Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.83 MB
2012-07-13 13:30:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1590
4743
Rövid leírás | Teljes leírás (989.6 KB)

Zala 1919. 100-124. szám május

Csonka: 104. szám, 3-4. lap

Zala-népakarat - A szocialista párt hivatalos lapja
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Világ proletárjai egyesUIJtteki
XLVI. évfolyam
Nagykanizsa, 1919. MAjua I. CalHSrtSk.
100. izém.
mMm*«xto*éo ** ktpMhJVMali Maffykanlaa!,, SugAr-ui 4. Hám »aarfcaaztftiégl ti klad6htvatall talalonaaom 7«. i Nyomdal 117.
A SZOCIALISTA PÁRT HIVATALOS LAPJA
«06» a
Ml . .
n«ay«< évr*
Egy »r-1-----
1919. május 1.
.Minden oriziíg munknü.ninnlc bctiulctbcll kotclm\'.go ru\'lJ\'i kormányok nicgbuktalasa, mert eífk meg akatjúk TójUni é: Európában imir megaiúUtctt stovjat-koxtársafágot. K\'.zrlttiik a iltMlu [•illanaí. a tamadás MHblMJötl! Ctőlt a Jtiuatai.wwlók ónija \' /I* 1919. írt május elírjt tgtst Eurap.ibaii i proltlarlarradiUtn napja tiíz.\'
így kiált a moszkvai III, Internacionálé az egész világ munkásságához május elsején és e szavakban kell látnunk elsősorbán a mai nagy nap jelentőségét. A kapitalizmus világszerte összeomlás előtt áll. Meghúzták leje felett a lélekharangot saját bűnei: a termelés anarchiája, a kizsákmányolás egyre élesebb jelentkezése, marakodás a piacokért és az imperialista háború. A raktárak üresek, a termelés elzüllött, az élelmezés a töngegek iassu éhenhalatásává sülycdt világszerte. A hadseregek fegyelme megingott, a kapitalista államok nem tudnak békét kötni, nem tudják megoldani a munkanélküliség problémáit. Aprólékos roformok, kis alamizsnák nem használnak : a kapitalizmus betegségei gyógyíthatatlanok. A kapitalizmus soha még onr;yjra dezorganizált nein volt, mint ma. Ingadozva, erőtlenül áll az egész világon és a proletariátusnak soha nagyszerűbb alkalma nem kínálkozott megdöntésére és a szocializmus megvalósítására, mint ezen világtörténelmi májuson.
A magyar proletariátus meglátta, hogy a kapitalizmus hadsorai gyengék, szervezete bomladozóban van, nem várt a támadással addig, niig áz ellenség retabli\' rozza magát — és győzött. Ma, május elsején a magyar proletárság már győzelmi ünnepet ül. A mcslani ///. Internacionálé arra Hgyemezteti harsány riadójában az egész világ munkásságát, hogy az se szalassa el a győzelemnek eme ritka alkalmát. Május elsején minden nemzetek minden proletárjainak vallomist kell tenniök arról, hogy valóban nemzetköziek és valóban forradalmiak.
A vörös világünnepnek, a május elsejének dátumát őzért kell idén a magyar proletárságnak a csillagos égre felírni lángoló betűkkel. Azért, hogy meglássa az egész földkerekség proletárság«, hogy halálos rettegés fojtogatja a világ kizsákmányolóit és az örök felszabadulás boldog reménysége ringassa mámorba a világ proletárjait.
Immár egy emberöltő óta ünneplik a május elsejét valamennyi ország elnyomottjai: ünnepli Magyarország proletársága. is. A bérrabszolgák, az üldözöttek, az emberjussokból kitagadottak ünnepe volt eddig a május elseje, a megbélyegzett törekvéseknek rendőri ellenőrzés alá helyezett ünnep , amelyet eleinte a proletárság — néha szurony-milliók védelme alatt — hidegrázós félolemmel nézett.
Az idei május elseje Magyarországon a proletdr-ság diadalmas felszabadulásának örömünnepe, miután Oroszországban már tavaly is az\'volt. Az idei május elsejében bontakozik ki az egész ország osztalytudatos proletármillióinak első, valóban impozáns tavaszi ünnepsége, a fiatal magyar tanácsköztársaság első hivatajos ünnepe;-hogy szépségeiben, impozáns nagyszerűségében felülmúlja a magyarországi proletariátus minden eddigi megmozdulását.
Az idei május elsején már egyáltalában nincs szó azokról a követelésekről, amelyek jegyében az eddigi május elsejei demonstrációk megnyilvánultak. A nyolc orai munkaidő követelése ma már túlhaladott álláspont, a munkavédő törvények kiküzdésc ma már nem probléma, a demokratikus parlament érdekében hangoztatott „erőteljes követelésekről" nem is szólván. Mindez a komor múlté. A mai büszke május elseje azt mutatja, hogy a proletariátus forradalmi diktatúrájának nincs szüksége hosszú idők Mkésziiteteire ahhoz, hogy a dolgozó proletárság számára megteremtse mindazokat a vívmányokat, amelyek dolgozó éleiének és egészségének védelmére szükségesek.
A mai május elseje a nemzetközi munkásság forradalmi ünnepe, nagy ünnep, világraszóló ünnep, amelyen mindenütt leledésbc megy a szerény három nyolcas, mert a világ proletárjai már nem részletreformokrért küzdenek, hanem teljes felszabadulásukért, a tőke uralmának megsemmisítéséért) a kizsákmányolás és osztálykülönbségek végleges eltörléseért. A mai nemzetközi forradalmi napon mi, magyar proletárok, felcsigázott reménységgel égő vugyakozással tekintünk minden ország dolgozó proletár-tömegei felé. Tudjuk, hogy áz a lánghullám, amely a győztes orosz proletárküztársaság földjéről megindult és első áltomasában nálunk már felperzselte a kapitalizmus várát, foltarjózhatatlan diadalmas lendülettel tör előre mindenütt. Hisszük, érezzük, tudjuk, hogy ez a mai nap sorsdöntő lesz a világproletárságának osztályharcában, hogy meghozza a 111! Internacionálé nagy diadalát!
A magyarországi proletárság tudatában van ezen a május elsején, hogy az orosz testvérekkel együtt a világ népeinek élén halad. Örömtől és büszkeségtől sugárzó arcol kiáltjuk a világ proletárjai felé: mUmegtettük kötelességünket 1 Ez a boldogitó ludat ad nekünk ujjongó hitet, szárnyaló lelkesedést ahhoz, hogy a jelen és jövő napjai elé bizakodó reménységgel tekintsünk és acélos erővel, elszánt akarattal folytassuk harcainkat mindaddig, amig a burzsoázia hátalmát minden országban végképpen megsemmisíti a mindenütt diadalmasan előnyomuló forradalmi eszme.
És majd látni fogjuk a mai május elsejei seregszemlén, amikor a proletárdiktatúra első alkalommal gyűjti össze ünneplésre a dolgozó tömegeket, hogy milyen sokan vagyunk mi, küzdi harcosok, akik felett eddig erőszákszervezetük révén brutális ertfvel zsarnokoskodtak a minden földi jóban tobzódó burzsoák. Látni fogjuk, hogy mindazok a proletárok, akik eddig keserQ gyötrelmek között, a háborúnak és békének nyomorúságos napjaiban egyformán tűrtek és szendedtek, milyen nagy erőt képviselünk akkor, ha egyet akarunk. Mi vagyunk minden érték alkotója, a mi erőnk nélkül a nap is elsötétül. Ha elszántaiig::.:k és bátorságunk mindig na-
fyobb lesz a szent kitartásban, többé nem inog meg atalmunk. soha meg nem szüntethető ténnyé valósul meg a lií. ínterndciondlé csatakiáltása: Világ proletárjai egyesüljetek! L J.
ZALA-NÉPAKARAT
1919. májas 1,
Május elseje Nagykanizsán
Zené« ébreisttf. — A proIcUtraág tűntető fclroonlAia. — Népgyűlések én Anuepélyek. — Nagy népünnepély a katouaréteu.
Ez a május elseje, a mai, feleílheilen napja lesz a rabságából felszabadull magyar proLlársngnak. Május elsejét eddig is Ünnepeltük, de az ünnepet lánccsörgés riasztotta meg és a friss tavaszi pázsiton vérnyomok piroslottak. A mi kezünkön csörgött a lánc és a vér belölünk csorgott. Ez a májusi proletárünnep a felszabadulás* a diadalmas ujjongás ünnepe lesz és az uralkodó proletárság dübörgő seregszemléje. Ünnep és sereg-szemle: ez május elseje; a magyar proletárság gigászi demonstrációja arról, hogy egy-séges és legyőzhetetlen. Május elsejének ez a Jelentősége és ennek a célnak áll szolgálatába minden, mert ez á felszabadult pijoletárság legnagyobb napja, jiogy Nagykanizsán wllyen méretűnek Ígérkezik ez a történelmi Jelentőségű ünnep, amelyen minden proletárnak étt kell lennie, — arról az alábbi részletek számolnak be:
Délelőtt.
JL Reggel ü órakor zenés ébresztő 4 zoni&Vrftl. Els«3 zenekar útiránya Erzsébet-tér, Magyar-utca, Józseffőherceg-utca, Sugár-és Fő-ut. Második zenekar útiránya Erzsébet? tér, Fő-ut, ötvös-tér a régi gimnázium megkerülésével, Kórház-utca, Kossut Lajos tér Szentgyörgyvári-ut Fő-ut. Harmadik zenekar •tiránya Fő-ut, Kazinczy-ut, Szemore-utca, ©sengery-ut és\'Fő-ut. Negyedik zenokar útiránya Kiskanizsa.
2. 9 órakor a szakszervözetek gyülekezése az Erzsébet téren. A vasutas és mozgópost-ás szakszervezet a vasútállomásról, a többi szakszervezet, női szabadszervcset. katonaság ¿4 .iskolák.pedig saját helyiségeiből vonulnak fel.
3. Gyülekező« után az össze» szakszervezetek zenoszó mollett az Erzsébet térről a város főbb utvonalain, úgymint; Rozgonyi, Sugár, Csengery, Szemere, Kazincy és Fór uton át a városház elé vonulnak, iíoi fél 11 érakor ünnepi szónokok fogják a proletár-tostveroknok a nap jelentőséget méltatni.
A menetnek a városház ele való érkezésekor a tanuló ifjúság & menetből kiválik, a Deák-térre vonul s ott külön ifjúsági ünnepélyt tart. Az iljusági ünnepély műsora: l. Murseillaise. 2. Alkalmi szavalat népiskolai tanulótól. ;i Alkalmi szavalat kereskedelmi iskolai tanulótól. 4. Ünnepi beszéd tartja Földes Miklós tanügyi biztos elvtárs. 5. Internacionálé ének. 0. Alkáimi szavalat hI-reáliskolai tanulótól. 7. Alkalmi szavalat polgári iskolai tanulótól. 8. Forradalmi beszéd ^gimnáziumi tanulótól 9. Marsoilaise. — •A—városház olőu • wegtlurtandő ünnepély
kozdeto előtt a vasutas és ipartestületi dalárda énekel.
»élntáu.
Délután 3 órai kezdettei népünnepély a katonaréten. A bojáratnál minden érkezó proletár egy pár virslit és sóskiflit, sósperecet kap. A népünnepély csoportosítása:
I. Sport csoport: a) alreáiiskola növendékeinek tornagyakorlatai, b) nagykanizsai Tornaegylet sportszámai és pedig: csapattornászás a nyújtón es korláton, 100 méter síkfutás, magasugrás, sulydobás, távolugrás, diszkoszvetés, rudugrás, footbaílmérkőzés a vasutasok csoportjával, szabadverseny a közönség részére, síkfutás, súlyemelés és kötélhúzásban.
II. Művészeti csoport. Szobád szmpad. 1. Az ipartestületi dalárda énekszáma; 2. Claram-völgyl Iván szaval. 3. Wortman Árpád nő-imitator. 4- Guttentag Lajos és.Berghaus Gizi táncol. 5. Török Ferenc ós Heck Frida dialógot ad elő. í>. Gimnáziumi ének és zonekar. 7. Kramer László kuplékat ad elő. 8. Tarantella tánc. IV Torma Pálné szaval. 10. Plander Antal kuplékat ad elő. 11. Polgári iskola énekszáma. 12. Lendval René és Szabó Pista tánca. 13. Krammor Bandi monologot,. -aktuális kuplékat ad elő. 14. Pálfy Gizi szaval. 15. Steiner Manci töröktáncot lejt. fö. Polgári iskolai ifjúság énekszáma. 17. Múth Nosszi fzaval. 18. Moshammér Stéfi huszártancot lejt. Ezen kivül a vasúti dalárda énekszámai. Tükör sátor, igen gazdag programmal. III mulattató csoport. 1. Cigányjósnő. 2. Repülő iskola. 3. Ringlspil. 4. Marcsa gyere le. 5. Szamárlovaglás stb. stb. Egész délután zene mellett tánc. 1) órakor zonés takarodó.
¿10 órakor tűzijátéka katonaréten,...
Az erjedő Európa.
Jugoszlávia kárára engedményeket leninek OlaNzorszrtguak. — A JugoMxlAvok (áaiadáta a uéuict-oNztrAk front ellen. — A trancla vmiKáavAg rögtöni deatoblllzAclöt, amnesztiát es aunexlomentei* békét követel.
Berlin,\' ápylis 3a A Berliner Tagblatt jelenti Genfből Párisba érkezett jelontéáek közlik, hogy Wilsoivnak az olasz kormánnyal való kibékülése küszöbön áll. VVilson ugyan távolt tartja magát azoktŐl a tanácskozásoktól, amilyeket L|oyd George és Pichon folytatnak, a tárgyalások azonban a légutóbbi 24 órában oly hatalmas lépéseket tettek előre, hogy számítani lehet az ellentétek megszűnésére. Pichon és Lloyd George találtak formulát, a«iiely Jugoszlávia terhére bizonyos en-gedmónykot tesz Olaszországnak ós amelyek alkalmasak arra, hogy Orlandónak megkönyr. »yitsók a visszatérést. (A jugoszlávok offenzívája a német-osztrákok ellen valósai nülcf: ezzel a ténnyel függ össze. Fellőhető, hogy Olaszország megkapja Fiumét s ezért Jugoszláviát német-osztrák területekből kárpótolják. A izeri)
Béos, április 30. A Neue Presse jelenti: Rosenbachtól—-Unterdraulg az egész vonalon megindult a délszláv támadás. Erős tüzérségi tüzelés ¿s időnkint pergőtüz. Mainburg elton intézett támadásuk visszaverése után X délszlávok valamonnyien visszavonultak, sok halottat, sebesültet és fqglyót hagytak hátra. Kút géppuskát Zsákmányoltunk, négy halottat 4« sebosültet vesztettünk.
Genf, április 30. A francia szoeiálista pártnak a munkássághoz intézott felhívása ■ájus elsejévol kapcsolatban azt a követelést
támasztja, hogy azonnal xendeljék el a teljes demobilizációt, adják megfáz általános amnesztiát os kössenek annexiómentes békét, mely ne legyen egy jövendő háború csirájának tekinthető.
Terjed a Tótfoldön
a kommunista forradalom.
Fegyveres összeütközés a lakósság és cseh csapatok között. — A cseh leglonáruaok már kommunisták.
Budapest, április 30, A Magyar Távirati Iroda jelenti: A tót földnek a cseh imperializmus állal megszállott területoin feltartóztathatatlanul terjed a kommunista forradalmi mozgalom. Nyiti a városában Az ott székelő cseh parancsnokság 40 legiouárust elfogatott, mivel a nép közölt a Tót Vörös Újságot és kommunista\' röpiratokat terjesztették otj a cseh katonák között a cseh kapitalisták ollen lázítottak. —
Melsloc nyilramegyei községben húsvét vasárnapján valóságos forradalom támadt, mert a csehek a földosztásra vonatkozó Ígéreteikkel megint becsapták a népet. A lázongás elfojtására Nyitráról katonaságot küldtek ki, ame~-lyet a falu lakói kaszával fegyverkezve fogadtak. Az összeütközeS/iek számos halottja é9 sebesültje van. A legionáriusok az össze-
ütközésben nem vettek részt és a tót nép iránti szünffttiájukat hangoztatták.
Más hiteles értesülés szerint , 57 tren-cséni ós árvái tót proletárt, akik nyíltan kommunistának vallották magukat, letartóztatták és lllaván internáltak. Hasonló esetek sürün fordultak elő az utóbbi időben bizonyságául annak, hogy a csehak és « tót. proletárok \' között a szakadás áthidalhatatlanná vált. a tót földön az események ma-holnap kireb- v \' bántják a szocislista forradalmat.
Lefoglalták a lovakat.
Budapost, április 29. Miután a forradalmi kormányzótanács 49. számú rendeletével az összes lovakat és közlokcdósi eszkö-\' zöket lefoglalták, a lovak eladása os a jelen- (\' legi helyükről való elvitele szigorúan tilos.
ítél a proleíárbiróság.
öl évi fegyházai kaplak azerszénydobók.
(Sujdt tudósítónktól) A nagykanizsai\'* forradalmi törvényszék tegnap délelőtt tartott ülésén ismételten bebiaonyitotta, hogy hivatása magaslatán áll
A törvényszék nem a paragrafusok hajszálhásogató jogászi furfangjaira, de & tenyekre és az igazságra alapítja ítéleteit. A forradalmi törvényszék kérlelhetetlen, szigorú és \'megingathatatlan, ha bebizonyitottan ko-" moly és a proletariátus érdekeibe ütköző, bűncselekmények elkövetői felett ítélkezik, de felment olyanókat,Nikiknek cselekménye látszólag beleütközik a fönnálló intézkedésekbe, de. a proletárlelkiism«iret ós az igazság alapján ártatlanok.
A tegnapi tárgyaláson a bizottság tagjai Szenes elnök elvtárson kivül, Dömös és Vlasxdk elvtársak voltak. A vádat Polat elv- • társ képviselte.
A tárgyalás alá került ügyek közül át első HossíU Lajos, Süte József és Prf. lstvánné volt. A yád az volt ellenük, hogy Csernye-cen április 14-én, az uradalmi bizalmilértlak megválasztása alkalmával a választást ittas állapotban megzavarták, ugy, hogy a választást is el kellett halasztani.
A törvényszék sorra hallgatta ki a vádló ós védő tanukat, majd Ítélethozatalra vonult vissza. A bíróság a „Forradalmi, Kormányzótanács nevében" mind a három vádlottat felmentette, mert nem igazolódott be, hogy részegek voltak s a gyűlésen tanúsított magatartásuk a mai izgalmas közhangulattal köny-nyen megmagyarázható.
Ugyancsak az «Ikoho\'tilalom megsié-gésévol vádoltak Ncmerics Mihályt és Józsefet. A tanuk harctéren lévő vörös .katonák, akikot nem lehetett kihallgatni. A tárgyalást olhulasztoiták, a vádbizlos . mind á..két, vád-lottat szabadlábra helyezi.
Végül Pataki András ós Lódy Ferenc ügye került sorra. Pataki ós Lódy —- mind a ketten rovottmulta alakok — az erszény-dobók trükkjévol akarták megkaparintani Poszovsc János fóldmivest.
A marha vásártéren Lódy beszélgotést kezdett Poszoveccal s sikerült megtudnia, hogy tárcájában 2400 korona — az éppen eladott tehén ára — .van. Beszélgetve haladtak Sánc felé, amikor olhaladt mellettük Pataki Andris és egy újságpapírral teletömött tárcái ledobott a földre. Poszovec figyelmeztetni akarta Patakit, hogy elvesztette a tárcáját, de Lódy lebeszélte azzal, hogy a tárca tartalmán majd megosztoznak.
így is törtónt. Osztozkodás közben visszajött Pataki és követelte az elvesztett tárcát. Felszóllította l*o«»zovecet, hogy mutássa meg a lárcáját. Amikor Poszovec a tárcáját eló-vótte, Pataki\' annak tartálmával együtt átadta Lódynak, mire mind * ketten futásnak indultak. .
Poszovec segélykiálltására az előresintő három rendőr a jómada\'rakat elfogta s beszállította a rendőrségre. .
A forradalmi törvényszék Patakit és
Lódyt csalás, továbbá közokirathamisitás bün- 4
tettében — ugyanis á vádlottak hamis menet- ^ leveleket hasznsak — bűnösöknek mondotta ki k mindegyikét öt-öt évi fegyházra ItHle.
V|019. május 1.
ZALA-NÉPAKARAT
Munkások ! Elvtársak I Ma «""•!«« (él ll órakap ■ városháza előtt
t . U , ",. "■■» népgytflés la««, amelyre • nagykanizsai
;KÍ"í í?*,?1*? t«»«"»t"l»0 vonulnak ki. Az ünnepi «ónokok. köztük VANTUS KÁROLY faídmOveUsOgyi népbiztos elvtárs, a mai tttrténelmi Mindan proletár ott legyen!
nap jelent Aségét fogják méltatni. Világ proletárjai >gp>aijatek!
A front hangulata.
Hőlim Vllino« clvtArauak a keleti hadsereg f5par«uc»uokAaak nyilatkozata.
A sajtóhadiszállás egyik tagja által Bőhm elvtárs a következő üzenetet küldte az otthon levő elvtársaknak május elsejére:
— A magyar munkásmozgalom leg-lólekemelőbb május elsejét a fronton töltik katonatestvércink, akiknek a hangulata az elképzelhető leglelkesebb. Naponkint járom a frontot érintkezem velük, mind várják azt a pillanatot, amikor a nemzetközi forradalom magyar előcsapata nem védekező jellegű harcot fog folytatni, hanem viszi a forradalmat az olnyomott testvérek felé.
— Elhiszi valaki talán, hogy a proletár forradalom Estland, Liviund. vagy Keletgalí-cia határán megállítható ? Elhiszi vlaaki, hogy a világ leszerelő öt éve harcoló prolctársúga az öt év szenvedése után a legszélsőbb forradalomba át nem csap ? Ez a legjobb bízto. sitéka a nemzetközi proletár forradalomnak. Hogy a románok ö—10 községet elfoglalnak annak nincs •jelee\'tőségé a nemzetközi forradalom szempontjából.
r— A román bojároknak kell a háború. Mert háború nélkül le kll szerelniük a hadsereget, amely egyet jelent az ő bukisukkal és a román forradalom kitörésével. A front eseményeiről nem közölhetők részleteket, csak annyit állapithatok meg, hogy itt most jelentős előmunkálat folyik.
—Május elsején annyit! üzenhetek otthon levő, értünk dolgozó próletártcs\'t-véreinknek, hogy legyünk egységesek mindnyájan abban, hogy a proletárforradalmat meg fogjuk cs meg akarjuk védelmezni.
Május diadala.
Harminc éve, hogy összeült a párisi\' nemzetközi szocialista kongresszus és a munka világünnepóvc avatta május elsejét. Néhány lelkes harcos, a különböző\'országok szervezeteinek képviselői, akik forró hittel indulták el, hogy a megvalósulás felé vigyék Marxnak tanításait, merész lendülettel kitörölték a naptárakból az összes ünnepeket ós hőlyébe.csak egyet irtak: vörös m\'i/u* elsejei. Es május elseje elindult világhódító útjára.
Május elseje idáig csak simbolum volt: •imbóliuna. a jö/ő. szocialista államnak. — Ezernyolcszázkilencven óta a világon míffdé-nütt, ahol öntudatos munkások voltak, megünnepelték május elsejét Eleinte csak kevesen voltak ünneplők, guny és lekicsinylés kísérte májusi felvonulásainkat, de az ünneplők tábora egyre nőtt: esztendőről esztendőre hatalmasabb tömegek tették le orre a napra a szerszámot és áradatként vonultak fel, demonstrálva a kapitalizmus ellen. A munkásság erejének folytonos növekvése az eleinte gúnyolódó burzsoáziának ajkára fagyasztotta a mosolyt és félelmében katona és csendőr után kiáltott..A hatalom akkor márkomolyan vette a proletariátus nagyszerű seregszemléjét és az olmult harminc esztendő alatt nom egyszer kísérelte meg^ hogy elnyomja a feltörekvő munkásságót ós gyakran a munkások vére lestette pirosra a májusi utca köve-zeténok porát.
A május eszméje minden erőszak elle-*ére diadalmaskodott. A májusi-álom valóra vált. A harmincadik május ünnep koronája az eddigi májusoknak, betetőzése a proletariátus eddigi küzdelmének. Az eddigi májusünnepek csak készülődé ek voltak a végső harcra, a kapitalizmus elleni döntő nagy küzdelemre. Ma, amikor harmincadszor üli meg a magyarországi munkásság a vörös május ünnepét, büszke önérzettel tekinthet vissza eddigi munkálkodására. Kikelt a mag, amit elvetettünk és amit annyi sok verejtékkel, vér-
rel és . könnyel őntöztüpk:, Elmondhatjuk, hogy nem hiába fáradtunk, nem hiába áldoztunk. A kapitalizmust a proletariátus legyőzte, a kizsákmányolásnak, a szolgaságnak véget vetett a proletáriátus elszánt és egységes akarata.
Az elnyomó kapitalista rendszer minden elnyomó szervével ós hatalmi eszközével a
porban hever. Ma minden hatalom a dolgozó proletariátusé, de azért a küzdelemnek még nincs vége. A fölszabadított magyarországi-proletariátust, magyar tanácsköztársaságot a nemzetközi burzsoázia fegyveres erővel támadta hogy megsemisitsc a diadalmas prole-tárförradalmat. A külföldi burzsoázia teljesen szolidáris a magyar burzsoáziával. A magyar tanácsköztársaság leverésével vissza akarják állítani a kapitalista uralmat Magyarországon és igy megmenteni a maguk uralmát. A nemzetközi burzsoázia Tablóhadjáratával szembe kell szegezni a nemzetközi proletárság elszánt harci akaratát.
A mai harmincadik májusi ünnep nemcsak diadalünnep, hanem harci ébresztő egyúttal ... A mai napon harcra kell szólítanunk a magyarországi munkásságot, hogy Védje meg a veszélyeztetett prolctárforradal-mat, \'de harcra szólítjuk az egész világ proletariátust is : ne tűrjék, hogy a rabló nemzetközi imperializmus letörje a magyarországi proletáruralmat. Vegyék fel a végső küzdelmet saját burzsoáziájuk ellen. Legyen a mai harmincadik májusi ünnep az elmaradhatatlan világforradalom vérvörös ünnepének első stációja. amelyet követni fog a világ proletariátusának végső és teljes diadala.
HlfféK.
.»„ ■ ■ .■»*•» A»--
uiAlu« * naP kíl * °,a 48 perc\'
J kor, nyugszik 7 óra 9 perc-
Íj kor.
, j A hold. kél éjjel 5 ór,i 18 Csütörtök p.erckor,\' nyugszik oslő 9 örn • i 7 perckor
Internaclonale.
i
FÖl fóí/\'Vi rabjai a földnek, 7
\' FöJ föl te éhes proletár! A győzelem napjai jönnek, Rabságodnak vége mér! A multat végkép eltörölni . Rabszolgahad indulj velünk A fó.ld fog sarkából kidőlni, Semmik vagyunk\' s\'mjhdén leszünk.
Védelmező nincsen* felettünk, Nem véd sem Isten seni király i A közjó alkotói lettünk Vesszen el, kí ellen áll I Pusztuljon ez a rablóbanda A rabsagból elég nekünk I Szítsuk a tüzet rajta, rajta. A vas meleg, hát ráverünk.
Refratn: Ez a harc lesz a végső, Csak összefogni hát És nemzetközivé lesz holnapra a világi Ez a harc lesz a végső, Csak összefogni hát
És nemzetközivé lesz holnapra a világ I
.— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti: A románok Kunszentmártont és Mezőtúrt megszállták, Kisújszállásnál álló csapataink visszavonultak. Tiszafüredtől északkeletre \' levő területerr a Tiszántúlt kiürítettük. A csehek ,29-e folyamán Csap és Sátoraljaújhely felé, továbbá a Hernád, a Bodva és a Felső-Sajó völgyében
orős oszlopokkal általános támadásba mentek át. Csap környékén álló erőink Sátoraljaújhely környékére vonattak. Legonye-Alsómihály táján álló erőinket a csehek Sátoraljaújhely felé szorították vissza. A Hernád völgyében a csehek Szikszótj a Sajó-Bodva völgyében Sajószentpótert közelítették meg, tovább nyugatra pedi£ Putnokot, Bánrévét és Kima-szécset érték el. Csapataink egy része még mindig fegyelmezetlen, másik része azonban már nagyobb fegyelmezettséget mutat. A többi arcvonalon a helyzet változatlan.
— Régi május elsejék. Csodálatos, szlnpomás, dus má|us elseje előestéjén régi május elsejékre emlékezünk. .Az Eölvös-lér-ről ha a délulánl órákban három-négyszáz „fanatikus" ember nekiindult a városnak a vörösbordó lobogó mögött — a legjobb, amit kaphatlak klsérelül egy megbocsájfó és csodálkozó mosoly: Ilyen .Ideálistól*! De nemcsak mosoly járt\' ki az, Internacionálé hőseinek, a nyolcórás munkanap hordozóinak, es az Igazság jövőbelátó apostolainak, de röhögés, guny, köpködő, kifakadó aljas és rágalmazó szavak, gyűlések belillása, rendőrdeszpoták gőgös terrorja és — bizony Igy tellek ők — rendőrkard nyomán, |a|í, vér és sok éhes hátramarad! gyerek és sok-sok könnyező anya: A mult éz, a rossz emlék — de feledni nem szabad. A gyönge szivet ezek az emlékek acélozzák. Ma pedig akik olyan vidáman, nagyszerűen és ujjongva ünnepelnek a vörös nap gyógyiló melege alatt — gondoljanak vissza, emlékezzenek, köszönjék meg a kivívott diadalt és boruljanak le azelőtt a sok, kis, leköpött, megrugdalt, agyonkardlapozott és börtönökben sínylődő hős előtl, akik vértanuk voitak, mártírok s igy az övéké a dicsőség, a pálma s a diadal. -
— Sffiunélyl hlr. Vattás Károly föld-mívelésügyi népbiztos elvtárs tegnap délután Budapestről Nagykanizsára érkezett, ahol több napon át fog tartózkodni.
— Az Ipari tanács tagjai Tudvalevő, hogy a kormányzótanács Nagykanizsán ipari tanács felállítását rendelte el. Az ipari tanács tagjai: a termelési biztosok, a legnagyobb üzemek és szakszervezetek megbízottal. Az ipari tanács feladata a szociális termelés előmozdítása, továbbá a munkás kérdések gyors és alapos elintézése. A termelési biztosság íelhivja azokat.a szakszervezeteket,, amelyek eddig az ipari tanácsba megbízottat nem küldöttek s tagjaik száma a kétszázát rnegha- t ludja, hogy megbízottaikat minél előbb jelentV sók o termelési biztosságnak.
— Házasság. Horváth Jenő és Gusztika, Gáli Gusztáv és Knpár házasságot kötöttek. (Minden külön XértÉMtós helyett.)
— Bomlóbar. Jugoszlávia Itadhserege.
Kaposvárról jelentik: Megbízható forrásból kapunk értcsit\'ést, egy a legutóbbi napokban Beloyáron lejátszódott eseményről, mely maga is erősen dokumentálja Jugoszlávia népét eltöltő forradalmi szellemet. Már hetekkel ezelőtt -parancsot adtak öt korosztály bevonulására, melynek azonban a lakosság csak \'Belovár környékén, tett eleget. A bevonult katonákat eskütételre állították tel, mikor a szöveg Olvasása közben» egy katona kézi-gránátoi ílobott a tisztek csoportja közé, ugy, hogy egy tiszt meghalt ós többen megsebesültek. A tettest nem sikerült elfogni a legénység pedig szétszéledt s most mint a „zöld káder" katonái járnak szerte az. országban.
— Áz Uranla mozgóképszínház üzemvezetősége is emelni óhajtvén a munkásság és proletárság diadalát hirdető impozáns nagy ünnepét, e végből egy remek szociális irányú drámát mutat be ma ós holnap, . móg pedig magyar művészekkel, a főszerepekben Lux Margit és Valéré Bertaval. A cime: Lu, a ko*ólt dráma 4 felvonásban. Előadások 6 ós fél «) órai«*.
ZALA-NÉPAKARAT
19 lü. május 1/
a hatalmas.. akciót, njely nek crpdményekent már a legközelebbi napokban bevonul a falura a művészet és ezentúl a legkisebb község is hozzájut a kulturához.
Mintegy hetven társulatot szerveznek. A társulatoknak feladatuk lesz, hogy az országban mindenfelé terjesszék a kulturát és a falvak proletáréinak is bemutassák a legkiválóbb irók alkotásait. A társulatok megfelelő programm alapján indulnak útnak. Ugyanaz á társulat azonban csak egy községbe megy el, viszont azodban minden község minden hónapban élvezheti a művészetet, mert mindftn két hónapban hozzájut egy másik társulathoz. A közoktatásügyi népbiztosság megbízásából ezt az akciót Pártby Elemér és Bágyoni Szabó Dávid színművészek vezetik és az akciónak Kanizsa megyét érdeklő részéről ők a következőket mondották a Zala-Népakarat budapesti munkatársának :
— A közoktatásügyi népbiztos gyönyörű tervének elsősorban az volt az indito rugója, hogy a falut ellássák a szinészeti kulturával másrészt, hogy munkához juttassák az állásnélküli színészeket. Rövid egy hónap leforgása alatt valóban emberfeletti munkával sikerült valóra váltani a tervet és e pillanatban már huszonöt teljésen megszervezett társulat várja izgatottan hogy művészi munkáját megkezdhesse. Minden társulat háronvnégy művészből, három-négy művésznőből, egy-két artistából, egy-két zeneművészből és egy konferenciorből áll. A-zokat a darabokat, költeményeket és dalokat, amelyeket a társulatok előadnak, a legkiválóbb .magyar .irók szerezték. A műsoron • Ernőd-\' • \'Tamás,- \'\'Félórai\' Andor, Gábor Andor, Szép Ernő,. Csizmadia Sándor, Bródy /Sándor, Gagyovszky Emil, Somlyó Zoltán, Karinthy Frigyes alkotásai szerepelnek. De méltó interpretáláshoz .jut a falvakban a magyar költészetnek nemrég elhunyt halhatatlan mestere, Ady I;..dre is. A zeneszerzők közül Reinitz Béla, Szirmai Albert, Bodrogi Zsigmond, Kovács Károly, Chorin Géza, Z^kovitz. Emil. és mások dolgoztak azon, hogy a, műsorok művészi értékűek és változatosak legyenek. A konferansziéket Nagy Endre tanította be, a műsort pedig igen nagy gonddal Balázs Bein iró, a közoktatásügyi népbiztosság irodalmi, osztályának vezetője állította össze. A próbák a fővárosi különböző színpadokon javában folynak már. A társulatok utraindulásuk előtt a fészekben vizsgáznak. Tegnap is két társulat vizsgázott le a művészekből ós írókból álló zsűri előtt és a zsűri legteljesebb clismsrésé-■vel höhöfália az ambiciózus miivészemberek munkáját. Minden társulat a részére kijelölt járási székhelyre megy. Alkalmasint egyídő-ben jut egy-egy társulat Nagykanizsa vár-, megye hét járási székhelyiére is. Ezek a társulatok azután minden megyei járás mindegyik faluját meglátogatják és mindenütt addig maradnak, amíg a közönség érdeklődést mutat az előadások iránt. A társulatok, két hónapig vannak \' ütőn, azután visszajönnek Budapestre. Itt uj műsort tanulnak be, majd újra utraindulnak, de másodszor már más helyet keresnek fel.
— A terv az, hogy minden faluba egy esztendő folyamán hat társulat megy el. Minden falu minden két hónapban hozzájut a színházhoz és ezzel együtt a művészethez és á kulturához is. A műsor természetesen^ forradalom szellemének megfelelő műsor lesz. A legkiválóbb irók dolgoznak azon, hogy igazi kulturát és igazi művészetet vigyenek el Thália papjai a föld proletárainak. A belépődíjakat a legszerényebben állapítottuk meg,, hogy mindenkinek módja legyon elmenni a színházba. Az első színházi előadást tegnap este tartották meg Cinkotán a proletár-tömogek kimondhatatlan lelkesedése közben.
Közellátási közlemények;
Folyó hó 2-tól kezdve őrlőn s^áll a közönség rendelkezésére o hatósági /aztkl-mérő helyeken, mely a Jegyfüzet /vegyea árukra szóló számlegyek" szónrera lesz kiadva, 20 dkgr.-mos fejenllnti adfigokban, kllogramonklnt 1 kor. árban! ]
A só k\'zárólng a hatósági Ifi/zolványon feltüntetett bevásárlási\' helyerAvdhető át.
Városi Köze//lfási Üzemek.
Nyilt-tér.
Tisztelettel crleaitem a n. é. közönségei., hogy lakásomat Ztfcyl Mlklós-u. 26. száür alól Zrínyi Mik/ós-\\35. szám alá, B/Kér-ipűlel. Il-lk udvarbawielyczicm Egy-
ben maszirozást is ^ogadokj^^
Kérem továbbra is\\túv«<párifogá£ukal s vagyok
teljes tisztelettel -Fahn Arnolüné.
Müfatnó.
Éi\'tesltés !
Értesítem az elvtársakat, hogy Deák-tér 10. szám alatt, Pollák borkereskedő házában
dohányárudát nyitottam,
ahol okmánybélyeg, postaértékcikkek, mindenféle pipere és papírárul raktáron tartok..
■ Szí íves támogatásukat kérve vagyok tiazieleUeL...____ .
Granhnt 1V.I.
¡Hirde.sr.ény.
Felhívom a magyar megszállott riílctekről menekült és Nagykanizsán J\' lepedőit egyéneké, hogy 8 níMg&aU hivatalomnál szemayazűnossájaj|K igazoló okmányokkal ^enik jMjprck.
Nagykanizsa, üN^^Práprilis 2J Kiss Lajos ndírk.ji
Bcy sznmér
hozzávaló kocsival, szerszámul eladó.
Cim: Sikátor-utca fr. / IMI Rpse=
\\/II Á fi nagymozgószinhái
VILAvJ Sisntis súlloto. leieloo
Csillítlófe, Péntek. Szombat. Vasárnap íi j/i május 1-ttJI május 5-ifl. i XXX. «ranyaorozat
AzaraÉÉer
Jókai Mór örOkbecstrflgényc. 4 Felvonás.
Előadás kezdetei és fél 8 Arakor I
SKMWW SBCSSSBCS
URÁNIA
MM
nn-1. 4.1
Csütörtökön ts péntekín május JS« 2-án Nagy ünnepi jilőadda M«gvar szlnmüvészlkkel M köztük
Lux Margit és ValeréWrfí felléptével
• 4
— A kőzkórház nőorvosl állása. .Megírtuk, hogy a direktórium a közkórház modern fejlesztése érdekében nőgyógyászati osztály felállitlsát s az osztály élére nőorvosi állás szervezését rendelte el. A pályázati határidő a tegnapi napon lejárt. Az állásra két pályázat érkezott be. Az egyik pályázó dr. Bulla János, nagykanizsai ismert nőgyógyász, a másik dr. Nespovszky Béla a budapesti Rókus-kórház orvosa. Az állás betöltéséről a. helyi szovjet fog dönteni.
— A sétatér kibővítése. Megírtuk, hogy -a direktórium a sétatér kibővítésének régóta porosodó aktáját elővétette s erős kézzel rövid- időn belül meg\'is- fogja valósi-tani a kibővítés tervét. A fásitott terekben, kirándulóhelyekben és parkokban annyira szegény Nagykanizsának igazán szüksége van arra, hogy szép, gondozott és nagykitérjedésü sétakertje legyen. A szükséges földterület kisajátítása ügyében tegnap délután a városháza tanácstermében a földtulajdonosok és n direktótium gyűlést tartottak tekintettel arra, hogy a szóbanforgó. földek . legnagyobbrészt felszántott és bevetett föld — a sétatér ki*" bővítési munkálataira minden valószínűség szerint csak az ősz folyamán kerül a Sor.
— Dohány-Jegyek kiosztása. Dohájríy-jegyek kiadásának végső határnapja máin b. Igénylők tehát hatósági igazolványukkajfés a házbizalmi férfi bizonyítványával májusf 2. 3, 5 és G-án okvetlen jelentkezzenek az élelmezési hivatalban, mert későbo^Jelen*ezésck figyelembe vétetni nem fognakv^éütíelldtdsl üztm.
—\' A Vllág-nagymozgóban ma és a következő napokon Jókai Mór örökbecsű, regére ny& Az aranyember III.\'rcsze kerül bemutatóra naponkint 2 előadásban, este fl és fél 8 órai kezdettel.
— Vidéki betegek elhelyezése a pesti kórházakba«. A fővárosi direktórium felszólítja az összes vidéki direktóriumokat, hogy abban esetben, ha betegeket különböző okok folytán kórházi elhelyezés céljából Pestre akarnak szállítani, ugy tekintettel a ma meg mindig íennálló kórházi ágyhiányra, ezt megelőzőleg forduljanak táviratilag vagy telefonon a Rókus kórház (központi) ágy nyilvántartójához.
— Hadirokkantak és hadiözvegyeknek
is nagyünnep május elseje. Mindenhadirokkant és hadiözvegy gyülekezzen, csütörtökön reggel fél 9 órakor az Erzsébettércn.
— Katonai felszerelési tárgyak beszolgáltatása A hadügyi népbiztosság elrendelte a magánosoknál levő katonai ruházati és felszerelési cikkek lefoglalását és igénybevételét. Felhívjuk ennélfogva mindazokat, akik a rendelet értelmében a birtokukban levő katonai ruházati és felszerelési «ikkeket beszolgáltatni tartoznak, honv ezen cikkeket 2. ilieive 3-1% okvetlen a Zrtnyi Mik/ós-u\'cat elemi Iskola tornatermében déle\'ött 9—12 ln és d. u 3-^5 tg az átvevő bizottságnak annál is inkább beszolgáltassák, mert ellenkező ecetben a forradalmi törvényszék elé állíttatnak. Direktórium.
A faiura is elviszik a kulturát,
A legklse.bb faluban is lesznek színházi előadások — Írók és művészek a falu kultúrájáért. — A héten elindulnak a
társulatok.
A régi kapitalista rendszer cs e rendszer üzleti szelleme elzárta a falut a művészettől. A színház eddig üzleti vállalkozás volt és ebből kifolyólag ugyanakkor, amikór a városi burzsoá egy nap akár husz színházba is mehetett^ a falu csak nagyritkán jutott szinházhoz és akkor sem állott módjában elvetni az igazi művészetet. A falvakat .látogató színtársulatok sohasem állottak elsőrangú művészi erőkből, ezeknek a kis társulatoknak rendesen olyanok voltak a tagjai, akik a nagy társulatoknál nem tudtak érvényesülni. Az igazi színészre lealázó volt eddig, ha falun játszott.
Ezentúl máslcépen lesz. A forradalmi kormányzótanács köztulajdonnak tekinti a színházat s abből az elvből- indul ki, hogy minden dolgozó embernek joga van a művészethez. Ezen áz alapon szervezték meg azt
Pártügyek.
— Nagykanizsai szabómunkások és munkásnők szakcsoportja kéri az .összes tagokat, hogy ma, csütörtökön reggel .8 óra 30 perckor megjeleni tartoznak. Vezetőség.
— Alagántlsztelselők figyelmébe. Május hő I-ón reggel 0 órakór a magántisztviselők a saját hetyiségilkben gyülekezzenek. (Munkapáholy.)
Landsb.rgar -rthur szociális Irányú müve
Lü, A KOKOTT
erkölcsdráma 4 felvonásban.
P nztámyltás b<tkösnapókon d o 10—12-ig,. d u. 8-tól,., vasár, és ü»nepna| okon d. e 10—12, d. n, 1 én fél órától.
EiO\'dás kezdete 6 es fó> 8-kor!
J"**\'* -**?"1*"—\' W«tylml«Mi, nn. ■*]„« 8. «»oihil. HM. «*<Nm
ZM-NÍPAKMT
ie.k..rtö.»u *■ kiadóhivatal! W 1 \'.....""" J .-■.-■ -., "" 1 > . \' \' "" l"""u
„„..hl..., l.glr.^ 4. .,.,„ I II\' "•"\'•\'W
,i.rl.o.zl0..gl • « kl.üúhlvaiall i A «Z OC1A1.1ST A PÁKT HIVATALOS I.AP.IA -i \'""<"". . : IttSÜ
l«|.(Oft.Xám 7». I Myomdal 117. ./llJll.WCI J.,1 r.J ,1 «„„,«!.„. IIIÜ U,«.
! n- I M- ■ ■ ■ ■ : cyy hónapra . . . fso MorM*
Nincs uí visszafelé!
A kapitalista rend vissza akar jönni, f Szegény, nem tudja, hogy nincs többé az, a minek u rendje volna: kupitalii:-inús. Ez meghalt, s a kommunizmus iiem is ölte meg, csak eltemette. A kapitalizmus öngyilkos lett. Ötödlel éven keresztül ádázul forgatta fegyverzetet és dühében, kapzsiságában, csztelénségében tazre sem. vette, hogy önmagába mártja Tegyverét. A hány nemet gránát francia célba talált, annyi értékkel lcszegényi-lette a német kapitalizmust s forditva. Szinte őrület volt elhinniök, hogy inig munkát, anyagot munka és anyag\' mog-i semmisítésére pazarolnak, u helyükbe kiadott bankok, hadikólcsonkötvényeket gazdagságot és tőkét jelentenek. A kapitalizmusra mi sem jellemzőbb, mint a hite, hogy általános pusztító műveletek során lehet gazdagodni. A javuk semmivé vállak és a l\'iadimilliomosuk gombaként termettek. S flz a világ azt lehetségesnek tartotta, mert addig is ugy gyűjtötte a gazdasagot, hogy nsm nyújtott érte semmit.
Most megint fegyverrel dolgozik és győzelmekkel akar profitot szerezni. — Hiszen ha csak ő róla lenne szó, megérdemelné, hogy magára liagyassék s haljon meg még egyszer a saját gusz-uisa szerint.
A-magántulajdont állítaná vissza. De hát hol van nra magántulajdon még kjpítalisztikus államokban Is ? A magán-Milajdon a tenger fenekén van, husz Millió tonna fenékbefurt hajórakomány képében. A magántulajdon a semmiségben van, hadseregek által fogyasztott • elolmek, municiógyáraknak megfizetett es levegőbe puffantott drága fém- és vegyianyagokban. A magantulojdon a gránáttölcsérckben van, melyek hajdan viruló, dolgos városok és fulvak helyein ásítanak.
Miből akarhat ez a kapitalizmus megélni? Az a töméntelen papiros, melyet vakitó javak helyett gyártott, s u mely megtölti zsebeit, nem vagyon, hanem írás az adósságokról, melybe verte magát. A győztesek a legyőzőtökkel akarnák megfizettetni ezeket az \' dósségokat s a legyőzöttek, ha magántulajdonhoz ragaszkodnak, ezt a tulajdonukat csak arra fordíthatnák, hogy elszedetnék, joaguktól a győztesek éltal
Idő folytán letórleszteni és ismét megtelni, mint a kinyomolt spongya ? Hát ez az, a "mi ma már lehetetlen. Megtölteni az üres zsebeket már csuk a proletár munkája képes. De erre többé sohasem lesz hajlandó. A kapitalizmus élhetett, mig elhitték neki, hogy ő táplálja a munkát. De. ma már nyilvánvaló, nogy a munka táplálta a ftapitaliz-
muit. A munka az a szellemi lehellet, mely életet ad az agyagformának. Hát
vegye vissza a kapitalizmus a gyárait, a kéményeit, a pultjait és a raktárhelyiségeit. Meg tud belőlük élni, ha a Munka bele nem költözik s eletet nem ad belé? S elképzelhető-e, hogy a munka, mikor ezt tudja, hajlandó lesz ezt a szívességet megtenni neki s ugy dolgozni, mint mikor még nem tudta? > Gyászosan nevetséges illúzió lenne ma a nu-ghagyott\' tulajdonjog. Azt jelentené, hogy tessék belőle többet fizetni, mint !
a me\'nhvit ér, tessék többet kiadni, mint bevenni. Tönkr: menne a kapitalizmus a saját működése és önzése alapján, ellenben tönkre menne vele együtt a dolgozók minden osztálya is.
A kommunizmus éppen csak azt a kötelet vitája el, mely őt a mélységbe bukó kapitalizmushoz fűzi. Nem akar pusztulni a menthetetlennel. Elvágván azt a kólelet, az emberiséget megmenti az eleinek, a haladásnak, a boldogulás lehetőségének, liz igy van és ezen ! fegyverrel változtatni nem lehei.
A vajúdó Európa.
PArlMbHU mi AJ us elMejéu véres összeütközések voltuk. — Megtörté«! a* cls6 fegyveres «Mte«tkAtéa a IrauclAk óm olaszok között. — DaldiúclAbun partraszálltak az olaszok, — Olaszországot nem hiv|Ak meg ajböl a békekonferenciára.
. Pórta, május 2. (Szikratávirat.) Francia katona körökben előkészületeket,, tettek bejelentett tüntetések meggátlasára. A kormány lOt\'.UOO főnyi csapatot gyűjtött össze Paris körül. Parisban minden munka szünetei. jljl\'X amerikai tábornok elrendelte, , hogy az amerikai egyenruhát viselő katonák lehetőleg ne vegyenek részt a tüntetésekben. Ugyan csak Harx tábornok rendeletére megparancsolták, hogy semmiféle katonai gépkocsi se mutatkoz-zon az utcán. Ez azt jelenti, hogy Wilson sem teszi meg a napi sétakocsizását és az amerikai békodelegátusok gyalog fogják megtenni a szükséges utakat. .
Párls, május 2. (Szikratávirat.) A május elsejei tüntetéseket megakadályozla a hideg esős idő. Délelőtt zuhogott az eső, az r utcán atfg miitotkoztak- emberek. A. inunka vmiode... nütt szünetel. A lakosság mindazonáltal nagyon izgatott és ha valahol erősebben csapják be az ajtót, vagy valami súlyos tárgy esik- le az utcán, az emberek tömegestől Összefutnak és azt hiszik, hogy a tüntetőkés a katonaság összeütközött.
Délután a Madclainé előtt nagyobb tömeg verődött össze, mely a katonai kordonon Kerész\'tíir fö\'rVe a Placc de Oneorde-ra jutott, ahol az amerikai békedelegátusok tartózkodnak. A tömeg haragosan kiáltozva elöntötte a. teret. Állandóan felhangzott éz a kiáltás: Éljen Amerika, le Clemenceauval.
A tömeget a térről lovasság szőri totta vissza. Röviddel ezután azonban újból bemomultak a térre, ahol komolyabb összetűzésre került a sor én so kan megsebesültek. A lovasság fegyverét nem használta, minthogy parancsot kaptak, hogy csak a legvégső esetben tüzeljenek. —-Délután 4 óra-tajban a Uue Royalon óriási tömegek gyűltek össze,/ amelyek a CsHlon szálló felé\' tartottak. A rendőrség a tömeg^ között állandó a kisobb-nagyobb összecsapás*
Berlin május 2. Rotterdamból jelentik: A májusi ünnep alkalmával Párisban súlyos összeütközések fordultak elő Több jelentés azt a-benyomást kelti, hogy a l\'ranoia cenzúra | az elküldött tudósításokból sókat áthúzott. A Párisban történt öászeűtközéseknok állitó\'ag két halottja és több sebesültje v/tn. »Egy szemtanú állítása szerint az összeütközésük nem voltak ily jelentéktelenek. Szerinte a tüntető tömegből egy rokkant kivált és karját az ég felé emelve bosszút esküdött. Ebben a pilla-
natban összeütközés történt a tüntetők és u rendőrség > között, amely karddal támadott a tömegre. Legalább \'¿0 ember megsebesült. A tömeget végül kuyor. Rogel szorították, akik a Madelffino templom felé fordultak vissza. A tüntetők a templom oszlopai között kerestek menedéket cs. -odakiáltották a ^katonaknnk, hogy most lőjjeneki ha mernék.
8iidapo\\t, május 2. A francia csapatok megszállották Fiumét es Susákot és a közte fekvő hidat, mert az olaszoknak szándékukban volt előrenyomulni Süsak felé; amelyet szerb zászlóaljak tartanak megszállva. A francia csapatok paranc.snoka értesítette az olaszokat, hogy az átkelési kisórletölceV fegyveres erővel fogják megakadályozni. Hétfftn volt az első fegyveres összeütközés a francia és olasz csapatok között. Kézi harora került a sor. amHynsk sorén az olaszoknak vissza kellett vonulniok. Az o\'aszok 3 sebesültet hagytak hétra. Susé-kot angol osapatok szállták meg.
Róma, május 2. Orlando a kamarában nyilatkozott a fiumei kérdésről. A fiumei kérdést nem Olaszország vetette fel, hanem Fiume városa maga önkéntes elhatározással október l8rán, mégpedig a magyar parlament ülésének folyamán képviselője Utján. E^t a lépést október 30-án megerősítette Fiume város, ámikor\'az önrendelkezési- jog alapján . olasz városnak nyilvánította magát. Reméljük és bizunk benne, hogy felszólalásunkat meghallgatják.
— A mai helyzet pagyon komoly mondotta — és ínég komolyabbra fordulhat. Meg vagyok győződve róla, hpgy az olasz nép át van hatva attól a becsületes kívánságtól, hogy szövetségeseit és barátait megtartsa és ezért mindenkor hajlandó ujabb áldozatokra is.
Páris, május. 2. A. jelek arra vallanak, tí\'ögy Olaszország hajlandó .visszatérni., Jcjak\', ujabb meghívásra várnak. Ez a meghívás nem ) fog megtörténni, azonban minden utat nyitva hagyunk Olaszország részérő. A népszövetség bizottságának szerdai ülésére a párisi olasz követet meg-.fogják hívni, hogy a megbeszélésnél Olaszország is résztvégyen
Spalato május 2. Zárából év Sebenioo- * ból azt jelentik, hogy olasz csapatok hadianyaggal partra szállnak. A csapátok kelet felé haladnak. A demarkácionális vonalon az olaszok erősítéseket kapnak.
¿ALA-NtfFWÍARAT
1919. intqpg 3.
Bécs, május 2. A bácsi mupkájtanáesba léi kommunistát, 275 sxociálistát választották Heg. A szociáldemokrata párt, amoiy a vá-lasztasokat rendezte, a választási eredményt titakban tartja.
Böhm elvtárs az önkényes bíráskodás ellen.
Budapest, május. 2. Böhm Vilmos elvtárs a hadsereg főparancsnoka a következő rendeletet adta ki:
Tudomásomra jutott, hogy egy esetben ellenforradalmi gyanú vádja alatt álló egyént minden erre \'hivatott forrádHlini törvényszék tárgyalása nélkül kivégeztek. Ez az eljárás beléütközik a forradalmi kormányzótanácsnak idevonatkozó rendeleteibe és a legélesebben szombehelyezkodid a Tanácsköztársaság kormányzati elveivel, s közönséges bűntett jellegével bir. Mindazok, akik ily cselekedetet elkövetnek, diszkreditálják a Tanácsköztársa-, ságot ós a proletariátus forradalmát, tehát elenségei a proletariátusnak ós a proletár uralomnak. Mindezeket figyelembe véve, ezúton is fjfcjoruan megtiltom, hogy bármely katonai hatóság, vagy a hadműveleti területen levő katona- és munkástanácsok . forradalmi törvényszéki tárgyalás nélkül bármily Ítéletet végrehajtassanak. Elrendelem, hogy minden elfogott, vagy gyanú alatt á\'ló egyén minden esetben az arra illetékes forradalmi törvényszék ölé állítandó és csak a forradalmi kor-Mányzótauács rendeletei/értelmében meghozott és szabályszerű ítélet lőhet mértékadó. Uindazok, akik o rendelet ellen vétenek, akik bárkit is megbüntetnek, vagy \' kivégeznek, közönséges büntettet követnek cl és .ezért rögtönitélő biróság elé állilandók és a legsúlyosabb büntetésben részesitendők. Azok, akik\'az Ítéletei végrehajtják, közönséges gonosztevő szabadcsapatoknak tekintendők cs Mint ilyenekkel kell velük eljárni. Jelen parancsom a legszélesebb korben lapok ós falragaszok titján kihirdetendő. A münkás- ós katonatanácsoknak kötelességévé teszem, hogy a hadműveleti területen esotlcg előfordul" e rendeletben említett bűntetteket hozzám táviratilag azonnal jelentsók be, azoknak olköve-tlit tartóztassák le és adják át a hadsereg-parancsnokság rögtönitólŐ törvényszékének.
Böhm Vilmos
ti(u;^0regf<5p(triinúsnok.
Csicserin üdíSdő távirata Matiyar-oi\'szájhuz és B.ijnnirsZitflhM.
Moszkva, május 2. (Szikratávirat) Csicserin orosz külügyi népbiztos Magyarország-* hoz és Bajorországhoz május usojén a kö-vetkoző -ydvö«íió táv>rat<>s intézte ;
t V- Magyarország e\'s Bajorország munkásnépeinek legmelegebb üdvözletünket küldjük május elsején. Az idei májusi ünnep alkalmából .különösen ünnepeljük Magyarország és Bajorörs\'z\'ág h\'Ős í e són küzdő" munkás \' népét, mely előőrsi harcot loiytat a dolgozók teiWórisülésé^ck érdekében ósaijnunka fql-: szabadulásáért folyó nagy harcban. Kebelünket öröm dagasztja o nagv proletarmozgalom láttára, amely napról-napra ujabb diadalmat arat és rohamlépésben halad előre a diadal utján. Óriási nagyok azok a nehézségek, amelyekot még le kuli győzni. Számtalan az ellenségünk, a hatalmuk még nagy. De minden ország dolgozóinak forradalmi munkássága több és több bilincset tép le, amelyekkel a munkás nép ma még béklyóba \\an verve. Magyarországnak, Bajorországnak, éppen ugy min; -Qapszocs&águak. .hatok.u»s... ellenséges hadsoregek, blokád ós ínség ellen kell küzdonünk, de mindennap ujabb szövetségesekre akadunk, mort öntudatra ébrednek •sztáiyrészoseihk. A barrikád másik oldalán a hadis2ercncsójo mindennap ido od.i ingadozik és nem mindig dicsekedhetik győzelemmel Semmi vósiélytől, "vagy Ínségtől nem ijedünk Meg, a győzelem biztos tudataban haladunk feltartóztathatatlanul előre. A végleges győzelem napja már közöl jraa ós május elsejét ennek a felemelő tudatával ünnepeljük meg.
Csicserin
M orau uovjet k»xUr»EA*c kulü-^yt
...,„.!,«.- ...I.w • . -A. «\'ptiiMH, ... ■ >V> .v-vi»
Május ilssje MagyKnnizsaii.
Nagykanizsa proletérságának forradalmi (j flnnspe.
Külsőségoibon ós belső ói tektaen egyaránt a legszebb ós^íó fedhetetlen \' volt a ka-_ nizsai dolgozó tízezrek csütörtöki forradalmi ünnepe. Kora hajnalban kezdődött a nagy ünnep, amikor zenekarok muzsik ája ébresztette fel a város proletárjait. \' R« ggel kilenc órakor már mindenki talpon volt„ A proletárok szakszervezetekbe tömörülve járták be a varost. Tízezernél több proletár türstotett ebbben a Kanizsán tuég soha i»ra látott felvonulásban és hirdette a nagy assmét: vége a kapitalista társadalomnak ás tormel ésnek I. Dél fotó járt az idő, amikor a beláthatatlan menet a városháza elé sorakozott fel, hogy meghallgassa az ünnepi szónokok beszédeit. Bronyai politikai megbízott olvcars nyitotta meg a népgyűlést. Egtilverő éljenzés közepette mutatott rá a forradalmi ünnep nagy jelentőségére: ez az cl3Ó május elseje, amikor szívvel-lélekkel ünnepalketünk.; szabadon vagyunk mind, akik a nemzetközi világszabadságért fogtunk összo. Utána
Vantui Károly fuldmivolósugyi nóphiztos elvtárs ismertette egy óriás beszédben a proletárságnak a csőcselek burzsoázia mindennemű áskálódása ellenére io bizalomra jogosító helyzetét. Párhuzamot vont az. orosz szovjetköztársaság és a magya/ tanácsköz-* társaság ellen irányuló .támadások között űr oda konkludált, hogy az •••.zn^t fegyverrel legyőzni nem lehet Beszélt a magyar bur-zsoázia viselkedéséről a proleúr diktatúrával szemben os ozt mondta:
— El k.ell pusztutitani e» burzsoá hatalmának utolsó foszlányait iti, mert csak a \' teljes elnyomásával valósíthatjuk tacg céljainkat. Ha a bmv.soá belenyugszik ebbe, ükkor \' rendben vau. Lehet igy meß ipbapáturk, dolgozótársunk az égycs burzsoá. 1>j u diktatúra . nem ismer tréfál. Ha rémhír terjoszjt&re bukkanunk, a diktatúra cszköaci.vel kuli ve.Us elbánni. Nem az kell, hogy kiirtsuk a burzsoá»-kat, mert oz barbárság, de kőnvörUiienül e-, ne i b .nnnt azokkal, ahiu bármi y e>zfö£i<, meg akarnak bennünket akaúatyoznl, hityit-mun\'i gyakorlásában.
Percekig tartó éljenzés kisórto a fóld-inüvolósügyi népbiztos nagyhatású beszéde-nek befejezését, aki után Sneff politikai megbízott elvtárs mondott lelkesítő beszedet: a magyar proletárság lelkesedése felgyújtja a szomszéúos országok proletárságának ielké-ben is a tüzet s akkor elpusztul \'"mindenütt a dologtalanok hatalma s megszületik az-egész világon a proleúrság uralma, amelyben a dolgozóké lesz minden. Éljen a világot meg-váltó nemzetközi\' szocializmus! (Zugé> úljan-zos.) Brónyai elvtárs zárszavai után u Mai se-illaise hangjai mellett a legnagyobb rendben oszlott szét az ünneplő tömeg. A városháza plőtti .nópgyijlóssol egyidőben a felsőtomplom, előtti téren a tanuló ifjúság is rendezett május .elsejei ünnepélyt, amelyen Földes Miklós tmnar elvtárs ismertette magásszátnyalásn beszédben a szovjotköztársaság nagyszerŐ politika programmját.
A délelőtti lelkos hangulat jellemezte a délutáni katonaréti nópüonepólyt igazi népünnepély volt az: minden proletár megkapta, amit szeme szája kiránt. A felejthe-totlenül hangulatos délután kedves emléke lesz annak az óriási tömegnek, amely a katonaréten egész a késő esti órákig hullámzott.
Régi és uj árpolitika.
Lojobb az árakkal I — ennek az üres jelszónak, a puffogtatásában merült ki a régi rendszer tehetetlen, hivatalos árpolitikája. Hogy ennek a jcJszópolitikának mik. voltak az eted-ményöi, mindenki tudja Maximáj,Ss árak és újra csak maximális árak. Úgynevezett „tájé* kóztátóárak*, amelyek azonban csak arról tájékoztattak, hogy motyik az az ár, amin árut beszerezni nem lohoU A maximálások rondsz re teljesen elhibázott volt. Akkor nyúlt már csak a régi árpoli lka ehhez az utolsó\' ós egyetlen — de legtöbbnyire viaazafolé j\'aülá..—,fogyvecéhaz, áaűkor az ára a* ár-
I drágitó Jákob létráján eljutott azokba . étherikus- magasságokba, ahova á prÓJetárfo 1 gyasztó^oha sem ért fel ós ahol igy csak "" .legfelsőbb tízezer" seámára nyílt, vásári" lehetőség. w,,>
A proletárdiktatúra mindeneksiőtt érvényt akar és érvényt fog szerezni azoknak a maximális áraknak, amelyek ezideig. csak n hivatatos-lap papirosán voltak érvényben Nem novetségesen kicsi pénzbüntatósokkel amelyei« egyenesen biztattak az árdrágitásr« de a proletárdiktatúra egósz kíméletlenségével ós szigorúságával.
A proletárdiktatúra az árdrágítás méregfogát húzta ki akkor, amikor csaknem az egósz vonalon megszüntette a prolit leheti^ ségót. De megszüntettj a nep ötszáz <?5 kétezer százalékos .háborús felárakat" is akkor amikor a leltározási kényszerrel kapesolatb«, köteiezio a kereskedőket beszerzési iqiik be vallására s fezzel a konjukturálisv hasznoi egyszerűen elkobozta. Itt is termcssotszerüci. szükségessé fog válni< egy egységes nivel-lálás. Mert uz eddig szabadon gaiozdálkodo lánckereskedelem következtében a«\' utolsó kézben lévő áruk beszerzesi ara. is a legkülönbözőbb, a szerint, hogy előbb vagy utóbb, az első vagy a tizedik közvetítőnél szakadt-e meg a lánc és korábban vag) későbben történt-e a beszerzés. Így a leltárakból kitűnik, hogy ugyanannak, az árucikk-nok a7. ara sokszor ugyanabban az üzletben-« is a legmegdöbbentőbb eltérdseket mutatta Semmi annyira nein jellemzi a kapitalisztikus árutermelés és elosztás anarchiáját, mint az a gyakran jelentkező eset, hogy ugyanabban az üaletben w. egyik ■■vevő békeáron juv ahhoz a cikkhez, amit a másik; esetleg má: sokszorosan tulllzotni kénytelen.
A közellátási népbiztosság utasi »sora az arvizsgálóbizottság-most foglalkozik onne\': visszásságnak a megszüntotesével. Mindenekelőtt a legrigorózusubba;:. megfogja álla pituni, hol íell saakmánkinr. árucikkenként ós uzlctkategöriáakéiif us egyedül a \'reált* téay.ezók. számbiivówicvel. .az. üzlai rcz;i Bvagassá^át niegállapiuni.
Eggyel azonban tisztában kell lonnünk: Az ármvó lényeges leszáJUtása, a mai áraK letörése nem történhetik meg egij csapasra-Lidércfény után indulnánk, ha a mai termo j lési feltételek mellett az uj árpolitika elsii ós egyetlen feladatául a mai árak leszorítását tűznénk ki. Ez az uj árpolitika azért lesz ui, más os jobí» mint r\\ régi, mert egy uj és jobb termelési politika érvényesülését is biz tositani tudja. Egyik legfőbb szempontja kell, hogy Tegpön az űj""árpóTllikánáirázV\'\'hó\'gy"A\'~ külkereskedelmi relációk felvitelét is lehetővé tenye, természetcsen nem a kereskedők hanem az állam szásnara. Elsősorban az import-. paritás ós ha sor kerül rá, -az. exportparitás helyreállításával.
Ez az árpolitika kövesebb frázist fog olkoplatni, de több termelést fog szolgálni mj^lon intézkedéáóvel. ... i
Vallás és egyház.
Harminc korona liavl flzeiíct kap ii váróul teuiptoin déuánja,
. ISnJM .iufásMtittáty mKönnyebb a tövének a tü fokán átbújni, mint a gazdagnak a menyországba jutni — ezt a krisztusi mondást az egyház — de nem a vallás 1 — hatalmas a múltban mindenkinek hirdették — csak önmaguknak nem. Az esztergomi-érsek... a veszprémi püspök . milliós jövödelmokbe.: dúskáltak, élték a maguk fényes, cicoma-, semmittevő életét — gyönyörű palotákba" laktak, messzi vidékek ételeit ették- és nem bántotta őket, hogy ugyanakkor a nagykanizsai városi templom dékánja éhezik és rongyokban jár.
Á templomi dtjkán az egyházi „államnak* volt igazi végső, kiuzsorázott prolotárjn. A templomi dókán söpörte a templomot, pu colta a sekrestyét, harangozott naponta háromszor, ünpepnap még többször, segített a fényte miséző papnak s kapott ezért — ® túlvilági boldogság igémétől eltekintvo — 39 mond; harminc korona havi fuetját, amiat
1919. május 3.
ZALA-NÉPAKAKAT
«£ az alábbi — a direktóriumhoz intézett — kérvényből kitűnik :
Tisztelt Direktórium! Alulírott azon kérelemmel fordulok a direktóriumhoz, hogy 21 évi becsületes városi szolgálatom után, a régi rendszer szokása szerint, többszöri kérelmem Ügyeimen kivül hagyatott, most azon kérelemmel \' fordulok a direktóriumhoz, tekintettel csekély fizetésre, más semmi egyéb., családi pótlék vágy segély, mint á többi várbsi szolgának megadták, nem részesülök, nekem akinek 21 éven át sok nélkülözést kellett szenvedni, kérelemmel fordulok a direktóriumhoz, szíveskedjék saját belátása szerint a mai viszonyokhoz képest, tisztességes megélhetést ós a ruházkodást biztosíttatni,—•. amennyiben utóbbi szolgalatom megkívánja, mivel ebből a fizetésből lehetetlen
itt fölsorolom: dékáni fizetés 30, lakbér 10, reggel, délben, este harangozá» G, ruhamosás 0, drágaság; pótlék 5 korona: összesen.63 korona; —• ebből leszámítva lakbér és/ mosás, marad 41 korona; igy a fönt n\\aradt Összegből megélni lehetetlen, ezen indoknál fogva fordulok a direktóriumhoz szíveskedjék kérelmemet figyelembe venni és. helyzetemen minél előbb segíteni.
Nagykanizsa, 1919. április 28.
Horváth Lajos
városi templomi dikán.
Kicsiben igy kristályosodik egy kis ember életébe a múlt és a jelen. Harminc korona:! ezt a sz«jgyonbért adta az ápolt kezű, linóm selyhiekbo takaródzó püspök a szegény kimart kezű harangozónak. — És ezt nyugodt lelkiismerettől tette, hisz a kis cxisten-ciáknak, a dolgozó proletárnak, a szegény harangozónak — minek is ■ kellett volna a tisztességes élet: Az csak marassa a kezét a harangkötéllel, söpörjön, szolgáljon, huzzu az igát és legyen boldog, hisz a püspök ur olyan szépen prédikálta a templomban : rKönnyebb a tevének a\'tü tokán\'átbújni, mint a gazdag-uak bejutni a mennyek országába."
A püspök urak csak a proletárokat féltették, maguk,.— ugy hitték — sovány tevék maradnak s akárhogy meg is híznak ,bejutnak a mennyek országába.
Most láthatja mindenki, hogyan valósították meg az ezerholdas főrend nagypapok Krisztus tanait h gyakorlatban. Most láthatja mindenki, hogy fogja föl a proletárdiktatúra a vallast. Ugy. hogy tisztességes megélhetést ad minden -s^olgájajuk,....Horvátb.„.. elv.tBXSn ak„, a szegény áldozatnak, nem kell félni. — Jó helyre adta be a kérvényét.
HlHfcíV
W9 május
3
i Szombat
ÍM t> H rt
A nap kél 4 óra 43 perc-kőt, " hyügszik 7\' óra 12 perckor.
A hold kél ostc. S óra-. 22 perckor, nyugszik éjjel 11 óra 10 porckor
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar
Távirati Iroda hivatalosan jelenti: E hó l-én a románok a szolnoki hidfót elfoglalták és itt átkeltek a Tiszán. Tiszapolgárnál gyengébb román erők lépték át a Tiszát. Sajószentpéter mellett álló gyengébb erőink a cseheknek kétoldali átkaroló mpz.dulata miatt visszavonultak. Miskolcot kiürítették. A csapatok" Miskolcról délre felvételi állásban vannak. A Bánrévénél, előnyomult cseh erők elől csapataink Apátfalva felé visszavonulóban vannak. A többi arcvonalon nincs lényeges yáltozás. A katonai kudarcok legfőbb oka csapataink n igy részének fegyelmezetlensége./ „ .......
— A vőfősőrséjf politikai megbízottja Nagykanizsán. A vörösőrség soproni kerületi parancsrfok-ágához, a ÍJ. N. 02/1919. számú rendeletével politikai megbízottnak neveztettem ki. Á mai napon Sopronból Nagykanizsára érkeztem és mint a nagykanizsai politikai Megbízott hivatalos müküdésemét megkezdtem.
■ Felszóllitom a rörösér olvtársakat, valamint
a bizalmi férfiakat, hogy esetleges panaszaikkal I illetve sérelmeikkel hozzám forduljanak Bakonyi |
Vince, vörösőrség pol. megbízottja.
— Dohányjegyek kiosztása. A dohányjegyek kiosztása gyorsított tompóban történik. Igénylők tehát hatósági igazolványukkal ós a
házbizalmiférfi bizonyítványával május 3-án egésznap, 4-én délelőtt és 5-én egész nap okvetlen jelentkezzenek az élelmezési hivatalban, mert később jelentkezők dohányijp^yet nem nyernek. Közélelmezési üzem. Jr
— Házasság Orszá\' József píWldder Zsuzsika házasságot kötöttelL (Mordén külön értesítés helyett.)
— Zsirosztás. Az Általános Fogyasztási Szövetkezet husszéke {értesíti a közönséget, hogy a kiosztásra kerülő zsirsZalonnát♦tolongás elkerülése, végett utcák szerint fogja kiosztani. Éspedig ma délután 1 órakor Magyar, Garai, Árpád, Sikátor és\' Rákóci-utcák, hétfőn Kinizsi. Hunyadi, Petőfi, Honvéd és Atillautcák kerülnek kiosztás alá, vagyis kaphatnak zsírt. Kérjük a közönséget, hogy ezen napokon más utoákból ne jelentkezzenek zsírért, mert kiszolgálva úgysem lesznek, csak a kiosztás gyorsaságát akadályozzák.
— A külföldi érdekeltség magyarországi Ipartelepeinek megváltása. Kun Béla elvtárs többrendbeli nyilatkozatából ismeretes, hogy a Tanácskormány a maga termelési reformterveit a Magyaiországon ipartelopekkel bíró külföldi tőke érdekeinek lehető kimélésé-vol óhajtja megvalósítani. Ennek a speciális bánásmódnak(?mindenekelőtt az által adott kifejezést, hogy kizáróan külföldi tulajdonban lév.ő illeni ipartelepek szocializálásától egyelőre eltekintett, Ezenkívül egyes külföldi ór-■ dokoltségoknek már konkrét ajánlatokat is tett magyarországi ipartelepeik megváltása tárgyában, lóleg olyan esetekben, mikor a tárgyalásokat aránylag könnyűvé teszi az a körülmény, hogy egyéni vagy családi \'tulajdonról Van szó. Komplikáltabbak aj olyan esetek, amikor részvénytársulatokat kell megváltani, mivel ilyenkor a tárgyalások megindítását körülményes statisztikai előmunkálatoknak kell megelőzni.
— A gépszánfás szervezése A földművelésügyi népbiztosság gépszántó kirendeltséget szervez, amely a jjyárakban és kereskedőknél lév/ő gőz és motorokéket kezelésbe veszi. A gépek átvétele most folyik. A talajművelő- gépek elosztása az egyes mer gyekből érkező igényelj szerint történik. A kirendeltség már most is* 17 gőz és motorekét tart üzembon A kirendeltség fogja átvenni a berszintó vállalatok ekéjét is és be« olvasztja üzemébe. A földmivelési népbiztosság géposztálya ellenőrzés alá vette a mezőgazdasági üzemek gépfelszcrelését is. Abból a szempontból, hogy bíZtositva van-e a gépeknek teljes kihasználása, a földmivel^»-ügyi népbiztosság látja el az egyes gépeket üzemanyaggal, szénnel, benzinnel. A gŐZlo-komobilok egy részét szalmatüzelésre alakítják át. Folyamatban van a ^gazdaságokban lévő gépek javításának megszervezése\'is.
— Nem Jön több menekült Nagykanizsára. Nagykanizsa városának lakossága a háború befejezése óta hihetotlcn mértékben megnövekedőit ugy, hogy a hihetetlen lakásínség és az élelmiszerek hiáanya és elégtelensége is erre az okra vezetendő vissza. Most, hogy ujabb« menekültek érkezése fenyegette a várost, a direktórium felirt a kormányzótanácshoz és kérte, hogy Nagykanizsára többé ne irányítsanak menekült • szállítmányokat. A menekültek ellátására kirendelt bizotos tegnap értesítette a direktóriumát, hogy a kívánságnak ej.eget tesz és Nagykanizsára többé nem tonnán m-né*fékei Irányítani; Egyszersmind felhívta a direktóriumot, hogy a menekülteket a hadikórházból lehetőleg telepítse ki, mert a hadikórházban betegek és sebesültek fognak .elhelyezést nyerni.
— Naíry ffvflmölcs és zöldségtermék várható Az elmúlt tél a termés szempontjából kedvező volt. Erősebb fagy "az ország egyetlen részén sem fordult elő és a tavasz eddigi lefolyása kedvező a gyümölcstermés szempontjából. Cseresznyéből, körtéből, kajszinbarackból és szilvából igen nagy termés
| igérkeiik, míg a bogyótok gyengébb termést
fognak adni, a három éve tartó szárazság következtében. A nyári gyümölcsökből a tavalyihoz hasonló nagy termésre lehet számítani, ugy hogy nemcsak a háztartások szükségletét fedezhetjük, hanem különösen konzervált állapotba tekintélyes mennyiséget, használhatunk fel kivitel céljára, cserébe ipari cikkekért. A \' zöldségtermelésre nézve még nincsenek pontos adatok, de tudjuk, hogy a termelés a tavalyinál sokkal kiterjedtebb. A zöldségtermelés konzerválására még fokozottabb mértékben van szükség, mint á gyümölcstermésnél és ezért a nagyobb birtoktesteket és az egyes termelöcsoportokat alkalmas aszaló készülékkel fogják ellátni.
— Állást kereső hadirokkantak és özvegyek jelentkezzenek a Szövetség irodájában, hogy\' alkalom adtán ; elhelyezhessük; Iroda: Nagykanizsa, Batthyány-utca 2. szám alatt, (köznapokon reggel 9—12 óra között.)
— Orosz hangverseny. Nagykanizsa utcáin már napok óta hirdetik szép, piros betűs plakátok, hogy a volt Polgári Egylet nagytermében ritka alkalom kínálkozik városunk zenekedvelő közönségének: Z Rdder és D. Kantoro//, két vérbeli orosz művész fog előadni olyan változatos tartalmú műsort,-amelyet minden zenekedvelőnek meg keli hallgatnia. A tegnap estére hirdetett hangversenyt közbéjött akadályok miatt ma, szom< haton este fél 8 órakor tartják meg a következő műsorral: Berlot: Hangverseny a) Allegro maestoso, b) Adagio, c) Rondo, Bu -melster; Valse LfyHc, hogedün előadja Z Rttder. Loewe: Az óra, Schumann: A kot Grériádiros, Schubert; A tengeren, énekli £> éTCantOfoff Szünet után: Vieuxiems: a) Balada, b) Polonálso, hegedűn "fclőádja Z Rá" der. Hatevy: a) Ária a Zsidónő cimü operából. Httdach: b) A kikelet, énekli D Kantora ff fírueh: a) Kol Nidre, MUnarsky: b) Mazurka, hegedűn előadja Z Rdd"r. A zongorakisé-retet dr. Ba\'/a János látja el. Jegyek még-kaphatók Fischel Fülöp Fiai cégnél. ,Kedvei-, ményes munkásjegyűk a szocialista párttitkárságnál váltandók.
— A kórházak élelmezésének egységesítése. A Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság rendeletet adott ki a kórházi élelmezés • egységesítéséről. Ezentúl megszűnnek a kü-löriiböző élelmezési osztályok" és a betegek s a kórházi alkalmazottak egyforma ellátást kapnak. Ettől élelmezést a beteg csakis orvosi rendeleUc kaphat. A kórházi munkások, így az orvosok is a nehéz testi munkát végző munkásokat megillető nagyobb adagot kapják. A felmerülő kérdéseket a központi élelmezési bizottság dönti cl a Munkaügyi és Népjóléti, népbiztosság hozzájárulásával A megyei, illetve Budapesten a kerületi és központi egészségügyi bizottságok által kiküldött albizottságok irányítják és ellenőrzik a betegek élelmezését. Az egyes .kórházak élelmezésére a minden kórházban megszervezendő élelmezési bizottság ügyel fel
Londonban nyugalom volt.
London, május 2. Május \' dlSeje itt a legteljesebb "rendben folyt lo. A Hyde parkban a szociálisták mogtartották szokásos tüntetésüket. A gyűlés után Pankhurst Sylvia megkísérelte sz «Is.óhéiba való bejutást. Pankhurst asszonyi letartóztatták:
Pártügyek.
Meghívó. A nagykanizsai cipész- és
csizmadia iparosok szakosztálya ma délután ö órakor.fon^s. ügyb.wv.Öl.é.f.t.. tart...Kér&taeH... az összes tagok pontosan megjelenni — A vezetőség.
A szocialista nők szabadszervezete vasárnap déíuvAn 4 órakor a Színkörben megkezd» a szoc^iista iskolát. Előadó-: Pollák Latos tanár-elvtárs.
A szoclállsta nők szabadszervezete értesiti azon tagjait, kik eddig már elő lettek jegyezve ruhára, ma délután 3 órakor jöjjenek el a Casinó helyiségébe, a pénzt is hozzák magukkal. — Csak az előjegyzett tagok jöjjenek!
Szabadság a munkásosztálynak
és a földtelen parasztságnak, bSklyó a burzsoázia számára. A saéláa, aajté, egyaattlés, gyiUektiéi stb. subadiága a Tanáoaköatáraaaáflban. *)
Mi következik tehát ebből ? Egyszerűen az, hogy ha az áruló szocialista pártemberek és áruló szocialista lapok már nagyon is lángolóan kezdik szolgálni a burzsoáziát, ha megszűnik tényleg föllépésükben minden különbség köztük és a fekete bandita-kadet-morddly-égetök között, akkor velük szemben is azokat a rendszabályokat ¡ehet és kell alkalmazni, mint annyira szeretett jóakaró gazdáikkal szemben. Most igen sok olyan ur van, akik har coltak a cér és földbirtokosok ellen, de ma rekedtre fult hangon kiabálnak, amikor a munkások kikezdik a burzsoázia vagyonát. A multukért — köszönet nekik. No de, ha ma miben sem különböznek a fekete banditáktól, — ugy bűnhődjenek azokkal együtt.
Magának a proletariátusnak és parasztságnak és pedig nem csupán szavakkal, hanem tényleg szükséges biztosítani a teljes szólás, gyülekezés, sajtószabadságot. Soha, semmiféle korban nem volt annyi munkás- és parasztszervezet, mint napjainkban, a tanácshatalom alatt. Ez abból az egyszerű okból származik, hogy a tanácshatalom maguknak a munkásoknak és paransztoknak a hatalma és természetes, hogy az ilyen hatalom támogatja a munkásosztály egyéb szervezeteit, amennyire ez csak -lehetséges,, amennyire csak erre ereje és eszköze van. Es — ismételjük — a kommunisták ténylegesen megvalósítják ezt a szabadságot és nemcsak ugy egyszerűen világgá hirdetik. Itt van egy kis példa: a munkassajtó szabadsága. A munkásosztály részéről megnyilvánuló erős nyomás hatása alatt a burzsoák is beletörődnek a munkássajtó kisebb, vagy nagyobb szabadságába. Azonban a munkásságnak nincsenek anyagi eszközei; az összes nyomdák tőkések kezében vannak. A papiros is a tőkéseké, mert összpv\'otték az egész készletet. A munkások elmehetnek a szabad sajtójukkal, hiszen a szabadsággal ugy sem élhetnek, meg nem valósithatják se igy, se amúgy. A kommunisták azouban igy fordulnak a nyom-a és -es papírtulajdonos urakhoz: A proletárállam elkobozza az önök nyomdáját, azt a munkás-és parasztállam tulajdonának jelertti ki ós a munkáselvtársak rendelkezésére bocsátja azt — had valósítsák meg ténylegesen a sajtóhoz váló jogukat. Érthető, bogy a tőkés urak jajveszékelnek emiatt. Azonban csak igy lehet megadni ténylegesen a munkássajtó szabadságát.
Még egy kérdést adhatnak fel nekünk ; miért nem beszéltek régebben a bolsevikiek a burzsoázia szabadságának teljes megszüntetéséről ? Miért voltak régebben ők is a bur-zsoá-demokratikus köztársaság mellett? Miért voltak Ők maguk s előbb az* alkótmáhyöző\' nemzetgyűlés mellett és nem beszéltek arról, hogy a burzsoáziától el kell venni a választói jogot? Egyszóval: miért változtattak meg programmjukat ezekben a kérdésekben.
Nagyon egyszerű a felelet. Azért, mert a munkásosztály korábban nem birt olyan erővel, hogy egyenesen rohamot intézzen a burzsoázia vára ellen. Előkészületekre volt szüksége, ereje felhalmozására, a tömegek felvilágosítására, sziyvczetrc.
(Folytatjuk)
\') Buchartn NikolaJ orosz kommunista iró .A kom nunisták prograramja* rimü nevének VII. í-jezeto. A mű mind«!) könyvesboltban és újságárusnál kapható.
KönyvBk:: Folyóiratok
FISCHEL
PÜlSpPlB
Hljv. h MI\'Miiln UilUirat. (llritUl ul.ta)
Irodaszerek, üzletikönyvek, papírok hangszerek, diszmű Aruk, játéktárgyak
ZALA-NítPAKARAT
Nyilt-tér.
Tiszteleltel érlesitem a n. é. közönjíget, hogy lakásomat Zrínyi Mlklós-u. ibjhzam aló! Zrínyi Miklót-u. 35. szám alá. Bazár-épület. ll-lk udvarba helyeztem át. A Egyben moszlrozást fc elfogadok. /
Kérem továbbla Is szíves pMtogásukat s vagyok 1 /
* telje/ tisztelettel
Fah/ Arnoldné.
tfiiltasnó.
lvrt esTt és !
Értesítem az elviársakat, hogy Deák-tír 10. szám alatt, Pollák bőrkereskedő házában
dohányárudét nyitottam,
ahol okmánybélyeg, poslaértékcikkek, mindenféle pipere és papírárut raktáron tartok. Szíves támogatásukat kérve vágyok tisztelettel Grünliut Pál.
VILÁG 11
csütörtök, remek, Síi május 1-tfil
1918. mijus 3
lymozgómzlnhá z at szálloda. Telelőn 14. u
I, Vaeltiaj is Hittí május 5-ig.
III. M<z
Jókai Mór ürökbecstF regénye. 4 felvonás.
Előadás kezdete 6 és léi 8 órakor!
APRÖ HIRDETÉSEI
Oazdaasszonyt keres egy rnagánq \'idékre. — Ajánlatokat a kiadóhivatalbafkér.
Kerestetik egy jó családból valóltovács tanonc, kinek legalább egy évi gWÍkorlata van és egy fiatal kovács-segéd^ azonnali belépésre^b\'izetés havonta\\jiűvtíbyt Mlbáczl Lajos tppész-kovácsnál. Ybalat#imegyaródi gazdasá/ u. p. KiskomáromX^^ 1306
KÍCK szamár
\'ozzávaló kocsival, szerszámmal eladó, lm: Sikátor-utca 7. laot
URANL
iflüzgókép-paint.t
Roigouyi-o \\. falaton ¿58 Szombatonl májua 3-án Magyar azinmtívAzekkal — köztük
Lux Margit es Valffli Berta felléptével
Landsberger Arthur slociális irányú mllve
Lü, A
erkölcsdráma 4 -fclionásban.
ÍVnztárnyitas hctkoziiupokon it y 10—12-ig, d u. 8-tól, vasár,es üanepiiapokon d.-o 10—12, d.U. 1 ¿s fel órától.
Előndás kezdüte 6 és fél 8-kor!
* Betuszedőtanonc
felvételik a Zala-nyomdában!
HIRDETESEK
f elvéte tn elt
a Zala kiadóhivatalában
A nyomdászok és hiriapirók =
MŰVÉSZ ESTÉ LYE
1919. május 4-én a volt Polgári-Egylet helyiségében
1. Nyitárjy, zongorán előadja Villányi István
2. Ofenbeck Terus elmondja Székely Vilmos monológjál
5. Viola Ferenc műdalokat énekel 4. Hofrichter Emma, Gürtler István, Krátky István és Sauermann Béla vonósnégyese játszik 5: Oaramvölgyi Iván prolelárverse-kef szaval
6. Weisz. Zsóíika. Dömötör Lajos, y IS Bencze Jenő, Garamvölgyi Iván "fi eljdlőzák Dömötör L. humoreszkjét
7. Heltai Beáta sanzonokai énekel
8. Csillag jenöné táncol, zongorán íy kiséri Hirschler István
9. Bencze Jenő melodrámát ad el<5 p v
10. Somogyvári Margit, Török Ferenc éa Herrnstein Rezső Szenes Béla jelenetét adják elő
KARCZAG REZSŐ KonferálI A zongoránál VILLÁNYI ISYVÁN 011 Műsor után tánc Sárközy Dezső muzsikájára!
Az estélyen Műsor Újság fos: megjelenni I
Jegyek előre válthatók FJSCHEL FÜLÖP FIAI paplráruházában Kezdete este pontosan 7 órakori
XLVI. évfoly».
Nagyha«.l«»a, ISI8. Méjua 4. Vasárnap.
lOS. uáai.
Z6LA-NEPAKARAT
kierfcoaztöaég é. kiadóhivatalt Naeykanlxaa, SugAr-ut 4. »iám Sz«rK«»xtO*4al *■ Maddhlvalall tolafonaxAm 7«. i Nyomdal 117.
a szocialista párt hivatalos lapja
Kgéax4
. fii évn
■lAttaatéal arak i
•ÎK
Parancs.
A Vörősőrség országos főparancsnoka közli, hogy az összes egyenként és parnos-nokok nélkül visszavonuld a hadsereg kötelékébe tartozó katonák fegyverzetüket, lőszerüket haladéktalanul tartoznak a Vörösőrségnek beszolgáltatni. E rendelkezésnek ellenszegülök forradalmi törvényszék elé állíttatnak. A lakosság egészen nyugodt lehel, hogy a vörösőrség a visszatérő és a harcoló csapatok testeiből elszakadó ka. tonák fosztogatása és minden túlkapása ellen teljes védelmet fog nyújtani. Akik fosztogatnak és túlkapásokkal e rendelkezés ellen vétenek, a helyszínen lógnak agyonlövetni.
A nagy kérdőjel.
A nemzetközi proletárforradalom fővezére Lenin és minden számottevő segítő társa müveikben és beszédeikben számtalanszor hangoztatták, hogy a kommunista köztársaság csak akkor építhető ki és tartható fönn, ha az egész müveit világ áttér az igazi népuralom ez egyetlen formájára. Az orosz népuralom vezérei tudtára adták az egész világ proletáriátusának, hogy ők a nemzetkőzi munkásforradalom kitörésére építették oroszországi alkotásuk epületét. Az orosz tanácsköztársaság llindamentuma annak a hatálmas világpalotának, melynek első emelete a magyar tanácsköztársaság s mely főié még számos emeletet kell építeni Európa dolgozó népének, hogy az egész alkotás tető alá jusson. Ez nem frázis, nem egyszeri! hasonlat. Ennek az állitásnak mélyen gyökerező gazdasági és néplélektani okai vannak. Gazdasági oka, hogy egyik országnak sem áll rendelkezésére elegendő mennyiségben minden szükséges nyersanyag és termelőeszköz a rendkívül bonyolult és sok irányú szükséglet kielégítésére. Egy szóval: nem elég egy-egy ország határain belül lefolytatott társadalmi termelés, hanem a mezőgazdasági és ipari termékek nemzetközi szabad forgalmára van szükség. A nemzetközi szabad forgalom azonban nem lehetséges kapitalista módon termelő országok közt egyfelől, társadalmi uton termelő tanácsköz-rársaságok -között másfelől. Ez csak egyaránt szocializált termelést folytató szervezetek közt állhat fönn, mert a kapitalista termelés lényege ellentmond a nemzetközi szabad forgalomnak. Mikor a termelés kétfélesege előállott: kétségkívül súlyosabban nehezedet! ránk, szocialista termelőkre, a kapitalista termelésből való kicsatoltatásunk, mint a régi termelömódot föntartókra a mi különválásunk. De amily mérlékben szaporodik a szociális termelés területe, oly mértekben csökkan a szeparáltság nehézsége ránk nézve s ugyanoly mértékben
növekszik bizonyos nehézségek érzete a kapitalista termelés számára. Íme, egy egy gazdasági hajtóerő, mely ellenállhatatlan erővel fogja hajtani a kapitalista termelés kereteit a szocialista termelés ftlé, mihelyt jelentős területeken terjedt el. Majdnem azt mondhatjuk, hogy Németország állásfoglalása dönti el az európai termelés módját.
Csatlakozik-e Németország a bolsevizmushoz : a tanácsköztársaságokhoz ? Ez a mi nagy kérdőjelünk ! Atválto-zik-e ez a kérdőjel egy hatalmas fól-kiáltójellé ? Ez fontosabb ránk nézve az oláh, cseh, szerb, kapitalizmus minden offenzivájánál. Ez n proletáruralom ,lenni" vagy .nemlenni" kérdése Európában.
A kérués döntő tényezője az a béketervezet, melyet oz cnteníc a német delegátusok elé tesz. Ha nagy területek Iccsatolásáról, sok milliárdos hadisarcról, gazdasági lelörési kísérletről van benne szó, akkor Németország sorsát az oroszokéhoz és a mienkéhez köti. Hogy milyen a békeszerződés terve: az gazdasági kérdés. Még pedig elsősorban francia gazdasági kérdés. Ki fizesse mefj az entente hadiköltségeit? Egyszerűen cz a kérdés. Angolországra nézve nem nagy jelentőségű dolog. Anglia a háborút
úgyszólván készfizetéssel viselte. Minden negyedévi kölségvetésébe fölvette a legközelebbi három hóra szükséges hadikiadást, a parlamentben megszavaztatta s az adókulcsot ennek megfelelően (Kiemelte. Ennek következtében bel- fc külföldi kölcsönei alig vannak. A háború költségeit nem hárította át az utóker munkájára, ó\'tóktermclésre, mint a legtöbb hadviselő ország, hanem a kész nemzeti vagyonból födözte. Másként ált a dolog Franciaországgal. Neki bel- és külföldi (amerikai) kölcsönei vannak. Amerika a maga költségeit, kölcsöneit mindenesetre megköveteli. Hiszen nem közvetlen érdekei, hanem a szövetségesek segélykérése vitte n háborúba. Az már most a kérdés: át ákarja-e hárítani a hadiköltségek megtérítését a francia kapitalizmus Németországra, vagy hajlandó a maga kövér erszényén harakirit végezni ? A kapitalista társadalom lélektanát ismerve, azt kell Telelnünk: nem, nem, sohasem.
Bízhatunk benne, hogy a l\'rantia kapitalizmus riem tagadja meg a saját természetrajzát. Figyeljük tehát fe&zült figyelemmel a mi nagy kérdőjelünk kialakulását odakünn; a megszálló, kapitalista seregek mozdulatit idebenn. A következő 5—10 nap megadja a feleletet.
A vajúdó Európa.
Hétfftn adják át ■ németeknek a békeszerződést. — A németekkel nem fognak szóbelileg tárgyalni. — Orlandó ujabb Javaslatot Jelentett a fiumei kérdésben.
Bécs, május 3. A Neues Wiener Journal jelenti: A német békedelegáció tagjai VerseiJ-lesben kényelmesen vannak elhelyezve és kedvükre sétálhatnak is. A városba bejutni nehéz, civilrahába öltözött rendőrök a békedelegátusok minden mozdulatát gyanakodva kisérik, akik olyanok, mintha lerombolt kalitkában vofhának. A békedelegátusok után sokszor hangzik el a kiáltás: A bocheok ismét itt vannak.
Berlin, május 3. A Deutsche Allgemeine Zeitung jelenti Hágából: A Newyork Times Páriából arról értesül, hogy a hármastanács tegnap elhatározta, hogy a német békedelegátusokkal nem folytat szóbeli tárgyalást. Hétfőn, vagy kedden adják át a békefeltételeket. A németeknek alkalmat adnak a kifogásaik megformulázására. A szövetségeseknek 5 napra lesz szükségük a kifogások tanulmányozása végett. Ezután a tervezetet visz* szaadják a németeknek, akik akkor azt aláírni tartoznak. .
Május 27-ig minden előreláthatólag megtörténik. A többi amerikai\'újság megerősíti a Newyork Timesnek ezt a jelentését és hozzáteszik, hogy WiUon elnök ehez az. cljtyás-1 hoz hozzájárult.
Berlin, május 3. A francia sajtó Orlan-dóval szemben dicsérő magatartást tanúsít. Ugy látszik Franciaország Olaszországot akarja kijátszani Wiison ellen. A népszövetség dolgában is magánérdekű koveteJéséVel vádolják Amerikát.
Berlin, május 3. A Lokalanzeiger közli: Párisi jelentés szerint Orlando ujabb javaslatot jelentett be Wiisonnál a fiumei kérdésben. Franciaország és Anglia hajlandók a javaslatot támogatni. Nelson Page az Egyesült Államok római nagykövete pedig felajánlotta a közvetítést.
Berlin, május 3. Washingtonból jelentik : A Chikágo Tribun jelentése szerint H a népszövetség végrehajtó bizottsága valószínűleg ősszel tartja első ülését Washingtonban a fehér-házban. Az ülésen Wilfeon fog elnökölni. A megnyitó ülés után a népszÜ-vétség többi ülését véglegesen Genfbe helyezik át.
Newyork, május 3. A május elsejei tüntetések alkalmával, viharos jelenetok voltak Páriában. A város tele van lovassággal, azonban meglátszik a katonaságon, hogy nem nagy kedvvel végzi a rend fenntartását. A rendőrség több izben kénytelen volt visszaszorítani a tömeget. Az amerikai békedologátu-sok a Grillon szálló ablakaiból végignézték ezeket az összecsapásokat és meghallgatták a szociálista szónokok beszédeit, amelyekben a kapitalista elnyomók ellen hangoztatott elvek felhívták az amerikaiak igazságérzetét. Körülbelül 200 rendőr megsebesült, a tüntetők közül is sokan sebesültek meg Egy embír meghalt, aki egy eltévedt golyónak esett áldozatul.
/.ALA-NEPAKARAT
IÖI9. május 4.
Moszkva tüntet
Magyarország mellett.
Pudapest, május \'.). A moszkvai munkásság május olsejeí ünnepségei után szikra-táviratbt intézett Kun Bélahoz, amely kifejezésre juttatja, hogy a moszkvai munkásság hangulata a legjobb, A .ipjfjjus elsejei; demonstráción több moszkvai körzet munkássága ilyen feliratot vitt a tömeg élén: Éljen a vörös Magyarország. A házakon magyar felirásu táblák függőitek. A gyűléseken mindenütt hangoztatták a magyar Tanácsköztársasággal való tényleges együttműködés szükségességét.
....... ,A turkesztáni WUíoldLkommunillák-szcr\'
vezete még április közepén elhatározta, hogy Hgyclembe véve a magyar Tanácsköztársaság nehéz holyzetét, valartiint azt, hogy a magyar Tanácsköztársaság proletárforradalmát megfojtással fenyegeti az ellenforradalom, — mozgósítsák az összes kommunistákat és alakítsanak belőlük egy vasdandárt,
Kormányválság Bulgáriában
P .i^május 3. (Szikratávirat.) Szófiából jelentik : A kormánynnk az -a rendelete, moly megtiltotta az agrár-kongresszus egybehivását, kormányválságra vezetett, mert a szociálista miniszterek vissza akarnak vonulni. A szo-•íálisták tárgyalnak a kabinetben Maslodesow alnöklésévcl való rekonstruálásáról..
Tirolt önálló köztársasággá kiáltják ki.
Innsbruok, május 3. Ma délben több száz forradalmi szocialista, leginkább vasutasok tüntetést tartottak a tartománygyülés épülete előtt, Tirolnak önálló köztársasággá való kikiáltása mollott, á\'U.i állítólag ma délután fog megtörténni. A tartománygyülés épületéből a tüntetőkhöz megnyugtató beszédeket intéztek, akik megnyugodva távoztak.
A tisztviselő is munkás.
A kormányzótanács 83. .számú rendelete.
Budapest, május 3. A forradalmi kormányzótanács a következó rendeletet adta ki : A forradalmi kormányzótanács mindenkit, aki munkája után munkásnak tekint és eltört! azt a mégkülönböztetést, amely tisztviselő és aiunkás alkalmazottak között fennállt. Megszünteti tehát a munkások és tisztviselők bérel közötti különbségeket, -a ^unjcaképes-ség ós vezetésre való alkalmasság lehetnek azok a tények, amelyek a munkabéreket befolyásolják. Ezenkívül még a munkában eltöltött idő vehotő figyelembe, Ennek az clv-aelr az • alkalmazásával a forradatmt\'kormány-zétanács az összes szocializált, vagy nem .szocializált üzemek,oly munkásait, akik eddig tisztviselői minóségben voltak alkalmazásban szakképzettségeiknek mérlegelésével három fizetéái kategóriába sorozza. A különböző\' fizetési osztályba való sorolás rendelettel lesz szabályozva. ♦
Rendsiet a hősi halottak
után járó segélyekről.
Bud*pest, május 3. A hadügyi népbiztosság abból a célból, hogy a hősi halált halt katonák hozzátartozót az őket megillöt\'S ségé-lyekhez gyorsap hozzájussanak haláleset bejelentési lapokat rendszeresít. Ezt a lapot a katonai parancsnokság állitja ki szemtanuk igazolása mellett. A kitöltött lapokat a hadügyi népbiztosság 3L osztályához kell fol-terjesetenL-- ......
Felszámolják a pénzintézeteket.
Budapest, május 3. A forradalmi kor-minyaótanács felhatalmazta a pénzügyi nép-biatoat, hogy fontos közérdekből a pénzintézetek fölszámolását, vagy ogyesitóiét rendelje «1.
Mi a szociális térmelés?
! a SjocíuIÍ« Tcimotós Népbiztosság«
„Szociális Termek1»" ciinon uz üzemek alkalmazott.il részére legközelebb heti lapot indít. A lap p/o*n»ium-eikkcból, amely kifejti, hogy mit jelont a szociális termelés, a következőkéi u4juk:.
A szociális termelés technikája lényegileg nem tér cl a kapitalisztikus termelés technikájától, mert hiszen a szociális társadalom ugyanazokkal az eszközökkel, berendezésekkel folytatja a termelést, mint a mivel a forradalom előtt . termeltünk. A különbség a két tértnélési rendszer között mégis óriásiv és éppen ez a különbség tette, elsősorban szükségessé a régi világrend megdöntését. Ezt a különbséget akarjuk mindenki előtt megvilágítani, mert minden érvelésnél, agita-ciőnál erősebben hat az a tudat, hogy csák a szociális termeléstől várhatja a társadalom helyzetének javulását.
A szociális és kapitalisztikus termelés közötti különbséget legjobban u két termelési rendszer célja jellemzi. A kapitalisztikus termelés célja magánérdek. Nem azé/t termel, mert amit termel, arra a köznek szüksége van, hanem azért, hogy a prolUját megkapja. A szükséglot csak ürügy a termelésre és a termelés maga eszköz arra, hogy a fogyasztókat megsarcolhassa. Nem az a Célja, hogy a közszükségletit kielégítse, hanem elsősorban :az,. hogy a szükségletre való -tekintet ,n§Jkül minél, nagyobb „ijrP^ÜmJSiySÖA^.JBáfc. mennyiro szüksége van a köznek valamire, ! ha annak termelése nem biztosit a tőkének | profitot, nem termeli azt, mig ellenben a legfeleslegesebb cikket is vadul termeli, ha az nagy haszonnal" kecsegteti. Hogy ez tényleg így van, annak klasszikus példáit láthattuk a háború alatt. Mikor az egész társadalom a legnagyobb ínségben volt, mikor még jobban hiányzott a falat kenyér, mint most, akkor tobzódott:-a protithajsza-a >legszemérmetlenöb-biil a köz l ovasára. Csak egy példát említünk. A háborúban, mint tudjuk, megtiltották az árpának sörgyártásra való felhasználását, mert árpa. keltett a. kenyérhez. A sörgyárak..crr.í\' az árpát a cirok magjaival igyekeztek pótolni, felverve annak az árát a lehetetlenség Kítá-ráig. Erre természetesen a termelők a gabonatermelés rovására nagy területeket vetettek be cirokkal, annyira, hogy a kormány kénytelen volt rendeletileg megszabni a cirokter-mclcsre használható földterületek nagyságát.^ Minden termeJS eíőtt ismert volt a nagy kenyérinség, tudták, hogy • a városok proletárjai és a katonák az éhenhalással küzköd-nek, tohát tudták, hogy mindenekelőtt gabo-nátormelésre van szüksége, minthogy azonban a ciroktermelés több profitot hozott, bár arra a köznek semmi szüksége nem voit, még is azt termelték volna minden földjükön. És igy volt ez a kapitalista rendszerben, mindig az összestermelési" ágakban és igy van ez a kapitalisztikus államberendezésoknél még ma is, kivétel nélkül mindenütt. \\ ^
A kapitalisztikus termeiésne" nem. célja az, hogy rninél kevesebb munkaidő és anyagfelhasználással minél többet produkáljon. Ilyen iránnu • törekvése minden termelőnek csak a maga (izemére terjod ki, ami azonkívül van, áz ránézve annál előnyÖsebb, minél kevésbbé versenyképes.
Az egyes gyárakban, üzemekben a legnagyobb titokban tartanak a kapitalista főnökök. minden olyan oljárást, berendezést, mellyel a termelést . fokozni, javitai* lehet, vagy melyekkel munkái, energiát és anyagot lehet megtakarítani. Ennek folytán a kapita-iiszjikus termelés berendezkedésénél nincsen egy üzem sem, melynek a berendozése, ve-ze,é$e olyan tökéletes tenne, mint lehetett volna akkor, ha ismerték volna egymás hasznos. tapasztalatait,-találmányait. • Es há van is egy pár aránylag jónak mondható) üzem, annál több van olyan, amely ma már lehetetlen anyag-kihasználással dolgozik. Egy termelési rendszer megbirálásánál pedig nem az egyes üzemek, hanem az üzemek összessége jöh^t.csak számításba.
A szociális termelésirend, — mint már a nevében is benne van közérdekű termelés ée igy tehát a termelés célja sem tehet
magánérdek, hanem csakis a közösség társada^pm érdeke. " \'\'
A közszükséglet itt nemcsak ürügy a termelésre, hanem az egyedüli ok, a termetéb maga pedig eszköz a azükség\'et kielégítésére
Semmit sem szabad termelni, amire nincs szükségééi társadalomnak és legelőször legelsősorban azt kell -teKmelnt, amiro Jcg-nágyofeb szüksége van, 11a, a létfenntartáshoz szükséges termék mindenki számára biztosítva. van. csak akkor kerülhet a sor a fényűzési és kényelmi cikkek gyártására és pedig ugy. hogy azokból mindenki egyformán kive-hesse a maga részét.
A szociális termelés célja minél kevesebb munkával, idővel és anyaggal minél többet termelni, még pedig nemcsak az egyes üzemekben, hanem az üzemek összességében.
Minden újítás, minden hasznos -eljárás, minden jó gondolat az egész társadalomé] azt nemcsak, hogy átvehetik az egyes üzemek egymástól, hanem a közösség érdekében . mindonhol be is kell vezetni. A szociális termelés az adott viszonyok mellett a rendelkezésre álló legtökéletesebb eszközökkel, a legjobb vezetés mellett kell, hogy történjék. Ilyen termelési rend mtíllett a meglévő eszközökkel is hamarosan megteremthetjük lerongyolódott társadalmunkban az általános jólétet.
Rendelet.
A forradalmi kormányzótanáoa ..X,.^ számú rendelete értelmében a tanácsköz társaság a tulajdonába vett lakások után szállította le a lakbért 20 százalékkal. Ml-vei azonban Nagykanizsán a házak még ez ideig nem lettek kommunlzálva, felhívom az összes lakbér fizetőket, hogy mindenki az eddigi lakbért tartozik fizetni a háztulajdonosnak. Nagykanizsára a 20 o/°-os lakbérleszállités nem érvényes.
TÖRÖK JÓSZEF lakásbiztos.
A Fabik különítmény.
A Fabik csoport, amely az első forradalom óta a közrend és biztonság megóvására annyit tett, most Székesfehérváron működik, -Szekcsfchérvái rá való megérkezésük alkalmából"á\'\'"„Székesfehérvár\'es Vidéke" ctmü lap a következőket írja:
Az első prolotárhadsereg a novemberi forradalom óta állandóan fegyverben van. s akkor, mikor még a tiszti csillagok divatjukat járták és a különféle disztinkciók szerint tet-tok különbséget katona és katona között, a Fabik különítmény emberei, köztük tiszthelyettesek és magasabb ^rangúak is önként lefokozták magukat és már novemhor elsí»"" napjaiban az orosz vörös haasereg mintájára szerveződtek még.\' \'\'
Mintául szolgáltak a mostani vörös had-/« sereg megszervezésénél is, mert megmutatták!* hogy különös disztinkció nélkül is lehet ön-« tudatos proletárok között katonás fegyelmet. tartani. .
Hogy leszerolésünk simán ment, hogy a Prágerhof-nagykanizsai vasútvonal biztosíttatott, hogy a Muraközben fellobbanó fosztogatás elfojtatott, — nekik köszönhető. És a mikor egész Somogy lángba borult, ez a . különítmény volt az, amely nem. a fegyverek erejével, hanem a • felvilágosítás eszközeivel, ,agitációval és népgyüléssol, ha kellett energikus fellépéssel hihetetlen értékeket montett meg. Később a csoport Budapestre került és a forfadalmi proletárlátus avant-gárdája lett. Nemcsak tapintatos, mindig helyénvaló fellé-— pésével, hanem különösen energiájával, Ön-fegyelmezettségével Vivta ki magának azt a megbecsülést, amelynek folytán Budapesten szinte legendás hirük lett és bárhol is forogtak a proletárérdekek komoly veszedelemben, a Fabik különítményre mindig lehetett számítani. ,.:
Most a földreform megoldása körül_ felmerülő mozgalmak lecsillapítására, a.-Kételkedők felvilágosítására, az ellenforradalmi
1019. május 4.
ZALA-NÉPAKARAT
Mindazon gazdák,
■kik ■ vBpSi katonáknak bort mérnek ki, .. . .. .. .I1|T .. , - adnak ée ez által katonák részegednek le, törvényszék elé állitatnak és velük szemben a legszigorúbb megtorlást alkalmazzuk.
DIREKTÓRIUM
vagy bort forradalmi
mozgalmaknak tűzzel és vassal való elfojtására ez a maroknyi embercsoport most Székesfehérvárra érkezett.
Mindenütt, ahol a proletárdiktatúra érdekel azt megkívánják, bizonyos, hogyha kell a Kabik különítmény emberei térdig fognak gázolni hullahekatombákban is, viszont .minden jó érzésű, velünk tartó engedelmeskedő embert megnyugtathatnák az iránt, hogy e különítmény emberei egyéni akciókat sohasem folytattak és nem is fognak folytatni, hogy a rémlátók rémlátásai nem fognak valóra válni, mert itt ogy önmagát fegyelmező, vörös hadseregbeli alakulásról van szó, melynek minden egyes tagja kivétel nélkül régi, öntudatos szervezett munkás.
A vármegyei-intéző bizottság e különítménnyel oly katonai alakulást nyert a vármegyében, melynek segélyével minden intézkedésének, minden proletárérdeknek a legmesszebbmenő támogatását tudja biztosítani.
Üdvözöljük itt Székesfehérvár falni között a Fabik különítményt, melyet követendő mintaképül kell, hogy odaállítsunk a vörös hadsereg minden katonája elé.
Rendelet.
A zalacgri üzegi 50. . dandárcs Qpprt. parancsnokságtól\'tegnap a következő rendelet érkezett:
Vármegyei Direktóriumnak
Nagykanizsa,
Hadügyi népbiztosság 9303/eln. 6 számit távirati rendeletét egész terjedelmében közlöm. Vörös hadsereg kötelékébe tartozó ka-, tona elvtársak, akik a prolotárság ügyeiért a proletár uralom fentartásáért harcolnak\', illetve szolgálatot teljesítenek, ismételten elém járultak panasszal, hogy*mig ők a proletárságért dolgoznak, a harctéren küzdenek, addig lakásaikat elrékvif-álják, lakásaikba másokat szát-láiOlnak be, élelmi szerűket, bútorokat rekvirálnak. Ez az eljárás téljesen méltánytalan mindazoknak, akik a front mögötti munkás ós katona tanácsokban dolgoznak, különösen tekintettel kell lenni azokra, akik vörös hadsereg kötelékében életükkel és .vérükkel adóz-aak« proletárságért, ennélfogva,, pjrendelem,. hogy vörös hadsereg kötelékében dolgozó katonáknál legyenek azok akár parancsnok, akár vörös katonák, semmi néven nevezendő be-szállásolások, rckvirálások nepi eszközölhotők. A munkástanács állíttassa mindazokat & közegeket, akik c rendelet ellen vétenek, a forradalmi törvényszék elé. .
20. dandárcsopoit parancsnokság.
HlKEft.
j »it. május
4
! Vasárnap
naptár
A nap kél 4 óra 4$ perckor, nyugszik 7 óra 12 petp-kor.
A hold kél este 8 óra 2? perckor, nyugszik éjjel 11 óra 10 perckor
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti: A. csehek 2-árt Nagydarócznál álló erőinket. Losonc ós. Rimaszombat között túlerővel, megtámadtak. Csapataink ellentámadással két ellenséges támadást visszavertek, később azonban kóny-tolenck voltak visszavonulni. A csehek Miskolcot megszállták- A többi acóvonalon a helyzet általában változattan. .
— D. árut kapnak nz össes, Nagykanizsán lakó olyan hadiiokkantak, (tehát csak hadirokkant) ki tagsági igazolvánnyal és párttagságikönyvecskével tudja igazolni, hogy a-szövetség, ós a szöpiálista pártnak tagja. Jelentkezni kell Batihyány-utca 2-ík szám alatt levő irodában május hó 6-án kedden délután 3—7 órá\'g. Későbben érkezők figyelembe nem ^vétetnek.
— Héttőn megnyílnak az üzletek. Az
ellenőrző leltározás, amely miatt inult héten az összes kanizsai üzletek zárva voltak, tegnap véget ért ós holnap mér ismét mognyil-. nak. A férllruha, vas, nőikalap ós papjrüzle-tek, valamint a nagybani árusítással foglalkozó rövidáru üzletek mindennap nyitva tarthatnak, a többiek ellenben csak a termelési biztosság által megállapított turnusokban. — Hétfőn a következő üzletok lesznek nyitva: Kirschacr Mór, Goidbergcr Károly (a Hungária cipoüzlet helyiségében) és a Kohn L. Lajos fóJc üzletek. — Az utalványozási rendszer természetesen, továbbra Is fennáll s a házbizalmi férfiak által kiállított utalványokat az ellenőrző bizottság minden délután 2—5 óráig a hatósági husszék melletti üzlethelyiségében (a postával szemben) és a régi Mun-kás-otthonban (a Fiume kávéház fölött), láttamozzák.
— A hatóságok utalványozási joga.
A-Belügyi Népbiztosság rendelet előkészítő-ügyosztálya most dolgozik a pénzutalványo* zás jogkörére vonatkozó rendeleten. Addig, amig a Tanácsok Országos gyűlése végérvényesen nem szabályozza az utalványozás jogát, a rendelet szigorú köteless igévé toszi a fővárost és a vidéki utalványozó jogkörrel megbízott hatóságoknak, hogy mindenben a takarékosság elvét tartva\' szóm előtt, csak a legszükségesebb esetben éljenek utalványozási jogukkaí.
— Törölni fogják a cégekből a magántulajdonra emlékeztető kifejezéseket.
Minthogy a Forradalmi \'Kormányzótanács a termelőeszközöket a dolgozók társadajjnának adta át, teljesen feleslegessé vált, hogy a különböző cégek és részvénytársaságok elnevezéseiben a magántulatdonra emlékeztető szavak előforduljanak. Sok esetben az egyos cégekben olyan nevok szerepelnek, amelyeknek viselői külföldre, vagy a demarkációs vonafo^ tulfekvő, területre szöktek, tjehát. még arra som voltak hajlandók, ~ hogy oz üzem munkájából a maguk részét kivegyék. Ez a körülmény számos gyár pénzügyi ellátása tekintetében zavarólag hatott. Az egyes intézetek ugyanis csak akkor voltak hajiadók az illető vállalat náluk levő letétjéből a munkabérekre és .egyéb szükségletekre a ccgnek pénzt kiutalni, ha a küllőidre\' távozott cégtulajdonos beleogyező aláírását felmutatta. Mindezeken az\' állapotokon segíteni fog a Szociális Termelés Népbiztoíságának legközelebb megjelenő re\'ndelcte. Eszerint a cégek-ből minden társasági viszonyra emlékeztető szó, mint például közkereseti, botéti részvénytársaság ós szövetkezet, vagy más ilyen kifejezés törlendő. A köztulajdonba vett üzemek nyilvántartását ezentúl Budapesten a népbiztosság keretében fogják összpontosítani. Ezzel a munkával a Szociális Termelés Népbiztossága qz üzemstatisztikai hivatalt\' bízza meg. A vidéken a tervek szerint a kerületi ipari termelési tanáosok keretében fogják felállítani a céghivatalt. Ami pedig a pénzkiutalás zavartalan menetét illeti, arra nézve azt az intézkedést tervezik, hogy a köztulajdonba vett üzemek minden ügyvitelére vonatkozó rendelkezés csak akkor- lesz érvényes, ha a rendelkezést a termelési biztos az üzemi ellcnőrzü munkástanács elnökével együttesen aláírja, llyentaódo\'n a köztulajdonba vett üzemeknél a vagyoni rendelkezések .nem . egy kézben fognak összefutni. Ez a reform egy ut\'al minden visszaélésnek is elejét veszi mert azt a nagy hatajmat, amely eddig ejj embernek, a cégjegyzőnek a kezében v/t, többek között osztja tnog.
— Eljegyzés. Drágán Rotort eljej^ezto Speer Annuskát. (Minden küfcn X^esités helyatt,)
— Vasárnap nyitva lesznelTa kávéházak. A direktórium tegnap átiratot küldött á szátlodai és éttermi alkalmazottak szakszervezetének, amsiyben közölte, hogy a kávéházakat vasárnapokon egész napon át nyitva kell tartani.
•— Munkaadók figyelmébe. Felhívjuk az összes munkáltatókat és földmives munkaadókat, hogy ha bármilyen munkásra, illetve munkásnőfe\'van szükségük, értesítsék a Hadi rokkant és hadiözvegyek Szövetségét, (Nagykanizsa) hogy milyen ós mennyi munkást tudnak alkalmazni. .
— A direktóriumok hatásköre. Konkrét esetek árrá indítják a belügyi nópbiztosságot, hogy az intéző bizottságok hatáskörét rendeletileg szabályozza. Az átalakulás mozgalmas idején több helyen hatásköri összeütközésekre vezetett az, hogy az intézőbizottságok ügyköre eddig még nem volt szabályozva, éppen ezért a legközelebb megjelenő népbiztosi rendelet részletcsen ós minden félreértést kizáróan precizirozni fogja, hogy milyen munkakörök tartoznak a direktóriumok intézkedése aló.
— Footballmérkőzés. A Nagykanizsai Tornaegylet ma délután 4 órai kezdettel a katonaréten footballmórkőzést rendez, Rossz idő esetén logközelebbi ünnepnapra halasztjuk el. Belépődíj 2 korona.
— Elveszett május 1-én a katonaréten egy elvtársnőnek fekete sllskln szőrme gallérja. Kérjük a becsületes megtalálót, hogy a talált tárgyat a Zala-Népakarat kiadóhivatalába juttassa el megfelelő jutalom ellenében. -
— A vörös hadserég ló&flkséglete. A Hadügyi Népbiztosság által a közelmúltban megtartott lórekvirálás nem járt kellő eredménnyel. Ez alkalommal ugyanis csak a magánosok birtokában !evő lovakat rekvirálták. A Hadügyi Népbiztosság most ugy határozott, hogy a Vörös Hadsereg lószükséglctének kiegészítésére sürgősen bevonja a mezőgazdasági munkálatokra annak idején kikölcsönzött lovakat, továbbá a közérdekű üzemek tulajdonában levő harctéri szempontból alkalmas lovakat. Ez utóbbiakat harctéri szolgálatra alkalmatlan lovakkal cserélik ki. A Hadügyi Népbiztosság ezúton is.nyomatékoson felhivja az illetékes direktóriumokat, hassanak oda log-erólyesebbcn, hogy azok a gazdaságok, amelyeknél kölcsönluvak1 vannak, azokat legrövidebb idő alatt szolgáltassák be. A rekvirálás a direktóriumokkal és a kerületi parancsnoksággal egyetértően hajtandó végre. A kölcsön-képen kifldptt lovakat a korábbi lónyilvántar-tókban meghatározott időben és helyre "stánit-ják be, ahol az osztályozás után azonnal átveszik.
— A munkaügyi bíróság tárgyalásalt megszüntették. Az igazságügyi népbiztos a munkaügyi bíróságnak már kitűzött tárgyala-sajt és a hozott Ítéletekből folyó végrehajtásokat további intézkedésig megszüntette.
PártUgyek.
Ifjúmunkások figyelmébe. Ma vasárnap értekezletet tartunk a polgári iskola tornater-•mében. A tagok pontos megjelenését kéri a veietöség
A nagykanizsai saa^őmunkások és munkásnők szakcsoportja kéri azokat a tagokat, akik még ezideig a zeflrt nom vették át, azok c hó 5-én este 6 órakor vegyék át a szeryezet saját helyiségében ,A vezetőség.
Magántisztviselők figyelmébe. Magántisztviselők gyarsirási tanfolyamra jelentkezett .tagjai felkéretnek, hogy hétfőn d. u. 0 órakor a Munkap&holy helyiségében rendes órára pontosan jelenjeoek meg.
A nők szufeadsrervezete ezenjul heton; kint hároriiszor, hétfőn, szerdán és pénteken tart tagfelvételt, kedden és csütörtökön pedig az irás-olvasás és szabás-varrási tanfolyámok lesznek. Mindkét tanfolyam e hó 13-án jelentkezni még lehet a szervezet helyiségében este 6—£ óra között. ,
Tanltők Szakszervezetének halyicsö-portja ma délolőtt a polgári fiúiskola rajztermében gyűlést tart. Mindenki ott legyen 1
1919. május 4
Szabadság a munkásosztálynak
& a főldtelen parasztságnak, béklyó a burzsoázia számára.
A nélái, sajté, •gyMtUái, gyülekeiés itb. aiabidiága a Tanioaköitirsaságban. *)
IV.
A munkás-sajtó szabadságára volt például szüksége, még pedig sajátjára és nem a munkáltatóéra. De persze nem mehetett a
tőkésekhez és azok állami hatalmához igy: Tőkés urak zárjátok be saját lapjaitokat és adjátok ki a miénket. Csak kinovették volna őket, mert hiszen áz ilyen követelést csak mulatságosnak találhatták: azt követetni tőlük, hogy vágják le a. saját karjukat Ilyen követeléseket csak akkor lehet állítani, amikor már rohamra mennek. Már pedig régebben nem voltak az idők ilyenek. Ezért mondta hát a munkás (és mondta pártunk is) : Éljen a sajtószabadság (az egész sajtóé, a burzsoáziái is) I Vagy itt van más példa. Tiszta sor, hogy a munkásosztályra igen károsak a munkáltató szövetségek, — azok, amelyek kidobják a munkásokat az utcára, fekete könyveket vezetnek és más hasonlókat művelnek. De a munkásosztály nem szólalhatott meg és -nem mondhatta: Zárjátok, be a saját szövetségeiteket és nyissátok meg a miénket. Erre szükséges volt előbb a t5kés társadalmi rend hatalmát lerombolni. Ám ehhez hiányzott az erő. Íme, ezért mondta akkoriban a mi.pártunk is: követeljük az egyesülés szabadságát (általában, nem csak a munkásokét.)
Most megváltoztak az idők. Ma már nem a harcra való hosszas előkészüle-ről van szó, ma a roham utáni időben éliink, a burzsoázia felett kivívott első nagy győzelem után. Most a munkásosztály előtt más feladat áll: a burzsoázia ellent-állásának lerombolása.
Éppen ezért most a munkásosztály, amey azon dolgozik, hogy az egész emberiséget megszabadítsa a tőkés társadalmi rend em-bertelenségétől és borzalmaitól, kell, hogy megingathatlan \' határozottsággal végigvigye ezt a feladatott: semminő engedékenység a burzsoáziával szemben, — teljes szabadság és lehetőség e szabadság megvalósítására a munkásosztály és a paraszt szegénység számára.
(Vés«.)
\') Bucharin NikolaJ orosz kommunista iró „A kommunisták programmja* cimü -művének VII. fejezete. A mű minden könyvesboltban ii újságárusnál kapható.
APRÓ HIRDETÉSEI
Gazdaasszonyt keres egy n/ásnne vidékre. — Ajánlatokat a kiadóhivatala
...............<...............................•ír. — .^f........
Kerestetik egy jó családból/való kovács Unonc, kinek legalább egy évi gyakorlfta van és egy fiatal kovJcs-sJéd azosnal\' belépésre. Fizetés havonta. BSvfcbbet Mlhátí Lajos gépész-kovácsnál, \' b^íatonmsgyai^li gazdaság, u. p. KlskomáronV. • J606
Szabászatlés varróiskolántiban
mindenkinek szívesen wujtunk /ktatisf Felnőtteknek külön\\anfoj/am.
Weisz nővérek nöioivatterme.
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Alánlunk legjobb minőségű szlvarka hUvelyekel, szlvarka papírokat, azlvar-és szlvarka azopókákat, azivarka- és dohánytárcákat, — levélpapírokat éa :: képeslap újdonságokat ::
tatai kiszolgálás 1 BílyegMa I
\\/If A n n.gymozgó.zlnhái
VlLAU SumiuilloH. TftleloflM.j
CiltM, Pintek, Szombat, Viiltui ü Hét május 1-től május 5-ig. XXX. aranysorozat
Azaranyemtfer
Jókai Mór örflkbecsB
rye. 4 felvonás.
Előadás kezdete 6 és (él 8 órakor I
8sag=acs=sc==g»s5g5ssacsac5aat
nR A WIA ^QZBéfcép-palota
uitnmn Somán-».«.I«i»IMÍM
Vasárnap, május 4-án Migyar színművészekkel — közti)
Lux Margit és Valéré Berta fellépté
Landsbsrger Arthur szoolális IránytJI 1»
LU, A KOKO.
.-\'•• erkölcs drárfla 4 ftlvonád
ztárnyitáa hétköznapodon d e 10-^2-lg, d. u. 8-t ár, és üanepnnpokon d. »VJO—12, «. u. 1 és fél órái
Előadás kezdete 6 és fél 8-kor!
A lisztharmat és a türtperonospora
ellen egyetlen bevált szer a i
Rézkénpor,
L
melyet fujtatással 1 ell a lombjaira és fürtjein Legfontosabb a virá közvetlenül utána
60% kén és 12 %
Ára kg.-kint 16.— K, Az egyetlen beszi
a „ip
áüctartalom,
^agolás nélkül, forrás:
ele"
(Budapest, V., Alkotmány-u. 20.)
„AJÁNLOK 1
viszontelárusitók részéra a legjutányosabb gyári árakon
levélpapírokat
mappákban és dobozokban
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. =====
Művészlapok
óriási választékban I
cigarettahüvelyeket és cigarettapapirost
a legjobb gyártmányokat.
Fischei Fülöp Fiai
nagykereskedése, Nagykanizsán
üÉÉt felvesz a Hivala
A KORA REGGELI
ÓRÁKBAN JELENIK MEG, EHBDETI TELE-FŐNÉN TÁVIRAT
| JELENTÉSEKKEL.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Nagykanizsán kora raggal házhoz hordva, "vl\'dÜfcra póatán knlív»!\'""* Vi
Egy hóra 7-SO korona Negyed évre 11-50 . Fél . 45*— . Egész . 90-—
Halló!
Kinek van Ii a sienőlt
hanglemezei
Régi vagy törött hanglemezeket, mig az anyaghiány tart, legmagasal áron veszlinlc vagy cseréiül
az országszerte elismert elsőrendű magyar hattgszer éa beszélőgép nagy áruháza Budapest, JOzsef-kSrut 1«. Flék: IX, Ráday-utca lé. ■•.kisgépek 1SOO Sorénál«. - Ar|.gyi«k Inneni
XLVI. évfolyam.
Nagyk-nfz.., 1919. MAJum 8. Hadd.
103. >z*n>.
ZMA-NEPAKftRAT
sxorkeszlAség és Kiadóhivatalt K Nagykanizsa, 8ug*r-ut 4. ti»m 8«trkoBxtö«ógl 4s kiadóhivatalt tslstonsxám 78. i Nyomdal 117.
a szociáliista párt, hivatai.os lapja
Elötizatool Arak j Egósx óvra .... ee-—
Ml évra......4$*—
Nogyad évr* . . . 29S0 Egy hónapra . . . 7-50
Fegyverbe proletárok
A munka és tőke harca még nem dőlt el végérvényesen. Mi es orosz testvéreink mar ledöntöttük az arany bálványát, széttörtük a hatalom súlyos jármát, szabad, boldog egyesülésben keltűnk fel a vürös hajnalban, de az ántánt imperiálistái még görcsös kézzel tartjak hatalmuk roskadozó oszlopát, még\' jMrancsolnák, még uralkodnak. — Klvukitott, félrevezetett százezreket állítanak szembe velünk, román, cseh, szerb szuronyok villognak köröskörül, hogy félelemtől vacogó uraik paran-y csára megfojtsanak, letiporjanak bennünket. Meg akaijak ölni az eszmét, kiirtani es visszahurcolni a felszabadult munkást a tőke halalos igája alá. Egy kérdés van csak most, amely mellett minden eltörpül és semmivé válik es ez a kér? dós: élni vagy mcgkanlni? lílni szabadon, boldog munkás életet, vagy megszakadásig húzni a tőke szekeret, meg-lialni gyalázatban, piszokban a súlyos ostorcsapások alatt.
Urak félelme, királyok akarata szabadította ránk az elnyomás halálthozó L bordáit, de mi élni akarunk! Klni büsz-kén, szabadon, boldogan, dolgozni magunknak és magunkért, a jövőért, az egész világot megváltó munkás társadalomért. Munkát, megélhetést, boldo-múlást keresünk és ha most ránk támad-■iwk, hogy megfojtsanak bennünket, -csak egy ut áll előttünk: harcolni, küzdeni az utolsó csepp vérig, feláldozni mindent, a legdrágábbat, az életet is és ~az eszme szent harcában meghalni ezért az eszméért. Ha ugy hozza a sors: meghalunk, hogy a jövő élni L tudjon!
Pélre most kétséggel, fontolgatással, Köntörfalazással! A történelemben mindig az az osztály érvényesítette akaratát, melynek kezében a fegyveres hatalom voli. Félre hát a kishitüséggel, nyíljanak szét a tétlen karok, csapjon az égre a lelkesedés piros lángja és mindent túlharsogva harsogjon a kiáltás: Fegyverbe proletárok!
Fegyvert mihden kézbe. Ha kell, "Ujon meg a munka, á gyár, a műhely,
> fegyvert ragatjjűn a munkáskéz és lelkes lánirrrnl n Q\'/nmhpn tfirhplptten hittel * fl
becsületes boldogságához vezet. A kommunizmus előre néz, előre halad és csak ez viszi előre az emberiséget. Harcot a harc ellen, hogy siker koronázza törekvéseinket s a jövőben egy nemesebb, erényekben gazdagabb emberiség tekintsen vissza azokra a küzdelmekre, azokra az áldozatokra, melyekbe az eredmény létrehozása került. Testvérek vagyunk a munkában, legyünk testvérek a harcban Is. Fétolem, fontolgatás \' nélkül álljunk sorba, kait a kaihoz, szivet a sziv mellé és a vörös lobogó égő szövetjén csak egy jelszó álljon, jelszó, amit, minden betöltve, harsogjon a karcos szája\': Győzni, vagy meghalni? f egyverbe proletárok / A gondolat, az eszme legyen egyetlen vezéretek, mert aki a világmegváltás eszméjét magába fogadta, az nem féli a halált soha !
A kormányzótanács a földmunkásokért.
Nem llictncb ailllu lAlduittvcscL.
Budapest, május b. A magyar földnek lelketlen ellenforradalmároktól félrevezetett népét van hivatva felvilágosítani az a cikk, amelyet a Népszava legutóbbi szitum közül s amelyben félreismerhetetlen és félremagya-rázhatatiun szavakkal van leszögezve a kormányzótanácsnak a földmivesckkel szemben eddig tanúsított és a jövőben tanúsítandó magatartására;--—:----------
A Népzzava szembeszáll azokkal az. aljas es alávaló rágalmakkal, amelyeke! tőke lakájai terjesyenek, akik azt mondják, hogy. amiként a kormányzótanács elvette a nagybirtokosoktól a földet, éppen ugy elfogja majd venni a kisgazdák kisbirtokát is.
Az ityen aljas ellenforradalmi rágalmakkal szemben a Népszava nyomatékkal kije-\'lenti, hogy a tanácskormány, — amint az a földreformról szóló rendeletből is kitűnik — n.m lcg|i a dolgozó földművesek és kisgazdák földjét bántani.
A kisgazdáknak nem arra kell a föld, hogy abból henye módon urí életet éljenek, a kormányzótanács pedig csakis ennek a munkanélküli életnek akarja a feltételeit megszüntetni. A tanácskormány nem nyúl • kisgazdák földjéhez.
A tanácskormány nem akarja elnyomni a föld dolgozó proletárjait, söt ellenkezőleg: olyan előnyökben fogja rés£«ltenl, -a melyekről ök nem Is álmodtak.
A taníotkormány ugyanis nem lo* adói szedni a dolgozó fold i Uvestk^öl. A földműveseket eddi« a kapitalista állam ( végtelen sokféle adója rémesen megnyomorította A prpletáréllámnrtk erre az adóra nem lesz szüksége.-\' mert kiadásait a szocializált üzemekből fonja fedezni.
A kormányzótanácsot eddig is csak a sürgős ós halaszthatatlan toendők végtelen sorozata akadályozla meg abban, hogy a földmunkások adóját eltörölje, illetve, hogy az .eltörlést.hivatalos«!* ki Is mondja.
A kormányzótanácsnak eszeágában sincs a .parasztok földjét elvenni. Ellenkezőleg a \'
legnagyobb kedvezményben akarja őket részesíteni és munkájukat támogatni. A kormányzótanács osupán azt kívánja, ho(y termeljenek sok ennivalót • városi proletárok számára, akik viszont termelik azokat a közszükségleti cikkeket, amelyekre a falu proletariátusának szüksége van: a sót, gyufát, szerszámot, a gépeket stb. stb.
A dolgozók ne üljenek fel •> ellenforradalom gróflosatlósslnak, mert Jói4t*t és boldogságot osakls • proletárállam biztosíthat.
Böhm főparancsnok
nyilatkozik a vörös hadnereg; paraticNtiokalról.
Budapest, május 5. Böhm elvtárs, had-scrcgfőp/trancsnok egy újságíró előtt a kivetkezőképpen nyilatkozott a vörös hadsereg, parancsnokainak eddigi magatartásáról :
— A proletár\'hadsereg parancsnokainak eddigi teljesítményeiről általánosságban esik jót mondhatott. Kgy§s szórványos esetektől eltekintve — a parancsnokok tisztában vannak a magyar vörös hadsereg nagyszerű tör -
, téneti hivatásával és parancsnoki kötelességük teljes tudatával vezetik a vörös hadsereget,
— Van annyi erőnk, hogy a meg nem felelő parancsnokokat .elmozdíthassuk és helyükbe meggyőződéses, tapasztalt és megfelelő képzettséggel rendelkező parancsnokokat küldhessünk.
— Sajnos, a volt tisztek nem eléggé kielégítő számban Jelentkeztek. KUlUnOsen all ez a volt tartalékos tisztekre és tlaxt-jelöltekre, akikre pedig leginkább lenne szükségünk.
Sajnos még mindig kevés a parancsnok, óár százával kellenének még kiképzett és tapasztalatokra szert tett parancsnokokra.
Gondoskodni fogunk a paranosnoki jogok tiszteletben tartásáról. A fegyelem helyreálltával meg fogjuk követelni, hogy a vörös hadsereg katonái a paranosnokok Irént a legteljesebb bajtársi tiszteletet tanúsítsák. Ennek a bajtársias, de szigorú fegyelemnek az egész vörös hadseregben tökéletesen meg kell valósulnia. Csak igy teljesíthetjük azokat a roppant feladatokat, amelyeket a proletariátus érdekében teljesitenünk kell.
Természotesen gondoskodni fogunk arról is, hogy a vörös hadsereg csapatrészei valóban jó parancsnokokat^ is kapjanak. A jé parancsnok nagyban befolyásolhatja a csapat magatartását. A parancsnoknak törődnie kell a katonálva1, de ügyelnie kell arra, hogy a katonák hatalmukkal vissza ne. éljenek és s forndal om féltve őrzött rendjét mag na zavarhassák.
lilőtorjesztést tettem a forradalmi kormányzótanácsnak, hogy a volt parancsnokok anyagi "érdekei is a legteljesebb mértékben megóvassanak. Legközelebb jelentős — a vörös katonáékhoz hasonló — kedvezményekben fognak részesülni. A forradalmi kormányzótanácsnak erről szóló rendelete rövidesen meg is-jelenik.- . ,v*
Ez a .hir bizonyára nagy örömet fog kelteni azoknak a parancsnokoknak a körében, akik hivatásukat eddig is telj. sitették s akik bizonyára a jövőben is megfelelnek a rájuk rótt kötelezettségnek.
Remélem, hogy ez a hir a volt had-, sereg parancsnokai körében osztatlan öröqMjk» fog kelttyii. . . ... vV.
¿ALA-NEPA KARAT
Az uj világrend alapja.
• Azokban a szelesebb rétegekben, ahol a gazdasági pallérozottság hiánya következtében az embereknek nincsen tiszta fogalmuk arról, hogy. tulajdonképen miben különbözik a . márebus 21-i forradalom a pár hónappal ezelőtt lezajlott polgári forradalomtól, meglehetős zavaros hangok hallatszanak az uj erkölcyőí," az uj világnézetről, de semmi utalás nem történik arra, ami a proletárfórradalom gorince: a termolésfrend teljes megváltoztatása.
Ez a lényeg, ezt kell a legnyomatékosabban hangsúlyozni és hangoztatni, mert cz az »Japja a. pioletárszegcny.ség felszabadulásának. Meg kell magyaráznunk, hogy a pro-letát forradalom"az ,uj termelési rendet teVem-tette meg, mig az előző forradalom jobbára csak politikai és társadalmi, esetleg osztályhelyzeti okokból tört ki. Rá kell világítanunk arra a hosszú folyamatra, ahogy az emberi sz&fcwglotek termelési rendje évezredek fo-lydlJS n kialakult.
Volt idő, amikor a harcban ejtett foglyok. mint rabszolgák szántották a földet. Azután elkövetkezett az idő, »mikor a várúr birtokain a jobbágyok dolgosuk. $ azután következett u tőkóstermelési rend. Az egyik termelésirendből a másikba való átmenetet általában termelési eszközök Átalakulása is elősegítette, . de természetesen voltak más igen lényeges és. egyetemes, gazdasági okok, amelyek az átalakulást közvetlenül előidézték.
A márciusi forradalom ;,,..:: al ipja Marx gazdasági elveinek magvalósítása. A bérmunkás termelésirend megszüntetése. Egészen bizonyos, hogy azok u társadalmi osztályok, amelyeknek uralmát a.forradalom megdöntötte, minden eszközt megpróbáltak felhasználni arra, hogy a regi tőkéstermelési rendet s ezzel a proletárszcgenyQp feletti hatalmukat visszaállítsak. Titokban, vagy nyíltan szervezkednek, vagy szövetkeznek, elégedetlen-, séget igyekeznek szítani, zavart próbálnak előidézni a proletársáv; soraiban. Céltudatos «érogkeveréssel zavarják össze az átmehet-•kozia nehéz helyzet következményeit, az úgynevezett régi erkölcs pusztulásával, még mindig hazafias frázisokba próbálják öltöztetni érdekeiket, ipég mindig ugy képzelik, hogy a fogalmuk összekeverésével zavarba hozzák a proletáriátust, meggyöngítik a prer-letáriátus egységét és ugy képzolik, hogy egy felvilágositatían tömeggel , azt tehetik, amit akarnak,
Mi h déri" p röl el árnak ^¡sziábán kell Icii n i e azzal, hogy ennek u mi forradalmunknak nem erkölcsi, nem úgynevezett hazafias alapja van. Kizáróan a termelési rendnek szükségszerű, ,erkerülhetatlcn forradalmi mogváltoz-tatása következett be históriai törvényszerűséggel, olyan következetességgel, mint hogy a tél után következik a- tavasz. Ilyen bizonyossággal kellett bekövetkeznie ennek az időnek, ennek a változásnak, amely a munkát termelő proletár szegénységet felszabadította1 a tőke uralmn alól.
Ez az óriási jelentőségű gazdasági változás egy ötödfél esHendőn át tartó utózatos háború után következett bo. Éppen ez a háború segitetto elő a tőkés gazdasági-termelés* rendszerének összeomlását. Most, mikor a proletárság végig szenvedte a haboru iszonyatát, mikor a termelés szünetel a nagy nyersanyag hiány miatt, mikor minden termelőeszköz, amit nem alakítottak át a háború céljaira, leromlott ós elpusztult, ebben a« időben kell nékünk megszerveznünk az uj kommunista termolésirendoi. Rendkívül nehóz cz a helyzet, hiszon benn ellenfonradalmárOk-kal, kívülről az imperialista tőkés állam hadseregével kell megküzdonünk és ugy kell dolgoznunk a belső szervező munkán Ter-mészétes tehát, hogy ilyen körülmények között liem lehet egyszerre tökéletes, ^nem lehet egyszerro kész nz, amit alkotunk.
Kell azonban, hogy minden proletár szivében megdönthetetlenül éljen az a meggyőződés, hogy amit a forradalommal elértünk, azt csnk megtartani lejiet, azon, mint fundamentumon csak tovább építeni\' lehet, do at uj termelési rendet megh\'amisitani, vagy tisicastinálni, azt nem lehet Antal Sándor.
Parancs.
A Vőrősőrség országos főparancsnoka közli, hogy az összes egyenként és parnos-noKok nélkül visszavonuló a hadsereg kötelékébe tartozó katonák fegyverzetüket, lőszerüket haladéktalanul tartoznak a Vflrös-¿rjégnek beszolgáltatni. E rendelkezésnek ellenszegülők forradalmi törvényszék elé állíttatnak. A lakosság egészen nyugodt lehet, hogy a vörösőrség a visszatérő és a harcoló csapatok testeiből elszakadó katonák fosztogatása és minden túlkapása ellen teljes" védélmet fog nyújtani. Akik fosztogatnak és túlkapásokkal e rendelkezés ellen vétenek, a helyszínen fognak agyonlövetni.
"T HSROL
„ m a r t A
ruAiuti A naP kéI 4 órft 38 pero"
kor, nyugszik 7 óra 15 perc
6Kor.
A hold kél este .10 ór.V 42
Kodd ; peickor, nyugszik délben 12 óra 31 perckor
{
— Szem lyl hír. Vantus Károly ch társ földmivolésüg^\'i népbiztos ma délután 3 órakor Nagykanizsára érkezik.
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti: Május 4-ről. A Tisza-vonalat szilárdan a kezünkben tarf-ju:; A csehek Miskolc Idői nem folytatták előnyomulasukatv• Eger irányában-Dédcsrc jutottak a csehek, ahonnan nzt az üzeuetst küldték Egerbe, hogy a Vörös Hadsereg csapatai ürítsék ki a várost. Csapataink azonban e felszólítást nem véve tudomásul, Egerből északra állnak. A csehek Fülek és Salgótarján közt folytatták támadásukat. Előretolt
tagaink a támadás folytán a Salgótarjan tói északra kijelölt fövédolmi vonalra mentek vissr-a. Az Ipoly mentén a helyzet va to-zatlan. Tegnap az esti órákban azokat ;.v cseh csapatokat, amelyek Kékesnél átlépték itz Ipolyi, ellentámadással visszaűztük az északi partra. Az átcsoportosítás folytán visszavont csapataink az elrendolt pontokon gyülekeztek. A hadsereg területén és magabun a Vörös Hadseregben helyreállt a rend. Május .Véről. A Tisza mentén és Szolnoknál csatározások. A románokhoz kiküldött saját parlomentetrünk Szolnokra visszaérkezett, A tárgyalások eredménye ismeretlen Miskolc felől a csehek lassú clönyomulá-han vannak délfelé. Saját csapataink Ernőd vonaliban ájlásaikat elfoglalták Salgótarjántól északra csapataink uj állásaikban berendezkednek.
. r-r\\ A szigetvári és ,a barcsi Járás egyesítése, Barcsról jelentik: A szigetvári és barcsi járások megszállott részeinek egyosi-tése tárgyában Pandurovits László dr. pécsi szerb kormánybiztos-főispán a következő rendeletet \' \'adta ki"; A "demarkációs vóöíílnak délebbre való megvonása következtében a barcsi és szigetvári járások megszállott részeinek egy járásban való egyesítését rendelem el és pedig. Baranyavármegye barcsi járása elnevezéssé , Barcs székhellyel. A barcsi járás főszolgabírójává Soheldl-Árpád dr. főszolgabírót nevezem ki, míg Mmdbacher György szolgabírót Szigetvárról Barcsra helyezem át. A volt szigetvári főszolgabíró kezelő és segédszemélyzetére vonatkozólag későb fogok intézkedni.
— A Hadi termény külön meeblíottal a vidéki direktóriumoknál. Megírtuk, hogy h Haditermény u kiadott utasítások értelmében intézkedéseket. lett a vidéken még rendelkezésre álló terményfeleslegek átvételének és. felszállitásának gyors keresztülvitele érdekében. Mint. értesülünk, a Illaditermény hz ellenőrző tisztviselőkön kívül nagy számban küldött a napokban külön megbízottakat is a vidékre az egyes direktóriumokhoz. E küldetéseknek az a céljuk, hogy a me-gblzottak ne csak a megye székhelyén, hanem a községekbe is kiszállhassanak és ilyen módon a feleslegek átvételét a legrövidebb i,dőn belül
\' lebonyolíthassák E kiküldöttek mind régi szakemberek, akiket a gabonamunkásök szakszervezete jelölt ki erre a "Célra.
* —- A nyomdászok és hírlapírók mulatsága. A nagykanizsai sajtómunkások tegnap esti mulatságba reméltnél Jóval nagyobb, sikert aratott. A közönség — mi sem természetesebb — zsúfolásig megtöltötte a volt Polgári Egylet nagytermét s hálás elismeréssel adózott a szoreplóknck. Az oslély sikeres eiőkészitése u rendezők — elsősorban Weltner Zsigmond — buzgalmát dicséri. Maga a nuisör még az igazán nagyigényű .kanizsai, közönségét is meglepte. Vltianyl Isisá» zeneszerzőnek „Hangulat" cimü ábrándos, hangulatos, frappánsan eredeti felfogásban tartott compositioja és a nagyszerű Hofnchter Krátkv, (JUrtter. Sauerman quurteti .Haydn vonósnégyese olyan zenei teijositinenyck.v>i|. tak. amelyeket a legnagyobb vidéki varosokban, is csak nagy nelia hallhatunk. . Vioh Feienc pompás baritonja kedvesen, hurmo-nikustfh vágott a melankolikus témájú dalokhoz. Holtai Beáta — már eddigi sikereiből is tudtuk — pompás énekesnő. Itt is leszögezzük azt a tényt — amit tegnap este «« egész közönség viharos tapsa bizonyított, ~ . hogy ő Nagykanizsa legjobb chansonenc-kesnője-. Külön szenzációja volt az etaenek, Csillag Jenőne táncprodukciója. „A tolakodó légy"• cimü pantomimet adta elő olyan rateN mettseggel ■ \'tochnrkrti- ■ iulkíjswiliscK• olydn- • dus tárházával amfelyet műkedvelő még nem produkált. Világosan, de csipkefinoman hozia ki a költemény poénjét: a könyörületesség dicséretet. Ritka rátérmeitségét és pompás megértékeltető tudását remélhetőleg meg sokszor fogjuk élvezni. A táncot n kiváló Szabó Pista tanította be. Garamvölgyi Iván tehetséges, eddigi alakításainál is jobbatppodvisaít. Bence Jenő a ..Tüzeket" szavalta. A" nclie\'z feladatot tökéletesen oldotta meg. Sok uuuyon sok tapsot kapott>Sokat kacagott a köz»n-ség Dömötör Lajos egv felvonásos komédiáján, amelynek nagy sikeréhez a \'szereplők, mindegyike: Weisz Zsóftkn, Benco Jenő, 01-ramvö\'gvl Iván és Dömöiör Lajos egyaránt hozzájárult. „A Zalának fog meghalni" cimü Szenes-tréfában Somogy vari Margit, Török Ferenc, Herrnsteln Rezső cxc\'eíláltnk Arnnyós volt és sok tapsot kapott a kis Oflcnbec* Teruska is. Karcag Rezső jobb és szelleme-"\' sebb volt, mint az eddigi- kanizsai . konferansziéi; akármelyiké. A pompásan összeállított műsorújság az újdonság erejével hatott. Egészben véve a sajtómunkások tegnapi mulatsága : tökéletes teljesítmény.
— Felhívás Felhívom a könyvtárak és szakszervezetek vezetőit, hogy amennyiben kommunista. irányu.könyvekrji.dijtalanuJ. igényt ... tartanak, ebbeli kivánataikat lakásomon (Ki-rály-u. 30.) jelentsék be. — Matykó, p. meg-bizett.
— Korlátozzák a po<t a forcal ntat A nagykanizsai postahivatal közli, hogy a postaforgalomban az ajánlott küldemények felvétele szünetel. Levelezés csakis közönséges levelező lapokon bonvfí\'ltható le s nyitott leveloknek feladása csakis abban az esetben van meg- l engedve, ha a levelek mellékleteket is tartalmaznak. Csomagok, szállítólevelek, valamint értéklevelek Írásbeli közleményt nem tartalmazhatnak.
— Vége a hustalalan hétnek. Budapestről jelentik: A forradalmi munkás- és katonatanács végrehajtó bizottsága közli, hogy a hústalan hét mujus fi-ével megszűnt. Valószínűleg meg fognak szűnni a hústalan napok is és előreláthatólag ezentúl kedden és pénteken is lehet nyÜvános étkezdékben húsételt kiszolgálni,
— A hflvclvesek forgalma A hüvelyeseket, an\\eJynek forgalmát néhány hónappal ezelőtt a Népkormány szabaddá tette, a napokban tudvalévően újból zár alá helyezték. Ennek az intézkedésnek az a cél|a, hogy a \' közellátás jayifása céljából nagyobb mennyi-ségii hüvelyeset szerezzenek és hogy a vetőmag szükséglet kielégíttessék. Szükség volt a szabad forgalom megszüntetésére azért is, mert minden igyekezet odairányult, hogy a zugkereskedelem lehetetlenné tételével legális uton biztosítsák a dolgozód-lakosság szük- .
. »églotét. A közfogyasztás céljára igónzbe-
vehető készleteket a Hadítermény hüvelyes j | ©sstalya fogja külső közegei utján átvenni.
1919. május G.
ZALA-NÉPAKARAT
Mindazon flfazriálc m*lk * katonáknak bort mérnek ki, vagy ^ort ^ I u I..?7 L x \' mdnmk é* •« katonák részegerinek le, for?Ualmi
törvényszék eié ¿Hatatnak és velük szemben a legszigorúbb megtorlást alkalmazzuk.
DIREKTÓRIUM
— Átszervezik az árvlzsgálóblzottsá-got. A Kormányzó Tanács rendelkezésére az Országos Központi Árvizsgálóbizottság fel-.Ugyeletileg u közellátási népbiztosság alá tar-, tozik. Ezzel egyidejűleg megkezdődik a bizottság átszervezésé is. Egységesitik az eljárást, átszervezik a végrehajtóbizottságot és megszüntetik a .régi szakbizottságokat, amelyek helyébe ujakat szerveznek. Ezentúl minden szakmának külön bizottsága lesz.,és ezekben csak, a szakszervezetek kiküldöttei vehetnek részt. A szakbizottságokban tehát "kizáróan a fogyasztás és a társadalom érdekeit fogják tekintetbe venni az árak megállapításánál., Ujjá szervezik a vidéki szerveket is és ezzel "megszüntetik azt az állapotot, hogy a vidék félreértelmezett helyi érdekektől vezetve nagyobb árakat állapítson meg.
.— Élelmiszerek szállítása kézi pori-gyászokban. Az élelmiszereknek kézipodgya-\' szokban való~szállitnsára nézve illetékes helyen a következő rendelkezéseket telték: Kézi" pödgyaszőkbári 25 kilóig törvényes uton szerzett élelmiszert vasúton, hajón, vagy más közlekedő eszközön bárki magával viliét. Budapestre azónban tojásból csak öO darabig, baromfiból pedig leölt, vagy élő állapotban legfeljebb egy. Jib.át,. Vágy pulykát, vágy két kacsát, vagy két tyúkot szabad behozni.
.■■■Teiből legfeljebb leót liter, tejtermékből pedig\' legfeljebb egy kilo-\'hozható be. Afi "ezenfelül behozott tojást és baromfit a pályaudvarokon a tojás, baromfi és vadforgalmi bizottság, a tej és tejtermék készleteket pedig a budapesti tejhivatal pályaudvari kirendeltsége ve3zí át a hatóságilag megállapított, árakon készpénzfizetés ellenében. A hatósági árakat a pályaudvari átvevő helyeken feltűnő helyen ki kell függeszteni Kézipodgyászok ellenőrzésére és a podgyászok .tartalmának elkobzására csakis az van jogosítva, aei a Közellátási ; Népbiztosság erre vonatkozó Írásbeli rendeletét felmutatja.. Aki a kéz.ipodgyász. kutatását jogtalanul megkísérli", vagy jogtalanul koboz, Forradalmi Törvényszék elé kerül. A népbiztosság felhívja az utazóközönséget, hogy a visszaélések meggátlása érdwkében minden jogtalan kéz.ipodgyász ellenőrzést, vagy elkobzást azonnal jelentsen be a a vasút, vagy hajóállomás személyzetének és a Közellátási Népbiztosság rendészeti osztályáriak. A fenti rendelkezésekhez\'\'avVá\'S"íítV\'".\'"éS\'\'1\'\'\'hBj\'ózási""\'\'Szef mélyzet is köteles szigorupn alkalmazkodni, azoknak megtartását ellenőrizni és minden tudomásukra jutó visszaélésről felettes hatóságuknak azonnal jelentést tenni.
— Kanizsa Tükre technikai akadályok miatt nem jelenhetett meg. • A megjelenést plakáton tudatni fogjuk. A szerkesztőség.
— Hirdetmény. (Hivatalos másolat). Távirat. 161.. iónt. 4—c. Rokkantak Országos Szövetségének Nagykanizsa. V=ss. bpest l-f-1589. 41. 18. 2/40—a=244—sz. felterjesztésére megengedem, hogy a hadirokkantak, hadisérültek, hadiözvegyek, hadiárvák és családtagjai az országos munkásbetegsegélyzS pénztár és az országos betegápolási alap terhére ingyen orvosi kezelésben, gyógyszerben réazesittessenek. Munkaügyi népbiztosság. — Másolat hiteléül: Néma József elnök.
— A Pécsi Napló szoclálista pártlap lett. A Pécsi Napló e hé 18-a óta uj külső formában és uj minőségben, jelenik meg. Egyesült ugyanis a Pécsett 22 év óta fennálló „Munkás* cimü politikai hetilappal és mint a Pécsi Szociálisa Párt hivatalos lapja működik. Ez átalakulással egyidőben a szerkesztőség kötelékedből kilépett a Pécsi Naplónak megindítás* öiá volrföiétfls -szerkesztője, Lenkei Lajos, ki immár három évtized óta vezette a lapot. A lap élén e .minőségben Dőrael Anselm szerepel.
— Elveszett. A vasárnapi nyomdász-ostélyen egy ezüst karkötő óra elveszett. Kérjük ¿ becsületes megtalálót, szíveskedjék a Gutenberg nyomdában leadni, ahol illő juta-leraba részesül.
— Rendelet készül a hadikárok megtérítéséről. A Tanácskormány mindenre kiterjedő figyelme radikális és rövid megoldást kész:t elő a háború utáni . nehéz problémák egyik legnehezebbje, a hadikárok megtérítése tekintetében is. A Belügyi Népbiztosság hatáskörébe tartozó kérdésben legközelebb rendelet fog megjelenni, amely végleg, egysze-" rüen es egységes elvek szerint tisztázza a hadi károk megtérítésének kérdését. Százmilliókra menő igényt jelentettek be eddig és a kártérítésre igényt tartók száma is több százezer. Az igények megvizsgálása esztendőket venne igénybe. Ilyen hosszú bürokratikus elintézés tcrnfé&zétesen nem fér össze a Tanács-köztár>aság\' szellemével, mely lcgktvésbbé sem tűri meg, hogy ezernyi ezer lehetetlen és jogosulatlan igény elbirálasa évekig foglalkoztassa az illetékes hivatalokat. A rendelet radikális és gyökeres lesz és \'megfelel a- proletáruralom szellemének.
— A tapolcai cipészek közös műhelyben doJgcunak a jövőben. Tapolcáról jelentik : A szociális termelés néppiztosságának bőrszakosztálya nagy eréllyel látott hozzá az ország cipőszükségletének ellátásához. Elsősorban a fegyveres erőhöz tartozokról és a bányamunkásokról kell gondoskodni, azután következik egyéb elsőrendű fontosságú foglalkozási ágak, mint pl. a vasutak alkalmazottainak ellátása. Mások csak akkor juthatnak uj cipőhöz, ha! javításra alkalmas lábbelijük nincs már. A cipőjavitást országszerte megszervezik ¡«mindenütt hatósági javitóüzameket állítanak fel .\'50—50 munkással, mety üzemekbe befogadják a kisiparosokat egész felszerelésükkel. Vidékre elsősorban azokflhk a helyeknek adnak nyersanyagot, \'mélyek készek élclmiszcrfölöslegcikct a főváros lakosságának szállítani és ,ahol termelőszövetkezetekbe tömörül az iparosság. Erre való tekintettel a tapolcai bőrípárosok megszervezik a közös műhelyüket és igy kilátásunk van \'arra, hogy rövidesen a cipőeUáfas isién.,\'javulnak íi viszenyoK. Az igy előállított teljesen bőrből készült férficipő 130, nőicipő t20 koronába fog kerülni.* Munkásbakkaocsnak 95, gyermekcipőnek nagyságszerint 75—85 korona-lesfc az ára. A javítások legmagasabb dijai a következő: Fejelés, talpalás szögelve 120, varrva 140, fitt- vagy. leánycipófejelós, talpalás 100, illetve;.l 15. koronft. férll- vagy n QieipőtaJi>aIás 22, illette 30, sarokjavitás 10, talpfoltozás 3—5, flu- vagy leánycipőorrborítás 35 korona. X hatósági\' javítóműhelyekben valószínűleg jóval olcsóbb dijakat fognak fölszámítani.
Megindul a tőzegtermelés Zalamegyóben.
Tlzexerlioldas tőzegtelep FeuékpuHZtán,
Külföldön a szénpótlásra igen jelentékeny mértékben tőzeget használnak fel. —■ Magyarországon óriási tőzegtelepek vannak, amelyoK hasznosítását a szénérdekeltségek politikai befolyása a múltban mindig megakadályozta. A Forradulmi Kormányzótanács ezen a teren erős kezdeményoző lépéséket tett. — Május elején hatalmas munka indult meg a Dunántulon,. ahol mintegy 58 ezer kat. holdon a legnagyobb tőzeg telepek vannak.
Keszthelyi tudósítónknak ulkalma volt beszélgetést folytatni a zalamegyeí tőzegkitermelés vezetőjével Sztlcs mérnölt elvtárssal, a szociális termelés népbiztosságanak tőzegtermelési biztosával, aki Fenékpuszta környékén jífigzctt kutatásokat. Szűcs mérnök kutatásai eredinlinyóről. a "következőkben", számolt\' be munkatársunknak\'. . \\ \'
A\'Fenékpuszta környékéh található tőzeg miiiden tekintetben elsőrendű és mint ilyen valutáris értéket jelent, mert egészen jelentékeny *zénbehozatalt tesz feleslegessé. As itt "található\' tőzeg tüzelésre kiválóaó alkalmas és pedig mind ipari üzemeknél, mind a magánháztartásokban.
Az iddig használt összes tűzhelyeket csekély átalakítással á tőzeggel való fűtéshez is nagyon jól fel lehet használni. Mindössze hosszabb hamu-rostély alkalmazása válik szükségessé. A tőzeg beszorzósi ára jóval alacsonyabb, mint bármely más tüzelőanyagé. A telep tőzegben nagyon gazdag, területe mintegy tízezer hold és előreláthatólag 45— 50 éven belül nem fog kimerülni. * A tŐzűg kitermeléséhez egy ötszáz lóerős elektromos központot Budapestről már útba i,s indítottunk. Mihelyt ez megérkezik . megkezdjük a munkálatokat. Már először is mintegy ötven embert fogunk foglalkoztatni. Szándékunk van a telephez összekötő iparvasutat is épi-téni: Idővel a telepet jelentékenyen kí fogjuk bővitenj. Nem is gondolja — fejezte be érdekfeszítő előadását, — hogy milyen felbecsülhetetlen kincset képvisel szép városuknak a fenéki tőzegtelep^ .. . .
Legújabb.
Rendelet.
1. Az Osztrák-Magyar Bank budapesti főintézete a 200 ós 25 koronás bankjegyeket nem vonta ki a forgalomból s igy azokat mindenki köteles változatlanul elfogadni.
2. Ha valaki ezen bankjegyeket vona kodik elfogadni, vagy pláne módjában volna azokat fizetés alkalmával felváltani s ezt nem teszi — forradalmi törvényszék elé állítandó.
A Forradalmi KoruiáuyzótauAcN.
▲ mczőgazdnNágl munkások • -fizetése. 1
Budapes\', május 5. A földmivelésügyi .ncpbiztosság. a gitfdusági. cselédek Jlzetését a következőkipén állapította meg. Napibér: 25, 20, 15,\' 12 és 8 korona. A kertimunkások ennél egyötöddel, a kaszások - egytizeddel több fizetést kaphatnak. A tormészetbeni járulékok a bérből levonandók.
Pártügyek.
Kereskedelmi alkalmazottak ma délelőtt 9 őrakor sürgős ügyben értekezletet tartanak, férfi tagok megjelenéso kötelező. Nyitva lévő üzletekben fele személyzet visszamaradhat. , -Vezetőség.
Magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak vigalmi bizottsága ma este 5 órakor gyűlést, tar a Casinóban.
A magántisztviselők szakszervezete
ma este 8 órakor választmányi gyűlést tart, melybe a megjelenés kötelező. Úgyszintén ma reggel fél 9-kor tartoznak az összes férfltagok a helyiségben megjelenni. Vezetőség.
Felhívom a munkanélküli ápolókat és ápolónőket, hogy ésetloges alkalmaztatásuk miatt az állami kórház szakszervezeti irodájában jelentkezzenek. Dr. Rónay.
A Munkásotthon vezetősége szerdán este 8 órakor a Club helyiségében gyűlést tart, melyre az intézőbízottsági tágokat ezennel meghívja « vezetőség
A nők szabadszervezetének közleményei. Felhívjuk mindazokat, kik ruhára eljegyeztették magukaj, hogy a részükre kiutalt árgt legkésőbben szerdán délután vegyék át, merv ellenkező esetben más jelentkezőknek adjuk ki. — Felkérjük azokat, kiknek nélkülözhet$4?róbababájuk van, szíveskedjenek azt varrótanfolyamunk részére " kölcsönadni. Értesítést levelezőlapon, , vagy személyesen kérünk, hogy érte küldheasünk. -r Házi-asszonypkaV értesítjük, hogy varrni tudó német leány ajánlkozik szervezetünk, utján gyerrafik mellé. Ugyanitt házvezetőnő is\'ajáa\'-kozik yidékre, vagy magán ápolónének.
ZALA-NÉfAKARAT
1919. m«ju^,8
niptaton lillttl jMttjjjgjg jtoj.
737/910.,. si.
Hirdetmény
A forradalmi kormányzótanács XXI. ! rendelete érteimében 1919. évi mátcii 30-áfói mindenki, aki fizetésért vagy jfSrért dolgozik, a fizetés vagy bér nagyságári tekintet nélkül betegség és baleset a munká4biz\'t<»itó pénztárnái biztosit^ van A munkaügyi és népjóléti népbíMosság clrcndeltb, bog* minden munkáltató (Műhely, vállalat, gyár, ttzlet, hivatal, háztartás* stb\'.) a bejelentést 8 impon belül a MunkásMztositó Pénztárnál cszktmölje. Minthogy a fiunkál tatók egy része tfcen bejelentési köt gének még míndil nem tett eleget, detményünkkel kijön is felhívjuk tatókat, hogy mulsztásukat m*st dékta/anul pótolj!
Az ipari, kereskedelmi, hiáhtali stb., valamint háztartási! ^fkalmazotta«(minclenes, szakácsnő, szobaleAy, takaritőnőfstb.) egyaránt bcjelentendök. Újból be V§\\\\ jelenteni azokat is, akik mái eddig is lentve. Bejelentendő tninden a bérben előálló váll emelkedése vagy c|pkkcnésj munkából való kildpé
Azok, akik bejelefcési ktelezettségüknek nem tesznek eleget, w»gy valótlan adatokat jelentenek be, a. nrunkaflgyv és nópjólúti népbiztos rendelete értelmében a forradalmi törvényszék elé állíttatnak.
Nyomtatvány és felvilágosítás a kerületi Munkásbiztositó Pénztárnál (Nagykanizsa, Batt-hyány-utca 2. sz. kapható.
Nagykanizsa, 1919. május hó 2-án.
izettse-hir-munkál-ár ha/a-
voltak je-
letésbcn vngy 5s vagy bér továbbá a
Nyilt-tér.
Tiszlelellel értesítem a 11 c. közönnel, hogy lakásomat Zrinyl Mlklós-u. 26jízótn alól Zrínyi Mikiós-u. 35. szám M.Mazár-épűlal, ll-lk udvarba helyeztem Egy-
ben maszirozást is elfogadok. A
Kérem továbbra is szives [j/rifogásukal s vagyok V
leMS llszleleltel
Kn Arnoldnó.
sstilíunó.
Értesítés ! y
Értesitem az elvtársakat, hogy Deák-tér 10. szám alatt, Poilák bőrkereskedő házában
dohányárudát nyitottam,
ahol okmánybélyeg, postaérlékcikkek, mindenféle pipere és papirárul raktáron tartok. Szives támogatásukat kérve vagyok tisztelettel Grünliut Pál.
APRO HIRDETÉSEK
Kerezek megvételre jókarban levő p axmlnster szőnyeget. Cini a kiadó^vajfcll
Egy tanulóleány
felvétetik Fischel Fülöp Fiai
paplrAruliáKfabnn.
Nikicser s. k.
alelnök.
Révész s. k.
ig.£gUtÓ.
Betüszedőtanonc
(elvetelik a Zala-nyomdában! .
¡IRANIA mozgófajjí-palota
Ulinilin Boigoo,^ 4. ttMoa IN
Filmhiánf miatt előadás^íem tartatik

\\/II \\ í~i i8flymozgó»zinhAz
VI LAU Simasszálloto.\'Telrion?4. ¡z.
Filmhiájarv miatt
! ^mívm.
Könyvek :: Folyóiratok
FISCHEL
Zenemüvek
FítlöpFia
Ihfi-, h pipirirskliibn HAQTUKJZSI. (Városkái palota.)
Irodaszerek, üzletikönyvek, papírok
hangszerek, díszműáruk, játéktárgyak
ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
TlJIvEFOX ?M.
Ozleti könyvgyár, könyvkötészet
papirárukészifés. Mindennemű nyomtatványt a legizlésesebb kivitelben koszit es legpontosabban szállít

XLVI. ««folyam.
Nagykanizsa, 1818. Hájua 7. Szerda.
104. uán.
ZkUHKPMIMT
8iorko«*iö»4o és kiadóhivatalt-Nágyksnísaa, tugtr-ut 4. tUm SzarkacxtóaSgl és kiadóhivatalI Mlalonszém 7«. » Nyomdal 117.
a szociálista párt hivatalos i.apja
«lófütatésl éraki
Kaésa évra .... 80-—___
l*Si évra.. .... 4»—- korona Nagysd évra . . . *f»o K ™ ■gy hónapra . . . 7*50 h
felhívás.
Felhívatnak a Déli Ironton (Oyékényes-líl az evész Mura mentén) tartózkodó összes politikai megbízottak, bármely nép biztosság által legyenek Is k\'lküldve, hogy Vantus Károly földművelésügyi népbiztosnál, mint az ezen frontra kinevezett parancsnoknál Nagykanizsán 3 napon belül okvetlenül jelentkezzenek.
Nagykanizsán, 1910. május 6-ón.
DIREKTÓRIUM.
Jönnek,
egyre közelebb jönnek a magyar proletáriátus szivéhez, Budapesthez az entente imperialistáinak fegyveres bandái. Minden müló perccel szűkebbre szorul a gyürü, amelyet a meg győzelmes kapitalizmus a felszabadult magyar proletárok köré akar vonni, hogy rettentő öklének egyetlen csapásával véglegesen elfojtsa azt a lángot, amely szentséges tűzzel lobbant ki a magyar proletáriátus forradalmában. A kapitalizmus nem tagadta meg önmagát. A kiszipolyozó hatalmasok akik a munkások véréből és verejtékéből aranyhegyeket emeltek maguknak, semmi eszköztől nem riadnak vissza, hogy megmentsék rablóuralmukat és ezért azok, akik farizeus arccal viliággá kürtöltek a népek önrendelkezési jogának hazug frázisait, most fegyverrel törnek egy népre, csak azért, mert lerázni merte magáról a leigázó gazemberek bilincseit.
Amikor a szovjetköztársáságot megalakítottuk, ezek az események, melyek most bekövetkeztek tisztán állottak szemeink előtt. Egy pillanatig sem kételr kedtünk abban, hogy az entente, a kizsákmáhyoló^burzsoáziának ez .a gonosz egysége fegyverrel fog rárohanni a magyar proletáriátusra és igy a szovjetmagyarország megvédését nem a magunk fegyverétől reméltük, hanem attól a világforradalomtól amelynek magva minden országban elhintve van és amely rövid időn belül a világ burzsoáziájának minden gonosz kegyetlensége dacára is minden országban ki fog virágzani.
Az idő, amely alatt a világforradalom fellárigolását reméltük kissé eltolódott s igy Magyarország egyetlen szövetségesétől az orosz tanácsköztársaságtól elvágva egyelőre még egyedül áll a reárohanó rablóbandákkal szemben.
A proletáriátus államférfiéinak nem szokásuk a hazudozás s igy a budapesti munkástanács ülésén Kun Béla a magyar proletáriátus hőse nyíltan lefestette a magyar proletáriátus mostani helyzetét. Az események tisztán állanak előttünk. Sajnos á lelkekben lévő szent elszántság, az. égig lángoló nemes lelkesedés nem elegendő ahhoz, hogy a minden oldalról
jövő fegyveres támadásokkal szemben meg tudjuk védelmezni a proletárdiktatúrát.
Az ágyuk hatalma ma még ideig-óráig le tudja rombolni az igazság várait és bár a magyar proletáriátus vérével kcsz megvédeni a diktatúra utolsó kis területét is, mégis látnunk kell e pillanatban azt a lehetőséget, hogy az entente fegyverei erőt, vesznek a proletárdiktatúra hatalmán.
Mi az igazság bajnokai vagyunk, nem a kulisszák titkos lovagjai és nem tartanánk semmit nagyobb bűnnek annál, mintha ezekben a komoly pillanatokban a helyzetet nem tárnánk fel a magyar proletáriátus előtt. Tudja meg minden proletár, hogy a diktatúra veszélyben van! Tudják meg a dolgozó tömegek, hogy elnyomóik ismét közelegnek, hogy a bilincset rátegyek kezére. Tudják meg a proletárok, hogy a magyar burzsoázia leshelyéből fogcsikorgatva várja az időt, hogy boszut álljon azokon, akik megingatni merték evezredes hatalmát. „
Tudják meg ezeket a proletárok, de. tízért ne adjanak helyet lelkükben n csüggedés gyáva érzetének, a tegnapi lelkesedés helyet ne foglalja el a kishitűség, hanem őrizzék meg lelkükben a forradalom parázsét, amely ismét és
véglegesen fog egy szent lánggá tömörülni.
A történelem végtelen harcmezején talán ismét egy kis győzelmet fog aratni a kapitalizmus. Ez a győzelem azonban nem a döntő, nem a végleges győzeltm. A halálra ítélt kapitalista társadalmi rend végső vonaglása ez az úgynevezett siker, amely a fegyvertelen proletáriátus felett való — sajnos — könnyű győzelemben tombolja ki magát. A végső győzelem csak a mienk lehet a proletároki, akiket nem titkos szerződések kötnek össze, hanem az a közös elkeseredettség, az a közös elszántság, amely végül is le fogja bírni a ma meg hatalmas rabfókat.
Ne felejtsétek el proletárok, hogy egyszer hatalmon voltatok. Ne felejtsétek el, azokat a perspektívákat, amelyeket a proletariátus diktatúrája nyitott előttetek. Jusson eszetekbe mindig, hogy emberek voltatok egyszer ti is, hogy felemelt fejjel járkálhattatok az ég alatt, hogy két kezeteket szabadon tárhattátok ki a közelgő tavasz elébe és nem érez-tétek a fejetek felott azt a fekete, elnyomó, gyilkos hatalmat, amit -kapitalizmusnak neveznek s amely most örömben tobzódva akarja visszahozni számatokra a rabság bilincseit.
A román fegyverszüneti feltételek.
A bojár uralom gyilkos követeléseire csak fegyverrel vAIaszelliutuuk.
— A mai naptól lógva nem akarunk látni mást ciák katonát.
A magyar tanácsköztársaság ujabb sorsdöntő hajnalára virradtunk ma. A forradalmi kormányzótanács előtt olt fekszik az antant imperialista gazságának egy ujabb dokumentuma: a román fegyverszüneti feltételeket tartalmazó jegyzék. A jegyzék minden sorából kitűnik a bojár rablógárda öntelt elbizakodása, minden betűjéből kiri, hogy meg akarják fojtani • magyar proletáréllamot, el akarják venni mindenét, amit még az imperialisták öt éves rabló« hadjárata meghagyott. A jegyzék olvasásakor Ökölbe kell, hogy szoruljon minden öntudatos proletárökől. öntudatára kell ébrednie\' minden igaz proletárnak, hogy ennek a jegyzéknek elfogadása öngyilkosság volna.. De nem leszünk öngyilkosok. Szorongatott helyzetünkben is meg kell mutatnunk, hogy a vílág proletárjainak előharcosai vagyunk: ilyen nyilt kihívásra osak fegyverrel felelhetünk I A magyar proletárság igazi képviselője, a forradalmi kormányzótanács kiadta a jelszót > A mai naptól kezdve nem akarunk mást látni osak katonát I Fegyverbe tehát magyar proletárok I
Tudósításunk a következő: A forradalmi kormányzótanácshoz a román főparancsnokságtól tegnap a következő jegyzék" érkezett: ,
közti
A főhadiszállás 1919 május 3-án kelt 766. számú rendeletének megfelelőleg bemutatjuk önöknek a katonai fegyverszüneti egyezményt, mely a Magyarország és Románia Közti \' ellenségeskedések megszüntetésének feltételeit állapítja meg. Ha a magyar kormány a feltételekbe belemenne, a holnapi nap folyamán a mi meghatalmazottaink is megfognak neveztetni.
Mardaresou tábornok
az erdélyi csapatok parancsnoka..
......* . _ ......
Ezen kísérőlevéllel együtt a következő .egyezményt* nyújtották át a magyar kormányzótanácsnak :
Fegyverszüneti egyezmény
1919 május 3.
...A katonai fsgyverszünéti, egyezmény,
mely a Magyarország ós a Románia ellenségeskedések felfüggesztésének feltételeit megállapítja:
1. A magyar részről Románia ellen megkezdett ellenségeskedés nyomban megszűnik, mihelyt jelen egyezményt az illetékes meghatalmazottak aláírják.
2. Mindazon erőknek, melyek Románia ellen küldettek lefegyverzése ós leszerelése.
3. Az Összes magyar őrök lefegyverzésa azon államok határán, melyekkel Románia szövetségi szerződés kötelékébe áll egyezményesen megállapított feltételek alatt később fog megtörténni. A magyar parancsnokság kötelezi magát arra, hogy e feltételeket, bármilyenek is legyenek azok, végrehajtja.
4 A leszerelésből eredő teljes anyagoknak (fegyverek, különböző puskák, mindenfajta ágyuk, mindennemű lőszer, automobilok, jármüvek, lovak, ruházat, fegyverzet, élelmi-
ZALA-NEPA KARAT
1919. május 7.
szerek, stb.) a román hadsereg mcgbizottainak kezére való átadása. „
5. A negyedik szakaszban jelzett anya-,gok n jelen egyezmény alairásától számított legfeljebb lü napon belül Zontára, Törökszentmiklósra és Tiszafüredre fognak szállíttatni. Az átadott anyagok egyenértékűek lesznek azokkal, melyek két teljosen leiszerelt és mozgósított gyaloghadosztélyhoz szükségesek.
1?. A teijes vasúti anya^ kiszólgáItatása, mely béke idején a Tisza és a román k:rály-ság Magyarország felöli volt határa közti területeken normális fprgalmat lebonyolítsa. Az egész vasúti anyag- kiszolgáltatása, rtioly Romániából zsákmányoltatott, összesen átadatik tehát: mozdony. 41UO^ osztály-waggon, 40 000 fedett teher- és ciszternawaggon és 27 000 nyitott waggon. Ez anyag átadása egy hónap alatt fog megtörténni, Az anyag kategóriájára, állapotára és átadása helyeire vonatkozó részletes feltételek egy mindkettő részről felállítandó bizottság által fognak meg-állapittatni A bizottságok székhelye Szolnok.
•7. A magyar csapatok által Erdély nyti-gati részeiből a Tisza fölé való visszavonulása közben elvitt anyagok kiszolgáltatása.
■S. A jelenleg a Tisz;\'.n Csap ó> Szeged között\'(esciiVstvő)\' tálSlh\'afő\' teljek hajózási anyagoknak Románia részérő való átszólgál-tatása. Az átadás a jelen egyezmény aláírásától kelt 3 napon bHül fog megtörténni.
9. Ezen egyezmény aláírásától kelt 3 napon belül átadása azon 4 páncélvonatnak,, mely Erdélyben a román hadsereg elleti akcióba lépett.
KV-IOO tura-automobil cs "an\'tőcá-millonnak, mind jó állapotban és a szükséges tartozékokkal .való átadása Románia részére, a jelen egyezmény 0. pontjában a vasúti anyagra jelzett határidő mellett.
11. Az összes hadifoglyok és túszok, valamint a visszavonuló- csapatok által cvak-vált népség nvombani hazaküldése Románia .részéről viszonosság nélkül fog megtörténni. A Tisza balpartjáról való átszállításuk az 5. bekezdésben foglalt pontok szerint fog eszközöltetni, visszaküivictésük határideje azonban sommiesetre seni fojjja a jelen egyezség ,wJj\\c4sÁtöl,.5Záinitott 10 napot meghaladni.
12. Az ebben az-egyezményben foglalt feltételek Végrehajtásáig a román csapatok a Tisza jobbpartján 20 kilométer mélységben a következő átkelési helyekkel szemben, úgymint Csap, Tokaj, .Tiszapolgár, Csego, Tiszafüred, Kiskörötök Szolnok. Csongrád, és.Szeged hídfőket fogna« megszállni. A romáit csapatoknak a Tisza balpartjára való visszavonulása. csak ebben az egyezményben foglalt kikötések teljesítése után fog megtörténni.
13. A jelen egyezmény végrehajtásának ellenőrzése végett egy. román misszió fog ludapeston székelni. .A misszió mindazon jogokat és mentességeket fogja élvezni, amelyeket az exterritorialitás nyújt.
14. A román csapatok, a Románia által igényelt ethnikai határokat] és a Tisza közti magyar területeket a jövő békeegyezménynek a magyar kamarák által történendő ratífiká-
» lása után fogják kiüríteni.
15. Abban az esetben, ha a magyar parancsnokság a jelen egyezményben megszabott feltételeket a kitűzött időben végre nem hajtja, a román hadsereg újra meg fogja kez-doni Magyarországgal szemben a hadmüveleteket. j
j • Az asonesság hiteléül:
( Dabija tábornok
A II. vmláu-lmdosMÁly parancsnoka.
— A vidéki bankmunkások megszervezése. A Pénzintézett Munkások Országos Szövetsége felhivást intézett a vidéki bank-munkásokhoz. Ebben a felhívásban rámutat árra,v"hogy a vidéken dolgozó elvtársak teljes megszervezésével a vidéki körzetek kiépítését oélozza. A bankmunkások szociális nevelését ée oktatását is feladatának vallja. Felhívja az elvtársak figyelmét á Vörös Hadsprogre, ahova belépni szent proletár kötelesség.
Magértek-é a «Iszonyok a szocialista termalíslrend magvalósítására?
Az igazi Programm egyetlen lépése többel ér, mint egy lucai programm — mondotta Marx Ezzel »életei Is mondott azokról, akik kifogyhatatlanok a szavakban és azinekben, amikor n lövő fellödis képét rajzollak meg, de íomolgatókká. és. tehetetlenekké válíak abban <i pillanatban, amikor a valóságban az elé a lehetőség elé kerülnek, hogy a fellődés Irányában egy lépést tehetnek, vagy a tömegeket erre az útra Terelhetik.
Siói ez a lesújtó Ítélet mindazokra, akik akkor, .Imikor a világháborúban n termelési rend leromlott és felbomlott, nem tudják magukat a prolelárláms érdekében való egyetlen cselekvésre elhatározni: — a szocialista termelési rend azonnal való megvalósítására.
Ezt a kispolgári és megalkuvó politikáinkat azzal okoilák tneg, hogy a gazdasági viszonyok még nem érettek a szocialista termelési rendre. Szerintük a fejlődés nem jutott ei arra a legmagasabb fokra, ahol már hatalmas vállalatokban, trösztökben szerveződött\'dz\'egész termelés\', s üliol már egy magasabbfoku termelési rend szerint — a kollektivista vagy szocialista termelés szerint — mehet végbe a termelés. Ez ellen a koncentrált és szervezett, Személytelen, tőke ellen lehet csak — szerintük — a prolctárqknnk egy végső roMtmol Intézni. Ezen a fokon már nem lehet két-ségcs ,a .győzelsan\'o a leriíélési renden vól-laképen mitsetn kell változtatni, minthogy az már az uj rend szerint mellel végbe, csupán a munka eredményét kéli a tényleg dolgozók közölt igazságosabban elosztani. Ilyképen --- mondják — a győzelmes proletariátusnak egy tökéletesen adminisztráló, ellenőrző és u termelés felett télies áttekintést nyultó szervezet áll rendelkezésére, hogy a termelést vezethesse és Irányíthassa. Csupán a termelés üteméi kell a szob.id verseny anarchislikus. tormáiból a tényleges szükségletekkel számottevő éazszerüség szerint irányítani.
Minthogy ezt a fejlődési fokot még nini értilk el, sokan egyszerűen fel akarják támasztani és meg akarják erősíteni a kapitalizmust, hogy az elméletben leirt és elgondolt fejlődést befussa. Teszik ezt abban a tudatban, hogy ez csakis a dolgozók fokozottabb kizsákmányolásával és meg.-, nyotnorllásával lehetséges.
A marxizmus betűinek ezek a prófétái a legfontosabbról Feledkeznek meg. Arról, hogy ezt a felládési folyamatot, mely a békés haladás utján évtizedekig — ha nem évszázadokig — eüarthat, a proletáruralom szervező ereiével hathatósan befolyásolhatja, siettetheti é$ tető alá hozhatja. Maga Kaulsky, aki a háború alatt az opportunista szocialista mintaképe volt, szolgáltat erre nézve szinte perdöntő bizonyítékot. Még a háború előtt irt egyik munkálában . azt mondja többek Ijözötl. hogy „ .. . a szocializmusra való mégérellség nem a még fennálló kisr üzemek, hanem a már meglevő nagyüzemek szerint alakul." %
Mi ez, ha nem a kommunista taktika Igazolása? Hiszen minden országban a csökevinyszerüen továbbélő kisipari és kisüzemi alakulatok mellett haldtnas és a technikai tökéletesség lelenlegl legmagasabb fokán álló nagyüzemek állanak Fenn. Nos, Kaulsky szerint akit pedig igazán nem lehet bolsevista hajlandóságokkal meggyanúsítani, cz az egyedüli dönlö tényező a szocializmusra való átmenet kérdésében. S tényleg\' azt látluk, hogy mindenütt, ahol a szocialista világrend alaplalt megvetették, úgyszólván napok alatl hatalmas lépésekel tesznek a magasabbfoku gazdasági szervezettség felé.
A salát halálos ítéletét írja alá az a magát forradalminak nevező párt, amely önmaga korlátozza forradalmi cselekvésének mértékét a gazdasági viszonyoknak «lőre ki nem tudható « csak utólag érvényesülő szankclonájó ereiére való tekintettel.
| ítél a proletárbiróság.
.Zolamegyében is átment már a bírAsko-dás a proletáréig kczcbc. A ?alainegyei for-radalmi törvényszéken serényen folyik a munka és a forradalmi kormányzótanács rendeletei ellen vétőkre mindoniiu példás büntetéssel sújtanak le.
Kenthejren
i\\ legutóbbi napokban a következő ítéletekel hozta a forradalmi törvényszék: Nagy Olasz János felzsőisidi lakost súlyos testi sértés és a szesztilalom áthágásának megszegése piiatl ft évi fegyházra,\'— Fonti Szene Jáno.st és Szíj Lukacs Istvántn . szesztitalom áthágása miatt (>—ü évi fegyházra, — Mojzner János sármelléki lakóst a kozélehnezés ellen elkövetett büntette miatt, amelyet azzal követett el, hogy gabonát engedély nélkül az egyik járás területéről a másiiba akart vinni. 8 licli .. fogházbüntetésre és a bűnjelként lefoglalt 711 kg. buza elkobzására Ítélte.
TiipotciAu
a.múlt .hétéi), tárgyalt, utoljára .a touadalini törvényszék és a köyetsezö Ítéleteket hozta\' .Taoks.. Aíina esttbrendeki - .«ssaonyt \'-topás-\' miatt ti hónapi fegyházra \' cs 1Ö00 korona pénzbüntetésre ítélte, Nagy Mária íOprom lakóst, kí egy csokin ai lakostól 50(X) korona értükii holmit ellopott, amit értékesíteni akart, egy évi fegyházra, Adolf tapolcai papir-keroskedőt fegyverbeszolgáltatásának elmulasztása miatt 50 korona pénzbüntetésre, ~~ Múlt hó \'¿\'¿-én Kö.rfmmdv; • Ferenc; tapolcai; \' kőffiívbv szesztilalom áthágása miatt állta forradalmi törvényszék előtt, minthogy részegség miatt már több izben ia rendzavart okozott, 3 hónapi fogházra ítélte. — Somogyi Erzsébet csabrendeki lakos falopásért l hónapi fogházbüntetést kapott, nűg atyja az orgazdaság vádja alól bizonyíték hiányában felmentetett. — Ágoston János, Szántai István és Bakos Fiirunc fegyver os lőszer beszolgáltatásának elmulasztása miatt állották a törvényszék előtt. Ágoston Jánost, aki konokul tagadott, 0 hónapi, a másik két vádlottat pedig 2—2 hónapi fogházra ítélte. A múlt-hó- 25-én Cilii Mihály - (Ráskó)" Horváth-Is,tván és Simon László, tapolcai lakóból; szesztilalom áthágása miatt ültek a vádlottak.-padján, Cili 2 hónapi, Simon és Horváth pedig, akivel a rendőrségnek már. többször is volt dolga, 4 hónapi fogházra lettek ítélve. Nevezettek Díszeiben Jokesz József vendéglőjében kaptak- ^rt
hogy a vendéglőben a csapos titokban bort mért ki a korcsmáros engedélyével, Kis Lajos csapos 3 hónapi fogházzal, a vendéglős pedig 10000 korona pénzbüntetéssel és italmcrési jogának elkozásával sújtatott. — Apáti Kerenc ós Apáti József sümegprágai lakósok a sümegi erdőből fát loptak. Minthogy a nyomozás során kiderült, hogy nevezettek állandóan fát lopnak és a sümegi piacon értékesitik, különös tekintettel előbbinek testi, utóbbinak elmebeli fogyatékosságára, a törvényszék előbbit I hónapi utóbbit pedig 14 nzpi fogházra Ítélte.
Zalaegerszegen
is a mult héten ülésezett a- forradalmi törvényszék. Ítéletek ezek: Nagyobbmértékii bőranyagnak leltározás elóli elrejiéseért Háry Károlyt 10:000, Litványinét- 5000, Háry Ilonát 500Ü korona pénzbüntetésre, — Beck Károlyt szeszfogyasztás miatt 3 napi fogházbüntetésre, — .ugyancsak szeszfogyazztás miatt Kummor Vilmost és Milly Jánost 100—100 korona, Hartvvickel Richárdot, Lach-mann Ferencnél, Bikszegi Erzsit és Kósa Erzsébetet pedig 50—50 korona pénzbüntetésre, — Horváth Lajos foglalkozásnéiküli .rovottmultu egyént fosztogatás miatt egyheti fogházbüntetésre, Krőznár Kálmánt sseszital kimérése miatt egy havi fogházbüntetésre, — végül Kummer Vilmost a magyar tanácsköztársaság elleni rágalmazás miatt 6 évi fegyházbüntetésre ítélte.
A Munkás-Otthonok vezetősége szerdán folyó hó. 7^én este 8 órakor a Clu* helyiségben gyűlést tart, melyre az intézé-bizottaági tagokat ezennel meghívjuk Vezetőség.
1919. május 7.
ZALA-NÉPAKARAT
3
Rendelet.
Ismételten előfordult, hogy a kiadott rendeletek ellenére a város lakóssága a villany-áruul fogyasztását nem korlátozta oly mértékbeli, mint azt a rendelet előírta.
Ennélfogva ismételten figyelmeztetem a villanyaramfogyasztókat, hogy villanyt fogyasztani csakis este 8 órától 11 óráig lehet s. ezt is csak oly-mértékben; hogy egy lakás-kan csakis egy lámpa éghet. Lépcsőházakban. valamint villanyaranira berendezett üzemekben is csakis este 11 óráig szabad az iramot használni.
Aki ezen rendelkezéssel szembehelyez-. kedik,. azzal mint -a kiiznmd megbontojával fogunk elbánni s forradalmi törvényszék olé állítjuk, amely a legszigorúbb büntetést fogja kiszabni.
Nagykanizsa, -május 0. -
Termelési biztosság.
Hilft tilt.
Ol^jtw t
W A -P" r A »
- ......A. nap. kel ..4,jüj a .38 ..perc-:
kor, nyugszik 7 óra 15 perc-
I 7 í kor-
■ $ A hold kél este 10 óra -12 \' Szerda j petekor, nyugszik délben 12 óra \' i 31 perckor.
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati iroda bivetnkisan jdnn.ti május tf-tki kelettel: Délen á Duna "és a Tisza közt a helyzet változatlan. Szegednél gyarmati csapatok vannak. Tisza-vonal: a helyzet változatlan. Csongrádnál a románok tüzérségi előkészítés után tegnap délután 1 óra 30 perckor a hídon át támadást indítottak, amely puska ós gépfegyycr tüzünkben összeomlott. A hídon 30—4o tornán holtteste fekszik. A városra irányított gránáítüz csak csekély ka-, rokat okozott. A Miskolc— Eger területen az
. ellenség előnyomulását nem folytatta. Salgótarján védőszakaszában máius 4-én erős ellenséges nyomásnak kénytelen volt balszárnyunk -engedni ós-» Nagyszócseny—-Tajti— Mátrnnováki vonalra visszavonulni. Nagyszé-csenyt a cschek egy páncélvonat fedezete alatt végrehajtott támadás által rövid i^őro birtokukba vették, dp egy Balassagyarmatról indított ellentámadással délután 4 órakor a várost visszafoglaltuk. Az Ipoly vonalában jáxőrttnrcolc-\'VfyHnft\'.-Tnelyek -mind a.....mt -előnyünkre dőltek cl. A Dunántul semnii újság sincs. A cseTiek a salgótarjáni védőszakasz ellen négy nap óta erőteljes támadásokat hajtottak végje, me|x harcokban minden harci eszközt és fegyvernemet a legnagyobb erély-lyel alkalmaztak. A budapesti munkászászlóaljak felvonulása a kijelöli területre teljes erővel folyik.
K > Kinevezték\' a MhtHlyeit« felülvizsgáló tanács előadóit. Az igazságügyi-.j)ép-biztosságtól\'a nagykanizsai direktóriumhertr\' ma a következő távirat érkezeit : A forradalmi kormányzótanács a 62. számú rendelete értelmében a bünügyeket felülvizsgáló tanács igazságügyit előadójául Gärtner Antalt és Samuelly Oltót nevezte ki. Igazságügyi népbiztosság. — Ugy értesülünk, .hogy a bünügyeket felülvizsgáló tanács a működését már rövidesen meg is kezdi.
— A Vőrfis ÓrséR szervezése A nagykanizsai és a nagykanizsai járások Vörös órség megszervezése céljából felhívom Nagy-kánizáa szervezett munkásságát, hogy aki ezen közrorfilészcti őrségbe önként belépni szándékozik és erre magában állandó sjiiya-i tottsagot érez (25%-os rokkantak is alkalmasak), jelentkezzék „ma, 7 én délelőtt 10—12 éráig" a Dlrektöriufn -I. ügyosztályánál. Fizetés a követko^ó; napi illetcl^ l.;"» korona, napi élelmezési váltság 15 korona, ellátatlan családtagok részére, havonta 50 korona pótlók, laktanyán kivüli elhelyezés esetén havi 50 korona lakbér, magával hozott egyenruha koptatás dija napi 2 korona. A Vörös Őrség végleges szervezésea soproni kerüteti parancsnokság utján hagyatik jóvá. Nagykanizsa, 1919. május 7 én Bakonyi Vince s. k, a Vörös őrség pol., megbízottja.
— Dohány kiosztás. A dohányjegy-rendszer életbe lépott. A dohány, szivar és cigaretta kiosztása ma veszi kezdetét. Igénylők a részükre kiállított dohányjegyet a lakásukhoz legközelebb eső dohányárudéban jelentkezzenek, ahol a május havi mindkét dohányjegy ellenében a megállapított arány szerint dohány, szivar, vagy cigaretta dohány avagy kész cigaretta kiszolgáltatni, fog...A fejenként járó dohány, szivar, vagy cigaretta elosztási táblázat minden dohányárudéban kivan függesztve. A délivasutiak a pályaudvaron levő Piszár-féle dohányárudéban lesznek kiosztva. A torlódás elkorüléso végett figyelmeztetnek az igénylők, hogy ne tömegesen jelentkezzenek a dohányárudákban, mert a felosztási arány szerinti mennyiség minden igénylő részére biztosítva van. A felosztást eszközlő dohányárudák a következők: Garamvölgyi és Szemero Kazinczy-u., Grünhut Pál Deák-tér 10, Schwagel Nándornó Magyar-u, 3, Altalános Fogyasztási Szövetkezet Cseagori-utca 2, Varga József Sugár-u. 2, Hiráchlcr Miksa Fő tér 9, Forgács Rezső Magyar-utca 47, Bajkor Béláné Csengeri-u 1. özv. Reiter Mártonnc Fő-ut, Goldstein Ábrahám Kazinczy-ytca 11, Faragó Miksa Erzsébet-tér 17, Piszár pályaudvar, Kischer Lipót- Kkály-u. 34, Baa Ká\'oly Kiskanizsa Polgár-u.
E\'osziásl táblázat. Május hóra fejenkint megállapított dohány, szivar és szivarka incny-nyiségről." Járandóság: fejenkint G csomag pipadohány, vagy 3 csomag szivarkadohány, vagy ŐO darab szivárka, vugy 20 darab szivar. Vegyes vétel esetére: 25 gr. (I csomag) Szivarkadohány, 2ő drb. szivarka 62\'5 gr. (2 és fél csomag) pipadohány 8 szivar. — Közellátási üzem.
— UJ szellem Iskolákban. A közoktatási népbiztosság fontos újításokat léptet életbe. L\'j szellemet fognak belevinni az iskolába. Uj viszonyt fognak teremteni ezen újítások a tanulók között is. Teljesen át fog alakulni az iskolai bizonyítvány képe. Nem lógják benne feltüntetni, a növendékek felekezetét, nem iesz psztályzat magaviseletből és neru lesznek külön osztályzatok minden tantárgyból.. A bizonyít.\'ány általános minősítést fog feltüntetni, lokonikusan ennyit: megfelelt vagy nem fülelt meg.,
— Ké{ millió propaganda-Irat. A Közoktatásügyi Népbiztosság propagandaügyi csoportja rövid hetek leforgása alatt óriási munkát vérfzctt. A munka példátlan méretei a csroport expedicíós osztályában bontakoznak ki teljes nagyságban. Ide futottak be a nyomdákból a tvVpIvek, röpcédulák, plakátok os itt osztották szét ezeket mindazoknak a szerveknek, amelyek az uj rend e/zméjét terjesztették. Az osztály hatalmas helyiségeiben állandó a sürgés forgás. Nők, férliak foglalkoznak a különböző propagandairatok s szortírozásával, nyilvántarlá&ával, csomagolásával és expediáláséval. A vidéki terjesztéssel külön apparátus foglalkozik. Kcrcsztkötésekben két kilós csomagok állnak.készen nközségek számár."5 migji városok részére 10 kilóig ter-jed^póstácsoma\'góJíAt.küldenek a különböző propagandairatokból. A-direktóriumok napnap után kapják az ilyen ssdty.a-gokat és ezenkívül maguk az agitátorok is nagy\'.meg propagandaíratot terjesztettek cl a vidéken. A frontra induló katonák külön összeválogatott kollekciót kapnak, amelyeket a pályaudvarokon osztanak szét. Legújabban külön könyvtárt állítottak össze a Népszava kiadványaiból is és most ezeket is elvogyitik a prope-. ganda iratok közé. Az expedíciós osztály helyiségeiben állandóan,\' körülbelül százezer példányra rug S különböző kollekciók készlete A propaganda csoport eddig 36 füzetet, és brossurát, 65 röpivet ós 16 plakátot adott kl. Vannak röpivek, amelyek százezer példányban készültek, sőt vannak kettős és háromszoros utánrendelések, tehát háromszázezer példányban készült nyomtatványok. —• Ezek száma irta már\'éléri\'a két milliót. Ezek a Magyarországon páratlanul álló adatok hirdetik legjobban az uj rend szolgálatában kifejtett hatalmas, felvilágosító munkát.
— A falurossza, Tóth Ede femek népszínművét mutatják be kitűnő szereposztásban a nagykanizsai bőrmunkás elvtársak május 11-én. A próbák már javában folynak.\'Jegyfek. olőre válthatók Nóvák Vince cipészüzletbep.
— Az élesztő. Az élesztő, gyártásának rendkívül fontossága csak a hosszú háború tartama alatt tünt ki teljes valójában. A háborús nyomorúságok, amelyek az egesz világ emberségét" életföltételeiben támadták meg,áz élesztőkérdését is annak egész komolyságában fölszinre juttatták és a proletáriátus feje fölött állandóan fenyegetett az az ijesztő rém, hogy. kenyerét élesztő hiányában nem fogja ttidhi elkészíteni, ami afc élelmi cikkek rohamos > apadásával katasztrófális következményekkel járhatott volna. A háború kitörése után az élesztőüzemíjk föntartása súlyos probléma volt, mert hiszen a kapitiílsztikus politika szolgálatában álló óriási hadsereg mindeift elvont a közfogyasztás elől. A proletárdiktatúra bekövetkezése óta az élesztőgyártásban is kedvezőbb fordulat állott be, amennyiben annak fölismerésével, hogy mily fontos érdekek fűződnek a termelés zavartalan folytatásához illetékes helyen minden lehetőt elkövetnek, hogy az élesztőgyártáshoz a szükséges nyersanyagok és kellő mennyiségű szón rendelkezésre álljon. Tudvalevőleg az élesztő a szeszgyártás egyik mellékterménye. Azokban az üzemekben azonban, amelyek par cxcellence élesztőgyártásra vannak berendezve, ez utóbbi cikk a fő; a szes& pedig másodrendű fontossággal biró produktum. \' Az a\'koholtilalom elrendelése azokat az üzemeket, amelyek elsősorban szesztermeléssel foglalkoztak, érthetően kellemetlen helyzetbe juttatta, merU hiszen a prolatárdiktattira kétségtelenül helyes intézkedésével az alkoholt, mint élvezeti cikket a közfogyasztásból kiküszöbölte. E gyárak tartván attól, hogy a kommunista államban elhelyezkedni nem fognák tudni, egyértelműen az élesztőgyártásra akarják magukat vetni. Az üzemben lévő élesztőgyárak, minthogy termelési föltételek rendelkezésre állanak, az ország szükségletét\'teljesen.ki tudják elégiten. és véleményünk szerint nincsen semmi sziik-.ség arra, .hogy ujabb üzemek alakuljanak. Csupán még annak kijelentésére kivártunk szorítkozni, hogy az élesztőgyártásra berendezett- ütemek teljes tudatában vannak föladatuknak és megfelelő műszaki szerelésüknél Hf.ya hozzáéitő szakemberekből álló személy-Kütükkel gondoskodni tudnak arról, hogy « proletárállam fogyasztói élesztővel kellően el legyenek látva.
— AVHág-nagymozgóban csütörtökön, pénteken, szombatón és vasárnap „Harang" cimü 5 felvonásos dráma kerül bemutatóra. Irta Franz Hoffcr. — Legközelebb a Vörőa-boszorkány, a világ legnagyobb detektív drámája kerül bemutatóra.
75 deka hus egy hétre. A május
5-től a május 12-ig kiadható heti husmennyi-ség megállapítása tárgyában a Közellátási Népbiztosság a következő rendelo\'tct adta ki r A húsfogyasztás szabályozása ügyében az április 24-én kiadott rendelet második pontja értelmében május rj-től május 12-ig egy személy «tán kiadható heti husmennyiséget 75 dekában állapítjuk meg.
Prlttia paplrspárgá minden vas tagságban kapható Fischel Fülöp Fial cég\' nél, Ng^/Ksnizsán. «
Pár tü gyek.
A női s^bók gyűlése. A szabó iparo-l «ok szakcsoportja tisztelettel meghívja az1 összes női szabókat és a férfi vá\'asztmányt csütörtök este 7 órakor az Ipartestület helyiségében tartandó gyűlésére. Tárgy: A női szakcsoport elnök választása,
- Az építőiparosok szervezete csütörtökön este 7 órakor fontos értckezlotre hivja össze az összes szervezett épitő-iparosokat az ipartestület helyiségébe. A vezetőség. y
A nagykanizsai szabómunkások és munkásnők szakcsoportja folyó hó 7-én szerdán este 7 órakor taggyűlést tart. Az összes tagok\' pontos megjelenését ,kéri a
vezetőség.
4
ZALA-NtPAKAlAT
1919. május 7.
fcomow: A k»plt«lüraui pusstntájia és a kommanixmu aMrveiéao. - Fordította : Snamuely tlber. — Kiadja n Közoktatásügyi Nópbiatoiság.
Ha a polgári közgazdászokat teljesen sarakba szorjtotték és minden. érvüket lefegyverezték, rendesen az szokott lenni utolsó ütőkártyájuk a kommunista gazdasági rend ellen, hogy a kommunizmus nem fogja tudni pótolni a tőke szervezőerejét és hogy a kommunizmusban az iniciativa, a termelésnek ez a serkentője végképpen megszűnik. Kpcn •zért, amikor a proletárdiktatúra megfojtotta az orosz kapitalizmust, a rágalmak valóságos záporával borította el az uj rendet. Azt álli tották, hogy a termelés csődöt mondott Orosz-országban, minden gazdasági élet megszűnt és lassankint az éhhalál lesz úrrá az „egykor hatalmas és virágzó" birodalomban. E rosz-kiszemü meséknek vágja útját Lomov könyve, amely statisztikával bizonyítja, hogy a proletár-diktatúra az örvény széléről rántotta vissza Oroszországot. •<-
Milyen volt Oroszország helyzete a proletárdiktatúra előtt ? A háború alatt az ország amúgy is passzív fizetési mérlege egyre kedvezőtlenebb lett. A behozatal rohamosan növekedett, a kivitel csökkent, ami a rubei árfolyamának csökkenéséhez vezetett; A vállalatok koncentrációja együtt haladt a banktőke hatalmának kiterjedésével. A hadsereg-szállítások" és az egész háborús gazdálkodás a részvényeseknek busás osztalékot hozott. A leggyöngébb vállalat is 15 százalékot adott részvényeseinek, de aMirosev Testvérek nyers olajtársulata például 40 százalékot. Ámde a hadikonjunktúrát felváltotta a termelés csökkenése, az ország gazdasági kimerülése. — A kapitalizmus összeomlása rohamosan haladt. Mig 1917. márciusában 74 gyárvállalat 0G46 munkással szüntette meg üzemét, addig juni-usban 20Ü gyár 47554 munkássál jutott erre a sorsra.
Ilyen körülmények között ragadta magához a hatalmat a proletariátus. Első feladata az volt, hogy a kapitalista gazdálkodást megszüntesse, az ipart leszerelje és átvezesse a békés termelés medrébe. Ennek természetszerűen átmenetileg a termelés csökkenése volt a következménye, annál is inkább, mert aa élelmezés nagy nehézségekbe ütközött, a közlekefc a háború alatt leromlott és hiányzott a nyersanyag.
Az átmenetet a proletáriátus diadalmasan úszta meg. Mig 1917.-ben 100 pud vasból, 88 pud esett hadianyagra és csak 12 pud békegyártmányra, addig 1918.-ban 89 púdból gyártottak békecikket és csak II púdból háborús gyártmányt. A munkaintenzitás az egész termelésben emelkedett. A Kolemcnszki gyárban a kazánkovácsok négy hónap alatt 53 százalékkal emelték a feldolgozott nyersanyag mennyiséget és. az üzemben a feldol-dolgozott nyersanyag ez idő alatt 33 százalékkal emelkedett. A Linbere\'ckUgyárban a munka irttenzitásának amelkedése elérte a 00 százalékot. Megfelelő üzemvezetés és
oi ici nőnap alatt 97 ezer púdra emeiKeucu, ^¿jtmi a 30 s/ázalékos növekedésnek felel meg. Ugyanez a helyzet az Uraiban. A Flanevszki kerületben a nyers vastermclés 3 hónap alatt 9 ezer púddal növekedett. Az obuchovi acélöntő gyár 1918. márciusában 1946 pud kovácsolt vasat gyártott, augusztusban pedig már 17823 pudot.
Az itt kiragadott példák mellett Lomov gazdag adatgyűjteménnyel bjzonyitja, hogy a proletáriátus diktatúrája nem jelentette a termelés megindulását, a munka intenzitás növekedését és az egész termelés ökonomikus elresdezettségét. Mindez pedig a munkástanácsok működésének eredménye. Ezek állapították meg az uj munkafegyelem és munkabér szabályozot, amely azt éredményezte, hogy a 8 órás munkanap mellett elérték a régi 10
órás munkanap teljesítményét, azonkívül a munkanap 80 százalékkal növekedett. Akkor mikor a burzsoá gazdálkodás óráról-órára mindinkább tönkremegy, a kommunista gazdaság egyre erősödik és fejlődik. Ezt a tényt nem lehet eltitkolni. Lomov tanulmányát Szamuely Tibor elvtárs fordította.
jyiLÁG ai
Intelligens német kisasszoi
ajánlkozik gyermekek vagy idő^líbb urnő mellé. Cim a kit^lóhival
Betűszedőtanonc
(elvétetik a Zala-nyomdában I
Garamvölgyi és Szemera
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk legjobb minőségű síivorka hüvelyeket, szlvarka papírokat, szlvar-és szivarka szopókákat, szlvarka- és dohánytárcákat, — levélpapírokat és :: képeslap újdonságokat. ::
Puto kiszolgálás l
Könyvek:: Folyóiratok
FISCHEL
Zenemüvek
Fiilöp Fia Uap-. k winUtiUi uttuimi nimtit muu.1
Irodaszerek, Uzlatlkönyvak, papírok
hangszerak„di>zmüárukt játéktárgyak
gymozgóazlq
Szinu szülődi. Tal
Ctitatlök, pintek, szombat, mini) MÍMT9.10.11.
HARANG
Schillertől. Irta FranfiHoffer. Hatásos dráma 5 felvonásban.
LcgkOrffelebb
Vörös boszorkány
4 részben. A Világ legnagyobb detektív bűnügyi drámája. 18 felvonásban.
Előadás kezdete 6 és fél 8 órakor! -----Ő
URANIA ag tép-Mlota
Filn íhlányA matt
előadj ísneintartatik
Egy tanulóleány
felvétetik Fischel Fülöp Fiai
paplráruházáben.
I Zala nyomdavállalat
Nagykanizsa
i*
*
l*i
I *
i
TELEFON: 78.
I I
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papiráru-készités. Mindennemű nyomtatványt a leg-ízlésesebb kivitelben készit és legpontosabban szállít. : :
XI.«I. évfolyam.
Nagyítani!«., 1918. ■Aju* t. CsOtSrtSk.
IOB. »rém.
Zitíl NÉPAKARAT
tsarkaBxtóBófl óa kiadóhivatalt Nagykunm«, Sug*r-ut 4. a«am B*orka«xtó«ógl *» kiadóhivatal! ,oi«tonax*m 7«. 1 Nyomdai 117.
a szocialista párt hivatalos iyapja
■loilsataal arak 1
■aóaa óvra ..... . »o«— .....
\' • • • • 4«*—horona M«gy*d avr* . . . aa-io korow Egy hónapra . . . 7»50 k
Győzünk, mert győznünk kell
A nemzetközi burzsoázia fegyveres csapatokat küldött a magyar proletár kara ellen. íMeg akarják törni, le akarják verni a szegények hatalmát. Vérbe akarják fojtani a proletárdiktatúrát.
Vájjon miért fáj a román, a francia, még a többi vagyonos zsiványbandának a magyar tanácsköztársaság léte ? Miért akarnak rajtunk keresztül gázolni, uj rendünket megtörni és a magyar urakat régi kizsákmányoló, elnyomó, munkás és parasztnyuzó hatalmába visszasegíteni ? Miért ?
.A proletárság csak láncait veszítheti, de cserébe nyerhet egy egész világot".
Nagy tanítómesterünknek, Marxnak ez a mondása, megadja a feleletet a „miért"-re!
A magyarországi munkásság széttörte a kizsákmányolás rabbiljncseit. — Felszabadította önmagát az uri herék • lnyomása alól. Magához ragadta a politikai hatalmat, elnyomta az eddigi el-íiyomókot. Diktatúrát gyakorol az eddigi diktátorok felett. Kisajátította az eddigi kisajátítókat, kezébe vette a termelés összes eszközeit és megkezdte építeni az uj termelési rendet, amelyben nem lesznek, mert nem lehetnek ingyenélők, herék, amelyben azoké lesz az élet minden szépsége, kincse, boldogsága okik dolgoznak.
A magyarországi munkásság megtette a kezdő lépéseket a cél félé : hogy láncaiért cserébe elérhesse az uj a szebb világot.
Mi sem természetesebb mint az, hogy ez nem tetszik a burzsoáziának. A letört grófi és más nagyúri, ivadék, az eddigi ingyenélők, egész serege jár, kel a külföldön a proletárdiktatúra első napja óta. Segítséget kunyorál a más nyelvű burzsoáziáktól, fegyveres segítséget, leverni a magyar proletárok uralmát. Hogy továbbra is, ugy mint sok száz év óta nekik teremjen a föld, nekik zakatoljon a gyár gépje. 0 értük, nz ő jólétükért az ő boldogulásukért dolgozzék, vérezzen és ■ pusztuljon tovább a dolgozó nép és az ő parancsszavukra működjék továbbra is az államgépezet minden atomja, amelyet oly síkeresen állítottak szembe évszázadokon keresztül a feljajdulni merészelő dolgozó milliókkal.
Igen, külföldre, az idegen burzsoá államokhoz folyamodott a magyar burzsoázia. idegen nyelvit csapatokat kértek és kaptak a magyar uraf a magyar proletárok ellen.
Es az idegen urak szívesen segitik • magyar kizsákmányo\'ó társaikat. Szívesen küldik a román és másnjtelvü pro-
letárokat a magyar proletárok hatalmá nak megdöntésére. Szívesen, mert tudják, hogy a példa ragadós! Tudják, hogy a forradalom nem áll meg egyes országok határainál, hanem végigseper az egész világon. Felperzseli minden országban az ingyenélők kizsákmányoló hatalmát és széttöri mindenütt a dolgozók rabbilincseit.
Ostoba az a burzsoá aki reméli, hitvány, gyáva kutya az a proletár, aki elhiszi, hogy a magyar urifajzat célhoz ér és leverheti a magyar proletárok ifjú Tanácsköztársaságát.
Amint egymásra talált a nemzetközi burzsoázia és siet a magyar urak segítségére éppen ugy egymásra fog találni a proletárság is. A proletárforradalom tüze perzseli már minden ország burzsoá-uralmát. Csak idő, még pedig igen rövid idő kérdése, hogy testei ölt Marx másik-igéje : „Világ proletárjai egyesüljetek !." és akkor az egész világ proletársága elnyeri láncai helyeit az,.uj világot.
A magyar proletárságnak dicső szerep jutott ebben n szent, forradalmi, uj világépitésben. Elsők voltunk, akik követtük orosz testvéreink példíját.
Előcsapata vagyunk a nemzetközi prt- > letét forradalomnak.
Es n magyar proletárság nem fogja megcsúfolni e dicső scurepát. Ki fog tartani az ujabb proletarseiegck forradalmi fellángolásáig. A tíz körmével is megvédi a saját uralmát. Harcolni fog, mert harcolnia kell. És győzni fog, mert győznie kell. Az összes frontokról azt jelentik, hogy a magyar vörös seregek rendre, sorra verik vissza a román bojárok csürhe hadának és a cseh imperialista gazemberek elbolonditolt testvérgyilkos seregeinek gaz támadásait.
Csak fel a gátra proletárok ! Most minden épkézlábu proletárnak olt a helye a harcvonalban. íje késsen le senki. Mindnyájan ott legyünk a harcban, mert ez a barc dönti el, hogy. elérjük-e az uj világot, vagy a saját gyávaságunk folytán újra ránk rakják a kizsákmányolás rabbilincseit.
Fegyverbe proletárok! Fegyverrel a kezetekben, törhetetlen proletárhiltel a-szivetekben,-gázoljatok keresztül a proletárhaza minden ellenségén.
VANTUS KÁROLY
íoklmuveletügyi nópblalas.
Hivatalos frontjelentés.
A Magyar Távirati Iroda jelenti hivatalosan : A harcvonalon kivéve a Salgótarján— Nagyszécsényi területet újság rynes. A Nagyszécsény felé előnyomuló cseh csapatokkal saját csapataink olkeseredett.és változatos küzdelmet folytaitokba csch túlerőnek azonban sikerült Nagyszécsénynél lábát megvetni. Salgótarjántól északra egész nap harcok folytak. Ezekbon a harcokban a budapesti vadász ezred 6. és 12. századai, valamint az ottani tüzérség kiválóan
működött.
Fegyverszünet készül a
karinthlai fronton.
Bée., május 7. A Zeit értesülése szerint, mely antant lorrásból ered Degré tábornok az itteni olasz misszió 1*0nüke utasította a laibflchi olasz missziót, hogy a szlovénekkel a karínt-híai fronton kitört ellenségeskedéseket azonnal szüntessék be.
Degré tábornok a német-osztrák kormánynál is tett lépéseket az ellenségeskedések megszüntetése és a dcmarkácionélis vonal tiszteletben tartása dolgában, amelyet a szlovén kormánynál megismételt.
Több ellenforradalmár tisztet letartóztatták Ausztriában.
Béos, Május 7. A Neue Frei Presse közli : Bruckból jelentik, hogy ólt számos magyar tisztet tartóztattak le. akik hétfőn éjjel automobilon odaérkeztek és uz utazást az osztrák-német határon keresztül folytatni akarták. Hire Jár, hogy ezek a tisztek ugyanahhoz a forradalmi csoporthoz tartoznak, amely megszállta a követseij épületét,, elvitte a követség pénzét és internalta dr. Bolgár és Szegő követeket. Hir szerint ezek birtokában van az a 140 millió korona, amelyet a megszökött titkár vitt magával és amelyet a magyarországi bolseviki-ellenes propagandára akartak -felhasználni. A pénzt a letartóztatott tiszteknél nem találták meg. Azt gyanítják,\'
Hadsereg főparancsnokság.
hogy Királyhidán adtak az ellenforradalmár tisztek egymásnak találkozót, hogy a nómst-osztrák határon felállítsák a nyugatmagyarországi kommunista ellenes agitáció közép-■ pontját. \'
Sáos, május 7. Nóvák István eperjesi püspök kijelentette egy bécsi lap munkatína előtt a pápai municius nevében, hogy az a hir, hogy a magyar követség épületéből eltűnt összeget a pápai municius székházába vitték volna, teljesen alaptalan.
Szabadon lehet rendelkezni az uj betitek felett.
Budapest, május 7. A pénzügyi népbiztosság elrendelte, hogy az olyan készpénz betétek felett, amelyek e rendelet megjelenése napját követő napon, helyeztek el folyószámlára, vagy betétkönyvön, minden korlátozás nélkül lehet rendelkezni, avagy átutalni. A szabad betétek után kamat lesz megtérítve. Ennek a rendeletnek a hatálya a magyar postatakarékpénztárakra is venatkozik.
Föihívés i ; ;
A hadügyi népbiztosság ,1399/eln. 31 számú parancsának kiegészítéséül elrendeltetik, hogy csak azok a volt tartalékos és népfelkelő tisztek és tisztjelöltek tartoznak harctéri szolgálatra Jelentkezni, akik negyvenötödik életévüket még nem töltötték be.
Hadügyi népbiztosáig.
2
¿ALAI NÉPAKARAT
1919. május 8,
Parancs.
Politikai megbízott működési bolyéról •non» távoshatfy és Budapestre is csak a hadügyi, vagy belügyi népbiztos engedélyével joket,
A csapatokhnz beosztott politikai megbízottak a hadműveleti ügyekre vonatkozó Jelentéseket a hadseregt\'őparancsnoksaghoz kötelesek megtenni és csak a hadsoregfőpa-rancanoknak az engedélyével távozhatnak el helyükről.
. Aki ezt a parancsot megszegi, a budapesti forradalmi törvényszék elé állíttatik.
A Forradalmi kormányzótanács; Qarbal Sándor, s. k. elnök.
* Kun Bélo, s. k. hadügyi népbiztos. -Landler Je\\k- belügyi népbiztos.
Parancs.
Az utóén fegyerosen osakis katonai osztagok, gyári munkásezredekhez tartozó, zárt alakulások, járőrök, szolgálatban álló katonák ós a Vörös Őrség szolgálatba-! levő közegei járhatnak. Ennélfogva a lak tanyákból stb. a föntemlitett szolgálatban levő közegek kivételével fegyyerret senkinek sem szabad kimenni.
Fölszerelt katoná< egyik laktanyából a másikba vagy egyéb helyekre osakis zárt osztagokban mehetnek.
Elrendalam továbbá, hogy katonai sapkákat csakis a hadsarog ős a Vörös Öraég tagjai viselhetnek.
Ezen parancs ellen vétők o szolgálatban álló karhatalmi közegek által >etar-tóztatandók.
Haubrich, népbiztos, karhatalmi főparancsnok.
Vantus népbiztos elvtárs
a vörös őrség kötelességeiről
Nagykanizsa, május 7.
Tegnap délután -l órakor a nagykanizsai vörös őrség összegyűlt a városháza nagytermében, hogy meghallgassa. Vantus Karoly népbiztos elvtársnak a vörös őrség kÖtelessé-geirő\' mondott\'beszédéi. Viti us elvtárs hosszú magvas beszédben mulatóit rá a koműnisU társadalom és termelés alapelveire, amelyiknek minden igazi proletárnak vérében Bell lennie. Többek közt ezeket mondotta:
-»— A jövő -kommunista . társadalomban csak azok juthatnak hozzá a szükségleti cikkekhez, akik társadalmi munkát végeznek. Akik ebből kikapcsolják magukat, magukra vessenek, mert ez lesz a legrosszabb üzlet. A burzsö\'ák \'mindent mcgkTsérelhötnok ""régi" uralmuk visszaállítására, részletsíkereket cl fa érhetnek, csak^egyet nem t legyőzni a proletárságot, mert azt nincs földi erő, amely meg-t-»rje. Minél ,tökéletesebbra társadalmi termeié*, annál kövesebb a kilátás arra, hogy\' munka-nélkül. jövödclomből lehessen megélni. Ha a nagy átalakulás mégtörténik, akkor csak egy ut van a burzsoá számára: a munkai Mindig • többen és többen fognak beletörődni az uj társadalmi és termelési rendbe és a társadalmi egyenlőtlenségek Tassán teljesen nivelálódni fognak. Ha nem lesznek ellentétes érdekű emberek,.ha nem lesznek olyanok, akik munkanélküli jövedelemből, mások kizsákmányolásából akarnak élni, akkor ki ellen kell a diktatúrát gyakorolni ? Senki ellen I Lenin i"s azt •mondta, hogy olvan mértékben *hál v el az" állam és a diktau\\ra rendszere, amely mértékben megszerveződik a társadalmi termelés! A burzsoá állandó diktatúrát akar terem eni, mi csak egy átmenőit, amely egy szebb, boldogabb jövőbe viszi az emberiséget. Ezért kérdem önöktől ko!l-e ez a diktatúra? Helyeslik-a ezt a. diktatúrát. . (ÁlMlá.n$\'$; igen,) Ha igen, akkor- álljanak szívvel lélekkel a diktatúra mellé, ne féljenak az ellenségtől, se a burzsoáziától: csak szinlatztlirdan kitartani a proletársáv. soraiban! Nem, kell félnünk semmitől, mert el lóg jönni az idője a nemzetközi proletárság felébredésének is. Figyelmeztetem önöket, hogy ha e-diktatúrát támogatni akarják, álljanak mellette sxiklastilárdan, mint ahogy maga a proletárság áll.- Aki csak azért áll mellettünk, mert ez nia a politikai
irányzat, mert megélhetést akar, ao jelentse ki azt nyíltan és: isten» vele. Akik azonban megmaradnak, azokat ismételten igyelmezte-tetom, hogy minden erejüket a diktatúra szolgálatába kell álíitaniok s ha kell, életüket is kockára kell tenniök. Yogjunk" bajtársi kezet és fogadjuk me*. hogy utolsó csepp vércinkig meg fogjuk védeni a jjroletárhazát, amely az\' egész világ boldogságánrak előharcosa.
A kitörő lelkesedéssel fogadott beszéd után a gyűlés Sneff elvtárs zárószavaival ért véget.
Rendelet.
Mindazok a proletárok, akik katonai szolgálatra bevonulnak, e szolgálatuk egész ideje alatt nem csupán a katonai\' zsoldot kapják meg, hanem azonfelül rendes munkabéreiket Is. Ezeket a munkabéreket a bevonultak családjainak, vagy maguknak a bevonultaknak Űzetik ki a gyári- munkástanácsok utján
A Forradalmi Kormányzótanács.
Proletárlakásokat építenek Nagykanizsán.
50 kétszobás proletárházat építenek. — Az ÉMÜT működése. — Az ÉMÜT át alakul Építésügyi Direktóriummá.
(Sajdt tudósítónktól.) 1871 óta Nágy-kanizsan proletárlakás nem,, épült. A. bűnös kapitalizmus részvétlenül nézte a prolcláriátus egészségtelen lakásviszonyait és a naptól-napra Jobban roskadozó „barlangok*-at. Es amig a tőkés minden comforttal berendezett palotákat emelt avarának, azalatt Nagykanizsa, külső perifériáin, ahová a nvjnkásnép kiszorult\'— megindult némán, évről-évre mind ebben az a folyamat, amely a város elpusztulásához, illetve a hazak sorbaiii t>*szj- • omlásához vcact.
Ma már a Teleky. Petőfi és Magyar-utcai prolctorlakások roskadozó, düledező vityillók, amelyekben lakni életveszéllyel jár. Ahol még bentmaradnak kényszerűségtől a lakok, ott a járkálás folytán helycnkint a földből 10 centiméteres magasságban talajvíz tör elő. mely a levegőt megfertőz.\' és a görvélykór, tüdővész és egyéb betegségek csiráit terjeszti.
A proletárság gyilkosai voltak ezek a lakások^■ amelyek az anarchisztikus burzsoá termelés bűnei. A munkástanács a politikai hatalom átvételekor rögtön felismerte a kötelességét ezekkel a proletártcstvére^kel szentben us a volt munkás-, katona-\' és paraszt-tanács március 25-en tartott ülésén Sch ess István mérnök elvtárs indítványára felállította a nagykanizsai Épitő Munkaügyi Tanácsot, mely a nagykanizsai lohotetlcn lakásviszonyok meg-jzüntetését volt hivatva keresztülvinni.
Az L\\ M, Ü. T. eddigi teljesítményéről, mely április elsején kezdte meg működését, Schlc^s István mérnök elvtárs az ÉMÜT ügyvezető munkaügyi biztosa a kövotkeaö felvilágosítást adta munkatársunknak
— Oly nagy azoknak a szám*, akik jo-^ gosan és indokoltan fordulnak kezvetve hozzánk prolctárlakásért, hogy az EVJÜT ma már 3f>0 épitőmunkást tud loglalkoztatni. Eddig 240 kérvény érkazett be hozzánk a .lakáshivataltól nmotyek közül 170 már elintézést nyert, 40 most van elintézés alatt, "30 esetben\' azonban technikai .okokból nem volt módunkban a kérvényezők kérelmének helyt adni. — Az előbb említetteknél a lakáshivatal sürgősen szükségesnek látta a rögtöni elhelyezést s ily cetekben lakhatásra alkalmas raktárakat és ogyéb holyiségeket alaki;ottunk át kislakásokká, Tudtunkkal azonban mintegy 800 lakásraszörűlő kérelme fekszik a lakáshivatal előtt, melyeknek elintézését a következőképp tervezzük: Összeírtuk az Összes meglevő építési anyagokat, amelynek kapcsán megállapítottuk, hogy 1,700.000 darab tégla, 5 vvaggon mé?r., 3 waggon cement és nagymennyiségű, vastraverza van birtokunkban, amelyek 50* kétszobás proletárlakás építésére elegendők, A tervek már készülnek s az építéshez szükségelt tőkét az Országos Épitőügyi Direktó-
riumtól, valami.it a rtunklíügyi rs népjölélii népbiztosságtól kérelmeztük. A telket a várót bocsájtja díjtalanul a rendelkezésünkre.
— A nagyobbméretü építkezés megkcz-dése- céljából azonban a téglák miélőbbi |)e. szerzése a legfontosabb. A szociális termelés, népbiztosságanak anyagbeszerzési osztályánál. Viyert értesülésem szerint a téglagyárakat amelyek eddig .idunyüzemüek voltak \'s c*ak hat hónapig dolgoatak, uj technikai berendt-zéssei ogészévi üzemekké alakítják, át, ami lehetővé fogja tenni a nagyobbméretü tégla-gyártást .és a téglaszükséglet fedezésé». -. Nagykanizsa ebben a tekintetben szerencsés helyzetben van, amennyiben a vármegye te. rúlctén levő 42 téglagyárat nrtffftl is inkább mielőbb üzembe helyezik, mivel .a zalamegyei tőzegtelepek a téjilagyártáShíjtt szükségei szenet minden tekintetben pótolni fogjál;.
Értesülésünk szerint az ÉMÜT a mai napon épitőügyi direktóriummá alakul át, amely 5 tagból fo<?> állni. A dipéktórium.négy;. tagját a helyi építési szakmák szakszervezeti fogják delegálni, inig az ötödik tagot ..a. direktórium ajánlására a budapesti Országom Épitőügyi Direktórium nevezi. kL Több- -mint-valószínű, hogy aa épitőügyi direktoriam átveszi a EMÜT teljes munkakörét és ugyan-nKzal a vas energiával fog Nagykanizsa varos hajléktalanjainak szolgálatába állni, mint a ÉMÜT, mely a vajúdó építkezési problémán a nyersanyagok $yors beszerzésével sikere sen oldotta meg: a valóban-Jakh^ttaílan httr -zak lakait a Ln^áshivrttal közreműködésévé)\' egy hónap alatt egészséges lákásokUa juttatiu« Ennek az építkezésnek nom szabni me-v> szűnnie, egyelőre fel kell ópiteni.az 50,rkt<-szobás proletái\'lakást. amelyeknek a kényeim«-, egészséges volta és szép.-ígc, mint a. pro»-?-táruralom dicsősége hirdessék a jó&tet, egy<>\'*-lőaég«!\' és az igazság dimlalát.
Vasutasok bevonulása.
Több oldalról érkezett kérdezősködésre és kétely«k eloszlatasa végeit elron^ak-m, hogy a katonayisclt vasutasok 18—50 cvi^ ifctnd bevonultatandólu Á még ki nem» kép-r.8tteket a hadügyi népbiztcaság egyelőre Budapest erődítési imunkálatira i endeli be, szükség .esetén kiképeztetésiíjt után harcién, alakulatokba osztja be. Olyan vasutasokra nézve, akik az üzrwn • föntartását végzik, a már kiadott előző rendelkezések maradnak érvényben azzal, hogy utasítottam az össes illetékes közegeket, hogy a hadügyi szempontot tartsak legfőbb iráayadónak és a leg-ielkiismeretesebben és a leggondosabban mérr legeljék, kikre van föltétí^n szükség a forgalom akadálytalan lebonyolítása órdekében Azok a bevonulásra kötelezett vasutasok, akik haladéktalanul nem vonuíi>ak be, nyomban eltávoliiandók. . l\'/letményeik. élelmiszer-jegyeik, stb. beszühtetendők ós fóifadalmi törvényszék elé áliitandók. — Landler Jenő S. k , belügyi népaiatos,
Külföldi hangok a románok követelései ellen.
Becs, május 7. A Neuo Freie Prefsso katonai munkatarsa aat irja egy/ cikkében, hogy a román előrenyomulás kényszerű megszakításának a csehek az okai, és hogy különösen a cseh belpolitika befolyásolja erősén a katonai kérdéseket. A románok akciója sikerre vezetett Volna, ha a cseh hadvezetőség habozása miatt nem kellett volna megszakítani f.z előrenyomulást. •— A Neuo Freie Presse a Magyarországnak átadott föltételeket emberteleneknek mondja. Szorintc Románia esetleg többet árt magának, mint Magyar, országnak.
Houuluo éM Orlaudo elutaztak ^ / j Páriába.
Páris, május ?.. Sonnio és Orlandó tegnap ofcto ö óra 40 perckor indultak el Ropiá-piából a; legnagyobb csendben, mert nem akarták azokat a tüntetéseket megismételtetni, amelyet a megérkezésüket kisérték.
1019. május
ZALAI NÉPAKARAT
Ull HEGYŰ SHtUtó
HÍREK.
kör,
kor.
wap rkp
A nap kél 4 óia 35 porcnyugszik 7 óra 18 perc-
A hold kél este 10 óra 42 perckor, nyugszllfjtfSlután l óra 28 perckor ™
— Ki rendelkezik az autók felett. A nagykanizsai direktóriumhoz tegnap a következő távirat érkezett: A hadügyi népbiztosság 1)3384/45. sz, rendelete értelmeben a katonai kerületi parancsnokságok területén levő összes Automohilok és autóanyagok felett kizárólag a győri katonai kerületi parancsnokság rendelkezik. Ily^n ügyekben kérvények, folyamodványok, parancsok stb. nem a hadügyi népbiztossághoz, hanem a katonai kerületi parancsnoksághoz intéztessenek. A hadügyi népbiztossághoz intézett ügydarabok elintézés végett eddig is a kerületi parancsnoksághoz adattak le. Ezzel az ügy elintézését csak meglassították. Tehát mindennemű ezirányu beadvány egyenesen a győri katonai kerületi parancsnoksnghoz intézendő. Győri katonai kerülaU parancsnokság.
— A főváros proletárságának élelmezéséért. Még ma is megtörténik, hogy egyes vidéki munkástanácsok önhatalmúan visszatartják a Budapestre irányított élelmiszer kül-
- déményeket és azokat : a helyi íogyasztas céljaira foglaljak le. A munkAstanácsoknak ennél a kérdésnél figyelembe kell venniük, líőgy lqhctetlenség a helyi . érdekeket az országos érdekek elébe helyezni. A közellátási népbiztosságnak az a célja, hogy a proletárság ellálása igazsagos, arányos, egyenletes <•-; kielégítő legyen. Kzt a célt azonban nem lehet megvalósítani, ha a Budapestre irányított élolmiszcrkifldeményekct* visszatartják. Az összes vidéki szervek a proletárössze^idg. érdekében járnak cl, ha ilyen önhatalmú eljárástól tartózkodnak és minden emberileg lehetőt elkövetnek, hogy minél több elulmiszcr kerüljön fel a fővárosba a munkásság részére. A vidéki munkástanácsok nemcsak a fővárosi proletárság érdekében, de a saját exiszton-ciájuk érdekében is járnak el, ha az egyes központoknak lehetővé teszik, hogy a népbiztosság utasitasai értelmében a fővárosnak szükséges éle miclkkeket összeszedjék és Budapestre .küldjék, Gondolja meg a vidék, hogy ha a "f.ivarosi munkásságnak nincs elegendő élelme, nem tud ipari cikkeket ter-. melni, sem muníciót a frontra ós igy meginog a proletárság hatalma. Aki tehát megakadá-lyözza a Budapestre irányított élelmiszer elküldését, az ellensége a proletáriátusnak.
— Hirdetmény. A Forradalmi Kor-aiányzótanáés rendelete. Az Osztrák-Magyar Bank által kibocsátott kétszáz- és huszonötkoronás bankjegyeket mindenki változatlanul köteles törvényes fizetési eszközként elfogadni, mert a bank a kétszáz- és huszonöt-koronás bankjegyeket nem vonta ki a forgalomból és ezek az ország egész területén továbbra is törvényes fizetési eszközül szolgálnak. Ha valaki kétszáz- vagy hu\'szonötko-ronás bankjegyeket vonakodik fizetés gyanánt elfogadni, vagy bár cz módjában volna, vonakodik fizetés alkulmával ■ fölváltani, bűncselekményt követ el és forradalmi törvényszék elé állíttatik. Nagykanizsa, 1919 május 7. Direktórium.
—- A nagykanlzsa és vidéke te/«ielőszö-vetkezetek vezetőit felkérem, hogy fi hó 11-éri, vasárnap d. e 10 órakor a Király-u.. 63 sz. alatti szakszervezeti helyiségében megjelenni szíveskedjenek. Tárgy : Az idei jégbiztosítások egyöntetű eszközlése. A tárgy fontosságara
. váló tekintettel kérem a tagok teüesjszámhan való me&jclé\'nését. Oonda Hugó szakszervezeti elnök. \' •<*> y
— A jégbiztosítás állami kezelésben. A magyar Tanácsköztársaság pénz- ós föld-mlvelésügyi népbiztosságának rendelete folytán az összes jégbiztosításokat, melyeket eddig külön biztosító intézetek eszközöltek, egy Központi jéfcbiztositó Szervezet intézi. Ezen szervezet kötelékébe beleolvadtak az eddig jégbiztosítással foglalkozó intézetek jégosa-
tályai. A jégbiztosítások " eszközlésére Zalamegye területére Nagykanizsa székhellyel a szervezet egy fiókot létesített, de a biztositások az eddigi biztosító társaságok utján is feladhatók. A magyar Tanácsköztársaság érdeke megkívánja, hogy a gazdálkodók mezei termesztményeiket jégkár ellen biztosítsák, különösen pedig a szocializált mezőgazdaságok, melyekért vezetői félelősék.
— Munkásotthon vezetősége ma este 8 órakor a Club helyiségében gyűlést tart, melyre az intézőbizottsági tagokat ezennel meghívja a vezetőség.
Megérkeztek a tavaszi és nyári divatlapok Fiscfiél FOÍŐp Fiai könyvkereskedésébe. „
— A történelem uj tanítási módja. A
közoktatásügyi népbiztosság közölte valamennyi iskolával a történelem tanításának uj vezérelveit. Ezzel azután lomtárba kerülnek a meghamisított, az imperialisták parancsára s természetesen az ő szemüvegein keresztül irt történelmi hazugságok. Az uj történelem tanítási módszer kilenc leckére osztja az ó, a közép, az újkor és Magyarország történelmét. -Kz persze nem. kilenc .tanórát.jelent. A történelem tananyagához tartozik a bérmunka és tőkés termelés fogalma, a proletárok szenvedései a világháborúban, a világforradalom szerepe az egész világon. A történelem tanítással foglalkozó tanerők rövid időn belül kötelesek a megye művelődési biztosához részletes tantervet beterjesz-tcr.imindenképpen oly időben, hogy a jóváhagyott, vagy kiegészítő utasításokkal ellátott terv szerint már május |5-ikctöl megkezdőd-\' hessék a tanítás. •
-— Elveszett tegnap reggel egy arany nyaklánc kék nefelejts-joujouval. Becsületes megtaláló kéretik, szíveskedjék jutalom ellenében a lap kiadóhivatalában leadni.
< l\'rluia poplrHpArjjn minden vastagságban kapható Flsohel Fülöp Fial cégnél, Nagykanizsán.
A német békeszerződés aláirása.
Páris, május 7. (Szikra). A németeknek 14 napon belül be kell terjeszteni Írásban a békeszerződésre vonatkozó megjegyzéseiket\'. A németeket nem fogjáK megakadályozni abban; hogy futáFokat - küldjenek Berlinbe,, . A békeszerződést valószínűleg junius 3-án, vagy 5-én irják alá.
Sztrájkmozgalom
lugano, május 7. Milánó városában és a hozzátartozó kerületben a munkások sztrájkot proklamáltak, mert a munkaadók vonakodtak kiadni a munkabért a legutóbbi sztrájk tartamára, mely 3 hétig jartott és a sztrájko-lók sikerével végződött.\' A sztrájk egész Olaszországban különösön Lombardiában és Génuábán tört ki. A sztrájk a közúti vasút alkalmazottaira máris átterjedt és valószínűleg átterjed a hajózási ós gépkocsi alkalmazottakra is.
Olaszországban.
Pártügyek.
A vas- és fémmunkások ma este 6 órakor rendes.havj taggyűlést tartanak, melyre minden vasas.megjelenni tartozik. A vezetőség.
A magántisztviselők szakszervezete f. hó 11-én vasárnapid, e. fél 10 őrakor a Munkapáholy helyiségében taggyűlést tart} Megjelenés kötelező. Vezetőség.
Szakszervezetek figyelmébe. "Felhívatnak áz összes szakszervezetek vezetőségei, hogy a tagok számát (nem névsorát) a párttitkárságánál ma délelőtt 11-ig bejelentsék.— Párltltkársdg.
Kereskedelmi alkalmazottak vezetősége felkéri azon tagokat, kik^a májusi nyugtát még nem váltották be, logkésőbb vasárnap délutánig jelentkezzenek. Pénztáróra naponta 5—6-ig, ugyanakkor a szövetkezeti részvények második részlete is fizethető.
Á felfegyverzett nép őrzi hódításait.
—VA tanácsköztársaság hadserege.") ~
„A szabadság legjobb megőrzője, legjobb biztositéka — a munkások kezében levő fegyyer" — igy vélekedett a tudományos kommunizmus egyik megteremtője, Engels Frigyes. Csak most látható teljes valóságában, hogy mennyire igaz ez a meghatárózás. Teljes egészében megerősítik ezt az igazságot az 1917. évi orosz forradalom tapasztalatai..
Még nem régen néhányan a baloldali elvtársak közül is a lefegyverzés jelszavát hangoztatták. Ezoket mondogatták : a burzsoázia mindenhol óriási, szörnyűséges hajóhadakat épít: tengeralattiakat, tengeren járókat, légieket; eszeveszetten nagy hadseregek terjeszkednek szét; képzeletet felülmúló erődök épülnek, óriási ágyuk és olyan irtó eszközök, mint a páncélosautók és a rohamgép-kocsik* ) Az erőszaknak ezt a szörnyűséges rendszerét meg kell szüntetni. — Általános lefegyverzést kell követelni.
Mi, bolsevikiek nem igy állítottuk be ezt a kérdést. Mi azt. mondottuk: a mi jelszavunk a következő: a burzsoázia lefegyverzése, a munkásosztály felfegyverzése — még pedig okvetlenül és állig! Hiszen még beszélni is nevetséges arról, hogy a burzsoázia maga tépje ki saját legélesebb farkasagyarát, n fegyveres erőt (cz pedig az elbolonditott munkásokból és szegény parasztokból áll), ozt az erőt, amelyet kezében taft Az erő-száknak ezt a haláltóntó géjsezetét lerombolni osak erőszakkal lehet. A fogyvereket csak akkor rakják le, ha más fegyverek erősebbnek. bizonyultak. Ez az értelme a burzsoázia ellen irányuló fegyveres fölkelésnek. A> burzsoázia zsámára a hadsereg harci .fegyver — egyrészt a világ felosztásában másrészt a munkásosztály elleni küzdelemben. A cár és Kerensík1 arról álmodoztak, hogy a hadsereg segítségével clfoglálják Konstantinápolyt, a Dardane^ Iákat, Galíciát ós még sok más jó falatot. Ugyanabban az időben neonban a cár is. Kerenski is (tehát a földbirtokosok is, a burzsoák is) fojtogatták a munkásosztályt és a parasztszegénységet. A hadsereg fegyver volt a nagy tulajdonokkal birók számára, Hogy azzal felosszák a világot és szolgaságba nyűgözzék a szegénységet. Ilyen volt a régi hadsereg. * jf
Miért tudta a burzsoázia fegyverül felhasználni a munkásokat ós parasztokat .{hiszen a hadsereg, a katonaság túlnyomó rósz--ezekből áll) ugyancsak a munkások és parasztok ellen ? Miért tudta ezt megtenni a cár is, Kercnszki is? Miért tudják ezt a böl-cseséget máig is megcsinálni a Vilmosok és Hindénburgok, a német burzsoázia, amely saját munkásait, az orosz, a finn, az ukrajam ós a német forradalom hóhéraivá változtatta ? Miért lőtték le maguk a német matrózok azokat a német matrózokat, akik végre is fellázadtak az erőszakos z$arookök ellen5 Miért nyomhatja cl az angol burzsoázia az angol katonákkal (hiszen ezek is munkásokból kerülnek ki) a forradalmat Írországban, ezen a földön, amelyet elnyomnak és lábbal iipornak Anglia elvetemedett bankárai ?
Ezekre a kérdésekro ugyanazt a válasz\', lehet adn|, mint arra a kérdésre, hogy általában véve miként tarthatják magukat hatalmon a burzsoák. Láttuk, hogy ezt a burzsoaosztály pompás szervezettségével éri el. A hadseregben a-tf&rzsoa .hatalma két alapkörre támaszkodik : először is a jncniasakbőL és bur^soák-ból álló tiszti hadtestre; másodszor a fegyelmezésre ós lélekölésre, vagyis a katonalelkek burzsoa átformálására. A tiszti testület általában tisztán osztáiyjellegü. Arra van szoktatva, hogy pompásan értse a katonai dolgokat és a katonákkal kurtán, fogcsikorgató jogtalansággal elbánjon. Nézzünk csak még égy hetyke gárdatisztet vagy dühös mopszli képű
*) Baoharln Nilcolaj oiosz komraimliU ir* , V kotmmunitUik p.o^rauimja" elmü művéből
*•) A roliamgípkocsi (lank) a» óriási páncélos automobilok fajtájából való valami. E* a RÓpMörtyeteR keresztül rohan minden ágadéira«: átgáaol koiUásckw, . karúdul atágu d hasakon éi \'áttorttt a*álteordókon. Termésaetos, hogy o* géps* >mv Irtó ágyukkal van főlsiorolvo.
zalai népakarat
1919. Aáju» t
porosz tiszti fícsurt. Egyszeriben látható, hogy — akár csak egy cirkuszi idomító\' —---nem kíméli job£ra-át és balra-át vezényléssel megforgatni a katonákat, ugy, mint ezt megtanulta (már pedig sokat, sokáig és makacsul tanult eaért), hogy félelemben és engedelmességben tarthassa az embereket.
Érthető, hogy ha ezeket az urakat a burzsoák és nemesek közül a tőkés ós földbirtokos csemetékből válogatják össze, ugy ű2ek a hadseroget tökéletesen egy megbatározott uton fogják vezetni.
Nézzük már most, hogy milyenek a katonák. A hadseregbe ugy jönnek be, mint "szürke, egymással össze nem kapcsolt, szétforgácsol!, ellentállásra képtelen, papoktól, iskolától összemart lelkű emberek. Azonnal kaszárnyákba telepitik őket és megindul a megdolgozás. A megfélemlítés, a teljesen népellenes gondolatokkal teletömés, a rettegés ós bűnhődés állandó rendszere, a bűntettekért (pl. sztrájkolók letöréséért) megjutalmazás, mindez az embereket félig hülyévé, bábokká teszi, akik azután szépen engedelmeskednek halálos ellenségeiknek.
Érthető, hogy a forradalmi hadseregnek, amely mindkét lábával a régi, cári alapon allt, enne& a hadseregnek, amelyet még Ke-renszki is Konstantinápolyért verekedni űzött, fel kellett bomlania. Miért ? Azért, mert a katonák belátták, hogy őket szervezik, fegyelmezik és harcokba vetik a burzsoázia bűnös nyerészkedése kedvéért. Belátták, hogy csaknem három éven át kuporogtak a fedezékekben, kimerüllek ott, meghaltak, éheztek, gyilkoltak —■ pénzeszsákok hasznáért. Egészen természetes, hogy amikor a forradalom már széttörte a régi fegyelmet, de az uj megteremtéshez még nem jutott el, akkor a régi hadsereg felbomlása, szétesése, megsemmisülése következett be.
Ez a betegségi folyamat elkerülhetetlen volt. A menseviki és esz.-er csacsik a bolse-vikieket vádolják: ohó, lássuk csak mit tettetek — felbomlásba vittétek á cári hadsereget I Csakhogy ezek a menseviki esz.-er csacsik nem látják azt, hogy a forradalom nem győzhetett volna, ha a hadsereg februárban enge-delaoes marad a cárhoz és tábornokaihoz, októberben pedig a burzsoáziához. Hiszen a katonai felkelés a cár ellen, máris a cári hadsereg felbomlása volt. Minden forradalom szóttöri a régit és a romlottat. Majd elsőbb is bizonyos (igen nehéz) idő következik, mielőtt megteremtődnék az uj, mielőtt megkezdődne a régi sertésól helyén, aN csinos ház felépítése.
Vegyünk csak egy kis példát más térről. Régi munkások tudják, hogy volt olyan idő, amikor a parasztok átalakultak gyári munkásokká, a városokba jöttek és ott egykettőre csirkefogóvá, „levetkőztetővé", .iparos-mesterré" alakultak ál. Ebben az időben a" a „gyári munkás", a „mester" szó majdnem hogy szidalom számba ment. És tényleg ezek a munkások mesterek is voltak a garázdálkodásban, csavargásban, szitkozódásban és civa-kodásban. És ezen az alapon a minden újítástól félő maradiak a hűbéri joghoz visszatérést hirdették.
Ezek azt mondogatták: minthogy a város igy megront, minthogy a várös így „kiforgat", épen ezért szükség van a falura ós a földbirtokosok atyai- botjára. Ott majd kivirulnak az erények. És gonoszul kinevettek mindenkit, aki a munkásságban látta a föld savát. Azt kiáltották felénk, Marxisták, a nagy kommunista, Marx Károly tanítványai felé: Látjátok — ezek a ti hires munkásai-toki Hiszen, ezek disznók és nem emberek, ezek a gyalázkodók 1 És ti azt mondjátok reájuk, hogy bennük van a föld savai Jó botot, korbácsot, istállót nekik — akkor majd megtudják, hogy nem arcátlankodhatnak I"
Mindez sokakat „meggyőzött". Pedig valójában imé miről is volt itt szó. Amikor a parasztok a városába jöttek és szakítottak, a faluval, akkor elhagyták a régi falusi szokásokat is. Faluhelyen régimódian élnek, az öregek szájára figyelnek és azokra hallgatnak, még ha mindjárt olyan is, hogy azs esze beszáradt, békén ül a veteményes kertben, soha az orrát se dugja ki a háza tájáról messzebbre és fél az uj tüz minden szikrájától. Ez a falu bölcsessége. Éz rossz bölcsesség vqlt, azonban ilyennek alkotta meg a falusi .rend."\'Ez
a bölc$essÓ£ a városban gyorsan eltűnt. A városban minden ^Hj : az emberek, a viszonyok, egész tömege # az uj, nem tapasztalt csábító izgalmaknak. Érthető, hogy a régi, falusi erkölcs itt eltűnt. Ahhoz pedig, hogy uj erkölcs alakuljon ki, szükség volt bizonyos időre. Ez a közbeeső idő és ez a felbomlás korszaka. (Foljfftjuk)
¡pác:
Nyilt-tér.
Tisztelettel értesítem ajfé. közönséget, hogy lakásomal Zrínyi Mfilós-u. 26. síim alól Zrínyi Mík/ós-u. 35/szém alá, Bazárépület. ll-ll udvarba halVezlem ál. — Egyben maszluzáel 1» j)rogadok.
Kérem\\ovábbrjfis szlvea pártfogásukat s vagyok
jelles tisztelettel
Fahn Arnoldné.
tiülfosnf.
Érteaitéa 1
Értesítem az elvtáraakai, hogy Deák-tér 10. szám alatt, Pollák bőrkereskedő házában
dohányárudát nyitottam,
ahol okmánybélyeg, poslaértékclkkek, mindenféle pipere és papírárut raktáron tartok. Szíves támogatásukat kérve vagyok tisztelettel OrUnhut IJA1.
Makolatur papir
kapható kg.-ként 2 kor.-fl t a „Zala" kiadóhivatalál
===== Egy jó házból való fiu
tanulónak felvétetik
Hoffmann és Frank rövirfru nagykereskedésében, Nigyk%pzsán
aesjj
VI LAU SnniiiiiMi.
14. n.
CiitWtk, piiltk, izmM, iitfmp. mu a. 9.10 n
HARANG
Schillertől. Irta FraA Hoffer. Hatásos dráma 5 felemásban.

Legbönlebb
Vorfcis boszorkány
4 részbln. A yag legnagyobb detektív bünüiyi dipnája. 18 felvonásban.
Előadás Kezdete 6 és fél 8 órakor!
Bejárónő,
lehet fiatalabb leány is, azonnali belépésre kerestetik jó fizetéssel, reggeli- és ebédkoszttal özv. Tóthnénál, Csengcry-ut 15. sz. I. emelet.
URANIA Sgaga
CatttArlAk, péntek, a/mbat
r
ü íeliz a MM\\

Zala nyomdavállalat
Nagykanizsa
TELEFON: 78.
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papíráru-készítés. Mindennemű nyomtatványt a leg-izlésesebb kivitelben készít és legponto-:: sabban szállít. : :
XLVI. 4»«olj«a». Nagykanizsa, |9ÍB. Május 8. Péntek. 108.
ZMAj NÉPAKARAT
\'•»•»•■«••«a"*• . 1 .........." ■ j..--. .un .„„,
a,,,kani»», •"a*""« «. »tw . c„„„.f i
¡EE^^SESH!! j A ^ociálista wht hivatalos upja 1 iffisfaft"::\':
, Válasszatok proletárok!
Nagykanizsa, május 8.
Nem akarjuk titkolni egy pillanatig sem a valóságot. Nyiltan és őszintén szemébe mondjuk Zalamegye proletáriá-tusának, hogy elérkezett az idő, amelynek eljövetelét valaha véres kard körülhordozásával szokták hirré tenni ebben az országban. Ez az ország ma a föld-inivesek, munkások és proíetárkatonák: a dolgozók hazája, akiknek nincs szükségük az imperialista vérengzés ilyen szimbólumaira. Amit egykor a kiraly-1 nüsé\'g ostoba cs koholt érzése, a nemzeti és hazafiúi eszme mesterségesen szított hazug lobogása tenni képes volt, azt most kétszeresen meg kell tenni á proletárság izzó lelkesedésének, évszázadok felgyülemlett keserűségének, az internacionális munkásság győzedelmes osztályörtludatának.
A román bojárok kapzsisága nyiltan bemutatkozott, a román imperialisták kimutattak foguk fehérét — elérkezett a cselekvés órája. Az öngyilkosságra kényszerítő román feltételekre, az } ujabb olTcnziva beigérésére csak egyetlen válasza lehet a magyar munkásságnak: a végsőkig való ellenállás, a lankaddst nem ismerő fegyverkezés.
Válaszút előtt áll a magyar munkásság. Választania kell két ut között. Az egyik ut visszavezet a múltba, ahol nincsen más, mint kizsákmányolás, rablás, embertelenség, nagyúri gőg és kegyelem-kenyér. A másik ut a dicsőséges jövőbe nyúlik, ahol nem lesz többé különbség ember és ember között, ahol egyik ember nem teremthet magá-i nak jó módot csak ezért, mert\' helyette sok százan isszonyu munka terhe alatt görnyednek; — ahol nincsenek dologtalan herék, ahol minden dolgozó megkapja munkájának teljes értékét.
Válasszatok proletárok !
Aki az uj ut helyett a régit választja, annak nincs helye a proletariátus soraiban. Aki az ut ösvénye elölt habozik, vagy ingadozik, az nem méltó arra, hogy r.ésítvegyen a munkásság fölszabadító, világot mégváltó nagy küzdelmében. Aki elcsügged, vagy ellankad, mielőtt még tettre kerülhetett volna a sor, az árulója a proletáriátus szent ügyének.
A múltnak többé nem szabad, pem lehet visszatérnie. Ingadozásnak, habozásnak helye nincs.
Vagy — vagy!
Az igazi, öntudatos proletarnak elszánt; teltrekész, hatalmas, egyöntetű akarattal, fogait összeszorítva, fanatikus lelkesedéssel és a nagy eszme mély átcrzésével kell tovább haladnia a meg-
kezdett munkában. Hadat kell viselnie a magyar proletárságnak, háborút kell folytatnia, mert a belső és külső ellenség egyesült, hogy megfojtsa a magyar proletárállamot és visszaállítsa azt x az uralmat, amely nem ismer mást, mint rettenetes kizsákmányolást. Belső és külső ellenség rohan rá a magyár proletárállamra, hogy újból rabszolgaságba hajtsa, kiszijja utolsó csepp vérét is és újból kiszolgáltassa a kapitalizmus kényekedvének és mohó étvágyának. Oyáva az és öngyilkosságot követ el, aki ezt választja!
Mert ha a magyar proletáriátus
A fnmeia kapitalizmus nem tagadta meg a maga természetrajzát. 1- csziilt tlgyelemmci kisertük a párisi .békekonferencia" eseményeit és minden proletárszem l\'áris felé meredt tegnap óta: tegnap adták át a németeknek u\' békefeltételeket. Ismertük a kapitalista társadalom lélektanát és tudtuk előre, hogy az agyalágyu\'t Clemenceauk oly békefeltételeket fognak szabni Németországnak, amelyeknek, í
A békeeserzCdée — Németoreiág: balAloa ítélete.
Berlin, május 8 A Berliner Tagblatt
jelenti Varsaillcsből: Az a benyomás, amelyet a békeszerződés a németekre tett, nyomasztó. Egy ittt időző politikus ítélete jellemzi az általános érzést. A politikus ezt mondta:
— Ez a szerződét Németország halálos ítélete. A tárgyalásokat mindazonáltal megszakítanunk nem szabad, hanem megkíséreljük, hogy egyes pontokon tudunk-c változtatást\'eszközölni Egyelőre tárgyalni fogunk: hogy milyen eredménnyel, el a legnagyobb mértékben bizonytalan.
most önként mondana le a megszerzett hatalomról, ha végső lehelletéíg nem küzdene a proletárdiktatúráért, ha önként kiadná kezéből a fegyvert, öngyilkosságot követne el: íjból a burzsoázia kerekedne felül. Ezért minden magyar munkásnak abban a harcvonalban van most a helye, amelyet megingathatianul fenn kéli tartanunk, ha nem akarjuk, hogy kízsákmanyolóink, legyűrt és letiport rabszolgatartóink megint a nyakunkra ültetett.
Válasszatok proletárok és aki helyesen választott, az holnap benn lesz a Vörös Hadseregben. L. J.
teljesítéséért még az áruló Scheidemannolt sem vállalják u felelősséget. Már a párisi, hivatalos szikratáviratból, amelyet tegnap dél-\' után siettek világgá kürtölni, kitűnt, hogy Brockdorí- Rantzau, > német békedelegáció vezetője jól odamondogatott a versaillesi béke-csinnlöknak. Este azután megjött Berlinből a jelentós, amely a bolsevizmus sorsát egész I Európában eldöntheti:
neme kerületben nagyobb hadizsákmányrs tettünk szert. Kolcsak bandái jávarészt elmenekülnek vagy átpártolnak mihozzánk. Kelhasználom az alkalmatannak a kijelentésére, hogy mi a Budapesten beállott változást lelkesedve fogadtuk. ■
— A magyar proletáriátus hozzáfogott égy erős és szilárd forradalmi hatalom megszervezéséhez. Rendkívüli a feladat, de a magyar proletárság. máris úrrá lett rájut. Ez mutatja meg a magyar forradalom nagy és valóságos hatalmát. A proletáriátus diktatúrája nem szóbeszéd, hanem reális tény s ez az a szilárd alap, amelyre az uj társadalmi rendet fel lehet építeni. Csiotérln.
Csicserin trtrlraía Kan BélAba*.
Budepeet, május 8. Csicserin elvtárs az orosz külügyek népbiztosa ma a következő szikrataviratot intézte Kun Bélához :
— Kolcsak frontján változás állott be. Támadásba mentünk át és Kolosak offénzl vé|a kezd rohamosan összedőlni A leg utóbbi hét folyamin egy támadásnál több mint I.O.OOé foglyot ejtettünk é» a Bug
Az oroaz hadaeregben
«IniaélHIelttk a vaalegyclaiet.
\' Budapest, május 8. Trockl orosz népbiztos Moszkvából a következő táviratot .intézte a budapesti első nemzetközi vörösezred orosz zásszlóaljához :
— A vörös hadsereg nevében szívből köszönöm üdvözlésüket. Adjátok át testvéri üdvözletünket a magyar vörös hadsereg min-
A németek nem fogadják el a békeszerződést
Gieasenberg némát birodalmi miniszter az Oroszországgal való szövetség mellett. — Szétverték Kolosak seregét.
Berlin, május 8. A „MIHagablstt" tudósítója jelenti Veraaillesből, hogy tagnap éjfél felé tanáoskozésra U tek össze a német békadelegátusok, amelyen elmondották benyomásalkat a békeszerződésről. Brookdorll—Rantzau beszédét illetőleg a békedelegátusok kebelében nem Jelentéktelen ellentétek merültek fel. Qlessenbsrg birodalmi mlnlsztsr Is közölte Impresszióit éa ezeket Jelentette kl:
— Csakis kapitalista közegek képviselői Unáosolhtlják ebben az esetben a kompromisszumot. A békefellételek, amelyek e német népet szőröstől.bőröstől kiszolgáltatnék sz sntsntnsk, nem kevesebbet sksrnsk, mint ezt, hogy a kormány a munkásáig rabszolgatartója legyen e nemzetkőzi kapitalizmus szolgálatában. Erre a célra nem engedjük magunkat felhasználni és a német munkáiság sem kapható arra. Ebben a tialy-zeiben oaakls egy kivezető ut marad számunkra éspedig: sz azonnali béke megkötése Oroszországgal és s vele való szövetség megteremtése, ami éltal megnyitjuk a bolsevizmus zsilipéit Németországba. Ennek a kezdeményező lépésnek slulról kell megtörténnie, nekünk pedig s békeszerződés esetleges elfogadásánál minden konzekvenolét le kell vonnunk. ,
cmiTti-ncrSnnKfti
•♦19. május 9.
éen harcosának. Hiszem, ,hogy a li önkénles zászlóaljatok óp.olyan derék lesz Magyarorsiágon, mint amilyen hősiesen a magyar zászlóaljak harcoltak Oroszországban. Keleti Irontunkon, amelynok a helyzete pillanatnyilag megingott, ismét helyreállott a rend. A vörös hadsereg összes hnrcosal a kemény katonai fogyelmet újból visszaállították, mert, felismerték, hogx « gySlAi akaró hadsereget csakis a vasfegyelem viheti diadalra.
Az olasz-délszláv konfliktus.
Berlin, május 8. A BeHtner Tágblatt jelent Chiassóból: A Stcolo fiumei jelentése szerint a délszláv kormány elrendelte Olaszország ellen mindon 40 éven aluli férfi mozgósítását. Utasok elmondották, hogy Horvátországban nem, vagy csak igen nehezen teljesítik a parancsot. A horvát lakosság magatartása a szerb kormánnyal szemben egyre elkeseredettebb lesz.
Az erjedő Európa.
8óo8, májas 8, A szociáldemokrátapárt vasárnap délelőttre a munkásságot tömeggyü-lésre hivt.a össze. Napirend a Németországhoz való csatlakozás és az önrendelkezés kérdése.
Bécs, május 8. Az antant béketervoze-tót ma a parlamentben megjelent politikusok tárgyalták. A tervezetet egyhangúlag elfogadhatatlannak jelentették ki és azt hangoztatták, hogy valószínűleg lényeges változást lőhet Versaillesben elírni, mert különben toljoson elviselhetetlen helyzet állana elö. *
Parancs.
Budapest, május 8. A\' hadügyi népbiztosság a következő parancsot adta ki: Az egyes üzemekből a mozgósítást parancsra bevonult munkás-elvtársak közül azok, akik az orvosi megvizsgálás alkalmával csapatszolgálatra nem alkalmasnak osztályoztattak, az üzemeikben mindaddig, míg máskép nem intézkedünk, tovább dolgozni tartoznak, azzal, hogy az üzemek által felállított munkászászlóaljba való, bevonulás után a helyi katonai szolgálat teljesítése továbbra is kötelező.
Hadügyi Népbiztosság.
A tiz évan aluli gyermekek
Nxluhrizhu járáaáuak niegtlItAaa.
Budapest, május 8. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A budapesti központi forradalmi munkás- és katonatanács elrendeli, hogy a 10 éveu_Áluli gyermekek színházat, mozit cs más felnőttek szórakoztatására szolgáló mulató helyeket csak abban az esetbon látogat hatják, ha kifejezetten .gycrraekelaadást tartanak.
— Nem szabad a házbéreket emelni.
A nagykanizsai Lakásügyi biztosság ezúton kDzza a város lakosságának tudomására, hogy a városban tévesen elterjedt hírekkel szemben a lakásügyi biztosság fennáll ós továbbra >Y fenn fog állani. Ennélfogva tévesek azok a: általánosan ^elterjedt hírek, mintha a lakashi-vatal megszüntésével a lakásrekvirálások megszűntek volna Az Országos Lakásügyi Biztosságnak a lakásrekvirálások eltiltására vonatkozó rendelete csakis azon lakásokra vonatkozik, melyekben a vörös hadseregbe bevonult katonák hozzátartozói laknak. Egy úttal ismételten ós nyomatékosan felhívja a lakásügyi biztosság a háztulajdonosok figyelmét arra, hogy sem a takdsberek nem emelhetők,sem pedig a lakóknak te ¡mondani néni szabad. Aki ezeket a rendeleteket be nem tartja, azzal szembon a rendelkezésre álló leg szigorúbb megtorlást lógjuk alkalmazni, Török s. k. a Lakásügyi biztosság vezetőjb.
formán
Ruházati cikkek elosztása.
Megszűnik a rendelt rutoa. — Fejlesztik a fextllgy árukat.
A saociálisttrmolés népbíztosaága, számolva & felvilágosított proletárok fokozott kulturigényével, különös súlyt vet a prolotár-családok ruházati cikkekkel való ellátására. A régi rendszer alatt felállított különböző központi szerveket egy egységes Ruházati Hivatalba egyesitette és ez a szerv "égzi a késar letek., igazságos elosztását. A Ruházatv Kivágtál pár hetes fonnál\'ása alatt ¡8 valóra váltotta, a hozzáfűzött várakozásokat, nvart a hónapokig tartó kérvényezós, aUtázás és bizottsági üUsezjés helyett három nap alatt minden jogos igényt kielégit.
A szociálistermelés r.épbiztosságának első intézkedóso volt. hogy a ruházat fcUckékof árusító üzleteket lezáratta, leltároztatta ós a készletek felett való. rendelkezést a Ruházati Hivatalra bizta. Ezt a hivatal zaractalanul végzi, e mellett .azonban a népbiztosságot erősen foglalkoztatja a jövő kérdése. Az elosztásra nézve több terv van és ezok között most az áll előtérben, hogy az Általánps Fogyasztási Szövetkezet 12 ruházaticikkeket olosztó holyokot létesít, azonkívül ezek mellé egy beszerző szervet. Itt helyo3nék el a jelenlegi üzletek tulajdonosait és személyzetüket. Ezekbon az üzletekben minden jogosult meg-megkapja a szükséges ruházati cikket, a rendelt ruha természetesen megszűnik. Nagy gondot okoz a pótlás, mert ha most van\' is tekintélyes készletünk, — a leltározásnál egy cégnél 13 millió értékű ruházaticikkct foglaltak le — a mognövckQdett igények kielégítésével csökken a készlet. Békében Magyarország »00 mülió értékű ruházati cikket importált, ez a mai értékre és szükségletre átszámítva 3—4 milliárdnak felfii mog. Minthogy az importálás nehézségbe ütközik, elsősorban a belföldi termelést kell fokoznunk. Örvondete\'s jelentések érkeznek az ország minden részéről a kondor és lentermelós kitűnő állásáról, ugy, hogy ha valami elemi csapás ol nem rontja ozekot a reménységeket, kenderben és lenben rekord termésünk lesz. E jelohtések arra birják a szociálistermolé&»nópbiztosságát, hogy hozzá lásson a budapesti textilnycrs-anyagot feldolgozó gyárak fejlesztéséhez.
birótni, továbbá, fölülvizsgálják a pénzímé«K tek ügykezelését, kiHönös tekintettol a*T hogy az intésetek a .rendafeteket pontost megtartják-e. Hatvan ellenőrző mcgbiwit utazott ki eddig a vidéki körzeti székhelyekre.
A pénzügyi Népbiztosság . ellenőr*« megbízottjainak jogukban ái* a pénzintézetek alkalmazottainak munkáját felülbiráíni, aa ellenőröket folfüggesateni és. ezeket másokkal helyettesíteni.
Az ollenőrjső megbízottak jelentést fognak tenni a felülvizsgálat eredményéről és ők toszr-ek majd javaslatot arra nézve is hogy milyen intézetek fúziója kívánatos és melyik az az intézet, amely adminisztrációja--nál és az iránta megnyilvánuló\' .bizalomnál fogva h piacon működő többi intéa«tet magába olvaszthatná. .. . -
Nagykanizsára Kilrschner i%..PHlszdr ellenőrző megbízott elvtársak jöttek le Budapestről és már meg is kezdték működésűket. Felül fogják bírálni a zalamegyei körzeti megbízottak müködécét és felül1 fogják vizs-gálni áz összes tanácselienőczés alatt álló megyei pénzintézeteket.
HÍREK.
N A P T A H.
A nap kél 4 óta 34 perc-
j kor, nyugszik kor.
ellen
A vidéki pénzintézetek ellenőrzése.
Kaulzsára megérkeztek az ellenőrző megbízottak. — Eddig hét-Azáz Intézet van tanács* ellenőr-■éia alatt.
A budapesti intézetekhez hasonlóan a vidéki intézetek is tanácsellehőrzés alá kerültek. Míg azonban Budapesten a pénzintézetek megszervezését gyorsan végre lehetett-hajtani, addig a vidékön az intézetek ellenőrzés alá való helyezése természetszerűen lassabban ment. Mindazonáltal a meg nem szállott területeken működő mintegy 850 intézőt megszervezését aránylag rövid időn belül sikerült végrehajtani, ugy,\' hogy ma már hétszáz vidéki pénzintézet áll a tanacsellenőrzés alatt, de a folyamatban levő munkálatok eredménye-képen rövidesen valamennyi vidéki pénzintézet is be fog kapcsolódni az ellenőrzési hálózatba. A Tanácsellenőrzés könnyebb keresztülvitele mellett 53 körzetre osztották fel a meg nem szállott területet. A körzetek székhelyét a forgalmasabb és jelentősebb vidéki piacoloon, vagy a megyei székhelyeken állították fel. (Ilyen körzet székholyó Nagykanizsa is.) A körzetek élére a körzeti megbízottak kerültek, ezek \' tettek jávasíatot a pénzügyi népbiztosságnak a vidéki pénzintézeteknél működő ellenőrök kiküldetésére vonatkozólag.
Az ellenőrzés alá körülő vidéki pénzintézetek természetesen a pénzügyi népbiztosság rendeleteinek végrehajtásává Szori\\k.ozlak. \' Á"- -pénzügyi\' népbiztosság most a vidéki pénzintézeti szervezet folytatólagos kiépítése és működésének egészséges fejlesztése érdekében ellenőrző megbízottakat küldött ki a vidéki pénzintézetekhez. Ezek elsősorban a körzeti megbízottak működését fogják feíül-
7 óra 20 porc-
A hold kél"este 8 óra i perckor, nyugsatk-slűlután . t óra ÖT perckor.
— Hivatalos frontjelentés A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelonti május 8-iki kelettel: A Tisza mentén és Salgótarján fölött kisebb csatározások. Egyébként a helyzet változatlan. ^
— Holnapig be kell szolgáltatni a fegyvereket. A Diroktórium figyelmezteti a fegyvertulajdonosokat, hogy két nap múlva megkezdődik a fegyverbeszolgáltaás legszigorúbb ellenőrzése. Aki fegyverét, lőszerét be nem szolgáltatta, forradalmi töryényszék olé kerül ós a rendelet teljes szigorával büntettetik." Azok számára, kik eddig még bármi, okból nem szolgáltatták be fegyvereiket a vörös őrségen, ujabb 48 óra határidőt engedélyez erre a direktórium. Be kell adni a fegyvereket azoknak is, akik a proletárdiktatúra óta kaptak fegyvertartási engedélyt, mert az eddig kiadott. fegyvertartási engedélyek érvénytelenek. Fegyvereiket csak azok tarthatják meg, akik újból fegyvertartási éhge-délyt nyernek. Az uj engedélyeket nagyon gondos rostálüs után fogja a Direktórium és a Vörös őrség együtteseit kiadni.
■— A forradalom és a falu, A falu népe is megmozdul már. Áz agitátorok munkája nem hiábavaló, az elvetett eszme a falun is termi már gyümölcseit. A falu népének is kinyiinak már a szemei és meglátják a régi rendszer igazságtalanságait. * A felébredt fold-mives proletárok ma már olyan magas fokán állanak a proletáröntudatnak, hogy nem" elégednek meg a beszéddel: tesznea Pötrét\'e ós Felsőrajk községek direktóriumai tegnap mutatták meg, hogy toljesen megértek már a kommunizmusra ós kiérdomelték az uj társadalmi rend gyümölcseit: megkeresték a kanizsai direktóriumot, hogy a vallásoktatást kUszöböt/ék ki Iskolákból. Pötréte ós Felsőrajk proletárságának forradalmi megmozdulásában az eszme diadalát üdvözöljük és. a jövő biztató zálogát látjük V
— Házasság. Szépe László Kojm* Margitkával házasságot kötött. (Minden jfi\\ön értesítés helyett.) \\ f
— A Nagykanizsa és yidéka tomíolősq vítkezetek. vezetőit felkérem, hogjff. hó l
.vasárnap d. e. Í0 órakór a. Kirí alatti szakszervezeti helyisógébi szíveskedjenek. Tárgy : Az idei jftbiztiTtások egyöntetű eszközlése. A tárgy ffonjpságara . való tekintettefl kérem-a tagok tflje/wámban I. való megjelenését. Goiidá Hj \\. vezeti elnök.
1919. május 9.
ZALAI NÉPAKARAT
— Kiütéses tífusz. Tegnap reggel Skurca József kiütéses tífuszban meghalt .a. nagykanizsai járványkórházban. Skurca cseh <M»bcr volt, cseh proletár, akit a lotünt imperializmus kergetett a vágóhidra: Galíciába, ♦rosz fogságból volt hazatérőbon, de nem tudott elérni hazájába. Nem tudta hazavinni a nagy eszmét, a kommunizmus eszméjét, amelyet a nagy Oroszországban már megvalósítva látott. Itt kellett meghalni Nagykanizsán, mint a burzsoá-háboru szerencsétlen. Mártírjának. Sokan hullottak el igy, messze idegenben minden fajta proletárvóreink közül, de sokan mégis haza kerülnek minden viszontagságon keresztül Oroszországból és . elhint-tik az eszme magvát, amely nemsokára kihajt és akkor nincs erő, a világ .proletárjainak egyesülését megakadályozni tudná.
— A jégbiztosítás állami kezelésben. A magyar Tanácsköztársaság pénz- és fold-mivelésügyí népbiztosságának rendelete folytán az összes jégbiztosításokat, melyeket eddig külön bjztositó intézetek eszközöltek, \'egy Központi Jégbiztesitó Szervezet intézi. Ezen szervezet kötelékébe beleolvadtak az eddig« jégbiztosítással foglalkozó intézetek jegosz-tályai. A jégbiztosítások eszközlésére Zala-megye területére Nagykanizsa székhellyel a szervezet egy fiókot létesített, de a biztositások az eddigi biztosító társaságok utján is feladhatók. A magyar Tanácsköztársaság érdeke megkívánja, hogy a gazdálkodók mezei termesztményeiket jégkár ellen biztosítsák, különösen pedig a szociálizált mezőgazdaságok, melyekért vezetői felelősek.
— A lóállomány helyreállítása. A háború folyamán a lovak közt nagyon elterjedt a takonykór. A régi rendszer nem adta mog az eszközöket a hatásos védekezéshoz. A betegség felismerésére a tudomány nyújtott már megfelelő segédeszközöket, amilyen például a Malleinczés és-a vérvizsgálat, de nem volt pénz a fertőzött állatok irtására. Most nagyóbbarányu kísérletek indultak meg abban az irányban, hogy azokat áz állatokat, a ntelyeknol vizsgálati módszerekkel megállapítható,\'hogy a betegség csak a belső fczer-vekre szorítkozik, .elkülönítve további használatban hagyják, ugy hogy más állatokát meg ne fertőzhessenek. Ilyen kísérletek folynak a budapesti állatorvosi főiskolán, továbbá gyakorlati kísérletek történnek a délvidéken és Hevesmegyébun. Ezek a kísérletek lógják majd megmutatni, a takonykór irtás olcsó és eredményesebb módját.
— A vetőmag nemesítése. A Földművelésügyi Népbiztosság mezőgazdasági főosztályának politikai megbízottjától azt az értesülést kaptuk, hogy a vetőmag osztály vezetőjévé egy országos nevü vetőmag-neme.sítőt neveztek ki. A nópbiztosságnak ugyanis az a törekvése, hogy a gaZdftSágökbán csak nemesitett vetőmagvakat használjanak. Az ország különböző részeiben• vetőmag-telepek lesznek, ahol a nemesitott vetőmagot oly mennyiségben fogják elszaporitani, hogy mindenki kaphasson kelőié. A kapás növényosztály egyik legfontosabb feladata a burgonyanemesités előmozdítása. A háború alatt ugyanis a vetőburgonyát étkezésre használták fel. Bizonyos idő múlva elérhetjük, hogy ültetésre csak fajburgonyát adunk ki. s,
— Borzalmas vérfürdő Lendvavásár-helyen. Alsólendvai tudósítónk jelenti: Ko-moróczi József kedvese Nagy Rozália szülői házánál töltötte a vasárnapot, ahol megbeszélték, hogy az ünnepek után megtartják a lakodalmukat. Estefelé a legény hazatért szülei házához, ahol ellenezték a házasság ilyen rövid "idő alatt való meglétesét... A legény heves összeszólalkozás után, visszatért feldúlt lelki állapotban a kedVeséhezv — Későn este mindnyájan egy közös szobába nyugodni tértek. Éjfél után a szülők leányuk borzalmas felsikoltására ébredtek fel. Az apa leányához sietett és látta, hogy\' az vérében
\' fetfénfc Kömöröczi\'két hatálmas késszurassal megölte a leányt. Midőn az apa ezért rátámadott, ez ellene fordult ós többször meg-szurkálta: egy hatalmas kósszurással a mellébe vágott és keresztül szúrta a tüdőt is. Az apa az istálóban alvó fiáért elszaladt, akkor a vértől teljésen megvadult legény az •ttmaradt anyának esott és azt is berzalmas-
san összeszurkálta, majd önmagát szúrta kétszer mellbe. Az anyán 14 sebet ejtett. A leg-sulyozabb vágással végig keresztülvágta az orrát, a száját ós a nyelvét egész az álcson-tig. A leány azonnal meghalt. Nagy József és a gyilkos állapota súlyos, az anya állapota reménytelen. A hatóság a vörös őrség egy szakaszávH^nyomban megjelent a helyszínén a gyilkost őrizet alá vette. Az első orvosi segélyt a helybeli körorvos teljesítette. Az aldozat hulláját a vizsgálóbíró felboncoltattá, amely alkalommal 4 szúrást állapítottak meg, amelyek körül kettőt feltétlenül halálos volt. Az egyik borzalmas szúrás keresztül vágta a tüdőt ós- a szivet is.
— Májusi ünnepély Pacsán Pacsáról jelentik : Soha nem látott ós tapasztalt fényes bizonyítékát szolgáltatta a falu népe, annak az öntudatosságának, mellyel az uj idők szellemét szolgálni akarja. Az ünnepély, melyet folyó hó 4-én tartottak meg Pacsán, fényével és változatos programmjával, nagyon sok városét is felülmúlta. Kora reggel, zenés ébresztő adta tudtára Pacsa proletárjainak a népünnepély kezdetét. A helyi párt kiküldötteit, Török Posner és Horváth elvtársakat, már. Felsőrajknál várta a vörös küldöttség Szalai Béla járási megbízott elvtárs vezetésével, az ottani párt tagjainak kíséretében: Beérkezvén Pacsára, Landi Ferenc tanitó elvtársunk örömének adott kifejezést megnyitó beszédében, a kanizsai elvtársak megjelenése felett. Török elvtársunk a tőle megszokott termésZ&tes lendü\'cttel szavalta Csizmadia Sándor „Tüzekben" cimü költeményét. Óriási éljenzés és taps Után Posner elvtárs őszintén megindulva mondott köszönetet a meleg ós őszinte fogadtatásért, s megértette mindenkivel, hogy ahol a falu és város népe követi példánkat és ily összetartásban élnek, ott nem lehet kétség a proletárok szent diadala felől. Percekig tartó zugó taps és élejnzós fogadta elvtársunk szavait. Utána Fodor Sándor, Landy Feriké, Kelemen Bözsi, Tamás Karcsi és Fodor. Irmuska adtak elő gyermek-, szavalatokat,, teljesen forradalmi szellemben. A szervezet részéről: To>ffv Tlonka, Vadász Károly és Tuboly István, izzó lendülettel szavaltak Petőfi Sándortól forradalmi költeményeket. Ezután a gyermek dalárda, orosz dallamu indulót énekelt. A melódia,\' a kipirult arcok sokaknak csaltak könnyeket a szemükbe. Szalay elvtárs gyújtó hatású beszéde* után az ifjúsági dalárda, Lázár István "elvtárs vezénylésével, a nagykapornoki rezesbanda kíséretével elénekelte a Marseillest, melynek befejeztével a hatalmas, körülbelül 1500 emberből álló tömeg >megindult az igricei erdőbe, ahol már az ingyen-ebéd vártajőket. Az ebód alatti hangulat méltó kifejozője volt a forradalmi jelszónak. Az ebéd után Szúnyog elvtárs, Pacsatüttösről intézett beszéd« a proletár-földmunkásokhoz. Időközben odaérkeztek a zalaszentmihályi elvtársak is s az igy felszaporodott ünneplők, a Iegkcdólyesebb hangulatban táncoltak késő estig.
— Táncestély. Folyó hó 10-én este 7 órakor a Kásinó dísztermében a Szociálista Párt táncestélyt tart. v.
— A Világ nagymozgóban szombat és vasárnap A bánva titka cimü 5 felvonásod filmszenzáció !•. része kerül bemutatóra, mely Max Pomperloo világhírű regénye után dolgoztatott át filmre és melynek tömegjeleneteiben 10 ezer személy vesz részt.
Pártügyek.
Szakszervezetek figyelmébe. A Magánalkalmazottak Szövetkezete azon szakszervezetek ellátatlan tagjai részére, amelyek lét- , számukat tegnap a párttitkárságnál bejelentették, cérnát utalt ki, amely a szövetkezeti boltban, (Csengery-utca 1.) ma d. e. 9—12-ig átvehető. Szakszervezetek, melyek létszámukat még nem jelentették be, ezt sürgősen teljesítsék. A létszámok helyességeért az elnökök felelősek. Mindazok részire pedig, akik szövetkezetünknél üzletrészt jegyeztek, a cérna ma d. u, 2—6-ig kiutaltatik. Az árut mindon szakszervezet egy megbízottja által elviheti. Magánalkalmaaottak Szakszervezetének Szövetkezete
Felhívás. Alulírott ezennel felhívom a
sütőmunkái szaktársakat miszerint f. bö ll-én d. u. 2 órakor Munkásotthon helyiségben pontosan jelenjenek meg. Holmik titkár.
Felhívás. A nagykanizsai sütőme^terck szakcsoportjának Helyben. Alulírott a vezetőség nevében tisztelettel felkéri a helybeli sütőmester elvtársakat, miszerint f. hó 11-én d. u. 3 . órára Erzsébettér 20 «lám alatt lévő Munkásotthonba egy 4 tagu bizottságot kiküldeni szíveskedjenek. Tárgy : A munkabérek közös megbeszélése. Holmik Gyula éleim, munkások csoportjának titkára.
Mezőgazdasági gépgyártásunk megreformálása.
— Budapesti tudósítónk jelentése. —
A Tanácskormány gazdasági programrti-jában kimagasló hely jut a mezőgazdasági termalés fokozásának, amiből önként következik a mezőgazdasági gépipari termelés uj alapokra fektetésének szükségessége. A Tanácskormány ezirányu tevékenységére vonatkozólag kérdést intéztünk a Szociális Termelési Népbiztosság mezőgazdasági gépgyártási szakosztályának vezetőségéhez, amelytől a következő felvilágosítást kaptuk:
— A nagy gépek közül a gőz- ós motoros szántógépek legnagyobb részét, továbbá nagyon sok cséplőgarniturát, Iokomobilt, majdnem az összes kaszálókat; vető- és aratógépeket külföldről kaptuk. Ezek helyreállításához a szükséges pótalkatrészeket máról holnapra kell előteremtenünk ós fel kell kutatnunk közvetve azokat a helyeket és üzemeket, amelyekben ezek gyártását legalább részben megkezdhetnőK. A meglevő - gyártásnak is hóna alá kell nyulnunk. Csak a legnagyobb mértékű kooperálással érhetjük el," hogy az anyag- és azénhiánnyal küzködő, külföldi félgyártmányoktól teljesen elesett gyárakban a termelést, némiképen .heJyreállitsik. Ezt is csak ugy érhetjük el, h* úgyszólván állandóan látogatjuk azokat uz özémeket, amelyek elsősorban jöhetnek tekintetbe.
— Végső törekvésünk, hogy üzemeink az eddigi, össze-vissza termeiéi helyett standard típusokat állítsanak elő, még pedig ügy, hogy ezzel együtt az üzemek termelési képességét is fokozzák. Régebben gyáraink főleg a kisbirtoknak megfelelő tipusokat állítottak elő, mert hiszen minden egyes kisbirtokos a saját gépeivel akarta földjét megművelni. A kollektív termelés korszakéban el kell térnünk ettől a rendszertől. Csak olyan tipusokat gyárthatunk most, amelyeket eddig külföldről hoztunk be.
— A kapitaüsztikus import-politika különben annyib\'an is megboszulja magát, hogy a behozott gépeket csak a legnagyobb ív*-\' hézségek árán tudjuk pótalkatrészekkel ellátni, annál is inkább, minthogy sajnos importőreinknek nem állanak a megfelelő rajzok rendelkezésükre. A bajon ugy igyekszünk segitení, hogy az egyes birtokokra szakértőket küldünk ki, akik ott a helyszínen a megfelelő tipusu gépeket szétszedik ós lerajzolják. Ez arra szolgál, hogy a rajz . után a megfelelő, alkatrészeket azután elkészíttethessük.
— Fontos követelmény, hogy a mezőgazdasági gépek kezelésére kiképzett személyzet álljon rendelkezésre, A régi termelési eladási rendszer korában minden egyes eladó azzal érvelt, a maga tipusa mellett, hogy kezeléséhez semmiféle szakértelemre shfesen szükség. Most e téren nekünk kell jóvá tennünk a multak bűneit, még pedig akkópen, hogy a gépek kezelésének oktatása céljából vtanfolyamokat tartunk.
—- Mindezekből világosan látható, milyen nehéz feladat előtt állunk. A szükségletet most irja össze a Földmüvelésügyi Népbiztosság s ez adatok alapján erélyes akcióba kezdünk a fogyasztás igényénnek gyors kielégítése és a töt?btermelós elérése érdekóbón. A szén ós anyaghiányra va|ó tekintettel a feladat megoldása csak ugy képzelhető, ha a kommunisztikus termWlés minden egyeOfve a legmesszebbmenő fnődofr támogat törekvéseinkben. ,/
ZALAI NÉPAKABAT
A felfegyverzett nép őrzi hódításait.
— A tanácsköztársaság hadserege.*) —
1L
Ameddig a burzsoázia van hatalmon, ameddig a .honvédelem" a bankárok, kereskedők, üzérkedők, csendőrök, királyok és elnökök honvédelme, addig a munkásosztály semmiképpen sincs érdekelve ennél a nyereség megőrzésére szolgáló gépezetnél. A munkásság proletárkötelessége a Jelkelés ez ellefl a gépezet ellen. Csak a pénzeszsákoknak hitvány lakájai és szolgálói beszélhetnek arról, hogy háború idején nem szabad sztrájkolni és nem szabad föllázadni a rabló, imperialista allam ellen. Érthető, hogy ez zavarja a rabló-. háború ügyét. Érthető, hogy az ország belsejében és még inkább a hadseregben támadó zavargás alkalmas a hadsereg megbomlasztá-sára. Azonban, hogyan tűrjük meg például Vilmos császár uralmát, ha nem bontjuk meg a vilmosi fegyelmet ? Ez lehetetlen. A német matrózvértanuk, akiket Vilmos hóhérai kivégeztek, természetesen részesek voltak a rablásra szervezett hadsereg megbontásában. Ha azonban a rablóhadsereg belülről erős — ez halála a forradalomnak. Ha a forradalom erős — ez a rablóhadsereg halála. Scheide-mann ^rék, a német áruló szociálisták szintén azzal gyalázzák Liebknechtet, hogy meg akarta bontani a hadsereget, ök minden német forradalmárt, német bolSevikit, olyan embernek kiáltanak ki, mint aki .csapást mér a hősies (rablásban hősies) hadsereg hátéba." Csák ölelkezzenek össze Scheidemanékkal ¡és a többi ártalmassá — rothadtakkal a menseviki urak; hiszen ők valamennyien — egyazon fa gyümölcsei.
Oroszországra nézve ezek az idők elmultak. A munkások forradalma győzött. A felbomlás idejé már a multté. Itt az ideje az uj világ megalkotásának. Vörös hadsereg.et kell alkotpjt&em a rablás munkájára, hanem a szocializmus védelmére. Nem a meggazdagodottak hazájának megvédésére, amelyben minden a tőke és a földbirtokosok kezében volt, — hanem a szocialista haza védelmére, ahol minden a munkások kézébe jutott. Nem idegen államok szétdarabolására, hanem a nemzetközi kommunista forradalom segítségére.
Érthető, hogy ezt a hadsereget más alapokon kell felépíteni, mint a régit. A vörös hadsereg — igy hirdetjük mi — a nép felfegyverzése a burzsoá lefegyverzése mellett. Ez a proletárok és a parasztszegény\'ség osz-tályhbdscrege. Mert hiszen cz a hadsereg a dolog lényege szerint az egész- világ burzsoáziája ellen irányul, ennek keretében pedig a *aját burzsoáziánk ellen is. Ennélfogva ném fogadhat magába felfegyverzett burzsoá-elemeket. A burzsoázia bebocsátása ebbe a hadseregbe — a burzsoázia felfegyverzését jelentené, azt, hogy a vörös hadseregben benn fehér gárdát létesítsünk, amely könnyen felrobbanthat mindent, központja lehet az árulásnak és lázadásnak, átcsaphat az ellenséges imperialista csapatok pártjára stb. Nem felfegyverezni, hanem lefegyverezni a burzsoáziát, elszedni tőle az utolsó browningot is — ez a mi feladatunk^
A másik, nem kevésbbé fontos feladat a proletár tiszti testület előkészítése. A munkásosztálynak meg kell verekednie a minden oldalról ellene özönlő ellenségekkel. Az imperialista hullakeselyük háborúban állanak vele. A mai háborúhoz pedig hozzáértő szakemberek kellenek. Ilyenek voltak a cár es Kerenski szolgálatában. A \'munkások és pa-rásztszegenység között azonban nincsenek ilyenek. Ezeket a szakembereket meg kell szerezni. Erre a célra kikerülhetetlen a régi szakemberek felhasználása, hadd tanítsák ezeket a proletárokat. Igy a tanác§ok honvédelmének is lesznek tisztjei, lesz tiszti tes-■ tiHete. Es \'ahhoz háSónlóán, artiint\'á forradalmi munkásosztály, amely tapasztaltabb és tevékenyebb, magával viszi a parasztszegénységet, ehhez hasonlóan viszik magukkal a háborúba az imperialista zsarnokok ellen a •nunkés-tisztek a paraszt vörös hadsereg • tömegeit. (Folyt, kov.)
*) Baoharla NikoUJ oross kommunhtn íré\' ,Á k*Munkták pjoarammja* cimü művéből.
1919. május «
72*8/1910.
Tárgy: Tlzoltó tiszti ftllfts Pályázati hlrde]
Nagykanizsa város sáfánál .ufonan szervezel! állásra pályázatot hirdetünk!
A tüzoHöNllszt javadalmazása a X. fiz. osztálynak meg^i valamint évi 9C
Pályázik városi segéd- i előirt képesítéssel \' hogy az orsz. ti? elvégezték.
A tűzoltó tiszt («élességei és szolgálata a v. tűzoltó szabályrendelet és szolgálati utasításban foglallak.
Pályázati határidő 30 nap.
Nagykanizsán, 1919. évi május hó 7-én Dirtktúríik
és pótlékok, fölali pótdíj, óznak, hogy a tmélyzet részére Iskola) bírnak és tiszti tanfolyamot
Angyal, dohány;
" \' Egy jó házból váli
tanulónak felv
Hoffmann és Frank röv!
kereskedésében, .Nagykai
-M-as* nagymozgóazlnház™
SatmiiálltKto. TlWoo 14. ti.
Péntek, szombat. Május 9. és 10.
A bánya titk^f
I. rész. Drámaifi felvonásban,
Legköz<
Vörös boi
any
4 részben. A világ legnSft^obb detektív bünügyi drámája. 18 felvonásban.
ElBadát tezdsts 6 te tél 8 órakor!
Bejárónő,
lehet fiatalabb leány is, azonnali belépésre kerestetik jó fizetéssel, reggeli- és ebédkoszttal özv. Tóthnénál, Csengery-ut 15. sz. I. emelet. \'
nagy-n.
„FORTUNA",
Vas- és Fémipari
Nagykanizsa, Petőfi-u.\'
¡3.
Szövet
Tel/» 302.
Elfogad: uj gazdasági akarmAy-kamra berendezéseket, motor,| gőzgép és egyéb gazdasági gép javításokat, ej^tergályozá-sokat, épület vasalásokat, /iilönféle tűzhelyek készítését, kul-aeiv#tyu és vízvezeték-berendezéseket lufcttfos árak mellett.
Nagykanizsa
TELEFON: 78.
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papiráru-készités Mifidennemü nyomtatványt a leg-izlésesebb kivitelben készít ós legponto-:: sabban szállít. :

XL*I. éwfolyam.
Nagyfaanl*», 1919. Méiu« 10. Szombat.
107. azAan.
Felhívás.
A vörös hadsereg további tejlesztésé-gíl szükség van a régebbi rendeletek értelmében a proletárok felfegyverzésére kiadott fegyverekre és lőszerre.
Felkéretik minden bármely szakszervezetbe tartozó — de nem kimondottan a vörös hadseregben, Illetve a vörös őrségnél szolgálatot levő — elvtárs, hogy fegyverzetét, lőszerét, katonai felszerelését a vörös őrség parancsnokságánál (Rendőrkapitányt hivatal), vagy a \'20-as vörös pót-zászlőaljnál adja le.
vAntus károly
nípbiztos.
A munkás-, katona- és paraszttanács ma délután 4 órakor a városház közgyűlési termében Ölést tart, amelyre minden tanácstagot meehlv a
DIREKTÓRIUM.
Njisztor népbiztos elvtárs májusi beszéde Zalaszentgroton.
Zalaszentgróti tudÓBitonk jeleti: Nyiszior népbiztos elvtárs a zalaszentgróti szocialista párt nagygyűlésén, amelyen a környékbeli falvak lakossága is nagyszámban vett részt, a következő beszédet tar£Qtta:
— Tisztelt Élvtársak I Májüst a munkásság a mióta szorvezvo van, mindig megünnepelte 1 Megünnepelte ás pedig azért, inert ez a hónap örök szimbóluma a munkásság íölszabadulási törekvéseinek és a proletár összcség szolidaritásnak. .— Május azonban nemcsak azt jelenti, hogy a proletárok harcolnak osztályhelyzetiik megjavításáért, hanem jelenti a tavasz megérkezé-set is, azét a tavaszét, mely ejőósaija a nap éltető sugarait s lebocsátváh azt a földre, /nogtermékcnyiü az elvetett magút és lehetővé leszi, hogy élet létezhessen ezen a földön. De hiába jönne a*tavAsz, hiába tenné lehetővé a megtermékenyülést, ha a munkás nem hullatná verejtékét a földre és ha ölbetett ke-, zékkéV tétlenül\' fiőznó á térfríósídr \' Ujjfifélcdé-* ^ét, megszűnne, az élet lüktétése ezen ,a földön.
Majd rátért a proletárdiktatúra szükséges voltára. A proletárdiktatúrát fegyverrel is meg kell védeni — ha kell — minden öntudatos proletárnak. Vagy érett ez a nép á szabadságra, a jegra, melyet a szociálisták vívtak ki számára, akkor azt mindenkivel szemben ha kell — az élete árán is megvédi, vagy ha nem — ám legyen — elbukunk, de ugy, hogy abból is a forradalom-? nak legyen haszna. Mert ne higyjék az elvtársak, hogy a mi kizsákmán\'yolóink, kiuzso-rázóink bele nyugodtak a mostani rendbe, D »mint ők azt mondják és mutatják. Óh nem, "k ma jó arcot igyekeznek vágni, vörösnek "ionják magukat. A proletáriátust nem lehet legyőzni, mert ily jól sohasom állottunk, mi it ép most, mikor mozog az {egész világ . .munkássága, hogy a .sziklát, .melybe a kapita-. lízmus eddig kapaszkodott, megdöntse és szétrombolja. Ez a szikla a tőke. volt.
A jelenlevő nagyszámú kisgazdákra való tekintettel, a föld szociálizására tért rá :
—_ A föld ép ugy, mint a levegő, mindenki^ a közé. Valamint levegő nélkül nem ^tudnánk élni, ép ugy told nélkül is lehetetik len volna az élet. Ep azért, mikor azt mondjuk, hogy a bánya, a gyár a -közé, azt is
mondjuk, a föld az nem .csak egyeseké, hanem a közé. mindenkié is. Amikor a fóldmü-vesgazda az ő véres verejtéke árán létrejött kenyérbe harap, gondoljon arra is, hogy abba a darab kenyérbe nem csak az ö munkaereje van, hanem benn van azé az ipari muskásé is, aki lenn a banya mélyén szenet váj, mely nélkül nem tud a Ryár mezőgazdasági szerszámokat, kapát, kaszát gyártani. A földet a 100-150 holdnál nagyobb földet, igenis elveszük, mert az eddigi tulajdonosai nem dolgoztak rajta. Ö nekik csak az a közük volt a földhöz, hogy az évi hasznot bezsebeljék és uri passzióikra elköltsék. Ez többet elvtársak, nem lesz lehetséges. Magyarországon mindenkinek egyformán do\'gozni kell. Mi szocialisták — igenis, azt az elvet valljuk, aki nem dolgozik, az ne is egyék, ingyenélőket nem tür a Tanácsköztársaság ; ezek az urak vagy megtanulnak dolgozni, vagy pedig pusztuljanak el innen, \\ kisgazda elvtársak, dolgoznak. Dolgozik pedig hajnaltól estélig. Arra a földre, amit ő saját szorgalmából összeszerzett, arra a Tanácsköztársaságnak nincs szüksége, mert ne higvjék az elvtársak, hogy az a kisgazda, akinek 50, vagy 100 hold földje van, az már gazdag. Dehogy gazdag az még ! Mi azt akarjuk, hogy mindenkinek ebben az\' országban legalább is olyan jó möd.ia legyen, mint annak az 50 vagy 100 holdas kisgazdának. Mi tehát minden kisgazdának a birtokát meghagyjuk, az azon dolgozhat, azt eladhatja» a fia örökölheti. Jis mindenki, aki ezzel ellentéteset állit,
az a nép ellensége, azt pofozzátok ki a faluból, adjátok át a Forradalmi Törvényszéknek, mert az vagy a gúnyába öltöztetett ur, vagy annak fizetett cselédje.
Majd a vallásra tért rá :
— Hát elvtársak, mi szociálisták mi azt mondjuk, a vallás az magánügy. Mindenki azt tart meg és ugy tartsa meg, ahogy akarja. A főpap9k mindig azt prédikálták, hogy érdemes itt a földön szenvedni, nélkülözni, mert a mennyben annál boldogabb lesz az élet. Hát elvtársak, ha annyira érdemes itt lennt nélkülözni, miért nem járnak elől jó példával. Mert ha van túlvilági élet, akkor én azt mondom, szervezkedjünk mi már ide lennt a földön, mert oda fenn csak ismét elnyomnak bennünket.
Végül kitért azokra a lehetetlen rágalmakra, mellyel bennünket szociálistákat, különösen a nők kommitnizálásával vádolnak.
Elvtársak, ez szemenszedett hazugság. Mi csak azt akarjuk megszüntetni, hogy a nőket, mint eddig tették e férfiak; csak bolondulhatták minden felelősség nélkül. Ezentúl elvtársak, ez máskép lesz. Ha egy férfi egy leányt elcsábít, akkor őt kötelessége is . lesz feleségül venni.
Felhívta még a megjelent elvtársakat, tartsanak ki.a proletárdiktatúra mellett, mert a szegény nép ezzel áll és bukik.
A beszédet gyakra.t szakították félbe zajos tetszésnyilvánításokkal és a végén hosszantartó, szűnni nem akaró éljenzéssel végződött.
Leleplezett ellenforradalmi puccs.
Az összeesküvés szálai az egész országra kiterjednek.
állítják őket
Forradalmi törvényszék elé
8udape9t, május 9. A bécsi ellenforra dalmí puccs résztvevői egyik ága voltak annak a budapesti ellenforradalmi komplott-nak, amelynek csápjai szétágaznak az egész országban. Ez rt csoport* Budapesten az első ellenforradalmi puccsot az április 25-ről 2ti-ra virradó éjszakára, a másodikat pedig május elsejére tervozte. Mindkettőt egy és ugyanazon, társaság akarta végrehajtani- A l&rsaság feje Doitiándy Győző volt alezredes, a budapesti antant összekötő iroda vezetője, aki az egész ellenforradalmi akció legfelsőbb mozgatója volt.
Domándy Győző már Károlyi Mihály elnöksége idején is vezetője volt ezeknek az ellenforradalmároknak-s a kormány nevében 6 tárgyalt Vyx alezredessel. Az antant összekötő iroda tisztjeit is bevonta a tervébe s felvette a legcxponáltabb szerepet Horváth Győző volt százados utján, aki az ellenforradalom szervezése körül a legnagyobb agilitást fejtette ki. ■ /
Ismeretes, hogy pénteken május 2-án budapesti burzsoá körökben diadalittas mámor tombolt arra a hírre, hogy a romén csapatok már Budapest előtt állanak és a proletár állam összeomlik. Ezen az estén egy elvtársunk megjelent a Ritz-szálló éttermében, ahonnét egy ellenforradalmainak jelzett társaságot, mely az étteremben voít, nyo\'moti követett. A társaság a József-utca 7. számú ház elé ment, ott szétválltak és egyenként visszatér-, tek a házban lakó Horváth Kálmán postatiszt lakására. Jelen- voltak Rolllnger Károly összekötőtiszt, \'valamint Juat Dénes volt h\'uszárhadnagy. Röllingert és Justot letartóztatták.
A kihallgatás során előadták, hogy má-
jus elsejére puccsot terveztek, a tervet azonban legutóbb megváltoztatták. Előadásuk szerint péntek este már bizonyosra vették a román csapatok bevonulását. Az s voJt a tervük, hogy addig is az embereikkel megfogjak szállni a várost és katonai" diktatúrát teremtenek. A puccs végrehajtására a szombatról vasárnapra virradó éjszakát tűzték ki. A megbeszélés szerint a Pózsa Oyörgy laktanyából Juat Dénes 50 embert hozott volna mágával a budai statisztikai palota elé, ahol már 300-an fognak rájuk várni. Tervbe volt véve, hogy megtámadják az Árpád laktanyát, a késő éjszakáig azonban hiába várták a Just által megigéit embereket és más \'helyről is jelentések érkeztek, hogy az igért emberek nem jönnek. A puccs kitörésére az lett volna a jelszó, hogy agy román rspdlő bombát dob Is a Vérmezőre. A repülő azonban a heves szél miatt nem jött.
Csupán a főrészesek voltak együtt a statisztikai hivatal előtt, ahol ezzel a jelszóval fogadták egymást:
— Becsület fehér ... — A csalódott ellenforradalmárok lehorgasztott fővel mentek át a Rózsadomb közelében levő Mész-utca 8. szám alatti házba, amely az ellenforradalmárok főtanyája volt. Horvát Győző ekkor kijelentette, hogy riínós kedve, tovább résztvenni az akcióba, meg kell várni az ellenség támadását. Just vallomásn alapján Horváthot és Kovács Árpád volt zászlóst elfogták. Horváth elfogatásakor megnevezte Szűcs Jenőt, továbbá Csendes l\'éternét, akiknek nagyobb szerepük volt,az ellenforradalmi akcióhan. Ezenkívül beismerte, hogy l\'app Keresztély, Baila Bálint (Balla Ajadár volt országgyülé>i,lképviselő és
ZALAI NÉPAKARAT
1919Í nttju» )$t
volt prágai követ\' fia); Bransfaedter- -Jenő, Kollár Aladár, Bialowkurszky detektív, Kormos Károly, Román János ós Terro János is nagy szerepet vittek az ellenforradalmi üzelmekben. A vizsgálat bebizonyította, hogy Horváth adta ki az instrukciókat már az április 25-re tervezett ellenforradalmi puccsban is, melyet a gellérthegyi tüzérek bevonásával akartak végrehajtani.. A megállapított jel az volt, hogy a tüzérség éjszaka 2 lövést ad le a városra.
Az ellenforradalmárok Lováazy Mártont akarták miniszterelnökké kikiáltani s megállapítást nyert, hogy pogrom is tervbe volt véve. összeköttetésben állottak a szatmári széke-
lyekkel- és abban történt megállapodna,. I\\pgy a románokkal karöltve felbomlasztják a vörös hadsereget. Az • ellenforradalmárok összeköttetésben állottak Vén Zoltánnal és Kratoch-willal is. Egy Kovács Mariska nevti letartóz tátott ellenforradalniárnő vallomása- szerint az ollonforradalmároknais 10—12.000* puskájuk volt felhalmozva, hogy hol azt ncn» tudja.
Kétségtelen.jelak arra vallanak, hogy l)omándy ós Hórváih -akciója összeköttetésben állt a bécsi ellenforradalommal. Az ellenforradalmárok ügyéien a főtárgyalást a legközelebbi napokban fogják megfartani a budapesti forradalmi törvényszéken.
Csapatsz;emle
Kanizsavármegye közművelődési ügyeit Művelődési tanács fogja intéznie
Az iskolák, mozik, színházak, közkönyviárak és gyermekvédelem a Művelődésügyi taaács felügyelete alatt. — Zalavármegye keltéosztását végérvényeien megerősítették.
A közoktatásügyi népbiztosság működésének megkezdésekor röglön megszüntette azokat a bürokratikus fellegvárakat, amelyek imperialiszllkus rendszerükkel lulaj-donkép a kerékkötői voltak a fanllásnak.
A burzsoá diklalura alatl az iskolák nem azt a célt szolgálták, hogy a tudás és a felvilágosodás terjedjen, hanem ezzel ellentélesen a működésük majdnem abban merüli ki, hogy a hamis igazságok és erkölcsök terjesztésével a népet, az emberek Ideológiáját a burzsoá rabszolgalaftás céljainak es erdekeinek magfelelően alakítsák ál.
Ily célt szolgállak a kerületi tanfelügyelőségek is, amelyek tfhelyelí, hogy a közművelődés érdekében produkliv munkál végeztek volna, a reájuk ruhá/olt korlátlan hatalom alapján azokat a tanerőket, akik meg merték mondani az igazságot \'c\'s sza-badszellemü, szociális gondolkozású embereket akartak nevelni — a bürokratizmus inkvizíciójának minden eszközével üldözték.
A burzsoá állam közoktatási prog-rammját, mely a népek clbutltását célozfia, a proletár állam megszünteii. Ezért a közoktatásügyi- népbiztosság uj tankönyvekkel fogja ellátni az iskolákat s egyúttal meg-szünleli az önkényuralomra berendezelt ke-rillell tanfeliigyelőségeket is.
A közoktatásügyi népbiztosság a lan-felügyclőségek helyeit minden vármegyében a tanácsrendszeren fölépült művelődésügyi hivatalokat állifia fel, amelyeknek tagjait a helyi szovjetek delegálják. A vármegyei művelődésügyi hivatalok élére a közoktatásügyi népbiztosság nevez ki két megbizoitat, akik egyrészt a művelődésügyi tanácsok végrehajló szerVei, másreszt az országos szovjetnek, valamint a. kOzuktalásügyi népbiztosságnak képviselői a heíyi művelődésügyi tanáccsal\'szemben-
Kanizsa várineyVe művelődésügyi tanácsának élére a közoktatásügyi népbiztosság Földes Miklós és Szabó Lajos elvtársakat nevezte ki. _
Pöldés Miklós fanár elvtárs a várme* gyei Művelődésügyi hivatal megszervezéséről, valamint a rendeltetéséből munkatársunknak a következőket mondolla el:
— A bur^oá rezsim alali Zalavármegye területén az iskolák gazdasági helyzetének, a tanítás rendjének, valamint- a
- tanárság működésének az ellenőrzésével a zalaegerszegi kertlletl tanfelügyelő, valamim a főigazgatók vollak megbizva. A proletáruralom, mely a tanácsrendszered épül fel, ezeket megszüntejte s vármegyénkén! Művelődésügyi hivatalokat szervez. Ezeknek a hivataloknak hatásköre .az Iskolákon kivUl az összes kulhír intézményekre kiterjed, igy például az összes mozik, színházak, közkönyvtárak; valamint a gyermekvédelem irányítása és ellenőrzése is ezeknek a működési körébe van utalva.
— A vármegyei művelődésügyi hivalal felállítása után meg fogtok szervezni a já-rásl művelődésügyi tanácsokat, továbbá a községi művelődésügyi tanácsokat is, olyannyira, hogy eltekintve az iskoláknak a
hivatásos tanerők állal vaió irányitásáló/\' befolyással leszne/t azokra a községi, járási,, valamint a vármegyei művelődésügyi tanácsok is. Ezáltal elérjük azt, hogy a közoktatásügyi népbiztosság irányadó elveti nem egysember és pedig a kerületi tanfelügyelő fogja kénye-kedve szerint irányítani, hanem minden proletárnak beleszólása lesz abba, hogy hogyan tanítsák a gyermekeit. Egyébként a közeljövőben meg fog történni az összes magániskoláknak az államosítása.
— A megyei Művelődésügyi hlvala! megszervezésénél folytafla Földes elvlárs — elengedhetetlen fontossággal bír a zala-egcrwcgl volt kerületi tanfelügyelőség irattárának a megszerzése. Ezzel kapcsolatban, miulán a kinevezésem Nagykanizsa szék-helylyel egész Zalavármegye területére történt, mielőtt az irattárnak és a személyzetnek Zalaegerszegről Nagykanizsára való áthelyezése iráni intézkedtem volna. Lukács György közoktatásügyi népbiztos elvtárshoz fordultam. Érdekesnek tartom megjegyezni, hogy Lukács Oyörgy elvtárs, akinek Zalavármegye közigazgatásának kettéosztásáról nem volt tudomása, előterjesztésem, Illetve felvilágosító jelentésem után összeköttetésbe lépett a télügyi népbiztossággal, ; amely Zalavármegyének Zala- és Kanizsavármegyévé. való kettéosztását utalással a kormányzótanács határozatára, végérvényesen megerősítette. Ezen az alapon művelődésügyi szempontból is természetesen kettéosztották a volt Zalavármegyét a ugy Kaulzsavármegyc, valamint Zalavárpiegye külön vármegyei Művelődésügyi hivatalokat állit fel. A zalaegerszegi volt kerületi tanfelügyelőség ijaltárának kettéosztását s egyébkénli likvidálását a közeli napokban megkezdjük. Hasonlókép a közeli napokban fog megalakulni a megyei szovjet miiyelő-désiigyi osztálya is, inely egyelőre az Rr-zsébéf-lér TV. Szám álálll Gullmann-liázban " nyer ideiglenes elhelyezési; illetékes körök tervbe vették, hogy a Művelődésügyi hivatalt az igazságügyi palota egyes felszabadult helyiségeiben helyezik el.
— A Nagykanizsa városi munkás-, paraszt- és katonatanács ma délután 4 órakor teljes ülést tart a városháza nagytermében. Az ülés tárgysorozatának főbb pontjai á következők: 1. Nagykanizsa város direktóriumának ügybeosztása; 2. lakásbizottsság megválasztása; 3, egészségügyi bizottság .megválasztása; 4. gyermekbiztosok, kiküldése; ő. gyümölcSértékesitő és a- szeszfőzést vezető bizottság megválasztása; 0. a tüzoltókérdés megoldása a tűzoltó személyzet megválasztása; 7. a várösi fogyasztási adókezolöség személyzetének fizetésemelése; 8. A sétatér kibővítésével kapcsolatba^j\\. jelenlegi tulajdonosok kérelme, hogy-a szóbanforgó MOOO nógyzoi-" méternyi földet a város más megfolelő értékű ós területü földdel cserélje ki; 0. a sörgyártól a szentmiklósi uton levő barakig terjedő járda kisajátítása; 10. a közkórház szülészeti és nőgyógyászati osztály-vezetőjének megválasztása . (a, munkástanács. intézőbizottsága Miszponszky B£la budapesti Rókuskórházi, alorvost jelölte.) 11. építési direktórium megválasztása. *
C$odás fegyelem > a munkáseacedWibei.
Budapest, május 9. A Magyar Távirati iroda jelenti: Böhm - elvtárs hadieregfőpa. rancsnok, Kun Béla elvtárs, Landler J0n6 hadtestparancsnok ós helyettese Pogány J^s zsef olvtars" pénteken dtólelőtt meglátogatta n front mögött tartalékban levő munkás-szrédeket: — a má«sodik, huszonkettedik 29-ik ós más uunkásezredeket. Sőhm had-seregfőparancsnokot és kíséretét meglepte V monkásezredek kiváló felszerelése- ós nagy fegyelmezettsége. ¡Böhm és Kun olvtirsak az ezredek előtt beszédedet mondottak, amely-ben hangozta^ák, hogy a Hiroot- csak fegyelmezettséggel és a paranas feltétlen teljesítésével lehet megnyerni, frőhm had-seregfőparantsnok a „Népsza" munkatársa, előtt többek közt ezeket mondotta.
— Minden vórakozásunkat felülmúlta a munkáséiíredekben talált határtalan lelkesedés, a csapatok nagyszerű- magatartást ós kiképzése. Az ezredek vetekednek egymással a fegyelmezettségben. Szinte zavarban voltunk, amikor az egyes ezredek azzal a követeléssel léptek elő, hogy a harctérre küldjük őket, mert utolsó csepp vérüket is ki «kérjék ontani • tanáceklc-társaságórt.
__Kecskeméten arend van.
Budapest, május 9. A magyar T-cvirati Iroda jelenti: A román h&rctéri jelentésekkel kapcsolatban,, amelyben azt1 a hazugságot akarják elhitetni a világgal, hogy a románok/ Kecskemétig jutottak, Sinkó Ervin, a kecskeméti katonai várospatancsnok telefonon a következők közlésére kérte fel x Magyar Távirati Irodát:
Május 3-án arra a tendenciózus híresztelésre, mintha a románoknak sikerült volna elfoglalni Szolnokot, Kecskeméten bizonyos, ellenforradalmi jellegű mozgolódás vőlt észlelhető, amit a csőcselék fosztogatással, szeretett volna tetézni. Mind az ellenforradalmi mozgolódást, mind a fosztogatási szádé\'zet • erélyes intézkedéssel sikerült elfojtani, h keoskemóti munkásság 1500 főnyi munkászászlóaljat alakított, amely Kecskemét vá* roséban fenntartja^ a rendet és biztosítja a proletárdiktatúra uralmát. A direktórium helyét Kecskeméten a városparancsnok tölti be. A városban s legnagyobb rend és nyugtlom uralkodik.
Fegyverszünetet kötnek
a néniét—osztrákok és Jugoszlávok. Klagenfurt,, május 0. A tartománybizett-ság sajtóosztálya jelenti: A szerb-horvát-1- \'\' szlovák kormány bécsi követe azt közli, hogy, , a belgrádi kormány hozzájárult a fegyverszüneti tárgyalások megkezdéséhez és megbízta a Dráva-hádosztály parancsnokát, hogy e célból küldjön megbízottakat KlágenfurtSa. Deutsch dr. hadügyi államtitkár, aki a naai tartománygyülósen beható közléseket tett, jelen lesz a tárgyalásoknál. A tartományi, kormány és az ideiglenes tartománygyülésen képviselt politikai . pattok képviselőket kőidének a konferenciára.
Az angol munkásság tiltakozik
a veraallleal béke ellen.
Barlln, május 9. A .Berliner Zeitung am Mittag" jelenti Londonból:. A\' munkisp^ ma prolílamációt bocsátott ki a Versailles* békeszerződés egyes részei miatt, amelyek Witson elveivel ellentétben vannak. Követelik a német nép gazdasági helyzetének ligye-lembevételét a kártérítés megszabásánál. Kii; vatelik továbbá a fogyvejkezós általános Rer-látozását, a népszavazás olrendelését Elzász-Lotharingiában a németbirodalom más vitás i területeiben.
1919. arijus 10.
ZALAI NÉPAKARAT „
Felhiváes
a Yörösörség szervezésére.
Felhívom mindazon elvtársakat, akik a varösőrség szolgálatába mint hivatásos vörös-frök bolépni, valamint azok az elvtársak, akik már jelentkeztek felvételre, egy sajátkezü-Icg irt kérvényt a községi bizonyítvány csatolása mellett .IV. sz. vörösőrkerületi parancsnokság Sopron* címre a Nagykanizsai vörösezred parancsnokságához személyesen haladéktalanul nyújtsák be.
Azok az elvtársak, kik a vöröshadsereg kötelékébe tartoznak, a vörösőrségbe fel nem
vehetők.
*• , Bakonyi Vince. .
vürösársógi pol. mogbizott.
Rendelet.
Nagykanizsán a borbélyüzletek munkaideje reggel 8 órától déli 12 óráig és délután 2 órától este O-ig (szombaton 7-ig) tart. Reggel és délben az üzletet fél óra hosszat takarítás céljából nyitva lehet tartani. A borbély-tzletek sötét időben délután használhatnak villamáramol.
-Nagykanizsa, 1919 május 9.
Terme\'ósi biztos.
HÍREK.
if. NAPTÁR
\' flulius I A naP káI 4 óra Pcrc" kor, nyttgizík 7 óra -21 perc-
10 ,<or \'-... :..-.
BW | A hold kel délután 3 óra 4
| Szombat perckor, nyugszik délután 2 óra __» 12 perckor.
— Összvezetőségl gyűlés l?sz ma reggel 9 órakor a városház közgyűlés-termében. . ......
> — Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivátalosan jelenti május 9-ikí kelettel: A cseh fronton, Apátfalva és. Pétervására közt kisebb csatározás. Egertől északra pgeh parlamenterek által saját csapataink visszavonulásra szólittattak fel. A tárgyalás részünkről visszautasittatott. Egyébként a kelyzet változatlan. Hadseregfőparancsnokság.
— Nagy bolgár kertészetet akarnak Kanizsán alakítani. Néhány nappal ezelőtt Uuraközből kiutasították azokat a magyar-érzelrnü lakosokat akik nem voltak hajlandók a jugoszláv állam\'részére a hűségesküt letonni. Beekkel együtt űzték el a jugoszlávok a csáktornyai tanitóképzőintézet tanári karát is, ■cly a .közoktatásügyi népbiztosság további intézkedéséig Nagykanizsán telepedett le. Bzek között van egy gazdasági tanár és az ezzel együtt működő kertész, akik a bolgár kertészet terén nagy ismoretekkel és. gyakorlattal bírnak s akik hajlandónak mutatkoztak a város támogatásával Nagykanizsán egy nagy bolgárkertészeiéi létesíteni. EzzeL a lépessél Nagykanizsa egy régi hibát tenne jóvá, mert ugy a főváros, valamint a többi vidéki városok is bolgár kertésztelepeket már a kora tavasszal létesítettek, amelyek a városok élelmezésének zavartalan folytonosságát bizonyos tekintetekben biztosítják. Sőt fennáll annak a lehetősége is, hogy ép ugy mint Budapcsj* Nagykanizsa is csereárura tenne szert zöldségfélékben, amennyiben a felosleg iparik-kék ellenében Ausztriába volna ■ ekportáUÍató. Úgy értesülünk, hogy Sneff elvtárs /zt a kijelentést tette, hogy ezen értékes ter/ megvalósítását minden erejéből támogatni /ogja.
— Eljegyzés. Gdl Jucíkát djegyezte Harangozó József. (MiuderJ külön / értesítés helyett). \\
\' — Ar Nagykartlzsa és Vltíá^? Armelőszö-vetkezetek vezetőit felkérem, hogy f. hó 1 f-ón, vasárnap d. e. 10 órakor aiKirály-u. 30- sz. alatti szakszervezeti helyisékében megjelenni •eiveskedjenek. Tárgy : Az i$eí jégbiztosítások egyöntetű eszközlése. A tárgy fontosságara ▼aló tekintettel kérem a.tagok teljes^számban való megjelenését. Oonda Hugó szakszervezeti elnök. \\ *
| — Deák Péter — tüzoltótlszt. Nagy-
j kamzsa város direktóriuma pályázatot hirdetett egy városi tüzoltótiszti állásra. Az első pályázó Deák Péter volt rendőrkapitány, aki benyújtott pályázatában hivatkozik arra, hogy 190t-ben az országos tűzoltó tiszti tanfolyamon képesítést nyert. Deák Péter kötelezi magát pályázatában, hogy a helybeli gyári tüz-őrségeket 3 hónapon belül megszervezi és teljesen kiképzi. A volt rendőrkapitány elhatározását örömmel üdvözöljek, mint minden den olyan kísérletet, amely az uj rendbe, a dolgozók társadalmába való beilleszkedést célozza.
Megérkeztek a tavaszi és nyári divatlapok Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésébe.
— Az utazási engedéjeket mától kezdve a vörös ¡órség adja kl. Az utazási engedélyeket, amelyeket eddig a Direktórium harmadik ügyosztálya adott ki, mától kezdve a vörös őrség fogja kiállítani. Az utazási igazolvány olnyeréséhez szükségelt feltótelek ezután is "Ugyanazok maradnak mint eddig, ennélfogva csakis azok jelentkezzenek utazási engedélyért, akik hivatalos, vagy igazo\'tan életbevágó\' fontosságit ügyékben akarnak elutazni.
— Táncestély. Folyó hó\' 10-én este 7 órakor a Kasinó dísztermében a Szociálísta Párt táncestélyt tart.
.— Kitoloncolják Kanizsáról a háborús bevándoriottakat. A háború kezdote óta különböző okból ós ok nélkül sokan hurcolkodtak be Nagykanrzsár«*olyanok, akik itt semmi közhasznú foglalkozást nem űznek és minden gazdasági ellenérték nélkül csőkkéntik a városi proletárságnak amúgy is Szűkös megélhetési lehetőségét. Ezen az anomálián kiván segíteni a kanizsai direktórium 7303. sz. rendelete, mely kiutasítja J^agykanizsa területéről mindazokat, akik 1914. augusztus óta költöztek Nagykanizsára és 1919. május 8-án nem végeztek itt gazdasági értékkel biró termelő vagy .egyéb közhasznú munkát és nem bírnak itt illetőséggel. Mindezek nyolc napon bellii tartoznak a város területét elhagyni. A!<i 9 kitiltásnak elegét nem tesz, ¿Ifogják tolóncolni.
Príma paplropárga minden vastagságban kapható Fisohel Fülöp Fial cégnél, Nagykanizsán.
— Elveszett nyolcadikán" a Fonyó üzlettől a Főúton át a Csengery-utcai sorompóig egy ai\'anyórakarkötő. Károsult, aki szegény hivatalnoknő, kéri a becsületes megtalálót, hogy adja le a kiadóhivatalban, ahol illő-jutalomban részesül.
Hadiözvegyekért és árvákért.
Budapest, május 9. A hadügyi népbiztosság elrendelte, hegy a katonai hatóságok a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák ellátási ügyeit mindenkor késedelem nélkül, soronkivül és a legnagyobb gyorsasággal intézzék el. A hadügyi népbiztosság panaszok esetében a mulasztást elkövető hatóságok é\'a közegek ellen kérhetetlen szigorral fog eljárni.
Pártügyek.
A Magántisztviselők Szakszervezete
holnap, vasárnap d. e. fél 10 órakor fontos tárgyban taggyülést| tar a Munkapáholy helyiségében. Megjelenés kötelező. Vtda titkár.
Tanítók Szakszervezete helyicspportja holnap, vasárnap délelőtt 10 órakor szervezőbízottsági és bizalmi értekezletet, fély 1j órakor taggyűlést tart a polgári fiúiskola rajztermében. Mindenki ott legyen!
Az ácsniunk^sok holnap, vasárnap.d. e. féí 10-órakor fontos vtng értekezletet .tajtarták, melyre minden ácsmuhkás megjelenni tartózik. A vezetőség.
A borbélyok és fodrászok szakszervezete tegnap ülést tartott, amelyen határozati-lag kimondották a kovetkozőket: A borbélysegédek fizetése 2 évig heti 150, 2—5 évig 170, 5-től felfelé heti 200 korona.
A Magánalkalmazottak Szövetkezete
ma d. u.v5. jórakor igazgatósági gyűlést tart a munkapáholy helyiségében.
A nök szabadszervezete holnap, vasárnap délután a Színkörben gyűlést tart. Előadók : Mayerhofer Franiska ós Pollák Lajos elvtársak.
— A szállodai, éttermi és kávéházi
munkások csoportjának vezetősége értesíti azon tagjait, kik cérnát igényelnek, e hó 10-én délután 2—6-ig jelenjenek meg a .csoport hivatalos helyiségében. A vezetőség.
A kereskedelmi alkalmazottak a szakszervezeti helyiségben-2 orsó cérnát kaphatnak. Egy orsó ára 7 korona.
Felhívás. Alulírott ezennel felhívom a sütőmunkás szaktársakat miszerint f. ho l 1-én d. u. 2 órakor Munkásotthon helyiségben pontosan jelenjenek meg. Holmik titkár.
Felhívás. A nagykanizsai sütőmesterek szakcsoportjának Helyben. Alulírott- a vezetőség nevében tisztelettel felkéri a helybeli sütőmester elvtársakat, miszerint f. hó ll-én. d. u. 3 órára Erzsébettér 20 szám alatt lévő Munkásotthonba egy 4 lagu bizottságot kiküldeni szíveskedjenek. Tárgy : A munkabérek közös megbeszélése. Holmik Gyula élelrti. munkások csoportjának titkára.
V-n ■ - . ■ ,
Hogyan bánt a régi rendszer az elmebeteg proletárokkal?
Drv Rdcz Kálmán,, városi orvos tegnap a következő beadványt intézte n direktóriumhoz : ""~rrTv.fi"
Tisztélettet bejelentem, hogy a nagykanizsai közkórházban elmebetegeket jelenleg elhelyezni nem lehetséges, minthogy az elmebetegek elhelyezésére szolgáló két pince-cella el van foglalva. Nagykanizsáról az elmebetegeket eddig 1—2. nap "alatt el lehetett szállítani Kaposvárra, vagy Pécsre, de az utóbbi meg van szállva, Kaposvárral pedig nincsen vonatközlekedós. A zalaegerszegi elmegyógyintézetben kevés hely van s többnyire be van töltve, tehát ide sem lehet senkit sem -számtani. A budapesti elmegyógyintézetté; töbÖ,iyiro tul vannak zsúfolva s igy a Íí*iegek felvétele késedelmes. Hetekig, sőt gyakran egy hónapig is el kell várni, amig ott hely ürül meg ós valakit felvesznek.
Ezen idő alatt a mi betegeink rendszerint a rendőri zárkában őriztetnek, hol lármájukkal a hivatalokban dolgozókat zavarják. Jelenleg is Van egy qői elmeboteg ott, ki ugyán csendesen viselkedik, de emberiességi szempontból még sem illő, hogy valakit önhibáján kivül szűkös élelmezés mellett, sötétben, rossz levegőben, egészségtelen helyen, tekvőhely nélkül hetekig elzárva tartsanak.
A régi rendszer atatt gyakran megsürgettem a hatóságokat, hogy a kórháztelken építsenek egy 6—6 cellából álló épületei erre a célra. A mérnöki hivatal tervet is készített, de minden csak igéret maradt: építés nem törtónt, dacára annak, bogy időközben két ujabb pavillon készült, mellyel össze-függ^Seg ezt a kérdést is el Jehrfiett volna intézni.
Tekincetteí a fentebb elmondottakra azon tiszteletteljes kérelemmel fordulok a Direktóriumhoz, méltóztassék ezt a kérdést \'közmegnyugvásra mielőbb megoldani és egy 5—6 cellából álló elmeheteg pavillon építését sürgősen elrendelni. Szűnjék meg mielőbb ezen szégyenteljes állapot, hogy Nagykanizsán felvételre alkalmas hely hiányában elmebetegeket rendőrségi cellákban hetekig Őriznék, elzárva tartanak, mert ez szégyene nemcsak a közigazgatásnak, haném egész Nagykanizsa városának is.
Eddig a beadvány. Rácz elvtárs mindent ■ elmondott. JHoZz^tepni való nincs semmi, ha. csaK az nem, hogy mindeme szégyentc\'ljes gazságoknak a régi kapitalista bürokratizmus az oka és előidézője. Hogy az uj kor menynyire különbözik a régitől, annak csak egy kis jele : a kilencedikén kelt beadvány, már tegnap a munkástanács intézőbizottsága elé került.
4
ZALA! NÉPAKARAT
A felfegyverzett nép őrzi hódításait.
— A tanácsköztársaság hadserege.*) — 1U.
A vörös hadsereget a munkásság és a parasztszegénység általános kiképzésének alapján kell megalkotni.
Ez a kiképzés — a legsürgetőbb és legégetőbb dolog. Itt nem szabad alyeszteni egy percet sem, egyetlen másodpercet sem.
Minden munkás és minden paraszt legyen kikepezve és köteles legyen a fegyverrel — bánást megtanulni. Csak ostoba emberek gondolkoznak ugy, hogy: ej, tőlünk még messzire, van a baj — ameddig hozzánk eljut, addig „ráérünk." Az orosz lusták gyakran gondolkoznak igy. Az egész világon ismeretes, hogy kedvelt orosz szólásmondás ez az „ugyan". »Ugyan, hiszen.ráérünkI" De azután, ládd-e, az osztályellenség, amelyet volt földbirtokosnak és tőkésnek neveznek, majd itt, majd ott ragadja már torkon a lelkem-galam-bocskáimat. Es amikor valami derék porosz (vagy ki tudja — talán angol ?) altiszt falhoz aMitja, hogy agyonlövesse, akkor megcsóválja a fejét a jámbor falusi és igy sóhajt: »Milyen szamár is voltam eddig 1"
Itt sietni kell. Jó, nem kell éppen Szi-dornak hivni Pétert, hivja majd Péter a Szi-dort. Ne várjon a másikra senki, hanem lásson munkához. Általános kiképzés — ez ma a legfontosabb, legközelebbi feladat.
A régi [hadsereg a katonák elbutitására volt alapozva. Azért volt ez ugy, mert abban a hadseregben tőkésnek és földbirtokosoknak kellett a paraszt- ós munkás-katonák millióit igazgatni, özeknek pedig az érdekei ellentétesek a tőkések érdekeivel. A tőkés kormánynak tehát tehetetlen eszközt kellett formálnia a katonákból, hogy azután készek legyenek saját érdekeik ellen is cselekedei. A vörös .hadsereg ellenben a legsajátabb ügyüket védelmező munkásokból és parasztokból áll. Ezt a hadsereget csak az oda belépő elvtársak felvilágosítására és öntudatossá tételére lehet alapozni. Ezért okvetlenül szükségesek a külön tanfolyamok, könyvtárak, előadások, gyűlések, értekezletek.\'Szabad idejükben a vörös hadsereg tagjainak is részt "kell venni a munkásokkal együtt a politikai életben, el kell járni gyűlésekre, egy azon életet kell ólniök a-munkásosztállyal.
Ez a követelmény egyike azoknak, amelyek megalkotják az erős forradalmi fegyelmet, nem a káplárpláca fegyelmét, hanem az öntudatos forradalmár osztályfegyelmót. Ha a munkásosztály és a hadsereg között megszűnik a kapcsolat, ugy a hadsereg gyor san visszafejlődik és könnyen átalakulhat olyan bandává, Amely annak fog szolgálni, aki többet fizet, Akkor cz a hadsereg is bomlani kezd és senki meg nem mentheti a bomlástól. Míg ha ellenkezőleg a vörös hadsereg tagjai a munkásokkal összekapcsolódva élnek, közös életet folytatnak azokkal; akkor csak azt érjük el, amire szükségünk van : a forradalmi tömegek fegyveres szervét kapjuk.
A tömogekkgl való kapcsolat megtartásának egyik legjobb eszköze az elmét foglalkoztatókon (előadásokon, politikai gyűléseken stb.) kivül az, hogy a vörös hadsereg tagjait a munkások szüntelen Oktatására használják fel a fegyverrel, gépfegyverrel stb. bánás terén. Heverészés, kártyajáték és más „szórakozások" helyett, a kaszárnyákban való oktalan üldögélés helyett itt diadalmas munka folyik, amely mindeneket egyetlen, testvéries, forradalmi családdá forraszt együvé. Így \' kul ki a fegyveres nép, fegyveres proletariátus es fegyveres parasztszegénység, amely fegyveresen áll őrt a nagy munkásforradalomban.
(Vége.) -n
*) Bacharla Nikolaj orosz kommunista iró . ^ kommunisták pio^rainmja* cimü művéből.
papír
kapható kg.-kégt 2 kor.-ért a „Zala" kiadóhivatalában
Garamvölgyi és Szemere
dohánynoRyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk leglobb minőségű szlvarka hüvelyeket, szlvarka papírokat, szlvar-ia szlvarka szopókékal, szlvarka- éa dohdnytárcakat, — levélpapírokat és :: képeslap újdonságokat. ::
Pontot IMI ItWll

A KORA BIGGII.I
IÖKÍEBAWJBLENIK I MEG, EHEDETI TELE-
FON fit) TÁTIKAT
JELENTtBEKKEL
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Nagykanizsán kort reggel házhoz hordva, vidékre póstán küldve: JI
Egy hóre 7-50 korom Negyed ávre 21-50 . Fél . 45--Egász . 90-—
Üttet Hz a HM 1
VILÁG
nagymozgjkzlnk*^ SumtuliWj/tHlBRo.
n
Péntek, szombat. M6ju#8. és 11.
A bányarfitka
I. réttz. Dráma /felvonásban.

Legk/zelebb
VorSk boszorkány
4 részben. W/ilég legnagyobb detektív biinügyi Wámájű. 1H felvonásban.
== Egy jó házból való fíu " "i~""
tanulónak felvétetik
Hoffmann és \'Frank rövidáru nagykereskedésében, Nagykanizsán.
URAN1A5
Ptnzt&rnyilás hétköznapokéi d e 10—12-ig, d.u. 3-tól, vasár, és ü»nopnapokon d. o. 10—12, d. u. 1 és fél ónitóL
Előadás kezdete 6 és fél 8-kor!
Holnap, vasárnap reggel
A GŐZFÜRDŐ
megnyílik
és előreláthatólag állandóan üzemben marad!
• - \' •*"\'-\' •"•• ........* • .......
jm.HI. ¿»folyam. W«B»h,nU»«, laia. Málu» II. Vasárnap. 10«. azé«.
IMAI NÉPAKARAT
,*erk..iia..s .. kl.clúhlv.t.n V—"""\' \' \' . \' \'""\'"
»„k.nUW. »»M\'-u. M. « * ,„... 4."1" . Sl
a szociaussta pakt hivatalos i.APJA • • sn:?131
i.l.tontiAm 7«. t Nyomda 11» - * • • • M-so horoM
. . . . 7-IOHww
Behlvásl parancs.
A Magyar Tanácsköztársaság Kormányzótanácsának mozgósítási parancsa alapján behívatnak Budapesten teljesítendő karhatalmi szolgálatra a gyárakban és üzemekben (elállított munkás alakulatok.
A munkások a gyárakba és üzemekbe vonulnak be. A munkásalakulatok a gyárakból, Illetve üzemekből Indulnak karba talMl szolgálatra. Ez a szolgálat iolyó évi május hó 12-én délelőtt 8 órakor kezdődik.
HAUBRICH JÓZSEF
h.dügyi népblltos, ktltifttilml főpsrmcsnolc.
A burzsoázia szabotázsa ■ a bankjegy ellen.
A Kormányzótanács lendcletct adott ki, amely mindenki számára kötelezővé teszi a 200 koronás és 25 koronás bankjegyek elfogadásai. Nem azért voll e rendeletre szükség, mintha eddig nem állott volna e bankjegyek fclfogadásának törvényes kötelezettsége. Csakhogy a ■ burzsoázinak meg van az la jó tulajdonsága, hogy az általa alkotott törvényt esupán a proletáriátussal szemben te-kintelte kötelező erejűnek, mig maga az alól mindenáron kibújni igyekezett. A kapitalizmus háborús pénzgazdálkodása, a burzsoázia esztelen pazarlása, a bankjegyforgalom mértéktelen megnövelése tették szükségessé a papírpénz ■lyan egységeinek kibocsátását, amelyek technikailag nem annyira tökéletesek, mint azok, amelyeket hatalma teljében, kizsákmányoló uralma, „a béke" nap-j úban sietség nélkül tudott előállítani cs forgalomba hozni. Mégis a kapitalizmus, a burzsoázia az, amely megtört erejével, utolsó, alacsony eszközeivel próttálja meg diszkreditálni azokat a fizetési eszközöket, bankjegydgységeket, amelyeket ő teremtelt és amelyeknek lotgalmát ő telle kötelezővé.
Mert tisztában kell lennünk azzal, iiogy a kormányzótanács rendeletének élj kizárólag a burzsoázia ellen irányul. Hiszen a proletáriátusnak alig nyilik al-kjlma visszaadni neki a fizetés alkalmából átadott 200 koronásokból és soha Hem fordult élő, hogy a bér gyanánt kapott 200, vagy 25 koronásokat a p.unkás visszaadta -volna. Amennyire i hát a burzsoáziának kell megfontolni, hogy folytatja-e ostoba szabotázsát az általa kibocsátott 200 és 25 koronások vllen, annyira a proletáriátusra hárul a feladat, hogy aKormányzótanács rendeletének gyakorlati keresztülvitelét megkönnyítse. Tudjuk, hogy minden üzlet a bizalmiak ellenőrzése alatt áll és a pénzforgalom közérdekű lebonyolítása lelett a dolgozók szeme őrködik. Minden eszköze meg van a proletáriátusnak-nrra, hogy ezt aszabolázst megakadá-
lyozza s útját állja annak, hogy\' a legtöbb helyen a személyzet könyörületes-ségéből üzemvezetőnek megtartott régi üzlettulajdonos ne vonhassa ki a forgalomból saját céljaim a kétszáznál vagy huszonötnél kisebb összegről szóló bankjegyekéi.
Ha szigorú ellenőrzésével a prole-táríátus ezt lehetellcnné teszi, már majdnem teljes mértékben útját állotta annak, hogy a pénzforgalomban a burzsoázia szemérmetlen manővere folytán zavarok álljanak be. Ezenfelül még csak figyelmeztetnünk kell a szabotálókat arra, hogy a Tnná.sköztársaságnok nagyobb nehézségek nélkül is módjában áll a pénzelrej tőkkel szemben a legsúlyosabb rendszabályokat alkalmazni. Igy például kimondhatja n Tanácsköztársaság a régi bankjegyek elértéktelenitését és uj bankjegyeket bocsájthat. ki. Módjában áll az otlhoa tartható pénz össz-szegét is maximálni és \'legszigorúbban büntetni azokat, akik egy minimális ősszegnél tűbl/et tartanak elrejtve. Megteheti azt, hogy a bankjegytőmeget n bankóprés müködéSbehozásAvaI növeli s az ennek nyomában Járó drágasággal a bankjegye/rejtők és szabotálók vagyonát fokozatosan elértékleleniti.
Mindezekre <crmészetesen csak akkor kerül sor, ha a proletariátus nem I
gyakorolja a burzsoáziával szemben a legszigorúbb ellenőrzést és á burzíoáak vakmerően folytatná a 200 koronásakkal és 25 koronásokkal szemken a szabotazst.
Tudjuk, hogy a nagy gazdasági átalakulási folyamatnak, amely a prolt-láriátus politikai halalmával vette kezdetét, a mai pénz gazdálkodásról muuku-pénz-gozdídkodásáia vuló áttérés lesz » befejező aktus. Mindenki meg lehat róla győződve, hogy mihelyt a kommunizmus lényegi megvalósulása — n magántulajdon megszüntetése — megfelelően előrehaladott stádiumba jutott, el fog Ulnni a mai értelemben vett pénz, hogy ezzel is dokumenfátódjék a régi gazdasági és társadalmi renddel valW teljes szakitás. I)e egyelőre a lényeg az, hogy a termelés teljesen kollektívvé váljék, hogy a termelés hozadékából mindenki csupán munkateljesítményének arányában részesedhessék. Amíg a Tanácsköztársaságnak módjában lesz, hogy megszüntesse a mai pénz-rendszert, Jmclyhéz annyi bün, nnny.i proletárvér tapad, addig a proletáriátusnak feladata, hogy legszigorúbb ellenőrzésével akadályozza meg az átmeneti pénzgazdálkodás rendjének, szabotáló burzsoák áltat való megbontását.
A románok beismerik az offenzivájuk összeomlását.
Bécs, május 10. A bukaresti Viitorul jelentése szerint a magyar földön megakadt előrenyomulás a kormánykörökre nagyon mély benyomást gyakorolt. A hadvezetőségnek szemére hányják, hogy túl gyorsan elegendő utánpótlás nélkül lépték át n* demarkácionális vonalat, aminek az lett a következménye, hogy\'a Tiszát máig sem tudták átlépni.
Németország nem irja alá a békeszerződést,
Brockdorlf-Rantian Clomenkeaahoz. — Elfogadhatatlanok és teljesíthetetlenek a békefeltételek. — A nyngatporoNzorsságl tartomány -gyttlés a szerződés aláírása ellen.
Versailles, máj. 10. Brockdorff-Rautzau gróf a következő jegyzéket intézte Clemenceauhoz, a békekonferencia elnökéhez:
— Elnök ur! A német békedelegátusok befejezték\'a nekik átadott békefeltételek első olvasását A delegátusok kijelentették, hogy a békefeltételek döntő pontjai eltérnek az igazságos békének megállapított alapjától. Nyilvánvaló, hogy a német népnek és az egész világnak nyomatékosan tett Ígéreteket ez a körülmény teljesen illuziorussá teszi.
— A szerződés tervezetében olyan követelések vannak, a/nelyek .minden népre elviselhetetlenek. Ezenkívül sok követelés szakértők veleníén/e szerint te\'jsaftho\'stlsn la, amit a béfcedelegáoió réttlststnn bizonyítani is f\'g
Zürloh; május <10.. A. Neue , Züneher
Zeitung párisi tudósítása szerint, ha e hó végéig a békeszerződés Németország halogató magatartása miatt aláirva nem lesz, a szövetségesek ultimátumot intéznek Németországi®».
Daniig, május 10. Nyugntporoszország tartományi bizottsága a következő táviratot intézte a birodalmi kormányhoz:
— Az ülésre összegyűlt nyugatporoaz-országi tartománygyülós a minden mértéket meghaladó és VVilson 14 pontját kigúnyoló békeszerződés hatása olat-t fenntartja isme-. , telten hangoztatott álláspontját a német területek sérthetetlenségére vonalkozóTágrEjívárjii § birodalmi kormánytól, hogy visszautasítja az erőszakos békét. Ha akarja az antant, ugy jöjjennek el maguk a zsákmányért: A német nép nem irja alá a sajái h&lálss ítéletét.
,:alai népakarat
1919. május ii
A városi tanács ülése,
Bizottságok választás«. — a sétatér kibővítése. - Betöltötték a kízliőrhá* szőlészeti és nőgyógyászati osztályának vezetői állását.
A nagykanizsai városi munkás-, parasztéi katonatanács tegnap délután 4 órakor ilést tartóit. Az illés a munka Jegyében folyt -te. Minden szó, amely az lilében elhangzón, felén találta a szögel. Nem hallattuk a/, illésen a régi képvlselóiesliile! levitézlett szónokait, de megmenekültünk azoktól a könlör-fala/ó, frázisgyárló, félórás, de üres felszólalásoktól Is, amelyek a iíüí ,,képviselő-, testlilet" ülésein azelőll sokak derültségére elhangzónak. A fdlszólalások rövidek voltak, áe lialározottak és kerekek! mindenki tudta, hogy mit akar mondani, mindenkinek megvolt a maga észrevétele, de ezt pár szóval Is^WK lehelen oldani. Az Illés lefolyáváról kövflkező tudósításunk számol be :
A városi tanács Ülését Sneff elvtárs nyílon.i meg. A megjeleni tanácstagok csekély számából arra következlelell, hogy normális időkcl kezdünk élni. Kérle a tanácstagok pontos megjelenését Plander elvtárs felszólalásában kívánatosnak tartotta, hogy a tanács ülésein minden tanácstag jelenlen meg. Mulassuk meg — mondotta — proletárok vagyunk és azokkal szemben, akik indokolatlanul maradnak távol, alkalmazzunk szigorú megtorlást Sneff elvtárs megnyugtató válasza után
Krátky előadó elvtárs terjesztette elő a/, intézőbizottság indítványait. Sorra ismer-lelle a művelődési osztály, a lakásbizottság, az egészségügyi bizottság, az egyházi vagyont likvidáló bi/ollság, a gyermekügyi bizottság, a gyűmölcsérlékesllő és szeszfőző bizottság stb. rendelteléséi és célját és sorolta fel azok neveit, akikel az intézőbizottság e bizottságokba jelölt. A szavazást az ttlés végére halasztották.
Király műszaki előadó elvtársnak a lárdakisalálllásra és a sélalér kibővítésére vonatkozó előterjesztéseit a tanács eéyhan-gnlag határozattá emelte. A vita folyamán Marvaltts elvtárs sportpálya felállítását sür-iclte, amire Brónyaí elvlárs kijelentette, hogy legközelebb már vrrevonalkozó kcsz terv fog a tanács elé kerülni, Elhangzott az az Indítvány Is, hogy a kibővíteti sétatéren más városokhoz hasonlóan nálunk is létesítsenek kioszkot, vagy -*ás mulatóhelyei, amire Brónyaí elvlárs színién megnyugtató választ pdoll.
f-odor orvos-előadó elvlárs ismerlclle ezután behatóan a közkórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának vezető állására beérkezett pályázatokat fs tolmácsolta az intézőbizottság Javaslatát. Sneff elvlárs ezután a.szavazás megejtésére 10 perces szünetet rendelt el. .
* Szünet után a megtörtént szavazás eredményeképpen a következőket állapították meg: Valamennyi szavazaltal egy szavazat ellenében elfogadták az. intézőbizottság előterjesztéseit. Így a blzo\'lságok a következőképpen alakullak meg:
Művelődési osztály tagjai: Sneff József, Brónyal Lajos,..Tálotil Lajos, dr. Fodor Aladár, Földes Mlklósné, dr Havas Hugó, Adler Béla, Tenner József. László Vilmos, Marvallcs József, Bcck Soma, Rauch Ferenc.
A művelődésügyi osztd y intéző bizottságának tagjai: öiiefí lózsef, Brónyal Lajos. Tálosi Latos, dr. Fodor Aladár, PM-des Mlkló>né, dr. Havas Hugó, László Vil-* mos, Rauch Ferenc.
Lakásbizottság tagjai: Török József, Verem látván, Jancsecz Imre, Ro^enlal Adolf, Fischer Ádám.
A helyi egészségügyi bizottság tagjai: Juberics Laioa, Popp Ernő, Horváth János.
Az egyházi alapítványokat likvidáló bizottság: Földes Miklósné, László Vilmos, Slmkovlcs Sándpr.
Oycrinekütiyi bizottság ingjai. Földes Mlklósné, il|. Plander Boldizsár, l.ovasi István. Szedlmayer Ferenc, Nikicser György, Zaohár Oyuto, áneff József, Ráuch Ferencné. Brónyal l.ajysilé, Török J /.sef
Szeszfőzde intéző bizottságának tagúi: Ötvös Emil, Beck Soma, öreg PJőnder Boldizsár, László Vilmos, Tenner Józaef, Weltner Zsigmond, Baláza János.
Szeszfőzde ellenőrző bizottság tagjai: Klelnfeld Ignác, Hoehflusz Soma, Hudy József.
Építési direktóriumban vezető: Falér Mihály. Tagokul: Verem István, Kolarlcs
Imre. ■>■■■ ------ ¿- - ■\'■\'
Hivatásos ttlzollóleslűlelbe őrparancsnok: Fenyvesy Sándor. Rajvezelők : S.tidár Antal, Cslza György. Tűzoltók : Frelschnticd Ferenc, Varga Károly, Milel István, Krénuez Ferenc Ideiglenes tűzoltók: Tóth Ernő. Kovács Ciyörgy, Mi. Krcnusz Ferenc. Tűzoltó szeriári azolga : Rozsdnics József. \'
4 ktiikórháiboz sebészei! és nőgyógyászai! osztályra: Osztályos főorvos dr. Nisponszky Béla
A tanács ülése Snetf elvlárs zárósza-valval végződön. _ _____ • —. »—
Korlátlan rendelkezés
az uj takarókbetétek lelett.
A burzsoá mesterkedések egyik fajtája ygy próbálja a tanácsköztársaság alapjait megingatni, hogy tévhiteket terjeszt a proletárok közt, amelyekkel a tanácsköztársaság rendeleteivel és intézményeivel szemben iparkodik bizalmatlanságot kelteni. Ilyen, sajnos, már nagyon elterjedt tévhit az is, hogy az uj takarékbetétek és folyószámla betétek felelt nom rendelkezhetik korlátlanul tulajdonosa. Szemenszedett hazugság cz is, éppúgy, mint a többi burzsoa-rögeszmo. Forbái Jenő megyei pénzügyi politjkai meghízott tognap a kővetkezőket mondotta munkatársunknak :
— efajta hirek természetesen minden alapot nélkülöznek és a közönség bizalmatlansága a takarékokkal szemben tolje^n indokolatlan. Éppen ma értesülök a legilletékesebb helyről, a pénzügyi népb|7:tosságról, hogy e tévhit eloszlatására a legközelebbi órákban rendelet fog megjelenni. A rendelet kimondja, hogy a május 9-lke után keletke zelt takarékbetétek és folyószámlabetétek felett teljesen szabadon rendelkezik a belevő, bármilyen nagy legyen Is a betett összeg. Sőt: a takarékpénztárak, a postatakarékpénztár Is, 4 százalék kamatot kötelesek fizetni a betétek és folyószámlákK után. Mindenki nyugodtan bizhatja rá tehát pénzét a takarékokra, — azokat pedig, akik a rendelet megjelenése után is hiresztolni merészelnék a bur/.soa-rögeszmét a .bankok megbízhatatlanságáról V irgalmatlanul le kell fülelni és forradalmi törvényszék elé kell állítani.
Felhívás.
A forradalmi kormányzótii hács pénzügyi nópbiztossága által kiadott rendeletíértclmében mindenki köteles a birtoÉ&ban levő összes értékpapírokat (részvények, kötvények, záloglevelek stb.) haladéktalanul valamely pénzintézetnél letétbe helyezni. A letótbchclyezós határideje eredetileg c hó 10-ike volt, azonban miután erről mindenki idejében nem sze-rezhotett tudomást, Kanizsamegyo ós Zala-megye egész területére a határidőt folyó hó 20-ik tsrjesztem\'ki. Aki ezen ideig értékpapírjait be nem szolgáltatja, annak papírjai elkoboztatnak. A beszolgáltatásról mindenki letétjegyet kap ós ez igazolásul szolgál, hogy a letett értékpapír a letevőnek tovább is tulajdonát képezi. ^
Nagykxnizsa, május 10. •
Forbát Jctifí
\'Z:vla- ós Ivanizs.imefjye pénzügyi politikai WgbJíoUja,
-—Az N. T. E. és a nagykanizsai vörös gy. ezr. labdarugó csapata ma, vasárnap d. u. 4 órakor mérkőznek á katoivaróten N. T. 12. pályán, líz a sport esemény ritka szép látványt fóg nyújtani az érdoklőknek Kivánatos tehát, hogy mennél nagyobb számban látogasson ki a Közönség a pályára: .Belépődíj 2 K.
hírek. ♦"
naptar
A nap kél 4, óra 30 perC. kor, nyugszik 7 óra 22 perckor.
A hold kél délután 4 ora u perckor, nyugszik délután 2 óra • 85--perckor- •
— Hivatalos trontjclenlés. A Magyeu Távirati Iroda hivatalosan jelenti május lü-iki kelettel : A" helyzet mindhárom arcvonalon változatlan. Hadseregfőparancsnokság.
— A Dlrektdrjum /öj figybeosztása a Direktórium hatásköreim/utalt Vok tárgy .szükv sógossé tette, hogy az eddigi Hán>m üg tály helyett hat bonyolítsa le a hatahnae\'lorgal-mat. Az ügyosztályok uj beosztása a köveikcző-
Elnöki Irányítás Elnök: Sneff József; ügyosztályvezető: Krátky István.
I. ügyosztály : politika, propaganáa é> közellátás. Városház, I. emelet Ifi. és R sr. szoba. Megbízott: Bárány József; ügyosztályvezető: KrátkjtJsiván.
II. ügyosztály, népjólét, müvelőáés é< árvaügyek. Városház, 1. emelet 15. sz szoba Megbízott: Rauch Ferenc; ügyosztályvezető: l^rátky István.
III. ügyosztály: Ipar, kereskedelem, szocializálás és pénzügy. Városház, I. emelet 10., 11. és 12. szoba. Megbízott: Brónytu Lajo3.
IV. ügyosztály : általános közigazgatás Városház, l. ©itlelet 8. és 0. sz. Mogbizott: Kardos DczsŰL^^jügyoszlályvezető: S.ibján Gyula.
V. ügyosztály: műszaki ügyek. Városház 11. emelet 25., 26. és 27. számú szoba Megbízott: Brónyai Lajos; ügyosztályvezető: Király Sándor.
VI. ügyosztály: Megbízott Tálosy I,ajo.s /l) gazdasági ügyek. Városház, 1. cinelet 10, 77., és.13.. sz. szoba. Megbizoit Kollkó Géza. H) földműves szövetkezelek központja. Igazságügyi palota, járásbíróság, Megbizott: Balázs János; ügyvezető:, Horváth Bóla.
— Kinevezés. A hadügyi népbiztosság Tóth Györgyöt a helyi vasutas szakcsoport agilis főbizalmifórfiát a nagykanizsai 20. vörös ezredhez hadügyi politikai megbizoítá kinevezte.
— Földmlveslskola Keszthelyen. —
Keszthelyi tudósítónk telefonjelentése: A keszthelyi munkás katona ós. parassltanács legutóbbi \'ulósén Pamcr István Mór javaslatára elhatározta, hogy a gazdasági akadémi átszervezésével kapcsolatban földmives iskolát állit fel. A tanév egy é.vre terjed, uiig a tananyag az uj termelő szövetkezetek modern rendezése alapján lesz összeállítva. A tanfolyamra csakis a falust szegényeket és földműves munkásokat veszik fel, akiknek a teljes ellátásáról az intézet fog .gondoskodni, c*. ezenfelül még bizonyos dijazasban is része sülnek.-
— Előadás a nyomdász-szakegyesfl-letben. A nagykanizsai nyomdászok szak-egyesületóben ma; vasárnap d. e. 10 órakor Rottman elvtárs a grafikai szakosztály kiküldöttje előadást tart ii • szocializált nyomdák ügymenetére vonatkozólag. A nyomdász szak-egyesület ezúton értesiti tagjait, valamint az uiságirókat, kiadóhivatali lisztviselőket ós a
rvolt nyomdatulajdonosokat, hogy teljes számban, pontosan megjelenni.szíveskedjenek.
Oktatószervezetet állítanak fel a belügyi Közigazgatási alkalmazottak részére. A "Belügyi Népbiztosság a közigazgatás különböző ágaiban foglalkoztatott alkalmazottak részére egy oktató szervezet felállításának tervével foglalkozik. Az oktatás programmszeriien fogja a közigazgatás alkalmazottait á szocializmus alapelveivel ós lényegevéi megisniei • tetni. Az eddigi\'tervek szerint erre a célra « Belügyi Népbiztosságban iskolát állítanak !«•\', a megyékben pedig kiküldött oktatókat fognak alkalmazni. Ezzel épen a szocialista tanoktól legjobban olzárt szellemi proletároknak af » rés^e is megismerkedhetik a szocializmus igazságaival, amelyik épen a rógi rendnek legexpoi\\áltabb "ógrehajtószerve lévén, ettől legjobban &[ volt zárva.
1010. május 11.
ZALAI NÉPAKARAT
S
.— Lesz sör. A nagykanizsai sörgyár tegnap beadványt intézett a a direktóriumhoz, aielyben elmondja, hogy a gyárban néhány száz fccktóliter bör van elraktározva. Minthogy ez a sör csekély (egy százalékos) szesztartalmánál fogva ksnnyen megromolhatik és igy > szocializált gyár megkárosodna, másrészt íiivel a csekély szosztartalo n a sörnek csak az ,üditö ital" jelleget adja meg, arra kórtea sörgyár a direktóriumot, engedje meg a sör mérését. Minthogy az engedélyt csak a zeliátási népbiztosság adhatja meg, a nagy-nizsai direktórium táviratilag fordu\'t a kőz-átási népbiztossághoz, kérve, hogy a kaní-sai sörgyárbán elraktározott sörnek Nagykanizsa városa és Kanizsamegye területén való kimérésére sürgősen adja meg az engedélyt- A kérelem kedvező elintézésére annál is inkább számithatnak Nagykanizsa sörre szomjazó proletárjai, mivel más városoknak, így Sopronnak hasonló kéielmét a közellátási népbiztosság már teljesítette is.
— Dohányt ad Nagykanizsa a gabonáért. A nehéz közélelmezési viszonyokra való tekintettel a nagykanizsai direktórium átiratban érfesitetfe a vármegye területén levő községek munkás- és földmives szegények landcsail, hogy dohányárukban csak azok részesülnek, akik a házi- és gazdasági szükségletükre visszahagyott (és az eddig még le nem foglalt és nem rekvirált) gabonából bizonyos mennyiségei rendelkezésérc bocsájlanak. A felhívás szerint a direktórium szervei kél kgr. gabona beszolgáltatása ellenében 1 csomag pipadohányt, vagy 6 ci-garétlát. esetleg kél szlvarr ufalnak kl, természetesen az átadott gabona maximális ára ki lesz fizetve és épp igy kifizetendő a gabona heszolgáltalója által az átvett dohányáru ára Is. — Igen előnyös lehetőséget biztosit ezáltal a direktórium a falusiaknak ezáltal, ltoa:y a mai dohányinségesf Időkben a szükséges dohány készletüket beszerzik s egyszersmind módot nyújt a falusiaknak orra is, hogy az crlük doigozó városi la-kósság élelmezését biztosítsák.
— A Földművelési Népbiztosság a s/alinafelfárásórt. A proletárdiktatúra kikál-tása után a Földművelésügyi Népbiztosság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a szálastakarmány- áányon csak a meglevő tömegtermékeknek\' takarmányozási .célokra való alkalmassá tétélével lehet segíteni. — Minthogy már az eddigi szalrhaveltáró berendezések működése igazolta, hogy 1 métermázsa . szalmahalomból 1 mázsa széna-keményitő értékének megfelelő takarmányt lehet nyerni feltárás utján, a FÖldmüvelés-*gyi Népbiztosság a legnagyobb eréllyel utasította a volt földbirtokosok és bérlők gazdaságainak munkástanácsait, továbbá a megyei gazdasági megbízottakat, hogy a szalmafeltárásra vonatkozó - előmunkálatokat azonnal folytassák s a legnagyobb buzgalommal lássanak a szalmafeltáró berendezésének felállításához.
~ Megkezdték a volt Zalavárinegye likvidálását. A régi Zalavármegyét a forradalmi kormányzótanács két közigazgatási területre osztotta, amelyeknek székhelyéül Nagykanizsát és Zalaegerszeget jelölte meg. Bár erről á kettéosztásról a belügyi népbiztosság a forradalmi kormányzótanács utasítására már április hó 14-én értesítette ugy a zalaegerszegi, valamint nagykanizsai megyei munkástanácsokat, egy ideig csakis a nagykanizsai direktóriumnak a hét járásra kiterjesztett rendelkezéseiben nyilvánult meg a vármegye kettéosztása. Az utóbbi napokban azonban végre intézkedés történt a zalaegerszegi vármegyeházán, Jiogy a Nagykanizsához osatolt járásokkal kapcsolatos aktákal Nagykanizsára tegyék átí Az utóbbi napokban már több ügydarabot uta\'t át Nagykanizsára a zalaegerszegi megyei munkástanács s ezzel-formailag is megindult a Volt Zal\'avármegye likvidálása. Értesülésünk szorint, miután a vármegyék közigazgatási ós) gazdasági szer» vozete a tanácsrenddzer \'folytán egész uj alapokra lesz fektotvo, a vöit Zalavármogye formai-likvidálása hamarosan bo fog fejo-sődni.
— Népesül a vörös hadsereg. A román rablók támadása éta napról-napra nagy szám-
mal, jelentkeznek szellemi és fizikai- munkások a vörös zászló alá. E hét folyamán a Nagykanizsán átvsnuló olasz és szláv foglyok közül 9-en jelentkeztek belépésre. Jugoszláviából is naponta szöknek át forradalmi ér-zolrnü proletárok, akik lelkesedve fognak fegyvert a proletárdiktatúra védelmére.
— A Nagykanizsai Tornaegylet dalárdájának íagjai f. hó . 1.2-én hétfőn délután -5, órakor teljes-számban jeleojonek meg a torna-\'
teremben.
— A nagykanizsai háború segélyezés Intéző bizottságának (azelőtt jóléti bizottság irodája mától kezdve nem a polgári iskolai régi helyiségben, hanem a Rozupnyl utcai Iskola tantestületi szobájában (földszint főbejárat mellett jobbra) van. Jelentkezés és fölvétel minden hétköznapon délelőtt 9—12 óra közt. Ugyanitt lesznek a bizottság ülései is ezentúl mindsn hétfőn délután 4 órakor. A bizottság tagjait fölkérjük, hogy üléseinken lehetőleg mind részt venni szíveskedjenek. —■ A bizottság elnöksége
— Az Uránia üzemvezetősége óriási áldozatok ós fáradság után szerezte meg és
mutatja be vasárnap, hétfőn ós kedden a Nor-disk tilms Go. legújabb remekét a Diadalmas asszony cimíi szenzációs filmattrakciót Clara VVleth és férje Carló VVieth a mozi két legnagyobb művészének felléptével. Pénztárnyítás .1ólután 3 órakor.
— A Vllág-uagymozgóban vasárnap,
hétfőn és kedden A vörös boszorkány 1. része; Páris rejtelmei cmü 4 felvonásos bűnügyi regény, az Ambrosia-aranysorozat attrakciója
Xavér de Montepintől kerül bemutatóra. Főszereplők Hclene Makowska, Alberto Capozzi és Gigetta Morano.
Príma pHplrsp.u jiii minden vastagságban kapható Fiaohel Fülöp Fiai cégnél, Nagykanizsán.
Kenyérkereső foglalkozás több ezer szellemi munkás számára.
Országos akció a méhészet fejlesztésére.
— Dudapeitl tudósítónktól. —
Amíg versenyparipák nevelése volt a magyar földművelésügyi minisztérium egyik legfontosabb hivatása, addig édes-keveset törődtek azzal, hógy a méhészét révén sok ezer szellemi munkás találhat megélhetést és a földműves lakosságrv§zázem;j,, találhatnak jövedelmező mellékfoglalltó^ástt A méhészeti szakoktatáü a iprijga 10 szakoktatójává!, az egész ország ticüíetén valóságos karikatúrája volt a koi^oíy^ievelőmunkának. Egy szakoktatóra o vármegye esett és még ha mathu-zsálemi kort ért is volna el \'az a derék szakoktató, akkor sem tudott volna eljutni kerületének minden községébe, hogy a falu lakosságát bevezesse a méhészeti ismeretekbe. Azt, amit Németországban ós Amerikában már minden szakember tud, hogy jövedelmező .méhészkedés csakis ugy folytatható, hogy ha a sík vidékről, ahol a méhek csakis junius derekáig találják meg a legelőkön ós a mézelő fák virágjain kielégitő táplálékukat, három-négy nyári hónapra elviszik a méh-kaptárokat waggonba rakva a-havmokra, az erdőkbe és erdőirtásokra, azt, apiit méhészetünk vezetői nem . láttak be és semmit sem .tettek a vándorkaptárok megismertetésére és a vándorméhészkedés .elterjesztésére. A kii-lömbség az, hogy mig egy régi módon közeit inéhkaptárban mindössze 5--8 kiló méz a kimiHat^ató átlagos évi produkció, addig a vándorméhészet behozat üa mellett 25—30. kiló vagy még nagyobb átlagos méztermés érhető el. Egy millió. méhPSaládnál, amennyjt Magyarország méhállománya kitett, még néhány évvel ezelőtt sok millió kiló méz több-termelés lett volna olérhető.
A proletárforradalomnak kellett eljöi\\ni, hogy a modern felfogás a méhészet torén utat törjön. A Földművelésügyi Népbiztostág méhészeti szakosztálya logelsősorban a méhészeti «»akoktatáb\'t kivánja teljesen átrofor-
málni. Most van folyamatban a gödillői méhészeti állomás átszervezése, valósatnü már junius közepén két hónapos továbbképző tanfolyam indul meg méhészeti fezakoktaték számára, ősztől kezdve pedig ■ megindul a méhészeti szaktanítóknak önálló, rendszeres kiképzése. Ideális cél az, hogy minden 7—8 község területére egy önálló méhészeti szak oktató jusson, aki a nyolc osztályú elemi -iskola és a gazdasági népiskola keretében a külön tárgyként szerepelő méhészetet tanitsa. Igy maga a szakoktatás mintegy ezer hivatásos méhész szakoktatónak a közreműködését teszi szükségessé. Ezenkívül tervben van a gödöllői központi megfigyelő és kísérleti állomás kíép.\'téio, megyei mintairféhéaze -tek megfigyelő és \'kísérleti állomások berendezése, méhészeti eszközök és méhlakások kipróbálása, méhlegelők létesítése ós javítása, a méh vándorlásnak országos szervezése és terjesztése, a móhbetegségek és móhellensé-gek ellen való védekezés ós a méhész íti termékek értékesítésének országos megszervezése. Mindezeknek a munkálatoknak fokozatos berendezése idővel sok ezer embert fog bevonni a méhészet szolgálatába. Egységes méhkaptárak gyártására a Földmüvelésügyi Népbiztosság a katocsa-vidéki me.:5-gazdaségí gépgyár szocializált üzemét rendezi be. Itt fogják egyelőre a szociálirált gazdaságok méhkaptárait elkészíteni.
Hisszük, hogy ennek a programmnak a kíépítóse egy évtized alatt sok millió értékkel fogja gyarapítani az ország mezőgazdasági termelését
Pártügyek.
Az épitö-iparosok szakszervezete ma
délután 2 órakor fontos értekezletre hivja össze az összes szervezett építő-iparosokat, az Ipartestület helyiségébe. A vezetőség.
A szabóiparosok szakcsoportjában a női-szabók csütörtökön este elnök-választó ülést tartottak, melyen egyhangulak ismét özv. Vince Jánosnét ültették az elnöki székbe.
Az Építőmunkások szakszervezete ma délelőtt 9—12 óráig a szakszervezet helyiségében (voM K^thoiikus Legényegylet) cérnát oszt ki a szakszervezet tagjainak. Félreértések elkerülése végett fölhívjuk a vörös hadseregbe belépett szakszervezeti tagok hozzátartozóit, hogy a cérnakiosztáson szintén jelenjenek meg, mivel a hadbavonultak hozzátartozói a cérnára szintén igényjogosultak. — A vezetőség.
A szabó-Iparosok szakcsoportja tudatja tagjaival, hogy iparuk folytatására fél-fél öl fát igényelhetnek a házbizalmiak aláirása nélkül. Evégből iparigazolványaikkal jelentkezzenek a-közélelmezési hivatalban Sárkány elvtársnál. A kikapott fautalványokat adják le. Kaufmann Mór férfiszabó [üzletében. —■ Az elnökség
A nők szabadszervezete vasárnap délután a nyári színkörben gyűlést tart. Előadók Mayerhofer Franciska elvtársnő és Pollák tanár elvtárs. A gyűlés kezdete pontban 4 órakor, mindenki jöjjön el. — A nők szabadszervezete felhivja mindazokat, kik az irás, olvasás- és szabás-varrás tanfolyamra beiratkoztak, hogykedden * hó 13-án délután 0 órakor a szervezet helyiségében jelenjenek meg.
Nyilt-tér.
Megnyílt l
Vindis és Rosenféld fogász^ műterme és iSboratoriu
. Csengsrl-ut 27/». I. (emel] Arany-koronák, hidak, sz fogak és tömések — Vi!
alatt kielégítőin
===== Egy jó házból való fiu
tanulónak felvététik
j Hoffmann és Fraiik rövfaáru nagy-| .kereskedésében, Nagykanizsán.
ZALA! NBTAKARAT
1919. május | (
URA NÍA mozBóIty patota
•» " Ratio*,l-l. f. T»M»a Ibi
taina;, Hifii, kedden. Május l/l2. íi 13-io
Dán Nordisk a Films Co. regek alkotása a
sjenzációs társadalmi dráma 4 felvonásban
Clara Wleth és Carló Wieth
világhírű dán művészek a főszerepben.
Eliidtot kezdete dinién 6 t: esle 8 erikri
Qae:
\\/| I Á n«9ymoiaö«ll
V1 LAU sumi HllliH, Telefon
Minap, Hl, Hid. Májas II., 12./3.
loszorpny
I. rész. PáVis rejtelmei.
világhírű bűnügyi filmregényt felvonás Az ambrosio-áranys^rozat Jttrakciója !
A főszerepekben : Hélcne/Makowska, Alberto Capozzi és (Jigcyía Morano.
Előadás kezdete 6 és

órakor !
Hirdetmény. (BurgonyaUgy.)
Értesítem a Termelőszövetkezeteket és kistermelőket, hogy a Közellá\'ási népbiztosság a burgonya á át május hó 25-ig 43 koronában állapította meg mótermázsénkónt, a legközelebbi vasutállamásraszállitv&és waggo-nokba irakva. — Ezen határnap tÉn az ár 4 koronával kevesebb le&z. Ugy a/jország ellátása, mint a termelők érdekében felhívom a gazdaközönségát, hogy összesjHirgonyafeles-leget fenti terminus előtt szálffea le. A feleslegek megállapításánál szolgáljon irányadóul a Közellátási Nlpbiztosság lovotkező rendelete: Nehéz teái munkát «gzőknek visszatartható fejenkér« 8 hónapi* számítva összesen30 kg. Kö.ntj\'ü testi múnkát végzőknek összesen 27 kg. VltőmagraJwagyar holdanként
lőző.
ö métermázsa, terület az idén sí Állatok etetése tekintet nélkül til< mennyiségek halad» illetékes munkás-tést azonnal sürgöny!
veti
[területnél nagyobb be burgonyával, nagyságra való íszállitás alá kerülő bejelentendók az k, kik a bejolen-közöljék Direktórium
első ügyosztály, Nagykanizsa címre. Kisgazdák a burgonya árát azonnal az átvételnél készpénzben megkapják.
László Menyhért
Közellátási népb. kiküldi
A
ellen egyetlen bevált szer a
Rézképp
melyet fujtatással leli a szől£ lombjaira és fürtjeirl juttatni. Legfontosabb a viráAás alatti közvetlenül utána -iprozni. f
60 % kén és 12 % ¡Wliflrtalom,
Ára kg.-kint 16.— K, csomwujfcs nélkül. Az egyetlen beszerzési forrás:
a „Magyar lop
(Budapest, V., Alkotmény-tií-20.)
APRO HIRDETÉ!
Egy szobaleány felvítetU^\'indis és Rosonfeld fogászati m«tcrmcb«Csengcrlut,
27/ft 1. emelet. ~w I32J ........ »
Egy mindenes szakácsnőt és egy mü denes kocsist ellátással ós jó fizetéssel« nál alkalmaz Toch Miksa vegyeskereskoí Hadikórháznál. /JB20
Szabászatiés varróiskoláaíban
mindenkinek szívesen nyujtunk/lUatést. Felnőtteknek külön tanfolf
Weisz nővérek nöidiratterme.
Zrínyi MIklóe-utca 3». szám.
„FORTUM*"
Vas- és Fémipari Termelö/zóyelkezel,
Nagukanizsa, Petíli-u. Telelte 302.
Elfogad: ni gazdaság^karmány-kamra
berendezéseket,. rnolor#«őzgep és egyéb gazdasági aép lovllájpkal, esztergályozé-sokai, cptllA vasoljpokal, különféle tűzhelyek készlfcsét, jflíl-szlvallyu és vlzve-zeték-bercndeJ^sjlrel lulányos árak mellett.
Fényképfelvételeket
egyszerű, modern és művészi kivitelben, továbbá fényképnagyltAsokai
készit Kauflmann Vilma és Wollák Erzsi, Csengeri-ut 12. sz földszint.
Halló! Halló!
Kinek van használt
hanglemeze?
Régi vagy törött hanglemezeket,
mig az anyaghiány tart, legmagasabb áron veszünk vagy cserélünk
WAG
az országszerte elismeri elsőrendű magyar hangszer és beszélőgép nagy ArutráZa Budapest, József-körut 18. Fiók: IX, Ráday-utca 18.
B«sx4l6gópek 1500 kor*n*lf|. - Árjegyzők Ingyan I
Ma, vasárnap reggel
A GŐZFÜRDŐ
megnyílik
és előreláthatólag állandóan üzemben marad
01160859
XLHI. ««folyam.
NagybanUaa, iáig. |3. K.dá.
108. uán.
ZALAI NÉPAKARAT
»iork««xtÖ8*o és kiadóhivatal i
Nagykanizsa, Sugar-ut 4. izAm sxarkoaztósógl *a kiadóhivatal! tolalonaxAm 19. : Nyomdal 117 •
A SZOCIÁXTSTA ,PÁRT HIVATALOS LAPJA
Egéai Fél avra. . . Nagyad évra
Egy hónapra
ElóttsatAal érak i
. to— korona .
. ii i, . 7*SO koi
Rendelet.
Elrendeljük, hogy a szénhiányra való tekintettel további Intézkedésig este 10 óra után az utcán senki ne tartózkodjék. Az éjjeli üzemekben alkalmazott munkás-elvtársak az üzemi tanácsok áltat megfelelő igazolványokkal látandók el.
Nagykanhsa, 1910. május 12.
Direktórium.
A spekuláció halála.
Szabadkeraskedelem A* protekcionismus,
A régi közgazdaságnak kél hangos liarci íclazava: szabadkereskedelétn és védővám, teljesen elveszti leientőségéi a szociális, észszerűen irányiloll termelés rendjeben. A kommunista társadalom nem lesz sem védővámos, sem szabadkereskedelem. Vámok nem lesznek, mert hiszen a lermélő társadalom maga állapítja meg, hogy milyen árucikkeket kénytelen vagy a termelés fenntartása (gépek, nyersanyagok és félgyártmányok) vagy közvetlenül a fogyasztók számára külföldről vásárolni s nagyon természetes, hogy eszébe sem Jut akár saját termeléséi, akár a salát fogyasztóit megadóztatni, midőn az Igy előállóit hiányt megint csak önmagának kellene pótolnia.
A Tanácsköztársaságok kezében lévő ■ nemzetközi árubehozatal tehát vámmentes lesz, de szabadkereskedelcmről a régi értelemben szó sem lehel. A szabadkereskedelmit-<i vámok 4 kapitalista társadalomban tulaidonképen nem láncolták le, nem is gátolták, csupán furfangosabb utak keresé sére és fokozottabb kizsákmányolásra Indították. A vámok ellenére Is megvoll a kereskedelemnek az az anarchisztikus szabadsága, amelynélfogva nem a termelés és a szükségletek szerint irányította a beszerzést és az eladási, hanem az áralakulás, a kon-mnkturo, a haszonnak megfelelően. A kínálat és a kereslet viszonya természetesen bizonyos mértékig fékezte a haszon leié Irányló lörtelésl, de hiszen e nélkül az anarchia réges-régen felborilolla volna már az egész i?gl társadalmai..
A régi állapotokra és a szabadkereskedelmi anarchiára mi sem olyan jellemző, mint az a körülmény, hogy a kapitalista társadalmak saját termelésük terjedelmét, nagyságát éllékét és kapacitását (munkaképességének haláoail) sem ismerték pontosan. Teljés képel adó lermélési statisztikákat rendszeresen nem készítettek és ahol készítettek, oll Is löbbnylre titokban t,irtották az eredményeket.
A kapitalista szabadkereskedelem lehál, még há akart volna, akkor sem tudott volna szorosan alkalmazkodni a szükségleteknek országonkint és helyi piaconként még sokkal
inkább Ismeretlen tényezlőhez De nem is dkarl. A szükségletek és a készletek közöli iobbra és balra mindig óriási, spekulatív célokat szolgáló küiömbségek voltak. Gondoljunk csak «gabonatőzsdék és raklárak, spekulációiára, a vaskartellré, a petróleum trösztre.
A szocialista, társadalom a termelés általános szocializálásával megszünteti a termelési anarchiát, mint a spekuláció forrását. Nincsen szüksége sem védővámra, sem Itlló intézkedésekre, sem az ipari vagy mezőgazdasági protekcionizmus bármilyen fajtájára Az az egyetlen intézkedés, hogy az állam, a Tanácsköztársaság maga irá-nyilja a termelési, s amit itthon termelni nem lehet, vagy amit Itthon termelni célszerűnek, gazdaságosnak nem tart, azl maga szerzi he a külföldön; minden gazdaságpolitikai furfangot, minden ravaszkodást feleslegessé tesz.
A Tanácsköztársaságnak Ilyen váa-mentes és szabadkereskedelemtől Is mentaa nemzetközi áruforgalma természetesen csak akkor fog teljesen érvényesülni, ha a ka pilalizmus nugyohb s egymással forgalmi összeköttetésben lévő területeken megbukik. De még a kapitalista államokkal körülvett és velük rendszeres áruforgalmat fenntartó Tanácsköztársaság sem kényszerül normális viszonyok közölt semmi lényeges megalkuvásra. Sajál termelésének fejlődésre képes ágai olyan arányban fogják túlszárnyalni a szomszédokéit, amilyen arányban eltűnnek a rossz gépek, a.rossz üzemek, az egyéni, spekulatív szempontok szerlnl berendezett vállalatok, sől egész termelési ágak. A Tanácsköztársaságon belül ciak a legrendezettebb, leggazdaságosabb, /tg e/sörangubb termelés folyhat
A magyar tanácsköztársaság sikerei.
Romáu hazugságok. — Az orosz vörös gArda liátbatámadta a ramá-uokat. — Menekülnek a csehek.
Budapest: május 12, A Magyar Távirati Iroda jelenti: Párisi burzsoá lapok Bukarestből (elenllk, hogy a román csapatok május d-án beszünfetfék a Tisza jobb parljás az előnyomulásl, amennyiben a magyarok fegyverszünetei kérlek. Mosl már megállapítható, — irja $ francia burzsoá sajló — hogy a fegyverszüneti kérelem csupán ravasz fondorlat volt,\'amelyre a magyar kormánynak csak azért volt szüksége, hogy azorosz csapatok, akik két nappal ezelőtt ultimátumot intéztek Romániához, időt nyerjenek a támadás előkészítésére. Az orosz csapafok két nap múlva támadási intéztek a Dnyeszter mentén a románok ellen. Kun Béla ezl az idői kedvezőnek találó a fegyverszüneti ajánlat visszautasítására.
Ez a jelenléa szervesen kapcsolódik a valótlanságoknak ahhoz a sorozatához, amelyeket Románia a saját és az egéfjz Európa közvéleményének félrevezetésére a hadműveletek megkezdése óla terjeszt. Közismert lény, hogy a magyar kormányzótanács kérdést Intézelt a román hadvezeiőségliez, hogy,jji.llyen fellélelek mellett volna hajlandó az ellenségeskedések beszíinletésére.
A magyar kormányt semminemű ravasz fondorkodás nem vezette, hanem azaz emberies kívánság; hogy a vérontásnak minél előbb véget vessen. Tény, hogy a román jelentések a valóság elferdlíését célozzák, tény, hogy a román hadvezetőség nem érte el kitűzött célját és hogy a francia és angol csapatok a fa\'madásban nem szerepellek és a cseh-szlovákok is megkezdték a visszavonulási, ha ugyan e visszavonulást eszeveszett futásnak nem nevezzük. A román gárda vagy tebecsülie a vörös gárda erejét, vagy megzavarta számításait az oroszok közbelépése, amiért az antantnak nagyszámú csapatokat kellett küldenie a Dnyeszter partjára.
Az ötödik hadosztály hőstette
Megszilárdult a front.
Budapest, május 12. Böhm Vilmos elvtárs, hadsereg-főparancsnok ma a következő hádséregparancsot- adta Ki:
— Az ötödik hadosztály derék osapatal e hó 10 én az e\'lenségre érzékeny osapást mértek. Harovonalunk helyzotét nagy mórtékben javította ós frontunkat jelentősen megszilárdította.
~ Nemcsak a legnagyobb elismerés, hanerti a hála és elragadtatás TOgjátt tudok csak c kötelességtudó, csapat\'oRrór beszélni;
-- Büszke entudattal nézhet a hadsereg minden egyes tagja az ötödik hadosztály derék csapataira. Ók példát mutattak arra, hogy az öntudatos ós meggyőződéses katonák rnég-e túlerővel szemben is győzedelmes ksdni tudnak, hogv Igazi proletáröntudat és akarat meg tudja tömi az imperializmust.
Az antant rendelkezik
az Osztrák-Magyar Bank aranykészlete felett.
Budapest, máj. 12. Bécsből jelentik: A bécsi-olasz fegy verszüneti bizottság jegyzéket intézett a külügyi hivatalhoz, amelyben teb-b.ok közt a következőket mondja:
— Biztos és\' alapos tudomásunk van arról, hogy az Osztrák-Magyur bank az utóbbi időben 130 milliót fizetett ki Hollandiának, Dániának, Norvcgorszác;nak ós Svédországnak bizonyos régebbi kölcsönök törlesztése fejében.
Az olasz fegyverszüneti bizottság politikai" biztosa figyelmezteti a külügyi hivatalt, hogy az\'Osztrák-Magyar bank a szövetség«- • sek párisi gazdasági tanácsának hozzájárulása nélkül semmi néven nevezendő kifizetést se» teljesíthet. •
Az Osztrák-Magyar bank tiltako^óst tett közzé és azt felelte, hogy az antant eme erőszakos intézkedésének semminemű jog- . «lapja sincs,
¿AL.A1 NÉPAKARAT
1919. május 13.
A kisbirtokosok
nem fizetnek adót.
Budapaot, május 12. A forradalmi kor-mányzótanáoa ma rsndalslot booaájtolt kl, amelynek I. szakasza kimondja, hogy • 10 holdat mag nam haladó szőlőbirtok <s 109 holdnál nam nagyobb földbirtokok után a Jövőben nam kel adót fizetni. A 2 szakasz a birtokokra addig kivetett közadókat engadi el. A randalet ma lép életbe.
Bécs a csehek ellen.
Mscikaieue u clcli köveUég előtt.
Budapest, május 12. Ilócsból jelentik: A szociáldemokrata párt, a polgári demokratáit és a német nemzetiek a tegnap1 nap folyamán az ui^ városban nópgyulésekct tartottak, amelyeken az antant és különösen a cseh\'hóditó politika ellen tiltakoztak. A Schul-vereinben tartott gyűlés után a gyűlés résztvevői a eseh követség elé vonultak, uliot a .Wncht .ím Riicin." eléneklése után élénken sbougolták a cseheket. majd a cseh követ ságnek maoakazenét adtak. — Tusar bécsi cs%h követ az esetről azonnal jelentést telt a prágai kormánynak, «melynek utasítása után a külügyi hl zalainak tiltakozását jelentette be. Bauer államtitkár élénk sajnálatát fejezte" kt az incldons fölött.
Francia a szociálisták a burzsoa-béréröl.
fc
Budapes.t május 12. Berlinből. jelentik : A „Vorwáts^nok jelentik l\'árísból: A francia szocialistáknak a béketervezotről való felfogása az elhangzott nyilatkozatokból a következőképpen állapithaló meg: A tervezet elejétől végig a kapitalizmus munkája, amelyet a francia szociálisták a legteljesebb mértékben elitéinek. A mai helyzetben a francia szociálisták még nem tehetnek semmit. A nómetek egész bátran aláírhatják a bókét, •melyet a nemzetközi szocialista forradalom amúgy is félre fog dobni.
A német ucuizctgyülén.
Berlin, május-12. A weimari nemzetgyűlés délután 4 órakor kezdődött. Mindjárt a gyűlés elején Soheidemann kezdett beszólni s megindítóan tragikus színekkel ecsetelte azt az erőszakot, amellyel az Antant: (30 millió ember teljes iiiogfojtására törekszik. Ismertette a békefeltételeket, amelyok az antant bér- ós rabszolgáivá tesznek örök időre hatvan millió •németet. — (Soheidemann a tudósítás elkül-dásekor meg nem fejezte be baszédót)
Rendelet.
A fokozott szónhiányra való tekintettel a villamos égők (lámpák) számát a legközelebbi napokban rendukálni fogjuk. Ezért Mindenki jelentse be haladéktalanul minimális viltaóioségőszükségletét a Csengert ut G szám alatti villamos üzletben. A mai naptól kezdve három napig szigorúan Mos a vtllamdram használata a triigdnházakban és üzemekben uvy világításra mint motorok hajihsára Aty a villamos áranXQ.t jelen rendelet tilalma. .ollu-> .néi\'O is használja, forradalmi törvényszék elé kerül.\'
Nagykanizsa, 1919. május 12.
Termelési biztos.
Rendelet.
Elrendeljük, hogy\' holnaptól kezdve mindenki szolgáltassa be zászlóját a polgári iskola tornatermében. A beszolgáltatás kényszer a vörös ós f.-kote zászlókra nem vonat ..kezik.
Nagykanizsa, 1919. május 13
Direktórium.
A proletáruralom munkája vármegyénkben.
A gazdasági élet uj erővel Indáit «eg.
— Saját tudósítónktól. —
A Károlyi rezsim alatt, amikor a kapita-listikus termelési rend nagy erupciók kíséretében a logkissebb atomjaira bomlott fel cs előállott az emberi ideológiában a nagy kétségbeesés, — amelyhez csak egy lépésnyire volt a legteljesebb anarchia bekövetkezéso -— ott, ahol nem a kapitalisták mesterséges üzem-beszüntetése folytán állott elő a munkabeszüntetés, a lelkek- önkéntelen szabotázsa és ámeríkázasa \'hozta meg a munka abbáhá-hagyasát.
Minden rend, szervezet, intézet ugy elvileg, mint tárgyilag felbomlott. A legrettenetesebb csőd követKozctt be, amit fokozott még lelkek amerikázása utján előállott mezőgazdasági pangás is. Az őszi mezei munkákat nem végezték el. Az őszi termés kint rothadt el és biztos volt az elkövetkező évben beálló éhínség és polgárháború.
Ekkor proklamáltak a proletárdiktatúrát. Az anarchisztikus kapitalista termelői rendet, amely a szemeink előtt omlott ö?sze a saját bűneinek súlya alatt, felváltotta a kommunista termelés. Az ország területén egy csapásra megtörte,it az átalakulás, hirtelen mogindult a mezőgazdasági munka s ott, ahol a nyersanyagkészlet megengedte az ipari termelés is.
Lenin szerint a szocialista agitáció leghatalmasabb eszköze az eredményekkel való agitálás. Ennélfogva a közoktatásügyi népbiztosság által beszerzett adatok alapján tájékoztatjuk a nyilvánosságot. Zala- és Kanizsavarmegyék gazdasági regenerálásáról, ami a kommunista termelés diadalát és gazdasági szükségességét bizonyítja
Zala- és Kanifcsamegye a holtkézi birtokok igazi hazája volt eddig, ami annyit jelentett, hogy a megyo gazdasági élete tespe-dett.-A prolotárdrktatura azonban itt Is megindította az uj életet. \'
A termelőszövetkezetek megalakítása
az egész vonalon moat van folyamatban. A több százezer holdat kitevő hitbizományok ós egyházi birtokok tekintélyes részén az inten-, ziv szövetkezeti termelés fog megindulni. A, földmives proletárok megértik az idők kövér telméhyeit s készséggel sietnek a városi és főleg a fővárosi proletártostvóreik élelmezését előmozdítani. Annak\' ellenére, hogy ezidösze-rint több ezer főre tehető murántuli monekült élelmezését is el kell látniuk és el ?s látják szeretettel.
A szőllótermelés uj, fontos állomása előtt áll a vármegyében melynek tekintélyes fésze ebből a mezőgaz-dasa«i ágból él. A szesztilalom miatt a ter-mtl$Íc égy részé" fel akárt hagyni a Bzőlíőter-melés\'sel, "dé kellő felvilágosítás után a kommunizmus szellemének megfelelően — miután a Földmivelésügyi Népbiztosság legutóbbi rendelete a 10 holdon aluli szőllősgazdák hiteligényeit biztosította — uj iiányokban kezdődik a zalai szőllótermelés. A szőllősgazdák ma már az elpusztult szőllők helyérő nemes csemcgefajokat ültetnek és várják a kormány kiküldötteit, akik a kondenzált must készítési módjára kioktatják őket. .
Az erdők fakitermelési
torén szintén terény munka folyik. Főleg az. alsólendvai jáiásb.m (.Lenti, Rédics, Csömö> dér) több nagy. üzem termeli ki és dolgozza fel a volt Esztorházy és Andrássy hitbizományok közel százezer katasztrális holdat kitevő őserdeit. A vármegye direktóriuma reméli. hogy a helyi szükségleten, fclüU ellátja, a szombathelyi Máv. üzietvezetőség egész szükségletét, sőt még a fővárosnak K juttathat tűzifát.
A pénzügyi élet
is zajiartalanul folyik. A vármegyei pénzintézeteket mind a Tanácskormány ellenőrzése alá helyezték. Az ellenőrzés megfelelő kezek I ben van Ez simán ment mindenütt, kíyéyc !\' az Országos Központi Hitelszövetkezet köto-
I lékébe tartozó szövetkezeteket, melyeket pa» . takarék néven ismer a vármegye népe mim hogy papi vezetés ahktt álltak eddig. Az OKfi most klerikális érzésű megbízottakat rendolt, liókok ellenőrzésére, akiket azonban a vármegyei intéző bizottság megbízható, szocialista szellemű emberekkel cserélt ki. A vármegyei intéző bizottság egyébként a fa|USj apró szövetkezeteket, mint foleslogeseket j|. Ictékes helyen megszüntetendőnek veíomé-nyezte. v
Az Ipari munka a szénhiány miatt pang. Mindamellett az építőipari és rokonszakmák fellendülésé várható, annyival is inkább, mert nagyobb arányú. munkásTakás épitési akció inctult meg. A kor mány is melegen támogatja azt a tervet, hogy azoknak a proletároknak, akik vérüket ontják a proletárdiktatéráért, otthont tudjanak biztosítani. {
A mezőgazdasági Iparágak
(szeszfőzdék stb.) a Földművelésügyi Népbiztosság ujabb rendelete folytán ismét teljes üzemben vannak. Ezek az iparágak Zala- c-, Kanizsamegyében igen keZdeJIéfcésöld MWt, indítottak mozgalmat abból a célból, hogy a\' kormány vándortanítók utján vílágohitsa fel és oktassa ki az-intenziv termelés e fonti»* ágára a vármegye földműves prolotárságátv
A vármegye földműves népére igen jó hatást tett a 100 holdon aluli kisbirtoknak magántulajdonban való moghagyása, s az a lógujabb rendelet, mely az adót eltörli.- — A konzervatív parasztság csak oktatás utján,— amint azt a kormány nagyiiu^Jielyeseií felfogta, — nem pedig erőszakos uton fogja az idők szavát ós ezzel együtt a saját hasznft megérteni. Igen alapos a remény arra, hogy a termelési szövetkezetek szellemet és abból reá litírulő mérhetetlen előnyöket teljis egészében felfogta a zalai nép.
HÍREK.
N A P T A ft
A nap kél 4 ót a 29 perc-j kor, nyugszik 7 óra 24 perckor.
A hold kél délután 5 or.i fc
j perckor, nyugszik délután 2 ór* .! 28 perckor.
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti május Il iit kelettel: Cseh-szlovák harcvonal: A salgo- v tarjáni szakaszban elkergettük az ellenséget a Karancs magaslatról. Négy géppuska maradt kezeink között, az ellenség észak fele menekült. A miskolci Szakaszban Ond és Borosnyék községeket csapataink elfoglalták Az egri védőszakaszban csapataink az ellenséget Monos, Mikófalva ós Apátfalva községekből kiverték ós a szentmártom magaslatokig üldözték. Két géppuskát és \'17 waggon szenet zsákmányoltunk. Dicséretet érdemelnek a II\'53., 11/10. és 111/19. zászlóaljak ós egri osztagok proletárkatonái. A román és délszláv harcvonalon a helyzet változatlan. — Május 12 ikl kelettel; Salgótarjántól északra további tért nyertünk. Különben nincs semm; újság.
— A nagykanizsai járási tanács Intézőbizottságának ülése. Tegnap délután a nagykanizsai járás intéző bizottsága Sneft elvtárs elnöklésével ülést tartott, amelyen megválasztották a járási közegészségügyi intézőbizottságot ós a járási birtokiondező bizottságot. A közegészségügyi bizottságba dr. Plllitz Soma, Szedelmoyer Ferenc, Vugrinetz Károly nagykanizsai Molnár István gelsei és Schmlál János háromvölgyi elvtársakat választották be. A járási intézőbizottság a járási birtok-rendező bizottságba Szedjlmaycr Ferenc nagykanizsai, Czimmermann János hosszúvölgyé ós Molnár István gelsei elvtársakat küldte lo Ezután az elnök ismertotte még Fülöp Gy örgy panaszát,\'amelyro vonatkozólag ugy döntöttek, hogy az ügyet a helyszinen kivizsgáltatják r csak azután hoznak határozatot.
— Halálozás. Kohn Simon keresltedé nyalcyanéves korában meghalt. Az elhunytban Kondor Adolf oWtárs édesapját gyászolja.
1910. május 13.
__zalai népakarat
3>M*nlzs*1 nyomdák termelési bíz-losa^ízocializált nagykanizsai nyomdavál-latoknak, a Zala nyomdának és a Gutcnborg nyomdanak vezetésére a két vállalat ellenőrző munkástanácsai ma délelőtt tartott együttes ülésükön egyhangúlag Ofenbeck Karoly elvtársat, a Zala nyomda eddigi művezetőjét választották meg. Minden nagykanizsai és kanizsamegyei közhivatal és szocializált üzem összos nyomtatvány rendelései ezentúl Ofenbeck Károly nyomdai termelési biztoshoz intézendök. kinek cime: Nagykanizsa, Főút 5, Zala-nyomda.
— N. T. E. -Vőrőscsapat 4-1. (3-0). Vasárnap délután fokozott érdeklődés mellett folyt le a mérkőzés a Nagykanizsai Torna Egylet és a helybeli vörös ezred labdarugó csapata közt, amelyben a vörösök csapata méltó ellenfélnek bizonyult Hogy a N. T. E. mégis szép győzelmet aratott, azt különösen kiváló kapufának Púhery-nek köszönhette. Az első goalt Dezső kiszökósből lövi a tiz percben. Ezt- követi a 27-ik percben Vtncze goalja, melyet SaUér segítségével ért el. Az első félidő utolsó goalját Saller szerzi meg csapatának. A II. felidő öt percében kapu előtti kavarodásból Vince goalt lő. Később Krnmarics, ki csapatának kgjobb embere volt, védhetetlen lövéssel szerezte meg a vörösek egyetlen goalját. A Torna Egylet összjátékával jó benyomást keltett. Kitűnt a 3* belső csatár és mind a két hátvéd. Meglepően jó formát mutatott Tóth középfedozet, aki e helyen első izben szerepelt. Bífctos, lapos labdaosztogatása nyugodt játéka fővárosi klasszis a emlekezt-it. Sokat várunk tőle,. Jó volt mellette a jobb fedezet is,
— Üyermekfürdöt építenek Tapolcán. Tapolcai tudósítónk jelenti : A tapolcai rhun-. kástanács legutóbbi ülésén elhatározta, hogy a város mellett fekvő langyos vizű és kéntartalmú tavat gyermekfürdővé alakítja át. Tervbe vették, hogy a tóba ömlő csatornákat, amelyek megfertőzik a tó vizét elzárják s az eddig elhanyagolt tavat rövidesen megtisztít? ják és homokozzák és a Z^rda-tétre nyiió lejáratnál raolószérü gáttal zárják cl ugy, hogy az a napsugártól felmelegedhetik és a beteg gyermekek részére is fürdésre alkalmassá válik. A tanács egy nagyobbméretü gyermekfürdő létesítésének a gondolatával foglalkozik s ugy tervezi, hogy a tavat még e nyár folyamán megnyitja a pyermekek részére. A tó rendezésére alakult bizottság az előmunkálatokat már megkezete.
— A n. T. E. estélye. A Nagykanizsai Torna Egylet f hó 17-én szombaton este tartja műsorral és tánccal egybekötött tor-nászestólyét. Az egylot agilis tagjainak szép száma kellő garancia arra, hogy a megjelenő sportbarát közönségnek kellemes szórakozásban lesz része. Jegyek elővételben Szerb Ernő papirkercskedésében már kaphatók.
— Csütörtökön jönnek a színészek. A nagykanizsai .;., direktórium tegnap táviratot kapott Sopronból,, amelyben Jdvör \' Ervió szinházi biztos bejelenti, hogy a Sopronban levő jól szervezett drámai és operett-tarsulat 16-án befejezi a szinházi szezont és néhány hónapra szívesen jönne Nagykanizsára. A soproni színészgárda távirata lekésett. Nagykanizsának már van színtársulata, amely már csütörtökön megérkezik városunkba: a Zala-egerszpgen most játszó társulat.
A vörös őrség szervezése. Felhívom mindazokat, akik már a vörös őrségbe jelentkeztek ós azokat, akik még jelentkezni akarnak, hogy ma kedden délelőtt .11 órakor a városháza közgyűlési termében jelentkezzenek. Bakonyi Vince, a vörös őrség politikai megbízottja.
— Az ifjumunkások helyzete. Minthogy az ifjúmunkásokra vonatkozó rendeleteket Nagykanizsán még sok helyen nem hajtották végre, kivonatosatvközöljük.az.iíjumunkásokra-vonatkozó rendeleteket, amelyeket haladéktalanul cietbe kell léptetni: A közoktatásügyi népbiztosság 71516. sz. rondelcto szerint a tanoncok munkaidejű heti 36 óra, amelybe beleórtetődik a 12 órai elméleti oktatás is. A tánonc el nem bocsátható,, aki pedig o|bo<?sá-totta, köteles minden eddigi .illetményt (lakás, oilátás, fizetés) inegadni. A tanoncok egységes bérét a kormányzótanács rertde\'őte l\'SO
— Uj hivatalos- órák a városházán A
városházán az uj ügybeosztással uj hivatalos, ¿rák léptek életbe. A tognapi- naptól kezdve a hivatalos órák délelőtt 8 tói délután 2 óráig tartanak. Délután 3-tól 6-ig minden ügyosztályban lesz inspekciós szolgálat is.
— Pályázat a tüzoltótisztl állásra. A tiizoltó tiszti állásra tegnap érkezett be a direktóriumhoz a második pályázat. Fenyvesi Sándor az uj pályázó, aki a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség 20 éves tagja, Nagykanizsán pedig 12 éve hivatásos, segédtiszt.
— Üzemi tanácsok figyelmébe. A szociális termalés nepbiztosságának-71. Sz. N. számú rendelete szabályozza " a vállalatok alkafmazottáíriak rriúnkab\'éVéíŐl szóló4.XXXIÍI. számú rendeletet. A fizetési osztályokba való besorozásról olső izben olyan jegyzéket kell felterjeszteni, mely magában foglalja minden egyes alkalmazottnak a f. óvi március hónapra kapott összes, illetménnyeit, (fizetés, lakpénz, családi pótlók, remunerátiónak erre a hónapra eső része etc.) valamint az uj b\'esorozás szerint járó összeget. Felhívjuk n vállalatokat, hogy ezt a bejelentést hataáéktalanul juttassák el a termelési biztossághoz (Merkúr gyár) együttes felterjesztés végett. Termelési biztosság.
— A forradalmi katonai tőrvényszék megalakulása. Zalaegerszegi tudósítónk jelenti: A hadügyi népbiztos rendelete folytán a helybeli munkás-, katona- és földmives-
j tanács f. hó 7-ón tartott ülésében megalakította a_ 20- ík dandárparancsnokság székhelyén, Zalaegerszegen működő katonai forradalmi törvényszéket, annak elnökévé Lukács Lajos, tagjaivá Szvctlik Antal, Szüts Zoltán, Hász József és Gombás Ferenc vörös katonák váV* lasztattak meg. — A Lukác3 Lajos elnökből s Szvctlik Antal ós Szűcs Zoltán tagokból alakult tanács május. 9-én tartotta .meg az első tárgya ásókat. Ezen a napon tárgyalásra kerültek : Baross József vörös határőr ellen, mert egy .bajtársára fegyvert fogott és szesztilalom áthágás»^ miatt indított bünügyben a forradalmi katonai törvényszék a vádlottat 6 hónapi börtönbüntetésre ítélte, azonban a büntetés végrehajtását egy esztendőre feltételesen felfüggesztette. — Kovács Dezső vörös határőr ellen önkényü eltávozás s szesztilalom áthágása miatt inditott bünügyben a katonai törvényszék a vádlottat háromjnónapi börtön büntetésre ítélte, de a büntetés végrehajtását egy esztendőre felfüggesztette. — Gyulassy István vörös katona ellen a fellebb-vuló parancsnoka ellen való izgatás vétsége, miatt inditott bünügyben a katonai törvényszék a vádlottat tiz napi, az állomásparancs-nokságnál eltöltendő fogságra ítélte s elrendelte, hogy az eddigi beosztásából a helybeli vörös katonasághoz osztassák be. — Sárkány István, Bogár Imre-, Tóth Pál vörös katonák ellen önkényes eltávozás mtat inditott bűnügyben a forradaliüi törvényszék a vádlottakat egyenkint 3 hónapi s 15 napi börtönbüntetésre itólte, amelyből az előzetes letartóztatásban eltöltött 15 nap kitöltöttnek vétetett s a további 3 hónapot egy évi időtartamra felfüggesztette. — Csemniczky József volt százados bűnügyének ujrafelvótele után a katonai törvényszék őt a vörös haesercg gyalázása miatt emelt vád alól felmentette, azonnal szabadlabra helyezte s magasabb parancsnokságra ajánlotta.
■— Felhívás. A forradalmi kormányzótanács rendelete órtelmáben a munkásbiztosi-tás kötelezettsége, kiterjesztetett az összes ipari,\' kereskedelmi, Köz, magán ós házi alkalmazottakra is. Etlo a rendeletre vonatkozó járulék fizetési ós segélyezési táblázat kapható ifj. Krátky Józsefnél a Kerületi Munkás-biztositó Pénztárnál. (Ára 1*50 K.)
— A Falurossza előadása. A nagy-. kanizsai bőr-munkások szakszervezete vasárnap
esti mulatsága a legteljesebb siker jegySb\'árt folyt le. A műsoron szereplő Falurossza előadása minden igényt kielégített. Különösen kiváltak Pap Rózsika, Laklts Szidike. Német Ferenc ós Sátrán Ferenc, továbbá Kelemen Mariska, Nagy Annuska, Wóber Matild, Nagy Ilonka, Tóth Rózsika, Garzó István, Városi Sándor, Kovács János, Lábodi János, Zöldváry József. Pöté György* őlvtársnők-és elvtársak. Előadás után tánc volt.
K-tól 2 50 K-ig terjedő órabérben állapitia meg Eszerint az ifjúmunkások napi fizetése az első évben 9, a második évben 1.2, a harmadik évben pedig 15 korona. Ujabb rendeletek kimondják, hogy mindaz, aki tanoncát csak a legcsekélyebben is bántalmazza, forradalmi törvényszék elé állítandó; hogy a tanonc házimunkára nem használható fel, kizárólag szakmájában foglalkoztatatandó. E rendeletek vonatkoznak minden 18 éven aluli munkásra (gyakornok, kifutó, munkás, napszámos, segédmunkás stb.) A fizetésre vonatkozó rendelet április 14-től visszamenőleg hajtandó.végre. Aki e rendeletek bármelyikét be nem \'tartja, forradalmi törvényszék ele állíttatik. »
— Propaganda. A közoktatásügyi népbiztosság „szellemi termékek országos tanácsa" Nagykanizsán fiókot állított fel, amelyeknek vezetésével Bogyó Sándor elvtársat bízta meg. Á fiók ideiglenes helyisége a Vasudvarban van. A fiók rendé|tetése az, hogy Zala és Kanizsamegye összes községi tanácsait Ingyen • lássa el az összes propaganda iratokkal Innen- kapják a vörös katonák ingyen a hivatalos szocialista lapokat is (Népszava, Vörös Újság, Proletár hadsereg, Volksstimmc stb.) Fölhívjuk vidéki elvtársainkat, hogy röpiratokért itt jelentkezzenek.
-— Felhívás. Mindazon vasutas elvtársak, akik Nagyatádról az alulírottal jötték háromnapos szabadságra, jelentkezzenek ked den e hó 13-án délelőtt felszerelés nélkül a sugár-uti Kun Béla katónaotthonban. Azon elvtársak, akik betegen, vagy alulírott által kiállított igazolványai jöttek el Nagyatádról, fizetésüket kedden reggel V«9-től •/« I 1 óráig Rozgonyi-utca 1 szám alatt felvehetik. Szűcs.
— a nyomdász és hlrlapiró-munkások
müvószestólyén a következő felülfizetések folytak be: Kiss Ernő, Brónyaí Lajos, Heltai József, Balogh Oszkár, N. N. 50—50 \'koronu, Tálosy Lajos, Sneff József, Goldberger Vilmos 40—40 korona, Liszl^ Sándor, Ofenbeck -Vilmos, Blaskovics ^Aos, Szabó József, Sinkovics Sándor ^BRö korona, Szabó Antal, Horváth József, Siqger Sándor, Hirschl Alajos 20—20 korona, N. N. 17 korona, Meskó József, Zsohár Gyula, Rácséi N. 10®-10 korona, Beck Soma, N. N, 6 korona. Kállovits János 5 korona, Miklós István 4 korona, N. N, 3 korona, Welz József, N. N. 2—2 korona és N. N. 1 korona, amelyéit köszönetet mond a rendezőség.
— Felmentik a méhészeket. A nagykanizsai direktóriumhoz tegnap érkezett meg a földmivelésügyi népbiztosság rendelete, amely szerint mindazon méhészek, akiknek legalább 50 méhcsaládjuk van, felmentetnek á katonai szolgálat alól. )
— 288 oldalas naptár Ingyen. A Pesti Hírlap minden uj előfizetője — kivételes kedvezménykópen az is. aki a lapra >/♦ évre flzot. elő..—. teljesen ingyen megkapja a Pesti-Hirlap nagy képes jubiláris naptárát, melynek bolti ára 12 korona. A"naptárban 344 oldalon 168 kép, 25 novella és vers, 12 iérkép, naptári rész, sok hasznos tudwvaló stb. van. A Pesti Hirlap előfizetési ára l hó*6 780 kor. Szerkesztőség ós kiadóhivatal V. kerület Vilmos császár-ut 78.
— Elveszett a vasárnapi mérk£zfc|^ alkalmával a football pályán egy bőrből m-szült szivar- és cigaretta tárca. A hecsülétes megtaláló illő jutalotáfcjóben adja á\\ a Jföz-pont szálloda portásánál.
Pártüffyek. -
Felhívás. Élelmezési ipari munkások ma este 7 órakor a Munkapáholyban (Rozgonyi-utca) kötelesek pontosan megjelenni tagértc-kezletr.e, Ho\'ml,k. ...
Ifjúmunkások figyelmébe. Felhivatnak az ifjúmunkások csoportvezetői, hogy ma este 7 órakor rcndkivu.i vezetőségi íilóst tartunk, melyre a pontos megjelenést kéri a vezetőség.
Magántisztviselők helyi csoportja f. hó
I4-én délután 6 órakor taggyűlést tart, melyen a megjelenés kizárás térhe mellett kötelező. A vezetőség.
ZALAI nítakarat
A burzsoázia elleni harc uj fázisa.*)
A burzsoázia nálunk le van verve, de még nincs gyökereiben kitépve, nincs megsemmisítve, sőt nincs még végleg letiporva sem. Ezért a burzsoázia elleni küzdelemnek uj, magasabb formája áll előttünk, a kapitalisták további kisajátításának legegyszerűbb feladatáról való átmenet egy jóval bonyolultabb és nehezebb feladathoz, mely oly feltételek létrehozásában áll, melyek következtében a burzsoázia sem létezni, sem ujjászülétni ne legyen képes. Világos, hogy ez egy rnér-..hetetlen magas feladat és hogy megoldása nélkül a szocializmus még nincs meg.
Ha mérték gyanánt a nyugateurópai forradalmakat vesszük, akkor mi most körülbelül az 1793. és 1871. évben elért eredmények színvonalán állunk. Jogunk van büszkéknek lenni arra, hogy * ezt a szinvonalat elértük és hogy egy vonatkozásban kétségtelenül egy kicsit messzebb is jutottunk, , nevezetesen : egész ■ Oroszországban kikiál-t ttuk és bevezettük az állam legmagnsahh típusát a szovjet-hatalmat. De semmiesetre sem elégedhetünk meg az elért eredményekkel, mert csak éppen most kezdtük meg az átmenetet a szocializmusba, azonban semmi döntőt nem valósítottunk meg ez irányban.
Döntő jelentőségű egy olyan szervezet kiépítése, mely a legszigorúbban és az egész népre kiterjedőleg ellenőrzi a termelést és a termelt javak elosztását és az ezekre vonatkozó számodásokat végzi. Mindazonáltal azokban a vállalatokban, azokban a gazdasági ágakban és szakmában, melyeket a burzsoáziától elvettünk, még nem vezettük be az ellenőrzést és számadásokat, ezek nélkül azonban a szocializmus bevezetésére oly lényeges, második anyagi alapfeltételről, neve--, /.etesen a munka produktivitásának fokozásáról sem lehet, az egész nemzetre kiterjedőleg, beszélni. ^^
Ezért az adojj^Bupnat\' feladatát nem lehetne ezzel az eg^Wü formulával definiálni: a töke elleni offenzíva folytatandó. Eltekintve attól, hogy a tőkét még kétségtelenül nem gyűrtük le, és hogy feltétlenül szükséges a munkások ezen ellensége eWni offenzíva folytatása, ez a meghatározás pontatlan lenne, nem konkrét és nem lenne tekintettel az adott pillanat sajátos voltára, amely szerint a további offenzíva sikere érdekében az offenzíva rögtöni beszüntetése válik szükségessé.
Világossá tehető ez az által, ha helyzetünket a tőke ellen folytatott harcban egy győzelmes hadsereg helyzetéhez hasonlítjuk, mely — mondjuk — az ellenségtől elvette területének felét, vagy két harmadát és kénytelen az offenzívát beszüntetni, hogy erőt gyűjtsön, hadianyagkészletét növelje, uj raktárakat állítson fel, uj tartalékokat vonultasson fel stb., stb. Egy győzelmes hadsereg offen-. zivájának beszüntetése hasonló körülmények között éppen a többi területnek az ellenségtől való meghódítása érdekében, azaz a teljes győzelem érdekében szükséges. ^Aki nem értette meg, hogy tőke elleni offenzivánknak a jelen pillanatban a viszonyok tárgyilagos állása következtében előirt „beszüntetése\' éppen ilyen természetű, az nem értett meg semmit abból a politikai helyzetből, amelyben élünk.
Magától értetődik, hogy a tőke elleni offenzíva .beszüntetéséről" csak idézőjelben, azaz csak metafórice beszélhetünk. A rendes háborúban általános parancsot lehét adni áz offenzíva beszüntetésére, valósággal fel lehet hagyni az előnyomulással. A tőke elleni háborúban nem szabad felhagyni az előnyomulással és szó sem lehet arról, hogy a tőke további kisajátításáról lemondjunk. Poljtikai és gazdasági munkánk súlypontjának megváltoztatásáról van szó. Mind ez ideig első helyen állottak a kisajátítók közvetlen kisajátítását, célzó intézkedések. Most első helyre kerül az ellenőrzés és számadások megszervezése azon üzemekben, melyekben a kapitalistáktól már kisajátittattak, és az össZes többi gazdasági •üzemekben.
•) Lenin: ,A sr«*jethilt«10B».le|{kü*elebbifaladaUi* emu n-úvékól.
Arany-koronák, hic fogak ós tömések
alatt kíelégi
1919. május is
Nyilt-tér.
M©Knyilt :
Viridis ós Rosenfeld fogási műterme ós\\ laboratorj = C8engeri-ut
fadlásnólküli 24 óra
590/1919.
1328
Felhívás.
Nagykanizsa város összejflakóit felhívom, hogy csak azok jelentkezetnek lakásügyben, kik menekültek és kjfnek lakását a lakásügyi bíztoaság lakhatatl^iak nyilvánítja, mert kinek laki* mégis zaklatja, fognak elbánni.
Nagykanizsí
van c^a lakáshivatalt zal a törynyek szigorával
nájus 12-én. Törők, lakásbiztos..
Direktórium Nagykanizsa. I. igyosiU
809/1919.
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy a hadü^i nép biztosság 98384/1910. sz.la. rendelet^alapján a győri kai. ker. l\'arancsr okság ter" összes automobilok é\'s kizárólag a győri kat. rendelkezik s így jövőbe: kérvények, folyamodvány »k és a hadügyi népbiztosságh nül a kat. ker. l\'arancsm Nagykanizsán, 1919
Sneff,
¡tén levő tutó \'nnyfgoV. felett ker. Pajpcsnokság az ily^í ügyekben naszok nem-z, h.^em közvetle-ksáaToz intézendők\'. éwmájus hó 7-ón.
pol. megbízott.
1/1919..
132«
Rendelet.
Felszólítjuk mindazon vállalatokat, kereskedőkel, iparosokat és magánosokat, kiknek birtokában építési/nyagofc (tégla, cserép, mész, cement, épUIetfa, ilveg, festék, enyv, bádog, épilési anyaffok, tűzhely, épülelfel-szerelési tárgyak stb) Szerszámok és állványok vannak, hogy e/eket pontos és részletezett leltárral az /építési Direktóriumnak (Sugár-u. 4. I. em.Vfolyó hó 18-áig jelentsék be. w
Aki ezen i#)deletnek elegei nem tesz, forradalmi törvAyszék elé állíttatik. Nagykanizsa, 1919. május hó 12.
II nagykőDlziai tplIÉii MWm.
APRO HIRDETÉSEI
Egy szobaleány felvétetik ViiJts es Rosenfetd fogászati műtermében C»afigen-m 27/a 1. emelet 1322
Intelligens német kisasszony
ajánlkozik kisebb gyermekek mellé. Cim a kiadóhivatalban.
Fényképfelvételeket
eggezerü, modern és művészi kivitel ben, továbbá fányképnagyltásokat
készít Kauffmann Vilma és Wollák Erzsi, Caengeri-ut 12. sz földszint.
Szabászati és varréiskolánkb
mindenkinek szívesen nyujtunk ol Felnőtteknek külön I tanfol; \'
Weisz nővérek .nqldiiuftterme.
Zrínyi Miklós-utca 34. sz4m
URA NI A mozgőkőp-paloto
unniun »..«.».^n^ra Haikap, Mttii, Mfci Kük /12. ti IHi
•án Ncrdisk a Kilms Co.wnek alkotása a
szenzációs tfe>adami dráma 4 felvonásban
Clara Wieth és Carló Wieth
világhírű dán művészek a főszerepben.
Előadások kezdete délután 6 is esle 8 órakor,
LÁG

nagymozgószlnhaz Suttas ttíllodi, Telelőn 74. si
tóiwp, báttd. kcM. Uájiu II.. 12., Ife
A vörös boszorkány
I. rész. Páris rejJBunei.
világhírű bűnügyi lilmregéw, 4 /elvonás Az ambrosio-rtranysoro^^ attrakciója ! A főszerepekből : Hdpne Makowska, Alberto l^poz*j^cs^Bigctta Morano.
Előadás kezdete 6 és fel 8
„FORTUI
Vas- és Fémipari Terma(í Szövetkezet.
Nagykanizsa, Petőli-u.^3. — Telllon 302.
Elfogad: uifeazda^l takarmány-kamra berendezéseket, moftr, gőzgép és egyéb gazdasági gél layflásokat, csztergályozá-sokat, épület VíSalásokol, Különféle lüz-helyek készllésct, kul-szlvatlyu és vízvezeték-berendezéseket jutányos árak melleit.
HIRDETÉSEK
felvétetnek
a Zala kiadóhivatalában
A KORA RKtiCEI I
ÓRÁKBAN J ELENIK
WEG, EREIIKTI TBI.B-
FONÉ8TiVIHAT
• J E I. EN TÉ SEKKÉI.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Nagykanizsán kora reggel házhoz hordva, vidékre póstán küldve: I!
Egy hóra 7-50 koron» Negyed évre 23-50 . Fái . 45-— Egész . 90-—
XLVI. é«f«3y«m.
Nagykanizsa, 1919. Május 14. Szerda.
110. «2án.
A forradalmi kormányzótanács. £9. számú rendelete.
1. Addig is amig a prolctárbiróságok véglegesen ir.cgnlakulnnk, sürgős perekben A munkaügyi tanács mintájára alakítandó tanácsok ítélkeznek.
2. A tanácsok ítélete ellen ló napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni, ha
v-,i per tárgya 1000 koronát maghalad A megtámadott itélct végrehajtható. A felülvizsgálati \\Ufelmek-felett «• fölalluando ■ Ursaágos-.^\'űú»r.* ényszék fog Ítélkezni.
3. A potek sürgősségét a tanácsok előtt ajószinüvé kell tenni.
4\'. A itanácjokban nemcsak a munkaügyi loirósag ülrcökei, hanem a helyi munkás-» ka-,-\'-tona-és.paiuiszttanac&^kiktUdöttei is ni&köd-hotnek.
5. Az ülnökök nők is lehetnek. . ......
.Ez a repdeletbüptetö ügyekre nem vonatkozik.
Ez a rendelőt kihirdetése napján lép életbe.
Budapest, 1019. május 13-án.
A Forradalmi Kormányzótaaács.
88.
Ez a száma a kormányzótanács leftr-uiabb reiuleleiének, amellyel alapiában, gyökerében ¿3 végérvényesen Iníézle el az ellenforradalmi bérencek, leszereli grófok, volt mllltomoscsemeték és cgyébb nép-csalók aljas aknaharcának egyik leglöbbel nangozlaloJt felsziivhl.
A 8S. .-.záinu .rendelet a jövőre leítettl lenné lesz minden kulmérgezésl, amil ¿1 lelketlen és,.csj|< a salát zseblüket siraló íinberck ,1 fala népének rovására. <ihnak megtévesztésére vlklWellek. A munkára kény izerileli — eddi« munkanélküli jövedelem ben dúskáló és tobzódó — kapitalisták a , Jalu Jlépél: fiÉS?\' " jelszóval akarták a proletár állam ellenségévé lenni, hogy a kormányzótanács elveszi <1 kisbirtokot, kisemmizi, földönfutóvá leszi a dolgozó kisgazdát.
A 88. számit rendcici ezt az állilásl most végleg lehetetlenné leszi, levclkűítell a maga hazugságokba lakari és a faluért-reszketcs ruhálába öllözöll mivollából — megmulatid, hogy ez az állítás a legvahil-lanabb, a legs/.emenszedctebb hazugság, nem egyébb mint eszköz azoknak a kezében. akik a falu és város munkás., inak verejtékéből, energiaromboló, leslei-lelkel megölő munkájából é/lék a maguk dologtalan, henye „uri" éleiéi.
A kormányzótanács legújabb rendelete világosan és félremagyarázhatatlanul leszögezi és kristálytisztán körvonalazza a pro-lelárállamnak a kisgazdákkal széniben tanúsítandó magatartását. A kormányzótanács nemcsak hogy nem sajátítja ki a kisgazdák kisbirtokait, de megszünteti azt az átkos, igazságtalan adórendszert is, amely miau a kisgazda a múltban nem vált
egyébb, mint saját földiének rabszolgája, aki dolgozol! azért, hogy mások |ól ellenek. A kisgazdától elvették az emberhez méltó élei minden lehetőségét.
A kormányzótanács eltörölte a kisbirtokok adóját.
De evvel az intézkedésével kapcsolatban elengedte a kisbirtokosokra a régi rendszer állal kiszabott ésteddig be nem
Jla/íotl-adókat is~—-..--„....,„, __^
A kormányzótanácsnak ez az Intézkedése csak első elappcj.i, csak első lépése azon az inon, amelyei a dolgozó kisemberek holdogílására iin\\\' fog lenni. A kor-tHány/óianác» ki .fogta emelni a falut, eddigi sivárságából, annak népét pedig eddigi kufiurálatlanságáhól, a/t mondhatjuk, hogy emberi lényre szégyenletesen alacsony
„standard of llíe"-(éből, életszínvonalából. A kormányzótanács kl akarja és ki fogja (vinni a falvakba azt a kultúrál, amelyei eddig a városi kapitalisták önzése a város falai közé szorított.
A kormányzótanács a proletárdiktatúra kánaáni akar teremteni ebből az országból s ebben a kánaánban — a lagok tökéletes egyenlősége melleit — a kisgazdák és földmunkások Icszneji a legboldogabbak. Ug-boldogahbak lesznek pedig azért, meri <ik voltak a mull legnagyobb klseininizetliel, akiknek a legkevesebb fény, levegő, ludás és kuliura júloli s akik a mindenkit egyformán boldogító prolelqrállamhan a leglöbbel fognak nyerni.
E:7. a tanácskormány álláspontja a kisbirtokosokkal szemben.
Az orosz vörösflárda
ine|{táiiiHdja a románokat.
Az ukrán és orosz kormány ultimátumot küldött Romániának.
PJrls, május 13, A Humnnitc jelentése szerint az orosz és ukrán kormányok ultimátumot küldöttek Romániának, amelyet Csicserin orosz é< Rakovazky ukrán külügyi nép biztosok irták alá. Az ultimátum többek közt ezeket mondja:
A feudális román kormány, hogy. hatalmát megerősítse, egyre" uj bűnöket követ el s legutoljára megtámadta a magyar tanaos* küztársaságot. Az orosz ós ukrán kormányok nem hajlandók a román erőszakot és provokáolót töVább törni. Nem akarunk lestvérvgrt ontani, olyanokat megölni, akik elnyomóik- parancsábul támadnak Oroszország ellen.
Kjicíiéí\'\'mé\'gföáíőlván wz\'tt.krán és\' orosz szovjet kormány, n következőket ajánlja:
* 1. Azonnal ki koll vonulníok a román csapatoknak Besszarábiából ós ót kell ad-niok a hatalmat a parasztok ós katonák tanáosaínaic.\'
2-. Bírói Ítélőszék efó keli állítani a bűnösöket, akik a besszarábiai lakósságot megtámadták.
3. Vissza kell adni a hadiszereket, amelyeket a románok az oroszoktól elraboltak.
4. Vlsszaadandók mindazok az értékek és fegyverek, amelyeket a románok a besszarábiai lakosságtól elvettek.
Az ukrán és orosz szovjet-kormány 24 órán belül várja a választ minden alkudó zás nélkül, s amennyiben az nem lenne kielégítő, belátása szerint cini fog akciósz\'abad-ságával............................................
Pótervár, május l.\'J. (Szikratávirat). Az ukrán szovjet-kormány hadügyi népbiztosa a következő parancsot intézte az ukrán hadsereghez :
-- Elvtársak! Meg fogjuk támadni a román tefiór gárdát, amely, besszarábiai testvéreinket legyilkoltatta és meg fogjuk támadni Denikln hadseregét is. Meg fogjuk mutatni az egé6Z világ proletáriátusának, hogy az, ukrán vörös gárda legázplja a kapitalisták hadait. Elkövetkezett a nap, amikor.síkra kell szállanunk. Előre elvtársak a szocializmus, a nemzetközi forradalem és a világ proletá-rlátusa nevében-!
Cseh kegyetlenségek
Hallottak, fosztogattak, akasztottak.
Fülek máj. 13. Teljesen megbízható tm-résból kapott jelentések szerint a cseHek tft-vid uralma és visszavonulasa a kogyetlenso g.k végtelen sorozata volt, Egy elvtársunkat, a munkásmozgalom vezetőjét felakasz tolták és nagyon sok munkáit magukkal hurcollak. Kifosztották az egész környéket. A lakósságot valósággal koldusbotra juttatták.
A fosztogatásban elöljárt a fehér gárda, amelynek legnagyobb resze elmenekült A7. iithtyi maradottak kinyomozása teljes erővel "megindult! Mőttó büntetésüket gy\'a! .-zatos viselkedésükért rövidesen elfogják nyerni. Fülek lakossága bevonuló csapatainkat" leírhatatlan lelkesedéssel fogadta. Katonáink hangófata ;v fí.radáímák ellenére 1$ forráiláhfjí és bizakodó.
A másik kegyetlenséget, — amelyről szintén hivatalos tudomásunk van — Sátoraljaújhelyen követték cl a csehek. A város megszállása után" azönná\'f"\'megáTáku\'It feíier-gárda a kogyotlonségckct tőletclhetőleg előmozdította.
Egy földmUves elvtársunkat és egy szocíálista munkást — mindketten a helyi direktórium tagjai — felakasztottak. A várösban levő Kazinczy-utcában nyolc bitófát állítottak fel elrettentésül. Ügy a városban, mint a környéken levő összes szooiálista elvtársikat elfogatták és internálták. A vörös katonákat, agitátorokat és politikai megbízottakat megbotoztatták és azután lezáratták őket
A sátoraljaújhelyi lakosság hangulata rendkívül nyomott, bár a "csehek- fűt-fát ígérnek, azonban Ígéreteikből semmit sem tudnak beváltani.
A lakósságot a leglehetetlenebb intézkedésekkel zaklatják, és a községekre igen nagy harácsol vetnek ki. . K sátoraljaújhelyi lakósság alig várja a diadalmasan előnyomuló vörösgárda bevonulását.
Általános sztrájk Németországban
Berlin, máj. 13 Weimarban a függetlon szociáiisták, a. kommunisták és a többségi szocialisták szavazataival kimondották az ál-talápQS sztrájkot. ,
/ALAI NÉPAKARAT
1919. május 14,
Az imperializmus békéje.
franci»» Mzoclullsták én a béke.
Páris, máj. 13. A párisi nemzetközi szocialista bizottság memorandumot dolgozott ki versaillesi imperialista béke ellen, amelyben erélyes állásfoglalásra hivja fel a nemeteket. *
Párli, május 13. (Havas). A szajnamenti megyék szocialistái tegnap nagygyűlést tartottak, amelyen a béke kérdésével foglalkoztak. A gyűlés szónokai tiltakoztak a versaillesi békekonferencia határozatai ellen. Elmon-,d Ottók, *ogy...az- „állítólagos.. .^ogbéke•-nem egyebb, mint az erőszak békéje, amelynek következménye a németországi belső zavarok lesznek.
A szerződés a burzsoázia békéje, amely-Ivei a saját, maga zsebet akarja kimúlni és megtömni a német proletárok munkájából. Határozati javaslatban mondották ki, hogy a békét a le»nag/obb felháborodással fogadják. A proletariátusnak egyesülnie kell, mert . .csak -igy tud niegbifköziii. a.frajK!.a.-im,ijj:ialisia tőkével A gyük-* fii\'.\'a1 a;: Internacionálé éneklésével *oszlottak- szél.
Az angol munkáNSüg a proletár-forradalomért.
London, május 13, Az angol munkásmozgalom történetében jelentős esemény volt tegnap. A brit szocialista párt elhatározta, hogy egyesül a független munkáspárttal, ami annyit jelent, hogy minden ereiével az internacionális munkásforradaloin élére áll. A párt vezére Philipp Snovvden..a legközelebbi teendőnek az általános sztrájkot és azoknak a gyalázatoknak jóvátételét jelölte mog, amelyeket az angol tőke a háborúval, a blokáddal s.a mostani békével a vjiág.proletárjai ellen elkövetett.
Hcudersou a békéről.
London, május 13. Henderaon ugy
nyilatkozott, hogy a békcMzerzodcs nem al-kaimas arra, hogy a világbékét. biztosítsa. Németország mégis aláírhatja, mert nem is ot.v távoli időben n nemzetközi proletárforra-
d tlom ezt n békét úgyis félre fogja tenni.
tlegsxálljAk Némelornzflgot ?
London, május. 13. (Reuter). Az esetben ha Németország nem fogadná cl a békefeltételeket amitvatósEfrrtitlermck tá\'tf nnfilr — akkor mcgtdszik a katonai intézkedéseket a szövetséges csapatok előiiyomulására. Az előnyomulás ugy fog történi, amint történt vvalna; ha Nóinetorszag a •f^^vcYsfcünetf féf^ tételeket nem fogadta volna el.
Wllson kezében van Németország sorsa.
Newyork, máj. 13. (Kábel.) A .Daily N-cwsnekVjctentilc PáVfSlróTí A\'álŐszinü, ftögy • a németekkel mégis tárgyalásokba- fognak bocsájtkozni: Németország sorsa aftÖl függ, hogy Wilson milyen álláspontot foglal el, akinek ma a bóké sorsa a kezében van.
Holn&p hozzák nyilvánosságra a monarchia békefeltételeit.
Bern, máj. 13. Párisi jelentések szerint a volt nionarchia népeire vonatkozó békcfeltétcJeket 15-én este fogják a lyoni szikratávíró utján a világgal közölni.
Hitel a kisgazdáknak.
8udapest, május 13 A pénzügyi népbiztosság ma rondeletet adott ki, amely szerint a száz katasztrális holdat meg nem haladó földbirtokok tulkjdonofcoinak nyújtandó kölcsönöket szabályozza. ■ A . gazdaságoknak nyújtandó hiteleket \'a Pénzintézeti Központ mezőgazdasági hitclosztálya utalványozza.
Vasutasok ruhabeszolgáltatása
Budapest, május. 13. A hadügyi népbiztos ma parancsot adott ki, amelyben a vasutasokra vonatkozólag az egyeriruhabe-szolgáltatásra kedvezményes intézkedesekot • .tett.. . .......... •»-.\'.-.- • -
Mezőgazdasági reformok.
Talajjavítás. — A műtrágyagyárak üzembe helyezése. Országos vetÓmagnemesitö akció. — Kötelező a napraforgó,termelés. — A munkaerő biztosítása.
Uj csapáson, haladó friss knzdemónyc-zések foglalkoztatják a Földművelésügyi Népbiztossagot. Egyik legfontosabb osztályának, a mezőgazdasági osztálynak vezetőjétől A MUNKA a kivetkező értesítéseket kapta :
— Az osztály feladata kiterjed a talajművelés, trágyázás, növenyncmcsités ügyére, » a:t- özekkel járó- -műszaki feladatokra, jogi és\'adminisztratív ügyeknek az intézésére. A Szociális Termeles Ncpbizlosságaval kapcsolatban nemcsak arra törekszik, hogy a gép-szükségletet pótolja, hanem olyan «épeket is igyekszik c őállitani, amelyek a helyes talaj-iuüvclóst biztosítják. Többféle ekével, folytatnak kisérleteket. Az osztály nagymértékben felkarolta a szikes földek javítását, amelyek az ország területének jelentékeny részét alkotják Megbízási, adtak az erre alkalmas eszköz kipróbálására\'ós elkészítőjére. Utasítottak-az összes gazdaságokat,\' hogy jelentsék be idejekorán, milyen ailapotban vannak gépeik, mely alkotórészek pótlása szükséges és milyen műszaki erőre van szükség, hogy a cséplésnól fennakadás ne legyen.
— Tárgyalások folynak a műtrágyagyárak munkájának megindítására. ■ Ez idő-szerint fajdalom, alig. 2 — "J\'/a ezer yaggon superfosfál clöáltká^ához való nyersanyag áll rendelkezésünkre. De nincs kizárva, hogy külföldi anyaghoz is sikerül jutnunk. Kisérleteket indit az osztály a magyarországi gazdag foszfáttartalmu anyagoknak (nem barlangi foszfátoknak) feltárására. A mesterséges salétrom gyártására vonatkozó munkák is folyamatban vannak.
— A vetőmag szétosztást munkája a tavasszal kedvelő ..credhicnnycl járt. Máris akció van folyamatban, az őszi vetőmagszükségletnek, ugy ncmesitett, mint nem nemesi-tett magvak utján való kielégités-cre. Arra törekszik a mezőgazdasági osztály, hogy idővel az egész növénytermelést nemesített vetőmagvakra bazirozza. A kísérletek bebizonyították, hogy a ncmesitett gabonából -20 százalékkal magasabb terméseredményt lehet" elérni. A nemesítés a takarmánynövényekre is ki fog terjedni, amire nézve szintén 4 i—-50 helyen végeznek kisérleteket zabbal, büköny-riyél, évelőkkel, akkor még több toriilet fog a gabonafélék termelesére felszabadulni.
— Nagy erővel látnak hozzá az ipari és kcrcskedclir.j nöy^yvk ,.ío-
\'kózá^ához. Má\'jek-nt meg ¥ rendelet, mely az összes termelőszövetkezeteket, az állami kezelésbe vett gazdaságokat és az összes kisgazdaságokat arra kötolozi,- hogy szőgóly-nö>^Qy.ül..!íápo\\Xoxgót .vessenek- J£rr£ ; .a -oóka ](vi vagyon napraforgómag áll rendelkezésre. Egy uj fonalasnövénynek , a termelésére is, kísérletek indultak. A tipha vadontermő növény rostjaiból a legkitűnőbb fonalat sikerült előállítani, amelyből kitűnő minőségű ós a jutazsákokkal vetekedő zsákokat lőhet készíteni. ,A tipha .növény- nclkülözhetővó tenné-nálunk .a tengerentúli jutának a behozatalát Most már kisérleteket folytatnak, hogy ezt a növényt mesterségesen tenyésszék és elsza-poritsák. Már az^idén jelentékeny mennyiséget fognak tudni csupán a vadontermő tiphából feldolgozni.. A •feldolgozáshoz szükségé*- gépek már csaknem tcijesen készen vannak.
- A mezőgazdasági os tály minién lehetőt elkövetett, hogy a cukorrépa a művelése elvégeztessék. Akkora területet biztosítottak szamára, hogy a\' magyarországi cukor-szükséglctet fedezni tudják. Repülő-biztosok \\ ani\\ak, .aktk hivatva vannak arca; hogy az. érirttkezóst a Jefmőlők, a gy árak és a népbiztosság között fenntartsák.
— A mezőgazdasági-osztály a legener-gikusabb intézkedéseket tette meg, hogy az idénymunkások, akiket valahol leszerződtettek, de a községek nem akarják őket beengedni, annok ellenére, hogy ők maguk a munkát.ellátni nem tudják, a szerződésileg vállalt „ munkákat elvégezhess^ Az erre vonatkozó rendeletek mindenüvé\' széjjelmcntek.
A termelés intenzitása
a kommunista államban.
Igen gyakran hallani azt a naiv ellenvetést, minthogy a kommunista állomban mindenkinek egyforma fizetése és ellátása lesz, senki sem fog akarni löbbef, jobbal produkálni, mint a inásík,, megszűnik az egyéni ambíció, ennélfogva a termelés intenzitása aránytalanul gyöngébb lesz, mint amilyen a tőkés lermelési rendben volt.
^A tőkés termelési rend csak kiépilelic a rabszolga és jobbágy termelés állni örökségképpen. hag.yotL.azi az, erkölcsöt, jugly-szerint az egyen által\' birtokolt javak tnhieT nagyobb összessége képezi az ctnheri boldogulás és jólét alapiái. S mert egy ember munkája csak különösen kiválasztott esetekben eredményezheti rövid időn bellii a javak olyan összességei, hoszy ez hatalmat és vele a termelő rnunka alól való felszabadulási jelenlené, megszületett a tőkés államtól előmozdiiolt szabad verseny; az a mód, ^mellyel mindenki arra törckedhelelL hogy a minimális V\'édslrtiöf élvezők tehető legnagyobb. tömegéi..a. -saját -javuca dolgoztass« é> e tömeg munkaerejének iegs/.éisöbb kihasználásával tegyen szeri haszonra, vagyonra, hatalomra.
Mindenki </ gyöngék, a tőkés állam által vedelem nélklll hagyottak kizsáknlá-nyolúja akart ienni. Ez volt az érvényesü lésnek évtizedeken át beidegzett tnódM. c/. volt az egyéni ambíció egyetlen elképzelhető tere. A termelés írflénzlfásaf is o iöke haszonvágya szabla meg, a nyereség, a haia: lom kívánása.
A termelés tehát anarchiszllkus volt Linnék megfelelőleg a hatalom birtokában levő kevesek részere biztosította az ösazo.-» szükséglelek- legteljesebb kielégülését, a jóiéi ieginagasabb fokát, viszont a uagy többséget, a termelő munkál végző müliókai a legnagyobb nyomorúságban lariottá. Azonkívül ennek az állapotnak tartós biztosii.i-sára a célzatosan tudatlanságban tarlói: lö-megek szigorú fegyelmezésével, egyház< ic segítségével, szentséggé lelte a magántulajdoni. Törvényekkel, intézményekkel öfondos-kodoit annak\' védelméről, mfliiarizmussöl, a „haza" ideológiájával* oszlályiiíazsánszol-gáltalássnl* a rendelkezésre álló összes szellemi és anyagi védőmiivekkel básiyózla kó-rill ezt a termelési rendet, amelynek legjobb szerszámaL az egyre tökéleleí>edö gépek voltak.
A kommunista állam köztulajdonba veszi az összes lermelési eszközöket é» a termelésben -réö«fvevük. számára kívánja biztosítani az összes emberi szükségleiek lehető legteljesebb kielé^iléset. Nem a haszon irányltja tehát a termelést, htinem a legnagyobb közösség szükségletének hizlo-wtá»a, féléiének-^ boldogságának eníélősc.
A kommunista államban minden egyén legmagasabb ambíciója az lehet, hogy a termelést az összesség számára megköny-nyltse. Azok lesznek a kommunista állam vezelőí, akik a termelés megkönnyítése erdekében a legjobb gépekej szerkeszlilc meg, akik az árukat a íégegyszerübb niódoii, a leggyorsabban tudják eljuttatni az egyénekhez, akik megtalálják a módján hogy minél kevesebb erő és anyag befektetésével, hogyan lehet a legjobb sziikségleli cikkel a leggyorsabban termelni, jü.. legtelszelősebb formában; az emberi éleire a leghasznosabb összeállításban elöállitani. A lehető leglá-gabb terve van léhát az egyéni ambíciónak.
Nem hisszük, hogy a kommunista állam tagjai egytől-egyig csupa ideális em-befek. Lesznek közöltük befegek és terheltek. Lesznék közöl/ük kisfák, olyanok, akik visszaemlékezve a régi\' termelési, rendre, ugy dkárnak élíii, hogy mások : az összesség dolgozzon helyettük. Az öregekért, a betegekért, csecsemőkért az összesség fogja elvégezni a munkát. De ha a régi rend tneg tudta csinálni, hogy kényszerrel dolgoztatott milliókat a hatalmon levő kevesek javára, mennyivel egyszerűbb eszközökre Jesz szüksége a konitnunista államnak ahhoz, hogy a dolgozni nem akarókat munkába törje. Antal Sándor.
101». május 14.
ZALM NÉPAKARAT
3
HÍREK.
I IMI. oiájna
14
NA\'PTA R..
A nap kél 4 óra 27 perckor, nyugszik 7 óra 26 perc-j kor.
j I A hold kél délután 7 óra ll i Szerda I porckor, nyugszik délutjin 3 óra -i 63 perckor.
— A zátzlóbeszolgáltatás ma kezdődik meg a polgári iskola tornatermében délelőtt 9 tői 12 tg és délután 3-tól 5 tg.
■ Vörös és t<&etc. zászlókat, nem.. kéli-. beszól-, giliatnt.
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti május 13-iki kelettel: Egész napi harc után Salgótarjántól északra a délvidéki t(j. és lót. gyalogezredek és a budapesti ¿3. vadászezred Kiváló tüzérségünk támogatásával folytatták támadásaikat és nyomon követve az ellenséget,\' e foglalták Füleket és Fülek és Szécsény közti.Ipoly menti,régi. állásainkat. Hasonlókép011 tért \'nyertünk Salgótarjántól keletre is. E rragy totjcsitményeket- csapataink" "kiváló •hangú ata, erős proletárfogvolme és parancsnokaik körültekintő- vezetése biztosította. — Kgertöl északra cseh túlerő nyomásának, engedve csapataink uj állasokat foglaltak cl. Az Ipoly torkolatánál „Pozsony" nevű ágyu-naszádunk pontos tüzelésével egy ellenséges géppuskaszázadot- visszavonulásra kenvszc-ritett. A többi harcvonalon\' a helyzet változatlan. h
♦ — Vlllamosvasutak a vidéken. A Szociális Termelés Népbiztosságának villamos es kisvasúti szakosztálya megkezdte .«z előmunkálatokat, hogy Győrött, Székesfehérvárott és Szolnokon v llamos vasutakat létesítsen. Értesülésünk szerint c városok után hamarosan .Nagykanizsa is sorra kerül és a proletárdiktatúra- meg fogja - valósítani- azt, aminek említésekor a régi rendszer vezető-" férfíainak szaja sajnálkozó és gúnyoló mosolyra torzult el. /
\'— Eljegyzés. Mlkljsy /enő eljegyezte Oergdfy Anuskát, (Mindíui /külön értesítés helyett.) V
—- Dohány a falusiaknak — élelmiszerért 1 A nagykanizsai direktórium tegnap a következő fel;iivást intézte a termelő szövetkezetekhez, a. járási intézőbizottságokhoz is falusi unúcs.okhoz ;
— Városi proletáraink éhínségnek vannak kitéve 1 Nincs kenyér! A nehéz élelmezési viszonyok hatása alatt a nagykanizsai direk-
rpzásra, hogy csak azokat részesítse dohányáruban, akik a házi és gazdasági szükségle-. tükre.vissza hagyott, eddig be nem. jelentett és le nem rekvirált gabonábói bizonyos meny-nyinéget -remielkezésre -boesátanak. Két kilogramm gabona beszolgáltatása ellenében a beszolgál tatónak joga - van egy csomag pipadohányra, vagy 6 cigarettára, vagy kél darab szivarra Természetesen az átvett gabona maximális áron lesz kifizetve, valamint fizetendő lesz a dohány ára is. A gabona átvételével, illetve a dohány utalással Nagykani zsa város közellátási hivatala van megbízva, felvilágosításért is oda lehet fordulni. Rendelkezésünkre áll még ezenfelül 3000 méter zetir és karton, valamint 115 darab dőltén fejkendő is, amelyeket szintén azoknak adunk ki, akik a várösr prólétárságrták maximális ni-on gábo--nát, illetve lisztet bocsátanak rendelkezésre a háztartási célra visszatartott készleteikből. A zefir és karton méterje 32 korona, a fejkendő darabja szintén 32 korona. Ezen csereüzlet pénzben nyer elszámolást, tehát egy méter zeflrért, illetőleg egy darab fejkendőert annyi gabonát\' kell adni, *mfltyh,ek juaximaütf . .ára: 32 korona. Minden -hatóság kötelessége \'a fentleket a legszélesebb körben közhírré tenni, ezt megmagyarázni és odahatni, hogy mindenki értse meg e nehéz időket s oda törekedjék, hogy városi proletáttestvéreit az éhínség veszélyétől megmentse.
Nagykanizsa, 1919 május 13.
... . .... . ......pjrektóriurfi:. .,.".,.,
Bárány, s. k. Brónyal, s. k. Tálosl, s. k.
— Üdvözlet a trontról. A Zalai Népakarat tegnap levelezőlapot kapott a frontról, amelyen a 20-ik géppuskásszázad Nagykanizsa proletárságát üdvözli. A levelezőlapot a következő vörös katona elvtársaink irták alá: Németh \' István századparancsnok, Sabján László szakaszparancsnok, Lenkei Jenő, Nágy Győző, Junker . Árpád, Kohn Árpád,. Pavelkovics Foienc, Fried Adolf, -Ber* gotán Vilmos, Iván János, Lackenbacher János, Garai Gyula, Szekrény Géza, Müller Géza, Guta Antal, Molnár György, CiglCr Sándor Rácz János és Pintér Béla.
— Vörös katonák flgyelméée. A nagykanizsai, magántisztviselők; szakszervezete ér--toAitl a vörös hadseregbe - belépett tagjait, hogya forradalmi kormányzótanács LXXXVll. számú rendelete értelmében részükre fizetendő munkanélküli segély, illetve munkabérek felvétele végett sürgősen jelentkezzenek a Munkapáholyban. Azon vörös katonák helyett, akik a fronton vannak, hozzátartozóik (szülő vagy testvér) jelentkezhetnek. Magántisztviselők Országos Szövetségének Nagykanizsai Csoportja. .............
— A Nagykanizsai Torna Egylet s,:nm-baton este- fél 8 árakor a-vott Polgári- Egylet nagytermében estélyi rendez, amely iránt városszerte óriási az érdeklődés. Az estély műsora a következő: I. Prológ. Mondja Fülöp György. 2. Korlátgyakorlat. 3. Ballct-panto-rnime: JLendvai . Renó és Szabó István. 4. Telepathia ? ? "». Liszt: „Magyar rapszódia" és Wagner: „Lohcngrn Paranphrase". Zongorán előadja Lukács Ernőné. 6. Gula. — Műsor után tánc, amelyhez Sárközy zenekara muzsikál. A hangulatot szépségverseny és világposta fogja emelni. Jegyek Szerb Ernőné! már kaphatók.
— Járvány szemészeti orvosokat keresnek, liusz olyan orvos, aki járvány szemészeti orvosi megbízatást vállalni haj landó, azonnal megbízatást nyerhet. Már a Budapesten történő hosszabb szakszerű kiképzés\'tartama alatt i<? — nmig az orvosi díjazás kérdését általánosan nem rendezik — második osztályú polgári orvosi illetményben részesülnek. Jelentkezni lehet a Munkaügyi és Népjóléji Népbiztosság. V. járványügyi szakosztályában (Nemzeti Palota II. emelet ií;í.) Ugyanitt jelentkezhetnek .. olyan . nők \'is, akik megfelelő szakszerű kiképzés után vidékeken ilyen munkában segtykezni hajlandók. Minthogy ez a munka nagy kézügyességet igényel, íőkellók a finom, gyöngéd kéz. -
— A Világ nagymozgóban szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton Schiller remekműve A harang cinüi négy felvonásos \' dráTiríá1\' 1<óHf 1\' %tírrtutatórá-m cfyhék\'- főszerepért Lya Ley hírneves mozimüvésznő játSza.
. — Nem kell bezárni a könyveket árusító papirkereskedéseket. A Szellemi ..XarmftkeJuQrszágQS -.Tanácsának\', könyvkereső. kedésékét szocializáló osztálya félreértések elkerülése céljából közli, hogy csupán.köayv-kereskedések és antikváriumok tartoznak üzleteiket e hó 10-ig zárva tartani, ellonben azok a papirkereskedők, akik csak mellékesen foglalkoznak könyvek eladásával, kiknek raktárában tehát.túlnyomó .részben csak.papir. van, üzletüket továbbra is nyitva tarthatják.
— Vörös katonák figyelmébe. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete értesiti a vörös hadseregben lévő tagjait, hogy a forradalmi kormányzótanács LXXXVll. számú rendelete értetrhében fizetendő munkanélküli segély, illetve munkabérekért sürgősen.jel.cnt-kezzenek\' a titkárnál, A fronton lévő elvtársak helyett, hozzátartozóik (szülő, vagy testvér) is jelentkezhetnek.
— Felemélték a selyemgubó beváltási árát. A földmi«clésügyi népbiztosság soha
. iiem ismert - magas; összegben állapította meg a sclyemgübö\'^beváltási árátv A\' mull esZtéh-\' dőben 3 korona volt a másodrendű és 7 K az elsőrendű gubó beváltási ára" kilónként. Most 20 koronában állapították meg az átlagos árát, osztályozás pedig egyáltalán n\'etp lesz. A selyemtenyésztés ilyen módon, a legjövedelmezőbb foglalkozások egyikévé válik Akinek a lakása közelében, akár az udvarán-akár köztereken elegendő eperfa van, az igen f könnyen tud 40—50 kiló gubót tenyészteni, \\
amiért már 800 — 1000 koronát kap. Az egész tenyésztési idő 4 hétig tart. Már 10 jól kifejlődött eperfa olegendő 40—50 kiló gubóhoz való selyemhernyó kitenyésztése. Az első három hétben nagyon kevés dolog van a selyemhernyókkal. Tulajdonképpen csak az utolsó nyolc nap okoz nagyobb munkát. A földmívelésügyi népbiztosság selyemtenyésztési ügyosztályánál (félemelet 34) délelőtt 8 órától délután 2 óráig ingyen adják ki a sclyemtenyésztósre a petét. A vidéki lakósok már kikelt selyemhernyót fognak kapni. Tárgyalások folynak abban az irányban is, hogy a selyemtehyésztőknck a cémaigényői bláő-\' s.orban elégíthessenek ki. E céjból. yalószjn.ü)«g a selyemtenyésztő felügyelőségekhez fognák nagyobb mennyiségű selyemcérnát kiutalni a selyemtenyésztők számára. A selyemtenyósz-tés nagy közgazdasági jelentőségét igazolja, hogy ma a világpiacon 1 kiló nyers selyemfonál 120 frank. Ha tehát csak 1—2 híillíő kilogramm selyemgubóhoz sikerülne jutnunk, már.az is nagymennyiségű külföldi valutával gyarapítaná az országot. t — Azt a vörös katonát, aki a gőzfürdőben a fiókomból elvitte ezüst órámat és láncomat, nagyon megkérem valamiképpen küldje azt vissza. Egyetlen vagyonom és harminc év óta őrzött emlékem volt. VVeiger Antal masszőr.
— Bohémházasság a címe annak a remek olasz film attrakciónak a mélyet az Uránia ma és a következő napokon mutat \'be s a melynek főszereplői a világhírű turini nemzett színház . művésze. és művésznője Fernande Ne;?ri-Ponget ós Gíovnni Gantini. Jegyék délután 3-tól már válthatók.
— Szabad halászni. Budapestről telefonálják: A "főváros és az ország husell; ;.i-sának súlyos helyzetére való\' tekintettel a földmívelésügyi népbiztosság a . hálás;-: s idejére kiadott tilalmat folyő> évi míjus lő-ével nk egész ország területére felfüggesztette. . \' -- - -
Az osztrák béke
Páris, máj. 13. Az osztrák békoszerzó-dés véglegesen elkészült. A felelősségre vonatkozó intézkedések nagyjában ogyeznek a német békeszerződésben foglaltakkal. A katonai bűncselekmények elkövetői felett nemzetközi haditörvényszék fog ítélkezni.
Az uj Ausztria határainak megállapítása nagy és komoly vitákra adott alkalmat,. A szerződés Ausztria jelentékeny részét oísza-kitja és Olaszországnak juttatja. Tirolt elszakítják Ausztriától és Olaszországhoz csatolják. AZ els?akitptt terület magában,foglalja" BÓZ\'öh és MeVI rf " városodat" is. Több százezer német jut olasz fenhatóság alá.
Olaszország határát akként kívánta megállapítani, hogy egy esotleges északról-jövő támadás, ellen . biztosítva Jegyen. Az uj Jiatá*.. rokat a londoni titkos szerződés biztosította Olaszországnak. Erről a- körülményről azonban á békeszerződés nem tesz emlitést.
Pártügyek.
Magántisztviselők helyi csoportja ma
délután 0 órakor taggyűlést tart, melyén a megjelenés kizárás terhe mellett kötelező. A vezetőség.
A nagykanizsai szabómunkások és munkásnők szakcsoportja ma este 7 órakor fontos-\' tagértekezlciét tart, me\'yro kérjük az összes tagok pontos megjelenését. A vezetőség.
Ifjúmunkások 1 Ma este 7 órakor nagyfontosságú ügyben rendkívüli taggyűlést tartunk a Munkásotthonban. Kérjük a tagok minél számos4bb. megjelenését. A vezetőség.
A mozgóképszínház! alkalmazottak helyicsoportja ma délután "2 órakor értekezletet tart a Munkásotthonban. Kéretnek az elvtársak pontosan mogjelenni. Elnökség,
Az egészségügyi szakszervezet értesíti azon tagjwjt, akik még a kiosztásra, kerülő cérnát el nem vitték, hogy azt legkésőbb 18-áig*vigyék el, mert elleneseiben saját hibájuknak tulajdoníthatják, ha nem kapnak. A " vezetőség- nevében Jezemtcky István bizalmi-férfi.
ZALAI NÉPAKARAT 1919. május 14
A burzsoázia elleni harc uj fázisa.*)
r "
Ha n tőK^Jtovábbi kisajátítását az előbbi tempóban akarnok folytatni, biztos vereséget szenvednénk, mert munkánk a proletárellen-őrzést és számolásokat illetőleg minden gondolkodó ember előtt világosan ós nyilvánvalóan elmarádt a „kisajátítók közvetlon kisajátításának" munkája mögött. Ha most minden erővel a számadás ós ellenőrzés munkájára vetjük magunkat, akkor megoldhatjuk ezt a feladatot, behozhatjuk a mulasztást és meg-nyersetjük a tőke -elleni „hadjáratunkat".
De nem egyenértékű annak bevallása, hogy elmulasztottakat.kell helyrehozni, vala-r 1. milyen elköveteti hiba bevallásával? Egyáltalában nem. Újból katonai hasonlattal fogunk élni. Ha az ellenséget csupán könnyű lovassággal meg lehet verni ós vissza lehet szorítani, akkor kell\' tenni. Ks ha ezt csak a siker egy bizonyos határáig lehet keresztülvinni, akkor könnyen elképzelhető, hogy.czen határon tul leimerül a nehéz tüzérség bevonásának szüksége. Azáltal, hogy elismerjük, hogy a mulasztást most nehéz tüzérség bevonásával kell pótolni, még egyáltalán nem bélyegeztük hibának a győzelmes lovasrohamot.
A burzsoázia lakájai gyakran szemünkre Vetették, hogy a tőke elleni rohamot a „vörös gardával vittük véghez. Ízléstelen szemrehányás ez ez, méltó a pénzeszsák lakájaihoz. A tőkének megostromlását a „vörös gárdákkal annak idején a viszonyok- feltétlenül indokolták : először is a tőke Kerenszkr, Krasz-noff, Szavinkov. és Gotz, Dutov ós Hoga-jevszki személyében, katonai ellenállást, fejtett ki. (Gegecskori még most is ilyen ellenállást fejt ki.) Katonai ellenállást nem lehet meg-, tömi,\' cJsak katonai eszközökkel és a vörös gárdák a legnemesebb és legnagyobb történelmi üselükodetetv a. munkasoknak ós kizsák-mányoltaknak a kizsákmányolók elnyomása alóli felszabadítását vitték véghez.
Másodszor azért sem helyezhettük akkoriban első helyre a kormányzás módszerét oz elnyomás módszere helyett, mert a kormányzás művészete nem születik az emberrel, hanem topa.sztalotUU szcre.zh.Qt5 meg. Akkori-. ;>an nem volt meg a tapasztalatunk. Most. megvan. Harmadszor akkoriban a tudás és. technika különböző ágainak szakemberei nem. állottak rendelkezésünkre, mert vagy holmi Bogajevszkik táborában küzdöttek; vagy\'Tfóg-meg volt a lehetőségük tjrra, hogy rendszeres es konok ellenállást tanúsítsanak szabotázsuk róvéq., A vörös gárdák rohHtfta a tőke ellen - sikeres. \'v»tt^\'dia>d&lmft»vv4fó fegyveres ellenállását, mint a szabotálok ellenállását legyőztük. — Azt jelenti ez* talán, hogy a „vörös\' gárdák" rohama a lőkc elleti mindig helyénvaló, minden körülmények között helyénvaló; hogy" niniSiM\'nMs ^ ziink a tői« ollen ?\'Gyerekos lenne ezt go.n-:,dolni. \' A \' köiinyü lovassággal győztünk, de van nehéz tüzérségünk is. Az elnyomás módszereivel győztünk, tudni fogjuk a módját, hogy a kormányzás módszereivel, is győzzünk. Érteni kc.ll az ellenséggel sz ember) alkáittittzöft\' harci métóYltisók megváltoztatá-snhoz, ha a viszonyok változnak. Egy pilla-natrá som fogunk lomondani arról, hogy a „vörös . gárdákkal" elnyomjuk Szavinkov és Gcgecskori urakat, vagy a nagybirtokosok és burzsoák közül való bármely más. eltoi^orra-dalmárókflt. "De rícth löszünk olyan ostobák,\' .hogy, a. „yyjrös. gárda" módszereket helyezzük első sorba egy. oly időben, mikor a „vörös -gárda" által intézett rohamok szükségességének kora nagyjában lozárult-(és pedig győzelemmel), és mikor "A polgári szakemberek felhasználásának kora a proletár államhatalom áltál egy. olyan keresztülszántott talajhoz ért, melyen burzsoázia többó nctn keletkezhetik.
Különös kor ez, vagy helyesebben fejlődési szak. ós hogy a .tőkét teljosen legyőz-? zük, értenünk kell ahhoz, hogy harcmodorunkat az Ilyen szákasz különleges viszonyaihoz alkalmazzuk.
^ ^Folytatjuk.)
•» UnlQ >V Hovj«ih«ialoa l.gkonífljhi f«l»J«ui* 1 «teü1 nuviUL \'
Nyílt-tér.
Meitnyllt J Vindis ós Fflteenfeld fogászai műterme A laboratoriui/a.
= Csengeri-ut ®,a. I. emeli Aranu-koronák. hidaV szájpadÉsnélküli fogak és tömések. 24 óra
alatt kielégü|]tnek.
! }=3S=
59Ü/IH1U.
Értesítés.]
Értesítem\'. Nagykanizsa üfszcs lakóit?-hogy május 14-től 20-ig a laMshívatal feleket neui lögad, illetve szünetté mert a kiutasítandó lakókat írjuk össze, iwütal számtalan lakás fog a közönség résmcc állani, s igy ezáltal a lakás \\sóg meg ím szűnni.
Egyben mindenkit figwlmeztctek, hogy engem hivatalos acyben lem az utcán ne szólítson\'meg, sem p\\Jig a fakásomon fel ne keressen.
Nagykanizsa, l9M>.^Tflíjus lH-án,
Török, lakash. főnök
D0Ó/19Í9.
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy Oferfbeck Károly a nagykanizsai szocializált nyomdák termelési
biztosává neveztetett ki, felhuZuk ennélfogva az összes szocializált üzemdKt, köz- és magánhivatalokat, hogj^ nyonujívány rendolései-jClési \' Biztosnál Fő-ut .">. iszköfoljék.
május hó 13.
Direktórium.
ket fentnevezett szám (Zala-nyomda) Nagykanizsán,
Hirdetmény.
Nagykanizsa város tulajdonát képező Kelsőerdőn I. hó 22 és 24-én faárverés tartatik. Eladásra karul 221 di.b. tuskó, 130-haJom ágfn.li/hb, szel-döntott fa. A vételdk készpénzít történik és a vételár a hekyszinen Kifizetendő. Az árverés reggel \\ órakcf kezdődik. Nagykanizsa, tűaús 13.
Rakó Géza
APRO HIRDETÉSEK
Mindenes sznkátstYŐI, eseffígbejárőnót keres a\'zonnalt belépésre üzv, t-\'isohcl l\'.Utöpnú Cscnge\'rVu. 27/i. Picién nrfgegyecés szerint.
Házvezetőnő, \\szer®y igóriyii azonnali belépésre kerestetik <uy Inagányos erdészhez. Ajánlatokat a kiailóhiTmil lo^\'bbi(. 133^
irodaszolga, napszámosCvagy takarítónő jó llzetéssel felvétetik Deák-tar \'J szám alatt.
Fényképfelvételeket
eggszerü, rjodern és művészi kivitelben, továbbá fényképnagyitásokat
készít Kauffmann Vilma és Wollák trz«l, Csengeri-ut 12. sz. földszint.
rr
■ ■
állandóan nyitva 1 Borbély, tyukszemvágó, köpölyözés
\' «élfUrdíí. —-í\'
\\/I I Á Cl "»9ymoisó>ilnh«j
VI LrtVJ SíifTii itlllodi, Telefon u. u,
Szirti, ultirtik, pintil. iímIH. Majut 14.15. is \\i
A HARANG
Schiller kSliemónye után.
I>ráma 4 felvonásban.
Főszereplő: Lya Ley.
Előadás kezdete 6 és léi 8 órakor!
a----------------------
ŰR A NI A mozgákép-palota
UllAillA Botfányt-m. 4. Telefon t?í
Szerdán és a következő napokon
Az olasz kinematográfia legremekebb filmalkotása. Fernaude Ne^ri roaitet
a szépségéről is hírneves római színésznő és Glovaul Gaiit iul a turáni nemzeti szinhaz iuíivÍszeÍTtek fétleptevel a
Bohémházasság
szininii I felvonásban.
l\'Onzt.írnvitas délután 3 órakor. Eloajísok kezdsle dílulin G ts esto 8 cukor.
Üaramvötgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
AJónlürik légjobb minőségű szivarka\' hüvelyeket, szivarka papírokat, szlvar-és -szivarka szopókákaf, szivarka- és dohánytárcákat, — levélpapírokat és
\'i:r\' " \'\'\'k\'ép\'eM^\'ii^hságöltat.
BÉlyegáruűa !
HIRDETÉSEK
felv étetnejc..............
a Zala kiadóhivatalában
A KtlKA REGGELI
OWiil^BAN JELENIK
HIEG, EHEitETI TKI-K-FONÉtt TÁVIKíT
JELKNTtBEKKBI.
előfizetési \' Arak :
Nagykanizsán kora reggel házhoz hordva, : vidékre póstén küldve: 41
Egy hóra 7-SO korona Negyed évre 21-50 . Fél . 45\'- „ . -, .Egéiz ... ..00?— ■ ■ ,
XILfcl. égfolym, N»S 1819. MAjua 15. •■OtOrtflk. III. uám.
ZALAI NEPAK&RAT
UMMuMMO <1 KIUMM\'MMI ) ........ .J.v . ír . . ■ ■ .11"- - „.„,.,.„ t„k,
MtyhMnlz.a, liufl.r-ul 4. n.m \' lí (QtlI .vr> hanMa
mmmh«i.uu«i.u.ii A SZOCIALISTA I\'AliT HIVATALOS l.AP.JA i ¡¡Ll»«^- • • • ffisKSJ
A hadseregifiparancsnokság utasítása lolytán elrendeljük, hogy Nagykanizsán és Kanlzsamegye területén működő valamennyi politikai megbízott — bárkitől nyerte Is megbízatását és bármikor jelentkezett Is utoljára — Jelen rendelet tudomásulvétele után haladéktalanul Jelentkezzék a Direktóriumban és mutassa be megbízó levelét.
Nagykanizsa, 1919. május 14.
»Irebtórlum.
A kisbirtokos nem fizet adót.
A legjobb agitáció a teli. Ezt a szálló igévé váll híres mondást 3 Tanácsköztársaság beliiről-belilre átültette a valóságba, amikor egyetlen rendelettel a kisbirtokos válláról levelle az évtizedes keresztet i az adói. Mióta csak kibomlott a Tanácsköztársaság vörös lobogója, aggódva és reménykedve nézlek a kisbirtokosra, az ország gerincére, a parasztra. Aggódva néztek rá a proletárok, az uj rend hívei: megfogja érteni a paraszt a kommunizmus nagyszert! elveit; nem fog ellenünk fordulni csak azért, mert azt hiszi, hogy az 6 keserves verejtékkel megöntözöl! íöldecskéle\' veszedelemben forog ? Reménykedve nézlek rá a tőkések, nagybirtokosok s egyáltalán mindazok, a munkanélküli jövedelemből élők, akikel a kommunista özön-vlz kivetett a szárazra. Ezek mind a parasztban reménykedtek, hiszen ők larlollák őt: mesterséges módon tudatlanságban elzárták előle a tanulás és a felvilágosulás lehetőségét. A vallás, az iskola, meg a csendőr segítségével sa|ál uralmukat alátámasztó cölöpöt laragtak belőle. .Ez a cölöp nem fog pro-lelár diktatúra alá állani" — Igy reménykedtek — ellenkezőleg halaltnas erejével szétveti a magántulajdon szentségé! nem tlszlelŐ kommunizmust.
Nos, \'Sént az oggódók, sem a reménykedők sejtései nem vállak valóvá. A forradalmi kormányzólanács nyomban munkájának legelelén becsületes nyíltsággal megmondotta, hogy a termelő eszközöket, tehát a földel Is közlutaldonba veszi, de híven a III. Inlernallonale határozatához ahhoz a földhOz, amelyei a klsbirlokos a maga kél kérges kezével miivel meg, éhhez a földhöz nem nyul hozzá. Ha a\'gazda, akinek flild/e a száz holdat meg nem haladja, maga akar tovább gazdálkodni a birtokán, senki Ha ebben őt meg nem akadályozhatja. A paraszt magántulajdona tehát megmarad, az ■»zent marad a kommunista társadalom-\' han Is.]
Ez az egyenes beszéd száz rágalomnak, ezer hazugságnak, millió ellenforradalmi pletykának vágla el az ullál, de a proletár dlktalura az agitáció utlán még egy lépéssel tovább megy. Odaáll! a kisbirtokosok elé, akiknek a szöllőle Ili holdat,
földjük pedig a száz holddt meg nem ha- i ladja a aat mondotta nekik: „nem csak hogy nem kommunizálja az ő -szegénységükéi, hanem megszabadítja őket a legnagyobb gondjuktól, az adótól is, ettől a/, átoktól, amely miatt a kisbirtokos aludni sem tudott nyugodtan."
Tédvalevö, a kapitalista rend ugy szabta ki az adót, hogy a legnagyobb részéi a paraszt fizette. Mindenki emlékszik még rá, hogy mlg a nagybirtok holdanként, egy korona nyolcvan fillér adót flzelelf, addig a közvetlen mellette levő kisbirlok, melyre ugyan az az eső és napsugár hullott, holdanként tizennyolc, sőt huszonnégy korona adót is tizelett. Ezt az .égbekiálltó igazságtalanságot békésen lilrle . a klsbir- <
tokos, mert olt állottak mellette az iskola, a pap és a csendőr.
Mától fogva kisbirlok után nem kell adót fizetni, ami annyit Jelent, hogy mától fogva nem akadhat ember, aki azt állithatná, hogy a proletáruralom a kisbirtokot megsemmisíteni akarja. Mindenki előtt nyilvánvaló ez. Nemcsak, hogy meghagyta a kisbirtokot, de legsúlyosabb béklyóit, az adót is levelle róla. Ha élni akar tehít a kisbirtokos szabadon élhet. A látóhatárt ki-tlsztitolta előtte a forradalmi kormányzólanács. Mától fogva tudni fogfa a kisbirtokos, hogy a termelő szövetkezetek nagy családjába csak akkor lép be, ha két szemével J4lni fogja, hogy olt szebb, derUSfebb és világosabb élet integet feléje.
A bojárok uralma.
A csehek és románok marakodnak a
zsákmányért.
Budapest, május 14. Ruszka-Krajna egész területet megszállva tartják áz jmpei iá-listák csflpatai: a románok es A csehek. Intézkedéseik-Olyanok, hogy a legszegényebb, lakosságot fujtják legjobban. A proletárok legcsekélyebb kihágásait a legszigorúbban büntet\'k. A munkásság vezetőit állandóan üldözik. A tanáoskormány által megállapított munkabéreket hihetetlen mértékben leszállították. Ez a leszállítás körülbelül a háború előtti munkabéreknek felel meg.
:A román imperializmus igy \'log kezet a kapitalistákkal és az .ottani csendőrség felhasználásával rabolja a szegény néposztályt.
Munkácsot a csehek és románok igazgatják, akik között már a bevonulás után éles összeütközésre került a tor. A csehek nem akarták megengedni, hogy egész Kuszka-Krajnában a románok gyakorolják az imperi-umot. Az ellentétek elsimítására vegyes bizottságot küldött ki, an^.ely ugy döntött, hogy Munkács egy részét\' a csehek, másik részét a románok iguzgatják.........
Lázadás Angliában.
London, május 14. (Reuter.) Angol katonáknál és matrózoknál tartott házkutatások hatalmas katonai lázadás előkészítéséről tanúskodó iratokat hoztak napfényre. A lázadást ugy tervezték, hogy a katonák tömegesen elhagyják a kaszárnyákat, letépik dls llnkoiólkat ás kibjsbadilják a foglyokat. A matrózok birtokukba veszik a hajóhadat áa matrózt anáosokat alakítanak. A kormány a lázitókat fogságba vetette.
A tanitóinuakásük fizetése.
Budapest, május 14. A közoktatásügyi népbiztosság ma rendeletet adott ki, amelyben -7 a fő" és szakiskolai tanítók kivételévei, akiket specialistáknak tekintenek — rendezte a tanítók fizetését. A tanítók hetíbért kapnak. A szolgálati évek szerint a bérek a következők: 1—2 évi szolgálat után 300; 3—5 évi szolgálat után 350: 6—7 év után 400; 8—10 év után 430; 11 — 13 év után 400; 14—16 év után 400: 1?—20 év után. 520; 20 év után 550 korona. Az óvónők a kezdő fizetést kapják. Akik az óvónőknél
hosszabb (2 évnél több) tanulmányi idő alatt szerzik meg diplomájukat, azoknál ez az idf is beszámít a szolgálatba. Az elemi iskolai tanítók kezdő fizetése 350, a polgári iskolákéi\'400, a középiskolaiaké 430 kóróna. A tanítók a rendos heti órákon kivül az analfabétaoktatási és mezőgazdasági szakiskolákban való tanitást. teljesen díjtalanul kötelesek elvállalni.
Az imperializmus bókéje.
Német tHtakozái.
Berlin, május 14. Brockdorff Ratzau gróf tegnap közölte a német delegátusokkal annak a három jegyzéknek a tartalmát, amelyben Németország tiltakozik a német területek elszakitása, a ióvátétel rettenetes lorheiétr gazdasági elfojtás ellen A jegyzék azt mondja, hogy aki ezskst a feltételeket aláírja, hatvan milló ember halálos ítéletét írja elé.
Anglia nem támadja meg;
Oroaz országot.
London, május 14. Az alsóházban Bonar Law egy képviselő kérdésre kijelentette, hogy Anglia semminemű katonai támadást nem szándékozik Oroszország ellen indítani és ilyen intézkedéseknek még csak a terve sem merülhet fel komoly formában.
A forradalmi törvényszék ítéletei.
Budape«t, május 14. A budapesti forradalmi törvényszég tegnap a következő ítéleteket hozta: Gottlieb Józsefnél és Takács Lászlót izgatásért 15—15 évi fegyházra, Schlesinger Salamont és Gross Adolfot áru-elrejtésért 10—IO évi fegyházra ítélte. Elítélte még a törvényszék Doktor Imrét szélhámosságért és közegészség elleni kihágásért 8 évi, Friedlánder Jenőt, Szuhán Ferencet és Nagy Károlynét lopásért 5—5 évi fegyházra, Friedmann Ignác pereskedő segédet 5 évi kényszermunkára, Garai Bélát lopásért 4 évi és Deutsch Farkast 5 évi kényszermunkára. Ez utóbbi büntetését azonban az ítélet kihirdetése után tanúsított magatartása és a bíróság tekintélyét sértő viselkedése miatt 10 évre emelte fel. Elitélte még a biróság Kalmár Jenőt, aki a 20Q és 25 koronások elfogadását tagadta meg 3 havi fegyházra és Gottlieb Lajos házbizalmit, mivel olyanoknak is utalványozott, akiknek nem volt. jogosultságuk, ö havi fegyházra.
/.alai népakarat
1919. május is.
Nagykanizsa romokban.
A burzsoá rablógazdálkodáa eredményei. — Kgy hét alatt 12 proletárhoz dóit Öaaic.
(Sa/át tudósítónktól.) Az esztelen várospolitika ós a garasoskodó kapitalista város-parlament Nagykanizsát a pusztulásba vitte. Ma Nagykanizsá nagyobb része romokban hever.
Mintegy adott jelre indult meg Nagykanizsa pusztulása, amit szakértők véleménye szerint megállítani már nem lehet. Egy ut van még hátra: csákánnyal, feszítővassal nekimenni a pusztuló házaknak és még mi-, előtt az~ épületanyag is teljesen tönkremenne, le kell bontani a düledező viskókat és ujakat kell a lebontásból eredő nyersanyagból építeni.
Minden utca, bárhová néz az ember, düledező házakból áll. Megrepedt falak, félrecsúszott háztetők, törölt gerendák, elsülycdt •szlopok és bedűlt kerítések, ez Kanizsa. — Ritka az a ház, amelybe az eső be nem csepeg. A kültelkeken .olyan, rémes állapotok uralkodnak, amilyenről Gorkij n^üyoiben séin •Ivashatunk. Az ablaküveget papiros helyettesíti ezekben a házakban, a megrepedt falak ronggyal vannak kitömve, a szobákban majdnem mindenütt tócsák vannak, amelyek vagy a plafonon át becsepegő esőből származnak, vagy pedig a talajból törnek elő, ami ellen semmi védokezés sincs. A város nincs kana-.lizálva. A szennyvíz szabiidon vesz magának irányt óS\'igen gyakran megesik, hogy á fökf alatt a házak alá szivárog, aminek borzalmas következményei vannak. Egyébként sincsenek a házak pincék fölé épitvo s így a földből kigőzölgő pára megfertőzi a levegőt, aminek következtében a csúf ragályos betegségek folytán Nagykanizsán a proletárgyermekek között -mutatkozik\' a \'legnagyobb halandóság.
Nagykanizsa város egy vészes felkiáltó . jel a burzsoá rezsim uralmaból. Nagykanizsa reincarnációja a burzsoá étvágynak, mely fel falt mindent, kiszipolyozta a proletariátust.és azután ellökte magától és odalökte a véletlennek. a nyomornak, nem törődve vele, ha állati sorsba is jut. ügy cél volt: falni, zsebelni és ez nem is történhetett és nem is történhetik sohasem máskép, csakis a másnak a kihasználásából. Nincs Kanizsának egy tisztességes szegényháza, gyermekmenhelye, nincsenek illemhelyei, nincsen szobra, nincs járdája, nincsenek fasorai, nincs színháza,
.....nincs, kultúrpalotája, nincs fornáfclcpc, nin-"
csenek közórái, nincs lóvasutja, nincs sze-meteskocsíja, nincs vízvezetéke, nincs közkönyvtára, nincs zenekara, nincsenek kirán-• d\'-óbelyei . . . nincs, nincs. De egy van \' \'A teletömött burzsoá, aki ült a pénzcszsákján ós bele kacagott a markába és sóhajtva várta azt a pillanatot, amikor ilthágyhátja ezt az Etappenraumot — mert ő mindig c ak annak tartotta ezt a várost;\'egy állomásnak, ahonnét egyszer megrakódva Pestre vagy Bécsbe, szökik..—
És ezek, evvel az ideológiával, ezek csinálták a várospolitikát. Ezek es csakis ezek ültek a városi képviselőtestületben és vezették a várost ide, ahol ma van. 7- Az 1 »03-ban beállott\' gazdasági válság, m\'ely végig szaladt\' egész Európán s azután az 1913-as üzleti pangás a kapitalista termelési rehd csődjének előjelei voltak. Es aki azokban a válságos időkben megtanult látni, . rár jött arra, hogy minde.o. — ami történik elemeire visszavezetve\'csakis gazdásági. kérdés és figyelni kezdte a gazdasági helyzet alakulását az embrióival együtt - számolt azzal az erupcióval, mely kivégzi a tőkés termelőt és ennek kapcsán uj alapokra fekteti maguknak az államoknak a berendezését is, mert a politika mindig csakis a gazdasági kérdések szolgálatában állott, illetve á politi ta csakis a gazdasági differenciák kíógészilösére szolgált.
A tőkés termelés mint előrelátható volt, elbukott.
Itt maradt azonban a tőkés termelés anarchiájának minden keserű nyoma és minden átka, aminek legkirívóbb és legnyomas-z-tébb hatása a lakhatatlan proletárlakáSö\'kban nyilvánul n>o^
Az eddig számításba sem vett hygieni-kus munkásházak helyett 60 évvel ezelőtt épített sárbódék nap-nap után omlanak összp. Legutóbb már odáig fejlődtek a dolgok, hogy hetenként 5—10 ház omlik össze, illetve válik lakhatatlanná s ezeknél az összeomlásoknál igen gyakoriak a balesetek is. Logutóbb a Tcleky-utcában történt házösszeomlásnál ogy asszony az ott kapott sérüléseibe rövidesen belehalt.
A legutóbbi hét statisztikája azonban felülmúlja az\'eddigieket, összeírták a- n\'nt\'t hét folyamán lakhatatlanná vált házakat, — amelynek során megállapítottuk, hogy az elmúlt héten Nagykanizsán 13 házból látták szükségesnek a lakók rögtöni kilakoltatását, illetve a háznak gyors generális renoválást.
A mult héten lakhatatlanná vált házakról, amelyekről az Építésügyi Direktórium vezetősége mondotí szakvéleményt, a következő kivonatolt hivatalos jelentéséből közöljük :
1. Király-utca 21. Megállapítottuk, hogy a hátsó udvaron épült ház 5 lakója kilakol-tandó, mert a lakások nem lakhatók. Az ösz-szes falak vizcsok, a padlók állandóan vízben állanak s a padlóra való rálépésnél a víz felszökken.
2. Kölcsey-utca 5. (Város tulajdona.) A tetőn keresztül a víz befolyiV, az ablakpárkányok el vannak korhadva.
3. Rákóczy-utca 8. A ház dűlőfélben, a tető el van rothadva, A falak kidőltek, a vlz befolyik, a patkányok bojárnak a csatornából.
4. Király Pál-utca 8. Az egyik fal oly mértékben vizes ós rejfedt, hogy ezídőszerint nem Jakható. A tetőn —cca 50 m4 — beesik az eső.
0. Kínizsy-utca 20. A tetőn át be folyik a viz, a falak is nedvesek és düledeznek. — Nem lakható.
7. Bajza-utca 16. Az egyik főfal dűlőben van és a rajta függő mennyezet is.
8. Tcleky-utca 50. Az épület keleti fala dűlőben. Lakhatatlan.
0. Potőfi-utca 44. Megállapítottuk, hogy az épület egy lakása lakható, a többi lakhatatlan. s a düledező ház lebontandó.
10. Király-utca 22. Mivel az utcai fal 3V* m hosszúságban bcdüléssel fenyeget, fallcboniás feltétlen eijzk.özJendü.
11. Arpád-utca 3ö. A szoba magassága 1 m 90 cm, egészségtelen. Padló nincs, egész lakás nemhogy nedves, hanem vizes — lebontandó.
12. Petőfi-utca 45. A ház udvari és kerti oldalán levő falak dűlőben. Rövid időn bclyl összedőlés várható. Kilakoltatandó.
13. I\'etőli-utca 19. Falak minden p 11a-natban iisszedőlhctnckv Javitanl már nemfTé-het, lebontandó.
El lehetünk azonban arra készülve, — hogy ez a pusztulási folyamat egyelőre nem fog megállhi s a legjobban épített házadon és a főbb utcákon kívül rommá pusztul az egész város., A, legnagyobb baj azonban abban rejlik, hogy a háztulajdonosok nem akarják a ma még renoválható házakat átépíteni s nem hajlandók a házakra egy -fillért sem költeni. A kommunista állam elleni merénylet ez a szabotázs és amerikázás ós rövidesen feltétlen ínyg kell |alálni anjriqk a módját, •hogy ez a Város/amelyet, a kapitalisták Önzése az 150Ö körüli viszonyok között hagyott meg, megóvassék az elpusztulástól és a közjó alkotói, a proletártőstvéreink egészséges la kásviszonyoknak kerékkötőit megrendszabályozzák.
\' Árií-k)osztás. A\'mcg áruban nem részesült : cukrászok, könyvkötők, g3rógyszeré-szek. szeszfinomitómunkások, adóhivatal, méntelep, munkásbiztositó. szakképzett katonák és újságírók szakszervezetei, illetőleg alkalmazottjai, az alulírott szövetkezetnél a részükre kiutalt rőfös-árukat, meghatalmazó-levél ellenében átvehetik. Magánalkalmazottak Szövetkezete Csengory-utca 2. sz.
Kelen József népbiztos
a szocializálás munkájáról és a jöíS termeléséről.
Kelen József elvtárs a Szociális Termelés népbiztosa a ezocialízálás nagyarányú munkálatairól és a jövő terveiről a következőket mondotta budapesti munkatársunk előtt:
Rendelés elosztó bizottság.
— Eddig végzett munkánk közül elsősorban azt kell megemlítenem, hogy .véget vetünk a kapitalista termelés ama fattyuhajtá-•sának, ameHyel azt a\'munkát- néha tízszeresen végeztették el.. így például, ha valaki rendelni akart valamilyen műszaki berendezést, a külömböző cégektől úgynevezett árajánlatot kért. Ezek a cégek azután nagyarányú munkát fektettek be abba, hogy a terveket és költségvetést elkészítsék. Ezi az állapotot egy általános intézkedésiéi megszüntettük. Az egynemű gyártmányokat előállító gyárak éléro addig amíg egy végleges általánosan rendelkező intézményt nem létesítünk, rendelés eiosztó bizottságot álijtqttunk. Ennek az a feladata, hogy a gyárakhoz már eddig beérkezett rendeléseket abból a szempontból vizsgálják felül, hogy melyik gyár « legalkalmasabb a rendelés keresztülvitelére és igy a rendelő részére csak ezzel a gyárral fogunk terveket és költségvetést készíttetni. A rendelések ilyen ellenőrzésével és elosztásával elérjük egyrészt a gyárak egészséges specializálódását, másrészt ez a legegyszerűbb lúód az olyan gyári üzemek megszüntetésére, amelyeket bojondozésük hiányossága miatt közérdebkől helyesebb megszüntetni.
A kisipar szocializálása.
— A kisipar ^ szocializálásának ügye szítén az én hatáskörömbe taitozik. Ezen a téren a gyakorlat kisé rácáfolt az elméletre. Azt hittük, hogy a nagyüzem legintenzívebb szocializálása lesz lesz az első dolgunk és a kisipar szocializálását csak olyan mértékben vesszük elő. ahogy arra lehetőség lesz. A gyakorlatban azonban azt látjuk, hogy a nagyipar a szocializált termelőrendbe pillanatnyilag mindon nehézség nélkül be tudott illeszkedni. A kisipar azonban az első naptól fogva azzal fenyegetődzött, hogy megszünteti munkáját. Ez a munkamegszüntetés végzetes lett volna nálunk, mert a magyar ipartermelés
nagy része olyan kis üzemekben, .történik,.....a
melyekben húsznál kevesebb munkás dolgozik. JLzek a kisüzemek a rendelet értelmeben nem voltak szocializálhatok. Felmerültek továbbá feladatok, amelyek .tuloypmófn^ kis-, fpair jóflegü ípát\'ágák \' mtrnftálkorébc\'\' "vágnak ugyan, amelyeket azonban kisiparosok nem tudnának jól mogoldanl Így elsősorban a köztulajdonba átment házak és tartozékaik jókarbantartására és a .lakásfelosztások következtében felmerült munkálatok lebonyolitására gondolok. ..Az ezekkel foglalkozó- kisipari -üzemeket olyanformán szocializáljuk, hogy a tulajdonosok hozzájárulásával a legkisebb üzemeket egy-egy közös nagyüzembe vonjuk össze és azokat Budapesten kerületenként, vidéken más alkalmas körzetek szerint ogy adminisztratív központban fogjuk össze. A körzeti központok felett egy központi irodának adjuk át a rendelkező jogot. Most minden rendelés csak a körzeti, vagy központi irodán keresztül teljesíthető. Az egyes munkahelyekről csalt ilyen központi-rendelés alapján mennek ki dolgozni és a szocializált ágakban végzett munkát a munkás munkajegyén a házbizalmiak igazolják. A muni<a-költséget a munkacédulák alapján a ház folyószámlája terhére íratja a központi iroda. Ilyen kisipari szocializálás eddig a gáz, viz, központi fűtés, villamos szerelő, szobafestő, címfestő, \'tfctőfcdő és kályhás iparágakban történt meg. Do a kisüzemek szocializálása és egységes központosítása a legközelebbi jövőben minden más iparágban is hasonló módon fog végbemenni.
Atmeuet a kommaulttta termelésbe.
— A szocializálás munkájának eddig elmondott részletei -programmunknak\' ésák\' égy
191». nUJus lft.
ZALAI NÉPAKARAT
¿sekély részét teszik ki. Fontosabb és nagyobb ítentőflégü » jövőnek az az előkészíf&Se, ¡Lollyel nem a mai termelést akarjuk átvétetni lohetően kevés zökkenéssel a kommuna termelés rendjébe, hanem á jövendő termelését akarjuk megalapozni. Az előkészíti« munkája kiterjed az ogósz energiagazdálkodásra az összes üzemek felett a műszaki felügyelet megszervezésére, a kísérleti és tinulniAnyi ügyek rondezésére ós a tudományos fejlesztés munkájára. Ezek mind olyan kérdések, amelyeknek súlya sokkal nagyobb, mint a pillanatnyi termelés folytatása s eredményei is csak későbben fognak mutatkozni.
Buergla megtakarítás.
— Az energiagazgálkodás terén eddig 4t történt, ¡hogy közös-igazgatás alá- fogtuk ai összes magyarországi áramfejlesztő telepeket. Ezzel elértük azt, hogy a telepek a jövőben racionálisan összedolgoznak. A kooperáció néhány esetben máris megtörtént. Ezzel nagy seénmegtakaritást tudtunk elérni s e\'értük azt js, hogy a meglévő telepek sokkal nagyob mértekben lesznek képesek n szükségletet kielégíteni, mint eddig. A vizerőmütelepek kérdésével szintén., foglalkozunk, Qyőr ós fozsony közön a Duna meg nom szállott oldalán 45 ozer lóerős vizmüüzem előmunkálatait kezdtük meg. A soroksári Duna-ágban egy 20 ezer lóerős vizmü építését folytatjuk. A vízerőművek elektromos áram fejlesztésére szolgálnak. Általában arra törekszünk, hogy elektromosáram alakjában osszunk szót minden energiát, mert így érhetjük cl, hogy az energiát •it termeljük, ahol azt termelni a leggazdasY-: gosabb és függetlenül a termelés helyétől ott használhatjuk TeiJ aRörannak felhasználása a legcélszerűbb.
— A földgáz kérdése szinten.az energia kérdéschoz tartozik. Alegonergikusabban hozzáfogtunk az ujabb kutatásokhoz, földgázkutak
fiirásához és ezZel egyidejűen a földgáznak Budapestre vajó vezetéséhez, főképen. azért, hiígy a földgáz segítsen minél gyorsabban a a főváros gázmizóriáin
Műszaki üzeuifctügyetet.
— Akkor, amikor az ellenőrző munkás-
Í tanácsokat és termelési biztosokat az üzemek élére állítottak, a szocializálásnak csak az első lépése történt meg. A termelés átvétele után a második lépés a termelésnek műszakilag leghelyesebb berendezése lesz. Ezt a célt é részben már megalkotott, részben még meg-ll&ótftffdÓ WüWáKi"UzémföTügyéTősogt szervezetünk szolgálja. Ez állandóan felülvizsgálja és ellenőrzi, hogy a termelés mindenütt műszakilag a leghelyesebben történjék, ügyel irra, -hogy energiá»rttl,\' anyaggal ós munkaerővel ne pazaroljanak. A műszaki üzemfelügyelőségek felállításánál nagy nehézséggel állunk szemben. Alig van megfelelő, \'szakemberünk. Hogy ezen segítsünk, megfelelő szaktanfolya-^ mot állítunk Tél. Ezeken a ¿rzaktaií folyamokon* munkások, művezetők, mérnökök fognak .részt-, venni. Június elsején nyílnak meg.es három hónapig tartanak. Három ilyen szaktanfolyam sikeres elvégzése egy negyedik magasabb tanfolyamra képesít, amely után minden egyes . hallgató nagyobb vidóki városokban felállítandó műszaki felügyelőség vezetését veheti át. Ezzel a berendezkedéssel elérjük azt, hogy 4 régi Magyarország tizezer üzeme kerül ellen-frzés alá ós harmincezer kazánt fognak állandóan szénfogyasztás és üzembiztonság szem-vonljából ellenőrzés alatt tartani. A műszaki ■zcnifolügyéleí kérdéséhez á munkásvédelmi és tűzbiztossági szakosztály ügyei kapcsolódnak. Ez a népjóléti népbiztosság hatáskörébe tartozó munkasegószsógi gyárvizsgálatok által vagy más módon tudomására jutó, a munkások vagy a környezet szempontjából veszedelmes, hiányos berendezések,, gópek megfelelő ■átalakításról- gondoskodik.. liJj gyárak\' építésénél vagy borondezósek és gépek késasitéscnél Pedig már előre figyelemmel van a munkásvédelmi szempontokra.
Találmányi hivatal.
— Rendkívül fontos a termelési lehetőségek műszaki továbbfejlesztésének kérdése. M\'ndcn , találmányt} bárhonnan is jöjjön az, • Megfelelő szakszerű elbírálás alá bocsátanak. I
—■ A találmány-ügy terén az addigi rend\' l Szert megszüntettük. A szabadalmi hivatalt találmányi hivatallá szervezzük át. Hogy a 1 szabadalom megszűnik, ez nem jelenti azt, hogy a feltalálók nem részesülnek találmányénak eredményében. Ellenkezően : a találmányi hivatal nem elégszik meg azzal, hogy a találmányt csak eredetiség szempontjából vizsgálja felül. Sokkal fontosabb feladata a találmány használhatóságának megvizsgálása a megfelő [nyilvánosságra hozatal és annak a társadalmi haszonnak a nyilvántartása, amelyet a találmány alkalmazása előidézett. Ennek a társadalmi haszonnak a* arányában kapja meg a feltaláló találmányának ellenértéket.
— Szóval, dolgozunk a termelés fenntartásán és azon,, hogy a kapitalista termeléstől örökölt visszásságokat kiküszöböljük.
HÍREK.
1H9. májnH
naptAR.
A nap kél 4 óra 27 perckor, nyugszik 7 óra 2ö^perc-
I "W • kor-
1 ** j A hold kél délután 7 óra 11
Csütörtök petekor, nyugszik dóIUtán 3 óra 1 53 porckor.
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti május 12-iki kelettel: Fülektől ószakra eddig is mindenkor kitűnően bevált páncélvonatunk eredményes földerítő tevékenységet fejtett ki. Egertől északra biztosító csapatainkat tovább északra toltuk előre. Különben a helyzet változatlan.
— Személyi hírek Vantus Károly földművelésügyi népbiztos elvtárs tegnap délután Nagykanizsára érkezett. — Nylsztor György földmivclésügyi népbiztos olvtárs szombaton délután Nagykanizsára érkezik, ahonnan vasárnap Zalaegerszegre utazik.
x— Változás a direktóriumban. Sneff József elvtárs, a nagykanizsai direktórium elnöki . osztályának vezetője, aki az első forradalom, óta megszakítás nélkül végzett emberfeletti munkában kimerült, súlyosan megrongált egészségének helyreállítására folyó hó 12-én orvosai sürgetésére egy havi szabadságra mént. Sneff elvtárs szabadságát Vidéken tölti. Sneff elytárs helyét a direktóriumban Bárány Antal elvtárs,\'a nyomdész-szakszer wzet -wWÍttfcrtötti • ber...... ......•
—- Zászlóbeszolgáltatás. A szociális termelés nópbiztossága 55. sz. rendeletének végrehajtásaként elrendeljük, hogy mindenki a birtokában téWY zásZÍó\'kat — fekete ÓS\' vörös kivételével — a polgári iskola tornatermében szolgáltassa be a megbízottaknak. (Hivatalos órák délelőtt 9—12, és délután zászlót.ulftjdonpsok a. beszolgáltatott zászlók ellenértékeként — a szükséghoz és . lehetőséghez.mát ten vörös, zászlókat, fognak kapni. A beszolgáltatás alól .felmentetnek a) a papírból és papirszövetből készült zászlók, b) a szakszervezeti, egyesületi, testületi és templomi zászlók és c) történeti vagy műértőkkel bíró zászlók; — -Aki *.-reruiolotct megszegi, forradalmi törvényszék elé kerül. Nagykanizsa, 1919, május 12. Direktórium.
— Valamennyi magánfogat — tekintet nélkül az eddig élvezett felmentésre vagy az állatorvosi bizonyítványra —. ma csütörtökön regtfel-9 órára •"\'a\'-"Városház • udvarára elővezetendő, amikor is a felmentések és állatorvosi bizonyítványok, felülvizsgáltatnak Aki jelen rendelet parancsának nem tesz eh get, a Vörosőrség által a forradalmi törvó/ szék elé állíttatik. Nagykanizsa, 1919. /nJjus 14. Direktórium /
--•Eljegyzés. Adamek Teruskn/clje-gyo\'ztc POt-zse György. (Minden külö/" érte sites holyett). \\ .
~ Fél kettőkor nyitják a Borbélyüzleteket. A borbély- és fodrászok szakszerve-zete^közli, hogy a borbélyüzleteket ezentúl nem két órakor, hanem leiket órakor nyitják, fél kettőtől 2 óráig terjedő időben azonban osak azokat szolgálják ki, akik 2 órakor munkába mennék,
— A bőrmunkások közlik, hogy a Falurosszát, amelyet mult héten olyan nagy anyagi és erkölcsi sikerrel játszottak el a Polgári Egyletben, ma, 15-én az egyik sze replő hirtelen megbetegedése kövotkeztébon nem ismételhetik meg.
— Értesítés. A likvidáló bizottság közli, hogy a likvidálásra kerülő ügyek táblázatos kimutatása az igazságügyi előadó szobájában megtekinthető. A likvidálásra kerülő ügyek tárgyalásánál a sértett, illetve képvi«elője és a vádlott ügyvédje jelon lehetnek.
— Megindul a táboriposta forgalom. A hadsereg parancsnokság 508/402.-kp.-hdm. számú távirati rendeletére, a tábori .postahivatalok a mai nappal az egyes parancsnokságok székhelyein megkezdik müködésükot és pedig általában ugyanazon elvek alapján, melyek a tábori posták működését az elmúlt háborúban is szabályozták. Külömbsóg az, hogy a tábori postahivataloknak száma nincs, hanem ehelyett a címben pontos csapatköte-léket kell feltüntetni. Pl. Nagy József vörös katonának, X. ezred, Y. század. Z. szakasz a hadosztály tábori posta, vagy Erős János egészségügyi katonának 111. hadtest orvosfőnöknél, tábori pósta. A tábori póstával küldhetők: 1. Magánküláemények: a) frontról a hátsó területekre,, közönséges levól nyitva (de csak.\'akkor, ha mellékleté van pld. nyugta, fénykép, stb.) Tábori póstai levelező lap, utalvány 1000 korona értékig, b) A mögöttes országból a frontra közönséges levól nyitva, (ha melléklote van) ós tábori póstai levelező lap. 2. Hivatalos küldemények; a magánforgalomra megengedett küldeményfajokon kiVül zárt ajánlott küldemények (pénzes levelek ós csomagok- utóbbiak 5 kgr. súlyhatárig. Mind-ezok ugy a frontra, mint a frontról küldhetők. A katonák a levél helyes címzésére kiokta-tandók ós utasitandók, hogy fentiek szerint pontos címüket otthon ,levő hozzátartozóikkal közöljek mielőbb, Tábori póstai levelező lapok az illetékes tábori póstahivatalnál « parancsnokság nyugtájára dijmontosen igényelhetők. Győri kat. ker. parancsnokság.
Budapest, május 14. (M. T. I.) A Bécsben mogjelenő „Der Tag" cimü lap május 14-iki számában londoni jelentést közöl az orosz csapatok .erősségéről. A joleotés szó szerint igy szól:
........forrásból veit értesülések. &J&L...
rint az orosz szovjetkormánynak az ország különböző részeiben a következő csapatai vannak :
Árohangelszk vidékén 24.000 ember, a litván írorrtoh 100 000 ember, a lengyel fronton 100 000 ember, a Volga ós Ural vldéKén 130.000 amber és a dili haroté-ren 100 000 ember."
Ismerjük az angol kapitalista sajtónak az oroszországi eseményekről közölt híreinek mpgbizha.tóságát- .Mi sém természetesebb, minthogy az angol lapok az oroszországi és magyarországi eseményeket lekicsinyíteni, jelontőségükot elhomályosítani igyekeznek. Mégis jellemző, hogy az angol sajtó is bevallja,.hogy az orosz vörös \' gárdának igen erős és nagyszámú csapatok állanak a rendelkezésére, amelyeknek a magyar vörös hadsereggel ,való egyesülése mostani offenzivájuk után minden.. bizonnyal rövidesen bekövetkezik.
Pártüsryek.
Figyelem l Fölszólítjuk az összes szakszervezeteket, valamint a kisiparosok és kereskedők vozetősógét, hogy pontos taglétszámukat még ma délelőtt 10 óráig jelentsók be. Pár tt Ukán dg A forgalmU szállítási és közlekedési munkások szakszervezete ma este 8 órakor a Munkásotthonban fontos ügyben taggyűlést tart. Mindenki feltétlenül ott legyen.
A vezetőség
A cipész és csizmadia szakosztály fölhívja azon cipész tagjait, kik a reáliskolai munkára följegyezve vannak, ma azaz csütörtökön esto 0 órakor átvétel végett jelenjenek meg az Ipartestület helyiségébén. A ^oezétőség.
4
ZALAI NÉPAKARAT
191» május h
A burzsoázia elleni harc uj fázisa.*)
ni.
A tudomány, a technika, a tapasztalatok küléaböző ágaihoz értő szakemberek vezetése nélkül a szocializmusba való átmenet Lehetetlen, mert a szocializmus a tömegek tudatos előhaladását kívánja a kapitalizmushoz viszo-., nyitva magasabb munkaproduktívitás felé és ftdig a kapitalizmus eredményeinek alapján, A szocializmusnak a saját módján, a saját módszereivel — mondjuk konkrétebben, a szovjet-módszerekkel. — kell ezt az előhala-dást megvalósítani. És a szakomberek töme-r fűkben szükségszerüleg burzsoák, ez következménye a közélet egész környezetének, amely szakemberekké tette óket. Ha proletá-riátusunk, miután a hatalmat megragadta, hamarosan megoldotta volna a számadás, az ellenőrzés és az egész vonalon való szervezés feladatát, — (ez a háború ós Oroszország hátramaradottsága következtében \'nem volt kivihető) — akkor a szabotálás megtörése után az általános beosztás és ellenőrzés révén a polgári szakembereket is teljes mértékben felhasználhattuk volna. Mivel általában jelentősen .lekéstünk" a számadásokkal és ellen-vérzéssel, tehát mindannak dacára, hogy a szabotálást le tudtuk győzni, mégsem teremtettük még meg azokat a viszonyokat, melyek a polgári szakembereket rendelkezésünkre bocsátják. A szabotálók tömege „szolgálatba áll-, de a legjobb szervezőket és szakembereket az állam vagy a régi módszerrel, a polgári módszerrel (azaz magas flzetéssol) vonhatja be a qiunkába, vagy az uj módszerrel, a proletár módszerrel, azaz az általános számadás és ellenőrzés bevezetésével, ihcly önmagától és kikerülhetetlenül besorozza és beállítja a szakembereket.
Most a régi polgári módszerhez kellett folyamodnunk és igen magas fizetésbe kcllott belemennünk a legkiválóbb polgári szakembe: rek dijázásánál. Mindenki, aki az ügyet ismeri, látja ezt, de nem mindenki hatol bele abba, hogy milyen jelentőségű van egy ilyen intézkedésnek egy prolctárállamban. Világos, hogy ez az intézkedés kQtnpromisszum, távolodás a párisi kommün és minden proletárhatalom •Iveitől, melyek a fizetéseknek az átlagmun-kás díjazásával egyenlővé tételét kívánják és •selekedetekben, nem szavakban nyilvánuló küzdelmet követelnek b ^karriercsinálás" ellen
De oz még nom minden. Világos, hogy az az intézkedés nemcsak a tőke elleni offenzíva szünetelését jelenti bizonyos téren és bizonyos fokig (mert a tőko nem a pénzösz-szeg, hanem egy bizonyos társadalmi állapot), hanem azt is, hogy egy lépést tesz vissza-, felé a szocialista szövjct-áilamhatalam, amely pedig kezdettől fogva a magas fizetéseknek az átlag-munkás jövedelemig való lefokozását hirdette és vitte keresztül.
Természetes, hogy a burzsoázia lakájai, különösen tw kisebb fajtából valók, mint a mensevikiek, a „tfovaja Zslzn" emberéi, a jobboldali szociálforradalmárok annak bevallása alkalmából, hogy visszamentünk egy lépést, vihogni fognak. Dc nekünk nem kell figyelemre se méltatnunk ezt a vihogást. Fel kell ismernünk a szocializmus felé vezető igen nehéz és uj útnak sajátosságait, anélkül azonban, hogy hibáinkat és gyöngéinket elfcdnők. A tömegek elől eltitkolni, hogy a polgári szakembereknek rendkívül magas jövedelemmel való munkába állítása távolodás a kom-. Jaün. elvűitől,..azt, jelentoné, hogy a -polgári politikusok színvonalára sülyedtünk és becsapjuk a tömegoket. Nyíltan megmagya\'ázni, hogy miért és hogyan tettünk egy lépést óisszafeló és azütán nyilvánosan kifejteni, hogy milyen eszközök állanak rendelkezésünkre a mulasztás helyrehozására, ez a tömegek, nevelését, jelenti és azt, hogy velük, • gyütt a tapasztalatból tanuljuk meg a" szocializmus felépítését. Alig volt a történelemben egyetlen győzelmes hadjárat, amelybon ne fordult volna olő, hogy a győztos egyes hibákat csinált, részleges vereségeket szenvedett, időnkint itt-ott engedett, vagy visszavonult. És az általunk folytatott .hadjárat"
•) Ualu; ,K uovJ«that«Jom legkönUbbl feUdtUi*
\' vfivéb«.. . ... . »
a tőke ellen milliószorta nehezebb a Ugnfhe , zebb katonai hadjáratnál és egyetUn e«y elszigetelt visszavonulás miatt elszomorodni ostoba és csúfos dolog volna.
(Folytatjuk.)
Nyílt-tér.
Meífnyllt !
Vindis és Rjksenfeld forfBszati műterme te laboraroriuma.
—i— Caengeri-ut yemelet =
Arany-Koronák, hid«lfc»»ízájpadlá8nélküli fogak és tömések — Vidékiek 24 óra alatt kielégltetnek.
7550/1810.
Az épitő munkaügyi tanácf felszámolása.
Értesítem a közönséget, hi „Épitő munkaügyi Tanács" mcJzllnik, semmiféle uj munkát meg nem JTezdhet, s a folyamatban levő munkál«, pénz-beszedésre stb. vonatkozólaj^ntézkcdni csupán a kirendelt Oszlól/Vilmos és Geiszl Viktor felszámoló b/tosok jogosultak.
Nagykanizsán, 19l3!^évi május 14.
Brónyai, s. k.
pol. u.gbiiott.
Hirdetmény.
Nagykanizsa város tulajdonát pező Felsőerdőn f. hó 21 és 2AJkn faárverés tai tátik. Eladásra. kertig 221 drb. tuskó, 130 halom ágfa, 0 dm. szél-döntött fa. A vétel készpénzér^örténik és a vételár a lieWszincn fizetendő. Az árverés reggel 1 órakaf kezdődik. Nagykanizsa, lö\\jt. ra^tjus 13.
■ó/kő Géza
v. g.iid. Unác*os, főintéző.
7007/1 OH).
Közszolgálatra berendelt magái] fogatok felülvizsgálata.
Vflrösörség (rendürséfl) vezetoségé^k
Hgiybi
Megkeressük, hogy a közszolgáidra berendelt magánfogatokat f. hó 15\'6n riggel 9 órára a városház udvarára előáflitanf szíveskedjék, hol a direktórium tagja, Für« Sándor állatorvos mog fogja azokat vizsgálni.
Előállítás alól a felmentett,\' vdgy orvosi bizonyítvánnyal rendelkező Ipátok sem mentesíthetők, i /
Az esetlege» leimentési igazolványok, vagy orvosi bizonWványok tuAjdonos által a szemlén bemutatindók. /
A jövőre nésVe megtiltják, hogy bárki is a direktórium cnVedólye iplkül igénybe vegyen közszolgálat« berend^ magánfogatot. Az kizárólagsa dtrektorium irlsbCli engedélye alapján eszkÖzölhelőA /
Erről a vörös-«e*ed p/\'ancsnokságát, a vörös-őrség (rendőrsógV-e^tőségét és Fürst Sándor állatorvost értesítjük.
Nagykanizsa, P910. évi május hó 14-én.
-Direktórium.
M>/m/Ar,.pol. megbízott h.
APRÓ HIRDETÉSEK
Egy cimbalom kerestette ¿egi
Cim a kiadáhlvat*
ÜBANIA «fe
Szerdán és a követkozö napokon
Az olasz kinematográfia legrerr alkotása. Pernaude N a szépségéről is hírneves i és Glovanl Ga
ntinl <
\'színház művészeinek |
film--Pouget
szinésznS nemz«ti
illéptével i
Bohímhízasság
színmű 4 felvonásban.
Pénztárnyltás délután 3 érakor. Eleadások kezdete iUíiiUd 6 li etil 8 Arakor.
\\/I I \\ í~w nagymozgóazln/az
vi l/au siiihh^imi. Telilíjft. u.
Szerda, alllrtll, péntek, inntat. MÉjn m lf.1I.
mm
Schiller kiS}temé|tye után.
Dráma -I felvonásban.
Főszereplő/ Lya Ley. Előadás kezdete 6 ós föl 8 órakor!

=8
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk legfőbb minőségű szlvarka hüvelyeket, szlvarka papírokat, szlvar-és szivarka szopókákaj, szlvarka- és dohánylárcákat, — levélpapírokat és :: képeslap újdonságokat.
Pontos kiszolgálás l
HIRDETÉSEK
ielvétetnek
a Zala kiadóhivatalában
ÖHÍUBANJELENIK MEG, EREDETI TEI.E-FOH É» TAVIKAT 1 JELUNTÉBEKKKU
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Nagykanizsán kora raggal házhoz hordvl, vidékre póatán küldve: :i
Egy hóra 7-50 korona jegyed évre 11-90 Fél , 4»>-Egéaz . 90-- „
Xl.ll. ¿»íolyam
N"gyfc»nl»»», («19. Májún 16. Péntek.
112. szám.
ZALAI NÉPAKARAT
»iorko«*tö.*0 03 hl.dohIvat.il d.flVKani».., Bug.r-ut 4. ...m .larH.iztö.éBl *• kl.ddhlv.mil
i.tolon.i.m 10. : Nyomdal 117 •
A SKÓCIÁM STA PÁHT riIVAT VI.OS 1.A1MA
Rendelet.
Tudomásomra jutott, hogy egyes pa rancsnokságok az általános alKoholtilalm t lellüggeázlfk, Illetve triégszeglk.és a kato-nákuak megengedik az alkohol fogyasztásit-
Legszigorúbban megtiltom, hogy az alkoholtilalmat bárki Is lalfüggessze, mert az alkoholfogyasztás súlyos veszedelemmel járna, különösen ma, amikor a vörös litul-sertg fegyelme már-már megszilárdult.
Csak az alkoholtilalom szigorú betartásával teljesítheti a vörös hadsereg a rábízott nagy feladatot.
Felhívom az összes osztlly és alosztály-parancsnokokat, hogy ezt a rendeletemet a legszigorúbban vigyék keresztül.
BÖHM, s. k.
hadscrcgf<5j\':iran\'snok.
A Nagykanizsa városi munkás-, katona-és paraszttanács holnap 17-én délután 4 órakor u városháza nagytermében teljes ölést tart, amelyre a tanácstagokat meghívja a DIREKTÓRIUM.
A burzsoá csőcselék
leghatalmasabb fegyvere a rémhírterjesztés. A proletárdiktatúra minden fegyver! kicsavart kezükből, nincs rá módjuk, hogy megbontsák\' a tanácsköztársaság csodálatos rendjét és nyugalmát. A legaljasabb és legpiszkosabb fegyverhez nyúlnak \'tehát: hazudnak. "Hazug rémhíreket találnak ki és ilóbnák bc az emberek közé, amelyekkel rémületben tartják és kétségbeesésbe kerge-lik az ostobán hiszékeny embereket, a gyá-. fákat, azokat, dák nem mernek hinni, azokat, akik a legkisebb szélrezzenésre is megfutamodnak, akik ítélőképesség, meggondolás és megfontolás nélküj fogadják be a rémhíreket; akik ahelyett, hogy a rémhir-jeriesztőkel a proletariátus .ilélőszékének «idnák át, gyáván és bűnös ostobasággal nemcsak hitelt adnak a remhireknek, de \'"\'maguk is elősegítik a pánikot azzal, hogy sufosan pletykálkodva, alattomban suttogva »dják tovább a híreszteléseket
Nagyváradon, Debrecenben és másutt csak ezzel az aljas fegyverrel tudta megbontani a fehér ellenforradalom a proletáréi?, egységét. A burzsoá-csőcselékneMevi-•ézlelt tiszteknek, elkergetett hajcsároknak, kirúgott bürokratáknak, szolgabiráknak, — mindazoknak, akik azelőtt munka nélkül, a munkásság bőrén és zsírján híztak, csak <Sy sikerüli ott •kitűzni a fehér zászlói, felverni a fehér karszalagot, letépni mindenünnen a proleíárság szent szincit, összetörni a proleíárság által létesített minden intézményi. Csak így ludlák néhány órára visz-izaállitani a régi rendet. Csak azért sikerült a fehér ellenforradalom, meri a proleíárság egy része nem volt elég érett : a réinhirfegyver bűzös és dermesztő durranása visszhangra találl hiszékeny lelkükben.
A burzsod-csőcselék Nagykanizsúnsem téllen. Városunkban ii nap-nap után röpülnek fel az égre a színes rémhir-rakélák. Franciákról, megszállásról, pontos dátumokról i>uttognaU a burzsoák és e rémhj*-rekel olyan „hiteles" formában tudják továbbítani, hogy.ném ly proletár is bedül nekik. Szerencsére a proletariátus történelmi hivatásának felien tudatában rendületlenül áü helyén: a burzsoá-mesterkedésnek Nagykanizsán nincs talaja. Hiába terjeszti itt a burzsoa-csőcselck a legvadabb rémhíreket, azoknak csak ők örülnek — ideig-óráig; nem támad nyomukban zavaros, amelyben ők kerekedhetnének feliil.
Proletárok I Ne üljünk fel a rémhíreknek! Tanuljunk a debreceni és nagyváradi példából! Tanuljuk meg. hogy mi az öntudatos proletár kötelessége: bátran és felemelt főve! haladni a kitűzött egyenes utón Űzzük cl maminktól azokat a rémké-
Klöftzotéal Arak i Caésx évre . . . . 80—koron«
Fél évro......45- - korona
N«ovod évro . . , aa sp korona így hónapra ... 7-90 korona
pekel, amelyekel a kaján bur/soa-csőcselék szeretne szemeink elé festeni. Az eddig bedöglött remhir-kacsák mind csak arra tanítsanak ineg bennünket, hogy semmiféle rémhírnek hitelt adni nem lehel és nem szabad; hogy minden Igaz proletárnnk soha nem szabad kételkednie az eszfne igazságában és a proletariátus diadalában.
Mlndázoltái pzdt«, akik híresztelésekkel meg akarnak bennünket rémíteni, akik rémhírekkel akarják aláásni a prolelariálns szépen éplllö váréi, a legnagyobb kíméletlenséggel lógjuk elnémítani és odajullalni, ahol ¿1 ros-;zakaralu azószályárkodásért, a zavart kelleni akaró híresztelésekén megadják nekik a méltó büntetést.
Proletárok! Tanuljuk metr, hogy a proletárállam legnagyobb ellensége a rém-, bir és a témhirlerjeszlök ellen legjobb orvosság a forradalmi törvényszék
L. J.
Az osztrákok a békekonferencián.
SlaiEyarorazáK uiegcscrtikUílfli). — iufiztrlAnuk n<11ák a nyugati uit gyéket t — narátsitgaaan fogadtAk >i o»ztráli detegátniiokat.
Bécs, május 15, Jól informált.^nlanl körökből veit információkból megállapljhaló, hogy az antant Déltlrűlt cl fogja szakítani Németauszlriától. Egyidejűleg azt is jelentik, hogy a békekonferencia valószínűleg Németausztríának fogja /utlaini a három nyugat-magyarországi megyét, hogy ezáltal kárpólolla Ausztriát Déllirol elvesztéséért.
Berlin, tnaju> ifi. A „Berliner Zeit ain Millag" jelenti V,frsaillejböl, hogy a német-osztrák , békedelegáfusok Sl.-Germalnebo érkeztek. Az oszlrák delegátusok fogadása a békekonferencián nagyiéban ugyanolyan formaságok ííWü.t ment végbe, mint a németeké, de sokkal barátságosabban. Az oszlrák Tiéltedelegátusöl;at .¡Italában szivesebben fogadták mint a németeket s elszigeteltségük sem olyan szigorú mint amazoké. Azt hiszik, hogy az osztrákok hamarosan aláiiják a békeszerződést, valószínűleg még a németek elölt.
Amsterdam, május 15. Az „Allgemelne Handelsblatr-nak leientik Parisból, hogy a németoszlrúk d^egitúsbk megérkezése-alkalmát adóit Ausztria m«r mindig nagyszámú réiri barátainak arrtf, hogy Ausziria erdekében intervenláüanak a békekonferencia résztvevőinél, Azt. hiszik, hogy. Franciaország a konferencián Jóindulattal fog viseltetni Ausztria Iránt.
Megindult a munka
Salgótarjánban.
Salgótarján, május 15. A várost és a gyártelepet fenyegető veszély elmultával, a bányászok, akik ojt hapyták az aknákat, bogy fegyverrel a kezükben védjék meg a proletár-államot — leszereltek éi felvették a munkát. A tanácsköztársaságnak ebben a legnagyobb jelentőségű bányájában a szénkitermelés teljes, erővel meglódult, aminek következtében rövidesen az á\'talános szénhiány csökkenése várható.
Felhívás.
Valamennyi voit gazdasági éa szám-\'vavÖ. tiszt 40 eves koráig bszárólag tarló zlk Jelentkezni a vörös hadseregbe szolgálattételre a hadügyi népbiztosság 40. ősatyánál (« vidéklek táviratilag). Jelenteni tartoznak: nevüket, foglalkozásukat, rend fokozatukat. Aki folyó hó 20-lg a Jelentkezést elmulatja, forradalmi törvényszék elé AlllUtlk.
Hadügyi Népbiztosság
A proletárság kulturája.
Budapest, máj.\', lő- A közoktatásügyi népbiztosság kebelében alakult Szellemi Termékek Terjesztési Csoportja (IX. Lónyai-u. 34) uj helyiségében megkezdto működését. ICz a szerv vette kefébe a közoktatásügyi liépbiztossng összes kiadványainak : könyveknek, agitációs iratoknak, újságoknak rendszeres terjesztését. A csoport, a vidék nagyobb városaiban, valamint a frontok fontosabb pontjain állandó ftókok®!: létesített. Ezek a fiókok fognak gond. .kodni a polgári lakosság ré-szérc elárusító-hely-U létesítéséről is.
A, Szellemi Termékek Torjesztési Csoportjával \' együttesen működik a hadsereg propaganda osztálya. .-— A propaganda osztály ezúton felkéri a vörös hadsereg minden tagját, a vidéki direktóriumokat és a ta-nác.skö.r.társaság minden hívét, hogy nehéz, de óriási fontossá.gu munkájában,támogassák. Örömmel fogad minden Írást, minden konkrét javaslatot, nmely katonáink szellemi nívójának elméséről szól. HCTásan fogad minden közérdertV. hírt, újságot a megszállott területekről, a megszálló csapatok hangulatáról, szelleméről, esetleges kívánságairól.
A terjesztési csoport és»propaganda csopot együttesen kéri az összes újságokat. — elsősorban a vidékieket — hogy lapjuk
ZALAI NÉPAKARAT
1918. május Id.
egy-egy példányát, rögtön azok megjelenése után, küldjék bc a közös szorkoszióbégnek. (Hudapcst, Linyai- utcaj?2.) ^
Az imperializmus békéje.
Olasz ktHergés.
Berlin máj. 15. A Berliner Zeitung jelenti : A .Corriera delin Sera" hosszú cikkben panaszkodik azokról a szégyenletes feltételekről amelyeket az antant Olaszországnak szabott. Olaszország elszigetelve áll. Nincs b*ráli* s; ahova p^z csupa. ellenséget lát. . .
Chlasso, május 15. Az\'olasz sajtó alaposan foglalkozik a békeszerződés tervezetével és erős kritikát gyakorol Anglia és Franciaország magatartása felett. A „Stampa" irja, hogy a bjkc, amelyet az igazságosság és a jog nevében készítettek, nem egyebb mint Franciaország és Anglia lecsillapithatat-lan zsákmányoló óhességének következménye. A békeszerződés egy rövidesen bekövetkező háború oslrált hordja magával. — Anglia és Franciaország rabláncra vetnek hatvanmillió németet? akik — az éhség és a múlt rémes szenvedéseiben végsőkig kimerülve — talán alá fogják írni a békét, de nem kóshotik sokáig az az idő, amikor a németség széttépi a rárakott bilincseket.
A fehér terror.
Fülek, máj. 15. A hadseiegparancsnok-ság megállapította, hogy a fehér gárda a csehek kivonulása előtt hat embert — a munkásság vezetőit — kivégeztetett. A holttesteket rregcsonkitották, a ruhát róluk lehúzták. Három elvtársat tuszul magukkal hurcoltak
A négyed tanács ülése.
Páris, május lő (Havas.) A négyes tanács tegnapi ülése gazdasági kérdésekkel foglalkozott s a békeszerződésbe, lel vette azt a feltételt, hogy Ausztria és Magyarország feltétlenül elismerik az antantnak Galiciára vonatkozó rendelkezéseit.
A katonai törvényszék Ítéletei.
Budapest, május 15. A fóvárpsi katonai törvényszék a következő Ítéleteket hozta: Sárkány József vörösőrt szolgálatban tanúsított hanyagság miatt 2 évi fegyházra, Ocsedán Istvánt ugyanezért 5 évi fegyházra, Friedmann Józsefet és Verderber Józsefet izgatásért-é«-«. vörös hadsereg megbontásáért .\'>—3 évi fegyházra ítélte cl. Pap Dezsőt betöréses lopásért 1 évi fegyházzal, Krámer Jánost, aki Papnak a bűncselekmény elkövetéseben -scgcdkezxíU, Ü. \' hónapi C-S \'Győri Istvánt, aki" a rabolt\' tárgyakat átvette és értékesítette, 10 hónapi fegyházzal sújtott a katonai forradalmi törvdnyszéka
Terjed a bolsevizmus
Pétervár, május 15. (Szikratávirat) A bolsevista eszmék feltartózhatatlanül terjednek azokban á tartományokban is, amely legtávolabb vannak a messzi keleten. Oroszország távol ázsiai részeiben is katona- és munkástanácsokat a\'akitanak, sőt toborzó bizottsá-. gokat állítanak fel, amelyek a vörös hadsereget szervezik.
Tűzvész Konstantinápolyban.
v Konstantinápol/, május }ő.,(Szikra-
fávírat.) Tegnap itt óriási tűzvész támadt, amely 800 házát elpusztított. Az itt lövő angol, francia és egyéb tengerész csapatok segitsógével nagynehezen sikerült a tüzet lokalizálni.
¡Melyik •zlntársolat jöjjön Nagykanizsára?
Nagykanizsa kulturlgéuyc íh a proletír.ág érdeke a |obb osztálya, zdsn lArsutalol fettvetellk.
Könyvek*:: Folyóiratok :: Zenemüvek
FISCHEL1
ill(5p Fia
Ilin-, h pipirirüátitii MSYlMiltl. (ffatlUt pil>!|.)
Irodaszerek, üzletikönyvek papírok
hangszerek, díszműáruk,jAtéktárgyak ,
(Saját tudósítónktól.) Tegnap kellett, vo\'.na megérkeznie Nagykanizsára annak a színtársulatnak, amgly. eddig Zalaegerszegen, ós Alsólertdván működött.
Mi nem akarunk ennek a színtársulatnak az érvényesülése elé akadályokat gördíteni és nom akarunk vele szemben a teljesítmények kellő ismerete hiányábatrmár eleve is agresszíve fellépni, mert tudatában vagyunk^ annak a\'.felelősségnek, hógy az a kritikai* mértéket megütő színtársulat pénzügyi csődjót vonná maga után, de egész Nagykanizsa neveben emeljük fel szavunkat, hogy Nagykanizsára csakis olyan színtársulatnak adják meg a játszási jogot, amely Nagykanizsa kulturigénycít kielégíti és a közoktatásügyi népbiztosság intencióinak nevelő erejénél fogva megfelel.
A közoktatásügyi népbiztosság a stag-gionek megszervezését csakis abbólon szempontból látta helyénvalónak és csakis azért küld a magyar Tanácsköztársaság mindén faluba színtársulatokat, hogy a szórakoztatáson kívül, ami. a kulturlclck elengedhetetlen előfeltétele, ezutonn a gondolatot terjessze, ízlésünket csiszolja, crkölcselnkeí,nemesilse és oktasson.
Ha azt a célt akarja szolgálni Nagykanizsán is a színtársulat, amelyet a közoktatásügyi népbiztosság céloz, ug£ elsősorban le kell mérni Nagykanizsa kulturnivóját és magáét a színtársulatét.
Nagykanizsa proletariátusáról megállapítható, hogy nemcsak fejlett szépérzéke van, hanem bizonyos vonatkozásokban színészkvalitásokkal ii rendelkezik, amit a Tímár I.iza, Piros bugyelláris, A falurossza előadásai igazolnak. Annál inkább feltehető tehát, hogy égy utolsó osztályba sorozott színtársulat nem fog a támasztott követelményeknek Nagykanizsán megfelelni, mert módjában volt már a proletárságnak neves művészek meghallgatásával, akik telenként özönével lepik el Kanizsát, az izlését\'és tudását, oly mórtékben fokozni, hogy a pécsi színtársulat előadásait amely pedig a vidék első társulatai között foglalt helyet — szintén nivótlannak bélyegezte meg.
A jelek mindenesetre arra vallanak, hogy a színtársulat a kitűzött célból semmit sem -fogeléírti.- — ^
Ezzel szemben azonban mindenkinek a Célja az lehet, hogy Nugykanizsa egy olyan színtársulatot kapjon, amely ugy a közoktatásügyi népbiztosság, mírif\'a város ktilttif-igényeinek megfelel. Erre módot nyújt Jávor Ervin elvtársnak a soproni szinház Biztosának ajánlata, amelyet a soproni szinház nevében tett a nagykanizsai direktóriumnak. Mjjjtcgy. kapóra jön ez áz ajánlat, amciy szerint a soproni színtársulat teljes drámai .és. apc-etL társulatával már e ho-20-« körül Nagykanizsára érkezno s a zalaegerszegi társulat egy hónapos játéktervével szemben 3—4 hónapot maradna Nagykanizsán. v-.
. He más körülményt nem is veszünk figyelembe csakis a színtársulatok osztályozását, akkor is szemmel látható a két társulat közötti különbség. A soproni, színtársulatot az Országos Színügyi Bizottság a II. osztályba sorolta, míg a zalaegerszegi társulat a IV., illetve.^ legutolsó osztályban szerepel.
Feliéilön a jobbat kc.II választani, , mert ezt a proletár érdek is így kívánja
Ami a za aegerszegi társulatot illeti, ha megkapta volna már a játszási, engedélyt, el lehet helyezni Pacsán, vagy Zalaszentgróton, akár Balatonszentgyörgyön is, amihez a ftöz-.oktatásügyiinépbiztosság feltétlen segédkezet, "fog nyújtani, mert csakh igy lcnne-az ihtcnéió megvalósítva. Es így a soproni színtársulat fog ezen a nyáron Nagykanizsán játszani . . .
Lapzártakor alkalmunk volt Brónyal Lajos elvtárssal, a direktórium . tagjával beszélgetést folytatni, aki munkatársunknak a Kanjz*ára-jövő színtársulatról a .következőket mondotta i
—• A direktórium egy hónappal ezelőtt
\' " 1 • \' .
adta meg a zalaegerszegi színtársulatnak n játszási engedélyt, akkor, amikor még nem is volt meg a lehetősége annak, hogy Kanizsa errre a szc2&nr«a színtársulatot kapjon. Már annak Idején oly féliétellel történt az engedélyezés, hogy a színtársulat a kanizsai előadások Ideiére elsőrangú erőkkel jog kl-bővü\'nl, ami garancia arra, hogy nivós előadásokat élvezhessünk. Természetes azonsa. . hogy rill ábbáh • az "ésetbeh, há akadna rá mód, hogy a soproniakat szerezzük meg, ebbe feltétlenül bele mennénk. Épp ezért azt a javaslatot fogom tenni a zalaegerszegi társulat igazgatójának,, hogy egyezzen meg a soproni társulattal akép, hogy a soproniak" szerezzenek működési helyet a zalaeget-szegieknek s azok váltsák fel őket Nagykanizsán. Ha azonban ez már nem volna lehetséges, még mindig nem vesztettem el a reményt, hogy jó előadásokban lösz részttok, mivel hiszek az igazgaiónak a társulat kibá-vit\'csérc vonatkozó ígéretében ; aggodalomra tehát nincs ok. A soproniakat pedig ebben az esetben is lehozhatjuk egy hónap múlva.
(/.íj
Szabadbetétek.
A proletárforradalom első napján megszüntettük a takarékpénztári ..betétek szabad kivételét és elrendeltük, hogy csak az összeg 10 százaléka vehető ki. Erre a rendszabályul akkor feltétlenül szükség volt. Ha megengedtük volna, hogy egész betétjót bárki egyszerre . kivehesse, megeshetett volna, hogy a pénzű -tózetek csődbe jutottak volna, képtelenek, leltek volna betevőiknek a pénzét kmdni.rA burzsoáziáról fel kellett tételezni, hogy \'kiszedett volna minden pénzt és igyekezett volna felforgatni az egész gazdasági életet
A betétek kivételének korlátoz\'ására másfelől azért volt szükség, hogy a burzsoázia költekezési lehetőségét megszorítsuk. Ha ki-engedőink volna venni minden pénzt, a nagybirtokosok ós tőkések tiz évre ellátták volna magukat készpénzzel és ugyanugy élhettek volna, mint eddig. Végül ellenforradalmi mozgalmak szervezését is nagyon megkön^iteito VÖlfYá",\'"há ázűfálkódóósztáfy^ mehy-nyiségü készpénzzel rendelkezik. Nincs ellenben szükség további korlátozásra azoknál, akik most helyezik el ujonan pénzüket az
állnröfi- • elIchŐTzés: afátt.....éHó- péVj^ntízeieknétr
mert milyen eredetű pénzt lehet ma elhelyezni ? Becsületes munkával szerzett, nem kizsákmányolásból szerzett pénzt. A kizsákmányolás immár két, hónapja megszűnt-Mai., gyarországön.. Ami pénz ma a takarékba kerüli becsülé.tes pénz.............. - , ..........
—? Ki tud ma pénzt elhelyezni ? A munkás és tisztviselő, akinok a bérét a kormányzótanács megfelelőn magasra emelte, de aki ezt a pénzt pillanatnyilag nem tudja kiadni, mert-a háború, a termelés csökkenése és a korlátozott fogyasztás folytán nincsen elég vásárlási lehetőség.
— A munkás, vörös katona, aki megkapja otthon a munkabérét és a harctéren . a zsoldját. A földműves, akiknek proletáruralom meghagyta a gazdaságát,.a földjét, házát, állatját és akiket most az adófizetés alól is.felmentett.
— A vörös katona, az ipari proletár, a dolgozó fóldmives saját munkájával szerzett pénzét helyezheti csak el a pénzintézeteknel. Nekik tehát minden kedvezményt megadhatunk : teljesen szabad rendelkezést a betét .felett <és rendes, kamatozású . .... ,
..... .. |>e nemcsak rtágy előnyt\' szercZ áz, aki ezentúl pénzt helyez el a takarókba, hanem szolgálatot tesz vele a proletárállamnak is. Mint minden mozgósítás alkalmával, ugy most is felbukkant egy kellemetlenség : az apró bankjegy hiánya. A frontra menő hadsereg óriási mennyiségű aprópénzt ViSÍTWagával; amely\'végsredményébpn ottreked a falvakban a-füldmiveseknél. ós boltosoknál a -katonák apró bevásárlásai nyomán. Ezek az apró bankjegyek hiányzanak most a forgalomból.
ÍOID. május 16.
ZALAI NÉPAKARAT
amint ez ilyenkor már szokott lefiniTmin- j ¿\'önki attól félve, hogy majd kifogy az apró- i ból, visszatartja magánál, s ezzel .növeli az aprópénzhiényt. Elsősorban tehát arra volna szükség, hogy az apróbankjegyek, az 1, 2, 10, 20, 25, 50 koronások kerüljenek vissza a tanácsköztársaság pénzintézeteihez. 200, 1000 és tizezer koronás bankjegyekre kevésbé vau
szükség.
A munkások legkényelmesebben az általuk kitűnően ismert, régóta az ő- tulajdonukat képező általános fogyasztási szövetkezeteknél helyezhetik ol fölösleges pénzüket. .•Tegyék ezt.meg! Gyűjtsenek egy kis összeget arra az időre, amikor nem kéli\' már hadi szereket gyártani és m nden proletárnak módjában lesz szép bútort, rendes ruhát, sok jó könyvet, minden egyebet vásárolni, külföldre utazni. Akkor jó hasznát fogja látni a megtakarított pénznek.
Elhelyezheti bárki felesleges pénzét az országos bizalomnak örvendő postatakaróknál, amely az országnak jóformán minden • kis falujában fellelhető A kisgazdák végül, elhe-\' lyezhetik fölös pénzüket az ő régi jól bevált intézményüknél az Országos. Központi Hitelszövetkezet kebelébe tartozó falusi szövetkezeteknél, amelyeket kisgazdák vezetnek és amelyek abszolút biztonságot nyújtanak a. betevőnek.
Ismételjük: mindenki, akinek van pénze, : most már nyugodtan elhelyezheti, bármikor ujr\'á" kiveheti: sem. adó, sem vagyonelkobzás semmiféle formában nem fenyegeti azt.
Vargha Jenő
népbiztos.
Hagy értékek a zárt Mén.
Az Almássy grófok diadémja ötven éve érintetlen maradt. ,
Most,\'\' hogy a bankokban a zárt letéteket loltáiWzák, az ipari munkások és föld-m\'ives szegények nehéz munkájából hasznot kovácsoló burzsoák és {¿mágnások kincsei egymásután napvilagra kerülnek. * Ezek a kincsek a dolgozó tömegek szempontjából nem képviselnek értéket, csupán azt a célt szolgálták, hogy a burzsoá esztelen fény-ázési szenvedélyét kielégítsék.
A bankokban délelőtt és délután dolgoznak. az árt letétek leltározásán, Legutóbb a bizottságok számát is szaporítottál«,\'\'\'"ígjra7 kereskedelmi bankban hét bizottság leltározza a zárt letéteket. Az összes eddig előkerült leneseket felülmúlja a Leszámítoló Bank^ • t\'^yiie zárt letétében" tíftfit;\'-a\'« Almássy grófok tulajdona.. Kis bőrtokban őrzik (tz óriási értéket képviselő ékSicrt. Rendkívül értékes kincsek kerültek elő a Cseko-..nics...gCÓXok letétjéből is.. A; Leszámítoló Bankban őrizték a Batthyány grófok letétjét is. Ebben rendkívül bocsit díszmagyart találtak. -Az egyik bankban egy 1809-ik évből való letétet leltároztak. Ehhez azóta sem nyúlt senki, tehát éppen 50 évig maradt érintetlenül. A régi tulajdonos unokájának huga jelentkezett a letét felnyitásánál.
A Kereskedelmi Bankban igen sók olyan nagyértékü díszmagyart találtak, amelynek értékes ékköveit külön fogják felbecsülni, llypn díszmagyarokat Hegedűs Lóránt, Bene Ödön és gróf Bolza letétében találtak. Bolza díszmagyar. folszorelé^ébeiv különösen a disz-kard igen nagy értékű. Több színésznő emlékeit ezüst koszorúit őrizték meg a zárt letétek. Ugvancsak- a Kereskedelmi Bankban őrzik a Vigyázó Ferenc-féle letétet, amelynek tartalmát tulajdonosa a Nemzeti Muzeum-nak ajándékozta. Főleg diszmagyarok, családi . cmléktfürgyak és . .ékszerek ...vannak a íetetben, amelyeknek leltározásánál\'.a\' NéihZdti Muzeum kiküldöttei is ott lesznek. A Kereskedelmi Bankban őrizték egy újvidéki kereskedő letétjét, amelyben 10.bál harisnya van felhalmozva. Minthogy a tulajdonos megszállott területről van, letétjét nem leltározták.- ■
Leltároztak ezenkívül fehérneműt • és ruhaneműt is.. Leltározás után bizottságilag ismét lepecsételik és . viss?ahelyosik a? értékeket.
HÍREK.
10I9. | NAPTÁR,
mája« A naP kél 4 ó\'A 26 perc-
. kor, nyugszik 7 óra 20 perc-
•lg I kor.
A hold kél este 8 óta 9 Péntek t pcickor, nyugszik délután 4 óra 1 28 perckor.
— Hivatalos frontjelentés, A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti május 14-iki kelettel : Losoncról délkelre járőrcsatárózások \'és\'időnként tüzérségi harcok. ÉgertöJ^zokV.i és északnyugatra felderítő osztagaink tért nyertek. A többi harcvonalon a helyzet változatlan. Hadsere^fóparancsnoksá^
—- Rendelet. Ismételten figyelmeztetem a közönséget, hogy a villamos áram fogyasztása ugy világításra, mint vízvezetékek hajtására további Intézkedésig tilos. A villamos áram előállításának könnyebbedése után is majd csak a minimális mértékben lesz az áram fogyasztása megengedhető. Ezért olrcn-delem, hogy minden villamárainfogyasztó jelentse be a Cscngery-ut 6. alatti villamos üzletben, hogy a nála felszerelt lámpák közül mennyire és molyekre van okvetlen szükségo. A nélkülözhető lámpák le fognak pecsétcl-tetni. Mindenki majd csak az engedélyezett égőket használhatja és csak azok után fizeti az általánydijat. Aki jelen rendelet intézkedéseinek eleget nem tesz, forradalmi törvényszék elé kerül. Nagykanizsa, 1919. május 15., Termelési biztos.
—- Nagykanizsa romokban. Tegnap ezen a helyén cikk formájában foglalkoztunk 13 ház összeomlásával és ma már ujabb ház összeomlását jelentették nekünk. A Kölcsey-utca 3 szám alatt történt az ujabb katasztrófa. Kiszálltunk a helyszínére, ahol megállapjtottuk, hogy a ház 18(3 évvel ezelőtt épült. Méhes Kálmán koszthelyi plébános tulajdona, aki emberemlékezet óta a ház renoválására egy fillért sem költött. A ház hátulsó részében a plafont tartó" gerendák ketté várniuk szakadva és a fal nwg van repedve. A házban való tartózkodás életveszélyes, a lakót Spiegel Géza kereskedőt kilakoltatták. — A ház mögött levő fáskamráról szintén megállapítottuk, hogy napok kérdése az összeomlása, de különös figyelmet érdemel a Kölcsey-utca 5 számú ház is, melynek a fala ketté van repedVe (ami rogy-gyal van kitömve), a házteteje be van szakadva s a falon, vizes voltánál fogva valóságos ponészerdők vannak. Ezzel a házzal még rövidesen fogunk ezeken a hasábokon találkozni.
— A villamos-áram korlátozás. A vil-lamos-áram használatának három napos tilalma a mai nappal lejárt. A termelő biztos\' a
"Tilalmat ezúton a további intézkedésig meg-.hosszabbítja. — Figyelmeztetjük a közönséget, hogy a.tilalmi rendelkezéseket a legszigorúbban tartsa be, mert a tilalom megszegőit forradalmi törvényszék elé állítják. — Itt írjuk meg, hogy a forradalmi törvényszék vádbiztosa az Osztrák-Magyar bankfiók és Grosz Ignácné ellen megindította az eljárást. Az előbbi ellen a vízvezetéki motor, az utóbbi ellen a villamos lámpa használata miatt indult meg az eljárás.
— Értesítés. A vallás és közoktatásügyi népbiztosság szellemi tanácsa Nagykanizsán a városháza épületében, a Kazinczy-utcai oldalon fiókot állított fel. Felhívjuk a községi Tanácsok tagjait, hogy mindenféle propaganda-röpiratokért jelentkezzenek Bogyó elvtársnál. (Telefon 92.)
— Keszthely — Budapestért Keszt-; helyről irják: A Keszthely környékbeli gazdák a múlt héten- gyülést .tartottak, amelyen BOjthe Kelemen elvtárs, Zalamogye közélelmezési biztosának felszólítására a következő élelmiszcrekot, illetve terményeket ajánlották fel Budapest részérő: Festetich Tassilo (képv. Vidosfalvy Ernő) kb. 5000 kg. tengerit, kb. 1O00 kg." kölest, kb. 1000 kg. hajdinát. Malatinszky Ferenc 800 kg. búzát, zalavári gazdaság ÍÓ.OQO kg. búzát, \'6000-kg, kölest, 5Q0Ö kg. rozsot, Oltay Güídő Szentgyörgy-vár, 3000 kg. rozs, Koischl Richárd Balaton- |
hidvég pta. 3800 kg. buza, 2200 kg. roz,, 5000 kg. árpa, 4200 kg. tengeri (csövesen), 80 kg. bab és 45C0 kg. cirok mag.
— Megszűnik az Építő Munkaügyi Tanács. A tanácskormány intenciói szerint az egész országban egységesen szervezik az épitési munkák vezetését: országszerte megalakultak már az építést direktóriumok, amelyek nem munkaadó vállalatok, hanem csak irányítani, ellenőrizni fogják az épitési munkálatokat és a kivitelt a szakszervezeteknek hogyják meg. Mint köztudomásu, az építési direktórium Fatér Mihály építőmester elvtárs elnöklete alatt Nagykanizsán is megalakult\'. Mindaddig, míg tcnylegos működését megkezdheti, a felszámoló építő munkailgvt tanács végzi továbbra Is az anyagbeszerzést és szétosztást és befejezi a mlr folyamat\' buti levő munkákat.
— Halálozás. Vidóczy Ferenc volt takarékpénztál i tisztviselő szerdán délután hosszas szenvedés után meghalt. Temetése ma délután 5 órakor lesz a gyászházból. (József főherceg-ut 51 )
—• Felhívás. Felhivjuk a vidéki olvtár-sakat, hogy azok, akik »Népszava" és „Vörös Újság" elárusitását elvállalnák, . jolentkezze-nak a közoktatásügyi népbiztosság szellemi tanácsának nagykanizsai fiókjánál. (Városház épülőt Kazinczy-utcai részében. Telefon 92.)
— A Nagykanizsai Tornaegylet szombati estélye iránt városszerte nagy az érdeklődés, ami nem is alap nélküli, mert a változatos műsoron kivül nagyban fogja a hangulatot emelni a világposta ós a szépségverseny is. A „világposta" a következőképpen fog működni : mindenki egy számot kap, amelyet feltűnő helyen kell viselni. Ez a szám lesz az illető elme. Sok humoros jelenet származik majd abból, ha a féladók is csak a számukkal nevezik meg magukat. A lapokat amatőrpostások kézbesitik. Nagy várakozással nézünk e szépségverseny elé is, amelyre két szép dij van kitűzve. Jegyek még kaphatók Szerb Ernőnél.
—• Katonaszlnház Keszthelyen. Keszthelyről irják :• A keszthelyi vörös őrség kebelében prdletárteslvéreínk szórakoztatására műkedvelőkből álló színtársulat alakult, amely 10-én kezdte meg működését a katonai laktanyában aj.Falurossza" cimü népszínmű előadásával. Minden |héten szombaton és vásárnap tartanak előadást.
— Előléptetett kanizsai postatisztek. A kereskedelmi kormány a nagykanizsai l.és 2. számú posta és távirdahívatalok tisztviselői karában 1919. január 1.-ig visszamenő hatály-lyal az alábbi előléptetéseket eszközölte: Főfelügyelők lettek Harsay CÍyörgy várost postafőnök, Bútor Ferenc mozgópostafőn.ök, Pálffy Zsigmond, Kattauor Ede, Ferenczy Gyula, Gábor Béla és Vellák János p. és t. fölügyelő elvtársak; felügyelőkké léptették elő: Antal ¡¡József. Maschler István, Tóth Béla, Németh György és Huttor Géza főtiszt elvtársakat; főtisztekké pedig.: Döme Lajos, Pintér Nándor, Láng Ferenc, Szabó Kálmán és Molnár István p. és t. tiszt elvtársakat.
—• A külkereskedelmi Hivatal őssze-kötő szakreferense. A Szociális Termalés Népbiztosságának külkereskedelmi hivatala felhívja mindazokat a népbiztossági hivatalokat és központi anyagclosztó hivatalokat, amelyeknek külföldről behozandó árukban szükségletük, illetve exportálható feleslegük van, közöljék e hivatallal (II, Lánchidutca 1. telefon 144--11.) megbízójuk nevét.
Pártügyek.
Élelmezési munkások csoportja holnap szombaton d u. 5 óiakor tagértekezletet turi^ a Munkásotthonban. ¿Pontos megjelenést kör a vezetőség.
A női szabadszervezet értesíti az irni-olvasni tanulásra jelentkezőit tagjait, hogy az előadások hétfőn, szerdán és pénteken tartatna* meg, miért is .szíveskedjenek ezen napokon délután 6 órakor a polgári leányiskola helyiségében pontosan megjelenni. Beiratkozás hétfőn ós szerdán d. u. 6—8-ig. Ugyanakkor minden tág" á „Nőmurikás" cimü lapot teljesen díjtalanul megkaphatja.
r
.........ZALAI NÉPAKARAT
1919. május 1«
A burzsoázia elleni harc uj fázisa.*)
IV.
Nézzük a kórdóst gyakorlati oldaláról. Tegyük fel, hogy az orosz szovjet-köztársaságnak az ország lehető gyors gazdasági . fellendítésének céljából ezer elsőrangú tudósra és szakemberre van szüksége, kik a tudás, a technika és a gyakorlati tapasztalatok különböző ágaiban járatosak^Tegyük fel, hogy ezen „elsőrendű nagyságokénak, kiknek többsége természetesen a polgári crköl-. csyk által, meg van. rontva, bár ■ készségesen sopánkodik a munkások züllöttáógéről — évi 20.000 rubelt kell fizetni. Tegyük fel, hogy ezt az összeget (2f> millió rubblf) vn legfon-\' tosabb szervezés-technikai feladatok különösen sikeres és gyors kivitelének jutalmazására kifizetett dijakkal meg kell kétszerezni, sőt néhány száz nagyigényű külföldi specialista bevonásával a négyszeresére kell emelni. Akkor fclmorül az a kérdés, vájjon tényleg tulsagos-e a szovjet-köztársaságra nézve és \'meghaladja-e erejét ez az évi 50 .vagy 100 milliós.kiadás, mely a nép munkájának a tudomány és technika legújabb vívmányai szerint történő átszervezésére fordít-tatik. Bizonyára nem. A felvilágosodott munkásság ós parasztság túlnyomó többsége helyben fogja hagyni ezt a kiadást, mert a gyakorlaji életből tudja, hogy hátramaradottságunk milliárdok elvcsztéséro kényszerít bennünket, a szervezettségnek, számításoknak és ellenérzésnek oly magas fokát azonban, moly a polgári értelmiségi körök „nagysága"-inak a mi munkánkban való általános és önkéntes részvételét hozná létre, még nem ér-tűk el.
Természetesen a kérdésnek van egy másik oldala is. Hogy a magas .jövedelmek káios hatással vannak ugy a szovjethata-. lomra, mint a munkástömegekre, ez tagadha-\' tatlan, annál is inkább, mert a fetfordulás gyorsasága következtében a kalandorok és csirkefogók bizonyos tömege férkőzött a szovjet hatalom közelébe, akik a mindenféle biztosok tehetségtelenjeivel és lelkiismeret-lenjeivel karöltve, nem átallják, hegy a nép pénzének elrablása terén legyenek „nagyságok". De minden gondolkodó és becsületes munkás és szegény paraszt ogyot fog órtoni velünk és be fogja látni, hogy képtelenek vagyunk egy csapásra megszabadulni a ka-- pi tatizmus -örökségétől, hogy \'a\' szovjet-"Koz-\' társaságot ettől az 50 vagy 100 milliónyi rubelnyl^adő\'Möl, melyet az alulról történő általános számadás és ellenőrzés szervezése . terén fennálló hátramaradottfcágúnkért tíze tünk, csak ugy tudjuk megszabadítani, ha szervezkedünk,, a fogyelmct magunk között megszigorítjuk és saját sorainkat mindazoktól, akik „a kapitalizmus örökségét őrzik", a kapitalizmus hrtgyőmányáll "„ronhtaríják", azaz a naplopóktol, scmmitovőktől, az államjavak eddigi öss*es meglopóitól (most mindén föld és telek, az összes gyárak ós vasutak a szovjet-köztársaság „államjavai") megtisztítjuk. Ha az osztálytudatos, munkások és legszegényebb parasztok „előcsapftta" képes lesz magát a sZovjct-intézményck segítségével egy éven belül megszervezni, fegyelmezni, összeszedni és egy hatalmas munkafegyelmet teremteni, akkor egy-áv múlva lo-rázzuk magunkról ezt az .adót", melyet már cjőbb is — pontosan a.munkás-paraszt4Xtunka-• fegyelem és Szervezés SikereineliJárá\'nySÖ\'an .— csökkenthetünk. Mennél gyorsabban sajá-tjtunk cl mi magunk, munkások és parasztok egy jobb munkafegyelmet ós magasabb munka-technikát, az által, hogy ezen célra a polgári szakembereket igénybevesszük, annál hamarabb szabadithatjuk meg ipagunkat az ezen szakembereknek fizeteh\'dő mirklért adötói: "■•
A tofmelésro és termelt javak elosztására vonatkozó általános számadásnak, és ellenőrzésnek a proletáriátus vezetése alatt történő szervezését célzó munkánk \' elmaradt a Elzsákmányolok közvetlen kisajátításának \'munkája mögött. Ez a helyzot alapvető jelentőségű, ha a jelen pillanatot és a szovjet-
♦) Lenin .A uovJotb»Uloo» Ugkö«el«bt>i folaiUHü« •létt m&vébil.
hatalomnak belőle folyó feladatait meg akar- | juk érteni. A burzsoázia elleni küzdelem súly- j pontjává válik egy ilyen számadás és ellenőrzés mogszervozóse. Csak ha ebből indulunk ki, tüdjuk a gazdasági és pénzügyi politika legközclobbi feladatait a bankok szocializálása, a küjkcrcskeeelem monopoliznlásn-, a pénzforgalom állami ellenőrzése, a proletár-szempontból megfelelő vagyon- és jövede-lomadó- bevezetése, a munkakötelezettség bevezetése terén, helyesen megállapítani.
(Vége köv.)
Nyílt-tér.
Megnyílt !
Vindis és Rosenfeld fogásjgrti műterme éa laboratorii = Csengeri-ut 21 a. I. em«St. Arany-Koronák, hida\\ szójjjt&lásnélküli fogak és tömések -\\Vi<J#iek 24 óra alatt Kielég M
APRÓ HIRDETÉSI
Á kanizsai felsőerdőben clycsaett egy
sárgaszőrü. fehér hátú eisy éveaf tinző^ A becsületes megtaláló illő jutalénpan. szesül, ha Vörösmarthy-utca 44\\Jz. y&tt leadja. X342
Főml tudó bojárrtuo 8-V3 öraig felvétetik, KaufniHiiu, Kazinczwttca 2. szám. V / 1343
lntelllgeiiN német I(Imannkoii)1
keresek 5V éves fiacskám és 13 éves leánykám mellé. Ajánlatokat a kiadóba kérek pj\'* jeligére.
Hirdetirvényy
Nagykanizsa város tulaMonút képező Felsőerdőn f. hó 22 /s 24-én faárverés tai tátik. Eladásra^ kerül, 221 drb. tuskó, 130 halom ági/ 0 drb. szél-döntött fii. \\A vétel keszj/nzért történik cs a vctelV a helysziVen kifizetendő. Az.. Ár.vcrés.Ycggcl V -drakor - keadődik.-Nagykan^a, Í9J/B. május
Rolkó péza
7550/1910.
Az épitő munkaügyii falszámolásj
Értesítem a közönséjet, hogy az ..Épitő \'munkaügyi Tanáé» megszűnik. Uj munkát nem kezd. i\\M „Épitési direktórium" működésénél« megkezdéséig az anyagszétosztást és I?cszerzést, to-vábjjá a folyamatban le\\f> munkákat tel jesiti.
A felszámolás jczcnl munkáktól függetlenül történik. I .^-.\'.•JJ«gjtkM«iMéf4i»».:.é»i május rs.
\\.* Brónya/, s. k.
pol. mcgbiiotl.
allandóan nyitva 1
. —-a-.., <• . .......
Borbély, tyukszemváqó, kflpölyözés
PRAN1A .ggtew
Szerdán és a következő napokd
Az olasz kinematográfia legrcmekey filmalkotása. Feriiaude Kegrl-Bjbugct a szépscgcr&l is hírneves római Jzmt&znö I cs (^nviinl tíaulilli n lurem nemzeti színház n^\'ivészeinek folléj^revol n
színmű -I (elvonásban,
Pénztárnyltás délután 3 órakor. Eloafiisok kezdete dslulin 6 is tsle 8 orakor,
\\/l I Á í~i nagymozgóftzlnhñ^
VILAU s¡!
Főszereplő ^Lya Ley. Előadás kezcfRte B us tél 8 órakor!

i<3
HIRDETÉSEK
felvétetnek
a Zalai Népakarat kiadóhivatalában
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk leglobb mlnűscgü szivarka . ..hüvelyeket,.szivarka papírokat, Agiuat* és szivarka szopókákat, szivarka- és dohénylórcákal, — levélpapírokat és :: képeslap újdonságokat. ::
ELÖFIÍETÉS1 ARAK» Nagykanizsán kor, reggel házhoz hordva, vidékre póttán küldve:
Egy hór, 7-50,korona Negyed évre 21-SO .. Fél . 4S"— .
■ Egé9Z ..V .-M , -\'n^-ifmiyn
Xi vI. \'évfolyam.
NWgyk.ntif, iBia. Május 17. Szombat.
113. »tém.
ZALAI NÉPAKARAT
tierko«ztA«én és kiadóhivatalt „•gyhaniztu, SugAr-ut 4. azAm t(arkc»ztöt«gl hladöhlvalall («lofon»zöm 78. : Nyomdal 117 \'
a szocialista párt hivatalos lapja
KIötlzstAal Arak i £g*as Avra k . . ./ «0— korona
Fol avra......41— korona
Nogyod évro . . . ||-|o korona Egy hónapra . . . 7.50 korona
A forradalmi kormányzótanács
ktlciicvenkettedik nz. rendelete.
1. A magyar Postatakarékpénztár által kibocsojtott pénztárjegyeket mindenki köteles törvényes fizetési eszközül bármily mennyiségben elfogadni.
2. A magyar Postatakarékpénztár a ki-kocsájtott pénztárjegyek teljes ertekét köteles az Osztrák-Magyar bank bankjegyeiben letétbe helyezni.. . .
A Postatakarékpénztár a pénztárjegyekért teljes vagyonával felel.
A Postatakarékpénztár jegyeiért a magyar Tanácsköztársaság külön kezességet vállal.
3. Aki a Postatakarékpénztár pénzjegyeinek elfogadását megtagadja forradalmi törvényszék elé. állitandó.
Budapest, 19Í9. május 16.
A Forradalmi Kormányzótanács.
Rendelet.
• Minden magántulajdonban lévő telefon es táviróvezeték, telefon és távírókészülék és Alkatrész a magyar katonai távirdaosztag anyagkezelési osztályának (Budapest, Üllői-ut 10.\' ) c hó 25-éig okvetlenül beszolgáltatandó.
A beszolgáltatás alól mentesek:
1. Az állami távíró (pósta) tulajdonában levő anyagok.
2. A vörös őrség telefon- és táviró-íelszerelése.
3. Gyárakban és. üzemekben felszerelt telefonok.
4. Azon gyárak készletei, amelyek tele-Ion és távirda-anyagok, illetve kábelek készítésével foglalkoznak.
5. Magánosoknak a pósta és távírda által felszerelt telefonjai.
6. A vasutak felszerelése.
Esetleges felmentésekért a hadügyi népbiztosság műszaki és gazdasági osztályához kell fordulni.
Aki ezen rendeletnek eleget nem tesz, forradalmi törvényszék elé állíttatik.
Hadügyi Népbiztosság.
^ * A nagykanizsai szoclállsta párt végrehajló bizottsága ma este 8 órakor a párt-titkárság helyiségében Illést tart.
Termeljetek!
A föld szabad, a föld a dolgozó proletároké. A diktatúra lerázta rólatok a pió-cákat, a munkásnyomorltó, henye és dőzsölő földesurakat. A"prölerdfuralom elkergette a. Hz és siázezerholdas paradicsomokból a kizákmányoló grófokat, püspököket, bankárokat, nagybérlőket és nagyhatalmú enge-delmes hajcsáralkat, hogy ezentúl ők Is csak Igazi, munkával érdemelhessék ki a -termőföld édes kenyerét, és az. élej .müveit más Javát. De az igazságosztó munkásuralom a birtokaitokban hagyott benneteket, akik a ti kis földeteket véres verejtékkel magatok túrtátok és magához emelt benneteket is egészen alul maradt földmi-vesszegények. A kis és törpebirtok, házastul; istállóstul, igásbarmostul, apró Jószágostul és szerszámostul „ne nyúlj hozzám" s
akinek semmi egyebe sem volt,* mint éppen csak a két dolgos, kérges keze, azt meg-ugy ölte szerető erős szivéhez a ránk köJ szönlött magyar szoclallfta állam, hogy most már nein kell félni se kopláloslól, se más gondtól, mert ö is emberré, egyenlő testvérré lett mindenkivel.
Falu népe, prolelárlestvérek, most, hogy eltörölték az adót Is, mosl már tudjátok, milyen világ Járja ebben az eddig Télreve-zefelt országban és elképzelhetitek, hogy milyen lövő vár a dolgozó emberekre, mint tl vagytok. Hát legyen most helyén az eszetek és szivetek. Ásóhoz, kapához, ekéhez, boionához. Dolgozzatok és termeljelek, elvtársak, ahogy csak a magyar ember tud Igazában nekilátni a munkának, amiért rávirradt végre-valahára, hosszú százados kínszenvedések után a szabadság ragyogó Ideje. Termeljetek olyat» buzgósággal és okos magyar ésszel, mint még soha 1 De ne csak magatoknak, hanem a ti leghívebb munkástestvéreiteknek, a városlakóknak is, akik felszabadítottak benneteket a rabságból, a nyomorúságból. Termeljelek az ország Izmosan lüklelŐ szivének, Budapestnek, ahol megcsináltuk a győztes proletárforradalmat, meg a többi városnak Is, ahol mindenül! értetek dolgoznak, lázas szorgalommal az éjszaka és a nappal minden órájában. Elvtársak, a nagy városokban, a gépek, a gyárak és a tanult nagy elmék segítségével készül minden, ainl nektek is kell: a ruha, a cipő, a szerszám, az eke, az építő eszköz, az újság, & könyv, meg a többi nagyszerű holmi, ami nélkül Jl sem tudjatok az életet fenntartani és élvezni, fia nincs elegendő gabona, liszt, kenyér, vetemény, aprójószág és tej, akkor fabatkát se ér az egész kiverekedett szabadságunk.
■ Idegenből, orosz testvéreinktől, ha az elkövetkező napokban meg is teremtjük velük a fronton az összeköttetést, még bár
rövid ideig ugyan, dé néni szártilthatünk gyors gabonaszállltmányokra. Egyelőre csak magunkban bizhalunk, magunk vagyunk a mi legszilárdabb várunk, a mi Igazi erünk: a ml jó helyzelilnk megteremtői.
Elvtársak I Termeljetek acélos karral, táguló mellel, nótás kedvvel, uary mint mi, a nagyvárosokban, meri hisz mienk minden hatalom, a proletároké a város, meg a falu tanácsaié, s ini jobban érijük a magunk baját mint azok az önzésükbe fulladt esztelen kormányzó urak, akik ugy elrontották a dolgunkat, meg az egész világét. Palu népe, akinek magának van egy kis földje, az háromszoros eredményre művelje meg. Aki pedig még csak földmunká?, az fogjon össze megbonthatatlan szövetségben, 5 most már tisztességes bérért, becsli\'efea szerénységgel, kitartással kapálja, szántsa, törje az áldott televény!, azokon az óriási birtokokon, a. inikei bitorló gazdáiktól számotokra elvett és szövetkezeti termelőfölddé alakit át a munkások-, katonák-és földmivesszegények tanácsköztársasága. Gondoljatok csak a vesszőköteg példaza-" tára. Egy . szál vesszőt a gyerek keze is eltör, de nyalábba kötve, nincs áz az erő, an\'eJy megbirkózzon vele. A föld áldása is sokszorosan gazdagabb lesz, ha nem külön-külön, hanem hozzáértő vezetéssel és megfelelő fölszereléssel együtt dolgozzátok meg.
Falu népe, prolefárleslvérek, fel munkára, áldott tavaszi termelésreI Legye» hamarosan temérdek hüvelyes vetemény és korai táplálék, a a nyárra aztán olyan dus aratás, hogy a lelketek Is beleremegjen megérdemelt büszke örömében Gondoljatok arra, hogy nem fojtogat már benneteket semmiféle gonoszság, nincs rajtatok se lidérc, se oslor, s táguló tüdővel igy dolgozzatok édes mindnyájunkért.
Ezt kéri, ezt kívánja tőletek, de eit parancsolja is nektek földmlves elvtársak; a becsület és a magatok érdek*.
Mii tervez az antant Magyarországgal ?
Rotterd.m, má|. 16. Jól informált ¡ingol karókból lelenllk, hogy Anglia és Franciaország semmi eselre sem engedik meg, hogy Némelauszirla és Németország szövetségre lépienek. Az antantnak az a lerve, hogy Auszlriál, Magyarországot, Jugoszláviái és Olaszországot gazdasági szövetségben .egyénítik, amely Anglia és Franciaország ellenőrzés« alóli áll. Természetesen érről csak akkor léhw szó, ho a polUlkal. helyzet ezekben az országokban Anglia él Franciaország iavára és az ő kívánságaik szerint fog eldűlni.
Francia lap a magyar Tanácsköztársaságért.
Qer.f, május 16. A „Humanile* legutóbbi száma n magyarországi eseményekről többek közüli a következőket Írja: Ugy látszik a románok jelentése Kun Béla bukásáról tülkölni vislC-A"román. hlMdaro.Vieléntf.tylnrbiztos tényt jelentette B.udapest elfoglalását,. Ez azonban nem történt meg. \' ;[• ••*................... : —
Sünkinek nem lehetett volna kifogása az ellen, ha Kun Bélát és kormányát Magyarország maga buktatta volna ineg. Ez azonban nem történt meg. A budapesti munkástanács impozáns egységgel a fegyveres ellonállás mellett döntött.
Tiltakflzik az ellen, hogy Koinánia Magyarország belső, szuverén jogaiba beavatkozzék. Franciaországnak ehhez a brutális erőszakhoz nem szabad segédkezel nyújtani.
Még nincsen eldöntve a harc. Az mindeneseire megállapítható, hogy a románok ir- ,. oátlan merészséggel valótlanságokat Jelentenek. A magyar csapatok egyre erősödnek és a . jelek szerint meg is fogják állani a helyüket. • ; ... .
ZALAI NÉPAKARAT
1919. május 17.
Megszűnik az aprópénzhiány.
5 és 10 koronás bankjegyeket bócsát kl a pősfatakarékpénztár.
Budapest május 10. Az aprópéshiányon van hivatva segíteni Lengyel pénzügyi népbiztos intézkedései Lengyel elvtárs elrendelte, hojy.a Mrwöcb.iny it jxénzver.dí azon gépelt amelyekkel vaspénzeket készítenek Ismét tel• jes üzembe helyezzék.Ez az intézkedés meg fogja szüntetni a 10 és 20 filléresek hiányát. Naponta egymillió korona értékű vaspénzt fognak verni.
A papirpéijzhiányon ugy segítenek, hogy. 1 á forra^aintikof\'hiiánV^ötáh\'A\'cs \'fclR\'afáímazaSt\'aÜ\' a postatakarékpénztárnak 5 és 10 koronás bankjegyek kibocsátására.
Az uj 5 és 10 koronás bankjegyekért a Postatakarékpénztár valamint az Allamkicstár téljes vagyonával-\' félérősséget\' vállal Az üj bankjegyeket a postatakarékpénztár bármely fiókja bárki kívánságára osztrák—magyar pénzre váltja be..
Kivégeztek egy gyilkost.
\'SüdápéSt, tfíájüS T3 \'"Május H-fin éjjél" történt, hogy Viroc Lajos vörösőr házigazdáján Vándor Róbertet és feleségét meggyilkolta. A gyilkosság előzménye a köyetkező: •Vince Lajosnak a Lakáshivatni Vándoréknál utalt ki lakást. Vince május 2-án éjszaka
négy . barátjává! .jött.....bá£u, .akikkel.... együtt.
nagy zajt csaptak. Vándor emiatt ( panaszkodott -egy másik lakójának, aki szinten Vörösói\'. Vince ezt meghallotta, berohant Vándorék lakására és revolveréből négy lövéssel Ván-4oit és Vándornét megölte.
A forradalmi törvényszék Vince Lajost erőszakos fellépés, jogtalan fegyverhasználat és gyilkosság miatt golyó általi halár i itótto.
Az ítéletet az Országház téren tegnap végrehajtották.
A forradalmi törvényszékek
uj rendje.
Nxervezlk a blrósilgokut. — Csak a megye ttzékbelyekeu Icmz forradalmi tttrvényMzéh,
A proletariátus hatalmának biztosítására és a forrada\'om rendjének megóvására alakul-.......lak meg .a forradalmi-törvényszékek. —£-—
Az első hetek tanulságai alapján a kormányzótanács az uj bíróságok szervezésének kiegészítéséül rendeletet bocsájtott ki a forradalmi \\turv,énysziék uj rendjéről.. «úasaa»««
A forradalmi törvényszékek megszűnnek, illetve átszerveztetnek.
A járási forradalmi Jörvényszóke\'< megszűnnek. Egyenlőfe — az uj bíróságok mcghlákülásáig — a járási forradalmi turvény-székek is. ítélkezhetnek, azonban osakis közönsége» büncselekmenyek felett ■ Politikái bűncselekményekre csakis a megyei törvényszékek illetékesek.
A rendes bíróságok megalakulása Után a forradalmi törvényszékek csakis azokra" a1 bűncselekményekre lesznek illetékesek, amelyek a Tanácsköztársaság, illetve a dolgozók uralmát veszélyeztetik.
A forradalmi törvényszék tárgyalásai nyilvánosak, de ha a proletár állam érdek.Q jnc^kivánja; a nyilvánosig kizárható. •
Súlyosabb esetekben vedő rendelendő ki. Védő mindenki Tehet A Törvényszék ítéleteit szótöbbséggel hozza. Halálos Ítélet csak egyhangúlag hozható.
A forradalmi törvényszék Ítéletei ellen 3 napon belül panasszal lehet fordulni az ■ öttagú Országos \' Forradalmi l\'őtwfényszék; " he7, mélynek éfriökét £s. tagjait a forradalmi kormányzótanács választja.
A rögtönitéJő eljárást is szabályozták-A statáriumot a kormányzótanács rendelheti el az ország bármely részében. A rögtönitélő bíróság a terhelt előállítása után azonnal ésszeül. Tárgyalásai ném nyilvánosak A védelem kötelező. Perorvoslatnak helye nincs:-.Az uj bíróság szervezésére v-orratkyzó rendelet rövidesen meg fog jelenni.
A vidéki városok
átszervezése.
Rendezik a városi tisztviselők illetményeit.
Az átalakítás nagy munkájában rendkívül fontos szerepe ypn .á belügyi népbiztos-, ság városi osztályának. Ez az osztály a vidéki élet gócpontjait a legrövidebb időn belül az uj világrendnek megfelelően igyekszik átalakítani. Az átszeiyezés folyamatbanlévő munkájáról illetékes helyről a következő felvilágosítást kaptuk;
- A-belügy* népbiztosság városi osztályán czidószerint a legfontosabb munka a háborús segélyek rendezése. A háború a városokat a leglehetetlenebb gazdasági helyzetbe\' sodorta s így a városok fokozottabb mértékben igény-lik-aa állam segítségét ahhoz; hogy a - gazj\' dasági egyensúlyukat biztosithassák. A város tisztviselői a legnehezebb helyzetben voltak az elnyomatás időszakában. \'I\'alán egyetlen egy tisztviselő osztállyal sem bánt oly méltatlanul a letűnt uralom, mint n városr tiSZt-\' viselőkkel Nem csoda tehát, hogy a munkát megbecsülő uj kormányzat első kötelességének tartja, hogy a városi tisztviselő munkások illetményeit véglegesen megállapítsa, még pedig olyan keretek között, amilyenben a közalkalmazottak egyes csoportjánál megtörtént. Az erre vonatkozó munkálat már folyamatban van.
.A proletariátus nagy küzdelménok közepette ; igen\' nehéz rövid idő alatt a Várösok Kztfrvozetét az uj rendh&z idomítani, de ami lehetséges a népbiztosság e tekintetben mindent megtesz. A városok uj szervezetét a városi intézőbizottságok hatáskörét most dolgozza át a városi ügyosztály. Az uj szervezet vezető irányelve az lesz, hogy ugy politikai, mint gazdasági tekintetben a lehető legmesszebbmenő autonómiát és önállóságot fogják kapni a városok. -A-• kormány- felügyeletei és ellenőrzési jogát, csupán abban a tekintetben fogják biztosítani, hogy az államszervezeten belül a városok is egyöntetűen kapcsolódjanak,be az uj Magyarország belügyi közigazgatásba.
A föidimllvelésilgyi népbiztosság a vörös katonákhoz.
Vörös kntonák p^\'™""
Azok a bámulatra, méltó eredmények, amelyeket a proletárkatonaság az utóbbi napok sorsdöntő óráiban fel tudott mutatni, H>ebíZonyjtotiák, hogy. a •. lelkesedósj szervezés es pártfegyelem csodát teremtett. Ez tette képessé a proletárhadséreget arra, hogy vak bizalmával, vitézségével és elszántságával az ellenséget lépésről-lépésre visszaszorítsak, ez tette képessé a mi ííju, bátor"münk\'áscsppa-taink^t.aj-ffl^ hogy. a . u&cializmus-.hóbortjától .nwgrószcgcdcu. £llcn»éges csapatokat -kijózn* nitsa és meggyőzze a tanácsköztársaság hatalmáról és erejéről.
Vörös katonák ! Diadalmas előmenctel-tekben ne leledj^tc.k cl, hogy a jni. éltető erőnk a mezőgazdaság Az áldott anya,föld táplálja a falu népét, táplálja a város lakós-ságát; táplál benneteket ós proletártársaitokat, otthon maradt családtagjaitokat. Az áldott anyaföld tartja cl az ország állatállományát, qz adja a lisztet, de ez szolgáltatja a husi. •avzsrrtrá;ttj\'cr rá. Öé\'*há:az(\' affarjtflt,-\' \'lTogy az áldott anyaföld inegadháSsá mindnyájunk mindennapi kenyerét, táplálni is kell azt. Jól tudjátok, pedjg, hogy fóldüi ket állatállományunk táplálja : ezzeí munkáljuk meg földünket ós ezzel nagyobbítjuk termelő erejét,
Kíméljétek és védjétek tehát állatállományunkat, da főleg annak -alapját, fenntartó-\' ját: állattenyésztésünk tenyészanyagát. Ahol latjátok, hogy a tenyészanyag veszélyben van, kövessetek el mmdent, hogy ez a pótolhatatlan kincs a közérdek és létfenntartásunk érdekében megmentessók, biztonságba helyeztessék, ...... .
Az egész ország szeme rajtatok függ 1 ,Ti. alapozzátok meg most a jövendő Magyarországot és Tnost az- az egyik főkötclcssógtck, I hogy mentsétek meg és óvjátok meg \' az or- |
szág nagyértókü tenyószállományát. Erre kér benneteket az ország minden lakósa, kicsinye, nagyja egyaránt I Erre kér benneteket a \'IV lyácsköztársaság f
Vörös katonáák ! Bízunk abban, hogy a pártfegyel\'om ós proletáröntudat most is, megteszi, kötelességót. és uieg fog felelni « belé helyezett bizalomnak!
Foidmlveiéstlgyl népbiztosság.
uiájna
17
hírek.
naptAr,
A nap k\'éí 4 óra 23 perckor, nyugszik 7 óra 30 perekor.
A hold kél este 9 ór«t r>0 Szombat peickor, nyugszik délután ö Óta ..... <15 perckor
A zászlók beszólná/tatása mindennap délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig a polgári Iskola tornatermében- történik. A zászlókat nyelestől kell beszolgáltatni Vörös és fekete zászlókra a beszolgáltatást - kényszer nem vonatkozik.
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivata\'osau jelenti május 10-iki kellettel: Északi front: Az ellenség Losonctól délro az Ipoly északi partján beásta magát. A salgótarjáni győztes harcokban zsákmányunk nyolc géppuska, három mozgokonyha •és nagyobbmennyiségü-gyalogsági és tüzérségi lőszer. Egertől északra csapataink az ellenséget az Apátfalvától északra fekvő magaslatokra szorították vissza. Keleti front A Tisza mentén nagyobb csatározás. Déli front: Pécstől északra kisebb járőr-csatározások,
— Népgyűlés. A szociátista párt vasárnap délelőtt 11 órakor ív Y.úrQsházft előtt nép: gyühst tart. Az előadás tárgya: a mai helyzet. A gyűlésen a -budapesti központi párt kiküldöttei fognak beszélni. — Ugyanerről a tárgyról tartanak előadást a budapesti kiküldöttek Kiskanizsa városnegyedben is, ahol a szociálista part a gyűlést vasárnap délután \'» órakor, a Temp\'om-téren rendezi.
— Elfogták a csabrendeki ellenlorra-dalml puccs egyik szervezőjét. Sümegi tudósítónk jelenti: A csabrendeki ellenforradalmi puccs vezetőjét a sümegi direktórium körözölevele alapján mint Dovecscrtről jelentik tegnap későn este elfogták, Az elfogo.í ellenforradalmár Radovtcs László 30 évc>; káplán, aki mint menekült tartózkodott "Csat -rendeken. Az ellenforradalmi puccsot, mint
• már megírtuk, ugy akarták végrehajtani, hogy néhány pap több politikailag teljesen éretlen suhancot felbíztatott, hogy támadjanak a direktórium ellen, amit azok meg is tettek. Eri e nagy riadalom támadt Csabrendckon és tében-hossí\'ában hangoztatták, hogy győzőit -az ellenforradalom. A Sümegről k küldött kai-hatalmi- kirendeltségeket\'\' lefegyverezték és másnapig ott tartották. Végre sikerült azonban a puccs rendezőit ártalmatlanná tenni és őket számszerint tizenkettőt a proletariátus forradalmi igazságszolgáltatásának átadni. A . főcinkosok azonban, még idejében megugrottak és eddig csak Radovics László káplánt sikerült elfogni, akit már át is adtak a vádbiztosnak. A másik két főcinkos elfogatása végett a sümegi járási direktórium a következő. körözvény»., b.ojcsájtotta, ki.: .•^..yA.sür. megi járási direktórium fe\'kór mindenkit, akik az alant megnevezettek hollétéről tudnak, hogy azt a" sümegi járási Hirektoríummal azonnal közöljék ós nevezetteket a legközelebbi forradalmi törvényszék elé állítsák: l. Meltel József 60 év körüli, őszhaju, magastermetii Csabrendekre menekült- brassói\' ^apátplébános ós-2.,Hegyi, tár oly -30 éves-Ősz,- -alacsony termetű,, csabrendeki szabómester. A nevezettek a csabrendeki ellenforradalmi ténnyel vannak vádolva."
— Egységesítenék a női íésülés\'árát. A helybeli fodrászqők tegnap határozatot hoztak, amely szerint az eddigi fésülési ár-módozatokat hatályon kivül helyezték és uj árszabályt léptettek életbe. Az uj árszabály szerint a havi fésülési abonnement 25 és 30 koronában ^llapittatott meg.
1919. május 17.
zalai népakarat
3
— Hamburger népbiztos — hadtestparancsnok. Székesfehérvárróljelontik: Hamburger Jenő hadtestparancsnok tegnnp plakátokon tudatta, hogy a I-\'ojérvármegye területén levő összes katonai és civil hatóságok. — igy az összes direktóriumok — ós mun-
■ Mstanácsok felett átvette a főfelügyeletet. — . Hamburger elvtárs a felügyeleti jog gyakor. Hsával Hevesi Akos elvtársat bizla meg, mig 5 továbbra is a 2. hadtest ügyeit intézi.
— Emelkednek a takarékbclétek. A MUNKA félhivatalos budapesti kőnyomztos táviratozza lapunknak: A tanácskormány egyik legutóbbi rendelete szerint az uj beté-
• tek felett i> betevők korlátlanul rciidelkoz-hcinek. A rendelet kedvező hatása már is mutatkozik, mert <i bankoknál r.agy összeget tősznek ki az- uj sáabad betétek formájában
. elhelyezett tőkék. A pénzeket sikerült nap-nap után egyre jobban áz állami bankok felé vonzani, mert mindenki belátja, hogy semmi értelme sincs a pénz eldugásánák. A postatakarékpénztárnál áprilisban száz millióval emelkedett, a takarékbetét-állomány és előre láthatóan májusban még nagyobb lesz az emelkedés.
— Az Imperlállzmus áldozata, A román • bojárok telhetetlen étvágya sok-sok existenciát tett tönkre, semmisített meg. Egy ilyen szomorú sorsú nő került most* Nagykanizsára. Óvónő volt Erdélyben s amikor a románok betörtek, menekülnie kellett. November óta.járja az országot és nem tud magának -otthont teremteni, Szívesen vállalna állást gyermekek melleit, Aki alkalmazni kívánja, jelentkezzék a nők szabadszerveze-tőnél.
— Tapolcza Keszthelyt javasolja Balaton vármegye székhelyéül Tapolczai tudósítónk jelenti: A járási munkástanács legutóbbi ülésen dr. Búzás elvtárs hosszabban, bcazánfolf a lűtesiléiulő Balatonmegye szűk-.
• ségességéről, majd javaslatot terjeszt 2tt • elő, mely szerint a Balatonmegye megalakítását
• helyesli és székhelyéül Keszthelyt ajánlja. A határozati javaslat a tervezet megindokolása után azzal végződik, hogy ha a tanácskor mány ezt a tervezetet nem hagyná }óvá, ugy a Tapolczával szomszédos 4 járásnak Ta-
. .paleza. székhellyel leemjő egyesítésit fogják szorgalmazni. Az előterjesztett határozati javaslatot vita követte, mire a tanács Pollák elvtárs felvilágosító szavai után a benyújtott javaslatot elfogadta.
— A forradalmi tőrvényszék ítélete. Zalaszcntgróti tudósítónk jelenti: A zalaszent-gróti forradalmi törvényszék Hamburger Bernát zala^zcntgróti lakóst, mivel a kormányzótanács rendelete clíöhőíe építkezéséhez á helyi munkástanácstól engedélyt nem kért, 3000 korona pénzbirságra, behajthatatlanság esetén 30 napi elzárásra Ítélte. .
— Szociológiai tanfolyam Nagykanizsán.! A közoktatásügyi népbiztosság értesítette a.Nagykanizsai Direktóriumot\', hogy a helybeli munkástanácsból alaku\'t kü\'művelődési bizottságból alosztályt kell szervezni, melynek feladata az lesz, hogy kizárólag a felnőttek oktatását végezze. Ezen nagy kulturális és ^fÓlitikai jelentőségű intézményt azonban nem egymaga a nagykanizsai direktórium fogja, megszervezni, hanem e munkában a közoktatásügyi népbiztosság kiküldöttei is résztvesznek. Ii célból a közeli napokban Nagykanizsára érkeznek a közoktatásügyi
• aépbiztosság kiküldöttei Enslen i. Emil és Veszelovszky Gyula elvtársak, akik most ugyanezen küldetésben dunántuli köiuton vannak. Megérkeztükkel a direktórium gyűlést fog tartani, amelyre meghívandók a tanárok, a tanítók, mérnökök, orvosok, jogászok, a szociálista párttitkárság n szakszervezetek, a bizalmi férfiak és mindenki,, aki felnőtt em^ bfcrekef tánltani képtí§. A \'\'tanfolyam órái -a mozikban lesznek, ahol az előadásokat vetített és mozgó kéjjgklífil lógják illusztrálni.
/ — a cséplésl benzin biztosítása. A /MUNKA félhivatalos budaposti kőnyomatos / táviratozza iapun.knak: A csepléshez szükséges motorhajtó anyagnak a kellő időben való biztosítása céljából szükséges, hogy minden
• oséplőmotór tulajdonos szükségletét legkésőbb e hó végéig az eddig szokásos módon és az eddig használt űrlapokon, amelyek a motor-
hajtó anyagot szállító cégeknél kaphatók, okvetlenül bejelentse és pedig benzin vagy benzol szükségletét a földmivelésügyí népbiztosság ll/i. talajmüvelési ügyosztályánál Országház-tér 11.) nyersolaj gépzsir s mindenfajta kcnőcsolaj szükségletét pedig az Ásványolaj Hivatalnál (József-tér.) A bejelentésben a motortulajdonos nevét, poptos lakhelyét, motorának lóerejét, a szükségelt anyagok mennyiségét, valamint a gyárat, illetve céget, ahonnan a szükséges anyagot beszerezni kívánja, pontban fel kell tüntetni. A felsorolt összes adatol* helyességét az illetékes munkástanácsok által kell. igazolni. Igazolás nélküli, vagy hiányos beje\'cntéscket nem veszhek figyelembe*. Minthogy a benzint és benzolt szétosztó cégek azt panaszolják, hogy a motortulajdonosok a nekik kölcsönadott hordókat nem küldik vissa, a motortulajdonosok saját jól felfogott érdekükben\'ne csak a; kölcsön hordókat küldjék sürgősen vissza n cégekhez, hanem a saját hordóikból is küldjenek ahhoz a gyárhoz, amelyre a benzinbeszerző engedélyt a löld-mivclésügyi népbiztosság kiállította. Ellenkező esetben a gyár kölcsön-hórdó\' hiányában a benzint nem szállíthatja és az e miatt tett panaszok nen\\ vehetők figyelembe.
— Közélelmezési közlemények. (Zsir-/eqvek feliilbélyegzcse.) Értesíttetik a város lakóssága, hogy efcentul csak az élelmezés} hivatal által felülbélyegzett zsirjegyek érvényesek. Zsirjegyre jogosultak mutassák be hatósági igazolványukat az élelmezési hivatalhoz, és ugyanakkor a házbizalmjférfi . fcie-j„. lÓsscg terhe mellett személyesen igazolja, hogy az igénylő ■ zsírt nem szerzett be, tengerit vagy árpát ném vásárolt, illetve tien) termelt, sertést nem hizlalt és nem vágott. Csak zsirjegyre jogosultak jelentkezzenek.
— Az Országos Magyar Méhészeti Egyesületek feloszlása. A MUNKA félhivatalos. budapesti kőnyomatos táviratozza lapunknak: A földmivelésügyí népbiztosság 405\' számú rertdclétéVfel az Országos Magyar Méhészeti Egyesületet és a Magyarországi Méhészeti Egyesületek Országos Szövetségét feloszlatta, illetve azoknak a Méhészek Országos Szövetségébe való beolvasztását rendelte el és ezzel egyidejűen az ügyek vitelével ideiglenesen a l\'estmegyei Méhész Szövetség .elnökséget bízta meg. .A földmivelésügyí népbiztosság megbizottainak jelenlétében e hónap 12 én a Méhészek Országos Szövetsége, illetve a Pestmegyei J^Iéhész Szövetség a feloszlatott egyesület vagyonát -és tagjait átvette és helyiségeiben (Üllői-ut 25) működését megkezdte. »\'.
— Nem szabad az éretlen gabonát lekaszálni. A nagykanizsai járás politikái-meg* bízottja a következő felhívást bocsájtotta ki:
Tudomásomra jutott, hogy a nagykanizsai járásban be nem érett gabonát (rozs, árpa stb) kaszálnak a gazdák minden indokolás nélkül, valószínűleg etetési célokra.
Figyelmeztetem a községi direktóriumokat a forradalmi kormányzótanács rendeletére, mely ezt a leghatározottabban megtiltja. A kormányzótanács rendelete értelmében e rendelet • megsegszegőit azonnal forradalmi törvényszék elé állíttatom s minden ilyen esetben a legnagyobb szigorúsággal fogok eljárni« Oöttl Dezső járási politikai megbízott. .
— A méhészetek kötelező bejelentése és leltározása. A MUNKA félhivatalos budapesti kőnyomatos táviratozza lapunknak: A méhészetek megóvásához, azok kezelésének egységes irányításához és a többtermeléshez fűződő közérdekből a. földmivelésügyí népbiztosság cz évi április 29-én keit rendetetővel figyelmezteti a méhész közönséget, hogy arra való tekintet nélkül, hogy a méhészet köztulajdonba van-e véve, vagy sem, valamennyi méhészet tulajdonosa, illetve kezelője köteles 8 nap alatt a helyi munkás-, katona-és földmüvestanács kiküldöttje jelenlétében méhészetéről kimutatást készíteni és azt az illetékes tanács utján a földmivelésügyí\' népbiztosság méhészeti ügyosztályához beküldeni. A munkástanácsok által Igazolt kimutatások alapján Ínséges méhcsaládok megmentésére a földmüvelésügyi népbiztosság az idézett rendelet korlátozásain belül megfelelő kristálycukrot utal ki.
Pártügyek.
Szakszervezetek figyelmébe. A vas- és fcinmunkáKOk 100 pár, a famunkások részére pedig 80 pár férflzokni kíutaltatilc á 4\'80 \'Iliiéiért. Magánalkalmazottak Szövetkezete, (Csengery-ut 2 szám.)
Magántisztviselők, kik a május havi tagsági dijat nem Űzették meg, tartoznak ma délig májusi tagsági dijukat kiűzetni, ellen-esetben a hátralékban levőket töröljük tagjaink\' sorából. A Magántisztviselők,^Országos Szövetségének Nogykanlzsai Csojlbitja.
Magántisztviselők szakszervezetének állásnélküli tagjait értesiti a választmány, hogy a:következő állások várnak betöltésre: 1. fő-pénztáros, 1 ellonőr, l nye\'rsbőrra.ktárnok, 0 gyors- és gépírónő. A- fenti állásokra reflek-tálók, kellő okmányokkal felszerelt folyamodvánnyal ma délelőtt 10 — 12 óráig a szakszervezet helyiségében jelentkezzenek. —- A vezetőség
A magántisztviselők szakszervezete
értesíti a tagokat, ho\'gy a cérnakíosztást ma szombaton délután 4—<1 közöt ós vasárnap délelőtt 10 —11-ig eszközli
A mészárosok és hentesek szabad-szervezete értesíti "tagjait, hogy! ma este Ö . órakor. az ipartestület. hötaégé-feflD. . értekezletet tart.
A diákok és ifjúmunkások vezetői (a nőkre is vonatkozik) felkérofnek, hogy a ma délután 4 órakor megtartandó vesetőségi ülésen pontosan jelenjenek meg.
Legújabb.
Bécsi magyar tisztek betörési kísérlete " Magyarországba.,
Az omlrák hadügyi lilratal táinogatjn >i uUeurorradalmárokal. — nlcgliluHtill a pucc.: — A reudőr.ég letartóztatta az elleiiforradal-. .. marokat.
Bécs, mái 16. Az „Abend" legnapl leleplezése ulán feUzólilollák Kei/ Ernői, hogy nyilatkozzék a magyar ellenforradalmárokhoz való viszonyáról. Kell azt mondla, hogy n a német népeken elkövetni szándékol! erőszakol, a magyarok rablását és fosztogatásét akarta /megakadályozni.
Az „Abend" ma folytatja leleplezéseit, amelyekből kitűnik, hogy a bécsi magyar llszlek szervezel! katonai támadást akarlak Magyarország ellen indítani, hogy visszaállíthassák a kapilallsla uralmat.
A i elten forradalmáruk e/só csapa iának cstltörtökön kellel/ volna elindulnia. A íelenlkezókei lajstromozták és beosz/ol/ák.
Az ujabban jelentkezőknek — amin az Abend leleplezése ulán csodálkozni nem lehel — pénteket és szombatot jelölték meg az elindulás napiául.
Az érdekellek legyzékél már tegnap be kellel! volna mulalnl Kell Ernőnek, a Jia<i-llgyl hlvalal polgári biztosának. Kell Ernő azonban az .Abend" leleplezése után le- ■ mondott. • .......
A rendőrség az ellenforradalmáról! ellen — akik közöli nagyszámban osztrákok, anémelek nemzeli szövetségének laglal, Is vannak — nteglndholla a htinllgyl eljárási.
Az .Abend", mini jellemző te\'nyl emllll meg, hogy a bécsi sajló az egész esemény! agyonhallgatta.
ZALAI NÉPAKARAT
1919 nJájus 17
A burzsoázia elleni harc uj fázisa.*)
v.
A szocialista átalakítással ezen a téren nagyon elmaradtunk (ezek pedig nagyon fon-:os dolgok) és pedig azért maradtunk cl, ,nert a számadás és ellenőrzés általában tökéletlenül van megszervozve. Magától értetődik, hogy ez egyike a legnehezebb feladatok-iák és hogy a háború által teremtett zilált viszonyok között megoldása csak hosszadalmas lehet, de nem szabad elfelejteni, hogy éppen ezen a téren a burzsoázia — főlog azonban a nagy számú kispolgárság, és. pa-rasztburzsoázia —r a legkomolyabb ellenállást tanúsítja, amennyiben a berondezkedő ellenőrzést aláássa, például a gabonamonopólium alól kirántja a talajt és terepet hódit az\' üzérkedésnek és spekulációs kereskedelemnek. Azt, amitmár határozatilag kinyilvánítottunk, nem vittük keresztül az életben még távolról kielégitőleg sem és a pillanat főfeladata főleg abban áll, hogy minden erőnket azon átalakulás alapjainak üzleti, gyakör-lati megvalósítására összpontosítsuk, melyet már törvénybe iktattunk, de nem váltottunk valósággá.
Hogy a bankok államosítását tovább folytassuk és hogy a bankoknak változtat-hatatlan\'ul a szocialista társadalmi könyvelés csomópontjaivá való átalakulása felé haladj junk, ehhez elsősorban -és mindenek eláVf* tényleges sikereket kell elérnünk a népbank fiókjainak szaporítása, a betétek odavonzása, a közönség számára a pénzbetevés és kifizetés megkönnyítése, az „ácsorgás" megszüntetése, a vesztegetési pénzek kedvelőinek és a gazembereknek elfogása és lelövése stb. terén. Először a legegyszerűbbet az életben tényleg keresztülvinni és csak azután a bonyolultabbakat előkészíteni.
Azokat az állami monopóliumokat (gabonára, bőrre stb.), melyeket már bevezettünk, meg kell szilárdítani és jobban rendbe kell hozni — és ezáltal n külkereskedelem állami monopóliumát olőkésziteni, amely nélkül nem vagyunk képesek „adó" fizetésével a külföldi tőkétől függetleníteni magunkat. Es a szocialista építés egész lehetősége attól függ, hogy egy meghatározott átmeneti idő leforgása alatt egy bizonyos adó fizetése révén a külfpldi tőkével leszámoljunk és. belső gazdasági függetlenségünket megvédelmezzük.
Az adók növelésével általában és különösen a vagyon- és jövedelemadók növelésével rendkívül elmaradtunk. A. burzsoáziától szedett hauisarc növelése, — egy intézkedés, mely elvileg feltétlenül elfogadható és érdemes a proíetáriátus helyeslésére — azt mutatja, hogy e tekintetben Oroszországnak a gazdagoktól a szegények számára való meghódításának módszereihez közelebb állunk, mint a kormányzás módszereihez. De hogy erő\'sebbek legyünk és lábunkra állhassunk, át kell térnünk erre az utóbbi módszerre, a burzsoáziától szedett hadisarcot egy állandóan és helyesen emelendő vagyonadóval kell helyettesítenünk, mely többet fog nyújtani a prolotárállamnak ós mely tőlünk főleg erősebb szervezettséget, a számadás és ellenőrzés szélesebb bevezetését követeli.
Késedelmünk,^a munkakényszer bevezetésénél újra azt mutatja, hogy elsősorban - az előkészítő szervező munka van a napirenden, melynek egyrészről végleg meg kell szilárdítani a már meghódítottakat, másrészről pedig szükséges azon eljárás előkészítéséhez, mely a kapitalizmust ,körül fogja zárni" és „megadásra" fogja kényszeríteni. A munka-kényszer bevezetését haladéktalanul el kell kezdenünk, de nagy megfontoltsággal és fokozatosan kell kerosztülvinnünk, hogy min: den egyes lépést a gyakorlati tapasztalatok kai felülvizsgáljunk és természetesen — mint első lépést a gazdagok munkakényszerét vezessük be. Egy munka- ós fogyasztási költségvetési könyv bevezetése minden burzsoá, közöttük a paraszti számára is, ez lenne az első lépés az ellonsóg teljes .bekerítése
ós a termelésre és a termékek elosztására vonatkozó ténylegesen általános számadás és ellenőrzés megteremtése felé.
(Vége.)
-----.---
Értesítjük n közönségei, hogy foj/ó hó 15-től kezdődőién a Kenyérsütés diját
3 koronában
éllípitjuk meg és «gyben kertnek a kenyeret sütő felel» lehetőleg/apró-pénzt beszerezni, mert nagjpbb pénz váltása módunkban tlm ¿11.
\\. TTfctclettel
az összes sütőmesterek. M. katonai áll,-parancsnokság Nagykanizsa,
705. szám/nll. par. 910.
A munkaügyi és . népjóléti /népbiztosság 4020/111. számü rendeletre fel hívom a Zalamegye területén 15 éves korig lakó orvosokat, hogy /. ló 19-én 35 évig, 20-dn 45 évig a nn*kanizsai állomásparancsnokságon déléi« 10 órakor a hadügyi népbiztosság álal kiküldött orvosoknál megvizsgáltassuk cél jából jelonjenek meg.
Felülvizsgálati okmányajat, avagy betegségüket igazíűó kórháf leletüket hozzák magukkal. \\
Nagykanizsa, l ÍSlW. m^Jtts 15.
Katonai állomnsparancsnoksáB
"Nagykanizsa.
Hirdetmény
Nagykanizsa város tuladonút képező Felsőerdőn f.,hö 22 as 24-én faárverés tartatik. Kiadósra Ikerül 221 drb. tuskó, 130 Ijaloml ágfa, I drb. szél-döntött fa. A vétel kAszpénlért történik és a vételár a hcly^inenl kifizetendő. Az árverés reggel 0 \\iraklr kezdődik. Nagykanizsa, 1919\\m/jus 13.
ikú Gáza
gard. tanácsos, főintéiő.
Pályázat.
A Magántisztviselők szakszervezete ezennel pályázátot hirdc
egy fizetéses
ügyvezető-titkári í
állásra.
Pályázhat nemre való tekintet léi kill a szakszervezet bármily tagja. Pályázatok f. hó 20-ig a szAszervezíben beadandók. \\ #
Nagykanizsa, 1010. matas lo/án. Vezetőség
Magántisztv. Országos SzövStségénBk
Nagyknntz.nl C.oporlj
BorseprUt
bármely mciiiylségben átvaftllnk, lia ez mielühtiteleprinkre (Hfthory-utca 4. sz.) »szállíttatik
Várost kö/poi/szeszfőzde

\\/II Á í~w n*ain\\oia<lxlnháx Vt LAU SumiiiilMa. felmJ4.K.

Ma, uiliilU, péntek, uutat. íim\\. is. 16.17.
A HARANG
Schiller {iBltaménfe után.
I)ráma\\4 felvcnílAftn.
Főszereplő: iXa Ley.
Előadás kezdete 6 és (ál 8 órakor!
¿3
URA NI A mozfltfMg-palu^
V *■* II J.1 1 rl Hu«Qonyt-M. 4. TaUfoaJft
Szerdán és «a következő napok^
Az olasz kinematográfia legremckeh# filmalkotása. Fennude Negrl-nBuget a szépségéről is tn\'rncves római sJmésznŐ és Glovaul GAutlnl a turá# nemzeti színház müvéseinek fellépővel a
\' Szinmű 4 felvonásban.
Pénztárnyltás délután 3 órakor. Eloadások kezdete délitán 6 és este 8 árakor.
HIRDETÉSEK
felvétetnek
a Zalai Népakarat kiadóhivatalában
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
¡1348 \'
MT..I..I..I.CR..
AWnlunk legjobb minóségü szivarka hiivelyekeT, szivarka papírokat, szlvar-és szivarka szopókákal, szivarka- és dohánytárcákat, — levélpapírokat és :: képeslap újdonságokat. ** ::
Pontos kiszolgálás I
a kora reggeli
iIhXkbám jelenik MEG, eredeti tele-foné8távirat
jelbntfihekkel,
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Nagykanizsán kora r.gg.t házhoz hordva, vldékr. póatán koldv.: tt
Egy hóra 7-50 korona Nagyid ávr. 11-50 Fái , 45-—1 . Egáaa . 90--
jH.Ul. é»lol|»ni__N»a»k«ni«.., «919. Május 18. Vasárnap. 114. axém.
,h»mh ■ i.a ni. ^nnn M ....... .......... ,r_ . ^^ _r_ ^jj-r- j T1 -_...j.t-___ jüin____\' ..\'.\'r-. --
ZALAI NÉPAKARAT
txerkflMMUtaas kiadóhivatal; . j inr. r .,„-,_ ^ ■ ■ J -
Nagykanizsa, SunAr-ut 4. szám . . \' , Eaasz «vr* . «O-— korona
ti.rka.zió.Agi4.Ki*d6hiv«taii A SZOCIALISTA PAHT HI VATALOS LA IM A • : : : ;<"<">•
. «„«d..... • .__ j g;?\'^";: •. ":;g
Ma délelőtt II órakor a városháza eláll népgyűlés lesz. Elóadó: Vanlus Károly elvtárs tóldmlvelésflgyl népbiztos. Délután 4 árakor Klskanizsán lesz népgyOlés Előadó : Lukács Gyula elvtárs teljhatalmú politikai megbízott. — Tárgy: A politikai kelyzet.
Minden proletár ott legyen!
Elő az elrejtett pénzzel!
Néhány nap múlva már kél hónapia lesz annak, hogy a \'proletariátus álvene az uralmat. Ha a kél hónapra visszatekintünk, minden téren impozáns kézzel, foghaló eredményeket látunk. A mezőgazdasági termelés biztosított alapodra féktette a termelő szö5 vetkezeti rendszeri, az Ipari termelés már amennyire a nyersanyaghiány megengedi,.a legnagyobb rendben folyik. A jövedelmek megoszlása és igy a fogyasztás is meglehetősen egyenletessé vall, sót á forgalóm lebonyolítása sem szenvedett az átmenetben súlyosabb, rázkódtalást. Ami azonban a leg-kevésbbé volt remélhető és amiben a kormányzótanács szakértelmének és célludalos energiájának igen Jelentékeny része van: n "i rendszer még pénzügyi téren is kiáltotta az átmeneti időszak tUzpróbájáí\'.
Ezeket a jelentős eredményeket veszélyezleli az oktalan bizalmatlanság, amelyet egyesek a pénzforgalom bizlosilotl rendjével azeinben akkor tanúsítanak, mikor .az ot\'hon tartott pénzeket elrejtik, keresményeik telesleges részét nem helyezik el a bankokéban éa különösen .1/ aprópénzt zárják el a "(irgalomtól KHaz8b8ri" üil" ugySn az öl koronás bankjegyek klbocsájtása és ezzel áz aprópénzhlány enyhítése, de meg kell mindenkinek érlenl, hogy az uj bankjegyek klbocsájtása és a papirpénzforgatom szaporítása csak szükséges rossz, melyhez a kormányzótanács csak azért kénytelen "yulnl, mert a pénzforgalom szabotálóival szeniben másképpen nem védekezhetik.
Akik nem képesek megérteni, hogy a pénz elrejtése mért bUnös és becstelen magatartás, azok gondolianak arrjt, hogy a\' Kormányzótanács gazdasági Irányú cselek-séfének legnagyobb eredménye: az árszín-\'\'ónál megtartása; csak azért vált lehetségessé, mert a bankjegyforgalmat nem kellett "k nélkül és túlságosan szaporitanl. Mlg a proletárdiktatúra előli a kereskedők éppen "gy, mint a fogyasztók egész természetesnek találtak, hogy. az .árvizsgálóliisoítság. által megállapított ár^k<y túlléplek, addig\' ma az Üzleti blzalmiférfak ellenőrzése ezt téliesen lehetetlenné tetle. A termelőszövetkezetek hatóságilag megállapított árakon bocsátják az élelmicikkekel a városi proletariátus rendelkezésére és ók az iparcikkeket ugyancsak maximális áron kapják.
Azonban az árszínvonal további rögzítése a hadi kiadások növekedése követ-
keztében nehézségekbe ütközik. Hogy ki lehessen fizetni a prolelárkatonák zsoldját és a hadiüzemek költségeit, kénytelen a kormányzótanács a bankjegyforgalmat szaporítani. Már pedig: azt mindenki tudja, hogy ininil több pénz van forgalomban, annál kisebb a pénzegységnek vásárló ereje. Ha azt akarlak tehát, hogy az árszínvonal változatlan\' maradion- és a drágaság ■ ne növekedjék, annak elérésére szükséges, hogy legalább ugyanolyan mértékben, mini a bankjegyek szaporítása történik, a for\\ gaíomban levő fölösleges bankjegyek a \\ bankokban helyeztessenek el. Mindenkinek
érdeke, hogy ez Igy legyen, mert hiszen a drágulás mindenkit egyformán sült.
Ha a bankjegy elrejtésének eddig nem volt létjogosultsága, csak magyarázata akkor az Is megszűnt azóta, amióla a kormányzótanács elrendelte, hogy az újonnan elhelyezett összegek felett, mindenki szabadon rendelkezhetik. Senkinek sincs oka arra, hogy. pénzéi otthon tartsa, kitéve azt egyfelől az egyéni rekvirálás kockázaténak, hozzájárulva másfelől ahhoz, hogy a proletariátus uralmának gazdasági nehézségei oktalanul megszaporodjanak.
Az ukránok áttörték a román frontot.
Moszkva, málus 17. (Szikratávirat ) A szovietkormány mai lélentésé: Ukrán csapatok ina átlőtték a román frontot. Tivaszpolardnál átléptük a Dnyeszter! és elfoglnl-luk Csnibrucsa városát. Kazán és Perm közöli megkezdődön a vörös csapatok olfenziválo. Ororsl és Biélososvkiél elfoglaltuk. Kámába bevonultunk.
Selejttől délre folyik a harc. Offenzlvánk l.uganskl vidékén lói halad, ürigosjevszk-ncl egy román ezred megadta magát. 70.) foglyot ellenünk. A keleti front csapatai nagy számban pártolnak ál hozzánk. A vörös hadsereg -Sieriali ellen előrehalad, tiurgamal elfoglaltuk. Április 2->. óta a Volgán «8 mellékfolyóin megindult a hajózás.
darabig lógni hagyták, majd puskatussal fej-beverték. \\ cseh katonák félkörben állták
A fuleki borzalmak.
Egy Hxéuitanu a kivégzésen lalolyáKárltl.
Fúlak, május 17 Fuohs Kálmán, államvasút! felvigyázó, aki a fiileki állomáson teljesít szolgálatot és közvetlen közelből látta a a kivégzésekét, a következő vallomást tette a csehek kegyetlenségeiről :
— Szolgálatban voltam és- a váltóőr-.; házból néztem\'régig a kivégzéseket. Először Ernstein mozdonyvezető elvtársai hurcolták elő, fiitólláz melletti deszkabódék falához allit\'iittaii; -MOTt"■\'"e|gMmr-»f»yoi>-«kártik .lőni. . Később mégis sikerült nekik villanydrótot Keríteni. A szerencsétlen embeit a patak partjára hurcolták, hogy ott felakasszák. Arnstcin ellenállt, verekedett és két embert a patakba dobott. Csak ugy bírtak vele, hogy puskatussal halántékon ütötték, amíg elalélt, Kábel cs telefon drotot kötöttek a nyakába és egy akácfára húzták. Mikor már lógott fegyverrel ütötték. Uövid idő múlva levették és bajonettel oldalba szúrták. /
• — Utánfia Egyedi Ferencet vették ejő, aki öreg ember volt és jajveszékelni kezdett. Egyedit is felakasztották. Mikor már n levegőben lógott, egyik ujját levágták, mert a gyűrűt nem tudlak »imán lehúzni. Minthogy a vékony drót rövid- idő alntt nem volt képes fulladást, okozni, többször rálőttek — amire, kiszenvedett. Ezután a holttestet levették a farol cs össze-vissza rugdallak.
— A harmadik áldozatot Elek Ferencet nem akasztották fel, hanem hátrakötötték a kezét és három katona üt lépésnyi távolságból lelőtte. I /
. ■ , («viddél -fzutsn szuronyos katonák hozták Krlleposány eiviársát az ottafti máncgyár igazgatóját. Nyugodtan nézett ki a szuronyos katonák közül. A perronon az áru-pénztár egy hivatalnoka megkérdezte: ..Mi van ?" — amire csak. annyit felelt: .Engem már visznek." — Kezet fogtak ós Krilepcsányt kivitték a patak partjárV — Amikor a holttesteket meglátta összerogyott és segítségért kiabált. A katonák mindezzel nem törődve villanydróttal felakasztották az akácfara. Egy\'
körül az áldozatokat, majd amikor a kivégzésnek vége lett, megrohanták a holttesteket
és kifosztották őket.
Kun Béla
az ellenforradalmi kormányokról.
Budapest..mái, 17. (M. T. y Kun Béla külügyi népbiztos az .Abend" munkatársának adott nyilatkozatában a következőket mondotta : »
kormányoktól nem félünk. Noiitcsak Aradori;\' dé S;Vátní\'«rlté\'métt-\' ben is alakult ilyen kormány. Bécsben 3 ilyen kormány alakult. Ezek egymással is harcban állanak. Nemcsak a magyar proletárság, de a burzsoázia som start velük. Az antant jóváhagyása csak humbug és nem egyébb hazug .cégérnél. A mi vörös hadseregünk fegyelme á legjobb\'jövővel kecsegtet bennünket.
K románok maguknak akarják a „dicsőséget".
Oenf, ^iájus 17. A párisi román delegáció a következő nyilatkozatot küldütto a „Journal dc Debat" szerkesztőségének:
.Hzerkeáítő\'Ufl Becses lapja 1,1 Ö. számában baseli jelentés alapján azt írja,"hogy a románok és szerbek szövetséget kötöttek, együttesen operálnak a magyar bolsevikiek ellen és súlyos csapást- mértek a magyar csapatokra. Kérem, szíveskedjék közzétenni, hogy a közlemény hazug információn alapult, mert • magyarok elit ni harcokban sem. szerbek, vem más szövetséges;,csap.atok. henv vettek réfezt.
Fiume az olaszoké.
Amsterdam, május 17. Párisbél jelentik: Jól beavatott forrásból jelentik, hogy a fiumei kérdést akként oldották meg, hogy Fiumét az olaszoknak adták, de Jugoszláviának is fenntartanak bizonyos-jogokat. ...
zalai népakarat
1919. május 18.
A városi munkástanács ülése.
LukAcs Gyula elvtára teljhatalma politikai blxtoi bemutatkozása. — VJjászervd\'zik az ÉHVT.^ot. — Ax utcák és katonaotlhonok uj netel. Héttou megkezdik a Járdajavítást.
nem lehet más — mondotta
A nagykanizsai munkás-, katona- és paraszttanács tegnap délután a városháza »agytermében ülést tartott, mely fél 5 órakor Vette kezdetét.
Az ülést Brá nyit Lajos elvtárs a direktórium tagja nyitotta meg, a\'ti a határozatképesség megállapítása után a napirend előtt felolvasta a nagykanizsai Építő Direktórium lemondó levélét. Ezzel kapcsolatban heves
Munkaügyi Tanacsot ért állítólagos támada* ..Sók mj.afC.jMi)$Jy.aek.során felszólallak.. W-ug-. rinecz Károly, Simkovics Sándor, Verem István és Polai János olvtársak. A vita folyamán megállapítást nyert, hogy. uz EMUT eddigi működése a legteljesebb megelégedést váltotta ki, mindazonáltal egyes emberek hozzánemértése folytán az ICMl\'T adminisztratív berendezkedés; oly alapokra lett fektetve, amelyet, a. mai. ...országosán mutatkozó éptő-anyaghiány es ennek folytán. csökkenő atunka következtében uz -EMUT vzoivesstíi« passzívák felmutatása néfkül el nem bír. Brónyat Lajos elvtárs az KMÚ J\' folszamolá-sának, illetve az Építő Direktóriumba való beolvasztásának szükségességéről a következőket mondatta:.......
—- Csak akker lett volna indokolt az ÉMÜT\'Töváb\'bí működésé, ha cvéhlc legalább 2 ós fél -miiiió.\'korona\\^ék<V,;<9r0ieiót<t-..-.tu.dott^ volna felmutatni. Ennek nincs meg a lehető-* sége, amit- igazol az a körulmeny-j hogy\' az-ÉMÜT könyvcinek felülvizsgálása alkalmával a könyvszakértő 18.000 korona passzívát mutatott ki. Az adminisztratív szervezet tulosan nagyszabású volt, ami agyonnyomta az egósZ üzemet. Ezért kellett elrendelni az : JEMÜT felszámolását;--azonban ez ,az üzem -lauködését. mindaddig ia^Uami lógja,. amig._az-"Építő Direktórium meg nem alaküí és az* JBMŰT munkakörét az értékes szakembereivel együtt át nem veszi. Dr. Havas Hugó, valámint Székely es 30rá y mérnök\' elvtársak hozzászólása után a tanács az EMUT reorganizálása mellett foglalt állást és ebből a célból bizottságot küldött ki az EMÜX-,ba.,,. A tanács a bizottságba Székely, Wugrinetz, ■ Tenner, Adler és László elvtársakat delegálta.
Ezután a tanács a napirendre tért, melyet Brónyat Lajos elvtárs a következő sza--vsmr wfnnrwí" ............
— A magyar, forradalmi kormányzótanács intézkedése folytán a belügyi népbiztosság teljhatalmú politikai biztossá VftfóSlJnJIi
"Aístfeara^
Gyula elvtársat nevezte ki.
Majd Brónyai Lajos elvtárs átadta * szót Lakács Gyula politikai biztos .elvtárs-*\' ■iwk, aki többek között -a- következőket -mon— dotta:
— A forradalmi kormányzóját)ácp;; meg-. . "b i zás\'ab óí\'\'"jöttem l\'c Nagykanizsára. Az intencióm nem más, minthogy ebben a városban és Alsó-Zalamegyében, amelyet a közigazgatás könnyebb lebonyolítása végett ideiglenesen «oszlottak kelté ~ az eddigi beosztások-a-< Tanácsköztársaság megszilárdulása "Után ugy sem maradnak meg ebben a formában — a forradalmi kormányzótanács rendeleteinek a legteljesebb mértékben érvényt szerezzek. Kiküldetésem nem személyi, vagy más szem-" pontok- "miatt történt. Annák,w>£y^Srteff elvi társunk eltávozott a direktóriumból, csak a betegsége vólt az oka. melynek következtében munkaképessége csökkent. Azzal az intencióval jöttem, hogy ebben a vármegyében rend legyen, a munkásuralom megszilárduljon és a proletáriátus gazdasági és kulturális szem-p.ont^ából. előreháládjon.-. : ■ .\' ; -
Ezufán felolvasta a forradalmi kormányzótanács megbízó levelét, amely Lukács Gyula elvtársat Nagykanizsa és Alsó-Zalamcgye teljhatalmú politikai biztosává nevezte ki. Majd hosszabb beszédben mutatott rá céljaira* kifejezte a kormányzótanácsnak Nagykanizsa pioletáriátusa , iránti bizalmát és kimondotta abbeli reményét, hogy Nagykanizsa proletár-ságítban megértő segítő társra\'talál. A mun-
kásság érdeko Lukács elvtárs, — minthogy az eddig kivívott sikereket nccsak megtartsuk, hanem tovább; fs fejlesszük. " -
A tanács Lukács Gyula elvtárs hatásos bemutatkozó beszédét meleg tetszés nyilvá-nittással fogadta. #
Áttérve a napirendre K&itky elvtárs előadásában-a tanács clfogpdta a% intéző bizoft-ü,4g .-.indityányát, -.lipgy a katonaotüionokat. Iviih BólAróf, Petőfi Sándorral "es Martinovics Ignácról nevezzék .el, valamiim hogy a Király-, utca\' nevét Dózsa György-utcára, a József f >herceg-ut nevét Munkásutra, az Erzsébet-tér nevét pedig .Szabadság-térre változtassák.
Király mérnök-elvtárs előadásában tanács hozzájárult az intéző bízottság javas latához, hogy az elmebetegek olhelyezésere a hadikórházban megfelelő helyiséget alakit-sanak át, valamint hogy a hadikórházzal szemben levő pusztuló fabarakot lebontsák
Széfrey mérnök-elvtárs terjesztette ezután elQ részletesen az intéző-bizottságnak a közmunkák megindítására vonatkozó indítványát; A tanács határozata nyomán már hétfőn megkezdődik Nagykanizsa utcáin az utjavitá.s amelyhez a régi gimnázium lebontása folytán •40.000 tégla áll rendelkezésre. Ugyancsak kötelezni , fogják a magánosokat a téglajárda kijavítására. Végül a tanács felhatalmazta a .direktóriumot, hogy -a. háborúban félbeszakadt, építési munkálatok folytatására az "intézkedéseket megtegye.
Néhány kisebb ügy letárgyalása után az ülés este 7 óra után ért véget.
Lengyel Gyula népbiztos elvtárs nyilatkozata
k forradalmi koroiáuyzótiuiác^ az aprópéuzhláuy megsztíiituté«eéit.
Lengyel G^ula népbiztos elvtárs az 1 áprópónzhiányról é* .»\'ftflnk \'WfttfcfttWí?\' Irányuló akcióról a következőket mondotta budapostí tudósítónk előtt:
— Az aprópénz hiány megszüntetése érdekében a legelső teendő k yolt Csepelen beállítani a körmöci penavérde v«rógépai közül azokat, amelyek a váltópénzeket állítják elő. Ez a munka "hosszabb időt vett igénybe, .■mert nagyon gátolt, bennünket az a körülír meny, hogy a gépek ötven, .evesek, hos&zu : időn keresztül szét voltak szedv; ,cs;\'igy összeállításuk nemcsak sok munkába került, de azonkívül igen sok géprészt Ujjal kellett pótolni. Azonban már zavartalanul folyik a munka Csepelen. Naponként 20.0—ír00 ezer darab uj vas íiuszfiliéres készül.
—.......— Sajnosj-a- szükségletct -cz--meg- —min -
d*g. nem- < elégíti ■•wkj,: ,;;sőt\' a ineipj^ermejíjs\' villamos forgalom lebonyolításához szükséges" aprópénz mennyiséget is alig adja ki. A munkát azonban- a szükségletnek megfelelően fokozni fogjuk. Ezt a célt szolgálja azon intézkedésünk, amely két ujabb pénzverő gépet állit munkába. Bzen kivül ujabb gépek be-. állítása. é&_-ffilszerelése. Js,. .folyamatban van. Az újonnan beállított gépeken ugyancsak vasból 10 filléreseket készíttetünk. Pár nap nfulva már ezek az uj gépek is megkezdik a munkát. Eddig mintegy 5 millió dafab olyan^ "WspéiYZ\'tfaiY\' fórgalőtfibaív készítettünk. Kpinélem, hogy sikerülni fog a csepeli pénzverde működését napi egy millió darab 10- és 20 filléres előállítására fokozni
szüntethetjük.
—- A papirospénz hiányon ugy segítünk, hogy a forradalmi-kormányzótanács felhatalmazást adott a Postatakarékpénztárnak arra^ hogy most 5 és később ÍQ koronás pénzje-" gyeket bocsásson ki. Már most hangsúlyozni kívánom, - högy--cz - a—pérwjegy \'kibocsájtás-egyáltalán nem bankművelet, pusztán a papírpénz, rfevezetesen az apró bankjegyekben tapasztalható nagymértékű hiány kesztetett bennünket arra,, l^ogy ezen a hiányon segítsünk. Az \'uj pénzjegyeket a Postatakarékpénztár , barmikor beváltja megfelelő értékű osztrák-magyar bankjegyekre. A pénzjegy kibocsátása ugyanis ugy történik, hogy ugyanakkor, mikor a pénzjegyeket forga omba bo-Cíjátj.UK, a. l\'ostatakaré^pénztár a kibocsátott, penzjeg-yclí \'ériekének - \'megfelelő Összegű
bankjegyet letétbe-helyez.^--- ........ -.....
. — Az uj pénzjegyek már a jövő héten f pással voltak vádolva. A fővádlott Scherzer megjelennek és ezzel cgyidöben inog fog je- i JÖzscfnó rábeszélte n nála napszámban dol-
\'n,n gozó Hudly Józsefet és társait, hogy törjenek be Kanizsay Ferenc boros pincéjébe és lopjanak bort. Scherzer Józsefné maga is; segéd
ui pénzjegyek mennyisége tehát nem lényeges-Mi WiTfi\'d eh égéire azön vagy link, hogy a pénz-jegyeket minél kevesebb példányban kelljen előállítani mert a kibocsájtásuk nem pcrií-űgyi hanem gyakorlati szükségesség.\'
— Remélem, hogy az uj 10 és 20 fillé-Maok^ valamint-«a íh ös 10 koronás bankjegyek kibocsátásával megszűnik az indító oka. annak, amiért a közönség mindennemű válté-gyíljtött \'és ázók is\'m et! \\msszaözönfenek -.majd-u forgalomba. Az 5 és tízkoronás pénz-jegyék\'légelső példányai már elkészültek. A pénzjegyet Gara Arnold festőművész rajzoitp. s az mindenképpen igen jól sikerült. A pénzjegy alapszíne zöld. a jobb oldalán egy vetőmagot szóró fórfialak áll s középen a liö-v.etkező felírás olvasható: „a magyar Postatakarékpénztár bárki kívánságára a pénzjegyet Öl korona értékben ;ét\\iátfja \' áz." Osztrák.Mií-gyar Bank bankjegyeire:" A pénzjegyüket Pogány, Grubcr és Duna elvtársak, a Postatakarékpénztár vezetői írták alá. A jövő héten megjelenő 5 koronás pénzjegyek na^j-sága körülbelül megfelel az uj kibocsátású 2 koronás bankjegyek nagyságának.
. Nagykanizsa május 17,
ítél a forradalmi törvényszék. A
nagykanizsai forradalmi - törvényszék, t^nap. _
aéfélö\'tt ^¿^""D^^ éK^ en^kfösévöl
ülést tartott. A forradalmi törvényszék tagjai Szenes Dezsőn kivül Dömös Gyula és VI szák János elvtársak voltak, a vádat Borodv "Dozső• elvtárs :
Rostás Lajos sárvári cigány, aki afölötti ölömében, hogy a vitézségi.érme^pótdijál megkapta, leitta magát. A .forradalmi törvényszék a Tanácskormány nevében, a. szesztilalom áthágásában mondotta ki Rostás Lajost bűnösnek cs figyelembe véve azt a körülményt, hogy1 botrányt nem "okozott; 0 nápi elzárásra és 2 napi elzárásra átváltoztatható 100 korona pénzbüntetésre itélte. — A második vádlott Cser János nagykanizsai lakós, aki május 11 -én ittas.. állapotban a direktóriumról tisztelotlcn hangon nyilatkozott s ugyanazon a napon a vörös katonákat gyalázta. A törvényszék az ittas állapotot enyhítő körül ménynek vette és a vádlottat a szesztilalom áthágásában ós csődület okozásában mondotta ki bűnösnek, amiért 1.4 rjagi elzárásrfl ítélte,; Ezután rövid megszakítással több bccsehelyi paraszt bűnügyét tárgyalták ie, akik bor lo-
lenni a forradalmi kormányzótanács rendelete is, amely a pénzjegyet törvényes fizetési eszközöknek minősiti és azok elfogadását .mindenkire. \\\\é.A\\6 .kötel.e,?ő.yé IcszL De. nyomató"\'", kosán hangsúlyozom, hogy senkinek sincs oka arra, hogy az uj pénzjegyektől idegenkedjek. Minden egyes uj pénzjegyért ugyanis a Postatakarékpénztár egész vagyonával felel és- ugyanígy felel érte az. állampénztár js. Az öt .és tiz. koronás, bankjegyeket csakis a. szükséghez képest s csak olyan mértékben fogjuk előállítani,_ hogy az apró pénzhiánynak véget vessüiik vele. Állampénzügyi ázempontaól éz"\'
kezetí Hűdly Józsáefnek, akivel á padlás deszkáit felfeszítve hatolt be a pincébe, ahonnét körülbelül 100 liter -bort loptak el. A vádlottak beismefésben voltak és megállapítást nyert, hdgy a lopott bort közösen fogyasztották el. Ezért a forraddlmi törvényszék .bűnösnek mondotta, ki az összes vádlottnkat és Scherzer Józsefn\'ét, valamint" Hudly Jó/.sefet mint fővádlöttákat- másfél-mábfél évi fogházra itélte.
1919. május IS.
zalai népakarat
HÍREK.
13».
I mAjuK
18
Vasárnap
NAPTÁR.
A nap kól 4 óra 22 perckor, nyugszik 7 óra 31 perckor.
\'A hold kél este 10 óra 31 perckor, nyugszik délután 7 óra 47 perckor. -
— Népgyűlés Zalaegerszegem. Ma délután Zalaegerszegen is lesz népgyűlés, mely-iCk előadói: Nylszlor és Hevesi elvtársak
lesznek.
—• Megkezdődött Stz egyházi vagyofi
likvidálása. A direktórium az egyházi vagyon likvidálására bizottságot ifüldöu- ki, amelynek tagjaiul Földesné. Rauch, Slmkovics és László elvtársakat nevezték ki. — A bizottság teg-\' nap kezdte meg munkáját. Földesné, Rauch elvtársak megjelentek a helybeli gimnáziumban és olt a művelődésügyi biztosok Földes és dr. Szabó elvtársak jelenlétében a főgím-náziumot állami tulajdonnak nyilvánították cs a leltározást \'megkezdték. Ezzel áz aktussal .a nagykanizsai főgimnázium megszűnt felekezeti iskola lenni.
— Ujabb tőzegtelep Zalaniegyébcn. Megírtuk már, hogy a zalavármegyei Fenékpuszta nagy kiterjedésű tőzegtelepéin a tőzeg-kitermelist már megkezdték s rövid időn belül a helyi piacra már a közeljövőben nagymeny-nyisógü tűzelőanj\'ag kerül. Illetékes körök ^ujabban-tervbe- veték, . hogy.„a. „Szigliget
\' kornyékén található tőzegei\' is itfférrtiölik ét a piacra dobják annál is inkább, mivel a a szigligeti tőzegtelep bár kisebb terjedelmű, elsőrendű voltánál fogva ipari üzemeknél is felhasználható és a szenet kisebb üzemi átalakítás mellett teljes mértékben pótolja. A szigligeti" tőzeget első sorban a cséplőgépok mozdonyai., kapják, A szigligeti tőzeg méter-jnázsájft.Nagykanizsára .szaliitva^ kórülbelü. tíz köi\'ó\'nábá fog kerülni. \'
— Az üzletek nyltvatarlása. A nagy kanizsai termelő biztos a következő rendeletet bocsátotta ki: A Direktórium rendeletére közlöm az érdekeltekkel, hogy f. hó 10-től kezdve az üzletek. — drogériák és szatócsüzletek kivételével „naponta .délelőtt érától 12 órá.ig tarthatnak nyitva. A vásárló közönség tehát e szerint irányítsa vásárlásait. A drogéi iák és szatócsüzletek továbbra is
..délelőtt 8 órától 12 óráig.és déJgiái) .2 órától • óráig - Ieszhék nyIK\'"a.~ KesÖbb TiycrFértéaU-"\' lósíink szerint ezen a héten a következő üzletek tarthatnak nyitva: .Rőfösük: hétfőn , Kiritf.bn.er. Mór, kedden Sínger József és Társa,
......szcí^íáWcly\'\'iíi\' T<f• Ww^ér t^;-
csütörtök Fürst József, péntek Weiszfeld és Físcher, Steínér Jenő, szombat Krainmer Ignátz.. Rövidáru: Hétfőn Kohn L. Lajos, ...kedd. Grünbcrgcr... Sándor, szerda Schwarz Dezső, Eíchner Sándor, csütörtök\'Föhyó Mihály, péntek Barta Alfréd, Kaufmann Test-vérek),szpmbat Be\'ck Béla.\'
— Tapoleza Budapest közéieimezésé-ért. Tapolczai tudósítónk jelenti : A munkástanács legutóbb tartott ülésén Budapest köz-
" élelmezésének céljaira 09*6í mm biízát, |08\'22 mm rozsot, 148\'G(3 mm árápát, 40 mm zabot, 70 mm morzsolt tengerit, 1450 kgr. kölest, 1458 kgr. babot éá 850 kgr. lisztet ajánlott fel.
— Szabad a villanyáram használata. ; AfnagyKanizsai, termelési biztos tegnap kiadott rendeletében megengedte, hogy\' további intézkedésig a magánházakban este 8 órától 11 óráig\' helyiségenkint legfeljebb 1 — l lámpával világítsanak.
— Arató és kaszálógépek alkatrészeinek megrendelése. A íöldmivelésügyi népbiztosság valamennyi vármegyei gazdasági fomegbizótthoz .kö\'rrendele.tpí.. ■..t^sjit^/\'kj-\'á fükaszájó, szénagyüjtők, marokrakó aratógépek és a kevekötő aratógépek sürgős javítása ügyében. A gazdáknak az említett gépek üzemképességéhez szükséges alkotórészekről rendszeres megrendelést kell ké-sziteniök. Ezeknek az alkotórészeknek, megrendeléseknek tartalmaztok kell, hogy milyen jel ti, fajtájú gyártmányú a • gép, < mikor és j milyen cégnél szöreZték be. (Például í Cormick-\'|
féle öt lábws jobbvágó kévekötő aratógép, beszerzési éve Í919. vásárolta a Nemzetközi Arató-gép Társaságpál Budapesten). Azonkívül a szükséges alkotórészeknek szokásos nevét lehetően az eredeti alkotórész megjelölése szerint, valamint a megrendelő alkatrész gyári számát és jelzését. Az alkotórész megrendelése gépeks szerint csoportosjtandó. Az ily módon elkészített megrendeléseket a községi munkástanács iáttamozásával május 20-ig a járási gazdasági biztoshoz kell juttatni. A járási gazdasági biztosok küldik ezeket majd egyes gyárakhoz, illetve cégekhez. A kévekötő arató gép tulajdonosok figyelmét különösen felhívjuk arra, hogy .gjipQik gaboha-elfiyáto.r . ponyváit tehetőig házilag javittáSsák\' kí, mert ilyen\' ponyvákban nagy a hiány.
K Zászlóbeszolgáltatás " Mindazok, akik a szociális termelési népbíztosságnak a zászlók beszolgáltatására voríatkozó-35. számú rendelkezésének még nem feleltek meg. a birtokukban levő összes zászlókat — a fekete és vörös zászlók kötelével — f. hő 19-ikén déli 12 óráig okvetlen szolgáltassák be. Azok, nkik a rendeletnek, nem felelnek meg, szigO\' ruan megbüntettetne\'-:. Nagykanizsán, lülő. hiájüs 17« én, Direktórium,
— Üdvözlet a frontról. Nagyhanizsa es" Alsózalavármegye\\derék vörös, katonáitól, akiket Böhm hadseregfőparancsnok a legutóbb Egernél és Apátfalvánái tanúsított hősies magatartásukért és bátorságukért a többi e v onalotv - harcoló, vörös. katonákkal. együtt hadseregpar^nósban megdicsért, ket levelező-lápor küldötteit szerkcszlŐsc^mknek;-\' «melyekben üdvözlik a hozzátartozóikat. — Az egyik levél így szól : »Üdvözletüket küldik a froniról a kanizsai szép lányoknak az V. zászlóalj, 20. század géppuskásai: Németh István. Farkas Lajos, Sabján László, Lenkei Jenő, Horváth István, Farkas. Gyula, Bicsájc. György, Gál János, Kohn Árpád, Lackcn buciier János, Puvclkovic,> Ferenc-, Iván Jánrm,
•Singcr -Árpad;"*\' A-másik::l6.vél\'eíl.\':-tf:idXV«itr. kező nevek vannak feltüntetve: Kustán Ferenc, Czvetkó István, Kertész Gyula, Vajda Károly, Hollósi József, Lcmnwtr Ferenc, Hpr-váth Gyula, Salát József, Draskovics József Singer Árpád, Pozovccz János, Légrádi Pál, Horváth János, Vorlab József, Ödön István, Kufstein Lajos, Kürti Kálmán, >Fehér Sándor és Hoffer Kálmán. y?
— Eljegyzés. Halász Manó Nagujltfni-zsa és Relchenffld Margitka Körmen^cgye-sok. (Mindeti--küIön értesítés........-
— Ruhabeszolgáltatás. A ruhabeszolgáltatásra vonatkozó hadügyi népbíztossági rendelet végrehajtásaként elrendeljük, hogy
egyenruha-darabjaikat eddig be nem szolgáltatták, cz.en kötelességüknek legkésőbb e hó 25-ig tegyenek eleget.. Elleneseiben a forradalmi törvényszék elé utaltatnak. Nagykanizsa, 1019. május 17. Direktórium. .....— Táncestély. ^ A szocialista párt vigalmi bizottsága ma este 8 órakór a Szocialista Klub termében (volt Casino) Sárközy Dezső közreműködésével táncestélyt tart.
.—- A sütési dlj. A pékmesterek a sütési dijat 3 koronára emelték feT," azzal az indokolással, hogy a direktórium 1 koronát közcélra kiván ebből fordítani. A direktórium erre az összegre nem reflektál s így senkinek sincs jogában 2 koronánál többet kérni a sUtésért... ........ ...... ..
— A N. T. E. mulatsága. Tegnap este tartóttá az N. T E. mulatságát, amelyen elsőnek Lukács Gyula teljh. p. megbízott is mondolt nagyhatásy boszódot. Azután Ffilöp György tartott előadást a sport szerepéről, majd a kqríáton aratott sok sikert a Torna-Egylet negyés csapata Lendvai Ren.é és Szabó István pántomrm«t adták elŐi amely a.. legszigorúbb mé/ték mellett is a legjobb volt azok között, amiket e zsánerban Kanizsáig láttunk. —\'Amikor e sorokat irjuk, az előadja még folyik. f
— Házasig. Czlnger József f. hó J#én (hétfőn) délután 5 órakor vezczeti pltátJ^z a ferenciek templomában Fabró Irénkél. (^«inden külön értesítés helyett.) \' .......*,,
— Az időjárás és a mezőgazdasági helyzet. A MUNKA félhivatalos budapesti kőnyomatos táviratozza lapunknak: Az idé az utóbbi napok elég magá$ hőmérséklete után országszerte ismét esősre fordult, ami azonban kedvez a vegetációnak. A várható időjárásról a mctcorologiai intézet prognozis-osztálya a következőket jelenti:
— Nyugat felől a légnyomás emelkedése következtében az időjárás- borúsra, Németországban szelesre lordult. Ausztriában minden •. felé," Németországban pedig több helyen volt kisebb-nagyobb eső. Ez a légnyomás-változás
hőmérséklet sülyedését vonhatja maga után. Erőseb.b lehűlésre, amely esetleg kárt okozhatna, egyelőre nem számithatunk. A Dunántuiról \'beérkezett adatökbór ázt\' tudjuk, hogy az idő ott változóan folhÖs volt, helyenként zivatarokkal és kevés ■ csapadékkal. Északon Eger környékéről jégesőt is jelentettek. Bár a hőmérséklet néhány nap óta folytonosan emelkedett,- mégis a rendesnél kevesebb volt a középhőmórséklet, amennyiben Budapesten két fokkal alacsonyabb volt. a szokottnál. Az utolsó 5 ^napban a maximális hőmérséklet 23 fok celzius, a legalacsonyabb pedig 5 fog colzius, ami szintén mutatja a hőmérséklet-ingadozás jelentőségét. Áz annyire rettegett Fagyós Szentek napjain, amikor néha éjjeti fagyok lépnek fel, az Idő még mindig melegebb volt. A vegetációra ez az Időjárás eléggé kedvezőnek mondható.
— A „vörösök" és a Tornaegylet revánsmérkőzése. A revánsmérkőzést, melyre a- Vörösök-csapata a Toroaegyletet .. kihívta,... ma délután.játszák le. A Vörösök egész héten\' " Af S20rgalmnv Mréninggel \' készültek * múlt heti csorba íciköszörülcsérc és ma délutáni mccsre megerősített csapattal állanak ki. A Tomaegyletqek tehát ugyancsak jól. kell játszani, ha veretlenségét továbbra is megakarja őrizni. A mérkőzés délután 4 órakor kezdődik a Katona réten.
— Táncestély. Ma vasárnap a vasutajl vigalmi gárda u volt Polgári Egylet\' termében táncestélyt tart-14 vez\'Uőségs -
— Eljegyzés. Kuc*y Béla eljegyezte Kovács Hit. (Minden külön értesítés helyett.)
— Gombák termelése. A magyar mezőgazdasági konzervipari kísérleti állomás gom-bászati alosztálya (Budapest, II. Debrői-ut
.15.). ehető gombák gyűjtésére, hasznosítására, valamint .termelésére vonatkozóan minden érdeklődőnek díjtalanul ad felvilágosítást és a bekőldölt ehető gombákat élvezhetőségük szerint .meghatározza.
— Az Uránia ismét kaput nyit s eu-alkalommal ma vasárnap egy remek itfász filmet »/l bohémháza^sótgoí" hétfőn, kedden és-.szerdán pedig. Mia ./Way felléptével a JifsiaV\'ciimí\'\'remek " \'líollíCffa\' \'\'JdÍ\'á\'fMt,":—1\'\'"rtréty" attrakciós jelenetekkel van telé — mutatja be. Az üzemvezetőség ezúton hozza a t. közönség tudomására, hogy mától kezdve 10 éven aluli gyermekeknek belépő jqgyot nem ad ki,
PártUgyek.
ifjúmunkások és diákoki Ma d. e. 10
órakor összgyülést tartunk a Szarvas-szálló éttermében. Tárgy-: A« ifjumunkás- és diák-» szervezetek egyesülése. Kérjük az ifjúmunkások és diákok (főgimnázium V—VIII., kereskedelmi szaktanfolyam) pontos megjelenését.
A nagykanizsai íérUszabó-mestefek szakcsoportja ma d. c. 10 órakor az Ipar-;testület üclyís-egében- igen fontóá ügyben tág--gyűlést tart, melyre kérjük az összes férfi-szabómesterek pontos megjelenését. — Az elnökség. ,
A nagykanizsai szabómunkás és munkásnők szakos oportja ertcsití tagjait, htvy a csoport hclyisctjc a Kaszinóban van. A hivatalos ár«t bollzotcjok.iriúiiiaii kodden «te-8 óráig iártanak. A vezetőség
A nők szahadszervezete ma délután fél 5 órakor gyiilást tart. Elóadók: VVehry Hugó és Nagy Lajos elvtársak.
Cipész és csizmadia munkások csoportja holnap, hét ión este 7 órakor taggyűlést tart. A. tagok azivos megjelenését kéri a vezetőség. . ,
ZALAI NÉPAKARAT
191».
május 11
A népek felszabadítása.
Nemzeti kérctfs és nemzetközi politika.*)
1.
A kommunista póri programmja nem csupán egy ország népének felszabadítását hirdeti — ez az egész világ prolétáriátus ^felszabadításának : a nemzetközi forradalom programmja. Ámde egyúttal ez a programmja valamennyi kis, elnyomott ország és nép felszabadításának is. A rabló .nagyhatalmak" (Anglia, Németország, Japán, Amerika) hihetetlen kiterjedésű földet és hihetetlen tömegű népet, raboltak össze maguknak.: Szétosztották maguk között a világot. És nyilvánvaló, hogy ezekben az elrabolt országokban a munkásosztály és áz egész dólgó\'zo tömeg kettős . jármot huz a saját burzsoáziája jármát és ráadásul a hódító burzsoáziáét. A cári Oroszország szintén nagy csomó földet és népet rabolt össze; a „mi" birodalmunk nagysága már kitűnt e tekintetben. Nem csodálatos tehát, hogy sok „bennszülött" és a nem nagyorosz prolétáriátus egyes részei közül is sok ember általában bizalmatlanságot , táplál a „muszkák" iránt. A nemzeti elnyomás nemzeti érzést idézett fel a prolétáriátus elnyomott részében ; bizalmatlanságot ébresztett az elnyomó nemzettel szombon, annak egészével szemben, nem tévő különbséget annak osztályai között, mert a prolétáriátus elnyomott része nem értette át kellőképen a helyzetét a „bennszülött" proletariátus egy részének kettős járma alatt szenvedve. Már pedig a munkásforradalom sikeréhez egyebek között szükséges, hogy íjz egész vonalon teljes, .kölcsönös bizalom legyen egymás iránt a \' prolétáriátus különböző részeiben. Meg kell mutatni és tettekkel bizonyítani, hogy azoknak a nemzeteknek a proletariátusa, amelyek elnyomó nemzetek, a többi nemzetek proletariátusának határtalan szövetségese. Nálunk, Oroszországban.uralkodó, nemzet, uralkodó nép a nagyorosz volt, amely leigázta á finneket és tatárokat, ukrajnaiakat és örményeket, grúzokat ós lengyeleket, csuvaszokat es mordvinokat, kirgizeket és baskírokat és még vagy egy tucat más nemzetet. Megérthető, hogy é népek proletárjainak egyes részeiben is helytelen fogalom él mindenről ami orosz. Megszokták azt, hogy miként űzték, hajtották őket a cári kopók és azt gondolják, hogy minden orosz ilyen, tehát ilyen az orosz prolétáriátus is. ,.............. .....■..; . .. ..,.
Éppen azért, hogy testvéri bizalmat teremtsen a proletariátus különböző csapatai között, a kommunisták programmja hirdeti és vallja minden nemzet dolgozó osztályának a - -telj;» elküHinésig terjedő" jogrtt.\'Ez"" azt Jelenti, hogy a hatalmon levő orosz munkások \\jigy szólnak 4z Oroszországban élőmásneniy zctek munkásaihoz\': »Elvtársaki Ha ti nem akartok belépni a mi tanácsaink köztársaságába, ha magatok akartok tafiácsokba szervezkedni, külön tanácsköztársaságot alkotni, tegyétek azt. Ezt a jogot mi teljesen-elismerjük. És n^m akarunk egy porcig semvíssza-tartani erőszakkal\'.
Magától értetődik, hogy csak ilyen ma-gátattással lehet a maga egészében meghódítani az egész proletariátus bizalmát. Képzeljük cl, hogy mi lett volna, ha a nagyorosz munkások tanácsai erővel meg akarták volna tartani maguknál más nemzetek munkásosztályának valamely részét, azok pedig fegyveresen védekeztek volná. Világos-, >yógy ebből csak a proletariátus összességének mozgalmára kiható rombolás, a forradalom teljes összeomlása keletkezett volna. így nem szabad cselekedni, méh — és ezt hangsulyoz-,zuk — csak a proletariátus testvéri szövet kezése az igazi biztosítéki a győzelemnek.
Jegyezzük meg még, á \'.következőket.\' is. ht nem a nemzetek önrehdélkezési\' jogáról van szó (a nemzet alatt értve a munkásokat és a burzsoáziát együtt), hanem a dolgozó osztálvok jogáról. Ez azt Jelenti, hogy az úgynevezett „nemzet" akarata réánk nézve egyaránt nem szentség.
(Folyt, köv.)
•) Bu*harin Nlkoláj: .A\'kommunisták próg-MM»)»\' «ilUtt B.ÍV4MI.
Pályázati hirdetméi
Zalaegerszegi kerületi (megyeif szocializált gazdaságok küzponljában#rend-szeresitendő főpénztárnak^ főkönyvelői, ellenőri, apyag-oaztály-főnöki, zsák- M hor-dóosztóly-főnöki állások« pályázatot hirdetek. Pályázhatnak jfiindazok, akik a felsorolt állasokra meflclclő képesítéssel bírnak és hosszablí gyakorlati működésről számolhatnak befAz anyagosztály főnökének kellő technológiai képzettséggel és gyakorlattá, az állatosztály főnőkének, valamin a zsák- és hordóosatály főnökének h/sszabb kereskedelmi gyakorlattal kell Jonnia.
Az állások egyelőn/ideiglenesek és napidijasok, azonban ncgfelelés esetén rövid időn belül a kíi/vezettek véglegesítve lesznek.
A pályázatok fc^lölcg felszerelve, az ottani munkástanács által láttamozott és rövid eletlcirással ellátolt bélyegtelén kérvénnyel folyó hó 22-ig lehetőleg személyesen nytijtandók át a „Zalaegerszegi szocializált gazdaságok irodájában" (törvényszéki épület Deák-téri -ber. járat).
Báosknl
a KflUlnniveléiügyi Népbiztosság ntM teljhatalmú mcKblzottja.
APRQ HIRDETÉS
Idősebb egyedülitllóyír keres magános 40—50 óv körüli asszonynál lakást és kosztot éveken át tartó id^erendes fizetésért .megelégszik Wyszedjrjó étellel fő a tisztaság. Választ a tyadfiün „állandó" jellí-gére kérek. \'|8&3
Egy nagy rielcjlű, üveges sárga-J réz tokkal, földmérő asztalhoz Alkalmas Jf
egy 300-szoros nagyítású górcső ImikrosUdp) eladók. Cim a kiadóhivatalban. .... „V,
InteUlgeuN néaiet kÍNa8Hzou>t
keresek.5 éves fiacskám és- 13 éves leánykám mellé. Ajánlatokat a kiadóba kérek „J" jeligére.
Hirdetmény.
• Felhiyom ..a mejgye. illetve földbirtokosait és földbérlőit, akik nagyobb birtokon gazdálkodnak, mint a földmivclésügyi népbizti talmu megbízottjánál\' a szocializáli Zalamegyei (Nagykanizsa) Földmí kezetek Termelési és Közélelme: irodájában a következő sorrendbj zenek:
folyó hó 19 ón hétfőn afhagykanizsai ós ptosai járások,
f. hó 20-én kedden a Atenyei járés-beliek, r
f. hó 21 én szerdán a (keszthelyi j* rési gazdasági felügyelöséftnél d. e. 10 órakor a keszthelyi járésbi
f. hó 23 án pénteken faz alsólendvai járási gazdasági felügyelőségnél az alsó lendvai járásf
Felhívom te összes éfdekólteket, hogy gazdaságik térké\\eit, valanfht póntos leltárait, összes személyülttc vonajozó okmányaikat és megbízó levelűit hozzák magukkal
Minthogy a temieléslerdeke á központ megszervezését tette srüksfgessé, a kormányzótanács rendeletére alittjrol, mint a földmivcs-ügyi népbiztosság ZalotaAnegye nagykanizsai rész teljhatalma megbízottja előre is figyelmeztetem a megye, illetve járás földbirtokosait és bérlőit, hogy felhívásomnak pontosan tegyenek eleget, semmiféle mentséget el nem fQgadok és az engedetleneket és késlekedőket, mint plyant, akik a termelést hátrájtíkjjájfo.forradalmi t8fvéHyá4ék\'\'eVe..\'fógonValÍUani. Nagykanizsa, 1919. május 18.
Fl^elt Re^NŐ
. A Földmivelósügyl Népbiztosság gazdasági fómegbizottja.
Bor sepr üt
bármely mennyiségben Mlvtszflnk, á lta,ez mielőbb telepOnkrd (Báthory-i utca 4. sz.) beszállítunk. =
Pályázat.
A Magéntisztviselők szakszervezete ezennel pályázatot hirdet^
egy fizetéses
ügyvezető-titkáry
állásra.
Pályázhat nemre váló tekinti nélkül u szakszervezet bárttely Mi. Pályázatok f. h.ó 20-ig a ®aks^vezetbcn bcadandók.. . ......
Nagykanizsa, 1919. Wjus 16-án. »»\'tőaéii t
Magántiszt». Országos Szövetségének
Kngykuulzxul Cnoportjn.
I1HANÍA ""mftft-flM"
VUnilAH RoüQonyl«B. 4. Talafon 259
Hétfőn, kedden cs szerdán, roá us hó 19, 20 if 21-íi;
A legbájosabb filmmüvésznő MtJt May felléptével
A JÓSKÁT
Holland dráma 4 fcWonásban
és a kmérő msor. k
Figyelem! A KözpcAti wítona és Munkástanács legújabb r^léletc értelmében a moziba 10 éven aluli gyermekek még ki-s-em -léphetnek -bey« -csalni kimondottan gyermek előadásoknál.
Pénzlárnyltás délután 3 órakor. Előadások kezdete dőlután 6 és este 8 órakor.
ö-
Váíosi központi szes;
\\/|.I AY*i nagymoigötzlnh
VI LAU Sumittálloai, Telefonit
Minap, títtíiL keiden, nájiu 18, 19 ii
—2019-i esztendöűcn
(Légi lorpoéó)
Amerikai fantasztikus történet a jövő évezredből ^kfelvonásban.
Előadás kezdete 6 es fél 8 árakor I
»8
Makulatur papir
kapható kg.-ként 2 kor.-ért lapunk kiadóhivatalában Sugár-ut 4. szám alatt
JCLVI. »«fol|»m.
Niegykenizsa, 1919. MAjus 20. Kedd.
115. <tám.
ZALAI NÉPAKARAT
utrko«ztös*U ututíótilvatAl-i mgykitnizsa, Suo«r-ut 4. ozám $s«rK«*BiöBéa> kladóhlvatatl i#í«lon»z«m 78. > Nyomda, m •
a szociái.ista*l>árt ittvatai.os lapja
Fui nvr. . . . Hoflyod ÖVf. fcny nOnapm
.3-— Korom »»•50 koron* 7\'50 Koron»
A sroclállsta párt ösizvezetös !ge ina este 7 órakor & városház nagytermében ütést tart, amelyen minden szervezel vezetősége tartozik megjelenni.
i\'Arttitkársáü.
Heíven milliárd.
•t.....- -Az antant imperíálisták az Ausati\'iávat
lés Magyarországgal kötendő béke felvitelei közé felvettok egy betven milliárd öss;r.egü hadisarcot. VÁgre tehát több szűkszavú párisi hír után lehullott az álarc a Mindenképpen és minden módún rabolni és zsákmányolni óhajtó antant unpcriálizmus orcájáról. Most már Tegáfább"mindenki bizonyoscágkéht fO-* »árthatja eí azt; amit iwi a világháború- ke»-kiáto óta hirdetünk,- hogy a tőkés tarsaóalmi rjnd, a kapitalista államok nem tudnak békét adni az emberiségnek, mert a kapitalizmus lényégével ellenkezik az igazság, a szabadság, 4 becsületesség, a népek é« emberek egyenlő jogain alapuló béke.
Lgy képzelte sok baJg& burzsoá, hogy a megváltás felszabadító hangja\'hangzik\'majcf cl Versaillesből és mo6t rá ke!l jönnie mindenkinek, hogy oz a béke, amelyet a mi részünkre kotyvasztanak Páriában, néni # jelent . ejjyebet, mint hogy Jegalább 50 é#io a "gályája rabpk sorsára jutnánk. Teljesen őszihte .megnyilvánulása ez annak a szándéknak, hogy a magyar dolgozó szegénység izmainak minden ojet, vérének minden cseppjei, idegrendsze-WHfK minden szálát rendelje az fhtSflt kapitalistáinak szolgálatába.
De ez csak azért történhetett, mert nem .■•«-dolgozó r.ftópefc- képviselői ülrek- egyutts Versaille\'sben. És mert éppen nem a dolgozó népek képviselői ültek ottan, mertek a .győ-. zűk oly békefeltételeket szabni, amelyek fél-\' századfa r\'abszijrá fűzőit\' országok "országává > változtatnák proletár hazánkat.
" Világossá helyzet; világos az" antant célja: a népek szabadságának legyilkolása, ft dolgozóknak örökös rabságra való Ítélése Mert ha .érvényre jutnának: az. antant- által diktált békcfeltételek Magyarországgal szemben ■— ami sohasem fog bekövetkezni — ez ."\'yan gazdasági hatalmat adna az antant államok tőkés osztályainak a kezébo, hogy a kizsákmányoló antant tőke elpusztító nehezedne a saját országának.proletáriátusára >*• EJz a békeszerződés tehát jelentené nem-í ^sak a legyőzött, hanem a győztes államok Proletáriátusának is a teljes pusztulását.
A dolgozó népek, amelyekben most
•.\'v^SH\'®1: k 0»
eltűrni. Mintha a magyar békefeltételt egyenesen azzal a szándékol diktálták volna, h\'ogy provokálják végre áz egész világ proletariátusának megmozdulását, hogy a világ "égy sarkán .kigyújtsák .aöem?e.tköztprolotár-
f .fori.ad«lom szent tisztító tüzét.
Akik azt hitték, hogy az ötesztendős-háború a maga rettenetes tanulságait ráfogja
kényszeríteni a kapitalizmusra is, azok ismét csalódtak. A kapitalizmus soha olyan vakmerő ós soha olyan vérszomjas még nem voll, jjűnt most.. ICmléker.zünk csak vissza arra, íiogy az antant a népek felszabadításának hazug jelszavaval indultak háborúba,\' emlé-kezzünl: csak\'vissza, hogy micsoda szemérmetlen szédelgés folyt a népek önredelkező jogának frázisával és emlékezzünk csak vissza art a, hogy az antant a megegyezéses békét hirdette, még néhány hónnappal ozelőtt is. Hát itt van a népek felszabadítása, a népek önrendelkező joga, itt van az a bizonyos megegyezéces béke: olvassátok el a hetven
milliárdról szóló táviratokat, amelyet csak ugy tudnánk kifizetni, ha óO évig minden izmunkkal éjjel es nappal dolgoznánk és mindennapi vacsoránkról is lemondanánk.
Kacagnunk kell a hóbortos burzsoáziának ezen az ostoba színház- csirrálásán. A mi vetésünket érleli, a .mi eredményeinket, a mi végső dicsőséges győzelmünket sietteti, az európai kapitalizmus minden provokáló megmozdulása. Versaillesből példátlan vakmerőséggel vágtak bele a nemzetközi prolétáriátus arcába és mi bízva bízunk benne, hogy földrengető erővel érkezik meg erre a válasz: u nemzetközi prolctárforradalom.
A forradalmi kormányzótanács rendeletei«
Rendelet a liázaNBágfelboatáHáróI.
Budapest, május 19. A forradalmi kormányzótanács 99. számú rendelete a következő: 1. Ma a házasfelek a házasságot közös megegyezéssel megszüntetni kívánják, ezt a szándékukat akáf az anyakönyvvezetőnél, akár a. bíróságnál személyesen, élő szóval bejelenthetik. A bejelentésről jegyzőkönyvet íieli felvenni, amelyet a két\'lel aláír. Az ilyen bejelentés aiapján a bíróság a házasságot tárgyaláB nélkül nyomban felbontja. *— A felbontás azonnal jogerős. — Második. Ha a ljázas$4g felbontásit csak egyik fél kéri, a "bíróság, tárgyalást tuz kí és erre a két felet megidézi. Ha a második fél a tárgyaláson, vagy ez elelőtt bejelenti, hogy a ház».v ság feloontásához hozzájárulj a bíróság az első szakasz rende\'kezósci szerint jár cl. Ha a másodrk fél a hazassnK felbontását ellenzi, a bíróság Ítélettel határoz. A bíróság a házasságót felbontja, ha a házasfelek egyéniségének és életmódjának gondos ligyclembe-.véteiévei..
amelyek miatt az életközösség további folytatását a házasfeleknek nem lehet továbbra kötelességévé tenni. 3. A házasságnak ezen rendelkezések értelmében történő megszűnése esetében a "házastárs-és-a gyermekek-tartása, valamint utóbbiak elhelyezése felől megegye-zé.s hiányahan a ,bjr.óság,,döjit., A házastays,. aki a házassúg felbontásában nem hibás, tartást követelhet, ha nincs magánvagyona. 4. A házasság felbontását kimondó ítélet ellen fellebbezésnek nincs helyé. A jelen rendelet a folyamatban levő "házas-sági ügyekre is -irányadó. A rendelet a kihirdetés napján lép életbe. Budapest, május 19.
KoruányzótauácNl biztosok &
megyék és városok élén. " \'Budapest;- május-10.* - A forradalmi -kormányzótanács 9ö. szárnu rendelete a, követ- I
kező: A megyék és egyes városok élén kormányzótanácsi biztosok állanak; akiket a forradalmi kormányzótanács nevez ki. 2. A kormányzótanácsi biztosok a helyi tanácsokat és intézőbizottságot útmutatásokkal látják el, ellenőrzik a tanácsok és intézőbizottságok működését a kormányzótanács és a népbiztosságok- rendeleteinek végrehajtásában, a ter- ■ meíé\'s fokozásában, a közellátás szervezésében, a kultura terjesztésében, az oktatás és népnevelés terjesztésében, az ellenforradalmi elemek megfékezésében és ellenforradalmi mozgalmak elfojtásában, valamint abban, hogy a felelőtlen e\'emek egyéni kisajátítása megakadályoztassak. A kormányzótanácsi bíztQs hatásköre kiterjed az egész megye, illetőleg járás területére. Működésűkről a belügyi nép-bíztosságnak és a hadscrcgfőparancsnokságnak hetonkint jelentést tesznek. 3. A kormányzótanácsi biztosok étlcnföfradóImi mozgatom élfoj- " tása végett az illetékes népbiztosságok intézkedései szerint a karhatalom felett is rendelkezhetnek. Ha azt tapasztalják, hogy a helyi igazgatás tv proletárdiktatúra «aelloméitol ellentétben átl,-.-sürgős előterjesztést tesz a belügyi népbiztosság utján a kormányzótanácsnak a megfelelő rendszabályok foganatosítása végett. 4. A megye, vagy város területén működő valamennyi politikai és közigazgatási thögbl-zott .megbízólevelét a kormányzótanácsi biztosnak\'bemutatni kötelesek-, aki a megbizo-v levelet bevonhatja, vagy esetleg más megbízott kiküldési iránt tehet az illetékes népbiztosságnál előterjesztést. A megbízottak és kiküldöttek felett a kormányzótanácsi biztos felügyeletet gyakorol. 5. Aá\' egyes\' hadseregekbén működő politikai megbízottak hatáskörét ?z a rendelet nem érinti.
Budapest, 1919. május 19.
A forradalmi kormányzótanács.
A bolsevizmus diadalmas előnyomulása.
Az nhrAu tIIhAii hnUscrtg atlörle
... ....*. rom!V.l irontol.
\' " Moszkva, .piíjus - - 10. • ..<Sliíratávlí»í.j Az ukrán vörös hadsereg csapatai ét törték a romín frontot éa Tljeispol mellett ■ Dnyesiter folyón áthatolva ___L Csejbrusk vérotl bevették.
AvSrös csapatok offenzívája Krim ós Perm között megkezdődött. Karovaj és Bjolov.voszkoje városokat elfoglnltftk. A ■Szelejtől délre lígorjaka körül tolynak a harcok. Áz oftjnziva jól hálád. elSíe. \'A
GUfrSorszky hadsereg egyik ezrede átpártolt hozzánk. A Kappel hadtest egyik ezredét -Brátiahstadojew mellett\' toljesen. felórölttlk cs 7t0\'Kát\'óffSt elfogtunk: ÁpriHs 2Ó-íká\'"6ta "a • Volgán és mellékfolyóin helyreállítottuk a hajóforgalmat.
Győzelmet győzelemre arat u orosz vttrös hadsereg.
Pélervár, május 19. (Szikratávirat.) A harctéren bekövetkezett legutóbbi események fényesetr igteoljált, -liógyketdemértyeiést .a\'
ZALAI NÉPAKARAT
IW». május _q
... vörös hagsereg ragadta magához. Az ellenség j még a vörös hadsereg előőrsei elől is igyekszik kitérni. \'Az ellenség mogerősitő csapatai már át vannak itatva a bolscvizmustól. A - fehér csapatok tisztjei saját katonáiktól félnek legjobban. A vörös csapatok naponta átlag -.25..mérföldet haladnak előre. A parasztság windeniitt lelkesedéssel fogadja a vörös csapatokat, amelyek megszabadítják őket"a fehérektől, akik -minden élelmüket felelték és házaikat kiiosztották. A szibériai vörös hadsereg tclvp van lelkesedéssel cs forradalmi elszántsággal. "
. llolNcvlkl mozgalom KanndAhnn.
Montreal, május 10. Winnipig kanadai állam általános sztrájk miatt cl van vágva a közlekedéstől. Rendzavarások fordultak elő, a távird\'észok nem dolgoznak, a városnak níecs kenyere. A sztréjkolók röpiratokat terjesztenek tenin aláírással. A sztréjkolók száma harmincötezer.
India cluyomolt uőpe Ím meg-
" • mozdult. \'" —
- Qanf, május 19. A Swolo londoni képviselője az "afganisztáni- cmirnek India\' elleni előtöréséről ezeket jelenti: A szent háború a Gangos partjaitól az AJIanti Qeeánig és a Kaukázustól a Csadtóig többé nem lekicsiny-lendő • veszély. Olyan döntés előtt állunk, amelyet husz esztendeje készítenek elő és amely kiimjj^ó pontja kczvHenni egy- poltttkat -hatalomnak, amely komoly veszedelem- a • ^áraKÖf\'Mtthaitiíj^
és indiai felkeléseket .ebben az. értelemben kell elbírálni.
A németek vlsfcxn utasüjdk a híkeNzenödí\'Ht.
Newyork, május 19. Németországból származó bizalmas értesülések arra mutatnak, h.Q&y váratlan dolgok fognak bekövetkezni, ha a nemetbéked^UigStUSök Versaiiresbcp. aláírnák a békeszerződést, A Berlinből érkező amerikai személyiségek mind azt mondják, hogy a
Soheldeman kormány erkölcsileg kötelezte magát, hogy nem irja alá a békeszorzüdest
és ennek következtében esetleges kormány-bukással kell számolni, fiz ose.tbcn Brockdorff Rantzau meg fogja tagadni az aláírást és elhagyja Versaillest.
wryeU^WrairOTfeT ~~ válasirjegyzék ?
Beriin, május 19. A Vosstsche Zeitung ••jeléfiU-Vwsamcströt^ szerint á németek által május 23-án- átnyújtandó cllenjavaslatok a következő alapelveken fognak felépülni: Németország ragaszkodik "Wirsott 14 ponrjáhöz cs ennek értetmóberr"-követeti a vitás koletl területeken a népszavazás elrendelését.
Külön ajánlatot\'teaZ\' á Saarmcnti szén-vidék kérdésében, amelyről . külön jegyzéket adtak ét. Németország kötelezi magát az újjáépítésére, do ennek ellenében
számit azon könnyítésekre és nyersanyagokra, amelyek a munka újból való megkezdésére szükségesek.
;.;A -nótn.ot*.-I HUMI-O#-,¿-láisaá«^» - hag-yjó,k meg, viszont- Németország leszerelési szándékának, bizonyítására hajlandó egész békeidőben hadiflottáját kiszolgáltatni, ha cnhek ellenében •
teljes kereskedelmi flottáját visszaadják.

Rendelet.
Minden magántulajdonban .lévő telefon éj> táviróyczetck, telefon ós távírókészülék ós alkatrész a magyar katonai távirdaosztag anyagkezelési osztályának (Budapest, Üllői-ut 102.) e hó 25-éig okvetlenül beszolgáltatandó.
A beszolgáltatás alől-menteseK: \' \' \' 1. Az áHami -táviró (pőfith) tUlhjl1öflAl?\'Ín levő anyagok.
2. A vörös őrség\' telefon- ós távíró-félszerelése.
3. Gyárakban és üzemekben felszerelt telefonok
4. Azon gyárak készletei, amelyek telefon és távirda-anyagok, illetve kábelek\' készítésével foglalkoznak.
5. Magánosoknak a pó.sia cs távírda\' által felszerelt telefonjai.
6. A vasutak felszerelése.
Esetleges felmentésekért a hadügyi népbiztosság ,műszaki és gazdasági osztályához kell fordulni.
Aki ezen. rendeletnek eleget nem tesz, forradalmi törvényszék ,eló állíttatik,....... , ......
Hadügyi Népbiztosság
Költözködik az „ellenkormány
Budapest, május 19. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Azon néhány aradi ellenforradalmár, aki bécsi lapok hiréi s\'ztírint kormánynak adja ki magát, ugyancsak bécsi híradás szerint Szegedre költözött azon indokolással, hogy inog nem szállott területen levő magyar váróiban „székeljen. JS,, magyar TanácsközAártv saságra nézve úgyftrt \'teljesen közömbös, hogy ezen minden hatalom híjján .szűkölködő árnyékkormány Aradon vagy Szegeden telepszik meg, mindazonáltal határozottan meg kell állapítani azt, hogy a külföldi vélemény teljes lélrcvezetésct jelenti az, amikor árra való h/.ámitassul, hóijv kii 1 fi">!vlVVn \'talari\'kéve-:
K;•■*.,\' azt alcarpk elhitetni. mintha\'^Szeged antant csapntok által nem volna megszállva es hogy ilyenképpen ezen úgynevezett ellcn-kormany szJksóges^csapatok fedezete \'nélkül egy véleményét szabadon nyilvánító magyar varosban lejthetné! k\'í bárminő ovüködést. A valóság az, hogy Szegedet francia csapatok tartják megszállva, amelyek ott valóságos rémuraimat. fejtenek .>■,. A franciak. Szeg.edeix, május. "eUóift Oia. VisWziiáUitottáfc a. régi állapotot, a forradalmi végrehajtó-bizottság Szegődre kiküldött tagjai közül május első napjai-bau nyolcat letartóztattak, egy elvtársat, Ladánsoki Józsefet nyílt ülésen, lelőtték, a lövöldözőt pedig a franciák egyenesen vé-» délmukbü vettyk. Ily körülmények között -az árnyékkormány hatalmi: pozíciójára -nézve tökéletesen mindegy, akár Aradon, akár pedig Szegeden tanyázik, mivel mindkét várost ellenséges -csapatok tartják megszállva cs a május
.eb ci^n.....törte ni- .usemé-nyék... azt.....bizonyítják,.
hogy éppen Szeged varosába^ nyomta el az ellenség a legkiméletloncnebbül a vélemény szabad nyilvánítását.
— Népgyűlés Klskanlzsán. Vasárnap délután a Templom-téren Kiskanízsa összes fóldmíves proletárjainak részvételével hatalmas gyűlést tartott a nagykanizsai szocialista
"Irán: -Ár-gytítésttv f.Trt^r0>ina-"elvtftTS\'"^"teljhatalmú politikai biztos- mondott hosszabb és nagy tetszéssel fogadott beszédet. A-falu és város viszonyáról beszélt. Elmondotta, hogy a falu és város természetes egységet alkotnak cs ezt az -impozáns egyseget csak azok akarják megbontani,, akik nem tudnak bcle-\' flyűgodni ábbtf, \' hógy a földműves-proletár kivívta es megkapta maga természetes jogait, hanem ujrá nyakába akarnak ülni a falu népének, hogy azt kiuzsorázzák. — A proletárdiktatúra — mondotta . Lukács elvtárs — ;sng£i..tuo^ Jyvé.telt, ..^jfé.l«. .embert.-
\'»Mér iémci.cl: a\'dofpz\'o embert. A \'kormányzótanács minden erejével támogatja, kisgazdákat ós a földmunkásokat. Levöíte a kisKozda nyakáról, azt az {¿át, amelyet a kapitalizmus adó alakjában a nyakába rakott. A proletárdiktatúra felszabadította a népet s ma nem lehpt mrís „cáL nxint ennek a diktatúráik "a Wtígyéxtbtinel^c;;\'^ A földműves "pW leiárok tei nieljenek, hogy a városi proletár iparcikkeket gyárthasson a falvaknak. Lukács élvtárs izzó lelkesedéstől.. áthatott . beszédét gyakran szakította meg . a; feltörő éljenzés szava. — A gyűlés diktatúra éltetésével\' ért véget. -
— A Magánalkalmazottak szövetkezese m.Y d&ltitán ő órakór dr. Barlha J\'ózéf irocláJábVín (Csengér^-ílt $) igazgatósági\' gyűlést tart.
A jövő iskolája.
Uj szellem a kanizsai iskolákban A tehetségeké a |6vőt
A múlt kapitalista rendnek legfőbb tj. masza és éltetője az iskola volt. Mar f\'oi.ij korában el kelleti kezdeni az emberek Uuii. lását, hogy Igazságérzelllk fel ne fáuiadlon és 16, engedelmes szolgai lehessenek n ka-pitalistákiugynevezetl „társadalmi rendiének"
De az Iskola nemcsak a tanításra szánf anyag fzelleméhen, hanem beüő .szervezetében, felépítésében és a tanítóknak a fellebhvolókhoz és a. tanulókli»- ■való viszo\'-nyáhan is alkalmazkodott ahhoz az elvhez hogy a társadalomnak ló és szótlan ¡.-¿.ivo: nókal neveljen.
Nagykanizsán sem volt ez ináéképpen bár voltak emberek — igaz. akkor\'a icjy! lenézeltclibek, -a legüldözötlebbek — «kik n szervezett munkásokról, nem mint „cucllis-tákról" beszéltek és még Mar* iwéi » kimerték mondani.
De nem akarunk egyénekei é-. kaié-\' góriákal vádolni az egész rendszer hibáén, ra kell isinernürlk: a nagykanizsai liíííitS-\' munkások impozáns egységgel álllak és állnak a proletárdiktatúra szolgálatában.
Most folyik Nagykanizsán a feiek vítl Iskolák államositása. De ez az aktus nemcsak formaság, nem egyszeri! név«á[|02ialás — ezzel a-z-intézkedései ui szetk-m fngia-állengeni az iskolák óidí lerineit.
A\'tanulók egészsége és láegcírieií kímélése — és a kollektlv-idrsddatoin él-d&ké fogják a |üvö tanítás .irányai . ab:;:
Az évvégi osztályozás megszűnik és ezentúl a tanév végén a tanulókat nem kell többé kiilíinbüzó fokozatokba sorozni, hanem csupán aii kell megállapítani m nJen egyes tanulóról, hogy a megszabott kíjve-. telnicnyeknek megfelelt-e vagy ikh, .U erre vonatkozó hivatalos megállapít: hangzik: .megfelelt", Illetőleg „nem feleit meg".
A javltóvizsgálatok ellörtillelnel.. A/.i a tanulót, aki a tanítótestület dttttMSsr a megszabott követeiményeknek „nem foíelt meg", az oJkluty ismétlésére kéiLulasi.iani.
A tanitótestületnek ezentúl nem az egyes tárgyakban .eléri eredményekről, hanem a tanuló előmeneteléről általában kell-döntenie, hogy a tanulói jelleme és képcs--¿¿nci.ii-ilfflm\'íind Ifi«!»!-;« vjUnMtolUatyáil-vúló kiképzésre.
A születés loga Ifibbé nem les . egyszersmind a tanuláshoz való joggal egyenlő. .A -lchetaégieÍBU . Imiuio. jioin lo^ szeikiWs pályára mehetni, csak azért, mert szülei iát berendezkedtek a kapitalista.\'államban, d- a népiskolát minden gyermeknek cl kei: végeznie. A megítélésnek jóindulatúnak kell -lennie. • Arrnmte—nr?gallai)llatnira. hogy rf-gyermek a megszaboti követelményeknek-„nem felelt meg*,, esak az ő lobban fel-fogoti érdekükben csak akkor keriilh.-t ^>or, ha a tantárgyak zömének tanítása nem ián nála eredménnyel, inig áz ellenkező esetben közepes tevékenységei szerint kell ót mégiléinl.
A középiskolákban már jóval szigorúbb a mérték. In már kl kel! választani azokal, akiket tehetségük és erkölcsi tulajdonságaik elsősorban lelölnck kl érdemeseknek arra, hogy .a társadalom különleges. szákpályára való kiképezletésükről gondoskodjék és meg kell szüntetni azl, ami eddig az állandó bukdácsolásokkal, lávllóvlzsgí-. latokkal és.bszlálylsmételgelésekkel leheise-ges volt, hogy rászabadittassanak a szak-főiskolákra a se Iclletnllcg, sc képességei-■ket illetőleg oda-nem. való elemek és l.gy « \'köíépiskóla ii\'agy \'i-é\'szébén- inlúdén -Igo11 képzés hillán lcvő semihlllevőkel nevelien-A középfajú Iskolákban léhát azokal a tanulókat kell megfelelőnek tekinteni, akiknél várható, hogy tovablil lanttlmányaik során elsőrendű szakemberekké válhatnak. • A magaviseletnek ktllőn osztályozás«, minthogy azl az Ilyen szellemű elbírálás fölöslegessé teszi; eltharad.
Megszűnik a niagánlanulórendszer Is. amely szintén a kapitalista különbségtevés
11)19. május 20.
zalai népakaimt
is elválasztás eszköze volt. A magánta-iulók a leien tanévben átmenetileg még teltetnek magánvizsgálatot s a már eddig avlló vagy Ismétlő vizsgálatra masitottnk Is letehetik vizsgáikat, de a bizonyítványt réizilkre már a jelen rendelet értelmében kell kiállítani.
Az évvégl nyomtatott .Értesítik" —-o dlákság\' é taséril emlékei és félelmének okai — Is megszűnnek.
lgy aztán ul szellemben u| eszklizök-kel nevelődik Kanizsa .Ifluságj, hogy a lövő társadalomnak dolgozó és boldog munkásai lehessenek.
HÍREK.
Az Országos Központi Hitelszövetkezet régi vezetőségének bűnei.
Eladták a nagybccskereki olajgyárut, hogy maguknak milliós jövedelmet biztosítsanak.
A kapjtálista rend lelkiismcretlensógét és könnyelmű gazdálkodását világítja meg az. a wzomoru vizsgálat,, amelyet az. ücszágos Központi Hitelszövetkezet politikai megoizottjai a ^öv^kczut..iKigyl)>\'CAkerc.k| tengorei ol/y^yárának eladása ¿ügyében indítottak. Á\'Vizsgalat során beigazolódott, hogy az állam megbiza-sából épített olajgyár cladásánuk célja nemcsak az állam cs az O. K. H. megkárosítása Volt, hanem az, hogy az igazgatósági tagoknak, így elsősorban Korányi Frigy és „báró" vezérgigazgntőhak níég a kapitalista vitá™» kan is -..-rv,-igen ,tekinlélyc.!» jövwde^met bizto-siWahaTc.
A tengeri csírátlarvítási akció és a nagybccskereki olajgyár egymással szerves összefüggésben volt. A, tengeriből kivont csira fe-. lett az állam megbízásából és az állam számlájára monopoliumszcrüen az 0. K. H. rendol,-kezett. A tengeri csira, az olaj, a csirapogácsa és a csiraliszt Árát ugy maximálták,, hogy ebbóh folyóaM a- ton»«rL ..csü:áilaíJ;i.O jUtftiónak tetemes hycrcscnye voit. • •
A teljes nyereségnek mindenkor a tengeri-•!aj akciónal kellett mutatkozni. Ép ezért a hazai olajgyárak csak bérmunkát végeztek\' inig- a nagybccskereki olajgyár a csirát -oly megállapított áron ka£>ta, hogy abból a többi gyárakkai ellentélben,, további nagy jövedelemre tett szert. Helytálló volt ez az eljárás mindaddig, amíg az olajgyár az állam, illetve igen .kis részben a^M). K. H. tulajdona volt, iD££t végeredményben nem volt fontos, hanem a váliaiatnal mutatkozó. Az V. KV H. "vezc tőségo részéről ugyanis mindenkor az volt a cél, hogy a nyereség kilenctized része- a nagy-becskereki «»lajgvárnil álljon eló. mert az >gazgattV^a^Si\'^v^ -fógx^ Baámlék..
vozerclte. hogy a nagybccskereki olajgyárat aagy nyereséghez juta-sa és igy .ha majd a gyárat részvénytársasággá alakítják át, akkor .Xeiíokpzott \'..lU\'eresvégböl az _ igazgatóság pompás jutalékban i-jszesíilhossén;
Amikor a gyác nagy nyeresége - amely a befektetett tőkét egy óv alatt teljesen ifftidt-tizálta — meg volt, a nagybccskereki olajgyárat\' egy részvénytársaságnak adták el, melynek részvényesei most már nemcsak az állam és az 0. K. H., hanem 40 százalék erejéig egy bankérdekcltség. is volt. A nyereség 40 százalékkal tehát idegen és teljesen nyerészkedésre alapított vállalat kezére jutott. Ez első, 1918. év nyereségé 20 millió korona volt, tehát az állam ennek az összegnek -10 \'százalékával; mintegy • &,,.«üHió. koronátfal károsodott. Dó károsodott az állam azzal, -is, hogy tforányiék a gyárat 7 és fél millió koronával olcsóbban adtál« el a részvény táraságnak, amely igy feleáron jutott az olajgyár birtokába.
Az igazgatósági jutalékokra vonatkpzó iratök áttanulmányozása út áh mcgállApito^ák azt is, hogy súlyos összegek voltak ázok, amelyeket az igazgatóság „tiszteletdíj", cimén az eladásnál magának biztosított. Korányi mint elnök, közel félmillió évi jövedelemre tett szert. Ez a nagy összeg magyarázza Korányi gyáreladását s mert nagyon jól tudta, hogy a vizsgálat ránézve kedvezőtlenül alakul, megszi)k.i),tt Magyarországból. Ilyen hazaffyak
voltak a tel-ületvédő liga alafiitÓ tagjai.
naptAR.
A nap kél \\ óra 19 perc-or, nyugszik 7 óra. 33 perc-
or.
A hold kél éjjel 11 ór* 41-f -perckor, nyugtaik . <«.U>8 -óra. 49 perckor - •
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jolenti: Májas 18 iki kelettel. Mindhárom arcvonalon a helyzet változatlan. Május ¡9-tei kelettel. A cseh tüzérség Balassagyarmatot lőtte; megrongálta a templomot és más épületeket. Salgótarjántól északra páncélvonataink\' eredményes \'felderítéseket végeztek, Salgótarjántól északkeletre Almágy környékén néhány századnyi cseh erő és lovasság megtámadta biztosító osztagainkat. Ellentámadásban foglyokat ejtettünk és hadianyagokat zsákmányoltunk. Egertől északra és északnyugatra jarőrharcok. A többi .harctéren nincs újság. Hadsereg-főparancsnokság.
— A NTE szombati cstélye,.mint már
röviden megírtuk az idény legsikerültebb mulatságai közé tartozik. A már említett szerpp-lőkön kívül Lertdoat Rönéc es Szabó Pista tűntek ki, .akik fejlett ballett technikával egy ballett-pantomimet adtak elő. Ugy Lcndvaí Kenóo, mint Szauó t\'ista néha a turrou-ket klasszikus tisztasággal \' hözták\'\'Ki: \' A\'^áték\' ^öi^«iöífc^U4ílkuii;vloly.i.oncs^aggal, ti»ct$nt és a gondolatot a legteljesebb\' nlortékben adtak vissza. Igen jó volt Lilkdc* lárnőné is. aki finom hangulatokat csali ki a zongorából mesteri tökéllyel. ¿Krämer Kndro* és Fried-/linder Richárd szatirikus párjelenete zajos sikert .acaJLott, Meg kel! méj; emlékezni a con-ferencieról Gyulai Béiáról is, aki igcrtlíátfié\'o-c>an kötörte össze finom .szcllynie^ségcivel az .o«y.ub,üzán,\\Qkat.. .- A.^.TE.,estéidénka következő felül fizetések löriéntek: Adlcf, Weber M., Singer József, l\'rager Ferenc 50— 50 korona, Goldtnann 45\' K, Windisch és Kosenfeld 35 Kv Kísfaludi Gyula, Grünberger Sándor, Koréin Jenő, Gfünhut Andor, Brónyai Lajos 25—-25 K, Holczer Látíi 24 K, N-. N. 23 K, N. N. Bárány Antal, N. N. 20-20 K. N, N. és • N. N. összesen 18 K, N. N., G. M., Klein Lajos 15—15 K, Mattersdorfer 13 K, N. N., Mftschanzker László, língar Lajos Bor-\' bÉly János, Mutsehenbaoher, ÍJ edk Endre 10 ■WtHv,-4:: á«ató -1 mw • W-4C.Szabü^.SikJÄL^N,, Fodor, NJolnár Lajos, Takács Lajos, Müller Ernő, Marvallcs,. Wersz Pál 5—5 K. Salgó Jenő 4 K, N. N . Kohn Miksa 3—3 K, Sabjátv
N. l — l korona. A fchillTzetesékcrl éWöíi mond. az egylet köszönetet.
n- Utazni csak élelmiszer ellenében lehet. Kaposvárról jelentik: A szükségtelen és" ceítáfán utazási»k megakadályozására- So-mogymegye Direktóriuma ma rendeletet adott ki; melyben az utazási engedélyek kiadását, szabályozza. A rendelet szerint a mai naptól kezdve Kaposvárra utazni — bármilyen módon történik — csak igazolvánnyal lehet, akár hivatalos, akár. más ügyben történik is az Az igazolványokat az illetékes Munkástanácsok állítják/ki és ez csak . az esetben történhetik, ha az illető kötelezi magát egyben élelmiszert is Kaposvárra hozni. A rendelet ellen vétőket szigorúan büntetik.
• •-¿---iMzasság.- WoltkQtm.^m^ßäron.. Ilonka f: hó 18-án házasságot - kötöttok. — (Minden külön értesítés helyett.)
— Eljegyzés, fíucsy Béla eljegyezte Kovács Ilit. (Minden külön értesítés helyett.)
— Kanizsa romokban. A Kölcsey-utca 3 az^mu ház összeomlásáról h.ozott hírünkben a lakók kíjö1ontc3ci : alapján • megírtuk, hogy a ház emberemlékezet óta tatarozva nem volt. Möst Méhes Kálmán kiskomáromi plébános a ház tulajdonosa levélben fordult hozzánk és következő sorok közzétételére kért fel bennünket: „A Kölcsey-utca 3 szám alatti házat egy évvel ezelőtt vásároltam meg. Szerettem volna má\'- a házat tájból építtetni/, de ányaghiány miatt \'ez nent lehetséges".
— Rétet kapnak a kanizsai hadirokkantak és hadiözvegyek. Fölhívjuk a Nagy kanizsán lakó összos hadirokkantakat és hadiözvegyeket, akiknek tehene, *lova vagy borjúja van ós rétje nincs, jelentsék be a rok-kanttanács hivatalos helyiségében Batthyány-utCa 2 sz. alatt rétigényciket, valamint azok is, kik már másutt ezt bejelentették, azonnal, .do legkésőbb ma délután .0. óráig, mert később jelentkezők figyelembe . nem vótetnek. özvegyi, rokkantsági iratait- és a tagsági igazolványát mindenki hozza magával. Akik a vasárnapi népgyűlésen lelirattak, azok ne jelentkezzenek. — A rokkamttanác3.
— Záróra a vidéki városokban. Zala-«geirszegrőt • - jelentikr •• A\' nyilvános . . helyek, zárórája május 15-től éjjel 11 órában állapíttatott meg: — Itt irjuk meg, hoía\'NGyőrött, Szombathelyen és Székesfehérváron este. 10 órakor zárják a nyilvános helyiségeket.
— Eljegyzés. Horváth Imre és Wtrth Bözsike (Sümeg) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett. i
— A NTE — Vőrösőrők mérkőzése (0: 0.) A vasárnapi mérkőzés.eredménye minden tekintotben megfelelt a két egymás3hl . szopiben álló csapat erőviszonyainak. Habár a játékosok mozgásán meglátszották á\'Z Ölőzft napi mulatság utónyomai, a játékosok mégis valamennyien szépet és jót produkáltak. Megállapíthatjuk már, hogy a nagykanizsai foot-bal csapatok az összjáték tekintetében nagy előrehaladást tettek. lClső helyen kell kiemel-mink a játékosok közül a két kapust Puche\' t cs Wodinakot, akik brUfiánsan védtek ki több ■vcszéfj\'es\'fövésK KiilömJsén áz dlőző. Kiró:-bánásul voltak sikeresek, ami azonban Spk lerontott a csapat teljes akcióképességén«.k hiteléből. Jó volt még Horváth, Tóth, Krama-rils. (vörös), Kramer, Aczél és Hírschler.
— A bőrmunkások műkedvelő előadásán a kővetkozŐ ferülTiz\'ctéíek történtek,-amelyért a rendezőség ezúton mond köszönetet. iMiltényj Gyula 210 K, \'Bilik Ferenc, özvegy \' Nóvák - Vincéné ÍOO-r-TQO K, Glasg^ft Oremus, Jancsetz Imre, Verem István 50—50 K, Villner Lajos 35 K, Tenk József, Kovács Ferenc 26—25 K, özv. Berger. Adolfné 21 K. I\'opp Frnő, Tenner József, Sáfár Ödön, Halmo> József, Kósa István és Nagy Antal 20—20.K, László István, Molnár Gábor, üsvald Mariska, Huisz József és Szabó István 10-10 K, Szépudvhri László és Tibolya József 7—7 K, Meskó József és N. N. fi—6 K, Kluiber Jé-zsef, N. N., Kálovits János és N. N. 5—5 K,
.M.-^tMlLJít—Etiahoíür......Jítaf.
2—2 korona.
^\'^partUgvftfa...........
A nők sznbadszervezete értositt azokat a tagjait, kik jneg semmiféle ruhakolmét nem knptak, hogy ma (kedd) délután 3 órakor jöjjenek el a szervezet helyiségébe Casinó 1 emníöTT<TÖszfás Teszi"\' TAgSAgl JtOuy vei <s* aprópénzt mindenki hozzon magával.
ön){yu|(ó ttíxkovel benzin tar-táial egyszeri feltöltés 14 niipt^ el*g» .Kapható kizárólag Forgác*, dohánytőzsde Magyar-ütcá " -
volt *
Pályázat.
fl Magántisztviselők szakszervezete..ezennel pályazatot Jjtrdct.
egy fizetéses
ügyvezető-titkári
állásra.
Pályázhat nemre való tekintet nélkül a , szakszervezet bármely. Jáfga. • Pályázatok f. hó 20-ig a szakszervezetbe\'i beadundók.
Nagykanizsa, 1919. május 16-án.
.......... . ;...... TeictKtiégi
Magántiszt«. Országos SzövstségáMk
Nitgykaatzutl Caoporga.
ZALAI NÉPAKARAT
191a május 20
A népek felszabadítása.
Nemzeti kérdé^lTemzetközr^polMka.*)
Ha meg akarnok tudni a nemzetek aká-ratét, akkor össze kellene hívni e nemzetek alkotmányozó gyűlését.* Csakhogy nekünk a proletár , és .félig proletár tömegek-akarata a szent. Ezért ném beszélünk\'a nemzetek önrendelkezési jogáról, hanem minden nemzet dolgozó osztályainak elkülönülési jogáról A nroletárforradalom idején nem alkotmányozó (egész népre kiterjedő", „általános nemzeti") gyűlések döntik cl a kérdéseket, hanem a dolgozók tanácsai: És ha Öroszország • vala\'-! mely szegletében egyazon időben összeült yolna, a kérdéses nemzet „alkotmányozó" az elszakadás mellett, a proletárok tanácsülése pedig ellőne foglalt volna állást — akkor mi ■ninden eszközzej^még fegyverrel is, a pro-lotárok döntését ramogattuk volna az „alkotmányozó" döntése ellenében.
Ez az álláspontja a proletariátus pártjának az <)fszág terülétén élő különböző ncm-v.otek proletariátusára vonatkozólag. Azonban
., a.párt. előtt még.sokkalta, tágasabb .kezdés is., ull: a nemzetközi programm kérdése. Az ut itt is világos. Ez az ut a nemzetközi forradalom támogatásának utja az egész világra -szólóan, az imperialista országokban fórra* dalmi propagandák, sztrájkok és felkelések elősegítésének utja, ezen országok gyarmatal-oan mozgalmak és/íázadások támogatásának .az..Utja, ... ......................
Az imperialista országokban (ilyen ország* valamennyi az egy Oroszország kivételével, mert itt a munkások mar Összezúzták a töke uralmát) a forradalom egyik legfőbb akadálya a hazát védelmező szociáldemokrácia. Ez még most is a (rabló) haza megvédésének a jelszavát hirdeti és félrevezeti a munkások szélos tömegeit. A (rabló) hadsereg mo£bcmlasztása miatt csa> lármát l ya lázzá barátainkat,*\' a német- osztrák, angol" bolsevikioket, az egyedülieket, ákik megvetéssel és gyűlölettel tagadják meg a burzsoá haza védelmét. A Tanácsköztársaság helyzete kivételes helyzet. Az egész világon ez az egyedüli proletár állami szervezet a burzsoázia rabló szervezeteinek közepén. Ennél-fogja a védelemre neki ván joga. Sőt mi több őtt kelj ugy tekinteni, mint az egész világ burzsoázsiája ellen. Már jelszava, a harci kiáltása is világos ennek a hadjáratnak, Ennek
- a-harenak a nemzetközi jelszava igy hangzik r Nemzetközi tanácsköztársaság.
Az imperialista kormánywc elkergctése fegyveres felkeléssel cs a tanácsok nemzetközi köztáwasttgátwik • szervezne -"■\'ez- trtHöT vezet a proletáriátus nemzetközi diktatúrájához.
x A nemzetközi forradalom támogatásának legalkalmasabb észköze ennek a forfadalom-nak fegyveres erője. Azjj&ész vija^,®uj}kjrsaj,.
\'"alultét" nem^óditoftak meg afűíó szocialisták, a saját mensevikiek és esz ereik (mert Hyenek minden országban vannak) Oroszország mun--kásforradalmában és tanácshatalmában saját, vérükből fakadó ügyüket látját. Miéit? Azért, mert mtJgértik, hogy a tanácsok hatalma —
- .maguknak a munkásoknak a hatálmát jelenti; Kgész másként lott volna, ha a burzsoázia a a mensevikiek és esz-erek tániogatásával megdöntötte volna a tanácshatalmat, összehívta volna az alkotmányozó nemzetgyűlést, annak fölhasználásával megszervezte volna a ourzpaázia,hatalmát például .olyanformán,\' aminő az októberi forradalom előtt volt. Ebben az esetben a-munkásosztály elvesztette volna hazáját, mert clvcsztete volna hatalmát. Akkor a bankok kikerülhetottlenül visszajutottak volna a bankárokhoz, a gyárak a gyárosokhoz, a földek a löld£írtokosokhoz. Akkor visszaélt volna a gazdagok hazája. Es a munkásoknak rtom íott volna semmhérdekük ■ ennek védeV* n ézésében. Másrészt pedig a nyugateurópai munkások sjm látták volna tovább a burzsoá Oroszországban ragyogó világító tornyot, amely fényt szór számukra is a nehéz harcra. A nemzetközi forradalom kifejtése megakadt volna.
(Folyt, köv.) \' .,.,
•> Ifttóbar ln Nikolúj s\' .A kommunfclák\' "prog-t*»mja* cimü myveból.
Nyilt-tér*.) *
Nyilt levél Hirschler Miksa kistraflkosho*.
Néhány nappal ezelőtt üzleti ügyben Budapesten tartózkodtunk s közben véletlenül kezünkbe akadt n. KiSTRAFiK cimü. lap má: jus elsejei száma, -írtnelyben egy „A nagy kanizsaiak panasza" cimü minket támadó cikket találtunk. Hat kanizsai kistőzsdés irta alá a cikket, de már kétségbevonhatatlanul megállapítást nyert, hogy a minősíthetetlen valótlanságoktél hemzsegő gálád támadásnak ön a „Bpírítüs\' réctör/^a: -Nálurik-jáftak ugyanis a kérdéses cikkben aláírókként szereplők közül és kijelentették, hogy ön ravaszul, önös érdekből aláíratott velük egy nyilatkozatot, amelynek intencióit akkor még nom ismerték fel és amellyel most egyáltalán nem értenek egyet.
Ezek után hallja meg a ml válaszunkat Hirschler „ur"!
^Hazudik Ön akkor, «mikor «»Ullüjft,.. hogy mi „az anyag jó Viát. sőt egyes nemeket teljes egészeben" visszatartunk. igazoljuk ezt azzal a ténnyel, amelyet talán ön sem fog letagadni, hogy amikor a közelmúltban Kiátky elvtárs összehívta a kistrafikoso-kat és megkérdette tőlük, van-e a kiosztás ellen panaszuk, rfzok uz Ön kivételével egy-értclnüileg igy nyilatkoztak:
— Soha életünkben nem kaptunk annyi ira tikot, mint azvj.nagytrafíkosoktói.
■ Hivatkoztak arra is, hogy a kiosztásnak általunk eszközölt módja és mikéntje a Direktórium helyeslésével találkozott.
2. Ön azt állítja, hogy a f. évben alig kapott tőlünk 10(X) K-t kitevő anyagot. Ez az állítása is szemenszedett hazugság, amit az Ön trafikkönyve is pirulva igazolhat. De kissé indiszkrétek leszünk es kérdezünk Öntől valamit\':\' Ha- önnek: -ebből a kevés anyagból nem jut a megélhetésre, nem árulná cl nekünk, honnan és miből fedezi Ön», azt uz >0—60 ezer koronát kitevő csekélyke kis smnmát, amit az On kényes háztartása évente felemészt ?.
3.4Ön azt állítja^ hogy a dohánykisáru-soknak a szorosan mellékcikkeken kiyül egyéb üzletággal foglalkozni nem szabad. Nem mondaná meg, mióta nevezik a leveles\' dohányt mcllékcikknek. Öhajtja-c rébuszunk megíejtésctí Forduljon -hoazánk hiz«lomt^aH
4. Ön bűnünkül rója fel, hogy a kiosztott anyag mellé, 25 szipkát és 10 cig. papirt mellékeltünk. De ismét kérdezünk vala-
var da rabi át szipka nélkül két koronáért forgalomba hozni, vagy 25 szivarhoz .10 szipkát mellékelni a megállapított 34 fillérért? Senki sem fojg önrrel szavazni, thogy az. TitóBbT e íjár ás "az Irfkórrfc kt ebb, d e még abban sem, hogy egyáltalában inkorrekt. S hajmár itt tartunk,- van- önnek arról fogalma; \'hogy*\' Kanizsan hány ezer szivart cseréltek már el tojásért, vajért ?
5. Csak még egy kijelentésével akarunk foglalkozni, de .ez aztán jellemző- az ön megrögzött kapitalista gondolkozásmódiára: „A nagytralikosok — írja ön — azzal érvelnek, hogy ők rokkantak. Ez az érvük nem állhat meg, ihert hogy rokkantak kifpták a ,nagy trafikot és ezzel az ö rokkantságuk honorálva lelfll" —Amilyert naiv- e -mondat fogalmazása, annyira gálád a mögötte rejlő gonflolat. Egyikünk elvesztette mindkét lábát, másikunk szemére ÓrÖk sötétség borult. Ezt Ön is tudja. Ugy képzeli, hogy a trafikkal minden szenvedésünk, veszteségünk meg van fizetve?
Dé elég\'. A pénzügyi népbiztosság kérőiünkre tfízsfc&iatnt indított ez ügybjeh\' és a vizsgálat „erodményét" úgyis közölni\' fogják önnel — hivatalosan. \' r ..
Addig pedig dalolja el a régi dalt:
, Tele van n zacskóm leveles dohánnyal,
. Mit. Wrc*4yp». Íp v W4«oko«k búival . .
üaramvölgyi Szemere
\'*) B rovatban vaft kojüuéicéft nem váll.l fefelW ligvt * »xerkesítósey.
APRO HIRDETÉSEK
Idfiiiebh e«y«Ull41IA «r keres magános 40—00 év körüli asszonynál- lakást cs kosztot éveken át tartó időre. rendes fizetésért megelégszik égyszertl jó.éleilol fő a tisztaság. Választ a kiadóba . .nilhiKtó- -jelli-gére kérek. "
Elrcosetl. Vasárnap délelőtt a felsű-tomplom és Httnyady-utca -között. elveszett egy kulcskarlka több kulcscsal, kéretik a megtaláló, iutaltíjn.\'.oHonében.Kfln.vwesy cimre
Hunyady utca 13. sz. a. leadni.
írógépeket Javítok és tUxtltok,
valamint írógépeket veszek. Upsteln Vilmos Nagykanizsa, Zrínyi Mlklós\'ittca .\'tS - \' \' -
Ápolónő kerestetik beteg mellé, ki nem ágyba fekvő. Jelentkezhetnek Király. Utca 30. sz. <ÜaH. \' . .\'___________
7 703—16 l-ö........- —--^TV-ir-........
Hirdeímény.
A közellátási néibiatosság leirata folytán közhírré tesszük, hogy a Kormányzó Tanács megengedte, miszerint a Király ser-(főzde a helybeli üzemekben dolgozó* nehéz •Wti. munkftsnK, lovabbá ■ a « v. ■ -fogyasztási" szövetkezet, valamint a vasutasok beszerzési csoportjának a következő korlátőiások mellett legfeljebb 5—6 cukortartalmú sört szolgáltasson ki az érvényben levő maximális árak megtérítése mellet^:
• Sörre csakj$ pehez testi munkát végző proletároknak van igénye cs pedig, fejenkint
es naponkint 0\'45 literre ----- —
A. .scitr cloaztásat az üzem.ek beszerzési csoportja illetve a szövetkezet vezetője szí: (foru ellenőrzés mellett végzi.
Nugyknnizsan, lülf). május 17-én.
Dr. Krátky s. k.
• » ü. o vezető.
ORaHIÁ jjMÉMI
UliniUn Uuioouyl-Q. 4. Tálalón MS
Hiim. iMÉlw £s sz6rdán, iná.us iió 19, lOMH-Ul
A legbájosabb filmmüvésznő Mia May ■felléptével
A JÓSLAT
Holland dráma 4 felvonásban és u kisérő műsor. Figyelem I A Központi Katona 6a Munkástanács legújaEb\' \'rendelete értelmében a moziba 10 éven aluli gyermekek még ki-sérível\' seni ¡éphcuyck be, csakis- kimondottan gyermek előadásoknál.
I\'énztárnyltas délután 3 órakor. ..EUaíásm kezdete sietulán 6 és csla 8 onkor. .
\\/l I A fi nagymoigósilnhál
VJULAVI {¡aiujjiiiiaiia, .TttWw.if, «■
Vaiámap. tiélldn. kedden, május 19,19 és 26-án
20t9-ik=s= esztendőben
(Lógi torpedó)
Amerikai fantasztikus történet a jövő évezredbőiM felvonásban.
Etöad&s kezdate 6.6s-*tél 8 órakor 1
sB
XI.W1- árwtoljíím.
NwUghanlaaia, 1919. Május 21. Szerda.
118. uám.
ZALAI NÉPAKARAT
sxufIiaasio»AH As kiadóhivatal) ( MAÓyhanU««. ftuu*r-ui 4. ixim norkci/töífQl öc kiadóhivatal!
(tufoticiam x Nyomdal 117 *
A SZOCIALISTA PÁHT HIVATALOS LAPJA
Biófixatéai *r«h: Cgé»x óvra . . . , 00 — korona
Fél évra......4S*— korona
Naflyod *vro . . as-ísu Korona Ksy hónapra . . . 7-30 korona
Rendelet.
A magyar tanácsköztársaság egész termetére nézve elrendeljölj, hogy a szocialista volt tartalékos, népfelkelő tisztek és tisztjelöltek, akik 45-lk életévüket be nem töltötték, tényleges szolgálatra a lakóhelyükhöz legközelebb eső pótest-parancsnokságnál jele \'tkeznl tartoznak — Budapestre nézve az előbbi rendelkezések MémtWfcr\'——3,-—,——... liudapest, május 2«.
HADÜOYI NÉPBIZTOSSÁG.
A pénzjegyek.
. A forradalmi kormányzótanács LXII. \' sz. rendelete alapján már n közelt napokban forgalomba kerülnek a postatakarék állal kibocsátott pénzjegyek. Meg kelle,I ezt csinálni, inert \' példátlan a/ a vakmerőség, amellyel a forgalomban levő bankjegyeket
- i Forgalomból kivonlák és elrejtetlek. Hiába oll a kormányzótanács minden tlitó rendel-
.kezese, hiába helyezett kilátásba súlya.) büntetéseket, a bankjegyek, főképpen a rqgl usztrák-inagyar bank állal kibocsátott papírpénzek eltűntek, f Nyilvánvaló és elmúlt forradalmak története Is Igazolja, hogy a for-> r,idalmak Ideién voltak tömegek, amelyeket iáról holnapra nem leheted annak az esz-lének a szolgálalába állítani, amelyért a lörradalom csináltatott. El Is köveitek mindent, akár tudva, akár tudatlanul, hogy a tjrradaiml erőkéi, a forradalmi i.-ni|úlelel ■„\'yöngltsék, már pedig a forradalom maga íözé szorlloll cselekvés, amely határokon
1 t«KH ugyancsak egyldőrc a legkönnyebb pánikot előidézni főképpen azokkal a tömegekkel, amelyek tudatlanságuk, vagy el-"yomottságuk folytán a legalkalmasabbak .12 elnyomott ellénforradalmárok uszályhordozói szerepére.
Ez történt\' Magyarországon Is.\' A tömegek, amelyeket az osztályállam mesterséges tudatlanságban tenyésztett, azok a
- tömegek, amelyek kihasznált cselédjel rabszolgái voltak a letűnt rendszernek, ostobán udaállltoltak a bankjegy elrejtők táborába, kiszolgáltatván ismételten magukat azoknak, akikért és akik miatt ezt a forradalmat meg
- - kellett csinálni./\'Elrejtették a banklegyelkej, amelyeknek akkor sein volna nagyobb ériékuk, ha fennakadás nélkül végeznék a gazdasági éleiben a maguk körforgását. Hiszen a bankjegyeknek és általában a pénznek mindig a/, érte végzett munkának ■az értéke adia meg a Jelentőségét, nem pedig az a fedezel, amely állítólag ott piheni ■i jegyklbocsátó bank pincéjében. A munkás, ha hellbérél bankjegyekben kapta, sohasem azt nézle, hogy tényleg van-e ■innak a bankjegynek aranyfedezete a bankban,és hogy azi a banjegyet kl Irta alá, • hanem azt, hogy vásárolhat-? vele vagy sem. A kapitalista társadalmi rend sok
hazug elmelete Itözi tartozol! az a nemzetközi pénzeiméit! is, amely a bankjegy értékel annyira becsülte, amennyi annak az aranyfedezete volt. Tudjuk azonban, hogy ennek a ne nzelközl kapitalista elméletnek viszont csak addig volt lelenlősége, amig a gazdasági élet a profilon, a munka nélkül, vagy mások \'munkáján szerzeit jövedelmen épülheteii IYI.
A mióta Magyarországon proletárdiktatúra van és minden hatalom a munkások, földmlvesszegények és katonák munkáján nyugszik, a fenti elmélet legalább számunkra a kapitalizmussal egyiiit meghall, megszűnt a kizsákmányolás, megszűnt a profil, megszűnt a munkanélküli Kivedtiem és helyébe a proMárállam lépett, amely éppen azzal adja meg bankjegyeinek az értékét, hogy fedezetül felmutathatja minden létező vagyonát a kapitalizmusnak, amelyet köztulajdon-* nak nyilván! oll és az üntudjtos proletárok millióinalt munkáját, akik ludják, hogy nem elméletek irányítják és adnaJt értékel az államnak, hanem az\' a produWlv" munka, melyet az -.állam érdekében végeznek, A bankjegyek, vágy pénzjegyek, vagy bánni más, amelyek értékmérőkül szolgálnak, csak addig bírnak jelentőséggel, ameddig pro-
duktív munka folyik a gazdasági - éleiben. Nein Igaz\' tehát az sem, hogy a proletárdiktatúrával a pénzünk megrosszabbdott, vagy elértéktelenedett volna Aki Ilyet állit, az lebecsüli a munkát és vele a dolgozó munkást: Sajnosomnak Ilyenek: a letűnt rendszer bankárai, mágnásai, ezerholdasal, akik megszokták a profiton felépülő társadalmi rendszert és akiknek fá| a munka mindenekfelett való hatalma, de ahogy a kapitalizmus nem töinerl a gazdasági eleiben semmiféle kíméletei és ha érdekel ugy kívánták, keresztülgázolt mindenen és mindenkin, a proletárállamnak sem szabad tűrnie azt a garázdálkodást, amelyet ezek a letűnt urak a sötétben végeznek. Könyörtelen szigorúsággal kell velük elbánni éa ha továbbra ls végezik kulmérgező munkájukat, a lanácskormáynak pillanatig sein szabad haboznia olyan Intézkedések megléteiével, amely a pánikkellésre felelte alkalmas problémájával végkép leszámol, fiz a legfontosabb feladqla még akkor Is, ha egyelőre nem- tudunk a nemzetközi forgalomba\'belekapcsolódni. A bankjegy kérdésen nem múlhat sem az öntudatos proletárok millióinak a «orto, még kevésbbé a tanácsköztársaságé. Berkes Ferenc.
Offenzívában az orosz vörös hadsereg.
Az nkr vörösök offenzívája ««HétMMMr.-............^
Moszkva, májúi 20. (Sz\'kratávirat.) Az ukrán vörös csapatok elfoglalták Csei kaszt, Svelakorsot és \'j\'ivctkovot. E harcokban a magyar ro^\'n\'TO^é^zt VÖrÖ?» erred külö- ; nösen kitüntette magát A Krím félszigeten és Galloiában <u ukrán vörös hadsereg offenzívája gyorsan halad előre.
Jaaeyttfl 100 kllóm«terre.
PéUrvár, május 20. (Szikratávirat.) Az előnyomuló ukrán vörös csapátok a\' Dnyesz-teren tul ujabban több községet szállottak meg. Az előrenyomuló vörös különítmények sok románt elfogtak. A vörös csapatokat a lakosság mltidenütt lelkesedéssel fogadja. A legújabban megszállott községek lassytól Moldva fővárosától 100 kilométerre vannak.
Az ukrán proletársAg a vertmiltetii béke ellen.
Budapest, "május 20. "RákoVszky Elvtárs\' ma táviratot intézeti Kun Béla , elvtárshoz, amelyben a^ukrAn központi tanács nevében többek közt\'e>ek«t mondja:
A kíewi ukrán központi tanács-a legnagyobb megütközéssel fogadja és leg-erélyesobbcn . tiltakozik . azon rabló béke-ajánlat tíllén, amel1y?| afc antant a német munkásokat és parasztokat mindörökre rabigába akarják hajtani. Erős bizalmunknak adunk kifejezést az iránt, hogy ez az Öngyilkosságba való kényszerítés nem fog sikerrel járni és nem fog győzelmet aratni az a politika, amellyel Scheidemann és Ebért behódolt, az \' antant imperializmusának és amely a proletárság legkiválóbb vezéreit meggyilkoltatta. Ma már tisztán láthatja a világ,
hogy a világ prólotárságát az antan imperializmusától csak a tanácsköztársaság
kikiáltása mentheti mejr.
A francia vasutasok forradalmi megmozdulása.
Qen1, míTü^\'ŰO. lí hó 14 én kezdőd «tt-a francia vasutasok kongresszusa Párisban. Elhatározták, hogy üdvözlik a forradalmi Oroszországot, •Németországot és Magyarországot, s melyek bátran neki látlak, hogy á k»pl-" taüzmus romjain felépítsek a szoolálists államot. \' -
A kongresszus követelte a% oroszországi antant csapatok azonnali visszavonását, tiltakozott az erőszak békéje és a népek merj-nyomofitása ellen.
Milyen a uémet eM\'.ujaVi.slat ?
BÓ03, május 20. A német ellenjavaslat részleteiről ujabban a következőket jelentik: A \'német kormány ragaszkodni fog ahhoz, hogy Wüson M pontja- és\' a\' fegyveracür.et előtt kelt jegyzékek nem^tkozi megállapodás /jellegével bírjanak. A keleti határvidék hova-tartozandóságának kírdó9ébeu ^
népszavazást követel, amely mlndkót fái rászóró kötelezü legyen.
A Saar vidéket illetőleg Németország .bájlrdidó. a szénbányák jövedelmét Franciaországnak átengedni, anélkül\' azonban, hogy Franolaország elragadná Németország tói a Saar-vldék közigazgatását.
A német kormány hajlandó az összes kártalanítást fizetni, ha Németország gazdasági életének helyreállítását az antant előmozdítja. A leszerolés tüindaddig keresztiilvihetetlen,
amig a belső rend helyre nem állott; amint ez megtörténik, Németország hajlandé
/ALAI NÉPAKARAT
1919. májujdíf
1
. a követelésnek eleget tenni. Némotország bé- \\ kés szándékát azzal is dokumentálni akarja,j hogy kiszolgáltatja egész hadiflottáját, de osak ugy. ha kereskedelmi flottájának egészét visszakapj«. Ha e feltételeket visszautasítják, ekkor Németország a szerződés aláírásét megtagadja.
Neoi írják alá a békeszertfidést.
Berlin, május 20. A Vorwarts irja: Nem titok többé, hogy a kormány nom fogja a békeszerződést aláírni.
Ha az antant ném akar tárgynlásokba »bocsátkozni, nkkoi4 két eshetőség van : vagy megszállják egész -.Németországot és mint gyarmattal bánnak vele, vagy pedig olyan kormányt pártolnak, amejy hajlandó alájrni. a békeszerződést. ííyen kormány csak a független szociáldemokratákból állhatna, akik kijelentették, hogy hajlandók a kormányt átvenni, ha tiszta pixiíctárkormány alakulna.
Van tus népbiztos
elvtárs nyilatkozata a déli frontszakasz helyzetéről és a rémhírekről
(Saját tudósítónktól.) Tudvalevő, hogy Van/us Károly földmivelésügyi népbiztos elvtársat a forradalmi kormányzótanács a déli frontszakasz főparancsnokává nevezte ki. Vantu* Károly elvtársat, a déli front főparancsnokát, aki napok óta Nagykanizsán tartózkodik munkatársunk felkereste, akinek a déli front helyzetéről a következőket mondotta:
— A burzsoáziának a proletárdiktatúra sehogy sem tetszik. Ha nyiltan nem Is küzd ellene, de alattomban rágalmak, gyanúsítások és rémhírek terjesztésével minden alkalommal igyekszik ártani a projetárállamnaV. Itt Zala: mcgyéoen különösképpen fáj a letört hgyen-élöknek a proletárdiktatúra, mert ha ez nem volna, akkor ők tovább űznék az áruuzs^rát
\' és tömncV feneketlen pfnzeszsákjukat, — éppúgy, mint a háború alatt..
— Azok a rémhírek, amelyek itt-ott felbukkannak, mind ezektől a pénzkapacitásoktól származnak. A francia csapatok előnyomulása déli frontszakaszunk felé, a szerbek felváltása; az összeköttetés megszakítása a szerb katonaság 08% magyar katonaság között, ugyanígy az antant offenzívája, amely küszöbön áll a déli fronton is, — mindez a letört burzsoázia, óhtjtása, amelyet azonban., ugy helyeznek el a hiszékeny emberek között, mint tényeket. .. j
— A valóság ezzel szemben az, hogy ez antant, "izénája éppenséggel nem áll o\'yan jól, hogy támadásra gondolhatna, sőt, mint megbízható informáoió alapján órtesUltam maguk a francia katonák is olyan rosszul érzik magukat Sze geden, Újvidéken, Zágrábban és e\' többi megszállott városokban, hogy bár titokban, de következetesen cserélik ki őket ét helyettük mind színes osapatokbt (spá-hlkat) hoznak. Már pedig a spáhikrói tudjuk, hogy Budapesten például meglehetősen olcsó áron adták eí a fegyvereiket és ugy elszéledtek, mint a kémfor, mihelyest a pro\'etárdiktalura beköszöntött.
— A letört burzsoázia óhajtása: az antant támadása tehát csak egy kellemes álom marad a burzsoázia számára, de még azt sem éri cl, hogy felültesse beugrat,^ a rémtíif-éK" terjesztésével ri déli varmegyék lakosságát. A földműves szegénység épp ugy tudja, mint az ipari proletáriátüs, hogy a proletárdiktatúra a vagyontalanok összességét felszabadította a gyárosok, bankárok és földesurak rabigája alól.\'Tudja, hogy az átmenet alatt ha vannak is nehézségek, végeredmény-bén\'a prolotár uralom a szoeiáüsti.^birodalomba veZetj ahgi nem lesznék szegények és gazdagok, kizsákmányolók és kizsákmányoltak, elnyomok és elnyomottak, hanem egy boldog megelégedett emberiség.\' Éppen ezért nem hagyja magát beugratni soih rémhírekkel, sem fenyegetéssel a pjoletárság; bancm rendületlenül és ssilárdan áll a Tanácsköztársaság mellett. - \'
A likvid Aló bUotteág muukábau.
-- Saját tudósítónktól. —
A forradalmi kormányzótanács a régi „rend" alatt megindított, minden még be nem lejezett peres ügy felülvizsgálását és esetleges megszüntetését rendelte el. Ezt a muünkát a likvidáló bizottság végzi.
Nagykanizsán két bizottság működik. Az egyik Posner, Kolirtcs és StCohdry, a másik Oőtl, Janaecz. Ttbolva, Fischer és Csizmadia elvtársakból áll. Mindegyik bizottság mellett ogy-egy jogász előadó működik: az elsőnél dr. Szamuellv Ottó elvtárs, törvényszéki bíró, a másiknál <\\t. .G.artnen AntaL elvtárs, ügyvéd. A tárgyalásokon az ügyészség részéről dr. tíórody Dezső vesz részt.
A likvidáló bizottság eddig is igon nagy munkát végzott. Az igazságtalan Ítéletek egész tömegét semmisítették meg. Eddig 171 ügyet tárgyaltak lo és 124 egyénnek kegyelmeztek meg. A likvidáló bizottságot elsősorban az a szempont vezeti, hogy a mult rendszer bü-" nősei, a kapitalizmus áldozatai ne bünhődje-nsk azokért a bünok\'ért, amelybe n kapitalista társadalom szinte belekényszei¡tetté Őket.
A likvidálás folyamán a legsötétebb, szinto barbár kegyetlenséggel meghozott ítéletek is. napfényre kerültek. Érdekes és jellemző, hogy a kegyetlen ítéleteket rond;&é-rint nem az alsóbb bíróságok hozták,, hanem a táblák és Curiák iniciativája azok\'végső oka.
Részt vettünk a bízottság egyik tárgyalásán Az.elitéltck legnagyobb rcsze természetesen proletár, nincstelen, szegény, s* a likvidáló bízottság, ha csak nem kimondottan, megrögzött és a proletárállamra is veszélyes bűntettesekről van szó — kegyelmet gyakorol\'
Régebben akkor szokták a\' kegyelmezés tényével élni ha .a felsegos urnák" születésnapja volt. és jól ízlett neki az ebédutání fekete, vagy ha a .trón dicső örökösének*\'fcn: séges szájacskájában kiütközött az első fog — ma-a nép, a proletáriátüs kogyolmez, nem szeszélyből, de a higgadt és józan megfoh-tolás parancsára.
Kizsibbad az embor szive, ha egyné-. \'mely — s ez dicsőségére legyen mondva a sokat szenvedett magyar bíróknak — ítélet kegyetlenségére gondol. Ut is. mint mindenütt a kisembereket bántották, akiienek sem munkát sem élelmet nem tudtak adni s ha kaptak — a" Jól táplált és gond néTTcUli polgári társadalom elvárta a bíróság Szigorú büntetését. A bíró gyakran fájó szívvel hozta ezeket az ítéleteket.
\' \'SóV áttátlari\'^róletAr sln^ŐáS\'ií\'^^or-\' tönökbeo, akiket a nyopior purancsa ós az életösztön mindent legyőző ereje vitt a burzsoá álerkölcs megszegésére. .....Jobbára közepes ügyek, lopások, gondatlanságból okozott emberölések, súlyos testi sértések azok az ügyek, amelyeket a bizottság most tárgyal.
Malomi munkások á háború alatti csekély fizetésből nem tudtak megélni. Lisztet loptak* — Kivénja-c. a sértett a megbünte-tetést ? —- *ldézgetés nem\' kell, telefonon Rer-dezik meg. — A sértett nem kívánja a megbüntetését — az eljárást megszüntetik, de figyelmeztetik a megtévedt proletárokat, hogy most már a prplelaríatus vagyonát őrzik, a tanácskormány tisztességes ippgé\'betést ad ficlók — most máf\'íéúvo vigyázzanak\' a közvagyonra.
•— Másik eset. Egy ¡ómódu korcsmáros orosz foglyoktól cséplőgép szíjjakat, hajtó-szijjakut, búzát, rozsot, lóherét stb. vett, holott tudta, hogy azok lopásból származnak. A korcsmárosnak nem volt szüksége arra, hogy ilyén-utoh szerezze meg t\\ szükségletéi kló.-, régitesére szolgált) pénzt. Egyszerű munkanélküli vagyonszerzőn vágya hajtotta. ■— Az ügyet átteszik a forradalmi törvényszékhez.
Hatósági közeg elleni erőszak. Két fold* míves, ittas á\'Iapotban hazafelé tartott, amikor az 9,rdőőrrel. találkoztak. .Az erdő Őrt megr táinádták, fegyverét elvették, sőt meg is szúr- , káiták. Atteszik V forradalmi törvény- « székhez:\' •:- • • " "\'■-
. .. Lopás. Egy proletár, hogy ne keiljoh szégyenkeznie kopottsága \' miatt\' — i uhát lopott a nővérétől. A nővér már visszavonta a panaszt. Az eljárást megszüntetik.
Erős felindulásban elkövetett súlyos testi sértés. — A polgári esküdtszék 1 évi és u hónapi fegyházat szabott kí. Az elitéit kérvényt. nyújtott be a bizottsághoz, amelyben jó magaviseletére, büntotlen előéletére, csa-ládfentartó-voltára, hosszú katonai szolgálatára hívaíkozva kéri a proletariátus felmentő Ítéletét. A bizottság helyt ad n kérésnek. — Tanukat idéznek be s ha beigazolódik, hogy tényleg olyan szorgalmas, becsületes munkás a büntetést el fogják engedni.
"S\'igy toVább . . . az esetek hosszú hosszú láncolata. Azoknak az ügyét, akik tényleg megrögzött bűnösök és- a~ protclár-állam rendjére is veszélyesek -— átteszik » forradalmi törvényszékhez. De ha \' a burzsoá állam biinbehajszolt és - elitélt áldozatairól ván \' szó — a bízottság kétkedés és gondolkodás nélkül megadja a felmentést. Ezoket a prolc-\' tárok, a dolgozó osztály ellen hozott íteleteket teszi jóvá, semmisiti meg a likvidáló bizottság.
Rendelet.
Figyelmeztetek minden 100 holdon felüli gazdát, illetve intézőt, hogy a gazdaságból sem állatot, sem semminemű termést eladm vagy kiszállítani nem szabad; minden eladható készlet felett a szocializált birtokok tanácsa kerületének központja fog intézkediit.
Minden 100 holdon felüli gazda tartozik összes termény vetőmag, szén és bdnzin készlo\'ét írásban bejelenteni a szocializált gazdaságok Zalavármegyei (Nagykanizsa) Föld- * míves Seövetkezetek Termelési ós Közélelmezési Központi Irodájában. Bejelentend\'. továbbá, hogy milyen motorikus, vagy gázüzemű gépekkel rendelkeznek, továbbá minden gazdaság, áruház, malom, terménykereskedő, tárház, árusítók, köícsöníriíózet vágy bizományos tartozik összes zsák, zsineg és ponyvakészletét törvényes következmények terhe mellett a szocializált gazdaság központi vezetőjének azonnal bejelenteni.
Nagykanizsa, 19H>. május 20.
Bisolt Rezső \'
A FóKlinivetési KópbistosiÚK tcl;h it t\'iuu g sdasági fórno bízottja.
Rendelet.
Minden magántulajdonban lévő telefon és táviróvezoték, telefon és távírókészülék és alkatrész a magyar katonai távirdfto.v,^. . anyagkezelési osztályának (Budapest, uilői-ut.-102.) e hó 25-éig okvetlenül beszolgáltatandó.
A beszolgáltatás alól mentesek:
1. Az állami távíró (pósta) tulajdonában JflV.fi. anyagok. .. ......
2. A vöröse őrség telefon- és távíró-felszerelése. — • v v > .r r -
v-3. Gyárakban ós üzemekbén felszerelt telefonok.
A. Azon gyárak készletei, amelyok tcle-foh és távirda-anyagok, illetve kábelek készi-..tósevel foglalkoznak.
5. Magánosoknak a p&ta ós távirJi által felszerelt telefonja\'.
6. A vasutak felszerelése.
Esetleges felmentésekért a hadügyi népbiztosság műszaki és gazdasági osztályához \'kell .fordulni. .. . •viívs-\'.v."-
Aki ezen rendeletnek eleget nem tesz, forradalmi törvényszék elé állíttatik.
Hadügyi Népbiztosság
\'m_uA.li»
.Könyvek: r -Fölyétralok":: ZenémOvak
rionuci ^a\'sppia
MÚtintL "•»•• b WWntt»»
i ívuiikk umuna vimrn mm.)
lrod»»»»rek, ««Utikönyvek, p*pirok hangszerek, dlsimatrukgjSUktlrgyak
1919: május- 21.
ZALM NÉPAKARAT
A szocialista \'párt végrehajtó blzott-jiía \'ma este 7 órakor Ölést tart a Szocialista Klubban, amelyen a bizottság Jsszes tagjai megjelenni tartoznak.
HÍREK.
naptAR.
A nap kél 4 ó:a 18 porc kor. nyugszik 7 óra 34 porckor.
\'X hold kél éjjol II óm -ti perckor, nyugszik este 9 óra 55 porckor
OlrtJO«
| 21
: Szerda
.— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati iroda Wívktatósan jelor.li Május 20-iki keleltol : Az Ipoly-arcvonal több pont-ián, í?zécsenytűl ós Fülektől északra ismételt támadásokat vertünk vissza. Fülektől délkeletre a Bük hegység átjáróinál biztosító csapataink harcokban állnak csoh erőkkel. Eger-tél északnyugatra és északra csapataink nagy torepnehézségeket leküzdve harcok árán tért nyertek. A Miskolc-szakaszon saját részről éiénk felderítő tevékenység. A tObbi arcvonalon csak -kisebb csatározások folynak. — Bajától északra .Fogas* nevü őrnaszádrmk egy angol őrnaszádot visszavonulásra kény-szeritett. Hidsereg/öpurancnwksőg.
— Személyi hlr.■ Vafus Károly, fiild-aiivelésügyí népbiztos elvtárs, a déli front-
.»z\'tkasz főparancsnoka nia délolőtl Székesfehérvárra. onnan Gödöllőre, a hadseregfő-purancsnoksághoz, majd Budapestre utazik cs előreláthatólag csak egy hét múlva tér vissza \' Nagykanizsára.
— Alsó-Zalamegye kormányzótanácsi blzt05a Tegnapi számunkban közöltük a \'kormányzótanács 07. számú rendeletét a kormányzótanácsi.biztosokról. A kormányzótanácsi biztosok taladata a megyei direktóriumok ellenőrzése, \'á nípbíztnnságolc rendeletének végrehajtása, az ellenforradalmi mozgalmak elfojtása és általában a megye ügyeinek legfőbb irányitása. Alsó-Zalamegyébe is kinevezték már a kormányzótanácsi biztost. A belügyi vépbiztos tegnap táviratban közölte a nagykanizsai direktóriummal, hogy a megye élére kormányzótanácsi biztosul Lukács Gyula elvtársat nevazte kl. A belügyi ft4£b:ztos felhívta a megyei direktóriumot, hogy Lukács elvtársat munkájában minden erejével támo-I«9SII -és - metptereséMinek haladás nélkül tegyen elegot.
— A budapesti proletárgyerekek nyaralása. Hírt adtunk arról a legnemesebb intencióktól vezérén \' mbitínlornról,\' íHtiély «
pesti proletárgyerekek vidéki nyaraltatását tiizte ki céljául. Köztudomásu, hogy Budapest élelelmezése nem kifogástalan, hogy a proletár-Jíycr.ckek . szenvednek, éheznek és ennek kö-vorkeztében elsatnyulnak. A vidéki proletári-atusnak kötelessége, hogy sogitségéro síesson a budapesti szenvedő proletárgyerekeknek. Ebben a tárgyban Lukiícs Gyula olvtárs, kormányzótanácsi biztos ma a következő fölhívást intézte Nag*Hgljaa közönségéhez : „A budapesti proletár gyermekek, a jövő mun-kásnemzedéke, a nagyváros füstös levegőjében a nehéz élelmezési viszonyok mellett pusztulnak, vesznek. Hogy megmenthessük őket a dolgos prolelárlársadalomnak, a Tanácsköztársaság kormánya elhatározta, hogy a budapesti .gyermekeket négyheti Vidéki nyaralásra küldi, értük 4 hétre 150 kor. azaz egyszázötven koronát tizet és á falusi él városi tanácsok utján a vendég-gyermokít élelmiszer-szükségleteit is biztosítja. Mindazoknak, kik vendéggyerekeket szándékoznak tartásba\'"venni folyó évi junius hó 3ig nagykanizsai Direktórium I|, ügyosztályában kell jelentkezni, Nagykanizsa város lakossága már .számos-jelét adta a megértő prolotár gondolkozásnak és cselekedeteinek, biztosan reméljük, hogy minél számosabban fognak jeletkozni és szo-rotettel fogják fogadni azon budapesti proletárok gyermekeit, kik a proletáriátüs érdekében ■nélkülözések, mellett óriási teljesítményeket vécéztek ós végeznek." — Hasonló tartalmú felhívás közzétételére utasította Lukács elvtársba mo\'gye összes járási diroktófiu\'mát is.
Figyelmeztetés a 200 ós 25 koronások érvényességéről.
A forradalmi kormányzótanács 85. számú rendelete a következő §-ban Intézkedik a 25 és 200 koronás bankjegyek kötelező elfogadáséról:
1. §. Osztrák-Magyar Bank állal kibocsátolt 200 és 25 koronás banklegyeket mindenki változatlanul köteles törvényes fizetési eszközként elfogadni.
2. §. Ha valaki 20Ö vagy 26 koronás banklegyet vonakodik fizetés gyanánt elfogadni vagy fizetés alkalmával felváltartl, bár ez módjában vöina, bűncselekményt követ el és forradalmi törvényszék elé állíttatik.
Budapest, 1919. május 5. A Forradalmi Kormányzótanács.
Jelen forradalmi kormányzótanácsi rendeletre hlvalkozva figyelmeztetem a déli frontszakasz hadmUveletMerületének összes lakósail (Alsózalamegye, Zalamegye, Vasvármegye, Somogymegye), hogy amennyiben a legkisebb mértékben is áthágják fenti kormányzótanácsi Yendelel intézkedéseit és á 200 és 25 koronás törvényes bankjegyeket, nem fogadják el, az illetőket könyörtelenül a forradalmi törvényszék elé utalom.
Nagykanizsa, 1919. május 20. \'
Vantna Károly
fóldmüvolétUgyl népbiztos, a. dili frontszakasz főparancsnoka.
— A Nagykanizsai Tornagylet f hó
21-én szerdán este 8 órakor választmányi ülést tart.
— Kinevezés. A posta, távírda \\5s távbeszélő országos biztosa Tibo a József elvtársat a nagykanizsai posta- é^, táviróhiva-talhoz politikai megbízottá nevezte ki.
— Felnőttek oktatása Nagykanizsán. A közoktatásügyi népbiztosság fontos feladatának tekinti elsősorban a felnőttek oktatását. Evégből a Közművelődési Bizottság Englen I. Emil\'és Veszetovszky Gyula budapesti \'közoktatásügyi megbízott clvtáruak irányításával megszervezik a felnőttek oktatásával és továbbképzésével foglalkozó alosztályt. A felnőtteknek ez a továbbképzése elsőrendű kulturér-deke az államnak és egyeseknek egyaránt. Kötelessége tehát minden kulturtényezőnek, hogy a megszervezésnél közreműködjék. A tanárok, tanítók,, mérnökök, orvosok, jogászok szakszorvezetek bizalmiférfmi hassanak oda, hogy obből a nagyfontosságú kulturmunká-böl légjobb tüdásükkál \'é& erőjükkel minél többen részt vegyenek. A budapesti kiküldöttek érkezését és a megalakuló ülés napját falragaszokon hirdetjük s a megalakulás után a kiküldöttek a helybeli mozgószinházaban vetítéses előadásokat tartanak, amelyben minél tömegesebbon valé megjelenés mindenkinek érdeke. f
— Állandó színtársulatot kap Kaposvár. A Tanácsállam kulturprogrammjának egyik legjelentősebb és legfontosabb pontját a szogializátt szlntái salatok jövő működése jelenti. A színpad, melyet a burzsoázia elfajult ideológiák szolgálatába állított, tiszta és nemes célok kérdésében a régi görög szin-padóftiu\' <Mdék»ztetőcu csak müvésai ■munkák visszaadása lesz művészi eszközökkel. Á sikamlós vandevillek, az értelmetlen „népszerű" operettek, melyek ügyes reklamirozás-sal minden mást háttérbe szorítottak, eltűntek s csak ^áz éítékések, mint- Offenbach, Strauss stb. .\'daljátékai maradnak meg, amellett, hogy a fősuly a tisztaérlékü színművek, drámák, játékokra stb. kerül. Kaposvár, mely az egész háború alatt nélkülözte a színészeket, -— mint Kaposvárról jelentik — mér jullus 15-én értékes előadás-sorozathoz jut. Fodor Oszkár székesfehérvári társulatával jön lo vendégszerepelni négy hétre. Szeptemberre pedig már állandó társulat nyitja meg a színházat, melynek szervezése már folyik.
A szállodai, kávéházi és éttermi aíííalmazottak felkérik a. közönséget, hogy az aprópénzhiányra való tekintettel az eifogyasz-\' tott árukat aprópénzben fizessék ki.
— Nincs személyforgalom a MÁV. szombathelyi vonalán. Zalaegerszegi tudósítónk jelenti: A szombathelyi üzletvózetőség rendelkezése szerint személyvonatok helyett szükségig tehervonatok közlekednek/melyekhez csak ogy személykocsi\'" ván csalóivá. Ezen kocsiban csak a népbiztosok vagy ezek kiküldöttei valamint a munkástanácsok tagjai, vagy igazolvánnyal ellátott hivatalos személyek utazhatnak. Jpvábbi intézkedésig tehát magánfelek részére utazási igazolványt nem \' fog kiadni\'a vörös őrség. Zalaegerszeg* és Cutorfölde között közlekedő személyvonaton igazolvány nélkül bárki utazhat.
— Felhívás. Felhívjuk mindazon elvtársakat, kik már jelentkoztek a vörösőrség szolgálatába, hogy folyó hó 22-én csütörtökön délelőtt *11 órakor a városháza közgyűlési termében jelenjenek meg. Bakonyi Vinco a vörösőrség politikai megbízottja.
— Kóbor cigányok garázdálkodása. Folyó hó 9-én virradóra Kisgörbő község számos polgáránál köveitek el ismeretlen tettesek, több mint valószinő kóbor cigányok lopásokat. És pedig: Torda Károlytól 30 drb. tyúkot, Czeh Gyulától 130 kgr. nullás lisztet. 10 kgr. búzadarát, lő drb. vászonzsákot, Lovas Jenőtől egy akó vörös bort, egy metszőollót, egy sarlót, egy bádogkorsót, Ferenczi Jánostól 216 liter fehér bort, egy 30 literes üros hordót, I feszitővasat, 1 kaszát, 1 kalapácsot, 3 m. divánhuzatot. Az ismoret-len tettesek ellen adegerélyesebb nyomozás folyik. . -
Szerb imperialista «
rablógarázdálkodáB a megszállott területeken.
Budapest, május 20. A Magyar Távirati Iroda jelenti Kaposvárról: A szerbek által megszállott (örületeken valósággal dühöng a szerb imperializmus rablása és kizsákmányolása. — A szerbek mindenütt óriási adókat vetnek ki a népre. —• Bács és Baranyavármegye lakósságával. plakátokon közölték, hogy mindenki köteles az eddig fizetett adójának tízszeresét beszolgáltatni. Mindon állat után passzust kell váltani, amelynek két korona az ára, minden utazáshoz pedig igazolvány kell, amelyet öt fcotvxjáéii állítanak ..kMU-íajásnak a&Amit egyik faluból .a másikba való séta is.) A megszállott területen levő gyárak összes készletét és felszerelését, sőt a bankoknál elhelyezett betéteit elkobozzák és Szerbiába szállítják. Néhány nappal ezelőtt « szerbek rendeletet adtak ki, amely szerint a lakosság haladéktalanul köteles összes értékpapírjait., (hadikötvénydt is) beszolgáltatni. Az értékpapírokat is elkobozták. A szorbek rablásai» miatt a lakosságban óriási az elkeseredés.
Pártügyek.
Tanítók szakuervezete ma délulán 3 órakor szervezőbízottsági és bizalmi, 4 órakor taggyűlést tart a polg. fiúiskola rajztermében. Wehry Hagó elvtárs a .létért való kUZdelem-és az örök béke cimen tart előadást.
Famunkások ma, szerdán este ti órakor rendes havi taggyűlést lartanak. Pontos megjelenést kér <i vezetőség.
Vas- és fémmunkások ügyeimébe. Mindazon vas- és fémmunkások illetve hozzá-Jartozóik, kik ».vörös hadsereg kötelékébe; tartoznak, jolonlkezzenek a munkanélküli\' segélynek folyó hó 23-ig való kitlzothetése végett délelőtt 9—12 óráig a Szabadság-téri Munkásotthonban. A vezetőség.
A magyar népzenészek orsz. szöv csoportja f. hó 23-án d. e. 10 órakor tagyü-lést tart, melyre minden tag megj-lenni kő-teles. A vezetőség.
4
ZALAI NÉPAKARAT
1919. május 21
A népek felszabadítása.
Nemzeti kérdés és nemzetközi politika.*)
Mig ellenben a tanácshatalom megerősödése a munkások és szegény-parasztok fegyveres erejének szervezése, a nemzetközi rablők ellenállásának letörése, akik ugy mennek rá a tanácsok Oroszországára, mint osztály-ellenségek, mint földbirtokosok és tőkések, mint bandája a munkásforradalom hóhérainak, a vőrö$ hadseregszervezése —-mindez megerősítette a forradalmi mozgalmakat az európai országokban.
Mennél jobban szervezettek leszünk, mennél erősebbek lesznek a munkások és parasztok fegyveres csapatai, mennél izmosabb lesz Óoszországban a proletárdiktatúra, annál gyorsabban halad előre a nemzetközi j orradalom ügye is.
Ez>a forradalom kikerülhetetlenül közeledik, akárhogyan is tartóztatnák fel útjában a német, angol, francia és osztrák menseví-kiek. Oroszországban a munkástámegek szakítottak a megalkuvókkal. Szakítanak majd (¿s szakítanak máris) velük Nyugateurópa munkástömegei is. Mindegyre nagyobb rokonérzést hódit meg a burzsoá haza tagadásának, a rabló kormányok elkergetésének és munkások diktatúrájának jelszava. Előbb-utóbb meglesz a Tanácsok nemzetközi köztársasága.
Á Tanácsok nemzetközi köztársasága a gyarmatokban százmillióit szabadítja fél a oenszülötteknek a járom alól. A „civilizált" rablóhatalmak véres rendszerrel gyötörték és I irtották a gyarmatországok lakosságát Az európai civilizáció távoli tengertuli országok könyörtelenül kizsákmányolt és megnyúzott nemzeteinek vérén tartotta fenn magát. Ezeket a nemzetüket a proletariátus diktatúrája szabadítja lel és csakis ez szabadithatja fel. Hason latosan ..abhoz, amint ax orosz- tanács- i hatalom kinyilatkoztatta, a gyarmatpolitikáról való lemondását ós tőitekben Is bizonyította «jizt például a Perzsiával való viszony tekin-tctéöen, ugyanugy teljes szabadságot ad az elnyomott és kizsákmányolt osztályoknak az európai nffínkásosztály is, ha megdöntötte a bankárok uralmát. Íme ez a magyarázata-annak, hogy pártunk programmja, — amely egyúttal a nemzetközi forradalom programmja, ugyanazon időben minden gyenge és elnyomot^ felszabadításának programmja Is. A munkásosztály -— ez a hatalmas osztály — hatalmas feladatot is állít önmaga oló. És nemcsak ezt teszi, hanem "véres, szonvcdésseltcljcs, hősies harcban meg ezt a feladatot;
Miért vagyunk kommunisták?
Pártunk novó^az utolsó pártkongresszusig szociáldemokratát párt volt. A mupkásr osztály pártja az egész világon ezt a novet viseli. Azonban a háború példátlan szakadást okozott a szociáldemokrata pártokbárt. És ekkor három főáramlat mutatkozott e pártokban : szélső jobb, közép ós szélső bal irányzat.
A jobbszárny szociáldemokratái >a munkásosztály valóságos árulóinak bizonyultak. Ezek lenyalták (ós nyalták máig is) a munkások vérében gázoló tábornokok csizmataí-páj. Ezek támogatják kormányaik hallatlan gazságait és bűneit. Elég csak arra emlékezni, hogy Scheidmann, a német szociáldemokrata pártvezér hogyan támogatja a • német tábornokok ukrajnai politikáját. Ezek az emberek — egyenesen hóhérai a munkásforradalomnak.
Amikor a német munkások győzedelmeskednek, igen jól teszik, ha Scheidemannt fölakasztják közös bitófára Vilmos császárral. Ugyanilyen urak . yaonak azóp számmal - Frítncioo\'rszágbatr\'is; Angliában\' is, a \'többi országokban is. Megtömik a munkásokat üres szavakkal, a haza (a burzsoá, n császári haza) védelmozósér^l és elfojtják í munkás-forradalmat otthon, önmaguknál, Oroszországban pedig kivégzik azt kormányuk szuronyaival, mert támogatják ezeket a kormányokat. (Folyt, köv.)
•) .Uuchari n Nlkolij: komm\'untstik prog. tiunmja* cliuu «nívóból.
Nyílt-tér.
A n. c. közönség szíves tudomására hozom, hogy a fehérnemű tisztítást anyaghiány következtében kénytelen vagyok bo-szüntetnl. Akinek nálam tisztított fehérneintijo v»n, f. hő 24 lg szíveskedjék átvenni, vagyok -tisztelettel
Somogyi Qyulánó
fehérnemű tisztító Csengery-utca 13. szám.
67/919.
Hirdetmény.
Nagykanizsa város tulajdonát képező Felső-erdőn f. hó ¡JÓ. és 3f-én
faárverés
tartatik, melyen eltérőleg az előbbi ár-voréstől a következő fanemek kerülnek eladásra:
/. 321. drb. setejt-tuskó 2. 178. halom dg/a. Az eladás készpénzért történik és n vételár n helyszínén kifizetendő.
Az áfverés kezdete reggel 9 órakor. Nagykanizsa, 1919. május hó 17.
ROIKÓ OÉZA.
v gazdasági tanácsos.
„FORTUNA"
Vas- és Fémipari Termelő Szövetkezet.
Nagykanizsa, Pstőfí-u. 33. — Telefon 302.
Elfogad: u) gazdasági takarmány-kamra berendezéseket, motor, gőzgép és egyéb gazdasági gép iavltásokat, esztergálvozá-sokat, épület vasalásokat, különféle lilz-helyek készítéséi, kut-szivallyu és vizve-zelck-berendezéseke! lulányos árak melleit.
C Öngyújtó
tilzktivel, ben2intartállyat, egyszeri töltés 14 napig elég! - Kapható kizárólag:
(Forgács R.
dotiénytözsdélében Magyar-utca 13.
állandóan nyitva!
Sorbél;, tyukszemváyó, köpölyözés : t&tmrats.
Makulatur papir
kapható kg.-kónt 2 kor.-ért lapunk kiadóhivatalában Suyár-ut 4. szám alatt.
URANIA
Bo«W«,l-l. 4. ttíptoK isi
Hétfőn, kedden is tieidii, níut ti 19, 20 te 21-ta:
A legbájosabb fílmmüvésznó Min May felléptével *
A JÓSLAT
Holland dráma 4 felvonásban » ós a kisérő műsor.
Figyelem I A Központi Katona és Munkástanács legújabb rendelete érteimében a moziba 10 éven aluli gyermekek még kísérővel sem léphetnek be, csakis kimondottan gyermek előudásoknál.
Pénztárnyitás délután 3 órakor. Előadások kezdete délután 6 és este 8 Őrikor.
Oaramvöloyi fo Szemere
dohánynágyáruda Nagykanizsa
Aiánlunk leglobb mlnőségU szlvarka hüvelyekel, szlvarka papírokat, szlvar-és szlvarka szopókákat, szlvarka- és dohánytárcákal, — levélpapírokat és :: képeslap újdonságokat ::
Pomos kiszolgálás l

\\/I I Á í~i "■■»»«•«•♦»lililí*»
V1LMU Szarvas siíllotU, I ekfu /4. it,
fii
Httds. uiliiltt, jhlrtH mtlll b Mi
A vörös boszorkány
(ÍI, fész.)
A 13\'. számú kocsi.
Xavér de Montepin világhírű bűnügyi regénye 4 felvonásban.
Előadás kezdete 6 és lél 8 érakor!
- Ssossaaess
MK¡SSK5S$lSS3E
HIRDETÉSEK
í el vétetnek
A KOKA K £ G (I K 1. I
<)wAKB AW J Kl.BjglK MEG, BgEBBTI TBI.K-F O NtS T /bV I HA T
I 1ÜI.KMTÜKEKKEL,
^LŐHieTÉSl AnÁK : *"
Nagykanizsán koía reggel házhoz hordva, vidékre pó.tén küldve: tl
Egy hóra 7-50 koron. Negyed évr. 11-SO .Pét \' . 4S-— Egdsz . 90\' -
¿1*1. ówloljram
Nwflyk.nU.«, <818. Május 22. Csütörtök.
117. aiám.
ZALAI NÉPAKARAT
XZSZZXZZ«.».™ A SZOCIÁI.JSTA l\'ÁUT UIVATAI.OS I.Al\'.JA Síit:: :: J?\'.z SS\'»;:
s»—">"•.•"»•■»«•"»• kk&ss: •. •. •. *«:kbs
A SZOCIÁI.JSTA PÁRT U IVAT AI.OS I.Al\'.JA
ElöllaMó.t irnk i Eaósz évra .... 90-—korona
fél óv........43-— korona
nofjyöd óvro . . . aa-io korma Egy hőnoprn . . . 7-iü korona
Felhívás.
9 A felnőttek oktatásának megszervozé-,ire Enslen Emil is Vaszelovszky Qyula elvtársak Nagykanizsára érkeztek. A szer y,:ö alakuló Ilié» ma csütörtökön délután 4 érakor lesz • városháza nagytermében. Mindazok a kulturfaktorok, tanítok, tanárok, orvosok, ügyvédek, jogászok, szakszer-vezeti bizalmi lérfiak, akik a felnőttek tanítására és továbbképzésére l.lkesedéasal vállalkoznak a szervezésnél bőséges felvilágosítást nyernek.
Felhívjuk az értelmiséget és az összes szakszervezvtek bizalmi férfi.It, hogy ennek a nagy kultur leiadatnak megszervezésé-bap mindenki részt vegyen. A felnőttek i oktatása: általános, gazdasági, ipari, keres* Védelmi továbbkípzéee nogy horderővel blr f,z ort.zág művelődése tazempontjából.
A szervező elvtársak este 8 órakor a mozgószlnházbsn mintaelőadást tartanak, ímelyon IB even felüli férliak és nők egy-■ránt megjelenhetnek. Az előadás ingyenes. A vasúti munkásdalárdát felkérjük, hogy a mo7gószinházl előadáson t.ljas számban ¡«ler.jék meg. DIREKTÓRIUM.
velkczlchen a termelő eszközök birtokosainak még iobb konlunklurákat biztosítsanak. Rövidre fogva, szabad volt a kizsákmányolás. Aki birla, marta.
Most. hogy a nép a termelő eszközöket visszavette, mogdtól érlelődik, hogy az ország gazdálkodása csak u dolgozók érdekében történhetik. Minden kapavágás, mín-pen túöllés, minden kalapácsütés csak a proletáriátüs basznál vastagíthatja. De, hogy ez valóban Igy legyen, hogy a legcsekélyebb energia sc vesscen kárba, hogy a legjelentékulencbh morzsa se hulljon az aulai alá — erről n népgazdasági lanács tartozik gondoskodni, Taglal közön ott van mindenki; akinek-a-termeléshez valamilyen, köze van. Tchál proletérltülelcaségilk, hogy tnincl^ kevesebb erííeszl.éssel minél nagyobb eredményeket érjenek el a dolgozók szá-
már.i. Ennek a tanácsnak az íróasztalára kerül ma|d valamennyi olyan adat, amely az ország igazi életét jelenti és Innen mini valami központi villamos balériából fognak szétrepülni azok az utasítások, amelyek ezt az életet szervezeitebbé és gazdaságos-sebbá teszik.
Jól jegyezzük tneg, a proletárdiktatúra akkor alakltotia meg a népgazdasági tanácsot, amikor minden oldalról fegyvert fogtak rá, amikor az ellenforradalmárok a küllőid hatalmas kapllallslálval szövetkeztek, hogy a tanácsköztársaságot leszúrják. S ez a tanácsköztársaság míg egyik kezével a haszonleső rablókat szorítja torkon, másik kezével a kommunista táisadalom egyik erős pilléréi a népgazdasági tanácsot illeszti be a magyar fűidbe.
Csődöt mond a párisi „békekonferencia"
Vorsaillesben együtt vannak a tókós imperialista államok ucainrtk képviselői, a nagy oszrozkodók, az uj kor világbírói, akik cézári gesztusokkal akarják intézni a dolgozók százmillióinak jövő sorsát. A „békekonferencia" cimü tragikomédiáról mindjobban kiderül, hogy nem a\'győzők .ilinok diadalmas tort a legyőzöttek felett: mindjobban kiderül, hogy a legnyíltabb és legkegyetlenebb osztályharc folyik ott a világ mindori proletárjaival szemben. A versaillcsi tanácskozásokon mindjobban kitűnik, hogy a .békekonferencia\'\' egy nagy vasár, amelyen a vilá^ proletárjait akarják emberöltőkre rabszolgaságba küldeni. De a profilért vntó harc olyan éles a .győzők" között, hogy ma már nyílt szakadások törnek ki.« «Kta9W}<f>,s.ek". között, ugy, hogy ma már.tisztán látható, liSgy a vMke*wnfcteitrt*«. rövidesen csődbe jut. A versailliKji eseményekről alábbi tiidésitásupk számol bo :
Az Evrnlng Nem, párisi tudósítása
szerint . . ,................
az amerikai megbízottak nagy részs nem azonosítja magái a békeszerző déstel, aminek külső |ela az, hogy az amerikai bákemegblzottak közül klleno lemondott.
Állítólag maga Wilson is tisztán látja,
-hogy . . .\' ......
a békeszerződésben nlnos megváló altva az ai elv, amelyért Amerika hf borúba lépett.
Az amerikai békedclegátusok azt mondják, hogy az osztrák, bolgár és török béke még kovésMíé fogja valóra váltani azon reményeket, amelyeket az amerikaiak a fegyverszünet idején tápláltak. Egy amerikai bé-kedelegátus a következő kijelentést tette:
— Rossz a santungi egyezség, rossz a Snar-völgy kérdésének megoldása, rossz az olasz egyozség. Hat hónapi munka után tisztán áll előttünk, hogy a bizottságunk fáradtságos munkájából származó jelentéseket ed-díg egyáltalában nem követték és hogy a többi nemietek megbízottai nem abban a szellemben jöttek Párlsba, mint az amerikai békedalegátusok, hanem kalmár módon akarják a világ jövő sorsát dűlőre hozni Egy nagy vásár közepette találtuk magunkat, amelyben Wilsonnak is meg kellett fizetni az árat a népszövetségért.
WtJ
4
A Mewyork World a versaillcsi tanác»-kozasykróljellemzően írja a kivetkezőket: Az imperializmus lakómát csáp\' \' Törökország felett, A négyes tanács tegriapi ülése után mindenki előtt nyilvánvaló, hogy Törökországot felosztják és zsáktná nyul használják tel.
Amerika egyedüli elégtétele az, hogy nein vesz részt a prédából, Ai glía pedig ragaszkodik ahhoz, hogy Konstantinápoly maradjon meg az Izlámnak.
A Chioago Tribüné párisi jelentése szerint párisi politikai körökben a leghatározottabban tartja magát az a hír, hogy Németország meg fogja tagadni a békeszerződés aláírását, sőt hivatalos személyek arról értesülnek,.hogy Brookdftrff fiantxau mWMBs.^jelentette, nogy
nem vállalja azt a felelősséget, amellyel * e békeszerződés aláírása jár. n
A helyzet súlyosságára való tekintettel Porshing tábornok lemondott .londoni látogatásáról és Párisban marad, készen arra, hogy átvegye a Kobtenz körüli ameriksl csa patok főparancsnokságát.
Az angol munkásság sincs megelégedve a versaillcsi „munkával." Amsterdami jelentés szerint az angol munkáspárt nagy többségét ne?*» .elégíti\'ki a németeknek átadott béke-szerződes. A független munkáspárt (a legnagyobb angol munkáspárt) önálló határozatot hozott amelyben a legélesebben elítéli a németeknek átnyújtott békeszerződést, mivel az nem nyugszik a német fegyverszüneti feltételeken és ellenkezik Wilson 14 pontjával.
A határozat megállapítja, hogy a szerződés maga után vonja Európa elszegényedését ós gazdasági romlását; nem • békét adja meg, hanem uj háború alapjait rakja le.
Kan Béla Szombathelyen.
Budapest, május 21. A M. T. I. jeíanti Szombathelyről: A szombathelyi munkás-, katona- és paraszttanács mai ülésén részt-vetfek Kun Uéla és Bajátl Kerenc népbiztos elvtársak is, akik ma Sopronból érkeztek SzomWatholyro. Kun Béla a nagyszámú hallgatóság élénk tetszés nyilvánítása közepette bojetentett* a vörös hadsereg miskolci díada-
Népgazdasági tanács.
Akinek szeme van s akinek nem nludl cl végképen a lelkiismerete, ezen az uj ■ szerven a .népgazdasági tanácson" Is tneg-latiulhalja, ml az a proleláruralom és mit lülenl az, ha a termeli eszközök a nép birtokában vannak.
A népgazdasági tanács arra való, hogy a tanácsköztársaság gazdáikodúsál Irányítsa. Elnökségének a népbiztosok a te, JSija.lv. .választmányának pedig a szakszervezetek kiküldöttei\'. Ebből az össVelélHbSI\' nyilvánvaló, hogy benne ülnek mindazok, akiknek valóban módlük van az ország gazdálkodását megszervezni és abba a ^ mederbe Irányítani, ahol az a nép javál szolgálhatja.
KI foglalkozóit ezzel a löké» társadalomban? Senki. Azaz nem volt olyan, egy pontban összefutó gépezet, mely az ország itazdaságl életéi figyelemmel kísérte és vészelte volna. Nem Is lehelen, mert hiszen az ellenkezett az uralkodó osztály érdekeivel, finnek a tőkés osztálynak az volt az érdeke, hogy a termelő eszközök birtokában mindegyik lagla azt tehesse,\' amit akdr. Másszóvol minden gyáros, minden földbir-I lokos, minden kereskedő annyi hasznot hozhasson kl az ország gazdálkodásából, a nép dolgoztatásából, amennyit csak blrl. A tőkés osztály bőségesen éli e jogával, amelyet a magánlu!a|donon felépülő társadalom oly pazar bőkezűséggel rendelkezésére bocsátott, s Igy annyi hasznot rakott léire, amennyit - hogy az <5 tnealerszavá-val éljünk — a konlunklurák megengedlek.
A minisztériumok, ahova az orazágos | gazdaság erei állítólag összefutottak, csak r arra voltak jók. hogy a gazdaságok képét még zűrzavarosabbá tegyék és ennek kö-
¿ALAl NÉPAKARAT
1919. május 22.
lát ¿3 felszóllitotta a szombathelyi munkásságot, hogy a budapesti munkásság példájára , 6k is lépjenek be a diadalmas vörös hadseregbe. Foglalkozott a politikai helyzettel, amely indokolttá teszi a hadsereg kérdésének felvetését. Belső ellenforradalomtól — mondotta — nem kell komolyan tarlanunk, de a kapitalizmus nemzotkösi ellenforradalmával csak fegyveresen számolhatunk le. — és nem reménytelenül: mogáltitottuk már a román offenzívát és sikeres offenzívát kezdtünk a csehek ellen. -• Délután hutalmas népgyűlés volt, amelyen Kun Béla is beszólt az egybegyűlt proletár-tömeghez. Bessédeben han goztafta, hogy minden öntudatos proletárnak a munkászászlóaljakban van a helye. • \' :
Rendelet.
Minden magántulajdonban lévő telefon ós táviróvezeték, telefon és távírókészülék ós alkatrész a magyar katonai távirdaosztag anyagkezelési osztályának (Budapest, ÜllŐi-Ut 102.) e hó 25-éig okvetlenül beszolgáltatandó.
A beszolgáltatás alól mentesek :
1. Az állami, t^yirfi (posta) ,tulajdonában, levő anyagok.
2. A vörös- ŐFség telefon- é» táviró-felszerelése.
3. Gyárakban és üzemekben felszerelt telefonok.
4. Azon gyárak készlotei, amelyek telefon és távirda-anyagok, illetve kábelek készítésével foglalkoznak.
5. Magánosoknak a pós\'.a és távírda .által felszerelt telefonjai. . t
6. A vasutak Telszcrcló:.c.
I£«etlcges felmentésekért a hadügyi népbiztosság műszaki és gazdasági osztályához kell fordulni.
Aki ezen rendeletnek eleget nctn tesz, forradalmi törvényszék elé\'állíttatik.
Hadügyi Népbiztosság
Jönnek az orosz vörösök!
ás ukráu liadaeregTarnojpol előtt.
Möhrlsoh Östrau, május 21. A csehszlovák sajtóiroda jelenti: Az orosz vörös hadsereg csaknem egész Ukrajnát megszállotta már. Az oroszok csupán Rowno, Osztrov, Zltymir és Kovol kormányzóságok egyes részeit nem szállották még meg. Az ukrán vörös hadsereg átlépte Kelet Qallola határát és Tar-nopol olőtt áUt Az ukránok ¿3 oroszok a magyarokkal akernsk egyesülni.
Ilir szerint Lenin és Trockíj Kiewbe utaztak.
Moszkva, május 21. (Szikratávírat). Az orosz szovjetköztársaság harctéri jelentése: Az ukrán vörös hadsereg Krímben ujabb győzelmeket vívott kí. Az antantcsapatok a Krim-félszigetct teljesen kiürítették és az angol hadiflotta csupán arra szoritkozik, hogy Keresnél lövi állásaitlkat.
Parancs.
Előfordult, hogy egyesei; ri "hadügyi népbiztosság nyilvántartásában álló és annak idején a mezőgazdasági munkálatokra kiadott lovakat a most lefolytatott lórekvirálosokuál a Vörös Hadsereg részérő felajánlották és az igy félrevezetett lóavató bizottságok által megállapított bocslési árat felvettek Az egyes vármegyei, városi és községi direktóriumok .aíonnal állapítsák meg, nem törtónt-e ez ij\'Ónyban .visszaélés és ennek eredményeképpen ezen alaníói gondolkozású egyénektől, akik a proletárdiktatúra ellenségeinek tekintendők, a csalárd módon fellett pénzösszegek azonnal clkobzandók ós az illetők forradalmi törvényszék olé állitnndók.
Budapest, 1HI8. május 21.
Hadügyi népbiztosság.
letöré.\'éről többek közöli a következőket mondolfn :
— A legkönyörlelenebbtll fogunk el-járni ezekkel az ellenforradalmároklta/ Számításom szerinl l—S nap múlva a normális viszonyok újra hélyreállnak. Mindenkinek, minden proletárnak kötelessége a papirpénitlzelmek letörésében aktív résu
venni. Ulból caak azt hangsulyozUaiom hogy aki a 25 és 2G0 koronás bar.kjegytk elfogadását vagy felváltását ntegtagadla, ellenforradalmár és a prolelárság érdekei ellen lör. ^
FarhátIt elvtárs, pénzügyi politikát, megbízol! a périzmlz\'érláról a kővetkezői;« mondolta:
— Aki n 200 és 25 koronás bankjegyeket nem fogadja el, oz a proletárdiktatúra ellen vét és az e :eforrada inat segíti eő. Nem igaz, hogy ezek u pénzek érltkü kel loglák veszíteni, nctn igaz, hogy j kétszáz és huszonöt koronásokat nctn leltei felváltani, mert u legközelebbi napokban megjelennek az uj 5 és 10 koronás papírpénzek, valamint nagymennyiségű vas 20 filléres, ugy hogy ez az aprópéttzhlány i» megszílnik. Épp azért semmi ok sincs arr\\ hogy a 200 és 25 koronás banklegyck elfogadásától bárki is idegenkedjék.
A vármegyei uralom vége,
▲ belügyi népblstei«Ag nyllatko-sata a forradalmi kormányzó-tanács XCVI. száma rendeletéről.
A forradalmi kormányzótanács XCVI. számú rendeletével a megyék és egyes varosok élére kormányzótanácsi biztosokat nevezeti ki. A kormányzótanács c rendeletétől a belügyi népbiztosság a MUNKA részeié a következő nyilatkozatot tette:
-- Á kormányzótanács XCVI. számú rendeletével kapcsoló szervot kíván létesítem a vármegye területén működő munkástanácsok és a kormányzófanács között. A kormányzótanácsi biztosok instruálják cs ellenőrzik a munkástanácsok ós intézőbizottságok működését. A vármegyei munkástanácsok ezekben, a biztosokban segítő munkaerőt nyernek, akiknek mindig kötelessége a munkástanácsokkal egyetemben a vármegye la-kosságát érdeklő örsjccs .ügy.dftLhíüy-GS ..irányban vezetni.
— A kormányzótanácsi biztosok a kormányzótanács és. egyes népbiztosságok rendeseinek hojyes . értelemben, veit, . vé^rahaj.-tás-át ojtják előmozdítani.
A kormányzótanácsi biztosok a vármogy ■ területén különböző megbízásokkal, vagy anélkül működő úgynevezett aolitlkai megbízót ía/r megbízólevelét beszrodifc; az nira alkalmas egyéneket kiválasztják és megfelelő helyre utasítják, ahol működésűket, a kormányzótanácsi biztos felügyelete alatt folytatják. Minden uj kiküldött megbízatásával a kormányzótanácsi biütosnál jelentkezik, aki nyilvántartja, hogy kí hol működik és hogy van-e szükségé\' ujabb kiküldőitekre. Ezzel meg szűnik a vidéknek politikai megbízottakkal való rendszertelen elözönlése.
-- Megbízottak csak odr. fognak menni, ahol^rájuk szükség van; ezek pedig csakis lejjesei titygfelolö egyének, A. kocnt.ányz?-tanacst biztosok a lehetőségek szerint együtt működnek a munkástanácsokkal és MM-bizottságokkal, mindaddrg, míg az utóbbiak működése a proletárdiktatúra szellemével
összeegyeztethető.
— A kormányzótanács nem főispánokat, nem vármegyei atyaisteneket küld a varmegyei niühkástánilcsok, ille\'ivo á \' v\'Armegy\'ei\' prolotáriúius nyakára, hanem becsületes dolgozó proletárokat, olyanokat, akiknek munkásmozgalomban jártasságuk és becsületos múltjuk van. A kormányzótanácsi biztos szerepe azonos az oroszországi ugynevezott komlóitok szerepével, akik mindenhol az összes dolgozók érdjtkóínck letéteményesei és hathatós előmozdítói voltak.
\' 1 \'— A bélUgyi népbiztosság úgy gondolja, | hogy ezzel a rendelettel végre helyes mederbe
Szabados elvtárs a fehérpénz elfogadásáról.
A déli front róparaucauobrtnak hélj ettene a katonákhoz, — Letnrtóz tntJAk 6h forradalmi törvényszék elé AltltjAk a péuzrcjtegctőket.
Nagykanizsán a fehérpénz oktalan cl ■em fogadása és a kékpénznek az ellenforradalmár eleitek által való rejtegetése a legutóbbi napokban olyan mérveket öltött, ami- gyors és radikális beavatkozás nélkül a legközelebbi napokban a gazdasági élet megbénulására vezetett volttá. A vendéglőkben, áruüzlctekben, magánforgalomban már néhány nap óta a legnagyobb tleltézségek-kél ludlák csak a forgalmat lebonyolítani. A hatóságok, amelyek gypraajt felismerték a Helyűnél; radlk.itlsan fogtak meg a bünö3 pénzmanipulució problémáját és lg>- kilátás van írra, hogy ma-holnap ez a lehetetlen helyzet megváltozik. Ezt célozta az 5 és 10 koronás pír\'logyek forgalomba !toza!o!a la.-Hogy azonban a kiadott rendeleteknek érvényt Is szerezzenek, Szabados Árpád elvtárs a* déli frontszakasz főparancsnokának helyettese, másította a vörös őrséget, hogy minden egyéni, aki a fehérpénzl flzelésesz-közként nem fozadia el s ha a fehérpénz felvillása utódjában volna, de- azt -meg nem teszi, lielyez/en rögiöni letartóztatásba s az Illetőt ailitsa rögtön forradalmi törvényszék elé.
Szabaaos Árpád elvtárs egyébként tegnap délután a Munkás uli Petőfi Sándor katonaollhonb\'atí a kivezényelt vörös kato-nákltoz beszédei intézeti a 2S és 200 koronások el nem fogadása állal indított ellenforradalmi akcióról, amelynek elnyomásáról többek közölt a következőket mondotta:
— Katonák 1 A burzsoázia, amely le van törve és nem tud más módot találni a közrend megljnnlásdra és cíáltal az <5 ural-tr \'k visszaállítására, a rémhírterjesztésen kívül azt hirdeti, hogy a 25 és 200 koronás banklegyck értéktelenek. A burzsoázia tudatosan hirdeti ezt a hazugságot és oly kitartóan éa rendszeresen, hogy e/ a hit legutóbb befészkelődött már a köztudatba. Utalok VanlU3 népbiztos elvtárs, n déli frontszakasz főparancsnoka által tenóp kiadott é».«. lapokban- közzé«!! " reftiKíJféré\'
amely szerlnl a 25 éa 200 koronás bankle-gyejsel a forradalmi--kormányzótanács törvényes fizetőeszközként jelöli nteg s mindazok, akik a bankjegyeket el ne n fogad-Iák könyörtelenül forradalmi törvényszék elé kerülnek.
— Ennéltogva minden egyes esetet, amidőn valaki vonakodik a ¿5 és 200 koronás bankjegyeket felváltani, avagy elfogadni, ellenforradalmi ténykedésnek fo gok minősíteni z* a forradalmi törvényszék is mint ellenforradalmárokkai log ezekkel a legkönyörlelenebbül elbánni.
\'— Vörös katohák 1 Minden proletárnak kötelessége, hogy ennek az ellenfnrj-ada-lómnák a homályban bujdosó részesei! lel-kuttassuk és a méltó büntetés elnyerése végett forradalmi törvényszék elé állilsük. Felhívok minden vörös katonát, hogy nekem ebben az akcióban segédkezel nyújtson. A pénzzel űzöl! ellenforradalmai rövidesen le fogluk győzni. Tartsanak figyelemmel mindenkit és ahol azl tapasztanák, hogy a 25 és 200 koronás bankjegyeket nem fogadják el flzetéseszközül, vagy pedig mindannak ellenére, hogy módinkban volna azokat felváltani, de azt, ha kifogással is de ..megtagadják, hozzák ,t legközelebbi vörös őr tudomására, aki a kiadott rendelkezésemnek megfelelően az illetői azonnal letartóztatja. A Tanácsköztársaság érdeke megkívánja, ho„>y az ellenforradalmi akciókat gyökerében Irlsuk ki és azt mi meg Is fogjuk tenni.
A Petőfi Sándor .kalonanUMion udvarán összegyűlt vörös kalonák. aktk\' már Ifibb ízben emellek,panaszt a papírpénz el nem fogadása miatt, lelkes éllenzésbe törlek kl és egyhangúlag felalánlolták a segédkezé-sükel a papiro-pénzzel folytatott ellenforradalom letöréséhez.
Munkatársunknak alkalma volt Szabados Árpád elvtárssal, Vantus Károly nép-blzlp , elv|á\'rs lel.hatalmú helyettesével beszélgetést ¡olylátni,dkl a. paplrpénzllzehnek
1910. május 22.
ZALAI NÉPAKARAT
3
tareISdött a vármegyei közigazgatás. Célunk a régi ál\'am bürokráciájának teljes elpusztítása és egy ui becsülotes rendnek a kiópitóse, amelyen mindenki egyformán dolgozik és egyfor-aán élvezi a termelés gyümölcseit.
Munkászászlóaljak
Nagykanizsán.
Váolus népbiztos elvtárs beszéde a szocla-listi-párt összvezetőségl ülésén.
Nagykanizsa, május 21.
(Sajtit iuduíítinkttll.) A nagykanizsai-szocialista párt összvezctosége tegnap este 7 árakor a városház nagytermében ülést tartott, amelyen az összes helyi szakszervezetek vezető tagjai .részt veitek. Az üljsen Vantus Károly népbiztos elvtárs és Lifda \'Gyula elvtárs kormányzótanácsi biztos nagyfontosságú beszédeket tartottak.
Vántus Károly elvtárs többek között felhívta a nagykanizsai szakszervezetek vezo-líségeít egy munkászászlóalj megalakítására, amelyről a következő tudóulásunk számol be:
Az ülós megnyitása után LuHúc, Gyula elvtárs többek között ezeket mondotta:
— A prolotárság nem tette meg itt Nagykanizsán a kötelességét, hogy a város ennyire elmaradt kuitnra szempontjából. Még rendes fürdői sincsenek a városnak, nincsenek semmi néven nevezendő kukurintázmá, nyei. I\'\'qjtsen .ki.niíiiijonki a saját körében, bizonyos agítáclót a város nívójának és kullu-ráitságának emelése érdegében A szervezett munkástól nem elég, hogy csak a páriadót gzc\'.i, hanem mindegyik igyekezzék az embereket a társadalmasított államról, az abban elfoglalt helyéről és betöltendő kötelességéről felvilágosítani.
Lukács Gyula cl »-társ kormányzótanácsi biztos beszeju után Vantus Károly .népbiztos
elvtárs,-a deli frontszakasz főparancsnoka-intézett a szakszervezetek vezetőségeihez be-szedet, amelynek során Nagykanizgi város proletárságánalc kötelességeire mutatott rá ós egy kanizsai munkásokból alakult munkás-zászlóalj felállítását sürgette.
VdnIUs Károly népbiztos elvtárs beszé-dóbt\'n többen között ecsetelto, hogy az antant áltat felbujtott kis államok összefogtak és hár^m oldalról rohamot intéztek a magyar Tanácsköztársaság ellen;
— Most-»mjr van «7«. — mondott»« Vántűs-népbiztos elvtárs — hogy a magyar Tanácsköztársaságot, ózzól kapcsolatosan a nemzetközi proletárság uralmát megvédjük. A magyar proletariátus, amikor március 21-én evigához ragadta az uralmat, mint a nemzetközi proletariátus egy előretolt őrszeme cselekedett/és most nemcsak arról van szó, hogy a magyar proletárság uralmát védjük mog, kánéin aírjJTTs," Tiógy\'íia az áiiVlIit\' által ftlbd-relt kicsi rabló államok burzsoáziája n magyar Tanácsköztársaságot mag tudná dönteni, akkor ezzel a világ összes proletárságának forradalmi megmozdulását hosszabb, vagy rövl-áebb időro megakasztaná./Teliát most a magyar proletariátusnak nemzetközi hivatást kell botoltonie, annál is \'ink\'ább, mert amikor a ragyar proletárság a hatalmat március 21-án magához ragadta, számolt azzal, hogy itt visszatérésnek holye nincs, a visszavonulás hídját maga mögött felégette ós itt ebben a luuyzetben vagy élni, vagy meghatni kelt.
— Budapest munkássága megmutatta, hogy a proletároknak mi a kötelessége l május 2-án az első szóra Budapost összfcs gyáraiban a munkásság letette a kalapácsot és fegyvert ragadott a kezébe./Megmutatta, hogy az antant által nagy hűhóval ránk szabadított rabló , hadak nem képviselnek olyan nagy erSt, amint\' azt az ántabt burzsoáziája " és a\' mi burzsoáziánk is feltüntetni szerette volna. A munkás csapatok felvonulására az összes frontokon a támadó románok és csehok nemcsak, hogy a támadásaikat bosziintették, ha-nam derék csapataink nyomása folytán megkezdték a visszavonulást ís.t
— Felhívom enhélfogva az itteni szak-««arveietek vezotőségeit., mutassák mog, hogy «k sem máradnak ét a fővárdsi \'munkásság ! Mögött. Minden embernek az a kötelessége, |
hogy fegyvert ragadjon. Minden agitáció és beszed most felesleges szó, most az ogyetlen lényeges az, hogy Nagykanizsa maga is legalább egy munkászászlóaljat a logrövidebb lidő alatt felállítson.
Ezzol a beszédet be is fejezte. Utána felszólalt Brónyit Lajos elvtárs a dlroktórium tagja, aki kirejtette, hogy ha Nagykanizsa szervezett munkássága a kötelességéi teljesíteni fogja, akkor ogcsí bizonyos benne, hogy nemcsak egy, hanem két munkászászlóaljat is fel tudnak állítani.
■> A gyűlés folyamán a hallgatók többször szakították meg a szónokokat zajos tetszésnyilvánításukkal. A gyűlés befejezése előtt tirónyal Lajos elvtárs felhívta a szakszervezetek vezetőségeinek ügyeimét a munkászászlóaljak felállítására vonatkozó rendeletekre cs útmutatásokra, amelyet legközelebb a párt vezetőség fog az Illetékesek rendelkezésére bocsájtani.
Két 0 órakor a gyűlés a nemzetközi proletárforradálom éljenzésével fejeződött be.
A forradalmi koraiAnysólaaAc. 101. «zárni rendelete.
Minthogy a dolgozó prolotárok nagy-része a Tanácsköztársaság védelmére bovo-r.ult a Vörös Hadscregbo, a termolós és cl-osztás biztosítására a háború tartama alatt sem köz. sem magánalkalmazott szabadságot nem kaphat, cSHk betegség eseten.
A Forradalmi Kormányzótanács.
HÍREK.
uiAju« 22
HAPTAP
A nap kél 4 óia 18 perckor, nyugszik 7 ó#*tJ4 porckor. •
A hold kél újjal 11 ója fi CslMÜÍ fÖk\' perckor; * nytigszik s oste U- óra
!_____55 porckor. ,
— Hivatalos frontjeíenlés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti: \'Május 2Í-iki kelettel. A nagyszerű Landlor hadtestben harcoló csapataink ina a hajnali órákban az ellenség ellenállását megtörték és Miskolcot megszállták. Tognnp á kora reggeli órákban megindított hadmüveletek teljos sikerről
jártak os torv&zorülog huladnak tovább. A
győzelmes támadásban a kiváló budapesti munkás-ezredeknek jutott a főszerep, melyek parancsnokaik körültekintő vezetése alatt tüzérség, páncélvonatok és repülőgépek támogatásával dicséretreméltó-■ lélkwéédéSAel ás prolctáröntudattal hdrcoltak Apátfalva és Péter-vására között sikeres harcok. A debreceni pro letárok különítménye Pótervására körül a cse-_ h.pJS9.t.jpcgtániadtB, egy cseh\' zászlóaljat, 300
embert\'ejt eiffog^
hadianyagot zsákmányolt. Szplnoktól északra Tisszaroffnál egy századunk a Tiszán átkelt ós ott a románok több ellentámadását •visszaverte. A többi arcvonalon nincs újság. Had-seregfóparancsnokság.
— Nagykanizsán adják ki az Iparengedélyeket. Jelentettük, hogy a kormányzótanács az iparengedélyek kiadásának jogát a szociális termelés népbiztosságénak tartotta fenn, amely azonban tegnap táviratban értesítette a nagykanizsai direktóriumot, hogy az ipjrenge-\'délyí kérvényoket a nagykanizsai-munkás- ós .katonatanács intézőbizottsága is elbírálhatja.
Az elbírálásnál a ícövetTtezo iszempontok v\'e-endők ligyciembe: I. Kizárólag áruboszerzés-ból és elosztásból (adás-vétel) álló, vagyis keroskedöi foglalkozásokat iparigazolvány vagy engedély nem adható ki. 2. Más ipari foglalkozásokra. igykülönöson kézművesre (mes? terségékre) ipar igazolvány ok kiadhatók, ha a helyi viszonyok azt szükségessé teszik, ha az iparűzési gzándékükat bejelentők. ameny-nyibeh különösebb szakképzettséget igénylő iparról (mesterségről) van szó, b&ml módon igazolják, hogy az illotő mesterséghez értenek.
Hogy oldották meg az aprópénz-hiányt Mosonmegyébeu? A mosonmegyei direktórium elhatározta, hogy- a már- az egész I pénzforgatm^t megakasztó Yáitópénzhiány ide 1
iglenes orvosláséra uj váltópénzt bocsájt a forgalomba. — Az uj pénz kiadása e hó I2-én mér kezdetét votte. Kiadásra került külön-külön 50,000 darab 1 koronás, 2 koronás, 10 koronás, 20 koronás a helyi állampénztár közreműködése és etlenőrzése mellett. Az uj pénzjegyek egyik oldalén .Utalvány, amelyet Mosonvármegye ... korona törvényes pénzzel 1019. évi december 31-lg bev^tanak" szoveg-gol," a másik oldalon sorszámozás, a direktórium aláírásai és hivatalos pecsétjével s n/. állampénztár egyik tisztviselőjének kézjegyével van ellátva. Naponként 50—60,000 korona értékű pénzjegy kerül kiadásra s igy a váltó-pénzhiány a legrövidebb idő alatt Moson megyében orvosolva lesz. Hasonlóképpen oldották meg az aprópénz kérdését Szombathelyen is, ahol a vármegyei direktórium o vármegye területén biró összes pénzintézetek bevonásával 5—10 és 20 koronás megyei bankjegyeket bocsájtott ki. Ezekért a bankjegyekért a megye összes pénzintézetei egész vagyonukkal szavatolnak.
— Budapest hússal való ellátása érdekében megengedjük, hogy az állami husfor-galmi központ arcképes igazolványával ellátott bevásárló közegek a levágásra szánt lovakat az egész oiszágban korlátlan számban vásárolhassák és ezeket a rendeleteknek megfelelően Budapestre szállítsák. Hadügyi népbiztosság.
— A termelési tanács ülése. Ma, csütörtök este Ö órakor a helyi termelési tanács a volt Casinó helyiségében ülést tart, amelyén az^üj termelés) biztösÓk is- \'föltétlenül jétea* jenek meg. A termelési tanács elnöke.
— A lakáshlvatal hivatalos órái ezután délelőtt 8—2-ig tartanak. Délután feleket
. nem fogad a lakáshivatal.
— Felhívás. Felhívjuk a közönséget, hogy akik a színészeknek hajlandók lakásuk egy részét önként átadni, jelentsék ma délé lőtt a lakáshlvatalban. Az átongedés csupán
-egy hónapi időtartamra vónartkozik. A lakásbizottság.
— Nagyrécse — körjegyzőségi székhely. Nagyrécse község tanácsa beadvánnyal fordult a nagykanizsai direktóriumhoz, amelyben a zalasárszegi körzegyzőségi székhelynek Nagyrécsére való áthelyezését kérik. Elmondják, hogy Nagyrpcséro 0—8-szor több lakosú község, mint "Zalasárszeg, állandóan fejtődik és közlekodésl viszonyai is sokkal kedvezőbbek, mint a körjegyzőség mai szék-
\' helyének. -
— Felfllllzetés. A bérmunkások által rendezett „Faíurossza" c.irnü olőadásán Bazs-ó József elvtársunk 100 koronát fizetett leiül, amiéirt\' étfutotv ttrönd\'köszönetet ú Rendetóséf
— Egy reilkül találtatott pénztartalom-mal. igazolt tulajdonosa átvohoti a II. számú Általános Fogyasztási Szövetkezetnél.
•.-•-< • •-. .........•<-.....
P^rtügyek.—
lljumunkásnők I Ma este 8 órakor a Munkásotthon nagyl£nében választmányi gyűlést toriunk, melyre minden ifjuinunkásnő. nek kötelessége mogjelehni. A vezetőség.
A nők szabadszervezele értesíti azon tagjait, kik a harmados kukoricaföldre jelentkeztek, ma délután fél 7 órakor jöjjenek el a szervezet helyiségébe (J\\\'as,zínó I. emelőt.)
A nagykanizsai vas- és fémmunkások szakszervezeto ma, csütörtök délután It óra kor a volt Casinóban TendkivülfontOB ügyben taggyűlést tart. A .gyűlésen a szakszervezet minden tagja kizárás terhe alatt tartozik mog-jolennl. A vezetőség.
Kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének azon - tagjai, *ik A- legutóbbi\' tag gyűlés alkalmával a sport egyletbe való be-lépésüket bei/lentelték és akik még beirat kőzni akarnák, ma délután Ó órakor az egyesület helyiségében jelenjenek mog, — A vezetőség.
Magántisztviselők szakszervezete érte. siti tagjait, hogy hivatalos helyiségét az ápit.í munkaügyi tanács helyiségébe helyeit. «1, hot már a mai naptól fc<zd#e működik --Magnnlisxívlstldk szakszervezete.
ZALAI NÉPAKARAT

iám
1910 május 22
A népek felszabadítása. |
Nemzeti kérdés és nemzetközi politika.
IV.
A második irányzat a közép (a centrum), Ez az áramlat dörmög, morog a kormánya ellen, de képtelen akármilyen forradalmi küzdelemre is. Nem szánja ró magát arra, hogy a munkásokat kiszólítsa az utcára. A fegyveres felkeléstől, amely ogyedül képes a kérdés eldöntésére, ugy fél, mint a tűztől.
Végül a harmadik irány — a szélső baloldali/ Németországban Uebneoht ós társai. Ezek a külföldi bolsevíkiek. Harcmódjuk, nézeteik — bolsevikí nézetek.
Nézzük csak meg jól: miféle zűrzavar támadna abból, hu mindezeket a csoportokat egy és ugyanazon névvel neveznék el. Lieb-necht is szociáldemokrata ós Scheidemann is szociáldemokrata! Ugyan mi közös van közöttük? A forradalom hóhéra, szennyes áruló es a munkásosztály férfias harcosa lehet-e ennél nagyobb különbségeket elképzelni ? 1
Oroszországban, ahol a forradalmi harc és a forradalom fejlődése októberben élére állította a szocializmusnak ós burzsoáhatalom megdöntésének kérdését, a szocializmus hivei közölt folyó civakodás fegyverrel a kézben d&ít el. A jobbóldálí ész-erek-és részben a mensevikiek a barrikádok egyik oldalán állottak az Összes ellenforradalmár rongy fráterekkel a bolscVikiek pedig a másik oldalon voltak a munkásokkal és katonákkal. A vér patakokban ömlött közöttünk. Ez pedig nem múlik jel és nem feledhető cl soha.
Íme, ezért kellett pártunknak más nevet adni, olyat, amely megkülSnSÖztot a szocializmus csalóitól. Nagyon is nagy a távolság közöttünk. Nagyon is eltávolodnak egymástól útjaink.
A burzsoá államhoz való viszonyunkban mi, kommunisták csak egy kötelességet ismerünk — szétrobbantani azt, szójjelrom-bolni ezt a rablószövetséget. A szociáldemokraták pedjg éppen ennek a szövetségnek a védelmét hirdetik, leöntve azt a haza védel-inezésének mártásával. -
Ezenkívül mi a munkásosztály győzelme úián, a tanácshátáltímhoz váló\' VlSZony tekintetében megátalkodott ellenségcink, a világ imperialistái elleni védekezés és harc mellett vagyunk. Mig ők, mint igazi árulói a munkások érdekeinek föladatukká a münkásháta-lom szétrobbantását, a tanácsok feldulását tűzték ki. És ennek a törekvésnek végrehajtására vállvetve együtt haladnak az . egész burzsoáziával.
Mi kommunisták előro .igyekszünk, jár-, jon bár az akárminő nehézségekkel, mi a kommunizmus feló megyünk a proletárdiktatúrán keresztül, ök, akárcsak a hozzájuk hasonló ádáz burzsoák, lelkük mélyéből gyűlölik ezt a diktatúrát/ gyalázzák, - szidják az utón utfplen és jelszavukká kiáltják ki: „Viszr. sza a tőkék társadalmi rendhez!"
Mi, kommunisták igy szólunk a munkásosztályhoz: „Sok tövis van áz utunkon, do előre kell jutnunk, habozás nélkül, min-■ dig nrtsszébbre: Et; a hátalrfms • fpr.radaiom, amely feje tetejére állította az egósz régi világot, nem folyhat le simán, ezt nem lehet fehér keztyüvel elintézni, ez a forradalom szenvedósek között születik meg. Ezeket a kínokat át kell szenvedni, el kell viselni, keresztül kell menni a tüzükön, hogy végre leszaggassuk a tőkés-szojgaság ACélbilipcseitV (Vége köv.)
APRO HIRDETÉSEK
írógépeket Javítok és IlMtltoK,
valamint Írógépeket ver^f. lípsteln Vilmos Nagykanizsa, Sitüjj4^Wffos-utca .\'15
67/919.
Hirdetmény.
Nagykanizsa város tulajdona^ képező /-\'első-erdőn í. hó 30. ós. Spin
faárverés
tartatik, melyen eltérőleg az JBbbi árveréstől n következő funemejf kerülnek eladásra:
/. 321. drb. \\elejt-tusgó 2. 178. haloA ág/a. Az eladás kés4pénz*t történik és a vételár a helyszínén jlfizetcndő.
Az árverés kéziét/ reggel 0 órakor. Nagykanizsa, lí\\f). május hó 17.
ROLKÓ OÉZA,
v. guKlitüÚKi t.n.CSO*.
42f>6—IVI9.
] Hirdetmény.
A tavaszi haszonállatvizsgálatokat ^^Ry-kanizsa városban a következő sorre^ tartjuk meg:
III. kerületben (Kiskanízsán) nuíMs hó 8 órakor a SzentflóriáMléren.
• Az I.—11. {"érületben május hóg 29-én, d. e. 7 órakor a heliyésártérén.
Ezen napokon minden íótulajdc^>s lovát, csikóját (szamarát és vöszvért) oMivezesse, utca és házszám, szerint fellálva jlrják be vizsgálatot végző állatorvosokat.
Aki állatát vizsgálatba clőihem vezeti, az az állategészségügyi- t^éyy értelmében sujtatík.
Nagykanizsán, 1010. május
hó 17-ón. Kardosa 8. k.
pol. magbizott.
Ad. 20081 — 1910.
Tárgy: égyszerl segély.
Hirdetmé/y.
A hadügyi Népbiztosig 18. sz. rendelete értelmében kötfliirró tZotík, hogy mindazon hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák; attik a karácsonyt ágyszeri segélyt fel nem vették, az egyszeriJegélyt 1010. május 20-án, dl o. 9-« 12 ótmg a nagykanizsai v. pénztár Helyiségében lUrváth István adóügyi számvevőéi fetvétet«, ha élfogadhatólag igazolják.! #
EzenVhatáridón m.il a segély nem fizettetik ki tóiké. / \'
Az iíeLyjogoJltság 1919. évi május hó 24-ig a v.- rMtkanlf ügyosztálynál (Méntelepi laktanya) bejeWWWndö.
Nagykanizsán, 1919. május hó ISdén.
...... fltuqb fereneg^k.
pol. mogbi
( Öngyújtó
c
tűzkövei, beiuintftállyat, egyszeri töltés §\\ napig elég! - Kapható fizárólag
Flor!
doliánytözsdéjéí
is R.
Magyar-utca 43.
ÜHANlAggp
Ktttöo. kedtfen (s iwtii, nitt ki 19, 2/íi 2|.(n :
A legbájosabb filrnmüvésznő MTa May íolléptével J
A JÓSLAT
Holland dráma 4 fcyonásban V és a kísérő mfsor. Figyelem! A lli3zponti Katona cs Munkástanács.. leiíűjuŰ? rend%|fcí9 „ériemében. a. moziba 10 éven|_aluli dyermekek még kísérővel, sem lépfi^tnejfbc, csakis kimondottan gyérmpK előadásoknál.
Pénztárnyltás délután 3 órakor. Előadások kezdete délután 6 is este 8 óidkor,
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk legjobb minőségű szlvarka hüvelyeket, szlvarka papírokat, azlvar-éa szlvarka szopókékat, szlvarka- és j doháiiyiarcákal, — levélpapírokat és
: képeslap fildonságokat
Pontos kiszolgálás!
Silydiuía I


\\/l I Á (~i nagymoigóazlntiiz
V1LHU Swiu tzíMi, Telefon 74.. n.
M. uütanefc. witiu i* 21. 22 ét 23-J3
A vörös boszorkí
(II rész.)
A 13. sz ímiyíocsi.
Xavér do Monté In vijjpiirü bűnügyi regényo , feMnáiban.
Előadás kezdete 6 és léi 8 órakor!

*<3
HIRDETÉSEK
........íe 1 vététjQi0Jc \'.....
| Zalai Népakarat kiadóhivatalába»
A KORA R E fl O E I, I 6-ttÁ.U. BAMJ BI.ENIK MKG, EHEDETI TEI.K-FON ÉS TÁVIHAT I JELEWTÉ8KK1IEI-
■• EI.ÖFI7KTÉ8I ÁflAK: \' • Nagykanizsán kora reggel házhoz hordva, vidékre póstán küldve:
Egy hóra 7-30 korona Negyed évrr ÍÍ-SO ,
Fél . 45--Egéaz . 90-— . \'
ja Ül. í»foT|r««n
Nagyka,,,,,,. ,9ia. Májlis 23. Péntek.
118. az*m.
ZALAI NÉPAKARAT
gjtrkoaitöaég 4a kiadóhivatali jj ...... ~ ■ ■\'wn*»«« _
MgykanUaa, Sugár-ut 4. »ám fl A
SESSSS2S3S. S a szocialista párt hivatalos lapja
■l4Mi«téal arak t Eaóaz *vra .... •<>•— korona
Fél évra......4S*— korona
Nagyad 4vra ----
így hónapra
T\'SO korona
Az aradi bohócok,
akik eilenkormányl alakitollak, azt .rják ugynevezell „manifesztumukban", hogy ha-"tHyón kívül helyezik a forradalmi koi--mányzótanács Összes rendeleteit. A Tlsza-korlesek handála vissza akarja csavarni a történelem fejlődésinek Irányát: azt hiszik, hogy lehetséges visszaállítani ozl az állapétól, amely gazdasági, politikai, társadalmi és termelési léren 1918. október 50-án fennállóit.
Ne Is beszéljünk arról, hogy a fegyveres erő a proletáriátus kezében van, hogy az ő kezükben annyi hatalom sincs, amennyit egyeilen munkászászlóalj képvisel. Hé beszéliünk arról, hogy cz a bohóckormány. amelyei ínég a burzsoázia sem vesz komolyan, nem állhatna meg 24 óráig Aradon sem, ha nem lapulna meg a román és és francia szuronyok mögöll, — ne emlegessük fel azt sem, hogy ezek a hitvány bllangok a nemzeti érzést emlegellk, amikor a román, francia és szerb imperializmussal ölelkeznek. ,
Képzeljük el a lehetetlen/1 Tegyünk ugy, mintha hinnénk a csodákban és képzel-liik cl, hogy ra\'ami furcsa csuda folytán | elfoglalhatná a Károlyi Gyula gróf kormánya " liudapeslcn a hatalmat. Képzeljük el még alt a csodát Is, hogy a proletariátus ellilrné ., czl a kormányi, képzeljük még hozzá azt- a csodát, , hogy ez a kormány minden ellenállás nélklll kormányozhatna és szól- Is fogadnának neki.
Hát lehetséges lenne-e, hogy ebben az esetben vissza tudnák állítani nz aradi bohócok az oklóberl állapotokat? A bankokat visszaadnák a lökéseknek, a ház újra Irázbéruzsorások kezére kerülne, a gyárba "" visszahelyeznék a kapitalistát, elismernék mindenféle államadósság és hadlkölcsön télies ériékél, — termelni akarnának, tehál kapitalista alapon aláírnák azl a békét, amelyet az antant diktál. Leszállítanák a munkabért, a munkanélküli segélyt, eltörölnék a 8 órai munkaidőről szóló rendelelel, visszaültetnék helyébe a régi bürokráciái, visszaadnák a főpapoknak tizezer holdlal-kat. Az újságokat visszaadnák a kapllalls-• Iáknak és bankároknak, « színházakba vlsz-szahelyeznék a cégi kertlőket, — röviden: visszaállítanák a burzsoázia. diktatúráját és a dolgozók elnyomását.
Alkalmasint az utcára hallgálnák azt a 15.000 prolelárcsaládot Is, akiket Budapes-... len március Őt9 lakáshoz juttatlak és u kastélyokba, palotákba, url kaszinókba" vlsz-szahelyeznék az egykori Ingyenlőkel. Így képzelik ezt az aradi bölcsek, a népnyuzá» és siréberkedés lovagjai. Ebbe a prog-ramtnha pompásan beleillenek a ezakszer-, vezetek nyomorllásn, a csendőr- és a szol-\' gaWnt-uralom visszaállítása a falukban, a
rendőrcsizma kormányzása a városban; a militarista önkény a kaszárnyákban, börtön és akasztófa minden forradalmi mozgátom-m.il szemben, az árdrágítás szabadonbocsá-lásn a kereskedelemben. •»
Igy képzelik ezt az aradi bohócok*. Most pedig kérdezzük meg akármelyik szakembert, lehetséges-e ez ?
Nem lehetséges, mert 48 órán belül fizetésképtelen lenne minden bank. Nem lehel télies mértékben elismerni minden rész-vényl, értékpapírt, hadikölcsönt, meri abban a pillanatban csődbe jutna az egész állam-Nem lehet visszaadni a nagybirtokosoknak a földel, a tőkéseknek a gyárai, meri kapitalista atapon termelni sem a föidön, sem a gyárban többé nem lehet Minden nagybirtokos, gyáros, vállalkozó, boltos csődbe julna egy hónap alatt. Nem is beszélünk arról, hogy *az árdrágítás szabadsága, a spekuláció szabadsága, a szabad élelmiszer-
uzsora mellen a munkabérek és fizetések leszállítása a tömegek éhenhalását jelentené\\ A házat netn lehet visszaadni a volt tulajdonosoknak, a lakásból nem lehel kihajigálni a beköltözött proletárt, meri az anarchiát és fosztogatást jelentene.
Csak olyan tudatlan és sötét koponyákban szillethetlk meg az a gondolái, hogy a forradalom tényeit el lehel lörölnl, amilyenek Aradon a kormányra vállalkoztak. Ébben az országban soha többé más alapon kormányozni nem lehet, csak a szocializmus alapjain. A kapitalizmus meghalt és halottal feltámasztani még az .aradi kormány" sem tud. Az aradi stréberek, panamlslák, nagybirtokosok, tőkések, kretén főrendek kormánya sem tudja kiemelni a kapitalizmust, a régi rendet abból a koporsóból, amelybe belefektette a prolelárlátus. . Kormányozni„ termelni ebben az országban csak a protetáriátus tud! Magyar l_ajos_
Landler a Vörös Hadsereg szelleméről.
A gyííietem !>l*tonsrti£óuűU tiulat» a domluAló elem.
Budapest, május 23. A Vára* ü/sJn-nak a harmadik hadtesthez kiküldött tuiájtiója kérdést intézett Landler elvtárshoz, a vörös hadsereg-Uj szelleméről. Landler a következőket mondotta:
— Az uj proletár katonában a győzelem biztosságának tudata a domináló elem. Nemcsak a tudás, hanem a lelkesedés tüze is dolgozik bennük Az ezred- ós zászlóalj parancsnokok áz alakulatok élén mutatják a példát a katonáknak és e tekintetben nincs különbség volt tiszt és katona között. A parancsnokok szelleme egyenlő a proletárkatona szellemével: Ugy látom, hogy ■ vw. »
parancsnokokat netn a régi katonai »allém tölti el, hanem a forradalmi szellem,
amely előbb-utóbb mindig magával ragadta a forradalmi hadseregek vézétőit; Azt a győzetne!, amelyeket a. budapesti munkászászlóaljakkal kivívtunk, a forradalmi szellomlől áthatolt vörös katonáknak, a parancsnokok tudásának és nem kis mertékben
a psranosnokok meggyőződésének is
leöszBnhetjUk. Azt hiszem, hogy azok ntk a volt tiszteknek megbízhatóságéban, akik szolgálatunkba állották kételkedni nem szabad,
mert azok, akikot még ma is a régi militarizmus szelleme hatja át, már máshol helyezkedtek el.
Ax oroaz iőrdl hadsereg diadalmas ut|a.
Moszkva, május 22. (Szikratávirat.) Az orosz szovjethadsereg harctéri Jelentése : Oltenzlvánk Kolosak hadserege ellen hatalmasan hálád előre. A legutóbbi hat nao alatt 11.000 szökevény pártolt 4t hozzánk Kolosak hadseregéből.
Pétervár, május 22. (Szikrátávlrat) A \' Szibériából érkező hírek mind azt mutatják, hogy Kolcsak csapataiban mind jobban bomlik a fegyelem. A szökevények ezrével jön--nak át a vörös hadseregbe, ás megdöbbentő., adatokat mondanak el a kegyetlenségekről, .amelyeket- a sorozás alkalmával követnek el. A munkásokat a legkisebb gyanú alapján százával lövik agyon. A iümegeknek Kolcsak elleni felháborodása egyre nő.
Scheideman visszautasítja a békeszerződést
Németoriztg proletArtátn«B tiltakozik.
. Berlin, május 22. Tegnap délután 5 órakor rengeteg nagy tömeg gyiilt össze a\' Wilhelmsplatzon, ahol a szocialista párt tiltakozó gyűlést tartott. A gyűlésen Sohsldemsn a kövelkező\' nyilatkozatot lette:
— Ml nem akarunk tiltakozni csupán a tiltakozás kedvéért, sem nem akarunk uj nacionalista eszmét az emberok közé dobni til-takozüsunkkal. A tiltakozás a népakarat megnyilvánulásának ránk kényszerűen formája csupán, tiltakozásunk nem lehet a ncpok egymástól való elidegenedésének eszköze, ellenkezőleg kiengesztelődést kell előidéznie. Mi csak
•< erőszak ellen akarunk tl\'takoznl
és a népek mogbékülóso mellett tüntetni. Szó
siiics nacionalizmusról, sem pedig revánsról. Mi a
nemzetközi népszövetségárt haroolunk, •mely az egész világot egyesíti. \' Mirtdazt, amlni n békeszerződésről elmondhatunk. két szóban foglalhatjuk össze: területet ás kőszenet vesznek «1 tőlünk, hajóinkat követelik ál mindenünket, ami még van, hogy azután örök Időkre más népek rabszolgái legyünk. Ez ellen tlltekozunk.
Nyolc napi halaaatAat kaptak a németek.
Báos, A Neue Frete Presse jelenti Berlinből : Párisi jelentés szerint Wilson ós Lloyd George hozzájárult a németeknek adott határidő maghosszabbításához. Clemenceau Brock-áorff-IínnUauhoz a következő levelet intézte!
ZALAI NÉPAKARAT
1910. május 23.
— Elismerem május hó 20-án kelt levelének vitefét,\'amely szerint a \'riémbt bókö-delegátusük olyan terjedelmű javaslatot kívánnak előterjeszteni, amely a folyó hó 7-ón adott 15 napi\'határidőn belül nem készíthető elő és onnok következtében a határidő meghosszabbítását kérik. Válaszként van •szerencsém közölni, hogy •
a szövetségesek hajlandók május 29 lg
a határidői meghosszabbítani.
Ludendorfl — a békéről.
Qonf, május 22. A Havas ügynökség jelentése szerint LudendorfF, mikor a versa-iltei békeszerződésről tudomást szerzett; angol újságíró előtt a következő kijelentést tette:
— "Ha" a feltételek igazuk,\'vigye el az •ördög Amerikát.
Elutazunk ax amerikai béke-delegátUNoli,
Anuterdam, május 22. A Westminster Qaeette jelepti Parisból: Az amerikai békedelegáció ogyes tagjainál, akik a békeszerződést nagyon helytelenítik, az ellenállás a szerződéssel szemben ©¿yr* növekszik Azok a személyisegek, akik, nz amerikai meghatalmazottakkal szortö viszonyban" vatmat, MJc-" lentették, hogy az amerikaiak
valószínűleg tiltakozni fognak a.kók£&z.cr$ődéa ellen. Az amírikni delegáció különböző személyiségei
összecsomagolták podgyászalkat, * mások visszalépése küszöbön áll. A legtöbben közülük kijelentik, hogy #
• békeszerződés nem a békét, hanem
• háborút jelenti.
Rendeletek.
Rendelet az utazAe azabllyo-?A.a tárgyúban.
A vasutak tehermentesítése érdekében, továbbá a katonai szállítások és a köze\'láfás akadálytalart\'biztositása ■ szempontjabó! a következőket rendelem:
A helyi forgalomban 30 kilóméter távolságig az utazás engedé\'yhez kötve nincs. A vidéki munkás- ós katonatanácsok által nyert Budapestre es vissza utazók részére kiállított utazási igazolványok érvényben maradnak és ezeket a vasúti szcmélypénzlárak elfogadni tartoznak. A hivatasos élelmiszeráru* sok,. kofák élelmiszerrel akadálytalanul jöhetnek a fővárosba. Ilyenek részére a vidéki Jielyi katona-éé munkástanácsok állandó utazási igazolványt kiállítani jogosultak.
l.andler Jenő s. k.
botitgyl nípb\'zto*.
á vörös batouák hadluegélye
Cm niuakabéiaiegtérHCNc.
Budapest, május 22. A forradalmi kor-mányzótanác^ hatályűn kiuül. Jielyeitc- .4. katonai szolgálalra bevonult proletárok zsóldon-felüli munkabéréről szóló 80. és 87. szám\\i rendeleteit és olrendelte, hogy a katonai szolgálatot Ttoljesitő Vökjís katonának minden egyes igényjogosult családja havonkint 100 koror.4 hadisególyt kapjon. Ezt a hadisegélyt kizárólag a visszahagyott család részért lehet kiűzetni A vörös katona jelölje ki azt a családtagot, aki a segélyt felveszi. Ahol gyermekek vannak, a hadisegélyt ezek gondozója veszi fel.
Minden vörös katona havi 1200 Korona , munkabérmcj\'/.éritést kap, a ;vör\'8s katona kötelozőjének" aláírása "napjától kezdve, a mely azonban május másodikánál régebbi időpont nem lehet. Ez az összeg minden hó elsején, 11-én és 21-én, vagyis a szokásos zsoldfizctési napon kerül kifizetésre.
Az elesett vörös katopák visszamaradt családja megkapja az\'elee\'étt\' kátona össze* illetményoit (katonai illetményeit, hadisegélyt és munkabérmegtéritést) ós pedig nomcsak arra a hónapra, amelyben a katona elesett, hanem az elesés napjától számított 8 kónapra is. Az elesett vörös katona családjáról a forradalmi kormányzótanács külpit. rendeletében móg tovább is fog gondoskodni.
Felállítják a munkások szabad ¡¿kóláját.
Ax elő ad ¡\'is ok 3-4 hét mulya raeicladttluak.
a vrtrosháiéu.
Szervező alakuló ülé*
w Tegnap osto 5 órakor a városház nagytermében megalakult a mtlvelŐdésügyi bizottság felnőttek oktatását cólzó alosztálya. — A gyűlésen a közoktatásügyi népbiztosság kiküldöttei Ens^n Emil óá Veszetovszky Qyula \'elvtársak isrtiortették a felállítandó munkás szabad iskola* célját, szervezetét és megválasztották a szabad iskola tisztikarát, valamint az egyes oktatási ágak vezetők is.
A gyűlés lefolyásáról a következő tu-dósilásuiiK számol be:
F.1id*<MiklóSnc clvíársnő, mint\'a • művelődésügyi bizottság előadója nyitotta meg az ülést. Belezető beszédében rámutatott Bucharin mondására, hogy a burzsoázia csak Ugy tudta fenntartani az uralmát, hogy mesterségesén eh\'etto a proletariátus eszét.(A tudás fegyver ós hatalom, és\' csakis akkor tudjuk megtartani a forradalom, vívmányait és azokat megszilárdítani, ha ez a fegyver a /proletárság kezében (esz. Kifejtette, hogy a /TanácskÖztílrs\'aságbáft a tanítás — mely a jtudásloz vezet — álhmi ügy, . s az állam kötelességé,lek tartja os érdeke, hogy ez .a \'nemzedék is tanuljon és helyrepótolja azt, amit a burzsoázia biinóbói olmulasztott. Az ¿állam nemcsak a dolgozást kívánja, hanem a tudást is., Amikor pedig az állam elrendölte a köteles tanulást, gondoskodott, hogy mogfa-lelő iskolák álljanak a proletárság rendclke« zcsére éj. \'f .célból elrendelte, az egyes vidéki, vnrósokbn\'h a munkás szabad iskolák felállítását; 1 Utána Voszolovszky Gyula 1 Ivtars, a \'közoktatásügyi népbiztosság kiküldött szervezője beszólt és többek között a következődet mondotta:
— Most, hogy a termelési eszközök köztulajdonba mentők át, ott kell kezdetit a munkát, hogy a gyökerében fogjuk tueg -^ dolgokat Ennek egyetlen fegyvere a lild\'is. A- burzsoázia mesterségesen tartotta tudatlanságban a proletársátfot, hogy ezáltal oly eszközökre tegyen bennük szert, akik igénytelenek ós ennólfogva a kapitalizmus lényegét, a kihasználást, a harácsolás! loheiővó tegyék^ Meg kell tanulnia a proletárnak önönmagán — majd ha a tudása által nagyobb igényű lesz — hogy a vasalt nadrágban járó intejl-Icctudle épp/n olyan proletár mint 6, és no lásson azokóan burzsoát^Ha ezt akarjuk elérni és ár. a célunk, hogjr a proletárállam-jban mindenki azt o helyet töltse be, amely szellemi képességűinek megfelel, oktatnunk kell a proletárságot.|És végre is a proletár-ságnak egyszer már realitást kell adni ós nem jelszavakat., agitáfilól ós fel kell, cmolpi a diktatúra megszűnésének időpontjáig arrá a kulturfokra, amely magával hozza a szellemi egyonlőséget is.
Ezután felhívta a szakszervezetek bi-JSflljBÍtttflftiLeira ..fl...Uüu>LeL3ség.iLkr^.hogy...Jel?,.
biviák miinkáitárs.-iik > llcrvnlmát nzokrn n■/.
hívják munkástársaik\' tlgyolmét azokre az előadásokra, amelyet a munkás szabad iskola fog tartani, hogy azokra minden munkás elvtárs beiratkozhasson.
A szabad iskolák szervezetéről ós céljairól Enslon Emil elvtárs beszólt. Ismertette, hogy a munkás szabad iskola hatósági jellegű, mivel a közoktatásügyi népbiztosság fedozi az összes kiadásait. Mindennek ellenére a szabad iskola autonóm szerv s a közoktatásügyi népbiztosság esakis az olőadások menetét irányítja: A Nagykanizsán felállítandó szabad, iskola .a tulajdönképeni szabad isko* ián kívül szaktanfolyamokból is áll s míg a szabad iskola tantorvhoz van kötve, a szaktanfolyamok a jelentkezők szerint- alakulnak. A szaktanfolyamok két roszre oszlanak: ipari «s mezőgazdasági tanfolyamokra. Az ipari szak:anfo!yamon a n£i szabászatot, villany-• szer.olóst, ícováv? mesterséget stb, a. mezőgazdasági szaktanfolyamon ped g földelem zést, mütrágyaísmét és egyéb mezőgazdasági tantárgyakat fognak majd tanítani. Viszont a szabad iskola keretén belül — a melyben a az elomi, polgári és felsőkereskedelmi iskolák tananyaga Van"*összesítve — négv alosztályt, különböztetünk meg ós pedig I az analfabéták, az elemi is neretek (szépirás. j clcf\\ü számtan stb.)M általános tudás (föld-!
rajz. fizika, cliemi«, magasabb számtan) ¿8 az üzemvezetői ismeretek alosztályát, mely utóbbi a proletárdiktatúra utján az üzemi tanácsokba került proletárokat fogjak ÖnyvviUflr és áruismére oktatni. Minden jelentkező, aki
a szabad előadásokat hallgatni akarj t, egy űrlapot kell, hogy kitöltsön, amolyet a szak-szervezőtek bizalmiférfiai fognak oljuttatni a proletársághoz. Ezeken az előadásokon kívül a közoktatásügyi népbiztosság támogatásával a művelődésügyi bizottságok zenei és művészeti matinékét fognak rendezni, átnciye\'kon az ország neves művészei fognak fellépni Tervbe van véve ezenkívül oktatótcrmészeiü 4 mozielőadás is, amelyek már ma megindulnak.
A felnőtték oktatását célzó \' szervezet"!\' ismertetése után Enslen Emil elvtárs rövid beszédet intézett .\'a szakszer vezetek bizalnó-fórfiaíhoz ós az üzemi tanácsok tagjaihoz, amolyberi felhivtá a figyelmüket a.-on Jcdte-lességükre, hogy a vezetésük alatt álló pro-.letárok anyagi érdekein kívül n^pkijak, a, szellemi érdekeit is szem előtt keli tartaniuk, mert csakis önálló 03 helyes ítélettel tud az ember ugy cselekedni, ami feleslegessé tösv.i az esetleges rosszakaratú szellemi vezetést, moly a Tanácsköztársaság megdöntését" Ts\' célozhatja.
Végül megválasztouák a művelődó&ügvi-
hivatal kanizsai. továbbképző JsjiulájónáiS Yfcfrá zótőségét.\' Elnök Földes Miklós né, titkár PoT»^ iák Lajos polgári iskolai tanitó, az ipari osztály vezetőjo és oktatója Weísz Jenő egyetemi tanársegéd, a gazdasági osztály oktatója ós vezetője llo. váth Béla mogyci gazdabizto.\', • egészségügyi előadó dr, Fodor Aladár,.« szociológia, művészetek ós művészettörténjt / előndója pedig. Sáfrány elvtárs főgimnáíiuiiii. i tanár lett. Az ellenőrző bizottságba beválasz- \' torták : *Fibola; Pótol, CsIzmatHa; töröli-,\' Sínt "V kovics, Kolovics, Fülöp, Bárány, Kardon, Szűcs, Zsohár, Zsivkovícs, Savanyu, ós Bár*»» elvtársakat.
Értesülésünk szerint a felnőttek iskola* jánák megszervezóse 8-4 hetet Yog igényi? 3
A pénzintézet jövője
Forbáíh elvtárs az Qfííígoa KOíPOnU Hiteiszövetkezeti fiókoktól, a falut! apró-szövetkezetekről és a megye Jövő pénzügyi életéről
(Saját t udósítónkból). A \\umii kétotií ^ „Munka" cimü kőnyomatos gazdasági saj\'ó-tudósitó nyomán közöltük, hogy a vármegyé-ocn az O. K. H. fiókok élén móg mindig klerikális vezetők állanak s liogv a várme-gyei iméírOblzörtáág ^ Tálüsr -ápVó"S2ővetkezc-—
tekot, mint feleslegeseket megszüntetendőnek véleményezte. -
Forbáth elvtárs Zalamegyo pénzügyi. poiítiHai mogbizottja a megye pénzügyi életére, illetve annak jövőjére vonatkozólag a következőket..mondotta nekünk:, V \'. -
— Az O. K, H. a klerikális érzelmű vozetők nagyrószét az átalakulás után elmozdította és intézkedések tétettek arra vonatkozólag, hogy akik meg nem felelőknek bizonyultak, az intézetek éléről elkerüljenek. A falusi\' aprószövetkezetek feloszlatására va% natkozó hír téves forrásból szerzőit infortuá-
i elón alapul. Hisz a forradalmi kormányzót«-j nócsnak ós a vármegye kormányzó szorveír nek egyenesen az a kivénságuk, hogy a falusi aprószövetkezetek meg ne szüntettesss-nek, hanem ellenkezőleg, orős alapokon álló p.énziqtq£<ji,ekkó fojlesztessenek ki, amely , pénzintézetek a föidmtivesprólotárok érdekért " lesznek hivatva megvédeni és előmozdítani
— Bizonyos, hogy a pénzügyi nópbiz-tosságnál már készen vannak a jövő pénzintézetekre vonatkozó teivek., amelyek szerint a jövőben a pénzintézetek kétfélék és csakis kétfélék lesznek. Elsősorban lesznek Pénzin-intézeti Központ-fiókok, másodsorban lesznek az Országos Központi Hitélszövotkozethek
IU1U. május 23.
ZALAI NÉPAKARAT
3
(Idkjsi. A Pénzintézotí Központ fiókjai a szocializált intézmények pánzssükséglelét fogják ,Hálni. Az Országos Központi Hitclszövetke-Mt fiókjai ozzoi szómban a nom szocializált (óldkirlokok és a kisemberek hlleiszükségle-lét fogiák kielégíteni és magukba fogják ol-VIsztani a scgélyegyloteket is, ugy hogy etek « régi mederben tovább működnek és , kisembereknek a takarékosságban .segitsé. aiikro lesznek. Ezek az uj intézetek sokkal szilárdabb alapokon fognak állani, minta rfgi apróintézetek. amelyek igen gyakran nem álltak elég szilárdan.
— Ebből is látható, hogy az (). .K. 11. fiókjai megfelelően megnagyobbodnak, nem spünnek meg, ha icm olt, ahol még 0. K. II. ■ (Slk nme»,, egy lielyi pénzintézet, fogja átvenni w O K. H. fiók szerepét.
Mar a logközelebbi napokban megkozdik as OKH fiókok átszervezését, ugy, hogy r.i-vld időn belül a kisemberek és főleg a kisgazdák rendelkezésére fognak állani.
Á pénz bálványa!
A letört, megriadt,.megbénult, de reményeit egészen fel nem adott burzsoázi ellenforradalmi csclekedoto volt- a pénzzel való szabotázs és rémhir-terjosziés. A tanácskormány csak a legenergikusabb fellépéssel tudta loverni ezt a kísérletet, moly az aprópénz elrejtésében, a 200 és \'J.j koronás bankjegyek felváltásának megtagadásával nyilvánult meg. Ez a próbálkozás tipikusan ellenforradalmi, mert semmi Sem \'ellenkezik anyira e szocialista rend szellemével, egész gazdasági rendjével, mint a pénz bálványozása. imádata. A tőkegyűjtés eszközeit a szocializmus ledönti és helyébe a munkát teszi. A munkára való jog és kényszer időjén
a pénz csupán kisegítő eszköz, a társadalmi javakban való részesedést a társadalom tagjai számára nem az biztosítja, hogy pénzük van, hanem hogy a -társadalmi \'.munkában,, résztvesznek s ¡a részesedés mértékét nem" a rendelkezésre álló pénz mennyi-\' sége szabja meg, mely csak kisegítő és átmeneti elszámolási eszköz, hanem a rendelkezésre álló élelmiszer, ruházat, bútor és a többi ntennylvégek. A pénz bálványozásának az uj rendben való céltalan és dőre voltát; a pénznek a kapitalista és ,a kommunista társadalomban váló különböző szerepét nagyon világosan és meggyőzően mutatta be Lengyel Gyula a "pénzügyi népbiztos a munkásegyetemen tartott előadásán. "Emlékezetébe idézte tiallgató-inak s jó volna ha az ellenforradalmi hajlandóságú burzsoá sem feledné cl ezt, hogy már a háborús tanulságok megkezdték a pénzhez Wzóüó batoná\' lerántását. A pénzbőség ruaga. inár a háborít alatt s:nt jelentette a ssu\':s8g-letok kielégítésének biztosítását, most a szocialista rendben még sokkal kevésbbé. Nem a pénz ruházza fol értékkel az árukat, hanem mi pforditvi s a döntő uioineutuiu a termelésben, nem a péttzjeeylorgalomban van. A szocialista társadalom eltüntette a profitnak azt a pénz alakjában való összegyűjtését, melyet a-, proletárok kizsákmányolása az általuk létrehotott. értéktöbblet kisajátítása lett lehetővé. Az ül társadalom nom az arányon, még kovésbbVa pénzjegyen, bankón épült fel, hanom X
a munkán.
Mindenki annyit köteles dolgozni, Jiogy produkciójával lehetővé tegye a maga és a tár-, sadalmitsg olla.rtotiak —"öregek, bétegek — -megélhetését, munkáját s az érte őt Jogosan megillető cinkeket ugy cseréli ki, helyesebben ugy számolja el, hogy inunkajegye-ket kap,
melyek természetesen átmenetileg a mai pénzzel is helyett, sithetők.. Ez a munkajegy, vagy pénz azonban ések utalvány a köaös termelő eszközökkel közösen tcrmelt\'-^zükségleti cikkek elosztására. Senki sem szőrözhet belőle annyit, hogy magának, vagy éppen utódainak munkanélküli Jövedelmet biztosítson és senki dolgozó proletárteslvérétől a neki jutó szükségleti cikkeket nem veheti cl a pénz segítségével.
A pénz bálványa már a kapitalizoius, a páni társadalmában megingott, a. munka tár-
| sada mában pedig ledőlt. Nom az egyesek | birtokában levő pénz, hanem a«eljes társa--daím munkakifojtés biztosítja az egyes dol-dozok jólétét. A proletárok érdoke tehát világosan es nyilvánvalóan nem a pénzhez fűződik, hanem ahhoz, hogy minél tökéletesebb legyen a társadalmi munka szervezete, kihasználása, produktivitása, hogy a munkához való jog. és munkakényszer minél teljesobben és minél magasabb nívójú gazdasági és műszaki tudományos pontossággal érvényesüljön.
Parancs.
lÜőroMuli, hogy \'-egyésék■ a Wditgyi népbiztosság nyilvántartásában álló és annak idején a mezőgazdasági munkálatokra kiadott lovakat a most lefolytatott lórekvirálosoknál a Vörös Hadsoreg részére felajánlották ós az igy\' \'félrevezetett lóayató bizottságok által megállapított becslési árat felvették." Az egyes vármegyei, városi és községi direktóriumok azonnal állapítsák meg, nem törtónt-e oz irányban visszaélés és ennek eredményeképpen ezen atantos gondolkozású egyénektől, akik a proletárdiktatúra ellenségeinek tekintendők, a csalárd módon felvett pénzösszegek\' azonnal elkobzandók ós az illetők forradalmi törvényszók elé állilandók
Budapest, 191». május 21.
Hsdllgyi népbiztosság.
HÍREK.
?,10 uiHjui
23
Hé.itek
naptAr.
A nap kél 4 óra 16 perc* kor, nyugszik 7 óra 37 perckor.
A hold kai éjjel 12 óra .30 po\'ckor, nyugszik d. u. 1 óri 55 perckor
Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti: Május 22-iki kelettel. A Szécsény-Külek szakaszban erős ellenséges erők támadnak. Fiilck 03 Diósgyőr közt sikeres harcok után ismét tért nyertünk. Miskolctól és Diósgyőrtől északra hadműveleteink tervszerűen tovább haladnak. A többi harcvonalon nincs újság! Hadsérig-parancsnokság.
— A termelési tanács ülése. Felhívom á termelési tanács össze» tagjait, hogy 24-én szombaton este 8 órakor a Szociálista Párt helyiségében tartandó termelési tanácsülésen föltétlenül jelenjenek meg. A termelési tanács
— Kerékpáros postajáratok Nagykanizsa és Nagyatád között. Mindazon vasutasok ós más szakszervozetbeli elvtársak, akik. Nagyatádon vannak, hozzátartozóikkal
"lOTfc.....a " kÖvötkciCkét": - Minden pénteken
Nagyatádról kerékpáros posta indul Kanizsára és innét visszaindul minden vasárnap délután 3 órakor. Aki hozzátartozójának levelet akar küldeni, bizza a kerékpáros postára. — Leveleket a kanizsai vasutas helyi csoport irodájában .(Sugár-ut volt . Polgári Egylot) lőhet leadni. Sztícf.
— Az uj házassági Jog első alkalmazása. Ismertettük a kormányzótanácsnak a házassági jogról szóló rendeletét, amelyek értelmében — hosszú ós költséges, s igy csak a burzsoa-érdskeknek megfelelő. váló-pöröket eltörölte s a felek közös megegye-zése alapján « házasságot felbontandónak nyilvánítja. — A rendeletet tegnap alkalmazták először a nagykanizsai bíróságnál. Mindkét fél megjelent a birói tanács előtt s egyöntetűen kijelentették, hogy nem kívánnak többé házastársak lenni, amiro a tanácselnöke
— Uj vqriatok Budapestre. Tagnaptól-kezdve Nagykanizsa—Budapest köö©^ a rendes személyvonat közlekedik, melynek használatához tehát utazási engedély nem szük-ségos. Nagykanizsáról délután 2 óra 7 perckor\' in dut a vonat és Budapostre érkezik e&te 10 ói a 47 perckor. Ellenvonata pedig röggel G óra. 20 perckor indulva Budapestről, délután
2 óra 2 perckor érkezik Nagykanizsára. Itt írjuk meg, hogy Székesfehérvár és Budapest, között két uj vonatpárt állítottak forgalomba. Székesfehérvárról délután személyvonat indul 2 óra 59 perckor, mely Budapéstre 5 óra 45 perckor érkezik. Budapestről délután 5 óra 50 perckor indul vissza a vonat, mely este 8 óra 31 perckor érkezik Székesfehérvárra. A már eddig is forgalomban levő Székesfehérvárról este 8 órakor induló, illetve Budapestről reggel G.óra 24 perckor érkező . Nagykanizsai vonatpár változatlanul közlekedik.
— Szülészeti osztály a városi kórházban. Megírtuk, hogy a városi tanács a közkórházban létesítendő szülészeti osztály vezetőjéül dr. Nispovszky olvtársat választotta meg: Dr. Nispovszky értesítetté a direkt óriu- • mot, hogy állását a jövő héten ol fogja foglalni.
— Kik a termelési biztosok. A nagykanizsai szocializált üzemekbon mindenütt megindult már a szociális termelés és örömmel állapithatjuk meg, hogy az átmenet n kapitalista .termelésből a szociális termelésbe minden zökkenés nélkül történt. Ez elsősorban a termelési biztosoknak köszönhető. A nagykanizsai üzemi termelési biztosok a következők a Weiser-gépgyárban Poór Jenő mér-nök-eívBrs, á Frána malomban Horvát Bálint molnár-elvtárs, a kefegyárban Fischer Adám, a . szeszgyárban Flelscháer Miksa, a sörgyárba MUlter Ádám, a szocializált nyomdav£[ tokban Ofenheck Károly .elvtárs.
— Névváltoztatás. MóastJrfos kereskedősegéd, családi nevét-flM^es-re változr tatía. ,
— Eljegyzések. Kluger Gizella Mateszáor/er József jegyesek. — Wetsz ( Gyulavészről és Walterszdorfer Irmus UÉTnya-vár jegyesek. (Minden külö^értesitéa^elyett.)
— Vándormozlk. A sapropaganda osztály legjelentősebb tervei közé tartozik a vidéki városokban és- falvakban felállítandó vándormozik ügye is. Ilymódon ott is hozzájuthatnak « szórakozni vágyó proletárok a mozi nagyszerű eredméóyeihez, aHól\' még eddig egyáltalán nem volt mozgóképszínház. Ugyanezek a vándor mozik a fronton levő katonák körébe is elmennek, hogy a proletárkatonák ezreit is gyönyörködtesse a fllm szabad, nyugodt óráikban. A vándermo-zik ügyében ezidőszerint folynak a tárgyalások Bőhm hndseregfőparancsnok elvtárssal.
— Csütörtökön, pénteken, szombaton, május 22., 23. és 24-én kerül bemutatóra az Urániában A zöld bogár. Kalandortörténct ;» felvonásban. Elsőrangú NorUisk attrakció, melyen Frederike Jakobsen.ós Günrun I-Ioul-berg művészek fellépnek. Előadás kezdete 0 és 8 órakor.
— Jótékonysági. A IV\'. . Ufkíe.M, iskolában a mozitlábas tanulóknak ádáköztáííí Domány Klári III. o. egy blúzt és egy leány-ruhát, Domány Hérmin I. o. egy blúzt és ogy szoknyát; Steiner Oszkár IV. o. egy pár cipőt.
PártUgyek.
AJ magántisztviselők gyorsírászati tanfolyamának tagjait értesítjük, hogy ma d. u. a polgári iskolában jelenjonok meg.
.. A magántisztviselők helyi csoportja ma délután 6 órakor a Sugár-uti helyiségében választmányi ülést tart.
Felhívást Felhívjuk a nagykanizsai cipész- és csizmadia iparosok szakcsoportjaik tagjait, hogy ma délután 3 órakor az Ipartestület helyiségében jolonjenok meg, ahonnét testületileg reszt"-vészünk "íerger \'ímré temetésén. Kérjük az összes tagok pontos megjelenését. A vezetőség.
A borbély- ás lodrászsegedek szakszervezete felhívja a munkanélküli tagjait, úgyszintén a vörös katonákat, hogy amennyiben a- munkanélküli segélyre igényt tartanak, aláírás végeit mi az egylet helyiségében eato B ó»ától fél nyolcig jelentkezzenek. — A vezetőség.
Mindazon famunkások, akik a faimm káscsoportnak tagjai, a vörös hadseregben teljesítenek szolgálatot ós eddig még nem jelentkeztek,. jelentkezzenek .folyó hó 24-én délután ő órakor a famunkáscsoportnnl. — /l vezetőség.
VILÁG
nagymozgósxlnháx
Sierras szálloda. Telttel Í4. u.
OCS1
Xavér de Montepin világhírű bűnügyi regénye 4 felvonásban.
Mindenes leány vagy asszony,M& a
házi -munkához ért, 120 korona fizető«» ós ellátással felvétetik. — Miltényi-«¿/de, Kazinczi-ut 53. V E\'f1373
Egy intelligens kisasszon/ bizalu/
állást keres. Lehet vidéki is. — Cim/a kiadóhivatalban. ^$72
ÓRÁKBANJELENIK MEG, EREHETI TEILE*-FON É8 TÁVIRAT JELENTÉSEKKEL
♦ ELŐFIZETÉSI ÁRAK: MegykanUeán kor» reggel házhoz hördv» vidékre póstán kuldvo:
Egy hóra 7*50 korona Negyed évre 12-30 . Fél 43-- . \'
Egész , 90*—
A népek felszabadítása.
Nemzeti kérdés és nemzetközi politika.
A mensevikiek, esz-erek, szociáldemokraták azonban fólrepislognak, hibákat, kisiklásokat figyelnek meg ós ezekből vonják le következtetésüket: forduljunk víjMw«k adjunk vissza mindent a burzsoáziának, követeljünk okosan észszerű adagot a tőkések jászolából.
Nem 1 Ezekkel nekünk «nincs semmi dolgunk. Ezek a szerencsétlenek a polgárháborútól rémüldöznék. De hiszen forradalom nincsen poígárháboru nélkül. Vagy azt gondolják talán, hogy más jobban kifejlődött országban a szociális forradalom polgárháború nélkül megy végbe ? Finnország tapasztalatai mást mutatnak. Az ezrével halomra lőtt finn elvtársak — adják a legjobb bizonyságot öriól, hogy a polgárháború a fejlődöttebb tőkés országokban még elkeseredettebb, még véresebb, még kegyetlenebb lesz. Már most is előre lehet látni, hogy például Németországban az osztályok harca rendkívül kiélesedett lesz. A német tisztek máris százával lövetik le a legkisebb iázon-gási kísérletért saját katonáikat és matrózaikat. Csak a polgárháborúval és a munkások vaskezü diktatúrájával lehet eljutni a szociá-lrzmushoz, elérni a kommunista társas termeléshez.
A burzsoá-állam őrzése és egyetlen lépés sem a kommunizmus felé 1 — ime ez a szociáldemokraták programmja.
A burzsoá-állam szétrobbantása, mun-kásdiktatura, a tőkések kizsákmányolása, a tcrmelós szervezése a munkásosztály által, a kommunizmus felé vivő széles utón haladás — ez pedig a kommunisták pártjának programmja.
Amikor mi kommunistáknak nevezzük magunkat, nemcsak az áruló szociálistáktól, a mensevikiektől, esz.-ektŐI, Scheidemannis-táktól és más burzsoáügynököktől választjuk el magunkat. Egyidejűleg visszatérünk ezzel a régi elnevezéshez annak a forradalmi pártnak, amelynek Marx Károly állt az élén. Ez a kommunisták pártja volt. A mai forradalmak szentirása is eddigelé csak Marx ós Engels „Kommunista kiáltványa". Az agg Engels még másfél évvel halála \'előtt is tiltakozott a „szociáldemokrata" elnevezés ellen. „A szociáldemokraták — igy mondja — tel-. jesen alkalmatlanok olyan párt számára, amey a kommunizmusra törekszik, amely végül is megsemmisít mindenfélo államot, még a demokratikusát is." Mit szólnának a nagy aggastyánok, akik ily gyűlölettel tüzeltek a burzsoá-állami gépezet ellen, mit szólnának ha olyam szociáldemokratákat mutatnának be nekik, aminők Dan, Ceretelli, Scheidemann ? Megvetéssel sújtanák ezekot, aminthogy megvetéssel bántak el mindig azokkal a „denfok ratákkal", akik a forradalom nehéz, drámai " pillanatéiban á munkásosztály Ariién fordították a revolver csövét ...
Sok ollenállásra akadunk utunkban. Es sok olyan van most is a saját sorainkban, ami nem jó, mert sok jövő-menő ember került hozzánk, olyanok, akik pénzért eladják magunkat" akárkinek,, csak halászhassanak a zavarosban. Ám a munkásosztály fiatal és tapasztalatlan. És minden oldalról a legdühödtebb ellenségek veszik körül a Tanácsok ¡Qu köztársaságát. De mi, kommunisták tudjuk, hogy á munkásosztály saját hibáin tanul. Mi hisszük 4» valljuk, hogy a munkásosztály kitakarit
A
" ZALAI NÉPAKARAT
minden tisztátlanságot a saját soraiból, min- | dent, ami hozzája tapadt; tudjuk; hogy igazi, ). kívánatos szövetséges csatlakozik hozzá — a világ proletáriátusa. Semmiféle vénasszony-sírás és idegbeteg sikoltozás nem ijeszti vissza pártunkat. Mert pártunk zászlóján azok az arany szavak állanak, amelyeket Márx a Kommunista Kiáltványban irt meg:
„Reszkessenek az uralkodó osztályok egy kommunista forradalomtól. A proletárok csak láncaikai veszíthetik, cserébe nyerhetnek egy világot. Világ proletárjai egyesüljetek f v (Vege.)
Hirdetmény.
A foldmivelésügyi népbiztosság utqgUá-sára felszólítjuk Nagykanizsa és Nagykttfizsa vármegye Összes borkereskedőit, kerespdőít, vendéglőseit, .termelőit es magánosokajf hogy a birtokukban levő és fent megjelölt h#yeken fekvő 5 hektoliteren félüli borkészlet«et minőség és faj szerint osztályozva (küMi fehér és siller bor évfolytfm, lehetőleg sMsztarta-lommal), továbbá a birtokukban levőpransport (szállításra használtfndó) és ász «hordókat haladéktalanul Csongery-ut 31. «ám alatt, Krajcsics László -tmigbizottnál mrásban jelentsék be. \\ /
Ugyanott * bejeleikendők paackozott és pezsgőborok 7ft literen!felüli képletei minőség megjelölésével. Y \' m\' "
A bejelentett késhetek Jllenőriztetnck; hamis adatok közlése \\>rvófyes következményekkel jár.
Nagykanizsa, 1919. május 22-én.
Direktórium.
1919 május 23
Csütörtök, plittk. ««tat. Wu H l]/íl 21 Nordisk attraldÍ!
A zöiyogár
KelandmísKfiet 5 felvonásban.
Legközelebb Henny Portén
Pénztárnyltás délután 3 órakor. ElMisok keidele délután 6 is este 8 Órakor.
Kél és fél éves leányka mellé Ofcgyar kisasszony kerestetik csak délutádfa Cím
a kiadóban. V S 1374
Egy nagy diófá és 5-600 drb té^la É5ÉSELADÓM^ Bővebbet Csengery-utV 50/ szám alatt
Krajcsics László vendéglősnél.
GaramvölgyI ós Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk leglobb minőségű ozivarka hüvelyeket, szlvarka papírokat, szivar-és szivarba szopókákal, szivarka- és dohánytárcáka\', — levélpapírokat és :: képeslap újdonságokat ::
ÉRTESÍTÉS.
A „Közellátási Népbiztosság^ illetőleg a helybeli „Intéző bizottsty" engedélye alapján k(utajt sör f gyári munkásság részérc Oesterreichar Samu elvtársnál, Magyar-u. 20. szYalatt; a nehéz testi munkát végső tpbbi munkásság részére pedig n „t-^gykanizsai Általános Fogyasztási Szövetkezet" mindkét iltlethelyiségélen ketJÍ kiadásra, még pedig naponlVit és/cjenkint egy palack 0 45 liter üiWtaJmmal K 110 fillérnyi árban, készpfcfrcflzetés es a palackokért fizetendő K 2-— betét ellenében.
A KORA BB6GELI
x« VI. évfoljaam.
N«Bfkani«»», 1919. MA jus 24. Szombat.
119.
ZALAI NÉPAKARAT
Bierkesxt6«é0 óa kiadóhivatalt j Nagykanizsa» Sugér-ut 4. sxám »jorkositö»ófll éa kiadóhivatal! talafontzrtm 78. t Nyomdal W •
a szociálista párt hivatalos lapja
■IOJIi«t<..l Iraki cg... «... .... ao— koron«
1 ovro......49>— koron*
M.gyud *vro . . . l.\'IO korona s Lg, honnpi. . . . 7\'10 korona
— A nagykanizsai szociálista pírt végrehajló bizottsága ma este 8 órakor a pártltkárság helyiségében Ölést tart.
Az élelem igazságos eloszlása.
Budapest lakásai s idővel minden valószínűség szerint as ország többi- lakosa is új élelmiszerjcgyekct fognak kapni. Eddig minden lakos egyforma jegyet kapott, vagyis a jegygyel mindenki "egyforma mennyiségű élelmiszerhez jutott. Ezentúl ez nem igy lesz.
A proletáruralomnak az a véleménye, hogy nem mindenkinek egyenlő a munkateljesítménye, amiből észszerűen ai következik, hogy a neki járó élelmiszer mennyisége sem lehet egyenlő. lízt az elvet az uj élelmiszerjegyek kiosztásával át fogják ültetni a gyakorlatba.
\'; A -lakosságot három sorba állítják Az elsőbe azok kerülnek, akik a kommunista társadalom szempontjából a legfontosabb munkát végzik. Ezek a testi munkások, akik két kezükkel ásnak, szántanak, gyalulnak, kalapácsot emelnek, a földet müvelik, a műhelyekben, vagy a gyárakban dolgoznak, akik tehát a legszorosabb értelemben vett alkotó munkát végzik, másszóval akiknek vállán igazán a termelés, tehát maga a . mindennapi élet nyugszik. Melléjük kerülnek a vörös hadsereg katonái is. Ez magától értetődik, hiszen az ő fegyverük teszi lehetővé a kommunista társadalmat. Ha ők oly bámulatos önfeláldozással a proletárhaza védelmére nem siettek volna, ha oly példátlan nagylelkűséggel életüket nem ajánlották volna fel, az antant cselédei már letarolták volna itt a szocializmus gyönyörű vetését. Az első sorban ott vannak az orvosok és ápolók is. A proletárdiktatúra az ő munkájukat éppen olyan nagyrabeesüli, mint a fizikai munkásokét. Joggal, mert aki pillanatig gondolkodik arról, hogy mi az orvos és ápoló feladata, meg. fogja c rendelkezés helyességét érteni. A rokkant vagy munkanélküli testi munkások, orvosok ápolók, vörös katonák szintén az első osztályú élelmiszerjcgyekct kapják.
A második sorba azok karülnek, »kik mint. szellemi munkások vagy segédmunkások akár az államnál, akár magánosoknál alkalmazva vannak. Ezeknek a munkáját is fontosnak nézi a munkásuralom, de természetesen nem lehet egy lapra írni azoknak a munkájával, akik "markos" kezükkel a kommunista társadalom gerendázatát erősen
fogják.
Akik sem ide, sem oda. nem sorozhatok, ezek a harmadik kategóriát alkotják. Ezek az uj rend legkevesbbé ■hasznos és ennélfogva legkevésbbé értékelt elemei, akiknek a produktiv termelésben való részvételük igen csekély, vagy éppen semmi. Nem lehet tehát csodálkozni, ha a mindenkit a társadalomra hasznos munkája után megitélö diktatúra őket az utolsó helyro- állítja.
Nyilvánvaló, hogy az élelmiszerjegyek ilyen mádon való beosztására csak azért van szükség, mert élelemmel nem vagyunk bőven ellátva. A kapitalisták háborúja a termelés igen sok le-
hetőségét hamvasztotta el, ugy, hogy amikor a munkásság kezébe vette a hatalmat, az az állapot, hogy nem láthatnak el mindenkit szükséglete szerint. Ezért kell a lakosságot kategóriákra osztani aszerint; amint szükséges, vagy kevésbbé szükséges munkát végez valaki. Bizonyos, ha a mai kommunista társadalom a maga teljességeben szárnyra bocsáthatja alkotó erejét, nem lesz szükség ezekre az osztályozásokra. Addig is azonban nem lehet tűrni, hogy a testi munkás éppen olyan adagot kap/on, mint a kapitalista rend csöke-vényein élősködő burzsoá.
Pogány népbiztos Dunántul prole társ ágához.
Pogány hadügyi uépblztoa beszéde a győri munkAstanácabaii. — Be a mnnkásezredekbe!
Budapest, május 2:j. A Magyar Távirati Iroda jelenti .Győrből; Pogány József népbiztos elvtárs ma megérkezett Győrbp és elrendelte a munkászászlóaljak mag alikitását
A győri munkástanács ülésén ezzel kapcsolatban hosszabb beszédet .mondott Pogány népbiztos elvtárs. Többek között ezeket mondotta :
— Három dffígót kérünk a Dunántul proletnrsflgától. Felszólítjuk őkot, hogy haladéktalanul álljanak tel és
siessenek a proletárdiktatúra védelmére; másik kérésünk a?> hogy a Dunántul pro-letársága.
segitse a Budapestről bevonult proletárok családjait élelmiszerrel.
Harmadszor felszóHitjuk a danántuli proletárságot, álljanak készeri és csirájában fojtsanak . el ós verjenek le minden ellenforradalmi mozgalmat.
Pogány népbiztos elvtárs ezután ismertette a Dunántul különleges szerepét, majd igy folytatta : .
.........Nem -kivánok tovább., e .kérdésről
beszólni. Kimondottam mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy. rámutassak, milyen döntő fontosságú a munkáiezredek felállítása.
A helyzet ma dz, hogy a világforra-
dalom sorsa, elsősorban Magyarországon fordul meg, mertbe a magyar tanácsköztársaság épségben marad, a világforradalom tovább fog menni. Ila "diadalmasan verjük vissza a román és cseh imperialistákat, meggyorsítjuk a világ proletárjainak felszabadását. A román és oseh hadsereg selejtes ét masodrangu hadsereg. Magam láttam Nyíregyházán és a nagyká.llói csatában, hogy semmiféle eszmei tartalom nem füti őket.
Felszerelésük hihetetlenül rossz. Nehéz tüzérségük egyáltalán nincs. Ha olyan katonaság áll voliik szemben, amely egy óráig kitart, a román hadsereg azótzüllik, összeomlik, elszalad. A régi hadsereget egy óráig sem tudtuk .tüz.ben tartani és osak azóta tudtunk sikereket elérni, amióta a szervezett munkásság áll csatasorban. Tisztán katonai szempontból nézve minden garanoia meg van •
.....tsJJes győzelemre.
Pogány népbiztos elvtárs beszédét a győri munkástanács viharos éljenzéssel és tapssal fogadta és egyhangú lelkesedéssel fogadta cl a munkászászlóaljak felállítására vonatkozó indítványt.
A Versailles! békekonferencia csődje előtt.
TAvotocttk a „béke."
Genf, május 23. A Cprrlera della Scra Írja, hogy, a közeli béke mindjobban eltávolodik, kiderül\'abból, hogy Wilson megt.ett minden olőkészületet arra. hogy párisi tartózkodását a nyár végiig meghosszabbítsa.
Párls, május 23. A Petit Journal jelenti, hogy a német-osztrák bűkefeltétolek átadása újból késedelmet szenved. Az ujabban felmerült kéfdések annyira elfoglalják a békekonferenciát, hogy - « békefeltételeket csak. május végén adhatják át a német-osztrákoknak.
A francia proletár.Ag tiltakozik a veraallieal „béke" ellen.
Qent, május .23. Az Echó ¿e Párls érdekes beszédeket közöl, amelyeket a párisi szocialista gyűlésen a versaillesi békefeltételekről mond\'tnk :
Verfeüil hijelentette, hogy a szövetségesek
Versailles! béketervezete a bresztli-tovszhi békénél sokkal hitványabb; az állítólagos Igazságért és jogért folytatott háború végeredménye tulajdonképpen — anaxló, lehetetlen kártérítési követelés és • népszövetség ksrrl-katurája. ^-y,
Vavtin elvtárs szerint pedig a békeszerződést Wilson csődje gyanánt jellemezte.
A német független szocialisták a TanáeabAztáraaaágárl.
Berlin, május 23. A tegnapi népgyűlés végén a többaégi szociálisták és a kisebbségiek közt összetűzésre került a sor. Mikor Scheidcman befejezte beszédét, V Lustgarten folé vezető útról hatalmas tömeg független szociálista nyomult elő, erősen tüntetve a
zalai népakarat
1919. május 24.
bóko mcUett. .\'A tüntetés nyomán nagy botrány keletkpzett. A független szocíálisták a YVil-Jtflms-platz felé igyekeztek, de á többségi (szocialisták utjukat állották. \\—. — Lo Scheidemannál, hivány gyilkosok Éljen Liebkncclu szellemei Orgyilkosok I Buízsoákl AHtló gazemberek! — kiáltozták a független szocialisták Scheideman felé. Scheideman sápadtan állt helyen, egy szót sem szólt. A független sznbiálisták követelték Ledebour szabadpnbocsá tását ÓS oltották a Tanáosköztársa ségot.
A közelben levő Hotel Adlon, amelyben antantbizo.ttságok vannak elszállásolva, kettes rortdvVkordonnal volt körülvéve. Afüggctlc-nek; akik ina déiután TÓ gyűlést\' tartottak, ufból tiltakoztak az erőszakos béke ellen, do o békeszerződés aláírását követelték.
• ClcmeiiccRU nem terjecretl a ka-
uiaru ele a búkeozerzíídüiil.
Párís, május 2.3. (Havas.) Clemenceau miniszterelnök Poretnak.a költségvetési bizottság clnökénclf azt felckc, hogy nem teljesítheti a bízpuságnak a békeszerződés teljes szövegének előterjesztésére irányuló kéjeiméi.------Niiw«- békeszerződés -addig,
amig a német békedelegáció az oJéje. terjesztett szerződést alá nem irjQ, •— Miután Clomenceaut emlékeztették az alkotmány nyolcadik Cikkére, valamint l\'ichon külügyminiszternek április, lo-én a kanjará-bún- í.ftbcy-.interpcU4c»ójár^ ad&U-. válas^árav — azz:il "fejezte be beszédét,\' hogy a kormány áIlásponsja>\'-.vzonó? « SKövotségos társult kormányokéval, amelyekkel megegyeztek abban, hogy a békoszerzödóst nem terjesztik a parlamentek elá.
Az orosz előnyomulás.
Offenzívát tco.dett nz oroflz vörtts littdáftotiti.
Pótervár, 32, fr?Wkratávirai.) -Az-
orosz szovjütköztársaság hivatalos jelentése: Az északi fronton levő flottánk az ellenséges flottákat Visszavonulásra kény szüntette. A tinn öbölben cirkáló ellenséges flottával szemben ..csatahajóink ós torpedóink felvették a harcot, A lett vörös csapatok győzelmesen nyomulnák elő * a \'.ku\'rlftYvdi fronton Slöfc vidékén Offenzívát .kezdtek és az ellenséges állásokat megszállottak. Az ellenségnek. Mittau elleni támadását az elienscR nagy vesztcse-
Pet\'eryV, május 21\'. (Szikratávirat.) A szovjctcsapátok Kamercsukot olfoglalták a nélkül, hogy az ellenségnek sikerült volna a Tiídakaf szétViVm\'ÖÖVrt\'l.\' \'\' A " ".v\'öfdS\' tsa\\VATtik\' "a ! Jater jobb oldalán foglaltak állást,
Rendelet.
-.....—Mind-en-magántulajdonon.-lévő-\'-tekMon--
ós távíróvezeték, teiefon és távírókészülék és alkatrész a magyar katonai., lávkdáosztag.. anyagkezelési osztályának (Budapest, ÜHői-Ut 102.) c hó 2ó-éjg okvetlenül beszolgáltatandó.
A bó8Z0lkáltaÍá3 alól mentesek :
I . Az állami távíró (pősta) tulajdonában levő anyagok.
2. A vörös Őrség telefon- és távíró-felszerelése.
3. Gyárakban ós üzemekben felszerelt telofonok.
4. Azoh gyárak készletei, amelyek telefon és távírda*anyagok, itfetve kábelek készi-tésóvel «foglalkoznak. *
5. Magánosoknak\' a posta ós távírda által felszerelt telefonja\'.
Aki ezen rendeletnek eleget nem tesz, forradalmi törvényszék elé állíttatik.
Iladflgyl Népbiztosság.
— Munkafegyelml bíróság. Budapesti tudósítónk telefonálja; A legközelebbi napokban munkafegyelmi bíróság alakul, amely hivatva lesz a gyárak kebelében a munkások, tisztviselők és .vezotők közt felmerülő minden díflo\'encin elsimítására. A munkafogyelmi bíróság a szakszervezetek kiküldöttci!)Ő! áll és élére a népgazdasági Tfiflács \' delegálja az I elnököt. .
A szerbek uralma Barcson«
Rablás és erőszakoskodás. — A szerbek kivonulásuk előtt minden élelmiszert elszállt, tanak. — Kirabolják az összes gyárakat.
Az imperializmus ós kapitalizmus előőrsei, az országot megszálló cseh, szerb ós román hordák közül eddig még a szerbek viselkedtek a legu\'trhttfőbbvn. A román kegyetlenkedések es botózások\',\' á cseh. gyilkosságok, akasztások és vérfürdők mellett nem tünt oly rettenetesnek a szerb megszállás, mely napnap után követett cl felháborító jogtalanságokat, mégis gyilkosságra, cmboicsonkitásra nem vetemedett. Most, hogy a bolgár-szerb kon-Jlikius,sietteti, kivonulásukat,.m^ly,. előbb-utóbb úgyis bekövetkezett volna, kimutatják a\'fóguk fehérjét s maguk igaz valójában mutatkoznak, mely épp olyan aljas, gonosz és rothadt, mint imperialista társaié.
A demárkáciÖnálts •Vonalon"fülről"\'"érkező\' hírek mind a szerbek oly intézkedéseiről szó\'nak, melyek a szerbek közeli kivonulására engednek . következtetni. Barcsról jelentik, hogy ott a helyzet napról-napra ,rosszabbodik. ISrősza\'tos intézkedésekkel, siiigopuA\' Mndolewkkcl akarják J^pJezni szándékukat. Mull csütörtökön a barcsi járás tanítói gyűlést tartottak, melyen a. szerb, •kultuszminisztérium kiküldötte is megjelent. A gyűlés folyamán a kiküldött -„szerb királyi" ukázzal állott olő, hogyravegye a tanjtókat «--»« eriv :nyei y^tani t-ésára? kevesebbet, mint a szerb nyelv és a történelem tanítását
ii tiszta magyar nyelvű községekben is, inig a vegyes vagy nemzetiségű falvakban a teljes szerb nyelvű tanítást követelte. A tanítók hivatkozva\'arra, hogy a tanítási anyagot már befejezték s hogy ők maguk sem Ismerik a tantárgyakat : a követelést nem. találtáx telje- \' hihetőnek. A jugoszláv lőbirö. Schcidl, aki I
szintén jelen volt, előbb terrort akart ft|ka|. mázni s elbocsájtással fenyegette meg tanítókat, de azok hajthatatlanok voltak s igy kénytelen volt engedni. Annál is inkább kónv-tVlen - volt\'- a tanítók álláspontját- elfogadni, mert Szerbiának nincs elég tanítója s a tanítók elbocsátása \'esetén kénytelen lenne az iskolákat bezárni. Epp ezért egyelőre marad ¡í régi helyzet.
A rablást, amit eddig is űztek, most \'Valóságos .iparággá fejlesztettek,. .íjmcnoyjbrn, hivatalos közegek által minden megmozgat-hatót elvisznek. Legutóbb
100 waggon lisztet szállítottak el, ügy, hogy . Barcsnak nem nxaijadt lisztje. A lakosság a belgrádi kormányhoz fordult segii- . ségért ló waggon lisztet kervo, de csak igen-kevés mennviséget litaltak ki, Úgy,/ h\'ogv Barcs, ahol most a Bosznia-Hercegovinából
kiutasított magyarok is ..taLtózkttdnak,........
valósággal éhezik. Viktor-pusztáról" Lé dere r Rezsőtől 02 drb, őzV. Jőkifiólől*" 3(5" drb. szarvasmarhát " hajtottak.
Pécsről is minden lehetőt elszállítanak a szeibek.
A bőrgyárat teljes anyagkészletével és berendezésével
S/etbiába kütdtek. Álosi V világhírű-Zsolnay-féle kerámiái ésiJorcelángyárat
leltározzák és ézt \'H -el" flkáriák szállítani.
Ho^y a szerbek uralma nem Olyan nagyszerű, mint az a Svastie?.ok és egyéb íd-egen-yezetők hirdetik, legjobban bizonyítja, hogy a pécsi burzsoák minden tagjára az 1018. évi adójának tízszeresét vetették ki adó gyanánt, amit most a tőkések- k ényfeíen-koiíetIcn Űzetni kötelesek.
\\i.6t budapesti dctf.ícUv-elleiiforrndalmAr kalaados utja. — BcImuic-» Hí, lio^y olleut\'orrndalmárok. — Hegedűs György dr. foüeágbati.
(Sajó! tudósítónktól). Mag elénk emlé-zetünkben, van> hogy az elmúlt napúkban budupeal?n széleskörű, az ejjesz országra kiterjedő ellenforradalmai lepleztek le. Rnnek ez ellenforradalomnak — amint akkor megírtuk — szervezői 93 mozgatói legfőképpen a ievíiézell rendőrtisztek és a reaKciójukról kOzlamerl dclckflvck sorából kcrUItek ki. Amint a jelek mulalják, Murakereszluron legiujp kel ilyen deleklív cllctiforradalmárt íéptezlelt íe\' cs ébh\'ÖÍ\' nyíVvárivalft, hogy «z ellenfotradaltni puccs gálád áz^\'vezől Zala-megyére és Nagykanizsára is ki akarlak jerjeszleni az ellenforradalom szálait. Hogy &7t a. ki serlel .. nv!5,tt n^.Ti. sikerült, arról. az. alábbi tudüsilásualvszámo! be:
A niurakeresziur plébánosho/. legnap-előil beálllloll két elég rosszul öltözött, azért intelligens képű fialalember, akik Takács volt századost- kerestek és sok mindenfélét bcjzélltclfek össze a jámbor lelkiatyának,
aminek a vé>?én -megvallották: -.....
— Mi cllenforraddlin<U\'ok vagyunk. . . A plébános nem vállalt közü.-oégei velük, kijelenklte, hogy ő nem ellenforradalmár és megmondla neki!;, hogy hol találhatják meg Takács A\'olt.századost. ; •
A két burzsoá csemete leforrázva távozott a plébániáról és alig lettek néhány lépési, szembe lalállák magukat Takács voll századossal. Takácsnak feltüül a két Idegen alak zavaros viselkedése. Kijelentelte, Itogy az utcán nem tárgyal velük s behívta óket laJúsábi .s, oU..,a..kéj0.elkoí«rradflliuácnök.
nem kis megiepeléif okozott: letm lóziotta óket.
Így került a kél delektiv-ellenforradal-már a nagykanl\'.sal vádblztossághoz, amely mlndketlőiükct a forradalmi törvényszék elé fogia. állítani. Estt. 9 órakor k^sé;fék be a két ellenforradalmárt és röglön megkezdődéit a kihallgatásuk. \' ami éjjel, 2 óráig jar-toit. A klhallgatásoíc során,\' amelyet Po/a/ János elvtárs vádbiztos vezetett; olyan egy-
másnak ellentmondó vallomásokat tettek az ellenforradclmárok, amiboi tiszlán látható,, hogy vallomásuk csak a való tények leleplezése akar lenni.
A vádlollak, akiknek a személyazono.K-saga eddig nem volt pontosan megáüapii-ható, elbeszélték, hogy Büdapicslről \' Tct \'-nyig villamoson jöttek, onnét fonyódi« gyalog telték meg az ut$. Fonyódon egy „hátizsákos" embertől állitólag niegkérde: -ték, hogy hogyan íuihntn^nnk ál "Múrá\'kö\',/bV, aki erte azt mondta nekik:
~ Menjenek cl Nagykanizsára Hegedűs ügyvédhez, az majd megmondja.
.....- induitak—.vonaton-és...mar„kö^ijJr.
belül egy héttel ezelőtt meg is ¡érkeztek Nagykani sara Kiskanlzsán szállottak meg a Simon-féle vendéglőben, onnét azonban még aznap este fél 9-kor visszajöttek a városba, ahol állításuk szerint az alsóiét: -plom eiőtt a kapott személyleírás után „rá lemertek" Hegedűs György dr; ügyvédet is megszóiilották. Hegedűs György kijelentene volna, hogy velük a mai politikai viszonyokra való tekintettel utcán nem tárgya, jöjjenek cl holnap a lakására. Hegedűs ekko: „ulasitoita" őket a inurakereszturi plébánoshoz\'-—\'é3ig£ kerültek á rihgykanizsái foí házba.
Látnivaló a vádlottak vallomásából, hogy a való lényekből caak azokat mondják el és oly részletezéssel, amelyekkél másokattnem kompromittálnak, ók maguk liyiltan megmondották a yádblzlos előtt^ Is :
" — Mi eilenforradaiinártfk vagyurtk \' A nyomozás síkere érdekében sok jellemző adatot nem lehet még a nyilvános-s\'ágcral közölni. A vádbiztos a leihclu gyanuokok alapján Hegedűs Györgyöt tegnap letartóztatta. %
Abban, hogy ZalamegycWen sikerült leleplezni egy az égés\'/ országra\' kilerlcdő elleiYförrádalínl pucsnak a megszervezését, a véletlenen kfvlit" nagy része van Takács •
1919. május 24.
ZALAI NÉPAKARAT
3
¿Vlírsnak Is, aki cselekedetével bebizonyította Igazi forradalmi meggyőződéséi. Ebben\' az esetben Is csak Igazolását lálluk Landler népbiztos elvlárs azon véleményének, hogy ¡toknak a volt tiszteknek a megbízható-¡igában, akik a i>roletárság szolgálatába Jlíotlak, kételkedni nem szabad.
"igéirybc velf-hitet fedezete a kisiparos .lúühiily-berendezése, munkagépei, szerszámai, anyagkészlete és árui, melyekre, nézve a hitelszövetkezetnek minden mást megelőző joga van. A kisiparos köteles gondoskodni arról, hogy az üzletéből eredő és ö<)0 koronát meghaladó minden követelése a budapesti kisipari hitet-sziWetközetnél levő\' számlájára foltyék he, Általában törekedni fogunk arra, hogy az Összes( kisiparosok folyószámlát nyissanak a budapesti kisipari hitelszövetkezetnél és a készpénzfizetés kímélésére fizetéseiket a kisipari hitelszövetkezet utján bonyolítsák le.
— A vetések állása az országban. Az egyes gazdaságokból boérkezett jelentések szerint a vetések állása elég tűrhető s általában jó közepesnek mondható. Természetesen az abnormális május szeszélyes időjárásával kípsit..wsi(íav.efölto a. yptésekft^ de pár napi meleg ezt hétyrétudja hozni; -Ami vetetlen, térülőt van, á százalékokban alig kifejozhotSr Est- is sikerülni fog még növényekkel pótolni. Olt, ahol az őszi vetés elmaradt, tavaszi kalásZbsokat vetettek, ugy, hogy a kellő arány az idén is meg lesz a kalászosok cs a kapások között. Ezt az eredményt annak lehet köszönni, hogy nem az egyesek szeszélyétől függött a vetés, hanoin a termelő-áibvetkczetcktöl
„I.SKT .WJ1? 24 WI ^««dSleg - ,.x
SÍK . I 4?k.!d,4"* ~ \' elaadásokra an. il? i! * ,4r6rl< •»« II órábsn
Jllspltjuk meg. Ez azonban kizárólag a
P^.aíí\'r i tov,fb" • Központ, Korona, Polgári Egylet, Vaskapu és Rózsa vendé g-
? .4"!™,lr? A szeszfogyasz-
tás továbbra Is a legszigorúbban tilos.
A DIREKTÓRIUM
VÁROSI VÖRÖSŐR PARANCSNOK.
HSREK.
untja«
24
Szombat j
kor, kor.
NAPTAft
A nap kél 4 óra lö porc-
nyugszik 7 . óra 38 porc-
A hold kél éjjel 1 óra 2 perckor, nyugszik d. u. 1 óra •29 perckor.
Tegnap délelőtt
A kisiparosok hileiiip,
Elkészítik a l£ÍHÍpar«8ok kateNz terét. — Érdeiuteiuiitsw ucm kapunk hitelt.
A forradálmi kormányzótanács 100-száma rendelete intézkedik a kisiparosok hi» teíügyórőh A rendelet végrehajtásáról az Országos Központi Hitelszövetkezet politikai megbizottaj.-.a következő nyilatkozatot tette :
— Az ellen forradalmároknak a tanácsköztársaság ellen egyHí legerősebb agitációs fegyverük az volt, hogy a kommunista állam agyon akarja nyomni az önálló kisiparosokat. A kormányzótanács azonban- kiütötte az ellenforradalmárok kezéből ezt a fegyvert: .Most 100. számú rendeletével a kisiparosoknak hi-
Jfljjcl ..y aló segítésére nyújt lehetőséget. — A \'kisiparós\'pRnalc\'^síhcs\'Tchát \'"keröSfíH\'alójuk cllenforradlmároknál. Bár igaz az, hogy a komiudnista á lam nem kívánja az uj generációt önálló iparossá tenni, hanem ipari munkásokat akar, vagyis a kisjparospkat közös .auüjb-cly.Ök.Oe. kivátija teroíni, \'mert csakis igy •látja .bpjdógüiásukat IjiVtÖsíiöTt\'nak, \'másrészt* a, termelés egységes- inegszorvezéáctós. in.töfcj • menyes fokozását, valamint a „termelt" áruk; elosztását csak igy oldhatja meg a legsikeresebben.
— Ez azonban még, nem jelenti azt, hogy a meglevő kisiparosokat exisztenciájuk-ban támadja meg, mert hrazen- még hosszú idő.fog eltelni, míg. á lerongyolódott .Magyarország Üzemi berendezkedése feleslegessé teszi aJíisrpárt. Ennek\' tudatában igeni» segítségünkre .siet. és. üzemi szükségleteinkre, munkabérek* c, anyagokra, niüheJybéiie, munkagépekre, - szerszámok beszerzésére olcsó hitelt ongedélyez. — A /hitel valóban olcsónak • mondható. — Sokkal oíesóbb, mint a kapitalista- államban volt, melyben tudvalevően mindig „kisipari akciókkal" és fi—10 sgfflMfö? kamatokkal nyomorították agyon a kisiparosokat, ezek most mindössze t százalékos kamatot és csekély nyomozási költséget fizetnek az igénybevett hitelért A •vidéken--a»~Qr--Kí ■íi.-nait udéki... szervei lát-_ ják el a kisiparosokat hitellel. Felállítjuk a kisiparosok kataszterét, melyben a hitelre szoruló kisiparosok minden adata fel lesz •dolgosva* ICanek
egyes hitelt kérelmező kisiparos hitelképes-* ségenek megállapítására nyomozószervet fogunk felállítani, nehogy hitelképtelenek és ------ --o-., - , •, ... , ■ - ... ..S1
érdemetlenek is hitelt • vegyenek igénybe. A*- hiányoltunk, étervasarató északra megtörtük
____________________ _ __ __ Lixu.u. nz e ensée e énal ásat. Itt. valamint Egertől
i.ös lobogó alatt,/a harctéri fáradalmaktól megviselten, de izzó, lelkesedéssel teli arcokkal masírozott végig Kanizsa utcáin két század\'vörös katona-.-Az -utca,-- a-z ujjongó -és tr tavaszi napsugár csókjait dobálta a froiitról érkező vörös katonákra. Csodálatos az a melegség és szeretet, ami az ilyen vörös katonákat körül veszi. Proletárok, asszonyok és emberek boldogok, ha közelből szem jbe hézhtythclc\'armalr-n-vörös katonaiak, aki- a. jMoletárok érdekében nézett szembe a hálál-lül. Meleg, és igaz szeretettel ■ néztünk • a-vörös katona lelkesedéstől nagyra nyilt szemébe, amely néhány napja Szolnoknál még román imperialista hordákat x látta futni maga előtt. Az énekszóval, cigányzene mellett elmasirOíó vörös katonák ŐHelték meg bennünk á meggyőződést: nincs elválasztás az otthoni utca és a front között. A fronton levő vörös katonaság íölytatása az életért küzdi» szegénységnek,, proletariátusnak, amely itlhcfii égpúgy áll Őrhelyén• — egyik kezében szerszám, másik kezébon a puska, — mint vörös katona a fro.rrfon. Ez\'a vörös katopa, ha k(lhn vani\'i8i éppúgy agitátora a prölctár-ság mai nagy harcának, ugyanaz a diadalmas lázadó, mint .bármely más munkás otthon, mint bármelyik tudatos harcosa annak a vi-logfurradaíömnak, amely palotákat érvárakat elnyelő\' lánggal süvít végig az Északi tengertől a Fekete tengerig, végig a világon . . _______________
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iróda hivatalosan jelenti: Május 23-iki kelettel: A Szécsén—Fülek szakaszban aíT bllonSég részleges támadásai -meghiúsullak.,. Az ellenség súlyos veszteségekét szenvedett. Több foglyót ejtettünk és hadmnyagot zsák-
az ellenség ellénállását. Itt, valamint Egertől e^zaki\'A Ti\'ítttOk irályában sikeresen hatolunk tovább. Egy páncélvonati zsákmányoltunk A Sajó völgyében az ellenséget üldözzük.
Hadsereg főparancsnokság. — Megalakítják a járási művelődésügyi bizottságot» A proletárállam a kapitalista államtól eltérőleg a lehető legnagyobb gondot fordítja a falvak kulturnivojának emelésére; A múltban a civilizáció áldásait csak a városokban lakó tökésok élvezték, míg a falu a butaság, a nincst\'elenség és kulturát-lanság sotétjébo merült.\' — Az egész országban- • mindenütt - művelődésügyi bizottságok alakulnak, amelyek az ipari ós földhüvcs-proletárok kulturnivóját lesznek bivatya fo-Kkozni. Alsó-Zalamegyében is hamarosan sor kferül a falvak lakósságának nuK-elésére. — A közoktatásügyi népbiztosság tegnap táviratot küldött, az alsó-zalamegyei művelődés-
ügyi JaQáqs.oX R\'i.olőbbi megalakítására hiv.ta fel.\' --- srttísülésünk szerint n légtö&b járás* ban a tanácsok már meg is alakultak a többiek megalakítása pedig szintén folyamatban van.
- A proletárgyermekek nyaraltatása.
Hírt adtunk a kormányzótanácsnak arról a nomes intencióktól vezérelt törekvéséről, hogy a. poros, füstös, egészségtelen Budapest elsatnyult kis proletárjainak\' egészségét a
nyári hónapokban a- vidéken való nyaralta-tássat kiVánja helyreállíttatni. Nngykanizsára is olérkezott a felhívás —• a direktórium is sietett a mozgalom támogatására —- de azoknak a jelentkezőknek a száma, akik proletár-gyermekek ellátására — a nyári időszakban vállalkoznak — még mindig nagyon csekély. Ismételten felhívjuk Nagykanizsa proletariátusát, hogy tegyen eleget budapesti munkás-testvéreinkkel szemben fenálló ejemi kötelességének és minél nagyobb számban jelentkezzék a mozgalomban való részvételre.
— Az utazások korlátozása. Budapesti tudósítónk telefonálja : A belügyi népbiztosság a következő módositó rendeletet adta ki: A helyi vonatok állandóan és korlátlanul igénybe vehetők, nemcsak 30 kilométeres körzetben, hanem továbbra is . az eddi^. szokásos mérvben. A vasutak a pályaudvarokon hirdetményben kötelesek közölni a helyi forgalom végállomásait.
— A termelési tanács ülése. Felhívom a termelési tanács összes tagjait, hogy ma este 8 órakor a Szociálista Párt helyiségében tartandó tanácsülésen feltétlenül jelenjenek A meg. A termelési tanáes elnöke. f
— Eljegyzés. Szepesi Zsigmond " gyezte Küszlenbaum (Günser^Bözsikét I pestről. \' " 3
— Házasság. Florek Emília és \' CsorbJ István ma délután félhat órakor tartják vőjüket a ferencrendiek templomában. (.\\ü<f5en külön értesítés helyett)
^ Plllangd főhadnagy. A .Nagykanizsára érkezett színtársulat a plakátok szerint ma éste kezdi mog működését. A2 első előadáson a „Pillangó főhadnagy", cimü operett kerül .bemutatásra, \'
— Felhívás a fuvarosokhoz. A föld-mivelésiigyí népbiztosság ina leiratban felhívta a nagykanizsai direktóriumot, hogy figyelmeztesse a kisgazdákat és fuvaroáokat azokra a szomorú követícczményekrc, amelyekkel. a fuvar árak abnormis magassága járhat. A fcazdaközönségnek, a fuvarosoknak, és a famunkásokiiak a ^rolctaránam\'nial szer-ben elsőrendű kötelességük minden erővel .n fatermelés intenzitását fokozni, hogy a pro-letártest^órelf elegendő fát kaphassanak. A faárak tíhioifct\'dése az iparicikVek horribilis megdrágulását vonja maga után s így a * fuvarárak emelkedése közvetve az »egész pro-letáriatust is sújtja.
— Rendőri hírek. A tegnapi vihar lolyamán halálos szerencsétlenség történt. A rccsei ufón a villám agyonütött egy arra hall adó proletár testvérünkét. A; höUttsgtbt" beszállították a rom. kath. temető halotas házába. — A tegnapi nap folyamán\' a vörös-őrsé.y 1.\') embert állított elű a „fehérpenz" e! nerri fógsnfása- nnaftV Az\' élőfttHWltákdf\' fősz- -ben igazolás után — hogy nem volt aprópénzük —\' szabadonbocsájtották; a többieket pedig a forradalmi törvényszék elé utalták.
.,. ■ Táncestély. F. hó 25-én vasárnap este 8 órakór áSrközy"\' "De\'ZsÖ""^zenekd\'rátíjiR\' \' közreműködésével táncesíélyt. tart a volt Casino dísztermében. Rendezőség.
— A Világ-nagymozgóban szombaton és vasárnap, e b/í 24. és 25-én kerül bemutatóra Harry Piel kalandjai detektív Browín prof. Maston ellen. — 100 kilométeres sebességgel.— Nagy detektív történet, 5 tolvonás.
Pártügyek.
A szállodások, vendéglősök és korcsmárosok szakszervezete ina, szombaton d. u, 3 óttíkor gyűlést* tart a «VaskapuV helyi* ségében. A vezetőség.
A biztosítási tisztviselők helyi csoportja ma déHitán 4 órakor Magyar-Francia helyi-sógébéK ülést tart. Tekintettel a tárgy fontosságara a tagok pontos megjelenését kéri ¿yatetóség.-.\'...-. ,.v v.;, . .*\'
A szóclállsta párt végrehajtó bizottsága ma, szombaton este 8 órakor a Klubb helyiségében ülést tart. Pártltkár.
A szállodai, éttermi, kávéházi munkások szakszervezete felhívja a vörös hadseregnél szolgálatot teljesítő tagjait, hogy a csopoit hivatalos helyiségében jelenjenek meg. — A vezetőség.
i "MVw Sjájfi iiWWwiM«"
ZALAI NÉPAKARAT
191« májgs 24 \'
,, Hirdetmény.
A Forradalmi kormányzótanács LXIX. sz. rendeletével helyben már fennálló Ipari termelési tanácsol átszervezem és e célból ma szombat d. u. 6 árira a következő érdekelteket a városház tanácstermében tartandó gyűlésre meghívom : a) Az összes termelési biztosokat, b) az üzemi ellenőrző munkástanácsok elnökeit, c) minden Üzemnek minden tel|es 100 főnyi munkáslétszám után egy-egy klhüldöltjet, d) a szakszervezetek helyi csoportjainak klkUldöllJell, (minden 200 tag után egy-egy kiküldött a 200 főt el nem érő töredék után Is I kikUlÜöllel), e) a mun-kás-, katona- és földmlvesek helyi tanácsának 2 kiküldőinél.
Hidossy Ernő
Zalaváimeiy. termelési biitos
7012/1919.
Hirdetmény.
Fclhivatik a gazdaközönség,/hogy az aranka irtását\' a szokott mód/n haladéktalanul foganatosítsa.
Az irtás ellenőrzésével a hegyőrök bízatnak meg s akik kán aranka találtatik, a meg fog büntettetni.
V. tanács intéző bizotj Nagykanizsa, 1919. évi májas hó 21-én v Kordos, s. k.
pol. megbipol!.
ÉRTEJSITÉSi
A „Közellátási Népbiztosáig" ille lőleg a helybeli „Intéző bizofság" engedélye alapján kiutalt sor a gyári munkásság részére OeslerrejlherSamu elvtársnál, Magyar-u^ 20. Jsz. alatt; a nehéz testi munkát vegz/ többi munkásság részére pedig a /Nagykanizsai Altalános Fogyasztási SzöJbtkczct" mitekét üzlethelyiségében /erül kiadásra, még pedig naponkint Jls fejenkint egy palack 0 45 liter ütta/alommal K 110 llllérnyi árban, készpénzllzctés cs palackokért fizetendő K 2É— betét ellenében.
ező- éé birtó-;orubban
APRO HIRDETÉSEK
Mindenes leány, esetlég bejárónő /gész napra kerestetik. C^im. a kiadóban.
Gyakorolt és vizsgázott cséplő ¿épésj,
cséplésre leszerződne. Címe : LánciOS/Kár< Alsórajk. U. p. Gelse. \\7
Mindenes leány vagy asszony/ofci a
házi munkához ért, 120 koróná fizess/l ellátással felvétetik. — \' MutényUCtl Kazinczi-ut 53. Y "J j 1.
Két - és fél éves leányka mellé máfl kisasszony kerestetik csak délutáqra, ( a kiadóban. \\ . la
írógépeket Javltok és ttozHt/k,
valamint Írógépeket veszek. Epstein V/mos Nagykanizsa, Zrínyi Miklós-utca 35*
.Könyvek:: Folyóiratok Zenemüvek
ncnuri jpaisp^ia r ountL
■ ivwiill lunuini. (tbiikái nini.) . Irodaszerek, üzletlkönyvek, papírok hangszerek, díszműáruk, Játéktárgyak
URÁNIA
BosaonTi-a. 4. T.Moq Ui
(sltiittt. pintek, ihiW. Milu tó 22, \\\\/i Nordisk attrakció \\//
Kalandortörténet 5 felvonásban.
\'legközelebb Henny Porten
Pénztárnyltás délután 3 órakor. EliuUtok kezdete dtliilin 6 is este 8 «rákot.
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk legjobb minőségű szivarka hüvelyeket, szivarka papírokat, szlvar-és szivarka szopókákal, szivarka- és dohánytárcákat, — levélpapírokat és
:: képeslap újdonságokat. ::
Pontos MqíIí! !
BMnÉ I

\\/II Á í~i naaymozaószlnház
V1 LA. VJ SiatwsüWi. 1 eleim 74. Ü. Szombat, vasárnap. Május 24. és 25J
Harry Piel> kalandja
Detektív Browín p|of Maston #len.
Érni
nagy detektív törtérkt^r felvonásban.
Eltladás kezdete 6 és fél 8 Arakor! Efc
Hl!
(elvétetnek
a Zalai Népakarat kiadóhivatalában
akorareggki.i
órákbanjeleni» meg, eredeti tklb-fon é8 távirat jelentéhekkbl.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Nagykanizsán kora reggel házhoz hordva, vidékre póttán küldve: II
Egy hóra 7-30 korona
....... Negyed- évre 23*50
Fél , 4S*— Egész <M>-—
Munkásbiztosit ási bejelentések
h i inlfcllitulliii IMíkkiultlfok Mtalto.
A Forradalmi Kormányzótanács XXI. számú rendelete értelmében minden munkás, bármilyen foglalkozása is legyen, betegség és baleseti biztosítás alá esik. Mindenkit, aki bérért dolgozik, ipari üzemben, kereskedelemben, magán- és- közhivatalban, háztartásban stb. be kell jelenteni az illetékes munkásbiztositó pénztárnak. A munkásbiztositó pénztár minden dolgozó embert és hozzátartozóját betegség esetén gyógykezelésben, kórházi .ápolásban, ingyenes gyógyszerben stb. részesít, magát a biztosított tagot pedig táppénzben is részesiti. Ha pedig valamely tagot munka közben baleset ér, vagy oly tevékenység közben, amit az tizem, hivatal, háztartás stb. érdekében végez, baleset kártalanításban részesül.
Az a vállalat, háztartás stb. vczetőjef aki munkását, annak belépésétől számított 8 nap alatt be nem jelenti, vagy a bejelenten^ """ adatokat a valóságnak meg nem felelően jelenti be, a Forradalmi Kormányzótanács rendelete értelmében Forradalmi Törvényszék elé állítandó. Minthogy a háztartások fejei alkalmazottaikat igen hanyagul jelentették be, a Budapesti Kerületi Munkásbiztositó Pénztár felhívja a bejelentést elmulasztókat, hogy kötelezettségüknek haladéktalanul te-gzenek eleget, mert különben minden olyan esetben, mikor, a mulasztás tudomására jut, a legszigorúbban lenne kénytelen velük szemben eljárni. l}e nemcsak a Forradalmi Törvényszék büntetését nem fogják elkerülni, hanem kötelesek lesznek mindazokat a költségeket és kiadásokat is a Pénztárnak megtéríteni, amelyek a beteg és be nem jelentett munkás gyógykezeltetésével felmerültek. — Ugyancsak be kell a Pénztárhoz jelenteni a munkások (háztartási alkalmazottak) kilépését, legkésőbb a kilépést követő 8. napon.
-•A munkáltatók a biztosítási járulékot felszólítás bevárása nélkül tartoznak befizetni, tehát még mielőtt a fizetési meghagyást a Pénztártól megkapták volna. A biztosítási járulékot ugyanis a\'bérfizetési hónaptól számított 3 nap alatt kell befizetni. Aki a járu-. . Jékokat a most jelzettidőben .haladéktalanul\' be nem fizeti, szintén bűncselekményt követ el, amelynek elbírálása a Forradalmi Törvényszék hatáskörébe tartozik.
A szocializált - üzemek bizalmi Téffiaf a Szociális Termelés Népbiztosságá 18. számú rendeletével utasította, hógy a betegség és bálespti brztositási járulékoknak és díjaknak esedékességük szerint a munkásbiztositó pénztárakhoz való pontos befizetéséről felelősség terhe mellett gondoskodjanak. Miként a Forradalmi Kormányzótanács, ugy a Szociális Termelés Népbiztossága is biztosítani akarta, hogy a beteg munkások részére a segélyek akadálytalanul- fo|yósithktók\'legy<$-\' nek. A munkásbiztositó pénztárak a jövőben az eddiginél sokkal fokozottabb mértékben fognak őrködni azon, hogy a beteg és sérült munkások egészsége és munkaképessége helyreállíttassák. Akinek bárminemű panasza , • van .az . orvosi ellátásra, nézve,, vagy .a gyógy-\' kezelés más formája ellen, foiduljon bizalommal a pénztár igazgatóságához, mely a feladatát rosszul teljesítő orvos, vagy más hivatalnok ellen a rendelkezésre álló rendszabályok teljes szigorával fog eljárni s nem fogja tűrni, hogy bárkinek jogos igényét megsértsék.
KIVI. ¿«folyam.
Nigyk.nl»««, 1818. Május 25. Va.árn.p.
120. »uám.
ZALAI NÉPAKARAT
«zorkoaxtöaóg 6» kiadóhivatal: , nagykanUaa, Sugár-ut 4. u4m gzorkoaztóaégl éa kiadóhivatal! i#lalon»*am 78. i Nyomda Itl.
a szocialista párt hivatalos lapja
eiótlzotoal Araki Baóaz évra .... to-— korona
Ml évra......45>— korona
N«nytd avra . . . ll\'lO korona ij Eoy hónapra . . . 7-SO korona
A fegyelem
mint szó, mint fogalom, mint intézmény egyáltalán n«m rokonszenves. Rossz, gyalázatos emlékeket juttat őszünkbe. Póton, kardlap, kikötés, akasztással való
fenyegetés.
> Vájjon a régi hadseregbon miért kínoztak bennünket ? Mert bizonyos parancsokat vonakodva tcljesitettünk, vagy egyenesen megtagadtunk. S azokat a parancsokat pedig azért nem teljesítettük, mert idegen akarat diktálta icánk, idegen érdekekért kellett életünket vágóhídra vinni, idegen és velünk ellenséges kapitalista célokra használták fel a mi próletirtestünk erejét. Azokat a parancsokat csak a legkönyörtelenebb kényszer alatt tudták velünk végrehajttatni. De csak egyideig. Mert eljött annak is az ideje, amikor a katonaproletárok milliói egységesen fellázadtak a grófi burzsoázia a rabszolgatartók ellen.
. .Fellázadtak a katona-proletárok • -milliói, megtagadták az engedelmességet, a fegyelmet azokkal szemben, akik idegen érdekekért az imperialista-kapita-lista érdekekért akarták őket harcba | vinni. Az idegen érdek, a kapitalista ér-\' dek volt tehát az, amely elbukott és vele együtt elbukott az a fegyelem is, mert szolgálatában állt egy gaz és förtelmes, tömeggyilkoló és kizsákmányoló .......erdeinek........
Az a fegyelem, mely a proletárkatonákat saját proletár érdekeiknek kivivására forrasztja egygyé, az soha-\'"sóm fog clromlani. Ezt a lagyeimeiminden józan eszű és tiszta szívű proletárkatona nemhogy rontaná, de minden _ erejével, utolsó csöp vérével támogatja, l"" véíl és- biztositjs.
A vörös katona, ha tudja és látja,\' hogy az ellenséges imperializmus fegyelmezett csapatokkal tör ellene, hogy megsemmisítse, egy percig sem fog húzódozni \'attól, hogy egységes vezetés alatt, elöljárói utasításának és szolgálati parancsainak becsületes és vonakodás nélküli teljesítése mellett felvegye a harcot a betörő martalócok ellen. Minden harc-■ i««>n járt «katona tudja,, hogy WU!
engedelmesség az, ami fáj, hanem fáj, | gyötör és kínoz, ha engedelmeskednem kell olyan parancsnak, amely velünk ellenséges osztályok érdekeit biztosítja, a katonával pedig csak ugy törődik, mint egy vágóhídra teremtelt barommal-A vörös katona fegyelmezett. Mert magának fegyelmezett, magának és testvéreinek. Annak a szent nagy ügynek engedelmeskedik az elöljárói utján, mely « világ minden .proletárjának k()zi)s s?ent.
(Ügye. .o
t A proletáruralom végső c<lja az ositálykülömbségek, az osztályuralora
megszüntetése. A proletárdiktatúra csak átmeneti berendezkedést jelent és az csak addig tart, amig sikerül a burzsoázia ellentallását legyőzni itthon és külföldön fegyverfel és a világ proletársá-gának tiltakozásával. Végkép megtöri, hatalmát kisajátítja, őt magát — a burzsoáziát — a társadalom dolgozó rétegeire átalakítja. Amig ez meg nem valósul, addig a proleíárlátus kormányzótanácsai diktálnak. Diktálnak burzsoá-nak. munkásnak, katonának egyaránt..
Az átmeneti időszak még nincs arannyal kikövezve. Legyünk készen rá, hogy szenvedések és ínségek utján érjük él céljainkat. A prolctáruralom éptn ezért fegyelmet követel munkástól, ku-tonától egyaránt. Mert ha szenvedni fogunk, magunkért szenvedünk s ha fegyelmezetten engedelmeskedünk, a magunk ügyének engedelmeskedünk. Ezt jegyezze meg magának a Vörös Ha.l ■ sereg minden katonája és minden pio-letár. .
Ujabb győzelem Miskolcz felett.
A túlerőben levő románakat és cseheket azétrertűk. — Hun politikai helyzetről.
Béla a
Budapest, május 24. A forradalmi központi munkás és katonatanács OO-as bízott, sága ma eólután 4 órakor .ülést -tartott. Kun Béla külügyi népbiztos elvtárs többek közt ezeket mondotta -.-
— A politikai küzdelem előterében két kér.les ¿11 :
küzdelem a rémhírek és küzdelem •> Ínség ellen. 4
— A rémhírek olyan mértékben és he* lyekcn terjedtek el, hogy veszedelmet jelent, ha nem szállunk szembe azokkal legerőteljesebben. Mindazon gálád híresztelések, amelyet a diktatúra nyílt és burkolt ellenségei terjese-lenek, nem egyebek hazugságoknál. Azok a híresztelések, hogy a népbiztosok megszöktek feleségeik mar régen Bécsben vrrnnak. stb., csak azt célozzák, hogy hátha eljutnak a fronton gyóaelmesen küzdő proletártestvé--reinkhez és ellankaszljak őket. Kétségtelen, hogy külpolitikánk helyzete olyan, hogy valami
hirtelen békére nem számíthatunk, de nem számíthat rá senki, Németország se. Béke nem lehel a íorrnJalorn o stádiumában, mert akár a külső, akár a belső ellenforradalom ellen, de mindenképpen fegyverrel kezünkben kell küzdeni: Aki vissistérnl akar, •< -osaks burzsoauralomba térhet »liaza.
— Ami ae inség kérdését illeti, a proletárdiktatúráról senki sem mondotta, hogy az imperialista háború következményeit egy csapásra helyre tudja pótolni. Annyit elértünk,
hogy a burzsoázia legalább együtt nyomorog velünk. Megtettünk-mindent, hogy a készleteket fölhajtsuk és minden készletot Budapest fele irányítsunk. — Két teendőnk van : Budapesten kitartásra hívjuk fel a proletár-tömegeket, kint a faluban pedig fel kell ébreszteni a szolidaritás érzését. Rendelkezésünkre, áll a Dunántul gazdasági területe, csakliz a baj, hogy a proletáröntudat ott\' kevéssé van fejlesztve. A Dunántulról hiába hirdetik, hogy ellenforradalmi terület, személyes tapasztalásból győződtem meg az ellen-kézijéről. Csali kitartás tehát I
Kzután Böhm hadseregfőparancsnok állott fel szólásra és többek közt ezeket mondotta:
— Miskolc folett a csehek és románok együttesen kétszeres túlerővel támadták éa mi félszeres erővel a mi derék munkászászló-
aljurrl; llűsieaségávol___________
szétvertük a románokat és hadaink elönyomulóban vannak. Fülek (alatt csapataink szétverték a oashskst és szintén elönyomulóban vannak. A Sajó vonal majdnem egészében a mienk.
—. Én Linderrel ellentétben katonát akarok látni, sok olyan katonát, amilyen most van;
.. munkászászlóaíjakat, mert caakaxok-ban bizhatunk. Munkások iSJjsnsk kl a frontra és akkor msgvsgyok győződve, hogy s győzelem egész biztosan a mienk Issz.
Megmozdult Csehország proletáríátusa.
PrAga proletArsAga kifosztotta az Arnussoraaok üzletelt. — A cseh kormány tehetetlen. — Az árannora elleni mentség a bolsevizmus.
magas élelthiszer- tisztek és munkások blzalmiférfiai autókon
Prága, május 24. A árak kövotkeztében kiütött zavorgesok mM\'n\'apön® fótyt\'álótilak. Minden üzlet olőtt kisebb csapatok alakultak és várlak, hogy az üzlettulajdonos kiírja az élelmiszerárak leszállítását. Minthogy ez nem kövotkezett be, a Grábenen, a Rittergassén és más főutakon
a osoportok megrohtnták az üzleteket és\' s-nekik tetsző érut elvitték, anélkül, hogy egy fillért lizettek volna. Ezt az eljárást folytatták a kézmüárus boltok slött, ahová a közönzég benyomult és sgy kalapért 20 és 10 koronát flzetstt, olpőkárt ugyanennyit. Több hslysn betörték a. kirakatokat és kifosztottak. ...
A fosztogatásban nemcsak, a csőcselék vett részt, hanem az úgynevezett jobb közönség is. A kora délutáni\'órákbon kntgna-
jérták be a várost, hogy figyelmeztessék lakósságot az. ilyon erőszakos eljárás, súlyos következményeire, mire a tömeg legtöbb esetben kinevette őket
A hadügyminiszternél egész délelőtt kereskedők és tőkések deputációl jártak és nem a maguk nevében, hanem a kereskedők nevében kérték a zavargások minél radikálisabb ejsyomáaá*. . Annyit elérlek, ho«í * , kormány elrendelte az üzletek bezárásét. Kereskedőkből és fogyasztókból álló bízqtl-ságok fogják a még megmaradt készleteket leltározni, az árakat pedig a készletekhez, ké-pest fogják szabályozni. Egy ujabb prágai jelentés szerint.a vas- qs fémmunkások 82Ö- .i vétségénél szóbakerült rt drágaság és ne uzsora kérdése. Bectine képviselő ¡^jelentette, .hogy a nemzetgyűlés mostanában az uzsora
ZALAI NÉPAKARAT
• 919. május 25,
letörésének .kérdésével foglalkozik. Minthogy az eddigi intézkedéseknek nem volt foganatjuk, a szociáldemokrata block azt javasolja, hogy a cseh—szlovák területen az áruuzsov rát minősítsek árulásnak ós . végezzanak «tatárlálisan az uzsorásokkal.
•Egy horvát—szlovák szociáldemokrata képviselő. Is kikelt, az áruussoraellen; Köve • telte, hogy mindazokat a tehetetlen ós becstelen képviselőket, akik a lánckereskedelmet támogatják, távolítsák cl a .helyükről. Én mondotta — szlovák ember vagyok, de már megelégedtem a nemzeti egység felett han-
goztatott-sok tedeunv laudamu6t. Ha nálunk ii
a bolsevizmus lesz a mentség, akkor a polgárok vessenek magukra, mert ők fogják előidézni.
Egy lap felsorol néhány nagyobb panamát és kijárást, amely olyan erkölcsi sülye-désbe viszi az országot, hogy a lopás éa a rablás lasz csak mód arra, Hogy az életet fo\'ytathaaaujc. Példát kall ttatuilni egy-két uzaoráa éa paraszt kivégzésével, bár ez se lendít §okat az ügypn, mert ez a sok ezer .gomba mindig csak élne es tovább folytatná gazságait.
Nagykanizsa egyetlen kultúrintézménye.
Nem lesz kislakás proletár fflrödhet.
a hadikórházból, — Klinikai rendszer a kórházakban. — Minden — A kórházi mo$óda fogja a város mosási szükségletéi ellátói.
. (Saját tudósítónktól) Ebben a sivár és nincstelen faluban, amjt igazán csak humorral lehet Nagykanizsa „városának" nevezni, aincson oyyétlcncgy intézmény sem, amire, kft ránéz az ember azt mondhatná: Ez kultúra ! A legvadabb Kelet tombol itt mindenütt a düledező- épületekben, a hullámzó tetejű-házakban, a rossz, nyomorultul rossz iskolaépületeken. a kövezetlen utcákon, az elmaradt, ésdi-kórházon— amelynek. még StértUídló készüléke sincs — s. í. t.\', s. i. t.
A~ kapitalista Nagykanizsát hiába ostromolta annyi friss akarásu, elszánt .ember. Rápazarolta az energiáját arrn, hogy ezt a varost valahogy <\'kimozdítsa ebből a vad, ázsiai stagnálásbői, de áz energiák elfecsé-rtfjődtek, mert Nagykanizsa konzervatív burzsoáziája állt sziklaszilárdan és elmozditha-tatlanul, mint a Mohamed hegye. Az emberek, akik idekerültek és a sok lehetőségen nekibuzdulva próbálták megostromolni . ezt a kapitalista bagolyfészket, mind-mind hiába fecsérelték energiájukat, hogy aztán, vagy látva a kilátástalan hatc.ot,.. maguk, >s beler • élődjenek v a nyárspolgárok asszimiláló * és-kompakt tömegébe, vagy itt hagyják ezt a városi, egy rossz és kellemetlen varos cinlekével, amelynek minden intézménye oly^n volt. amilyennek nem szabad lett volna lennie.
Kanizsa a megfordított dolgok váiosa volt. Egy fejtetői) járó kolosszus I
Talán az is a megforditottságot szuggerálja, hogyha nz ember el akarja hinni, hogy az u n. NyugaU\'fíoz tartozó országban ól, rpkíitellmennrotv-városból. Tényleg, fi sára--Won kivül van valami szintén nem\'Kanizsa érdeméből — idecsöppent Nyugat, ahol az ember\' bámulva megállhat és táguló szemek-;/ Jcel ■ csodálhatja az emberi munka- kivirág* zását.
Tegnapelőtt Budapestről bizottság járt itt Nagykanizsán, hogy megszémlélje a, hadikórházat és véleményt adjon le arról, \' vájjon - -— \'régt -kérdés t ~-icórhftr íegyert-e;- • vágy * kislakás.
E« nem az első bizottság itt Nagykanizsán. Fővárosi kórházak orvosai, neves építészek járnák- le Nagykanizsára, csodájára ennek a kis kórházvárosnak, amelyhez fogható nemcsak, hogy Magyarországon, de meg ......messze á külföldön\' sincsen. ■ "\'\' \' "\' " ■*
A bizottságok refcrádái alapján • hadügyi és néplóléti népbiztosság akként döntött, hogy a hadikórház egyenlőre katonai kórháznak marad
meg, inig az államosítás .később*,időpontban\' fog mégtörténni. Ki\'tiakások azonban semmieaetre sem iaszaek a. . barakkórháiból.
A kapitalista társadalomban még lehetett volna arrófszó, hógy kislakásokká alakítsák át a barakkórház egy részét. Abban az időben » ipunl^ás és ti^tvi$c,lőlal*á3.0.k építése még lúgy nehézségbe ütközött, s a lakáshiányon .enyhíteni -kellett. Ma . . . ma egész más a helyzet. Ma minden erő, energia és érték a prolétáriátus kezében van, ma a lakásépítést is egész más szempontból kell megítélnünk, mint azelőtt. . -
A szocialista állam tagjai egeáSzégénok megóvását áhami feladatnak tekinti és nem rombol össze egy már. meglévő olyárt appa-Htu*Vam*ly annyi felmérhetetlen "munka és fáradság eredménye.
Megnéztük ezt a valóban egyedüli, kultúrintézményt- Nagykanizsán. Nem akarjuk újra ismertetni a kórházat, részletesen — bár biztosak vagyunk, hogy \'— egy-két ember kivételével —: áltgvan valakinek fogaimé Nagykanizsán arról, hogy a tudománynak ós a technikának milyen nagyszerű csodája terül el a somogyi országút mentén.
A kórház f a legújabb pAviHon, u. n. cotlagcrcndszer szerint épült; Nincsenek emeletek, a betéteket nem kínozzák a lépcsők. Ilyen modern rendszerű kórházakat, csak a legújabb időben- kezdtek építeni- Németországban.
L)r. Hidvéfil\' István\' elvtárs- a sebészeti osztály vezetője kalauzol végi« bennünket a hatalmas tolepon. Egyik csodálatból a másikba esik az ember, ha látja, hogy milyen tökéle-tos, pompás ós bőkezűen megépített kórháza van enfiek az elmaradt városnak. Minden, ami szép, jó és modern — minden van a kórházban. Amit az orvosi technika pródukált, amit az ötéves pusztító háború csak tapasztalásként fal vetett —. mintfiem felhasználtak, ennek á kórháznak a- \'ökcietes\'itcscrt:. Az ember feje belefájdul a .-»ok és egyszerre nem appercipiálható látnivalóba.
A kórházat , lassanként klinikai rendszer szerint rendezik be. A rendszer kiépültével sebészeti, belgyógyászati, szemészeti, (a pariaki) vanereáa ideggyógyászati és tubarkulótikus osztályok lesznek. A városi közkórhaznak nem szabad, hogy egyébb megmaradjon, mint a nőgyógyászati osztály éa a mentő éllomá«.
............A kórház-sebéízeti- osztálya tökéletesen
működik, kár — a lepedóhldny miatt — csak minden második napon lehet operálni.
Nagyfontosságú a venoréás osztály munkája is. A háború előtt is. ijesztő statisztikákkal találkoztunk, melyek a maga meztelen valóságában tárták elénk a nemi betegségek pusztításait, de az az elfajulás, a betegek számának oly . mérvű növekedése, mint ahábortra betegségek metegháfcá ídÓSCtr élő,\' olyan megdöbbentő és minden képzelétet felülmúló, amelyik, ha sürgüs segítség és orvoslás nem jelentkezik, a legrosszabb kilátásait adja a jövőnek. Hogy csak egy kézenfekvő adattal szolgáljunk, Budapesten, — ahol a prostituáltak részére 14 jelentkező állomás riuiködik — egy ilyén kisebbfajta állomáson az egyetemi klinikán naponta 80 uj vérbajos esetet konstatálnak. Nagykanizsának igazán szerencséje van. A venereás betegek tökéletes kezelést kapnak. Természetesen, ft.bfttcge^...száma. ,,íU.. js ..megdöbbentő, több mint u fele a betegeknek nemi beteg.
........Nem akarunk, és_nem.-is. lehet-minden*
ről beszámolnunk, (\'sak egy két dologgal szeretnők megérzókeltetni, hogy mit jelent a kórház Kanizsának. . A kórház fürdőjében egy nap alatt\' mexfUrődhet úgyszólván Nagykanizsa ; egész proletariátusa.
A fürdés ideje alatt mindenki fehérneműjét. a kórKáz impozáns mosodájában gépekkel megmossák. megszárítják és megvasalják, ugv hogy mire valaki a fürdőből .kijön, már tisztán, kapja meg fehérneműjét.
A mosoda méreteire 1 eléggé \' jellemző az, hogy Nagykanizsa lítkósságáoak összes fehérnemű mosási seűkségletét el tudja látni.
A kórház vezetősége tárgyalásokat folytatott a direktóriummal, amelynek eredménye-
ként valószínűleg rod/-a jövőhéten megkezd* a fürdés a kórház modernül, tussra, gőzre és svédfürdőre berondezett fürdőjében. Azt hisz* szük, nem kell magyaráznunk, hogy mii jelent ez a város proletáriátusának egészsége szempontjából.
Ez korántsem összefoglaló kép a kórházról. Hídvégi elvtárs kalauzolás közben majdnem minden két percben mutatott nékünk dolgokat, amikre büszkén azt mondhatta;
— Ez sincs Magyarországon sehol, ez nincs, ez sincs ...
Mi boldogan sóhajtottunk fel, végre valami, ami Nagykanizsának van és a többi
városnak nincs —--és a szocialista Nagy-
kanizsa nem is fogja ^megengedni, . hogy-é^ az egyeeüli „van" is a ,nincsu-ek sotába kerüljön.
Végül . meg csak annyit akarunk megírni, hogy a kórháznak ilyen nagyszerű karban tártává,\' \' kffőgástalán\'\' rendjö példás igazgatása a kórház igazgató-főorvosának; I)r. Rónai Jenő elvtársnak lankadatlan-akaraterejét dicséri, ^
HÍREK.
naptAR
- A nap kél 4 óta 14 perc-; kór, nyugszik 7 óra 39 perc? kor.
A hold kél cjjel 1 ora 27 perckor, nyugszik d. u. 2 órá .00, perckor.........
— Hivatalos-frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti: Máju> 24-iki kelettel. A budapesti 1 Vörös .Ezred derék harcosai Steinbrück Ottó parancsnokuk amaz Önálló elhatározását, hogy Szolnoknál a Tiszán átkeljenek, a legszebb eredménnyel hajtották végre. A szolnoki híddal szembe:: levő ellenséget visszaverve, tőle 25 foglyot és 4 géppuskát zsákmányoltuk. Alszaroj\'fnál. a -. bihari proletárok biztosan tartjak a Tisza keleti partját.\' Kiskörétől északra a románok megkísérelték, hogy kisebb járőrökkel a Tiszát átlépjék. Mindenütt visszaverettek. Miskolc elvesztése az ellenséget igon lájdalmasan érintette és mindenfelől erőikét összeszedve, a mai napon ellentámadásba mentők át. Erős harcok vannak folyamatban. A mai napon vitéz csapataink számos foglyot ejtettek, 1-2 géppuskát és 2 ágyút zsákmányoltak. Egertől
—ollnnség -jííIcqj-. állásáí mindenütt megtörve, orélyesen üldözik azt és a Rima vonalát közelítették meg. A Faled—-Fülek terület és az Ipoly vonala ismét birtQ.kunkban van. A többi barcvonalPU. . a helyzet változatlan.
Hadsereg főparancsnokság. ■ — A forradalmi törvényszék A nagykanizsai . forradalmi törvényszék tegnap dél-, -előtt- Szenvs Dezső\' elvtáre ^elnöklete- alatt • ülést tartott, Kócza József és DtmösGyula elvtársak voltak a bíróság tagjai; A törvényszék Böhm József budafoki születésű üvegcsiszolót bevégzett lopás és lopás kisérlcte-nek bűntettei miatt bűnösnek mondotta ki s ezért két évt börtönbüntotésro ¡¡élte. — Enyhítő körülménynek vette á" bíróság azt á tényt, hogy az ellopott összeg hiány nélkül megtérült.
- Minden dolgozó közalkalmazottra szükség van és lesz. A pénzügyi közalkalmazottak szakszervezete., folyó,>.hÓ .l,-ép; .b$7... advánnyal fordult a Magyar Tanácsköztársaság pénzügyi népbiztossághoz- aziránt, hogy a pénzügyi közalkalmazottaknak a kommunista államban leendő elhelyezkedéséről felvilágosítást nyújtson. Az erre adott válasz a következő; „A kommunista társadalom, jnely a munka megbecsülésén épül fel, természetesen, minden munkás\' kezéf fc\\ fog hászriálhi. Há a Tanácsköztársaság megalakulása óta megindult munkát figyelemmel kisérik, látni fogják, hogy az uj világrend megalkotásánál mily sok szakképzett, a köz -szolgálatába állítandó tisztviselőre lösz szükség .és természetes, hogy a pénzügyi közalkalmazottak is kifogják\'vehetni részüket e.nagy munkából, A tanácsköztársaság gondja lesfc, hegy mindenkit a megfelelő, helyen alkalmakzon és így a közalkalmazottak közül is azokat, kik eddig foglalkozásuk ke-
1919. május 25.
ZALAI NÉPAKARAT
3
fétcben jól beváltak, szakképzettségüknek meg,..! felelő munka elvégzésére fogja felhasználni, i nc még azokat is, kiknek esetleg jelenlegi foclalkozásuktól különböző munkakört .kell inaid választaniok, megnyugtathatom aziránt, hogy elhelyezkedésükről idején fog megfelelő gondoskodás történni és a nagy átalakulás végeredményben minden munkás embernek a vlársádalpmmal • szemben támasztható jogos igényeit a legmesszebbmenő módon ki fogja elégíteni." Ebből az értesítésből is világosan kitűnik, hogy a közalkalmazottakra a jövőben is szükség lesz, aggódásra tehát ok nincs, mert a kommunista államnak is az a törekvése,
hogy 11 dolgozni akaró közalkalmazottaknak megfelel munkakört találjon s azok mindegyikét cl fogja helyezni.\' Kitűnik ebből, hogy az itletckes tényezők gondoskodásávalmeny-nvire ellentétes egyes feltűnni vágyó emberek
magánvéleménye.
— A járásokban is\'be kell szolgáltatni a katonaruhákat. Nagykanizsán — a hadügyi népbiztosság rendelete értelmében — a katonai fölszerelések beszolgáltatása befejeződött. A direktórium tegnap utasította a járási direktóriumokat, hogy a katonai felszerelési cikkek beszolgáltatását azonnal rendeljék el\'.
— Vörös őrök szerencsétlensége Alsó-
lenáVán«\' Atsófendvárdl jelentik: Tegnap, szombaton este 8 és 9 óra között Alsólend-ván sajnálatos szerencsétlenség történt. — . Szolgálatot felváltó vörös őrök revolverükkel \' játszadoztak szolgálati őrhelyükön. Jarovecby . .Béla vörös őr. kezében egy . 1.7 .. railiméteres forgópisztoly vélctl\'enöl elsült cs a golyó V*rö József mellébe furődott. Az orvosi vlzs-gálát megállapitoitn, hogy a sérülés életveszélyes és a vörös katonát csak erős szervezete mentheti meg.
— A barcsi szocialisták működése* A szerbek kegyetlen és felháborító rendelete, mellyel a Magyarokat Horvátország, Szerbia és Bosznia-Hercegovina területéről, kímélet n.clkníkikergette, általános felháborodásai találkozott. A hajléktalanná váft magyarok legnagyobb része megrekedt a demarkációs vonalon, nagy élelmezési, nehézségeket idézve elő az ottani községekben. Mi som bizonyítja jobban barcsi elvtársaink a viszonyokhoz képest sikeres működését, minthogy e menekülőket napról-napra jól ellátja élelmiszerékkel.
— Tilos á gabonabeszerzésl-tanusit-ványok kiállítása. A megye területén előfordult, "högy" «gyes-
szerzési tanúsítványokat állítottak ki. A megyei direktórium felhívta a szervezett jegyző-segeket, hogy gabonabészerzési tanúsítványokat semmi körűlrrtónyokrközöu- ki .ne- • áliitsa-nak, mert ellenkező esetben a direktórium a központi elosztás alatt* álló cikkeket az illető jegyzőségek lakosságától meg fogja vonni.
.. "": .A. Világ nagymozgóban hétfőn,
" kedden\' és \'szerdán a* vörös \'\' böszöfk&hy lll-ik része: Az élet ut/a kerül bemutatóra. Egy szerelem története négy felvonásban.
— Rendőri hlr. Csizmadia Vilma jelentést tett a vörösőrparancsnokságnál, hogy a mult héten 20.000 korona értékű péőzét és ékszerét ismeretlen tettesek ellopták, -r- A rejtélyes körülmények között történt lopás felderítésére a vörösőrség megtette az intézkedéseket.
— Kenyérsütés! dijak Nagykanizsán.
A Direktórium a kenyérsütés diját — a szak-
• munkások és kisiparosok:meghallgatása .után:
— Nagykanizsa város területén következőkép állapítja megY 5 kilogramm súlyig. 2 korona, 5—7 kgr.-os kenyér sütésének dijfh£_öO flll.. 1 kgr.-nál nehezebb kenyér sütésének dija 3 korona. (A suly mindenkor a már kisütött kegyekre érlcnjlő). Aki a megállapított dijakat nem tartja be, azt »első Ízben árdrágításért " «télik el, másodízben ipara gyakorlásától .tiltják el. A direktórium felhívja a közönséget, hogy a megállapított dijak betartását ellenőrizze és az áthágásokat a vörös őrségnek (rendőrség) minden egyes esetben hozza tudomására. .
— Az Uránia Vasárnap és hétfőn mu tatja be Menny Portén legújabb kreációjában Az élet uL\'a czimü rendkívül szenzációs *ániát.
~FootballraérközésekA kanizsai»
sportélet fejlődését mi sem igazolja jobban, ! mint a ma délután lefolytatandó két mérkőzés. Délután 5 órakor mérik össze erejükét NTE I.—-Vörösök, ezt megelőzőleg 3 órakor NTE II.—NTE Ifjúsági. Belépődíj 2 korona. A Tornaegylet kéri a közönséget, hogy az nprótfénzhiány okozta nehézségek elkerülése végett a belépődíjat lehetőteg- aprópénzzel fizessék. .....
— A központi pártszervezet kiküldte
Kiss Kató elvtársnőt, hogy a zalamcgyei női szervezetekben felvilágosító előadásokat tartson. Kiss Kató tegnap meg is érkezett Nagykanizsára s ma vasárnap Zalaegerszegen, holnap hétfőn pedig\' Nagykanizsán a városháza tanácstermében tart előadást-1 *
Színház.
* Pillangó főhadnagy. Az esztergom— zalaegerszegi színtársulat tegnap este tartotta meg a volt Polgári-Egylet nagytermében első bemutató előadását. Marlos Ferenc Pillangó főhadnagya ,került színre, amelyet zsúfolt ház nézett végig. A közönség mindvégig- A. legnagyobb érdeklődéssel,hallgatta a Király-szinház slágerszámát és a szereplőket többször nyílt színen is megtapsolta. Különösen- tetszett F. Pécsi Ilus a eimszorepbort, de sok őszinte tapsot kapott Gyulai Gizi is, ak k ketten az együttest kitűnően alakították. Külön dicsaretet érdemel Böszörményi B., aki Rátkai szerepét sok helyen mesterien játszotta. Jók voltak inog Csojnakossy Gy.,, Kallós József, Füredi Jenő és Bokor Viktor, akik tudásukból a legjobbat adták. A rendezés helyenként hézagos volt, ami azonban a színpad tökéletlenségének tudandó be. A színtársulat őszinte akarásaiban nem kételkedünk és hisszük, hogy a prolerárság kultúrájának nagy szolgálatot fognak tenni.
Műsor: Vasárnap délután, este és hétfőn este Pillangó főhadnagy, Kedden, es szerdán Megváltás felé szociális íránydráma. Az előadás pontosan este 8 órakor kezdődik,
Pártügyek.
Élelmezési Ipari munkások szakcsoportja keiden délután « órakor a Munkásotthonban fontos ügyben taggyűlési tart, — Megjelenés kötelező. A vezetőség.
A nők sz.badsztrvezete hétfőn este 7 órakor-a városház .lanicslírroében cWfldésl. tart- Szónok: Kiss Kató a központból kiküldött olvtársnfi, ki a politikai helyzetről fog előadást tartani. Felkérjük a szakszervezetek-nők összes jiöi tagjait, ,vnj»ll|int a szabad, szervezetben lóvS elvtársnoket is, hogy kivétel nélkül mcgjelonjcnek ezen n nagy fontosságú gyűlésen.
MyUt-tér.*)
Nyilatkozat.
Garamvölgyi és Szemere, a helybeli vi rágzó dohánynogytőzsde \' és különlegességi áruda tulajdonosai jónak látták a Z*\\ac hó 20. számában burkllt gyanúsítások és/ leplczet-
rontani. >mer, meglegyen sza-it rámutatni hátterében Ujsza • all,\\ a . hogy engem (gélhetésünktől
len gorombaságok özönével ne
Bár a nagiközönség elég; támadott becsülltem védelméb-bad nekem is aliyilvánosság arra, hogy a slrtő nyilatki eiíericm irányülÓBŐgósüTatl&\'n\' mely cmb\'ervadáslat yégcéip és családomat tisltességes elüssön. If . —.
Miért ndm fcondja rfife GaramvöSgyi szaktárs a nyilvánlsság elmf— amit mindenütt hirdet — hőglnem «rugszik addig, a míg Viola-Lajos itofcant alL én Irafikjogomat meg nem kapja. ValmbanMajnálko\'zással láttám és látom ma is; fWwóim átélt háborús szenvedéseit, amelyekből azonban másnak is kijutott s tiszta szivemből kívánom, hogy mielőbb becsületes munkával mindazt megszerezhessék, ami egyéni boldogságukhoz szükséges. De a rokkanfság nem jogcím arra,
- VE rov«tb»n közöltökért MmVSváUtí fólolfostgttt ;i srerkaJKtósóg.
•hogy engem, vagy máe évtizedek óta, küzdő.. . családapát keserves megélhetésétől csúf emberhajsza utján elüssenek. Senkinek sem lehet kifogása az ellen, ha Viola Lajos rokkant iránt az állam ós társadalom kötelező háláját lerójja, de hogy az miért nem történhetik más módon, minthogy az én és családom tisztességes és keserves kenyerét vegyék el, azt igazán nehéz megérteni.:
Nevetséges ráfogás az, hogy én a- kis-tőzsdén vagyont szereztem. Szívesen cserélek támadóimmal, akik üzleti tőke nélkül pár hónap leforgása alatt h{agykanizáán nyilván a tőzsdei forgalmi* jutalékból 80.0*0 koronát meghaladó készpénzvagyon! szereztek. Szerzeményüket nem softallomj sőt- szivemből -kívánom, hogy szerezzenek még tizannyit s osszák meg becsülettel rokkant társaikkal, de szerezzenek kevesebb kínlódással, hajsza és kellemetlenség árán.mint én.
A ¿Kistrafik" eimü-lap f. hó 1-én megjelent számában tudtomon ós szándékomon kivül közölte a nagykanizsai kistőzsdésele még f. évi március* havában az akkori pénzügyminiszterhez intézett és megbízásukból általam fogalmazott-panaszát, amely annyira jogosult volt március havában, óppon annyira helyt- nem.álló- nm, amikor ¿dohányjegyrendr. .. szer a dohányegyedárusági anyag elosztásáról kellően gondoskodik. Panaszunk jogosultsága felett az arra illetékes hatóság, fog dönteni, amely döntésnok a nyilvánosság előtt — amelyet én nem kerestem — nem kívánok elébe vágni.jAnnyira távol állok ezen panasz kései és időszerűtlen közzétételéről, éppen olyan . határozottan kell tiltakoznom . az ellen, hogy az ezen panaszban foglaltak\'\' annak idején nem fedik a Valóságot.
Való tehát az, hogy Garamvölgyi és Szemerc 1919. január és február havában a kiutalt égyedárusági anyagnak — nem mint tévesen panaszunkban irtuk egy harmad :é-szét — de fölénél többet tartottak vissza. . Való az is, hogy ezen időszakban kistőzsdém a|ig \'1.000. koronát . tévő anyagot kapott.
Ellertb«n valótlan, amivel .csak • burkoltan yádolnak, hogy leveles dohányt árultam, hogy a dohányegyedárusági anyaggal csere-kercskedést folytattam, vagy az előírtnál magasabb árt kértem, vagy fogadtam él. Éppen támadóimnak kellene legjobban tudniok, hogy a helybéli rendőrség által röviddel ezelőtt „névtelen" feljelentés folytán őzen ós más hasonló vádak miatt lefolytatott szigorú vizsgálat (házkutatás* stb.) ellenem sommi terhelőt nem eredményezett s hogy kístőzsdési minőségemben velem • szemben... -a- vádaskodók semmiféle kihágást, vétséget vagy mulasztást igazolni nem tudtak. Többet már igazán a vádaskodók sem tőlem sem a hatóságtól nem ■^kívánhatnak.\'
Nevetséges hangulatkeltés, engem kapitalista gondolkodással megvádolni, Nagykanizsán mindenki tudja, hogy 43 éves koromig, mint rosszul fizetett magánalkalmazott kmÍó<kafP"S-\'-42Ót«- -10 év óta feleségem ki*• ... tőzsdéjében egész családom együtt verejtékezik tisztességes, . de keserves mindennapi megélhetésünkért.
Ifi. Hhschler Miksa.
Értesítés.
Értesítem t. üiletfeleimet, hogy tési vállalatom nrból megkezdten: mindenféle átálakitlsokát, javításom és uj épületek kcszíté|ét a legpontosabban cszlfözlöin. \' Kérem a közünsífc szíves oírtfogását.
Somogyi Ferenci kjjarivesniestcr
Pctöfl-ut 7ÜT «Xítni.
Értesítés.
Tudatom a n. é. közönséggel, Jiogy mindennemű átalakítást, javitásj/és uj epületek építését is elválalok.
Kérve a n. é. közönség szíves pártfogását,-vagyok tejjes tisztelttel
Marosi Mór,
VDiöamarljj
tpitési.vállalkozó
ZALAI NÉPAKAKAT
191» május 2í
Hírdefmény.
A szociális termelés népbiztosságának 8É. Sz, N. számú rendeletének végrehajtásául Elrendeljük a következőket: 1. §. A szociális termolés nepbirfossága minden építőanyagot, álványfát és éptőszer-számot (gép) mennyiségre való tckiAet nélkül zár alá helyez. A zár alá vételit következő anyagokra terjed ki : tégla éí téglafaj-ták, keráinitáru, ohamottáru, tetőcsenp, cement, mész, béton és műkövek, kiterpolt kő és kavics, giwz, gipsztábla, építési vygy izolálási célokra előteszitett parafatábla Kabitt-#ófh«ó, építkezést célol nád, menyezAnádszövet, asbesi lozepala, fcdApapirlemcz, épitj kályhák, takarevtüzhelyek, cs kályhák, kő-, \\agyag-padlóburkolók csL fayericelap, és féligkész asztalosmunkái hengerelt vastartód falkötővf lások (pántok, zárarattb.ji, tovj épületálvány, álvánAapcsolf és az épitőmun kában használatos szVszámlk és gépek.
Nem terjed ki a zakalá\'tftel azokra, a kézi-szerszámokra, amelyeit ^ilojdonosuk személyesen használ.
A zár alá\' vett anV4;ok megőrzéséről további intézkedésig azokrulajdonosa, illetve az, akinek Őrizetében ez anyagok jelenleg vannak, gondoskodni köteles. Azokból az lipitési Anyaghivatal1 engedélye nélkül elszállítani vagy felhasználni semmit nem szabad.
A folyamatban lévő építkezésekhez az ottlévő anyagokat fel lehet használni.
2. §. Az 1. §. szerint zár alá vett anyagokról három példányban leltárt kell készíteni városokban a városi, más falvakban a járási munkás,- katona- es földmivestanács intézőbizottságához kell legkésőbb folyó évi május 29-ig beküldeni.
3. Bejelentésre kötelesek az 1. §.-ban felsorolt anyagok előállításával foglalkozó üzemek, közhivatalok, továbbá mindenki, aki ily anyagok birtokában, őrizetében vagy akinél beraktározVa vannak. Ha az ily anyagokat nem tulajdonosuk jelenti be, a tulajdonos nevét és címét is be kell jolonteni.
Ha a b.\'jentő üzemben vagy folyamatban lévő építkezésnél ellenőrző munkástanács alakult, a leltárat az ellenőrei és hitelesíti. Minden más esetben a leltár ellenőrzése és hitelesítése a helybeli építőipari munkás-, szakszervezett, s ha ilyen, nincs, a helyi munkás-, katona- és földmüvestanács intézőbizottságának a feladata, amely a leltárak ellenőrzésére a szükséghez képest kiküldötteket rendel.
X "folyamatban lévő építkezéseknél az 1. §. utolsó bekezdése szerint felhasznált anyagokat is ennek a körülménynek feltüntetése mellett bo kell jelenteni.
,4. §.. Aki « rendelet ellen vét,-forradalmi törvényszék elé kerül.
Nagykaniza, 1019. május 24-én.
Vármegyei intéző bizottság Nagykanizsa.
Hirdetmény.
A fdldtoivelésügyi népbiztosság utai sára felszólítjuk Nagykanizsa és Nagykődkto. vármegye összes borkereskedőit, keresMlőit, vendéglőseit, termelőit és magánosokatAogy a birtokukban levő és fent megjelölt heMeken fekvő 5 hektoliteren Jelüli borkészleteiét minőség és faj szerint (kztályozva (külA fehér es siller bor évfolyam, lehetőleg sAztarta-lommal), továbbá a birtokukban levőfansport (szállitasra használandó haladéktalanul Csenger; Kiajcsics László megi jelentsék be
Ugyanott bejelontendők paJTckozott ós pezsgőborok 75 literen felüji ké%fletei minőség megjelölésével. x.,
A bejelentett készletek ellenőriztetnek; hamis adatok közlése törvényes, köy.etkoz-ményfckkél jár.
Nagykanizsa, 1919. május 22-én.
Direktórium.
790/1019. , 1383
Hirdetmény.
A hadügyi népbiztosság elrendelte a magánosoknál levfi katonai ruházati és felszerelési cikkek, valamint az öaszcs nélkülözhet» fehérneműk lefoglalását és igénybevételét.
A vörös hadseregnek legsürgősebben szüksége van minden használható katonai ruházatra, félsierelésre és fehérneműre. .
Ezen szükséglet fedezésére a h\'adügw népbiztosság korlátlan számban igénybe vcsr az országban található alább fe\'soroltcikkekr Katonai sapkák, zubbonyok, nadrád köpenyek, katonai lábbelik (bakancsok/és csizmák) katonai célokra készüli fehérjlmii cikkek, továbbá az összes nélkülözhető iliér-nemük, (nemcsak katonai) végül musQazon felszerelési cikkek, amelyeket hadfclyerclési célokra, készítetlek.
Az igénybevétel alól mentesek A tényleges katonai szolgálata teljesítő\' egyének, a vörös karhatalmak és nainkásgár-dák tagjaínak saját ruházatukra ¿»felszerelésükre szolUló cikkek. Hasonlóképen magán-tulajdonuklfan maradhatnak a lesz/relt katonák birtokában levő ily cikkek, ha az bizalmi igazolványával bizonyitj" kívül csak e«y civllruliá|uk van. azonban csatiis tényleg szolgl\' birtokában maradhat.
Felhivjuli tehát mindai kukban levő rlházati és felt rendelet érteinkben kiszólj hogy ezen cikkmel, valami) lözhclö fehérneműket I. és 31-én d e.W-tCl II óráig a Zrínyi MkIós-u(| ben az átvevő b\\)ttsáj
Amennyiben tosabban e\'ég nem t?Wfiék, ugy a direktoriul! a beszolgáltatás! határidő leteltével katonai járőrök kiküldése és házkutatások elrendelése utján fogla a rendelet áthágóit kinyomoztatni és forradalmi törvényszik elé állíttatni.
\'Nagykanizsán, 1919. évi május hó 24-én
Direktórium.
TIRANÍA »lilii
— A» Ja H In , ,.,naawi.B. Ji.MnnM
Pénztárnyltás dfl||yan 3 órakor. Elláitok kezdete Idillin 6 és esle 8 Arakor.
ad 7759/1919. J384
Tlt|l: Kenyérsütés dijának megdllapitása,
HIHDBTMÉSY,
A direktórium a kenyérsütés dilát — stunkások és kisiparosok meghallgatása utaT— ^Nagykanizsa város területén követkjffikép
6lt áll«-
kenyér (kisü( 12 korona.
1 sütésének díja 2 K 50 f Izebb kenyffr sütésének
állapítja meg :
t. Legfeljebb 5 1 pótban) sütésének díja
2. 5-7 kg. kényéi
3. 7 kg.-nál neh" dija 3 korona.
Aki a megállapító! dijayinrm tarlja be, első ízben árdrághásértlfoe. elítéltetni, másod-\' izben ipaia gvakor\'ásátoLfqg eltihalni.
Felhívjuk a közönsqjet, hogy a megállapított dijak betartásit ellenőrizze és az áthágásokat a vörös őrségnek (rendőrség) minden egyes esetben hozza tudomására.
Nagykanizsa, 1919. évi má|us lió 23-án.
Direktórium.
Ct, akik a hirto-f rtlési cikkekel e fllalnl tartoznak, íaz összes nélkií-í 20., 27., 28., 30.
és d. il. 3-tól 5 ["iskola tornatermé-"ak szolgáltassák be. (mdelelnek a legpon-
\\/II K f~i naaymozflösztnhéz
VIL/AVJ Siantas szálloda, leltlon74.it.
Billió, kedden, szerdán. Május 26, 11. ít 28-Si
flvöci
(III. rész.)
A bori
Xavér de «>ntepín Y-ÜRghirü bűnügyi regényeimen 4/loIytatásban.
Előadás kezdets 6 és (él 8 Arakor!
A llszttiarmat és a
ellen egyetlen bevált szer a
Rézkénp
melyet fujtatással kell lombjaira és -¿ürljei/e ji Legfontosabb!» virágzás közvetlenül u\\ána
60 % kén és 12 Y/,
Ára kg.-kint 16.— K, c^íwagolás nélkül. Az egyetlen beV^^jresi forrás:
a illái Mezőgazdák itilí
(Budapest, V, Alkotmány-u. 29.)
Halló!
Halló!
KlneU von liuszn&lt
hanglemeze?
Régi vagy törött hanglemezeket, mig az anyaghiány tart, legmagasabb áron vcsíiii-ik vagy cserélünk
WAGNER
az országéiért* elismert elsőrendű magyar hangszer és beszélőgép nagy árunáia Budapest, Józset-kSrut IS Fiúk: IX, Rlday-utca
B..a«lögép«k ISOO koron.lu. - Arj.gyi.k lngy.nl
jattl. «vfolyan-
N»gyli>n(„,, |8|g. MAjus 27. Kedd.
121. n*m.
üli! NÉPAKARAT
UdjiMZtfiséa kiadóhivatal i «¿aykinlz«* eugér-ut 4. az*m „•rk«»«t6*Agl «• kiadóhivatal! t#l«fon»z*m 70. i Nyomda l«Y.
A SZOCIALISTA PÁRT HIVATALOS LAPJA
BIAlIxatéal Arak t
Egoss Avra .... •<>•—____
rét ..........4S>— korona
Hmqymd évra . . . M\'M koroaa Egy hönapra . . . 7>S0 koroaa

A kisgazdát,
2 i magyar föld dolgozó népéi, ezeket a derék embereket, lantéi félrevezenék és megcsallak bukoll uralkodó osztály emberei. A banktőke milliomosainak, a tízezer holdak urainak, a kapzsi lánckereskedőknek és ji\'ek csatlósain/Ili rágalmat lemét megtermelték gyümölcsüket: a kapornakiak véres vaíárnaplál elsősorban az ő számláinkra irjuk cs Írhatják a félrevezetett kisgazdák is.
A proletárdiktatúra nem veti el semmit <i kisgazdától, csak adott. Meghagyta birtokát, meghagyta állallát, clengedle adóját, ,i ki-birtokos a proletárállamhan Is ur maradt a maga poriáján; A kisbirtokosnak nincs miért ellenforradalmat csinálni.
Hogy ilyen kísérletek mégis felülik lejíikel Zalamegyében, annak egyedüli oka az, hogy a burzsoázia a forradalom megdöntése érdekében mindent felhasznál, felhasználja a proletariátus osztályönludallan ..éfl. átég nem forradalmosilott rélegeil is, csak hogy régi kizsákmányoló rendjét vísz-Mdálliihassü. A régi rend csatlósai a legvadabb rágalmakat hintik a dolgozó kisbirtokosok közt, azok hiszékeny lelke azokat kritika nélkül befogad|a és táplálja és az elvetett konkoly meghozza a széthúzás gyümölcséi: a véri:
Számtalanszor Irtuk meg már és agitátoraink is lankadatlan buzgalommal hir-. delik, "hogy a kisgazdái, a kisbirtokosi nem bántja a proletárdiktatúra. Most, a szükségszerűen bekövetkező véres események lezaj-Hta ülán megint csak azt kiáltjuk a kisgazda felé : nem bántunk téged, meghagytuk földedet vallásodat,\' mindenedet, — sőt adunk: a proletárönkormányzás emberségesebb lelfélléieléket, Jöbb munkaviszonyokai, tűrhetőbb megélhetést fog számodra biztosítani, elengedi adódal, — és ami a legfon-lesabb, hozza neked a kultúrai, a tudást, amelynek birtokában átkozódva fogsz visz-azaemlékezni mostani félrevezetőid piszkos eszközeire.
A proletárdiktatúra nem bánija a kisgazdái, de megkívánja tőle, hogy jusson osztályöntudatra, lássa be, hogy ml a *>jit érdeke.
Emlékszel-e kisgazda prolelárleslverem a háború előtti Időre, amikor ugyancsak dolgoztál, mint most — de másnak; a bankoknak és az adó lefizetésére ? Ez voll a kapitalista állam, Ezl nem akarjuk, hogy visszatérten. Ázl nem "akarjuk, hógy\' tilből megnyomorítsanak mlnkel és léged, hogy "iból a te vállaidra hárítsák a legnagyobb adóterheket. A vesztett háború után nem bízhatsz másban, csak dolgozó két karodban, mu^dd teljes ellenértékét pedig csak o proletárállamban kaphatod meg. Nem engeded kisgazda proletárteslvérem, hógy
megmentsünk a kapitalizmus halálra ölelő karjai közüli öngyilkos akarsz lenni?
Meri öngyilkosságot követ el minden dolgozó ember, - aki a proletáruralom ellen emeli lel kezét. Mé< az öngyilkosságnál is nagyobb biin az, amit elkövet a kisgytzda, amikor eszközli/ engedi magát felhasználni a kizsákmányolók kezében. Hszköz vagy, kisgazda proletárteslvérem, akinek politikai tájékozatlanságéi, osztályönludalianságál kihasználják és vágóhidra visznek mások érdekeiért. Avagy saját életed és véred feláldozásával, akarod-e visszaállítani a régi rendel, amely nem adott, neked semmit,
csak jelszavakat - és elven tőled mindent, amit verejtékes munkával kerestél ?
Gondolkozz kisgazda proletárte9tverem és juss annak öntudatára, hogy mi az, ami ma történik: az elnyomottak harca elnyomóik ellen, l\'is hol a te helyed ? Nem voltál-e le is mindig az elnyomottak között ? ■--■\':
Jussatok osztályöntudatra, kisgazda proleiárteslvéreitn, olvassatok, tanuljatok és akkor nem fogtok többé alkalmat nyújtani annak bebizonyítására, hogy milyen erős az öntudatos proletárököl /
(L—oh. j— f.
összeül a tanácsok országos gyűlése.
Budapest, május 20. A forradalmi kormányzótanács elrendelte\'« tanácsok, országos gyűlésének összehívását. A-munkás, katona- és paraszttanácsok országos koftgress\'iusa megtartásának határideje 1919., évi funiiis hó 11-ét és\' következő napjai leitok kitűzve.
A forradalmi kormányzótanács XXVI-os számú rpndeleténck 5. szakasza értelmében a megyei és városi tanácsok minden 50.00U lakós után egy tanácstagot küldenek ki a tanácsok országos gyűlésébe. Amennyiben a megyei és városi tanácsok\'az országos gyűlésre a tanácstagokat nem választották volna még meg, vagy pedig a megválasztott tanácstagokat még nem jelentették volna be, ugy a tanácsok országos gyűlésébe kiküldendő tagjaikat haladéktalanul válasszák meg és a megválasztottak névsorát legkésőbb folyó évi junius hó 7-i\'g jelentsék be a belügyi népbiztosságnak.
Forradalmi kormányzótanács
A versaillesi békekonferencia csődje előtt.
a német delegátusok kijelentették, hogy a békeszorödáet semmi körülmények közt sem Írják alá.
Kzzel a rendkívül optímísztiktls hangulat, amely a legutóbbi két napon l\'árisban uralkodóit megint-az ellenkezőjére-tórdult.
Tiltakoznak a németek a béke-teltételek miatt.
Budapest, május 2ü. A Newyor-k Sun jelenti Parisból: A német bizottságtól szerzett
információ szerint - r. ......
a némátok nem Írják alá a békészer-zadéit, hacsjk váratlan módosítások nem történnek az aláírandó békeszerződés szövegében.
..........\'Bröckdorft\' Nanrenunak Schcidemannal
folytatott ínrgj-alása ugylátszik eredménytelen volt és a kiszivárgott hirek szerint á .megállapodás, amely a két német államférfi között történt, a békeszerződést jelenlegi formában elfogadhatatlannak minősiti. A németek nap-nap után terjesztenok be tiltakozó jegyzékeket. Ugyancsak ily jegyzékeket intéznek o külföldön lefoglalt német hajók ügyében is.
A németek nem remélnek lénye-Ite» inódoeltABOkat.
Newyork, május\'«1. A .Newyórk Stift" jelenti Parisbél: A Spaabót visszatért német békcddegatusoktól szerzett értesülések szerint a néme an nem fogják aláírni • béke-szerzödást
A némét bekedclegátusók magntartásán észrevehető megérkezésük óta, hogy semmi-féle lényegesrmt.dó\'sítást nem; remélnek .«.szówít-ségesektól és igy nem marad más üljük, mint a passiv rezisztencia.
A nemetek nem IrJAk.alA « szerződést.
Berlin, május "29. A „Berliner Tagblatf-nak jelentik Hágából: Egybehangzó hírek szerint
Francia tüntetén az eröazábos béke ellen.
Béc», május 2<í. A Morgen külön tudósítója táviratozza Vérsálltes\'ből: Vasárnap délután 2 órakor valamennyi szociálista párt nagy tüntető gyűlést tartott l\'árisban a kormánynak május elsején tanúsított magatartása és az erőszakos béke\'elten. A gyűléseken roppant sok ember vett részt cs a tüntetés ínég a május 1-én tartott tüntetéseknél is nagyobb arányú volt.
Komoly uiuukíiit mozgalom Angliában.
Berlin, május 2tí. . A Politisehes Tage-Blatr londnrfi .mdósi.tój» táviratozza: Az. jutgftl. szakszervezeti kongresszus végrehajtó bizottsága tegnap hosszasan tanácskozott Bonar Lawal. A végrehajtóbizottságban a bányászok, vasutasok és szállító-munkások hármas szövetsége foglal holyet. Ez a szövetség átnyújtotta Bonar Lawnak azt a határozatot, amely ez;- oroszországi interveniálás obbanhagyásat,. a katonai béhivásök\'iibbah\'agyását^és a\'Néin\'ef-ország elleni blokád megszüntetését követeli. A liatározat általános sztrájkkal fenyegeti meg a kormányt, ha nem teljesiti a követeléseket. Bonar Law válasza nem olegitettc ki a munkásszövetséget. Comer Kobert munkaügyi miniszter i pénteken l\'árisba utazott, hogy Lloyd Georgega! megbeszélje a holyzetet.
ZALAI NÉPAKARAT
1919. május 27.
Bolacvlkl xavargAaok Bulgáriában
Budapest, május 20v .A Magyar Távirati Iioda jelenti: A bécsi Morgón jolentéso szc rint bukaresti lapok azt a hírt hozzák, hogy Bulgár/ábon nagy zavargások törtek ki. A helyzet igen komoly, sem a kormánj\', sem a katonaság nem képes a zavargásoknak vegot vetni. A mozgalomhoz vörös karszalagos bolgár, katonák ts csatlakoztak. A forrádalmá: rok • követelték a Tanácsköztársaság ki-kiálltását.
Prága, május 20. Kalisból jelentik: A munkanélküliek tüntetést rendeztek, mely véres lefolyásu^volt. A rendőrség fegyverét használta a tim$í:tőkkol szentben. Mikor a rendőrség visszavonult, a tüntetők megtámadták a rendőrség, iias^átny^ját,. mire katonaság jelent meg, mely sortüzet adott a munkanélküliekre. Sokan súlyosán, többen könnyebben megsebesültek. *
Kouirtij repülők jjartettc.
Budapest, május .26. ,\',\'A. Magyar Távirati Iroda jelenti; A román had"iselés cmbcrtelcn-sége, amelynek .mar sok példáját láttuk, egy ujabb gaztettel igazolódott. Egy román repülő Füzesabonynál bombát dobott ogy sebesültszállító vonatra, jóllehet a vörös kereszt minden kQS^ip (ejr. lünően látható volt. Több súlyos .sebesülés történt, egy sebesült hadifogoly meghalt. Egy román repülő ugyancsak nem átallott a teljesen
nylIt.MIskolora bombákat dobni. Nyoloan megsebesültek és öt omber meghalt,-
akik közüPaz" egyik gywmelc volt.
líécNbcíi fehér liadaercget toboroatak.
Budapest, május 20. A\'Magyar Tavirati Iroda jelenti Bécsből: A Montag szerint a rendőrigazgatósághoz följelentés érkezett, hogy oz Alser-Strassc 17. számú házban toborzás folyik. A nyomozás megállapította, hogy a házban lakó Kynigg Kunó 2« éves lözérlőhadnagy, hirdotéáiroda tulajdonos valóban toboroz egy-mozgalom részére, amelyet a magyar megszállott területen alakult ellenkormány akart felhasználni, a budapesti kormány ellen. Minthogy a tpborzottuk kö.-„ zött német-ausztriai állampoVárok is voltak, Kynigget a nyomozás befejezése után az •rszágos törvényszék elé állítják jogtalan toborzás miatt.
PénzUgyi egyezmény Német-Ausztriával.
Budapest, május 20. A magyar tanácskormány képviselői és a Német-Osstrák kormány Bécsből kiküldött megbízottai *elő-v.iclcs, Krxf^^.tÁwyAk,,!.«», mfo .4-, liemct-.. ausztriai kormány ratifikálása után lépne\' életbe. Az egyezmény 3 szakaszból áll.
Az első szakasz jendelkezik a német-osztrák alattvalóknak Magyarországon levő ..bankbetéteinek .kiadásáról.. A. liuiétck, .kiadását. a magyar kormány képviselői attól tették függővé, hogy a német-ausztriai kormány rendeletileg tiltja le a magyar alattvalóknak Nómct-AusztiiábHn levő betéteit, viszont, a magyarországi szocializált üzemek betétei felett a rendelkezésnek lehetőségét biztosítja.
A második pont az áruforgalom felvételéről ■ szól. Német-Ausztria és Magyarország hajlandó minden áru szállítását készpénzben, kiegyenlíteni és az áruszállításuk fejében hajlandó a német-aüsztriai alattvalóknak Magyarországgal szemben fenálló, kereskedelmi forgalomból «Mtérftttóö\'- ktiV\'títbtésöft • förlesztoni/ Ezzel szemben u néine\\-osztrák kormány köteles a magyar.alattvalóknak Német-Ausztriában levő követeléseit, kivéve a szocializált üzemeket boh íjuni. Ezenkívül a két kormány kölcsönösen kötelezi magát, hogy a megkötött áruszerződés lebonyolítását nem fogja
megakadályoznia - ■•.-* «■
A hármodik pont a Német-Ausztria tulajdon^ képező magyarországi szocializált üzemek jogkörét rendezh A magyar tanácskormány a német-asztriai tulajdonuknál a kárté-rités kötelezettségét elismeri és a kártérítés alapjául^ mái cius-.22-i- vágyjon- átlagot vosai az. azóta történt változások figyclembcvé-eióvel.
HÍREK.

NAPTAR.
i mlrtln, I a nap kél 4 óta 12 perc-
J kor, nyugszik 7 óra 43 perc-
07 kor-
* \' A hold kél éjjel 2 óm 33
kedd í. perckor, nyugszik d. u. 5 óra
• 22 perckor.
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Irpda hivatalosan jelenti május 2ö-iki kelettel: A miskolci csatát mógnyertük. Az ellenség kötelékeiben fclbomlottan Sajószentpéter—Szikszó—Tiszalus. leié vissza-vohutt. Győztes csapataink üldözik. Május-23-án-Miskolc - környékére gyorsan összevont cseh-román csapatok a legnagyobb lendülettel "ellentámadásba mentek át. A harc 23-án. és.24-éw délelőtt- elkeseredett... heves-, séggel folyt. Abban nemcsak a Miskolc bevételénél résztvetl \' csapatok mutatták be a pro le tár fegyelem, öntudat és hősiesség ragyogó pél\'dájat, hanem a munkásság is, akiket Landler elvtárs úgyszólván pillanatok nlott lelfegyverzeit szervezett zárt egységekké és személyesen vezetett tűzbe és akik épp ojy nagyszerűen harcoltak, mint a már többször bevált budapesti munkás-ezredek, Különösen kitűnt az eddig is mindig dicsőségesen harcoló 12. páncélvonat.-Az ellenség veszteségéi , igén nagyok. A románok által erdélyi románokból alkotott 81. gyalogezred a harcokban majdnem megsemmisüli: csak Igen kis töredéket tudott visszavonni. I\'utnpk környékén., saját csapataink*-^amelyek- ¡v Bükkhegyscgcn át az \' ellenséget visszaverték, a Sajót és Rimaveget elérték. Szolnoknál május 23-án végrehajtott vállalkozásban a tengerészozre^ árŐrei is kiválóan vettek részt; több fogly\'ót ejtettek. A, többi- harcvonalon a helyzc. változatlan. Május -26-ikí kelettel: Fülektől keletre járőreink fontos pontokat szálltak meg. Miskolctól északra tért nyertünk. Különben az utofsó* onjyofk. hoves harcai után az északi harctéren aránylagos nyugalom állott be. — Többi harctérről nincs jelenteni való.
HadseregföparancsnoksUg.
— Személyi hirek. Vantus Károly népbiztos elvtárs, a délnyugati frontszakasz főparancsnoka tegnap délután Nagykanizsára érkezett. — Szamuely Ottó törvényszéki biró elvtárs, Szőnyl Sándor vörösőrszázadparancs-nok elvtársak egészségük helyreállítása céljából négy-négy heti s.zabadságra mentek.
— Á ,menekültek városa. Sok izb\'en irtunk már arról, hogy a menekülteknek Nagykanizsára való állandó özönlése a lakás-kéuL-s,. de -.ínég. uz..élelmezés, terén. is. nagyon nngy — szinte megoldhatatlan — feladatok ele állítják az intéző köröket. A nagykanizsai direktórium közbelépésére aztán a menekültek országos biztosa kijeletettc, hogy Nagy
lianizsára .iübbé .mewekülteUet-.....nem.....fog-irá-
nyitani. Mindamellett megállapítható, hogy a város lakosságának több ezer fővel való megszaporodása, valamint a hosszabb rövidebb ideig itt tartózkodo fővárosiaknak már jelentékenyre rugó\'tömege következtében a nagykanizsai piac a szükségletét többé nem tudja ellátni. Ajánlatos len hó egy — az idegéneket ellenőrző —\' hivatal felállítása, amely a nyolc napnál tovább itt tartózkodókat, ha csak alapos, és elfogadható ok az itt tartózkodásra nincsen, kiutasítaná a városból.
- CdvözJet a kanizsai lányoknak. A.
„Zalai Népakarat ma a következő tartalmú levelezőlapot kapta: Üdvözletünket küldjük Nagyatádról a kanizsai lányoknak. A kanizsai vasaszászlóalj nevében: Gorgoly József, Modrovics István; Vass János, l\'indingor Gyula, Sípos Bertalan, Ritter János.
Változás a pénfcügyl körzetben.
Alsó- és FélsŐ\'-Zalamegye végleges kettéválasztásának természetes következménye, hogy a pénzügyi körzetek is megváltoztak. A pénzintézetek direktóriuma — a vármegyei beosztásnak megfelelően — az alsólendvai járást-a kanizsai pénzügyi körzet\' hatásköre j alól kivette és a zalaegerszegi körzethez csatolta. ..
— A csecsemők, gyermekek és bete gek tejellátása. A városban már hetek ót ■ érezhet« tejhiány- nagyon -káros- köVeikczm^ nyeket vont maga után. A csecsemők, gyCr" mekágyas anyák és súlyos betegek\' életét illetve gyógyulását veszélyeztette már a te. általános hiánya. Ezen az igazságtalan álla-póton van hivatva segíteni a direktórium legközelebb kibocsájtandó felhívása: A dirck. tórium a nagykanizsai termelőszövetkezetek központja -által szállított tej^f elsősorbán a csecsemők és gyermekágyas asszonyok, in.\\. sodsorban az I —3 éves gyermekek, harmadsorban az arra valóban rászoruló súlyos betegek szükségletónak fedezésére óhajtja fordítani. Hogy ennek a célnak elérését biztosítani lehessen, lelkiismeretes ellenőrzés és igazságos elbírálás alapján meg kelt állftpifam az igényjógosultságot. Az igényjogosul iség bejelentése a közellátási üzemeknél történik. A bejelentés módjait és határidejét a direktórium hirdetmény. u.tj^ a. közönséggel -közölni. A csecsemők és gyermekek életkorát, anyakönyvi tanúsítvánnyal, életben, létét a házbizalmi által kiállított igazolvánnyal, n súlyos betegséget hatésági orvosi bizonyítvánnyal, kell igazolni. A visszaéléseket a közszükségleti cikkekből való teljes kizárással bünteti a direktórium.
A rokkantak cigarettát árusíthatnak. A szociális termelés népbiztossaga megengedte, hogy budapesti rokkant bajtársak,ün-segélyző szövetségének tagjai cigaretta utcai árusítására engedélyt nyerjenek. Az arcképpel ellátott engedély eket-a- fenti.-szuvetsóg állitj*»— ki és a vörös . őrség láttamozza. Az ezen árusítás körül elkövetett bármely visszaélés a íegerélyesebb megtorlásban ré izcsül.
— A női becsület védelme. Szombat-kclyről jelentik: Sölu a bíróság olyan szigorú szigorú Ítéletet nem hozott az egyéni becsület és az állam reputációjának érdekében, mint n ^asvármegyei forradalmi törvényszék. — Abfahamsohn Hugó nevű postai cenzor a kőszegi postán, működött és egy kisleány, levelét cenzúrázta, aki a szerteszét. kerítt&3; . rémhírekről valakinek levelet irt. Abrahamsohn
a levelet felbontotta és egy másik levetet iit a kisleánynak, amelyben őt megfenyegette és arra kényszeritettc, hogy keresse őt fel. mert csak ez esetben áll el a följelentéstől Az ügy a forradalmi törvényszék elé került, anyely szigorúan példás büntetést: 5 évi fegyházat szabott ki reá.
— Iskolák a szaba\'dban. Kaposvárrá\' irják; A proletárdiktatúra egyik legfontosabb intézkedése az tskolásgyermekök e^észsc^--nck megóvása. Ezt a cclt szolgaija az a rendelet, mely szerint Somogyvármegye minden iskolájában az időjárásnak megfelelően a szabadban, kell tanitütrtV AK^tij\' :vend \' ttzöötiátf? életbe lép. Somogyvármegye direktóriuma egyidejűleg elrendelte, hogy a tanítókat minden iskolaév végén orvosilag megvizsgálják, nehogy tüdővészcs tanítók tanítsanak az
•ttWjTSKBfffi".................
^ A vörősőr fegyverhuiználatl Joga.
A vörösőrség országos főparancsnoksága tegnap leiratot küldött a nagykanizsai vörösőr-századparancsnoksághoz, amelyben a vörösőr fegyverhasználotl jogát szabályozza. A szolgálatban levő vörösőr fegyverét a köVetkczö esetekben használhatja : 1. Az ellen, aki öt erőszakosan megsérti\' vagy támadással fenyegeti. Az erőszakos lenyegetés alatt tettleges bántalmazást kell érteni. A támadásnak vészé-Ívesnek és másként mint fegyverrel el nem hárithatónnk kell lennie: A \'felfegyverkezett gonosztevő ellen, ha felszólításra önként meg nem adja .mágát, 3. Az ellen, Akt mint veszélyes gonosztevő a Vörös őrség által üldözendő, ha elfogatása után mogszökik és másként, mint fegyverrel vissza nem téríthető. A szolgálati fegyver jogtalan használata » legszigorúbb büntetést- vonja maga után ------
— Megalakult a letenyel tanítók helyi szervezete. Vasárnap délután a letenyei es környékbeli tanítók Letenyén gyűlést tartottak. A gyűlésen résztvettek Földes Miklós elvtárs és Földes Miklósnó elvtársnő. A gyűlés egyhangúlag kimondotta, hó\'gy \' "megalakítják a letenyei és környékbeli tanítók szakszervezetét. •
1919. május 27.
ZALAI NÉPAKARAT
- Ecetkészletek bejelentése. A közellátási népbiztosság rendeletet adott ki, ¿lysjserint minden. AQ.Q, ecet-
készlotet, akár termelő, akár kereskedő, vagy pedig bárki más tulajdonában, vagy őrizetéin van, 5 nap alatt az ecetsav tartalom megjelölésével a közellátási népbiztosság 11 «sztályánál be kell jelenteni. Aki a bejelentést elmulasztja, forradalmi törvényszék elé kerül.
. ^ Rendkívül mesés és szenzációs "attrakciókkal van tele az a remek kalandor ¿ráma, melyot ma kedden és szerdán mutat ke az Uránia a Rongyszedő grófnő cim »latt s amelynek főszereplője Léontino Khü-neberg, a világhírű pantomim-művésznő.
Spőrt.
- (:) N. T. E I.—vörösezred 3: 1 (0: 1) Talán még sohasem folyt le a kanizsai pályán óíyah érdekes cs -izgató mérkőzés, Mint vasárnap\' délután. A küzdelem a N. T. E. megérdemelt győzelmével végződött. A játék megkezdésekor azonnal kitűnik a Tornaegylet fölénye, mégis a 20 percben Marvalits (vörös) kiszokik és Tcfutvaa T; E. hátvédjeit védhetetlen lövéssel megszerzi csapata egyetlen goolját. Dacára, - hogy ..ettől- kezdve , .a Tornaegylet ellenfelét állandóan a kapuhoz szögezi s állandóan bombásza ennek kapuját annyira, hogy utóbbiak kénytelenek ogész csapatukat a védelembe bevonni, mégis már-már ugy látszik, hogy elvesztették a mérkőzést. A ll,- féUdüu3ű .percében .azonban Vince térdével a vörösök kapujába juttatván a labdát kiegyenlít. A közönség tapsai jóformán cl sem hangzottak még, amikor Dezső vezető goolt rugóit az ellenfél kapujába, N. 1?. E. ezután hatajmas tempóban kezd, melynek eredménye Dezső szépon kidolgozott harmadik goolja. A mérkőzés mindvégig változatos és fair volt, durváskodás, dacára az erős iramnak csak elvétve fordult elő. A Tornaegylet csapata kitűnő formát mutatott, a csatároson azonban a. fujóiraining hiánya nagyon is észrévehiítő. A legjobb ember ezúttal Hirschler jobbszélső volt. Nagyszerűen működött a Horváth Pollanz hátvédpár, a fedezotsor (Tóth, Simonyi, Krammcr) szintén dicséretet érdemel. A csatársort tömték lapdával. Puher kapusnak nem lévén dolga, nem volt alkalmar brillírozni. A vörösöknél nagyon jó volt Marvalits, Kra-«arits. Formában volt VVodinák kapus,- kinek csapata a minimális gooldiftérenciát köszönheti.
A mérkőzés előtt N, T. E. II. és N. T. E lfiuságl csapatának. erőpróbája, mely 5: I arányban az előzők \'jávál\'á™dOlrtrt-.**;-------
Színház és művészet.
* Vasárnap és hélfőn a „l\'ilangó főhadnagy" cinut zenés operettet adta olő a színtársulat. A közönség mind a három előadáson zsúfolásig megtöltötte a Polgárj LCgylet
»agytermóf és söTiáf é^.....lelkesen- ~ tapsolt- - a
szereplőknek. Ma ismét bemutatója lesz a színháznak s egyszersmind bemutatkozása a drámai ensemblenak. Garami Ernő a „Megváltás felé* című szociális irányú drámája kerül szinre. A főszereoeket: Kallós, László Irén, Margó Boriska, Csolnakosy, Bokor és Kállay játszák.
* Heti műsor. Szerda és csütörtök délután Garami Ernő: A megváltás felé. Csütörtök oste: Rátkay Erkel: Felhő Klári. Pénteken és szombaton: Gűlbaba. Vasárnap: "A bor. • - •-.- ■>■• v>-.....^ ,
* Keszthelyen az ottani vörös tüzérezred kebelében műkedvelőkből álló színtársulat alakult, amely hétről-hétre uj színmüveket mutat be. Szombaton és vasárnap a Vörös sapka című népszínművet mutatták be a legteljesebb anyagi és erkölcsi sikerrel. Keszthely közönsége nagy szeretettel, üoflöpli a vörös tüzérek színtársulatát. --.-_•
* Festő és zeneiskola. Megírtuk, hogy Faragó, Sass és Sassné festőművész ós Villányi István zonetanár elvtársak Nagykanizsán festő és zenéiskolát akarnak létesíteni. A\' terv mindenütt nagy tetszéssel ..találkozott,, de a praktikus\'megoldás helyiség hiányában késett. Most azonban, hogy alkalmas helyi-
Aa ellenforradalmárok megfékezése.
........Erélye» remtcaluálá» ax ataózalamegyel falvakban. .............. .
Lelkiismeretlen bujtogatok, kik a Tanácsköztársaságban nem folytathatnák dologtalan, henye életmódjukat, a Kanizsa környéki -kisgazdák egy részét bitang rágalmakkal lázítják a tanácsköztársasági rend ellen. Olyanfajta hazugságokkal Igyekeznek a maguk aljas céljainak megnyerni a józan zalai népet, hogy a tanácskormány nem ismeri cl a vallást, elveszi a kisgazdák földjét is, hogy nem jó a eherpez cs így. tovább. A tanácskormány a bujtogatok cllon *a legnagyobb kíméletlenséggel és szigorral jár cl. ,. ,""■■: "
Tegnapelőtt már megkezdődött \'egyik közeli faluban, Nagybakonakon, a rágalmak fegyvereivel dolgozó ellenforradalmátok, a nép igaz eetlensége(nek kiirtása. A röglönitélő biróság három ilyen clvetemedelt embert: Kolarics József nagybakónaki, továbbá Hovát Sándor és Horvát János csapii lakosokat, akik a népet bujtogatták, halálra ítélt és az ítéletet rögtűn végre is hajtotta. Ma pedig egy egész ezred vörös katonaság érkezik Nagykanizsára, teljes harci felszereléssel, hogy a Tanácsköztársaság megbolygatott rendjét Nagykanizsa környékén ismét helyreállítsa és a nép józan elemelt megszabadítsa a bujtogatok Telki eröszdkTélelétől: \'—----------------- .....______________________________
séfjét is találtak — a Délzalai Takarékpénztár Tanácstermét — rövidesen meg is nyitják iskolájukat. A lelvétel. egyelőre a. nűk. szabádsZcrvezctének helyiségében történik. Jclcnthezzék mindenki, aki a festészettel vagy zenével\' akár elméletileg, akár gyakorlatilag meg akar ismerkedni.
Pártügyek.
Magántisztviselők szakszervezete vasárnap junhts-l-én délutáa- 3 órakor a keske* delmi alkalmazottak szakszervezetének helyiségében (Kaszinó földszint). rendkívüli köz-g>*űlést tart. Tárgysorozat: l. Elnöki jelentés. 2, A titkári állás betöltése és bejelentése.\' 3-A tisztikar és választmány lemondásit. 4. Uj tisztikar és uj választmány választása. 5. Netáni indítványok. (Az indítványok a közgyűlés megtartása "előtt bejclcntcndők.)
Élelmezési ipari munkások szakcsoportja kedden délután 0 órakor a Munkásotthonban fontos ügyben taggyűlést tart, — Megjelenés kötelező. A tiezetötíg:
NyilWér. *)
Válasz a válaszra.
Ifj. Hirschler Miksa ur jónak látta Zala vasárnapi számában a „Kistrafik" című lapban ellenünk emelt minden igaz alapot nélkülöző vádjait megismételni s illetve azo-
azt a választ adta, hogy „most nincs trafik mert az uram elvitte a tiszteknek."
No sajnálja tehát.ön a „rQCzkagtakat\', „szégény évtizedek óta küzdő családapa", akinek valóságos udvartartása van, aki mint igazi burzsoá" Tőürl életet él még Vrolaylsajos bajtársunknak is megtűr egy trafikot. Garam-vftlgyi cégtársunk ezen kijelentését valór^ is •fogja váltani, mert Violának legalább annyi jussa van az élelhoz, mint önnek Hirschler ur.
Elismerjük, hogy ön egy kiváló szak-emFér, W egy pénzügyi geiji, mert egénz pontosan megállapítja, hogy rövid négy ttffvj -működésűnk alatt kerek 80.000 koronát szereztünk. Az ön szisztémája szerint ennél még többet is lehetett volna szerezni, bde mi nem a Hirschler félő árszabást használuk üzletünkben, hanem a köiponiü dohányjövedék árszabásához a legszigorúbban ragaszkodunkt Nálunk a cűba szivar is ezidőszerint 34 fillér és nem 2 korona. Csekélység! Ha mi 1 hónap alatt 80000 koronát szereztünk, ugy mit szerzeit ön, még ha figyelembe vesszük is a feljelentésekre tett okmánybélyeg kiásásait, mert a zalaegerszegi pénzügyigazgatóságnál egy külön iktató hivatalt állítottak fel az ön számára, mert megszámlálhatatlan azoknak n feljelentéseknek a száma, melyet ön elődeink ellen tett, ahol ön számos éveken át „olyan éhbérért dolgozott", hogy már annak idején egyik főrészvényese volt az .Éh-bérből" a Nagykanizsai Sörgyárnak és ugyancsak éhbérből vette a mostani virágzó ve-
első percben nem is akartunk Hirschler kirohanásaira válaszolni és ha ezt mégis tesz-szük, ugy csak a közóHajnak engedünk, amikor a zárszó-.jogával. kijektítjük .¿lifsgjiv ler urnák és az illetékes pérlztigyi hátosá-\' goknak is figyelmébe ajánljuk Hirschler ur kistrafikosi minőségét, mert jellemző, hogyan trafikált ez az ur a trafikjával: \' - -Mindenfekelőtt viswfautasitjuk.. JJitschler ur sájnálkozását ós tenyleg sajnálatra méltó emberek lonnenk mi az esetben, ha Hirschler ur sajnálkozásaira reflektálnánk, de nem va* \'gyünk kíváncsiak annak a definiálására sem, a Hirschler ur részéről, hogy „a rokkantságunk mire jogaim* mert az általános társadalmi felfogás es^AZ államhatalomnak -a rokkantak feletti atyai gondoskodásánál fogva, igenis „jogcímünk* van az ön kegyei nólküí is arra, hogy éljünk. Igen Hirschler úr nékünk „jogcímünk" van élni, mert az a rongyos .„80.000 korona" még nem húsból vaté lábak, melyekben á vér kering és nemrép két szem, molyekkel az ön igen becses személyét megismerhetnénk. Szegény HlrSChler ur mi sajnálkozunk ön felett, de ennek ogyedül csak ön az oka, mert hiszen ön is lehetett volna rokkant s illetve, hogy az ön bájos I Szavaival éljünk „roczkant", mert ön igy gu- * nyolja ki ámj rokkantságunkat, Qn.is jjzerez-hetett volna magának „jogcímet", artiikoir az untauglichokkal Zalaegerszegre lett behiva, de ön ezt annak idején ügyesen kipárirozta, mert aZ ön katonáskodása alatt, aki trafikért ment be az ön üzletébe, annak kedves neje
Hat-naiv:.Jráeitíokkal.4arhüakr^^daataLAíl ^skercskedésát^.ftbP.La leveles dohánv-
nleA nnri*hAn nom ic iiLrnrtiinL- I Iirci\'hlm- ur ..... . - \',•\'•**.———■—v—»j-——-.-■•.■i^.
•) B rovatban MiUteklrt-n\'onit vállal loWjség«t a smkosxtóség.
tói kezdve egészen a kámforig niTmíen~Hfop-~ ható. Hogy tehát véglegesen lezárjuk az ön\' által megkezdett vitatkozást, bár sajnáljuk, -de nap.vjjágr.a kfcU. hoznunk, tisztelt éhbérből irieginiHiomosodótr burzsoá, á\' műkÖdéséiVék\'\' egyik legfőbb dokumentumát a következő okmányt:
Alolirott\' esküvel bizonyítom, hogy ifj-Hirschler Miksa-kÍ9tőssdÓ8- 40-I-& máwius.ha-vában Farkas Sándor volt századosnak, ki jelenleg Szepetneken a vörös hadsereg géppuskás századnál van, továbbá Gabsovics őrnagynak és nekeni 1 klgr. vágott dohányt 300 K mondd: Háromszáz koronáért eladott.
7 S. E. s. k.
\' Mi ezzelnem foglalkoztunk \'Wrychtcr ur, mi nem trafikáltimír, nekünk még nincs olyan vagyonunk mint önnek, mert a hüvely és szipkából még az üzleti tőkénket sem kerestük meg, de azért meg vagyunk engedve Hirschler ur, mert ha ön szerint nincs, is „jogcímünk" azért"mi. csak proletár módnt akarunk élni.
Garamvölgyl és Szemere.
A fenti válasszal kapcsolatban kijelentem, hogy nom Garamvölgyi és Szemere bajtársaim voltak azok, akik Hirschler Miksa élléií \'öz ■ügyben- lépéseket tettek; . hane.ro> egy-hivatalos fórum, aki mljiden ilyen ügyben eljár, mert tagjainak érikko ezt\'megkívánja.
Ami pedig Hirsch&r Miksa sajnálkozását illeti, arra nemcsak hogy nem reflektálok, de kerekon visszauteifttöm,
^ . .... YÍoia Lajós-"
ZALAI NÉPAKARAT
1910 május 27
A selyemhernyó-tenyésztés módja.
A selyemhernyótenyésztés kedvenc foglalkozás volt diákkorunkban bizonyára csaknem mindnyájunknak. — Alig van közöttünk olyan, akinek több-kevesebb hernyója vagy „bogara*, ahogy Veszprém és Tolnamegyébeh mondják, ne lett volna. Nagyban űzte föld-mives népünk is a háború előtt pusztán, faluhelyen több-kevesebb eredménnyel. Voltak községek, amelyek szépen pénzelték is belőle, ugy, hogy ez a. mezőgazdasági . meJlókiparág. — mert annak tekinthető — sok százezer embernek nyújtott állandó és biztos kereseti forrást a múltban is ott, ahol okszerűen, a .kapott..utasításokat. pontosan, .és. szigorúan betartva űzték.
A selyemhernyótenyésztés könnyű, nem igényel nagy erőkifejtést, csak szorgalmat, türelmet és ami fődolog: állandóan a legnagyobb Üsztaságott. Ugy a tenyésztő helyi-sjg,.mint a tenyésztő eszközök és tenyésztő keze is állandóan tiszták legyenek. Selyemhernyó tenyésztésnél fő követelmény az, hogy állandóan elég friss levél álljon rendelkezésre. Szükséges egy jól fűthető és szellőztethető, világos szoba, egy hőmérő, etető racsok, tenyésztő és lyukacsos papir, majd a gubózés • kezdetekor megfelelő számú fonósátor. Mindezekről alább bővebben lesz még szó. Most beszéljünk más egyébről. Arról ugyanis, hogy érdemes-e a mai nehéz időben ilyen „bolondsággal* vesződni, mint nem egy meggondolatlan ember mondaná. Hát bizony (•rdemes. Még pedig nagyon *is érdemes I Lássuk csak, hogy miért? \' .
Ugyebár mindenki tudja, hogy cérna nem, vagy csak nehezen és méregdrágán, uzsoraáron volt kapható a háború -alatt. Mi volt ennek az oka ? A háború elején a hadvezetőség hasonlóan a többi szövött árukhoz, a cérnát és pamutot is nagyrészben lefoglalta a hadsereg részére, szintúgy a selyemfonalat is. A mi a közönség részére _«.ftbödon maradt, az. lánckcresJccdelcm tárgyát képezte. Azon ^nyerészkedett a nagykereskedő, ügynök, a kiskereskedő, szabó, sőt itt-ott maga a vevőközönség Is. És ezra bünus/ ézt a gonosz árdrágítást egyetlen egy kormány sem tudta, vagy talán nem is akarta meggátolni. A háború ugyan megszűnt, de termelés nem volt és még most is; .alig..van* behozatalunk nem volt, így hát nincs mit csodálnunk, ha most is ugy állunk ebben a tekintetben, mint a háború alatt.
A szocialista társadalom a munkán, a mUnka megbecsülésén épül fel. Ilyen tisztességes munka a selyemhernyótenyésztés is, amely alapját, kiindulópontját k.-pezi a selyemiparnak. A cérna pótlására, továbbá selyemszövetek előállítására nagymennyiségű selyemfonálra van szükség. Ezt pedig csakis & terjedt selyemhernyó tenyésztéssel érjük el.
Sok olyan hadirokkant van az országban, akik súlyosabb rokkantsági állapotuknál fogva nehezebb testi munkára alkalmatlanok, de könnyebb testi munkában még egészen .jól- használhatók. Ezeknek jó Jc$re-seti forrásul kínálkozik a selyemhernyó-tenyésztés különösen ma, midőn a használható selyemgubó kilogrammjáért a földmíve-lésügyi népbiztosság átasitására husz koronát adnak a beváltó hivatalok.
(Folyt, köv.)
Hirdetmény.
A fáídmivelésügyi népbiztosság lAsitá-sára felszólítjuk Nagykanizsa és Nagylimizsa vármegye összes borkereskedőit, kerelkedőit,, vendéglőseit, termelőit és magánósoy, hogy a birtokukban levő és fent megjelölt § elmeken fekvő 5 hektoliteren felüli borkészláeket minőség és faj szerint osztályozva (kíön fehér és siller bor. évfolyam, lehetőleg Szesztartalommal), továbbá ^birtokukban IcX.transport (szállításra használandó) és ás*>khordókat haladéktalanul Csetaery-ut 31. ftzám alatt, Krajcsics László megbízottnál B Írásban jelentsék be. \\ /
Ugyanott bejclerttcndők. pllackozott és pezsgőborok 7f> IvtereijVeiüli -k<pzletoi, minőség megjelölésével.
A bejelentett kósziVtek fllenőriztetnek hamis adatok közlése t^v«^yes következményekkel jár. ^^
Nagykanizsa; 1919/május 22-én.
Direktórium^
1Ő63 Kzg. !)1!».
Árverési hirdeír
A forradalmi törvényszél#vádbizto-sának rendelete folytán a yrosi vörös-őrségnél 1919.\\cvi május Mó 30-ik napján délután 4\\órakor M darab ló fog nyilvános árvcrésctvxlopttni.
A városi varöfrőrséyi
Értesítés.
lirtesitcm t. üzletfeleimet/ hogy épi tési vállalatom újból mc/kezdtem s mindenféle átalakításosát, Lrvitásokat és uj épületek készítését a lígpontosHbban CSZkÖülÖm. - - \'•■;; ../• -
Kérem a\' közönség szLyes pártfogását.
Somogyi Ferenfi^.Komivesniester
Pc-tőfl-ut 78. nzAm.
Értesítés.
Tudatom a n. é. közönséggel, ll#gy mindennemű átalakítást, javítást « uj épületek építését is, elválalok.
Kérve a n. é. közönség szivef pártfogását, vagyok teljes tisztelettel
Marosi Mór, építési váUélkozö
rftrttemnrty-u. AO. n/ílm.
APRÓ HIRDETÉS
Szabősegéd azonnal Mvétellk / Jija-zós mellett. Ugyanott kcrcstaik egy/ií állapotban levő varrógép megvétclL —/űvebbet Vörösmarty-u. 18. szám alatt, 1387
Prluia papli-apAi-ga minden vastagságban kapható Flschel Fülöp Fial cégnél, Nagykanizsán.
„FORTUNA"
Vas- és Fémipari Termelő Szövetkezet.
Nagykanizsa, Petőfi-u. 33. — Telelni 302.

Elfogad: u| gazdasági takarmány-kamra berendezéseket, motor, gőzgép és egyéb gazdasági gép lavllásokat, eszlergályozá-sokal, épület vasalásokat, különféle tűzhelyek készítését, kul-szivallyu éa vízvezeték-berendezéseket lutányos árak mellett.


\\ r* I Á »»aymoiaójiinh*!
VILM.VJ Smias »iftila. Telelőn 74. h,
BÉIÉ, keddH. nettói. Mmí, 11. éi Mi
A vörös boszorkány
\\ (111. Asz.)
A borzalip éjszakája.
Xavér de Montepin világhírű bűnügyi regénye „liimeo. 4 folytatásbao. .
Előadás kezdete 6 és fél 8 érakor
«3=

DRANIA
BoiQunyl-n. 4. Ttiftoo 25«
Kedden, szerdán Május 27. és 28.
Le\'ontine Khüneberg
a világhírű IllmV és pantomim művésifiő felléptével
A rongysz$dő grófnt
Regényes kalandor-d?ima 4 lelvonásbnn.
/
Pénztárnyllás délután 3 órakor. Előadások kezdete délután 6 ís esle 8 üiatot,
C Öngyújtó
tűzkövei, benzintartállya\', egyszeri töltés 14 napig elég! - Kapható kizárólag:
(Forgács R.
dohónytezsdéjóhen Magyar-utca 43.
lelvétetnek
i Zalai Népakarat kiadóhivatalában
örAkban j elemik
meg, erkdet1 tele-r o n í; s távirat
jelentésekkel
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Nagykanizsáit kora reggel házhoz bordv«, : viaíkre póstán küldve: sí
Egy h6»t 7-30 koron« Negyed évre 11-50 Fél . 4S-- . Egész . 90-— ,
JU.VI. éwlolfitm
N«B>|,,ni,a.> 19l0 aB4J(J8 a8 8Kepda
12?. u<u.
ZALAI NÉPAKARAT
...rhaiitaatg kl.dóhlvat.li —-i , \' \'.«"rr-ri- v - ....."*\'\' ■.............. " \' 11 1 - -"J\'
.Vau.., VillMt ••*». Sr«ll,.t..l krah i
Ü^..««»..»» A SZOCIALISTA PÁIÍT HIVATALOS LAÍ\'JA I íiíiUVT :: :: ÜUSÍ
A SZOCIALISTA PÁIÍT HIVATALOS LA&A
EI6fli»t«al Arak t cnftí* óvr* .... »0— koron*
réi óvro......4i\'— koron*
Monyod 4vr* . . . a«150 koron* Boy Hónapra . . . 7\'80 ko-----
Parancs.
A vörös hadsereg harciéri alakulataink szaporítana ót a Dunántulon elhelve-,,tt pótzászlósljaknál szervezés alatt 1116 ,i,lcuUMk létszámának klsgészltiss éa uj oipiWfc szervezése céljából alrendelem I Ouiuntul meg nam szállott területén lakó, mtg a vörös hadsereg kötelékében nem\' livö szervezett munkásság lajstromozását éi katonai egysé(skbs való szervezését.
A vidéki siskszarvsistsk s szakszer nyélhez tartozó slvtírsakat lajstromozzák.
HADÜGYI NÉPBIZTOSSÁG.
„A pénzt nem lehet dekrétummal eltörölni."
,A pénzt nem lehet dekrétummal ellö-röint. Aki azt hiszi, hogy egy rendelettel iteg lehet szilnlelni a pénzl, az valóban anllmarxista módon gondolkozik. A pénz szerepe meg fog szűnni a benne rejlő törvényszerűségek folytán. Fokozatosan ad Abszurdum fog jutni az egész pénzrendszer. Hllenben a bankjegyeket, amelyek tulajdonképpen a munkanélküli jövedelemből származnak\'cs a mnnkások kizsákmányolására stolgéló utalványok volfak, egyszerre megszüntetni nem lehet.
Ezt a kiielentést Kun Béla elvtárs lelte a szociéllsta párlpr\'ogremm gazdasági részéről tartott előadásán és szaval nagyban liozzálárullak a pénzproblétnn körül támadt lílreérlések eloszlatásához. Sokan voltak njytuils, akik napról-napra várlak egy rendeletet, amely a pénzrendszert egyszerűen eltörli és a munkaulalvány-rendszerl lépletl .helyébe, — mert a pénzrendszerben a kapitalizmus szimbólumát látják, melynek méi-ranmisitése nélkül a kapitalizmus tnegsem-mlsűlese nem lehet teljes. Pedig a pénzgazdálkodás egyike ama kapltallszllkus berendezkedéseknek, amelyeket a kommunizmus csak külsőségeiben vitat változatlanul.
Annál nagyobb a változás, amelyet a Pénzgazdálkodás lényege szenvedett. Eddig ugyanis a pénzgazdálkodásnak az a módja, •nelyel a kapitalizmus folytatott, egyik legtöbb kerékkötőié volt a gazdasági és kul-turális fejlődésnek. A kapitalizmus pénzgazdálkodása Inkább parlagon hevertetett óriási gazdasági erőket, semhogy n pénz mennyiségeinek a termelés és alkotás céljából való szaporítása állal a meglevő fiktív vagyonok értékét csökkentse.
Nem Is állóit érdekében a kapilaliz-\'tusnak, hogy liberallsahb banklegypolltl-Wval a. termelés lehelőségéi fokozza, mivel, anarchisztikus termelés melleit az nagyarányú Kitermelésre vezetell volna és így sleltelle volna annak az Időpontnak elérkezésél, amikor Marx Jóslata szerint n túltermelést követő munkanélküliség nyomora viíágfor-ratlalomra vezet.
A múltban tehát a pénzgazdálkodásnak ** voll a rendeltetése, hogv a lullermeíéal
megakadályozza, pedig-a liberálisabb pénzgazdálkodási módszer mellett a munkaidő leszállítása, a munkabérek emelése és igy a munkás vásárlóképességének fokozása leli volna lehetővé, — ami a világforradalmat hosizu Időre kitolhatta volna Azonban Ilyen al rulsla gondolkozás homlokegyenest ellenkezett volna a proflléhes kapitalizmus természetrajzával.
A kommunizmus diadala a pénzgazdálkodás mód.zerél 1» gyökeresen megvál-lozlolla. Ma már nem fordulltalna elő, hogy az óriási érlékü földgázforrásokal csak azérl ne használják kl, mivel ahhoz a bankjegyek szaporítására volna szükség.
, A pénz a koiiimmrtstrt társadalomba*
lényegesen alárendeltebb szerepel látszik, mint a kapitalista társadalomban. A kapitalizmus annyi árut állltoli elő, amennyit a meglevő pénzmennyiség segítségével meg lehelell vásárolni. A kommunizmus ezzel szemben annyi pénzt állit c/ő, amennyi az áruk termeléséhez és a forgalomhoz szükséges. Ma már nem az drttt termelik a pénz kedvéért, h.inetn a pénzt, az áru kedvéért. A pénz jelentősége egyre lobban fog\' csökkeni, ugy, hogy végül nem marad nagyobb lelénlősége, mint egy sulymérlék-j nek, vagy űrmértéknek.
Sopron ós Szombathely összes proletárjai bevonulnak.
nak. Az ellenforradalom pedig mindig kegyetlen, vérszomjas és barbár lesz.
Ha kitartunk győzünk és épp ezért Sopron város proletárjai no lökjék ol maguktól a jövőt, no váljanak az emberi boldogság árulóivá.
A munkástanács tagjai . ecgyhangulflg •magukévá tették a bevonulásra- vonatkozó felhívást.
Budcpest, május 27. A Magyar Távirati Iroda jelenti Sopronból: Pjgány József népbiztos elvtárs hétfőn délelőtt Sopronba érkezett és a munkástanácsnak este 8 órakor tartott ülésén beszédet tartott, amelyen többek között a kővetkezőket mondotta :
— A helyzet\' crctt.. Világos és tiszta téryek állanak előliünk. Budapesten n pró\'lc-tárok önként elhatározták, hogy bevonulnak. Ugy hiszem a proletárság a Dunántulon is igy fog cselekedni és nem akadt itt város, amelynek a proletárjai nem állnának a vörös lobogó alá. Székesfehérvár után Győr döntött a bevonulás mellett, — igy lesz ez Sopronban is. Sopron példáját pedig a többi város is követni fogja. Budapest prolotárságának bevonulása eredményezte Salgótarján megvédését, a ..nyíregyházi, a fülek], a miskolci győzelmeket és az átkelést a Tiszán. Ks az, hogy Budapeslen mogtoromtettók a fényesen verekedő munkászászlóaljakat, ugy itt a Dqnán-JUlPn. is, meg, kell ezeket teremteni
Az -antnnt-\'••m^enalístárséi\'égér-\'"fytlíQt\'\' vontak az ország körül. Ezen a gyürün belül a Dunántul jelentősége igen nagy. Ha a Dunántul proletárjai oserben hagy JAk Budapestet és az alföldi proletárodat, ha a proietárság eltökéltsége megtörne ebben az országban, — ak-. kor Magyarország kl volna szolgáltatva ellenségeinknek és az ellenforradalom-
Szoniibathelyeu minden proletAr belép á Vöröü Hadseregbe.
Szombathely, május 27. Vasvármegye
munkástanácsnak öászbizalmi testülete ma délelőtt abból az alkalomból, hogy Pogány József elvtárs külügyi népbiztos, a II. hadtest parancsnoka Szombathelyre érkezett, ülést tartott. A gyűlésen Pogány elvtárs nagyhatású beszédet mondott, amelyben felszólította az összbizalmi testületet, hogy Vasvármogye proletársága önként határozza cl a budapesti proletársághoz való csatlakozását a Tanácsköztársaság iddaijárt. Az ülés kitörő lelkesedéssel fogadta a határozati javaslatot, mely szerint minden szakszervezeti tag 18—^45 évig belép a Vörös Hadseregbe. A mindvégig lelkes hangulatban lefolyt ülés Pogány József elvtárs éltetésével ért\'végét..
. Pogány József népbiztos elvtárs be fogja utazni a Dunántul összes városait és legközelebb Nagykanizsára érkezik.
A forrongó Európa.
Belgiumot mozgósították.
Amsterdam, május 27. A németalföldi távirati irodának azt jelentik, hogy a belga határt elzárták. Senki som hagyhatja el Belgiumot \' . \'• a.
Ez az Intézkedés összefOggósben va-> azzal, hogy a német delegátusoknak adott határidő május 29 ón lejár. Minden szabadságot visszavontak és az általános mozgósítást elrendelték.
A németek nem bíznak már a ezerxfidéa módorfltAaAban.
Budapost, május 27. Versaillosből jelentik : A ném$ delegátusoknak az a régebbi hite, hogy az antnnt szóbeli tárgyalásokat folytat velük, szinte* reménytelennek mondható A tárgyahsok folyamán történd módosításokban már maguk aem bíznak. Nincs kizárva, hogy Clamencean a né-, mateknek néhány jelentéktelen engedményt
tesz. Arra, hogy a békeszerződés alapvető rendelkezéseit megváltoztassák, semmi kilátás sincs.
Zavnrgánok Brftnnben ésGrácban
Brünn, május 27. A szociálista lapok a drágaság ellen mára tüntetést jelentettek. A szervezett munkásság délben abbahagyta a munkát, hogy résztvegyen a tüntetésen. A tüntetők gyűlést tartottak, amelyhez sok kétes elem csatlakozott, lizek fosztogatni kezdték az élelmiszerüzleteket és mindenütt betörték a kirakatokat. A zavargások csakhém két Őra \' hosszat tartottak és a légionáriusoknak valamint a katonaságnak csak azután sikerült a fosztogatókat letartóztatni, akik éllen az eljárás megindult.
Budapest, május 27. A Magyar Távirati
Iroda jöléhtl: Gráczi lapok Jelentése szerint a nagyiparosok, iparosok és kereskedők szövet-aége ülést hívott össze, amely a szociálisták
ZALAI NÉPAKARAT
I£>19. május 28.
ellon támadtak. A-gyűlésen Salo egyetemi tanár beszélt. A szociálisták, akik benyomultak a terembe szétkergették a gyűlést és az elnököt és^a. gyűlés több résztvevőjét meg» verté^\'
v lluklk a cfceh kormány,
Prága, május 27. A Tribuna a belpolitikai viszonyok tarthatatlanságáról ir ós azi mondja, számítani lehet arra, hdgy.a kotr. mány beadja a lemondását. Parlamenti körökben nagy váiakozással néznek a következő ■jvpok eseményei elé.
Vére« tüntetés Loudunban.
London, május 27. A Kquter ügynökség • jclürrti i \'A niuhkánéiküli leszerelt katonák ^és tengerészek a Hyd<? parkban rendezett tüntetés Ufán á" parlament elé akartak vonulni. A rendőrség a tüntelŐkhok útját állta, akiket er o fadarabokkal dobáltak mog. A rendőrök köábt\'h Tég^veio-eó támadásba mentek át. A harc %®fán többen megsebesültek, egy roham rendőr is megsebesült. 1 látóin elfogás történt.
A romáitok elfogják a magyar rizövetségesclkct*
Cudapcütl#május.ür. Jpkulették.a minar pában, hogy egy századunk Ti szarok melleit átkelt a Tiszán és megtámadta a románokat.^ Nemcsak, hogy megtámadták őket, hanem — mint jelentik — meg is kergették a szétnyíló román csapatokat és őzzel az alkalommal 1 ~ kezünkbe került az ottani különítmény egész levelo/.ó.se. Ebből- az okmánytárból érdekes adatokat gyüjlütlv\'k u^szo , a bojár ¿«eUliy teszk\'á uralmáról.\' Kítünt a\' levelezésből, hogy a magyarországi szövetségeseiket, a os^ndöröket ós a fehér gárdistákat elfogták ós erős fedezettől romániai
Mdifogo y táborokba szállították. Szapáry gró: és több „előkelőség\' a levelek szerint\'a román\' parancsn .ksásnál besúgó szerepre \\ állalkoztak. Bemondásuk alapján DarQskirccscu román őrnagy a munkásság vezetőit elfogatta, mcgmotozuaia\' és- nih\'áiryat agyonlövetett. Az őrnagy feljegyzései szerint a falvakban iiiiaden ruhaneműt és élelmiszert elrokviráltok, mert a románok között felszerelés dolgában lehetetlen állapolok, uralkodnak. A ronián hadseregben muníció sem akad bőven, mert egy napiparancs szerint a román parancsnokoknak Jelenteniük kell az ütközetekben kitölt töltények számát. Ez a parancs a parancsnokokat ós a csapatokat legnagyobb takarékosságra figyelmeztél!, amibűi az tűnik ki, hogy a román bojár urak rabló bandái imuűció és élelmiszer nélkül hajtották végro tagadásaikat és ezidőszorint már akcj^k^t^ííncjv..
Rendelet.
. ; CfiUlÚÜWL az .összes nagykanizsai ¿zállo-"dák tulajdonosai (szobapincéreit, illetve szoba-Hsszonyi.il), hogy a náluk szobáért jelentkezőket csak azon esetben \'utasítsak hivatalomhoz lakás, illetve szobautalvány kiutalása vegeit, ha tényleg van üres szobájuk (pótágyuk), ami ki\'iható.
A mai naport Az ossZcs Sí.áltóázobit keresőket azzal utasították hivatalomhoz, hogy itt kapni utalványt. Igaz ugyan, hogy kapni Utalványt, de hiába utalványozom a szobát, ha szoba nincs. Az utalványok kiálli-tá?a_ alktthn^y.il ilioguvfeődgst."szerelem . {»{;-tói ii, hogy"h •.\'•szÜ.lfoMá\'t j&óbát kiadó • üze-melyzete egyáltalán nem kezeii proletárt lelki-ismerofesseggcl a szobák kiadását, mcit elő? fordut\'ak esőtek, hogy az egyes szállodákból az. jelentették, hogy nincs, szoba és később jöttei egyének\', akik ugyanazon szállodában ifl«\'4gis kaptak szobát.
\' tfoT^:rt ^áltO^éái&yzct, lvenorn a y*t;ó*f
vorosorség (rendőrkapitányság) van hivatva arra, hogy elbírálja \'ki jogosult és ki nem az itt tartózkodásra és a szoba használatra.
Újból jfelhlvbm tehát az összes saálló-s^omélyzctet, hogy o rcndolothoz- legszigorúbban alkalmazkodjanak,, mert ellenkező tjset; "ben őket a forradalmi\' ^•rvényszók eí\'é" fogom\' álhtalni.
A városi vörösőr paranosnok.
Vörös temetés.
Takács Sándor vörösőr elvtárs temetése.
Nagykanizsa, május
A proletariátusnak halottja van. A nagybakónak! szomorú események a prolotáriátus -részeiét is .áldozatot kove-teltek. Takács Sándor, soproni vörösőr a nagybakóm ellenforradalmi kísérlet során a proletárdiktatúra szolgálatában hő*i halált halt. Példát mutatott, m<?g-mutatta, Jiogy ft vörös katona lelkében magasra lobogó láng • semmi veszélytől\' vissza nem retten *> a legdrágábbat,, mindenéi, az eletét is hajlandó a dolgozók uralmáért, a munka országáért • feláldozni; Takács Sándor elvtárs hősiesen küzdött az- Eszméért. A nagykanizsai proletariátus utolsó útját olyan impozánssá nemessé és komollyá tette, amilyen hatalmasan és diadalmasan lobog az *az Eszme, amelyért lakács Sándor vörösőr elvtárs meghalt és mrilyén nemes és komoly volt Takács Sándornak, a hős, soproni vörösőrnek egész élete.
A Szabadság-térre tegnap délután négy órakolKj<ivonult Nagykanizsa egész vörös helyőrsége, Vágta < Karoly népbiztos elvtárs, a direktórium, a párt, a szakszervezetek vezetői és képviselői. A katonaság nyílegyenes kettős sorfala előtt állították fel Takács Sándor ravatalát. Négv nagy vörösrózsás fenyő-koszoru és a soproni vörösőrség koszorúja diszitetL k a proletárság halottjának koporsó-iát. Nyolc vörös katona áll feltűzött szurony- j nyal a ravatal mellett. A hogy a soproni j vörös elvtársak a fekete lepellel letakart ko-porsót meglátják, valami spontán, szivbőt jövő érzéssel letépik a \'.csapat VÖrÖSzáS2,lójának .-...iÁV.ól ós most már vörösbe Ujaivá nyugszik a vörös forradalom halottja,
A vasúti dalárda olénekli a gyászdalt., valami komor, ünnepi és szi ^benv.rkoló .hangulat üli meg a lelkeket. A parancsnokok „Jobbraoézt" vezényelnek, a marcona katonu-arcokba beo%nek a szemek, de valahogy egész másképpen, min» a máskori temetéseknél. Itt már a boldog jövő élőt igézető is lengett. Brónyai elvtárs lép a koporsó elé és a kővetkezőkéi mondja:
— Kedves gyászoló Testvéreim! Összegyültünk, hogy megadjuk a végső tisztossé-get Takács Sándor elvtársunknak. Takács
nek, lírilöUja a prololáruralomriák. Amikór alávaló emberek mindenféle csal/.i hitvány-sdggal felbőszítették és ¡félrevezették a falvak
népét, akkor Takács Sándor elvtársunk ki--meni, hogy viasz* állítsa a felborított- rendet.
Az elvakult tömeg Vem hallgatott a szép. szóra, hanem kaszát-kapát ragadott és azt
hitte, hogy ellent tud Állani a ma Összefő rt prolclárság hátaim úv l.\\ annak a hatalomnak, amoíy hivatva van boldogságot teremteni ebben az országban. Mi, alqk az emborisig haladásának vagyunk n hive", meghálva állunk\' meg egy emberélet elmúlása fölött, de tudjuk, hogy minden áldozatot meg hozunk s ha koll elpusztulunk valamennyion, do amit akarunk, annak mog kell valósulnia.
...... .t3fo.il. Takáes Sándor .bucsut veszünk; rrűcsüzuní;\' iuíftí mühlcástőr mint. \'.ko-tonátó\', mint elvtársunktól. Legyen vl\'gaszta-iásuni; és könnyítse jneg fölötted a földet, hogy annak az eszmének a szolgálatában, esté! cl, amely az emberiség boldogságát fogja mogalapo ni} s amelyikért bármelyikünk bármikor hajlandó életét ifiMdfijyji., . ... „ : ..Ezután." a Xvasutus Halárda- »A\\sírnál*, című dalt ¿iiokeíto «1, m^id \'megindult a proletárok gyászoló menete ¿a tömető fölé. A gyászkocsi mögött haladtak Vantus és Szabados elvtársak, valamint a nagykanizsai prolotárság vezérei.
. . »siinál az. iparos dalárda eleneUe.to a Marseillaisot ós Takács Sándort a munkások «omz tkö-zi harciindulójá« nak \'hangjai .mtilleit l^bócsátot.ták h sirba.
J fíors\' László elvtárs^ a soproni vörös | Őrség politikai.inegbizottja lépett a sirhoz éi megható szavakkal búcsúzott a vörös őrök soproni csapatának halottjától:
Klvtársak ! Testvérek! Kelet f0|6| ahol a nap lelkei, ahql oz emberiség be!-\' csőjo ringott, ahonnan a nagy . apostolok él* indultak, onnét indult cl az az eszmfe melyért Tukács Sándor\' hősi halált hali. az eszmét, mint azt a másikat ezer év elén ismét; a szegény emberek ^váltottak valóra\' Kolet\' félő\', Oroszországból "jött, "abból n? országból, amely ellen a kapitalizmus küldi» őket s amelyből elhozták a legnagyszerütil). eszmét: a nemzetközi szociálista forradalom, eszméjét. Ennek az eszmének a szolgalat«, ban- ;.és védelmében esett sM a mi drá^ i Takács Sándorunk. Meg kellőit lialnia, mert a magyar falvak egy rétegének, a kisbirto • kosoknak^ a falu kis burzsoéinak, akik mindig a hatalom szolgálatában állottak, hát -. milyen kormány, is képviselte azi. nem szett a ml eszménk, hogy lehotőségeket és boldogságot akarunk adni mindenkinek, a kisbirtokosoknak is. Fegyvert fogtak ellenünk, de mi, n vörös gárda, letörtük őket, mert ml készek vagyunk bármikor életünket adni m-Eszméért. Ez a bucáu alkalom nekünk, hogy kinyilatkoztassuk, hogy miniüg ké^Sek "va-" gyünk meghalni a proletártátusért!
-— Takács Sándor! Bucsuzunk Tőled! Drága halottunk megengedi, hogy azzal a kiáltással búcsúzzunk Tőié, amely legkedvesebb volt "neki s amely legkedvesebb nekünk:
Hátomszoiüs . .cljan „^..AZiacláUsia-viláfi!jJr^.l.yijir(\\i! .
A báróm éljen Öntudátős Vüszk: \'ggii elszállt az égnek, a vasúti dalárda gyászdalt énekelt, Takács\' Sándorrá pedig ráborult a magyar proletárhaza forradalmi f\'jlJje.
Alsózalamegyében helyreállott a rend.
Vasklua iiéphlztos elrtárft iiyllfllko xata az eUcuforrAdalmt ktsérlt-trfii
,\\Vigy\'-fijii: o, mAjU.v -\'7-
Van\'us Károly népbiztos elvtárs, á Mura- front parancsnoka munkatá^ynk íjólt a következő kijelentést tette;
— Alsózalam-ígycbcn a letört burzsoázia agi\'.ációjára ellenforradalmi tünetek mutatkoztak az utóbbi napúkban,, amelyeket azonban hirtelen elfojtott >. nagykn-.i;»ai proloiár-kutonaság föllépése. Az elbolonditoit lusblfr., tokosság fegyveres felkelést kezdett Nagy-bakón a kon, elcsapták a munkástanácsot é? díréktó\'rinmof; -l- é^\' ká\'sz\'ára-k\'apá^\', \'i>ű«kártí kapva próbáltak ellenállni a Nagykanizsáról hirtelen mogjütl prolelár fegyveres erőnek.
— .4 terv nem sikerült, a proletár katonák hamar, elycttv.k kodvüket a\'4 éJkOforradalomtól, sőt azokat is észretéritéttök, akik n környékbeli falukból segítségükre oka uk-menni a bakónákialtnak. Az «llcnforradalmá roknak több halottjuk von, a vörös katonák közül is életével fizetett TrtkiiCS Sándor soproni vörösőr elvtársunk, akit ma temettünk katonai pompával n • nagykanizsai \'• píaoU-riől
Az ellenforradalmi puccs főcinkosqi mintegy 30-an le vannak tartóztatva, akik forradalmi törvényszék elő kerülnek A főcltikosok letartóztatása óta Alsózalamegvébcn semmi nyoma az ellenforradalomnak.
Visszahívták Csehországból az olasz tiszteket.
Béoi, május 27. A Tolcgrnnf rímil hir-
AasiuíS-Sftljyaibrszíi "J,fssZ^n®»\' a csch haJsciegbo beosztott olflsz \'\'sz" tok elhagyják a csoh Iwdierefiót. — Kz alighanem arra vczctoiidó vissza, hogy ornüz politikai kiirükben ncseztdóa niutatko-íirs csehek rr\'íni, iiltífinck \'ttMÍttKI "vetik, ■ hogy-tuiságosan a dálailAvok mollett foglal-haV\'íllft\'st. .............
1010. május 28.
A városi tanács Intézi bizottsága ma ate 6 órakor a városház tanácstermében llést tart.
ZALAI NÉPAKARAT
HÍREK.
vy.t. luö.juv
28
Sie
NAPTAíJ,
A nap kél 4 ó* 11 porckor, nyugszik 7 óra 44 porc kor. .
A hold kél éjjel 3 óra 56 perckor, nyugszik este 7 óra 52 perckor.
Hhptfalos iroatjeleutés.. A .Magyar "Távirati Iroda hivatalosan jelenti május
• 27-iki kelettel: Az északi harcvonal egyes részcin élén.\': \'felderítő tevékenység Többi harovonalon a helyzet változatlan.
Hadsereg/őpa rancsnokság.
— Kinevezései«. A hadügyi népbiztosság Zsl/kovics Sándor elvtárs, volt ezredest, dandárparancsnokká {-¿nevezte kí. Zsifkovlcs elvtárs a parancsnokság átvétele céljából Budapestre utazott. — A 47.. vörös ezred parancsnokságot Oabsovlts Kornél elvtárs, volt 5(Va\'s őrnagy vette\'ár.
— Szigorú rend a kanizsai utcákon. A déli demarkációs voüal nagykanizsai főparancsnokságának rendeletéből Nagykanizsán uj s/.igoru közrendészeti intézkedéseket foganatosították. fízek lényege abban foglalható össze, -hogy. n\\e lJ óra utánui <l(reltöri u/n «u&dbye nélkül senki nem tartóz-kodii ■-! az utcán és egész napon dt tilos ml/uU\'i csopor!otu\'ds. Mindezen rendszabályoknak és általában a tanácsköztársasági-rendnek Nagykanizsán való pontos-\' betartására budapesti karhatalmi csapat őrködik, mely éjjel nappal állundó szolgálatot teljesít
\' íi kanizsai utcákon. .4 rendszaba.r>ok ellett vt\'tö\'tet forrada/ml törvényszék eU áMjVs.
— Pénzügyi KlrcndeJtSi.^ N \'£yk?nl-zsán. Jé1öztaK/\'"tío^;\'»,vm^y<í,ket»ówáiii«atá«»-
• /olytán rövidesen megtörténik a .v.f.rmegyoi intéző b/erviíR 6z ndmmisztrációa hivatalok \'kouéosztúsá is-. Elsőnek a ZsTSl-ge\'rszegl pónz-flííVigáfegátósáff likvidálását viszik keresztül.. Mérő Géza elvtárs pénzügyi tanácsos tegnap Nagykanizsán, járt, hogy a pénzügy-igazgatóság pénzügyi kirendeltsége átköltözésének részleteit az illetékes tényezőkkol megtárgyalja. A nagykanizsai kirendeltség vezetőjj Nugy Ferenc elvtárs pénzügyi főtanácsos lesz. — Ugyancsak Nagykanizsára" Jön a pénzügy-igazgatóság mellé .beosztott számvevőség részéről négy számvevő, s a megfelelő segédszemélyzet.
— Üdvözlet a frontról. Ma a következő levelezőlapokat kaptuk: {.Üdvözletüket küldik a frontról a kanizsai szép leányoknak uz V/20, zászlóalj vörös katonái: Szántó Lajos, Hetes! János,.Mészáros János, Tiirnar Márton, Gerócs István, Genethcim^Lajos, Fuksz Tnjö\'s, Wótil-rat József, Schnll Kfétyáa, Perka .László, Jutros\'a György, Ho váth Gyula, Megyosy testvérek, Balf György. —. Üdvözletüket kiil-dük é3 jól érzik magukat: Gerócs István szakaszparancsnok, Schall Mátyás, Fehér Sándor, Gerethoiin Lajos, JvováöS György, Kovács József és Jutresa György.
•— Nem szabad molesztálni a uyógy-szerészmunkásokat. Több előfordult eset alapján és a további céltalan zaklatások elkerülése cé!jábó,l a vörösőrség országor főparancsnoksága \'intézkedéseket léptetetí életbe, amelyek a gyógyzeré-szek zavartalan muri* kóját vannak hivatva blztpsitanj. A vörösőc-országos főparancsno kság értesítette a nagykanizsai gyógyszerészmunkások szakszervezetét annak elrendeléséről, hogy gyógyszerész-, munkást, előállítani vagy letartóztatni csakis
"az üzemvezefö bclóegyűiáésévei, illetve, -ha üzemvezetőről van szó, csakis ez ellenőrző munkástanács jóváhagyásával szabad.
A Kanizsai tanügyi megbízottak kinevezése. Zalamegy el területi .kettéosztása folytán szükségessé vált a megyei tanfelügyelőség megosztása is. Ezért a .közoktatás*, ügyi népbiztosság, miként azt lá\'viratilág Közölte á nagykanizsai Direktóriummal, Nagykanizsa székhellyel az idetartozó\' 7 járásból
tanügyi kerületet szervezett, melybe meg-b.zouakul Jöldes Miklós nagykanizsai polgári iskolát cs dr, Szabó Lajos nagykanizsai szár-mazásu középiskolai tanító elvtársakat nevezte ki. A Zalamogye északi részére kiterjedő zalaegerszegi tanügyi kerületbe meg-bizottakul Majtényi János középiskolai Andrási János elemi iskolai tanitó elvtársaíht nevezte ki a népbiztosság.
~ Uljegyzés. Hermann Arnold (Qflda-pest) eljegyezte Buchwalá Nellykét /agykanizsáról. (Minden külön értesitóa helyett.)
— A vidéki Intézetek ellenőrzés alatt.
A legutóbbi napokban ismét nagyszámú vidéki pénzintézet került a Tanácsköztársaság ellenőrzése alá. A pénzőgyi Népbiztosság a pénzintézeti direktórium utján üjabban az ábonyí, alsólendvai, budafoki, csongrádi, kaposvári, kismartoni, marcalii, pomázi, szabadszállási, szentendrei és váci olyan intézetekre terjesztette ki ellenőrző hatáskörét, amelyek eddig valamilyen oknál fogva ellenőrzés alatt nem voltak. Az ellenőrzés alatt működő vidéki pénzintézetek száma most már meghaladja a 750-et.
— Paplrszövet kőtelező használata. A
szociális termelés népbiztosságának 04. Sz. N Számú rendeleto értelmében a Következő cikkek előállításához további intézkedésig ki záróan papirszövetelc használhatók fel. Mindennemű zsákok, táskák, bőröndök, zászlók, csomagoló és viasszosvászon, kabátbélés, gallér és küzbélés szöveg Reményvászon, sportsapkák, díszletek, kárpitozás, fejkendő, kötények,, függönyök, tapéták, b.lllQr.-b.QVmá>^ lámpa és ker-i ernyők, szőnyegek, nyugvó-ágyak, lepedők, matracok, műbőr, könyvköté-szeli kellék.\'k, babaruhák, asztalkendők, izígü-telőanyag, fegyencruha és temetkezési kellékek. Minden cikk, illetve az ezekhoz szolgáló anyagok korlátlanul bőszei ozhetők a Rliháza\'.i Hivatal elosztó raktárában (V, Aranj*- János-utca 13.)
—: liilálozás. Farkas lstvánné, szül-Horváth .Jenny sümegi volt főszolgabíró felesége tegnap, május hó. 27-én reggel-5. órakor, hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése ma délután ö órakor losz.
—■ A nyugalmazott" községi és kör-orvosok, orvosözvegyek é* árvák háborús segélye. A munkaügyi és népjóléti biztosság intézkedett aziránt, \'hogy a nyugalomba helyezett községi és körorvosok, valamint községi és körorvosok özvegyei és szülőtlen árvái, ha a községi és körorvosi nyugdíjintézet terhére állandó ellátást élveznek, az 1019. évre is részesüljenek hffborus segélyben. A községi -és körorVosok nyugdijalapja terhére nyugalmazott orvosok «00 korona, a többi nyugalmazott orvosok 1000 korona, az 1912 jnnuár Ke előtt nílhalt wvosok özvegyei ^QúO JaM-ona, a későbbV elhalt özvegyei tiOO korona, az árvák egyenkint 180 korona, az életjáradékot élvező árvák po.lig 240 korona segélyben részesülnek.
— Felhívás as összes a nyagtil varatokhoz, (volt központokhoz.) Az összes anyug-. hivatalok (volt központok és háborús gazdasági szeivok) tartoznék az alantiakat a szociális termolés népbiztosságánalc központi anyaghivatalálmz (II., Lánchid-utca 3. III. 5) \'aiírgőscn5b"ójefari t <s n lr Teljes címüket, osztályaikat, vezetőik névsorát, telefonszámukat ós helyiségeik pontos megjelölését. 2. Mindazoknak az anyagoknsk szabatos jegyzékét, amelyekkel ezidőszerínt foglalkoznak. — Az egyes anyaghivatalok- ügyvezetői személyük-bőn tétetnek felelőssé o feUwy^sban foglaltak pontos. megtartásKt illetően. Felhívatnak továbbá az anyaglnvafaioíc,\' hogy a májtls tfl-iki állapot szerinti l.észletjelentéseket ju-niusSJrí a központi anyaghivutalhoz \'feltétlenül szolgáltassák be és hogy jelzéseiket félhetenként a legnagyobb pontossággal küldjék- be.
nak központi ányagtwvalalá. .
— Valamennyi termelési biztoshoz 1 Közöljük \'valamennyi termelési biztossal, hogy junius elsejétől kozdve a szakosztályok csakis az általunk kiadandó utalványürlopon utal nak kí pénzt. A termelési bizlosok, vagy -•ahol termelési biztos nlnca — a munkástanács elnöke az u\'alvány könyvek átvétele céljából május ^3-tő.l kc\'Zdve a saját szak-
osztályuknál sürgősen jelentkezzenek. — A szakosztályok az utalványkönyveket a termelési biztosaés a munkástanács két tagja által aláírt elismervény ellenében bocsájtják rendelkezésükre. A Szoddiis Termelés Nép biztossága.
-— A bankmunkások juniusi Illetményeinek folyósítása. Junius elsején a pénzintézetek alkalmazottainak illetményeit egye\'őre ugyanolyan alapon folyósítják, amint az május elsején történt. .........
— A Járási forradalmi törvényszékek ítéletei. Keszthelyről jelentik : A Forradalmi Törvényszék Csizmadia Imre rezii lakóst szándékos" emberölés bűntettének kísérlete, orvvadászat és fegyvér be nem szolgáltatása miatt ö\'ss\'ZbüntetéBür tizenkét évi, Csizmadia Lajos rozii lakóst orvvadászat miatt három évi fegyházra, Petrőcoi Gergely és Szij Mér- . ton József felsőzsidi lakósokat szesztilalom áthágásának büntette miatt hat-hat hónapi, Szánti Pintér József felsőzsidi. lakóst .ugyancsak szesztilalom áthágásának büntette miatt egy évi fegyházra, Baráth Jónos zalavári, Kiss Lajos sármelléki, Szabó Pál sármelléki, Páti Pál, Herczog József, Horváth Gábor zalavárí lakósokat orvhalászat által elkövetett bűncselekmény miatt egy-egy hónapi fogházra
•ítélte. — Zataszentgrótrói irják: A zalaszent-gróti forradolmi törvényszék Kovács András és Mihályi János zalaszentgróti lakósokat falopásban bűnösnek találta, ezért Kovácsot 2000 kor. pénzbirságra, behajthatatlanság esetén 3 hónapi fogságra, Mihályit pedig 500 kor. pénz-blfSágrá, behajthatatlanság esetén egy havi fogházra itélte. Horváth Anna zalanéméffallíst lakóst. mint konok pörlekedőt 400 kor. pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetén egy havi fogházra ítélte.
— Utánvéttel lehet szálll anl a mezőgazdasági gépeket. A Földmüvelésügyi\' Népbiztosság megállapodott a Pénzügyi Népbiz-tossággal és a Máv. igazgatóságával, hogy a mezőgazdasági gépgyárak és a műszaki cégek a vidéki mezőgazdák, a termelő szövet-kczetekj.a szocializált gazdaságok és a cséplőgép tulajdonosok részére mezőgazdasági gépeket, gépallcotórészcket ós műszaki anyagokat utánvéttel adhatpak fel. A feladó gyáros vagy kereskedő köteles a feladólovélen a tcrmelőbizfos, vagy a gyári munkástanács, vagy ezek hiányában a bizalmiak utján igazoltatni, hogy a feladott cikkek mezőgazdasági célokat szolgálnak.
— Elveszett. Tegnap délután 3—-4 óra között egy fekete, bőrerszény 700 korona tartalommal. a róm. kath. temetőben elveszett. Kérem a megtalálót, hogy könyörüljön meg rajtam és juttasSa el a? alanti címemre, mert gazdámnak nem tudok elszámolni és a legnagyobb .csapásnak ,llé?.<;k clé,bo./t (Jzvv Zimmermann JŐJfscfriŐ* Fő-nit ^szárn"\' \' v
Színház.
* A megváltás ielé. Garami Ernőnek ez a drámája iránydráma s ez a körülmény mindent megmagyaráz, a hiba\'ft és erényeit egyaránt. Technikai ós művészi megalkotása és legördittetésc «ok kívánnivalót enged — de mint propaganda színmű tényleg tesz szolgálatokat,;— A szjntár^ubt a yárlná.l Jóval, tökéletesebben és nufty igyekezettel- hozta színre a drámát. Kallós József az öreg cipész személyesltőjo művészien játszotta meg a lelki történések életrekeltésót. Mindent kihozott a szerepből, amit lehetőit. A közönség viharos tapsokkal ünnepelte. Kallós \' mellett fíokor Viktor játszott a legjcrbbnn. László Irén kisebb •szerepében nagyobb feladatok megoldásának tudását igérte. Verő Hona, Kállay Olga és Csolnakossy méltóan illeszkedtek az ogyüttesbe.
• Hc<t mflsor. Szerda és csütörtök dél-.Ut£n QwatnhErnő: A megváltás felé. Csütörtök este: fóátkayTTvi&icéi:.FélhŐ Klári. Péá^. teken és szombaton: Güíbaba. Vasárnap: A bor.
PáritUgyek.
\\ keresKedelml alkalmazottak f. hú 28-án délután 5 drakör választmányi gyűlést tartanak. -■ . Vezetőség.
ŐHiKaANJELENIK MEC, EREDETI TEI.B-
ZALAI NÉPAKARAT
május 2t
A selyemhernyó-tenyésztés módja.
11.
Ezért uz összegért pedig igazán érdemes vesződni egy keveset.. Úgyszintén hasznos . foglalkozása lőhet az iskolás gyermekeknek is, kiket a kedvező -siker további működésre fog ösztönözni. Kérjük a tanitó elvtársakat és elvtársnöket, hogy e:re a körülményre tanítványaik tlgyelmét felhívni, őket a tenyésztésre buzdítani és annak, mikéntjére kioktatni szíveskedjenek. — Ezen cselekedetükkel is lényegesen hozzájárulnak a. szocialista állam felépítéséhez.
Ezen kis kitérés után térjünk vissza a selyemhernyó tenyésztésre magára.
A selyemhernyótonyésztés első és elengedhetetlen feltétele, mint már jeleztük is, az, hogy mindenkor elegendő friss eperfa vagy másképen : szederfalevél álljon rendelkezésre a tenyésztőnek, mert a selyemhernyó kizárólagos tápláléka a fehér eperfa (Morus alba L) levele. A leveleket addig, mig a hernyók kicsinyek, vékony, hosszú szeletekre vágva etessük, csak a negyedik vedlés után adjuk ogószben. Mig a hernyók aprók, addig -sűrűbben helyezhetők el és gyakrabban etessük őket, minden 4—5 órában. Vigyázni kell air^, hogy egyszerre csak annyi levelet adjunk, amennyit meg tudnak enni. Fonnyadt levelet, úgyszintén nedveset ne etessünk, hanem csak teljesen friss és száraz, portól tiszta levelet. Vedlés alatt a hernyókai etetni vagy átrakni tilos. Etetéskor a rácsokra tiszta tenyésztőpapirt és erre levelet tegyünk. — A hernyókat lehetőleg ne fogjuk kézbe, hanem takarjuü le a lyukasztott papírral, melyre kevés lombot tettünk. Erre rámásznak és a levéllel együtt áttehetők a tenyésztő papirra. A már egyszer használt tenyésztő és átlyuggatott papirt többször nem szabad használni, hanem a hernyók ürülékével együtt eldobjuk, illetve leghelyesebb, ha elégetjük.
A *zoba hőmérséklete állandóan egyenletes legyen, még pedig az első héten 18-20° R, későlb állandósn 14—16° R.
Az ötödik vodlób után keád a hernyó készülni a begubózáshoz. Ezt arról ismerjük meg, hogy fejét feltartva nyugtalanul mászkál ide-oda, jelezve, hogy valamit keres. Keres is már ekkor búvóhelyet, -ahol bábbá, majd gubóvá alakulhat át. Ekkor, fonósátrakról kell gondoskodnunk, melyeket a rácsokon helyezünk el. A fonósátornál arra kell iparkodnunk, hogy az ne legyen túlságosan sürü. Legjobb erre a célra száraz repceszalma, de készíthetünk fonósátrat szalmából is olyanformán, hogy rozsszalmát összefogunk egy csomóba, felső végét összekötözzük, az alsót szétterítjük ugy, hogy minél szélesebb alappal biró ..kúpalakja legyen. Száraz faágat is adhatunk nekik de a friss lombozat ártalmára van a hernyóknak.
A másik ismertető jel az, hogy kezdi a selyemszálakat ereszteni. Ekkor már csak ritkán etetünk, ha pedig kezdenek bábbá alakulni, akkor az fetetést végleg abbahagyjuk.\' Ilyenkor a teljesen kinőtt kb. 10—12 cm. hosszú hernyó teste megrövidül, majd utóbb felveszi a teljes báb alakot, miközben teljeion beköti magát.
...... (Folyt, köv.) ..................-
Közellátás! -köziemének :
A junius havi sójárandóság a »ztelosztó üzletekben a közöhség rcndelkozJére áll és a vegyes áruk Oes számjegyére, »jenkint 25 dekagraimnos adagokban, kiloopimonkint 1 korona árban lesz Yszolgáltatv« — A „Közalkalmazottak beszekési csopo/já"-nak és az .Általános fogyasztAi szövotl/zef-nek tagjai járandóságukat a cs<%ortnál,/lclvo a szövet-keeetnét vehetik át-.
VirSti k/zellitási üzemek \'agykanizsa.
Szabósegéd azoknál felvétetik jlTdija-zás mellqtk Ugyanott Vresteiik tju/^i ina. pótban levő ^Srrígép mJ^ételn^t Bővebbet Vörösmarty-u. 18. szám alW^ 1307
» msikiiiIzMl [MiblrMi alól tetehttOnyvI halátigtát.
1706,\'tk. 191(1. Krk. 11)10. évi ípiili, hó 211.ín.
Arveréal hirdetmény 4a árverési feltételeit.
A telekkönyvi hatóság Böhiii Jenj Remete Géza telekkönyvi tulajdonos kanizsai lakosok önkéntes árverési iig; Kernele Gézáné sz. Mágot Józsa áll. nagykanizsai lakos utóajánlata kövctki az 1008. XII. t. c. 27. §-a érteimébei birói önkéntes érverést rendel el. a nai zsai járásbíróság területén levő K községben fekvő, s a kerecsenyi 772 t 1-3 sorsi. 427/a, 427/b, 427/c, hrsz. Boszorkányosi pince nélküli sző!\' módon, hogy a 4131/tk 1002. sz. bekebelezett s az 188B. évi V. t felvett 8250 korona szőlőfelujitási csönből még fent álló 1530 koroj az Ingatlanokon tchfe-képcn továl marad.
Az ingatlanok együttes
három birtokrészletre* vonatkoZL, ..............
ára 42400 korona 4|»z iicg}#enkettőozer-négyszáz korona. — A lelekköiwvi hatóság a birói árverésnek KerecAny kfcsé.g házánál megtartására 1919. évi faniuf hó 16. napjának d. e. 10 óráját lüzp kí és az árverési feltételeket « következőképpen állapítja meg :
!. Árverési Ígéretet csak az tehet, aki hatósági igazolvánnyal igazolja, hogy már ezelőtt is földmiveléssel vagy gazdálkodással foglalkozott.
Nagykanizsa, 1619. április hó 30. napján.
Dr. Sartory jt k. jtxisbltiL
1563 Kzg. 010.
Árverési hirdetnie
A forradalmi törvérfVszék vldbizto-.sának rendelete folytán-ivárof vörös-érségníl 1919. évi mdjus\\ó 3f-ik napján délután 4 órakor, ö\\l«i/b 16 fog nyilvános árverésen eladatn
A városi vőrSs-Si
Értesítés.
Értesitem t. üzletfeleimet, h*y épi tési vállalatom újból megke/ltem s mindenféle átalakitásokát, javiísokat és uj épületek készítéséi a legp/itosabban eszközlöm. I /
Kérem a közönség Uziverfpártfogását.
Somogyi Ferencz, W/ivesmester
PetSfl-nt 78L n£/tni.
Értesítés.
Tudatom n 11. é. közönséggel,. ho mijidenrtemü áralákitásK javítást es/lj épületek cpilését is elvátalok
Kérve a n. é. közönség szivespártfogását, vagyok teljes tisEelettel
Marosi Mór, ópitósi\\áll
f \' " VWi ö-oiHrty-u. SO.
\\ZIÍ A n n»nyniozB4«ilnhá«
V I L.i-V VJ San» üilioia, TtlilnH.^.
Mfü, kediSea. midió.. íílB 26.. 21.
boszorl
kőző
. (III. rész.)
A borzainak /szakája,
Xavér do MontepÍQj/íá{#frü büniigyí regénye fllmen^folyfttásban.
Előadás kezdete 6 és (él 8 órakor!
fin A N I A mozgókóp-palotc
** »oigeuTl-a. Telelen M9
Kedden, szerdán Május 27. éa 28.
Leontine Khiineberg
a világhírű Ölm- és pantomim művésziig
fellépővel
A rongyszei grófnő
Regényes kalandor-dráma ^JÍIvonásban,
Pénzlárnyltás délután 3 órakor. EHHiiok kezdete Jtiiitín 6 ís tsle 8 Arakor.
C Öngyújtó
tűzkövei, benántartállyal, egyszeri töltés 14 napia elég! - Kapható kizáróla
rf-utca 43.
A KORA UESfiBLI
1
| J^LKNTftHKKKBL.
Egyes szám ára 30 fillér.
Kapható a dohányéjrudAkban ós a utcai rikkancsoknál.

jy"\' *W>°\'ram__W.gyk.n,,.., ,a|B. „,A|u> aa B.ntgptpk ,a,
ZALAI HfPáKtBál
«ta<14lil»alali .......... \'"........" .. .... ..............."\'*............ 1 " ■ "i «
SZu»»••. »»«ar-uH. "ám \' I «UHWé.1 inkl
| A szocialista í\'áht hivatai.os i.\\ima WST*. K3K
,d4i on<xAn 7«. t K yomda i.>. jj^vio^v Heijy<»d «vr« . . . ua-so ko.oam
-,.,ir, 11ivrrx- - -.J.vr .11- . ..........- ^ Eöy I»en«pr« . . fso koroaa
Az osztrák műharag.
Amióta a proletariátus álvetle Magyarországon a halaimat, az osztrák kapitalisták neü nem szilnlek állítólag veszélyeztetett KSidoságl érdekeik védelmét kormányuktól követelni, oár a forradalmi kormányzótanács tljó pereiül kezdve nyomatékos ígéretet tett a külföldi vagyon védelmére. Az oszlrák kapitalizmus tajtékot ordítozott az ifjú lanács-kjztáraaság gazdasági berendezésének Intézkedései ellen és garanciákat kívánt III elhelyezeti Ilikéjének biztosítására. A német-oszlrák kormány ennek a kampánynak a lialása alatt néhány elhalaszthatallan gazdasági kérdés rendezésére, mint amilyen a kölcsönös vagyonvédelem kérdése Is, egyez-ményl tárgyalásokat kezdeti a magyar lanácsköztársasággal. Az elózetes egyezményt a bécslek részéről Bauer Olló kill-ligyi államtitkár irta alá, az Ismert szociál-patriota, aki .szociáldemokrata" létére helyénvalónak vélte, hogy együtt dolgozzék a l.utger—Habsburglatius kereszt<n^szoclalls-lákkal Az 6 marxista lelkiismerete — dacára orosz hadifogoly korában szerzett forradalmi tapasztalatainak — megengedte azt, hogy az osztályharc legnyíltabb megtagadásával részt vegyen egy burzsoá szociáldemokrata koalíciós minisztériumban, másszóval, hogy a kapitalista diktatúrát szol-¡álja.
Az osztrák tőkések most, hogy az egyezmény nyilvánosságra került, a maguk megfizetett sajtójában a legélesebben támad-■ ük. ezt. a.Bauer Ollói (» az antanttól kövelelnek védelmei. azzal a lehetőséggel szemben, hogy az osztrákok magyarországi vagyonvédelme érdekében elvi koncessziók ittessenek a szocializmus eszméiének. Egyfelől tehát siránkozva és felháborodva követelik saját vagyonuknak megvédéséi a kommunizmus magyarországi berendezéseivel szemben, másfelől megszerelnék akadályozni, hogy a magyarországi tanácsköztársaság rátegye kezél a magyar volt kapitalistáknak Ausztriában levő tőkélre a ezzel a magyar \'ársadalml tulajdoni odaát Ausztriában megvédje.
Íme: igy tükröződik a kapitalista rend termelési anarchiája a kapitalista elvekben és lelkiismeretben. Csupa zllrzavar és homály, elvtelenség és sulit dogmáinak is megtagadása a pillanatnyi gazdasági előny kedvéért. .Belekergellék úgyszólván a hozzájuk közelálló Bauer Ott«,\' hogy az oszlrák kapitalizmus védelmében tárgyalásokat kezd-Un. Sürgették a megegyezési, bár jól érezték, hogy önmagukon vágnak sebet, amikor az európai proletárforradalom előestéjén Ilyen mély re vágó elvi engedményedet tesznek a kommunista gazdasági ideának Kedves és 16 volt az anyagi érdekeket meg
mbntenl, de ett nem lehel .elvi tiltakozás", vagy ,i kijátszás gondolata nélkül lenni. Egyik kezükkel zsebelnek, a másikkal lll-lakoznak. Előbb ráparancsolnak az ő alkalmazottjukra, a Bauer .elvtársra", hogy In-lézze cl az ő követelésüket Magyarországgal, amikor pedig ez már megtörténtnek látszik, akkor alaposan klszldlák azért, amit talán éppen az ó rendeletükre, de talán felébredő szoclallsla lelkiismeretének parancsa alapján cselekedett.
Bennünket a bécsi finánclőke lapjainak a farizeus nteggyőződtclenség mellhangján átkozódó miiharagja azonban meg nem téveszthet. Szavalásuk csak hasbeszéd, üres hámls alibikeresés. A kapitalizmus képtelen a lemondásra, áldozatra: minden csele• kedetének rugója a protitvágy s ha érdeke e pillanatban azt kívánta, hogy veliink bizonyos gazdasági kérdésekben megegyezzék,
akkor fogcsikorgatva.- bár, de meg fog egyezni.
A ml számunkra nem is a bécsi álvihar a fontos, de fontos az, hogy a kommunista gazdasági rend, habár csak részlegét Intézkedésekben is, de azért mégis érvényesülni tud egy a szocializmus ellen annyira védekező tőkés társadalomban le, . mint amilyen az osztrák-német. Rést vágtunk a kapitalizmus német-osztrák bástyáján, az uj világrend gazdasági ütközetet nyert meg a regi világrenddel szentben, illába tagadják, a kapitalizmus ájult és tehetetlen ezzel a résüléaael szemben Védekezni szeretne, de nem tud. Mindkét kezét lefogja a mohó kapzsiság, a profitéhség, a tőkés termelési rendnek e falán egyetlen őszinte ösztöne. Ösztön, ami számára pótolja a világnézetet év amit az ő számára semmivel sem lehet pótolni.
A fraucla korjiAny tír»r»t a német kommunistákkal
Basel, május 23. Abban az esetben, ha a inai ne,Ildi ¡¡ormány c. .szövetségasak. által diktált békeszerződést nem írná alá, akkor w antantfentartáa nélkül bármily más kormányt, m«ly a bíkasurződáat aláírja, egyedüli törvény» kormánynak ismeri «1. , A Temps jelentése szerint a francia kormány közli, hogy »szocialista" megbízottat küldött Berlinbe, hogy tárgyaljon a független szocialistákkal annak a kormánynak a megalakításáról, amely a békeszerződést alá fogja Írni. Abban az esetben, ha ez a tervezett kormány megalakul: a francia kormány könnyítéseket fog tenni Németországnak. Állítólag • kommunistákkal le tárgyaltak • franola szoolallsták, A kommunisták vagy balépnek a kormányba, vagy padig semlegesek maradnak A francia szocialista kiküldöttek csütörtökön térnek vissza Páriába.
Párls, május 28. Hetven német pénzügyi szakértő tegnap elutazott Versaillesből Berlinbe, hogy a delegáció költségeit csökkentse. A német békedolegátusok nagy munkájukat mar befejezték, a-IMt ivböi alló ellenjavaslat készen áll.
Hogyan kéaztil a „TllAgbéke" Veraaltleaben ?
Budapest, májüs 28. A Newyork Sun jelenti Párisból: A békeértekezlet, amely csiga lassúsággal szokta munkáját végezni, tegnap maga is megsokallotla a helyzetet és délután
Angliában megalakultak az első szovjetek.
Budapest, május. 28. A Manchester Guardian .május U-i száma megállapítja. hogy a bolsevista mozgalom Angliában ís" megkezdődött. Londonban a külvárosokban és l.ondon vidékén bolsevisla egyesületek kezdenek alakulni. A legerősebb kommunista mozgalom Dél-Walesben van, ahol a munkások és katonák között hatásos agitációt fejtenek ki. Dél-Walesben nyíltan megalakullak több városban és helységben a szovjetek. A bolsevista vezérek Dél-Walesben tartózkodnak és hatásosan szállnak sikra a munkások között a bolsevisla eszmékért.
A versaillesi békekonferencia végvonaglása
háromnegyed 5-kor a franciák hivatalosan közölték, hogy •z osztrák békeszerződést pénteken dé\'után fogják átadni
az osztrák békemegbizottaknak. A tárgyalásokat ekkor nagy sietséggel rögtön megkezdték, öt óra előtt a négyes tanács kijelentette, hogy az olaszok útját állották a békeszerződés elkészítésének, mivel a jugoszlávok az osztrákok kárára tul «ok területet kapnának a régi Ausatráb&l. Pontban öt órakor az angolok és amerikaiak .azt a Jelentést tették közzé, hogy a szerző-oésből két fontos ¡fejezet hiányozni fog. öt óta után néhány perccel az a hir pattant ki, hogy ha a jugoszlávoknak előnyös engedményeket adnak, akkor Olaszország az előző kívánságához ragaszkodik és Dalmáciát, valamint Fiumét újból követeli. Egynegyed ö-kor az angolok visszavonták azt a jelentést, mely szerint a békeszerződés két fejezete hiányozni fog \'\'és közölték azt a kívánságukat, hogy a szerződést teljes egészében adják .át. a béke» megbízottaknak. Az újságírók kélnytelenek voltak sürgönyeiket folytonosan módosítani és az elküldött táviratokat megcáfolni.
A caeh kormáuy a foaxtogatások miatt bukik aieg.
Prága, m^jus 28. A csehországi tüntetések és fosztogatások .nem akarnak sehogy sem megs2ünni. A kormány nincs már abban a helyzetben, hogy a követelményeknek elo-get tehessen és a koalíciós kormányban olyan nagyok az ellentétek a szocialistákkal, hogy képtelenek, keresztül vinni a megfelelő rendszabályokat. Arról beszélnek, hogy KramaJZ ki fog lépni a koalícióból, mert a szocialista
ZALAI NÉPAKARAT
1919. május 29.
miniszterek nem vállalnak felelősséget a történtekért. Kiválna dr. Krámarz, dr.. Rasin pénzügyminiszter és dr. Strauski kereskedelmi miniszter.
Prága, május 28 A-tüntolőkhőz sokan csatlakoztak a vidéke/fis. Egyes városokban ós falvakban nagy \\ fosztogatások voltak. Ingebriickban a munkások egy kereskedő gyűlés alkalmával benyomultak, a gyűlés helyiségébe, ahol véres verekedés támadj A rogionáriusok és rendőrök végre nagy nehezen helyreállították a rondet. Sok sebesülés történt.
▲ küllőidl tartoiáiok bejelentése
Budapest, május 28 A forradalmi kormányzótanács XC. számú rendelete a külfölddel szemben fennálló tartozások és követolések bejelentésének határidejéül május 31-ét állapította meg. A péhzügyl népbiztosság a bejelentendő anyagnak nagy terjedelmére való tekintettel a bejelentés határidejétjunius 13-ig meghosszabbította. Aki e bejelentési kö.olezottséaaek a fenti határidő lejártáig eleget nem tesZ®azt a már nyilvánosságra holott büntetéssel fogják sújtani.
Vólt
Parancs
tisztek bevonulásáról.
Az összes 1S74—1901 születési évfo-lyambcli hivatásos, nyugállományú, szolgálaton kívüli, tartalékos és népfölkelő tisztek alhadnagytól felfelé a volt ezredesi rangfokozatig bezárólag tekintet nélkül aira, hogy mily fegyvernemhez tartoznak, tóváb\'bá tekintet nélkül arra, hogy állaim, vagy polgári alkalmazásban állanak, nyilvántartás végeit folyó évi.junius hó 2-tól számítandó 3 napon belül az alábbi dandárparancsnokságnál személyesen jelentkezni tartoznak.
Hivatásos és nyugállományú volt tisztek a 00. életévig tartoznak jelentkezni. Ezen rendelet értőimében jelentkezni kell azon szociálista tiszteknek is, akik a szakszervezetüknél már lajstromozva lettek, de ezldeig -téiiyldgóa .katonái szolgálatra- nem lettek • behiva; illetőleg a vörös hadseregben tényleges szolgálatot nem teljosltenok, tehát a vörös katona kötelezőjét nem irlák nlá. Azok a volt tisztek, akik a hadügyi népbiztosság által a katonai szolgálat alól falmentettek jelentkezni szintén kötelesek.
Az összes volt tisztek lakóhely szerint a következő dandárparancsnokságoknál tar- ! toznak jelentkezni : Somogy és Baranyavár, megye a 44. dandárpóttesmél Kaposváron, JdOSón, Győr, Komárom és Esztergomnak a dunántúli részén lakói a ÍJ), dandárpóttestnél C.yŐrött, Sopron ós Vasmegyében bakók a 18. dandárpóttest parancsnokságánál Sopronban,. ,-a .¿Sala es Vaszpuommog-yó\'kbon lakók a 20. dandárpótlést parancsnokságánál Nagykanizsán.
Az ország megszállott térülőiéről Származó volt tisztek jelenlegi tartózkodási (lakó) helyükhöz eső legközelebbi dandárpóttestnél tartoznak •Jelentkezőt.
. Azoknak a volt tiszteknek,, akiknek a (tartózkodási-) lakhelye nem esik Össze az illetékes dandárpőttest parancsnokságának állomáshelyével, a vasúton, vagy gőzhajón történő költségeit oJa és-viasza nyugta ellenében joJcntkozé6Ük\' alkalmával a dandárpóttest parancsnoksága megtéríti.
A jelentkezők jelentkezésük alkalmával még nem vonulnak be tényleges katonai szolgálatra, hanem csak az jllotő dandá-pót-test nyilván tart tfsába yátetnok^fcl, . I£z(ért _ jc-,, IbrttkezéSük\' uí&\'ri\' igázolvahn\'yaí \' lesznek" cl-\' látva és a tartózkodási helyükre és foglalkozásukba visszatérhetnek. Tényleges katonai szolgálatra való behívásukat a jelentkezés alkalmával bemondott lakóhelyükön fogják megkapni. A tartózkodási helyek változását ennélfogva az illetékes dandárpőttest parancsnokságánakos0tenXó,bt:bb..kéli ¿«iánteni:
A jelentkezői alkalmával minden volt tiszt katonai igazoló és azonossági okmányait bemutatni köteles.
Jolentke/.ósre kötelezve nincsenek azok, .akik már a vörös hadseregben, bárhol tényleg szolgálatot teljesítenek «^Továbbá azpk.aro.kr kánt volt tisztek,\'akik\' felülvizsgálatnál rokkantnak minősíttettek és népfelkelői szolgálatra alkalmatlannak, osztályoztatok ff
I Állami ós közüzemoknél feltétlenül nélkülözhetetlen volt tiszreknek felmentése iránt | az illető hivatal, vagy üzem vezetője a szük-sógos intézkedéseket haladoktalanul tegye mog. •
Aki nem jolontkozik, vagy jelentkezése alkalmával valótlan adatokat szolgáltat be, katonai forradalmi türvltfyszék elé állíttatik.
Hadügyi népbiztosság.
Parancs.
A vörös hadsereg harotéri alakulatainak szaporítása és a Dunántulon elhelyezett pótzászlóaljaknál szervezés alatt álló alakulások lótszámának klagészltéss és uj os ipa tok szervezése oéljából alrendelsm a Dunántul meg nsm szállóit területén lakó, még a vörös hadsereg kötelékében nam ícvö szervezett munkásság lajstromozásét ós katonai egységekbe való szervezését.
A vidéki szakszervezetek, a szakszer vezuthoz tartozó slvtársakat lajstromozzák. Eeen rendelkezés folytán a szervezett munkások azon részét, amely még nem tagja a vörös hadseregnek, annak nyilvántartásába lép, de késznek kell lennie, hogy minden plltsnatban tényleges katonai szolgálatra, behívják. Külön méltánylást érdemlő esetekben.a bevonn ás alól a hadügyi népbiztosság felmentést ad. Az erre vonatkozó Írásbeli kérvények a szakszervezetek által és a helyi direktóriumok, vagy munkástanácsok által véleményezve a hadügyi népbiztossághoz terjesztendök fei,
A fenti rendelkezések folytán mindazon szervezett munkások, akik még tényleges szolgálatra be nem vonultak, vagy a hadügyi jiópbiztosságtól felmentést nsm kaptak,
azonnal kötelesek az illetékes szakszervezetnél lajstromozás végett jelentkezni.
Minden a jelan rendeletben meg nem állapított toborzás, lajstromozás a Dunántul meg nem szállott területén haladéktalanul beszüntetendő. Önkényes toborzásra, áz elvtársaknak összefogdozására send sem jogosult A szakszervezetek azonban ellon-örzlk, hogy az összes tagjaik eleget tettek e jelentkezési kötelezettségeiknek.
A lajstromozás ksresztülvlteléhez szükséges segéderőkről a szakszervezet tartozik gondoskodni. Orvosok kiküldése Iránt a helyi munkáatanáQS intézőbizottsága Intézkedik. Ha elegendő orvos rendelkezésére nem állana, megfelelő számú orvos kirendelése táviratilag a hadügyi népblz tosság toborzo osztályánál kérendő. A lajstromozáshoz kirendelt orvosok kötelesek s lajstromozottakat testi alkal-maaság tekintetében szigorú vtzsgétat alá venni.
A Vörös Hadsersgbs való Isjstromo* sásnál egyelőre ősik azon elvtársak jönnek tekintetbe, kik 1919 ben 16. életévüket betöltötték és 45. életévüket még nem töltötték be.
HADŰQYI NÉPBIZTOSSÁG
A tegnapi népgyűlés.
Váutn« Károly elvtárs beizéde. — Készek vagyuak fegyverrel megvédem! n proletárdiktatúrát I
Tegnap délelőttömet hatalmas tömeg gyűlt egybe a városháza előtt, amely újból tanúságot tett . a .peojetáriátus . égyscgérőL \'szilárdságáról és elszántságáról. Kivonult az egész uelyőrség,. dg ott\' volt Nagykanizsa munkásságának nagy többsége is. A gyűlés szónoka Vantus\'Károly népbiztos elvtárs, a Mura-vonal parancsnoka volt. Beszédéből izzó lelkesedés tiize lángolt, meggyőzően, a .lejkekct fölgyújtva beszélj A, beszédét. meg-.megs«akitó:-éljén«és- igéret rovarra; hogy a prolotáriálus a diktatúrát élete árán\' is meg fogja vcdelmozni. A vörös katonákhoz bőszólt fólog Vantus elvtárs 8 elmondotta, hogy a proletárság nem akar vért ontani, de akik ellené törnek, azzal szemben a prolotáriálus .kíméletlenül., .¿& ..könyörtelenül - végezni- fog. Vantus elvtárs beszédét itt közöljük:
Vöröi katonatestvérek! Azért hivta-
megjelöliehi
proletárforradalom állásáról és azon. Jeladatokat, amelyek a tl erőitekre fegyvereitekre várnak. Néhány hete veszélyben forgott a proletárdiktatúra A külső ellen-sóg támadott, csehek, franciák, románok a kizsákmányolók fegyveres hordái jöttek, hógy eltiporják a mágyar proletáriáius hatatott Szembé nóztüíik az egész világ imperializmusával s ma elmondhatjuk,, hogy mi győztünk. Ha megvan a fegyelem, nincs eiő, nincs hatalom, mely.,megtörje, a proletáruralmat. Az első napokban ugylátszott, össze-oppan a proletáruralom, így gondolták ezt sokan még a proletárok közül is. De néhány nap telt cl csak, amíg a felfegyverkezett proletáriátus ellenállásra határozta el magát s ajonnal yége lett a magyar burzsoázia reményének : hogy. visszaállíthatják a munkásnyuzó rend szert, hogy mógegyszer a bankárok, tőkepénzesek, bőrkabátosok uralma áll vissza. (Le velük I) Igonis diktatúra van, s ezt tíz körmünkkel is megvédelmezzük, mert máskép jön a burzsoázia diktatúrája, amikor nom lesz érdemes itt élni. Bármerre tekintsünk, győznek a mi csapataink. Ez történik akkoi, amikor orosz testvéreink nyugat felé győznek, hogy segítségünkre jöjjenek s veiün; kezet szorítsanak, ami . alatt összeroppan egész sereg kapitalista állam. Amikör\' így állunk, azt látjuk, hogy az ország egyes ré szeiben az akasztófára való burzsoáziának ügynökei működnek, akik szítják az ellen-forradaloni tüzét.
— Éppen o megyében törtért meg,Miogy ¡r kisgazdák fegyvert fogtak, de nem azért.:., hogy u szerbeket kiverjék a Muraközből, hanem hogy minket törjenek le. Az á\' fegyve-
vörös katonák, ami a kezetekbeiwan*_nem
azért van ott, hogy a nagybircokosok, banka rok, profitosok hatalmát biztosítsa, hanem hogy megvédjétek vele életotok árán is a proletárhatalmat. Nom mondjuk, hogy minden áron vért kell ontani, de ki kell irtani, mjnt
a fenevadat azt, aki ellenünk egy lépést mci tenni: A burzsoák ügynökei nézzenek ezekre az. emberekre, a vörös katonákra, akik -életükben először, saját érdekükbon fogtak íegyveit. .
Olyan társadalmi rendszert akarunk, amelyben ingyenélők, herék nem lesznek. Ezért el kell távolítani az útból a régi rend szer embereit. Ma csak azoknak van jogul;, akik dolgoznak; Ml a dologtalanoktól clvo nunk minden jogot, hogy rákényszorítsün\'< mindenkit a munkára. Ez nem tétszik a burzsoáziának, amely inkább ellenforradalmat .csinál. .
— A proletárdiktatúra nem cél, csa c eszköz. Amig a dolgozók társadalmi rendjét: a szocializmust előkészítjük, addig a fegyvereknek csak a proletarság keíébéh ván :hélyi. A burzsoázia is diktatúrát gyakorolt, csak hogy kegyetlenebbet, mert nemcsak politikai jogokat, hanem a gyárakban és harctereken életeteket is követelte, hogy pénzcszsákj.t megteljen. A mi diktatúránknak az a\' célja, hogy mindenki dolgozzék és senki, ne.. .esi-■náljon ellenforradalmat Ma a legfontosabb az ellenforradalom elnyomása a legkönyör-tolenebbül. Rajtatok keresztül megüzenjük Alsózalamegye kisgazdáinak, hogy itt állunk felfegyverkezve s készek vagyunk ■ megvédelmezni a proletáriátus diktatúráját. Mr testvéreinkül akarjuk fogadni őket.
— (¿ly an engedményeket teltünk n kis-gazdának, hogy nincs szüksége arra, hogy nyuzóival együtt ellenforradalmat csináljon. Uir,ok« megmarad, mert magitól tk fog-jönni,, hogy szövetkezeti alapon jobban jön Ki- A prolotárkormány megvédelmezi a kisbirtokost. A kisbirtokos egy fillér adót som fizet, a vallás kérdésében is világos a mi álláspontunk. Számtalanszor elmondtuk, hogy akinek kell, tartson magának papot amennyi.kell A proletár luwmány megvédi ■ mindonlíinote imádkozisl jogét éppúgy, mint azokat, akik nem akarnak Imádkozni lla önnek dacáru el hagyják magukat bolondltani, hét lássuk aki birja, az marja, lla azután is kaszával, kaszával jónnok, mi ott állunk felszabadító fegyvereinkkel.
> — Figyelmeztetjük óz elbotóndltótt kisbirtokosságot:, jól gondolja meg, mit cselekszik. Harcba száll a pro\'letáriátussal, vagy
lak ide, hogy tájékoztassalak benneteket a | kap bíyan jogokat, amelyekről nem is álmo
1919. május
V
zalai népakarat
, II s hozzáfognak a termolő munkához. Ti edilt vörös katonák minden cshotőségre Sok készen ! (Le az ellenlfcraflalmárokkal!) T legfőbb, amire fölhívlak benneteket: a figyelem. Közületek ogy szakasz is elbánhat ¡izei a megyével, ha nbban a proletárfegye-un az ügy tisztánlátása megvan, ha nincs kíztük különvélemény. A vörös hadseregben cink parancs van, amelyet a parancsnokok ..prolotíriáius nevében adnak ki s amelyet „ónnal teljesíteni kell. Proiotárfcgyelemnek kell lenni soraltokban és akkor sem külső, iem belső ellenség nem bir velelok, akkor ^töltjük azt a hivatást, hogy előcsapatai tegyünk a nemzetközi proletárforradalomnnk. Kiáltsunk háromszoros éljent a proletár--éikiaturára.
Az ogybegyült voros katonaság Vantus elvtárs izzó beszédét sztinni\' nem akaró ¿1-jenzéssel fogadta, bizonyságául annak, hogy a vörös hadserogben lankadatlanul Izzik a forradjlom tüzo. Ezután nz egybegyűlt vörös katonaság példás rendben elvonult.
HÍREK.
NAP T Á R,
A nap kél 4 ó;a 11 perckor, nyugszik 7 óra 44 perckor.
A hold kél éjjel 3 óra 56 OsOtörtök pcfckoiv nyugszik este 7 óra ■__52 perckor.
máj un
29
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar
Távirati Iroda hivatalosan jelenti: Az Ipoly mentén \'járőrharcok. Sajószentpétert csapataink hoves harcuián ma reggel elfoglalták. A többi harcvonalon semmi harci tevékeoység nem volt. Hadsereg főparancsnokság.
— Fegyverbeszolgáltatás. Mivel a ¿¡rektoriamnak tudomására jutott, hogy sokan fegyvcrengedély nélkül viselnek fegyvert, illetőleg \'fcfcyverengedólyüket\' nem ■ hosszabbították meg, a direktórium mindenkit felszólít, hogy fegyverengedélyének meghosszabbítása végett legkésőbb junius 3-á.ig jelentkezzek Balázs- elvtársnál az igazságügyi palotában (földszint I, szám) A rendelet ellftn vétők forradalmi törvényszék elé kerülnek.
— Dunántúli vörös védkerület. Dunán* tul közrendjének, a vagyon- és cletbiztosság védelmét a legközelebbi napokban a tanácsköztársaság uj szerve veszi kezébe. Most, amikor az ország különböző helyeiről tömegesen lepték el a Dunántult a Tanácsköztársaságban nem kívánatos elemek, ez uj szervnek, a vörös "védker IV étnek különös jelentősége vart,\' Az égétiz Dunántúl egy „Vörös védőkerület" lett, amélynek élén kerületi parancsnokság áll Kaposvár székhellyel. A kerületi parancsnoka Lázár Kálmán e\'vtárs. A védőkerület alá tartoznak a Dunántúl vörösőr alakulatainak számfeletti, eddigi tartalékként, szereplő vörpsőrei, Minden dunántúli vörösparancsnokság Kaposvárra irányítja fölös számú parancsnokait és legénységét, ahol atqtán védőrajokba (század) osztják be óket, amelyekből alakult védőzászlóaljak védőszo-kaszokon fognak működni^ Keladatuk: az, operációs területek közbiztonságának fenn-\' tartása és az esetleges ellensógos támadások visszaverése. Sz.ervczotük ós illetményeik teljesen azonosak a vörös katonákéval.
— Véres katona-dráma. Zalaegerszegi ■tudésitópk jelenti: A zalaegerszegi katpp*i forradalmi törvényszék tegnap Ítélkezett Atfra-hám Lajos vörös katona felett, ákít gondatlanságból elkövetőit halált okozó súlyos testisértés miatt helyeztek vád alá. Ábrahám
Lajost azzal vádolták, hogy Ivanovics Ferenc vöröshadseregbeli várpalotai huszárt, aki ön-tudatlanságig ittas állapotban őt megtámadta, « kardjával\' leszúrta. A bizonyítási él\'árás -folyamán megállapítást nyert, hogy Ivanovics Ferenc támadta meg először Ábrahámot élesre fent karddal. Ábrahám Lajos ekkor kikapta ívanics kezéből a kardot és azt védőin ül a kiköszörült hegyével Jvanovicsnak ft in«M® Irányába- tártorta. Ábrahám- ugyanekkor rákiáltott a támadójára, hogy maradjon nyugodtan, ez azonban, vadul nekiugrott a vádlottnak és beleszaludt az eléje tartott kardba,
iuíZ L 0StÓiIOSS2°osoU ós a me"cn kapott ZtíZ ?• rUi-5ébc„ a hel>;s2inen belehalt A katona törvényszék figyelembe velte, hogy a
v^\'ltl Syalog szaladt cl Zákányba sebesüli vjyökért és orvosért és a legnagyobb kétségbeesést mutatta elvtársa szerencsétion elpusztu-K 2 0MVakÍVel a ,e«j°bb bajtársi viszony-Dán élt. A tanácskozásra "isszaonuit forradom; törvényszék bizonyítva látta a fegyvernek önvédelemből való jogos használatát. és ezért a vádlottat a bűncselekmény vádja alól felmentette. Ábrahám Lajost rögtön szabadlábra helyezték. — Megírtuk, hogy a déli frontszakasz főparancsnokának rendolkezéséro a zalaegerszegi katonai forradalmi törvényszéket feloszlatták. Most ugy értesülünk, hogy a hadseregfőparancsnokság utasítására uj katonai forradalmi törvényszék alakult Zalaegerszegen, amelynek elnöke: Szíjártó Oszkár hadügyi politikai megbízott, bírái: Szőke Antal, Holba Károly, Höcs István ós Szvotlik Antal zalaegerszegi vörös katonák, vádbiztos: Glancz Jenő, a távirdaosztagban szolgáló vörös katona, jegyző pedig Medgyesi C.yula vörös katona lett.
— Lakásokká alakítják a zalaegerszegi fogolytábort. Zalaegerszegről jelentik: A helyi munkás- és katonatanács legutóbbi ülésén a. lakáshiány enyhítésének kérdésével, toglalkozott. Az Intéző bizottság elhatározta, hogy a bldügyí népbiztossághoz, továb\'bá a lakásügyek országos, direktóriumához felterjesztést intéz az iránt, hogy az itt levő circa: 40.000 ember befogadásra épült fogolytáborban levő s használaton kívül álló, de lakás céljára felhasználható barakkokat a lakásínség enyhítésére ugy a városi, valamint az ide menekült mintegy íoO család-részére a helyszínén leendő felhasználás céljából engedjék át. Az intéző bizottság egyúttal elhatározta, hogy a fogolytáborbeli lakásoknak a várossal leendő összeköttetése céljából a megfelelő vonatközlekedés életbeléptetése, továbbá a tábori iskola felállítása iránt az illetékes nép.» biztosokhoz megkeresést intéz,
— Táncestély. Ma esto 8 órakor Sárközi \'Dezső közreműködésével tácestély lész\' a Szociálist/\\ Klubb (vo.ll Kaszinó) dísztermében. Rendezőség. ■ ,
— Megkezdik a zalaegerszegi tanfelügyelőség likvidálását. Zalaegerszegi tudósítónk jelenti: A vármegye kettéosztása és a két egymástól független nagykanizsai és zalaegerszegi művelődésügyi hivatal felállítása miatt cC napokban megkezdik a zalaegerszegi tanfelügyelőség kettéosztásét. A kettéosztásra vonatkozó előmunkálatokat Zalaegerszegen már folyamatba tettek. A munka egyelőre a tanfelűgyelőségen folyik a • zalaegerszegi művelődésügyi hivatal azonban péknek a munkálatoknak a befejezése után átköltözik a vármegyöhüíárá\'. • \' •
— Elhalasztott majális. A fatelepi munkások május 29-iki majálisa a rossz idő következtében clhalasztatott és kedvező Idő esetén, vasárnap, junius 1-ón fog megtartatni.
— A Világ nagymozgóban csütörtökön, pénteken és szombaton bemutatóra kerül Az őszi vihar című 4 felvonásos társadalmi dráma, melynek főbb szerepeit Gombaszögi, Balassa és Lájthay játszák és amely a XXXVI magyar, aranysorozaf szenzációs képe.
— Uj Irányú felsőbb mezőgazdasági oktatás. Budapesti- tudósítónk táviratozza: Annak, hogy Magyarország, mint elsősorban agrár állam nem tudott a termelésnek oly magas .fokára emelkedni, mint. a nyugati államok, — nem"utolsó \'oka az, h\'ogy a\' Hajdani földmivotésügyi ^misztérium csak frázisként emlegette a mezőgazdasági szakismeretek terjesztését. A tanácsköztársaság itt is gyökerében fogja hiog afrbajt. A mezőgazdasági szakoktatás reformjáról tudósítónk a következő felvilágosítást kapta a foldmivolés-ügyí népbíztosságnál:
t— A legsürgősebb teendő egy mezőgazdasági* főiskbla fölállítása; amely három fakultásra oszlana: l. mezőgazdasági fakultás, amelynek főfelsdatA a termelőszövetkezetek vezetőinek tudományos és gyakorlati kikép-, zése; 2. ,az,állatorvosi fakultás, amely főleg a szemléltető oktatásra helyezné a fősúlyt; 3 \' Selmecbányát erdészeti faiskola, amelyet a cseh megszállás következtében Sopronban
helyeztünk el. — A gazdásááí akadémiák a Mezőgazdasági egyetem előkészítői lesznek, másrészt a kisebb gazdaságok vezetői fognak" bennük megfelelő szakoktatást nyerni. A keszthelyi és magyaróvári gazdasági akadémiák átszervezése folyamatban van. A bevezetett reformok után az előadások mindkét helyen rendesen folynak, sőt a jelentkezők száma háromszor annyi, mint azelőtt volt.
— Zsebmetszésért golyó általi hálái. Budapesti tudósítónk telefonálja: A forradalmi törvényszék Schwarz Bernát 25 éves kereskedő segédet, aki már több ízben büntetve volt, golyó általi halálra itólte, mert egy hivatalnoknő rotiküljéből 54 koronát kilopott a villamoson. A forradalmi törvényszék ezzel az ítélettel példát kíván statuálni a mindjobban elharapódzó zsebtolvajlások ellen.
— Az Uránia ma ós holnap, azaz csütörtökön ós pénteken mutatja be az olasz filmgyártás remekét: Elszáll a mámor cimti regényes drámát Lina Cavallieri, Ida Cárloni és Luciano Muratorc milanói művészek felléptével. Csodás tájfelvételek, fényes kiállítás és művészies játék emeli nagygyá e remek drámát.
Egy szókimondó angol tudósító.
(Philip« Price i Az eutente orosz* országi afcuainnukdja,)
A telhetetlen antant kapitalizmus és dagadtra hizlalt édes gyermekei az imperializmus hadviselésében és minden más akciójában a hamisítást és a rágalmat forgatja egyik legkétélübb \'fegyveréül. Ezzel akarja veszendő gyásZos uralmát fenntartani 8 ezzel akarja főként a proletáriátusát elvakítani.
Philipps Price angol tudósító, aki közelről látta mindazt, ami Oroszországban az egész háború és a legképtelenebb és legvadabb híresztelések megcáfolásával 1s a londoni hivatalos apparátus lélegzethez sejn. ,en-, gedte jutni és lapjai is megszüntette. Price •Végül is ugy segített magán, hogy tavaly megírta az igazságot az angol proletáriatus-hoz. A röpirat Londonban meg is jelent ós kézről-,kézre járt a munkások között. Bebizonyítja Price, hogy Bresllitowskot is a szövetségesek kószitették elő Oroszország számára. Feltárult az egész cinikus képmutatás és titkos rendszer, amivel az entente imperializmus hallatlan pénzzel mozgósította Ukrajnát és a cseh—szlovák légiókat az orosz szovjetköztársaság megölésére é£ az orósz nép kiéheztetésére.
Sietve el kell olvasnia mindenkinek ezt ^ röpiratotj amelyben az angol tudósító elsősorban ázert mondotta ci n meztelen valót,\' hogy az angol munkások megtudják az igazságot és felismerjék azt, hogy ami forradalmak alatt történt, egy metszően éles logikájú röpiratban vágta szemébe az entente yrainak és elsősorban a maga londoni kormányának,, mennyi gazságot és hűtlenséget követtek el Oroszországgál szemben, hogyan akarták megfojtani a tisztességgel őszintén eljáró szovjet* köztársaságot és újra meg újra rabszolgaságba és nyomorúságba dönteni az orossf népet. •.. ,....,.,..,...... 5
Meggyőző adatok és tények beszélnek a leleplezés erőjével ós itéletszerü megdönt-hetetlenségóvel. Olyan dolgok robbannak ki a nyilvánosságra ebben az irányban, amelyekről hiába küldött tudósításokat az igazságért lelkesedő vérbeli, ujságiró. > .tagjának a. bár burzsoá de a béke ügyét egyedül hiven szolgáló Manchester Güáfdián-hák. A . óenzura nem tűrte tudósításainak tárgyilagosságát és hiába gyötrődött, a röpirat kiadsáAról le kell tennie.
A röpiratot a közoktatásügyi népbiztosság adta. .ki Bodó Pál fordításában és ^ fillérért mindenütt • kapható, •
Színház.
• Heti miisor. CsUtörtök délután Garami Ernő: A megváltás felé. Csütörtök osle RAtklty—Erkul: PelhS Klári. PéntekonSül-baba. I Szombaton: Mágnás Miska. Vasárnap délután: | Mágnás Miska. Vasárnap este: A bor.
ZALA! NÉPAKARAT
1919 május 29j
A selyemhernyó-tenyésztés módja.
ni.
A selyemnek szánt gubókat a selyem-gombolitógyárban leforrázák, hogy igy a pillangót megöJjék, mielőtt kirághatná a gubót, mert az ilzen gubó már gombolitásra Alkalmatlan.
A selyemhe-rnyótenyésztés nálunk állami intézmény, melynek egyöntetű vezetése végett alakította a volt földmív.elésügyi minisztérium Szekszárdon Tolnamegyében az Országos Selyemtenyésztési Felügyelőséget. Ez van hivatva a selyémtenyésztés körébe vágó minden intézkedés megtételére. A selyemhernyótenyésztők, a pétét illetve a petéből kikeltett 2—3 napos hernyókat ingyen kapják a szekszárdi selyemtenyésztési felügyelőség utján, ingyen oktatják ki a őket a tenyésztés mikéntjét illetőleg, ingyen kapják a szederfa lombot is. A mezőgazdaságról és mezőrend-órségről szóló 1894-ik évi XII. törvénycikk 95-ik szakasza dj. pontja értelmében .kihágást követ cl és száz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a közutakon, köztereken, vagy utcákon levő szeder-fákról selyemtenyésztési célra a lombs^edést jogtalanul megakadályozza, vagy a lombot megfertőztetés által selyeratenyósztési célra használhatatlanná teszi."
A selyemhernyó pete előállítására az országban 48 helyen van petekészitő állomás, melyekre Szekszárdról küldenek ki gyakorlott munkásnőket, hogy a legjobb fajgubó_kat válasszák ki petekészitésre. . Ar. igy. nyert petéket Szekszárdra küldik, hol azokat gondos górcsövi vizsgálatnak vetik alá. Évenkint 0—3 millió górcsövi vizsgálatot végeznek. A petéket télen át Szekszárdon a központban gondozzák és tavasszal küldik szét az országba. A beváltott gubót raktárba hordják össze, hol minőség szerint külön válogatják és gondozzák. Innét küldik azután feldolgozás végett a fonódákba.
Gubóraktárak vannak: Baján, Békéscsabán, Eszéken, Fehértemplomban, Győrött, Mitrovicán, Nagybecskereken, Németpalánkon, r)bc^ón,\'<ymóldóván, Overbászon, Pán\'csován, Szekszárdon, Temesváron, Titelcn, Ujgradis-kán, Újvidéken, Versecen, Vinkovcén, Zágrábban, Zomborban és ZsaBlán. Selyemfonódák vannak: Tolnán, Újvidéken, Pancsován, Györött és Komáromban. Ennyiben óhajtottam a selyemhernyótenyésztést, annak közgazdasági fontosságát ismertetni.
A szederfáról ós annak^ ültetéséről és tenyésztéséről majd ősszel, amikor, az ültetése időszerű lesz.
Még csak annyit, hogy a magyar selyem a legjobb minőségű selymek egyike és igen keresett cikk. Rajtunk áll, hogy az maradjon a jövőben is. Ö.P.
(Vége-)
1563 Kzg. 910.
Árverési hirdetm*
A forradalmi törvéfiySzék jnidbizto-sának rendelete folytai a vá^si vörösőrségnél 1919. évi mtius h/f 30 ik napján délután 4 óraker y darab ló fog nyilvános érverésen eln&tni.
A ví^oii vőrős-őrsig.
8000/910.
Hirdetmény.
A Vörös Hadsereg fehérnemű szükségletének fédezésc céljából a Hadügyi Népbiztosság országos gyűjtést rendelt el és ugy a: tehetősebb proletárokat, mint pedig különösen a burzsoáziát felhívta az önkéntes adakozásra, Alapos a remény, hogy e felhívásnak meg lesz a kivánt eredménye és mindenki képessége szerint fogja előmozdítani vörös katonáink fehérnemückkcl való ellátását. I: önkéntes adakozásra való felhívás várácozás ellenére eredményre nem vezetne, a Hjidügyi Népbiztosság a közönség birtokában múlhatatlan szükségletet meghaladj neműek és egyéb ruházati cikkek beszolgáltatását fogja elrendelni.
A Vörös Hadsereg és a lerongyolódott proletariátus ruhaszükséglctének biftositása tárgyában elrendeltetik továbbá, hofly a mai naptól fogva
1. Ezen megyei direktórium belül bárkinek is jegy nélkül tcxtili rolni tilos. Az ország területére beérkezott árut más, mint a Naj Áru Beszerzési kirendoltség (Kölci szám) nem vásárolhat.
2. Mindenki tartozik a birtoki őrizetében levő és saját szükséj haladó textilárut 48 órán belül a: zési kirendeltségnek megvételre A vidékiek a készleteket a gyűjti Murakeresztur, Lejenye, Alsóleni nyes, Csurgó ajánlhatják fel.
3. Kézmű vagy más ári vásárlása végett, akár idevaló illetőségű, Akár idegen, a demarkácíó menti községekbe rmm utazhatik.
4. A polgári éfc katonai hajpságok kötelesek minden áruösázevásárlásí Jelból a megye területén tartózkodj idegent a»nnal kiutasítani, az általa netalaA már összevásárolt árut pedig a kirendeltség tápzpontjuak vagy a fent megjelölt gyűjtőhelyre\' beszálltam. — Áruk összevásárlásával foglalkozó felybeli lakosok és kereskedők tartoznak\'készleteiket a legközelebbi gyűjtőhelyre készpénzfizetés ellenében beszolgáltatni.
5. Nagykanizsáról vidékre személyfuvar csakis a Direktórium vagy a Nagykanizsai Áru Beszerzési Kirendeltség írásbeli engedélyével vállalható.
G. Idegen hatóságok, vidéki direktóriumok, népbiztosságok kiküldöttei árut nem vásárolhatnak, hanem tartoznak megbízó levelükkel a Nagykanizsai Áru Beszerzési Kirendeltségnél jelentkezni.
7. Aki jelen rendelet ellenére árut vásárol, vagy árut elrejt, ebben segédkezet nyújt, vagy a fenti rendelkezéseket végre nem hajtja, forradalmi törvényszék elé állíttatik, árui pedig ellenszolgáltatás nélkül \'elkoboztatnak.
8. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép életbe.
Nagykanizsa, 1919. május hó 28.
DirektónL.ii}.
Egy intelligens nő kisebb háztajflsba
ajánlkozik házvezetőnőnek, esetlegyiyerme-kek mellé mint novelőnő. — Cim^^ntéretnek a kiadóhivatalba lea\\jni.
452/1919.
1308
Hirdetmény.
Felhívom a város összes bjzrfmi férfiéit, hogy a megüresedő lakájokat szigorú birság terhévmellett a lakMhiva-talba azonnal jelentsqk be, egyberUftgyel-meztetem a háztulajdonosokat, éá albérlőket, hogy lakóiknaA a la^Rshivatal tudta és beleegyezése i\\lkül /(Cm mondhatnak fel. \'
Nagykanizsa, 1910. május 28.
Egy teljes hátószol ebédlő és egy zongora
azonnal eUfdó ! Bővebbet Bathyány-n. 17. ir. alatt
URÁNIAMMP-Palota
V »» *» il » « MtKSmrl-o. 4. T.l.lcn 1911
CtUtörICk, péntek. Májút 29. ás 30 j
az olasz kiiematográtla csodás alk
Lina Cawllleri, Ida Cjnonl és Liclano MurMére
olasz «Bűvészek fellé^evel
regényes dráma 5 felvonásban.
Pénztárnyltás délután 3 órakor. Elitótók ktzüell dílilii 6 U lile 8 Arakor.,
\\/II A í~i «•■»moigó.rfhh*! V1L A VJ Sitmt tüiliHi. 1Jh 74. n.
HMM. llalli untat. m/II. ii 31.
XXXVI. magyar aranuMrózatunk
Az AszKvihar
Társadf^ni damia 4 felvonásban, szereplők: Gombaszögi, Balassa, Lajthay.
Előadás kezdete 6 és fél 8 Arakor!
13-------
( Öngyujti
c
tűzkövei, bimzintartáííyal, egyszeri tffltés Lf napig elég! - Kapató/Kizárólag:
Forgács R.
dohánytfizsdéjébsa Magyar-utca 43.
¡gyes szám ára 50 fillér.
Kapható a dohánpérudékban és a utcai rikkancsoknál.

XL.HI. édaljam
WngwhMi <819. Májú» 31. Szombat.
124. ni*.
ZALAI NÉPAKARAT
fj«rk«*xt6**fl 6» kiadóhivatal: Higyknnl*»«, SuB*r-ui 4. azAm »,«rku»*toi«o\' Kiadóhivatalt 0ii»zam 7B . ; Nyoma* »1..
Ilótl**té»l Arak i
A SZOCIALISTA PÁHT HIVATALOS LAPJA f »\' ; ;
u fcgy hónapra . . , o korona
Be a munkászászlóaljakba!
Vantn» népbhtoi elvtárs beszéde az ö«Nzvezetőségl ülésein A szakszervezetekben nia megkezdődik a lajstromozás.
A szakszervezetek összvezetősége tegnap délután C órakor ülést tartott, amelyen VantiH Károly népbiztos elvtárs többek közt ueket mondotta:
A mai gyűlés az egfsz magyaror-szagi proletáriátus akaratéból jött össze, hogy egész Magyarország proletáriátusa érdekében (\\tiekipdjen. Nem arról van szó, hogy vitatkozzunk, vagy beszéljünk : cselekedni neu ! Amikor a proletárság a diktatúrával magához ragadta a hatalmat, számoltunk azzal, hogy mi diktaturankat az egész világ imperialistái tamadni fogjak es mindent el tognak köveim, hogy megdöntsék. Ugy is történt, ep-penugy, mint Oroszországban A proletársag átért ragadta magához a hatalmat, hogy a kommunista társadalom rendjot megvalósítsa. Kérdés mar most, hogyan lehet ezt megvalósítani. Az egyik mód a mogalkuvók komp-romisszimus rendszere, amely irányzat folyton n munkáltatókkal való egyezkedéssel iparkodott megvalósítani u kommunista rendet.
— Hogy ez az irányzat mennyire csődöt fnÓTidött, Utálok á négy és fel\'esztendős háborúra. Minden országban erősen ki fejlő-•lön,a -szakpeervezeti rendszer, de mihclycst tt\'ifipérlimzmus és militarizmus érdeke ugy .«ivánta, ugy a szakszervezet és szociálde-\'moktácia csődöt mondott.
> -r- A másik irányzat a forradalmi Irányzat, amely a háború előtt sehol nem tiKlott többségre vergődni, nem tudott szernbe-hdyezkedni a militárizmussal és nem volt egyéb, mint a munkásmozgalomból kivált tyes legyének] martiromsága: osztályrésze » börtön, bitófa, golyó és Szibéria volt, de \'.cm tudták elvüket a kapitalista irányzattal "SÉnjben éryényesiteni.. A háború uj lendüle-M adott\'a munkásmozgalom forradalmi irányaiának. Világszerte — először Oroszországkan - megdőlt az imperializmus, a hadseregek ¡vetettek magukról a fegyelmet, amelyet a jí apitalisták érdeke parancsolt rájuk. A fegye-j 5frt e lazulása meggyengítette az imperiafis-k hatalmút, etősitette a forradalmi irányza->», amely Oroszországban pár hónap alatt a unkásság nagy többségét maga mellé álli-itla. Es amikor Oroszország átesett a krizi-n, amikor magához ragadta a hatalmat a \'\'praktáriátus, abban a pillanatban Oroszországban nem volt más irányzat, mint a íwradalmi.
— Ez az uj helyzet az egész világ proletársága elé uj irányt szabott, amely egyedül alkalmas a munkásosztály felszaba-Misára. Az orosz példát a magyar proletár MÜUtó követte elsőnek: mi voltunk az elsők, Akik akkor, amikor a kapitalizmus diktatúrája elvesztette az erejét a tömegekre és minden
\'vortalon csődöt mondott, a magunk kezébe \'•gadtuk a hatalmat.
A hatalom ma a kezűnkben van. Etáiért kellett a.kezünkbe tagadni, mert.a-marxisln elvekből tudjuk, hogy diktatúra nélkül a kommunista társadalom nem valósitható •neg. Kellett ez, mort a megalkuvók irányzata nem vitte előre céljainkat a megvalósulás felé. Megtanulhattuk az orosz példából, hogy Wr az orosz elvtársakat az egész világ imperialistái körűiveszik, a" diktatúra megadja \'¡ekik az erőt, hogy nemcsak ellenálljanak, hanem az ellenállás kifejtése mellett befelé
i
életre kelthetik ideális eszméiket. A diktatúra nélkül, az ingyenélők elnyomása nélkül nem tudjuk végső céljainkat megvalósítani. A hatalom kezünkbe ragadásával irányt mutatunk a fejlettebb nyugati államok prolctárságának is, ahol — egészen bizonyos — a forradalmi irányzat kezd felülkerekedni. Nem hiába törte meg a magyar proletariátus a burzsoázia hatalmát: olyan szolgalatot tettünk a nemzetközi proletariátusnak, amelyre az idők végtelenéig büszkék lehetünk.
— Mi legyen tehát további teendőnk ? Magunkat megerősíteni, amig kivárnat-juk a nyugati államok forradalmát, — megvédelmezni mindenünket, ha egytöl-
egyik bele pusztulunk is, inert ezzel az egész világ felszabadulását szolgáljuk. Es hogyan védjük meg a proletárság diktatúráját ? Erre
egyetlen eszköz a fegyver, amellyel eddig minket nyomtak el, amelyet eddig kezünkbe nyomtak, hogy saját magunkat .győzzük Iq,, _Ezta. fegyver amellyé] nemcsak saját diktatúránkat, de r. nemzetközi forradalom sikeret is megvédhetjük. A magyar proletárság eddigi harcaiból nyilvánvaló : ha akaijuk a győzelmet, ha komolyan és becsületesen cselekedni akarunk, ez a cselekvés csak egy lehet: minden igaz proletért felfegyverezni ós minden ingysnélőt lefegyverezni I
— A második héten, amikor megvalósítottuk a proletariátus diktatúráját, már ellenséggel állottunk szemben : a kapitalizmus is nemzetközi. És a magyar burzsoázia kifelé tekintget, a külföldi imperialisták fegyverétől várja régi uralma vísszaálítását. Gyáva kutyák
öntudatlan gy^va fráterek lennénk, ha diktatúránkat meg nem védenénk. Felégettük magunk mögött a hidat, nem szabad és nem lehet gyáván megfutamodni, mert ha a kapitalista uralom visszajöhet, >.a;.kor kő kövön nem marad. Ha Finnországon megtehették a fehérek, hogy kihallgatás nélkül 70.000 munkást legyilkoltattak, csak azért, mert azt mondták rájuk, hogy bolsevikiek, — nálunk is megtennék ezt, ha visszajöhetnének. Olyan fokozott nyomor és visszaesés állana be a nemzetközi munkásság helyzetében,whogy évszázadok kellené. nek a bűn jóvátételére. Félmunkát nem szabad csinálni,
fele uton nem szabad mseáUni.
— Most, amikor arról értesülök, hogy
a osehek kiürítik Kassát, gyávaság" vólrtÁ, ha Valaki azt mondaná, hogy van fokosabb dolog, mint a proletárság felfegyverzése. Mikor kimondtuk, hogy veszélyben a forradalom, Budapest proletársága egy nap a\'att 28 komplett zászlóaljat állított fel és ezzel visszaverte a román bojárokat, sőt — mint jól tudjuk,— északon sikeres offenzívában van.; A\'Dunántúlnak is bele kell kapcsolódnia e nagy mozgalomba: Szombathely, Győr, Sopron és Székesfehérvár proletársága már fegyverben van. Itt, Nagykanizsán e téren eddig egy lépés sem történt. Itt egyesek azt mondják, voltak a harctéren eleget, többet nem akarnak harcolni. De az ilyen ember ne ié merje mondani, hogy ő proletár; mondja azt, hogy gyáva kutya vagyok, vagy hogy vissza akarom állítani a burzsoázia régi
uralmát ! Csak kétféle ember van : forradalmár és \'ellenforradalmár ! Minden öntudatos és fegyvert bíró forradalmárnak pedig a vörös hadseregben a helye, tehát fel kell állítani itt is s munkászészló-aljakat a proletárdiktatúra védelmére. A szakszervezetek vezetői rövidesen, 3 napon belUI Írják össze az összes 18—46 éves alkalmas munkást és a listát a direktórium utján nyújtsák át az állomásparanosnokságnak. Az Ősz-. szölrottaknak pedig kedden jelentkeznie kell a bevonulásra.
— Ez az egyetlen kötelességo mindenkinek, aki igényt tart arra, hogy szervezett munkásnak, öntudatos proletárnak mondják. Aki .ennek a kötelességnek nem te$z eleget, szégyenbélyege lesz az egész világ prolc-tarsaganak ! ......
Vanmt népbiztos elvtárs nagyhatású beszéde után Szalay elvtárs mondott gyújtó beszédet, amelyben oda konkludáli, hogy n proletárdiktatúrát mindenkivel szemben még akkor is meg kell védenünk, ha mindnyájan odaveszünk. °
Molnár elvtárs szólott ezután Kassa és Miskolc megszállásáról, az ottani proletárság magatartásáról:
—.,0nök rpjig nem érezték a:megsznj-lók garázdálkodását, nem látták még, mit csinálnak a bevonuló csapatok. Fegyvertelen kézzel, tehetetlenül kell nézni a legvadabb dolgokat! Nincs más választás, ha már ráléptünk az útra: fegyverbe minden arra alkalmas proletár! Ha ma nem állunk oda, később odaállanánk, de talán már későn I Egyet elvitatni nem lehet: ha a proletársag a hadseregtől félrohuzódík, ha nem védjük meg a magyar proletárhaza- kis területét, mindent elvesztettünk. Ne féltsük tehXt bőrünket !
Végül Wugrlnecz elvtárs mondott befejező beszédet. Többek közt ezeket mondotta:
— Nekem az a meggyőződésem, ho<*y egy tapodtat engedni nem szabad. Minden proletárnak fegyver legyen a kezében és ott álljon,-ahol érdekeinket meg kell védelmezni. Mi vezetők tudjuk, hogy ez a harc az utolsó: vagy győznünk, vagy pusztulnunk kell es ezért teljesíteni fogjuk kötelességünket.
A gyűlés ezután lelkes hangulatban véget ért.
Országos földműves kongresszus.
Budapest, május 30. A földmivelésügyi népbiztosság juníus elsején, vasárnap délután 3 órára a képviselőház nagytermébe országos földmives kongresszust hívott össze, amelyre minden megyei direjctc^ium 1 tagot, a- termelőszövetkezetek megbízottjukat és minden czer-hoklas gazdaöág egy bizalmiférfit (de ez gazdatiszt nem lehet) küldhet ki. Élelmet mindenki hozzon magával. A küldöttek részére a helyi munkástanácsok állítsanak ki igazolványt.
Budapest, május 30. A\' tanácsok országos gyűlését előkészítő iroda felhívja a taná- \' csok országos gyűlésének tagjait, hogy lakásuk címét az irodánál (belügyi népbiztosság X. kerület Országház-utca 30. I. em. 36. telefon 50—60) haladéktalanul jelentsék be. Azok a tanácstagok, akik katonai szolgálatot teljesítenek, tábori-posta számukat és jelenlegi katonai beosztásukat szintén haladéktalanul közöljék.\'
,:ALA1 NÉPAKARAT
1910. iiii|us 3|.
Az állattenyésztés védelme és a városi proletár húsellátása.
A kapllalkHu\' \'állani nagy hlvalalnok-seregei tarlóit! fenn és aklahegycken ál vili az ui o földművelő Istállójából a városi proletár leveses tányérjáig. De ez az óriási, bürokrácia nein a termelési utozdliolla elő hanem csak a kapitalisták profiiiának a biztosítására szolgált. Igen sok hl varainak nem is voll egyéb célja, mini liogy mesterséges slkanérlákkal a kapitalisták közön is megfelelő kiválasztó« végezzen : lávolidrlsa a nem klvánaios elemekei és annál biztosabb -profilhoz segítse a nagybanival, nagyvállalkozókai
Legjellemzőbb példála volr ennek a Jiuse/látás megszervezése a háború alatt. Egy banklga/^lónak támadt akkor az a .zseniális" ötlete, hogy minek ezer emberre bízni a marhavásárlási, mikor azok egymásra licitálnának és igy többel kellene a marha óra felében a gazdának fizelnl. Maid elvégzi a bank a vásárlást. A városi lakosság ugyan netn kapta meg olcsóbban a marhái, sem a hadsereg, de a prolit nem a földművesé volt, Jtanern a nagybanké. ellenzéki képviselők, iizietszerető prépostok és bankok társulásából születeti meg a kapitalista háhorn egyik „nagyszerű" vívmánya : az ohsá marka és a drága Ints. 01c*ó-volt a marha, mikor a gazda eladta, drága a hus, mikor a pro\'ciár megvette.
A proletár forradalom e léren is gyökeres változást hozott be. A népgazdasági tanács, mely a város és a falu proletárjainak érdekéi egyformán tartja szeme előtt, elhatározta, hogy az ország nélkülözhető szarvasmarha állományának egy. részéi: Igénybe veszi. Az arány minden vármegyében egylorma: minden megye öt százalékát lartozlk szarvasmarha, állományának készpénzfizetés ellenében átengedni. Az élvélell ár a 500 kilónál nagyobi) marhánál 18 korona, azon alul l-l korona kilónként. Az igénybevétel sorrendiéi a népgazdasági lanács földművelésügyi főosztálya állapüia meg. Az állaiienyészlés védelmének szem előli tartásával oly nitirhiSk "íin 15 lehel átadni, amelyre nézve vágási tilalom áll fenn (nem lehel átadni S éviiéi fiatalabb tlszőt, vagy hairas tehenet). Minden vármegye téridejéről csak annyi marhái leltei elvinni, amennyi ott lénylég nélkillölhető. ügy gazdasági üzem sem lesz megfosztva az Üzem Isuianásálioz . nélkülözlielelienül szükséges lenyész ci Igás állatoktól. A nélkülözhető marhák átadása fejében megkapja a* kisgazda Is azt az árat, amely telies egyenértéke a heszolgaltatall-árunak, viszont a városi prolelár szükséglete, biztosítva lesz. Olyan mennyiség fog a közélelmézés cél-jaira rendelkezésre állani, hogy a húslegyek beválthatók lesznek a városokban és minden proletár megkap/a a húsból reá eső aránylagos részi.
Amilyen egyszerű, világos és mégis határözoll rcndeleiben gondoskodik a népgazdasági tanács a városi proletárok húsellátásáról ugyanúgy fog gondoskodás történni a falusi proletárok ruházati cikkeinek ■ «W dohánvstttkA\'gleléríék \'fedezéséről. Áz a központi szervezel, mely többé nem a kapitalista érdekeknek az oltalmazóla, meg ludja lalálnl a módot, hogy egyformán meg-védle a városi és a falusi prolelár érdekeli.
A városi" és a falusi proletár most egymásra találtak az élei fenntartásához
nélkülözhetetlen cikkek megszerzésénél, de { vezető ogyúnuk. az ötödikbe a ugyanez a harmónia megmarad közöltük akkor Is, amld(5n arról le3z szó, hogy mindegyik hasznosan ludla munkanélküli Ideiéi értékesíteni A központi szervezés meg fogla szüntetni a munkanélküliségét, mert biztos piacot teremt a falunak városban és a városnak a faluban.
ítél a profetárbiróság.
Életfogytiglani fegyház a keszthelyi rablógyilkosnak.
V\\.nagykanizsai forradalmi törvényszók tegnap délelőtt 9 órakor ülést tartott. A forradalmi törvényszék tagjai Szenes Dezső elvtárs elnöklétével Uömös Gyula és Komerízka Frigyes elvtársak voltak. A forradalmi törvényszék a következő íteleteket • hoz^g : lianka .Margit zalaszentbalázbi lakost két rendbeli lopás büntette miatt 3 évi börtönre. — Kelé György rigyáci lakost sértés és becsületsértés es a tanácsköztársaság gyalazása büntette miatt tígy évi fogházra itélto. Kele György büntetését egy évre íelíüggeszteiték.
Ezután megkezdődött Etchter .„Mária,.. a keszthelyi rablógyilkos ügyének tárgyalása. Horúdy vádbiztos elvtárs adta elő a vadat. Pichler Maria, 24 éves stájerországi születésü leány, aki élelmiszerért jött Magyarországba, Jótevőjét Weisz Sándornét, aki a lerongyolódott .leányt, házába fogadta, sr-r 10L8.. október 4-en előre megfontolt szándékkal meggyilkolta -és-kírabojU. Vonalra ¡ült, -de jieni 4udm elkerülni az Igazságszolgáltatás kezét. A vád-lottnő beismeric bűnét, mentségére pedig azon nagyfokú izgatottságát hozta fel, amely a te«t elkövetésekor elfogta. Állítása szerint ez teljesen beszámithatatlanna tette Ezzel szemben a tanuk és az orvosszakértök részletesen igazolták, hogy Pichler Mária nem volt izgalomban, mikor tettét elkövette, sőt az a körülmény, hogy bűncselekményére öt napon. at készüli, .az: igazolja, hógy> teljesén beszámítható volt. Dotnian védő védóbeszc-dében enyhítő körülménynek hoz:a fel a vá/í<-lot.tnö fiatalságát, büntetlen előéletét,, szorult anyagi helyzotét ós rossz nevelését. A vád-ós vedőbeszédek elhangzása után a forradalmi törvényszék tRgjai visszavonultak ós rö\\1tf-tanácskozás ntán Pichler Mártát 1 rabló-gyilkosság bűntettében bűnösnek mondották ki. amiért életfogytiglani fogházra itéltók. Az itéleiek jogerősek.
vezető egyenek,, az ötödikbe a nacvoN, . vállalatiknál legalsóbb fokon álló vezetőt továbbá a különleges, magasabbrendii. .fonta\' sabb szervezői munkával megbízott szákerők
tartoznak.
A fizetési osztályba sorolást az üzem illetve vállalatok termelési (üzleti) biztosa és az ellenőrző munkástanács 2 tagja fo»ju együttesen végezni a később megállapítandó irányelvek szerint.
A kertgazdaságok bejelentése.
Budapest, május 30. Az ország vt*|a. mennyi közgazdaságának tulajdonosa, ii:«tvc vezetője köteles 48 órán belül a földmmléV ügyi népbiztosság kertészeti osztálya y,jai) bejelenteni (Urszagház-tér 11. III. em, lü^J hogy mennyi és milyen kertgazdasági termé\' kekkel rendelkezik. Az illoiókesek kötelesek a jelentéseket minden hétfő és szerda között megtenni, mely jelentéseknek a rendelkezése álio termékek milyenségét kuli leltüutetnie Fö\'dmivelésUgyi népbiztostág.
Munkabérek megállapítása.
A forradalmi kormrtnyzótaiiácu CVL tzámu rendelete,
Budapest, május 30 A forradalm kormányzótanács a szocializált é$ nem szocializált üzemek, kereskedelmi és müázaki vállalatok, ..péiiz- tui.JjiztositúJntézctakr .központok és. egyéb-ilyen vállalatok összes tisztviselői minőségben alkalmazott munkásainak munkabéreit újból szabályozta. A ma megjelent CVI. számú rendelet szerint az említett al-ka\'ma.zottak addig. amig az egész munkabér kérdés részletes rendezést nem nyer, ideigler nesen a következő öt fizetési osztályba fognak tartozni.
Fizetési osztály (kor)
ïr\'ivfl» ko^oa\'Wüi If ïèo » , • . gyiikoi 1 17 éven felül » \'i—5 évi gyakorlattal 5—10\'» 10-10 15 éven félül
320 ¡1110
-\'Az- eltó^ztályba-K<Mkképzo<tsé^ge{^V;m\' rendelkező ¿összes, segéderők, a máéodikba a szakképzett irodai alkalkafmazotia^, és mű szaki alkalmazott/ik, a harmadikba a szakképzett önállóan dplgozó alkalmazottak, csoport-; vagy\' osztá\'yvezetők, a nogyedikbe a legfelső fokon \\*aló vezetők, a nagyobb vállaiatpk nagyobb osztályainak felelős vezetődé* a nagyobb szakképzettséget igénylő
Parancs.
A vörös hadsereg harctéri alakulatainak szaporítása ós a Dunftntulon elhelyezett pótzászlóaljaknái.szarvazöa aUtt allé alakulások létszámának kiegészítése és uj. csapatok szervezése céléból elrendelem a Dunántul meg nem szállott területén lakó., m6g a vörös hadsereg kötelékében nom levő szervezett munkásság lajstromozását és katonai egységekbe való axervezesét
A vidéki szaKSzervezetek a szakszer vezethez tartozó alvtáraakaljajstromoxsök. Ezen rendelkezés folytan a szervezel! munkások azon részét, amely még nem tagja a vörös hadseregnek, annak nyilván tartáséba lép, de késznek kell lennie, hogy minden pillanatban tonyteges katonai szol gátatra behívják. Külön méltánylást érdemlő esetekben a bevonn ás alól a hadügyi nep biztosság felmentést aj. Az erre vonatkozó ir.ebeti kérvények a szakezarvez.tek élül es a helyi direktóriumok, vagy \'munkás tanácsok által véleményezve a had Jgyl népblztosséghoz terjesztandök íaí. . \' \\ A fenti rendelkezések tolytán mindazon szervezett munkások, akiK mé 3 Uny leges szolgálatra be nem vonultak, va j/ a hadügyi népbiztosságtői felmentést r.am kaplak,
azonnal kötelesük az illetékes szak ezervezetnél lajstromozás végett jetont-kezni.
Mindén a jelen rendeletben meg nem állapított toborzás, lajstromozás a Dunlntul meg nem szállott területén haladéktalanul beszüntetendő. Önkényes toborzásra, az .Ivtár.aknak ös.zefogdozésára ..n i sem jogosult. A szakszervezetek azonban ellen őrzik, hogy az összea tagjaik eleget tettek e jelentkezési kötelezettségeiknek.
A lajstromozás keresztülviteléhez szűk eéges segéderőkről a szakszervezet tar tozik gondoskodni. Orvosok kiküldése iránt a helyi munkástanáos intézőbizottsága In tezkedik. Ha elegendő orvos rendelkezé sére nem állana, megtelelő számú orvos Kirendelése.táviratilag a hadügyi népfck tcsság toborzo osztályánál kerendó. A lajstromozáshoz kirendelt orvosok kötelesek s lajstromozottakat testi alkalmasság tekintetében .zigoru vizsgálat alá venni.
A Vörös Hadseregbe való- lajstromozásnál egyelőre csak azon elvtársak jönnek tekintetbe, kik 1919 ben te. életévüket betöltötték és 45. életévüket még nem töltötték be.
HADÜGYI NÉPBIZTOSSÁG
A szocialista párt végrehajtó bizottsága ma.este 8 órakor a párt helyiségében ülést tart. A bizottsági lagok pontoslui lar-toznak megjelenni. — Párttitkár.
A tanácsok országos gyűlésére vooat-kozó minden kérdésben, a tanácsok orjzi-
Í|OS gyűlésének előkészítő Irodájához kell ordulnt. (Uelügyl népbiztosság, Orstágliáz-Htca 30, I. emelet 36, teleion 56.-61.)

1910. május 31.
zalai népakarat
®i«crB mim
HÍREK.
. N A r T A R.
A nap kél I óra 09 perckor, nyugszik 7 óra 10 perckor.
A hűld kél éjjel 5 óra 20 perckor, nyugszik este 9 órs 40 perckor
Előfizetőinkhez!
A papirhiány és egyéb tecknikai okok arra kényszerítenek bennünket,; hogy lapunk házhoz kézbesítését junius elsejével beszüntessük. Ezéri Nagykanizsára szóló előfizetéseket mát/nem fogadunk el.. Mifclazoknak a helybeli előfizetőinknek, akiknek előfizetése junius elsejével még nem járt le, a lejárat napjáig továbbra is házhoz kézbesítjük lapunkat. Vidéki előfizetéseket továbbra is elfogadunk.\' ^^"""" .............
. Junius elsejétől kezdve a város minden részén utcai lapárusilók fogják árulni lapunkat.
A Zalai Népakarat
• kiudóhivntalu.
......— Hivatalos.frontjelentés. A Magyar
Távirati Iroda hivatalosan jelenti: Az" északi\' harcvonalon földerítő tevékenység, járőrcsatározások ós helyenkint tüzérségi tűz. A többi harctéren nincs újság.
Hadsereg főparancsnokság, .........,rrr. tflskanizsán |s beszedték a fegyvereket. Nagykanizsa VI—VII. kerületében, ahol a Tanácskormány ellenségeinek mendemondái könnyen találnak hitelre, tegnap délután megjelent a vöröskatonaság és beszedte a lakosság fegyvereit. Több mint száz fegyvert és több pisztolyt, revolvert koboztak cl Kiskanizsán
— Spedlteurok figyelmébe. Felhívjuk az összes szállítókat, illetve azokat, akik szállítással foglalkoznak és alkalmazottakat
•.tartanak,\' hogy az alkalmazottaik bjyeodezése. céljából vásárnap délután 3 Órakora városház nagytermében jelenjenek meg. A szocialista pántltkdrsdg.
— Országos vásár Nagykanizsán. A pünkösdi országos vásár Nagykanizsán június\' 2-án, pünkösd előtti hétfőn lesz megtartva.
— Dunániul magtermelési biztosa. A földmivólésügyi népbiztos Kellner lika képesített kertész;.clvtársnőt kinevezte a dunóntuli meg nem szállott vármegyék magtermelési népbiztosává. A magtermclés központjának vezetője Győrött székel és feladata, hogy a hatáskörébe tartozó ter,ületen a kerti mag-tcrmelcst megszervezze és a jövő évi kerti-vetőmagszükséglotet, valamint a jövő évre szükséges magtermő anyanövényekei biztosítsa.
— Vasárnapi sportesemény. Érdekes mérkőzés színhelye lesz yasárnap délután a nagykanizsai sportpálya. Az NTE. látja vendégül a keszthelyi Gazd. Akad. labdarugó csapatát A két csapat három évvel ezelőtt mérkőzött utoljára, amikor az NTE. labdarugó legénysége szívós küzdelem után 3 : 2 arányban győzte le a keszthelyiek jó játékerőket képviselő csapatát. Azóta mindkét csapat erősen fejlődött s igy izgalmas jó sportot ígérő küzdelemre van kilátás. Az NTE. csapatösszeállítását holnapi számunkban közöljük. Jegyek Szerbnél a délelőtt folyamán, valamint a matsch előtt a pályán kaphatók. Ülőhely ő kor.,\'állóhely 3 ko r
— Táncestély. Ma este 8 órakor Sárközi Dezső közreműködésével táncestély. lesz a Szociálista Klubb (volt Kaszinó) dísztermében. Rendezőség.
— Értesítés. A Magyarországi Munká-. sok ■ líokkanj Q* ^yugdijcgyesülcte^ helyi
fiókja értesití t. tagjait, hogy\' a Pünkösdi vasárnapra eső befizetését junius elsején vasárnap tartja meg. A vezetőség.
Az Urániában szombaton és vasár-, nap kerül bemutatóra egy igen kellemes kacagtató vígjáték, melyben Henny Portén fogja a művészetét bemutatni. A darab címe: Csuda jó dolog a szerelem. Vígjáték 5 felv
— Gyermekruhaelosztás. A párttitkárság felszóllitja a munkáscsaládokat és a város szegényeit, hogy a direktórium által knrtaltkésr gyermekruhák elosztása; illetve a* igénylők összeírása végett jelentkezzenek ma és vasárnap a párttitkárság helyiségében. Az igénylők hozzák magukkal az élelmezési könyvüket.
— Már öt helyen termelnek tőzeget.
A tanácskormány teljes erővel támogatja azt az akciót, amely a tőzegtermclís előmozdítását tűzte ki célul. Ha Magyarországon is teljes üzemmel megindulhat a tőzegkitermelése, akkor azokat az ipari üzemeket, amelyek a tőzegtelepek mellett fekszenek a barnaszénnel egyenrangú tőzeggel fogják ellátni. Nálunk holdankint 15 ezer mázsa száraz tőzeget lehet termelni. A szénbiztosság tőzegosztályának vezetője a\'termelés mai helyzetéről a következő információt adta: A tüzelőtőzeg kiaknázásat az idén a kedvezőtlen időjárás készleltettc. A tőzeglápok nagyrésze a folytonos" esőzés következtében még ma is viz alatt van. A viz lefolyása azonban már megkezdődött és igy remélhető, hogv az üzem két-három héten belül mindenütt^megindulhat. Néhány kedvező vízviszonyokkal bíró tőzegtelepen a munka már is megkezdődött. Eszterházán, Kéthelyen, Szigligeten, Nadasladány-ban és Isuszegen a gépek - máris dolgoznak.... Amint a vízviszonyok megengedik, az előkészített üzemeg Keszthelyen, Marcaliban, Fe-ketedézsenyben, Mezőlakon, Mosontarcsán, stb. is megindulnak. Ekkor összesen mintegy 30 tőzeggyuró gép lesz üzemben, amelyekkel naponként együttesen,.ÖQ vaggon tüzelőtőze-get lehet előállítani.
—\' Ismét emelkedik a betétállomány.
A pénzügyi■ népbiztosságnak az az intézkedése, hogy az uj betétek felett korlátlanü^ lehet rendelkezni, máris igen előnyösen éreztette hatását, amennyiben-a rendelet kibocsátása, május 9-c óta a szabad betétek mindenütt számottevően emelkedtek. Különösen a postatakarékpénztárnál növekedtek a betétek, de hasonló tünet tapasztalható minden vidéki intézetnél isK.ugyhogy .a feleslegesejrt és njeg-okolatlanul tezaurált ^pénzekből " egyre több kerül vissza a rendes forgalomba.
— Központosított külkereskedelem a kapitalista országokban. A kapitalizmus szóvivői tudvalevőleg az egyéniség és az iniciativa tevékenységének megszűnését féltik a szocialista rendtől és a munka, társadalmi elvégzésévél együttjáró központosítástól, A viszonyok azonban á kapitalista államokat is rákényszerítik még pedig nemcsak a háborúban — hogy a gazdasági életben az egyéniség érvényesülésének címe mögött meghúzódó anarchiát megszüntetni . próbálják. Midőn a2 orosz szovjetkormány . a breszt-litöws\'zki békében érvényesítette azt áz elVet, hogy a külkereskedelmi szolgálat csak állam és állam között látható el, akkor főként a német polgári közgazdák igen fölényesen nyilatkoztak erről a kísérletről.\'Most ellenben Németország központi szervei Állított . Tel aZ összes kiviteli és beviteli, továbbá a deviza-ügyok intézésére és ennek a szervnek\' élére mintegy diktátori hatalommal állította TÖpfler dr. volt külügyi átlarhtitkári. Központi állami külkereskedelmi irodát, állítanak fel a kivitéli ós behozatali ügyek elintézésére Szerbiában Is az „Obzór" jelentése szerint hrfso\'nló kísérletek és kezdeményezések történnek mindenfelé más országokban is és az export és import háborús céljait szolgáló intézmények, leszerelése után ezek helyébe állandó centrális külkereskedelmi szerv.ek lépnek. Termé» szetes, hogy<nz ilyen intézmények révén soha sem sikerült, a termelés ós az eloszlás anarciaját megszüntetni. A kapitalista állani kezébe próbálja ugyan venni - a kereskedelem egy részének irányítását, de meghagyja az egyének profitszerzésre irányuló, tehát éppen anarchisztikus jellegű tey.ékeoységé.t,. amellyel a szocializmus rendje .tudvalevőleg . Összeférhetetlen.
-r- Magas áron váltják be a selyem-gubót. A földművelésügyi népbiztosság tudomására jutott, hogy sokan célzatosan olyan 1 híreket terjesztenek, hogy a selyemhernyó, tenyésztők az idén nem kapják kézhez a
selyemgubók árát. Ez a hir alaptalan ós a forradalmi törvényszék fog ítélkezni a hamis hbterjesztők felett. A használható selyemgu-bót\'az idén 20* koronával, a hasznavehetetlen guböt 50 fillérrel, a pofekószitósre alkalmas gubót 30 koronával váltják be kilónként. Beváltóhelyek a következők: Székesfehérvár, Bicske, Bükk. Csorna, Dunaföldvár, Fertó-szentmiklós, «Győr, Nagydorog, Pápa, Rácz-alinás, Sárbogárd, Sopron, Szombathely, Bonyhád, Szekszárd. Tab, Tamási, Tolna, Hatvan, Kecskemét, Monor, Szolnok, Tiszaföldvár, Vác, Kiskunhalas éfc Kalocsa.
Príma paplrspárga minden vastagságban kapható Fisohel Fülöp Fial oég-nél, Nagykanizsán.
Színház.
* Gül-Baba tegnap esti előadása határozottan meglepte a publikumot. Az operettc-társulat a Gül-Baba előadásával megmutatja, hogy a kényesebb ízlésű közönséget is valamennyire kielégíti. Az előadás sikeréhez elsősorban F. Peérl Ilus\'primadonna járult hozzá, aki Gábor diák szerepében különösen kivált. Gül-Babát Csolnakossy adta nagyon jól.. Böszörményi Mujkó cigány szerepében szintén sók tapsot kapott. Jók voltak a többi . szereplők is: Gyulai Gizi, Fürediné Kálláy Olga, Bognár János, Füredi Jenő.
* Vörös katona-esték. Junius 2-án és 3-án a színtársulat dus müsoru vörös katonaestéket rendez. A hétfői estén csakis katonák jelenhetnek meg, míg a keddi .előadást.a. .. nagyközönség szamára tartják meg. A vörös katona-esték kezdete söntén \'"eSteHj -óra-\' kor van.
* Heti műsor. Szombaton: Mágnás Miska. Vasárnap délután: Mágnás Miska. Vasárnap este: A bor.
PártUgyek.
Á zalamegyci szállodások, vendéglősök, kávésok és korcsmárosok nagykar, zsai szövetsége értesíti tagjait, hogy ma a „Fiume* kávéházban sSéiüCán 2 \'órakor ülést tart. Az összes tagok pontos megjelenését kéri a vezetőség.
A nők szabadszervezete értesíti a harmados kukorica földre jelentkezett tagjair, hogy ma d. u. ö órakor jöjjenek fel a helyiségbe, (Kaszinó I emelet.)
Felhívás. A nagykanizsai cipész- és csizmadia iparosok szakosztálya felhívja wa Összes tagjait, hogy szivar pótilletményük« t ma\' este 6 órakor az Ipartestület helyiségében vegyék át A vezetőség. "*• Ifjúmunkások figyelmébe. Ma *ste 7-órakor gyűlést tarfunk, melyen minden fizikai iljumunkás köteles megjelenni.
A AUinkásotthonok intézőbizottsága ma este 8 órakor a Szocialista Párt Klubb helyiségében fontos ülést tart. A vezetőség.
A feslőcsoport felhívja azon tagjaínak hozzátartozóit, akik vörí\'-i katonák, hogy a hadisególy \'kifizetésére vasárnap, junius 1-én a szakkönyvvel jelenjenek meg. A vezetőség Nyugdijas vasutasok figyelmébe! Holnap, vasárnap délelőtt 10 órakor értekezletét tart a nyugdíjas osztály, amelyre minden érdekeltet ezúton meghivunkj
A Nagykanizsai Magántisztviselők Szakszervezete felhívja összes férfi tagjaü (18—45 évig), hogy a lajstromozás céliábóí. ^á hivatalos órákon d. e. 0—tl-ig, d. ti. fél 3-tól /ól 0-ig ma és holnap a szakszervezet helyiségében (Sug#-üt 4. I. emeilot) jelenjenek meg.
Kereskedelmi alkalmazottak ma d. u fél 0 órakor taggyűlést tartanak. A tárgy fontosságára való tekintettej az összes, helyben tartózkodó tagok megjelenés körelcüő. \' A vezetőség.
A famunkás csoport vezetősége felhívja az összes férfi tagjait,. hogy vasárnap , d. e. 9 órakor jelenjertelrmeg a Munkásotthon ban. Mindazon szaktársak, kik távól" maradnak, testvérárulóknak\'\' tekintünk.......
«
ZALAI NÉPAKARAT
1918 május 31
Két hónap állattenyésztési munkája.
• A magyar mezőgazdaság két főága: a növénytermelés és az állattényésztés között az utóbbi nyomult mindinkább előtérbe.
Magyarország kivitelének nagyobb része esett az állatokra és az állati termékokró ; a magyar ncmzoti jövedelem, tetemes része az állati tormejésbői származott.- A hábóro" czt\'a nagy tcrmolő ágat sújtotta elsősorban: nagy az a\'pusztítás, amit az ötödféléves háború vitt vegtte állatállományunkban A közvetlen pusztításon kiviil a háború alatt, más élelmiszer hiányában nagyon megnövekedett a husfpgy/isiztás is és fendktvüi módon apasztotta szarvasmarha, sertés és juhállományunkat. A.víss.zaesés a szarvasmarhánál főképpen a minőségben és az állatok súlyában mutatkozik. Míg a háború előtt r>00—000 kiló volt egy kifejtett 4 óv körüli szarvasmarha átlagos\' súlya, addig ma csak 300—400 kilogramm között van.
Még ebből a súlyból is sokkal is sokkal kedvezőtlenebb a huskihasználás aránya. Az utóbbi évek rassz takarmánytprmése is fokozta a bajokat. Sertésállományunk nagy megcsappanását az idegen megszállás idézte elő, amennyiben fösertéstermelő és ami még fontosabb, főkukoricatermelő területeink idegen megszállás alá kerültek.
A földmivelésügyi népbiztosságnál a következő érdekes felvilágosítást kapta az állattenyésztési osztály két hónapos működéséről ....... :
A jelenlegi viszonyok kőzött a legelső J\'eladat a tenyészanyagot megmenteni és a gazdasági folytatásához feltétlenül szükséges igás állatokat megóvni.
Ezért a népbiztosság törekvése az, hogy csakis a ¡ovágásra érett állatok kerüljenek közfogyesztáSr. Feltétlenül szükség van arra, hogy az nz igás létszám, amelyik a föld megműveléséhez kell, megmaradjon, hogy a termelést fenn tudjuk tartani ¿s; az országot élelemmel ellássuk. Rendeletileg eltiltottuk a három éven aluli üszők, hasas és fejőtehenek levágását.
Az állatállomány mentesítésénél gondoskodtunk arról, hogy az értékes - tenyészanyagot és az igás állatokat kiküldött hozzá-. értők szakértőkkel válasszák ki és a meg nem szállott terület egyes gazdaságaiban helyezzük el. Ezáltal a gazdaságokat üzemképesekké tettük. A gazdátlan és kétes származású állatokról a tulajdonjog megállapítása iránt is történik intézkedés. A kiürített területek állataiból azokat, amelyek nem tenyésztés, igavonás céljaira nem alkalmasak, a közfogyasztás céljaira fordítjuk. •
Budapest húsellátására az állat és hus-forgalmi hivatal szolgál a szarvasmarha ós a juHbevásárlás, úgyszintén az állatok levágása központilag történik. Az állat és husfor-galmi hivatal vidéki bevásárló szorvei Utján szerzi meg a még szükséges szarvasmarhát és juhot. A sertéstenyésztés érdekét szolgálja az evakuált területek tenyészállatainak megőrzése ós szakszerű kezelése Nagytétényben és Kőbányán.
A földmivelésügyi népbiztosság külön takarmányozási ügyosztálya dolgozik a mesterséges takarmányok előállításának megkönnyítésén. A legnagyobb akadály itt az, hogy készletek a mult esztendei rossz takarmánytermés folytán alig maradtak ránk. Az idei takarmánytermés. jónak Ígérkezik, csupán a hüVös időjárás folytán maradták vissza némileg a takarmányfélék fejlődésükben.
Az állattenyésztési osztály legközelebb dűlőre viszi a kötelező állatbiztosító ügyet. Egy kidolgozott tervezet kerül legközelebb szakértői tárgyalás alá, amely nemcsak a termelő szöveikezetok kezén, lévő, állatokra, hanem a kisgazdák állatállományára- is kí fog terjedni. Eleinte készpénzt, később azonban hasonló értékű állatokat fognak adni kártérítésül az elhullott állatért. Az állatbiztosítás legalsóbb szerve a községi intéző bizottság lesz. Hogyha oz kivánja, akkor az állatbiztosítás kötelezővé válik az egész község termetén........ *\' \'
Jól főző szakácsnő,
ki jó fizetésben, kitűnő bánásn/dban, igen jó ellátásban részesülne, demi főzés mellett- a szobalánynak takaiitpban segédkezik, továbbá
szobaláfay
ugyancsak\' jó \\zetcsscrozaanal alkalmazást találnak BVdapesten /vos családjá; nál, amely gyermtóekkelAgyütt 3 tagbj áll. — Sürgős aJSwtaíOkat a lap ki»ó hivatala továbbit.
Dohány-palánl
nagylevelü rétháti kiültctéafc most legalkalmasabb, valamint korai is késői káposzta, kel, vöröskáposzta, laraláb és karfiol palánta, nagyobb mewiyiségbcn
——--«3 l a\\l <"> !j
PeteimanV |ósíaef
keraskedeln.i kertészetében
Nagykanizsa, Báthory-utca SS. sz.
Hirdetmény
Nagykanizsai Termelő Szövetkezetek Főintézője felhívja
1. a földmunkások is kisgazdák nagykanizsai szövetkezetinek
2. a vasúti raktármugkások
3. hadirokkantak és »zvegyek
4. fütőházi munkási
5. ácsmunkások • 6. pályafentartó minkások
7. építőmunkások/szakszervezeteinek bizalmi férfiait, hoay a nagykanizsai Termelő Szövetkezői rétjeinek haszom-bérbe adása tárgyaben 1919. évi junius 2-án délelőtt. IQ/órakor a városi gazdasági hivatalban, Nagykanizsa, Fő-ut 5. sz. alatt (I. emelet 4. ajtó) okvetlenül jelenjenek meg.
—fíolkó Géza
a n.gyk.niis.i ienn.lű ,ióvotk.2et fóinlétóje.
<liotl Wnsin>t miUnúui i
Hirdetmény.
F. hó 29-én egy erszény találtaidat kisebb pénzösszeggel igazolt tulajdonom/a városi vÖrösőrség századpárancsnokságáitfl (rendőrség) átveheti. \\ // Nagykanizsa, 1919Vmájus h//6o-án A városi voVöső _ Pollermann, századparancsnok
Könyvek:: Folyóiratok:: Zenemüvek
FISCHEL
»III-, ÍI.,.____
uinumi. {líiitUi MM.) Irodaszerek, Uzleflkönyvek, papírok hangszerek, disz riiü Aruk, Játéktárgyak
Makulatur papir
kapható kg.-kónt 2 kor.-ért lapunk kiadóhivatalában Sugár-ut 4. szám alatt.
5 darab 4 hónapos mala
azonnal eladó, Telcki-ut \\szájj>^iatt.
URANIA
Hasion,1... 4. T.ltio. liU
Szombat, vasárnap. Máj 31. Jun. \\j
Csuda jó dolog
a szerelem!
"Vígjáték A félvakban.
Főszerepben Henny Portén
Pénztárnyltás délután 3 órakor. Előadások kezdete délután 6 is »le 8 Arakor.
0=
\\/t I ÁT, nagymozgószlnház VILAU Szarvas szálloda. Telefon 74. sz.
[iStOrtük, péntik, izombat. MÉJas 29., 39. ii 31.^
XXXVI. magyar nranysorozatunk
Az Hl
Társadalmi dráarn 4 felvoij Főszereplők: Gombaszögi, Batass/, Lajthay.
Előadás kezdete 6és.(¿18 érakor!
3=55
C Öngyujti
c
tűzkővel, benzintartály egyszeri töltés 14 gépig elég! - Kapható "
doltónytözsdéjébeit Magyar-utca 43.
A KORtREGtBH t>«ÍKBAK J ELEMIK
»lEC, EHEHKTI TBLB-FON tg TÁVIRAT
JELENTÉSEKKEL.
Egyes szám ára 30 fillér.
Kapható a dohángáruddkban és a utcai rikkancsoknál.
liÉttíÉMaiiWÉ!