Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.73 MB
2012-07-13 13:45:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1462
5191
Rövid leírás | Teljes leírás (808.42 KB)

Zala 1919. 148-173. szám július

Hiányzik: 149-150., 170. szám

Zala-népakarat - A szocialista párt hivatalos lapja
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


XI.VI. évfolyam.
Nagykanizsa, 1919. Jtalíus I. Kedd.
148. »léM.
atali
Nagykanizsa, SuQAr-ut 4. asAm 8*orKe»itö»úgl éa kiadóhivatal! telotonaiftm 78. i Nyomda in.
a szocialista-kommunista munkások pártjának alsózalameoyei reggeli hivatalos lapja
eTfciu
Egésx ovro . Föl é»r*. . . Hagyod évr* Egy hönapra
A kormányzótanácsi a verös katonákhoz.
Budapest, junius 30. A magyarországi tanácsköztársaság kormányzótanácsa ma prek-lamációt bocsátott ki a vörös hadsereg minden katonájához, mely többek között ezeket mondja: ......A tanácsköztársaság kormányzótanácsa szól hozzátok, vörös katonák!Mi szólunk hozzátok, akik fegyverbe hívtunk benneteket, 1 akik a dolgozók nevében küldtünk a frontra, kiknek felhívására mentetek előre. A proletárhaza érdekei most pillanatnyilag nem azt parancsolják nektek, hogy előremenjetek. A proletárhaza most még nagyobb áldozatot, kö/etel:
. hagyjátok al- * diadalmas osatákban el foglalt területek egy rószét, menjetek át egy mis területre, melyet jelenleg román bojár rablóoaapatok tartanak megszállva. A osehszlová< imperialisták zsoldos oaapatai elől nem hátráltunk, nem lt hátrálunk meg. Nem az ő rabló-éivágyuk, hanem a világ legnagyobb kl-
xeákmányolól, e franoía, angol, amerikai.....
pénxkirályok munkásnyuzó és parasztfosztogató hatalma áll velünk szemben. Hogy a harcokból kiszabadítsuk magunkat, visszavonjuk csapatainkat arra a határra* melyet a világon osztozkodó rablók számunkra kijelöltek. Á cseh-szlovákoktól elfoglalt területek helyett a proletárhaza megkapja a jóval termékenyebb, területekken is nagyobb Tiszántúlt, ahonnan a román bojárok rabló csordáinak az antant parancsára ki kell vonulniok. A proletárdiktatúra, a dolgozók hazája élni .fog ezen a területen. "* Kőiben fogjuk tartani a fegyvert, nem adjuk kl és utolsó osepp vérünkig megvédjük a dolgozók uralmát. Az időt, ha nyugton hagynak a rablók,, arra használjuk fel, hogj* megszilárdítsuk a tanácsköztársaságot Fel akarjuk lendíteni a mezőgazdasági termelést azokon a földeken, melyekről elüztük a földesurakat. Gépeket, ekét, ásót, kapát gyártunk a városokban, gyapjút fonunk és szövünk szövetet és adjuk a falu szegényeinek, hogy ők élelmiszerfeleslegükkel táplálják a gyárak munkásait. Leszámolunk az ellenforradalommal és mindon olyan ki-sérlete^ jrnely . a bányát, földet visszaakarja juttatni a kizsákmányoló herék kezére, megakadályozzuk. Ennak föltétele, hogy a paranoaokat, melyek az u| határ elfoglalására vonatkoznak, öntudatos fegyelemmel tel-— Jesttaétek. ; Ne üljetek fel semmiféle rémhírnek, aljas uszilásnak, mely ilyenkor fel szokta ütni fejét. Ne hallgassatok a csábító szavakra, bármilyen szinü köpönyegbe burkolva kiáltják is felétek azokat. Emlékezzetek vissza, hogy a háromszínű Ipbogó alatt csaltak benneteket legtöbben, mikor eladtak benneteket a német.
és osztrák kapftáHstáknák;\' A világforradalom szövetségesé a szabadságért küzdő magyarországi tanácsköztársaságnak, qiely uj erőgyűjtésre készül ezzel a cselekedetével, hogy hazát teremtsen a dolgozóknak, melyben nem az urak, papok mágnások ós bankárok, hanem dolgozók kezében van a hatalom. —^ Éljen a magyarországi szövetséges Tanácsköztársaság ! Éljen a Vörös Hadsereg I Kljén a nemzetközi proletárforradalcnn! . \' ..„,..
Kun Béla beszéde
a vörös hadsereg visszavonulásáról.
Budapest, junius 30. A szövetséges központi intézőbizottság rtía ülést*tartott, a melyen Kun Béla. mondott nagyobb beszédet. Többek közt ezeket mondotta:
-T~ A nemzetközi proletárforradalom szempontjából ma a magyarországi tanácsköztársaság fönállása a legfontosabb szempont. A magyarországi tanácsköztársaság min...