Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.7 MB
2012-07-13 13:36:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1527
4655
Rövid leírás | Teljes leírás (850.15 KB)

Zala 1919. 125-147. szám június

Hiányzik: 141. szám
Csonka: 131. szám, 3-4. lap

Zala-népakarat - A szocialista párt hivatalos lapja
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Kivi. évfolyam
18. Junlua I. Vasárnap.
135. az* n.
ZALAI NÉPAKARAT
liorksaxtöaég és kiadóhivatalt
DigyKnnUaa, 8u{jár-ui 4. szám ttorkusztökogl Oa kiadóhivatal! „l«ípn»»am 78 . : Nyomda n/.
A SZOCIALISTA PÁRT HIVATALOS LAPJA
éiófizstasi árakt \' • Eaóai *vrs .... B0-— korona Ml avro. , . — "
Nogyoci owra fcuy Itönapra
45-— Korona aa-so Korona . l\'HQ Korona
A tanácsok első országos gyűlése.
Hasonló jelentőségű esemény! hiába keresünk a magyarországi munkásmozgalom történetében.
Teljesen elzüllött gazdasági viszonyok, egy közel esztendeig larro gyilkos háború Din vérté Magyarország munkássága az uralkodó halalmal a kezébe.
A burzsoázia és a polgárság ádáz gyűlölettel, — az örökösen csak fecsegők, azok, akik a munkásság ezen lépéséi meg nem értenék, kishitUséggel, kétkedéssel néz. lek «ne vállalkozás «lébe.
Csak bárom napig fog tartani, — biztatgatták egymást és ostoba rágalmakat zúdítottak a munkásság vezetőire. Aljas rémhírek szövevényes hálójával vonták körül a proletariátus hatalmát, a tanácsköztársaságot, hogy bebizonyítsák, hogy nem élet-\'képes.
E¡késtek veit: a Ijnácshatnlom életképes, de nemcsak életképes, hanein — mmi r Lenin mondotta a tanácsok harmadik gyűlésén az orosz köztársaságról, — erősen fog állani mim a nemzetközi szocializmus fáklyája, mint biztató példa a dolgozó tömegek számára. Grősen és sziklaszilárdan log állani, mert a tanácsok a szocializmus régi törvényei szerint létesüllek, következe-lesen es határozottan a tömegekre Jámasz-kodiak, feladatuknak azt tartották, hogy a legjobban elnyomott és elfeledett társadalmi réiegekc). eb/esszék .eleven é)$(fe és vigyek, szociális diadalra.
Hol vannak az álprófélák, akik három nápot jósoltak a proletárdiktatúrának, hol vannak a kishitűek, okik nem bízlak a. proletariátus alkotó erejében, akik a prolc* lórdiklJturával addig akarlak várni, amig minden földmives egy-egy Marx, vagy Lenin lesz, akik a szocializmust ugy képzelték, hogy harc nélkül érhetik el, kogy bevonulhatnak ma|d a kész kommunista társadalomba, mint a burzsoák az ebédlőbe a komornyik jelentésére : tálalva van I
A magyarországi proletariátus a viszonyok kényszerű hatása alall cselekedett. Az Idő nem \' volt alkalmas filozofálásokra. Azok, akiknek a viszonyok nem voltak L_ eléggé fejleltek, akiknek a proletariátus nem r volt eléggé érett, hogy maga vegye kezébe I a\' halaimat, azok most ujabb jeremládák után keresgélhetnek, mert csődül mondott a próféciájuk: még a ténylegesen elltöveteit hibákat sem vethetik a proletariátus szemére, mert azok olyan csekélyek, hogy számba sem jöhetnek ily nagy társadalmi átalakulásnál.
Megnyugtathatjuk a derék aggódókaf, hogy csináltunk" és Valószínűleg csinálni is fogunk ltlbákat: Az orosz proletariátus még több hibát csinált és az ulánnuk lövő nyu-
gati proletariátus i\'s fog hibákat csinálni. Enélklll nem megy. A gyerek ezerszer boltik, inig megtanul lárui. .A proletariátust sehol sem nevelték ujy hogy akárelmélellleg, akár gyakorlatilag bármikor készen legyed a hátalom átvételére.
. A magyarországi proletariátus i» hibázott, de dolgozott, alkotott, a tanácsrendszer rövid Idile alall tiíbbet, mint clődlc, "az" orosz proletariátus kétannyi idő alall. HUsz-kén tekinthetünk vissza a munkára. A latifundiumok őshazájából kél hónap alall egy termelőszövetkezetté. alakuló mezőgazdaság létesült. A lelketlen pénzspekulánsok és faiukpiócák uralma megdőlt: a pénz, a gazdasági élet lüktető ereje a proletariátus kezén van. A közvetítő kereskedelem — mindmegannyi kútforrása a dolgozók szenvedésének és nyomorúságának — immár megszűnt a kizsákmányolás kútforrása lenni. A fegyház, az iskola és az egyház — a rabszolgatársadalom legerősebb oszlopai mind, mind összetörve, romokban hever a proletariátus lábalnál. Matclmos erővel zuüm össze öker a munkásság. Szét kellett zúznia, hogy helyébe saját érdekének mig-felelőt alkothasson.
Csoda-e, ha e munkában hibázol! is. Hogy helyesen cselekedett, arra bizonyíték az a mérhetetlen gyűlölet, amellyel az ellenségei kisérik a munkában. Az egész világ kapitalistái fogcsikorgatva sorakoztatták ellenünk rabszolgáikat, nem is sejlve, hogy ezáltal csak siettetik a salát pusztulásukat: a forradalmat az ő országukban. Csak segítsenek bennünket továbbra\' is munkárií:>" ban: mi minden ténykedésünkkel a magunk és a vifágproletárság felszabadulását szolgáljuk.
Az országos lanácsgyülés egybehlvása is e2t a cél! szolgálja. Megmutatjuk a még
szenvedőknek a magunk erejét, beleharsogtuk a nagy világba a dolgozók millióinak, hogy; .vagyunk, élünk, kövessenek,. álljanak mellénk, mi erőt, akaratot kül-csönzílnk nekik.
Meghlv|uk a magyarországi tanácsok első országos gyűlésére a világ valamennyi dolgozóját: jöjjenek, képviseltessék magukul lanácsgytllésllnkön, győződjenek meg kiküldöttjeik saját szemeikkel arról, mint kel) elbánni az elnyomókkal, mini tud harcolni egy kis, le|kcs csapat három ország bérenc Itada és az egész ország burzsoáziája ellett.
És nemcsak kifele, hanem befelé is mutatunk pcidát: hadd merítsen erőt at ország minden részéből összejövő tanács-gyűlés önmagából. Jöjjenek és mondjanak bírálatot a nagy eseményről azok. akiket . leginkább megillet a bírálat joga. A tanács-gyűlés bizonyára nem arról fog vitatkozni, hogy ló voll-e a kapitalista rend megszűnteié.«.
A lanácsgyülés arról fog beszelni, min! lehetne még lobban eggyé forrasztani a protelariálus ereiéi; milyen eszközökkel siethetünk nyugati testvéreink segítségére; miként szolgálhattuk legjobban a már vajúdó világforradalom llgyét.
Ez az országos lanácsgyülés feladata. A világforradalom mielőbbi lángragyulladását akarjuk szolgálni. Erősíteni akarjuk magunkban az akaratot erre a nagy és nehéz munkára. Nyíltan bevalljuk, hogy a diktatúra, íz ci\'ősztrlt mfmfeír eszkeztvet" akarjuk siettetni a nemzetközi proletariátus felszabadulásának szent Ügyét. Mint orosz lestvéreink, ml is készen állunk a harcra, szenvedőnk, ha kell, még jobban I
Kablnovlts József.
Erősödik a jugoszláv kommunista mozgalom.
Utcai harcok Serajevóbau, — A jugosztAv ttzénbánydiuok beutntelUlt a uiuukAt.
| A letartóztatások és üldözések arra késztették a munkásságot, hogy az idei május elsejére Jugoszláviában nagy sztrájkmozgal-nia^rendczzcnek. Kz. a.mozgalom különösen Boszniában tört kí\'nágy erővel. Ssrnjevobflrt utol Iriro fejlődött, «mely-ben • munkáiéig é> a katonaság Ütközött «esze. A munkasoknak volt köszönhető, hogy emiatt Boszniából a francia katonaságot kivonták.
A sztrájk tüze azonban Zenica bányjt-, telepen lángolt lel a legmagasabbra, amelynek munkásai a legelső sorban indultak harcba a kommunista világrendszerért. A zenlcal bányatelepet elöntötték vízzel, ugy hogy • bánya, amely a legjobb es- legtöbb szenet termeti Jugoszláviában. móg mindig nem llzemkápae. A boszniai munkásmozgalom egyelőre győzött.éti ma Boszniát aiegintransingensebb, helyesen megitr.erveze<t kommunista táborának leltet tekinteni.
Budapest, május 31. Az április 22-i jugoszláv szocialista kongresszus egyhangúlag elhatározta, hogy a III- internacionaléhoz csatlakozik,,kongresszuson, amelyen Szerbia, Bosznia cs Hercegovina, valamint a Bácska és Bánát összes szocialista pártszervezeteinek képviselői vettek részt, egyhangúlag történt a munkásság forradalmi állásfoglalása. A vita során az ujszerb nacionalista szocialisták ellenezték a .Moszkvához való csatlakozást, de. a lt;iiáro,za.Uioz«talnál mégis behódoltak. Mihelyt níwb.á.h\'baza ertek, az olső dolguk volt, hogy eláruljak az internacionálé eszméjét. A renegátok donnunciáltak a militarista halóságoknál és orro megindult a hajsza d-ilszinv szocialisták vezetői ellen. Bolsevik! agitáció wdjoinak ürügye alatt folyt, az üldözés és egymásután vetették bőrtönbe a legjobb ezoolállatikat 40 munkíevezárt tartóztatták le, közöttük a logljirdsebb szocialistákat.
/ALAf NÉPAKARAT
iO 19. junius i
Níucm termeién a pécwi Nzéiítirtuj\'ftbnii.
BudapoA május 31. A munkás feláldozásnak és proletár kötelesség teljesitesé-nek nagyszerű példáját szolgáltatták a pécsi banyásztestvérek. A bányamunkásoknak több mint a fele \'átszökött a demarkácionális vo-. nalou .¿s. önként -jelentkezett a Vörös Had-seriigbe, A magvai kapitalista bányatarSaság
és szerb imperialista hatalom erre össze-öíelkezik\' és a bányatársaság elkövette azt a gazságot) hogy a bányászok védtelen családjait kidobatta a lakásaikb\'ól. .
A .bánya egyébként, amely eddig naponta 250 vaggon szenet termelt, ma csak 25 vaggont termel, ugy hogy a 2ő vaggon szén a bányaüzem folytatására szükséges, ami áltál Jugoszlávia szénkrizise rohamosan előtérbe nyomul.
Arad és Szeged rémnapjai.
Megölik a tnunkásvezóreket. A proletárság passzív rezisztenciába helyezkedett.
.. , .....Oudapest, • • i»ájüv. • . • Aradra- május
17-én, bevonullak a románok és a működésüket azonnal -bptozással kezdték meg Kíilöí nősen a munkásmozgalmak vezetőit üldözték/" Emiatt a lakosig panaszra ment • a ¡Vancík parancsnokhoz elérte rtzt, hogy Újból a franciák vették at a város felett- a parancsnokságot. Arad parancsnoka Concourd ira\'ncia tábornok lett. A legutóbbi napokban a mészárosok, hentesek és nyomdászok politikai okokból sztrájkba léptek;* A városbán nagy a nyomor és a lakosság rendkívüli nélkülöző-seknok van kitove. A román katonák részben kiszállítják, részben felélik az élelmiszereket, ugy, hogy a lakosság ellátása napról, napra rosszabbodik. A városban a._ legutóbbi. -5 hétig nem volt liszt.
A kenyér hatósági ára kilónként 6 korona 30 fillér. Cukor fejenként cs hetenként 2f> deka jár, . umvlyjiek.niaxima|i>i ár-<v-30 korom. Az. ipart termelés majdnem teljésen* szünetei és több mint 10.000 munkanélküli van, akik semmiféle segélyben nem részesülnek.
A tarthatatlan helyzeten ugy áKarnak. sögitení a franciák, hogy a dolgozó munkásokat akarják kötelezni btéruk egy részének, átengedésére a munkanélküliek javára.

A párt cs. a szakszervezclek héh*ts\'cgöf zárva vannak, mert a párt semminemű nűikö-Jést sem Ijöjlhet ki. Minden gyülekezést ber " Uottek.
Budapest, május .".1. A Szegedén megjelenő Délmanyarország május 28. számában magjelent vezető cikk arról ir, hogy (¡0 tagu néptanács alakult a város vezetésere. Ebből ¡\\ közleményből megtudjuk, hogy a munkásság képviselőit\' megölették.Fcrónczv, á szegedi párt titkarja emiatt kijelentette a szegedi varosparancsnoknak Jietrix francia ezrodosnek, hogy a Kzociálista munkásság a néptanácsban nem lován részt venni annál is inkább, mert a munkásság a jelen pillanalbaiv minden politikai tevékenységtől tartózkodik. Az ezredes erre a következőket mondotta :
l\\\'oí>í>;tatálomy )>ogy a polgárság\'bekö-iobbot nyújtótt: a munkásságnak és a mun-kasaág .•»zt-.nenv --íogadtiV\'\'B.tF •
Ferenc-zy- elvtárs azonban ezen kijelentés ellenére újból megismételte azokat az érvekot, amelyek a munkásságot a politikai tevékenységtől távol tartják és hangsúlyozta, hogy a proletárság a megszállás alatt passzív rezisztenciát fog tanúsítani.
Az ellenforradalom
már nem remél segítséget az antant-kapjta-hstáktól, d« nem nyugszik bele a változhatatlan helyzetbe. Meg mozog és próbálkozik az eszközök válogatása nélkül. Most a Tanácsköztársaság gazdasági, helyzetét szeretné céljaira kiaknázni: a pénzügyi es , élelmezési nehézségekre hivatkozik. Az óllén- j forradalom minden bajért a Tanácskoztálsasá-., got okolja. \'Egyre sűrűbben emlegetik proíc-táriestvéreink előtt, hogy wöva \'jutottunk, hogy miért éhezünk és miért vangak pénzgondjaink. A régi hazug kapitalista frazeológia öntudat ós ..pr.o.lvWl.Lucm téveszti meg, dc
a tájékozatlanokat kétkedőkké teheti s éppen azét!\', hogy mindenki tisztán lásson, hogy mindenki megértse, hogy K
az élelmezés ós a pénzügyek mai ala „ kulása .független a tanácsköztársasági rendszertől és sokkal távolabb eső .okokban gyökeredzik, nyíltan kell számolnunk az ellehforrádaluú hazugságokkal és hamis gazdasági érvelésekkel. Azt mondják az ellen forradalmárok, hogy a tanácskolmánynak köszönheti a proletar-• társadalom az élelmtfzfrí "körül támadt bajokat. Kun Béla legutóbbi beszédében rámutatott a helyzet komolyságára é-s utalt azokra az intézkedésekre, amelyekkel a tanácskormány az éhínséget el fogja hárítani. Az élelmezés válságul,.tanácskormány ■ <nc-m •• •Uliet. -A bűnös az antant , kapitalizmusa, amely elzárta előlünk a Bácskát, Bánátot és Erdélyt, amely ránk küldte a cseh, a román és szerb csapatokat. hogy hürkot vonjon a nyakunk körül.
De megfojtani nem tudtak bennünket, legfeljebb a mindennttp\'i megélhetésünket tették átmenetileg súlyosabba, A .cseh proletár-tiistvi^ek\' ön\'tudatr«, ;e,brodóse /azonban ^öí.öléi "áík és ezzei lényegesen fordulhat a helyzet, Ellátásunk az átmeneti időben mindenesetre nehéz feladat elé állítja a tanácskormányt, de az a koncopció, mely minden cselekvese-kon megnyilvánul, itt is mutatkozni fog, A téváros ellátása megoldható- probléma és a tanácskormány meg is oldja: a vidék feleslegeiért ipari cikkeket küld.. Hüdapest ellátása rövidesen megjavul, Mar rámutattunk arra-.
j Az őt éves lyü>oru a termelés arwChiájribn; | a gazdasági c?ődbe vezetett. Benne voltunk már az első forradalom után, cs.-ik nem láttuk ilyen tisztán, mert h vegyes kormányzati rendszer takargatni, rejtegetni igyekezet» pusztulás, a rombolás az öt eve* háború müve.
A proletárdiktatúra nem pusztított nem rombolt,
csak a kapitalizmust lombolíá le "véglegesén mert csak annak a romjain lehet újból építeni! A proletárdiktatúra dolgozik, harcol s mii.den küzdelmen át el fog jutni a végcélhoz; a vilaLiprolotárlá.tus ögyesülosoho*. Az ellenforradalom hazug gazdasági órve-„ lése nem-fogja megbontani, a .proletár egységet, a proletárfegyelmet.
hogy áz\'ellenforradalom milyen j;ámis ga daságí érveléssel igyekszik elterelni- a figye\'-niel a bajok igazi okairól. Arról nem beszél-neK, hogy Budapest lakosságát a háborús kapitalista rendszer egy. millió nyolcszáz ezer omheire duzzasztotta, hogy ebből az óriási embe.:tömegből leg/eljcbb »egy harmadrész végzett prod\'űktiv munkát, a többi a dolgozó-koh élősködött,-azokat szipolyozta, fojtogatta. A régi kapitalista leiuiszeinek- köszönhetjük, hogy Budapest ilyen egészségtelen "módon olyan rohamosan beríc\'pesedSfl. llelyeséh mondotta Kun Béla :
ki a vidékre!
l)o ne csak azok a prpletárok menjenek,.akik munkanélkül vannák;\'Tianem ázók\'is. akiUnOk" .>tt semmi dolguk, akik nem is azévi meritek oda a habörü alatt, hogy produktív munkát végezzenek, hanem az üzérkedés, uzsorázás és élvhajhászás kedvéért. Az ellenforradaloni--tagftdhatatlanúl sikcrt iud felmutatni\' pénzügyi aknamunkája terén. Itt/azután nem is volt nehéz.a dolgjt, mert a pénzügyekbe:: a\'föld népe nem. ért. A fehér es kékpénz megkülönböztetése járványszerücrt terjedt el az egész országban. Végül is — miután a - szercncíeilon következményeket mindenki érzi — ma már mindenki belátja, hogy
végeredményben nincs különbség a kék és a fehér között.
Arról könnyű meggyőzni mindenkit, hogy nem- le^et jobb az \' őgyik, mim" á masík :\' egyformán törvényes fi. etőcszköz mindkettő s egyfornía értékelés szerint fogja a pénz, a tanácsállamban lassankint jelentőségét veszíteni. Ha bármely pénzügyi intézkedés következik, egyforma elbánásban lesz része, akár fehér, akar kék az \\ bankó. Az ellenforradalom .a. pan4kajokei:t /tt .tanács-kormányt- xtkolja,; ülintha a ..lan/uiskórmany. wináU«-volna "az ötéves háboiűt. Az a 30—40 millié, amit naponta ellő völdöztek, okozta u mai pénzbajoket. Az öt. éves háború alatt züllött le és jutott válságba a kapitalista termelés. .A látszat\' gazdagsággal ámították m igukat a kapitalisták. Nem vették észre, hogy lassankint a iavnk felemésztődnek, hogy lassan . .. ... \\ minden elfogyott és a pénz megmaradt.
híhek.
N A P T A f?
A nap kél -I ó-rt 00 perc kor, nyugszik 7 óra l\'i ,.orc
. WJ... ..................
A hold kát "éjjeli 2 ■ Vasárnap perikor, nyuguik «>u- •« \' 411 perekdr
Előfizetőinkhez!
A papirhiáriy é-? egyéb, tecknikai oko\'< arra kenyszeriteivok bennüulceí,.. oogy---4apunk házhoz kézbesités\'ét junius \'elsejével beszim-
sekét már nem YogadünK cl.\' MlhdVzókiiak a helybeli előfizetőinknek, akiknek c^őftr.té^o \' jur.ius elsejével még nem járt le, a . e/arai napjaij? továbbra is házhoz kézbesítjük lapunkat. Vidéki előfizetéseket továbbra is elfogadunk.
Junius elsejétől kezdve a város minden részén urcai la\'parusi\'.ók fogják árulni lapunkat.
A Zalai Népakarat
\'*■ " \' Mö1t»MvK\\&\'. ■\'
— Hlvata.los frontjelentés. A Míigyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti : Az északi hadszíntéren fokozott harci tevékenység. Hadműveleteink tervszerűen haladnak tovább. A többi hadszintéren a helyzet változatlan.
Hadsereg főparancsnok sa^.
— Változás a dlrektórlumb;yi.ZÍ.\'d"yu< Lajos elvtárs, politikai megbízott, a direktórium 111. ügyosztályának vezetőj? megrongált egészségének \'helyreállítására hosszabb szabadságra ment. Brónyai elvtársat szabadságideje alatt lieck Soma elvtárs fogja holyette-siteni, aki kikristáU\'o&dgtJ. -dósával eddig\' is nágy részi vett a direktórium hatalmas munkájában.
Barcsi elvtársak a vörös hadseregben. Kaposvárról jelentik: Míg. a butzsoa-hazajia.lv titkos reménykedéssel \'várják h pio-ietárura\'mat elnyomassal fenyegető kapitalista seregeket, addig a megszállott területeken sinylőd&jproletártestvérek sietnek kimenekülni a munkTtsnyuzók köréből. A legutóbbi napon 20 elvtársunk Barcsról átjött a demarkációs vonalra-r\'Nem azért tették, hogy saját kényelmüket és biztonságukat keressék, hanem az igazi proletáröntudat, a hamisítatlan népuralom hozta ide őket, Beálltak a vörös hadsereg katonái közé. Harcolni akarnak a burzsoák kapitalista barátai ellen. Amig a proletár ön-Uiclat ilyen eleven erővel él a megszállott ^érülotck\'en- lakó\'elvtársaink lelkében, addig nem fognak a kapitalista legyverek a kommunista eszmén.
— Csak Igazolvánnyal lehel a demarkációs vonalat, átlépni.f A hadsereg főparancsnokság a demarkációs vonal és a harctéri vonal átlépésére ..kia0tt. roiKlelcX..érlq,lmé:
ben 1\'öntos állatni%\'dékbíjl egyes egyérfekiiek
az émlilett vonalnak átlépését megengedi. — Ilyen egyének részére az illetékes Direktórium igazolványt állit ki, mely csak abban a* esetben válik érvényessé, ha a dunántúli vármegyék ¡Direktóriuma részéről kiállított ilyen argkópes igazolványokat á\' székesfehérvári katonai útlevél láttamozó osztály látta mozza. Az. arcképes igazolvány- tulajdonosa .láitamozás céljából személyesen tartozik az illető osztálynál megjelenni.
ZALAI NÉPAKARAT
Általános mozgósítás Oroszországban.
Szentpétervár, május 51. Az egész orosz terület mozgósítása, ami óriási kiterje-dese miatt kezdetben a legkiválóbb szakemberek előtt is kivihetetlennek látszott, eredményesen folyik. A parasztok valóságos imádattal viseltetnek Lenin iránt. Péterváron a szovjet rendkívüli ülést tartott és pedig minden miinkásszervezet képviselőinek részvéteievei. A gyűlés határozatot hozott, amely felhívja a proletáriátust, hogy szedje össze minden erejét. Az összes munkásokat mozgósítják és felfegyverzik. Egész Szovjetorosz-Otszág segítségünkre, jön ^ mondla a szikratávirat — és yégérvényesen véget vetünk a fehér-gárdista bandáknak. .
— Eljegyzés. Ziskó Krisztina Nagykanizsa cs Mayer Imre Alsódomboru jegyesek. (Minden külön értesítés helyet.)
— A tanácsok országos gyűlésének
előkészítése. Budapesti tudósitpnk táviratozza: A forradalmi kormányzótanács tudvalevően ez év juniushó 14-ere hivtá össze a fővárosba a .inagyAtp;s/ág\' országos gyűlését.
Ennek clökészitcsére a belügyi népbiztosság keretében külön irodát állítottak fel az ennek vezetésével megbízott Rubinovtcs József elvtárs helyettese, Földest Kálmán elvtárs az eiőavunkálatokról. A,AkÜMCÍtaűketv mondotta»:,
— A magyarországi unáo60k országos gyűlésének előkészületeit ihar megkezdtük, hogy a kitűzött Időben a legnagyobb rendben folyhasson le a liatal tanácsköztársaság első alkotmányozó jellegű szovjetkongreszusa. Az előkészületek természetesen a körülbelül 300 főre tfehető országos, tanács tagjainak fogadására irányulnak. Elsősorban a vidékről fel-"j"VvŐ fftgokr elhelyezése, életemmel való ellá«-lusa ina fontos kérdés. éppen ugy, mint a meghívott \'külíöidi vendek fogadtatása.. Az előkészítő iroda (Orszagház-utca 32.) mindezekre a kérdésekre most teszi meg javaslatait a kormányzótanácsnak, hogy azok a legrövidebb idő alatt egységes terv szerint .a kiCltel stadiumba jussanak. Az iroda az\' előkész-letre vonatkozó ügyeket haladéktalanul elintézi.
^""Házasság. Kiss József Mahót és f-arenc/fy Micike május ,2práa Budafokon házasságor-kötöttek: ^Minden külön . értesítés helyett.)\'\'- ,\'
— Labdarugó mérkőzés. A \' NTE. Keszthelyi\'gazdasági akadémia, mérkőzése ma délután 5 orakor kezdődik a kí\\tonáréton. Az érdekesnek ígérkező matchben a NTE. részéről -a következő^ játékosok, vesznek, részt: Pollanz. Puíchér, Horáth; Kramcr, Tóth, Sihíó-nyi, Vincze, Harangozó, Hlrschler,\' Saller és Dezső. Bíró-: Pinta J.Q.?s«f.,
— Püllander nevét olvasok az L\'ránia plakátján. Hétfőn és- kedden bemutatásra kerülő a „Bibliás ember" című remek szociális irányú drámában .lép fel ismét a mozik hatal-jn^^^^J^^í^r.-.,V ik^««
Príma papirspfirfta minden vastagságban kapható Fischel Fülöp Fial cégnél, Nagykanizsán. .
Színház és művészet
* Alágnás Miska. A tegnap esti előadáson meg lejjetott állapítani, hogy á kanizsai publiKurii megkedvelje a Fehér- színtársulatot. Zsúfolt ház nézte végig tegnap este a Mágnás Miskát és a közönség nem szűnt meg tetszését nyilvánítani. A taps és-\' ujrázás egymást követte — és nem ok nélkül: a szerepek jó kezekben voltak, az előadás sikerült. A Marcsa-Miska kettőst különösen jói alákhótták Peért Ilus és Böszörményi, de jók voltak Gyulai Gizi, Csolnakossy. Bokor ésNC^redi is.
* VArős katona-esték. Junius 2-án\'és 3-.án a színtársulat dus müsoru vörös katona-estéket rendez. A hétfői ostén csakis katonák jelenhetnek meg, míg a keddi előadást a nagyközönség «ámára • rendezik- A /• vörös-katona-esték kezdete szintén este 8 órakor van.
PártUgyek.
A Magánalkalmazottak Szövetkezetc-
ezuton feisjóllUja .• tagjait, hogy - a. jegyzett üzletrészek után esedékes összegeket még iha\'délelőtt annál inkább is befizessék, mert c héten már megkezdődik az árusítás, melynek módozatait hirlap utján fogjuk közölni. Magánalkalmazottak Szövetkezete, Csengen-ut 2. III. em. Ugyanott irodát bútorok megvételre kerestetnek.
A tanítók szakszervezetének elnöksége felhívja mindazon férfi tagjait, kik a 45-ik életévükét 1018 december 31-ig be hchi töltötték, lajstromozás céljából ma délelőtt » órakor a közp, isk. hivatalos helyiségében jelenjenek meg.
A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete felhívja összes férfi tagjait., hogy lajstromozás" végc\\t ma és holnap délelőtt 8—12-ig és délután 2—5-ig jelenjenek meg. A lajstromozásaid—45-élfct évéig kötelező. A vezetőség.
A vas- és fémmunkások csoportja ffel-szóllitja az összes 18—¿5 éves férti tagjait, hogy ma délelőtt 9—11 óráig, iUetőleg legkésőbb hétfőn délután 0—8 óráig a Munkásotthonban lajstromozás végett okvetlenül\' jelentkezzenek. A vezetőség.
A nagyanlzsal Ifjúmunkások diákalosztálya ma délután fél 3 órakor taggyűlést tart a Munkásotthonban. A megjelenés köte-■lez&./l vezetőség. .
A helybeli szabó sz^kc«opprt értesiti az összes férfi tagjait, hogy ma délelőtt 10 órakor a Kaszinó helységében tartandó fontos értokez\'eten kötelesok megjelenni. A vezetőség.
Á Biztosítási Tisztviselők szakszerve zetének összes 18—45 év közötti férfi tagjai, tekintet nélkül arra, hogy voltak-e katonák, vagy sem és hogy annakidején milyen rangban szolgáltak, a lajstromozás, megejtése végett hétfőn délelőtt 10 és 12 drft között Csengeri-ut 2 szám alatt 1. cm. okvetlenül jelenjenek meg. \' \'
A borbély és fodrász segédek szakcsoportja, ma, d«luMu,.2 ómkor fpixiűs .ügybtía gyűlést tart, az össZtfs tagok megjelenését kéri a vezetőség.
A szállodai, éttermi és kávéházi munkások és szakácsok szövetségének csoportja Wlé\'SIH\' flffi"ragjait; hügy-ff hó délelőtt 10 órakor taggyűlést, tart, melyfen minden egyes tagnak okvetlen meg kell jelenni. A vezetőség.
Felhívás. A nagykanizsai szabómesterek szakosztálya felhívja az öSíües férfi tagjait, hogy szivarpótilletményüket hétfőn este* 7 órakor az ipartestület helyiségében vegyék át. A vezetőség.
A nagykanizsai cipészmunkások vezetősége felhívja összes férfi tagjait, hogy a -folyó hó 2-án <«le ...7 órakor. a. Munkásoitbon.-ban. tartandó értekezleten okvetlenül jelenjenek meg. Értekezlet után dohányosztás. A vezetőség. „
A n\'pzepré/izek helyicsoportja e hó 2-án délelőtt 10 órakor taggyűlést tart. Megjelenés kötelező. A vezetőség.
Nagyobb menriyiségü \'elsőrendű \'
1919. június 5.
.57 Négy. belyen i^sz ezjentul. zslr.-kiosztás. A torlódások elkerüléso végett a zsirkiosztás a jövőben négy üzlethelyiségben fog történni: az Altalános Fogyasztási Szövetkezet husszokében; a mellette levő közellátási üzlethelyiségban (mindkettő a postával szemben); az Általános Fogyasztási Szövetkezet Szabadság- (Erzsébet) téri főüzleto-b\'-P és ennek Csengery-uti fiókjában. Vöröskatonák hozzátartozói kizárólag az Általános-Fogyasztási Szövetkezet Szabadság-téri fő-üzletében vehetik fel zsirilletményüket,
— Magyar szocíállsta lapv Eszéken. A kommunista ideák minden kényszer és erőszak elleni terjedésnek bizonyítéka, Ivogy
\'•■; Eszéken >TestvériáégM. címen magyar -nyelvű szociálista lap alakult, melynek szerkesztője Bcrényi Pál eívtár>. A\'Táp nyomásit\' Eszeken\' nem engedélyezték s jgy azt Pálmonostoron állítják eW.
— A fuvarozással foglalkozó lóiulaj-donósok és fuvarosok felhivatnak, hogy f. hó 1-én, vasárnap délelőtt II órakorsaját érdekükben is jelenjenek meg a Közellátási üzemek, udvatáu.. YdrQxi,köztiUUlcisi..(lsemek.
— Az uj öt koronás pénzjegyek forgalombahozatala Azaprópénz hiány erezhetően megenyhült, mióta az uj 5 koronás pénzjegyek forgalomba kerültek. A pénzjegyeket a postatakarékpénztár és az Osztrák Magyar Bank hozza forgalomba. A postatakarékpénztár Budapesten, hogy a bankjegyek
. felváltása. inínej; gyorsabban inonjen végbe és hogy a dolgozó proletárok idejükbői minél . kevesebbet .kJldöxt.
kV a/, épniet"előtt\'\'^á-ákósólchŐTf es\' .a\'\'^tisztviselők ott aa utcán váltották fel a bankjegyeket. ilyenformán mindenki késedelem nélkül hozzájutott a szükséges aprópénzhez. A postatakarékpénztár forgalmára jellemző, hogy a betétállomány folytonosan növekszik. A május 17-től május 24-ig terjedő héten a betevők száma 48u ügyféllel szaporodott a betétállomány pedig .a takarékban 3,8000,000
koronával noVekedeU, -Az.- említett Rétért- - a takarékpénztár betétállománya 575 millióra emelkedett; míg a csekkszámla követelések meghaladták az 1127 míliiőt.
— A forradalmi tőrvényszék ítéletei* A nagykanizsai forradalmi törvényszék, amelynek .birát Szene* civtárs elnöklete alatt Kócza József és Kommerszka Frigyes elvtársak voltak, tegnap ismét ülést tartott. Szabó Józsefnek, a Magyar-utca végén levő vasúti őrház pályaőrének bűnügye került tárgyalásra. —\' Szabó a mull év novemberében . manlicherrel agyonlőtte feleséget, akivel a legáldatlanabb viszonyban élt. Az asszony nem akarta férje nevére átirát\'nf közös szerzeményüket, egy balatonbeTény» xM&C-\' s víéHékenységcvfcl " ifr\' folyton üldözte urát, aki emiatt — állítása szerint ijesztésül — rálőtt az asszonyra és combján találta ót. Szabónc hat héti szenvedés Htán belehalt sebébe. A tanuk vallomása szerint Szabó a "ícgrosszábbuf báni felcscgtí-vel: örökösen zsörtölődött és többször meg is verte. A fegyverszakértő megállapította, hógy a golyó véletlenül találta az, asszonyt, Az orvosszakértő szerint a halált a lövés folytán beálló infekció idézte elő. A vád- és( védbeszédek után a forradalmi törvényszék visszavonult és meghozta Ítéletet, amelyben Szábó Józsefet halált- okozó súlyos testi sértés bűntettében mondotta ki bűnösnek ós öt évi fegyházbüntetesre Ítélte, amelybe a vizsgálati fogságot nem számította be. — A for-rádalml törvényszék tegnap • hozott .először. Ítéletet olyanok felett is, akik vonakodtak elfogadni a fehér pénzt. Ezért a forradalmi törvényszék Maiek Istvánné szepetneki lakost 15 napi elzárásra átváltoztatható 500 korona, — Berger Károly szatócsot pedig 30 napi elzárásra átváltoztatható 1000 korona pénz-
"bürttetéBie Kélte: •.
. Forgalomba kerülnek az uj bélyegek. A Tanácsköztársaság uj bélyegei előreláthatólag 8—10 nap múlva ^forgalomba kerülnek. Az uj bélyegek nagyobbak, mint ;a mostani póstabélyogek. Körülbelül olyan nagyságúak, mint- az okmanybélyegek. Elóállitá-. sukkal az államnyomdát bízták meg. A Marx Mlyeg 80 filléres, a Petőfi bélyeg 45 filléres, a Martinovics .20 filléres, a Dózsa György 75 filléres és ti Engels bélyeg 85 filléres lesz.
* Heti műsor. Vasárnap délután: Mágnás Miska. Vasárnap este; A bor.
A festő és zeneiskola nagy érdeklődés mellett megnyílott.\' Az i\'skölá\'ba \'Vülő felvétele iránt hétfőtől kezdve a Jíélzalai takarékpénztár nagytermében\' (hátsó lépcső I. em) lőhet jelentkezni.
szőlőkaró eladó
Lackentyachor Edénél Klntsajr-utca 17. ». alatt.
4
ZALAI NÉPAKARAT
1910. junius 4
Legújabb.
győzelmet arattunk
a cseh és román frontokon.
Budapest, május 31. liuhni Vilmos hAdscrcgföpiunnesnok a . következő táviratot intézte: Ktln. IléLi elvtárshoz : ■
— Örömmai közlöm, hogy proletár hadseregünk elloglslta Ipolyságot Kimászom batot, Losoncot, Edelány, Szikszót és megszállotta az attöl északra lévő területeket, amelyeke, erősen kezünkben tartunk. Az ellenséget mindenütt üldözzük. A vezetés a legfőbb paranosnokságtó! a rajparancs noksagokig pontos és nyugodt volt és ugy Irányították a mozdulatokat, hogy a legkisebb áldozattal értük el a legnagyobb eredményeket Az ellenséget az egész vonalon üldözzük, a hadműveleteket tervszerűen folytatjuk, veszteségeink elenyészően oiekélyek.
A munkástanács ülése.
Budapest, mijuc 31. Az 500-as munkás és katonatanács szombaton -este ülést tartott. Az ülésen Bokányi Dezső elnökölt. Több tolszo lalás után Kun Büki emelkedett szólásra cs kijouitetic, hogy mihelyt lehetséges lesz a szejfezett áruéiosztás, azonnal be kell szüntetni mindenféle beszerzési - csoportot;
— Bízok a prolefárság tömegeiben^ —. mondotta az, élelmezési kérdésről szólva — mert a proletár öntudat meg fogja nekünk további a is mutatni azv\'utat és ki fogunk tartaui, első. sorban \' ki fog tartani Budapest proletársága.
Utána Weltner Jakab szólalt fel; aki teljesen egyet értett a Kun Béla által mondottakkal, majd az elnöklő Bokányi jelenti, hogy Samuelly\' Tibor megérkezett Moszkvából.
Ezután. Samuelly lelkes éljenzés között állott fel szólásra és elmondotta, hogy 7 órai légi utat tett meg és most .szemelyes jelenlétével dokumentálhatja, milyen alapos volt az a hir, amely arról szólott, hogy ő bizonyos milliárdok kapcsán távozási engedély nélkül távozott volna.
XEzután beszámolt az otoszországi hcly-; zetrőlrElmondotta, hogy az antant minden kísérlete meghiúsul az orosz proletárság tézségével szemben. Kolcsak serege futva menekül az oroszok elől, akik 200 kilométort haladtak előre. Az oroszok 18000 foglyot ejtettek.
Az úgynevezett Krasznpv fronton is végzett az orosz protárság a tényleges ,ti$z-. tekból szervezett csapatok feléit. Ez a hadserég megsemmisült és Krasznov agyonlőtte magát. Keleten és délen csődöt mondott az antant kísérlete. Most észak felé kísérleteznek ós Péter /árra akarták rászabaditani. & finn. és. lett bandákat, hogy »megfojtsák a forradalmat, De a pétervári\' próletárság visszafogja verni ezeket a támadásokat. Az ukrán csapatok átkeltek a Dnycszteren és moát 13 km-re állanak Kisenevtől. Ezzel ogyidejtiieg megín dult a katonai operáoió a galíciai fronton Is, ahol « román—lengyel Imperialisták meg semmisítették a galíciai ukrán köztársaságot és korridort akarnak építeni a fcét szovjet köztársaság közé. Minden intézkedés megtörten!, hogy ez megakadályoz tették.
Beszédét ezzel végezte;.
— Magammal hoztam Lenin elvtárs üdvözletét, akinek nincs egyeb kérése, mint hogy a magyarországi proletárság tartson- ki a forradalom védelmezésében. Nincs visszavonulás, nincs megalkuvás, t
Samuelly beszédét viharos . éljenzéssel : fogadták* A gyűlés este 9\'órakor ért Véget.
Megvételre keresek egy jó karban levő
gyermekkocsit
Cim Lengyel Pál Nagykanizsa. VII. kerület,
\' özv. Qottlieb Farkasné szül. Krausz Márira saját-valamint gyermekei: Oéza, Sarolta férj. Zapletál Slmonné, Cili férj. Kohn Jenöné, Irina, Teréz férj. Snltzer Géziíné ós az összes rokonság nevében megtört szivvel jelenti, hogy a legjobb férj, apa, testvér, nagyapa es rokon
Qottlieb Farkas
1019. május hó 30-án rövi,d szenvedés. Után életének 07-ik évében Lajoskomáromban (Veszprémmegye) jobblétre szenderült. , ...............
• •-A "drága\'halott ugyanott f. évi junius hó 1-én délután 4 órakor fog az izrácfita temetőben örök nyugalomra helyeztetni.
Qottlieb Jakab fivére. Göndör Gózánó sxiil. Katsor Szórón DH\'ny.c ; Zapletál Simon,-Kolm Jenó.Snitzor Géza vejol; Deák Gyula cs neje szül. Brnuo Róia, Qottlieb Jakabné szút. Tolnay Róza sógorai illetve sógornői. — Számos unokái. ,
APRO HIRDETÉSEK
Fiatal kisleány a délelőtti órákra felvétetik könnyű házimunkára kis, háztartásba. Cim a kiadóhivatalban. 1411
Egy jobb asszorfyt vagy leányt keresek naponta pár órára idősebb- nö melle. "Egész könnyű foglalkozás. Jó fizetés. — Szenesné, Sugar-ut 14. 1. cm.
Jól főző szakácsnő,
ki jó fizetésben, kitűnő bánásmódban, igen jó ellátásban részesülne, de aki főzés mellett a szobalánynak takarításban segédkezik, továbbá
etcy sasobalíiny ugyancsak jó fizetéssel azonnal alkalmazást találnak Budapesten orvos családjánál, amely gyermekekkel együtt 3 tagból áll. — Sürgős ajánlatokat ajap kiadó hivatala továbbit. " ... .
Dohány-palánta
nagylevelU rétháti kioitctésrc most legalkalmasabb, valamint korai és késői káposzta, kel, vöröskáposzta, karalab és kartlol palánta, nagyobb mennyiségben.
eladó
Petermunn Jóasef
kereskedelmi kertészetében
Nagykanizsa, Báihory-utca SS. iz.
TIRANIA mnzlókép-palota
UtlnHin RoH-urt-n. «. TH.lo,25a
Héttön, kedden. J mlus 2. és 3 án
Psilander V. felléptévet
Drámti a szociális életből, 4 felvonásban.
Pénztárnyltás délután 3 órakor. Előadások keidet: deiulin 6 és este 8 Órakor.
V"
m
\\/II Á t~i "»ayniozgó.zlnhár
VILAU Szirisssíillodi. Telefon74. íz.
laiin», MIM, MAf Juiito f„ l.h Mg
A vörös boszorkány
(IV. rész.)
Az igazság diadala
Xavér dö Montepin világhírű bűnügyi regenye filmen\'4 folytatásban.
Előadás kezdete 6 ás fel 8 órakor!
EJ~
á
Hirdetmény.
Nagykanizsai Termelő Szövetkezetek Föintézöjc felhívja
1. u földmunkások és kisgazdák nagykanizsai szövetkezeteinek
2. a vasúti raktármunkások
3. hadirokkantak és özvegyek
4. fütőházi munkások
ö. ácsmunkások
fi. pályafentartó munkások
7. építőmunkások szakszervezetcinek bizalmi férfiéit, hogy a nagykanizsai Termelő Szövetkezel rétiéinek haszom-bérbe adása tárgyáben 1910. évi junius 2-án délelőtt W órakor a városi gazdasági hivatalban, Nagykanizsa, Fő-ut 5. sz. alatt (I. emelet 4. ajtó) okvetlenül jelenjenek meg.
Rülkó Géza
a nagykanizsai termeli1» szövetkezet föintézöjc.
Halló!
Halló!
Kinek vön használt
hanglemeze?
Régi vagy törött hanglemezeket, mig az anyaghiány tart, legmagasabb áron veszünk vagy cserélünk
WAGNER
az országszerte elismert elsőrendű magyar hangszer és beszélőgép nagy éruhéza Budapest, Jőzs.t-kőrul 18 Fiók : IX, Réday-utca 1»
a..xél6g*p«lt ISOO korongi,. - ÁrJ.gyz.k lngy.nl
Xlttl. *w<oay»m _w.qyh.nl»,,, <918. Junlu. 3. Karid. 126 *zám.
ZALAI NÉPAKARAT
txerkenztikstig *s kiadóhivatal: 1) _r- -*nr..n.i- .i^ívfini L, inVinninin n iijinrír» . ,n. . wtvw*•
Nagyitanlisn. Sugtr-ui 4. szám \' «Iditsttesi árak t-
• A SZOCIALISTA I\'ÁKT HIVATALOS LAPJA . : : S^SSSS
jÉisfortas*m 78. t Nyomda .ti/. m j , Hagyod ovro . . . u-to korona
- -r •\' _ .,Lru- II- " | ,____ • _____- «----------fcgy hOnapra ... Ivv; korqn«
Somogy példája.
Budapest, junius 2. Kaposvárról Jelentik a „Vörös UJSiíg-.iMk: A kaposvári munkástanács május ;iü-án egyhangúlag kimondotta, hogy u termelő szövetkezetek és kisgazdák összes élelmiszerfeleslegét bevonjak és Budapest proletársága siámára elszállítják. Jelinlep a köveikcző élelmi-szerkészietek vaunak bewaggonlrozva. indulásra készen: két wnggon zsír, 2M)0 darab marha, Ü500- birka. .0.000 tojás, két waggon lőzelék A munkáslanács egyben felszólítja a Dunámul valamennyi munkástanácsát, hogy minden erejükkel igyekezzenek a pesti proletárságnak élelmiszert szállítani.
Az ellenségektől körülvett magyar tanácsköztársaság nehéz élelmezési viszonyok közöli van. Nem oly kicsik ugyan a fejadagok, mint voltak Németországban a há-. borúnak rí ind a bárom, utolsó évében, s Ausztriában egészen a legutolsó hónapokig.
az élelmezési bajokat sem letagadni, em lekicsinyelni nem szabad : épen azért, hogy segíteni lehessen rajluk. Mert segíteni . kell 13, lehel is. A csaknem öl éves hábo-™ rutól kifosztott, s a mellen legdusabban termő területeitől megrabolt országol ugyan egyszerre semmiféle halalom nem töltheti inog élelmiszerekkel, dc a kcrlclhelellen •/¡gorustiggal kérésziül vitt szervezés cs eloszlás biztosíthat minden dolgozónak csa-lidostól annyi élelmiszert, hogy kaíamliások \' \'Iliikül\' kivárhattok a forradalom győzelmet, .i legjobb élelmlszerleruiő-vidékek (elszabadulását és a tanácsköztársaságéit harcban álló munkások visszatértét.
Míg ez az Idő eljön, nemcsak tUre-r lemre és kitartásra van szükség. A termelő erők telles kihasználásával jelentékenyen több helyzelet lehel biztosítani. A vidék kimondhatatlanul sokai segíthet Budapesten, ■nert hiszen Magyarország csaknem minden területe egyik vagy másik fontos élelmiszerben feleslegel tud produkálni. Budapest pedig segíthet a vidéken, — tehát önmagán - azzal, ha minden gyárban, minden műhelyben, ahol csak szén és a nyersanyag van, fokozza a munkateljesítményt, szüljsíg-I leli cikkeket, csereeszközöket produká;.
Az élelmezés problémála tehát, bármilyen nehéz Is, nem megoldhatatlan Természetes. hogy a lappangó ellenforradalom (elhasználja ezeket a nehézségeket s egyrészt túlozza azok adatait, másrészt arról suttog, hogy mindennek a mai «»ndszer az oka. A nehézségek túlzásától — Tehát hazu-dozáalól — nincs mll félni, meri minél sötétebbnek lálszlk a szlluáció, .annál elszántabban állit a proletárdiktatúra minden szervező erőt a segítség szolgálatába. Arra a kérdésre pedig, hogy kl és ml az oka az
anyaghiánynak, az éhségnek, mindenki feleletei haphal, ha átnéz kissé a szomszédba Prágában és Brllnnben éhséglázadások, fosziog.tiJ.iu!,- reszkelleilék meg <t burzsoáziái. Az antant kedvenc gyermekei, a győz-lesek szövetségesei tehát nem kapnak ennivalói és. anyagot: azaz kapnalf: a vagyonosok, a tőkések ; á cseh proletariátus •kényszerrciid^zabályokra szorul. Atisztrtá-ban, melynek fel-szocialista kormánya azzal rémitgeti a népet, hogy éhenhal, lw a tanácsrendszerre ler át: kétségbeesve konsta tálják, hogy az oly szűken szimiloll élelmiszerért le kell- k\'ti/ni Auntrta nenizcn vagyonát cs /oyedeltpét, vagyis a jövő nemzedék boldogulását.
Az antant tehát komoly segítségei nem nyuit sem cseh szövetségeseinek, sem kedvenc ellenségének, a bécsi népnek. Magyarország elleti pedig a cseheket és románokai
Budapest, junius 2. A forradalmi kormányzóiméba a kővetkező rendeletet adta kl:
1. A magyarországi tanáoakőz\'áreeeág minden magyar honosságú dolgozó férfi tagja annak az övnok január 1 étöl. amaly-b»n életkorinak 18 ik áletéVet álérl, annak az évnek deoomtier 31 áig, am.lyben élet-korának 45 ik életévét betölti vádkötele zettség ii esik
2. A védkötelezottaég allltáal, iajstro mozásl és -r katonai szolgálatra való a -kalmasság esetében — ténylegé« «zolgá-lati kötelezettságben <11. Az éllitésl ás tényleges szolgálati kötelezette«« módlát a hadügyi népbiztosság állapltja mer.
3. Aki magát a védkötelezettség tlól kivonja sz élte\', hogy állltáai kötelezettsé gélnek elege! nem tesz, akár éz által, hogy |
(Budapesti tudósítónktól.) \'Csizmás, tarisznyás, kérges kezii apbarnitott arcú (üld művesek gyűltek i.ssze vasárnap tanácskozásra Budapesten a .árosi szinház óriási embertömeget befogadó csarnokaiban A forradalmi koriiianyifóunacs, hívta egybe a vármegyei dirVs^riumok. termelőszövetkezetek és ezer fioidnal nagyob j gazdaságok főmeg-bizottait, e kérges-iezu munkásokat ar. egesz országból, hogy a proletárállam tulajdonéba vett sok millió hold (óid kezelési módját velük allapllsá meg. A kormányzótanács ezekben a nagyfontosságú ügyekben\' nem Akart a z.iM asztalnál határozni, amíg meg nem kérdi ei.">bb a földműves szegényeket, akik mindnyájan átmentek a gyakorlati élőinek, és az emberi szenvedésnek nagy iskoláján.
A sok ezer főnyi közönség óriási érdeklődése közi indult meg a tanácskozás. Zúgó tapssal fogadták ¡Kun Béla népbiztos elvtárs bejelentései a vörös hadsereg diadalmas előrenyomulásáról, amely végleg megszilárd tja a\' földműves proletárok uralmát a magyar föl-
kilidi az antanl., akiit ma^uk is olyan szükséggel cs — főként Uománla — olyan anyaghiánnyal küzdenek, hogy ahova bevonulnak, oll legelső dolguk minden meg-ntozdílhaiól elvinni. 5 hogy egy ellenforradalmi rendszer hogyan dobná oda a pieí\'e-larlálJUSI, az ehjég marink-kának, arrvV a háborús tapaszlalalók után, felesleges ■besaélm.
Minden dolgozónak és minden munkaképtelennek foga van a kenyérhez. De senkit sein Indíthat meg, hogy a kapitalisták kiváltságos élelmezési helyzele is megszűnt. Az Igazságos elosztásnak már a burzsoá társadalomban tneg kcjlell volna lörlénnle. Hogy nem lörlént Wg, .) múllak e bűneiért kell most szenvednünk, .s. c bűnöket kell a tanácskormánynak kérJelhcteilen energiával jóvátennie.
hogy alkalmaeaéga eletén a kötele» bévo-miláat elmulasatia, vagy lénylége* szolgálat alól jogtalan felmentéet hamis utón kierőszakol, úgyszintén, aki mást s védkötelezettség alól\' klvoti, a védkötelezett aég megezegéaére rábeszél, kényazarit, vagy » kötelesség teljssltésébsn megakadályoz, a magyarországi Tanáoaköztárssság elleni büntettet követ él s forradalmi törvényszék elé állítandó.
4 A külföldi honosok a dolgozók éltalános védkötelezettség* elspján álló tanécsköztéreesági haalel-egbe é naoúgyi népbiztosság által maghatározott feltételek mellett önként beléphelnsk. j 5 Ezt a rsn^eletet a hadügyi népbiztosáéi hajtja végre.
Budepést, 1919 május 31.
A forradalmi kormányzólanáoa.
dón és {észült figyelemmel hallgatták mindvégig Hamburger Jenő népbiztos elvtárs elö-adásat, aki az uj birtoksr-ervezet terv ét mutatta be. Hétfőn indul meg-a részleges vita a beterjesztett javaslat felelt.
i\'árattan volt az a Kép, ami elénk tárult. Ez á sok ezer főnyi embársokaság, a Dózsa György népo, hihetetlen megértessel hallgatta az eióterjeszteseket Tudta, hogy az ő sorsáról, a magyar föMinüvesncp millióinak a Jövőjéről van szó. Megérezlo. hogy az ipari proletariátus forradalma meghozta az ő számira is a szabadság napját, hogy a mások munkájából elő kizsákmányolók nem fognak többé iiraskodni felelte, hogy a magyar földbirtok annak fog teremni, aki azt a maga verojtékes munkájával megnuivek, hogy szinház, művészet, tudás, tisztaság, élvezet, emberhez méltó életmód nem lesz egynéhány ezer dologtalan henyélőnek a kiváltsága, hapem megnyílik mindnyájunk előtt,\' a falu es a város dolgozó népe előtt ie.
A iföldesuri elnyomás igejábot kiszabadult munkásdelegátusok előtt egy példátlanul
\' Az élelmezési kérdés cs a multak bllnei.
A dolgozók általános védfcötelezettsége.
A földmunkások kongresszusa Budapesten.
4 ZALAI NÉPAKARAT
1910. junius 4
álló nagyszabású tervet mutatott be ilambur-gcr elvtárs.
- A taftáouköatársaság mezőgazdasági bif-tokal, vagyis á volt kincstári birtokok, a volt egyházi és alapítványi. birtokok ós minden száz holdnál nagyobb mezőgazdasági birtok, tekintet nélkül arra,- hogy az termelőszövetkezetté alakult-e, vagy a volt tulajdonos (bérlő) ideiglenes kezé^ésébon maradt, a tervezet értelmében n fijldmüvclésügyi népbiz-tí»sságnak,\' mint\'\' az országos népgazdasági tanács főosztályának egységes vezetése es „ ellenőrzése alá kerülnek. Közbeeső szervek a kerületi központok, a körzeti felügyelőségek és á birtokok helyi vezetőségei. A birtokok helyi vozotője az -ntézŐ, akit a földmüvelésügyi népbiztosság nevez, ki az öt évnélj$$,z-, v SÜttb\'b -^KKíVrl\'Kttat\' WiS "álca cííiíií a i \' oklevél ti gazdászok^ágy tíz évnél hosszabb gyakot- . lati idéjü n^ybirtok késelő ga/.dák sorából. \' Az állandó munkások bizalmi testülete szc- I
mélyi ós fegyelmi ügyekben\'\'működik közre: a gazdaság vezetésévé nézve gazdásági természetű kérdések ,eldöntésére hatásköre nincs,
Az állandóan nem alkalmazóit munká* sok ,járandóságait a kerületi felügyelőség: állapítja meg.
Óriási perspektíva nyílik meg a több* termelés számára, mihelyt egységes irányítás alá kcr4! a nagybirtokok, üzemtervének inog--áHupitása,...gidpfelszerülése és uf befektetésekkel való gyarapítása;-mihelyt az egész proletariátus érdekben a legnagyobb tőke és legnagyobb tudás lóg közreműködni, hogy a legnagyobb termést vegye ki a földből; Ezeket az óriási befektetéseket és az első évek elkerülhetetlen nagy ráficetései; nem a föld-,ujuv,és,.pralctárpk -bérének-• Mesaátlitása utján: hanem az állam összes segélyforrásainak a felhasználásával fogják eszközölni. így fognak végleg egymásra találni falu és város, gyárt munkás és földmtves szegény.
Átadták Német-Ausztria békeszerződését.
Pái is, junius 2. (Szikratávirat.) A szövetségesek legfőbb gazdasági tanácsj .-. í»z esetben, ha Németország ólütrtsítM v\'rntgáíar-tá«a miatt annak iziiksége adódnék elő, -hniry: á\'lit" kell
helyezni, amely még a háborús blokádnál is ázi%orffbb lesz, a semlegesekot is kötelezik fá, hogy Németországgal megszakítsanak\' minden be és \'kihozatali, s élelmiszerszállítást .c^iVk nők cs gyermekek részére engcdclycz-
kivánnak csatlakozni, a. «zörzvVlés szerint érvénytelen. Voralberg Németh A Usztrxáöoz fog tartozni "és fizetni fogja A hádfiknrpótlás-> ból reá eső részt.
• .• • .....Pávfafi jjunius :\'£.\' <Sí4Í(Tat«X\'irai.V íílvataí^
körökben valószín üt a-stpek .tartják, \' h.;gy a német-ús/.trák békeszerződésen változtatás történjen* Miszerint a • német-osztrák békédp-. legátusok már elkészítették tiltakozó jegyzéküket, amelyet néhány rí apón beiül, át lógnak adni.
- «—• \' \' •\'"
-»njrllrt ItozzAJArtil a német Uékcv NzcrrodÉN «11 ¿¿WnIIAHAIIOZ.
A vajúdó Európa.
Sxli\'AJk lííiKbcíi, X taironaó IroruzAg*
Bóo8t junlas 2. A Duna Gőzhajózási Társaság köréből származó hírek szerint a sztrá\'.k a béremelésre és a munkaidő szabályozása a vonatko&ö követelés megtagadása
Newyork, junius 2. (Sziluafáy|rat4, Pá:miaa,lö(t-ki. A -jelentések fl jelentik: Efóyif-fíertfge KOgVsz ahgní i maz-itt sztráj
ztrájkol. A munkásképviselők, szerint
kormányt Pártba hívta, ahol a német ftékc- j JV s/.trájk \'¿1 óra alatt megszűnik, szerződés ügyében fognak tárgyalni. Minden j Páris. jXitíius Az amerikai ire jel. arra vad, hogy . . .1.
áSmSm\'SMmmmi.....
rtndelkezéstt módosítani fogják. * I,ICI>Un l,Uakoznak * ^^konfuenuai Berlit>, junius 2. Hágából jelentik: A/, amerikai lapbk uzt Írják, hogy a. szövetsé-
m
.vonatkozó- határozat*.
innak ellen.-
.. gesek. készeft jfiftpqk t<>»mg._f>ntpjuhum^.*.* 1 a szerződés ahurasa érdekében s a.zért, hogy. L
ne- legyenek kény telették,. tovább^iiémct területeket niogszallni.
A uéiuut b|k«N!r.erz<1rt(!8 körül.
Lyon, janyár 2. Amerikai körökben be- ! si.élik, • -hogy -á" békők^hreréncia csütörtöki ülésen a gondolkozás két iránya jégucesedeti ki. Az egyik vélemény az volt, hogy a békefeltételeket nem kell megváltoztatni, most már nincs idő azók megváltoztatására. A másik nézetjf:: volt,.hogyji^ kép\'pén meg Tehet\' vá.rfrzíátm:\'\' T\'rivncia\'"ííep-visélők azt áHltjak, hógy őket arról biztost
tolták\', hogy a szerződési ném tógjék módosítani,
minthogy a négyes tanács\' a május lOrikí jegyzék alapján all, amely szerint- szóbeli tárgyalásokat az elvi kérdésekből. tu:m ei>-. .^¿dnpis.n)^;, lÍM^^iírff\'K-aiJtiJrtU és -két m- \' ínét dele\'gijtu.r» _ Yeisa.llesheií maradnak. Ok van annák\'á feltételezésére, hogy Brock doríl azzal a tervvel foglalkozik, hogy Wilsortt le-velileg szóbeli tanácskozásra kéli fel. \' Ujabb jegyzékében Urockdorff azt a figyelemreméltó javaslatot teUy, hogy . .;»........—
í vllőg hctjóterjSröl a népszövetség rendelkezzék.
A aiéiuet*0KztrAk0k tiliakozása a békiHzerződéN ellen. s
Párisi junius 2. (Szikratávirat.) A német-osztrák békés;.. 1ővlcst 11.1 a . ájílfeCiV^stóftlü. ÁUU:. St. "\'Cérniárh\' \'kastélyban. A békeszetződés pénzügyi, gazdasági, kártérítési, katonai,és határmegállapitó rendelkezéséi vagy euészben. vagy részben hiányosak. A szerződés csak nagy általánosságban jelzi a határokat,.a részleteket csak később fogják megállapítani t zenek ....az. .egyes. „luztttUáiíoiv...-¡\\étnet«Aurztrrrv-.r " rrr s;-erződés. -íiütüi^....■ WJ:«-!,. ifciiat«rU az olasz-jUKo\'Sfcláv ellentéte
évi határai\', dét<»V n>t>!\'bnh\'"-az \\<)\\<) évi • \'
titkos szerzősU-A fülylán iényege«»en össze- t. .^ . -Pá"*, junius 2. ^¿ikJaU^ra\'.) Oriando zsugorodik. Margburg és ÍCííigcnfuft liova- [ \'egnap felkereste W\'ilsolit és megkerdfiatá, tartozásáról népszavazás fog dönteni A voráf- L bog.y a jugoszlnvoknak vaivc kifogásuk ar. bergiek népszavazása, amellyel S\'ájehoz i adriai, kerdéá megoldására voAatkozó javas-
\'..........I Intá ellen.\'Az Egyésűlt A\'famok elnöke Itö-/
1 .zölte Orlandóval, hogy a jugosalávok * »2 : egész\' tervezetet elvetették ¿3 ,uj javasif/ítal
1 állottak e!ő, j»nelyet az oiaszok ne;n .^r.^g^d-., ....." •• • ■:
hyi szágca .... Írországban
3 helyzet rtndkivül komojy hít.J,. . bekxjkofűerönclá lrórszágőt* nem ismeri el független államnak veres Összeütközésekre körül a sor. Az an^ol helyőrségeket 1 országban mindenütt megerŐsitették
l,o fdon, Junivis 2. A.t enauitie^lviselőfe-nek a llyde^arkban. Tégriáfv\'.ihégtafrótt. "gyűlésén kihirdették a \'satrájkjavaslatl-ft leadott szavazatok eredményét. A szuájk melléit ellene pedig <1324 tisztviselő szavazott. Az angol uvaloui alkonya. • • • \'H-ég.*. iCr.ius- 2. A MofnUi(*spö>t ci\'te-sülóse szerint a ..kurdok Magdádtól északra fellázadtak .\'a britt uralom ellen. Korábbi angol jelcntésekkef étléhfétben az afgánok állandóan támadják az angol hadejrőket.
\' Versailles, június 2. A ^l\'opulaier• írja : A2,.afganisztáni Izlám iforf
\'■■ íftiniK\'kOtfdc^ ami öí»ssZeHóíwtéSbétf áll- az egyiptomi cs indi \\i zavargásokkal
HIRDETESEK
\'tervémíífeii*
aZíiiai HopakaraJ k iad 0 Jil v-at aí a ban
HÍREK.
naptar
A :»ap kél 4 óra 07 pesvs-kor, n^yigszik 7 óra <10 perc. Kor.
A hol<J kél éjjel 5 óra 2;»
-perokw;vnyugszik ssto fi.....
.46 perckor • ......*
- Ala este 1 órakor a városháza nagyUrniébei 1 összvezetőségi ülésr iCsz ameíyíui. min den szakszervezet vezetné™\' meftj«!eunl tartozik.
,....,..,. ,PÁftíT&WíÁttSiMir
- Hivatalos frontjelentés. .Av M XáviAüii iroda hivatalosan jelenti:* Juhiu* V kelcüel: A Dunától Pgészen a Mer■padig, •all» öss::ás cseh erőket szárazföldi-, vízi- !e:j|.
haravonálon megvertéic\'. Győze!m0s c^apj 11.L uk üldözik a hátráló, ellenséget. Éd^g éifogtaii nagyobb hfilys^ek: Szikszó. Sajószentpéter, Pztnok. B\'inréoe, Rimaszombat, \'Lqss>nct Ipolyság, MmrjpntHt az mtHet\' t\'árosokió) északra \'állunk. Csv\\-t nnk •...-. i .,.,?
-«Hvs» hosszában -á^epték es az Ipöjy torkolata kornyékéről több löveget, »z.ui\'.alan gépfegyvert, nagynjenjíviséjjü lőszert^ fegy- . vert zsákmányoltvjrk. Egyözelem kivn ioáli.\'m .egyformán k^\'étték sésaükei viJékv, nem.-.stközi és- .fővárosi csapfc\'.aink melyek" cy*vmást felül-nmló bátorsággál, iWa^UuTm lendületté,
;ui:. kötele.«Hé>1 .....:;.-. \\ . . .
caen-. Wváte txiljffsituíchyühcz W^\'t-í«\' t\\%ö\'sul
nagasabb pwacsnokságok g n.dos t-l\'őUe szitésu, szakavatott vezttése,\' N\'aláhV)?:; \' rt.r.ta-gzerü. tüí&r>égtink. ,l6válo . dunai hadihaj- • rajunk, ¿s mind.on 4ie«-¿retet reliil/iMiu h.\',mi /lőink: önféláklozó mu>vít«ju. üicséxetet érdieméinek az eddig is taindenkor b»vált dorc.v vasutasaink; akik eg\'»\' pillanatra sem s;Y«V. munkájukkal előséíjitétték csapataink gyors ÖSSZ.Cvxinás^t.. é^ .g,yÜzo lmvt-..WastMtioiw • na-g^ sftrír\'^trt nifrí fií\' é ^ ^^ttífi^ltf lr
távirászaink is. Juni.us 2 iki kelettel: J)yjius elsején budapesti\' csapataink kiváló tüzérségi oiőkészités utún a románoknak a. Tubától alcra álló erejét, luegverték. Ezdilat n román és cseh fróni .érintkező restét áttörtilk A cseheket szívós ellenállásuk duóim tovább . üldözzük Egyes cseh eiVik helyen^mt kétségbeesett ellcnlökésekkel Igyekeznek, győzelmes előnyo núlflSunkat megakasztani. A többi arcrűnxürál-nincs ]cíűntehi_-v«lól ;;;; ; \' \' fIcd-c.re J\'api.iranc\'>no
— A forradalmi törvényszék fóhő hó 3-án, Vén, 7-én é-> 10-én dóíelőtt. ^ órakor
..litv v ■
— Enyhül a pőtizmizéria. \'liiciékc:.
helyről arió! értesülünk, húgy a^ alsóaala-mé\'gyei\' pénzynézetekhez naponta nagytntny-nytségti 5, 2 és / koronás bankfrev érftezlk. gyím--ft+apqg| a \'romény" tiá^y^\'ltt^^ pénzhiány rövid tiébány nap alatt meg lóg szünr.i Zalame^yében és Nrtgj\'kar.izsán.
— Alsózalamegy^liadlterüíel. A forradalmi kormányzótanács\' Somogy-, Baranya-, Tolna-, Vas- és Zálamc^yék területét hadi-tef^let-\'nek: nyilvánította:
Hogy büntetik Keszthelyen a kár-, tyajátékosoKat ? Keszthelyi tudósítónk je\'.enti • Még mindig akadnak lelketlen emberek, akik másoknak a verejtékes munkával megszerzett
.akw^Ufc, rdoiogtaUn ■. éleUiket
továbbra is lehet,Öve teuHi.-Majdiiöm kipus!\'-titha.tatjannak látszik , ez-a fajta, akik Közül a. legveszedelmesebbek, a kártyajátékosok, a tanácskormány szigorú rendeletének ellenére, még mindig tovább üzík a rablógarozdálko dásukat. Keszthelyen, ahol még ma. is- igen .ö-Q.U a. .kártynjétékos, dírektórumv .szükiíó-flSSíiek-: I á( Óv.. ho^y; ft :,ftiV«VáiizöÍm\'uk.\'.\'. ih oggái ? •jása végett szigorú rendszabalyokat léptessem eleibe. Kihirdette, hogy . mindazokat, akiket kártyajátékon tetten ernek, nyilvánosan lí.eg-széjfj\'enitik- és ebből a célból bevezette a kényszermunkát A \'ellenért káviynjátekosokat utcasepírí. munkáiiwvezényiilc ki u hivaiásos utcaseprők felügyelete alatt. A direktórium legujnbbnn már több ilyen büntetést hajtoti •végre. A -delikvensek —\' kereskedők; hivatni-
1919. június 5.
ZALAI NÉPAKARAT
nokok stb. — 3—4 napi munkára lettek ítélve s a keszthelyi FŐ-uton naponta reggel 6 óié*" tói 9 óráig végzik alkalmi mesterségüket. A keszthelyi forradalmi törvényszék legutóbb tiltott szerencsejáték által elkövetett kihágás\' miatt Benedek Gyulát\' és Steincr Ferenqet 14—14 napi, Singer Sándort és Grünhut Jenőt 7—7 napi, Nagy Zoltánt pedig 3 napi kényszermunkára ítélte.
— Szabail fürdői Nagykanizsa népének. A Zalai Népakarat-nnk a következő levelet küldöttek be: Most» hogy maholnap megkezdődik a szabadban való • fürdés ideje, újra aktuálissá válik az az évek óta\' húzódó ügy, hogy Nagykanizsa szabad fürdőt kapjon.
•: Ügy »udjwk,■ lwgiy ó^ekkei, tízelütt, a.,,inegbül-doguH" városi képviselőtestület foglalkozott azzal\'A tervvel, hogy a Principális-knnálist, ~ amely a szabadban való fürdőzésre nagyon alkalmas, — kimélyítik és fürdőzésre alkal-Tljassá .teszi.:A tm\' azonbnrr c?nk ~tcrr: -maradt cs a fürdőből, mint sok minden másból, nem lett semmi. Most, hogy a proletariátus .intézi a város népének irányítását, kötelessége, hogy ezt a fontos, közegészségi ügyet sürgősön rendezze. Nem szabad azt • megengedni, hogy egy csomó mezítelen gyerek fürödjön ottan egész nap cs a felnőttek fürds-set lehetetlenné tegye. Küldje ki az intéző bizottság az illetekes közegeket, készitsék cl a tervet, hogy miiépen lehetne a legrövidebb idő alatt fürdőt csinálni a Kanálisból cs haladéktalanul kezdjek még az-építkezést. +1 sí ezen .a. nyáron ugy sem. moh.j/.ne.c a k anizsaiak sehová, először a iossz vonatjáratok mírtt--«usao* nyatoAl.Ittgvft, woat nagyon i-. i.t i-
nak a kítnií-.ai szabad fürdőre. Azt hisszük, hogy amit azelőtt c ak a-tcrvezgeiesnél, tartott városi képviselőtestület is. kózegészsiig-ügyi kérdésnek ismert el,\' azt a proletariátus a legrövidebb idő alatt vaíórn iVTőgja váltani. - _ •\'■..,...,., \'
— Az iskolák állami átvételét a\' me-
, gyei 4iulv\'i3iv-!ésút;z! hivatal,..tovább„folytatja.-
"A "kath *\' 1f|imnS
\'ftji uni. kezelődbe való átvétele után legutóbb a női és. fin kereskedelmi iskolákat vette; át a művelődési-hivathl az izraelita hitközségtől. Mint Keszthelyről" jelénlik\' dr. .Szab«\'» Lajos vármegyei művelődési megbízott az ottani elemi, főgimnáziumi ós zárdai iskolákat is leltározfálta, Az istfdfák Átvétele tfarfepélyeá keretben folyt le
...... .Kétklosztás végett jelentkezzenek .
^Sff&vA hatoy^ftmato,-ó&--hadiügvggy!aki akik a rokkantssö v c t ségné* már bejelentették igö- „ nyüket. Gyülekezés Ki.skanizsán kedden este 8 órakor a templom közelében levő na\'gy-
— Kaposvárról kiutasítják az Idegeneket. Kaposvárról jelentik: A kaposvári munkástanácsnak \'május 31-én tartott ülésen
* a tanacs Ufi>\' határozott., hogy az. idegeneket a várostól kiutasítjuk Megállapiumáv hogy a közélelmezési probléma megoldásának és a még mindig fennálló VÍSZás lakásviszonyoknak egyetlen akadályai azok a „menekültek" akik mtnién elfogadható indok nélkül özönével lepik el , Kaposvárt-. Kaposvár lakóinak
. -száma már a 42000-ot meghaladja. fefetw) a határozatból kifolyólag .Latinca Sándor so-mogymegyei kormányzótanácsi biztos rendeletileg Utasította ki Kaposvárról az idegeneket. akik, ha a rendeletnek nem engedelmeskednek tolonc uto.n fognak eltávolítani. Nagy-\'kKhlfcsáíT SZfntén fölöse-számban;- vannak idegenek, akiket semminemű elfogadható indok sem kör a városhoz; -Ezek a legutóbbi hetekr ben oly számbán lepték cl a várost, hogy a közélelmezési viszonyókat teljesen felbontották. Ma már azok az állandó nagykanizsai lakósok, akik nem vezetnek önálló háztartást
megrohanjak az éttermeket és olynn követelőleg lépnek fel a vendéglősökkel szemben, hogy azok kénytelenek őket előnyben részesíteni rendes kanizsai vedégeik hátrányára. Ezek a lehetetlen állapotok itt is megértek már " annyira,\'\' hogy a\'direktórium radikális eszközökkel javítson rajiunk. Kaposvárhoz hasonlóan Nagykanizsán is- meg kell \'állapt-tanlj hogy kik ..nVenökŰIték" és-kiket köt a
városhoz hasznos és produktív munka. Azokat, akik Nagykanizsa elől jogtalanul eszik\' cl az élőimet, irgalmatlanul ki kell utasítani és visszairányítani állandó tartózkodási helyükre.
— Közellátási közlemények. A tűzifának a magyarutcai fatelepre történő beszállítása mozdonytörés miatt emelőre szünetel.
Hogy azonban a város kijJonségének fával, való ellátása felnakadást Jk szenvedjen, indokolt esetben I tűzifa Ijflyctt erdő fog kiadatni, amennyien aVházbizalmi igazolja, hogy a jelcntkcfcnek :jfncs fája. Az \' utalványok továbbra ti t^lüzelíátási Üzemnél állíttatnak ki. A tüzWEtk a következők: Ha-sábfa ölenként 300 korona, .gömblu. ölenként 250 korona, botfa ölenként\' 160 korona. Városi Közellátási Üzemek.
— A famunkások majálisa, A nagykanizsai fatei\'ept-jntjnkáSQkJsiiwap délutáú,.és. este sikerült majálist rendeztek a Magyarutcai erdőben. A majális, amelynek kivállóan kedvezett az időjárás, hangulatosan folyt le. Több ezren, voltak künn a mulatságon, ahol Lűmbűlajáték, tánc ¿a, inás játékok fezórakoptatlak a vidám közönséget.
— Zalamegyében az állani összevásárolja a borokat; Tapolcai tudósítónk je-\' lenti: A keszthelyi járást direktórium kezdeményezéséből a löldrnivelésügyi népbiztosság Alsózala- és. Zalavármegye területein össze-\' Vásároltatja a borokat. A borv\'ásárlások a fóldmivclésúgyi népbiztosságnak egy kikül-dört" bizióssága ésZkoidi.\'amelv C—3 50 körö-Mjól 8 koronáig fizeti a bor lítojjét A WzoU-ság -jelenleg Tapolca\' köiiVyékéli iiíük^ik\'\' ¿s; legközelebb Keszthelyre teszi. at a székhelyét.
— Üdvözlet a frontról A 32. gyalogezredbe beosztott kanizsai derek •vö.ös bakáktói ma a „Zalai Népakarathoz" a következő levelezőlapot hozta a |v>sta ^-,v- Altelegén üdvözöljük a «kanizsai \'leá\'ftyokat és, jóbará-tainkat-: Fekete Imre, Kovats^Ant«!,;, Somogyi ÜAL. J-ajVdl ...MfiLOS, Bucholtz Lajos, Sohár István, Takács-.Ferenc," -Bachtnann - Antal,- Kovács Lajos, Vibefál Pál, Freitiérger XajóS, Kovács Pál." A\'derék fittk a "\'.\'.!. gyalogezred II. zfj. 7. századában harcolnak a kommunista űlvekétíi . . A y
— Értesítés. Keie EÁ\\6 hentes értesíti az előjegyzett fcleke], — mai hiistilalom miatt — a hus\'és zsirszafcnna osztás holnap szerdán lesz.
.... rr Sztrájkba l plek az Iskolaszolgák.
\'A iVagyRá\'dÍ2\'\'sáíiskolálrősszcs szolgái sztnrjlctia-leptek, mért a flzetesiik meg-jnindig a háború előtti és abból megélni nem\'tudnak. A szolgák a tantermek tisztogatása ;rt még ma is csak havi 5—0 koronát kapnak és „mcllék-
nap az iskolába Kell tartózkodniuk. A jövedelmük havi ?Ö—80. koronára rug, mert sem háborús segélyben, sem drágasági pótlékba, sem pedig családi pótlékban nem részesülnek és ebbeli kérelmükkel hlábg\'^ftrrduHak a vott" közoktatásügyi, miniszterhez, sőt ujabban a közoktatásügyi nepbiztossághoz, nem történt az érdekükben senjmi intézkedés. A helybeli művelődésügyi hivatal, amint tudomást vett a sztárjkról,.azonnal táviratilag fordult a. közoktatásügyi népbiztossághoz .s kérte a segély \'rögtöni kiutalását.
— Nagy. tűzvész Za\'audvariiokoti. Za-laszentgróti tudósítónk telefonálja: Z.alaud-, Vamoké községbon szombatén nagy tűzvész piisztitmkA tűz, amely hirtelen keletkezett asültől\' gyorsán fltha.rap6dzóft^^zöm-szcdó^cpülctckíc is, ugy hogy több lakóház a mellékhelyiségekkel és gazdasági felszereléssel a tüz martalékává lett. Négy lakóház porrá égett, több ház pedig lakhatatlanná vált. A nagyobb kátasztrófától a falut csak a Zálaszentgrótról és Aranyadról elősiető tüz-•oítóság\'nienwttemegi^meb^k\'bPavuíOsiTíHní-"lcát végeztek. Á-\'tűavm-\'-hcín*wéfe\':~wsh^» lott bizottság a tüZ okát nem tudta felderíteni. A nyomozás folyik.
— Elveszett vasárnap délutáni-majálison fekete bőrtárca: 160ó koronaiwnz, Cocek Mmte névre "SZÓIÓ katoAi igazol^my ós egyéb irat tartatommal Becsmctes migtaláló, vágy nyomravezető .600. kowV.juMlomba,- részesül a kiadóhivatalban. \\ /
Fellázadnak a franciák.
Pétervár, junius 2. <Szikratáviiat.) A románok sietve kiürítik a Dnyeszter zónát. A francia és román katonák közötti viszony rendkivül feszült.
Pétervár, jdnius 2. (Szikratávirat.) Acker-manban fellázadt, egy .francia tóted és azonnali hazaszállítását .-követeitek-mert-- vonakodtak a román bojárok érdekeit védelmezhi a szovjetcsapatokkal szemben.. Az ezredet szenegáli csapatok körülfogták, lefegyverezték és Franciaországba szállították.1
Színház.
A bor. Gárdonyi. Hézának A bor cimit nepies parasztdrámájái . mutatta be vasárnap este színtársulatunk igén jó előadásban. Bnfne* Imre - főszerepét - Kul/éft -József- játszotta és mélyen átérzŐ művészi alakításban gyönyörködtette a közönséget. Böszörményi Matyi szerepében paraszthumöráhak \'legsikerültebb alakját játszotta. Margó Boriska jó JuHs; Ovumi Gizi pompás \' Eszter,-Kcher;-Csolnakosüy, Füredi, Göre, Durbints és Kátsa cigány, jóizü alakokat i kreálták, z^., • • l
* Vörös Uatonaest. A szintársulut Kanizsa város közönségének meleg érdeklődését, moly naponta zsufolás«g megtölti a Polgári Egylet nagytermét, meghálálva, a mai yörös estet teljesen díjtalanul tartotta meg a katonák számára. . Mólt.... tréfa,, móka,. tánc,. Böszörmény:. Gyulai Gizi, ( solnakossy. Feher. .Jüülay - U^vlJ^u-iiúiii, - Maígó, lioüáíui, - L o k 01. Vlkrrir\'" te\'^vte^W&W\' -íeífértéffítlc-\'-Icgjavá* val mulattatták a katonákat. A" kitűnő műsort ina rendes bejépődij melleit a nagyközönség szániárd megismétli a társulat.
Heti mikor Kedden : Vörös katonaest. Az ember tragédiája. Szerdán és csütörtökön . Tul a nagy krivánon. Pénteken: Szenvedély \' 1»
Sport.
NTE -Keszthelyi Gazdasági Akadémia
(5:2). Vasárnap déHuán Kanizsa sportkedvelő közönségének alkalma volf meggyőződni arról, hogy a NTK egészséges és eletkéj>es intézmény. *A N\'TE footb.tlicsapata olyan értékű formát mutatott, amelyből nyilvártvaló, hogy a NTE-ben n^nicsak akarnak, hanem dolgoznak ih- Csuk a nagy\' tréning adhatta -mag a«í-íöléivyt—a keszthel gazdászok csapata lelett, amelyet mindvégig megőriztek: Különöáeb szip játékot produkáltak a kanizsaiak az első félidő első felében. •A>:wr.gy\\v-toltua -. igw? - Irijrugésa- --utan v -azoncran v mintha olláiadtak volna — \\-..gy elbizakodtak. Ezt használták ki azután a\' kesztlielyiek cs • éppen ebből látható, hogy a gazdászok ncrti voltak méltatlan csapat a NTE-tel szemben -A-\'^i\'FE éfmtáraörjt ralt^ggal "i^ltinTZOttr-kitűnő vojt az ö^vzeállitás .is, mindegyik megállta a helyét, 4e~~kiMöno6en Dezső és Saller bizonyult a csapat erős oszlopának. A védelem mintha nagyon is előre . kívánkozott volna. Talán.gólt akartak-ajó hátvédek rúgni5 A védelem is volt azonban Olyan erős, hogy ha a háú^dek helyükön maradnak, a keszthelyiek egy gólt sóin tudtak volna elérni.\'
Páltügyek.
Az épitói, munkások ma este 6 órakór
fontos ügyben a szakcsoport helyiségében jelenjenek meg.
ifjúmunkások! Ma este 7 órakor a Munkásotthon nagytermébe rendkívüli fontos gyűlést tartunk. A tagok pontos megjele-
lCIWSét^kflff•
Vöröskátonák figyelmébe Á ketéske* delmt alkalmazottak szabadszervezete felkéri a vörös katbna Kzaktársakat, hogy ma tét G órakor a \'szakszervezet helyiségében feltétlenül jelenjenek meg A távol levő vörös katonák helyett hozzátartozói jelentkezzenek.
Kereskedtíml alkalmazottak szakszer-..yezet^ck .torae».csapAU ma .délután* .ö órakor a Kaszinó, földszinti .helyiségében > gyüiés.t tart.
4
ZALAI NÉPAKARAT
1910. junius 4
yivo f a v oros Had-élfftörhcm teljesítő-\'"kötelezőjét nem
(}ek, akik a hadügyi |onai . szolgálat. alól szintén kötelesek, jktkozo hiteles »gazolt. I alkalmával bemutatni
közüzemek vezérén alkalmazott volt szabályozzák,
likként
Magyar hadügyi népblztotaág.
»10073. szára. cin. 31.-101!)."
Parancs.
1. Az összes 1874.-1901. születési évfolyambell hivatásos, nyugállományú, szolgálaton kívüli vlszonybeli, tartalékos és népfölkelő volt tisztek alhadnagytól.felfelé az ezredesi volt rendfokozatig \'bezárólag, tekintet nélkül arra, hogy mily szolgálatra «ftlkalmasok, tekintet nélkül arra, hogy mily fegyvernemhez vagy különleges csapaltesthez tartoznak, tóvábbá tekintet nélkül arra, hogy mily állami vagy polgári alkalmazásban állanak, — nyilvántartásba vétel, végett _f. évi-június hó 2-tőí számítandó 3 napon belül az alább felsorolt dandárpóttest csoport parancsnokságoknál
személyesen jelentkezni tartoznak.
Hivatásos és nyugállományú volt tisztek 00 éves korig tartoznak jelentkezni.
2. Ezen rendelet értelmében jelentkc-...z.isre kötelesek azon szocialista vólf tisztek,
akik szakszervezetüknél> már lajstromozva lettek, de ezideig tényj.egjs.Jfatonai. szoigá-7át\'rá nem hívattad be, illjítveVörös UnA seregben tényleges szol| nek, tehát a vörös kat< irták alá.
3. Azok a volt ti: népbiztosság által a ki felmentettek, jelentk\'ez< Ezek felmentésükre, v ványaikat jelentkezésig tartoznak.
•i. Kontos állami: tői, az ezen üzemi tisztek jelentkézését
hogy az illető üzemjfchivatalok) működése akadályt ne szenvedjél
5.) Zala és Vesjfrrém megyében lakó volt tisztek (kivéve; aSf. pontban felsoroltakat a 20t-dandár póttdíl.Cso\'pőrt parancsnokságánál Nagykanizsán ^olt közös laktanya) tartoznak személyesen jelentkezni:
\\(5.) Az ország tyvgszállott területéről szárnt^zó Zala és Vesmrém megyében tartózkodót (lakó) volt tiszitek szintén Nagykanizsán dandár pótwst csoport parancs-iiűkságnál\\|rtoznak jelentkezni. (Volt közös laktanya).
7.) Az okzág meg rtfem szállott területen lakó össze^oji/Jüsztöjt közü.1 azok, akik:
á) a vasúti B^ednél 5Zolgaltakv«a vasúti o2ród pőttcstnci Bua*»4josten (Marx laktanya, Külső Üllői-ut, NépligeT"
b (távírászok, távbeszélők a távíró iskolánál Budapest iLpnin laic.taJiya)4i;Uo.i-ut 10L%> \'>s\'"\' c \'(A tengerészek Budapesten az 0-J>udai tengerész •laktanyában tartoznak jelentkezni.
S. Azoknak a volt tiszteknek, akiknek a tartózkodási (lakó) helye nem esik bssze az illetékes dandár póttest .(vagy egyéb jelentkezési hely) állomás helyével, a vasúti (gőzhajó) utazási költségek oda és vissza nyugta ellenében jelentkezesük alkalmával a dandár póttest (vagy egyéb jelentkezési hely) parancsnoksága által megtérítendő. Ezen volt tisztek jelentkezésük alkalmával az általuk fizetett utazási költségek igazolására vasúti (gőzhájő) menetjegyeiket visszatérítés céljából bemutatni tartoznak.
Ezek a volt tisztek (tehát a nem helybeliek) n-pi 30 korona ügyködési pótdíjban resze-sittéinek. Ez utóbbi aj?y\'i)b.4n... legfeljebb híVpra\' fizetlíetó ki. A kifizetett menetdijak, \' y.\',lámint a kiűzetett ügyködési pótdíj összege azon igazolvány hátlapján, mellyel d jelentkezők ellátatnak, — feltüntetendő.
9. A jelentkezők jelentkezésük alkalmával nem vonulnak be tényleges katonai szolgálatba, hanem az illető dandárpóttest, Cviasuti -poétal; \'távíró iskola s$.)VflyÍlvá\'ntártásába vétetnek csak. Tehát jelentkezésük utan igazol-vánnyal ellátatnak^és tartózkodási helyükre ( oglalkozásukba) visszatérhetnek.
Tényleges katonai szolgálatra való behívásukat a jelentkezés alkalmával bemon; dott tartózkodási helyükön (lakás címen) fogják megkapni.
Tartózkodási .helyük (lakás-cimükV vál-
tozását ennélfogva az illetékes dandár póttest csoportparancsnokságnak - esetenkéitt azonnal be kell jelenteniük.
..........10. A jelentkezés alkalmával minden
volt tiszt katonai igázaló és azonossági okmányait bemutatni tartozik.
11. Jelentkezésre kötelezve nincsenek:
a) azok, akik már a Vörös Hadseregben bárhol tényleg szolgálatot teliésitenek,
b) azok.a .rokkant volt UfjEtek, akik felül vizsgálatóál „rokkant, miridőfluemü népy felkelői szolgálatra alkalmatlannak osztá-lyoztattak. Á
12. Állami és közüzemeinél alkalmazott feltétlenül ÉUkülözhetctlen Jl-olt tiszteknek felmentése in^K az illető hjAtal vagy üzem vezeiője a szi^jges intéz||déseket haladéktalanul tegye ím
13. Aki nctií^^entkoMk, vagy jelentke zése alkalmából valw^^raatokat (címet stb.) szolgáltat, katonai forradalmi törvényszék elé állíttatik.
^ Hadügyi Népbiztosság.
APRO HIRDETÉSEK
.Jobb nő, ki önáKóaif főz, lehet idősebb is, kis családhoz \\erlstet<k. — Cim a kiadóhivatalban. \\/ 1413
Házvezetőnő, jó családból való, azon-nalra. kerestetik tcstv\'érpíyhp\'z. Jelentkezni lehet d. u. 1 — 2 ua\\ö^t/Batthyáj)y:uica 6. .szájn^.jóbbra-. \\ / " \' Í4T4
Egy asszony kisegitp szakácsnőnek megy. Óimé a kiadóban.
Bejárónő kerestetik félnapra reggeli és ebéddel megállapodás szerinti fizetéssel, — Cim: Özv. Tóthné, Cscngeri-u. 15. I. emelj
Dohány-palán)
nagyleveiü rétháti kioitc^src most legalkalmasabb, \\alamint k<^fi és késői káposzta, kel, vöfcskáposzjfr; karalab és karfiol palánta, nVjyobbXnennyiségbcn
-----e 1 Art/"> !
PetermiiM József
kereskQdo(n>l k.rté.zetében Nagykanizsa, Bdtliory-uica 22. sz.
tűzkövei, Ibenzintaufállyai, egysieri töltés I/ napig elég! - Kalható Wzárólag
Forgács R.
lfagyar-u!ca 43.
gyer
Cim Lengyel Pál
VII. kerület,
KönyvekFolyóiratok -:: Zenen*
rionuci i^inöp^ia
i" 11111 rí r I * Hi«winn>
i ívm i ■■ unuim nimtii inni.)
. Irodaszerek, üzletJkönyvek, papírok hangszerek, diszmünruk, játéktárgyak
URANIA ggHiteiota
W ** * ** Boiqonyl-u. 4.I.l.lou S59
Hétlön, kedden. Jjniur. 2. és 3 én
Psilandor V. felléptével
l «1 t < r
Dráma n szociális életből, 4 felvonásban.
Pénztáriiyltás délután 3 órakor. ElSatíások fcetiots deiulán 6 és esle 8 otakoi,

=J3
\\/l I \\ f~i n»9»mozaö.«lnház
VILAVJ Szarvas szálloda. Telefon 74. sz.
Síiül, Bit* Péntek. Junlo; t 5. és 6 5n fi .....\' — r f
a világ legnagyobb artista drámája
\' ""....... \'""5 \'felvonásban. .
Előadás kezdete 6 és fal 8 órakor 1
o=
Garamvöigyi és Szemem
clohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk legjobb minőségű szivarka hüvelyeket, szivarka papírokat, szivar-és szivarka szopókákat, szivarka- és dohánylárcákat, — levélpapírokat és :: képeslap újdonságokat ::.
Podios kiszolgálás 1
Makulatur papír
kapható kg.-ként 2 kor.-ért lapunk kiadóhivatalában Sugár-ut 4. szám alatt.
O
ÓRÁKBAN JELEKIK
■ > K O W A II E (¡ (i E 1. 1
MEG, EKEtlE^II TBLE* FONÉ8 TÁVIRAT
JE1.ENTÜ8CKKEL
Egyes szám ára 30 fillér.
Kapható a dohártuárudákban és a utcai rikkancsoknál.

XLVI- évfolyam
NemrkenlzsB, 1819. iuniu* 4. Szerda.
127. «zém.
ZALAI NÉPAKARAT
.lork.a.tO.ég .« .i.tlOhlW.l.l ! Nrgyknnlz.o, SugAr-ut 4. .iám tiorko.itoi.gl «. Hl.rtOhlvDl.ll taialonaxim 7«. I Nyomd« III.
A nagykanizsai összvasutasaág ma, szerdán, Junlus 4-én délelőtt II órakor a városház tanácstermében gyillést tart. — Minden vasutas feltétlen jelenjen meg.
Proletáregység.
A háború véres vonatai után, amelyek az imperializmus sineit futották Berlin és Konstantinápoly, Páris és Sza-loniki között, a magyar tanácsköztársaság megindította a proletáregység vonatait a falu és a város proletárjai között. Az uj élelmezési díktatóríum íparvona-f tokát küld a falvakba, hogy elvigyék a — falvak proletárjaihoz . mindazt,\' amire megélhetésükhöz es a termelés fentar-tásahoz szükségük van, a talvakból pedig földműves vonatok indulnak a városok felé, íiogy eljuttassak az ipari munkássághoz a mezőgazdasági termelés feleslegeit.
Ezek * vonatok, amelyeknek rendszeres járatását külön\', szervezet biztosítja és amelyeket\' a proletárállam a maga egész erejével fog biztositani és fejleszteni, el kell, hogy oszlassák az . aggályok ss kételyek utolsó maradékait " is, amelyek még talán a falu és város proletárságát elválasztják egymástól. — A kapitalistatermelés lezüllése folytán nincsenek olyan gazdag készleteink, mint amilyenek szükségesek volnának ahhoz, hogy a falvak lakossága mindenhez olyan könnyen hozzájusson, ..mint.a. bike. éveiben... .A...bíborus évek. ember és anyagpazarlása lehetetlenné teszi azt is, hogy a mezőgazdasági termelés intenzitása hamarosan elérje azt a fokot..amelyen a. béke. éveiben állott.. f Kevés a nyersanyag, kevés az iparcikk, kevés a termelési eszköz és kisebb maga a mezőgazdasági termelés is, mint amennyi a zavartalan és dus elosztáshoz kellene.
Ennek ellenére azonban megfogják kapni a fakvak szegényei mindazt, amit joggal igényelnek egyrészt a maguk gkzistenciájának, másrészt a ferme-lés folytonosságának .fentartása végett. Az iparvonatok össze fogják gyiytení á városi raktárak minden nélkülözhető i készletét, a városi proletárok szívesen fognak lemondani mindarról, amiről egyáltalán lemondhatnak, hogy proletár-.testvéreik a falvakban ne nélkülözzenek és a mezőgazdasági termelés fel ne v boruljon. Viszont a városi munkásság is joggal számithat arra, hogy azokon a gyűjtőhelyeken, amelyeket a falvakban állítanak fel avégből, hogy a falusi proletárság fölös élelmiszereit a földműves vonatok részére beszolgáltassa, — teljes mértékben meg fog nyilvánulni a fóldmives szegények szolidaritása.
A megyei és helyi direktóriumok ma már .mjndenüu szabályozták a mezőgazdasági munkásság javadalmszását, munkaídejet, jogait és kötelességeit, most már u termelőszövetkezetek munkáját nem hairállathtiiják azok az1 osztály ellentétek, amelyek a kizsákmányolás idején a földmíves szegényeket szembeállíthatták kizsákmányolóikkal. A proletár-állam gondoskodott arról, hogy a földműves szegények minden tekintetben egyenértékű munkásai legyenek a proletártársadalomnak és mindazt, amit évtizedek alatt még csak megközelítem sem tudtak, most teljes egészében bíz-
El6fi*.t«.l Arak t Eaa.z Ovi. .... tO— koron* POI »vra.......V— korona
: ■.: \'Í^íss:
tositja számukra az uj rend. A mezőgazdasági termelés haszna nem esik a grófok, nagybérlők és dzsentrik éjiébe: mindenki a proletárállam javára és proletártestvérci megélhetésének biztosítására dolgozik. — Lehetetlen, hogy a földmivesszegények, akik ezentúl cipőt, petroleumot,- sót, zsineget, ponyvát, mezőgazdasági eszközöket bőven kapnak, ne érezzék azt a kötelezettséget, mellyel az ipari munkásságnak tartoznak. A jogok és kötelességek arányosítása és az értékek rendszeres cseréje megfogja teremteni azt a proletáregységet, amelyen a proletárállam felépül és szilárdan áll.
Szerencset és Lévát visszafoglaltuk.
Vörös Hadseregünk diadalmasan nyomtál elő. — A csehek és románok az egész vonalon visszavonulnak. — Bühm és MüV táviratválftása.
Budapest, junius .\'». Böhm Vilmos hadseregfőparancsnok elvtárs a következő táviratot intézte Kun Béla népbiztos elvtárshoz:
Szerencset és Lévát elfoglaltuk. Szerencsről most érkeztem meg. Csapataink az egész vonalon folytatják előnyomulásukat. A csehek és románok érzik fölényünket és az egész vonalon visszavonulnak. Az üldözést a legeré-lyesebben folytatjuk. Hős katonáink hangulatát nem tudom leírni. Majálisra nem mehetnének különb hangulatban, mint a nemzetközi ellenforradalom csatlósai elleni küzdelembe. Az előnyomuló csapatok nem öntudatlan katonákból, hanem bámulatos öntudattal harcoló proletárokból állanak. Magyarország proletárlálusa büszke lehet vörös katonáira. A Vörös Hadsereg szeretettel üdvözli az otthonmaradottakat és csak kitartást, lelkesedést és támogató munkát kérünk. A győzelem elmaradhatatlan. Éljen a nemzetközi proletárforradalom 1
Kun Béla elvtárs a magyarországi Tanácsköztársaság nevében a kővetkező választ intézte Böhm Vilmos hadseregfőparancsnok elvtársho£:
— Boldogan és büszkén fogadjuk a "h\'irf Szerentfc éá Léva \' élfogtttlásárót : A "prö*\' letárforradalom győzelme elmaradhatatlan és csak a proletariátus által vivható ki. .Minden magyar proletár igazi büszkeséggol vette e hirt a győzelmeket arató Vörös Hadsereg öntÜdatóssagaröl — abban a\'tudatban, hogy a hadseregért itthon\' kitartóan és lelkesedve fogja támogató munkáját végezni. A magyar proletariátus nevében üdvözlöm önt, Böhm főparancsnok elvtárs, üdvözlöm a proletár Vörös Hadsereg küzdő tagjait. Köszönjük nekik, hogy megszabadítják a magyar proletariátust az imperializmustól és a proletár
világforradalom ügyét ^győzelmesen viszik előre. Ugyanakkor megbotránkozva értesülünk arról a kegyetlenkedésről, amelyet a kiűzött román és cseh hordák a békés lakossággal elkövetnek. A magyar proletariátus a mai napon elküldi tiltakozó szavát AZ egész világ proletariátusához. Hadd lássa az egész világ proletariátusa, különösen pedig a magyar proletárság, hogy mit várhat a kapitalizmustól, ha az győzne és lássa a cseh és román profetárság, hogy mit követnek él á kízsék-mányolói által felbérelt hordák az ő nevében, hogy hóhérait az is,-mielőbb segítse elűzni és így győzelemre juttassuk a világforradalmat. Hisszük, hogy nem messze van az óra, amikor a cseh és román proletariátus forradalma elősegíti az elmaradhatatlan végső győzelmet.
Megmozdult a francia proletariátus.
Komoly »trAJbob törtek kl Franciaországban.
N.wyork, junius 3. A N.Wv\'ork Sun jelenti Parisból: A calaisi bányamunkások sztrájba lépttik, mert íi nyolc órai munkaidő életbeléptetését nem akarják bevárni. Sztrájkba léptek a párisi kerület fémmunkásai is, mintegy 300.000-en, mert a nyolc órai munkaidőnek, az- iparágakban történt. él«li>eléptel«ekor a munkabéreket leszállították. Mindkét sztrájk igen komoly jellegű, mert éppen az elsőrangú iparágakat éri. A sztrájkok nagy mogütkü-, zésl és meglepetést keltettek, mert a lapok nem foglalkoztak azok előzményeivel. Béava-tottak véleménye- szerint az ipari munkásság erősen szervezkedik. A franci, munkásságnak az az elhatározása, hogy ezentúl egészen más szerepet kell, hogy betölsiin és (la békés uton nem sikerül követeléseiket valóra váltani.
ugy véres forradalomra vezethet a francia munkásság mozgalma. J
A német békeueriSdéll egy hónap múlva aláírjak?
Rotterdam, junius 3. A Daily Mail jelenti Parisból: Most már bizonyos, hogy a német delegátusokat kényszeriteni íogják a békeszerződés alájrására. Amig azonban\'., megtörténik, eltelik egy hónap is, amely idő a jegyzékek kicserélésével tog eltelni. A megcsonkított Német-Ausztria.
Bécs, junius 3. A lapok jelentik Ver-saile&búL:. A nemet-osztrak .delegátusoknak., tegnap programm szerint adták át a béke* szerződést. A német-osztrák békedelegátusokat valamennyi delegátus állva fogadta.\' Clem«nL ceau miniszterelnök intézett hozzájuk rövid
MIM NÉPAKARAT
!»!9. Junius 4.
beazáífót, amelyre Kenner alkancollár felelt. Clemenceau ezután bezárta az illést. Az tmMLüíV\' Mi»\' fel. mini" efcy törvényszéki tárgyalás, csak vaJBeszédet nem mondtak A békeszerződés megállapítja Német-Ausztria határait. A tervezet szerint
Némtl-Áuutrla ilvéiztl Déltirolt él Karlnthla nagy részét, «mélyéi Olasz- , or«xé|hoz oaatolnak. SttJérorazAg
atéai déli rétiéi Ridkirtburggal és .rburggal é |ugotzlévoknak Ítélték oda. A magyarországi némát terülu tekböl nem kap Némat-Auiitrla. Északon é otéh-éilovák államhoz csatolják ■z Stíléi odatartozó németlakta területeket.
7elefontudósitásunk a viharos idö-jiiffa miatt hézagos. A szerkesztőség.
A vasutas sztrájkról
nyilatkozik Lukács elvtárs kor-ttiáuyzótauacsi biztos, ^
Nagykanizsá, Junius 5.
........TüRScs " Gyula "clvíárs kormányzótanácsi biztos a Zalai Népakarat munkatársa előtt a vasutas sztrájkról és annak letöréséről a következő kijelentést telte:
—• A szombathelyi üzletvezelőséglől néhány felelőtlen egyén aláiratlan kürtávl-ratban felhívta £ déU vasutasokat, hogy d fv\'hérpenz, ijlelye -sztrájkba
lépjenek. ¡Ilyen .[eliMőllen táviratozok csak. gyáva fráterek lehetnek; akik a komoly munkához szokott vasuiasságol ilyen burkolt formában merik csak felszólítani aljas céljaik támogatására. A vasutasoknak, ha komoly sérelmeik volnának, van országos szövetségüké-a rtf^y vari olyan erős hogy a vasutasok komoly bajait mindenkor.meg foglá cs meg tudja javítani. Az itteni álla-potók «gy^o&sen esek- néhátiy íclelótlcti em> b> rheií \'izgatása folytan állottak elő, azonban ez. nem fog. mindenütt követőre találni.
— Nagykanizsán is csak a kalauzokéi a vonatkísérő személyzet az, amely ennek az izgatásnak felült; miga többiek, nevezetesen a fii tőiulti személyzet, a mozdonyvezetők, a lakatosok és az össz-dlfömdsszcmély.zef valamennyi tagjai munkájukat a legnagyobb köfefesaégrudtfSStV folytat iák. v ,,.
j _ t\\jj c/.cn .a helyen, szólítjuk fel a józariü! gondolkodó vasutasokat, hogy az ilyen felelő/ieiK akciónak jie legyenek a támogatói, inert a mai nehéz\' időkben S¿ItmWwl tl^ií .U\'rtiWüJwtl- • .£ÍMli«*M —www • lehet. A próletárdildálura^á vasutasokkal szemben a legtnesszcbbttyenő előzékenység-gelvlselféfeft eddig Is\' s ml azon az állás-\' ponton vagyunk, hogy a vasutasság ugyanolyan-.elbánásban fog -részesülni a lövőben is mint á mtihban. Ha a/.onban a felelőtlen egyéneit izgatásának felütnének, • ebben az esetben ők maguknak okoznák a legnagyobb bajt, amennyiben Sa legnagyobb és messzemenő eréllyel kellene kényszeríteni őket a munka . folytatására. Ml hisszük,, hogy a nagykanizsai\' vástTras&\'áftr a helyzet magaslatára \'.emelkedik cs a munkál továbbra is rendesen és becsülelesén. folytatni fogja.
— Ebben, a pillanatban a helyzet az, hogy néhijny kalauz kivételével az össze* szcmély/.et doh.,\'o/.ik, mindenki Jelj.csiti a •kötelességét. Ma dfltttari künn\' járlunk az állomáíion, ahol a vasulások megígérlek, hogy a Rölelességükef tovább is teljesíteni fogják. A hangulat Közöttük kedvező: mindannyian dolgoznak, sőt fokozottabb erővel\\ mint eddig. \'Az efoö vonalellenőrző vonatok ma délután kiszaladtak és kilátás, vonatra, hogy holtig fc/sesszük, a rámiién
1 VtMfí forgómat.
Szombathelyen megszűnt a vasutas-sztrájk.
A nagykanizsai direktóriumhoz délután 4\' órakor az a telefonértesítés ér.ket. ■ Mttr; • hóWa \' szómhatfielyr vasutasok a sztrájkot, btisjjln\'jeuék ós. isméJ. megkezdték műnkét.
HÍREK.
Jnnlna
4
.Szerda
NAPTÁR.
A nap kél 4 óra 00 perckor, nyugszik 7 óra 49 pércv
kor. — ^
A hold kel d. e. 10 óra 43 perekor, nyugszik éjjel ti árig "őő "perckor--------------"•........
Hivatalos frontjelentés. A Magyar
Távirati Iroda..hivatalosan jelenti;. Az .északi harctérenaz ellenség helyi ellentállását meg-
törvp tervszerűen előrenyomulunk. A többi hflrqtéxcn, a helyzet, változatlan- ••
Hadsereg főparancsnokság.
— A kerületi munkásblztosltópénZtár
uj vezetősége.. A kanizsai munkásság össz-vozetösége tegnap este tartott ülésén -jelölte a -kanizsai Kerületi Munkásbiztositó; i\'énztáf\' igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagjait:, Igazgatósági tagok : Nikicser József, Németh Lajos, Miutersdorfcr Ádám, Österreicher József, Roscnthal Adolf, Koháii József, Kolaricsjmre, \'ózner Izidor; Murvai les \'JÖzsöf, Véréin- István, Horváth János, Vugrinoc Károly, Csizmadia "Laj\'ős,\';TibÖla"lőzs\'ef, T.\'ŐVInS\' Ferenc, Savanyu Ferenc. Folügyelő-bizottság:. Holmik Gyula, Kap\'öli Rudolf, Bárány Antal, • Gerő Miksa, Récsei lm.ro lesznek.
•—A nagykanizsai vörösőrság kerületi parancsnokságát Szombathelyre helyezték át. A vörösőrség kerületi parancs? nokáágat,. amelyiddig ¿u>pronóuu vüU,.«mu SzpmbtttheiyVr helyezték át. . A :páráh<S\'ht)k-\' SAg áiii\'ylyftzqsc azért történt, mert a líatár-szélről nehéz volt a nagy kerület igazgutása. Ezzel kapcsolatban a vörösőr kerület uj pariincsirokot kapott dr. Fodor Antal elvtárs személyében, aki eddigi ezredparancsnoki Tvi Cní fjvíósc vei az országos parancsnokság ¡teljesebb megelégedését v^ltotwi ki. A kerületi parancsnokság hatásköre vármegyénké-ki v ül--VaSj -Zala;-V-eszj^ém és • Sö^\' ronvármegyékre terjed ki.
— Segélyezik a menekülteket. A munkásügyi és népjóléti ; népbiztosság az also-zalamegyei menekültek ellátására egyelőre ~iüOQ koronát atalt át á direktóriumhoz utólagos\'elszámolás kötelezettsége .mellett. Ebből az" összegből ázóRl a e%|á>ltagok>....améÍyek. ;m:nkaaílxaíoiníhínem jutottak és saját iiáz-tartást vehetnek, napi o koronát, a családfők .IW.LIÖ koipnet, kapnak.. -Egy -család-azonbaiv 40 koionánal több segélyt nem kaphat naponta. Azoknak, akik munkaalkalomhoz jutottak és a munkaadóknál ré$2ct>üinck ellátásban, segély nem jár.
^.-•íSWlté»\' A forradalmi tőrVénysiíki Á nagykanizsai forradalmi törvényszék, mely tegnap Koipmers>:l{a ji$ IKjmös elvtársakból, alakult meg Szenes elvtárs elnöklete alatt, 3 bünügyben Ítélkezett; a negyedik napirenden líVS IfiígyálásT:azonban7"réThaFaszt 011 ák, mi vél a való tényállás nvegállapiihatásához uj tanú beidézése vált szükségéssér Iff. Szábö\' Józöéf zalaszabtiri lakos, .súlyos testi sértés bűntettével vádolva áll á forradalmi törvényszék ei.őtt. A büntQtt szájai légi családi viszályba nyul-•i i s. ■ találj w. -ered pt üket.;; idő&brsi\'abó^:
József, az apa iiazánál napirenden van a to-zsolkodás «férj és feleség között. A brutális természetű, dolgozni nem sz.erető \' apával szemben, a hu, ifj. Szabó József az. anyja pártján álott, védi az apa brutálitása ellen. A;; S/.al|ó. . J>e»ii nem. tűri ti a bco.vatkff-:
*"•»> ái "s \'e-lüzt "i\'iíjt \'saját hazától s te.->ive?e liát á\'záíaváVi Szabó Józsefet\'fogadja a házhoz, aziíal a. nyilvánvaló\' s«ándei>kal, hogy lla helyett őt ültesse örökébe. A zalavári rokon-gyerekben méltó partnetre talált áz öreg Szabó felesége brutalizálasábím. A" gyerek is íijl.Uiud.oía . •legbecsmér.í.wób. :k:icjüíc.*clcké1; jUetii*- néíijéi,- aki>\' cíkoHévedésberi^a • •tléháh\'y házzal odébb lakó fjához szaladt védőiemért, itj Szabó el is megy apja póítájára, hpl mái* várják vasvillával, késekkel az apa s a jussába tolakodott rokon gyetek s a becsmérlő szavak egész özönével illeiik.,A rokongyeték .késsel .közdedik 4olé3v mire Szabó, ■felkapja egy közelben heverő fejszót, elébe rohan j,á? •inadójátrák • vcfisüjíj\'\'.\'Á zatovárí
\'Szabó gyérek összeesett s >0 napon belül
I gyógyuló^sérülésekot szenved. A forradalmi-toryényizék a.tanuk kihallgatása.\' dr. Bo\'ródv ) vádbiztos vád- és dr. Grósa Dezső védő védi beszédei után vádlottat a testi sértés bün-. tettének vádja alól felmentette azzal az indokolással, hogy vádlott magaelőtt látva az állandó családi viszályt, anyjának mártiri, helyzetét, a családi birtpknak idegen liézre juuisát, követte el tettet. Az frélct"kihirdetése Után\'nTegható jelenet következett. Kommci s-l<a elvtárs-a törvényszék tagja, maga élé hivatta a viszálykodó családot, megmagyarázta nekik, hogy a szociálista állam szigorúan megköveteli, hogy a \'házastársak \'Kölcsönösén \'tiwwci-jék és becsüljék egymást, úgyszintén a gyermekektől is megköveteli a.köteles szülői. Úsz-.. téletet. Megható vóit á\'féiy és feleség ki kékülése és az a jelenet, mikor, .a . I\'tu\' ,apjató| kézcsókkal kért bocsánatot. A hallgatosag Kommerszka elvtársat megéljenezte. — Letárgyalták még Szőke István jrecsphelyL- fűid-mivo\'s bünügyét, "aki .ittas állapotban súlyos, becsületsértő kifejezésekkel illette Tóth Vincét. A forradalmi törvényszék szesztilalom áthágása és becsületsértés miatt, 14 napi fogházra és .100 korona. pénzbün.te.tesre, ítélte Szóké Istvánt. Régi rósz viszony volt már Kar-dos. C^\'ötgy petiiyin.tci gazda és saomszédiiv Reiner György bor$fai birtokos között. Ennek a viszonynak utolsó\' aktusa az volt, hogy Kardos április 18-án Kémért fu*kós bottal fejbevagdalta. A forradalmi törvényszék Kardost súlyos toöti sértés vétsége miatt lOUO korona pénzbüntetésre ítélte.— L>obos Má-ton tótszerdahclyf\' laífös" bűnügyét a bíróság a bizoiiyitás kiegészitésovvégeir ptnapöiíS-
........- Szén • érkezik bíagykahl/sárá. . A
tavaszi hónapokban beállóit élelmiszerhiányt, amit az ékpult háborús evekben mar teljesen\' megszoktunk, ujabbá« fokozta az a körülmény, hogy szénhiányában a meglevő . gabonát .nem tudtuk -fci>ir-öltetnk «Itt Nagykahizsao, ahol a falvakból t,örténő" felhozatal\'a város itrénviűt és szükségletét még mindig bizonyos
mértékig fodezni.....tud^,vv yieju,J^p^asUllmlu..
Oly nagy "éí^mirzerhiáhy, mint \'íiüiiápéstöiy.\' Minden .felesleget Budapestnek . I<ul! adni mondotta Kun Béla - és ezzel párhuzamosan Oly intézkedések is történtek,, amelyek Budapest éhező lakóshin való segitést eló-mozditják. Tegnap a közellátási népbiztosság értcsftett,?, a városi .direktóriumot, hogy a l-\'ranz malom részére, őrlési, célokra -800 métermázsa szenet utalt kj.\'Ezzel párhuzamosan Nagykanizsára ai az előny hárul, hogy a malommal összefüggő villanytelep aramhoz jut éü igy a A\'illanymizérián Időlegesén segítve van. Az a szén, amelyet a közellátási népbiztosság most Kiutalt. A magántulajdonban levő gabona őrlési (¿¿Íjaira .szolgál, a volt h|idK. ssttírmétty\'
ség\' után a közellátási népbiztosság a Franz malomnak. JcüUÍA. Xőg, szenei .kiutalni-
— Névmagyarosítás.^icljíscheift Rudolf
03 .u«iúitkcl_
engedélyével Lökete változtat^
. ■ • f— Házasság. Tofnay Jái\\os (Kom#város)
és Meisricr Aranka íNagj\'kanizsai hámsságot kötöttek. (Minden külön értesités r^lyftt.)
— A NTE—Keszthely footballmalchen
ü ftö\'vc^küzők .fizüttvk -íekll: Ki3<«lttdy Gyu(n\\s
Krausz N. 20 K, • Szemeié lő K, Scherz Albert 14 K, Bitó István, Windisch Dénes és VVeber Mór 10 K, Bauer Árpád 7 K, László Imre, N. N. és N.-N* 2 K,. nyolc ismeretlen 1 —l K, összeseiv • 1 -15 koronát, .amelyet a-Nagykanizsai Torrtne{í\\»1et\' ezxttoii köszönettel nyugtat. ; .\'. .. m ■■ ■ -
—• Közegészségügyi hlr. Dr. Rátz Kalmárt városi tisiti orvos beterjesztette\' a dirok: tóriumhoz Nagykanizsa varos május havi közegészség\'»\'\'állapotáról ngóló jelentését. A kö^egészségi állapot a fglqottcJvnpJ kgdv.ezö
gyernícKek\'"U\'ozegoszs\'égi állapota-szintén elég kedvező vottj ezeknél nagyobb szánni l«anyaró-me\'gbctegedosck fordultak elő, de mind kedvező lefolyással. Május hónapban 83 fertőző betegségi eset-volt Nagykanizsán és pedig 27. esetben kanyaró, 4 . esetben. vörheny, 1 tifusz és 1 kfíítéses tífusz.\' A tavaszi himlö-..o.Uásv.,é,s. .uz iskolás.- gyermekek ujráoltája befejeztetett. Öngyilkofcságnak egy esete volt (Vlassits Nándor 70 éves magánzó) és ogy
1910. Június 4.
ZALAI NÉPAKARAT
3
;b3n kiszolgálva, fenti szövetkezet a házbizalmitój méter áruról szók. szintén . taüSifií. egy bon a tagokat, alkalmazottaknak tartoznak. Map,dn-
viílámsujtás állal okozott haláleset) Stróber Gábor 40 éves nagyrécsei fötdmüves.)Májasban összesen 42 haláleset volt Nagykanizsán ¿9 pedig az alábbi halálozási okokkal: »gybántalom 6, fulladás (öngyilkosság) 1, tüdőgümőkór 10, bélhurut 2, csontszu 1, végelgyongülás 0, rákos\' betegség 2, lüdő-. betegségek 8. villámütSs (schokk) ), gvésj ■Sebek (a halálraítéltek) kiiltiS.scs tífusz\' I. szervi szívbaj 1 és kclcvénykór i esetben. Halva született 3 líu és \'l leánymagzat.
— Balatonboglárról kiutasítják a sein-mtttevő nyaralókat, Balutonboglárról jelentik: fi balatonbogiári Munkástanács elhatározta, hogy Bogláron csak olyan egyéneket tiir meg, akik dol«oznali. Így-azok, akik-■ Budapestről ós más vidékekről Boglárra érkeztek, hogy itt üdüljenek, felhívást kaptak, hogy amennyiben egészségesek, azonnal álljanak munkába, A Balaton mentén egyébként csak azok n\'yarftlhalnak, akik a munkáspénxtári orvos áltál kiállított bizonyítvánnyal igazolják, hogy egészségügyi szempontból a nyaralásra tényleg szükségük van.
— Értesítés. A Magánalkalmazottak Szövetkezete értesíti "tágjait, Rjfé\'y f. hó 5-én
az,iz csütörtökön, az I — I0#ig, pénteken a hl— \'ÍÖO-ig, szombaton \'J0#-300-ig, hétfőn \' 301—400-ig, kedden 401—JpO-ig. szerdán az 50I-r-009-ig terjedő soromnak lesznek a Főúton lévő üzlethelyii (F.lső Magy. épület.) minden egyes tagja tarto| láttamozott és lei . uulvaáy.L magával "könyvét is. Figyeli hogy általunk, az adott utasításokat e alkalmazottak Szövetkezete.
— Földmunkások, .akik a Vörös hadseregben vannak ;s,üigőson jelentkezzenek a pp.rtitkárságnál .
—■ A Vllág-nagymoZgóbatY szerdán, csütörtökön, és pénteken bemutatásra kerül A haTál srénája\' c.\'-3\' Vi\\vöfíteo£ arusta\' dráma-,\' melyben-a világ legelsőrendü művészei játszák a főszcrcneket. JCzötvk\'inil remek kiegészítő műsor.
— A készpénz forgalom és az értékpapír letétállomdnyváltozások bejelentése. A tanácsellenőrzés alatt álló pénzintézetek ellenőrző megbízottai a., pénzintézetek dirck-tóríumának rendelkezésé következtében tartóinak minden héten; legkésőbb, szerdáig az előző heli készpénzforgalom és az -érjek-, papír lfetétállrmrány változására vonatkozóan jelentést küldeni. A kimutatást első izben a május 10-tőí 24-ig. terjedő hétről keli elkészíteni és legközelebbi napokban kell bekül-
z. * • * •
. — A textilipar szocializálása befeje ződolt. A textilipar szocializálásának befejezését jelenti, hogy a Ruházati Hivatal az Összeg gjzpcializáu üzemek anyagi ügyeit egyetlen folyószámláról\' intézi, ügv. hogy pénzügyileg most már\' valamennyi üzem egyetlen váílalatnák sárttolt. A5? egyes válla-\' latoknak csak benn a Ruházati Hivatalban van külön könyvelésük, do itt sem pénzügyi tekintetben, hanem csak olyan értelemben, *ogy %yártásűícat ellenőrizni \'\'.télíöls&n.;; A; nyersanyagot a Ruházati Hivatal csak meny-nyiségilog, az érték feltüntetése nélkül utalja át az egyes gyáraknak és ezek ugyanígy szolgáltatják be az árut. Minthogy a Ruházati Hivatalnak a gyártási folyamat minden részéről pontos tudomása- van, • módjában lesz aí is,> hogy az dgy.es .üzemek között messzeható következtetések levonására alkalmas összehasonlításokat tegyen. .
— Elveszett pénztárca. 3-án délelőtt 10—11 órá kig\' folyosóján, a pártiroda ajtá oj elvtárs elvesztene körülbr \'ti\'tHalmaió\'réít\'Öté pénztári a becsületes megtalálót, kiadóhivatalában játtá le, t , nap az alreáliskoM^a SMna-térig egy kis revolver. A megtalál«U/jutalom ellenében a szocialista párttitkársagnál adja le. .
— Magda Sonja, a\'iegtálentüm\'osabb ftlmsslnésenő játsza a. főszerepet 9Z U.C&J.iá-
• \'ben ezerdán és csütörtökön bemutatóra kerülő A titkok-titka cimü. drámában.
Cedden f. hó a volt Kaszinó-:t egy szegény.
»00- koronáti
y ezt lapunk Elveszett .vasár-
— Arafó és kaszáidgépek alkatrészel- | nek megrendelése A földművelésügyi nép- | biztosság körrendeletet bocsátott ki valamennyi vármegyei gazdasági főmegbizotthoz fűkaszálók, szénagyűjtők, marokrakó arató-gépek és kévekötő aratógépek sürgős javítása ügyében.- v-.-A--v-^zdákn«k\'-,\'W\'\',\'«nilir6tt-\'-\'\'gépek\' üzemképességéhez szükséges s. alkatrészekről rendszeres megrendelést kell késziteniök. Ezeknek az alkatrész merendeléseknek tar-talmazniok keH, hpgy milyen Jelű, fajtájú, gyártmányú a gép, mikor és milyen cégnél
s i-^^t tfírro iftísr/éJ^ ö. 1 A.
kévekötő aratógép, beszerzési év 1915. év, vásárolta a Nemzetközi Aratógép Térsaságnál, Budapesten,) azonkívül a szükséges alkatrésznek szokásos nevét, lehetőleg a eredeti, alkatrész füzet megjelölése szerint, valamint a megrendelendő gyári alkatrész számát és jelzését. Az alkatrész megrendelések gépek szerint csoportosiUwdók Az i lyen - módon., elkészített megrendeléseket a községi munkás-■ tanács-" láttrmvozásávat ••mielőbb-tv-járási -gaz0 dasági biztoshoz kell juttatni és azokat a járási gazdasági biztosok az egyes gyárakhoz, illetve cégekhez megküldik. A kévekötő ara-tógép tulajdonosok figyelmét különösen felhívjuk arra, hogy gépeik gabona-elevátor-.pouyvái t.. Jelwííűleg,.\'. ház i Uő-jf v \'4 s»|v.JíjL. meri ilye ívponyvákban • hagy hiány v-jtnr -•\' ■■■\'■■
— A tőzsde likvidálása. A megszüntetett tőzsdén a.március 18., 19. .és 20-án kötött ügyletek fizetési najiját tud.alcvőcn május 2-ára állapították meg. „A Munka" értesülése szerint -erre a pénztárnapra eddig körülbelül- 35—40 \'millió, korona értékű értékpapírt szállítottak be^,a Girúba, a d flerenciák ¿avaresziil. ÁfcutoJás ...utiaa. aUctúH J?.e* A május 2-iki fizetési napra még •hátralékos összegek befizetése iránt a rendelkezések folyamatban . vannak. A Le nem szállított és át nem vett. értékpapírok mielőbbi rendezésé^ érdekében szintén megtörténtek a kellő íntejjr-\' kedések. A március 21-iki utolsó napi tőzprffc-Ügyleteií határidejét annak, idején szfiit.cn május :&ára ? átlnpitották-meg. Az eddigi bév jelentésekből arra lehet következtetni, hogy itt is nagy anyagról van szó. A rendezések-tőr függ, hogyV.Giró mikor lesz abban » helyzetben, högyír március :Mk1 ügylcrrfr fizetési napját megállapítsa-.
— Zsákkészlefek bejentése. A Szóci ális Termelés Népbiztossága 70.\'számú rén-
feW r pánW-mfaii
mindazok, akiknek birtokában bármilyen zsák {ujj- használt, ragasztott, papiros, szalma-zsák van) vagy ilyet más részére őrizetben tart, köteles készletét 191\'.\' május hó 3l-én. volt allapot szerint legkésőbb Í9ln junius lO-ig a Ruházati Hivatal zsákosztályánál (VI. Fárisi-u."2#) bejelenteni. Bejelentési űrlapot a RŰliA^ zati Hivatni zsákosztályától kell kérni. A magánháztartások csak annyiban kötelezettek bejelentésre, amennyiben keszletük a lu drb. meghaladja. Ruházati Hivatal ZsáhosziAlya.
A lisztharmat ós
ellen egyetlen bevált szeya
Rézkénpor,
melyet fujtatással kell a szőlők uoo lombjaira és fürtjeirerjuttatni. ~ l.egfontosabb a virágzás\' alatt és y.vkö&yetíenül,
60 ■\'/. kén és 12 7. rózg^ictartalom
Ara kg.rkint Itt."— Ki csomagolás nélkül. Az egyetlen beszerzési forrás:
\'(Budapest, V., Alk\'otmány.-ü. 29.) ..._ .
Színház és mttvószet.
* Átszervezik az esztergom-zalaegcr-szegi színtársulatot. A direktórium beadvánnyal fordult a közoktatásügyi \' népbiztos -sághoz, hogy a jelenleg Nagykanizsán játszó Fehér Vilmos színtársulatához a nagykanizsai működés"idejére elsőrangú óvárosi erőkei\' küldjenek le. Bár a színtársulat ezldőszerin: föVárosí erőkkel is rendelkezik —i amint\' azt már e lap hasábjain a szintársujat megérkezése előtt megírtuk — a társulat nem minden tekintetbén kifogástalan; A hősszer elmés egyáltalában nem tud a követelményeknek eleget tenni. Hiányos a karszemélyzet ^ összeállítása ^ ts^\' ^ae** a \'legnagyÓTE>T>* faYiía\'s^tjW,\'"\'"
hogy a társulatnak nincs zenekara, ami mái-magában illuzóriussá tesz minden operett előadast. Ami a színtársulatnak értéked ad. az egynéhány fővárosi kvalitásokkal rendelkező színész, akik "az előadások "sistnvÖnalSt"" mindig a valeür nívójára tudják emelni s egyénileg is olyat kreálnak, amelyért külön érdemes végignézni a darabokat. Kallós, Bognár.. János,. „ t;sól.nakossy... ^öszörrticny>, Fehér Vilmos, F. i\'eéri Ilus, Verő Ilona, Gyulai pin és Margó Boriska játékai mind a
íe^oBb\'\'féWészűrbégrof^ .....kóniöiy\'
tehetségről tanúskodnak. Nem szabad azonban elfelednünk azt sem, hogy még a legjobb erők sem tudnak teljesen érvényesülni olyan színpadon és helyiségben, mint a mostani.
A direktóriumnok. a vendégszinészek le-küiu.4séi:e vonatkozó beadványa azonban a... társulatnak, helyenkénti klasszikus tisztaságii és ambiciózus volta mellett sem volt indokolatlan, amit igazol az a körülmény is, hogy \' Fehér színigazgató a direktórium lépésétől függetlenül egyidőben feljárt, a Színészek Országos Szakszervezeténél a társulat újjászervezése * érdekebén. A Szinészek Országos Szakszervezete, méltányolta .Fehér igazgató kérelmét cs kilátásba rhelyezte, hogy a tér-•«ttlntot-—megíelelő - ■ karsze^é,i^.!.\'itteI játja. " el/"tagíí" zénekffft" Oszt i>e a társulathoz Ós a -legjobb fővárosi ep0KQt4cüldi lo Nagykanizsára ■vendégszerepelni. Eddig Balassa Jenő, Törzs Jenő, Leregi Oszkár, Forcai Rózsi, FöbéFGyüIa n Nemzeti Színház tagjai cs a Góth pár vendégjátéka ^van biztosítva. Fodor. Géza a szinészdirektó* rium tágja\' egyébként\'\' több hagykanizs.ii színésznek, fett oly," ajánlatot, hogy budapesti propaganda társulatnál, szerződéshez juttatja okét. akik a\' társulat átszervezésétől tették a . v ál a szu ka t Tu ggové. ftr\'ém fitjűlc ffleg, "T?og^ az átszervezett esztcrgom-zarlaegcrszegi színtársulatot a szinügyi direktórium a nagykanizsai állomáshelv után a balatonmélléki . für-
* A vörös katona est műsorát zsúfolt ház él.őtí ismétfelte meg tagnap esté a váró-\' sunkban időző amÖTcjózus színészgárda. A szereplők megint,¿ok .tapaot arattok..
* Ha«ftf.ger&toyT. Lukács .EmSné u kiváló zongoramuvyszjiő egy víjfajia, Kanizsán meg eddig nem produMlt hangverseny rendezésén fáradozik. Tanítványai, egy egész kis művészgárda fogja ezen alkalommal művészi nívón álló zenei tudásai a\'nagyközönségnek bemutatni. A hangverseny, mely iránt máris nagy
érdeklődés mutatkozik,\'folyó hó 14-én a volt. Casinóban lesz..uiegtazfya. Az előkészületek\' már\' ■Serényen folynak.
^ Heti műsor. Szerdán és csütörtökön :
vrf\'-
w.
Pártügyek.
Á tanítók szakszervezetének vezetősége értesíti a tagokat, hogy ezentúl minded szerd . 9,.: 3, órakojr^sivé.tve^őbizottsági • Wzaíijr» \' "ÍVt\'e^léV; -i\'\'óV^Ór\' pe^íg"•\'tXglí® lesz. Külön értositcs csak, a gyűlés .elmaradása esetén, lesz kiadva. A junius 4-iki gyüi lésen mindenki okvetlenül jelenlegyen,
A ? vas- és fémmunkások vezetősége ma est-e J órákor a SzociáTf^ta\' Kfvib \'Helyt-! ségébeft íilést v^erti.Megjelenés j kötelező. A vezet hég;
4 ZALAI NÉPAKARAT
1910. junius 4
Könyvtárak a Tanácsköztársaságban.
Budapesten lesz a világ legnagyobb szocialista könyvtára.
A magyar tanácsköztársaság a közoktatásügyi népbiztosság4 22. számú rendeletével az ország lakosságának könyvvel való cllá-tását- állami -feladatnak * nyllyánitólta. Ennek megfelelőén azó\'nnal hózzá kellett látni könyvtárügyünk újjászervezéséhez. A szervezésről Dienes László\' könyvtárügyi politikai megbízott a következő információval szolgált:
A szervezés két irányban halad. Egyrészt Budapesten és az ország, nagyobb városaiban egy tudományos szakkönyvtár lendszert akarunk kiépíteni és ezért azon vagyunk, hogy jól átgondolt, egységes terv alapján átszervezzük meglelő tudományos könyvtárainkat: az összetartozókat egyesit-sük, a heterogén tartalmuakat szétválásztjuk és e célra való~"epületek felhasználásával a kutatók és tanulnivágyók céljaira legmegfelelőbben\' helyezzük el. Minthogy azonban itt nagy, több százezer kötetes könyvtárakról van szó, melyeket nem könnyű feladat megmozgatni,. csak ideiglenes elhelyezésükről lehet "S2Ó, régáTább \'is, amíg nagyobbszabásu epitkezésekre megnyílik a lehetőség — ezért a tényleges kivitelre csak akkor kcuilhet majd a sor, ha az elhelyezési és átszervezési tervek az összes nagyobb könyvtárakra nézve reszletesen meg tudjuk állapítani. A legnehezebb probléma — melynek megoldásától függ az összes többi budapesti nagy könyvtár elhelyezésének kérdése— -a • Nemzeti Múzeum könyvtárának elhelyezése, melynek a muzeum egyéb részeinek már folyamatban lévő likvidációjával együttesen kell elintéztetnie. A terv szerint a muzeum épülete egyedül a könyvtárnak maradna, mellyel egyesítenénk egy nagy magyar vonatkozású es szellemű tudományi könyvtárrá az egyetemi és az akadémiai könyvtárat. Minthogy azonban a természetrajzi\' és néprajzi gyűjtemények elhelyezése ma, mikor csak kész epületekről lehet szó, igen nagy nehézségbe ütközik, s ha megoldást kapna is hamarosan, költöztetésük hosszú időbe kerülne, legnagyobb könyvtáraink ügye, sajnos, rövidesen nem nyerhet gyökeres elintézést. Úgyhogy a közvetlen jövőre nézve kisebb reformokkal kell e tekintetben megelégednünk. Mindenesetre már most egységes terv alapján fogjuk szervezni könyvbeszerzésüket, katalógusaikat és egész belső és külső adminisztrációjukat, ami maga már a könyvtárosok és kutatók által a régi társadalomban csak álmodott, de nem is remélt óriási eredmény. Azt fogja jelenteni,.hogy. ,o. .három ...nagyon szép-anyaggal rendelkező könyvtár használható is lesz. r
«Megoldásra vár ezenkívül a ma még kisebjj, de naggyá kiépítendő szakkönyvtárak egész sora. így.a Szabó .Ervin társadalomtudományi szakkönyvtár számára keresünk megfelelő nagy épületet, ahol beolvaszthatok legyenek a már vele egyesitett képviseiőházi könyvtár, a volt Kereskedelmi és Iparkamarai könyvtár és a megszűnt érdekképviseletek könyvtárai, valamint az összes többi kisebb-nagyobb társadalomtudományi és közgazdasági könyvtárak. Ennek keretében fog kiépülni a kontinens legnagyobb szocialista könyvtára, melynek alapjai már készen vannak és teljes kiépítése csak a megfelelő elhelyezés kérdése. g
Hasonlóképen-szükséges egy nagy természettudományi szakkönyvtár megteremtése, természetesen itt is a már létező könyvtárak felhasználásával, továbbá a technikai, építészeti, művészeti, stb. szakkönyvtáraink szín tén egységes organizációja. (Vége köv.)
Makulatur papir
kapható kg.-ként 2 kor.-ért lapunk kiadóhivatalában Sugár-ut 4. szám alatt
Vflrösőr ezred parancsnokság Nagykanizsa. |
Hirdetméi
A szombathelyi vörösőr/dandár 141«.\' számú rendeletére a nagyMnizsai vflrösőr ezred vörösfiröket toborof\' Vörösőröknek beléphet minden 20—®. korpsztályu egyén. Mindazok, kik lvvörösőrségbe belépni óhajtanak, hozzJia\'k magukkal a községl^mtóság által ■¡állitott erkölcsi bizonyitw^t és szaksj; rvezeti igazolványt.
Jelentként lehet & nagykanizsai
vörösőr ezred taWrrzó oltályánál (Honved laktanya) ho^^tovfcbíakra nézve is felvilágosítással s^toáfiak.
Nagykanizsa, 1919. évi junius 3-án.
Bakonyi Vince s. k.
politikai m.gbiaott.
Konkoly s. k.
voivie. pai.ncinok.
Jól főző szakácsnő,
ki-jó fizetésben, kitűnő bánásmódban, igen jó ellátásban részesülne, de aki főzés mellett a szobalánynak takarításban segédkezik, továbbá
t\'ity NzbJinirto.v ugyancsak jó fizetésselszonnaj alkalmazást találnak Budapesten e\'fyós családjánál, amely gyermekekkel cg^Wt ¡5 tagból áll. — Sürgős ajánlatokat a Jap kiadó hivatala továbbit.
APRO HIRDETÉSEK
Jobb nő, ki önállóan lök lehet idősebb is, kis családhoz Westeik. — Cim a kiadóhivatalban. ik I 1413
Házvezetőnő, jó családbor^valéVazon-nalra kerestetik testvérpárhoz. Vej»itlfczni lehet d. u. 2 ora között Batt\\v/iy\'utca 6. szám, jobbra. \\f 1414
Bejárónő kerestetik félnapra reggeli és ebéddel megállapodás szerinti fizetéssel. — Cim: üz\'v. Töthné, Csengeri-u. 15. 1. emelet.
Prlpia paplrspárga minden vastagságban kapható Fisohel Fülöp Fiai oé&-. nftl*- Nagykanizsán.
Valódi pergament vajcsomagoló papir kapható Fisohel Fülöp Fia papirnagykereske-désében, Nagykanizsán.
Dohány-palánta
nagylevelü rétháti kiültetófre most legalkalmasabb,- valamint koraifés késői káposzta, kel, vöröskáposzta, Inralab és
karfiol palánta, • nagywb meiftyiségbcn . e 1 (i
Petermanil József
k«r«akedatml kertéi
Nagykanizsa, Báihory-ijica 22. sz.
Könyvek:: Folyóiratok :: Zenemüvek
FISCHEL
PUlöpFla
HITT-. H Hf\'kiUiltH IUIIUUU. (TlmUi Hírt.)
Irodaszerek, Uzlatikönyvek, papírok
hangszerek, díszműáruk, játéktárgyak
URÁNIA "MtfMp-wHih
Ulinillil >»i,ooTt-a. t. T.t.loa Ut
Szerdán, csütörtökön. Junius 4 és 5 én
Magda Sonja felléptével I
A titkok-titka
rejtelmes lilm- történet 4 felvonásban.
PénzlárnyltAs délután 3 órakor. Elladások kezdete dimuo 6 is este 8 ólakor.
0=
\\/l I Á t~Z n»oymoza6»zlnhá*
V1 LAvJ - Sianras szilisda.\' Teleion 14. ti,
Szerda, nl«, Pétiek. Jnin t, 1 Éi 6 Sn fi r re
a világ legnagyobb artista drámája
5 felvonásban.
Előadás kezdete 6 és tál 8 Arakor!

HIRDETÉSEK
felvétetnek
a Zalai Népakarat kladábivatalában
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Alánlunk legjobb minőségű szlvarka hüvelyeket, szlvarka papírokat, szlvar-és szlvarka azopókákal, szivarkn- és dohánytírcákat, — levélpapírokat én :: képeslap újdonságokat. ::
Pontos kiszolgálás!
A K O KA RE6HKLI
óríkbanjelemik
MEG, EREDETI TELE-FON £8 T IÍV IRAT
1
| JELENTfiüEKKBI.
Egyes szám ára 30 fillér.
Kapható a dohán yárwdákban és a utcai rikkancsoknál.
Hirdetések felf Metsek imtm
XL,VI. évfolyam
Nngittnlm, 1819. Junius B. Csütörtök.
128. sz*m.
ZALAI NÉPAKARAT
*zcrkos*tö«é0 é« kladdfilvntot : < — *****■ i. . t» , ■■■ . ■«..m* *m>n . m****.,******.,«,«**,*
Mafl\'/kanUs«, SugAr-ui 4. azAm I EM)I*«*»I y«k|
...M.Ki«.u«»hi....ii A SZOCIAIJSTA PÁRT HIVATALOS LAPJA > \'Î\'««\'*. : \' : \'. ÍS-ÍSiSÜ!
lBlOlOH.«Am Ti. I Hycrrd. II,. * UJ »« I/UÄIO , .»,. . . . U H kirüi
..\' .I.IW.I. I • -I I I Dil - < \'K.y ... T-30 koron.
A SZOCIALISTA I»ÁRT HIVATALOS LAPJA
A tanácsok"
országos kongresszusa a forradalmi kormányzótanács rendelete alapján junius 14-én összeül, hogy az egész Szovjet-magyarország proletáriétusa egységesen cs a testvéri szolidaritásban egyesülve nyilváníthassa akaratát. A tanácsköztársaságok alkotmánya, amely a kerületi cs községi munkás, katona és földműves szegények tanácsain keresztül az országos tanácson nyugszik, a legtökéletesebb proletárdcmokráciát Jelenti. A for-r tdalmi kormányzótanács, amely Szov-j.tmagyarország sorsát eddig is a proletáriátus akaratiból intézte, tudatfl-bin volt és van annak, hogy . a szocialista államnak a proletárdiktaturán keresztül való megalkotása csakis az egcsz magyar protetáriátus egységes akaratnyilvánítása\' alapján történhetik. Unnék az egységes és a proletárdemok-rácián alapuló akaratnyilvánításnak épen a tanácsok országos kongresszusa a Melye.
A forradalmi kormányzótanács is ii legteljesebb proletárdemokrácia híve és már április elejére kiírta a szovjet-választásokat, de közben a nemzetközi clleforradalom seregoi megindultak a magyar Tanácsköztársaság összezuzására. Ebben az időben történt az, hogy a Vörös Hadsereg csiyjatai puskalövés nélkül elmenekültek az ellenség elől és igen természetesen a forradalmi kor. mányzótanáos legfőbb gondja nem » tanácsok országos kongresszusa volt, hanem á Vörös \' Hadsereg újjászervezése. Ez az újjászervezés, amely a Vörös Hadsereg inagvává a szervezett munkásságot tette, fényesen sikerült és ina már olyan hadseregünk van, amely — Pogány elvlárs szerint — számbelileg vetekszik a cseh-szlovák, román, szerb és a Magyarországon levő francia csapatokkal, fegyelem, proletáröntudat és szervezettség "tekintetében pedig magasan fölöttük áll, Vájjon mi lett volna előnyösebb a magyar proletariátusra, talán az, ha az országos tanács linda-pesten mjlsezett volna és közben 0 román SFregek kergették volna szét őket, vagy az, ahogyan történt: t. i. a kormányzótanács teljes- erővel a hadseregszervezés óriási munkájához látott cs, ezi fölébe helyezte mindennek, még n \' Tanácsköztársaság talpkövének, az országos szovjetnek is. Kézenfekvő, hogy a forradalmi kormányzótanács nem cselekedhetett egyebet, mint amit csinálí......... ..
Á Vörös Hadsereg szervezéit muri-" . kásainak prolctárícgyelme > az egész hadsereg«\' győzelmes seregire vaiázsolla. A vészt\'eljes napok elmultak és tO, ég
kitisztult u magyar Tanácsköztársaság fölött, itt az ideje a gondolatok kicserélésének, valamint a teljes proletár-demokrácia szabad érvényesülésiek. A forradalmi kormányzótanács ezért június 14-éie összehívta az országos tanácsot és ,a terminust azért tolta későbbre, mert minden remény n)cg van \'
arra, hogy e napon már nem a mostani csonka kongresszus üthet össze, hanem a Vörös Hadsereg által felszabadítandó Tótföld és UrdéLy proletárkip-viselói is tanúi lehetnek a magyar proletárság egységes akaratmegnyilvánulásának.
Vörös hadseregünk előnyomulása.
Pozsony kiürítése előtt.
Bios junis 3. A Wiener- Mltlagsport „Válságos helyzet Pozsonyban" cím alatt a következőket irja: A csehek három héttel ezelőtt Pozsonyban letartóztattak több mint ötven embert, közöttük Witticha, a pozsonyi német szociáldemokraták igen erős szervezetének vezetőjét és sok intellektust, akiket bolsevista üzelmekkel vádoltak. Az utóbbi napokban a pozsonyi munkások *közt emiatt az elégedetlenség egyre jobban.fokozódott, ugy, hogy végül Srobár szlovák miniszter kénytelen volt a letartóztatottakat szabadon bocsátani. A cseh hatóságok tubják, hogy Pozsonyban harcra kész 6s fegyverrel ellátott forradalmi szocialistákkal Állanak szemben, akikhez a munkátlan proletariátus is csatlakozóit. Az olasz és cseh csapatok között a viszony kezdőitől fogva feszült,
A (ót főid egyharmadAi niftr visszafoglaltuk.
Bóos, junius 4. NfM? Wiener Journal szerint a prágai Vonkov pozsonyi\' tudósítójának híradását közli, amely ö Srobar CSéh miniszterrel folytatott beszélgetés tartalmazza, Srobar többek közt ezeket íhomfta : **
— A bolaovlata magyaroknak Jól felszere t. hadseregük van, amely meg lepő sikereket tudott velünk szemben elíral. A tót föld egyharmtda — éppen a legdúsabb«»» tenpd. tírület, amely a szegényebb réftiéket el ó\'lta -r a magyarod kozéra jutott.
A tótföldi események a prágai lapokat rendkívüli izgalomba ejtették- Az újságok a vezércikkekben fortyannak fel és nem valami enyhén " bánnak el a cseh kormánykörökkel, ^amiért —- állítólag — nem tettek kielégítő katonai intézkedéseket a tót földön. Klofac
Írják -a lapok — vasárnap buszét a 4a-.. mökrácia ellen, amikor a tót földön \'megindult a haddel-hadd.
Győzelmeink a krtlföldl lapokban.
Béos, junius 4. „Cseh vereségek Magyarországon" címmel a Oir Ntue tag a következőket irja: Azon csapások, amelyoket a magyar proletárhadsereg a legutóbbi napokban u cseh—szlovák csapatokra mért, nem marad haiáa nélkül Budapestre és Prágára. A magyar tanácskormány a győzelemből uj reményt és erőt fog meriteni Prágában viszont e vereség olyan hatással lesz a c»ch imperializmusra, mint a fagyasztó dér a virágokra.
Paris munkássága sztrájkban áll.
Több százezer aiuukás sztrájhol,
Pá\'Ls, junius 4. A Neue Frele Presse ■jelenti Párisból: •
A sztrájkmozgalom egyre tart. Csupán a fémmunkások kőzfll 150 ezer szüntette be a munkát. A sztrájk oka az, hogy a nyolc órás munkaidőről szóló törvény alkalmazásával nincsenek megelégedve a munkások. A köz ponti áruházakban mlndep alkalmazott sztrájkba lépett. Sztrájkolnak a földalatti vasul alkalmazottai Is, valamint a szobaíes\'ők, a cukoripar munkásai pedig már készülnek a munka abbahagyásaira
<4ltalAno« sztrájk Wiesbadeubeu.
Berlin, junius 4. Frankfurtból jelentik: Wiesbadenben az előre jelzett általános sztrájk ma délelőtt 10 órakor megkezdődött. Wfiesbaden, ipari élete teljesen szünetel, az üzletek, boltok, Színházak, varieték, vendéglők zárva vannak, a gáz- és elektromos-müvek nem működnek, az újságok nem jelennek meg, a tahitás szünetéi.
¿JltulAnos sztrájk egy olaszországi turtoiiiítajbmi. \'
. Béos." junius 4. «.Az,, Arbéller-Z\'t\'unn jelenti Zürichből: A harmincezer gyapjú *s
"szövőmunkás busz nap óta tartó sztrájkja
a Plella tartományban álfalánós sztrájkra vezetett,
•amelyben csak a vasutaáok \' nem vesznék részt. Az egész olasz Manchester vidéken szünetel a munka. Az Avanti szerint a ha-^ lóságok tehetetlenek. A kormány a tartományban csapatokat von össze, de a sztráj-kolók azzal fényogetődznek, hogy felfegyver-zlk magukat.
Német—Ausztria elfogadhatatlannak tartja a békeszerződést.
Bóos, junius 4. A főbizottság ma a békefeltételek tárgyában tanácskozott. Bsuar államtitkár kimerítő jelentéséből kitűnik, hogy amennyiben az antant a felállított feltételekhez ragaszkodnék, a német—osztrák köztársaság nem volna életképes. Á jelentést az összes .pártok .ké^visölői egyr hangú helyesléssel vették tudómásul. A lapgk „ jelentése szerint a békeféltételek a Bécsben tartózkodó képviselőkre lesújtó hatással voltak. Parlamenti körökben ugy tartják,\' hogy a német—osztrákoknak szabóit béks féltétélek a legpesszimisxtlkusabb várakozást Is félülmulják és a jelenlegi formájukban elfogadhatatlanok.
J .
i
¿ALAI NÉPAKARAT
1919. juniut 5.
Nagykanizsán megszánt a vasutassztrájk
A fcaulx.al TfliuUiok i.agygy Alé.®. — LakAce «Irtára beaaéde. -- Két roham sAa*lóa>J lndalt cl BudapaatrftJ. — HatAroaat a aatrAJk be-^ axttntatéaértf f. — Kiindult ala6 vonat.
(Saját tudósítónktól.) A nagykanizsai esszvasutasság tegnap délelőtt 11 órakor a városháza közgyűlés-termében nagyaránya gyOtot tartott A gyűlésen megjelentek a fütőházi munkások, mozdonyvezetők, raktárt munkások, kézművesek, váltóállítók, kocsirendezők, tolatók, hivatalnok-munkások és 3 vonatkísérő- A nagyjelentőségű gyűlésről következő tudósításunk számol be:
/Wfl/ elvtárs megnyitó szavai után. • ¿aJWc-^syula elvtárs, - kormányzótanácsi biz» tos állott fel szólásra és a hallgatóság élénk érdeklődése közopette többek között a követi közöket mondotta:
—■ Szombathelyről indult ki az az akció, mely azt követeli, hogy a vasutasság ne vonuljon be és inkább álljanak az összes vasutasok sztrájkba. Oly módon szeretnék ezt a mozgalmat sokan feltüntetni, mintha a sztrájk az egész ország vasutasaira kitér jedne, ami azbnban nem felel meg a valóságnak. Bejelenthetem, hogy most beszéltem Budapesttől,\' ahol a Vásütásszpvefsog azt a felvilágosítást adta, hogy nem országos akcióról van szó, mert abban az esetben a szövetség értositette volna<H kanizsai vasutasságot erről. Ugy hírlik, hogy az egész sztrájkot ogy állilóiagoti ötös, vagy 2ö-ös bizottság szervezte. Ezekből a bizonytalan adatukból látszik meg, hogy akik ezt a játékot űzték, nefn merik megmondani, hogy k»k és mit akarnak. Ez egy ellenforradalmi akció, amelynek éle a bevonulás ellen Irányul. Mi mígmondottuk, hogy a vasutasság csak lajstromozva lesz és csak szükség esetén vonul be. A bevonulásnál is csak azok jönnek tekintetbe akiket a bizalmi emberek az állomásfőnökséggel ogyütt nélkülözhotőknek minősítenek. Ha azonban szükség lesz rá, azok, akik a harctérre ..valók, el .-fognak-menni. Ha Budapesten 00000 ember fegyvert fogott és olyan dicső eredménnyel Losoncot, Szerencset, Miskolcot és néhány nap múlva Kassát clloglalja, nem lehet kivételt tenni a Délivasut alkalmazottaival sem; ki kell, hogy vegyék a részüket ők is az emberfeletti harcokból. Nem lehet,Vihogy- wig a vasutas-ág többi rószo életéverés vérével nagy aldo zatot (Izet a próletárság felszabadulásáért, addig a délivasutasok rtthon legyenek. Budapesten elüljártak a vasutasok és különösen Miskolc elfoílatásftrtál gépfegyverek és ágyuk, tüzében váltak ki hősiességükkel. Ezek nem nxpsförögtck és nem diktáltak ilyen táviratokat. Amikor f gyermeik es asszonyaik oda-haza éhezwcte, tm m^sák, * \'-eWnéfr\' n* országnak csak akkor lehet létalapja, ha visszaszerezzük a. bányákat, favidékeket és nyersterményeket szerzünk megélhetésünkre
— Akárhogy a k a r na ke 11 e nfo rrad a ímat játszani," azzat- CSák azt érk el, Tiögy néhány helyen- sztrájkba lépnek. Ezzel nem bontják meg a Tanácsköztársaság rondjét. A Tanácsköztársaság erős és a legmesszebbmenő eréllyel fog elnyomni mindennemű lázadást. Kérem a józan elemeke«, akik megértik, hogy nem lehet ezt az országot prédául odadobni a rabló románoknak és szerbeknek, — teljesítsék kötelességüket továbbra is. Ha önök végighallgatnák a vasutasoknak azokat az ezreit, akik román és szerb üldözések miatt szöktek át hozzánk gyermekeikkel hóban, télvíz idején, gyalog bizonyéra megváltó*»-t itnák azon felfogásukat, hogy ide l e kell engedni az ellenséget..
— Mert. a sztrájk mozgatói., azok a rosszindulata emberek akiket azóta már lefogtak, erw a célra akarják önökot felhasználni ós azt akarják, hogy ebben az akcióban . segítsék őket elő. -Ha ait gondolják, hogy ha mi olvészitjük ezt a háb\'órut, akkor jobb losz: menjenek át Erdálybo, menjenek a tót földre es Horvátországba és ott majd meglátják, hogy mit jelent a mogszállás. Az ellenség kirabolja a városokat. Nem fogják kérdezni, hogy elfogadják-e a fehér pénzt: azok pénz nélkül rabolnak el mindent. Bo-tozni fognak, m\'nt Szabadkán <s I\'ec^aiv Wt kérdezzék csak míg a pécsi .asutas
és bányáét elvtársakat, hogy mit müveitek a szerbek náluk.
— Elvtársak! Ha.azt hiszik, hogy ha.a szerbek bejönnek, itt Eldorádó Jesz, hallgassák meg a pécsiek elbeszélését azokról az öldöklésekről és vérengzésekről, amelyeket az ellenséges bandák oktalanul és jogtalanul müveinek. A sztrájk mozgatói burkolt formában tulajdonképpen ez\'. akarják és önök csak eszközök ellenforradalmár céljainak: elő-, segítésében\'. \' Legyenek meggyőződve, hogy ha bejönnek az ellenséges hordák, csak azokat a vasutasokat fogják tovább is alkalmazni, akikben megbíznak, — a többieket kirúgják.
— Azok. a lelkiismeretlen emberek, akik Szombathelyen megkezdték a sztrájk-mozgalmat, azt hitték, hogy a megadott jelszóra ez 2gész Dunántulon eláll a vasút. Tévedtek. Sopronban és a többi nagy városban nincsen sztrájk, a mi környékünkön is c.sak Szombathelyen, Tapolcán cs Nagykanizsán ütötte fel A Tejet a sztrájk. Vannak még részleges sztrájkok a Kanizsa—Fehérvár vasútvonalon is, ez azonban nem jelenti azt, hogy rövidesen no tudnánk helyreállítani a teljes forgalmat Budapestről két vonat indult már útnak forradalmi rohamzás?lóafjakkal, amelyek — ha kell
— elsöpörnek mihdenkit, Székesfehérvárott is és tovább is az egész vonalon. Ha nem azo nositják magukat azokkal a felelőtlen emberek-\' kel, akik képesek arra, hogy sorainkat meg*-bontsák, álljanak rögtön n. unkába. KifcjezUen hangsúlyozom: a sztrájk kezdeményezői azt akarják, hogy a Tanácsköztársaság rendje felboruljon, hogy a közeli lífetáiokon tuti paraszt hordák bejöjjenek, raboljanak, pusztítsanak, kifosszák a városi. Mihelyt a rend Megbomlik
— nincs messze a határ — minden horvát paraszt és megbizhatlair egyén fegyveresen fog-bejönni, anarchia\' \'sfeüíeTí k, ezt azonban Sem nem szabacty sem nem lehet akarni.
— De azok a hazugságok sem állják meg a helyüket, amelyekkel önöket leplezetlenül indították a sztrájkba. Hanem kell a fehérpénz, ugy majd lesz arany és ezüstpénzünk.
— A Tanácskwztárfaság a lefoglalt ékszerekből pénzt fog veretni és azokat rövidesen forgalomba is hozza. Azonban ma már a fe-hérpénzt is elfogadják törvényes fizetőeszköznek. A b<>j csak olt vau, hogy kevés az aprópénz. Ezen is rövidesen segit a Tanácskormány : Zaiamegye és Nagykanizsa részére Budapesten három és fél millió aprópénz áll készen az elszállításra és ezután is ">0.000 ,kívnaa. \'fQgtií/«t,"ittipíd^ hctenk\'ihf, ami teljesen a no.máhs mederbe tereli a pénzforgalmat.
— A külpolitika kényszerítő nyomása alatt vette át a proletárság az uralma1 Magyarországon, de négy eve*, háború ÜlSn olyan sok teendő tárult elébe, hogy a tanácskormány nem tudta azokat gördülékenyen keresztülvinni. Ilyen a vasutasok fizetésrendo-zése akiknek fáj, hogy ujonan megállapított munkabérükéi még nem fizették ki. A rendelet má; szabályozta a fizetéseket, amelyek folyósítását Wtfl. április havától fogják foga-jiatoaituni. Annak i.zonban, hogy a fizetés-rendezés szerint járó ly fizetéseket még ném folyósították, elsősorban a vasutasok széthúzása az oka, akik mindig külön kategóriákba sorolták magukat és kü on-külön mindig egymás kárára kedvezményeket takartak élvezni. Sohasem azt kéli nézni, hogy mennyi a másik fizetése, hanem ezt, hogy elég-e ez ne-
]• künk. amit mi kapunk. A fizetésrendezésre vonatkozó kérelmeket különben azonnal továbbítjuk Budapestre illetékes helyre
— Végül, a pénzmizérián és ,a fizetés-, rendesé«}\'-kérdésén. kiyitt cuak egy-.látszólagos oka maradhatna még a Sztrájknak : a bevonulás kérdése, lő—20 ember bevonulása azonban egyáltalában nem oka sztrájkra, amit a józanabb elemeknek bo kell látniok Tehát megállapítottuk, hogy a sztrájknak olfogad-ható oka. nincs. Most tehát csík ajwtt van sző^hogy néhány klerikális" ember politikai mesterkedésének es elteatorrádalmár tHikkjó-nek bedül e a kanizsai vasutasság, Vagy nem
| Lehetne« egyes vasutasok, akik ezeknek se-í gédkezet akarnak nyújtani, azok a vasutasok, akik a\'háború alatt csempészéssel oly nagymennyiségű pénzre tettek szert, hogy megijedtek, hogy elvesztik a pénzükét, elvesztik a gseftet es igy kormánybuktatást akarnak. Ezekkel a legkönyörtelenebbül fogunk elbánni Én, mint vasutas rendkívül súlyt helyezek arra, hogy .értsék meg a mai helyzetei, "önök még "Kjf, Nagykanizsán nem ismerik a proletárdiktatúrát, önök azt hiszik, hogy a proletárdiktatúra csak papíron van. Ha kiélesi\'ik a kérdést, meg fognak ismerkedni a proletárdiktatúra vasfegyelmét ¡a. Értsük meg egymást, vizsgálják meg a sérelmeket és ha csak jogosak, a tanácskormány ki fogja ezeket elégíteni. Figyelmeztetem Önöket, hogy ha a dolgot visszacsinálják, fegyveres közbelépés nem fog bekövetkezni.
— Felhívom önökot, mondják kí határozati lag, hogy a szombathelyi felelőtlen egyének által indított - akciót a legmesszebb-menőleg elitélik, a munkát a mai naptól rendesen folytatják és minden további felhívást visszautasítanak.
Lakáéi elvtárs nagyhatású beszéde után a gyűlés a határozati javaslatot\' teljes egészében magáévá tetté és elhatározta, hogy a sztrájk beszüntetéséről az összes állomások vas utasságát, valamint a belügyi népbiztosságot és a vasúti diroktóriumot táviratilag értesiti. A sztrájk Beszüntetését bejelentő távirat szövege, a kövelkező;
— A nagykanizsai vasutasok ma délaidM U órakor a városháza tantestemében nagygyűlést tartottak, «melyen • vonatkisérökön kívül minden vasutas megjelent Egyhangúlag kimondották, hogy a szómba helyi felelőtlen egyének munkabeszüntetésre veló felhívását visszautasítják, abban részt nem vesznek és az Ilyen eljárást a legmooz-ezebbmenőUg elitélik.
Nagykanizsáról délután 2 órakor egy szerelvényből és 15 kocsiból álló személyvonat Szombathely felé kirobogott. A vonn ton a rendes utasok és 150 fóldmives utazott, akik a budapesti fóldmives kongresszusról vannak hazatérőben Vasmegyébe.
rapelciáu la uiegasttnt a axtrájk.
Tapofc \\ junius 4. A tapolcai vasutas sztrájk ma véget ért. A vasutasok munkába álltak, a forgalom megindult. A sztrájk vezetőit Erdős elvturs karhatalmi megbizott letartóztatta, akik továbbra is fogságban maradnak.
Szombathely, junius 4. Szombathelyen 4m-frfgalHwtf.-favjafaMitfr WWyfcan Elvették. Szombathelyen rend és nyugalom van. A sztrájk szervezőit a vörös katonaság letartóztatta, aHk felett a forradalmi törvényszék mond Ítéletet.
Zalaegerszeg, j)Xn\\us 4. Zaiamegye ösz-szes vasutvonalain a legnagyobb rend és nyugalom van. Zalamegye területén Tapolca kivételével vasutassztrájkról sincs. Tapolcán a sztrájkot elfojtották.
•Nagykanltso;Jvp\\ús 4.
— Átszervezik az Ipari termelési
tanácsot A nagykanizsai direktórium ma a következő felhívást bocsátotta ki: A Szociális Termelés Népbiztosság XIV. 2/19.10 számú rendelete értelmébe« az ideiglenes Ipari Termelési Tanácsot Átszervezzük. Ennek tngjai: I. Az egyes ipari, banya ós közlekedési üzemek, vagy üzemcsoportok ter.neléi>i biztosai. 2. Az egyes ily üzemek ellenőrző munkástanácsainak elnö\':c. 3 Minden üzemnek minden teljos 100 főnél munkáslétszám után egy- egy kiküldöttje, . 4.; A.-. szakszervezetek .helyi .csoportjainak kiküldöttjei- még pedig minden 200 tag után egy-egy kiküldött. A taglétszámnak 200 főt el nem érő töredéke után is egy kiküldött kirendelendő. 5. A munkások katonák és földművesek helyi tanácsának két kiküldöttje. Felhívjuk az érdo-. kelteket, hogy szombaton délután ü órakor a városház tanáéstormében megtaitandó alakuló gyűlésén feltétlenül JetcnJénök meg.
A dirfUó\'tutn.
1919. június 5.
ZALAI NÉPAKARAT
iái*, jttnluu
HÍREK.
NAPTÁR.
A nap kél 4 óia 00 perckor, nyugszik 7 óra 50 perckor.
A hold kél d. e. 11 óra 58 Csütörtök perckor, nyugszik éjjel 11 óta __.._ 55 perckor
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti: Csapataink a Felvidéken folytatják előnyomuíásukat. Az ellenségnek egyes helyekon végrehajtott ellenlökéseit visszavertük. f\'okaft é$ ÉrSekufádrt elfoglaltuk. Csapataink lendületes támadása a Losonc-patak völgyében az ellenség szívós ellenállását megtörte és utat nyitott Zólyom jeli. A. többi arcvonalon a helyzet változatlan.
Hadseregfőpara ncs n okság.
— A vasúti díjszabás felemelése. Budapesti tudósítónk telefonálja: A kormányzótanács a szovjelftzetésí rendszert a vasúti alkalmazottakra is kiterjesztette. A Kormányzótanács . a három milliárdra rugó többkiadás fedezésére — á vasúti díréktóriunirh«1, a vasutas szövetséggel és a népgazdasági tanáccsal folytatott tárgyalások után — a Máv. vonalain a díjszabást 200%,-kal felemelte.
— Holnap vége az Iskolaévnek. Budapesti tudósítónk jelenti: A közoktatásügyi népbiztosság elrendelte, hogy az-oktatás az összes elemi és középfokú iskolákban folyó hó ö án befejeződjek. Az iskolai végbizonyítványok folyó hó 12-én adandók ki. Az isko-lai alkalmazottak tartózkodási helyüket további intézkedésig nem hagyhatják el, hanem hetenként kétszer tartoznak az iskola veze tőjénél az általa megállapított idö#ben az intézkodésok átvétele végett megjelenni, ^
— A fővárosi proletárgyermekek nya-raltatási akciója Nagykanizsán szép-eredménnyel kecsegtet. Már eddig is számosan jelentkeztek azok, akik a budapesti proletár-gyermekeknek néhány kellemes hetei akarnak szerezni. Mindazok, akikben a proletáregység érzete megköveteli, hogy ők is" résztvegye-nck e nemes akcióban, még mindig jelentkezhetnek a nagykanizsai direktórium első ügyosztályánál.
— A munkanélküli segély korlátozása. Budapesti tudósítónk jelenty A népgazdasági tanács elrendelte, hogy a 13-45 éves férfiak csak akkor kaphatnak munkanélküli segélyt, ha igazolják hogy a lajstromozó bizottság őket alkalmatlanoknak találta.
~ ■ íiífc^.«alámegy el rokkantszövetség tisztikarai A hadirokkantak, hadiözvegyek ós ■hadiárvák zalamegyei fiókjának választmánya hétfőn ülést tartott, amelyen tekintettel a hadirokkantak nagy létszámára, a mindinkább kibővülő ügykezelése és a még " mindig fo--kozódó tömeges csatlakozásra (a tagok száma rövidesen meghaladja a tízezret,) elhatározta, hogy a vezetést és az ügykezelést szélesebb alapokra fekteti. A választmány a folyó évre egyhangú lelkesedéssel a következő tisztikart választolta meg: főtitkárrá Lukovich József rokkant elvtársat, titkárrá Sörlei Sándor elvtársat, segédtitkárokká pedig I.ajki Imre és Bedenek István rokkant elvtársakat. Itt emiitjük meg, hogy a zalamegyei i okkantszövetseg néhány nap múlva, arniro az átalakítási munkálatok miatt, van sjukség^ uj helyiségbe helyezi át hivatalát: a Fő út I. ttzám alá^
— A forradalmi törvényszék tegnap Adler Béla elvtárs válóporével foglalkozott. A tanukihallgatásoiTlefolytatása után, mivel a váló felek egyike sem jelent meg a tárgyaláson, a tárgyalást, elnapolták. .,
Hadügyi népbiztossá* r&n\'deletct. Budapesti tudósítónk táviratozza: Az összes 1874 — 1001 születési évfolyambeli volt tisztek jelentkozésóre május 2U-én a napilapokban közzétett parancs kapcsán a hadügyi népbiztosság megengodi, hogy a volt tisztek az említett heíveken nem junius 3-tól számítandó • napon belül," hanem junius hetedikéig be-■áróan bármely napon jelentkezhetnek. Had^ ügyi népbiztosság. — A hadügyi népbiztos-
ság figyelmezteti a vör^s katonákat és hozzá- I tartozóikat, hogy magánlevelezésüket nyilt i levelezőlapokon bonyolítsák le, levél utján pedig csak akkor, ha a levél mellékletet (okmányt, nyugtát, számlát, fényképet) is tartalmaz. A levelet mindig nyitva kell feladni. Ezen rendelkezés a tábori postára vonatkozó rendeleteket nem érinti.
— Beszüntették a telefon- és tSvlrat-lorgalinat. Lukács Üyula kormányzótanácsi biztos a rémhírterjesztés mcggátlása végett tegnap beszüntette a telefon és távirat forgalmat. Mától kezdve csakis a legfőbb polgári hatóságokat, a magasabb katonai parancsnokságokat ós az újságokat fogja kapcsolni a telefonközpont.-
.— Nyugállományú csendőrtisztek bevonulása. Budapestről jelentik: A hadügyi népbiztosságnak a . volt tisztek jelentkezési kötelezettségére vonatkozó parancsa a nyugállományú volt csendŐrtíszt\'okro ís kiterjeszkedik. Ezek junius 8-tól számítandó 3 napon belül tartoznak jelentkezni a lakóhelyükhöz legközelebb cső vöröskerülcteknól, melyoknok székelyei Székesfehérvár, Szombathely, Győr és Eger. A jelentkezők ázonnal orvosilag meg-vizsgálandóli és-nyilvántartásba veendők. . Az, alkalmasok további rendelkezésig a bel alaku-laioknál tényleges szolgálatra felhasználandók. A teljesen szolgálatra képtelenek, lakóhelyükre visszaküldendők. A jelentkezettekről a kerületek által esetról-esetre azonnal a vörösőrség országos parancsnokságához névjegyzék felter/-jesztendő. Lá.-z;ó Borthold, orszá\'gos főparancsnok. . m y\' — Felnőttek továbbképzése. A „Művelődési Osztály" felnőttek oktatásával és továbbképzésével foglalkozó aloszjálya a következő felhívást bocsájtotta ki:, Az alosztály feladata a mindenkori helyi viszonyoknak megfelelő, állandó jellegű iskolákkal alkalmat adni a munkásoknak, hűgy bármilyen irányú tudásbeli igényüket rendszeres oktatással ki-oiégithessék.. A felállítandó tanfolyamokra mindenki\'jelentkézhetik, aki komolyán tanulni és magát továbbképezni akarja. Tanítunk itni, olvasni, földrajzót, történelmet, számtant, mér-tant, nyelveket, szépírást, gyorsírást, gépírást, zenét, könyvelést,» levelezést, közgazdaságtant, természettudományi, egészségügyi, irodalmi ismereteket, felállítunk rajz, üzemviteli és gazdasági szaktanfolyamokat és a helyi igényeknek megfelelően bármilyen tanfolyamot, melyre 20 hallgató jelentkezik, kivéve az analfabéta tanfolyamot, melyet mér kevesebb számú jelentkezőnek is tartunk. A tanfolyamokra jelentkezni a szakszervezetekben vagy a Munkás Szabadiskola titkárságánál (Rozgonyi-ú. 7. Munkapáholy) lehet. Mírtűen\'jtjlombezű-titrta\'ti\'isí -törzslapot- tölt-ki; melyben felsorolja mit akar tanulni és mikor van ideje. A .Munkás Szabadískold vezetősége a törzslapok alapján a tanfolyamokat, melyekre kellő számú hallgató jelentkezett, a légrovidebb ídoh belül megnyitja; Minden tanítás áijtálan! Mindazok, akik a tanfolyamokat rendszeresen hallgatják, a tanfolyam befejezése után látogatási bizonyítványt kapnak. Számítunk arra, hogy minden öntudatos munkás öipmmel fogja ezt a. becsületes alkalmat megragadni, hogy tudásbeli igényét kielégíthesse. Felkérjük az összes szakszervezetek vezetőségeit, hogy a törzslapok átvétele végett egy-egy megbízottjukat küldjék el<*a Munkás Szabadiskola titkárságához/ (Rozgonyi-ú. 7. Munkapáho\'y) folyó/hó 5. ós ü-4n délután 5-tól 8-ig és a jdeirtkezők által kitöltött törzslapokat folyó hó Ö-é\'n és 10-én délután 5-tŐl 8-ig szolgáltassák be a fenti, helyen.
— A felsőgállal telep látja el Kanizsát
mésszel. A szociális termelés népbiztossága leiratban értesítette a nagykanizsai ipari ter-.melési tanácsot, hogy. a nagy Siénhiány miatt a sümegi mésztelepek nagyobbmérétü kihasználása egyelőro szünetelni log s addig is Nagykanizsa vá os és Alsózalamegye szükségletét a lehetőség szerint a folsőgállai mésztelepből fogják kielégíteni. A leirat felhívja az ipari termelési tanács figyelmét arra, hogy a kiutalt mésszel • takarékoskodjék - és csakis elkerülhetetlen esetekben vegye igénybe, Az építkezéseket további intézkedésig töhát szüneteltetni keli.
— Rendelet a séfek felnyitásáról.
Budapesti tudósítónk táviratozza í Mindazon séfeket, melyeknek felnyitása mér megtörtént, a népgazdasági tanács rendeletéből junius 4-től 30-ig n* érdekeltek előtt újból fel kell nyitni és ki kell venni belőlük az értékpapírokat, ékszereket, bólyeggyüjteményekel és a rendeletben részletesen felsorolt műtárgyakat. Ezen rendelet életbeléptetése után először kinyitott séfekből még az aranyérmekot, külföldi pénznemeket, fe-lülbólyegzett koronajegyeket és készpénzt is ki kell venni.
— Félhlvás. Azok az elvtársnk, akik a nagyatádi vasutas századnál junius elsejéig szolgálatot teljesitettek,. szolgálati beosztás végett jelentkezzenek junius- 5-én délelőtt 10—11 óráig Sichemann századparancsnok századában (vasúti tárháznál) Bugyi Ferenc elvtársnál.
— Ruhakiosztás. Mindazok a szülők, akik gyermekeik részére ruhát jegyeztettek a párttitkárságnál, a kiosztás végett jelentkezzenek f. hó 0-án (pénteken) délután 3 órakor Rozgonyi-utca 2 szám alatt, a volt „Népakarat" helyiségében. Párttllkarság.
— Fuvarosok figyelmébe Felhívjuk mindazokat a fuvarosokat és szállítókat, vála-mint azokat, akik fuvarozó alkalmazottat tartanak, azoknak fizetés rendezése végett ma délután 6 órakor a városháza nagytermében jelenjenek meg. Párttltkdrság.
— Elveszett. Fischel Lajos (Kiskanizsa Bába-utca 10. sz.) névre szóló élelmezési könyv a piacon elveszett. Kóri a becsületes megtalálót szíveskedjék az Általános Fogyasztási Szövetkezetnél leadni.
Béketárgyalás.
ailly eu lesz a német-osztrák béke ?
Bázel, junius 4. Párisi távirat szerint a német-osztrák delegációnak áfadett szerződéstervezetben.» katonai rendelkezéseket későbbre halasztották. A... íengecészcti ...rendelkezései;. ,lényegileg a következők: Az összes osztrák hadihajók, tengeralattjárók, a dunai flottilla jármüvei ugy tekintetnek, mint amelyek á szövetségeseknek vannak kiszolgáltalva. Husz sogíídcirkálót lefegyvereznek és kereskedelmi hajó gyanánt használnak. A kikötőkbei •, vagy építés alatt álló osztrák-magyar hadihajókat és naszádokat szétszedik. Tengoraiatt járók megszerzése, vagy gyártása kereskedelmi célokra is tilos. Minden fegyver, lőszer és hadianyag-készlet, amely a fegyverszünet alkalmával Ausztria Magyarország birtokában volt, a szövetségeseknek átadandó.
_-- - , -fr-•-,■■., y.a «a
Pártügyek.
Épitő munkások szakcsoportja értesíti munkanélküli tagjait, hogy ma reggel 9—12-ig fontos ügyben jelenjenek meg a szakcsoport helyiségében. A vezetőség.
Vas- és {¿mmunkások ma este 0 órakor a régi Munkásotthonban rendes havi taggyűlést tartanak. Minden vasas megjelenni tartozik. A vezetőség.
Nagykanizsai szabómunkások és munkásnők szakcsoportja ina este fél 8 órakor a Kaszinó helyiségében taggyűlést tart, omelyen minden lérfi és női tag tartozik megjelenni. A vezetőség,
A nők szabadszervezete értesíti tagjait, hogy Kámzsán a napokban megnyílik a felinőttek .öíkfatasával ; foglalkozó szabadiskola, amelyben az irni- olvasni nem tudók tanításán kívül, elemi, polgári és a kereskedelmi iskolának megfelelő ismereteket, gép-, gyors , szép-, helyesírást, zeniét, nyelveket, rajzot, festést, müvószeti tárgyakat, ipari, gazdasági ismereteket, szabást ós varrást stb. lehet ingyen tanulni. Felhívjuk, mindazon elvtárs> nőket, kffc-az oktatás bármely ágában részesülni óhajtanak, hogy pénteken délután 4 órakor a szervezet helyiségében jelentkezzenek. V- Mindazok, kik félévi tagsági dijukat még le nem fizették, e hó 15 ig okvetlen fizessék — A „Nőmunkás" heti lapot minden ei^rsnő/pénteken. a szervezet-.helyi-ségében díjtalanul átveheti. — Magánápolónő és fehérnemű javltónő • ajánlkozik. Cim a szövetkezetben. .
zalai népakarat
1919 junius :
Könyvtárak a Tanácsköztársaságban.
Budapesten lesz a világ legnagyobb szocialista könyvtára.
II.
Közelebb-van a megvalósuláshoz, mert sürgősebb és a jelen körülmények közölt kivihető, a közművelődési könyvtár-rendszer kiépítése. Terveink szerint minden kerületben több 15—20 ezer kötetes, általános — szépirodalmi és ismeretterjesztő —v könyvtárt, fogunk felállítani. Nagy Budapesten körülbelül 30—40-et, a vidéki városokban a szükséghez képest, a falukat s tanyákat pedig a városokból kiinduló mozgókönyvtárak fogják ellátni folyton friss, uj könyvekkel. Ennek az országos könyvtárhálózatnak egyes szemei már előkészítés előrehaladott állapotában vannak. így Budapesten rövid idő alatt öt ilyen közművelődési könyvtárt nyithatunk meg. Ezek előkészítése azért megy gyorsabban, mert megszűnt egyesületek könyvtárai alkotván kiinduló pontjaikat, mér némi kész szervezet áll előttünk, mely csak modern irányban való átszervezést igénzel. Ilyenek a volt Budai Könyvtár Egyesület, az V. kerület Népház, az Erzsébet Népakadémia helyisé-• geiben s- anyaguk felhasználásával rövidesed felfrissített alakban megnyíló könyvtárak, Nagyobb közművelődési könyvtárt készítünk elő a volt Kőbányai Kaszinóban, s nyári olvasótermet rendezünk be a volt Lipótvárosi Kaszinó nyári helyiségében, a Fasorban.
A kerületi könyvtárak mellett a nagyobb . gyárakban is rendezünk be könyvtárakat. Célunk, hogy lehelően közel vigyük a könyvet munkássághoz, s minden eszközzel megkönnyítsük hozzáférését. — A legelsők valószínűen a Ganz-Danubius és Telefongyárban ryilnak meg, minthogy az előfeltételek itt voltak leginkább megadva.
Külön, kisebb könyvtárakat kapnak az ifjúmunkások, részint olvasótermekben, kép-eésihelyük közelében,, részint főiskolai otthonaikban.
A könyvtárak e nagy tömegének felállítása igen sok köny vet igényel... K.öny.V. pedig tudvalévően kevés\' van. Hogy tehát a meglevő könyvanyagot könyvtárak számára biztosítsuk, létesítettünk égy nagy országos könyvgyűjtő és könyvelosztó telepet a Szellemi Terjjiékek Országos Tanácsa elosztó szervezete kebelén belül, mely több millió kötet öszszegyüjtéséro és kezelésére rendezkedik be. Ide koncentráljuk nemcsak a kiadók készleteiből könyvtári célokra lefoglalt könyveket, hanem a felszámolt egyesületek \'(kaszinók stb.) könyvtárait, valamint a veszélyeztetett, vagy elhagyott magánkönyvtárak is, melyeket közcélra igénybe vettünk. ,, . A megnyitandó könyvtárak, személyzettel való ellátására pedig rendeztük az egyetemen a már két hete tartó könyvtárosi tanfolyamot, melyet őszre rendszeres könyvtárosképző főiskolává építünk kí.
Ezek az uj intézmények első láncszemei egy nagy intézménynek,-\'egy országos könyvtárügyi és bibliográfiai intézetnek, mely a megalakítandó Országos Könyvtárügyi Tanács segédszerc lesz az egész magyar tanácsköztársaság könyvtárügyének központi irányítására. .....
(Vége.)
Vőrflsőr ezred parancsnokság Nagykanizsa.
1034/1019. szám. / 1425
Pályázat.
bb ideje tartózkod-
A nagykanizsai /Vörösőr Ezred-parancsnokság pályáztot hirdet hat nyomozó (delekli ) állásra. Pályázhatnak a következ feltételekkel bírók:
I. Jó irni- és olvas ni tudók. H. Több nyelvet b< szélők.
III. Akik már hosszi nak a környéken s a^pos lielyi ismeretekkel birnak.
IV. Akik ihrtonai szolgálatot teljesítettek. További\\felvilágo\\itással szolgál a
Vörösőr EzreHparancsnokság toborzó osztálya (Honvé\\laktan\\a.)
Nagykanizsa, rWflJjunius 4-én.
Konkoly,
Yórósór ezred páran snok.
A K O KA aiiCBBtl ÓRAKBAN JKLKWI H BBC, EHIillETI TKl.t:-
yowts rÁvniAT J ELENTfeSEKKEL.
Egyes szám ára 50 fillér.
Kapható a dohányárudákban és az utcai rikkancsoknál.
Mii
a inatiig
főző szakácsa ő,
ki jó fizetésben, . kitűnő/bánásmódban, igen jó ellátásban részcsiyne, de aki főzés mellett a szobalánynak fakaritásban se-gedkezik, továbbá
egy s^obkil ény ugyancsak joVjzetésselfczonnal alkalmazást találnak BWiapcslc|i orvos családjá nál, amely gyernrtftekkíl egy.ült 3 tagból áll. — Sürgős aj*jila/okat a lap kiadó hivatala továbbit.
Jobb nő, kl önállóan löz, lehet kk">-sebb is, kis csatádhoz kerestetik. — Cím a kiadóhivatalban.\\y 1413
Könyvek;: Folyóiratok ;: Zenejnllvek
FISCHEL
| \'miiüpFla
tl.p-, li fipirlrcblUij.
ntmuai, («műi w Irodaszerek, Uilellkönyvek, papírok h«ng»*erek, díszműáruk,|áíékUrgy«k
-----,,-V: ,.
0542/1019.
Tárgy: Szarvasmarhák vérvizelése elleni védekezés.
Hirdetmény.
Elrendeljük, hogy minden szarvasmarha tulajdonos legelőre kijáró szarvasmarháiról esténkint mikor a legelőről hazaérkeznek, a kullancsokat szedje/le, mert ezen kullancsok idézik elő a szarvasmarhák vérvizelését (vérhugyozását) amily nagyobb résztelhullással Végződik.
A kullancsokat V mielőt/leszedik, nyerskarbol, terpentin\\ vagy/petróleummal kell még a szarWnyírhákon bekenni, hogy elbóduljanak
Ezen védekezéssel 15- 20 darab szarvasmarhát lehet évenkint az elhullástól megmenteni.
Nagykanizsa, 1019. évi április 1-én Direktórium,
DRANIÁ wmum
" * * * " lJo*flooyl-B. Ttiataa 2S9
Szerdán, ostltörtakön. Junius 4 és 5 ón
■ ■
Magda Sonja felléptével!
A titkok-titka
rejtelmes film-törlcnet 4 felvonásban.
Pénntátnyltás délután 3 órakor. Elíadísok Mis dilultn 6 ü9ste 8 órakor.

\\/I I Afi n»gymoxg6«zlnház
VI LAU Szarvas szálloda. Telelőn 74. *z.
Szerda, csütörtök. Junius 4. ás 5-én
II. rész
dráma 4 felvonásban.
Előadás kezdete 6 és föl 8 órakor!
HIRDETÉSEK
letvóte t n <3 le
a ZalaUíopakarat kiadóhivatalában
Garamvölpi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk leslobb mlnóségil szivfirko hüvelyeket, szlvarka papírokat, szlvar-és szivarka szopókákal, szívarlia- és dohánylárcákat, — levélpapírokat és :: képeslap újdonságokat." •
II . .
XHHI. #vf olyant
Magrkanixaa, 1818. Junium B. Pártiak
129. «Iám.
Letörték a dunántuli ellenforradalmat.
tiiibadoa KlvtAra u)Ii»i|iozhIu .1 taDlnMn. — Le vau lArve uilude
Indáinak. — OatrouiAllapot 1
A burzsoá-csőcselék megint csaló-dott. A tegnapi nap megint csak romba döntötte azon reményüket, hogy a Tanácsköztársaság alapjai megingottak. Le van törve az az elég jól megszervezett ellenforradalmi akció, amely azt célozta, hogy megbontsa a Tanácsköztársaság rendjét és visszaállítsa a kapitalisták, a prolelárelnyomók uralmát. Nem sikerült ez most és -nem fog elkerülni soha sem Nem fog sikerül/ii, mert nálunk áz ésime -igazsága. — Karéi győztük meg a vasutassá^ot arról, hogy felrevezették őket, hogy ők csak eszköz a burzsoá ellenforradalom kezében. Igy fogjuk mindig is meggyőzni a kevesbbé öntudatra ébredt proletártömeget és nem lógjuk engedni, hogy a burzsoá iihtlo-mos áskálódásara önmaga ellen szegezze a fegyvert. A tegnapi napot, amelyen sikerült letörni egy messze elágazó ellenforradalmi kísérletet, — amely éppen a proletárállam ütőereit: a vasutat kezdte \'ki, — a Tanácsköztársaság ujabb és nagy erőpróbájaként ünnepeljük. Az ellenforradalmi kísérlet letöréséről alábbi tudósításunk számol be :
Szabados Árpád elvtárs, a Muravonal parancsnokának teljhatalmú helyettese tegnap délután 2 órakor munkatársunk előtt a következfi ki|elentési tette:
— Az az ellenforradalmi akció, amely a Dunámul égyes.kisebb városaira kl ludla nyultanl a csáplail, az eddigi nyomozások szerint, Bécsből Indult ki. sőt a bécsi vasulasság Is szolidaritási vállalt ezzel. Az ellenlorradalmárok tervszerűen Járlak el, a mikor a vasutasság kebeléből Indították ineg akciójukat. Bár maga a tulaldonkép-penl vasutasság öntudatos és fegyelmezett arolelár-tömeg, az ezek keretébe számítolt kalauzok mozgalma folytán beszélünk ma csak vasutas-sztrájkról. Ez, a kalauzok, az a kategória, amely a háború alatt árucsempészettel oly mérvű vagyonra lelt szert, aminek tolylán ezek magukat burzsoáknak érzik és a tanácsrendszert érdekeikkel ellentétesnek látják. Ez a kategória hálás talaj volt a Bécsből megszervezell ellenforradalmi kísérletnek, amely akkor, amikor lalta, hogy a parasztot nem lehel ellenforradalomra bírni, illetőleg a parasztok ellenforradalmi kísérleteit mindenllll sikerüli letörni, — egy országosan megszervezell testületnek álproletárjalhoz, a kalauzokhoz fordult. Nem Igaz az, hogy a kaianz-szirájk az egész országra.kiterjed.* -A ma érkezeti Jilvai<jlo> leienlések szerint a budapesti vasulasság a Szombathelyről ¡rányitott dunántuli ellenforradalmi mozgalmai a legteljesebb mértékben eliléli és azt egy egészen elszigetelt ellenforradalmi kísérletnek minősíti, amit kUlflnben a lelek is.Igazolnak.
— Szombathelyről és még eddig meg nem állapított helyekről oly tendenciózus, hamis tartalmú táviratokkal árasztották el a Dunámul vasúti állomásai!, amelyek blrel a
helyzetről. — MlatArlnui Nujjj-u KElra|h, — A tokiatok mn mvK-vaautoii, p,<t»lAn 0» tAvIrdAu.
valóságot nem f.Slék, egymásnak sokszor elleninomilak es llntan csnlra zavarkeltés! és enneii kape >án az ellotlforradaiom kialakulásának lehelőségéi célozták. A bűnös kezek oly értelmű táviratokat hoztak forgalomba, amelyek szerint Budapest munkássága Is csallokozolt ti mozgalomhoz, sőt löub helyen a katonaság is. Ezeket a lávl-| raiok.il a népbiztosok aláírásával látták el. ami által a Tanácsköztársaság megrendülését hivatalos formában akartak terjeszteni. Több ilyen hamis távirat van a kezeim közölt, amelyek leginkább Kun Béla, Pogány és ö\'arbai elvtársak neveivel vannak ellátva és vannak táviratok, amelyeket éppenséggel az én nevemmel látlak el. Eklatáns példája e lávlralhamlsltásoknak a tapolcai csel. Amint a Zalai Népakarat jiteglrla, ott Erdős karhatalmi megbízón a sztrájkoló kalauzokat letartóztatta, amire Garbal és Pogány népbiztosok aláírásával oly érlelmü távirat érkezeti Erdős elvtárshoz, h°8y a letcrlóz-talotlakat róglön helyezze szabadlábra és a vasutasok ellen tov.ábbi imezkedesekel ne foganatosítson. MetráHapilolluk, hogy ez a távirat szintén a becs—szombathelyi ellen-forradalmárok kezeitől ered, meri sem Qarbal, sem Pouány elvtársak Ilyen értelmű táviratot nem adtak kl. annál kevésbé, inert a tapolcai esetről egyáltalán nem is tudtak.
— A dunántuli éljen forradalmi kisérlef főfészkében, Szombathelyen, az ellenforradalom kezdeményezőit és irányítóit már szétugrasztották. Részben a röglönllélő bíróság vérzett velük, részben megszöktek, de detektivjetnk inár nyomukban vannak és csak órák kérdése, hogy méltó bünielésüket elvegyék...Szombathelyen éppúgy, mim a Duhánlul összes városaiban ma már rend van. Szombathellyel a vasuli forgalmat Is helyreállítottuk, olyannyira, hogy a Nagykanizsáról tegnap Indliotl személyvonat ellenvonata ma délben már elindult. Szombathelyről. A budapesti fővonalon á normális forgalmat lelles mértékben még.nem állítottuk helyre, mivel a gaz ellenforradal-márok több helyen meglazították a sineket és ennek helyreállítási munkálatai még folynak. Előreláthatólag a normális forgalmat holnap Budapesttel Is felvesszük.
— Nagykanizsán a hamis táviratok folytán olyan Izgatott hangulat keletkezeti, amit az ellenforradalom eddig árnyékban meghúzódó csatlósai kamatoztatni akartak, Üzeimelknek legerélyesebb mcggállására kihirdettük a statáriumot, amit azokkal szemben, akik kiádoll rendelkezéseinket nem teljesítik, munkahelyüket ollhagylák, avagy a munkát tovább nem folytallák. a leg könyörtelenebből fogunk alkalmazni.
— Az egész Dunántulon a legnagyobb rend van. A vörös katonaság a frontokon hősiesen harcúl, Budapest munkássága a legteljesebb mértékben szolidáris a Tanács-kormánnyal, tehát a Tanácskormány szilárdan áll. Sőt a földinüvesség Is engedett eddig tanúsított blionyos fokig passzív álláspontjából: vármegyénkben az a helyzet, hogy a földmivésség hangulata az eddigi vezérnl, Hegedűs és Doupona ellen fordult, akik őket cserbenhagyták és megszöktek. Naponta érkeznek a vármegyei direkló-
I
aioftiaiaal .rak i egaas tara . . . ao — koron, f 01 avra. . . . . .1- korona kogyad é»ra . ifio korona
agy Hónapra . . ,.ia korona
riumhoz önkéntes élelmiszerfelajánlások. Ebben annak a jelét látjuk, hogy a föld- \\ milvesség akkor, amjkor izgatőik már nem x befolyásolták őket, öntudatra ébrednek és be/áriák, hogy a Tanácsköztársaság, a proletárhaza az ő hazájuk is és az 6 érdekeiket Is éppúgy szemmel lartla, mltifa városi proletárokét.
— Végül mc\'s\' Csak annyit kívánok megjegyezni, hogy mindazokat, akik a Tanácsköztársaság rendjét megbontják., akik a forradalmi kormányzótanács parancsait nem teljesitik, akik a munkát abbahagyják, a riit/tönitéiö biróság könyörtelenül fel fogja akaszttatni.
A tnuravonal parancsnoka, és Alsózala-vármegye kormányzótanácsi biztosa tegnap délután a kivetkező parancsol.bocsállolfák ki:.
PARANCS.
t. Aki a Tanácsköztársaság rendeletei ellen vet és az általunk kiadott paranesokal nem teljesíti,
2. aki munkahelyét el nem foglalja e rendelet megjelenésétől szeinllott 3 órán belül,
r<>|tl«llit«l6 blrÖMAg elé állittalik.
Nagykanizsa, 1919. lúnlus 8. Szabados. Lukács.
Kun Béla tAvlraia Nagy kanlzsAbos
Budapest. Szabados, Nagykanizsa, Budapesten a nagy győzelmek hátasa alatt óriási a lelkesedés. Éppen ezérl a derék vasúti munkásság á legnagyobb fölháboro-dással vette tudomásul az egyes helyeken támadt, félrcvczeteiten és meggondolatlanul Indliotl, de .végső sorban ellenforradalmi mozgalmakat, amelyek a vasúti forgalom megnehezítését célozták. A prolelárfág és képviselői ludlák, hogy Itt aljas ellenforradalmi aknamunkáról van szó, mely mindenféle nevetséges Ürügyekkel akár\' tudatlanokat szolgálatába hajtani és igy — eltekintve attól, hogy velük szemben a proletárdiktatúra vasöklét mutassa meg — felszólít mindenkit,.hogy minden álhír ellenére a legna.-gyobb \' nyugalommal végezze helyén\' á munkáját. Gaz hazugság, hogy azoknak bántódásuk esik, akik pillanatra elvesztenék szemük elől a prolelárbecsületet. Az tfnlu-dalra ébredő munkásság maga fogja a rend ellen áskálódókat, ellenségeit, soraiból kitaszítani. Egyébként közlöm önnel, hogy Érsekulvár és Tokai elfoglalása után diadalmasan haladunk előre. Kun Béla a. k.
A kalauzok la heazűutelték a aztrAjkot.
Nagykanizsa, lunlus 5. Tegnap után a nagykanizsai állomásfőnök vezetésével egy három tagu vonatkísérő depu-táoló Jelent meg Szabados Árpád elvtárs oiőtt. A doputáoló é kalauzok nevében kl jelentette. hogy a sztrájkoló vasutaasigot bűnös módon félültették, amire maguk Is rájöttek, éppen ezétt a sztrájkot rögtön "*: beszüntélljt, a munkát azonnal fatvaaztk ét « rendes Vtautl forgalmat újból megindítják.
A vaautaaiztréjk etiel teljes mértékben megszűnt. Szombathelyi Ittentéa tie rint a tegnip Nagykanlzaáról Szombat halyre todtolt vonat oda beérkezett Mé reggel 5 óra 42 perokor "tagykanlaasról Szombathely féle a rendet vonatjaraiok \' megindulnak. Szabadot Árpád elvtárs kú
»ról I
s
..ALAI NÉPAKARAT
I»I9. junius II
lelentoHe. hogy ma helyreállítják • meg rongált bud.paetij,vonalat Is és ai első budepeati vonatot már ma útnak le indítják Budapestre A vonat Indltáeánsk IJa|a még ninoa megállapítva Holnap ai átiomásfő nókaag fogja a budapaatl vonat utbalndltá aaaik idelát publikálni.
A kaulhclyl vonaloaa rend van.
hcsil/Kly, június S. A vaautaaaágnak ■\' « re.it, amvy sztrájkba lápett, ma á aztrá\'kot beaiOntatte A keezthelyi Asiz vaautaaaag ázaaö Lajos elvtárs Lukáoe Orula kormányzó anáoal biztos tlKára előtt kijelentette, hogy hajlandó á munkát azonnal felvenni ás a vaautl forga\'mat helyreállítani. Keezthelyen rend van. Szabó Lajos elvtárs utaaltasára a kaazthtly balttonezent-gyorgyl vonalon a forgalmat caak akkor kazdi\'mag, ha a budapesti magrongált vonalat már helyreállították.
KásJbb nyert értesülésünk szerint Kaszlhely ás Bslálonszentgyörgy között e vaauti forgalom mi délután megindul.
Dnuántul
hadlterttlet.
Szdbados clvlaranak, a .Muravonal pa-rancsnok t.\'llhaialmu helyettesének tegnap délután b órakor Kun tie\'a. eiviára a következőket telefonálta:
— A korelAaj\'BélaaAcaaa egéaa OnuAutult hodltcrttlctuck uyltvA-■ lloUai. A vaaulra, poalára én távlrdára klaioudottAk hi oelroai-áliapolut. A ker^iAiij léteiiáca uicttblsla kauiuelly YII101-, Vnulu* K Ai oly éa Jauealli Fcreuc elvtrtr-».ikut a aillkiigca Inltzkeiléaek vígrehajláartTal.
Legújabb.
Helyreállott a forgalom.
I.apsáitakor értesülünk a Mura-vonal parancsnokától, hogy a vasútvonalak már a legteljesebb ménekben helyre vannak állítva és a voatforgaium ugy Szombathely, valamint Budapest fele szabad. Budapestről csütörtökön délután már két vonatot indítottak Nagykanizsa felé, amelyek icggel fognák Nagy-kani/sarajbeérkezni. A **orobathelyi oilenvonat ma estev megérkezett Nagykanizsára. -Ugyancsak lapzártakor értesülünk a nagykanizsai allomásfőnöksCKtől, hogy ma pén-teken a következő vonatok indulnak Nagykanizsáról :
Szombathelyre indul reggel 5 ó. 42 p. Budapestre ,. 8 . 38 „ \'
* d. u. 2 . 07 „ A Budapestről elindított vonatok ma éjjel 1 érakor érkeztok bé Nagykanizsára. Holnaptól kezdve az eddigi menetrend lesz újból érvénybon.
Válság Versaillesban.
4 Berlin, junius Parisból jolentik : Párisi politikai kérőkben altalános a felfogás, hogy a békekonferenoia legvá\'aigoaabb Időpontja Arkezett el,
amelyben újból megkezdődik a harc Clomencau, valamint Lloyd George és Wilson Hözött. A békekonferencia őzen fázisát a németek a legnagyobb figyelemmel kisérik, hogy a for-du atokat a maguk javára kihasználhassák. A valószínűség az, hogy Clemenceaut engedékenységre kényszeritik, ha csak nem nyul megint olyan kétségbeesett eszközökhöz, mint akkor, mikör Wilsonnal és Moyd Géorgeval közölte, hogy az egész békeertekezletet fel* borúja, ha a kívánt hármas szövetség Franciaország védelmore nem jön le.tre.
Parancs.
A forradalmi kormányzótanács folyó évi 109. számú rendeletével a dolgozok védköte-lezettségét rendelte el az ez évben betöltendő 18-ik életévtől a be nem töltött 45-ik életévig A fenti rendelet 2. paragrafusa alapján foganatosítandó sorozásokra vonatkozólag elrendeljük, hogy az alábbiak sorozása egyelőre csak Budapesten ós az Országnak a Dunán belüli partjain levő tpeg nem szállott területén hajtandók végre. Ezen rendeletnek más területre való kiterjesztése tárgyában esetről esetre történik intézkedés A besorozottak tényleges katonai szolgálatra való bevonulását külön rendelet fogja szabályozni.
I: A sorozásra kötelesek jelentkezni : a) Mindenki, aki valamely ipari, kereskedelmi, vagy közgazdasági üzemben, .vagy hivatalban van alkalmazva, avagy a fenti kategóriába tartozik ugyan, de jelenleg munkanélküli, b) Mindazok a kisbirtokosol>, kiskereskedők (szatócsok stb.), akik allandóan nem alkalmaznak fizetett munkaerőket Ez a rendelet a főiskolai és. középiskolai hallgatókra a fennti korhatáron bélül Vonatkozik.
11 Sorozásra nem tartoznak jelentkezni: 1. A vörös hadsereg és vörös őrség tényleges szolgalatot teljesíti tagjai. 2 A volt tisztek ós tisztjelöltek, mivel sorozásuk már tolyamatban van. 3. Akiknek a hadügyi népbiztosság által kiállított felmentésük van. 4. Az eddigi lajstromozásoknál arcvonalbeli ssolgála\'ra alkalmasnak talált azok a kato nailag kiképzettek, akiK a tenyleges szolgálatra való bevonulásra parancsot kaptak, ó. Akik u lajstromozásnál alkalmasnak, találtattak, do»még katonailag .ki nom Képzettek, mert ezeknek behívása folyamatban van. Ennélfogva jolentkezni kötelesek azok, akiK eddig bárnol lajstromoztattak és ezeknél a lajstromozásoknál alkalmatlanoknak talaltattak.
111. A sorozás végrehajtása Budapesten a központi munkás- es kgronatanacs utján történik, vidéken pedig a\'megyei munkástanácsok Utasításai alakján, mégpedig: a) a varosokban a-vúosi- munkás- és katoitata-. náoeólt; b) a járási munkás- es katonatanácsok által.
|V.\'A sorozások bizottság utján eszköz-lendők. A bizottságok fagjai: a) Budapesten a központi munkástanács által kinevezett elnök és. a kerületi munkás- ós katonatanácsok részéről kijelölt egy hadviselt sorozóbizottsági tag, egy orvos, aki mellett megfelelő segédszemélyzet működik; b) vidéken egy sorozóbizottsági elnök, akit a forradalmi kormányzótanács megbízottja nevez ki, a helybeli munkás- és katonatanács egyik tagja, sorozóbizottsági tag és orvos, aki mellett megfelelő segédszemélyzet működik.
V. A. sorozás ugy Budapesten, mint a" vidéken ez év junius 10-én megkezdendő ós ez évi junius hó 21-én szombaton estéig bejelentendő.
VI A besorozottak bevonulásáról, kellő rendelettel fog intézkedés történni, do minden egyes arcvonalbeli szolgálatra alkalmasnak minősítettnek készen kell állnia arra, hogy a tényleges katonai szolgálatra való behivasa a legrövidebb időn belül meg fog történni.
VII. A felmentésekre vonatkozóan a 140.067. számú rendelet ót vényes.
Vili. A. sorozások befejezte után a magyarországi Tanácsköztársaság minden dolgozó tagja 18—15 életévéig, vagy tagja a vörös hadseregnek, illetve a vörös őrségnek, vagy a hadügyi népbiztosság által kiállított fényképes felmentési igazolvánnyal rendelkezik! vagy pedig sorozási igazolvánnyal bir. Aki tehát e parancsban foglalt fennti igav zolványok egyikével sem bir, az sorozási kötelezettségének nem tett eleget és forradalmi törvényszók elé állíttatik.
Budapest, 1910. junius 5.
Hadügyi népbiztosáig.
HIRDETÉSEK Szolidaris az antant munkássá?.
- - - . . t Pária, junius 5. Milanóban néhány nap-
imveturneu , p,t. ,M|4l, „rl0H saeoiaHstm értekezleten ^
i Zalai Népakarat kiadóhivatalabao í* min "mVttoi*^\'hfg" h"é -i
három ország beavatkozna Oroszország ellen\' akitor
mindhárom ország munkássága azonnal sztrájkba láp.
Tiz napon belül Périsban ujabb értekezletet fognak tartani, amelyen a munkás-sáp meg iogja beszélni a sztrájk tervéi. Az eddigi terv szerint
egyelőre kél napos sitrálkot rendeznek csupán A francia vasutasság elhatározta, hogv a vasúti fo-galmat azonnal beszünteti, ha Oroszország szánt csapatok szállításira szólítanák fel őket,
Moszkvs, junius !í. A kommunistákból alakult első nemzetközi ozred Csernij-Osztro-vánál megverte az ellenséget. A tekintélyes zsákmányban szerepol 8 gépfegyver, egy tel-jes tüzérüteg és 120 ló.
A szent magántulajdon és a drohobyci petróleum.
A szent magántulajdon névében folytatják világszerte a legkíméletlenebb harcot a szocialista társadalom ellen. A fehér gárdák kezébe a magántulajdon visszaszerzésének reménye adja a fegyvert. A szomszédok és a megszált területek kapitalistái azért reszketnek ugy a forradalmi .járvány" továbbterjedésétől, mert a megmentett és kicsempészett vagyon forogna veszedelemben, ha ott is uralomra jutna a proletiriátus.
De hát valóban olyan szent-e, olyan sérthetetlen-e a kapitalizmus számára a magántulajdon, mint most hirdeti, amikor az uj társadalommal áll szemben ? A kapitalizmus a tőke, a vagyon védelméré fogott össze a tanácsköztársaságok ellen: a román, a cseh, a szerb és az oroszok ellen támadó lengyel hadsereg. Ez a lengyel hadsereg elfoglalta Galíciában Drohobyc vidékét, ahol a változatosság okáért az ukrán kapitalistákkal harcolt. Drohobyc vidékén tudvalevően hatalmas petroleumforrások vannak, — s a lengyelek legelső dolga volt, hogy ezeket a petroleumforrásokat lefoglalták. Elkobozták nemcsak magát a petroleumot, a terméket, hanem a vállalatokat is,« német, az osztrák, a magyar, az amerikai és olasz részvényesek, nagytőkések tulajdonát.
A háborúban\' számtalanszor láttuk, hogy a magántulajdon szentségéről, a kapitalista hadviselők végleg megfeledkeztek. Erdőket taroltak le, földeket pusztítottak el, a vetéseket learatták: senkit sem kérdeztek, kinek okoztak kárt. — Mig a\' kapitalista militatizmus világháborúja dult, addig leplezetlen cél volt minél többet megszerezni, kisajátítani, kárpótlás nélkül elvenni az „ellenséges vagyonból". A magántulajdon nem szent addig, mig „egymásközt" harácsolnak azok. akik ugy vélik, hogy egyedül nekik van joguk a termelőeszközökhöz. Ezok az önérzetes emberek, a kapitalisták, csak akkor eszméltek rá a magántulajdon szentséges voltára, midőn a proletármozgalmak mindnyájuk tőkéjét egyformán fenyegették. De innen nom lehet olyan erős a nemzetközi féle-lom a nemzetközi proletármozgalomtól, hogy a kapitalizmus leledni igyekezzék lablási haráesolási vágyat. A szocialista állam elveszi a magántőkét ás a dolgozók összességének rendelkezésére be-osátja. A. lengyel kapitalisták egyszerűen ráteszik a kezüket a magánvagyonra azon a cimen, hogy az f;,idegeinké" és
1910. junius 0
ZALAI NÉPAKARAT
abból a célból, hogy sajét földjükön önmaguknak megkönnyítsék a kizsákmányolást.
Hol van hát a kapitalista társadalomban a magántulajdon szentsége ? — A mis tulajdona már nem szent, csak s saját vagyonuk, a saját tőke. S oz az elmélet nemcsak a kapitalista állam cselekvésének rugóji. — Más üzletét könkurrencia cimcn tönkretenni, börzén elvenni a más va yonát, sőt kártyán elszedni a más földjei, birtokát, mindez békésen megfért a kapitalista morállal. A csődbement üzletemberért, a lecsúszott bürziánerért, a végzett ftifdesurért nem fájt a gazdagok feje. A mienk sem fájt, de nem fáj most sem, midőn nem egyesek, hanem az egész kapitalizmus esődtömegét likvidálják.
Rendelet.
Mindazok, akiknek fegyver, vagymás katonai felszerelési tárgy van birtokában, ha ezen tárgyak tartására engedélyük volna is, kötelesek ezeket kivétel nélkül 24 órán belül a vörös őrség parancsnokságánál beszolgáltatni. Ez a rendelet a vörös katonaságra és a vörösőrségre nem vonatkozik.
Nagykanizsa, 1919 junius 5.
Direktórium.
HÍREK.
"I
n A r T A f>
iaulua I A n"p kél 4 "\'* 05 Pore
I kor. nyugszik 7 óra fjtKperc-
6 ! kor
w \' A hold kél d. u. I ór.i 02
Péntek perekor.. nyugszik éjjel 12 úr.
„ __17 perckor
FELHÍVÁS I Azon vasutasok, kik tinin kájukat beszüntették, a ..Parancs" clmfi felhívás alapján haladéktalanul szolgálattételre jelentkezzenek. — A választott bizottság.
A tegnapra egybehívott városi Intézőbizottság! illést ma, pénteken délután 3 órakor a városház kistermében tartjuk meg. A munkás , katona- és paraszttanács ülése ma, pénteken a városház nagytanácslermé-ben este |7 órakor lesz. Mindenki köleles megjelenni — Direktórium.
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati iroda hivatalosan jelenti: ElŐnyomü-lásunkat Léván és Érsekújváron tul folytattuk. Zólyom, Kassa és Sátoraljaújhely irányában tért nyertünk. A csehek olkeseredett ellentámadásait a Sajó cs a Hernád völgyé-\' ben kiváló csapataink felfogiák. Páncélvonataink újból nagyszerűen megoldották a rájuk bizott feladatoka;. Különös elismerés illeti meg az Arad I. és az Arad 8. számú páncélvonataink proletárjait A többi harctéren nincs újság. Hadseregföparancsnokság.
— Megalakult a rógtönltélő blrőság. A nagykanizsai rögtönitélő bíróság tegnap délután megalakult. A rögtönitálő bíróság tagja V.aszik, Kócza és Slehermann efr---lársak lettek. *
— Samuelly népbiztos útban van Nagykanizsára A Muravonal parancsnokságához érkezett jelentés szerint Samuelly Tibor népbiztos elvtárs egy rögtönitálő bírósággal útban van Nagykanizsára. A szolnoki rend-mináló Vanttlí Károly népbiztos elvtárs társaságában jön. le Nagykanizsára.
— A forradalmi ¡tőrvényszék Ítéletei. A nagykanizsai forradalmi törvényszék, amelyen tegnap Szenes Dezső elvtárs elnöklete •latt Adeza\'Jázsef és Vlasiik János elvtársak veitek részt, délelőtti ülésén a. következő Ítéletet hozta: Pintér Ferenc 20 éves bánok-sxentgyörgyi lakost többrendbeli lopás büntette miatt egy ávi fogházra ás kényszer-
munkára, - Cseresnyés Istvánt ás Hernan Antalt murarátkai lakosokat lopás miatt 4-4 havi fogházra, _ Cuk Ferencné murarátkai lakost orrgazdaság miatt 3 havi fogházra (egyévi felfüggesztéssel), —\'a Tanácsköztársaság gyalazasa, illetőleg testi sértés miatt Zimmer-man Józsefet 28 napi fogházra, Zimmerman Ferencet pedig 2 hónapi fogházra Ítélte. -Dolutan U/vdrl Géza és Ferenc György nagykanizsai, valamint Hajdú József, Fekete Ferenc es Snetf György kiskanízsai lakosok bűnügye került tárgyalásra. A váj az volt ellenük, hogy dr. Hegedűs György kiszabadításának elösegitesevel ellenforradalmi \'mozgalom részesei voltak. Boródy vádblztos vád- és dr. Gärtner Antal védbeszédo után a forradalmi törvényszék Újvári . üizit eilinforradalom bűncselekményben bUnOsnek mondotta kl és 10 évi fegyházra ítélte, amelyet azonban egy évi próbaiátíre felfüggesztett. A törvényszék a többi négy vádlottat felmentette és mindnyájuk azonnali szabadonbocsátását ís elrendelte. Az ülés ¡Kócza elvtárs azon szavaival végződött, amelyben a szabadlábra helyezetteket óva intette áltól, hogy újra ellenforradalmi akcióban vegyenek részt.;
— A hadügyi népbiztosság felhívja a vörös hadsereg különféle alakulatainál beosztott tüzéreket, akik negyvenkettes és harmincnyolcas tarackoknál, harmincfeles és huszonegyes mozsaraknál, tizenötös autótarackoknál cs autóágyunal szolgáltak, hogy a hadügyi népbiztosság 10271 ein. U. számú rendeletére való hivatkozással kérjék fölöttes parancsnokságuknál a budapesti vörös nenéz tüzér-osztályhoz (Soroksári-ut 1TW.) való áthelyo-zé.süket. „
— Ady-hangverseny. A .nagykanizsai állami főgimnázium Ady Endre emlekszob-rára 1919. junius 7-én este 8 órakor a színkörben hangverseny! rendez, melynek műsora a következő.; I. Nyitány a „Vindsori víg nők" c. operához Nícolaitól. Előadja a fógimn. vo-nós- és fúvózenekar. \'2. Ady Endre emlékezi le, felolvassa Klein Andor 8. o. t. 3. A bárd Silcher-Frigyestől, énekli a főginin. ve-gyeskar. 4. Ady Endre költeményeiből szaval Svastits I\'.l 8. o. 1. 5. Intermezzo a „Paraszt-bocsülef-ből Mascagnitól előadja a fógimn. zenekar. 0. Internacionálé, a fógimn. zenekar kísérete mellett énekli a fógimn. vegyeskar. 7. Nyírfa a mezőn, orosz táncdal, énekli a fógimn. vegyeskar. 8. G-dur szimfónia Haydn-lói, előadja a fógimn. vonós- és fúvózenekar. 9. Rákóczi induló, a főgimnáziumi zenekar kísérete mellett énekli a főgimn. énekkkar.
— Bevonják az Osztrák-Magyar Bank összes pénzjegyeit. Budapestről jelentik : A MagyarjTanácsköztársaság Kormányzótanácsa junius 4-i ülésén elhatározta, hogy miután az Osztrák-Magyar Bank .szabadalma. |919. december íl!-Sin lejár, áz OsZtrák-Magyar\' Bank jegyeinek fokozatos bevonását már most megkezdi. A Tanácsköztársaság ezzel az elhatározással pénzügyi politikáját teljesen függetleníti a körülötte levő kapitalista államoktól. Az Osztrák- Magyar Bank jegyeinek forgalmában az utóbbi időben beállt anarchia így a kék és fehér pénzeknek ellenforradalmi célzattal, teljesen oktalan megkülönböztetéséből származó üzérkedés sürgőssé teszi az Osztrák-Magyar Bank jegyeinek amúgy is szükségessé vált kicserélését. A Kormányzótanács rendelete értelmében elsősorban az 50,| 100, 1000 és lOOOu koronás bankjegyek kerülnek ki a forgalomból. Ezek a bankjegyek 1910. junius 30-án lut fizetési eszközül nem használhatók, azonban bármely pénzintézetnél vagy a postatakarékpénztár közvetítő helyeinél 1910. augusztus 31-ig minden levonás nélkül átcserélhetók a forgalomban megmaradó régi és a forgalomba kerülő uj pénznemekre A 10 és 20 koronás bankjegyek 1919. julius 31-ig maradnak forgalomban. Beváltásuk, illetve átcserélésük szintén lovábbi két hóuapig,- tehát 101B.- szep-tgmber 30-ig tart. Az Osztrák-Magyar Bank többi jegyei, tehát az 1, 2, 25 és 200 koronások 1919. december 31-ig maradnak forgalomban és 1920. február 28-ig cseréltetnek át. Az év végével tehát a Magyar Tanácsköztársaság területén csakis a Magyar Tanácsköztársaság pénzei lesznek forgalomképesek. Egyelőre a postatakarékpénztár 5 koronás jénzjegyeln kívül a 10 és 20 koronás pénz- 1
jegyek előkészítése van folyamatban. Ezek a pénzjegyek már néhány héten belül forgalomba kerülnek. Az uj egységes pénzrendszer gátat fog vetni az utóbbi időben nagy mértékben előállott visszaélésnek és meg fogja szüntetni azt a teljesen érthetetlen és rendkívül sok nehézségeket okozó anomáliát, hogy — dacára annak, hogy a forgalomba hozott kisebb pénzjegyek száma napról napra több és rendes szükségletet lényegesen meghaladja, mégis — a kisebb bankjegyeket valósággal elrejtik, tezaurálják. Az Osztrák-Magyar Bank jegyeinek bevonásával az Osztrák-Magyar Bank szerepe a Tanácsköztársaság területén teljesen megszűnik és az év végéval az Osztrák-Magyar Bank felszámol.
— Ujabb bonyodalmak a rétosztás körül. A nagykanizsai földmives rokkantak deputációja tegnap panasszal fordult a direktóriumhoz cs előadta, hogy a kanizsai rétek mai felosztását sérelmesnek találják magukra, mert az ő részükre a legsilányabb rétet jelölték ki. A direktórium méltányolta a földmives rokkantak panaszát és a rétosztás módosítása végett ujabb értekezletet hívott egybe, melyet a városháza tanácstermében e hó 7-én. dél-előtt 9 órakor fognak megtartani.
— Rendőri hlr. Tegnap délben ismeretlen tettes vakmerő betörést követett el a Sugár-ut 2 szám alatti cipészüzletben. Amikor legtöbben jártak az utcán, felfeszítették Mla-ker György cipészüzletét és onnét nagyobb-mennyiséggü pénzt és több értékes tárgyat vittok cl. A betörést csak az ebédjéről visszatérő Mtaker György vetto észre, aki visszatérve" meglepetve tapasztalta, hogy az üzlet ajtaja, amelyet távozása előtt bezárt, fel van feszítve és az üzletében minden össze-vissza van dobálva. A betörő felfeszítette a tióko- \' kot is, ahonnét 50 drb. 100 koronást, 15 drb. 50 koronást, 80 drb. 20 koronást, 5 drb. 10 koronást, 8 |drb. 200 koronást és 9 drb. 25 koronást, összcson 9225 koronát vitt vagával. A vakmerő betörő nugával vitt még több pár
i v-\' i\'.\'A: és férficipőt is,\'ügy, hogy\'Mtaker kara körülbelül 15.000 koronára rug. A vürösőrség a nyomozást megindította.
— A fatelepi munkások majallsán a sorsoláson kihúzott számok közül a következő számokra esett nyeremények nem vettetek még tel: 10, 47, 58, «8, 9J, 142, 151, 15-1, 104, 100, 205, 240, 277, 279, 286, 389, 303, 374, 3J7, 405, 411, 428, 447, 448, 449, 457, 461, 4(19, 501, 517, 549, 575, 581, 613, 077, 686, 712, 715, 72«, 729, 742, 744, 75«, 764, 808, 825, 820, 831, 854, 862, 869, 875, 877, 807, 900, 914, 942, 947, 918, 955, 959, 960, 961, 909, 971, 978, 982,985, 1000, 1002, 1025, 10?», 10(11, 1005, 106«, 1081, 1094, 109Ü, "1Ű97; llT?, ll,2!v. H3», 11-33, 1134, 1138, 1140, 1142, 1143, 1148, I154. 1100, 1162, 1170, 1175, 1176, 1186, 1217, 1475, 1548, 1557, 1572, 1581, 1707, 1709, 1744, 174«, 1752, 1795, 1912, 1913, 1928, 1933, 1035 A nyerőszámok tulajdonosai 8 napon belül í.z Élelmezési Hivatalban jelentkezhetnek a nyert tárgyak átvétele végett. Későbbi jelentkezések nem vétetnek figyelembe.
— Gumiár Tolnaes néh. Psilander művészi letéteményese s a mozi jelenlegi legnagyobb bonvlvántja játsza a főszerepet abban a remek drámában, a melyet az Uránia ma pénteken, szombaton és vasárnap mutat be, s a mely a film-művészet attrakcióival van tele.
Pártügyek.
Vas- és fémmunkás szervezet felhívja azon tagjait, akik a vörös hadseregben szolgálnak, a régi Munkásotthon nagytermében jelentkezzenek a munkabér megtérítés végett jelentkezni.lehet nia és holnap délelőtt 0-től !_2->ig.ésVdólután .5 —7!-ig._Á.vezetőség. .\'...\'.: A nők szabadszerveieíe felszóllitja a harmados kukorica földre jelentkezett tagjait, hogy szombaton délután 0 órakor jelenjenek meg a Kaszinó helyiségébe.
ifjúmunkások és diák elvtársaki Folyó hó\'7-én este 7 órakor gyüteat tartunk a város-h*aa közgyűlési termében. Valamennyien •tí legyetok!
zalai népakarat
1919 juniut o
A könyvpiac és a
közkönyvtárak.
a könyvkiadást szocializáló rendelet és a Népgazdasági Tanács legutóbbi rendelete a közkönyvtárak könyvszükségletének jövőbeli biztosítását igen hatályos intézkedésekkel teszi lehetővé. A könyvtárak a proletárállamban, nem mint azelőtt, utolsó so-ban szégyenkező koldusvásárlók, hánem privilégizált vásárlók lesznek. Ezeknek az intézkedéseknek céljáról -is. értelméről Kőhalmi Béla elvtárs helyettes könyvtárügyi megbízott a következő felvilágosításokat adta :
A könyvtárügyi megbízottak hivatalát április óta valóságos ostrom fttá fogta a könyvtárak felállítása ügyében járó elvtársak és levélb\'eli kérések tömege. Olcsó és népszerű módszer lett volna ezeknek a kéréseknek nyomban eleget tenni, rendszertelen könyv-összsvásárJásokkal sebtében összecsapni e könyvtárak anyagát és hamarosan átadni azokat a közhasználatnak. — Ezen a módon Budapesten és elszórtan a vidéken volna mér vagy 25 ujabb törpekönyvtárunk, olyan, milyent a régi rendszer százszámra vetélt ol. Erőnknek ez a szétforgácsolása könnyű és gyors sikereket hozott volna, de ha igy jártunk volna el, nem tudtuk volna megalapozni egy olyan^központi intézetnek a létét, amely a közkönyvtárak ellátását a könyvtámasztó sarokvastól a könyvekig egységesen és központilag biztosítaná. Ilyen intézmény létrehozásétól a régi könyvtár-politika teljesen megfeledkezett^, igy történhetett azután, hogy a magyar könyvtárügy a proletárur^lom beköszöntével nom támaszkodhatott olyan könyvtári szervre, melyre ezt a feladatot rábízhatta volna, melyet a régi zsugori könyvtárpolitika letűntével nagyszabásúvá kiépíthetett volna. A magyar közkönyvtárak központositott ellátását előbb a semmiből meg kell teremteni, még mielőtt tulajdonképeni .könyvtárakcióról szó lehetne mielőtt az egyes — bármily sürgős és bármennyire jogosan türelmetlen —■ kéréseket teljesitení szabad volna. Ha gyengeségből -fednénk ^s időnket\' és\' érdnkeü^^^i^ alapozó munkáknak\' szontelt hetekben arra pazarolnók, hojjy apró és türelmétlen kÖnyv-táréhségeket csilapítsunk, higyjék meg a munkánkat távolról síémlélő elvtársak, katasztrófa érné a magyar könyvtárügyet.
A jó magyar könyvanyag kipusztulóban van. A könyvkiadók készletei kimerültek és legjobban kitjioritette, legjobban pusztította az a rendszertelen könyvvásárlás, amely az utolsó pár hónapban mániává* fajult, ugy egyesek, mint testületek részéről. A jó magyar könyvekből — mert ez kis profitlehetőségét biztosított a banktőkének — keveset nyomattak a kiadók, ezek rtémsokára ritkaságok lesznek, de ha itt gyökeres és alapvető intézkedések nem történtek volna, nemsokára minden könyv ritkasággá vált volna.
Ezeknek az alapvető intézkedéseknék a könyvkiadást szocializáló, rendelet., adott-- tor; hetőseget, melyet még kellő időbén affótV ki a közoktatásügyi népbiztosság. A könyvki adást szocializáló rendelet alapján beszolgáltatott leltárak egy példányát a könyvtárügyi megbízottak kapták kézhez oly célból, hogy * meglévő könyvkészletekből a \'közkönyvtárak könyvszükeégletét^ mielőtt a
köny vpiac-újból mognyitnék, s mielőtt 9 rend- j szertelen, mohó és mániákus könyvvásárlás könyvtárak alakításának minden tervét megakadályozhatná a könyvkészletek felhabzao-lásával.
A másik intézkedés a leltározás tartamára lezárt sortimentek és antiquáriumok csfik 10 példányon feleli készleteiket ,tartoztak lehározni. De épen az ezen aluli készlettel bíró könyvanyagot fenyegette leginkább a mohó könyvvásárlás és ezért a könyvtárügyi megbízottak intézkedése a zárvatártás ideje alatt négy — egyenkint &--.Ö togu —-könyv-\', tári szakmunkásokból álló bizottság járta be a könyvkereskedéseket és azokban a külföldi és magyar Sortiment anyagot és antikváriákat kiválogatta.
A kiadók leltárai alapján lefoglalt köz-könyyári célra jónak tartott anyagot (mert csak a legjobbat használhatjuk,) müvenkint 500—1000 példányban és a szortimentereknól összeválogatott könyvanyagot a volt központi zálogház etheleti raktárjaiban gyűjtjük egybe s ezzel megkezdi működését a Közkönyvtárak gyűjtő és elosztó telepe, mely mostantól fogva a magyar könyvtárak mindennemű anyagi szükségletének központi biztosításával is foglalkozni fog.
A Telepen gyűjtjük égybe e frUs könyvanyagon kívül a szocializált egyesületek gazdátlanná vélt könyvtárait, veszélyeztetett és elhagyott magánkönyvtárak anyagát és itt fogjuk berendezni a közkönyvtárak értékes duplumanyagának központi értékesítő osztá lyát is.
A Telep raktárai a Lónyay- es Kinizsi-utcák sarkán lévő nagy központi zálogházi épület III. IV. V. ós VI. emeletén lesznek (1 második emeleti raktár a Szellemi Termékek Országos Tanácsának terjesztő osztályáé) amelyek mindegyiko egyenkint egy millió kötet befogadására képes, s amelyhez megfelelő teherlift szolgál. Sajnos, nincs négy millió jó, magyar könyv, mert ennyit is el tudnánk helyezni ezekben a raktárakban. Ez a Telep lesz a megalakítandó. Magyar Könyvtárügyi Intézet könyvrezervoárja és központi ellátó szerve.
Vörflsőr ezred parancsnokság Nagykanizsa.
1034/1919. szám.
1425
Pályázat.
A" nagykanizsai\' Vörösőr Ezred-¡parancsnoksag pályázatot hirdet hat nyomozó (detektív) állásra. Pá
lyázhatnak a következő féltételekkel birók
K Jó írni- és olvasni tudók.
II. Több nyelvet beszélők.
III. Akik már hosszabb ideje tartózkod nak a környéken s alapps hejyi- ismeretekkel birnak.
IV. Akik katonai szolgálatot teljesítettek. További felvilágosítással szolgál a
Vörösőr Ezredparancsnokság toborzó osztálya (Honvéd laktanya,)
• ;:.ífögyi&oi2say, íftlo.. junius 4-én.\'
Konkoly,
Vörösőr ozred parancsnok.
Príma i>apirM2>Arga minden vastagságban kapható Fischel Fülöp FLai o$g-nel, Nagykanizsán.
URANIA
viintun <iwvi.i, (.(«„út),
PéDtet. UMlat. latinai. Jiclis 6, l tt |» Gunnur Xolu»t>M
a vIláglIIMI dán niüväsz főszereplésével!
Az
egy szerelem története 3 felvonásban, szenzációs nttrkkciókkal!
Pénztárnyltás délután 3 Arakor. Elláttok kntföte (¿Min 6 is. esti 8 órakor.
0=
\\/I 1 \\ /""r naflymo*fló**lnhar f
VI LAU SHttiiüáliodj. UulMn:
Szerda, oaUtbrtSk. Junlu» 4. és 3-én
Bánya titka
II. rész
dráma 4 felvonásban
Előadás kezdete 6 és fél 8 órakor!
Fuvaros kerestetik
, Nagyobb mennyiségű tűzifa beszállítására. Ajánlkozók szíveskedj ,nek a Néptakarékpénztárnál jelentkezni
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Alánlunk legjobb mtnóségll szlvarka hüvelyeket, szlvarka papírokat, szlvar-és- azivarisa sz»piók4kat, Kzl»«ttk»t- és dohánylárcákat, — levélpapírokat és ::. képeslap , újdonságokat. ■
Pjnilot Wmm I
a koka reggeli
ÓR,Í K B AN J E^ BN1K WF.G, EKEHETI TEI.K-PONÉSTÁVIRAT
1
JEl.BTNTfeSEKItBI-
Egyes szám ára 30 fillér.
Kapható a dohányárudákban és az utcai rikkancsoknál.
likíiill uwiiyi
Jttm, éwfolym W«gyk«iilml IBI9. iunlu. 7. »«oihat._110. «1»,
ZALAI NÉPAKARAT
u.rk.uU.ee «• kl.a«ni....i, ei«li.i..i „.„
.•„yk.nli.., sue.r-u, 4. ulm j »0_
■«ft""»1-«! A SZOCIALISTA PAHT HIVATALOS LAPJA \' ^..p. \'. \'
(.HIBniilM II. i Nyomda Ili. *vr. , . , ea-eo
\' Bar MM... . . . f,0 koro...
jfuukAa ok I Elvtársak ! KatonAkt Vasárnap délelőtt 11 órakor a ,aroxUöx« előtt nagy n«pgytti«st tartunk. Tárgyi a politikai helyzet. a napirendet Budapestről kl-ROldöH elvtArs lógja Ismertetni. a nagykanizsai szocialista pírt titkarsaga.
A vidéki munkástanácsok szerepe a foráros élelmezésében.
Az ötesztendős Imperialista rahlóhá-boru élelmi krízisbe sodorta Európát. Ha nem Is szókimondotlan éhínség, de szükség, I nélkülözés mindenhol van. Nincs ma Euró-jában egyetlen város, de különösen nincsen főváros. ahol a lakosság löbbé kevesbbé ne szenvedne az élelmi krízis folytán.
Aki lehál csak egy kicsil is liszlában ■ an ezzel, az nyugodtan viseli ezt az átmeneti állapotot és Izgatás, meg sopánkodás helyeit olyan eszközök alán kutat, amely ezt az elkerülhetetlen élelmiszer-krízist minél tűrhetőbbé és minél rövidebbé
• leszi. ■ . ■ ■................-..............
E helyeit azonban azl lapaszlailuk, liogy éppen felelőtlen eleinek a nélkülözésekén a proletárdiktatúrát teszik felelőssé.
Még hagyján, ha ezt a burzsoázia leszi, hu a cselédruhába öllözöll burzsoá I hölgyek az ácsorgók közé vegyülve a \' prolelárasazonyok közöli teázik ezt, de szomorú és sajnálatos esemény, ha a szervezett munkás mond olyat, hogy az éhségnek a proletárdiktatúra az oka, hogy csak !>ékél kellene kölni az antanttal és mlndlárl ioina élelmiszer bőven. Eltekintve attól, hogy az antanttal kötött béke a magántulajdon visszaállítását, a régi rabszolgaság, .Kizsákmányolás és elnyomatás jármát jelenlétié, \' ósfóbo téllévés áz égést, mért\' Bécs t és Prága proletariátusa dacára az antanttal való békés viszonyának, aránylag jobban éhezik, mint Budapest munkássága. Aki a moszkvai és pétervári munkásságnak l az 1918. évben a nélkülözéssel vivotl hősies ™ harcát Ismeri, az nyugodtan állíthatná, hogy Budapest dolgozó munkássága ma még nem éhezik. Pélervár és Moszkva munkásságai hónapokon keresztül egy negyed font lekele árpalisztből készüli kenyeret kaptak abban az országban, amely a háború előli Európa magiárja és valóságos bibliai Ká-\' naán volt.
Budapest proletariátusa még nem éhezett és helyes, észszerű eloszlással nem is fog éhezni. Az élelmiszer krízisen segíteni kell és segíteni is lehet. Sokon azónban ugy vélnek seghenl ezen, hogy szabad utal kell engedni a vidékre és hozzon mindenki ( onnan annyi élelmet magával, amennyit tud. Ez azonban nemcsak hogy nem enyhül Budapest dolgozóinak az éhségéi, hanein egyenesen fokozza.
Kik mennének élelmiszerért -vidékre ? A szabad idővel rendelkező, a termelésben el nem foglall mnnkásruhákba öllözöll burzsoák és a közepes jóléthez szokott éhezni nem tudó és nem akaró kispolgári elemek. Ezek felszerelik magukat batyuval és viszik a fehérneműt, ruhát és „kéki-pánzt talpra és becserélik élelmiszerre. A falusi termelők látvo a nagy keresletei, felverik az élelmiszerek árait lehetetlen uzsoraárra éa eszük ágában sincs a piacra kivinni készleteikét,
még kevésbbé a közellátási hivatalnak rendes áron eladni, vagy Ipari és gazdasági cikkre becserélni.
Ezen az uion egynéhány \'ezer ember hozzájut ugyan élelmiszerhez, de a munkasok, akik a s gyárakban, ,a műhelyekben, a munkánál vannak elfoglalva, továbbra ia csak a rendes adagok mellett síilköikadnek. Csak szemforgatás, vagy hazabeszéiés ezt az állapotot megoldásnak nevezni.
A megoldás egyetlen módja, az élelmiszerek szerves behozatala és szerves elosztása. Magánúton semmit se szabadjon behozni a fővarosba. ha nélkülözni kell, ha tényleg nehéz napok várnak reánk, nélklf lözzön mindenki egyformán. Amit pedig be tudnak hozni vidékről, abból egyformán részesedjen mindenki, legelsősorban azonban a dolgozó munkásság. A vidékén, van még élelmfszerfölősleg bőven. -A vidéki munkástanácsok feladata, hogy ez az élei-\' mlszer ne uzsora áron iánckereskedők és bátyusok kezébe kerüljön, hanem a közellátás közegein keresztül maga a proletariátus összessége jusson hozzá, jóakaró türelmes oktatással rá kell venni a falut arra. hogy neki erkölcsi és becsületbeli kötelessége a főváros proletariátusát ellátni. Nem véhctl magára egyetlen gazdálkodó, egyetlen földmivesszegény sem, hogy mindnyájunk felszabadításáért, a mindnyájunk közös földjéért a frontokon hősiesen harcoló katonáink gyerekei és asszonyai nyo-morogianak. éhezzenek akkor, amikor nekik a falunak feleslege van mindenből.
A főváros proletariátusa á gyárakban és műhelyekben a vidék részére termel. A ruha a cipő, a szerszám, a gép, mindaz, amit ml III gyártunk, nemcsak a miénk; abból a vidéknek is készül. De ml nemcsak a csereáru logán kérünk élelmei, hanem a testvériség és szolidaritás jogán is. jogunk van kövelelni is, mert nemcsak a főváros proletárjainak .erdekében harcolunk. Harcolunk, szenvedünk az egész ország dolgozóinak felszabadításáért.
Semmi kétség áz Iráni, hogy a terme
\' lőszövelkezélben tömörült földmüvesstegé-. nyék ezt megértik. A 100 holdig rendelkező\\ gazdálkodók pedig meg fogiák érteni, ha a vidéki munkástanácsok előadasok, gyűlések és értekezletek keretében ezi megmagyarázzák nekik. Ahol a ló szó nem hasznát, ott a diktatúra eszközeire kerül a sor. Magánúton „kék pénzért", vagy áruért senki nek sem szabad eladni semmit. Az olyan gazdálkodó, akiről a munkástanács megállapítja, hogy. van feleslege és a közellátás utján a főváros éhező prolerárlátusának még sem ad semmit, az ne kapjon semmiféle ipari cikkel, olyan pedig, oki Inkább elhagyja pusztulni az élehnl feleslegeit, vagy szántszándékkal elpusztliia, attól erószakk il el kell venni és forradalmi törvényszék elé kell állítani. Az Ilyen emberrel szemben maga a harcoló prolelarlálus, maga a föld-müvesszegényseg fogja a\'hatalmát éreztetni. Budapest forradalmi proletariátusa, a fron-\' tokon győzelemről győzelemre haladó katonáink nem fogják eltűrni, hogy a falu ki-ehezteléssel veszélyeztesse azt a szent Ügyet, amelyért ők <> vérüket áldozzák.
Budapest munkásságának, a frontokon harcoló munkások asszonyainak, gyermekeinek élelmezése a vidéki munkástanácsok kezeiben van. Becsületes lóokarartal, kellő erély-lyel simán fogják elintézhetni a/, egész kérdést. Nem kételkedhetünk abban, hogy a falu kellő kioktatás után segítségére siet annak a városi munkásságnak, amely megszabadította őt a jegyzők és szolgabirák uralmától, az adót behajtó dobszó, a kisbirtokos házát, földjét licitáló végrehajtó és az amerikajárás kinos rémeitől.
A vidéki munkástanácsok jól értessék meg földmives testvéreinkkel, hogy minden adag élelmiszer, amely szervesen, a közellátás közegein keresztül jut a íőváros proletáraihoz, erősíti egyrészt a dolgozók hatalmát ebben az országban, egyben pedig közelebb visz bennünket a világforradalomhoz, a vlldfrpröleleriátus végleges felszabadulásihoz.
Rablnovlcs József.
A bolsevizmus diadalmas előnyomulása.
Üdvözlet Bécs fegyveresen tüutető proletArságAhoz.
Budapest, junius 0. Kun .Béla külügyi népbiztos elvtárs a tegnapi bécsi fegyveres tüntetésekkel kapcsolatban a következő üdvözlő táviratokat küldte Bécsbe :
A kommunisták német-ausztriai pártjának. Bécs.
Örömmel értesültem tegnapi tüntetésükről, amelynck^.sikeréhez az önök fel világosi tó mur.kája kétségkívül sokban hozzájárult. — Büszkék lehetnek az elért eredményre. Az önök hatalmában áll most, hogy minden vérontás nélkül kikiáltsák a német-osztrák proletárság diktatúráját. Meghátrálni nem , lehet. Éljen a kommunista Internacionálé I Éljen a világ pröletárjsioak forradalmi egységes fronlja. Kun Béla, külügyi népbiztos
A népórség parancsnokságának.
Bécs.
A legnagyobb együttérzéssel figyeljük az önök hősies harcát a burzsoá ama kísérletével " szemben;" ártléíy ki akarja "kezükből csavarni azt a fegyvert, ataellyel meg akarják és meg tudják akadályozni, hogy a munkásság továbbra is a kapitalizmus igájában
maradjon. A dolgozó nép bilincsei megftzul-tak, azonban ez is több, mint amennyi a burzsoának tetszene, mert a burzsoá vissza akarja állítani a régi uralmát és lehetetlenné akarja tenni, hogy a dolgozók felküzdjék magukat. Tegnapi fegyveres tüntetésük olyan dicsőséges küzdelem kezdete volt, amely csak az önök győzelmevei végződhetik. Joggal bizom abban, hogy a nemzetközi forradalmi proletariátus nem hagyja cserben ónöket, de ne feledjék el, hogy ha lorradelmT* cselekvést várnak másoktól, önöknek kell jó példával előljárniok. A tegnapi tüntetés a német-osztrák proletariátus egységes cselekedete, amely csak azért lehet egységes, mert a munkásság csak a forradalomban alkothatja meg egységes frontját és ezt az egységes frontot meg is fogja őrizni. A for-fidalmi teltek utján továbbra igy is kell előhaladni. A mai helyzet már .tarthatatlan. a kapitalizmus nem uralkodhatik tovább- a dolgozók tömegein és nem is szabad tovább uralkodnia. Minél később veszik kezükbe a hatalmat, hogy az uj társadalmi rend megalkotását -átvegyék, annál nagyobbak lesznek azok a rombolások, amelyet a kapitalizmus végez, annál nehezebb lesz az áunenet az önön * számára a szocializmusba. Az idő\'
J
2
ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius li.
sürget tehát. Éljen Német-Ausztria felfegyverzett proletársága! Le a nemzetközi kapitalizmussal f E\'jen a nemzetközi világforradalom 1
Kun Bála.
Au ukrán UoácakAitáraaaAg ai •Ifiégea torradaldil frontért.
Budapest, junius ü. A M. T. 1. szikratávirata s?erint Rákqysi.ky .ukrán népbiztos a következő táviratot küldte Kun Béla elvtársnak :
— A nagy ukrán végrehajtó bizottság május iti-iki ülése a kiotvi kzövjet képviselőinek, a szakszervezetek, gyárak és üzembizottságok képviselőinek ós több mint ezer munkásnak jelenlétében elhatározta, hogy üdvözletét küldi a testvér tanácsköztársaságnak a magyar Vörös hadsereg sikeroihez és megbízza az ukrán népbiztosokat ós a katonai főparancsnokságot, hogy a testvér tanácsköztársaságot a legnagyobb \'mértekben segítsék. A magyar proletáriátust segíteni annyit jelent, hogy segitsük a német proletárságot, amelyet a nemzetközi kapitalizmus te jes politikai és gazdasági igába akar hajlani, Amidőn az uk-
rán tanácsköztársaság ezon elhatározást közli a ie.*tvurtunác sköztársasággaj, f kijelenti, hogy ragasakodlk • véréi Magyarországgal való egységes front politikájához, amelyet Romániához intéiett ultimátumával ás a románok ellsni elönyomulással hirdet kl.
Elérkezett ai olaw proletAr-dlktutuiu árájá.
Berlin, junius 0. Az Avantl tegnap esti
száma örömmel üdvözli az antant-országokban egyre .erősödő általános sztrájkot. Bizonyos, hogy az antant-országokban nagy átalakulás van készülőben. A munkásság egységesen tiltakozik az erőszakos, béke ellen. Szerdán ŐOO.OOO-re bedeülték a Franciaországban szlrájkolo munkások számát. Olaszországban ugyanakkor 05000, Belgiumban pedig 120.000 munkás sztrájkol. Az olasz szocialista párt ujaubb fJhivast bocsátott-ki a proletársághoz, amely többek * közt ezeket mondja:
— Etjött az óra, amelyben a munkástág magához ragadhatja a hatalmat és klklálthstjuk s proUtáraa^ diktatúráját
Szigorú rendszabályok az egész Dunántulon
VautuM én Jaucslk elvtdraatc nyilatkozata.
üxooibathdyre utazott.
Sauiuclly «Ívtár«
A Zalai Népakarat tegnapi számában részletesen beszámolt a dunántúli ellenforradalmi pucskisérlet letöréstől. A Dunántul egész területén ma már
helyreállott a vasúti forgalom, a sztrájk minden vonalon megszűnt és most mái\' csak az van hátra, hogy a sztrájk szitói elvegyék méltó büntetésüket. Az elfojtott ellenforradalmi mozgalom propagálói közül mát többet letartóztattak, akik felett legrövidebb időn belül Ítélkezni fog a statáriáíis biróság. Vantus Károly népbiztos elvtárs és Jancsik Ferenc elvtárs, a budapesti vörös órseg kerületi főparancsnoka tna délután Nagykanizsára érkeztek s holnap már tovább is utaznak Dombovárra, hogy az ottani ellen forradalmárokkal szemben megtorlásokat - alkalmazzanak. Samuelly Tibor népbiztos elvtárs utazás közben irányt változtatott s egy ezred vörös katonával Szombathelyre utazott.
Vanlui Károly népbiztojs elvtárs a Zalai Népakarat munkatársa elölt tegnap a yasut&szüÁjkíóJ «»c« helyzetté!.a következő kijelentést lette;
-▼■A statáriáíis eljárás keresztülvitelével korlátlan jogkörrel Jancsik, Samuelly elvtársak ós én lettünk megbízva. A kormányzótanács azért intéikedett így, mert a vasutasok sztrájkot kezdtek, de mint most kitűnik, ez a mozgalom ogyaltalán nem volt olyan*Yes?e-áetmes, mint ahogy maguK az ellenforradalmárok fel akartak tüntetni, Budapestről indultunk el tegnap reggel egy ezreddel, megtelelő tüzérséggel és, trónnal. Sámuelty elvtárs felment nagyobb csapattal, úgyszólván az egész erővel — fél század maradt csak Nagykanizsán — Szombathelyre ós Sopronba, Jancsik elvtárs és en pedig ide jöttünk ós ftiint nagy Ökimmel látjuk, Szabados elvtárs mindazokat az mUUkedósokbt-^ sikeresen* megtette os végrehajtotta, amelyek a sztrájk latörésére alkalmasak. Ma érkezett. Kun Bétától egy sürgöny, hogy utazzak Dombovárra. Ennek a felhívásnak azonnal eleget teszek, sőt nemcsak magam, Jancsik elvtárs is velem jön Dombovárra es az ott lejátszódott "ellenforradalmi ügyben megejtjük.a legszigorúbb vi«*g*<. tatut és\'fcsetlögés" megtorlásokat foganatosítunk.
— Benyomámásom — és ebben egyet ért velem Jancsik ofvtárs is —• az hogy az eg-isz vasutas sztrájkot Bécsből inspirálták a magyar ellenforradalmi\'körök. Útközben ahány vasutassal csuk beszéltünk,. ígyik sem tudo.u •lyftH okot felhozni a sztrájk indokolásara, amelyet ők maguk is argumentumként fogadhattak volna sL-A fehér pénz csftk ürtigy,
mert hiszen a fohér pénzért éppúgy dolgoznak a vasutasok, mint a többi városi proletárok, akik különben sokkar távolabb állanak az ejolmiszerek beszerzésétől;, míht # vasutasok. A bevonulás ellen is csak azért volt kifogásuk, mert nyilvánvaló* hogy bécsi ellen-Torradalmárok izgatták őket. Amikor a budapesti szervezett munkásság több, mint 100000 főre.menő katonái állított ki \\A nap alatt és ezzel Kelsőmagyarországnájfe kétlvirmád részét visszafoglalták a cscih imperialisták hadseregétől, akkor a vasUta^/k is láthatnák, hogy minél többen sorakozunk a prole\'árság hadseregébe, annál hamarább kiterjeszthetjük a proletariátus uralmának határait olyannyira, hogy hozzájuthatunk olyan nyersanyagokhoz, amelyek a szociális termelés megszervezésében döntő fontossággal hirnak
— Legjellemzőbb, a vasutasok távirataiban az, hogy legtöbb helyen a sztrájk-beszüntetés feltételének első pontjakónt a Tanácskormány lemondását követelték. Ha tudjuk azt, hogy a vasutasoknak móg álmukban sem volt olyan,; fizetésűk és olyan megbecsülésük, mint a proletárdiktatúra alatt, akkor könnyű rájönni arra, hogy\'ezt a követélést csak azért állították fel, mert utasították őket Bécsből azok, akik százezer holdjaik clve.s&r. ■tése «hatt.ott-minden hotelben clléri forradalmi"1 kormányt al&kitanak. A sztrájknak legjellemzőbb része azonban abban csúcsosodik ki, hogy a vasutas munkások — műhelymunkások és pályamunkások — sehol az. egész vo* nalon nem állottak az ellenforradalmi puccskísérlet szolgálatába. Mindenütt csak a kezelőszemélyzet próbálkozott, a vasutas munkásság híven kitartott ós dolgozott Olyan színezete van most már a dolognak, hogy. a vasutasok tíelátták oktalan tévedésüket és rájöttek, hogy nekik is az osztály tudatos szervezőn munkásság soraiban a helyük és nem fognak többé beugrani az ingyenélő grófok és bankárok ugratásainak.
Jancsik Ferenc elvtárs a budapesti vörös őrség kerületi főparancsnoka az élctbelépte-tendó rendszabályokról a Zalai Nópzn*rat munkatársa előtt a következő nyilatkozatot tette:
- Rendelkezünk annyi szervezett munkásból álló karhatalommal, .hogy az ilyen ellenforradalmi puccsot meg tudjuk gyökerében ¡s gátolni. Útközben több" állomáson is felszól»tott 4 vaBUtt-ttiuinkásség,\'. hogy állítsak rendelkezésükre megfelelő karhatalmat —- és ők biztosítják a forgalmat. .
— Nemcsak Nagykanizsán, hanem at egész Dunántulon\' a szervezőit munkásság érdekeinek megfelelőim vasszigorral; fpgunk
. süjáem.: Som<m -kvn-öl?npnyek -közt Sóíri\' engedhetjük a fronton harcoló munkásokat hátba-iftmadiii. Ehhez * lépeshez miádenkor rendel, rkoiönk megfelelő erővel.
Munkástanács ülése.
Nagykanizsa, julius ö.
A nagykanizsai munkás-, katona- és paraszttanács tegnap este fél 9 órakor ülést tartott, amelyen Bárány Antal elvtárs a direktórium elnöke vezetett. ,
A napirend előtt lukacs ..Gyula -elvtárs kormányzótanácsi biztos szólalt fel és a nagykanizsai letört sztrájkokról többek között a következőket mondotta:
— Szomorú dolog, hogy. a Szombat-helyről kiindult vasutassztrájkhoz Nagykanizsán más szakszervezetek is csatlakoztak úgymint aposiáspk és a városi alkalmazottak. Ezeknek a közalkalmazottaknak nem szabad elfolejteniök azt, hogy ők szintén szakszervezetet alkotnak, ők vagy proletárak s akkor támogatják ezt a rendszert, vagv pedig nem támogatják s akkor mint ollon-lórradalmárokkal bánunk cl velük. Aki azt hiszi, hogy ez a rendszer rossz, az vagy rosszhiszemű, vagy rosszhiszeműen téved A postásokut és a többi sztrájkolókat ugy kell kezelni, mint akik szint vallottak ,-v proletárdiktatúra ellen s igy is kell yylük elbánni. Jla ez a rendszer mást nem is h(>:■.; mint azt, hogy a nagybirtokot, a gváratr a tökét kivette a kizsákmányolók kezéből, emiatt az egy eredmény miatt is ki kell tartani mellette minden proletárnak az utolsó loholltftéig. Ha . a proletárdiktatúra nem tuJ mindeat^j)gyszerre megvalósítani, az nem jelenteni azt, hogy rossz a diktatúra, hanem a régi kapitalista- rendszer volt a hiba* * ennék a hibáit egyszerre helyrehozni lehetetlen. Aki nem hisz a proletárdiktatúrában, az álljon félre, legyen az bár fizikai, vagy szellemi munkás. Azért tartottam fontosna ezekre a momentumokra a munkástanács Ügyeimét napirend előtt felhívni, mprt a munkástanácsnak minden ilyen akció ellen a legerélyesebben állást koll foglalnia; ha elfajulnak , ezek a mozgalmak, akkor elfajul a diktatúra is, jön á terror és az elnyomás, amely a legnagyobb nyomort hozza természetszerűleg magával:
báron vasutas elvtárs szólalt fel Lukács Gyula elvtárs nagyhatású beszédo után, kijelentette, hogy nem azonosítja magát a sztrájkotokkal, mert a vasutasságnak az a zöme, mely a kizsákmányolásnak a régi kapitalista rendszer alatt is legjobban ki volt téve, nem sztrájkolt. Azok sztrájkoltak, akiket csak a közelmúltban szerveztek .meg és nincsenek még átitatva a szocializmus eszméivel ós nem jutottak móg proíetáraorsuk teljes öntudatára.
Ezután áttértek a napirendre,. Brójiyai LajQS- elvtárs beterjesztette á2 intézőbizottság ■ javaslatait:
Először a városi utcaseprők kérelmei tárgyalták le. Az utcaseprők havi 700 korona fizetést és 400 Q-öl termőföldet kértek. A tanács 000 korona havifizótóst állapított meg. A földkiutalásra vonatkozó kérelmet-pedig 200 □-ölre ledukálta.
* Ezután a munkástanács az intéző bizottság javaslatára a kormányzótanács utasításának mégfeiolően a válóperek letárgyalá-sához birósági ülnököket küldött ki.
Utána a városi épületek ós a városi anyagszertár kezelőjét választották meg Pint . Ferenc kőműves elvtárs személyében. -
Ezután a városi alkalmazottak egyszeri segély iránti kérelmének tárgyalására tért. .át . a munkástanács. A\' városi álkahnasóttak a juniusi fizetésük 100 százalékát kérték egy-, szeri segélyül kiutalni. A kérelmet azzal uy\\ dokolfák meg, hogy mindaddig, amíg az ujoó-nan megállapított fizetéseket nem folyósítják, a mai fizetésükből a nagy drágaság miau megélni nem tudnak. A . javaslattal kapcsQ- . latban, heves; vito .indult meg, amelynek során • Lukács Gyula elvtárs azt indítványozta, hogy csakis azokat részesítsék a s segélyben, akik nem csatlakoztak a sztrájkmozgalomhcz Polai, Krátky, Uauch, Sneff József és Marvalioe József elvtársak felszólalása után a munkásig ács Lukács Gyula elvtárs indítványát fogadta cl.
Majd a főgimnázium tanári, karának ez óv június elsején esedékes félévi segélyének 5200 koronának a kiutalását határozták el.
1919. junius 23.
ZALAI NÉPAKARAT 3
A munkástanács azután t VI. és VII.
kerületbe kinevezőit négy bizalmi férfi fizetéséi, akik a régi kültunácsok helyéi töltik be, havi ¿00 koronában állapitolta meg.
Utána a Munkástanács a Fohér-szintár-sulst szubvencionálásával foglalkozott és elhatározta, hogy a volt Polgári-Egylet nagytermének bérösszegét, ahol a színtársulat játszik, a városi pénztárból fizetik ki n Munkásotthon pénztárának. A város állal fizetendő bérösszeg Öó00 koronát tesz ki.
Letárgyalták még a városi szegényház szogényeinek azt a kérelmét, hogy oilátási dijukat napi I koronáról 5 koronám emeljék fel. A munkástanács a kérelmet teljesiti. • ■ • VégülBrinyal -L«jos elvtársnak\' á SHI--badságolás iránti kérelmét tárgyalta le a munkástanács. Brónyai l.ajos elvtárs szabadságát a munkástanács 4. hétben állapította meg fo-lyó hó 16-iki kezdettel. Brónyai l.ajos elvtárs helyettesítésével a szabadság tartamára a munkástanács Beck Samu elvtársat bizta meg. Ugyanokkor felszólalt Tálosl József elvtárs én bejelentette, hogy üilbajának kezelése végett szintén szabadságot kénytelen igénybe venni, amit a Munkástanács tudomásul vett. Visszatéréséig a teendőit dr. Havas Hugó elvtárs látja el.
A munkástanács ülése este 10 órakor a napirend kimerítésével véget ért.
Ellenforradalom Gyomorén,
A fehér gárdistákat letartóztatták Boltin todseregfőparancsnok távirata Rákos Ferenc elvtárshoz.
Győr, junius 0. (A győri kerületi pa-rancsnokság eredeti távirata ¡1 Zalai Nep~ akarat részére.) Kedden este 8 órakor Rákos Feronc teljhatalmú politikai megbízott a gyomorrá postamestertől ttílefónjele\'nlóst kapott, hogy á községben ellenforradalmi mozgalom tort ki. Vasutasokból és. földművesekből fehér gárda alakult, amely formálisan ellátta magát fehér kokárdákkal és átvette a hatalmat. községben levő hal tagu vörös őrséget lefegyverezték s aztan rabolni kezdtek. A politikai megbízott intézkedett, hogy azonnal katonai különítmény menjen kFCIyöiiiörére. A Győrött levő vörös repülőkből és a fegyelmező csapatból, harminc tagu őrséget állítottak iissze, amely egy teher autóval indult útnak itj! Steincr elvtárs parancsnoksaga alatt, lijjel tizenegy órakor a gyomoréi posta-Mester isméi jelentkezett telefonon és közölte, kogy a helyzet válságos, neki u fehér gárdisták halálos fenyegetés mellett megtiltották, hogy bármiféle jelentést leadjon és őrzik a .házát. A daráttvetvlárs ajzonban mindazonáltal ti legnagyobb veszély perceiben is teljesítette kötelességét és tizenkét órakor\' jelenlelte, hogy a győri csapat megérkezett.
A különítmény parancsnok jelentette, hogy mintegy tíusz fehér gárdistái elfogtak, akiket a győri vádbiztosságnak adtok át. Gyömörén reggelre a rend es a nyugalom helyreállott ugy, liogy az időközben l\'apáról odarendelt harminc tagu erősítést is vissza lehetett rendelni.
Bőhm hadseregfőparancsnok elvtárs ma a következő táviratot küldte Rákos Feronc elvtársnak: Hadseregfőparancsnokság külön vonata, Rákos Ferenc olvtársnak Győr. Mcg-débbenve vettem jelentéseit nrról, hogy eppen a forradalom lcggyózedelmesebb óráiban buta remhirek terjednek a Dunántúlon. A budapesti forradalomról szóló hír alávaló rosszmduhtUl rágalom, buta mese. A budaposíi vasutasok valamennyien munkában vannak, kivéve néhány zavarcsinalót, akiket elsöpörlek a pro-tetárállamhoz hű vasutasok: munkasok es tisztviselők. A bűnösökre irgalmatlanul lesújtott a proletariátus ökle. Halalmunk, szilárdabb, min? valaha és 11 diadalmas vörös katonáink elől futva menekül a belső és külső ellenforradalom briganti hada.. Bohra hadsereg-főparancsnok. __\'
— Üdvözlet a frontról. A nagykanizsai szakszervezeteket a kővetkező vörös katona elvtársak üdvözlik a frontról: l\'app István, Gerszt István, Wortman Arpádj Megyesy, Fetgl Pál, Voltak József, Horváth Fereno, Tormás és Krausz.
Kassát és Selmecbányát elfoglaltuk.
Budapest, junius 6. A. M. T. I. jelenti junius 0-án: Két napi harc után csapataink elfoglalták Kassát. A csehek döntő vereséget szenvedtek. Csapataink ezenkívül elfoglalták Selmecbányát. Kor ponát ós Nagysuránjjt, Katonai szakértők véleménye szerint ilyen teljesítményt az imperialista háború virágkorában sem értek el. Egész Budapest lázban van. Holnap óriási tüntetések és ünnepélyek lesznek a proletárdiktatúra mellett.
HÍREK.
naptA ft
A nap kél 4 óra 05 perckor, nyugszik 7 óra 50 percül kor.
* A hold kél d. u. 1 óra 02
Szombat perckor, nyugszik éjjel 12 óra \' ,\' 17 perckor.
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti; Az és.zakí harctéren elónyomulásunkat állandó harcok közt tervszerűen folytatjuk. Fgyébként a többi\' harctéren a helyzet változatlan.
Ha dsereg főparancsnokság.
-— .Alsózalamegye az éhező Budapestért. A vármogyoi ponzügyi politikai mvg-bizott a járási direktóriumokat táviratban •felszólította) hogy sürgöuvválaszban jelentsék, hogy mily mennyiségű iparcikkre éá -nyers-terményre (só, gyufa, textiláru, petróleum, bőr és hasonlók) van szükségük. Az iparcikkeket csak élelmiszerek, lehetőleg zsir ellenében fogják becserélni és az így nyert élelmiszerek Budapest éhező proletárjai fogják megkapni. A jelentések a járási direktóriumoktól már érkeznek és vármegyénkben a falu és város közötti cserzforgalom a legközelebbi napokban \'megíngúl. •
— Kik a termelési biztosok. A nagykanizsai üzemi termelési biztosokat az üzemek munkássága titkos szavazással megválasztotta. A megválasztott termelési biztosok a következők\': A nyomdai üzemeknél Ofenbeck Károly, a szeszgyárban Flelschner Miksa, a Weiser-gyárban Lőrinc Ferenc, a sörgyárban Mülier jílór, a Frank és társa kefegyárban Fischer \'Ádám, a Franz-malomban Horváth Bálint, a Franz villamos üzemeknél Pongor Honrik. Miután a Tárház üzemi biztosára vonatkozólag a közraktárak országos biztosa intézkedik, a Tárház ideiglenes ügyvezetőévé Kertész Lajost és Krausz Albertet, a Tárház ellenőrző munkástanácsának., elnökét .Választották meg. A mogválasztott termelési biztosok névsorát a szociális termelési népbiztossághoz terjesztik fel jóváhagyás végett. Ezek illetményeit ugyanott fogják megállapítani. — Az ipari termelési tanács holnap este a városháza tanácstermében fog megalakulni, aho! az összes érdekeltek a direktórium utasítására megjelenni tartoznak. Ezen az ülésen fogják megválasztani a nagykanizsai termelési tanács elnökét is.
— Biztosítva van a sószükséglet.
Az elmúlt napokban az ország területén itt-ott felütötte a fejét a sóhiány. A megyei intézőbizottság a sóhiány meggátlására tár-, gyalásba bocsátkozott a budapesti sóelosztó bizottsággal, amely jelezte^ hogy az igényelt sómennyiség rendelkezést^ áll. A sószállit-mány azonban csak napok múlva fog Kanizsára megérkezni, miután a budapesti sóelosztó bizottság nem bír még tudomással Zalavármegye kettéosztásáról és a belügyi népbiztosság - intézkedéséig a sómennyíséget csakis Zalaegerszegre hajlandó kiutalni — Imé^öéf^ötténV hagy ez az utolsó akadály is elháruljon.
Proletárok olvassatok proletár-Irodalmat. A közoktatásügyi népbiztosság keretén belül működő szellemi termékek országos tanácsa vármegyénként elosztó helyeket állított fel. Mo^t érkeztek, meg a. nagykanizsai elosztó helyre a legújabb kiadású kommunista közgazdasági és . társadalomtudományi könyvek, továbbá a forradalmi kormányzótanács rendeletei, amelyek pár
fillérért beszerezhetők és mindenkinek hasznos szol gálátokat- tesznek. Az újonnan érkezett könyvek és füzetek árai a következők : A forradalmi kormányzótanács rendoleteinek első kötete 4 korona, a második kötet 8 korona. Bérmunka és tőke 2 K, Munka, fegyelem rend —60 K, Agitátor képző —10 K, Proletárok diktatúrája —-00 K, Földmives asszony életo —-40 K. Miniatűrök H K., Az életfogytiglan elitélt 4 50 K, Napoleon 0 — K, Katona fiamnak ,350 K, Klerikális métely 150 K, Kommunista programm 2 K, Az imperializmus diktatúrájától a proletár diktatúráig 150 K. Kommunista kiáltvány 250 K. Megjelerft újból Göndör Ferenc a jeles újságíró heti folyóirata Az ember is, melynek példányszáma 2 korona. A szellemi termékek országos tanácsának nagykanizsai .elosztó helye a városház épület Kazinczy utcai oldalán nyert elhelyezést.
— Közellá\'ásl közlemények. MindazoJ^ akiknek, a magyarutcai fatelepre szóló, k" utalványuk van, jelentkezzenek a fa átj^éle végett a telepen. Ujabb tylványok csak az erdőben átveendimfára ada^flTk ki. A szállítást vállaló fuvarosak nádora megtekinthető a Közellátási OTÍmnél. Városi Közellátási Üzemek.
— Táncestély Folyó hó 8-án vasárnap
este 8 órakor Sárközi Dezső közreműködésével táncestély lesz Szocialista klub (volt Kajánó) dísztermében. Rendeziheg.
— Kendőri hírek. Hamburger Királyutcai pék Cseh Antalnénak egy kilogram és 60 doka kenyeret 12 koronáért adott el. Cseh Antalnr panaszt tett a vörös őrségen. Hamburger ellen az eljárást megindították és a panaszt áttették a forradalmi törvényszékhez, amely áruuzsora miatt legközelebb ítélkezni fog felette. — Hovanyecz Ferenc nagykanizsai lakos följelentést tott a vörös-őrségnél Bicses Gábor bérkocsis ellen, aki nem akarta elfogadni a fehér pénzt. Bicses ellen a vad-biztos az eljárást megindította. Itt említjük megv hogy a fehér pénz el nem fogadóit a förraclalmi1 törvényszék vádbiztosánál kell fel- • jelenteni, illetve a legközelebbi vörösőr utján oda kell előállítani. — Szerdahelyi Józsefnó feljelentést tett a Vője, Baj István ellen, aki a szesztilalmat állandóan áthágja és ittas állapotban ugy anyját, mint a feleségét és gyermekeit ütlegeli. A vörös-őrség a fyljolentest
1 átkáét kapcsán áttette a vádbiztoshoz, aki Baj IstváA letartóztatását elrendelte. Baj Istvánt a vörösőrség tegnap délután tartóztatta le.
— A hadügyi népbiztosság felhívja a vörös hadsereg különféle alakulatainál beosztott tüzéreket, akik negyvenkettes és harminc- . nyolcas tarackoknál, harmincfeles és huszonegyes mozsaraknál, tízenötös autótarackoknál és autóágyunál szolgáltak, hogy a hadügyi népbiztosság Jp27I clri. ö.i szamu rendéletére való hivatkozással kérjék fölöttes parancsnokságuknál a budapesti vörös nehéz tüzérosztályhoz (Soroksári-ut 13ó.) való áthelyezésüket.
— Kalovlcs Jánosné figyelmébe. Jelentkezzék okmányaival még a. mai napon a bivá\'.:-kórházban JezcHjíczky IstVán- bizalmi
férfinél.
Színház és művészet.
Heti mQsor Szombaton és vasárnap este\'! MiHíornbs Kati operett. Vásárnap\' \'dél Vííán .félhelyárakkal-,. Fajhő Klári énekes .íípszinmű. Hétfőn délután : 7Y//a nagy kri-vénon. Hétfőn oste: Tatárjárás operett.
4
ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius li.
* Basa bácsi Nagykanizsán. A szini direktórium Ígéretéhez képest ma érkezik meg az első színművész Budapestről az itteni színészgárda megerősítésére : Ba/assa Jenő, a budapesti Vígszínház tagja, akit Budapest gyermekserege Basa bácsi néven ismer. A kiváló művész, aki 16 éve egyetlen szinész barátja a munkásságnak és aki végig házalta már a régi időben az ország összes szak-szervezetejt, Tiógy terjessze a kulturát, szom-1 baton és vasárnap este fog fellépni az itteni zsintársulat keretében. Csizmadia Sándor verseinek legjobb interpretállója, forradalmi költeményeket és proletárverseket fog szavalni. Vasárnap délelőtt az arénában mesedélelőtt lesz, amelyen .Basa bácsi" az 5-12 érős gyermekeknek fog mesét mondani.
" Haugverseny. A nagykanizsai állami főgimnázium tanulóifjúsága mint már jelentettük, ma este 8 órakor a színkörben hangversenyt rendez. A dr. Lukács József tanár elvtárs karmesteri vezetése alatt álló ének- ós zenekarok, amelyek már sok hangversenyen mutatkoztak be a nagykanizsai közönsógnek klasszikus estéken, a főpróba után itólvo ismét tökéletes művészi munkát fognak nyújtani a nagykanizsai közönségnek, amelyen komoly, és értókos zene élvezéséhez ritkán van alkalma. Az állami főgimnázium a ma esti hangversenyt Ady Endre emlékszobrára rendezi. Jegyek még korlátolt számban Mair József könyvkereskedésében kaphatók]
PártUgyek.
Értesítés. A Magánalkalmazottak-Szövetkezete e hó 8-án, vasárnap d. e. 10 órakor igazgatósági gyűlést tart a Csengeri-utca 9 sz. alatt.
A piaci kiskereskedők szakcsoportja
ma délután 3 órakor a Munkásotthon nagytermében taggyűlést tart. A fontos ügyre való tekintettel pontos megjelenést kér az Elnökség.
A szállodai, éttermi, kávéházi munkások csoportja felhívja összes tagjait, ,hogy - e hó 7-én 10 órakor d\'élelőtt tartandó taggyűlésen okvetlen jelenjenek meg. Vezetőség.
Vas- és fémmunkás szervezet felhívja azon tagjait, akik a vörös hadseregben szolgálnak, a régi Munkásotthon nagytermében jelentkezzenek a munkabér megtérítés -végett. Jelentkezni lehet holnap délelőtt 9-tól—12-ig és délután 5—7-ig, A vezetőség.
A cipészmunkások vezetősége felkéri azon tagjait, kik a dohány járandóságukat nem vették át, 7-én azaz ma este 6—8 óra közt átvehetik. A vezetőség.
ad 19164/1918.
Parancs.
A-fWrádalmi kormányzótanács folyó évi 109. számú rendeletével a dolgozók védköte-. lezettségét rendelte el\'az ez évben betöltendő 18-ik életévtől a be; nem töltött 45-ik életévig. A fenti rcnde|et 2. paragrafusa alapján foganatosítandó sorozásokra vonatkozólag elrendeljük, hogy az alábbiak sorozása egyelőre csak Budapesten és az országnak a Dunán belüli partjain levő meg nem szállott területén hajtandók végre. Ezen rendeletnek más területre való kiterjesztése tárgyában esetről esetre történik intézkedés. A besorozottak tényleges katonai szolgálatra való bevonulását külön rendelet fogja szabályozni.\'
I. A sorozásra kötelesek jelentkezni : a) Mindenki, aki valamely ipari, kereskedelmi, vagy közgazdasági üzemben, vagy hivatalban van alkalmazva, avagy a fenti kategóriába tartozik ugyan, de jelenleg munkanélküli, b) Mindazok a kisbirtokosok, kiskereskedők (szatócsok stb.), akik állandóan nem alkalmaznak fizetett munkaerőket. Ez a rendelet a főiskolai és középiskolai hallgatókra tennti korhatáron belül vonatkozik.
Hadügyi népbiztosság.
HIRDETÉSEK
(elvétetnek
a Zalai Népakarat kiadóhivatalában
Hirdetmény. URANlA
A munkaUbyi és népjóléti népbiztosság 42. számú rendeletével elrendelte az összes rokkantok, özvegyek\' és árvák összeírását, beleértve a hadirokkant, hadiözvegyet és hadiárvákat is.
Az Összeírást a bizottság a Nagykanizsa város belső területén (I.— II. ,ker.) lakókra nézve^ városháza udvarán, a; katonaügyosztál;\' bejáratánál levő helyiség ablakjánál teljesi A nagykanizsai III ker. vagyis Kiskati zsa területén lakókra nézve a bizottságba Szentflórián téri rendőrségi épületben alább meglelött időben és sorrendben M szeirást ...
Minden rokkant, Özvegy és árva érdekében okvetlenül megjelenjék, okm. fizetési\'iveit elhozza, az alább jelzett \' fentebb emlitett lie\'yen és pedig: 1919. junius hó 7-én a Nagy város belső területén lakó az A bettltM I betűig reggel 8-tól 12 1 betűtől K betUig délután 2-től 6 ón 1919. nnlus hó tO-én reggel óráig az R. bttűtől végig.
1919. jurfius 10-én délután 2-ti hadiözvegyeklés árvák A betütöj K bettlig.
1919. junius 11-én reggel 8-1 I 12-ig a K betűtől végV délután 2-tól 6-1 az elma radottak.
1919. juniu^ hó 12-én a lakó hadirokkantak egész ni 1919. junius* hó 13-án . lakó hadiözvegyek ös árvák égéi talos órák alatt. k
A polgárt rokkantak, őzv igyek és árvák pedig ugyancsak a ferrt jelzett J clyeken alábbi időben tartoznak okrtányaílp ti jelentkezni és pedig: j
1919 évi junius hó 12-én délelőtt 9-töt 12 óráig és délután 2-től 6-ig az összes rokkantak akik Nagykanizsa belső területén Jaknak.
■ 1919. junius hó 13-án délelőtt 9-tŐI 12-ig és délután 2-től 6 óráig az összes özvegyek és árvák, akik. Nagykanizsa belső területén laknak.
1919.\'évi junius hó 14-én egész nap a a hivatalos órák alatt a Kiskanizsán lakó összes po\'gári rokkantak, özvegyek és árvák.
Akik az összeíró lapot saját kezűleg tol-tik ki, lapokért a bizottságnál bármikor jelentkezhetnek s a kitöltött lapokat mielőbb leadhatják.
Nagykanizsa, 1919. évi junius hó 6-án.
Direktórium.
Intelligens nő, antaholyettes ; níngénos öreg úrhoz egy gyerinek\\íl házve/ítőnőnek kerestetik. Cim Eppinger n^JJlcák-tér 5,
Keresek asztalt, dlvánt, varrógépi megvételre. ~ Cim a kiadóban. V \' \'
Príma paplr«pArga minden va tagságban kapható Flsohel Fülöp Fial c ntl, Nagykanizsán.
ilit, untai, laiánartJiilu t„ 7. (t l ii Ouanar Totnae*
a világhírű dán müvAz főszereplésével!
Az álomlovag
egy szerelem tor«cte 3 felvonásban, szcttnciú^Lttrakciókkal 1
Pénztárnyltás délután 3 érakor. EliiMnjf kezdela délután 6 is eslt 8 inkor.
Előadás kezdete 6 üs (¿18 órakor!
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa
Ajánlunk legjobb minőségű szivarka hüvelyeket, szivarka papírokat, szlvar-és szivarka azopókákat, szivarka- és dohánytárcákat, -— levélpapírokat és :: képeslap újdonságokat. ::
Fuvaros kerestetik
nagyobb mennyiségű tűzifa beszállítására. Ajánlkozók szivéskedjonek&Nép takarékpénztárnál délelőtN4JL»n2 óráig jelentkezni.
Könyvek;: Folyóiratok ;: Zenemüvek rienuEi
ritMifiH . ti m»«hüüuh
I IVUlIkh UHU11BI, Ilimül MlltL) Irodaszerek, Uzietikönyvek, papírok f hangszerek, díszműáruk, játéktárgyak
A KORA RECOBII ókAkbanjelenik MEG, EHEBETl TELE-fon ÉS TÁTIKAT
1
I JEtENTÉgEKKBt.
Egyes szám ára 30 fillér.
Kapható a dohányárudákban és az utcai rikkancsoknál.
ffiÉtÉk!e:i!Ual(¡al¡vÉlli;i
XJ.MI. átlolyam
N«gyht.nl»«a, 1818. Junius Vasárnap.
ISI. széni.
ZALAI NÉPAKARAT
»i«rko»*tö»*a kiadóhivatali . S\\ *
NaBy>««nl>aa, 6ug*r-ut 4. nitm 1
«i1"^***A SZOCIALISTA PÁRT HIVATAI.OS I.APJA
iiitionium 71. : nyomda ii/.
i
Kgém f»l •<
4S-— koron«
Dunántul népéhezi
A forradalmi kormányzófanács az egész Dunámul! hadműveleti területnek nyilvánította. A vasútra, póstára és fávlr-dára kimondotta az ostromállapotot. A Kormányzótanács megbízta Szamuelly Tibor, Vantus Károly és Jancsik Ferenc elvtársakat a statárlálls Intézkedések végrehajtásával. A dunántull hadtest egész területén a legnagyobb nyomatékkal érvényt iog szerezni a forradalmi kormányzótanács rendeletének.
Felszólítom a Dunántul egész Ipari és földműves munkásságát, hogy támogassa a proletár diktatúrát az ellenforradalmárok kai folytatott küzdelemben. Nyomatékosan figyelmeztetem a volt uralkodó osztályokat, hogy a saját érdekükben tartózkodjanak minden ellenforradalmi mozgalmaktól és hajtogatásoktól, mert a statárium teljes erejével fog lesújtani mindenkire, aki ellenállá« próbál a Tanácsköztársaság uralmával szemben.
POGÁNY JÓZSEF s. k,
a II. hüdiMt parancsnoka.
Letörik a kék-pénz ellenforradalmát.
A forradalmi kormányzótanácsnak az ól elhatározása, hogy az úgynevezett kék-pénzt, az osztrák-magyar bank állal klbo-usajtolt jégvekél bevonja, a végre valahára véget vei a pcnz körül uralkodó anarchiának. A kékpénz az utóbbi időben nem szolgált más célra, mint arra, hogy a burzsoázia folytonosan összehasonlítgassa állítólagos ériékél a fehér pénzével és ezzel Izgasson alalloinpsan és hazugságot hazugságra halmozzon a Tanácsköztársaság ellen. Proletárieslvéreink közöli is vollak olyanok, okik jóhiszeműen és a tények nemiatnerésé-ben (elültek a burzsoázia csinyjének és elhitték, -hogy a kékpénz- és. fehérpénz közölt csakugyen van kiilömbség és hogy a kékpénz többel ér, mini a fehér. A burzsoázia calnle mégsem sikerüli. A forradalmi kormányzótanácsnak kötelessége, hogy minden ellenforradalmi törekvés! a cslrálában elfojtson és czérl lehelellen voll tűrnie lovább azl az agiláclól, amely a kékpénz iegyében folyt a proletárérdekék, a Tanácsköztársaság ellen.
Higyjék el az elvtársak, akik jóhiszeműségükben, esetleg tájékozatlanságukban . hitelt adlak a kékpénz állítólagos ériékéról elterjesztett híreknek, hogy még d burzsoázia értékmérése szerint is nagyobb értéke van a magyar Tanácsköztársaság pénzének, mint az osztrák-magyar bank jegyeinek. A bankjegyek értékéi annak fedezete szerint szoklák megítélni s a lelilnl korszak arannyal és ezüsllel fedezte a bankjegyeit. Ka gondoljuk el, hogy az aranynak és •>z ezüstnek is csak képzelt értéke van. az osztrák-magyar banknak.pedig- még ebből \'a képzeli értékből is igen kicsi mennyi-Vge van. A monarchia a háború folyamán aranyban voll kénytelen fizetni szövetségeseinek és a semlegeseknek, amikor árul kapott tőlük, s minthogy kivitele, lehál az aranyszerzési lehetősége ajmlnlmumra csökkent, áz osztrák-magyar bank aranykész-leié alaposan megfogyolt. Ezzel szemben egyre-másra nyomtatták a pénzt, ugy, hogy rna közel 30 milliárd névértékű bankjegy van forgalomban úgyszólván fedezel nél-
kül. Az osztrák-magyar banknak alig van aranyo es ezüslle, ugy. hogy a papírpénzei nem sokkal többel érnek puszta papirér léküknél. Meg kell nézni a külföldi tózsdek árfolyamlapjait és lálni fogluk, hogy az osztrák magyar pénznek, lehál a kékpénznek olyan alacsony az árfolyama, mim még soha sem voll és ez Is csak papiroson von, mert ténylegesen a külföld nem fogadin el a kékpén#.
Ezzel szemben á Tanácsköztársaság pénzének a Tanácsköztársaság minaen vagyona a fedezete. A házak, földhlrlokok, bányák, ipari es tne/őgazdaságl üzemek tnind a Tanácsköztársaság tulajdonában vannak és e vaio?dgos értékek az alopial a Tanácsköztársaság pénzének, amely ilyen formán a burzsoázlu érlékmérése szerint is hasonlíthatatlanul nagyobb értékű, mint az osztrák■ magyar bank pénzjegy fi.
De ne is érveljünk a burzsoázia értékmérésével. A tni pénzünk, a Tanácsköztársaság pénze egészen más lesz, mini voll a burzsoáziáé. A szocialista államban nem lész szükség a pénzre, nx-rl mindenkit az állam fog ellátni bőségesen mindazzal, amire szüksége van, s természetes, hogy ebben az átmeneti időben, ■ amelyben mi élünk, már lényegesen ál keli alakulnia a pénznek. Ezl az átalakulási lálluk már
abban la, hogy a Tanácsköztársaságban lehetetlenné váll a pénz felhalmozása. Bizonyos halárig mindenkinek meg van szabva a pénzszerzés lehetősége, hiszen a mi célunk az, hogy mindenki a lehető legjobban éljen, ha dolgozik, de vagyon! ne szerezhessen, merI nagyobb összegű pénz nem gyűlhetik össze másképpen, mint mások munkájának kizsákmányolásából:
A kékpénzl el kell lakarjlanl az inból. Az osztrák-magyar bank szabadalma ez év végén ugyls lejár. Ez év végén lehál maga az osztrák-magyar bank vonla volna be a legyeit, amelyek helyébe a monarchiából alakull államok maguk fognak penzl klbo-csájlanl. Lesz külön cseh. osztrák, jugoszláv, román pénz, — természetes lehál, hogy nekünk is gondoskodni kellett külOn tanácsköztársasági pénzről: ha nem is tennénk megkülönböztetési a kékpénz és a lehér-pénz közöli, akkor is be kelleti volna vonni a kékpénzt. De a bevonási caak sietteti az, hogy a burzsoázia felhasználva a proletariátusnak a pénzügyekben való tájékozatlanságát, ellenforradalmat akar kovácsolni a kékpénzből is. A burzsoázia ebben is megbukott, amint hogy minden ellenforradalmi kísérletéi le fogja törni az egységes proletariátus ellenállhatatlan ereje.
Budapest munkásságának diadalünnepe.
ÓrlAsI népgyűlés a parlament előtt. — A előnyomulása.
bolsevizmus diadalma«
Budapest, junius 7. Kassa és a mai hivatalos jelentősben közölt többi nagy városok visszafoglalása alkalmából a gyárakból ma délután kivonult a munkásság zeneszóval vonult a parlament előtti térre, ahol délután 5 orakor óriási tömeg jelenlété-
ben.-nagygyűlé« volt.;,Elsőnek
Qarbai Sándor kormányzótanácsi elnök mondott-beszéeet. A kormányzótanács- nevében üdvözölte a/, egybegyűlt proletártestvéreket, azután kifejtette, hógy az a páratlan küzdelem, amelyet Magyarország öntudatos proletársága küzd, csak a szervezett prole-táriátus egységes akaratából vezethetett olyan nagy győzelemre. Az elmúlt hetekben lefolyt harcok megmutatták, hogy a proletárok egységes akaratából a kapitalizmusnak meg kell szűnni. Dicső vörös csapataink maguk előtt kergetik a cseh imperializmus hordáit, hogy felszabadítsuk proletártestvéreinket a kapitalizmus .igája alól, de azért is, hogy a forradalom zászlóját átvigyiík Csehország területére. Ez a küzdelem csak az első állomás, a harcnak még nincs vége. A csehek kidobása után hátra van még a román bojárok hordája, sőt a francia haderő kiverése is. Minden erőnket össze kell tehát fognunk a világ proletariátus mielőbbi egyesüléseért. Végül további kitartásra és lelkes munkára inti a munkásságot.
Kun Béla elvtárs kifejti, hogy a prole-táríátüs nemcsak megvédte, hanem ki is tágította a proietárság uralmát. Kétségtelen immár, hogy renden oajon keresztül eljutunk a proletariátus öégső győzelméhez. A szomszédos és a nyugati államok proletársága is megmozdul már. Galíciában már ott vannak az oroszországi testvér vörös csapatok. Küzdelmünk osztályharc es csak \'e2\' lőhet alánja a békének.
PoL\'tirty József elvtárs a- fronton közdő proletariátus nevében ud"özli az itthon ma-
radt dolgozó munkásságot. A végső győzelmet csak a lankadatlan kitartás és lelkesedés hozhatja meg. Jöhet idő, amikor pillanatnyi vereség is érhet bennünket, — akkor is ilyen egységesen á\'ljon a munkásság falauxa.
Az Internacionale eléneklése után SzJn\'A Béla »elvtárs, fejtegette a gyózelenv.jaUntóségét.\' Fogadjuk meg a mai szent napon — mondotta rrr, hogy soha, pillanatnyi veszély ^setén sem engedünk elveinkből és. akkor a proletárság végső győzelme elmaradhatatlan.
Bokányi Dezső gyújtó beszéde és az Internacionálé újbóli eléneklése után az óriási tömeg a legnagyobb fegyelmet tanúsítva oszlott szét. y
A román proletárdiktatúra kikiáltása előtt.
Pétervár, junius 7. Az orosz vörös hadsereg győzelmes előnyomulása mind aktuálisabbá teszi a román proletariátus felszabadítását. A besszarábiai szovjetkormány a fronton tartózkodik. A. nép. kezd öntudatra ébredni és mind nagyobb tömegekben csat- ^ lakozik a Vörös Hadsereghez. A francia katonák határozottan es ereiyesen vonakodnak a proletárság ellen harcolni. A franci.a hadseregben egyre jobban erősödik a bolseviki mozgalom és mind többen adjak meg magukat, a J/.örös, j-ladser.egnek.
A csehek beismerik vereségüket.
Budapest, junius 7. A cseh-szlovák
sajtóiroda jelenti junius 3-án : - Az elleni ég , Losonctól és Rimaszombattól északra nagy uj.. tar talékot vetett. .harcba. Itt elkeseredett, harcok folynak, amelyek során áUá9ainkat tartjuk. A többi IrontoiVa helyzet nagyjában változatlan. — A cseh-szlovák sajtóiroda
¿ALAf NÉPAKARAT
•919. junius i
jelenti jutrttís 4-en: Az ellenség .tegnap folytatta táimd&tát. Komáromi csapataink elkeseredett ellenállást fejtenék ki. Egy magyar páncélvonatnak sikerült Garamsxentbenedeket visszafoglalni. G.vetvátó! délre elkesere^tott harcok folynak. Az Ipoly és Rima folyók között sikerült egyik csapatunknak egy kisebb clÖnjonujJáí» délUi ánybau.-KaJió Mo, A iiowl többi részén a helyzet változatlan.
Erös rendszabályok Parisban
a zavargáaok eítojtásárá.
Pária, junjus 7.--Parisba-állandóim* érkeznek amerikai katonai rendőrcsapatok, inert a hatóygok minden előkészületet megtesznek arra, hogj® kellő erővel léphessenek tf I a sztrájkolok esetleges zavargásai esetén. Az amerikai rendőrséget azokban a centrumokban helyeztek el, ahol számítanak asra, hogy a sztrjkolók zavargásokban fognak kitörni.
A kanizsai munkástanács
Aaneplüléae Kassa visszafoglalása* alkalmából.
Nagykanizsa, junius 7.
A forradalmi kormánzzótanáés tegnap lelken táviratban értesituite a nagykanizsai munkástanácsot vörös nadseregunk ujabb dicső tettéről\'-\' Kassá visszaibgíalásaról. A munkástanaca ezen lenyes siker méltó megünneplésére rendkivüú ünnepi ülésre uit össze. A munkástanács ünnepi ülése este t> órakor kezdődött, amelyet Wugrinec elvtárs nyitott meg. l»tá"a l,likacs elvtárs kormányzó tanácsi biztos állott let szőiásra és többek közt ezeket mondotta:
— Azokat az csapkmagyarországí bányákat és termőföldeket, erdőket és ipartelepeket, amelyek nélkülva\'mr gnzda«ági tótek-zefvételünk kimaradt, a cseh imperialisták kizsákmányoló hada november óta a legutóbb-időkig megszállva tartotta. Ugy látszott, hogy ez a megszállás végleges lese, mert az előbbi kormány Wilson 14 pontját fogadta el Magyarország hátármegállapitasának alapjául. A királyi kormány passzív és tehetetlen magatartása mindenkiben \\menérzókoliette azt a feltevést, hogy a falfölo*\' Magyarországnak ez a legszebb és igen értékes része véglegesen a csehek kezén, fog maradni és azért, \'mert akkor legjobban dühöngött a burzsoá társadalmi rend csődje folytán a lelkek szabotázs^ •rés ametlkáZása."\'setrtíisem ákádt^\' ebben az országban, aki hinni tudott abban, hogy ezt az dívesZtett területet mégegyszer visszacsatolják Magyarországhoz. Akkor, amikor Magyarország gazdaságilag teljesen tönkrement, kéztelfoghhtólag gazdásági szükségességből és a történelmi materializmus parancsára megcsináltuk a diktatúrát és megteremtettük azt a proletár-hadsereget, amely Magyarországot gazdaságilag hivatva volt újjáteremteni 4 nap alatt 3 — 400 ezer ember ragadott fegyvert es hetek múlva már fegyverről kezükben győ elmesen verték ki az ország területéről a burzsoá »arsadalom cseh bandáit. Pedig akkor, amikor megindult a tárna dásunk. nem volt sem ágyunk, sem trénünk, sem fegyverünk; sem ruhánk A proletáron-.tudat és a proletárakarat diadalmaskodott Egy nap alatt 400 ágyút teremtettünk a semmiből, nem fontos, hogy hogyan. Egy hét alatt megvolt a teljes trénünk. Szereztünk munici A: a hadsereg fel volt szeretve. És olyan nagy és fegy.elmerett hadsereget teremtettünk gigászi erővel, amely az antant . leectákeaebb. csapatával, vet eked hetik. Amikór pedig ez a sereg támadásba ment át. nap-nap után doboltak szivünkön azok a magyar városnevek, amelyeket már Őrökre elveszett nek hittek. Miskolc, Ipolyság, Léva, l-:rsekuj\' vár, Tokaj & mienk lett. Ma pedig azt jelentette a kormányzótanács, hogy Kassara . bevonultak 4 csapataink.\'(Lelkes éljenzéíA
— Mi tehát most a mi /eladatunk1 Ha belévesszük a proletárság szunnyadó erejét a
hadseregbe, akkor, fel fogjuK menteni Pozsonyt es lumáromot es ezek iparvidékeit is, aiiie-fyek nélkül Magyarország nem tud megelni Fel fog szabadulni Erdély is a lomén marta-lócok uraim* .alól, amelyek sarában már teljrsfc-n felbomlott a fegyelem Kötelessege tehát minden proletárnak teljes erejével tá-.mogatiü ezt a hadsereget, mindent Adjunk; meg e hadseregnek, Hogy akcióképp lelvén Ös aüjun\'k \'meg" m^ulení a frontoh küzdő, proletárok hozzat.«\'ozóinak is.
— Meg kell szervezni u munkászászlóaljakat, hogy ha e\'jja az a pillanat, amikor ezen « fronton is akcióba lepünk, hogy fel-szabattrouk proletárhazánk elnyomott .testve-reit,. ha megjönnek a pe,*ti m-jnkastestvereinly is\' mi is készek legyünk abbán résátvéhni és kiverni a szerbekei, (Ugyvnn EljonZe*.)
K nagyhatású beszed után Lukacs elvtárs indítványára a kanizsai munkástanács egyhangú leikescdessel a következő táviratot intézte l.arbai elvtárshoz, a kormányzótar.aös elnökéhez:
A nagykanizsai munkás-, katona- és paraszttanács ma este tartott ülésén egyhangú Islkeaedéasel üdvözli a vörös proletárhadsereget, amely gigászi harcával felszabadította Kassa városát és Magyarország felső vidékét. Nagykanizsa munkássága blzv« s vörös hadsereg fegyelmezettségében és haro-készségében amellyel az elnyomott proletártesivérsinket a kapitalista elnyomás alól fal fogja szabadítani, a vörös hadaeragst ebben a világra szóló harcában minden erejével támogatja. Éljen a Vörös Hadsereg! Éljen a világforradalom I Testvéri üdvözlettel a nagykanizsai munkástanács. A gyűlés este 7 lelkes hanga-
latban ér\', véget.
Parancs.
A forradalmi kormányzótanács íV.yó évi 10». számú rcndeletevel a dolgozók veokóte-l$zottseget rendelte el ai ez evben betöltendő 18-ik életévtől a be nem töltött 45-ik elet-ig A fenti rendelet*^, paragrafusa alapjan foganatosítandó sorozásokra vonatkozolqg elrendeljük, hogy az alaboiak sorozasa egyelőre csak Budapesten és az országnak a Duna balpartján levő meg nem szállott területén hajtandók végre. Ezen rendeletnek inás területre való kiterjesztese tárgyaban esetről esetre történik intezkedes. A besorozottak tényleges katonai szolgálatra való bevonulást külön rendelet fogja szabályozni
I.. A sorozásra kötelesek jelentkezni: a) MiodeiUíiy aki valamety - iyari; kériíWk\'édélmC \\agy közgazdasági üzemben, vagy hivatalban van alkalmazva, avagy a fenti kategóriába tartozik ugyan, de jelenleg munkanélküli, b) Mindazok a kisbirtokosok, kiskereskedők (szatócsok stb.), akik állandóan, nem alkalmaznak fizetott munkaerőket Ez a rendelet a főiskolai és középiskolai hallgatókra a lennti korhatáron belüt vonatkozik.
II. Sorozásra nem tartoznak jelentkezni : 1. A vörös hadsereg es vörös őrség tényleges szolgálatot teljesítő tagjai. 2 A volt tisztek és tisztjelöltek, mivel sorozásuk már folyamatban van. 3. Akiknek a hadügyi népbiztosság által kiállított felmentésük van, 4. Az eddigi lajstromozásoknál arovonalbeli szslgála\'ra alkalmasnak talált azok a katonailag .kiképzettek, a^k a. tényleges szolgálatra \\n\\p bevonulásra parancsot kaptak. 5. Akik a lajstromozásnál alkalmasnak találtattak, de még katonailag ki nem Képzettek, mert ezeknek behívása folyamatban van Ennélfogva jelentkezni köteleseik azok, aktk eddig bárhol lajstromoztattak és ezeknél a lajstromozásoknál alkalmatlanoknak találtatták,
111\'. A sorozás végrehajtása Budapesten a központi munkás- és katonatanács utján történik, vidéken pedig a megyei munkai-tanácsok utasításai alapján, mégpedig: a) a városokban a városi munkás- -es katonatanácsok: b) a járási munkás- es. katonata-1- nácscrk- által.:
IV A sorozások bizottság utján eszköz I lendők. A bizottságok tagjai a) Budapesten i a központt munkástanács által kinevezett
elnök es a ketiiíeti munkás- és katonatanácsok részerői kijelölt egy hadviselt sorozó-bizottsági tag, egy orvos, aki mellett meg-felelő segédszemélyzet működik; b) vidéken egy sorozóbizottsági elnök, akit a forradalmi kormányzótanács megbizottja nevez ki, a helybeli munkás- es katonatanács egyik tagja, sorozóbizottsagi tag es orvos, akt mellett megfelelő segédszemélyzet mukodjk,
V A sor\'oza* ügy Budapesten, a vidéken e3 év junius 10-én megkezdendő es ez evi junius hó 21-én szombaton estéig bejelentendő.
VI A besorozottak bevonulásáról kelló rendelettel fog intézkedés történni, de minden egyes. ar<; vonalbeli szolgálatra aHcalmasrfáfc minősítettnek keazen kell állnia arra, hogy a tenvleges katonai szolgálatra való behívása a legrövidebb időn belül meg fog történni.
Vli. A felmentésekre vonatkozóan «. I40.-9o7. szamu rendelet érvényes.
Vili. A sorozások befejezte után a magyarországi Tanácsköztársaság minden dolgozó tagja IS—40.éjetévéig, vagy tágja a vörös hadseregnek, illetve a. vörös óraégoekf vagy a hadügyi népbiztosság által kiállított fényképes kimentési igazolvánnyal rendelkezik. vagy "ped\'g sorolási igazolvánnyal bir Aki teha: e parancsban foglalt fennt: igazolványok egyikével sem bir. az sorozási kote lezettsegenek nem tett eleget és forradalmi törvényszék elé állíttatik.
Budapest, l910.*junius 5.
—Hadügyi néobiztoasig.
HÍREK.
naptAR.
A nap kél 4 óra 0r\\ perc-nyugszik 7 <
■ petc-
jcanlns Q
** A ho"ld kéi d u óra 0 í Vasárnap perkor. nyugink éjjel 12 áru _ 17 perckor
A Migyaj r Több napig kiváló dél fáradságot
A nagykanizsai SzoclállNta párt ma délelÓtt 11 Órakor a városház elölt nyilvános nápgyttlést tart. Tárgy: A politikát helyzet, ame lyet budapesti klkáldótt fog Ismertetni. Minden proletár ott le-gyen.
— Hivatalos frontjelentés. Távirati Iroda hivatalosan jelenti tartó harcok árán a mindenkor vidék: 7-ik hadosztályunk derék.
veszélyt nem ismerő csapatai bámulato:> ,C9rra>J.3l/©i,.l.e^lüettel megtörték . as < eílenség ; szívós éllentállását, visszavetették elkeseredett ellentámadásait es tegnap este nagy lelkesedéssel bevonultak Kassára. A nagy győzelem kivívásáért hála és köszönet illett meg ezen kiváló csapatok minden egyes katonáját éppúgy, mint ennek valamennyi tapasztalt és céltudatos paracsnokát. A balszárnyon a derék felvidéki ltf. gyalogezred többnyire tótajku proletárjai, eddigi kiváló teljesítményein sorozatát Korpona és Selmecbánya bevételével egészítették ki. Az északi harcvonal többi szakaszán is megtörve az ellenséget tért nyertünk és az ellenség ellentámadását min denütt visszavertük. A többi hadszíntéren nincs uisig
Hadsereg főparancsnokság.
— Személyi hírek. Vdafat Karoly nép biztó» flvqárs tegnap délután Hombovárr.i utazott7 ^Jancsik Perenc elvtárs, a buda pesti vórösóíség kerületi főparancsnoka\' teg nap délután visszatért Budapestre.
VT- Zalamegye kormftnyzótanácsi biz tosainak kinevezése. A hivatalos TanocsMdz társaság tegnapi: száma tartaltnaisza Lukát^ Gyula elvtárs kinevezését Alsózalamegye kormán> zotanucsi biztosává Nagykanizsa szék -hellyel Zalamegye kormányzótanácsi biztó sává Zalaegerszeg székhellyel Erdős Arnold elvtárs neveztetett ki.
— Hadirokkantak és Hadiözvegyek szövetségénél bejelentett rétigényből pünkösd hétfőjén délután fel 4 érara a 170—220 koronát fizessek le a kiskanizsai nagykorcsmában a bnalmiférfiná!. Rokkanttanács.
1919. junius 27.
ZALAI NÉPAKARAT
3
, . * •J**^*1!««» h°iV mindazok, «kiknek fsgyver vagy mit katonai
«^«SrVLfiEHa ± birto,lukl>l|nf engedélyük ie volna, legkésőbb szerdán dali
12 óráig a vorosőrség parancsnokságánál (városház épület) szolgáltassák be. Azokkal szemben akik a parancsot nem toljooitik áo akiknál a megtartott házkutatások alkalmával a fenti határidő lejarta után fegyvert találnak, statáriálisan Járnak el.
A VÁROSI VÖRÖSŐRSÉG PARANCSNOKA.
— Vántus népbiztos elvtárs beszéde a kaszárnyában. Vántus Károly népbiztos elvtárs tegnap délelőtt 11 órakor a Munkásuti Petőfi laktanyában megszemlélte Nagykanizsa helyőrségét. A szemle titán Vántus elvtárs beszédet intézett a katonákhoz, amelyben Kassa visszafoglalását .méltatta.. Ezután utalt a vörös hadsereg fegyelmezettségére és a fronton dicsőségesen hurcoló munkástestvéreket követendő példaként állította a helyőrség elé. A katonák Vántus elvtárs beszédét lelkesen megéljenezték.
— Az utazás ujabb korlátozása. A
dierektórium utasította á Vörösőrséget (rendőrség), hogy utazási engedélyt csak hivatalos ügyben utazó hivatali, megbízottaknak és. olyan egyéneknek adjon ki. akik sürgönnyel tudják igazolni, hogv halaszthatlan természetű családi ügyben (pl. családtag temetése srtb.) kell ütazníok. — Kellőképen nem indokolt utazások engedélyezése végett tehát ne terhelje senkisom hasztalanul a V\'örösőrséget!
— Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadlárvák Szövetsége értesíti tagjait, hogy. 10-én, kedden délután M órakor az uj-hivatalos . helyiségben Kölcsey-utca 12. sz. alatt áru kiosztás lesz. Hadirokkantak\' a J. árui 14-én szombaton d. u. 3 órakor kapnak, s lehetőleg aprópénzt hozzanak. Árut csak az a hadiözvegy vagy hadirokkant kaphat, ki a tagsági . igazolványát és a szociálista nők szabadszervezetének vagy más szakszervezet igazolványát is magával hozza. A szövetség hivatalos óráit köznapokon d. e. 8—12-ig tartja.
— Labdarúgó ■ mérkőzés. Má délután első ízhen méri össze ereját a Déli vasút és az N. T. E. labdarugó legénysége. A mérkőzés — tekintettel az N. T. E. fokozatosán javuló formájára — változatosnak és nívósnak ígérkezik. A Déli vasút legjobb játékosaiból álló csapatával szemben az N. T. K. a kövotkező legénységgel veszi fel a küzdelmet : Pucher, Pollák, Horváth, Biach, Tóth, Simonéi, Hirschler. Dezső, Sallér, Marvalics, Harangozó. Tartalék: Kollarics. Vásvári — A mérkőzés délután 0 órakor kezdődik. — Be-lépő- díj 2 korona.
— Iskolásgyermekek fogainak orvosi kezelése Nagykanizsán. A tanácsköztársaság tnunkaügyk és ./«épjóléti -népbiztosa tegnap, leiratot intézett a nagykanizsai direktóriumhoz. amelyben megadia.a felhatalmazást az iskolásgyermekek ingyenes fogorvosi kezelésének megszervezésére. A direktórium rövjde-s^i megvalósítja Nagykanizsa területén- az ingyenes orvosi rendelőket, amelyet ugy terveznek, hogy a gyakorló fogorvosokat kötelezni fogják a hozzájuk utalt gyermekek kezelésére. Az orvosi kezelés a fogorvosok rendelőjében és azok felszerelésével napi 2 órás időtartamra van tervbe véve. A fogorvosok díjazása még nincs megállapítva, de valószínűleg 1000. korona díjazást fognak kapni.
— Cukor jön Nagykanizsára. A cukorközpont utasításából a nagysurányi cukorgyár értesítette a direktóriumot, hogy Nagy-kaniza város részérc a sárvári cukorgyárban 350 métermázsa nyers cukor van kiutalva. A nyers cukor ára métermázsánként korona 25 fillér. A direktórium a cukor elszállítására vonatkozólag már intézkedett.
— A hadügyi népbiztosság alárendeltjeit nem szabad letartóztatni, A hadügyi népbiztosság körfeiratban utasította a vármegyei direktóriumokat, hogy a hatásköre alá tartozó egyének politikai ügyből eredő letartóztatásától tartózkodjanak. Ha a fentemiitett egyének "oly cselekményt követnek cl, ami a letartóztatást .szükségessé teszi,, abban ^ az. esetben a hadügyi népbiztosság politikai osztályának jelentés teendő, amely a cseleKmóny elbírálása után maga fog intézkedni a szükséges rendszabályok végrehajtásáról.
— Sör nehéz munkát végzők részére.
A direktórium Völgyi Mór vondeglösnek megengedte, hogy a nehéz munkások részére sört mérhessen, ki és ebből 1 hl.- sört utalványozott. A sörmérést a szociálista párt vezetősége fogja ellenőrizni.
Eljegyzés. OrttnhtifMiksa Keszthely és Fischer Jolánka Egeraracsa jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
—- Házasság. Vajai Angclo Nagvkank. zsa, Horváth Antal Zalabér házasságot köljf- I tek. (Minden külön értesítés helyett.^\' SKenessey Erzsike és Oránczer \'Béla tisztviselő házasságot kötött.
— Táncestély. Ma este 8 órakor Sárközi Dezső közreműködésével táncestély lesz a Szocialista Club (volt Casinó) dísztermében. Rendezőség.
— Tábori Kornél előadását l7.-re halasztotta. Tábori Kornél, a neves író és hírlapíró közbejött akadályok miatt az Urániába hirdetett előadását e hó 17.-re halasztotta. Az előadás tárgya „A mull bűnei", amely elé, ismerve Tábori Kornél kiváló újságírói teljesítményeit, érdeklődéssel tekinthet a közönség. r-r Az előadás megtartásának pontos idejét annákidején közölni fogjuk.
— Megdrágult a trafik. A „Tanácsköztársaság" mai szama köz i a dohányárak uj megállapítását. Az uj tarifa jelentékeny emelkedést jelent. A leginkább fogyasztott áruknál a következők az árak : egy darab Sportcigaretta 40 fillér, Magyar.-cigaretta 20 fillér, Hölgy , vagy Király 60 fillér, Mirjam 60 fillér, Menfis* ós Prinoessas l korona:* Nílus i "K 50 fillér darabonkírft; A Trabucos-szivár 280 fillér a Uegalitas H20 fillér Británica 250 fillér, Cuba-Portoríco 140 fillér, Virginia 150 fillér, Portorico I korona. C\'igarillos 80 fillér lesz darabonkint.
— A forradalmi törvényszék ítéletei. A nagykanizsai forradalmi törvényszék, mely-, nek tagjai Szenes Dezső, Vlaszák János és Kóczá József elvtársak voltak, tegnap űjból tárgyalás alá vette az elitólt Varga Béla, Orbán János és Kállai László vörös katonák ügyét, akik tegnapélőtt ázZál a kérélemmef fordultak a forradalmi törvényzzékhoz, hogy engedjek ki őket a harctérre! A kérelmet azzal indokolták, hogy nagyon megbánták a cselekményüket- éiv kötelességüknek ér-zjk; :a proletárság vörös lobogója alatt a proletárdiktatúra és a dolgozó nép érdekében a fronton duló harcokban résztvenni. A forradalmi törvényszék méltányolta a kérelmet és mind a három elitéltet szabadlábra helyezte. Kócza József a forradalmi törvényszék bírája lelkes beszédet tartott ezután\' a három megkegyel-mozettnek, ^mélyben utalt arra a vasfegyelemre, amelynek a nagy cél érdekében minden vörös katonát el kell töltenie. — Az a gondolat vezéreljen benneteket — fejezte be szavait Kócza elvtárs — ami minden proletárnak legszentebb vágya: a becsületesség, a testvériség, az egyenlőség és a felebaráti szeretet. — Aíillényt Ignác nagykanizsai étkezde-tulajdonos azzal a váddal terhelten állt a. forradalmi törvényszék előtt, hogy a ..-fehér-pénz elfogadását megtagadta. A törvényszék Miltényit t4 napi fogházra átváltoztatható 500 korona pénzbüntetésre ítélte. — Ezután Gáspár József bakónaki és Leposa Anna csapií lakósok bünügyét tárgyalta le a bíróság, akik május 3-án munkaadójuktól, Kovács József csapii lakostól ¿>000 koronát elloptak. A törvényszék mindkét vádlottat • 2 évi\' és hat havi fogházra és kényszermunkára itélte, — Welsz Viktor nagykanizsai és Már/l Te réz hetési lakósok árdrágítás és lánckereskedelem büntette miatt állottak a forradalmi törvényszék előtt. A bíróság Márfi Terézt
— Szétosztják a felmentési Igazolványokat. Fiedler népbiztos elvtárs tegnap megkiildötte a megyei direktóriumnak a katonai szolgálat alól való felmentésre vonatkozó névjegyzék-nyomtatványokat. Ezeket a blankettákat a direktórium azzal a megbízással fogja- szétosztani-\'az Alaózalamegye ierüt... létén levő munkástanácsok között, hogy a névjegyzékeket ők viszont a székhelyükhöz tartozó üzemek, illetve gazdaságok között osszák szét. Nagykanizsán hétfőn fogják az üzemek és hivatalok a felmentési nyomtatványokat megkapni, amelyek 3 példánybán álli-tandók ki.
Színház ós művészet
• Jótékonycélu növendék hangverseny
Mint már közöltük, folyó hó 14-én a volt Casinóban tartják meg azt az érdekes hangversenyt.. melyet Lukács Ernőné rendez a kis művészgárdájával. A hangverseny műsora a következő: 1. szám. Hermann Venze!: „lm trauten Heim" négykezes, előadja Füldes Olika l-ső gyak. évf.) kíséri tanárnője. II. sz. Burgmüllpr: ¡„Arabe&k" és Chovan : „kisebb darabok", előadja Lukács Gabika. (ll-ií< gyáfc \' évf.) III. szám. Beethoven : „Albumblatt fin Elise", előadja Práger Józsika. (III. évf. növen • dék.). IV. szám: Öginsky: „Polonáise" előadja Frank István (IVik évfolyam). V. szám. Chopin : „H Moll Walcer", előadja Deutsch Micike. VI. sz.* Ketterrer: „Aranyhalacska", előadja Eichner Lilike (IV. évf.) VII. szám. Chopin: „Cis Moll Valzer", előadja Vértes Böskö (l-ső akad. éVl^VMl/ $záhí.;„BátÖár/>W \' Hoffmann mesájiiWI, előadja Steiner Bözsike Szünet. IX. sz. P^ihevan : „V-ik Simphoniája négykézre". előadja: Lendvai Renée III. akad. évf,) tanárnőjével. X. szám. VVieniawsky: „Seconde Concert" és Hubay : „Der Schmetter-ling". hegedűn előadja : Sauermann Ferenc, zongorán kiséri Káncz Manci. XI. sz. Liszt „Nocturne": előadja LendVai Renée XII. sz. Raff: „Villamelle: előadja Káncz Manci (IV. akad. évf) XIII. sz. Chován: „Magyar táncok négykezesre", előadja Káncz Manci tanár • nőjével. — A hangverseny pontban 7 órakor kezdődik. Műsor után tánc, melyet Torma Tóni zenekara szolgáltat. A helyárak a következők : MÜJőhely 1—111. sor 15 kofv JV,—VL ■ sor i:\\ kór.\' VH—IX. sor \' TÓ kor., \'TX\'^XHÍ. sor x kor. Belépőjegy 5 kor. Karzati állóhely 3 korona*
\' Mese előadás a színkörben. Balassit. Jenő, a pesti gyermekek szeretett Basa bácsija, a Vigszinház \' kiváló művésze ma. vasárnap, délelőtt 10 órakor mesé! a kanizsai gyermekeknek a nyári sz»nícörben. Elemi-, polgári-ós a gimnázium alsó osj^íájyainak növendékei jöjjenek minél tömegesebben, hogy meghall gassák Basa bácsit. Belépődíj 60 fillér
" Luxemburg grófja Lehár hiresoperetteje után dramatizált és Lázár István által filmre átültetett színmüvet mutatja be az Uránia hétfőn, kedden és szerdán Király Ernő é:> Solti Hermiri follóptével.
Pártügyek.
FamunhiHok, akik vörös katonái..
hétfőn délelőtt 9—11 óráig fontos ügyben jelentkezzenek a fomunkai csoportnál. — A később jelentkezőket nem vesszük, figyelembe. Vtzitöség
Kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete vasárnap délelőtt fél 10 órakor tan ■ gyűlést tart. Taggyűlés után a tornászcsapa-nak gyűlése lesz — Vezetőiig,
VSrös katonák! A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetébe tartozó vörös katona elvtársak munkabér és- hadisogélyükerc vatár-naj_délután U 3-ig és hétfőn, kedden I—2-ig Jelentkezhetne;: A távollevő elvtársak helyéit hozzátartozóik Ehetnek. Vezetőség.
ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius li.
1\'latfl! WláH
és országos szervezése.
8468/1919.
A sütőiparban megszűnik az éjjeli munka.
A pékek vasárnap délig sQtjiek.
A zsemlye és a kifli
A \'kormányzótanács a kenyér-ellátás biztosítására megalakította a kenyér ós tész-tanemüek termelési biztosságát, \\amelynek kötelességo lesz, hogy a proletároknak egyik legfontosabb élelmi cikkét, a kenyeret minden időben biitositsa és hogy a legjobb áruvá lassa ej őket. Az országos szervezés, tekintve i&i kisipari jellegét, meglehetős időt és munkát igényel, amit azonban a proletárság le fog küzdeni.
" A kenyér ós tésztanemüek termelési biztosa a kenyérellátásról, az országos szervezésről és a munkásság helyzetéről a kővetkezőket mondotta:
A biztosság működési köre az egész ország területére kiterjed, ügyelőre ott fogunk dolgozni, ahol munkásságunk a legerősebb és ahol a kenyérellátást meg kell szervezni. A biztosság reszt vesz a Vörös Hadsereg kenyérellátásában is és azt minden körülmények között biztosítani tudja. A kenyérter-meléfc biztosításán kivül az a célunk, hogy • jó kenyeret tudjunk termelni. A kenyérgyár-tast központosítani fogjuk, ami által sok fát es szenet takarítunk meg és igy a háztartások fa és szénszükségletének fedezéséhez is részben hozzájárulunk.
A sütőüzo\'meket vasárnap déli 12 óráig nyitva tartjuk. Ézt a munkásság azért vállalta, hogy a háztartások sütnivaló holmiiát elvégezhesse. Statisztikát veszünk fel minden vizemről és ennek segitsógóvel a szociális termelés kereteit ugy akarjuk megalapozni ós kiépíteni, hogy bevonjuk mindazokat az erőket, a munkaadókat is, akik szakszempontból ós a termelés biztosítása szempontjából felhasználhatók^ sütőüzemeket rövid időn belül olyan állapotba hozzuk, hogy mihelyt lehetséges, azonnal áttérjünk a sütőipari termékek egy részének, mint a zsemlyének és kiflinek gyártására.
A sütőiparban a munkások régi ellenségét, az éjjeli munkát egyszersmindenkorra elakarjuk törölni. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy ennek a szakmának munkásságát, amely részben a hosszú munkanélküliség következtében anyagilag ós szellemileg rossz állapotba került, abból kiemeljük és a kommunista világ ideáljának nemcsak fegyverrel harcoló, hanem termelő katonájává is tegyük. Ezzel kapcsolatos az az igyekezetünk is, hogy a sütőipari tanulók egészségét megvédjük és igy azok testi megnyomoro-dása elkerülhető legyen. Az összes budapesti üzemek,, egy kivételével, mind dolgoznak. A kenyér minőségét a lehetőség szerint az utóbbi időben javítottuk. Ha a kenyér minősége a feldolgozás miatt volna rosszab, azt igyekszünk azonnal orvosolni.
A tésztanemüek gyártásánál is a lcg-. higlenikusabb eljárást • fqgjuk alkajpazni. E tekintotben helyzetünket megkönnyíti az, hogy a .sütőmunkásság évtizedes szervezkedésével kikónyszeritette a tisztátalan sütő-mühelyek átalakitását. Ezen a téren sok európai várossal szemben nagy előnyben vagyunk. A kifogásólható üzemeket késedelem nélkül befogjuk zárni.
Felhívás.
1437 |
A bánokszentgyörgyi gazdasátpoz tartozó gy5ri és márki erdőben a vjlos által lekötött tűzifa közcélokra fog forAtatni. A tűzifának tengelyen Nagykanizsád leendő szállítására fuvarosok kerestetnek. A fuvarozás dija ölenkint 250 korona és eJen felül a fuvaros azon kedvezményben réatesűí, hogy minden beszállított öl után tólMöl gömbfát kap 95 korona árban az erdőbe« átvéve.
Felhivatnak mindazok, akiWa tűzifa be* fuvarozására vállalkozni szánd^oznak, jelentkezzenek a nagykanizsai közelptási üzemnél (postával, szemhéj)), .annyival** inkább,. mert-az egész tüzifakészlctnek nf város részére történt megvásárlása követk^tében a fuvarosok a maguk részére fát /közvetlenül nem vásárolhatnak, tehiát sajátí érdekükben áll, hogy mennél nagyobb sóimban jelentkezzenek.
Nagykanizsa, ||919.^vi junius hó 3-án Direktórium.
8409/1019.
Felhívás.
149»
A nagykanizsai ¿eimelő szövetlélzeti központ által szállított tejet elsősorbai/^csecsemők és gyermekágyas anyák, másodsorban az: 1—3. éves gyermekek, harmadsonpan az arra valóban rászoiuló súlyos betege* szükségletének kíelégitósére óhajtjuk Jbrditani.
Hogy ezt a célt . biztosithassuw szigorú ellenőrzés és lelkiismeretes elbirvas utján meg kell állapítanunk az igényjogfsultságot.
Az igények bejelentése a »közellátási üzemeknél (postává szemben) wrténik, legkésőbb f. évi jun/ms hó 15 éii bezárólag.
A csecsemők gyermekeJpéletkora az anyakönyvi hivatal unusitvánfával (ingyon és bélyegtelen) életb<i)létc yfázbizalmi igazolványával, a sulyds betegség hatósági orvos bizonyitványávqf ig&zyindó.
Visszaélések a köfcszükíégleti cikkekből való teljes kizárással büntettetnek.
Felhívjuk az igényjogosultakat, hogy igényüket fenti határidőig jelentsék be.
Nagykanizsán, 1919. évi május hó 26.
Dimktórium.
Felhívat
Kjjlhivom íiíidazon ¡farosokat, «kik akár a hápokszcntgyörguT erdőgondnokság területéről, afcir a ft-pie Jajdaí erdőkiterme-lesből, vagy a nngyki^zíiü Prpio telepről tűzifát\' szálitani vállaU/bztak, vagy . vállalkozni akarimk, hogy J. hó 8-án Vasárnap) délelőtt fé/\\l óra/or n városi közellátási üzemek ildva^UMi^fit érdekükben is okvetlenül jelenjenekTlTÉg.
Nagykanizsa, 1018. óvi junius hó 7-én.
Közellátási üzemek vezetője.
8619/1019.
Tárgy : Tűzoltó szertárnoki állás betStyése.
Pályázati hirdetmény^
Nagykanizsa város tűzoltóságul üresedésben levő tűzoltó szertárnokiJ állásra pályázatot hirdetünkA
Javadalmazás él előfeltételed a városi közig, ügyosztálynál \\ emelet l^fhjtó) megtudhatók.
Pályázati határidői 8 nap. Városi tanács intokőufóttsága Nagykanizsa, 1.919-, évi, junius hó .7-én.
Direktórium.
Intelligens nő, anyahelyettes\'; magánOi öreg úrhoz egy gyermekkel házvezetőnőn\'\' kerestetik. Cim Kppinger Izsó, Deák-tér
noy í
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon vjóburátainknak es isiierő-scinknek, kik felejthetetlen férjem,^ctve édesatyánk elhünyta alkalmával dffyász-szertartáson magjelentek s jóUpo részvétükkel fájda.ltiiunkat.enyhita«k, ezúton mondunk .hálás.köszönetet, -
ö»v. LemjWr Ágostonné \\ éj^tsaládja
Kötszer és füzömühely^
Csenqery-nt 78. sz. alatt mepyjü,
hol Rlzök tisztítása és jávitása a esőbb áron clvállaltatikj — Tis?^£lcttel
JÁMBOR 4NI
Kötszer- és (0x6 készítő
URÁNIA ®o?flökéiL-jaIote
Uiiniun So.flMTt-*. t. T.l.lo. 85S
Hétlön. MJío, niriíi. Junfni 9., 10. Él 11-j
Lehár~Fcr£hc hírneves operettje i
Király Ernő és Solti Hq
főszereplésével j
rofja
/
Pénztárnyltát délután 3 órakor. FUidlsok kiililt Olilán 6 is este B Itikit.
Előadás kezdete tis fái 8 árakor l
egész napon át nyitva t Borbély, tyukszemvájó és nanikfir
fKinytek:: Folyóiratok :: Zenemüvek nOnUCI ^«.öpFiu
rlutintL
1 IWWIIkL UHUIIBi. lllmUi mUU.) Irodaszerek, Uzlstikönyvek, papírok hangszerek, dlstmQAruk, játéktárgyak
XLWI. évfolyan
Nagykanizsa, ISIS. Junius II. Sssrda.
132. uáM.
ZALAI NÉPAKARAT
gi«rk«sita*ég éa kiadóhivatal! j) Magykanltaa, Sug4r-ut 4. axám Siarftaaitóiógl «a kiadóhivatalt tolafonsxam 78. i Nyomda 11?.
A SZOCIALISTA PÁKT HIVATALOS LAPJA
■lólUMóat arak i fpéaaévra .... SO-—
rat évra......4S— korona
Mogyad évra . . . S?S0 koroaa Egy hónapra . . . 7.30 koroaa
A vidék kötelessége.
A forradalom fővárosa segítséget kér. Budapest ereje legjavát odaadta a forradalomért. Budapesl proletariátusa a saját tes-icből fonl ércfalat a frontokon a szocialista Magyarország köré. A szervezett munkásság legjobbjai ragadták fegyvert, hogy megvédjék a forradalmat az idegen imperializmusok fehér gárdái ellen kifelé és megvédjék a forradalom rendjel befelé. A vidék vérben, szenvedésben, áldozatkészségben kevesebb terhet vállalt, mini Budapesl.
Budapest most segítséget kér, mert l éhezik. A forradalom fővárosa roppant l ínséggel küzködik. A proletariátus -elitje szenved, ellankad a gyárakban,, ereje gyengül, meri az éhezés gyengíti energiájukat. A magyarországi proletáriálus, a munkások, katonák és szegény földművesek csak a maguk erejére számíthatnak ennek a veszedelemnek leküzdésében. A maguk erejére és szolidaritására. A .város csíik iparcikkekből, textiláruból, mezőgazdasági eszközökből rendelkezik némi készlettel. Szűkös készletekkel. Ezeket megosztja, odaadja a vidék népének. Szívesen adja és boldog lenne, ha többet, bőségesebben adhalna, A háború és a blokád kifoszlolla raktárainkat. Csak keveset adhatunk. Ezt a keveset szívesen adjuk; mindent elkövetünk.\' hogy többet, jobbat adhassunk. Ami dohányt, petróleumot, sót, cukrot, olajat, szenet a Vörös Hadsereg és a legfontosabb üzemek munkásságának ellátásából el lehet venni, az mind a falu, a vidék népéé lesz. Amennyi csizmát, bak--kancfák» posztót, vásznat\' össze tudunk szedni, azt mind elküldjük a vidékre. Szerszám, kocsialkatrész, mezőgazdasági gép, eke, kasza, minden kikerül a falukba. A 1 város testvérének érzi a falul, az Iparimunkás a földmunkást és őszinte, testvéri készseggel oszt meg vele mindent.
Cserébe viszont élelmiszert kér. Lisztet, hüvelyest, főzeléket, zsírt, szalonnát, vágómarhái, juhot, sertést, tejet, vajat, mindent, ami van. Tudjuk, hogy a faluban van eleiem. Ha nem bőségcsen, de van. Van felesleg Is. Tudjuk azt is, hogy a felvilágo-sllatlan tömegben nagy adag helyiönzés van, egy rosszul értelmezeti lokálpatriotizmus, amely idegesen, ellenségesen nézi, ha barmit ki akarnak vinni a faluból, vagy vidéki városból. Ezt a beteges önzést, ezt a lokálpatriotizmust le kell küzdeni.. A falu, a vidék elsorvad a város nélkül. Ha a f«jlu,. a vidék nem látja el az ipari városok tömegeit, akkor elpuszul a falu termelő ereje is. • Ha a bányász, ipari munkás nincs ellátva, akkor elfullad a falu élete is. Ezt kell megérteni. Meg kell érteni, hogy egymásra vagyunk utalva és egymás nélkü\', a !eg-teslvéribb szolidaritás nélkül elpusztulunk. A város nem élhet a falu nélkül, a falu
nem élhet a város nélkül. Ha a vidék némád élelmiszert, a város nem adhat sót, petróleumot, szenet, cukrot, lábbelit, ruházatot. Ez az igazság és a beteges, gyerekes lokálpatriotizmus végzetes azokra is, akik bölcsességet látnak benne.
\'Tudjuk, hogy pénzügyi kérdések is néhézzé teszik a helyzetet. A fehér pénzt bizonyos annimozilással fogadják. Ez a bizalmatlanság teljesen indokolatlan. Nem is képzelhető semmiféle magyarországi kormányzat, amely a „fehér" pénzt ne Ismerné
el ép olyan teljes értékű fizetési eszköznek, mint a „kék" pénzl. A „fehér" pénz épen olyan jó, mint a „kék". Ezt is tudomásul kell venni. Tudjuk, hogy az ilyesmi nehezen megy át a köztudatba, de gondoskodni kell róla, hogy ez a felfogás minél szélesebb körben terjedjen. Nem azért, mert ez kényelmesebb, hanem azért, mért ez ai igazság.
A főváros segítségei kér a vidéktől. A főváros nyiftan, őszintén\' megmondja, hogy inség van. A vidék kötelessége segíteni a főváros* ínségén. Magyar Lajos.
A tanácskormányt békekonferenciára hívták
Az antant jegyzéke. — Az éazakmagyaromégl hadműveletek azonnali niegnztintetesét követelik. — Kun Béla vftlaaza Clemenceauhoz.
Budipest, junius 10 A parist békekonferencia a következő jegyzéket |cüklte a magyar tanácskormánynak : .
„Magyar kormány Budapest. A szövetséges és egyesült kormányoknak az a- szándékuk, hőgy a j^agyar kormány képviselőit békekonferencia^ hívják, \'hogv megkapják^ azoíi szempontok közlését, amelyek Magyarország igazságos ¡határaira vonatkoznak. Kppen most jelentik be a csch-szlo-vakok elleni heves és indokolatlan támadásokat. A szövetségesek már kinyilvánították szilárd akaratukat, hogy véget vessenek á felesleges elhjnsógőskődesnek, azáltar,"hogy két izben is„ megállították a román seregeket, amelyek át akarták lépni a fegyverszüneti határokat és megakadályozták őket, hogy folytassák előnyomulásukat Budapestre és megállitották a szerb és (rancia seregeket is Magyarország déli frontján. Jly körülmények között a budapesti kormány formálisan is fel-hivatik, hogy haladék nélkül vessen véget a .csehszlovákok elleni "„támadásoknak, ellenkező egeiben a szöVtíísegös\' k<írmáhyolí " féltél!őriül el vannak határozva, hogy haladéktalanul a legszélsőbb, rendszabályokhoz folyamodnak, hogy kényszerítsék Magyarországot az ellenségeskedések megszüntetésére és. .. arra, hogy vesse magát alá annak a megingathatatlan akaratnak, amellyel a szövetségesek tisztelet-«beit akarják tarttatni parancsaikat. Erre a sürgönyre negyvennyolc órán belül válaszolni kell. — Clemenceau, a békekonferencia elnöko."
Kun Béla elvtárs válasza.
CÍemenraira-táviratára Kun Béla a következő választáviratot küldte el szikratávírón:
Clemenceau urnák, a békekonferencia elnökének, Páris. A magyarországi\' tanácsköztársaság kormánya -örömmei/fogadja a szövetséges és szövetkezett államok kormányainak ama szándékát, hogy Magyarországot a párisi békekonferencia elé meghívja. A magyarországi tanácsköztársaságnak nincsenek ellenséges szándékai s az békességben kíván élni valamennyi néppel, annál is inkább, mert nem ált a területi integritás alapján. Nem volt szándéka "megtámadni és nem\'is támadta meg a cseh-salovák köztársaságot sem, amelynek népével mindenkor békében, barátságban kívánt és kiván -élni. Ragaszkodott mindenkor a szövetséges államok .által megállapított demarkációs.vonaladhoz, é.s ti.sztQletb.en .irtotta a nóvembé\'r "tizenharmadik! katonái konvenció határozmányain Sajnálattal állapította meg azonban, hogy a szövetséges állarhok\' presztízsét felhasználva a cseh-szlövák köz-
társaság s a jugoszláv és román királyságok csapatai a november 13-án kötött katonai konvenciót megszegve, betörtek a magyaror-szagi tanacsköztársaság területére és már-már megfojtással fenyegettek azt. örömmel vesz-szük tudomásul, hogy a fSövetséges államok megparancsolták a cseh-szlovák köztársaságnak sk román és jugoszláv királyságoknak, he^y támadásukat szüntessék meg; de kény-telwtek vagyunk megállapítani, hogy nevezett á.llamok a szövetségesek parancsait nem teljesítették ós offenzivá-juk csupán a mi ellentámadásunkon tört meg és azt is, hogy csapataik még niaJs. ft november tjzenharmadiki konvencióban megállapított demarkációs vonalon innen állanak. A magyarországi tanácsköztársaság kormánya ismételten kifejezi készségét arra, hogy az ellenségeskedéseket a felesleges vérontás elkerülése céljából az össze«? államokkal szemben haladéktalanul megszünteti, hogy a szövetségesek paran-csaiknákyn cseh-szlovák köztársaságban s a román é-(j^göszláv királyságokban érvényt ,ézerezhc«aének., a november tizenharmadiké katonai konvenció határozmányainak végrehajtása, valamint az azzal kapcsolatos kérdések rendezése, továbbá a gazdasági kérdések ideiglenes megoldása céljából szükségesnek tartánÖk, hogy az "érdekelt államok ?és?éről megbízottak küWesse-nek ki. Az azokból alakuló bizottság egyik szövetséges ftfcam képviselőjének elnöklete alatt haladéktalanul összeülne Wienben. A magyarországi tanácsköztársaság kormánya mindenre kész, ami a népek közotfaz igazságos és^néltányos békét, s a kölcsönös megértést előmozdítja és a vérontásnak egyaser é« mindenkorra véget vet.
Parancs.
A szállítási Igazolványhoz nem kötölt élelmiszerek szállítást* tárgyában.
Folyó évi junius 13-tól kezdődő hat4!y-lyal megtiltjuk, hogy bárki, bárminemű élelmiszert vasúton, hajón, postán, vagy egyéb járművön, teheráru, gyorsáru, vagy _ vkézipod-gyászkent szallitson. Kivételt képeznék az utón táplálkozásra szolgáló kész élelmiszerek. Ennek megfelelően azt a kedvezményt, hogy 20 kgr. élelmiszert bárki szállíthat, hatályon \'kívül helyeztük. Aki a parancs ellen vét, attól az élelmiszerek elkoboztatnak & a cöempész foj-
rádídmi törvényszék\' éle áflitVafík.\' \' ......"""
\'Budapest, junius 10.
Élelmezési diktátorok.
ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius li.
Xtabai es Kira elvtársak ünnepélye» bevo-| nulása Kassára.
Garbai elvtárs beszéde.
Budapest, junius 10,. Tegna?.. este £U<\' 10 órakor indutt. el. jíuJAP-CSUul.. áa ja..küia»». "vonat, •amely Garbai Sándort a kormányzótanács elnökét és Kun Béla külügyi népbiz-! tost Kassa városába vitte. Velük utaztak még Varga Jenő, Szántó Bója é$ Huubrish Józsct népbiztosok. ;
Már a kora rzggeli órákban többezer! főnyi .törqeg,várta, «„.y^natot,. M egiísz, város. zászíódiszben pompázott. A beérkezőket Mi- ■ rovik János újonnan kinevezett kormányzótanácsi biztos várta. Kivonult egy díszszázad is s amikor a vonat . beérkezett, harsány éljenzés fogadta a népbiztosokat. .A Uisszázad, parancsnoka leadta a jelentését s miután a. század elvonult Garbai és Kun népbiztos elvtársak előtt, Böhm hadseregfőparancsnojf üdvözölte a proletárság kiküldötteit, illetve a ...kormányzótanács.képviselőit. -Ezután-.- Molnár • Rudolf üdvözölte a népbiztosokat Kassa vá-xos- biidjpn,..miré~Garbai «Uítárs többek között-a következőkben felelt:
— A forradalmi kormányzótanács névében köszönöm a lelkes fogadtatást. A" régi kizsákmányolás helyett a dplgpgók.. .(elszaba-\': ditasát akarjuk " Kassa városában is véghezvinni.
Ne gondolják, hogy a békét Versailles- -oöl fogják meghozni. A népek békéjét
a szocializmustól várhatjuk csak,
amit a mi lelkesedésünk fóg terjeszteni. Az a tudat; hogy Magyarország-megteremtette\'a szociálista államot, bizalommal tölt cl minden dolgozó proletárt, hogy. más országokban is. meg fogjuk tudni teremteni. Azokat a cseh imperialista csapatokat, amelyek csak azért jöttek ide, hogy raboljanak, el kellett\' erről a földről űznünk.
Garbai elvtárs beszéde után, amelyet kitörő lelkesedéssel éljeneztek meg a kassai\' proletárok, bevonultak a népbiztosok a városba. Délelőtt, fel 11 órakor hátalmás gyűlés volt "á városháza előtt, ahol Kassa város minden proletárja jelen volt. Először Molnár elvtárs üdvözölte a kormányzótanács \'kikül-dttttett;utána •Oárbai\'baatéH-éi^fejtettéi-hogy a mai gazdasági helyzetben nem képzelhető cl más állami berendezkedés, mint a szociálista.— Most-mikorkivmük az impcrialtsttr Hadakat — folytatta Garbai népbiztos elvtárs
— most
már a versaillesi békekonferencia is , máa magatartást tanualt yielünHr,..szem^-1 béhV\'amrkllrohík\'az "antantnak a magyar tanácskormányhoz /intézett táviratából is. Ez á há\'ngnem változás bizonysága annak, hogy a próletárságnak csak az •rejét.és- akaratéi keh megmutatnia.. \' Mq demokráciával szeretnenek jönni, \' de már lekéstek a démökráciáról. A . világtörténelem sokkai rohamosabban halad előre, semhogy szavakkal lehetne megváltoztatni a világ rendjét Az antantnak Ausztriával folytatolt tárgyalásai megmutatták, hogy Versailles a dolgozó milliókat akarja letörni. Vaíóban, most „ez a haro lesz a végső", ha ezt a harcot bírjuk, nem lesz több háború.
Ezután Kun Béla beszélt:. ,. .rr. -.fó-íMft-^^&jüU.- -.-*..|»öletár.hadsfirog;,-íw mondotta — hogjcnij .Qtnyomásx:. teremtsen a cseheké helyett, hanem azért jött-ide. hogy felszabadítsa a dolgozókat, tekintet nélkül arra, hogy milyen nyelvet beszélnek. Á mi-felszsbaditott tót testvéreinknek mi vagyunk a felszabaditói,.mert nem hódítást akartunk. A terüle.U;. ké.d:éi%e.kben. egy jalszavwrtK-\' <>an
- csak-rVitég•••V«*ié&rj\'áv\'égyes-tUjél\'é»:\'" " ""
Nem sokáig leszünk ezekben a harcokban egyedül. A nemzetközi proletariátus már a segítségünkre siet, akik ma még ellenségek,- azokkal holnap már egyesülni fogunk ós meg fogjuk terem-., . teoLj». .taoáoaak- .nemzetkö«»- •ktrefér--sasógát. Kun elvtárs b\'c •- es--éljenzíö Rövéíle. .\'\'Beszeltek még Jászay
- Nem kell az antant demokráciája. — Ez a karc ftu: a végső.
Samu a budapesti szakszervezeti tanács, cl-» .nőké,-- Mokrányt- elvtárs a tót szociálisták nevében, majd Nyisztor népbiztos olvtárs, Gárdos Mariska, Molnár ^líklós, Orenstein elvtárs az osztrák elvtársak neváben és Matunovics elvtárs a délszláv -szocialisták képviseletében.
hírek.
JUUiUb
11
Szerda
naptAr
A nap kéj 4 ór,a..0ö . perc-nyugszik 7 ora 50 perc-
kor, kor.
A hold kél d. perckor, nyugszik ,lf perckor... ..
2 óra 02 i;el 12 óra
~-Hivatatosfroiitjetentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti: Junius 8-iki kelöttel\': Az egész arcvonalon derék csapataink üldözik a visszavonuló ellenséget. A felvidéki l<S-ik ^alogezredynk tegnap. es.-te bevÖnultZölyómba. kassatói északra A bőst értük el. A munkás- és vörösőrzászlóaljak a Sátoraljaújhelyen tul visszavonuló clleoség sarkában v yáhnftk. .1 A. -.;többi hadszíntéren;á i helyzet változatlan. "Junius 0-ikI"keléttel -.\' . Az" .ellenség összeomlását fedezni szándékozok ellenállását a Sajó és Rima völgyében , meg-. törtük. Kassától északra egy cseh támadást vertünk vissza- A többi hadszíntéren nincs újság. JtmiuS lO\'ikí "kelettel : l. Diadalmasan előnyomuló vörös • csapataink megtörve a • megvert ellenség utóvédjoine\'í ellenállását, • hétfőn délelőtt benyomulták; -
\'"á--Vörös Hadsereg\'\'! F,!.:en á nemzéli imperializmuson győzelmeskedő nemzetközi iorni--dálfríi körmáiiyzőVariács ! IT. A Tiszatói északra előnyomuló csapataink a Topoly—Ondóvá vonalat az ellenség visszavetése által elérték. Kassától északra előnyomult csapataink előtt az ellenség; Eperjest, kiürítette.-Eperjest birtokunkba vettük. A Bodvátúl keletre előnyomult csapataink—a»~ ellenséges utóvédefc1" ellenállását mindenütt megtörve .a következő vonalon ájlanak : TornapelsO-ctől északra es Tiszolctól délre. Zóloní környékéről- az üldözés tovább fplyik. Léva környékén 1 Nyílra és Aranypsmái\'öt irányából előnyomuló csehek ellen erős harcok vannak.folyamatban, Érsek-.
osztagaink feladatuknak\' megfelelően .végzik IjAdmüv-eictcikct. Csapataink kiváló üldöző kedvének ys faradhatatlanságának következményeként számos fogoly^géppuska é&Jiadi.-..
"^ááUm\'íny jXifot\'t \'kezünkre.\'
; liadser.egföparancsnoksdg.
— A záróra betartása. Ismételten figyelmeztetjük Nagykanizsa lakosságát, hogy esti l-l óra után az utcán — az éjjeli üze-mekiren dolgozó munkás-elvtársakon kívül —■ senki ne tartózkodjék. Mindazokat, akik e rendelet megszegésével cisti 11 óra utáiVeze\'n-tul is i\\2 .utcáéi mutatkoznak a vörös őrség le fogja tartoztatni. Direktórium.
— A forradalmi törvényszék Ítéletei. A lorr.id.ilni:. .törvényszék, «mciy-:
wfcCv\'Szrrics Dc^íj elvtárs elnökiéit alatt ¿Kócza és Viasza*, elvtársak völfak. tegnap délelőtti ülésén a- következő Ítéletekét hozta: Horváth János zalaszentbalázsi lakost a templom perselyének feltörése miatt a knr megtérítésére és egy évi .fogházbüntetésre, —\' ítóiWő,. őagá^>.íMiizsai^liikóJst.betöré.^.
szcrmuhk&a,. .r~ Zuluk Lajosnál órgazdásag miatt 2 évi fogházbüntetésre- (egy évi próbaidőre fclfüggeszietitk), — László Imre; budapesti. lakost lopás- miatt I évi és .4 havi kényszermunkái a, — Mariloanp Józsefet lopás miatt. \'1 havi_ fogházbün.télésre. ^\'PiH\'. kit.öjti\'.tu) Nom\'etíf I.*• f-zi^;\' nagykanizsai lakost pedig a. sz£».zUiak»t*i fji-h\'agasa-*-mintt- ff napi " fög-hásiu. átva-ítnztatható \'1501?Mtmi~ ftHWüfi-f "tetésre;ítélte. . .
— vicéknek a fővárossal valé szolidaritását kifejezzük. A /óváros túlzsúfolt lakásaiból, az üres spájzok mellől vidékre kívánkoeik a fővárosi gyCr. meksereg. Ide, a vidékre . akar. lejönni a-jövö-reménysége, az a generáció, amelyért küz-dijnk, amely mar teljes egészében élvezni fogja az uj kor vívmányait: Minden igazi\'\' szociaüsía öntudattól áthatott proletárnak kötelessége, hogy elveit tényekkel is bebizonyítsa. Senki üc mulassza el tehát, hogy n fővárosi gyermekek* nyaraitatási akciójában tevékeny- részt ne vegyen. Minthogy azonban már itt a nyár és a prcletárgyermokek nyaralása jülkts- élsején trégkezdődik, mén ma jelentkezzék a d;rektórium első ügyosztályában mindenki, aki e nemes\' akcióban részt akar venni, annál is inkább, mivel a direktórium vasárnapra, junius 15-ére már lezárja a jelentkezők névsorát Miheztartás végett közöljük még a következőket: a nyaraltátási akcióban csak .7—14 éves üdülésre szoruló-proletárgy ermekek részesülnek: a nyaralás két turnusra van beosztva: juíius 1 -tol és aug>i»ztu» 1-től számított négy Hét. Kflüt^i üij négy hétre fejenkint 150 korona.
Népgyfliés. V\'asárnap "dé!el\\tt ii órakor a városháza, előtt óriási tömeg gyűlt össze,- hogy meghallgassa a szociálista párt budapesti kiküldöttjének beszédét, a politikai helyzetről. GrJlnfiut^eJytftfs .hos»zaSan-- foglal" •• ^ kozott a politika aktuális kérdéseivel és a nagy- számban egybegyűlt proletárok mindvégig íigyeleanmol. l^allgatták: Iüaután Balassa •Jenő ,a;Vigszinliás tagja szavalta, el fsizma-zia Sáhder „Tüzek" című költeményét.\' Igazi muv.pszcttél .adtft e\'lő a forradalmi verset\' és a proletárok frenetikus tapssal köszönték meg a nekik nyújtott elvezetet. Végül Lukács elv«-. társ mondott gyújtó beszédet, mire a közön- .
leikes éljenzés közbon rendbon oszlott szet.
—r Megalakult az Ipari termelési ta-
\'líáCS.\'-Az ipa\'rt "termelési tanács\' tegnap este megalakult. Elnöke és ogyuttal az 5 tagu intéző bizottságnak is oínöke Hójfmann Henrik elvtárs lett, az intézőbizottság tagjaivá. Pongor Henrik, Fischcr Ádám, Lőrinc Ferehc, pfenbeck Károly és László Vilmos olvtársa-kat választották meg. — Az intézőbizottság J ismételten felhívja nz összes szakmák szak-...] szer\'vezeleit, ihógy minden ,200 tag után jo -lentsenek be név szerint egy-egy kiküldöttei annak megemlítésével, hány tágja van a beszervezetnek. Kétszáz\' tagon aluli szervezetek szintén nevezzenek meg fenti módon .egy kiküldöttet. A bejelentést a szakszervezetek legkésőbb szerda estig nyújtsák be a párttitkár-r^sb^iCasinp fc jneiív o: jaegatatotíást - a :aó p.^:.—: biztosságnak sürgősen be kell jelenteni.
Dohányclosztás. Értesülésünk szerint . a junhisi dohányjegyeket 12-én, csütörtökön kezdik .beváltani., a. .trafikokban». ,Műiden..,do.-..,„ hanyjegy ellenében 300 grrtmm dohányt, vagy \\ 120 cigaiettát, vagy 00 szivart- kötelegek a trafikósou kiszolgáltatni.
— Állatvásár. A direktórium ez uton értesiti a közönséget, húgy Alsólendván, f-hó lö-áii a szokásos kirakó és.állatvásár meg lesz tartva.
— Muraközi lilr. Zalaegerszegi tudósítónk jelenti: Vasutas menekültek érkeztek a Muraközből, kiket a szerbek utasítottak ki. Kiutasították mindazokat\'a magyar állam sz\'pl*
;gálalába.n-állou vasutasolcat, akrknelc iHtt-tősép \'. helye nem a Muraköz. A szerbek elrendeljék ^mozgósítást, mert saját katonáik egyrészt a/-rossz fizetés miatt (50 fillér, napi zsold é? ezt senvjikarják pontosan fizetni), másrészt pedig a mezőgazdasági munkák elvégzésé céljából egyre sűrűbben "hagyjál? ott n frontot. A hor-;jv\'át.pk nem-. ^esznek, cíegeí, a bevonulási . •ra-ncsnák és-«?.-esetleg gytiváságí>Ó\'I\'bévöntilni akarókat visszatartják-. A szerb katonák önkényes rekvirálásai, a jegyzők és papok zsarolásai nagyon elkeserítik az ottani magyarságot és vágyakozva várják a pillanatot, mikor dicső vörös hadseregünk- inegszabaditja ~ Őket. -i- -Eszel kapcsolatban emiitjük-"tnog, hogy más oldalról arról Jrlc,5Üjlünk,..hggy ft !•»:•: minőin .-lű^e^iúlűúi nicgtenclt" árra,. •tiágtf-\'Triár a legközelebbi napokban végleg^ elhagyják a Muraközt.
1919. junius 11.
ZALAI NÉPAKARAT
3
í l ít H4«»1**»":« elrendeljük, hogy mindazok, akiknek fegyver vagy más katonai WSS*14*1 Í\'S***"!1 «»•••»okukban, ha erre engedélyük i. volna, legkésébh ma déli 12 óráig a vSröeőreég parancsnokságánál (városház épület) szolgáltassák be. Azokkal szemben, akik a parancsot nem teljesítik e. «kiknél a megtartott házkutatások alkalmával a fenti határidő lejárta után feeyvert találnak, statáriálisan Járnak el.
A VÁROSI VÖRÖSŐRSÉG PARANCSNOKA.
— A toborzás beszüntetendő. A ka
nizsai állomásparancsnoksághoz a győri katonai kerületi parancsnokságtól tegnap a következő távirat érkezett: A hadügyi népbiz-tosságnak a Dunántul szakszervezeti munkásságnak általános lajstromozására vonatkozó rendelete kapcsán elrendelem, hogy a győri kat. ker. kerületében mindenféle eddigi toborzás és sorozás beszüntetendő. A toborzó bizottságok egycn\'.őre helyükön maradnak. Addig az anyagot rendezik és további intézkedéseket bevonultatásukra innen kapnak. Kzentul kizárólag csak a fenti rendeletben megállapított és a szakszervezetnél cszközlcndő lajstromozás hajtandó végre. Jelen rendelet az eddigi sorozásokból kifolyó bevonulási kötele-\' \' zeftségefcet egyenlőre nem ériritr, \'de ftlnjstro-\' mozás megtörténtével ezen kötelezettségek érvényesek lesznek. Az eddigi hclyenk\'int elrendelt sorozásokból kifolyólag eszközölt kórt házba utalások utján folyamatban levő megállapítások és ügyködések valamint csotleges felülvizsgálati fiijárások a lajstromozásra való tekintettel szintén azonnal beszüntetendők, a volt tisztekre vonatkozólag kizárólag á hadügyi népbiztossáftuak a napilapokban közzé-, tett és dandár póttesteknél folyamatban lév$ nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezési es/a\'z annak Ifapcsán innen kiadandó intézkedések mérvadók. A megyei direktóriumokat megkeresem, hogy a vörös hadseregnek a lajstromozás utján történt tervszerű kiegészítésének érdekébert szigorúan őrködjenek afelett, hogy a helyi lapokban illetéktelenül elhelyezett közlemények a szervezés amügy" is nehéz munkáját ne. zavarhassál meg. Kat, ker. parsán 1456/e In. ¡oh. "szí
— Eljegyzések, Bagladl Béla eljegyásit« Tomaslcs Ilonkát Nagykanizsán. — Zsdfdos Linus és Lasky Ferenc jegyesek. — fillér István gazdász eljegyezte Pty Nagykanizsán. (Minden külön
— Házasság ürünfeld tész Andor folyó hó 8-án házasságol (Minden külön értesítés hely
— Az ItfumunUások díákaiűsztálya folyó hó 12-én c&te 8 órai kezdettel a volt Castno; nagytermében táncestélyt tart. A
— Halálozás. Mikovényl Árpád gyógy-\' szerese,fiz, „urangyal* gyogv ss.ti tár \\ Olt bérlője l lm ÍO-en ífc éve« ttomon 6lhm$t. Temetése f. hó 12-én délután «5 órakor tosz a Csengcri-ut S..sz. gyászházból.
— Levél olasz fogságban sínylődő elvtársaktól. Valonából a követkpzó május •4-től keltezett levelet kaptuk: ,T. Szerkesztőség! Kérjük következő sorainkat b. lapjuk\' ban elhelyezni. Ezúton értesítjük hozzátartozóinkat és ismerőseinket, hogy. Istennek hála még mindig jó egészségben vagyunk. Kc-szünkre postát egyáltalában nem kézbesítenek, ami bennünket nagyon elkeserít. Az Albániában elhelyezett összes foglyok neveben kérjük mindnyájukat, hogy illetékes helyen járjanak utána, hogy egészségesebb videkro helyezzenek bennünket, még mielőtt a malária (mocsárláz) veszedelme íelié.pnc. Klem Ármin (Nagykanizsa). Seidl Gusztáv (Porszombat-hely), Lakos Miklós (Budapest), Benczc József (Pölőskefő)."
— Hol fogják elhelyezni a szovjetkongresszus tagjait? A belügyi ne; biztosság utasítására az Országos l.akasbiztossag 400
• vidékről érkező, szovjet tag, ,.szanwru; köszH elő lakást a jühiUé 12-én tnrtandi» pártkongresszusra és a junius 14-én összeülő országos szovjotkongresszusra. A 40U viaoKt szovjet-tagot szállókban fogjak elhelyező.. Ezekben a szállókban a kongresszusra erke-zőknak rendes ellátásuk- lesz, hogy tárgyalásuk ideje alatt semmiben, se szenvedjenek szükséget. A szállókés penziók országé« bizton az Exte!?ior szállót Elölte ki, -ahol legelőször
megszálló vendégek. A szükséghez merten a
Bristol szállót, esetleg több más megfelelő, jól berendezett szállót fognak vidéki elvtársaink rendelkezésére bocsájtani. A kongresz-szus tagjai junius 12-e körül érkeznek.
Valódi pergament vajcsomagoló papir kapható Ftschel Fülöp Fia papirnagykercske-
d ésében, Nagykanizsán.
— Hogy törték le az ellenforradalmat Dombóvár környékén ? Dombovarról jelentik Szombaton reggel érkezett Dombovárra azaz értesítés, hogy Tamásit birtokukba\' kerítették a fehér gárdisták és hallatlán terrort fejtenek ki. A 44. gy. ezred. VI. zászlóalja Zay Dezső elvtárs, zászlóalj parancsnok -vezetésével azonnal vonatra szállt és elindult Tamási irányába. \' A hátárnál erős fegyvertüz fogadra a zászlóaljat, amelyet a bátor vörös katonáink viszonoztak. Heves harc fejlődött\'kí, amély-ben különösen kitüntették mágukat a Pécsről átszökött és a vörös hadsereghez csatlakozott derék munkás elvtársak. Fél óráig . tartott a harc, amikor /messziről fehár lobogó alatt közeledett csapátaffikKoz egy \'"leire"-, vezetett tömeg. Ezek felszólítottak bennünket, hogy adjuk meg magúykat, mire. az voJt -a válasz, hogy amennyiben ők nom ¡adják-meg .magukat, a köz\'séget felgyújtjuk A fehér gárdisták erre át jöttek hozzánk és beálltak a iiii soraink közé. Csapataink ezután diadalmasan bevonultak Tamásiba. Itt a vörös katonáink lefegyverezték a fehér gárdistákat. ,Azonnal kihirdették a státáriumot és ®a vizsgálat az cllenforrádalmárpk ellen folyamatban van..
Príma paplrispürga minden vastagságban kapható Fischel Fülöp Fiai cég nól, Nagykanizsán.
esek. — .Piti ér ^ yÖQOVl(s ÁrnukáJ i eh^éflielyety \\feld Bözsi és 3(M- 1 házasságot kötötU^k. ^ lelyett.) , u
Sport.
(;) Székesfehérvári DV—Nagykanizsai Tornaegylet (2 : 2). Fokozott érdeklődéssel* készült városunk közönsége a vasárnap délutánra tervbevett NTF—Nagykanizsai DV foptball mérkőzésre, amidőn a délutáni vonattal váratlanul megérkozetr a - székesfehérvári -Dv csapata. A mulasztást a fehérváriak követték el; akiknek a megállapodás szerint egy héttori elébb kellett volna a NTK-t értesíteni 40vőtelükríl.vA kaiustyű. MÉÍ| «>\'. igazságosan a helybeli DV-nek -ajánlották hl\' amely azonban, előzékenyen lemondott játszási jogáról a fehérváriak javára. így lett a klubbköziből helyközi mérkőzés. A fehérvári csapat\' tekhikalla\'g méltó ellenfélnek bizonyű;t. Kár, hogy a .vendégekre nézve sérelmesnek véft bírói ítélkezés következtében a játékot a második félidő derekán be kellett szüntetni.
(:) A Tornaegylet rendkívüli közgyűlésit ma szerdán este 8 órakor tartja a varosház közgyűlési termében. Az elnökség kéri a tagokat, hogy teljes számban megjelenni szi-veskedjenek.
Színház és művészet.
• Heti nutspr. Szerdán "és csütörtökön: Hejehi/ja baro operett. Pénteken: Románc színmű. Szombaton és vasárnap\' Pacsirta.
* Művészi események. Helyszűke miatt csak ma emlékezhetünk meg. két művészi eseményi\'ől.\' atbeiv a ■legu^bbi. gapol::viu történt és amiiycnékben á kftnizsar puhUkum-\' nak ritkán van része. Az egyik Halasa Jenő szereplése. Az első budapesti vendégművész a sjsoihbatí és vasarnapi müveszcs-télv keretében mutatkozott be a kanizsai kö zönségnek. Igazi művészétével soJ< tapsot wratott. — A másik esemeny a gimnázium Ady-hangverscnye, amely szombaton este az
Awftái, ¿m,
folyt le. A hangversenyt dr. lUkáCs fotm
elvtárs rendezte ritka l^zzáértéssel. A műsor valamennyi száma, de küiönösen a zenei számok nagyon jól sikerültek. A gimnázium ifjusaga a regi vezetés alatt méltó maradt hírnevéhez: olyant produkált szombaton este is, amelyről feltétlenül meg kell\' legalább em-iékozni.
* Az Aréna renoválása A városi intéző bizottság legközelebbi ülése foglalkozni fog a Színkör renoválásának kérdésével. A színház újjáalakítását az teszi égetően sürgőssé, hogy . á színi direktórium amint értesülünk — rövid időn belül fővárosi szinés-ekből álló uj színtársulatot küW le Nagykanizsára. Ezt az értesülésünket megerősíti Balassa Jenőnek áz a kijelentése is, hőgy Nagykanizsára a közel jövőben égy mosf szervezés alatt álló budapesti, színtársulat fog érkezni, amely zenekarával és teljes technikai felszerelésével kl fogja tudni elégíteni a kanizsai publikumot. A Szinkör átalakítási munkálatai á legrövidebb idő alatt befejezést nyernek, mect csak a tetőzet tatarozása és a brettli átalakítása vált szükségessé.
Pártügyek.
A nagykanizsai orvosi szakszervezet
titkársaga felhívja a városban tartózkodó ösz^ szos orvostanhallgatókat,\' hogy f. hó 11-én. d. c> 12 óráig okvetlenül jelentkezzenek dr. Fodor Aladárnál; Főút 17. szám alatt.
A Magánalkalmazottak Szakszervezete (b!okk) vezetősége, ma, f. hó í 1 -én d. u. f> , -órakor fontos -és sürgős.- ügyben -. ülést...;tar:, Sugnr-ut 4, sz, 1. em. alatt .Benczc s. k., Lukács s. k. . - ^
A cipész munkások és munkásnők szakszervezete ma este 7 órakor rendes-havi taggkülcst tart a Munkásotthon nagytermében. Vezetőség.
A forgalmi-, szállítási és köziekedé«!
munkások szervezete f. hó lZ\'.éjx csütörtök este 8 órakor gyűlést tárt. Ugyanakkor tág-illeték beűzetés. Megjelenés kötelező. A f«> ¿élöset!.
A Magántisztviselők az ipari tisztviselők
kiválása folytán beállott Uj helyzet megbeszélése és uj szakszervezeti vezetőség kandi-dála«a -végett fv-hó\'-ll\'áiií í.zerdán. .. détutan. ¿». órakor a kuresk. alkalmazottak helyiségébon (Casinó) összejövetelt tartanak. Megjelenés kötelező.
Az Ipari Közlekedési Tisztviselők Országos Szövetségének nagykanizsai csoportja f. évi junius hó 12. napján d. u, « órakor, a Kereskedelmi Ifjak termében* (Casinó épület, földszint) alakuló közgyűlést tart, amelyre ^a tagok meghivatnak. A megjelenés kötelező.
A nők szervezetének vezetősége holnap d&tltán 5 ó.rakor a Szocialista Klubb helyiségében fontos ügyben választmányi gyűlést tart.
Az összes szakszervezeteket felkérjük,
hogy a Munkás -Szabadiskolához szóló okta-tÓM törzslapokra Vliúi). deiután. .«V.tpl.. 8-ig: szolgáltassák Munkapa-
holybo. Munkás Szahidiskofc vezetősége.
Az Ifjúmunkások szakszervezetének vezetőségét fejffzóütjuk, hogy a Munkát Sz.v. bíidiskola tanfolyamain résr.t vegyenek és az okta\'tási törzslapokat vegyék át a bikárságnAI * ma d- u; Szuőadl-fM^t
■i\'tzeiőséae: ■ ■• ■■\'■■ ■\'■ \'
Szerkesztői üzenet. " \'
Egy régi proletár elóll/ető. Kórviés^
éppen jókor iiuéate hozzánk. Ugyani« tegnap . érkezett Nagylfarvr-ira nr. n levél, \' fmelyben Sz. bejelenti, hogy-beiapetL uz „egyikJ>Ma* pe<tí tüzérezredbe. - >
ZALAI NÉPAKARAT
1919 jyi(¡us 11
Harctéri győzelmeink ipari jelentősége.
Vaslparimk nagymértékű erősödése. Magnezit telepeink visszavétele.
Posztógyárak visszaszerzése.
Vörös hadseregünk diadalmas előnyomulása gazdaságilag is rendkívül nagy jelén-tőségü, mert t ipari tekintetbén fontosabbnál íontQsabb vidéfrek kerültek kezünkbe. Ennek az előretolódásnak közvetlen eredménye iparunk akcióképességének emelkedésében és anyagkészletünk gyarapodással^ nyílyánűlm.
A harctéri helyzet folytán beállott változás gazdasági jelentőségét hivatalos helyről beszerzett adatok nyomán a következőkben ismertetjük:
A szerencsés harctéri fordulat elsősorban vas, lém és gépiparunkat érinti. Diósgyőr és Ozd visszavétele kronologikus sorrendbon az olsfr kedvező momentum e tekintetben. Mind * két helyen megtörtént mar az előkészület az okkupáció alatt elszéledt munkásság összetoborzására, hogy az üzemet újra fel lehesen vennie Egyébként Ózdon 800 vagyon, Piósgyőrbsn pedig .körülbelül 300 Vag-gon különféle, vasáru került a kezünkbe. E keszlet hiánypótló voltánalc jellemzésére csak ...azt az,egy adatot emiitjük, hogy az innen kikerülő profilvasak segítségével újra felvehetjük a hídszerkezetek gyártását. Kilátás van arra, hogy a Korompán felhalmozott tetemes kokszkészlet a birtokunkba jut és hogy ennek segítségével az egyik nagy olvasztó ke\'möncét is üzembe hozhatjuk.
Losoncon az pr$zág.legnagyobb zománe-edény gyára és két gazdasági gépgyár, Füleken egy nagyobb zománc edény gyár, Rimaszombaton egy gazdasági gépgyár, Hisnyó-vizen egy takaréktüzhelylapok, karikák, rosté-lyok öntésére berendezett, speciális szürkevas-öntö, Pelsőcön pedig egy gazdasági szerszám-- árugyár\' szabadult fel, mely most már a mezőgazdasági fogyasztásunkat fogja az annyira szükséges hámor áruval (ásó, kapa, csákány, villa) ellátni és a MÁV.-ot, melynek ezekben aVkkekben előbb szállítója volt. \'
A Sajó völgyében visszakerült hozzánk . Kínnak- rocsüyv\'j va^éi c telepé\' éá "a- -Budó-banyai vaserctelep, melynek nagy gazdasági jelentőségét nem kell körülményesebben méltatni. Fölsza&adítTt^a dobsinai kohó is, az ott felhalmozott nagy Olvasztó kokszkészíeTtel együtt.
Szinte kiszámíthatatlan ipari jelentőségé . van a gömörmegyei magnezit-telepek visszavételének. Az acélgyártásban használt kemencék kibéleléséhez szükséges magnezit ilyen minőségben az egész világon nem fordul elő. 1914-ben magnezitért nagyobb összeg jött be az országba, mint cukorért.
Ami az agyagipart illeti, a poltári (Gö-möimegye), .és. a kálnói. gyárak visszavétele fontos, mert az elektromos iparban használt szigetelőket, azónkivül az el$Crer\\eü tűzálló téglákat ezeknek az anyagoknak segítségével is előáltithatjak.
Textiliparunk sokat nyert a losonc .apaualvai. és gá.c si • pöáztógy valami irt ás ersokujvári\' Pannónia kender- és lenfonógyár, bőriparunk pedig az érsekújvári bőrgyár és az Embc cipőgyár visszaszerzése révén.
Röviden ezekben foglalhatjuk össze győzelmes otíenzivánk gazdasági kihatásait, Az eziránVu eredmények még nincsenék lezárva» mert Vörös-Hadseregünk féltar\'tőzhatnt-
lanul halad Zólyom felé, melynek nagy lemez- J gyára vasiparunk egyik büszkesége. Ezeknek | a kassai gyáraknak és a selmeci bányáknak visszahóditása által még kimélyített eredményeknek gazdasági jelentőségét lényegcsen növeli az a körülményh hogy a tanácskormány minden időveszteség nélkül igyekszik e sikerek gazdasági hasznát biztosjtani. Szakembereink mindenütt ott járnak a Vörös Hadsereg nyomában, felveszik a tolcpeken és az üzletekben maradt áru- és. anyagkészleteket ós már dolgoznak az iparvállalatok üzembehozatalán. Ennek a munkának gyümölcsei pedig csakhamar" rtíutfcíkózni Togn ak.
Direktórium Nagykanizsa.
1241/1919.
Hirdetmény*
1440
vil Áíl raaym1a?»6*«,n»»*«
VI L/A vJ San» ty da, Teleíw 74. n. Széria, alrtrtík. Mitek. \\m II.. 12. is u-ín
Filmdráma/*} felvonásban. .Margareta Kjhme regénye után.
Fi«.erüp/o;.Erna Morena.
Előadás Wzdete 6 ós (¿I8 órakor!
----^—ilfVmull
A népgazdasági tanács kOJfN. T. sz. rendelete értelmében mindenki kjMblcs a birtokában lévő hordókészlétcket Jf- tekintet nélkül arra, hogy a bejelentést jfbzölcg valahol már megtette-e jelen hirdet«ny megjelenésétől számított 3 nap ajJTt a munkás-, katona és földműves tanácsjhtéző bizottságánál (Direktórium 1. ügyoswily) bejelenteni.
A bejelentési kötelezt^ég kiterjed ugy az uj, mint a használt a cljFmcntőS és azonnal töltőképes, valamint m javításra szoruló és> pedig ugy a boros mijnt a konzerv, zsiros stb.^r,dÓkaszlet>ekre. A mi éretek éS •mittőlíég-a bejelentéseken Vcltünfptendők,
Nem terjed kV a bejelentési kötelezettség az 50 hektoliter teHegatot meg nem haladó készletekro.
Aki a bejelentést elmulasztja, forradalmi törvényszék elé kerül.
A v. intézőbizottság.
Nagykanizsa, 191-9. junius 6-án.. .......
* Bárány,
pol. inegbizttt.
Közellátási közlemények:
Értositettnek a szőlőbirtokosok, hogy az első permetezéshez szükséges rézgálic mog-érkezett. A szétosztás a mai náptól kezdve, ogész napon át a közellátási üzemnél tört nik. (Postával szemben).
Mindazok, akik rézgálio igényüket jelentették a kataszteri birtokíiv másolat
mutatása mellett jelentkezzoi".....i
üzemnél,^hol a megállpodott séget az""érte járó összeg leíttctésc jfián átvehetik, Tekűítettel orra, "hogy jjj^ebb^szegek fizetéséről van szó, mindenki klsftfcb pénzzel fizessen. Csak azok jelentkezzenek, akik igényüket bejelentették és jelenleg is szőlőbirtokosok. Közellátási üzemek.
TIRANIA mozpőkép-jíalota
UHflUlfl »mii^i. Iii
Csütörtök, péntek. Junius / és 13-án
Fritz Peter:
a legbájosabb dán fllmdila felléptével!
Pénztárnyltás délután 3 órakor. Előadások kezdete délután 6 is este 8 órakor.
Gyergyák Pál cipő^ls felső\' rjszkészitó üzletét Magy^Ritca ö. sz (HÓI Rozgonyi-utc^r 2. sióm
alá helyezte áy mycl a közönséget ezúton értesiti
ÁPRO
HIRDETÉSE^
egész napOn át nyitva t Borbély, tyukszemvágó és marikor
Vasút közelében levő lakásomat e|
rélném hasonló nagyságú lakással a ____
bármely\' részében, — kiskanizsán isJL-Áll: 1 nagy szoba, konyha, éléskamra és ainozzá tartozó összes mellékhelyiségek. —~WL\' I m kiadóhivatalban.
A jövfi tanévre két jo Idfcbúl v
iskntás-flut toljes ollátask elváiyiok. Ki megegyezés szerint. Cin^^J^flohivata
Bérelek jó karban levő felhangolt gorát, vagy pianinót. — Cim Dr. Bu<| Kozgonyi-utca 23.
............................................»JM
.. Veszek egy jo karban levő \'ty,\\ füj kádat. Cirtf: Dr. Budunaiz, Rozgony
Kerestetik maganos úrhoz egy luai#ka mellé egy Intelligens nevelőnő, ki a háfiar-
tasban Is segédkezik, — Cim Kppinge#Izsó, Deak-tér 5. r *
Jó lóvasalók, kovicutgédek jó tlze-téssel felvételnek Boitor Józíet kovács-
tnésternél.
| a kora geccbli
öhAkbanjelenik
müli, ereiiet1 telk. foné8 tátikat
JKI.KNTtltEKmik
Egyes szám ára 30 fillér.
Kapható a dohánpárudákban
s
és az utcai rikkancsoknál,
V
é*<o|y"\' NagykaHlsaa, (918. Június 12. OaütBrtSk. 133. »x*m«.
ZALAI NÉPAKARAT
fxarkaulOrég *• k(aJ6h)vat«i; \' ..........j BlölU.téH Arak i
Hagyf.rtnliaa, ftug*r-«t 4. »iám . í ea«ax évr* . t0._ korona
M^fuumi«.. A SZOCIALISTA PAHT HIVATALOS LAPJA ■ :
Mlutkogy félreértének uiertmek fel a legyverek bczolgAWatAan körül, felsőbb utasításra értesítem Nagykanlzna vAroa lak^ssAgAt, hegy mindazok a fegyverlartAsi eugedélyek, amelyeket akAr Balázs, vagy Kardon elvtársak, avagv ezek u vírOiéfnej puiancsiiokAv.il egytittesen kiadtak, érvényüket kii-tették. Az 4tssauw tegyverek lolyö 1>ö 13-au, póatek <1611 11-órAlg u varait vörösőrséguél (volt rendfir-annál la Inkább beazolgAltataudök, mivel azok, akik a fenti taron batáridőig a fegyvereket be nen» •zolgAltaljAlt s aAluk a batáridő letelte utan lel|eleutés, vagy hAzkuiatA* tolytAn Ilyet znégla előtalálnák, rflgtönltél® törvényszék «1« Állíttatnak. * TAROM VÖRÚÜÓBSÉG PlKANCHNOKHAGA.
A világgazdaság jelenségeinek figyelemmel kisérése talán még a politikai viszonyoknál is tisztábban mutatja, milyen példátlan és me#3ldhatatlen válságba került az egész föld végvonag-► Jásban levő társadalmi rendje. Mncs különbség győztes és legyőzött között. Anglia burzsoáziáját ép ugy megreszkettetik időközi. nagy gazdaságpolitikai sztrájkok, mint a német Kuhr vidéket. A burzsoá erejére oly gőgös Franciaország épen olyan keserveden panaszkodik a valutaromlás mfatt, mint a bizonytalan ..strukturáju bojár uralommal vezetett Romániá. Ausztria, melynek félszocialista kormánya .olyan\' furfangosan apolta eddig a húsos fazék kedvéért az antant-barátságot, ép ugy az állami csőd előtt látja magát, mint az antant ked-\' vencc, Csehország.
Mig az egész európai polgári sajtó kritikátlanul ismerteti, hogy a szocialista lermelési rend Oroszországban tönkre-" tette a produkciót, az alatt a .szolid\' íurópat tőkéstermelés hihetetlen arányokban romlik. A hatalmas német . Ipkoinütivgyártás. ép ugy visszafelé ment, mint az ángöl szénbányászat. Az óriási különbség az, hogy a kezdetnek, a forradalomnak, a fegyveres küzdelemnek elkerülhetetlen zavaraj után az orosz szovjet — s nyilván ez a példa fog találni a magyar tanácsköztársaságra is — fáradhatatlan céltudatossággal dolgozik a produkció megjavításán. A helyzet valóban állandóan javuf, Eddig a tőkés országok gazdasága fcltartóztat-hatlanul romlott, mindig uj válságok rázzák meg.
A kapitalista termelési rend végleges kritikus helyzetét mi sem mutatja tisztábban, mint a kétségbeesett javítási kísérletek sorozata. Eleg a különböző „szocializálási" terveket és törvényjavas-I ltokat megnézni, főként Németországban és Ausztriában, hogy ki-ki megállapíthassa : ez a gazdasági T/ítág nem tudja már, \'mit cselekszik. Ez már a céltudatos kizsákmányolásra is alig képes.
A „szocializálás" szocialista társadalmi rend nélkül teljesen komolytalan. Távolról sem érdemii meg aat a nagy hűhót, amit körülötte csapnak. A célja világos: ugy tenni, mintha a kapitat tizmus adna valamit a dolgozóknak,
■tényleg"azonban változattanul :*kmjálc fenntartani a régi Állapotokat.
így kényszerülnek szinte az összes európai államok nemcsak a termelésben, de az elosztásban, kereskedelemben, nexzetköri forgalomban is önmaguknak ellentmondó hibrid ir,tézkedésekr.e
...... LéZÚttő Wdiétés: kápkodff intézkedések, ragályos betegségként terjedi állami csőd: ezek a íegjeltünóbb szinip-tomái az európai termelés agonizálá-sának.
Ausztria nem írják alá a békefeltételeket
Keuuer dr. Jegyzéke Clemeuceauboz. — Kiélesedik az európai\' munkásság sztr Ajkmozgalma.
tBuaapeslt ,\'unlus II Néniéi-Ausztria kancellárja Uenner dr. ma jegyzékei nyujlo.v H Clcmencdu miniszterelnöknek,.\'A jegyzék többek közöli a következűket mondja:
— Bármennyire kivonja ís Némel-Ausziriu a gyors békekötést és mindannak ellenére, hogy meg ,ik.tr szabadulni a nyomorúságtól, a némef-oszlrák kormány kénytelen kijelenteni, hogy.V német-osztrák néptől egyszerűen elrabolnák gazdasági élete Jegncl-küiüzbeletlenebb eszközén, és az államrénd fenntartásának lehetőségéi. A békeszerződés lervezele szerint.elveszik tőlünk a legtermékenyebb terülelekel, el akarják venni tőlünk a Bóhmenwaldol, Altó-\'íúnzirl.i területének egy refczéf, csupán azért, mert ez igy kedvez a szomizédok gazgasá;;i vállalkozásainak- Olyan területeket Is elvesznek, amelyeknek megszállását a fegyverszüneti szerződés swr. kívánta. Német-Ausztria Igy bár megmaradt,a, nem lenne életképes, mert csak az alpesi tartományok maradnának meg Bécs fővárosi.il, amely területen Ausztria 6 millió lakóm közül 4 millió bécsi lenne s ezen a területen a szükséges élelmiszereknek csak egy negyed részéi termeiheinénk. A többi élelmiszeri, a kószénszüfsségletet és az Iparhoz szükségelt nyersanyagokat csak behozatal ul)án szerezhetnénk be. A szövetséges orszácokban levő vagyonnak az elkobzása vlszonla legsúlyosabb csapás lenne ránk nézve. Ha arra köteleznék a némel-oszlrák államot, hogy a magánosoktól kisajálitotl lulaldonért kártérítési fizessen, ezzel óriási mértékben növelnék a túlterhelt államadósságot, ami állal Német-Ausztriát teljesen megsemmisítenék.
Jegyzéket ezzel fejezi be1:
— Ki kell jelentenünk. hogy a mostani némel-oszlrák kormány nem vállalhatta a felelősségeJ ezekén, a békeí,\'hitelekért.
pArisban tovább tart * Mlrtjk.
Párls, junius II. A sztrájkmozgalom állandóan tart, A fémmunkások és munkaadóik között nem vezettek eredményre a tárgyalások. A forgalmi üzemek munkásainak a sztrájkja tovább is változatlan.
Koppenhága, junius .11. A különbőz« párisi sstrá|k mozgalmikat súlyosbítja az 1«, hogy szedősztrájk fenyeget. A párisi hsly-zatit jellemzi • Timps Isgutóbbl számában megjelent közlimány, «mely izirlnt hl • kormány képtelennek bizonyulni • sztrájk litörásárs, Párls esetleg s proletárdiktatúra egy neme előtt III.
A nápolyi innnkáaok forrongása.^
Budapest, junius f I. I.ugarion keresztül jelentik Nápolyból-: A varos\'! katonaság tartja megszállva. Mindennek ellenére a munkások agitáclója a katonák között tovább Mylk. Egyes városrészekben összeütközés történt a sztrájkolok és rendörök között. A legközelebbi napokban sulycts események várhatók.
Kolcsak seregét döntően megverték.
Koppenhága, junius 11. A Politiken Kolcsak monarchista diktátor hatalmas vere-iígéríl"aíf\' KM. ET szeHiirtCotcsuk\'seregéből az orosz vörös hadsereg 40000 embert ejtett foglyul <s 100 ágyút zsákmányolt. Az ellenforradalmár sereg súlyos veresége a\' déli
„fronton tórtént, .loeginüdtt sfonbsa Kolcsak.. északi frontja is.
A. berlini uiankástanáca elítéli a bajor gyilkosságokat.
Budipssl, junius II. Az Arbelter Zeitung jelenti Berlinből: A bajor munkásvezárek meggyilkolása a berlini mtirfxásságban óriási izgalmat keltett. A munkástanács végrehajtó bizottsága a legélesebben kikelt a bajor kormány ellen. A szocialisták Noske lemondását követelik.
Kiutasították Bécsből az ellen-lorradalom vezetőit.
Budspest, junius II. A bécsi lapok közlése szerint a német-osztrák kormány elrendelte, hogy a magyar ellenforradalom vezetőit, tőiknek Bécsben van a főfészkük, a Bécsben való tartózkodási joguktól megfosz-tassnnak. Az ellenforradalmárok közül már sokan, el Is hagyták Bécset.
Az oroszországi magyarok üdvözlete.
Budapest, junius II. A Tanácskormány ma a következő táviratot kapta Moszkvából:
— A magyar és osztrák munkás- és katonatanácsoknak junius hó 10.-én tartott kmvgrrssttrea tidvözti a- ntagyar -proietírsáfrot a hősies hsreokban. Erős meggyőződésünk, hogy Magyarország munkásai az orosz proletárok példája szerint mindent elkövetnek,
2 ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius l/.
hogy az egész világon siettessék a kommunizmus diadalmenetét. Megfogadjuk a mai. napon, hogy .a munkások hatalmát megszilárditjulc és a" kom muri i síi* társadalom rendjét mindenütt megvalósítjuk. Éljen a kommunista munkásmozgalom, éljen a nemzetközi tanácsköztársaság.
A munkástanács ülése.
Bu4«PM-t*.junius.-11. A budapesti munkást. -453 .katonatanács--tegnap délután - ütést\' tartott. Az. ülés «(éjén az elnök bemutatta Böhm Vilmos hadseregfóparancsnok táviratát, mely válaszol a budapesti munkásság üdvözletére. A távirat felolvasását lelkes éljenzés követte. Ezután Lengyel népbiztos elvtárs a gazdasági helyzetet ismertette s kimutatta, , .„.hogy az aprópénz -okozta-\'-nctvéz —helyzetből\' már künn vagyunk. Ariiíkor az Osztrák-Ma-gyar Bankot március 25-én átvettük, 1073 millió korona készpénz készletet találtunk, — mondotta, — amelynek túlnyomó rcsze 200 koronásokból állt. Az aprópénzhiány leküzdésére március 21-től junius 10-ig 57 millió .1, 2 ós 5 koronások kerültek, forgalomba.
Varga népbiztos elvtárs utalt arra, hogy a proletárdiktatúrával egy-csapásra megszűnt
.....a munkafegyelem. Kijelenti,\' hógy éfii riét\'ri
szabad állandósítani.
..........Több -felszólalás után" Kun Béla blvtárs\'
az osztály-árpolitika helyességét hangoztatta. Szigorú ellenintézkedéseket sürgetett a vagyon elherdálások ellen is.
Ezután Lengyel népbiztos elvtárs reflektált az egyes szónokok szavaira. Kijelentette, hogy-jumus elsejére 10 é« >20-\'koromtor bankjegyek kerülnek forgalomba, amivel meg-
; kezdődik az áttérés a magyar pénzrendszerre. " As munkakényszert keresztül akarja vinni. Utal a népgazdasági. tanács mai ülésére, a mely megállapította a munkafegyelem helyreállítása tárgyában a fegyelmi módozatokat. Ezután a következő . hdtározati javaslatot nyújtott«* be:
I. A budapesti munkás- ós katonatanács a helyes elosztás érdekében követeti, hogy minden árut önköltségi áron szolgáltassanak ki.-„....,,—-|i;\' AJfermélés Tolcózása érdekében.köve-. töir\'á\'Thúnkástanács, hogy a köztulajdonba vett üzemek magángazdasági jellege szűnjön meg.
Ul, A bozá\'t üzletek küJsó és belső berendezését le keity foglalni. Az üzlethelyiségeket igénybe kell venni, elsősorban köz-9,élpkW., ^eüeges, átalakításokkal -azonban-lakások részére is.
A javaslatot éltalános helyesléssel elfogadták. A munkástanács ülése este 8 órakor véget ért.
A Magyar béke
a versallle»! békekonferenei&n.
Versajjle^. junius.,Il„ A. .négyes- tanács tegnapi\' gyűlésén a legtöbb idŐti arra fordították, hogyv megvitassák Magyarország-Járn^ dásat á csehek ellen. A tárgyalás során nézeteltérések támadtak. Azonkívül, hogy Kun Bélát a harc megszüntetésére bírják, mást nem határoztak. Wilson a leghelyesebbnek tartja, ha bevárják a fejlémcnyekct. Hírek vannak aJról, hogy a bolsevizmus » cseh köztársaságba Is behatolt. A helyzetet komolynak tartják. • ■
Fáber Oszkár népbiztos elvtárs nyilatkozata
Vas egyházi vagyon llkvldAMaáról és a birtokok felhaaznAláiAróI.
Kaposvár, junius 11. A letűnt kapitalista világrendnek talán legerősebb fjgyvere az egyház volt. Az egyház és nem a vallás, mert a vallás mindenkor és bármily formában • egy(ormátv. szolgált sz.?gé.n?.n0lv gáfcdagiVaV.. A*. emberiség harcos apostolai felismerték, fiogy az ember igazán szabad csak akkor lesz, ha az állam és vallás kettős szervezetének roppant súlyától megszabadul s kimondták, hogy a va\'Jás magánügy. Ezt az immár közhellyé lett igazságot valósította meg a kommunista allam. Elvált az egyháztól, * biztosította mindenkinek vallásszabadságát s hogy a papságot valódi rendeltetésének megfelelően isten szerény és alázatos szolgájává tegye: elrendelte az egyház likvidálasat.
Fáber Oszkár vallásügyi népbiztos elvtársat felkereste Kaposváron egy újságíró s megkérte, nyilatkoznék a likvidálás programm-já:ól és eredményeiről. Fábac.népbiztosdvtár-s.i
— A likvidálás kettős célt szolgál. Egyfelől a szeparálást, a teljes szétválasztást, ami azt jelenti, hogy az. állam magántársulásnak tekinf.minden-. felekezfetet, az egyházát nem országos intézménynek, hanem helyi alakulatnak s nem foglalkozik a válással sem kormányzatilag, sem közigazgatásilag, legfeljebb akk^r vesz róla tudomást,.ha az állam-kórmány ellen követne el valamit a felekezet. Se az állam, se a helyi szovjetek nem adtuknak egyetlen fillért sím felekezeti cófr«, viszont nem szólhatnak bele az egyház belső magánügyeibe se A szovjet a lelkiismeret és vallás szrtbadságát biztosítja s a legsúlyosabban elítéli, aki mast valrása gyakorlásában háborgat. Másfelől,, a Jikvi.dálás a. szekularizá-lás célját szolgálja, ázaz közíuíájdbnba vétetik minden ingó és,ingatlan egyházi vagyon. Elveszik a zsidó fzentegylet vagyonát, még ha sirápolásra szolgál is a vagyon, mert a proletárállammal összeférhetetlen, hogy a vagyonosok sírjai díszben legyenek, —.ugyanakkor bogáncs terepijén. a . proletár,-, birokon. , El veszi k .a- tflisealápittfártyokat iV,; \'-mert \'éitbri-ke;:ik a proletár felfogásával, hogy a gazdagok alapitványos misékkel protekciót szerezzenek a másvilágon, míg a szegény, aki nem tehetett alapítványt, — protekció nélkül maradjon a mennyekben. A kolostorokból, püs-.. : •»WO^LXWWfiftCttkból - .árvái»; - öregek, gyermekek rokkantak otthonai lesznek, ahol
ezek olyan ellátásban részesülnek, amilyenben eddig csak a burzsoák roszesuhek. A szükséghez képast kórház, szanatórium is lesz
ilyen cpülciekb\'.].. {"U\'-nonhííJma..tudások.....ott-•
hon» lesz, ahol-anyagi gondtfktól mentesen\' kísérletezhetnek, a természettudósok és fizikusok s befejezhetik miiveiket az elméleti tudósok. A plébános földje iskolaalap lesz, ahol kertészetet s földművelést fognak tanítani. A többi papi birtok is köztulajdonba megy. A likvidálás országszerte folyik. A budapesti zsidó hitközségtől csak pénzben és értékpapírokban 10 milliót vett el az ingatlanokon és felszer.lésoken kívül. Budapesten összesen 42 milliót tesz ki az elvette értékpapírok s pénzösszege. Minden pénz és értékpapír egyenesen az állampénztárba kerül. A szerzetes tanárok nagyrésze kilépett, sőt a demarkációs vonaioti túlról is bejelentik ktló-.pósüket. ■Jelentkezésük.... ,;ittáa-:.ntlndjári éKer-"korona rűhasegélyt és I5Ó0 korona előleget kapnak. A kilépő szónok-papok kurzusa junius elsején- kezdődött, de még fogad cl jelentkezéseket a vallásügyi népbiztosság, p volt papikból\' kerülnek ki jó fizetéssel a vidéki szabadiskojak tanítói. Öreg egyházi sze-melyok nyugdijat, — szegénysorban levő pa-papok pedig kielégítésképpen 1000 koronát kapnak egy összegben, — ezenfelül családodként 250 koronát. ..Családi sagélyre a katholikus papok is igényt tarthatnak,, ha jelentkeznek! Munkaképtelen főpapok \'Szintén megkapják nyugdijukat, — a katolikusok érsekei és püspökei, miután nekik nyugdijuk nem volt, — annyi nyugdíjat kapnak, mint jószágigazgatóik, — kanonokok annyit, mint intézőik. ,. ..
| Miután ezen terveret ez ideig n>ég nem . készü t el, felhívom az érdekelteket, hogy az \' emiitett rendeletek értelmében fe\'vett fizetéseket haladéktalanul fizessék vissza, illetőleg a felvett differenciákat vonják le.
A fizetésrendezés megjelenéséig, a márc 21.-e előtt hatályban volt kollektív szerződé» zerinti fizetések fizetendők továbbra is.
A fizetési osztályokba sorozást az üzem termelési (üzleti) biztosa és- at ellenőrző priun.késtaaács.. liét tagja együtt- regzi az aí- \' kalmazottak két bizalmi egyénének bevonásával.
A fizetési osztályba sorozást megállapító határozatot az Alkalmazotti Szakszervezetek Országos Egyesülete a hozzátartozó illetékes szakszervezei utján felülbírálja; az elsőfokon joiár... megállapított fizetési osztáíyrtak meg- " felelő munkabért csak ennek megrörtóntével lehet kifizetni.
Hogy azonban a visszatérítés ne oly súlyosan érintse az alkalmazottakat, célszerű, hogy a. felvett többletek több kisebb részletben tÖrlészthetők legyenek.
A fisétósi osztályba sorozást minden üzem (üzlet) a végrehajtási rendelet beérkcsz tévéi hajtsa végre.
Nagykanizsa, Jtiniu\'s" hó 12.\' ......... - Diraktórium.
Dohány, kiosztás.
A junius hóra eső dohánynemüek kiosztása junius hó 12-én kezdődik. A havi járandóság mennyisége ós a dohányárjegyzék minden egyes tőzsdében feltűnő "helyen kifüggesztve tartandó. Dohánynemüek .vegyesen nem szolgáltathatók ki (például vagy csak szivarkn, vagy csak szivar, vagy csak szivurka-dohány illetőleg pipadohány). A tőasdések mindkét junius havi jegyet leszakítani kötelesek. A dohányneriiüík kiszolgáltatás« csakis a junius havi dohányjegyek ellenében történhetik, eddig fel nem használt májusi dohányjegyek érvenyteienek. A lőzsdósek a pótlólag begyült májusi dohányjegyeket azonnal la közellátás^.iizemek ölszámc>ln: és a megmaradt készletet saját érrdekükben is pontosan kir mutaini tartoznak. — A torlódás elkerüléso végoU az igénylők a lakásukhoz legközelebb eső tőzsdében vegyék fel dohányjárandóságukat és ne tömegesen jelentkezzenek, mert a járandóság minden igénylő részére biztosítva van. Közellátási üzemek.
Rendelet.
A Forradalmi Kormányzótanács CVLsz. rendelete, .LXXXIII, sz rendeletét \' hatályon kívül helyezi, miért is elrendelem, hogy ezen rendele^ crtelmé.béh kifizetett^^ ¡fizetésék^áz .ál-kaliriazötták\'aU\'Kl\'visszafízetendók.
„\\ magyarországi pénzügyi népbiztosság pénziptézeü közleményei" 8. számában közzétett 144 - sz. rend-\'lot -1. § a értelmében a fizetési osztályba való b.esórozás azon részletes u&sÜá* szerint log. megtörténni^ melyet, • Alkrthmmftii- S^ak^érvc^ct\' Örs\'zígos Égye\'sü-Ictc fog elkészíteni.......... .. . , ..* .
HÍREK.
,91«. NAPTÁR.
jnulus | A nftP 4 ® \' Porc* I kor, nyugsíik 7 óra 50 perc-
49 . j-. k«r. ..-
...... A hold kél d u. 2 óra 02
Ctutörlök porckor, nyugszik éljél 12 óra ,f 17 perckor
A Mura piartján.
Zuhogó esőben, erős trappban Vágtattam Alsólendváról a .Murapartja felé, Hoepfler István ezredparancsnok és Chikán István századparancsnok társaságácan. Két órai erőltetett Irapp és vágtatás után érkeztünk meg a Mura partjára. .
Az egész vonalon bizakodó jókedvet találtunk. Vörös katonáink között; feltűnően megszilárdult n fegyelem. Gondolktízás-nélkül, rögtön teljesitik parancsnokaik minden rendeletet..;. ;-cv A ^vssanaaBo.r-A?,-.- ■v^vzK.rjM&v.
Ahova megéckezűnk, a, járőrök ós Őr szemékjmegálianak és feszes tisztelgés után teszik meg a jelentést. A fiuknak mindenük megvan, semmiben sem . szenvednek hiányt, csak az újságok hiánya miatt panaszkodtak valamennyien.
-. Kimentünk, a. Mura ■parsára.;- AmikoK a jugoszlávok a tiilsó páftröí észrevéttek minket, azonnal tűz alá fogtak^ Leszálltunk a lovakról és gyalog mentünk tovább. Csempészekkel találkozunk, akik csónakban hozzák át a vászon, szövet, bőr és egyéb cikkeket, hogy itt azt a mi rendelkezésünkre bocsássák. Beszédbe- elegyedtünk velük.
— Nincs ott kérem a túlsó parton senki csak egy pár jugöszláv cséridŐr cirkáL á\' tol- •
|9lfl. junius 12.
zalai népakarat
lések mögött. A jugoszlávok a csapataikat az I 0I>SI határon koncentrálták — mondja az 1 egyik csempész.
Klek az ellenséges csendörök tüzeltek ,ánk az előbb. Tovább megyünk. \'Mindenütt Kiépített állásokat és géppuskafeszkeket
\' találunk.
Egy könnyű üteg is beköltözött az állásokba, mert nagynak találták azt a távolságot, amely őket eddig az ellenséges parttól elválasztotta. €send- ós nyugalom honol mindenütt, s bizakodó nyugalommal tértem vissza Alsölendvára. Külsú ellenségtől itt tartanunk titin kell. (m. 0.)
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar, Tavirati Iroda. hivatalosan jelenti: Lévától nyugatra visszavertük az ellenség támadását. Zólyomtól északra a csehek előnyomuló osztagainkkal szemben elkeseredett ellenállási fejtenek ki. A Rima völgyében Tiszolcot, dunántúli zászlóaljainkkal pedig Rozsnyót foglaltuk el. Üldözzük a menekülő ellenséget. Eperjestől északra és északnyugatra tídrtjit ts Kisszebent foglaltuk el. A többi arcvonalon nincs újság.
Hadsereg főparancsnokság
— Személyi hir. Vántus Károly népbiztos elvtárs tegnap délben Kapósvárról Nagykanizsára érkezeit, ahonnan ma Ruda-pestre utazik, hogy résztvegyen a pártkong rosszukon ós a tanácsok országos gyűlésén.
— Hamburger népbiztos elvtárs íz éhező Budapestért. Hamburger Jenő elvtárs (uldmivelésügyi népbiztos tegnap különvonattal Budapestről Zalaszentgrótra utazott. — Hamburger népbiztos Földes Miklós elvtárs,
r- vármegyei művelésügyi megbízottal folytatott beszélgetése során kijelentette, hogy a falu és város közötti csereforgalom klmólyitése tárgyában érkezett Zalainegyébe. Kijelentése szerint vele kellett volna érkeznie SfCirolyl Mihály elvtársnak is, aki a töldmivelésügyi népbiztossághoz van beosztve, azonban Károlyi elvtárs Budapesten visszamaradt, mivel egy most érkezett-angol misszióval tárgyalásokat kell felvennie. Hamburger népbiztos elvtárs rövidebb ideig fog Zalamfgyében tartózkodni:
— Kordon ezred az Oiztrák német határon Az osztráktnémet határon egy kor-don-ezred fog felállítást nyerni. A szombathelyi vörösőr ezred hatósági területéről 250 embert toborozna\': össze, nkiktől a német nyely bírását, vagy részleges tudását feltétlen megkövetelik. Akik a kordon-ezredbe belépni óhajtanak, jelentkezzenek Szombathelyen az i. számú toborzó bizottságnál.
— Üdvözlet a frontról. A Zalai Népakarat szerkesztőségéhez a következő levelezőlap érkezett- a- frontról. > -^Üdvözlet a kanizsai elvtársnőknek és elvtársaknak a 20-ik gyalogezred géppuskásszáZadától. Kohn Árpád, Szekrény Géza. Szabó József, l\'avel-kovits Ferenc, Kovács Pityu".
— UJ hatósági élelmiszerárak Nagykanizsán. A hatósági cikkek raktározásával, szétosztásával és kezelésével járó költségek rohamos emelkedése, az áruk szállítása közben felmerült hiányok, az egyes esetekben igénybevett fegyveres kiséret költségei, valamint a vasúti és kocsifuvarok drágulása elkerülhetetlenné teszik a hatósági cikkek árának mérsékelt emelését, hogy a fenti kiadástöbbletek lepalább részben megtérüljenek a Közellátási Üzemeknek. A nagykanizsai direktórium rendeletéből tehát .1 kereskedő a jelenleg forgalomban levő hatosági cikkekért X. hó 12-től kezdve a következő klcsinybehi eladási árakat fogják számítani:
Tésztaliszt kg.-ként :< K 50 fii.
főzőliszt , 1 . 50 fii.
75 %-os buza kenyérliszt ,. 1 » 20 . 85 o/\'-os . . . - . 90 .
75-»/. rozs . - "
* \' "\' \' nyers cukor . 3 .\' 70 .
hadi szappan . ö H — .
— Hadirokkantak és Hadiözvegyek
Szövetsége felhívja a helyben lakó tagjait, kik valamilyen kereseli ágban szakszerű kiképzést szeretnének elsajátítani, illetve tanulni, oktatási törzslapjuk kitöltése végett jelentkezzenek folyó hó M-en délután 4 óráig (Kölesey-u. 12. sz alatt)
— Eljegyzések. Horváth Is/in el jegyezte Cseke Oizuikát. (Minden jflllön ár tes,tes helyett - Relsz Stefike ej Aszlin tlemer jegyesek.
..-\'— Kanizsa képvlielől > ¿titkongresz-ízuson és a tanácsok országos gyűlésén.
A forradalmi Magyarország nagy napja a mai nap. Ma gyólnek össze Budaposton az ország összes pártszervezeteinek képviselői, hogy gyakorolták a diktatúra kritikáját és megalkossák a változott viszonyok követelte uj pártprogrammot. Ugyancsak a legközelebbi napokban, junius 15-én ül össze a tanácsok országos kongresszusa is. Nagykanizsát a pártkongresszuson Wugrliuci elvtárs, a tanácsok országos gyUlésén pedig Sneff. Wugrl-iucz, Marvalics és Hava< elvtársak fogják képviselni- Wugrinecz elvtárs már tegnap felutazott Budapestre, mig Sneff, Marvalics és liai ■as elvtársak a ma délutáni vonattal utaznak a fővárosba.
— Az aprópénz még nem érkezeit meg Nagykanizsára. Az Osztrák Magyar Bank nagykanizsai fiókja a direktóriummal egyetértőleg tegnap este a következő kommünikét bocsájtotta ki; .Az Osztrák Magyar Bank ezennel közhírré teszi, hogy a Munkás cimü lap tegnapi számában közölt hir, mely szerint Nagykanizsa számára 110.000 korona aprópénz érkezett vojjia, nem felel meg a valóságnak. Miután az aprópénzhián\'y Budapesten is nagy, a főintézet nem volt eddig abban a helyzetben, hogy a kanizsai fiók szükségletet elküldhette volna. A nagykanizsai fiókból ma 2 tisztviselő utazott fel Budapestre, hogy apróbankjegyeket hozzon magával. Valószínű, hpgy sikerül ezáltal leg-atább annyi aprót hozni, hogy a legnagyobb pénzinségen segitve lesz. Figyelmeztetünk mindenkit, hogy ez a penz hétfő, e hó tizenhatodika előtt nem érkezik meg. Addig türelemmel várni kell*.
— Tarifaemelés a Délivasutnál. Budapestről jelentik : A Déli Vaspálya:"\' Társaság magyar vonalainak^üzemi kiadásait a költsé gck nagy emelkedese folytán a vasút korlátolt üzleti bevételeiből még megközelítően sem lehet födözni Ezért a Kormányzótanács
j az illetékes szervek meghallgatásé után hoz-I zájárult, hogy a Déli Vaspálya Társaság ma-! gyar vonalain jelenleg érvényes személy- és árudijszabást 200 százalékkal fölemeljék, a még tönnalló menetdíj- és szállítási kedvezményeket pedig hatályon kívül helyezzék. A díjemelés alól mentesitik a tanulókat, továbbá a nagyobb váró&ok környékén lev$> munkásokat, akik a munkahelyükre való utazásokhoz olcsó heti bérletjegyeket fognak kapni. A tarifaemelés már e hó 15-én életbe tép,
— Ujabb területeket csatolnak Alsózalamegyéhez ? Zalaegerszegi Uidóiitónk je-lenii : À zalaegerszegi munkástanács legutóbbi ülésé foglalkozott a földmivelésügyi népbiztosságnak azon rendelkezésével, mely gazdasági szempontból a tapolcai, sümegi és balatonfüredi járásokat Alsózalamegyéhez csatolta. A munkástanács a borvidékek együvé tartozásának szempontjából helyeselte az ilyen beosztást, több felszólalás után azonban ugy történt döntés, hogy a mai politikai kettéválasztás érvényben tartása mellett tiltakozó lépéseket tesznek a belügyi népbiztosságnál. Maycr, Gróf és BaráJJi elvtársak hozzászólása után Dandy elvtárs bejelentotte, hogy a legutóbbi budapesti tartózkodása alkalmával a megye kettéosztására vonatkozólag azt a felvilágosítást kapta, hogy a Belügyi Népbiztosság megbízásából Lukács elvtárs az intéző bizottsággal és Erdős elvtárssál megállapodik abban, hogy a megye kettéosztása miként történjék. Ez a megállapodás létre is jött cs pedig oly értelnmben, mint azt a Tanács kívánta. — Zalaegerszegen nagy reményeket táplálnak aziránt, hogy Zalamegye további megnyirbálása nem fog bekövetkezni.
• Uj rend a póstán. A tegnapi nappal Nagykanizsa város területén.a postacsomagok házhoz való szállítása megszűnt, A csomag érkezéséről utalvánnyal értesitik a felet, akinek a kapott értesítés alapján magának kell a csomagot a postahivataltól elvitetnie. Változás történt aMevélgyüitésben is »menynyiben ezentúl a város egész térületén csak naponta egyszer (a délelőtti órákban), a vá-
ros belterületén pedig délután »3 és 4 óra között szedik kl .a leveleket. A postahivatal szekrényébe bedobott leveleket délelőtt 12 óráig és délután 6 óráig dolgoizzák fel, Az aprópénzhiánnyal kapcsolatban tegnap érvénybelépett a kanizsai postán a következő rendelet is: »További intézkedésig a postát igénybevevő felek a postai küldeményeik feladásánál és azok dijainak befizetésévol annyi pénzt tartoznak a postai felvevő közegnek átadni, amennyit tényleg befizetni akarnak, mert a postahivatalok az adott pénzből visz-szaadni csak akkor kötelesek, ha azt pénzkészletük megengedi. Budapest, 1919. V/19. Robicsek s. k." \' *
— Hadirokkantak és Hadiözvegyek Szövetségd értesiti a helybeli földmives tagjait, hogy péntekon reggel künn a kelyszinen, hosszuleányvári réton lesz a rét feldarabolás. Minden érdekelt ott logyen, mert későbbi panaszok figyelembe nem vétetnek.
— Az Uránia ma csütörtökön és pénteken mutatja be a Nordisk Fílms legújabb müvét, az Utolsó hét cimü remek dán drámát, melynek női főszerepét a bájos Fritz Petersen játsza, Psilander volt partnere. •
Színház.
* Heti műsor. Csütörtökön: Hejehuja báró operett. Pénteken; Románc színmű. Szombaton és vasárnap: Pacsirta.
\' Hejehuja báró. Ezt a kedves zenéjti operettet tegnap este sikerrel adta a Fehértársulat. A közönség mindvégig kitűnően mulatott el a művészek sokszor frappánsan tftA lÁló humorán. A szerepek mind jó kezekben voltak, de különösen sikerült Gyulai Gizi, F. Peéry Ilus, Böszörményi és Csoloakossy előadása. Az operettet ma este megismétlik.
Pártügyek.
Felhívás. Az ipari termelési tanácsba a szakszervezetek részéről kiküldöttek válasz-tandók. A párttitkárság utasítja a következő szakszervezetek vezetőségeit, hogy kiküldötteiket jelentsék be a tanács jegyzőjénél (László Vilmos elvtársnál,\' Merkúr gyár): Molnárok szakszervezete 1 tagot, nyomdászok
1 tagot, borbélyok 1 tagof, magántisztviselők
2 tagot, biztosítási tisztviselők l tagot, építő ipari munkások 1 tagot, festőmunkások 1 tagot, fogtechnikusok 1 lagot, cipészek 1 tagot, szabók 1 tagot, szállítási és (org. 1 tagot, pincérek 2 tagot, könyvkötők 1 tagot, kisiparosok 4 tagot, keresk. alkalmazottak 2 tagot, pénzintézeti alkalm. 1 tagot. Kéményseprők l tagot, vas- és fémipari munkások 3 tagot, famunkásók 2 tagot, ácsmunkások I tagot, élelmozési munkások 1 tagot. A kiküldöttek nevét annak a bejelentésnek kapcsán kell tudatni, hogy hány tagja van a szakszervezetnek.
Ruhakiosztás. Felhívjuk mindazon szülőket, akik gyermekük részére ruhát Írattak nálunk és még nem kapták meg, folyó hó 12-én délután 3 órakor Rozgonyi-utca 2. sz. alatt jelentkezzenek a kiosztásnál, — Szocialista Párttitkárság. y
Az egészségügyi alkalmazsttak szakszervezete felhívja Szépudvary Istvánne, Huszár Józsefné, Belgramm Jánosné, Szlavik Jánosné, Fillér Mariska, Cáányi Matild, Szalay Imréné, Horváth Lászlóné és Voiritz Aranka ápolónőket, hogy amennyiben munka nélkül vannak, felvétel végett okmányaikkal jelentkezzenek az állami kórház egészségügyi szakszervezete veeefőségenél.
A népzenészek szövetsége pénteken és szombaton d. c 10—12-ig tagilleték befizetéseket tart. Megjelenés kötelező. Vezetőség.
Ifjumunkás elvtársak és elvtársnők I Diák elvtársak és elvtársnőkl Folyó hó !2-én csütörtökön este 7 órakor nagygyűlést tartunk a városháza közgyűlési termében. -Valameny-nyien ott legyet jk! Az Intéző bizothág.
A borbély és lodrász alkalmazottak szakszervezete folyó hó-12-én" este. 6 órákoi fontos ügyben gyüfést tart. Kéri a vezétőség a tagok pontos megjelenését. /I vezetőség.
2 ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius l/.
Oktatóközpont
a propaganda csoport kebelében
A közoktatásügyi népbiztosság propaganda csoportjának kebelében oktató köz\'pónt alakult, amelyről Varjas Sándor elvtárs, a propaganda csoport vezetője a\' következő nyilatkozatot tette :
A propagandacsoport tevékenységi köre jelentékenyen kibővült, amennyiben a szocialista ismeretek terjesztésére vonatkozó •szabad oktatási propaganda nagyot fejlődött. Jelenleg a következő iskolatípusok foglalnak helyet a propagandacsoport kebelében :
1. Agitátorképző iskola, mely a párttit-kárság és a propaganda csoport vezetősége által gondosan kiválasztott ós a beiskolázás előtt levizsgáztatott 3ő elvtársat vett fel, akik ugy intelligenciájuk, mint az ügy iránti Je.lkc,-sedóSük és agitátort képességük folytán az agitátori feladatokra alkalmasaknak bízonzul-tak. A beiskolázott elvtársak egy külön e célra lefoglalt épületben laknak, ott élelmezést és lakást nyernek és egy iskolavezető felügyelete alatt látogatják a kurzust es végzik otthoni feladatukat,
A kurzus hosszabb időtartamra van tervezve, hogy a kiképz-is minél alaposabb legyen és hogy a párt megbizható és tudo-. hiányosán képzett munkaerőket nyerjen.
2. Esti kurzus, amelyen azok az elv-• társak vesznek részt, akik nappali munkájukkal ellévén foglalva, csak este érnek rá az önművelésre.
-3. Női agitátorképző tanfolyan, ahol szintén szakszervezetek által garantált, alkalmas nőhallgatökat képzünk ki a szocialista nőmozgalom számára. /
4. Földmiveskurzus. Ebben\'T földtplSves mozgalomban részt vett, régi, bevált agitátorokat képezzük ki, földmives elvtársainknak a szocializmus eszméi számára való megnye-jésére<
5. Diák szocialista kurzus. Ez is esti tanfolyam, szellemi ifjúmunkások (egyetemi és főiskolai hallgatók) politikai kiképzésére. , .. • ü. Tisztviselői • kurzusok áz illetékes szakszervezetek helyiségében.
Ez előadások egységes szervezése, a tanterv szerves és átgondolt formálása, a technikai lebonyolítás automatikus működése ós az adminisztratív teendők, " továbbá az ellenőrzés egységesítése céljából, valamint az ezzel kapcsolatos nagyméretű irodai és statisztikai teendők elvégzése céljából a propagandacsoport saját kebelében egy oktatói központot szervezett. Az oktatóközpont tanvezetői, tantechnikai és adminisztrációs reszortokból áll, mindegyik élén egy-egy vezetővel ós egy melléje adott titkárral. Ez a hivatal állitjá össze áz élőadói katasztert is, amelynek alapján lehetségessé válik előadó legalaposabb kiválasztása.
4-
Gyer&yák Pál cipő- ét felső-részkésziló üzletet Magyar-utca 0. sz. alól Rozgonyi-utc* S. szám
alá helyezte át, miről a közönséget eiuton étrtesiti.
APRÓHIRDETÉSEI
Oyermekszabósághoz ügym felvétetnek Strasser, Sugár-ut 41
Intelligens kisasszony éves bizonyitvJ
nyokkal anj\'ahelyettes, vagy hádfcjsasszq \' állást keres. Cím a kiadóban.
A jövő tanévre két jó házból vfó iskolás fiút teljes ellátásra elvállalok. Fi: megegyezés szerint. Cím a kiadónkat
Vasút közelében levő lakásomat elcserélném hasonló \'rtágyságu lakással a vtfos bármely részében, — kiskanízsán is./Áll: 1 nagy szoba, konyha, éléskatjira és a/iozzi tartozó összes mellékhelyiségig. — kiadóhivatalban. \\ /
r zon*
Bérelek jó karban levő felhango, gorát, vagy pianinót. — Cim Dr. Bj Rozgonyi-utca 23. \\ / 1480
Veszek egy jó karban levő ülő jördő-kádat. Cím: Dr. Budunatz, Rozgonyi-utca 2&
Jó lóvasalók, kovácssegéckk jóylfze-féssel felvételnek Bojtor József >0wé mesternél. ^
Kis háztartásba főzni tudó bejájDnő
azonnal felvétetik. — Bővebbet Magyyutca 8. szám alatt. # 1404
Két tagból alló családhoz mreDÍzható Idősebb nőt keresek, aki az iJszes házi teendők elvégzésére vállalkozik. /avadalm&-zás rendes szoba, koszt és tizetéfe megegyezés^ szerint. Cím a kiadóhi\\\\taHj£n. MOlT^
Árverési hirdetmény.
Bagolasánc község munkástanácsa közhírré teszi, hogy a közsúg bátár^ban gyakorolható
vadászati jog >j
1919. aug. 1-töl kezdődő 6 évre jlagola-sáncon 1919. junius 22-én deltán 2 órakor tartandó árverésen a lfgtöbbet Ígérőnek bérbe fog adatni. í
Kikiáltási ár 2-lfl korona, jjfinatpénz 50 kor. Egyéb feltételek a sonigyszent-miktósi körjegyzői tf|vatalbaiy tudhatók
">eg. A /
■ Bagolasánc, möÍHuniA 11-én.
Blaskú Antal
kurjcgyií».
Maries János
»Inók.
( Öngyujti
tűzkővel, benzintartállyi egyszeri töltés 14 naig elég! - Kaphat« kizáróf
^ Forgács
43.
Könyvek :: Folyóiratok ;: Zenemüvek
□ OPUCI PH\'BpPJa rlOuntL "MM™«««
■ IWUIIbl. uinuou. Iftmtti pH«)
Irodaszerek, Diletlkönyvek, papírok hangsisrek.dlsiműáruk, játéktárgyak
URA NI A m"ZBóltép-Daltita
Ulinilia «oitaajt-a. t. IMa a59
Csütörtök, péntsk. Juniut 12. ás 13-,
Frltz Petersen
a legbájosabb dán lllmdiva fellegiével. I
Az utolsá 1
társadalmi dráma 4 levonásban.
I\'ínltórnyltás délután 3 órakor. Eliidlsoraiíllt lilnUn 6 is est« S érakor.

\\/l I Á n«BymoiBö«zlnhéi
VILrtU sumsiiilMi. Telefon 11 u.
Mi. Bllíllit, Mull). Julii II., 12, í! Ull
El lé
> felvonásban. \' Margaretla Böfyre regénye
Főszereplő: Erna
Előadás kezdete 6 és 1618 órakor
Makulatur papír
kapható kg.-ként 3 kor.-ért lapunk kiadóhivatalában Sugár-ut 4. szám alatt.
egész napon át nyitva t Borbély, tynkszemvágó és manikűr
A KORA HECGELt <>K.4KBAN JELENIK
MKG, EKEDET1 TEI.K-FONÊS TÁVIKAT
J ELEKTÉtlEKKKL.
Egyes szám ára 30 fillér.
Kapható a dohánpárudákban és az utcai rikkancsoknál.
MM MIM a umim
KLVI. évfolyam.
Nagykanizsa, 1919. Junlua 13. Péntak.
IS4. kzám.
ZALAI NÉPAKARAT
tiorkeiitdség éa kiadóhivatal) «agykanlzaa, «ugár-ut 4. szám ;; .
Mtrt.a.«tó.égiéaki.dóhiv...ii A SZOCIALISTA PART HIVATALOS LAPJA
Klctonaiám 78. > Nyomda 11?, •>
ElöHzatéal Arak i Kgéai évre .... »0-— korona
fél évre......4S-— korona
Hagy ad évre . . . tfSO korona ■gy hónapra . . . 7*80 korona .i; r, • ■>i ..-¿¿mií^\'-\'
Az ünneplő Kassán.
Az os kuruc varos vörös lobogódiszbe öltözött. A halduk városának szive hódoló dobbanással, a konzervatív magyar tradi-dók városa kitört karokkal fogadta a ma-gyar vűrüs,. hadsexegei, amely . a .ncrnzet-kűzi proletárforraualom előharcosalkéni dörgő léptekkel haladt át a cseh kapitalizmus\' menekülő hordái nyomán a városon. Hosszú ürömiéit napok multak el azóta, hogy a csehek kitakarodtak Kassáról, de a város lakosságának még könnyes a szeme a felszabaduláson érzett leirhatlan boldogságtól. Az emberek áradozva a lelkesedéstől klpl. ntli arccal mondogatlak: .Ilyen napunk nem volt még sohasem."
Kedden reggel fél kilenc órakor futott be t népbiztosok cs kíséretüket szállító vonat Kassára, amelynek állomásán mintegy tízezer főb<>l álló tömeg várta a budapesti fcíkültjfsiiekel, akiknek uila a felszabadított felvidéken végig valóságos diadalmenet volt. A fékező vonat kerekeinek kattogása beleveszett az Internationale felzúgó akkordéba, amelyek mint egy hatalmas Ima korúid inak egekig zengő hangja szálltak fel a perzselő nyárt reggelen a halduk ősi .városa felé, amidőn Garbai Sándor, a- kormányzótanács elnöke és Kun Béla külügyi népbiztos a vonalból kiszállt.\' Csak históriai hősöknek, a történelem legnagyobb alaklal-nak lutofl valaha osztályrészül a hódolatnak az a benső kitörése, amellyel -a kassal - pályaudvart zsúfolásig megtöltő emtursoka-, ság, a halduk utódai a népbiztosokat és kíséretüket fogadia. "" .........
Tizezer izgalomtól összeszorult torokból tört elő a nemzetközi proletárlnduló dallama. Tízezer Izgalomtól lüktető torok éllenkláltása harsanl az ég felé, amidőn a proletárok nemzetközi imála elhangzóit. Az üdvözlésnek ez az elementáris kitörése az eszmének szóit, az eszme rettenthetetlen harcosainak, a vörös hadsereg katonáinak, akik Kassa város lakosságát -a legkegyetlenebb Imperlellsta elnyomalá« alól szabadították fel. Amelyik kassal proletár a budapesti kiküldöttek valamelyikének a közelébe férkőzhetett, (innak nyomban azokról a gyötrelmekről kezdett beszélni, amelyeket a város lakosságának társadalmi oszlályra való tekintet nélkül a megszállás ideje alatl el kelleti szenvedni. Különösen az utolsó hetekben, amltor acselrek észrevették, hogy a felvidéki proletárság körében a bolsevizmus rohamosan terjedni kezd, váll a csehek bánásmódla a lakossággal szemben egyre lürhetellenebbé.
Valósággal Udérc nehezedett.. a. lelkire az egész városnak, amely Illókban reménykedve lesle nap-nap után o híreket a vörös hadsereg előnyomulásáról. Azt a
nagyszerű órát, araikor a lakosság öt é3 (él hónapi marilrluma ntán a vörös katonák a cschek ellentállásál megtörve bevonultak Kassára, a történetírók sem örökíthetik meg élelhüen. A selyemruhás kassal nők csak ugy, mint a karionruhás proletárasszonyok « .l.ányp.K. valósággal. Jscsókolták Ipyalkró), szekereikről és ágyúikról az ul porától belepett harcosokat.-
Kassa városa ma egyik legjelentősebb állomása a magyar kommunista államnak. A Felvidék ezen gazdag merropólisa nagy gazdasági és erkölcsi tökét képviselő energiáját nemcsak a felszabadulás felelt érzett bála, hanem a benső meggyőződés érzésével bocsátotta a szovjetkormány rendelkezésére. Kassán igazán iuaják, hogy mit jelent az imperialista, vagy tőkés rend alatl élni. A budapesti kiküldőitek azzal a blzlos meggyőződéssel távoztak cl abból a városból, amelyhez a magyar, história legszebb emlékei, a szlovén nemzett fellob-banások legintenzívebb periódusai fűződnek, hogy a kommunizmus és a világ népei testvériesülésének eszméje immár ott is elhintette csiráit, hol egykor a nemzeti génluszók napjainak a legragyogóbb volt. a fényük.
Rendelet
a volt tlaztek bevonulásáról.
Budapatt, junius 12. A hadügyi népbiztosság 11.549\' 31. számú rendelettel elren-.1 í\'■., Jiogy a ppu^szlóalmknal, póttestcknél stb. jelentkezétt és nyilvnrrtartásbft vett\' arc-vonalbeli szolgalatra alkalmas gyalogsági és Ib\'vabságl összes volt tartalékos és szolgálaton kívüli tisztek közül azok-, akik 1808, 1897, .1804, 1893, 1802, 1880, 188». és .1884. évben születtek, a pútzászlóalj parancsnokságok által f. évi juniüs hó 25-lg tényleges katonai szolgálatra behivassanak.
1. Nem hivandók be, akik a hadügyi népbiztosság által felmentettek, 2. mindazok, akiknek a felmentése folyamatban van, 3. a vasúti és hajózási alkalmazottak, 4. a posta és távírda alkalmazottai, 5. az iizemtun levő bányák alkalmazottai és 0. a főiskolai hallgatók, ha igazolni tudják, hogy tanulmányukat folytatják.
A fel nem sorolt években született volt tartalékos és szolgálaton kívüli viszonyban levő tisztek, továbbá a népfelkelő és nyugállományú volt tisztek — utóbvAk tekintet nélkül a születési évükre — valamint az arc-vonalbeli szolgálatrá nem alkalmas volt tisztek egyelőre szinten nem hivandók be. Ennek behívásáról. a pótzdsíJóalj. parancsokság és á hadügyi \'népbiztos külön kiedarwtó rendelete intézkedik. A behívás névre szóló behí-vásí paranccsal történik, amelyet posta vagy a munkástanács, illetve a direktóriumok kéz-besittetnek. A behívót amennyiben saját ruházattal és felszereléssel bírnak, ugy azokat saját használatukra hozzák, magukkal.
c Hadllgyl népbiztosság■
Pártkongresszus és
tanáoskongresszus.
Ma kezdődik a magyarországi szocialista párt kongresszusa és junius 14-én kezdődik a munkás-, katona- és földművessé- -gények tanácsainak országos kongresszusa. A márciusi fomvcfalijm, a proletáriátU9 diktatúrája óta első alkalommal halljuk a magyarországi proletáriátus egyetemének szavát. .............
A magyarországi szociálista párt kongresszusára nevezetes feladatok várnak. Meg kell választani az uj pártvezetőséget, módosítani kell a pártprogrammot, meg koll állapítani azokat a kereteket, amelyek között a párt szervezése folyik és nagy vonalakban körvonalazni kell a párt taktikáját. A pi^rt feladata megszervezni, összegyűjteni a proletariátus avánt:gariíáját, a"legosztályohtüdató^\'\' * sebb dolgozókat, akikben, legtisztábban él a szociálizmusért való lelkesfedés tüze. A párt feladata az ellenőrzés, a birálat, a kritika. A párt kötelessége vigyázni arra, hogy az elvi és elméleti alapokat a maguk teljes tisztaságában megóvja, a párt kötelessége ellenőrizni . a kormányzást, a hatóságokat, a párt kötelessége bejuttatni legjobbjait. a munkástaná-csókba és megtölteni á munkástanácsokat\'* a legtisztultabb szociálista szellemmel. A párt kötelessége az, hogy vezetője tanítója legyen a proletáriátusnak, az önzés, herdálás panarra mocskát ne engedje belevinni a szociálista rendbe. Ezen a téren rengeteg a tennivaló, mert az osztályállam és a kapitalizmus nem engedte kifejlődni a próletáriátus erőit Magyarországon és roppant feladat lesz megtisztítani a kormányzást a szenytől, kiválasztani a legjobb szervezőket és vezetőket, belevinni _ a proletariátus. egész tömegébe a tisztult osztályöntudatot, a szociálistn tudást és fegyelmet.
A pártkongresszus bizonyára nevezetes állomás les*. . A-^árt .. (ejlesztése» . .szervezése, terén, A munkás- katona \'¿s\'\'\'Tofámüv\'es®z8iée-\'rt * nyek tanácsainak országos kongrosszusu a dolgozók összességének az egész proletariá-v tusnak képviselete ez a testület A tanácsköztársaságban • a legfőbb szuverén a törvény— hozás első végrehajtása. Ez, választja meg. a népbiztosok tanácsát. Az egész osztálynak, minden dolgozónak legfőbb képviselete a tanácsok országos kongresszusa. A kongresszusnak, nemcsak joga, hanem kötelessége a birálat. Az erszig mai helyzetében ezer súlyos kérdés tornyosul a proletariátus elé, a háború és hadsereg szervezés, a külpolitika. Á termelés megindítása terén is óriási feladatokkal kell megbirkózni, itt van az éhínség kérdése amely égetően nehéz ós gyötrelmes. Meg kell\' .yjtatni a diktatúra módszereit meg állapítani a tennivalókat a pénzügyi és termelési válság leküzdése terén. Szoros kapcsolatot kell teremteni a város és falu dolgozói között, ki kell építeni az uj közigazgatást, meg kell teremteni az uj adminisztrációt, egycséget és\' gyorsaságot. Ezek csak a legnagyobb kérdései?, nem is szólva a számtalan személyi ós ( tárgyi kérdésről amelyekkel m^g kell birkánk
A ¡tanácsok országos kongresszusán minden kiküldött azzal a meggyőződéssel vegyen részt, hogy részese a legfőbb törvényhozó és végrehajtó hatalomnak. Korlátlan joga a birálat és véleménymondás és nemcsak joga, hanem kötelessége rámutatni a hibákra, >-tévedésekre. A tanácsoké minden hatalom, a tanácsok kongresszusa bizonyára élni fog ezzel ^ a hatalommal.
2 ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius l/.
Az országos pártgyulés és a .pártprogramul vitája.
Budapest, junius 12. A magyarországi
szocialista párt^gyülése ma délelőtt 10 órakór kezdődött. Farkas István elvtárs nyitotta meg az ülést és bejelentette, hogy elnökökül - --Garbai Sándor,"-RabfnovicS"¿Tózséf,. JEÍs\'ingor. Feferic (Mi\'ákölc) és PáVffy János (Szolnok) elvtársakat ajánlja. A gyűlés a javaslatot elfogadta. JegyzŐkül ajánlja a következőket Bíró Dezső, Fabick Gyula ^Budape-\',^. Sta.rk Péter (Lenin-város), Nagy Sándor (Győr). ■ Ezt a javaslatot is elfogadják.
Garbai Sándor elvtárs, ftzulán megnyitó \' amcfynek során többek
közölt a következőket mondotta:
— Ebben a teremben, amelyben most vagyunk, működött 1018. november 2-a előtt az a testület, mely az osztály- ói. pártelnyo-mást képviselte. Minden harc és minden tanács visszapattant ennek a testületnek az osztályhatalmán, .minden igazság csak az osztálypolitika irányában használtától! fel. A
.,v. .sziiks^er\\\\ezetckbe.i\\.. .évtizgUekei),M.lobogott mar a forradalom lángja, mert a h?rc nem« ^ csj^k.negyed,ór8Ív.n\\,W)M^ megróvidésért -és-wv""rl)éíjaviiftscr| folyt. Ks ha hittük is, hogy a demokrácián át jutunk a szociáiiznutshoz, most meg kell állapitanunk, hogy a forrada-.....íoni ebben az. országban alkotott. Megálla-\' pithatjuk, hogy ugynazok a demokraták, akik mindig a demokrácia mellett tartottak •--—ki, voltak azok, akik lehetővé tették e prole-tárur-.lom.. Jétr.cjöttét. cs előbaladását A két v \' párt egymásra talált. Jellemző ez azért, mert csak együttesen szánhatunk szembe a burzsoáziává!. Megállapíthatjuk azt is, hogy a inai\'cíus 21-i forradalom óta folyton felfelé teszüpk 4 haladást. Ha végigtekintünk a burzsoázia múltján, azt üzenhetjük nekik, hogy amikor mínden-^az övék volt, a told és a gj\'ár, ők sokkal kegyetlenebbek voltak velünk szemben. De a történelem számára más meg-
- - álhoitással ís tartozunk;; ;.vV UunzspáZLá: azt\' • \'"" \'tánifot\'tá, hogy szóba sem lehet állni az
elle-iséggel és azok a kapitalisták, akik elmenekültek, mégjs az ellenségtől, a csehektől és u románoktól kértek segítséget a magyar nép ellen. A nemzetközi forradalomnak cl keli jönnie, mert mindenütt cl fogják söpörni azt a rendszert, amely a römegek elnyomására használtatott fél.
— Tisztelt elvtársak! A mai napon le kell raknia az alapjait az egységnek, mort
-.....--csrr\'is egységes párt . lehel az, amely Kritíká-
""^al irányiíhar öhök\'Telett fekszik még min-
den kérdés minden anyaga, mely e nagy munkához tartozik, mert ezek alatt á tanácskozások alatt fog ai£ártprpjij:am.ujnJóilosuJni.\'
:\':;;?:,K^*m,:-hogy*a:kongresszus tagjhi\' TeiairássáT\'
•jelezzék a proletár hősök iránti üdvözletüket (a kongresszus tagjai felállanak, hosszan tartó éljenzés.)"\' ímwv Azután határozalilag kimondották, hogy a kongresszus üdvözli a proletárság er.de-
- -keiéit hafeóló Vörös hadsereget.
A gyűlés ezután megállapította a napi-reedet. Bejelentették, hogy az orosz kommunista fi&rt táviratban üdvözölte a kongresz-szust, A cseh kommunista párt nevében Ja-nusek elvtárs jelentkezett, Bohán Stefán a tótok kiküldöttje tótul beszélt, amelyben köszönetet mondott, hogy a vörös hadsereg felszabadította a tót földet a kapitalista csehek "uralma alól. Torsz,anszk^ .elvtárs az ¿orosz, Drabanovszky a bolgár cs Morgan az ...olasz ^¡• kommtinlsták nevében beszélték.\' •
bürokrácia kérdése a legfontosabb. A bürokrácia a burzsoázia erőssége vnlt, ne téveszt szűk azonban össze ezekkel a különböző intellectusllekct, Az utolsó előtti pont az agrárkérdés..volt.. E tekintetben óriási .- büszkeségre yaö okunk. Weltner elvtárs azt javasolta. hogy a párt elnevezése. szocialista»
(kommunista) legyeidKunfi javasolta-, hogy a
pártot a*szociálisták magyar országos pártja címmel j4K|jék meg. Ezzel szemben Kun Béla azt javasolja, hogy a pártot a kommunisták magyarországi pártjának nevezzék.
Kun Béla beszéde után Csapó Samu; elvtárs tette meg előterjesztését. Utána Kunh clvtáia..szólalt fel s miután,Poór Ernő elvtárs felolvasta á III, internacibnálé táviratát, dél-után 3. órakor\'a gyűlést befejezték,
Kassa a cseh uralom alatt«
A uiagyar proletáriálna öt és tói bóuapo« azenvtdéie, —- Artntinn Hátai nu^tkáiiukat én leányokat végeztettek kl az Imperialista rablók. — a énekek cvnloi menekülése.
Az és:\'..\\kmagyarorázági élénK magyar proletár város: Kassa öt és fél hónapon keresztül a legnagyobb elkeseredettséggel fürté a cseh imperialisták szörnyű uralmát, m g most sikerült a kulturált felvidéki szép cm-poriumot az\'idegen járom alól a diadilmasan előnyomuló vörös csapatoknak felszabadítani, tff és fél"hbífrt\'poh keresztül :garáídáíkodtak, brut\'Ufzáitak\' Kassán- a pálinkától elbutított ésőtrhől\'dákrüt\' cS TéT hónapig erőszakoskodtak a város lakosságával, Öt és fél hónapig keserítették meg a munkások élé ét. A legádázabb dühhel vetették rá magukat a csehek a Fel vidékié és már <*zt hitték;, hogy uralmuk örök marad. Berendezkedtek a kapzsiságtól fűtött imperialisták a magyar- városban, uj injézméhyeket létesítettek, embereket „hozattak-Prágából cs a magyarokat- megfosztották keresed cs megélhetési lehetőségű >tól. ¿som törődtek a munkásság érzelmeivel, nem ie>-poktáltak a legminimálisabb emberi jogokat sem, hanem a cseh kapitalizmus érdekeit szem előtt tartva nyomorították meg a Félvidék dolgozó társadalmat.
A csehek 1918 december 29-én vonultak be Kassára, mikor birtokukba veitek az Őej magyar várost;•Amikór.:;\'kihirdették, VHog-y Kaisa felett átveszik az imperiumot, azt hangoztatták, hogy „szabadítanijöttek. Hazug és gálád szövegű proklamáciokban adták tudtul a város lakosságának, hogy a rend helyreállítana érdekében lépték\' át a demarkációs vonalat és senkit som akflrnak érzelmeiben, jogaibán megsérteni; Eleinte senkit sem bántottak. Eleinte hamis előzékenységgel ériptkcZtek a munkássággal is és így akarták megtéveszteni az embereket. A munkásság egy pillanatra sem- ult fel A-Csab- rablóknak/ égy percre sem szédült cl" az Ígéretektől, hanem fölényesen és nyugodtan folytatta munkáját. A szociál sták átláttak a csehek politikai niahinacioin <b,.JArlúzkQ,4^kvVpUakr •mit nkésság ren dszerint "össz fej ötf ií^szaKs Sei> vezetekben. Molnár Miklós elvtárs, a., város akkori\' kormányzója éberül födött a proletárság érdekeire és nem engedett beleszólást a cseheknek- a .munkások. ügyeibe.-
Alig néhány hetes cseh uralom után a város katonai parancsnoksága uj hangokat kezdett hallatni. A csehek egyszerre megváltoztak és minden indok nélkül perfid munkásellenes intézkedéseket léptettek-életbe. Elsősorban megtiltották a szakszervezetek működését, majd sorba következtek a többi becstelen izü intézkedések. Ugyanekkor a városi, vármegyei hivatalokban, gyárakban, üzemekben, postán, távirdán, vasútnál \'megindult a. magyar alkalmazottak kicserélése. A hivatalnokokat, ugy a ,. közintézményeknél,-mint a magán cégeknél cseh al.kalmazottak-
Eziítán rátértek tárgysorozat első t k«l cserélték fel. Kassa ogyike Magyarország kmn hói. elvtárs előadó ] legnagyobb hivatalnok-városának. Az alkal-
pontjára. Elsőnek Kün Béla beszélt;
— A góthai programm módosításának bíráltában Marx azt mondja, hogy a mozgalom egybeni lépés a programmtcrve?et ; módositásáhóz; Azért ajéoljá elfogadáscá ezt a térvezetet is, mert ez-is a,kommunista mozgalom előrehaladása lesz. A nyilatkozat 3 elvei tartalmaz: A gazdasági cs társadalmi okok megvilágítását, amely a diktatúrához vezetett s az elvi programmját mint az egyedüli utat, melv a szocializmus -megvalósulá-. séhoz vezetrA másik kérdés á diktatúra tartamára vonatkozik. A. diktatúra átmeneti .jel-■ -legü. A\' politika!\'követelése le közül pedig\' a
mozottak kicserélése következtében egyszerre százával váltak állásnélkülivé az emberek, ami szörnyű elkeseredettséget idézett elő. Hogy a csehek, .piilyen: ..arányban hajtották . végfe á munkások éshivatalnokokkicserólé-sét, arra nézve mi sem jellemzőbb, mint az, hogy még a hordójelző hivatalban és a műhelyben >& a Csehországból hozott emberek vették át a munkát és az irányítást. >.
Mikor MagyarországJanácsköztársasággá aUkül^.Kassán á murikásség és lakosság helyzete\' még szörnyűbben megváltozott. . A ,csehok a munkásság tökéletes guzsbakfjtéSéj-\'é kegyétléh rendeleteket fognnfltositottak Első-
sorban bezáratták a Munkásotthont, betiltották a szakszervezetek működését, ezen intézményeknek vagyonát, könyveit elkobozták és mindenféle munkáé összejövctelbket betiltottak. A munkásság vezetőit letartóztatták, majd március 29-én internálták őket lllavára. A . cseh. brigantik .minden, ok -nélkül Illává** hurcolták Stíer Bélát, Szepesi Miksát, Surányi .LajüStv.Dr.ab, Sándort, Stein Jenőt, Borovszky Gézát, Banekovits Györgyöt, Bukovszky Józsefet, Feinsilber T.ipótot, Elkán Miksát, a kassai szocialisták vezetőférfiait és Molnár Miklósnét. AzHUávai internéltságbót néhány, nappal ezelőtt sikerült megmeuekülnie Szepesi Miksának és Elkán Miksának. A csehe< Kássári óströmállapötöt\' \'léptették életbe. Meg-, tiltottak, hogy az -utcán két embernél tÖbl»\' együtt tartózkodhasson A lakosságot rítíttden\' legcsekélyebb és legjelentéktelenebb . rendc-, szeli ügyekért formálisan megkínozták. Nap:-icnden voltak a denttóciálások, a név\'télfcn feljelentéseket a csehek készpénznek vették és az emberek már egymástól rettegtek, mert sénktsem tudta, hogy mikor kerül ártatlanul\' a cseh imperialisták Ítélőszéke elé.\'
> . ..A caehejí. K.assárpl elvittek minden köz-Vágybnii\'a bankbetéteket és tömérdek élelmi-\' szert. Hetenként hosszú vonatok indultak Prága felé á Felvidékről a legfontosabb élelmiszerekkel megrakva. A városparancsnoki tisztséget egy Székáts nevű ember töltötte be, aki a legkegyetlenebb eszközökkel üldözte és gyilkoltatta le a munkásokat. Teljesen ártatlan munkásfiukat és íányokát Végeztetett ki Székáts zsupán, aki egyébként folyton zsarolta a kassaiakat és aki nem állt rondelkc-zcsére, nz veszve, v.oli.. Néhány nappal a visszavonulás előtt megtörtént, hogy egy Jandrísek Lajos nevii tizenöt éves munkásfiu az utcán beszélgetés közben barátjának említést tett a bolsevizmusról. Egy cseh katona meghajtotta*. a-\',,lboJséyista\'isöt-jé* & *^éíek^t\' felvitte Székáts zsupán elé. Az ártatlan fiút ki se hallgatták, hanem mint veszedelmes „bolsevistát" Székáts zsupán parancsára agyonlőtték. A csehek a munkások és a lakosság" soraiból igen sok fuszt szedték Össze, akikkel ugy bántak, mint közönséges gonosztevőkkel. A kassai katonai fogház tele vólt foglyokkal. •
Az utóbbi időkben a helyzet már any-nyira tarthatatlanná vált, hogy a férfiak nem mertek saját lakásaikban aludni, hanem idei gen helyekre mentek, mert nem tudták, hogy mikor jönnek értük szuronyos katonák és mikor tartóztatják le őkot. Mikor a csehek megkezdtek a visszavonulást, Kassára a leggyászosabb napok szakadtak/ A katonák a lakossággal -szemben :.kegyetlenkedtek. - :Ha-valaki mosolyogva ment az utcán, a -cseh katona megállította ós megkérdezte tőle, hogy miért nevet. A visszavonuló csapatok több millió értékű különféle tárgyakat, ékszereket vittek el Kassáról. Vér, könny, fájdalom jo-lezte a csehek visszavonulásának útját. Ártatlan embereket öltek meg, vagyonokat- íaí bolták el és raUtárákát fosztötiak ki. Kassa történetében az öt és fél hónapos cseh\'1 uralom a leggyászosabb és a legszomorúbb fejezet lesz, amire még a jövő generáció em-■bercí is rettegve és borzpngva fognak visszagondolni,; .: ...... ..........
m


Az Öntudatos proletár vigyáa a tnunkafegyelemréV
1919. junius 13.
ZALAI NÉPAKARAT 8
Kun válasza nem elégíti ki az antantot.
megbuktatására clkövaln.k.mindcntf.ucrt í ^Jm\'JÍSX^SS^Z tinik mtirUkulet tegnap megkapta. de nem tekinti ktet/gf-
| *» állit fél városparanctnokiagot. A paranciot tudomásulvétel és meglelelelő izonnah intél-k.dái vágut közlöm. Be agyi lUpHztoudt.
— Elveszed a W«m üveget üsltttől az
L\'nger-Ullmann üzletig egy »Üst ridikul„ amelyben egy erszény volt A becsület« megtaláló Klelschhacker IgnáWl (Király-u 71) nagyobb jutálomban Xfszesül, amekkora a ridikül értéke.

Janin.
13
r hírek.
<>\' ! - A -nap kél 4 óra OV pere-• kor, nyugszik 7 óra Su perc I kor •
A hold kél
Pénl.k. i porckor, nyugszik ■ ■ utU pánikor.
u 2 óra o: éjjel 12 óra
— A nagykanizsai szikszervezetek ősszvezetősége ma este 8 órakor a város háza nagytermében gyűlést tart. Megjelenés kőtelező. PÁRTtlTKARSÁO.
— Hivatalos (rontjelentés. A- Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti: Lévától nyugatra és Besztercebányától délre az ollen-seg szívósan megismételt támadásait vertük vissza. A Tarcal és a Hernád völgyében nyugati irányban újra tert nyertünk. Vereségi ik hatása alui a csehek Sáros- iIs Zent/ -¡¿nvitrmegytket tettesen és Ungmeíyé észaU részét kiürítették. A többi harctér-változatlan.
Hudstretfóparancsnoksag.
— A forradalmi törvényszék ítéletei. A forradalmi törvényszék tegnap Szenes elvtárs elnöklete alatl tt" ,i\\zák és Dj\'mös elvtársak részvételével ülést tartót\', amelyen a kővetkező Ítéleteket hozta: Gelsei József nagykanizsai lakost a direktórium ócsárlásAért egy hónapi fogházbüntetésre (a büntetést egyévi próbaidőre f.ltügg.sztették, — Welsz Lajost\' a rígyvérviselcsí \'tilalom megszegése miatt 16 nap alatt ielizetendő iODQ korona pénzbüntetésre Ítélték. — Tegnap délelőtt került a forradalmi törvényszék elé Ferenczy Gyula postarófeldgyelő és Tury Ernő postafőtiszt büntigye is. A két postatiszt május 8-án . Csengeti uti Krajcsios vendéglőben diskurzusba bocsátkozott néhány vörös katonával. Ferenczy azt mondta nekik, hogy \'milyen ssép volna, ha a vörös katonák I piros szín mellé a nemzeti szalagot is kitűznék sapkáikra. Azt is mondta neltlK, "hogy a harcnak nincs értelme : a fegyvert akasszák a faira. Tury szintén lebeszélni igyekezett a vörös katonákat ártól, ho^jy harcoljanak. — «Wroti« *É várös. hadMroget. \' Megkérde««. hogy mennyi katona van Kanizsán, van-e elég municio a. kaszárnyában és ..hozzátette, hogy ő huszad\'magávat képes volná lefegyverezni az egész kanizsai hcly.őr.spgct. {i tantikihallgatások után a forradalmi törvényszék a két postatisztet a tanácsköztársaság erdekébe ütköző izga.ás bűncselekményében bűnösnek mondotta ki és Ferenczy Gyulát 6\' havi, Tury Ernőt / évi fogházbünteresre Ítélte, azonban mindkét Ítélet végrehajtását 1 évi próbaidőre felfüggesztette. A forradalmi törvényszék Ítéletének indokolásában kimondotta, hogy azért ítélt ilyen enyhén, mert a bűncselekmény elkövetésekor mindkét vádlott ittas volt és bujtogató szavaiknak semmi következménye nem volt. ___
A tsmmctarrtMtoz. Az «Jamtinltí-sok szervezete elhatározta, hogy a jövőben intenzivebb teyékenyseget fejt ki, a vármegyei művelődési osztály pedig felhasználja a szei-vszkedési mozgalmat olyanformán, hogy belekapcsolja az iljumunkásképzést akciójába. A legközelebbi jövőben megnyílik a szabad iskola, amolyben minden ifjúmunkásnak részt, kell vennie s főleg oly tantárgyakat tanulnia, | amelyekro szakmája folylán vagy általános intelligenciájának emelése végett szükség, van, pl. levolezés, könyvvitel, számtan, mértan, fizika, vegytan, technológia, szakrajz stb. A szervezkedési mozgalom a páftvezetőség ellenőrzése alatt fog itlni, amelynek gondja lesz rá, hogy 4 iOumunkások rendheZj komoly piunkához suikjajiak .» b«nnol( a. ko-telwiégérzet ép ugy fejlődjék, mint a prole-táröntudat. A, művelődési osztály felkéri tehát
a tanonctartókai, hogy. az iljumunkatokat sem a szervezkedésben, sem a szabad Iskola pontos és szorgalmas látogatasaban né akadályozza«, hanem annál it inkább. támogassák. mert ez a tanonctartóknak is ép ugy erdekükben all, mint az ifjumasoknak is, mert aki őket ezen törekvéseiben akadályozza, kormányzótanács rendelkezéseivel is cWtjf-télbe keríti.
— Eljegyzések. Krakwtcs iSzitytiagy kanizsa és Siommtr Ferike zaiyscrizeg jegyesek. — /<«/Géza Nagykanízs^eljogyezte Zanaty Rózsikat Nagykapornak^!. (¿tmden
:-kiH?ji-crtc«(és helyett.) \' *
— OdvBzlet a Irontról A Zalai \'Népakarat szerkesztőségéhez tegnap a következő ievclízölap érkezeit a . frontról .Szívélyes üdvözletünket külJJuk a harctérről-az összes Jtanizsai olvtár-aknak. A Vörös Hadsereg o-ik hadosztályához beositott 20-as távírda-szok: Hudín János, Molnár F.renc, llimler .Gyíkig)\', steril, Lung Jenő es Karácsony
— FOOtballmérkSzés A nagykanizsai: Torna-EgyluL agilis vezetője nagv ambícióval dolgozik azon, hogy a Nagykanizsán ellany hult sportélelet fellendítse. — A Dunámul összes számottevő footballcsapatái sorra lejönnek Nagykanizsára, hogy a NTE csapatával .megmérkőzzenek, Legközelebb ló-én vasárnap a Sié*etfehérvári Torna Club csapata méri össze erejét a kámzsájukkal. A tnecci. fen,-tVéwkor- kiadódik.«■ kalouaráltHl ét szövetségi bíró fogja. vezetni. A mérkö-zésr« jegyek .iőieválthatók u lltrscti.\'ir-l\'iz*-dében. Clőhely .j korona, állóhely 8 kiróna.
-r A Torna-Egylet uj vezetősége. Az NTE szerdán este közgyűlést tartott, amelyen megválasztotta uj tisztikarát. A választás eredménye a következő: Efntik Hrónyai Lajos, alelnök : Czorb Ernő és Vrda Endre, titkár: Sugár Sándor, jegyzők: dr Gyulai Béla éa KrátkyJózsef, Ellenőrök Krausz Györgyéi Wrschler Imre. szertáros : Szabó Zsigmond, főfelügyelők : Szabó Zsigmond, cs Vass Sándor, mü\\\'ezető : Geletich Renato. footbalintéző : Hirschler Imre. Választmányi tagok Biach Ká-
roty, j-tiua íüívp-Cjor^y, ■ MuvAUi
Gyula, Horváth Karoly Juhász Attila, Kolia-rics Géza, Marvaltrs József Pucher Rezső, Saller István, Vince János és Völgyi Zoltán, választmányi póttagok pedig Krámmer Zoltán Lehoezkv Ferenc, Mssehanzker tifnre; Tatlosi Talián István lettek.
Príma paplrspárga minden vaa-tagságban kapható Fiachel Fülöp Fial oégnél, Nagykanizsán.
— A katonai városparancinokstgok betiltása. Nagykauizsán több ízben megkise-relték egyes felelőtlen elemek, hogy a volt rendőrség hatáskörét maguknak szerezzek meg és itt valami katonai városparancsnokság létesítsenek. E kísérletnek, amelyeket a tanácsköztársaság helyi hivatalos szervái mindenkor-meghiúsítottak. — most egyszerlsmtndenkorra végett vet a belügyi népbiztosság alábbi rendelete, amelyet táviratilag közölt a nagykanizsai direktóriummal A rendelet a következő: .A h.dseregfőparanoenoknak hadsereg-parancsa szerint szigorúan tilos egyes katonai parancsnok vagy egyes «zemélyek állal önhatalmúlag bizonyos községben es varosokban, városparancsnokságot szervezni és ilyen pa rancsnoksagoknak működéit kifejteni önmaguk által alkotott szabályok szerint és hatáskörben, továbbá beleavatkozni a munkás- ét katonatanácsok hatáskörébe él így gátolni a proleururalom kialakulását. Elrendelte a had-■eregfóparancsnok, hogy valamennyi még fennálló és létező városparancinoklág működését azonnal" szűntesse be. A városparancsnokkor" intézmény ellMendó és a j\'Svőben váfospa-ranctnokot a hadseregfőparancsnok nev.z kl
A cseh
vonulásról.
avissza-
Junius U, A ncmsefeyülés ""mai
ülésén a tót földön történt visszavonulás miatt a ház elnöke megdöbbonéiének adott kifejezést. Felhívta a nemzetgyűlést, hogy niott minden erőnek egyesülni kell. Örömmel üdvözölt, azokat a l.p«sek«t, amelyeket az antant tett Csehoiszág érdekében. Ezután felhívta a nemzetgyűlést a védelemre. Több képviselő felpanaszolta az ülésen, hőgy Kun Béla minden ok nélkül töri be ci»h íóldre. amire kijelentettek, hogy a\' -eteti csapatok rendületlenül állják a harcot. SJtrpbái hadügyminiszter kijelentene, hbgy a tót kérdés a cseh becsület kérdésévé lett,
Az antant a csehek mozgósítása ellen.
Pária, junius 12, Lloyd George él Wil-son a cseheknek azon kérései, hogy a francia keleti hadser« Magyarország elten vonuljon,
elutasították. Az antant a hadviselő államok hoz tig>einieztétést fog intézni, hogy tartózkodjanak katonai vállalkozásoktól.
Pártügyek.
A Magántisztviselők Országol Szfivtt-séfének helyicsoporlja t. evi junmt hó 10.
napján\' \'3.Y fclll \'3\'(ikor a keresk. alkalmazottak (Catinó épület, földszint) helyisegében tisztújító Közgyűlést tart, amelyre á tagok meghivatnak.
Élelmezési Ipari munkások szakcsoportja szombaton d u. 0.órakor fontos ügyben taggyütélt tart a Párt (volt Caatnd) helyiségében Pontot megjelenétt kér a Vezetőség.
Cipész munkások, akik a vörös- hadte-reg kötelekében szolgálnak, avagy azok Hozzátartozói, ma este 6 órakor feltetlen jelenjenek meg a Munkátojthőnban. A clpéststak-szervez«1 vezetősége.
... . .. UjaaicakJtQk gyűlése. Szép .iát,,mai
jelentek meg tegnap az ifjumunkás elvtársak a városháza közgyűlést termeben, hol egy tíz tagu bizottságot választottak. Az összve-zetőség állal kiküldött ötös intézőbizottság Wortmann Emit elvtársát btzt* meg az ügyvezető titkársággal. Ifjumunkás panasz iroda létesült a polgári iskola földszinti helyiségében (a kapu alatt jobbra az első ajtó) hiva-taloi órák d.. u. 6—7-ig.
A női kereskedelmi szaktanfolyamnak az idén végzett hallgatóit tisztelettel felkérjük, hogy fontos ügyben holnap, szombaton 4 órakor iFz egyletkertben jelenjenek meg, különösen a bizalminók me^jelenese volna nélkülözhetetlen. Szaki in/olyaml>la e.vtdrs-ndk.
A virosl alkalmazottak szik szervezete
felhívja mindazok elvtársakat, akik a juniu.l vagy tán még előző havi ragdijakkal hátralék-ban vannak azokat f. hó 20.-aig annál íi inkább fizessék be, mert ellenesetben az alapszabályok értelmében kilépetteknek fognak tekintetni Vetnóség
A, Magár tisztviselők QrvígSs Szi,-vétségének helyi csoponja felhívja vőröt katona tagjait, hogy. a hadügyi népbilotság 104. sl. rendeletivel niajut havára kiutalt 1200 koronás munktbér megtérítés tárgyában összeírás végett f. évi junius hó 14. napján d u. 3-8 óra között! a pártszervezet helyl-ségiben Sugar-ut 4. sz.1. meg^elepin >*ivet-kedjenek. A szakszervezet minden vöröi katonája a -parancsnokság\' áltat Jriátttott okirattal Igazolni tartozik,- hogy mikor- lépett a vV rös hadsereg kötelékébe.
ZAl^-AI NÉPAKARAT
1918 junius 13
Mukafigjl ás népjóléti népbiztosság íz aggok és munkaképtelenek állani ellátásáért.

— Saját tadősttánktát.
APRO HIRDETÉSE
\'"Egy teljesen uj gyermekkoesl
József főherceg-ut 87. sz. alatt. . >^#407
A magyar tanácsköztársaság kormánya, amely a dolgózók uralmának alapjait veti meg, egyik legfontosabb feladatának az árvák, özvegyek, keresctképtelen aggok és általában mindazok ellátását tekinti, akik önhibájukon • • kivül a maglik fenntartásáról gondoskodni nem tudnak. A forradalmi kormányzótanács épen ezért felhívta a munkaügyi és népjóléti népbizfosságot, hogy ennek a fontos kérdés-nek a rendezéséről mihamarabb terjesszen be hozzá rendelettervezetet. A népbiztosság ezzel a fontos munkával elkésziilt, a tervezet ezidő-szerint már a kormányzótanács előtt van, amely, a legközelebb-dönt annak sorsa felett. ..„„.Usák Lajos dr. elvtárs, a munkaügyi és nép-■ jóiéti népbiztos helyettese a tervezetről az alábbi felvilágosításokat adta a Munka részére :■ A rendelet mindenekelőtt azt az elvi ki-jolentést tartalmazza, hogy a tanácsköztársaság gondoskodni kiván az aggok, munkakép-telenek, magukat fenntartani nem tydó özye-. ngyek . és árváR ellátásáról. G-ondoskódni kivan továbbá azokról, akiknek vagyonát kisajátította, ha munkaképtelenről van szó, vagy az illető hitelesen igazolja azt, hogy egyelőre elhelyezkedni nem tud olyan állásban, amely fenntartását biztosítaná.
A gondoskodás mértéke körülbelül megfelel a mindenkori munkanélküli segély össze-\' \' gének és a segélyt kiterjeszti a családtagokra is, akikről a család-fentartónak egyébként gondoskodnia kellene. Vagyis másszóval minden arra rászoruló egyéni viszonyainak megfelelő ellátást fog a rendelet megjelenése után a tanácsköztársaságtól élvezni.
A rendelettervezet betegség esetére ugy intézkedik, hogy az állami ellátás alatt állók egyúttal tagjai a Munkásbiztosúó. pénztárnak - • is. Attól a naptól kezdve, amelyik napon a betegség kezdődött, az ellátás gondjait a pénztar veszi magára, amely tc^éssete^en gon-\'^•tfoskodik arról Is, "hogy n betegek a kcllu orvos- ós gyógyszer-ellátásban is részesüljenek, A munkásbiztositó pénztár által folyó-.,, SÍtott segély .ös&zegek természetesen ugyan" azok lesznek az államilag eltartottakra nézve is, ihint a pénztár többi tagjai részére; hogy az államilag ollátottak a pénztár kebelében melyik kategória szerint fizettetnek, az attól függ, hogy milyen fokú ellátás járna az illetőnek akkor, ha rendes munkáját végezné, A rendeletet, amely minden valószínűség szerint a közel jövőben megjelenik, természetesen a munkaügyi népjóléti népbiztosság . fogja késlekedés nélkül végrehajtani. A végrehajtás módjaira nézve a külön kiadandó végrehajtási rendelet intézkedik.»
Két tagból alló családhoz megMzható Idősebb nőt keresek, aki az ös^e házi teendők elvégzésére vállalkozik. Jdradalma« zás rendes szoba, koszt és ft»eté^nnegogyej zés szerint. Cím a kiadóhivatalban.
Gyermekszabősághoz flgyes varrójrok felvétetnek Strasser, Sugár-ut 40. \\ fw
A jövö tanévre két jó házbll válj iskolás ftut teljes ellátásra elvállalok: Fiz« megegyezés szerint. Cím a Kw^öíiivat^an.
Vasút közelében levő lakásomat^lcse-rélném hasonló nagyságú lakássift/K város bármely részében, — kiskanizsáiy is. Áll 1 nagy szoba, konyha, éléskamra a hozzá tartozó összes mellékhelységei^— Cím kiadóhivatalban.
Bérelek jó kar.ban levő felhangolt zj
gorát, vagy pianinót. — Cim Dr, Rozgonyí-utca 23.
Veszek egy jó karban levő ül kádat. Cim: Dr. Budunatz, Rozgónyi-i

KAny«ak i: Folyóiratok;; Zenemüvek
ricnuci pu1öp rluuntL
I IWWIIkk UillUIIU. itlíl.Ur MkU) Irodasx.rek, Qsl«tlkOnyv.k, papírok 1; hangszerek, díszműáruk, játéktárgyak
KöszönetnytlvAoltás
Mindazoknak, akik felejthetetlen leányunkj elhunyta alkalmával fájdalmunkat részvé tilkkel enyhíteni szíveskedtek,\' ezutj mondunk hálás köszönetet.
TomA
HIRDETÉSEK
felvétetnek
a Zalai Népakarat kiadóhivatalában
URÁNIA mozgókép-palota
u 111111 * íl Betget,t-a. 4. t.l.loo 199
Csütörtök, péntek. Junlua 12. «a I
. Petersen
\'a legbájosabb dán \' fllaidiva..
V7II Á rj naaymoigó.tlnháa
V1LAU snrm tilllitti. Tttrton 74. ik
Ma, ulllilüt. »illek. Junius 11.. tíi íi IMI
FilfWdránva .ti íelyAásban. Margarétái Böhme ^gényc után.
FöszerepMN^JR-na Moréna.
Előadás kezdete 6 ós (ól 8 órakor
=sQ
iori Komál filmes előadásai
l\'énztárnyltás délután 3 órakor. Elóidisolt kezdete délután 6 ét este 8 érikor.
ü Öngyu
tűzkővel, beitzintarUífíyal, egyszeri töltés \\Jf napig elég! - Kapható Jozárólag:
(Forgács R.
dotönytözsdepen Magyar-utca 43.
A Níptakarékpénzlír Részvénytársaság Nagykaniz n
tnély fájdalommal tudatja, hogy alapttö igazgatósági- tagja,\' Jj ¡a.....
később alelnöke
Heltai József
rövid szenvedés után e hó 11-én elhunyt.
A megboldogult az intézet vezetésében te részt vett és emlékét őszinte kegyelettel fogjulf Nagykanizsa, 1018. jun\'us hó 12-én.
és fejlesztésében élénk meaprizni.
m
Ómv. Heltai Józsefné, gyermekei és rokonayftíegtörten közlik, hogy a legdrágább férj, apa és rokon
Heltai józs

rövid jsienvedés után, folyó hó 11-éi
Dráda halottunkat folyó hó Fő-uti 3. számú gyászházból kisérjük Nagykanizsa, 1016. junius hú
váratlanu^lhunyt. 3-án, pénfíken d. u. 4 órakor, a örök pijrenőrc. 12-ér
..v. -------------
-
Jítm. é.iolrmm. Nmgyk.BlM.m, 1819. Junius U. Szombat. 13». mxám.
ZALAI NÉPAKARAT
■iorhe»xtö«*B kiadóhivatal! i " X""r \' \'JJlJ"r " .. UL
„«Byk-n.«... Su0*r-u« 4. .Um \' „
vx.mc.«t«.*8ié.ki.dAhiV.uu A SZOCIALISTA PÁKT HIVATALOS LAPJA
Ml«ton»x*m tS. t Nyomd«\'117. 1 t xva/v^v/^ Hegyed évre . . . tf 90 korona
- --------- -_-.- \' _ -\'• ->:.•,,.-. ................ \\ Egy hónapra . . . yso korona
, Gyávaság.
...............Nem kell ahhoz katonának lenni,
hogy az ember tisztaban legyen azzal n kérdéssel, szabad-e a harcban álló seregnek a visszavonulás gondolatával loglal-»1.,.K0?\'ú> akkor amidőn győzelmes előnyo-mulásbati van, amikor á támadást\' védekezéssel (fenntarthatja, sőt a támadót védekezésre kényszerítheti. Az ok nélkül való meglutamodottat mindenki gyáva embernek ismeri. A proletárdiktatúra idején a gyáva emberek egész, soregekben ,nutatják magukat ilyennek. Minden dincsérét, .legyen azoké a harcos, munkás-tömegeké, amelyek a vérük hullajtásával is bizonyságot tettek tettrekészségükről.
Amig a tanácsköztársaság harcos seregei a frontokon hősies küzdelmet folytatnak, vannak itthon emberek, akik ti tétovázásnak, a csüggedésnek és a lemondásnak gondolatát akarják belevinni az itthoni munkástömegekbe.
A gyávák mindenfelé arról beszel-\' nek, hogy a pioletárdiktatura tarsolyája nagyon üres, hogy éhség és...nyomorúság napjait éljük, hogy még mindig százezer baj és gond gyötri az ország .népét. Senki sem tagadja el azt, hogy mi dolgozó proletárok még ma is Ínséges sorban részesülünk, de aki őszinte es igaz harcosa a proletáriátus leiszabadulásának, az egyetért velünk abban a gondolatban, hogy inkább koplaljunk, gyötrődjünk\' és dolgozzunk, minthogy S\'l\'jra...» .\'.r.égi. -rabszolgakorszak térjen.
vissza. Csak a proletárdiktatúra marátf-.. jon meg. és. ip\'nden mást és minden bajt el lehet viselni. Magunk \' is\' azt mondjuk, hogy a proletárdiktatúra ideje alatt- sok minden nem teljesült azokból a kívánságokból, amelyek minden proletárt eltöltenek,, Be abból a kevésből, amit eddig előteremtettünk, többet megszereztünk a proletártömegek számára, minthogyha kitartunk tovabbra is a^ rombolás és teremtés munkájában. A gyáva meglbtamodás azzal a veszedelemmel járhat, hogy mindent elvesztünk. De ha ...... a győzelmes harcot tovább vívjuk, min-
- dérit megnyerhetünk.
A proletárdiktatúrának erősnek kell lennie. ÍCs e diktatúrát mindenfelé érvényesíteni kell. Szükséges a proletárság kritikája is, ez vitán felül áll. Azonban mindazok, akik .a tömegeket rávezetik a "\' \'kritika gyakorlására, tartsák s2cm"\'előtt azt az elvet, amelyet a múltban minden oldalról hangoztattunk, hogy a kritikának igazságosnak kell lennie. Ugy nem lehet azonban érvelni, hogy tárgyi kö-
.....tallmények „közé személyi. motívumokat
■ keverjünk, Ellenben egyeneson btlnt követ el a jtol*ár<Éfussal szemban az, aki kritikáját ugy fejezi be, hogy miután most hibák és bajok vannak, térjünk
vissza a régi -állapotba. Aki ilyen gonosz es sötét felfogásnak ad kifejezést; ellenforradalmár, ha bármilyen hangosan hirdeti az 6 forradalmi érzését. Az imperializmus csődje kétségtelen valóság Szovjet Oroszország után nálunk hozta meg a nagy gazdasági válság a pr\'ólétariatus"uralmat Meg fog jönni ez-az uralom minden többi országban is. Aki ezt nem érti meg, az hiába hazudja magát nemzetközi szoeíálistának.
Újra mondjuk, inkább dolgozunk cjjel-nappal gondok között, minthogy ki-aojuk kezünkből sorsunk intézését.
Aki a proletariátusra gyávasággal a csüggedés és lemondás erőtbontó\' hangulatával, terjesztésével föl akarja idézni a régi világ veszedelmét, az halálos ellensége minden munkásembernek, az menjen a helyéről és lépjenek a helyébe a bálrak, a kitartók !■ Meghalni inkább, dó meg nem hátrálni és- mi hiszünk eb-ben, hogy a magyarországi proletariátus erős forradalmi érzése eldönti az élethalálharcot az itthoni burzsoázia és a külföldi imperialisták egyesült szövetsége ellenére mi győzni fogunk !
Romló Dezső.
Befejezték a pártkongresszust. «PWSgMSi
A kongrea.zus többlége 3 szavazat ellenében elfogadta a párt-programúi tervezetei. — A pArt nevet aaoclAll.ta>koiaimnolata zuain-
kátiok magyarorazAgl pArIJa. ,
" — Builapesti tudósítónk telefonjelentése. —
Ma negyed 10 órakor Rablnovlts József elvtárs nyitotta meg a pártkongresszust.
Napirend előtt\' n jegyző "felolvasta- az Üdvözlő taviratokat. Uíanna Alpáry Gyula mondott beszédet. Többek kvsött a kövotko-zőkot mondotta -
— Tiszteli elvtársak! Kunfi elvtárs azt említette meg a diktatúra mai módszerének alkalmazasa miatt, hogy visszafejlődik a tudomány és műveltség, ami nagy kar lesz a világra. Szigorít osztályharc alkalmával a tudományos es művészi tanulás csókken, ezt láttuk a háborúban. Ami a párt elnevezését illeti, Kunfi ajánlotta először a szocialista elnevezést, Én azt hiszem azonban, hogy ez a szó nem fejezte ki azt, amit a munkásság tett, annál is inkább, mert már megtörténr a- változás:-a munkásság . egyszo-rüen feladta ezt az elnevezést. Kendezni keli a-nóv. kérdést, mert ha nem, a viszály meg fog maradni. Mindenütt azt hirdetik, hogy\' ez a mostani állapot nem átmeneti állapot\' a szocializmushoz, hanem átmenet á régi állapothoz való visszatéréshez, amelyet otthagytunk. Ezt a hirt nemcsak itt terjesztik, hanem a külföldön is és ez mognelieziti a helyzetet a külfölddel, az antanttal szemben. Az antant ma Is reméli, hogy amit saját f.gyv.rév.l nem tudott .lérnl, eléri azáltal, hogy a szociáldemokraták fogják megdönteni a diktatúrát. Ez dőre reménység és igen jó szolgálatot tenne a mi ügyünknek, ha ebben a kérdésben- egységesen odakiáltanánk az antantnak, az egész párt kommunista éa tőlünk semmit sem remélhetnek. Wcltner elvtárs különösen azért ajánlotta a szociálista. (kommunista) elnevezést, mert a falvakban nem értepék meg a kommunista szót. Azonban tartsuk meg a szociáldemokrata pártnak egy nagyon jó tradícióját :■ ez.# |(árt
sohasem tett koncessiókat...... . : . --------
lllána Rákosi Mátyás népbietos elvtárs a következőket mondotta:
— Két kérdés foglalkoztat bennünket: a párt elnevezése és a diktatúra módszorei. A külföldi sajtó ki fogja használni ezt a látszólagos ellentétet,,ainely á név cl nem fogadásával kimagyarázható lenne. A második kérdés a diktatúra módszerei. A.módszer r\\cm lehet más, mint amilyen eddig volt. Eddíg\'J,«-" dig nem lehetett más a termelési eszközök
kisajátítása miatt. Minden kifogásolni való, vagy a határok túllépése rajtunk kivül álló okok következtében állott be. Mindent elkövet- \' tünk, hogy a diktatúrát a tulozástól megmentsük. Ami történt feltétlen szükséges volt és kizárólag a burzsoázia provokációjának ellenhajtása. Legyönk tisztában azzal, hogy az osztályharc rajvonalai között-nem lehet semleges zóna. Figyelmeztetem az elvtársakat arra az eljárásra, amelyet a burzsoázia sajtójával kellett vegrehnjtani. Nem szüntettük he a lapokat és .... az lett az eredményű, hogy elfogyott a papiros és ina már a Népszava és Vörös Újság részére is kevés papiros -áll. rcmietkezésünkre, ---figyelmeztetem az elvtársakat, hogy amikor siabadon booiájtot\'uk a túszokat, egy hét múlva v.isut,.sztrájkban nyilvánult meg velünk szamb.n a jóakarat. Engedékenységgel o.ztály-haroot megvívni n.m lehot. Kérem az elvtársakat Mmmílülá engedményekre ne adják oda maguw.
....., Lukáoa György .népb .; clytárs % kö-/
vetkezőket mondotta többe ozolt: \' "*\' ^.
— Azon kifogások ki, .. tütelyek Kunit elvtárs részéri! a diktatúra -sót illetőleg elhangzottak két szempont -T-s. A kritika kérdése az egyik, a másik • rdés a kissebb-ség uralma. A kritikának n szabadságát ültétlen megköveteljük, d. tiltakoznunk kell az ellcii, hogy oly kritikának adjujrk szabadsagot, amely az öntudit\'bn ellenforadalmat vigyen át. Március 2 l-e o . ege a kompro-misszimusnak a burzsoázil, i
A proletárság egységeta diktatúra
..... álláspontján-¿i!. ...- .,. , . ...-.
és senki kedvéért nem v.i i-ik hajlandók ettől eltérni.
Ezután Kulosár István \'. ;.,rs szólalt fol:
— Nem értek egyet wnfival. Tudjuk, hogy az utóbbi napokban u látszott, hogy jobbra akarják csavarni a \' .<;aturát.
A diktatúrát Intéző sz.mély.k kai ül .-., vannak sokan, akik n.m lél.ln.k még •1"\'» és csak akkor volna a ^ diktatúra biztosítva, ha a proletárság közakarat : Ehetne érvényesíteni.
— A párt elnevezését illetőleg nem szabad taktikai hibát elkövetnünk. Helyesnek tartom a szociálista-koimttitnístá\' ■ párt elnevezést. / \'
••""••MsjWWBwA-tieew*\'«Iwsáis. romeüceitlt.,iá 1 szélásra: . s
/.ALAI NÉPAKARAT
1919. junius 14.
T-
— A Dunántulon nyert személyes tűr pasztalataim alapján elmondhatom, hogy ahol gyöngén alkalmaztuk a diktatúrát, ott épp oly erővel tőrt ki az ellenforradalom. A vidéki paraszt nem tud különbséget tenni a szo-ciálizmus ós kommunizmus között, nem tudja megállapítani, hogy a diktatúra érdeke minden dolgozónak. Ne mondjunk le n kommunizmus névről, legyen az elnevezés ¿a kommunisták magyarországi pártja"
Biermann elvtárs felszólalása után Eisner elvtárs maga ós Kunit elvtárs nevében bejelentette, hogy eláll a felszólalástól, mert közötte os Kunfi elvtárs között megegyezés jött létre
Ezután Kun Béla emelkedett, szólásra. Péjeleritl, hogy Kunfi elállott attól az indítványától, hogy maradjon meg a szooiáiista párt elnevezés. A gyűlés egyöntetűen megállapodott abban, hogy a pártot szooiáiista kommunista munkások magyarországi pártjának nevezzó <.
— Kétségtelen — folytatta Kun elvtárs — hogy a diktatúra módszereinek kezelése ■tekintetében eltérő vélemények vannak, ez
_ azonban..nem .eltérés .a, diktaturától.«■. • Axkaph.-talistáknak meg van a maga osztályerkölcse, <lc ezzel szemben a proletár erkölcsöt-ismerem, mely a proletárság osztályérdckeinek megfelel. Tiltakozom Kunfi elvtárs azon vádja ellen, hogy mi az oroszországi proletárforradalmat majmoljuk, mert mi két és tál hónap alatt többet produkáltunk, mint az oroszok évek alatt. Uj. szellemi életnek, uj kultúrának kell támadnia magából a prolctítyságbol és én bizom a proletárság termelő erőjében, mély: intézményéket rombolt és intézményeket alkotott. Kétségtelen, hogy ez. nem a „Ma" Irodalma, mely a burzsoá litteratura terméke.
— Egyébként a Rónai Zoltán által tett indítványhoz én. is hozzájárulok. A mai indítványhoz amelyet gazdasági té.en R^nai elvtárs nyújtott be,
hogy mi kis Üzemeket ne a diktatúra erőszakával sajátítunk kl, szintén ""* hozzájárulok.
—- Nincs az a programm, mely biztosítja az egységet. A .cselekedetekben kell egységesnek lenni. Ez az. egység pedig cs.-.kis. forradalmi cselekedetekben lehet meg. A? egység legyen szilárd, erős kezii, mir.dig körültekintő.
Ezután az elnök elrendelte a pártprog-ramm kérdésében a szavazást.
A kongresszus többsége 3 szavazót ellenében elfogadta a pártpregramm
tervezetet a javasolt formában.
Több beszéd \' után v déli 1 órakor az ülést berekesztették.
Kun Béla nyilatkozata
a hadjáratról én a békekonferenciái ól.
Kan Béla nyilatkozata.
Budapest, junius la. A London News
táviratot intézett Kun Bélához az antant jegyzékével szemben elfoglalt álláspontja kérdésében. Kun Béla a táviratra a következőkép válaszolt:
— A magyar seregek előnyomulása folytán mindenütt, ahol a cseh-szlovákok éfc románok támadtak, a támadást megállítottuk. Nem rajtunk niullik az előnyomulás .megállj-.
-tása. A cseh támadásokra épp ugy, mint azelőtt ellentámadásokkal felelünk. Az ilyen ellentámadások elég erősek arra, hogy még ujabb és több város essen a kezünkbe. A cseh hadsereg egy része menekül, a román fronton egyáltalában nincsenek harcok.
,Arra a kérdésre, hogy igaz-e a bécsi , .lapoknak áz az áHitásv hogy az offenzívát Lenin elvtárs rendelte el, Kun Béla így válaszolt :
— A jegyzékben kifejtettem, hogy senki ellen sem inditöltunk offenzívát, hanem ellentámadással feleltünk a csch-szloyákok és ro-mánok offenztvájára. íÉgy szó sém^igaz
ból. hogy Lenin bármely irányban.befolyásolt vo\'ua. _ .......•
•*Nli a\'kófmany : véleménye arról,-hogy
az antant meg akarja hívni a békekonferenciára? — kérdezte továbbá az angol lap.
— örömmel fogadjuk az antant meghívását —- válaszolta Kun Béla elvtárs — de az osztrák tárgyalások után kevés reményünk van arra, hogy a békekonferencia határoz-mányni az ország lakosságára megnyugtatóan hassanak. Mindezek ellenére mégis szívesen elmegyünk, ha a .megivivást megkapjuk, mert azt reméljük, hogy a személyes érintkezéssel többet érünk el, mint az edd gi eljárásokkal.
A francia kormány bnkása.
Versailles junius 13. A francia munkások sztájkjában:-nem állott,.be- lényeges változás. A munkásszoVetség vezetői a Hunia-nitében jelentik be, hogy a kormány fenyegetései nem renditettek meg a munkásság elhatározását, hogy követeléseiket minden erővel keresztül vigyék. Tegnap esje .a. .hajózási munkások és tengerészek szövetségének központja bizottsági ülést tartott, amelyen bejelentették, hogy a hajósok is csatlakoztak az általános sztrájkhoz.
. Párt,y.. l^menGQa u- -kor* inány visszalépését napról-napra várják. Utódjául Biiand van Jiiszemelve, aki már el is- készült a kabinet összeállításával.
Magyar forradalmárok és ellenforradalmárok a becsi gyűjtőfogházban,
. Sopronból - jelentik : A bécsr PollziM-\'^é-fangenhaus negyedik emeletén van a politikai foglyok OSZtál^k.-Tde a jobbniódoru rendőröket teszik, akik - a rendőruniformishoz szinte már néni is illő udvarias hangon beszélnek a foglyokkal.
— Ja kérem — mondja a felügyelő rendőr ■— itt udvariasan kell bánni a tog-
lyokkal, mert az ember nem.....tudhatja, hogy
melyikből lesz holnap miniszter. Fritz Adlert is itt őriztük hosszú ideig s akkor nem gondoltuk. hógy Hlyén rÖv/d- idő múlva tagja-lesz-a kormánynak.
.....A-tágas cella falán alig-van hely, amelj\'
ne volna a volt foglyo« emlékirásaival telefirkálva. „Világ proletárjai egyesüljetek!" ez a mondat minden nyelvén fel van irva a falra. Frahciául, angolul, olaszul , éppen ugy, mint.ma^ftF.üj^JOinánul és oroszul, sőt ó héber betűk is hirdetik a proLíáriatus örökké élő szózatát. A magyar felírás különösen sok, amelyek az utóbbi időben elfogoti magyar agitátoroktól származnafev: A^áloságös vezércikkek vannak a falon, amelyeket ugy látszik a tradíciók tiszteletével őriznek meg a. híres negyedik emeleten.
; Itt ..őrzik,. azokat ar «í^gyatvv,. ti<?Z.tek^ ákík a I3ankgt»\'sséi követségre betörtek és onnan a tanácsköztársaság pénzét clrabplták. Itt van letartóztatva Takács, Tolnai ezredes, Viktor, Seidner, Zajacskovszky hadnagyok.
-Amíg a kommunista agitációval gyanú-\' sitott magyarokkal szemben bár udvariasan azonban mégis-teljes mértékben érvényesítik a fogház szigorát, addig az ellenforradalmár tisztek itt kivételesen finom kezelésben részesülnek. A két törzstiszt előtt, akik gallérjukon a fogházban is viselik a letűnt idők nagyúri disztinkcióját, haptákban áll a bécsi porkoláb, Bort, sört cigarettát hoznak fel a fogházba az ezredes uraknak, amelyekből természetesen jut a fiatalabb tiszteknek is, akik ellen az, a vád, hogy a franciskánusok "kolostorában őrt álltak a leiartóztatott követek mellett
A hosszú, tiszta folyosón séta közben találkoztak a három fiatal tiszttel. Az ő gal-lérukoii nincsen rangjelzés, a vörös hadsereg tagjrfíéknt működték a likvidáló bizottságban. Az egyiknek bolseviki sapka van a fején. Mindhárom műegyetemi hallgató .volt, .tüzér? tisztek. Beszélgettünk. A lápokban híré-jött a csehek vereségének és ekörül ioíyt a beszélgetés.
«— Nem lehel, megérteni — mondták az ifjú ellenforraJalmárok — hogy honnan vette Kun Béla a hadsereget és a muníciót ?
A fiatal tisztek nagyon- Óvatosan beszéltek ft\'z^ltaluk elkövetett puccsról és esküdözve •állították,\' hogy. csak utólag tudták meg, -hogy akiket a kolostorban őri«ék, azok a követek voltak.
— Mi felsőbb parancsra ,. Őriztük- • -az urakat. Kátoriák vagyunk és az ezredes ur parancsának tettünk eleget.
Egy cseh mérnök, kopott hadnagyi uniformisban, aki most jött haza Moszkvából s Bécsben a cseh kormány intervenciójára letartóztattak, gúnyosan jegyezte meg :
— Akiknek ínég mindig ezredes urak parancsolnak^ azok -eltenforradalméi\'ók még akkor is, ha nem vettek részt semmiféle puccsban.
A fiatal tisztek élénken tiltakoznak az ellenforradalmiság vádja ellen.
— Mi nem vagyunk ellenforradalmárok — mondta Viktor — mi szívesen mennénk : ki a--frontra -a • -csehek;\'ellen»ü-\'pl,öTét\'ftrKaascVcg-\' ben. Mindennek Takács-Tolyay az oka aki bennünket tudtunkon\' kívül felhasznált erre puccsra. Ezt meg fogom mondani a tárgyaláson is.-
Ebben a pillanatban jött fel Takács-Tolvay.a vizsgálóbírótól és sarkantyús cipőjét végig pengőtte a folyosón. A fiatal tisztek, akik az imént hangosan tiltakoztak az ellen-forradalmiság vádja ellen, most alázatosan ••meghajolta\'k---ttz\'-oár\'ódé8-\'itf\'\'\'él8ttr-\'\'>,\'\';\'\'<\'ft!!:......
A pozsvnyí nyomdásZj az égő, feketeszemű, Vitatkozó, tüzes forradalmár erre mely meggyőződéssel mondta :
— Szégyeljék magukat kedves uraim.
HÍREK.
jnnlu«
14
Szombat
naptAr
A nap kél 4 óta 05 perckor, nyugszik 7 óra 50 perckor.
A hold kél d. u. 2 on 02 petekor,•. -nyugszik éjjel 12 óra 17 perckor.
Sebesült vörös katonák
vannak Nagykanizsán. Azok járnak iit közöttünk, akik néhány nappal ezelőtt még nehéz küzdelmek árán, rettenthetetlen bátorsággal szorították ki a proletárhazából a rablást vágyból betolakodó cseh és bojár imperialisták bérelt csordáit. És Magyarország munkás ságának színe-java, a kitűnő vörös katonák, az iguzi proietárofy- akik vérükkéi*\'pccsétélték . meg elvhüségüket — milyen bánásmódban részesülnek Nagykanizsán ? Jellemző erre a Következő levél, amely tegnap érkezett hozzánk :
—Tisztelt Szerkesztő Elvtárs ! Nagyon sajnálatos dolgot kell Önnel közölnünV Sebesült katonák . vagyunk.;& harctérről-- jöttünkv\' Énnck \'^éftéfő:"Vől^uK®MÍ^nsSg\'et\'\'\' kell elszenvednünk. Akárhová megyünk vásárolni, tőlünk a 25 koronást nem" fogadják el. Tessék közölni, hogy egy Vörös . bakának a fehér pénze is ér annyit; mint egy burzsoának a kék ezerkoronásai. Nagyon sajnálatos, hogy\' tőlünk, akik megszenvedtük a háborút, — egy cigarettáért 70 fillért is elkérnek. Még ezt is eltűrnénk a drága jó proletárhazánkban, csak az fái, amit nem egy kanizsai tesz meg; a harc térről hazaiölt sebesült katonákat kikacagják. Hát ezt bizony nehéz sziwei tűrjük. Tessék közölni, hogy ilyen dolgokat ne csináljanak velünk. Bajtársi üdvözlettel
több sebesült vörös baka. v .¿Kehéz \'és csúnya dolgokat mondanak el a derék vörös katonákba kanizsaiaktól. Közöljük a levelet — miheztartás végett. Ajánljuk e sorokét az illetékes körök figyelmébe és a legszigorúbb megtorlást követeljek. Ilyen esetek után tényleg nem használhat jx szép szó, — csak az elrettentő példa. Nektek pedig, vörös katona elvtársak, csak egyet ; ném kell tűrni a fehér pénz ci nem fogadását és más piszkos dolgokat! Forduljatok bizalommal a legelső vörösőr elvtárshoz: az majd elintézi az illetők baját!
Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda . hivatalosan jelenti: Szolnoknál- az ellenség a Tiszán való átkelést kisé-.relté. meg. Visszavertük. Kisebb, ránk -nézve kedvező kimenetelű harcok az északi harc- -téren. Miskolctól délnyugatra a Sajó torkola-
|9lfl. junius 14.
zalai népakarat
■ Ónál UjvAri és Keit tábori pilóták légi harc-, ban egy ellenséges repülőgépet lőttek le. A többi harctér változatlan.
Hadsereg főparancsnokság.
— Az Ipari termelési tanács a kor-minyzotanács rendelete folytán a szükséghez képest a tanácsba kiváló szakembeteket meghívhat A nagykanizsai ipari termelési tanács ilyen minőségben beválasztotta dr. Aaét Gyula vegyészmérnök, Welser János gépész-\'mérnök, Székely Nándor mérnök és Diesel Frigyes elektrotechnikus-mérnök elvtársakat.
— Katonái beszerzési csoportot Nagy. kanl/sának I A proletariátus tagjainak ma-
■ napság egyik legsúlyosabb gon\'dja • a családiul ellátásának biztosítsa. Az olelmicikkek beszerzése mind nagyobb nehézséget okoz. E visszásságok megszüntetésére a hadügyi népbiztos-ág elrendelte, hogy a katonak, a katonai ütemekben dolgozó munkások, vurüs őrök és különböző karhatalmak családtagjainak, továbbá a hadirokkantak, hadiözvegyek és ezek családtagjainak elláthatasa szempontjából a katonai beszerzési csoportok és elkezdik központi liWatolavAHitsak fel, -Ea központi M» vatal magában agyesiti az eddigi üsszss\'fö-városi és vidéki katonái beszerzést osoporíő-kat. A terv az volt, hogy azokon a vidéki helyeken, ahol már vannak katonai beszerzési csoportok, azokat az uj szellemnek átszervezik. A szervezésnek Nagykanizsán való mi-elöbbbi megkezdéso égetően sürgős, nemcsak
• azért,, hogy. a vörös katonái;, vörös őrök, hadirokkantak és hadi9?,vogyc..< ellátása .méltányos módon Intéztessék el, hurkom azért is; mert igy a többi élelmiszer-elosztóhely nagyszámú fogyasztótól mentesül, ami a gyors kiszolgálást nagyban elősegíti. Ezért nemcsak a vörös katonák, vörös őrök, hadirokkantak és hadiözvegyek, de .1 város egész fogyasztó proletariátusa nevében felhívjuk az illetékes katonai hatóságot, hogy a katonai beszerzési csoport átszervezését mielőbb kazdja meg. A , katonai beszerzési csoportok és étkezdék. Központi Hivatala Budapesten, IV. Aranykéz-utca 2 szám alatt székel.
— Rendelet-módosítás. A Zalai Népakarat junius 12-iki számában a direktórium hatályon kivül helyezte Nagykanizsán a forradalmi kormányzótanács 83 számú rendeletét. Ennek következtében az Alkalmazónak Szakszervezeteinek tagjai kötelesek a kormányzótanács rendelete értelmében felvett fizetés-többletüket visszafizetni. A direktórium most ezúton hozza köztudomásra, hogy a lizetés-többlot megtérítésétől a végrehajtási rendelet megjelenéséig eltekint.
— A bajor államcsőd. Hogy mennyire .-téved a burzsoázia dttbiir .a: feltevésében,
hogy a politikai hatalom visszaszerzése révén gazdasági téron is minden a (égi kerékvágásba volna visszaterelhető, azt mi sem bizonyítja jobban, mint Bajorország. Bajorországban sikerült letörni Schcidemanrt reakciós csapatainak segítségével n proletár-uralmat. Ennek az előnyeit azonban a burzsoázia alig fogja élvezhetni, minthogy a gazdasági helyzetet fegyverrel megoldani nem lehet. A \'l\'emps értesüléso szerint, Frauen-dorfer közlekedési miniszter kijelentette, hogy a bajor államcsőd elkerülhetetlen. Egyedül a bajor vasutak költségvetése 400 millió márka deficitet mutat fel. A közönség valósággal megostromolja a pénzintézeteket, A nagyobb városokban, főképen Nürnbergben a pánik tetőpontjára hágott.
— A Vörös Hadsereg fegyelmiért. A nagykanizsai katonai á\'lömásparancsnoksáií-hoz a hadügyi nópbiztosságtól tegnap a következő távirat érkezett: .Most mindennél fon-tosabb a hadsereg fegyelmének a megszilárdítása. A fegyelem fenntartásának egyik leghatalmasabb eszköze a parancsnokok tekintélye. A parancsnokok szakképzettségé és
erkölcsi kiválósága jogot ad arra, hogy a pro-letériestvérbkct vezethessék. Ezen egyeni tulajdonságaik által megalapozott tekintélyük a fegyelemnek oly tényezője, amely az alárendelt proletártestvérekre való befolyásukat biztosítja. A parancsnokok tekintélyét tehát meg kell óvni. Tudomásomra jutóit, hogy különböző politikai szervek nagyrészt alaptalan, vagy lényegtelen politikai gyanuokok mist sok parancsnokot oly körülmények kbzott
tartoztattak le, hogy az mé.ltstlan bánásmód- .1 nak nevezhető és igen alkalmas a parancsnokoknak a katonák olőtt való kisebbítésére. Uy esetek megakadályozására elrendelem, hogy bármiféle pol inkái ügy gyanúja miatt parancsnokokat,ezentúl csakis a hadügyi népbiztosság utasítására szabad letartóztatni. ríedler, s. k. hadügyi népbiztosság.
— Van elég bőr. A Ruházati Hivatal szücsipari szakosztályáriak megállapítása szer rint a kincstári raktárakban körülbelül 400 ezer bárány és juhbőrt találtak. Ezt a készletet a szücsípari osztály még körülbelül 30a ezer darabbal gyarapította. Ezen az alappn nemcsak n hadügyi szükséglet ellátásától történhetik gondoskodás, hanem bőségesen (Ut a vidéki fogyasztásnak is, A katonai.szükségletek kielégítése simán folyik.
— A kanlzsa-, zala és veszprémme-gycl lajstromozott szakszervezeti tagok és a volt tisztek bevonulása. A hadügyi népbiztosság már most intézkedett arról, hogy a lajstromozott, illetőleg lajstromozandó szakszervezeti tagok majdani távirati behívás \'-esetén\'fegyvernemek «érint elkülönítve hova vonuljanak" be. Ezért a Nagykanizsán székelő zala\'-vesrprémi 20. dandárpóttest-csoport-parancsiiokság a nagykanizsai, zalaegerszegi és veszprémí^vár-nógyei direktóriumok utján az alábbiakat hozta a körletükbe tartozó szakszervezetek tudomására. E három vármegye direktóriumai alá tartozó szakszervezetek, tagjai közül mindazok, akik lovassági szolgalatban köp.-ztettek ki, Pápára tartoznak majd bevonulni a .huszár pótalosztályhoz, — akiit tüzérségi szolgálatban képeztettek kl, azok Keszthelyre a tüzér p^taloszlályhoz, — a gyalogsági szolgálatban kiképzettek és az összes ki nein képzett elvtársak közül pedig mindazok, akik a nagykanizsai direktóriumi alá tartoznak, Nagykanizsára a 47 gyalog pótalosztályhoz (a volt honvédlafctanyába,- — akik a zalaegerszegi vármegyei direktórium alá tartoznak, azok szinten.Nagykanizsára, de a\' 20. gyalog pőtzászlóaljhoz,\' {Volt ■közös laktanya), s végül a veszprémmegyei direktórium a\'n tartozók Víszprémbe, a 40. gyalog-pótalosztályhoz tartoznak majd bevonulni
— A Világ nagymozgóban szombaton, vasárnap és hétfőn bemutatásra kerül MdjU l hervadd* címen egy remek 5 felvonásos dráma, melynek főszerepét a világ legjobb primadonnája t.cda Lys jálsza-.
— Helyreigazítás. „A forradalmi törvényszék ítéletéi\' cimll tegnapi hírünkhöz utólag azt a megjegyzést füzzük, hogy a póstatisztek ügyének tárgyalásánál í tanúvallomásokból kiderüli, hogy Ferenczy Gyula akkdr, ..amikor a vád tárgyává . (ett kijelentéseket tette, — nem volt ittas.
— A falu a városért. Hogy a falu mennyire megérti a városi munkásság nehéz helyzetét és hogy mennyire.átérzi, azt a feladatot, amelyet a fővárosi proletariátus ellátása biztosításának érdekében teljesíteni kell, azt fényesen bizonyítják a lelkes hangulatban lefolyt vidéki agitációs gyűlések. Vasárnap, e hó 8-án többek között Pusztavacson volt ilyen agitációs gyűlés, amelyen Hegedűs Márton elvtárs tartott előadást a falunak a város iránt tartozó kötelességéről. A beszéd hatása alatt Pusztavacs proletáriátusa nagymennyiségű élelmiszert ajánlott fel a főváros dolgozó lakosságának. Az élelmiszer szállítása már meg is kozdődölt. Semmi kétség, hogy Pusztavaos áldozatkészségét a többi falvak is követni fogják.
Pártügyek.
A Nagykanizsai Magánalkalmazottak Szakszervizeié (Block) 101». junius 14-én
szombatot! d. u. 6 órakor a Kereskedelmi Alkalmazottak helyiségében (Oasinó, földszint) fontos tárgyban ülést tart, amelyen a block tagjai okvetlen megjelenni szíveskedjenek. — Összehívja: László Vilmos a block elnöke.
A nagykanizsai szabómesterek szakcsoportja junius 15-én vasárnap d. o. 10 órakor az ipartestület helyiségében fontos ügyben\'Inggyülást tart, mélyre ugy férff, niiflt női szabómesterek meghívatnak At E/nOk\'ég.
K női azaktanlolyam hallgatóinak f. hó ■ 14-ére hirdetett gyűlése nom az Egyletkertben, hanem az Ifjumunkás Szakszervezet helyiségében (Polgári iskola, földszint, jobbra, első ajtó) délután li órakor lesz megtartva. Az Intézőbizottság.
A biztosítási tisztviselők nagykanizsai csoportja ma, 14-én délután 4 órakor a volt Casino emeleti helyiségében taggyűlést tart. Ezt megelőzőleg fél 4 órakor választmányi ülés lesz. A vezetőség.
A cipészmunkások vezetősége felhívja ^összes tagjait, hogy a ma este Ü órakor tartandó rendkívüli taggyűlésen okvetlenül jelenjenek, meg.\' .......
Ipari, Közlekedési Tisztviselők Országos Szövetségének helyicsoportja IBI«, évi junius hó 15-én d. e. fél 10 órakor a a magántisztviselők helyi csoportjának helyiségében (Sugár-ut 4. sz. !;) választmányi ülést tart. A választmányi tagok 0 pontos megjelenésre felkéretnek.
A városi alkalmazónak szaksier-vezete felhívja mindazon elvtársakat, akil<\\« jüniüsi vagy tán még előző havi tagdijákkal hátralékban vannák, azokat f. hó 20,-áig annál is inkább fizessék be, mert elleneseiben az alapszabályok őrlőimében kilépetteknek. fognak tekintetni. Vezetőség.
Legújabb.
A magyar béke a négyes tanács előtt.
• Érkeze// éjjel 2 órakor. Nowyork, junlut 13. Az Intcrnationel News tudósítója\' jelenti l\'árisból: A négyes tanács tovább foglalkozott a magyar helyzettel. Amint a négyes tanács a cseh-tót köztársaság területi igényével es más oly követelessel foglalkozott, amelyek Magyarországot közvetlenül érintik, azalatt a magyar csapatok fegyvereson a cseh-tót köztársaságba betörnek., Arra a biráló megjegyzésre, hogy a bóke-megbizottak hibát követtek cl azzal, hogy Kun Bélával alkudozást kezdtek, a következőkot mondottak :
— Kun Béla kormánya ma az egyetlen elfogadható kormány Magyarországon. A helyzet ieljesen különbözik Oroszországétól. — A magyar szovjet-kormány nem követett el rabtast és gyilkosságokat, mint az oroszországi. Ugy látszik a magánvagyon és személyes szabadság kérdésében is egészen mások Magyarországon az álla • pótok; \'<<■•"•\'
A cehek lelaUanalJftk a tuwzokat.
Budapest, junius 13. A Magyar Távirati Iro«ía jelenti: Ipolyság-Újvárosból . jelentik, hogy a Hontvármegyéből túszokként elhurcolt elvtársakat Aranyosmaróthon felakasztották. A jelentép Nagy Lajos kormányzótanácsi biztostól érkezett. A jelentés teljesen megbízhatónak látszik.
Német-Ausztria -szerel le.
Rem
Bóos, junius 13. A német-osztf\'ák kormány egy juniuj 10-én kelt jegyzékben kijelenti, ho^y a cseh-szlovák és magyar csapatok közötti hadmüveletek Német-Ausztria biztonságát veszélyeztetik. A hadmüvelet annyira aggasztó módon közeledik a német-osztrák határhoz, hogy erre a helyzetre való tekintettel nincs kizárva annak a veszélye, hogy az egyik, vagy a másik német-osztrák területen fog felvonulni
A német-osztrák kormány á legnagyöob súlyt fekteti arra, hogy ebben a viszályban megóvja semlogessegét és hogy ennek min den körülmény között érvényt is tudjon szerezni, szükséges, hogy katonai hatalom felett rendelkezzen. A német-osztrák kormány ennélfogva sajnálatára nincs abban a helyzetben, hogy a katonaság csökkentet, amelyet már folyamatba tett, tovább is folytassa és azt a kitűzött liatátfd^cfí ávijunius 15-én végre is hajtsa.
ZALAI NÉPAKARAT
101» ju
H
Szőlőgazdaságunk
átreformálása.
A proletárdiktatúra életbeléptével egy* idejűén á szocialista programmhoz hiven, a legszigorúbb szesztilalmat rendeltek el. Mikor nagy tömegek kulturigényeit ós emberi megélhetését akarjuk előmozdítani, nem tűrhetjük, hogy egészségüket, szervezetüket alkohollal és más roncsoló mérgekkel tegyéktönkre.; Viszont nálunk egészen más a helyzet, mint mint Oroszországban volt, ahol Beszarábia kivételévol sehol sem terem szőlő, a proletá-i o$®hagyrésze hírből sem ismeri a bort ós csak közönséges vutkit, vizzel higitott alkoholt iszik. — Magyarország évi bortermése mintegy 5—6 millió hektoliter, 400.000 holdon folyik a szőlőmüvelés, 50 millió napszám kell á megmunkáláshoz, az évi bérminimális számitások szerint is: egy milliárd és 25Q" ezer család eltartásának alapja a szőlőművelés.
A programm megvalósításához szükséges átmenetről a földmivelésügyi népbiztosság szőlészeti és borászati osztálya gondoskodik. Az osztályvezető elvtárs a következőkben íej i ette ki a ■, jövő programiját. mA. Munka* -számára:
Nagy mennyiségű borkészleteket találtunk a proletárdiktatúra kihirdetésekor. A nagyobb mennyiségeket modernül kezelt központi pincékben gyűjtetjük össze és a külföldre való kivlteMs innen történik.\'Már is nagy mennyiséget szállítottunk 4 a külföldre, állandóan igen nagy a kereslet a magyar borok iránt. Ausztria különösen a balaton-melléki, móri és szekszárdi borokat szereti, melyekkel saját keményebb borait javitja. A kisebb készleteket szintén ilyen központi pincékben gyűjtik össze, ott palackozzák, kereskedelmi árut csinálnak a4 borból és innen szállítják- külföldre. A központi egységes kezelésnek- különösen a szakszerűség és ellenőrzés szempárából számtalan előnye van.
A földmivelésügyi népbiztosság minden szőlőbirtokost kötelez, hogy a szőlőket a leggondosabban müvcjje m$g* .& szükségos eszközöket és anyagokat a lehetőséghez képest reneelkezéséro\'bocsátja, igy most is \' folyamatban vannak a rózgálic, mész, kénpor stb. kiutalások. Arról szó sem lehet, hogy a szőlőket kiirtsák, továbbra is fenn kell a^kat tartani és a szőlő feldolgozására számtalan terv merült fel. Nagy mennyiséget mint csemegeszőlőt akarunk piacra vinni. Ha csak 5 millió fogyasztóra számituuk is, egy millió métermázsát nagyon könnyen elfogyaszthatnak a szőlőévad alatt. Szölőmézct is akarunk készíteni, amely arromás, tápláló, egészséges és talán még Ízletesebb, mint a méhek méze s olcsóbb, is. A must konzerválása, illetvfc pasztörizálása is egyik legfontosabb feladatunk. Házi kisüzemekben pedig foglalkozni akarunk a szőlőbefőtt, cukrozott szőlő, konzervált szőlő és musthurka készítésével. A boszniai szilvalekvár pótlására szőlőlekvárt fogunk gyártani, a szőlőm.agtól.Pftdig-a ilqg-kiuinőbb\' pótkávé készülhet. Nagy mennyiségű gyöngébb borból borecet, párlat, konyak stb. készül. Tudvalevő, hogy a borecet sokkal egoszségosebb, jobb és kellemesebb a szesz bői készült ecetnél. Törköly és seprő feldől gozó telepeket is akarunk létesíteni\', a melléktermékek minél gazdaságosabban, való kibasz»-. náVáva céljából.
\'" X" TégfcjííínŐbfc "és legjobb \'minőségű szőlővidékok termését \'azonban továbbra is borként fogjuk kihasználni, különösen a külföldi borok házasitására.
Mindozek megnyugtathatják a sző.lőiket féltő kisgazdákat, hogy « jelentős őstermelő ág további fennmarndását feltétlenül biztositr ják. — A proletárdiktatúra senkit sem akar megélhetése alapjától megfosztani, nem akarja dolgozók gazdaságait tönkretenni, hanem azokat csupán az összemberiség érdekében reförrttfiljá\' IV—-----------—-
I igtotojl \\miM ttnhmü.
IV. 429/1919. 1471
Jk
A nagykanizsai forradalmi törvényszék a törvényes pénz el nem fogadása miatt Malek Istvánné és társai ellen indított ,bűnügyben Szenes Dezső elnök, Kontmerszka Frigyes, Kócza József a forradalmi törvényszék tagjai, dr. Knausz László jegyző, dr. Borod v Dezső a vádbiztos megbízottja s a szabadlábon levő vádlottak lelenlé ében Nagykaniisán 1919. évi május hó 31-én megtartott nyilvános tá-gya\'ás alapján meghozta a következő
® 11 é jjjit^iy f
L M\'a\'ck Istvánné sz. Magdics Ifitalin 46 éi\'es, szepetneki születésű és lakoí, férjes, földmivesné,
II. Bergr Károly 62 éves, szepetneki szillelésü és lakos, nős, boltos, bűnösök a Forr. Korm Tan. 85. számit rendeletének 2. §-ába ütköző törvényes pénz cl nem -fogadásának bűncselekményében, amelyet ?gy követlek el, hogy Szepetneken" 1919; évi május hó 12-én Tóth Albert szepetneki tanitó által fizetésűi átadott 25—25 koronás bankjegyet elfogadni nem akaYták, illclve- abból nem akattak visszaadni.
A -forradalmi tőrvényszélft- ezé I Malek Istvánnél behajthatatlanság estében 15 (TI-. zenöl) napi fogházra átváltoztatandó 500 (Ötszáz) Korona, Bergcr Ká-o yl pedig behajthatatlanság esetére 30 (HarmiBc) napi fogházba átváltoztatandó 1000 (Egyezet) Korona pénzbüntetésre-itéll. • " f
A pénzbüntetés 15 nafl,alatt fizetendő a nagykanizsai államügyészség*!.
A forradalmi lörvényaék elrendeli egyúttal az Ítéletnek a .Zalai fjépakaraf-ban áz elitéllek költségére leendő ijlzzététrlét.
I n.4 o k ojt á
A vádlottak, valamint Tóth Albert lanu vallomása és a tárgyalá^ adatai alapján be-Igazolást nyert az a tényáíás, hogy Szepetne-ken 1919. évi május hí 12-én Tóth Albrrt tanitó kél 11 éves fiút egy huszonöt koronás bankjeggyel burgundírép» vásádás céljából Malek Istvánnéhoz, maid egy 11 éves fiút ugyancsak 26 koronás bankjeggyel szappanvásárlás céljából Berger&ároly boltoshoz küldött. Ne ezettek azonbaff a 25 koronás bankjegy elfogadását, illetvefaz abból való visszaadást megtagadták MUckné ait is mondta, .ha felakasztják, akkor Jem kell neki a fehér-pénz". , .,
A vádlottak ezeq cselekménye a rendel kezö részben irt buncielckmény tényálladékát állapítja és mert a tícszámithatóságot kizáró ok nem forgott lenn, a vádlottakat bűnösöknek kellett kimondani és cl kellett őket Ítélni.
A forradalmi törvényszék a büntetés kiszabásánál enyhítő körülménynek vette, a vádlót ak büntetlen előéletét, czu\'tal még enyhe büntetést szabott ráiuk, hogy HgyelmeztetésUI szolgáljon nekik jövőbeli magatartásukra vonatkozólag.
Nagykanizsa, 1910. évi május hó 31. napján.
Szenes, Dezső s. k.
. forr., tsick elnók..
...........A. kiadvány hiteléül: • ••
Fenchtenberger s. k.
Hirdetmény/
A város tulajdonát kécfző erdők nyiladékai és tisztásainak fjyó évi ftl-termése folyó hó 17-étf nyilvános árverésen adatik el a következő sor-Vendben : /
délelőtt 0 órakor a Felső/dőn . 10 .i a Felsőíyiresen
11 . \\ a gördívényi területen ._J2. ,?£ n)®n^iresi erdőn..;
Kötelesek al vevöl/a vételárt készpénzben azonnalkiflatni.
Nagykanizsai 1M8. junius II.
v Ro/kó Géza
v. gitsd. Unáciot, íómtésí.
APRO HIRDETÉSEK
Vasalószén kapható Teleky-ul 19. szám alatt. 147«
Jólelkű leánykái kentek a délutáni
órákra gyermekeimhez. — Glün a kiadó-y hivatalban. V. 147/
Bérelek lő jtarban levő felhangolt ; gorál, vagy .püuiuHit. — Cím BudyKatz Kozgonyi-uten 23.
Veszek egy jó karban levő ülő fiircj kádat. Cim: Dr. fíudunatz, Rozgonyl-ütc^
r rima paplrspárgii minden vastagságban kapható Flsoh.l FUlöp Fial oég-nól. Nagykanizsán.


\\ff | Á n&symozgóazlnház
VI LAU szarvas szálloda. Telel*7«.«.
mm laiífiap, »MII. Imiül U„ IS. is Ifi-Éa
Májusi hervadá
Filmdráma 6 felvonásbai l\' t\'iszcrcplő ¥ viláA legmtRyo^y ^riflííP
donnája: LI^A QVS
Elöadas kezdete 6 és fái 8 órakor 1
CS-
=sG
URÁNIA SSm
Csütörtök, pínt.k, Junius 12. 4a/3-ln
Frltz Peterseiy
. ■ \'.\'gbiijosabb dán illmdiva Méptével
Az utoisatét
társadalmi dráma 4 felvonásban.
LeuMielaMiborfKoritél fitmas előadásai
Pér.ztárnyllás délután 3 Arakor, tifailiuk keileti liimio 6 ét esti 8 itikei.
HIRDETÉSEK
a Zalai Népakarat kiadóhivatalában
«.VI. évfolyam
N\'HHwil«.«, 1819. Junius IS. Vasárnap.
138. azán.
EPAKARAT
•(orMsxtflséa kiadóhivatal i KagykanlM*. »«8*\'-"« >xerh«»*«d»*fll *• kiadóhivatal! i®l»(on»xAm 78. : Nyomda 117.
A SZOCIALISTA PÁHT HIVATALOS LAPJA
■lOflzotéal Arak i Eadsx évra .... 80-— koron«
"l évro......4S*— korona
Noflyod «vra . . . aa-SO korona E«y nőnapra . . . 1-90 korona
Európai sztrájk.
Nem lehet megállítani a világforradalmat. Az évezredes sanyargatás, elilprás, a rrngeleg könny, szomorúság és szenvedés tlvlselhelellenséglg gyülemlett fel az elnyomott milliók lelkében és egy elrettentő erejű vulkánikus erupcióban törr kl, mely földön-luli hálásával megreszkettette flz egész világot. Az a lávafolyam, melynek krátere Oroszországban nylllolt meg, lisztiió tüzével feltartóztathatatlanul végig fog hömpölyögni az összes földrészeken. Sem kioltani, sem megállítani nem lehel. A magyar nép már át esett a szent megújhodáson, az ér pedig diadalmasan zug lóvább. Rövidesen egész Európa prolelársága talpra áll és lerázza nyakáról évezredes elnyomói!.
A magyar prolelárság gyönyörű diadala termékenyen hat egész Európára. Re-cseg-ropog az Imperializmus aranytrónusa. A nemzetközi munkásszövetség bejelentette, hogy három napig tarló általános sztrájkul rendeznek Európa munkásai a német munkásokkal együtt. Minden elókésziilel megtörtént, hogy Európának az igazságtalan bike ellen Irányuló tiltakozása minél halal-masahb mérelekben történjék meg. Isméi ünnepnapok következnek tehát a felszabaduló milliók történetében, a diadalok fenséges pillanatai, melyekel hamarosan még lóbb fog kövelni. Ez a ma diadala. Holnap átcsap a forradalom hulláma a Laílán, holnapután a Rajnán kérésziül elér a Szainálg, a brill szigetekig és az Óceán hullámain ál
• elfogla árasztani a bllnöa, nagytőkés, irösz-lös Amerikái Is.
A nyugati országok imperialistái és kapitallalái már hallják, fenyegető dübörgé: sél és reszketnek. A nagy sztrájkok Franciaországban, Angolországban, Svájcban és Belgiumban, mind forradalmi jellegűek. Lefolyásuk tanúságot lesz arról, hogy a tömegek tisztába jöttek már azzal, hogy a lar-lós\'vééke, ha egyáltalán béke, kenyér, föld és szabadság csak akkor lesz, ha a nép a proletárdiktatúra utján magához ragadja a hatalmat s egyszersmlndenkorra megsemmisül a háborúnak, valamlnl minden egyéb nyomorúságnak egyetlen okál: embernek
• ember állal való kizsákmányolásának átkos rendszerét. S erről az ulról nem engedik magukal még akkor sem ellérilenl, ha szocialistának nevezel! pfölelárbőrbe rcliőz-
. ködó, burzsoák 60 százalékra. szerelnének
\' \'(¡egyezkedni a\'mosl\'már \'fenyegetően követelődző proletárok bőrére, mint ahogy ezt próbálják. Egyezkedésnek többé nincs helye. Most már a,mindent vagy semmil korszakái éllük.
Ausztriában és Csehországban napok kérdés«..a forradalom kitörése, Franciaországban is Izzik és minden pillanatban ki-
törhet a tiiz, Angliában proleiáivérrel próbálják eloltani a felcsapó lángokat.
Ég, ég mindenfelé. Az a kis bandila csoporl pedig, amely eddig a nyakunkon ült, kábult, buta, riadozó tekintenél nézi, látja, hogy szllkül körülötte a ilizgyilril. Szívszorongva érzi, hogy Inog, recseg a lába alaii az a szilárdnak, megingathatatlannak vélt talapzat, amelyről korlátolt ostobaságában elfeledte, hogy annak fartó pillérei a proleiárság eleven testéből éplll-
lek fel, amelyek meg Is mozdulhatnak valamikor. Megmozdultunk és összedőlt a hivalkodó, hamis bálványok temploma. Takarítsuk hát el gyorsan a romokat és kezdjük meg az uj, a mi templomunk felépítését. Izmaink kemények, erőtől duzzadók, csak akarnunk kell és menni fog. Az egész világ szeme figyel ránk, a világ ■ proletáriai,. akik tőlünk várják a példái, a segítségei, a blzlatásl.
A tanácsok országos gyűlése.
...... .......— Budapesti tudósítónk tele fon jelentése. —____
■ Budapest, június 14. A Tanácsok" Orsz. gyűlésének megnyitó ülése a Városi Szinház-ban ma reggel U órakor kezdődött. A színpad es a nézőtér szolgált az ülés Színhelyéül. A színpadot vörös tapéták borították. A nézőtéren legelői a budapesti munkás- és katonatanács elnökségének asztala volt, mögötte két asztal a népbiztosok, pártvezérek és külföldi vendégek számára. Oldalt gyorsírók. A nézőtér földszintjén az országos ázovjettanácfc tagjai.- A zenekar-beíyéf egy,\' a \'színpadhoz vezető feljáró hidalja át. Reggel 9 órakor a zenekar és egy vegyeskar az Internacionalera zendít rá. Lelkes taps. *
Ágoston Péter \'elvtárs nyitotta\' meg a gyűlést.
Utána Qarbai Sándor elvtárs a Forradalmi Kormányzótanács nevében üdvözli a gyüiést. Hangoztatta, hogy az eddigi munkában a proletárság öntudatosan viselkedett. Az uj társadalomban nsift. lehet más. tekintély, mint a proletárságnak, mint osztálynak a tekintélye. — Ezer éves alkotmányt temetünk a sírba, mely alkotmány olyan volt, hogy az elnyomók, keyes helyet adtak benne az elnyomottaknak. Új- • alköím\'áRy •\'létréhoaásá^-á-feladatunk. Bele . kell abba vlnnllnk azt az akaratoij hogy a tanácsok szervezete azösz-szes dolgozók akaratának hűséges kifejezője és, összefoglalása, legyen...,. .....
Böhm Vilmos elvtárs a Vörös Hadsereg üdvözletét hozta, amelynél — úgymond —• nincs fegyelmezettebb hadsereg a világon.
{¿¿litá\'n többek között a következőket mondta:
— Bejelentem, hftgy nehéz napok fognak még következni, mert a nemzetközi ellenforradalom elérkezettnek látja az időt, hogy megtámadja a magyar Tanácsköztársaságot. A dologról Kun Béla fog részleteket elmondani^
A románok, ohehek, négerek és tulu-kafferek szövetkeitek, hogy a fcUHura nevében eltapossák a munkásságot .
Én merem állítani, hogy minden harcoló proletár mint a tigris fog harcolni és a proletárságban meg van az elszántság és meg van a végső akarat ahhoz, hogy győzni fogunk, v/igyrmegtolni. Meghalni nem akarunk,- tehát győznünk keíl. (öriásV lelkesedéi és éljenzés.)
Jászai Samu a szakszervezetek nevében kívánta eloszlatni azt a bizalmatlanságot, mely a szakszervezetek ellen irányult..
— A szakszervezetek forradalmi szervezetek voltak már Andrássy korszakában is, ^melyet most elsőrendű katonai intézménnyé váltak és ezek lesznek a jövőben is a„ T!a-náfcskÖztáráftság legérősébB támasZÖK:^ > :\'
Erdélyi Mór népbiztos a szövetkezetek nevében üdvözölte a kongresszust. A munkások fogyasztási szövetkezete úgymond volt az első konynunista alakulás. Hálásan emlékszik meg Csepel, Lenin-város és Kispest munkásaiból. Megjegyzi, hogy a magánkereskedelem teljes megszüntetése a vég-Oél. (Éljenzés, taps).
Weltner Jakab megjelenését hosszan tartó tapssal és éljenzéssel fogadták.
A " szociálist«- kommunista......munkáspír
magyarországi parija nevében üdvözölte a kongresszust is rámutatott arra a füstié vált remény» sógre, melyet némelyek a lezajlott pártértekezlethez fűztek, várván, hogy e proletárság nem lesz egységes. Ezek • reményükben alaposan osalódtak, mert a magyarországi proletárság a proletárdiktatúra alepján áll. Ebben a-főcélban mindenkinek, a nézete,megjegyező. Csalódás érte ellenségeinket, akik azt hitték, hogy 10.QC0 zábldos haddal szót lehet pofozni a magyar Tanácsköztársaságot. A szakszervezetek megteremtették., a Vörös •Hadsereget,- amelyről ••• elismeréssé -\'é»-^agy-dicsérettel kell megemlékezni.
Kun Béla mikpr az emelvényre lépett, az egész hallgatóság felállt és- percekig tartó
tapssal ünnepelte. ., ................
Kun Béla beszédét ezzel kezdte: — A kongresszust annak a bizalomnak kell vezetni, hogy itt & nemzetközi szociális" forradalmat kell megteremteni és ha kell azt, ami nincs, az emberiaeget.
Beszédében Marxról szólva meg azt mondotta a burzsoá-forradalomról, hogy azok mámorral kezdődnek és csömörrel végződnek, a miénk azonban mámorral fog végződni, mert csüggedést nem ismerve előre visszük a prolciétforradalmat. (Éljenzés). A másik vezető elv az, hogy soha meginganunk nem szabad. Kijelenti, hogy a proletárforradalmat nem mi találtuk ki, az nem fog csak Magyarországra izolálódni, más^országok proletárjaira is át fog terjedni, más országok is követni fognak bennünket és fel fognak lázadni. Az antant hiába akarja" ránk uszítani a bennünket körülvevő apró imperialista államokatr hiába kiáltanak ki bennünket^ a. .bolsevizmus, járvány "fészkének. Mcsterkedeseik ellen •• elsősorban apelláltunk a franoia proletársághoz, amelynek módjában van a támadást megakasztani, amely ellenünk készü», mert a franoia munkás>óg égisze alatt akarják ránk küldeni a négereket Fölolvassa a francia prolbtársághoz inté* zeit, szózatot^, mely lángoló szavakban fejez ki; hogy a^»gjworszagi■;."proietáreág-a^otfr
2 ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius l/.
radalmat utolsó csepp vérig védeni %gja.
------Lelkes éljen zéssel és tápssal fogadják á
szózat felolvasását; mely irtán Kün \'Hélá még\' ezeket mondotta:
— Nem fognak tudni bennünkst \'"vérünkbe fojtani, mert ihi fogjuk vérbe fojtani mindazokat, akik a magyar Tanácsköztársaságot akarják megfojtani. *
\' Ez a kijelentés i^ra tüntetésre ragadtatta á\'jéTcnvoltakat. \'MíndenKÍfeTálh es tapsolt. A tapsviharba belehangzott a zenekar, mely a Marseillaiset játszotta, majd a felhangzó kiáltásoknak engedve, még egyszer eljátszotta a zenekar az Internacionálét, amelyet a •jelenlevők azzal együtt énekelték.
Epei ültís. déli. .1 órakor .véget ért. .
Az európai proletárforradalom
Franciák szervezik az amerikai proietárforradalmat.
Budapest, junius 14. A Daily Mail jelenti Newyorkból: Thomas francia munkásvezér amerikai utazása azzal a tervvel van össze-függésheűr ínely azt célozzsj - hogy\' Atttrlks* bánya, kikötő és forgalmi munkásai általá nos sztrájkot kezdjenek. Három millió munkás sztrájkjáról van. Thomas lépésénél szó.
Fellázadtak a toulonl tengerészek
Berlin, junius f+. A 8 Uhr Abcnsblatt jelenti Baselből: Toulonban nemcsak katonai lázadás yoltj. hanem ..a tengerészek- ia-meg-tagadták az. engedelmességet.-.-. A tengerészeti miniszter ódaütazo\'ttj hogy .a helyzetet\' tanulmányozza. .
Sztrájk Vcrsailtesben.
Berlin, junius 14. A Versailles! újság-üzemekben a munkásak bérkövetelései miatt a mára virradó éjszakán sztrájk latit ki. A reggeli lapok kevés kivétellel nem jelentek meg. . /
\'\' 1 Térjed az olaszországi
sztrájkmozgalom,__:......\'..-.___
Bécs, junius 14. Genuában, mint a Neue Freie Presse jelenti, tegnap kimondották az általános sztrájkot, összeütközésre került a sor, amelybert cgy munkást megöltek, sokmunkás és mintegy 40 rendőr / megsebesült. Velonában és más városokban is tovább tart az általános sztrájk. A tanitók és pincérek egész Olaszországban sztrájkolnak. A posta ■ és távíró^ ■ tisziviScíőT^^Ttáí\'ánös Szfrájkkai fenyegetnek.
Téres harcok Bambergben.
éjjel megtámadták a polgárőrség "őrszobáit. A kormányzósági.épűle.tej kézigránát.támadás 5itc. A támadók szétoszlottak, azonban sok
let0ó?.tatéj.^ör.tén^, ......... «•• ■<
Csapalntozdulatok az ofztzák-cseh határon.
Bécs, junius 14. A Neue Freie Presse jelenti: Felsőausztria cseh határa Obergantól Gabriugig cseh hadsereggel van megrakva. A csehek szervezett kénthálózata és titkosrendőrök azon dolgoznak, hogy a nép hangulatát kikémleljék. A csehek idegességet fokozza a német-cseh lakosság ellenállása. A cseh hatérjárŐrök gyakran nem respektálják a határt és felsőausztriai területre jönnek!
Letenyei csapatok távirata Kun Bélához.
Budip.V, junius 14. Kun Béla külügyi népbiztoshoz az alsózalamegyei Letenyéről .a kővetkező táviratot .kapta; -:t.\':- \'■\':-■/■■ . —-A «. számú, határvédelmi í«21óalj legénységi állománya nevében öntudatos értelembon üdvözölve jelentem, hogy a vas-fegyelmezett proletárcsapatok
halált m.gv.tO haraggal vdrják megbízatásukat, m.ly szerint erőfeszítésüket beblzonyitllatjik. A 9. számú határvédő zászlóalj politikai tpagbiiouj»:-P«pR István. . .• —
Az első jparvonatok megérkeztek Zalavármegyébe.
26 waggon Iparcikket küldött a budapesti munkásság. — Csak lehér pénzért aduak el árut« — Hamburger népbiztos alvtárs beszéde a külpolitikáról.
Zá/aszen/gró/yiuriius 12. (Elkésve ér-, kű\'zctt.) A délután fel 3 órára jelzett motoros kocsi csak 6 órakor érkezhetett meg, mert a küldöttek Zalaapátiban leszállottak? hol népgyűlést tartva, ismertették a csereakció fontosságát és a javitlt külpolitikai helyzetet. Az állomáson Schncider Ernő járási megbízott Üdvözölte .a posti elvtársakat. - •.:.
Este 7 órakor gyűlés volt", amelyen Hambuger Sándor elvtárs sajnálatának adott kifejezést, hogy az avizált elvtársak, Kuii Béla külügyi népbiztos, valamint Károlyi Mihály-politikai megbízott a fontos politikai helyzetre váli tekintettél, nem jöhettek\' él és személyi szimpátiájuk nem fokozhatta a mai nap ünnepélyességét, amikor az első iparvonat megérkezik és a város a falunak testvéri
jobbot nyújt._________*•
** — ^ tánácsKormány szakított teljesen a régi ^nddel — mondotta Hamburger Sándor elvtárs — mikor csak puszta Ígéretekkel ámították a falu népét, de az ígéreteket soha nem teljesítették és ép ez a szavahíhetetlen-ség tette bizalmatlanná a falu népét a mindenkori. kormányokkal szemben. ..Budapest ipari munkásságénak Ígérete nem volt üres &zóbeszédí 2£ vaggon "érkezik a ItOÍPápT nap folyamán telv.e ipari cikkekkel,,Níi1ind óly érté-» kekkél, melyekre á falusi népnek égető. Szüksége van. LessZ itf gyufa, dohány, só, pet^ roleum, kapa, kasza, ruházati cikkek, melyeket annyira nélkülözünk. Nem óriási e quan-tum, de elöljáróként megmutatja, hogy Budapest ipari munkássága testvéri együttérzésben van a falu népével. Pesten az a hir járja, hogy a falu dúskál az élelmiszerekben, míg a fővárosban asszonyok, anyák, akiknek-férjeik a bontokom a proletárdiktatúrát védtft, Nélkülöznek, szenvednek, mig ártatlan gyermekek pv¿morognak az éhség miatt, addig a falvakban tejjel hizlalják a disznókat és telve az éléskamrák. Mi nem akarunk a régi rendszer vérig lázitó rekviiálásaival élni, mi nem akarunk erősrakkal, csendőr szuronnyal dolgozni, mi azt akarjuk, hogy az ipari munkásság mindért felesleges ipari cikket bocsásson a falu rendelkezésere, a falu népe pedig ne habozzon és nélkülözhető élelmiszer feleslegét kütdjerter afinák ^^^ melynek mindenét, a szabadságát köszönheti. Mi azt akarjuk hogy a város és a falu proletárja testvéri együttérzésben éljen, becsülje és szeresse egymást« - Az; .első ipár vonatot ^¿vármegyében Zalaszentgrótra indítottuk. Tettük ezt pedig azért, mert nagyrészt v jez a •játós-volt- eddig- rs- ft té\'gá^éféncsesebb a háború viszontagságai kőzött és igy a legtöbb feleslege is vtín, másrészt pedig e járás szociális meggyőződése jogossá tette .a kormányzótanács e megbecsülését, megtiszteltetését. ...\' "
— Az ipari cikkeket csak cserébe adjuk élelmiszerekéit. Gyüjtőállomásokat létesítünk minden nagyobb helyén, hova megkívánt zsirt. tojást, baromfit, mind be kell szolgáltatni s az elosztó állomásokon a megmaximált árakon a cserélők, beszerezhetik a szükséges ipari cikkeket. Mindazokról, akik foglalkozásuk folytán, vagy vagyontalanságuk mia\'.t feleslegekkel .nem rendelkezhetnek, a helyi direktóriumok gondoskodnak. Be kell jelentenem, mi már csak fehér pénzt fogadunk" el és ezzel is rá akarunk cáfolni arra az ellenforradalmi hazugságra, mely a fehérpér.zbert való bizalmat megrendítette.
Nagy tetszéssel fogadott beszéde után I ianiburger Jenő lépett az erkélyre.; Mégjele-nések^r - a—szeretett, - - közkedvélt\' orvóstT a nagyrabecsült politikust hosszantartó éljenzés-sel és tapssal fogadták, aki többek között a következőket mondotta:
—• Elvtársaim ! A magyar proletáriátus nem ismer országhatárokat emberek, népek között ,Xem fogunk megál lani. Pozsony, fálál-nál, proletár léptek zajától fog dübörögni a pozsony—béCSi Ut.. ^^zal^^^^ienét*. * NecvswdtotT""Tiéd séf~ s^mint nyögte egykor
^látyAs bús hadát BéosnoK büszke- vára, a proletárdiktatúra alatt foghak^szenvedni minden ország kapitalistái.
— Külpolitikánk arra irányul, hogy elszórjuk a.szocializmus magvát minden országban. Forrong már úgyis az egész világ. Prágában reszketnek a cseh kapitalisták a munkásság . • pöröly csápasaitőL Bdgrádbán; Zágrábban már vörös zászlót lenget a szó1, és e hó 15-iko .nagy napja ,lesz a világtörténelemnek. Egyesülnek csapataink az orosz, finn, az ukrán csapatokkal és akkor már erőnkjsjjes tudatábaa ^kiállthatjuk\' Nyugflt felé : resszkessetek ! •
— A dunántuli ellenforradalom az or-\' szág területéről elmenekült külföldre hurcolt magyar pénzen csináltatott. Pénzzel megv<j\\-r ték a -vasutas szövetség" cezfe\'tfiif éá" a: niuh-r\' kásság vezérei által félrevezettetvén,.kimondta a sztrájkot. De mi az életünkkel, a fejünkkel el vagyunk, rá határozva, hogy letapossuk mindazokat a gazokat, kik ellenünk mernek törni. Mi azt üzenjük ezeknek az uraknak, hogy mi feltettük a kártyát mielőtt elindultunk s ha velünk szembe akarnak szállni, hát gyónjanak és.áldozzanak .mért-itt nagy harc íesz,. vér nélkül, egy. ,tapcwitat,:.sem hát- • Mlurik; • v
— Most még a pénzre vonatkozólag akarok néhány szót mondani. Elvtársaim, én azt mondom, hogy akár kék. akár fehér pénzről lett légyen szó, mind a kettő nagyon sokat ér, Ha nincs semmi vásárló ereje ? A pénznek nem is a szine, a papir minősége adja meg az értéket, hanem a fedezet. Nyomják újság, vagy sajttakaró, papírra, szívesen, .fogjak fogadni,, ha. tudatában lesz mindenki a-fedezetnek. Kijelentem elvtársak, hogy a híres Osztrák-Magyar Banknak sohasem volt annyi és oly jó fedezete, mint a tanácskormánynak. Körmöcbányán már nyomják az uj arany és ezüst szovjet-pénzeket és három héten belül már forgalomban is lesznek.
Beszédét igy végezte: Arra kérem az elvtársakat, tartsanak ki az "eszme mellett, hogy mindig büszkén hivatkozhassam Zalaszentgrótra, mint arra a helyre, honnan_ göröngyös pályámra indultam, bármikor, bármely polcra kerülök is.
Beszédet gyakran szakították félbe tetszésnyilvánításokkal, melyet szűnni nem akaró
. éi^az.ésr és taps között fejezte . be. ■ •
\'.¿¡.¿.¿aki kormányzótanács- kHÉHdöHeí- tekintettel a Budapesten megtartandó országos szovjet-kongresszusra, vasárnap\'visszatértek Budapestre.
HÍREK.
Junlu.
15
Vaaárnap
NAPTÁR.
A nap kél 4 óra 05 percnyugszik 7 óra 50 perc-
A hold kél d. u. 2 óra 02 perckor, nyugszik éjjel 12 óra 17 porckor. . •
kor, kor.
— A Munkás Otthonok Inléző bízott-sága ma délelőtt II órakor a párttitkár helyiségében (Kaslnó) Ölést tart. Érdekeltek megjelenését kérjük.
.. , . „,, INTÉZŐ BIZOTTSÁO.
----— Hivatalos frontjelentés.\' Á Magyar
Távirati Iroda hivatalosan jelenti 14-én: Zólyom körül harcok. Egyébként nincs semmi újság. Hadscreg/dparancsno*sá£.
— Éjjeli Inspekció a direktóriumban. A direktóriumban hclfótől kozdve éjjeli.inspekciót rendszd-esitettek.\' Az éjjoli ügyeletes szolgálatot a direktórium tagjai fogják ellátni, akiknek hatásköre az összes szükséges intéz-kodések megtételére kiterjed.
idlP. Junlut 18.
ZALAI NÉPAKARAT
_ A forradalmi törvényszék ítéletei.
" ¿ Áigykinímt forraiMlmrttJrvenyiítl; teghíp\' r délelőtti ülésén a következő Ítéleteket hozta : \' Lopás miatt Kis Mélé borsfsi IskAtt egy hsvi fogházra, átváltoltithitó 50O korona, — Cserép józsel borsfa! lakost 20 napi fogházra, it-változtatható 300 korona, — özvegy Szabó Ferencné borslai lakóst 1 hónapi fogházra, átváltoztatható fiOO korona, — Varga János \\\'arga György komérvár.osi. lakosokat 4.-;, napi fogházra, átváltoztatható 000 korona pénzbüntetésre Ítélte.
— Zalaegerszeg —Nagykanizsa, Pacsai
tudósítónk jelenti: A zalaegcrszgi direktórium a mai napon 30 menekültet küjdütt l\'acsára a pacsit JárMiairektórfu« előzetes meghallgatása és minden értesítés nélkül. — A pacsai járási direktórium erre a következő táviratot küldte a zalaegerszegi megyei intéző bizottságnak :
„Pacin járás direktóriuma-tiltakozifc azon önkényes eljárás ellen, hogy tudtunk és megkérdezésünk nélkül hozzánk menekülteket küldjön akkor, amikor járásunk nem tartozik Intézkedést jogkörébe." - " 7f" jsVesSI difeklórlúm; «\' illetír«Tíhu! „odavezényeli" menekülteket kihallgatta, akik. közül nem egy akadt, aki panaszkodva mondta el, hogy Zalaegerszegen sok hányódtatás után már elhelyezkedett, de a zalaegerszegi direktórium szinte erőszakkal megfosztotta őket a munkaalkalomtól. A pacsai direktórium táviratban fordult a nagykanizsai intézőbizottsághoz, hogy a meneküllek visszaszállításéi ol a legsürgősebben inteakedjék.--A sserencsetlen menekültek tegnap délben még Zálaszent-inihályon várták további sorsukat. L\'gylátszik.
. Zalaegerszegen még mindig akadnak olyanok, akik nem tudnak belenyugodni a régi Zala-megye kettéválasztásába. Ugylátszik, Nagykanizsa dolgába Zalaegerszegen még mindig bele akarnak szólni és tovább szitani a regi Zalaegerszeg—Nagykanizsa viszályt es ver-seugiíst, ahelyett, hogy testvéri egyetértésben küzdenének a prolelárság. érdekeiért. Annyi bizonyos, hogy Alsózalamegyének szép számmal vannak menekültjei, de a kanizsoi intézőbizottság nem küldené őket megkérdezés nélkül a szomszéd vármegyébe, — még ha ketannyian volnának is. Ami pedig a meneküllek azon állitását illeti, hogy őket a munkaalkalomtól megfosztva küldték Pacsáia, — az a körülmény azt a látszatot ke\'tl, hogy a menekülteket tisztára ok nélkül vándoroltatják\'. Ez azonban nem valószínű1 a zalaegerszegi direktórium bizonyára meg is fogiar cáfolni.
— Intézkedés a toborzás folytatására.
A 20. dandár pótte9t-csoport parancsnoksága iiuuezUrUs. végett «> alábbiakat .közli; Kéjre, értések elkerülése végett közöltetik, -- hogy dacára a lajstromozásnak — a toborzó bizottságok továbbra is helyeiken maradriák. — Elrendeltette, hogy külföldi állampolgárok, ha önként jelentkeznek\', beioborozliatóit- Hasonlóin mindazok, akik semmiféle szakszervezetbe,nem tartoznak és az elrendelt általános lajstromozásra kötéléivé nincsenek, ha toborzásukat kívánják, szintén betoborozhatók. A megszállolt területekről származó és a Vörös Hadseregbe önként belépni akaró elvtársak közül csak azok toborozhatók be, akiknek Illetőségi (állandó tartózkodási) helye a jelenlegi hadmüveletek folyamán még nem szabadult fel.
— A róni. kalh. hitközség megalakítási. Értesítjük Nagykanizsa róm. kath. vallású lakósságát, hogy hitközségünk megalakítása és szervezése tárgyában nagygyűlésünket nem vasárnap jünius t5-én, k\'tnem csütörtökön (Űrnapján) délután 4 órakor tartjuk meg az alsótemplom előtti téren (Cintorium): Az előkészíti bizottság
— Névmagyarosítás. A belügyi népbiztosaiig megengedte, hogy Grünfeld Árpad nevét Oács Árpádra változtassa.
— Megszüntették a sztrájkoló vatu latok elleni eljárást. A minapi vasutassztrájk ügyébon véget ért a nyomozás os a vizsgálat. A Délivasut mindkét magyarországi vonalán lezajlott mozgalom összes részeseit azönban elbocsátották a vizsgálati fogságból és az ellenük folytatott egész eljárást is beszüntették, mert- a vizsgálat megállapítottr, hogy a mozgalomnak kizárólag gazdasági céljai voltak. ^
— Üdvözlet i tronlról. A Zalai Nép. »karai utján az\' lUhofiftaráat \'elv\'tiísakat a következő küzdő proletárok üdvözlik Kovács stván, Szabó József, Rácz János, Sali István kohn Árpid, Molnár György, Szekrény Géza, Kovács (lándor.
— Vége ■ pénzmizériának. A forradalmi kormányzótanács radikális Intézkedéso teljesen letörte a kék pénz ellenforradalmát. Amióta kozludomásu, hogy az i isztrák-Ma-gyar Bank fedezet nélküli bankjegyeit fokozatosan kivonják a forgalomból, — az úgynevezett fehér pénzt is mindenütt elfogadják törvényes fizetési eszköznek. Egész Zalame-mogyeből olyan hírek érkeznek, amelyek mindenkit megnyugtathatnak : a földművelő pro-Iclárok ma mar rájöttek, hogy a .kék" és \'.fehér\' közti külómbségot csak az alattomos burzsova mesterkedések vitték át a köztudatba. Ami baj még megvan : nz aprópénzhiány, bem olyan nagyfokú, mint még egy hete is volt Hét/ón közel százezer korona ériekben ujabb aprópénzsz^llüminy érkezik Nagykanizsára Még néhány-ilyen transzport — ss a még .mindig kételkedők rejtekhelyei
•meglelnek aprópénzzel:; káfbghak ezok a sza-botalók jöi\\%. hogy hiába rí¿lik . ók el az aprópénzt: mindig uj és uj kerül forgalomba: annál\'több, minél többet rejtenek cl. — A fehér pénz iránti bizalmatlanság már megszűnt a kormányzótanács intézkedései - folytán. De azért nem losz felesleges leközölni egy szombathelyi esetet, amely világosan bizonyítja, líogy minő lelketlenség volt hazug hírekkel a „lobéi" .pénzzel, szemben bizalmatlanságot kelteni a tudatlanok között. A .fehér" pénz ellen az vo\'t az általános kifogás, hogy a külföld nem fogadja el. Igaz ugyan, hogy az igaz proletárnak teljesen mindegy, elfogadja-e Ausztria a pénzt, vagy sem (az antant az osztrák pénzt sem fogadja„cl!) A fontos ránk egyedül az, hogy a magyarországi Tanácsköztársaság feleljen a pénzjegyekért, s nz felel. — mégis ez a hír keltette az izgalmát, Történi p.edig a napokban • kijvjetkező. eset. Több szombathelyi kereskedő Bécsbe ment árubeszerzés végeu. A kereskedőket gyanúsnak találták, megmotozták, elvették a pénzüket, s négy napig a szállodába internálták. A kereskedőknek leginkább fehér pénzük volt. Ezt a pénzt koboztak el a kereskedőktől és amikor az internálás véget ért, a fehér pénz helyett visszaadtak nekik ugyan olyan összegben kék pénzt. Nem igaz tehát az. hogy az osztrákok érvénytelennek tartják a tehér pénzt. Elfogadjak *ziv«»eo. fiilxélÚik.. apróra, még ha senki sem kéri, akkor is.
— Sí, T. E.—N. T. E. mérkőzése. A katonarét ma d. u 8 órakor szenzációs sportesemény színhelye losz. Székesfehérvár legjobb toulballcsapata\' mar megérkezett Kanizsára. A\' footballmérkőzéscn az N. T. E. csapotabon a kővetkező Játékosok- szerepelnek: -Pucher, Pollanz, Horváth, Krimmer, Tóth, ¡Slmbnyi, Hirschter, Dezső, Saller, Mirvallw, Harangozó, Tartalék: Acél, Biach. A footballmérkőzés szenzációsnak ígérkezik, merr a vendégcsapat a mull héten itt szereplő Székesfehérvári Dv-t nemrégiben 3 : 0 arányban megverte, másrészt a kanizsai csapat összeállítása is sokat. ígér. A székesfehérvári tornaegylet footbuJIciapata a következő összeállításban fog játszani: PénzeJ, Vadász. Szép I, Lázár, Boóf. Szép II., Sutyi, Noszkó, l\'erz. Horváth, Porszek. Szövetségi bíró: Bottka.
— Az Uránii mi vasárnap mutatja be a .Gót" cimü remek magyar drámát Loth Ilus és Peterdy Klára főszereplésével.
— Az Ovegárttk zár alá vétele. A nagykanizsai diroktóriuai nta 81)01/1018. íz alatt a következő rendeletet adta ki: .A Népgazdasági Tanács üveghivatalt Aliit fel, melynek feladata: üvegáruk betzerzéie es nyilvántartása, az üvegárukra bejelentőit igonyek elbírálási és az üvegáruk, szétosztása. Az üveghivital helyiségei Budapest, V. kor. Lipót körút II. szám alalt vinnak. A Népgazdasági Tanács zat alá vesz mindon üvegárui amely az előállító üzemek (> az üvegárukat forgalomba hozó kis és nagykereskedők tulajdonában van.. KüJöoöí»" .z4*\'*14 zcsz mindennemű: 1. táblaüvegct, tükör-üveget ás tükröt,.2. préselt, csiszolt és fuvoll j üvegárut, 3 gyógyszer-,\' laboratóriumi •» [ egyéb műszaki üvegárui A zár alá vett I
üvegáruk fiion JU nveghixntal .repdelkezik. A felsorolt cikkeket előállító üzemek, valamint a torgalombi hozó kii- és nagykereskedők készleteiket 10 nipon belül bejelenteni kötelesek. Felhívjuk a fonti cikkekkel foglalkozó kereskedőket, hogy a rendeletet szigorúan tárnák be. Nagykanizsa, 1919. évlj«n_hó 14
■ „,., ..- . - Direktórium
— A kanizsai proletárok lajstromozása. A hadügyi népbiztosságnak a dolgozók általános hadkötelezettségéről kiadott ismeretes rendelete egyszersmind beszüntette az ösnes eddig folyamatban volt toborozásokat és lajstromozásokat w és a sorozás előkészítése végeit uj lajstromozást rendelt el. Nagykanizsán holnapután, hétfőn kezdődik a sorozást előkészítő lajstromozás, amit szintén a szakszervezetek vegeznek. Az ehhez szükséges nyomtatványokat ma délután kapta meg Budapestről külön futár utján Nagykanizsa város katonai ügyosztálya. A betajst-romozottik igazolványt kapnak és pedig vagy piros, vagy fehér szintit. Piros igazolványuk a katonailag kiképzetteknek lesz, fehér pedig a katonailag ki nem képzetteknek és azoknak. akik ircvonalílölgálátra netp alkalmasai, ■de erődítési ..munkára . felhasználhatók. . A lajstromozást a lajstromozási jegyzékek alapján rövidesen követni fogja a sorozás, s a végleges igazolványokat csak ennek eredménye alapján adjak ki.
— Elveszett egy fekete bőrtárca .100 korona pénzzel és különféle iratokkal, köztük a vörösóiségi fénykép«« igazolvány Vasie««k Gyula névvei. — karaik « magtalálü esen tárgyakat szerkesztőségünkben leadni.
Színház és művészet.
Hotl műsor:
Vasárnap d."u félhelyárakkal: Nini „ este: Milliomos Kall, operett. ".".. .\'. HítfíOÜ fW«J!r Árpád njn-
müve. -
........KsAisniMiárádiklrtiyni, operett.
, .....Szerdán : Tanltónij szinniü.
Az esti előadások pont 8 órakor kez-.dódnek.
v Milliomos Kati. Jenbacji és Wilhelm operettjét, a Milliomos ¿Katit adta elő tog-nip este a színtársulat. A főszerepben á lem-peraméntumos F. Peérl Ilus aratott jól meg-«rdMJMk Upsúku. Elálló kedvence a közönségnek A- többi szerepekben K\'állay Olga, Fehér és Buszörményi elsőrangúan alakítottak
* Növendékhangverseny. Ünnepnapjuk volt tegnap este azokiiqk az njumuveszeknok, akiket Lllhde, Ernőné"zongoraművésznő vezet be nagy odaadással és szeretettel a zene titkaiba. Zsúfolásig teli házbae ünnepelték a növendékek. Pompásan összeválogatott mü-■ soron mutatták be müvésMtlik.1 ás «gy«n> ként és összesen abszolút művészit produkáltak. Lukácsllénak tanítványaihoz, (» tanítványoknak tanárnőjükhöz — mindnyáluknak pedig tudásukhoz él művészetükhöz gratulálunk.
Pártügyek.
A nagykanizsai épltó\'parosok szakcsoportja ma, vasárnap délután 2 órakor az
ipartestület helyisegében fontos értekezletet tart. A tagok megjelenése kötelező. Szaknav Lajos elnuk
lljumuokások és diákok llgyelmlbe Ma, f. hó 15-én délelőtt 10 órakor a polgári Iskoli földszinti helyiségében, mindenki tirto-zik a havi járulékot befizetni. A vezetőség
A női szabadszervezel értesíti azon tagjait, kik a Halinbán lévő 3-tli\'kukoricaföld megmunkálását vállalták, hogy annak raun-kálásá céljából 3 nap alatt az ottani intézőnél, Tóth Sándornál jelentkezzenek, mert ellenkező cselben jogaikat vesztik, A vezetőség Kereskedelmi alkalmazottak szakszer-vetett 10-án délután 2 önkor vátastimanyi gyülélti 3 órakor rendkívüli közgyűlést larl. Tárgysorozat .A választmány lenwnOáM uj vezetőség megválasztása.
2 ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius l/.
■^A »zocialiata -; ismeretek tanítása.
Kunli népbiztos körrendele c n szociális oktatás állami szervedéről.
A burzsoá államnak minden hatalmával rá kellett feküdnie-n dolgozókra, s meg kellett akadályozni, hogy ismereteik egy bizonyos alacsony fokon túllépjenek. Folyton rettegnie kollett, hogy a proletármilliók megismerik a szabadulás útját és igy a kizsákmányolók hatalma kártyavárként omlik ös$ze. A burzsoáuralom azért tarthatta magát, mert a proletárság túlnyomó része öntudatlan Vólt, nem látta saját osztályhelyzetét, nem ismerte meg azt a tanitást, amely szebb jövőt hirdetett szamára. A proletárállam a megszerzett hata£gpt elsősorban arra akarja felhasználni, hogy a szocialista tanitást a proletártömegek lelkébe beoltsa, mert a proletárállam hatalma nem szuronyokon, hanem a dolgozók milliói-, nak meggyőződésén és hitén nyugodhat. E cél szolgálatában Kuntl Zsigmond közoktatásügyi népbiztos elvtárs a következő körferide-letet intézte valamennyi megyei munkástanács, direktóriumához:
,A proletárdiktatúrának legfontosabb feladata a proletárleikeket a szociálista világnézettel átitatni. E feladat fontosságát és nehézségét tekintetbe véve a szociálista propaganda tanfolyamok rendszeres létesítését -határoztam el.
Elrendelem ennéfogva, hogy a vezetésem alatt áltó népbiztosság tudományos és népszerű propaganda csoportjának irányítása mellett mindenütt, ahol lehetséges, szocialista oktato propaganda kurzusok létesíttessenek, mely kurzusok célja leend egyrészt a pártszervezeteknek megtelelő agitátorokat kiképezni, másrészt a proletáriátus széles rétegeinek szocialista kulurát adni.
A propaganda kurzusok vezetőit a Köz-• oktatásügyi Népbiztosság tudományos és népszerű propaganda csoportjának vezetője a megyei direktórium javaslata alapján nevezi ki és pedig egy megbízottat a megyei direktórium művelődési osztálya mellé, s egy egy megbízottat mit\\den járási munkástanács mellé. A megbízottak személyére vonatkozó javaslattétel haladéktalanul elküldendő a propaganda csoport címére: Budapest VUI. ker. Eszterházy-utca 30.
Amennyiben a megye területén ilyen kurzusok mar tartattak volna, vagy már folyamatban lennének, wgy ^zok tanterve, az előadók névsora, a hallgatóságra vonatkozó adatok a propaganda csoporttal azonnal közlendők.
A propaganda megbízottak a própaganda csoporttol utmutatást, tantervet, tananyagot, szűkség esetén előadókat tbgnak kapni. A tanfolyamok szervezése körül fölmerült költségek a közoktatásügyi tárca terhére utal-ványozandók. A kurzusokat a megyei direktórium művelődési osztálya mellett működő propaganda megbízott és a népbiztosság propaganda csoportjának időnkinti kiküldöttjei fogják ellenőrizni. Kunfl népbiztos."
A rendelethez a Közoktatásügyi Népbiztosság propaganda csoportja a\' következő megjegyzést fűzi: A rendelet hivatva van számos eddigi hiányt pótolni, amennyiben lehetővé teszi, hogy a nagy proletártömegeknek szocialista szellőmben való nevelése egyöntetű és megfelelő irányítás mellett törtenjók; Ezt az irányitást a propaganda csoport* szocialista oktató központja utján fogjuk gyakorolni. A proletariátus az állam hatalmat, amelyet magának meghódított, így használja fel a proletartömegek felrázására. Számítunk a megyei munkástanácsok adandó közreműködésére, amelynek segítségéve,) elérhető lest, hogy- a legkisebb falu népe. is meg-, ismérkedhessék a szocialista ranitással és Ugyanolyan öntudatos harcosa legyen a szocialista gondolatnak, mint eddig a nagyvárosok elitmunkássága volt,
KI cserélné el kétszobás min^n mellékhelyiséggel .ellátott utcai lakyl három szobás utcai lakással! i\\AjánlatoJ^a Magántisztviselők szakszervezethez #agyk^iizsa, Sugár-ut 4. szám I., titkVáWz inté#ndők.
Gyerntekszabósdghoz ügyes felvétetnek Slrasser, Sugár-ut 40.
8901/1019..
Rendelet.
A Népgazdasági Tanács üveghivatalt ál\'it fel, melynek feladata: üvegáruk beszerzése és nyilvántartása, az üvegárukra bejelentett igények elbírálása és az üvegáruk szétosztásaA? üveghívatal he\'y\'ségci Budapest V. ketfLipót-körut 11. szám alatt vannak. J
A Népgazdasági Tanács zárJhlá vesz minden üvegárut, amely az tlőállitófcemek és az üvegárukat forgalomba hozza, kí# és nagykereskedők tulajdonába van. K(#nösín zár alá vesz mindennemű :
1. tábla-üveget, tűkörüveget éíJlükíöt,
2. préselt, csiszol! és fúvott ü^gárut,
3 gyógyszer, laboratórium ésmyéb műszaki
üvegáruk. /
A zár alá vett üvegárui#fe!ett az Uveg-hivatal rendelkezik. /
A felsorolt cikkeket «őállító üzemek, valamint a forgalomba holó kis- és nagykereskedők 10 napon belül bfje\'enteni kötelesek.
Felhívjuk a fenti cJMekkel foglalkozó kereskedőket, hogy a rendeletet szigorúan tartsák be.
Nagykanizsán, 1919. évi junius hó 14. ■ Direktórium.
Hirdetmény.
A város tulajdonát képező afdok nyiladékai és tisztásainak folyó óf füi-termésc folyó hó 17-én nyifrános árverésen adatik el a követtyjfe sorrendben :
délelőtt 9. órakor a Felsőerdöi „ 10 „ a Felsőnyiresen .11 „ a gördövjinyi területen „ 12 „ az alsónyiresi erdőn Kötelesek a vevők a^Vételárt készpénzben azonnal kiftzetnf. .........Nagykanizsa, 1919. junius 11.
Rolkó Géza
£ guzd. tanácsot, főintéző.
tűzkővel, benzintartállyal, egyszeri töltés 14 napig elég! - Kapható kizárólag:
CÉorgács R.
dohánytözsdéjóben Magyar-utca 43.
ITRANIA MMniiMp-paion
Uliniun km^.,. I r.ivuUI
Szombaton, vasárnap. Junius \\M. ás 15.
Lóth Ha és PeterdfKlára
felléptével
hépdráma
Pénztárnyttás délután 3 órakor. . Eladások kttftK.MIiiMi 6 él esh 8 éraktr.
\\/ll Á í~t nagymoigó.ilnház
V1 LA VJ Sanat iHllmla, Teltion 74. a.
Sióimat, laiiuap, ktlli. Judíus II, 15. Éi i
Májusi hervadói


I 8S HA! «¡"fa^obba^a^vNágonl
ti . »uro—iwwamawM
Vasatószén kapha
_ feleky-ut 15. szám oUm.
Halló!
Halló!
Kinelc -van ll it S 3B1X ált
hanglemeze?
Régi vagy törött hanglemezeket, míg az anyaghiány tart, fcgmagasabb áron veszünk ( vagy IscrélünJt
WÁGN
az országszerte elbmort elUfrendü mngyjr hangszer éa boitólögépbagy áruháza Budapest, Jói.et-hörut H. Fiók: IK., Ráday-utca 10.
Qoai.lúgdpok llbo koronáig. - Ar]«gyi*h lngy«nl
XI.¥1. évfolyam
Nagykanizsa, IBIS. Junius 17. Kedd.
137
Mill HfPáK&RM
uerN«*stA»ég *■ kiadóhivatalt Mgyk«nlzao. Sugár-ut 4. s/ám „srhstitöaöBl 0» kiadóhivatal! nl»»or.»*ám 78. : Nyomda lií.
CldlIzotOal arak i
A S Z O CIAIIS TA PÁ I-t i\' HIV AT A I.O S LA PJ A......rBt^^SS""
Behívást parancs.
A dunAntull azabszervezeiek-ni\\ folyö hó ll.lkélg lujsiroino-i0tt elvtársait köcül uiluazuk, akik mint gyalogosok, vagy mlut ucp-pukbMOk katonailag ki vannak liípvite «• ft|)r»tre» arcvonalbell »»UAIatra alkalmasak (I. II. kategória) loijó evi juuiu- hó husiouliur jiadiknlg tényleges katonai szolgálattételre az alábbiak szerint bevonulul tartoznak és pedig t
A Sopron és Vhh megyeiek Szombathelyre a 18-as vArdt p<U-lámlóaljboi.
A Zala fis Veszprém megyelek Nagykanizsára a 10 «» vörlli pót-zászlóaljhoz.
A Kehfir és Tolua meg} elek Székesfehérvárra a 17c vöiös pritzAszlóalJho*.
A soiuogymcgyelek Kaposvárra a 44-es pálcádzláatjhoz,
A IMomou, Győr, Komarom és Esitergom megkelek Győi\'be, a 19-is vörös pótzdszlóalfhoz.
II. Bevonulni nem kötelesek azok, akiknek a katonai szolgalat alóli felmentése érvényben van,
^ valamint azok, akiknek felmentébe folyamatban van és bevA-sArlftil engedéllyel vannak ellAtvn.
III. A beblvAst a vihrmegyel direktóriumok (Illetőleg a munkás-, katona- és fftld\'uifives szegények tanacsAnab Intézőbizottságai) ugy a sajtó, mint névsze-riull behivAsi paranccsal is eszközöljék.
A beblvAal parancs kézhez neui vétele az illetőket a bevonulás alól nem mentesül.
Budapest, 1919. Junius 15-éu.
H tDtGVI NÉPBIZTOSSÁG.
A kassai pUspök szökése a visszavonuló csehekkel.
Az öntudatos proletárhadsereg által felszabadított Kassa városában mindenki a legnagyobb megbotránkozással beszél Fischer-Colbrie Ágost kassai megyés püspök csúfos cselekedeléről és viselkedéséről,. aki a menekülő csehekkel megszökött a városból. Az ismert jezsuita pap politikus mindenkor a leg-k nagyobb hazaflynak tüntette fel magát ^ és ezért tettek meg Kassa püspökévé, hogy a hatánnonti vármegyékben őrköd-jött-a magyar kultúrán és ellensúlyozza a rútének akcióit. .......- • -
Fischer-Colbrie Agort aránylag igen hutaion került magas papi stallumba, u nit nem annyira értékes egyéniségének, tudásának, hanem inkább simaságának, ■ protekciójának és veszedelmes jczsuila-•- ..;anak köszönhetett Horribilis jövedel-»V inckkeí járó papi méltóságra való Jíine-v-.ztetése idején sokan pályáztak, dá Fischer-Colbrie Ágost mindenkit levert és megjlőzött, mert neki voltak a leg-
nagyobb politikai erdemei. A püspök ur küldetése az volt, hogy terjessze a Felvidéken a magyar szellemet és feladatának kitűnően meg is felelt, umennyi-ben Wikodését uz\'al kezdte, hogy a tótsdg elten irtó ■ hadjáratot inai tóit, ■Üldözött mindent, ami uil.es rutén volt és egyházmegyéjében papjainak megtiltotta, hogy idegen nyelven érintkezzenek a lakossággal. Ks ez a .puritán hazalíy", ez a magyarság apostola most szövetkezett eddigi legnagyobb ellenségével a csehekkel es megszökött a székvarosából, >•..,.•-..< .;.....____________ .
Fischer-Colbrie Ágost kassai megyéspüspök volt az, aki a háború alatt minden alkalmat megragadott arra, ,hogy a csehek eljárását inégbélyezze. líz a löpap volt az, aki a szlovákokat, ruténeket és cseheket tüzzcl-vassal üldözte es folyton és állandóan a magyarság szent érdekeit hirdette és most egyedül FisHicr-Colbrie Ágost szökött, meg JCás " sarol a csehekkel, cserbenhagyva a magyarokat, cserbenhagyva egyfiázát.
A püspök ur egyébként a megszállás alatt első perctől kezdve a legbarátságosabb viszonyt létesített a csehekkel. A parancsnoksághoz tartozó lisztek nála laktak és a püspök szívesen megragadott minden alkalmat arra, hogy a cseheknek kedvezzen. Prágával közvetlen nexust tartott fenn és a cseh imperialisták teljesen megbíztak a jeles férjitiban. Mikor \'.egy-egy oseh politikus jött Kassára, Fischer-Colbrie Ágost püspök deputációt toborzott és vezetett a
cseh vendég elé, biztosította öt a magyarok loyalitásáról és szeretetéről. A püspök piszkos politikai ténykedését az egész megszállás alatt a legnagyobb ellenszenvvel néztek, azonban nem leheteti .. ellene semmit sem tenni, . mert nagy összeköttetései voltak.
A pilspök pásztorleveleiben a leg-szemérmetlenebb hangon irt a bolseviz-musrúl es minden alkalmat megragadott arra, hogy a Tandcsmagyarország ellen agitáljon. Ezzel mintegy kedveskedni akart a cseheknek. Mikor a csehek megkezdték. Miskolcnál a visszavonulást,
FiSchef-Cöibrle Ágost megyéspüspök 1tét^*": ségbeesetten futott a cseh parancsnokhoz, hogy mit tegyen. Első kérelme az volt, hogy ha Kassát n csehek elhagyják, engedjék meg neki, hogy velük távozhasson. A pUspök csomagoltatni kezdett, hatalmas ládákat pakoltatott fel •és elkészüli a szökésre. Fischer-Colbrie A0.,st a cseh vezérkarral együtt szökött , meg Kassáról A püspök hazafiatlan és csúnya eljárását még a papok is elitélik.
A kassai megyéspüspök szökése is csak bizonysága annak, hogy a proletárság öntudatra ébredése mindenütt levetkőzteti az emberekről n haza, a vallás ideológiáját. Mindenütt szint vallanak az emberek, kiderül, hogy a hangzatos ál jelszavak alatt a legsötétebb nemzetközi kapitalizmus lappang. A burzsoázia kapitalizmusa nemzetközi — légyen nemzetközi ár- proletárok " kommunizmusa is !
Válság a Versailles! békekonferencián.
Átadttk a módosított német békeszerződést.
Ly&V junius l1 1. lírockdorf-Iiantzau a német békedelegáció elnöke vasárnap hivatalos értesítést kapott, liogy a szövetségeseknek a nemet „llsnjavajl.tra adandó jsgyzé-kát hátfSn nyújtják ál. A németeknek 5 napi határidőt adnak a válasz alálrá aára, vagy aa aláírás megtagadására.
Az időpontot attól a pillanattól számítják, amikor Brockdorf-Kantzau kezéhez a -következő okirntokat kézbe-ítík:
1. Clemencaunak a szövetség és társult hatalmak nevében irt levelét, amelyben a békeszerződés altalános elemeit tárgyalja 2. Egy függelékei, amely egy sereg szakértői véleményt tartalmaz a német -válaszjegyzek-ben \'fóglúlt\' káídístW6l."3: Á május 7-iki előzetes békeszerződés második cikkének ama módosítását. amelyeket a négyes tanács eltagadott.
Gondoskodás történi, hogy a válaszjegyzék átadása után a németek elhagyják Versailles! és Weinwba utazzanak.
Németországot uiegszAHAssal ■1».-ttmyn
Lyon, junius Itt. {Szikr.,távirat.) Amerikai kórokból közlik, hogy ha Németország
nem Írja alá a békesznrződést, nemcsak \\ bevonulnak Németországba és megszigorítják é blokádot hanem valamennyi tsngerl klkoiot megszállja az angol flotta és ellenállás ••etán bombázza.
Lemondanak a szakemberek.
Bern, junius lö. Wilson szaktanácsadójának lemondását az angol békedelegáció pénzügyi, szakértőjének lemondása követte, aki szerencsétlennek tartja n pénzügyi és gazdasági békefeltételeket.
Német- osztrák ellenjavaslat.
St. ttermann, junius 10. A Slampa -jelentése szerint a német—osztrák kormány azt ajánlotta, hogy a békefeltételeket Défttrol határai tekintetében enyhítsék , Német—Ausztriával szemben. Kómában -előterjesztettek egy . ajánlatot, hogy Olaszországnak joga legyen bizonyos stratégiai pontokat állandóan megszállva tartani, háború esetén pedig az egész tartományt elfoglalni. Kz esetben Német-Ausztria gazdasági enyhítéseket kíván
Általános sztrKJk PArlsban.
Bécs, junius 16. Versaillesböl jelentik; A Iranois bányáaíök, vasasok éa tem- ■ ■ ■ Í»eréan*. általános sztrájkja ma kezdődött mag
2
ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius l/.
Franciaország általános muhkásszövet-sége, a hány ászok, vezetősége, valamjgt a vasutasok, kikötő, szállító, vas- és épitőmun-\'kások kartolje állást foglalt az általános sztrájk ügyében; A kartell hivatalos nyilatkozatot tett közzé, amelyben kijelenti, hogy
a bányászok és tengerészsk s hó 16-án elhatározták az Általános sztrájkot. A .. . Jiirtsli azolliárlanak..jelenti kJ magit« . két munká «szakmával.
:Nagy íztrAJkok Olaszországban.
Milano, junius 16. Milanóban tegnap megkezdték az általános sztrájkot A Popolo d Itália azt hiszi, hogy a sztrájk Luxemburg Róza-temetéséről «zéló -berltm jelentéssel "függ össze. A Secolo szerint az általános sztrájk kitörj amelynek következtében a rendőrség és a sztrájkolok közt összeütközésre került a sor A sztrájk még tart, •""""\'"Genf, Június TG. Génüábán" és Millanő-ban proklamálták az általános sztrájkot. Az olaszországi munkásság mozgalma mind erőteljesebben bontakozik ki. Luganói jelentós
megerősíti,-hogy........
Oenuában is proklamálták az általános .
A génuai gyűléseken a szónokok hevesen támadták a kormányt. A munkásság és a rendőrök közt harcra került a sor. amelynek folyamán egy embert megöltek, egy megsebesült. Milanóban egyre nő a nyugtalanság •06 elégedetlenség.—amely- -tüntetésekben —tör--,ki.. A pincérek .sztrájkjához csatlakozott min-. den" vendéglői -alkalmazott- Ortásiv jelentőségé " van a posta- és táyixdl alkalmazottak mozgalmának,-akik \' " \' • egész Olaszországra kiterjedő általá nos sztrájkot akarnak rendezni A kormánykrizis elkerülhetetlennek látszik az «tgóez állami szervezet felbomlóban van.
A városi intézőbizottság Illése.
Felemelik a szállódul szobák árát. — Rendezték a színtársulat kérdését. — A budapesti éhező pro-, letárgyermekek nyaraltatása. — Monstre-nepgyftlétt junius 29-én.
j rosi intézőbizottság az ipari termelő tanács I hivatalába egy állandó hivátalrtók münkás alkalmazását látta szükségesnek és ezért ezen állásra~"rövidesen pályázatot fog kiírni.
A direktórium által teljesítendő éjjeli ügyeletesi szolgálat tekintetében a bizottság ügy döntött, hogy a direktórium részéről ügyeletes szolgálatot teljesítő megbízott a rendőr-seg helyiségében fogja este ti órától szolgálat aretltrtnf.\' "Az éj jtfr-tnspekctós- «rzolgálatot a direktórium tagjai szerdán este kezdi meg.
Ujbol napirendre került a városi intéző bizottság üléién a bud.tpesii éhező proletárgyermekek nyaraltatásának ügye is^ amellyel kapcsolatban Lukács Gyula kormányzóta-i.ácsi biztos lejkesbcs^edbfh hívta fel a liízStfságí\'"\'tagokat^a\'légszéiesé^bk\'öru\'-ágitá-\' citri. Kérte a jelenvoltakat, hogy ki-Ki a saját kis korében hasson oda, hogy minél több gj ermeket tudjuiik elhelyezni. Kifejezést adott azon roményenek, hogy aterzi mindenki a magukkal tehetetlen, éhező, - legyengült budaié5ti gyermekek sorsát és minden ön-tuda Oí proletárcsalád megteszi a kötelesse-gét azokért, akiknek attyjai helyettünk is az Eszméért harcol a frontokon. A. jelentkezes.i... határidő 4 -.V nap rhulva lejár.
________y^ül^j^n/oa jjolitikák; megbízott. olv-
társ "elóurjcsztéséré a párttitkár helyettesének együttmükÖdesével elhatarozta az intézőbizottság, hogy a párt y hó 29-én monstre-népgyuléseket fog tartani, amelyekre a Kanizsa-környékbeli falusi lakóssagot is meghívják. Az ünnepi szónoklatok megtortasara t\'aber- Uszkár- és Ny is/, tor György- népbiztos elvtársakat, valamint Horváth Kató.«lvtársnőt.
kérik fel. •-:••-.- • ■-•\'• v-- .....
. Az üjést napirend-hiányában 7 órakor befejezték.
A nagykanizsai munkásotthonok intézőbizottsága /. hó 22-én a sétatéren nagyszabású népünnepélyt rendez a Munkásotthonok alapja javára. A Programm ismertetését egy szombaton megjelenő lap fogja tartalmazni.
A városi intézőbizottság " tegnap délután 5 órakor ülést tartott. Az ülést Bárány Antal elvtárs a direktórium elnöke vezette. ~ " Elsőnek Adler Béla elvtárs inditványát tárgyalták le. Tekintettel a folyton emelkedő nagy üzemi költségekre és a nagy munkabérekre Adler elvtárs azt a javaslatot terjesztette .elő,- -hogy .-a- seoaializáli -szállodák ,seo-báinak árát .\'>0 százalékkal emeljek tel. Az intézőbizottság a javaslatot elfogadta.
Király mérnök elvtárs a Nagykanizsai Tornaegylet kérelmét, amely, egy öltöző fel-* állításához szükségelt deszka kiutalását có^-lozta, pártolólag terjesztette elő. A bizottság Király előadó indítványába a deszkák kiutalását a lehetőségektől tette" függővé.
A bizottság elfogadta azt a* javaslatot is, hogy a bőrszáritás céljaira, tekintettel a szárításhoz szükségelt só hiányára a vágóhi-don bőrszáritót rendeznek be.
Krátky elvtárs a szakszervezetek tagjainak dohány pólilletményre vonatkozó előterjesztése után, melyre vonatkozó hirdetményt lapunk 3 oldalán közöljük örónyai Lajos elvtárs bejelentette, hogy a direktórium a Fehei-. színtársulat játszási engedélyt junius hó 30-ig meghosszabbította. Ugyanekkor jelentést tett arról, hogy a s^irügyi dirextörium, amelynél legutóbbi budapesti tartózkodása alkalmával eljárt, azt az ígéretet totte, hogy Nagykanizsa egy most összeállítás alatt álló, elsőrangú . eróki>ől..szecv;cíatt ..szintAr.sulatot .kap, . amely a ¡város kulturigényelrt\'ek • minden tekintetben mcgflel. Ebből a célból Brónyai Lajos elvtárs javasolta, hogy a színkört renoválják át és a szükséges tatarozásokat mielőbB rendeljék el. A bizottság a javaslatot magáévá tette és a szükséges intézkedések végrehajtásával Brónyai elvtársat bízta meg. . -.^r\' -László Vilmos ezután bejelentette az ipari termelő tanács megalakul ását. mcK- már — * \'\'Wtét\' JftVW\'é\'n\'TftVé^^^ va-
HÍREK.
<•19. junius
17
Vasárnap
NAPTA»
A nap kél 4 óta 05 perckor, nyugszik 7 óra 60 perc-
kor., • ........ ______
Á bold kél d. u 2 óra 02 perckor, nyugszikéjjel 12 óra 17 perckor.
w Hivatalos frontjelentés, juhfu8\'í5%i kelettel : Magyarszölgyénnél és Lévától nyugatra az ellenség megismételt.\' támadásait vertük vissza és az utóbbi helyen ellentama-xlasunkkal tért nywtünk. . Eperjestől, nyugatta többször bevált zászlóaljaink nagy lendülettel az ellenséget magaslati állásaiból visszavetették. A románok átkelési kísérleteit Kiskörénél meghiúsítottuk. Egyébként a heiyzet nem változott.- Junius lö-iki kelettel: Az északi harcvonalon a csehek több helyen támadtak. A támadásokat derék csapataink mindenhol í sikerrel visszaverték. A tö|>b1 harcvonalon nyugatom van. Hadseregfőparancsnokság
— Székesfehérvárra 1 millió korona sarcot vetettek kl. Székesfehérvárról jelentik; A. székesfehérvári intézőbizottság a tőkéseknek és kisgazdáknak azért a oépgyüléséért, amelyet a* városháza előtt tartottak Székesfehérvárra. 1 millió korona sarcot vetett ki. A sarcot megállapító rendelet utal arra, hogy ha a felelőtlen elemek jellemvonását -képező jnag^rtást„mmdjárt,.cJ nem fojtják, a msz-•gaio-n-. a-város közrendjét CSendjét\' es? nyugalmát megzavaró zendüléssé fajult, volna. Az elrettentő példa szolgáltatása végett kivetett sarcot Székesfehérvár, ellátatlan proletárjai élelmezésének feljavítására fordítják.
~ Felemelték az .éttermi ételek árát. A, munkástanács intéző bizottsága juníüs ló-¡ki rendelettel a vendéglői és éttermi éte-, lek árát 5tí?/y»al felemelt«*,.,.A.-bizottság emelés indokolásában kimontta; Yiogy -a sze-
mélyzetnek mai fizetése és a ielentőseci emeU kedett éleimícíkk Arák áz áremelést méltá- \' nyossá tették.
— Pozsony lakossága türelmetlenül Várja fölszabadítását Egy Pozsonyboi ma Nagykanizsára érkezett elvtárs elbeszélése \' alapján közöljük, hogy Pozsonyban a rend teljesen felbomlott és a viszonyok egész anarchisztikifsak. A cseh tisztek „hátizsákkal»,•
\'tiTn^Oz^Vdáb&n^mínderr pillanatban várják a város elhagyását elrendelő parancsot. A cseh és tót katonáságból mind többen dezertálnak, mert a pozsonyi lakosság a leg- « nagyobb animozifáasal viseltetik a csehek és tótok ellen. A megszálló katonai parancsnok-. ság.már Jjáram, ízben -akart gami zontr.váttoz*.-tatni," dé" egyáltalán nincs megbizható katonaság, amellyel felcserélhetnék a pozsonyiakat. Pozsony lakossága már türelmetlenül várja a vörös had sereg csapatait, amelyek felszabadítják őket a kapitaiíemus -igája -alól.................
— Ma kezdődik a csereakció Készt helyen. Keszthelyről jelentik: A keszthelyi járás részére Budapest munkássága j és fel waggon iparcikket küldött^ amelyek_.., éljj.ljni? s\'zérrc\'*Vfil\'Ő"becsereT5se(* mT\'Vézdik""meg.\'" A " becserélésre szánt élelmiszert a Közponu lli-^ télszövcffccYct"" flökjáhál. \\kelV\' bésZoigaltatní^ \' ahol az,elelinicikkekért feiér pénzt, és^egy elismervényt adnak ; a kapott fehér pénzért az elismervény felmutatása mellett az iparcikkeket a Frágér-féle üzletben utalják ki.
— Közellátási értesítés. ÚjbólI értesíttetik É a TakóssSg, hogy á téjigények bejijíenlesi ha^*
résié\'sXllnék élsősörbán á csecsériiők esi ayer- . mekágyas anyák, másodsorban az l — 0Péves-gyermekek, harmadsorban a súlyos ífctogek. Az igény az élelmezési hivatalban lÉentendö be junius hó 24-ig. A -csecsemők iT gyermekek életkora anyakönyvi kivonapal, melyet . az anyakönyvvezető bélyeg díjmentesen állit ki az életbe lépett a ház^izalmi igazol- . ványaval, a súlyos betegség /pedig, hatósági Orvos bizonyítványával -igazolandó. -Közellátási üzemek.
~ A magyar követség milliói a bécsi járásbíróság elótt. Bécsből jelenti tudósilónk: A „Deutsches Volksblatt" junius 13-iki száma a bécsi járásbíróság legújabb ítéletével foglalkozik, amit a magyar Tanacsköztársaság és az Osztrák\'-Magj*ar Bank közt felmerült\' perben hozott az ellenforradalmi tisztektől elrabolt 135 millió koronát illetőleg. A biróság fen tartotta az (Osztrák-Magyar Banktól nmeg- -kerüli Összegre "kért zárlatót; . azonban tízZál a módosítással, hogy a bank tartozik 5 millió korona óvadékot letenni annak a kárnak a fedezésére, mely zárlattal a magyar Tanács-, köztársaságot esietleg érhetné. Az ítélet indór >\' kolásában a biroság kifejti, hogy a banknak a tulajdonjoga nem b\'zonyult be teljesen, mert nem tünt ki a bizonyításból, hogy a szóban forgó összeg tényleg a bank budapesti főinté-zetének\': bankjegykészletébőí való-e." A banknak azon állítása ugyanis, hogy az összeg \' legnagyobb része aranypénz, nem bizonyult valónak. Az ítélet ellen a mágyar követség fellebezott. Az ügy most már a wieni Landes-gericht elé kerül. . .
------------Tilos élelmiszereket Keszthelyről
kiszállítani Keszthelyről jelentik: A keszthelyi munkástanács a következő rendeletet bocsájtotta ki: Arravaló tekirtettel, hogv érkező proletár fürdővendég testvéreinket élelmezni tudjuk és hegy . áz élelmiszerekkel a láhckértfskedést megszűntessük, a helyi munkás-, katona és földműves szegények tanácsa és a helyi intézőbizottság mindennemű élelmiszer kiszállítását megtiltja, az élelmiszereket
elkobozza és a kihágást szigorúan bünteti. Az esetleg megma adó fölösleget Budapest
éhező munkássagáhak fpgjuk .^küldeni.. t ... ^ ; A |<atti. tiltközííg megalakulása.
Nagykanizsa város katholikus lakossága Űrnapján fogja megalakítani a helyi hitközséget. Az intézőkö.-ök\' ezúton hívják fel a város katholikus lakósságát, a gyűlésen való részvételre, ahol mindenki annál is inkább jelenjen még, mivel a Tanácskormány\' rendelete szerint a hitoktatással és az összes szertar-t-ásokkai- járó költségek; fizetése a hitközségre» .•i. illetve-a felekezeti tagokra Hárul. \' >
1919. Junlu» 17.
ZAL»I NÉPAK\'RM
_ Felhívás • szakszervezetekhez. Az |
\'ipán\'Termelési Tanács felhívj» mindazokat a i
szakszervezeteket, akik ezideig nem jelentet- 1
(tk be kiküldöttjeiket, azt legkésőbb három w[,0n belől írásban a fenti címre Sugár út 4 1 emelet ajtó 3. Írásban bejelenti tartoz-niV, annak megemlítésével, hogy a szakszervezet hány tagol számlál.
— A mozgópostakocsiban csak a „eiiiíljwt ntaztiat.\' A-toelugyl népbiztos\' szociális termelés népbiztosával cgyctértóleg elrendelte, hogy a mozgóposta koesii semmiféle hivatalos személy vagy kiküldött igénybe nem veheti, oda csupán a postaküldemények útközben való kezelésére rendelt, valamint a ■mozgópostái szolgálat felügyeletével megbízott is megrete»-\'tgaTolvárryokkai\' éttátott •postai alkolmuzottak léphetnek bo és utazhatnak. Az ez ellen vétók ellon a megtorló eljárás fog alkalmaztatni.
■ — 5 w,\'ggon szén Nagykanizsának. Erdélyi közellátási népbiztos tegnap távirati-, lag értesítette Lukács kormányzótanácsi biztos elvtársat, hogy a nágykinlzsai Franz-ma-lom szük&gletének fedekésére fi waggoiV "stenet kiírtak.- Egyidejűleg..Intézkedik, a táv. irat, hogy Nagykanizsa husszükségletét ne ^áz országos -állat és husforgalmi központ kiküldöttel hajtassák fel. Nag>kanízsa város husszükségletének beszerzéséről továbbra Is M eddigi intéző körök gondoskodnak.
— Rendfirl hírek A vároti vörösőrség teljes készültsége hétfőn éjjel razlát jartott,
-•melyen több előállítás történi. — Rnr^nyti Gyula kisfiút\', vasárnap egy kocsi elgázolta.
íj*, tót,.aki konoyebb.-zuzódáaoka) szenvedett,... a váro-i közkörházban vették ápolás alá. ,
A szovjetkorigresszus.
Varga óm Lengyel népbiztos elv-T" tArsab besrédcl.
Budapes1, junius 10. A magyar szovjet-• kongresszus mai üleso AgostonP;tcr ».ívtár? javaslatára elhatározta, hogy mindenek ciött a gazdasági helyzetet tárgyalják:
Varga Jenő népbiztos elvtárs nagyarányú beszédben ismertette a kormányzótanács eddigi munkáját, beszélt a szocializálás organi-zálásáről, hangoztatta a munkaerővel való gazdálkodás szükségességét és igy fejezte be:
— Nyíltan és őszintén be kell vallanunk, hogy n termelés eredménye borzasztó rassz, s hogy az egyéni, munkateljesítmény általában erősen ősökként. Kevesbedett a mezőgazdaságban és az ipar számos ágában. Ennek egyik oka, hogy a kapitalista fegyelem megszűnt. A politikai nsziálytiralom b.u-kásával -a Jí ¡¡yelcm is elbukott és az u| meg ném alákulV kí A\' másik ók, hogy áz akkord-\' bérek megszűntével a legjobb munkások teljesítménye csökkent. Ennek orvosszeréül bizonyos munkateljesítményt kell megszabnunk is ezeft belül jutalmazni\'a tőbbmunkit,\'másrészt vissza-kell térnünk az akkord rendszerhez.
Ezután Lengyel pénzügyi népbiztos elvtárs a pénzügyi helyzetét tárta fel. A mai deficitet közvetlenül a munkabérek emelése okozta. Vázolta «-kormányzótanács politi.-. káját, amelynek lényege az, hogy az árakat ugy állapítják meg, hogy azokból az állam terhére a munkás-tágnak lényeges engedxényt adjanak.
Beszélt a pénz elértéktelenedéséről, végül vázolta a kormányzótanács legközelebbi terveit.
A kongresszus nagy figyelemmel hallgatta mindkét népbiztos elvtárs előadását, amelyek, feteu A. wM.Mqfg indul meg,. ^
Aí ülés fél 2 lírakor ért végét.
Szerkesztői üzenet.
Többeknek. Weisz Lajos, akit a forradalmi törvényszék néhány nspja a fegyver-tilalom megszegéséért 1000 korona pénzbüntetésre .ítélt, —. kereskedő, és, sem nem fuvaros, sem néni fókereskedö..
Bu irrcra intim *
Színház és művészet.
___mU*or;________
Kedden t Csiridskt-dlyn«, operett.
, Szerdán: Tanítónő, Bródy Sándor népszínműve.
Csütörtökön délután : Tanítónő. — Este: .Szerelmes anyői. áaekes bobó.zat. . ............
Pántokon : A pacsirta, Lehár . operettje. Szombaton: A pacsirta. Vasárnap: Clü\'iny, népszínmű. Az esti előadások pont 8 órakor kezdődnek.
.* Vengerkík. A Kehér társulat, tegnap,
este uj oldaláról mutatkozott be Az egész drámai együttes játszotta a Vengerkákat A zsúfolásig megtelt báz feszült.érdeklődéssel kísérte figyelemmel a színmű egyes izgalmas részét elsőrangúan játszó művészekét. Minden szerep jó keiben volt, de különösen kitűnt Margó Boriska, Verő Ilona és a sokoldalú Kallós
•, Az Uránia a mára hirdetett a „Szent-házassági\' emui draina helyolt Itala Manzini felléptével a „Bűnös éjszakák" cimü remek drámát mutatja be olasz művészekkei.
\' A Világ pigymozgóban kedden, szerdán és csütörtökön bemuutisra korul az „Ördöngös kisasszony" cunii 3 felvonásos vlgjaiék és Párbaj az öleiért clmü 3 felvonásos dráma. ..Mindkét darab a niozimüvészek remeke.
Sport.
— NTE SzTC. 2: 2 (félidő 0: 0.) A
vasárnapi szép janiusi délutánon mintegy 3000 főnyi közönség gyűlt Össze a katonaréten, hogy Székesfehérvár és Nagykanizsa legjobb csapatainak baratságos mérkőzésben gyönyörködjék. A sportért lelkesedő közönségét es a kanizsai tootballcsa, at erőpróbáját szemlélve, önkéntelenül a régi r\'endszfer biinc jutott eszünkbe; amely Hlyen életképes intézményi, mint a NTE, sporttelep nélkül hagyott. Most már igazan sürgfts, hogy végre ;otthont adjanak a NTE-oek. Hogy a vasárnapi mérkőzés szerény — mondhatnánk falusias —-keretek között is sikert ámított, az elsősorban a NTE agíífs vezető>égónek köszönhető. A két footbalcsapat erőben; technikában és tréningben majdnem teljesen egyenlő volt mérkőzés gooljáinak aránya reális. Az el9Ő félidőben Kanizsa szél ellen játszott: ennek tudható be a székesfehérváriak látszó\'agos fölényé, amellyel majdnem egész az első félidőben a NTE kapujat veszélyeztették. Ugyan akkor brillírozott a kanizsaiak védelme, amely \'iitítfdéb, Még 41 legve^zályes^^. támadt v is pompásan beszerelt. A második félidőben el-ált a szél és a helyreállott egyensúly rögtön jelentkezett: a kanizsaiak hatalmas nekilendülése meghozta az első goolt. A kanizsaiak megtörtek a jéget;erélycs?cnipó)U\'~játék következett mindkét fél részéről, amelynek eredménye a két ellenfél egyenlő eréjéről tesz tanúságot. Mindkét csapat megállta a helyét. A NTE csapatában kitűnt Dezső, a mindig agilis Slmonyl és a kitűnő kapus: Pucher. A Székesfehérváriaknak különösen védelmük volt jő. Biztos föllépésükkel, jó helyezkedésükkel a különben kitűnően játszó kanizsai csatársor minden támadását sikerült leszerelniük.
PártUsyek.
A nagykanizsai nyomdászcsoport tegnap este ü órakor tisztújító gyűlést tartott, amelyen egyhangúlag a következő elvtársakat választották meg: ^Inökkó Palkó József, pénztárossá László Bódog, ellonő\'rró Harmat Sándor, jegyzővé Faikas Ferenc, könyvtárosokká Kercsmár, Juliska és Bognár. Margit, a szervező bizottság elnökévé "WeTther Zsigmond, tagjaivá pedig Bence Gyula, Pál Gyula, Berg-hofer Gyula, Liszkai Sándor, Gyümölcs Mariska és Rott Hermin elvtársakat illetőleg elvtársnőket - választották meg. A gyűlésen Lukács Gyula elvtárs, Alsózalar\\jegye kormányzótanácsi biztosa nagyfontosságú beszédet mondott, melyben hi^sVyozta, hogy a tanácrsköztársaságleghivatotiabbőrei^szakszer-
vezetek : a tanácsköztársaság ezekre támaszkodik és ezekből meríti erejét. -*»••».......-rm«
A munkái szabadiskola vezetősége
ismételten felkéri az összes szakszervezeteket, hogy a kiadott törzslapokat a legrövi debb időn belül szolgáltassák be, mert a tan- -folyamok összeál\'itásánál a későn érkezők nem fognak figyelembe vétetni.
A cipész-munkások és munkásnők vezetőség« felhívja az összes Jagokat, . .JiPgJL,.^ ma, 6 és 7 óra között a dohánypótilletményűr ket a Munkásotthonban felvehetik. — A vezetőség
A biztosítási tisztviselők nagykanizsai csoportjának választmánya ma délután 4 órakor az Eisó Magyar helyiségében ülést tari, .melyen a választmányi-...tagokon- -kívül a» «^ összes főügynökségek vezetői és az összes bevonulásra kötelezett vok tiszt tagok Is megjelenni tartoznak. A vezetőség.
Ifjúmunkások, vörös katonák! Azok,
akik a magántisztviselők szakszervezetében^.......
tagfelvételnél elutasittattak, ma délután tagfelvételre ós a Tanács Kormány CIV. számú rendelete alapján mnnkabér megtérítés céljából jelenjenek meg a csoport hivatalos helyiségében (a volt Kaszinóban.) A vezetőség. .
A népzenészek szövetsége f. hó 18-án d. e, fél 10 órakora Munkásotthonban tag gyűlést, azután befizetést tart, pontos megjelenés kötelező. A vezetőség.
A famunkások szakszervezete f. hó 18-án délután fél ö órakor rendes havi taggyűlést tar. Pontos megjelenést kór á vezetőség.
A magántisztvizelők, valamint keres-—" kedelmi alkalmazottak szakszervezetei i>l-., ^ hívják V szocializált és néni sÜQCÍállzált iro;- \'\'*" dák és üzletek alkalmazottait és főnökeit, hogy a bizalmiak bevonásával a kormányzód tanács 106 számú rendeletnek megfelelőleg a. fizetési beosztásokat azonnal állapítsák tneg és az erro\'vonatkozó jegyzéket 24 órán belül a fenti szakszervezetekhez adják be. (Sugár-ut 4 szám és Kaszinó földszint.) Az erre . vonatkozó rendelőt a fenti szakszervezetek helyiségeiben botekinthetők, A rendejet bent.. : teljesítői ellen a forradalmi törvényszéknél fog jelentés tétetni.
Hirdetmény,
A pénzügyi népbiztosság 31884. számú rendeletével havonkint ós fojenként vagy 1;">0 gr. dohányt, vagy ehelyett 60 drb, szivarkát, vagyC a dohány ós 9zivarka helyett 30 drb, szivart állapított meg a gyárakban, ipartelepe-.,... ken, közhivatalokban es irodákban dolgozó munkások havi ellátmánya gyanánt. Ez ellátmány a helybeli dohányarusok rended kontingensébe be nem számitható, tehát i . dobanyjegyi e kiosztott- mennyiségen felül ,
Felhívjuk a gyárak, ipartelepek munkástanácsait, a közhivátajok ós iofdák vezetőit, hogy az alkalmazott 18. évnéf idősebb ferfimunkások összlétszámát névmorinti kimutatásban, legkésőbb f. hó 19-lg bJúrMag ^ a direktórium első ügyosztályánál Jyujtsák . be; későbbi bejelentések figyelembe lem vethetők, mert az igénylésnek íegkésőMj junius hó 20-ig meg kell történnie. Junius «óra csak a havi ellátmány egyharmad részt kerül kiosztásra, mert a íendelet szérint /mult időre dohánygyártmányok ki nem utaJatók. A -tei— mutatásban megjelölendő, hogy A munkások dohányt, szivarkát vagy szivart Igényelnek-e. Az egyszázon aluli tnunkáslétszfnmal dolgozó üzemek (hivatalok) ¡tartoznak nfbgjelölni azon különlegességi árust vagy ki®rolag dohány-1 kisárust, nkltiél az ellátmányt »utaltatni kiván- . ; ják A 100—5X) műnkásíét«ámmal dolgozó üzemek, hivatalok ellátmányt a dohánynagy--árudában, az óOO-nál nagyobb létszámú üzemek ellátmánya pedig a dohányraktárban leaz kiutalva és ugyanott átvehető.
A kjoszlas időpontja közhírré losz téve.
- A munkáslétszám hitelességéért tíz tanácsok es a hivatalok vezetői teljes felelősséggel tartoznak.
A létszámkimutatás minden hó\' 28. napjáig be/á\'ólag (tehát jüniusbait is újólag) uj- f-ból benyújtandó, mert az igénylés havonként^, a mindenkori létszám alapján történik. \\. , Nagykanizsa, JÓI 9. junius hó 16.
. s . Direktért utft,

ZALAI NÉPAKARAT
"19\'lv junius 17
Sombart Werner — a bolsevizmusról.
Wernér Sombart hircs munkájának, a ^oíiallsmüs\'un^\' socíaté\'Bewogung\' hetedik, atnczett és bővített kiadásában, amely az íJén jelent meg, érdekes és tanulságos fejezet foglalkozik a bolsevizmussal. Sombart nem ..kar kritizálni, csak ismertetni, természetes .iizojjban, «hogy • még-sem- tartja teljesem meN* lőzhetőnek a kritikát. A hetedik fejezet, amely j\\ bolsevizmussal foglalkozik, elsősorban azt a szellemet ¡¡SSSírteti, amely ...a bolsevizmus •ogaimában rejlik. Szerinte a bolsevistáknak is igazuk van, amikor Marxra hivatkoznak és ellenségeiknek is igazuk van, amikor ugyanezt teszik. Ezt az igazságot Sombart azzal •indokolja, hogy Marxnak magának is két ellentétes világnézete volt: egy forradajmi-utópisztikús-racionáíis \' egy evoluciós-real.isztikus-történelmi világfelfogás.
A bolsevisták — Sombart szerint — a forradalmi marxizmust sajátították ki és ezt vették kizárólag figyelembe Marxból és Marx tanaiból. Megállapítja azr Is, hOKV áböIsevíz-mutfban. nincs egyetlen, olyan gondolat, sem, arheiy legalább ÓtVeg esztendős nem volna ös amelyet Marx valamelyik Írásában meg ne lehetne találni. Sombart szerint e bolse\'vista szellem alaptétele egy negatív világszemlélet forma. A bolsevista mindent tagad, amit eddig az emberi szellem teremtett, ugy erkölcsi, mint politikai vagy gazdasági tekintetében. Sombart egyre Bueharinra hivatkozik ós1 az idézetek egész, sorával, amelyeknek az ösz-szeállitása nem mindig jóhiszemű, akarja bizonyítani azt, hogy a. bolsevizmus kizárólag j\\ gyűlöleten és bizalmatlanságon alapul és nem hangsúlyozza eléggé, hogy. ezek a szempontok kizárólag" a burzsoáziával szemben mértékadók és csak az átmeneti időben jelentkeznek,............_________v-
hogy Lenin nagy szelleme és tehetsége dacára tönkre fogja tenni népét és hogy ..első -sprfeaA.;; pusztítás , .eaimélt képviseli< Ezzel szemben elismerni kényszerül, Hogy a bolsevikig egy uj rended akarnak felépíteni, a proletárállamot, a burzsoáziának diktatúrája "hfelyébe. Viszont rosszhiszeműen hangsúlyozza azt, hogy a bolsevikiek szerint az állam csak a diktatúra formáját ismeri, holott tudhatja, nogy a kommunista programm szerint a diktatúra csak átmeneti és kényszerű állapot. Foglalkozik ezután a burzsoázia letörésének eszközeivel ós módjaival, valamint a polgárháborúval, amely qgyík jelensége az orosz bolseviki államformának. — Ismerteti a Vörös Hadsereg szervezeté,t, valamint a bolsevista alkotmány felépítését és a tanácsköztársasági rendszert és azt hangsúlyozza, hogy a tanácsköztársasági rendszer Marx eszméinek gyakorlati megvalósítása. Részletesen ismerteti a kommunista társadalom gazdasági politikáját és azt emeli ki, l\\pgy. tisztázatlan az ,4 kéri-dea,; hogyan alakul kl a szükséglet, hagyaii kerül a fogyasztás a termeléssel összhangba és hogyan épjll fel az üzemek hierarkiája. Nem lát választ arra sem, hogy milyen alapon jutalmazzák a munkást és általában azt ; mondju, hogy milyen könnyű megállapítani azt, hogy a bolsevizmus gazdasági téren mit . tkír elérni, ép oly nehéz annak á rftégám " pltésa, hogy az orosz.bolsevizmus egy e\\ alatt tényleg mit ért el. .
. ... - .v.\'.Q\' • • •
Oroszországban az egész termelést — Sombart szerint — egy tőkésszocialista kompromisszumos alapra helyezték. Sombart jelzi, hogy a bolsevista vezérek elismerték azt az igazságot, hogy a\' szocializálás csak ábfean a mértékben vaíósithatö meg, amennyire a szükséglet stabilizálható és megszervezhető. Ezután Összefoglalja a bolsevista rendszer tanulságait és arfa a megállapításra jut, hogy a bolseviki mozgalom világosan megmutatta, /nir«, képes. A./aw4d«iom és. hogy «tol .vannak hatalmának határai. — Sombart szerint a forradalom . nem teremtett uj gazdasági rendszert és a szocializmus érvényesülésének utja sem rövidíthető meg erőszakosan. Történél.ni és történelemfilozófiai szempontból azonban nagyrafcecsüli az orosz bolsevisták munkáját és ennek a munkának a jövőre való jelentőségéi, főleg azét, ..mert a szocialista problémát a kulturemberiség érdeklődésének központjába \'állítöttíik Hasznosnak, tartja további azokat a tanulságokat is, amelyek a szocializálási technika szempontjából gyakorlatilag levonhatók. Legfontosabbnak azonban á\'2t tőkinti, hogy a szocializmus eszmei világa lényegesen megtisztul az orosz bolsevista forradalom áUal, Sombart. szejrint a szocializr müs céljai mai legmagasabb formájában is negatívok: pozitív tartalmat kell nyerniök és a szeretet és a megértés világát kell hozniok, nem pedig a gyűlölet és tagadás szellemét. Ezzel fejezi be Sombart a bolsevizmusról szóló fejezetét, anélkül, hogy a szocialismus pozitiv és negatív tartalmát elkülönítené, tisz-y tázná és- dokumentálna azok előtt, akik afc általánosságokkal meg nem elégszenek.
KTM.
ÍÍHANIA »MH^MaloU
^ " Al A Bc.floa,l-l. .. T.I.Íob 238
Hétfőn, kiddtn. ^unlu« IÇ. fj .J7 - \' Itala Mnnslm
olasz művésznő felléptével 1
Pénztái nyitás délután 3 órakor. Elíidíiik kezdete délután fi át ette 8 titkot,
m
a
\\/l I Án nnsymo»í4»ilnliai / V1 LA U Stiriti szálloda. telelőn 74. u. \'
Hidd, szerda. dMHíL Juin II., 11- b
iiigís kimi
vígjáték 3 felvonásban. ^^ Rendezte : / FRANK HOl\'I
A?onkivQ! : Párbaj À élettel.
dráma 3\'felvonásban.
Eidadás kezdete 6 és fát 8 úrakor!


APRO HIRDETÉSI
Keresek a város belterületén / egy trafiknak megfelelő Qzíelhelylséget. il\'hury7
P. Z. Vörösmarty-u. 23. ^J 14.°
Felcserélném három különálló, egy nagy telken igen jó karban levő házamat — o«ul-mavr. bármily ü^letnek. -^f hoztá \' val^zóp\' kerttel, lehetőleg a város beltarület^r levő kisebb házért. Cím a kiadóhivataÍHary** 1480
Egy vaságy, egy ülő fürdőká(J -é*. ei irtasztat eladó. €im a kiadóban. \' 1#4
KI cserélné él kétszobás minden \\ lékhelyiséggel ellátott utcai lakását szobás utcai lakással! Ajánlatokv a iN^ tisztviselők szakszervezetéhez Nabyk Sugár-ut 4. szám 1., titkárához inVéfl^ndÖk.
Prlaia paplrspárgn minden vastagságban kapható Fisohel Fülöp Fiai oég-nél, Nagykanizsán.
Könyvek :: Folyóiratok ;: Zenemüvek
ricnuci »"»\'»p^a
rlountL ""v h
■ IVWIIL.L. UítUllül (ttlIUll Miau
. . ..-, Irodaizarek, üzletlkönyvak, papírok
hanguerak, diazmaárukjátéktárgyak
egész napon át nyitva I fiorbéijr, tjokszsmiáBé és maoikfir ■
I
A KORA REGGELI
ÓRÁKBANJELENIK
MEG, EREDETI ÏE18-PONÊS TÁVIRAT
JELENTÉSEKKEL.
Egyes szám ára 30 fillér.
Kapható a dohányárudákban és qz utcai, rikkancsoknál.
öngyújtók ás\' tűzkövek a legjobbak a vil\'yon!
.«**<•«« <»<«nraie««n«M«i«nM(Hitiwii«i«a««tniM
■ -—«

Bécs beszél.
A bécsi kommunista vezéreket szom-ijiton éjjel letartóztatták. A ncmet-osz-irák kormány azt hitte, hogy ezzel a kommunizmust végképp elföldelte. Vasárnap a mnkások tízezrei kivonultak az utcára és követelték a kommunista vezérek kibocsájtását. A tőkés osztály rendőr-ei. és .katonái közrefogták a népet, sortüzet bocsátottak rá, a vér "folyt, sebesültek és haldoklók borították az utca kövezetét. A kapitalizmus szolgáltában álló német-osztrák kormány persze most megint azt hiszi, hogy a kommu-I niztnust ezúttal igazán végképpen ki-végozték. ,..., . .. .
Hogy mekkora tévedés ez, elegendő egy pillantást vetni \' Német-Ausztriára, tle különösen Bécs gazdasági állapotára. Ma már ugyanis nyilvánvaló, hogy az antant \' élelmezési akciója teljes pénzügyi csődbe kergeti Német-Ausztriát. Hitiellett a szegény tömegek még mindig \' éheznek, , mig a gazdagok. cs»m-pészet révén jólétben élnek. A zugfceres-kcdelem annyira kifejlődött, hogy az untant misszió is kénytelen volt már fenyegetődzni, hogy ha véget nem vetnek neki, a szállítást beszünteti.
A bécsi amerikai misszió egyik tagja jelentette, hogy az amerikai disz-— nóhus a lánckcreskedés utján, többnyire kávéházakba és vendéglőkbe vándorol, ahol azután 250—300 koronáért adják el kilogrammonkínt. A forgalomba nem Kv.jtttp.- élelmiszerekot .méregdrágán megvehetik .a gazdagok és\' meg IS Veszik.\' liz alatt az alsóbb .osztályok nyomora leírhatatlan. A munkások a legszükségesebb cikkekhez sem juthatnak- Az amerikai misszió e tagjának véleménye szerint a szegényebb osztályok provo-kálásanak igen komoly következményei lehetnek. Ezek\' a következmények, amint azt a vasárnapi es-smények megmutatták, már kezdenek valóra válni.
Az antant-misszió egyik-másik tagja érdekes kísérletre vállalkozott : Bécsben, ahol oly leírhatatlan a nyomor és szegénység,, lánckereskcdők utján néhány óra alatt négy zsák lisztet, kilónként 24-26 koronájával, 200 kiló rizst kilónként 18 koronájával, 5 egész sonkát kilónként 120—140 koronájával szerzett. Egy kereskedő korlátlan mennyiségű amerikai zsírt ajánlotj neki szállításra.
Az antant missíló -körében általános az a felfogás, hogy ha ezek az állapotok meg nem szűnnek, az élelmiszerek elosztását vagy teljesen az antant ellenőrzése alá kell helyezni, vagy pedig nyomban meg kell szüntetni a segítő akciót. A bécsi közélelmezési minisztérium hosszasan, ■ de nagyon Jbizonyta-
tamii igyekszik- cáfolni .ezeket u wuyor kct. A cáfolatában elismeri, hogy a lánckereskedelem terén csaltugya i rettenetes visszaélések történnek es hogy ezek ellen a küzdelem teljesen hiábavaló. Do azt a valóságot hallgatólagosan kénytelen elismerni, hogy az antant nyújtotta hus, zsir, liszt csak a tőkés osztály ■
eiaiit.l..l arak , Iwr. .... »0-— kora-.«
•......4V— korc na
M.gy.d ovr. . , . • I", 0 kor..,,« tar MHiin . . . 7-3(1 korai.
Mulasztottjainak jut, mig a dolgotó Milliók a szó\'szóros"6rt<ílmében éheznek: Ezek a gazdasági állapotok hajtják a kommunizmus malmára a vizet. A kommunista sezerek letartóztatása és n vasárnapi véres események biztaió jelei annak, hogy a malom szárnyai nemsokára forogni fognak.
A magyar tanácsok országos gyűlése.
Hamburger lOKluidrcICaügyt népbiztos Jelentése — Megindult á vita.
Budapest junlus 1". A magyarországi tanácsok országos gyűlésének ksddi ülését délelőtt fél lo urakor Bokányi Dezső elvtárs nyitotta meg, aki bejelentette, hogy .Eperjesen tegnar.\'kiktattatták a- tót tanacskczt.misflságot. Dokumentálása cz annak, hogy a proletárdiktatúra megöli a világtörténelem köt leglé-g:bb átkát: ,az osztalyellenteteket és a ffem-zeu ellentétet. Az osztályharcban és a nemzeti harcban az európai munkásság előtt uj pclda áll.
Kalmár Henrik német -népbiztos elvtárs üdvözlő\'-szá^ti otán..,"...\'. . ■
Hamburger\'Jenó földművelésügyi népbiztos elvtárs tartotta meg beszámolóját a népbiztosság eddigi munkájáról, miközben többek közt ezeket mondotta:
— Feladatom, hugy a mezőgazdasági \' üzemek szocializálása tekintetében a részletokot közöljem és hogy prógrammot adjak a jövőre nézve, hogy igy önök tanácsaikkal támogathassanak abban.-a.munkában/ amelynek célja a mezőgazdasági üzemek végleges köztulajdonba vétele. Tapasztaljuk, hogy : « 100 holdnál kisebb éa 20 holdnál nagyobb blrtókok sutomstlkss\' .«Is»!*-\' • vadasban vannak, mert a tanácsköztársaság a szocializál.-üzemekben annyi munkaalkalmat ad, hogy a kisbirtokos munkaerő híáhyábah\' nem\' tudja megmunkálni földjét. A nagybirtokok szocializálása az ország egész meg nem szállott területén mágtörtént, ugy..hogy ma 10 ás tel millió holdnyi tarülst van a tanácsköztársaság tulajdonában. A földmunkások felvilágosításáról szóivá jellemezte a szocialista pártnak a régi időben kifejtett évtizedes munkáját, amelyet,azonban a szolgabirák mindig megakadályoztak. Majd igy folytatta: - - -
\' — Ismerni kell a mezőgazdasági proletárt és foglalkozni kell vele. A felvilágosítás" munkáját elsősorban a mezőgazdaságokban alkalmazott munkásoknak kell végezniük. Ami ».gazdatiszteket illeti, bebizonyult, hogy á tanácsköztársaság főldprogrammja beosüle-tes megélhetési lohetőséget ad nekik. Ezért a gazdatisztek nagy százaléka lelkosen ajánlotta fel szolgálalát a proletárdiktatúrának Meg kell állapítanom, hogy szakértő gazda lizlsk nélkül Budapest éhínség slölt állna,
a-nl azt jelenti, hogy ezeket a személyeket igen nagy mértékben értékolem. Mindazokat azonban, akik a proletariátus szempontjából politikailag nem fognak megfelelni, eltávolítjuk. Igen fontos az idei termés biztosítása, mlcrt is \'mindent, athi az jdei termést veszélyeztetne, kerülnünk kell. A mezőgazdasági proletariátus forradalmosításának egyik eszköze a termelőszövetkezeti rendszer volt. A termelőszövetkezeteknek tagja csak az lehet, aki abban munkát végez és annak előnyeit oly mértek- . ben élvozheti csak", amilyen mertekben végzi a,munkát. .Ha felszabadul az ország termőterülete,.......... ........... ■ .............- ■ - ...... \'
munkáseloszt* hivatalokat ksll fel MHtinl,
hogy a munkáshiányt megoldhassuk. Bizonyos idő múlva, teljesen meg log szűnni a bérmunkás fogalma és csak szövetkezeti tagok tesznek. A magas munkabérek, amennyiben ezek nyerstermenyekben nyilvánulnak leginkább, hátrányosan befolyásolják közellá-tásunkat. Ezért remélem, hogy a kongresszus sozzájárul ahhoz, hogy mindazon szerződéseket, kikötéseket fenntartjuk, amelyeket a Károlyi-kormány alatt kötőitek, .azonban, a fejquots szerinti n/ersterményaVán kívül nsm adunk a mezőgazdasági munkásoknak többet, mint smsnnyl a m.ga és családja ellátására tlsztssség-gél elégendő. Kifogásolja a magas aratási szerződéseket, amelyek csökkentik a termelést. Bes\'/el a munkáshiányról, amelyen karhatalmi arató-századok szervezésével fognak segíteni, majd kijelenti, hogy s kormányzótanáos a szssztlfalmat fal-fdggssztsni nsm lógja, mert a szecz\'ogyasztás kapitalista államérdek volt, amennyiben a. régi államrendnok szüksége volt az alkoholra, a proletárság eV butítására. ,
Hambui\'gvr elvtárs nagyhatású bészede után Hartstsln sürgősségi indítványt nyújtott be aziránt, hogy a csehek által elhurcolt túszok érdekében a külügyi népbiztosság mielőbb tegye meg a szükséges intézkedéseket-.
Szünet után Bokányi elvtárs bejelentene, hogy a földművelésügyi bizottságba jelöltek névsorát kinyomatják, ami felett ho\'nap titkos szavazás utján fognak dönteni. Ezután megindult a vita. Elsó szónok
2 .
ZALAI •NÉPAKARAT
1819. június 18.
>A. Top« János vplt, aki védelmébe veszi &• földművelő munkásságot ázzál \' a"\' Váddal szemben, mintha a falu kiuzsorázná a várost. A falu csak védokezik a város ipari cikkeinek magas éra ellen. A feiérpénz okozta ellenforradalmakról szólva, szükségesnek tartja olyan turnusok \'alakitását, amelyek a földművelő népet felvilágosítják, A csereforgalma^ helyesnek tartja és kijelenti, hogy
á mezőgazdasági munkás nem szabotál; dolgozik, de kell, hogy javítsanak a helyzetén ! Inditvápyozza, hogy mindazok^akik á fővárosban ós a városokban nem végeznek \'...termelőmunkát,- menjenek k-i • a-Mdékré éá illeszkedjenek bele a mezőgazdasági termelésbe.
Tóth István felszólalása után Urbán Lajos kifogásolja, hogy a szocializált gyárakban az intézőbizottságok tagjai tétlenül ülnek az irodákban. A mezőgazdasági proletariátust nem szabad összetéveszteni a kis- és közép-birtokosokkal: •
, , m. földmunkásáig mindig megbízható
forradalmár volt, áe fel kell világosítani földmunkásokat, hogy csak a fejkvótát szabad fclhasznalniok. A kis- és középbirtokósokkal szemben, erélyesen kell fellépni, hogy adják át feleslegeiket Bizik a mezőgazdasági munkásokban, akik, ,-kogyha- kell, icaszávai- Védik meg a-proletárdiktatúrát. Indítványozza, hogy olyan agitá- |
torókat küldjenek ki a falukra, akik ismerik flf^nép szavajárását, tempójátV
Varga népbiztos élvtáís szólalt fel azután, aki szerint mindazokat a 20 munkásnál kevesebbet foglalkoztató üzemeket is szocializálni kell, amelyek hasznot hoznak. Ostorozza a termelőszövetkezetek pazarlását és hangsúlyozza* . hogy a .-proletárdiktatúra eszközeit ezekkel szemben is épp oly szigorral használják, mint a letört burzsoáziával szemben. s
Üdvözlő tévirátok felolvasása és néhány elnöki bejelentés után a tanácsok országos gyü\'ése elfogadta -azt^TO-inditváTn^r trogy ozentul mindennap délelőtt 9 órától. 12 lg és délután 4 órától ests 7lf
tartanak ülóst. .....Az ülést ezután délután 2 óra: 15 perckor berekesztették.
Volt tisztek bevonulása. _
Budapest, junius 1/,.A hadügyi -népbiztosság ma kiadott rendeletében elrendeli hogy az 189S—97—94—93-^92— 8<>—85—84 évfolyambeli születésü arcvonalbeli szolgálatra alkalmas gyalogsági és lovassági volt tartalékos és szolgalaton kívüli viszonyban levő tiszteken kívül az ugyanezen évfolyambeli kiképző Szolgálatra alkalmas - volt tisztek is-tényleges szolgálatra bevonulni tartoznak.
Egy francia internálásból hazatért elvtárs a francia sztrájkmozgalmakról.
A .ztrAjfcok politlkHl Urm^ulUeli, — £Uaí|[ Franciaországban. — .......- -fii foy törni . forradalom*

tv
(Sóját ludósitónkiól.j Elschleger lilemér elvtárs állami állatorvos napokkal ezelőtt érkezeti vissza franciaországi internált-ságából Nagykanizsára. Elschleger elvtársat még 1914-ben internálták a franciák. Az állatorvosi nemzetközi Kongresszusra utazott kl Londonba, amelyet 1914 augusztus l-löl 8-ig tartottak meg Amikor a belgrádi de--marchc megtörtént, bár Anölla\' akkor még nem állott veliink ellenséges viszonyban, megtagadták az osztrák-magyar alattvalóktól az MOTfei. engedélyek... kwdásíi, a ÍÉlsáiíééer elvlírs HaOBrS* felé menekülhetett. Útközben azonban megtörtént a francia liadüzenet s Elschleger elvtársat a francldk elfógták és a franciaországi Aveyron departcinentben Espalionban internálták.
Elschleger Elemér\' elvtársat felkereste munkatársunk és geszélgelést folytatott vele azoknak a gazdasági és polliikai mozgalmaknak az indító okáról, amelyek már Ismeretesek a francia, éa\'.némel burzsoa-sajtó jelentései alapján.
Annál nagyobb fontosságot\'kell tulajdonítani Elschleger elvtárs nyilatkozatának, mivel a külföldi burzsoá .sajtóirodák, mini majdnem minden sajtótermék, a háború alatt bizonyos célok szolgálatában állottak s ma már csak eszközöknek tekinthetők. A burzsoázia újságai mindent a burzsoá érdékéknek megfelelően állítanak be s mindig min-•tol közleményt!ugy, kommentálnak, vagy Valfgalnak\'ci, amint azt a tőkés társadalmi rend érdekei megkívánják.
Elschleger elvtárs nyilatkozata jneg-erőslli azt a kialakult feltevésünket a francia szocialista mozgalomról, amelyet a külföldi burzsoá-sajtó jelentéseinek sorai közül kiolvashattunk. : \'wi-^iatói, > - elséhíeéér efé\'mfr ¿IvfáS á\'fuirfcioS-
szági proletár mozgalmakról a következőket mondotta:
— A franciaországi sztrájkmozgalmak, amelyek sokkal nagyobb méretűek, mint amennyire a lapokbál ismeretes, két okra vezethetők vissza, Részben politikai, részben pedig gazdasági természete van a sztrájkoknak, amelyek franciaországi tartózkodásom alatt nemhogy csökkentek völná, hanem mindig nagyobb mérveket vettek. Jellemzi a sztrájkmozgalmak komolyságát, hogy <1 francia kormány már januárban felismerte a munkásmozgalom jelentőségét és Franciaország nagyobb városaiban amerikai rendőröket és néger csapatokat hetyegett ~ei a közrend\'biztositasdrn.-Effy \'hivatalnok ismerősöm kijelentése szerint a fran-éfa nép tudatában van egy elkövetkező
\' forradalom szükségességének, mert a háború okozta gazdasági csődből más klve-zelő ul lehetőségét nem látlák. Súlyosbítja a helyzetei a nagy munkanélküliség is. amit az ipari termelés pangása okoz. Tévedés azt hinni, hogy Franciaországban a gyárak újból megkezdték a rendes termelési. Páris-aau pang az üzleti élet. Olt pedig, nhol. még folyik-n termelés, oly rosszak a bérviszonyok, hogy ez az ok Is fontos faktorként látszik közbe a munkásmozgalmak terjedésénél, Egy Espalion melletti szénbánya munkásai napi 11—14 frank bért kapnak, amibűi. spjat állításuk szerlitr;ajegs^g£-., hycbR\'fgé\'h\'yéFVneiTéíí ís 9-\' io\'frankot fordítanak az élelmezésükre. Ebben a bányában még aránylag ió,viszonyok uralkodnak a többihez mérten, meri itt tqég nem sztrájkoltak a munkások. ; " •. . .....
SMüffifftnnál \'súlyosabb háfássai "várinak a
.Franciaország élelmezési tekintetében a leg-
lehetetlenebb állapótok közölt van. Franciaország közellálási krízis elé kerüli. Mondhatni Magyarország ma! élelmezési viszonyai ¡izszer jobbak a franciákénál.
— a bérviszonyok, a munkanélküliség, az éhínség és a francia munkásság fórra\' dplml szelleme biztos garancia arra, hogy Fronhtaországban a ma uralkodó rend rövidesen meg fog dőlni. Bármely munkással beszéltem, mindeniknél azt tapasztaltain -hogy a szlráimozgalom- rugói a szocialista eszmékre vezethetők vissza s még azoknál
Ji,.,?M..,.a?M4SM..J3taltal.„Jiangozta«ík-.-.....
szoclállsla kiinduló pontot lállam, meri a szociáiiztnus mini politika sem más, — mint — minden más politika — amely a gazdasági ellentétek kiegyenlítésére szolgál. Hogy miként lervezl a francia munkásság a szo-ciálista forradalmat és minő gazdasági eredmények elérésére törekszik, ezidőszerlnt még kérdéses. Annyi lény, hogy már több francia nagyüzeme! szocializállak, ami egyáltalában nem csapolta te a forradalmi hangulatot és nem elégítette kl a munkásság Igényelt." Ezzel szemben viszont meg kell állapítanom azl, hogy a francia nép attól a bolsevlzmustól, amelyet a francia burzsoá sajtó előtte rablásnak és gyilkolásnak festett le — természetszerűleg — fél. A francia munkásság a kapitalista rágalmak sajtó hatása alatt nein érti meg, hogy mit fed a bolsevlki elnevezés. Mindez azonban nem azt lelenti, hogy a forradalmosliolt francia munkásság politikai\' lörekváse nem a kommunizmus fjjé hajlik," hanem ök az általunk ismert bolsevizmusnak csak oly mértékig .hive! amint az- Magyarországon ■ valósággal meg van, amit bár ők nem tudnak.
— A munkásuralotnra való áttérést Pran- * ciaországban csak ugy lehel megteremteni, ha a szakszervezetek csatlakoznak a nemrég alakult szakszervezeti tanácshoz, amujy a legszélsőbb szocialista Irányzatnak a hlve,.-Ez a szakszervezet! tanácj,inelyezidősze-rtaMj forgalmi munkások, vasuTttsök, \'■" íe\'n-~~ gerészek, bányászok és vasmunkások szakszervezeteiből alakult, teljesen függetlenítette magáiófrancia központi, fzociátistar. :• párt irányításától. A lanács élén Thomas volt miniszter áll, aki mim mnnkásvezér különben Is nagy hatással van a francia . munkásságra. -Thomas Irányltfa" á" frán\'clá-sztrálkmozgalmakat, amelyek a látszat szerint erősen szervezeti alapokon nyugszanak. a francia; szocialista pártvezetőség különben fs erősen elpolgáriasodott jellegel mutat és nem lesz csoda, ha a szakszervezetek egy napon valamennyien átmennek a szakszervezeti lanács kebelébe. Ez a lépés fogja eldönteni a kommunizmus sorsát Franciaországban. Minél erősebb rendszabályokat léptet életbe a rendkívül népszerüllen Clemenceau kormány a munkásokkal szemben, annál nagyobb a valószínűsége ennnek a lépésnek: Clemenceau Intézkedései különben is a halódó kapitalizmus minden bélyegéi magukon hordják.,. .mc.rl
ellcnrendszabályokal, azok oly gyöngék, hogy nevetség tárgyát kepezik. A francia kormány, nem mer erélyesén fellépni a munkásokkal szemben és a kommunizmus eszméiének . terjedése ellen csakis a-sajtót : használja fel, mely a leggyalázóbb rágaU , makat. letjeszll -a magyarországi étlapotok- ••\'.•, ról, a- kommunizmus legújabban kezd tért ■ :.
KKSv-
1919. junius 18.
ZALAI NÉPAKARAT
tfdimni a katonaság körében ia, a. kalo-0aság lépése dönlő fontossággal bírna ab-ban ai eszme-harcban, amely oll Izzik a (rancia levegőben. Ha az Ipari termelés meg nem Indul és nem (avulnak . meg az élelmezési viszonyok, egy hónapon bellii ez Franciaországban minden bizonnyal forradalomra fog vetetni, még ha nem is viseli magán a kommunizmus jellegéi. —
Elschleger Elemér elvtárs, aki a Lyon—Ameaj — Lauaanne—Bern—Zürich vonalon tért haza Franciaországból, kllelen-... telte ..még,, hogy, az összes „mflgxsUntaAI.-. lakat 600-as turnusokban rövidesen haza logíálj, küldeni Magyarországba. Ezek ai intézkedések a kommunista agilációlól való félelemre vezethetők vissza.
HÍREK.
A nap kél 4 óia 03 perckor, nyugszik-\' 7 "óra 50 perckor.
. A .hold kél d. u. 2 óra 02 perckor, nyugszik éjjel 12 ors 17 perckor
A nagykanizsai munkásotthonok intézőbizottsága f. hó 22-én a. sétatéren nagyszabású népünnepélyt rendez a Munkásotthonok alapja jaiiára. A Programm ismertetését egy szombaton megjelenő lap fogja tartalmazni.
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti: A szövetséges hatalmak utasítására a hadműveletek beszüntetésére \'megtettük a kellő In\'ézk«-dáfteket. Ennak ellenére a csehek az egész vonaton nagyobb srökkel támadásba man tékát. Egyszerűen lábbal tapossák a szövetséges hatalmaknak a hadműveletek beszüntetésére vonatkozó rendelkezései. Ily viszonyok köz/ osapatalnk kényszerűségből erélyes vádelml Intézkedéseket teltek, Eper-
— -jestől..ny.ugatr-a,.-a\' Sajó völgyében,, a .•Kim» völgyében es Téva EorííT erTsh-ireokTótynáKV\'
Hadseregföpafancsnokság.
— UJ megye Pápa sz\'khellyel. l\'ápai -Jadfeittnk jeieBtl, .hogy rSt4ií,:áiíílCjfStSÍ.\'3.
szomszédunkban uj megye lesz Pápa székhellyel. Pápa városának egy küldöttsége fent-járt Budapesten és kérte, hogy Pápát környékével ogyütt szakitsák ki\' Veszprémmegyéből. A küldöttség megelégedéssé^ jött haza Budapestről. A Tanácskormány összes tagjai egyhangúlag\' teljesítették a. város indokolt kérelmét, mely nyolc napon belül elintézést fog nyerni. Hiteles forrásból vett értesülés szerint «z uj megyéhez a pápai, ccldömölki járások, továbbá a devecsori járás egy része fognak tartozni. A megye székhelye Pápa lesz.
— Ellenforradalmi kísérlet Sümegen. • Tapolcai tudósítónk télefónjélentése: Tegnapelőtt Sümegen népgyűlés volt, amelyen a a központi párt kiküldöttje beszélt. A hallgatók közül többen ellenforradalmi megjegyzésekké! illették a szónokol, ami, kisebb zen-áülcsre vezetett. A süniegl, direktórium tele -
. Ionon \'-rögtön ieprsegét" \'\' Jiérí. 3\'npálcárf>l »honnét különvonattal 24 vörösőr utazott át, Sümegre. Székely hírlapíró elvtárs, a különítmény parancsnoka az elleníotradalmi mozga-l»m vezetőn, — számszerint tizenkettőt — letartóztatta, ami\' által sikífiUí .gyökjrében megakadályozni az ellenforradalmi kísérletet. A letartóztatott ellenfoiTailalmáCTksti-Zalaegerszegre kisérték, ahol a vizsgálat lefoly-
tatása \'után a forradalmi törvényszék fog I I felettük Ítélkezni f
— UJ vonatjáratok Szombathely-" bopron leli. a mai naptól kezdve direkt személy vonat közlekedés indul meg Nagykanizsa-Sopron között. A 310. sz. személyvonat reggel o pra (5 perckor indul .Nagykanizsáról s Sopronba érkezik d. e. 11 óra :!1 fjekor. Ellenvonat d. u. 5 óra 30 perckor indul Sopronból és Nagykanizsára érkezik este 10 óra 1 perckor. személyvonat-járaton kivűl egy vegyesvonat közlekedik
Magyianissa—Ssombatliety között.\' A \'84«:\'sz.
vegyesvonat d. u. 2 óra 30 perckor indul Nagykanizsáról. os-Szombathelyre érkeaik d." u. 7 óra . 18 perckor. 353. sz. ellenvonata reggel 5 óra 28 perckor indul Szombathelyről és Nagykanizsára érkezik d. e. 11 óra 10 perckor.
— Kerékpárok bejelentése. A kerékpárok nyilvántartásba vétele-végeit az összes nagykanizsai kerékpártulajdonosok, ina reggel, (I órákor"\' tartoznak a városház udvarán a vörös .őrségnél jelentkezni. Mindazok a\'kerék-pártulajdonqsok, aki a bejelentési kötelezettségnek eleget nem tesznek\', a forradalmi töt vényszék elé allittatnak. Direktórium.
— Eljegyzés. Scherz József eljegyezte féosemrasser Mancikát Nagykanizsám ¿Min-deri külön értesité\'s helyett.)
— Házasság Kopslein Blanka Nagykanizsa és Spitzer Gyula fővárosi tanító f. tió 10-én Budapesten házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
— öngyilkosság. Zalaegerszegi tudósítunk telefonon jelenti: Szijjárró Oszkár, a 20. , vörös ezred. politikai.megbízattja..ma délelőtt ismeretlen okból öngyilkossági ktserletet követettjei. Állapota válságos,-elotben maradásához kevés a remény.
— Névváltoztatás, biau Arthur, a üan-nonberg és- Weisz ceg főtisztviselője, nevét a belügyi népbiztosság engedélyével Bosnyák-™ változtatta.
— Felhívás. Azok a Nagyatádról be-- vonult vörös katofták, kik jelenleg nincsenek a vörösőrség állományában és a felülvizsgálat alkalmával is alkalmatlanoknak találtattak, .»¿ak„a .v.asumsok, kiknek, fogyvérük van, de érré legújabban\'kiállítóit-engedély«!-\'Wnc\'S, felhivatnak, hogy. fegyverük- beszolgállatása végett Schiller elvtársnál, a fűtőházban je-\' , lentkezzenék........
-r A Tornaegylet vezetősége kéri az egylet összes football játékosait, hogy ma este ti órakor a tornateremben összeírás végett feltétlen jelenjenek meg.
— Szalonna-, zsír és husoszlás. Pein Ernő hentes értesíti az elójegyzosben levó tagokat, hogy ma szerdán szalonna-, .zsír- éá huskiosztás lesz\'. További előjegyzések elfogadtatnak.
-r Az Uránia a hétfő és keddre hirdetett ,. bűnös éjszakák\'\' cirr.ü olasz drámát csak ma szerdán os csütörtökön mutatja, be
— Elveszett szombaton délután a fűtőháztól — a teherpályaudvaron át — a katonai élelmezési állomásig egy sárga 1>őrlárca (,\', rekeszes). Tekintve, liogy a tarcában fontos ukraanyuk voltak, kérem a megtalálót,., hogy""Wii\'iiiást -nem, -esál! az..\'okmányokat, -.amelyek rea nézve értéktelenek, juttassa el illő jutalom ellenében a lütóház főnökségéhez, vagy e lap kiadóhivatalába. Szllcs László.
— Mozgó kalonal műhelyek. A harc-müvoletek területein levő csapatok ciptf- és T\'űfia\'éllBtSSának megkönnyítései célozza «*-« távirati rendelet, melyei a hidügyi, népbiztosság \'küldött- á varmegye direktóriumához-.-
Eszerint szakmánkánt és csoportonként 10—10 mesteremberből álló úgynevezett mozgó katonai szabó- éa cipészmühelyeket állítanak fel- E műhelyek munkásait első sorban katonai alakulatokból szedik. Ilyenek hiányában a polgári munkásokból vezényelnek munkásokat a műhelyekbe. A\' mozgó műhelyek a nekik -kiutalt körletekben sorra járják a katonai csapatokat s a helyszínén elvégzik a javításokat.
- — Fölfüggesztették az egyházi ingatlanok birtokbavételét. A forradalmi kormányzótanács . ,az elmúlt, hetekben rendelke- .
zést bocsátott ki arról, hogy az egyházak tulajdonát képező 100 magyar, holdnál kisebb mezőgazdasági és 10 magyar holdnál kisebb szőlőblrtokok köztulajdonba vétessenek. Ugy értesülünk, hogy a birtokba vétellel megbízott biztosságok utasítást kaptak, hogy munkájukat, hagyják abba, mert a rendelet. végrehajtását egyenlőre felfüggesztették.
Színház és művészet
Heti mdsor;.
Szerdán Tanítónő, Bródy Sándor népszínműve.
Csütörtökön délután: Tanítónő. — Este: Szere mcs anyós, énekes bohózat.
Pénteken: A pacsirta, Lehár operettje
Szombaton: A pacsirta.
Vasárnap: Cigány, népszínmű.
Az esti előadások pont 8 órakor kezdődnek.
* Színművészeti főiskola, A jövő szi-r.észanyagának megfelelő alapos képzése cSljából és hogy a különböző nyilvános és magánszi.niiskolák közismert üzelmeit megszüntesse, a közoktatásügyi Népbiztosság rendclotet adott ki, mely. szeptember U\\ kezr dettel színművészeti főiskolát létesít s egyben az összes más szinüskolákat beszünteti\'. A főiskola minden ágában alapos kiképzést nyújt s felépítésében két rész e tagozódik es pedig szak* és mesteriskolára, melyek mindegyike két-két..évifs tanfolyam. Kütön történik a színházi rendezők képzése. A főiskola tantervét a Közokt. Népbiztosság állapítja meg.
Pártügyek.
A famunkások szakszervezete f. hó
18-án délután fél U órakor rendes havi .taggyűlést tar. Pontos megjelencst kér a vti«-túseg. ... ....... ,..„...
A Magántisztviselők, valamint az ipari és kereskedelmi tisztviselők nagykanizsai csoporthoz tartozó tagjai felkéretnek, hogy a pénzügyi népbiztosság 31884. számú rendelete folytán, a szakszervezet helyiségében ma d- u. 4—5 óra között jelentsék\' be, hogy n\\Uy<ín dohánygyártmányra reflektálnak.
A Magántisztviselők Országos Szervezetének nagykanizsai csoportja junius 15 én tartott tísztujiió közgyűlésén megválasztanál; Elnöknek Vida Lajos, alelnöknek Róna Gyula, ■jegyzőnek Kohn Mariska, ellenőröknek Kis Ödön és Sárkány Mór, könyvtárosnak Österreicher Annus, háznagynak Rosenberg Lajos\' titkár ós pénztárosnak Epstein Vilmos, ügyésznek dr. Hartha József elvtársak.
; Az Ipari és közlekedési tisztviselők \' országos szövetségeinek nagykanizsai csoportja junius 12-én tartott tisztújító közgyűlésén elnök Flesch József, alelnök László Ignác, jegyző Máyerhofer Margit, háznagy Lány» Pál, ellenőrök Luria Sándor, Radványi , Margit, titkár és pénztárnok Epstein Vilmos, ügyész dr. Barth a József lettek. v
ZALAI NÉPAKARAT
* - 1919 janim 18.
A mezőgazdaság
megszervezése.
A száz holdon aluli gazdaságok magántulajdonba hagyásával, de a termelőszövetkezetek megszervezésével is óriási munka hárult a földmivelésügyi népbiztosságra. Magyarország annyira agrárállam, hogy nemcsak élelmezési szempontból, hanem gazdasági okokból is a* legfontosabb teendő a kollektív mezőgazdasági termelés megszervezése és biztosítása.
Az öt éves háború folytán előállott anyaghiány különösen a mezőgazdasághoz feltétlenül szüksége* iparcikkekben jelentkezik. A meglevőkkel való helyes gazdálkodás, igazságos elosztás és a termelés megujitása dolgában történt intézkedésről a ,Munka" a következő információkat kapta:
A kapitalista termelés anarchiájára jellemző, hogy a földmivelésügyi minisztériumban évtizedeken keresztül nem volt egy központi szerv, ahonnan a mezőgazdasági termelést ¡rányitották volna. Számtalan fő- és ügyosz-tűfyba volt szétszórva a tulajdonképpeni mezőgazdasági ügykör, ahol aktázások folytak\'1 tts.a feleket egyik osztályból a másikba küldöttek. Az uj ügybeosztás megszüntette ezt a viszásságot, az összes ügyeket a mezőgazdasági osztályba központosította és lehetőség szerint megszüntette a felesleges aktagyártást is, Az osztály természetesen közvetlenül is ad útbaigazítást a földmivespróletároknak és kérelmüket rövid utón is elintézi. Több ezer ügy intéződött el igy... .,...„..\'...•
A vetőmag kiosztás befejeződött. Gabo-nanemüekből 240 ezer, tengeriből 25- ezer, takarmányfélékből 7 ezer és burgonyából 3 ezer métermázsa vetőmagot osztottunk ki. Ezekkel mintegy félmillió hold föld volt bevethető. Intézkedés történt a? ipari növények termelése dolgában is. A cukorgyárak rcpamagot küldtek minden termelőnek, aki köteles volt azt még az ősszel megmunkált földjébe elvetni. ^
A kender, len ós dohánytermelés is kö-tő!$sséjjük. mindazoknak,, akik tavaly is termettéit\'. "Mlhddzéknék a reriacIKezósVkhék\' a megtartását szigorúan ellenőrzik, .sőt repülő bizottságok is mennek ki a vidékre.
Csekély, készleteink dacára ..eddig..-11 ezer mázsa műtrágyát osztottunk ki 1100 gazdaság között <s gondoskodtunk arról, hogy ujabb ezer waggon csontlisztet oszthassunk ki.
Az aratáshoz szükséges szénmennyiség egy részét tőzeggel akarjuk pótolni és az országos szónbizottság tőzegtermelő osztálya Sopron és Fehórmegyékben már megkezdte a termelést. Mezőgazdasági gépeket kaptunk a likvidációs bizottságtól, sőt felállítottunk egy .szántógép kirendeltséget is, amely 35 motorekével- és 8 gőzökével végeztet szántásokat. Tavasszal 3 ezer holdat szántottunk fel, de őszre már 20 ezer holdat szánthatunk meg. A mezőgazdasági üzemek folytonosságának biztosítására mtjgjavjttatjuk az elromlott gépeket is. Eddig 3 ezer igénylő mezőgazdasági gépet helyeztünk ismét jókarba. A termés betakarítása szempontjából annyira fontos marokrakd ós kévekötő gépek bejelentését rendeltük cl, ^ral meg. is törtónt éa igy. igazságosan tudjuk szétosztani aratáskor manilla-készleteiixket, ...... ...
Általában minden lehetőt elkövettünk, hogy az uj rendbe való átmenet semmi fenakadással ne járjon, sőt a reformok »egész sorát léptettük és léptetjük életbe, amelyek mindJ a mezőgazdasági termelés biztositását, sőt fokozását célozzák.
Hirdetmény.
A pénzügyi népbiztosság 31884. számú rendoletével havonkint és fejenként vagy lf>0 gr. dohányt, vagy ohelyett 60 drb. szivarkát, vagy a dohány és szivarka helyett 30 drb. szivart állapított meg a gyárakban, ipartelepeken, közhivatalokban es irodákban dolgozó munkások havi ellátmánya gyanánt. Ez az ellátmány a helybeli dohányarusok rendes kontingensébe be nem számitható, tehát a dohányjegyre kiosztott mennyiségen fölül jár, Fölhívjuk a gyárak, ipartelepek üzem, munkástanácsait, a közhivatalok és irodák vezetőit, hogy az alkalmazott 18. évnél idősebb fcrfimunkások összlétszámát névszerinti kimutatásban, legkésőbb f. hó 19-ig bezárólag a direktórium olsC ügyosztályánál nyújtsák be; későbbi bejelentések figyelembe nem vehetők, ¿nert az igénylésnek legkésőbb junius hó 20-ig meg kell történnie. Junius hóra csak a havi ellátmány, egyharmad része kerül kiosztásra, mert a rendelet szerint elmúlt időre dohánygyártmányok ki nem utalhatók. A kimutatásban megjelölendő, hogy a munkások dohányt, szivarkát vagy szivart igényelnek-e. Az egyszázon alulf munkáslétszámmal dolgozó üzemek (.hivatalok) tartoznak megjelölni azon különlegességi árust vagy kizarólag dohány-kisárust, akinél az ellátmányt kiutaltatni kívánják. A 100—500 munkáslétszámmal dolgozó üzemek, hivatalok ellátmánya a dohánynagy-arudában, az 500-nál nagyobb létszámú üzemek ellátmánya pedig a dohányraktárban le.ssr kiutalva és ugyanott átvehető.
A kiosztás időpontja közhirré lesz téve.
A munkáslétszám hitelességéért az üzemi tanácsok és a hivátalok vezetői teljes felelősséggel tartoznak.
A létszámkimutatás minden hó 28. napjáig bezárólag (tehát juniusban is újólag) újból benyújtandó, mert az igénylés havonként a mirftienkori létszám alapján történik.
Nagykanizsa, 191.9. junius hó 16.
Direktórium.
tatti alkalmazottak szakszervezete
pályázatot hirdet .
Adminisztratív munkák elvégzésében jártas elvtársak ajánlataikat folyó hó 21-élg nyújtsák be fenti szakszervezet titkáránál.
Könyvek:; Folyóiratok
FISCHEL
Zeneművek
FUlOpFla
U41-. ti miitnkfcttii uttuiini {IlmUl NWI.)
Irodaszerek, Qzletlkönyvek, papírok
hangszerek, dlsimdéruk, Játéktárgyak
APRO HIRDETÉSEK
Egy összecsukható vaságy matraccal\' együtt, vagy anélkül, \'megvételre kerestetik. Cim a •kiadóhivatalban
Egy vaságy, egy ülő fürdőkád és egy íróasztal eladó. Cim a kiadóban. 1434
Keresek a város belterületén egy trafiknak megfelelő üzlethelyiséget. TJiury P. Z. Vörösmarty-u. 23. 1433
ITR A NI A m^Bó^P-Palota
uumim RM«IHJI.S. 1.Y.i.tru,»9
Szsrda, oslitörtOk. Junius 18 és 19 án Itala Manyiin
olasz művésznő felléptével I
Bűnös éjszakák
társadalmi dráma, olasz műdlrn.
Pénztárnyltás délután 3 órakor. Előadások kezdete délután 6 ti etil 8 érakor.


\\/l I A Í~1 "«Bymozgószlnház
V1L/-VVJ SutiasiiJlloda. Teleion 74. a.
»• rf , .
Kedd. szerda, (MU. Junta 17. I|. h 19-in
s íww
vígjáték 3 felvonásban. — Rendezte: FRANZ HOFER,
Azonkívül: Párbaj az élettel,
—-..... dráma 3 felvonásban.
Előadás kezdete 6 és fél 8 Arakor!
tfaacsBcssass saca sacáagssassgti i
MKC, EREDETI TF.1.K-PONÉNTÁVIRAT
JELENTÉSEKKEL
Egyes szám ára 30 fillér.
Kapható a dohányárudákban és az utcai rikkancsoknál.
Misekii\'üleMakiaMalillii
lyvr \'«../c-t irr-*\'. r-t\'*>r
öngyújtók és tlizkövek a legiobbak a világon!
SI VI. é»fotjrai«n
W»Byh,nl„,t |9|9, Juniu. |g. Csütörtök.
r
139. lián,
8xo KoBilö«6g ós kiadóhivatali Nasyk(,n,seu> Sugár-ut 4. szám tx«rho6ztösúgl Oe kiadóhivatal! uiolonsxam 78. : Nyomda II/.
A SZOCIALISTA PÁKTVIJVATALOS LAPJA
Elótizetósl arak i Kg«»* óvr* .... . 80-— korora
Fii évrQ......45-— korona
Hagyod óvro . . . 22-50 korona Kgy hónapra . . . 7-30 korona
A pénz, a munka
az árak anarchiája örökség, amelyef a liopitalistu társadalomtól vett át a tanácsköztársaság. Már a kapitalista társadalom is a háború alatt kénytelen volt a termelés és az elosztás bizonyos szabályozását életbe léptetni s ebben a náborus gazdasági kényszer-rendszabályozásban felületes emberek a szocializmushoz vezető kísérletet láttak. Erről uzonbon szó sem volt. Az elpusztult ullom kapitalista volt teljesen: meggyőződése ellenére s kizáróan háborús céljai miatt próbálta csupán a gazdasági | ..rendet szabalyyzni. Nem volt egység munkájában s minden rendszabály csak ideiglenesnek vott szánva.
A háborús gazdasági félrendszabályozás következménye volt az áranarkia: egyrészt maximális árak, melyekért semmit, vagy minimálisan kevés árut kaphattak a proletárok; másrészt óriási lánckereskedelmi hálózat, melynek segítségével a.gazdagok minden igényüket kielégíthették drága pénzért.
A szociális tejmelés rendje a produkciót is az elosztást nemcsak háborús . kényszerből, hanem gazdaságának elvi alapjai szerint is szabályozza. A termelést meghátározza a rendelkezésre álló terület termelési eszkóze: nyersanyag es fűtőanyag. Az ellátás a^azdasápilag körülzárt Magyarországon a belföldi termeléshez kénytelen alkalmazkodni. E belföldi termelés eredménye kerül fel-•osztásra a dölgoíók között. \'Csakhogy "\'ég mindig meg van a kapitalizmus sok csökevénye: a pénzt még nem váltatta Jel a munkajegy; pénzük van azoknak is. akik nem dolgoznak s I van zugkereskedelem is. sőt a szabályszerűn eloszlott és a lánckereskedelemben kapható árucikkek árai köífett még i\'ígyobb a külömbség. A tanácsköztársaság árpolitikája abból indul ki, hogy minél elóbb megadja a pénznek a munkajegy erejét. A pénz csak annak Kezében bírjon vásdrló erővel, aki termelő munkával, vagy a tanácsköztársaság szervezetében nélkülözhetetlen egyéb, ha nem is közvetlenül produktív munkával szerezte. ► A tanucsközlársaság árpoHtikája te-
l\'át kifejezetten a dolgozók osztályának éi Jeke : le akarja rázni a henyétőket, akik pénzük birtokában jogtalanul litvánnak részt mások munkájának eredményéből.
Ebből következik, hogy nemcsak a ¡■•^\'kereskedelmi árukot kell letörni, ha.iem meg kell szüntetni az áranarchta másik megnyilvánulását is, azt, hogy a szociálisán termelt és elosztott áruk f árát már rég nem fejezik ki a bennük
rejtő társadalmi munkát, alatta vannak a társadalmi önköltségnek, sőt az -üzemi önköltségnek is, amely pedig nem szá-.mol a nem kozveilen termelő munkát végző eltartottak költségeivel.
Az áranarchia megszüntetése követeli az árak szabályozását a társadalmi önköltségek szerint, tehát esetleg felemelésüket. A dolgozók számára cz nem
jelent megterhelést, mert együtt járnak vele olyan intézkedések, amelyek biztosítják, hogy az áruk, az élelmiszerek, az iparcikkek nem azoknak jutnak, akik eldugott pénzük révén .minden árat meg tudnak fizetni, hanem azoknak, akik hasznos munkát végeznek az uj társadalom számára.. ..
Megmozdult Európa proletársága.
A bolgár NxoclaltHtH párt csatlakozAna.
Szófia, junius Is. A bolgár szocialista párt kongresszusa \'óagy letkéseüéssel elhatározta, hógy . csati.kőzik a III. Internatlonalehoz és abbeli elhatározását táviratilag közli a III. Internationale moszkvai központjával,
A lraucia ezoclallNta párt kláltváuya.
Bern, június 18 A francia szocialista párt a következő kiáltványt intézte á Franciaország munkásságához :
— A francia kormány nom vette figyelembe óvásunkat, szövetségeseivel együtt folytatja a háborút a munkásforradalom ellen. A fegyverszünet óta katonáinkat, tengerészeinket és pénzünket arra használják fel, hogy a proletariátus hatalmát letörjek Oroszországban és ,Magyarországban.\' Az uj szent szövetség Oroszországot és Magyarországot szigorú blokád alá helyezi. Milliókra megy .azoknak az nsstmfyofcbak ■&\'--\'-*y«ím»k«lénik -a száma, akik ki vannak tévp az éhezésnek és akik mást nem kövottok el, minthogy olyan őr-szagban élnek, ahol a munkásság igyekszik magát a kapitalista anarchiától megszabadítani. Ha a szocializmus Oroszországban és Magyarországon győz, ugy az egész világon elterjed. A mi uralkodó osztályunk semmitől sem fél Jobban, mint a mai omladozó társadalom végleges bukásától, amelyet a kapitalista háború pusztításai csak siettettek. A szocialista párt kéri Franciaország népét, hogy ne engedje elfojtani a munkás-forradamakat. Ha sikerűin« osak egyi-k.t 1» megfojtani, ugy falszabadulá-•unkbl vetatt hitünknek vége volna. Ti, angol és olasz elvtársak, franci» munkások, mentsétek meg Oroszország és Magyarország proletárfurradalmát azzal, hogy részt vesztek\' üléseinken, terjesztitek újságjainkat és minden alkalommul kifejezést adtok tjlta-kozástoknak. Franciaország népo, amely élen haladtát mindig a forradalmi mozgalmaknak, te meg tudod védeni a munkáslorradalmakot. Franciaország forradalmi munkássága nem fogja engedni, hogy proletárlestvéreink forradalmát n nemzetközi burzsoízia letörhesse.
A svéd azoclullaták caatlákozitaa.
Bud.pest, junius 18. A M. T. I. jelenti: A svéd szocialista balpárt a magyarországi kommunista pail vezetőségéhez u következő táviratot intézte:
— A svéd szocialista balpárt,, amely kongresszusán \'
a III. Internatlonalehoz csatlakozott, Magyarország győzelmes proletárságának, a tffldapcsti szovjetkormánynak, a vörös hadseregnek és minden elvtársnak testvén szívélyes üdvözlőiét küldi. Kljén a világforradalom ! A kongresszus vezetősége nevében: S\'.röm és Hügund. •\'------« —-
Olaizorizág a proletárdiktatúra előtt.
ö c9, junius 18. A Neue F\'reie Presse jelenti: Nizzában kikiáltóitól az általános sztrájkot. Speziaban még tart , az általános sztrájk, amelynek .■ ■ , M, , vezetés, teljesen a kommunisták kezében ven.
A bolognai preiektus-megtiltotta, hogy ö embernél többen csoportusutjanak az utcán. A bolognai fóldmiveskungresszus elhatározta ■ földbirtokok naoionall-- lité.át, •\'•"\'"\' A Secolo szerint a hadsereg tisztikarában is nagy forrongást tehet észrevenni. A cenzúra megtiltotta az állami tisztviselők mozgalmáról szóló\'tudósítások közlését. A- középiskolai tanáruk azzal fenyegetőznek, hogy csatlakoznak a sztrájkhoz.
Berlin, január 18. A Deutsche Atlge-meine Zeitung Jelenti Luganóból; A Secoló szerint
>z olasz kabinet tegnapi ülésén valamennyi miniszter rendelkezést«\', bo-oaájtotta tároáját Orlandónak.
Törtkorazá(ban la gyöi a bolsevizmus.
Párls, junius 18. (Szikratávirat.) ttint a halálraítéltek, ugy jelentek meg tegnap a török békedel\'egatusok a 10-es bizottság előtt, ahol a/ török birodalom életlétéért könyörögtek. -Darnat Ferid pasa nagyvezér a felindulástól remegő hangon mondta ..
-r A török nep ártatlan../A török nép lényeges részét alkotja-a világ róridjének. 300 millió muzulmán nevében kérek igazságot a békeértekezlettől. Ha Törökországban rövidesen nem sikerül helyreállítani a rendet, ugy
gyözhi fog a bolsevizmus.
Clemenceau- közölte,- hogy a békeértekezlet végleges válaszát csütörtökön fogják megkapni. ........ .... .
¿ALAf NÉPAKARAT\'
1919. junius 19,
A tanácsok első
országos gyűlése.
A negyedik nap. — Befejezték a gazdasági helyzet táigy alánét. — Ma kezdik meg a kttlflgyl Jelenté« tárgyalását.
Budapest, junius 18. Az országos szovjoikongrehszus mai ülésén Á^^tón\' Péter indítványának «¿jfogadása után . áttértek a napirend tárgyalására, amelynek első szónoka
Berenyl Pál (Kecskemét) volt. Kifogá solja^hogy a túszokat szabadon .bócsájtottak, helyteleníti azt, hogyha valakinek 102—105 hold földje van, már nagybirtokosnak- mond-. • jáki Ai ipari mürtkásn&k szabályozott munkaideje és jóval több munkabére van, mint. a földmunkás proletárnak. . Kifejti, hogy nem a földmíves proletár az, aki nem akar adni a város munkásságának, hanem a törpebirtokom és a kisbirtokos, aki nem proletár; Ígéri, hogy Kecskemétről, amennyiben az átvonuló vörös katona alakulalok igényeit kielégítették, mindent a városok proletárságának fognak adni.
Vogel Ferenc (Sárbogárd) szerint a 100 holdnál kisebb-birtokokat sem szabad\' magán-" tulajdonban hagyni.. Mindenkinek...csak annyi maradjon meg, ámennyit meg tud művelni, mert különben egy uj kapitalizmust teremtünk meg a kisgazdakban. Nagyon szükségesnek tartja, hogy Budapest egyes hivatali szerveit, a. nem odavaló éJ> ncin proletár elemektől rostálják meg.
Farkas István kifejti, hogy a proletárdiktatúra érdekében mindenekfelett, álló szem-, ■pbnt az,.: hogy \'a mezőgazdasági \'fnunkáaság" teljes mértékben végezze hivatását. Meg nem alakult ki egy he\'yes kommunista, közgazdasági politika. A mezőgazdasági termelés nem felel meg sem a kommunizmus szempontjainak, sem az ország jelenlegi szükségleteinek. A mezőgazdaságban helytelen politikát követett a kormányzótanács. Semmi értelme nincs annak, hogy a parasztot meg nem adóztatták.
Minden magánüzemet meg kelj.....adóztatni..,.
-•ttelytcicrfiti \'X\'"köfmányzu tanács árpolitikáját. A dohányárak felemelése nagy. felzudulast keltett, mert közvetett fogyasztási adót látnak benne, miként az állítólag tervbe vett házbér emelésben is.
Havasi Gyula népbiztos elvtárs fejtette ki ezután nagy figyelem közepette nézeteit a kommunista termelés holyzetéről és jövőjéről. A mai helyzetnek két fontos tényezője van az egyik a front helyzete, «a másik a termelés, amellyel világszerte példát.kell adnunk, hogy a szocializmusnak ezt a részét hogyan visz-szük át a gyakorlatba. proletárdiktatúrával a kommunista termelésrtcndre való áttérésnek indító oka az volt, hogy mggatodiMy.oz*-zek-aet ■>\'*<\'■ rombolási pfo\\JéSsüst,\'\' amely a kapitalista termelésben a márciust követő hetekben nálunk úgyszólván tetőpontra jutott: Jelentős eredményeket értünk el a bőjr és cipőipar terenj, úgyszintén a .textiliparban! • A-kisiparra nézve általános az a felfogás, hogy a kisipari üzemek, addig nem szocializálhajtwk, amíg a nagyiparban a siocial sta. termelés kellőleg bevezetve nincs.
Nyitraí Mihály felolvasta ezután a földművelésügyi bizottságba-^ beválasztott tagok
névsorát. ____^.„.........________í------
- DomsTó Ferenc ugy véli, hogy a forradalmi átalakulásban az általános szocializálás terén nem tudott egyöntetű rendszer kialakulni. Javasolja, hogy a népgazdasági tanács mintájára építsék ki az elsőfokú megyei, járási és községi szervezeteket is.- Sürgeíiá bankok centralizálását a vidéki városokban.
Ezután az ülést délután négy óráig felfüggesztették.
Délután 4 órakor Urbán Lajos elnök\' nyitotta meg az ülést. Első szónok Baranyai Akos volt, aki fölhívta a figyelmet arra,; hogy,, egyes jtórmetósi. -biztosok \' anfiszö\'cialf stái Szel - • lemben működnék." Indítványozza, hogy a politikailag megbízhatatlan termelési biztosokat mozdítsák cl |bely ükből. Kifogásolja/hogy a termelőbiztosok igen sok embert alkalmaznak, ami az adminisztrációt igen megdrágítja.
Vajkay Gábor szerint jaiparcikkek.árár..i.-nak leszorítását kélt éiérni\' s\' ákkor le lehet f szállítani a munkabéreket is,...
Nagy Béla felhívja a figyelmet, hogy | egyes hivatalokban, hol igazi proletárok, ül*.|
hétn\'énéltj~mégL sok.A,l?«rz.i0.áv todUványazza, \'.küldjenek ki bizottságot, mely a hivatalokban razziakat tartson, a burzsoákat szorítsa ki ¿zokból. Természótesen a feltétlenül szukse-ges szakerőket meg kell hagyni helyükön:
Sürgeti az Özvegyi.....és rokkant járulékok
kifizetését.
Samuelly Tibor népbiztos elvtárs kije-lemi, h-)gy. a fókkantu^y nem táiiozik a gazdasági., kérdéshez,; —" A rokkantsegélyek kifizetéséhez a, munkástanácsoknak semmi közük sincs, mert ezt az.országos nyugdij-segetyegy4et intézi. A 4800 koronás rokkant-járulékot \' a rendeletnek megfelelően április 1 (>-ig vis.szamenőleg.«4íitiz.otikir"• ■ - -
Csókás»y Pál a- közeli aratási munkára való tekintettel sürgeti a mezőgazdasági gépek .rendbehozatalt. ... ..*.—. ...-
Kováos Sándor ellenzi a magántulajdon fenntartását, különösen ott, ahol a. 100 hoj; •don-ftkiH-blrtokalfTOiYiü^e^\'^nna^"
Havas Sándor felszólalása után az cU nök az ülést este fél hét órakor azzal zárta be; hogy i
. qtUtftrJtftkln. déleWU & órakor a kltf-ügyi helyzet tárg) alájsét kezdik meg.
HÍREK.
janin.
N A P T A H.
A nap kél 4 óra 05 porc* kor, nyugszik 7 4Q V . KOt . . \' ■
-t— ■ - A-^TOtü kíl-a: u. ; óth 62 CsUtörtSk perckor, nyugszik ; .éjjsr 12 óra __17 perckor.
A győztesek pénzügyi romlása.
A háborús pénz és anyag végső ösz-szeomlása fenyegeti az.., .összes kapitalista államokat - «kér győttcs • a\' hábörübari. akar nem. Közöttük a legsajátságosabb helyzetben van Franciaország, melyet nemcsak a saját pénzügyi romiása fenyeget csőddel, hanem a német valuta sülyedese is. Á francia pénzügyek közvetlen veszedelmes helyzete ki feje zést nyer a költségvetés óriási számaiban, a szenátusban és kamarákban folyó szenvedélyes és deprimált hangulatú vitában. A német márka sülyedése eddig nem azért fájt a franciáknak, mintha a német kapitalis.tft^c.sU. vérclcet"ttrtsá^ggfr"^ná1nái{, hanem azért, inert a francia piacnak német iparcikkekkel való elárasztásától tartanak, lévén a rossz valuta nagyon jó eszköz ebhez^hol„javák.
szenvedélyes hangú nacionalista^jjság vezér* cikkben mutat a francia köztársaságnak erre á sajátságos veszedelmére. Különböző német iparcikkek: vésők, kések hőmér.ők,..apró.vas-áruk, féh^kepczo\' kcszűlékck mári s nagy
tömegben jcjejjpek .meg.....a . francia -piacon;-
"mert a "német márka értékcsökkenése miatt — tekintettel arra, hogy az angol cs az amerikai valutává!\' szemben viszont a fránciák vannak hátrányban — a frank pénzt sehol .sem lehet olyan olcsón vásárolni, mint Né-•metországbanr A Óéinet ipari elágazas ellen az volna\' az orvosság, ha Franciaorzzág viszont saját cikkeit exportálná Angliába és Amerikába. A négy éves íháborü után azonban nem rendelkezik exportálható iparcikkekkel. A kisebb
• szövetségesek: vltözött • -különösen" Románia ^ siránkozik folyton romló valutája miatt és *a francia segítségért könyörög, — egyelőre hiába. A Temps bukaresti levelezője szerint két problémától függ Románia sorsa: az egyik katonai akció a magyar és orosz szovjet seregekkel szemben, a másik a gaz-ajnaly.n\'ók\'.
fólytónos romlása.- Románia\' ís próbáit export tál sogiteni a valuta bajokon, de eredményt nem rémélhet, mert" annyira ki van pusztulva, olyan nagy inertékben importra szorul, hogy a bovitele és kivitele közötti aránytalansag kiegyenlíthetetlen, A románok érthetetlennek .találják,,-.-.Jjogy-.-a franciák ^neW\'igyéksZenéfe\' segiteni\' rajtuk. Aki azonban a francia pénz.-., ügyek- szakadatlan züllésen éli. menetét. figy e-,
lemmel kiséri, az egyáltalában nem csodál-kőzik.. a ..hatalmas-- testvérnek indolenciája\'\'""" miaU*—.-.- •....................• - —•..\'. \'
A nagykanizsai munkásotthonok intézőbizottsága /. hó 22-én a sétatéren nagyszabású népünnepélyt rendez a Munkásotthonok alapja javára. A prog-ramm ismertetését egy szombqtp& jitfg.^, iclchő \'lap fogja tartalmazni.
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti: Mivel a csehek általános és heves támadásaikat - ma
.sem hagytak abba,, védekező harcaink Léva körül, a Rima völgyében, a Sa|ó vö|gyéi>pt»». ... valamint Eperjestől nyugatra tovább tartanak Hadsereg főparancsnokság.
-T- Héviz fürdő megnyílt a proletárok részére. Keszthelyi tudósítónk jelenti telefonon: Héviz fürdő nyári szezonja .megkezdő;.^ \'dőlt. A fürdő vezetősége Keszthely cs Hévíz között állandó automobiljáratot tart lenn, melynek ha tour-retour használata 18 koronába kerül. A fürdőző proletárok élelmezéséről és lakásáról az illetékes hatóságok bizo- ; nyitványai alapján\' Kulin Sándor elvtárs, iióviz lürdö politikai mepbizottja góTidoskódik, aki a nagykanizsai proletároknak levélbeli kérdésre készséggel adla meg a közelebbi ut? mutatásokat. Itt emiitjük meg, hogy az ösz-szcs balatoni fürdőkön megindult már a fürdőélet. Keszthelyen a Balaton vize tegnap a 2u* Célziust meghaladta.
— Éjjeli ügyeletes szolgálat a dlrek-tóriumban. A városid intéző \' bizottság által\'" elrendelt éjjeli inspekciós szolgálatot a direktórium tagjai- tegnap megkezdték; Az .éjjéíi ügyeletesek az inspekciós szolgálatot a városi vörós őrség hivatalos helyiségében látjnk el este 0 órától éjjeli 11 óráig. A direktórium tagjai junius hó vegéig a következő sorrendben fognak szolgálatot teljesíteni: Bárány Antal 11) én, Polai József 20-án, Kauch Ferenc 21-én» Füredi János 23-án, Brónyai Lajos......
tBeck Sarnü) " 24-én, "Holmik Gyüíá 25-én, Adler Béla 20 án, Kardos Dezső 27-én, dr. Kauftnann Lajos 28-án, dr. Sabján Gyula 30-án.
— A falu a városért. Ez a szállóige mind mind szélesebb területet repül be. A benne rejlő mélységes proletárigazságot kezdik meg- ^ érteni. Legújabban Kistercnye község lépeti
a sorompóba, hogy a városnak adjon abból, amikői neki is szükesen wan. Ezt a szép, n^nden dicséretet, megérdemlő tettet a: következő táviratban hozták Kisterenye község fóldniivesszegényei a budapesti forradalmi munkás és katonatanács tudomására: „Kis-terenye. község,.(ö!doui.vqs^gányeL ^öipmel. siefriéK-\'ftz^ éhező bildápé^fi \'téstvcrek"segiisé-gére és saját szájuktól vonva el a falatot, megosztani kívánják csekélyke élelmiszerkészleteiket Budapest éhező proletárságával. Önkéntes adakozásból több mint fél "Wággört" élelmiszert\' gyüjtöttünk már eddig össze és ^ az-a kifejezett óhajtásunk, hogy az mielőbb rendelkezési helyerc jusson, ahol a legnagyobb a szükség. Kérjük azonnali sürgős intézkedésüket arra nézve, hogy az összegyűjtött készlet minél előbb Budapest lakossága részére innen elszállítható legyen. Kisterenye község munkás cs földmivestanácsa."
— A budapesti proletárgyermekek nyaralása Az élelmezési nehézségektől legjobban sújtott, egészséges fejlődésében megakadályozott budapesti prolctargyermekeknt;k akar a belügyi népbiztosság egy szép, napsütéses holnapot biztosítani, amikor lelkes felhívásban keri a vidék városainak és falvainak népét, hogy aki csak teheti, vegyen magához egy-két teljesen legyengült gyermeket és igyekezzék őket jó élelmezéssel és melcg-§éggftU.sz<u^A$e! .egy- kissévv.kéri^iotot\'Vsök y.?. \'nélfcűjÖzésükért;■\'• A- belügyi - néptiztosság\' h \' gycimeknyaraltatóknak lisztet, cukrot, sót utalványoztat ki és egyéb\' különös kedvezményekben is részesíti őket. Ne lásson és nekeressen senki e nemes célú akcióban politikai ténykedést gondoljon mindenki
^zpjijít A szci.cucséilen gyermekekre,-kik hosszú
hónapok óta nem láttak egy jobb falatot, akik ,4 .fal -közé Vzoritva - élik le gyermekéveiket főváros aoros;\'füstős levegőjében és akik a
||919, június 1«. „.(.jtink, « mi vé
"•¿\'gyermeknyara
f> "„ s \'„dinül Nagykan,
ZALAI NÉPAKARAT
hu iffr,ra
und 14«
IMinV, • mi vérünk, a mi jövőnk, «yer\'meknyaraltat*» nagy sikere,
V4»i " . ci. A* olnvÁn owi>rrr»ívb»Ír«\'
A ta-amikor«
osztrák és szlovén gyermekeket látta %l dógül Nagykanizsa és Zalamcgyc népe, i<fl nCia arra, hogy az idén,, amikor a mi ""Lestünk-éhező kicsinyeiről van sző, tárt BU J fogják fogadni a kis vendégeket s ^»ykanizsa város lakőssága ismét tanubi-^„yságát teszi nemeslelküségének és vendég-
— A forradalmi törvényszék Ítéletei.
. ügyben Ítélkezett ma délelőtt a forradalmi »rvényszék, mely Szenes Dezső elvtárs el-\'klctc alfltt Kommerszka és Vlaszák elvtársból alakult. A vádhiztost dr. Kiss ügyész ¡¿pvisclte. - Takács l-\'trenc, .Molnár Józscl\', ésj Buzck Zsigmond1" azzal vádolva állának á •orraclalmi *ö vényszék előtt, hogy Kiskani-•iin a Simon féle vendéglőben ellopták Go-encscr vorüs katona pénztárcáját, A lopást Takács követte el, másik két társa pedig falazott" A fóttadalmi törvényszék Takácsot 3 évi, Molnárt és Buzekot pedig l —1 évi tnirtönre Ítélte. — Bognár Mari cseléd gazdádtól Kondor Adolftól 100 korona készpénzt eS 3 öltözet ruhát lopott. 4 évi börtönre ítélték. — Göllei- Ferenc és a többszörösen büntetett\'Kiss: tstvén egeraracsai lakósok fel-fesíitették Fischer Samu ottani kereskedő raagtárját és az ott kiteregett fehérnemüket ellopták. A forradalmi törvényszék Kiss Istvánt 6 évi, Göller Ferencet pedig 4 évi börtönre itclte, a büntetési azonban szeptember I-\'lg a mezőgazdasági munkák tartamára felfüggesztette. — Stern \'Miksa cipész üzletébe Fuisz jeaé,.aki:.régebben Stevi . alkaJmwQUjár yal.t és Horváth Imre polai cipésztanonc betörtek és onnan nagy mennyiségű bőrt vittek el, de útközben Pollcrmann vörösőrszázadparancs-nok elfogta őket. Fuisz Jenó 4 évi, Horváth Imre pedig 3 évi börtönbüntetést kapott — Farmén Imre állott még fegyver be nem szolgáltatása miatt a forradalmi törvényszék előtt, akit 300 korona pénzbüntetésre ítéltek,
— Megakadályozott élelmiszeresem; pészet. A Deli Vasút raktarábán a vörösőrség nagymennyiségű élelmiszert foglalt le, amely Ceglédre volt irányítva. A nyomozás sorájLJö^gállapítöiták, hogy a lefoglalt élelmi-93^01« és\' pedig 823 kgr. sajtot, 95 kgr. yájat és 2258 darab tojást Király Rezső ceg-
\' lédi városi alkalmazott akarta Zalamegyéből kicsempészni. Király Rezső, aki a lefoglalás ellen a direktóriumnál tiltakozott, egyúttal azt a kérelmet terjesztette elő, hogy az elkobzott élelmiszereket továbbítsák a ceglédi .munkástanács részére. A direktórium á kérelmet nem teljfesitette, rnivel a fennálló népbiztossági rendelet értelmében a szállítás szabálytalan jWÓdOfL^ÖJrtéj^ Jjano«.. ,a; kózéiclmezási . nép-biztossághoz továbbította\' ii\'Z" élelmiszerekét1,• mely dönteni fog afelett, hogy az elkobzott tejtermékek Budapest, avagy Gzegléd lakós-ságát illetik-e meg:
—A katonai forradalmi törvényszék ítélete. A Zalaegerszegen székelő katonai forradalmi törvényszék Róth István vörös katonát
szesztilalom áthágása miatt háromhavi, .Gerencsér József, Máté \'József, üeperics Adám vörös katonákat pedig önkenyü eltávozás miatt egyenként egy évi fegyházra Ítélte.
— Ujabb Iparvonatok érkeznek Keszthelyre. Keszthelyi tudósítónk jelenti telefonon: A mull héten érkezett 2 és fet waggon Iparcikket egy ma \'érkezett jelentós, .szerint ujabb 5 waggon fogja követni, amelynek bi érkezését a legközelebbi napokon jelzik.
— Eljegyzés, Kreiczinger Peren Zsttpanics Ilike Nagykanizsa jegyesek.jfVlin-d«n külön értesítés helyett)
\' — Házasság. PUffy Rózsi^^rVonls,
"ókért f. hó 13-án házasságot kótóttíV/
— Az anyakönyvi hivatal st.illswfkal »datál június hó etsó leléról. Nagykanizsán \'jutilus hó f-étól 15-éig ll7, haláleset Történt.
A születések száma ugyanezen idő alatt 13, » megkötött házasságoké podig !>2 volt.
— Értesítés. Az utóbbi időben (elszaporodtak a direktóriumhoz érkező névtelen feljelentések. A proletár államban az igazsás kimondása mindenkire kőtelező, bosszútól tehát no féljen senki. Feljelentéseit mindenki
.\'írja atá, .mert. névtelen .feljelentésekre nem reagálunk. Direktórium.
r,. Ö"e a ,ronlr(il A Zalai-Nép-akarat tegnap a következő levelet kapta T Szerkesztőségi A fehér garda ellen küzdő •17 gyalogezred. 1. z«|j c|sö s2a2aJa (orr4 hazafias üdvözletét küldi az összes kanizsai ismerős lányoknak: Kóbor Ferenc, Gergely István Horváth József, Takács Vendel, Lend-vat Karoly, Gujtor István vörös katonák.
,„H..7. ",ázblza\'mlak "gyeimébe.. Mától
kézíve az bsszes ingatlanokon, házakon kapukon es nnnden elképzelhető helyen a propaganda bizottság helyi szervoí propaganda plakatokat fognak kifüggeszteni. A direktórium ezuton IS felhívja és UgycIméitMi a hazbi-zalmiakat arra, kogy ezt nemcsak ne akadályozzak .meg, lument, ellenkezőleg .sa,at felelősségük terhe mellett hassanak o.la, hogy senki ezeket a plakátokat meg ne rongálhassa A direktórium a -házbiiahniakut a plá-kátok sérletlenségciirt és ezen rendelkezus pontos betartásáért személyükben teszi felelőssé.....................-
— A nagykanizsai magánalkalmazottak blokkjának ülése. A nagykanizsai ma-gánalkalmazottak blokkja (a; pénzintézeti csoport távollétében) blokkülést .tartott, melyen oly értelmű határozatot hozott, hogy tekintettel ó blokk nagz\' fontosságára, azt továbbra is fenntartja és a szakszervezetek körében beállott személyes változások folytán csupán újjászervezi. A blokk határpzataból kifolyólag néhány fontos, egyetemes kari ügy elintézése végeit közös kiküldöttet küldenek Budapestre.
— A Világ nagymozgóbon pénteken, szombaton ós vasárnap kerül bemutatóra a Savernr koldus: \'Kernek-dráma 4 felvonásban. Franz Hófer rendezése.
— Elveszett jegygyűrűért a becsülj megtalálót erteken felüli jutalomban résAsiti Horváth Józsetné, Teleky-utca
— Lábass Edét letartóztatták Libass Kde állitólagos volt lovagot, ki Nagykanizsán már többizben szerepelt, különböző kétes ügyekbzn, ellenforradalmi üzelmek gyanúja alapján vörösőrség tegnap ■ Komárvaroson letartóztatta és a nagykanizsai ügyészség fogházába beszállitoita. Lábas azzal van vádolva, hogy a vasutassztrájk alkalmával a komárvárosi sinek felszedéseben része volt. Minthogy mentségére \' felhozni semmit sem tudott, tegnap délután vörösőr fedezettel Buda-pestre száliitollák.
— Felülfizetések a Sz. T. C.-N. T. E. mérkőzésen. A vasárnapi footballmcrkőzcsen a következő felültlzetésck történtek; Brónyai Lajos 25 K. Szemere, Windlsch és Rosen-feld ir>—15 K, Gréz 12 K. Wébcr Mór, Krátky István, Lukács Gyula, dr. Sahján Gyula. Bauer Árpád, Lukács József, Vida Kndíeí 5-^ K, XieK«;»\' 8:.K. Villányi.Antal 7 K, Lcmmer Ferenc. Bedőcs József 3—3 K, Zalaegerszegi S. E. .2 K, 34 N. N. 75 K, melyért fogadják ezúttal is hálás köszönetünket. lyagykaaiisai Tornaegylet.
Színház és művészet. Heti műsor;
J Csütörtökön délután : Tanilónö. — Este : Szere\'me* anyós, énekes bohózpt.
Pénteken: A puairta, Lehár operettje.
Szombaton: A pacsirta. ,
\'\' Vasárnap: CmAny,.népszínmű.
Az esti előadások pont 8 órakor kezdődnek. ;;\'______
• — ¿ Tanítónő. Bródy Sándor remek szociális színmüvét a Tanítónőt hozta tegnap szinro a Fehér társulat drámai együttese. Szerencsés ötletnek találjuk ennek a színműnek a szinpadravitelét, mert mélyreható ész-járása: és .az - a : társadalmi. Jcgrdéft amelyet fejteget, belevilágít-abba á koÜobá, ahonnan a nincstelenek nagy erkölcsi mészárlása mjatt kipattant a kommunista társadalmi rendért való szükséges küzdelem. Sardou; Francé, Strindbcrg, Madách és Ibsen darabjainak •izinrehozása, tálán az volna a holyes ut, amelyre a társulatnak cá kellene lépni, .hogy a kommunista államban betöltött hivatásának: az oktatásnak megfeleljen. Annál inkább ad- I hatna elő a Fehér társulat drámai erőket fog- J
lalkoztató chef d\'oeuvreket, mert a drámai együttes sokkal jobb a társulat operette-sze-mélyzeténél. Margó Boriska tegnapi alakításában oly értékek csillantak fel, amelyek komoly vervc-ről és tehetségről tesznek tanúságot, Le kellene még szokni azokról a mozdulatokról, amelyek a plasztikai folytonosságot zavarják s inkább beszélnie kellene, mint beleesni a Moliere szerű deklama-íásbk,\' ami á\' vídeken \' sajnos\' á hatás eí-"* érésére még mindig szükséges. Sokkal több kedvvel játszott az értékes Kallós József i*, aki sohasem íekszi agyon a többi szereplők alakítását. Déry Béla nagyon jó tanitó volt ¿s a többi szereplők is- átérezték\' a szerepeiket,ami ^nagyon meglátszott .az • előadáson.;. Fürediné, Kalíai Olga, László Irén, Bogn&r, Böszörményi szinten mind a tehetségük legjavát adták s tetemesen járultak hozzá az élethir és megrázó drámai levegő kihozásához.
* Felemelték a színházi helyárakat. Az éttermi ételek és\'a szállodai szobák árának 50°/o-al való fcmelésére való tekintettel a Fehér-színtársulat felemelte a színházi helyárakat. Holnaptól kezdve a támlásszék ára K 9.00,- a II. hely K 7.70, a III. hely K- -6T)0, áz állóhely K 440, karzati állóhely pedig K 3\'30. A bérlet eddigi\'árai érvényben maradnak..
Sport.
(:) A mai footballmérkőzés. A helybeli
D. V. csapata holnap veszi fel az NTÉ-vel pünkösd óta .elhalasztott mérkőzést. A mér-"Tcőzés délután 6 .óraícor kezdik a kátonaréten: belépődíj 2 korona. ... ..-,.■••
(:) Uj sportegylet. A nagykanizsai vasutasok Sportegylete, f. hó 10-án tartotta meg alakuló gyűlését. Ezzel az akcióval ismét egy lépéssel közelebb jutunk ahhoz a célhoz, hogy városunkban a sportot mindenkivel megkedveltessük, A klubnak, mely „ Vasuta i Atlétikai Klub" (V. A. C.) név alatt szerepel, az a célja, hogy résztnt -a- vasutesoknak, részint az ezeken kívül álló egyéneknek módot és alkalmat nyújtson arra, hogy a testnevelés különböző ágait kultiválhassák. A nagykanizsai vasutasok sportsman-csoportja az uj sportegylet vezetőivé a következőket választotta meg: Elnök: Perger Róbert, alelnökök : Strém Ignác ós Dobesch , József, titkár: Varga Sándor, jegyzők: Tőke Jenő és. Stix Viktor, ellenőrök : Grimm Emil és Stuiber Ernő. pénztáros: Lasky Nándor, választmányi tagok: Rubint Károly, Meissner "Oszkár, Bölcskei Benő, Bc^ger László, Szocics Mihály, Boray Géza, Gibs (jÉteztáv, Antal Jenő, Petrik Dezső, Kövér János, Talafausz István, Nagy János,- póttagok;! Szaucsek;(^za,.,Tarr Feri?nci Molnár Pál. Fóotbali-intéző és szakosztály elnök:,Fülöp Gyula. Beiratkozni lehet hétfőn, szerdán és pénteken 6—7-ig a vasutcs szövetség helyiségében (volt Polgári Egylet).
Pártügyek.
A husipari munkások ma délután 2 órakor rendkivülí tagértekczlotet tartanak. Minden tagnak megjeienése kötelező. A vörös katona szaktársak is a saját érdekükben jelenjenek meg. Vezetőség.
A magántisztviselők, valamint az ipari, tisztviselők nagykanizsai szakszervezetének vörös kaiona tagjai felhivatnak, hogy a kormányzótanács által a munka megtérítés tárgy aban kiadotL. 104. sz. rendeleto érteimébert május havára jaró 1200 K felvétele végett, « szakszervezet helyiségében Sugár-ut 4. sz. alatt junius 21. napjan d. u. 3—-(» óra közön a parancsnokság es politikai megbízott által láttamozott igazolvánnyal ellátott nyugtával jeleolkczzenek. . Maganusztvüselük ..Urszágo*. Szövetségének\' Nagykanizsai. Csoportja.
Munkahérmegtérllés. Felhívjuk azokat a vöröi katonákat, akik a földmunkás szervezethez, valamint azokat, akik csak egyedül a szocialista párthoz tartoznak, hogy a május havi munkabér megjéritése végett a vörö? katonai igazolványukkal..(sz.ületési évük £el. tüntetésével) ma es K-zárólag holnap pente-kon jelentkezzenek. Ke»óbbi jelentkezők ügyelem bé nem vetetnek. Pdritítkárság.
ZALA! NÉPAKARAT
«9IÖ ju#lu. 10
A hadirokkantak, hadiözvegyek szövetsége értesíti azon tagjait, akik kisebb füszerüzletet berendezéssel, ¡némi anyaggal, készpénzzel átvenni óhajtanénak, jelentkezzenek 20-án délelőtt 8-<l>íg a szövetség hivatalos helyiségében/^Kolcsoí-u. 12 szám alatt.
Legújabb.
Érkezet/ éjje/ fát kéttőkor. Clemenceau ultimátuma. — A ver-galileai békekonferencia megállapította Magyarország határait. Budapest, juniuS 18. Clemenceau a következő táviratot intézto a magyar ,tanács-
. „köztársasághoz r .....
A szövetséges és társult hatalmak, amelyek junius 7-i táviratukban kifejezték azon elhatározásukat, hogy véget vetnek minden ellenségeskedésnek, ragaszkodnak a határozathoz ós szánjanak rá, hogy az érdekelt országok segitem fogják azt végrehajtani. A szövetségesek azt hiszik, hogy a vezető motivum, ami azokat vezérli, akik a bekövetkező eseményekért felelősek, őket hiábavaló vérontásra bírja, az a gondolat, hogy az uj államok uj határának jövő. megállapítását módosítani, fogja a katonai megszállás pillanatnyi esetlegességo. Ez nincs így. Egyotlen államot sem fognak rekonipenzálni területileg azért, hogy a háború borzalmait meghosszabbította. A béko és az igazság érdekében tehát kijelentjük;
1. a határok, amelyeket a következő táviratunkban irunk le, állandóan el fogjak választani Magyarországot Cseti-Szló-vákországtól és RomániátóJ.
2. hogy ezen hatalmak hadseregei kötelesek azonnal hadseregeiket« a megjelölt határok mögé visszavonni.
Ezek alapján felszólítjuk a csehszlovák területen harcoló magyar hadsereget, hogy azonnal vonuljon vissza a Magyarországnak megállapított határok mögé. —: Ugyancsak ezen- határokon belyl kell maradni aZ összes más magyar csapatoknak is. Ha a szövetséges és társult hutalmaknak a helyszínen levő képviselői információi alapján junius 14-ikének délelőttjétől számított 4 napon belül nem értesülünk arról, hogy ezeket a rendelkezéseket végrehajtották,\' ugy szabadságukban állónak tekintjük, hogy előnyomuljanak vagy bármi más intézkedést tegyenek, amely az igazságos béke biztosítására alkalmasnak látszik. A román csapatokat abban a pillanatban visszavonják, aroi-Itor a magyá\'r csapatok kiürítik Cséh;Szlovák-országot. A szövetséges és társult hatáfchak megkövetelik, hogy a \'csapatmozdulatok alatt a románokat no nyugtalanítsák és-semmiféle kísérlet n« történjék arra, hogy őket a román határakon tul kövessék.
Magyarország határa^ Clemenceau távirata szerint a vérsaillési békekonferencia a következőkben állapította meg:
Magyarország és Cseh-—Szlovákország határa:
— Marosliget; a Tisza vonala, Sátoraljaújhely, Abaujnádas, a Hernád folyása, Torna, a Sajó és Rima összefolyása, Bánréve, Pelsőc, Salgótarjántól északkeletre, Ipoly-foiyása, Tarnóc, az Ipolynak a Dunába való torkolása és Pozsonytól nyugatra 4 kilométernyire.
Románia és Magyarország határai a következő főpontokon vonulnak át:
Kíszombor, Makó és Szeged közt, Nagylaktól 1 kilométernyire délre, a Maros folyasa, Buttonya, Tornya, Marosliget, Nagy varjas, Nagyszalontatól 12 kilométernyire, Geszt1 ől keletre, Bihatdiószeg, Nagyléta, Halmostól keletre, Ermihályfalvától nyugatra,. „Kqnüó.tát . falutól köletfet \'
(Lapzártakor Clemenceau jogyzékének magyarra való fordítása még folyik.)
Egy igen jókarban levő, esetleg uj kttréfcp&rt veszek. Király Pát-wc* 8-ik, axárn ala kérem ajánlatalkat. Rokkanttamica.
Takarltóleány, -felvétetik mjferem szére Fitos Gyula fényképésZn^f Kazinc utca 3. száfíi. V j/w
Kisasszonyt keresek gyermekek németül beszélő előnyben részesül. £ Özv. Barta Alfrédné Zrínyi Miklós-u. S5. f 1497
Korestetik gőzgéphez egy géjfész a gép
árjavitására és a nyári \'csépiéire. ErKetés megegyezés szerint. Cim Magyar- utc^jO.. sz..
Megnősülnek! 28 éves flaufl ember vagyok, 1000 korona havi fizetéifccl Nagykanizsán állami állásom van. \'lé—28 évig levő feltétlen intelligens lányok Esetleg tisztességes , gyermektelen özvegyek. Valláskülönbség nélkül. Fényképpel J\\látott, leveli ket -.Szép-remény* Jéligére\'Wérck a kiadób
KI cserélné el kétszobás minden mellékhelyiséggel ellátott utcái lakását h/roni szobás utcai lakással I Ajánlatok la NMgán-tisztvisclők szakszervezetéhez Najrylyfnizsa, Sugár-út 4. szám 1., titkárához inféíendők.
HefesKeüGimí alkalmazottak szakszerv i
pályázatot hirdet
Adminisztratív, kunkák\' • /végzésében jártas elvtársak ™nlntaik/t folyó hó 2t-él(f nyújtsák hé»tií&pn szakszervezet titkáránál.
URANIA
uunmn »„..„„yf-^^
Szerda, Oldtörtfik. JunlA t8. él 18
Ital« MqftV^lm
olasz müvésziuy felléptével I
társadatrniylrárna, olasz műfllm.
Pénztárnyltás délután 3 órakor. Előadások kezdete dtlutin 6 is tste 8 Arakat.
VILÁG
n.gymozgAsz nhéz
Siarm szálloda. Teljf i H. ii,
Pintek. ¡¡Iliit min«. Jgglit
Saverni
13
ES,
Remek dráma 4 /Kívánásban.
Franz Hofsr/rmilezéSB. A sargltm számözöttje,
Etüadás kezdete &\'és (¿19 órakori
.\\r.>r«> r^r.\'. or,«*r«>»\' r..r .M^\'r^o r.\'F/cvr .
I ES HBlHBli! a"?egiobbak 8a ^vflágon^
*
t I I
I I
i ♦
1 I
I *
W
Zala nyomdavállalat
Nagykanizsa
TELEFON: 78.
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papiráru-készités. Mindennemű nyomtatványt a leg-izlesesebb kivitelben készít ós legponto-:: sabban szállít. : :
f
I I
I ♦
I
I I
I
í *
í Á

JIVI. é.foly™ Wgffc.nl«.., 1918. Juniu. 21. S«omb.t._140. .»<»■
ZALMJNÉPAKftRAT
■iPtKo.ziö.ég és kiadóhivatalt ( . j-itti ij-ir j.-rr r,r\'\' - " " s. sí "La
¡,grK.nl.M, SUB«r.u.4..,lm ^ * . ! .„#„ é " "" ^\' —
tiarka.xtAadgl es kiadóhivatalt A SZOCIALISTA PÁRT HIVATALOS LAPJA rJ>él™l\' \' \' ■ • "SE
i.l.fon.iém 71. s Nyomda II/. II ¡fagyad évra . . . ga so koroda
.. L-.- . f ____ ....... ••_•■«. .;. "_■_ 1.. ....._ •\'• \' _ .......- "8»- hönapra ............ Vio korona • -
A tanácsok első országos gyűlése.
A kousreiizna hetedik napja.
Budapest, junius 10. A tanácsok országos ülésének hetedik napján Kovács . Miksa, elvtárs nyitotta meg az ülést.\' Napirend előtt
Rónai 2oltán igazságügyi népbiztos elvtárs egy felszólalásra reflektál ós megjegyzi, hegy az igazságügyi népbiztosság nem avatkozott bele a kecskeméti túszok ügyébe.
Ezután folytatták a vitát a gazdasági kérdésekről.
Qyura János a pénzjegyek kibocsátása helyett helyesebbnek tartané a münkajegyek kibocsátását. Csak annyi föld maradjon egyéni tulajdonban, amennyit az illető birtokos csa-IáJjával megművelni képes. Az élelmezés bi/Jositása szempontjából fontos, hogy a kisgazdákhoz jóakarattal közelítsenek.
Csakanyeozky Károly szerint a régi birtoktulajdonosokat nem szabad meghagyni helyükön, a szabotálókat pedig más munkaalkalmakhoz kell juttatni, esetleg munkakényszerrel. Adómentesítést nem kaphat sem u kisbirtok, sem a kisipar, sem a kiskereske-\' Jjlem. A 20 munkáson aluli üzemeket is szocializálni kell, ha hasznot hajtó természetűek.
Maurer József nem helyesli a bornak külföldre való szállítását, mert ártunk vele külföldi proletártestvéreinknek. Kijelenti, hogy a vasúti tarifaemelés tulmagas, kedvezményes munkásjegyekkel lehetne enyhíteni.
Szokop János a kiküldött biztosok számát és költségeit sokalja. Sürgeti a tíz és húsz holdas birtokok megadóztatásár, mcit l amíg ez meg nem történik, a nép kis va-r gyonának szocializálásától fél.
Vojtiozky Gyula szerint a megmaradó kisiparról gondoskodni kell adóelengedéssel. KPP ugy kell a kisiparossal és a munkásokkal is elbánni, mint a kisgazdákkal.
A békekonferencia csődje.
Németausztria viaazantaaitotta a bókeazerződéat.
Bécs, junius 20. (A/ M T. I. jelentése). Mint a lapoknak St.-Germainből jelentik, I Kenner dr. kancellár francia nyelvű jelentést adott át Clemenceaü miniszterelnöknek • német-osztrák nemzetgyűlés junius s 1<én tartott üléséről, melyen s békeszerződést egyhangúlag elutasítottak. A jelentéshez kísérőlevél van csatolva, mely többek közt így szól: „A német osztrák nép ~ kétségbeesése, melyet a jelentésben a nép alkotmányos képviselői tolmácsoltak) a nékünk átadott feltételek beható tanulmányozása után még Inkább növekedett.- Remélem, sikérült ezt előbbi jegyzékeimben bebizonyítanom. Az a
gyötrő, aggodalom, amely mélységes gyászba borított népünket hatalmába keriti, alkalmas arra, hogy szociális és gazdasági helyzetqn-ket aggodalmasabbá tegye. Kérjük ismét — mint már oly sokszor — teljes melegséggel azon hatalmak döntését, melyeknek kormányaitól a civilizáció sorsa függ. Belátásuktól várjuk áz élethez valójogot\'.\'*\' \'"\' \' Lemondott a nemet kormfloy.
Budapest, junius 20. A-Magyar Távirati Irodának jelentik Weimarból:
A WQlff-ügynökség a következő hivatalos jelentést adta ki 20-án hajnali 1 óra 10 perckor :
A német kormány, most jelentette be lemondását Az ügyeket azonban tovább vezeti, mig a birodalmi elnök uj kormányt nem alakit. Vasutas-sztrájk Németországban.
Welmar, jun. 20. Politikai körökben már tegnap köztudomásu volt, hogy közel van a krizis. Délután 4 órakor a vasúti munkások és hivatalnokok sztrájkba- léptek és tiltakoztak a kormanycsapatok erfurti fellépése és\'tf kormány politikája ellene A Weimar fele útban levő birodalmi gyűlési képviselők a va-\' sutasok sztrájkja miatt nem érkeztek meg Weimarba. A partok egész délután és este log-lalkoztak a békeszerződéssel. A minisztertanács este félhivatalosan közzétette, a kormányvéleménye a béke kérdésében nem változótt. A békedelegáció tagjai a békeszerződés aláírása ellen agitahak. Ha a birodalmi gyűlés mégjs a békeszerződés aláírása mellett döntene, akkor a békedelegációban levő minisztereknek ki kellene lépni a bókedelegációból. Ez esetben
osikis a .független szooialista vezetés« ■ alatt alakuló blokk alakíthatna uj m korményt.
Az antant készülődik.
Hága, junius 20. Londonból jelentik: Az K. 34. jelzésű britt léghajó bombákkal, géppuskákkal felszerelve elhagyta Londont és a német tengerpart felé repült. A britt flotta szabadseregében megszüntették a szabadságolásokat. Brüsszeli jelentés szerint Németországba Brüsszelből\'"18 vonat érkezett 0700 belga katonával..
Pária junius 20. (Szikratávírat). A négyes tanács ma három kérdéssel foglalkozott, azokkal az intézkedésekkel, melyeket akkor kell tenni, amikor a németek Danzig városát átadják a népszövetségnek. A tanács megállapodott abban, hogy főbiztost nevez ki Danzig város területére.
v Csicserin távirata. *
Elnyomtak a nemzetközt «11 tn forr aduimat»
Bud>pes*, junius 20. Csicserin orosz hadügyi népbiztos ma táviratot intézett Kun Béla elvtárshoz, amelyben bejelenti hopy az antant kísérlete, amely Pétorv ár elfoglalására és oir\'enforradalmak keltésére, irányult,, teljesen csütörtököt mondott.
A tanácskongresszus
munkájáról nyilatkozik egy kongresszusi tag.
Székesfehérvárról jelentik : Az országos szovjet munkaprogrammjáról, Horváth János elvtárs, a fejórvármegyai mandáUisok egyik legkiválóbbja,, aki égy n^pj tartózkodásra haza -érkezett,a következőket mondta a kongresz-szus intern ügyeiről:
— A tanácsok kongresszusának nagy . és nehéz feladatok egész sorozatát kell megoldania. Nagy feladatának megfelel és hogy fényesen fog megfelelni, erre nemcsak a kiküldöttekben, .hanem a. mögöttük egységesen olló proletariátusban van meg a garancia. A tanácsok első kongresszésa egy minden tekintetbe^ egységes, a proletár uralom mellett kitartó és a további feladatokat bátran vállaló munkásosztály törvényhozó és irányító szerveinek képviseletében ült ősszé.
— A megoldandó feladatok közül három dologra helyezik .a fősúlyt; ezek: a közigazgatás ujjászerv\'ezóse. a földreform kérdése és a szocializálás yégrehajtásának megállapítása. Mindhárom életbevágóan fontos, egymással szerves összefüggésben áll és a legközelebb napokban tartandó felszólalásom is ez-irányu lesz. < - * •
— A közigazgatás minden ágazatát cgységesiteni és rekonstruálni kell. A köz-Igazgatási szervek működését; legyen az köz-\' ségí jegyzői, körorvosi vagy bármi egyéb, — függetleniteni kell a helyi viszonyoktól. Nem lehet különbséget tenni ugyanazon inunkat . végző emberek közölt azért, mert az egyik a vármegye északi részén, a másik pedig a délin működik. \'
■—- A földreform kérdésénél egyik fontos probléma a volt tulajdonosok szükség ós célszerűség szabta olhelyezése is. Helytelen, hogy a volt tulajdonosok régi birtokaikon nyerjenek elhelyezést, mint intézők, vagy gazdaság-vezetők. Nemcsak azért helytelen és célszerűtlen ez, mert a béresből lett szövetkezeti tagok az illetőben még most sem az intézőt, hanem csak a régi uraságot látják, hanem azért is, mert a volt tulajdonos anyagilag immár érdekelve nem lévén, mert biztos, megélhetését úgyis bi&ositja neki a tanácskormány, régi birtokán nem teljesiti a feladatát\'olyan odaadással, mint ahogy kellene. A májuk hiba az, hogy ilyen n$don a só- ^ gorság. komaság elvén ugyanasrtín gazdaság-ban^egyes : familiák-sűrűsödnek\'össze-- éa el-foglUlva minden vezetőszerepet, nemcsak uj bürokrácia alapjait vetnék meg, hanem egy mondhatni proletár autokrácia kifejlődését eredményeznék, amit feltétlenül meg kell
akadályozni, . ........ •••••• - . • •■,••.\'••■•.•
— A harmadik kérdés a szocializálás végrehajtásának mikéntje. ^Bizonyára majd az-illetékes népbiztosságnaú is lesz erre vonat-
2 ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius l/.
kozólag javaslata és igy a vélemények egybe: | vetésével remélhető, hogy a tanácskongresszus | erre vonatkozólag is megtalálja majd a leg-holyesebb irányzatot, amit a végrehajtásban követni kell.
— Hogy meddig tart a tanácsok ülése\' az sok mindentől függ, igy e percben még nem is lehet megállapítani. Eredetileg 6—8 hAjíi «mmm^t\'6tervezve a ciklus\', de nincs kizárva, hogy 10 — 12 napra lesz szükség a programm pontozatainak letárgyalására.
Katona levél.
Harctér, 1919. jun. 14.
Egy hete már, hogy semmi hirt sem hallottam Kanizsáról. Egyéb helyről se mondott el nekem betű semmi újságot. Amit tudok és a hangulatom —. közvetlen élmények eredményei.
Bizonyára sok tekintetben megszükült ¿ma látóköröm, ... ami .a folyjo.n-változ.ó. tár »a. dalmi kérdésekre\' vonatkozik,- másrészt meg vagyok róla győződve, hogy megmélyült. Mily laza ós hiányos volt a képem, mig otthon voltam, a harctéri s általán katonai helyzetünkről, meg sok egyébről, ami vele szorosad összefügg, s most íme ugy érzem, a teljes bizonyosság van előttem, amely nem-. csak azér.t megnyugtató, -mert a bizonytalanság ellentéte, • de mert speciális valóságában csak bizodalommal és reménységgel töltheti el az embert.
E hét folyamán, amit nehéz ütegemmel uton töltöttem, a felvidék kilenc különböző megyéjének területén a legkülönbözőbb vargabetűket irtuk le, s amig leírtuk, temérdek Alkalmán) Volt .a .rozátáblákba-és répaföldekbe vágott gránátlyukak mellett a lakosság lelkébe belelátni. A Hernád és Bodrog Közében — a H ... N .... i és B .... K .... r közötti vonalon — a- cseheknek és románoknak egy kevert csapata vonult a múlt hét elején keresztül, akkoriban, mikor otthon a vasutas sztrájk tartott. Maguk az oda valók ugy vélik — sokakkal beszéltem — hogy a mieink MiBkolö\'\'-tel$lr,\'fzófHotfék\'\'ökét\'\'r;Tö¥ájr felé, egy alkalommal oly rohamosan, hogy K . . . nál százával vesztek a Hernádba Sz ..... nél . a csehok .kivájtak ■ a ...románok "közül, s K . \'.felé mentek, a románok meg pusztítva és rabolva T . ,vf j. felé, ahol át is keltek a Tisaán, felrobbantván maguk mögött a. -hidat. -Akikütesak- megkérdeztem, mind • azt vallották, hogy a xománok durvábbak, voltak, mint á csehek, ami műveletlenebb voltuknak tulajdonitható, mindazáltal a csehek sem bántak teljesen keztyüs kézzel a lakosokkal.
h . . . N : . ben beszéltem egy Dobozy nevű öreg földbirtokossal, aki hiven lefostette azt a különleges feszélyes állapotot, amit a cseh uralom teremtett abáuji vidékükön A magyar parasztság örömmel várta a mieinket.:¿ennek az -Örömnek sajnos: .áldozatai is lettek; a többi közt egy n . . ...i asz--Szony, valami kerülő felesége, aki magyar repülőgép láttára Önkéntelenüi felsóhajtott: „hál\' istennek jönnék a mieink"-; szavait egy közelben levő cseh katona, megértette, s loszurtarétteX •
B . . . K . . . on beszelte el "derék aggastyán házigazdám, hogy juniús 2-án, hétfőn hajnalban értek hozzájuk Sz . . . felől a románok, akik aznap még náluk maradtak, de sem azelőtt, sem azután nem láttak közülük egyet #éiri többe. Sokan voltak, naphosszat
wcn!?k J1®?.^* roMönf&é kfttonat-rA•
akik a pincéket feltörték, a marhákat elhajtották, \'a ruhaneműt, pénzt "elrabolták. Neki szögeztek" az ő .mellének is egy fegyvert s kivettéki»énztárcáját a zsebéből. H...K. ..on szintén sókat fosztogattak: egy jómódú boltosnak csak a rajtavalóját hagyták meg, s a falu gulyáját elhajtották. Egyikükön másikukon francifi ruha volt, de. társaik\' elárulták, hogy ezek is románok.
Nagy az elkeseredés a fosztogatók ellen az egész tájon, de a félelem se kicsi, hogy esetleg visszajöhetnek.
Mondhatom, az itteni emberek a kommunizmussal szembenkészségesebbek, mint az otthoniak. S mikor én ezt igy megállapítom, -azt kell hinnem, azért, van-ez igy, mert otthon nincsenek kellőleg felviiágosodva katonai helyzetünket illetőleg s még nem érzik át, amiről itt minden vörös katona szive mélyéig meg van győződve, hogv feltétlenül és egyszersmindenkorra győzünk.
........Vajha szavaim a,, közvetlenség , erejével
hatnának s az ingadozókat erősekké tcnnólí, hogy aztán az erősek mennél hamarább átlendíthetnék a társadalmat az átmenet görönygyös utján.
Zsámboki Lajos.
HÍREK.
<t,»t\' f NAPTÁR.
Inniut A naf> k®\' 4 Ór* 05 perc-
J ; kor, nyugszik 7 óra 50 perc-
Ol | kor.
Ä ■ V A hold kél d. u. 2 óra 02 • Szombat pe-ckor, nyugszik éjjel 12 óra .__17 perckoi
A nagykanizsai munkásotthonok intézőbizottsága f. hó 22-én a sétatéren nagyszabású népünnepélyt rendez a Munkásotthonok alapja javára. A programm ismertetését egy szombaton meg-ielenó lap fogja tartalmazni.
— Hivatalos frontjelentés." A Magyár Távirati Iroda hivatalosan jelenti jünitis 19-i kelct^eh^A^^.eh^ J!) ÖjlVJö. ? c i aa ^Aní ant,. ha?, v tározott parancsa ellenére csapatait még mindig támadásra kény#zeriti. Ezen támadások ellensúlyozására saját csapataink kénytelenek védekező. fciwrcolÄ-iefeift^^^ : kező harcok mindenütt sikerrel jártak. A többi harcvonalon újság nincsen.-—Junius20-i kelettel: A cseh hadvczetőség^az^apUn^ ha-.
"Váróz^f parancsa eílehére csapatait — dacára eddigi veszteségeinek,—- még .njindig ujabb és uj ibb támadásra kényszeríti. Tisztán, védekező hadműveleteink síkkerrel jártak és vállalkozásaikat mindenütt megtörtük. A többi arcvonalon újság nincsen. Hadsereg főparancsnokság
— Személyi lilr. Lukács Gyula elvtárs kormányzótanácsi biztos, tegnap délután hivatalos ügyben Budapestre utazott. Távollétében a- kormányzótanácsf biztorteondőit helyettésö Szabó Lajos elvtárs látja
— Szénkrlzls. K-.ddi lapunkban megírtuk, hogy Erdélyi közoktatásügyi népbiztos táviratilag értesítette Lukács elvtársat, Alsózalamegye kormányzótanácsi biztosát, hogy, NágykanizM .szénszükségletének fedezésére 5 waggon szenet kiutalt. Most arról értesülünk, hogy a budapesti gázmüvek a szénügyek népbiztosa intézkedése alapján Nagykanizsa részére egy waggon kokszot utalt át. .A
. szé.Qtíöl^fiPílftlí.\'.^\'Jköaül^azonbani,*- ismeretlen okokból — eddig egyik som érkezett, meg . NágykaniZ6áw • éfr^igy ~ft> i»di nappal a régóta1
vajúdó szénkrizís akuttá vált. Nagykanizsa világítása ,az üzemek villanyárammal való ellátása annál is inkább megnehezedett, mivel a vasút, ahonnan eddig nagymennyiségű kisegítő szenet kaptunk, maga is szénhiányban szenved. Tegnap délután a villanygyárnak csak annyi szene volt, amenrtyi az esti* 12 óráig való világításhoz szükséges. Ha, .Nagykanizsára ma szén nem érkezik, akkor ma este nem lesz villanyvilágítás. Itt emiitjük meg, hogy a villanymizéria folytán már este 8 órákon le keilett zárni lápunkat. Ennek tulajdonítható hogy budapesti tudósításunk hézagos.
-....... Proletároknak olcsóbb ■■■»■• dohány.
A Népszava írja csütörtöki számában: A dohányának megszabásénál az osztály-árpo-litika nem érvényesülhetett. A prolotáráru-csere szüségessé tette a gyors intézkedést, ós későbbi rendelkezések voltak hivatva arra, hogy az áremelés terhét a dolgozó munkasok javára mérsékeljék. A Tanácsköztársaság legközelebbi számában • rendeled fog megjelenni, amelynek értelmében az ipari ° és; közlekedési üzemek, bányák, továbbá a mező. gazdasági termelőszövetkezetek munkásai közvetlen ellátásban 50% árkedvezménnyel, tehát az eredeti rendelet szerint megállapított árak feléért kapják az összes dohányárukat. A rondolet gondoskodni fog arrút, hogy a kedvezményes Áru-dohányt\'kizárólag dolgozó munkások kapják. Az ilyen dohányáru átvételét a munkástanácsokra fogják bizni.
— A nagykanizsai katholikus hitközség megalakulása. A nagykanizsai katholikus hitközség csütörtökön délután, alakult meg a cintóriumban. A hitközség elnökóvó Bécsi \' Vaz\'Ul plébános\'ajánlatára egyhangú helyesléssel dr. Szekeres József orvost választolták meg. Alakítottak még egy 140 tagból álló intézőbizottságot, mely a hitközségi tagok d fogja összegyűjteni. A hitközségnek előreláthatólag 5000 tagja lesz. A hitközségi adót, vagy az esetleg egyéb nővéri nevezendő terhek mértékét c$ak a tagok összeírása után
«gybM^^ «egállá?.
pitani, s itt mondják ki azt is, hány papra lesz a kanizsai hitközségnek szüksége.
— Sört kérnek az alsózalamegyei vftulégtösök Az nlsúzalámegyel Vendéglősök szövetsége tegnap beadvánnyal fordult a direktóriumhoz, amelyberi kéri, hogy az aUóz\'alamegyei vendéglősöknek n^onta leg-atáWTÖÖ\'--ÍÖÖ0 liter s\'ört utaljanak ki közfogyasztás .céljára.\' A ydftdóglősök* szövetsége hivatkozik arra, hogy Sopron-, Vas- és Zila-megyékben — bór korlátolt mennyiségben — de minden vendéglőben és korcsmában megengedték a „SÖr kimérését. A vendéglősök utalnak arra, hogy a szomszéd vármegyékben közfogyasztásra kerülő sört éppen á nagykanizsai sörgyárból utalják ki. Amennyiben á vendéglősök állítása megfelel a valóságnak, valószínig "hogy a szolfiszéd vármegyék direktóriumai megtalálták a törvényes alapot arra, hogy a sörkimérést engedélyezzék. Ez esetben az alsózalamegyei vendéglősök kérelmét Alsózalamegyóben is teljesíteni lehet.
r ~ Az Igazságügyi alkalmazottak gasági Segélye. AZ igazságügyi népblztössSg elrendelte, hogy azoknak az igazságügyi alkalmazottaknak, akik 1919 junius elsején a drágasági segélyt élvezték, juniushóra egyenként 300 korona, előleget utalványozzon az állampénztár. A" iren\'delet, amely tegnap érke-l.jjelt meg Nagykanizsára, az üsszes igazság-[ ügyi\' aIk\'alhíá\'zöttaftía, ügyrriírit\'\' tisztviselőkre,
1919. junius 21.
ZALAI NÉPAKARAT 8
alksztekrá és dijnokokra vonatkozik. A 300 koronás előleg nem jár a fogházi és fegyházi összeméiyzetnek és azoknak az. igazságügyi alkalmazottaknak, akik a vörös hadseregben katonai szolgálatot teljesítenek.
— Nem fogadunk cl kékpénzt. A forradalmi kormányzótanács CXI. rendelete élteimében alig 10 nap választ el bennünket attól, hogy a kékpénz megszűnjön törvényes fizetési eszközül szolgálni. A nagykanizsai boltokban erre valS tekintettel a mai naptól kezdve már nem fogadnak el kékpénzt, amit a következő szövegű plakátokon hoznak a
■ fogyasztó-közönség-tudomására: .. .......
— Figyelmeztetés! Miután a forradalmi kormányzótanács CXI. szániu rendelete érteimébon junius hó 30-ával a kék pénz megszűnik törvényes fizetési eszközül szolgálni, figyelmeztetjük a közönséget, hogy ezen üzletben vásárlásokat a jövőben kizárólag fehér pénzért lehet csak eszközölni. Kék pénzt nom fogadunk el I
A. pénzügyi krizis ezon utolsó akkordját örömmel üdvözöljük és csak egyet nem szününk meg hangsúlyozni, elsősorban a közönség ellenőrzésén fordul meg, hogy a rendeletből valóság legyen.
— Hamburger népbiztos a fogyasztási szövetkezetek államosításáról. Hamburger Sándor népbiztos elvtárs-az élelmezési diktátorok teljhatalmú megbízottja a fogyasztási szövetkezetekről egy újságíró előtt a következő kijelentést tette:
— A fogyasztási szövetkezetek és beszerzési csoportok jelentősége túlnőtt azokon a kereteken, melyek között eddig mozgott. Ezeknek a inunkásszövekezóseknek a polgári kapitalista-rendszer korában az volt a hivatásuk, hogy a szervezett munkásságot támogassák osztályharcában azáltal, hogy a spekuláció kiküszöbölésével a fogyasztók olcsóbb áron fedezhessék szükségleteiket. Ma, a proletárdiktatúrának a társadalmi termelésre átvezető állapotában a szövetkezeti társulás célja nem lehot pusztán az, hogy a lakosság egy kis hányadát juttassa jobb beszerzési feltétolekhez, nem elégedhetünk meg azzal hogy egyes Izolált szövetkezésekkel versenyt indusunk a szabadkereskedelem ellen,
■ finnem ki kell építenünk, országosan megszervezve államosítanunk kell a szövetkezeti fogyasztási. Ma nem lehet célunk az, hogy erőink szétforgácsolásával gazdasági guerllla harcokát vívjunk a magánvállalkozáson nyugvó kereskedelem elleíi, hanem végső nekirohanással le kell döntenünk a szabad-kereskedelem utolsó maradványait is. Az országosan államosított fogyasztási szövet, kezés megszünteti az élősdi uzsorás közvetítő\' kereskedelmei, melynek helyére a teljesen kiépített általános szövetkezeti társulása a dolgozó tömegeknek, majd a teljísen leegyszerűsített társadalmi elosztó szervek lépnek Ezek az elosztó szervek nagyon természetesen a falukra is ki. fognak terjedni, ügy annyira, hogy a községek népe ipaicikkszük-
\' sóglotét a saját falujában ¡s beszerezheti. Megszűnvén a közvetítő kereskedelem majdnem előállítási áron kophat mindenki termé-1 kékét: -Az a. kölrségtöbblel,. njflyet . a;. Iwres-
kedelem Üzleti nyereség cimén \'minden produktív munka nélkül nyúzott le a fogyasztó közönségről a dolgozó zsebében marad és egyéb, ezideig fájdalmasan nélkülözőt|f"éikkek ^Jwszerzésére lesz fordítható. Jr
— Eljegyzés. Kalch Irén f Tóth Béla
■ jegyosek,; (Mind\'cn .kulin .Mesil* batyjU^.; v_
— Népegyetem Kaposváron. Kaposvárról jelentik: Víkár Béla elvtárs, az oktatásügyi népbiztosság megbízásából ide érkezett és megkezdte a Kaposváron felállítandó nópegyeterare vonátkozó tárgzalásokat.
— A keszthelyi\' munkástanács Balatonvármegye felállításáért. Keszthelyről jelentik : A keszthelyi munkástanács kiküldöttei r. tió 3-án átnyújtották a belügyi népblztoí-ságnak Keszthely azon kérelmét, hogy alakítsák meg Bálatonvármegyét Keszthely székhellyel. Kérésüket azzal indokolták meg, hogy az érdekelt 152 község közül 141 köveleli BQla\'onvármegy.e . felállít«..*!, A - keszthelyi munkásíanucs legutóbb tartott ülísén Pámer István elvtárs indítványára egyhangú lelke-sedéssol elhatározta, hogy mindent el fog követni ez értékes terv megvalósítására.
— Pápai pénz. Pápáról jelentik, hogy az aprópénzben mutatkozó hiány enyhítésére három pápai pénzintézet: a Pápai Takarékpénztár. Pápa városi és vidéki Takarékpénz-tár, továbbá a Pápai Közgazdasági Bank 20 és 10 koronás csekkeket bocsátott ki, sőt mát;\' junius elsejével 00 koronás csekkeket is hozott forgalomba. — Az uj pápai pénz előlapjának szövege — az összeg kivételével. — ugyanaz, mint. <i 10 és 20 koronásoké, hátlapja négy sarkán egy kisebb s a közepén egy-nagyobb ¿0-.es számjegy van rhombus alakban az „50"-es számjeggyel\'van tolanyomatvá. Nagysága akkora, mint az eredeti 50 koronásoké, alapszíne világoszold, szövegnyomása csokoládébarna. Összesen \'450.000 korona értékben, tehát-9000 darab 50 koronás kerül kibocsátásra s ezzel a pápai pénzből egy millió korona lesz forgalomban, mert 150:000 K értékű 10 koronás, és 400 000 K-értékű-20 koronás bocsáttatott ki.
— Ebzárlat. Lukáís elvtárs kormányzó tanácsi biztos a pacsai és ahoz szomszédos járások területeire- 30 napos ebzárlatot rendelt el. Az ebzárlat elrendelését az tette szükségessé, hogy túlságosan elszaporodott a veszett kutyák száma, amelyek a biz tonsagot veszélyeztetik.
. - Aruelrejtésért 100.000 korona bün tetés. Keszthelyről jelentik. A keszthelyi forradalmi törvényszék I.askay Emil keszthelyi építőmestert bejelentés kötelezettsége alól való kivonás, a raktárhelyiségnek be nem jelen tése és a bejelentési kötelezottség alá eső árukkal való jogtalaj^ üzérkedés miatt szaz ezer korona pénzbüntetésre ítélte.
— Erdei Iskolák Soinogymegyéjien; Kaposvárról jelentik\': A megyei direktórium saját kezdeményezéséből tüdővészes gyermekek részére erdei iskolákat állit tel. Az erdei iskolákban csakis a nyár folyamán fognak tanítani. Az első iskolát a toponári volt Festetich uradalomban állították fel, amelyben egyelőre 50 tüdővészes gyermek nyert elhelyezést. Ezzel a lépéssel a beteg proletár-gyermekek érdekében oly intézkedés történt, ami- Némotországban .é»- Franciaországban már régen meg van. Érdekes megjegyezni, hogy ez a különös anyagi megterheléssel nem járó nagyfontosságú szociális intézkedés szintén a proletárdiktatúrának köszön-hsjö. .r> ....... ........... ..i,..,...,
~ri "ívig\' élt.\'\' Ritka irs\'et\' manapság, ha a mai degenerált és elsatnyult társadalom tagjai közül egyik-másik eléri a 80—00 évet. AT emberek testi fejlődése olyan elsatnyulás, szellemi élete idegességekkel és goromba-"ságokkar körített olyan eldurvulást mutat, hogy az egyenesen megdöbbentő. Éppen
ezért a szenzáció erejével hat az a hír, amely Ritter Józsefné lendvahosszufalusi ^ 105 esztendős matróna haláláról számol be. Az öregasszony folyó hó 17-én költözött el az élők sorából, még pedig nem az igazi természete.s halállal, a végelgyengüléssel,hanem — mint a rossz nyelvek beszélik — afeletti bánatában halt meg, hogy megöregedett
— Székesfehérváron éjjel 12 órakor van záróra. Székesfehérvárról jelentik: Az tten,i direktórium rendeletet adott ki, melyben az általanos zárórát éjjeli 12 órában állapította meg. Éjjeli 1 óra után az utcán igazolvány nélkül senki sem tartózkodhatik.
— Az Ingyenes Népkönyvtár olvasóinak figyelmébe. Mindazok, kiknél az „Ingyenes Népkönyvtárából kiváltott könyv van, felkéretnek, hogy azt vasárnap délelőtt (június 22-én) 9—11 órakor adják be. A Népkönyvtár vezetője.
— Kovács Mihály, Kossuth utca \' 2-l/a szám alatti lakós jelentkezzen a nagykanizsai vörösőrség parancsnokságánál (volt rendőrség) Ptatkó elvtársnál, ahol elvesztett 2 . személyre szóló élelmezési igazolványát Átveheti.
— Az Uránia a múltkor Lőtte Neumann felléptével hirdette- a Házasság szentsége című drámát, mely azonban akkor nem érkezett meg. Minthogy a német filmipar e remeke most megjött\',\' azt pénteken és szombaton fogja bemutatni. •
— A Balaton szabályozása. Budapestről jelentik: A Balaton vizszinének megállapítására vonatkozó munkálatokat folyamatba tették. Kibővítik a Sió medrét és átépitík zsilipéit. E munkálatok még ez évben befejezést nyernek és nem lesz több olyan árvíz a Balaton melleit, mint 1913.ban és azt megelőző években volt Azután hajózhatóvá teszik a Siót és . átépítik.\' ,a Balaton össze» kiköíoit. E szabályozási munkálatok folytán egy körülbelül 600 lóerejü vizí energiát is nyerünk, aminek óriási jelentősege gazdasági és különösen világítási szempontból Nagykanizsára nézve Is számításba jöhet.
r Színház és művészet.
Heti műsor;
Szombatoh: A *pacslrla.
Vasárnap: ClRdny, népsziiynü.
Az esti előadások pont 8 órakor kezdődnek,
* A sitnhiz Jáfékterve. Az ¿»zíergon-
zalaegerszegi színtársulat játéktervében változás állott be s a színészgárda-a tervbe vett 1 hóna? helyett.tovább marad Nagykanizsán. A társulat csak a\'jövő hó elsején kozdi meg a balatonmenti körutat, melynek városai sorában első helyen Keszthely szerepel. Ugy van tervbe véve, hogy a társulat huzamosabb ideig fog Keszthelyen játszani.
~~ Pártügyek.
A Magántisztviselők Országos Szövetségének nagykanizsai csoportja felhívja ugy..jft munkanélküli, illetve álfásban levő, valamint az állásban lévő gabona szakmabeli tagjait, hogy a kataszter elkészítésé céljából a szakszervedet helyiségében (Sugár-ut 4.) ma délelőtt órakor saját érdokükben okvetlenül megjelenni szíveskedjenek.
Szakszervezetek figyelmébe. Felhívjuk a -nagykanizsai szaksízervezetek .Vezjatőségeit, hogy a vasárnap rendezendő népünnepélyre szakszervezetenkint 2 — 2 rendezőt jelöljenek ki, akik ma este a Szocialista Club helyiségében jelenjenek meg
A Szabó szakszervezet vörös katona tagjai ma —este 7 urakor jelentkezzenek a párttitkárságnál
2 ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius l/.
II
A kereskedelmi kikötők.
A balatoni Munkálatok baja.
Azok, akik csak rombolással vádolják a prololárkormányt, menjenek ki egyszer Soroksárra és nézzék rríeg azt az óriási epülő munkát. Sok ozer kubikos, mérnök, épitész serény iparkodását, mellyel Budapest kereskedelmi kikötőjét varázsolják, elő. Amig a mull kormányok csak papiros terveket készi* tettek, addig.a. forradalmi Kwmány ^komolyan hozzá fogott a kereskedelmi kikötők megépítéséhez, mely hivatva lesz Budapestet a dunai kereskedolem középpontjává tenni. A Fekete tengertől két és fél méter mély járalu hajók zavartalanul j4&$pek fel Pestig, itt rakodnak át kisebb hajókra, vasutakra. Ezen kivül hatalmas vízi energiát is nyerünk, 40 millió kilovattórát évenkint, mely . óriási szán meg-» takarítást jelent.
A kereskedelmi kikötő teljes megépítésé 5—0 évet vesz igénybe, do a kisebb kikötő még ebben az évben elkészül. A felső energia telep szintén kész már. Kész a hajózási zsilip is a hajózás céljára. Mindezek már a jövő év elején átadhatók lesznek ós nagy mértékben emelni fogják .a Duna gazdasági, kihasználhatóságát.
A fenti munkálatokkal össze függ és a megvalósításhoz közel áll a Duna—Tisza terve. Végleges döntés történt ebben a régóta húzódó ügyben. — Elvetették a Budapest s szolnoki csatorna tervét is és a Budapest — Dunaharaszti — Alsónémeti — Bugyi—Sari — Adacs—Szabadszállásr-Eülöpszállás->-KÍskun félegyháza—Csongrád csatorna tervét fogadták el. Ez a hosszabb csatorna ugyanis jóval gazdaságosabb, olcsóbb az előbbieknél. Kis-kusfélegyházától Szegedig egy mellékcsatorna épülne ós az egész mélyvágásu csatorna vizével mintegy negyvenezer katasztrális hold hold lenne öntözhető.
Háromezer lóerőnyi vizi energiát is nyerünk a caatorna megépítésével, amely gazdasági szempontból felette fontos ezen fa és szénszegény vidéken. A csaWfrna épitő munkálatai riiég ebben az évben megkezdőd- , nek és legfeljebb 8—10 évig" fognák tartarii.\' Folyamatban van a Balaton vizszinének állandósítása is, amely a Sió meder kibővítésével ós a zsilip átépítésével .érhető* el.v . ..
A Sió szabályozása még ebben az évben befejeződik és nem lesz többé olyan árviz a Balaton mellett, mint 1013-ban és azelőtt is. Itt is nyerünk vagy 000 lóerőnyi vizi energiát, azután a\' Sió hajózhatóvá tétele és a Balaton minden kikötőjének modern rendezése, illetve megépítése következik.
Pestmegye proletárjait érdekli még a Duna lecsapoló társulat munkálkodása is, moly a Baja ós Dunaharaszti köz.ötü mocsarak és vad vizék csatornával való levezetését célozza. Ezáltal megművelhető területeket kapunk.
Könyvek:: Folyóiratok.Zeneműnek
nonun
r ¡ A 11 n r l " wuibwm
■ iwuiikk UHUIM, IIU.iUi i.lili) Irodasierok, üal.tlkönyv.k, papírok hangaierek, dlaimüAruk, játéktárgyak
APRO HIRDETÉSI
IM kfj
Jenőnó Sugár-ut 18. azám.N^
Okleveles gépész cséplósi idényreJfanlj kőzik. — Cim: Wagner Jenő Zalrfjrffersz fogolytábor menekültek O barakja. /^L \\
A Sörgyárban hizlalás! adókra alkalmas friss sortörköly kapható. Í500
Takarltdleány, felvétetik műte^m részére Fitos Gyula fényképésznél Kazinczy-utca 3. szám,. ......(................. -J486.
KI cserélné el kétszobás minden mellékhelyiséggel ellátott utcai lakását három szobás utcai lakással I Ajánlatok a Magántisztviselők szakszervezetéhez Nagykanizsa, SUgár-ut 4. szám 1., titkárához intézendők.
Príma paplrspárga minden vat-tagságban kapható Flaohel Fülöp Fial oóg-nel, Nagykanizsán.
8930/1919.
Tárgy: Segélyek beszüntetése^
Hirdetmény.
A magyar Tanácsköztársaság IWlügyi Népbiztosság 1409Q4/26-1919. számjTrende-lete értelmében, közhírré tétetik« hoa#miután 1919. évi április h&l-iöJ- az illetmjfiyek sza-bályoztattak a hadirokkantak, had#vák, hadiözvegyek stb. ideiglenes segel^ 1919. évi június végével bemüntettetikf Felhívatnak a hadirokkantak, hldiözvegyjp, árvák és ideiglenes segélyesck\\hogy ¿fliér vagy piros fizetési könyvecskéikit adjík le a városi rokkantügyi osztálynál, VuaSuth-tóri méntelep laktanya 1919. évi junius.hó 30-án.
Nagykanizaa, 1919. évi junius hó 17.
Direktórium.
Forgács féle öngyújtó
s ég mint a forgái Tűzkő, bél, benzin, Ubárélag:
(Forgács R.
dohánytdzsiléjében Magyar-utca 43.
HIRDETÉSEK
fel^étötnek
a Zalai Népakarat kiadóhivatalában
MMM Mázolták pmmili
pályázatot Iijrdet
Adminisztratív i n^Tmkák elvégzésében jártas elvtársuk ajánlataikat folyó hö 21-élg nyújtsák be fentr sznkszervozet titkáránál. ;
ÍÍRAfrfA mezBűkép-paldhi
Ulinuin Uo.QO.,1-., 4. T.l.lo. ¡¡98
Pént.k, Szombat. Junlu« hó 20j»a 21.
fellépte
Lőtte
á legbájosabb démel fllm-n
Pénzlárnyltás délután 3 órakor. Eliadísok kezdete dílutin 6 ts etlt 8 Arakor.


VII k n«aymoza6*«liihái
V1 L A VJ Szartat sülloda. Telefoa 74. a.
PM. szombat vasárnap. Josiu 20,21. b 22.
Savertii koldust
Kernek liráha 4 felvonásj^h!
Franz Hofer rendelése. Legközelebb l Jk szbreloift számüzóttje.
Előadás kezdete 6 ós fél 9 órakor I
/
egész napon át nyitva 1 Borból;, tjnkszemvágó és manikűr
A kora g k g c it i. i iIhAkbanjelenim
MEG, EREDETI TKI.E-F O N É 8 TÁVIRAT
jelkwtftskkkbl.
Egyes szám ára 30 fillér.
Kapható a dohányárudákban és az utcai rikkancsoknál.
;b
öngyújtók és tűzkövek a legjobbak a világon !
. & . «■.»at»««.»» ««.«\'«1 «ÁMramówMM\'M\'MI
XI. VI. éwí oly dm
NaoikanUui, 1919. Junius 24. Kedd.
142. szán.
t/.:rkoaatö»éa *» kiadóhivatali Nagykmliaa, 8uQAr-ul 4. iiüm •iarkaaxtd*«B> ** kladOhlvatall t«iaiontiAm 78. i Nyomda IIí.
A SZOCIALISTA-KOMMUNISTA MUNKÁSOK PÁRTJÁNAK j ALSÓZALAMEOYEI REGGELI HIVATALOS LAPJA
■lOfUaiaal arak: Eaoni avra .... to— korona
«1 avra......45-— korona
"agyad Ovra . . 2t-so karoaa Egy hónapra . . . T»Q korona
Parancs.
A forrada\'ml kormányzótanács CXI számú rendeletével a dolgozó Úrfiak véd-kötelezettségét •lrend.ll«. Enn.k alapján Nagykanizsa vtroaban tz 1801—1874. év.k-b.n szül.te t s a szakszervezetekhez tar-tozó a még katonai vagy vörösőri szolgá latot nem teljesítő férfiak sorozásét elrendeljük.
A sorozáa f. hó 24 , 26 ás 3$. nsp-jsln t.rtatlk meg éa pedig 2 aorozo bi zoltság előtt, A sorozáa 24 én délután 2 érakor, a kővetkező napokon r.gg.l 8 órakor kezdődik ós 8-12-lg a d. u. 2-6 óráig tart.
At I. számú sorozóblzott.ág a városház közgyűlési termában, a II. számú so rozóbizottság pedig a volt Polgári Egyl.t nagytermében nitlkődlk.
Az l a« azámu sorolóbizottság előtt tartoznak megjelenni: a famu, kasok, vas munkások, sütők, biztosítók, .gászségugyl, gyógyszertári, pénzintézeti, magántisztviselők, pincérek, nyomdászok, tánltók, könyv kölök, városi alkalmszotlsk, kereskedelmi alkalmazotiak szakszervezetének tagjai.
A ll-lk számú sorozó bizottság előtt jelentkeznek: a földmunkások, boroélyok, Itusip.ri munkások, szabók, plaol kiskereskedők, építőiparotok, festők, molnárok szellemi munkások, népzenészek, mozi alkalmazottak. állampénztári alkalmazottak, rokkantak, Igazságügyi al>elmázolták, mun-kasblztosltö alkalmazottak, Ifjúmunkások, bőrmunkások azakszervezetánek tagjai.
Minden állltásköteles elvtárs tartozik magával hozni legutolsó katonai (I.szerelési vagy alkalmatlansági) Igazolványát.
A bevonulási hstárldő a sorozás alkalmával sióval közöltetik.
Figyelmeztetnek az elvtársak, hogy a bevonulás a legrövidebb Idő alatt bekövetkezik, tehát a bevonulásra már most készlll-janek «10. rw-»^»*---
Felmentáaekre a 140.987/telm. oszt. 1919. xámu rendelet érvényes.
Ezutl.l nem kötelesek jelentkezni a vssuti, hajózási, posta éa távírda alkalmazottak, továbbá bányászok
Aki a sorozáson meg nem jelenik, ezt forradalmi törvényszék elé állítjuk;
Nagykanlzee, 1919 Junius 23.
Nagykanizsa város oiunkás-, katona-
és ftítdmtlves tanácsa nevében:
AZ INTÉZŐBIZOTTSÁG
Százezer négyzetkilométer — nyolc millió lakos.
Azok között a határok között, amelyeket Clemenceau jegyzéke megállapít a jövendő Magyarország számára, élni nein lehet. A déli határokat még nem is ismerjük, de ha a legoptimisztikusab-bttn huzzuk meg ezeket a határokat, akkor sem marad meg, a szocialista Magyarország számára több százezer négyzetkilóméternél, amelyen ugyancsak a legoptimistább számítást véve alapul, nyolc millió ember él. A nyolc millió ember közül majdnem két millió van összezsúfolva Budapest és környéke területére és tzt a roppant tömeget a megmaradt kis Magyarország sem élelmezni, sem munkával ellátni nem
| tudja, méri sem szene,\' sem fája, sem vasérce, sem sója, sem állatállománya ennek az országnak nem marad.
Az északi határvonalat ugy vonták meg, hogy az erdők, nohók, banyavidékek mind Csehországhoz tartoznak és ez a főváros vas- és fémiparára halalos csapást jelentene. Pusztulásra, halálra van Ítélve azonban a faiparunk is, mert erdőinkel,. fűrésztelepeinket. is elkobozná az ilyen határmegáliapitás Szénbányáink közül csak Salgótarján, Tatatóváros, a pestvidéki bányák maradnának meg és ez arra sem lenne elég, hogy a közüzemeket, vasutat, malmokat fűtőanyaggal ellássa, nem is szólva a cséplesrol és a télire való fűtőanyagról. Teslilgyár, sóbánya nem lenne a tanácsállam területén és minden ilyen szükségletünket behozatallal kellene fedezni.
Még csak azzal sem vigasztalódhatunk, hogy mindezeket a szükséges dolgokat : sze let, vasércet, nyersanyagot importálni is lehet. Nem tudnánk impor-iálni sem, mert a kizsarolt ¡old, a. lerongyolódott állatállomány folytán esztendők kellemek ahhoz, mig mezőgazdaságunkat olyan állapotba tudjuk hozni, hogy önmagunkat emberhez méltóan ellason és kivitelre alig gondolhatunk. Mit csináljunk a néhány esztendő alatt az ipari proletariátussal, hógyan ruházzuk a falu szegényeit, mivel fütsilnk, .mivel főzzünk, hogy járassuk vonatainkat ?
És ez a probléma nemcsak a vörös Magyarország elé meredj Egy kapitalista Magyarország számára még ezerszeresebben gyötrelmesebb ¡enne a prob-
léma, hiszen láthattuk a német-osztrák békeszerződésben, hogy a volt osztrák-magyar monarchia összes háborús terheit Német-Ausztriára és Magyarországra akarják zúdítani. A kis Magyarországnak tehát a volt nagy Magyarország összes háborús adósságait vállalnia kellene.
A német-osztrák békeszerződésben benne van az a pont, amely az újonnan alakult nemzeti államoknak jogot ad minden német-osztrák vagyon, üzem elkobzására és Német-Ausztriának kötelességévé teszi, hogy a tulajdonosokat kártalanítsa. A budapesti cégek, üzemek legtöbbjének csak a központi irodája van a fuvarosban. . Az . üzletek,... telephelyek legnagyobb része olyan területen . van, amelyről le kell mondanunk. A burzsoá Magyarország kötetes lenne a telepek, üzemek tulajdonosait kártalanítani, hogy miből, azt elképzelni is nehéz. Szóval ilyen határok között sem kapitalista, sem szocialista alapon élni, termelni, dolgozni nem lch<st.
Azzal mi tisztában vagyunk," hogy a négy és fél éves háború után, nyomor korszaka következik. Többek között ezért határoztuk ei, togy ha már éhezni, szenvedni kell. hát a szocializmusért éhezünk, szenvedünk és nem a kapitalizmusért. De ezek a határok nem nz éhezést, a szenvedést jelentik, hanem az éhhalúlt, a pusztulást. Ilyen határok között semmilyen kormány nem tud rendet tartani, áUamol építeni. Ilyen határok között csak anarchia, züllés, égbekiáltó koldusság, borzalmas kaJa/i-dorság lehetséges. Magyar Lajosi
t A tanácsok első országos, gyűlése.
A líáédtk nap. — Uegválasztollák a központi Intézi) blzollflápot.
intézett interpellációjában sürgette, hogy "i tlzennyolo éa negyvenöt év közti burzsoáiat kényszerhsék í.gwernélkllll népfölkelől segédszolgálstre.
Aki ez alél kivonja magát — mondottá —
Budapest, junius 23. A tanácskongresz-sztís mai ülésén Ágoston Péter elnök dél-, előtt Hamburger Sándor népbiztos elvtárs szólalt fel és védelmébe vette a Hangyát, a munkástanácsok részéről megnyilvánult ammo-zitással szemben. A Hangya — úgymond — mely teljesen a proletárállam közállátásának szolgálatában áll, rászolgált a proletárság teljes bizalmára. Ezután rátértek a napirendre és megvitatták az alkotmánytervezet hátra levő részét. Az alkotmánytervezetet több hozzászólás után elfogadták.
Szavazás előtt BUohler József bejelentette, hogy a vidéki tagok némi változtatást\' kivannak a jelölő listán, inert ugy látják, hogy a mostani listában nincsenek eléggé képviselve az intézőbizottságban. Weltner Jakab ajánlotta, hogy a vidékiek javaslatához járuljanak hozzá Ágoston Péter ezután elrendelte a szavazást. Szünet után az interpellációkra áttérve Sz.bán Samu konkrét javaslatot kért az intézőbizottság részéről abban zz irányban, hogy mi történjék a hadsereg pótlásának és az Itthonmaradt asszonyok ellátásának biztosítására. Az interpellációt átutalták a hadügyi népbiztosságljoz. Sugár Sándor a hadügyi és közélelmezési népbiztosságokhoz
azt sújtsák pénzbüntetéssel. Nem szocializált Üzemek és földbirtokok tulajdonosaira rójjanak ki adót, melynek jövedelme a vörös hsdsereg ellátására szolgáljon. Kért* továbbá, hogy a burzsoák lakásán rendeljenek el alapoa rekvlrélást.
A proletárok nagy megnyugtatására fog szolgálni, ha látni fogják, hogy a diktatúrát keményen alkalmazzr.it> burzsoáziával szemben.
Nagy Gergely a széntermelés lehető fokozását-kívánja, . . .-,-,■.\'; ..,.;..
Quttman Henrik sürgeti, hogy a fizetés-rendezéseknél tegyenek különbséget a családos és nem családos emberek közölt.
Bokányi Dezső elnök bejelentette a beérkezett összes indítványokat és interpolációkat. Minthogy ellenvélemény nem hangzott .1, mint az országos kongresszus kívánságait, teszik ét az llletékaa . népbiztosokhoz. - ..............
2 ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius l/.
Kovéos István a s.avazatszedő küldöttség nevében bejelentette a választás eredményét. G szerint beadatott kétszázkét szavazat, melyek közül egyet,—mint szabálytalant érvényteleníteni kellett. Az érvényes 201 sza-> vazat közül 158 szavazattal Büchlcr ós Weltner elvtársak által javasoltakat választották meg az intézőbizottság tagjaiul.
A 150 tagu központi intéző bízottságot titkos szavazással választották meg. A szavazás tartamára az étnök a* illést felfüggesztette, melyet fél 2 órakor újból megnyitott. Háromnegyed 2 órakor az elnök kihirdette a szavazás eredményéi. A 150 tagu központi intéző bizottságba a többek között Ágoston Péter, Biní Dezső, Bakonyi Dezső, Polgár Elek, Bőhm Vilmos, Erdélyi Mór, Fáber Oszkár, Gyura János (Somogy) Hamburger Jenő, Havasi Gyula, Haubrich József, Holló János (Zala) Illés Artúr, Jánosi Samu, Kelen József, Kovács Miksa (Somogy) Kalmár Henrik, Kun Béla, Kunfi Zsigmond, Latíncza -Sándor (Spmogy) Rákosi Mátyás, Kónal Zoltán, Schneider Ármin (Zalaszentgröt) és Weltner Jakabot választották be. Az újonnan megválasztott intéző bizottság holnap délelőtt JO órakor tartja első ülését a tanácsok házában.
Bokinyi Dezső elnök közölte, a kongresszussal, hogy az ujonan választott intézőbizottság nem az eredeti terv «zerint, hétfőn délq/án, hanem kedd délelőtt tíz órakor fog a volt képviselőházi ülésteremben ülést tartani. Ezután visszapillantást vetett a tanácsok kongresszusának első ülésciklusán. A tanácsköztársaság kiáltotta a tüzpróbát. Három hónap alatt többet al.kgtott, nüm amennyit ,az-
A neuizetgyQléH a béke aláírása mellett döntött.
8erlln, jun. 13. Bauer miniszterelnök hosszabb beszédet mondotta nemzetgyűlésen, amelyben rámutatott a régi kormány lemondásának okaira, megállapította, hogy az uj kormány első és legfon\'osabb feladata, hogy megkössék az Igazságtalan bókét A \'birodalmi kormány nevében kijelenti, hogy a kormány különböző körülményeknek a méltánylásával és a nemzetgyűlés ratifikálásának fenntartásával
elhatározta a békeszerződés aláírásét. A miniszterelnöknek a nemzetgyűlésen elmondott-beszéde után két inditvány érkezettbe.. •Az-első,-amelye*.Schu!z szóc\'áldemnkfnia\'és" Grocber centi umpárti nyújtottak be, igy szól:
— A nemzetgyűlés helyesli a kormány nyilatkozatát és bizalmat szaviz.
Ezután névszerinti szavazást rendeltek el, amelyen 237 szavazattal 138 ellenében elfogadtak SőUulz és Grosuel indítványát, mely sz.rint Schulz és Groebcl hozzájárul a békeszerződés aláirásáhoj. . - . ., .
előtt századok végeztek. A tőke hódító hadjáratának útját szegte az oroszok és magyarok tanácsköztársasága, de meg kell üjhod-\' nia az egész világnak. (Tetszés és taps). Magunknak is lelki megifjodásra van szükségünk. Le kell szokni minden kicsinykedósrŐl, meg kell tanulnunk, hogy
nem egyes egyének oslnéljék as újkort, hanem e társadalom
ftjtődésö, mely sémítíi más, "mint á \'társadi-lomban együtt dolgozók működésének eredménye. Mi nem aközött választunk, hogy jön egy burzsoázia, amely okult a multak bűnein ós a bűnbocsánatnak irütve szabad fejlődést fog adni az országnak. Itt nem a multak bánéin okult, felvilágosodott burzsoáziáról Ván szó, hanem földbirtok alapján uralkodó régi feudális oligarchiáról, amelyet a történelmi fejlődésnek mór száz esztendővel ezelőtt el kellett volna söpörnie. — Jól vigyázzunk, Dózsa György tüzes trónon való elégetése klaszikus jelképe annak, hogy a forradalom és ellenforradilom diadala között milyen távolság van bünhődésben és megtorlásban. Újból visszajönnek és elfoglalják a hazát, ha ti nem emelkedtek történelmi .magaslatra. Ez a gondolat vezessen bennetoket elvtársak! Ha e. nagy vezérgondolattal mentek ki, hogy mindent a munkásságért, mindent & munkásokért, semmit róluk, nélkülük, akkor megértjük Lassale szavát: „A munkásosztály az a szikla, amelyre a jövő te-nploma fog felépülni. (Hosszan tartó élénk tetszés és taps.) A gyűlés tagjai helyükről felkelve éljenzik az elnököt. Ezekután az elnök az ülést. délután /él háromkor -berekesztette. • > \'
Fehrenbach elnök ezután közli, hogy a második indítványt abban az értelemben módosították, hogy a nemzetgyűlés hozzájárul a békeszerződés aláírásához. Utánn-i Haase független demokrata szólalt fel, aki kijelentette, hogy a békeszerződés feltételei a tett engedményekunén sem felelnek meg a német nép alapelveinek. Ha mégis elfogadják a . feltételeket — úgymond — ez az iröszak kényszere oia-t.tortónik- Ha azonban a lelté\',eleket a legnagyobb erőmegfeszités dacára sem tudjuk teljesíteni, ugy ellenségeinknek abba is bele kell nyugodnia.
Bízunk abban, hogy ezt a bókeszer-xődóst végül a nemzetközi proletariátus összetartása fogja megvák.. .
■ :V.:: t.O«.t«J0Üv;:" 1......
Az aláírás clöU.
Berlin,, junius 23. (Délután 4 óra.) A nemzetgyűlés egyszerű szavazat utján nagy többséggel kijelentette, hogy a kormánynak a tegnapi .szavazás alapján a béko megkötésére a felhatalmazást megadja.
Versailles, június 23. Ma délutáii 4 óra 40 perckor Haniel német követ .
átadta • békekonferenola elnökének est a Jsgyaéket, amulyban e német kormány kijelenti, hogy kési • szövetséges és társult kormányok feltételeit fenntartás nélkül elfogadja. „,..* ..... ..
A német mlnlssterelaök « jövő politikájáról.
Walmar, junius 23 Bauer Németország .uj birodajnü . {ni(Ú3.Zl,ecelnök.e rövid.,idő vsl meghívása után egy ujságtudósitó előtt a következő nyilatkozatot tette:
— őszintén szólva ellensége vagyok az erőszakos bókének ós nagy felelőséggel járó hiva\'alomat csupán a német nép és a német munkásokra való .tekintettel -.vettem- ét. • v Arra fogok törekedni, hogy barátságos msgegyezést hozzunk létre as egész világ munkásai között. Csak a nemzetközi ákció ós megegyezés eredményezheti, hogy az egész világ proletariátusának szorongatott és nyomorúságos helyzetén segítve legyen.
Berlinben elégették a francia sáizlókat.
Bariin, junius 23. Ma délelőtt II órakor több 2—300 katonából és diákból álló csapat az l/nfer den Linden-re ós onnan a Zengi haus elé vonult, ahonnét az 1870-71-ben a franciáktól elvett zászlókat, amelyeket a békeszerzőnés értelmében ki kellett volna szolgáltatni, elvitték. Ezután Nagy Vilmos szobra elé .-vonullak fel-, ahol a zászlókat lo-öntötték és elogették;...... •
Kihirdették a statáriumot
a pogrom mozgalom lelöiéatre.
Budapest. Junius 23. Haubrich József Budapest karhatalmi főparancsnoka tegnapi figyelmeztető felhívása után ma a-következő
parancsot bocsátotta ki:......
-forradalmi kofnttvryzdtarrárs-statáiltilh intézkedési joggal bízott meg az ellenforradalmi üzetmek letyudosére. A mai naptól kezdve statáriáhs eljárás alá esik minden gyülekezes és bujtogatás, amily a tanácsköztársaság ellen irányul, továbbá pogromra való izgatásra és a felekezeti és jogi gyűlölködés szitására, Az ellenforradalmár zsidó bankárok és kleriká!is papok aknamunkájával szemben kérlelhetetlen szigorral es a proletár-forradalom tejjes hatalmával fogúnk,. ejároL.. Felhivofft a próíetárságot és elsősorban á proletár asszonyokat hogy no uljnnek fel a zsidó töke és a papság törekvésének. A mai n;»piól kezdve betiltok mindennemű felvonulást .é?... gyüjö-sj a,: .^fárt;. .ós. S2ak«3dr-ve,iet«k\' gyű óseinek kivételével.) Teljes védelmet biztosi tok, a templomokban a vallás gyakorlásának számára, de egy pillanatig sem tűrhetem, hogy a vallás gyako. lásanak., leple alatt nagyra nŐjjon az ellenforradalom.
HÍREK.
NAPTÁR.
Jnnlue ~ A nap kél 4 óra 05 perckor, nyugszik 7 óra 50 perc-
O A l\\or. I
. [\' A hold kél d. u, 2 óra 02 Kedd > Páckor, nyugszik ójiel 12 óra —. 17 petekor . » . • -
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti juniq» 22-iki kelettel: A napok óta emiitett sikeres védekező harcok tovább folynak. Különös hevességgel dult a harc a Hernád min dk ét oldalán
.Abostől nyugattá. Kt .küzdő .kitíLnő-csapataink az ellenséget visszaverve számos foglyot ejtettek, tizennégy géppuskát es két ágyút zsákmányoltak. A többi arcvonalon nyugalom van. — Junius 23 ¡ki kelettel: Léva környékén a védekező Ivircok sikerrel végződtek. Kisszeben és Eperjesitől nyugatra a lámadó. ellenséget Visszavetettük.\' A többi arcvonalon a helyzet változatlan. Hadseregfőparancsnokság. . --- --.\'.•-•.•■>
Az uj termés igénybevétele.
Budapest junius 23. Az . ólelmczési-d.ktatura a tanácskormány hivotilos lapjának legközelebbi számában megjelenő II. számú parancsa intézkedik, hogy a buza, rozs, tengeri, kötszere?, köles, árpa és zabkészlct, mely a saját házi és gazdasági szükségletnek fedezése után .fennmarad, az ..ellátatlan.. Jakosaáí? szükségle é.iek fedezésére igénybevótessék. Ennek eszközölhetese véget a terme!\'», amint valamely termény aratását befejezte,
köteles a learatott gabonából kapott keresztek számát,
valamint azt, hogy a keresztek hány kévéből állanak, szóban, vagy írásban, a községeknél ózonnal megalakítandó átvevő bizottságnak azonnal bejelenteni. Ugyancsak ennek a bi-zottságnak k.yteiea a.. Jermelil-a xsepli*--eíftdr.: ményét rs közvetlenül bejelenteni, hogy a termést járgánnyal, géppel, nyomtatással vagy kózerővel csépelte-e ki.
Ahol a helyi , viszonyok, ezt megengedik, <>«■ a-c§ép!Ős-kö-zí5-s géppel\' éáZ\'k;\')ZléhAdo; \'?iz\' átvevő bizottság 3 tagból áll, két tagját a helyi munkástanács intéző-bizottsága nevezi ki, éspedig egyet a földnélküli munkások so-
rából, egyet pedig az írni, o\'vasni, számolni tudó lakósok köréből
Az átvevő-bizottság íókötélesscge a termelővel való elszámoiá«, vagyis mcgállapi-tása annak, hogy mennyi volt a termelő termése az egyes gabona. nemekből ..és ..mennyi
■ a- házi hjs- gazdasági szükséglet;"--------------
Haszonbér, munkabér, aratórész, cséplőrósz, konvenció vagy bármely 4-más címen igényeit természetbeni járandóságé ugyancsak e\'számolás tárgyát képeli, "vagyis a jogosultaknak ebből csak annyi, szolgáltatható ki, amennyi nekik és gozzátartozóiknak házi és gazdasági szükséglet cimén e rendelet szerint meghagyhat\'».
A teimelőnek jogiban áil, sőt a prole\'.ár-állam iránt tartozó köt .-lessége a _tennésének_ fejcslé\'g« \'W^\'éTmr^i^ptzW\'W^zegekhek* mindjárt a cséplés után átadni, még akkor is, ha az átvevő bizottság még vele el nem számolhatott.
a .tetitíeWttek-.terníésct -má« célra felhasználni, mint amely célra visszahagyatott Aki e rendelet ellen vét, afelett a rögtönitólő bíróság Ítélkezik, amely súlyos esetben a vagyon elkobzás büntetését s;wibja„ki.
Németország hozzájárult a békeszerződéshez
1919. junius 24.
zalai népakarat
Z/1U MEGVa
— Monstre-répgyülés Nagykanizsán. Vasárnap. 20-én óriási arányú népgyűlés lesz Nagykanizsán, amely nemcsak közönségének egész Alsózalavármegyéből összesereglendő tömegénél, hanem szónokainak politikai jelentőségénél ós szellemi nagyságánál fogva is :0ggal igényt tart a monstre elnevezésre fiber Oszkár, az egyházi vagyonok likvidálásának kormányzótanácsi biztosa, Nyisztor György földmivelési népbiztos és Spády
"\'Adél, a magyarországi\'-\'-nőrmwkAsok \'mozgKl* mának egyik vezére lesznek a népgyűlés előadói, egytöl-egyig országos hirü szónokok és politikai életünk legkiválóbb tényezői. A népgyűlést, —\' tekintetlel annak előreláthatóan óriási tömegére — a Szabadság-téren (volt Erzsébet-téren) tartják, s az délután .2 órakor fog kezdődni. — A nagykanizsai direktórium ez uton is felhívja a kanizsai, keszthelyi pacsai és lebenyei járásbeli összes községek nii\'iikástfinácsait, hogy a jövő vasárnapi nép-
. gyűlésről a legszélesebb körben tájékoztas sá< a lakosságot és hívják fel minél tömegesebben való megjelenésre, maguk a falus-numkástanácsok pedig küldöttségileg vegyei ne\'< részt a népgyűlésen.
» Elhalasztották a munkásotthonok népQnnepélyél. A munkásotthonok vasárnapra tél vezett sétatéri népünnepélyét a- rossz időre vjló tekintettel f. hó 25)-ére, jövő vasárnapra halasztották el. Az elhalasztással a népünnepéin csxk nyert, amennyiben a rendezőség gazdag programmját még jobban ki tudja bővíteni u$y, högy Nagykanizsa prolelárságá-nak egy valóban ritka élvezetet nyújtó délutánban lesz része.
~ Tanácsadó ügyosztály Nagykanl zsán a kisgazdák részére. Horváth Béla kerületi gazdasági felügyelő ós úr. Budimaiz Mihály, a kisgazdák tanácsadója ma felhívást bocsátottak ki a kisgazdákhoz, amely beje-lenti, hogy a kisgazdak tanácsadó ügyosz tálya Alsózalamegyébcn, Nagykanizsa szék-hellyel^meg van szervezve és működését megkezdte. A felhívás többek között a követ kezóket mondja.: , Az .ügyosztály működésé*., nok cé\'ja áz. högy a kisgazdákat hasznos-utmu-tí»tással- és tanácsokkal lássa el, minden, őket erdeklő köz- vagy magánérdekű ügyben. Útbaigazításra is sok esetben van szüksége a kisgazdáknak, még több esetben a felvilágosításra és tanácsra. A ki?gazda a múltban sem ismerte ós a fiskálisok nélkül nem is ismerhette a paragrafusok ezreit, a fiskálisok utján szerzet: tapasztalat és tudomány azonban igen drága tudomány volt. A tanácsköz-
tá^aságnak.jus-iíáunak .remlílfiisLrr^LJ^h
zol sem olyan nugy\' számban és cifra slflus* b.«n, mint a többiek — de még ezeket sem
- ismerheti minden kisgazdá. Az ügyosztályban remcsak rendelkezésünkre állanak az összes \'^-rii«deletelr,--*Miffem az \'ügyosztály.; nieg jfc., magyai ázza azokat, még pedig teljesen ügyeleti. Ingyenesen részesül a kisgazda . jogi tanácsban is. Forduljanak tehát a kisgazdák bizalommal ezen ügyosztályhoz, amely «z Igazságügyi palotában (földszint, baloldali folvosó 2. sz. ajtó) székel. A Tanácsinagyat-ország nem nyul. ós nem\' nyúlt hozzá a k gazda magánvagyo iához. Amijük va«\\az övék marad! A Tanácsköztársasag eltörölte az adókat 1 Most pedig a régi drága ügyvédek helyére ingyenes. tanáC3adó ügyosztályt is áHt-fel. íme! ítéljék meg maguk a kisgazdák, hojjy ellene kell-e lenniök a mostani kormánynak, vagy pedig melléje kell állniuk!
— Dunántúl tűzrendészen felügyelője. A belügyi népbiztos Erdély Ernő győri hivatásos tűzoltóparancsnokot a Dunántul összes tűzoltósága és azok felszereléseinek felülvizsgálatával és állandó felügyeletével bizta meg
— Közellátási kőkemények. A fogyasztó közön\'ég részére a folyó hétre él^zto áll rendelkezésre az igazolványokon felt Heteit elárusító helyeken. A 10-es sz. jegyi 4
• család tagig. 3. dekagramm igényelhető,\'. i,né_l nngyobb családnok 5 dekagramm ¿1 zto szolgáltatható ki Az eladási ár 36 fillér t ka-grammonkint. A gyári ár eddigtaek 4-s :re-sére emeltetett — Értesíttetik \\ lakó ág, hogy a mai naptól kezdve az élelmezési hivatal hivatalós órái d. e. 8-2 óráig^egy >ly-tábán tartatnak. Délutáni 2-S\' óráig W a legsürgősebh ügyben keressék fel a hivatalt, am kor egy ügyeletes áll a: felek.rendfllkWÍSére.-;,
Rín?eier# A hldü8yi népbiztosság távirati rendeletére a direktórium felhívja mindazokat, akiknek Nagykanizsán kincstári lovakat és kocsikat adtak ki, hogy a fogatokkal re88c> 8 órakor a Sugár-uti volt közös aktanyábah jelenjenek meg. Akik est elmulasztják, forradalmi törvényszék elé kerülnek.
. , ~ Sorozás Nagykanizsán. A forradalmi kormányzótanács rendelete, mely szerint minden dolgozó Xerfi 18 évei korától 46 éves koráig védkötelezettség alá esik, ma érkezett meg Nagykanizsára. A sorozási rondelet szerint soroztatik: 1. mindenki, aki valamely ipari, kereskedelmi, vagy mezőgazdasági üzemben, bármely hivatalban, intézetben vagy szervnél van alkalmazva, vagy a fenti kategóriákba tartozik ugyun, de jelenleg munkanélküli, 2. mindazok a kisbirtokosok és kiskereskedők (szatócsok stb.), akik nem alkalmaznak fizetett idegen munkaerőt, 3 a 18—4-") éves összes főiskolai, és középiskolai hallgatók. Sorozásra tartoznak menni-azok is, akik eddig bárhol lajstromoztattak, de alkalmatlanoknak találtattak A volt tisztek, akik már korábban tartoznak katonai szolgálatra jelentkezni, természetesen nem mennek sorozásra. A sorozás Nagykanizsán ma délután 2 órakor kezdődik, s az előreláthatóan három napon át fog tartani Ezután xigyar.csak Nagykanizsán a kanizsai járásbeli hadköteleseket fogják sorozni A szovjetkongresszus szombati ülésén határozatija^\' kimondotta a dolgozók általános mozgósítását és ennek végrehajtását a forradalmi kormányzótanácsra bizta. A kormányzótanács előbbi rendelete már végrehajtása a szovjetkongresszus határozatának, amelyet az egész mszágban végrehajtanak. Nagykanizsán a munkástanács fokozatosan viszi keresztül a "sorozást. Először a szakszervezetek tagjai kerülnek sorozás alá, minthogy Nagykanizsán a lajstromozás elmaradt.
— A forradalmi törvénysiék ölése.
A forradalmi törvényszék ma Szenes Dezső elvtárs\'elnökjele alatt Kommerszka Frigyes ésKóczalóis&t .elvtársikböl álaRult meg M a kővetkező ügyekben Ítélkezett: Lukacs Kálmánné, Eiller Anna ós HoJcz*r Aranka gelsei lakósokat rémhírterjesztéssel vádolják. Nevezettek májuk 7 ón azt híresztelték Gelsén, hogy megbukott a kommunista kormány és éltették a fehérgárdát A forradalmi törvényszék beigazoltnak látta azt a körülményt, hogy a vádlottak terhére rótt bűncselekmény Csakis tudatlanságuknak, fia\'alos meggondolatlanságuknak és az asszonyoknál szokásos -plétyiíá*z»3rövetmík tudnató be. \\E tények figyelembevételével a vádlottakat egyenként _ Cf havi fogházbüntetésre ítélte és a büntetés megkezdését egy hónapra felfüggesztette, iülátásb.i helyezte a forradalmi . törvényszék, a" vádlottakn álc a\'huhtcí¿i» T teljes" öléngedesct is arra az esetre,-ha-a proletárdiktatúrához való ragaszkodásukat, proleíárgondolkodásukat azzal bizonyítják be, hogy élelmiszert szálli-tártak a"város éhező munkás, népének, — Kiss Péter, Bécs B jdi, Dandi Imre, Köbli Ferenc, Tar Lajos és Csordás Ferenc kiskomá-romi lakósok erőszakos nemi közösülés bűntettével vádolva állnak a forradalmi törvényszék előtt A forradalmi törvényszék zárt ülésen tárgyalta az ügyet és tekintetbe vette a vádlottak fiatal korát és azt^ a körülményt, hogy a sértett nem kívánta megbüntetésüket, vala? mint azt, hogy a vádlottak a sértettet pénzzel kielégítették. Ezen körülmények mérlegelése után a forradalmi törvényszék Kiss Péter, Bécs Bódi, Landi Imre, Kübli Ferenc és Tar Lajos vádlpttakat egyenkint,: a büntetés megkezdésétől számított 0- 0 hónapi fogházbüntetésre itélto. — Qyuric Feren kiskanizsai lakossiti szemben, aki testi sértés bűntettével volt vádolva, minihogy a felek a tárgyaiásón kibékültek, a forradalmi törvényszók az eljárást .megszüntette, Ma- kefült volna tárgyalásra Btrtcie Jenőtfék,"a- *Kani*sa.Tiikre!. c. hetilap szerkeszt 3jének zsarolási ügye. A tárgyalás megkezdése előtt azonban- Polai János vádbiztos elvtárs a forradalmi "rvény-szók elnökének hozzájárulásával a Bencze ellen indított eljárást megszüntette. A vizsgálat során ugyanis kiderült, hogy a vád tárgyét képező cselekményben a zsarolás e.sete egyáltalában nem forog fenn.
—. Duuántull sajtóosztály Székesfehérváron. A forradalmi kormányzótanács a II. hadtest kötelékében sajtóosztályt állított fel, . amelynek tagjai Kéri. Pál, Lakatos Láízló, Lestyén Sándor ós Mirat Sándor budapesti újságíró elvtársak. A sajtóosztály feladata a dunántuti sajtóorgánumok egységes irányítása, értékes és a cél szolgálatában álló cikkekkel való elátása.
— Sertésvész Nagykanizsán. A nagy kanizsai városparancsnoksag az \'alábbi Hirdetményt bocsátotta ki: Közhírré teszem, hogy a város területén a sertésvész fellépett, a legelőre kihajtott sertések megbetegedtek ós a legelői befertőzték. Nehogy ez a veszélyes járvány tovább terjedjen, a sertéseknek Istálló-zását, illetve a legelőre való kihajlását a mai. nappal kezdődőleg bizonytalan időre betiltom A tilalom megszegői a törvény teljes szigorával fognak büntettetni. Nagykanizsa, 1910 junius 22. Kiss Lajos várospárancsnok.
-r Kassa burzsoáziája « proletárdiktatúra mellett. Budapesti tudósitónk jelenti : Kassa város egész lakóssága vasárnap hatalmas népgyűlést tartott abból az alkalomból, hogy megszabadult a\'cseh-szjovák járom alól. A gyűlés határozati jávasUtban tiltakozott a cseh imperializmus újbóli megszállása ellen. Kassa munkássága kimondotta, hogy mint egy ember áll talpra ós inkább meghal, de nehi engedi, hogy a csehek vérontó és ke-\' gyetlen uralma .visszatérjen. Hogy Kassa\' népe mennyire \'irtózik Ajxth megszállástól, annak legjellemzőbb példája ar, hogy Kassa egész burzsoáziája is csatlakozott a proletárdiktatúrához, csakhogy a. cseh imperializmus elleni ellenszenvét és irtózatat . kifejezze. A kassai vasárnapi népgyűlés tiltakozott Cle-mencau jegyzéke ellen,, mely a felvidéket ismét a cseh imperialisták uralma alá akarja hajtani: A szlovák tanácsköztársaság kor mánya az antant jegyzékben megállapított határokon tul átvette az uralmat és a ma-, gyarországi kormányzótanáccsal egyetértólej intézi az ügyeket.
s — Nincs cukor a Centrálkávéházban. A Centrál-kávéház\' -tulajdonosa ezúton" közti vendégeivel, hogy a cukorhiány folytán a mai naptól kezdve a fogyasztott italokkoz oukrot nem szolgáltatnak ki. Mindazok tehát, akiknek van cukruk, hozzák azt magukkal.
— Szombathelyen városi étkezdét állítottak fel. Szombathelyről írják nekünk, hogy az ottani városi intéző bizottság a proletárok részére étkezőt állított fel. Ezekhen az étkezőkben nagyon olcsón lehet étkezni, így. pld. egy ebéd adag ára 2—3 és 4 korona közt váltakozik. " \'•
— Találtatott ma d. e. a piaciéren egy barna erszény kevés pónztartalommal. Igazolt tulajdonosa a városi vörösőrség őrszobáján a saolgálat vezolőuél. átveheti.,.. . ,.. . ,
"\'■ -;\' Elsé\'TröííCfi"a \'lég\'srtblf dán mű- 11 vésznő felléptével, ma kedden és szerdán kerül beműtatóra aZ .Urániában*, a dán filmgyártás legújabb remeke a A(agy érzés elmü 4 felvonásos dráma. > • w*
Színház és müvóezet.
Heti műsor:
Kedden : Gróf RinMó.
Szerdán: Qróf Rjnaldó.
Csüiorlökün: Maid a Vica.
Az esti elóndások pont 8 órakor kezednek.
Pártügyek.
Az élelmezési Ipari munkások szakcsoportjának vezetősége lelhivja azon tagjait, kik a-vörös hadseregbe bevonultak és hozzátartozóikat, hogy saját érdekükben szerdán d. (8. 0—1 l-ig jelentkezzenek a Munkás-
ottlíonbM: J ; \'
Az Ifjúmunkások\' vczoioságo^íászóUitja\' azokat az ifjúmunkásokat, akik még tagsági könyveiket nem vitték el, azt haladéktalanul
I váltsák ki a szervezet helyiségében. Vezetőség.
A férflszabómeiterek szakcsoportjának tagjai fontbs ügyben iparigazolváunyal 3 na-I pdn belül jelentkezőnek Kaufmann elvtárs-| üzletében.
. ......■■
ZALAI NÉPAKARAT
1919. jumlu» 24
9207/1919. ;
Hirdetmény.
A belügyi népbiztosság 10. B. y. sz. rendelete alapján (elhivatnak a váras lepleién tartózkodó Összes idegen honosok, honosságukat igazuló okmányaikkal hirdetmény köziélételétöl számitolt I belül a városházin I, cme\'et 16. személyesén jélenlkezzenek
A város terilletéie ezután érkci honosik pedig 48 órán\\)eltll tartozni ott Jelentkezni.
Felavatnak;- tovább az ösfles ház-bizalmi férfiak, hogy a \\()rzetiik»n tartózkodó idegen honosokaba fcleiilkc Jsre szigorúan utasítsák s aki jeiénllfcíési Jblclezeltsé gének eleget nem tesz, bcjeletosél
Városi tanács intéző bizottsága.
Nagykanizsa, 1919. junius 21-én,
. * Direktórium.
idegen tugyan-
jffljHlM 1.1. rtrc íjrgggigniüttj.
4754/1919.
Hirdetmény.^
Közhírré teszem, hogy a varof területén a sertésvész fellépett, a legelőre kifcjlott sertések megbetegedtek és a legelőt Jeler özlék.
-Nehogy ez a veszélyes já\'Jmy tovább terjedjen, a . seitéseknek istállózáat, ille\'ve a legelőre való k\'hajtását a mai nwpal kezdő-dőleg bizonyt!) n időre betiltom, f
-A tilalom megszegői a Jbrvény teljes szigorával fognak büntettetni. f Nagykanizsa, 1919 jumu& 22.
Kiss Lajos s k
várolpuA&cinok.
8930/1919.
Tárgy: Segél vik beszüntetése.
Hirdetmény..
A magyi»r TanácsköztársnságdfHadügyi Népbiztosság\'140954/24-1919. szijhu rendelete értelmében közhírré tétetik, hJgy miután 1919. évi április hó MCI az illet Jények sza-bályoztattak a hadirokkantak, ha Jarvak, hadiözvegyek slb. ideiglenes segclrp 1919. évi junius végével besfOntettetikJFülhiv&inak a hadirokkantak, hádiöivegye* árvák és ideiglenes segélyesek, hogy l\'elír vagy piros fizetési könyvecskéiket adja® le a városi rokkaniügyl osztálynál. Kossuif. téri méntelep laktanya l»19r fcvi. junius h* 30..án..
Nagykanizsa, 191^ éviqunius hó 17.
Direktórium.
A KMRA REGGELI
ÓRÁKBANJELENIK MEG, EREHET1 TELE* FON ÉH TjÍTIRAT
JBLEKTÉBEKKEL
Egyes szám ára 30 fillér.
Kapható a dohánpárudákban é* az utcai rikkancsoknál.
MM Wllfet I IMMllbjj I
APRÓHIRDETÉSEK
Egy pár lekete férii amerikai, teljes™ uj cipő és egy pár sárga bőr kátnasni Bajza-utca 3. szám alatt.
A Sörgyárban hizlalást célokra mas friss sórtörkdly kapható. 100 kj|
lö koronáért.
tátiként \'1000
Kelcserélném három különálló, ofy nagy telken igen jó. karban levő házamat§- alkalmas bármely Üzletnek — hozzá Jaló szép kerttel, lehetőleg a város belterMetén levő kisebb házért. Cim * kÍRdóhiv»tal|PH» ■• \'1480
Keresek azonnali belépésre ige/ jó ■fizetéssel, egy ló mellé f
megbízható ko/sist
Személyas jelentkezés Ivözponlszállóban „Állat- és husl\'orgalmi küzp/nl kiren-deltség"-ének vezeKyíné!.
Forgács féle öngy újtó
= ég mint a forgács\' Tűzkő, bél, benzin, kizá/olag:
(Forgács R.
dotiánytözsdójében Magyar-utca 43.
Internationale
kommunista folyóirat
kapható az utcai árusítóknál ós a Szellemi Termékek Országos Tanácsa nagykanizsai elosztóhelyén Kazincy-utca 7. sz, a.
gsssí
IMI \\ fi nagymozgóeilnlias
V1 Lí* U Sianis iiílloli. Telefon 74. u.
bélfen. kedden íi uenlán. Julit U.
A szerel számüzöftje
„ dfjima 4 felvonásb/
Főszereplőt .Lőtte N/uraann.
Előadás kezdet», 6 ér"fél 9 órakor!

URANIA mozB(j|téi|\'iia|ota
U illtll 111 Bonra,n. «. (.Illan Sí
Kedden, szerdán. Junius hó 24. és I
Else Fröllch
a legszebb dán művésznő feily vei I
.ftánia 4 fülfonásban
PénztárnyltSs délután 3 órakor. Előadisok kezdete délután 6 is Kit 8 Arakor.
Könyvek:; Folyóiratok;: Zenemüvek
rionun p«>öppia muuiILL " weinttiiu
■ IWUIILL UIIIUIM. lllriiUi NMJ Irodaszerek, üzletikönyvek, peplrok hangszerek, díszműáruk, játéktárgyak
r t&e .>*r4; r .^r c r tro r .:.r«*ir f .
öngyújtók és tüzkifvek a legjobbak a világon!
mo<M<Mwa<a4m«M<aa«ia<M<gM<M<MiM
Halló!
Halló!
Klnelc van hdiüstnált
hanglemeze?
Régi vagy törött hanglemezeket, mig az anyaghiány tart, legmagasabb áron veszünk vagy cserélünk
WAGNER
az országszerte elismert elsőrendű magyar hangszar éa beszélőgép nagy Áruháza Budapest, Józsel-kOrul 15 Fiók: IX., Ráday-utca
I
Xtv». *\'fol>"" N.gyh.ni,.., |»l9. Jun8u. 25. Sz.rd., 141.
ZALAI ÜÉPAK&RAT
tserK«astös«e é* kiadóhivatal > (j . "" ...... 1-jl"l1" "".......ujjwi _i.--n-nr »»-i «mimmir _r .jj-jiri.r- - ..-¡r _ . -i_n
A szocialista-kommunista munkások Pártjának
\' »»<"■"" "\'■ ) ALSOZALAMhOVEI PEOGELI HIVATALOS LAPJA | : "MS ÍSIS:
l Vörös zászló, -....... -........—
> vagy rabszolgaság.
Rendelet jött a sorozásról; Minden munkás, szegény ember jelentkezni fog a sorozobizottság előtt. Sok helyütt már a rendelet előtt is katonának állt a pro-letarság, végrehajtották már a sorozást, Ahol még nem történt meg a Dunántúlon ott most fog megtörténni.
Es követni fogja a dunántuli dolgozó szegénység a pesti gyárak, a miskolci, diósgyőri és egyéb gyárak munkásainak dicső példáját, akik ezredekbe, zászlóaljakba sorakozva. Miskolcra, Kassára, Lévára, Fülekre vitték az idegen és tőkés járom alól\' felszabadító vörös zászlót.
A világforradalom vörös munkás katonái lesznek arra az időre, amig innen, a proletárországgá vált Magyarországból az idegen kizsákmányoló, tőkés hordákat ki nem vertük. Védői lesznek ők a proletáruralomnak, védői a világforradalom eszméjének. .
AM most a vörös zászló alá nem áll, vagy kishitű gondolatokkal, lusta kifogásokkal van e forradalmi • háború iránt, az nem csak rossz munkás, rossz proletár, nemcsak cimborája az idegen tőkésnek, a csehnek, a románnak, de az nem is embernyi ember. A pusztulásra, kiirtásra Ítélt aljas teremtmények-- nek járó megvetés illeti őt.
Ez a háború nem háború, ez védekezés. Ez annak a Magyarországnak ■ védekezése, ahol a szegénység forradalma vert varat magának. Kénytelen védekezés. A magyarországi Tanácsköztársaság békében kiván élni az egész világgal. Mindent aláírunk, mindennel megbekülünk — bizva a világforradalom győzelmében —\' csak bennünket élni hagyjanak.
\' De nem akarnak hagyni. A világháború győzelmes rablói a békekonferenciáról parancsot küldtek nekünk, amikor a cseheket már nagyon megvertük, hogy szüntessük be a háborút. Ugyanilyen parancs ment a csehekhez, Románokhoz is. Mi be akartuk szüntetni a hadjáratot — de nem lehetett. A minapi hivatalos harctéri jelentés elmondja, hogy —hiába akarnók mi abbahagyni a háborút, a csehek nem hagyják és a románok nom hagyják. Hiába arra az antant parancsa; ha a mi vörös katonáink nem állanak őrt puskával és ágyúval, akkor a csehek, románok és szerbek eljönnek Pestre, Nagykanizsára, Győrbe, Kaposvárra. A franciák és angolok soha sem fognak a csehek és románok meg-allitására csapatokat küldeni. Először . mert nincs oekí.k, másodszor merfnem
szercinek olyan .nagyon. bennünket,. magyarokat, akik a világháborúban ellenségeik voltunk, mig a csehek és románok a szövetségeseik.
Ks ha a csehek, románok, szerbek eljönnek a védtelen városokba, falvakba, mi történik ? Megmutatták a megszállt területeken. Rabolni jönnek! Románia, Szerbia, Csehország elpusztult. Romokban hever, vagy pedig éhezik. Ezért parancsol nékik hiába az antant: senkinek sem lehet megparancsolni, hogy belenyugodjék a nyomorába . . . Rabolni akarnak, hogy megszabaduljanak a világháború nyomorából. Rabolni élelmiszert, gépeket, ipari termékeket. \\
A német beké aláírásának cere-máulál.
Pária, junius 24. Versaíllesben már minden\'előkészületet megunuk a .szerződés aláírásának ceremóniájára. A kastélynak nagy\' részét elzárták már a közönség elől. A tű-körteremben felteritettek egy XIV. I.ajos-korabeii szőnyegei, melyre palkiialakban helyezik el a teljhatalmú megbízottak asztalait. A pátkón belúl ót láb hosszú és három láb széles iisztal van, Ide jönnek majd egymásután a megbízottak é. itt lopják aláírni a szerződést. A megbízottakat betűrendben fogják kiszólítani. Minthogy hatvanöt megbízott van, a ceremónia legalabb kél -óra \'hosszat fog tartani. A megbízottak aláirásuk mellé vörös pecsétet tesznek. A pecséteket kék szalagra fogják t\'üzni. Nem valószínű, hogy C\'lemencau beszédet larl. A német főmegbi-zott-azonban kétségtelenül előadja. utolsó tiltakozását.
A ceremónia legutóbbi értesülések szerint délután két vagy három órakor kezdődik. A .tükörterenv kél szilében körülbelül négyszáz meghivott vendég lesz. A német\' és szövetséges újságírók részére külön helyet biztositottak. A békeszerződés aláírását nem követi azonnal a diplomáciai viszony felújítása, csupán a szerződésnok német részről történt ratifikálása után l$sz Németországnak képviselete Franciaországban és csak azután engedik be a németeket.
Az onneplfí Páils.
Bécs, junius 24. Versaillosből táviratozzák: A párisi erődök ágyúi este kilenc óra -óta hirdetik tüzelésükkel a béke megkOtésé-nok közeledését. A versaillesi palota előtt levő nagy tömgeeknek beszédeket mondtak. A németeket az a veszedelem fenyegeti, hogy a tömeg utat tör magának a szállásukig. Ezért két osztag gyalogságot kútdtek a Hotel de Reservoir elé. A párisi boulevardo-kon jia\'gy felvonulások vannak, a tömeg követeli a leszerelest. f
Visszahívták a francia csapatokat,
Bécs, junius 24. Frankfurtból táviratozzák : A franciák nem várták meg az ulti-mátumban adott határidőt, hanem előbb már elindították, csapataikat Frankfurt felé. Ma
...........És rabolni munkaerőt, olcsó ingyen
munkaerőt a maguk lázadozó htunká- J saik helyett. A megszállt területeken mindenütt sorozni kezdtek a csehek és románok. Besoroznának és elcipelnének minden munkabírót, ha tehetnék. A magyar munkásságnak, ha az idegen rablók győznének, ez volna a sorsa: kényszermunkára idegenben.
Nincs más\'választása a munkás-* ságnak,\' mint besoroztatni magát a magyar vörös hadseregbe és győzelmesen vinni előre a VÖrös zászlót, vagy besoroztatni az idegen hadseregbe rabszolgának. Aki itt nem tud választani, j az hitvány ember! Kéri Pál.
délután öt órakor bevonultak a francia csapatok Frankfurt egyik külvárosába. A csapatok élén tankok haladtak, amelyeket könnyű tüzérség követett. A megszállás azonban csak rövid ideig tartott, mert a franciák valószínűleg az időközben kapott ellenkező uta- -sitásra visszavonultak.
A ,franciáid a német szocialisták ellen.
Pária, junius 21. (Szikratávtrat.) Parisban nagy felháborodást keltett, hogy a nemet legénység a skót vizeken internált német flottat elsülyesztctte. Általában azt mondják, hogy ez a tett élesen megcáfolja azokat, akik Németország megváltozásában hittek. Francia.„; körökben rámutalnak arra, hogy az uj külügyminiszter, Müller 1914-ben hazudott a francia szocialistáknak, midőn kijelentetto előttük, hogy a német szociáldemokraták nem fogják á tiadi hiteleket megszavazni, .Müllert aTr.r,- \' ciák ama csoport lípusanak tekintik, mely most hatalomra került, kik között egyetlen olyan embert sem lehet találni, akivel becsületes tárgyalásra lehetne remény. Az olasz helyzet nagy nyugtalanságot kelt, mert egyre valószínűbbé válik, hogy olyan politikához kell folyamodni, mely nagyon eltér a háborús szövetségtől.
A németek elaülyesztlk hajóikat.
Béos, junius 24. A Daily .Jhronicle szemtanú leírását közli a Scapa öblében történt hajóelsűlyesztésről. Vasárnap délután egy vitorlás hajó járt a német hadihajók körzetében kétszáz gyermekkel, akiknek megakarták mutatni a német hajókat. A német tengerészek nyugodtan viselkedtek a hajókon. Egy őrhajó parancsnoka, fels.ttólilotta a -vitorlás kapitányát, hogy ne maradjon á hajók közeliben, mert veszedelem érheti hajóját. lista/fél hét órakor vörös jelző lobogót húztak\'\'fel az egyik hajóra é? .ónakokat bo* csátották le, amelyekbe a hajók személyzete \'lebocsátkozott. A vitorláson látták, hogy a hadihajók gyorsan aülyedni ■ kezdenek. - Néhány hajó felborult, a naszádokat és csóna- . kokat, pedig egy angol hajó vette vontaté kötelre. Egy brltt őrhajó tüzelni kezdett, a csónakokra. A hajók elsülyesztését nem tudták megakadályozni az angol tengerészek. Három német cirkálót megmentettek, egy angol torpedó naszád azonban zátonyra futott.
A német békeszerződés aláírása.
Az ünnepid Pária. — Megállapították a szerződés aláírásának szertartását. — Visszavonulnak a megszálló csapatok.
ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius 25.
A német Jegyzék átadása.
Btrlln. junius 24, Haniel követ : anémet birodalmi, kormány megbízásából a következő jegyzéket adta át a szövetséges és társult kormányok m ,\'ghatalmazottai.nak:
A ónémet \'köztársaság kormánya megrendülten látta a szövetséges és társult kormányok- legutóbbi közléséből, hogy elhatározták, hogy Németországtól azoknak a béke-feltételeknek az elfogadását ^ k^eM^^W}^, %ncV"esf\' céljuk" csupán az. hogy a német népet megfosszák becsületétől.
A legutóbbi évek borzalmas szenvedései, után semmi eszk\'özé nincs á német nepnek, hogy ez ellen védekezést fejthessen ki. A
^ a és kötelesek a legrövidebb idő alatt vissza- első számú sorozóbizottság, amelynek eU .
•bekefeltetelek pcldatlan igazsagtalansagara u„_ . . : , .
békefeltételek példátlan igazságtalanságara vonatkozó felfogásának megváltoztatása nélkül hajlandó a szövetséges, cs társult kormányoktól megá11 ajMtott békefejtételeket elfogadni "éíaldirhi. .
PoMztot;atá(i Berlinben.
Berlin, junius 24. B.crlin • város északi . részében „ a,. .késő. délutáni -órákig ■ ■ tartott «• • fosztogatás. Estig 20 embert tartóztattak le.
- A uéger kérdés a béke*
, . koiilerciiciáu.
Pár Is, junius 24. Az olasz békédelegácíó tagjai közt lesz a hires feltaláló Markoni is.
Páris, ju\'nitis 24. Willam Troter a hires amerikai néger Párisban étkezett és kérte a . békeértekezletet, hogy a néger kérdést nz ir és.. ¡jsidókérdefcsel együtt napirtindré \'tüzzőlt. Troter clmbndötttt*>zókat a kegyet\'c\'nkcdese-ke£ melyeket az Egyesült Államokban a négerek ellen elkövettek. Trotter az angolok es japánok támogatását igyekszik megnyerni,, árfik a faji egyenlőség fúvatott előhareosai.
- ., , ff"
Amerika a bevándorlókért.
Seydwil, junius 24. Az amerikai munkás-
• szövetség
szenn\'r a\'z újjáépítés idejére ,meg kell lfóny-> . nyjtehi a beyáodoclásL.—_____l~.Jj-.~-—
■Seydwil junius 24. As amerikai hajó-szövetség szállító szolgálatot aitar. berendezni Newyork—Lcvante és a Pekete tenger között.
• Hajói Konstantinápoly—Constanza ós Odessza kikötőit érintenék rendszeresen.
ás olasz helyicet.
New York, junius 24. New-York He-
• raidnak Pánxbó| "jelentik-: " Pagc......hágyRuvaC
tegnap megérkezett kómából és YYilson elnökkel tanácskozott. Ez az-esemény mcgcrő-si^ette azokat a híreket, amelyek szerint az
.„oJas* helyzet .JwntQly,..-Pag^-■semmiféle "ftsívltágósnást * sem "\'a\'zart" adni* a helyzetről. Hivatalos körökben remélik, hogy az yj olasz kormány\'Olaszország és szövetségesei között V régi jó \'viszonyt fejleszteni fogjai-Bíznak abban; hogy^meg -lehat- oldani; a fiumei kérdést. Olaszországot gazdasági helyzete Németország és Ausztria fele hajtja. A lira magas árfolyama Németországban és Ausztriában kedvező piacot teremt az olasz koreskedőknek.
A tót tanácsköztársaság táviratai Oroszországhoz és Ukr^juához.
Budapest, junius 24» A szlovák tanácsköztársaság népbiztosai szikratáviratokat küld-Oroszországba és Ukrajnába. Egyik .távirat Rakovskinak az ukrán \'tanácsköztársaság népbiztosának szól, melyben Janusek a szlovák tanácsköztársaság külügyi népbiztosa közli vele, hogy a szlovák tanácsköztársaság népbiztosainak tanácsa Rusitska elvtársat nevezte ki ideiglenes követül az ukrán tanácsköztársaság kormánya mellé. Egyszcrsmint forró üdvözletét küldj az ukrán tanácskor-Mnánynak <n •i>mlel^átosffa1f;\'\'\'ákt*\'->",a\'\'\'\'TiŐ3réÍí\' magyar vörözhadsereggel együtt harholnak a fronton a proletárlátus közös érdekeiért.
A szlovák tanácsköztársaság szinten szikratáviratban értesítette Ruzitskát kinevez-tetéséről. Üdvözletet küldtek Lenin elvtársnak Is. Moszkvába, mint a. nemzetközi forradalmi proletáriálus vezérének, továbbá Csicserin . elvtársnak.
Mire tanítson benníinket a párisi jegyzék?
Nagykanizsa,. junius 24. Szikratávi: atot küldött Clemenceau a magyar-Tanácsköztársaság külügyi népbiztosának, amelyben felszólítják a tanácskormányt, hogy azonnal szüntesse be a csehek, szerbek és románok ellen folytatott hadműveleteit s ¿kerülje a >íele*legc* -réwwfrn\'rrilfrjtifró^ békekonferencia határozatát sorsunk felől és addig is vonjuk vissza csapatainkat egy állítólagos demarkációra s ürítsük ki Cseh-Szlo-vákra területét. A jegyzék hangsúlyozza még", hogy a magyar Tanácsköztársaság területét megszállva tartó, .hatalmak hadsereg ei^ k <3 te le -
HÍREK.
vonulni «az igy meghatározott természetes határok mögé. -
• A Tanácskormány első intézkedése a " Kun Béla
elvtárs, külügyi népbiztos utasítására Böhm elvtárs, hadseregfőpai\'ancsnők az összes arcvonalakon parancsot adott, hogy szüntessenek be
Ugyanakkor, ninidon részünkről ez a lépés történt, ^ineHyel, ci akarMv.kerülni az »önvédelmi línrcokaal j áró fölösleges életáldozato-kat, a cseh-szlovák hadstíreg az egész vonalon támadásba ment át.
Biihm hadseregloparanc-Snok e támadásról küldött jelentésében olyan borzalmakról számol be, amelyek magukban hordják az egyetlen feleletet, amit mkaz antant ^jegyzé-kéra adhatunk - harc a,y,ég$ökjig4 a z, -Mo/só.. emberig és üz\'Wqléd. harapás kényérig, \' de élve felkonculratni, kifosztani, járomba hajtani magunkat tfem hagyjuk.
Ha belenézünk abba . a szövevénybe, amelyet Párisban szőnek-fonnak a mi számunkra-, először is azt kell meglátnunk, hogy Clemenceau szép frazisai, amelyekkel a felesleges vérontás elkerülését követeli, egyáltalán nem védenek meg minkét\' attól, hogy a_4 cseh ós román börd$OfiK magyar varosokban őrségeinket és végig fpsztyga^shk a \'védtelen magyar falvak-lakó^* sagát. A békekonferenciának nincsen lényleges Jiataima ixua, hogy bennünket a ránk-szabadük hordák lékieienségeitől megvédjen. Egy nfásodik tatárdulás borzalmaira készülhetünk el itt. ha engedjük, hogy a fegyvert diplomádat-jegj\'7ékelc;mztáfo" ígéreteivel ííí-\' vegyék a ke űnkből. Tanulhattunk már any-nyit, hogy nekünk nélkülözni nem szaba\'d.
m vi Tttnácsközhii-saságol X&- \' híadja ez -a Katarunkon üdvöltő gyülevész ¿népség» hanem Magyarországot. A mi földjeink termő ereje kell nekik, a lakosság dolgos két kp.59^ .jwgV\' az - öt Ijábartt ■pt/bzittísnif-iár\'térmeld energiáit rabszolgasorba hajtásával pártolhassák. Nem -elvekért és jelszavakórt folyik ez a harc, hanem azéletért
Kekünk- nem Jehet váiasztani. Egy pillas natra-megkíséreltük, hogy leengedjük a fegy-. veri, ment fáj minden kidhfott "proletárvér s ugyanakkor felkoncolták északon a harcot beszüntető, lefegyverzett osztagainkat? Minket halálra itiéJtek ebben nz orszagban; az élet egyetlen lehetősége számunkra a harc. Ne üljünk fel többé az ígéreteknek, ne tárgyaljunk, ne alkudozzunk. A Tanácsköztársaság háborúja minden proletár egyéni, önvédelmi harca: magát védi most már mindenki, a legszűkebb otthonát, a gyerekei legközvetlenebb jövőjét, az életet minden fontos apró , tényével, amlbőlra jövendő nás>\'- sors tevődik mégis össze. Ne. tétovázzatok tovább, pro-leturok!
i
... i
Könyvek ;
FISCHEL
ktti
Füli5p Fia
Hajt-, h psFidnkiUku NIGTIáMISl. (NmUx yaleta.)
Irodaszerek, üzletikönyvek, papirok
hangszerek, di&smüáruk, játéktárgyak
NAPTÁR
A nap kél 4 óra 05 perckor, nyugszik 7 óra 50 perc-kor. \\
\'■ ■ fii hold kél\'"d. u.\' 2 óra\' 02 Perckor, nyugszik éjjel 12 ór« -
—• A sorozás első napja. Tegnapi szamunkban közöltük, hqgy, a kanizsai, szakszervezetek sorozása- a tegnapi nappal megkezdődik. sorozás két sorozóbizottság előtt\'
íno.ko"^ Németh józset\' vönalbzó, helyettes" elnöke Popp Ernő munkásbiztositói hivatal-nek; .munkastanácsi tagja Ofenbeck Károly nyomdász, sorozó orvosa pedig- dr. Fodor Aladár, a Varoshaza közgyűlési »termében a második számú sorozóbizottság, amely-Tíeft"cínöüe "Jáncseci Imre cipész, helyettes Clftiike. Jaberits. J-ajoa-m.unkásbi zto&itói-hiva--talnok, munKástanacsi tagja Kohári József, sorozó orvosa pedig dr. Sándor Miklós, a volt.Polgári .Egylet nagytermében székel. A. tegnapi sorpzás eredménye a következő: az első számú surozóbiz.oüság előtt megjelent öó elvtárs, akik közül, alkalmas lett • őr-szólgalatra alkalmas ;pédig : a más\'ódU ijzáaxu sorozóbizottság előtt megjelent íiö\'elv-társ, akik közül alkalmas lett 3, Őrszolgálatra alkalmas pedig 4. A sorozóbizottságok előtt azért jelentkeztek ma még kevesen, mert . a villanymizéria folytan -a Zalai Népakarat és plakát megkésve jelentek meg. A szakszervezetek
deíűtán 2—0 óráig .tovább folyik, \' \'
— Schneff József elvtárs beszéde a tanácsok kongresszusán. Budapesti , tudósítónk jelenti: Schneff56zsef elvtárs a nagykanizsai munkástanács kiküldötte a tanacsok országos kongresszusának tegnapi .ütésén nagyszabású beszédet tartottv rÁ • beszéd • tárgyat az alkotmányte\'rvezét módosítása képeztél ... Wj
.........~ A nagykanizsai -Heröleti Ipari ter-
melé^l tanács megszervez se. Az ipari termelési tanács szervezése ügyében a Szociális Termelés Népbiztosságának kiküldöttjei, Elek és Nagy elvtársak .tegnap . a ,, P»r;iitkáiság. .heiyiiiégébeh5^^é«e^eiBl^t;4át^táik\'\'K$2áksze vezetek kiküldöttjeivel. A kiküldöttek előadása azt igéri,-hogy-az ipar terén uralkodó zűrzavar és helytelen anyagelosztás végre meg-Sí?Uf?ik...és a munkafegyelem • helyre áll. Erről egy központosított hivatal fog gondoskodni, melyben kiváló szakemberéi« intézik a kis és nagy üzemek műszaki, anyagi, munkafe-gyeinii és pénzügyi dolgait. Ez a hivatal a Kerületi Ipari Termelési Tanács nevet kapja, mely kizárólag munkásokból, illetve a munkások bizalma folytán kiküldött kiváló szakemberekből fog állani. A kerületi ipari termelési tanács f. hó aO-án d. u. 5 órakor tartja alakuló ülését a Casinó helyiségében, melyre a helyi ipari termelési tanács intéző bizottságának tagjai, valamint a 100-nál több szer-.vezett munkással bíró községek és városok egy-egy kiküldöttje ezúton is meghivatik. A kerületi ipari termelési tanács hivatala f. évi julius hó. 1-én kezdi meg működését, ainelj-nek előkészítő irodája ideiglenesen Sugár-ut 4. (Kis-Korona) 1, emeleten nyert ^helyezést.
Felvilágosításokat ¡^
— Halálozás. Bagári. Zsigmond nyugalmazott pénzügyőri főbiztos tegnap este 7 órakor meghalt. Az elhunyt Nagykanizsán a legszélesebb körű tisztelét és becsülés részese volt. Mindenkivel szemben gyakorolt clőzéke.ny modora : jóságos emberszeretete népszerűvé tették az egesz városban. Halála özvegyén ós Paula, leányán kivöl_ kiterjedj. rokonságTöt döntött á legmeíyebb gyászba.
1919. junius 25.
ZALAI NÉPAKARAT
8
- Ma délután kezdődik a zslrkiosztás. | - Lefoglallak egy naavértékfl
(Közélelmezési közlemény.) E hó 25-én és | kazettát.. Alfúlenüva^tudSnk te"u\' ¿rákövetkező napokon délután 2 J ^t™*"8\'"- ------
órától
¡¡ezdődőleg zslrkiosztás lesz az Általános Fogyasztási Szövetkezet hüsszékében, a mellette levő Közellátási üzlet helyiségében, a Népakarat Rozgonyl-utcal volt szerkesztősége helyén levő üzletben (ill első sorban a voröSiCBtdnák hozzátartozói kapnak zsírt), továbbá az Általános Fogyasztási Szövet-Kezei Csengery-u. fióküzletében. A rendelkezésre álló készletekből a. város, összes zsir-ellátatlanainak fél ha vi zsirjárahdósága (24
-deka. .YMX J. LAlH-l^iííH?.?!!^
van Felhivluk léhát a közönséget, hogy""a tolongást és ácsorgásl kerülje, mert a félhavi zsirkvótát tolongás uélklil is mindenki megkapja. A kiosztásnál a junius hónap második felére eső 2 darab zsirjegy-szelvény lesz leszakítva. Közellátási üzemek.
— Megszűnt a vlllanynilzérla, a Kranz-gyár " szémnizérrájn- folytán -hétfőről keddié .virradó éjszakom Nagykanizsa világítás nélkül maradt. Ez voi.t az oka annak is, iíogy Zalai Népakarat tegnap nem volt a szokott porifossággal az utcán. Tegnap azonban már megérkezett a várva-várt első szénszállítmány és most már remélhető, hogy a szénmizéria nem fog h h ét fői hez~~hasonló akut jelleget ölteni-. reményeinketmegorősiüt. .Lukécs
• Gyula clvtár6 ii^rmányzótanácsj biztosnak az a telefon értesítése;\'högy Budapesten nz ősz-s/,es illetékes • fórumoknál garanciát szerzett arra, hogy a Franz-gyár őrlési cs "világítási\' szene ezentúl "hiánytalanul meg íog érkezni,
— Monstre-népgyfilés Nagykanizsán, Vasárnap, 20-én .óriási, arányú népgyűlés lesz
-Nngykftnifwán,- amely nemcsali ..tözonsegenek egész Alsózalavármegyéből összcsercglendő tömegénél, hanem szónokainak politikai jeleid tőségénél és szellemi nagyságánál fogva joggal igényt taYt a monstre elnevezésre. Fáber Oszkár, az egyházi vagyonak likvidálásának kormányzótanácsi biztosa, Nyisztor György.. „földmivelési népbiztos és Spády Adél, a magyarországi nómunkások szakszervezetének tiikárja lesznek a népgyűlés előadói, egytől egyig országos hirti szónokok wés\' politikai életünk legkiválóbb\' Tényezőt. -A népgyűlést — tekintettel annak előreláthatóan óriási tömegére — a Szabadság- téren (volt Erzsébet-téren) tartják, s az délután 2 órakor \' íug- koadődnVr.-rr /A-nagykanizsai direktoriuiii ez uton is felhívja a kanizsai,- keszthelyi pacsai és letenyei járásbeli összes községek munkástanácsait, hogy a jövő vasárnapi nép gyűlésről a legszélesebb körben tájékoztassák á TaWssagoOá "HHPJirft! .\'-minél tömegesebben való rnegjelenesrc., maguk a falusi munkástanácsok pedig küldöttségileg vegyenek részt a népgyűlésen.
— A katonai forradalmi törvényszék ölése. A dandár katonai forradalmi törvényszék legutóbb tartott ülésén Tóth István vörösőrt a szesztilalom áthágásáért és a legyelem megszegéséért 3 havi fogházra, Máté József, Gerencsér József ós Teperics Adám vö-röskafonákat önkényü eltávozásért 1 évi felfüggesztett fogházra, Singer Dezső vörös katonát szesztilalom áthágásáért 6 havi felfüggesztett fogházra, Kutelek Imre vörös katonát önkényü eltávozásért ÍJ" napi fogházra\' és Miklósi Jenő vörösőrt Önkényü eltávozásért 2 havi fogházbüntetésre itéite.
— Az őszi vetőmagvak szétosztása. Budapestről jelentik: A földművelésügyi népbiztosság mezőgazdasági osztálya jnost szerzi tó • az" intői híáÖfőkát;* \'az - összes nemesitett gabonamagvakat termelő gazdaságokból annak megállapítására, hogy milyen mennyiségű nemes mag fog az idei vetés céljára rendelkezésre állani. Ezt az egész mennyiséget mentesíteni fogják a közfogyasztás alol és vetésre használják fel. Amennyiben köztudomású, hogy a nemesitelt vetőmag után ko-rülbeiül.20..s?ázalékkat nagyobb eredmény Várható, mint egyebütt. •^•\'.•v r :-......?
i ......... tudósítónk
2 er Armm itteni ügyvéd lakásán, . egy névtelen feljelentés alapján házkuttatást taroltak a hatóság embere.. A házkuttátás meglepő eredménnyel járt. amennyiben egy köny-vesszekrenyben elrejtett kis ezüst kazettában körülbelül 110,000 koronára becsült ékszereket tálaltak, Az ékszereket lefoglalták, Strasser Ármint pedig az Alsólcndván \' ideiglenesen megfllakulMorradalmi törvényszék vádbiBtos-
sának. Maiisz Oszkár, hírlapírónak parancsára letartoztatták .s a zalaegerszegi forradalmi törvényszék fogházába szállították. A zalaegerszegi torradalmi törvényszék legutóbb tartott ulcsen Strasser Armtnt 20,000 korona pénzbüntetésre itéite
— Uj vonatköífekedl\'s Zaíaegerszegrei Zalaegerszegről jelentik: Zalaegerszeg és Zalaszentiván közölt további intézkedésig a következő vonatok bonyolítják le a személyforgalmat. Zalaegerszegről íridül reggel 0 óra 52 perckor, visszatér Zalaszentivánra, amely éstí !.). órakor tér vissza Zalaegerszegre.
A zalaegerszegi városparancsnok*
ság u Hangya csereakciója ellen. Zalaegerszegi- tudósítónk jelen\'tv; •• A Hangya cseroax-
ciója Zalaegerszegen azzal a következménnyel járt, hogy a város ellátására szolgáló felhozatal a falvakból teljesen megszűnt. -Miután Zalaegerszeg sem ipari, sem élclmicikket nem termel, a csereakció folytán létrejött élelmiszerhiány. -igen. Sí)k panaszra szolgáltatott okot. A fogyasztók \'erdekeinek mcgvó\'dése és \' a város \'közellátásának. biztosítása - érdekében ezért a vArospar.incsnokság megtette a szükséges intézkedésüket, hogy a csereakciót Zalaegerszegén beszüntessek. •
— Az Idei termés betakarítása. A földművelésügyi népbiztosság mezőgazdasági\' .osztályának vezetője az idei aratási és csép-lési munkák zavartalan lebonyolítására tett intézkedésekről a következő.felvilágosításokat .adtai J\\2LAr|.fSC?j.ő|;elátl>«tóan--ay. - -idén- Hétcr l\'ál napján a rendes ídTben"Tög ni egk e zdődlíí A. terméskilátások Jiedvezőtlenek.. Intézkedések történtek, hogy a kévekötő gcparatásraüorende-deeett gazdaságok zsineghez jussanak Ennek biztosítására felhívjuk a nagyobb gazdaságokat, hogy a luilladékanyagot szolgáltassák be, mert most ebből iS\' készítenek zsineget/ Meg vari a lehetősége, hogy a hulladék mennyiséget feldolgozzák. A napokban jelenik meg á rendelet, amely megállapítja, hogy a cséplőgépek tulajdonosai a birtokukban,. vagy őrizetükben\' lövő cséplőgépeket^ milyen módón kötelesek a cséplés céljaira Rendelkezésre bocsátani. A legmesszebbmenő intézkedések történtek, bogy a cscpléshez\'szüksóges üzem-aiiyágóTrreTrcteYkt^
történt arról is, hogy a gépek üzemképességének biztosításba szükséges alkotórészek ne hiányozzanak. A mezőgazdasági géphívatal, amelyet amelyet ra. mezőgazdasági . gépek gyártásának és behozatalánnk irányítása vé-\' gett állitottuhk fel, a mult hetekben különleges mozgószervezetet létesitett a csépléshez szük-: séges kellékeknek a kívánt helyre való eljuttatásara. Minden remény meg van tehát arra, hogy a cséplést munkák zavartalanul fognak folyni.
— A közigazgatási tisztviselők szociális Oktatása. Budapestről jelentik: A belügyi népbiztosság a közoktatásügyi népbiztossággal együtt a légközelcb^-kipróbált és nagyrészt jogász erőket küld a megyei székhelyekre, így Nágykanizsára is, hogy a közigazgatási tisztviselőket a kormányzótanácsi és népbiztosi rendeletekre szakszerűen kiokj tassák s azok igazi szellemével megismertessék őket. A kiküldöttek minden megyében a helyi művelődési csoportokkal karöltve a fel-/ nőttek szociális oktatásában... is ^segédkezni fognák. Ezzel a belügyi népbiztosság azt a célt akarja elérni, hogy a régi kénytelenségből átvett s a szociális ismeretekben járatlan közigazgatási szervek minél hamarabb az uj szellemben működjenek A fővárosra nézve ugyanez szintén a legrövidebb idő alatt megvalósításra kerül. Az uj intézmény működé* ?ét elóiró rendelet a legközelebbi jövőben megjelejwkv............. ......».. . .... ...
— Románia hadikárpótlást tízet. Budapesti tudósítónk táviratozza: Bukaresti távirat szerint a konzervatív párt minapi ülésén Árion volt miniszter hosszabb „beszédben foglalkozott a politikai helyzettel. Többek közt ezeket mondotta:
— Románia képviselőinek politikai fclbája miatt teljesen izolálva van a békekonferencián. Az a 30 milliárdos hadikárpótíás, amelvet a volt monarchia adósságából a Bukovinában és Magyarországon elfoglalt /épületeinkre kivetnek, sokkal súlyosabb helyzetbe juttat bennünket, mint a \'egyőzött Németországot a vele szemben megállapított hadikárpótlás. Uralianu előbb katonailag, vesztette el a háborút, most pédig diplomáciailag veszíti el a békét.
"..........— Hfirómszázerer Wt6 gyapja Zala-
megyében. Az idei gyapjugyüjtés kielégítő eredménnyel halad. Az Országos Ruházati Hivatalnak az idény első heteben több mint 300 ezer kilogramm gyapjút jelentettek be csak Zalamegyóből. Somogymegyében a termelőszövetkezetek az egész gyapjugyüjtést centralizálták. Ez a munka kiváló eredmény-nyel járt. A most felszabaduló vármegyékben nyomban hozzáláttak a gyűjtés alapos megszervezéséhez. E tok\'infétbcri főképpen. Magyaf-,P.0»ág,.. északi része bír nagy jelentőséggel.\' Itt tudvalevően * jeléritéRény\'\'jüttátlomány •van:-Általában megállapítható, hogy a gyapjugyüjtés a tavalyi arányokban folyik, s azoknak sehol sem marad mögötte. Ez a jelenlegi viszonyok között igen szép eredménynek mondható.
.....— A műtrágya felhasználása. Budapestről jelentik: Az idén tudvalevően mindössze 800 egynéhány-vnggöiT fiyftrS vsönr ús • csontdara állott a műtrágyagyárak rendelkezésére szuperfogyasztás gyártás céljára. Tárgyalás fplyik ugyan nyers foszfátnak külföldről való megszorzésc iránt, de mindezideig csak saját nyersanyagunkra támaszkodhatunk, A feldolgozás most van fylyamatban. A műtrágya kiosztás központilag foj^ történni a földművelésügyi népbiztosság iranyitása mellett, faképpen a büza és rozsvetóáek-alá......
,— Kivándorlás — Európába. DuáapesiT tudósítónk táviratozza: A párisi Echo de Paris jelentéso szerint az Egyesült Államokból ebben a£ évben egy millió 800 ezer európai készül visszarándulni, mintegy négy milliárd dollárrá becsült vagyonával, amit francia politikai körök komoly pénzügyi ve* szedelemnck tekintenek.
Színház és művészet»
Heti műsor:
..-.:..SzerdánQr^fyfíin^idó^^yi;^.^^..^
Csütörtökön; Majd ¿("Vicái ....... *
Az e#ü előadások pont- 8 órakor kendődnek.
Pártügyek.
Az ácsmunkások helyicsoportja ma este 7 órakor fontos ügyben tagértekezletet tart. Pontos megjelenést kér a vezetőség. •
A kereskedelmi alkalmazottak, szakszervezete holnap délután fél ö órakor választmányi gyűlést, 0 órakor pedig taggyűlést tart. ,
A szabótnunkások és munkásnők szakcsoportja ma este 8 órakor a Kaszinó helyiségében taggyűlést íart. Minderi férft és női tag tartozik megjelenni. Vezetőség.
Az Ipari és közlekedési tisztviselők országos szövetségének nagykanizsai csoportja holnap délután 5 órakor a .szakszervezet helyiségében (Sugár-ut 4. szám) választmányi ülést tar. -
Magántisztviselők! Felhívatnak az *öiz-~ szos fűszer , vas-, gépi, papir-,. könyv- és üvogszakmába tartozó é\' állásban levő szakszervezeti tagjaink, hógy ma este\'6 órakor a JSugár-ut 4. sz. alatti helyiségben, kizárás terhe mollett jelenjenek meg. — A többi szakmabeliek szintén ezúton lesznek értesítve. Az elnökség, ______________\'
2 ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius l/.
A mezőgazdasági ipar ny mesfahpozása,
Magyarországot világgazdasági helyzete arra Kényszeríti,*hogy a mezőgazdasági ipar fejlesztésével szerezzen lakósainak állandó és biztos, a hazar földre támaszkodó foglalkozási, hogy a mezőgazdasági ipar előmozdításával tudja földjének termékeit leginkább feldolgozott, ttiegnemesített állapotbán a világpiacra vinni és a termékek utján szerezze be azokat az iparcikket és nyersanyagokat, amelyeket külföldről kénytelen behozni
Mezőgazdasági iparunk mégsem tudta idáig ezt a természetes hivatását betölteni. A . cukoriparban,, a szeszgyártás, kenderfeldolgozás, sör, keményítőgyártás és malomipar terén voltak modernül berendezett kapitaliáztikus nagyüzemeink, amelyeknek üzleti politikája azonban elsősorban oda irányult, hogy más versenyvállalatoknak a keletkezését csirájukban elfojtsák. A tapasztalatokat, a kísérleteknek $É&vező vagy kedvezőtlen eredményét minden vállalat a maga féltve őrzött titkának tekintette. Nem az egész mezőgazdasági ipari termelés- előmozdítása alkotta e vállalatok vezetőinek a tulajdonképpeni hivatását, hanem annak a kedvező: wspaAnungM-nak a fenntartása, sőt kiterjesztése, ami a nyersanyag beszerzési ára es a kész termék eladási ára között védővámok, exportbonitikációk.-kartell-megállapodások stb. utján volt elérhető.
Az uj irányzat a magyar mezőgazdasági ipari politikában: a bárhol szerzett tapasztalatoknak az összesség érdekében való tel-használása, minden nyersanyagnak olyan ipari cikké váló íeiháfezriálésa,\' amely feldolgozás az összesség szempontjából a legnagyobb jelentőségű. Evégből a mezőgazdasági feldolgozó iparágak közül azokat, amelyek legszorosabban kapcsolatban vannak a mezőgazdasággal, a földmivelésügyí népbiztosságnál felállítandó expositurák utján fogják a jövőben iránnitani oly módon, hogy ezek a kirendeltségek szoros kapcsolatban működjenek a földművelésügyi népbiztosság keretében berendezett mezőgazdasági ipari kísérleti szakosztállyal.
A gyümölcspálinka készítést nemrég megjelent rendelettel szabályozták. Egy országos hál.ózat fogja ezután a Földmivelés-ügyi Népbiztosság irányítása mellett ezt a műveletet a legnagyobb anyagkiméléssel lebonyolítani. •— Szoros kapcsolatban lesz a gyümölcspálinka készítéssel a konzerv kirendeltség működése, mely a gyümölcsfeldolgozását tartja kezében és a Közélelmezési Népbiztosságnak adja át a kész konzerveket belföldi fogy.asztásrá^ és a külkereskedelmi hivatalnak bocsátja rendelkezésére az exportálható feleslegeket. A mezőigazdaíág» ipari kísérteti osztály erjedéstani, szesz, éleztő, ecet és-konzervosztálya pedig speciális kísérletekkel támogatja ez osztályokat működésükben. Megfelelő szakemberek kiképzésére az „államidvegyészeket háromhetes kurzusrá .. .rendelik... fel, hogy gyakorlati tájékoztatást kapjanak Ezek mint technikai erők fognak a gyümölcsszesz készitésnél rendelkezésre állani. A konzervgyárak, kisebb gyümölcsaszalók és zöldségaszaló telepek számára a most meginduló rövid tanfolyamon képeznek ki fértlakat és nőket a Debrői-uti kísérleti állomáson.
A mezőgazdasági ipari kísérleti osztály most végzi az előmunkálatokat a gyógynö-\' vény termelés országos megszervezésére, a gyógyáru készítés es az illó olaj gyártás meghonosítására. Milliókra megy az az érték, amit idáig gyógyárukért és illó olajokért adtunk ki, dacára, hogy az országban mint-■ egy harminc féle gyógynövény van, amelyik a legrentábilisabban nagyban termelhető. Az illó olaj gyártáshoz való növények illó olaj * W .eddigi. terveké szerint váfldoii\'
lepároló készülékeken fogják kivenni és a nyers extraktumot tinoniitó gyárakban fogják exportcélokra feldolgozni. A Földmivelésügyí Népbiztosság mezőgazdasági ipari osztálya alig két hónapos fennállása óta egy cukoripari, tejgazdasági, mezőgazdasági, husipariy konzerviparig gombászati, gabona, liszt és
sütőipari, erjedéstani, szesz, elesztőipari, ecetipari, alkoholmentes italok számára való maláta. komló, műtrágya,., gyógynövény, es sző i lő és borgazdasági kísérleti állomást rendezett be.
A mezőgazdasági ipar szocializálása, a kísérleti ügynek nagystilusu megszervezése utján uj jövő vár a magyar mezőgazdasági iparra. Munkanélküli proletárok ezrei találnak majd ebben a foglalkozási ágban uj elhe-
Intelligens kisasszony egy 11
leányka és egy G éves liucska mellé a déy utáni órákra kerestetik. Németül tudók élői} ben részesülnek. Cim a kiadóhivatalban.
A Sörgyárban hizlalás! célokra affkal-mas friss sörtörköly kapható. 100 k/-kéj 16 koronáért. ./ 1,
Felcserélném három különálló, egy/iagy telken igen jó karban levő házamat -Valkal-mas bármely üzletnek — hozzá vanó szép kerttel, lehetőleg, a város belterületén levő kisebb házért. Cim a kiadóhivatalban 1480
Prlpia paplrspárga minden vastagaágban kapható Flsohel Fülöp Fial oég-nél, Nagykanizsán.
niilÉI Itta 1 tilűillll!!
APRO HIRDETÉSEK
a-
»358/1910.
Tárgy: Piaci elővásárlás korlátozása.
Rendelet.
Tapasztaltuk, hogy a piacon az elővásárlás (tovább eladás céljára valtf vásár</ás) az utóbbi időben nagy mértéket ÖKiit. Ennek következménye, hogy a fogyasao -íz árut csak közvetve és jóval <lrágábj»ty kaphatja meg. #
Ezen a tűrhetetlen állapo®n segítendő, elrendeljük, hoAr a piaci előváArlók kizárólag csak délelítt 10 óra utAi és csak a piacon vásárolhlssahak. Délel<*t 10 óra előtt, vagy piacon kívül (utca véj»n) való elővásárlás szigorúan «iios. Azon felővásárló, aki ezt a rendelkezat megszegi az. iparigazolvány rögtöni elvlnásán kivi| szigorúan meg fog büntettetni. \\
Felhívjuk a Aozönségel hogy ezen rendelkezésünk betartását a mlga érdekében is ellenőrizze eS; a" tunomásáil jutott esétékről a vörös városi őrséi, a vok rendőrség kihá^ gási osztályánál azqpnal tlgyen jelentést.
Ezen ügyekbenV vöfösőrség soronkivül, azonnal lefolytatja a\\b/ntetó eljárást s ha szükséges, az ügyet aTPrradalmi törvényszékeié terjeszti.
Nagykanizsa, 1019. évi junius hó 24-én.
Direktórium.
Forgács fele öngyújtó
= ég mint a forgács/^ Tűzkő, bél. benzin, kizárólag:
(f Forgács R.
^ doltánytözsdéjáben Magyar-utca. 41
\\/II ifi l\'ll«n|ÍWl|»|i
VI LAU SliniiliillHa, Tefiln74/tz.
Mi. Win h izerdíD. Juln 23, V¡l\\.
A szerclci számüzöftíe
/ dráma 4 felvonásban./
Főszereplő: Lőtte Neumann.
Előadás kezdete 6 és KI 9 órakor!
ÜS-
ÜRANIA-SSS
K.dden, szerdán. Junius hó 24.1 s 25.
Else Fröllcl
a legszebb dán művésznő ít K-ptével!
í
dráma 4 felvü lásban.
Pénztárnyltás délután 3 órakor. Eliilitok kezdete íéluiin 6 ti isii 8 iratot.
Internationale
kommunista folyóirat kapható az utcai árusítóknál ós a Szellemi Termékek Országos Tanácsa nagykanizsai elosztóhelyén Kazincy-utca 1. sz, a.
A KORA R B G\'G ELI ÓRÁKBAN JELENIK MEG, EHEDET1 TKI.K-POW ta TÁVIRAT JELENTÉSEKKEL,
Egyes szóm ára 30 fillér.
Kapható a dohányárudákban és az utcai rikkancsoknál.
IttUtlY^IÉaliiÉliMii!
»»ttniw^MmmNMiMMivemMm«
öngyújtók és tllzkövek a legjobbak a világon!
im.
Nagykanizsa, 181». Junius 80. Csütörtök. 144. M*«.
ZALAI NÍP
Sxorkosstösóu aa kiadóhivatal Nagykanlxaa« Sua.Ar-ut 4. »>4m Sisrkasxtóségl öo kiadóhivatalt tslofonssAm 78. » Nyomda
„ A SZOCIÁLISTA-KOMMUN1STA MUNKÁSOK PÁRTJÁNAK " jr ALSÓZALAMEGYEI REGGELI HIVATALOS LAPJA
Elóllxetósl Arak i Egó&x évra .... W— korona
Fai úvre......4V— korona
Hagyod avra . . . kS\'HO korosa Egy hónapra .\' .. 7*&0 korona
Letörték a budapesti ellenforradalmat.
Aktív tisztek az ellenforradalom élén. — Utcai harcok. — Budapedten helyreállott a rend. — Üldözik a monitorokat. — A rögtönltéló bíróság permauenclAban van.
Budapest, junius 25. A keddi napon kirobbant ellenforradalmi puccs készülődései \' már napokkal ezelőtt kezdődtok meg. Primitíven sokszorosított röpiratok Jártak kézről-Kézre s felekezeti izgatásra és pogromra való fölhívással igynkezték nyugtalanítani az emberek lelkét. Ezeken az álutakon akartak eljutni gaz céljaikhoz: a proletárállam ellen intézett orvtámadáshoz.
Az ellenforradalmi puccsot volt katonalisztek szervezték és hogy segítőkezet kaptak, az jórészt annak tudható be, hogy igazi céljaikat eltitkolták és félrevezetéssel, hazugsággal. dolgoztak. •
Az ellenforradalom " tUlájtídiiképpen ; a Hungaria-köruti tengerész-laktanyából. indult i;i, ahol a tjsztek az ottlevő tüzérségi legénységet már a délelőtti órák folyamán összegyűjtötték és beszédet intéztek hozzájuk, amelybon elmondták, hogy Haubrich elvtárs fogja a hatalmat a kezébe venni, mert meg akarja mutatni, hogy mi az igazi diktatúra és mi az igazi kom.munizm.us. ■ ^ ■ —• Monitorok • •
Az olőre megbeszélt terv. szerint a tengerész. laktanyában történt zendüléssel egyidejűleg az óbudai kikötőben állomásozó 3 monitor kitűzte a nemzetiszínű zászlót és az ellenforradalmár tisztek vezetésével kifutott a Dunára. A szembe jövő hajókra ráparancsoltak, hogy\'ugyancsak tűzzek ki a háromszínű lobogót. A Margitsziget elé érve. heves tüzelést adtak le a szigetre,, majd útjokat lefelé egészen az össztskötő- vafitíti -hídig folytatták, ahonnét gyors iramban közeledtek aLáachid felé
Est* 6 órakor dördölt el a Dunáról az első lövés,
amety x \'szóvJefházT^ volt irányilva-. \'Á lövé^ sek nem találták..készületlenül a szovjetház őrségét, amely a mönilöiok jövétőiének hírére jelentős megerősítéseket is kapott. A szovjetház Őrsége, a Lenin fiuk-szakadatlanul,. foly-.tatták a .gépfegyver tüzelést a monitorokra,., mire a monitorok 3 lövés leádásá Után,\' a-mely rövid néhány peroig tartott, kénytelenek voltak beszüntetni a szovjetház lövését.
A József telefonközpont naaegszAltAsa.
A József telefonközpont frontja előtt és , \' környékén ma reggel erős őrjáratok cirkálnak. ! Csuk igazolvánnyal lehet bejutni az épületbe, vagy annak közelébe. Az ellenforradalmárok az épület megszállása után őrizetbe vették Mandel Sári és - JUüss Farenc... politikai megbízott elvtársakat, majd mindazokat, a kiknek csak ideiglenesen is volt dolguk ottan. , Ezek között voltak még Jászai Samu, Tan-dics Kálrpán zászlóaljparancsnok és Roth politikai megbízott. A letartóztatottakkal vér-lazitó kegyetlenségeket követtek el. Először arccal a {álhoz .állították,.őket, mögéjük fegyveres katonákat helyeztek el és beszélve oly intézkedéseket tettek\' több izben, mintha a halálos Ítéletet végre akarták volna hajtani. Később egy pincehelyiségbe zsúfolták őket oászei ahol szénfekete sötétsegben voltak. A* órákig tartó erős tüzelés annyira felkorbácsolta az idegeiket, hogy rt pincehéljMSÓg-ben elhúzódó kábelcsatorna vaskorlátait is megnyitották, \'hogy őzen meneküljenek a
város valamelyik távolabbi részébe, hogy az utcára jussanak.
Piruló arccal koll leírnunk, hogy a •szervezett munkásság soraiban is akadt egy áruló. Amint az ellenforradalmár bérenc-csá-patok az- udvarra. óíkeztűK, Jelentkezett náluk egy Kléber Leó nevű villanyszerelő munkás, aki revolvert kért tőlük; majd megmutatta nekik az összes kapcsoló helyiségeket és a vörös őrségnek a központban levő gépfegyvereit. A sUitáríális biróság Kléber Leót 15 évi kényszermunkára itéite.
A harc közben Szántó Béla elvtárs hadügyi, népbiztos megjelent a Vlü. kerületi munkás-• katona- és paraszttan ács \'Tiely iségé-£ ben és magahoz kérette Mérő István parancsnok elvtársat, akivel közölte, hogy \'ha a fehérek hajlandók megadni magukat, a tüzelést be kell szűntetni. Mérő parancsnok erre 2 „Vigyázz" és 3 »Tüzet szüntess" jelzést adatott le, mire a hatc megszűnt. Mérő István parancsnok erre harsányan átkiáltott: — Parlamentair jöhet! ; . a túloldali jépületteől «-»- következő
választ adták le: ...... ••......""\'\'
_ parlamentair jöjjön I------------..¿»IL:—.\'..
Mérő élvtárs letette a fegyverét és két fölfegyverzett vörös katona kíséretében bement az épületbe, amely már akkor teljesen ki volt világítva.
A -fehérek parancsnoka jelentette, hogy • me"8*őllás tévedésből történt és a Ludovika-akadómla hallgatói tévedés . \' áldozatai voltak, ar---fii " lefegyverzésre Semmi- áziLkSég nincs — mondotta — mi önként letesszük a fegyvert.
Ekkor valóban egyt Ludovikaí hallgató kezében, sem volt fegyver. A sapkákról is hiányzott a fehér szegfű\' még; a nemzeti színű szalag. Ezzel azután cl is intéződött az ellenforradalomnak ez a része/ -- -...!,lv.. A te sfonok felszabadultak és ismét jelszó nélkül lehetett beszélni.
k\' A VörösŐrSé\'g a tegnapi -napon próbát tett arról a proletáröntudatról, amejy kell, hogy áthassa a dolgozók minden izét A . legválságosabb pillanatban ment ki az utcára Jancsik elvtárs, a vörösőrség főparancsnoka helyezte el az épület előtt a gépfegyvereket és intézkedett az emberek harcászati felfejlődéséről.
SortQzek a Ludovika Akadémiából.
. ;.; :Egyik elvtárs, aki egész éjjel a Ludovika Akadémiában tartózkodott, a következőkép mondja el a Ludovika Akadémia körül töitént zendülést: *
— A Ludovika előtti keriben es a proletárok számára kinyitott Orczy-kertben gyanútlanul sétáltak asszonyok és gyermekek, az utcákon pedig . csoportokba verődtek az emberek éá beszélgettek a városban történtekről/ « \' \' a Ludovika előtt n4g/os sorokba oso-portosulva fegyveresen megjelentek a fehér ruhába öltözött akadémiai növen-dé ek.
A járókelők nyugodtan nézték a folso-rakozást, hírt Jen azonban az akadémikusok
fegyverükből,kaptak és sortüzet adtak. Rémült futással menbliüVt áz Üfcá ívépe: ki a kapu ala húzódott, ki a járda szélén keresett menedéket a földre húzódva,
A lövöldözés psroskig lartott, ami vttán a felsorakozott akadémikusok az épület felé vezető valamennyi úthoz Őrséget állítottak. Az Orczy-kertben levő asszonyokat ós gyermekeket az épületbe terelték és reggelig ott tartották. Az első sortüzek után az utca toljosen kiürült, csak nóha*néha bátorkodott ki a kapuk alól egy-egy ember, hogy hazafelé induljon. \'"•" \' ^ • \' • •\'• \' < r" Minden emberre sortüzet adtak Is A siersnosétlsnsk ott az utoán hullottak sl és csak jóval később vetődött az Üllői-utra egy sebesült-szállitó autó, mely felszedte őket.
— Este 9 óra után az utca elcsendesedett. Hajnali 4 óráig az akadémjkusok megszállva tartották a teret. \' \'
Reggel 4 órakor a Ludovika Akadémia körüli utoa-résieket vörös katonák lepték sl.
Őrjáratok indultak el a Ludovika közeléóe; hogy a helyzetet kikémleljék. Fél C-ig teljes-csend volt, ezután azonban a vörös hadsereg fáradhatatlan katonái és a vörös őrség oüz-tagai teljesen körülzárták az Akadémia épü--leléf\'á az azt határoló kerteket.
TÖbbízben kisebb harcok fejlődtek Röggel 6 óra 10 perckór Haubrich elvtárs, Budapest főparancsnok^ telefon kapcsolást kapott a Ludovika Akadémiával és felszóllitotta a kapitalizmus ifjú katonai bajnokait, hogy adják meg magukat és egyenként hagyják el a Ludovika épületet, különben bombóztatni fogja az Akadémiát. Erre 6 óra 30 perckor a fiatalok megadták magukat. Háromnegyed 7. után már uljoa rend .voltr.. a- Ludovikai \'iltkŐzefVégcréít\' —x..
Ellenforradalmárok a Belvárosban.
A monitorok:\' iüzeíéapr alau.r* Má«a
Valéria-utcán egy ember szaladt a szovjetház felé fehér zsebkendőt lengetve,.-szidalmazta a proletárok vezetőit. Á kapu előtt álló őrök megállásra, szólították fel, az őrült ellenforradalmár -azonban csak tovább lobog-\' •tattá- a -kendőjét,..mire. az...őrség, agyonlőtte.......
A volt főkapitányság épülete előtt 2 embert azon értek, hogy fehér kendőt lengetnek a mondok felé. Azonnal agyonlőtték őket.
A Kossuth Lajoa-utcaban egy volt főhadnagy- az egyik ház ablakából revolverrel lőtt a vörös őrökre. Elfogták ós ott helyben agyonlőtték. \'
"4 A budai ellenforradalom.
.. • . A Iradai Dunapart házaira kitűzték a piros-fehér-zöld szinti lobogókat.; Vörös ga-tonák mentek át, bovonatták a zászlókat és rendet terejntettok. Észrevették, hogy egyes budaii hés&\'kbol fényjeleket adtak le. A vörös katonák kimentek a házakba és a tettenért cllcnforradalmároítát részben megadóztatták, részben a helyszínén agyonlőtték. •
A papok akciója.
A Mária utcai klastrom tetején gépfegyvereket állítottak fel az ellenforradalmárok. A vörös őrök ennek is a nyomára jöttek; A háztetőn tartózkodó papot letartóztatták, a gépfegyvereket leszerelték -és- « vizsgálatot rögtön megindították.
2 ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius l/.
Az ellenfóradalmárolT Haubrich nevével visszaélve a közvágóhidról hust akartak el-\' szállítani. Az ottani műnk-átok felismerték\' oí ellenforradalmárok szóMámbss\'Agát s a Utte-seket lefülelték.
Ül^OsIk a lázadó monttorokat.
Budapest, junius 25. Délelőtt 11 óra tájban 2 monitor háromszínű lobogó alatt le-hajózott a Dunán a szovjetház felé. Ott mog-állt a két hajó, d*..tüc«téftt nem- • keudett- A" budai partról erős és hatásos gépfegyvertüz fogadta az ellenforradalmár lázadók utolsó menekvését. A Gellért hegyről ütegeink ágyú lövéssel zavarták tovább a két monitort,, a melyek a budai párt mentén horgonyzó. Vontatóhajók gépfegyvertüzében folytatták utjokat.
.4 budapesti uiuakáNtanác* fegyvert ragadott.
Budapest, junius 25. A fővárosi munkástanács a délután folyamán éppen ülést tartott, amikor hir érkezett arról, hogy a monitorok tüz alá fogták a szovjetházat. A jelenvoltak elszánt tettkcszséjgcl veitek tudomást az alávaló merényletről és Rudass László indítványára azzal a lelkes elhatározással oszlottak széjjel, hogy á proletárdiktatúra védelmében, mindnyájén fogyvettel a kezükben a végsőkig fogják kötelességüket teljesíteni.
A «tatdrlálls bíróság Ítéletei.
Budapest, junius 25. A statáriális biró-sán állandó pormaaenciában tartja tárgyalásait. Ma reggel itélt halálra 3 ellenforradalmán, a . József központ, filleoi -merénylet uezetöi közül. Á halálra\' itéltok : Kiss István, tírassy József és Szabó László volt katonntisztek. Az el-lenforradálom leverése úgyszólván az egcsz vonalon néhány óra alatt teljesen sikerült. A bűnösök elveszik méltó büntetésüket. Nacy számban tört -n.tek letartóztatások. A letartoz-tatottak felett az állandú.ui permancjncíábHn levő statáriális bíróság ítélkezik. Letartóztatták Barta volt vezérőrnagyot, a Ludovika . Aka-áimio- volt fioranosnokát, -Barta-volt hadtlgy-\' miniszter öccsét is, akiijek nagy része volt al>b*n, hogy a-Ludovika hallgatói, ősüpa IS—20 éves itju az ellenforradalmi puccsba
......bCUgfOttr--"-"-- -"- : ""
A Duua-őrwég fojfja kivégezni ax c Uctilorradalui&r tengerészeket.
Bud.pest, junius 25. A Duna-őrség és a tengerész laktanya munkássága az óbudai . tcí:gaész)akittn> ftbatx ma reggel níUhkásgy tilost tartott, amelynek előadói Bkjáki Kerenc, Ráuos Korcoc és Hamburger Jenő elvtársak volíak. Az előadó elvtársak boszédei után a gy. rí munkásság. egyh^ng^ J^^Ayaeli,
— A Duna-őrség és a tengcrészlaktanya munkássága-, A\'irlamlht tt\' jeréMevo hajós \' ka-tor,.tság a legnagyobb fötbáborodássaj \'vette tudomásul, hogy r hajóraj léphységéiiekegy rés¿.q felült a közéjük furakodott yq|t .tisztekből álló" ellenforradalmár elemek uszításának. hogy megtagadta Budapest proletársá-gá hI a szolidaritást és Judás-pénzért Budapest munkássága ellen\'fegyvert, használt. A gyűlés követeli, hogy a proletár-urulom ellen íeüiizadt monitorok tisztikara és legénységo haladéktalanul íemmiteittessék meg. Amennyiben az uszitó, felbujtó és Judás-pénzen megvásárolt egyének elve kerülnének kézre, Őket a Duna-őrség legényságének szolgaitassák ki, hogy a gyárépület udvarán: kivégezzék őket és elrettentő például átlitfták\' o\'dá a magyar proletárság elé azokat, akik.a legválsá gus.ibb időben a munkásság áruléi lettek. A Dui a-őrség legénységének forradalmi hírneveim tapadó mácsok csaK a bűnösök vérével mosható le.
Elhatározta a munkásság, hogy^ azonnat - feg-y vér-be -lép, • :osszekőftelé8t lceres a ineg-. tévesztett legénységgel és amennyiben rehet, a felvilágosítás eszközével,, ha másként nem lehwt, fegyveres erővel is mog fogja akadályozni a további garázdálkodást. A Duno-őrség legénysége azt követoli a kormány tó-tanácstól, hogy a proletárdiktatúrát a legerő-■ sebb TormSjábim alkalmazzák é* mindenkit.
aki a diktatúra erélyes alkalmazása ellen a tegnapi tapasztalat\' után is fellázad, a proletárügy árulójának tekintsenek.
Haubrlcb elvtára a budapesti helyőrségről. Budspsst, junius 24. Haubrich József elvtárs, Budapest karhatalmi főparancsnoka a „Vörös Ujxág" munkatársa előtt a követké-zőkot mondotta: , _ -
-w- tfctywsé^ * if eítfr
pillanattói fogva a legnagyobb fegyelmezett-áéggel engedelmeskedett parancsaimnak. Ennek tfoszönhető, hogy a rend öudaposten immár teljesen helyreálloN A vörös katonák, a rendet továbbra is biztosítani fogjak.
ammmtKmmmm-

Parancs.
A forradalmi kormányzótanács CXI. számú rendeletével a dolgozó férfiak védkh-telezet\'ségét elrendelte Unnílt ¡ilapjírt Nagykanizsa városban az 1901—18(4. évokbyv született s a szakszervezetekhez tartozó s még katonai vagy vörösőri szolgálatot nem teljesítő férfiak sorolását elrendeljük,.
"Á sorozás f. M 24., 25. és 26. napjain laMatik meg ós pedig sorold bhsotttág előtt. A sorozás 24-cn délután 2 órakor, a következő napokon reggel S órakor kezdődik és 8—12-ig és délután 2—0 óráig tart.
Az I. számú sorozóbizottság a városház közgyűlési termében, a II. számú sorozóbizottság pedig a volt Polgári Egylet nngyter-nlében műkőd k. . .
--------Hfi-tür-
tozri\'k megjelenni: a lunuikasok,. vasmunkások, sütök; biztosítók, egészségügyi, gyógyszertári, pénzintézeti, magántisztviselők, pincérek, nyomdászok, tanítóit, könyvkötők, városi alkalmazott ik. kereskedelmi alkalmazottak Szakszfel rczctcnck tagjai.
A 11 ík szamu sorozó bizottság előtt, jelentkeznek :\' á földmunkások, borbélyok, húsipari mUOJtisalt,.szabó*, piaci -ki.kereikc-dők, építőiparosuk, festők, molnárok, szellemi .munkások, „épáené»*«*,jnozi alkalmazottak, állampénztár! alkalmazottak, rokkantak, igaz* ságugyi alkalmazónak, munkásbiztositó -\'alkalmazottak, ifjúmunkások, bérmunkások szakszervezetének tagjai. ,. _
Minden állitáskötelcs. clvtáia tartozik magával hozni f-gutulsó katonai (leszerelési vagy alkalmatlansagí) igazolványai.
A bévonulá-l határidő a syiozás. alkal. „íkv-at Bifivar-^lcSiőttiSk:\'""™1----------------
Figyelmezteti,ek az elvtársak, hogy a bevonulás a legrövidebb Idő alatt bekóvet-ke ik, tehát a bevonulásra már most készül-
Felmentésekre a 140907/felm. oszl 1ÍHÖ. szá nu rendelet .érvényes,
■ Ezúttal nem kötelesek jelentkezni a vasúti, hajózási, posu és táviida .iütalinazui.. laűjjil falléilenUI tlvirlak,
-M.-untiM\'^mftimr . .......
Aki a sorozáson meg nem jelenik, azt forradalmi törvényszék elé állítjuk.
Nagykanizsa, 19I\'J. junius iiü, ■
Nagj" anizna város munkás-, katona-földműves tanacsa nevében:
Az intizCbizollaég,
— Felhívás a i.aiföldl vállalatokhoz.
Félhivatalosan jelentik: Többször előfordult, hogy a külföldi vállalatok nem teltek eleget azon felhívásnak, amelyekét hozzájukk.egyes hátságok,- különösen a szociális termelés népbiztos.ága intézett. A külföldi vállalatoknak ez-n magatartása ellentétben áll a Tanácsköztársaság fennálló rendelkezéseivel, amelyeknek betartására a külfüHiok kötelozve vannak. Kzuton is felhivatnak a Magvarországon működő külföld: cegok és . vállalatok, •hogy.* T*nácskSziáit««»g ihetékes r atöságai részéről hozzájuk ín ézetl felhívásoknak a saját jol felfogott .érdekükben pontosan tegyenek elegei és a lebocsátott rendeleteket szigo tlan tartsák szem előtt FoH,ívjuk figyelmüket a szetfialis termelés\' népbizlosságának 21. számú, v.ilamlnt a, külügj-i népbiztosság-1, sz«,,u r\'én\'íeTelíre, amelyek a .Tanács-kwzlá.rsaság* «3. számabao jelentek meg.
HIK&K.
N fri.it,
A nap kél 4 óra 05 perckor, nyug.-nk 7 óra 50 perc-
; kor.
A hold kél d. u. i óra 02 Csütörtök poicWir, nyugszik éjjel 12 ér.
«M.
Junius 26
Felhívási
Stoctalista—kommunista munkások /
Munkásasszonyok és proletár asszonyok!
Amidőn hisdstjük, hogy „VfMg profc tarjai egyesüljetek"1 ugyanakkor kiáltjuk, hogy vége a szolgaságnakI —•
• Proletártestvérek IA proletéríátus osz-tályküzdelmének gyalázói m.inden kínálkozó . ^essköist felhaszhálnak arra, hogy ifjú szabadságunkat patakzó proletárvérbe fojtsák. Már nem ellensége egymásnak a szerb imperialista és a magyar területvédő, a román bojár s a-magyar földesúr, a cseh gyáros és a magyar bankár.- Kgye«Ki őket ír* gyíllölét\'es megvetés a feltámadt. niun.Hösosziftlyok iránt. Egyesíti őket tajtékzó bosszúvágyuk, melynek szomját-feleségeink és gyermekeink vérével akarják oltani. •
Proletártestvérek I Ha sötétek is a viharfelhők fojünk felett, ha bosszuszomjas, bősz ellenség vqn is kinn és benn, vagy átgázolunk a vér és tüzvolyamán, vagy nem lesz többé soha. szabadság a. Ti_ szamotojir^ •4»-- gyermekeftek-i<«:ámárá^1\'\'"Vag\'y élcrjuU .i napot, mely c gynláiatos fegyvtíreken ml mosolyog reánk és örök boldogságot i/ér, vagy visszasülyedünk az állati sötétségü>e, míg u bosszúálló elfonforradttlom.hólttesteinkkel rakj^i ki útját, mely Budapostrcí vezet.
Átkozottak lennénk," ha megegysze^ igába hajtanánk fejTinkct. Proletár test térek t Itt a világszabadság, örök béke, <i jó!ét és egyenlőség napfényes • chjrQJtt! \'\'.."ír." " . . Tel tehát proletár testvérek !
___Hirdetjük miml/wikinek, akiket tlle^ hogy
ithő 29-én, vasárnap délelőtt 10 órakor ,t SzaSadság-téren nagy monstre-népgyülést tartunk, amelyen Budapestről Fáber Osz kár népbiztos, Nyisztor Qyörgy földmive-iési népbiztos elvtársak és Spédy Adél elvtársnő,\' a Magyarországi N\'őmynkások mozgalma egyik jeles vezérnője jelonnek meg előadokul........
^ávózölhotjük körünkben, hogy a jelein nagy politikai eseményekről közvotlen értesülés?, felvilágosítást, kitartást és a további küzdel-ipchJV
hrvgy tieihesaft Nagykánhsa város elvtársai és elv/ársnői jelenjenek megK d?. (elhívjuk erre égést Alsózálamegye pro/eidr-ságát és különösen a munkásjanácsok
Nagykanizsán, 1010. junius hó 24-ón. Elvtársi üdvözlettel: A szocialista-kommunista párt titkársági.
— Személyi hlr. Sneff József, dr. Havas Hugó, Marvalíts Józgef és VVugrinetz Károly elvtársak a munkástanács kiküldöttől a tana-csok országos kongresszusa üléssztflíánnk befejezése után tegnap Budapestről visszaérkeztek Nagykanizsára.
— Kinevezés. ~ A SSöciálh\' termelés népbiztosa Bedő ödiin, budapesti pósta-fótisz-tet a nagykanizsai posta és távírda hivatalhoz politikai megbízottá nevezte ki.
— A Nemzrtl-fflrdőt becsukták. A Nemzeti-fürdő bérlője a fürdőt tegnap bizonytalan időre lezárta. Az üzemm-gszűi»*«-•tésre az ^adpU ;.oköt, .hógy-"a fikdőhek nem «11 elegendő\'fa rendelkezésére, amellyel a szükséges- melegvíz előállítása biztositható volna. Ugy értesülünk, hogy mindaddig, amíg az a famennyiség, amelyet a közellátási népbiztosság a fürdő részére kiutalt; meg nem érkezik, a fürdő csukva marud. A,közellátási népbiztosság níár hetekkel ezelőtt kiutalt 5 vag-gon fát a csöködési telepről, azonban a Vasút ncni. hajlandó a fát elszállítani, ihivéf
1919. juníüs 26.
ZALAI NÉPAKARAT
azon a vasútvonalon Budapestnek szá-it fa-szállitmányon ^kivül tilos más fát szállítani. Tekintettol arra, hogy Nagykanizsa köztisztasága az utóbbi időben nagyon leromlott, az illetékes körök figyelmét felhívjuk ez esetre. Mindent* meg kell tenni, hogy Nagykanizsa két fürdője közül egyik se kényszerüljön {izemét beszüntetni. Ezzel kapcsolatban emiitünk meg két régen yajudó problémát: a . fcndikói\'ház modern, fürdőjének közhasználatba, való vételét és egy nyári szabadfürdő mielőbbi létesitését
— A közrend és a direktóriumok. Budapesti tudósítónk jelenti ;• A vörös őrség országos főparancsnoksága közli, hogy á hadseregíőparancsnokságnak a várospnrancs-
^oo1ts6Kok\'meR8«Öntétés«re--VOWáneí>3!ó\',-rrtitiew letét oda módoSitottn, hogy a vörösőr-alaku-latok nincsenek a helyi direktóriumoknak alárendelve, hanem a vörösőrség országos, főparancsnokságának; ellenben a helyi direk-
......lúrlutnokkm szoros egyetértésben tartoznak
működni és a közbiztonságra, valamint a közrendre vonatkozó minden, rendeletet es megkeresést teljesiteni.
— A sorozás\'második napja. A. soro-zÁs első két napján a szakszervezeti tagok nagyobb része megjelent- a sorozóbtzottságuk előtt és eleget tott proletárkötelességének. Az 1. számú sorozóbizottság előtt eddig 223-an jelontkeztek, akik^közüj 73-at frontszolgálatra alkalmasnak, 58-at őrszolgálatra alkalmasnak, grt-ot alkalmatlannak találtak, hatot pedig kórházba Utaltak* A II. számú Sorozóbizolt-ságnál eddigi 53-an jelentkeztek, akik közül
,:..-.frkiiito\'20lgátatra- aWcalmjtfrfl^ őrszqlgár latra ^Ikftlmnsnak-^otf^ikaimatÍHnnák 107-et találtak, kettőt pedig korházba utaltak. A 11 \' sr.ámu sorozóbizottságnál azért ^Vannak oly nagy számmal az alkalmatlanok, mert ott sorozzák a rokkantakat is. — A sorozás, mint szt a lapunk ólén olvasható és plakátokon Is közzétett paranosból mindenki nk tudnia kell, ma osütörlök délután 6 Óráig tart. A direktórium ez uton;is figyelmeztet minden jetentkezésro kötelezett szakszervezeti tagot, hogy aki ma esti 6 óráig a sorozó bizottságok egyike,elölt nem Jelenik meg, azt holnap, pénteken kárhatalommal elö fogják áimaw:"1——
— Vakmerő rablótámadás KIskanfzsán. Kiskanizsán\'a proletárdiktatúra kikiáltása óta a közbiztonsági állapotok tejesen kielégítők voltak. Csak apró-cseprő kihágások fordultak elő, melyek azonban, felemlitésre sem érdemo-sok. Ilyen-k^bbr ^e a vójösőtség .tekütfó.7. lyére szerfelett jellpinző ^.eset a következő"; Bótl lózsef, ; Máté László és \'\'Faics Józsefné kiskanizsai lakósok f. hó 24-én együtt indultak el disznót vásárolni. Boti Józsefnél <s8\'J0
\' Kwöha* KéMpéMfe "*\'<>ff, \'«*WÍi«fc\'<Mfité!\'László
Faics Józc/iié összesen 2200 K-t adlak hozzá. • A disznóvásár azonban - nem- sikerűit, ; niice mind , a hárman Faicsné lakására mentek,, Iu Máté László,. ..F.ucs-JózáaJn^-bú\'--telen nekiestek Bóti Józsefnek, a földi o teperték és a zsébébeq levő 11 - oBer koronát ei-vették tőle. • Bóti a vörösőrség kiskanizsai őrszobájába sietett, ahonnan rögtön járőr ment a gaz támadók megfékezésére. A vörös őrök éppen akkor értek a szobába, mikor a két cimbora a rablott pénzen osztozott. A jó madarak meglepetése, akik a hatósági közegek\' ily gyors megjoleríéséro egyáltalában nem számítottak, oly nagy volt, hogy a rablott összeget, 11000 K-t a járőr olsó felszólítására azonnal kiszolgáltatták. A vörösőrség \' Faics Józsefné és Máié- Lászió ellen • megindította a bűnügyi eljárást.
— Példás büntetés1 a pogromra felbujtóknak. Budapesti tudósítónk jelenti Herceg Géza 42 éves ipari tisztviselőn, akit ellen forradalmi pogromra felhívó" röpirat terjesztéséért bétfőn.este.a.budapesti forradalmi
. •tö\'véiiyszók ftálálrá ..jtélt, . ke,dde.") :. Céggel. órakor az Ítéletet végrehajtották : agyonlőtték. Herceg kihallgatásakor kiderült, hogy feleke-zctnélküli ós a zsidó ünnepeken szorgalmasan látogatta a zsidó templomokat. Herceg bűntársainak egy\'.része\' szintén le van már taj>_ tóztatva \'.és ja- többi is - hamarosan hurokrá; fog kerülni. A példás\' büntetés egy időre el • fogja venni a sötétben ólálkodó eilcnforra-. dalmí banditák kedvót • a proletárforradalptn, ■ ellen a kizsákmányolás vTsszaállitásá érdeké-
Fegyszersxünet az északi fronton.
BUDAPEST, junius 25. A Magyar Távirati Iroda jelenti junius 2§-íkT kelettel hivatalosan:
Az északi fronton fegyverszünet. *
A többi harcvonalon a helyzet változatlan.
... .......v /iadseregfőparaticsnokság.
ben folytatott aknamunkától és fel fogja nyitni azoknak a szemét, akik eddig meghagyták téveszteni magukat a Kvallés jelszava alatt a kizsákmányolás ó* munkanélküli jövodelem visszaállítása érdekében dolgozó ellenforra-
^a.lfni byrzs.oa-söpiJrd.éktól....A,golyó. te.kMl.
megérdemelt büntetése annak,- aki fel mert< emelni kezét a dolgozók kínnal és vésszel kiharcolt uralma ellen. *
— Az uj kormányzótanács. A százötven tagu központi intézőbizottság-kedden, délelőtt tiz órakor tartotta első ülését a tanácsköztársasag házának üléstermében. Az ülésen megválasztották az uj népbiztosokat. A kormányzótanács elnöke Oarbal Sándor, helyettose-: DovcsJk Antal. A földmivolésügyi, közélelmezési, pénzügyi és szociális termelési népbiztósságok beolvadnak A Népgazdasági Tanácsba, melynek elnöksége a következő népbiztosokból alakult: Varga Jenő; Nyisztor György, Lengyel Gyula ós Baják! Kerenc.-Külügyi népbiztos: Kun Béla. Hadügyi népbiztos: Szántó Béla. Belügyi népbiztos: LandlerJenő. Igazságügyi népbiztos: Ágoston Péter. Népjóléti es munkaügyi népbiztos • Out : Antal. Közoktatásügyi . népbiztos&ögény József. A "háromtagú ctlenőrzőbízottság tagjai lettek: Vanczák ^ános, Hajdú Gyula (Pécs) es Rákos Mátyás. A lakáshivatal vezetője: Brunner József A néme es a russzin jiép-biztosokat a némgt, illetve á russzin nemzetiségűek tanác.jkongresszusa fogja megállapítani
— A\' tornaegylet! tagok a tagdíj nyugtákat Szerb Ernőnél szíveskedjenek beváltani.
r r -4- Tornaegylet! tthfetök mn dpiu^n
0 órakor a katonaréten tartandó trainingen, teljes számban jelenjenek meg. Az a Ihleti kai szakosztály vezetője.
Elvesztettem piros: tárcanaptáramat, melyben lőO^korona kész pénz, rokkantsági igazolványom és tegnapról kelt alkalmatlansági igazolványom volt. Felkérem a \\mogia-lálóf, hogy-a tárcában levő pénzt megtartva magának, a tárcát az iratokkat juttassa el hozzám. Andri Lajos vasosztergá\'yos Eötvös
— Felhívás. Mindazon kereskedők, a\'<ík á 106. számú rendelet értelmében szerkesztendő kimutatást meg nem küldték be, azt 24 ■ Cán bolüi. aajátr..érdekükben ícliéUenül.,-ho2>. zánk juttassak el A szükséges nyomtatványokat. irpiM.nk.p_an. (volt Casíne) .igényelhetik, Ker. alk. szakszervezetének vezetősége. .r.,. ..TrvÜdUÓ Italok az alkohol pótlására Budapesti tudósítónk jelenti: Az alkoholos italok-részbeni. póUásására alkoliolt nfinx tartalmazó üdítői italokat fognak gyártani, m-ly akcióról a szociális termelés népbiztosságának vegyipari szakosztálya a következő felvilár gositást adta:
— Az ártalmas szeszes italok helyett a dolgozó munkásságnak kellemos, jóízű Italo«: kat fognak adni, amelyekhez a legfontosabb nyersanyagot, a cukrot meglehetős mennyiségben bocsátották rendelkezésre. A gyártáshoz szükséges másik nyersanyagot, a borkő-savat előállító gyárv sajnos, nincs. Magyar-, országon. Ezért Budapesten nagy gyárat fognak e célra felállítani, amely meglehetős mennyiségű borkősavat fog fejdolgozni. A harmadik fontos nyersanyag: a szénsav előállításához koksz szükséges és igy ebben
.nem túlságosan jó a helyzet. A szeszgyártásnál felszabaduló szénsavakat komprimálják éá ezt fogják-n kokszból készüli- szensaV\' helyeit felhasználni. Legközelebb gyümölcs* szörpöt,, szénsavval telitolt gyümölosszörpöt és alkofiölmenies gyümölcsborokat honnak forgalomba. •
—\' Lázadás az. angol tengerészetben. Néhány happal ezelőtt megírtuk, hogy a né-J .met tengereszek azokat a , hadihajókat, ame-Í Jyek;inl«ailV\'V.yArt«K m. «Alantnak való : áv . j adást, ílsülvesztették.\'Ezzel kapcsolatban at,
angol tengerészok hangulatára jellemző rósz-letekot közöl budapesti tudósítónk: A Neue Freie Presse szerint angol lapok megírták, hogy a Scapa öbölben levő angol Őrhajók személyzetének egy részét vizsgálati fogságba helyezték,,mert .bejwzaoyuH, németek szándókáról ós áruló módon segítettek a németeknek az internált hajókat elsü-lyesztení. Az angol flotilla parancsnokát is letartóztatták.
— A vörösőrség hlrel. Papp Gyula rimaszombati illotőségü, a 30. dandárnál szolgáló vörös katona tegnap ejjel a pályaudvar várótermében a. földre tette a hátizsákjai, melynek oldalzsebében egy nagy olló volt elhelyezve -minden csomagolás nélkül. Rózsás Istvánnó szül. Vida Eszter balatonkajárí asz-szony elment á hátizsák mellett és az abban lévő olló oly mélyen hatolt a menyecske alsó lábszáraba, hogy súlyos sérüléseket szenvedett. Rózsás Istvánnét, kit a pályaudvari egészségügyi kirendeltség részesített olső segélyben, a helybeli közkórházba szállították. — Armuth Náthán, az Uránia mozgóképszínház üzletvezetője panaszt" tett a vörösőrség--
helyiségébe 23-árŐI 24-érc virradó éjjel ismeretlen tettesek betörtök. A tettesek megpróbálták feltesziteui- az irodában levő Wertheim-kasszát, melybc%,n mozgóképvállalat 1000 K-t kitevő pénze állott. Ez azonbaa nem sikerült nekik. Így kénytelenek voltak az irodahelyiségben talált apróságokkal megelégedni. A gyorsan megindított nyomozás eredményekent Nagy imre plakátragas^tóJ..akl ö.Ug.E^r. JWÍ&. áll oz Uránia szolgálatában; beismerte, hogy ő követte el a betörést. Nagy Imrét a vörösőrség lotarlóztatta. \'
PártUgyek,
„ A szakszer vezetek vezetőségeit ismételten felhiv^Vik, hogy a ^Pártiigyek" rovai részére leadott közleményeiket «futával irják meg, mert ceruzával írott kéziratokat a betüsaedö elvtársak nem skednék löf-t^ípr.\':
A cipészmunkások vezetősége felhívj i az összes 18 -45 éves tagjaij, hogy ma 26-án délután 1 órakor a csopoit helyiségében (Mtfnkásotlhocr) spwjzás. végcu^chétlen. jelen* jenek meg. A megjeiené.s kötelező.
Magántisztviselők! Felhívatnak az ösi~ szes textil- és rövidáru, valamint a bor-, szén-, fft- ÍPMÓftnyag?.?akmába. lartQzó. és. állásban lévő szakszervezeti tagjaink, hogy ma este fél hétkor * Sugárét 4,.sz. alatü..helyi.. sógünkben feltótlen jelenjenek mog. — ijjz elnökség.
A vas- és fémmunkások szakszervezetéhez tartozó vörös katonák ma esie 6—3 óra között a Munkásotthon helyiségében felvehetik a május havi illetményeiket. A menet-században levő elvtársak illetményeikot ma d. e. 0—12 óra között nyugta ellenében át vehetik.
A zalaincgyel szállodások, vendéglő sök, kávésók és korcsmárosok elnöksegö felhívja összes tagjait, lw>gy ma dóleloit 0 órakor a „Fiume* kávéházban mogjelenni szíveskedjenek.
Az Ifjumunkás szakszervezet ma este ö órakor választmányi ülést tart. Megjelenés kötelező. Ifjumunkás vprós katonák! ..MunUu-bes irtegtéfitósükiít a mai napon d. e. 10^121«. és d. u. 3—-5-ig felvehétik a hivatalos h^lyí sógben.
A Magyarországi Munkások Rokktnt
és Nyugdijegylet^ncK na\'Hykanizsai fiók-, pénztára, jtjnius 2U-ón dólufá-i 3 órakor saját helyiségében tartja meg huszonötöd k évi rendes Ikpzgyülését, melyre az ogylet t. tagjait és az egyletünk kánt érdeklődőket tlszteíéfteT-íneáWVJUr At élnöküég. "-"T-?".-^\':
ZALAI NÉPAKARAT
191». június 20
Uj világuta
A termelésnek világszerte való átalakulásával nagyobbszabásu ésv irányokban haladó közlekedési világutak építése válik szükségossé. Az uj világutak közül megemlítjük a Bagdad-vasutat, amelyet még a német nagybankok építettek, most pedig az angolok vették üzembe. A „Daily Mail* jelentésé szerint néhány hónap múlva a londoni áruk Cataisból — Párison, Milánon, Zagreben, Belgrádon át Konstantinápoly ba, Haidar-pasánál való átsakodás után pedig Konián át {Bagdadig. fognak eljutni Élihez a. londoni\' tervhez azonban a középeurópai szovjeteknek is szavuk lesz és az áruk tömege nem sokáig fogja elkerülni Hamburgot, Prágát, Bécset ós Budapestet.
A Balti-tengeren az angolok és amerikaiak Kopenhágán át törtetnek majd Archan-gels, Kronstadt, Kiga, Reval, Hangő, Libaú, és Petrograd-felé, de ugy hisszük, hogy- az orosz szovjetek jobb csatlakozást fognak találni Ukránla, Magyarország és az Adria felé. Az angolok a forgalom értékesebb szállítmányait ós utasait léghajókon és repülőgépeken akarják továbbítani, Amsterdam, Kopenhága, Stockholm ós Helsingfors érinté-_ sével. A Marconi WirolQSS Company igaz-. gatójának nyilatkozata szerint ilyen légi. / omnibuszok nagy távolságokba, sőt más világrészekbe is jognak járni, noha az Atlanti Óceán átrepülésére tett első kísérlet kddarcot vallott.
A franciák a volt központi hatslmak területeinek elkerülésével, Velence, Trieszt, Zagreb érintésével, Nis ós Szófla-felé járatják a Páris—konstantinápolyi és Zagreb Belgrádon át a PÁris—bukaresti expresszvonatot, de ezek a vonatok sem fogják sokáig elkerül-hotnUMüocheot, Wient ós Budapestet, mihely szóhoz jut a világ proletáriátusa.
A párisi ésUandoni tőkések aZ Afrikával való összeköttetés közvetlenebb kihasználása céljából oly uj vonalat terveznek, mely Páris-ból, Spanyolországon és a gibraltári tengeralatti alagúton három nap alatt Sonegalba^z cszakal\'rikaí partvidéken (Barcolonán, Carta-genán és Oranon) ^t pedig nyolc nap alatt Cairoba jut el. Ezekről a tervekről a párisi «fi a «panybl kormány között a Tfirgyalások .niár folyamatban\' vannak. : - ^ - ,
A nemzetközi Rajnán Bázeltől, Strassburg érintésével, Hollandiába és Londonba teher-\' hajók közlekedését ^tervezik. •.......
A svájci külforgalom hotven százalékát eddig Németországon át bonyolították le. De a francia Orleans vasút a svájci lapokban most erős propagandát fejt ki, hogy a svájci forgalmat a délfrancia kikötőkön át tereljék Amerika folé. Erre a célra uj vasúti csatlakozásokat létesítenek ós közvetlen átviteli díjtételeket állapítanak meg. Nantesben ós St. Nazaireben erro a colra már megalakult a (\'.eneve-OCoan nevü bizottság, mely (tengeri hajókat igér a svájciaknak.
Olaszország viszont a Brenta torkolatánál lövő Brondola adriai kikötőt kinálja a svájciaknak a keleti forgrvlaüi^azámára, ¿q q * -öWóev^fcwesketíík a^StttpUm- \'és\' CóOiaul-vá\'-suták felhasználásával inkább Genova fele gravitálnak. Egy olasz mérnök terve szerint ns olasz áruk gőzkompon Otrantóból Va!o-nába, majd egy uj vasúton Monasztirba irá-nyittatnának. Itt csatlakozik a Monasztir—sza-lou&l—konstantinápolyi vasul.
\'.-¡.JA párisi Aero-klub Ptoistól"Í«ghaJöBát
akar járatni Madrid és Tanger, Barcelona és , Oran, Marseille, Oenova, Róma ós Brindisi, Koráika ós Tunis ós végül Stuttgart, Frankfurt és Köln felé. j
A tengerentúli világrészekben is terveznek nagy világutakat. Canada most ópiti a második és harmadik Pacific-vasutat, Ausztrália két tranz-kontinentalis vásutat, Brazília pedig az Amazon-\'VÖIgyb\'eh üJ Vásúli hálózatot tervez. •
a vizi utakon is óriási munka folyik. Nemcsak a hadviselő, de a semleges államok is nagy előkészületeket tesznek, hogy ton-nage- állományukat növeljék? Így Hollandia több nagy hajógyárat építtet ós hajóállománya rövidesen nagyobb lesz, mint volt a a világháború előtt. Hasonlóképen Norvégia, Svédország, Spanyolország, Dél-Amerika Is nagyarányú hajóépítési transakciókat bonyolítanak le
Az ontente-államok közül Olaszország tette aránylag a1 legnagyobb erőfeszítéseket, hogz hajóparkjöt szaporítsa. Hajóépítő gyáraiba több száz millió lirát invesztált. Franciaország német hajókkal pótolja a veszteséget. Japán kormánya igen nagy szubvenciókkal hatalmas hajózást fejlesztett. Anglia már a háboré utolsó hónapjaiban csaknem teljes hácorus vesztese-gét kipótolta. Ha az épülőben levő hajógyárak mind elkészülnek, akkor Anglia évenkint: kétannyi hajóteret tue előteremteni, mint a háború előtt. Az Unió hajóépítő ipara pedig a világháború alatt a legelső helyre került,
Most az a Ivtrlyzet, hogy a világtonnagc vesztcssége még mindig öt milió bruttó tonna és az éhező országok élelmezése, nemkülönben szénnel való ellátása veszi igénybe. Hozzáértő statisztikus ugy számítják, hogy 1920-ban vagy legkésőbb 1921-ben, már fölös hajótér fog scndelkezésére állni. Arra is számítanak, hogy kialakulni,\' mély alkalmas lesz arra, hógy a hajózási konjunktúrákban bizonyos hanyatlást idézzen elő nom csekély kárára á profitéh és kapitalistáknak.
APRO HIRDETÉSEK
* Kerestetik egy szobalájy esetleg bejárónő teljes ellátással, jó. vetéssel. — Cím a kiadóban. \\M 1521
Intelligens kisasszonyt keresek egy 13> éve. leányka mellé-. Németül tudók" előnyben. Cim Flschel Fulüp Fia könyvkereskedésében Nagykanizsán.
ég mint a forgács 1 Tűzkő, bél, benzin, kizájAlag:
CForgác/R.
dohánytözsdajóbsn Magyar-utca 43.
Internationale
kommunista folyóirat kapható az utcai árusítóknál ás a Szellemi Termékek Országos Tanácsa nagykanizsai elosztóhelyén Kazincy-utca /. fi, a.
egész napon át nyitva t Borbély, tynkszemvágó és manikűr
Ügyes kifutóleány
felvétetik a Zala Irodában!
».»».»\'«mmdjí «iE*!®-«®*.
öngyújtók és tűzkövek | a legjobbak a világon ! i
¡¡g.Pusofszky család a maguk, ugy az | mély fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy anyjuk, anyós, nagyanyjuk
összes rokonai nevében felejthetetlen jó édes-

özv. Pusofszky Viktorná
szül.
Schwelg;
z Erzsébet
1019. junius hó 25-én délelőtt 11 órakor életének 81 ik évébei^lhunyt.
A boldogultiiak földi- maradványa 1019. junius há 27-4Í délután 5 órakor fog Gyár-utca 3t-ik számú gyászházban a róm. /tlh. szent--egyház szertartásai szerint megáldatni ,s a róm. kath. sir^rtben levő családi sírbolthoz kjkisétni örök. Jiyugyó -helyére.<
. Az engesztelő szentmise áldozat a megboldogul/ lelki üdvéért folyó hó 30-án délelőtt 10 órakor lbg a szent Feren^ndiek plébánia templomában az Egek Urának bemutattatok.
Nagykanizsa, 1019. junius hó 25.
Nyittfodlék bákíheii I
; filHrlUt. ,\'Wi
XLWI. évfolyam.
Nagykanlm, 1918. Junius »7. Péntak.
I. nán.
ZALAI NÉPAKARAT
Saarkasrtöstg és kladAhivutali Maflykanlisa, aug*r-ui 4. sxám •aa*«as*tAs4gl *• kiadóhivatal! MltlMUém ll. ■ Nyomda lu.
A SZOCIÁLISTA-KOMMUNISTA MUNKÁSOK PÁRTJÁNAK ■ ALSÖZALAMEGYEI REGGELI HIVATALOS LAPJA
Elótliatésl Arak t "9.*" éwr* • • . . »o— korona
Fii évra. 4 . , , , M-_karoda
Hsgyad avra ... sa-so k*rö2a
Egy hónapra . . . 7-fO korona
Az olasz misszió levele Kunhoz.
Kun Béla válasza. — Az cllenforradalmárokat nem Ismerhetjük el hadviselőknek.
Budapatt, junius 20 A Magyar Táviratt Iroda jelenti: G. Romannoli alezredes a büda-peaü olasz misszid feje Kun Béla külügyi népbiztoshoz a következő levelet intézte:
— Külügyi Népbiztos urnák Budapest. * Abbból a beszélgetésből, amelyet kapitányom tegnap este önnel folytatott, azt a benyomást vitte magával, hogy önnek az a szándéka, hogy a ma összeomlott lázadó mozgalmat a legnagyobb erőszakkal nyomja el. Mint az olasz katonai misszió feje, kormányomnak és a szövetséges és társult hatalmak egyedüli itteni képviselője, tudomására hozom, hogy az ily erőszakas rendszabályokat nem nézhetem közönyösen. Ennélfogva az On kor-mányához fordulok, hogy követeljen), hogy az utolsó események folytán kezébe esett \'túszok és politikai foglyok életét minden ki vótel nélkül respektálja, még azoknál is, akik fegyverrel kehükben estek foglyul. Ezek oly emberek, akik oly eszméért és elvokért harcoltak, amelyek eltérők azoktól, amelyek az Önök kormányát uralják ós ép ezért teljésen igazságos, hogy ezek ugyanazon elbánás alá essenek, amelyeket a genfi konvenció a hadifoglyok részérő ál\'apil mrg. Erre nézve emlékeztetem önt és kormánya minden tagját, hogy önök egyenként és együttesen felelősségre lesznek vonva, ha a fentemiitett erőszakos rendszabályok tényleg vógro lesznek hajtva. O. Romanelli alezredes, a budapesti misszió feje. ...,______ ...
........: \' ~ -r-T-T-miT-inr .
Kun Béla külügyi népbiztos elvtárs erre. a kővetkező levéllel válaszolt: \'-rrw-"^»»ö; Romanelli alezredes urnák, az olasz katonai misszió fejének Budapest. Junius 2fl-án kelt levelére a következőket válaszolom. A magyarországi tanácsköztársaság kormánya visszautasít minden olyan fenyegetést,, amely kormánya tagjait az ország belső ügyéből kifolyétag felelőssé teszi. Megbot-ránkozással utasítóm tehát vissza alezredes urnák ezt a fenyegetését. Emlékeztetem al-
ezredes urat arra, hogy München, Riga, voja-mint Ukrajna és Finnország különböző városaiban az egyesült ós társult kormányok képviseletében ^enki sem emelte - fol ártatlan emberek életének k oltása ellen tiltakozó szavát. Nem jutott eszébe Alozredes urnák még megbotránkozni sem afelett, hogy felbérelt egyének budapesti gyári negyedekre, kórházakra, épületekre, hol asszonyuk és gyermekek tartózkodtak srapnell, gránát és gépt\'egy vei tüzet szórtak és hatalomra jutásuk esetére elsőteny-kedésüknek egy nagyszabású zsidómészárlás rondezését Ígérték. Csak természetesnek tartom, hogy amidőn a dolgozók elnyomásának visszaállítása érdekében történt aljas és barbár merénylet, asszonyok és gyermekek legyilkolásának 1 kiserlete, sőt \' legyilkolása Alezredes ur szivében nem kelthet felháborodást.\' A magyar tanácsköztársaság kormánya akkor is, midőn hatalmát teljes szigorral érvényesili, mindenkor emberségesebb lesz, mint azok a kormányok, amelyek a háborús baibárság özönét^auditották rá az emberiségre Kiéheztetni akarnak blokáddal asszonyokat és gyermekeket és az elnyomás és kizsákmányolási ell«^i tüntető fegyvertelen tömegekbe lövetnek, Végül nem hiszem, hogy kormánya intencióit fedné az\' a Körülmény, hogy a genfi konvenció határozmányait ellenforradalmár banditákra akarja alkalmazni ós szabad kezet biztosítani asszonyok ós gyermekek elleni Ujabb támadásra ós pogrDmron-dezésre. Az a barátságos viszony, amelyet a magyar tanácsköztársaság irányában tanusi-> tott, nem engedi feltételeznünk azt, hogy Olaszország az ellenforradalmárok érdekében asszonyokat ós gyermekeket legyilkolni,., a zsidókat kiirtani akaró bandákat hadvisslő feleknek Ismerhet el. A magyaroiszági tanácsköztársaság kormánya, illetve ennek bírói intézményei saját törvényei •szerint járnak el és tiltrikoznühk kóll itiindeii líémü •beavatkozás ellen,,.mely belső életünk törvényoit. illetéktelenül meg akarja szabni. Budapest, 1919. junius 26-án Kun Béla külügyi népbiztos.
Budapesten teljesen helyreállott a rend.
./ , Haubrich elvtárs nyilatkozata.
Budapest, junius 2d. Haubrich József elvtárs, Budapest katonai főparancsnoka a budapesti helyőrségről ma a következőket jelentette ki:
— A riadót megszüntettem. A telefon korlátozást, mely tegnap egész nap még jelszóhoz volt kötve, szabaddá teltem. A villanyos forgalom egész nap rendesen bonyolódott le. A színházak egyelőre zárva maradnak. A katonaság bevonult a kaszárnyába, a rendőrségi készenlét azonban még kint van az utoákon. Az ellenforradalmár hajók legénysége közül többen, megszöktek ós jelentkeztek nálunk. Kihallgatásuk során elmondották, hogy az ellenforradalmár hajók legénysége között ingadozás van és Bzérotnénék velünk tárgyalni. A Szamos, továbbá a Tisza és Complotte őrnaszádok, amelyek Samuelly Tibor elvtárs parancsnoksága alatt állanak, rendíthetetlenül a proletárdiktatúra szolgálatába szegődlek és as ellenforradalmár hajók ultimátumait, amelyekben ezek a nemzeti lobogó kitűzését követelték, felháborodással utasították vissza Kiüzenték az ellenforradalmár hajók legénységének, hogy velük nem tárgyalnák, ellensé-
geskedésnek, mégpedig legnagyobb ellenségeskedésnek tekintenek minden ellenforradalmi megmozdulást és ha kell, felveszik a harcot.
Leverték a pestmegyei ellenforradalmat Is.
Budapest, junius 20. Samuelly Tibor elvtárs vezetésével 2 napos harcban sikerült elfojtani a pestmegyei ellenforradalmat. Az ellenforradalom Kalocsán, az órsoki székhelyen támadt fel először, melynek volt tisztok voltak a vezetői, akik a • tanyai : lakosságot szervez ék meg.
A pusztai embereket fegyverezték fel ós zsidóellenes uszítással csütörtökön becsődítették őket Kalocsára, ahol mindenkit arra kényszerilettek, hogy hozzájuk csatlakozza-^ nak. Á fehér terror jól működött A kis számú vörösőrség nem tudott ellenállni a fehér gárdának, amely úgyszólván pillanatok alatt fegyverkezett fel és kerítette hatalmába a várost. Elsó dolguk volt, hogy a munkástanács tagjait elfogják. Csupó elvtársat, a kalocsai párt-szervezőt elnökét a városháza udvarán kivégezték. Arz százados és ennek öccse,. továbbá Jákula főhadnagy ós Szabóky százados alkották a fehérgarda vezérkarát, Több Vörösőrt* és elvtársai, áklk á" Vasút felé me-
nekültek, megtámadtak és" legyilkoltak Ebben a harcban esett el Farkas István is, a kalocsai párt jegyzője,
A fohórgárda vezérkara összeköttetést tartott fenn a szomszéd falvakkal, amelyeknek parasztjait fellázította. Állaiidó lovasjárőrök közlekedtek ""Kalocsa és Dunapataj között, mely a legerősebb fészke volt a mozgalomnak. Az ellenforradalmárok ellen halált megvető bátorsággal harcoltak a forradalmi törvényszék karhatalmi különítményéhez tartozó katonák.. ....... . ,„....... . . . ^
Csapataink először Tassba értek, Tassból átmentek Szalkszentmártonba. Itt nagyobb ellenállással fogagták őket, Innen Oczhazára vonultak a győztes vörösök. Egy századunk Apostereg ellen vonult, ahonnan kezdve már szervezett fehér gárdával kellett harcba szállnunk A fehérek a síneket felszedték, a hidakat felrobbantották és azokat az emberoket, akik nem akartak harcolni,, lelőtték. Elkeseredett, harc fejlődött ki a fóthi határban, amelyben a fehérek 2 ágyúval és 5 gépfegyverrel vettek részt. A harc a hősiesen küzdő vörösök győzelmévol végződött. A diadal 2 derék elvtársunk élet.ébe került és több elvtársunk megsebesült.
A fehér gárdát döntő vereség érte. A veszteség is" mutatja, hogy milyen elszántan vetették magukat a fehérek a harcba. Alár-mírozták az egész környéket s a szomszédos falvakból szekéren hozták a csapatokat.
A Dunapatajból meg«*?»sztotf fehérek Kalocsára menekültek, akiket a vörös csapatok Kalocsáig üldöztek. A fehérek ma a szerbekhez fordultak, hogy szállják meg a várost. A szerbek azonban ehhez nem mutatnak hajlandóságot. \'
Németországban _
terjed a koaimuulsta moigalon.
Himburg, junius 26. Az összes kormányépületeket megszállták a felkelők. Ka* tonai intervenció a pillanatban .nem lehetséges, mert nem áll elég^ csapat ^rendelkezésre. A városházán 12 tagu. bizottság működik, amely magahoz ragadta a kormányzati hatalmat Hamburg felett. A fogházakat megostromolták, ahonnét a felkelők kiszabadították a politikai foglyokat. A felkelők az igazságügyi palota előtt lövegekot állítottak fel. A vasúti forgalom a városban teljesen szünetéi, Berlinnel a vasúti összeköttetés egyenlőre még meg van. A főpályaudvart megszállották. A birodalmi csapatok tagjai közül többet meggyilkoltak. A harc mindkét\' oldalon súlyos áldozatokat követel annál inkább, mert a felkelők többeket agyonlövettek. A zavargás alkalmával több közönséges gonosztevő is kiszabadult.
Berlin, junius.26. A Berliner Zeitung am Mi/tag jelenti Hamburgból.- Ma délelőt-
Hamburg város külső nyugalmát nem zavart ták meg. A rendőrségi szolgalatot tegnap este szükségből fegyveres munkasok vették át. A 12-es bizottságban kommunisták, továbbá a független és radikális szocialisták az irányadók, ugy, hogy az. a tegnap este felmerült hir, hogy Hamburg kikiáltja a tanácsköztársaságot, egyáltalán nem olyan valószínűtlen.
Frankfurt, jűníus 26. Miután már tegnap a reggeli órákban "fosztogatások fordultak elő a gyümölcs és zöldségpiacon, a tömeg tegnap esto a függetlenek gyűlése után súlyos kihágásokat követett el. A fogházakból kiszabadították az összes foglyokat. A tömeg nagyszámú üzletet és áruházat és több ven- *
2 ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius l/.
déglőt kifosztott. A piacokon pedig számos boltot rabolt ki. A kár beláthatatlan. Összeütközések is voltak, melyeknek azonban emberélet nem esett áldozatul.
L\'andsberg junius 2<>. Éjszaka itt sulyos rendzavarásokra került a dolog. A piacon nagy embertömeg verődött össze, amelyet az / élelmezési raktárak-kifosztására izgattak, ösz-szeütközésre került a dolog, ameiyrol közelebbi jelentések hiányzanak.
A oégyestnnácR sargetl a német béke alAlrásAt.
Pária, junius 26. A kamara parlamenti pártjai tegnap jelölték ki a békebizottság körülbelül (50 tagját. A jelöltek kijelentették, hogy Németország mindaddig nem lehet tagja • • - a népszövetségnek, mfog biztos" garanciát nem nyújt arra nézve, hogy a békét nem zavarja meg; A Temps jelenti, hogy a négyestanács elhatározta, hogy felszólítja a német kormányt, miszerint a legrövidebb idő alatt küldjön meghatalmazott delegátusokat Versail-lesbé a békeszerződés Aláírása végett.
Felkérjük az összes szakszervezetek elnökeit, vagy titkárait, hogy 28 áu délután 6 óráig a 18—45 év közli férfi faijainak névjegyzékét hozzánk beküldeni szíveskedjék. A nyilvántartott mtinkanálküllek nem képeznek kivételt.
Nagykanizsa, 1919 Junius 26.
DIREKTÓRIUM
A nagykanizsai szocialista kommunfc\'a munkások pártjának össze vezetősége\' ma esíe 8 órakor a Szocialista Klubb emeleti helyiségében-Ülést tart. Megjelenés kötelező. A párttitkárság.
I1IKEK.
Janiul
27
Péntek
naptAR.
A nap kél-4 óra-05 percnyugszik 7 óra 50 perc
A hold kél d. u. 2 óra 02 perckor, nyugszik éjjel .12 óre 17 perckor.
kor, kor.
Lapunk mai száma a vlllanymlzérla folytán csak két oldalon és elkésve jelenhetett meg.
— Nagykanizsa a szovjetállambau is \'" önálló, Megírtuk, hogy Sneff József élvtárs a szovjetkongresszus alkotmánylervezcii vitá-- jában nagyhatású beszédet mondott. Mint most a Kanizsára érkezett kiküldöttek elbe-V-. széleséből megállapítható, Sneff elvtárs a benyujtett alkotmánytervezetnek — különösen Nagykanizsa jövője szempontjából — jelentős megvaltoztatá át ajáf lotta és a javaslathoz a szovjetkongresszus hozzá^js já\'Ult. Az eredeti alkotmánytervezet ugyanis a községeket csak falvakra és városokra osztá-
■ lyozta, városok pedig csak azok a községek lettek volna, melyek a letűnt rendszerben törvényhatósági joggal voltak felruházva. Az eredeti alkotmánytervezet szerint tehát Nagykanizsa város megint csak elesett volna régi kívánságától, attól, hogy végre valahára önálló lehessen, Sneff elvtárs, aki Nagykanizsa önállóságáért már oly sokat küzdött és akinek, kitartó munkáját a Károlyi rezsim alatt siker koronázta, a szovjetkongresszuson sem mulasztotta el az alkalmat, hogy Nagykanizsa város régi kívánságáért exponálja magát. Hosszú és nehéz argumentumokkal teli beszédben mutatott rá azokra az igazságtalanságokra, amelyek a községek régi osztályozásában voltak találhatók és hangsúlyozta, hogyha már semmit sem veszünk át a régi rendszerből, meg kevésbé szabad annak igazságtalanságait átvenni. \'Sneff elvtárs azt indítványozta hogy mindazokat a községeket, melyeknek \'25 ezernél több lakosuk van, városokká osztályozzák. Indítványát a szovjet-
■ kongresszus egyhangú lelkesedéssel tette magáévá. Ekként Sneff-elvtárs felszólalása a Movjet alkotmányban is megszerezte Nagy-Kanizsa önállóságát és Nagykanizsa ma is .®zorí varosoknak a sorába van, amelyek. kir
vétetnek a megyei kötelékből és olyan ön-állóságot élveznek, mint amilyen a feudális alkotmány .törvényhatósági jogú városainak volt.
— A sorozás harmadik napja. A sorozásra kötelezett szakszervezeti tagok nagy része tegnapra- halasztotta a jelentkezést, minek következtében a sorozóbizottságok előtt csak ugy szoronglak a jelentkezők. A tolongás elkerülésére számozott jegyeket kellett kiadni. Tekintettel arra, hogy.a sorozásra jelentkezők nagy száma miatt a sorozást-tegnap nem tudták befejezni, a sorozást mindkét bizottság ma is folytatja. A lemaradottak ma okvetlenül- jelenjenek meg az illetékes sorozóbizottságok előtt, mert különben a legsúlyosabb büntetésnek néznek elébe. — 4,
nagykanizsai......szakszervezetük sorozásánál?
eredménye tegnap este a következő volt: Sorozásra jelentkeztek 9l0-an. Ezek közül 238-at találtak frontszolgálatra alkalmasnak 137-et őrszolgálatra alkalmak, 8-at bajmegállapitás végett kórházba utaltak, 518-at pedig alkalmatlannak találtak.
. — Halál az ellenforradalmárokra. Budapesti tudósítónk telefonjelentésc: A kormányzótanács junius 2G-án tartott ülésén elhatározta, hogy az ellenforradalmi ügyekben a forradalmi törvényszékek által hozott -halálos ítéletek meg nem fellebezhetők és azonnal végrehajtandók. I
— Sorozás Alsózalámegyében^ Nagykanizsa szakszervezeteinek sorozása alig fejeződik be, máris rákerül a sor az alsózalamegyei járások szervezett munkásságának sorozása. A nagykanizsai, letenyéi, keszthelyi és pacsaí járásokban f. hó ítO^-án\'és jüllttS hó í-én, hétfőn és kedden lesz a sorozás. A sorozásokat mindenütt a\'járási székhelyeken tartják meg. A nagykanizsai járási sorozás Nagykanizsán a városház nagytermében lesz hétfőn és kedden délelőtt 9-től 12-ig és délután 2-tŐI\' G-ig és pedig a következő sorrendben : Hétfőn, junius 30-án: a galamboki, kiskomáromi, gclsei, sormási, szepetneki és nagyrécsei körjegyzőségekhez: tartozó községek es majorok, kedden julius 1-én pedig a zalaszentbalázsi, nagybakónaki, murakeresz-turi és hosszuvölgyi körjegyzőségek községeinek és majorjainak szervezett munkássága kerül sor alá. .. .
— Az Uránia ma és holnap szombaton mutatja be a hírneves VVanda Treumann berlini művésznő főszereplésevel a Szenvedély szava cimü remek társadalmi drámát.
A Novacsek-féle
CIRCUS
BudapestrffljSvet elsffranifu, nívó» kilríSnil-mfísor keretebea
Szerdán, julius 2-án
kezdi meg

Nagykanizsán
— A Fablck csoport, »moly ma indul Székesfehérvárról a fronlr., a Zalai Népakarat utján üdvözletét küldi Nagykanizsa pr0. letárségának és figyelmezteti az Itthon maradt elvtársakat: örködjenek, nehogy n2 el. lenforradalom bárhol Is hátbatámaJhassa őket telkeikben ne csüggedjenek el és ne legye, nek ingadozók, mórt az igazság diadala elmaradhatatlan
— Betörés Keszthelyen. Keszthelyi tu-dósitónk telefonjelentése: A Lówy Pál-féle ékszerüzlet redőjelt 2 fiatal suhanc ma délben álkulcsal felnyitotta, behatolt ai üzletbe és onnan 4 aranyórát, 1 nól arany nyakláncot és egy arany broche tüt vitt el. A tetteieket rövidesen elfoglák, akik a kihallgatás során bevallották, hogy a lopott értéktárgyakat a balatoni parkban egy madárfészekben rejtették cl. A lopott ékszereket hiány nélkül megtalálták a jelzett helyen.
— A Novacsek-féle cirkusz Budapestről jövet julius 2-án rövid vendégjátékra Nagykanizsára érkezik. Ezen kiváló vállalat Koppéi Gyula ourópai hirü magyar impreszá-ríó vezetése \' alatt áll. Művészi és műszaki személyzete több mint SO személy. A cirkusz-nak gyönyörű idomított lovakból álló istállója van. <
— Elveszett Hnjdu Islvánné élelmezési könyve f. hó 25-én zsirosztáskor a hatósági husszéknél (postával szemben). A szegény asszony kéii, hogy aki megtalálja a rá nézve értéktelen igazolványt e lap kiadóhivatalában leadni szíveskedjék.
Színház ós művészet.
Heti mdsor:
Pénteken: Majd a Vica vígjáték.
.........Szombaton és vasárnap : Kis szeleburdi
operette.
Hétfőn: A vasgyáros szinmü. - •
Az esti előadások pont 8 órakor kezdődnek.------- —— - —t*——
PártUgyeK.
A nagykanizsai lestőlpar szakcsoportja
értesiti tagjait, hogy az 500 koronát anyagra vasárnap délig Meskó József szaktársnak an nál inkább Ilzessék^be, mert későbbi előjegyzéseket i>em fogad el és nem részesülhetnek anyagelosztásban.
A nagykanizsai szabómuokások éi munkásnők szakcsoportja értesíti az összes níi tagokat, hogy ma este 7 órakor a Kaszinó helyiségében értekezlet lesz.-Tárgy: A szabászat és egyéb- fontos ügyek. Megjelenés kötelező. A vezetőség.
A borbély- é> lodrisz alkalmazottak ma este 0 órakor a Munkásotthonban gyűlést tartanak, ügyben felszólítja vörös katona tagjait, hogy a gyűlésen okvetlen jelenjenek meg, mivel munkabérmegtéritésük a gyűlésen kerül kifizetésre. A vezetőség.
A szabómunkások és munkásnők szak csoporta értesíti tagjait, hogy minden tag naponta I üveg sört az Osztereicher-fél. sór-raktárba, Magyar-utca\' 20 sz. alatt átvehet. I üveg ára 1\'20 K. Kérik a tagokat üveget magukkal vinni. A vezetőség.
A magántisztviselők, valamint az Ipari és Közlekedési Tisztviselők helyi csoportjának tagsági díjjal há\'ralékban levő tagjai (elhivatnak, hogy a tagsági dijat 3 napon belől az egyesülőt pénztáránál annyival is inkább fizessék be, mert ellenesetben «\' tagok sorából törölletni fognak.
Az építőmunkások szervezetéhez tartozó vörös katonák, Illetve hozzátartozói a május havi munkabérmegtérités céljából jelentkezzenek a Munkásotthon fvolt kathollkus legény egylet) helyiségébon, ahol azt délelőtt 12-ig és délután 2—5-ig a nyugta ellenében azonnal fel is Vehetik Pintér László szaktársnál; A vezetőség. - .......
XI-VI. évfolyam.
Nagykaníatn, 1899. Junius 28. Slombil.
f.lUIIJ
m r*/
146. «zAm.
»jorhonítOsag «• kiadóhivatali Nagykanliaa. UufjAr-ui 4. i.ftm ticrhositúsögl oa kiadóhivatal! talalonaxam 78. i MyomdH l .
A SZOCIÁLIST A-KOMMUNISTÁ MUNKÁSOK PÁRTJÁNAK ALSÓZALAMEOYEI REGGELI HIVAtALOS LAPJA
eiO«u»<l*»l Arak Eg*«i évru .... 80-Fél e»ra. . . ar..
Mag»ód 6<trm
.«Üra
« tay
koron a 4G-— korona 22-10 korona 7-50 korona
Rendelet.
Aki a városban kifüggesztett plakátokat, hirdetményeket, vagy parancsokat le tépi, megrongálja, vagy befirkálja, forradalmi törvényszék elé állíttatik és a legszigorúbb büntetésben részesül. Felhívjuk az elvtársakat, hogy minden egyes Ilyen esetei a legsürgősebben hozzanak az Illetékes hatőságok tudomására.
DIREKTÓRIUM.
A gabonaellátás biztosítása,
Az élelmezési ügyek vezetésével megbízol! népbizlosok parancsát közli a Tanácsköztársaság keddi. száma., Ez, a rendelet lényegében azonos azokkal a rendeletekkel, amelyekkel a kormány a háborús évek . folyamán az ország gabonaterméséi Igénybe vette. A termést, mint minden évben,, már a cséplőgépnél szántba veszik és minden termelő csak annyi gabonát tarthat meg mosónak, amennyi saját családja fejkvóta szerinti eltófasára, a Jövő évi vetőmag biztosítására és árpánál meg zabnál az állatállomány takarmányozására szűkáéges. Termelő alati erlendő Ül az araló és cséplőgépnél dolgozó munkás, ^valamint a kon-venclps cseléd is. Az aratók és cséplök gabonában megszabott bére a mai kedvező bérviszonyok mellett jóval nagyobb, mint a nekik járó fejkvóta. Ezért a parancs szerint a fejkvótát meghaladó részt készpénzben kell az illetőnek kifizetni.
Nem tarijuk szükségesnek itt a rende-...ieiel. részletesen ismertein!, .csak az átvevő bizottság szerepéi óhajtjuk erősen kidomborítani. Az, átvevő bizottság a parancs szerint három tagból áll, okik közül egyet -a földnélküli • munkások sorából, egyet az il-ásbeli munkálatokban jártas munkások sorából a községi munkás-, katona- és földmüveslanács intézőblzoltsága "választ, egyet pedig a kerületi terményhivatal rendel ki. Az átvevő bizottságokra rendkívül nagy ésjfclelőaségteljes munka hárul. Az ő feladatuk arról gondoskodni, hogy a gabona él ne tűnjék s a közfogyasztástól el ne vonathassák a háború alatt annyira szokásossá • yáU g«.b<ujaeliejléa ulján.. Efelett őrködni és a párancs végrehajtását lelkiismeretesen szorgalmazni ma fontosabb kötelesség, mim valaha. Az idei termésbői kell élelmeznünk nemcsak a fővárosi és a bányatelepek, ipari centrumok ellátatlan lakosságot, hanem . v az országot védő vörös hadsereget /?. Nem lehet kétség az iráni, hogy a vagyonosabb parasztság némely ellenforradalmár által félrevezetett része Igyekezni fog terméséi a közfogyasztás alól elvonni. Az átvevő bizottságnak tehát nagy lelkiismeretességgel és gondos utánjárással kell ellenőrizni, hogy vájjon a beszolgáltatott, \' termés és csépíési adatok helyesek-e és
hogy nem forog-e fenn a gabonáelrfettés lehetősége. A parancs, midőn határozottan kimondja, hogy az átvevő bizottságba csak földnélküli embert szabod bevenni, gondoskodni kíván arról, hogy az esetleg gabonájukat eltitkolni óhaltó gazdák ne találjanak az átvevő bizottságnál segítőtársai. Minthogy azonban van olyan lalu, ahol maguk az intézőbizottság! layok sem "r?gi érzelműek \' és esetleg az átvevő bizottságba olyan tagokat választanak, akik kötelességüket kellően nem teljesilik, feltétlenül szükséges, hogy a járási és kei illeti intézőbe zottságok rendkívüli figyelmet szenteljenek minden egyes gabonát átvevő bizottság összeálji/ásának megvizsgálására és működésének ellenőrzésére.
Olyan fontos (eladat ez, amelyhez fogható.alig van: n kormányzótanács min-
dénárönlí^aícaría\'TerWnrá^í\'ÖB^ffelíVtí^ rál.i.sokűi és az ezzel járó töméntelen zaklatásokat. A háborúban annyira meggyűlölt rekviziciók pédlg cc.ak ugy kerülhetők cl, ha most mindjárt a cséplés alkalmával mindenki becsületesen beszolgáltatja a szükségleten felüli részt, ha a proletárokból szer- • vizelt ó I ve vő bizolt sig nagyobb lelkiismeretességgel és pontossággal végezze köteles- • \'ségét, mini a háború alalt .működöd kaplta- o*-lista szellemű álvevő bizottságok. Ezért nyomatékosan felhívunk mindenkit, akinek a proletárállam igazgatásában szerepe van, hogy a termés biztosítása és a saját szükségletén felüli gabonamennyiség beszolgáltatása dolgában a lehető legnagyobb lelkiismeretességgel téljesitsé kötelességét.
Varga JenG.
Berlin a proletárdiktatúra előtt.
Utcai harcok. — Letartóztattak a mnukástanács tagjait. — Egész Németország; kéiifllődlk a második lorrudnlouira. A munkásmozgalmat egységes terv szerint hujiják végre.
Budapesti tudósi tőnk fele fótije\\éntése. ■
Bécs, junius 27. A Neues Wiener Journal jelenti Berlinből, hogy
a berlini munkástanács vógrehajtóblzott-ságának tagiait ma délután a birodalmi hadsereg katonái letartóztatták. A letartóztatásokat Noske hadügyminiszter rendelte el. Délután azonban a minisztertanács letárgyalta ezt az ügyér és "á letartóztatásokhoz hozzájárult, azonban a végrehajtó-bízott-ság tagjai közöl azokat, akik a többségi szocialistákhoz taitoztak, szabadonbocsájiottak.
KideriMkíftogy a kormány nem a yegre-hajtó-buottság, hanem a munkástanács független szocialista tagjai ellen akar eljárni. A letartóztatásokat azzal okoljak meg, hogy a Végrehajtó-tanács független szociálista és kommunista tágjai a hanburgi tanácskor-roánnyal összeköttetést tartanak fenn. A hamburgi tizenkettes tanáos érteal-tet e a berlini végrehajtó bizottságban levő tagjait, hogy a fehér gárdával szemben helyezkedjenek védelmi állapotba. A Jelszó az volt, hogy Hamburgot követnie kell Berlinnek.
A birodalmi kormány a végrehajtó-tanács tagjainak letartóztatásával akarja elejét venni a második forradalom kitörésének.
.«r.....ll4cal toarcok Berlinben.
Berlin, junius 27. Mult éjszaka ujabb zavargások voltak Bcrlinoen. Az lnvallJen-Strassén a rendőrségre és Önkéntes katonákra rálőttek. A Prinzen Alléén történt összeütközés során többen megsebesültek.
A német proletármozgalom . • egységes terve*-
Ber I", junius 27- A VVolff-ügynököég jelenti: A hamburgi zavargás - tutajdonképen csak egy része- azon nagyarányú felkelésnek, amelynek ogész Németország területére ki ■ kellett volna terjednie. Hamburgban qzonban I a mozgalom túlságosan korán kisiklott a vezetők kezéből. Sem a. hamburgi- lakossag, sem. 1. i (. a \'tízenkettes\' bízoMeág. tagjai, .nem ..voKak . a J ban tftejgámadták a briit megszálló csapatokat. ;..
célokkal egészen tisztában. Eddig állítólag negyven halottat és sok sebesültet állapítottak meg. A varost felfegyverzett munkások uralják, a rend fentartasarol a népórség őrjáratai gondoskodnak. (A hivatalos VVolff-ügynökség jelentesei, melyek nem nélkülözték soha a burzsoázia érdekeinek megfelelő tendenciózus beállítást, valószínűleg eeboen az esetben sem fedik a vató- helyzetet./4 sz&rk.)
Ostromállapot Frankfurtban.
Frankfurt, junius 27. Tegnap este a tegnapelőtti . «zavargásokkal. .o ssz oJiiggésb on, véront ásókra került a ser. Délután kihirdették az ostromállapotot. Amikor a városházát * kormánycsapatok szálták meg, nagy embertömeg gyülekezett a piactéren. Ho&y a \'térét "\'
kiürítsék, a kormánycsapatok kénytelenekből-_______
tak ismételt ijesztő lövések után élessel lőni. C ember meghalt és 24 megsebesült. Az utóbbiak közül is kettő később meghalt.
Az amerikai szenátus vitája a békeállt« pótról.
Wasohington, junius 27. Az amerikai szenátus külügyi bizottsága 11 szóval 7 elle- • nében hétfőre halasztotta a vitát Wall határozatiJavallatáról, -
a^ety kimondj« a békeá \'apot helyreállítását Amerika ós Németország közátt. A bizottságnak, amelynek többsége Lodge mögött all, ez a kitartása abban leli magyarázatát, hogy nem akarják Németországot avval a rcménnvel biztatni, hogy ha a béke Amerikával létre . jön, evvel Németországot halogató taktikára buzdítsák."
»¿IbérlAbuieietAinodták a brltt cSMpatokat. Amsterdam, junius 27. Angol lapok jel.p\'ntése szerint Moszkvából szikratávirat érkezett Londonba, mely közli, hogy Szlbórlá- \'*
2 ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius l/.
A zendülő monitorok üldözése.
A lásWjl* monitorok Sierbláboü csatlakoztak?
Budapest, junius 2". Két ellenfoiradal-már monitor Pozsony és Komároin között szerdán délután a Dunán dél felé hajozott. a-Jttoflitorok ®Z(í?a nom ndt,lk «,etje,t ma" gukról.
Illetékes helyről órlesülün V hogy a megszökött monitorok Jelenleg Pákától délre tytáikodnak, e/tol kleérletehet^ tettek arra,\' \'hogy a ezerbek h az
csatlakozzanak,
azonban a szorbjjk nem engedik át ókét a határon,
Lwautóbb jelentest kaptunk arról,, hogy a monitorok szikratáviratot küldtek a szerb főparancsnoksághoz, azonban a rádiótolegramm tartalmáról és eredméuyéró! megbízható értesülésünk nincs. A lázadó monitorok a visszatérésre gondolni \'sem mernek,\' tisztában lévén azzal, hogy az esetleges akciójuk most mar eredménytelen és tvnnényteten völnn?"\'\'\'""\'*"\'" -\'
Mttltódlk a rttgtttultélő bíróság.
Sudapas*, junius 27. A rögtönitélő forradalmi törvényszék tö\'filffip" éfíÖSZ ~ TWjr\'tt ellenforradalmárökat hallgatta ki, Tóth elvtárs elnökleie mellett. A vádlottakat három cserportban hallgatták első--csoportba;■.-.- aj»r-ÉngeÍS\'lá^fthyá^a\'\'ni\'ásö2llít>)á a" UfcTovfcaC a harmadikba pedig a Mária Terézia laktanya és^a\' József telefonközptmti öllönfóffa^\' dalmarok tartoznak. Tegnap reggeltől az- első vádlott csoport ügyét tárgyalták este fel 9-ig, amelyet ma reggel ismét folytattak. Az Engels I dk tanyával .kapcsolatosan 43 vádlott van a forradalmi törvényszék elolt, akiknek kihallgatása ma eges/, nap . folyik, A vádlottak kifogásokkal dólgóznák és mindent "letagad-" nuk, legfőképpen azt, hogy eUenforradalmarok
A tuunkáfctanAcs neai ueatesltbet a katonai szolgalat alól.
Budapest jemius 87. -A hadügyi népbiztosság tygnup-ft munkás ,-földműves---és■\'■katonatanácsok löszére a következő rendeletet
adta ki: .....
........
"ffl\'üWPe5 ff\'HTolTatnnTu:sóTT\'fen y fog es \'katonai szolgálatra bevonulni Nty«ötelezet:eknck. bevonulás alóli mentesítést engedélyeznek, sőt\'
egyes "C\'ífcTőKbcVn.....a\'"reIífcf|ü||§tXftk9Í. á Mt^niii
saslftatatra\'^sfl« •k^ftöWa^iaWO^k-\'«^*^-11" Miután my a munkás-, \'földműves- és katonatanácsait. hatáskörüket.túllépték, -a .jó-», vőre vonalkozólag miheztartás vágett az ilyen irásbAn már kibocsáj\'atótt rendeietek megerő-sitése gyanánt .ismételten, közöljük, hogy egyeseknek a bevonulás alól mentesítést- érv gedélyezni, vagy egyeseket a bevonulástól eliiltaH a munkás-, földműves- ós.kajona-tanáesoknak joguk nincs:
A román kegyetlenkedések.
Qudapa.i, junius .87. A A¡agyar Távirati Iroda jelenti Miskolci 61: A Borsodmc-gyét megszálló román é. cseh csapatok ki-vonlasa alkalmával, mint utólag a vizsgálat b.suatm.kegyetlenséggel-gyitkotáfc\' le a védtelen l.ikossagot. M.ajus 2f\'-ail \'elíüK ták\'Bajlók vastlti fin-, akitfii azt kin-otették, • hogy árulja cl a vórós katonák állásut.
Hajtók természetesen megtagadta a kivánsag teljesítését, amiért két elfogott vórós katonával eg^titt kivitek a temetőbe, ott a katonait kai mca4«nMák\'11 strjnkat ¿."Hajtók előtt itflndksuM klvótf&zfítr"/ ■•<»«*•«!»*-.■» Ezután ujbQI felszólították a vasún őrt hogy árulja el a katonai állásokat. Bajtólt újból megtagadta a Itércs teljésité-ét. Másnap elhurcoltak áldott áHapalban lévő feleségével együtt újból a to.melótíe, ahol jnindUcttöjukot. rátették egy-egy hullara es utána agyon l.uék ftkol.
Az Itt elmondott eset csak e syik lta)».
•■■«w<W»imí« wpa^niíííftT&.^gW
Y vogronaliott gyilkosságnak, amit a román csapatok proletliriostvércink ellen oHtpvcttck.
Befejeződfitt ^ szakszervezeti tagok Porozása.
Frontszolgálatra 309, őrszolgálatra 178 lett alkalmas. — Repölőblzottságok ellenőrzik
a. >or.pz4si parancs betartását, ,. Jjyi&iJt»., valók a (elmentésekről,
A nagykanizsai szakszervezetek sorozása tegnap délután befejeződött, A tegnapi sorozás ei-edmenye -a következő : ■ az első számú sorozóbizoltság előtt jelentkezett 95 ..tzakszvr.\\xz«;ti!.UjgT--akik. ¡vvwil .fo»MuJtfáUUA.. alkalmas IS, őrszolgálatra alkainv^s 25 lett, kórházba pedig 3-at utaltak; a másodütS7.ámu serozóbizottság előtt megjelent 195 elvtárs, akik közül frontszolgálatra alkalmas őrszolgálatra alkalmaS\'IÖ lett.
Á szakszervezetek sorozásának végső eredménye tehát a következő: Jelentkezett • < ■ % \' 1206 elvtárs Frontszolgálatra alkalmas. 309 „
őrszolgálatra ...... 1B \' \'178 \' ......
korházba man>; . 11 ..
a többi-elvtárs alkalmatlan, lett.
A sorozás napjai alatt ismételten frgyel-mezteitők a szakszervezetek tagjait, hogy a sorozásokon okvetlenül jelenjenek magXmert az CUűliőTZó3 Tűg3ütgói\'itbb lesz és:á\' meg nem jelenteket nemcsak hogy karhatalommal fogják a sorozóbizottság cié állítani, hanem a .forradalmi, törvényszék, is. szigómán-;jncgbűn-v leu\'okéU"^" ™\'-\'\'-■\'-\'\' ■"•""
;, A ,\'hadügyi népbiztosság egyszerű mód-ját találta meg az ellenőrzésnek és ma távi-r/itila&f utasította a nagykanizsai direktóriumot az iritézkedések megtételére. Ezek" szerint egy ellenőrz3bizottság járja be a város • összes lakóhazait, hogy ellenőrizzék, m\'cgfcicit-c minden 1919-ben a 13. életévét n«ár betöltő, .he i-natu-uilUHi -T*—*»ák— szervezett t»g á tltásl;^elezettsóBénck;v/V\'h.Vz-bizalmiak nunden ház kaptibcjarata" atittt\'" t^-\'\' mutatást tauóz\'nák kifüggeszteni a ház ösz-sr.es férfilakóiról.. A jegyzékben fei kell tü.n-t\'étni "a förfiak"nevet, foglalkozását, életkorát és a sorozás éredményet. Aki pedig -n>nv volV-sorÓzasot», unnak\' a neve mellett ki kell tűn- -tetaú azon. kötüiményt, amely miatt elmaradt u sorozásról. A nem szervezett lakóknál a rovatba be kell irni qzi a körülményt. — Aki „WÜáÜ£m..a.dalokat--íiZoiga,lut- bo, -valnmim at n
lat), adatokat vesz fel,, forradalmi törvényszék elé .állíttatik. \'Z
, . A V-\'ny!^<.\'s katonai Mzo.lgalut alól .való s&ttoWSwWHtf \'rt- -\'tfelmei^érftW^^ -ftáVxyrti\'Wtf^ porttyi qsztandók: I. üzemi, 11, mezőgazda-Sági, III. egyéni íplmcniési csoportba.
l.\'Az üzemi felmentésj.; csoporthoz tartoznak az,.Összes, szociaüzált gyarak,-üzemekj hivatalok, intézetek, munkástanácsok, iskolák, intézmények, gyógyszertárák stb. alkalma-zouai. 11. Mezőgazdasági felmentések csoportját alkotják az őstermeléssel (erdő, »mezőgazdasággal és halászattal) foglalkozók ós kisbirtokosok felmentési ügyei III. Egyéni fei-mentesek csoprtjáhpz lailoznak mindazok, akik nom szocializált, tehát sajátjukat képező\' üzemekben dolgoznak. Az üzemi felmentési névjegyzékeket maguk az üzemvezotők állítják ki s a termelusi biztosok ós gyári mun-" kástanácsok együttesen birálják felül s. jóva-"hagyávhzáradökkar tffiják cVÁ \' meüőgázda-sögi íVunciucscket ugyancsak a termelési biztosok; kisbirtokosoknál a munkás es íöldmi-vestanácsok .állítják ,ki s \'látják el záradékkal. Ezeknél . »Gazdasági munkás^ megjelölésű névjegyzék használandó; Az egyéni-, felmcn-tósvkv.\'t a házbizalmiak s szak-jzcrvczctck vc-£«)V.n»k4l:,\' H^oua:.és; föídmi« vcstanácsok (D rektóriumok) záradékolják. A tróvjogyzekok 3 példányban ál|itandók ki. A f^\'menfési kérolmeket az illetékes ncpHztos-sájjok bírálják el, a névjegyzékek tehát az egyes nepbiztosságök felmontósí osztályailpz küldendők- te A nevjegyzokek kitöltésére mngttk a névjegyzékek rovatai adnak utmu-tatabt. Ha vautk». mégis ...köiclebbi^ lolvilago-h katonai "nyTtvárr-\' fáitóhö?. (»\'«tuSháZft udvari helyisége). Ugyán-itt tudhatók meg az egyes népbiztoss,ágok fol-mentési osztá\'yaipak cirr^ei is.
Letört. ellenforradalmi kísérlet Kaposváron.
Kaposvár, junius 26. A sötétben bujkáló eilcntorradalmároknak sikerült megie veszteni néhány uj ós konjunktura szocialistát, \'akik-\'—-wint kiderült — különböző 1 ígéretekért tegnapelőtt Kaposváron ellenforradalmi puccsot akartak megkísérelni. A régi, kipróbált ós a forradalom vívmányait megőrző kaposvári szervezett munkásság* \' valamint vörös katonáink rajtuk ütöttek és hitvány tervüket még csirájában elfojtot ák. -.A meg-tércsztéH\'Th-fefréVé^teU^tWb^ órakor gyűrtek össze a Munkás-Otthon udvarán, ah I -Pitlni tóglásmester, közismert munkáshajcsár buta, meggondolatlan és minden proletárt megszégyenítő kusza bsszede elragadtatott néhány jelenlevőt, akik le akar- 1 ták ro\'ubolni a telefont, hogy ezzel útját egyengessek Pillnjék ostoba terveinek. Ennek hatása alatt zavar támadt, amelynek a sze--Tcncsétien Sz »bo Gyula áldozatául. ?scU. . A \\nirosf rok neliáhy perc alatt meghiúsították a Híj(Étol? A ..kMhatalnú .. .^Miwsiiü^sag.. a«-, eset krivetkezteben erélyes és határozott ín-tezkedéseket tett. A puccs résztvevői közül többet letartóztatták. Ennek kapcsán a szocialista-kommunista párt végrehajtó bizottsága kimondotta, hogy a pártból a budapesti Szakszervezeti Tanács -által osztályharc alapján álló szakszervezeteknek el nem ismert szakcsoportokat törli. a. párt . kötelékéből. Ennél-fogva, ©zen sznk-fesöjyortmtk \'tögjái ^Éfftfö^í \' nak\' nem tekintendők, •
A törölt szakcsoportok a kővetkezők: Kis-és nagykereskedők.* kisiparosok, bér-kocsitulajdonesok, jogászszövetség tagjai közül azok, akik alkalmazotti viszonyban nincsenek, husiparosok, vendéglősük; stb. vagyis mindazokat, akik önálló iparos, vagy önálló kereskedő fogalma alá tartoznak,
a somogymegyei munkások fogyasztási szövetkezetet, hogy ar\'tagjár között levő fenti csoportba tartozókat törölje és a mai naptól kezdve ki ne szblgáljn.
1 .. Kaposvár karhe.talmi parancsnoka a további ellenforradalmi pucosklsérleteK megakadályozása végeit elrendelte Kaposváron a statáriumot.
Figyelmeztette a lakósságot, hogy sztrájkot Hwnv-titf -és -mindazokat, ak\'knél\' T5Ti^cdély hcl-" kinPTégyvcff falálnák, halállaT büntetik. Az utcákon esteli 9 órától reggeli 4 őráig tartózkodni tilos,
ugys/lntén meg van tiltva a osoporto-Á»uíás. A kávéházak sárve vannak.
A Munkás-Otthon udvarán áldozatat ma temetik".
eldördült sortűz
hírek.
ISI», jitnlua
naptár.
A nap kél 4 óra 05 perc-
kor, nyugszik 7 óra 50 perc-28 kor
A hold kel id.-u."l ón 02 j Szombut perckor, nyugszik éjjel 12 óra 17 perckor
Felhívási
őz ocialisla—kömmimisla munkások i Munkásasszonyok és pro/etár asszon)"ok Amidőn hirdetjük, hogy „Világ proletárjai egyesüljelek"/ ugyanakkor kiáltjuk, hogy vége a szolgaságnak!
Proletár/esi verek IA prolejáriátus ósz-tályküzddmének gyalázór*\' mindt*h" kinálKozt\'/\' eszközt felhasználnak arra, hogy ifjú szabadságunkat patakzó proletárvéi be fojtsák.^ NK1\' nem ellensége egymásnak a szerb imperialista ós a magyar terüleivédő; a román bojár s a magyar földesúr, a cseh gyáros és a magyar bankár, Egye^ttLőket a gyűlölet es megvotes a* feltámadt munkásosztályok iránt. Egyesíti őket tajtékzó boss/.uvágyuk, melvnck szomját feleségeink.^\' gyermekeink \'vérével akarják oltani.
___________Prolelárieálvérekf Ha sötétok is «« vihar fel hók fejüpk1 felett, ha bosszuszomjas,
1919. junius 28.
/
ZALAI NÉPAKARAT
bősz. ellenség Vart. Is kinn és benn, vagy átgázolunk a vér ós tüzvolyamán, vagy nem lesz többé soha szabadság a Ti számotokra ós gyermekeitek számára í Vagy elérjük a napot, moly e gyálázatos legyvereken tul mor solyog reánk és örök boldogságot igér, vagy visszasülyedünk az állati sötétségbe, mig a
.bosszúálló ellenforradalom holttesteinkkel rakja ki útját," mély\' Budapestre fezet.
Atkozóttak lennénk, ha mégegyszer igába hajtanánk fejünket. Proletártesivérek! Itt a világszabadság, örök-béke, a. jólét és egyenlőség napfényes deriije!
Fel tehát proletár testvérek!
Hirdetjük ./nirdenkinek, akikel illet, hQgy e hó 29- én, vasárnap délelőtt iÖ\'Örakor "a Szabadság-téren nagv monsfre-népgyülést. tartunk, amelyen Budapestről Fáber Oszkár népbiztos, Nyisz/or György földmive-\' lési népbiztos elvtársak és Spády Adél elvtársnő, a Magyarországi Nőmunkások mozgalma egyik jeles , vezérnője jelennek meg eiőad-\\kul.
S amidőn az Ö kiváló egyéniségüket üdvözölhetjük körünkben, hogy a jelen nagy polilikai eseményekről közvetlen értesülést, felvilágosítást, kitartást és a további küzdelmekre megnyugvást nyújtsanak, kívánatos, hogy nemcsak Nagykanizsa varos elvtársai és elvtársnői jelenjenek meg, de felhívjuk erre egész Alsózalamegye prolétár-ságát és különösen a munkástanácsök~ tagjait feltétlenül elvárjuk,
Nagykanizsán, 1019 iunius hÓ.24fén. • .-.; Ktvtftféfíkft\'oSdetWI
A szocialista-kommunista párt \'titkársága.
— Hivatalos fronljeléntés. A Magyar Távirati Iroda hivataloson jelenti\': Frontjainkon a helyzet nem változott. Hadseregfő-parancsnokság.
— Leltározzák a kanizsai safekél. A pénzügyi népbiztosság rendelete értelmében a napokkal ezelőtt megkezdett safe leltározást\' tegnap befejeztek. Nagykanizsán ésak 2 banknak vannak safeszekrénjtei és pedig a Nagykanizsái Takarékpénztárnak" és a Pesti Magyar Kereskedelmi EUok hejyi |lókirttézetének. A 2 emlUett bánk sáfejeiben csak a kétezer koronán felüli ékszereket ésv .értékpapírokat log-lalták le, amelynek értéke hivatalus megálla-pjti? szerint több millióra rug. Bár kisemberek
—<Mnn- ¿.arliák\'\' safek\'bÍBn.jazjSfléí<eiket -mlwdennelc
a leltározott tárgyak értéket egyénként is megállapították, hogy a vagyon megállapítás alkalmával a kisemberektől lefoglalta értékc^V összegét a (ojyp számMjükio írhassák. A
íéróguir \'«líipfiw^1^^
száWlották.. fúl. B.udap.estre..........
— őt őrával a vonatok indulása\'elítt . lehet mát; jegyet váltani. A vasúti menet-
\' jegyeTí "megváltásánál tápasztalt torlódá-st meg— szüntetendő, a nagykanizsai állomásfőnökség akként intézkedett, hogy a Nagykanizsáról naponta délután 2 óra 07. perckor Budapest felé Induló 205. az.\'-.azemély vonalhoz, mindenkor már d. e. 0 órától 11 óráig és . a ^Nttgy« kanizsáról naponta reggel 6 óra 15 perckor Sopron felé induló 310. sz. személyvonathoz már előző nap délután 5—0. óráig; menetjegyek előre kiszolgáltassanak. Kívánatos lenne, ha. az utaöó közönség már a saját érdekében is e^en rendelkezésnek megfelelően a fent jelzett időben előre, megváltaná menetjegyeit. _
— Piaci mízéríák. (Levél á széVkésztö-,; seghez) Tisztelt szerkesztőségi Kérem* engedje meg, hogy a következő néhány sorban hívjam fel az illetékes körök figyelmét a-piacon az utóbbi napokban mindjobban elfajuló mizériákra. A piacon még mindig ismerik a
- "fefcép~éa,4í4kpfiaZ* . A ^jacl
kofák csak kék pénzért hajlandók \'efelmisZert adni. Annyira mennek, hogy addig szóba sem állanak az emberrel, amig meg nem mutatja, hogy tényleg van kék pénze Kérem az. illetékes körökét,„hogy a legerélyeseb^cn^ szerezzenek. érv.ónyl a kormányzótanács rendeletének, inert \'mi.prolefárok csak féhér. pénzért dolgozunk. Tisztelettel egy proletár.
— izgalmas földalatti tia^.a Székesfehérváron egy tolva/ után. Székesfehérvárt-tudósítónk -jelaiÜ-L..A._.d9tektivkrónikábán is
páratlan hajsza folyt le tegnap éjszaka Székesfehérváron. A sárpentelei szövetkozoti gazda- \\ Ságból 3 csikót loptak el. A gyanú azonnal a környékbeli cigányokra irányult, akik kézül a vörösök kettőt, név szerint Rafael Lajost ós Járóka (Lakatos; Ferenc\'csurgói cigányokat tegnap el is fogták. A vörös őrség emberei a két cigányt kocsin Fehérvárra hozták, Hogy- *«flycrmoaé*t< ^ folytassák; A pálotai vámőrségnél érdeklődve azt a felvilágosítást kapták, hogy a kora reggeli órákban kocsi után.kötve egy a leírással megegyező lovat hoztak Fehérvárra. A "őrösőrök erre a Palotai-utcai vendégfogadóban folytatták a nyomozást, ahol a falusi emberek rendesen beszállni
cigány Rafael Lajos egy őrizetlen pillanatban merész mozdulattal leugrott a kocsitól,\' átvetette magát a kéritésen és udvarokon, kerteken, réteken át menekülve a korcsolya pályánál a várköruti csatornába vétette uiagát. lU. letépte magától a ruhákat és-a szenyvizháló-zat főcsövén át próbált menekülni. A vörösök mindenütt nyomon követtek. Csaknem fél kilóméteren át . tartott, a .földalatti izgalmas hajsza, mikor a szorongatott helyzetben levő •cigány Lakatos-utca rés Várkö-ut sarkán a ti «titó aknán keresztül ismét az\' utfcára jtítÓtt\' és a Bástya, Nádor, ¡Nagy Sándor utcákon menekült tovább A mezítelen, sáros, vad-kinézésü rohanó ember és az üldöző vörös-öröK hajszája az -utcákon mindenütt érthető riadalmat keltett. Több órán át tartott az üldözés, mig végre 0 óra tájban a Csutora te-metonol ..Cimmer Jakab a városi vörösőrség tágja\' \'elfSm ^\'^nttníefS\'éígárryt Baafcáimották-a vörösőrseg vát osi parancsnokságára, ahol, ruhát adtak rá és kihallgatás után Varpalotára szállították, ahol folytatják az eílopot lovak utáni nyomozást.
— Munkalegyelem és munkateljesítmény. A szociális termelés legilletékesebb szószólói megegyeznek abbar., hogy e. terme», }esi rend alapjává -a\' lenctö legszigorúbb munkafegyelmet és a IégliísfefcjCl5Éb~mt?n1tö^ teljesítményt kuli tenni. Ezek elérése érdekében ■— minit illetékes helyről értesülünk — a
szociális.....termeiés.......^biztosságának vas,
fém és gépipari csoportjában az egyes munkástanácsok és termclőbiztosok. .be.vűjjósÁVH!.. tanácskozások folytak. A tanácskozások folyamán az a vélemény alakult ki,, hogy a kivánt eredményt a mai bérrendszer megváltoztatása • nQlkŰl Jiem Jehet elérni. Az \'értekezleten...ns&ctíL szerint-nt\'\'wunk-abéfeket.a-iuui^lclj^tmci)y. mértékével is arányba kell hozni ós ezert az egyes cikkekben bizonyos minimális munka-téljesitményt kelt-megállapitaiWr Általános volt
ax. á -^leffléoy vi^ AflifevMi &
s za kszer ve zetelTle^
nélkül nem-lehet. megvAloádiUH\',.......:. . /
— Az Ifjúmunkások helyzete. Nagykanizsán, még maidig, fordulnál^ elő olyan esetek, amelyekből arra TeVfet tfövStVéztetfil;* hogy a forradalmi kormányzótanácsnak\' az ifjúmunkásokra vonatkozó rendeleteit még mindig tfem respektálják. Akkor, amikor az ifjúmunkások budapesti kongresszusa kimondotta, hogy „rpi már nem leszünk kizsákmányolt, proletárok*, Nagykanizsán még mindig arról kell írnunk, hogy az ifjühnmkásókat tettleg ne bántalmazzák. Még mindig arra kell felhívni* a nagykanizsai munkaadók figyelmét, hogy az ifjúmunkásokat a szervezkedésben és önművelődésben \'akadályozni nem szabad. Mhtfton f«^
munkaadónak elsőrendű kötclcssé«e^az ifjúmunkások nevelése a jövő szocialista társadalom részére. Miheztartás végen újból közöljük kivonatosan az ifjúmunkásokra vonatkozó rendeleteket:
-Közoktatásügyi Népbiztosság 71510.
" "s«*rriu" reítöélétS\'k&efiiK ;á* ^Wtfftít^ihankAv: ideje heti 44 óra, a 12 órai elméleti oktatást (tanonciskolát) is beleértve. A tanonc el uem bocsátható. Aki elbocsátotta, köteles eudigi illetményét (lakás, ellátás, fizetés) megadni. Aki a tanoncot bántalmazza, forra-
* daimF törvény8zék:.eló.,-váaUtaUk,,.:»:A-.:t®«ím-..
cok egységes bérét a Forradalmi Kormány-
.::.;.: zótanáu* ter-
jedő .órabérben állapítja első évben jár 0 K, a másodikban 12T?,
a harmadikban 15 K naponta. Ez a rendelet április 14-től visszamenőleg foganatosítandó. Ujabb rendelet szerint a tanoncok kizárólag szakmunkára alkalmazhatók, házi munkára fölhasználni szigorúan tilos. A tanoncokra vonatkozó összes rendeletek vonatkoznak minden 18 éven aluli ifjúmunkásra (nőmunkás, gyakornok, kifutó, nap--számos. .kereskedő.). ,repdelo{eket be nem tartja, forradalmi törvényszék ele kerül.
Az ifjúmunkások szövetségének nagykanizsai . csoportja . e rendeletek betartását szigorúan fogja éllenőiizni ós\' ezért felhívja az ifjúmunkásokat, hogy ha valamelyik munkaadó fcgyilrYagyntási k ^^^ nem teljesítené azonnal jelentsék a szövetség irodájában.
— A vasárnapi népflnnepély egyik kimagasló művészi eseménye lesz Radnay Miklós rajzolómüvész, a „Képes Mozivilág" és a „Színház" rajzolója, aki karrikaturákat fog rajzolni. Előre figyelmeztetjük a közönséget, hogy Radnay elvtárs érzékeny embereknek nem rajzol. , „
— Kertészeti főfskofa rejérmegyében:
A földmivelésügyi népbiztosság elhatározta, hogy Fejérmegye kertészeti tanintézetét főiskolává fejleszti. A tervezet szerint a főiskolát Fejérmegyóbcn Ercsi és Érd között Százhalombattán, közvetlen" a Duna mellet;, háromezer katasztrális hold területen fogják felépíteni. A háromezer holdas kertgazdaságban helyet kap egy nagyobb kiterjedésű gazdasági gyümölcsös, gyümölcsfaiskola bel- ós külterjes konyhakerjészet, nagy. üvegházi hajtatótclep, a bolgárkertészet, magtér-\'* inelőWKíp és dis?ker.tészct. A termények feldolgozására konzervgyárat rendeznek- be,. A kertészeti főiskola a szükséges vezető és előadó személyzettél, valamint a munkaerőkkel együtt mintaszerű községet fog .alkotni, internátussal, iskolákkal, kórházzal,i fürdővel, színházzal, ipari műhelyekkel. A kertészeti főiaküln Budapest ólelmezésót is megakarja kötmyiténi és Budapesten elarüsitö\' lelej^r fog szerveit -A főiskolára - az ...Általános középiskola elvégzése után vehető fel férii^ végy nőhallgató^-- - .
— jA nagykanizsai első tc egylet értesiti tagjait, hogy áz üj lyok értelmében, melyek -ö2„,egy.leL ^ ben megtekinthetők, a %) filléres^ \'ulek Keti-" Zetóse jujius elsejével !
Pártügyek.
Magántisztviselők! Felhivatnak az ösz-szes Ügyvédi, közjegyzői, hTtközségf-irödAban, \' éleloifizéa,,, tecméOJfíi;
gaboia- és egyóbb szakmaba tartozó éi-"alíásbán ISVő \'Szakszervezeti tagjaink, hogy ma délután 0 órakor az egyesületi helyiség-beiL.(S.Ugár-ut...4^sz.), feltétlen, jelentkezzenek Az elnökség.\'
A nők szabadszervezete felhívja ősszé* tagjait, hogv vasáfnap délelőtt 10 órakor .tartandó népgyüleáen kivétel nélkül .jelenjenek meg. A gyűlés női szónoka Spády a pesti központi párttitkár, a nőmozgalom országosan ismert vezére.
A nők szabadszervezete felhívja tagjai\', hogy mindazók, akik a Nőmunkás kiosztásával, a tagdíjak beszedéseve! ós még be nem szervezett nők beszervezésével foglalkozni ■akarnak, jelentkezzenek- hétfőn.. .délután , ^Órakor a szérvezet helyiségében. "(Kaazino," első emelcn • **
A nagykanizsai hustparosök szakosztályát, rcndkivűli sürgős, érdekeinket súlyosan éi intő ügyben, ma este 8 órakor az ipartestület helyiségébe értekezletre hívja meg a szak-
megjelenést is -kéri#^ ^ — s—-
ltjumunkások és diák elvtársak! Ma
délután 0 órakor taggyűlést tartunk a városház közgyűlés termében. Vörös katona ifjúmunkások mind ott legyetek!
A \'nagykanizsai pfaéT\' kfíRefeskedől? .szajRcsoportjá, .értesi\'i tugjait, hogy, holnap \'délután 2 c^kör-ók-v^len - jelenjcnek.-mcg-i®?-Az clriöksV%..... ..................-- ....... • •
2 ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius l/.
Kertészeti főiskolát állítanak fel.
A fótdmiimésügyi népbiztosság elhatározta, hogy kötészeti főiskolát alapit. — A főiskola a mostani kertészeti tanintézetből alakul át. A főtörekvés az volt, hogy a főiskola, ifthctóen közel legyen a/óvároshoz cs hogy a kertészet minden ágának mintaszerű üzemben való bemutatására kétezer hold terület álljon rendelkezésre. Helyszíni szemlét tartottak Fóthon, Gödöllőn, Vácz-Rátóton, majd Ercsi és Érd között Százhalombattán, közvetlen a Duna mellett, ahol a háromezer katasztrális hold-területet- a legmegfelelőbbnek találták és igy a főiskolát itt fogják telepíteni. .
A tervezet szerint a főiskola felállítása által egy kis város keletkeznék, mely mintaszerű intézménynek szolgálna mások számára. A háromezer holdas kertgazdaságban mindenfajta kertószeti^&ermelőág képviselve les„z. Így helyet kap egy nagyobb kiterjedésű gazdasági gyümölcsös, gyümölcsfa-iskola,\' -bei- és kültevjef könyhitkertésZét, rtágy^V\'eé-\' házi hajtatótelep, a bolgárkertészül, mag« tormelőtelep. — A termények feldolgozására konzervgyárat rendoznek be, valamint mog-felelő eltartó helyiségeket és hűtőházakat.
Kül^.n részt fog alkotni a diszkeftészetf amelynek rendelkezésére fog állani egy nagy kiterjedésű arborétum, amely magában egyesíti az ország éghajlata alatt tenyészthető díszcserje fajtáinak és változatainak ezreit,, megépítik a díszfaiskolát; igen nagy növényházi és melcgágyi telepet, a hajtató telepet és rózsagyűjteménye
A kertészeti főiskola a szükséges vezető és előadó személyzettel, valamint a munkaerőkkel együtt mintaszerű községet fog alkotni,, amelyben mindnkíről, minden irányban gondoskodni fognak. Megepitik a különböző lakóházakat, az internátust, a könyvtárat, ács, asztalos, bognár, kőmives, lakatos, kovács- és kosárfonó műhelyeket, a közlekedési és szállítási berendezéseket, a téglagyárat. A főiskola rendelkezni fog kórházzal, lürdővel, élelmezési raktárral es közös konyhákkal. Megépítik a telepen az elemi és középiskolát, valamint a szinkázat is. A kertészeti főiskola Budapest élelmezését is megakarja könnyíteni és ezért Budapesten elárusító telepet fog szervezni.
Az egyes szakoknak megfelelően megszervezik a tanszékeket. A főiskolára az alia-lános középiskola elvégzése után vehető Tel férfi vagy nőhallgató. Az első óv pusztán gyakorlati, a második évben a természettudományi alaptárgyakat tanítják, mig íiyharmadik és ne&yedik évben a.,\\s?aktágyakat adják . eiő\'.-\'A negyedik év után a főiskoláról bárki kiléphet, mert akkor már képesítést nyeit a hallgató nagyobb kertészeti üzemek Önálló vezetésére. Az ötödik év fakultásokra oszlik és ennek az elvégzése után a hallgató kéítmérnöki oklevelet kap.
A kertészeti főiskoláról a földmivelés-ügyi népbiztosság kertészeti osztályának vezetője a következőket mondotta:
Az ország általános föl Jművelésének legmagasabb fokban való emelésére a kertészet terjesztésére kertészeti főiskolát kívánunk létesíteni, amelynek keresztülvitelére prog-rammunkat kidolgoztuk. A főiskolát Budapest közelében, a fővárostól mintegy 27 kilométer távolságban, Ercsi és Érd között Százhalom-battt haiarában. építjük, meg egy háromezer katasztrális hold nagyságú terüfotcn, amely közvetlenül a Dunuparton fekszik. .Kitűnő közlekedési ut áll rendeikezesünkre, két ors2águi, két vasút, a Duna, valamint a Té-tcnytől (neghosszabbitandó villamos vasul is.
Gyakorlati értékű, nagyszabasu speciális üzemeket akarunk létösite\'ni az egyes .kertészeti átyzatokban. — A főcélunk az, hogy a feunkára szoktassuk, a munka végzését tanítsuk meg a leendő kcrtu&zgcn^ráaó nak ós erre építsük rá a tudományos továbbképzést. Ebből a cél-ói a kertészeti főiskola tananyagát 12 .tanszékre osztjuk fel. igy tanszékét kap a kertművészet ket ^soporiban, a gyümölcstermelés, a gyümölcs é& szŐlóUme-i«t» a(gyümölcs és .göWségtcrmeszte«, +virág\'
disznövénytenyésztés, a kertészeti technológia, a kertészeti üzemtan, a növénytan, a vegytan, a mezőgazdasági és a kertészeti építészet. Ez 12 tanszékkel rendelkező kertészeti főiskola évenkint mintegy 40 Okleveles •embert képofcne ki kertészeti pályára, ugy férfit, mint nőt. " ♦
A nagyközönség részére, illetve azok számára, akik a kertészeti foglalkozás valamelyik speciális ágában keresnek megélhetést;\' évenkint egy esztendős tanfolyamot nyitunk, amelyen mintegy háromszázan kaphatnak kiképzóst.
A vörösőrség város parancsnokságától.
4846/(019.
Hirdetmény J
\'.A Jiadügyi népbiztosság ld lOuT sf[ rendelete . alapján erte.4
Eln. 31, :em a volt
hadapródiskola IV, \\ óvfolyambeljf és a volt Ludovikai Akadémiai II. évfolyaJbelí nővén .dékeit, hogy köteleseit a tanfoly#»ra azonnal je!ei\\tkeznj.,, ••. . - V
Menetlevelet a varösőrsé^bzrcdparancs-noksága fog kiállttant: \\
Nagykanizsa, 1919.\\junidl 20.
Kiss Lajos
. ui<i»p»fKix*nok.

9400/1919.

Hirdetmény.
Egy bécsi (wieni) cég nagyobbj ségil rézgálicot ajánl- tt fel megvétej gálic ára helyt Wien 9 kor. 7f> összeghez jönnek szállítási és egy gck, melyek kg.-ként körülbelül lógnak kitenni.
Felhivatnak a szőlőbirtokoj további rézgálic igényüket .2 közellátási üzemeknél (postával jelentsék be és ugyanakkor kg.-Jónt I fizessenek be.
Minthogy a rézgálic ára külföldi cégnek fizetendő és a szállító cég kék-pénz fizetéséi kivánja, minden jelentkező a rézgálic- ára fejében kék-pénzzel fizessen. , ,_JNagykanizsa, 1919. junius. -27*.
Közellátási üzemek.
A Novacsek-fél<
lludnpestrSljHvet
elhornivii, íi ivón
le íi »-ií ii\\|l\'in{Í!f>i* keretében
Szerdán,HiliusNn
> \'
kezdi
Nagykanizsán
9525/1919.
Hirdetmény.
A pénzügyi népbiztosság rendelete ér-, leimében felhivom aí össze* Hivatalokat, gyárakat, kis- és nagyüzemeAt, kiskereskedőket szóval az összeg dolgozókat, hogy július havi dohányellátmány\'rl vonatkozó iKénytiket, ../fltyntetó- iíévszeriAi kimutatám folyó évi június hó 30-áig p direktóriumi első ügyosztályába adják be.
Miután a népbiztosság j mében csakis dolgozóknak va ellátmányra, a kimutatás netj tenkint, hanem hivathlonkij 4ikíando ÖASZC és terjesztőnJ Kivetetnek oly szákszetí nek oly dolgozó tagjai vani végzik munkájukat, ezek is beadhatják kimutatásukat]
llai bármely üzpfyiben* hivatalban vagy kereskcvíisben 5 egyénn# kevesebb . van alkalmazón, azok szaksz\'im-ezetenkin^ összeírva. beadLitjáfc igényüke/
A k«sze*es ellátá/ elkerülése céliából azonban /fend : fordrtad&ó arra,1 rtdgy egy \' egyén kóts&resen el \'ni legyen látva, ha ily esel előforAl, nemcs/k a kimutatást aláíró, de azon egyéb is fe^ősségre lesz vonva cs a dohányellátlkböl / lesz zárva az, aki a dohányt kótsze^ehfette,
Ainennyibentíz irányban felvilágosításra van 6zükség, a direktórium I. ügyosztályánál az megadatik.
Nagykanizsa, 1019. >óvi junius hó 27-én.
-- ." \' " . Direktórium.
APRO HIRDETÉSEK
Elveszett 24-én délutín egy Floki r halgató nagy barna vadászkutya, ! számmal ellátolt lánccal. Megtalálót J^rjük, szíveskedjék az őrangyal gyógy«írtárban . jelenteni. lf>23
Képzett hlmzőnA elvállalja utcai és estélyruhák hímzését, selyem, gyöngy és arannyal, a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. — Stoll Jánosné, Király-utca 13.
Keresek egy kecsk\'t megvételre, amelyik 3* liter tejet ad. Ügynököt díjazok. — Cím: Kisfaludy-utca 4. sz.
Elcserélnem i szobás udvari lakásomay 3 szobás lakással a város belterületén. Cirf a kiadóhivatalban. 15/4/
Egy, pár Mueruíni, a ny
pokróc, egy fedeles kocsi eladó, kiadóhivatalban.
Havi 700 korona fizetéssel, a Korona, szállóban -1 ügyes kocsis azonnal félvételiy Bővebbet a Korona szálloda szobapin^ctén
Intelligens kisasszonyt keresek egy t3 éves leányka mellé. Németül tudók előnyben. Cim Fischel Fülöp Fia könyvkereskedésében Nagykanizsán.
URÁNIA ggtegS
Szombaton, vasárnap Junius 28
Wanda Treuema
a hírneves mozi-mávésenfi Telié févoll
Szenvedi ly == száv;
dráma 4 felvonásban.
\' Pénztárnyltás délután 3 órakor.
k«jdet*-e*t* 8-árakor. --I-
XLVI. évfolyam.
Nagykanizsa, 1819. Juniua 29. VasAraap.
147. uáM.
ZALAI HEPA
»icrKoniú»«)) 6» Kiadóhivatal: N«0yH<inUaa, Sug*r-ui 4. »iám SxerkasxtOcagl •• kiadóhivatal!
lalufonssAm 78. : Nyomda |.>.
A SZOCIÁLISTA-KOMML1N1STA MUNKASOK PÁRTJÁNAK ALSÓZALAMEOYEI PEGüiiLl HIVATALOS LAPJA
elOfixaiAsi aruk i Kg*ci ovro .... BO-— koron«
Ml avro......49*— koron*
Hogyod «vra . . . ta-SO koroH ügy hónapra . . . 7-so koron*
1 \' Aki a városban kifüggesztett plakátokat, hirdetményeket, vagy parancsokat letépi, megrongálja, vagy befirkálja, forra-daffoil törvényszék ele állíttatik és a legszigorúbb büntetésben részesül. Felhívjuk az elvtársakat, hogy minden egyes Ilyen esetet a legsürgősebben hozzanak az Illetékes. hatóságok (udomására,
DIREKTÓRIUM
Újra győzött a proletárság.
Csúfos kudarcba, nevetségességbe fulladva zajlott le Budapesten a fehér ellenforradalom elsó vakmerő kísérlete, Igazi csíny volt, huszárcsiny. Huszártisztek es naűapródok zold okvetetlenkedése. A hecc azonban agyúval, puskával folyt es néhány tucat jó proletár esett el a pesti kövezet csatatérén.
Amilyen éretlen volt azonban a huszárok ellenforradalmi Csinyje, olyan hihetetetlenül vakmerő volt. Egy kétmilliós nagy világvárosban, ahol a munkásság tízezrei állanak fegyverben, néhány tiszt és néhány lelrevezetett katona, pénzzel rpegfizetett áruló meg fc- merte próbálni, hogy ágyút szegezzen a tanácskormánynak, gépfegyvert és
- puskát a proletárokkal teli utcának.
Mi volt ennek a vakmerőségnek oka? Ugyanaz az éretlenség, amely «1-
— hitette azzal a pár huszártiszttel, hogy csak a telefonközpontot kell lefoglalni és a hatalom az övék — egy felfegyverzett munkászászlóaljakkal teli varosbán ! \' Az élleriförrádalmnrok vagy két ht)le látják, hallják, hogy a kongresszus nyill ülésén, ott a kongresszus környé-kén, munkáskörökben hogyan kritizálják, panaszolják a diktatúrát, az állapotokat. Nosza itt a pillanat! Föl a nemzeti zászlóval, elő az áruló pénzzel, golyót a kormánynak és az utcán járó proletárasszonyoknak ! . . . Mikor aztán magukkal szemben találják az oroszlánként védekező munkásságot, mind az utolsó szálig, — nagy a megrökönyödés és kiábrándulás.
A másvilágon elmélkedhetnek végzetes tévedésükön. A munkásságban valóban erős\' a bíráló, kritizáló hajlam, hiszen azért öntudatosak, azért különböznek érettségben, világoslátásban minden más tömegtől. Marx megmondta már, hogy a munkásmozgalmukat az "\'Jellemzi,\' hogy folyton kritizálják önmagukat. Magyarul igy lehetne lefordítani Marxnak ezt a megfigyelését: a munká$ mindig morog ... A munkás mindig kritizál, ha egyszer öntudatra és szabadságra ébredt, ezzel szolgálja a forradalom menetét, amely ellenteleken, ősz-szeütközéseken át megy előre, .......;;
■ - -Ámde kwüljön . egyszet.-szembe «4 ellenforradalommal! .Mutatkozzék meg neki az ellenforradalom, a tőkés világot, a parasztnyuzó régi rendet visszakívánó ellenforradalom.\' Akkor egységes, mint egy acéltömb! Ks az ellen lőrrudalóTn itt számított bárgyuan. Hallván a munkásság közt levő árnyalatbeli vélemény-kilkinibségeket, azt hitte fel lehet használni az elégedetlenkedők-et,\' orránál fogva vezetni — önmaguk ellen /? Véresen vesztettek rajta az ellenlorra-dnlmárok néhány óra alatt.
Es az ellenforradalmi kísérlet is csak a forradalmat szolgálta. Megható rpolegáéggel olvadtak egybe a munkások az eszme védelmebon, elhallgatott minden bírálat, ráeszmélték, ho*y minden részletkérdésnél fontosabb maga az Ugy, az eszme. Közeledtek egym\'ashoz mindkét oldalról és cddi\'g nem látott erővel, elszántsággal és szigorral foglak össze a tofradalom védelmében.
„„3 volt «/, egyik haszna a néhány órás cllenforra\'dn1omnáV. ""A \'Inásik pedig— az, hogy az ellenforradalom leleplezte magát . . . Hetek óta folyt a földalatti aljas aknamunka a vallás jelszavával, tanácskormány közegei erre fólbérelt alakokai fognak el, akiket papok fizettek meg, hogy bántalmazzák a vallásos szei -a tartásokat . . . Szóban, írásban szítják n zsídógyülöletet. - Rajtakapnak- egy volt -m bankart, oki zsidógyilkolásra felszólító cédulákat osztogat — azóta ki is végeztek — és kiderül a bujtogatóról, hogy maga is zsidó. Nemzetiszin zászlóval vonulnak fel, de a pénzt rd Magyarország ellenségeitől kapták és a nemzetiszin zászló alatt ártatlan asszonyoka:, járókelőket lőnek le az utcán . , .
Vallás, hazafiság, semmi sem elég "" tisztelt nekik, mindent csak jelszónak r használnak, csak hogy a régi rend uralmát visszaállíthassák.
Szabados elvtárs beszéde a menetszázadokhoz.
Díszszemle a Petőfi laktanyában a harctérre Induló menetzászlóalj lelett. —A budapesti forradalmi förvényszék eli állítják a rémhirterjesztőket.
ségeínktől, hogy vonuljanak be Magyarországba, ami részben ítcJutennyel is járt. De a proletárság talpra állott. A románokat a Tiszánál megállítottuk, a cseheket pedig még a megszállott terület nagy részéről is kikergettük.
— Vörös katonak ! A vörös katonának két frontja van. Az egyik a külső, a nemzetközi ellenforradalom elleni front, a másik pedig az itthon rekedt nagy burzsoá kapita-\'iistáit" tfbritjÁ; ■aklk"\'«gy-4 ¡ volt-, tisztejc egy .-, töredékével szövetkezve, megpróbálkoztak az ellenforradalommal. Betörtük már a fejüket I
— lelőttem most itt oly öntudatos vörös katonák állnak, akik önként állottak a vörös lobogó alá, tudniok kell ennélfogva azt, hogy a parancsnokaik csak oly parancsot adhatnak ki, amely egyedül és csakis egyedül a proletárság érdekeit szolgálhatja. Bár fegyelemre intem Önöket proletár katonák, na azonban Önöknek mégis olyan parancsot adnának, a mely a proletárság érdekeivel ellentétben van, akkor mint értelmes emberek tudni fogják, hogy mit kéli az . ilyen parancsnokokkal tenni. A proletáruralom wegszilárditásához erős és hatalmas vörös hadseregre van szükség. A vörös hadsereg csak akkor lesz erős és hatalmas, ha fegyelem és rend uralkodik a katonák soraiban. Ez ö fegyelem és rend pedig megkövetelt azt, hogy\' a -katona a parancsnokok parancsait teljesítse minő * addig, *mig azek a proletárságot szolgálják.
Szabados Árpád főparancsnok elvtárs szavaira a menetkész századok ^soraiból zugé éljenzés tört fel. A cigányzenekarok rázendítettek a: internacionáléra, amelye^ a katona-
,-......., ........... •
.............
Nagykanizsa, jlífllus J6. Tegnap délelőtt 11 órakor a Munkás-uti l\'elófi laktanya tagas udvarán Szabados Árpad elvtárs, a Mura-vonal katonai főparancsnoka di6zszemlét tartott ót menetszázad felelt, amelyek a frontra indultak,
A lombos fák »(atr\'Tésjes --tiaptákban állott az ót menetszázad. . Csupa ünnepélyes átszellemült arc volt látható mindenütt a menetkész, sxaaad sora&an, meglátszott rajtuk, hogy áierzik annak a feladatnak a nagyszerűségét, hogy az egész világ dolgozóinak felszabaditásara indulnak harcba.
11 óra.után néhány perccel megszólalt a kürt, vezényszavak hangzottak el, Szabados elvtárs lelépte a frontot s azután beszédet intézett a katonákhoz a proletárkótelessé-gekröl, a vörös ^katonák dicső hivatásáról, melynek során többek között a következőket mondotta:
— Vörös katona elvtársak! Amikor a magyar proletárság márciusban a hatalmat magához ragadta, hogy a kizsákmányoló grófokat, zsidó bankárokat és püspököket\' őlker- \' gcsse, akkor jól tudta, hogy nem következik lakodalom és héjehuja, mert tudtuk, hogy ezek össze fognak fogni, hogy ellenforradalommal újból vissszaragadják magukhoz a hatalmat es tenyleg . rövid idő . alatt ezek a hatalmukból kikergetett urak,\' akik ezolóua nemzeti szinü lobogók es piros-fehér-zöld pántlikák alalt hazafiságot hirdetlek, megindították az ellenforradalmi akciót. Külföldre szöktek a dolgozóknak ezek a nyuzói és a román és cseh imperialista rablók zsoldjába állottak, vagy pedig azt .könyörögték ellen-
.1 .

ZALAI N£PAKA«AT
HH&\'Juiifüa 29
ság, a hozzátartozóik cs a jelentevő proletárok ünneplő tömege együtt énekelt a* zene-karral. ,
Üjabb vezényszavak, a felvirágozott bakák kettős rendben állanak; a tömeg éljenez, a lábak alatt megcsikordul a kavics és Alsózalamegye proletárjainak öt százada lelkes arccal megindult harcolni a dolgozók eszméjéért.
A frontra elindult öt menetszázadot ut-jukra elkíséri Kutas Gyula politikai megbizott elvtárs, akinek az a megbízatása, hogy útközben a katonák panaszait meghallgassa és sérelmeiket orvosolja. Kutas elvtárs egyúttal -megbízást* kapdtt árrá 1S, liegy \'azonnáí alakítsa meg a forradalmi törvényszéket és- ha szükség merül fel, a legkérlelhetetlenebb szigorral járjon el minden katona azzal szemben, aki a t proletárság sorait megakarja bontani.
Szabados elvtára a rémhírekről.
r \\-; < « Szabados. Árpád elvtár« - a; Mura»vtonal katonai főparancsnoka a rémhírterjesztésről és annak leküzdéséről munkatársunk előtt "a következő kijelentést tette:
... —* Ugy látszik, a. megindult ellenforradalommal kapcsolatosan itt Nagykanizsán, és I
környékén az ellenforradalmárok csak rémhírterjesztéssel merészelnék az ellenforradalomban aktiv részt venni. Ez természetesen a legegyszerűbb módja az ellenforradalmáros-kodásnak. Mindennek ellenére azonban, tekintettel arra. hogy az egész várost elárasztották rémhírekkel, hogy a lakoSság között pánikot teremtsenek, a rémhirtcrjesr.töket Össze fogom fogdostatni és folszállittatom Budapestre. A budapésífTŐÍTfl^ ezekkel maj<i
mint ellenforradajmárókkal fog elbánni. Csak példaképpen akarom megemlítem, hogj; két hónappal ezelőtt a budapesti forradalmi tör-"^ vényszék jelenlétemben egy szücsmestert, ,ok^.azt merészelte hirdetni, hogy egv népbiztos nagy értékeket visz ki magával Oroszországba repülőgépen, 15 évre és az összes ingó és ingatlan vagyonának az elkobzására ítélt, amely 53 ezer korona értéket képviselt. Ez az ítélkezés két hónappal ezelőtt történt, amikor még nem kellett oly erős kézzel eljárni a rémhirterjesztókkcl szemben, mint
— Egyébként pídig az Összes magyarországi proletárok kifejezett kívánsága az volt, hogy a proletárdiktatúrát az ellenforradal-inárükkál szemben. nein.ugy mint eddig,-hanem a legkérlelhetetlenebb eréllyel alkalmazzuk.
Alsózalamegye pénzt nyomat az aprópénzhiány leküzdésére*
Forbát elvtárs nyilatkozata..— 1—2—5 és JO koronások kerülnek forgalomba. A megyei pénzért a vármegye összes pénzintézetei telelnek
(Saját tadósitónktól.) A szociálista állam pénzügyi politikájának meg nem értése ersz\'ágszérte oly nagy mérvü\'aprópériz hiányra vezetett, amelyet csak a legradikálisabb módszerekkel lehetett imogaz^e^^Ji^^p^ dalmi kormányzótanács is mindent elkövet, hogy a vidéki pénzpiacot aprópénzzel ellássa, a vidékre küldött aprópénz- -azonban olyha-m&r eltűnik a pénzrejtegetők feneketlen zsebetben, hogy más módszeroket is alkalmazni kell az aprópénzhiány leküzdésére. Több" dű-nántuii vármegyében már hónapokkal ezelőtt, részben-már a Károlyi kormány iJöjé\'?AO.úgy,
jiggBi^^ ■.hogy ..<.. vte"
megye különpénzt nyomatott a vái megysi kereskedelmi élet akadálytalan lebonyolítására. Nagykanizsán is mát hetek óta folyt eziránv-íitoV\'-a\'-Wrgyáfá« \'^t^^^TIlcffá1-\'
lósulás stádiumába jutott...^... /,
Forbát Jenő elvtárs, Zala és Alsózala-megyc pénzügyi . politikai megbízottja munka-^ társunk > előtt • ezzel • kapcsolatban*- a\' követke-" zőket mondta:
.....A nyomasztó pénzkrizis a pénzügyi népbiztosság legújabb rendelkezései és a vármegye lakósságának helyes irányban kialakult véleményé folytán azon az uton van, amely a lehetetlen állapotok teljes megszűnéséhez vezet. Még van ugyan egyetlen akadálya a ke*, reskedelmi forradalom zökkencs nélküli Iébo-
nyolitásának. lg az apró-pénzhiány, amiazon-bán\'öíy" IcÓVuírnTny\', arrti tisztára technikáigafea-áályokra vezethető vissza. A vármegye lakossága elég oktalanul bár; elrejtette az aprópénzt, amiból kialakult helyzeten a tanácskormány, ugy segített,- hogy ötkoronás bankjegyeket hozott- forgálóft>b&. Mín<iannak ellenére, högy ez az akció lényegesen segített a Helyzeten, még mindig vannak egyes abnor-naitások, amelyeket csakis ugy lehet megszüntetni, hogy ha ujabb aprópénzt^ dobunk a piacra.
— A pénzügyi népbiztosság hetekkel ez-
előtt .több millióra rugó aprópénz leküldéset helyezte kilátásba, amelyből az első szállít-, mányok mar meg is érkeztek. A legutóbbi na-, pókban előttünk ismeretlen tochnikai okoknál fogya -at&a maradt, az aprópénz szállítmányok beérkezése. . v - .........- >........... ....... .........
Ezt a körülményt figyeTeinbvéve és attól ^^^^^cjí^iL^^ífiiJ 02 Áruforgalom, akadálytalan lebonyolításának ezt az utolsó nehézséget végérvényesen leküzdjük s minden-nemü tOVább! kifögásókát, amelyek az aprópénz hiány folytán nagyobb összeget kitevő bankjegyek cl nerii fogadására vezetnek, terv-. Jiogy^-Váentegyeir-iHosóntnegyci, veszprémmegyei es.györmegyeí eljáráshoz hasonlóan) vármegyei pénzjegyeket bo.csájtunk Ikí. Iizep vibatárQ^sprix^.. \\>\'éniimé75t?it\\ék\' nYcgetégedeséré" talált, | \'mert\' tulajdonképpen a-bankok voltak azok, amelyek\' azjiprópéne krízist .a legjobban megérezték. •.A^hankokkal. ^folytatott előzetes -megbeszéléseim -után-tegnap\' ugy az-afé&zalamegy\'Gi, rtiihT a zalamegyci összes pénzintézetek vezetőivel illetve képviselőivel értekezletet tartottam a Nagykanizsai Takarékpénztár helyiségében. Ezen értekezleted egyhangú határozattal kimondották az összes pénzintézetek, hogy szükségesnek látják, a vármegyei pénz kibo-csájtását. A határozat egyúttal kimondotta, hogy helyesnek iátja" azt az indítványomat,
újból a-pénzügyi népbiztossághoz és sürgessük meg a Zalamegyéknek kilátásba helyezett aprópénz mennyiség mielőbbi megküldését.
Ezt a felterjesztést már elküldöttem a pénzügyi népbiztosságnají, amelyben egyúttal kéreimeZtertí á\'-Vahrtegyér pénz Icibocsájtásá-hoz és forgalomba hozatalához szükséges engedélyt is. Ugy vélem, csak napok kérdése, hogy a vármegyei pénz kibocsátásához szükséges engedélyt megkapjuk. A kibocsátásra kerülő vármegyei .aprópénzért az összes vármegyei pénzintézetek vállaljákfelelősséget..
A pénzintézetek Osztrák-Magyar bankjegyek, ben letéteményezik a kibocsájtandó bankjel gyek fedezet. Egyelőről—2—ölés it) \'k^\' ronás bankjegy^ kibocsájtását vettük terv».« . .—— Remélem, hogy ez az intézkedés az ap(0j pénzhiány problémáját, véglegesen ineg0|dJ4 és julius elsejére éz a kérdés oly stádiumban lesz, hogy akár a vármegyei pénzjegyek ki bocsájtása, akár ujabb apró pénzszállítmányok., \'beérkezése\'\'áltál ö,á\' \'n6rináVis pénzviszo\'nyok újra helyreíillanak.
••• Amint értesülünk, "a megyéi bankjegy előállításához szükséges papír mennyiség mar útban is van Kanizsára. A bankjegyek me^v rájzolásával az \'illetékes körök Palkó Józ»,-f .elvtársat, Zalai Népakarat\' -gépmesterét"TiV/-. ták meg, aki már több ízben tett tanúságot művészi tehetségéről. Palkó elvtárs a tervezettel már el is készült; amely szerint az ösz szes— 1—2—5 és 10 koronás —- bánkjegyek ugyanazon rajzokkal lesznek ellátva és cssk különbözni -egymástól. -
T ÍHt TaoítfflMiiil mm.
Kassa, junius _ ;>$. . A független - tói szovjet köztársaság -kormányzótanácsa a Oáeh katonákhoz felhívást intézett, hogy a cieli imperialisták érdekében ne harcoljanak a felszabadított proletár testvérek ellen.
Kassa, szervezett munkássága fegyverben^ áll.-A kormányzótanács^ eiréndehe\' a\'doígoiok általános mozgósítását. 32 szakszervezet tüntető menetelen vonult fel a sorozásra, ahol a munkások önként jelentkeztek, hogy azonnal indítsák őket a frontra. •
A Szamos monitor nem ellenforradalmár.
A rögtönltélő törvéuyazék folytatta a kihallgatásokat.
Budapest, junius 28. A hadügyi népbiztosságtól nyert értesülésünk szerint a Szamos monitor nem pártolt vissza a fehérektől,-mini azt egyes lapok megírták. Ezzel szemben az igazság az, hogy a Szamos kezdettől fogva mindig együtt maradt a proletárforradalommnl és nem engedett a fehérellenforradalom csábításainak. Az a hir tehát, hogy a Szamos legénysége a sikertelen támadas után vissza BLX^-Ami pártunkra, tévedéson alapúi - - -audspaKti jumus 28. A főgtőhlléJö hir$" ság tárgyalásai tegnap délután óta zárt ajtók mögött folytak le. Ma délután ismét folytattá* a kihallgatásokat. Ma már megvilágítást nyert .a^. ellenIpriadahnt -akaó^.háttere, » A. helyzet közelebbi megvilágítása meg számos ujab.» kihallgatást tes-z- szükségessé; • Ítélethozatalra\' ma nem került sor. Az óriási tárgyalási anyag befejezése után együttesen fogják az összc-i
bűnösök fölett^iíz ítéletet kihir\'dixm, .......
nícgazeryezlb az easC tanács-. \'köztársMflftgot.
Pétervér, junius 28, Jansen képviselő nagy- beszédet mondott, amelyben kifejtette, hogy szükségesnek tartja az alkotmányozo gyűlés feloszlatását ós az Eszt -szovjet kÖ/. társaság megalakítását. A többségi képviselő < kijelentették, hogy egyetértenek Jansen javaslatával és 12 tagu bizottságot küldöttek ki a szovjetállamszervezet kidolgozására.
A munkástanács nem mentesíthet a katonai szolgalat alól.
Budapest, junius 27. A hadügyi népbiztosság tegnap a munkás-, földműves- ós katonatanácsok részére a következő rendeletit adta ki: ... . . .. .
• V \' Gyakrah előfordult; hogy müdki\'s-; földműves- és katonatanácsok tényleges katonai szolgálatra bevonulni kötelezetteknek, bevonulás alóli mentesítést engedélyeznek, sőt egyes esetekben a fente,mlitetteket a katonai szolgálatra való bevonulástól eltiltják. ; - Miután igy a munkás-, földműves-, és katonatanácsok hatáskörüket tullépté«, á jövőre vonatkozólag, miheztartás, yégett az. ilyen
1919. junius 29.
ZALAI NÉPAKARAT 8
MUNKÁSOK! ELVTÁRSAK! Ma délalAtt 10 órakor a városhéza alfitt nagy népgyűlést tartunk. ElAadók: Nyisstar és FAber népbiztos elvtársak és Spády Adél alvtArsn«. Mindén proletár otf légyoki. j
A szocialista-kommunista párt titká
Írásban már kibocsájtatott rendeletek megerősítése gyanánt ismételten közöljük, hogy egyeseknek a bevonulás alól mentesítést engedélyezni, vagy egyeseket a bevonulástól eltiltani a iflUnkiftS-? Tóidmüwss-\' é3 katonatanácsoknak joguk nincs.
HÍREK.

NAPTÁR. juuluM \' " \'A nap kél• 4i óra Oft perc-J kor, nyugszik 7 óra 50 .perc
29
A hóid kél d. ü: 2 órá 02 Vasárnap\' perckor, nyugszik éjjel 12. őrs •\' 17 perckor
A nagy kanizsai....munkásotthonok intézőbizottsága a 22-ére tervezett nagyszabású népünnepélyét ma, vasárnap tartja, meg. A népünnepély tiszta jövedelmét a munkásotthonok fejlesztésére fordítják. A gazdag milsoru népünnepély a kanizsai proletárság kedves délutánja lesz.
— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti ¿ Az . összes frontjainkon a helyzet változatlan. Hadsereg-főparancsnokság.
— Személyi, hlr. A tegnap délutáni vonattal Nagykanizsára érkezett Nyisz/or György földmivelésügyr népbiztos és Spády Adél, a magyarországi nőmozgalom egyik vezéralakja, hogy a ma délelőtti nagy népgyűlésen részt-vogyenek. Fáber Öszkár elvtárs az esti vonattal érkezett Nagykanizsára.
A nagykanizsai szocialista-kommunista párt végrehajtó bizottsága minden külön értesítés nélkül ez uton közli ~ az összes helyi szakszervezetek vezetőivel, hogy julius 1-én, kedden este 7 órakor a városháza nagytermében rendes évi pártgyülést tart, amelyen ..mindcn. ázakszer.vczet vezetősége, .felelősségre, vonás terhe mellett -köteles megjelenni Ä pártgyülés napirendje: 1. A pártVezetöség jelentése ; 2. a párt gyűlési beszámoló : 3 Kilenctagú\'•p\'árlvtz\'étőség,\'\'végrehajtó bizottság és öt tagu ellenőrző bizottság . valasztása. .Minden szakszervezet köteles vezetőségét igazolvány-■oyal tereibe.csak igazolvány,
nyal- lehet lépni...Ai^k.azj.eLvlácsak,. .akik., a pártgyülést végig akarják hallgatni, karzati jegyekért forduljanak a párttitkársághoz. A szocialista-kommunista párt titkársága.
— A kerületi Ipari termelési tanács Ülése. A Forradalmi Kormányzótanács 09 sz. rendelete értelmében felállítandó Kerületi Ipari Termolési Tanács f. hó 30 án, azaz hétfőn d. u. 0 órakor tartja alakuló gyűlését a Párttit-
..kárság helyiségében. Ezen ülést megelőzőleg á helyi ípári Termelési\' Tanács\'tártja\'\'d.U. órakor ugyanezen helyiségben ülését, melyen az ügy fontosságára való tekintettel az Ipari Termelési \'Tanácsba, valamint annak jntéző bizottságába-megválasztott ö.sszes tagok (termelési . biztosok, . munkástanácsok elnökéi,-. Franz malom és Pátria munkásságénak kiküldöttjei, a szakszervezetek ide delegált tagjai? Nagykanizsa városának kiküldöttjei és a meghívott szakértők feltétlenül megjelertní szive\'s-kedjenek, összehívók : a Szociális Termelés Népbiztossága részéről a szervozésre kiküldött Elek és :JNagf elvtársak. •.. >,.c ;..::.,:..
— A forradalmi törvényszék ítéletei.
A forradalmi törvényszék, mely Kocza József és Kommerszka Frigyes elvtársakból alakult Szenes Deeső elvtárs elnöklete elatt,> 3 ügyben
ítélkezett. Sternberg Mór pacsai kereskedőt, aki nem akarta a fehérpénzt törvényes eszköz gyanánt elfogadni, .5000 korona pénzbüntetésre .ítélték. — Bblsó Ferenc, Csömödér község volt . bírája ellen,, akt. megvesztegetés, bűntettével ós Furman József hentes-mester ellen;\'akit életveszélyes fenyegetéssel vádoltak, az eljárást a forradalmi törvényszék megszüntette.
— Közellátási közlemények. A PrplC-féle fa utalványok kiállítása f.. hó 30-ától számítandó 2 hétig, azaz julius 14-ig szünetel. Nehogy ezen . intézkedés- indokolatlan. ► nyűg-.
talanságot idézzen elő. Értesítjük a közönséget; hogy azon -famennyiség, mely "a még hátralevő fa igénylődnek — az eddigi arányok szerint — kielégítéséhez szükséges rendelkezésre áfl. A fának az erdőn történő kiszolgáltatása ezen idő alatt is akadálytalanul folyik. Fenti intézkedés kizárólag azt célozza, hogy a szekereknek az erdőn való túlságos
— Vörös katonák panaszirodája. A
20. vörös gyalogezred parancsnoksága közli hivatalosan: „A 20 vörös póteás«lo{klj.panasz és kérelem irodája működését a Petőfi Sándor katonaotthohbap (régi honvéd laktanya) f. hó 30-án megkezdi. A "20. vörös ^gyalogezredben» szolgálatot teljesítő katonak hozzátartozóinak mindennemű kérelme és panasza itt intéztetik el. Hivatalos órák felek részére délelőtt 0—12 óráig. ............
— Működik a balafonföldvárl posta-Hivatal. A fürdőidény tartama alatt Somogy-vármegyében a balatonföldvári posta-, táviró-és távbeszélő hivatal julius hó 1-től kezdve szeptember hó 15-ig, illetve további intézke-\'aésifflsmét"^ ffosfáfa-karókpénztári közvetítő teendőkkel is foglalkozik. A postai küldemények továbbítása a budapest—nagykanizsai vasútvonalon közle-• kédő- -mozgóposták. utján töhénikv • V^-^
__ — A Tornaegylet vidéki mérkőzései. A Tornaegylet, miután több izben erős vidéki csapatokkal mérkőzött Kanizsán, holnap idegen pályán keresi fel eítenfeíéíí, hogy "mire az Őszi Dunántuii bajnokságban\' részt vesz, csapata megedződve menjen a küzdelembe. Az 1. csapat\'Szombathelyen, a kitűnő MÁV-al, a II. csapat a zalaegerszegiek I. csapatával, az ifjúsági I. pedig a keszthelyi ifjúságiakkal mérkőzik. Bármilyenek lesznek is az eredmények, az NTE. legszebb bizonyítékát adta azzai a sportnevelésnek, hogy egyszerre 3 jó csapatot küld el idegen pályára. Reméljük, hogy--ha.először is játszanak... idegen.-pályán , és idegen közönség előtt, részben sikert is fognak elérni. .
— Üdvözlet a frontról. l.)unakiluirol kaptuk tegnap .a következő lovelezó lapot: Kérjük a .Zalai Népakarat-ban közölni, hogy m\'vzáíái fiuk üdváziétünket küldjük á ^cséh frontról a kanizsai szép lányoknak: Jltfth Imre, Wancsura István, Holecz Károly,^onok Feronc és Szabó György. g
— Házasság. Spigler Rezsi/ Szentgotthárd, Ho/zer Miksa a nágykimteAr. Világ" mozgó üzemvezetője, házesságu|r kötöítek. (Minden külön..értesrtes h.elyVu/ . ....
- — Eljegyzés. Stern.jfinka Nagykanizsán és örückner Sándc^udapest, jegyesek.
— Nem kapuW^rézgállcot. A helyi lapokban megjelent hirekket- - «lleittéttwn •
rézgálicszállitmány beérkezésére vonatkozólag a közellátási üzemek vezetője tegnap a következő kommünikét adta ki: Ad 9490/1919 A „Zala Népakarat" tegnapi számában 9490/1919. száihalatt, ró.zgáljc, szükséglet biztosítása tárgyában közzétett hirdetmény tárgytalanná vált, mort a hivatkozott és ajánlatottevő bécsi cég az ajánlatot visszavonta. Egyébbként nálunk.\'a forradalmi kormányzótanács rendele értelmében folyó évi junius 30-a után az úgynevezett kék pénz,, mint fizető eszköz meg fog szűnni. Közellátási űzetnék,
— Kék lámpás a címe annak a remek társadalmi \'drámának, - melyet ma, vasárnap és
hétfőn mutat be az „Uránia" s amelynek főszerepét Henny Portén a világhírű -Illmdiva
játsza. - -----
Színház és művészet.
Héti műsor:
Vasárnap: Kis szeleburdi operette. Hétfőn: A vasgyáros szinmü. Az esti előadások pont 3 órakor kezdődnek; -
Pártügyek.
Szakszervezetek figyelmébe. Mindazon szakcsoportok, melyek a ma megtartandó népünnepélyre rendezőket jelöltek ki, jelenjenek meg .9—10 óra közt az Erzsébet-téri ^Munkásotthon" nagytermében.
A magántisztviselők csoportja értesiti azon, tagjait, $ik f. hó 18. napján a dohány-és szivarjegy2ekbe felvetettek, dohány iJlet-< menyük átvétele végett ma d. è. 10 órakor á szakszervezet helyiségében jelentkezzenek.
Legújabb.
A németek aláírták a békc-...... »zcrzőclÉsl. ..,,..
Pártt, jüniűs 28. (Szikratávirat.) Clemenceau 3 óra 7 perckor nyitotta meg az ülést. Két percig tartó beszédben a követke* zőkot mondotta :
— A ma aláírásra kerüiő szöveg azonos azzal a 200 példánnyal, amelyet a német megbízottaknak átadtak. Az aláírók most ünnepélyes ígéretet tesznek, hogy a békeszerződés rendelkezéseit hűségesen és lojálisán teljesíteni fogják«. .
Először YVilson irta álá á békeszerződést. 3 óra 14 perckor utána a többi amerikai megbízott vette közébe a tollat.
Az első német megbízott 3 óra 17 petekor irta nevét jx békeszerződésre Utána Lloyd
George irta alá.....Clemenceau 3 óra 23 J>ere«
kor irta alá a szerződést. 3 óra 50 pérckor az aláicást befejezték. A németek azonnal elhagyták a termet.
Az aláírások megtörténtével Clemenceau a következőket.mondotta ; . .
— A béke feltételeiből ezzel aláirt béke lett. A szertartás -ezzel véget ért.
2
ZALAI NÉPAKARAT
1919. junius l/.
Erélyes intézkedések
Budapest tehermentesítése érdekében.
A budapesti központi forradalmi munkás é§ katonatanács elnöksége következőképpen nyilatkozott Budapest tehermentesítéséről:
- A nyolcvanas intéző-bizottság Budapest \'tefiermentesUc8e dolgában tudvalevően külön bizottságot Iküldött ki. Ez a bizottság alkalmat adott azoknak, akik a nyár tartamára önként .elakarnak távozni a fővárosból, hogy cukor, só és szappanjegyeiket a lehetőség azeiiot kiváltva,- egyéb-^a élelmisaerjegyeiket beszolgáltatva és lakásuk rekvirálása felől nyugodtan\' eltávozhassanak. Egyben a budapesti vendégek baratságos fogadására és ellátására hivta fel a vidéki munkástanácsokat és direktóriumokat. A lisztbízottságok munkája sorényen megindult- Most készül a statisztikai összeállítás az eddigi jelentkezettekről. Ez a
• felhKvás\' üsak \' az első és tegszclidebb-\'pöntja a tehermentesítő bizottság akciójának. A második voit a galíciaiak eltávolítása volt] Itt mindjárt elöljáróban hangsúlyoznunk kell, hogy a galíciaiak eltávolítása a legkevésbbé sem viselte magán a felekezeti akció jellegét. Az eltávolítás egyedüli és kizárólagos oka, hogy a fővárost megszabadítsák olyan idegen
. alattvalóktól, .akiknek^ hazájuk .az;;;fdegen megszállás alól már felszabadult.
Nagy razziát rendeztek "a galíciaiakra, akik közül mintegy kétszázat a mult\'pénteken külön vonaton indítottak\'\'el Lengyelországba. A kiutasításnál a legnagyobb\' kímélettel jártak el. Csupán azokat utasították ki, akik áruelrejtéssel, csempészéssel és iizér-..=kedássel-voltak -*•■ fiatal magyar tanácsköztár--saság kárára. Nem Autasitották ki azonban azokat a galíciaiakat, akik mult év november elseje előtt már szervezett munkások voltak, minthogy a proletár államnál egyképen fia, nemzetiségre és vallásra való tekintet nélkül n)»nden ország munkása.A kiutasítások a lengyel követséggel való szoros kapcsolatba^ az illetékes kerületi .munkás- és katonatanácsok - beteegyezésevet-történtek. Azok egyáltálan rtem viselték magukon a felekezeti akció bélyegét. A galíciaiak további eltávolítására vonatko-
i j^ál^p^á^- ^u, iéue^ követséggel, hogy a további razziáktól egyelőre eltekintenek. A lengyel követség ugyanis kötelezte magát arra, hogy hetenkjnt két -vonatot\' indít\' útba Lengyelországba egyenkint ezer-ezer galíciaival. Aníig ezek a vonatok pontosan elindulnak Budapestről, az erélyesebb akciótól eltekintenek. Ha azonban a lengyel követség nem képes eleget tenni a vállalt kötelezettségének, ismét a legszigorúbb
• Jazziákhoz kell majd fordulnunk.
Budapest tehermentesítésére vonatkozóan még más energikus intézkedések is várhatók. Eltávolítják Budapestről mindazokat, akik tőkéjükbőJ éJntk, vagy akik nem tudják igazolni, hogy valamilyen termelő munkáért bért kapnak. Ezeket, akik herék a dolgozó proletártársadalom szempontjából, minden rondelkezésre álló eszközzel elküldrlra fővárosból. A tehermentesítő bizottságnak már \'kezei - Közétt \'Is - "van azoknak \'a Hsiáiy akik, ha önként nem mennek, kényszerrendszabá-lyek alkalmazásával távolítják el a fővárosból.
A legszigorúbb in^jzkedések várhatók a menekültek eltávolitása ügyében is. — Itt főképpen azok a menekültek jönnek számításba, akiknek otthona már fölszabadult az idegen. megszállás akii, de akik még mindig
a fóvaresban tartosRodnak. Éppen most jelest meg a belügyi népbiztosság rendelete, ameiy lehetőséget nyújt a megszállott területekről Valóknak ar» hazautazásra. Ezeknek a hazatérőknek külön vonatot állítanak össze, hogy akadály nélkül juthassanak otthonukba.
Budapest tehermentesitésc ma a liatál tanácsköztársaság egyik legfontosabb érdeke. Minden -lehetőt\' meg kell tenni arra- nézve, hogy Budapestet a heréktől mentesítsék, s igy minden gramm élelmiszer a dolgozó proletároknak jusson. A tehermeniesitésre kiküldött-bizottság a legenergikusabb intézkedésektől semi Jöfi...viséZftrifldni, Jxv&y. & Sftll kiérje,.
ad 94P0/1919;
1528
Hirdetmény. %
A Zalai Népakarat 1. hó 27. szá^ mában 9490. sz. alatt a rézgálic szükséglét biztosítása tárgyában kibocsátott hirdetmény tárgytalanná vált, mórt a hivatkozott-bécsi cég ajánlatát visszavonta s mertv egyébként is a yfanács-kormány rendeltei értelmében /z u. n. kék-pénz f. hó\\ 30-ika után íjj/cgszünik tofvőnyes rtzetesKeszköz leni
. Nagykanizsa,\\^919. jufíius. hö 19.
■ Közeliitisi űzetek.
. Csendes, tiszta, egészséges bat^rozot} szoba kerestetik mieföbbre, családnál Cim^j kiadóhivatalba«. 1{
Csengcry-ut ,78/e szám alatti mühel/em-. bén fűzők javítását és tisztítását nVcgoj csóbb árban elvállalom. — Jáípbocr Ani kötszer- és füző-kcszitő. Ü
Elcserélné» 2 szobás udvari lakás< 3 szobás lakassal a város belterületenycim a kiadóhivatalban. /1524
v. Keresek egy kecskét megvételre, amelyik 3-liter tejet ad. Ügynököt dijazok. — Cím: Kisíáludy-utca 4. sz.
Forgács féle öngyújtó
s^ ég mint a forgács! Tűzkő, bél, benzin, kizárólag:
(Forgács R.
dohánytözsdéjéban Magyar-utca 43.
Í]R A WIA mozgékép-piloti
U 11 xl 111*1 «on«,!.«, t T«i.tí»w Hétfőn, kedden. Junius 30. és jJus 1.
Henny Portén fellépM

A kék lááás
\'MiiZii^íl
r>
. ¿rájpn^O. Jclvoní^ao,
Pénztárnyltás délután 3 Arakor. Előadás kezdete este 8 órakor.
A VILÁCi-nagymozgőban az átalakítási munkálatok belejeztéig előadás nem tartatlk.
A Novacsek-féle
HutlBpest«ÍJj!5vet elsííranicitt /nívó^
kür!>n<l4n{isor keretesen
Szerdán/ulius 2-án


Nagykanizsán
Halló!
Halló
Kinek va 11 haHzná1t•
hanglemeze?
Régi vagy törölt hanglemezekéi míg az anyaghiány tart, lcgmagasabl áron veszünk vagy cserélünk
WÁ G NE
az orazágazerte elismert elsőrendű magyar hangazer éa beszélőgép nagy Áruháza Budapest, Józaef-kOrut 15. Fiók; IX, RAday-utcá lt.
Bouölögépck 1900 koronáig. - Arjoflyxóh lagyoa I