Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.7 MB
2012-07-13 13:36:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1398
4601
Rövid leírás | Teljes leírás (850.15 KB)

Zala 1919. 125-147. szám június

Hiányzik: 141. szám
Csonka: 131. szám, 3-4. lap

Zala-népakarat - A szocialista párt hivatalos lapja
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Kivi. évfolyam
18. Junlua I. Vasárnap.
135. az* n.
ZALAI NÉPAKARAT
liorksaxtöaég és kiadóhivatalt
DigyKnnUaa, 8u{jár-ui 4. szám ttorkusztökogl Oa kiadóhivatal! „l«ípn»»am 78 . : Nyomda n/.
A SZOCIALISTA PÁRT HIVATALOS LAPJA
éiófizstasi árakt \' • Eaóai *vrs .... B0-— korona Ml avro. , . — "
Nogyoci owra fcuy Itönapra
45-— Korona aa-so Korona . l\'HQ Korona
A tanácsok első országos gyűlése.
Hasonló jelentőségű esemény! hiába keresünk a magyarországi munkásmozgalom történetében.
Teljesen elzüllött gazdasági viszonyok, egy közel esztendeig larro gyilkos háború Din vérté Magyarország munkássága az uralkodó halalmal a kezébe.
A burzsoázia és a polgárság ádáz gyűlölettel, — az örökösen csak fecsegők, azok, akik a munkásság ezen lépéséi meg nem értenék, kishitUséggel, kétkedéssel néz. lek «ne vállalkozás «lébe.
Csak bárom napig fog tartani, — biztatgatták egymást és ostoba rágalmakat zúdítottak a munkásság vezetőire. Aljas rémhírek szövevényes hálójával vonták körül a proletariátus hatalmát, a tanácsköztársaságot, hogy bebizonyítsák, hogy nem élet-\'képes.
E¡késtek veit: a Ijnácshatnlom életképes, de nemcsak életképes, hanein — mmi r Lenin mondotta a tanácsok harmadik gyűlésén az orosz köztársaságról, — erősen fog állani mim a nemzetközi szocializmus fáklyája, mint biztató példa a dolgozó tömegek számára. Grősen és sziklaszilárdan log állani, mert a tanácsok a szocializmus régi törvényei szerint létesüllek, következe-lesen es határozottan a tömegekre Jámasz-kodiak, feladatuknak azt tartották, hogy a legjobban elnyomott és elfeledett társadalmi réiegekc). eb/esszék .eleven é)$(fe és vigyek, szociális diadalra.
Hol vannak az álprófélák, akik három nápot jósoltak a proletárdiktatúrának, hol vannak a kishitűek, okik nem bízlak a. proletariátus alkotó erejében, akik a prolc* lórdiklJturával addig akarlak várni, amig minden földmives egy-egy Marx, vagy Lenin lesz, akik a szocializmust ugy képzelték, hogy harc nélkül érhetik el, kogy bevonulhatnak ma|d a kész kommunista társadalomba, mint a burzsoák az ebédlőbe a komornyik jelentésére : tálalva van I
A magyarországi proletariátus a viszonyok kényszerű hatása alall cselekedett. Az Idő nem \' volt alkalmas filozofálásokra. Azok, akiknek a viszonyok nem voltak L_ eléggé fejleltek, akiknek a proletariátus nem r volt eléggé érett, hogy maga vegye kezébe I a\' halaimat, azok most ujabb jeremládák után keresgélhetnek, mert csődül mondott a próféciájuk: még a ténylegesen elltöveteit hibákat sem vethetik a proletariátus szemére, mert azok olyan csekélyek, hogy számba sem jöhetnek ily nagy társadalmi átalakulásnál.
Megnyugtathatjuk a derék aggódókaf, hogy csináltunk" és Valószínűleg csinálni is fogunk ltlbákat: Az orosz proletariátus még több hibát csinált és az ulánnuk lövő nyu-
gati proletariátus i\'s fog hibákat csinálni. Enélklll nem megy. A gyerek ezerszer boltik, inig megtanul lárui. .A proletariátust sehol sem nevelték ujy hogy akárelmélellleg, akár gyakorlatilag bármikor készen legyed a hátalom átvételére.
. A magyarországi proletariátus i» hibázott, de dolgozott, alkotott, a tanácsrendszer rövid Idile alall tiíbbet, mint clődlc, "az" orosz proletariátus kétannyi idő alall. HUsz-kén tekinthetünk vissza a munkára. A latifundiumok őshazájából kél hónap alall egy termelőszövetkezetté. alakuló mezőgazdaság létesült. A lelketlen pénzspekulánsok és faiukpiócák uralma megdőlt: a pénz, a gazdasági élet lüktető ereje a proletariátus kezén van. A közvetítő kereskedelem — mindmegannyi kútforrása a dolgozók szenvedésének és nyomorúságának — immá...