz évvel eze\'őtt a minisztériumban tartóit egyik sla lisztlkai ülésben rámulattam a fővárosi tagok . tévedésére, kik állandóan igen alacsonyra becsülték a Dunánlul kiviteléi, mire Vargha államtitkár az. ülést felfüggesztve, elrendelte a kivitt mennyiségeknek megyénkint való csoportosítását a meglevő hiteles adatok álapján. Fél óra múlva ponlos megállapítást nyert, hogy a Dunánlul az összkmte/ben 42 százalékkal volt érdekelve. Ha már most a normális kivitelt 7 millió mélermá-
jaával . vesszülí,.....könnyen jdszártilfhnljuk,
hogy mily óriási gabonamennyiség képezi a Dunánlul.. fölöslegét s hogy mekkora megnyugvással nézhéiÜriU a lövő elé még akkor is, ha a Bánát és Bácska tőlünk elszakittatnék. Némi magyarázattal szolgálhat azon körülmény is, hogy igaz ugyan, hogy a Bánátnak és Bácskának kitünó földiéi jó termés esetén megadják a holdanként! 15—16 métermázsás termést, tJe igen gyakori ott az egy és két mélermázsás hozam is, mert az ottani földek túlérzékenyek az Időjárás szeszélyei iránt. A Dunánlul ezzel szemben nem ad ugyan 10—12 métermázsánál többet, tle viszont &z átlagtermés sohasem gyengébb ?—10 métermázsáltál. A termésnek ezen biztonsága az, a mi mindenkit megnyugtathat. Ha nekünk minden egyéb nél külözlielő mezőgazdasági terményen kívül pusztán gabonábói ekkora kivihető fölöslegünk van, nincsen semmi ok nyugtalanságra. Terményeinkért mindenkor bőségesen fogjuk megkapni a szükséges ipari cikkeket, hiszen az utolsó évek megtanítottak bennünket arra, hogy minden egyébnél fonlo sabb az élelmicikk s a legbiztosabb azon országok boldogulása, melyek élelmezési cikkekkel bővelkednek. Élelmiszerért minden -kapható, reánk tehát csak az a feladat
szorgalommal\' menlől nagyobb termelést biztosítsunk, s akkor nemqsak megélhetünk hanem jólétünk Is biztosítva van.
Nagyon megnyugtató nyilatkozat ez Minden proletár megnyugodhalik: nem fo. gunk éhezni, a maqyar anyafftd. nem hagyja cserben a magyar proletárt !• De szól ez azon jóhiszemű és rosszakaratú rémhirlerjesztőknek Is, akik eddig U|0n. ulfélen a fenyegető éhínségről jártatták jobh sorsra éiídemes szájukat.. Vegye mindenki tudomásul: Nem fogunk éhezni!
Proietárgyermekek.
á gödörről parkban.
Nem is olyan régon móg gondosan lezárt üvegkapuk választották cl a világtól ezt a hatalmas parkot; Jtejüveget tettek a kapuk szárnyaiba, hogy egyszerű embenek még csak az üvegen kerosztü\' se lássák azokat a fákat, amelyeknek árnyékában nz „isten kegyeimé-* bői uralkodó" királyok és lakályaik sétáltak a lukuluszi lakomák után. &zuvonyos katonák álltak őrt u kapu előtt ós jaj volt annak, aki kíváncsi tekintetével a park toló fordult.
Húsvét vasárnapján megnyitották a gödöllői parkot a proletár gyermekeknek. Kklo-bolták a faluban, hogy ezentúl mindenki lányának ós mindenki (iának szabad bemenni a parkba. A zöld gyep arra való, hogy mezitlá bas proletárgyermekek hancúrozzanak rajta cs a fenyők azért zöldülnek itt, hogy azon ad-\' janaU a levegőnek, amelyik erősebbó teszi » proletár gyerekek gyönge tüdejét,
A park közepén hatalmas fenyőfák lábánál széles virágágyak vannak. Virág nincsen most bonnük, csak zöldelő fű, amelyiken „kint a bárány, bent a farkas" játszik vagy három tucat jókedvű, nevető, vidámarcu gyerek. Cipője minden harmadiknak van talán. A ruhájuk is rongyos, de csillog a szemük.
A gödöllői parknak is ünnepnapja van ma: ilyen vendégei még nem voltak. Az egyik gyereket, aki cigánykorokct hányt, a bársonyos gyepen, oda intem magamhoz. Kérdezem tőle:
•»— Hogy hívnak fiam?
—r. Kis Jánosnak.
— Hány esztendős vagy?
\'-*- Szüretkor leszek tizenkettő.
—- Aztán mond meg Kis Jancsi, örülsz annak, hogy most itt játszhatsz a parkban?
— Persze, hogy örülök.
— Aztán tudod-e, hogy miért jöhettek ti most ide?
■ — Tudom. Azért, mert a kert már nem a királyé, hanem a miénk.
- Hát mi vagy!te?
— Proletár!
— Ki mondta ezt neked? Az apád?
Nem. Nekem ninós apám, az ón apám
meghalt Galicióban, de mások mondták.
— Hát tudod, hogy mi az a proletár
—- Persze, hogy tudom. Azok a proletár, akik . azelőtt nern...jöhettek .el fi . Király kortjébe. En nem jöhettem el, a Tóth Ilonka sem jöhetett el, a Kulcsár Guszti sem jöhetett el. Mink proletárok vagyunk. A király nem volt proletár.
A beszélgetésünk véget ért ezzel. Mielőtt azonban Kis Jancsi visszament volna a körbe félve kérdezte meg tőlem:
— Ugye bácsi nem jön vissza a király Gödöllőre és a katonák ezentúl sem zavarnak ki bennünket ebből a kertből?
— Ne félj Kis Jancsi, -"nem jön már többet vissza a király és senki sem zavar ki benneteket in$en, ahol olyan jól érzitek magatokat. A katonák pedig nem azért vannak Üt, hogy a proletár gyermekeket bántsák. A katonák azokat fogják bántani c«ak, akik megzavarják a ti játékaitokat.
Kis Jancsi sugárzó arccal szaladt vissza a gyepre. Gyorsabban hányta a cigánykepeket és a bejáratnál mosolyt Varázsolt annak a falábú öreg katonának a szájára is, aki husz év óta áll őrt a fenyőfák között, de akiknek eddig nevetni nem volt szabad.
— Táncestély. A Szociálista párt folyó hó 27-én vasárnap este 7 órakor táncestélyt tart, Sárközy Dezső cigányzenekarának kdz-
------- —---- — - . remüködésóvel a Szocialista Klub (volt Casíno)
hárul, högy földjeinkből mentől nagyobbá dísztermében.
191». április 2«.
ZALA-NÉPAKARAT
3
hírek.
Mi*. AprIIU
26
Szombat
NAPTAR.
A nap kél 4 óra 55 perc-nyugszik 7 óra O^perc-
A hold kél éjjel 2 óra 34 perckor, nyugszik délután 2 óra .32 perckor.
— Május 1. A proletárság leggyönyörűbb történelmi ünnepét még soha nem látott keretekben fogja ünnepelni Nagykanizsa munkásság*\'. - A\'\'Krcácst,^trtrortság- - mkr íretek- \'óta dolgozik a nagyszabasu ünnepség előkészité-sénwís nagy vonalakban megállapította az ünnepség programmját. A május 1-ei proletár-nap programmtervezete a küvetkczíi:
Délelőtt. 1. tj órakor zenés ébresztő. 2. 8 órakor ingyen reggeli az Erzsébettéren a proletár gyermekek részére, A proletár iskolás-atyermokek a tanítók vezetésével vpnulnak fel. 3. A reggeli után Földes elvtárs es Földesné elvtársnő mesélnek a gyerekeknek. 4. Fél 10 órakor a szakszervezete\'; felvonulása az Erzsébettérre. A vasutas és mozgó-jiestás szakszervezet a vasútállomásról, a többi szakszervezet pedig saját helyiségéből vonul fel. 5. Az összes szakszervezetek trz KrzsébettórrŐI a város főbb utvonalain u. m. Kozgonyi, .Sugár, Csengeri, Szemére, Kazincy és Fő utcán ét a városház elé vonulnak, ahol fél 11 órakor ünnepi szónokok fogják aj proletártestvéreknek a nap jelentőségét mél-l catni. G. Az ünnepély befejezte után a menet] zeneszó, mellett felvonul a katonarétre, ahol ingyen ebéd várja u proletár testvéreket. Ebed alatt a zenekar játszik.
Délután. 7. 2 órakor kezdődik a délutáni népünnepély a katonareten, ahol előadások, szavalotok, tánc és énekszámok, hangverseny és sportszámok, valamint egyéb tréfás előadások és mutatványok fogják szórakoztatni proletár testvéreinket. 8. Vörös katonaság programmja a katonaréten 9. ö órakor zenés takarodó. 10. Tűzijáték a katonaretm ~ A részletes programm megállapítása céljából ma délután fél -t órára a direktórium a városháza nagytermébe értekezletet hiv össze. Ezen az értekezleten a ren-éezőblzottságon kívül a női szabadszervezet» a vasutas szervezet, a Tornaegylet, az iskolai dalárdák és zenekarok vezetősége, tövábbá a helybeli műkedvelők is jelenjenek meg.
— A régi rend alatt megindított bfln-flgyek likvidálása. A hadügyi és igazságügyi népbiztosok tegnap táviratban felhívták a-nagykanizsai direktóriumot, hogy a kormány-., zótanács 82. "számú rendeleté"\'" értelmében r megyében tanácsot — szükséghez képest töb-fcct — alakítsanak, a ré,gí rend alatt megindított bűnügyek átvizsgálására. A tanács mellé egy vagy tobb igazságügyi előadót kell kinevezésre ajánlani az igazságügyi népbiztosnak. Igazságügyi előadók csak jogi képzettségű
"egyének lehernek. —/A bűnügyeket likvidáló-tanács, továbbá az igazságügyi előadók megválasztása tárgyában az intéző bizottság ma délután 5 órakor a kis tanácsteremben ülést tart.
— A külföldiek kedvezményei. A vö-rés őrség országos főparancsnoka tegnap leirt a nagykanizsai direktóriumhoz, amelyben felhívta a hatóságokat, hogy a külföldiekkel seemben előzékeny ós barátságos magatartást tanúsítsanak. A leírat többek között a következőket mondja: A külföldi állampolgárok a foganatosítandó hatósági eljárások folyamán a magyar állampolgároknál kedvezőbb elbánásban rószesitendők. A kormányzótanács .kivételes élelmezési szabályokat kíván az itt tartózkodó külföldiekkel szemben megállapítani, sőt közel jövőben egyébb tóren is könnyítéseket fog reszükre biztosítani. A főparancsnok felhívja a nagykanizsai direktóriumot, hasson oda, hogy a magyar külügyi nópbiztos-ságriak ezek a nemes emberr erzésbőt fakadó-intézkedései megvalósuljanak s általában a megye területén megforduló külföldiekkel seemben ugy a hivatalos, érintkezésben a sreaiélyzet, mint magánvonatkozásban a la-Msság a legmesszebbmenő szimpátiát és barátságos érzést mutasson. De ezt ne csupán külsőségekkel nyilvánítsak, hanem az idegen
| állampolgárokat a felkarolás, pártolás ás m*g-j különböztető jóakarat jelei \' meilett minden téren jóléti előnyökhöz valóban hozzájutassák. — Csak ilyen, a proletárnemzetköziség gondolatából fakadt intézkedésekkel lehet-eloszlatni azt a soviniszta gyűlöletet, amely — sajnos — az előző kormányok bűnei miatt nálunk lábra kapott s külföldön rossz hí-» rünket költötte.
— A falvak lakói együttesen kapják meg áruszükségletüket. A csekély árukészlet igazságos elosztása szükségessé tette a szétosztás centralizálását. A falvak lákóssá-gának érdekei megvédése, továbbá a falvak \'prötéfá\'ráágártáír A* frfbsiogeS ufaZgátfcáfoYVifUí mentesitése céljából a nagykanizsai direktórium táviratban értesítette a járási direktóriumokat. hogy ruházati cikkeket a jövőcen egyeseknek nem adnak ki. A szükségletet az egyes községek külön összeírják és járásonkínt Nagykanizsára terjesztik be. Árut pénz ellenében egyáltalán nem fog a direktórium kiutalni, hanem csakis élelmiszerért. Igy aztán lehetséges lesz, hogy azok a községek, a melyek prolctáröntudattal sietnek az éhező városi munkásság segítségére, ugyanilyen segítésben részesülhessenek a városi munkásság részéről.
— A Tornaegylet ma este órakor választmányi ülést tart.
— Héllőn jelenik meg a Kanizsa Tükre. Ugy értesülünk, hogy az általánosságban cl-tsrjcdt hírekkel szemben a „Kanizsa Tükrét" nem szüntette be a direktórium, hartem a jövőben is meg fog jelenni. Tekintve, hogy Nagykanizsán hétfőn reggel semmiféle lap nem jelenik meg, a direktórium határozatából
^kifolyólag a „Kanizsa Tükre" ezenkívül minőig hétfőn délelőtti órákban hagyja el sajtót.
— Proletárétterem. A nagykanizsai éttermi és kávéházi alkalmazottak szakszervezete beadvánnyal tordult a direktóriumhoz, amelyben közli, hogy Nagykanizsán proletár-étterem felállítását határozták el. A terv kiviteléhez a direktórium jóváhagyását kérik. Az étterem helyiségéül a Szarvas-szlló étterme szolgálna. A szakszervezet az éttermet teljesen altruista alapon kívánja fenntartani s mersékelt oron akar a proletariátusnak elely met szolgáltatni. Az ételek árának megállapítása, a beszerzési ár és a fenntartási költség alapján történne haszon -nélkül. A direktórium értesüiósünk szerint elvben magáévá tette a tervet s lehetséges, hogy a pincér elvtársak vágya teljesedik: május elsejére megnyílik a proletárétterem.
— A szerb Imperiállzmus elzárja tőlünk a horvát vasutakat. Hogy a szerb imperializmus milyen súllyal fekszik rá a „nagy-szerb" állam kizsákmányolható tartományává sülyedt hajdani Horvátországra, azt jellemzi a következő tény is, melynek hirét Zágrábból, kapjuk. Az S. H. S. vasutak zágrábi igaxga-tósága közvetlonül a megalakulás után sietett belépni a volt magyar és osztrák vasutak még a mai napig is fennálló menetjegy egyezményébe. Ez a menetjegy egyezmenv biztosiba a benne részes vasutak között a közvetlen menetjegyek kiadását, megállapítja az egymás között nyújtandó menetdíj-ked-vezményeket és a díjmentes utazások (szabadjegyek) mértékét. Alig lépett be a zágrábi igazgatóság az egyezmény aláírói közé, a belgrádi közlokedésügyl minisztérium rendeletére kénytelen volt belépését visszavonni. Ennek következtében a magyar ós a horvát vasutak- között közvetlon személyforgalmat egyelőre nem lehet lebonyolítani, közvetlen menetjegyet nein adnak ki és a menetdíj-kedvezmények, valamint a szabadjegyek sincsenek érvényben. Az utasoknak további intézkedésig a határállomásokon át kell szállni*
— MéhAszegyesütetl hlr. Nagykan és környékének móhészegyesülete/ f hó ik napján a Nagykanizsán és környékén kédők élénk részvétele mellett megal^/fult. Alapszabályait megalkotta zetősógét megválasztotta. Ai idejoffcnes vezetőség az első rendes közgjütápf 1019. évi május hó 4-ik napjának d. u. Torára tűzi ki az egyesület hivatalos helyiségébe, Zrínyi-Miklós utca 2 sz. alá, ahova a njfehésztársa-kat meghívja.
„ — Hirdetmény. A villamos áram nappal sem üzemi, sem világítási célokra nem használható. Szintúgy tilos éjjel 11 óra után ugy a köz, mint a magánépületekben, a kapualjak, folyosók és feljáratok világítása s az úgynevezett pausálé égők használata. A Termelési biztos
— Hogy történjék a fautalványok beváltása. A közellátási hivatal ma a következő kommünikét bocsájtotta ki: Értesítjük a közönséget, hogy a Magyar utcai fatelep a naponta tömegesen kiállított utalványokat csak késedelmesen tudja beváltani, miért is a további torlódás elkerülése ós a hátralékos- fa •ftiífcdígfcrftatásír tfégcft fctf dtafváuyóíás f.v hó 28, 20 és 30-án szünetel. Egyúttal újból felhívjuk. a közönséget ós a ha/.bizalmi férfiakat, hogy fa igénybevételére csak az jogosult, akinek semmi fája nincs, Ezen rendelkezés betartását vörös katonáink fogják házról-házra járva ellenőrizni. Minden visszaélés szigorú büntetést von maga után.
— Köszönetnyilvánítás. Azon becsig tes megtalálónak, ki e hó 18-án délut^ pósta épületben elveszített pénélárcámd^ kezeimhez juttatta ezúton moi^ok hál^gFxöszö-netét Horváth Hál.
— Henny Portén a szőke fllmcsoda a főszereplője annak a remek mcséjü film-attrakciónak, melynek címe Az étet Harcos-bálja ós amelyet szombaton és vasárnap mutat be az Uránia. E helyen közöjük^hogy a további intézkedésig az Uránia naponkint csak egy előadást tart, este fél 8 órakor.
— A hadirokkantak, özvegyek és árvák elhelyezkedése az uj társadalomban. A katonai nyugdijszámféjtőség szerint a tényleges katonai állományon.kívül 256000katona rokkant meg, 12UQ00 asszony vált özvegg>c és 240000 gyermek lett árva a háború alatt. Ezekről a szerencsétlenekről vagz egyáltalán nem gondoskodtak a régi kormányok, vagy pedig apró alamizsnákkal, * pillenatnyi sfRé-lyokkel akarták őket hozzászoktatni a kolduláshoz. A kommunista társadalom nem tür munkátlant,, 4$ gondoskodik arról, hogy a»u* denki kellő oktatást, elhelyezkedést nyerjen és megélhetést találjon. Ezért mindenekelőtt ismételten felülvizsgálják a rokkantakat, de ezúttal nem katonai szolgálat, hanem munkaképesség szempontjából. Minden rokkantat, aki dolgozni tud, elhelyeznek eredeti, vagy
> azóta tanult foglalkozási ágában. Az elhelyezés olyan módon történik, hogy az egészséges munkások közé bizonyos számban rokkantak kerülnek be Ezeknek a rokkantaknak munkabérc azonos az ugyanabban a foglalkozási ágban dolgozó egészséges muhnkások munkabérével. Azok, akiknek munkaképességük száz százalékkal csökkent és igy tehetetlenek, vagy teljes ellátást és gondozást kapnak ellátó Intézetekben, esetleg családjaiknál, vagy az ipari baleseti sérültekkel azonos járulékokban részesülnek. Az özve* gyek és árvák ugyanolyan ellátásban részesülnek, mint a szociális balesetbiztosításban. A\' hadigondozás"ügyejma hatalmas probléftiáVá uj tudománnyá fejlődött. Nehéz tudománnyá, mert az élet hihetetlenül gyorsan rácáfol minden olyan elméletre, amely nem tekinti át a kérdések egész komplexumát. Ugy a rokkantak, mint az özvegyek és árvák munkáltatása érdekében a kormányzó tanács már legközelebb fog gondoskodni.\'ezck oktatásáról. Különösen fontos, hogy ezek kertigazdasagokban fognak elhelyezést nyerni és itt baromfitenyésztéssel, gyümölcskertészettel, méhészettel, nyulászattal és haltenyésztéssel még a legminimálisabb munkaképességgel birok Is fyglalkozhatnak. •
1 Pártügyek.
Felhívás. Felhívjuk a nagykanizsai
cipész és csiznadia iparosok szakosztályának tagialt. hogy folyó hó L\'c;-án, szombaton d. u. .\'I órakor az Ipartestület helyiségében bór anyagjukat vegyék át. -- A vezetőség.
Nrtk gyűlése. A nók szabadszei v«o« vasárnap e hó 2V-én gyűlést tart a nyár színkörben. A gyűlésen Sneff József és Gábor Ödön elvtársak ás Szenes Dezsíné elvtársnii fognak beszélni, A gyűlés fái S órator kezdődik. Mindenki jöjjön ol.
Cft
ZALA-NÍPAkAFAT
1SIH. április 2«.
Nyilt-tér.
Tisztelettel értesítem ajfr. é. közönséget, hogy lakásomat Zrínyi Mfklós-u. 26. szám alól Zrínyi Mikíós-u. 35. fzám alá, Bazár-épi/et, li-lk udvarba hel#ztem át. — Egyben maszlrozást is elfodcdok,
Kérem továbbra is Jzives pártfogásukat s vagyok
teljes tisztelettel Fahn Arnoldné.
Hirdetmény.
LVII. arany-beknek tőezer)
csak
A Forradalmi Kormányzó Tanác számú rendelete értelmében azok as tárgyak, ékszerek és drágakövek, jelenlegi értekf darabpnkint 2000 (KL koronát meghaladja, a helybeli államp Sztárba beszolgáltatandók.
Ezen rendeletnek Nagykanizs; rcssben volt foganatja.
Értesítjük az érdekcítokct, hog emiitett tárgyak . beszolgáuatási f. hó 30-án jár le. Aki ezbn időn nem szolgáltatja, azt a forracmlmi tör a legszigorúbban bünteti, megfcgyez\\fcn, hogy a direktóriumnak biztos tudom&sa > in arról, hogy kik nem szolgáltatták n\\g pe értéktárgyaikat.
Nagykanizsán, 1919. évi április hó 25.
117«.
Direktórium.
Hirdetések
felvétetnek
a Zala kiadóhivatalában
APRÓ HIRDETÉS
Vennék egy hidast (sertésól)* kinek ilyen von eladó, ajánlhatja délelőtt— 12-ig is délután 2—4-ig a dohánytuktárfll, Erzsébet-tér. 1277
Kis üzletberendezést pulttal veszek.
Cím a kiadóhivatalban.
s=
-a
naiiymo;a«sKlpt>*; Sumi mIMl, Telefon 74. si.
IÍí£<5sa; héten <ít
XXX. aranysorozd
Azaranyember
II. rész
Jókai Mór örökbecsű regénye. 4 felvonás.
Előadás kezdete fél 8 órakor!
¡23
Könyvek:: Folyóiratok
FISCHEL1
Zenemüvek
MilöpFla
Híj*-. H papirirabizibsa UGTIUIZS1. (NmUi ptlill.)
Irodaszerek, üzletikönyvek, papírok
hangszerek, díszműáruk, játéktárgyak
ÜRANJA ""»n^ep-pMtt
U1IA111A »»noari-a. 4. Tn^. aii Szombat, vasárnap. Április 28Jla 27.
Henny Portén felléptivel!
B Az élet 9
álarcosbálja
társadalmi dráma 4 felvonásban.
P.natárnyitús hétköznapokon d o 10-12-ig, d u. 0-tól, vasár, cs úanepnarokon d. c. 10—rí2, d. u. 1 és f¿] érától;
Eladás kezdete fél 8 órakor!
Egy éjjeli fiatal
segédmunkás
felvétetik a Zala nyomdájában
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk legjobb minőségű szivarka •hüvelyeket, szivarka papírokat, szlvar-és szivarka szopókákat, szivarka- és dohánytárcákat, — levélpapírokat és :: képeslap újdonságokat. ::
Pontot l\\m\\0¡ l
ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
TBI.BF01V ír».
Ozleti könyvqyár, könyvkötészet papirárukészités. ig^ii Mindennemű nyomtatványt a legizléseseM kivitelben készít és legpontosabban szallit
öli
JULII I. t*foi)nn.
N»nyk«nU.a, 1918. Április S7. Vasárnap.
97.
Z&LANEPAK&RAT
*r«rk*«*tö»6o és kiadóhivatal: NasrMantzsa, suflár-ut 4. axam Snirka»xtö*égi 4a klnddhlvatall (•lefonuzAm 74. i Nyomdal 117.
A S Z O C1 Ál JSTA.PÁRT HIVATALOS J.APJA ■ • • j^gg
Blótlxatéal arak i
t
Anarchisztikus termelés.
A polgári közgazdaságtan dogmái szerint, a gazdasági válságok elkerülhetetlenek. Jön várattanul, eleinte osak kisebb pusztításokat végez, feszültség " keletkezik a pénzpiacon, a kereskedők kezdik magukat rosszul érezni, valahogy nem tudnak az árujukon túladni, a gyárosok szintén ijedten kapkodnak fejükhöz és zsebükhöz, a termelés üteme kizökkent a rendes kerékvágásból. Később a válság hatalmas erőre kap, a tőzsdéket
> kileli a hideg, régi, sziklaerősnek hitt cégek buknak meg, a gyárak megállítják a gépeket és a munkások százezrei ktnyer nélkül maradnak ... s cz a gazdasági válság ncip tiszteli a határokat. Átcsap az egyik országból a másikba s végigszáguld az egész földtekén. Amikor pedig áldozatait alig lehet már •sszeszámolni, annyian vannak — qkkor enyhülni kezd, lecsilapodik, majd vissza-, tárnék a rendes idők és a gazdaságiélet isinét .virulni" kezd.
Körülbelül ilyín képet festettek a
> gazdasági válságokról a polgári közgazdászok. A kép hü. Csak az nem felel meg a valóságnak, mintha p válságok elkerülhetetlenek lennének. Az időszakonként fellépő gazdasági válságok és a nyomukbán keletkező megmérhetetlen nyomor és pusztulás a kapitalisztikus termelési rend velejárója. Megpróbáltak minden lehetőt a kiküszöbölésére vagy enyhítésére, de eredménytelenül. Nem is vogződhetett-e kísérlet másképen, mert a válságokat csak ugy lehetett volna megszüntetni, ha magát a kapi-
> taüsta termelési rendet szüntetik meg. . . Ha. a kommunista gazdaságirend kiépül, a válságok a mesék birodalmába fognak tartozni, annál az egyszerű oknai-logva, mert azok igazi előidézője az anarchisztikus kapitalista termelés nem lesz többé, A tőkés társadalomban mindenki azt gyárt vagy termel, amit akar. A gyárost vagy termelőt csak az az egyetlen egy szempont vezérli, miből csiholhatja ki ő a lehető legnagyobb hasznot. Gyárt, vagy termel olyan árut, amiről azt gondolja, \'\'hogy megveszik. Tudni ezt, természetesen, bizonyosan nem tudja, mert hiszen sejtelme sincsen arról, \' hogy — először — abból az áruból mennyire van szüksége az embe-riséghelc s — másodszor V hogy szak-kologái mennyit gyártottak, vagy termőitek .már ugyanabból az áruból. — Mindannyi jn csak dolgoztatnak-dolgoz-tatnak, termelik az árut s viszi ki a
I piacra, a nélkül; hogy legcsekélyebb fogalmuk lenne arról, hány vevőt találnak ott, sokat-e vagy keveset, el tudnak-e
adni mindent, vagy a nyakukon marad-e minden?
Amikor igy évekig detüre-borura — anarchisztikusán — termeltek és gyártottak, akkor hirtelen észreveszik, hogy valami baj van. Arutorlódás keletkezett, az árut nem veszik. (Közbevetőleg jegyezzük itt meg, nem azért nem veszik, mintha nem kellene. Hiszen, ha például mégegyszer annyi cipőt és csizmát varrtak volna, mint amennyit varrtak, még akkor is maradt volna mezítelenül láb. Hogy mégsem vették a lábbelit, annak az volt az oka, hogy a vásárlásra képes emberek száma csekély volt, vagy épenséggel még e kevesek száma is megfogyott valamilyen oknál-fogva.) Tehát megindul a gaídasagi válság lavinája. Az egyik iparágból átkap a másikba. Mert ha, teszem, a vasiparban üt ki a válság, az elbocsátott -munkások százezreinek vásárló képessége nyomban alászáll a minimumra, s igy azok az iparosok, amelyek e vásárlóktól élnék, szintén ttlstént á nyakukon érzik a válság kemény igáját.
Igy terjed azután tova mindaddig, ttiig az egész gazdasági életet karjai közé szorította. Magától értetődik, a munkásság szenved a legtöbbet. Ha egy-két tőkés agyon is lövi magát, a túlnyomó többségnek azért van mit ennie. Az elbocsátott munkásnak azonban nyomban éheznie keli.
A kommunista társadalomban pontosan tudnifogják, mennyi búzára, ruhára, cipőre, házra, könyvre, bútorra van szükség. Ks csak annyit fogunk termelni, amennyire szükség van. — Amennyire a proletariátusnak szükségt van. Minden kezet olyan cikkek gyártására ftignak kényszeríteni, amilyenekre a munkásoknak van szükségük. Minden termelő erő a proletárok szolgálatába« fog állani. Ebben a társadalomban tehát ísmereilen lesz a .túltermelés", amelynél milliók éheznek. A kommunizmus megszünteti -az anarchisztikus termelést és helyérc a tervszerű termelést és elosztást vezeti be.
Szétzüllik a „békekonferencia".
IV
Kóma tüntet Pária ellen.
Berlin, április 20. A Berlinor Tagblattnak jelentik. Luganó.ból: Rómában 100,000 ember tüntetett a párisi konferenciának Olasz-orszaggal szemben tanusitott viselkedése ellen A tömeg a japán követség elé vonult, ünnepelte a japánokat és gyalázta az angol sajtót. A tüntetők ezután az ántánt követségek épületei előtt akartak tüntetni, de megakadályozták őket.
A Popotod Italia a tüntetéssel kapcsolatban a közetkezőket írja:
— Tudják [meg a szövetségesek, hogy mi nemcsak helyeselhetjük és támogathatjuk, de fokozhatjuk is Németország revanché álmát.
• A lap\'Angliát és Amerikát német-rr-olasz szövetség lehetőségeit fenyegeti, amely kiszorítja A\'hgíiát a Földközi tengerről és megdöntheti Anglia gyarmati hatalmát. Franciaországnak is eminens érdeke, hogy fellázadjon Anglia és Amerika tengeri uralma ellen. Harc nélkül az olaszok nem adják Fiumét. Bóos, április 20. A Magyar Távirati Iroda magánjelentése: A Der Neue Tqg rotterdami jelentései szerint a Morning Póst-nak táviratozzák Párisból, hogy Orlandó kijelentette az olasz sajtó párisi képvjsnlői-nek, hogy olaszország Fiúméról harc nélkül nem mond le. , \\
dóGS, április 20. A Magyar Távirati Iroda magánjelentóse A Der Naué Tag je-tynU\' Párisból: Piget az Egyesült államok római nagykövet^ béadta lemondását,"inert nem helyesli azyf antantnak Olaszországgal szemben követett eljárását.
$écs, április 20. A Neue Freie Presse jelenti Fenfből: Sonninp és Salandra, akik Párisban maradtak, átvették Orlandó Rómából küldött táviratát, amely Olaszország vég- . loges válaszát tartalmazza a hármas tanács I részére. (
Japán 1» otthagyja a békekon* ferenclát,
Kopenjiágt, április 20. Párisból jelentik : A Libortó jelentése szerint Amerika és Japán konfliktusa megoldhatatlannak látszik. Japán azzal a tervvel foglalkozik, hogy otthagyja a békekonferenciát, mert Amerika ragaszkodik Wilgon 14. pontjához.
Rotterdam, április 26. A Nieuwe Rot-terdamsehe Courant és a Daily Cronicle párisi értesülése szerint Kiaocsau Japán birtokában marad. Ha nem dömfene a békekonferencia igy, akkor Japán nem vesz részt a további tárgyalásokon és megbízottait hazahívja.
Anglia sem Írja állá a békeszerződést.
Párlt, április 20. Á MTI, magánjelentése. A Newyork Herald párisi híradása szerint Wilson nyilatkozata nagyon meglepte az angol meghatalmazottakat. Nemcsak határozott ós vóglege&jóget jelentő szavai, hanem.,a közzététel gyorsasága is meglepő volt Ugyanabból az angol forrásból arról értesül a Newyork Herald, hogy ht^ az olasz delegátusok elvirulnak a konferenciáról és megtagadják a békeszerződés aláírását, ugy azt Anglia sem irja alá, mert nem engedheti, hogy a háborút olyan szerződós fejezze be, amelyhez nem járul hozzá valamennyi szövetséges. ,.\'... . ......
Salgótarjánban rend van. •
Salgótarján április 20. Ugy a bányákban, mint a gyárakban rend van. A munka zavartalanul folyik. A munkástanács tegnapi ülésén egyhangúlag elhatározták egy bányász egy >yasas zászlóalj felállítását. A termelésben ^zidőszerint csökkenés nem mutatkozik. Az élfiniezés kielógjtő.
ZALA-NÉPAKARAT
1919. április 27.
Rendelet.
Pelbiráa a rnthénckhe«.
Ruszka-Krajna népbiztosa a hadügyi népbiztossal egyetemben felhívja a 18 életévüket betöltött proletárokat és hivatásos tisztek ós altiszteket, akik Ruszka-Krajna területéről származnak, hogy a rulhén hadseregbe történő belépés végett haladéktalanul jelentkezzenek Budapesten a ruszka—krajna nép-biztosságnál: (Országház, VI. kapu.)
Véres kommitnista .tüntetés, Bécsben.
öécs, áprijis 26. A munkanélküliek és a hadifogságból visszatértek tegnap megtartott gyűlésén zavargások támadtak, amelyek olyan nagyméretűek lettek, hogy a rendőrségnek be kejlett avatkozni. Az összeütközésekben tizenöten könyebben megsebesültek Este 8 órakor újra rend- volt és az éj felyamán sem történt semmi rendzavarás.
A gyűlés résztvevői tüntető menetben vonultak végig a Ring-Strassen. A hatóságok széleskörű intézkedéseket tottek, hogy a tüntetők a belső városrészekbe; nc kerülhessenek és különösen vigyáztak, hogy az üzletekben és magánlakásokban fosztogatások nc történjenek. A Ring- és a Jóhannes Strasse sarkán komoly összetűzés támadt a népőr-séggul. A tüntetők a népőrséget megverték és lefegyvereztek. Utána összeromboltak két kávéházat, majd a hadügyminisztérium elé vonulták. Küldöttséget . menesztettek a hád-igyminiszterhez, a hadügyi államtitkári azonban ,vnár nem találták olt. Hadsegéde pedig azt a választ adta, hogy engedni fog a tömeg kívánságának és visszarendelik a népőrséget. Az „Intésnációnál" kávéházat, amely köztudomás szerint zug kereskedők börzéje a tün- . tetők megrohanták, beverték az ablaktáblákat és összetörlek a berendezést. Bántalmazták a közönséget cs a személyzetet js. A helyzet válságosra fordtilt A rendőrség, amelyet segítségül hívtak, szétosztásra szólította fel a tömeget, de miután az nem engedelmeskedett, a rendőrség fegyverét hasz.nálta.. Körülbelül 17/én sebesültek meg a rendőrök és a tüntetők közül. A történtekre Való tekintettel a kormány mQgtij^tt^^^hógy . ..s^bíjd ,ég. alatt
gyűlést tnrtsanak.
Baos, április 20. A komuunista párt taktikája egészen világos. Állandóan izgalomban akarja tartani Bécs polgári lakósságát. Ez a «éljn- a--nagy kongresszusnak is; amelyet május 4-ere és ívére hívott egybe a " níniéf-ószIráR\' Tcon^TihTsTá párTók titRársagaT\'
Komoly bolseviki mozgalom Franciaországban.
A HzakH/.ervezeU koalíció radl-kália lépés elolt.
Budapest, jáprilis 2(3i... .A.Vörös. Újság mai száma kozíi:" PÁrisbáí. jelentik : A legutóbbi nagy sztrájkok alkalmával tudvalévőleg a vasúti munkások, gepészok és bányászok között megállapodás jött létre, amelyben kölcsönösen biztosították egymást a követeléseik teljesítéséről. Később csatlakoztak ezen egyezményhez a francia vas- és fémmunkások és biztosítva van á textilmunkások kooperációja is. Ez azórt is fontos, mert ez a mozgatom a francia kommunista vezérnek Lorrltnak környezetéből indult ki ós azoknak a munkásvezóreknek biztosította. ■« mozgalom vezetését, akik egyetlen radikális tépóssst akarják megszerezni a francia munkáság politikai hatalmát.
Nagyon valószinü/tehát, hogy az eddigi francia pártszervezet helyett a szakszervezeteknek oz az ujabb szövetsége fogja magához ragadni a vezetést.
. BeriHn, -áprUi* 26, Bambergbői- jelentik:-A kormány helyzete igen nohéz kezd lenni, meri a nürnbergiekro<ncm lehet számítani. Legutóbbi napokban a függetleneknek gyűlései voltak, amelyeken a kormány ellen igon nagy elkeseredés nyilvánult meg. Beavatott helyen azt az aggodalmat táplálják, hogy a nürnberglek május elsején * Tanácsköztársasághoz cwtlákoenak. ;
A termeloszővetkazatekben
az értékmérő: a munka.
Megkértem a somogyinegyel Földmives Termelő Szövetkezetek központjának felügyelőiét, Farkas elvtársat arra, mondaná meg nekem és magyarázná el az egész országnak, hogy milyen lesz a termelő szövetkezetekben a munka megbeszélése. -
E kérdésre a következő felelelet kaptam:
— A ml társadalmunkban egyedül és kizárólag csak., a- munkát becsülik meg.
"Míndehk\'mek van: a* mtmk-áiTOz. de
munka nélkül nem élhet meg senki. Ez az elv érvényesül a termelő szövetkezeteknél is.
— Nálunk az egység a munkában eltöltött nap.
— Ez az igazság.
— Az az igazság, hogy mindenki a munkában "eltöltött napok után kapja meg a fizetését. E pillanatban még pénz van, tehát a munka ellenértékét is pénzben szállítjuk ki.
— Gyakorlatban a megoldás következőkép történik:
. — Mindén szövetkezetben, minden szövetkezeti tagnak külön folyószámlalapja van\' Ezen a folyószáinlalapon első tehertételként azon munkanapok száma szerepel, amelyekre a szövetkezeti tag magát lekötelezte. A munkanapok feltüntetése nem érték-szerüleg történik. Minden, amit a szövetkezeti tag akár természetben, akár pén/.ben kap, a folyószámlalap tartozik oldalára kerül, a követel oldalra jut ellenben a munkában eltöltött nap. A följegyzés nemcsak ösztönszerűleg történik iire^, hanem ugy, hogy ugy a lartozik, mint a követel oldalon a mennyiségek és a teljesítés ideje is világosan kivehető •
— Már most az cv végen az összes szövetkezeti tagok folyószárnlalapjairól köny-nyen nicgáliapithaió, hogy a szövetkezet birtokában levő terület megmunkálására összesen hány munkanapot fordítottak. Mivel pedig pontos adatok állanak rendelkezésre a termelés eredményéről és arról, hogy az értékesítés pénzbelileg minő eredménnyel jár, ezt a \\>ég,ső eredményt elosztjuk a munkanapok számával és így megkapjuk azt az egységet, amelyből minden szövetkezeti tag annyit kap, ahányv napot munkával eltöltött.
A Somogymegyében megkülöít kollektív szerződésekben megállapított konvenciói minden szövetkezeti tag az esedékesség idején pontosan megkapja. Ez a konvenció a folyószámláidon a tartozik oldalra kerül, de ha a lermeles eredménye olyan, ho#y a szövetkezeti tagoknak o konvención felül még jár valami a termelési eredményből, akkor ezt a felesleget is meg fogfák kapni.
Számítani kell azonban árra, hogy elemi csapások, fagy, jég, szárazság, rossz termés, tüz befolyásolhatják a termési és ezért ugy fogunk cselekedni, hogy a szövetkezetek bevételének egy bizonyos, később meghatározandó részét biztosítási tartalékalapnak tesszük félre, a biztosítási tartalékalapból térítjük meg azután azt a kárt, amit a szövetkezeteknek az elemi csapás okozott. Mert hiszen a dolgozó embert nem érheti kár azért, ha rajta kívül eső ok miatt munkásságának eredménye nem lelt teljes. Ha az egész országban megalakulnak a termelő szövetkezetek, akkor az igy tartalékol I biztosítási elapot majd központilag kezelik Budapesten és onnan intézkednek az elemi csapások állal okozott károk megtérítését illetőleg is.
De a földküzösségben csak az elemi csapások okozhatnak kárt- "A szövetkezeti tagok a hanyagságuk, vagy gondatlanságuk által okozott kárt tartoznak megtéríteni és csak igazán rendkívüli méltánylást érdemlő esetben mentheti fel a központ a karokozót az okozott kár inegtérítéáe alól. ■ -Egyébkent maguk a s&övetkweti tagok ügyelnek arra, hogy a szövetkezet minden tagja tehetségének és erejének megfelelően tényleg dolgozzék is Egymást ellenőrzik és a nem dolgozók felett ők ítélkeznek. Az Ítéletük pedig legvégső fokon a szövetkezet tagjai sorából való kizárás Is lehet.
Gondoskodunk arról is, \'hogy a dol-gözó^mbcrnck mindene meglegyen, ami az
életéhez kell. A központi, járási és .kerületi ráktárak minden szövetkezel! tag szükségletét kielégíti cs pedig haszon nélkül Mert hiszen nem lehel keresni azon, hogy vala-hinek az élete, folytatásához szükséges cikkeket rendelkezésére bocsájtjuk.
Ezeket mondotta Parkas Adolf elvtárs Kipirult arccal, kemény szavakkal mondotta ezeket a nehéz igazságokat. És ml városi emberek csodálkozva nézhetünk a falu felé, ahol szintén diadálmaskodott a vörös igazság és ahol ilyen gondolkodású emberek rázták fel tespedségükből a íöld proletárjait.
HÍREK.
I
Aprilln .
27
Vasárnap \'
naptar
A nap kél t óra 53 perc-nyugszik 7 óra 015 perc-
A hold kél éjjel 3 óra l perckor; nyugszik délután 3 óra 51 perckor.
kor, kor.
— Hivatalos frontjelentés. Budllpest.
A Magyar Távirati Iroda hiv.atdtosan jelenti; . A románok c hó 2ő-én a keteti hadseregünk északi szárnya ellen támadva Nagykállót érték el és a csapi Tisza-kanyarulat irányában dél felé nyomultak előre. A keleti hadsereg többi frontrészein a románok csupán jelentéktelen mértékben nyertek tért. A déli fronton 2f>-én este a jugoszlávok Báttnszék felől Szekszárd irányában .biztosító csapatainkat megtámadták és néhány kilométerré! észak felé szorították vissza. Egyébként a helyzet változatlan. \\
. Szocializálták a nagykanizsai épü-leila-tetepeket. Vágó elvtárs a szociális termelés népbiztosa megbízta a nagykanizsai Építő Munkaügyi Tanácsot a nagykanizsai és sümegi tégla- és mészégető telepek szocializálásával. Kgyulta! Schiess István mérnök elvtárs megbízást kapott a nagykanizsai faipari telepek szocializálására és ellenőrzésére. A fatelepek szocializálása a fitkcrcskedökkel tegnap lefolytatott tárgyalás, után már megtörtént s még csak a telepék leltározása van hátra. A leltározás hétfőn fog megtörténni. . Az összes fatelep ennélfogva központi vezetés alá kerül s a jövőben már mint faór-tékositő szövetkezet fog, működni. — Ut emiitjük meg, hogy a szociális termelés népbiztossága $chless István mérnököt, a rédicsj famegmunkáló telepek termelési bÍKtosává nevezte ki.
A keszthelyi gazdasági akacíémlá átszervezése. A keszthelyi direktórium Pámcr István Mór az ottani szovjet elnökének javas-latara Faber Sándor tanár és Festi Béla jn-téző kiegészítő tervei szerint a gazdasági akadémiát átszervezte. A 120 holdas iskola-birtokot kiegészítették u volt Festetich féle Ujmajór és Fenék puszta, a világhírű méntelep hozzácsatolásával. Ezáltal az állattenyésztést és tejgazdaságot külön oly fokozott nagyságúvá fejlesztik, hogy az állatállományból cs tejtermékekből bőven jut a közélelmezesnek is. A keszthelyi tejközpont már jövő hó 2-án üzembe lép.
— A forradalmi törvényszék ujabj) ítéletei. A nagykanizsai forradalmi törvényszék tegnap délelőtt Szenes Dezső elvtárs elnöklésével ülést tartolt. A bíróság tagjai Kommerska Frigyes és András Lajos elvtársak voltak.-A vádat Folai János vádbiztos elvtárs képviselte. A bíróság a következő ítéleteket hozta: Kolarics Györgyöt részeg ségért és közbotrány okozás miauul 4 napi elzárásra és 100\' korona pénzbüntetésre, Kossák Gézát szintén az alkoholtilalom meg szegéséért és botrányokozásért I hónapi fogházra és J0Q0 korona pénzbüntetésre ítélte. Végül tárgyalt» még\'a bíróság a Lakatos ós« • Kalányos cigányok ügyét s Lakatos Józsefet 8 hónapi fogházra és Kalányos Józsefet 1« hónapi fegyházra és míndakettőt a büntetés tartama alatt teljesítendő súlyos kényszer-^ munkára Ítélte.
Eljegyzés. Qdbor ödön és Miu Nessy jegyesek. (Minden külön érte^ hallett.)
1919. Április 27.
ZALA-NÉPAKARAT
— Vörös tavasz. Üde „ tavaszi szellő muzsikált tegnap estefele a jó öreg Magyar-utcán. Kopottas fakégunyás erős robotosok ós piros bokrétás magyar bolseviki katonák jöttek-mentek vagy áldogáltak és hangosan, szenvedéllyel vitatkoztak. Mindegyik józan volt és komoly reménnyel néztek egymás jóságos viharvert arcába. Hárman összetalálkoztak, letértek a járda külső szélére és politizálni .próbáltak. Látszott rajtuk, hogy egész héten dolgoztak Egyiknek nagyfejsze lógott a karján, a másik sáros kapát tartott a vállán s a harmadik hosszunyelü sinkala-pácsre tátnaszkodott A kis zugó csoport a biboros esti homályban ugy hatott, mintha a megváltó vörös világforradalom egyik törhetetlen láncszeme volna. Lassan ráborult az enyhe tavaszéj a csendes utcára. A három fáradt pajtás kezet szorított és szerencés felvirradást kivánva egymásnak, elmentek szegényes viskójukba. Egyik, aki a pörölyt vite, visszakiáltott a kettő után: Elvtársak én már holnap délelőtt belépek a vörös hadseregbe. T. J.
— Adófizetés. A kapitalista állam adó-szedésre rendezkedett >e és az adók folytonosan szaporodó tömegével az imperialista téboly költségeinek csak. egy csekély hányadát tudták kipréselni, ugy hogy az adósságok folyton növekedtek. Addig azonban amig a magántulajdon bármily formában fennmarad, addig a kommunista állam is fog bizonyos mértékben adót szedni ; a kapitalista állam gigászi mértékű adóbeszedő gépezetére természetesen nem lesz szükség. Az átmeneti időszakban, tehát mindenkinek kell adót fizetni* Itt emiitjük meg, hogy a nagykanizsai direktórium u napokban rendeletet fog kiadni, a melyben felszólít mindenkit, hogy hátralékos adóját ez év május 15-éig okvetlenül fizesse be, annál is inkább, mert o késlekedőket — az adó. behajtásán kiviil — forradalmi törvényszék elé fogják állítani.
— A nyomdászok és hírlapírók május 4-iki müvészestélyére városszerte óriási érdeklődés nyilvánul meg; nem is alaptalanul, mert a kanizsai nyomdászok és hírlapírók oly ügyes műsort állítottak össze, amilyen még a téli szezonban sem volt Nagykanizsán. A nyomdászokon és a hírlapírókon kívül városunk hírneves műkedvelői fognak szerepelni. Külön érdekessége Jesz az esélynek.a Műsor Újság, mely a műsoron kiviil tartaímaznf fogja a helybeli újságírók apró, kedves aktuális sorait. — Jegyok válthatók Fischel Fülöp Fia papirkereskedésébeu.
— Megválasztották a Munkás-Ollhon uj vezetőségét. A nagykanizsai Munkásotthon intéző bizottsága a f. hó, 2ö-én megtartott alakuló gyűlésén a Munkásotthon vezetőségébe a következő elvtársakat választotta be; Elnök Beik Soma, pénztáros Popp Ernő, ellenőrök Bárány Antal és Verem István, jegyző Cíöttli Dezső, felügyelők Posner Izidor
• ás Dob«« Józscí. , Az intéző., bizottság tagjai, lettek: Jaberícs Lajos, Kolari.cs Imre, Horváth János, „Virág János, Jancsecz Imre és Török József elvtársak. Mindenféle a Munkásotthont érintő ügyekben történő megkeresések, kérelmek, levelek stb. a Munkásotthon intézőbizottságának címére küldendők. (A Szociálista párt Klub helyisége.)
— Zöldi Márton meghalt. Budapesti tudósítónk jelénti telefonon : A régi iróvilág egyik érdekes alakja tünt cl az élők sorából. Zöldi Márton ma Budapesten 04 éves korában meghalt.
— Labdarúgás. Ma délután fél 4 órakor a Katonaréten a Nagykanizsai Tornaegylet I. és II-ik csapata mérkőzik. Belépődíj 2 kor.
—■ A hadifogságban levők hozzátartozói segélye, hadiözvegyek és árvák segélye, és nyugdija, a hadirokkantak segélye folyó ÓVi május hó l-ón tartandó münkásünnepre
. vajá tekintettel nem május hó l-,én ós 2-án, hanem április 29-én és 30-áh lé\'sz kifizetve a városi adóhivotalnál.
— Szabad előadás a nőkérdésról. A kereskedelmi alkalmazottak f. hó 24-én tartott felolvasásán Berger Aladár elvtárs a nő-kérdésről tartott előadást. Berger elvtárs tartalmas beszédben ismertotte a nő helyzetét az elmúlt és a jövő társadalomban.
— Ipari tanfolyam a ibankmunkások részére. A Pénzintézeti Munkások Országos Szövetségének direktóriuma az állástalan bankalkalmazottak és a tanulni akaró állásban lévő bankmunkások részére ipari szaktanfolyamokat fog rendezni, hogy a bankmunkások felszabaduló tömege mielőbb eltudjon helyezkedni az uj gazdasági rendben. A tanfolyamok a legrövidebb időn belül: megkezdődnek.
— Táncestély. A Szociálfsta párt folyó hó 27-én vasárnap este 7 órakor táncestólyt tart, Sárközy Dezső cigányzenekarának közreműködésével a Szocialista Klub (volt Casino) dísztermében.
— A Vasutas Szövetség ma, vasárnap este 7 órakor táncösszgyakorlatot tart a volt Polgári Egylet nagytermében.
— Halálozás. Folyó hó 26-an éjjel elhunyt Arnstern Ignác a nagykanizsai kereskedő-világ egy érdemes, szolgalmas tagja. Temetése f. hó 27-én d u. 4 órakor lesz az izraelita sírkert halottasházából.
— Felhívás. A direktórium felhívja az összes mutatványosokat ós bábosokat, akik a .május elsejei ünnepségen részt akarnak venni, hogy ebbeli szándékukat legkésőbb é hó 28-áig jelentsék a városháía 20. számú szobájában.
Újra bezárják az üzleteket. A termelési biztosságtól nyert értesülésünk szerint hétfőn az Összes üzleteket bezárják s az anyagkészletről ui leltárakat készítenek. Az üzletek mindössze ggv-két napig maradnak zárva. Ez idő alalt természetesen a jegyek láttamozása is szünetel.
KOMMUNISTA MŰVÉSZET
A társadalmasított mozik átszervezése.
Milyen less a most?
Bad.ipeu, április 26. Az Est holnapi száma írja: A mozik tái sedalmositása úgyszólván teljesen befejeződött ós a moziszakmával foglalkozó bizuüfcag befejezte , mükÖ dését.
A mozik társadalmositását végző bizottság egy tngja a bizottság működéséről és <i
Jövő mozijáról a következő nyilatkozatot tette:
— f)000 ekzisztencia irányítása tartozik a hivatal hatáskörébe és az első évi forgalom\' legalább-is lf>0-millió koronára tehető. A fokozatosan beálló műsorváltozás igazolni fogja az eddigi fáradságos munkát. Ugy a magyar filmek gyártásában, mint a külföldieknél érvényesülni fog az a felfogás, . hogy az ostoba és ponyva detekttv történetek teljesen mellőztessenek. Ezek a detektív íllmek azonban nem fognak teljesen eltűnni, mórt ezek között is akadnak irodalmilag jó munkák.
— Ősztől kezdve valamennyi mozgó-fénykép-színház bizonyos hányadát ismeretterjesztő- és kulturfilmek számára foglalták le. Az ezekben előadott filmek nagyobbrészt magyar gyártmányok lesznek. A technikai fejlődést fogják bemutatni filmen, lesznek tü* dományos tilmek és berendezkednek mikroszkopikus filmek felvételére is.
. Nagy film készül a világ összeomlásáról, amely meg fogja. jelentetni azt az időpontot, amikor az üstökös összeütközik a földdel. Nemcsak az égitestek mozgását fogják bemutalni, hanem a csillagászati érdekességeket is és meg fog előttünk elevenedni az a pillanat, amikor az üstökös nekiszalad a föld golyóbisának. A nyáron elkészítendő paedagogiai és kultur tilmek legalább 100.000 méterre tehetők. Lesznek természettudományi, csillagászati és egészségtani felvételek.
—\'A mozik terjesztését is maga elé t}izte célul a politikai biztosság. Az a terve, hogy Őszre legalább 50 uj helyiségben fog-> nak felállítani mozit, ahol még nem ❖olt — Most van szervezés alatt 5 vidéki vándor mozi, ameiy a már eddig meglevő filmeket fogja bomutatni. A bemutatandó filmek között szerepel a vörös film riport U, amely a magyar szovjet-köztársaság Megalakulásáról és a fiatal köztársaság eddigi, életéről mutat be
képeket. Ezeket a filmekét különben Ausztriában, Németországban éi Oroszországban is vászonra vetítik, mindenki látni fogja, hogy mily diadalmasan halad a szovjetköztársaság a fejlődós. utján, A művészi filmek nivója ezentúl magasabb lesz. Legközelebb megkee dik Marx életének filmen való feldolgozását
Az angol munkásság az angol termelési rend ellen.
Bécs, április 26. Az angol munkásság mozgalma átterjedt a mezőgázdaságra is. Anglia több helyén nagy mezőgazdasági munkás-sztrájkok vannak, mint például Ulster grólság egyes helyein. A, hangulat itt oly izgatott ós annyira kiélesedett, hogy a földbirtokosok és bérlők a kormánytól csapatokat kértek, továbüá fegyvereket, hogy maguk is gondoskodjanak vagyonuk és személyük védelméről.
A németek Versaillesben.
Párls, április 26. (Szikratávlrat) A fémet delegátusok ma VersaMesbe érkeztek
Pártügyek.
Felhívjuk az összes szakszervezetek figyelmét, hogy beküldött közleményeiket tintával írják, mivel ceruzával írott kéziratokat a nyomdász élvtársak nem szedik ki A kiadóhivatal.
A pártvezetőség felhívja az összes szakszervezeti tagokat, hogy — kávéházak helyett — a Szociálisra Klubb helyiségeit hétköznapokon is minél nagyobb számban látogassák, mert csak igy lehetséges — az aktuális kérdések állandó megvitatásává. \'-- a proietáriátus egységes szellemét meg őrizni.
Szállodások, vendéglősök és kávésok
szakszervezete hétfőn délután 4 órakor a „Vaskapuban" gyűlést tart. Az elnökség.
Kereskedelmi alkalmazottak folyó hó 27-én délután félő órakor felolvasást tartanak.
Borbélymesterek és fodrászok figyelmébe. Felhivjuk az összes borbély mestereket és fodrásznőket, hogy f. hó 28-án, hétfőn\' este fél 8 órakor rondkivül fontos ügyben az Ipartestület helyiségében okvetlen jelenjenek meg. Az elnökség.
Felhívás Felhivatnak a nagykanizsai cipész és csizmadia iparosok szakosztályának tagjai, akik a kiutalt tehén bőr és .zsíros tehénbőrre igényt tartanak, legkésőbb hétfőn azaz f. hó 28-án este 6 óráig az Ipartestületben jelentkezzen. A vezetőség.
A férfi- és nőiszabók szakszervezete fontos ügyben, folyó hó 27-én, vasárnap d. e. 10" órakor tartandó tárgyalásra * az Ipartestület helyiségébe tagjait meghivja. Az elnökség.
A szállodai, éttermi és kávéházi munkások helyi csoportja e hó 29-én kedden este
9 órakor a Munkásotthonban fontos ügyben rendkívül fontos ülést tart. Tárgy: Május elseje megünneplése. Az elnökség.
A nők szabadszervezete felhívja mindazon elvtársnőket és elvtársakat, akik jól tudnak táncolni és a május elsejei szabadszin-padi szereplésre vállalkoznak, jelentkezzenek hétfőn délután 4 órakor a szabadszervezet vezetőségénél (Casinó I. emelet.)
A tanítók szabadszervezete ma délelőtt
10 óraker a polgári iskola rajztermében gyűlést tart. Előadó: Aczél" Géza. Mindenki ott legyen!
A Magánalkalmazottak Szövetkezete felkéri a felügyelő bizottság tagjait, hogy ma d. e. 10 órakor a Munkapáholy helyiségében pontosan jelenjenek meg.
A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadláryák is tartsák meg ünnepüknek május elsejét,\' ugy kéküljön mindenki május elsejének megünneplésére, ugy a városi mint a közsógbeliek, valamint a kórházakban levó rokkant elvtársak. Hadiözvegyek és hadlárvák is köteletek a >aöve{«ég jélző táblái alatt tömörülni, illetve kivonu\'ni. Program: * párttitkárság utasítása szerint. ,
Nyílt-tér.
ZALA-NEPAKARAT
1919. április 27
Artealtéa
Tiszteiénél értesítem a n. é. kii kogy boldogult férjem üzletéi solátn •am, Schweitzer László vezetés JOvőben la lenn fogom tartan Igen kérem nagyon tisztelt Uzlelfe\' n. t. közönség további szíves Iái
Igyekezni fogunkNjnlndenka közönség Igényét — urfkmlnt ej ml Is — a legnagy<ibbW>nlolpággal és figyelemmel kielégíteni. \'
Nagykanizsa, 1919. áprllfcrfló 26.
Özv. Schweitzer Józseln
Tisztelettel értesítem a n é. közönt hogy lakásomat Zrínyi Mlklós-u, 26. alól Zrínyi Mikiós-u. szám alá, f épület. Il-lk udvarba hímeztem ál. ben maszlrozást Is elfogadok.
Kérem továbbra Is szíves párlfoj s vagyok \\
teljes II: (lelettel noldn*.
6u9/I9I9. 1281
Hirdetmény.
A hadügyi népbiztosáig elrendelte a magánosoknál levő katonai ruházati és felszerelési cikkek lefoglalását és Igénybevételét.
A vörös hadseregnek legsürgősebben szüksége van minden használható katonai ruházatra és felszerelésre. Ennek a szükségletnek a ledezésére a hadiigyl népbiztosság korlátlan számban Igénye veszi az országban található alább (elsorolt cikkekel: katonái sapkák, zubbonyok, nadrágok, köpenyek, katonai lábbelik (bakancsok és katonai csizmák) katonai cálokro készült fehérnemű cikkek s végül mutdazon felszerelési cikkek, melyeket hadfelsjerelésl célokra készítettek (hálzsákok, deréjszljak.)
Az Igénybevétel alól nttnlesek :
A lényleges katonai szflgálatoi lellesltő egyének, a Vörös karhalafnak, a munkás gardák taglalnak salát ruházatukra és felszerelésükre szolgáló cikke . Hasanlóképpen < magántulajdonban maradh Inak a leszerelt\' katonák birtokában levő II katonai cikkek, ha az Illetőknek ezenklvl csak egy civil-ruhájuk van.
, Ipari- és földmunkád k, alkalmazottak és köztisztviselők a beazc gállalotl teljesen használható ruhacikkekért ártérltést kapnak.
A katonai sapkáért ¡0 korona, zubbonyért és nadrágért 50 k róna, köpenyért 90 korona bákkahcsért 50 korona, csizmáért 80 korona, ingért 12 ko ona, lábravalóéri 9 korona kártérítési. Vls It ruházatén éa felszerelési cikkekéri a n egfelelő részértékel utallák ki. Minden i ás nem emlilelt foglalkozású egyéntől gy llötl ruházati és felszerelési cikkekért ká térítési egyelőre nem fizetnek. Ezek csak, átvételi ellsmer-. vényt kapnak, a mennyiség és minőség szerint Az ellsmervények szerint klláró kártérítés kifizetése később szabályoztalik.
Felhívjuk mindazokat, akik a rendelet értelmében a birtokukban levő katonai ruhá-zall és felszerelési cikkeket beszolgáltatni tartoznak, hogy ezen cikkeket f. hó 28., 29■ és 30-én a Zrínyi Miklós-utcai elemi iskola tornatermében d. e. 9— 12-ig és d. u. 3—6 óráig az átvevő bizottságnak annál ls Inkább szolgáltassák be, meri ellenkező esetben a forradalmi törvényszék elé állíttatnak.
Nagykanizsa, 1919. évi április hó 23.
Direktórium.
Betüszedőtanonc
felisiellk a Zala-nyomdában!
PÁLYÁZAT.
A nagykanizsai Munkásollhonokjílzotl-aága ezennel pályázatot hirdet a liejpltendő
Pályázhat minden szervezell mu mint a Jelenlegi\' gondnokok és/ Is pályázhatnak. »
Aiánlalok zárt borítékba» fenll címre küldendők; amelyben a pály*> családi állapota is közlendői — JajJdalom: lakás, fülés, világítás, líjwéb (eljlíelck megállapodás szerint. A ~
APRÚ HIRDETÉSEI
Gazdaasszonynak menne magánosStő^
magányos úrhoz vidékre is elmegy. a kiadóhivatalban. ^ ■ 12
Magánórákat számtan, mérta^ffizika és gyorsírásból elvállal szajp
Cim a kiadóhivatalban.
URANIA
Roiaonyt-a. 4. T.ll Szombat, vasárnap. Április 26. *a 27.
Henny Portén felléptó#«l!
¡¡3 Az élet ss álarcosbálja
társadalmi dráma 4 felvonásban.
I*. oztárnyitás hctkóinapokon d • 10 I2-lg, d U.Ö tél, vasár, ós ünnepnapokon d. • 10—12, d. u. 1 és (¿1 órától.
Előadás kezdfite fél 8 órakor!
Értesítem a t. közönséget, ha£y számos évi budapesti müködés#n után Nagykanizsán
nyitottam. - KIszitck HuJrés leányka-ruhákat. felöltőit és tjfiiden e szakmába vágó munkát a legjobb és leg-izlésesebb liivitelbfc»r- Tisztelettel
STRASSER MÚR. szabd
\\/l I Á f w n«gV>"o»gósxlfh»i
VI LAU Sun»nimm. mfn.u.
Ma vasárnap két »l/idAa
XXX. aranysoroxat
JókaJ Mór örökbecsű regénye. 4 felvonás.
Előadás kezdsls 6 És 8 órakor!
sokszorosító] készülék a) legjobb. Könnyen kezelhető, j i Egyesületeknek, kereskedőknek | i Irodáknak legjobban ajánlható, jj j Kapható FISCHEL FÜLÖP FIAI 1
( papiráruházában Nagykanizsán 3 •«•«MiMtswsiuinisaiswMUMaMiMK
O
A KOKA RBGGILI
ÓRÁKBAN JELENIK
MEG, KHBBETI TELE-
FUN fiü TÁVIRAT
JEIKNTÉ8EKKEL
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Nagykanizsán kora reggel házhoz hordva, vidékre póstán küldve: ::
Egy hóra 7-50 korona Negyed évre 31-50 Fél . 4».— Egész . 90\'— . "
Halló! Halló!
Kinek vtin Ijtasziiált
hanglemeze?
Régi vagy törött JianBlemezekef, mig az anyaghiány /art, legmagasabb áron veszünk fagy cserélünk
WÁÍG
R
az ornágiatl. atudHart olsOrondo magyar hang»««r>y haBéiamp nagy áruháza Budapoal, Jóu.t-Körut I» Nok: IX, R*d.y-utca la aui.logtpM 1.00 Koreaiig. - ArlwIM I.»..!
XI-VI- évfolyam.
Nagykanizsa, 1918. Április 29. Kedd.
98. utm.
ZALA-NÉPAKARAT
•zarfcssxtöség és kiadóhivatal i Wagykanlxaa. Sugár-ut 4. uám •xarftasztdaogi oa kiadóhivatalt Mlalontiam 78. t Nyomdal 117.
A SZOCIÁLISTA párt hivatalos lapja
UOflxatésI árak i Kgéu évra .... 80*—
rél évr*...... .48*-—
Hagyod évra . . . ai-50 Egy hónapra
7-SO korona
Kommunista-állam helyzete a kapitalista államok között.
Ne arról beszéljünk, hoyyan lesz, mini lesz, ha tőkésterinclésl rendel mindenUII fel-váltja a kommunista lermeléslrend. A berendezkedés alapelvei ugyls le vannak fektetve, ezl elvégezte Marx, hogy azután a megvalósítás pillanatában hogy kell élettel megtölteni a holott formál, azt megszabta Oroszországban Lenin. Nem dogma szerint, hanem a gyakorlati helyzet adta életproblémák megoldásával. Igy történik ez Magyarországon Is, az orosz eredmények felhasználásával ugyan, de lulaldonképen egészen (Snállóan, meglepő u| formák közöli, az eleinek olyan formái között, amelyet száz ér előtt a legnagyobb alkotó zseni sem (adott elképzelni.
Tudományos meggyőződésünk és meg nem ingatható hllilnk szerint el kell következni a termelési rend forradalmi átalakulásának minden ipari és agrár államban, de nyitott szemmel kell látni ezt a valóságot, Hogy ez az átalakulás nem történik meg most mindjárt. Ha nem most, hát később elkövelkezlk a hadiállapot vége és nemzetközi béke lesz. Hogy ez a béke tulajdon-képen az antant Imperialista tőkéseinek gazdasági rablóhadiaratál vezeti be, lehal valóban még csak fegyverszünetnek sem tekinthető, ezt most kapcsoljuk kl.
A valóság az, hogy Európában vannak kommunista államok: Oroszország, Magyarország, Bajorország, a közeljövőben Németország Német-Ausztriával egyiilt; és ott vannak a többi nem kommunista államok. Hogy meddig lesz ez a helyzet, azt nem tudja megmondani senki. Ott ahol a polgári osztály erős és szervezett, ott ahoj a munkásosztálynak egy tömege relatív, jólétben él, ahol a munkásosztálynak leg-lobban kereső része politikai vezéreivel együtt elpolgáriasodolt, olt ahol a világháború nem döntötte fel az ország alapjait: olt a kapitalista termelés lelörése nehezebb. Így van ez egyelőre a semleges államokban. Viszont annak ellenére, hogy például Dánia semleges volt, a legközelebbi Jövőben megtörténhetik olt a kapitalista lermeléslrend bukása, ha eladta nem áruért, hanem akár aranyén Is minden élelmiszerét és nyersanyagát a háborúban levő államoknak. A tőkést a profit vakká tette és bekövetkezhetett olyan állapot, hogy Dániában a paraszt és a polgár felgazdagodotl, de éhezik, a városi prolelár, nyersanyag híján nem kap munkát, tehát forradalmosltva van épen ugy, mint a föld szegényel. Ha Ilyen az állapot, akkor annak ellenére, hogy Dánia nem veit részt a háborúban, a proíelárfor-radalom és vele a tőkéslermeléslrend bukása a legrövidebb Idő alatt bekövetkezik. Azt nem kell fejtegetni, hogy a győzelmes antant államokban milyen a helyzet, mert hiszen köztudomású, hogy az erősen megszervezett bnrzsoázlának milyen hallatlan erőfeszítésébe került, hogy Ideig-óráig védje a hatalmát.
Szóval egy darabig Imperialista, vagy mondjuk demokrata burzsoá államok közölt élünk. Az a kérdés: veszedelmet jelenthet-c az ilyen állapot a magyar, orosz, német proleláríorradalom eredményeit Illetően ? Megokolt-e a francia és az angol Imperialistáknak az a reménysége, hogy a ml pl rendünk felbomlik?
Ez a reménység csak jámbor óhajtás
marad, mert visszacsinálni, amit törvényszerű szükségességgel, mondjuk kényszerűséggel megtörténi, nem lehet, még pedig a következő okok miau :
1. Kétségtelen, hogy fegyverrel, háborúval nem lehet letörni három országban a proletárulalmat, mert a bolsevizmus gondolata már befészkelte magát minden állam nincstelen proletáriának a lelkébe. Milliós hadseregeket ellenünk toborozni nem lehel, nem Is mernek, mert a milliós hadsereg nem ml ellenünk fordítja fegyveréi, hanem a tőkés burzsoa-uraiom ellen, amelyik fclfegyverezle.
2. Gazdasági háborút lehel szervezni ellenünk, de teljesen kilátástalanul. Mert ennek a három országnak a népét kiéheztetni nem lehel. Kenyerünk mindig és feltétlenül lesz, mert a kommunista szövetség óriási területe még a legrosszabb termés esetén is tud adni, ha ncin Is bőségesen, m ndenklnek kenyerei Ipari cikkekben ál-meneiilcg szenvedhetünk hiányt, de csak addig, arnig az ipari termelés beszervezése meg nem történik. Ezen a téren a nélkülözés nem ulság számunkra. Elvonhatják tőlünk a szenet, a legsziikségesebli nyersanyagokat, de ezt csak ideig-óráig lehel, mert ellenkezik az ő tőkéstermelésl rendlük alapelvével. < ... -. -
i. A tőke nem háborút, hanem hasznot
akar és a haszon élvezetének a nyugalmát. Szüksége van ránk, hogy elhelyezhesse ipari termékell, gépelt, hogy eladhass« szenét. Ha ezt nem teszi, nemcsak hogy a hasznát nem tudja biztosítani magának, de veszedelembe dönti a tőkésuralmat Is, inert kénytelenek lecsökkenteni a termelést, elkövetkezik a munkanélküliség, a proletárnyomor fokozása és kész a prolelárforrn • dalom.
Gazdasági háború helyeit tehát kell, hogy a nem kommunista államok rendes áru-csereforgalomba lépjenek velünk még akkor Is, ha régi követeléselkel nem Is-memők el.
5 A kapitalista állam és a kommunista állam tehát meglehelnek egymás mellett, mint üzletfelek, már azért Is, inert a kommunista állam mint adós, ma aránytalanul gazdagabb, erősebb, mint volt. Kézenfekvő, hogy a proleláríorradalom előtti Magyarországnak a külfölddel szemben ugyanannyi adóssága volt, mint a mostani Magyarországnak. Vagyona most több van, imrt a hadikö.\'csön milliárdok túlnyomó része nem terheli, a nagy vagyonok, föld, ház, ékszer, termelési eszközök mind a birtokában vannak és ajnl a legfontosabb: megtudja szervezni a termelést, munkába luuila áliitani a proletárdiktatúra az embereket. Ez a .legnagyobb garancia.
Az erjedő Európa,
200.000 svájci uiuukáN a tanácsrendszerért. — 01a«zort*xAg fenntartja a mozgósítást. — A burzsoázia utolsó erőlködj« Páriaban.
Genf, április 28. Ma folyt le a svájci | szindikalista munkások szövetségének kong-resszuso, amelyen 200.000 szervezett munkás képviseltette magát. A kongresszus mindenekelőtt felszólította a svájci kormányt, hogy azonnal vegye fel a gazdasági összeköttetést az orosz szovjet köztársasággal és azonnal hivja meg az orosz kormány meghatalmazottját. A szövetségi kongresszus egyszersmind megállapította, hogy a sztrájk meghiúsulásának legfőbb oka a paraszt osztály konzervatív magatartááa volt. Ezért elhatározták, hogy a propagandát erélyesen kiterjesztik a falvakra is és minden eszközzel azon lesznek, hogy a paraszt osztályt megnyerjék a paraszttanácsok tervének. A propaganda már folyamatban van és kétségtelen eredményre fog vezetni.
Ma dől el a népszövetség: sorsa.
Párls, április 28. (Szikratávirat.) A békeértekezlet ma délutáni teljes ülésén fog eldőlni, vájjon a népszövetség tervezetét elfogadják-e. A tervezet módosított alakjához 13 kormány adta hozzájárulásét a bizottsági tárgyalások alkalmával.
E tervezet első szakasza megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett a volt ellenséges országok a népszövetségbe beléphetnek. A 2—5 szakaszokra terjedő rész a népszövetség törvényhozó testületének összeállítását ós működését irja le. Az a nagygyűlés, amely 150 tagból fog állaniv a népszövetségnek tulajdonképpen legfőbb szerve mely a kabinet szerepét fogja játszani a törvényhozó testület mellett. A 8—15. szakaszok a béke biztosítékait sorolják iel Ezek közé tartojik a fegyverkezés korlátozása. A tQ—-\'¿4-ig terjedő szakaszok szerint minden nemzetközi szerződésnek nyilvánosnak kell lennie ós az összes \'érvénybén levő nerri-
zetközi szzrződéseket a népszövetségnek bs ksll jelenteni Wilson azt hiszi, hogy az amerikai tanácsosok el fogják fogadni a tervezetet,
Keletgallclábau szovjetek alakultak.
Moszkva, április 28. (Szikratávirat) Keletgaliciában ukrán szovjetek alakultak. Közelebbi részletek hiányzanak.
Olaszország; nem szerel le.
Lugano, április 28. A kormány elha^-rozta, hogy az egész hadsereg általános mozgósítását fenntartja mindaddig, amig a Fiume kérdés elintézést nem nyer.
Ujabb jelentés a hajdúszoboszlói harcokról.
Budapest, április 28. A Vörös Újság irja: Az e hónap 25-ről 26-ra virradó éjjel a románok újból megkezdték a támadást Hajdúszoboszló ellen. A város birtokáért véres utca! harcok folytak. Részünkről a Biharigárda vörös ezrede v«#te Hajdúszoboszlót. A Bihari-gárda azonban tévesen értelmezett parancs folytán állásából visszavonult, mire a románok bevonultak oz üresen hagywtt állásokba ós a negyven,ügyeseket oldalba támadták, akik heves, és túlerőben levő támadás elől kénytelenek voltak visszavonulni. Ezután csapataink -újból rendbé siedelődz-A kodtek és rögtön támadást intéztek a városban levő románok ellen. Órákig tartó véres utcai harc kezdődött, amelybe a román tüzérség is beavatkozott. A 44-esek hősies erő-feszitéssel védekeztek, de az ujabban érkezett segltŐ-csapatokkal megerősödött románok elől a délutáni órákban kénytelenek voltak visszavonulni.
¿ALA-NÉPAKARAT
1919. április 29.
A proletárváros tervezete.
A burzsoázia egyik legjellegzetesebb politikai produktuma, a régi kommunális osztályszervezet romokban hever. A hivatalnok magisztrátusok, törvényhatósági közgyűlések, polgármesteri és tanácsnoki állások az ország ■ünden városában megszűntek és helyüket uj prolctárszcrvezeteknék kell clíoglalniok. *Nem lehet egyetlen becsülctcs dolgozó ember ebben az országban, aki könnyet ejtene a kizsákmányolók e szigorúan osztályér.dekü intézményeinek elmúlása felett. A városházák nem lesznek többé a kapitalista romlottság a korrupció és a panama rablófószkei; ahonnan száműzve van a munkásság, az igazi városaikutó és város fenntartó elemek közérdeke, Az uj városházának a népjólét, a kultura és a haladás központjának és a tiszta proletár-szollem fórumának kell immár lennie.
A régi .városi szervezetet felülről csinálták. A belügyminiszter volt az égész ország városainak legfőbb ellenőre és a speciális helyi viszonyokra való tekintet nélkül sommásan intézte el a városok ügyeit. Az osz-tályparlamcnt a maga képére alkotta meg a városokról szóló törvényt, amely gondosán kirekesztette az alsóbb rétegeket a városi törvényhozásból. A forradalom alulról épült. Következetesen hü maradt a proletártömegek akaratához. Az egyes városi kerületek megválasztják a maguk munkás és katonatanácsait, ezekből tevődik össze, illetve ezekből választják ki a város központi tanácsát s ez viszont intézőbizottságot- választ a maga kebeléből a város - központi ügyvitelére. Az egyes kerületi munkás és katonatanácsok speciálisan a kerület ügyeinek vezetésére külön intézőbizottságot választanak, Egyrészről igy épül ki alulról fokozatosan a városi organizáció, másrészt a kerületeknek, mint kisebb közületeknek érdekei igy nyernek intenzív gondozást. Egyrészt igy marad \'a tanácsrendszer eleven és igazságos kontak>. tusban a dolgozó tömegekkel, amelyek egyébként is bármikor visszahívhatják kiküldöttjeiket, másrészt a proletárokból álló kerületi intézőbizottságok nuíküdcsc révén az egyénre, "minden proletár jóléti és kulturális igényére is kiterjed a figyelme.
Az alakuló proletárvárosnak töméntelen elvégezni valója \' lesz a városi élet minden terén. Valóban felesleges képet festeni arról, hogy különösen vidéki városainkban az ügy-.ncvozot^.pojg.ári civilizáció milyen barbár színvonalon iáliott. Rengeteg munka, utánpótlás vár az uj proletárvezetőkre. Kórházakat, ellátást és élelmezést, iskolákat, rendes vizve-zetéket, csatornázást, utburkolást, lakást, ipart, szociálpolitikát, virágzó városi politikát kell teremteni a proletár számára. Ennek a nehéz, de felemelő szép munkának keresztülviteléhez az uj városi organizáció kitűnő együttműködésére van. .S&Üksig,. JtiQgyan épüljön . kj.jes az együttműködés ? Erre adnak választ a következő sorok.: *
.....A nagy reform a leljes városi önkör
mányzati szabadság alapján áll. A városnak kétféle jövedelmi forrása van: 1. az állam részéről átengedett, közvagyon és jövedelem. 2. az egyenlőség elve alapján a város lakosaitól a pénzügyi népbiztosság meghallgatása után a Forradalmi Kormányzótanács hozzájárulásával szedett járulekok.\\A közigazgatás kerületi szervei : a kerületi \\ tanácsok és a kerületi busz tagu intézőbizottságok. A \'központi igazgatás, szervei\'. a központi tanács, a központi nyolcvan tagu (vidéken a lélekszám arányához képest kisebb számú) intéző-bizottság, mely a tanácskongrcsszuson is képviseli a város érdekeit, végül az intézőbizottságnak saját kebeléből választott öt tagu olnöksége.
A kerületi tanácsok határoznak a kerület igazgatásának általános elvoire nézve.
_____A ^erulotivbuáz tagu intézőbizottságok
proletártagjai vezetik a kerületi közigazgatást. Végrehajtják a központi szervek és a kerületi tanácsok határozatait. Minecn intézőbizottság tiz ügycsoportot állit fel és pedig pénzügyi, lakásügyi, épitési, gazdaságig népjóléti, népességi és katonai, közelíátási, közművelődési, közegészségügyi és bíráskodási ügycsoportot amelyeket két-két intézőbiz.Qttsági tag vezet.
A központi tanács á \'város eletének
egyetemes irányító és ellonőrző «zerve. Megállapítja a városi igazgatásnak általános irányelveit es utasítja a nyolcvan tagu központi intézőbizottságot a lakosságot érintő általános határozatok alkotására. Ellenőrzést gyakorol ugy a központi intézőbizottság, mint a kerületi tanácsok és intézőbizottság felett és jogában áll azok határozatait megváltoztatni.
A régi magisztrátust pótló központi nyolcvan tagu intézőbizottság, amely a tisztviselők kizárásával csakis proletárokból áll, vezeti a város egész közigazgatását, végrehajtja a központi, tanács határozatait és annak előterjesztéseket te$z, megállapítja , a költségvetést, a központi elnökség által eléje terjesztett javaslatok alapján a lakasokat érintő általános határozatokat\' megállapítja\' e\'á a kerületi intézőbizottságok ilyen határozatait jóváhagyja. Ezt megelőzően köteles szándékát az illetékes népbiztosisággal közölni, hogy ennek módjában legyen országos érdekből a tervezett határozatot ■ megvizsgálni^. Kikülgöttjei utján ellenőrzést gyakorol a kerületek felett. ■<■
A központi elnökséget a központi intézőbizottság által választott öt elnökségi tag alkotja, akik egyetemlegesen felelősek. Az elnökség végrehajtója a központi intézőbizottság határozatainak ós az intézőbizottság hatáskörébe tartozó ügyekben előterjesztéseket tesz Az egész városi igazgatás tényleges. vezetője és mint ilyen, sürgős esetben más szervek hatáskörébe tartozó intézkedéseket ideiglenesen saját felelőssége mellett megtehet. Az összes hivatalokkal és üzemekkel, a .vezető latján rendelkezik; Az >cddigi • Ki-ügyosztály helyett 11 ügycsoportot létesít, összevonván a pénzügyiosztályt a közgazdaságival, a városépítészetit az . ut és csatornaépítési, világítási és közlekedésivel, valamint a közjótékonyságit a szociálpolitikaival. ,
A kerületi tanácsok és az intézőbizottságok között egyrészről s a központi tanács és intézőbizottság között másrészről felmeiülő hatásköri összeütközések kérdéséban ítélő tanács dönt. Ha a város valamelyik népbiztosság rendeletét sérelmesnek találná, a központi elnökség utján előterjesztéssel élhet a tanácskongresszus; áltak. alakítandó országos igazgatási itélőtanácshoz, amely 8 napon belől .végérvényesen dönt..
Ez n legnagyobb magyar város vezetésének reformtervezete. E szerint kell megszervezniük a vidéki városoknak a maguk autonom adminisztrációját. A főelv: semmi
bürokrácih és minél több és.....mélyrehatóbb-
közjóért történő intézkedés.
Az elmondottak a proletáros adminisztrációjának csak a vázát adják. Bizonyos, hogy ez a váz nem fog élettelennek bizo nyúlni, mert proletársziv él benne s a gyakorlatban hússá és vérré kell válnia, hogy olyan olyan életfunkció kifejtésére képesítse, a projc.tárváros-knrmányzatot, amelyek har-mónikusan szolgál iák a szociálista Világfelfogás haladását és a városi proletáriátUs kultúrájának kiépitését. Ezt a városi szervezetet nem vezetik többé hivatalnokok, hanem a proletártestvérek minden gondját, baját, igényét és vágyát ismerő és érző proletárok, A magyar város nem lesz többé a bürokrácia fellegvára. Az uj városi organizáció az átkos bürokrácia felett meghúzta n lélekharangot s a kommunális élét jövő horizontján két vezércsillag ragyog: a proletárenergia és a prolctárlélek. Az uj városok, amelyek most kezdenek kiépülni az országban szana.. szét, az emberi-testvériség empóriumai lesznek.
Róbert Oszkár.
— Hivatalos frontjelentés. Budapest. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti: E hó 27-én a szerbek Makót és Nagylakot megszállták. A románok Orosháza, Szarvas, Gyoma irányábah\' előnyomultak. Kabát, Balmazújvárost, Hajdü-Nánást ós Nyíregyházát megszállták. A csapi Tisza-hidat felrobbantották. Utóvédcsapataink 27-én csak lovas-járőrökkel jutottak érintkezésbe. A cseheknek 26-ikán Bánrévétől északra végrehajtott részleges támadását csapataink visszavetették. A. többi harctérről, nincs, lényegesebb jelenteni való. __.-<<
Parancs.
Csapatszállllásokról, csapateltolások, ról szóló híreknek lapokban, levélbea távlrdán, tefelonon közlése lllós. A parancs ellen vétók forradalmi törvényszék elé állíttatnak.
HIRÉK
AprlIlK
29
Kodd
N * P > A H
A nap kél 4 óra 49 • perc-, kor, nyugszik 7 óra 6 pereckor.
A hold kél éjjel 4 óra\'1 perckor, nyugszik délután G óra 31 perckor.
Áttörtük a gátat.
Láttatok már vásári viaszBábut, amelynek ábrázatára ráfagyott a köhögés, fintora 3 Valahogy olyan lett a burzsoá tőkések ábrázata, niikor azt hitték egy percig, vagy cgy napig, hogy kiderül még egyszer az égből\', felettük, hogy felvirrad mégegyszer az ,ü napjuk, hogy visszalőhet csinálni mindent ami törtónt. Azt képzelték, hogy mégegyszer rátaposhatnak a proletárszegénység nyakára, ugy hitték, hogy, mert a tőkés cselédek egyik másik helyén a román imperialista csapatok közeledtére , árulók lettek, aljas ostobaságukban feláldozták az általuk meg nem érdemelt szabad életet a - rtgi • rabsaolgasagért és buta kéjjel taípnyalói lettek á külturátlan, rabszolgatartó imperializmusnak, azt képzelték, hogy a hatalmas proletárforradalomnak, ennok a legnagyobb világégésnek most mái vége. Mi tudtuk, hogy a proletárszegénység diadalutján még csak az elején vagyunk. Írországtól Indiáig mindenütt, ahol tőkés rabszolgatartás és proletárnyomor van, feltámadtak a népek. Egyptom leigázott népe tördeli bilincseit, Törökország bekapcsolódott a proletárforradalomba, az ir szovjet dacol Anglia hatalmával és India mohamedán pro-letárai szövetséget kötöttek a hindu páriákkal Nem értékeljük tul ezeknek az eseményeknek a jelontősógót. Nagyon jól tudjuk, hogy a megmozdulástól hosszú ut vezet a győzelemig és hógy á tömegek tudatlansága még mindig nagy segítséget jelent az uralmon levő nagytőkének, de az a körülmény, hogy az általuk ellenőrzött táviróhuzalokon megkerülve mégis eljutnak hozzánk » népek • forradalmának hírei, már megcáfolja Foch tábornoknak azt a büszke kijelentését, hogy a bolsevizmus legyőzött országok betegsége. Legyőzött országok fogalma csak a tőkés imperialisták gondolatvilágában van meg. A bolsevizmus pedig a leigázott proletárszegénység öntudatra ébredett életrevaló feltámadását, díádalmas harcát jelenti a dolgozo nép- kizárólagos uralmáért. A dolgozó munkái, proletár bolsevizmusa egyforma gyorsasággal terjed minden országban. ..Ott ahol- a tőkés uralmat a háború nem gysngitette meg, ott ahol a hadikárpótlásnak nevezett\' rablásnak reménysége a burzsoá szociálistákat is vakká teszi, ott gyilokkal és börtönnel akarják elfojtani a bolsevizmus lángjait, de ezt a megváltó gondolatot hiába feszitik keresztre, hiába árulnak el a judások, hiába tagadjál* meg a kétkedő, támadók-, harmadnap múlva feltámad sírjából és felszabadít«^ igazságával halhatatlan tényével bevilágítja a mindenséget
— Sopron húszezer méter szövetet importál Ausztriából. Sopronból írják: A soproni direktórium külkereskedelmi osztálya svájci . ós németországi cégekkel megállapodást kötött, hogy bor, sör és burgonya ellenében textil! ós iparicikket szállítanak Soproni cégeknek. Többek, közt ..sikerüli. Sopronnak 200 waggon burgonya fejében, amelyből az első 50 waggont a napokban szállítják le Bécsújhelyben a következő árukat lekötni: 20.000\' m. különféle ruhaszövet, 5500 pár cipő 3900 kg. talpbőr, 10.000 kg. ekevas, 20W\\ drb. uj Jutazsák, 15 waggon prirha kősó, | waggon marhasó, I0Q0 drb. eke stb. $pron-nak ez a példája. kall, hogy buzditólag bas-soiuNagykanizsára. Sopron proletariátusának
1019. Április 20.
ZALA-NÉPAKARAT
már nem okoz Jgondot a ruha, cipő, só és egyéb legfontosabb közszükségleti cikkek .beszerzése. Nagykanizsa előnyös \'\'és kedvező fekvése kell, hogy az arra hivatott tényezőket Sopron példájának követésére serkentse.
— A Prplcs telep körül. A városi tanács tegnap este 8 órakor ülést tartott, amelyen Nagykanizsa faellátását tárgyalták A tanács ugy határozott, hogy Pripicset mint idogen állampolgárt telepéért a szocializáló népbiztosság utján kártalanítják, egyben odahatnak, hogy a telepen kitermelt fa, mivel az Nagykanizsa lakosságának . szükségletének mindössze egyhármadát tedezi, városunk szükségletére fordittassék. A hosszú vita folyamán felvetődött indítványok közül a tanács - elfogadta azt, hogy a mai naptól kezdve Nagv-kanlzsdn a kávéházak csak reggel 6 órától 9 óráig és este ü órától kilenc óráig legyenek nyitva.
— A Cseh imperializmus és a inagyar vasutak. A cseh imperiálizmus mohóságát és éhségét jellemzi az az átirat, niely a napokban április 5-iki kelettel érkezett Berlinből a Német Vasutegylot vezetőségétől az összes magyar állami és szocializált magánvasufak igazgatóságaihoz. Az átiratban értesitik a magyar vasutígazgatóságokat, hogy a csehszlovák köztársaság Prága, Pilsen, Olmütz, Brün, Königrätz, Pressburg (Bratislava) és Kaschau (Kosica) városokban önálló csehszlovák államvasuti igazgatóságokat állított fel. A cseh-szlovák államvasutak szállítási bevételeit ezek az igazgatóságok fogják a jövSben leszámolni. Az idegen vasutakra eső szállítási részesedést pedig a prágai csehszlovák vasúti minisztérium fogja \'likvidálni. Az átirat keltéből azt lehet következtetni, hogy a csehek niój^ea magyar Tanácsköztársaság megalakulása előtt határozták cl a magyar felvidék vasutainak annexióját.
— A bűnügyek likvidálása. Megírtuk, hogy az -igazságügyi népbiztosság a régi rend bűnügyeinek likvidálását végző tanács megválasztására utasította a nagykanizsai sóvjetet. A tanács két bizottságot választott. Az első bizottság elnökéül Posner Izidor, igazságügyi előadójául Szamuely Ottó, tagjaiul Kclarics Imre, Kohári József, Balázs Ernő és Popp Ernő elvtársakat; a második bizottság elnökéül Göttl Dezső, igazságügyi előadójául Gärtner Antal, tagjaiul Tibolya József, Jan-csec Imre, Fischer Ádám és Csizmadia\'"Lajos elvtársakat.
— A május elsejei rendező bizottság felkéri azon elvtársakat és elvtársnőket, kik szerepelni tudnának a szabadszinpadon, különösen akik már tudnak valámi táncszámot (ós hozzá ruhájuk is van) holnap este 8 órakor a Casinó nagytermében jelenjenek meg, hol előzetes próba lesz. — Május-elsején az összes kávéházak egész nap zárva lesznek. Az éttermek az étkezési idő alatt a közönség rendelkezésére állanak.
. .A vörös őrség, v. rendőrség hivatalos óráit\' ezentúl délelőtt 8 órá\'toTdélüfán 2 óráig tartja. A vörös Őrség délután feléket
néni fogad. ...........
A nők gyűlése. A nagykanizsai szocialista nők mindig agilis és szorgalmas szakszervezete vasárnap délután a városi arénában óriási számú hallgatóság jelenlétében rendkívül lelkesüljhangulatu gyűlést tartottak. Elsőn ok l\\>(iny Lajos olvtárs tnrtott telkes és tartalmas előadást a mult iskolának bűneiről ós a jövő iskola szabad, tényleg tudományos munkájáról. Utánna Szenes Dqzsőné elvtársnő moiujott buzdító. és színes beszédet a nőknek a szocialista államban elfoglalandó helyzetről, majd Sneff József politikai megbízott elvtárs mondott alapos készültségről és nagy tudásról tanúskodó előadást a nőnek és a szocializmusnak egymáshoz való viszonyáról. Elmondotta, hogy egyedül a szocialista társadalom ad meg a nőnek minden lehetőséget arra,-hogy- \'embci&sa*\'®éiió., éJttt.ef élhessen.. Sneff elvtárs viharos tetszéssel fogadott beszéde után Sassné elvtársnő bejelentette, hogy a szakszervezet a jövőben a vasárnapi gyűléseken ismeretterjesz előadásokat fog tartani. A szeryezet ezenkívül a nők részére analfabéta tanfolyamot is tart. A szocialista nők szabadszorVézet\'e felszólítja , az ¡roi-olvasni nemtudó nőket (hlztartásí alkalmazottakat is).
hogy a részükre tervezett tanfolyamra minél nagyobb számmal jelentkezzenek. Tanítási idő este 0—8 óra között hetonkint kétszer teljesen díjtalanul lesz. . Jelentkezés a tanfolyamra a Casinóban este 6—8ig I. cm.
— A májusi házbérfizetések. A közönség tájékpztatására közöljük, hogy május elsejétől a kétezer koronánál alacsonyabb hazbérck husz százalékra leszállított összegben és havonta fizetendők.
— A sütödék május elsején szQnei telnek. A nagykanizsai sütők szaktársulat/ ezúton is értesiti a nagyközönsé^t, hogjya péküzletek május elsején sütési el áím vállalnak ós üzleteiket seqj tartjákVyitvir
-T- Eljegyzések. Kelemen Gyul eljegyezte Polltzer Margitot Nagyka^ilSán, (Minden külön értesítés helyett.) — Gyula és Ramskogler Grete jegye; külön értesítés helyef""
— Felhívás. A polgári orvosok fel nak a vörös hadseregbek való sürgőé belépésre. Jelentkezni lehet alk állomáywvosfő-nőkénél (állami kórház) egl^n^Cs hó 3-ig, Állomás orvosfőnök. ^^^
— A kiadóhivatal hírei. Kérjük a magánórák adását hirdető szaktanárt, Szíveskedjék kiadóhivatalunknál közelebbi elmét megadni.
— A Tornaegylet hírei. A N. T. E
tudatja atletizáló tagjaival, hogy folyó hó 29 én, kedden d. u. 5 órakor a május elsejei sport ünnepre próbát tart a katonaréten. — A vasárnapra hirdetett football mérkőzést a rossz idő miatt f. hó 4-ón «vasárnap tartják meg. A váltott jegyek érvényesek. A május 1-ón tartandó sportühnepségen a Tornaegylet a következő athietikai számokkal szerepel: 100 méteres síkfutás, magasugrás, távolugrás rudugrás, diszkoszvetés sulydobás, szertorna (korlát, nyújtó). Azok az athlcták, akik a versenyben részt venni hajlandók, Szerb Ernő főúti papirkereskedósében • jolontkezzenck. — Nevezési dij nincs.
— Szállítmányozási és fuvarozási vál lalatoknál nem lehet ellenőrző munkástanácsokat alakítani.A köziekedós és forgalom vezetésével megbízott belügyi népbiztosság figyelmezteti mindazokat a szállítmányozó ós fuvarozó vállalatokat, amelyek a Forradalmi Kormányzótanács IX. számú rendelete alap ján ellenőrző munkástanácsokat alakítottak, hogy az e tekintetben megejtett mindennemű változtatások érvénytelenek, mort a IX. rendelet kiegészitóseképen kiadott L1X. számú rendelet az összes szállítmányozó .és árufuvarozó üzemeket központosította, a központosított -szállítmányozó és árufuvarozó üzemek összes teendóit pedig kizáróan az V., Zoltánutca 18. alatt működő központi szerv látja el.
A pénzügyi
megbízott felhívása.
Vigye minden munkás pénzét a bankba.
.....A pénzügyi helyzetről kérdést intéztünk
Forbáth pénzügyi politikai megbízott elvtárshoz, aki a következő felvilágosítást adta:
— A Tanácsköztársaság kénytelen lesz a legrövidebb idén belül a régi pénz lebélyegzését, illetőleg uj pénzre való kicserélését elrendeli, miért is nagyon ajánlatos, hogy minden földmives, proletár, munkás és katona elvtárs 2000 koronán felüli pénzét egy pénzintézetbe helyezze el, hol vagy könyvecskét kap a pénzről, vagy folyószámlája javára fogják "Írni. "Ez senkire hátrá\'nnyai nem járhat, csakis előnnyel.
— A lebélyegzésre feltétlenül szükség van, mert a mi pénzünk értéke a szociális termelési mód mellett rohamosan emelkedni fog ós igy azt nem azonosíthatjuk majd a még bennünket körülvevő kapitalista társadéinak által kiuzsorázott államok pénzévé\'. Ezen államok pénzeik értékével csak egymás" között tudtak lépést tartani, még pedig ugy, hogy azé emelkedett legjobban, amelyik a legjobban tudta szomszédait a proletárok terhére kiuzsorázní, de már a szociálista államok pénzével nem tudnak majd versenyt tartani* mert itt. a termelt értékek a közönségé lesznek és azok ólvozetébendifiden munkás elv-
társ egyformán fog részesülni. Szóval a közönség pénze értékben^emelkední fog.
A pénz kicserélésénél, avagy lebélyegzésénél annak/ akinek a bankban van a pénze, szóval felesleges tőkéjét a termelés céljaira, azaz az állam rendelkezésére bocsájtja, a betett pénz utón kárt szenvedni nem fog, míg az aki otthon féltve ládikájában vagy trezorjában tartotta, fukarul eldugta és nem adta ide a közös termelés céljaira, a régi pénzért nom fog teljes egészében jó Uj pénzt\'kapni. Ezekkel az állam könyörtelen lesz és a nem csekély érték különbségét a két pénz között beváltásnál lefogja vonni. Lehetséges azonban az is, hogy ha kevés papírpénz folyna i, a tanácskormány esetleg arra határozza el magát, hogy a behozandó -2000 koronán felüli összeget egy egyén részére egyáltalá-l<an nem fog lepecsételtetni vagy ujpónzrs kicserélni, hasonlóan ahoz, ahogy Csehországban is tették, hol azonban a behozott pénz felét tekintet nélkül annak nagyságára visszatartották.
— Nem is a milliomosoknak mondjuk ezt, mert azokat nem fogjuk sajnálni, ha az eldugott milliók helyett, csak egész csekély összeget fognak visszakapni, hanem az érdes-kezű munkást és kisembert, ki véres verejtékkel takarította meg kis péfftecskójét és nem fukarságból, hanem tudatlanságból dugja el ós ha ozt hirtelen le nem adja a pénzintézethez, a bevásárlásnál ő is érzékenyen károsodni fog, mert akkor már különbséget nem tehetünk. Ez azonban nem célja az államnak, azonban nekie sem érdekük.
— A bankban ma már sokkal biztosabb helyen van a pónz^Tnint otthon, mtfrt ma már nem kell attól félni, \' hogy a pénz a bankban elvész, mert a bank a proletár államé és az állam mindig fog fizetni tudni proletárjainak, kik támogatják. Emollet pedig igen rövid idő alatt teljesen szabadon rendelkezhetik majd ismét felette és a bank még a fizetésnél, a lebonyolításnál is segítségére lesz, mert az ""átutalásokat és lefizetéseket ingyen fogja saját felelősségére eszközölni. így a pénzforgalom meg lesz könnyítve. Másrészt a mai korlátozás bár ismételve mondjuk, csak igen rövid ideig fog tartani, addig is senkinek sem fog ártani, mert akinek szüksége ynn pénzró, feltétlenül kap nemcsak megélhetéséhez, hanem minden más beszerzésre, termelési költségre, amire szükség van. Hangsúlyozom, hogy a mostani korlátozással is csak a?t akarjuk elérni, hogy senki ok nélkül ne tarthasson otthon nagymennyiségű felesleges pénzt,, annak kárára, kinek termeles céljából arra feltótlen szüksége van ó,s igy a társadalom kárára is, amely pénz nélkül nem képés a mai világban még termelni és a munkanélkülieket munkával ellátni.
Siessen minden proletár elvtárs és vlfiye felesleges pénzét a bankba, mlg nem késő!
Pártügyek.
A Magántisztviselők és Kereskedelmi alkalmazottak vigalmi bizottsága ma, 29-én délután 5 órakor gyűlést tart a volt Casinó földszintjén.
Vas- és fémmunkások ma 29-ón kedden
este fél 7 órakor az Erzaébe,t-téri Munkásotthon nagytermében taggyűlést tartunk. Az ügyek fontosséga miatt, megkívántatik, hogy minden vasas ottlegyen. A vezetőség.
A cipészek és csizmadia munkások és munkásnők csoportja ma 29-ón kedden este 7 órakor rendkívüli taggyűlést tart Kérjük a tagok pontos megjelenését. A vezetőség.
Vezetőségi ölés. A nagykanizsai ín-
munkáscsaport vezetősége ma 29-ón kedden este fél 6 órakor az Erzsébet-téri Munkásotthonban ülést tart. _________________.... ..
Taggyűlés. A nagykanizsai famunká--csoport e hó 30-án, szerdán este fél 6 órakor az Erzsébet-téri Munkásotthonban taggyűlést tart.
A Magántisztviselők nagykanizsai csoportja ma, 29-ón délután 5 órakor a Munkapáholy helyiségében, választmányi ülést tart.
ZALA-NÉPAKARAT
1910. április 2t.
Szabadság a munkásosztálynak
és a földtelen parasztságnak, béklyó a burzsoázia számára.
A ailéi, sajté, «ijTMtlé«, írlltkuéi stb. uibidiigi a TuáoikDiUnuáaku.*)
Ha egyszer nálunk megvan a munkások és parasztok diktatúrája, amelynek célja megfojtani a burzsoáziát, kiütni a burzsoázia kezéből minden fegyvert, amely alkalmazható lenne a burzsoáhatnlom visszaállításának megkísérlésére, akkor érthető, hogy szó sem lehet a burzsoázia számára semminemű széleskörű swbadságról, éppúgy, mint "ahogy nem lehet szé arról, hogy a burzsoázia választói jogot kapjon, valamint arról senf, hogy a tanácshatalomból átmenjünk a burzsoá-köztársasági parlamenthez.
A kommunisták (bolsevikiek) pártja felé minden oldalról süvöltenek a hitvány kifaka-sok, nem egyszer fenyegetések is: „Önök betiltják a lapokat, fogságba vetnek emberé-ket, megtiltják gyűlések tartását, legázolják a sajtó és szólás szabadságát, visszaállítják az \' önkényuralmat, maguk — erőszakpskodók és gyilkosok!" — és más efféle beszédek. Nos, őrről a kérdésről, a Tanácsköztársaságban fennálló .szabadságokról" szükséges a legrészletesebben szótanunk.
Vegyünk mindenekelőtt szemre egy példát. Amikor — még a mult év (1917) márciusában — kitört a forradalom és letartóztatták a cári minisztereket (Stürmert, Proto-popovot és a többieket — szólt-e ez ellen valáki is? Senki. Pedig egyebek közt ezek a letartóztatások csak ugy, mint minden letartóztatás, megsértései voltak a személyes szabadságnak. Ugyan miért hagyta jóvá mindenki eaeket a szabadságsértéseket ? lis miért mondjuk most: .Ugy van, ezt igy is kellett tenni!" Nos, igen egyszerű, hogy miért: azért, mert ezok veszélyes ellenforradalmárok letartóztar tásai voltak. Már pedig a forradalomban inkább, mint valaha, szükséges jól észben tartani fl tizeitegyedik parancsolatot: légy résen! Ha ner\\nézünk minden irányba, ha elengedjük a nép* ollenségeit ós nem akadályozzuk meg előre őket, akkor a forradalomból nem marad egy mákszem sem.
Még egy példa. Ugyanabban az időben, amikor a Stürmereket és Goremikineket letartóztatták, bezárták a fekete bandita sajtót is, •mi világos megsértése volt a sajtószabadságnak Ám helyes volt-e a sajtósrabadság ilyen megsórtóso ? Tcrmeszetes helyes volt. Es egyetlen értelmes ember nem fogja tagadni, hogy igenis igy kellett oijárni. Miért? Megint ugyanaz azért: mert forradalmi időben, amikor nem csak életre, luyiem halálra megy a harc, az ellénsógtől el tfell venni fegyvereit. Már pedig ilyen fegyver a sajtó is.
Még az októberi forradalom előtt bezárták Kievben a fekete banditák társaságát a .Kétfejű sa6t" ós még másokat. Ez az egyesülés szabadságának megsértése volt. Azonban ozt igen helyesen tették, mert a forradalom nem adhat szabadságot egyesülések szervezkedésére h forradalom ellen
Amikor Kornilov Pétervár ellen vonult, egész sora a tábornokoknak sztrájkolt, megtagadta az engedelmességet az ideiglenes kormány rendelkezéseivel szemben. Kijelentették, hogy ők teljesen támogatják Kornilovot. Lehetett-e támogatni a tábornoki sztrájkolok ilyen szabadságát? Tiszta sor: .ezeknek a fekete bandita tábornokoknak ilyen sztrájkjára a legridegebb intézkedésekkel kellett felelni.
Hogyan áll tehát a dolog? Látjuk most, hogy mindenféle szabadság megsértése elkerülhetetlen a forradalom ellenségeivel szemben. Forradalmi időben nem lehetnek szabadságok a nép ós a forradalom ellenségei számára — ez a világos és elmellő2hetetlen következtetés.
Március után ós október előtt se a mensevikiek, se a jobboldali, sz.-r.-ek, se a burzsoázia nem\'kiabáltak arról,hogy márciusban .erőszakos elfoglalás" történt, hogy eltaposták a (fekete bandita) sajtó szabadságát, a (feketít bandita) szólás szabadságát, és igy tovább. Nem kiabáltak erről az\'ért, mert
*) Buchtrin NikolaJ kommuniíU iró .A kom-
qjuniiu* piogrummja* ■ imu müvének VtL fejezd«. A mú «kid«u kouyvMboltban é< ujtáftátutnál kapható
mindezt a hatalmat márciusban elfoglaló burzsoázia tette : a GucsköVők, a Miljukovotf, a Rodzjankok, a Terescsertkók és hű szolgáik a Kerenskik ós Ceretellik.
(Folytatjuk )
Nyilt-tér.
Értesítés !
Érlesllem az elvtársakat, hogy Deák-tér 10 szám alatt, Pollák bórkereskedő házában
dohányárudát nyitottam,
ahol okmánybélyeg, postaértékcikkck, mindenféle pipere és papírárul raktáron tartok. Szíves támogatásukat kérve vagyok
tisztelettel
QrUntiut Pál.
Tisztelettel értesítem a n. é. közötJEgel, hogy lakásomol Zrínyi Mlklós-u. 26£szám alól Zrínyi Mikiós-u. 35. szám aíAMazár-tpüíet. Il-lk udvarba helyeztem ál.§- Egyben maszirozáal Is eltagadok.
Kérem továbbra Is szivea páJlogásukal a vagyok
tisztelettel
MagAnórákat számtan, ín, fizika és gyorsírásból elvállal [tanár.
Cím n kiadóhivatalban. \\ r!8íi
Köszönetnyilvánítás, j
Mindazoknak, akik boldogult /érjem lllelve édesapánk végtisztességéi megjelentek és jól esó részvéttlkwl tnély fájdalmunkat enyhítették, ezMOf fogüd-ják hálás köszönetünket.
Özv. Schweitzs/ Józsefnö
os családja
002/1919.
Tojás forgalom szabályozási
Hirdetmény.
Nagykanizsa vároá közönségónA ellátása érdekében a vidSkről behozo« tojás, elosztását és a feleslegnek Budapew főváros ellátására való felhatzrtálását a követezőkben szabályozzuk 1919. \\ráájus 1-től Wzdődőleg.
Vidékről a vlrds közönsége részére piacü árusítás, végettlbéhozott toflfs csakis a piacon adható el al fbgyasztó wzönségnek.
tárlók, setmiedig keres-vásárolhatók, hanem acot látofató fogyasztó eg napiJízüksógletének
Ibcvásóflók (tojáskeres-pegyüjtött tojás-Csengerí-ut Tojáskereskedelmi Hűtőház dun&n-flal létesített tojás-
Hirdetmény.
Felhívom a magyar meaízállott területekről menekült és NagyWhizsán letelepedett egyéneket, hogy 8 nap alatt hivatalomnál személyazonosságukat igazoló okmátWokkal ¡cikkezzenek.
Nagykapizsa, iíj^S. évi április 28.
Kiss Lajos
i.a.Aik.pitáa j.
Ezen áru sem bevi kedők által meg ni csakis kizárólag a közönség veheti azt fedezésére.
Tojásgyüjtók éi kedók) ¿Ital a vidéki mennyiségek Nagykl 0. szám alatt lev5 .ál Részvénytársaság Budt túli fóbizóm^nyossága gyújtó raktár által a mindenkori legmagasabb napi beszérzési áron vétetnek át az eladóktól készpénzfizetés ellenében, mely tojásgyiijtó raktár kottles a város ellátatlan lakóssága részére szilkséges tojásmennyiséget (hetenkint I50<X> drboV) a Direktórium által a fizetett ■bcsí\'érz\'ési árnál lOV.-kal\'ólcsób\'bán\'megáila. pitott árban* a városi közélelmezési üzemek és általanos fogyasztási szövetkezetnek kiárusítás céljából rendelkezésre bocsájtani.
Ezen rendelkezéseink ellen vétók szigorúan lneKbünretettnok.
Nagykanizsán, luiu. április hó 28-án.
DmEKrÓRtUM-lll. 0. o.
URANIA mezBákáp-palota
Ulimun Hoifloorl-n. i. T.I.ICMI rn
Henny Porten fellépté ál!
Könyvek:: Folyóiratok ;: Zenemüvek
ricnuri j^uiöp í^t« rliilinri »n-.\'*"»"
■ ivwiihb uítuku. (itmui Mimi Irodaszerek, Uzlstlkönyvsk, papírok hingsitrsk, díszműáruk, Játéktárgyak
A KOHA REGGELI
ÓRÁKBANJELENIK MBS, EHEBBTI TBLE* FON ÉS TÁTIKAT
1
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Nágyktnlzsén kora reggel házhoz hordva, : \' vidékre póstán küldve: H
Egy hóra 7 50 korona Negyed évrs JJ-SO . Fél . 45*— Egész . 90-—
XLIM. *w«olyath Nagyhanlz.a, 1819. Aprili. 30. Szerda.
88. (itm.
Zm-HtPtKOMT
«agykanli.., «UQ.r-u« 4. ...ni - , Cg... .... .0— korona
„.rt.....ki.dOM,.uu A SZOCIALISTA l\'AHT HIVATALOS LAPJA • ■ • • «•-«»£¡5
Van még lámpavas!
A francia forradalom népe, amely bátran, habozás nélljül küldte guillotine alá a bűnösöket, összefogózva, a vérpad körül táncolta a farandolet és énekelte a ca irdt. Esek a forradalom igazi fiai voltak, akik szembeneveltek a halállal, kánkánt jártak a nemesi l\'cjek tömegén, kigúnyolták a Monseigneurök halálfélelmét és ha félvilág is rájuk támadt énekelték, csak azért is. ca ira. Menni fog és ha maga az ördög támad rájuk, megdöntik a poklok kapuját, dc menni fog. És nem féllek, nem latolgattak, nem fontoskodtak: ítéllek. A nép, amelyik évszázadokon át nyögte a nemesek jármát, vérpadon akarta látni gyűlölt urait. Páris és Franciaország egy veszett, üvöltő kívánság volt: halál a nemesekre és Guillotine anyó mindennap megkapta lejeit és a nép isteni jókedvvel énekelt a kosár körül: ca ira. Ez a nép n forradalom igazi népe volt és ha folyt is\'ártatlan vér, ezzel előre fizetett meg a kapitalisták,\' a burzsoák elkövetkező uralmáért.
A mi forradalmunk vérteleti- volt. A mi forradalmunk milliók egyszerre harsanó kiáltása;,.a.piszokba, a sárba rugottak nagyszerű lalpraállása volt. Felkelt a földön fekvő óriás, fejével elérte az eget, öklével rácsapott a jogtalanságok templomtornyára; szilánkok repültek, szerteszakadt a biborpalást, porrá törölt az arany királyi trónja, de vér nent folyt, csak az óriás hatalmas árnyékában lapult földre a burzsoázia szűkölő serege. Meglapultak, de itt vannak. Sötétben bujkálnak, undok férgek mótljára , mászkálnak a proletárállam tiszta, iflu testén és rágják, tépik, halálát várják, hogy aztán boldogan lakmározhassanak rajta. Most láthattuk husvjt vasárnapján, mikor riasztó és sötét hivek jöttek keletről, Nagyvárad mellől, ahol a román imperializmus támadott. Ezek a férgek hivták őket siró és könyörgő szóval és mikor a döbbenetes hir jött, mikor a munkás arca gondokba komorult, mikor a proletár ökölbe .szorította > a kezét, akkor ezek aí élősdiek felemelték a fejüket és mosolyogtak. Előbújtak rejtekükből, vígan dörcsölték a kezüket, ragyogóra derült az arcuk és mosolyogtak. . Vigan ültek a htísvéli ebédhez, nevettek, boldogok voltak\'és már kiszemelték azokat, akiket majd felakasztatni fognak. Mert ők megtennék, mert ők lövetnenek, mert ők akasztatnának, százszámra gyilkolnák le a munk^svezéreket és mosolyukban már benne lihegett a bosszú tehetetlen gyilkos dühe.
Hát ezt nem /Mindent, de ezt nem!
Ha ebben az országban vér fog folyni, az burzsoá vér tesz.1 A dolgozók drága vére helyett henyék vére log folyni és ez csak tisztítás lesz a prolctarság számára. Ha meg kell halni, akkor mint tz ősmagyar hit tartotta, magunk elótt küldjük az urakat, hogyha már itt nem szolgállak, szolgáljanak a másvilágon\'
A cHeh mankAMAg a tungyai-olt védelmére Kel.
Prága, április 20. A Stoboda cimü lap Írja-: A magyar vörös hadsereg első ezrede nemzetközi elemekből alakult. Vannak közöttük oroszok, németek, románok, horvátok, olaszok, lengyelek, sót franciák is, akiket a szaloniki fronton fogtak el. Mindezek a pro-lotárok önkéntesen jelentkeztek a magyar Tanácsköztársaság vörös hadseregébe és mégis arra törekszenek, hogy uloszlassák mindenki kételyét afelől; hogy a csehszlovákok is, akik Oroszországban a Szovjet-kormány ellen harcoltak, beléptek szintén a magyar vörös hadseregbe.
Néhány nappal ezelőtt Budepeetre érkezeit mintegy 600 oeeh-eilovák, akiknek nagy része belepett a magyar vörös hid-eeregbe.
\' A munkásság Magyarországon utolsó emberig « magyarországi proletársá^ mellett van és készen áll arra, hogy bármilyen oldalról jövó támadást \'kivédjen. A esoh burzsoázia be akar Magyarországba törni,, vegye azonban tudomásul, hogy elsősorban a cseh pro letáriátus ellenállására bukkannuk, akik fegyverrel kezükben szegülnek ellene a cseh burzsoáziának. Csak a o»«h prolelértég holttesten «t törhet be e ot.h hadsereg Magyarországba, hogy e migyir proletárokat leigiáz\'a.
A hadikölcsö (kötvények
nem vesztik értéküket.
Budapest, április 29. A pénzügy népbiztosság közli: A pénzügyi népbiztossághoz napról-napra érkeznek levelek, megkeresések
Megvan a magyar ca ira ist Éj ha halni kell, akkor vörösbe borul előbb ez az ország és az urak akasztóiéi körül
mi is elénekeljük:
De van még lampavas ! Dc van még lámpavas! Szabadon jár még annyi guz, l)c van még lámpavas 1 . . .
Budapest, április 29. Az államvasuti zd-kalmazottaknuk, akikről a mindenkori kormányok mindig a legmelegebb elismerés hangján nyilatkoztak, u tizetésük még mindig oly alacsony, ami nem alt arányban as általuk tett teljesítménnyel. A Vörös Djság munkatársa megkcidezlo Landler Jenő belügyi népbiztost a vasutasok tlzelésrendezésének -. kérdéséről, aki a következő nyilatkozatot tette:
-.......— Én tényleg elfogul! vagyok a vus..
tasokkal szentben, mert a vasutasokkal valu tó esztendős együttműködésem alatt igen szoros kapcsok fejlődtek ki kőztem és a vasutasok között. Csak kérdezzék mog Kun vagy Böhm hadügyi népbiztos elvtársakat, azok majó megmondják, hogy tz aítiit u vasút*., ük ma produkálnák minden képzeletet felülmúl. I\'íinek folytán minden erőmmel oda fogok törekedni, hogy ne legyen oly munkás kategória, amely több fizetést kapjon, mint a vasutasok. A kormányzótanács fizetésrendezési tervezete szerint az összes kinevezett vasutas alkalmazottak százalékban ki nem fejezhető emelést kapnak. A vasutasok között a munkabeosztás fotytán lesznek -ugyan osztályok, de a különbségek elenyészöek lesznek, mert a váltóőr épp olyan fontos munkát \\é-gez, mint a vaeuit tisztviselők és épp oly kulturigényeik vannak, mint a hivatalnokoknak. A legkisebb váltóőrnek, vagy málházó--riak is, u legbecsületesebb\' létminimum biztosítására legalább évi 12.000 korona fizetést kell kapnia. A tizetésrendezés ügyét a vasutas szövetséggel néhány nap mulve meg fogjuk tárgy.,Ini. Azt hiszem 3 nap múlva tul tul leszünk a tizetésrendezés problémáján, amely minden vasutast teljesen kl fog elá-. giteni.
Az erjedő Európa.
Nagy kommunista gyűlések Bécsben. — FclafiazllésiAban ujabb sztrájkmozgalom töri kl. — Csak a cseh proletárság holttestén keresztül törhet be a cseh hadsereg Magyarországba.
Államok
Genf, április 20. Az Egyesült\' quirináli nagykövete Parisba érkezett; Kijeién-telte azt a várakozasát,..hugy.a„Fiume.kérdé.s ézen a héten \'rendezést nyer és hogy^az amerikai rcndőrcsapatokat azért szállították Olaszországbői Franciaországba, nehogy kihívásnak kelljen venni az ottlétüket.
Budapest, április Breslauból jelentik : A felsősziléziai iparkerületben ujabb sztrájkok törtek ki. A \'Sztrájkkövetelések legnagyobbrészt politikai természetűek. A helyzet nagyon komoly, általános sztiájkkal kell "számolni. . \'•„ „
Bécs, április 20. Tegnap este Bécsben több nugy kommunista gyűlés volt. Az Ottakringen a vasmunkások, a .Munkásotthonban a kommunisták\' tartóttak gyűlést, amelyen \'a forradalmi internacionálé nevében VVört-heimer szónokolt. A Munkásotthonban és még több más népgyűlésen határozati Javaslatot fogadtak cl, amelyben tiltakoztak a kormánynak ama intézkedése ellen, miszerint a szabad ég alatt népgyűlések nem tarthatók.
és kérelmek, amelyekben azt kérdezik, hogy mi lesz u Jiadj\'kölcsönökbe fektetett tőkével.
A pénzügyi népbiztosság ezúton vhossa az érdeketek tudomására, hogy minden kis-tőke, kisvagyon meg fog maradni és azoknak semmi bántódása sem lesz. Már az a\'rendelet is, amelyet a pénzügyi népbiztosság arra nézve adott ki, hogy mindenki, akinek akar külföldi, akár belföldi értékpapír van a birtokában, hozza ol a Tanácsköztársaság \'felügyelete alatt alló pénzintézetbe, azt célozza, hogy megállapítható legyen, mely értékpapírok származnak tényleg megtakarított pénzokből, illetve a munkásság verejtékkel megszerzett munkabéréből, hogy azután módja legyen intézkedni az értékpapírok szelvényeinek kifizetéséről.
Gondoskodnak a vasutasproletárokról.
Felemelik a fizetéseket.
¿ALA-NÉPAKíWW
1919. ífrilte ;io.
Hogyan zavarták szét
az alsófendvai és novai fehér ellenforradalmárokat.
Nagykanizsán mindenki tudja, mindenki beszél róla, hogy ugyanakkor, amikor Budapesten kimondották, hogy veszélyben a forradalom, Zalamegye egyes községeiben — Alsólendván és Nován — az ellenforradalmi elemek ezt régi uralmuk visszaállítására kísérelték meg felhasználni. Az elterjedt, egymásnak sokszor homlokegyenest ellentmondó hirek tisztázásán kivtll főleg az vezérel bennünket akkor, mikor az alsólendvai és novai eseményeket a nyilvánosság «lé visszük, ami a forradalmi kormányzótanácsol hadijelenléseiben : nyíltan ős híven megmondani az igazat, hogy a prole-társág értesülve legyen az ellene elkövelell ¿^merénylet minden egyes részletéről, hogy .«S&gy hasonló esetben ludja a leendőjét, — viszont, hogy tv- burzsoá megtudja, hogy minden reménye hiábavaló : a proletárság nem engedj többé kivenni kezéből a ha-talmatS^
^A „Zalamegye* április 27-ikl számában\'beavatott helyről nyert értesülés alapján a többek közt ezeket Írja :
Ellenforradalmi pucc« AlNÓleudváu.
Húsvét másodnapján a zalaegerszegi 20-lk dandárcsoport parancsnokságához Alsólcndváról ismeretlen egyén azt telefonálta be, hogy „a jugoszláv csapatok a inu-raszerdahelyi hídfőt átlépték, csdpafalrik leg-■agyobb része pedig az ellenséghez csalin kozoll". A dandárparancsnokság cs a zalaegerszegi dlrektóriurp erre azonnal felhívta telefonon az alsólendvai direktóriumot és védőszakasz parancsnokságot, ahonnan egy magát megnevezni nem akaró egyén a következőket jelentette;
. — A direktórium tagjait letartóztatták, az ellenség harci tevékenysége" megindult; tegyenek ami! akarnak, dc ha ott is ei akarják csapni a proletárdiktatúra vezetőit, katonái segítségei küldhetünk.
c közlésből nyilvánvalóvá lelt, hogy az alsólendvai gaz burzsoá elérkezettnek lá|ta az időt, hogy ellenforradalmi mozgalmával a proletárság nyakára hozza .az ellenséget. A dandárparancsnokság azonnal megtelte a szUkséges katonai Intézkedéseket, Zilahi István ..dandár vádbizlos pedig Alsólendvára menti! ¿hol a következőiül állapiiolta meg»
Húsvét másodnapján délután két••tirn-kor megjelent Alsólendván Sebestyén Jenő és Fangler Béla zalamegyei árvaszéki ülnök, akik az ottani járási közigazgatási hivatal vezetőjével, dr. Vizkelety Árpád volt főszolgabíróval hirdetményeket függesztettek ki, amelyekben közölték, hogy a szociáldemokrata é* a polgári párfok visszavették a hatalmai a kommunistáktól; a hatalom a régi vezetők kezében van.
Az ellenforradalmi puccs intézői tárgyalásokat kezdtek a határvédelem lisztleivel is. Tárgyallak Nusáí Béla és Bergman volt századosokkal, Pallér volt főhadnagy-gyal, Lénárd és Zakál volt hadnagyokkal, hogy a frontkalónaságot az e.leníorradalom ügyének megnyerjék. Polgári személyekkel is tárgyalásokba bocsátkoztak, akik az ellenforradalmi mozgolomban tevékeny részt is vetlek. A feher ellenforradalmárok beismertek, hogy letartóztatták oz alsólendvai direktórium tagjait Relter Ernő .és »Halász Lajos elvtársakat, valamint Bánhegyi György és Cilöckner Endre hadügyi politikai megbízottakat, beismerték azt, hogy céljuk »fehér ellenforradalom" volt, de védelmükre azt adlák elő, hogy a vasárnapi újságcikkek hatása alatt cselekedtek, mert veszélyeztetve látták Magyarország terüleii épségéi.
Megállapítást nyert, hogy Sebestyén Intézkedésére 2l-én délután dr. Némethy Vilmos alsólendvai ügyvéd, Lénárd, Zakál volt hadnagyok. Varga volt huszár törzsőrmester, valamint két katona kíséretében gépkocsival átmentek Muraszerdahelyre a Jugoszlávokhoz. hol egy jugoszláv Őrn<\\gy-gyal, a Csáktornyái jugoszláv csoportpa-
rancsnokság megbízottjával tárgyalást foly*-tattak. Elmondották, hogy „Alsólendván t!a az egész országban győz*» a fehér ellem-forradalom" és kérték, hogy ne támadjanak, amit az. őrnagy meg is Ígért. Némethy "kíséretével visszatért Alsólendvára és közöKe tárgyalásainak eredményét Sebestyénnek mire az a zalaegerszegi 20. dandárparanco-noksággal azt közölte telefonon,. hogy a jugoszláv támadás megindult, négy ellenséges zászlóalj megfelelő tüzérséggel Leadva! elérte és Zalaegerszeg irányában előnyomul.
Mikor "Némethy látta, hogy Sebestyénnek és társainak tevékenysége kizárólag ellenforradalmi puccs, —■ otthagyta \'Síket, meggyőződését közölte Varga György volt huszárőrmesterrel is. Varga ezután azr ellenforradalmat a legénység és a volt tisztek nagyrészének segítségével leszerelte, a letartóztatott direktóriumi tagokat és politikai megbízottakat kiszabadiiollák és az ellenforradalmi mozgalomban résztvevőket letartóztatta.
Nováu I* megkísérelték az ellenforradalmat.
Mig Alsólendván ilyen mederben íolyi lak az események, ezalatt Nován, a járásszékhelyen Marllncsevics László, a járási vörös őrség tagja kísérelt meg egy ellenforradalmi mozgalmat Gyűlést hívott össze, hogy a proletárdiktatúra ellen felkelési szítson, a szocialista párivezelöségel. valamint a járási direktórium tagjait elmozdítsa, illetve letartóztassa. Személyesen járt a lakosságnál és győlésre küldte azokat, akiknél meg vólt győződve arról, hogy a proletárdiktatúra ellenségei. Azt mondotta a polgároknak, hogy menjenek a gyűlésre, |vol kioktat-" Ják őkeí a támadásra és arra, *t\';0gy a harangok felreverésc lesz a jel, amire a karhatalom ís hozzájuk fog csplakozni cs biztosan számiihatnak arra, bogy Lcndva segítségét fog küldeni. Ugyancsak 6 kezdte meg a járási vörös őrségben az ellenforradalomra való szitást/ A\' ^yüiésen résztvet-tek: Maiaí Jáno , Pál Sándor, Skernyok István, Hammer István, Hammer György, Németh József. Szabó Lajos novai lakósok.
A novai) ellenforradalmáról i». elnyerték méltó sorsukat:\' irindannyíuiwu. [«tartóztatták és bekjsérték Zblaegeraz»g»-fc.
Letartóztat Ások—-toszok.
A vizsgálat lefolytatása hfnyállás megállapítása után e>jési csomó • ellenforr,! dalmárt tartóztattak le, akikeh 23-án erős fedezettel Budapestre kisérték, ahol a forradalmi törvényszék fog felettük. Ítélkezni.
Az eddig letcrfóztaloltöií névsora a következő: Sebcstyán Jenő mérnök Fangler Béla in. ájv. ülnök, dr. Vizkalety Ái^ád tb főszolgabíró, Nusáí Bé|a aoU siá/.ados, Slerko László volt, főhadnagy, Nágy Károly gazdabiztos, Fangler lenő k arevskadő, Fang-ler Gyula kcrcsketiő, Sfemekal Antal mészáros, Méiai János pincér, Marlimisevlcs l lg. tanitö, MartlnXsevics László gazd. akad. hallgató». Hammer György főpiacén, Pál Sándor földmlves, Elímann Ödön m. árv ülnök, Fangler Ferenc p. ü. számvizsgáló. Szabó Lajos földmlves, Niincih józsef ács, Hamtner István földmives. Skerinyók István , földmives, Lemlart Rezí<3 vol? hadnagy . Berymann Gyula volt százados, Zakaí--Gyula volt hadnagy, Csahó Lajos ügyvéd -jelöW. Vizsgálati fogságban vannak; Höl? Béla lenfll Jegyző. Fölöp Aladár vc hadnagy.
Az ettenforradalnii mozgalom elnyu* ntása ulén megtörtén» minden intézkedés az iránt is, Ih\'ogy hasonló puccsok a jövőben elő ne fordulhassanak
Alsólendván a polgári ía kosság sorai bót az ottani járási direktórium lukiak vette, naponta kétszeri jelentkezés k.ltele zeltségével PolTák jlózsef, Bíró Lejos, Neu-bauer lózsef, SchvMarcz Mör, Tivadar Ferenc Kiss Géza dr., Fuss Nándor, Hajós Ferenc,, és Lovas Gyula dsóleniivai lakosokat.
Zalaegerszegen a^» polgári lakosság soraiból túsznak vettek dr Thassyb Gáboi Kroselz Gyula, dr. Czinder István, Fenyvesi Simon, Löwenste nü l^kob, Lendvai László. Soroncz Józset, Schnildt Viktor, dr. Berger Béla, Eitncr Sándor, Bedő Vendel, Kulifiav Kálmán, dr. Udvardy Jenő, Schiitz Frigyes, Siposs Dezaö és Deutsch Fwenc zalaegerszegi lakosokat. Mindkél helyen hirdetmény utján közölte, hogy a legcsekélyebb rendzavarás, vagy,ellenforradalmi mozgalom esetén őket állítják a forradalmi törvényszék elé és vonják őket felelősségre.
A május t-i prolefárnap programmja.
rasrmr,
L „Heggel 0 órakor zenés ébresztő l | zenekarral. lils«") zenekar útiránya Erzsébet* ! tér, Magyar-utca, JózseffŐherceg-utca, Sugár-és Fő-ut. Második zenekar útiránya Érzsobet-tér, Fö-ut, ötvös-tér a régi gimnázium megkerülésével, Kút ház-uic a, Kossut Lajos tér Szentgyörgyvári^ut Kő-ut. Harmadik zenekar útiránya Kő-ut, Kazi\'nczy-ut, Szémere-utca, Csengery-ut és Kő-ut. Negyedik zenekar ut-iranya Kiskanizsa.
0 órakor a szakszervezetek gyülekezése az Erzsébet téren. A vasutas és mozgópostás szakszervezet a vasútállomásról, a többi szakszervezet, női szabadszorvezol, katonaság és iskolák pedig saját helyiségeiből vonulnak fel.
3. Gyülekezés után az összes szakszervezetek zeneszó mellett az Erzsébet térről a város főbb utvonalain,, úgymint; Rozgonyi, Sugár, Csengery, Szemere, Kazincy és Főúton át a városház elé vonulnak, liol fél 11 órakor ünnepi szónokok fogják a proletár-tcMvéreknck a nap jelentőségét méltatni.
A menetnek a városház <jlo való érkezésekor a tanuló ifjúság a menetből kiválik, a Deák térre vonul s ott külön ifjúsági ünnepélyt tart. Az ifjúsági ünnepély műsora: I. Marseillaise 2. Alkalmi szavalat népiskolai tanulótól. 3. Alkalmi szavalat kereskedelmi iskolai tanulótól 4. Ünnepi boszéd tartja Földes Miklós tanügyi biztos elvtárs. 5. Internacionálé ének. ö. Alkalmi szavalat al-reáliskolai tanulótól. 7. Alkalmi szavalat polgári iskolai tanulótól. 8. Foir&dalmi beszed főgimnáziumi tanulótol. 9. Marsoilaise. A
városház előtt megtartandó ünnepély kezdet.»
előtt a vasutas é.-» ipartestületi dalárda ének«!
Déiutan.
Délután 3 órai kezdettől népünnepély a katonaréten. A bejáratnál minden érkező proletár egy pár virslit es sóskiflit, sósperc-cct kap. A népünnepély csoportosítása :
I. Sport csoport: a) i}li<?áhskola növondékei-nek tornagyakorlatai, b) nagykanizsai Tornaegylet sportszámat és pedig: csapattornászás a nyújtón ós korláton, 100 méter síkfutás, magasugrás, sulydobás, távolugrás, diszkós vetés, rudugrás, footballmérkőzé» a vasutasok csoportjával, szabadverseny a kozönnég részére, síkfutás, súlyemelés és kötélhúzásban.
II. Művészeit csoport. Szabad színpad. I. A\', ipartestületi dalárda énokszáma. 2. Garam völgyi Iván szaval. 3. Wortman Árpád nő-imitátor. 4. Guttentag Lfljos és Berglmus Gizi láncol. 5. Völgyi Lenke és Beck Frida dialógot ad élő. Ö. Gimnáziumi ének és zéhekai. •7. Kramer László kuplékat ad elő. 8. Tarantella tánc. 9 Torma Pálné szaval. 10 l\'lander Antal kuplékat ad elő. II. Polgári iskola énekszáma. 12 Lendvai René és Szabó Pista tánca. 13. Krammer Bandi monologot, aktuális kuplékat ád elő.\' 14. Pálfy Gizi szaval. lf>. Steiner Manci töröktáncot lejt. 16. Polgári iskolai ifjúság énokszáma. 17. Muth Nessz szaval. 18. Moshammer Stefi huszártáncot lejt Tükör sátor, igen gazdag programmal. III mulattató csoport. I. Cigányjósnő. 2. Repülé iskola. 3. Kinglspil.. 4. Marcsa gyere 1c 5. Szamárlovaglas stb. \' stb. Egész délután zene mailett tánc. 0 órakor zenés takaródé. 10 órakor tűzijáték a katonaréten.
tOl9. április 30.\'
ZALA-NÉPAKARVT
HÍREK.
NAPTÁR
A nap kél 4 óra 48 perckor, nyugszik 7 óra 8 perckor.
A hold kél éjjel 4 óra 37 perckor, nyugszik este 7 óra 52 perckor.
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti: E hó 28-án a románok az egyesült Kőrös alsó folyásáig és a Hortobágy felé közeledtek, Kawagtól keletre a hortobágyi csatorna mentén a románok ismétoltc/i eredménytelenül támadtak. Az esti szürkületkor csapataink a szárnyak ellen irányitolt túlerő támadása következtében visszavonulásra kényszerültek. Tokajtól keletro a rakamazi hídfőben csapataink ellenséges túlerő támadása következtében a Tisza nyugati partjára vonultak vissza. A csehek Csap fölött, a Latorca-hid ellen, s a Hernád völgyében Füzes-Németitől délre kisebb erők-kol eredménytelenül támadtak. Egyébhént a helyzet változatlan
— Zalavármegyét újból fel akarják osztani. Tapolcái tudósítónk jelenti: A tapolcai munkástanács legutóbbi ülésén Horváth Jenő elvtárs ujabban és bővebben ismertette Zalavármegye felosztására és a BaWonvár-megye felállítására vonatkozó tervét, melynek kapcsán ama indítványt torjcsztelto elő, hogy a megszervezendő uj vármegye székhelyéül Tapolcát jelöljék. A munkástanács az indítványt magáévá- tette s a belügyi népbiztossághoz felterjesztendő memorandum megszerkesztésével dr. Székely,.Fodor és Pollák olv-társakat és a főjegyzőt bízta meg.
-— A munkaügyi bíróság hírei. A nagykanizsai munkaügyi- és munkaügyi fellebbezési. bíróság ezúton közli az összes érdekeltekkel, — felek, ülnökök, ügyvedek, tanuk stb. hogy uz igazságügyi népbiztos 29/4r»7. \' sjc. sürgönyt rendelete értelmében további intézkedésig a végrehajtás és tárgyalások az összes munkaügyekben felfüggesztettek. A tárgyalásokra már kikézbesitett idézések tehát\'érvénytelenek
* — A Forradalmi Törvényszék működése. A zalaszentgróti Forradalmi Törvényszék szombaton Ítélkezett "Molnár Géza és Szabó János tekenyei lakósok fölött, akiknek bünük abban állott, hogy fegyveroiket a kormányzótanács rendelete ellenere nem szolgáltatták be. A •-Forradalmi Törvényszék. Huszti Ferec Vád- \'.és Hódy Lehel védőbeszéde után Molnár Gézát 3 napi elzárásra, 30 napi elzarásra átváltoztatható 10(0 korona pénzbüntetés:e, Szabó Jánost,, pedjg 3 napi elzárásra ítélte.
— A Sümeg—deve^er--pápai vasút építése. Sümegi tudósítónk jelenti: Az Ürsz. Munkaügyi, Tanács vasútépítési hivatala a műnkáhiáriy enyhítésére és a gazdasági tevékenység megindítása végett a pápa—devqcser, —sümegi gőzüzemü vasútvonal, megépítését elrendelte. A munkálatokat a legrövidebb idő alatt megkezdik. Erről Sümeget átiratban értesítették, egyben pedig felhívták, hogy a munkások és mérnökök elhelyezéséről ----
kodjék.
. — Házasság. Pticher Dávi Ilonka házasságot kötöttek. (M értesítés helyett.)
— Orosz művészek előad kanlzsán. Május. 2-án este fél 8 órakoN a volt Polgári Egylet nagytermében Kantoroff Déneg operaénekes. Rüder Zsigmond hegedűművész ós Reteikoviqs Mihály szentpétervári zongoraművész zeneéstólyt rendezne«, amelyro vonatkozó plakátok legközelebb megjelennek Nagykanizsa utcáin. A művészek, akikről a Zammtvye igen elismerő hangon irt és egy egész hasábon méltatta fejtett technikájukat és csodás hanganyagjukat, csak egy előadást fognak Nagykanizsán tartani s ezért mindenki igyekezzen jeuyót mielőbb megváltani. A burzsoázia részére jegyek a Fischel Fülöp Fia cégnél kaphatók, mig a szakszervezeti tagok jegyei a szociálísta párttitkárságánál válthatók.
| - A nyomdászok és hírlapírók eatélye.
I Művészi kivitelű falragaszok vannak a kanizsai üzletek kirakataiban, melyek a május 4-iki nyomdász- és hirlapiró-müvészestély programmját tartalmazzák. Az estély iránt nagy érdeklődós nyilvánul meg, mert a hírlapírók meg a nyomdászok, akik a közönséget először értesítik a világeseményekről, joggal elvárhatják azt, hogy a. közönség zsúfolásig megtöltse a volt Polgári Egylet nagytermét. A műsor pompásan van".összeállítva. Villányi István saját szerzeményű nyitányát adja elő zongorán. O/enbeck Te-ruska egy 8 éves, gyönyörű kis proletárleány elmondja Székely Vi.lmps "hírlapíró ez alkalomra irt gycrmokmonologját. Viola Ferenc gyönyörű baritonján müdalokat fog énekelni. Hólriditer Emma, Krdtky István, üürtler István és Sauermann Béla vonósnégyese fogja művészi játékukkal az estélyen megjelenteket gyönyörködtetni. Oaramvölgyl Iván az Ő ismert szavalómüvészctóvel proletárver-seket fog előadni. Wtlsz Zsólika, Dömötör Lajos, Bencze Jenő, a Kanizsa Tükre szerkesztői és Giramvötgyt Iván eljátszák Dömötör Lajosnak erre az alkalomra irt humoreszkjét. Heltal Beáta, akit a kanizsai műértő közönség már régen hallott, chanzonokat fog énekelni az ő megszokott énekművészeiével. Szenzációszámba fog menni Csillán! Jenőné táncprodukciója is, akinek táncművészeiét a kanizsai • közönségnek ezen az estélyen lesz alkalma megismerni. Bencze Jenő egy gyönyörű melodrámát fog előadni. Végül Somogyv\'dri Margü, ¡\'örök Ferenc és Herrhstetn Rezső Szenes Béla kis komédiájában, fogják a publikumot megkacagtatni. Az estély érdekessége lesz «• Műsor Ujség, melyet női rikkancsok fognak árulni és amelybe a műsoron kívül j\\z összes kanizsai újságírók írnak aktuális, humorral fűszerezett sorokat, Az estélyre "szóló jegyek előre válthatók Fischel Fülöp Fiai papírkereskedésében.
— A biztosítási tisztviselők nagykanizsai csoportjának tagjai május 1-én délelőtt fél 10 órakor-a Munkapáholy helyiségében toljes számban jelenjenek meg, ahonnan a felvonuláshoz testületileg fognak csatlakozni.
— A fodrásznők elsején nem fésülnek. A fodrásznők e hó 28-án határozatot hoztak, amely szerint tekintettel a május elsojci proletár ünnopre, elsőjén nem mennek házhoz fésülni.
— Az IJránla szerdán közkívánatra Warrenpé mestersége cimü reme|í erkölcsdrámát mutatja be. E drámát a fővárosi Vig-szinház" a színpadon ♦remek sikerrel játsza.
Nagy-
Pártügyek.
A szocialista iparosok gazdasági szervezete kéri az összes tagoknak folyó hó 30 án d. u. fél hétkor az ipartestület helyiségében leendő megjelenését. Elnökség.
Ifjúmunkások figyelmébe. Felhivatnak az ifjúmunkások,.hogy ..csütörtökön.május I-én d. e. 8 és fél órakor a munkásotthon «lőtt gyülekezünk. Vezetősé.
A nők szabadszervezete felkéri tagjait, hogy május elsején reggel tyiO órakor a volt Casino épülete előtt jelenjenek meg, mert onnan testületileg történik a felvonulás az Erzsébet-térre. Minden tag érezze kötelességének a részvételt, hogy ezzel is megmutathassuk Nagyxanizsának a sok öntudatos proletár asszonyt.
Magántisztviselők helyicsoportja f. hó 30-án reggel A órakor a Munkapáholy helyiségében taggyűlést tart. Megjelenés férfitagoknak kötelező.
Háziasszonyok és munkaadók figyelmébe. A nők szabadszervezetébe a következő munkakerosők jelentkeztek: 1 szakácsnő, I házvezetőnő, 1 kisegítő munkásnő, 1 négy polgárit végzett fiatal asszony, 1 privát ápolónő, l üzleti kiszolgáló leány, 1 mosó- és vasalónő, azonkívül több gyári munkásnő ós napszámosnő. Felvilágosítást este 6—8 óra között ad a Nők szabadszervezete vezetősége (volt Kaszinó).
Megindult a jugoszlár támadás az osztrák front ellei.
Klagenfurt, április 20. Ma reggel 4 órakor a jugoszlávok a fegyverszüneti szerződós megsértésével megtámadták frontunkat nagy kiterjedésben. Sikerült Kosenbach pályaudvarát elfoglalníok ós csapatainkat Völkermarktig visszaszorítani. A front va\'amennyi pontján visszautasítotok a támadásokat.
Jelentés délelőtt 10 óráról. A rosenbachi alagutat tartjuk, hasonlókép a front külső pótjait is.
Az osztrák határt elzárják.
Bécí. ápr. 29. A Zeit jelentése szerint a határvédelem megszervezése céljából 8000 osztrák tisztet osztottak be a csendőrség kötelékébe, hogy a magyarországi kommunistáknak a határon való átjutását meggátolják. Minden\'tiszt a fizetésén kivül napi 15 korona pótlékot kap. Továbbá azt is jelenti a Zeit, hogy a bécsi antant küldöttség intervoniálni fog a kancellárnál, hogy a bécsújhelyi muni-ciógyár szüntesse be a magyar vörös hadsereg számára a muníció szállítást.
Rendelet.
A gyógyszertárak nyltvatartásáről május elsején.
Budapest, április 29. A munkaügyi és népjóléti népbiztosság közli, hogy azok a gyógyszertárak, amelyek május elsejéről másodikára virradó éjjel nem teljesítenek inspek--«iós szolgálatot, május elsején egész nap zárVo^Uutandók.
G09/1919.
Katonai fel»xerelénl tárgyak beNzolgaitatAou,
A hadügyi népbiztosság elrendelte a magánosoknál levő katonai ruházati és felszerelési- cikkek, lefoglalását, és igénybevételéi.
A vörös hadseregnek legsürgősebben szüksége van minden használható katonai ruházatra ós felszerelésre. Ennek a szükség-leMveö u íedezesére a hadügyi népbiztosság korlátlan szamban igénybeveszi az országbun található alább felsorolt cikkeket ; katonai sapkák, zubbonyok, nadrágok, köpenyek, katonai lábbelik (bakkancéok és katonai csizmák) katonai célokra készült fehérnemű cikkek s végül mindazon felszerelési cikkek, melyeket hadfelszerelésre készítet lek (hátzsákok és derékszíjak.)
Az igénybevétel alól mentesek: A tényleges katonai szolgálatot teljesítő, egyének, a Vörös karhatalmák, a .munkásgárdák sajat ruházatukra és felszerelésükre szolgáló cikkek. Hasonlóképen magántulajdonban maradhatnak a leszerelt katonák birtokában levő ily katonai cikkek, ha az illetőknek -ezenkívül . csak egy civilruhájuk van.
Ipari és földmunkások, alkalmazottak ós köztisztviselők a beszolgáltatott teljpson használható ruhacikkekért kártérítést kapnak.
A katonai sapkáért 10 kor., zubbonyért és nadrágért 50 korona, köpenyért 90 korona, bakkancsért 50 korona, csizmáért 80 korona, ingért 12 korona, lábravalóért 9 korona kártérítést Viselt ruházatért és felszerelési cikkekért a megfclolő részértéket utalják ki. Minden más nem említett foglalkozású egyéntől gyűjtött ruházati ós felszerelési cikkekért kártérítést egyelőre nem fizetnek. Ezek csak átvételi elismervényt kapnak, a mennyiség ós minőség szerint. Az elismervények szerinfki-járó kártérítés kifizetése később szabályoztatik.
Felhívjuk mindazokat,- akik a rendelet értelmében a birtokukban levő katonai ruházati és felszerelési cikkoket beszolgáltatni tartoznak, hogy ezen cikkeket ma okvetlen a Zrínyi Miklós utcai elemi Iskola tornatermében délelőtt 9—12 lg és d. u 3—5-lg az átvevő bizottságnak annál is inkább beszolgáltassák, mert ellenkező esetben a forradalmi törvényszék elé állíttatnak.
Nagykanizsán, 1919. évi április hó 23-án.
Direktórium.
ZALA-NÉPAKARAT
1919. április
Szabadság a munkásosztálynak
és a földtelen parasztságnak, béklyó a burzsoázia számára.
& »Kólái, sajtó, ogyoKÜléa, gyttlekíié« stb. naabadiága a TbuácskÖEtár»aságban. *)
Októberben mindez megváltozott. Októberben a munkások., támadtak a burzsoázia, ellen, amely márciusban a hátukra telepedett. Októberben a parasztok a munkásokat támogatták. Érthető, hogy a burzsoázia eszeveszett gyűlölője lett a munkások forradalmának és ebben az eszeveszett gyűlöletben semmivel sem maradt el a földbirtokosok mögött. Valamennyi nagy magántulajdonnal rendelkező egyesült most a munkásosztály és a falusi szegénység ellen. Valamennyien odacsopor-tosultak a nép ellen az úgynevezett népszabadság pártja köré (ám valójában ez a párt a népcsalás pártja.) És ugyancsak érthető az is, hogy amikor a nép kezd elbánni ezekkel az ellenségeivel, akkor tehetetlen dühükben mind azt kiabálják: „Erőszakoskodók I\' „Bitorlók" és más elféléket.
A munkás és paraszt élőit most tisztán áll a következő: A kommunisták pártja nemcsak nem követel semmiféle (Sajtó, szólás, gyülekezés, egyesülés stb.) szabadságot a nép burzsoá ellenségei számára, sőt ellenkezőleg, éppen azt követoli, hogy mindig álljunk készen be is zárni a burzsoá-sajtót, szétkergetni a nép ellenségeinek gyÜléseit, meggátolni a hazugságokat, rágalmakat, rémllíet terjesztését; letörni a legkíméletlenebb módon minden kísérletet a hatalomba visszatérésre. Éppen ebben van a proletariátus diktatúrája.
Ez azt jelenti, hogy ha sajtóról van szó, mi elsősorban is azt kérdezzük: milyen ábjtóról beszélnek, — burzsoá-sajtóról, vagy mánkás-sajtóról. Ha gyűlésekről van szó, akkor is azt kérdezzük; milyen gyűlések ezek — munkásságé, vagy ellenforradalmároké. Ha pedig munkabeszüntetésekre terelődik .a be-, síéő; ügy az a föntós\'heltünfi, hógy munkások sztrájkja-e a tőkések ellen, vagy a burzsoázia, illetve a burzsoá-intelligcncia szabotázsa a proletariátus ellen. Aki ezeket a dolgokat nem tudja megkülönböztetni, az nem értsem mit. Sajtó, gyűlések, egyesületek és igy tovább lényeges fegyverei az osztályharcnak, a forradalmi korszakban pedig lényeges fegy verei a polgárháborúnak, egyenlő értékű fegyverek a lőfegyver-, gépfegyver-, robbanóanyag-, bombaraktárakkal. Az egész kérdés
abban foglalható össze, hogy melyik.....Osztály
és milyen osztály ellen alkalmazza e fegyvereket. A munkásforradalom nem engedhet szabadságokat Kornilovok, D.utovok, Miljuko-vok lázadásainak szerzetei, számára a dolgozó tömegek ellen. Pontosan éppúgy nem adhat teljes szabadságot az ellenforradalmár bandák szervezetei szónokai, sajtója, gyűléséi számára, hisz ezek a bandák a legnagyobb konoksággal folytatják politikájukat ős csak az alkaliYias eshetőséget várják, hogy a munkásokra és parasztokra vessék magukat.
Fentebb láttuk, hogy amikor a jobbpárti sz.-r.-ek és mensevikiek jelszavukká (harci mondásukká) tették az alkotmányozó nemzetgyűlést, akkor szavukqt a burzsoáziáért emelték fel. Pontosan igy van akkor is, ha vadul lármáznak ipinden szabadság eltörlése miatt, mert ekkor. is a burzsoázia számára igyekeznek szabadságokat szerezni Nem szabad hozzányúlni a burzsoá-sajtóhoz, a burzsoá-vezérekhez, a burzsoázia ellenforradalmi szervezeteihez, — ime ez az álláspontja való ságban ezeknek az uraknak.
Azonban önök bezárták menzeviki éi sz.-f. lapokat is — mondják nekünk; — i kommunisták pártja nem egyszer személyükben tisztességes egyéneket is megtámadott, olyanokat, akik annak .idején. — a cár ajatt — börtönökben ültek. Hogyan\' lehetséges ez Erre a kérdésre imásik kérdéssel kell felél nünk: amikor a jobboldali sz.-r. Qoc a jun kerek és tisztek lázadását szervezte a katonák ós munkások ellem — talán megsimogassuk ezért a fejecskéjét ? Amikor a jobboldali
\' \') Buöhartn Nlkolaj oíois komrauniíU iró .A kom muntatáfe programmj.\' i im& mGvéo.k VII. fejoacl. A nú jMind.n könyv*, boltban i. ajaágáiM.nál k.ph.ti.
e»i.,er. fíudnev a szintén jobboldali esz.-er.. Rjabcev ezredessel együll októberben fölfegyverezte a moszkvai fehérgárdát, a burzsoá csemetéket, háztulajdonosokat és egyéb jó-móduakat, a zöldcsSril suhancokat és tisztekkel és junkerokkél együtt gépfegyverekkel látta el őket és a munkások és katonák veret ontotta az októberi fölkelésben, — nos talán rendjelet aggassunk ezért a mellűkreAmikor a mehstviki-ujság az .Tlöre" (valójában inkább .Hátra\') és az sz.-r. .Munka" cimü lap a legforróbb és n legharciasabb pillanatban azt hazudták a Moszkvai munkásoknak, hogy Karenszki elfoglalta Pétervárt (ám ezt éppen azért tették, hogy megtörjék a munkások elszántságát) —. nos talán az ilyen provokatőri esetekért hálálkodjunk ?
(Folytaljuk )
Hirdetmény.
Felkérem mindazokat, kik Nagykai városától vagy pedig a Nagykanizsai! melőszövelkezeltől (voll herceg Balllványi hitbizományi uradalom) bármely InJailant (szántóföldel, rélelAházat stb.) akájbérbe, akár pedig haszonBvezelbe blrnaW hogy joguk biztosítása vcaii hivatalomba, Fő-ut 5. I. cm., Erdőmesllri hlvalal, § délelőtti órákban sürgősen jelcnikezzenekj Nagykanizsa, I\'Ili április
\'olkó Máza s k.
Hirdetmény.
Fclhivom a magyar megszólott rületekről menekült ós Nngykaniz lepedett egyéneket, hogy 8 hivatalomnál személyautóssá, zoló okmányokkal jeleri \' .......Nagykanizsa, 1919. \\yiySprilis 23.
Kiss Lajos wndiik.fit.oy.
APRŰ HIRDET
25 métermázsi
Magyar-utca 71. szál
Magánórákat számtan, mérján, II-
zika és gyorsírásból elvállal szaktanár.
Cím a kiadóhivatalban. 1205
Értesítés !
érlesllem az elvtársakat, hogy Deák-tér 10. szám alatt, Pollák bőrkereakedő házában
dohányárudét nyitottam,
ahol okmánybélyeg, poslaérlékclkkek, mindenféle pipere és papírárut raktáron tartok. Szíves támogatásukat kérve vagyok
tisztelettel
Ortinliut P
PRfllASi
Szerdái., április 30-j
Tekintettel arra, hogy a buJTpesti Vig-szinház repertoárrá vette s Jmert óriási sikerrel játsza közkiván#tra ujia
ejíné irdége
cimü remek erkölcsi d«mát mutatja be.
P.netárnyitúyhőtkÖznapokpn d <? 10—12-ig, d u.!3 tól, van«f,«8 ü»nopiift| okoti-d. • 10—12, d.«. 1 cs fél órától.
Előadás kezdete fél 8 órakor!
A nyomdászok és hírlapírók
MŰVÉSZ ESTÉ LYE
1919. május 4-én a vott Polgári-Egylet helyiségében
1. Ny Hány. zongorán előadja Villányi Islván
2. Ofenbeck Terus elmondja Székely Vilmos monológlát
5. Viola Ferenc műdalokal énekel
4. Hofrichler Emma, OUrl/er Islván és Krátky Is/vén vonósnégyese játszik
5. Garamvölgyi Iván proletárverse-kel szávai .
6. Wcisz Zsófika, Dömötör Lajos, Bencze Jenő, Garamvölgyi Ivén ellátszák Dömötör L. humoreszkjét
7. Hellai Beáta sanzonokat énekel
8. Csillag Jenöné táncol, zongorán kíséri Hirschler Islván
9. Bencze Jenő melodrámát ad elő
10 Somogyviri Margit, Török Ferenc és Herrnstein Rezső Szenes Béla jelenetét adják elő
KARCZAG REZSŐ konferál 1 A zongoránál VILLÁNYI ISTVÁN 011 Műsor után tánc Sárközy Dezső muzsikájára!
Az estélyen Műsor Újság fog megjelenni I
Jegyek előre válthatók FISCHEL FÜLÖP FIAI paplráruházában Kezdete este pontosan 7 órakori