Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.73 MB
2012-07-13 13:45:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1496
5236
Rövid leírás | Teljes leírás (808.42 KB)

Zala 1919. 148-173. szám július

Hiányzik: 149-150., 170. szám

Zala-népakarat - A szocialista párt hivatalos lapja
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


XI.VI. évfolyam.
Nagykanizsa, 1919. Jtalíus I. Kedd.
148. »léM.
atali
Nagykanizsa, SuQAr-ut 4. asAm 8*orKe»itö»úgl éa kiadóhivatal! telotonaiftm 78. i Nyomda in.
a szocialista-kommunista munkások pártjának alsózalameoyei reggeli hivatalos lapja
eTfciu
Egésx ovro . Föl é»r*. . . Hagyod évr* Egy hönapra
A kormányzótanácsi a verös katonákhoz.
Budapest, junius 30. A magyarországi tanácsköztársaság kormányzótanácsa ma prek-lamációt bocsátott ki a vörös hadsereg minden katonájához, mely többek között ezeket mondja: ......A tanácsköztársaság kormányzótanácsa szól hozzátok, vörös katonák!Mi szólunk hozzátok, akik fegyverbe hívtunk benneteket, 1 akik a dolgozók nevében küldtünk a frontra, kiknek felhívására mentetek előre. A proletárhaza érdekei most pillanatnyilag nem azt parancsolják nektek, hogy előremenjetek. A proletárhaza most még nagyobb áldozatot, kö/etel:
. hagyjátok al- * diadalmas osatákban el foglalt területek egy rószét, menjetek át egy mis területre, melyet jelenleg román bojár rablóoaapatok tartanak megszállva. A osehszlová< imperialisták zsoldos oaapatai elől nem hátráltunk, nem lt hátrálunk meg. Nem az ő rabló-éivágyuk, hanem a világ legnagyobb kl-
xeákmányolól, e franoía, angol, amerikai.....
pénxkirályok munkásnyuzó és parasztfosztogató hatalma áll velünk szemben. Hogy a harcokból kiszabadítsuk magunkat, visszavonjuk csapatainkat arra a határra* melyet a világon osztozkodó rablók számunkra kijelöltek. Á cseh-szlovákoktól elfoglalt területek helyett a proletárhaza megkapja a jóval termékenyebb, területekken is nagyobb Tiszántúlt, ahonnan a román bojárok rabló csordáinak az antant parancsára ki kell vonulniok. A proletárdiktatúra, a dolgozók hazája élni .fog ezen a területen. "* Kőiben fogjuk tartani a fegyvert, nem adjuk kl és utolsó osepp vérünkig megvédjük a dolgozók uralmát. Az időt, ha nyugton hagynak a rablók,, arra használjuk fel, hogj* megszilárdítsuk a tanácsköztársaságot Fel akarjuk lendíteni a mezőgazdasági termelést azokon a földeken, melyekről elüztük a földesurakat. Gépeket, ekét, ásót, kapát gyártunk a városokban, gyapjút fonunk és szövünk szövetet és adjuk a falu szegényeinek, hogy ők élelmiszerfeleslegükkel táplálják a gyárak munkásait. Leszámolunk az ellenforradalommal és mindon olyan ki-sérlete^ jrnely . a bányát, földet visszaakarja juttatni a kizsákmányoló herék kezére, megakadályozzuk. Ennak föltétele, hogy a paranoaokat, melyek az u| határ elfoglalására vonatkoznak, öntudatos fegyelemmel tel-— Jesttaétek. ; Ne üljetek fel semmiféle rémhírnek, aljas uszilásnak, mely ilyenkor fel szokta ütni fejét. Ne hallgassatok a csábító szavakra, bármilyen szinü köpönyegbe burkolva kiáltják is felétek azokat. Emlékezzetek vissza, hogy a háromszínű Ipbogó alatt csaltak benneteket legtöbben, mikor eladtak benneteket a német.
és osztrák kapftáHstáknák;\' A világforradalom szövetségesé a szabadságért küzdő magyarországi tanácsköztársaságnak, qiely uj erőgyűjtésre készül ezzel a cselekedetével, hogy hazát teremtsen a dolgozóknak, melyben nem az urak, papok mágnások ós bankárok, hanem dolgozók kezében van a hatalom. —^ Éljen a magyarországi szövetséges Tanácsköztársaság ! Éljen a Vörös Hadsereg I Kljén a nemzetközi proletárforradalcnn! . \' ..„,..
Kun Béla beszéde
a vörös hadsereg visszavonulásáról.
Budapest, junius 30. A szövetséges központi intézőbizottság rtía ülést*tartott, a melyen Kun Béla. mondott nagyobb beszédet. Többek közt ezeket mondotta:
-T~ A nemzetközi proletárforradalom szempontjából ma a magyarországi tanácsköztársaság fönállása a legfontosabb szempont. A magyarországi tanácsköztársaság minden egyes megnyilvánulása, amely tönmaradását célozza, egyben a nemzetközi proletárforradalom érdekében is történik. Nekünk a világforradalom a szövetségesünk és cz jönni fog, .bárhogyan íh állítják, \'hogy a proletárfomuia-lom csak a legyőzött országokban mutatkozik.
Kun ezután elfogadásra ajánlotta a kormányzótanács javaslatát. Az elnök megálla-pitetta, hogy a a központi Intézöbizottaág egyhangu-la^hozzajárult a kormányzótanaos azon javaslatához, hogy a oaapatok vonuljanak viasza az antant által megállapított határdkig. ^ ;;
Győz a bolsevizmus.
A svéd én norvég munkásság
v csatlakozása.
Stookholm, junius 30. A norvég munkáspárt rendkívüli kongresszusa elha/ározta, hogy a párt csatlakozik.,4...kommunista 111. internacionáléhoz.
Steokholm, junius 30. A svéd baloldali szociáldemokraták harmadik kongresszusa 186 szavazattal 22 ellenében elhatározta, hogy csatlakozik a III. Inlernacionáléhoz.
A hárem napos vita után 138 szavazattal 69 ellenében a taktika kérdésről elfogadott határozati javaslat a bolsevista irány győzelméről tanúskodik. A javaslat kimondja, hogy a párt a szgciálista . világforradalmat látja egyedüli eszköznek, hogy a munkásokat és az egész emberiséget kiemeljék a nyomorúságból, ahová, a kapitalistáktól felidézett világháború taszította. A párt szükségesnek tartja a proletárdíktáturát, mint átmenetet a szocializmushoz; A párt bízik benneyhógy a. forradalom mindenütt megteremti harcos szervezeteit és azon uj társadalmi szervezetet, amely végrehajtja a kapitalista világrendből a szocialista világrendbe való átmenetet. A párt teljes erejével támogatni fogja a katonatanácsok megalakítását és beviszi a szo-ciálista propagandát a katonák\' .kpze. Á. ha *
tározatl javaslat követeli a burzsoa-osztály lefegyverzését is. A kongresszus kimondja, hogy csupán az olyan pártokkal valé együttműködést helyesli, amelyek a forradalmi osz-tályharc és a proletárdiktatúra alapján állanak, ái antant mnukáaaág tiltakozik.
Salnt-Qermaine, junius 30. A munkáskonferencia ülésének harmadik- napján flan-derson bejelentette, hogy a franoia, angol és Olasz küldöttek elhatározták, hogy jullus 20 án és 21-én a szövetségeseknek Oroszországban való intervenciója ellen nagyarányú tüntetéseket rendeznek. —
Vasutassztrájk Berlinben.
Berlin, junius 30. A vasutasok szakszervezetéhez intézett felhívás ellenére, hogy ma ismét kezdjék meg a munkát, a sztrájkotoknak csak igen kis része jelent meg ma délelőtt a, műhelyekben és pályaudvarokon, hogy a szolgálatot megkezdje. A vonatok forgalma ma reggel még egy irányban sem indulhatott meg.
Nagykanizsa mezőgazdasági kerület székhelye«
Magyarobzág uj mezőgazdasági kerületi beosztása. — A nagykanizsai kerülethez t járás tartozik.
(Safát tudósítónktól.) A mezőgazdasági tanács gazdasági kerületekre osztotta fel az országot és minden kernelben kertilati népgazdasági tanács felállítását rendelte el. E tanácsok hatáskörébe a szocializált, továbbá á rhagártiulajdonban távŐ mezőgazdasági mek termelésének irányítása és ezekneK az üzemeknek anyaggal való ellátása tartozik,
A kerületi beosztás eddig 18 kerületre vonatkozóan kéxzült el. Ezek a kerületek nem esnek össze az eddigi vármegyékkel, A kerületi beosztásnál ugyanis az irányadó szempont az volt, hogy az összetartozó szocializált nagybirtokok ama centrum kör^ csoportosuljanak, amellyel megfelelő közlekedési és szállítási kapcsolatuk van. A kerületet körzetekre. főintézöségekre és intézőségekre- osztották be. Egy intézőségre körülbelül 6000 katasztrális hold szocializált nagybirtok területe esik. Egy főin\'ézőségre körülbelül 18000 katasztrális hold, egy körzetre pedig átlag 2—3 intézőség. Minden kerületnek a székhelyén a szocializált birtokok gazdasági kerületi központját és az illető kerület gazdasági nifl» szaki hivatalát állították fel, mely utóbbinak a szerepe nemcsak a szocializált birtokokra terjed ki.
Horváth Béla elvtárs Alsőzalamegye kerületi gazdasági felügyelője az alsózalame-gyei gazdasági kerület - beosztásáról és ügy- • menetéről munkatársunknak a következőket mondotta:
— A* szocializált gazdaságok járásonkint körzeti felügyelőségekkc tömörülnek. A kör- j zeti felügyelőségek viszont a Nagykanizsán székelő kerületi gazdasági felügyelőség alá tartoznak. A kerületi\'- .felügyelőség tulajdon- j
ZALAI NÉPAKARAT
1910. juliuf I.
képpen nem más, mint a termelőszövetkezetek központja. Az öt körzeti felügyelőségben, úgymint a nagykanizsaiban, letenyeiben, Rácsaiban, keszthelyiben és alsólendvaibanf (ez utóbbit állítólag a zalamegyei gazdaságiMelr ügyelőséghez fogják csatolni.) 90 termelő szövetkezet működik, körülbelül 120000 katasztrális. hold területen. A >Uft - termolő vetkezetet 64 vezető állásban levő egyén igazgatja, akiken kívül-még 10 számtartó, 21 segédtiszt és 20 főintéző végzi a termelő" szövetkezotek hatalmas adminisztrációjával járé óriási, munkát. -../,./ -•■,..
~ A mezőgazdasági kerülőt egységes gazdasági komplexum, amelynek, a működés© illetve a, szervezete hasonlít egy bármely más volt nagyvállalatéhoz, amqlybcn az jntortzí-
W\'"
d?m
daságosabb felhasználása a jelszó. IdőWl, amikor a szervezőt kiépült, minden mezőgazdasági kerület központja egy ,oly.hivatallá alakul, mint egy nagy 100—200 ezer holdas uradalom centr,um$. Itt, emlitcui meg, hogy. az alsózalamegyei termelőszövetkezeteknek ösz-szosen 4000 állandó tagja van, míg a ter-melő^zövetkeaetakbon- élő emberek létszáma körülbelül 10000 embért tesz ki, akik a gazdasági irányítást mind inná* nyerik.
\' • • Budapestről • vett távirati értesülésünk szerint azokon átjárásokon .kivül, amelyek oddig is Alsózalamegyéhoz .tartoztak, beyon-ták az alsózalamegyei gazdasági koruíolbe a balatonfüredi, tapolczai és sümegi járásokat is, A kanizsai mezőgazdasági kerület kcrctjúbé kapcsolták még a samogymegyei Miháld községet, Ami- ¿hal miháldiak régi • vágya teljesül. ".".
A földművelésügyi népbiztosságnak ez az. intézkedése, ^amelyei - kormányzótanácsi hozzájárulás előzött meg,.. .valószínűvé teszi -*zt--a-foltevést, hogy-- -i alapján fogják megállapítani az uj közigazgatási kerületeket is, az eddigi elavult és ki* mondottan időleges vármegyei beosztás" \' he-. lyett. Az u] kiV.igazgátá\'si kerület felállításakor {balatonfüredi, tapolcai és sümegi járásokat1 annál inkább hozzácsatolják Nagykanizsához, mivel a közigazgatási felosztás csakis , .gazdasági: bkakbol. történik. osaki* ennek-
alakjain nyugodhaUk. • .....
A földművelésügyi népbiztosság a zalaegerszegi gazdasági kerülethez a zalaszont* \' ^aísflfendvai
járásokat csatoltad
A székesfehérvári kerülőt a régi Fejér-megyéből áll. A Pestmegyéhez kapcsolt 12 község kivételével. A győri kerület a régi Győrvármegyén kívül Mo&onmegye 3, Komárommegye 1 községét, úgyszintén a moson-megyei Khuon-Hódérváry birtokát is magában foglalja. Az esztergomi kerület a megye meg nom szállott részéből,\' továbbá 4 komá\' remm«gy<M *öa«égbőKiH. A komáromi kerület, amelynek Tatatóváros a székhelye, a megye meg nem szállott részéből áll. Khhez még a kisbéri állami ménesbirtoknak Veszprémmegyc területén elterülő pusztái is hozzátartoznak. A szekszárdi kerület Telnamcgye iíúnaföjd-:,vVArr, ittkszárdi\'és Völgytógi járásiból; tö-y^bbá Bacanyamegye 7 községét foglalja magában. A dombóvári kerülethez Tolnavár-Megye dombóvári,\' simontornyai ós tamási járásju^. ezenkívül .Kejórmogye, Igar községe >JSrtót;ikV ideiglenesen, id\'o \'tartózik Baranya: ■togyének .meg ^ nem szállott része- is. A , ycuzprérai. -kerijíat
veszprémi és enyigi járásaira terjed ki. A pápai kerülőt Pápa székhellyel, a vármegye devecseri járásából, Soprpnmegye csornai és Vasmegye celli járásiból- állr• rv*-\' *
A nyolcszázezer katasztrális hold szocializált nagybirtokot kitevő somogyi kerülőihez Somogymegyc meg nem szállott területű tartozik.^ Székhely« - Kaposvár. Alszom* bathelyr kerületet a celii járás kivételével Vasmegye területét, a mosoni kerületet Magyaróvár székhellyel. Mosonmegye területét foglalja magában.
Svájc forradaiom előít.
Svájcból hazatért munkás a svájci proletár-forradalomról. — Svájcban már csendes proletárdiktatúra van.
Egy elvtársunk érkezett tegnap Nagykanizsára, Aki több \' éven át Syájc különböző városaiban dtilgózott,\'mihf szervezett munkás. Legutóbb. "Zürichben volt, ahonnét ^si^e|J^ítv neki rfiost zalamogyei rokonainak látogatására hazajönnie. ,
ElvtArsij^ik. .cJbe^zjéJ^.sC\'ttál» oki megcáfolta burzsoalapok szemenszedett hazugságait és a svájci helyzetről hü és pontos felvilágosítást adott, kitűnt, hogy a csendes, békés \'Svájc valóságos vulkánná ,yáltozptt át és már ég a Tóid a levitézlett királyok, krónikus clmegyön-gesébeh szenvedő arisztokraták és1 a világ minden tájáról odasereglett politikai kalandorok lába alatt, akik a fellángoló forradalom tjsztitó tüze elől \'Svájcba, a burzsoázia e nemzetközi üdülőtelepre menekültek, hogy ott folytassák kisded játékaikat. .
A. münkásöág megunta a iH^yuri-vendégek piszkos üzelmeit és lecsapni készül nemcsak rájuk, hanem azokra a dicső svájci hon-polgárökia is, akik csatlósaikul szegődtek és hatalmukat ném a dolgozók javára» iianmn ellenkezőleg arra használták fel, hogy még szorosabbra" vonják a hurkot a munkásság nyaka körül.
Egy héttel ezelőtt „^ifibben hatalmas kommunista mozgalmak voltak, a meggyilkolt Luxemburg Róza emlékének ünneplésérc. A rondőrse^ aZzal akarta a mozgalmak továbbterjedését megakadályozni., h.Qgy. letartóztatta ■ eíVfáMMM"\'^\'^rícíS Kom-\' munisták vezéreit. Mikor á tüntetők megtud* ták ozt, rárohantak a rendőrökre, akik sortűzzel feleltek. Néfay. munkás meghalj tizenhat megsebesült. ■ •••
A tüntetések erro félbeszakitódott, a temetés napján azonban a harc újrakezdődött. Röviddel azután, hogy az egész zürichi munkásság részvételével a burzsoá rendőrfegyverek áldozatainak temetése megtörtént,\' a gyászolók óriási tömegei a Paradi Platzra vonultak, lefegyverezték a teret megszállva tartó rendőröket, majd megtámadták a rendőrség épületét és kiszabadították letartóztatott
vezéreikét. W " \' .............. " \'
, Ezután népgyűlést tartottak, mdyen ulti• mátumot szövegeztek meg a nyolc órai munkaidő és az általános munkakényszer behozataláról, továbbá az élelmi cikkek árának leszállitaswól, és,t .lakásínség- .enybUéaéről, \'Egyben" elhatárolták,\'" hogy \' az áltulános sztrájkot mindaddig fénntartják, mlg az ultimátumban foglalt követeléseiket nem teljesitik.
Minden munkás fel van fegyverezve és c^k a \'Svájc, .táhbi
ipari városában, \'Bernben, Genfben, Basolban, Luzernben,.$t.. GaUenben ugyanaz a helyzet ; mér mindenütt csendes proletárdiktatúra Vari:
Rendelet.
Aki a városban kifüggesztett plakátokat, hirdetményeket, vágy parancsokat letépi;-megrongálja, vagy befirkálja, forradalmi törvényszék elé állíttatik és á legszigorúbb büntetésben részesül. Felhívjuk az elvtársakat, hogy minden egyes Ilyen esetet a legsürgősebben hozzanak, az illetékes hatóságok tudomására.
DIREKTÓRIUM.
m
HÍREK.
t\'ÍITi r
1*1®.
JuHil»** A\' nftP kól 4 óra-(tör-pere-\' kor, nyugszik 7 óra 50 perc-
1 í kor.
■ . A hold kél d. U. 2 óra .Olí
Kedd | perckor, nyugszik éjjel 12 óra
-■■ 17 perckor.
•— Hivatalos frontjelentés. A Magyar Távirati iroda hivatalosan jelenti: Junius 22-i kelettel,: .frunüaink, helyzete »változatlan, <*«*-Junius 30ri kelettel: Az antant-jegyzék értelmében visszavonulásunkat a kierőszakolt határok féléw ma délelőtt 5 órakor megközdlük A többi arcvonalon nincsen újság.
Hadseregfőparancsnokság. — Csurgó a proletárdiktatúráért. — Budapesti tudósítónk jelenti: 4C«n RólK Wit-ügyi népbiztos elvtárshoz és Haubrich elvtárshoz, Budapost katonai főparancsnokához csurgói munkástanács intéző-bizottsága, valamint a Csurgón állomásozó 11. és III. határvédelmi századok parancsnokságai ma táviratot intéztek, amelyben bejolentik, hogy a Budapesten és több más helyen lezajlott . elhjnforradalmi* merényletek gyors és teljás letörése alkalmából a csy/gói munkástanács a járásba szolgálatot te^jesitő Vörös őrséggel együtt hatalmás tüntető felvonulást rendezett. Á csurgóiak a táviratbanJdfejezik- a—Tánács* köztársaság „és a proletárdiktatúra melletti törhetetlen ragaszkodásukat és biztosítanak arról, hogy a foradalom eddigi vivniányait épp ugy, minL a Tanácsköztársaság további fennállását -mindnyájan Utolsó leheletükig\' készek megvédeni. . *
•— A vasárnapi népgyűlés. Hatalmas arányú,nópj^iüós^ kw^él^on.. ünnepelt«^v\'* zalamégye munkássága az aratás napjának megkezdését. Alsózalamégye minden- tájékáról tömegcseiv jöttek be Kanizsára a földműves proletároké .hogy- aB-ő-\'husokból-é» gyérükből-való népbiztosijak, A\'/isitor elvtársnak ajkáról hallják meg, mit kiván a földműves pro- • letör érdeke és mi a földműves proletár kötelessége. Nyiszter elvtárs kitűnő szónok. Nagyszerűen tud a nép nyelvéri beszélni. A legkényesebb kérdésoket ügy fogja meg, hogy a hatás elmaradhatatlan. Számtalanszor zúgott fol vasárnap délelőtt is a taps, amely nemcsak Nyísztor elvtársnak szólt, hanem Mpjjnak. az ^
józan logikájával mindenki által érthetővé tett. Sok földműves-proletár lelkében gyjlladt világosság vasárnap. Ezzel megindult Alsózalamégye földműves-proletárjainak forradalmosi-tása. Még- néhány ilyen népgyűlés, mint a •vasárnapi volt, r^.móg.- néhány ilyet» szónok, mint Nyisztor .elvtárs Nagykanizsának és a földműves-proletárokban soha meg nem rondithotő uj oszlopát nyerjük a diktatúrának. — A másik szónok Spády Adél volt, akinek , lendületes beszéde sokban-ho^zájárult a nép-gyűlés nívójához. Kár, hogy a kanizsai elv-társnők nem^ igen Járnak népgyülésekre; nap ritka alkalmat szalasztottak el. \'
1919. julius 1.
ZALAI NÉPAKARAT
WinIa
— A nagykanizsai szocialista-kommunista párt végrehajtó bizottsága mindon kü-liin értesítés nélkül ez íjton közli az összes helyi szakszervezetek vezetőivel, hogy julius 1-én, kedden este 7 órakor a városháza nagytermében rendos évi pártgyülést tart, amelyen minden szakszervezet vezetősége felelősségre \'vonásteíffíe "meilett \'köteles megjelenni. \'Á páxtgyülés napirendje: 1. A pártvezetöség jelentése ; 2. a párt gyűlési beszámoló ; 3. kilenctagú pártvezetőség, végrehajtó bizottság és öt tagu ellenőrző bizottság választása. Minden szakszer vezetköt öles,vűzütőaégétrgazolvány-nyal ellátni, mert a terembe csak- igazolvány.\' nyal lehet, lépni. Azok az elvtársak, akik a pártgyülést végig akarják hallgatni, karzati jegyekért forduljanak a párttUkársághöz.; A szociaUsta-kommunista pátt titkársága.
— A budapesti proletárgyermekek megérkezése. A proletárgyermekek megérkezése, amelyet Péter-Pál " napjára jeteztök az jlletékes körök, néhány nappal eltolódott, \' Ügy érté\'sülürtkV KÖgy a büdapésti pröíetar-gyermeket első csoportja Lukács Gyula J<orm.ányzótanácsí biztos elvtárssal még a hét folyamán meg fog érkezni. Lukács elvtárs az országos vasutas kongresszus befejezése ytán fog visszatérni Nagykanizsára. — Itt említjük meg, hogy a direktórium ismételten felszólítja •^^ylc<ihÍ4Í9á\' lákóssftgát, hogy nyújtsanak jie^édkezet az éhező- pusztuló budapesti gyermekek megmentésében. A jelentkezési határidő még nem járt le.. A direktórium ezúton szólítja fel a város lakosságát, hogy a rövidesen beérkező proletárgyermekek clhe-lyeztetése céljából ajánlja fel mindenki feles-
. leges, szalma^sakját és egyéb ágyneműjét. A köJcsSnádÖtt\'Sgynemüeket a hya\'r\'álás\'\'Befejezése után"a" direktórium visszaszolgáltatja a
AUlulrfPQOSQ.knftkv .I.I«(vi.I..I. , ;„;,■-.u....,,:.;,--,„ .
—• Qyászrovat. Rövid, dc nehéz szenvedés után ma hajnalban elhunyt Nagykani-; zsán Ney József kereskedő. Fáradságos munkában töltött élet 04 esztendeje után tért örök nyugvóra. Temetése ma délután ö órakor loss a ÖftUHyányi-utea 4i -ez, gyászházból.-Az-clhünytbah:drí.;\'\'Néy<Hügó" orvös\'elvtársédés--tpját, dr. Elék Mór ügyvéd elvtárs apósát gyászolja.
.r-. Nagykanlzsáa 1« jneglndult a (iaz ■ "iíti* munka. Mint minden városban, végre Nagykanizsán is megindult az á folyamat, mely elsöpri a müproletárokat, szabotaló „dolgozókat" és a bűnös lumpenproiotáriátot arról a-helyről, amelyre nem valók; Ez a tisztító munka meg fogja erősíteni proletár-allamunk pilléreit. Ez a kulcsa a proletárság jövőjének, igy lehet csak egy tiszta emberi társadalmat, megteremteni. A tisztitó^mtinkát minden vonalon aikaímazní kellene. \'Álljon félre az útból, aki kicsinyhitű, ellensége a proletárságnak, vagy újonnan szerzett hatálmát arra akarja felhasználni, hogy magénak
ugy sem fogja, elkerülni. A nagykanizsai direktórium a tisztító munkát a Prpió fatelepen kezdte meg. A Prpió fatelep termelési biztosa feljelentést tett a direktóriumnál, hogy a fatolep egyes alkalmazottai szabotázs-zsal, .aiaerikazáaaal^ továbbá> Iwlyteion és eéltudatos intézkedéssel arra törekszenek, hogy az üzem ^ termelőképességét csiüíJccntsék. %A feljelentés szerint emiatt az üzem nagy károkat szenv.e^ dett. A direktórium vizsgálatot indított a fa-• telepen,- amely nelfr. lefolytatása -után megállapították, hogy a felhozott vádak a valóságnak megfototnofir.;"\'J$zért Kemer Adolfot, Burkus Juliskát, Ncutiíanrf Miksát; Krumpcfff-Ivánt,
Prpití Ferencet, Krumpetié Milit és Prpií Károlyt a fatelep szolgálatából tegnap elbo-csájtották. Pripi(f Milán továbbra is megmarad üzemnél. Az elbocsájtott alkalmazottak helyébe a direktórium Bíró István ós Lehr Oszkár elvtársakat alkalmazta.
TT; A murarátkai gyilkosság tárgyalása. Négy ügyben ítélkezett- tegnap a forradalmi törvényszék, mely Szenes elvtárs elnöklete alatt Kommerszka és Kócza elvtársakból alakult. Először Pap János murarátkai erdőőr ügyét tárgyalták, akit emberölés bűntettével vádolták- 1919; május 0-én Szolgálatának tél^ ¿esitése közbon lelőtte Lukovnyák József murarátkai közismert vadorzót, aki a szolgálatát teljesítő erdőőrt fegyveresen meg akarta támadni. A bizonyítás. során beigazolódott, hogy Pap János tettét önvédelemből ós szolgálatának toljesitésc közben követte el, amiért öt a forradalmi törvényszék az emberölés vádja alól felmentette. — Császár Károly mur/ir,átkai... l^óst;.-ligy.veu..b^,ncm-szp)gálta-r tása miatt 3 hónapi fogházra ítéltek, amiből azonban egy hónapot kitöltöttnek vettek. — Ugyanctak fegyver- \'be " nem szolgáltatása miatt ítélte 3 hónapi fogházra a forradalmi törvényszék Fodor Jonőt, a közismert kanizsai lakost. — Póji Józsefrté, kerkaszentmik-lósi .asszonyt bejf$Ületí;értés;jnifttt l.QQQ.korOM pénzbüntetésre — behajthatatlanság esetében JO napi fogházbüntetésre \'— ítélték.
— Nem lesz befőzési cukor. A «agy-kanizsai direktórium nemrég befőzési cukor kiutalását kérte a Gukorközponttól. Ma jött msg erre a válasz, mely elutasító. Azt irja a Cukorközpont, hogy oly csekélyek a rendelkezésre ■\'átW~\' cukorkésztetek,hogy "trzokból nemhogy befőzési cukor nem telik, de még a lakosság rendes cukorszükséglete is alig fedezhető.
A vörös őrség hlrel. Kohn Efflop. szappanos, Király-utca lakos tegnap feljelentést tett a vörös örségnél, hogy tegnapra virradó éjjel, ismeretlen- tettesek behatoltak szappanos-mühetyébeés-oonnn-nagym ennyi-ségü\' szódát lópják el. A\' vörös őrscg rogiön meginditott nyomozás eredményeként megállapítottá, hogy a betörést egy csomó fiatal gyerkő? követte. «Ij ^ikri^r^tlléiye,: ,
nál nemcsak a feljelentő által említett szódát, hanem nágymennyisógü szappant is találták, amiről a megtopott maga fcem tudott, A fiatalkorú\' betöfők ellen megindult üt olj Arftsv
— Á Novacsek-féle Circus gazdag] remek műsorával, gyönyörű \'elsőrangú lovaival nem mint tévesen hirdetve volt julius 2-áo hanem pénteken julius 4-én este S órakor tartja megnyitó díszelőadását N kanizsán a Szabadságtéren (volt Erzsébfftér.)
— Közellátási közlemények, ¡«hivatnak a dohánykisáruda tulajdonosok, Jhogy a junius havi dohányjegyeket a Wzellátási llzénwfcrtCK napi-\'\' atattV számoljk- >c\\ \' "Üt ugyanakkor pontosan mutálják kij készletet és visszamaradt do\\xnyij Közellátási üzemek.
^^ Párt ügyek, ^tó-v
A magánalkalmazottak szövetkezete
má.,délután 6 órakor (Csengery-utca 2. szám, |li. fclügyol^bizottsági ülést tttf t. .fóntgs megjelenést kérünk.
• A szabómunkások és munkásnők- szakcsoportja értésiti- tafljait, hogy a hotibefizetést
szerda estére halasztotta ef. Ugyanakkor Jelenjenek meg az összes férfltagok is, dohánykiosztás végett. A vezetőség.
HJumánkás elvtársak ét elvtársnők!
Diák elvtársak és elvtársnők I Ma este G órakor a városháza közgyűlési termében nagygyűlést MÉ, ♦Megjelenés, kptplai^
A cipészek és csizmadiák nagykanizsai szakosztája ma este fél 7 órakor az Ipartestület helyiségében fontos. ügyben értekezletet tart. Kérjük az összes, tagok megjelenésé). —"_\' A vize tőség.
Sport.
(:) A Tornaegylet mérkőzései a vidéken, l.N\'TE—Szombathelyi MAV 1:1). A szombathelyi MAV egymásután győzte le a vidék\'legjobb csapatait, például a dünántuli bajnokcsapatot, sót a győri ETOt is. Az\' NTE eldöntetlen eredménye idegen pályán ~ rXsjlb..é.s. J\'ollanz ..helyén.. Urt^lékokkal minden dicséretet megérdemel.\' A szombathelyi közönség is állandó tapssal jutalmazta az NTK mindén" szép attrakció jár.\' A jáfölför-mindkét részről szép kombinációk és jó egyéni akciók tettél^ érdekessé. A gólt a 1.1 percben rúgták, amit röviddel reá Saller -Mr?a4?öJ kiegyenlitett. A csapatból kitűnt a védelem (legkivált a Juhász- II.— Horváth Gyula hátvédpár é? Pücher a kapuban). As NTE ezt az eredményt tudásán kívül, főleg lelkes játékának köszönheti, -?• Zalaegerszegen, minthogy az I. csapat ugyanakkor Szombathelyen volt, az NTE II. csapata játszott az ^ottani Sportclub I. csapatával. Eredmény . 2\'>Ű .Eaerszeg - javára. - <lvltek*ntv« attól, hogy ezt .az eredményt nem ismerjük -■ cl reálisnak, mert csak a 11. csapat ellen győztek, igen sok szavunk volna ehhez & mérkőzéshez l Mindenekelőtt azt ajánljuk az ottani vezetőségnek, hogy addig né rendezzenek városleözi mérkőzést, amíg á vendégjá-tékosoknak csak olyan szobákat tudnak rendelkezésbe bqcsájtan i, ameljríld>en_ egyik játéko* sutik 2 pero alatt lö: parazita férget talált « ^ ruháján! Ami pedig a sport Vendégszeretetet, ; a rendezést, a birót ós a közönség sportszerű viselkedését illőt»», erről majd mi adunk egy ^ts-"példát;\'h.i\' "6Í? tósli- \'V\'
letezés helyett csak egyet emiitünk: amikor Kanizsa támadásban volt, a csapat kisérői a MMMH „nWtftfftB;;., tolftMh^A. ,ÍMPiy«ni<,Mr. mire az eger6zogí .. közönség.,. egy. része kiabálta a kísérőket és végül egy rendező a csapatunk kísérőinek meg is akarta tilt/ni a „közbekiáltásokat\'. Ehhez nem kell magyarázat ! A revansra majd szabad lesz as I. csapat és akkor azt- hisszük, más lesz ae ~~ eredmény is! — Keszthelyen az ifjúságiv csapat a keszthelyiek" erős flzikumu \'iQusági csapatával szemben 3: 1 kikapott. Kanizsa goalját Balogh lőtte. Itt\'is kifogást emelünk áx* tóitéfti-iiogy1 Játíltasáínkat égy tfereft»*-^\' ben holyezték el éjjeli szállásra szőnyegen, minden takaró nélkül. /
(:) A Tornaegylet hetenkint kétszer és pedig : szerdán a polgári iskola tornatermében, cszqmbatoni,ft..lwtonaró.toa.;.(icos8z,, Wű,; esetéi*,., ugyancsak a tornateremben) hat órai kezdettel rendszeresített atlétikai traininget tart. Mindazok a ^rnaegyloti tagok, kik fülcslap-dában, korlát, Nnyujtó, m-ngasugrás, rúdmászás, sulydobás,...diszkosz^ .gerely« ^.«.kalapács*^ vetésben stb. magukat képezni akarják, sze^-| dán este hat órakor jc\'enjenek meg összeírás | végett a tornAteremben; • v : •.. \' ;,v-.-J
ZALAI NÉPAKARAT
1919. július 1
Az osztrák vámbatár. j
.osztrákok részére, az entente szintén 1 teljesen mogsemmisitő békefeltételeket szabott meg s az osztrák natarmegállapitás talán még kedvezőtlenebb, mint .a magyar. Az osztrákok hiába viselkedtek jó fiuk módjára, hiábavoltak atázatosak, az osztrák kormány-szocialisták hiába paktáltak a keresztény-szocialistákkal ¿8\' hiába védték^mindiVaiálig a kapitalizmust: azért a győztes kapitalizmus még sem mutatkozott irántuk engedénynek- Ebből arra lehetne következtetni, hogy az osztrák kormány legalább annak szocialista tagjai belátták az imperialista béke lehetetlen voltát, belátták, hogy sem Páristól, sem a békekötésnek ilyen módjától nem remélhetnek semmi jót. Ezzel ellentétben az történt, hogy egy nagyon alázatos hangú Jegyzékben, melyet Ren-ner szocialista kancellár az ententehoz iBtézett, — kétségbeesett siránkozást visz véghesz. Ausztria közgazdaságának (helyesebben. szólva, kapitalizmusának) tönkretétele miatt; egy másik jegyzékben viszont, ~:fhely á területi kérdésekkel foglalkozik, átvéve az imperiálista módszert s olyan hangon beszélve,. mintha ő volna a győztes, a legszemér metlenebbül követeli az ententetől, hogy adjon át számára — a magyar tanácsköztársasághoz tartozó területeket. Főként gazdasági argumentumokra hivatkozva kéri ez a jegyzék Nyugat-Magyarországot, de nem riad vissza politakai hazugságoktól sem, amilyen például az a kijelentés, hogy a Lajta politikailag és gazdaságilag évszázadok óta nem volt többé határ Ausztria és Magyarország között. Elmondja azután, hogy Sopron vidéke volt Bécs főzelékes kertje, Sopron, Moson és Vasmegye látta el egész Bécset tejjel és hússal, sőt azt "is állitja, hogy Gráz is Nyugat-Magyarországról élelmezte magát. Ez egyrészt nem igaz, mert Gráz vidéke még ma is, midőn Bécs és Budapest éhezik, nagyon jól el van látva hússal és tejjel, másrészt pedig ilyen argumentáció alapján a bécsi kapitalisták akár az egész magyar tanácsköztársaságot követelnék.
Ausztria nagyon könnyen szoros gazdasági viszonyba kerülhet Magyarországgal, csak akarnia kell, s főként — a kapitalizmussal kell szakítania. Amig ezt nem teszi, addig hiába próbálja legyőzött és tönkre Jett ország létére az imperialisták "■módszerét\' el tanulni s ha még is elakarja tanulni és rabol ni óhajt a magyar tanácsköztársaság terülj téből, — akkor megérdemli sorsát.
APRO HIRDETÉS
Csendes, tiszta, egészséges butoi szoba kerestetik mielőbbre, családnál, kiadóhivatalban.
Csengeri utcai 2 szobás udvari jjkáso-mat kicserélném a város belsején 2fl nagyobb szobás lakással. Cim a kiadói
Keresek azonnali belépésre igen jó fizetéssel, egy ló mellé
megbízható kocsist
Személyas jelentkezés Központ szállóban .Állat- és husforgalmi központ kirendeltségiének vezetőjénél.
URÁNIA -
U MAlUn BáiftOBTt-n. 4. l\'.Mii iüf
Hétfőn, kedden. Junlut 30. «> julius j
Henny Portén felléptévé
7 | ■\'»-«• f
dráma § felvonásban.
Pénzlárnyltás délután I órakor. Eldadis kezdete »«té 8 Arakor.
A VILÁG-nagymozgóban az átalakítási munkálatok belejeztélg előadás nem tartatlk.
ad 9480/1819.
Hirdetmény.
A Zalai Népakarat f. hó i(f. szániában U400. sz. alatt a rézg^Jc szükséglet biztosítása tárgyában hirdetmény tárgytalanná hivatkozott bécsi\' cég vonta s mert egyébként kormány rendeletei értelmi kék-pénz f. hó j(0-ika törvényes fizetési e^kö:
Nagykanizsa, 19KT. junius hó 20.
Közellátási üzemek.
8439/1919. Határidő 1919. julius 5.
Aranka Irtát tárgyibán kiadóit jelentés.
Hirdetmény. /
Újból felhivatik * gazdaközönségJJhc az aranka irtást a lóhere és lucerna Őfidel a legnagyobb gondossággal foganiísits az arankavol el-lspelt területet naJfobb rületeket kapálják\', (öl, szalmával Jmsék •s égessék fül, hogy az aranka, t^ább 1 jedése megakadályaztassék, mert Aki a r delelnek eleget nen\\tesz, ellencA legszigorúbb eljárás fog mcfindittatni. /
A mezőőrök ppdig íólhi*ttnak, hogy mindazon gszdak .nevit, «Wk&^azaaiurirtA« ■juliusf Tl<r í\'-ii " loganftositaty elmulasztják, azok névsorát a direkttriaulttz julius hó S-ig terjesszék be.
A városi tanács intéző bizottsága.
Nagykanizsa, 1019. junius hó 28-ált. " Dr. Sabjin, il o. vezető.
ÍÉWm i-ti
órai tolja
GNYITO
ELŐADÁSÁT
Nagykanlzán a Szabadságtéren (volt Erzs6bet-t6r)
Forgács féle öngyujj
ég mint a forgácsj Tűzkő, bél, benzin, Warólag:
Forgács R.
dohányt&zsfí^óben Magyar-utca 43.
C
Ügyes kifutóleány
felvétetik á Zala irodájban!
Ozv. Ney Józsefné szül. Felsenburg Hermin >*sját, valamint gyermekei Hugó, Bóla, Ilka és az összes rokonáig nevében fájdalomtól megtört szivvel tudatja, hogy forrón szeretett férjaflegjobb apa, fivér és rokon, <<
Ney József
II
junius 30-án reggel 4 órakor, életének 64-ik, boldog Jfzasságának 33-ik évében elhunyt. W
A megboldogultnak hűlt tetemei julius hó bfn délután 5 órakor fognak a gyászháúsból (Batthyányi-ui* 4) a helybeli izr^fírkertben örök nyugalomra
helyeztetni. .„.,■>,„ . • V • .....-f •■•■■ "\'"■■\' *"*" \' 7 "Í!-;
Nagykanizsa, 1016. jun\\s hó 30-
ALDOTT VJEGY6N EMLÉKEI
Dr. Elek Mór veje. Gűnsberger Harmanné szül. Ney Sarolta, Dr. Ney Ignéc testvérei, Ney B«IAn« szül. Krausz i;onka menye, Elek Oyurka unokajo.
JU.UI. «»folyam.
Nagyítani*«, 1819 Jaullus S. Szombat.
ISI. a<*n.
SxurkoaxtAaég *• kiadóhivatalt Nagykanlxsa, SugAr-ut 4. xám SxarkasxtAaAgl Aa kiadóhivatalt t»ioton»xAm 7S. » Nyomda In,
a szociálist a-kommunist a munkások pártjának alsózalamegyei reggeli hivatalos lttpja
Elúlliotétl Arak t Eg<%»x Avra .... »O*— korona
FAI Avr*......4»-— korona
Hagyod AvrA . . tuso koron egy hónapra . . . 7-SO korona
felhívás!
Az összes helyi szakszervezetekhez.
Felhívjuk az összes szakszervezetek vezetőségeit, hogy a pártszervezet! szabályzat 6. g a értelmében haladéktalanul választassák mag a pártolzalml lérll testület taglalt * a magválasztottakat Igazol-vánnyal lássák sl, akik kötelessek julius 11-én •ste 7 Arakor a városi közgyűlési tarmában tartandó párbtzalml térti másén megjelenni.
A pártgyülés határozata ártalmában mlndan szakszervezet 100 tagig kettőt és minden további 500 után ogy-egy tagot választhatnak.
Ugysnossk felhívjuk az összes szak-szervezeteket, a szakszervezeti tsnáos határozata értelmében, hogy válaaztassák mag haladéktalanul a szakszervezeti tanáos tagjait, ugyanosak minden 100-lg kettót és minden további SOO után egy tsgot. A szakszervezeti tanáos julius 22 én ssts 7 órskor a városháza közgyűlési termében togjs tartani alaku\'6 ülését, minden megválasztott egyént Igazolvánnyal láasanak el és a megválasztottak kötelesek pontosan megjelenni. .
Nagykanizsa, 1*19. julius 3.
A pártgyülés határozatából: A szociálísta kommunista munkások munkások végrehajtó bizottsága.
Fegyverszünet —
forradalom.
I . . \'--. . (V VI. .-■•i .J ..... ....... . ........ ,
A magyar tanácsköztársaság kormánya súlyos ós fontos elhatározásra jutott. A kormány a vörös hadsereget visszavonja a ránk kényszeritett határok mógé, miután a belső és ktllsfi politikai helyzet az adott pillanatban ezt a döntést tette szükségessé és az antant ennek folytán ilritteti ki azokat a tiszántúli területeket, amelyeket a román csapatok önkényesen megszállottak.
A kormány elhatározását semmiféle más szempont nem ¡rányitotta, csak a proletárság érdeke. Vitán felül áll, hogy a vörös hadsereg nemcsak a magyar proletárságért harcólt, vérzett és győzött, hanem "megérlelte a nemzetközi forradalom kitörését. A vörös hadsereg diadalai, a cseh imperialista hadsereg letörése, a szomszédos országok belső zavarai és az .ajitant közeledése amellett •szólnak, hogy azok fl kézzelfogható sikerek, amelyeket a magyar tanácsköztársaság fegyveres fellépése kiváltott, egyáltalán nem marodnak meddők. Miután azonban a német béke aláírásával az antant csapatok teljesen felszabadultak és miután az antant nyomása következ-
tében a nemzetközi forradalom\' egységesen még nem robbanhatott ki, a ma-gyflr tanácskormány megkötötte a fegyverszünetit anélkül, hony progrommját bármi tekintetben is módosítaná, anélkül, hogy a proletárdiktatúra erélyes és öntudatos érvényesítését csökkenteni akarná. Sőt fontosabbá vált mindeddig az a feladat, hogy a kormány\' a proletárság uralmát a belső ellenségekkel szemben is megvédje és hogy az ellenforradalmat végleg leverje addig is, amig a további akciókat a szomszéd országok proletár-sá»rának csatlakozása még. eredményesebbé teheti. Ugyancsak a belső helyzet szempontjából, az élelmezés biztosítása céljából számba Jött az a körülmény is, hogy..a, fegyverszünet folytán felszabadulnak azok a tiszántúli megyék, amelyek a munkásság ellátását nagy mértékben elő fogják segíteni, lízz.el szemben a kiürített szlovák területek inkább tehermentesítést jelentenek, aminthogy az ország többi része számára is tehermentesítést jelent az a körülmény, dus tiszántúli megyék fogják a főváros élelmezését kiegészíteni.
Egészen más kérdés az, hogy a szlovák tanácsköztársaság, amelynek életérdekeit fenyegeti a cseh imperialista uralom, bele fog-e törődni abba, hogy a felszabadító magyar vörös hadsereg helyét az antant zséldos hadserege vegye át és hogy a proletárdiktatúra helyébe a eseti tőkések uralma kerüljön ? Nem kérdés az, hogy tót munkástestvéreink a maguk területén, a szlovák tanácsköztársaság területén hajlandók-e
megtűrni a cseh vérebeket, akik a munkásságot Koícsak szibériai módszerével akarják megsemmisíteni ? Más kérdés az, hogy mi kell a — szlovák népnek: a politikai és gazdasági hatalom megtartása, vagy pedig rabszolgaság, kizsákmányolás és terror ?
űrre a l^érdésro elsősorban a salo-vák köztársaság s a szlovák vörös hadsereg illetékes válaszolni. Kétségtelen azonban,\'hogy a magyar és orosz tanácsköztársaságok egyaránt messzemenő figyelemmel kísérik « szlovák köztársaság helyzetét. A magyar proletárság tisztában Van azzal, hogy csak ugy és csak azért tudtuk visszakapni a tiszántúli területeket, mert erőt mutattunk. Szlovák testvéreink is meg lehetnek arról győződve, hogy a maguk földjét csak ugy tudják maguknak biztosítani, ha érvényt szereznek a maguk akaratá-. nak. Csak sikereink, esik fegyvereink, csak hatalmunk bizonyságai kényszeri-tették az antantot arra, hogy rendszeres tárgyalásokba bocsátkozzék velünk. A proletárfprradalom diadalát semmi sem gátolhatja: a magyar tanácsköztársaság fegyverszüneti megállapodása csak egy kis állomást jelent a forradalom országútján. Bizonyos, hogy a magyar vörös hadsereg töretlen lelkesedéssel és elszántsággal áll tovább is a világforradalom szolgálatában és épugy tudni fogja kötelességét, mint a szlovák tanácsköztársaság hadserege, mert egy a céljuk, s egy az akaratuk : a szocializmus győzelme és a burzsoázia megsemmisítése.
Teljesen felbomlott a cseh hadsereg*
A Vrtrön Hadsereg; fegyelmezetten befejezte a Tlaazavosoláal, — A rémhírek alkonya. — A cseh kormány raltrikálts a semleges zónára vonatkozó Jegyzökönyvet.
Budapest, julius 4. A M. T. 1. jelenti: A budapesti hivatásos álhirterjesztók ujabban naponta más-más antant-állam misszióját vonultatják fel a . magyar . tanácskóztársaság ellen és a legélénkebb fantaziának is becsületére váló sebességgel adják szájról szájra, hogy milyen követelésekkel lép fel egyik-másik antant-tiszt a forradalmi kormányzótanáccsal szemben.. Ezek a. rémhírek mindenesetre siralmasan jellemzik azoknak az úgynevezett hazaffyaknak érzületét, akik azelótt műfelháborodásuk egész erejével zu-dultak fel az ország IVolügyeibo avatkozó előkelő idegenek ellen. Lassankint azonban *gyrs\'szt«ol"»iok kor«, «kik az Ilyen álhlreknek hitelt «dnak, annál is inkább, mivel ezek a rendesen igen rövid lejáratú jövendölésekkel és ultimátum-határidőkkel egybekötött koholmányok a rö-. vld terminus lejarta után közönséges hazugságoknak bizonyulnak. A dolgozó nép egyéb-
ként egészen távol áll a rémhírektől, azoktél tudomást sem vesz. A rémhírterjesztők legújabban azt a szemenszedett hazugságot is kolportálják, hogy Diósgyőrnél a csehek frontunkat áttörték. Miután a közönség tisztában van a.zzal, hogy az utóbbi napokban az erre kijelölt területek kiürítése folyamatban volt, az etső pillanatra is. minden gondolkozó embernek tisztában kell lennie, hogy ^ még hazugságnak is túlságosan ostoba. A A tény az, hogy sem Diósgyőrnél, ssm másutt s vörös hadsereg frontját át nem törték, söt a csehek még nem Is követték s magyarországi csapatokat Míg osaps elnk teljes rendben ős -fegyelemben • lujtot- ■ ták végre a vlS\'iz.vonuiá.i mo-tdu ato-kat — a cseh h.ds-reg teljesen felbomlóban van, ugy, hogy mi már befej.ztuk az errn kijelölt területek kl-ü\'lt.\'sM, a os hek még nem Is tudtak bennU\'.lMt követni-., arra a terüle\'r«, msly s megszállás c-íjára rendelkezésükre állott.
m
.iUÁ ¿¿J--.\' \' --\'.-.-


2
ZALAI NÉPAKARAT*
1919. juUus 5
Prága, julius 4. (§**kratávi1\\u) I\'ellé tábornok Bőfim népoi|ííos9al közölte, hogy a csefi-szloyák. korniány\\a \'seiuleg.cs. zónára vonatkozó jegyzőkönyvet, amelyet Mittelhauser tábornok és Ágoston népbiztos részletes tárgyalás után julius I-én állapítottak meg. — ratifikálta.
Rendelet.
A megejtett sorozások eredménye felőli tájékozódás, nyilvántartás céljából elrendeltetik, hogy a megyei munkásr, .katona és földműves tanácsok a sorozások összeredmenyé-ról és pedig járások és városok szerint rész- {
letázve, még julius I-vel lezárt kimutatást a hadügyi népbiztosság toborzó- osztályához {Hadügyi népbiztosság, épülét-llly-••tizenötödik szám.) távlatilag terjesszék elö. Julius 1-től a megyei munkás-, katona- és földműves-tanácsok \' által napi távirati jelén* tések küldendők be a járásokban ós városokban megejtett sorozások eredményéről. A jelentések részletezését illctőlog a napi jelentések rovatai -a mérvadók• •AW&pi\'iéléntések\' a hadügyi népbiztossíig toborzó osztályához telefonon is leadhatók. (Telefon 58—05..). ■ Budapest, 1010 juliűs 1
Hadügyi népbiztosság.
.A városi munkástanács ülése« —~-
itlegválasztatták a uiuiikástniAcí) ehibkét. — A riport telep hérdéiséuek megold ¿»a. — Az lutczŐbhottNág Insjalnak aupldlja, — .ilegftllapl-tolták a vlllauyáraui uj egysígárái,
szervezett munkások is részesüljenek ebben az árleszállításban, amikór ők a szervezett munkás -mivoltával járó kötelezettségeknek, mint például a .sorozáson- való megjelenés,
. (Sdját ludósitónklól.) Nagykanizsa város munkás-, katona és földműves tnnácsa tegnap este a városháza nagytermében ülést tartott. Az ülés este 7 órakor vette kezdetét, melynek napirendjén «i munkás tanács veze-\'t- nem tették eleget
tőségének es az egyes albizottságok megvá- I A tanács Sneff Jósgef elvtárs inditvá-
, la#3tá§a A munkástanács, a tanács .j -egyhangú leikoeettéfcs^t-eiwgjrdis*. ......
elnökévé Sneff József elvtársat, a városi és j A tanács ezután a .villanyáram egység-megyei intézőbizottság elnökét, elnök helyet- j árát állapította meg. A világító áram hekto"--tcssé pedig Bárány Antal elvtársat" választotta 1 wattját 30 fillérben, az üzemi áram hekto-mog, a szakbizottság megválasztását azonban l wattjá^J5 lillérbcn -és az ^éyj.átalányláinpik. a köMtkezó ülésig elhálasztoüft. -Á szakbt^ f árát lUS"\'kóronkban szábták meg\'. zottsá«ok tagjainak jelölese céljflból a mun- } Ezután a régóta vajúdó nagykanizsai kái tanács jelölőbizottságot küldött ki, mely- ; sporttelep kérdését tárgyalta a tanács. \'A legközelebbi ülésen j munkástanács elfogadta á műszaki tanácsok-\' \' nak az intéző-bizottság által előterjesztett
nek indítványa felett döntenek.
A jelölő-bizottságba a munkás tanács a következő tagokat küldötte ki: Posner Izidor, Mar.ua|ics_József, J^pcscgs., Itt*«,-\' Jabeiics , t*ejos, Göttl Imre és Verem\' István.\'" \'
W Ezután az intéző bizottság hivatalból működő tagjainak illetményeit állapította meg a munkástanács. Jancsecz liftre elvtárs ellen-indítványával szemben, amelyet a vita során
visszavont,^2 intézőbizottság javaslatát fogadták cl, amelj\' heti ÖüO korona «ninkadlj megállapítását indítványozta. - -"¿---^
Majd a\'\' m^g üres o dé it ""t üzöít ót is z ti é s tüzoltó-szertárnöki állások-\'^btftMlsáveT7fog-~\' lalkozott a munkás tanács. A tűzoltó tiszti állásra hirdetőit pályázatra Fenyvesi\'Sándor . és .w unkás Jaitfc$. "tot>bok nózzaszöfása után ugy döntött, hogy az intéző bizottság javaslatának elfogadásával, ezidőszerint nem tölti be a tűzoltó tiszti álUst, hanem, a- tűzoltó tiszt ügykörénckfcl« látásával egyelőre \'Fenyvesi Sándort bizza meg. A hirdetett szertárosi állásra Vigand János es Gárdonyi György pályáztak. A tanács Vigand Jánost ..választotta meg Nagykanizsa tűzoltó szertáro3áy.4........._______________
A választás megejtésé után dr. Krátky István Nagykanizsa döhányellátásának rendezése tárgyával kapcsolatosan bejelentette, hogy a pénzügyi népbiztosság rendelete értőimében a t(í.lepckr, közbivmAlok. és Irödák munkásai az egyes d jhánynemeket már e hónapban 50 százalékkal olcsóbban kapják. Krátky István elvtársnak ,a dohányelosztásra vonatkozó javaslatával »: zömben
javaslatát, amely szerint a sétatértől délre eső szántóföldből a város {» holdnyi területet
ainig ennek a tervnek a megvalósítása folyik, a Katona-réti sportpályán egy deszka-öltözőt ontanak- fetT*""**?^—• " *"\' • -\'■-\'"-in ^
A munkástanács foglalkozott ezután még a póttárgysorozattal. Törcky István cukrász Iparengedély megadására vonatkozó kérelme után, amelyet engedélyeztek, a szegényházi jakók segélyét \'-heti 2 .koronáriL^-koiaiiáau e m elt é k fej és qlfQgftdlilv aiS. iotfiZÚ .bi ?J) 11 S^g azon javaslatát, hogy Nagykanizsán egy ha« tósági munkaközvetítőt állítanak fel. Néhány honossági ós illetőségi ügy letárgyalása után «itViláe*- MHrtóww •♦•^Wrtfr\'^-inimkAstartáís\'tíV;\'-hasson teljes erejével oda, hogy a munkásság vesse le már egyszer a közömbösség köntösét az újonnan felállított Szabad-Iskolával Szeműén, ne szetvezkedjen nyíltan a tudatlanság mellett és ragadja meg a tanulás alkalmát.
A munkástanács ülése este jél 9 órakor véget ért.
Felhívás Alsózalamegye kerület összes szak- és pártszervezeteihez
A nagykanizsai párt végrehajtó bízott-eága «suton meghívja ez -összes atsózala-megyei szak- es pártszervezeteit a tolyó évi julius 20-án Nigykanizsán tartandó kerltletl gyilléere. Minden iza\'^szervezet jogosítva van 100 tagig ketUi és minden Sneff József ellenindltvinyt nyújtott be, a további 500 tag után egy taggal Jképvl
melyben ónnak «-fe)fognsitntik\'tidoU\'«réj4í6sr, taosy ragaszkodik ahhoz az eredeti tervhez, - amely szerint a dohánynemelfel az «gyes szukszervezetett utján osszák el, mert nem /»In» igazsíüos, hogy nz egyes gyárakban, . ttzomekben ¿s hivatalokban dolgozó nem
•ellátni magát. A küldötteket legkösSbb Julius 17 Clg jelenisik be « nagykanizsai párttltkársági.ak levél vagy távirat utján. A pártgyuléa • városháza k3zgyüléal termében lesz megtartva. Kezdete délaliit 0 Órakor. Napirend i I. pont a Szoolallsta-
kommunlsta párt egltéclójának terjesztése. II pont: Kerületi végrehajtó bizottság meg. válaaztésa. Ili - pont: E\'etlegea Indítványok. Minden szervezel aalgoruan figyilmez. tetlk, Igyekezzék ezan gyűlésen magit a pártazervezatl azabályzat értelmébon képviseltetni.

mt. Julin* i
NAPTAR.
A nap. kól" 4 óra 9 perc kór, nyugszik 7 óra 58 perc
5 kor.
t .._.- ■ totsssr.--\' -A ÍKíld Két d..U. t Qr« 0-Szombat pmekot, nyugMik ejjel II ór.
A kanizsai burzsoá és a bécsi sajtó.
Nagykanizsa burzsoáinak a bécsi sajtóhoz vnlii viszonyo felelte érdekes; Mintha kültiii szikroldviróla volna a kanizsai bur zsofnaú, amelyen n bícíi Ttapitalisla sajtó minden rémhír szörnyszülöttjéről azonnfl (Srie.ttll. A nsmaflKöíl éllíiírörVadaloni len ■ hUbb tükre n bécsi meüflzetcll sailó, amely napról-napra helyi nd a bécsben lencöd.. magyar ellenforradalmarok hazug ráirnhnoi-nak. A rémhírek .főforrása <j._ bécsi ¿alto. amelynek majdnem mindennap van valami szenzációja az anlanlcsapaioknak a magyarországi tanácsköztársaság elleni mozdulatairól, Mb. H.\' a l)écsl lapok hlzlos érlesillésel valóra válnának, akljor a magyar lanács-köztár.viságot már ötvenötször megszállták volne. De a kanizsai burzsoá nem tanult: ma 13 vígan esküszik a bécsi sailó lólérle-stíltségér.\'. A csodával haláros butaság ez — de csodálatosan érthető. A ¡ámbor óhall ténykén! odad/W wi a misera plebs elé — mindig kitűnően bevált fogása voll a lelilnt rendszer polilikusalnak. De mintha a napokban valami változás\' áilott volna be A kanizsai előkelő rémhlrszakcrfők mintha el-hallgallak volna. Tény, hogy a Naua Fr»ia Presse követkoO aradi tudósítását, amely tegnapi lapunkból kiszorult, elhallgatták :
Varlassy, a szegedi kormány kereskedelmi jnlnlszlere a Petit parúueniif, \' múfffiáíJrsa eíő(fa kövéiSézAÍtbt "inondo\'lla Károlyi Gyula kormányának jövő kilátásairól: .Mivel az antant Kun Bélának időt ... adóit a lélegzetvételre, Kun ullászervez-helle és megerősíthette o magyar hadsereget. Most a románokat akarla megtámadni és újból megakarja kísérelni, hogy kezet nyujison Leninnek. Katonai és diplomáciai sikerei következtében Kun nyiltan gúnyolhatja az aradi kormányt, mely öt detronizálni akarja. Mindnyájunknak az a meggyőződésünk, hogy te-\' hetetlenek vagyunk és képtelenek aira, hogy Q budapesti boJsevMtiek - ellen komolyan kezd/link valamibe: néplázad,is Kun Béla ellen, Kun Béla megbuktatása belülről lehetetlen."
Erről a tudósításról bölcsen hallgat a bécsi sailó rémhíreiről mindig „|ól értesült"- kankisai burzsoá. • \'Tahiit \' elromlott \'4 külín szikraláviró, — talán nem hisznek már a bécsi\' burzsoá-sajtónak sem — vagy nem telszik nekik Vatlassy „elvtársuk" megnyilatkozása ? Ez utóbbi a valószínűbb. Bizony lehelellen a szegedi kormány^ Menynyire lehelellen leltet, ba ezt ma^a-magárót
1919. julius\'»
ZALAI NEI\'AKANAT
be kell vallani», ha o rendcsen hazugságok- | löl hemzsegő Neue Prele Presse kénytelen^ [ helyi ádnl ílyen ludösfiásnak\'. íelieiétleiiek a" szegedlek, de leheletlen a kanizsai burzsoá Is. Hiába, proakrlbálnak, hiába ililik haléira, kitoloncolásra és társadalmi bojkottra a proletárság vezetőit, mint o napokban la, mikor nagyon közel hitték a fran-(idkfll, — nem fognak tudni ysoha écvínyl szerezni akaratuknak. Ha most hallgat a kanizsai burzsoá, teltetne egy szívességet a proletárságnak: hallgasson eiután is-és ne is Igyekezzen a prölélárság egységéi rémhírekkel megbontani Tegye ezt saját érdekében ! A kanizsai burzsoá keddi színvallás után ugyanis minden proletár tudja, hogy mit várhat tőlük, > mindenki tudja a kötelességéi........,............. .____ _ _______
Kanizsa burzsoálról lehuloji az álarc, III állnak meztelenül a (örlehnes erkölcsi piszkukkal és bomlási illalukkal. Ez a néhány inűproletár és álburzsoá, akik nent is Igízl burzsoáák, Hanem csak a személyes érvényesülésüket tarllák szem etőil — már elkészítették a legulabb »zerkezelU bllólál, amelyen kivégzik a prolelárság helyi vezetőn, azokat, akik szembe hely.e/.kedlek egy világgal, hogy éppen a burzsoákat védjék meg salát lesll épségtik veszélyeztetésével. Sehol, egy városban sem bánlak oly mér-
- -sékellen. és. oly dUblelen.lil„Ja_burzsoávol, mint Kanizsán. Kanizsán nem volf még oly dühödt, ezeréves elnyomásért bosszul lihegő proletárdiktatúra — hál legyen ? Erő-izakollák ? Akkor lesz.
fy Érvénytelenítik a nem siakszer-vezetl tagok párttagságát. A nagykunízsei szociálista-komminista párt. végrehajtó* bizottsága leghap a kövtítkéZS ftltilííst höcsStdtta ki: A nagykanizsai szoclálist\'a-kommunista párt végrehajtó, bizottsága a julius. 1-én megtartott évi pártgyülés határozata értelmében felhívja mindazokat, akik a szociálista pártba-egyenkint szakszervezetük hiányában oda beléptek, hogy párttagságuk, pártadójuk befizetésére való tekintet nélkül, a pártgyülés határozata érteiínélicn megszűnt Amennyiben valaki "áz" "ujón\'an szervezett\' síoclálistá-kommunista pártba közülük ujbóf belépni óhajt, ezen szándékát foglalkozása, lakásn, életkora ...JMagjílöliwávW:. J««kííílV) ..fllltUi. 30-tkálg a piirlllkárságnál írásban Jelentse be, hogy a végrehajtó-bizottság dönthessen a pártba való felvétel fölött.
— Megnyílt a Oyőr — budapesti vastit-vonat. GyÖrb\'51 táviratozzák \': A cseh fronton közös megállapodással az. . ellenségeskedés megszűnt, illetve a hadműveletig, harcok szü-notelnek. A Budapest—győri vasúti vonal a megegyezés folytán szabaddá vált és a forgalom megnyílik.
— Be kell Jelenteti! a vármegye ösz-£ szes anyagszükségletét. A Kerületi Ip.in Termelési Tanács a napokban egy körrendeletet bucaájt-.kj.-nwIyben-iektiólUja \'¿»fo-.es A-l«ó-zalamegyék összes városait és községeit, hogy a rendelkezésükre álló nyersanyag, mennyiségét r, hó 20-ig bezárólag jelentsék be. Remélhető, hogy ezídőpoht után annyi nyersanyaggal fog a Kerületi Ipari Termelési
\'.Tanács rcnSelkizn;,\' hogy megTtez\'dheli Ae egyes üzemek számára az- anyag kiosztást. A Kerületi Ipari Termelési Tanács hatáskörébe tartozik ugy a szocializált, mint a nem szocializált üzemek minden ügye, igy az anyagbeszerzés, áruértékesítés stb. A nem szocializált üzemeknek is csakis a pénzügyi müve-
letei tartoznak a tulajdonos hatás körébe. — Itt, JgnMMAk .míg, hogy..». kwiilali. Jpari terme-, lési tanács intéző bizottságának irodahelyiségeit folyó hó 4-én, Kő-ut 24 szám, I. em. (Badacsony vendéglő) holyezték át.
— A forradalmi törvényszék tegnapi ölése. A forradalmi törvényszék tegnap Szenes Dezső\'elnökleiévej Kócz,l József és Vlaszik János ülnökök jeleulétéhan ülést ^rtott, amely a következő Ítéleteket hozta: Nagy Gyula kcsztholyi lakost lopás büntette miatt 1 évi fogházra és kényszermunkára, — Ziskó Ádámot nagykanizsai lakost orgazdaság miatt 1500 korona pénzbüntetése, behajthatatlanság «éten S havi fogházra, — Engländer Béláné .nagykanizsai.lakost, orgazdaság miatt 1000 K pénzbüntetésre, mely behajthatatlanság esetén 2 hónapi fogházra változtatható át. Vágül a forradalmi törvényszék Egyed János dioskali lakos bűntettét tárgyalta le, aki orgazdaság vádja miatt állott a törvényszék előtt. — A forradalmi törvényszék a tanúkihallgatások lefolytatása után beigazoltnak látta a vádat és ezért Egyed Xinost .bűnösnek mondotta ki az orgazdaság vétségében. Egyed Jánosra egy havi fogházat és 1200 korona, pénzbüntetést róttak ki. A forradalmi törvényszék tárgyalásait ma folytatja.
— Beteg vörös katonák panasza, (Levél a szerkesztőséghez.) Tisztelt szerkesztőség! Bocsánat azért-, amie\'rt i" vor\'ós\' katonák önökot panaszaikkal zaklatják, de minden tapintatosságunk ellenére Js kénytelenek vagyunk vele. A fehér pénz el nem fogadása már hidegen hagy bennünket, mi most másról akarunk beszelni. Tegnap este a „Központi" étteremben akartunk, vacsorázni. Nagy meglepetésünkre az ajtóban két feltűzött szuronyu fegyveres katonával találkoztunk, akik azt mondták, hogy felsőbb parancsra vörös katonákat- csak S órn után lehet beengedni, — akkor, amikor a. maradékot \' kaphatjuk. Arra a kérésünkre, hogy nevezzék meg, kinek a parancsára történik ez," nem tudtak (vagy nem akartak) felvilágosítást adni. Igen kérjük c panaszunknak b. lapjukba helyt adni, hogy - az- illetékes ható--ságok, akik ezt a parancsot kiadták, es uton adjanak felvilágosítást: melyik számú rendeletre történt ez az intézkedés ? Tisztelettel több beteg vörös katona,. . ,.
\'\'\'\'"•-"Felhívás ■% vtrtrttr. elemi Iskola tanulóihoz. A Szabad Iskolában sokan akarnak németül tanulni, de kellő mennyiségű tankönyv — különösen kezdők számára — ma alig szerelhető be. ¡l-\'elkéjjük tehát mind-, azokat, kik valaha a volt izr.\'iskoláha jártak, hogy német ABC-s könyvüket engedjék át a Szabad Iskola céljaira, beszolgáltatható mindennap d. e. 9 órakor Kertész József iskolavezető irodájában.
-— Az Uránia ma szombaton és vasár, nap mutatja be a Nordisk tiimgyár remek attrakciós drámáját az Őszi vihar cimüt, melynek főszerepeit Carlo Wicth és Oudrun Moniberg interpretálják. _
,. , ...-tt-. ¿«leosztás...Az...Általános, Fogyasztási Szövetkozét huSszéko-értesíti a közalkalmazottak csoportjához tár ozókat, akik még a julius első két hetére járó zsír-szalonnájukat át nem vették, hogy azt ma délután 2 órakor a fogyasztási Szövetkoze) husszéké-ben átvehetik; Hatósági igazolvány elhozandó.
Színház.
" Heti mflsor. Szombaton: Becstelenek dráma. Vasárnap délután: Szerelmes, anyós, este : Nánl, vagy a glagovácl szép svolj leány népszínmű.
PártUgyek.
Az élelmezési Ipari munkások szakcsoportja ma délután 0 órakor sürgős ügyben választmányi gyűlést tart a Munkásotthonban. Megjelenés kötelező. A vezetőség.
A cipészmunkások vezetőségi ülése ma délután 6 órakor-.lesz. Az összes; vezetődi(i. tagok megjelenését kéri a csoportvezető.
A népzenészek szövetsége folyó hó 7-én délelőtt fél 10 épkor taggyűlést tMt Megjelenés kötelező, vezetőség.
A nőiszabók ma szombaton este 7 órakor gyűlést tartanak nz Ijartesttiletben; Az ügy fontossága megkivanja, hogy mindenki ott\'légyen."
Be a Munkás szabad Iskolába. Felkérjük mindazon elvtársakat, kik a Munkás Szabad Iskola valamely tanfolyamára jelentkeztek, vagy még jelentkezni óhajtanak, a lapokban közölt órarend beosztás szerint jelenjenek meg a pólg. fiúiskolában.
A női szabadszervezet felkéri- azon tagjait, kik a tagsági díjjal hátralékba vanhuk illetve fél évet vagy annál kevesebbet fizette\'*, hogyefrő?., ÖTés IT-ón es\'te \'7 és \'8 \' óra között tagsági dijaikat annál inkább is bu fizessék, mert ellenkező esetben tagsági könyvecskéjüket tőlük bevonjuk és a párt tagsággal .járó.minden kedvezménytől elesne)«.«
á szabás és varrás tanfolyamra jelentl<o-zettek közül mindazok, kik nem a szabó és varrónő szakszervezetéhez tartoznak, «.hanoin a női szabadszervezetben .jelentkeztek, jöjje- " nek dl kedden délután 5 órakor a polgári leányiskola rajztermébe. — Szervezett elvtársnő ki dijjazásért a .Nőmunkás" CÍJntt hetilap hetenként egyszeri kihordáséra. VftUfllkjűZHclí.. . az jelentkezzék 7., 9. és ll-ón est» 7—8 ór* között a szervezetben, volt Kaszinó I. em.
9800.\'HMIV szám.
Hirdetmény..............
(Dohány ügyben.)
..... A beérkezett dohányigénykimulatásoK -ól
megállapítottuk, hogy nagyon sokan . kimutatásban is szerepelnek. A kettős ellátás jclkerülésc céljából az összes eddig benyújtott kimutatásokat figyelmen kivül hagyjuk és i munkáadehányeHMmény kfuteiásírt a «»a<< " szervezetük utján •takóaüljuk. Felhívjuk -ennélfogva az összes helybeli szakszervezeteket, hogy a 18 évnél idősebb, helyherílafcó ós munkabérért dolgozó férfitagjainak. létszA mát névszerinti kimutatás mellőzésével legkésőbb folyó hó 6-án délelőtt 10 órára a városi intéző bizottság első ügyosztályánál jelentsék be. A bejelentésben feltüntetendő, hogy melyik dohányárudában kívánják az ellátmányt igénybe venni. Ha Valamely közhivatalnak.. vagy- iroda-személyzetnek nincsen „ helyi sz>ií{szervezetc, ugy ez a körülmény a már leadott igcnyclésre való hivatkozással jeltíMcrtdő. Azok, akik á. vörös katonaság,-vagy vörös őrség körcbe tartoznak, a munkásdohány-ellátmányra igényt nem tarthatnak. A kiutalás idejét és módját külön hirdetményben közöljük.
Na^lkanjz^, .1019, julius 4. ". /"\'\'" Az Intézfiblzotttíf.
\'Äff« dien
• ZALAI NÉPAKARAT
1919 julius 5
Proletár külpolitika,")
Ügy a régebbi cári politika, mint a Habsburgok politikája csak az ujabb időkben hasonlított a többi európai államok külpolitikájához : amikor mindkét államban megerősödni kezdett a kapitalizmus ós a maga részéréi is kezdte rányomni bélyegét ezen országok külpolitikájára. - A modern kapitalizmus külpolitikája, az úgynevezett imperialista külpolitika a nyugati államokban, különösen pedig Németországban nyilvánul meg tisztán.
II.
A kapitalizmusnak a mult században még nem mindenütt jutott döntő szerep a _ külpolitikában.. Amennyiben a-tőkések befolyással birtak rá, ugy ez a befolyás hosszú idén át inkább kékes jellegű volt. A kapitalisták harcban állottak egymással, versenyeztek, a konkurrencia szabadsagáért szállották sikra, áruik számara szabad bevitelt akarlak biztosítani minden országba. A háborús bonyodalmak csak zavarták volna őket gazdasági terékenységükben. A. militarizmus kiadásait terméketlen befektetéseknek tartották. Ennélfogva a kapitalistak általában a békés irányzat hivei voltak. Ez a helyzet később alaposan megváltozott. A szervezetlen tőke helyét a szervezett tőke foglalta cl. A tőkések nem. versenyeztek egymással, hanem kartellekbe ^tömörültek. A kartellek magas árakat szabtak meg és hogy ezeket az árakat a külföldi versennyel szemben föntarthassák, egyre magasabb vámfalakkal vették körül az országot. A szervezett tőke a bankokban koncentrálódott. A téke koncentrációjának jelentékeny mérvű Uzemkoncentráció is lett a következménye, oly üzemkoncentrácié, amely a termelést megsokszorozta. A magas árak, amelyeket a kartellek szabtak, korlátozták a belpiac befogadóképességét. A külföldre való szállitást magas vámok nehezítették meg, a fölhalmozott tőkék értekesitésére vártak. Erre legalkalmasabbnak a gyarmati befektetések kinálkoztak. A szervezett kapitalizmusnak egyik fő jellemvonása a nagy törtetés gyarmatok megszerzése iránt. Ugyanakkor azonban, amikor a belpiacon oriasi profitra dolgoztak, a gyarmatokon pedig a belpiac profitjának néha sokszoresát érték el, ugyanakkor a tőkések egyes piacokon valósággal elherdálták áruikat. Tették ezt azért, hogy ne legyenek kénytelenek termelt áruik mennyiségét csökkenteni, ami együtt járt volna az üzemek korlátozásával. Ily korlátozás viszont a maga részéről megdrágította volna az egyes áruk előállítási költségét.
A magas védővámok kiélezték az ellentéteket az egyes országok között. A gyarmatok megszerzésére irányuló törekvés nemzetközi bonyodalmakra vezetett, ezzel egyidöben pedig az áruk elherdálása gyülöllté tette a versenyző burzsoáziát az . idegen országok burzsoáziája és azok nézetét valló tömegek előtt. Amig a szervezetlen kapitalizmus általába» véve békés jellegű volt, addig a szervezett kapitalizmus ezzel ellentétben háborús jellegű. A végsőkig fejleszti a militarizmust és a haditengerészetet, melyek nemcsak ■ a burzsoázia külpolitikai érdekeit vannak hivatva megvédeni, hanem egyben nagyszerű befektetési tőrületekké is válnak, amelyek a tökének a legnagyobb hasznot biztosítják. A szervezett kapitalizmus kora az állandó há-
Sicinolvény nz »/HleruaciouaW cimii kommunista tudományos folyóiratból. Ai Internacionálé a Sul-le.ni Termetek nagykantzini eláru*it..h»lyén (Városhat-épuiet) cs minden ujságoiarusi énál kapható.
ború veszélyének kora. Alig múlik el év háború, vagy nemzetközi bonyodalom nélkül. Hógy csak néhány adatot említsünk:\' 1898 ban az amerijcai-spanyel háború a Filippini szigetek miatt, 1899-ben az angol-bur háborít Dél-afrika miatt, 1900-ban a kínai expedíció, 19# l-ben az orosz-japán háború Kelet Ázsia miatt, 1905-ben a marokkói válság, 1908-ban az osztrák-magyar monarchia előnyomulása 4 Szandzsákon és a boszniai annexió, 1911-ben a tripoliszi háború, 1912-ben a Balkánháboru — hogy csupán egye3 fédátumokat említsük fel. Ez alatt az idő alatt állandóan tart a a nagyhatalmák terjeszkedése a gyarmatokon, érdekszférájuk kiterjesztésé elmaradott országokra (Perzsia, Törökország). A nemzetközi bonyodalmak állandóan napirenden vannak, mig végre egy kis szikra kirobbantja a nagy világháborút. (Folytatjuk.) .
APRO HIRDETI!
Egy PIANINÚ kcrestelik/azoi^ali megvételre. Autal, Vasúti venjáglős.
Pályázata
A nagykanizsai szociaiista-kommu-nista munkások végrehajtó bizotlséga a pártszervezeti szabályzat 17. § a figyelembe vételével ezúton
párttitkári á/lásra
pályázatot hirdet.
Elsősorban ezen titkai állás betöltésénél azok. jöhetnek fig/clembe, akik agltatórikus képcsségilljjtel szervezési munkálatokban jártassa«;
Fizetés: havi 200/ koronában álla-piltátik inig. A pál/izatot legkésőbb juUUs 13-iig írásban/kell beküldeni a ^nagykanízAti szociaí tfta-kommunista munkások titkárságáho^ Boritékra kivtll ráírandó „Píiyázat/. Az állast megválasa-ms után afynn/ julius 15-én kell »1-foglalni.
I HüjkaÉw SiKialiüa-Koncliia Párt VMajii) Bizotliisi.
Öntcrakhaiá lakarébUlihcIy
Munkás-ut (előbb József főhercegei) 03. sz. a. eladó.
Intelligens német leány kerestetik tízéves leanyka mellé. — Cím a kiaáé-hivatalban. ■ •*•......
Hirdetmény.
Alulírott parancsnokság törzsén^!
2 gépírónő
azonnal felvétetik.
Havi járandóság tsaládfcdTartónak 1000 K, családfennemtartónakJÍOO K.
Ajánlatok alulírott poran^ioksághoz (Petőfi Sándor, vtolt 20-as Ijítanya, őrségi épület) sürgésen benyújtandók.
Nagykanizsa,\\1919. julius hó 3-án.
\'rabb Gyula,
——,—. ■ . Vöro.őr viiuiegyel parancsnok.
vonatkésés i^latt a megnyitó előadás szombaton/ Julius 5-én este i órakor lesz megtartva I .
Ügyes kifutóleány
felvétetik a Zala irod íjban
URÁNIA ""»WMHalota
1 SozuoBfl-a. <. T.letea IUS
Szombaton ás vasárnap Julius 5 és 6 án
Carla Iííé és Mm Mim
dán nttvészek főszereplésével
V Az
őszi vih
szenzációsvdráma 4 felvonás]
/
A KosokutásÜKji N4pbi.to.*ág nad.M. érteleiben
I. éven aluli gyermekeit . mo.il nem látogathatják.
A VILÁQ-nagymozgóban az átalakítási munkálatok belejeztélg elóadás nem lartattk.
Forgács fele öngyujtö
mint a forgósa! ss Tűzkői bél, benripniizárólag:
(Forgács R.
dohányrtfzsdájáben Magyar-utca 43.
Garamvölgyi és Szemere
dohánynagyáruda Nagykanizsa

Alánlunk legjobb minőségű szivark.i hüvelyeket, szlvarka papírokat, szlvar-és szlvarka szopókákal, szlvarka- és dohánylárcákaj, — levélpapírokat és «... képeslap újdonságokat :t
PodIo! kiszolgálás l
M.VI. »«folyam
Nagykanln, 1919. iaulius 8. Vasárnap.
182. «Z*M.
• iorkuaxtAa«o kiadóhivatalt Nagykanizsa, 8uoúr-ui 4. axAm Si«rk*iilAi*Oi *a kiadóhivatal! talntonaxám 78. < Nyomda III.
a szociálista-kommunista munkások pártjának ,
alsozalamegyei reggeli hivatalos lapja
Clotl.oio.t .rak i Kga.l \'tvr. . , , 00\'— Koron.
rot ......4S-—- koro«.
N«0r«C •v. . . ftl-SO koron. Egy honnprk . -. . T\'.o koroi..
Nagykanizsa város munkás-, katona-és löldmivestanácsa ma délelőtt 9 órakor a városháza nagytermében fontos ügyben ülést tart. Minden tanácstag okvetlenül Jelenjen meg. Az érdeklődd elvtársak számára a karzat nyitva lesz.
AZ INTÉZŐBIZOTTSÁG.
A „kékpénz" babonája.
A kormányzótanács cros kézzel fogott hozzá, hogy széttépje a kékpénz babonaját, Rendeletének, amely Osztrák Magyar Bank régi bankjegyeinek bevonásáról intézkedik, minden eszközzel érvényt szerez s akik tegnap még mulattak azon, hogy a kékpenz nimbuszát meg akarják tépázni, minden vásárlási vagy fizetési kísérletüknél szemben fogják magukkal találni a kormányzóha-talom végrehajtó ukaratának teljes szigorát.
De a kérlelhetetlen szfcoiiuságon kivül, amely azt a tömegbatípnát csirájában kell hogy kiirtsa, a felvilágosítás fegyvereivel is kell küzdeni azok ellen, akik talán jóhiszeműen, talán hozzá-ncmcrtésből ragaszkodnak a kékpénz magasabb értékébe vetett hitükhöz és azt hiszik, hogy a kormányzótanács pusztán azért visel hadjáratot a kékpénz ellen, mert a régi rendnek ez a fizetési eszköze ellenszenves előtte.
Meg kell értetni mindenkivel, hogy ■a-kékpénz kivonása a forgalomból, az uj gazdasági rend felépítésének átmeneti de elkerülhetetlen szükségszerűsége. A kékpénz, mint minden másfajta régi. állami kötelezvény, igéi-ct, ütalvány^vólt, a régi állam pénzrendszerének fedezetére. Minden bankjegyre rányomtatták, hogy az Osztrák Magyar Bank bárki kívánságára azonnal tizet bécsi és budapesti lőintézeteinél ennyi meg ennyi korona törvényes éropénzt, az arany és az ezüst, a kapitalizmus öt esztendős háborúja alatt azonban szépen kivándorolt a semleges külföldre, ahol a nálunk legendás kékpénz ígéretét csak úgy fogadták el fizetési eszközül, ha az ígéretet, a monarchia hadviselő kapitalistái csengő aranyban vagy ezüstben előre beváltották. így történt azután, hogy a háború mérhetetlen belső szükségleteinek kielégítésére egyre nyomatták a papírpénzt és pedig, amíg jófajta kek papir és festék rendelkezésre állott kek papir.ra,- ezután fehérre, az arany és az ezüst pedig, amely fedezetül szolgait volná ezekre a papiros Ígéretekre, lassan-lassan eltűnt.
Negyven milliárdra, negyvenszer ezer millióra szóló papirigérettel scem-bon, az Osztrák Magyar Bank pinceiben és tresszorjaiban néhány száz millió .
arany maradt, amelyre azonban külföldi
hitelezők még igényt is tartanak. A kékpénzre nyomatút Ígéret, amely a pénz ériéket is megszabta, nem töbta, tehát puszta betűnél.- Ha az Osztrák Magyar Banknak be kellene váltania ezt az Ígéretet, nemcsak saját .aranykészleteit kellene felhasználnia, de meg kollene szereznie a világ majd minden jegybankjának aranyát és rvwg "z is kevés ienne. Hogy ez mennyire lene-tetien, azt talán bizonyítani nem kell. Mi- hát az oka a kékpénz magasabb ertekéről szóló makacs legendának • Marx a bankjegyfetisizmusnak nevezi a pénz elértéktelenedésének azt a periódusai, amikor a pénz elszakad az alapját képező rendszer • fedezetétől és értéket már csak a tömeg megszokása, hite, tudatlansága tartja fenn.
A bankjegy bálványozásának ebben a mostani periódusában, ha nem az ellenforradalmi szabotázs, csak a tudatlanság, a bálványozás alapja. Vagy ellenforradalmár vagy vaksággal megvert tudatlan az, aki \'egy szépen nyomott, nyomdatechnika ügyesebb eszközeivel
előállított színes papirt csak azért szorongat kezében, csak azért rejteget, mert színes és tetszetős, bár tudja, hogy a reá nyomtatott igéretét senki a világon be nem váltja. Ellenforradalmár vagy tudatlan az, aki a csődbe jutott hitelező, a régi kapitalista állam fedezetlen váltóját előnyben részesíti egy olyan utalvánnyal szemben, amelyet a társadalom meglévő összes javainak meg*, felelő háhyadára, a fiatal, a maga erejének és jövőjének biztosságában most építkező, alkoto prolctúrallam-bocsájt «ír Az ellenforradalmárokkal az uj gazdasági rend szabotálóival ugy kell el-I bánni, mint ellenforradalmárokkal szo-" kás. A tudatlanokkal azonban meg kell értetni, hogy a kékpénz, pénz, amely betarthatatlan Ígéretet színes papíron hordoz, a másik oldalon a fehér pénz a Tanácsköztársaság pénze, amelyre bőséges fedezetül szolgál az ilju proletár-állam minden vagyona, földje, háza, bányája, aranya, ezüstje. Csak józan eszét kell mindenkinek elő vennie, hogy a külömbséget meglássa ¿ti örökre szakítson a kékpénz babonájával.
Pécset és Baranyát kiüritik a szerbek.
A Kiürítendő területeken megalakultak a feUtr gárdák. - Jagvsl-lávlAban erfi.ádlk a konimunlata moigalooj.
Budapest, július 5. A „Vörös Újság\' jelenti: Megbízható értesülés ■ szerint o megszálló ........ * \'\'
szerb osapatok Páca ás Baranyamegye kiürítésére készülnek. Minden elmozdítható holmit összepakoltak már, . hogy a kivonuláskor maRukkal vigyék, l\'an-durovíes a szerbek által kinevezett főispán elhagyta Pécset. A szerbek még ki sem mentek az elfoglalt területekről, -—■rr~---
a fehér garda máris szervezkedik hogy átvegye Pécs város és Baranyamegye vezetését. A rendőri szolgálatot már kezükbe is ragadták a fehérek, de. erre nagy szükségük is van, mert a magszállott területek proletáreága erősen forradalmi szellemmel van átitatva hiszen szemük előtt játszódott le az utóbbi hónapokban a kapitalista és burzsoá üzelmek. Fokozni még az elkeseredést, hogy a fehérek általánoa sorozást rendeltek el,
ez a terv azonban a munkásság forradalmi hangulatán kudarcot fog vallani. A fehérek át akarják venni az egész szerb frontot. Az Arpádhegyen fehér őrjáratok cirkálnék. Minden a fehérek készülődésére és a szerbek közeli kivonulására vall. .
Bécs, julius 5. Grazi távirat szerint Jugoszlávia paraszt l-ikőssága körében erős a forrongás. Egy szerb fedezet alntt Karint*-hiába Tányitott Jltfrvát csapnt megtagadta áz
engedelmességet és a kommunizmust éltette* t.ukanich ezredest letartóztatták, mert a pa- ~ r.isztságot arra izgatta, hogy hé vónuljon~ harcba Karinthia ellen.
Budapest, Julius 5. Pécsről jelentik: Pécset, Dunántúlnak ezt a virágzó • keresko-.., delim gócpontját valósággal kifosztják a megszálló csapatok. A bőrgyár gépeinek az elszállítása utált a híres majolikagyár kifosztása következett. A «ok iskolából a .szerbek-mindent elszállítottak Szerbiába Hogy ezt hogyan kell érteni, erre legjellemzőbb az, hogy az uj főreátiskolából még a parkettát it elvitték Belgrádba. Ez lett a többi középület (törvényszéki palota, posta stb.) sorsa is. Végül a szerbek\'leszedték a hires bábaintézetet is, ami annyit jelont, hogy abból minden műszert, kötszert és egyéb gyógycszközó-ket elszállítottak.
Olasz-francia konfliktus Fiaméban.
Berlin, julius 5. Luganoi jelentés szerint Fiúméban súlyos összeütközés volt az olasz és francia csapatok között. Ugy a Secolo, mint a («orriera; della Séta - panaszkodik.a, franciák ellenséged fellépése miatt s azt irja, hogy a franciák visszaélve az olaszok részéről nekik biztosított flottabázissal, óriási muníció készletet és hadianyagot hordanak be a júgoázlávok részére. • j
!,\' • i ... .... , . .- .V.
M05SMWS^fiü
¿AI.A1 NÉPAKARAT ..
" \'IB19. július 9.
Pelhlviís!
Az összes helyi szakszervezetekhez Felhívjuk « összes szakszervezetek vezetőségeit, hogy s pártszervezett szabályzat 5. § a értelmében haladéktalanul választassák meg a pártblzalml lérll testület tagjait s a megyálasztotttfkst Igazolvánnyal lássák sl, akik kötalessek július 11-án ssts 7 órakor a városi közgyűlési tormában tartandó párbizalmi fárlf ülésen megjelenni. ....................„-,...,..-■..........,-,
A pártgyülés határozata értelmében minden szakszervezet 100 tagig kettőt ós minden további 500 után egy-.gy tagot választhatnak.
Ugyancsak felhívjuk az\' összes szakszervezeteket, a szakszervezeti tanács határozata értelmében, hogy választassák f**!? l»!!Í9!Mkts!lüUt*> szakszervezeti tenác* tsgjalt, ugyancsak minden 100-ig kettftt és minden további S00 után egy tagot. A szakszervezeti tanács jutius £2 én este 7 órakor a város\'iázs közgyűlési termében fogja tartani alaVu\'ó illését, minden megválasztott egyént igazolvánnyal lássansk el
és s megválasztottak megjelenni.
kötelesek pontosan
Felhirás Alsózalamegye kerület Összes szak- és pártszervezeteihez
A nagykanizsai párt végrehajtó bízott* •ága ezutdn meghivjs az összes alaózaia-megyei szsk- es partszervezeteit a, folyó évi tulius 20-án Négykanizsin tartandó kerületi gvUlésre. Minden alapszervezet jogosítva van 100 t«\'gig k«tt<* 4» "Wlnden"j további 500 tag után egy taggal képviseltetni magát A küldötteket legkésőbb juiius 17 élg jelen\'sék be a nagykanizsai párttitkároágnak levAI vagy távirat uiján. A pártgyülés a városháza közgyűlési termében lesz megtartva. Kezdete délelőtt 9 •Órákor. Napirend : t- front e • Szoclallsta-kommuniste párt egitácrójsneK terjesztése: II pont: KerületKvégrehajtó bizottság megválasztása. III. pont: Esetleges indítványok. Minden szerverei szigorúan : figyelmeztetik, igyekezzék ezen gyűlésen magát a pártszervazeú szabályzat értelmében kép viseltetni
Veszélyben Nagykanizsa ko ¿ellátása.
Naeykani«a egész • sertésállományul azonnal el akarják- $záHitani. A városi munkás tanács lemond?
^{SdjJJ ludósítónkTút) n népgazchiságT tanács közélemczési ügyosztályának -1 kiküldöttje tegnap reggel azzal, a rendelettel ér keztek\' Nagykanizsára, hogy a város hizlaldájában alatt lövő tíOí.drb.;v^cr.{cst átvegyek c*. haladéktalant») \'Bu.dapvMre ír ál-" litsak. A 4 kiküldöttel együtt mar tegnap megérkozett. Nagykanizsára a sertések elszállítására szolgáló szerylvány .Ifev.Aj^pgazdft-sági tanács rendelete -kimondja, hogy az átvételt a sertések biztonságba helyezése és szakszerű hizlalás biztosítása érdekében ren-J
s ágát, hogy a sertéseket haladéktalanul adják át és az elszállitus cic súlyos felelősség toi lic mellett > eii]ijiiíclii akadályt nc * gördítsen. Megemlíti végül a rendelet azt. is,\' hogy a sertésekre né::vc „a kanizsai fogyaszt ok ^ló-jogát feljegyzi.**
A varos intézőbizottsága tudatában nagy felelősségének arra az álláspontra helyezkedett, hot^y bár a kormányhatósnrRi rendeletek-végrehajtásáért felelős,, elsősorban mégis Nagyká-ni-.sa város fogyasztó prolétárságának tarto-\'ziK -ffifigHá^^^,
"utolübi Időben ep^n\'a^í^vwqsT\'^prptetarsag érdekében így is veszélyeztetve van. A fő-varos szénára ugyanis eddig már mindazokat .A. sertésszÁMitmáoyjoikal Jftíogiallák,.. auxdy.eM a Város a maga számára a kornyéken lekötött. Ennek eredményeként Kanizsán már felényire kellett leszállítani a zsir fejkvótát. A rideg tény tehát az, hogy azt a kis sertésállományt akarják tőlünk elvenni, amely nagyon kicsi fejkvóta mellett\'alig 3 hónapra biztosítja \' Nagykanizsa proletárfogyasztóinak zsírszükségletét A [városi intézőbizottság sertések átadásával járó óriási felelősséget el akarván magától hárítani, már tegnap délután fi órakór összehívta a vártisi\' munkás tanácsot, amelynek határozatitól tette függőv a sertések kiadását
Technikai akadályok folytán a Nagykanizsa közellátása szempontjából .. oly nagy. fentassáfiu.iüiésctegnap .déliiián.iv.óMkQÍ. nom gyűlt össze határozat képes számban. .Mindazok azonban, akik megjelentek, egy veierné-\' «yen voltak, .amely véleményből már. előre látiiató a városi tanács mai ülésénél; a határozata.
városi
^-vMltiatol jd .aifa .\'.vall, hogy tart\'áds magáévá teszi az intézőbizottság -álláspontját, "\'amely következő k\'dpptiMHíJíg\'zik:
~ Mondja . ki egyhangúlag a városi tmm kás-tanfes;\' 3aa2$ .TtanalSvj
Iveitfűlláiasi. .főosztályának \'4ö4ol,;öUt. VI. sz. rendeletét, amely elrendeli, hogv a Nagykanizsa város hizlaldájában levő sertések azonnal Budapestre szállhassanak, nem tartja végrehajthatonak, mert szerinte sem a serte sek biztonságon helyezésére sem a s-zakszorü hizlolás .biztosítására semmiféle -kényszerítő.
■ nem-^orog.1 NagykantZBft látatlan lakosságának havi zsirstükséglete a ÖUdápestre is érvényes Fej- kvóta szerint 105 métermázsa. Ennek kielégítéséhez havonta több, mint 200. sertés szükséges. Az egész Allotuány.ennélfogva, körülbelül-<3 AfffA-szük-séglet fedezésére elegendő. Zsirellá\'.asunknak biztosítására mas mód nem áll -SÍirtims^STn^r^nséot) lefiWa felelősség, ametyet ji tanács magává válW\'#Vkörj ha a sertések esetleg szüksegossó váló biztonságba helyoz,ósét az utolsó 24 órára halasztja, mint ^«^Ifplai^i^g^^eljf iAflcaadJk;
tanába, Ju az egesz .seuesáüomány - elszán litáshoz"hofczájáiul és ezzel a város amúgy is nélkülöző lakosságát a bus és zsir• ellátás tekintetében yatóságoö kálftsztroráris\' inségkék teszi ki. Az ebből előállható következményekert a munkástanács semmikep sem vállalja a felelősséget és kéri a népgazdasági tanácsot; hogy rendeletének; végrehajtásától álljon-el. . • • \' • ; \'
A városi intézőbizottság álláspontjához és annak indokolásához nem.koll kommentár. Mindenki tudja_ miről van szó. Arról, hogy lesz e-betevő falatunk, vagy nem. Nagykani-\' ?zstv varos, .imozó, bizottságát tehát nem lokálpatriotizmus, hanem a körülmények kényszerítő hatása vezeti akkor, mikor erre az álláspontra hetyezkedík. Értesülésünk szerint ha a .város intézőbizottsága és munkástanácsa álláspontjának nem Lud; érvényt rszerezn^ tcíHitthstrleg\' le\'-fny mőrtdáni.\'
A városi tanács ülésén mindén tag ott legyen I
Nagykanizsán folytatják vft lakásrektfirálást.
Beck elvtárs a lakásügyekről. — 400 kérvény a lakáshivatal előtt.Nincs lakás.— A rokonok összeköltöztetése és az igények leszállítása. — Kiutasítják az idegeneket.
(Sóját tudósítónktól.) A pioletárdikta-f ttrrftrfírtrn!l^\'1t^}nKftn0nrat\'<2crvczütt lakáshivatal Nagykanizsán gyors ütőmben segített űzokoiv . a.bűnökön, amelyet a burzsoázia önző és. anarkisztikus termelése teremtett meg a lakásviszonyokban. Mindannak\' clle-^W^&ÍK\' -ft,, lakáshi valal-közel * ezer f>roletSr-s:;
TáTásoli^*"
"bőt," még mindig* több százan vannak, akik naponta megrohanják sl - Jftkáshivatalt- -és egészséges, emberhez méltó lakások kiutalását kérik. A lakáshivataltól kapott jelentésünk szerint ma\' még 400 . kérelmező kérvénye fekszik, a- lakáshivatal előtt, amely, ma már-cs\'nk úgy tud lakást biztosítani, \' ha valamely
pedig\'rltlca\'ság." .......
Mível az építkezések belátható időn be-Hil-nem tnduni\'áíhék\'mog eslgy nincsen kilátás arra, hogy bármimó/lor. Is uj lakások felett Rendelkezzen a^ lakáshivatni, a városi intéző bizottság ugy határozott,\' hogy a .bydaposti cQérásho«•• -baSOTtŐ^^níí?gÍűszi -a -fcgradikálisabb lépéseket a város teheriTicn-tesitése érdekében. Nagykanizsáról el fogják távolítani mindazokat, akik a legutóbbi idők-bct.v telepedtek.le,, a. városban és produktív, : "közhasznú munkát nem végeznek. Ar "másik rendszabály a lakásigények redukálása lesz.
Munkatársunk felkereste Beck Soma . cfejálSAl & v4rjösL\'intá*ű—W«o4i»áfr-^körigtw- \' gatásr (tgyoyztályAnak vezetőjét, aki a súlyos, lakásprobléma megoldásáról a következőket—
mondotta: • .
Njli\' a lakáskérdés megoldásában;-u^annzf a_>kí»tejessiégöj8.k.©t. tartjuk-szem előtt,---mint minden más cselekedetünkben : az. emberek egyenlőségének elve alapján a lehető-" rmdaikczé. t ^gVTflrjnl> mindsnhit egrnrtffr - jólétbe,- Hlefve" \' ,Xeo Jcüzé.-ak«runk-4ielyezni\'.\' :Senkit 1
sem akarufrk jogtalanul és terrorisVtikus esz-v közökkel megrövidíteni, azonban az egyenlő-, séj? elve alap)án , pjy ülésekre. is, rf Jtei^; \'«.-^hriwnir wngimitrttT\'aWi a*\'\'tíu/zsoá Q&slály... cd\'dig\'"éIvözott előnyös helyzetének megnyirbálásával jár. Nem állhat fönn az a helyzet,\' I hnfly lynig ffgye^ .Büiharek-JUi^ • is-egés2*lftk-..: ; r osztályok felett róndciReznek, addig a proíc-tárállam dolgozói egészségtelen, vizes, düle-
AmFi fka-iitlthon .
dező odúkban tengessék életüket cs ne házasodhassanak meg a lakásínség miatt.
• — A lakáshivatal, előtt napról-napra torny*osuló kérvények tömege, amelyek legnagyobbrészt jogos kérelmeket tartalmaznak, • elhatározó lépésre kényszerítenek bennünket. A lakáskérdéssel éppen ugy állunk, mint az élelmiszerekkel: kevés 4," rendelkeMsüj^j^j, t-ir5«2t%án^s^íí^\'^\'\'eÍo\'sztanűnk. Az arányos elosztást három módszer teheti loheíÖvé : a rokoncsaládok önkéntes, vjigy ha kell kényszerrel való összeköltöztetése, a lakásigényeknek minimumra való leszállítása és Nagykanizsa . tehennent^sitése,.. oly ,; inódon» ííogy a legújabban megtelepedetteket,» akik közkaszíui munkát nem végeznek, ki utasit-. julf Ami a rokonok összeköltöztetését illeti a budapesti központi munkástanács legutóbbi határozatát mi is ihagunkcvá tesszük, de nem követjük a túlzó baloldali álláspontoí, amely
... . .:. ..„.,.„1 \'^-.v.\':,^. ■ --■ <, ..................••- ■ ■ ■ .•,-.■■■..
TlJVI ..-..,--[.-:-
1919. julius .6.
zalai népakarat
mindenáron poiszdsággt igyekszik okozni, egyeseknek..Az igazságosság ¿rf méltányos-, ság jegyétien fogunk eljárni és még így is reméljük, hogy sok lakás • szabadul fel. Ahhoz, hogy ettől a radikális lépéstől is megóvhassák magukat a város nagylakásainak tulajdonosai tottn nem ia kell egyéb, mim a lakásigényeknek a minimumra való redu-.Jtjüsa. JMllüCm iKHBt ebben «\'.világban beakadnak emberek, akikben még mindig nem fejlődött ki embertársaikkal szemben a szeretet és eltűrik, hogy ízrek és ezrek a legnyomorultabb vityiilökban tengessek életüket. Jclen/se be rövidesen mindenki a még lil\'XK&fi&ö Szobái\'/. t\'i ha\' a lakSnctgiii\'ie-itCr ™této""aIö. Iiozzlik.1 _it. ..kényszerről vaJó e.cszeköllöztetóst nem fcogjui: végrehajtani.
.....-.-—-Ha-azonbtnr\'c két iWjdszér egyiké séta
bizonyulna célravczatőnek, kénytelenek volnánk a várost a felesleges bevándorlot-laktól a legegyszerűbb utón, a kiutasítással lehertneniesilcni, «minek -a- bekövetkezése annál valószínűbb, mivel Nagykanizsa MréMmezéaét a horribilis\' stimtr tdegen felbontással T enyegeti:
HÍREK.
" naptAr.
iiiiiu«
J kor. nyugszik . 7.- Wtt 58 porc«
6! kor..
A hold kél d. u. 1 óra 02 Vasárnap, Páckor, nyugszik .éjjel 11 orn
J 3| perckor:
. — A forradalmi törvényszék Ítéletei. Hóth Laiu a nagykanizsai nőiiiaiapkereskedót,
mefl iSESJEAV&IBtett» tttoőfe.lhákfi..\'ái2r
3 koronára bccsültAk, üŰ koronáért adott cl,
4 iwvt ftFgWBrtí átváttoztattiatö. 2000 korrtná pénzbüntetésre Ítélte a forradalmi törvényszék. Letárgyalták azután Megyés János bánok-sgentgyOrgyilaicds \'bflnO^yér; awnrrgH-TopSs^ sal vádoltak s akit szintén\' 4 havi fogházra átváltoztatható 2000 korona pénzbüntetésre itcltck. Tóth Gyula, Tóth József. Kele. PAí, tóth"CyŐfgynré%Jóth Katalin az oít.árcierdőben megtámadták György Jáno^ ottani kovács-mestert, — akire egy örökösödési ügyből
verték, hogy- György egy • -hópttjMg. -.»gyógy utó*, siílyos fejsérüléseket szenvedett. A forradalmi törvényszék arra való tekintettel, hogy a szülések igen könny*» \'TfiÜtálös" kimenetelűek is lehettek volna, Tpih Gyulát, Tóth Józsefet és Kele Pált 4—4 ^évi, (egyházra, Tóth Györgynét 5 évi fegyházra, Tóth Katalint pedig fiatal kora miatt 2 évi fegyház»ítélte. Ez utóbbival szemben az ítélet végahijtésát felfüggesztették, A tör vény szók tágjai Szenes, Kócza és Kommerszka elvtársak voltak, a \\f£dat dr. Boródy ügyész elvtárs kcjjyiselte.
\\ — A Novacsek cirkusz bemutató estélyen; vísufolr tráz előtt ¿mutatkozott- beteg*\' nap este a Novacsek cirkusz Nagykanizsán. A közönség nagy várakozássá! nézett a kül- , sőscgeiben\'ijs impozáns cirkusz-vállalat első-p-k\' h0&v cstélye elé, ^amelyet a cirkusz a legteljesebb mértékben ki is elégitett. Meg meglátszott az iwtisták produkcióin a* ütazás\' fáradalma, de minden jel arra vall, hogy a ma esti előada— ennek már nyomát sem fogjuk látni. Helyszűke miatt csok az attrakciók cloujáról cmlé.kezünk megr a négy kedves és aranyos parkctfartistáíól, akik 5—10 éves koruk elie-
produkálna^.gmi.JLk?lMJ*j?4rrJLu.;..
risi elsőrangú produkciókat juttatja eszünkbe. Ha a töljbi. elsőrangú Attrakciótól\'el is-tekintenénk, ezért az egyért is érdemes-megnézni
A SÍÉÜSÚw ^(ÁijiJjX-íaÍC
..•.-.:•• — Renitens munkaadók. Az Ipari ós
Közlekedési Tisztviselők nagykanizsai csoportja megállapította a tisztviselőknek fizetési osztályokba való sorozását, Két . helybeli.,cég ellen pedig, mivel többszöri felhívás dacára a a forradalmi kormányzótanács CVl. számú rendeletének megfelelni s a tisztviselők.osztályozására- vonatkozó lajstromokat a szakszervezetnek bemutatni Vonakodott, feljelen-.lesivtfttt. a nagykanizsai lorradatmi Törvény-•sgékftŐF t» egyuflál lépéseket" tett Tzen\'Jrtr vállalat szociálizálása iránt: .Az eset annál jellemzőbb, mert a munkaadók egyike a legnagyobb hadinyerészke\'dők közé tartozik a helyipiacon. .
—. Lórekvlrálás. Nagykanizsa város intéző bizottsága . Ő4Ö7./Jö 1.9. ..s?ám alatt a következő hirdetményt bocsátja ki: A had-
rendeletével a dunántuli vármegyék területeit a lóreqUifálások folytatását elrendelte. Nagy4-kafiigsan a íöreqüirálást a lóavató-bizottsák lOIft évi julius hó 8-án a Kossuth Lajoy téren délelőtt 8 órától! 12-ig és délután 2
tm" ■
óráig teljesiti. A l| ^ótu^jdonosaíni 1—íí. Nagykanizsa pedig délután 2 óridd tandók a bizottság összes lótufájdonosait. í*enül pontosan állítsál lovak becsértéko kész] tetik. A fizetendő legmj íUíxz .tizenkétezer . kor-
kerület (Kiskanjfsa)
icrüleüienj iévőXlovftk ir vezetendők álli-Felhivjukwa város hogy lovaijJTt okvet-\'16; Az eMqttírálandó. zb.cn ivMwna! fizet-¡asabb ftecsár 12000 l\'-cjjlieiüiísokt.\'t e lőavfttd-bizottság "adjit mfentiOVSIe TéTréb&ézr-hetewtlen. A lóavató-bi/.oEyur köteles gondoskodni, hogy a kisgazdákúak a szükséges lovak rendelkezésére álljanak. Ezyrj \'a. kis,-
saolgál&tau&ikai». ma« lovak szükség esetén más ka\'onai szól-galatra alkalmatlan lóval fognak pdio Itatni. -Nagykaniwán,- lölft- évi -julrtis -hó. 5-én:\'
.......— - ^.-vúr^^imit^lméző^mirsiga:
\' ^ Közellátási közlemények. Nagykőt
nizsán husjegyrendszer lép életbe A hus-jegy-rgéaylők a. hátótógi
kivetkező sorrendben jeldntkez^éncl^ az élelmezési hivatalban": Julius 7—8/án az Általános fogyasztási szövetkezet /tágjai, 0-cn á 1\\Özti8ZtVisefiSk 6eszi "csÖp. \'üfgjai, lO-iín Öeclc Henrik, Uedovátz Béla, Fle/chacker Albert é% Kísc i«f Ferenc vásárlói, I/én Mezricky Jő-jsseV, Brar.d Adolf, BcrgeiTBenő, Ber\'ger Adolf, & Andor vásári«, - 12-én Bruncsi^S Józf-& Balaton Testvérek,- Rosenberg Béla, Déli «tsiu, Rácz-utcai tzövetkezet és Lacken-bachervJózsef vásárlói! 14-én Neu és Klein, Kosen!«d Adolf Fiai Ivásárlói, 15-én Reich Mátyás.V>\\ampf ZsigAjftd, Rosenthal Jakab ós Sieger. l«|N»nné vávAói^ lö-nn " Mersife Nővérek, X\'ati^s és ÜctJsch, Wóllák Mór és ToCh Miksa vásVV\' Fig^lmeZtetnek az érdekel-ziikre megállapított nh-pon jelentke^zenekf — Rézgálic* A másoíkk pcrm.QtezéshcVszüiscgga r.ézgálic .megérke-; zett. Igénnyel \\tfri cserfői 3Üés"r siehadhe^yi birtokosok julius 7-től kezdve a Közellácási Üzemeknél jelentkezhetnek. Minthogy kikebb összegek fizetéséről lesz szó, az igénylők a rézgálic ára fejében kisel)b pénzzoí^izessenek^ mert az. üzem aprópénzzel nem rcndélkezík.
. KüzeJJáJúój. Üzemek
SS í -fin1
^(t) A mai footbaitmérkőzések. Az
N. T. E. agilis football-intózősége a mai mérkőzésekkel . Kanizsán is meghonosítja azt a szokást, • amely Budapesten, a hagy sportegyesületek körében már régen dívik: a kellős - mérkőzést* - Az» • & ^csapatának Ír*** Szombathelyi Sport Egylet nagytechnikáju, kitűnő legénysége liz ellenfele. • Ez a meccs., d, ü. 6 órakor kezdődik., Élőzőlog, d.-u. fél ft órai kezdettel, az Nr Y. E. ifjúsági csapata veszi fel a versenyt u II csapattal. A lüind-. két; k¿is«¿eii.JüVüI érdekes-mork^zégr»-érvé--—■ nyes jegyek nagyrészc már elővételben et-kelt. — A vezetőség ezuton kéri fel a foot-b«llmérkő«és rendezőit,- hogy a pályárr pon-" tosan fél négykor jelenjenek még.
(:) A nagykanizsai Vasúti Atlétikai Club (Y\\ A. (\'.) footbalcsapata ma utazik Keszthelyre; ahol a Mimkáá -Téstedző Kör? (M? T: K.)- • • footballcsapatával fog mérkőzni. Ez a meccs •már iweft w érdekes iesz, mert legutőbb\'í\'tt"íí\';; keszthelyi M. T: K. 1:6 arányban verte meg az ugyancsak keszthelyi Gazdasági Akadémia —, footaallcsapatát.
(:) Sportdlrektórium Nagykanizsán A városi es vármegyei intézőbizottság Nagy-\' k.anta^.y4t«$, .AlttMzaJauwgy.e - .iarüietóre.v. t égy: Ö t\'ffgU taSThevelósi direklónuinot nevezett ki. A sportdlrektórium, melynek tagjai; Mar-valics József, Brónyai Xajos, Fülöp Gyula Uirschler Imre, Koilarits Géza is N\'ölgyi Zoltán, intézi teljesen önálló lultásit^rrel a testneveléssel és sporttal összefüggő összes • ügyeket. Az uj intézmény roményt jiyujt arra, • hogy N\'agytfáfflj^a
legutolsó—pár hénaf- alatt ériáef ■ fejlődést------
¡mutatott,- nem fog megállani a fejlődés onvö
fokán, hariem iiy¡Icgyenescn.....fog fiaíadni a •
reményteljesen megkezdett uton.
iifeí» jnrriitfylftii\'...
tagokat ftornászok. atléták, Tootb.) hogy hétfőn 7-éi} d. u. ti órakor a tornateremben, okvetlen • megjelenjenek- Wigoimi bttotteág. - ..................
PártU^yek.
Az Ipát» x
illetmény: igényüket a szakszervezet helyiségében, ma déli. 12 óráig jelentsék be. — Későbbi ■bejeieiuéstk ngyeiettibé riém ^étflW^ic\'\'\'\'
A téglagyári összmunkásságnak ma a Kaszinó nagytermében megtartandó gyűlésén a tagok okvetlen megjelenjenek. • — A
vezetőség-------—.i— í.m . *»>j ~
A piaci kiskereskedők szakszervezett értesíti tagjait, hogy könyvecskéik átvétele végett Báthory-utca 14 szám alatt jelentkezzenek. Az elnökség.
. A Szabad Iskola vezetősége .telhi.vjara .... beiratkozott haÍIgatókat,"hogy hétfőtől kezdve\' \' pontosan jelenjenek meg a polgári .ftuiskolá-ban tartandó tanfolyamokon.
A nők szabadszervezete kéri választy mányi tagjjnt, hogy kedden d. u. 4., órak<>r választmányi gyűlést tartunk. Kórjük a.-pontot\' megjelenést.
— Elveszett felyó hó 3-áo 2 drb. fiók és 2 dft. wVrtheim-szekrény kulcs. Kérjük a becsületes mwtalálót ezeknek lapunk kiádó- v hivatalában ilnő jutalöm ellenében való leadá-- ; sáré, ----------
»w MiTT.; ÍCK7
ZALAI NÉPAKARAT
jjgjgti VBriUBr Promnai jjjgjjjjai Hirdetmény.
~A vármegyei Vőrösőr Parancsnokság hivatásos vörosöröket toboroz. Csak oly elvtársak toborozhatok, kik a Vörös Hadsereg sorozó bizottságai által beigazolt alkalmatlanoknak. osziályoztattak.. A betoborzott vörösőr a következő illetményeket kapja:\'
Fizetés rendfokozatra való tekintet nélkül
előleges 10 napi részletekben napi 15\'— Ott ahol a napi élelmezés nem lehetséges napi......: . . 1232
Ellátatlan családtagok után családi
pótlék havi . . . . . ". . .100;— Hadi segély ellátatlan családtagok
után havi......... 100—
Nős vörösőrök lakbére előleges havi 50\'— Szolgálati jutalomdíj kifogástalan fí
gyelmezett szolgálat után havi / . 100*— Karhatalmi kiküldetési pótdij ,h<
ségen kivül napi 10"
Ha sajátját képező katonai o#-enru-hában teljesít szolgálatot Jfmig e ruhát és lábbelit viseli hajfl . . . 93"— Munkahérmegtérités Jejéberchavi,. . 1200*—
Jelentkezés, helye : aA\'armegyei Vörösőr Parancsnokság tb^orzóosztálya ^volt 20-as honv. laktanya.) ís».______- .................
Kelt Nagykanizsán, 1019. julius 4-én.
Garabb,
vármegyei voíosőr parvnesnok.
.......- -y ■ —» ■■■
A VILÁG-nagymozgóban az átalakítási munkálatok belejeztélg előadás nem tartatlk.
1910. julius «
APRO HIRDETÉSEK
Egy PIAI megvételre.
INÖ kerestetik azonnali i, Vasúti ^ndéglős.
Eredeti Wiese és rény eladó Fő-ut 2
ÖMserakhaló t/kuréktOzlicly
Munkás-\'ut (előbb Józlef #herceg-ut) 03. sz. a, eladó.
eim péozszek-
alalt.
—...........................................-......
Kerestetik azonnali beléoésre hAztar-tásl alkalmazott esojfTg bejárónő teljes ellátás^^Hú^viytfizQtésscl. Kondor Adolfné Arany JárTDvŰtOtr 2./
Csenger-ut ?3/e számJllatti műhelyemben ftizók JaviiAHAt <* tlMztltáNat a
legolcsóbb árban elvál^on/jAmtoor Anna kötszer- és fűző készii
Eladó egy pár női teljeseid szárú 38 aa ieherclptk^ail uj magasa-utca 5.
Egy darab széna-tu 20. vörös gyalog póizászlui zottságánál Petőfi Safcdor lj honvéd laktanya) folytból 10 órakor a legtöbbet i^oj ■Álma préu a Éj közétkezési bi-Itona otthon (volt F-én (hétfőn) d. e. pek cl fog adatni.
Hirdetmény.
Alulírott parancsnokság/törzsénél
2 gépirór
azonnal felvétetik.
Havi járandóság 1000 K, családl\'cnnemtnrlj Ajánlatok alulírott pa (Petőfi Sanitor, volt 20-a ségi épület) slhbtősen ben Nagykanizsa^] 010.
ládfentartónak Inak 800 K. i\'ncsnoksághoz laktanya, őr-ujtandók. tlius hó 3-án.
fabb Gyula,
-jrmegyoi vörü.ür paritiicinok.

Pályázat.____
A nagykanizsai szociaiista-kommu-njsta munkások végrehajtó bizottsága a pártszervezeti szabályzat 1í. § a figyelembe vételével ezúton
párttitkári al/asra
pályázatOT^hirdet.
Elsősor^m ezen titkári tésénél azok üthetnek figyd agitatórikus késségükkel munkálatokban jaWssak.
Fizetés: havi 5IŰ0 korSlában álla-piltatik meg. A páljtaatoll legkésőbb julius 13-áig írásban ke^jftküldeni a nagykanizsai szocialista-kommjjnista munkások titkárságához. Borítékra kívül ráírandó „Pályázat". Az állast megválasztás ulán azonnal julius 15-én kell elfoglalni.
IWanini MttlMMlblt Párt
_iwiji mm
Forgács félelöngpjtó
ss ég mint a fargács! = TiizUő, b<L benzik, kizárólag:
f Forgács R.
^ doftítnytöiSüQjáben frtsgyace-tJíca 43. j
URA NÍA mozpókfip-palota
V II £111 1 n Roiauoyl-a. 4. Tsltles »38
Vasárnap julius 6 én
[arlo Wii és Mm Un
dán művészek főszereplésével
---;----Az-
őszi vihar
szenzációs dráma 4 felvonásban.
Pénztárnyltás délután 6 órakor. ... Előadások kezdete esta 8 órakor.
A Közoktatásügyi Népbiztosság rendelete értelmében 44 éven aluli gyermekek a mozit nem látogathatják.
Felhívás./
A Kerületi Ipari Teralelési Tanáss Intéző Bizottsága felszólítja az érdekelteket, hogy a direktoriam által kiadóit áru behoza^li engciVílyükct legkésőbb I. hó 8-áíg szolgáltassák be, mert \'e kitii-zött határidőn tul/^rvénycsségüket vesztik.. Ujabb engedélyek a lenti intéző..Bizottságnál (Fo-w ÍM.) szerezhetők be.
Ügyeskifutóleány
felvétetik a Zala (rodájban!
Halló!
Halló!
Klneb vnn használt
hanglemeze ?
Régi vagy törött haklemezeket, míg az anyaghiány tart, legmagasabb áron veszünk vagy Aerélünk
WÁGNE
az országszerte ellsmorfelsörendű |nagyar hangszer és beszélőgéVnagy árAiaza Budapest, József-kOrut 16 FtOlXlX, R4flay-utca 18. m £.\'o»zólOgopek 1500 koronáig; ~ At^gyzj^F Ingyen I
XUVl- éwtolya««.
Nagykanlaa, 1818. Jaullua 8. Hadd.
158. azAm.
iiírt...«».«\' Meeoel.elell
„i„i„n.»«ni \' «»»"■«» »\'•
A tudás — hatalom.
A tudás valóban hatalom és ezt legjobban a megbuktatott uralkodó osztályok tudták, mert a tudásból, az ismeretek megszerzésének alkalmaitol minden eszközei távoltartották a dolgozó tömegeket. Az iskola és az egyház hajlékony és minden érdekre figyelemmel levő in-strumentum volt az uralkodó osztályok kezében. Azt a hatalmat, amit a tudás nyujl, a kiváltságos osztályok még a maguk számára sotn nagyon szerezték meg, mert hatalmuknak az alapjául nem a tudást tették, hanem az erőszakot. Aki tudott, aki igazán tudott és tudásának ér-— tékeit apostoli becsülettel szórta volna szét a nép tömegei között, az állandó üldözöttje volt a kiváltságos osztályoknak. Az a megismerés, hogy a tudás valókan nagy erő, kiterjedt és eredményes akciót produkált a somogymejyci munkásmozgalomban. Ezen akadályokkal küzdve, a legkülönbözőbb formákban, végeztük v .(Ti fölvilágosító» munkáját. És ha ma, a forradalom jelenének és jövőjének szilárd alapjaként itt áll egy hátalmai munkástömeg, az annak köszönhető, hogy a felvilágosítás munkája, az ismeretek el terjesztésének makacs hatca egy pillanatra sem szünetelt.
A forradalom tovább folytatásának, a forradalom megvédelmezésének ós az uj társadalom fölépítésének sikere siera-pentjából azonban ma még fokozottabb ménékben van szükség a tömegfölvílá-gositás munkájára. A tudás megnyitja az clméktl, hatalmas hajtóerő a dolgok mérlegelésére, minden egyes dolgozó proletárnak megadja a lehetőséget arra, hogy fölismerje osztályhelyzetét és hogy <zt a megismerést válassza cselekedetei, nek egyetlen forrásául. Akár minőségét, akár mennyiségét vesszUk számításba, a szocialista irodalom rengeteg tömegei állanak ma már a föhrilájositás munkájának szolgálatában. Az alkalmak, melyák ■egadják az ismeretszerzés módját, az \'dí, amely lehetővé teszi a tanulást, — minden meg van ma ma, sokkal inkább, ■int ezelőtt lehetatt, minden proletárnak hitelessége tehát, hogy éljen etekkel.
A szervezkedés kötelessége nem fejeződik be a szervezeti tagkönyvecske megszerzésével, mert számtalan feladat marad még mindig, ami a győztes proletariátus jelene ós jövője érdekében minden egyes proletár részéről megoldásra vár. Minden alkalmat föl kell tosználni az önmiiveUdésre, elébe kell ■enni, föl kell keresni az alkalmakat és nem szabad arra várni, hogy ezek külön-külön minden egyes emben invitáljanak.
\\ Olyan hatalmas tömegmozgalom, mely-"ek közepében most a. magyarországi I
a szociálisa-kommunista munkások pártjánaki
alsóza^amegyel reggeli hivatalos lapja f
KM1lK*tO.I Orokl
■O..S .vr. .... ----koron.
fiI MN...... ..IMM
N.|jV«d ..r* . , , S3\'S0 korM. ■ay han«.r« . . . T\'.O kora««
proletariátus áll, csak akkor \'hordozza magában a siker feltételeit, ha ezeknek ia lolteteleknek számtalanja a tudós talajból sarjadt ki. -Nincs a reakciónak az a hatalma, amely le tudjon verni harcokat, ha a harcoló tömegeket a tudás ereje viszi a küzdelembe. A tudással és az öntudat erejével fölvértezett tömegek legyőzhetetlen gárdát a forradalomnak. A forradalom véres és vértelen bonyodalmaiban a tudás, az elmék tisztánlátása adja meg az erőt ahhoz, hogy mindenki rideg fegyelmezettséggel álljon- a helyén és álljon a forradalom érdekcinek rendelkezésére. A tudás állandóan működd forrása a fegyelemnek. Ks csak a fegyelem lehet az, ami megmentheti a. forradalmat az egyéni akciók zavarokat csináló hatásaitól és a tudásban fegyelmezett elmék képesek csak arra, hogy fölismerjék a veszedelmeket és visszaverjék a támadásokat, amelyek a lorra-dalom érdekeit érik.
Az ellenforradalomnak legnagyobb erőssége a tömegek tudatlanságában rejlik. Az ellenforradalom mindig és mindenütt a tudatlan tömegek bestiális ösz-
töneire spekulál, ezt használja ki állandóan és csak a tudással fölvértezett Mt-inegek lehetnek azok, amelyek az ellenforradalomnak ezeket a számításait keresztülhúzhatják.
A termelőeszközók társadalmi tuby-donbavélelével az uj rend megépítésének halalmas munkájába fogott a magyarországi proletariátus. Most van szükség arra, hogy az uj rendbe átlendült prole-Wiátus a tudás minden fegyverével fölszerelve álljon az építés munkájának szolgálatába. Minden egyes ember, aki megérezte és megszenvedte a nyomer-gással teli koldus multat s akinek telkében a mozgalom elültette a tudás vágyát, mindea ilyen pleletár most maga is vegyen részt a tudás elterjesztésének apostoli munkájában. A szocialista íre-dalom rengeteg mennyisége áll rendelkezésre.
Megnyílt a Munkás Szabad Iskala is. Az itthon maradattak ezeket kultiválják szabad idejükben. Jusson öntudatára minden proletár, hogy a tudás a forradalom leghatalmasabb fegyvere. Ke léhát a Munkás Szabad Iskolába!
Általános sztrájk Franciaországban és — - Olaszországban.
OlaezorexAgban ezovjetek vették át az ételoiezée lutózée«t. — Kll.ait-jrflc az éleloileur fliktekct. ™
Salnt Qormaln, Julius 7. A francia munkásság vezetői \' elhatározták, hogy munkásság julHK 31-án .általános . sztrájkba
lép. Ezen • napén egé.z Franciaországban és Olaszországban is szünetelni fog a manka.
Ennek a hatalmas demonstrációnak gaz* dasági természete mellett politikai jelentősége is van. Követelik az Oroszország belfcgy.it« való aináenneraü beavatkozás megszfcnteté-sét, továbbá az azenaali és t.ljes leszerelést. A követelések magukban Taglalják még a politikai szabadság helyreállítását s az általános annesztiát.
Báos, julius 7. Az Arbeiter Zeilung-nak jelentik: Froelslra egy interwiewbcn kijelentette, hegy az erőszak békéje a preletárteme-gckb.n a szolidaritást olőinozdiU)tla..A.a)Ua-kásek — úgymond — neai hajlandók továbbra is bérenc szolgák l.nni. Mindennek ell.nér. azonban az interoacional. eddigi működés« n.sa ;felelt Meg a hozzáfűzött várakozásnak és igy nem marad más hátra, mint égy baloldali politikai lépés. \' \'"i
Béos, julius 7. A Morgon jolenti Mila* néból: Az élelmiszerek drágulása és a spekuláció ellen megindult mozgalom Olaszország számos centrumára átterjedt, minek következtéé» v
sok olasz váróiban zavargás volt. Firenzében, ahol még tegnap sem állolt
zztmjkok politikai« Jellegűek. — helyre a nyugalom, a kulefl várotró-ezekbon minden lalotot kifosztottak. - Llgyanilyonek a Yissenyok Terlnöban n, ahol az éhező tömeg nagy pusztítást vitt. véghez. Az „Avanti* -értesülése szerint / Ealllo tartomány tobb hely.»géb.n. Totcanában át a httáraitll közságok-bon szovjetek vették at az élolmeiée Intézéséi.
London, julius 7. A Times jelene Uil.néé.!: Az árucikkek [általános drágasága következtében Olaszorsság hangulata min*, inkább forradalmibb lesz. Igyes tartományokban az izgalom lőtten né, mely mindea emberrétegr« kiterjed. Lombardiában ás Esi-liában a fosztogatások és rablások nagy-moroukot vettek. A hatalom teljesen a helyi köztársasági egyesületek kezébe került, .Melyek az élelmicikkek árát Megszabják és az áruelosztást szabályozzák. A falusi lakosságtól erőszakosan veszik cl az élelmicikkoket, az árakat pedig az eddigihez képest felére
szállítják lé. ........
Milano, julius 7. Középolaszországban drágaság következtében \'mind nagyobb a nyugtalanság. Számos olasz városban proklamálták az általános sztrájkot. A sztrájkoknak politikai jolsntőség* van. SiMOla dómján vörös zászlp leng Floranz üzlolcinek nagyobb rótzékjil alhardották ez áfukat. .. ..............
ZALAI NÉPAKARAT
1019. julius 8.
Róma, julius 7, nyomására a kormány elhatározta, hogy hadsereg leszerelését gyorsabban viszi kercsz-til. A tervbe vett demobiüeátison kívül megtörténik az 1898—18tX) (évfolyamok leszerelése is.
Utcai harcok Fiumében.
Az olaszok újból megszállták a várost.
Zagreb. julius 7. Fiumében a legutóbbi napokban nagy kihágások fordultak elő. A szövetségesek rendőrsége tehetetlen volt a zavargásokkal szemben. Helyenként valósá-ges harcok folytak, amelyekben megtámadták a franciákat, akik csak székésscl tudtak Menekülni.
Zagreb, julius 7. Csütörtökön Fiumében nagy tünto lések voltak. A horvát olvasókör tzletét lerombolták. CleSg&nceau ós Foch arcképeit peeig. nyilvánosan elégették. Péntek délelőtt Fiume utcáit és tereit reguláris olasz hadsereg szállta meg. Az okozott anyagi kárt 2 millió koronára becsülik.
Btrlln, julius 7. Luganon át jelentik: Rómában a nacionalisták tegnap este tiltakozó gyűlést tartottak Nitti kormánya ellen. A gyűlésen több száz alantos tiszt és kapiány is jelen volt. Amikor az egyik szónok a ¿fiumei állapotokról tett emjitést; az egész hallgatóság szűnni nem akaró
„lov Franciaországgal" kiáltásban tört ki. Genuában a Corriera della Sera jelentése szerint egy csapat francia ka-tena carabinierek védelme alatt volt kénytelen a kikötőben levő hajókra menekülni.
Berlin, julius 7. A német vasúti sztrájk állandóan terjed. A legfőbb forgalmú központokban a vasmunkások beszüntették a munkát. Amennyiben egyáltalában határozott követelésekről lehet szó, a legfőbb követelés a német tanácsrendszer bevezetése és a letartóztatottak szabadlábra helyezése.
Kun Béla beszéde a helyzetről.
". Mitkoloz, julius 7. Kun Béla külügyi népbiztos vasárnap .Nliskolczra érkfezett, hogy részt vegyen, mint előadó a délután 3 órára hirdetett népgyűlésen A gyűlésen a^,,összes szakszervezetek jelen voltak és körül bel űl 1M09. ember hallgatta végig .Kun Béla beszédét. )
. Kun Béla beszédében többek között a következőket mondotta :
— Ma két \'óriási világáramlat küzd egymással szemben. A bolsevizmus folytatja harcát az imperialista reakcióval, amely azt a nyomorúságot keltette, amelyet, a magyar proletárság már nem tud elviselni. Osztályharc folyik most, de nemzetközi méretekben, amelyben a nemzetközi proletárság áll szemben a világ kapitálistáival. Ezelőtt a burzsoázia fegyveres önkényének voltunk kiszolgáltatva minden kis - sztrájk atkaimával is, ma azonban a burzsoázia le van fegyverezve ós a proletárság védi fegyveres erővel osztalyharcát. A nemzetközi osztályharc dolgában a helyzet ugy áll, mint ezelőtt. Ott meg alulról folyik a küzdélem felfelé, mert a \' \'\'fMtalóm^\'-impVriáiista rablók \'közéiben\' van. Belső viszonylatokban pedig az ellenforradalom alulról küzd velünk. A győzelmes imperializmus nem tud békét teremteni még i wilsoiii élvek alapján sem.
A tanácsköztársaság helyzete ma az, hegy csapataink az antant nyomása alatt visszavonultak, hegy rövid idő alatt & szo-
A szocialisták . nagy j cialista termelési rendszer alapjait megte-i retntjük, hogy a hibákat orvosoljuk, hogy mogoldjuk az élelmezési problémát és megteremtjük az osztályharcot a falvakban is, melynek gazdasági proletárjai közijtt a proletárság eszméit még nem váltották teljesen öntudatra.
-A • proletárdlictatiira leverésévél nem demokrácia jönrte, hanem épp az, mint Ukrajnában és Finnországban, mert Andrássy Gyula ós Bethlen István hirdetik a demokráciát.
A diktatúra oaak a burzsoázia szemében jelent diktatúrát, magának a pro-,let/rságna^ azonban demokráciátJelent.
A proletárdiktatúra a tömegek önkormányzata.
Kün Béla kuíügyi népbiztos beszédét Miskolcz proletársága hosszantartó óljenzós-sel és tapssal fogadta.
Ma uynjtják rtt az onztrák békefeltételeket.
Newyork, julius 7. Parisból jelentik: Renner kancellár erőteljes tiltakozására való tekintettel az osztrák békedelegátusoknak megígérték, hogy holnap kedden nyújtják át Saint-Germainben a békeszerződés szövegét. Renner tiltakozásában rámutatott arra, hogy Nemet-Ausztriában a bolsevizmus egyre erő*- -södik, az élelmezési helyzet egyre kritikusabb és a kormány helyzete gyen^p. Az AtéK<taiiács én RlagyarornzAg.
Newyork, julius 7. Az ötös-tanács ülésére Clemenceau szombaton délelőtt váratlanul betoppant, ahol fesztelen beszélgetést folytattak Ausztria és Magyardfczág sorsa felől. Az öt&s-tanács olhatározta, "hogy a. magyarországi ügyek tekintetében információkat fog beszerezni.
TA^ökorsságet feldarabolták.
Pária, julius 7. A békekonferencia vég-legosen döntött Törökország sorsa felett. A török ,\'hatalem ma már a mult emlékei közé tartozik. Törökország felosztása már megtörtént s azok a kisázsiai területek, amelyek török kézen májadnak, nemzetközi ellenőrzés alá kerülnek.
MmÜEálMuisKsrllstílpari Termelési Takács.
(Saját tudósítónktól.) A forradalmi kormányzótanács rendelete alapján megalakult «Nagykanizsán is pár nappal ezelótt a Kerületi Ipari Termelési Tanács. A kormányzótanácsnak az volt az intenciója ezen szervezet felállításával, hogy az ipari termeléssel összefüggő minden ügy egy teljesen önálló, autonom testület hatáskörébe tartozzon. -A Nagykanizsán megalakított Kerületi Ipari Termelési Tanács hatásköre kiterjed egész Zala és Alsózalamugye területére és a szociális termelés riépbiztosságának van közvot-lonüt alárendelve.- Zala és Alsózalamegye területén a Kerületi Ipari Termelési Tanács alárendelt szerveiként az egyes helyi Ipari Termelési Tanácsok működnek, amelyeket mindenütt megalakítanak, ahol legalább 3 szocializált üzenj dolgozik. .
• Á Kerületi Ipari Termelési* Tanács alig pár. nappal megalakulása után máris a lcg; nagyobb apparatussal kezdett a munkához, amely munka * a pillanatnyilag úgyszólván teljesen szünetelő termelés megindítását és lehető legnagyobb teljesítő képességre való fokezását célozza,
I v...\' A Ketülen Iparj. Termelési Tanács
^nunkaprogrammjára vonatkozólag beszélgetést folytattunk a tanács vezető tagjaival, akik jővóbeli terveikről a következőképpen nyilatkoztak:
A Kerületi Ipari Termelési Tanács Zala és Alsózalamegye egész törülelóre kiterjedő hatáskörrel ellenőrző hatósnga" az összes ipari üzemeknek, ugy a szocializáí-taknak, mint a nem szocializáltaknak. Mint ilyen ellenőrzi az alája rendelt üzemek termelési biztosaínak és munkástanácsainak működését, úgyszintén az üzem termelésének gazdaságosságát is. A szociális termelés-nép-oiztosságának utasítása ^alapján ellenőrzést gyakorol a Kerületi Ipari Termelési Tanács az összes üzemek műszaki igazgatása fellett is. Legfontosabb kötelességei közé tartozik
egyes ipari üzemeknek nye-sanyaggal ■ való ellátása. Az egyes üzemek bejelentik anyagszükségleteiket a Kerületi Ipari Termelési Tanácsnak, amely\' miután meggyőződött a kért anyagmennyiség szükségességéről; a kérelmet továbbítja a közpdntí anyaghivatalhoz. Hogy azonban az egyes üzemeket már most el tudjuk anyaggal látni, körrendeletben rendeltük el kerületünk egész anyagkészletének bejelentését. Így rövidesen tudni fogjuk, hogy mennyi anyag áll a rendelkezésünkre. .Reméljük, hogy. ebből az. anyag-, ból, amely hatáskörünk alá tartozik igazságos elosztással hosszabb időre el fogjuk tudni látni üzemeinket, amennyiben az eddig beérkezett jelentésekből megállapítható, hogy Zalamegyében nagymennyisége fa- és mészanyag van.
— \'Legközelebbi feladataink közé tartozik az is. hagy az üzemek szocializálását tovább vigyük a megkezdett uton. Még sok üzem van ugyanis kerületünkben amelyet, ha kevesföb számú munkással dolgozik is, kivált berendezése, nagyszerű üzemképessége predesztinálnak a szocializálásra. A kisiparra csak ezután kerül majd a sor, amelyet szövetkezeti alapon akarunk egyesíteni és produktivitását a technika minden vívmányával elősegíteni. Reméljük, hogy Nagykanizsa, amely minden téren érvényesülni tudott eddig vezetőinek kiváló kvalitásainál fogva, a termelésben is vezetni fog. Olyan mennyiségi nyerstermékeket fogunk tudni szerezni az üzemek részére, hogy " azzal fe&alább ié\' a munkanélküliséget megszüntethetjük
____Itt említjük meg, hogy az Ipari Termelési Tanács megállapította az uj sör árakat: a szakszervezetek részére a sör ára palackonként 1 K 40 fillér, egyébbként pedig hektóliterenként 25t korona.
Felhívás Atsózalameqye kerület összes szak- és pártszervezeteihez
A nagykanizsai párt végrehajtó bizottsága ezúton meghívja az összes alaózala megyei ez,k- es pártszervezeteit a foiyó ávl tultu\'a 20-án Nagykanizsán . tartandó kerületi g> ülésre. Minden sza« szervezet jogosítva van 100 tagig kettő és minden további 500 tag után egy taggal Képviseltetni magát A küldötteket legkésőbb julius 17 elg jelentsék be a nagykanizsai párttitkaraagnak levél vagy távirat utján. A pártgyülás a városháza közgyűlési termában lesz megtartva. Kezdete delel:» 9 órakor. Napirend: I. oont a Srooiaü&t.-kommunlste párt agitáoiójánsk terjesztése II pont: Kerületi végrehajtó bizottság megválasztása. III. pont: Esetleges inditvényok. Minden szervezet szigorúan tigy >lmez-tetik, Igyekezzék ezen gyülosen magát a l pártszervezet! szabályzat értelmében kép-| víéeltetnl. . .............. •—.......
1919. julius 8.
ZALAI NÉPAKARAT
Az intézi bizottság ezúton is figyelmeztet mindenkit, hogy a fehér pénz el nem fogadott forradalmi törvényszék elé illitjik. A fehér pénz el nem fogadásával folytatott alávaló üzelmek végérvényes letörése végett felhívunk mindenkit, hogy mindazok, akiktől bárki is megtagadná a fehér pénz elfogadását, a megtorló intézkedés rögtöni hathatós megtétele végett hozza ezt azonnal tudomására az intézőbizottságnak.
HÍREK.
lités
f fővá-\'Ilkával,
— A nagykanizsai forradalmi törvényszék tegnap Jélolőtt Polgár Sándor kiska-nizsai mészárost fehér pénz el nem fogadása
- matt 10.000 korona pénzbüntetésre Ítélte.
UJ vonat Budapestre. Mint illetékes helyről értesülünk, a mai. naptól uj vonat pár csatlakózík a\'z eddigihez a Budapest és Nagykanizsa közti forgalom lebonyolítására. Az uj személyvonat reggel 8 ára .\'!0 perckor indul el Nagykanizsáról. Ellenvonata este 10 ón Í7 perckor érkezik meg Nagykanizsára délutáni vonat teváb is közlekedik.
— Eljegyzések. Kovács Annikát 7-én eljegyezte Jochmann Árpád — Ltibl Adél Latonye, fmshmann Nagykálló jegyesek. (Minden helyett)
— Házasság. horánszky rosi tanár házasságot kötött Lendva/j Lénával Vilmos biztosítási, til
—, A kedvezményes müMtds-dohány árai. A pénzügyi népbiztosság a gyárak, ipartelepek, bányák, közlekedési üzemek és közhivatalok alkalmazottai számára a helyi munkástanácsok által közvetlenül kedvezményes árban ad ki dohánygyártmányokat. Nagykanizsa dolgozó proletársága helnapután már az uj árakban kapja meg havi dohány-ellátmányát. A kedvezményes dohányárak ecek: Magyar cigaretta 12 fillér, hercegovina M fillér, hilgy és király 40 fillér, mitjam 50 lllér, memphis gO fillér, rövid szivar 1\'50 K, eégarellos 48 fillér, portorico 64 lltlér, cuba pertarice 1 korana, britanika 2 korona, tra-buko 2 50 K. regalitas 2\'»0 K. A dohányfélék kiéül 100 grammonkint Ónom hercegovina K, középfinom török 10 K, legfinomabb magyar pipadohány lí korona, középfinom magyar 4 80 K, kapadohány 3 20 K, 25 gram-menkint legtinamahb -magyar szivarkahohány t\'H K, kapadohány 80 tiltáér, magyar pipadohány 70 flllér.
— A horbélyüzemeket nem szocializálják. A népgazdasági tanács szerdán tartott •lésében foglalkozott a berbélyüzletek szeci-áliiálásának kérdésével és kimondotta, hagy a borbély-, fodrász és manikürüzemek, inint amelyek a termelésben közvetlenül nem vesznek részt nem vehetők köztulajdonba. Amennyiben hasonló üzemek köztulajdonbavételére kísérletek történtek, ezeket a népgazdasági tanács hatálytalanítja.
— Szombathelyi Sport Egylet — Nagy-kaalzsal Tornaegylet. Az idei tavas^sze-r.ónban az első vereség érte vasárnap a NTE football csapatát. A Szombathelyi Sport Egylet gyenge csapata volt ezúttal a NTE ellenfele. Hogy ennek ellenére is a Tornaegylet maradt alul-a küzdelemben, az főleg az elöző keti traininghíánynak tulajdonítandó. Rosz hatással volt a csapatra, hogy egyes játékosak az utolsó percben érkeztek meg és döntő befolyással volt az eredmónyre a gyenge Somogyi szerepeltetése. Meg kell állapítani "t is, hegy a szombathelyi játékosok terrorizálták a bírót és a közönséget: pálya a merész
• uidkozédáaaiktól és fenyegetéseiktől \'veit hangos. Vajjen elthen is szokásuk-e ez!
| — Ismét Indulnak Celldömölk felé a : vonatok. A vasúti közlekedés Celldömölk irányában újra megindult. Naponként Zalaegerszegi Celldömölkre egy vonat indul délelőtt tl óra 35 perckor, Celldömölkről pedig egy vonat érkezik Zalaegerszegre délután 7 óra 45 perckor. . . .
— Bántornyán óriási ezflstkészletet foglatak te. Zalaegerszegről jelentik: A bela-tinci járás területen levő Bántornya község-
in Pandurevics János politikai megbízott Frankó Gizi volt százados lakásán a mult héten nagymennyiségű ezíistnemüt foglalt le. Az óriási értékű ezüstkésztetek nagy része Olaszországból származik. Köztük van egy gyönyörű ezüst dísztárgy: egy udíneí lóverseny elsi dija. Lefoglalták a volt tiazt lakásán az udinei tiszti étkezde ezüst evőeszköz-készletét is, amelyekbe az azokat használó olasz tisztek nevei bé vannak vésve. A volt százados Jugoszláviába menekült és cinkosai utána akarták csempészni a : kétes eredetö kincseket. Ez azonban a proletárállam őreinek éberségén meghiúsult.
— Nagykanizsai VAC — Keszthelyi MTK (3: 2.) A kanizsai vasutasok nemrég megalakult footbalcsapata vasárnap szép győzelmet aratott Keszthelyen az ottani MTK budapesti játékosokkal megerősített csapata felett. A kanizsai vasutasoknak szokatlanul kicsi pályán mindvégig fair játékban győzte la a VAC a keszthelyiek jó csapatát. A VAC-ban kitűntek: Molnár és Szauceek.
— Közellátási közlemények. Nagykanizsán husjegyrendszer lép életbe. A hus-jegy igénylők a hatósági igazolványukkal a következő sorrendben jelentkezzenek az élelmezési hivatalban;: Julius 7—8:án az Általános fogyasztási szövetkezet tagjai, 9-én a Köztisztviselők besz. csop. tagjai, 10-én Beck Henrik, Dedovátz Béla, Fieischacker Albert és Fischor Ferenc vásártói, 11-én Mezricky József, Brand Adolf, Berger lenő, Berger Adolf, és Sipos Andor vásárlói, 12-én Bruncsics József, Balaton Testvérek, Rosenberg Béla, Déli Vasul, Kácz-utcai szövetkezet>s Lacken-bacher József vásárlói, 14-én Neu és Klein, Roscnfcld Adolf Fiai vásárlói, 15-én Reich Mátyás, Stampf Zsigmond, Rosenthal Jakab és Sieger lstvánné vásárlói, líi-án Mersits Nővérek, Valics és Deutsch, Wollák Mór és Toch Mi\'isa vásárlói. Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy csak a részükre megállapított napon jelentkezzenek. — Rézgálic. A második permetezéshez síükséges rézgálie megérkező»:\'Igénnyel bir<5 cserfői és szabadhegyi, birtokosok julius 7-től kezdve a Közellátási Üzemeknél jelentkezhetnek. Minthogy kisebb Összegek fizetéséről lesz szó, az igénylők a rézgálic ára fejében kisebb pénzzel fizessenek, mert az üzem aprópénzzel . nem rendelkezik.
Közellátási Üzemek
— Elveszett kézitáska. A tegnap délelőtt Szombathelyről Nagykanizsára érkezett vonat kocsijában feledve, vagy a perronon elveszett egy női fekete kézitáska (ridikül). Tartalma : pénz, iratok, kulcsok, Weisz Edéné névjegyre és egyéb apróságok. A taska és a bennelevó dolgok * tulajdonosra nézve erté-tcesek levén, nagyon kéri a becsületes, megtalálót, kegy a pénzt tartsa meg, a táskát
tr; <*•>•. ■■ T™ ¿.7 ,, ■
azonban szíveskedjék átadni Krámer Lajos tanárnak (lakik Kazinczy-ut II sz. 1. emelet), ki az átadónak még külön Ö00 korona jutalmat fizet ki.
Pártügyek.
Felhívás! Felhivjük az összes szakszervezeteket, hogy a Munkásotthonok intéző bizottságán hozott és elfogadott határozat értelmében az 1 korena havi pótdijat & Munkásotthonek fenntartása költségeihez fizessék haladéktalanul be. Munkásotthonok Intéző Bizottsága.
Elvtársak! A borbély és fodrász alkalmazottak szakcsoportja felhívja az összes szakszervezetek vezetőségét és az összes sszakszervezetek tagjait, hogy Kállovits János borbély és fedrászmester Deák-téri üzletét bojkott alá helyezte. Egyben felszólítjuk az összes szakszervezetek tagjait, hogy Kállovits János borbély és fodrászmester üzletét minden, öntudatos elvtárs kerülje, mert a termelési" biztos által és velünk kötött kollektív szerzó-désben foglalt pontokat tébszöri figyelmeztetés dacára sem tarija be. A fodiász és borbély alkalmazottak szakcsoportjának vezetősége.
Városi alkalmazottak\' szakszervezete f. hó Ö-én szerdán délután fél hat órakoK nagyon fontos ügyben taggyűlést tart a városház közgyűlési termében, miért is kéri az összes elvtársak legpontosabb megjelenését. A vezetőség.
Husipari munkások ma kedden este • órakor jelenjenek meg saját érdekükben fontos értekezleten. A vezetőség.
A Magántisztviselők választmánya ma d. u. 4 órakor választmányi ülést tart. A választmányi tagok pontos megjelenésre kéretnek.
A biztosítási tisztviselők nagykanizsai
csoportja ma, í-án délután 5 órákkor választ- . mányi ülét, 6 órakor pedig tag gyűlést tart a Magyar-Francia helyiségében. Kérjük a tagokat, hogy pontosan jelenjenek meg.
A vezetőség.
Az Ifjúmunkások vezetésége a mai napon 5 órai kezdettel gyüié3t tart. Hat órakor vigalmi gyűlés.
Szerkesztői üzenetek.
G. B. Kppinger Lászlót a dandár forradalmi tőrvényszék nem önkényes rekvirálásért, hanem aTanácsköztársaság gyalázásáért, iUetve
ellenforradalmi magatartásért itélte el. A büntetés végrehajtását a törvényszék felfüggesztette.
K. I. A Prpid fatelep ellen nem is kellett /Rendszabályokat életbe léptetni, mert ^ cég^ maga orvosolta a bajekii. Téves az a felfogása, hogy lumpenproletariat epiteton or* nans a Prpiő cégre vonatkozott. Olvassa cl a közleményt ismételten és megállapíthatja, hogy ez a kifejezés általánosságban volt mondv*, ami a Szövetséges Központi Intéző Bizottság I.\' számú rendelete intencióinak teljesen megfelel.
Vörös k;i\'<v*;i:>. Panaszukat orvesláe
végett \'illetéke1«\' helyre terjoMtéttik. \'
ZALAI N»AKA*AT
191«. julius t.
Proletár külpolitika,*)
Láttuk az abszolutista és dinasztikus államok külpolitikájának irányát. Megismertük u, szervezetlen és a szervezett kapitalizmus külpolitikáját. Milyen legyen a proletariátus külpolitikája ? A külpolitikába« a proletáriátus-nak ugyanazokat az irányelveket kell kivetnie, mint a belpolitikában. A preletárösszeség érdekeit kell megvédelmezni. A proletárság összességének érdekei ellentétben állnak bármely gyarmati és nemzeti háborúval. Ezek a háborúk a legjobb esetben is csak az egyes országok kapitalistáit erősíthetik. A győzelem a proletáriátusra még nagyobb veszély, mint egy háború elvesztése. Ennélfogva a kapitalista államok háborús konfliktusa alkalmával a proletáriátusnak a háború ellen kell állástfoglalni. Meg kell Akadályoznia a háberu kitérését s ha ez nem sikerült, akkor arra kell törekednie, hogy a háborúból keletkező nagy megrendülést a burzsoázia legyőzésére, a kapitalizmus megdöntésére használja fel.
Ezt az alapelvet állította fel az 1907-ben Stuttgartban megtartott nemzetközi szocialista kongresszus, de tudjuk, hegy a szocialista páitok legnagyobb része még figyelembe sem vette. A nagy háború kitörésekor lelkeien állottak burzsoáziájuk mellé és a háborút hirdették. Hogy ez a polika mennyire helytelen volt, arra ma már kár egyetlen szót is vesztegetni. A győző erszágok proletariátusa rosszabb helyzetben van, mint a legyőzött országok munkássága. Ezeknek nagyrészt sikerült már teljesen lerázni a kapitalizmus igáját és ahol ezt még nem tették meg, ott is úgyszólván csak egy «nagy elhatározásra van szükségük, hogy ezt megteheeeék. A régi hatalmak ésszeomlettak és ha az uj burzeoa-hatahnak némileg meg is szilárdultak, mint az Németországban történt, ugy ez a megszilárdulás még sokkal gyöngébb, semhegy egy nagy teherpróbát kibirna. A győző •rezágek-ban a régi elnyerné gépezet még legalább kfilsőleg intakt. Proletárekkal eaemben még teljes mértékben érezteti elnyomé hatalmai, s mindenesetre ezekben az oreságókban nagyobb küzdelemre lesz szükség, hegy a munkások lerázhassák magukról elnyomóik igáját. A preletárok külpolitikájának ezekben u országokban arra kell irányulnia, hogy megakadályozza az urálkodó osztályoknak azt a törekvését, hogy forradalmi országokét leigássanak. Ezeknek tjt, erszágoknak ferradalemmal kell segittégére sietni a forradalmi proletáriátusnak. Hogy a proletárság ennek a pelitiká nak helyességét belátta, ez^ biaenyitják a a nyugati államek proletariátusának nagyszabású mozgalmairól. (V£ge következik.)
") Sz*mel»ény az mInl*rtHt4ion*Um cirnü kommunista tudományos Mjréiratbél. As lnt»rnn«itn*le a Szellemi Termekek nagykanizsai eláraiitóMyén (Városkáz-épúUt) <s minden ujságelárusi énal kapk&t*.
APRO HIRDETÉSEK
Egy PIAJNINÖ kereste ik azonnali megvételre. Antal, Vasúti vendeglős. ,
Intelligens német leány kerestetik tízéves leányka mellé. — Cim kiaadé- j hivatalban.
£• lelnie«, nzoiid 1« "tv* t keret gyermek mellé, sétára. Róna, Kirár^utca j
Pályázat.
A aagyhanizsai szoeiaiista-kemm»-. nista munkások vegrehajfcj bizottsága a ,nrta»«rYíz«ti szabályait 17. Ja flg Jelembe vételével ezuten
párttitkári áiyfsra
pályázatot hirdet.
Slsősorban ezen titkári tásénéi azok jöhetnek fígy^ agitatóriku6 kepességükk munkálatokban jártassak
Fizetés: havi 2000 piltatik meg. A páljr julius 13-áig Írásban k nagykanizsai szocialista-kások titkárságához. Bq irandó „Pályázat". Az tás után azonnal julii foglalni.
:ot
rónában álla-legkésfbb beküldeni a mmunista munkákra kivU) ri-llast megválasz-15-én kell el-
i mntuiKü
i-tmiÉli Párt
hú mm
=== ég mint a forgács! Tiizkő, bél, bpnzin, kizár/flag
Forgács R.
Magyar-utca 43.
Vflrős-érség városparancyok Nagykanizsa. iltő É^f. Í91l.
Tárgy: Magánosok kerékpárjainak beszolgáltatása.
Hirdetmény.
A )• H. N. 1919 és 6*1 Mff. ifit. sz. Mdigyi- -népbiztosi rendeletek szerrft a magánosok tarteznak a birtokukban Wí kerék-párekat és kerékpáralkatrészeket byzolgáltatni.
Felhívom ennélfogva mind^bkat, a k*i-nek birtekukban kerékpár, vagy kerékpár alkatrész van, azekat legkésé Jf f. hé 11-én d. e. 12 éráig a vörösérség. jfcrosi paranes-nekságához (Váresház épületjmzolgáltassák be.
Minden beszolgáltatandó kerékpárra, vagy alkatrészre kemény papirlajArésitendő, melyen jól olvashaté Írással rajta Jegyen a tulajdenes neve és lakása.
A beszelgáltatandéflcerékpárok a fegyvergyárban fel lesznek jbecsülve és értékük
gy a birtokában lévé \'nem szolgáltatja, torra-. kerül, kerékpárja periig \'nélkül el fog keboztatni. 1919. julius 7.
Kiss Lajos
városparancsnok.
Zongoratulajdonoj figyelmébe I
Szakértő zangorakészltőJt hangoló érkezett Naffekanizsár^eíválall bflró-zéseket, hanflblásokprangol, bécsi és ptantno-meckaMMrlaviMsokat. Érdeklődók adják le clmOket c lap kladó-1H7 hivatalába.
Nagykanizsa
TELEFON: 7«.

¥
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papíráru-készítés. Mindennemű nyomtatványt a leg-izlésesebb kivitelben készít és legponto-:: sabban szállít. : :
A nelybeli méntelep Mval bánni .fudó, lehetőleg nos napB*ftuior»«Ntat alkalmaz.
évfolfaim
NogykanlxB, IBIS. iaulius 9. Szerda. >>
184 . mi**..
MM NÉPAKARAT
«0,■...».., 4. ...m a szocialista-kommunista munkások pántjának i «2-""
.... WO-— korona
j| alsözalameovei regüeli hivatalos lapja |j í»eís\': •: •: "4;:is:»:is
Drágaság.
Svájci hírek szerint Olaszországban súlyos élélmiszcrzavargások" törlek kl. Katonasággal, csendőrséggel «^szorítják mindenütt vissza a drágaság miatt zúgolódó, forrongó néptömegeket.
A drágaság öröksége a világháborúnak, amelyben végzetszerűen robbant ki a tőkés termelés rendszertelensége, fejetlensége és szervezetlensége. — A háború előtti gazdasági válságokat nem esekély mértékben jellemezte egyes ipari és mezőgazdasági termékeknek a mértéktelen konkurencia miatt való teljes elérléktelenedese. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a világháború egyik elindítója épen ez volt. A kapitalizmus, a kapitalista állam meg akarta védeni portékáinak értékét, az árukba belekalkulált piofltot. Hogy ezt megtehesse meg kellett semmisíteni az árlenyoinó vetélytársat, a konkurrenst, Anglia a német iparcikkek olcsóságától teltette gyarmatait és piacait. Főként ez volt az oka n német angel ellenszenvnek, ez a tiazdasági ellentét, nem pedig úgynevezett nemzeti érzés hajszolta egymás ellen a két állam \'uralkodó osztályait, amelyek rokonok voltak fajra, vérre, de annál keservesebb ellenfelek anyagiakban. Azulán jött a háború.
A békebeli konkurencia állítólag túlságosan lenyomta a fogyasztási cikkek árait, noha ilyen panaszt sohasem lehetett hallani a munkásoktól, hanem min-1 dig csak a gyárosoktól és földbirtokosoktól/ a vállalkozóktól, akik a mások által kitermelt javakon való nyerészkedésüket kevcselték. Jött a hákoru és az azután alaposan helyrehozta a régi árakat. A kereslet és kínálat örök törvénye szerint soha még csak nem is sejdített módon szökött fel mindennek az ára ebben a rettenetes viadalban, mely egyrészt elpusztította a meglevő készleteket, másrészt eredeti rendelteté-silktél elvonta azokat az üzemeket, amelyek korábban élelmiszerek, ruházati cikkek, bútorok és lakásberendezések termelésére voltak hivatva.
Természetes, hogy a drágaság legeisisorban a dolgozó tömegeket sújtotta, Hk majd egyszer meg lehet Írni az európai forradalom és az azt mégelőzött európai háború összefoglaló, pragmatikus történetét, akkor meg fogjuk látni, hogy mekkora forradalmasító hatása volt a drágaságnak minden országban. Előbb a megvert országokat kergette (orradalomba a drágaság, most soron vannak az úgynevezett győzi országok, azok az államok, amelyek uralkodó osztály» ideig-óráig győztertn került ki ebből a mindent elsodró világkatasztrófából.
A győztes országok sem tudják újra beállítani a régi termelést. — Az elpusztított közlekedési eszközök, az ötesztendős katonáskodás által a rendes munkától elszokott munkások dis?pozi-ciója, a folytonos sztrájkok lehetetlenné teszik a termelésnek azt a bőségét, amely végül is önmagától enyhítené a drágaságot. Mint legyőzhetetlen, elháríthatatlan örökség marad a háborúból a drágaság.
Ezt, valamint a háborúnak minden )
más átkos hagyatékát nem tudja más likvidálni, csak a szocializmus, a tömegek önkormányzata. Csak a termelés szocialista szeVvezettsége hozhatja helyre a világ gazdasági életét, amelyet eddig a kapitalizmus kormányzott, dc melyet az véres katasztrófába sodort. Rendet az óriási pusztulás után csak uj berendezkedés, az életnek és termelésnek szocialista módra való újjászervezése teremthet.
Anglia csatlakozott az általános sztrájkhoz
ái antuiit proletárjai aegltiiáiiáakre Jáaeek. — VJ&bb fltktietek Ultiméban. — OlaezorssAg jürgott a magyar béke mugkatéeét.
Q«nl, julius 8. A Humanité jelenti: Az angol munkáspárt értesítette az olasz és francia munkásszövetségeket, hogy az angol szociáldemokraták e Jullut ¡21 I általános sztrájkban részt fognak venni.
Budapest, julius 8. Az Avanti junius 20-iki száma közli, hogy Serrati elvtárs Párisban a szocialista föderáció íilcsén be* szedet mondott, amelyben kifujezte az álta-. lános 24 órás sztrájk szükségességét.
— Legfontosabb teendője most a proletáreágnak — úgymond — hogy az orosz ás magyar tanácsköztársaságok aegltségoro ölessünk.
Arragona röviden szintén felszólalt és biztosította a franciákat, hogy az olasz általános sztrájk ki fog törni, melyet nehezebb ■ lesz megállítani, mint megindítani. Felhívta még a proletáriátugt, hogy haladjon továbbra is a teljes emancipáció utján.
Newyork, julius 8. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Newyork Tribunenak jelentik l\'árisból; Az olaszokkal folytatolt küzdelem a közeli napokban tetőpontját éri el. Állítólag Tittoni követelni fogja, hogy minden a volt osztrák-magyar monarchia kerületére vonatkozó kérdést, vagy magában az osztrák szerződésben intézzék el/vagy külön egyezményeket kössenek az osztrák szerződés aláírása előtt. Az olaszok olyan híreket terjesztenek, amelyek szerint a szövetségesek nem fogják az osztrák szerződést addig elkészíteni, ómig az összes Olaszországot érdeklő^problémákat meg nem oldották Az olaszok szerint igényeik elintézését elhalasztani löty>é nem lehet, mert aZ\'űia*z közhangulat veszedelmes. A francia sajló hangulata az olaszokra nézvo kedvezőtlen. A Journal Debat legutóbbi számában j nj.c5 \'e|foga^~ A őrületnek tartja, hogy Olaszországhoz csatla- | ínleken folytatják., kozva a szláv és angolszász világgal szent- 1 ben foglaljanak állási, ami azt jelentené, hegy nyolcvan millió latin a világ többi népével szembeszáll.
Lalbaoh, julius 8. A Slovenecnek jelentik: Fiumében szombat este megismétlődött a franciák és olaszok közötti összoiitközés. Olasz bandák vonultak végig az utcákon és
a francia katonákká! összeütköztek. Midőn egy francia tábornok Grazieili olasz.tábornokkal megjelent automobiljával a korzón, az olasz tábornokot éljenezték, a franciát pedig szidalmazták. A tegnapi ujabb összeütközésnél több ember megsebesült.
A budapesti munkástanács ülése.
Budapest, julius 8. A budapesti forradalmi munkás és katonatanács kedden délután 4 órakor Barna Jenő elnöktete alatt folytatta azt a tárgyalást, amely a főváros közellátására vonatkozik. — Az ülés elején Rohner beszámolt azokról a tanácskozásokról, amelyeket a főváros lolytatott a közellátás vezetőségével. A vidék egyes részei — mondotta többek között — túláradnak a bőségtől, Budapest pedig nélkülözik. A felhozatal kicsinyszcrüsége a batyuzásnak a következménye. Meg kell csinálnunk a tökéletee felhozatalt és meg kell szerveznünk a propagandát, hogy a munkásság Akadályozza mag a batyuzást.
Végül összegezte a helyzetet ós kérte a tanácsot, hogy bízzák meg a munkástanács7 elnökségét azoknak a nagyobb mennyiség* élelmi szereknek az elkobzásával, amelyek egyes helyeken fel vannak halmozva. Ezután határozati javaslatot terjesztett be, amely szerint a munkástanács követelje a batyuzás megszüntetését.
Több felszólalás után Kulcsár István beszélt és kifejtette, hogy mindent meg kell tenni, hogy a vidéki direktóriumok támogassák a fővárosi proletárokat. E tekintetben — úgymond —
a közigazgatást meg kell kellően reformálni* A beterjesztett javaslatot a munkásta-lakásügyek tárgyalását
Meghozták az Ítéletet a budapesti ellenforradalmárok felett.
Budapest, julius 8. A rögtönitélé bíróság csaknem két hétig tató tárgyalás után ma délután Ítéletet hozott a budapesti cllen-orradalmárok ügyében. .*. ......»
ZALAI NÉPAKARAT
1019. julius 9.
A rögtőnilélő biróság felülvizsgálta a j június 24:i, ellenforr»d«l!ttf,vmsráiiylot, W.-..U. töréaénok éjszakáján müUdött ideiglenes * biróság itélateil és a megállapított anyag alap.én az Ítéleteket megváltoztatta. ítélet nélkül mintegy 60 ember ellun az eljárást mogszüntették. A biróaág elé állított 402 vádlott felelt a következő Ité\'eteket hozták: II vádlott golyó általi halálra, egy vádlott 2 esztendei súlyos böitönre Ítéltetett. Kényszermunkára a következőket Ítélték: életfogytiglan hatot, lö évre nyolcat, . 10 évre tizet, közülük egynek a büntetését ¿Ítélete-són felfüggesztették, ö évre hatot, közülük egynek a büntetését ideiglenesen felfüggesztettek, 3. évre otöt. ü. évre kilencet, akik kö-. zül ;í büntetését ideiglenesen felfüggesztették, másfél évre egyet, egy évre húszat, mely büntetések közül 11 feltételes, ü hónapra egyet, internálásra négyei, internálás alatt eltöltendő nevelő munkára 2ö4-ct Ítéltek el. Felmentőnek cs szabadlábra helyeztek «6 vádlottat
A rögtönitélő biróaág a halálos ítéleteket ma délelőtt hirdette ki a bűnösök előtt.
HffflEK.
Bevezetik az akkord-renáS2ert.
Nagyobb muukatcljealtméuy nagyobb f Izeiét*.
Budapes\', julius 8. A népgazdasági ta-ttáes választmánya tegnap délután tartott
ülésében behatóan foglalkozott a munkateljesítmény és a munkások kereseti viszonyának kérdésével. A választmány a kővetkező álláspontot foglalta el. A munkásság helyzetenek javulása csak a termelés. fokozásával érhető els a munkások fizetése a munkateljesítmény fokozásával emejhető, A népga?dasógi tanács felhívja a termelőbiztosokat és a munkástanácsokat, hogy a szakszervezettel és az Üzem munkásságával egyetértésben tegyen minél előbb ilyen irányú javaslatot a népgazdasági tanács munkaügyi főosztályánál. Ez t bérnek a munkateljesítménnyel való viszonyításával történhetik oly módon, hogy egy megállapított teljesítmény, munkaminimumot véve a többetteljesitmény külön díjazásban részesüljön, vagy a díjazás darabszám szerint történjen. Az uj bérfizetést csakis a munkaügyi főosztály jóváhagyásával szabad életbe-iéptetni. .,..vv.......... .,.
NAPTÁR. y.
A nap kél 4 óra 12 perckor, nyugszik 7 óra 57 perc kor.
A hold kél d. u. 4 óra 50 perckor, nyugszik d, u. I ór«
03 perckor.
Felhívás! . Ai összes helyi szakszervezetekhez.
Felhívjuk ax összes szakszervezetek vezetőségeit, hogy a pártszervezeti sza-bályzat 6. § a értelmében haladéktalanul választassák meg a pArtblzalml férfi testQ let Ugjeit e a megválasztottakat igazol-vinnysl lássák el, akik kötelesek jullua ll-én eate 7 Örskor a városi közgyűlési termében tartandó párbizalmi férfi U ésen megjelenni.
A p&rtgyülés határozata értelmében minden szakszervezet 100 tagig kettőt és minden további 600 után egy-egy tagot választhatnak. ^
Uiyanosak felhívjuk az ö«szes szakszervezeteket, a szakszervezeti tanács határozata értelmében, hogy vátasztassák me^ haladéktalanul a szakszervezeti tanáo* tagjait, ugyancsak minden IQO-ig kettőt és minden további 500 után egy tagot. Á szakszervezeti tanács julius 22 ón este 7 órakor a városiáza közgyűlési termében fogja tartani alaVu ó ülését, minden megválasztott egyént igazolvánnyal lássanak e! és a megvá\'asztottak kötelesek pontosan megjelenni.
— Személyi hlr. Szabó Elemér a közoktatásügyi népbiztosság megbízottja tegnap Nagykanizsán tartózkodott. Felülvizsgálta az Alsózalamegyei Művelődési Hivatal működését és a látottak felett legteljesebb megelégedését
JójWlP W.-. ..... -.......-......
— Kinevezés. A hivatalos lap szombati száma szerint a Népgazdasági Tanács elnöke a forradalmi kormányzótanács IX. számú rendelete alapján Horváth Bálintot a nagykanizsai Franz I.ajos és Fia gőzmalomhoz: ideiglenes tormelési biztossá nevezte ki.
\' — Megkezdik\'az egyházi vagybn likvidálását Nagykanizsán. Az egyházi vagyon likvidálását Nagykanizsán ós Alsézalamegyé-ben még e hét folyamán megkezdik. Az egyházi vagyon likvidálását végrehajtó bizottság holnap érkezik meg Nagykanizsára s működését először Nagykanizsán kézdi meg. A bizottság 10 tagból áll.
— Nyári szezon. A „nyári szezon, amelyet sokan uborkaszezonnak is hivnak, a mai nappal kezdődött meg Nagykanizsán. A nagy meleggel, a mozik bezárásával majdnem egy napra esik a Fehér-színtársulatnak fürdőre való költözése, valamint egy uj vonatpár beállítása Budapest felé, amely szinte-csalogat a Balatonra. Nen» maradt meg más szórakozási alKaloro Nagykanizsának, mint a Novacsek-féle cirkusz, amelynek a Szabadság-téren levő arénáját nap-nap után szoron-gásik tölti meg a közönség. Nem tudjuk, hogy a cirkusz azért van-e mindenap tele, mert s szinház és a mozik bezárattak, vagy pedig a mozik és a szinház azért csukták be boltjukat, mert a cirkusz elvonja közönségüket. Az utóbbi a valószínűbb. Egyet azonban mégis tudunk és ez az, hogy a cirkusz sem marad örökké Nagykanizsán, rövid idő múlva nem marad semmink, csak a nagy meleg ós A jjor,. az újságban pedig az egyre ismétlődő hírek a poros utcákról,\'az ÜtcaÖriíőzés\' mizériájáról, a Szabad fürdő hiányáról; és sok más uborkaszezontémáról. Ilyen volt \'minden nyár, ilyen a proletárdiktatúra első nyara Is (IjJ^
— Fel kell lőcsölni a járdákat. A intéző bizottság tegnap a következő felhívást bocsátotta ki: Szigorú büntetés terhe mellett felhívjuk az összes háztulajdonosokat, hogy tekintettel a nagy hőségre reggel napkelte előtt és esto napnyugta után kötoles mindenki a háza elÓtti járdát erősen locsolni. Aki ez ellen vét, a rendeletet be nem tartja, szigorúan büntettetik. A városi inléző bízott-
■.ség^...-..^.^.:.-^, ...... rr. .?•.....,.,.„. ,„-.•..
— A csáUíornyal tanítóképző Nagykanizsán. Többször megírtuk már, hogy a csáktor.iyai tanítóképzőnek Nagykanizsára helyezése tárgyában tárgyalások folynak. Nehézségek merültek fel azonban, amelyek késleltették az ügy vóglcgöir elintézésért; Mint illetékes helyről értesülünk ina a nehézségek már mind el vannak hárítva, csak a tanintézet helyiségének kérdése van \'meg függőben. Ez ügyben az Alsúzalamcgyei Művelődésügyi Hivatal tegnap távirati felterjesztést.intézett a közoktatásiig}\'! jatspbiztossóghoz, amelyben
ér
ogy már kiszemelt helyiségnek a tanítóképző céljaira való lefoglalását kérte Ha ez megtörténik mi som áll útjában annak, hogy a Csáktornyái tanitokópző a tanév elején megkezdhesse kulturmunkáját Nagykanizsán.
\'¿JOr- A vőröiőrség hlrel/ Bogáti József Csengery-utcai lakós tegnap délután megfürdött a Principális csatornában. Fürdés után vette észre, hogy a parton hagyott .duplacsövű vadászfegyverét ismeretlen tettes cl lopta. A vörösőrség megindította a nyomozást.
-í Csalnak a korcsmárosok. E cim alatt olvassuk a Kaposváron megjelenő »Somogyi Munkás\'-ban a következőket: .Városszerte nagy a"*felháborodás a borkiméréssel megbizoU korcsmárosok ellen, akik ,az elmarad\'. profitot ugy akarják pótolni, hogy a vizet .megborozzák ós eladják, mint tiszta bort. Ime, egy ujabb, bizonyítéka annak, hogy nagyon .is alapos oka volt a proletárdiktatúrának arrak hogy a kereskedőket félretolja az útból. »Meggyőződtünk róla, hogy akik a fogyasztási szövetkezettől kapják a bort, azok kifogástalan italhoz jutnak. Mig a hasnövesztő , korcsmárosok a legszemérotlenebbül csalnak. Végig kellene egyszer, de mielőbb razziázni ezeket a csalókat ós elbánni velük érdemük szerint • — Ebből is láthatják a nagykanizsai illetékes körök, hogy a szeszfogyasztás nyilvánosan, hatósági ellenőrzés mellett szabad. Engedjék meg tehát Nagykanizsán is a korlátolt szeszfogyasztást a dolgozó proletárságnak. Meg kell tenni ezt minél előbb, mert a kritizáló munkásnak csak emeli Öntudatát, ha természetének követeléseit nem a kormányzótanács rendeletének megkerülésével lehet csak kielégiteni.
— A szakszervezetek holnap kapnak dohányt. Nagykanizsa város intézőbizottsága
„Zalai Népakarat* mai számában hirdetmény utján teszi kőzze, hogy mi módon kapja meg Nagykanizsa dolgozó proletáriátusa a kedvezményes áru havi dohányilletékét. A hirdetményben taxaüvo fel van sorolva, hogy melyik szakszervezet milyen dohánytőzsdében veheti át a dohányellátmányt. A hirdetmény szerint összesen 3955 dolgozó szalr-szervézetí tag kap -fejenkint 150 gramm w dohányt, vagy 60 darab szivar kát, vagy 80 drb. szivart. A fejkvótát a pénzügyi népbiztosság 31 £84> »*. rendeletében állapította, meg. A hirdetményben megjelölt szakszervezeteken kívül dohányt Nagykanizsán senki nem kap. A magyar tanácsköztársaság dohányjövedéki központja ugyanis 10.309J919 szám alatt a következő leiratot intézte a nagykanizsai dohányárusitókhoz:
— A pénzügyi népbiztosság rendelete "értelmében Zala . Tolna-, Veszprém-, Somogy-és Fehórmegyék területén, amelyeken a rendszeres csereakció bevezetése folyamaiban van, dohánygyártmány nem adható ki, csak a csereakció keretében. Szigorúan utasítom ennélfogva,hogy az\' említett megyék területén szókolő dohány nagyárusok rószér.e., az. üzenek dolgozó munkásait megillető dohánygyártmány-mennyiség kiszolgáltatása után fennmaradt és a szabad forgalomra fenntartott dohánygyártmányok kiadását azon-nal szüntesse meg.
r\'-^Ezcn rendelkezés értelmében a,,Gartím-völgyi és Szemerc dohányáruda már csak a szakszejvezetek részére kiutalt dohánycllát-mányt veszi át. Dohány tekintetébe! tehát a mai naptól éleibe lép a szocialista állam alapelve: fogyasztó csak az lehet, aki dolgozik. Aki tehát fogyasztani akar, az dol-
;-.-.;.,r.í.„\'., . ,..-.> .... ,. . .... . „v
1919. julius t.
ZALAI NÉPAKARAT
gozzékl Itt említjük meg, hogy a csereakció lebonyolitásá.« .Nagykanizsán is $ HANGYA van megbízva, annak\' kiküldöttei azonban városunkban még nem jelentkeztek.
— A Munkás Szabzdlskola gy.rsirásl, német és középfokú ismeretek tanfolyama megkezdSdört. Ma az elemi ismeretek, gépírás és női szabászati szaktanfolyam veszi kezdetét - AM ezen- tanfolyamokra Jelentkezett, vagy még jelnntkezni óhajt, Jelenjen meg délután 0^-7-lg a polgári fiúiskolában.
— Ló-utósorozás Nagykanizsán tegnap délután befejeződött a lósorozás. — Minlhoav " !A«rtrrtTá«rrSI sokan (kŰIÖ-
A vidéki direktóriumok \' és a közellátás biztosítása,
......................... Budapest, Julius .0.
a tűzoltó laktanya előtti téren levaikkal egyetemben okvetlenül jelenjenek meg Mindazokat, akik a e felhívás ellenére sem jelentkeznek a lótutósorozáson, karha\'alommai lógják erre kényszeríteni. / .— Lefülelt óratolvaj. Körülbelül két-hónappal ezelőtt megírtuk, hogy Weiger Antal gőzfürdői alkalmazottól a gőzfürdőben ellopták egész vagyonát képező duplafedelü ezüst éráját és súlyos ezüstláncát. A vérös őrség kéthónapos nyomozó munkáját végre siker koronázta. Az órát harmadkézben megtalálták, a tettest pedig Kise 2 István határrendőr vörös őr személyében letartóztatták. Kisst, akit különben még több bűncselekmény elkövetésével is vádolnak, átadták a forradalmi törvényszéknek.
— Állítsanak fel proletáréttermet. Már,, régen foglalkoztak Nagykanizsán azzal • tervvel, hogy proletáréttermet nyitnak a város háztartást nem vezető proletárjai ré-secre. Ez a terv azonban ismét csak terv maradt és újból, elmaradt egy közérdekű, igazán szociális irányú intézet felállítása Az a garázdálkodás, amit a vendéglősök a legutóbbi hetekben véghezvittek, felszínre veti t^ból ezt a kérdést, amire a közérdeket szemmel tartva, ezúton hivjuk fel cz intéző bizottság figyelmét. — Be kell zárn. az összes protekciórendszerre és kékpénzre felépített kllönben is embernyuzó éttermet. Állítsanak fel helyette a szombathelyi példához hasonlóan egy proletáréttermet, amely az egész város háztartást nem vezető lakosságát el tudja látni! Ha meg lehetett ezt Szombathelyen tenni, nincs semmi akadálya, hogy Nagykanizsán is megtegyék és le lesz vezetve az az elkeseredés, amelyet okmányszerülej igazol a hozzánk naponta beérkező panas: levél.
— Közellátási közlemények. Na,
aizsán husjegyrendszer lép életbe, ^fhi jegy igénylők a hatósági igazolványi következ.0 sorrendben jelentkezzenek fz élelmezési hivatalban\': Julius 7—8-án .tytalá-aos fogyasztási szövetkpzet tagja Köztisztviselők besz. csób. tagjai; tf>-é/i Beck Henrik, Dedovátz Béla, fleischackdf Albert és Fischer Ferenc vásárlói, 11-én Maferi/ky József, Brand Adolf, Berger Benő, Bergcr Adolf,-és Sípos Andor vásárlói,\\ 12-qfi JfBruncsics József, Bala.ton Testvérek,\\R.osc|bcrg Béla, •éli Vasút, Rácz-utcai szlWefcéztjTés Lacken-bacher József vásárlói, H^Sn ftéu és Klein, Rosenfeld Adolf Fiai vásárlói, M5-én Keích Mátyás, Stampf Zsigmond, Kosenthal Jakab ós Siegfer Istvánná vásárlói, lfrán \'Mcrsits Nővérek, Valics és Deutsch, Wollák Mór és T<ich Musa vásárlói. Figyelmeztetnek v érdekel-
tek, hogy csak a részükre megállapított na- J P.on jelentkezzenek. lTCr RéigáJic. A második ^
permetezéshez szükséges rézgálic megérkezett. Igénnyel biró cserfői és szabadhegyi birtokosok julius 7-től kezdve a Közellátási Üzemeknél jelentkezhetnek. Minthogy kisebb összegek fizetéséről lesz szó, az igénylők a rézgálic ára fejében kisebb pénzzel fizessenek, mert az üzem aprópénzzel nem tendelkezik.
Közellátási Üzemek.
— Olasz katonák Kaposváron. Kaposvári tudósítónk jelenti: Tegnap több magyar vasutas csalad érkezett Fiuméből Kaposvárra, akik mellé, hogy a horvát hatóságok és lakósság részérői kellemetlenség ne érje őket
! 8 olasz katonát adtak kíséretül. Kaposvári \' tudósítónk tolmács segítségével beszélgetést folytatott az olasz katonákkal, akik közül egy hosszabb időt töltött magyar fogságban s majdnem tökéletesen bírja a magyar nyelvet. Elmondta nekik tudósítónk, hogy Magyarországon a proletárság kiragadta a hatalmat a kizsákmányolók kezeiből, elkergette a királyt és főurait és a köz szolgálatába állította, a munkások millióiból kisajtolt vagyont. Az olasz, katonák boldogan hallgatták a híreket s egyikük, aki a polgári életben jobb állást tölt be, az olaszországi helyzetről a következőket mendotta:
— Olaszországban is igen reményteljesen indul a proletárok mozgalma. Ezidő-szerint közel 2 millió olasz van fegyverben, kiknek leszerelését igen nyomatékosan követeli az olasz közvélemény. A békeszerződések megkötésének természetes következménye az általános leszerelés lesz, amit hamarosan követ egy társadalmi rendszert átalakító forradalom* Mert tudott dolog, hogy Olaszország nagy népessége miatt már a békeidőben is oly nagymérvű volt a munkahiány, hogy az olasz munkások nagyrószé-nek az év több hónapját a külföldön szétszórva kellett tölteni, hogy megkeresse családja fenntartásához a szükséges eszközöket. Vannak olasz vidékek, melyekben az év legnagyobb részében nincs a férfi odahaza. Ez a munkahiány a leszerelés után természetesen «okkal nagyobb mértékben fog jelentkezni. El nem kerülhető a forradalom, amelyhez az olasz nép vérmérséklete is hoezájArul Nincs tehát messze az idő, amikor Középeurópában egy ujabb, erő"S tanácsköztársaság létesül moly örömmel fog kezet a magyarokkal, •kikhez, történelmi emlékek is /űzik. .Az olasz hadseregben \'csak\' a győzelmi mámor tartja együtt idcíg-iVA\'.,\' . 2 embereket. De ennek ellenére is az eléged.\'.lenség moraja mind
f hangosabb a csapatok között. A nem teljesíthető ígéretek és ámítások kora lejárt. Az \'olasz katonát lelkesíti és bátoritja a ma proletárok diadala.
— Elveszett f. h& 7-én hétfőn nyírott szőrű fehér pincsi kutya, megtaláló 200 K jutalom elleni Lajosnál Eötvös-tér 20. sz. \'
Pártügyek.
♦ Felhívás. Az épitő munkások szakcsoportja felhívja a vezetőségi tagokat, hogy ma este hat órakor jelenjenek meg a volt kath.
legényegyletben. Az elnökség.
A Tanítók szakszervezete ma délután
5. órakor vezetőségi és bizalmi, ö órakor tag-. gyűlést tart a polgári fiúiskolában;;*
Felhívjuk a nagykanizsai cipész és csizmadia iparosok szakosztály tagjait, hogy ma délutón 5 órakor az ipartestület helyiségében a bőrt vegyék át. Vezetőség.
A famunkások ma este 0 érakor taggyűlést tartanak. Minden tag köteles megjelenni.
Elvtársak! A borbély ós fodrász alkalmazottak. szakpsoportja felhívja^ az összes szakszervezetek vezetőséget és* az Összes sszakszervezetek tagjait, hogy Kállovits János borbély ós fodrászmester Deák-téri üzletét bojkott alá helyezte. Egyben felszólítjuk az összes szakszervezetek tagjait, hogy Kállovits János borbély és fodrászmester üzletét minden öntudatos elvtárs kerülje, mert a termelési biztos által és velünk kötött kollektív szerződésben foglalt pontokat \' töbszöri * figyelmez* tetés dacára sem tarlja be. A fodiász és borbély alkalmazottak szakcsoportjának vezetősége.
Hirdetmény.
A munkásdohányellátmány kiosztása f. hó 10-én d.- u. az egyes kisárusoknál és a dohánynagyárusnál megkezdődik.
Az egyes szakszervezetek kiküldöttje a szakszervezet írásbéli meghatalmazásával átveheti az illető szakszervezet részére kijelölt és alább közölt táblázatban foltüntetett tőzsdében- a szakszervezet tagjai részére járó munkásdehányt készpénzfizetés ellenében.
A-szakszervezet kiosztja tagjai között a dohányt a jjalius havi mindkét dohányjegy bevonása mellett. A szakszervezetek vezetőségei a dohányjegyek bevonásáért felelősek. A dohányjegyek a bevonás után boritókba zárva azjelső ügyesztálynál boszolgáltatandók.
Havi fejkvóta a pénzügyi népbiztosság 31884 sz. rendelete alapján vagy 150 grai dohány, vagy 60 darab szivarka, vagy dffrab szivar. Ennél több dohánynemü M^í fére ki nem adható.
A .dohányárusok a szakszervezdfkikül-döttjónek elismervényével tartoznak ÉL nekik kiadott dohánynemüeket legkósőbl^p nap alatt az ügyosztálynak elszámolt!
\' A fennmaradd többlet kiajpa szigorúan tilts.
Tartóznák a dohányáflCsok az egyes dohányfajtákat a hozzájuk futait szakszervezetek között krányosan ysztani.
Figyelmeztetjük azdjRban a dohány ellátmányra jogosultakatJKogy különösen dohányban majdnem Ipáról ag csak kevéssé finomfajták álranak jfendelkezésTe. Kiosztást táblázat. RcinePM^Trafikjában áz élelmezést, pe$tás, mértékhitelesítő szakszervezet, a tagok száma 287. Fischer Lipót trafikjában a szállodai, éttermi és nyomdász szakszervezet, tagok száma 149. Hirschler trafikjában a festő termelő szövetkezet, séhivataf, tagok száma
287. Grünhut trafikjában a borbély, szabó, járási egészségügy és tűzoltóság, tagok "száma 2S7. Bajkornó trafikjában a húsipar, pénzintézet, politikai nyomozó és pénzügyőr, tagok száma 288. Varga trafikjában a Forgalmi munkások, népzenészek, molnárok, fo-lyammérnökség gyógyszerészek, tagok száma
288. ^áramvölgyi trafikjában az igazságügy, város, mozi, fogház újságírók, tagok száma 293. Fogyasztási szövetkezetben a munkás-pénztár, kéményseprő, épitő, földmunkások, vádbiztosság, tagok száma 783. Faragó-trafik? jában a bizto itás és magántisztviselők, tagok száma 285. Schvágelné trafikjában a kereskedelmi alkalmazottak, közkórház, termény-hivatal, tagok száma 237. Forgács trafikban az ifjúmunkások, tanitók, fatelep, ács és tégla, tagok bzáifta 288. \'Goldsteinné trafikjában Vz állampénztár, vasmunkások, ker. műszaki osztály, tagok száma ;.\'jJ8. Basa Károly trafikjában a cipész szakszervezet, tagok száma 145
Nagykanizsán; 1919. évi julius hó 8-án.
Váresi inntéző bizottság.
«
ZALAI NÉPAKABAT
191*. jultus I
Proletár külpolitika,*)
Milyen legyen a proletár külpolitika azokban az államokban, ahol a proletariátus már magához ragadta á politikai hatalmat, ahpl a. s.aját bjwzs.oAziáját legyőzte, ahol . a proletárság diktatúrája uralkodik? Amint ezt már Oroszországban látjuk ós ahogy ezt minálunk is tapasztaljuk: szovjet-országok külpolitikai helyzete nagyon nehéz. Mig az országon belül minden hatalom a proletariátusé, minden politikai cselekvés egyetlen irányitója a prolétárok összességének az érdekej addig a külpolitikai kérdésekben ezeknek az államoknak meg van kötve a kezük. Szigeteket alkotnak a kapitalista tengerben, minden külpolitikai kérdésben felfegyverzett kapitalista államokkal találják szemben magukat. A külpolitikában a proletár államok legfőbb ereje a fegyveres erő, amelyre támoszkodhatnak. Ez azonban gyöngének bizonyulna, ha nem számithatnának az idegen országok proletariátusának támogatására. Hogy a kapitalista és imperialista államok nem mernek nyiltan- támadni a proletárállamokra, ez elsősorban an* nak köszönhető, hogy félnek próbára tenni saját proletáriátusukat. Nem merik, őket bevinni oly háborúba, amelyet nem lehet nemzeti háborúnak elkeresztelni, amely háború nyiltan egy proletárállam megsemmisítésért törekázik.
lgaz^ hógy Németország megkockáztatta ezt, sőt megtette Ausztria-Magyarország is, erre azenban keservesen ráfizettek. Azzal, hogy ez a két imperialista állam csapatait forradalmi országba vitte, csak sietette saját romlását. Rossz tapasztalatokra tett szert ugyancsak az entente is Déloroszországban, ahol csapatait aránylag csekély bolsévíki erők döntően megverték. Proletárállam tehát nem mondhat le két dologról: hadseregéről és a forradalom eszméjének terjesztéséről. Bizonyos körülmények arra kényszerithetik, hogy a kapitalistáknak messzemenő engedményeket tegyen, mint ahogy az egyes országok .munkássága Is kénytelen volt engedményeket tenni saját uralkodó osztályénak, amig nem volt meg a .ke)lő ereje, hogy ezeket az osztályokat legyűrje. Oroszország is annak idején messzemenő engedményeket tett ugy az osztrák-magyar monarchiának, mint Németországnak, csak azért, hogy lélegzetvételhez jusson, hogy mind szovjet-állam tovább is fennálhas-son, hogy világitótüz lehessen a nemzetközi proletariátus részére. Mindamejlett a proletárállam csak oly engedményekre lehet hajlandó, amelyek lényegét nem érintik. Nem tUrheti meg semmikópen, hogy idegen államok a proletariátus ós saját burzsoáziája között fennálló viszonyba beavatkozzanak, hogy a kizsákmányolást helyreállitsák. Csak azért, hogy egy proletárkormány megmaradhassen, nem foly-. tathat oly politikát, amely csak látszat szerint hagyja meg a proletariátus fölé. Az élet látszatáért nem áldozhatja fel életét. Ha választás elé állitják, inkább a bukást, mint az ily körülmények között való fennmaradást, kell választania.- - - --------- Alpári Qyuia.
") Szemelvény az mInlmuieiojiaW oimíl kommunista tudományos folyóiratból. As Internucicnale a Szellemi Termékek nagykanizsai elárusitóhclyén (Vimház-. épület) és minden ujsúgelárusi ónál kaphutó.
A szocializált üzemek pénzügyi ellenőrzése.
Illetékes helyről a következő információkat kaptuk:
A köztulajdonba átvett üzemek pénzügyi kezelésének és ellenőrzésének gyakorlásával megbízott Pénzintézeti Központ megalakította
a pénzügyi .ellenőrök .szakcsoportját, amely.
még április első napjaiban megkezte működését. Fokozatosan kiépítve ez a szákcsoport végezte nemcsak a köztulajdonba átvett üzemek ellenőrzését, hanem állami intézményeket és — hatóságok felkérésére — különböző egyébb pénzügyi ellenőrzéseket is végzett!
A Forradalmi Kormányzótanács májú? hó 19-én kelt rekdeletével felállította a Népgazdasági Tanácsot és ennek VII. főosztályaként a gazdasági szervezés és ellenőrzés osztályát létesítette. A Népgazdasági Tanács általában a proletárállam gazdálkodásának egységes vezetése és ellenőrzése érdekében álli-tottatétt fel. Erinek VII. főosztálya ma a legfontosabb feladatokat van hivatva teljesíteni, amennyiben ügykörébe az anyagi termelés és elosztás szolgálatában "álló üzemak (szervek) gazdálkodásának iftegs^prvezését és ellepőrr zését, a forgalomba kerülő javak ármegállapítását, a munkabér árányositását és munkáselosztást sorolták.
Föfttos e főosztály feladata azért iá, mért a proletárállam gázdasági alapja a gazdasági termelés. Ennek a hatékony ellenőrzése során szerzett tapasztalatok alapján való megszervezése a proletárállam jövője szempontjából alapvető. A javakat nem termelhetik a leggazdaságosabb módon, ha nem a leggazdaságosabb szervezetet létesitik erre a célra. Ha az egész gazdálkodást nem a legszigorúbban ellenlrzik, akkor a javaknak és munkának gazdaságos, legmegfelelőbb felhasználása el
nem érheti; nem érhető el az a cél, amely felé a .proletárallamban xpiodsn intézményben, minden szervnek törekedni-e kell t. i. ai anyagot legcélszerűbben a legkevesebb pazar-lássa), a legkevesebb munka felhasználásával a legolcsóbban termelni. (Vége következő
Egy Pl A NI NO kerestetik megvételre. Anla.\'vArös.uti
„Barna\'4 jcljge levelét mej választ elküldtem.
lntel*lg;cus német le keres-
tetik tizéves leányka mellé. — < <iadV-
HUwaitf*«
TŰZKŐ
minden mennyiségben kapható: GARAMVÖLGYl éS SZEM ERE dohány nagyárudában t ==
Zongoratulajdonos;; figyelmébe I
Szakértő zonfforakéezltő érkezett Nagykanizsára, zéseket, hangflásokat, pitmlno-mechárnik.ii lődők adják f 1567 \\hlv
ingold bórt-I, bécsi <s .Érdekn lap kiadó
Zala üyomdavdllalat
Nagykanizsa
TELEFON : 7«.
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papiráru-készités. Mindennemű nyomtatványt a leg-ízlésesebb kivitelben készit és legponto-:: sabban szállit. : :
KLVI. évfolyam
Nagyítani««, 1818. Jauliua 18. CaOIBrlSk.
IBS. uia.
líorMa.ílO.*B »• M«d6hlv«t.l 1 M.UV..""*.• *• "íám
...rk«"itö.*fll» kl.dól,IV.l«ll (uWIon.K.m Tű. i Kyomd. 11 í.
A SZOCIÁLIST A-KOMML1NIST A MUNKÁSOK PÁRTJÁNAK ALSÓZALAMEGYEI REGGELI HIVATALOS LAPJA
■lOllxotötl arak i Baéoi évr* .... io-— korona
Fél évrn...... 4*— koron*
»•syotf évra . . . 12-80 korona Bay hftnapra . . . 7«í0 Korona
A vidéki direktóriumok és a közellátás biztosítása.
Budapest, lulius 9.
A belpolitikai- problémák homlokterében ma kétségtelenül az élelmezés és közellátás kérdésé áll. Ma minden erő és minden energia a közellátás rendjének megoldáséi a összpontosul, mert mindenki előtt világos, hogy ez az egyetlen pont — különösen a jelen lázas pillanatban — ihol legkönnyobben megingatható a dolgozók uralma. Viszont itt lehet a proletár állam alapjait u#y megszilárdítani, hogy az erejének és biztosságának tudatában rezdülés nélkül állhatja ki a további viharokat.
Súlyos tévedés a konzekvenciák eredő forrásának félreismerésében és a helyzetnek rosszul való megítélésében az a feltevés, hogy a közellátás jelenlegi kritikus helyzetét a proletár-diktatúra idézte elő. , A csődbejutott kapitalista termelési rendszer a készleteinket termelésünkkel szomben mértéktelenül csökkentette és a mohón habzsoló öt háborús esztendő s az entente fojtogató blokádja : ezek azok az okok, amelyek a dolgozókat az élelmezés mai állapotába juttatták. A proletárság ellátását mérhetetlenül megnehezítik ¿s megnyújtják a szenvedések és nélkülözések órái. Pediglen a proletárdiktatúra, ha látszólag nem is javított a helyzetén, tényleg hihetetlen erőfeszítésekkel és nehéz akciók céltudatos keresztülvitelével mégis előteremtett» eddig - a mindennapi életszükségletet ugy, hogy a minden oldalról fenyegetően elénk meredő nehézségek ellenére a proletárság szűkös ellátása biztosítva volt. Nem a proletár állam megteremtése \' idézte elő a közellátás terén észlelhető bajokat, de igenis a diktatúrának, a diktatúra minden hivatalos faktorának kell tudással, erővel és szervező képességgel minden emberileg lehetőt megtenni a közellátás súlyos helyzetének enyhítésére, a dolgozók munkaerejének, lentartásánakés ezáltal a proletárállam pilléreinek megerősítésére. ,,,.. ...Vannak rajtunk kivül eső okok, amelyek leginkább hozzájárultak az\' élelmezés jelenlegi állapotának rosszabbodásához. Ezeket figyelmen kivtll kell hagyni, mert véges erőink itt amúgy is lehetettének. Viszont azonban egész sora. „ v.an tur.. élelmezési kéjdéseknek, ahol még cselekedni lehet és íSelekedrif kell s amely gyors és radikális intézkedéseket kiván.
Ezek a teondők kétirányuak. Elsp részük a pillanatnyi nyomorúságot van hivatva csökkenteni.- Az ácsorgás megszüntetése, a rajenirozás tervének meg-yalósitása, a beszerző csoportok problé-
mája az élelmiszer elosztás arányosítása, az árucsere akció kimélyitése és ezáltal a vidéki élelmiszer felhozatni fokozása mind olyan kérdések, melyeknek eredményes megoldása halaszthatatlanul szükséges. A közellátás torén teljesítendő feladatok másik részének az élelmezés és ellátás intézményes, vagyis állandó biztosítására kell törekedni. 1 ehát arra, hogy a learatás előtt álló termés gondosan betakarittassék, a mezőgazdasági munkálatok zavartalanul folyjanak tovább és a proletariátus ellátását az uj gazdasági évben semmi veszély, vagy bizonytalanság ne fenyegesse.
Mindkét irányú tenni valónak a
vezetés és irányítás központi munkáján kivül legfontosabb szerepe a vidéki direktóriumokra vár. A vidéki direktóriumoknak le kell magukról rázni a vádat, hogy akadékossággnl és túltengő hatal-maskodassal megnehezítik a közellátás munkáját. A direktóriumoknak nagy slmulékonysággai és dolgozó készséggel kell belekapcsolódni a közellátás munkájába, Egész erejükkel oda" Cell törekedni, hogy a közellátás központi szervének országos jellegű intézkedéseit azonnal hajtsák végre és be kell látniok, hogy rosszul értelmezett lokálpatriotiz-
musból nem szabad ezeket az országos intézkedéseket helyi érdekű ellenintézkedésekkel gyengíteni. Az élelmiszar felhozatal fokozása, az élelmiszeres vana-tok gyors továbbítása, a proletár árucsere-akció továbbítása, a központi hivatalos kiküldöttek és megbízottak munkájának elősegítése, a direktóriumok főkételességei kőié tartoznak.
A proletár ellátás intézmányes biztosítása érdekében mindent el kell kftvetni a direktóriumoknak, hogy a gabona termés betakarítása simán és zavartalanul történjék, a feleslegek mindenütt a városi munkásság és a fővárosi proletariátus ellátására^ az ipari centrumokba kerüljenek. Ma határozottan az a helyzet, hogy egyedül a vidéki direktóriumok készségén múlik, sikerül-e a központi szervezet intézkedéseinek pontos és lelkiismeretes végrehajtásával a közélelmezés pillanatnyi zavarain enyhíteni s az uj gazdasági év élelmiszer szükségleteit a proletár összeség részére biztosítani. A feladat nagysága és fontossága remélhetően fokozott munkateljesítményre készteti majd a direktóriumokat és a proletárság a napi áljlmezés gondjai nélkül láthat a proletár állam belső szervezetének és az uj termelési rendnek kiépítéséhez.
Az olasz és francia katonák véres összeütközése Fiaméban.----------------
Mindkét réazrfíl több hatott, K»mM nebeattlt. — Nemzetközi blzoit-m&ií vlzagAIJa meg a fiumei Állapotok»!. — OI»Nzorazdg «■ Fraucla-ornzAg közölt fcszttlt a helyid.
Zagreb, julltls 9. A Fiúméban . tegnap
lezajlott olasz és fruncia katonák villongásáról n kővetkező tudósítást kaptuk:
A francia katonák provokációjára tegnapelőtt az olasz és francia fegy.veros összeütközésekre került a sor, mely már majdnem befejeződött, amikor az olasz parancsnok a remi helyreállítására két hadihajó legénységét vezényelte a pArtra. Alig értek az olasz katonák szárazföldet, amikor ,
a franciák erői tüzelés alá fogták • gyanútlan olaszokat. És amikor láttak, hogy zavar támadt az ola szok sor.»\'MO, nyomban előnyomultak. A megtámad. \' olaszok megrohanták a franciákat és Akit elértek lemészárolták. Ti* franciát végeztek ki ily módon az utcán és körülbelül 100 sebesültje van a franciáknak. Az olaszok részéről egy halottat és számos sebesültet jelentenek. A harc a színes ós fehér franciák leverésével végződött. \' *
Az olasz kamarában indítványozták, hogy á- korn-any Fiurna. tekintetében ismertesse cl azt a rendelkezési jogát, amelybon a hatalmakkal megállapodtak.
Lalbach, julius 9. (Elliésvo érkezett.) A leibachi távirati iroda jelenti: Este S órakor olasz katonai és fiumei i\'nkóntesek kézigránáttal megakarták támadni a Sacalleve francia hadihajót;, amely a Ztchy-szálló «lőtt hor-
gonyzott Egy francia .torpedónaszád tüzelni kezdett ós több ember megsebesült. Erre az olasz katonák egy része a Baross-kikötőhöz ment, ahol a francia hadsereg\' élelmezési bázisa van. Az olaszok a 20 analitából álló francia őrséget megtámadták, nyolcan súlyosan megsebesültek, a többit elfogták. Az olaszok részéről ugyancsak több halott ós sebesült volt. A zavargás a késő éjjeli órákig tartott.
Meg kell állapítani, hogy az olaszok sürü oszlopokban alltak készenlétben a város minden utcáján. A fiumei önkéntesek Olaszországból» liagy erősítéseket várnák. .
Newyork, julius 6. (Szikratávirat;. A Newyork-Herald jelenti Párisból: A bck.-értekezlct több «api hallgatás után végre elhatározta, hogy megvizsgálja a fiumei zavargás okait, Már a. mull Jicten qlyan hírek érkeztek Fiúméból, amelyekből az ott.levő francia ós olasz katonák közötti ellenséges viszony kiderül A véres összeütközések arra indították a békeértekezlctet, hogy Tittoni javaslatára nemzetközi vizsgáló, bizottságot küldjön ki Fiúméba. Ebben a bizottságban Dummet-all tábornok képviseli az Egyesült-
¿ALA! NÉPAKARAT
1919. julius 10.
Államokat, míg Franciaországot, Nagybrittán-nfát magasrangu tisztek képviselik.
Az olaszok tagadják azt a fr^noiar\'jclen-tóst, mely szerint a vasárnapi összeütközésnél francia katonákat megöltek ésmegsebositettek volna. Olasz félhivatalos lap szerint a lövöldözést francia katonák kezdték. A franciák rálöWek áz\'Üfca kozönségéréjmfréÜt olaszok nekik mentek.
A lelháborodás Fiúméban nagy és az amorikaiak elleni ellenszonvet a legnagyobb francia gyűlölet váltotta fel.
Newyork. julius 9. Páriából jelentik: A diplomáciai feszültség Franciaország és Olaszország között komolynak tekintendő. Tittoni elutazása előtt állítólag közölte az ötösta-náccsal, hogy a fiumei kérdésnek Olaszország kívánsága szerint való rendezése feltétlen ós gyorsan meg kell, ho^y történjék\'
Lyon, julius 9. (SzikratáviratJ A fiumei Incidens megvizsgálására a szövetségesek legfőbb tanácsa bizottságot küldött ki, amely haladéktalanul Fiúméba utazik. A bízottság egy-egy francia, olasz, angol és amerikai tárnokból áll.
Preves beszéde az olasz kamarában
Lugano,\' jululíus 9. Az Avanli közli Prevesnek nagy beszédét, melyet a kamarában mondott a szocializmus jövőjéről- Megállapítottam — úgymond — hogy egész Európa forradalmi hangulatu. Nemcsak Olaszországban, de a tdbbi győzelmes államokban is nagy nyugtalanság nyilvánul meg. Mindenütt sztrájkolnak a munkások. Mellékes, hogy milyen háttere van a sztrárkoknak: gazdasági, politikai, evolutiv, vagy forradalmi, ha egyszer nem lehet őket gazdasági uton megoldani és ha elintézésükre a legmesszebbmenő politikai, nemzeti és méginkább internacionális reformokra van szükség. Igazság, hogy e mozgalmakat a háború okozta, hogy a kormányok nem tudják legyőzni a kétségbeejtő drágaságot. Egyes követelések megoldását osakls az államok közös tevékenysége révén, azolidária kommunista együttműködő formában lehet megoldani. Szükség van a proletáríátus nemzetközi tevékenységére. A szocialisták megegyezésen alapuló békét kívánnak, nem győzelmes békét. A békét biztosítani lehet jogi taranelAkkal,-míg-a győzelmes békének erőszakos kényszer garanciára van szüksége. Versailles utja tehát^ nem a békéhez vezet, anépek ^szövetsége a győztesek szövetsége lesz, hierarchia alakul, amelynek célja és az entente politikája odavezet, hogy a szegényebbek a burzsoáziájának ezerveivé váljanak, hogy velük verjék le a szocializmust. A nemzetközi élet újból való elrendelésének szolidáris és közös tevékenységen alapuló létesítésére kell törekedni. Az indlvlduallaztikus kapitalista termelési rendazer a teljes öaszeomláa kllszö-
" ««* "tlK*"
a kommunista rendszer, amely megszervezi a termelést és eiosztást, életszükségletté vált káboru után. Az emberiség csakis a szocializmusban ó? a szocializmusért, fpg Hjjászületni.
Véres tüntetések Varsóban.
Béoe. julius 9. A Press Stimme közli varsói távirat alapján, hogy Varsóban o hó 3-án véres események történtek. A kommunisták gyűlésre hívták a földmunkásokat, \' aktk a megjelölt időben a kommunisták vezetésével csapatostul közeledtek az országház épülete felé. A felvonuláskor lövöldözések támadtak, két ember meghalt, tizennyolcan súlyosan megsebesültek. A munkástanács felhívást bocsájtott ki, amelyben tiltakozás bejelentése mellett általános sztrájkra hivja fel a munkásságot. A szociáldemokraták ugyanilyen felhívást adtak -ki. Ae üzemek legnagyobb \'réssében szünetel a munka.
Jojosilíiia megkezdi a leszerelést
Ltlbaoh, jullvu 9. A lalbachi távirat/ iroda jolonti: Minf o 3tovencc-nck Belgrádból jelentik előkészületek vannak folyamatban azon célból, hogy a \'»lléborut legközelebb liqvidálják és a leszerelést rögtön végrehajtsák. A hadügyminisztériumban rendszabályokat káMitenak elő a UwuMáwe oj a IjsJacrea-nek békclélszáinra való leszállítására. A leszerelés egyrésze julius I l-én Páter király nevenapján kozdódik.
Az uj tiz is huszkoronások e hiten forgalomba kerülnek.
A Forradalmi kormányzótanács már régebben elrendelte, hogy az aprópénzhiány enyhítése végett kisebb pénzösszegről szóló pénzjegyoket kell kibocsátani. E rendolet alapján került forgalomba a \\fagyar Postatakarékpénztár ötkoronás pénzjegye, most pedig a 10 és huszkoronás pénzjegyek kibocsátására kerül a sor, E pénzjegyek nyomása már megkozdődött és ajévő héten forgalomba kerülnek. Kiállításuk és külső képük valóban szép. A tízkoronás pénzjegy valamivel kisebo, mint az Osztrák Magyar Bank huszkoronás bankjegye volt; a tónusa kék, elsőrangú bankjegypapirra van nyomva, az elkészítés pedig minden tekintetbon művészies. A pénzjogy egyik qjdalán, a bal rés^jn egy ideális prolctánő feje van, buzakalászokból alkotott körben. A női fej alatt a következő felírás olvasható:
E pénzjegy utánzása törvény szerint qüntettetik.
A jobboldalon, helyezték ol a szöveget, amely igy hangzik : ............
A Magyar Postatakarékpénztár bárki kívánságára e pénzjegyet tiz korona értékben átváltja más törvényes pénznemekre. Budapest, 1919 május 15. Pogány főellenőr. Grubcr főfelügyelő. Duna főpénztárnok.
A huszkorohás pénzjegy tónusa szintén kék. E pénzjogy valamivel nagyobb az előbbinél, kiállítása körülbelül[ azzal megegyezik. A kettő között a. lényeges különbség az, hogy e pénzjogy szövege a magyaron kivül német\' szlovák ós ruszin nyelven is közölve van.--A pénzügyek Hátsó oldalán igazán szép. díszítések között, az érték feltüntetése látható. Elkészítésüknél grafikai szempontból arra voltak l^ülönös tekintettel, hogy olyan megoldást találjanak, amely á pénzjogy hamisítását lehetetlenné teszi. Sikerült is annyira bonyolult alaptónust alkalmazni, hogy a pénzjegyek utánzása J^cljesen lehetetlen. Megjegyzendő, hogy ez az alaptónus nemcsak, hogy ne«\\ zavarja a pénzjegyek külső szépségét, hanem jelentós mértékben emeli azt. Az uj pénzjegyeket Helbing professzor az Iparművészeti Iskola hires grafikai tanítója tervezte. A munkálatokban az ország neves grbfikésaj is tevékenz részt vettek. <v
X^"c^rravaló tekintettel, hogy az Osztrák Magyar Bank szabadaltfia ez év végével lejár e pénzjegyek kibocsátásával egyidőben a szabadalmát veszitett és likvidáló bank bankjegyeinek fokozatos bevonását megkezdik. A közönségnél* igy módjában van a még birtokában levő bankjegyeket apróbb pénzjegyekre beváltani ós megóvni magát a régi bankjegyek elértéktelenedésével járó veszteségtől.
Értesülésünk szerint, a tiz és huszkoronás pénzjogyek kibocsátását a 100 és 1000 koronás pénzjegyek kibocsátása nyomon fogja követni. . •
HÍREK.
_!f 4
pi*r l. ^
f r A nap kél 4 óin 12 pforo kot, nyugszik 7 óra 57 perckor. W f f fLt - ) A hold kél d. u.\' 5 Ora 43 ..perckor, ,nyugszik...A.«*» A .óre,., 45 per^fgpr.
— A forradalmi törvényszék ítéletei. A forradalmi törvényszék tegnap tartott ülésében Schwartz Adolf és Hegedűs Györgyné hentesmestereket a fehér pénz el nem fogadásának vádja alól ¡elmentette. — Radványi Henrik keiegyáríjalkalmazottat fegyver be nem szolgáltatása miatt 200 korona pénzbüntetésre Ítélték. A fiatalkorú több lopás elkövetése végett javítóintézetben eltöltendő négy évet, orgazdái pedig egy délivasuti kocsirendező és felesége pedig, egy évre felfüggesztett 6 - (1 hónapi fogházat kaptak büntetésül.
— A nagykanizsa kerületi népgazdasági tanács megalakítása.\' Hamburger Jenő a földművelésügyi népbiztosság osztályvezetője tegnap táviratilag jelezte, hogy a kerületi népgazdasági tanács megalakítása végett néhány napon beiül Nagykanizsára érkezik. Hamburger j elvtárs megérkezése holnapra vérható..................... •..,.,
—\' Nagykanizsa húsellátása. A népgaz^ dasági tanács közellátási osztálya tegnap táviratban utasította a városi intézőbizottságot, hogy a külföldről behozott és rekvirált marhákból csakis a budapesti fejadagnak megfelelő jegyrendszer mellett fedezheti Nagykanizsa város marhahusszükségletét. Egyben utasította a népgazdasági tanács a* intéző bizotlságot, hogy) a magánszemélyeknek kiadott vásárlási engedélyeket, amelyek sertéseknek Jugoszláviából való behozatalát voltak hivatva elősegíteni, vonják be. Ha annak e szükségessége forogna fenn — mondja a rendelet— hogy mégis a demarkációs vonalon tuli sertésvásárlás] feltétlen elegedhetetlennek bizonyulna, akkor a beszerzés csakis kizárólag az árubeszerzési iroda utján eszközölhető.
— Elitéit vörö* katonák. Tegnap Ítélkezett a katonai forradatmi törvényszék azon 21 vörös kstona felett, akik a junius 28-án Nagykanizsáról elindult* mehétsászktaljAndrás i csoportjából, öntudatos proletárhoz nem illő módon önkényesen eltávoztak. A Zalaegerszegen székelő dandár katonai forradalmi törvényszék a 21 vádlott közül Horváth József, Megyei! Kálmán, Horváth Pál ós Győré Imre vörös katonákat a zászlóaljtól való önkényes eltávozás és a menetből való Ieftiaradás büntette miatt 1—l évi fogházra, Csóka István, Krisztián György, Mészáros János, „^ Varga Ferenc, Berke György ós Mánfai Imre vörös katonákat szökés büntette és a menetből való lemaradás miatt 3—3. évi fogházbüntetésre Ítélte. A büntetés végrehajtását rögtön megkezdték. \' \'
— Körözött ellenforradalmárok. A budapesti ellenforradalmi puccskisértetek szervezői közül többen még szökésben vannak, Feltartóztatásuk esetén letartóztatandók és a politikai nyomozó osztályhoz Budapestre kisé- . rendők. A szökésben levők a következők: SchWeizér Gyula volt százados, Szablás-Kompa János volt tartalékos főhadnagy, Szentiványi Adolf volt tartalékos, hadnagy Puyli László volt tartalékos főhadnagy, Csa-csevics József vplt tartalékos hadnagy, Sen-kenger Lajos volt szakaszvezető éa Hindy István volt százados. \' -f \' - v i^^s\'
11)19. juliu» 10.
ZALAI NÉPAKARAT
Az intéz* bizottság ezúton is figyelmeztet mindenkit, hogy a fehér pénz el nem fogadott forradalmi torvényszék elé állítják. A fehér pénz el nem fogadásával folytatott alávaló üzelmek végérvényes letörése végett felhívunk mindenkit, hogy mindazok, akiktol bárki is megtagadná a fehér pénz elfogadását, a megtorló intézkedés rögtöm hathatos megtétele végett hozzák ezt azonnal tudomására az intézőbizottságnak.
— Az intéző bizottság uj ügyszabályal.
Ismételten előfordult tévedések megismétlődésének elháritása végett újból közöljük az intéző bizottság ügybeosztását : Az első, illetve elnöki ügyosztályt, melynek hatáskörébe a politikai ügyek is tartoznak, a vármegyei ós városi intéző bizottság elnöke Sneff József vezeti. A városi és vármegyei intéző bizottság elnökének helyettese és az első ügyosztály helyettes vezetője Bárány Antal. A második, illetve népjóléti ügyosztály vezetője Rauch Ferenc. A harmadik ügyosztályt, melybe a közigazgatási ügyek tartoznak, Beck Soma vezeti. A többi ügyoeztály Tálos és Balázs elvtársak felmentési kérelme ós Kardos, valamint Brónyai elvtársak felmentése következtében megszűnt.
— Mikor érkezik meg az uj színtársulat? A Fehér színtársulat, amely tegnapelőtt fejezte be Nagykanizsán működését, holnap utazik Keszthelyre. A társulat a játékterv szerint Keszthelyen huzamosabb; időt fog eltölteni s azután sorra veszi az összes balatoni fürdőket. A Fehér színtársulatot, a mety konzorcionális alapon működött, egy társadalmaztott szervezetű színtársulat fogja Nagykanizsán felváltani, amely eddig technikai akadályok miatt nem érkezett- meg még Nagykanizsára. A társulat most áll megszervezés alatt és — Budapestről vett értesülésünk szerint —- csak a jövő hó elején fog városunkba megérkezni. A szinószügyek direktóriuma legközelebb nyilvánosságra hozza a társulat tagjainak névsorát, amelyben több országos nevü színművész nevével fogunk találkozni. Természetes, a budapesti színtársulat nem a volt Polgári Egylet nagyterméken fog működni. Azok a tatarozás! munkálatok, amelyeket az intéző bizottság az arénában elrendelt, már befejezést nyertek és az uj színtársulat az arénába költözik be. tJ
— Htr a forradalmi törvényszékről. Kócza József, a nagykanizsai forradalmi törvényszók tagja uj katonai beosztására valő tekintettel beadta lemondását. Teljesen osztozunk Szenes elvtársnak, a.forradalmi törvényszék elnökének Kócza elvtársról mondott véleményében, aki a beadott lemondásra a következőkben válaszolt:
— Sajnálattal olvastam lemondási kérvényét, mert nehéz ós felelősségteljes hivatásának mindenkor örömmel, pontosa, köte-lessógtudással tett eleget.
Kócza elvtárs utódjáról, eddig nincs döntés.
— A termelőszövetkezetek Igénylései.
A Mezőgazdasági Géphivatal £Z összes termelőszövetkezeteket figyolmezteti, hogy az igényléseket, rendeléseket bélyegzőjükkel ós szabályszerű aláírásokkal lássák el. Csakis ilyen módon intézhetnek el gépekre, gópalkat-réizékre ós eszközökre votattkozó rendelése* ket az ellenérték azonnal való kiegyenlítése nélkül. Ugyanilyen módon kiállított rendeléseket kell azoknak az elvtársaknak magukkal hozniok, akik a Góphivatalnál személyesen jelennek meg. Legcélszorübb, ha az igényléseket a Termelőszövetkezeti Közpentok utján juttatják el a géphivatalokhez.
— Házasságok. DM Naményi Ernő, néhai dr. Neumano^Ede f|rabbi fia, Cigler Klárival házasságotS^kötltt. —iKiss Ernő perlaki szemkórházi \\Jidnow házasságot kötött Horváth Irón ta^tónővaf Horváth Pál perlaki telekkönyvvezető^Wytval.
— Szombathelyen minden civil napi léi liter bort kap. Szombathelyről jelentik: A városi intéző bizottság elrendelte, hogy a város összes 18 éven felüli ^lakosa részére nyilvános vendéglőkben és éttermekben naponta, fél liter bor kiszolgáltatható. Ez a rendelkezés csak a civil lakosságra vonatkozott, amelynek kiegészítése végett a szombathelyi vörösőrség parancsnoka tegnap értesítette a vendéglősöket, hogy a napi fél liter bort a vörösőröknek is kiadhatják. Az alkoholtilalom alól tehát, mely csak a fegyveres erőre vonatkozik, részben még a karhatalmat is mentesitették.
— Ujabb 10%-ot engednek át Nagykanizsának a rekvirált élelmiszerekből. Nagykanizsa közellátásában," mely különböző intézkedésekből kifolyólag rohamlépósben halad a legválságosabb krízis felé, végre ugy látszik változás fog bekövetkezni és a fenyegető veszélyt elkerüljük. Az üres piacon és a megfizethetetlen magas élelmiszer árak Nagykanizsát, amelyet mint Kánaánt emlegettek Budapesten, az éhezők városává tették. Több jelentést terjesztett fel erről az intéző bizottság a közellátási népbiztossághoz, amelyben a termelőszövetkezetek feleslegeit kérte Kanizsa ellátlanjainak élelmezésére. Ezek hatása alatt a közellátási népbiztosság Nagykanizsa város közélelmezési viszonyainak tanulmányozása céljából egy megbízottat küldött le hozzánk, aki városunk élelmezési viszonyairól jelentést tett Térti osztályvezetőnek. A való helyzet megállapítása után a közellátási népbiztosság szükségesnek látta a bajokat orvosolni és ezért megengedte, hogy a rekvirált, élelmiszert lO°/o-át Nagykanizsa város saját élelmezési céljaira fordítsa. A közellátási népbiztosság távirati felhatalmazása, mely csak az első lépés Nagykanizsa közellátásának biztosítása érdekében így szót: Kiküldöttünk telefonjelentése alapján megengedjük, hogy a vármegye uj terméséig a város ellátására még rekvirálandó tételekből 10 százalékot felhasználhasson]
Szüreti kilátások. A Népgazdasági Tanács földművelésügyi főosztályának borgazdasági osztályához beérkezett jelentések szerint a szőlők állása jó közepes a megyében. Jelentékeny fagykár nem volt, az időjárás kedvező a szőlő fejlődésérc, a perenospora ellen való védekezés folyamatban van. Nehézségeket okozott a permetezéshez szükséges mésznek az előteremtése. A szőlészeti kísérleti állomás megállapította, hogy az eddig felhasznált raészmennyjségnek. a feleró^ze. is teljesen elegendő a megfelelő bordói oldat elkészítésére. Szükség esetén a mészmennyi-sógnek még egynegyed része is elég a róz-gálic közömbösitésóhez.
— A sörellátás uj rendje. A sörellátás biztosításáról és a sörkészletek elosztásáról a Népgazdasági Tanács kézellátási főosztá-
lyána.\'c illetékes ügyosztálya a következő ér" tesitóst adta: A rendelkezésre álló sörkész-letek elosztásánál eddig is az a szempont volt irányadó, hogy a proletáriátus különböző rétegei lehetőleg igazságosan jussanak sörhöz: Ez a körülmény késztette as ügyosztályt annak a megállapítására, hogy a sörelosztás eddigi kulcsán változtasson. Az uj elosztási kvóta szerint a bányamunkások továbbra is napi egy liter sört kapnak. A hadsereg tagjai változatlanul hetenként kétszer fél-fél litert. Az ipari munkásak kontingensét, a rendelkezésre álló készletek Csekély volta miatt csökkenteni- kellett. Eddig hetenként hétszer kapott fél-fél liter sört, ezután csak négyszer fog kapni fél-fél litert. Betegeknek és szoptató anyáknak hatósági orvosi igazolásra utalják ki a sört. Hogy az igénylők sörszükségletót minél biztosabban fedezhessék, eddigi 8Örkjvilelünket megszüntettük. Az összes készlotoket a belföldi szükséglet kielégítésére forditjuk. A sörellátást és szétosztást, továbbá a kiutalásokat a Szeszesitalok és Szesztermékek Hivatalának sörosztálya végzi a Népgazdasági Tanács közellátási főesztálya IX. ügyosztályának ellenőrzése ós irányítása mellett.
Textilkrizis Angliában.
Bern, julius 9. Angol lapok jelentik, hogy a textilkrizis Lancasshireben újra kitört, mivel a már létrejött megegyezést a szervezett pamutszövők végrehajtő bizottsága elvetette.
Pártügyek.
Az építőmunkások csoportjának vezetősége felhívja az összes tagokat, hogy 10-én este 6 órakor jelenjenek meg szakcsoport helyiségében. Élelmezési könyvecskéjét mindenki hozza magával. Verem István elnök.
Ifjutnunkás vörös katonák közül, kik u májusi munkabért még nem kapták meg a szövetség hivatalos helyiségóbenn átvehetik.
^Elvtársak 1 A borbély és fodrász alkalmazottak szakcsoportja felhívja az összes szakszervezetek vezetőségét és az összes szakszervezetek tagjait, hogy Kállovits János borbély és fodrászmester Deák-téri üzletét bojkott alá helyezte. Egyben felszólítjuk az összes szakszervezetek tagjait, hogy Kállovits János borbély és fodrászmester üzletét minden öntudatos elvtárs . kerüljo, mert a termelési biztos által és velünk kötött kollektív szerződésben foglalt pontokat töbszöri figyelmeztetés dacára sem tarlja be. A fodiász és borbély alkalmazottak szakcsoportjának vezetősége.
A Magánalkalmazottak Szövetkezete ma, csütörtökön d. u. G órakor Csen-gsry-utca 2. sz. alatt igazgatósági ülést tart.
A cipészmunkások és munkásnők szak-egyesülete folyó hó 10-én 7 órakor rendes havi taggyűlést tari.\' A tagok tel<es megjelenését kéri a vezetőség.
Ifjumunkás és diák elvtársak sportold tagjai a mai napon d. u. ő órai kezdettel gyűlést tartanak a szövetség helyiségében.
Ifjúmunkások és diák elvtársaki Kertgazdasági munkák végzésére lehet jelentkezni az ifjúmunkások hivatalos helyiségében, hol a feltételek is megtudhatók.
ZALAI NÉPAKARAT
íoie. jutiut ít
A* szocializált üzemek pénzUfyl ellenőrlése.
A ftioittkly megszervezésénél irányadó szempontnak vették, hogy a csoport beosztásánál a főosztály teljesen a Népgazdasági Tanác6, az egyes népbiatosságok szakosztály beesztásához alkalmazkedjók, meít csak igy válik lehetővé az üzemek és intézmények ellenérzésénél a tapasztalt hibáknak és hiányoknak kiküszöbölése. Ennek az elvnek szemmejtartásáva! a főosztály a következő cseportokra tagozódik:
I. csoport : általános vagy elvi jelentőségi ügyek, a Népgazdasági Tanács elnöksége és választmánya elé terjesztendő beszámolók, rendeletek és szabályzatok. II. csoport: földművelésügyi intézmények. III. csoport: bányászat és kebászat. IV. csoport: vas- és fém-feldelgozé ipar. V. csoport: általános gépipar. VI. osoport: mezőgazdasági gépipar. VII. csoport: faipar. VIII. Textil- és ruházati ipar. IX. Tégla és agyag ipar. X. Papirfeldolgozó-ipar. XI. Bőr- és bőrfeldolgozóipar. XII Élelmezési ipar. XIII. Malomipar. XIV. Elektromos ipar és építőipar. XV. és XVI. Vegyészeti iparok. XVII. Közlekedési ipar. XVIII. Munkaügyi és népjóléti intézmények. XIX Munkabér-Hivatal és XX. Munkáselosstó hivatal.
A Népgazdasági Tanács megállapította árpolitikai irányelveknek figyelembevótelévél a a forgalemba kerülő javaknak a fogyasztó részére való ármegállapításával egy nyolctagú kollégium foglalkozik, amely részben az egyes cseportok árvizsgáló vezetőiből, részben a főosztály csoportvezetőinek köréből választatott tágokból áll. "
Ezidészerint a főosztály közel 1Ő0 ellenőrt foglalkoztat, akik május végéig kereken 900 üzemet vagy intézményt vizsgáltak meg, azonkívül a rendes ellenőrzésen kívül az egyes csoportok különléges megbízatás vagy felhívás alapján is- nagyszámú ellenőrzést végeztek.
Az árucsere akció a köz-
A közellátás biztosításának egyik legjobban bevált eszköze az árucsere-forgalom. Ezt a Népgazdasági Tanács közellátisi fé-osztályának XV. ügyosztálya (Eskü-tér 1. T. em. 47—48) intézi. Az ügyosztály nagyarányú tevékenységéről és csereakcié részl/telrSl a következő értesüléseket kaptuk:
Az Országos Proletár Árucsere — ez az árucsere-akció hivatalos neve — junius hó elején indult meg Az alapelv az, hogy egyenlő értékű élelmicikkért egyenlő értékű árucikket adnak. Ez a tujajdonképeni kommunista kereskedelem, ahol nem haszonért, hanem egyenlő munkateljesítményért bonyolódik 1e a forgalom. Maga a csereakció kettős irányú. Először is minden országos szervezet nélkül a pillanatnyi szükség enyhítését szolgálja Az akciónak ez a része ugy bonyolódik le, hogy az illeté községi munkástanácsnak, amely ipari és árucikket óhajt kapni, élelmet kell a megfelelő központoknak felszállítania. Ha a felszállitást igazolja, az ügyosztály a felszállított élelmiszerek értékének megfelelő értékű ipari, vagy árucikket utal ki a munkástanácsnak a község szükséglete szerint A csere tárgya csak zsír, Vaj, szalonna, tojás és tJaromfi lehet. Tej
éa * Haditermény rendelkezés© alá ©sé ga- | bonanafélék csere tárgyal nem lehetnek. Zöldség- és főzelékfélék, valamint a — kontingensen félfll beszállított vágómarhák után az osztály bizonyos kedvezményeket nyújt, de csereárut nem ád. Bz a pillanatnyi segélyt nyújtani kívánó csereakció igon nagy forgalmat eredményezett. Éppen ezért a nyugati pályaudvaron az akció céljaira külön raktárt voltak kénytelenek felállítani, de a forgalom növekedése folytán a szállítási\' osztállyal egyetértően legközelebb a többi vasúti és hajóállomásokon is csereáru raktárakat léte* sitenek. (Folyt, köv.)
9086—1910.
Hirdetmény«
A belügyi népbiztosság 121—191?. nb. sz. rendeletét egész terjedelmében az alábbiakban közhirr&jtesszük: /
. «.— A Forradalmi Kormánzótanács 1
rendelete érteidében az Osztrák-magj 50, 100, 1000 I? 10.000 koronás 1019. év juniuafthó 30-ávai megszij vényes fizetési é|zközül szolgálni, ezen bankjegyek Ijolyó évi julius ! kezdődőleg érvényeket vesztik/ azd téseket teljesíteni «nem lehet, t bankjegyek vanna» birtokában i évi jnlius hó 1-tél Vámitott hatJ belül a postatakarékpénztár vagy [ Tanácsköztársaság elletyrzése alatti intézetnél vagy ezek bAnely közvl nál más azonos értékű barayegyekkeT heti. Jogában áll mindenkinek bankjegyeket a beváltásra ^^tüzöf nap letelte után is birtokában! azokat forgalomba hozni tilos. Áki 1919. évi
junius hé 30-ika után a felsorolt bankjegyekkel fizet, azakat fizetés gyanánt* elfogadj^ felváltja, vagy a rendeletet bármi módon ki játsza, foiYadalmi törvényszék elé kerül és azonfelül, hogy szigorú büntetéssel sújtják a nála talált összes ily bankjegyeket elkobozzák. Aki jelen rendelet ellen vétőt feljelenti, jutalom gyanánt az elkobzott összeg értéké-^ nek felét kapja meg. Utasítom az Intéző bif zottságokat és a Vörös-érség valamenj parancsnokságát, hogy ezen rendeletet a&é-zöaség zaklatásának elkerülésével ugy«; de a legerélyesqbben és a lágszigorubbaJr hajtsák végre, a rendelet megazegésénefaf illetve a megindított eljárásoknak |seteit H) naponkint összegezve az elkobzofi^ pénzmennyiség megjelölésével az Oszlrák-magy#/bank vezetőségének és a belügyi népbiztesságnak jelentsék be. Landler belügyi népbiztos.
Nagykanizsa, 1919. julius 2-án.
A városi tanács intéző bizottsága.
APRO HIRDETÉSEK
Egy jékarban levő gyermekttlS.
Icocnl eladó. — Megtekinthető Nádor-u. 7. szám alatt. y
Egy zongora
tgnicnál,
y elsőrendű Rösler-féle Atignon" ra (rövid) eladó. — Mfcelfcet Aczél I, Fó-Ut 8; K. "NT; \'•
Forgács féle Qj
== ég mint a Tüzk£ bél, bemrfn, kizárólag:
(Forgács R.
dotiánytifisdéjébBn Magyar-utca 43.
I I I
1 ♦
I I
I
Zala nyomdavállalat
Nagykanizsa

TELEFON! T«. \'
mam
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papíráru-készítés. Mindennemű nyomtatványt a leg-Ízlésesebb kivitelben készít ós legponto-:: sabban szállít. ::.\'
Kt.Xl. »»Kolinra
Nigykiiiin, ISIS.. Jaullua II. Péntak. \'<• IBS.

a.*rk«»xtAk«B •• M«d.hl»«t.li M*0ykMUM, Buo*r-ui 4. .aám »■•rk«.xto.«a> J" kl«KMhlv»t»ll t«l«tton.i.m 7«. i Myoiwdk ni.
A SZOCIÁLISTA-KOMMUNISTA MUNKÁSOK PÁRTJÁNAK ! ALSÓZALAMEOYEI REGGELI HIVATALOS LAPJA j
GlOtlxatéal traki Ka«»* *«r* .... »0-— korona
ríi évr*......49*—korona
Nanyád évre . . . trió korona Sgy nőnapra . . . 7-60 *in-ina
Nagykanizsa város munkás-t katona-és földműves tanácsának Intéző bizottsága ma délután 4 őrakor ülést tart. A városi Intéző bizottság ezentúl az üléseit mindig pénteken, ugy ebben az órában tartja meg.
Vörösek és fehérek.
A győzelemmel övezett, önfeláldozó vörös hadsereg pihen. Csapatait, miután néhány hét alatt kikergette a cseh rablókat Úszukinagyarországból, visszavonták. Visszavonták az entente megjelölte demarkációs vonalra, nem katonai vagy külpolitikai okoktól, hanem azért, mert g Tanácskéztársaség meg. akarja mutatni ugy az »rszág proletársugáriak, mint a külföldnek, hogy békét akar, bekét teremt, békét csinál, elmegy az áldozatok legvégső határáig a békéért, ha ezzel az ország proletárságának puszta létérdekét nem kell kockáztatnia.
Amikor fegyverbe szélitotta a munkás szegénységet, akkor az ország népének léte forgott kockán. Ne felejtsük el, hogy a románok akkor a Tiszán akartak átkelni, a csehek Salgótarjánt •stromolták és eljíttek volna Pestig, ha az ország szegénységének szervezett része puskáját, ágyuját és önfeláldozó foriadalmi lelkét nem szegzi a rabló hódítók elébe. Akkor megmutattuk a pro-letár-forradálom erejét. Megmutattuk ugy a mi országunkra törő rablóknak, mint a Párisban ülésező, békét hajtogató, de\' kizsákmányolást és erőszakot cselekvő ; gyeletazötnek, tnuutenak. fegyveres Kikelésünk, szabadságharennk eredméiiy-nyel járt: alkuba bocsátkoztak velünk. A kiürítendő északmagyaraí6zági területekért megkapjuk a Tiszántúlt és a Délvidék egy részét, ugy ah.gy azt a békekonferencia megfogja határozni. Egyelőre. Addig, mig a terjedő győzelmes forradalom össze nem dönti a békekonferencia határozatait és »1 nem szabadttja az egész országot a dolgozók számára.
A T»nácskormánynak el kellett fogadnia ezt az alkut. Nem akart folytatni, nem akart »lvenni egy végeláthatatlan háborút, ha a Tanácsköztársaság létét anélkül is biztosítani tudja. A Tanácsköztársaság intézményei és rendje még nincs teljesen kiépítve és egy ilyen tartós, nagy háborúra nem vagyunk berendezkedve ugy, hogy kockázat nélkül viselhetnék.
Arra azonban bőven erős a táborozó helyeire visszavonult vörös hadsereg, hogy a fehér ellenforradalom ellen megvédje az országot. Ez lesz most a hadsereg legközelebbi feladata.
Hirek jönnek mindenünnen a megszállott területekről, hegy a visszavonu-
lásra készülő románok és sz^rbcl^ mindenütt a fehéreket szervezik maguk helyett. Ellenforradalmi közigazgatást és ellenforradalmár csapatokat akarnak visz-hagyni mindenütt, ahonnan kivonulnak. És a gyászmagyarok, akik annyira szeretik lengetni a nemzetiszin zászlót, elfogadják a román, a szerb pénzt és támogatást, csakhogy kizsákmányol» hatalmukat, kiváltságaikat megtarthassák.
Nem kell túlbecsülni ezt a fehér világot, ami odaát most szervezkedik. Azok a fehér csapatok, amiről bőszéinek, néhány ostoba és gonosz huszártiszt, néhány félrevezetett taknyos és egy csapat rablásra leső semmiházi bandája. Láttuk, legutóbb Pesten, .meg több . vK déki helyen, mit tud az ellenforradalom, mikor nekigyürkőzik. A vörös hadseregre, ezúttal áll az, amit oly végzetesen mondottak a világháború kitöiése-kor: bemegy a korcsmába és rendet csinál a garázdálkodók között.
Fehér hadsereg ma nem lehetséges
Magyarországon. Fegyelmet, harci ki-képességet ma csak u szervezett munkásság szocialista csapataiban lehet tartani — és még ott is nehezen, a proletár-intelligencia és akarat teljes megfeszítésével. A fehér csapatok laza, kicsiny rablóbandák lesznek, akitől ha megszabadítjuk a lakosságot, hálás lesz mindenki. Vakmer» és könnyelmű kísérleteikért aztán keserűen lakolni fognak. .......
A dolgos szegénység állama, a pro-Ictdrállnm pedig most kettőzött erővel lát hozzá, hogy a lakosságot jó közigazgatással, közoktatással, a városokat élelmiszerrel, a vidéket iparcikkekkel láthassa el. E szervezet munkájában a vörös hadseregre támaszkodik. A fehér ellenforradalom minden vérszomját és nevetséges kisérletét izmos kézzel , fogja visz-szaverni és letörni. Reszkessenek a fehér rablóvezérek és paprikajancsikI
A svájci szocialisták is csatlakoztak az . általános sztrájkhoz.
DélolaszorazAg forrong. — Az Adria-kérdés meiteldllaa. — A béke. konferencia garantálja a románok Altat megsiállett magyar terűletek Hflrtté.íl.
Bern, július 10. A svájci szociálista párt vezet.sége tegnap Oltenben ülést tartott. Az ütésen indítványt terjesztette!-: elő, amely azt követelte, hogy a párt programmját a maga teljes egészében revídíálják. A határozatot 22 szavazattal hozta a pártvezetőség és ez nem jelent mást, mint azt, hogyha legközelebbi pártkongresszuson jav»fe8fwivlfcgják a svájci szocialisták csatlakozását a 111. moszkvai internacionáléhoz. A pártvezetőség még kimondotta, hogy csatlakozik azokhoz a tüntetésekhez, amelyekben egész Európa pro-letáriátusa tiltakozik az antant orosz politikája ellen. A párt ezzel a 111. moszkvai internacionálé felhívásának tesz eleget, amikor julius 21-ére elrendeli az általános sztrájkot a munkásság tömeges felvonulásával a város utcáin.
Berlin, julius 10. A Berliner Tagblall jelenti Luganóból: Hivatal.s jelentés szorint a római rendőrségnek sikerült egy anarchista összeesküvést meghiusitani. Egy csoport anarchista összeesküvő éjjel a Pietró-Lato erődhöz vonult és az ott álló rohamzászlóaljat megakarta nyerni a forradalomnak, hogy azután kézigránát.kkal rávessék magukat a városra és azt forradalmasítsák. A katonák az agitátorokat lövésekkel elUzték és a menekülők egy részét elfogták. A többieket a rendőrség ¡irtóztatta le. Ez a hivatalos verzió.
Az Avanli azt állítja hogy az összeesküvés nem az anarchistáktól, hanem a nacic-nalístáktál indult ki, kik a kormányt akarták megtámadni, hogy helyébe nacionalista k»r-
mányt ültessenek. Az Avanti jelenti továbbá, hogy a katonai hatóságok eddig a rohamzászlóalj 7 tisztjét és 02 emberét tartáztatták le a tervbe vett állanjcsiny gyanúja alatt.
Beoe, julius 10. A Né\'ue Freie Presse jelenti Luganából; Tegnaptól Délelaszfrszágban, főképpen Rómában, Bresciában és Turinban a legáltalánosabb a folgéi-i rend felbwilá»». Több helyütt rálőttek a tömegre. Tarentdban az arzenál munkásai általános sztrájkot kezdtek. Utcai harcok f.lytak Páviában és Brw-ciában. Turinban negyvenezer fémmunkás sztrájkol. Minden üzletet bezártak. Velencá-ben sok üzletet kifosztottak. A fosztogatások a város szélér/ kezdődtek ,és a központban folytatódtak. Több vidéki városból érkezett zavargás.k híre. Mindenütt megkezdték az általános sztrájkot.
B.rlln, julius 10. A Lokalanzeiger jelenti Hágából: Tittoni miniszterelnök közölte, hogy az uj olasz delegáció az Adria kérdés és az osztrák egyezmény teljes megáldását fogja követelni.
Béos, julius 10. A párisi Figaro közli az entente és a magyar k.rmány között létrajött fegyverszüneti egyezoiényt és hozzáteszi, hogy a békekonferencia garantálja - románok által elfoglalt magyar területek kiürítését.
Báot, julius 10. A Rw.hsp.st k.zli Jugoszláviában az utóbbi idöboa Igen érái forradalmi szellem uralkodik. Egy Belgrádbá Pancsovára törten. csapatszallilás alkalmára a legénység egy hajóskapitányt ás egy gyalogsági tábornokot a Dunába d.bott. Indiái
/ALAI NÉPAKARAT
isir Julius 11
y
az ottlévő garnizon vüo.ncai fellázadlak és a vas 11 ti állomáson tartózkodé két tisztjöket moggyilkólták. Csak erős fegyveres csapatoknak sikerült a lázadó ujoncotfat lefegyverezni és Eszékre szállítani. Egyébbként az összoj előjelek arra mutatnakV hogy. a jugoszláv hadsereg a teijos felbomlás küszöbén áll.
Amsterdam, julius 10. A Reuter ügyr nökség jelenti: A Newyork-Hei ald közli, hogy Németorszségban uj nacionalizmus lángol fel és a szövetségesek az által, hogy a császár kiszolgáltatásához ragaszkodnak, erre a tűzre olajat öntenek. Ugyanaz a napilap jelenti Párisból, hogy a franciák attól félnek, hogy Londonban az angol dinasztia befolyása, a mely a Hohenzollernekkel rokonságban a 11, enyhilőleg hathat a császárrá kiszabandó Ítéletre.
Párls, julius 10. Anglia Watson őrnagyot küldötte ki a fiumei eseményeket megvizsgáló bizottságba. Franciaország és Amerika már megnevezték megftSbttjukat. Még olasz meghatalmazott nincs.
Newyork, julius 10. Szikratávirát. Párisból jelentik: A bizottság, melyet Fiúméba kiküldöttek, nemcsak a fiancia zavargások •kait tanulmányozza, hanem a megoldás módját is javaslatba hezza és valószínűleg javaslatot tosz a kisázsiai kérdésről is, hol az olaszok fellépése nyugtalanító. Hivatalos értesülés szerint Fiúméban húszezer olasz van, okik a legszélsőségesebb lépésre is képesek^
A budapesti munkástanács intéző bizottságának ülése.
Budapest, julius 10. A budapesti forradalmi munkás és katonatanács 80-as intézőbizottsága csütörtök délután Bogár Ignác elvtárs elnöklete alatt ülést tartott. A tárgysorozat első pontja a gáz és villany árának felemelése volt. Bsrna Jenő olvtárs terjesztette elő azon javaslatát, hogy a gáz árát 1 korona 50 fillérre emeljék köbméterenként és a 4 koronás gázadót szüntessék bo.
Több felszólalás után Lengyel Gyula népbiztos elmondotta, hogy az áremelés nem szinpatikus a munkásság előtt, de az ő árpolitikáját az országos munkástanács és a szakszervezeti elnökök és titkárok ütése is magukévá tették. .A proletárság nem követelheti —- mondotta— hogy bármely árut, vagy szolgáltatást önköltségi áron alul kapjon meg, mert azt jelentené, hogy a pro^etáriátus egyik része élősködik a masikon; Minden, szolgáltatás irát atanyíba kíll nrtcfcszabhürik, amennyibe az a proletárállamnak kerül. Fi* nanciális téren csak majd annak idején a termelés fokozásával lehet teremteni. Ne. nézzük — úgymond — a-dolgot azon szempontokból. hogy mindegy, ha néhány millióval több vagy kevesebb bankjegyot nyomat a proletár állam. Lehetetlen gazdasági helyzet az, hegy a prolmárságot valósággal izgassuk a rendelkezésére álló pénztömegekkel, amelyekkel nem tud vásárolni.
Több hozzászólás után az intézőbizottság Varga Jenő elvtárs javaslatát fogadta el. A villany árát^.40 flllérreL emeltek fel.
Több felszólalás után áz Ülés este 8 ! érakor véget ért.
Hivatalban az uj csehszlovák minisztérium.
K Béps, iuhus lé. Prágából jelentik: Tufír.
miniszterelnök tegnap elfoglalta hivatalát és letette az esküt Masatyk elnök kezébe. A délutáni minisztertanácson tárgyalták a kormány nak a nemzetgyűlésen beterjesztendő nyilat-kezatát. Este a szövetkezett pártok parla-. menti, bizottságai, gyülekeztek Tusár miniszterelnöknél. Kramarz vflt miniszterelnök álli-télag a cseh szlovák köztársaság párisi nagy-kftvete lesz.
A külüayi népbiztosság vezetői.
Budapest, julius 10. A külügyi népbiztosság köshirré teszi, hogy a külügyi nopbiz-tosságot csupán Kun Béla, Bolg i Elek és Alpári Gyula jegyezhetik
TizMkctedikén lép óUtb* a kusjegyreadtzer.
A közellátási üzemek vezetője a város húsellátásáról. — 30 deka hus lejenként és hetenként. — Megszültnek amagánvágísok Nincs többe ácsorgás.
(Sálát tudósítónktól.) Tegnapi lapszá-\' mnnkban megírtuk, hogy a népgazdasági tanács közellátási bizottsága utasította Nagykanizsa Intézőbizottságát, hogy a Jugoszláviából becsempészd! és a rekvirált marhákból csakis a budapesti fejadagnak megtelelő jegyrendszer mellett fedezltell Nagykanizsa város husszükseglelél. A rendelet szerint mindennemű állatfaj és husrnennylség beszerzése csakis az állat- és husforgalmi iroda utján lörténhellk.
Miután ezen rendelet folytán Nagykanizsa húsellátásában nagymérvű változások állanak be. kérdést intéztünk Nagykanizsa város jövőbeni húsellátásáról a városi köz-ellátási űzetnek vezetőjéhez, aki munkatársunknak a húsellátás átszervezéséről a következőkét inundotta :
— A népgazdasági tanács rendelelé-nek végrehajtására az előmunkálatok már folynak. A husjegyrendszcit julius 17-én. vagy tó-ón léptetjük életbeami végre elejéi fogja vágni annak a sok panasznak, amely a inal viszonyok melleit felmerül. Nagykanizsa lakósal fejenként és hetenként 30 deka husi kapnak. A husjegyek nyom tatása a napokbon elkészUI. Halra volna még az ujrendszerü húsellátás megszervezésénél a hatósági állatfelhajtás szabályozása, ez azonban a népgazdasági tanács rendelkezése folytán már nem tartozik a hatáskörünkbe, Ugy a felhajtás, mint a húsellátás különbeni rendezése, az állal- és husforgalmi iroda ügykörébe ment át, mely a szükséges husmennyiségel vásárlás és
rekvirálás utján fogja .«lőteremleni.
— Ezzel a lépéssel Nagykanizsa húsellátása államosítva tett, ami természetszerűleg maga után vonja azt a helyzetet,
»hogy a husmanlpuláció kiesett a mészárosok kezéből. Az egységes vezetés lehetővé leszi, hogy ezentúl a vágásokat Is egységesítsék. Julius 17-ével Nagykanizsán már csakis központi vágás tesz. Tilos minden inagánkezdeményezésü állat-fel hajtás.
— A központi kezelés folylán a hus-székek, hivatalos elosztóhelyek, a mészárosok pedig az állat- és husforgalmi iroda egyszerű alkalmazottjai lesznek,.akik bizonyos percentben részesülnek. A húsellátás ugy fog lörlénpl, hogy az egyes üzemek Illetve magánosok bejelentik, hogy melyik mészárosnál kívánnak vásárolni s a beérkezeti Jelentések alapján az egyes husszé-keknek annyi tatst ..utalnak hl. ahány jelentkező volt. Természetesen a mészárosok az átvett husmennyiségel a húslegyekkel utólag elszámolják. Az üzemek munkásainak, huiellátása Jegyzék alapján fog történni, oly módon, hogy az üzemek tnegblzollai az
| egész üzem munkásainak lárandóságát egy-i szerre veszik át.
HÍREK*
N A P T A K.
A nap kél 4 óra 13 perc-nyugssik 7 óra 55 perc-
A hold kél d. U. 6 óra perckor, nyugssik d. u. 2 óra 14 perckor: • •
— Kinevezés. A közoktatásügyi népbiztos Hársing István tanítót a nagykanizsai volt kegycsrendi főgimnáziumhoz ideiglenes rendes tanítóvá kinevezte.
— 3 nap múlva megszűnik Alsózalamegyében a szesztilalom. E lap hasábjairól mi sürgettük először a szesztilalom felfüggesztését, illetve a korlátolt; italmérés megengedését, amikor az adta az impulzust, hogy egy népbiztosi rendelet- alapján a Dunántul összes Városaiban már huzamosabb idő óta naponta és fejenkiat .fél. liter boct. utalnak ki a felnőtt lakosságnak. Mint értesülünk 3 napon belül Nagykanizsán is megszűnik a szesztilalom. Lukács kormányzótanácsi biztos elvtárs kijelentette, hogy abban az esetben, ha a szesztilalmat felfüggesztő rendelet 3 napon belül nem érkezne meg, ugy saját felelősségére a szomszédos szombathelyi és kaposvári eljáráshoz hasonlóan utasitja a vendéglősöket, hogy felnőttek részére naponta fél liter bort kiszolgálhatnak. A visszaélések elkerülése végett a megyei intézőbizottság a borkiosztásokba ellenőrző-rendszert vezet be, melynek
módozatai azonban még nincsenek megállapítva. Vendéglősök figyelmébe. Értositem az Alsózalamegye területén levő, a vendéglős szövetségünkhöz tartozó szaktársaimat, hogy Lukacs Gyula kormányzótanácsi biztos elvtárssal folytatott beszélgetésem szerint a megy\'i intéző bizottsághoz a szesztilalom felfüggesztésére vonatkozó rendelet még nem érkezett meg. Mindennek ellenére a kormányzótanácsi biztos elvtárs kilátásba helyezte, hogy . ha 3 napon belül az előtte ismeretlen technikai okok folytán az\' idevonatkozó rendelet nem is érkezne meg, saját hatáskörében fog a szesztilalom felfüggesztéséről intézkedni. A borkimérés módozatait, illetve mikéntjét e lap hasábjain fogom a szaktársakkal tudatni. Anraf\'Jenő az atsóealamegyei vendéglős szövetség elnöke.
-r- Mész és tflzlfa Igénylés. Felhívatnak mindazon szakinak, melyeknek üzeméhez tűzifa és mészanyagra van szükség, hogy ez irányú mérsékelt igényüket három napon belül a helybeli Ipartestületnél jelentsék be. Az Ipartestület elnöksége.
— Ifjumunáksok kiállítása. Szeptember elején a dunántuli ifjumunkásság kongresszust fog tartapi, melyen megbeszéli közös ügyeit, megteremti a szoros összefüggést az egyes csoportok közt és megállapítja az elveket, melyekben az ifjumunkásmozgajómnak a Dunántul különleges viszonyaikat igazolnia kell.- Ugyanakkor a • dunánUili +Qumunkás-titkárság, mely Győrben székel, kiállítást akar rendezni irjumunkások munkáiból és készítményeiből. Szóba olyan munkák kerülhetnek, melyeket iQumunkások készítettek és minőségük, elkészítési módjuk, Ízléses voltuk a kiállításra\'érdemesít. A mü \'leheti akármelyik szakmába vágó: fém-, fa-, vagy bőrmunka, szobor, festmény vagy rajz, nemkülönben fotografia vagy bármely más munka, melynek elkészítéséhez tudás, ízlés és ügyes kéz szükséges. Közelebbi felvilágosifásokkal a titkárság szolgál. Felhívjuk az ífjuotunkásokat, hogy minél számosabban pályázzanak.
1919. juliui II.
zalai népakarat
Az mtéxm bizottság ezuUn is figyelmeztet mindenkit, hofy a fehér pénz el nem fogadott íorradalmi törvényszék elé állítják. A fehér pénz el nem fogadásával folytatott alávaló üzelmek végérvényes letörése végett felhívunk mindenkit, hogy mindazok, akiktől bárki is megtagadná a fehér pénz elfogadását, a megtorló intézkedés rögtöni hathatos megtétele végett hozzák ezt azonnal tudomására az intézőbizottságnak.
— A nagykanizsai diákok mint kertgazdasági munkások. A nagykanizsai ifjúmunkások diák-csoportja lelkes tanújelét adta a proletárállamhoz való derék ragaszkodásának Az aratá3i munkálatoknál hiányzó kerek pótlására önként jelentkezett több diák, aminek hasznosságát az ifjuiuunkáacaopQrt vezetősége felismerve lépéseket tett, hogy a\' budapesti fejmunkások akciójához hasonlóan megszervezze a nagykanizsai diákok arató-századát. Sajnos az a kísérletezés a munkaadók számítása miatt hajótörést szenvedett Ujabban a óiék-csoport vezetősége módosította az aratd-Siázad tervét- 6» ugy- határoztak, hegy .a. diákokat kisebb csapatokban kertgazdaságokban helyezik el. Már folyilak e tárgyalások a termelőszövetkezetekkel s kilátás van arra, hegy a kanizsai diákok vagy Ormód-pusztán, vagy Fenéklakon helyezhetők él. A diákok ■unkája kapálás, gyomlálás, öntözés, vagy rovarirtás lesz. Igen jé alkalom ez az akció aira, hogy a szegényebb sorsú diakok vakációjukat par excellcr.cc töltsék el és megismerkedjenek az úgynevezett tlzikai munkával is. Az ifjúmunkások diák csoportjából, melynek 300 tágja van, ezídeig 25-on már jelentkeztek. Az első csoport utbainditása a jövő hétre várható.
— Borsfal 3 évi fegyházra ítélték. Zalaegerszegről jelentik : Borsfai János vörös katona felelt*., aki e. hó elsején szolgálati fegyverével apósát és anyósát agyonlőtte, tegnap ítélkezett a dandár forradalmi törvényszék. A bizonyítékok és tanúvallomások alap-jóa a bíróság a gyilkosság vádját embereléssé minősítette át ós figyelembe véve a vádlott Borsfai János szerencsétlen házasságát és a fronton, valamiat fogságban kiátlott szenvedéseit, Borsfáit 3 évi fegyházra\' Ítélte. Az ítélet jogerős.
— Az alsólalatnegyel slketnémák elhelyezése. (Pályázat hirdetés siketnémák izámára) A Veszprémben szeptemberben ímegnyilö siketnéma-intézet f. osztályába felvétetnek nemre való tekintet nélkül Alsózalanegye és Zalamegye területén élő, olyan 7—10 éves korban levő, épeszű siketnémák, akik siketen születtek, vagy 4 évos koruk elótt siketültek meg s a liketségen kívül más fogyatkozásban nem szenvednek. Pályázati kérvények a közoktatásügyi népbiztossághoz cioizette, az idő rövidségere való tekintettel az intézet vezetőségének a címére sürgősen, ée legkésőbb augusztus elsejéig beküldendők. Mellékelni kell a születési-anyakönyvi kivo-•atot, himlőoitási bizonyítványt é» a szülő vagyoaáröl, évi jövedelméről szóló hivatalos bizonyítványt. Kívánatos, hogy a szülő a gyermeket az intézet vozetőjének bemutassa, m«t a felvételnél az augusztusig bemutatott gyermekek előnyt nyernek. Érdeklődők Veszprémben, a Dávid árvaházban jelentkezzenek. Molnár Antal siketnóma-intézeti vezeti.
— Adakozás. Finta József elvtárs a vórós gyalogezred szervező csoportjánok
parancsnoka tegnap 2i koronát küldött be «ertteiztőjógünkhőt jótékony célra. Az feszeget átutaltam a városi íotézó bizottság népjóléti ügyosztályának vezetőjéhez.
Névmagyarosítás. "A belügyi népbiztosság megengedte, hogy Klein Jenő novét Kovács-ra változtassa.
— Hivatalos személyek kfllónkocslja • Déli Vasútnál. A Béli Vaspálya társaság Budapest-nagykanizsai vonalán közlekedő és délelőtt H óra 20 perckor, illetve délután 2 óra 5 perkor a Déli Vásutről induló 200, illetve 210. száinu személyvonatokhoz egy .Hivatalos személyek\' felilattal ollátott kocsi van csatolva, amelyet csak az vehet igénybe, aki erre a célra rendszeresített nyolcad iv nagyságú sárgaszínű állandó, vagy egyszeri beszállásra.érvényes..igazolvány, birtokában van. Ezt az igazolványt a Budapestről szolgálati ügyben utazó civil utasok részére a budapesti Déli vasúti állomásfőnókség, a katonai utasok részére a XX rendészeti vasúti őrzászlóaljparancsnokság I. Fehérvárl-ut 11— 13. szám délelőtt 8 órától délután 2 óráig a hivatalos kiküldetést igazoló, a hadügyi népbiztosság, vagy a vörösőrség országos főparancsnoksága , illetve a budapesti vrtrósör hadosztályparancsnokság állal kiállított és kerek bélyogzővel ellátott okmányok (menetlevél, nyílt parancs) fölmutatása ellenében állítja ki. Ama katonai személyek, akik esetleg az éj folyamán kapnak sürgős megbízatást, hogy a délelőtt 8 óra 20 perckor induló vonattal elutazzanak, a sárgaszieü igazolványt a Déli vasúti 80. számú rendészeti vasutőrszázad irodájában (volt pályaudvarparancsnokság kapják), meg. Kelenföld állomáson katonai szomélyek a hivatalos kocsiba már nem szállhatnak be. Az utazást vidéken mogkezdő- összes igényjogosultaknak az ottani állomásfőnökség állit ki sárga igazolványt.
— Football. A nyári idény legérdekesebb labdarugó mérkőzése vasárnap délután játszódik le a katonaréti pályán. Ezúttal a szombathelyi MÁV Haladás és a Tornaagylet csapatai állanak egymással szemben. Elóre-láthatólag a kanizsai erőknek jól össze kelt magukat szcdniök, hogy valami eredményt érhessenek el. A mérkőzés iránt nagy az érdeklődés. Jegyek a Hirschler tőzsdében kaphatók. NTE tagok Szerbnél, Ifjúmunkások szervezetüknél kedvezményes jegyhez Juthatnak.
— Sármelléken helyreállott a rend.
Az Országos Vörös őrség főőrségének egy karhatalmi különítménye ^Wagner Ferenc és Szíjgyártó Miklós elvtársak vezetése alatt f. hó 5-én délután kivonult Sírmellék községbe, hogy a Forradalmi Kormányzótancs ama rendeletének, hogy minden községben a Munkás-, Katona- és Földmlvess^egények Tanácsa felállítandó, érvényt szerezzen. A sármellékiek mindeddig a legszívósabb ellenállást tanúsítottak a Tanácsköztársaság rendeleteivel szemben. Ennek oka egyrészt az, hogy félrevezették őket, másrészt\'az egyszer már megválasztott Tanács feloszlását személyi okok Idézték elő. A kivonult különitmény támogatásával Pa ál Sándor és Kiss Géza elvtársak, a járási Direktóriunj tagjai f. hó 8-án vasárnap délelőtt 11 órára népgyűlést hivtak össze a falu lakosságát, ahol szép sióval megmagyarázták a lakósságnak, hogy helyesebben tesznek, ha > rendeleteket bet«rt|ák. A beszé-
deknek meg volt a\' kétfő hatása. \'Á gyűlés után rögtön megalakult a helyi tanács, amelynek elnöke jótállás mellett megígérte, hogy vigyázni fog arra, hogy a hatóságok minden rendeletét pontosan végrehajtsák. Nyomban megkezdték a marhaállomány összeírását, melynek eredményeképen az előirt 5°/«-ot (20 drb.) f. hó 7-én már be is hajtották a közeli Gizella-majorba. Mint illetékes helyről\' értesülünk, a kirendeltség a lehető legbarátságosabban bánt el a lakossággal, kerülni akarván minden komolyabb összeütközést és felesleges véroniást.
Orosz blokádot megszüntetik.
Amsterdam, Julius Í0. Párisból jelentik: A legfőbb gazdasági tanács levelet kapott Sir Maurice Hankeytől, aki a négyes tanács titkára volt. Hankey közli, hogy a szövetségesek nem akarják a békeszerződés után is fenntartani a bolsevista Oroszország ellen elrendelt blokádot.
Pártügyek.
Az élelmezési ipari munkások csoportja holnap délután 6 órakor taggyűlést tart a Munkásotthonban, mely időben a dohány kiosztást is eszközli. Kérjük a férfli-tagokat, hozzák magukkal, a dohányjegyet és lehetőleg aprópénzt. Megjelenés kötelező. — A vezetőség.
A biztosítási tisztviselők juliusi dohányukat ma délelőtt 11 — 12 óráig se Első Magyar irodájában Kozgonyi Gyula elvtársnál átvehetik, de csakis a juliusi dohányjegy beszolgáltatása ellenében.
Szervezett vasutas férfi nyugdijasok Ügyeimébe. Ma jós holnap dohánykiosztás. Fizetésül aprópénzt hozzanak. Tagsági igazolvány és dohányjegy elhozandó. Lasky.
A szabómunkások szakcsoportja felhívj« mindazon férfltagjait, akik doWrrjrfa Igényt tartanak, hogy ma .este a Kaszinó helyiségében 6—7 óra között dohányjegy ellenében a kiutalt kvótát átvehetik. A vezetőség.
A szállodai éttermi és kávéházi munkások helyi csoportjának vezetéségc felhivja azon 18 éven felüli tagjait, kiknek dohányjegyük nincs, hogy még a mai nap folyamán jelentsék be a szervezet irodájában. Egyúttal felhívjuk a tagokat,;kik havi\' zsirjárulékükat a szakszervezet utján óh^tják felvenni, ebbeli . szándékukat ugyancsak mennél elóbb jelentsék be. Bevásárlási könyvüket hozzák magukkal. A vezetőség.
Húsipari munkások, akik a 18 évet meghaladták, ma este 8. órakor jelenjenek meg trafikjuk átvételéért Minden szaktárs mindkét juliusi dohányjegyét ^hozza magával, mert jegynélkül nem lesz kiszolgáltatva. A vezetőség.
Famunkások 1 Ma délután 5 órakor Y Munkásotthonban minden dohányzó.. famun-kás átveheti július hóra járó dohány részét, dohányjegy ellenében. Mindenki gondoskodjon aprópénzről. A vezetőség.
A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete értosUi tagjait, hogy 4qhányfcloaz-tás lMtől H-ig tart. dohányjegy ellenében vait-o^.* kiosztás. A vezetőség. , . ^
«
ZALAI NÉPAKARAT
1918. jollu» n
Az árucsere akció a közellátás szolgálatában.
Ettől az akcióttfl teljesen függetlenül, de azzal párhuzamosan folyik az ország rend-: szeres megszervezése a cserekeid céljaira. Kdéig ét megyében és pedig Zala, Telna, febér, Vas és Veszprém megyékbe« szervezték meg a hatósági csereboltekat. Az Országos Proletár Árucsere e megyék ipari és járási eentramaibon fiókokat állit fel. Minden fíék kétirányú tevékenységet folytat. A gyűjtést az Országos Központi Hitelszövetkezet bonyolítja le megfelelő szakerikkel. Ez a szervezet veszi át az egyesektől és községektől az élelmicikket és gondoskodik azoknak külön élelmiszer vonatokon való elszállításáról. Az átvételkor kifizetik a cserélőknek az élelmiszer egyenértékét és írásbeli utalványt adnak nekik a kifizetett értékről. Ez az utalvány feljogosítja az illetőt, hegy a fiók elosztó helyén, melynek forgalmát a Hangya bonyolítja le, ugyanannyi értékű élelmicikket bevásároljon. A vásárlás meghatározott aránykulcs szerint történik, mert egyes cikkekből csak bizonyos mennyiséget lehet vásárolni. Például 100 korona értékű élelmicikkért a cserélő fél kilo-gram sót, 1 liter petréleumot és 12 korona értékű dohányt kaphat. Az érték\' többi részét más iparcikkekből, háztartási vagy szerszám-árukbul és ruházati cikkből vásárolhatja le, A fiékok a legszigorúbb kézponti ellenőrzés alatt állanak, hogy a megállapított hatésági árakat pontossan betartsák.
Az egyes fiókok részére széló küldeményeket zárt ipari vonatok szállítják le, s ugyanezek mint élelmiszer venatek jönnek vissza a beszerzett élelmicikkekkel. Hogy mily nagy gazdasági szükségletet elégit ki az Országos Proletár Árucsere, legjobban igazolja, hogy a szervezés elsi hónapjában, amiker még az akció kifejlesztését sok helyi és személyi akadály zavarta, máris körülbelül száz millió korona forgalmat bonyolított le. Az akciónak sikerült egyes nehézségeket is sikeresen leküzdeni. így a cserélni nem képes városi és földmives szegénység részére i a készftt bizonyos hányadát biztosították,\' mely csere nélkül áll rendelkezésre. Itt d.Vidéki direktóriumoknak a legteljesebb hatáskört dták ugy az ellenőrzése, mint a kiutalás dolgában. A csereakció sokoldalú és eredményes tevékenységének folytatásaképen a közel jé-vőben az egész, országot behálózza majd fiókokkal, nyilvántartja az ipari és árukészleteket, a rendszeresen vezetett statisztikával leketővé teszi a szükségletkielégítését és az annak megfelelő áruelesztást. Ez az akció végleg meg fogja szüntetni a magánkereskedelmet s így az Országos Proletár Árucsere a jövőben a kommunista gazdasági read egyetlen kereskedelmi módja lesz.
Forgács féle öngyújtó
^ ig mint a forgács 1 = Tűzkő, bíl, benzin, kizárólag
<* Forgács R.
| úohánytözsdéjóben Magyar-utca 43
A vidéki villamos-! telepek reformja.
A szociális termelés népbiztosságának energiagazdasági szakosztálya most veszi át a tanácsköztársaság számára a vidéki elektromos telepekét. Áz átvételt kiküldött szakértők eszközük. A szociális termelés népbiztossága az energia gazdasági szakosztály közvetlen felügyelete alatt tudvalévően központi áramfejlesztő üzemvezetéséget létesített. A most átvételre., keriilő telepek ügyeit közvetlenül *%\'> a szerv fogja irányitani és intézni. A központi áramfejlesztő üzemvezetőségnek három csoportja van és pedig: I. Siemens-csoport, II. Ganz-csoport, III. Tréstcsoport. A vidéki telepek a seerint, hogy a Siemens-cég, a Ganzgyár, vagy a .Részvénytársaság villamos és közlekedési vállalatok számára" cég létesítette, ezekbe a csoportokba lesznek beosztva.
Az üzemi anyagellátás egyébként máris központosítva van a három csoport kezében. A leltározás az egyes villamos telepeken most folyik. A telepek mind üzemben vannak.
A villamos telepek átvétele és központi irányítása lehetővé fogja tenni a vidéki áramfejlesztő telepek áramszolgáltatásának szélesebb körzetekbe való kiterjesztését. Az egyes telepek részér51 máris nagyobbszabásu terveket küldenek be az energiagazdasági szak osztályhoz, amelyek az áramszolgáltatás ki terjesztését és főleg a falu és a mezőgazdasági üzemek elektrifikálását célozzák.
Sor kerül a villamos áramtarifa egységes rendezésére is. Egyelőre a téren a rendezés csak átméneti lesz és csupán a legnagyobb visszáságokat fogja megszüntetni, mihelyt azonban az egységes hálózat az egyes .irányítás nyomán megvalósulhat, az egységes tarifa végleges megállapítása is aktuálissá fog válni.
A kisvasutak épitő programmja.
Megkezdődik a 450 kilométeres gazdasági vasúthálózat kiépítése.
., ; Az ország gazdasagi fejlidésc érdeké ben elengedhetetlen sürgés szükségesség volt, b*gf a gazdásági-, mezei- és ipárvasütakat, termelésünk e fontos eszközeit a magánérdekeltség kerébil kiemelve, a közösség nagy eéljainak szolgálatába állítsuk. A szociális termelés népbiztosság» a kisvasutak ügyében igen fontes intézkedéseket tett. láz intézkedések végrehajtásával és a kisvasutak épité programmjára vonatkozóan a gazdasági-, mezei- és iparvasuti főosztály vezetőjétől a következő infermáciékat kaptuk:
Tevékenységünk mindenekelőtt a termeles folytonosságának zavartalan fenntar tására irányult. Elsősorban a meglévő ütemek szükségleteit kellett ledeznünk a kisvasúti anyagok készleteinek felkutatásával, a sínek, mezdonyek, csillék, sodronykétélpályák nyilvántartásba vételével pedig anyagnyilvántartásunkat kellett biztos alapokra fektetni. E célnak biztos elérhetése érdelcében foglalkoz tunk a kisvasúti anyagokat eliállité gyárak működésének egységesítésével is és a gyárak között szoros nexust teremtettünk. A termelés egységes irányítására e gyárak központi vezeti szerve a szeciálistermelés népbiztossá-gának gyártási csoportjától. nyeri általános utasításait, míg a táralt és elkéaaülő kisvasúti
anyagok feletti diszpozíciót tőlünk kapja nng A rendelkezésre áll* kis készletek Itkv nőtt óvatosságot és igen nagy ellsnirzéet kívántak meg az anyagok kiutalásának kfc. désében. A termelés folytonossága és f«fc*. zatos fejlesztése a készletek leheti bivltfcé kéveteli meg. E cél érdekében az ilfetélsns népbiztesságok faktoraival- történt megálUp,. dás után adtuk meg árainknak a volt es. éi kir. hadlgyminszteríum által stornírozott tó teleknek további gyártására vonatkozó nta». tásokat és bíztuk meg a hadügyi népbiztossággal egyetértően kézegoinket azzal, hogy a megállapított kvóta szerint bennünket a leszerelési anyagokból megillető kistasuti asya-gok hazaszállítása forsziroztnssék. Ez akciéak eredményképen eddig 240 vaggo« iljm anyag beérkezéséről számolhatunk be.
Mindeme készletek azonban nem lettek volna elégségesek ahhoz, hogy csak a legközelebbi jövő ssükségletét is fedezhessék. Ezért az illetékes népbiztesságokkal karolt?« és a népbiztosságek által támogatva misdeot elkövettünk aziránt, hogy Német-AuszttíáM! és Németországbél uj anyagok behozatali lehetővé tegyük. Reméljük, hogy e kisvasúé anyagok rövid idén belül rendelkezésünk!« fegnak állani és készleteinkkel nemcsak a legszükségezebb. bányai és erdei üzenek szükségleteit tudjuk ellátni, hanem az ország mezőgazdasági és ipari, valamint közellátási érdekeit szolgáló közforgalmú, mihtegy 4őé kilométer hbsszu gazdasagi vasutunk létesítéséhez iá hamarossan hozzáláthatunk.
A bánya és erdiüzemek, közellátási és népjéléti intézmények kisvasúti anyaggal valé ellátásáról a rendelkezésre álié készletbéi gondoskodunk. A főváros és a vörös hadsereg ellátása érdekében üzemben állé nagytétényi sertéskizlaló céljára megfeleli mennyiségi anyagot és kocsit bocsátunk rendelkezésre. Az országos Lakásdirektórium kislakás épitl akciója és az építési direktórium budapesti ét környéki lakásakciéjának céljára iparvasutat létesitésére anyagot atalunk ki.
A mai súlyos viszonyok között, amikor csak csekély készlettel rendelkezünk, egyedül a szociális termelés kiprébált módszereivel, a koncentrációval é»; a ■\'kVoperé\'cWvnt é* betűnk el eredményt és csak ilyen raédoe szüntethetjük meg aZékat a viszásságokst, amelyeket a kisvasutak terén eddig a kapi lista üzleti verseny és a termelés szervezetlensége okoztak.
Tliéves leányka mellé keresteti* jobb német leAny. Cim a kiadéhivatalbu
EL«aO egypár teljessen uj 3Ő-** számú női fekér félcipi. Csengeri-utca lé-szám alatt.
. Egy jókarJban levő gyermekAlé* kocM riadó. — Megtekirithétő Nádor-U t szám alatt.
TÜZKÖ
minden mennyiségbe™ kapható : GARAUVOLGTl^ és SZEM ERE dohány-nagyárudában I =====
ALVl. é»lolf«m
rNagjkanli*a. I818. Jullui 12. Biombit.
IBT. náa.
•>j .ikoo*tö»6o é* kiadóhivatal i NagyHanlzsa, Ougár-ut 4. sz*m •iOrka*x(d««ol klai(«htvatall
ei®loi»eacA«n t Kyomtin III.
A SZOCIÁLISTA-KOMMUNISTA MUNKÁSOK PÁRTJÁNAK !\' ALSÓZALAMEGYE1 REGGELI HIV\\TALOS LAPJA |
aiolt.oio.i .ra i Ig.u ovro . .0
Poto.r«., .... 49--koron.
«•iy.4 *V r. . . . I1U kor kas
------pr. ; . . T* \'
l\'el Iilvrt n.
Felhívom az összes politikai msg-blzottakat, akik akár a népblzlosságok, akár a Népgazdasági Tanács, vagy valamelyik propaganda központból küldenek kl. Hogy nálam 3 napon belül okvetlen Jelentkezzenek. (Városház I. emelet 9 ajtó.) Nagykanizsán, 1(19. évi jullus hó 11 én.
LUKÁCS OYULA
" k irmányiótanicsi blitoi.
A munka ára.
A kapitalista tarsadalnm piacán az emberi munkaerő volt mindig a legolcsóbb portéka. . , ...
A tőkések önkényuralma\' a bérrabszolgaság igájában tartotta a munkásokat, a kapitalista önzés kimélctlenUl kizsákmányolta a dolgozó proletárt, A vagyon urai arra használták fel a tulajdonukba jutott munkaeszközöket, hogy kényszermunkához bilincseljék a proletárságot és a holt szerszámmal leigázzák az élő munkást.
A gyárak agyonhajszolt páriái) a nagybirtokok meggyötört jobbágyai, a műhelyek és irodák szürke robotosai éhbérért adták el munkaerejüket; a munkanap hossza, a munka intenzitása s a munkaerő termékenysége esak a tő kések aranyhegyét gyarapították.
A munkabér bármely formáját használták is a tőkések, az időkér és darabbér egyaránt a kizsákmányolás céljait szolgálta.
A prolctirfarridátóra diídálá küzdelmes- osztályharc eredményekép végre a politikai hatalommal együtt a gazdasági hatalmat is a munkásság kezébe juttatta. — a proletáriátus megfosztotta tőkéjétől a burzsoáziát. Megszüntette a kizsákmányolást s az uralkodó osztály, a szervezett munkásság abba a helyzetbe jutott, hogy a termelő eszközök birtokában most a munka megköny-nyllését is biztosította.""
A rendszertelen anarchisztikus tőkés termelést egységesen szervezett társadalmi termelés váltotta fel, ahol nem a profit, hanem « produktivitás elve uralkodik, — s a kizsákmányolás helyett a dolgozók jólétének és uralmának biztosítása a munkáltatás célja.
A kommunista társadalmi rendben, ahol nem a magántőkés, hanem a proletár állam a munkáltató, uj szempontok álapján kell é. tékelni az embpri munka-főt, magasabb célok érdekében kell irányítani a nyersanyagot és a termelési eszközök legitkéletosebb kihasználását s az anyaggal termelőeszközzel és emberi munkaerővel való ésszerű gazdálkodással kell elésegitoni a termelés fokozását,
fcgy hűn.oi
.0 korono
a munkneiő <nékénck emelését és ezzel a dolgozók jólétének Jávitéját.
A termelés ésszerű fokozását s ez. zel a dolgozók jólétének emelését ideális tökéletességgel csak akkor lehet\' keresztül vinni, ha a munkásság öntudata oly magas fokot ér el, hogy tudatos együttműködéssel, fokozott munkateljesitmény-nyel önként igyekoznek az összesség jólétét emelni.
Ily ideális viszonyok mellett á tiszta időbérrendszer alkalmazásával oly módon lehetne a munka árát megállapítani, hogy a rövid munkanap mellett is kulturem-berhez méltó jó módot és boldogulást biztositana minden dolgozónak.
Sajnos azonban a tapasztalat >szerint az időbér mellett a munka árának a lehető legkedvezőbb megállapítása dacára megdöbbentő mértékben csökkent a munkateljesítmény, lazult a munkafegyelem s a termelés hanyatlása veszélyeztetf a munkásság helyzetét.
Igaz, hogy a munkateljesítmény csökkenését és a munkafegyelem lazulását nemcsak az osztályöntudat elhomá-lyosulása idézte clo, hanem érezhető mértékben kedvezőtlenül hatottak a munkásokra az élelmezési nehézségek, a nyersanyag hiánya és főleg oz ellenforradalmi agitá;ió, amely a kommunista forradalom győzelmébe vetett hitet ¡gyek- I szik megingatni. I
A munkásság helyzetének javítása I

cs u proletárállam gazdasági megerősödése érdekében sürgős szükség ezen bajok orvo*lásán kit ül a tiszta időbér rendszer helyett a munkateljesítmény fokozását biztosító prentiumos és darák bérrendszer beállítása, továbbá a munkaerő nyilvántartásával s helyes elosztásával u munkateljesítmény rationál.s ellenőrzésével\' és a ntunkal\'egyelmi szabályzat életbeléptetésével a termelés fokozásának biztosítása.
Magyarország forradalmi munkássága, mely oly ellenállhatatlan lendülettel söpörte el a hatalom polcáról a kizsákmányoló hadat, nem hajtja magát többé a burzsoá diktatúra alá és nem dobhatja munkaerejét oda a régi kizsák-mányolói szabad prédájára. Bizonyos; hogy minden ellenforradalmi- kisértés, minden súlyos megpróbáltatás ellenére is elszánt, bizakodó, a győzelembe vetett szilárd hittel folytatja a magyar proletáriátus a diktatúra fegyvereivel világtörténelmi jelentőségű osztályharcát és as ellenforradalom támadásait visszaverve, a kommunista társadalmi és gazdasági rendben hatalmas mértékben fuRja növelői öntudatos munkájával a dolgozók jólétét és termelő erejét.
A gyézelmes proletáriátus ekkor állapithatja meg a legkedvezőbb feltételek mellett saját maga eredményes termeié munkájának árát.

Kan Béla jegyzéke Cleinenceun hoz.
A mrimlila It TMkAMef, — M*agdeUoMák a> ánus »oil Mnteket.
Budip.lt, július- I I.-AMagyar Távirali Iroda jelenti: Kun Béla külügyi népbiztos Clemenceauhoz a békekonferencia elnökéhez ma a kővetkező táviratot küldötte:
— Elnök url Junius 13-án kelt táviratéban azt mondotta ön, hogy abban a pillanatban, amidón csapataink a ránk kényszerilett harcban a cseh-szlovák köztársaságnak odaítélt területet kiürítik és elfoglalják * magyar tanácsköztársaságnak odaítélt határokat, a román királyi csapatok az.nnal megkezdik a Tisza vonal kiürítését. Utolsó táviratomban kifejtettem, hogy subjectiv garanciaként elfogadom az ön szavát. Elnök\'tir! Az Ön még-bizottai értesítették önt arról, hogy csapataink a reánk kényszeritett harcot a csehszlovák köztársasággal szemben beszüntették és junius. 24-én elfoglaltuk a Pellé generális által megállapított semleges . zóna innenső halárait. Az ígéretének és parancsainak ellenére azonban a román királyi csapalok nemcsak, hogy nem vonultak vissza, de junius 24-e után néhány helyen többek között \'r¡szaluénál támadást kezdtek, amelyeket természetesen véres fővel vertek vissza vdrös hadseregünk csapatai. Engedje meg elnik ur,
hogy választ kérdünk ana nézve, vájjon,-az ön szava é9 a társult és szövetséges hatalmak szava elég sulyos-e arra, hogy a renáji királyi csapatok visszavonuljanak a megpá-rancsolt vonalra.
— Felkérjük önt elnök ur arra, a román királyi csapatokkal szemben éppen ugy szerezzen érvényt akaratának, mint velünk szemben akkor, amidőn • reánk kányszeritolt és a diadalmasan folytatott háborút a cseh-szlovák csapatokkal szemben teljesen beszüntettük.
- Csak az így teremtett helyzetben igazolhatja á magyar tanácsköztársaság népe elótt ezt az eljárási, amely- az On kijelentését elfogadta garanciának. Aboan a reményben, hogy a szövetséges és társult kormányok tekintélyüknek és paranosaiknek a román királyi csapatokkal szemben isárvéayt tudnak szsresni, vagyok tisztelettel Kuu Béla külügyi népbiztos.
Budopost, jullus II. A Magyai Távirati Iroda jelenti : A forradalmi kormányzd-tanáos minden magyar honosságú férfitagja részére lt—45 évig v^dkötel.zettségel állapított meg. A rendelet minden magyar honosságú nem dolgozó (burzsoá) férfttagjára is
ZALAI NÉPAKARAT
julius 12
kiterjed. A burzsoázia munkakötelezettségből ált.
Budepoot) julius^é-4. Á forradalmi kor mátiytótanács minden magyar honosságú volt tartalékos, Szolgáljon kívüli, vagy népfelkelő tisztet, továbbá titztjclölter, valamint azokat a veit önkéntesüket, akiknek tiszti vizsgájuk van,- taozgósitottrták tekint. ..... ••
Több olasz városban a munkásság átvette a hatalmat.
Tulajdonba vették a középületeket és jármüveket.
Béos, julius II. A Neues Wiener JOurnal jelefnti: A SeCdlö híradása szerint Viconzában, Srolliban és Vaniban, valamint IMaszország töb városában
Kikiáltották a tanács köztársaságot Minden kocsi^hutót és középületet le-fdglaltak. A szükséges élelmezést a munkások .bizottságai, osztják .szét. A chiassov munkásszervezetek titkára kijelentette, hogy a hlvoUlos szooi áldemokrata párt szolidáris aa éhségtüntetökkel Á burzsoázia kapzsi profit-éhsége és a kormány lanyha intézkedései kihajtják az utcára á népet.
Berlin, julius II. AVossische Zeitung, jelenti: Az Ava/iU irja, hogy
Firenzében a munkásság kezébe vette hatalmat
A tömeg erőszakkal lefoglalta az élélmisze-reket, amelyeket a munkáskamara által megállapított árakon osztottak szót a lakésság
kizott.
A város környékén összeütközésre került a sor a fegyveres karhatalommal. Itt áfconban a katonák a levegőbe főttek, a lovasság pedig megtagadta az engedelmességet amikor rohamra vezényelték. Egyes helytken megalakultak a helyi szovjetek, amelyek az élelmiszer kérdést hamarosan rordezik. A nehézségeket sikerült megoldani.
Palermóban a kormány ugy akarta elejét venni a népharag kitörésének, hogy 21 közismert élelmiszer drágitót etséradáfr
Budapest, juliUs 11, Az Atynti bécsi és b(|d^sti<H tuclősitvja,..Grandé ,elvtárs. az-,. Avanii hasábjain éVŐnyÖs\' hangon\' Írja meg, miként szervezte meg\'a magyar pro^etárság a vörös hadsereget.
-- Olasz elvtársunk Szántó Béla népbiztossal folytatott* beszélgetés., mely a következő párboszéddel ért véget:
— Most pedig jöjjön, lenn áll az autóm, menjünk ki a katonasághoz szólította fel atfntó népbiztos C»randot. _______j iiii;i
— Önnel akár re pülőgépre is felülnék hogy elmenjünk a kommunista Rómába.
Szántó:
—• Még messze van, de ha a keletre ki-véokozik..mehetünk bárhová.
Támadják az olasz kamarában a karnáHjt a magyar ft<>yekba való beavatkozás miatt.
. . .... Luglno, julius ll.Az Avanti irfi,h»gy ClVíller« képvlséia int.rpollációt terjesztett te a kamara elnökénél Nitti miniszterelnökhöz. As interpelláció második pontjában azt kér-4ati, hogy hogyan magyarázza a kormány elnöke
, • budap.stl olasz missziA fSnSkén.k Já magiar köilir>má{ be!.» ügvébo »aló beava koztsát.
vé<jkjteie».cttsygű | Bezárfék a kaniisai lufkorcsmákat.
Á *Ar*i! taoAfc« ik^tö ||l»0ytét4u«k ölf-e. - kaels«« vitai tßEgget termel. — uoimat kcrUonet Nagtkaulzii rár«l kezetiltbOB. — Re kV j4k « +*n*fl ém A gerillát.
Nagykanizsa vároá munkáét, katona- és féldmüvea tanácsának itttézö bizottsága tfft-nap délután 4 érakor ülést tátték 3*%ff elvtárs az ülés megnyitása után bejelenti, hogy Kenékpusztán a tőzegtermelést megkezdték, a kitermelt fűtőanyagot azonban Budapestre szállítják. Értesült arról, hogy a bucsuszent-balázsi termelő szövetkezetben tebb száz holdnyi ^területen 50 centiméter mély és kitűnően használható tőzeg van, amelyből Felsőrajkon hosszabb ideig hajtották a malmot is. Indítványozza, hogy Nagykanizsa város a fainségre való tekintottel, saját felelősségére kezdje meg azonnal Bucsuszentbalázs határában a tőzegkitermelését és a fűtőanyagot a saját céljaira^ használja fel. Bejelenti, hogy ugyancsak a bucsuszentbalázsi termelő szövetkezet erdejében több száz kocsira való törmelékfa van, amelyet a fuvarozási költségen meg lehetne szerezni a város számára.
Horváth elvtárs »zerint a bemutatott tőzeg minősége igen jő. Indítványozza, hogy ne sokat habozzanak : rögtön kezdjék meg a termelést. Az esetben, ha a város a munkások élelmezéséhez hozzájárul, hajlandó a tőzeg-termelést a tormeiőszöiatkezet rezsimjében megszervezni, amely aztán a kitermelt tüzelőanyagot átadja Nagykanizsának.
Sneff elvtárs indítványát Horváth elv-társ kiviteli indítványával együtt az intéző bizottság egyhangúlag magáévá telte
Verem elvtárs bejelenti, hogy Merenye községben nagy kiterjedésben egy méter szélességű barnaszén található 80 centiméter-nyíre a föld alatt. Király elvtárs indítványára bizottság elhaírozta, hogy megsürgetik Budapestről a geologust, aki megállapítja, milyen értékű a merenyei barnaszén és milyen módon lehetne azt kitermelni.
Lukács kormányzótanácsi biztos elvtárs bejelenti, hogy panasz érkezett hozzá, amelyben kérik, hogy a termelőszövetkezetek központja a-z igazságügyi palotából költözzön ki. Hosszabb vita után a bizottság Lukács, Horváth, Király és Beok elvtársakat bízta nfeg, hogy járjanak el a hadügyi népbi*tosságnál a Kun Béla katonaotthon átengedése iránt, amelyben a termelő szövetkezetek kezpont-já:V kivOl a Népgazdasági Tanács nagykanizsai fiókját és a vármegyei hivatalokon kivül a csáktornyai tanítóképzőt is elhelyeznék.
Sabján elvtárs a város élelmezése szempontjából indítványozza a város határában levő Qatihyá^y?Strattmann féle birtok városi kezelésbe való vételét. Horváth elvtárs bo-jelénti, hogy aj illető birtokon 80 holdnyi területen bolgárkertészetet szándékozik létesíteni, amellyel Nagykanizsa zöldségellátását téljesen függetleníteni lehet ¡^kisemberektől. Figyelmeztet, hogy már most meg kell tenni az első lépési, hogy az aratás ulán közvetlenül megkezdődhessek a bolgárkertészet megszervezése. Végül bejelenti, hogy a lazsnaki Biliot-féle gazdaségpt szocializálta és ált mágnémesitéssel\' foglalkozó gazdasággá fogja átalakítani.
A bizottság & bejelentést tudomásul veszi, az indítványokat pedig elfogadja.
Sabján elvtárs bejelenti, hogy Havas Hűgó elvtárs az intézőbizottsághoz intézett beadványában lemondott munkástanácsi tagságáról és városi ügyészi állásáról. Sneff
etvtáfá indítványára át Intézőbizottság h munl^ftanácsl tagságról Való JómdHdást rl^jjj vette tudomásul; mivel é választás 8 hónapi szól. A váio\'i ügyészi állásról való lertlon-dást tudomásul vették.
Krátky elvtárs terjesztette elő ezután a kiskanizsai római katholifcus hitközség kérelmét, hogy a Szent Flórián téren levő épületet, amely a város tulajdonában van, engedjék át nekik használa\'ra a plébános és kántor elhelyezésere. Az intézőbizottság a kérelemnek eleget tett és a szerződés megkötésére bizottságot küldött kl.
Sneff oivtárs ezután azt indítványozta, hogy az összes kanizsai zugkorcsmákat, valamint á Berlin és Fiume kávéházakat, amelyek veszélyeztetik városunk\' közegészségügyét, közbiztonságát és közerkölcsét, — zárják be. Az intéző bizottság a követkézé korcsmák, illetőleg kávéházak bezárását ha-tároztn eí: Berlin és Fiume kávéházakét, a Zöldfa-kertjét, amelyből napközi otthont alakítanak, Mandel Gyula, Berényi János, Vida Lajosné (szállodává atakitják), Kraus Samuné, Vortmann Salámon, Merkli János, Gerencsér Gyula, Böhm Samu, Dukász Mártó Miheller Károly, Kovács Sándor, György Deák János, Kosztoric Géza (Krajcsics), Mateszdorfer Móric, özv. Guttman Mánóné (Magyar király-szálló), Holczeí Gábor, Ritschner Samu, Tóth Péter, Mácsovics István, Rozsinovics János, Gergely János, Kován Lajos, Leitner Ernő, Völgyi Mór, Simon Kálmánné. Kaufitian Mórné, Sim jn József ,(óvoda lesz belőle), végül Anek Fefencné korosmáját. Winhofer Vilmos és Rákos József korcsmájának ügyében bizottságot küldtek ki. A többi korcsma és vendéglő, mint étkezde, illetőleg beszédé továbbra is nyitva marad. A bezárt korcsmák helyiségeit legrövidebb időn belül proletár-lakásokká fogják átalákitáni, amire á vármegyei és egyéb hivataloknak Nagykanizsára való telepítése következtében valóban nagy szükség is v^n.
Krátky elvtárs terjesztette elő ezután az Ipartestület kérvényét, amelyben a kisiparosok dohánykiutalást kérnek. Hosszabb vita után az intézőbizottság ugy döntött, hogy a tényleg dolgozó kisiparosok részesülni fognák- a -dohán
Király elvtárs bejelentetté, hogy a hadügyi népbiztosság tudomásul vette, hogy a hadikórház átvételétől a várói eláll. Majd előadta, hogy az ország villamostelepeit csoportokba osztották. A Schuckért-csoport vezetősége, amelyhez Nagykanizsa villamos-téíépei is tartoznak, a villamosáram i^j árait a kővetkezőkben állapította meg: közvilágítás évi 700tJ korona (eddig 80CW K.-t fizettünk), egységáram magánésoknak 50 kOrona, átalányvilágítás a békebeli ár nyolc és félszerese: 200 korona, órabér havi 5 korona. A bizottság a részletek megállapításáig az uj árakat nem vette tudomásul.
Több apróbb kérdés letárgyalása és Brtnyai elvtársnak .a mozík kérdésérŐÍ mondott beszéde után az intézőbizottság ülése este 8 óraker ért véget.
ileainiKlt a hadművelet a salieiai frontos.
MoHk»», julius ((. A virös csapatok elfoglalták Veleclskát a palicfal határon. \'
11)18- július 12-
ZALAI NEPAKAKA1

Maak*aokl EWtár.akl A.éxon.ok! M. e.te »1 « «ylIwAnoa népgyOUat tartunk. Eltadó ALPAftY éwul.oA,»!»! riad. KOI- *» balpolitlfcal ¿fiS
HÍREK
Jtslldo
12
Szombat
. N a * t « H ....
A nap kél 4 óta 13 porc nyugszik 7 óra 55 perc-
A hold kél d. u 6 óra 2« perckor, nyugszik 4, u. 2 óra 34 perckor.
— Kinevezés. Nagykanizsa város intézi bizottságához tegnap délután érkezett meg ai igazságügyi népbiztos távirata, amelyben a régi bűnügyeket felülvizsgáló bizottság igazságügyi előadójául Szamuelly Ottó szabadságának tartamára kayser Kleket nevezte ki.
— Alsózala , Zala , Oyflr-, Mosott Sopron it Vasraegyék megyei és járási titkárai e hó 17-én, csütörtökön délelőtt 0 árakor az országos párttltkárság helyiségében (Eresébst-kőruf Itl. I ém) fontos merészé-lésére okvetlenül jelbnjenek még. A megyéken, illetve járásban levő pártszervezetek pontos listáját vigyék magukkal.
— UJ hivatalok a toborzás és soro zás eredményének nyilvántartására. A forradalmi kormányzótanács CiX. sz. rendelete 6-telmében a toborzások és sorozások eredményének nyilvántartása végélt katonai nyilvántartó osztályok szervezendők* Ilyen katonai nyilvántartó hivatal fog működni elsősorban a megye székhelyén lévő munkás ik katona tanács mellett, a megye állitásköte-les lakosságának nyilvántartása végett A városi, katonai nyilvántartó osztály a város területét a Járási pedig az alája tartozó községek lakósságát tartja katonailag nyilván. A városi és járási katonai nyilvántartó osztályok jelentéseiket és statisztikai kimutatásaikat a megyei nyilvántartó osztályhoz intézik, amely ót naponként a hadügyi népbiztosáéi toborzó osztályénak tesz jelentést A fórra-ialni kormányzótanács ezen rendelete ma ékezett le a városi és vármegyei intéző-HlzottságlKrt, mely ás uj trtvatalok megszer-rezését Nagykanizsán már folyamatba is tette.
— A feliólempljmot átadják a róaul kathollkui hitközség kezélíséfré A nemrégiben megalakult I—II. kerületi római katholikus kltközség azzal a kérelemmel fordult a városi intéző bizottsághoz, hogy a felsótemplomot, amely eddig a város kezelésében állott, adják át istentiszteleti célokra a hitkézségnek. Az Intéző bizottság helyt adott a kérelemnek ás á leltár mítlétll átádáá; megejtésével Ráuch Ferenc, Hammert Károly és Halvax Frigyes elvtársakat bízta, meg Az átadás jullu« 14-én fog megtörténni.
. — Vasúti kaland Szombathely és Nagykanizsa kSzSlt. Mem a legkellemesebb vasúti kalandban volt része a napokban /urt-Movích József nagykanizsai lakosnak Szombathelyről Nagykanizsára utaztában a vasúti kociib«o,..am«lybe .rajta ,k,iyü| még két katona •zállt be, kényelmesén végigfeküdt és elalüdt. Már Kanizsa felé járt a vonat, amikor felébredt. A két katonának hült helye volt, de\' kiüt hetye volt velük együtt Juranovich ötCO koronát kitevő pénzének is. Juranovioh Nagy-kaniksán megtette feljelentését « vörös őrségen, mely a két vakmerő vasúti tolvaj lefülelésére ae Inlézkeeéseket megtette -
— Vármegyei pénz Alsózalamegyében.
Nemrég megittuk, hogy az utóbbi időben nagyon. is érezhetővé valóaprópénzhiányon, amelyet a Budapestről érkezett aprópénzszálllt-mányok aem enyhitettek eléggé, a megye pénzügyeinek vezetősége vármegyei paplr-pénzjegyek kibocsájtásival kiván sogiteni. A városi és vármegyei intéző bizottság, továbbá Forbát elvtárs pénzügyi politikai megbízott tárgyalásai, amelyet ez ügyben folytattak, már eredményre is vezettek. A megyei pénzt az Osztrák Magyar Bank nagykanizsai fiókja fogja kiboesájtkni, amelynek forgalomba hozatala a többi megyei pénzintézet utjánjtörténlk. ügyelőre ötmillió értékű papirpénzt . becsáj-tanak ki 1-2—5 és 10 koronás bankjegyekben, a bankjegyek e\'őállilási költségeit, úgyszintén a felelősséget a városi és vármegyei intézőbizottság vállalja. A »egyei pénz elő állítását rövidesen megkezdik; reméljük, hogy evvel a lépéssel az aprópénzkiisis Alsózalamegyében végérvényesen megszűnik.
— A\'inunkaadók és a magántisztviselők munkadíja. A magántisztviselők szakszervezete ezúton értesíti a munkaadókat, hogy a kormányzótanács CVI. sz. rendeletében megállapított munkadíjak kifizetése körül semmiféle amerikázást nem tür, amiért is felszól-lilja ugy a munkaadókat, mint az alkalmazottakat, hogy a rendeletet azonnal hajtsák végre. A szakszervezet egyúttal megteszi a lépósákét ki édáigi vétkesekkel izembéW a forradalmi törvényszéknél.
,— A Magyarországi Munkások, Rokkant és NyugdIJegylet ezúton is felhívja hadbávonuR tagjait, illetve azák hozzátartozóit, hogy tagdíjfizetési kötelezettségüknek tegyenek eleget, amennyiben bevonulásuk tartamára rendes fizetésben részesülnek. Ily körülmények között az alapszabályok 11. i-ának b) pontja sem mentesíti a hadbavonultakat a törlés alól, kivéve azon harctéren levó tagókat, akiknek hozzátartozójuk nincs. Miután az egylet továbbra is a rendes keretek kózütt működik, iízeti az alapszabályokban előirt rokkant-, árva- és özvegysegélyeket, minden tagnak kötelessége tagdijait pontosan Űzetni. Ennek elmulasztása esetén a központi választmány az alapszabályok 10. S-a értelmében mindazon tagokat, akik 20 heti hátralékban vannak, a tagok sorából törölni fogja.
— A balatonmenti harcászati gyakorlatok. E hó 5-én a II. hadsereg egyes ezredei harcászati gyakorlatodat tartottak a Balaton mellett. A harcászati\' gyakorlatok célja az volt, hogy ezáltal a Dunántul valamennyi munkástanácsának elnöke és járási politikai megbízottai, akiket mint a proletáriátus vezetőit a gyakorlatok megszemlélésére meghívtak, személyes tapasztalat alapján meggyőződést szerezzenek arrról a harckészségről, bámulatos fegyelemről és a lelkesedésről, amellyel a dunántulí proletáriátus derék vörös katonái a proletárdiktatúrát védik. A harcMzatl gyakorlatokról a következőket köd»k velünk: Nagy örömünkre szóigált látni Wkos vörös katonáinkat, akik harcos elszántsággal utolsó leheletükig készek a magyarországi proletáriátus uralmát megvédeni. A csapatok a legjobban vannak felszerelve, egytől egyig ki-próbált proletárkatónák. A parancsnokok és a katonák között a legdicséretreméltóbb egyetértés uralkodik. A katonák a gyakorlatoknál
a legnagyobb fegyelemmel teljesítik a parancsnokok parancsait. Valamennyien teljes tudatában vannak, hogy a vörös hadsereg magatartásától függ a tanácsköztársaság jövóje. Ez a tudat megacélozza izmalkat és megsokszorozza erejüket. A magyar proletáriátus szabadságéért és a boldog Jövgjéért való kde delem orószlánbátorságot kölcsönöz nekik A harcászati gyakorlatok befejezése után délután 3 órakor Fiedler hadseregparancsnak elvtárs jelenlétében értekezlet volt Az értekei-léten megbeszélték, hogy a polgári hatóságok mlképen járjanak el, ha a vörös hadsereg katonáit igénybe akarják venni. Megbeszélés tárgyát képezte a vörös hadsereg élelmezése is. Általában az az álláspont jutott kiféjeeésre, hogy azok a megyék, amelyekben nincs vö--röskatonaság, mivel az élelmezési viszonyaik ezáltal jobbak, hathatósabban járuljanak hozzá a vörös hadsereg élelmezéséhez. Az ilyen megyék Jelenlevő ^proletárvezetói lelkesedéssel ígérték meg, hogy a vörös hadsereg élelmezését teljes tehetségükkel segíteni fogják.
— Mesematlné. Vasárnap délelőtt lg órakor a városi nyári színkörben meíedéletőtt lesz. Mesélni fognak Hatisz Jenő és Btt-nyti Lájos elvtársak. Belépődíj 60 fillér.
— A cirkusz előadása má este a népgyűlés miatt este 9 órakor kezdődik.
P&rtfltfyék.
A borbély és lodrász alkalmazottak
szakcsoportja felszállítja a borbély és fodrász mestereket, hogy julius Havi szappan járandóságot átvehetik Kirchknoff Ernő szaktárstól vasárnap délelőtt 10 tői II óráig a Munkásotthonban. — Az alkalmazott tagok jéníua havi dohányjárandóságot vasárnap délelőtt 9— ll óráig a Munkásotthonban átvehetik és egyuttat a befítetes is megtartatik — A vezetőség
A női szabadszervezet felhívja ésszos tagjait, hogy ma este tartandó népgyűlésen, a városháza előtt mindnyájan jelenjenek mag, mert a nőket érdeklő dolgozókról is lesz ssó. Annál is inkább jöjjenek el, mert a legutóbbi népgyűlésen sajnálattal tapasztaltuk, bár budapesti női szónok volt, a tagok gyengén voltak képviselve.
Az építőmunkások csoportja érteitti tagjait, hogy az e havi dóhányilletmányt vasárnap délelőtt 10 órakor okvetlen "egyék át. Élelmezési könyv elhozandó A vezetőség.
A forgalmi és szállítási munkások a havi dohányllletményét ma eite fél 7 órakor osztjuk ki a dohányjegyek és aprópénz elténéber\'. Ugyanakkor illeték-befizetés"^— A vezetőség.
Magántisztviselők szakszervezeté ezúton értesiti dohányzó tagjait, hogy a doffáhy-kiosztás csak a jövő héten lesz eszközölve, amiről a tagok értesítve lesznek.
\' TiMttnktsok, klk még nitti váltékfél a julius havi dohányitletményüket, ma este d órákor átvehetik. Aki később Jelentkezik, dohányt nem fog kapni. A vezetőéig
Cipész munkások ma este T órakor a julius havi (t.iliányilletményüket felvehetik doM\'-yi ¿y (cl;--nében. Apiópénarll gondoe-ko.W .*. 4 vezetőség.
ZALAI NÉPAKARAT
191». Julius 12
te alsózalaMiyii kerílili ttriinyblvalil segkezile mlkUísíl.
A terményeket a kirendeltségek és az átvcrő\'bizottsások veszik át Milyen terményeket kell beszól« gdlUtnl? — A terménybeszolgál-tatán rendje.
(Saját tudósi tónk tói) Az Élelmezési\' Diktatúra felyó évi junius hé 14-én kelt slsé számú parancsával n közszükségleti célokra igénybs vett buza, rozs, kétszeres, köles, zab, tatárka, tengeri és hüvelyesek összegyűjtésével, átvételével és elszállításával kapcsolatos teendők ellátására Kerületi Terményhiva-talek felállítását rendelte el.
Az alsézalamegyei kerületi terményhiva-talt, amelynek szervezési munkálatait most fejezték be, Kaszter Miksa elvtár» vezeti.
A kerületi terményhívatalbél a terményhivatal rendeltetéséril és ügymenetéréi a következő felvilágosítást kaptuk:
Az alsézalamegyei kerületi terményhivatal, melynek székhelye Nagykantzán van, működését megkezdte. A kerületi terménybi-vatal központja Nagykanizsán a Sugár-ut 2. szám alatti Magyar-Francia biztosító intézet helyiségében nyert elhelyezést. Az ügymenet leegyszerűsítése cgljábél Letenyén, Zalaszent-mihálysn (a pacsai járás részére) és Keszthelyen járási kirendeltségeket állítottunk fel, mely járási kirendeltségek viszont az egyes községekben anyaggyüjtőket neveztek ki, akik az Élelmezési Diktatua második számú parancsával rendelt átvételi eljárást foganatosító átvevő bizottságban működnek és a termények átvételét és a Kerületi Terményhivatal rendelkezése szerint az elszállítást eszközlik.
— Működésünk különösen az Élelmezési •iktatura második számú parancsára terjed ki, amelyben a termények igénybevételéről történik intézkedés. Ez a rendelet a fent meg-jelelölt terményeket zár alá helyezi. A termése felett a termelő csak az ezen parancsban megszabett korlátok kizött rendelkezhetik. Kételes a termelő a termést a jó gazda gondosságával learatni, késedelem nélkül kicsé-peltetni és az aratás alkalmával, a keresztek és kévék számát az átvevő bizottságnak szóban vagy írásban bejelenteni, mely adatok volédiséfát *tf átvevő* bizettság ellenőriztetni fogja.
— A csépiégép tulajdonos a cséplés megkezdése előtt legalább 24 órával az átvevő bizottságnak köteles bejelenteni a cséplést, aki a csépléshez egy ellentrző közeget küld ki. A cséplés időpontjában, tehát a mag kihul-tával a termelő magtermelő magtermését az Élelmezési Diktatúra kizszAkséglsli célokra
. igénybe veszi és- az átvevő bizottság által megállapított házi és gazdasági szükségleté nek felüli mennyiséget senkinek megőrölni, feletetni, feldolgozni, elajándékozni nem szabad, hanem ezen felesleg felett az. átvevő zottság által megejtett elszámeíás után kerületi Terményhivatal által megjelelt községi anyaggyijtő rendelkezik.
— A termelő jegosult a termését, vagy annak egy részét, még mielőtt az átvevő bi-zottság .a«, elszámolást nála megejti, « termény átvételével megbízott szervnek, vagy személynek, tehát akár a községi anyaggyüjté-nek, vagy a terményhivatal kirendeltségének, vagy akár a Kerületi Terményhivatal nagykanizsai központjának átvételre felajánlani
— Aj igéaybevétel részleteiről a Kéz-
élelmezési »iktatura ezen második saámu parancsa részletesen intézkedik, mely itotéií-k\'edéseknek a cséplést e, annak ellenőrzésére az átvevő bizottságot megejtendő elszámolás és a feleslegek átvételére valé intézkedései a Termelő Szövetkezetekre nem terjed ki.
— Az Élelmez.ési Diktatúra ezen rendeleteinek parancsaiba ütköző cs a közellátás érdekeit VeSz\'éTy ezt\'et<T\'\' minden cselekmény vagy mulasztás felett a forradalmi törvényszék ítélkezik, mely eset körülményeihez képest a a vagyonelkobzást is kimondhatja.
ad 10)64—1919.
Tárgy: Nagyszülők és szülök segélyzése elesettek után.
Hirdetmény.
A Népjóléti és közegészségügyi népbiztosság 60. sz. rendelete értelmében ezennel közhírré tétetik, hogy a harctéren elesett, vagy a.hábomban katonai szolgálat alatt szerzett betegség következtében elhalt katonák szüléi és nagyszülői segélyt kapnak.
Hogy e segély folyositható legyen, kell hogy a nagyszülők vagy szülők, akik a segélyre Igőnyjogosultsággal bírnak, összeirás végett a népjóléti ügyosztály rokkantügyiéirodájában 1910. julius 10-án reggel 9 órától 12-ig s délután 3-tól 6 óráig jelentkezzenek a Kossuth Lajos-téri méntelep laktanyájában Kisínludi Márton elvtárs előadónál.
Nagykanizsán, 1919. évi julius hó 11-én.
Városi Intéző bizottság
Nos képzett vincellért
Keresünk szocializált szöüobirtokra azonnali belépésre. Jelentkezni Nagykanizsán (Igazságügyi palota) a ter-melók központjánál lehet. _
Id6eebh térti keres álandó bútorozott lakást, hol reggelit kaphat, a viszonyok változásánál vacsorát is. Megelégszik egyszerű, tiszta, jé étellel. Nem reflektál különbejáratu szobára. Választ kérek .Állandó" jeligére a kiadóba,
Magyar-utca« egyszobás lakásomat
fölcserélném Teleky-uton lévő ugyanolyan lakással. — Bővebbet Teleky-ut 24.
Katonai alrcáltskolában 2 mosónő n szokásös munkatér mellett
állandó munkára
felvételik. Jelentkezni lehet az iskola gazdasági hivatalában. — (Teleki-uti kaszárnya.) —
Csütörtökön, folyó hó 10-én este Teleky-ut! csordával hazalövet
egy aArgaszörO fehér tahén eltévedt. ■
Föltalálója kéretik a tehenet Darvas János henteshez Petöfi-ut 34. sz. halton!, hol illó (utalonban részeslll.
Forgács féle öngyújtó
ég mint a forgács! = Tűzkő, Ml, benzin, kizárélag
(Forgács R.
dohánytfizsdájóben Magyar-utca 43.
Intollips mafiános asszonyt
keresünk mint házvezeténőt egy sze-cializált birtokra. Baromfi és sertés-tényészté s he zjér t sen. Előnyben része-sül, kinek bútora . van. Fizetés lyieg-. egyezés szerint. Jelentkezni a Ter-melök Központjánál, Nagykanizsa (Igazságügyi palota) lehet.
Irodai kifutóleány
azonnal felvétetik a Zala kiadóhivatalba.
Kovácsmesterek figyelmébe I
Sipkjarikavaa «a abronoa-II waa kapható a 11 MERKUR GYÁRBAN
Zongoratulajdonosok figyelmébe I
Szakérió zongorakészltó és hangoló érkezeit Nagykanizsára. Elvállal bfiró-zéseket, hangolásokat, angol, bécsi és planlno-mech.inikal javításokat. Érdeklődők adják le clmOket e lap kiadóit«? hivatalába.
TŰZKŐ
minden mennyitégben kapható: GARAMVŐLGYI
ás SZEM ERE dohány-nagyárudában 1 —
A KOKA E E G G-E L 1
ÓKÁKBANJELENIK
MEG, EREDETI TELE-
FON fi« TÁTIKAT
JBLEWTftSEKKBL.
Egyea szám ára 30 fillér.
Kapható a dohányárudákban és az utcai rikkancsoknál
HMM fttltt i kiaiMfci!
KI VI. ««folyom
Naeykanlsaa, l«iB. Julius 13. Vasárnap.
IBS.
«1U.K...I0..U .. M.drt\'tlv.I.I
H.nyknnl*... .U.»r-Ul 4. »*.m
..•.k.».te.«fii«. m.dúhiw.i.ti
i,?.ion.«em r.. i HKOma. Hl.
A SZOCIÁLISTA-KOMMUNISTA MUNKASOK PÁRTJÁNAK I ALSÓZALAMEOYE1 REGOEÍ.1 HIVATALOS LAPJA i
crollt.t.n .rak,
CB... .»r. .... fto-_ harua.
..■> ..... . . . •
...... . ... - „ "OTOWB
Felhívom az összes politikai megbízottakat, akik akár a népbiztosságok, akár a Népgazdasági Tanács, vagy valamelyik propaganda-központból küldettek M, nálam (Városház I. emelet 9 ajtó.) 15-lg jelentkezzenek.
Nagykanizsa, 1919. évi Jul. hó 12.
—&.....—--""lukács OYULA s. k.
kormánysöUnácsi feistos.
JULIUS 21.
Ha ránézünk Európa térképére, a különféle színekkel föstött országok tarkasága olyan, mint a templomok ablakainak színes üvegmozaikjai, melyeket ólom tart össze. Az európai térkép mozaikot is ilyen ólom, n kapitalizmus, az imperializmus, a zsarnokság nehéz ólma foglalta össze, ragasztotta egymáshoz eddig. De csak eddig, mert a forradalom tüze megolvasztotta ezt a foglalatot s a mozaik, a színes dorabkákból összeállított térkép málik széjjel, hogy eggyé olvadjon, hogy piros legyen az egész, hogy ne különböztesse meg az embereket és országokat a zsarnokság tarka színezése. A vén Európa eljutott a forrponthoz. A forradalom hajójában külön válik\' a nemes érc és méltó helyére csapoládik a salak, amely eddig a természet törvényénél fogva mint könnyebb, a fölszinen úszott.
Julius 21-én Európa minden műhelyében megáll a munka. Julius 21-én igyeltneztetést kapnak a kapitalisták, a születés előjogán élősködők, hogy menynyire tehetetlenek, milyen semmik, ha a dolgos kezek megállanak, Az európai általános sztrájk a munkásság tiltakozása a győzők békéje ellen. Utolsó figyelmeztetés lesz ez arra, hogy a dolgozók nem hajlandók a győzelmes békét, az ujabb elnyomatás jármát viselni. Ha ez a figyelmeztetés sem használ, ha a gyizők továbbra is ragaszkodnak az erőszak békéjének a keresztülviteléhez, akkor az •mberi jogok érvényesítésének energiájából eruptikus erővel tör kí a világforradalom, melynek tüzes lávája megolvaszt, elsöpör, örökre eltemet minden kapitalista csillogást, a kizsákmányolók minden bűnét.
Az olaszországi forrongások már nem helyi jellegilek. Az ántánt zsoldss csapatainak- már mindennaposak a lázongások. A háború rendezőinek lelketlen uzsorázása nyomán támadt drágaság minden országban tiltakozást váltott ki. Forr egész Európa. A forradalom már •lőre veti iázó sugarait s ha megindul, trónok, paloták tűnnek el a népakarat érvényesülésének kohójában.
Julius 21-én láthatják Európa remegő, végtusáikat küzdő kapitalistái, hogy a dolgozók megértetlék egymást, hogy a prolelárkezek keresztülnyultak a vámsorompókon, a zsoldosokkal megrakott országhatárokon és egymásra találtak.
Julius 21-én utoljára szólitjw (öl Európa proletariátusa az aranybórju
papjait, a dolgozók korúdesolóit a távozásra. Ha ez a fölszólitas is sikertelen marnd, ha elvakultságukban tovább fe útját állják a milliók jogainak, akkor elérkezik a leszámolás órája, amikor lángba borul egész Európa és vértti, az elnyomók véréül lesznek pirosak « burzsoá bilnpaloták falai. , , ^
Forradalmi mozgalmak Európában.
Ax angol reii<l<trN«g csatlakozott az AltalAuoa astrájkhox. — A cech muubAaaAg Advfttfete a francia forinüaluimolioz.
Prága, julius 17. Burián Ödön és Merla Rudolf cseh szociáldemokrata képviselők\' táviratoztak Longuet francia szocialista .vezérnek amelyben üdvözlik az olasz frar.cia cs■ angol proletárságnak az orosz szovjet köztársaság érdekében megindított akcióját és sikert kívánnak az entente proletárságának.
Prága, julius 1<2. Az Udoznost a bríinni szociáldemokraták lapja jelenti, hot;y a központi szervezetnek Julienfeldben tartott gyűlésén megtámadták a munkástestgyakorló égy« sütet vefcttőségét, mert harcra bíztatták a tagokat a magyar tanácsköztársaság ellen. A gyűlés részvevői megkövetelték a vezetőség tagjainak felelőségre vonását. Flniuébau terjed aiiomtuuulzaiue.
Fiume, julius 12. A kommunista mozgalom különösen a nagy számban itt levő olaszok köziüu erősen terjed, úgyannyira, hogy a mozgalom megakadályozását a parancsnokló tábornok sem tartja célszerűnek.
líigyelenirsroéi.tó ÍW ..... .. _____
- í\'rénót\'s, vafamfrit ü sifg<íi Mtóíiákrt átszármazott a kommunista szellem.
Ez a körülmény indította orra a francia hadvezetőséget, hogy. az odavezényelt Yorth dandárt nemrégiben kicserélték megbízható csapatokkal.
Hankáttauáctok Franda-orszAgtiau.
Salnt-Gormaln, julius 12. A francia szocialista párt végrehajtó bizottsága jóváhagyta azt a határozatot, amely visszautasít minden együttműködést az uralkodó osztályokkal, még vegyes bizottság formájában is. A pírt pedig fölszólítja a munkásságot, hogy alakítsák mag FrarioUorazágban mindenütt a munkástanácsokat, shol sddlg még nem alakították mag. -
A francia vasutasok nemzeti szövetsége elhatározta, hogy julius 21-én reggel 5 órától julius Mének éjjeli\'U óráiig sztrájkolni fog.
Budapest, julius 12. Az angol munkáskonferenciáról csak hézagos jelentések.! küldtek a külföldről. A konferencia egész jelentősége csak most bontakozik ki. Minden jol arra vall, h.gy ugy ahogy Francja«r»zág-ban, Angliában is 24 órán át szünetelni f.g a távíró, sót a vasúti forgalom is. A konfe-
rencia legérdekesebb momentuma az vok, amikor szólásra emelkedtek Anglia rendőreinek és fegyőreínek együttes képviselői és csatlakozásukat jelentették be a junlus 21-4 Szíriákhoz, amelyben ez angol vasutasság részi kíván venni. A.konferencia résztvevői itsr,y lelkesedéssel fogadták el a bejelentést,mert ajratonák megbízhatatlan viselkedése következtében az angol kapitalisták főtámasza gyanánt a rendőrségot tekintették és most a rondírség is csatlakozott\' az ang.l munkásmozgalomhoz.
A konferencián Henderson erélyes hangú beszédet tartott, amelyben kifejtetto, h.gy az angol munkásosztály nem érheti be örökké ígéretekkel, hanem kénytelen lesz a cselekvés terére lépni, ha a Kormány megmarad eddig követett pslitikája mellett.
Lenin a helyzetről.
Pétsrvár, julius 12. A központ és több kerület junius 4-én tartett ünnepi gyűlésén Lenin beszédet mondóit, amelyben behatása
megvilágította a mostani helyzetet.
Ismerteti, beszéde s.rán azt se atat, amelyet Szovjatoroszorszag és a világforradalom tavaly julius óta megtett.
"_ Ennck lölcólctes bizalmat kell keUs-nie még a legközönbösebb szemben is s tekintetben, hagy végleges és toljes győzelem fsgja koronázni mozgalmunkat.
A szónok megemlékezett az elmúlt év politikai. a.nai és élelmezési nehézségeiről, a moszkvai. felkelésről, a. jaroslaui lázadásról, a csen ,zl.\'Vákok fenyegető elért-nyomulásáról és az akkoriban keletkező vörés hadsereg gyöngeségéról
— Ha mindezeket a nehézségeket — mondotta Lenin — leküzdöttük, akkor s mostáni helyzet látlára teljes jogunk van azt mondani, hogy a helyzet nehéz, de az átélt megpróbáltata-okkat összehasonlítva helyzetünk sokkalti biztatóbb és ezerszeresen vétkeznénk, ha kishitűek lennénk.
Vonalasok berssatása,
. Budapest, Julius ü. A- vasat! direktórium k - it: Landler Jenő népbiztos elvtárs r.náeletere közöljük, hogy veit tartalékos és népfelkelő ti.ztek és tisztjeleitek felülvizsgálatára hozott kormányzótanácsi rendelet a vasúti alkalmazottakra nsm vonatkozik, tehát éket e rendeletekből -kifolyóan sem Js-l.ntk.zési, sem felülvizsgálati, sem bevonulási két.lezeusej n.<n terheli. . .
ZALAI NBPAKARAT
1919. július 13.
Alsózalamegye közigazgatásának kiépítése. .....
LnbA.a k«raiu>ri1<"<«t«*i blatfc» *t «célt mi«.! loU*ffbtaolMA«j tát, urll«éilosi«l. * l.óUÍfc ön. ¿Ílít ÍJ Ok i dUgfal <W*«ik»á<á«*ca«rt.
— A Járási ás falusi íntésl bltottságok hivatásuk mngaslátán állanak ós minden
(Sajót, tudósítónktól.) Tegnap megírtuk\' hogy az (ntéáő bizottság • megye hivatalait a Kun Bála katonaotthonban kívánja elhelyezni.
A megyei hivatalok elhelyozésevel kap-osolalban kérdést intéztünk Lukács Gyula kormányzótanácsi biztoshoz Alsózalamegye közigazgatásának megszervozésc tárgyában. Aki a következő felvilágosítást adta:
— Téves az az^általánosan elterjedt hír, lágy Alsózalamegyének Felsőzalamegyétől való elválasztása ideiglenes jellegű. A forra-ttatmi kormányzótanács Alsózalamegyét végérvényesen választolta el Zalamegyétól áa elrendelte a megyei közigazgatásnak kié-öltését. Természetes Alsózalamegye közigazgatásának.,, „niegszervezéso alatt nem szabad értenünk a "régi megyei konstrukció kiépítését. Alsózalamegye kipéitése teljesen a kommunista berendezés alapján törlénik, illolve stzi épltjünk megyénkben [s ki a közigStga-tás szerveit, mint amivé a többi megyék is át álékulnak. A régi megyei hivatalnokokat átvesszük. Megyénket illetőleg a zalaegerszegi megyei hivatalnokok Zalamegye tényloges likvidálása után részben átjönnek. Azért használom a tényleges likvidálás kifejezését, mivel a megyei közigazgatásnak kiépítése nincs még aly előrehaladott stádiumban, amint azt Zala-íiégye likvidálása maga után vonná. A lik-irtdálásás késésének látszólag ogyszerü oka van. Nincsenek üres helyiségeink, ahol a megyei hivatalokat és a megyei alkalmazottakat elhelyezhetnénk. Egyéb vonatkozásokban a megyei közigazgatás teljesen meg van szervezve, amelynek az ügymenete sem kifogásolható
— A kormányzótanácsi blitos működése a megye, illetve kerület életében kisebb jelentőségű funkcióktól eltekintve arra terjed ki, hogy a megyében a kórmányt képviselje és ellenőrzést gyakéroljon. A kormányzótanácsi biztosságok ideiglenes jfilogüek. A. megye élén a? intézőbizottság áll, mely autonóm szerv és korláttan intézkedési joggal van felruházva. A megyei intéií bizottságot!
. .felülről, a kormányzótanács, alulról . pedig a megyei műnkástanács vonhatjá felolősségro. 4 megyei munkástanácsot még e hó régén\' üsszehlv/uk, hogy a proletárdiktatúra kezdete éta foganatositatt intézkedéaeket jóváhagyja és azokra a felmentvényt megadja.
Beck Séma elvtára a megyei intézőbi-aoltság közigazgatás ügyosztályának veze-téjo Alsézalamegye közigazgatásáról a következőket mondotta :
— A megyei hivatalok központesihalása és elhelyezhetése végett szerdán utazunk fel Budapestre a belügyi és hadügyi népbiztossághoz, hogy engedjék át részünkre a Kun Béla katonaotthont Amíg kellé, helyiségeink nincsenek, további szeivezési munkát nem folytathatunk. Rögtön, amint helyiségekkel
J rendelkezünk, megérkezhetnek a zalaegerszegi megyei szakemberok. Számszerint 26 hivatal-átkot kapunk Zalaegerszegről és ezzel likvidálás befejeződött. Ha sikerül a népbrz--tesságok hozzájárulását a Kun Béla katona, •tthon átengedéséhez megnyernünk, a hivatalnokok 2 héten belül Kanizsán lesznek, akiknek magánlakásokul a zugkorcsmák lezárása folytán felszabaduló átalakított^ helyiségeket fogjuk kiulalnl.
ügyet á bürokratizmus mellőzésévol a legsikeresebbén végoznok él. Ami a pénzügyeket illéti, tekintve, hogy a ftlváfcbaH séfliti sem fizet adót, némi nehézségek még vannak, ezekon azonban ugy segítünk, hogy a községeknek a szükséges kiadások fedezésére előlegét utalunk ki, amelyről a belügyi népbiztosságnak jelentést teszünk.
Alpári kUIOgyi népbiztos a politikai helyzetről.
A tegnapi népgyáléi.
(Saját tudósítónktól.) Hatalmas néptömeg gyűlt össze tegnap este fél 8 órakor a városháza elölt, hogy meghallgassa, a. budapesti proletáriátus kiküldöttjét, Alpári Gyula külügyi népbiztos elvtársat.
Sneff elvtárs megnyitó szavai után átadta a szót Alpátl elvtársnak, aki tartalmas beszédében a kül- és belpolitikai helyzet minden fázisát a legalaposabban ismertette Rámutatott a háborús öt év minden szenvedéseire, borzalmára, nélkülözéseire, amelyek mind a munkásságot érték, akik részint fegyverrel a harctereken, részint szerszámmal a kezökben idéhaza dolgoztJft. Dolgoztak, hogy legyen kizsákmányolóiknak miből hadimilliókat gyűjteni és a legfényüzőbb életmódot folytatni. A kizsákmányoló hatalmasok óriási munkanélküli jövedelmoiket házakba, földekbe, értékpapírokba fektették és azt hitték, hogy ezeket a dolgozók millióinak verejtékes munkájából szerzeit Javakat örök időkig egyedüli joggal élvezhetik.. Jött azután úz októberi forrada\'öm s s nép kiragadta a nagyurak kezeiből,, politikai hatalmat, de meghagyta náluk a gazdasági hatalmat. A halyzet most már .as volt, hogy a dolgozók a politikai hatalom birtoké-ban még mindig kizsákmányolólk »témára termeltek, akik munkanélküli jövedelmeikből továbbra la a legfényüzöbben élhettek.
Rátért azután Alpári elvtárs a márciusi forradalom ismertetésére s elmondotta hogy most már ugy a -politikai, mint a gazdásági\' hatalom birtokában elkezdhette a proletáriátus épitő munkáját Beszélt az ellenforradalmi kísérletekről, amelyek ezt az ideális, állapotot vissza szeretnék csinálni a a királyok és magánosok uralmát újból visszahozni en-. nek a helyébe. Azt szeretnék, ha a munkásság Ismét éhbérért dolgozna és szerény jövedelmének nagyrészot Ismét vlsstaüzotnú adóban a hatalmasok zsebeibe.
Alpári elvtárs ezekután a külpolitikai helyzetről beszélt, melynek során többek között a következőket mondotta:
— Az ellenforradalom agitátorai azt a hazugságot terjesztik a magyar nép kőzött, hogy ha a proletariátus lemondana batalmáró\', ha újra rabigába hajtaná fejét, akkor az antant ellátna bennünket élelemmel, ruhával, ipari-cikkekkel és minden más jóval. Tudják meg elvtársaim, hogy az antant csak nagyon rövift Ideig lesz abban a helyzetbon, hogy a nélkülöző legyőzött országskat minden jóval ellássa. Nézzük csak meg hogyan bánt az a Jószívű antant Németországgal és Ausztriával, amelyek pedig nem helyezkedtek a proletárdiktatúra álláspontjára és mint engedelmes gyermekek tényleg megérdemeltek egy kis
cirégatást. — Ezeknek az országoknak kii!-dött ugyan ftr antatjt egy ksvés rom lisztet, de cserébe elvétté sóbányáikat ca vasutaikat. Majd azzal fenyegetto meg gket, hogy beszünteti a szállításokat, ha nem arsny- , ban fltetnsk. Mit tettek erre etek t kapitális!« kormányok\' Kirendelték az aranynak > t>c szállítását, de nsm jefték rá á ketükel a ^síi-kokra. Így azután at uralkodó osztályok nyugodtan rejtegethetik továbbra Is aranyaikat.
— Németország — úgymond — azért irts alá ezt s szégyenletes békét, hogy ne tőrjén ki lázongás az országban az élelmiszerek miatt No de kapott is olyan béliéi, hogy 50 évig koldulhat utána, dacára snnak, hogy nem helyezkedett a proletárdiktatúra álláspontjára.
Rámutatott azulán az olaszországi álla-potokra, ahol — bár győztes ország — most érik a helyzet, (észéit azokról sz ellenforradalmi hazugságokról, amelyek azt hireastelik, hogy egy nemzeti alapon álló szociáldemokrata kormány fog uralomra kerülni. Nincsen olyan igazi szociáldemokrata, aki nem az osztály-harc alapján állana Kifejtette, hogy bár vannak pillanatnyilag nshésségek, siekot lassan-ként el fogják hárítani. Senkiben sem bízhatunk — mondotta többek közt — csak saját magunkban. Kérte a megjelenteket, tűrjenek egy keveset, ns tagolódjanak, ba nélkülöz-niök is kell pillanatnyilag.
— Nincs messze az at Idő — mondotta végül - amikor a világforradalom meghozza végső diadalunkat, amikor Itt lesz az a stébb és jobb jövő, amely megadja a jutalmat a kiállóit szenvedésekért es nélkülözésekért.
Nádas elvtárs, budapesti kiküldött beszélt azután. Szavait sz elégedetlenekhoz, a zugolódókhoz intézte. Zúgolódtak volna okkor, amikor csak pár sxássn küzdöttek a proletáriátus érdekeiért. Bízni, kitartani és remélni — mondotla — mert ha nélkülösünk is, magunkért és utódainkért tessaük. Ne at idő nőjjön mihozzánk, hanem ml nőjjünk sz Idíhöi.
Sneff elvtárs záróstsvában össtsgexte sz elmondottakat, emlékettette a szép ssám-mal megjelent proletárasszonyokat, hogy jusson az estükbe, az 1917. esztendő, amikor hiába állottak félnapokig á boltok előtt, nem kaptak egy gramm zsirszalonnát sem. Erre godoljnnak, mielőtt tugslódnak. A népgyűlés at Internacionálé eléneklése után osto fél 16 érakor véget ért.
— UJ mflsör a Novacsek cirkuszba*.
Ma vasárnap délután 4 órakor és esto S érakor még a régi műsor keretében .taft a Novacsek cirkusz ünnepi díszelőadást, hétfőn oste azonban már az uj műsor kerül színre, mely a látottak szerint az addigit is felülmúlja Az uj műsoron sterepelnek Josztty Iskolalousr, aki haláltmogvető bátorsággal végti produkcióit, 1Válton a csontnélküli ember, aki a londoni artista versenyen distoklevelet nyert, a derűs és aranyoshumoru Piccard meg Karcsi, a hajmeresztő ssltomortal lovas, Adolfí, több elsérangu énekesbohóc és a komikum netovábbját képező, amateur-lovasok. As. uj műsoron találkozunk > még a négy aranyos csodagyerek Outtenberg testvérrel is, at ugy nevetett, táncoló babákkal, akik rövid néhány nap alatt Kanizsa kedvencei lettek. A 3 stemélyes jgckel társaság vendégszereplését szintén meghosszabbították.
1818. julius 18
ZUAI NÉPAKARAT
Csehország pBnzüoyi zavarai
Mint ismeretei Rasin cseh pénzügyminiszter ugy vélte megoldhatni Csehország pénzügyi küUnváiásának kérdését, hogy az erszág területén forgalomban levő bankjegyeket felülbélyegeztette. Ezt az alkalmai mindjeit fel is használa arra, hogy a bankjegyekre egy százalékos adót és ötven százalékos kényszerkölcsent vetett kl, ami a burzsoá érdekeknek rendkívül kedvezeit, mivel a pro-letáriatust sokkal érzékenyebben sújtotta, mint a" vagyonos osztályt. -Mindenki kíváncsian várta, hogy őzen intézkedéseknek meg lesz-e a kívánt eredményük. E kérdésre megkapjuk a választ az Arbeiter Zeitung egyik legutóbbi számában, moly a következeket Írja:
„A felüloélyegyési bélyegek, melyek segítségével a régi osztrák bankjegyek cseh-itlovák papírpénzzé léptek olő, oly egy-leerii és naiv kiállitásuak, hogy valósággal •sábitanak a hamisításra. Ennek következménye a pénzpiacnak hamisított bankjegy-bélyegekkel ellátott bankjegyekkel való elír aaztása. Először tarmészétesen az állam ellenségeit, a németeket, azután a magyar kommunistákat gyanúsították meg, mig csak a köztársaság szivében, Prágában egy kifogástalan cseh nemzetiségű nagyüzemet rajta nem kapták bankjegyek hamisításán. Miulán egyenkint a 100 koronás bankjegyek felülbélyegzéséhez használt bélyegekből eddig nem kevesebb mint 14 féle hamisítványt állapitoltak meg, világos, hogy a felülbélyegzés .magánúton" is egyidejűen több helyen megindult. E körülmény óriási zavart idézett elő. Senki sem tudhatja, hogy valódi vagy hamis pénz van e a zsebében: Ez különösen a 100 és 1000 koronás bankjegyekre nézve áll. Ugyani« igen célszerűn, minthogy a hamisítók mindig igen célszerű emberek, mindenesetre célszerűbbek, mint a pénzügyminiszterek, a kisösszegü bankjegyekkel nem bajlódnak, hanem míndenekolStt a nagyösszegü bankjegyeket hamisították.
És mit szól a közvélemény a pénzforgalomnak e rémes bizonytalanságához? Mindenek «lóit igen érdekes eietek fordultak elő. Nemrégen letartóztattak egy .urat, akt hamis 100 koronásokkal akart fizetni és a végén kiderült, hogy az nem más, mini maga a pénzügyminiszter. Máskor egy kávéházban letartóztattak egy urat, kinél több gyanús 10* koronást talállak. Az egész éjszakát a rendőrségen volt kénytelen tölteni. Másnap «etán kiderült, hogy a tólo olvett 100 koronások valódiak. Késtbb a kormánytól kérlek segítséget. A kormány azonban mindössze annyit tett, hogy utasította a& összes pénztárakat és postahivatalokat, hogy a gybnus-lak tAtsió bankjegyeket a felektől egy szenten kobozzák el. Hogy az elkobzott bankjegyekért jár-e valami kárpótlás az még Mzonytalan. Végül maga a közönség segített ■agán. Minden egyes pénz átvétele alkalmával a fizetőnek el kell ismernie, hogy milyen számú bankjegyekkel fizetett, hogy a pénz átvevője ily médon biztosítsa magának a • kártérité» lehetőségét. E helyzeten a korány egyedül uj bankjegyek kibocsátása által vél segíteni, melyek állítólag már útban »annak Amerikából. Vájjon a hamis bélye-»ekkel ellátott bankjegyeket is be fogják •ttor váltani ? Kérdés."
HÍREK.
NAPTÁR.
A nap kél 4 óra 14 porckor, nyugszik 7 óra 56 perokot.
A hold kél este 7 óra 11 perckor, nyugszik d. u. 3 óra 80 perckor.
— Hatósági szemle a szentmlhilyl tőzegtelepen. A város házi kezelésében kiaknázandó szontmihályi tőzegtelepen ma tartják meg a hatásági szemlél A nogyértékü tőzegtelepre ma egy vegyes bizottság száll ki, «mely a telep felbecslése után hozzávetőleges költségvetést feg készíteni és általánosságba megállapítja a kiaknázás módozatait. A bizottságnak, mely ma délelőtt indul.el Nagykanizsáról, tagjai Lukács kormányzótanácsi biztos, Sneff intézőbizottsági elnök, Horváth gazda-•ági felügyelő és Király városi fómérnek\'
— Csak * munkástanács engedélyével lehet cipót venni, vagy javítani. Ma lépett életbea Népgazdasági Tanácsnak az a rende-delote, amely szerint cípészmesterek, cipőké-szíté üzemek és cipőelosztó helyek (beszerző csoportok és más jóléti Intézmények is) lábbelit, fogyasztó részére csak az esetben készíthetnek, illetve szolgáltathatnak kl, ha a fogyasztó a helyi munft4s-, katona- és földmives-ianácstól a beszerzésre engedélyt (utalványt) kapott és azt a cipő megrendelésekor vagy készcipő vételénél az átvételkor beszolgáltatja. Cípészmesterek és cipőjavító üsemek cipő-(ejelést vagy talpalást szintén csak oly rendelő részére készíthetnek, aki á javításra a tnunkástanácstól engedélyt kapott.
— Megnyílt a Nemzeti fürdő. Annak idején megittuk, hogy fa, illetve szénhiány hiiatt a Nemzeti fürdőt bezárták, A mai naptól kezdve\' a Nemzeti fürdő is újból nyitva van és ismét a közönség rendelkezésére áll.
— A forradalmi törvényszék ítéletei. A nagykanizsai forradalmi törvényszék szerdán és szombaton tartott ütésein a következő ügyekben Ítélkezett: \'Roth Laura női Iqalap kereskedés akit a mult héten ítéltek el árdrágításért, ez alkalommal fehér pénz el nem fogadása miatt 500 korona pénzbüntetésre ítélték. — Dervalics János helybeli lakós szesztilalom áthágásáért 8 napi fogház és 20 korona pénzbüntetést kapott. — Böröcz István a szomszédjától Nóvák volt kisgazdapárti képviselőtől cséplőgépalkatrészeke1 lopott. 3 havi fogházra Ítélték. Ezután Kramarics György halált okozó súlyos testisértés ügyét tárgyalta a forradalmi törvényszák. Kramarics a szeretője lakásán tartózkodott, ahová Oprov-csák István petriventoi legénye be akart menni. Kramarics nem \'engedte be, Oprovcsák tovább erőszakoskodott és sikerült is neki az ajtót benyomni. Kramarics erro a sötétben feléje sújtott a nála lévő vasbottal. Az ütés fejen találta Oprovcsákot, aki 24 óra alatt belehalt sérüléseibe. A forradalmi törvényszék gondatlanságból okozott testisértésnek minősítette az" ügyit s a vádlottat, kinek szándékosságát kizártnak vette, 1 évi fogházra Ítélte. — Tótsaári István és Fülöp Ferenc 1918. augusztusában a hivatását teljesítő Böjté erdfőrt megtámadták, feléje szúrtak, fegyvorát elvették és összetörték. 3—3 havi foghátbüntetést kapták s 3500 korona kártérítést kell fizetniök Böjtének. — Sáfrán József, Kellermann Gyula és Fodor Imre galamboki lakósok juníus 28-én 800» korona értékű ruhaneműt leptak cl lf], Szelák Imre falaméi .lakástál. Sálránt és
Poáort 0—0 évi fegyházra, Kellermannt pedig 3 évi börtönre ítélték. — Nagy Imre nagykanizsai lakóst szóda éa szappanlopásért 4 évi, javítóintézetben eltöltendő fogházra, Kovács Ferenc és özv. Radó Péterné gelsei lakósokat pedig szénalopásért 0—0 hónapi fogházra Ítélte a forradalmi törvényszék. Az Ítéletek jogerésak..
— Eljegyzés. Schöhnwald Kató Budapest és Sa/gő Jenő Nagykanizsa jegyesek.
— Házasság. Halász Manó Deichentehl Margit Körmenden f, hó 6-án házasságot kötöttek. . . .
— A Szabad Iskola hírei. A Szabad Iskola tanfolyamai kivéve az elemi fokot éa az analfabétákat, már megkezdődtek. Kérjük az elvtársakat, ajdk az utóbbi tanfolyamokra beiratkoztak, pontosan jelenjenek meg hétfóo délután 6 árakor a polgári fiúiskolában, hogy ezek tanítását is megkezdhessük. A Szabad Iskola vezetősége.
— Mesematlné. Ma délelőtt 10 órakor a nyári Színkörben mosemailnát rendez a Művelődési Osztály. Mesélni Halász Jent ás Brónyai Lajos báeii fognak.
— MÁV.-Haladás—NTE. Ma délután fél 7 árakor tartja az NTE. revanche mérkőzését a\' szombathelyi MAV—Haladás erői csapatával á katonaréti pályán
Pártügyek.
Alsózalavirmegyel Szállodások, Vendéglősök, Kávésok és Korcsmárosok Szövetsége Nagykanizsán felhívja összes tagjait, hegy ma délután 3 órakor a .Vaskapu*-h»Z címzett vendéglőben levő hivatalos helyiségben fontos ügyben feltétlen jelenjenek meg. Antal Jenő elnök, Sattler Lajos titkár.
Az lljumunkások holyicsopertja ma d. e. 11 órakor vezetőségi gyűlést tart, megjelenés kötelező. Értosítjűk a 18 éven jelüli tagokat, hogy dohányilletményeik átvétele végett d. u. 2 óráig jelentkezzenek. |Az NTE. mérkőzésre kedvezményes jegyek kaphatók. Vezetőség.
A szabó szakcsoport felhívja összes női tagjait, hogy a szabászati tanfolyamon; mely a polgári fiúiskolában hétfőn este fél 7 órakor kezdődik meg, mindenki pontosan megjelenjen. A vezetőség.
A magántisztviselők szakszervezete felszállítja munkanélküli tagjait, hogy könyvelői, valamint gyors- és gépírói állások betöltése végett azonnal adják be ajánlataikat a szakszervezet vezetőséghez.
— A Magyarországi Tanítók Szakszervezete nagykanizsai csoportjának vidéki tanítóit felhívjuk, hogy dohány járandóságaikat legkésőbb f. hó 17-ig a kózp. iskolák hivatalos helyiségében vegyék, át. A vezetőség.
\'9890/1919.""\'
Hirdetmény,
Felhívom mindazon cséplőgép tulajdonosokat, akiit a folyó évben cséplést vállaltak, vagy vállalnak, hogy folyó hó 15-én délután 4 órakor a közellátási hivatalban (postával szemben) saját érdekükben okvetlen jelenjenek meg.
Niayka iizsa, 1919. julius 12-én.
Városi intésé bizottság.
«
ZALAI NÉPAKARAT
191 y jullus h
L Wfldgwood angol képviseld Sopronban.
Ax angol pártvezoiőaég tanulnWhyoztatja Szovjetm^yar országot — Ném engedik ■ aar/vjetkormányok működését beavatkozással akadályozni.
{Saját tudósítónktól.) E. Wedgwood az angol parlament egyik ifcéoialiMa képviselője Mugyarországba jött, hogy a kommunizmust tanulmányozza. Ez utján tegnap Sopronba érkezett, ahol küldetéséről a következőképen uyilatkozott:
— Az angol parlament szocialista pártvezetősége bizott meg; engem azzal, hogy Szovjetmagyarországon adatokat és tapasztalatokat gyűjtsek a kommunista berendezkedésről. Itt szerzett tapasztalataimról Angliában a parlament előtt fogok beszámolni.
— Tanulmányutamnak tulajdonképeni célja az, hogy Anglia esetleges intervenciós politikája ellen a londoni parlamsntben személyes tapasztalatokkat és bizonyítékokkal felfe^j&erkczve erélyesen felléphessünk.
— Anglia független szocialista pártja kívánja a blokád megszüntetését és élénk érdeklődéssel kiséri a tanácsköztársaságot fejlődését. Mi a proletárdiktatúrát mint az egész világra nagyjelentőségű esemenyt figyeljük és ezért tiltakozunk az ellen, hogy, annak nyugodt és háborítatlan menetét bárki is zavarja. Az orosz és magyar tanácsköztársaság mintegy iskolája kell, hogy legyen a többi államoknak.
— Az angolok a világháború befejezése után megszűntek a németeknek és a többi nemzeteknek ellenségei lenni ós a legélesebben elítélik a francia revanchpolitikát. A békeszerződés, amely a németeket rabszolgákká teszi, egy történelmi szérny.
— A jövében minden országot csak föderatív alapon lehet kormányozni és igy sokkal könnyebben is fognak megegyezésre jutni. Azonban, hogy ezt elérjék nem szabad a szovjet kormányok működését semmt/éle beavatkozással akadályozni.
Végül még az angolországi szocialisták nevében tiltakozott az ellen, hogy a békekonferencia beleavatkozzék a nyagatmagyar-országi dolgozók sorsába. Nyomatékosan hangsúlyozta, hogy Nyugatmagyarország hovatartozását csakis az itteni lakosság dónthoti el. E. Wedowood elvtárs még ma Budapestre átázik, hogy ott Kalmár és Kun Béla népbiztos elvtársakkal tanácskozást folytasson.
»7=
10164—1010.
Tárgy: Nagyszülők és szfllók «egélyzése •letettek után.
Hirdetmény.
A Népjóléti és közegészségügyi népbiztosság 60. sz. rendelete értelmében essnnel közhírré tétetik, hogy s harctéren elesett, vagy .-a háborúban katonai szolgálat alatt szerzett betegség következtében elhalt katonák szüléi és nagyszülői segélyt kapnak.
Hogy e segély folyositható legyen, kell bogy a nagyszülők vagy szülők, skiV\' a segélyre igényjogosultsággal bírnak, összeírás végett a népjóléti ügyosztály rokkantügyi irodájában 191». jullus lö-án reggel D órától 12-ig s délután 3-tól 6 áráig jelentkezzenek a Kossuth Lajos-téri méntelep laktanyájában Kisfalud! Márton elvtárs előadónál.
Nagykanizsán, 1919. évi jullus hó 11-én.
Városi Intéző bizottság
Kotorni alreállskolában t mosónő
a szokásos munkabér mellett
állandó munkára
felvétetik. Jelentkezni lehet az iskola gazdasági hivatalában, na (l\'eleki-uli kaszárnya.) —
M A
vasárnap
d. u.
4
órakor
és
este 8
e
órakor
HÉTPÍÍN l
az uj sláger-műsor.
Intelligens magános asszonyt
keresünk mint házvezetőnőt ogy szo-ciali zált birtokra. Barom fi és a ortés-tenyésztéshez értsen. Előnyben részesül, kinek bútora van. Fizetés meg-;; ; : ogyofés szerint. Jelentkezni a TlV. IHélOlt Koxpontjánál, Nagykanizsa (Igazságügyi palota)_lehet.
Idétfcbt» térll keros ¿landé but* rorott lakást, Hal reggelit kaphat«.a. viszony«^
változásánál vassorát is. Megelégszik egysae(ff tiszta, jó étellel. Nem reflektál kilönbejnralij szobára. Választ kérek .Állandó" jeligére « kiadóba.
Nős képzett vincellért
keresünk szocializált szAllőbirl.kaa azonnali belépésre. Jelentkezni N.qt-kanizsán (Igazságügyi palota) a tar-nielók központjánál lehet.
Magyar-utcai egyszobás lakásomat fölcserélném Teleky-uton, eseteg Eötvös téres lévő ugyanolyan lakással. Bővebbet Teleky-ut 24. szám alatt.
tlsgauiárn, 3»-es ▼«■znnolpfl,
továbbá alig használt 30-as barmi gyermekcipő eladó. — Cim a kiadóhivatalban.
Zongoratulajdonosok figyelmébe I
Szakértő zongorakészltő és hangoló érkezeti Nagykanizsára. Elvállal bőrO-zéseket, hangolásokat, angol, bécsi és planlno-mechanlkal Javításokat. Érdek Ifidók adják le elmüket e lap ktadó 1507 hivatalába.
Kovácsmesterek figyelmébe I
Sipkarlkavaa *• akronos-■■ vaa kapható a ■■
merkurgyArban
liéiU. Ilin il
Hunzln, tiizun, bél
Forgács öngyújtó ég, mint a == forgács. Kizárólag FORGÁCS R. tBzsdéjéöen Magyar-utca 43.
Hallói
Halló!
Kinek van .a jaBKUftlt
hanglemeze?
Régi vagy tértitt hanglemezeket, mig íz anyaghiány tort, legmagasabb áran vesztnk va®r sssrólünk
WAGNER
as or.xO0.uor1. otlSMeri eMrao. a owgyar kooguor Oo boojcOiSgóp nogy áruhOzo SudoiMOl, Mtool-fcOrut IS FIAk: IX, ROday-utoo
■ll.lll.lpWl MN a.,»«.!» - AljHyM. Injj.n I
XI-VI. ««folyam
Nagykanizsa, 1019. Juliue 19. K«dd.
159. »lA*.
H.l
ISI i
tiark«a*IOa«0 éa kt«d6hlvM«l i MagykanUaa, ®"0ár-ul 4. »»ám Siart(**ktOa«al fcladóhl»atall j«ia\'on»a6m /■• l Nyomd« III.
A szociálisf-A-KOMMUNLSiA MUNKÁSOK »TJÁNAK [i ¡j«;.- . . . . . alsözjalameoyei REQpÉLI HIVATALOS LAPJA , «fy&kk\'i : \' »15
\' \'\' ......... ............ w*.1\'1\' ■ ■ *< 1 ■ \' ■ > »..min i i ii ............. i nw ■ ......

Ki akarja visszahívni a szolgabírót?
Azt a felhívást, melyet a budapesti forradalmi központi munkás- és katonatanács elnöksége a vidéki direktóriumokhoz intézett, olvassa el minden falusi proletár, szívlelje meg minden sorát,\' gondolkozzék rajta és azt hisszük, ha-, marosan arra a meggyőződésre fog jutni, hogy a proletárállam, a proletár- i társai iránt vttfö szigorú kötelessége a felhívás értelmében agitálni. rsm ;
Lássa meg, értse meg mindenki, hogy a forradalom mindon vívmánya, a proletárok szabadsága sőt megelhetése is-attól ftlgg, vájjon a budapesti munkásság képes-e a nagyszerű küzdelmei folytatni a proletárállam megalapozására.i Mindönki- beláthatja, hogy éhesen, nélkülözve és szenvedve nehéz harcolni s-küiönösen nehéz akkor, amikor ez a nélkülözés csak Budapest területére szorítkozik. Hiszen Magyarország többi yi-; dékén -olyan béség van, hogy az ¿Iclmi-i szerek feleslegeiből bizvást megélhet Budapest is. Nem érzik-c a vidéki, fa-j lusi proletárok, hogy a saját maguk ér-t dekében cselekszenek akkor, amikor mindent ejkövotnek, hogy Budap est élelmiszerhez jusson." Nem érzik-e, hogy minden, falat, amelyet a főváros proletá-riátusának juttatnak, a saját maguk hatalmának megerősítésére süolgál és Bn-j magukat támogatják, önmagukat erősitik akkor, mikor a torradalomnak ezt t nagyszerű ^hadseregét: Budapestet táp )á(ják.
Azt akarják e az elvtársak, hogy visszatérjen a szolgabíró, azt akarják-e, hogy megint elkergessék a szegény embert, azt akariák-e, hogy megint pofomat és bottal csinálják a vidéki közigazgatást ? Nem hisszük, hogy akadna Magyarországon csak egyetlen vidéki, falusi proletár is, _ aki vissza akarná hívni »" szolgabírót. Érezzük és tudjuk, hogy a proletárlelkekben ilyen kívánság sohasem születhetik, de meg kell mondanunk, hogy egyedül ezek az érzések nem elegengők ahhoz, hogy a proletárok uralmát Magyarországon mindörökre megszilárdítsuk. ¿n j
Nem elég az érzés, a kívánság, hanem cselekedetek is kellenek. A vágyhoz a forradalmi tettnek kell kapcsolódnia és Budapest munkássága egyelőre semmi mást nem\' kér a falusi proletároktól, csupán azt, hogy élelmiszerrel segítsék nehéz küzdelmében. Hlgyjék el az elvtársak, hogy szenvedéstől mentik meg magukat, ha nem oltják ki a budapesti munkásság nemes forradalmi tüzét, hanem támogatásukkal lehetővé teszik, hogy Budapest munkássága vé-
ltig harcolhassa ezt a harcot, amelynek ragyogó eredménye : a kizsákmányolás teljes megszüntetése.
Ha a vidéki, direktóriumok közömbösen haladnak el a budapesti munkástanács felszólítása mellett, ha semmit sem tesznek arra, hogy Budapest munkásságát élelmiszerrel segítsék, ez éppen annyit jelent, mintha teli\'torokká) har Mny hangon visszahívnák a szolgabírót. Vájjon ezt akarják ?_ A direktóriumi tagoknak tudniok kell\', hogy ha a szolgabíró visszatér, megszűnik minden szabadság, minden hatalom, melyet a proletárállam adott a kezünkbe s megkezdődik a burzsoázia bosszúállása. Azt
*M«I.*M>1 ftrtki
ess*
fösx .......... ■■)
akarják-e, hogy elkergessék őket, hogy penészes börtönök fenekére dugják óket és megkínozzák minden hozzátartozójukat? Ma szólnának a direktóriumi tagok akkor, ha valamelyikük kiáilana • falu határába és elkiabálná magát, hogy jöjjön vissza a földesúr, meg a szolgabíró. ......
Ugye, hogy börtönbe vetnék, vagy a bolondok házába csuknák az ilyen kiabálót? Már pedig higyjék meg a direktóriumi tagok, hogy semmivel séta külömbóznek az ilyen kiabálóktól, ha nem teljesitik pontról pontra a budapesti munkástanács felhívását.
Ujabb forrongások Jugoszláviában*
Zavargások Szerbiában, Boszniában és Horvátországban. — Svájcban előkészítik már a forradalmat.
Azok a helyenkkénti politikai detonációk, amelyek az európai munkásság mindent ulsöprő orupcióját megelőzik, ujabban mindsürübben hangzanak el a Balkánon is. Szerbiában, ahol egyáltalán nincs ipari munkásság, szociálista mozgalmakból kifolyólag szintén utcai harcok folynak cs a bosnyák pártszervezet csatlakozott a HL Internacionáléhoz Olyan kézzelfogható jelek ezek, amelyek igazolják, hogy a szociálista-kommunista pártprogram beleesik a ¡fejlődés egyenesébe és azoknál a népeknél Is, ahol mindenkinek van 10—20 holdnyi földji szükség van egy ujabb, egy erkölcsö-sebb es tisztább társadalmi és termelési rfridré.
A Neues Wiener Tngblaif belgrádi
jelentése szerint Jugoszláviában a helyzet napról napra kritikusabbá válik. Serajevóban letartóztatták a szocialista párt vezetiit. Ugyanis
a bosnyák szocialista pá t oaatlakozotl a III Inlorneoolnálához
és a legelkeseredettebb eszközökkel küzdött elvei megvalósulásáért A jugoszláv hatóságok bosnyák elvtársainkat már régebben is á legkíméletlenebbül üldözték, ami most legutoljára\'a pártvezetőség letartóztatására vo-zetett Emialt most Belgrádban és Szerbia más városaiban állandóan tüntetések vannak, Belgrádban a katonák és tüntetők között véres összeütközések . voltak míndkélrészról több halollal és sebesülttel. A nyugtalanság Belgrádban és Szerbia más városaiban olyan nagy, hogy
a belgrádi kormány kénytelen volt a Magyarországon elhelyezett ooepatok egy részét visszavonni.
Boszniában és Hurvátorezágban színien nagyon kritikus a helyzet annál Is Inkább, mért az erélyes szociálista propagandán kívül konfliktus merüli fel a bosnyák és jugosiláv kormány között.
A fíeichipost jelentése serínl a jugoszláv kormány egyre nagyobb aggodalommal nézi a horvát tisztikar viselkedéséi, iniveí a\' horvát tisztek nem akarnak belenyugodni a jugoszláv egységbe és Horvátország autonó-
miájának megszűnésébe. A horvát tisztikar-körében ezen mozgalmak miatt több letartóz-tatáa történt.
Zürichből érkezett hírek szerint a berni szövelségtanács legutóbbi ülésén foglalkozott a eürichi kommunista párt energikus maga. tartása következtében előállóit helyzettol Üaucourt szövetségtanácbos kifejtette, hogy Svájcban rendszeres előkészületek történnek a forradalmi akció felidézésére. A készülődéseknek központja Zürich. A szövetségtanács egy másik polgári ingja Boop, országos veszedelemnek {^evezte a forradalmi nyugtalanságot, amely Zürichből indul ki és- egyre nagyobb víszhangja van ax ország egyéb városaiban. Nem lehel a veszélyt kicsinyíteni azzal, hogy csak idegen elemek terjesztik a kommunista tanokai őszintén el kell ismerni, hogy a . svájci munkásosztály igen nagy része telített az Oroszhonból importált elvekkel. Ellenzi a katonaságnak Zürichben való koncentrálását, mert csak bolsevista mérget hordanak szel a vidékre. A munkásság elkeseredésének oka, hogy Svájo befogadja a trónjukat vesztett fejedelmeket ós a reakoiós puccsaik miatt elmenekült politikusokat, valamint alkesériti őket a háborús nyereszkodők hirtelen, botrányos meggazdagodasa. Amikor ogé»z Európa a forradalom szélén áll —-mondolta Bopp — akkor a svájci munkásság nem kapcsolódhatlk kl az általános nagy áramlatból.
Vasárnap migszltat a námet blokád,
Berlin, julius 14. Tegnap a következő hivatalos jelentést boesájtották kft\'
Minthogy a szövetséges és társult -hatalmak hivatalosan értesültek arról,
a német köztársaság rzabélyosan 4» teljesen ratlllkálla a békeszerződést, elhatározták, hog/ Julius 12 tői kezdve megszüntetik a blokádot, \' amely eddig Németország ellen fennállott. E határozatul kapcsolatosan a francia kormány megengedte, hogy a közzététel napjától számítva francia állampolgáruk. Németországgal a kereskedelmi összekötetést ujíól megkezdhessék.
2
Üpánakliunkáhqz a kánizsU uakszírvefitel vezélfli.
Kezdődjön óiéi ujbójijj komoly szociáliséi
v
Pártunk azokon a szakszervezeteken alapljl, amelyek a szociáldemokrata pártót alkották. A szakszervezetekben folyó martál tette naggyá a szociáldemokrata-pártot és annyira megerésitette, hogy a márciusi for-rsdalsm ereje a proletárság diktatúrájához vezethetett. Az a forradalmi munka, melyet a proletárság a szakszervezetekben évtizedeken át végzett és az a rettenhetetlen bátorság amolyet s szakszervezetek a kapitalista állam erőszakával szemben tanúsítottak, egyenesen lülbecsülhetetlen és annyira maradandó, hogy a szakszervezetek munkájára az uj társadalomban is szükség van. A szakszervezetek a kapitalista államban a rombolás iskolái vőltak és a proletárságot a folytonos ellenzékieskedésre tanították, hogy a kapitalista állam ■■unkáját zavarják és az államgépezet mükö- . \'élését hátráltassák. A szakszervevetek forradalmi tanokat véstek a proletárság szivébe, hsgy a megjósolt szocialista forradalom öntudatos, fegyelmezett és mindenekfölött igazi forradalmárokat mondhasson katonáinak. — Bátran kljelenthejjlik, hogy a régi nagykanizsai szakszervezetek forradalmi munkája fényesen sikerült.
A szociálista állam a munkástanácsokon nyugszik, de azt is megállapíthatjuk, hogy a munkástanácsok csak akkor felelhetnek meg hivatásuknak, ha a szakszerveietek rezetői a munkástanácsok működéséi elősegítik, ha a szakszervezeteket nem hanya-\'got/ik el, olt tovább folytatják a tanitis munkáját,
Valamikor a szakszervezetek munkája sz állammal való szembehelyezkedésben merült kl, most azonban a szakszervezetek feladata az állami munkára való nevelés. A szakszervezetek munkája tehát nélkülözhetetlen a szociálista államban is; a különbség csak az, hogy a rombolás munkája helyett az építés munkáját kell végezniök és asokat a tömegeket, melyek az események hatása alatt a szakszervezetekbe tódultak, Ml kell világosítani és be kell vonni őket a forradalmi rendbe. Nem állitjuk azt, hogy a rombolás munkája könnyű ;js szakszervezetek kinos hsreot vívtak, mlg s küzdelem gyümölcsét elérték, de ha a rombolás nehéz volt, , az épités hatványozottan nehezebb lesz. Egy lerombolt társadalmi rsnd helyett ujat építeni, egy gazdaságilag tönkrement országot fölemelni és közben külső és belső ellenségek-kői visskodnl, nem- irigylésre méltó főlsdai és e munkák nagyrésze a szakszervezetekre vár. Biztosra vesszük, — hogy a régi kani-zssi szakszervezetek az épités munkájában is megállják a helyüket, az épités munkája szépen fog haladni előre. A kanizsai vörös hadsereget a munkások régi szakszervezete • varázsolta elő, a belső ellenforradalmi mo» galmak a régi szervezett munkások forradalmi fegyelmén törnek meg.
Mindezek a tények a szakszervezetek ériási jelentőségét igazolják és élénken Iga-zslják azt, hogy ha a múltban szükség volt a szakszervezeték munkájára, a Jelenben ez a munka éppenséggel nélkülözhetetlen. A szocialista állam a szakszervezeteken alapul, amelyek munkája a proletár állam vérkeringése. Ennek, a vérkeringésnek egy pillanatig sem szabad megszűnnie, mert e téren beálló minden zavar a proletárállam fölösleges vét I vesztesége. !
■■ -N. .
¿ALAI NÉPAKARAT
HtilElli
~ Adié
A ijap kél l £ra 11 (Mikor, rtyúiszik 7 óra S5 pW-kor.
A hold kél este 7 úr4J\'
MdF» ■
Mesematlné nagyoknak.
Hol volt, hol nem volt, talán még a demarkációs vonalon Is lul, voll egyszer egy kis szörnyeteg. Ezt a szörnyeteget Clcmencaunak hlvlák, aki abból élt. hogy emberek vérét szívta és hogy többel ne mondjak, minden reggelire 5 némel, 3 oszlrák és egy éhező pesll gyermeket evett meg. Történi egyszer, hogy egy orosz bűvész varázsigéjére az ő népe Is öntudatra lulott. A nép. amelyet eddig az alázat, Istenfélelem, butítás és korbács kenőcseivel kenegettek, a varázsütést követő jflllanalban hirtelen tisztán kezdett íálnl cs egyszerre rájöttek, hogy ha ez a szörny megette már a németeket, akkor ő rája keiül a sor. A nép, amelynek az Iskolákban ezt tanították, hogy a szegénység erény és el volt foglalva az éjjel-nappali munkában, sokkal ostobább voM, semhogy tanulhatott volna és méglálla Volna, ítbgy 6 sZerzPitfcbnfek b pénzt, csak azért, hogy más parancsolhasson neki és leköphesse a gyárudvaron, hogy a saját erejéből tart fenn esry óriási állami gépezetei és ebből neki van a legkevesebb haszna, hogy a csendőri, aki belé lő, a főszolgabírót, aki megrúgja, a főispánt, aki nem fogadia az állatlas buta köszöntést, a minisztert, aki rá|a veti kl a legnagyobb adót, s a királyt, akt emberölésért pléhdarabokat aggat a mellére ő fizeti, ö fizet mindenkit, ő fizeti a safál hóhérait, mindenkit őfizetés 6 koplal. Harminc millió ember kezdelt el egyszerre kacagni, amikor erre rájöttek. A kacagás, amely 30 millió torokból szállt fel a magasba orkánná dagadt, amelyet q szomszédos országok emberkél la Wghal-lottak és egyszerre mindenki összesúgott.
— Ml van ? Ml történi ?
Az emberkék összebújtak, Idegesen, tárgyaltak. Napok múlva ujabb 30 \'iÁlltia vészijósló kacaj hallatszott. Ilálla kacagott bele a kék égbe, amelyen kérdőjelszerü felhők uszlak. Ujabb kacaj. Anglia Is kacag, Azutáfi Svájc. . És ma már kacag egész Európa munkássága a salát ostobaságán, hogy eddig lUrle a kizsákmányolási és eddig flzelell egyesekel, hogy legyen aki leköpje
A kacaj luilas 21.élg lesz hallható. A munkásság 21-lkélg tolta kl a terminust, hogy Idele legyen évezredes ostobaságát kikacagni. 21-én azonban elcsendesedik a kacaj és a munkásság Ünnepi arcot ölt. Elkövetkezett az utolsó fizetés, mégegyszer kifizetik a burzsoál. A munkásság, amely nem tanult meg ugy beszélni, hogy ha valamit mondanak, ne annak az értelmét fontolgassa, se annak á hátterét, hanem arra gondoljon, hagy amikor mondtak valamit, akkor a hállér hátterében keresse azt, ámít mondani akarnak, — a munkásság, amely csak aifákban és geomelriai egyenesekben tud beszélni, könnyedén meg fogja magát rázni és újból születik a világ. A bíborvörös fényben kelő nap Gulliver csizmáiban rohan Keletről Nyugal felé. A delelés közeledik."".....
. .. , r lylft. luttu» 15.
X Als4*ala-kerület alakuló pAftgjü-
lésé. A nagykanizsai szoeiuliéla kumiiitlHIsU párt vásárn«j> délelőtt 9 órakdr S váHHhiz közgyűlési termében tartja meg Alsézalá-ke-rülel étaö rendes alakuló pártgyütéíét. A gyűlés pó\'titosán 0 Órakor kézJőálk, stnelyét a dalárda az Internacionálé eléneklesével s vonós «énekor közreműködésévé! nyit meg. Ki elnöki megnyitó után a párt agitációs lírlí. seit neves budapesti előadó fogja ismertetni. A pártgyüléson csakis a szakszervezetek által kiküldött elvtársak vehetnek részt, akik legkésőbb f. hó 18-án d. u. « óráig kötelesek igazoló irataik felmutatása melleit a végre-hajtó bizottság megbízottjánál, Beck Soma elvtársnál az Igazoló jegyeket átvenni. A karzatokon való megjelés szintén belépőjegyhez van kölve. Jegyet csakis a szocialista, kommunista párt tagjai kaphatnak, amelyek szerdától kozdve naponta délután 3—6 óráig a párttitkárságánál kaphatók.
— Személyt hlr. Vantus Károly elviárj a Mura-front katonai főparancsnoka tegnap délután a 2 órai vonattal visszatért Budapestre.
— Nem töltötték be a párttitkár! állást. Tegnap Járt le a pályázat, amelyet a nagykanizsai szociálista- kommunista párt hirdetett párttikári állásra. 8 pályázat érkezeit be, de ,a végrehajtó bizottság tegnap esti ülésén a pályázatok hiányos felszerelése miatt döntést nem hozott, hanem a pályázatok határidejét julius 26-ig meghosszabbította.
— A kihágást bíráskodás a munkástanácsok hatáskörében. Tegnap jelent meg a forradalmi kormányzótanács CXXIV. számú rendelete, amely a kihágási büntetőbíráskodást kiveszi az edtligi közigazgatási hatóságok kézéiből s a\' Váfósokbáfl a.\'Várml, a járásokban pedig a járási munkás-, katona és földműves tanácsok hatáskörébe utalja. A rendelet értelniében a kihágási bírákat a helyi munkástanácsok választják a területükön lakó s Választójoggal bíró lakótok közül. A bíráskodás három tagu tanáéiban történik, egy igazságügyi előadó közreműködése mellett, akit az igazságügyi népbiztos nevez ki. A bíráskodást egyes bíró is gyakorolhatja, ha az igazságügyi eléadé ugy találja, hogy a szóbanforgó bűncselekmény miatt 20*0 koronánál nogyóbb büntetés nem szabható ki. Az egyes biró Ítélete 3 nap alatt megfelebbez-hétő s akkor az Ugy a hármas-tanács elé kerül, melynek ítélete jogerős. A kihágási bíróság legfeljebb 6 hónapi elzárást, vngy 10.000 korona pénzbüntetést szabhat ki. A forradalmi kormányzótanácsot ezen birói szervezet felállításakor sz az intenció vezette, hogy kihágási ügyekben az eljárást lehetőleg egyszerűsítse,, gyorssá ás közvetlenné tegye-A rendelet már Nagykanizsára is megéifcezett s a városi munkástanács legközelebbi ülésén a nagykanizsai kihágási bíróságot meg is alakítják
— Megszüntették az. Iskolákban a bizalmi rendszert. Mivel az Iskolákban a bizalmi-fiu és bizalmi-leány rendszer igen sok helyen fegyelmetlenséget és a tanítás komolyságát akadályozó zavart okozott, a közoktatásügyi népbiztosság rendeletére az iskolákban a bizalmi rendszer megszán!. A jövő tanévben már nem lesznek tehát bizalmiak. A közoktatásügyi népbiztosság vala-mannyi Iskola élére szocialista-kommunista vezetőt rendelt kl, ami elég biztosíték arra, hogy a tanulók nevelésében és jóléti ügyeiken egyformán a kötelességtudás és. szerel«\' , érvényesüljön.
f
1919. juliui IS.
ZALAI NÉPAKARAT
I
— Hátiipari ssaktanlolyam Keszthelyen J
Keszthelyi tudósítónk jelenti: A népgazdasági tanács háziipari szakosztályának kiküldöttel ■észvételével tegnsp az Amazon-szálló nagytermében értekezlet volt, amelyen PJmer István elvtárs indítványára elhatározták, hogy egyelőre gyékény, lábtörlő, szatyor, papucs áe díszműáru -szaktanfolyamokat szerveznek ■eg. Ezzel a kóveiésreméltó, praktikus érzékről tanúskodó intézkedéssel lohelóvé teszi tlbbek között ezt te, hogy a aok munkanélküli rövidesen állandó munkához és kereset-kez jusson. A szakosztályok megszervezésére Budapestről szakmestert küldenek ki, aki egyszeramint tanítani fogja a fonás különféle módozatait. A tanfolyam elvégzése után ki-ki tetszés szerint kap a keszthelyi anyagraktárból gyékényt és sást, melynek aratását és szárítását már megkezdték.
— Incidens a szombati népgyűlésen. Morék Béla droguista, nagykanizsai lakos a szombati népgyűlésen Alpári Gyula elvtárs kaszádénak a tanácskormány politikáját tárgyaló részét — a körülötte állók nagy megbotránkozására — becsmérlő közbeszólásokkal zavarta. Horák ellen, akit előállítottak, az eljárás megindult.
— A nagykanizsai körzet gyermek-tdüléfl aMgbUottJa Az országos gyermeküdülési hivatal tegnap távirati megkeresést intézett Alsózalamegye intézőbizottságához, amelyben PUrtdi János intézőbizottsági előadónak Komárváros, \'-ÍCiskomárem, Homokkomárom, Hosszuvilgy, Gelse, Zalaszentbalázs és Zalaszontmjhály községek, valamint a körzetben lévő termelőszövetkezetek részére gyermeküdülési megbizottá való kinevezését kérte, füredi János, akinek nagy része van abban, hogy a gyermeknyaraltatási akció
Mlsózalamegyében oly szép eredménnyel végződéit, ma lelt jelentést az országos, gyermelt-éádülésl hivataloknak az alája tartozó községekben már elhelyezett és még -elhelyezhető ¿gyermekek létszámáról. — Itt említjük meg, ►hogy az első transzpor!, ■ 900 budaposti »proletárgyorek — vasárnap, f.- hó 20-!kén
• érkezik Nagykanizsára, Illetőleg a felsordlt - kanizsai járásbeli községekbe. \'
— A lorradalml törvényszék Qlétf. iHal ügyet tárgyalt le a forradalmi tórvénf--ezék tegnapi ülésébon Szenes Dezső eivláfs
• elnöklete alatt. A legtöbb dolgot a forradatíii t törvényszéknek még mindig a fehézpénz el •nem fogadása adja Még mindig vannak erit-
• berek, akik nem akarják respektálni a tanácsi-kormány rendelkezéseit s Igyekeznek a rendelkezések teljesítése alól kibújni. Tegnapja \' bárom esetbeen Ítélkezett a forradalmi tör-
vényezék »„¿ehírpénz el nem fogadói felett. FeketeiJózsÜTné pttöskei asszonyt ésfi)<evács Gyula.\'.nagykanizsai lakost 200—200\' korona > pénzbüntetésre, Petrica Ilona nagykanizsai lakost) pedig 30 napi- fogházat átváltozteiható, .1000 fcnrona. pénsbúnsetésre Uéllok. ,,Muuer t\'J\'iirgy kiakanissai fóldmives, szeaxnlalom \' áthágásáért 15 napi fogházra és 50 korona \' pénzbüntetést kapóit. Ozv. Francsics Jánosné nagykanizsai asszonyt becsületsértésért 000 k«ena,<Süle István ftstybtli földmivest pedig ugyanc^k becsületsértésért 1000 - korona ■ pénzbüntetésre.ítélték.,\'Az.ítéletek jogerősek.
—iltázakáfoki Ozv, LMk Jwefné és Híroty házasságot könqjf. ~t Oako Paula U fieigl Páltma délslótt II , ¡órakor tartják -csküví)Í^^- Sxever József és Roaenczveig Rózslka f. ho IO-én tartották esküvőjüket. (Minden külön értesítés helyett)
— Rendszeresítik a mcsejnatlnékat. Budapesti mintára a művelődési osztály Nagykanizsán ia megfogja honosítani a mesematinékat. A kanizsai gyermekeknek ezentúl minden vasárnap délelőtt lehet részük a szebbnél szebb mesékben, amelyeket az erre-hivatott bácsik és nénik fognak előadni. Igazi nemes szórakozás lesz ez a meseirijdaloiii legkiválóbb termékeiben és bájos, mulattató mókákban.
— Újból kikapott az NTE. A vaaárnapl
mérkőzésen a szombatselyi MÁV.-Haladás footballcsapatanak derék legénysége fényes győzelmet aratett a NTE csapata felett. A szombathelyiek Játékteknikája és kitartása elragadta a hozzáértő közönségot. Különösen említést érdemet PUrat közép fedezet, aki e felelősségteljes poszton; oly klasszist mutatott, mint bármely fővárosi játékos. Biztos fejelései, labdaosztogatásai bámulatba ejtettek mindenkit. A kanizsaiak ugyap jobba.k ,volt»(i,, .ijiint a mult vasárnap, de a traininghiány ismételten tapasztalható volt a csapaton: beláthatnák végre a komolytalan Játékosok1, hogy a traíningnélküli footballcsapat esetleg csak hasonlókon arathat győzelmet. A szombathelyiek goaljait a kölépcsatár (2), jobb ösz-szekötő (1) es jobbszélsó (I). Kanizsa részéről pedig Dezső és Vincze rúgták.
— A tanítók szociális átképző tanfolyama folyó hó 14-én kezdődött. Az előadá sok reggel 8 órakor kezdődnek s a polgári tluiskola rajztermében tartatnak.
— Sporthlrlap, melynek legújabb száma megjelent, Garamvölgyi és Szemerénél kapható,
y" — Üdvözlet a cseh arcvonalról. A 32. gyalogezredbe beosztott alanti derék nagy-kanizsai vörös katonák a Zalai Népakarat] utján küldik üdvözletüket Kanizsa ismerőseiknek: Menner Jenő pel. megbízott, Kutas, Sándor, Halász Érné (Alsólendva), Herczeg, Gyula, Kummer György, Karzaner László, Nagy József, Tóth Gábor, Bolf Ferenc, Kőrös Rudolf, Hebe József, Horváth János, Imrei Józssf, Faber Károly, Felbor, Kolip Izidor.
— Naponként közlekedik a vonat Keszthely és Balatonszentgyörgy között. Mint értesülünk, szombat éta naponként van vonatösszeköttetés Keszthely és Balatonszent.
gydrgy kOzött.---Hasonlókép megindult el
mindennapos vonatközlekedés a Keszthely Taf^cza—Ukk vonalon Is. Keszthely és.tjfkk
.*ttctt \'esponli.a 05ia.es t»fi*l|tkedtk, ,V«Jy délelőtt 9 óra 2G perckor érkezik Tapolcára. Fentnevezett vonalnak Zalaegerszeg és Czel-dömék fele csattakczása van.
Pártügyek.
A Petöll Sándor kalonaotthonban fölállított központi műhelyben szabó éa cipész munkások felvétetnek a szakszervezet által megállapított munkabérrel. A jelentkezők * 20. pótzászlóalj gazdaaági hivatal iónokénál (volt Honvédlak tanya; jelentkezzenek.
A szocialista nök szabadszervezete kéri tagjait, hegy szíveskedjenek ma este hat órakor a párt helyiségébe eljönni azok, akik szívesek lesznek. egy kis. iréebeli munkánál segédkezni.
Meghívó. A nagykanizsai oipész- és Csizmadia iparosok szakosztálya ma este hat órakor az ipartestület helyiségében fontos tárgyban taggyűlést tart. — Felkéretik a Ke. rjileti Termelési Tanács, hogy a gyűlésen | képviseltesse magat A yntiöaég. \' (•
A Magán- és Ipari Tisztviselők nagykanizsai csoportjainak ta(*i értesíttetnek, hogy
dohányilletményüket f. hó 15., 18. ép 17-én mindenkor délután 2 órától 5 óráig a szak-Szervezet helyiaégében dohányjegy ás aprópénz ellenében átvehetik. Az olyan tagok, kik május és junius havi tagsági dijat eddig be nem fizették, dohányilietményüket csak akkor kaphatják meg, ha a lagsági dijat előzőleg megfizetik.
A húsipari munkások ma kedden este 7 órakor okvetlen Jelenjenek ideg a gyűlésen központi husvágás végett. Vexetiaég.
A vas- és fémmunkások szakcsoporttá felkéri tagjait, hogy dohányUletményüket kedd este okvetlen vigyék el, mert későbbi jelentkezések figyelembe nem vétetnek. Vezetőcég
Felhívás. A Testnevelésügyi Ditektórium felhívja a nagykanizsai tornaegylet, vasutas atlétikai klub és Ifjúmunkások vezetőségét, hogy f. hó 17-én csütörtök d. u. 6 órakor a polgári Iskola tornatermében, á sport fejlesztése tárgyában tartandó értekezleten jelenjenek meg. — Egyúttal felhívjuk az összes szakszervezeteket is, hogy ezen értekezletre egy-két — lehetőleg sporthoz értő — tagat okvetlen küldjenek ki. (Helyiség Sugár-ut », földsz. 16.) Teatneveléaügyl Direktórium.
A széllltésl és forgalmi munkásoknak az a réssé, mely a julius hóra eső dohánymennyiséget még nem vette át, 17-én este 7 óráig felőli-utca 24. sz. alatt annál is Inkább Jelentkezzék, mivel későbbi igényléseket figyelmen kívül hagyunk. A vezetóaég.
A Hadirokkantak Szövetsége felhívja azon munkanélküli helybeli tagjait, kik rokkantságuknál fogva semmiféle szakszervezetnek nem tagjai, dohányellátásuk összeírása végett jelentkezzenek Kölcsey-utca 12. szám alatt levő hivatalos helyiségben 16-án d. u. 6 óráig. Későbbi jelentkezék nem vétetnek figyelembe. - Felhívja továbbá a Szövetség azon hadiözvegyeket és árvákat, akik nyugdíj ellátmányaikat posta utján a wleni (bécsi) volt közös pénzügyminisztérium számfejtőségi csoportjától kapták, azonban az utóbbi léében nem kapják, jelentsék be panaszalkat a hivatalos helyiségben, Kölcsey-utca 12. sz. ajatt. Az összes irataikat hozzák magukkal. - v ,...:.*.>..■■ Rokkant tanács.
Szerkesztői üzenetek.
M. I. Panaszát, illetve indítványát Illetékes helyre juttattuk. — Egy proletér. Mint minden esetben, most sem foglalkozunk névtelen feljelentésekkel. Az a vád, amelyet névtelenül tesznek, nem lehet más mint bosszú müve, vagy rágalmazás és se kedvünk, se időnk bosszumüvokhez segédkezet nyt^tui. Ha vádjának álápja van és a vádat bizonyítani tudja, jelentkezzen d. u. 4—7-lg szerkesztőségünkben s biztosítjuk, hogy az igazságot diadalra juttatjuk. Ha az tartaná vissza az\'incogni\'o levetésétól, hogy tél a következményektől, hagyja ezt figyelmen kívül, mert — tapasztalhatja — nem a főszolgabi-rák idejét éljük, hanem a faiét uralmunkat. — F. 0. A népgazdasági íanács 78 NT számú rendelete alapján történhetik csak az uj üzemi ellenőrző munkástanács megválasztása. — W. Oy. Cikke nem tárgyilagos és ezért saj-nálaténkra nem közölhetjük.
Forgács fáe öngyújtó
mint a forgács! ss Tűzkő, Ml, b«|zia,Uzáréla|:
i
ZALAI NÍPAKAtAT
1»IP. július 15
A főváros élelmiszer ellátása.
A . Mherincatealtff akció. — A MiittkA«l«aáca IcmiváHii a vidéki dlrektéitoaiokhof.
A fővárosban dolgozé proletáriátus élelmiszer ellátás* ügyében a két legfontosabb tenni-vale az élelmiszer felhozatal biztosításé es a ftvárosnak u nem dolgozoktól való tehermentesítése. A budapesti forradalmi központi munkás es katonatanács elnökségének sikerült elérnie, hogy az élelmiszer felhozatal és az elelmiszer elosztás vegre egy kézbe kerüljön és a rajOrtíTOzas megfelelő Okos keresztülvitelében és a kettős ellátás megszüntetésével kiküszöbölje az élelmiszer elosztás egyenlőtlenségeit. A tehermentesítő akció folyamán eddig mar több, mint 12 ezer egyén távozott el a nyár tartamara a íővároebol és a tehermentesítő akció uj vezetőjének, Horti Emil elvtárs-aak részletes és mindent magában foglaló p»t%rammja van, hogy Budapestet a henyék-tói megszabadítsa.
A főváros elelmiszer ellátásának biztosításában és a tehermentesítő Akció végrehajtásában azonban a főváros direktóriumának erősen szüksége, van a vidék tdmogaldsdra. Ez okból a budapesti forradalmi kösponti munkás és a katonatanács elnöksége a magyar tanácsköztársaság valamenyi direktóriumához a következő felhívást intézte:
|A főváros dolgozó proletáriátusa súlyos; élemiAzerhiánnyal küzd. A budapesti munkásság, mely évtizedek ota minden üldöztetés ós| bántalmazás ellenére állandóan elÓl járt az osztályharcban, most nemcsak szerszámmal az egyik kezében, és fegyverrel a másik kezében kenytelen nehéz küzdelmet folytatni a proletáriátus hatalmának megvételére hanem\' keserves küzdelmében még a legsúlyosabb: nélkülözésekkel meg keil birkóznia.
A budapesti munkásságnak eme kemény küzdelmének a kimenetelétűi függ az, hogy: letörjék egyszcrcsmindenkorra a kastélyok1 urainak, a nagybirtokosoknak és a szolga-, bíráknak uralmát, a budapesti munkásság sorsán fordul meg az egész ország dolgozó népenuk sors4 is, s ezért az egész orsaág dolgozó népességének, az egész ország valamennyi dl ektórlumának a éaját \'érdekében? való kötelessége, hogy budapesti dolgozó és harcoló testvéreinek minden eszközzel segítségére »iessen, azokat minden tőle telhető? «révei támogassa. v
Ismételten azzal a felhívással fordulunk, tehát az orsrág valamennyi direktóriumához, hogy átérezze a most végbemenő események nagy fontosságát, támogassa a tanácsköztársaság műiden ¿¿is illetékes szervét es halósá-; gát\' abtfán a törekvésében, hogy" az országbaiV ma meg mindig nagy mennyisegbeiV feltalálj ható eTemiszer feleslegek Budapest számára megszerezhetők legyenek, mert kéotelen álla-
| a legélesebb észkflzök\'Igénybevételűvel szán l dékozunk rövid Időn belül eltávolítani Budapestről aa igénylő burzsoáziái éa rendelkezésére akiwjuk bocaáUuu a vidéknek azokat a munkásokat j$, akiket jelenleg Budapesten nem tudunk foglalkoztatni. • Akciónknak ez utóbbi részével egyidejűen akarjuk szolgálni a vidéket is es a fővárost is. A vidéken ugy a mezőgazdaságban, mint az iparban igen sok munkaerére s*uk*ég. J<9flészol», mezé-gazdasági, gyümölcstermelő segédmunkákra, továbbá ruházati és egyéb szükségleti oikkek javítására, vatureini, különbőzé házi és egyéb ipari munkákra igeo «ok munkaerét tudn*, a vidék felhasználni és csak kölcsönösen támogatjuk egymást akkor, amikor, az ilyen célokra Budapesten a fölös számban található munkaerőket a vidék rendelkezésére bocaájijuk.
Arra kérjük tehát az összes vidéki direktóriumokat, hogy egyrészt a nyár tartamára vidékre utazó budapestlek ott tartózkodása elé akadályokat ne- gördítsenek, másrészt szíves-kedjenek velünk a legrövidebb időn b^lül közölni, hogy. a különbőzé mezőgazdasági, ipari ágakban milyen és mekkora számú munkaerőre volna szükségük, hogy ezeket azután haladéktalanul rendelkezésükre bocsáthassuk.
Megvagyunk róla győződve, hogy nem hiába fordulunk vidéki munkástestvéreinkhez, amint hogy viszont kemény öklünkkel és fegyveres kezünkkel állunk készen mindig arra hogy a tőke és a földbirtok hajdani urainak letörését véglegessé tegyük."
fiddig szól a budapesti munkástanács elnökségének felhívása.
Nincs kétség aziránt, hogy a lelkes és forradalmi Jiangu szézst megtalálja az utat a vidék szivéhez és a vidék minden tőle telhető eszközzel segítségére siet a budapesti prole-táriátus%k, mely elszántan és keményen lo bogtatja a világforradalom vftrös lobogóját.
pot az,.hogy Budapest pro!étdrfatn<ik koplal-nlok kelljen Ugyanakkor, aml*or Mtgyaror^ szdg Igen sok vidéke még mindig bösénber% él. Nem hisszük, nem akarjuk hinni, hogy akadna a Tanács-Magyarországban dlrektó-f rium. mely Budapest proleténáiusának élelmezése elé bárminemű akadályt akarna gör-i ditenl. • • ■ : • \' |
De amennyire fontos az, hogy támogas-í sák a hiVatalos szerveket abban, hogy Buda-, pest számára szervezetten szerezzenek be élelmiszereket, annyira szükséges annak a megakadályozása, hogy a vidéket tOmegek-ben ellepő budapesti magánvásárlók, «kiknek jelentékeny része a még mindig rejtet^ pénzkészletekkel rendelkező buizsoátláhóa tartozik, az Arakat felhajtva, magánvásárlások-, kai h hivat a os szervek be szer tó tevékenységét keresztezték.
A legnyo\\u><,t^kosAbblin kérjük a vidék| direktóriumok támogatását a1 Butfapes» tenor* mentésijére ind,^tt ataióboz is. Tudvalévő dologi hogy Budapest iekos.«4tfénák jelenté-« keny része ma nem végez termelő munkát és így felesleges m*)don terheli meg Budapest élelmezését. Ezért eliutárolstül, hogy lehetővé tesüzűk mindenkinek, akit fqglatyo^ásp qem köt Budapesthez, hogy a nyár tartaöUrk vidéki rokonaihoz utazzék. Ezenkívül azonban
6801-/1919.\' \' \'
Tárgy: Vlllamosáram árénak tnegállapl\'ása április Héra, ^ ¡.^u i
Htí-detm\'ény.
A munkás-, katona- és földnvvestanáes: a villamosáram árát 1919. évi Április hó 1-től további intézkedésig aAöv«tk«<3-. leg állapította meg; • / j
világítási áráSUiwórankiít 30 Hllér i munka áram\'^i,. f \' 15 Alléi1 j \' \' 20 gyertyaWhyö tuüew1\' -""•-"\'Viláfc»5i9 haWHkéfÁ" u » \'kot*.* !
NagykanÍJ6án. ,1910. évi julius, hó 4-én.\'
Várni liilézii li/ollsáfl.
Nős képzett vincellért
keresünk\' áfcctátiiA|# siSlléblrt.W azonnali belépásrc. M.ntkeznl Nagy. kanixsán* (lga4taw> palota) "a tét^
......melök központjÁ^nehet.
. ..........
msíSvíiOTivva
• A f
CZOCZEK IMRE
modern
CZIMTÁBL SZOBAFESTJ és N
vállalata Nagykaniasán, Magyar-utoa 23. uim.
TŰZKŐ
minden mennyiségben kapható: GARAMVOLCYl és SZEM ERE dohány-nagyárudában! -----
Híoens magános asurifjjt
11 jéF i ■
keresünk mint házvez^^St egy sze* aializált jjirtokra, jeromfi és ^»erte^ táiiyésztéshes erMRi. Előnyben része. Sü\\ kinok but^R van.i fizetés meg-egyYzés szeJFt. Jelentkezni a Termelők J^DzponfJAlláf, NagykanizsaVygazságŰgyi palota) lehef
Benzin, tliajkö, tíél
Forgács eng ftrgács. FORGÁCS B. tözsdéjóbi
CIRCUS
íi ÍIUIOjojíi SíSí:1
Novacsek
»*\'«*. >• íogt<*fc o\'jfsg5» A *jjaU uJalK.:.
mww) tfb
iLMI. *«foli»M
N«aIkanl«*a. (élt. Julius 18. «*»rda.______L__»ML.***«.
n:j .i\'.nit\'f ::■»« M jtfacMiOl
tPAKARAT
MsgykanUaa, Sugár-Ut 4. axám | a szociálista-kommunista munkások pártjának
""ztt,: j alsózalameoyei rkooeli hivatalos lapja
Kl«flx»t*«l árain
■oá»a ávra . , •O-— koron«
Mi o»ro. ..... 4J-— koronái Magyad éwrá . . . aSSO korona ( Egy hónapra . . . T\'SO koron«
Felhívás.
Az Alsósaié kerületi ezoolsllsta-kom-munhta párt vasárnap délelőtt 9 orakor a városház közgyűlési termében tirtja mag alakuló pártgyUlóeét A gyűlés pontosan 9 Orakor kezdődik, amelyet a dalárda at Intsrnaolonálo elének\'ésévol nyit meg. Az alnökl megnyitó után a párt agitáció« kár dásoll novo« budapesti előadó fogja Ismertetni A párig/Illésen csakis s szakszervezetek által kiküldött elvártok vehetnek részt, eklk legkésőbb f. hó IS-án d. u. 8 óráig köleleeek Igazoló Irataik felmutatása mellett e végrehejtó bizottság megbízottjánál, Book Somé elvlársnál ss Igszotó jegyeket átvenni. A karzatokon való mag-\' jelenés szintén belépőjegyhez van kötve. Jegyet osekle a ezoolállsta-kommunlata párt tagjai kaphatnak, amelyek mától kezdve naponta dó\'után 3—0 óráig a párttitkár-aágnál kaphatók.
A világ proletárjai
szervezkednek az entente kapitalizmusa ellen, msrt a külföld szocialistái\' fölismerték a magyarországi Tanácsköztársaságban azt a tényezőt, amely a világ proletáriátusának támogatásával a dolgozók nemzetközi uralmát megalapozhatja. Az entente szocialistái világosan látják, hogy a tqostanl világégés nem erőszakos határokért folyik, hanem a tőke és á munka vivják irtózatos küzdelmüket,
A kapitalista entente tévedése nagy, ha azt hiszi, hogy a világ nagyobbik felének proletáriátösa fölül azoknak a meséknek és hazudozásoknak, amelyeket a korrupt sajtó az orosz és a magyar munkásság harcáról terjeszt. Az entente megfizetett lapjai telekürtölik az egész világot rémhírekkel, amelyek lehetetlen hazugságokat tálalnak az öntudatlan olvasó elé. Az entents-sajtó most ugyanazokkal az eszközökkel dolgozik, mint a volt monsrchia sajtója a mult évben. Mindezek csalr megtévesztő rémhírek voltak és a tájékozatlan olvasó megdöbbenhetett, amikor olvasta azokat. ,
Valójában pedig az a helyzet, hogy az entente — bármennyire meg akarja is fojtani a magyar Tanácsköztársaságot — nem tud csapatokat küldeni ellenünk, mert számolnia kell a saját proletáriatu-sával, amely nem türi, hogy a kapitalizmus legázolja a világ proletárjainak boldogulásáért küzdő magyar és orosz munkásságot. Tagadhatatlan, hogy az entente minden erővel a magyar Tanácsköztársaság megdöntésére törekszik. A rémhirok terjesztése, az ellentőrradalmá-rok támogatása, a gazdasági blokád
mind az: bizonyítják, hogy az entente a magyarországi Tanácsköztársaságot vég-zeies veszedelemnek tartja a Nyugat kapitalizmusára. Az entente fölsorólt harci eszközei kivétel nélkül a magyar proletariátus megtévesztésére valók. A rémhírek azt a celt szolgálják, hogy a pro lctáriátus elveszítse önbizalmát. A blokád és a kiéheztetés aljas eszköze emellett kellő öntudat hiján alkalmas az elégedetlenség szitására. Egyet meg kell jegyeznie a magyar proletariátusnak: az entente katonai ereje és a magyar burzsoázia ellenforradalma s ihasem dönthetik meg a Tanácsköztársaságot.
A magyar proletérintus ezt már ré-
gen tudja, mert a külföld szociálistái te szolidárisak a magyar mnnkásokkal. Ju-llus 21-ike lesz az a nap, amikor a világ proletariátusa hatalmss seregszemle formájában mulatja meg erejét akizsák-mányolóknak.
Az entente proletáriátusa elhat*, rozta, hogy a magyar proletáriátus harcát támogatni fogja és ez a segitség rövid idő múlva itt lesz. Majd meglátjuk, hogy ki lesz erősebb: az entente kapitalistái, avagy proletárjai, A győzelem t|em lehet kétséges, mert a dolgozok szolidaritása egyet akar : a kapitalizmus pusztulását és a munka társa* dalmának fölépítését.
Német-Ausztria elhatározó lépés előtt
Az antant beszüntette az élelmiszer szállítását. — Kétségbeesés Bécsben. A Vomárts a szovjetrendszerről.
A Vorvlrts legutóbbi számában cikket
Az önző antant-lmpcriailzmiis vigyorgó íizlcli orcából végre kimúlana a foga fehéríti! Sílrfét-Auszirlélfaie Is: Az alHíhl öntnága ellen hordja ttasze. napról-napra a terhelő bizonyítékokat, amelyén a kapitalizmus! és ai onlanl mai államférfion örökre ellilnlellk az alvilág elflyesttölében Az antant beszüntette Bécs részere az élelmiszer szélütéséi. KI Indok ehhez a lömeggyllkoló lépéshez az voll, hogy Német-.AuszIrlo, amely kifogyott már uiolsó arany készleléből Is, nem tud többé fizetni. A Vorwiris mér csak a szovjet-rendszerben lalélla meg a helyzet megoldásénak kulcsát és ugy kilátás van arra, hogy a közeli napokban Némel-Ausz-rrin döntő lépésre színia el magét
Lőwenfeld osztrák közélelmezési államtitkár az osztrák kamura, üléséé mondott beszédében kijelentette, hogy az antant segítségére már aligha számíthat Német-Ausztria Az antant — úgymond csak Ígérget Német-Ausztriának élelmiszert, a szállítmányok azonban nem érkeznek be. Az eddigi élelmiszerszállítások fő oka az volt, hogy mindent kl tudtunk ffzetíji. Német-AusztTia odaadta minden erejét, külföldi valutáját, értékpapírjait és külföldi követeléseit, többet már nem tud adni, mert nincs. Most, hogy kifogytunk a fizetési eszközökből és azért mert hitelt akarunk Igénybe venni, ax antant megszűntetett mlAdtn élelmiszerszállítást.
Az antant csupán lisztet küld Német-Ausztriának, azt is nagyon korlátolt meny-nyiségben. Hus, zsir, kondenzált tej, rizs és hüvelyesek többé nem érkeznek még olyan kis mennyiségben sem, mint eddig, ugy, hogy a németosztrák kormány többé nem ad egyebet a bécsi munkásoknak, mint száraz kenyeret, sót a kenyéradagokat is kénytelen lesz leszállítani. A drágaság Bécsben napról napra nő,
közöl a bolsevízmusról. Ebben nyíltan bejelenti, hogy ma már ő is a proletárdiktatúra és a tanácsköztársaság álláspontjára helyezkedik. Utal a parlament és a szovjet közötti különbségekre ós arra az eredményre jut, hogy a háború által felidézett aulyos válságokat csak « «¿ovjet oldhatja meg és nem a parlament,
Franciaországban ujabb csatlakozásokat jelentenek be a julius 21-iki sztrájkhoz. A Malin c hó 8-lki száma jelenti, hogy a francia közalkalmazottak szövetsége a hivatalnokok nyomorúságos fizetési ügyével foglalkozott, amely a tárgyalás végén politikai tüntetéssé emelkedett, A kongresszus elfogadta azt a határozati javaslatul, amely kimondja, hogy
a franbla kőzakalmazotla\'c csatlakozta!* a munkásszövetséghez
és részt vesznek ennek minden politikai akciójában, így a julius 21-iki sztrájkban Is.
Ujabb párisi Jelentés szerint a szocialista párt nemzeti tanecsa 1120 szavazattal fié ellenében elhatárwia, hogy a békeszerződést nem ratifikálja. Ennek tépésnek a hordereje, amely ezideig a proletárság nemzetközi szolidaritásának legkomolyabb megnyilvánulása, beláthatatlan fontossággal bír.
Hollandia kiszolgáltatja a német n császárt
Budapest, julius 15. Hollandiai jelen-téaek szerint a hollandiai „kormány a volt német esései.,- kiszolgáltatásába beleegyezett. A kiszolgáltatás aktusát szombaton fogják végrehajtani.
Mosikve, julius 15 Radeknek Berlinbea való letartóztatása ügyében a Kievben élö német polgárok drótnélküli táviró utján fordultak a német külügyminisztsrhez, amelyben azt kérték tőle, hogy Radoket helyezze szabadlábra és ez flgyet bonyolítsa le minél élőbb.
ZALAI NÉPAKARAT
.....* "
1919. július 16
Mi történik a Délvidéken.
A szerbek Szabadka megszállásától télnek. — Mozgósítják a román hadsereget.
Budapest, julius 15 Szabadkán\'jutius 10-én (ógörög számítás) nagy szokolünne-pély volt. Újvidékről, Zágrábból és más városokból nagy számban érkeztek a szokolisták. Az egész várost díszesen fellobogózták, mert várták az ünnepélyre Sándor trónörököst is, aki azonban nem érkezett meg
Palicson bankett voll. Az egyik szoko-lista felköszöntőjében a következőket mondotta : .
— Nekünk két gaz ellenségünk van: az egyik Olaszország, amely Jugoszláviának tekintélyes részére tart igényt, a másik a vörös hadsereg, amely a mi drága Suboticánk (Szabadka) visszafoglalására készül. — A bankett parázs botránnyal végződött, ameny-nyiben az egyik szerb szónok beszéde közben a horvátok felállottak és eltávoztak.
Magyarországnak Románia által megszállott területein szintén fejlődnek .az események. Arad francia kormányzója felszólli-totta a románokat és magyarokat, hogy a város kormányzására feles arányban kormányzótanácsot alakítsanak. A románok tiltakoztak az ellen és kijelentették, hogy a magyarokkal, akik régi reakiósok együtt nem működnek.
A szerbek és románok közötti ellentét élességére mutat Popp-Csicsó István legutóbb Világoson egy népgyűlésen tartott beszédének a következő része:
— örömmel fogadjuk, hogy Iáten segítségével megalakult Nagyrománia. A nagy munkát azonban még nem fejeztük be. Még súlyos harcot kell vívnunk a szerbekkel, akik a drága Bánátot nem akarják átengedni. Minden jel arra mutat, hogy a Bánát drága földjét vérünkkel kell megszereznünk.
Sorozás \'esz Romániábsn és mindenki tartsa kötelességének, hogy fegyverrel kezébe álljon a célért küzdők sorába.
A gyűlésező tömog körében ezek a szavak ellentmondásokat váltottak ki, különösen az asszonyok kiabálták torkuk szakadtából: „Nem adunk több katonát, elég volt a háborúból !• Az egyik k*tonp, aki részt vett olasz offenzívában; folytonosan ezt ordította: .Százszor rosszabb a Tisza a Piavénái." A botrány közben Popp-Csicsó a gyűlésről eltávozott. A népgyűlés hallgatói soraiból még sokáig hangzottak el viharos közbekiáltozások az uj imperialista tervek ellen s a bolsevizmusért lelkesedve oszlottak, szót.
Kiutasítják a nemdolqozókat a fórároshél.
Budapest, julius 15. A budapesti forradalmi központi munkás- és katonatanács nyolcvanas intézőbizottsága a főváros tehermentesítésére\' kiküldött bizottság vezetőjévé legutóbbi ülésén Horti Emil elvtársat küldte ki. Hortí elvtár}, a tehermentesítő akció legközelebbi feladatairól a. következőket mon-. áotta: <•
— A tehermentesítő akció első és legfontosabb feladta a- galíciaiak kiutasítás«. Kiutasítunk minden Budapesten tartózkodó galiciait, aki nem igazolja, hogy már 1918. nsvember elseje előtt produktív munkát vég-zott. November elseje óta akár végzett . pro-áuktiv munkát a galíciai, akár nem, köteles loez elhagyni a fővárost. Mosl folynak a tár- |
gyalások a csehekkel és lengyelekkel, hogy | a gahciaika; mikép«n »z.illitsuk át a deinar- | kácios vonalon, de ezektől a tárgyalásoktól függetlenül minden eszközt igénybe fogunk venni a galíciaiak eltávolítására, ha másképen nem lehetséges, kényszermunkára fogjuk őket. Már most figyelmeztetünk mindenkit, hogy a protekció teljesen hiábavaló, az ujiát se mozgassa stnki ilyen ügyben, mert tökéletesen hiábavaló munkát, végez.
Ki fogjuk továbbá utasítani Budapestről mindazokat az egyéneket, akik munkanélküli jövedelemblll élnek Ezek sáros határidőn belül kötelesek a fővárost elhagyni, "y
Megszűntetik Magyarország blokádját,
Béos, julius 15. Az Abend jelenti Newyorkból: A Newyork Herald párisi tudósítója ugy értesül, hogy az Oroszország és Magyarország elleni blokádot a szövetségesek gazdasági tanácsa a német békeszerződés aláírása után felfüggeszti.
A tudósító ugy értesül, hogy e határozat után is a szövetségesek katonai körei még kétszer kísérelték meg a Budapest és Szentpétervár elleni támadás elhatározásának keresztülvitelét
Kun Béla a kttl- éa belpolitikai helyzetről.
Budapest, julius 15. A szövetséges központi 150 tagu intéző bizottság Oarbai Sándor elvtárs elnoklésével . ma ülést tartott, amelyen Kun Béla ismertette a kül- ós belpolitikai helyzetet. (Lapzártáig a részletes tudósítás nem érkezett meg. A szerk.)
Akózalamegye tanügyi átszervezéie.
Az Iskolák államosítása befejeződött. - A tanítók szoclálls.átképzése. — A Csáktornyái tanítóképző szeptemberben Nagykanizsán megnyílik.
(Saját tudósítónktól.) Azok a hatalmas átalakító munkálatok, amelyek a régi rend minden hibáját, gyarlóságát vannak hivatva eltávolítani, hogy helyébe az uj társadalmi rend friss, modern ós elsősorban emberséges szellemét ültessék, a legszebb mederben haladnak városunkban iSr A mezőgazdasági és ipari termelésnek, az uj közigazgatásnak, a termelt javak centralizált elosztásának megszervezésével kapcsolatban megindult a vár* megye közoktatásügyének az átszervezése is. A közoktatás ügyének holyes alapokra fektetése a jövő társadalmának a megfelelő szellemben való nevelése a proletárállam elsőrendű feladata. S a proletárállam tudataban is van annak a jelentőségnek, amellyel az ifjúság .nevelése az uj állami és társadalmi rend kiépítése tekintetébon bír. Lázas erővel kezdték meg a felvilágosító és nevelő munkát olyannyira, hogy ma már a népoktatás ügye, — bár a kiépítés részletezése még, nem történt meg — megszervezettnek tekinthető.
Alsozalamegyében a szervezés e nehéz munkáját a nagykanizsai Művelődési Hivatal végezte. A vármogye közoktatásügyi viszonyaira vonatkozólag munkatársunk tegnap beszélgetést folytatott Földes Miklós elvtárssal, a hivatal vezetőjével aki ez ügyben a következőket mondotta:
— Munkánkat nagyon megkönnyítette a vármegye tanítóságának tetikószsége ós lelkes odaadása. Mint egy ember állott mellónk az egesz tanítói kar ós támogatott bennünket
nehéz és felelősségteljes munkánkban Ilye„"~ .lelkei és forradalmi szellemű gárdával órooi együtt dolgozni. Munkánk egyik legfontosabb része a megye községi ós felekezeti iskolái-nak az államosítása volt Ma már csakii állami kezeléiben álló iskola van Alsózala. megyében. Az államosítás no<m járt minden nehézség nélkül. A falu népe ugyanis nohe-, zen értette meg, sőr legtöbbször félre is mA, gyarázta a vallásoktatásnak a kötelező tantárgyak sorából való kiküszöbölését. Mikor azután megmagyaráztuk nekik, hogy a pro-letárállam a vallást mindenki magánügyének tekinti, hogy nekünk. semmi kifogásunk sincs -ellene, ha akár a pap, akár a tanító magánúton tanítja a vallástant, akkor megnyugodtak.
—• A legtöbb bajt az iskolahelyi*égek okozzák. Rettenetesek az azok állapotok, amelyek a megyében a tantermek tekirteteben fennálianak. Hogy csak egy példát emlitíek a polai iskola a nap bármely órájában teljesen sötét. Még véletlenségből sem szűrődik be egy kevés világosság sem. Ellenben *at iskola pincéjében egy forrás van, amely az egész környéket ellátná ivóvízzel. Azt hiszem felesleges említenem, hogy e diszépülot közegészségügyi szempontból is, hagy maga után kívánni valót. Képzelhető, hogy milyen ezeknek az iskoláknak a berendezése, bútorzata. De igazán nem. is csodálom, ha sem az állam* nak, sem az egyháznak, sem a községnek nem volt ideje anpyi tenger fontos gondja közepette a, népnevelés ügyével foglalkozni.
— Most fogjuk megkezdeni e hó 17 én — mondotta azután Földes elvtárs — & varmegye tanítóságának szociális átképzéséét. Egy három hétig tartó tanfolyam keretében fogjuk részben előádások,részben síemináriuin-szerü megbeszélések utján Alsózalamegye tanítóságát Marx, Engels Bucharin Nikolaj stb. tanaival megismertetni. Az előadás.kat Szalay Sándor, Földes, Földesnó, Szabó Lajos, dr. Havas Hugó ós VVÓhry Hugó fogják tartani s a közoktatásügyi népbiztosság is kilátásba helyezte egy budapesti előadó kiküldését.
— \'Elhelyezetten tanitó Alsózalamegyében ogy sincs, de nem is lőhet akkor, amikor minden 40 gyermek tanításához egy tanitó szükséges Minden tanítónak meg lesz a maga beosztása. Sokkal nagyobb gondot ad a., helyiség kérdésé. Ezíet Ugy meg vagyunk\' akadva, hogy valószínűleg be kell hoznunk a váltakozó tanítást, t. I, hogy az egyik osztály délelőtt, a másik pedig délután használja a tantermet. Az iskolák kérdése egyébként csak akkor lesz majd teljesed megoldottnak tokinthető, ha a termelő munka megindultával az építkezések megkezdődnek és módunkban lesz helyiségeinket kóllőkep felszerelni.
A csáktornyai tanítóképző ügyére vonatkozólag is megkérdeztük Földes elvtársat, aki a következő felvilágosítással szolgált:
— A voU Károlyi kormány .a Csáktornyái tanítóképzőnek Nagykanizsára helyezése ügyében arra az álláspontra helyezkedett, hogy a megszállott területen levő tanintézet elhelyezése, a terület feladását jelentené és nem volt hajlandó az áthelyezés kérdésében dönteni, A forradalmi kormányzótanács szjn-tén vonakodott egy ideig ismételt felterjesztéseinket javunkra elintézni, mig végre pár nappal ezelőtt érkezett le a közoktatásügyi népbiztosság határozati értesitóse, amelynek értelmében csakis a megfelelő helyiség garantálásától leszi .függővé a tanítóképzőnek Nagykanizsára vaIó telepítését. a helyiség
|9I9. Juliul 16
ZALAI NÉPAKARAT
I
kérdésére vonatkozó tárgyalások már a legjobb ulon haladnak a tgy biztosra vehet5, hegy a tanítóképző szeptemberben már Nagykanizsán kezdi meg működését.
HÍREK.
Í.U.. « A 1» I A * -
A nap kél 4 óra IS perckot, nyugszik 7 óra 02 perc kor.
A hold kái este 9 óra 17 perckor, nyugszik d. o. 7 órs 55 perckor
A hold ugy mosolygott le |az égről legnop este, mint egy nagy és hideg elérhetetlen orany huszkoronás, amelyhez drágo emlékek fűződnek. A sötétkék égen apró lelhőkarikák uszlak, olyanok, mlnlha cigaretta füstkarikák lellek volna. Bizonyéra az angyalkák küldtek ősszecsucsorllolt alakocskélkről néhány fehér csőkot nekünk szenvedd embereknek, akik ha a holdba nézünk, mér nem lut eszünkbe Oszkár Wllde Salomeje, hanem ebban Is csak azt létluk, hogy a holdat nem blokálla az antant és ott van zefír, harisnya, talp éa lllalos francia párfőm. A holdban ■Idcs elnyomás , éa. klzaékmónyolés, ó a holdban mily lók lehetnek az emberek, szép-lesiu Halai leényok zenéle hallható egész nap, akik a Műnkét dicsőítik, Homérosz felhőkből éslszerelemből szövi össze a disztichonjai! és a Newyork Herold lila kiadásban jelenik meg. Ó mennyi vágyni való volna, ami mind elérhetetlen. Mennyi! lehelne ágyban, élmallan éjszakókon forgolódni és sápadozni egy-egy ujabb szépért, egy or-Hsziikus gesztusért, ami elfeledteti a halálos Minőket. És mllyeh messze vagyunk mind éneklői, mennyire nem lesz valóség mindebből, ha 5 évig kelleti ropognia a puskák-nak azért, hogy „ember szeresd a felebarátodat!"
Valaminek lönnle kellett. Az Ívelésben a szép felé ulba eselt a csúnya, a vérszopó és kizsákmányoló ember letlprása és az Ibse ni társadalmi bünkohók felrobbantsa. Zug, morog, caaitog minden, a lalmi magasságok Összeomlónak, a mélységből előtör s nemes érc és a krisztusi szavak valósággá - kövesülnek. Mintha mér kellemesebb volna-mlnlha már hűvös. kellemes oázisba érlUnk volna, —■ de még hallani valami Iromblta, aa|i Rohamlnduló még, vagy mér a mennyel Harsonák ? Né gondolkozz ember, a szépjvér, előre I (I. i.t
— Kdlderetkedelnl\' érteketlet Nagykanizsán Ma délután 5 órakor Nagykanizsán a városház kistanácstermében az öt dunántúli határszéli vármegye megbizotiai értekez letet tartanak, amelyen ,A külkereskedelmi és áruforgalmi kérdéseket fogják megbeszélni Az őt vármegyo: Zala, Somogy, Vas, Sopron és Győr. Ezen értekezlet célja, hogy a határ-\' széli falvak, járások és hstáiszéli nagyobb gócpontok, úgymint Nagykanizsa, Sopron, Szombathely stb. közellátása szempontjából egységes akció indíttassák és lehetővé Váljon az elosztás célszerűbb és igazságosabb veg-rehajtása, mert csak igy lehet a mai nehéz helyzetbe a közérdeknek megfelelni. Ugyanezt a célt szolgálja az értekezlet napirendje, osnt amit a kózélelmezée megszervezésére | indította az illetékes köröket, mert épp ugy, j
amint nem engedheté meg, h«gy egyes falvak J az összes földi javakban dúskáljanak, a másutt a legborzalmasabb nyomorral küzdjenek az emberek.
— Alsózala-, Zala-, Qyör-, Mosol-, Sopron és Vasmegyék megyei és Járási titkárai e hó 17-én, csütörtökön délelőtt 9 órakor a* országos párttitkáraég helyiségében
(Erzsébet-körut 1«. 1. em.) fontos megbeszélésére okvetlenül jelenjenek meg. A megyében, Illetve járásban levő pártszervezetek pontos listáját vigyék magukkal.
— A borbély- és lodrésx abonaement 255 o kai megdrágult. A mult héten a nagykanizsai borbélysegédek szakszervezete a segédek munkadijának újból való rendezését kérte a Kerületi Ipari Termelési Tanács Intéző Bizottságától, mivel a jelenlegi heti 30« koronás fizetésből a segédek megélni nem tudnak. Az Ipari Termelési Tanács utasítására tegnap folytatták le a mesterek szakcsoportjának és a borbélysegédek szakszervezetének kiküldöttei az egyezkedési tárgyalásokat. A- tár. gyalás azzal az eredménnyel járt, hogy a segédek munkabérét felemelték. Minden segéd as eddig élvezett hetibéren felül as általa naponta keresett jövedelem löVo-át is megkapja. A segédek fizetésének rendezése alkal\' mából felemelték a havi pbonnementet is, mely egyelőre, a segédek Végleges fizetésrendezéséig 2S\'/o-at drágult meg.
— Pályázat. A művészeti bizottság felszólítja a helybeli festőművészeket, iparmű vészeket, hogy a megye részére nyomtatandó papírpénzhez, 2 oldali rajzzal pályázzának. A nagyság a jelenlegi 2 K-nak felel meg, szöveg ma d. e. 9 órától a Nagykanizsai Takarékban megkapható. A legjobb pályázat, ha a pénz forgalomba kerül, dijaztatik. Határidő: Csütörtök d. u. 5 óra. Sneff. Forbél.
— A munkafegyelml tanács ellő ítélete. Megírtuk, hogy a forradalmi kormányzótanács LXIX. számú és a szociális termelés népbiztosságának 46. sz. számú rendelete értelmében a Kerületi Ipari Termelési Tanácsok a kebelükben megalakilotl munkafegyelmi tanácsok utján ítélkeznek minden a munkafegyelem megbontására irányuló ügyfeleit. A nagykanizsai munkafegyelmi tanács elsőízben tegnap gyakorolta ítélkezési jogát. Tőth-Ferenc, a Welser-féle gépgyár vasesztérgályose azzal a panasszal fordult a munkafegyelmi tanácshoz, hogy őt a munkaidő tartama alatt tanoncának apja, Letzter mozdonyvezető, aki nem is tartozott a gyár személyzetéhez, tettleg súlyosan bántalmaz la. A munkafegyelmi tanács elé a panasznak csak az a része tartozik, hogy idegen ember munkaidő alatt az illetékes körök engedélye nólkűi bejuthatott gyárba s a munka menetét megzavarta. A tanács, melynek tagjai Nikicser József, Palkó József és Kálmán Ármin elvtársak voltak ugy ítélkezett, hogy a mulasztást elkövető elvtársat, aki első ízben Járt el hivatalos kötelességének tsljei!té<ében hanyagéi a legszigorúbb megrovásban részesitettpfA panasznak bűnügyi részét a forradaley törvényszék fogja elbiráli
---Eltfeszett folyó Jfo r 14-én
Budapestről .lérkező voyfton Balatonszentgyörgy és Nam-kanizsa Ifczött egy utazókosár. A károsult kérk a beyuletes megtalálót, hogy illő jutalom ellehábén adja le József Főherceg ut 4 szám alatt..
— Sporthlrlap legújabb száma megjelent éa kapható Garamv^lgyi és Stomerédél-
- Üdvözlet a frontról. Kaptuk a kivettető levelet: A nagykanizsai 47. vörös gyalogezred Ferenczy zászlóaljába beosstott proletárkatonák üdvözletüket küldik a nagykanizsai épitőmunkásoknak. A legnagyobb örömmel vettük tudomásul, hogy szaktársaink a támogatásainkra kaszárnyákba vonullak. Kérjük as elvtársakat, tartsanak ki a végső győzelemig, mi is kifogunk tartani as utolsó csepp vérünkig. Testvéri üdvözlettel: Karba Gyula, Németh Sindor, Horváth Ferenc, Tóth Mihály, Kovács Lsjos, Andri Gábor (Tábori posta 440.).
— Hasautaznak a megszállt tertle tea lakó diákok. A tanácsköztársaság minden diáknak módot nyújt arra, sogy otthonába visszatérhessen. Az elsé diákvonat Ssetyma-zon át ezer diákot szállított a fővárosból a demarkációs vonalig. A belügyi népbiztosság a menekült-ügyi biztosi irodával és a nemzetközi vörös kereszt egylet raegbizotuuval karöltve mindent megtelt, hogy a diákok az utazás alatt a legmesszebbmerő előnyökben részesüljenek.. Különösen e kecskemétiek és a Szatymaziak részesítették a diákokat meleg fogadtatásban A második diák-vonat Jugoszlávia felé vitt 50* diákot Gyékényes-Barcson át. A tanácsköztársaság a közel jövőben több ilyen vonatot fog a demarkációs vonalakig .indítani. Legközelebb fisZak-Magyarország felé mehetnek a diákok, akik ezekkel a vonatokkal ingyen utaznak.
PártUgyek.
Magyarországi Tanítók Szakszervezetének nagykanizsai csoportja ma délután 5 órakor vezetőségi Illést tart. Taggyűlés nem lesz. Az átképző tanfolyam holnap 17-én reggel ö órakor a polg, isk. rajztermében kezdetét veszi. Mindenki ott legyen.
Felhívás. Az épitőmunkás szakcsoport értesiti összes .tagjait, hogy folyó hó l?-én este 6 órakor taggyűlést tart. A tagok pontos megjelölése kötelező. A vezetőség.
A vas- és fémmunkások vezetősége felhívja ajftn munkanélküli tagjait, .kik munkanélküli segélyben részesülnek, hogy ma este 7 órakor tartandó vezetőségi ülésen, fontos ügyb«ft;; megjelenői tartoznak At elnök.
Szállodai-, Éttermi és Kávéházi alkalmazottak szakszervezete e hó 17-én választmányi gyűlést tart, megjelenés kőtél eső. Elnökség
A festő és fényképész szakcsoport felhívja összes tagjait, vörös katona tagokat is, hogy ma este 7 órakor az értekezleten pontosan jelenjenek meg fi megjelenés kőtelező. A vezetőség. ^
Irodai kifutóleány
azonnal felvétetik a Zala klatt-hivatalba.
Kinyírt;; Fiftílritt ;; Zueofiirt
FISCHEL
FUlttpPta
Itap h
Irodeszerek, üzletikönyvek, papírok hsngsterek díszműáruk,létéktérgyak
ZALAI NÉPAKARAT
¡91 p. Julius ie
il postaforgalom korlátozása.
A szociális termelés népbiztosság« rendeletet adott ki, amelyszerint ugy a belföldi, mint a külföldi postai forgalomban % következő korlátozások állanak fsnn :
1. Magánosok, magánfelek címére akár ajánlottan, akár közönségeden csak nyitott (borítékban le nem zart) levelet küldhetnek.
2. Levelezőlapokon a címoldal felső részén, leveleknél ós egyéb küldeményeknél pedig ugyancsak a címoldal felső részén, vagy a boríték hátoldalán ya feladó saját nevét és pontos lakcímét feljegyezni tartozik. \'^\'"3. Magánosok által feladott értéklevélbe, értékdobozba, csomagba, írásbeli közleményt elhelyezni nem szabad. A belföldön feladásra kerülő, belföldre szóló csomagoknál annak igazolására, hogy a csomagban Írásbeli közlemény nincs, a feladó a szállítólevél hátoldalára »írásbeli közleményt nem tartalmas\' felírást alkalmazni é9 azt aláírni tartozik. A postahivatalok fel vannak Jogosítva, hogy mindazokat a csomagokat, amelyekre gyanu-juk van, hogy írásbeli közleményt tartalmaznák, a feladáskor a feladóval felnyittattassák és a feladó jelenlétében a tartalmat részletesen átvizsgálhassák. Ha a feladó a csomagot a postai közeg felhívására nem nyitja fel, a csomag felvételit meg kell tagadni. A pofnak joga van a csomagokat a felvétel után is bizottságilag felbontani és tartalmukat megvizsgáltatni.
4. Az értékleveleket és értékdobozokat a felek nyitva kötelesek postára hozni. Eze-ket a felvevő postai közeg megvizsgálja ós ha az értéklevél belföldre szól, a P. T. és T. H. lapja folyó évi 45. számában közölt 13.230/1919. számú szabályrendeletben megállapított módon lezárja. A külföldre szóló értékleveleket és az értékdobozokat a feladó a postahivatalban ós a felvevő postai közeg jelenlétében zárja le a magával hozandó pe-csetviasszul ós pecsétnyomóval.
5. A fenti korlátozások nem vonatkoznak a hatóságoknak és hivataliknak, úgyszintén az államigazgatási teendőket végző szervednek (kormányzótanácsi biztos, termelóbiz-tQ%, politikai megbízott, áruelosztó stb. köz-pontok) szakszervezeteknek, a szakszervezetek kötelékébe tartozó szövetségeknek ós szocializált üzemeknek egymás közt, valamint magánfelekkel lebonyolítható forgalmára.
6. A fenti korlátozások nem vonatkoznak továbbá az idegen államok Magyarországon lévő külképviseleti hatóságainak (követségek és hivatásos konzulátusok) küldeményeire, akár ezek adják fel, akár pedig ezek
- elmére szólnak.
7. A hatóságok, hivatalok, valamint az áUámigazgatási teendőket végző \' szervek, szakszervezetek, szövetségek és szocializált üzemek^ úgyszintén a külképviseleti hatóságok\'Jogosultságukat igazolni tartoznak a borítékon a feladó teljes megnevezése és pecsétlenyomatának alkalmazásával.
8. A fenti rendelkezésnek- rneg nem felelő küldeményeket a postahivatalok nem vehetik fel, Azon kuldemenyeket pedig, amelyek levélgyűjtő szekrény utján kerültek feladásra és a fenti rendelkezéseknek nem feleltek meg, é postahivatalok a feladóknak visszakézbest-ük, vagy ha ez nem lehetséges, tértiként kecelik. A külföldről lezártan érkéz« magánleveleket és zárt levelezőlapokat a postahivatalod feladási helyikre visszaküldik.

Kézli é- rendelet, hogy értékek külföldről Magyarországba korlátozás nélkül behoz* hatól^Ezért a fizetési forgalom időíéges korlátozása tárgyában 1311/1919. M. E. szám alatt 1919. évi február 19-én kiadott ós a Budapesti Közlöny folyó évi február 20*iki számában közzétett kormányrendelet alapján életbeleptetett postaforgalmi korlátozások megszűntek; Az a rendelkezés azonban, hogy á Német-Ausztriával való viszonylatban a postautalvány, utánvételi és postai megbízási forgalom szünetel, továbbá, hogy a Németorságba szóló postautalványok összege a 00 márkát és az onnan étkezőké a 10 koronát meg nem haladhatja, továbbra is fennáll.
Közli még a rendelét, hogy ezentúl Olaszországgal és Esztlanddal való forgalomban nyitott ájánlott magánlevelek és egyéb nem utánvételes ajánlott küldeméyek is válthatók.
Az árotozatath akciú.
"" "" Budapest, julius 15.
A magyarhoni tanácsköztársaság nemzetközi hitelének megszilárdulására vall, hogy az erre Illetékes hivatalait mind több ós több külföldi iparos és kereskedő exportőr keresi fel, árut kináló ajánlataival. A tanácsköztársaság ezirányu sikeres munkáját egy körülmény, sajnálatos módon megnehezíti, ugyanis egyes vidéki direktóriumok, egyesületek és intézmények nem törődve a számukra szabatosan kijelölt hatáskörrel, a s íját szakálukra behozatali akciókat indítottak. Az ilyen eljárás természetesen rendkívüli módon zavarja a tanácskormány behozatali munkájának megszervezését. Megnyirbálja annak egységes voltát, lehetetlenné teszi az ¿llátási viszonyok központosítását, központi áttekinthetőségét s ezenfelül ellentétben á van minden gazdasági cél" szerűséggel. Megtörténik például az, hegy ilyen módon oly árukat hoznak be az országba, mely már kielégítő mennyiségben áll rendelkezésünkre. Ez viszont elvonja az anyagi erőforrásokat az oly behQZáteli lehetőségektől, melynek kiaknázását sürgős közgazdasági szükség parancsolta volna.
Pénzügyi szempontból az efajta részleges akcióknak még ^z, a nagy hátrány tik,, bogy kellő szakértelem h\'ijján á behozott árukat rettenetesen tulfizetik.
Volt rá eset többek között, hogy egyes vidéki direktóriumok külföldi ügynököknél- 45 koronás árban kötöttek le zefirt, holott a tu-házati hivatal ugyanezt a zefirt méterenként 28 koronáért tudta.volna megszerezni. Így az egyes vidéki direktóriumok valósággal versenyeznek a tanácskormánnyal, aminek az a következménye, hogy felesleges módón "sok pénzt visznek ki az országból.
De ez a tanácskormány csereakciójára is bénitólag hat, amennyiben olyan cikkekkel látja el a vidéket, amelyeket a főváros élei*, mezese érdekében a tanácskormány szállított volna a vidéknek élelmiszerekért.
Mindezek a körülmények nyilvánvalóvá teszik, hogy a tanácsköztársaság életbevágó érdeke az ilyen.rószelges behozatali akciónak minél, előbb való- .megszüntetését követelni. A behozatal megszervezése a tanácsköztársaság központi szerveire tartozik. A vidéki direktóriumoknak, melyek a mai gazdasági rend megszilárdulását bizonyára a szivükön viselik, állandóan szemük előtt kell ezt tar-taniók ós telteikben is ezekhez kell iga-zodmek.
Ii i
TÜZK Ó
minden mennyiségben kapható: CARAMVOLGYl és SZEM EBE dohány, nagyárudában!
A gőzfürdő
egész napon át nyitva I Borbély, tyukszemvágó és manikűr
CZOCZEK IMRE
modem
cz
SZÍBAFKT& ösVMAZÓLÖ-
vállalata NagykanliaAn, Magyar- utoa 23. Biám.
Btenaiin, tU»ttS, bét
Forgá\\s öngyújtó/ég, mint a . Kii
FORGÁCS R, iDzsdé]í|nn Magyar-utca 43.
A KORA RItGILl
d«lm*W J B1.BHIB MKO, BBBBBTI TBXJK-
vON £8 TÁTIRAT
JBLENTÉiEltKBt.
Egyes szám ára 30 fillér.
Kapható a dohényérudákban és az utcai rikkancsoknál.
aiM^ÜMltiMHui!
XilftVlolya.
Nagybani»«, IlJt. Jullus 1?. CaUtBrtBk.
ISI n*m.
«„.„»..HM, "")«\'"" «•
.>!»■••\'»MeeeMvMell
A SZOCIÁL1STA-KOMMUNI3TA MUNKÁSQK PÁRTJÁNAK j ALSÖZALAMEQYEI REGGELI HIVATALOS LAPJA i
BIAtU*t«ti Arak i
Wuti *»ré
li
i »vra «V«« <-_._ Kgy Uúnapra
Felhívás.
Ai Aliéul« k«rUI»tl azoolallita-kom-murlita párt vaaérnap délelőtt S órakor a vároiház köigyűláil termében tartja meg alakuló pártgyűlélét. A gyűlét pontoaan 9 Arakor keidődlk, amelyet a dalárda ei Internaolonale elénekéiével nyit meg. Aa elnöki megnyitó után a párt agltáolóa kér-dáaelt neves budapeetl előadó togje Ismertetni. A pártgyüléeen oeekls e szakszervezetek által kiküldött elv\'áreak vehetnek résst, eklk legkésőbb t. hó IB-án d. u. 8 őréig kötelesek Igasoló Irataik felmutataea mellett a végrehajtó bizottság megblzott-jénál, Beok Somé elvtársnál aa IgaaolA «•gyeket átvenni. A keraatokoa való megjelenés silntén belépőjegyből ven kötve Jegyet osakls a ssoolállste kommunista párt tegjal kaphatnak, amelyek mától kezdve naponta dé\'után 3—4 óráig a párttitkár-Ságnál kaphatók.
A batyuzás. _r„
A proletéréllam közélelmezési politikájának legelső alaptétele, hógy az élelmiszerek elosztása minden kedvezés és előnynyújtás nélkül e^séges elvek szerint egyenlően történjék. Hogy ez lehetséges legyen, rendet és fegyelmet kell teremteni az élelmiszer szétoszlás terén, ami annyit jelent, hogy meg kell akadályozni minden olyan akciót, amely az egyenlő elbánás elvét igyekszik rejtett uton, vagy rejtett eszközökkel átvenni és csupán egyesek.érdekében történi egyéni kezdeményezéssel próbál a keresetnek előnyt biztosítani az össz-proletariátus rovására.
Ilyen helytelen, káros és az össze-ség érdekeit semmikép sem szolgáló kinövése volt a közélelmezésnek az úgynevezett batyuzás. Emberek, akiknek csak az az előnyük volt, hogy több pénzzel rendelkeztek, mint mások, rajvonalban lepték el > vidéket és lepik el még ma\' Is; a leglehetetlenebb áru-csereüzletek lebonyolításával jelentékeny mennyiségű élelmiszert szednek össze s hozzák fel a fővárosba. A jobbik eset, hojrtf a felhozott élelmiszert a batyuzó saját szükségletére fordítja, de igen gyakran árdrágitónak csap fel s kihasználva a tömegek kényszerhelyzetét, rendkívül magas áron adja tovább a vidékről felvetődött élelmiszereket. A proletariátus érdeke, a proletárállam zavartalan ellátásának lehetősége kényszerítő erővel követeli rneg, hogy közélelmezésünknek e rattyuhajtását, amely minduntalan megakadályozza, hogy végre egész munkát végezhessünk az élelmiszer szétosztás terén — letörjük. -" Nem valőazlnü, hogy ezt csak
hatalmi eszközökkel cl lehessen érni, kétségtelenül szükséges, hogy nz államhatalom minden erejével a közellátás lebonyolítása körül rendet teremisen. Ezen kívül be kell látnia mindenkinek, nogy becsületes élelmiszerpolitikát csak ugy lehet csinálni, ha a proletárságnak a rendelkezésére álló élelmiszerhez, v^j jogai egyenlően érvényesülnek, ha nem engedjük meg, hogy egyes ügyesek, pénzesek megtömjek az éléstárukat a többi sok pénztelen munkában robo.oló százezer kárára. Ami van, abból minden proletár egyformán és egyenlően részesedjék, ez a proletár élelmezési politika vezető motívuma s ennek a programm-nak kell bármely nehézségek árán is érvényre jutni. Meg kell érteni végre mindenkinek, hogy az nem közellátás, ha egyeseknek sikerül batyuzással élelmiszert szerezni, a prolelárság óriási többsége pedig súlyos nélkülözéssel küzd. Át kell itatni végre a proletariátus valamennyi tagját azzal a tudattal, hogy
emberséges cs céltudatos clelr.iijzer-clos\'ztást addig nem lehet produkálni, amíg az eitységcs intézkedések végrehajtását egyéni baiyuzások lehetetlenné teuik.
A batyuzás kiküszöbölése tehát, ha n látszat szerint pillanatnyilag kellemet-lepül ;s érint sokakat, elsősorban a proletárösszeség érdeke ; a városnak aa érdeke épen ugy, mint a falunak. Megértéssel, belátással és a proletárszolidaritás érzésével kell támogatni és elősegíteni ezért azt az akoiót, amely netyi annyira hstalmi eszközökkel, mint inkább a dolgozók józanságára apellálva kivánj» a batyuzás cllürt intézményét megszüntetni. Ez még bőség Idején is értheti volna, hát még ma, amikor még inkább sokszorosan fontos, hogy az a kevés élelmiszer, amit a felhozatal előteremi, nem ismerve kiváltságokat és megkülönböztetést, egyenlő mértékben táplálja a proletárság egyetemét.
Kiáltványuk valamennyi oraág proletáraágáhoa.
Éljen a rttagforrad itom 1
Budapest, Julius 16. A \' magyarországi
szövetséges szocialista tanácskormány ma feltivást intézett valamenyi ország proletá-riátusáhóz, amelyben hangsúlyozzuk, hogy küzködve vívjuk lusánkat a nemzetközi és belíö ellenforradalommal szemben, éhezünk, nyomorgunk, hogy szabadok legyünk. Szolidaritásukat követeljük saját elnyomóikkal szemben, akik a mi elnyomóink is, Fegyverben állunk, «s .visszaverjük a nemzetközi ellenforradalom előretolt őreit, akik lelik az alkalmat, hogy.visszaállilhassák országunkban a kapitalizmus kizsákmányoló rendjét. Erős a bizalmunk a magunk erejében, él még a hitünk a prolelárság történelmi hivatásában, ami.elöl nem térhet ki egyik ország munkássága sem:
— A ti fellépésiek jullus 20-án és 21-én tanúbizonysága lesz annak, hogy a proletariátus vaskényszerrel van kötelezve e hivatása teljesiléséro. A mi vereségünk a ti vereségiek is volna. Le kell hát ráznotok magatokról a burzsoáziának és a lakájhadnak gyámságát, hogy megmutassátok az egész világ proletariátusával való szolidaritástokat. Lazadástoku. ne hagyjátok ellojtani sem erőszak, sem rábeszélés által. Egyetlen menteég aa ö esztendői háború következményei alól a izoolalliti világforradalom.
Méaetorizág caatlakoalk a Tll*KUtr«Jkta*a.
Berlin, jullus 16. Németország független szocialista pártjának vezetősége felszólította a német forradalmi proletariátust, hogy • vüég proletárjai éltal ...
(igyetemlegeien elhatározott Jullus 911 általános sztrájkhoz
Is gyűlések, tüntető felvonulások által de-monslálja a munkásság nemzelközi "szolidaritását a hatalom eléréséért folytatott harcban a világuralomért és a szocialista szabadságért. «taUilaa Iraaela ktkötöfeea.
Pária, julius la A tengerészeti hatóság a Toulon és Bordeaux kikötőiben állomásozó katonaság számára kihirdette a statáriumot. Az intézkedés foganatosítására okot az szolgáltatott, hogy a hadihajókon nagyon it forrongó a hangulat. -,
Bomladozóban a szegedi hecckormány.
Károlyi Gyula lemondott.
Prága, julius 16. Károlyi Gwla gróf a szegedi ellenforradalmi kormány elnöke lemondott. Helyét Ábrahám Dezső foglalta el.
Budapest, julius 16. Szegedi menekültek hozzák a következő hirt a szegedi ellenkormány toriéról:
— A szegedi kormány tagjai mind elutaztak Szdgedről, csak Károlyi Gyula gróf és Horti ellentengernagy maradiak ott ós próbálnak az •elsülyedl sajkán kieviokélni a szegedi pocsolyából Tegnap történt, hogy a munkások bizalmi testületének gyűlésén váratlanul megjelent Somogyi Szilveszter volt polgármester és közölte velük ezt az ajánlatot, hogy a munkásság vegyen részt a szegedi kormányban. A munkásság egyhangúlag vieszautasitoua aa ajánlatot, mire a gyüléa után a rendőrség igen sok munkáit letartóztatott, soknál pedig házkutatást tartott. A fal- .

ZALAI NÉPAKARAT
1919. julius 17.
bomló kormány ijedt kapkodásának a következménye, hogy hadserege is a aüllés elé jutott. A legénység fegyvertelenül ődöng, nem merik őket felfegyverezni, mert megbízhatatlanoknak tartják őket. Mikor ez. a hadsereg a kormány bomlását hirül vette, szintén telje en felbomlott és eiszéledt Szegedről. A szegedi munkásság demonstrációja a Károlyi-féle \' cMcúezkormánnyét ezemben á nyófltdá«-sztrájjkal kezdődött, amihez csakhamar az összes szakszervezetek csatlakoztak A sztrájk kitörése után a szegedi francia kormányzó első intézkedése az volt, hogy a munkás-etthont megszállotta és az ot) talált 32000 korona készpénzt és 260 fegyvert lefoglalta A munkásság tiltakozott, mire a fehérek és a
franciák a munkások vezetőit letartóztatták | és legjobbjaikat Albániába deportálták. »- A munkásáig helyzete Szegeden a legnyomorúságosabb, vezetőiktől megfosztották és otthonukból kizavarták őket A francia katonaság undorral viseltetik a fehérekkel szemben és rokonszenvezik a komoly munkássággal. Bs a körülmény arra kényszeritette a szegedi parancsnokot, hogy\' a -Itomclák«1 színes kato nasággai váltsa iel.
A munkások tudni sem akarnak Károlyi fehér bandájáról és a leforradilmibb szellemben dolgoznak tovább. Az antant parancsnokság som tartja komolynak- a Károlyi féle kormányt és vele semmiféle közönséget nem vállal.
öt vármegye kiküldöttjeinek tanácskozása Nagykanizsán.
Ta«-, Sopron-, Somogy-, Alsó-
forgalmi teheteUeosége ellen. — A- külkereskedelmet
és Fele6xalamegye tiltakozása az árn< " ~ blssák
\' lntéz6 bizottságokra I
"* Tegnap délután 4 órakor a város- | Indítványozza, bízzák a külkereskedelmet az háza kis tanácstermében országos jelen- | KITT utján a városokra, tőségü, az e^ész Tanácsköztársaság Lukács Gyula, Alsózalamegye kor-
közcllátására kiható gyűlésre ültek Somogy-, Sopron-, Vas- és Zalamegyék kiküldöttei. A külkereskedelem lebonyolítása cs [s csereakció voltak napirenden és mindkét tárgyhoz olyan nivós hozzászólások hangzottak el; a dolgok olyan éles meglátása nyilatkozott meg a felszólalók ajkán, — hogy ha a régi világot élnénk még, a tegnapi tanácskozásra objektiv Ítélettel rá lehetne mondani, hogy: kis parlament. A pro-letárkritlkának olyan spontán megnyilatkozása, mint amilyen tegnap az öt vármegye kiküldötteié volt, nem maradhat eredmény nélkül. A részleteiben is roppant érdekes ülésről helyszűke miatt következő kivonatos tudósításunk számol be:
Sneff elvtárs megnyitva az ülést Nagykanizsa proletáiíátusa nevében üdvözli a határvármoyék kiküldötteit ; ---------
Adler elvtárs (Nagykanizsa) foglalkozik az Áruforgalmi Iroda működésével, amelyet alkalma volt .megfigyelni. Megállapítja, hogy legfőhb hibája, hogy nem tud árut szerezni Ezenkívül árdrágit; nzt a textilárut, amelynek méterjét mi 10 —22 koronáért adtuk, 3B----38 koronáért adja jl. — Hátránya q* áruforgalmi Irodának;" lúJgy * ml,\' kWk\'\'m vagyunk e forrásnál, wm \'kapVJnk árutnem tudjuk ollátni járssainkat textil.\'.ru\' V«l. A földművelő kénytelen így lánckereskedést kezdeni Hiha az is, hogy csak kék pénzért ad árut é« igy a tanácsköztár-. saság hivatalos közogei rontják a törvényes fizetési eszközök hitelét. Indítványozza, hogy adják át a városoknak a külkereskedelem intézését, amelyek sokkal több és olcsóbb árut fognak tudni ezerezni. . límincns • érdekünk, hogy a falut textiláruval el tudjuk látni, mert elleneseiben Budapest ellátva nem lesz. A külkereskedelmet osak a helyi viszonyokkal ismerős emberek bonyolíthatják le.: ne küldjenek a határokra budapesti pr<>]e-. tárokat. - IÁ t ^ak&r
Elek elvtárs (Nagykanizsa) Adlcr indítványával szemben megállopi\'ja, hogy az bő teret ad a lokális éreokek kielégítésére, másrészt a városok versengése ¿\'felhajtást ored-• «fényezhet, Itözporttilág ellenőrzőit decentralizált Ogymonotot riógis előnybon részesíti.
mányzótanácsi biztosa megállapítja, hogy az áruforgalmi\'kirondoltség vezetői nem dolgoznak. Viszont a legjobbminŐségü textiláru sohasem jut á proletárnak. A ?zerv a pro-tekc onizmuson épült fel : tehetotlen ; az ország ellátását volna hivatva elősegíteni, de oire eddig nom volt képes. Tiltakozik az el-\' len, hogy egy hivatalos szerv kék pénzt követeljen az áruért. Indítványozza, hogy a hibák kiküszöbölésével iparkodjunk megjavítani a szervet.
Sneff elvtárs (Nagykanizsa) indítványozza, hogy a tárgyalásba vonják be azt a kérdést is, helyes-e a vidéki csereakció. A földműves ugyanis ott ahol csereforgalom van, a fehér pénzért nem ad semmit. Nekünk érdekünk, hogy a fehér pénz tekintélye megmaradjon,
Az értekezlet az intitványt elfogadta.
Levin elvtárs (Kaposvár) szerint elvinni az árut olyan vidékről, ahol az igények nin-csQook kjelógilvü, izgatása a lakosságnak Ez egyik indoka, hogy az áruforgalmi kizárólag az intézőbizottságok elienőrzése mellett működjék. Ezenkívül az áruforgalminak a helybeli szakmabeli elvtársakat be kell vopni az ibsombe. Ismertét! a csér\'efórgAlmat Somogyban, Indítványozza, hogy a cserét mostani fórmájában szüntessék be.
Porbát elvtár, Alsózalamegye pénzügyi megbízottja kijelenti, hogy a kormányzótanács pénzügyi rondeloteinek keresztülvitelében, a kék pénz elleni küzdelemben nz egyedüli akadály — az áruforgalmi hivatal, amelytől a vármegye a minimális mennyiségű árut sem kapott. Ismerloti a centrális külkereskedelem előnyeit, de a most tapasztalható viszásságok miatt indítványozza, hogy az áruforgalmi bármilyen tanácsköztársasági szerv kezelésébe vétessék át, amely önöJlóan, központi ellen-iörzés alatt működik. A csereafccrft • illetőlég\' hangsúlyozza, hogy a proleiárság eminens érdeke, hogy a földműves embtr az üzletekben fehér pénzért kapja-az iparcikkeket.
Kovács elvtárs (Szombathely) hosszasan foglalkozik a felvetett kérdések jtfii. Indít-, ványai a következőkben foglalhatók össze : A külkereskedelmet vegyék ki az áruforgalmi irodák kezéből és a nagyoob eredmény elérése végett bizzák központi ellenőrzés alatt a. vármegyei intézőbizottságokra; a~határszeli vármegyék állapodjanak "meg abban, hogy í?Meg?s *ru!kat. ki^erélik í á.népgazdasági
tanács mindén olyan réndéfotet, amely országo, érdekű, véleményezés végett küldje meg » vármegyei intézőbizottságoknak.
Tóth elvtárs (Kaposvár) ismerteti $0. mogymegye külkereskedelmét addig, amig n áruforgalmi át nem vette. Kijelenti, hogy mindent fehér pénzért aduik el. Eseteket hoz fel a külkereskedelmi hivatal visszaéléseiről üzemképtelen légéről Indítványozza, hogy az intéző bizottságokra ruházzák át a külkereskedelem lebonyolítását.
öuchwald elvtárs (Sopron) hozzájárul az indítványhoz ós kívánatosnak tartja, hogy a hatarszóli vármegyék minden hónapban mindig más ós más városban tartsanak értekezletet.
Indítványát az értekezlet elfogadta, a legközelebbi értekezlet augusztus 15-én Sopronban lesz.
Fischer elvtárs (Zalaegerszeg) kijelenti, hogy Felsőzalamegye nem talál hibákat ai áruforgalmiban : ók nem is Ismerik ezt. To^ vább ÍS maguk "folytatják a külkereskedelmet és ellátják megyéjük proletárságát.
Lukács elvtárs szerint nem az a baj, hogy az áruforgalmi megvan, hanem, hogy az rossz. Azt kell kérni, hogy a hibákat helyi emberek segítségével kijavítsák. Az intézőbizottság holt szerv lenne; nem a köz ériekében dolgozna.
Sneff és Torbit «Ivtársak újból való felszólnlása után Ülés elvtárs a népgazdasági tanács kiküldötte mondott tájékoztató beszédet és hangoztatta, hogy a legfőbb baj az áruhiány. Elfogyott a kék pénz is. Ebben is keresni kell az áruforgalmi tehetetlensegci, de ha tényleg bajok vannak, no szégyelje magát a külkereskedelmi hivatal és vonja ec szerveit. A proletárcserét fenn kell tartam, do más alapon: átadni a meg)ének a kon tingenst bizonyos élelmiszer mennyiségért, a megye pedig ossza ki az iparcikket saját belatása szerint fehér pénzért
Szünet után az 5 vármegye kiküldöttei elhatározták, hogy a következő szövegű határozatot küldik táviratilag a ,népgazdasági tanácsnak:
Alsó- ós Felsőzalamegyo, valamint Somogy, Vas ós Sopronmogyók meg bizottai »észvételével megtartott mai értekezlet a következőket áilap.totta meg : Ugy a külkereskedelmi hivatal, mint a M.-ÁruforgalmL Iroda a határszéli külkereskedelem eredményes lebonyolítására .... jelenlegi . összetételében abszolút nem alkalmas. Eltekintve az értokezleton el hangzott konkrét esetek minden kétséget kizáró módon megállapított dokumentumaitól, az értekezlet rámutat első s.orban arra, hogy az egyedüli legális szerveket, a határszéli megyék illetékes tényezőit, akik magút az akciót tulajdonképpen bevezették éa megszervezték, sem meg nem • hallgatták, tanácsaikat nem kérték ki, a helyi viszonyokkal ismerős és politikailag téliesen megbízható egyéneknek közreműködését mellőzték. Ezzel szemben nagyrészt tájékozatlan dilettáns embereket bittak meg az ügyek vezetésével, ugy a központban, mint az egyes gyűjtő állomásokon Az értekezlet felkéri a Népgaz-.. dasági Tanácsot,, hogy at, intézmény haladéktalan átszervezését rendelje el Az Áruforgalmi Iroda a megyei munkástanács Intézőbizottsága közellátási hivatalának (ha később megalakul, a kerületi népgazdasági tanácsnak) kereten belül neve alatt működjön. Működése az Intéző bizottság (később, ., ha; megalakul, a KNT) ellenőrzése alatt álljon és alkalmazottait ugyanazok válasszák Az Áruforgalmi Irodát a külkereskedelmi hiv«tal intenciói szerint, annak irányítása és ellenőrzéso mellett vezessék. Elvárja az értekezlet a( Népgazdasági Tanácstót» högy a jövóben minden országos intézmény megszervezésénél a megyei intézőbizottságokat is. meghallgassa.
1619. julius 17.
ZAUI NÉPAKARAT
, Az, aKKordbórrendszerrőt.
A kommunista társadalmi berendezkedés gazdasági alapjait ugyan mér megteremtettük, azonban az emberek legnagyobb réaze még távolról sem emelkedett a fejlődésnek arra a fokára, hogy buzdítás nélkül és tisztán a tár-sadalom érdekeiért igyekezzék dolgozni és a lehető legtöbbet produkálni. Nom érkeztünk még el ahhoz az Ideális társadalomhoz amelyken nincs szükség bérekre. Igy tehát még nem szabad tisztán az emberek belátására támaszkodunk, hanem számolnunk kell természetükkel, amelynek egyik kétségtelenül legjelentősebb eleme ez, egyéni ambíció, melynek az anyagiak adnak hallóéról\'.
Van még egy tényező, amely a mult társadalom emberét munkára késztette. Ez az, zmit talán önzetlen ambíciónak lehetne nevezni Akik eszméikért,valamely ideális cél kiküldéséért, saját személyüknek előtérbe tolása nélkül dolgoznak\' és akiket á kapitalista ideologia idealistáknak gúnyolt, azokat az ambíciónak ez a megnyilvánulása jellemzi. Ámde lélekta. nilsg kimutatható, hogy ezek cselekedeteinek végsó célja is az önzés, csakhogy ez a cél annyira el van rejtve és oly komplikált, hogy többnyire maga az illett sem tud róla. Ez az önzetlen ámbicló volna a legfejlettebb kultúrának munkát produkáló tényezője. Am ez oly ritka, hogy ezzé1, amikor reális eredményeket akarunk elérni, mint általános faktorral számolnunk nem szabad.
A társadalmi rendet forradalmi uton le bet és kell megváltoztatnunk, de az embernek természetét cssk egy hosszas és fáradhatatlan neveléssel, A nevelésnek azt kell az emberek vérébe átvinni — ami a kommunista elméletnek tudvalevőleg egyik alaptétele — hogy a munkát nem a munkáért, hanem annak eredményéért végezzük. Az összes javak a dolgozók közösségének tulajdonai, s mennél fejlettebb a kommunista rend, a javak annil nagyobb tömege jut ugyanazon munka eredményeképen a dolgozóknak.
A történelmi fejlődés során látjuk, hogy nikor a történelem előtti Időkben az emberi kultúra egészen alacsony fokon állott és a gyér népesség mellett a javak messze felülmúlták a szükségleteket, az ember, aránylag csekély munkával ezerezhette meg összes szükségleteit. — De mikor később, a kuliura fejlődésével, a népesség ssaporodott él az igények is emelkedtek, a föld megművelése az építkezés, a ruhásat elkészítése, mind intenzivebb munkát követelt. Ilykép, ez emberi munka mindinkább specializálódott. Az embo-rek már nom tudták minden igényüket a maguk kezével kielégíteni, a szükségképen megkezdődött a kereskedelem. Erre az időre kellett, hogy essék a dolgoztató és dolgozó embertípus filtámadása, abban a formában, amely a ledöntött kapitalizmusnak eredője v«Jt. A bérkérdés •fejlódéiét-követni lehetne, kiindulva a rabszolgaságból és jobbágyságból, a letartottságba, korbácson, tizeden kérésziül, a modern bérmunkásig és munknbérrendseerig.
Ha a fejlődél menetének utolsó fázisát tekintjük, megállapíthatjuk, hogy a napszám-tál, (amely azonos elbírálás alá ősik" a hávl-i heli-, vagy órabérekkol), az akkordbérre valé átmenet, határozott fejlődést jelentelt. »e mínil-kogy bizonyos mértékben igazságosabb volt, *\'nt a napszám, haladást Jelentett a munkás szempontjábirísn\'m\'a kipitaliifa rend értete "édját, hogy áz akkordrend.zer nyújtotta ciokíly előnyt, kamatostul fizettesse vissza a ■unkással. Az akkerdbéreknok tudatosan reisz
megállapítása és alólunk könyörtelen betartása, oly esetekben le, amikor a munkás önhibáján kívül csak félerővel dolgozhatott éa a betegs.gélyző pénztár könyöradományokra szorult, az akkordrendszert a munkássággal érthető okokból megutáltatta. \'
A magyar proletárság márciusi forradalma után, ez a gyűlölet szülte azt a csaknem egyhangúlag felhangzott követelést, hogy az akkordrendszert el kell törülni. A munkásság megfeledkezett errél, hogy voltaképen nem az akkordrendszer a rassz,hanem a mód, ahogyan azt a tőke alkalmazta. Mert hiszen határozott igazságtalanság, hogy az esztergályos többet kapjofi, miot a villanyszerelő,, igazságtalaneág, hogy nő, csak azért mert szoknyát hold, ugyanazért a munkáért kevesebbet keresen, mint a férfi, igazságtalanság, ha a mérnök fizetése — csak azért, mer; az apjának több pénze volt s igy módjában volt őt taníttatni nagyobb legyen mint a rajzolóé ; a még lóval •nagyobb-Igazságtalanság, hógy há\' valaki szorgalmával éa energiájával kétsztrle annyit, produkál, ugyanaiyiyit "kapjon, mint a másik, aki lusta és hanyag.
Kz a repdszer azonban nemcsak Igazságtalanság a jó munkással szembén, hanem célszerűtlen az uj munkáltató, a kommunista állam szempontjából. Ugyanis as ambíció, amelyről fentebb szó volt, épen a ml korunk-bsn é kezett el nagyarányú kifejlődéséhez és egyéni javak szerzésére törekszik. Tehát, aki azt állilaná, hogy ez emberek óriási többsége ugyanolyan szorgalommal dolgoznék órabél ben, mint akkordban, tudatosan elferdítené a félreismerhetetlen valóságokat. Az ember, ember és ha munkája megbecsülésnek látható jelelt látja, munkakedvét és szorgalmát fokozza, mlg ellenkező esetben beéri az átlagos teljesítménnyel.
Tehát ni4 amikor feltétlenül azükséges, hogy minden ember egész tehetségével és szorgalmával, minden tudásával, azóval teljes kapacitásának lalbavetésével minél többet tor-meljen, termeljen a köz- és saját maga javára, végzetes dolog volna, a már fennálló akkord-bér átváltoztatása órabérre. Sőt ellenkezőleg szükséges volna bizonyos munkaágaknfl, amelyeknél eddig órabér volt — mint például a. szellemi munkásuknál .— emeijnyibenet"
leselséges u\'s órabér helyeit, az akkordbér rendszeresítése.
Természetesen, nem arról al akkordrend-szerríl van itt szó, amelyet a tőke a munkás ellen eddig oly kitűnően alkalmazott. A helyes megoldás talán az a keverék-sziiztéma volna amelyet általában .órabér é9 prémium"-nak neveztek és amelynél a munkás keresetének felét órabérben kapja, másik felél, mint prémiumot, akkordban.
Egy Uyen speciális rendszert — amely a gyakorlatban jó bevált — legközelebb be fqgunk mutatni. Hamvas László
Elcserélném hat lakásu básaaiat nagy kerttel, egy vagy két stobás házzal. Szűcs, Hunyadi-u. 85.
HÜ Ül ili!
BenKln, tU«|rö, totói
Forgács öngyújtó ég, mint a forgács. Kizárólag ——= F0R6ÜCS R. nzsdíjftffl Maiyar-utet 43.
H cukor-ellátás biztosítása:
PokMol k«U « répatermelőt.
A cukoripar helyzetéről és a Jövő kilátásairól illetékes helyen a következő felvilágosítást adták :
A cukoripar szakosztály legutóbbi országos szakmai tanácsülésén megállapítást nyert hogy az ország répával bevetett területe mintegy 23 ezer katasztrális holdra tehető. Azóta* a fegyverszüneti megállapodások végrehajtása következtében Oroszkát ismét kiürítettük, amely tény 3 ezer katasztrális hold ¿01 megművelt cukorrépa termelő területtől fosztotta meg a tanácsköztársaságot. Ebből kétségtelenül kitűnik, hogy a beszállítandó répameny-nyiségből teljes leidolgozás esetén i« a cukortermelésnek csak körülbelül negyed része fedezhető. Ebben as üzemi évben tehát a megelőző évek cukor-exportja helyett cukorbehozatalra vagyunk ráutálva.
A "jövő íví cűkerrépatermelés előmozdítására a földmivelésügyi népbiztosság megbízottai ez idő szerint már hetek óta Német országban tartózkodnak, hogy a szükséges répamag mennyiséget a Tanácsköztársaság részére biztosítsák és kilátás van arra, hogy működésűket siker koronázza.
Ami az idei feldolgozást illeti, az teljesen a szénmennyiség biztosításétól függ. A szénhivatal ügyvezetője biztató kijelentéseket tett arra nézve, hogy a termelt répa feldolgozásához szükséges szénmennyiséget a cukorgyárak rendelkezésére fogják bocsájtani. Ez esetben a cukorgyárak remélhetőleg abban a helyzetben lesznek, hogy a kiszedett répát átvehetik és cukorrá feldolgozhatják. Ha előfe nem látható akadályok miatt a cukorgyárakat mégsem volna lehetséges kellő szénmennyiséggel ellátni, ugy a szakosztály a földmive-lésügyi főosztályly*l egyetértően idejekorán közhírré fogja tenni, hogy a termelt cukorrépát a népgazdasági tanács milyen célra használja fel, illetve engedélyezni fogja, hogy a termelt répát a termelők takarmányozás céljaira használhassák fel. Az eddigi kupita-lisztikus répaátvételi feltételek átdolgozása és uj feltételek kidolgozása, — amelyek megfelelnek a szociális termelési rend szellemének — . előkészületben vannak..,.
Ami a magyar cukorgyártás jövő fejlődését illeti, arra nézve meg kell jegyeznünk, hogy azon a területen, amelyet északról és keletről a Versailles! jegyzékben megjelölt uj vonal, nyugatról •a volt országhatár, délről pedig a mostani front határol, a következő 15 cukorgyár működik: Félszerfalva, Cinfalva, Nagycenk, Petőháza, Sárvár, Kaposvár, Acs Ercsi, Mezőhegyes, Sarkad, Szolnok, Selyp, Szerencs, Hatvan és a leégett bükki cukorgyár. Ez a 15 gyár a legutolsó békeosztendí-ben 18 4 millió métermázsa répát dolgozott fel 2 6 millió métermázsa cukorrá Figyelembe véve, hogy a Tanácsköztársaság ily módon körülhatárolt területének lakossága az ipari szükségletet is. beleszámítva évente hozzávetőleg egy millió métermázsa cukrot fegya*tt, há a répatermelés elérné a háború olőtti magasságot, ez esetben a Tanácsköztársaság több mint egy és.fél millióraéternuzsa cukrot tud majd a külföldre szállítani. Ehez azonban az volna szükséges, hogy a termelők átérezve a cukortermelés óriási jelentőségét, minél nagyobb területeket igyekezzenek a répatermelés körébe bevonni és- a helyzetet megfelelően átérezve, azokat n íőídterylctpket, amelyeken « Ugutó&w béM«"t*ndöben c«Jwr*fft Mímeltek, ismét cukorrépával beültetni.
«
zalai népakarat
I9lt>. julius 17
A Ksrflleti Ipari Teraeiési Tárnics fotézífbizottsáüánaí ülésé. /
Szocializálják a téglagyárakat. - Özembe helyezik a tésztagyárat. — Megalakult a tégla- ét agyagipari, valamint a malomipari szakosztály.
(Saját tudo3ttónktó/J T«gn«p UrtoMa a fferüleii Ipari Termelési Tauács Intézóbi-zottsaga első ülését, amelyen Pongor elvtárs elnökölt. Bemutatták a Népgazdasági Tanács leiratát, mely Pongor Henrik elvtársnak a K. I. T. T: ylnökévé Adler Béla elvtársnak elnökhelyettessé és az anyagosztály főnökévé, továbbá Weisz Érfiő elvtársnak az általános gépipari szakosztály vezetőjévé\'történt megválasztását jóváhagyta.
Ezután Bágyonyi Szabó Ödön, az Uránia mozgóképszínház alkalmazottjának ügye került tárgyalásra, a*it a mozgóképszínházak budapesti szakcsoportja Armuth Náthán na k-, az Uránia vezetőjének egyoldalú információja alapján állásából elbocsájtott. A K. 1. T. T. I. B. ugy döntött az ügy megvizsgálása után, hogy Bágyonyi Szabó Ödönt állásába visszahelyezte és erről a mozgó-gépszinházak budapesti szakcsoportját értesítette.
A gyógyszertárakban használt desztillált viz árát 24 fillérről 40 fillérre emelte az intézőbizottság.
Letárgyalták azután a Schmidt-féleflbet-gyár ügyét, amelynek ecetkészletét és napi ecettermelését a népbiztosság közélelmezési ügyosztálya lefoglalta. Az intézőbizottság, tekintettel arra, hogy az ecet nagyon fontos közszükségleti cikk, eljárt az illetékes helyeken, hogy az ecetkészletet oldják fel és a városi közellátási Üzemek utján a város Ja-kóssága közölt osszák szét. _ A központi tégla- és agyagipari szakosztály megbízottja Nagykanizsán járt és informálódott a téglagyárak szocializálásáról. Minthogy az Ipari Termelési Tanácsnak erről tudomása nem volt, felterjesztést intézett a tégla- és -t agyagipari szakosztályhoz, hogy tájékoztassák a kiküldetés eredményéről, a minek megtörténte után a téglagyárak üzembehelyezése és szocializálása azonnal meg fog raénni. i
Javaslatot tett továbbá az intézőbizottság a nagykanizsai tésztagyár üzembehelyezése érdekében.
Közbenjárt a Kerületi Ipad Termelési Tanács az országos ézénbiztosságnál a villanytelepnek szénnel való ellátása ügyében. Az országos szénbiztosság ki is utalt Nagykanizsának világitási célokra 3 waggon szenet, egybdn pedig utasította a Déli Vasutat, hogy amennyiben a villanyüzemnek világitási célokra szene nem volna, mindenkor a saját készleteiből a lehetőséghez képest segítse ki.
Elhatározta végül az intézőbizottság a tégla- és agyagipari továbbá a malomipari szakosztály felállitását. A tégla- és agyagipari szakosztály vezetőjéül Budapestről kértek szakembert, a malomipari szakosztály vezetését pedig ideiglenesen az általános gépipari szakosztály vezetőjének hatáskörébe utalták.
Az intézőbizottság ezentitf minden szerdán fél 6 órakor ülést tart.
FolgArl leányiskolái magántanulónak elékésziték öly fiatal leányt, ki kisgyermekre felügyelne. Cím a kiadóhivatalban.
me& *
tTi^t A
A nap kél 4 óra 18 percnyugszik 7 óra 62 perc-
A hold kél este 0 óra 17
erekor, nyugszik d, e. 7 óra perckor ..............
— A forradalmi törvényszék ölése.
A forradalmi törvényszék ma a következő ügyekben ítélkezett: Olavetz Jánosné kiska-nizsai asszonyi a fehérpénz el nem fogadásának vádja alól t mivel beigazolódott, hogy nom volt visszaadni való aprópénze — felmentette. — A testi, sértés bűntettével vádolt Hege Géza ellen elejtették a vádat. — özv. Guttman Manóné a szesztilalom fennállása alatt 40 hektoliter bort adott el. A forradalmi törvényszék elrendelte a bizonyítás kiegészítését és a tárgyalást elhalasztotta. — Szabó Antal helybeli lakos kincstári tárgyak be. nem. szolgáltatása miatt 1 havi fogházra átváltoztatható 1000 korona pénzbüntetést kapott. — Bogatin János szepetneki lakos az apósát ugy megszúrta, hogy sérüléseiből 70 nap alatt gyógyult meg. A forradalmi törvényszék testi sértés büntette miatt 6 hónapi fogházbüntetésre Ítélte. Az Ítéletek jogerősek.
— A nagykanizsai csoportos közeK látás uj rendje. Nagykanizsa város intéző bizottsága mindennemű élelmiszerek kiutalásával dr Krétky István elvtársat, a közellátási üzemek vezetőjét bízta meg olyképen, hogy mindennemű ujabb ós lényegesebb kutalás Sneff József elvtársnál bejelentendő, s ahhoz az ő hozzájárulása kikérendő. Az összes közüzemek vezetői tartoznak az üzemek (csoportjuk) részére kiutalt mindennemű élelmiszerekről minden nyolcadik napon Sneff elvtársnak rövid uton, részleges kimutatáat beterjeszteni és észrevételeiket a az előforduló változásokat szóbelileg bejelenteni. Gondoskodjanak a közüzemek, csoportok, szövetkezetek vezetői és elosztó szervei, hogy visszaélés ne forduljon elő, mert minden, visszaélést a legszigorúbban meg fognak torolni és a kétszeres ellátásért elsősorban az elosztó szerv lesz a felelős. De a kétszeres ellátásban részesülő feleket is felelősségre vonják és kisátják őket-a közellátásból.
— Munkásblztositásl választott bíróság előtti eljárás. A kapitalista uralom nem tartatta sohasem a munkásság peres ügyeit annyira fontosnak, hogy ezeknek az ügyek* nek elintézéséhez a szükséges személyzetet a bíróságok rendelkezésére bocsássa. A munkásság érdekeit elsősorban érintő betegségi,
r.wsviSSm>M
baleset «» karlIUanllMi ügyekben u lllotok« bíróságnál • stemélyzethiány miatt évekig unott, míg valamely munkás vitás Ugyél eltalálták. Neln egy otyan esotet lehetett látiri, amelyikben 4 évig tartott, mlg a bíróság há-lotet hozott. A proletárdiktatúra e téren is változást hozott és a bírósági személyzet létszámát lényegesei) felemelte, hogy lehetővé váljék a perek gyors elintézése. Fontos intézkedése a tanácskormánynak az is, hogy a munkásblztositási bíráskodásból, kihsgyta a munkaadói érdekeltséget és e munkás ügyében csak a munkásblrák Ítélkeznek. Akkor, amikor a kormányzótanács ilyen rendelkezéseket tett a munkásság peres ügyeinek gyors elintézésére, egy másik nehézség állott eló, nevezetesen az, (hogy ugy e budapesti mun-kásbizlositási válaszlotott bírósághoz, valamint az Állami Munkásbiztositási Hivatal biréi tanácsához delegált munkásülnökök a tárgyalásokon vagy elkésve, vagy egyáltaláe nem jelennek- meg Minthogy «gyes elvtársak, nemtöródömsége és a birósági tárgyalásról való elmaradása a folyamatban lévő peres ilgy gyors elintézését gátolja, nyomatékossn felhívjuk a kinevezett ülnököket, hogy a munkásság Iránt tartozó köteleaságüknek feltétlenül tegyenek eleget és a tárgyaláson mindenkor pontosan jelenjenek meg.
— A nyaralásra utazóknak jelentkezel kell a lakáshlvatalban A nagykanizsai lakáshivatal az alábbi felhivást bocsájtotta ki: »Felhívom mindazokat, kik fürdőre mennek, vagy lakásukat hosszabb ídóre el akarják hagyni, hogy azt a lakáshivatalnál jelentaék be, mert ellenkező esetben lakásuk el fog rekviráltam!. Nagykanizsa, 1919. évi julius hó lé. Török 8. k, lakásbiztos."
— Gyilkos hadifogoly. Czípf György gazdánál Rédén együtt dolgoztak Vienovszky Vladiszlnv lengyelországi és Kurzsin Vasili oroszországi származású volt orosz hadifoglyok. Czipf Vlsnovszkyt Kurzsin rovására különféle előnyökben részeaitette. Az ebből szármnzó féltékenykedés gyakran adolt okot veszekedésre a kél hsdifogoly között. A veszekedésből kifolyóleg Kurzsin elhatározta, hogy társát elteszi láb alól. Julius ó-én este fejszével agyonverte mellette alvó táraát, a holttestét pedig éjnek idején a pajtában elásta. Reggel feltűnt a gazdának és nának, hogy Vienovszky eltűnt. Hosszas keresés után megtalálták a friss ásást és alatta Visnovszky holttestét. Kurzsin ekkor futásnak eredt, a* Üldöző lakosság és a vörösőrség a falu határában a gabonaföldeken fogta el. A gyilkoe orosz foglyot beszállították a forradalmi törvényszékhez.
— Snetl elvtárs ezúton értesít mindenkit, akik báfrtlnertin visszaélési ügyben vele tárgyalni óhajtanak, hogy lakásán — saját Idejük megkímélése érdekében — ne keressék fel, mert ott senkit nem fogad. Minden Ilyen, esetben legtanácsossbb Snetf elvtárshoz írás* ban fordulni.\'
Pártügyek.
Az élelmeiét! munkálok csoportja fel-ezólitj\'a azon tagjait, kik dohányra Jogosultak és ezt még nem vették át, legkésőbb péntek délután 4—5 ig vegyék fel, mert különben dohányilletményüktói elesnek. Kilmia, titkár.
* Keresek egy gyermek mellé gyermek-I szerető aitudeuMleAnyt. Jó bánásmód, | Jó fizetés t — Stollár, Méntelep-laktanya-
«.«I. *»folf»m Nagykanizsa, ISIS. Juliu. 18. Péntak. 18«.
ZALAI MtPAK&HAT
| a szociálista-kommunista munkások Pártjának i r^r:-" | alsözalameovei regoeli hivatalos lapja ! ggsfesj,íj
A fizikai és szellemi munkások.
A lökés termelési rendszer betöl-lolic törleneti hivatását abban n pillanatban, amikor nem tudott már megfelelni a szükségszert! fejlődés által kijelölt azon feladatának, hogy a legszélesebb néprétegek™ folyton -fokozódó szükség-leiének mind tökéletesebb kielégítéséről -i leggazdaságosabb módon gondoskod-lék. Az élethez, a hatalomhoz való \'görcsös ragaszkodásában, a tuléreltseget Uplezni kívánó ezernyi mesterkedések közben fejlődése utolsó fokán a kapitalizmus már nem előmozdítója, de akadályozója yo\\\\ a termelés fokozásán«. A tőkés" rendszernek el kellett tehát tűnnie a történelmi szereplés szinteréről, de ez a tény egyben azt is jelenti, hogy az azt felváltó szocialista termelésnek kell vállalni és megvalósítani a feladatot, amelynek a kapitalizmus meg-iclelni már nem tudott:
A szocialista termelésnek életrehivója cs egyetlen életlehetősége tehát a termelés fokozódó produktivitásának szükségszerűsége. Ezen ¿11 és bukik..» szociálist« termelési rendszír. Az átmeneti idő gazdajógi életének összes felmerüld problémáit abból a szempontból kell vizsgálnunk és eldöntenünk, hogy menynyiben befolyásolja az egyetlen lehetséges célkitűzést i a termelés produktivitásának emelésit.-......»"ry
Ebból az egyedül megindokolható szempontból tudjuk csupán a szellemi es. testi munka különbóüö énék$lésenok, a munkások és tisztviselők érdekellentétének napjainkban állandóan vitatott kérdését is tekinteni. A jelenlegi helyzet, amint azt Varga Jenő-.elvtárs egyik cikkében megírta, hogy a .munkások és a lisztviselők között nincs már meg az a teljes összhang, amely fenállt akkor, amidőn közösen küzdöttek a kapitalizmus ellen." A munkásság érthető gyanakvással kiséri a régi rendet engedelmesen kiszolgált szellemi munkásokat, a tisztviselők pedig ugyancsak érthető féltékenységgel és pozicíóféltéssel nézik az »sszes hatalom birtokába jutott munkás-osastélyt. •- \' • \'.
Az ellentétnok ez a kísértése kétségéül csupán átmeneti probléma. >em ynst kétséges ugyanis, hogy a Jövő •\'-.Ilőáés el fogja mosni azokat a hatá-\'Qkat< amelyek a múltban a testi és siollemi munkát elválasztották. Ez a «ulönbség igen gyakran csak névleg «Holt fen különben is, hiszen az úgynevezett szellemi, munka a termelés k,>reben legtöbb helyütt csupán sokszor ""rttelt, gépiessé váló műveletben állott, a™«ly szellemi erőkifejtést alig igényelt, \'"í igen sok testi munkás csak a leg-
megejőltetőbb ügyelem és gondolkodás kifejtése közben v\'égezhatte kíelcgíiöen munkáját.
Az ellentet igazi oka a multak tradícióiban található. A szellemi munkások nagy tömege a kapitalista termelésben nem ebi ed igazi osztályöntudatra s egy káros ideológiától félrevezetve idegen érdekeknek volt uszályhordozója és istápolója. Nagy részük volt abban, hogy a döntő harc fo\'ytonosan elodázó-dott, s csakis egy véres, pusztító világ-. háború hozta annyira íelszinre és tette annyira tudatossá "az ÖSztályelIentíleket, hogy az azokra való ráeszmélés végre is forradalmositotta a proletariátust.
A kapitalista• kizsákmányolás"kW szakában a munkásság a mérnököket, a munkavezetőket, a tisztviselőket mindig a kizsákmányolók oldatán látta s íny érthető, hogy ellenségesen tekint most a multat reprezentáló szellemi munkásokra. Ez az ellenségeskedés azonban nehezíti a szocialista céloknak megvalósulását, akadályozza a termelés eredményességének javulását. _s ebből a szempontból épen a munkásosztályra a leghárosabb visszahatása A termelés folytonosságához ér zavartalanságához a vezető} szellemi munka közreműködésére nél- • killözheteUen szüksé° van, a termelés I
produkti ¡(ásónak emelése csak .4. szellemi munkások helyükön, maradásával, érhető el s épen a megnö.vekedett prodiktivitás, amelynek gyümölcseiből az igazságos elosztás folytán u szellemi munkások is részesednek, fog odahatni, hogy a szocialista rendnek érdekeikkel hozzáiUzött, • meggyőződéses \'\'is igaz hívévé váljanak.
A szellemi és testi munka, tisztviselő és munkáskérdés megoldását tehát, elsősorban a fizikai munkásság érdekében, az átmeneti idő alatt a harmóniában és kooperációban látjuk. A szellemi munkások szabotázsa teljes bizonyossággal, elkerülhető, ha azt fogják tapasz-.. talnl, \'hogy" munkájuk kellő elismeréssel találkozik az uj rendben is, ha pedig nem nyújtanák a tőlük telhető legtöbbet és legjobbat az uj rendben — ez az esztelenség az öngyilkossággal volna számukra egyenlő.
A szellemi és fizikai munkás közötti különbség és ebből a különbségből Inkadó érdekellentét csak átmeneti probléma, amelyet a kitűzött célnak ra termelési produktivitás emelésének érdekében kedvezően és kielégítően meg kell oldom. ! A megoldás, amint azt már jelentettük, í v^áüis : a harmónia és együttműködés. I Darvas Simon.
Juíius 21 ■■-— a proletárszolidaritás napja.
Az olasz, francia, angol, iríjcl, svéd, norvég;, dAu, német, cseh, német-osztrAIr, bnnyevAc, szerb, szlovén proletflrsAg tiltakozik az antant Imperializmusa ellen.
gyarorazágbOl és kijelentik, hogy hívei
W
Bó.isi ju\'ius 1?. Az Ab\'end a bécíi kommunista part egyik vezető tagján.tk ny,i-latkuaatét közli, amelyben ez kijelenti, hogy az tillalnnos sztrájkhoz eddig Olaszország, Ffání\'íádrszág, " Anglia, "Svájé,"\' Svédország,\' Norvégia, Dánia, Németország és a cseh-\' szlovák köztársaság munkássága csatlakozott. A kommunista párt vezet\'ősége vasárnap délelőtt nagy gyűlést tart, amelyet hétfőn követni fognak a többi, pártszervezetek gyűlései. ,
Bécs, julius 17. Az Arbeíter Zeitung jelenti Teplitzből: A német nyelvű munkásság testületének konferenciája elhatározta,hogy az orosz és magyar tanácsköztársaságok iránti szimpátiából csatlakozik ■ a», európai
általános ssirájkboj, ----- V
Belgrád, julius 17. A laibachi távirati iroda jelenti: A bunyevácok, szerbek és szlovének szakszervezeti tanácsai elhatározták, hogy julius 21-én tiltakozó sztrájkot tartanak.
•Budapest, julius rí. A M: T. I. jolenii Amszterdamból: A Telegraphe jelenti Zürichből ; Nantes és Loire francia megyék vasutas szövetsége, valamint e vidék ipari munkás, sága nagy többséggel forradalmi határozatot fogadott el, amelyben
követelik • osspstok haladéktalan visszavonását Oroszországból és Ms-
az osztályharcnak és a proletárdiktatúrának.
Mm* julius. U. Az Abend jelenti, hogy Linzben a kerületi munkástanács tegnapi ülése julius 21-ére kimondotta az általános sztrájkot. Ugyanez történt Velsben és Steierben. As ottani bányamunkások is csatlakoztak az általános sztrájkhoz.
Budapest, julius 1?.\'A M\' TT íi jelentése szerint az Arbeíter Zeitung jelenti, hogy a párisi győzelmi ünnep alkalmából antimilitarista tüntetések voltak, amelyeket a rendőrség, fojtotl;el..„A... Temps. IpO .sebosültről . tesz emlitést." Az Echo de Paris a julius 21-iki sztrájk programpontjaiként ezeket jelöli meg;
AzonnslJ leszerelés, ez oroszországi és magyarországi beavatkozás mellőzése, « népek önrendelkezési joga, politikai és katonai amneslls, az slkot-mányos szabadságok biztosítása és • oenzura beszüntetése. «
Béós, julius 17. Az itteni összes üzemek munkásai hétfőn, julius 21-én délelőtt sz antant Imperlsllzmusénsk az orosz és magyar szovjet köztársaságokkal
i!ALAI NÉPAKARAT
-1yi9. juirni is.
antanlor.zág^b.nprol.t.pátus Irént ér*»tt rpkonszanvtlli klfejeaéaéro
a műnkét be fogják sjünfctni. — Ugyanígy járnak .el Walesben és Stelerben, valamint más községekben.
Sztrájk —<" folVonijá\'sok..,
Amsterdam, julius 1?. A Ttlegrtph jelenti julius lü-án : . . ..
Egész Észak-Anglia viautl forgalma magállott,
mivel a legnagyobb angol vasúti társaság, a North Eantern vasulak munkásai szlráj\'tolnak.\' A vasutnsszövolség vezetője ma Londonból Newcastleba meni, hogy megkezdje a békekötést.
Barlin, julius 17. Tudvalevő, hogy Pom-mern tartományban a munkások az aratási munka megkezdésekor sztrájkba léplek. A sztrájkolok terrorisztikus eszközökhöz nyúltak.
Béos, julius 17. A Neue Freue Presse jeléntísc szerint 01aszor«zágban a munkás, tanácsok és munkás-kamarák vették kezükbe az élelmi, ruházati és egyéb közszükségleti cikkek elosztását. A kormány hallgatólag ÍOri a munkástanácsok és kamarák intézkedései!.
Bern, julius |7. A legutóbbi jelentések szerint Italiában a sztrájk még tart, Nápolyban kihirdették az ostromállapotot. A Deutsche Allgetnelne Zeitung jelenti, hogy az egész Velence tartományban nagy zavargások voltak. A tüntetők Velencében formálisan megostromolták a városházát
Clemenceaut meggyilkolták?
1Berlin, julius 17. A német lapok jelentik Genfből, hogy ott az a hir terjedt cl, hogy Cleménkéáut meggyilkolták.
A német si-császár sorsa.
T^erlín, július 17. A Berliner Zeitung\' jelenti. Rotterdamból: A Tenips ctjjsiiljae} szerint Lloyd Gaorgo határozottan elutasította több előkelő személyiségének a riénret\'cífiszáf érdekében történt közbenjárását. A libprilisok visszavonták az alsóházban beadott javaslatukat. .A lapok megjegyzik, hogy II. Vilmos ügyében ősszel fogják megtartani a tárgyalást
Lemondott a spanyol kormány.
-7 Madrid, JuHüSl7. (Reuter.) A választáslí Visszaélésekről történt szavazás következtében a kormány lemondott. Maura kormánya; valamennyi tagjának .lemondási kötvényét) holnap jogja átadni.
. London, J.ul,ius Tímea jelemi
Madridból : A kormány elfogadta Maura lemondását. Nató meghívást kapott kihallgatásra
Cseh-SzloYákia Választások előtt
Budapest, juliiiá 17. A M/T. T jel.\'ritl Prágából: A szocialista pártok követelik < választási törvénynek a nemzetgyűlés szünetei előtti, haladéktalan elintézését, . ^^t^vc^etej ma közli, a„l?ravo JLjdu.* Eszerint az ország goi. A§ Választói kQrületfo piztják-^, ,aojely bői Csehországra 8, Morvaországra 4, Szilé\' ziára 1 é^a.lólföldrejut. mégpedig Pozsony Rózsahegy, Besztercebánya, Kassa Bereg székhellyel. A nyelvi határokra á\' tervezel oiocs tekintettet mert „csak Karslbad tiszt^ német."
MbpjíII a szabad kereskedelem
^é\'mctoVazde\' ¿W> títe iMáötil
Tukerton, jjilfus 11. (Salkfatával) Washingtonból jelentik : Ma kö.ihirré telték, hogv a kereskedelmi forgalom Németországgal mától kezdve\' szabad. Kivételt képeznek a cukorra; biusérfc festjüjny.agoki a *» sjgfy, :
natlíozö behozatali tilalmak
Rendelet a parancsnokok letartóztatásáról.
Budapegf;..julius 1,7. A hadügyi népbiztosság folyó évi 136125/eln. 31. szám alatt tT kerületi, járási és városr munkás*, katona és ÍÖldmivestanácsoknak, a forradalmi törvényszéknek, valamint a katonai kerületi parancsnokságoknak rendeletet adott ki. amely szerint a parancsnokok (volt tisztek) csakis a hadügyi népbiztosság előzetes Írásbeli vagy távirati hozzájárulása esetén tartóztptható.K 1«^. A rendelet végrehajtásáért r«z érdekelt vád-biztosok és fogházak vezetői, személyük-hen tétetnek lelelőssé. Amennyiben a jövőben politikai közegek vagy hatóságik megkísérelnék, hogy a hadügyi népbiztosság Írásjelt vagy távirati hozzájárulása nélkiil^iwancs-nokokat letartóztassanak, ez^a ki^é^etet ugy a katonai .hatóságok, mint ^ katonai ^par^ncs: nokságok megakadályozni pir\'-yínak: Valamely parancsnok letartóztatása. ...Vagy bekisérése vagy fogházban való Őnxeibe vétele csakis akkor szabad, ha a letartóztató vagy bekísérő közeg felmutatja a hadügyi népbiztosság Írásbeli vagy távirati hozzájárulását. A hadügyi népbiztosság engedélye nélkül a jövőben netán bekísérendő parancsnokok a fogházak vezetői által azor.r.al szabadon bocsájtandók, súlyos esetekben pedig, addig mig a hadügyi népbiztosság hozzájárulása még nem érkezik a letaítóztatásrq vonatkozólag, az illető parancsnok személyes szabadságának korlátozása nólkülj szigorú megfigyelés alatt tartandó. A hadügyi népbiztosság ezen intézke4ése a vörös fiád serég " harcklsiségénék iftéfrovása mellett, emberig szempontokbóljs szükségessé vált, mert egyes politikai közegek visszaélve, hatáskörükkel, ok nélkül meghurcoltak volt, tiszteket és e méltatlan, Önkénye* eljárás ál •tál. á . parancsnokokat a. katonai szolgálati pontos teljesítésétől elkedvetlenítették. Így azután az amúgy is csekélyszámu parancs\' noktól a vvrös hadsereget megfosztották é$ a pótlást megnehezítették-. Aki a hadügyi népbiztosság 612/eln. 31. számú rendeletei ellen vét, az haderö elleni büntettot követ e{ és katonai forradalmi törvényszék elé állittatikj
Budapest, 1919. julius 17. mwmV .....^. Hadügyi NépiíUioasági
Négykanizsa,julius 17 Szemle a kanizsai vörös csapatok fölö\'t. Tegnap Nagykanizsára érkezett Dob ronic?ky Miklós a v\'örös~ hadsereg gyalogsá* \'gának főfelügyelője és ma \'défelőtt ít-katona\' réten szemlét tartott a készenlétben álló kanizsai vörösszázadok fölött. A főfelügyelő elvtárs az álíala tapasztaltak\' fölött legteljef sebb megelégedését fejezte .-kii: ^Dobroniczky gyalogsági Tofelügyelő klsére\'fébén mint \'annak szárnysegédje Nagykanizsára érkezeit Habacher Ödön is, a Wt 43. gyalogezred volt alézredesé. A bizottság tegnap a katonai hatósággal értekezletet tartott, amelynek, befejezte után kíséreté ver együtt visszautazott állomáshelyére. } .. ,;:\'•........\'.
Jrtllbe
PíbUk ,
HÍREK.
N Uk P T A R 3
r A nap kél 4!óía.\'20 PeIC kór. nyllgázítí 7 ó-a 61 ^ kot
A hold kél este 10 or, 0« peckor, nyugszik d. o: 10 íif ifc pe-oUori ,. ... •- ...; V
Felhívás.
Az Alsózala kerületi »zoolalista-kom-muniita párt vasárnap délelőtt 9 órakor i városház kötgyülési termében tartja mt, alakuló pártgyQléaét. A gyOléz pontosan 9 órakor kezdődik, amelyet a dalárda n Intemaoipnale elének étével nyit meg Az elnöki megnyitó, után é párt agitációs kár dóséit neves budapesti előadó fogja ismir-, tetni. A párlgyülésen csakis a szakszerv«-zetek által kiküldött, alvérsak vahstoafc részt, akik legkésőbb f. hó 18-án d. u. 8 óráig kötelesek igazoló irataik felmuUtán mellett a végrehajtó bizottság megbízottjánál, Beok Soma «Ivtáranál az igazoló ¡»gyeket átvenni. A karzatokon való mif-jelenés szintén belépőjegyhez van kötve. Jegyet osakis a szocialista kommunliti párt tagjai kaphatnak, amelyek mát£l keidu naponta dé\'u»án 3—6 óráig "a párttitkár-eégnál kaphatód.
— öt vármegye kiküldöttjeinek U nácskozása Nagykanizsán. Tegnapi számunk ban megírtuk, hogy Alsó- és Felsőzalamegyt valamint Somogy-, Sopron- és Vasmcgyé kiküldöttei határozati javaslatot fogadtak amelyben a külkereskedelem iebonyolitáu az intézőbizottságokra kérik átruházni. A haU rozatot tegnap táviratilag terjesztették fel Népgazdasági Tanácshoz. Ut emlékezünk m* arról i«, amit tegnapi lapszámunkban hely szűke miatt nein közölhettünk : hogy az határvármegye kiküldöttei együttlétüket fd használták arra, hogy néhány égetően. aHiq ális poitlikai kérdésben is kicseréljélc nczetó ket. Megbeszélték a közigazgatás -ujjás zésének és a kisgazda megadóztatásán! kérdését is. A közigazgatás tekintetében hol sz\'abb vita "Után abban állapodtak még, kö| arra kérik a kormányzótanácsot, a közig«: tás ujjászervézésóről kiadandó rendeletét leményezés. végett küldje meg a vármeif intézőbizottságoknak. A kisgazdák megadói tatisának kérdését Buchwald elvtárs (Sopro adta elő. Meg kell adóztatni a^kisbirtokfl éppúgy, mint\'a városi proletárt — mondol — mert csak igy tudtunk a Tanácskoztál \'ságrták\'\'kellő teKmtétyrszeretni \'A" ki?g«* \'meáádőziatásával —"különösen, ha az a 1« nagyobb kulcs szerint történik —¡ egy csapi sal megolthatjuk a .kékpénZ" ügyét és városofc élelmezését is. Mert ha nagy. vetünk ki a kisgazdára, anit csak fehér pti ben fizethet, nemcsak felesleges élelmid készletét kell fehéi pénzért odaadnia a vár nak, hanem hozzá kell nyúlni a régóta g) tölt és a ládafiában rejtegetett kékpénzhe: ami visf5ont^elő8egi^^az intef\\zivebb. külK«<3 kedelmetV Buclnvald eívtárs e\'őadásat az kezlet nagy figyelemmé! hallgatta határol javaslatát pedig egyhangúlag magáévá Az értekezlet Sneff elvtársit bizta meg. I* e - határozatról a kórmányzó^afiácsot éc16^ , Az ez irányú távirat tegnap már el is ^ |<Budapestre......
"1
i91u. julius
zalai népakarat
_ A vidéki \' »ajtő újjászervezése.
Budepestrfil JqIíDJÍJW }.József közök-talásügyi népbiztos a -tanácskormány elnökségének vidéki sajtóosztályát « közoktatásügyi népbiztossághoz helyezte át, szakosj-tállyá bővítette ki és. annak vezetésével,, dr. Kósa Miklós elvtársat bízta meg.
_ Katonáknak ajtm, váltanak a ban koki Katonáknak apfópéni váltást a bankok és pénzintézetok nem eszközölhetnek, miután a csekély összeget, amelyet Időnként kapnak a proletárok részire kell íorditaniok. Figyelmeztetjük^ katonákat, ugyj vörös őrség, mint a vörös hadsereg tagjait, hogy váltásért kizárólag a gazdasági hivatalokhoz fordulj >-nak, mert aprópénzzel a Hadügyi Népbiztosság .1 katonák részére kizárólag a gazdasági hivatalokat látja el. A vármegyei pénzintézetek nevében a vármegyei pénzügyi megbízott.
_ Keszthelyi MTK. — VAC. Vasárnap délután 6 órakor a katonaréten a keszthelyi ... »ITK.elsö c.sapatá\\-al_ mérkőzik a VAC. A mérkőzést izgalmassá és érd\'ekcVsé teszi áz a " körülmény, hogy a VAC-mk .ttsljss erejét és technikai tudását kell a mérkőzésnél érvénye siteni, ha legalább eldöntetlen eredményt akar a pesti játékosokkal megerősített csapattal szemben elérni, A vendégcsapat kapusa Kazár UTE tagja egyike a legjobb magyarországi kapusoknak, Jegyek elővételben Szerb Ernő könyvkereskedésében kaphatók. ■
— Pályázat a megyei pénz rajzára Megírtuk, hogy az Alsó- és Felsózalamegyék, á\'tal kibocsájtandó megyei pénzjegyek rajzaira pályázatot hirdettek. A pályázat nia délelőtt 10 órakor jár lo. Azok a pályázók, akik pályamunkájukat még nem adták be, a fenti tntáridőig nyújtsák át Forbáth elvtársnak.
— A jportdlr$którlum ajjátéktilalml idő. röl a kővetkezőket" közli: .Azon játékos, atléta stb., aki. egyikéből ,n>á» egyletbe lép át, vagy egylete engedélye nélkül más egyletben játszik, az újonnan választott egylet bajnoki mérkőzésein 6 (hat) és barátságos vogy nyilvános mérkőzésein 2 (két) hónapig nem vehet részt. Ezen reníelet joghatálya
.. kezdődik 1919\' Julius hó 17-én.*-. A sportegyletek kötelesek, ezen rendeletet tagjaikkal azonnal közölni. Sportdirektórtum. ■
— Egy minlakSzség Somogyban. — - Azoknak- tanulságára Írjuk ezt az ismertetést,
akik a yizbefuló jtétftégbeesésével kapaszkodnak mindenbe, amitől zavart agyukkal a régi rend visszaállítását remélik...Ezek a munkát-\' \'lanság, a napoíás. élösdiei abban reménykednek hogy majd a falu fölborítja a Tanácsköztársaságot, hogy majd a paraszt kopát .kaszát,,fflgfd. —.jés^pont^az „«. , kfd,yüfccrt -megtámadja azokat, akik a földmunkások él .mindenféle munkások, érdekében dolgoznak, vagyis a vezelö munkásokat. Hát percről-percre szaporodó tévedéseiket fájdalmas, mü-konnyokkel öntözött csalódásaikat nem tit-
, k.,Iható örömniel i^méLmegszaporítjuk eggyel, <fé ezúttal egy hatalmas csalódással.\' Töröljék r ki előjegyzésükből a földmunkásokat azoknak . a listájáról, akikre aljas aknomunkájukban ^számítottak eddig. S mondjanak le bármilyen .< nehéz, fekete szívvel: i«< arról, hofcy a falu »sm«J4 melléjük- áll. Nem. A falu , nem olyan ^kótyagos, hogy «józan fejét beveresse csak 0 azért, hogy .az, úgynevezett fölső tizczer ,»i megint a nyaksra üljön, zsebébe vájkáljon s »„megvásárolhassa leánygyermekeit tükrös, bár-sonyos, parfümbüzös bünborlangjai részére. ,*< Mwütjwdves visjpgsRSá^Hi "¡t annyjri . kenne vannak a visszaálmodásban, hát álmod-
ják vissza szt i», hogy e falu majd kikapar
^néWk olyan gesztenyét,, aminek a belét - csak «iník. meg\'s annak,. alt ,\'a "pír&síjtfi megégette a kezét, annak a héját dobnák oda. Ima bemutatunk egy községet, amely mintája lehet egyik-másiknak. Hangsúlyozzuk, nem ez az egyetlen. Somogyaszalórdl van szó, értől 5«¡.kis Svájcról liegen, aki először megy ebbe a; fajúba, .meglepődik <nfla^ UtttisigÍM. Rendes utcák, szépen meszelt házak. S amilyen tiszta és rendes a falu külsőleg, olyan a népe is, Dolgos, szorgalmás, józan emberek, akik nem kaphatók semmiféle állambontó handabandázásrá,\'akik józan ítélőképességgel ,«zonnal fölismerték,hogy szegény ember csak olyan országban boldogulhat,.amely országot szegények vezetnek. Nincs parasztburzsoáza és nincs parasztprole\'árság. Egymást meg. értvén, egymást segítve dolgoznak. S\'omogy-aszalóra csak azok az ellenforradalmatok merjenek, akik nem férnek a bőrükbe, - meg akik leszámoltak az életükkel. Mert ahogy fáltr népi-beszétl, -ott-agyar hamar \'elrántják a nótáját, da amúgy magyarmiskásan ám.
— Közellátási hirdetmények. ÍTrtesltjflk mindazon gj\'árákÜf és üzemeket, amelyek havi zsirjóiandóságukat egyben szokták kivenni, hogy az augusztus havi (á 24 dkgr.) fejkvóla szerinti járandóságukat f. hó 18-án délután 2 orakor az általános fogyasztási szövetkezet hússzélében átvehetik: ■ Köeel/étási üzen ?k vezetőségé.
— Veszprémben klloszlollák az áru csereüzletet. Még alig két napja, hogy r határszéli .vármegyék Nagykanizsán össze-ülő kiküldöttei felemelték tiltakozó szavukat a csereakció erkölcstelensége ellen, a tegnap Nagykanizsára érkezett veszprémi lapokban mér is olyan eseményekről olvasunk, hogy. a következetesen kercsztülvitt csereakció — egyáltalán nem viselvén szivén a vidékv vá-\' rosok érdekeit — a város proletárságának olyan kirobbanására adhat alkalmat, amelyek egyáltalán nem érdekei a proletárállamnak. Veszprémben a műit héten á prőletárasszo-nyok tömege, akiknek szeme előtt hordták a kisgazdák élelmiszerkészleteiket az árucsere-üzletbe — mig a város élelem néjkül maradt — megtámadták az árucsereüzletet és azt kifosztották. A kár háromnegyed millió korona. Itt említjük meg, hogy Keszthelyen, ahol szintén van árucsereüzlet, á proletár-\'^ lakosság körében szintén nyugtalanság észlelhető Nagyon helyes volt tehát az öt vármegye-kiküldöueiaek állásfoglalása a csereakcióval szemben és csak a Tanácsköztársaság érdekét fogja szolgálni a Népgazdasági-Tanács, ha a csereakciót a Javasolt uj nla-
"polcra fekteti^^^^^ j
— A Nagykanizsai ¡Tornaegylet má péntek délután G órakor a tornateremben vá^ lasztmányi ülést tart.
— Jelentést kell tennlök az egyesüi
Jeleknek. l*ÁÍindazok a - jelenleg is mükfcdíf egyesületek (szövetségek, ligák, stb.) amelyek nem tartoznak a Szakszervezeti Tanács^öt telékébe, kötelesek 8 naporv belül működé?-sükről alapszabályaik bercVütatisa mellett a belügyi népbiztosság elnöki osztályához \'címezve jelentést tenni. A jelentést elmulasztó Cgyesűletbt a belügyi népbiztosság fel fpgja oszlatni. ;
— Az olajos magvak i>esiolgálta!ása. Felhívjuk a termelők figyelmét a Népgazdasági Tanács 73. N.#T. számú rcndeletérp, mellyel az I9lí>. évi káposztarepce, réparepce, Vadrepce, lenmag. tökmag,*jiapr«torgómag 4s
melő háziszúksegletén é? yftőmagstükségl»^ tén Jel üft t<ésíietekit % KenMéírrfag Wvétíléfel a Vegyészeti Anyaghivatal (Andrássy ut kendermagot p*dlg fiíí Hadttermény- veszi át-és káposztarepcéért 200 korona, réparepc<i.;it 190 korona, vadrepcéért 90 K, goun borkői* f 180 K. kender, len, tök és rappiforgdmagfri 22a koronát fizet v A- Ui meló*. kötelmek-készleteket megőrizni, gondozni cs. az átvéíell " helyre szállítani/ A z*ák05( áráuaz ^!adó külön számíthatja fcí! Azok a termelők, akik-tői az olajos magVAkfit\'tényleg igénybe vették. az Országos Takarmány Központ mján mérsékelt áron • beszolgáltatott . magmennyiség minden métermázsája után 40 kiló pogácsára tarthatnak igényt. Az «lajos magokat álialában ezentúl kizáróarl a Vegyészeti Anyághivatat Útján szabad áruba bocsátani és a szállításhoz szükséges igazolványokat a Vegyészeti Anyaghivatal éllitja ki. terme* , lők kötelesek"* JÖvfr gazdasági évoen olajt« n^véoy«^k«l legalább . ugyano|yen ^nagyságú ^ területet bevetni, mint amekkorán a jelen gazdasági évben a termelést folytatták^
— A vflrösflrség hlrel, Bódog • György Jt fütőházi munkás tegnap panaszt tett a városi vörösőrségnél, hogy amíg a fűtőházban munkaközben kabátját a falra akasztotta, abból ismeretlen tettes 1750 korona készpénzét «K lopta. A vörösőraég megindította a nyomozást.
— Kisegítő segédmunkás könyvkereskedésbe külső munkára heti 180 korona fizetéssel felvétetik a szellemi termékek elosztó- • iánál Kazinczy-ut 1. sz. alatt. Csak 13 évesnél idősebb jelentkezzék.
PártUffyek.
.!"£»-• JÍ\'J :.
FELHÍVÁS! Felhívjuk az Ssszei szakszervezeteket, hogy azon kiküldötteik, akik a folyó hó 20 án Lrtandó pártgyHléstn részt akarnak venni, naponta délután 3-6 óráig a párt titkárság helyiségébea Keck Soma elvtárinát Jelentkezzenek,1 Igazoló Jegyeik álvélele véget1. Aki ett elmulasztja, a párlgyülésen részi nem vehel. A párt végrehajtó hfzottság»(..
Iljumunkás elviáriak és elvtársniki Folyó hó 20-án vasárnap d u. 3 órakor gyűlést tartunk a .városháza közgyűlés termében. Valamennyien óit iegyeták I Vezetőségi TSS
A magántlsitrlselík, valamint az IKTOSZ helybeli tagjai részére az Intézőbizottság sör» utal ki, A .tagok a naponkénti és\'fejenkénti egy üveg sört Osztereicher Samu sörraktárában Magyar-utca 20 sz. igazolás ellenében átvehetik.
TŰZKŐ
minden
mennyiségben kapható: CARAMVOL^l és SZEM ERE-dohány-nagyárudában!
I r q d a I: k i f a t Ő1 e á n y í |
azonnal felvétetik a-Zala \'kiadó- i \'-\' " liintaliia. - -.. \'

4
ZALAI NÉPAKARAT
191». július 1$.
Szigorú rendelet! Figyelmeztetünk mindenkit, kereskedőt, vendéglőst, fodrász, cipész, szabó és egyéb iparosokat, fuvarost, orvost, gyógyszerészt, az összes piaci árusokat, élelmiszer kereskedőket, BV termelőket,
hogy aki más pénzzel fizet, más pénzt elfogad, vagy követel, mint a megengedett és forgalomban levő Tanácskormány pénze
rögtönitélő biróság elé állíttatik!
Csak fehérpénz érvényes! = Vármegyei Intézőbizottság.
Gyermektápszerek gyártása; APRO HIRDETÉSEK és forgalomba hozása.
A gyermekegészségügy nagy fontosságára való tekintettel a Népgazdasagi Tanács rendeletileg szabályozta a gyermektápszerek gyÁftásának ás\'fovgaloimba" Mbiátalána^ "ker^ dósét. Ennek az a főcélja, hogy azok a csecsemők és beteg gyermekek, akiknek természetes anyatejjel való, vagy diétaszerü táplálása bármely oknál fogva nem volna lehetséges, a nekik megtelelő tápszcihez jussanak. Éppen ezért már magának a gyermektápszereknek a vásárlása is orvosi rendeléshez van kötve. Ez biztosítékot nyújt a rendelkezésre olló, egyelőre csekély készletek helyes szétosztására, továbbá arra is, hogy csecsemő, vagy oeteg gyermek csakugyan a neki megfelelő tápszert fogja megkapni. Így nem fordulhat elő — mint a múltban — az az eset, hogy a gyermektápszerre szorulók ötletszerüleg s csupán nagyhangú üzleti reklárpojt utján legyenek kénytelenek a gyermektápszert besze-\\rvtrti. Az ilyen reklamírozott tápszerrel csak : ártottak a csecsemők és beteg gyermekek egészségének, \\
" t AJ* új rend" szerint* az orvos,által erre a célra nyomtatott recept-űrlapokon rendelt gyerqigktápszer minden gyógyszertárban, továbbá Budapesten és környékén a Központi Tejcsarnok cs a Budapesti Altalános Tejcsarnok mindenik -fiókjában beszerezhető. "Ugyan-" özeken a helyeken az orvosi rendeléshez szükséges recept-ürlap is ingyen kapható. Mindegyik gyermek tápszerdoboz kimerítő használati utasítást tartalmaz, amelynek segítségével a táplálék minden nagyobb nehézség nélkül olkészithetö.
Az emiitett rendelet névszerint felsorolja azokat a gyermektápszereket, amelyeknek ez-időszerinti gyártása és forgalomba hozatala meg van engedve. Ezek a tápszerek a következők: aabliszt, zabpehely, zat>derce," Wander-téle folyékony malátakivonat, Wanderféle malátaleves kivonat, Kichter-féle gyermektápliszt Addig, amíg ujabb rendelkezés nincs, semmifele más hazai vagy külföldi gyermektápszert torgalomba hozni nem szabad. .
A félsorolt gyermektápszerek gyártásáé Népgazdasági Tanács közellátási íőosztályá-han működő gyermektápszerügyi tanács hathatós ellenőrzéso mellett történik. Ennélfogva bizonyos, hogy az a sok visszaélés, mely eddig a gyermektápszei gyártás terén félburján-
zott, végképen me^ íog szűnni. V -,, .„w .< —— /......~
Elcscrélutui 4 szobJs modern, elegendő mellékholyi*J^6l, rufü<Sszobábúl álló .zárat egészséges ui^mjl hasonló eselleg három szobás lakással^m a kiadóhivatalban.
30*es magasszáru elpfl ás két pát
1É Cini a kiadóhiva
Elcserélném hat la^u Uáiamat
nagy kerltel, egy \\\\y k^zobás házzal. Sziics, Hunyadi-u. 35.
eltér váazou-félclpff eladó.
Keresek egy gyermek mellé gyermek-szerelő w^ucleneHUAnyt. ju bánásmód, jó íizetés ! ^^¿lulliy Méntelep-IXIitanya.
. Falglrl Icéavfttkolal magántanuló-
nak olékészitek oly fjua\' leányt, ki kisgyermekre felügyelne, lu a kiadóhivatalban.
Tlzévss leányka mellé kerestetik Jobb uémet leAuy, jó ellátással ás fizetástsl. Cim a kiadóhivatalban.
. Hirdetmény i
Az Alsóza\'amegyei Vörösör Parancs nokság pályázatot hirdet agy fegyvermester! állásra. Jelentkezhtf nek oly elvtársak, akik kiképzett leprjfcr-rtiésteréíc"s \\int_ ilyenek ..leljcJwek hosszabb "ideig^oliálatot.
További feh-MKOsitással n
Vörösőrség tobor^osztálya ^rolt hon-véd laktanya).
b#0yul»
várme^^parancsnok.
CZOCZEK IMRE
modern
czimtábla*
FORGÁCS R. tfizsdójlen Magyar-utca 43.
es
vállalata Na^yKanizsán, Magyar-utoa 23. azám.
II
Fájdalomteít szívvel jelentjük, hogy szeretett jó atyánk, jj>ó,stlflK, nagyapánk, dédapánk és rokenuftk"............
Weisz Adolf
;a Dannsberg J. és Weiss cég.,megalapítója
családjának és a-munkának-szentelt életének t)8. Jveben, testi és szellemi épségben, folyó hó ló-ki elszenderült. — Drága l^fb.tunkat folyó hó 18-án, péntek délután 5 órakor knérjük az iraelita temetőbi
NVuifodjék Jlékéhen I
Csendes Tészveu^kérünk és kosz^Jfk mellőzését „.Nagykanizsa,\'lB.llimiliua 17-én a_W«Ul Irta Híj. Práj.r Holtmar.Ui HiMi, Valta st» In. Bok.ira Adolfot, gy.I0,,kti. — V.l.a iTtvadtraS n\'íOj. Pr.B.r^^oll M.nó, Dr. Eag.t Studor, Beats Atb.rt vej.i,
Frdg.r£P.),< Pabrt. Imr.," lekvárt URMn. l«tj. Ott Grata, W.ln Lt.iló Edilb, kaia, Hoal« .áraita (.» Uli,\' lüfl.ll M.igit unokm 041 Badr. dédunokaj*. Ol. KaatU AdeUad, unok»hug«,IBS i<U.
„.auMM! •• Me«M»a»i „„••■IIUc •«■"■■■\' •••■»
,.„l„n.f»>« \' «»•••«• • •
a szocialista-kommunista munkások pártjának alsozalamegvei. reggeli hivatalos lapja
CIAIU«t«ftt Arak i
»*»« *vra .... 90*— korona
i «vra......4»-— koron«
M«flV«d évro . . . li-so korona «ey hOwopra . . . t*«0 korona
Harc az éhség ellen.
Kishitűek, megalkuvók és ijedt kispolgárok riadt suttogása és bujtogató ellenforradalmárok fontoskodó szava hangzik fel uton útfélen: „itt az éhség fenyegető réme." Bűnbakot keresnek és természetesen a kommunizmust okolják minden bajért, minden szenvedésért.
Öntudatos józan munkást nem téveszthet meg sem a suttogok, sem a lecsegők riasztgatása. Tisztában van azzal minden komolyan gondolkozó ember, hogy az éhség és nyomor n;m a mai rendszer bűne, hanem a kapitalista-imperialista háború átkos öröksége \'és tudatában van annak minden munkás, " hogy nem csak a magyar proletariátus szenved a nélkülözések súlya alatt, hanem súlyos megpróbáltatást kell elviselni mindazoknak a népeknek, amelyek végig járták\' a háború kinos, véres útját, de szenvedett és nyomorgolt a jobb jövőért a történelem minden korszakaban az elnyomás alól felszabaduló, lázadó "tömeg. —
A nagy francia forradalmak krónikásai feljegyezték a. kommün hőseinek éhínséggel és nyomorral dacoló önfeláldozó küzdelmeit. Orosz proletár-testvéreink is a legsúlyosabb megpróbáltatások, éhinség, nyomor ellenére vivják tovább hatalmas felszabadító harcukat. Ha azonban a mult példája és orosz testvéreink harca nem is állana előttünk, akkor is elegendő, ha komoly megfontolással előrevetítjük a legközelebbi jövő képét.
Milyen sors várna a magyar munkásságra, ha fásuit kétségbeeséssel Hadfit kezebői a diktatúra fegyverét és eldobná magától a politikai és gazdasági hatalmat ? Mit reméJjietne a fegyvertelen, levert munkásság a bekövetkező fehér téltől. Az antant Ígéretei valóra nem válhatnak s ha érkezne is valami élelmiszer szállítmány, azt a hatalmi polcára visszaemelkedő burzsoázia osztaná fel salát maga között. A pioletárok nyomor-tanyain éhező, rongyos, jogtalan páriák fagyoskodnának, akiket a fehér uralom ostorcsapásai, a nyomor szenvedései ujabb és ujabb kétségbeesett lázadásra kényszerítene. A munkás-nyuzds, kapitalista rabság igájába nem kívánkozhat vissza senki többé. Az emberi munkaerő nem lehet már szabad prédája a tőkés kizsákmányolásnak. Most érik nyugaton a forradalom vetése. A győztes imperialista államok- proletár milliói késtülnek már az uj életet jelentő nagyszerű aratásra. A nyugat proletárjainak impozáns megmozdulása, egységes forradalmi cselekvése uj erőt ént a nemzetközi Imperializmus fojtogató gyűrűjében küzdő magyar proletariátusba, uj bizta-
tást jelent n további elszánt küzdelemre! Félre kell tenni a csüggedést és a lemondást ! Bizakodón, hittel acélos tetire készséggel kell szembeszállni uz éhség veszedelmével. Kemény harcot kell folytatnunk éhség ellen. A szervezeitség erejével, a centralizáció tökéletes keresztülvitelével, a felvilágosítás és meggyőzés segítségével ,s ohol szükséges
a diktatúra kérlel\'eret).n szigorával biztosítjuk az élelmiszerek felhozatalának fokozását, a felhozott javak igazságot elosztását és a készletek észszerű felhasználását. Le kell győznünk és te is fogjuk győzni az éhséget, továbbá at éhséget kiaknázó ellenforradalmat, hogy tovább haladhasson győzelmes u\'ján a prQjetaridtn; felszabadító forradalma.
«r-
Megmozdult az egén világ proletáriátnsa.
OlaezoramAg títbb városithaif ktkldltoliAk a lenáckkAitár.asáiiel, — Jalta* Jl-éu Enrópa iolo«á»á|e aatrljkkal tüntet •lelleltaok.
Budapest, julius 18. A legulóbbi olasz forradalmi mozgalomról a ma érkezett jelentések adnak tiszta képet, kómában a munkáskamara ülésén egyhangúlag elfogadták azt a határozati Javaslatot, hogy egy munkások közül választott bíróságot küldenek ki az élelmezési és közszükségleti cikkek árának szabályozásara és leszállítására. A munkáskamarák egyben elhatározták, hogy amennyiben a kormány és a városi hatóságok nem engedik e határozat végrehajtását, akkor a«. olasi mu ikásség nyomban mag-,, kezdi ea általános eilrájkot, A fenyegetés megtette hatását. A római polgármester és a városi tanács beleegyeztek abba, hogy a munkáskamara kiküldöttei vegyék át a kereskedelem szervezését, felügyeletéhez élelmicikkek árának szabályozása érdekében. E felhatalmazás nem következett be simán. A katonaság többször kénytelen volt a tömegre lőni. A tömeg megrohanta az üzleteket, számos letartóztatás történt. Nápolyban a tüntetők izgatott hangulata napról-napra növekszik, aminek következtében a katonaság \'és a szírlijkölót.- között számos összeütközés.: történt. Az olaszországi munkásmozgalmakról az Avantll a következőket írja:
— A proletárság mindenütt felzudul a tarthatatlan helyzet miatt. Hírleien szovjetek alakulnak mindenfelé, mert a nép mindenütt szükségét látja, hogy cselekedjék. A szovjetek megalakításához csatlakozoak azok is, akik tegnap még igen nagy ellenszenvvel viseltettek a szovjet-rendszerrel szemben. . A kezdet mindenütt sikerült és a hatóságok látják, hogy a munkástanáoaok keiében ven e hatolom, ugy, hogy most meg sem kísérlik sa ellenállást. A iíocialista párt-nem.tehet egyebet, mint.a: nép mellé all és igyekszik a kedvezmény»-, zést a gyors megoldás felé- irányítani. Csak a szocializmus győzelme fogja megoldani a háborús lermelés nagy gazdasági problémáit Most, hogy az események kikerülhetetlen biztossággal hozzák közelebb a megoldást,\' felszóllitjuk testvéreinket, fclszóllitjuk az egész olasz munkásosztályt, hogy
legyenek kóaienlétben, he eeetleg már napok múlva kezünkbe jut e politikai hatalom gyakorláaa.
Bécs, julius lg. A lapok Jelentik 1-uga-nóból: Genusból rendőröket ás cerabinieriket küldtek Cervignanoba és más városokba, ahol számos gyárban ta\'tottak házkutatást és sok embert tartóztattak \'[te, hogy megakadályozzák azokat a forradlmi terveket, amelyeket a Julius 20-í és 21-í sztrájk idején szándékoztak a munkások végrehajtani.
A munkátok tian Intézkedésre általáooa eitrájkkel felellek. Az Ansaldo gyárakban 40,000 munkás abbanhagyta a munkát.
Béos, juiíus 18 A Neues Wiener Journal jelenti Zürtchtjütr A -bolsevista mozgalom, amely az olaszországi Bibankói völgyben „fellángólt, egyre tovább terjed. A Secolo aCérint
Jalano váróiéban ét t Blbankó völgy többi helyiségeiben It kikiáltották a tanáosköitdrssságot.
VraacUori\'itlgbaa eröifldlk a bolievlila mozgalom*
Bécs, julius 18. Az Abend jelenti Genfből, A Humanile felhivást közöl,amely-beh felszólítja aeaegész francia proletariátust a, julius 21-én való általános sztrájkra. A francia sajtóban napról-napra erősbödik az a hang, amelyből az következtethető, hogy a bolsevlamut már Frenolaorazágban It ekol&be lep. A francia kommunistáknak egy a rendőrség által betiltott gyűlésére szóló meghívójából a következő olvashaló:
.. —Hála Olaszországnak a forradalom már nálunk is napirenden, van.
Némrlonzág n) forradalom előtt.
Báot, julius 18. A Die Zeit cimü bécsi lap.\'17-i száma .Berlinben uj felkelés készül" cím alatt megállapítja, \' hogy Berlinben at állapotok tulfeszültek és készülni lehet arra, hogy olt világrengető események fognak be-, következni. A lapok szerint a hadsereg a független szocialistákkal tart és Noskc-ék teljesen elvesztették a hatalmukat a munkásság körében. .;-.-.-*.;. ■ "í"\'
Béos, julius 18. A müncheni vészbíróság szakadatlanul dolgozik, Az áldozatok száma napról-napra nő és az osztrák lapok szerint a munkásság többé nem hajlandó a fehérek garázdálkodását tűrni.- A müncheni
•............ J-. .A-^J,.,,.^:. ^\'.i^.:..
¿ALAI NÉPAKARAT
1919. Julius io
fémmunkások szakszervezete az .Arbeitér Zeitung" július 16-i jelentése szerint kimondotta, hogy az ostromállapotot nem türi ós a többi szakszervezetekkel együtt megkezdik ellene a hathatós küzdelmet Amennyiben julius 19-ig meg nem szüntetik a kivételes állapotot, a bajor munkásság megkezdi az általános sztrájkot.
Bu4#p*«ti „julius 18 A M. T. 1. Jeleati Hamburgból: A hamburgi munkástanács elhatározta hétfőre az általános sztrájkot. Béca nem kap élelmet ez autanttól
Béoa, julius 18- Az élelmiszerszállítás Bécsbe megszűnt,, miután Német-Ausztria külföldi fizetési eszközei kimerültek. Ennek következtében a nemei-osztrák kormány kénytelen volt elhatározni, hogy a bécsi munkásság liszt adagját, amely amúgy is csak egy harmadrésze volt a budapesti lisztfejkvótának,
felerészben kukoricalisztben fogja a munkásságnak kiadni. Eszerint Bécs munkássága a jövő háttői kezdve csak egy hatodát kapja annak a lisztnek, amit a budapesti proletárság kap. A helyzetet igen súlyossá teszi, hogy a német-osztrák parasztok nem akarják beszolgáltatni az uj termést, söt Linz város egész környékén a kisgazdák sztrájkba léptek.
Nemet-Animtria protetársAga le sztrájkba Kp hóltőo.
Béoa, julius 18. A kerületi munkástanács tegnapi ülásén egyhangúlag elhatározták, hogy a német osztrák szoclal demokrata párt 21-én, hétfőn megtartja a nemzetközi összetartozás mellettf tüntetést. A kommunisták német-ausztriai pártja üdvözlő táviratot "küldött Franciaország, Anglia ós Olaszország forradalmi munkásságához, amely a julius 21-i akciójával tanulságot tesz Oroszországgal és Magyarországgal való szolidaritásáról.
A városi intézőbizottság ülése
Nagykanizsa, julius 18.
Tegnap délután tartotta a városi intézi-bizottság rendes heti ülését, amelyen Sneff elvtárs elnökölt. Napirend előtt Plander elvtArs a kiskanissai Simon féle korcsma be nem zárása mellett szólalt fel, áz Intézőbizottság azonban Sneff elvtárs indítványára ez ügyben hozott korábbi határozatát nem változtatta meg.
Ezután rátértek a napirendre, amelynek olső pontjaként :a .forradalmi kormányzótanács 74. számú rendelete értelmében egy háromtagú kihágási biróság megválasztása és « bíróság mellé beosztott igazságügyi előadóiak, akit a rendelet értelmében az igazságügyi népbiztosság nevez ki, a kinevezésre való ajánlása szerepelt. Az intézőbizottság többek hozzászólása után a kihágási biróság rendes tagjaiul Marvalits József,. Jancserz Imre ós Fischer Adám elvtársakat,\'póttagjaiul pedig Tiboia József és Csizmadia Lajos elvtársakat ajánlotta Az igazságügyi előadóvá való kinevezésre az intézőbizottság Kiss Lajos városparancsnok elvtársat javasolta az igazságügyi népbiztosságndk, amennyiben pedig Kiss elvtárs kinevezés? a vörösőrség . főparancsnoksága részéről akadályokba ütközne, ugy helyébe dr. Kovács László törvényszéki jegyző elvtárs kinevezését hozza az intézőbizottság javaslatba.
Majd a hadügyi népbiztosság rendeletének letárgyalására került a sor, amely a sorozások és toborozások eredményének nyilvántartására, megyei, járási és városi nyilvántartó hivatalok felállítását rendeli -e». Az intézőbizottság ugy határozott, hogy e munkakört a vármegyei, illetőleg városi katonai nyilvántartó ügyosztályok hatáskörébe utalja, • járási nyilvántartások vezetésével pedig a járási közigazgatási hatóságokat bizza meg.
Beterjesztették azután Polai elvtársnak a sétatér kibővítésére igénybevett földterületek felbecslésére alakitott bizottság tagságáról való lemondását. Az intézőbizottság a lemondást elfogadta és Polai elvtárs helyébe Tóth György elvtárs megválasztását javasolta.
Letárgyalták még a Kerületi Ipari Termelési Tanács intézőbizottságának átiratát, melyben az, a forradalmi kormányzótanács ÖO. számú rendeletére hivatkozva, a várost anyagelosztó anyagkészlete feletti diszponálás jogát kéri. Az intézőbizottság, minthogy az idézett kormányzótanácsi rendeletből a kórelem jogosultsága nem olvasható ki, a városi anyagkészlet fetetti diszponálás jogát továbbra is az Épitő Munkaügyi Tanács hatáskörében hagyta meg. "V
• Dr Bartha Józsefnek bírósági német tolmáccsá való kinevezését pártolólag terjesztette fel az intézőbizottság.
Darvas Lajos a községi kötelékbe való felvételét, Pfevnik János sZalmagyári munkás pedig magyar honosságának elismerését kérte az intézőbizottságtél, amely a kérelmek teljesítését javasolja a munkástanácsnak.
A tárgysorozat következő pontja a , városi szegényügyi szabályrendelet módosítása volt. A szabályrendeletét\'akként módosította az intézőbizottság, hogy rögtöni segély ként 5®0 korona, havi segélyként 150, házastárs után 100, minden gyermek után pedig 50 korona segély utalható ki az elöregedett, munkaképtelen, tartásra szoruló városi szegények részére,. ..■..,...•;.... - _____\'..........—
A jöv6 kél végén forgalomba kerül a megyei aprópénz.
Faragó elvtárs péurjc*yr»j«ft* lugadtftk el. — Farhát elvtárs a nívgyt-l rfpröpéiurŐl. . ,,
(Saját tudósítónktól.) A pónzkrizisen az ország legnagyobb része már átesett. Az ország legnagyobb részében belátták már, hogy egyáltalán nincs ok a Tanácsköztársaság fizető eszközeinek hitelében kételkedni. A szomsfcédós vármegyékben és városodban Somogy-, Vas- ós Felsőzalamegyében is mindenütt beállott a normális pénzforgalom. Fehér pénzért mindent lehet kanni. Csak Alsó zalamegyónek Nagykanizsa körüli részében kell még mindig arra a figyelmet felhívni, hogy a fehér pénz van olyan jó pénz — ha nem jobb —- mint a .kék" pénz, amelynek a * . tiz és \'húsz lwrohísÖk augusztus elsejei bevonásával amúgy is végképp befellegzett. Ennek a mizériának legfőbb oka az apró-pénzhiány volt. Ezt a sokszor indokolt ürügyet használták fel a fehér pénz el nem fogadására. Rövidesen azonban ennek is vége lesz. Mint örömmel értesülünk, a jövő hót végén már forgalomba kerül a megyei aprópénz, amely nálunk i* meg fogja adni a végső kegyelemdöfést a pénzmizéria százfejü sárkányának. A vármegyei pénzügyi megbízott a megyei aprópénzről tegnap a következőket mon<Jptt& munkatársunk .alitt j , . , v .
— Azok a tárgyalások, amelyek a megyei aprópénz kibocsátása érdekében folynak, már nagyon előrehaladott állapotban vannak és a napokban befejezést is nyernek^A pénz-[ jegyek kibocsátásának technikai része is befejezés felé közeledik. A pénzjegy rajzára kibocsátott pályázatra három ajánlat érkezett be y Sassné, Palkó és Faragó elvtársaktól. Minhárom pályázatról a legnagyobb dicsérettel kell megemlékeznünk. -Választásunk Faragó elvtárs rajzára esett, amely intenciónknak a legjobban megfelelt./A Faragó-féle rajz fgazán nagyon szép és művészies, ugy, hogy elmodhatjuk, hogy megyei pénzünk összeha-• aentohatattamil ízlésesebb éV rtrtK\'észibb íesz\' a többi megyei pénzeknél, sőt azt is, hogy felveheti a versenyt az országos pénzjegyek I kiállításával is.jOlyan pénztárj gye lesz Alsó-és Felsőzalamegyónek, amely mindenkinek a . szépérzékét kielégjti , és amelyet bizonyára mindenki tetszéssel fog ujjai közt ropogtatni. A pénz egyik oldalán egy városi tájkép van, mááik oldalán egy falusi — még pedig zála-megyei, a háttérben a Balatonnal, Tátikával és Csob^nczczal. A, pénztárjegy szövege a kivetkező lesz:
\\ TÍZ KORONA
értékű pénztárjegy, amelyet Nagykanizsa ós Zalaegerszeg városok, valamint Alsó-és Felsőzalavármegye összes pénztárai* , hivatalai ós pénaintézetei 1919. december ! l-ig fizetésül elfogadnak. Fent nevezett városok ós vármegyék ezen pénztárjegyet, 1919. december 31-éig Alsó- és Felsőzalamegye Összes pénzintézetei utján fogják beváltani. Ezen pénztárjegy fedezete letétbe helyeztetett az OSZTRÁK MAGYAR BANK NAGYKANIZSÁI ..¿■w.**-.<-•. .F1ÓKJ A«nát. — A tíz. koronásokon kjvül kifogunk bocsátani 5, 2 és l keronás pénztárjegyeket is. A tiz koronás pénztárjegy vörös, az őt koronás lüa, a két koronás kék, az egy koronás pedig zöld szinü lesz. Ami a kibocsátandó pénztárjegyek mennyiségét illeti, azt hiszem három millió elegendő lesz az apró-•pénzmizória megszüntetésére. Ami végül a \'kibocsátás idejét 111«:iv erősen remélem, hogy a jövő hét végén a megyei, aprópénz már forgalomba kerül.
jfcztosan hiszem — mondotta végül ?omk■"\'wvUrs,\' — hogy a vármegye közön-sóge szívesen fogja venni és érőmmel fogja elfogadni ezt az igen alkalmas váltóeszközt és örülni fog annak, hogy nem Jc.ell már különbséget tennie egyes pénznemek közt, mert az által, hogy kellő aprópénz áll rendelkezésre, mindenféle pénzt, egyformán tudunk majd értékelni. Ezzel reméljük, hogy a pénz-krízis a mi megyénkben is véglegesen megoldást nyer.
— Tltos ai Igazságügyi szervezetbe való beavatkozás. A botügyi népbiztosság a következő táviratot küldötte a városi intéző-bizottsághtw. . A- belügyi, népbiztossághoz érkezett panasz szerint ismételten előfordult, hogy közmegbízásban eljáró, de az igazságügyi szervezeten kivül álló elvtársak, politikai megbízottak és helyi izgatási szervek beavatkoztak a vádbiztosok hivatalos működésébe és" s ezeket többször Utasításokkal állták el. Ilyen beavatkozásokra a megjelölt közegeknek ós hatóságoknak joguk nincsen; a forradalmi törvényszéknél csak feljelentést tehetnek. Ha panaszuk ván a forradalmi törvényszékek e»en, akfter\'áz igazságügyi, vagy belügyi nópbiztossághoz kell fordulniok.
1919. julius 1»
ZALAI NÉPAKARAT
A szegények gondnokának teendőivel | eiegbizolt Raqfh Ferenc elvtára mellé Ács | jézsef voll városi tanácsnokot rendelte ki az
intézőbizottság.
Tökb segélykérést ügy letárgyalása után elnök az intézőbizottság ülését bezárta
jallne
19
Szombat
HIHfcíV
NAPTÁR \'
A nap Ifét 4 óra 2* perc kor, nyugszik 7 óra 51 perc kor
A" hold kél este 10 óra 04
perckor, nyugszik d, e. 10 óra 19 perckor. „í .
— Személyi klr- Szabados Árpád elvtárs, a Mura-vonal parancsnoka tegnap délután a frontra utazott, ahonnan vasárnap délután tér visszi állomáshelyére.
— Figyelmeztetés. Tudomásunkra ju-tott, hogy egyesek a helybeli Prpics faüzem-tél a közellátási üzemek megkerülésével közvetlenül vásárolnak fát. Figyelmeztetünk mindenkit, hogy az igy vásárolt fát el fogjuk Itoboztatni, mert a cégnek nincs joga közvetlenül fát eladni. A nyomozás ezirányban folyamatban van Aki önként bejelenti, hogy vásárolt és.az igazaágnak megfelelően bevallja a vásárolt mennyiséget is, annak a rendelke zésre álló készletek figyelembevételével járó mennyiséget meghagyjuk. Az egységes ellá tist veszélyeztető ilyen eljárást a legszigorúbb megtorlásban kell részesítenünk és ezért ismételten felhívjuk mindazokat, akik a l\'rpi.s faüzemtől közvetlenül vásároltak fát, hogy ezt a körülményt a vásárolt mennyiséggel együtt legkésőob, folyó hó 22-éig bezárólag a közellátási üzemeknél saját érdekükben jelentsék be. Intéző bizottság.
— Hústalan kél. Az Állat- és Husfor-galmi Hivatal tegnap táviratot intézett Nagykanizsa város közellátási ügyosztályáhon, i melyben értesiti, hogy vasárnap kezdődő hatállyal egy hét tartamára újra elrendelték a husfogyasztási tilalmat.
— A háztartást alkalmazottak munkaviszonya. Tegnap érkezett le Nagykanizsára a forradalmi kormányzótanács 128. számú rendelete, mely tüzetesen szabályozza a háztartási alkalmazottak munkaviszonyait. Eszerint háztartási munkával nem szabad állandé munkaviszonyban foglalkoztatni azt, aki 16-lk életévét még be nem töltötte. A háztartási alkalmazott élelmezése nem lehet kevesebb vagy rosszabb, mint az alkalmazó családtagjaié. A munkabért legkésőbb a naptári hónap végén ki kelt fizetni. A napi foglalkozás ideje 10 óránál több rendszerint nem lehet, a kivételeséi! végzett munkáért külön-áijazás jár. A háztartási alkalmazottnak heten kint 24 öra munkaszünet és a háztartásban legalább egy esztendőt dolgozóknak évenkint agyszer 15 nap illeti mog. A 24 órás munkaszünet két részletb\'en vehető igenybo, még íedig rendszerint vasárnap délután 3-tól hétfí reggel O-ig és nzen felül a hét egyik köznapjának, vagy köznapra eső ünnepnapnak délutánjára. A munkabér a szabadság tarta-m4r« is jár. A munkaszerződést rendszerint a \'•unkába, lépéstől\'számivott 15 napon belül 8 "api felmondással, különben 14 napi felmondási idővel, lontos okból pedig felmondás n<|kül i9 megszüntethetik. A munkaviszony »egszüntével a háztartás feje, az alkalmazott "«•zsivány«- a valósághoz híven kitölteni és\' * »\'kalmazet: kívánságára azt Mzonyitvány-
adni köteles.
— Mese délelőtt. Vasárnap délelőtt 10
órakor a színkörben meae-délelőtt lesz. Wéhry Hugó elvtára fog mesét mondani a gyermekeknek.
— Cséplftgéntulajdonosok tlgyílmébe.
A helybelyi és vidéki cséplőgóptulajdonosok felkéretnek, hogy julius hó 20-án, vasárnap délelőtt 11 órakor fontóí ügyben az Ipartestület helyiségében saját érdekükben okvet-lenül jelenjenek meg. A helybeli cséplőgéptulajdonosok megbízásából Piip.
— Levélol aszlogságból. Viszontagságos utón közéi egy hónapi ide-oda küldözgetés, irányítás után érkezeit Kanizsára egy levél Oiaszorsaágból, melyet egy zászlósi ringót viselt tanító küldött szülőinek. Ebből a levél-bői megállapíthatjuk, hogy Olaszországban élő foglyaink az oltani lapokból pontosan értesülnek az itteni [eseményekről, ami viszont azt bizonyítja, hogy minden cenzúra ellenére állandó összekötetésben .vagyunk ...az . olasz proletariátussal, melynek uralomrajutása immár igen rövid idő kérdése. Ez a levél egyébként igen alkalmas, hogy azok, akik eddig az olasz-országi munkásmozgalmakról szóló híreket tak tíkai minisztífikációknak képzelték és hirdették, az ellenkezőről meggyőződhessenek. A levél a következő: ,Sala-üonsilian 1919. VI. 21. (Prov. Salermo) Oly hangosak az olasz lapok a hazai eseményektől, hogy még akkor is hallanók hangjukat, ha vattáznók füleinket hát hogyne hallanók igy, amikor vizsla sze mekkel és spicli ¡fülekkel száguldunk a legkisebb honi hír utánIgy tudjuk, hogy üljük-verjük *a tolvaf cseh-pímasfct s vasmarokkal forgatjuk a rudat az éhes román felé. Az igazán lelkesítő hírek] azonban csak ott kezdődnek, hol szép hazánk paradicsommá való átalakulásáról van azó. Fölséges hirek és ezek mind valók! L\'gy várjuk, hogy már hazakerüljünk! Tán; nem is annyira a honvágy, mint talán az uj, teljesen emberies élet az mely annyira ösztökél. Különben jó volnék oly annyira, hogv tán neki dőlnék annak körülbelül 1500 kilométernek, amely hazámtól elválaszt." \\ /
— Elveszett 17-én cstofelé özv. Nóvák Námáorné (Cseljgcri-yca 21) névre azóló élelmezési könyv, lyííetik a becsületes megtaláló, hogy fenti éimre, ^,dja le. .
Pártügyek.\' *
FELHÍVÁSI Felhívjak az íiszes szakszervezeteket, hogy azon klkMdSttelk, akik a lolyó hó 20 án tartandó pártgylllésen részt akarnak venni, naponta délután 3-6 óráig a párttltkárság helyiségében Beck Soma elvtársnál Jelentkezzenek, Igazol« jegyeik átvétele végen. Aki ezt elmulasztja, a pártgyülésen részt nem vehet. A párt végrehajtó bizottsága.
Elvtársaki Kállovica János Deák-téri fodrász bojkolálva lett, e bojkot még tart; öntudatos szakszervezeti elvtárs kerülje el üzletét. A nagykanizsai borbély és fodrász alkalmazottak szakcsoportja.
Húsipari munkásoki Folyó hó 20-án vasárnap délután 2 órakor értekezletet tartunk. Budapestről kiküldött elv/ár»ak tárgyalnak a központi husvárfásí ügyről, Megjelenés kötelező. Vezetőség
A szabómesterek szakcsoportja ma oste 7 órakor az Ipartestület helyiségében fontos ügybén " gytSléit \'Iart\'," amelyre ugy á női, mint férfiszabók szakcsoportjának tagjai meghivatnak. A megjelenés kételezí. Elnökség
Az élelmeséit munkások szakcsoportja ma délután tt órakor rendkívüli tag. gyűlést tart a Munkásotthonban, melyen minden tagnak, lehetőleg a bevonultaknak is meg kell Jelenni. Budapestről érkezik kiküldött. A vezetőségi tagok pontosan 5 órakor jelenjenek meg. A vezetőség. .-- - .
Szervezel! nyugdíjas vasutasok 1 A jövg évi liazt szükséglet beszerzése céljából ma 19-től—22-ig bevásárlási könyvecskéikkel irodahelyiségünkben Jelenjenek mag. Vezetőség. .
Az építő munkálok csoportjánsk tagjai ma délelőtt 10 órára élelmezési és tagsági könyveiket hozzák be az egyletbe huskiosz-tés végett Lehetőleg aprópénzt Is hozzanskl Vezetőség. ,
lljumunkáiok 1 Ma este 6 órakor vigalmi bizottaági gyűlést tartunk. Kéretnek a kijelölt szereplők, hogy a gyűlésen feltétlen jelenje-
JSLSS.., »«torMOmi» ^Bt.talm»»l«WW>»
lljumunkás elvtársak és elvtársnfik 1 Folyó- hó ÍO-án vasárnap d. u. 3 órakor gyűlést tartunk a "árosháza közgyűlés termében. Valamennyien ott legyetek I Vezetőség
A szabómunkások és munkásnők szakcsoportja felhívja összes férfi és női tagjainak figyelmét a szombaton este 8 órakor fontos ügyben lartandé gyűlésre, Megjslenés köteleső I Vezetőség.
A Hadirokkant SzAvetség értesíti azon tagjait, akik dohány igényüket már bejelentették, dohányellátmányukat a dohányjegy ellenében ma átvehetik. Rokkanttanács.
......-Hirdetmény, —
Közéteszem, hogy a városi erdő területén a szél által letört, mindenütt a helyszínén éa pedig a városi Alsóerdőn Itt*. Juliul h6 14-én délelőtt 9 órakor, a Felsőerdőn. ugyanaz nap d. e. II órakor, a nyírási erd& ugyauaz nap délután 1 órakor nyilvános/ír-verésen, azonnali készpénzfizetés mellaR eladatnak
A Városi Tanács IntézOblzq
Nagykanizsa, I9t9.\\julius 17/
[kpOéz*
|atd. tanácsos.
.Hirdetmény I
Az Alsóza\'amegyei Vörősőr Parancs-/ nokság pályázatot hirdet agy fegyvermesteri állásra. Jelentkezhetnek oly elvtársalc\\kik kiképzett fegyvermesterek s mint \\ilyenek tej/esitettek hosszabb ideig szolgalatot.
Továhbi felvilágosítással/ szolgál « Vörösőrség toborzó oá^tálya (volt hon- y véd laktanya).
eyuUí.
■II iiiauHi».!,. «.rfr—fV*1 parancsnuffc,
MjMJii É!
Bensfá, tllslzfi, bél
Forgács öngyújtó ég, mint « = forgác». Ki^rólag ¡FORGÍCS R. tflzsdppií MatfiHrtei 4|.
ZALAI NÉPAKARAT
191». július 1«
Szigorú rendeleti Figyelmeztetünk mindenkit,
kereskedőt, vendéglőst, fodrász, cipész, szabó és egyéb Iparosokat, fuvarost, orvost, gyógyszerészt, az összes piaci árusokat, élelmiszer kereskedőket, f^» termelőket,
hogy aki más pénzzel fizet, más pénzt elfogad, vagy követel, mint a megengedett és forgalomban levő Tanácskormány pénze
rögtönitélő bíróság elé állíttatik!
Csak fehérpénz érvényes! = Vármegyei Intézőbizottság.
A segélyzések uj rendje Budapesten.
Addig az időig, amig a munkaképtelenség, rokkantság és aggkor esetére való állami ellátás intézményesen nem biztosítja a segélyre szorulók megélhetését, a munkástanácsok előtt nagy probléma a segélyzés ügyének a lehető legjobb formában való keresztülvitele. Mint minden tekintetében, itt is a központi fórra- ^ dalmi munkástanács eljárásának kell a vidéki tanácsok előtt lebegnie. A fővárosi kerületi munkás és katonatanácsok által teljesített segély-zésekről Bogár Ignác elvtárs, a budapesti forradalmi központi munkás és katonatanács egyik elnöke a következő nyilatkozatot tette munkatársunk előtt:
— Segélyzés szempontjából az embereket két csoportra kell osztani: a munkaképes és a munkaképtelen segélyezendők csoportjába. A munkaképes segélyezendők közé természetesen csak azok tartozhatnak, akik önhibájukon kivül munkanélküliek. A munkaképtelenek a segélyzés szempontjából három csoportra oszlanak: akik betegség, rokkantság, illetve aggkor miatt lettek munkaképtelenekké. A betegek és rokkantak közül természetesen csak \\zokat segíthetjük, akiket valamely munkásbiztositó pénztár nem . lát el segéllyel. \'A segélyezendő\' öregek ügyébeff ihóst foly-\' nak a targyalások a népjóléti népbiztosságná|.
A segélyzések ügyét általában-most a kerületi munkástanácsok keretében felállitott népjóléti osztályok végzik. A szervezés és irányítás pedig a Népjóléti központ feladata. A segélyzés e decentrálizációjára tőképen Budapest lakosságának nagy megnövekedése miatt volt szükség, egy-egy kerületben több mint százezer ember lakik, akik kézül épen elég segélyezendő van. Ez a munka még decentralizáció mellett is nagy feladatot ró a kerületi munkás és katonatanácsokra. A mogatás ugy történik, hogy a segélyezendők-■ ről megfelelő tapintatos eljárással megálla pitjuk, hogy a segélykérő valóbMv rfszorult-e a segélyre. A népjóléti központ van qiegbizva a segélyezettek nyilvántaitásával és ellenőrzésével, hogy minden visszaélés elkerültessék Mig a proletárdiktatúra előtt mintegy havi kétszázezer korona volt a kiosztott segély, addig ez az összeg ma már havonkint egy millióaál Is többet igényel, aminek fő oka az, hogy néha a segélyezettek száma nem növekedett, a megváltozott életstandart folytán mi nagyobb
I segélyt osztunk ki, mint a régi rezsim, Ter- | I mészetesen ez a _ segélyzés is csak Átmeneti, mert a munkaképtelenség, rokkantság, aggkor esetére való ellátás intézményes biztosításával j kell hamarossan a toldó-foldó segélyezéseket pótolni.
— A segélyzési ügykör szervezésén és ellenőrzésén kivül nagy és fontos feladatokat , végez még a népjóléti központ a népjóléti gon-lozás többi ügyágának megszervezésével. A j népjóléti gondozás már a csecsemőnél kezdődik, még a szülés előtt kimegy az anyavédőnő az anyához és ott tanító, nevelőmunkát végez, gondoskodik csecsemő-kelengyéről, a szülés után pedig rendszeres szoptatási segélyhez juttatja az anyá-_ kai. UA \' gyermekvédelem köréből most a gyermek felruházás elkészítése adja a legsúlyosabb gondot. A,gyermekfelruházó akciót népjóléti központ ugyancsak a kerületi munkás és katonatanácsok utján, a Munkások Gyermekbarát Egyesületének bovonásával fogja lebonyolitani. A téli szezonra már körülbelül tízezer gyermekcipőt szerzett be és ígéret van arra, hogy az ősz folyamán 50 ezer pár cipőt, a tél beálltával pedig Összesen százezer pár cipőt adhatunk a fővárosi gyermekeknek. A gyermekek között természetesen nem .teszünk, külömbíégtt, mindenkinek\'juUa-tunk cipőt ós ruhát, aki arra rászorul. A nyár folyamán különben mintegy 25 ezer pár vá* szoncipőt és szandált már szétosztott a népjóléti központ a gyermekek között a Munkások Gyermekbarátok Egyesülete utján. Már most Megkezdjük a "ruha-akciót iá mégvan minden remény arra, hogy télre a lászoruló gyermekeket meleg ruhával is eltudjuk látni A cipő és ruha akciónak költségei mintegy 25 rrtflliÓ koronát tesznek ki. Ezt a költséget részben a népjóléti rtéjíbiztosságnak kell fedeznie, a költségek másik részének viszont a cipők és ruhák eladási ára révén kell megtérülnie.
Nagy érdeme a proletárdiktatúrának, hogy nem könyöradományokból, száz és kétszáz koronás alamizsnákból fedezi segélyzési kiadásait, hanem a munkaképtelenek és betegek segélyesét, az aggok gyámolitását az összesség, az á|lam feladatának tekinti, szem előtt tartva a sarkalatos tételt, hogy a szocialista államban mindenkinek dolgoznia kell, aki dolgazni tud, a dolgozni nem tudók eltartása ellenben az összesség feladata.
Tiiévaa leányka mailé kerestetik jobb német leány, jé ellátással éa fisatéssei
Clm a kiadóhivatalban.
30 ós magasszáru női fehér vászonéi ptf ét két pár hassaélt félcipő eladí
Cim a kiadóhivatalban.
Blcfcerélném hat II
nagy - kerttel, egy vagy ki
Szűcs, Hunyadi-u. 35.
ikkás/k
hátamat
ibás házzal.
Elcserélném 4 szokás mo^Wrn, elegendő mellékhelyiségből, fcAűsz^oából álló száraz egészséges lakásomat M^nló esetleg három szobás lakással. Cim a kfadóhlvatftlban
Polgári HanyUHolai magántanuló nak előkészítek oly ^atalfleányt, ki kisgyermekre felügyelné. tinta Kiadóhivatalban.
Egy takarítónő jó fizetéssel/ «» kosztat sürgőssen felvétetik Goldnáj^Cseroery-utcfl 68 ssám alatt, ^^
KüszönetnfllTáDitál
Mindazoknak akik fidíjlhetetlen édesanyánk illetve rokkonfik
özv. Orflger KMilyné elhunyta jilkalméval féramankát részvétükkel eV\'hiteni ig^oztek ezúton mond hálás Xfszönete
Nagykan\\ea, In. jul. 18.
OyjWtló o«alád.
vállalata Nagykanizsán, Magyar-uloa >3. axáni. |
XlVl. *»foly»«« Magykanlna, IBIS. Julaa 20. Uaoárnap. tG4 «x*»..
mm Htp&KftR&i
j a szocialista-kommunista munkasok pártjának i .....j
ggTSSri"™^\'\'j ALSÓZALAMEQYEl REGOELI HIVATALOS LAPJA jj g««^ H ! ffsjgj
ELVTÁRSAK 1 PROLETÁROK I
Héliat, julius hó 21 ét, « európai munkásság sztrájkjának nagy naplét Msgyar-ersság minden városának munkássága népgyűlés keretében Ünnepli mag, hogy •ezzel la közelebb hozza a világforradalmat. Minthogy mi már tul vagyunk a forradalmon ss nálunk a forradalomnak kitartó munkával »aló megszilárdítása • oél, mint a magyar Tanácsköztársaság mlndsn városában, — Nagykanizsán la a munka után tartjuk meg az Ünneplő népgyűlést. Nagykanizsa munkásaága hétfőn este 8 órakor a Petőfi, Teleki, Magyar éa CssngSry utóiról, valamint ■ VII. kerület felól kiindulva zeneszóval adja az egész városban minden dolgoio proletár tudomására, hogy sorakozzon és vonuljon a városháza alá, ahol este 9 órskor fogjuk méltalni a világ assményelt Éljen a világforradalom I Fel a harora elvtársak I Lsgyetek ott mindnyájan I
A NAGYKANIZSAI SZOCIA\'. ISTA-KOMMU NISTA PÁRT VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA
Az idei aratás —
az idei élet.
ruhát és cipőt falusi munkástestvéreinek. Meg kell érteni, hogy ilyen együttműködés nélkiit maga az élet válik lehetetlenné, meg kell érteni mindenkinek, hogy Magyarországot az antant még mindig a legszigorúbb blokád alatt tart/a és meg kell érteni ennek az eltartásnak minden jó és rossz következményét, mert vannak jó következményei is. Jobb ha a magunk munkájára kényszerülünk, a saját szükségletünket, igényeinket mindenáron kielégíteni igyekszünk, mintha az antant kétes jótékonyságára bizzuk magunkat. Mert az ántánt is, mint a számtalanszor idézett és valóban soha nem felejtendő osztrák példa | mutatja, csak addig jótékonykodik, csak addig szállít ennivalót, míg ez a szállítás üzletet, hasznot, profitot jelent. Mihelyt vége a haszonnak,.mihelyt nincs mivel űzetni, megszűnt az ántánt jó szive is és az egyik, a háborús, vagy a proletariátus ellen irányuló blokádot felváltja a másik: a hitelblokád.
Ax antaut Ml a proletáraágtól.
Minket \' az ántánt blokiroz, elzár anélkül, . hogy szállított volna nekünlc valamit, ml tehát nem tartozunk, nem adósodlunk el, nem vagyunk testest#l-lelkeslől az ántánt gabonakereskedők rabszolgái. De nem is volna lehetséges, nem is volna megengedhető, hogy a földmivelő, gabonatermelő Magyarország, mely. idegen érdekért ipari produkcióval nem tud lizetni, élelmet hozzon be idegenből. Az annyit jelentene, hogy nem tárnók tel a hazai forrásokat, nem vennők szigorúan az aratást, cséplést, bejelentést és a beszolgáltatás munkáját.
Magyarország ha megcsonkították | is, ha idegen csapatok állanak is löldjén, mégis megélhet, terméseibii: nagyon takarékosan, nagyon vigyázva, kérlelhetetlenül alkalmazkodva az elosztás törvényeihez. S ha Magyarország búzájából biztosította az életet, akkor biztosította egyúttal az ipari szociális termelést és egész gazdasági mechanizmus munkájának zavartalan menetét.
alapján Ingunk munkához. Pillanatnyilag sena tévesztésük szem elől, hogv a mi munkánk nemcsak romboló, hanem alkotó tevékenységi Is. Büszke öntudattal állapithatjuk meg, hogy mindkét irányban, megálltuk a helyünket, dacolva az antant blokádjával és dacolva az erős eltenfél fegyveres támadásaival, a halál-tusáját vivó kapitalizmus mindennel felkészült hadaival.
.. A, győzök nem képsasfc .t háborút batejaznl, hanem uj háború felé terelik azt: az osztályháboru felé.
Ez a háború a végső vonaglásában fetrengő kapitalista rendszernek a proletárság ellen vivott osztály harca. A legbátrabb eszközökkel folytatta ezt a háborút a kapitalizmus; aggokat, nőket és gyermekeket gyilkollak le, hogy ezált.l hí Jessék a humanizmus Jelszavát és fi legvadabb kegyetlenséggel megfojtsák az orosz Os magyar tanácsköztársa-gok hatalomra jutott proletárságát.
— Magányos szirtként emelkedünk ki a körülöttünk hömpölygő imperialista áradatból. Közeledik már az idő, mikor a proletariátus nemzetközi egysége a végső halálos csapást níéri a haldokló burzsoáziára. A győztes országok proletárság^jak julius 21-1 nagy nemr*i4(özi sztrájkja ékesen bizonyltja az egész világ proletáriálusának szolidaritását és tanúságtétele, annak, hogy ■ .
a világforradalom útban van. Éljen a 111. Internacionaie 1 Éljen a nemzetközi proletárforradalonal Testvéri üdvözlettel A magyarországi szoolallats-kommunista párt.
Az aratás mindig sorsdöntő jelentőségű volt Magyarország számára, de emberemlékezet óta nem volt annyira élet-halál kérdés a termés betakarítása, biztosítása és elosztása, mint az idén. Amit ez az aratás ad, ez az érték, kenyér, élelem, amelyből egy esztendeig kell élni az egész magyar Tanácsköztársaságnak. Az egésznek, nemcsak annak, aki a búzát elvetette és learatta, még kevésbbó annak, akinek a földjén, vagyis még eddig nem szocializált birtokán termett, hanem minden dolgozónak, akár műhelyben, akár gyárban, akár dolgozó szobában fejt is ki hasznos munkát.
Az idei aratás nehezebb viszonyok közt megy végbe, mint ment azelőtt. A háború elpusztította az állatállományt, az igás jószágot, tehát a termés behordása nehéz. Ugyancsak a háború miatt nincs elég szén a csépléshez, nehéz a kicsépelt gabona továbbszállítása s azután megőr7 lése is. Telját nagyobb szükség- van mint valaha a földmunkás, a városi munkás, a közlekedési munkás, cséplésnél, malmokban és minden egyéb munkahelyen dolgozó proletár együttműködésére.
a termésnek minden cseppjét, minden szemét biztosítani kell és vigyázni kell rá, mint az aranyra vigyáztak valaha, számén tartani és az egész dolgozó nép élelmezésére, rendelkezésére bocsátani. Csak Igy adhat az idei termés élelmet a városi proletárnak s csak \'gy juttathat mjtjd a gyár és a műhely
- QenMjulius 19. A Progres de Lyon Jelenti
Parisból :
Amerika befolyása arra, hogy a magyar ét orosz szovjetkormányokkal a béke létrejöhessen, mindinkább növekedőben van. A Magyarország elleni fegyveres beavatkozás kérdése holtpontra jutott, minthogy az entsnte kormányai e kérdésben ju lüs 21-lké előli ném akarnak állást foglalni, nehogy sa|át országaik szocialista pártjait ezáltal felingereljék. A Neuvellste de Lyon szerint mindazon jelentések, amelyek arról szó nak, hogy Magyarország ellen az antant Buka estből indítja meg az ollenzlvát, nem egyebek Jámbor óhajnél.
Stcgezllárdnlt a Tan AcekOzlAr-aa.ag helyzete.
Berlin, julius 19. A Vossiche Zeitung julius- 14-i száma a magyarországi megszilárdult helyzetről ír. Dacára a rágalmazó hadjáratoknak
a tanácsköztársaság helyzete megszilárdult, az antant vele szembsn tehetetlenül áll s az ellenforradalmárok szeretett azegedl fehérgárdája valójában osak egy tlsztlklllönltmény, melynek
harcászati értéke a aemmlvel egyenlő.
/ ......
FelhlvAl a rllág prolctArJalhox.
Budapest, julius 19. A magyarországi szocialista-kommunista párt a kővetkező felhívást intézte az egész világ proletáriátusához : i
1— Dicsősséggel vivtuk - meg osztály- I harcunkat és a tiszta proletár forradalom elvi I
Holtponton a Magyarország elleni fegyvere* beavatkozás kérdése.
¿ALAI NÉPAKARAT
1919. julius 20
Holnap FraaoIaoriiAgban megállnak » fttntak.
Pirit, julius 10. A Humanité jelenti A franciaországi vasúti alkalmazottak szövetsége alrendelto, hogy valamennyi szindikált vasúti alkalmazott csatlakozzék a julius 21-i monstre sztrájkhoz. A vasúti közlekedés e napon teljesen szünetelni fog Franciaországban ós a pályaudvarok zárva lesznek, A franciá proletariátus manifesztálni fogja, hogy Clemenceau politikáját tovább nem fogja ttrni. A francia vasúti alkalmazottak szövetségének felhívására kétsjzázötvenezer vasúti alkalmazott fogja abbahagyni a munkát.
Bizalom Clemenceaunak.
Lemondott a francia közélelmezési miniszter.
Ssint-Gormalno, julius 19. A Clemenceau kormánynak a kamara tegnap bizalmat szavazott. A kormány gazdasági politikájához a kamara 225 szóval 21 ellenében hozzájárult. Agagneur képviselő a kővetkező határozati javaslatot terjesztette elő:
— A kamara megállapította, hogy Belgiumban az árak 1919 januárja óta felényire csökkentek. Angliában ugyanezen időszak alatt egynegyedükre szálltak le, csak Franciaországban emelkednek állandóan 4az árak. A kamara a kormány gazdasági politikáját annak eredményei után itéli meg és felette napirendre tér.
Paysan képviselő "kijélénti; hógy* Clemenceau azt mondta, hogy megnyerte a háborút, de kérdés, hogy megnyerte-e a békét. Ha a kamara ezt hiszi, akkor szavazzon mellette. Szóló ezt a felelősséget nem vállalja.
A Matin arról értesül késő este, hogy a kamara szavazata következtében Porét közélelmezési miniszter és államtitkára lemondtak. Az Echo de Pér* ftet . állítja, hogy, Borét marad.
HÍREK.
N A P T A »
A nap kii 4 ói a 20 porc kor, nyugszik 7 óra 51 perc kor.
A hold kél este lű óra 04 perckor, nyugszik d. e. 10 ór. 19 perckor.
Hústalan hát.
Huaellátásuakat eddig a szűkös viszonyok ellenére la sikerüli annyira biztosítani, hogy caak minden négy hét ulán kerüli a sor a hústalan hétre, sőt legutóbb hal héten keresztül lehelen husi beszerezni. Kél hét óla 30 y dekás feladag helyeit 40 dekás fefadagok kerüllek kiosztásra, ami hetenként csak Budapesten másfélezer marha fogyasztását felenlelte. Állatállományunk fokozottabb kímélése érdekében — mint már tegnapi számunkban leleztük — mosl a Népgazdasági Tanács főosztálya julius 22-től julius 29-étg lerledő Időre huslalan helet rendeli el, amely ulán négy hétig remélhetőleg zavartalan lesz Ismét a dolgozók húsellátása.
A népgazdasági tanács közellátási .főosztályának rendelete a következő:
1919. lullus hó 21-től julius hó 29-lg lerledó hélen az ország egész tertllelén friss marhahúst,-friss borjúhúst,>fMss serié»-husi, friss birkahusi és friss bárányhusi árusítani és fogyasztani tilos. Ehhez képest tilos a megjelöli héten ugy a magánháztartásokban, mint az élelek kiszolgáltatásával foglalkozó üzemekben és üzletekben (nyilvános és mogánétkező) másból, mint zsige-
rekből (tüdő, mái, vese, velő, vér, gyomor, lőgy és bél), továbbá leiekből, lábakból, vérből, vagy ezeknek összetételeiből álló húsételeket készíteni, vagy árusítani tilos. Ezen tilalom a Népgazdaság! Tanács (köz-ellálásl) főosztálya állal egészségi Indokokból engedélyezeit kivételekre (kórházi és maxánbetegellálás) nem lerled kl ^ kórhí;. zak betegeik szükségletét a huslalan hél tartatna alatt rendes ellálólklól kapják meg, a magánházak belegei részére pedig az eddig engedélyezeit husadag a marha-közvágóhldon, a husforgalmi központnál vehető ál. A húsfogyasztás korlátozásaira vonatkozó összes egyébb rendelkezések továbbra Is érvényben maradnak. Aki a leien rendelet ellen vél, forradalmi törvényszék elé kerül és egy évig terjedhető fegyházzal és ötvenezer korona ereiéig kiróható bírsággal büntettetik.
Alsózalamegye kerület szocialista-kommunista pártja ma délelőtt § órakor a városháza nagytermében tartja gyűlését. A karzaton mindenki megjelenhet
— Kinevezés. A hivatalos lap szombati száma szerint a közoktatásügyi népbiztosság a nagykanizsai Zala- és Guttenberg nyomdákhoz termelő biztossá Offenbeck Károlyt nevezte kl.
— Az idei gabona és liszt árai. Budapestről jelentik: Á Tanácsköztársaság mai szánta közli az idei termésű gabona és üsit-árakat, E szerint a buza ára métermázsánklnt a mult évi 75 koronával szemben (melyhez a korai szállításért még külön 15 korona szállítási prémium járult) 200 korona, a rozs, kétszeres, árpa, köles és zab ára a tavalyi 82 koronával szemben 170 korona. Etek az árak n tavalyinak válamivel több, mint kétszeresét teszik ki, mégis alatta maradnak annak az aránytalan emelkedésnek, amely a mult év februárja óla, amikor a mult évi gabonaárakat megállapították, ugy az élelmezési cikkek, mint az iparcikkek terén mutatkoznak. Ennél alacsonyabban az árakat a jövő termelés kockáztatása nélkül már nem lehetett megállapítani. Tekintettel arra, hogy a legszélesebb prolelár rétegek fő táplálékát a kenyér képezi, a lisztárak megállapításánál nem lett számításba véve annak teljes termelési költsége, hanem ezen költségeknek egy jelentékeny részét a tanácsköztársaság vállalta magára. A buza fehérliszt árát métermázsánként 500, a kenyérliszt árát pedig ugy a buza, mint rozs, árpa liszt árat 105 koronában állapították meg, ami az ország proletár-lakosságának évi fogyasztását tekintve, mintegy egy milliá d korona ráfizetést jelent.
— Mesematlné. Nagykanizsa gyermek-hadserégénck . megint ünnepe van ma. A nemrég megindított mesematiné sorozat eddig olyan szép sikereket ért el, a kanizsai gyermekek oly őszinte örömmel sereglenek össze egy-egy mcsematin, hogy most már rövidebb időközökben kell a ■ mesédélelőttöket megismételni. Ma délelőtt Horváth Józsefné és Vermes Gézáné elvlársnők fognak mesét mondani az arénában. Belépődíj 00 fillér
— Állandó zenekart kap a nagykanizsai vörös katonaság. Nagykanizsa vírös katonaságának régi kívánsága az, hegy zenekart kapjon. F.z a kívánság — mint értesülünk — rövidesen teljesülni fog. A volt pozsonyi 13-asok országos hirü zenekara, a mely mostanáig Magyaróváron állomásozott, már kedden vágy szerdán Nagykanizsára ér-
| kezik. Ítésztvesz a 26-iki és 27-iki vörös ka-
[ tona napokon és ezután állandóan Nagyig, nizsán marad. A katonai \'zenekar neve »nagy. kanizsai 2ö-as vörös zenekar" lesz. Most már kilátása van Nagykanizsa proletáriálusának arra is hogy hetekint egyszer-kétszer a Karnisán olyan ritka térzenében gyönyörköd, hessen.
— Megint egy állllr A bujkálj álhír-terjesztők a julius 21-iki európai munkás-sztrájkból Is tőkét szeretnének kovácsolni. Azt a hírt terjesztik a falvakban, hogy e hé 21-én Magyarországon is sztrájk lesz. Hát ez nem igaz, mert julius 21-én Magyarországon minden becsüU-tes ember, aki állásban van, dolgozik. Aki pedig ellenkező ^hírrel akarja a nép uyugalmát és dologidejét megzavarni, azt le kell fülelni és átadni a forradaí ni törvényszéknek, ahót majd érdemük szerint cl-bánnak velük.
Szocializál! cipőüzemet állítottak fel Keszthelyen. Tegnap Keszthelyen járt Adlcr Béla elvtárs a Kerületi Ipart Termelési Tanács egyik vezető tagja és ott tárgyalásokat, folytatott a cipészkisíparosokkal és a segédekkel, egy szocializált cipőüzem felállítása érdekében. A tárgyalások eredménnyel jártak és 8 mester és 8 segéd közreműködésével megalakult Zalamegyében az első szocializált cipőüzem. A munkások azonnal megalakították az üzemi tanácsot, amely üzemi tanács rendelkezéseinek minden munkás feltétlenül aláveti magát Az üzembe belépő kisiparosok gépeiket és szerszámaikat ármegtérités ellenében átadják a szocializált cipőüzemnek, de egy hónap múlva és egy évoiv belül visszavásárolhatják azokat, ha az üzem kötelékéből valami oknál fogva kilépnek. A szocializált üzem csakis szakszervezeti tagoknak készít cipőt. Mint értesülünk, már Nagykanizsán is folynak a tárgyalások egy szocializált cipőüzem felállítására vonatkozólag és kilátás van rá, hogy e tárgyalá sok eredményeként az első szocralizált cipőüzem Nagykanizsán Is nemsokára megnyílik.
— Betörő kóbor cigánybanda a tor radalml törvényszék elölt. Kolompár Károly és Raffael kóbor cigányok jó pár hónappal ezelőtt betöriek Nemesbükkön Tóth István gazda házába és onnan 9200 korona készpénzt és vagy 4000 korona értékű fehérneműt lopták el. Az orgazda szerepót a cigánybanda harmadik díszes tagja Kolompár Gyula látta el. Tegnap tárgyalta ezt az ügyet a forradalmi törvényszék, amely egy sereg tanú kihallgatása után, minthogy a sértett kárát a cigányok megtérítették, Kolompár Károlyt és Raffaelt 6—6 havi fogházra, a bűnrészes Kolompár Gyulát pedig 6 heti fogházbüntetésre ítélte. Az Ítélet jogerős.
— Vörös katona kabaré esték. Folyó hó 26-án és 27-én a helybeli 20. vörös pétzászlóalj proletár katonái nagystilü kabarét rendeznek tánccal egybekötve a volt Polgári Egylet helyiségeiben. A változatos és aktuális műsornak egyik attrakciója lesz egy elsőrangú katonazenekar Paulusz karmester vezetésével. Az aktuális strófák bizonyára sok haragost fognak szerezni a konferenciernek, aki jó néven veszi az uj haragosokat Bővebbet! a napokban megjelenő falragaszok és. műsorok szolgáltatnak.)
— Eljegyzés.| Habián Elek eljegyezte Zalai Gizellát Nagykanizsán. (Minden külöe értesítés helyett.)
— Elyeszett pénteken este 7 óra t felé a sétatéren egy 2 éves leányka szürke plüsch kapálja. Kéretik a becsületes megtaláló, hogy a kiadóhivatalba leadni szíveskedjék.
191«. 2*
ZALAI NÉPAKARAT
_ Mégis Iclcmellk a .villanyárakat ?
Annak Idején megírtuk, hogy a városi intézőbizottság nem vette tudomásul azon vil-lamosmü-csoport villanyár felemeló átiratát, ,me|yhez a nagykanizsai villamosmüvek is tartoznak, hanem a tudomásulvételt bővebb részletek és az árfelemclés indokolásának beérkeztéig elhalaattolta A válasz tegnap érkezett meg a .Szocializált villamosüzemek |ií:ponti üzemvezetőségé\'-tői. Eszerint a köz-
ponji
üzemvezotőség nem saját tetszéso sze-
rint, hanem felsőbb utasítások alapján szabta „tg az áram uj egysegárait és csak a Népgazdasági Tanácstól lehel az országosan megállapított egységárak megváltoztatását kérni Hisszük, hogy a városi intéző bizottság élni fog e lehetőséggel.
Vörősőr toborzás Alsózalamegyében. Oőtabb Gyula olvtárs. vármegyei vörösőr-parancsnok lapunk utján a következő felhívást bojtja, ki: .Alsózalamegye yörö$<$r-para,ncs-noksága vörös őröket toboroz. Toborzásra jelentkezhet minden 20—24 év közötti egyén, aki a vörös hadsereg sorozó bizottságai állal beigazolt alkalmatlannak osztályoztatok. A belépő vörösőr a következő illotékeket kapja 1 Napi zsold 15 korona, étkezési pénz napi 15 korona, ruhakoptatási pótdij napi 2 korona, ellátatlan családtagok után (keresetképtelen szülők is) családi pótdij havi 100 korona, nős vörös őrök lakbére havi 50 korona. Jelentkezés ideje mindennap délelőtt 9 — 11 őréig a vármegyei vörösőr-parancsnokság toborzó eszlályában (volt 20-as laktanya.)"
— KI vethet kl sarcol ? A nagykanizsai városi intézőbizottsághoz a belügyi népbiz-tesságtól tegnap a következő távirat érkezett, .Miheztartás végett közlöm a kormányzótanács azon rendelkezését, hogy ellenforradalom, vagy más ügyből kifolyólag közséfekre, vagy egyesekre sarcot kivetni kizárólag a kormányzótanács kiküldötteinek, vagy kiküldöttének van joga. Meghatalmazás nélkül a kormányzótanácsi biztos, vagy az intézőbizottság ilyen sarcot nem vehet ki. — Közölje ezt az alárendelt intézd bizottságokkal Belügyi népbiztos."
— Faeladás a városi erdőkben Közzé-tssszük, hogy a városi erhö területén a szél áltnl letört fák, mlndehütt a helyszínén és pedig a városi Alsdereőn 1919, Julius hó 24-én délelőtt 9 órakor, a felsőerdőn ugyanaz nap d. e. 18 árakor, a pyiresl erdőn ugyanazon nap délután I órakor nyilvános árverésen, azonnali készpénzfizetés mellett eladatlak. Nagykanizsa, 191». julius 17. A városi tanács inléző bizottsága.
— Egy üveg sör — 3 koron«. Alig ■ult el egy hete, hogy a Nagykanizsa Kerü-!"i Ipari Termelési Tanáca intéző bizottsága szakvélemény meghallgatása után az üveg \'»f árát 1 korona 10 fillérről 1 korona 40 •llérrc emelte fel. Nagykanizsa dolgozó proletárjai azonban nem sokáig élvezhették ily .olcsón\' a sört. A .Népgazdasági Tanács szeszosztálya tegnap táviratban értesitelte a •"gyárat, hogy az üvegsör árát 3 koronára
fel JHa a sör áremelkedése továbbra "ilyen tompóban halad, a kanizsai proletá-nak nemsokéra le kell mondaniok ezen •gyedül megengedett üdítő italról is.
— A hordószükséglet bejelentése. A
Nopgazdasági Tanács löldmivelésügy! főosztálya az általános horhóhiányra való. tekintettel gondoskodni kiván arról, hogy azok a szőllősgazdák, akik a folyó évi szürethez üres hordókkal nom rendelkeznek, a szükséges edényekkel a,lehetőség szerint elláttassanak. Ha a szőllősgazdák hordókat akarnak, igényüket a Népgazdasági Tanács II. (föld-mivelésügyi) főosztálya szőllészeii és borászati osztályánál (Országház-utca 11.) levélben kell bejelenteniök. A levélben feltüntetendő a szőllősgazdá pontos cime, a vasútállomás, a szőllő terjedelme, az igényélt hordók nagysága és összes űrtartalma hektoliterekben kifejezve. A földmivelésügyi főosztály figyelmezteti a szőllömüvelőket, hogy saját érdekükben csak a feltétlenül szükséges hordó-mennyiséget igényeljék, mert ellenkező esetben a megfelelő ellátás tehetőségeit veszé-.lyMOUk,. A . Népgazdíwági, Tanács »..főosztálya értesiti az érdekelteket, hogy a boros hordókkal kapcsolatos ügyek a N. T. II. főosztátyának 3. osztályához (szőllészet és borászat, földmivelésü\'gyi palota, földszint 8. szám) míg a sörös, szeszes és ecetes hordók ügyei a szeszesitalok és szesztermékek hivatalához (Andrássy-ut 19,.) tartoznak.
.-m Elveszett egy csomó kulcs a Király, Zárda, Zrínyi Miklós-utca, Bazár udvar Főtéri uton A becsületes megtaláló jelentkeZ\' zen azonnal a Király-utca 43, sz. házban, ahol illő jutalomban részesül.
— Figyelmeztetés. Tudomásunkra jutott, hogy egyesek a helybeli Prpics faüzenv tői a közellátási üzemek megkerülésével közvetlenül vásárolnak fát. Figyelmeztetünk mindenkit, hogy az igy vásárolt fát el fogjuk koboztalni, mert a cégnek nincs joga közvetlenül fát eladni A nyomozás ezirányban folyamatban van Aki önként bojelenti, hogy vásárolt és az Igazságnak megfelelően bevallja a vásárolt mennyiséget is, annak a rendelkezésre álló készletek figyelembevételével járó mennyiséget meghagyjuk. Az egységes ellá tást veszélyeztető ilyen eljárást, a legszigorúbb megtorlásban kell részesítenünk és ezért ismétellen felhívjuk mindazokat, akik a Prpics faüzemtől közvetlenül vásároltak fái, hogy ezt a körülményt a Vásárolt mennyiséggél együtt legkésőbb, folyó hó 22-éig bezárólag a közellátási üzemeknél saját érdekükben je lentsék be. Intéző bizottság.
Sport
A NTE ifjúsági csapatának váratlan revanche mérkőzése a keszthelyi Ifjúmunkások csapatával. A sportkedvelő közönségnek még emlékezetében van, hogy az NTE ifjúsági csapatának első vidéki ssereplése Keszthelyen voreséggel végződött. A kanizsai ifjúsági csapatnak most váratlanul alkalma nyílik revanchot venni á\' siifyos voroság\'ért. Tegnap délután a kanizsaiak legnagyobb meglepetésére a UTE-tel együtt megérkezett Nagykanizsára a keszthelyi ifjúmunkások csapata is. ..Miután ma délután a vasutasok mérkőznek az uipesti tornaegylet footbalcsapatával, az NfÉ kénytelen a sportdirektórium beleegyezésével az ifjúsági csapatok mérkőzését dél-
előtt fél II órakor megrendezni. Belépődíj 5 korona, ,
UTE—VAC. Tegnap esti értesülésünk szerint nem a KMTK, hanem a Keszthelyen nyaraló UTE (Újpesti Torna Egylet) football csapata feg ma délután fl órai kezdettel a VAC legénységével mérkőzni. Kapusuk Katár lesZ, az ország legjobb kapusainak egyike.
Propaganda
Budaptst julius 19. A közoktatásügyi népbiztosság ö. ügycsoportja kéri a főváros vidéki munkástanácsok művelődési alosztályait, hogy a propaganda terén eddig kifejtett működésükről és á légközelebbi időre tervezett propaganda tevékenykedésökről küldjenek sürgős értesítést a következő cimre: Közoktatásügyi Népbiztosság VI főosztálya (Báthory-utca 10. I. 10.)
P.ártUgyek,
iljumunkáe elvtársak él elvtársnőkl
Folyó hó 20-án vasárnap d. u. 3 órakor gyűlést tartunk a "árosháza közgyűlés termében. Valamennyien ott legyetek! Vezetőség.
Alsózalamegyel Szállodások vendéglősök kávésok és korcsmárosok Szakegyesülete felhívja összes tagjait, hogy ma vasárnap, e hő 2Ö-án délután 3 órakor a Vaskapu hivatalos helyiségében feltétlenül megjelenni szíveskedjenek. Ezt megelőzőleg délután 2 órakor választmányi ülés. Einökség.
Az építőmunkások értesítik az összes tagjaikat, hogy ma és holnap-reggel az élelmezési könyvükkel jelentkezzenek a zsir illetményük átvétele végett. A vezetőség.
A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének vezetősége holnap d. u. 5 órakor ülést tart.
Huslparosok ügyeimébe. Kelhivatnak a város husiparosai, nevezetesen mészárosok és hentesek, hogy szerdán d. u. 4 órakor iporigazolványuk felmutatása mellett, az Ipartestület helyiségében jelenjenek meg. A szakosztály elnöksége.
Felhívás. Felhívatnak az összes szakszervezetek, amelyek a vörös katonák munkabér megtérítési összegéi elszámolás kötelezettsége mellett a párttitkáraágnál felvatták, de azzal mindozideíg el nem számoltak, hogy az elszámolás megejtése végett ma és holnap a párttitkárságnál okvetlenül jelenjenek meg.
Földmives vörös katonák ügyeimébe. Mindazon földmives katonák, kik a május havi munkabér illetményeiket mindezidáig fel nem vették, továbbá azon 189«, 1887, 1898, 1899 és >900 évben született vörös fcatonák, kik márcias havában leszereltek, de csupán 000 K összeget vettek fel, igazolványaik és ujabbi nyugtájuk felmutatása mellett a második 000 K felvétele végett ma és holnap a párttitkárságnál jelentkezzenek, mert későbbi jelentkezések nem lesznek tekintetbe véve.
Tízéves leányka mellé kerestetik jobb német leány, Jó «Hálással és fizetéssel. Cim s kiadóhivatalban.
A Novaciek Clrknesho* tisztességes, 16—18 év körílli Jobb leány tanulónak felvétetik. Jelentkezni hétfőn d. e. a cirkuszban Neumann elvtársnál lehet.
Mim izzad Hé a líía, la i „HIHIHI" wntr taálla
5 korona 60 fillér beküldése elleiébei bérmentve küldi MATIS és PRANGER, KISPEST, m
«
ZALAI NÉPAKARAT
191« Julius 20
Fizikai js szeilflDiíDiiiflkáíik.
Hezi\'észílás a pínfíkl vszérctkkúnkhiz.
A kommunista állam néni ismer osz!á!y-tagozódást, nem tűr külömbsóget társadalmi osztályok között, csak egy osztály, egy társadalom létjogosultságát ismeri el: a dolgozókét Természetes, hogy az átmenet idején^ proletárdiktatúra alatt, akkor, amikor az év-\' tizedok óta tartó elkeseredett osztályharc végül mégis győzedelmeskedett a társadalmi differenciálódás kontúrjai még nem mosódlak el teljesen. A kapitalizmus, a burzsoázia, — bár agóniában, — meg él és lélegzik a hatalomhoz való féktelen ragaszkodásában még ma is elkövet minden lehetőt és lehetetlen, hogy a proletáriátust hatalmában megingassa. A legnagyobb proletáröntudatrá, a legtökéletesebb proletáregységre van szükség, hogy a nagytőke ift&só vonaglása közben ellenünk megkísérelt ravasz és alattomos orvtámadásait vissza tudjuk verni.
Darvas Simon budapesti elvtársnak a Zalai Népakarat tegnapi száméban irt vezércikke helyesnézöpontból indul ki akkor,amikor a proletáriátus nagy harcát csak a produktivitásának emelésével tartja megvivhatónak. Igaza van tehát akkor is, amikor csupán ebből a szempontból tekinti és értékeli a szellemi és fizikai munka, a tisztviselők és munkások érdékellentétének vitatott kérdését, •arvas elvtárs elfelejti anonb&n azt, hogy ez az érdekellentét ma már nem vitatott kérdés, mert ez az érdekellentét ma már nem is áll fent-
A Forradalmi Kormányzótanács megszüntette a szellemi és fizikai munkásság között fennállott különbségoket. Aki dolgozik, aki a termelés fokozásához munkájával hozzájárul, az munkás.
Ám tagadhatatlan tény az hogy a fizikai munkásság egy kis része, — a Tanácskormány és proletárdiktatúra, intencióinak ellenére még mindig bizonyos idegenkedéssel viselte-. tik a szeUomi munkásság kánt, Darvas "elvtárs maga is leszögezi, hogy az ellentét igazi oka a multak tradícióban található. A szellemi munkások nagy tömege a kapitalista termelésben nem ébred igazi osztályöntudatra s egy káros ideológiától félrevezetve, idegen érdekeknek volt uszályhordozója és istápolója. Azonban elkeli ismerünk azt is hogy a hivatalnok volt mindenkor a leginkább kiuzsorá-zott, legjobban sújtott páriája a kapitalista rendnek. A fizikai munkásság» az évtizedes osztályharcban megedződött egységével, ön-tudátosságával min^g állotta a harcot, a szervezettség döntő erejével szállt szembe a a nagy tőkével s ilyen harci eszközök ellen a nagytőke tehetetlen volt. A szellemi munkásság, a tisítviselőí tárfcadafom azonban teljesén magára volt hagyva szervezetlenségében, bármennyire az osztályharc alapján állt is, — mert hiszen ez létérdeke volt, — nehéz, egyedül megvivott harcai sohasem jártak a kívánatos eredménnyel.
A hivatalnoki kar mindig két malomkő között őrlődött. Nlig egyfelől a nagytőke használt*-fel céljaira uzsorabórért, tehát amellett, hogy valóban uszályhordozójává kényszeritette, meg jobban elnyomta, jobban kiuzsorázta, mint a. fizikai munkásságot, addig másfelől a fizikai munkásság ütötte rá a gerinc-telenség bélyegét s tartotta távol magától a legutóbbi időkig, kitéve őt a szervezettség hiján a legféktelenebb kiszipolyozásnak. Nem csoda, hogy oz a magára hagyott, szervezetlenségében a logosekélyebb ellenállóképességs gel sem rendelkező hivatalnoki kar tökéletesen megtört s a^étfentarlás ösztönének parancsa következtében, a kenyérharc megküz,-hetésének utolsó reményében a kapitalizmus uszályába kapaszkodott.
Azt mondja Darvas elvtárs, hogy a munkásság a tisztviselőket mindég a kizsák* mányolók oldalán látta s igy érthető, hogy •llenségesen tekint most a multat reprezentáló szellemi munkásokra. Ezt tagadni nem lehet, ezt tagadni nem is akarja senki. A munkásság.legnagyobb rész* azonban, meg: értétté ás tudj* már, "hogy ¿"tisztviselői kar megélhetésének parancsa volt ez az elkerül-
I hetetlen lé-ós, az utolsó szalmaszál, amelyre kapaszkouutt, hogy végkép el ne sülyedjen.
Darvas élvtárs dkkéhék "végső konklúziója megmutatja az utat, ¿»melyen a fizikai ós szellemi munkásságnak haladnia kell: a harmónia és kooperáció. Iía szellemi proletárok munkája minden oldalról teljes elismeréssel találkozik s ha a szellemi munkásságnak megadják a módot arra hogy a teremtő, ópitő munkából kivehesse a részét, igen nagy lépésben haladtunk előre a kitüzátt Cél: á termelés produktivitásának emelése érdekében.
Róna Oyu/a.
Hirdetmény.
Közéteszom, hogy a városi erdő területén a szól által letört, mindenütt a helyszínén és pedig a városi Álsóerdőn 10*0. JulluS hó 14-én délelőtt 9 órakor, a Felsőerdén ugyanaz nap d. e.. 11 órakor,, a nyiresi erdőn ugyauaz nap délután 1 órakor nyilvános árverésen, azonnali készpénzfizetés mellett eladatnak.
A Városi Tanács Intézőbizottsága.
Nagykanizsa, 1919. julius 17.
Rolkó Géza
városi gazd. tftndcsos.
Hlrdetmóny 1
Az Alsózolamegyei Vőrösór Parancsnokság pályázatot hirdet agy fegyvermester! állásra. Jelentkezhetnek oly elvtársak, akik kiképzett fegyvermesterek s mint ilyonek teljesítettek hosszabb ideig szolgálatot.
\'l\'ováhbi felvilágosítással szolgál a Vörösőrség toborzó osztálya (volt honvéd laktanya).
Sarabb Oyula
Varmegyei parancsnok.
39-es magasszáru n61 fehér riisoa* elpfi és két pár ha»u*lt fílclp« eladé.
Cím a kiadóhivatalban.
Bajza utcai egy szobás lakA.ooatit elb.erélneaa Teleky vagy Petőfi utcai la* lakással. Bővebbet Bajza-utca 12/a
Alidat kére. középKoru nő, magános urnái, vagy kisebb családnál, házi teendők elvégzésére. Értekezni lehet: Kustánd
Györgynél, Bajza-u. 12/a.
TŰZKŐ
minden mennyiségben kapható: GARAMVOLGYI é8 SZEM EBE dohány-nagyárudában t ==
Polgári ItAaayUkolal magántanulá-
nak «lykéíiüek o\'y (jalai.toányt. U kiapv«. mekre felügyelne. Cím a kiadóhivatalban.
Egy takurllóufi jó fizetéssel M
kosztat sürgőssen fciveletik Golünál, Cscnvcry. utca 68 szám alatt.
rnmm\\
Itenzln, tlizkíí, bél
Forgács öngyújtó ég, mint a =«== forgács. Kizárólag =— FORGÁCS R, tőzsdéjében Magyar-utca 43.
Mm\\i aftápolái ittln csak ugy ki
MEDEA növénykrémet használ,
tnerl ellól ellünlk a szeplős, májfoltos, anyolegyes, himlőhelyes felső hámréleg és üde, Iflu arcbőrt nyer. Ára 25 kor. Alabastromltoz hasonló lesz a bőre ha MEDEA emailkrémel és poudert használ nappalra. Ara e kellőnek együttvéve 57 kor. Haja megnól és nem buli, ha MEDEA hdlelizlrl használ , .
Ara 22 kor.
Dlscrét szétküldés a pénz előleges beküldése vagy utánvét inellell
MATIS äs PRANGER
okleveles vegyész, kozmellkua KISPEST.
P
OZOCZEK IMRE
modern
CZIMTÁBLA-, SZOBAFESTŐ-és MÁZOLÖ-
vállalata Nagykanizsán, Magyar-utoa 23. izám.

Wallenstein Frigyes a saját, valamint alulírottak s az összes rokonság nevében fájdalomtelt szivvel jelenti, hogy a legjobb feleség, anya, nagyanya s rokon
Wallenstein Frigyesné
szül. Rosenberg Róza .életének 64-ik, boldog házasságánnk 44-1k évében f. hó 18-íkán délután V. 8 órakor hosszas szenvedés után jobblélrt. szenderült.
A megboldogult hült tetemeit f hó 20-án, vasárnap délután 5 órakor kísérjük a Széchenyi-tér 2. szám alatti gyászházból a helybeli izr temetőbe.
ÁLDÁS ÉC BÉKE HAMVAIRA)
Nagykanizsa, 1919 julius 19-én.
Fischer János
Dr. Fischer Józaet Fischer Elemér
nel.i
Koszorúk mellőzését és csendes, réasvétat kérünk.

Naayhanima, 1819. Julius 22. Kedd.
165. M*n.
ZALAI NÉPAKARAT
Ld,»««!»". 4.
^¡.loa.lln
A SZOCIALISTA-KOMMUNISTA MUNKÁSOK PARTJÁNAK! ..... ALSÓZALAMEOYEI REGGELI HIVATALOS LAPJA jj ""
eiôliiotésl arak i
---*vra . ..... •<>•—koron*
— évra. ..... 4S\'— korona Uauyod *wra .. . II\'IO koron« Egy hónapra . . . 7-80 korona
Július 21.
Vihart sejtető csend feküdt tegnap Európára. Megállottak a gépek, a vas-utak. A told alól napszínre kerültek a banyák robotosat. Az aranyimádók díszes ■alotáiba besurrant a rettegés es az !>rgiak aranymámoros élvezni kijózanodtak.
Európa. proletarjai tették le tegnap i szerszámot, hogy a nagy csöndesség-oen meghallhassák a kizsákmányolok válaszát a proletárság üzenetere. Mert nzenetet küldtek, a munkások milliói a kizsákmányolóknak. Azt üzenték nekik,
iogy: eddig és ne tovább. Megüzentek, hogy elérkezett a számadás napja.
Ettől a választól függ a burzsoázia sorsa. Ettől a választól függ, hogy átadja-e a helyét másoknak, akik ezt a Helyet jogosan töltik majd be, hogy átadja-e a proletárok tömegének. Mert na nem, akkor a munkában megacélozott proletárok ismét (elveszik a kalapácsot, de ez a kalapács nem áz izzó, tüzes visat, hanem a. számító,, hideg uurzsoa-agyakat lapitja széjjel.
Tegnapelőtt még állottak a kizsákmányolók érdekszövetségének vámso-lomgóí. Tegnapelőtt még őrt állott a koronás rablók országainak határán a zsoldos. De tegnap, amint útjára kelt. 8. vihar, amint letelt a nagy csend ideje, a népakarat orkánja már bizton elsöpört mindent, ami különbséget ■\'■fett eddig ember és ember között. Talán mái meg is olvadtak a koronák a forradalom tisztító tüzében és az imádathoz szokott lóldi bálványok . eltűntek . örökre,», meg-, semmisülésnek forradalom kavarta örvényeben.
Ha pedig arra vetemedett volna a végtusában őszétől fosztott, elvakult burzsoázia, hogy zsoldosainak szurony-crdejével ad választ a proletárok Üzenetére, akkor bekövetkezik a fekete reve-iendások szemforgató ájtatosságával annyiszor hirdetett világvége, a burzsoa-»ilíg vége, a proletdrság ítéletének •apja, amikor is az elnyomottak ítélkeznek az elnyomók lelett. És ezt az-\'leletet csakis a burzsoák vére szentesítheti. csak burzsoavér pecsételheti, njeg nyugaton, ahol a dolgozók elnyomása -okkal nagyobb volt.
Érettünk szálltak síkra nyugati pro-\'etárlestvéreink, akik a kapitalisták felénk \'■»nyitott gyilkos fegyverét tolták félre.
, c8y óriási segélycsapat, amelynek ;rejére szükségünk volt nékünV, a nép-l°«ok harcterének első vonalában küzdők-lek- A mellünknek szegzett fegyver gyll-<<» golyója, gyilkosaink szívét járja \'. mert nyugati testvéreink megfordi-^ a puska csövét. E percben mi némán, munkálkodva ^emlélőí vagyunk annak az óriási pár-
viadalnak, mely dont az elnyomók cs elnyomottak sorsa felett. Hanem ha csak egyetlen egy csepp vér is folyt érettünk, eldobjuk békés munkánk szerszámait. Újra megvillan n proletárlegyver és vállvetve döngik le a kizsákmányolók sötét, hadának utolsó maradványát,
utolsó mentsvárát az aranyborjú proletárvérrel\' épített mentsvárát; Ma azonban " még csend van, mint a homoksivatagon a nagy vihar előtt.\' Csend, amelyben minden élő lény idegzetét a pattanásig feszíti egy láthatatlan, de minden vór-cseppben előre megérzett vihar.
Kun Béla elvtárs nyilatkozata a külpolitikáról.
Készek vagyunk a békére.
Oenl, julius 21. A Daily News Buda-pestre küldött munkatársa beszélgetést folytatott Kun Bélával,.....amely , bésiéigçt.çsbôl o
következőket közli :
ITrJí^VA-- -szóvjetkbrmány • főhadiszállásán a Hungária szállóban felkerestem Kun Bélái. Udvariasan fogadott. A politikai kérdésekről beszélgetve, Kun Béla szóvá tette az antant szószegeset. A ténye,k egyszerűek: Clemenceau felhívott benn.ünket.ihogy ürítsük, ki a diadalmas hadseregünk áltul elfoglalt eseh-szlovak területeteket, ennek fejében a romá-rrokr ki\'fogj-álriifnenl a\'Trszâ\'ntû\'n.ltïï\' vîsszà-\' vontuk à Tőtíöidröl csapatainkat • és azt kell látnunk, hogy becsapták bennünket, mert a románok nem ürítették ki a Tiszántült. Hát semmi becsület sincsen a kapitalista kormányokban ? Clemenceau megszegte a szavát, vagy kápTeléri \'a rómánokló\'l parancsa teljesítését követelni ? Gyakran terjednek el hirek az. országban, ultimátumokról....Ha.... kapunk ultimátumot, bátran elébe fogunk állni. A magyar szovjet helyzotét erősebbnek látom, mint valaha. A munkásosztály mögöttünk áll; ajnig támogatását bjrjuk. helyünkö/i, marfdWk*
— Arra a kérdésemre, hogy milyen lesz a jövőben követendő politikája, Kiin Béla a következőket mondotta.: „Semmiféle kompromisszum a burzsoáziával; béke ar összes népekkel."
— Arra a kérdésemre pedig, hogy milyen feltételek melleit partja a békét az antant korr mányokkal megköthetőifek, igy válaszolt : „Mi készek y.ftgy.uok oly .békét aláírni, amely biztositjî, _
hogy nem kísérlik mag a belügyeinkbe való baavatkoiáit. A szovjet, kormány kész : . ennek. çJlenében magát arra kötelezni, hogy ^ropagánda\' niüíY-káját nem viszi - be azokba az országokba, amelyekkel békét köt.\'
_ Az a megjegyzésem, hogy az antant
biztosítja az ő ós társai életét a legnagyobb felháborodást váltott kr belőle. A .\'.személyi biztonságunk kérdése — modottaKun Béla — mellékes. En kényszer alatt az életemet kockáztattam oly ügyért, amellyel nem értetnem egyet. Most legyek gyáva? Az antant Ígéretére különben sem adok. Utolsó fciepp Vérünkig küzdeni fogunk a szent ügyért s hi-\'Mem; hogy ügyünk diadalmaskodni fóg l
Csapatasesole Budapesten.
Budapest, julius 21. Ma délelőtt kilencórakor felvonult a Vérmezőre Budapest egész helyőrsége.. A Budapesten levő pótzászlóaljak, pótütegek ¿¡s karhatalmi csapatok felett tartottak szemlét Qarbei . Sándor,ra; kQrnjány.z.Ó- : tanács elnöke Szántó hadügyi népbiztos, Landler főparancsnok. Kelvonultak a negyedik hadtest egyes, harminckettes vörösezrede, a vörös vasutezred, a tengerészek, a hadihajósok, vöröáőrség rohámzászlóáljai, a vörös-őrség lovasezrede, a vörös Vvasas hadosztály tüzérsége, gyalogosok, lovasok, műszaki, egészségügyi csapatok, kerékpárosok, gép-puskások, négy üteg tüzérség, egy páncélautó, mintegy ötezer ember. Garbai ós Szántó megérkezését kürtszó A parancsnokok az Internacionálé hangjai mellett elvonultak a szemlét tartó legénység sorai előtt. A negyvennégyes vörös vasutasezred előtt Qirbfll beszédet mondott. Először méltatta a mai világ-sztrájk jelentőségét, majd a következőket mondottá: .......
— A mai nap jelentőségét az jellemzi, amit a franciai elvtársak írtak plakátjaira:
„Ne emelkedjenek francia fegyverek a -magyar lanáosköítársaság^éltenparorossí proletárság állama ellen, mert ha Irancin fegyver felemelkedik és^éíliporja a két országot, nemcsak a magyar és az orosz, dolgozód, de az egész világ dolgozó mun kásosztályai* elveszítik reményüket, hogy továbbfejlődik, tökéletesedik a proletár-íorradaiom és átvergődik a forradalmakkal együtt járó nehézsőgeken; Magyarország ..például fog . szolgáim az .egész világ munkásságának, hogy hogyan ala-kitsa át saját országát Magyarországnak "
— E kicsi országnak ily nagy a tekintélye az egész ország munkássága előtt. Ennyire beesiUik e. k,i8 ffw.ótinyi országot, Az ország-, nak \\e nagy tekintélyét és becsületét önök szerezték meg azokkal az osztál^tudatos fegyverekkel, amelyekkel dolgoznak nemcsak gyárakban, szakszervezetekben, hanem har-
j colnak a harctereken is. — önök kezében a .fegyver;\' - ne- .-adják ki mmdaddrg a k\'ézükbél; amíg az egész világon nem győzött a proletárforradalom.
Utána Síintó Béla beszélt: A mi felvonulásunk nem azt jelenti, hogy szefidari-tásunkat kellene - biíbnyitanr V nemzétkezi \' proletáriátusnak, mert harcunk és küzdelmünk kezdetiül fogva a\'nemzetközi szolidaritás és
...2
¿ALAI NÉPAKARAT
1919. julius 22.
;»-j»««ttrtáiu» vi!ágforradolifi\'anák }«gycbe(i [ Hgaftn b¡XtMÍtmk Ais6ulanMgy« IzélUlÜkléglet^ folyik. Nincs messze az idó, amikór a ne«-
\' MsőzaKineiye *luku*a»ttMs karua«*4utetap«lbdl napeela neigon né« teiaelliélC tl ° " * " - --
zctközi proletáriátus nemcsak sztrájkkal fogja kifejezését adni a magyarországi és oroszországi proletártestvéreivel való szolidaritásának, hanem
egysége* vörös hadsereget alakítva, . fegyverrel kesében fogja folytatni a felszabadító háborút az elnyomo nemzetközi kapitallsmus ellen.
Utána Bsiákl Ferenc népbiztos kifejtette, hugy a itirí nap a világforradalom kezdetét jelenti\'. Semmi okunk sincs\' kétségbe esni\', . mert a világforradalom győzedelmeskedni fog.
Beszélteit.....még\' Vántús,\' Kulcsár,\' Bógír,
Haubrioh, Jancsik. Werner. Markovics ós Bachlcr elvtársak. Azután a csapatok gyönyörű rendben elvonultak a népbiztosok elSttr\'.™......-r* u "
Párlabisu kiélesedett a helyzet.
Bécs, juhus 21. A Neues Wiener Journát jelenti: Clemenceau a francia munkásság szövetségének kiküldötteivel folytatott tanácskozásai során kijelentette, hogy a julius 21-i sztrájk megtartását nem tűri, azt minden körülmények közölt megakadályozza, tekln-tettel.irrjj hogy cz netn gazdasági sztrájk, Jwnero ,poJitikn|Jél,lese minfebbrui . kMombq-rodi.\'í. Clemertccau tiitakozusn váratlanul érte a munkásságot. Tegnap -éjjel az összes párlés szakszervezetek ülése foglalkozott a helyzettel. Az Exlrabialr szerint a francia munkásság tüntetése semmi körülményei; között sem maradhat cl és a közeljövőben nehéz napok várnak Páris lakosságára.
OatrouiÁllapot 31 ílnellenben.
Berlin, julius 21. A Neue Tag IcgutJbBi száma megerősíti ezt a hírt, hogy Münchenben kihirdették az ostromállapotot és~a" munkásság mozgalmait, betiltották. - -.7
Német-Jofloszlá* konfliktus.\'
-Laibich, julius 21 AZelt közli, hogy KarittthiÁban jugoszláv .és isméi csapatólt között összeütközésre került a sor. Jugoszlávia ugyanis nem mutat hajlandóságot, hogy kiürítse azokat a területeket, amelyeket a béke.
* Nagykanizsa, julius íl.
/L.. . Az alsózala-kerületi pártszervezet alakuló gyűlése. A szocialista-kommunista munkások magyarországi pártjának alsózala-kerületi szervezete vasárnap délelőtt tartotta alakuló gyűlését. \'A Kerületi pártszervezet vezetősége a következőképpen alakult tneg : a végrehajló bizottság tagjai lettek 0 következő elvtársak: Varga Kálmán (l.etenye), Vugrinec Károly, Pál . Sándor (Keszthely), Sneff József, Kiss Géza (Keszthely), Horváth Janjjs, Panuner István (Keszthely), Keglo.vich lstvátí -(ZMmiéinttfeRa^ Tátiraf tíjöVPÓta« Miklósné és Bárány Antat ; az ettennőrzö bizottság tagjai pedig: Kulin Sándor (Keszthely), Fehér Eleonóra (Koszihely), Jaberícs Lajos, Beck Soma és Török József elvtársak. -A gyűlés a< forradalmi- kormányzótanácsot és az Országos Pártszervezetet a következő távirattal üdvözölte: „Az alsójalai. első alakuló pártgyülés forradalmi érzékének minden tüzével, tudományának fegyverével "áll a ptoletársis hatalma msllett, .íletípek.felr áldozásával is kész a munkásság végleges hatalmát, biztosiam. «lőre a -világforradalom feje\'; ■
r- A megszállás következtében a tanácsköztársaság elveszt.tte legnagyobb bányáit és most a blétkód miatt arra van; utalw^hojAr minden tüzelőanyag-forrást félkutasson és ¿\' lehetőség szerint ki is aknázzon. Alsözala-megyében — mint már többször megírtuk — egy kis jóakarattal óriást mennyiségű tüzelőanyagot : tűzifát és barnaszenet lehetne\' kitermelni,. amellyel. legalabb- A) sóznia megye szükségletet fedezni lehefne — meg télen is, amelynek.nélkülözéseit osak\'■^ ugy\'-hártlhatjuk-el, ha a munkát ezírányban mielőbb megkezdjük Schless István elvtársfsokat foglal-\' kozolt a barnaszéntelcpek felkutatásával. Az utóbbi időkben, hűekig járt faluról falura, vele ■volt Páify Móric «¡bányatanácsos is, akivel együtt — «.lehetőség.szerint ~ ,megállapították 02 Alsózalamegyében fekvő barnaszén-telepek nagyságát és használhatóságát. Nagy segítségükre volt ebben egy D Stun nevü bécsi geológus 1869-ből származó munkája, amelyet — saját megfigyeléseikkel kibővítve — néhány- nappal ezelőtt fel is terjesztettek a szociális termelési népbiztosság bányászati oeojwrtjáhoa további _ intéiU*d»e. végetti Eg. alkaiomból Scliless éhtars* munkatársunk előtt a következőket mondutra:
— Alsózalamcgyében. Nagykanizsától északkeletre és nyugatra elterülő dombvidéken — Kiskomnrom, Mercnyc, Bakónak, Puszta Budafa és Keretyé községek haláraiban a barnaszén leggyakoribb lelőhelye 15—20 méternyi« van a -fold «slne -alatt-neddip-ismeri legvastagabb.réteg 30—50 centiméter vastag, ami még n legnagyobb széninségben Sem volna gazdaságosan kiaknázható. Nincs azonban kizárva, hogy á".felső, réteg, álait égy második, sőt harmadik ré\'eg is található, mint a közeli Puszta Budaién: Ezért ajánlatos volna a mélyebb rétegek felkutatására 60 —80 méter mély próbafúrásokat végezni. Eddig csak .egy.aránylag.jól..felkutatott barnaszén telep van Alsózalamegyében, amely kedvező fekvésénél fogva és nagy kalóriáju szenénél fogva különösen alkalmas a kiiaknázásra. Ez
megállapította, hogy ott öt, ssintél8g.-..uan egymás alatt, amelyek közül 0 legvastagabb 148 cpiitiméter. A legalsó rétege vastagságát í~ttt már nem lehetett megállapítani, mert • bányát az előtérő viz elborította. Keretye határúban szintén fúratott D, Stun, ahol egy negyedik szénréteget is talált,\'amelynek vastagsága 4.-5 méterre tehető
-«•" Az alsózatjmegyében tálálható barnaszén 2000-2000" hőégységü, tehát igen jo minőségű liquit. -Megállapítható az is, hogy az alsózálamegyel barnaszén kétK. é* arzer.-, mentes, ami csak fokozza hesználh\'atóságát. i\'Vél8Mittj-em-SzWWrt\'\'iIitr öriast sz&ninsé\'g-i ben ajánlatos, volna egy rém\'énytárne\'fúrása ugy Puszto Budafán, mint Kereiyén, annál is inkább, mert mindkettő közelében munkás is, bányafa is bőven akad. A fúrások jó eredménye. w^^t^a^.nggxjfgjigit.. kihasználható lenne, mert ez -ajánlott, reménytárna kijárata minhössze 8- kilométerre fekszik u Csömödér és Kányavár közt húzódó kes-kenyvágányu iparvasuttol. »W:«** szociális ..termelés,, népbiztos-s.ága, amelynek már megteltem előterjesztésemet, erélyes.kezű éss.a.. proletáriatjis é(4e-kcbeti, dolgozni, akard szakembereket küld kj
bcMes «litári uyUalkeaals,
a közel ¡jövőben, agy Alsózalamegye barnt. szénreleperból a télen már napi wagífon szén volna kitermeitheiö gi m^ eddigfelkutatott telepekből \'nyerhető"\'uJ elég volna Nagykanizsa, Keszthely Xal,. egerszeg világítására Még csali azt kívánom megjegyezni, hogy a csapii és budafni b|. nyákban talá\'haló szenet Bécsbén megvizj. gáltatlam.. és megállapítást nyer\', hogy--* barnaszenek használhatóit, . a kazánokat nem
Schless elvtárs nyilatkozalából jneggllj. pitható, hogy Alsózalamegye földje olyin mennyiségű tüzelőanyagot rejt magában, melyből legalább .is tnsgyénk szűksit«i«u toljesen fedezhető Megyénk szénbány.VniV kiaknázásával tehát..«, lalai éj*..salgóiarji» szénbányák legalább is egy megye szénelli. tásától mentesülnének: olyan lény eí, amely.\' lyel számolni kell a szociális termeles nép. biztosságának. .
Július 21. — Kanizsán.
Európa minden részén forradalmi lendületi«! üliek meg a dolgozók tömegei, Nagykanizsán is megünnepelték. A városháza előtt az esős időjárás ellenére is már esie 8 óra tájban ezrével gyűltek össze Nagykanizsa dolgozói. Kivonult a helyőrség is : a felfegyverzett proletariátus. ,Fél 0 óra volt már, amikor ai WcrnacTCTI^^Hnglií \' \\jprT Sneff\' eh tár* megnyitotta az ünneplő népgyűlést.
Kazimix Károly budapesti megbkott elvtárs, mondott, ezután nagyszabású beszedet, "amelyet a tömeg megujuló tetszésnyilvánítása kisért. Rámutatott a burzsoázia kísérletére hogy már az első forradalom vívmányait letörje. Fel akarták támasztani,az imperialista diktatúrát egy más formában,-amelyben nem egy henye klrátV, hane«j sok of agu koronás henye dirigálták velná a népet. A magyar proletariátus akkor megértette, hogy lejárt a szogalpatdoUzmuf ideje "és. hagy r^-keHléW! a cselekvő osztályharc útjára Kemény,küzdelemmel küzd most a- magyar proletariátus hogy ebből a büíhöhdt, ronda világból megcsinálják - a-proletariátus- szabad Világát De amikor a burzsoázia látta, hogy a proletariátus rálépett a harc útjára, akkor aknamunkába kezdett, és aljas, rágalmakkal kishitűséget aka<t támasztani sorainkbán. A világ burzsoáziája szintén működésbe kezdett, ugy, hogy ma már nemzetközi kapitalizmus és burzsoázia clle« kell küzdenünk, akik újból be akarják terelni a proletarságot a rabigába és uj világmészárszéket akarnak felállítani. — Mi tudjuk, jl« tudjy^ a«t v i?,; , csak
proletár dktatután át vezet az ut a szocíaiir mushoz: a* világforradalom az útja á világ-felszabadításának. És hiába fogott össse * nemzetközi burzsoázia, . mégis megmozdu\' egész Európa\' prolelársága, rálépett a forr*
•<l««m«.....rB»iwJ90Ött- ••^WteitfljjHtr ft i9i
Intenacionalehói és lefogják rázni a talanok uralmát\'a maguk .nyakáról. A mai nap a proletariátus történetében aranylapként foj tündökölni. Ma Európa minden\' műhelyébe •«vftgáHt - -wnrantn-:• Európa-"proletárjfti—n«® termelnek profitot egy henyének sem Ks 1 oletárszolidaritás «Útára reszkessen Eur«^ bur«soáeiflja. Nemismerünk kimeletet es
1919. juliu« 22-
ZALAI NÉPAKARAT
jyelmet. Vlntt fogjuk JUetm az évezredek | keserűségét. Ezen a történelmi napon jussunk „nak öntudatára, hogy a magyar proletériatus vitte bele a világproletáralbe a forradalmi ssejtemet Julius 21 a magyar proletariátus nsgy sikere. A buriíoa termelés az ötéves ■HOmrutyui.. J6®??-™\'?"/ a Jburzsoa, — dbg, melybe bele kell rúgni. Üj emberek kellenek ¡de, akik tolva vannak a szocialista Igazsá ¡októl, akik megtudják az uj világot teremteni akik tudják, hogy a inai nap. a. 111. Internad-. onéle születésének napja. A -»fiai nap amelyen az egész világ prolotáriátusa olőször mulatja meg, hogy cselekejni akar. A "Hág ""WrriKtalonr a mai-nappal megkezdte dübörgé sét. Mi tudjuk fzl, hogy az egész világon mindenütt nincstelenség van. Tudjuk, hogy a kapitalizmus a háborúban mindenünket kipusztított, de ■ kipusztította a saját javait is, Ugy van ez Pírisban, épugy mint l.ondonban -/Utett nlskulnak . mg ,«tt v>.■<» kommunista, agerí-ezetek, hogy uj alapokra fektossék termelést. És\'tí síttto\'gó ellenforrnd\'álmárok halljátok* a mit. hoz felétek nyugatról a szél, érzitek-c, hogy\'már születik a proletár világ és most kezdik kovácsolni n dolgozók .. világának alapépítményét, Most szülelik a III. Internacionálé, amely az egész r-»tftág proletárjait «gyauti, - hagy ,az,. az ífiu világ kapitalizmusával felvegye az élet-halál harcot. Es a világforradalom nem marad meg ez egynapos világsztrájknál: tovább fog len dűlni, meit az eszmét megölni, kipusztítani nem lehet. Amig ez a nagy harc folyik, amely csak átmenet, addig is tudja meg minden burzsoá és minden kételkedő, hogy nem aka-™—rUhTr mást. -e»ak -a-békéé fejlődést, haladást. Mi azért harcolunk, küzdünk, szenvedünk, mert élni akarunk ás ki akarjuk venni részün ket az élet minden szépségéből. De amikor a kommunizmus kísértető járja be egész-Európát, akknr nem lürjük, hogy felvethesse fejét az anarchia. Há letudtuk tdmt a királyaágot; hit-le tudtuk magunkról rázni az oligarchiák uralmát, meg tesszük ezt a suttogó burzsoázia, val Is. Amikor -az* egész világ sztv»,Ti3see^ dobban a proletárszolidaritásban, akkor nekünk egyenesen kell clőremennünk a forradalom utján., A mai napóh\'fogadalmat kell tenniük a magyar tanácskóztársasag harcos katonáinak, -hogy ugy fognak dolgozni, hogy azokat a szélhámosokat, akik közéjük-furakodtak, lehetetlenné teszik, hogy kiirtják a mételyhintőket és továbbra is magasan lengetik a vörös lobngót, amely alatt valóra fog válni a marxi mondás : Vitag proletárjai egyesüljetek ! Esküdjetek, hogy harcolni fogtok, hogy kitartotok a végsőkig I
Egetverő felkiáltásban tört az összegyűlt proletártömeg : Eskílszllnl(-/
Sneff elvtárs mondott ezután záróbeszédet. .y egész világ proletariátusának rabszolgaiántHű ..csörömpölnek.... Olyan. \'!«$y. •seinen^ a mfi^ qap, .amilyent a világ, proletárjai nem értek meg soha. És ha"a "viliig fórrá-áalom pillanatnyilag nem is\' fog kitörni, ne essetek kétségbe,;. a mai nap az, amely jelzi aat, hogy nemsokára megérik az a gyümölcs, amely megszünteti1 dolgozók „rabszolgata?.-tását.
Az Internacionálé ismételt eléneklése után az ünneplő tömeg lelkes hangulatban »szlott szét.
HÍREK.
^koszt^őS
utca 88 SZáM alatt"
ló fizetéssel és dóidnál, Csengery-
| HAPiíd
Jolim A nap kél 4 óra 20 porc-
99 •\' kor\' nyUg!,ík 7 6r* 5\' P«rc
..A h9ld kél este 10 óra 04 «.dd-- .-petekor, nyugszik d. e.:ló órá
--—— lít perckor
1919. július 21.
Az egész világnak dolgozó népe Ma letotto a teremtő szerszámot. Félelmes, szent, nagy fegyverről küzdve Sztrájkol, verünk van, mellénk állott
.Millió torok kiálltja ma. éljent Millió testvér nyújtja felenk jobbját Testvért keresve, testvért ölelve, Hogy összetörje régi rabigaját.
Ma lánggal ég ez a világ,
Pirosló láng..c»»pkod.fcl,«z égru.,______,,.„
Csoda történt, kit ellenségnek Mondtak, ma egymást öleli kebelére. 1
Az ébredő né> lábai alatt Dobban a föld, élet halai.ura, 6 teremt, épit, de halált osztogat Halálos Csapást mór a bűnös múltra.
Íme.itt van a szent nagy igazság,^ \'^tgj-n. gyilok; SOK tlfi .bitangság,
Biró" előtt van, s ma Ítélkezünk" S az Ítélet — egyetértésünk,
Csak kitartás, lám ma int felénk Egy szebb jövőnek vörös hajnala. Az igéret föld ma közelebb van Kötöttünk ragyog jövó csillaga.
Mi belépünk az Ígéret földjére milliónyi - az- egésn -világ,; Nekünk hullott erte könnye, vére Munka lesz a jövő. ¡1 boldogság. \'—7
Szent szolidaritás, testvériség
A világszabadság, áljani Élj fed ___\'
Győzni fogunk, ha egyot akarunk, Keleuől nyugatig, északon, délen.
Krajcslcs László.
■—A kerületi Népgazdasági Tanácsok
megalakítása. Kaposvárról jelentik : A forradalmi kormányzótanács megbízásából szombaton délután Kaposvárra érkeztek Hamburger Jenő "és \' /7áíft\'áf Mátyás \' hépblztbs\' elvtársak, hogy »11, megalakítsák a. ,kj:rülsti Népgazdasági Tanácsol. Hamburger elvtárs kijelentette,.. hogy a . Népgazdasági Tanács megbízásából Rákosi elvtárssal ogyütt egész országot beutazza, hogy a kerületi Népgazdasági Tanácsokat az- egész országban fölállítsák. — Valószínű, hogy Hamburger és Rákosi elvtársak ugyanezen okból a legközelebbi napokban ^agykaniasára -érkeznek.
— A kanizsai lootbalcsapatok vasái-napl veresége. A kanizsai sport, fejlődésének első neki lendülése után sokak közt elkedvetlenedett fog szülni footbalcsapataink vasárnapi veresége. A" NI\'E csapatát-Székesfehérváron a SzDV csapata 1: .4...arányban, n kanizsai VACrOt pedig idehaza 0: 5 arányban verte meg a keszthelyi MTK. Sok okát lehet felhozni e balsikernek, amelyek azonban csak nnol.ótlünk enyhítik a vereségeket; a tényen nem sokat változtatnak. Eszerint a báj okát önmagunkban Is keresnünk kell. Tény az, hogy a jó footbalcsapat szervezéséhez nem elég játékosokat toborozni: azokat ki Is koll tóp.aüoi. S?t. tr.í.nipg nélkül, a Jó játékos l> leromlik. Aztán meg: nem sok-e a kicsi Nagy-, kanizsának két footbalcsapat? Nem volna-e helyesebb a kanizsai erők Ilyen szétforgácso-
Tlás*\' liolyctt egy, de igazán erós csapattal | képviselni Kanizsát ? Ha a vereségekből okulni fog a sportvezetőség, akkor\' örülhet a vasárnapi eseményoknok minden sportbarát. A NTE székesfehérvári • szerepléséről holnapi számunk számol be.
...-,. — Megállapították. » tzabómunka-bérekel. A Kerületi Ipari Termelési Tanács Intézőbizottsága a szabómunkások szakcsoportjával folytatott tárgyalások eredményekoppon tognap állapította meg a szabómunkások és munkásnők részére a mesterek által fizetendő legmagasabb munkabérokol. A mesterek nemtörődömségére jellemző, hogy dacára a meghívásnak a tanácskozáson.nem jelontok meg s igy a munkabérekot az « meghallgatásuk nélkül állapította meg a Kerületi Ipari Termelési Tanács. Munkateljesítményük arányában a férli szabómunkásokat 3, a szabó-munkásnőket pedig 7 osztályba sorozták s . tpipdoj) , .osztály.. réwHO .megállapították órabér maximumokat. A munkahelyen kívül dolgozó munkások és munkásnők részére szintén megállapították a követelhető legnagyobb munkabért: A szabómestorokot aszerint, hogy nyitott mühelyük van-e, segédekkel dolgoznak, elsőrendű munkát produkálnak, — Minién három osztályba szorozta a X T. I. 6. és. az ezek áltat a. közönségtől követelhető munkadíjakat "a kovotkezőkber. \'ália-pitotta meg: .
[. OIxUly. II. ollUly 111 ouliiljr
Sakko öltöny 4Ü0 K 400 K 350 K
zsakett öOJ 430 „ 400 ,
szmoking tftj » • -450 i- 4ÓO ,
felöltő 300 „ ■270 . ■ 24.0 .
.télikabát, _ ____ 450 .j^. 400 , 350 ,
frakk ~7QÖ~. .....- "7"
nadrág tco W — 80 „
ipellény 100 . 90 . 80 ,
A megállapított munkabérek és munkadíjak tegnapi hatállyal léptek életbe. •
pnfolvpffia
rcy-u. \' gépírás
— A gyorsírás és gépírás .
megnyílt, jelentkezni lőhet .">—7-ig| II. I 5.) Ugyanott helyesírás
tanítás a felnőtteknek éa gyermekeknek....... -
.— Fogorvosi rendélíi." Dr." Kah/tn Imre fogorvos szabadságáról haz rendelését (Zrínyi Miklós-utca 40. sz iismét-megkozdlo. .:\',■.■.,.;.... -.-.„.v:-.,■-.
— Mindazon elvlársak. akik a nagykanizsai Shmkás Testedző Egyletbe belépni óhajtottak, ma kedden, azaz 22-én délután 5 órakor a Kereskedelmi Alkalmazottak helyiségében fontos-megbeszélés végett gyülekezzenek.
Pártügyek.
Ifjúmunkások művészestélyfre\' kijelölt szereplők ma este Ü órákor jelenjenek meg a hivatalos helyiségben.
A magánalkalmazottak blokkja (Korcsk. aljt;í. Magán-,- ip^ri., pénzintézeti- .és biztosítási tisztviselők) értesiti a hozzátartozó -sVak\'-; szorvcíetek volt és jelenlegi elnökölt, alelnökeit és titkárait, hogy folyó hó 23-án délután 0 órakor a Casino földszinti helyiségében rendkívüli gyűlést tart, amelyen az emiileitek felelősség terhe metlftt-meBÍ1»»-»\'" tartoznak.
Adlor Béla, Flosch\' József\' A népzenészek szövetsége f. hó 2--<n, kedden délután 3 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart Vezetőség,
Tízéves leányka méné kerestetik Jobb u«uset lenni, ¡4 » Mtlsial «• lli.léas.l, CIm » kiadóhivatalban. /
ZALAI NÉPAKARAT
191». július 22
Szigorú rendeleti Figyelmeztetünk mindenkit,
kereskedőt, vendéglőst, fodrász, cipész, szabó és egyéb iparosokat, fuvarost, orvost, gyógyszerészt, az összes piaci árusokat, élelmiszer kereskedőket, W termelőket,
hogy aktmás pénzzel fizet, más pénzt elfogad, vagy követel, mint a megengedett és forgalomban levő Tanácskormány pénze
rösrtönftélő bíróság elé álJIttatíkl 4
Csak fehérpénz érvényes! = Vármegyei Intézőbizottság.
A tanácsköztársasáD oénzöDvi oaz- daposli in,c2dck leKcólszcrübben kUldönc
° r " I utján; a kimutatásból nótán még szükséges
dálkodásának BllBDOrZéSe. I példányszámok ^«yanp^ átvehetők., (Vár.
i \'"-".^\'Tr^ Ténzögyi Népbiztosság uj épü\'et I. em. 48. ajtó.) A Népgazdasági Tanács IV. pénzügyi J
. főosztálya a tanácsköztársaság egész pénzügyi gazdálkodását összpontosítani, áttekinteni és -rendszeresen eilenőriztrl kívánja. É célból a szorosan vett állami kiadásokon és bevétele-
A Humanité julius 0,-iki száma Drago-ken kivül elsősorban a szocializált üzemek és fcniroiT orosz tábornok nyilatkozatát közli,>«)elyj
egyéb közintézmények müködésének.j^zügyi w-«redmehyérőr"szólŐ adatok feldolgozását és nyilvántartását tűzte ki feladatául
Az 1019. évi május 27-én kelt 4387. N. B. számú körtáviratával felhivta az összes ellenőrzés alatt álló pénzintézeteket, hogy a szocializált vállalatok folyószámláinak havi kivonatát 1019. március 21-től május hó 31-ig
terj,odő. Jdőrs ,,,^(watkoz(Wag\'\' a-4V.-\' főössitftty-\'
nak küldjék mog. E munkálatok folytatásaké-pen a népgazdasági tanács IV. főosztálya 1919. évi julius 5-én kelt 6593 N. B. számú rendeletével arra hivtá fel a pénzintézeteket, hogy a szükséges/ ftdfttokatJnost már49l9 evi junius hóra vonatkozólag állítsák össze és terjessók be.
A körrendelethez egy kimutatási mjnta is csatba vfttV. mely az összeáliitást ineg-\' "ftőnriyííf "és abba egyöntetűséget ht>z be, mégis a körrendelet kiegészítéséül még a következőket közöljük: . . . . .Azok ran\' iníéwrtek, ■ amélyriók áz 19Í0. évi május 27-éji kelt 4387. N számú távirati rendeletet nom kapták meg, (mert a közlekedés szünetelt, vagy az intézet ellenőrzés alatt még nem állott stb.J ezutal két kimula-tást küldenek, egyet 1919. 1I1./2MŐI V/31-ig torjedő időre és egyet 1910. junius hóra
1919. óvi julius hó 5-én kelt 6593. N. B. számú körrendelet szerint a kimutatásba nem-^ csak.jL. szocializált, -ipari -éa mezőgazdasági üzemek, hanem a kimutatásban III., IV. és V. csoport alatt felsorolt közintézmények folyószámlái is felveendők. Amely intézmény tehát 1019. március 21-től május hó 31«ig kimuta-fofytezámla •tuiajdónbsók\'át\' nem vette be, ezekről pótlólag küld kimutatást, vagyis szintén két kimutatást terjeszt elő, 1910. március 21-tői május 31-ig adatok fel dolgozására 1919. juníusi kimutatás mintája fölhasználható, az idő..\' pont megfelelő kiigazításával.
Az elkészített kimutatások a Népgazdasági Tanács IV. pénzügyi főosztálya VII, szakosztályához küldendők, még pedig a bu-
az
ellentétben a szegedi- ellenforradalmi kormány hipokrila áldemokráciájávnl, egész leplezetlenül feltárja az ellenforradalom igazi céljait. A nyilatkozat igy szól:
— Csakis a fegyverek állápitják meg Oroszország jövőbeni sorsát,f Amikor az önkéntes\'hadsereg győzelmesen bevonul majd Moszkvába, ott lógják megállapítani .az. aaz-közDRflt áz" országpol^íkai életének újjászervezésére. De már most bátran kijelenthetjük, hogy katonai diktatúrát tartunk szükségesnek. Addig fog ez tartani, amíg szükség lesz rá. Egy évig, két évig, három évig, ha szükséges. Hogy a dlütötoH Denikinnek, Kolcsaknak, vagy másnak hivják, nem fontos.
A fő, hogy vaskézzel rendekezzék és hogy medtudja hajlítani az országot. A diktátor, oly rendszabályokat fog életbeléptetni, amilye-noket épen szükségesnek lát. Felfogja állítani kivételes törvényeket. Oroszországban más hangnak, mint, az .övének-,nem szabad hallatszania. Később, amikor a nyugalom helyreállott, a diktátor távozni fog. At fogja adni helyét egy uj felszabadító cárnak, akit raóg nem ismernek ugyan, do aki könnyű szerről fog majd népszerűségre tenni azáltal, hogy a nemzet bilincseit kissé meglazítja. Még hosszú ideig nem lesz szükség az alkotmányozó nemzetgyűlésre. Minthogy lehetetlenség egyszerűen visszatérni az.. autokrata rezsimhez, óly\' tanácsadó tostület egybehivására van szükség, mely a nemesség, papság és a bür-zsbázia vezető embereiből és a Zemsztvo kiküldötteiből állana. E testület az uralkodó támasza lenne, ogyuttal pedig.közvetítő- az ural\' koclő\'és a nép közt. Ez.nem jelenti azt, hogy sokkal később ne lehetne alakítani a cár körül egy olyan gyülekezetet, melynek határozatai törvényerővel bl nának. Szükséges Oroszország abszolút/centralizálása. Lengyelország lehet független ■ állom, de sitin "Ükr\'ánia, sem Finnország nom gondolhatnak arra, hogy Oroszországtól különváljanak. Finnország birtoklása Pélervár biztonsága érdekében szűk-ségei. Ami Ukrániát illeti, ennek
aspirációi minden alapot nélkülöznek. A föd:--\' ralizmus veszélyes, minthogy különválásra ve-^ »t. Fontos -hogy Nágyörós\'zórszág ne különbözzék lényegesen a régi Oroszországtól,, és kogy a forradalom tapasztalatai csupán figyelmeztetésül szolgáljanak a régi rezsim hibáinak elkerülése érdekében
_llme igy rosti mog Oroszország jövőjét
Dragomiroli tábornok, a.lfl .Denikln tábornok- " nak párisi hivatalos képviselője. Ez lesz a proletárság sorsa, ha győz az ellenforradalom. Semmi .. okunk sincs annak, feltételezésére, hogy ránk más jövő várrfe. A szegedi álkor-mány Itragomiroffjal nemzeli és demokratikus jelszavakat-hangoztatnak, de bizonyos, hogy ezek mögött az. orosz DragomirotT szándékai rejlenek. \'...
Köszönetnyilíáoitás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen gyermekünk, illetve testvérünk elhunyta alkalmával fájdalmunkat jóleső rósavé-tűkkel enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet. Nagykanizsa, 19IO,JUtjUs 2j}..
Sommer Feranc *a csaladja
Bútort adok 1
Cim Szemere-u. 4/b.
958—1019. szám.
iaja/aáaért.
Hirdetmény.
TÁRGY: Toborzás.
Az alsózalnmegyei vörösőrparancsnokság vörös őrüket toboroz. Toborzásra jelentkezhaf minden. 20—42 éves egyén, ki a vörös sereg sorozó bizottságai" állal beigazq alkalmatlannak osztályoztatolt. *
A belépő vörösőr a kövotkező í elé-keket kapja:
Ntipi zsold\' — — Étkezési pénz napi Ruhakoptatást pótdij Ellátatlan családtagok u képtelen szülők is) havi — — — Nős vörösőrtik lakbére —.
Jelentkezés ideje mindennap délelőtt 9—11 óráig a vármegyei parancsnokság toborzó osztályában (volt 20-«s laktanya.)

Garabb Gyula
vármegyei piranciinok. \'
«a*!- t»tolf
•819. Juli us 23. Szerda.
168. BZémt.
ZALAI NÉPAKARAT
• é(| •• Hl«oonn»wi (
», Su0*r-ul 4. n»m j «éfllê» h»»rt6hlw«»«ll
n TS. « Nyomd» «"•\' )
•• H.a-OMv.UI ikOUM, ........
Szénkrlzis
az egész világon.
\\ magyar Tanácsköztársaság légibb szénbányáit az antant kis szövet-siígcsci megszállva tartják. A petrozsény-vidóki bányákból a román bojárok szamba. szállítják el a magyar proletárok \' által termelt szenei, a pécsi színmagyar bányatenllotra a jugoszlávok tették rá a kezüket. A behozatal teljesen megszűnt, pedig Magyarország mindig importalt, kilónüsen jóminőségü kokszolható szenet Kanvin vidékéről es porosz Szílézíából. A szigorú blokád miatt azonban még akkor sem jöhetne hozzánk külföldi szén, ha a csehek például hajlandók ,-olnanak szállítani. Ez a blokád szigoiu os ez ellen egy szava sincs sem az osztrák, sem a német kapitalizmusnak, mely nem győzte hangoztatni, inig maga n blokád alatt volt, hogy nincs ennél vérlázítóbb igazságtalanság, mert miatta az aggok, nők, gyermekek is éheznek, láznak. Hja, r- proletArgyermíkík, m más.
Magyarország szénhelyzete tehát i^en súlyos. Az európai szénhelyzel azonban nemcsak súlyos, hanem katasztrofális is. A csoh bányák nem tudják emelni a termelést, a német Ruhr-vidék nányamunkás proletariátusa örökös ^ztrujkkal kénytelen gazdasági és politikai jogait kiharcolni, ugy, hogy a termelés tendenciája állandóan csökken. A síénben dúsgazdag Anglia exportáló képessége szünőben van a szénben, Az Jtnlant tehát egy rész* ölek iroaza a ¡tokát; akiket ellenségeinek bélyegez, másreszt azonban jóbarátain: az engedelmes kapitalista-patrióta államokon, a szervilis jó jó Hukon sem tud segíteni
Szovjetmagyarországnak nem ad semmiféle árut az antant, a szomszéd Ausztriát ellenben elárasztja jóindulata lóiként Ígéretekben kitejezett tengerével, s míg mi valahogy, ha nehezen, ha kínnal, ha óriási áldozatok áián is, de megállunk a magunk lábán, a dédelgetett Ausztria egész gazdasági létét ösz-szeomlással fenyegeti a katasztrofális siénhelyzet. Bécs kénytelen volt a szén-hiány miatt a zárórlt jelentékenyen korábbra tenni. a bécsi községi tanács elhatározta, hogy magánfelek ¡számára - kivéve a kórházakat és az élelmiszer üzleteket — beszünteti a villamos szol-gáltatást, mert máskülönben nem túdná tentartani az elektromos üzemeket! A villamos vasúti közlekedeseket Bécsben "ak a legcsekélyebb mértékben fogják ^ntarlani.
A híres . császárváros tohát elsötétedik, a villamoserőre berendezett gyá-\'ak. műhelyek megállanak, a világváros ur«t az eldugott falvak életmódjához
A SZOCIÁLISTA-KOMML1NISTA MUNKÂSOK PAHTJÁNíVK! ALSÓZALAMtiOYhl PEÜCiELI HIVATALOS LAPJA
kénytelenek visszatérni s mindez nem holmi kommunista destrukció hatása alatt történik, hanem a kapitalizmus áldott földjén. Az antant a kommunizmusban neitL. hajlandó egyebet látni, mint n nyomorúság . és a munkapiuc dezorganizációját. De ha ez igazi meg-győzödésj, akkor „minden áron mcg.kel-lene akadályozni a dezorganizáció bekövetkezte! a kapitalista államokban. Már\' pkdig a modern termélő organizáció szén ltijján halálra van Ítélve. S az osztrák kapitalista rendnek ezt a halálos vergődését nyugodtan nézik. *A cseh szénbányák urainak szive nem esik meg az osztrák kttpitnlista testvérének baján. Ezek uz osztrák testvérek tudniillik még-nem eléggé fizelésképesek. A csehek nem adnak szenet Magyarországnak, de ime akkor sem adnának, ha kapitalista volna. Az antant Párisban állítólag hetek
eteniot«.i ,„,t te... -.r. .... %o— k.,m.
P.l .vr.......41-— koron.
N.or.t, *.r. . . . ía-.o korona «Oy no.pr«- . . . T\'SU korona
ó>a azon tanácskozik, hogy lehetne megszüntetni a magyarországi kommunizmust és közben lathatósan hozzájárul az osztrák kapitalizmus gyönge életerejének kioltásához.
Nyilvánvaló, hogy olyan krízissel áll szentben a világ-kapitalizmus, melyének. megoldása felülhaladja erejét. E-kiizis legszemléltetőbb kifejezője jz általános szénválság. E válság hatása alól Magyarország sent menekül és Magyarországnak a körülölte törlénő eseményekből le kell vonnia azt a tanulságot, hogy semmiféle idegen segítség, legkevésbbé az idegen kapitalizmus jóindulata ezen a válságon dt nem vezetheti, hanem csakis a saját erejének végső megfeszítése : a fokozott termelés, munkafegyelem, a rendezett szocialista produkciónak ezek az elengedhetetlen feltételei.
Vörös Hadseregünk Tokajtól Csongrádig több ..................... ponton átkelt a Tiszán.-----—-------
Clddzzák a roiuAilokat. Nagy meuuylaégfl hadianyag én Hzátuoa tojjolr a KNákoiány. j- Étvénjt azerzáuk Clemenceau jegyzékéuck.
Budspest, Iullus 22. A Magyar Tavlrefi Iroda lelenil iullus 22-én hivatalosan : A llszánlnll terület blrlokhavéfe végért, amelyet részünkre a békekonferencia .elnökének jünlue 13-án kell legyzékc meglelöll
csapataink folyó hó 20-lkán hajnalban a Tiszái több ponton átlépték. r" Minthogy a románok az antanthatalmak garanciáinak ellenére ellenállási kísérellek meg, (i hatalmak parancsának érvény! szerzendő,
«megtámadtuk és Tokajtól Csongrádig a Tisza keleti partján eredményesen üldözzük a románokat. Győzelmesen harcoló csapataink nagy mennyiségű hadianyagot, löveget ős géppuskát zsákmányoltak és számos foglyot ejtettek. Különösen dicsérelel érdemelnek a kiváló 9-lk munkásezred, a tiszántúli 101. éa tg: s\'iámu\'gytfíóyéíredelt, Va\'lahtlnl a iüz\'érséí. árkászok és rêpDIllV pompás összműködése, amely lehetővé lene, hogy a folyón való átkelés kevés veszteséggel történhessék meg.
Hadseregföparancsnokség.
Bud.pes\', iullus Î2. A Magyar Távlrall Iroda lelentl : Kun liéla, a magyar tanácsköztársaság külügyi népbiztosa ma a kövcikezó lávlralol intézte Clemenceauhoz :
— Az aiiMnl akarala ellenére való román lámadó viselkedéssel szemben kényle-Tenek voltunk a Tiszán átkelni és Igyekezni az anlanl akaratának a románokkal szemben érvényt szerezni. , Kun Béla.
Megállapították Magyarország nyugati határait.
Átadták a nösnet-osztrák békeszerzfidést. — Sopron ín a ferlC-M azt osztrákoké.
Saínt- Q.rmain, julius 31. Balastl a békekonferencia főtitkára ma adta át a német-, osztrák békeszerződés szóveget a német-osztrák békedelegáció tagjainak. A békeszerződés mellé egy memorandumot mellékeltek, amely szakszerűen sorolja lel a módosított cikkelyeket. A békeszerződés lényegesebb\' rendelkezései a kővetkezők: A jóvátétel össz-szegel jóvátételi bizottság lógja megállapítani. Az összegből mindenekelőtt a megszálló csapatok költségéi, azulán azon élelmiszerek és nyersanyagok nyernek fedezetet, molynek behozatalát a sz\'dvétséges nagyhatalmuk megengedik- Egyelőre <KM) drb. fejős tehenet, 2000 drb üszőt, szaz BiKSti Sóo oorjui,\'„\'WKi
Igásmarhát, 2000 igáslovat, 1000 bikát, 1000 anyakancát: "kell szállítani, melyet Olaszország, Szerbia, Románia kört felosztanak» A békeszerződésből származó kötelezettségek biztosítására az állam tulajdona és az állami bevételek első helyű jelzálogot alkotnak. Az államadósságot felosztják ama/, államok között, melyek a monarchia területét -átveszik. A-s ■ érdekelt államok bizottsága fog megegyezést létesíteni mindazokról a pénzügyi kérdésekről, melyek a monarchia feldarabolása és az állam adósságénak és a pénzügynek o béke szerződésben rendelt ujjsszervéáése következtében előállanak. Két hónapon belül az A antri» örökébe .lépett államok tartóinak á
¿ALAI NÉPAKARAT
191\'». juliu» 23.\'
területükön levő bankjegyeket lebélyegezni ós | tizenkét hónapon belül saját pénzükre bec*o- j. rolni. Az osztrák magyar bankot azonnal likvidálni kell. Mindegyik állam megtartja a területén levő váltópénzt.
A békeszerződésnek a forgalomról szóló pontjában szerepel a Duna és a Morva nem? zctkőzivé tótole, valamint •a oseh szlovák korridor, amélynek egyik vonaia Sopronon, tehát némst-osztrák területen keresztül visz Prágerhoíba A területi rendelkezések nagyjában a következők: Karinthia sokáról népszavazás^ fog dönteni. Nyugatmagyarország német területeit -r lényegileg Német Ausz rli kapja meg javaslatai értelmében. Az uj határon kivül esik (Német Ausztr|ához nem tartozik) a Fertőtótól keletre a 115. számú magaslati ponttól kezdve északnak Mosonszentjános, Hegyeshalom, Jehát az egész Pozsony—Torna között húzódó vasútvonal, ellenben belül esik ** a határon (Német-Ausztriához tartozik) Fóltorony, Siklósfalva, Keposény.
A szerződés katonai Teltételei Német-Ausztriát is kötelezik az általános szolgálati kötelezettség megszüntetésére, mint Németországot ós önkéntes jelentkezés alpján n>pgr jj^crvtzftridő. Áilandú -> had«.<ífeg- ahikittrsáYfl, amelynek legnagyobb létszáma harmincezer ember lehet, a tisztekkel és gazdasági \'.személyzettel együtt. A tisztek száma legfeljebb ezerötszáz lehet, az altiszteké kétezer. A szolgálati idO a tiszteknek legalább öt esztendő, altiszteknek tizenkét esztendő. A német-osztrák haderőnek az említett mertékre. t»1ó\'1e^mfiWlíTzerltf37s^d7rásáitóí szá-mitott három hónap alatt végre kell hajtani. Ez<m idő alatt kell kiszolgáltntm minden felesleges h&diányágóT és a hadianyagok gyárfását egyetlen állami gyárra kell korlátozni/ .....St. Qermalne, julius 22. Nyugatmagyarország némtítlakia vidékének legnagyobb részét Német-Ausztiiának itéték odn, így Sopront és^Fertőtavát Német Ausztria kapja, ellenben nem\'kapja meg Kőszeget, Szentgothárdot, Szombathelyt, a Pozsony—tornai vasutat, Moiont és Magyaróvári. ;• \'<.... :
Saint-Qermaine julius g.2, Az osztrák békeszerződést valamennyi politikai irányhoz tartozó Inp kedvezőtlenül itéli meg. „Az Eeho de Paris* szerint\' abban az esetben, ba az antant-szövetség meglazul, Németország kisiklik az ellenőrzés alól ós a kis szláv államokat nem lehet eléggó megvédeni, akkor Bécs nem állhat ellen többé Berlin vonzóerejének. A.....Hogyan loheí az
osztrák kérdést megoldani, amig Kun Béla, mint Lenin előőrse a cseh-szlovákökat és románokat fenyegeti. Nyilvánvaló, hogy ez a konferencia legérzékenyebb pontja. Az igazi békének, az eltensógesk.odé^oek •. teljes ..megszüntetése a legfőbb feltétele. — A „Le Journal.* szorint nem békéről, hanem likvidálásról van szó A „Seglio" cikkírója ezt mondja: Bármilyen nagy és jogos is panaszuk ama nemzet ellen, melynek fővárosa a világháború lüzhely^y^. • mégsem tartjuk okos tollúkénak,-ha I fiatal demokráolát arra kényszeritik, hogy m«n)klilósét a bolsevizmusban vagy a Németországgal való egyesülés ben keresse. A „Temps" írja ; A kettős. monarchia pénzügyi likvidálása tolo van kelepcével. Hogyan fogja
a megkisebbedett osztrák köztársaság az óriási adósságot kifizethetni* Mi ezt* tehetetlennek tartjuk.
JULIUS 21.
Koppenhága, juhus 22. Jvrisztiániában hétfőn kitört az általános sztrájk. A vasúti forgalom megszünr. az üzletek ya,. és a gőzösök nem indUtfak oí\'a kikötőkből. A munkásság követelte a diplomáciai összeköttetés felvételét
• szov játkor mány okkal,
az álUlános választójogot, a katortatanácsok eli6mefését -Ó9 a legfontosabb, iparágák szocializálását
Insbruokj jüíiiis 22. Bo\'zcnbon és Me-ránban 48 órás sztrájk volt az erőszAkes béke- ellen. Tricntben i? Állott a sztrájk
Laibaoh, julius 22. Ma délelőtt a szociáldemokraták nyilvános gyűlést tartották, amelynek lefolyása után a gyűlés résztvevői vörös-sásalók alatt , fdtfonúluk a kormány épülete elé.
nek emlékiratot nyújtott át. A szociáldemokraták követelései közt van az is, hogy a szerb horvat-azlovén királyság hé avatkozzék be az orosz és magyar tanácsköztársaság belügyeibe. Berlin, julius 22. A Beríincr Tage:,;.\\uü .jelcnii ¿.v\'Tegnap éjeetjk-a -h>votdözétf t\'&nutdL a* császári palota közelében. A tőzsde felől tüntető menet közeledett piros lobogókkal a palota parkjához, hogy az Üníerdeíindenrc és a brandenburgi kapuhoz eljusson Minthogy az utcákat á katonaság elzaita; a menet megakadt. A katonaság felszóittot.a a tüntetőkot az eloszlásra. A ".tUntetŐ^jacn^^j^d^^ "WatdUV" lövöldözni kezdő.t.
A tömeg szétszaladt. Egyes lövések később is hallatszottak. A .Vosischc Zeitung" szerint a k\'öra délutáni órákban «>000 független szocialista végigvonult az l\'ntcfdenlindűncn. A katonaság elzárta a Wilhelmstrasset és táblát táti kj ezen felira^sal: „Aki tovább megyén, agyon lőjük.* A tüntetők cgyrószc visszavonult\' a.brandenburgi kapun, r. tutJbit visszaszorították
Németország Iclvcozl a gncduHágl
ÖMNzeköttetéHt a szovjet ...i-Ui\'. Altauiokkftl
Berlin, julius 22. Bernsdorlí gróf, volt washingtoni nemet nagykövet, aki később a Scheideman kormány alatt a külügyi hivatal bókeelőkészitő osztaíyát vezette; nYőSl pedig a római német nagyköveti állásra nem jelölve, a demokraták partgyütesén tartott politikai beszédében a\' következőket mondotta :
— Magától órtetóleg készen kell lörinünk, hogy Oroszországgal és Magyarországgal gazdasági összeköttetésbe lépjünk.. . Mindkét esetben azonban\' kÖK\'erölnunk keli, hogy ezen országok jelenlogi kormányai bolviszonyaikba bele ne avatkozzanak.
Cseh kormányválság
. Mllirlaeti OMlfíií jitltu« 22. A éseh-szlovák sajtóiroda jülenli: A uieh szlovák kabinet elhiljroxla/hogy ma be>d|a lemondásét.
Felfüggesztették a szesztilalmat.
Budipeát,\' Julius "í >.\'" Á Népgazdasági Tanács » hivatalos lap szerdai számában rendeletet ad ki, amelyben bizonyos korlátotások mellett a dolgozók részére megengedi a napi fél liter bor .kiszolgáltatását. A 8 százalékos bor literjének ara 10 korona, a ( százalékon felülje fed* ¡, ko;, ,, lHI
jolina
Pet-P<n
HÍREK.
NáMtn.
A nap kél 4 óra 25 kot. nyugszik 7 ÓV I QO kor
A hold kél d. e -1 : 6r»\\jj i Szerda peickor, nyun-izik d. u ) .. ... :. 21 perckai\'\' \'
Az árufuvarozási szervezet országos kiépítése.
Az árufuvarozási síervezet . oiajégo» kiépítése tárgyában a, kóveikezfl lelvi sllást nyertük :
— A Népguzd^ági Tanács; illciókti főosztályának közüli áruluvarozásl és szél litmányozásl Ügyosztálya az oláia rendelt küzponlosiloll szállítmányozási és áruluve rozásl üzem országos klépiiését tűzte egyik legközelebbi programmjaid. A< a^it. működéséi ezldélg meg csok Dudapiti Újpest es liákospalotfl területére -lerleyztíllt ki. Pelléllenül szükséges azonban, liogy hasonló üzemek felállításával az ország fonlos inc/űgdzdasági és ipari ceníruttMivel Is kapcsolatba kerUllenek.
— A vidéki üzemeket a budapesii köz* ponl ÜZíin tnlnlalára fokiak megszervezni triég\' pedig altnak figyelembe vcielével, hngy az egyes vidéki vároaok nem Igény.\' nck nagyobb számú kirendeltségeket. E vidéki kapcsolatok megteremtése végen <>z tnqsl már teljes mértékben mei/ fog I.\' hetni azoknak a kivánaltnaknak, inch. anyaggyűjtés és anyagelosztds óriási ku|.i szeinfonliából az üzemmel szemlén lámaszldnak. fJöi-id idő kérdése már, néhány nagyobb vidéki városban ilyen lUem\'e/ivf ié/eaiisenck, amelyeknek különösen a cséplés után elszállításra ketil/ö gabonatömegnek Budapestre tör tinó irányi-fásánál lesz fontos szereptik.
— Ami a buddpesll inUktidésI Illeti, az üzem körülbelül ezer fogattal doigo. ik állandóan, de már roa. sincs tnódiaban i*t-lesen kielégíteni az igenyeket. Hogy lehái d szocializál! tizeinek luvarsrükségleléi ll/.em kielcgiihesse, intézkedés lórlénl, hogy ejyelóre Utidapest. IHpesf és \' líákóspáfó\'á területén tnlnden fuvareszközt, — lehat azokal la, ameiyakel az üzem nem vett Igénybe, — fuvarozási munkálatok leliesMé-sére kirendelhessenek. A kirendelés! inódo-zalol, a lén lések összegét stb. az üzem logla megállapítani. A fuvarozási nehézségeknek Ily módon történd rendezésével sl terülni fog az üzemnek a kisipar védelmit Í3. biztosijáulmert amíg egyrész\' a szükséges fuvareszközök az üzem rendel-kézér ére állanak, másrészt módjában lc*z méltányos eseiekhen az egy kéi fugáiul rendelkezó kisfuvaros üzemét mentesíteni
r-" Az árufuvarozási neltézségekn k egyik lényeges oka az a körülmény, ho^v sziinos esetben szocializált üzem, Intézmények stb. olyan esetekben Is napibérért rendeltek kocsi*, amidőn az elvégzendő fuvarozási munka csak igen kis résrét véne Igénybe a kocsi napi tellésllményének. A központosított szálliltnányozásl és árufuvarozási üzem felkéri ennélfogva a halóságo kai, a nagyobb szocializált üzemeket síb. hogy napibérért történő fuvarozással csak abban az eáéthen rendeljenek kocsikat, ha annyi munka van előkészítve, hogy a k»cat azt csak a teljes fnunVaidőn ál tudja
|\'(4|0. juliUS 28.
ZAUI NÉPAKARAT
lebonyolít»\'"- Minden más esetben az illetékes kirendeltséggel kell közvetlen össze-kötlelésöe lépni, mely azulán egyeslive foglo a kisebb munkákat lebonyolítani.
— Az uj kenyérllszt és kenyérárak. A
sepgardmngi tanács a kenyérllszt árát tud-\' "yaievflícg kilogrammodként I korona\' 50 fillérben állapította meg. Holrap jelenik meg a rendelet,! »m«\'y szerint a kenyér ára kilogram-monkint ugy Budapesten, mint a környéken egységesen egyforma: 160 fillér lesz. A kenyérnek, a-kenyérliszt .ezidei árához viszonyítva tulajdonképpen kilogrammonkint I korona 72 fillérbe kellene kellene kerülnie; igy tehát egy 12 filléres különbözet áll elö kilogrammonkint, amelyet az össeproletáriátus könnyebb elláthatása érdekében az állam vállalt magára. »Int ismoroles, már a -lisztnél Is,körülbelül I milliárd korona rállzetést vál-...,4alt az állam, hogy a..dolgozók,ellátása mincl olcsóbb és akadálytalanabb legyen. A kenyér —írSrVKI ÉTiVdltOtt kütönbbret -ujabb ráfizetést jelent a proletárállam- részére. A kenyér az idén .w5séSile8 «okkal jobb lesz a tavalyinál, mert a rouít ávben 87 százalékos volt a kiőrles átlaga, az idei pedig körülbelül HO százalékos lesz. Az uj kenyérliszt és kenyérárakból megállapítható, hogy az idei jobbmi-nfíégű kenyér árának a drágulása a mult évi árhoz viszonyítva csaknem teljesen elenyésző a tavaly óta előállott óriási munka-béremelkedésekhez és az egyre növekedő termelési költségekhez képest. Igy ha 2\'2 kilogramm havi lisztadagnak a felét kenyér-lisztnek számítjuk, ugy egy személy hav
.....keayeilisztellátásánál az idén mindössze csak
2 korona ;s fillér n többkiadás, amely [egy öllogu családnál havonta csak III korona 76 flitér túbbkiadáU jelent. Ez az áremelkedés a kenyérnél havonta és fejenklnt 4 ^korona, vagyis ótlagu háztartásnál körülbelül 20 korona havonta. Ez a jelentéktelen drágulás távolról sincs tehát arányban a munkabérek ás a termelési költségek nagyarányú - emel-,»,.Jlt4éscv«í., ,l^<imiii,,,„,ii;.<ilr\'i|iiili„.Agy
- Termény-átvevő bizottságok. — Nagykanizsán már javában folyik az aratás és ezzel megkezdik működésüket a termeny-átvéW bizottságod is,, amelyek a kormányrendelet értelmében lefoglalják a termést. — Nagykanizsa város területén hat ilyen bizottság működik. Az /. »/vételi bizottság hatásköre kiterjed: a Varasdi-utca, üajcsai-utca, Po\'gárutca, Ország ul a Tomplom-térig, Homokkomáromi-utca, Szent Rókus-ulca, Borok- és /.sigárdt-köz, Órtorony-utca és Tornyos köz lakóira. A //. bizottságé az Ország--Ut a Tomplomtértől vég+g Tetnplom-tér, SíoiU l\'lótián-tér, Cigány-utca, Hunyadi-tér, Malom-ker;, Rozmaring-utca, Körmös-utca, Szcpetneki-utca lakóira. A III bizottságé a Pívárí, Szigot, Bába. K\'isrác, Nagyrác, Alsó-temető, l-\'clsó-temetö és -Jakabkutl-uteák- lakólra - A IV. bizottságé az Erzsébet-tér, Báthory, Magyar, Garai, Kinizsi, József-főherccg, Vörösmarthy, Kákóczi, Sugár, Arany János, Királyi Pál, Kozgonyi, Hunyadi és Kölcsey-utcák lakóira. Az V, bizottságé a Petőfi, Honvéd, Attila,
■ *óWa, Teleki, Szenlgyörgyvári\' és Kórtiáz-"icák, Eötvös, Husztl, Kossuth, Széchenyi és »«ák-terck, s e Fő-ut lakó\'ra. A VI. biioll-*Jgé a Király, Zrinyi Miklós, Zárda, Kazinczy, fcengery, Kisfaludy, Nádor, Hajcsár, Gyár, Soliáz, Tárház- utcák, az ösazes vasúti árházak, * sörgyár, Pátria pótkáv.égyár és a Hadikór-M« lakéira.
—* Megnyílt a Jugoszláv határ? Á|
Zalaegerszegen mogjelenu .Zalamegyo- cimü I hetilap legutolsó számában olvassuk a következőket : .Az elmúlt héten, mint köztudo-masu, megnyilt a határ Jugoszlávia és a magyarországi tanácsköztársaság között. A határmegnyitás eredményei roár.to\'árMh^, "\'álnak, amennyibon igen sok Iparcikk, melyot az utóbbi időben teljesen nélkülöztünk, most már, —. ha szórványosan is — rendelkezésére fog állani «z arra nagyon ia rászoruló közönségnek. A megállapodás értelmében több. millió, korona érlé iü iparcikk fog bekerülni a tanácsköztársaság területére, melyekből az előirányzott terv szerint főként azok fognak részesedni, akik kék pénzeiket a la-, karékpénztárakban helyezik cl és helyottük fehér pénzeket vesznek ki. Ennek megtörténtét azután a takarékpénztártól kapott szelvényekkel fogják igazolni az illetők, akik aztán
később megállapítandó helyen ést mQdqzatok "szerint\'\' fehér pénzért" fogják megkapni a ..szuksegu» iparcikkeket, .\'i\'wméesetes azonban, hogy azokat sem fogják számitáson kivül hagyni, akik a kék pénzt a kormányzótanács intézkedéseihez híven mtlr be ts* szolgáltatták. A kiosztásnál mindenesetre a proletariátus érdeke fog dominálni s az osztálypolitika itt Is teljes méitékbcn érvényesülni fog, ugy hogy ■ \'Zalaegerszeg szervezett . munkásain«\' nemsokára már alkalmuk lesz a legszükségesebb ós máWégóta fájdalmasan nélkülözött ipari termékeknek olcsó áron való beszerzésére."
— Halálozás. Szigriszt. Bözsike t. lui 22-én délben hosszas szenvedés ulan a helybeli barakkórházban elhuny Folyo hó 24-én csütörtökön deítHon ő óra/or temetik a róm. Vall), temetif haíutNa hájból. Az engeszleíó szentmise hétfőn I. dololőtt 10 urakor lesz a lerenciendiek templomában.
— Két hónapra biztosítva van a cukor. A nagycenki. cukorgyár énusiteite s városi ínloző bizottságot, hogy a cukorközpont Nagykanizsa részére 3-jO métermázsa nyerscukrot utalt ki, amely arának -lellzetése utan azonnal útnak indítható Na^kanizsa fele A három és fél .waggonra való cukor Nagykanizsa varos cukorszüksegletét legalább is két és fél hónapra biztosítani 4ogja.
— Az NTh székeslehérvárl szereplése. Nem akarjuk mentem u? NTE székestehéi-vári váratlan veresegét, csak az igazság kedvéért állapítjuk meg a következőket; A székesfehérvári pálya meglehetősen . kicsiny volt, amelyen egy nagypályához szokott csapat természetesen nem tudja érvényesíteni tudását. Deprimálta a kanizsai játékosokat az is, hogy a inatsch- et megelőző éjszaka vasúti -koo«ikban..aUldtak, llletjce.ncin aludtak, és-így fáradtan játszottak, A kedvezőtlen eredménynek egyik oka volt az is, hogz a. kanizsai csapat katonajátékósat és Simonyi. helyén tartalékosokkal játszott, akik igyekeztek ugyan megfelelni a követelményeknek, de mégsem tudták pótolni a hiányzókat- Vogul az a. körülmény is nagyon befolyásolta az eredményt, hogy csapatunk lelke - Saller a mérkőzés előtt két nappal a nyakán végzett operáció következtében nem tudott megszokott jó formájában játszani, sőt á többi csatárok játékát is érezhetően befolyásolta. A merőny legjobb embere, aki messze kimagaslott a 22 játékos közül: Tóth conlerhalf (NTE) volt. Jók voltak még Harangozó, Dózsa (NTE) Giba, Vágner, Berkes, Tóth (DV.) A mérkőzést-, melyet mintegy 40CO főnyi közönség kisért feszült figyelemlemmel, Leiner Antal szövetségi biró páratlan
szakértelemmel vezette. E helyen mondunk köszönetei a Székesfehérvári T. C. játékosainak: Plosscr slb továbbá az ottani sporldlrek-tórium titkárának Bein Lászlónak, akik ámbár a D. V rivális egyleteinek a lagjai, mégis vendégszeretetük legjavát adták és igyekeztek pótqlni mindazt, amit a 0. ,V. állítólag önhibáján kivül cl mulasztott, (v. z)
— ítélet a zalaegerszegi ellenlorra-dalmárok ügyében. Zalaegerszegről jelentik : óriási árdeklódes mellett tartotta meg a zalaegerszegi forradalmi törvényszék péntok délelőtt tárgyalását Sípos ■ Dezső temetkezés vállalat-tulajdonos es Kréinár István vendéglős bünpörében. A vád szerint nevezettek eltenellonforradalmi üzelmek gyanúja merü:t fel, melyekért őket napokkal ozelőtt letartóztatásba is helyezték. A kihallgatás alkalmával Sípos ellen semmi konkrét bizonyíték nem merült fel]» kitűnt, hogy a szájába adott nyilatkozatokat, mgly.ek a. tanácskormánnyal aaaui-boni bizalmatlanságot fejezték volna ki, nem tette meg, miért 1« * ttmStm tőrvényszek Sípos Dezsőt az ellene emelt vad és következményei alól felmentette. Kreznár ügyének tárgyalásakor kiderült, hogy a terheli valóban súlyosan áthágta a tanácskormánynak a szesztilalomra vonatkozó rendeletét s a törvényszék. ezért 10 ezer korona pénzbüntetésre ás kétévi fogházra fttlíc\', a \'három \'másodrendű vádlott 1 — 1 havi- fogházbüntetését azonban feltételesen felfüggesztette.
— Mészárosok, husipari szakszervezet, vasutasok liusazéko es asáltalános fogyasztást szövetkezet nusszéke figyelmébe: A városi intézőbizottság tegnap a következő fel-
hiyast bocsatotta, ki,;, Csútörtykpit.....ly.yy _
24-én délután ö órakor a varosháza tanácstermében értekezlotet tartunk a központi vágással és a husjegyrendszer életbelépésével kapcsolatos kéidesek megbeszélésé céljából, mely» a hu»ipaj, »zakszervMetít «» a ma-szaros-hentes érdekeltséget^ valamint a fogyasztási szövetkezel és a vasutas csoport husszékének vezetósegét meghívjuk. Kagy-kanizsáp, lltltt. évi július bó 22-én A város!
IriMJSMióltUI.......""" **" \'* "\'
— Iladlrokkan^k, hadiözvegyek szövetsége értesíti azon tegjait, akik a rétb\'l
.visszajáró, pénzüketimég ..e* i^eig fe) nem vették, folyó hó 30-ig felvehetik. Aki az összeget 30-ig nem venné fel, a szövetség mint adomanyt az adminisztratív költségek fedezésére fordítja.\' — A hadirokkantak és hadiözvegyek szövétsége felhívja azon nagykanizsai tagjait, kik valamilyen ruhaneműre igényt tartanak és tényleg e cikkekre rá vannak szorulva, igényűkel folyó hó 2Ö-áig jolentsék be a délelőtti órákban. Kölcsey utca 12. et. aliíi \'WiiHlflnki ItoizV magavaT"|l 1 e;mezcsI könyvét, tagsági és szakszervezéli igazolványát is.
— A Tornaegylet szerdán (lélután 5
órakor a tornateremben lontos ügyben választmányi ülést tar-t- amelyen kéretnék a tagok okvetlenül megjelenne*
Pártügyek.
A húsipari munkások ma szerJan este 7 órakor a vágá* - köipontosiwnn érUdkében értekezletet tartanak. Mtrulen tag, meg az iijumunkésok megjelenés« is kötelező.
A magántisztviselők helyi csoportja f. hó 24 cn válaseimányi ülést tart. A tagsátfi-dijjal hátralékban levő tagok felhívatnak, hogy hatralékoikat asonnal ftüeasék- be, mert ellen-\' •setben a legközelebbi napokban megtartandó taggyúicsen ezekntk a tagok »órából való törlésére nézve indítvány fog tétetni.
ZALAI NÉPAKARAT
191«. juliui 22
Szigorú rendelet! Figyelmeztetünk mindenkit, kereskedőt, vendéglőst, fodrász, cipész, szabó és egyéb iparosokat, fuvarost, orvost, gyógyszerészt, az összes piaci árusokat, élelmiszer kereskedőket, W termelőket,
hogy aki más pénzzel fizet, más pénzt elfogad, vagy követel, mint a megengedett és forgalomban levő Tanácskormány pénze
rögtönítélő bíróság elé állíttatik!
Csak fehérpénz érvényes! = Vármegyei Intézőbizottság.
A tanácsköztársaság pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzése. }
•\'»^"\'•^A \'Népgazdasági Yanécs IV. pénzügyi főosztálya a tanácsköztársaság egész pénzügyi gazdálkodását összpontosítani, áttekinteni és -rendszeresen ellenőrizni kívánja. É célból a szorosan vett állami kiadásokon és bevételeken kivül elsősorban a szocializált üzemek és egyéb közintézmények működésének.pénzügyi, ■ eredményéről "szólŐ adatok feldolgozását és nyilvántartását tűzte ki feladatául
Az 1019. évi május 27-én kelt 4387. N. B. számú körtáviratával felhívta az összes ellenőrzés" alatt álló pénzintézeteket, hogy a szocializált vállalatok folyószámláinak havi kivonatát 1019. március 21-től május hó 31-ig terjedő időr.é ...vonatkozólag -a IVr ^főoszrftry- " nak küldjék mog. E munkálatok folytatásakó-pen a népgazdasági tanács IV. fŐQ&itélya 1919. évi julius 5-én kelt 6593 N. B. tiimu rendeletével arra hivta fel a pénzintézeteket, hogy a szükséges adatokat most már 4919 évi június, hóra vonatkozólag állítsák össze és\' terjessék be.
A körrendelethez egy kimutatási minta is csatolva vart, mely az összeállítást megkönnyíti és abba egyöntetűséget hoz be, mégis a körrendelet kiegészítéséül még a következőket közöljük: . . v; ..Azok \'-űz- intésetek, amélyrióft azTÓÍO. cvi május 2<-ép kelt 1387, N..Ü. számú távirati rendeletet nem kapták meg, (mert a közlekedés szünetelt, vagy az intézet ellenőrzés alatt még nem állott stb.) ezutal két kimutatást küldenek, egyet 1919. IU./21-től V/31-ig torjedő időre és egyet 1910. junius hóra
1919. évi julius hó 5-én kelt 6593. N. B számú körrendelet szerint a kimutatásba nem-csak j,. szocializált.4pari és mezőgazdasági üzemek, haneifí a kimutatásban 111., IV. ós V. csoport alatt felsorolt közintézmények folyószámlái is felveendők. Amely intézmény tehát 1919. március 21-tői május hó 3l-ig W&uta-tásba ezeket: a folyószámla tulajdonosokat\' nem vette,be, ezekről pótlólag küld kimutatást, vagyis szintén két kimutatást terjoszt «10. 1919. március 21-től május 31-ig adatok feldolgozására 1919. juniusi kimutatás mintája fölhasználható, az jd.ő.." pont megfelelő kiiga-aitásávaL
Az elkészített kimutatások a Népgazdasági Tanács IV. pónzügyi főosztálya VII. szakosztályához küldendők, még pedig a bu-
. . _____> - \' t ■ \'
dapesti intézetek legcélszerűbben küldönc utján; a kimutatásból netán még szükséges
példányszámok ugyanott,.....átvehetők. • (Vár.
Fénzügyi Népbiztosság uj épü\'et I. em. 48. ajtó.)
A Humanité julius ü-iki száma Drago-mirolf orosz tábornok nyilatkozatát közli,>wiely ellentétben a szegedi- ellenforradalmi kormány hipokrita áldemokráciájával, egész leplezetlenül feltárja az ellenforradalom igazi céljait. A nyilatkozat így szól:
— Csakis a fegyverek állápitják meg Oroszország jövőbeni sorsár.\' Anitkor az önkéntes hadsereg győzelmesen bevonul majd Moszkvába, ott lógják megállf»pilaoi...aS5..eszközöké SlT\'ofszág^ életének újjászervezésére. De már most bátran kijelenthetjük, hogy katonai diktatúrát tartunk szükségesnek. Addig fog ez tartani, amíg szükség lesz ró. Egy évig, két évig, három évig, ha szükséges. Hogy a dlklötort Doniki.nnek, Kolcsaknak, vagy másnak hívják, nem fontos.
A fő, hogy vaskézzel rendekezzék és hogy medtudja hajlítani az országot. A .diktátor oly rendszabályokat fog óletbeléptetni, amilyeneket épen szükségesnek lát. Felfogja állítani a kivételes törvényeket. Oroszországban más. hangnak, mjnt4az -övének,:nem szabad hallatszania. Később, amikor a nyugalom helyreállott, á diktátor távozni fog. Át fogja adni a helyét egy uj felszabadító cárnak, akit még nem ismerr ak ugyan, de aki könnyű szerrel fog majd népszerűségre tenni azáltal, hogy a nemzet bilincseit kissé meglazítja. Még hosszú ideig; nem lesz szükség aá alkotmányozó nemzetgyűlésre. Minthogy lehetetlenség egy-szeren visszatérni az_autokrata rezsimhez, öly " tanácsadó testület egybehívására van szükség, mely a nemesség, papság és a bür-zsbázia vezető embereiből ós a Zemsztvo ki-küldötteiből állana. E testület az uralkodó támasza lenne, egyúttal pedig-kőzvetitó- az ural\' kodÖ\'ós a nép közt. Ez.nem jelenti azt, hogy sokkal\' később ne lehetne alakítani a cár körül egy olyan gyülekezetet, melynek határozatai törvényerővel bi nának. Szükségos Oroszország abszolút centralizálása. Lengyelország léiJGt független • állom, de sfe\'m "Üítránia, som Finnország nem gondolhatnak arra, hogy Oroszországtól különváljanak. Finnország birtoklása Pétervár biztonsága érdekében szükségos. Ami Ukrániát illeti, ennek nemzeti
aspirációi minden alapot nélkülöznek. A föd;« ralizmus veszélyes, minthogy különválásra ve-r^ »etr Fontosvhogy Nágyöröslörszág ne különbözzék lényegesen a régi Oroszországtól, cs kogy a forradalom tapasztalatai csupán figyelmeztetésül szolgáljanak « régi rezsim hibáinak elkerülése érdekében t
____t íme igy festi mog Oroszország jövőjét
Dragomiroflf tábornok, alji J)enikin tábornok-nak párisi hivatalos képviselője. Ez lesz a proletárság sorsa, ha győz az ellenforradalom. Semmj, okúink sincs annak feltételezésére, hogy ránk más jövő várrífc A szegedi álkor-mány Dragomiroffjai nemzeti és demokratikus jelszavakat hangoztatnak, de bizonyos, hogy ezek mögött az. orosz DragomirolT szándékai rejlenek.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen gyermekünk, illetve testvérünk elhunyta alkalmával, fájdalmunkat jóleső részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton „^ mondunk hálás köszönetet. ^-v Nagykanizsa, 19IIL; Julius 23..
\\ Sommer Ferenc
éa családja
Bútort adok
Cím Szemere-u. 4/b.

aágért.
958—1019. szám.
Hirdetmény.
TAHOY\' ToborsAt.
Az alsózalamegyei voros^rparancsnokság viiroa őrükül toboroz. Toborzásra jetamk.e2bef mimlan 20—42 év« agyén, ki a vörös hi-a. sereg sorozó bizottságai\' által beigaztJ alkalmatlannak osztályoztalott. /
A belépő vörösőr a kővetkező /lleté-keket kapja:
Napi •»üoW — — \'V —\'jf 15 ¿»i étkezési pénz napi -A — — r~ 15 » Kuhakoptatásl pótdij napk — —A— 2 • Ellátlatlan családtagok utVri (keáfset-képtelen szülők is) cSalailifrótdij havi — — — ■ V — 100 , Nős vórosíruk lakbér« . 50.
Jelentkezés ideje mindennup délelőtt 9—11 óráig a vármegyei parancsnokság toborzó osztályában (volt 20-as laktanya.)
Garubb Gyuln
vármtgyci pw.nc.nok.
XLWK *»••!»•«»
Nagyban.»«, 1919. Julius 24. C»(lt8rt8k.
187. at*«n.
„„»..lií..« « .„k.MU.. •»«»\'-"■ 4- """
A SZOCIÁLISTA-KOMMUNIS7A MUNKÁSOK PÁRTJÁNAK !j ALSOZALAMEGYEI REGGELI H1V\\TAL0S LAPJA \'
FlAfixat*«) Arak i Eu*a» Avr« .... »0*— korona
fíl t«r«......43*—— korona
Nuyyi.il uvr® . ,,.... att-50 koroaa Eoy hónapra ... t\'SO korona
Oszíályháboru
jlt a folytatása az imperialista világborúnak, a kapitalisták kartell-szerü iillalkozasának. Kemcny és liaiálos osz-ilyháboru, amely eldönti, hogy a régi ,,légrend maradjon fönn, vagy az uj ilágrend boldogítsa a munka harcos -atonái!\': a proletárok nemzetközi tábori. Mindenki .tisztában van azzal, , hogy világháború nem csupá\'i oz osztály-ábora jegyében indult, de folytatása és cgnélküli húzása már a proletárság ■törését célozta. A világháború minden ■apja ékesen bizonyította azr, hogy n háború egyetlen- ország munkásságának jm kellett és csupán a kapitalisták végien nyereségvágya, később pedig a ifgl(thz6tt""kt>t()fláSágtót """V6l6"""r5TéIém\' <ozla azt, hogy nem\' merték becsületein befejezni. Amikor Oroszországban :tőrt a proletárforradalom, a háború anyítoi még inkább megijedtek és a nligháboru most már fölvette az osz-,\'lyliáboru jellegét.
A párisi békekonferencia és Vele r"Wiuzátnosan a szocialisták berni\'néhl-.ikOzi konferenciája már arról tanács-oztak februárban, hogy az osztályhá-horut minő eszközökkel vívják meg, mert kétségtelen volt már ekkortájt, hogy Parisban a szocialisták ellen való harcot szervezik.
A proletárság magyarországi diktatúrája volt az, amely a párisi békekonferencia machinációit leleplezte és megmutatta a világ proletariátusának, hogy az entente minden lépése a dolgozók ■llcn irányul. A magyarországi Tanács-köítáriáság négy" Hónapos fónnáítésannk rtánete nem egyéb, mint az entente illönböző raffínált támadás tinak a soroló, amelynek vizsgálatinál minduntalan tűnik, hogy Clemenceauék nem a vi-$hdboru miatt haragszanak Magyarságra, hanem a proletárság uralma amelyet rossz szemmel néznek. Ha oletárságról van szó, az entente-nak készen mindogy, hogy a magyarországi oletáriitus az, vagy más oiszág pro-társéga. — A kapitalista Oroszország ■"lyon hű és kedvenc szövetségese volt ■anciaországnak és milyen ellenségévé * Mor, ..«mikor proletárállammá ala-Ult. Merjük állitani, hogy Clemeneeauék a esetben, ha a franciaországi próletá-«us győzne, Angliából, Amerikából, \'»gy valamelyik más kapitalista ország-intéznék hazájuk ellen a harcot. • A proletárok \',•minden" \' országban\' \'^tályharcot folytatnak a kapitalizmus \'Jen — a szakszervezetekben ; azonban \'\' az osztályharcot alulról vivjuk az u!«m fegyveres erejével szemben. A ma-Vorországi -és- az oroszországi protetá-"m került csupán abba a szerencsés
helyzetije, hogy a: oszlülyharcot jelűiről, a fegyverek erejével irányíthatja a kapitalizmus ellen. Éppen ez bírta .01 ententé-oi arra, hogy minden erejét és ravaszságát n fölfegyverzett magyarországi és oroszországi proletariátus ellen fordítsa. Terve eddig.nem sikerült és ezentúl még kevesebb remény lehet arra, hogy sikert érhessen el, meit a szocializmus frontja, amelyet editig különösen a magyarországiprolejánag képviselt, folytonosan terjed. A világ proletárságának tehermentesítő akciója megkezdődöd, mert fölismerte a most vaiudó világválságban az osztály-háborút es megtalálta a helyet, amelyet ebben az osztályháboruban el kell log-Wqjiífc .Cletnepceíuék, nacionalizmusa. nem izgatja mar a francia proletárokat, akik látják, hogy a párisi békekonferencia a világ legnagyobb csalása volt. A francia prol.etárság végre rájött arra, hogy I\'"och tábornagy győzelme az ő ve eségük
volna, a magyarországi -. proletariátus pusztulása pedig az ő pusztulásuk is, sőt az egész világ proletáiságáé. A francia proletárok fölismerték osztályhelyzetüket és ez többet hasznát a szocializmus ügyének, mint árthatott volna az entente egész katonai hatalma. .
A síkor, a . végső győzelem elmaradhatatlan, mert mert a világ proletd-riátusa szervezkedik és az oszíályháboru alapján áll. A különböző sztrájkok, a 21-iki nemzetközi sztrájk, az olaszországi zavargások már a világforradalom elócsatározásai. Ezekből az előőrsi harcokból fog kifejlődni az a nagy szocialista világforrída\'om, amely diadalra juttatja az egész világ proletár-ságinak nagy harcát. Ez-a győzelem rögös utakon, nélkülözéseken és szenvedéseken vezet keresztül, de ezeken keresztül fog segíteni bennünket a mai napok eseménye : a világ proletariátusa az osztályharc felvétele mellett döntött.
Horvátországban kitört ja forradalom.
— A Zalai Népakarat eredeti\' tudósítása: ^
A versaillesi cirkusz kohójában kifőzött Jugoszláv állam, amely\' már rág forr, erjed, amelynek bomlási tüneteiről oly gyakrnn adtunk jelentest, ugy látszik elérte a tetőpontját. Jugoszláviában kitört a forradalom. Világos és kézzelfogható volt, hogy.népekkel és országhatárokkal nem lehet ugy zsonglőrködni, mim-a cirkuszokban szőkíts: \'A horvát
nép fegyverrel üzi ki a szerbeket Horvátországból, több város lángokban áll és ugy lálssíK ;Hp.ryátQr»?á«l»n» nemcsak a íaii,.t>awro. a társadalmi forradalom is felütötte a fejét. Híreink, amelyek még megerősítésre .szorul-nak, alább következnek: ..........Érkezett este 9 órakor.
Kaposvár, julius 23. Verbal János barcsi polgármester, aki Barcsról menekülve tegnap . érkezett Kaposvárra, a Somogyi Munkás munkatársának a következőket mondotta el a horvátországi forradalomról:
— Egász Jugoszláviában kitört a forradalom. A forradalmi megmozdulás, amely tulsjdonkápon a városokban vette kezdetét, rohsmlápásban átterjedt a vidékre, a parasztságra 1« A. látszat az, bog* tulajdonkénen parasztlázadással illünk szemben, amely a szerbek ellen Irányul. A parasztok kaszával ás kapával kergetik kl a szerbeket Horvátországból.
— Horvátország egységes forradalmi mogmoadulása .a. szerbek. wrrorisxliktH. fellé, pésén és kovácsolásán kiviil állítólag aira vezetendő vissza, hogy Horvátország függetleníteni kívánja magát, illetve megfogadja « Jugoszláv államogységben való részvételét. A
■jelentések\' szerint »..szerb imperialisták és kapitalisták tervbe vették, hogy deputációt
menesztenek Parisba, hogy ott Horvátországnak és Szerbiának szerb jogar alatt valá egyesilését siettessék — s ez adta az impulzust a nép megmozdulásához. .. .......
— A szerbek felszólították a horvát népet, hogy ezen depulációban vegyenek részt és nevozzék meg a kiküldötteket. A felszólítást, amely fenyegetéseket tartalmazott, a horvát pártok vezelői visszautasították. A visszautasítást, amely vasárnap történt meg,
a szerbeknek egy ujabb, ultimátuma i követté, \' amely kilátásba helyezte,, hogy ha a. horvát pártok nem tesznek rögtön eleget a felszólításnak, Horvátországot katonailag teljesen megszállják és mind hóditott területtel járnak el vele szemben. r
— Horvátországban, ahonnét a szerbek a horvát parasztok fegyveres fellépése következtében bujdosva menekülnek, napirenden vannak az összeütközések. A kormány megalakulására és a szerbek visszavonulására vonatkozó részletek hiányzanak.
Munkatársunk este 10 órakor felhívta a Muravónal katonai főparancsnokságának Lazsnak pusztai hadiszáilását, ahynnét, , a hQtyálr országi forradalomról a következőket közölték velünk:
— Tény, hogy Horvátországban forradalmi mozgalmak törtek kl, amelyek a hozzánk beérkezett jelentések szerint valószínűleg- ogów Horvátországra kiterjednék.\': Részletes jelentéseket még nem kaptunk s igy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy nyilatkozhassunk. Eddig pozitive csak annyit tudunk, hogy a határmenti Varasdban forradalom van, harcok folytak s Varasd mág ma la lángokban áll. 1
ZALAI NÉPAKARAT
lölüvjulm, 24.
Nagy zavargAHOk Zágrábban én V itra.sdoii.
7\\Budaf!-*»tr julius* 23. A M T. 1. jelenti Zágrábból Zalaegerszegen keresztül
Horvátországban kitört a forradalom Radiot parasztpárti képviselőt kiszabadították börtönéből. A katonák fegyelmezetlenül szaladnak szerte széjjel, az egész hadsereg: felbomlóban" van. A tisztek és altisztek letépték disztinkciójukat. Varasdon ós Zágrábban nagy zavargások vannak. Csáktornyától lefelé a telefon- ás táviró-forgalom szünete1.
Hivatalos frontjelentés.
• Büdapés\', jüliüsf 23. A .\\í T. T Í jelenti julius 23-án: Vörös csapatajnk eiőnyomulásu-kat kemény harcok közt folytatták, a mai napon Kisújszállást elfoglalták és Turkevét megközefitettek. Egyik derék huszárezredünk, lovasrohammal a román lovasságot megverve élével Karcag előtt áll. Budapesti csapatok, a bihari vörös ^aiogpz/ed ,,,Jtóng©rÓMíek-*. románokat Mezőtúrig szorították vissza. — Tiszafürednél a már többször több izben kitűnt nemzetközi ezredek a legnagyobb akadályokat leküzdve, a Tiszán szintén átkeltek és az ellenséget menekülésre kény-AMlilftlbUt. Saeft4e9n-él erős harcok folyamatban. .Tokajtól, keletre % cs - délko ctrc ü\'iabb\' teret nyertünk.
Hadsereg főparancsnokság.
Levél Dunántuiról.
Fabick, a Proliászka kaatély, bnt Habsburg, uicg egy vak »rnigorlMa.*)
Fabicknál lakom, az ő vendége vagyok itt Székesfehérváron. Pesten ismerik Pabickoí, a. nevel nem keil magyaráznom. Az első és a második forradalomban ismerlek meg, szikár, napsütött, erős malrózieste mindenül! olt volt, ahol tömeg, -vajúdás, bolrány és forradalom készüli. Faj- és valláskülönbség nélkül általában minden gyűlési széflel veri, ameíyet fölöslegesnek tarlóit. Az eseményeket Igazolták, neki volt igaza. Névleg a katonatanács alá tartozott, igazában pedig ■sehova. Száz*százölven -embere volt mindig, tengerészek, akiket gondosan megválogatott, neveli, kipróbált, áisolejtezett s akik ma ugy ragaszkodnak hozzá, mint egy bálványhoz. Egy lépést sem tesznek nélküle.
A Fablck-csoporl elme: Fabick ten-gerész-különitmény. Ezek nem aulós-tenge-részek. Kél napja élek közöttük ebben a poros városban, ahova a forradalom még csak legszélsőbb hullámait küldte el, fáradt hullámveréssgiraz alvó házak, zsiros, ne-hézszlvü lulad.tnal élet barázdái közé s valami nagy Jóérzéssel és csendes csodálattól figyelem őket, embernyi egcsz emberekel. Eizek nein pesii lengerészekv qfcifc kö-> zölt sók\' becsületes és \'fanatikus ember akadhat, de ferencvárosi szegénylegény majdnem ugyanannyi, ezek mind katonák, a „katona\'-fogalom valami uj éneimében. Szabad katonák: egy belső forradalmi reg-Jainára dolgosak, nem -ismernek más
törvényt.
* • * *
Székesfehérvár : hadlesl, por, alacsony házak, néhány szépfaragásu régi kapu, minden kávéházban cigány, különben valami
*)A ,Vágóhíd\' Julius el«fJot sxmnnból.
hallatlan szenny és fásult lustaság az egész városon. Az élet lassan ver itt a nagy melegben. Néha \'öülók rohannak a városon kérésziül, éiiel szirénák bőgnek, aztán hosszú órákon megint csend. A templom, a^olosior, a püspöki kastély fellorlászollan ¿llnak az apró házak közöli. A közismert vidéki „Fekete Sas" egészen piszkos ?zál: Irida, öreg pullfuros butórolc és márványlr.-pos mosdó. Prohászka Ollokár püspöki kastélya a város közepén áll, széles, nagy, zöld és fehérclrádás kastély, barokk és renalssance elemekkel, gyönyörű faragolt kapuval,, szárnyas, fehérrácsos ablakokkal.; Az erkélyről vörös zászló leng le. A kapu ..előtt fegyveres .tengerész , sétál.. -Ai -épület hála mögöll, benn a város szivében kőke-rlíéses, kélholdas hatalmas kerl, dus és gyönyörű zöld fákkal. Ili lakik Fabick és csoporlfa. Bemegyünk a hűs, széleslépcsős, fehér lépcsőházba, ódon, hallatlanul szép boHivei - vannak a püspöki kastélynak, a falakon becses, nagy szentképek, a folyo-sókmra \'legfinomabb \'cséreszriyéfóVŐI faragott karszékek és pamlapok, hnazsáinolyok. asrtalok. A/ első emeleten a lépcsőnél isméi szuronvos tengerész áll őrt. Bevezet Fablck-hoz. Tágas, natív szobában ül. borvörös a tapétáin a szobának, szép, fáragott ágy. aszlal. ódon székek se\\»y íróasztal ;.m!p<ljen. más felesleges dól<?oi kicipellek a lakásból. Fabick fiatalember, harmincéves, legényember. Kék szeme van és a megjelenésében, ahogy udvariasan és tartózkodó elfopultsácr-*?al beszél, van valami nagyon szInpaJikus és különös. Alkoholl nem Iszik, n dohánv-zást kurlas/áru angoí cslbukfa kielégíti,
rendkiyll!,, u4yarífl».,..ia .axlvas :.....ké-t m><»y-
szobái azonnal átad a palotából., minden butordarabia a szobának műkincs és felüdülés.
\'i. ... .. *
. Esle, ülUnk Faclekkal a kastély emeleti szobáidban és beszéltreilink. .....
A püspöki keriben sok a hárs. ennek az illáin nehéz és mind heiön az élszaká-han az ablakon ál. Az átelleo! kávéházban iálszlk n cigány, a kert felé pedlfir nagy csend ven.
— Mi cítv s/iget vagyunk iii ebben a városban — kendi estendwveti "Fabl\'tV — és egész Dunánlulon III ez a kaslély mivelünk, egy szlaet ez. Ml vagyunk lil a forradalom. Mitőlünk félnek, pedig ok nélkül és Igazságtalanul nem hántoltunk soha senkii.
— Nagykanizsai vagyok Három polgárit lárlatn. azulán ipari tanultam, vas- és fémmunkás vagyok. Husz éves koromban kerültem Polába, a haditengerészethez. Én nem.tudom, hogy ml-voll oltan velem. f^n gyűlöltem. a fegyvert, az üt<5 eszközt. Ha egyedlil vollam, csak eldobtam a fegyvert és a fogamai csikorgattam, amiéri az embereket ölelni akarlák. Egyszer a Vlribus , llnltfa vlarejiocsálásaltor hat Habsburg állt az ágyú csöve elöli, ahová kirendeltek Gondoltam : megrántom a kanócot... Aztán mégse. Valami ugy megfogja, visszahúzza az emberi. A hal helyébe jön hatszáz — nem változik, semmi.... és én egyedül ■ clptfliem 1iat ember emlékéi a/, élelen? .... .
— Én mindig niondlam : meg fognak minkéi verni a háborúban és ezéri fogunk győzni. Nyolc évig éilern a tengeren. Én szabad ember akarok iennl: szabadságol akarok, szabadságol!... Nempo.lilikai.sza-
badságol, nem paragrafu^pkal! lileiet-j1 rok, süabad életet élni.. . :
Ezl csendesen mondia, azzal a furc.,, elíogódolt szeméremmel, amivel mindig fc. szél. Van valami visszhang a szabad ienj(, tnorajlásából, amelyben nyolc évig éli. a palola előli kopog az éjszakában az mCí. köveken az őrálló moii\'óz ..esizmáia. N«,,, Pablckot, a történelemnek és a forradalom, nak ezt a megszállottját, akli tiszta és mla. tlkus erdk verekedlelnek a világgal. Milyen messze van ez az ember minden pölhikáia. milyen tisztelni való ez az anarchia, amibe, él s-mennyire a lövö pallllkusa mégis.
vendéglőbe, ahol zongora van, -hogy\'meghallgassak egy vak flul, akli az Illeni ft-renerendiek három évig larlollak bezárva i kolostorban, mini egy vak állatol, szegéiig, piszokban, szennyes és rongyos fehérnemű-ben, maradékkal elellék és havi Hz korom béri tizedek neki három,,éy.ea,Mereszliii.a«it hogy egész nap orgonázzon nekik. A fia borzalmasan néz ki, torzonborz, a li.ua 4 homlokába nőll, rongyos, a nadrágé pókhálós és ujlnyi piszokban tapad. Nehezen beszél, inkább nyöszörög, valóságos zenei tehetség szegényke és meg vanjíenne ha .vakok..nagy és-mámoros zonel vágyódás) s télova, magakomponáll lulamokál vun , keze a zongorán. Ezt kimentették most ,1 kolostorból a barátok közül, akik nyilván ugy-e a/.érl larioliák Így a flul mapuk közölt, hogy legyen valaki, aki Jób szenvedéseire és az apostolok szegénységére emlékeztesse őket. Fabick most munkásba.ig-versenyt-remte««\' vele,\' fölsegíti; gyámölíiio, ruhát ad neki. A félelmes Fabick ...
AUrai Sándor.
HÍREK.
jnlina
N A P T A P
A nap kél 4 óra 25 perc-
kor, nyugszik . 7 ór.a 45-porc*
°r Thoid kél d. e. 1) ára 2?-s
Csütörtök perckor, nyugszik d. u. 4 ________I 21 perckor.
24
— Nyilatkozat. A megyei páttgyülés folyamán, Palkó József elvtárs felszólalása kapcsán a nyomdász-szervezetre vonatkozó felszólalásom helyreigazításaképpen kijelentem, hogy sem a nyomdászszervezetet, sem annak egyetlen tagját sérteni nem akarta:;). Erre okom nincs. Ha történt ilyen kijeUr.<é-. sem, az csak a beszéd hevében történt elszólás lehetett. Sneff, elnök.
— Szocializálják a sümegi m<jizbá-nyákat. Tegnap tartotta a Kerületi Ipari Termelési Tanács intézőbizottsága rendes heti ülését, amelyen Zalamegye mészeílátá^rr.t vonatkozólag igen fontos Jiaterozntot horott. \'A \'aÜiíVegi\' m\'esz^ányak ~ nem szocializált vállalat — jelenleg szénhiány, miatt nincse.uk üzemben és igy a Nagykanizsán is megindult épitési munkálatok a nngy mészhiány miatt csak nagyon lassan haladhatnak előre. A KerüWJti...Jpari . -Termelá«i• Tács « ti mó\'Jf hiányon segítendő elhatározta, hogy még a hét folyamán kiszáll Sümegre, szocializálja és üzembehelyezi a vállalatot s annak &zén-nel való ellátása érdekében a szükséges lépéseket az országos seénbiztosSágnál megteszi. Ha megfelelő mész fog rendelkezésünkre állni, rendes mederbe terelődhetjük áz
191(1. juliu» 24
ZAI.AI NÉPAKARAT
építési munkálatok és a kanizsai lakásrojzériik is egy lépéssel közelebb jutnak a megoldásit — Mint megirtuk, tervbe vette a KITTIB. , tészta és konzervgyár üzembehelyezését is, a Népgazdasági Tanácsnak a napokban érkezett átirata azonban az anyaghiányra való tekintettel az üzcmbeheiyezést nem taitja
1 íitszerünek. A tegnapi ülésen a Kerületi Ipaii Termelési Tanács elhatározta, hogy
• kiforszirozsa a gyár üzembe helyezését, annál is inkább, mert annak működését tel-jesen a kenyérgyártásra óhajtja korlátozni. Ezen a város közellátására oly fontos ügyben á szükséges \' lépéseket a városi közellátási ütemek vezetőségével együttesen fogja megtenni a Kérüjétf Ipárl Tbrmélé\'si Tanács, Itt említjük meg, hogy a Kerületi Ipari Temelési Tanács hivatalos óráit felek részére délelőttönként 10—12 óráig tartja és anyagi kiutalásokat csnkjs ezen idő alalt. eszközöl.
— A forradalmi törvényszék ítéletei Lukács György és Lukács Sándor erdőháti
■>.(• kosok,, apa .ás. /¡a,. súlyos testi sértés . bit«, teltével vádolva, állottak a forradalmi törvényszék előtt. Hermán János ugyancsak erdóháti lakost ugy megverték és megszúr kállák, hogy az 40 napig gyógyuló sérüléseket szenvedett. A forradalmi törvényszék (Sicnes, Holmik, Plr/ll elvtársak) Lukács \'Sándort ^ -hónapi;\' Lukács Györgyöt pedig liatheli fogházbüntetésre Ítélte. — Letárgyalt m\'ég a forradalmi törvényszék három fehér-pénz\' cl nem fogadási ügyet, amelynek során Pávics György kiskanizsai Jakóst 40 napi fogházra átváltoztatható tOOO korona pénzbüntetésre, Szürcsölt Pál liszói lakost a tőle bűnjelként lefoglaUJíOO koronás elkobzására amelyből 100. korona a feljelentőt illeti — és oz Ítéletnek saját költségén a „Zalai Népakarat"való közzétételére ítélte, Schmicdt Zsigmond ecetgyárossat szemben pedig a vádat clejtétlé s az eljárást megszüntette. Az ítéletek jogerősek.
— Keszthely környékén helyre állolt a rend. Keszthelyi- tudósítónk jelenti: Keszthelyeit is környékén.Stchcrinaon elvtárs kai-hatalmi osztaga a rondet már teljesen helyre állította. Napirenden vannak a (letartóztatások s a forradalmi törvényszék állandó működés
• Vm-vaT-Zstdbn/\'aftdf \'i ■lakóáság\' áit \' hitlV; kegy nyiitan ás fegyverrel fordulhat a városi lakásság ellen, a kivonult karhatatom órák alatt rendet teremtett. A zsidi lakosság és a karhatalom kőzStt összeütközésre került a sor, ami azzal végződött, hogy a zsídí férfilakosság a hegyekbe menekült. A nyomozás során egy nagyobbszabásu ellenforradalmi összeesküvésnek jöttek a nyoméra, amelynek résztvevőit már letartóztatták és beszállítottak a forradalmi törvényszékhez. :A ■ katonai parancsnokság á városban nagyarányú razziákét tartott, többeket kiutasittak a városból.
— Szocializált cipőüzem Nagykanl-
• «•*!» Megintik, hogy Ke\'szthelyén tf hn-pDkblifr ílikult meg at első, alsózalamegyei szoeiali-zált cipőüzem. Nagykanizsán tegnap este ala-kltotlameg a Kerületi IpariJTermelési Tanács a cipőmestefékkel és ■ segédekkel folytatott tár-Walások eredményel(ájjpt;.n a nagykanizsai Moclalizáft\'cipSuZem\'et. Az üzem" 2?! mcsicr 4> 9 segéd (aggat kozdi meg működését. Termelési biztosul WiUner Lajos olviársat Választolta meg az lijonan megalakult üzem tanácsa. Az üzembe belépő mesterek- saját kisüzemeiket beszüntolík, de ütlethelyisé;. jiket áárom hónapig íentarthatják. Az üzemi tanács tagjai a mesterek részéről Jancseci Imre és
Stern Miksa, a segédmunkások rőizérőlpéilig Aipp Oszkár ós Német János elvtársak leltek.
— A Sporthlrlap legújabb- száma megérkezett. Kapható a Garamvölgyi és Szemere-féle nagytőzsdében; f .* :
— Pejhlv^s. A hadirokkanté ár. hadi-. Özvegyek szövetsége felhívja azon nagykanizsai tagjait, kik valamilyen ruhaneműre igényt tartanak és ténylog c cikkekre rá vannak szorulva, igényüket folyó hó 26-áig jelentsék be a délolőttí órákban, Kölcsey-utca 12.
• alAtt. Mindenki hozza magyar \'élertaezé\'sl\' könyvét, tagsági és szakszervezeti igazolványát is. . ... . ..
— Az Inteziv termelés akadályai.
Sokszor hangoztatott igazság az, hogy ipari termelés intezivebbé tétele egyik legfontosabb előfeltétele a. Tanácsköztársaság boldogulásának. -libben a tekintetben a legsürgősebb leendőt, hogy felkutassuk azokat az okokat, melyek benitulag hatnak a.,,, tej-meíesre cs megállapítsuk azokat az intézkedő seket, melyek egy oz irány ujelőnyös változás elő idézésere alkalmasak. A Népgazgasági Tanács intencióihoz képest az egyes ipari szakmák termelőbiztosai sorozatos értekezletekben most foglalkoznak ezzel az üggyel ós az üzemi életbői menten leggyakprlatibb .tapaazlalalok alapján járultak hozzá az annyira fontos kér dés tisztázásához. Mint budapesti tudósítónk jelenti ebben a tekintetben rendkívül értékes anyagot hozott felszínre a budapesti gépgyárak termelő biztosainak egy minap tartott értekezlete, mely a többi között azt is vitatja, hogy a dolgozó munkásság óhaja mennyire -összhangban-vannak-a;;\'Mnácskormánytiak "e* kérdésben való felfogasáról. A termelés emelése szempontjából a .termelőbiztosok helyeselték azokat az irányelvoket, melyeket Tanácskormány a bo\'rtilalom enyhítése körül és áz élelmiszerek árának az. ipari munkabérekkel való összhangba hóztaláriak kérdésében elfoglalt. Az ipari termelésnek csak kárára válik, ha az élelmiszerárak a.fo.--gyasztó ipari -munkabér- között nenvsikerüt teljcsJiarmoniát teremteni. A termelés technikai akadályait illetőlog az értekezlet azt az állás pontot foglalta . ol, feogy ^anyaghiány; enyhítésére az egyes gyárak között\' a kölcsönös kisegítés- elvének kellene érvényesülni. Ennek keresztülvitelét azonban csak a munkásság .proletái-önLuddtának emelése . biztosíthatná,, mely véget vetne annak az anomáliának, hogy az anyagot az egyik telepről a másikra átszállítsák. A bérrendezés telő alá hozása is siirgős követelés. A rendezés az értekozlet nézete szerint csak olyanformán történhetik, fth\'ogy ezr Vargtr népbiztos máriőbtrizböfl vázoíta: hogy tudniillik a munkarbér a munkateljesítménnyel kerüljön arányba. — Ennek a tervnek a keresztülvitelét a termelőbiztosok nem általános rendszabály alapján, \'ftítnem \'ttJf ¿gyes gyártelepeken- végzettműnk* természetéhez alkalmazkodva, .^kér akkord, akár prémium rendszer formájában vélik biztosit hatónak.
Nem jön az antant ellenünk.
Amsterdam, julius 23. A szocialista Daily Herald párisi tudósítója megbízható értesülés alapján jelenti, hogy • siöveifcégesek lemondottak a Magyarország allanl általénoa támadáiról, mert lehetetlennek bizonyult, hogy erre a célra amerikai, angol és. íraníi*.
felhasználjanak.
— A nagybirtokok szocializálása és a tengeriolaj akció. A népélelmezés szempontjából fontos tengeri olaj akcióról budapesti tudósítónk a következő ^értesülést kapta. A tengeri készletek csírátlanítására vonatkozó korábbi kormányrendeletek érvényben maradlak, minthogy, az -előbbi kormány nent. tudott m a rendeleteknek kellőképpen érvényt szereznH a proletárdiktatúra beköszöntésekor pedig a tengeri feldolgozását már nagyrészt elvégezték, az akció az idei évadra már csak mérsékelt eredménnyel járhatott. Ebben természetcsen annak-is része volt, högy a tengerit teimclS " vidékekből igen nagy terület ellenséges megszállás- alatt volf. ¡Ha mar az Idei kampányban nagyobb mennyiségű tengeriolajra non» is számithatunk, a most elkövetkezendő kukorica termelési és feldolgozási idényre idejében megtesszük az előkészületeket. Most már megvon a mód arra, Jiogy a növényolajból kitűnő 4 és az-állati zsiradékkal teljesert • egyenrangú tápértékil mesterséges ételzsirt állíthassunk \'etá. Abban uz esetben tehát, ha a jövő évben megfelelő mennyiségű tengeri olajunk lesz, nem fog kelleni zsirhiány miatt panaszkodnunk. Illetékes hivatalok, .már n»ost foglalkoznak a. tengeriolaj gyártás, illetve a tongeri csírátlanítás jövő évi megszervezésével. Ez olyan módön fog történni, hogy a csírátlanítás ugy . a termelőkre, mint a tengoril feldolgozó malmokra nézve hasznothajtó lesz. A hizlalók a csírátlanítás által elvont anyagért hizlalésia alkalmas anyagban nyernek teljes kárpótlást. A régi rendszer alatt a Jengeriolaj akció ko-vésbbé kielégítő eredményének főoka a termelőknek az akciótól való idegénkedósóben -rejlett.^Most- ««o«ba«r -hogy -a nagybirtokodar \' szocializálták és a termelést szociálisan gondolkozó szakférfiak vezetik, továbbá a kisebb gazdáknál is mind nagyobb tért hódit a szociális gondolkodás, alapos remény van arra, hogy a JövíibfffPáF^rszé^ kukorica termésének legnagyobb része csírátlanításra kerül. Annál is inkább lehet erre számítani, mert a termelőnek teljes anyagi kárpótlást .nyújtanak M\'. amellett. .á .töügeu -darálásának költségeitől is mentesitik.
•— Egy pénztárca találtatott, az igazoló tulajdonosa átveheti a „Zala" .nyomdáhan.
Pártügyek.
Az állásnélküli kereskedelmi alkalmazó\'tak ma délután 4 órakor a szakszervezeti helyiségben tartandó fontos értekozleten jelenjenek meg. Vezetőség.
ifjúmunkások 1 Ma délután 0 órákor az énokelni tudó ifjúmunkások jelenjenek meg a szervezet helyiségében. ~ Hat órakor szervező-
bizottsági ülés. — Hót órakor vezetőségi ül»s.___
Mögjélériős\'" Ugj? "szervező\', "mínt a vezetőségi ülésre kizárás terhe mellett kötelező. — A vezetőség,
Felhívás a szakszervezetekhez. A Munkásotthonok intéző-bizóttsága figyelmezteti a vas- és fémmunkások,, élelmezési cso? ■port/\'matóm\'röün^^
dászok^.-Cipé&zek, ¿uvtaiosok,. postások, kös* olkalmazottak, tanítók, kéményseprők,, könyvkötők, magántisztviselők, orvosok, gyógyszerészek, városi alkalmazottak, kereskedelmi alkalmazottak szakszervezeteit, további a kerületi aiunká&biz:o*iió 4 szabad szerva&etét, Valamint a kereskedelmi ülkatmnzor.«k\'^feW-szervezeteit, hogy a megállapított 1 korcna dijat a niunkásotthnok fűtése és fenntartása céljából még é hét folyámánr haladéktalanul fizessék be. • •
ifjumunkás* és dlákelvlársak l . Jcle^U, r;-; kezzetéR minél többen-az .ÜttörőcsapaftrtF^-Jelentkezni lehet az ifjúmunkások hivatiilos <helyijíégéjbeMvOit#aszmó>n^ f)~7-igV J.UÜUS 28-ig bezáróí\'ag. -
■ . " ZALAI NR
ZALAI NÉPAKARAT
191«. Julius 24
—1

Szigorú rendeleti Figyelmeztetünk mindenkit, kereskedőt, vendéglőst, fodrász, cipész, .szabó és« egyéb iparosokat, fuvarost, orvost, gyógyszerészt, az összes piaci árusokat, élelmiszer kereskedőket, W termelőket,
hogy aki más pénzzel fizet, más pénzt elfogad, vagy követel, mint a megengedett r és forgalomban levő Tanácskormány pénze
rögtönitélő bíróság elé állíttatik!
Csak fehérpénz érvényes! = Vármegyei Intézőbizottság.

A parlamentátizm** megszüntetése.
Lenint „Állam ém Társadalom4\' _______clmft művéből.
,A kommün" irta Marx, nem parlamenti hanem dolgozó testület akart lonni, végrehajtó és törvényhozó egyidőben ..
„ Ahelyett, hogy egyszer három vagy hat évben döntsenek arról, hogy az uralkodó osztály mely tagja képviselje vagy tapossa cl (ver- Oder zertreten soli) a népet a parlamentben, az általános választójogot a kommünben tömörült népnek arra szolgált volna, mire az egyéni válosztójog minden más munkadónak szolgál, hogy .«munkásokat, felügyelők^ és \' Tt^hyvelőket választ ki üzlete számara."
A parlamentarizmusnak ez az 1871-ből származó jellegzetes bir.álata az uralkodó szociál-sovinizmus ós opportunizmus következtében szintén a marxiamits ^elfelcjtett szavai" közé tartozik. Nffpjaink miniszterei és hivatásos. parlanrthti emberei a proletariátus árulói és az állásokat osztogató szocialisták a parlamentárizmus birálatáUeJjesen. átongodték az anarchistáknak és ebből a bámulatramél-tóan bölcs okból a parlamentarizmus minden bírálatát „anarchizmusnak" jelentették ki. Egy-. .áHalában- nem csodálatos; hogy az* öiőréhal^-dottabb parlamenti országok proletáriátusát az* ilyen , szocialisták\'*, mint Scheidemann.ipávid, Legion, Sembat, Renaudel, Henderson, Vander-veldé, Staurilng, Branting, Bissolati ós társaik látványánál elfogta az undor és mindig gyakrabban fejezték ki rokonszenvüket az anarcho-szindikalizmus iránt, habár ez édes testvére az opportunizmusnak.
[ ...______Marx számára a forradalmi dialektika
sohasem volt az az üres modern frázis, az a gyermekcsacsogás, mellyé Plechanow, ; Kautsky, stb. tették. Marx értett hozzá, hogy kíméletlenül elbánjon az ^narchizmussal mely még arra siem képos, hogy a polgári part«-mentarizmus, »istállóját" kihasználja, főleg amig forradalmi helyzet nem adódott; de ugyanakkor értett ahhoz is, hogy a parlamentarizmusnak valóban forradalmár-proletár bírálatát adja,. . .....
I\'" \' "r \'Sok\' éT\'műítSn egyszer eldönteni, hogy uralkodó osztály mely tagja képviselje vagy nyomorítsa el a népet a parlamentben ez tulajdonképpéni lényege a parlamentarizmus-
i ....... ......
nak, jiemcsak a parlamenti-alkotmányos ..mo-nárHfákba\'n,\'"hanom a legdemokratább köztársaságokban . Í8. -»VMM&tti\'-^vM^**^^1*\'™
De ha az, államkérdést vetjük .föl, ha a parlamentarizmust, mint az állami intézmények egyikét a proletariátus szempontjából tekintjük ezen a téren — hol látható meg akkor a ki-ezető ut a parlamentarizmusból ? Hogyan le- | het meglenni nélküle? ^ . r.,.Jv-í-Mindég újra azt kell tpondaunk: Marxnak á kommünre alapított tanításait oly alaposan elfelejtették, hogy a modern ^ocializ-mus modern „szociáldemokratának" \\olvasd: a szocializmus modern árulójának) a parlamentarizmus minden más, mint anarchista, vagy reakciós bírálata egyszerűen érthetetlennek, látszik................................ • «-»\'
A parlamentarizmusból való kivezető ut tormószetesen nem a képviselő testületek s a választói munka kiküszöbölésében keresendő, hanom a parlamentek átváltoztatásában fecsegő bódékból „dolgozó intézményekké". „A kommün nem parlamenti, hanem dolgozó testület akart lenni, végrehajtó és törvényhozó
egyidőben .............. .......... .............
^Ncm parlamenti, hanem dolgozó testület" — oly következtetés ez, mely a modern parlamenti férfiakat ós a parlamenti szociáldemokrácia „ölebocsKéit"- éppen szíven 1al álja. Nézzetek mog akármelyik, parlamentáriasan kormányzott"országot Amerikából Svájcig, Franciaországtól Angliáig, Norvégiát stb.: a tuljdonképeoi *állami* munkát a színfalak mögött a minisztériumok, irodák, törzskarok végzik. A parlamentben csak fecsegnek, hógy „egyszerű népet" aa orrénál fogva vezessék. Annyira igaz ez, hogy még az orosz polgári demokrata köztársaságban... magában még mielőtt ideje lett volna valóságos parlament mogtoremtósóre, a parlamentarizmusnak mindezek a céljai rögtön éreztették hatásukat. A lezüllött kispolgárságnak oly hősei, mint Skobelew^és Zeretélli, Csernów éa Áw-ksentjow meg tudják csinálni azt, hogy még a szovjeteket is a legutálatosabb polgári parlamentarizmus mintájára elégtelenitsék ós puszta fecsegő bódékká%változtassák. A szovjetekben a „szocialista" miniszter urak . bo-
.csapdák\' & -bizakodó- parasztokat:A \'körmány-nál állandóan nógyestáncot rendeznek, egy részt, hogy sorjában lehetőleg sok szociálfor-radalmár és mensevik jusson a jól fizetett és • díszes állások vályújához s másrészt, hogy a
Tióp figyelmét eltereljék. Az irodában, a-.törzs- \' karoknál elvégzik az „állami" munkát (
...... A \'»D]6\'lb\'"Narödá^, a szocíálforradalmá-
rok kormányzó pártjának lapja leguftfób egyik vezércikkében kijelentette, -— utánozhatatlan nyíltsággal az oly „jó társaságbeli* embereknek, melyben „mindenki" átadja magát a politikai prostitúciónak, — hogy még a „szocialisr táktól" (bocsánat e kifejezésért), vezetett mi? . nísztoriumbkban is az egész hivatalnoki szervezet lényegében a régi maradt, régi módján funkcionál és a forradalmi rendelkezéseket egész „nyíltan" szabotálja.
(Folyt, köv.)
But
„Cim Szemore-
«V 4\'
dok majorságéri.
4»!........
utofsó hét!
Es^te 8 órakor
A naayszerü sláflepfflűsor.
Utolsó héti
jtL*l. é»folf«m.
N«Byk»nf».,, iBiB. Juliú« 2». Pánté*.
168. szArAÍ
Z&LAINEPAKARAT
u..kinllll>. «ugár-UI 4. Uáffl ,,"\'».»• M.Mhlv.t.ll „i.i.no.m re. \' Nyomd. tu.
A SZOCIALISTA-KOMMUNISTA MUNKÁSOK PÁliTjÁNAK ALSOZALAMEOYF.I PEGGELI HIVATALOS LAPJA
eiftflaoto«! Arak i EnOsz óvro .... »0-— H »róna Fél dvro. ..... 48*— h >ram NenyoU óvro . . . I3\'90 korona Egy hOnupra . . , 7-50 koron*
/
Felhívás.
Felhívjuk • sroclalisa-kommunista párt Nagykanizsán lakó összes tagjait, „ogy mindnyájan tartsák kötelességüknek, nogy a tolyó hó ¿9 én, kedden este tál 8 órakor saját kerülőtökben tartandó népgyűlésen megjelenjenek. A népgyűlés célja a kerületi pártszervezetek megalakítása. A pártszervaieti szsbályzst szerint minden kerületben 9 végrehajtó bizottsági tág választandó.......... " "-" " \' .-..-.•■-.■
Ai I. kerület (a városnak e Teleki-ut, Fá ul és a Király utos páros számú olda-liival határolt része) nepgyillését e séla-léren levő pavlllonban, — a II. kerület (a városnak a fentnevzett utoák páratlan számú olda\'aiyal határolt része) nápgyülésát e nyári »ilnkírber, — a III. kerület (a Prlnol-pália csatornán tul levő úgynevezett Kis-kinizsi) népgyüiésát pedig ez Országházat 6B szám alatt levő szoclalista-kommu-rlita párthelyiség udvsrán lógjuk meg-tirtanl.
Elvtársak I Szooialista kötelességünkhöz kivett épltsUk ki összes ezerveinket ás os ezen szerveinkben minden Igazán küz-Jeni akaró szoolalieta-kommuniatának kötelessége helyet foglalni, mert oesk igy iátz módunkban á dolgozó tömegek hitalmát minden időben blitositeni.
Elvtársi üdvözlettel A SZOCIALISTA-KOMMUNISTA PÁRT
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA.
A kékpénzimádás alkonya.
lelni. Izgy év múlva tehát mindenütt kivonják forgalombdí a kékpééizt és az egyes kormányok átadják n\'zt n jóvátételi bizottságnak. A" jóvátételi bizottság lesz az egyetlen hivatalos intézmény, melynek n kékpénzt be lehet szolgáltatni. Azonban a jóvátételi bizottság sem fogad el akárkitől kék bankjegyeket, csakis a különböző államok kormányaitól és nem nyuit érte semmiféle eltenszolgiU-tatást, csupán javára Írja az illető államuknak az Sltalük"szolgáltatott kctbaní-\' jegyek összeget.
A békeszerződés rendelkezése szerint az osztrák-magyar bankot azonnal liqui-tlálni kell, a liquidáció megtörténte után pedig már igazán nem lesz senki, aki meg a kélt bankjegyeknek aranyra való fevdU&s\'ábáh "reínenykethiék. m illám pedig nemcsak hogy nem kötelezi, de egyenesen eltiltja aiattvalóit attól, hogy
.«* .osztrÁk-iuugytir.. bank..,.régi. jegyeit., elfogadja. Ezzel megszűnik minden olyan tényező, mely eddig a kékpénz értékének alapjául szolgált.
A kekpénz uralmának percei inog vannak számlálva. Ha a békeszerződós feltételeinek nyilvánosságra hozatnia előtt még kétséges is lehetett némolyek előtt, ma már mindenki előtt bizonyos, liogy nem vagyunk már messze attól -az idöj/onttól*. midőn a, parasztok az, összeharácsolt kekpénzt többé semmire sem liasználhaljék fel. legfeljebb arra, hogy szobájuk falait tapétázzák ki azzal.
A jövőben tehát a kékpénzintádókat nemcsak az állam lógja szigorúan büntetni, de elnyerik bM0tctésiikyt azáltal.. is, hogy féltve őrzött kékpénzeik értéktelen papírdarabokká válnak.
Horvátországban győz a forradalom.
A horvrtt proletáralg a lanAcaköztAraaaAg^khoz akar Cüatlakoznl,
. . A .tegnapi napon . érkezett azúkszavu j rtíl beéikezeU jelentések ezonbnn megerősítik
táviratok után, ma már kezd kibontakozni » azt n hírt, hogy
Horvátországban lefolyt forradalmi események képe. A mai napon szerzett híreink szerint a HórVátöfSzdgl foiTtHatom csak\'- most fnn kialakulóban és mir.den jel arra vall, hogy n horvát felkelés meg van szervezve. Még nem látni tisztán, hogy nacionalista, vagy társadalmi forradalommal állunk-e szemben, mert az eddig szerzetl.értosüléssink .mindkét feltevésre feljogosítanak. Most meg folynak a harcok, a Jugoszláv állain most éli át krízisét és valószínű, hogy maholnap Jugoszláviában a lipíyzét \'a horvátok\'jávám <fSI"éK A-\'horvát forradalom részleteiről szerzett értesüléseinkről a következő tudósításunk számol be:
.— Vérfürdő ZAgrAbban.
Munkatársunk ma este telefonon felhívta a zalaegerszegi határvédelmi parancsnokságot, ahonnét a ma szerzett értesüléseket a kővetkező hivotulos jelentésben közölték velünk:
._.....Közvetlen . fonásból szerzett hitek
szerint o horvátországi forradalom folyó hó 23-án este U órakor tört ki. A forradalom a parasztok lázadásával kezdődött, akikhez sok katonatiszt és katona csatlakozott. A forra-dsliik megmozdulás -eítíő -lépéM-l- twMwwJfcbe. vezetett, ahonnét Radicsot, a horvát parasztpárt vezérét s a többi politikai foglyokat kiszabadították és felfegyverezték. Közvetlen a lorradalom kitörésének első őréiben mozgpsitütlák a szerb katonaságot, amely gépfegyvereket\' éti- ¡ígyiikkal vonult\' fet\'.\' HárC fejlődött ki, amelynek során
több száz halott maradi viisze az ütközet helyén.
Zágrábból nem kapni közvetlen híreket. Az összekóltotés el van\' vágva, a több oldal-
Zágrábban nagy várfürdő volt.
Varas,kié és Csáktornyával az összeköttetés szintén szünetel. Hirck csak kerülő utakon, menekültektől érkeznek. A forradalom a sstrb iga lerázására irányul és teljesen szociálist* jellegű,
*
Harcok Táráid kOrfll,
Ma esfe több légrádi ember érkezett Nagykanizsára, akik jelentették, hogy Varasé irányából erős ágyuszó hallatszik, emuméi* HorvátoiHzsrtg\'csati afeozlu* ......... dzoTjelmagyirarizágboi ?
(Érkezett esle léi H-kor) Erdős elvtárs, Pelsőzalamegyo kormányzótanácsi biztosa, aki ma esto érkezett vissza a jugoszláv-határról Zalaegerszegre, személyes tapasztalatairól a következőket jelenti:
— Tény az, hogy Belgrádban a legutóbbi napokban tartott minisztertanácson a szerb minisztereinek r összeverekedett as — egyik horvát miniszterrel, .aki\' a parasztpárttal és a szocialistákkal együtt egész Horvátországban hirdetményt proklamált, amely felhívja Horvátország lakosait e magyar testvérekkel való együtimlMüdásre és • magyar tanácsköztársaságból veló osallakozásre. Zágrábban és Varasdon véres tüntetések vannak á szerbek és horvátok közölt, a csatározások kövotkeztében Varasdon ina estig körülbelül 400 halott vatv A szerbek esss*-veszetten menekülnek. Az értelmesebb szerb tisztek ós az alt sztiksr csatlakozott a horvát hadsereghez. Distinkcióikat letépve éltetik a magyarokat és elősegítik a jugoszláv határ lelszabadilását.
ZALAI NÉPAKARAT
19.19. julius 25.
A határvédő szerb tisztek kijelentették, hogy nem skadilyozzák meg s tanácsköztársaság sgitáoiójának Horvátország területére való kiterjesztését/; „ .
Végtelenül barátságosak ezek a szorb tisztek, akik állandó össeköttotést tartanak íenn a határmenti magyar hatóságokkal, ök maguk kijelentik, hogy ennek az állapinak nem Ishet más vóge, mint «Jsljes szétzQllés ulán rendes szocialista államformára való átmenet.
Zágrábban és Horvátország több városában a börtönöket kinyitották s a foglyokat kiszabadították, akiket azután szintén bevontak -a- forradalmárok esapatarba; Egyébként egész Horvátország területén szünetel a pósta és .távírda, forgalom, jelentéseket csak futárok utján lehet kapni.
felülkerekednek u horvátok.
Alaólendva, julius 22. Napok óta észlelhető, hogy a horvát demarkációs vonal mentén levő nemzetközi zászlóaljakhoz tömegesen szöknek át horvát katonák. Szerdán több .horvát rÁ&.\\ónIJ!d>\'Mts\'dgé íhcgjcTofit*" Gyékényesen a nemzetközi zászlóaljak parancsnokságánál, ahol közölték, hogy zászlóaljak, amelyek Malvé\'névü halárközsóg körül fekszenek,
csatlakozni kívánnak a magyar Tanács t köztársasághoz.
K \'\'kllldőltclí \'\' elmondották, hogy a szlovén lakosság, katonaság és különösen, a földmi-vesek és munkások közt rendkívül nagy az elkeseredés. Nem akarnak tovább a szerb Karagyorgyevicsok uralmáért harcolni unják a katonai jármot és a végsőkig ki vannak merülve.
Zágrábban és.Varasdon minlegy kétszáz halottja és igen sok sebesültje van az utcai harcoknak, amelyek még mindig folynak, de a hírek- szerint a szlovének
mindinkább fölénybe kerülnek, Jtadics nemzeti .szlovén képviselővel együtt kiszabadították az összes szocialista foglyokat, akiket az eddigi elnyomó politikai vezetők rendeletére vetettek- fogságba.
Heccelödések Szegeden.
Miért mouuoU le Károlyi Gyula.
Bóos, július 21. A Wiener (tforgen-zefluhff »Miért mondott lé Károlyt Gyula ■jpúí a szeged»- kormány elnöko í- cimü cf^ké-lien a következőket mondja:
lemondásának, oka a nagyzsidóellenesuszítás volt, mely már tűrhetetlenné tette a szegedi kormány helyzetét. A zsidóellenes uszítás a tisztikarból indult . ki, amely \'Károlyi Gyula minisztjy elnöksége idején a hutáimat magához ragadta, A;-ti-»ziikar iTcvóben nicgjelchf ICárólyi"\' Gyulánál Göndör hadügyi államtitkár ós felszólította, hogy Pálmai Gyulát, a kormány egyetlen zsidó tagját kényszerítse lemondásra. Károlyi Gyula kínos helyzetben .«olt a .lisztir karr&Lszemü^,-ftkikkél nem akftit összeveszni, mert r hatalom az ö kezükbon volt, az igazségügyminiszterrei szenben pedig nagy zavarban volt, mert ő alakította mog a szegedi kormányt. Pálmai ugyanis nágyoji jó viszonyban volt GopdrecourKrancia tábornok-.; Kai,
aki csakis az ő köz petitesével érintkezett a .szegedi kormánnyal. Károlyi Gyula elutasító választ adott, mire Göndör nem törődvén a válasszal elment Pálmaihoz és közölte vele a Msztijcar, . követelését.. Pálmai,, erre . lemondott
és visszautazott Aradra. Ezután még vadabbul indult mog a zsidóellenes uszítás és \'annyira elfajult, hogy még a kalholifuis befolyás alatt levő megyercsongrádi takarékpénztár is szükségesnek tartotta, hogy az antiszemita izgatások leküzdésére megvegye a „Szogodi .NaplóM. Enuek a vad Zsidóellenes hajszának a következménye az lott^hogy amikor a szegedi kormány kölcsönt akart ítílv.omúi.rA bankok és a zsidók megtagadták ós a kölcsönügylet meghiusult Ez bírta. Károlyi Gyulát a lemondásra.
Hivatalos frontjelentés.
Budapest, julius 24. A iS-l^AÍ.
julius 24én hivatalosan: Több nap óta szívósan harcoló csapataink az egyre fokozódó ellenséges ellenállás dacára a mái nap folyamán is sikereket érjek el. Csongráddal szemben, a Tisza kelcü oldalán erős ellenséges támadásokat vertünk vissza. Szolnoktól keletre előnyomulásunkat folytattuk és Tiírkevót megszállotluvalamint Mezőtúrt nehéz harcok után elfoglaltuk. .Kisujszállásnál---\'-..-aC-.-mindeRtinnen^-\'\'-Ö88i:evo\'nt\'\' román tartalékok makacsul, de hiába kísérleteztek, hogy kiváló, tiszántúli kiegészítésű, ezredeink előnyomulását megakadályozzák. Tokajtól keletre eső részen, román támadások omlótlak össze lüzünkbcn.
Hadsereg főparancsnokság. Nem interveniál nz autuut.
Berlin, julius 24. A Deutsche ÁHge meine Zeimng jelenti Hágából: Clemenceau a munkásvezérek előtt ugy nyilatkozott, hogy Franciaország sem Oroszországban, sem Magyarországban nem szándékozik intervínlólni.
Szegedet kiürítették
NJiich Lelj- az „elleukoriuány" ozáutára. • ■ ■
Bud8p«6t, juiUlS 24. "A „Vöyö\'S "UjSág* jelenti: Szeged környékéről jött hírek szerint Szegeden az Abrahám-féle kormány tagjai már mint.bohócók sem szerepelhetnek. Ugyanis • s/erbek kiürit«tték • Tiszt túlsó oldalát, Újszegedet, Szőregei, Deszket és a többi községeket, mire a franciák váratlanul_ .hátvéd ^IktyY, ,mta-, raktak. Erre a franciák éppen az európai általános sztrájk- napján
megkezdték Szeged város ós környó .. kének ..MftrüátéC...... .........-
Franciaország pénzügyi krízise.
Newyork, julius. 24« (A M. T. 1, szikra-, távirata.) A Newyork Times-nek jelentik: A francia képviselőház, bekebizóttsága felvi-TágősIlú\'sV kért a köriiVányióI, hogy a szövetségesek minő pénzügyi segítséget Ígértek Franciaországnak. A pénzügyi szakértők jelentése szerint Franciaország a háooru terhét nem tudja -clviselni,, ha. Jegalább/ évents egy_ \'WllirárcfIránkhyiv kíiisó támogatásban nem részesül." A bJíebteöUság kérdi; hogy az amerikaiak miért riaihí»j< vissza a népszövetség pénzíffcyi szakosztályának megszervezésétől. A .Figaró" rámutat, hogy Amerika ma ^azdagabb,:7nwt; yalaíía .és^ránciaocözág cp: ugy várja pénzügyi intervencióját, mint várta katonáit.
Bécs, julius 24. A „Chicago Tribüné" párlfl kiadása jelenti: Ha Berlin városa nem fizeti meg azt a pénzbüntetést, amelyei
Mamvhelm alliszt meggyilkolásáért kivetett» ! francia kormány, akkor a német hadifoglya á hazaküldését, abbahagyjak, ,. ; • M
T^" " \'*\' ......
Clemenceau önleleplezése.
Nyugatmagyarország proietáriátusa "tiltat-1 kőzik az ujabb területrablás ellen.
. . .Budafjesi, juüui .^4..«
Clemenceaut, a politikust megkapó kör- I vétlenséggel jellomezte Clemenceau, a drám» irő, a „Boidogság fátyola" cimü darabjában. I Derűs nyugalomban él égy szemevilágát vest-tett kínai mandarin szerető _ hitvese ol^j^ \'GycrVhekei csüngnek rajta, tisztelel és becsület övezi barátai részéről és lelke melegít táplálják\' hivatalos"lapjának rne\'gnyugtutó tnrei hogy a mennyej birodaloty tnindgqjüaltwaldp boldog és.megelégedett, A sors gúnyos ste-szélye, a csodadoktor vetődik házatája felé leoperálja a hályogot a szeméről és mit lat a szerencsétlen : felesége megcsalja, gyermekei gúnyt\' üínek belőle,\'barátai megvetik s a ía-.sBPKMW^. - ,9-iVftSSA»-,:hpgy -forradalmi erőit-robbantják a belső rendet. Halalos keserűség-gel szivében a kuruzslót ftlvatja: Gyorsan ujaL\\b csodaszert ! Hadd lássa a világot ujhél megvakult szemekkel, de a boldogság fátyolén keresztül^
Az osztrák német békeszerződés ujabb , »bizonyítéka anneki*tvogy CWmén\'eéiíft-^és\'tárr sai vak szemekkel, a boldogság fátyoléval játszanak a népek sakktábláján és Nyugatmagyarország proletáriátüsának jelentékoy ié* szél. egyszerűen áttoltak az osztrák kapitális tarterületére.
Kun__Béla népbiztos elvtárs, aki ai osztrák bekesra^
behatóan nyilatkozott a soproni lapók tudósítója elölt kijelentette, hogy nálunk nem r.z a fontos, hogy egy .országrész hova tar,tozii<,, hanem az a lényeges, hogy milyenek -ezen a
területen m .szociális ;viszottyokr--Ha--- AuaTt)ta-.
szovjetállam egyszerű és világos
volna a helyzet: annak az \'államnak lenne tagja, amelyikhez tartozni kiván.
Nyugatmagyarország kérd,¿se .tehát él ből a látószögből nézve nem nemzetitégi probléma, hanem szociális kérdés. Arról van szó, hogy a kapitalizmus járma alól feJszaba-xhtlt - proletariátust :\'xC: tőkééiig* Utáltfíft\' álSS? akarják Héti-yszeriteni.zsákmányul dobm a nagy és középbirtoknak, a banyáknak, a gyáraknak,. a dzsentrinek, a szolgabírónak a csendőrszüronynak, , \'
Nyugatmagyarország proletársága hatalmas erővel készül tiltakozni az antant ujabb területrablása ellen. A soproni munkástanács legközelebbi ülésén az elnökség határozati javaslatot- terjeszt- előj-amelyben^ a iegnag^bb elszántsággal tiltakozik az elleti, hogy a vörös Nyugalmagyarországot u/ra a kapitalizmus igápba hajtsák.
Nagyarányú nópgyülésHs terveznek, a -megyeri\'"a -leghnpozánsaob\' för\'ítók közŐtf tila*^ sitják vissza az Janiantnak Nyttgatmagj\'arqr-szág elszakitására irányuló törekvését., Eróá és megingathatatlan bizalommal nézünk aZ események elé. Clemenceauék szeméről le fog hullani a. boldogság fátyol^,, ,ellettük , májd a zordon és felelmetes igazság, hogy a népeket még a wilsoni elvek szédelgéseivel\' sem lehet többé a kapitalizmus rabszolgáivá lesülyeszteni. %
1919. ju
......Z*Ul NÉPAXANAT ■ -
HÍREK.
jaliu*
25
Péntek
lyaali a ».:>■,,.■„,
A nap kél 4 órn 28 perc nyugszik 7 óra 43 perc-
A hold kél éjjel 2 óra 26 peicltor, nyugszik d. u. £ óra 11 perckor
Horvátországban
megbízható lelentések szerlnl kllör! n forradalom. Mikor az Ifin magyar lanácsköz-lársaság élethalálharcát vivlo a körülötte levő apró imperialista "állomokkal, mikor a felszabadult magyar proletariátus fegyveréi szegezi szembe a győzelmi mámorban tobzódó cnlenlc hatalmak akaratának, nemcsak o fegyverek ereiére számit, hanem arra a még hatalmasabb erőre Is, ami az egész vllá\'f proletariátusát legelső sorban azonban fl.viláiíháhoru folytán leginkább snitotl államok dolgozó népéi\' sodorja egyre hevesebben a szociális forradalom felé. Egészen blzon\'yóS\'Voít, hogy "Horvátországban, óhol a dolgozók tragikus helyzete a magyar prolaláriáius helyzetével teljesen azonos, legelőször válmzlk át a szenvedés és az elnyomoliság forradalmi cselekedellé és ha míg neinlallapithaljuk meg pontosan, micsoda , .erők ,icányltiák,lugosz|áyla több városában a fellázadt horvát katonák forradalmi cselekvéséi, kétségtelen, hogy óz elégedetlenség és a hadsereg fegyelmének a megbomlása a vé;jső cél felé hbillj a fellázad! szenvedélyekéi. A horvát katonaság lázadásának egyelőre még nacionalista színezete, van \'s a f irradalmárok elsősorban Padics paraszl-yor.\'i ..képviselői. .szabadiíoliák. k-i ..fogságából, ami arra vall, hogy a horvál lakosság a szerb hodilók Imperlumál akarja még csak le.tárnl magáról. De mi, akik kellőleg ériekéin! ludiuk, mii jelent az, ha a katonaság
léíj\'yétrnfzéitsmir szsrsjata;r, ■ na ifinyjna a börtönöket és lelépi a fellebbvalók disllnk-cióll, mi tudjuk, hogy ez mar az eluyoinoll osztályok forradalmi\' cselekedete és beveze-tÓie annak a nagy gazdasági éö Uisadajnii átalakulásnak, melynek végcélja a kapitalista világrend megdöntése és a proletariátus uralomra segiiése. Horvátországban íme már megdűli a föld.\' A háborús liabzsoíódásban és a vereség katasztrófájában fáradi burzsoázia alatt az elnyomott osztályok forradalmi ■ le\'kéböl JUnallant.. a -szikra. Ami fiirogja gyújtani a horvál burzsoázia és a szerb imperializmus ingó épillelél. A horvál nép elégedetlensége meygyujlolla a tüzel, mélyítik lánglal rövidesen átcsapnak egész Európára és hamar elkövetkezik az Idö, • amikor az egész vltág elnyomó osztályai felel! megkondul a pusztulás lélekh\'arangla.
— Jövő kedden lép életbe a httsjegy-rendszer. Tegnap délután a.városi közellátási "üzemek "vezetősége \' a húsipari crJo\'keltékkcV értekezletet t.-ir\'.ofl, «melynek tárgya a jövő kelen életbelépő kiizpontosiioll vágás és a kusjogyrendszer, valamint a huselosztás rendjének a megállapítása volt A jövő hét keddiétől kezdve minden fogyasztó-heti.-»0 dekagramm lutsmennyiséget kap a városi közellátisi üzemek által kibocsátott husjcgyszelvény ellenében. A város heti husszükségleto ezen az alapon 84 métermázsát tesz ki. A vágómarhákat az Állat és. Husforgalmi Kirendeltség ízjrzi be és vágatja, az elosztást pedig
a város husiparosai fogják végezni. Az elosztás mikéntjének a megállapításánál áz az elv vezette a " közellátási üzemek vezetőségét, hogy a fogyasztók érdekei a • legteljesebb mértékben kilegyenek elégítve, hogy. minél több elosztó szerv létesítésével a tömeges fél napokig tartó ácsorgást és sorbaállást megszüntesse. Az elosztás uj rendjének a niegállapitásááál, (¡zgnb.an nom. szabad ügyeimen kívül hagynunk azt a körülményt sem, hogy biztosítani kell a mészáros kisiparosok megélhetését is. A kiosztásnál egyformán igénybe kell venni minden kanizsai szakképzett mészárosnak a szolgálatait, aki iparát eddig is gyakorolta és akinek a megélhetése ezután is kell, hogy biztosítva legyen. A tegnapi értekezlet e tárgyban ugy határozott, hogy a közellátási és üzemek és az Állat- és Husforgalmi Kirendeltség vezetőinek az elnök-lésével egy három mesterből és három segédből álló szűkebb bizottság fogja azoknak a mészáros mestereknek a névjegyzékét megállapítani,. akik a huselosztás!.. eszközülni fogják.
— Mesemaliiié. Vasárnap délelőtt megint összegyűlik az arénában Nagykanizsa gyer-mekserege, hogy szórakozzon, mulasson és — tanuljon. A gyermeknevelésnek és felvilágosításnak eme nagyszerűen bevált módját a kanizsai szülők méltányolják, ami abból is lábaló, hogy az eddigi irtesedélclőtlökíe. tömegesen vezették el gyermekeiket. Értesülésünk szerint vasárnap délelőtt 10 órakor Ortutayné és Szabó Mariska elvtársnők fogják n gyermeksereget meséikkel elszórakoztatni.
— Közellátási közlemények, Keyía!
nak mindazok, kik időlebos élolniezósíjegyek-. kel- vanosk .eUátua, • -továbbá «sofc-.^t bárari-, lyen kiküldetésben NngVanizsá^rartózkod-nnk, hogy husjegyük álvéftlr\'^egctl az élelmezési hivatalban jelentkezzenek. Közellátási tizeinek.
\'*"* — Nevvaiíözfit\'is SkrMlis Jám nevét a belügyi népbiztosság engedéljjlfel Szász-ra váltezia\'.ta. *
— Dolgounj akar két szerb- frolelár. Kaposvárról jelentik: A szerb hHdsercgben uralkodó nagyfokú elégedetlenség és bomlási folyamat hü kifejezői az a két szerb katona, akik demarkációs vonalon átszöktek és jelentkeztek Kaposváron A kihallgatásuk során elmondotlák hogy már Iá éne katonák, otthonuk már nincs, a folytonos harcokba .vándorlásokba tcljMC.o befáradlak,..11.1. y.m .8. nyár, elfogta őket az aratás láza, dolgozni akarnak. Az! hallották, hogy itt mái szabadság van, itt megbecsülik a dolgozókat, hát eljöttek, dolgozni. Elmondották továbbá, hogy most már a szeri) hadsereget semmi erővel nem lehet összetartani, hogy a szerb had-Seregben teljesen felbomlott a fegyelem, nem használ sem az erőszak, sem a szép szó. A katonák tömegesen hagyják el állomáshelyeiket és hazamennek Szerbiába. Gyü-löléliel \'enflókiz\'tsk -fn\'eg" \'a\' \'bácskai1 szeiti\' katonákról, aki hóhéri szerepet töltenek bemos! a szerb hadseregben. A két szerbnek természetesen teljesítették kérését cs a téP mclőszövetkezet elhelyezte őket egyik gazdaságtan • . ..........;
— Foolballlréner Nagykanizsán. A nagykanizsai sportélet fejlődésének uj \'fázisára mutat az az örvendetes esemény, hogy Nagykanizsán a tegnapi naplói kezdve lanilják és tanulják a foolballjáié|tot.j Leiper Anial elvtárs, aki jeleni« Keszthelyen nyaral, minden
csütörtökön át fog rándulni hozzánk ós itt szakszerű oktatással fogja elősegileni ioötbnl! csapataink tochnikai tudását, l.einer elvtárs szövetségi biró és amig Keszthelyen fog nyaralni, vezetni fogja a kanizsai footbalmérkő-zésoket. Az NTE ás a kanizsai VAC vasárnapi délutáni mérkőzésén már ő lesz a biro.
— A nagykanizsai Torna Egylet ma délelőtt fél 10 órakor football tréningét - té«\' -Az összes játékosok tartoznak megjelenni.
— Nyilatkozat. A nagykanizsai borbély ós fodrász alkalmazottak szakcsoportja elle-, nem irányult bojkottjának jogosságát elismerem és kötelezem, magam, a kollektív szerző-.,. des pontjait a munkaidőt illetőleg betartani. Kállovils János fodrászmester.
Pártügyek.
A nöl szabadszerveset vezetősége felhívja mindazokat, kik félévre, vagy annál kevesebb időre fizették- be- tagdijaikat, hogy
okvetlenül eljöjjenek tagságikönyvecskéikkcl, hogy pártadójukat tovább fizessék, mert ellenkező csejbcn tagsági könyvecskéiket bevonjuk. Befizetési napok: hétfőn, szerdán és pénteken 7között a, Kasainóba,Q. — A női szabadszervűzet havi 200 korona fizetéssel keres lapkihordót, vagy kihordónőt, ki. hetenkint egyszer 500 példányt kézbesít. . Népzenészek szövetsége ma délután \'or rendkívüli közgyűlést tart. Megjele-kizárás terhe mellett kotcloző. Vezetőség.
Ifjúmunkások és munkaadók figyel-mée! A kommunista társadalmi rend egyik legfontosabb célja a termelés fokozása, [csak az intenzív munka, a többtermelés tudja a •■kvmnwnista ■tánj«vhílmt\'Tetidet\'-szrtwd\',ai\'iifpokr«,,i,A fektetni. A Tanácsköztársaság elvárja az ifjúmunkásoktól, hogy a proletárállam és a saját \'•trdogulásuR érdekében kötelességüknek a lüheiyekben minden irányban kifogástalanul ós fokozott mérttikben tegyenek eleget. A munkafegyelem ellen vétők fegyelmi vétséget követnek el. A fegyelmi vétség megállapítására, a fegyelmi büntetés kiszabására fegyelmi bizottságokat alakítunk a Közoktatásügyi Népbiztosság 53 K. N. számú rendelete értelmében. A fegyelmi bizottság elnökét és két tagját a helyi tanács művelődési osztálya, két tagját "a Kommunista;\'Ifjúmunkások helyi >í: csoportja. küldi ki. A fegyelmi büntetések a következők: 1. A napi munkaidő meghos^-szabbitása. 2. Pénzbüntetés (a büntetéspé.nSS á. .. Kommunista IQumunkások könyvtára javára ^ fordítandó.) 3. Az ifjúmunkásnak a műhelyből valamely más műhelyben fokozott felügyelet alatt való elhelyezése. 4. A tanoncidő meghosszabbítása. A Forradalmi Kormányzótanács l,X4V. számú rerdelete értelmében az ifjúmunkás bére az első tanoncévben napi 12 K, a másodikban 16 K, a harmadikban 20 K. A munkaidő az 53. K. N. rendelet értelmében napi 8 óra, a műhelyekben csak szervedé« ifjilrhimk&ok• «Űlgoz^áírták: Az"\'üzemek\' * termelési biztosai, a felnőtt munkások, a kisiparosok és mind azok, akik az ipari ifjúmunkás gyakorlati kiképzésében részt vesznek, jóakarattal és megértéssel.hassanak oda, hogy a jövő iparos nemzedék kellő gyakorlati felkészültséggel léphessen a termelő életbe. Ea pedig első sorban emberséges bánásmóddal és jó példaadassal lehet elérni. Prolotár üdvözlettel A Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségének Nagytant\' \' zsai Csoportja.
ZALAI NÉPAKARAT
v 191J). julius 26,
Á parlamentarizmus megszüntetése.
Lenini ,,Állam és társadalom" clmtt müvéből.
Meg ha ez a vallomás nem is állana a rendelkezésünkre : nem elég bizonyíték a szo-ciálforradalmárok és mensevikik koimonyban V4I.Ó rés*vételének tényleges története ? Csak az jellemző, hogy a kadcttckkel minisztorkö-zös&égben élő Csernovok, Russanovok, Sonsi-novok és egyéb szerkesztői a „Djelo Naroda"-nak minden szemérmet levetkőztek és nem átallják nyiltan elbeszélni, mintha valami csekélységről volna sző, hogy .náluk" a minisztériumban minden a régiben maradt!! A forradalmi demokrata frázis — a falusi parászt elbutitására, és minden ügynek elhúzására az irodai hivatalnokok által a kapitalisták megelégedésére — ez a .becsületes" koalíció lényege.
A polgári társadalom megvesztegethető és züllött parlamentarizmusát a kommün oly . teatüjetekkcl pólolja, melyekben az Ítélet és u vizsgálat szabadsága nem foj.Uj csalássá, mert e parlamentek tagjainak kell dolgozniok, maguknak kell saját törvényeiket végrehajtatok, maguknak kell választóik előtt a közv\'ot-len felelősséget viselniük. A képviselőtestületek megmaradnak, de nincs meg a parlamentarizmus, mint külön rendszer, mint kettéválása a törvényhozó és végrehajtó, munkának,-mint kiváltságos helyzet a parlamenti urak számára. Demokráciát képviselőtestületek nélkül nem képzelhetünk el, még proletárdeniokráciát sem, do parlamentarizmus nélkül elképzelnünk, ha a polgári társadálom bírálata nem üres szó, a burzsoázia uralmának megdöntésére irányuló törokvésünk komoly ós őszinte törekvés, nem ...lAWÜg. ^«Üaszíásí *< • *els«ó a ■ munkások1 szavazatainak megkaparintására, mint a hogy ez az eset a mensevikeknél és szociáforradalmá-roknál, Scheidemannoknál és Legieneknól, a ;Sembat-knál ós Vanderveldeknél.
Végtelenül jellemző, hogy Marx, midőn annak a hivatalnokságnak a funkcióról beszél, melyre a kommünnek és a prolotárdemokrá-ciának is szllksége van, összehasonlításul minden más munkaadó alkalmazottjaira mutat fá, vagyis egy tisztára kapitalista vállalkozás munkásaira, felügyelőire és könyvelőire.
Marxnál .nyoma sincs az utopizmusn.ak áWari áz értelemben, hogy az „uj" társadalmat a maga szája ize szerint; elképzelje, összeboronálja. Nem, mint természetes történelmi folyamatot tanulmányozza az uj társadalom keletkezését a régi kebelében, az átmeneti formákat a másodikból az elsőbe. A proletár tömegmozgalom — tényleges tapasztalataihoz tartja magát és igyekszik belőlük gyakorlati tanulságokat levonni. „Tanul" a kommünból, mint ahogy egyetlen nagy forradalmi gondolkodó sem szégyelt az elnyomott osztályok felkeléseinek tapasztalataiból tanulni, anélkül, hogy valaha szőrszálhasogató „erkölcsi tanításokat" intézett volna hozzájuk (Plocfranow: 1 ¿Weiri kéliöü • V(fina á\'teéyverhéz nyúlnotok"" vagy Zerotelli: .Egy osztálynak önmagát kell mersókelnie" módjára). (
A hivatalnoksereg rögtönös, tökéletes kiküszöböléséről mindenhonnan szó som lehet. Ez utópia volna. ,.De a régi hivatalnok-szervezetet rögtön összezúzni és ugyanakkor egy uj kiépítéséhez rögtön hozzáfogni — oz nem utópia, hanem a kommün egyik tapasztalata, a proletárforradalom napirendjón levő
egyenes feladat ez.
- • *
| A kapitalizmus egyszerűsíti az „állami | igazgatás" funkciót, lehotővé teszi, hogy a .("elsőbbségét" kiküszöböljük és az egész.dol-. got a proletároknak (mint uralkodó osztálynak) sze vezetére visszavessük, mely a társadalom novóben „munkásokat, felügyelőkot ós köriyvelőket" alkalmaz.
Nom vagyunk utópisták. Nem „álmadó-eunk" arról, hogyan lehetne egyszerre minden igazgatás, minden alárendeltség nélkül meglenni. Ezek az anarchista álmodoztok, melyek a proletárdiktatúra föladatainak félreértéséből falcadnak, ellenkeznek a marxizmus lényegével és csak késleltetik a szocialista forradalmat mindaddig^ míg , az . emt.orpk 01 ás ok nem lesznek. Nem, mi a szocialista forradalmat a mai emberekkel akarjuk megcsinálni, akik alárendeltség, ellenőrzés, „felügyelők és könyvelők" nélkül nem tudnak meglenni.
De alárendelnünk csak minden kizsákmányolt és munkálkodó előc&apatának kell magunkat — a proletátiátusnak. Az \'állami hivatalnokok sajátos clőljárt^ rendszerének a megszüntetését meg lehet ós kell kezdeni máról holnapra s ezek \' hetyérö A\' fé\'lügyelők és könyvelők egyszerű funkcióinak kell lépniök, amire a fejlődés mai színvonalán a városi omberek már ma képtelenek s amit tökéletesen teljesíteni tudnak a „munkabérért."
Mi, munkások maguk, sz^yezzük a nagyüzemet, amennyiben az, amjt ,a jtapjjslizr mus már teremtett, kiépítjük, a munkások saját tapasztalatára támaszkodva: megvalósítjuk a fegyveres munkások állami hatalmára támaszkodó szigorú vasfegyelmot s az állami hivatalnokokat megbízásaink egyszerű végrehajtóivá tesszük, felelős, elmozdítható, szerényen űzetett „felügyelőkké és könyvelőkké" (temtémtesen. .a .műszaki -emberek minden fajával, rangjával ós fokozatával együtt) —■ ez a föladatunk, a proletatariátus föladata, amit a proletárforradalom kivitelénél el kell kezdeni. Ez a kivitel a nagyüzem alapján macától vezet minden hivatalnokság lassú „elhalásához" lassú teremtéséhez egy oly rendnek, rendnek idézőjelek nélkül, melynek semmi köze bérrabszolgasághoz, magától vezet egy oly rendre, melyben a felügyelet és elszámolás mindig egyszerűbbé való funkcióit váltakozva mindenki gyakorolja, mig később szokássá válnak és lassanként megszűnnek az embűTök egy ftülörtos rétegének küíö\'n funkciói lenni. .. . .
958— tttltf. szám. .........
Hirdetmény.
TÁRGY: Toborzás.
Az alsózafamegyei vörösőrparancsnokJUg vörös őröket toboroz. Toborzásra jelentkdPnet minden 20—42" éves egyén, Hi a vöröyhad-sereg sörozó \' l/izfcttságai által beijpfzoltan alkalmatlannak iosztál yoztatott.
A belépő1 vOTösőr a kövctkjPTő illetékekot kapja : v
Napi\' zsold — \' —"-M —18 Itör.
Étkezési perifc napi -r- -M~ — -16 Ruhakoptatáli pótdíj napi —JJ-- — 2 Elláttatlan családtagok után#keresot-kópteldn- szülők is) cyádi pótdij h$vi I— -Nős yörösőjük lakbéré-
Jelentkezés ide^ mindennap délelőtt — II óráigia várm^ei parancsnokság toborzó osztásában yolt 20-as laktanya.)
Garabb Gyula
váf«cgyoí parancsnak.
Utolsó héti
EsíciöoraKor
A mm sr-műsor.
Utolsó héti
BRILLANTIN«
üvegeket és tégelyeket njrnkivül „MArvány-crém" és^armilyen más arckenticsös i.^fr-iy\'. leg magasabb Várban veszünk.
T etitsol i>rft- <>u;e 1* 1 fi rá tér t (Tíroiliái.)
Egy ny. rltozdonyvezet gépészeti vagy ehhez jfa-sonló müszalci állástjferas
Cim a kiadd
HAztulf\\Jclono»ok flByelm&fel
Királyi 1-iUutca ő.-ik számú házfet elescr/iink; üővebb felvilágosítás ugyanolt. I
Bútort adok majorsél fért.
Cim Szemere-u. 4/b. ^ •• 7
Könyvek;: Folyóiratok :: Zenemüvek nemin »aiöp^»»
llúunLL
■ IWVIIUl. IIÍIIUUQI. (TlruUl HUH.)
Irod.sz.rek, Uil.tikönyv.k, papírok hangszerük, diszmil.Aruk, játóktárgy.k
íai. *»•«>»»<"
Nwoyh,»!««», 1819. Julius 26. Siombat.
IBS. azAm.
^-u/h.nli... eug.,-ut 4. ».ém „,,»...\'«•«»\' •• «l.«hl»»ull „»MMaM 7«- • «»•«">■ I./.
a SZOCIÁLISTA-KOMMUNISTA MUNKÁSOK PÁRTJÁNAK j ALSÓZALAMEGYKI uligoeli HIVATALOS LAPJA
eiOfli«Uai Arak i Egiti 6vra .... »3— korona . 45*— koron«
, aaao Uoroua
7*80 korona
Für
A forradalom bevonult
„j ontcíiite-országokba, a proiotáröntudat .\'aspöiülyc rázuhant a diadaltort ülő tökés-¡¡npcriolizmus asztalára..A világ proletáréi készen állanak a végső küzdelemre ,i nemzetközi tőkésurolom, tőkés termeiéi rend ellen. Reng a föld a kapitalista imperialisták talpa alatt. Kájuk süvít a világtorradalom tisztító orkánjár jelző vi-lur szele, a világ proletariátusa megőrizte, hogy egy táborban kell egyesülnie, íi III. Internacionálé táborában és egységes politikai programm alapjára kell állania, hogy megvalósíthassa az átmeneti proletárdiktatúra segítségével az ösz-y.es elnyomottak és kizsákmányoltak ¿el-jcs (ól«zabadíwsá.i;_.niogyalósíthas^a a? yazi szocializmust,\' az emberiség \'igazi kommunizmusát, az egész emberi nem iwldog és szabad jövendőjét.
IIn.volna egy felsőbb hatalom, mely ,.r. emberek sorsát intézi, ha ez a felsőbb nalálom tervszerűen előre meghatározná es valóra váltaná az emberek sorsát, akkor sem készíthette volna jobban elő « zóciaiizmus győzelmét. "&íágá ¿\' kapitalizmus teremtette meg az imperializmus ré-vén az előfeltételeket a szocializmus győzőméhez. Minden, a szó betii szerint vaió ¿Iliimében, minden megvan most, amire szüksége van a forradalomnak. Sok, végtelen sok minden megvan, ami a világforradalmat megvalósíthatóvá teszi. Iit van az ínség, minden, forradalomnak ez az első és legerősebb, sőt egyetlen igazi okozója, itt van a millóknak, a tömegeknek, a népek többségének az Ínsége. És...pedig..nemcsak a. világ .egy. ré-. szeben, hanem nemzetközi értélemben, líurópa valamennyi országában. Es itt i annak a szenvedések, melyeket a háború, az inség szült. A fájdalom, a föl: háborodás, a gyűlölet! A fájdalom, a veszteségek, a pusztítások miatt, a fel-náborodás a kapitalista osztályok elien, «kik a háborút csinálták, a gyűlölet a kapitalizmus ellen általában. A pszichológiai, az emberi tényezők, amelyek meg fogják csinálni a forradalmat, megvannak tehál. És még izzóbb lángra fognak lobbanni. Mert ez a folyamat fejlődi és «ennél tovább tartja az ántánt fegyverből katonáit, «3-ír folyamát annál jobban megerősödik. És megvannak az »iyagi eszközök is,, mert a kapitalizmus « az imperializmus centralizálta a termelőeszközöket, koncentrálta és szabályozta a javak előállítását és a javak elosztását. Csodába illők azok as anyagi termelőerők, amelyeket maga az imperializmus teremtett a háború alatt; ezek nem " régi kapitalizmusnak eszközei immár, \'Melyekkel újra kapitalista államot lőhetne csak fölépíteni. Mintha valami isten vagy varázsló ragadta volna mog és
a kapitalista eszkiizökböl.. egészen, niás.-fajtá eszközzé varázsolta, volna át őket. Az állam, a kapitalista állam maga ragadta meg, maga változtatta át saját életének, saját létének az eszközeit, sőt saját létét, saját lényegét is és más eszközöket csinált belőlük, egy másik lénynek, egy uj létnek az előkészítésére. Az eeinberiség harcában, sajat harca segítségével megszülte egy uj társadalomnak a csiráját,., Emellett,a. typ.UaJist«,osztályok is mindenütt meggyöngültek. Az imperializmus kezébe adta a világ proletárjainak a harci eszközöket is, amelyekkel a kapitalizmust legyőzheti és megsemmisítheti.
Az európai proletariátus a harmadik In tmmaonálé.. .alapjára., iiaiyc.zkede.il.. .és. — ugy lehet, — hogy 1919. juliusa a világtörténelem legfontosabb dátuma lesz, mely hónapban a nemzetközi proletáriátus diadalra fogja jutlatni a világforradalmat, megalakítván a világ összes országainak munkástanácsait. Itt látjuk már magunk előtt a közelben a horvát proletárság
totástaL .ias(ta;gídHtósÁt^.ittm,.tó(j*i)t.
magunk előtt az uj, szabad, a szocialista emberiségnek egy ujabb előhírnökét
Hivatalos frontjelentés.
r"
Budapest julius 25. A M. T, 1. jelenti julius \'Jó.én hivatalosan:
Szolnoktól keletre előnyomuló csa pataink fölvették a haroot az ellenségnek Nagyvárad, Debreoen és Arad kornyékéről összevont ét vonaton előretolt osapataival. Jelenleg aulyoa, . ríhk nézve slkeraa harook vannak ■ Kiaujazállás és Fegyvernek között, Mezőtúrtól nyugatra, Szentestől északra folyamatban. Egyébként a helyzet
víltoiattan........... ..........r~~——
Hadsereg főparancsnokság.
A megszállott Szentesen.
Szentes, julius 25. Vörös hadseregünk ellenállhatatlan ofíenzivájának hatása alatt a románok hétfőn visszavonullak es elhagyták Szentest. A város felszabadult népe hétfőn délután boldog örömmel és határtalan lelkesedéssel fogadta a vörös hadsereg bevonuló politikai megbízottait és a visszatérő jegyei és városi Intéző bizottsági tagokat. A bevonulás után a proletárság tömege hatalmas népgyüléssé alakult át a városháza előtt. A románok semmit sem hoztak Szentesre, viszont a megszállás, ideje alatt minden érté-keá" elmozdítható dolgot els^állitottak a városból. Elrabolták a cséplőgépeket és egyéb gazdasági gépeket, a malmokat leszerelték s a középületeket kifosztották. A megszállás ideje alatt a botozás napirenden volt Szentesen. Ezen rendszerrel kösigazgattak. Több asszonyt is megbontattak. Azok közül az
elvtársak közül, . akiknek.,..^^ mMAkásmoígal- .u makban vezető szerepük volt és Szentesen maradtak, 30-at elfogtak és internáltak. Lejött ez idő alati inspirálni a szegedi kormány egyik megbízottja is és visszahelyezte állá-saba dr. Nagy Sándor elmebeteg alispánt, sőt, a városszerte dühöngő őrültnek ismert, beteg embert a főispáni teendők ellátásával is megbízta. A románok menekülésével, egyidejűleg, a szolgálatukba állott ellenforradalmi kreatúrák is megszöktek: * városból: Sfentew;" " az utolsó órák nehéz ágyuharcai dacéra, teljesen sértetlen maradt, csak egy-két gránát érte a Város szélét. A városban egyébként a tanácsköztársaság rendjo teljesen helyreállott.
Hogyan lett Magyarország —Taiiá^küztársaság?9^7^
Károlyi MMiAly cikke ac „ Arbclter-zeituug -hau,
Béct, julius 25. Az ArbeHerzeitung legutóbbi száma negyedfélhasábos cikket ko-zöl Károlyi Mihály tollából. A-cikk cime: • .Lemondásom története." Az Aibeiterzeitung a cikket a következőképpen vezeti be:
Becsen való" Voreszullütazíis«\' alí\'af-mával Károlyi Mihály a cikket egy baráijárs^k azzal adta oda, hogy eszközölje ki annak az ,ArbeiterzeitungM-hau való fcüzzétéieléi. Síi-vcsen teszünk eleget a kérelemnek, mert a magyar köztársaság első és utolsó olnökének cikke nagy történelmi értékk. bír.
Maga a cikk többek közt ezekot mondja : .
— E cikkben azon események*igazi le* folyását akarom a nyilvánosság és az utókor számára megörökíteni, amelyeket közönségesen .a hatalom átadása a magyar tanácsköz-<táreaaág«ajfr4- *lnowz<»8e*laU> asoktalc említem* A végzetes napok való története a lehető legrövidebbre összefogva a következő: Március 20-án délelőtt adta át nekem Vyx alezredes ismert jegyzékét. Délután a minisztertanáccsal -közöltem a jegyzéíT tartalmát azzal a megjegyzéssel, hogy Vyx alezredes kijelentette, hogy amennyiben másnap délután Ö óráig nem kap feltétlenül igenlő választ, vagyis azt a feleletetet, hogy a jegyzéket elfogadjuk, a szövetséges misszió elhsgyja Budapestet. E nyilat-kozat nem volt másképp magyarázható, mint hogy az antant Magyarországgal hadiállapiba kerül. Vyxnek ezt feleltem, hogy követelései teljesíthetetlenek. Nyomban be is láttam, hQgy az ecídigi koalíciói kormány lehetetlenné vált* • és csakis tiszta szocialista kormány tarthaij^feim az ország rendjét és nyugalmát. A nyugatl"orien-tálódás, a wílsoni politika hajótörést szenvedett. Uj orientálódásra volt szükség, amely biztosítja a- ..nuinkás internacionálé , rokonszenvét. .A & kommunisták egyre élesebbé váló kíméletlen támadásaivál szemben csakis tiszta szociáldemokrata kormány tarthatná fenn magát, mert ¡nézetem szerint az egész polgárság örömmel támogatná ezt a kormányt az szágnak az imperialista rablók elleni megvé
¿ALA1 NÉPAKARAT
1 ■ -i ■ ■ •■> . .nW. ..
!?.*?• .iulio» 2A -
dóáérc és a rend fenntartására irányuló ^unkájában. Nézetem szerint az uj szociáldemokrata- kormánynak kommunista«\' párttal* megegyezést.kell létesitcní, hogy amig\'élet-halálharcot folytatunk az imperialista betolakodók ellen, az országban ne keletkezzék rendzavarás. "Fejtegetésemet azzal végeztem, hogy mint a köztársaság elnöke nem. món-do!c le, hanem a neh%z-heiyzctbon feltétlenül we^tartom az állam hajójának vezetését. Ha*1 a minisztertanács álláspontomat elfogadja, ugy holnap közölni fogom Vix alezredessel az uj- miniszterelnök kinevezését, aki nekem pártja óhajainak megfelelőleg be fogja terjoszteni az ujszociáldemokrata. .kor-, mány tagjainak névsorát A továbbiakban az uj szociáldemokrata kormány fog dönteni. Fejtegetésem után Bőhm hozzájárult indítványomhoz, Kunfi is helyeselte azt és azt a közvetitö indítványt tette, hogy ha bz antant ragaszkodik követeléseihez, akkor Berinkey lemond és helyébe szociáldemokrata kormány jön, amely idővel /clétlcoü.l a kommunizmushoz való alkalmazkodást jelenti. A n,misztériuma-ozíoL-^^^^ tudatul oszlott- szót; hogy tiszta szocialista kormány alakul, amely Vix alezredes követeléseit elutasítja. — •élelott a szociáldemokrata párt ülést tartott, amelyen a miniszterek jelentést tettek a helyzetről. Ugyanakkor tárgyaltam a kormányban nom képviselt pártokkal és tárgyalás Közben értesülted arról, Ktigy 30,000 vasmunkás .Vyx jegyzékének a hatása alatt a kommunistákhoz csatlakozott. Délután a szo-eialdeinokratapárt vezetősége tartott gyűlést,
de hógy. ott mi történt, arról a szociáldemokrata miniszterek egy \'szóval sem nyilatkoztak.
Meni.....mondták . el,. , hogy délután
szociáldemokrata partvezetóség a kommunistákkal irSabeli megállapodást kötött, amelynek érteimében a két párt fuzionált. Ez esenények után még két órahosszat tartó miniszterunács volt, annélkül, hogy valamit mogtudtunk volna. Az mosó minisztertanács abban a tudatban JWzlou-szét, hagy megalakult á szociáldemokrata kormány. A helyzet azonbnn^ckkor már máskép volt eldintve. A katonatanács már. délután 5 órakor kimondotta csatlakozását a kommunistákhoz. . és . este 8 órakor. Garbai közölte a munkástanács üié^én^ hpgy szovjet-kormány alakult. Kun Béla a gellérthegyi citadellán 4 nehéz és több könnyű ngyut állíttatott fel, hogy ellenállás esetén lövesse a várost. Minderről semmit.tudtam,, alá kellett irnom azt tf kiáltványt, amellyel lemondok a hatalomról, A hatalmat nem adtam át a proletárságoak: bele kellett nyugodnom a tények megváltoztathatatlansagába. ISoIsevlatá uiözgalom Ámerlkában ......
tozzák: Egy norvég kereskedelmi és hajózási szaklap közlése szerint Newyorkban általános felkeléstől tartanak. A b»nkok figyelmeztetést kaptak, ho|y a bolsevikok nagy támadásra készülnek.y Lefoglaltak írásokat, amelj but kiderült, hogy a foiradalom v^zér^i vjlégszö.V.qtS&Ct .akajjak aliÍKitaiíí az" egész világ szViitóforgaímának megszüntetésére. A tervnek meg akartak nyerni a fehér, sárga ós szerecsen tengerészeiéi is. Az előkészületek Hollandiában, Spanyolországban és Argentiniában sikerültek legjobban.
A városi intéző bizottság ülése.
A határ vAruicgyfck kiküldöttel c*ülÜiUkk<»n Kapoav^rott ujl»4r tisMzeftluéb. — Slégia bezárják a korcsniAkat.
Tegnap délután A órakor Nagykanizsa város intéző bizottsága ülésre ült össze, amelyen több fontos ügy került tárgyalásra. Sneffelvtárs megnyitva az ülést napirend előtt bejelentette, hogy a halármenti öt v<\\r* megye kiküldöttei, akik legutóbb Nagykanizsán ültek össze értekezletre, csütörtökön Kaposváron ujabb értekei!etet tartanak» amelynek egyik fÓ* pontja a csereakció ellen való tiltakozás lesz.
Kra/ky-<\\\\\'lks ismerteti a központi vágás\' bevezesse-következtében beállott-\'Változást a város húsellátása tekintetében. A hus-elosztás a következő módon fog történni : az Általános Fogyasztási Szövetkezet és a vasutasok beszerzési csoportja éaját tagjait fogja ellátni, a megmaradó 21.000 ellátatlan közt pedig legajább 16 mészárosnak kell elosztania a hust. A 40 dekás heti fejkvóta szyint így hetenkint 85—90 métermázsa hust fognak ki-" niétnj Nagykanizsán, rrriS/;e^. elvtárs.sokalja. a 16 mészárost, mert nem hiheti el; hogy ez ideig 16 üzletben mértek ki hust, de kételkedik abban is, hogy . annyi hus legyen, hogy abból tizenhat mészárszéket lehessen fefmt&rtani. Marvtílies elvtárs Krátky irtüif ványa mellett,foglal állást. — Plander elvtárs indítványozza, hogy Kiskanizsán legalább két mészárszéket állítsanak fel. — Virág elvtárs bejelentette, hogy Ki-kunizsán a fogyasztási szÖvctkozet fiók-husszéket fog .(elállítani; ezenkiVüt az •eg>\'ik" nágyífaliÍ4sat%é-szárost is kihelyezik piaci sátorral Kiskani-zsára. Az intéző bizottság határozata értelmében a következő mészárosok fogják a ■aarhahust kimérni: Singer Izidor, Weltner Ritdóir, Varga \' Kálmán\', "Babícs Lajos, ozv.
Hpch Józscfné, Schwarz Adolf, Mande\'baym Oszkár, Hoch Jenő, Szabó Boldizsár, özvegy .Gombots Józsefei, Klugér Simoni; Beter Testvérek, Lackenbacher Ádám, Kárlovics György, Práger Ferenc ós Simon Jó2sef.
Ezután az intéző bizottság elfogadta Krátky elvtárs indítványát, amely alapos reményt nyújt arr«, b«gy Nagykanizsa só- és cipőmizériáján néhány hót múlva segítve lesz. Ezután egy bizottságot küldött ki az intéző -bizottság annak megállapítására, hogy . mi-*képperi\' lehetne\' á város erdejéből Nagy kani zso téli faszükségletét biztosítani.\' Eddig ugyanis csak január közepéig van biztosítva faellátásunk. A liszt .kicvsin^:beai. eladá&i. .árái az intéző bizottság a következőkben állapította meg: buza fehérliszt métőrrnázsája 550 korona, buza kenyértiszt métermázsája 150 korona. Sneff elvtárs" bejelenti, hogy az igazságügyi népbiztosság a helybeli kihágási bíróság előadói áilását- még nem töltötte\' be. Az intéző bizottság előadóul QHrtner Antal elvtársat jelölte.
Sabján elvtárs előterjesztésére a bizottság kimondotta, hogy azzal a kéréssel fordul a belügyiTiépbíztóssagfiózV\' hb£y Nagykanizsán töltse be az aHyáköriytfvezétőí állást, ezenkívül rendszeresitsen egy helyettes anyakönyvvezetői ájlábt és az anyakönyvi hivatalba rendeljen ki megfelelő segédszemélyzetet. Az intézőbizottság e?után a ^ fürdő árakat a ^dv^\'iíez^icben *:éíiapitóí;tií\'*Vhég":\' ¿őzfü\'r\'áö 8 K,\' I. osztályú kádfürdő 10 K, II. osztályú kádfürdő 8 K, lélfürdő 8 K.
Ezután a korcsmák bszárásának kérdése került újra... az.. intézőbizottság... ejé. ,A vendéglősök ós korcsmarosok kanizsai szer-
: intéij
vezete azzal a kérelemmel fordult. a bizottsághoz, hogy ha már bezárják a korc». mákat, csak azokat zárják be,-* amelyek" multak el tíz érések. ^ Márvalics elv«»,, azt hangoztatta, hogy ha valakitől elvess^ megélhetését, számoljunk azzal, hogy ludunk-t neki, más megélhetést \' biztosítani. — $nen elvtárs kifejtette hogy minden Ujitás, elűhala dás, amely sokaknak előnyös, .egyesej^ nézve ■ káros. \' Több \'1 körosmérosná\'K kiaáli munkaalkalmat, de azok nem nyúltak utáni Beck elvtárs bejelentette, hogy a vörös őrség gel, a korcsmátokkal és a közegcsisegügyi szakértővel, egyetértőleg ideiglenesen eddg „kpr.Qs.mát . zártak. be„ a lobbit- augusztus végén foják bezárni, indítványozza, hogy bizottság maradjon meg előbbi hatáiozata mellett, mert a lakáskérdést meg kell oldani a. .vendéglősök pedig helyezkedjenek el- jj uj rendszerben. — Török elvtárs azt indít ványozta, hogy azon korcsmák bezárását halasszák el, amelyek nem szegték meg rend szeresen & sze^i^ljpa^r^^, intéző buott ság elhatározta, hogy megmarad előbbi i.hat/kwB&tBiimtítwt^^mm^^^
Végül Nagykanizsa tejelláíása került tár gyalás alá. Wugrinetz elvtárs indítványéra kimondották, hogy a nagykanizsai termeié szövetkezet tejtermelését (napi 300 liter) ismét a. majorban fogják Kimérni a prolétaroknak. A tüjűllátás kérdésiről.ezután akadémikus viu induÚ m\'éé, \'amelynek\'\'ereáményét a. köveik« zőkben összegezzük: A nagykanizsai fogyasi tási szövetkezet nngyarányu Központi Tej csarnokot fog felállítani, amelyben jegyrend szer atján fog a proletariátus tejhez jutni Amíg a Téjcsarnokot felállítják, a tejellátást következőképpen fogják ellenőrizni: minden KtoéKWiV fit t.tő.l., bek/tok.« általuk ellátottak listáját, amelyből az arra uem szorulókat törölni fogják.
Az intézőbizottság ülése este fél 0 órakor végződött
Felhívás.
Felhívjuk • szoclalis\'a-kommunisti párt Nagykanizsán lakó összes tagjai!, hogy mindnyájan tartsák kötelességüknek, hogy s folyó hó 29 én, kedden este fél 8 órakor seját kerületűkben tartandó népgyűlésen megjelenjenek. A népgyűlés céJjl a kerületi pártszervezetek megalakítása A pártszervezett szabályzat szerint minden kerületben 9 végrehajt« bizottsági ti| választandó.
Az I. kerület (a városnak a Teleki-ut, Fö-ut ás a Király utoa páros siámu oldalaival határolt része) ntpgyülését a «*\'•• téren levő pavlllonban, — e II. kerület (a városnak a fentnevzett utcák páratlen szintű oldalaival határolt része) nápgyülését a nyári szinkörber, — e III. kerület (a Principális osalornán tul levő úgynevezett Kii-ktnlisa) népgyülését pe\'dig az Országházul 63 szám alatt levő szocialista-kommunista pá\'rthelyleág udvarán lógjuk \' megtartani.
Elvtársak I Szocialista kötelességünkhöz hiven építsük kl összes szerveinket é> ás ezen szerveinkben minden igazán küzdeni. akaró .szoolalista-kommunlstáoik teleeságe helyet foglalni, mert csak így lesz módunkben e dolgozó tömegek halál-mát minden Időben biztosítani.
Elvtársi üdvözlettel , A SZOCIALISTA-KOMMUNISTA PÁRT
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA.
H)l 9. julius 28,
ZALAI NÉPAKARAT
hírek.
t«lt. I jnlln. !
26 i
Szombat
N A P T A
■ - -A nap ké! 4 óra 28 perc kor, nyugszik 7 óra 43 perc kör.
A hold kél éjjel 2 óra 28 perckor, nyugszik d. u. g őrs
1i perckor
_ A vármegyei Intéző bizottság ma délelőtt 10 órakor a városházi kis tanácstermében ölési tart. Délután 4 órakor pedig a vármegyei munkás- katona és lőidinllvestartács tart ülést a nagy tanácsteremben.
— UJ vádblzlos. A Nagykanizsa, városi intéző bizottsághoz tegnap délután a kővetkező távirat érkezett: „A forradalmi kormányzótanács mogbizásából, Pollii Jánós vád-taflosl állásától felmentem é« helyébe Szttcs Ferencet nevezem ki. Igazságügyi népbiztos".
.. -....._ Fővárosi «művészek vendégjátéka
Nagykanizsán. Hétfőn, e hó 28-án közismert Ifiváro-i\' müvésíékbSI álló tírsuiat kezd! még vendégjátékait a Polgári-Egylet nagytermében. A társulat lapjai: Csery Janka, a Vigopera volt primadonnája ; Czegiédy Gyula, a nép-szwü zeneszerző és előadóművész: Oonda Maca, a bájos,, fiatat tanácszubrett; László Jda, .AgyínyörM hangú pperaerjekesnő ; Péterit lvá!>, énekes bonvivant és Bágyoni Szabó Dávid drámai színész. Kétnaponként változó, teljesen uj miuor keretében színre tiozza a társulat az idei kabaré irodalom legjobb ler aiékoít, a többek közölt: az" Éjjeli zenét, A c.-ábiló t, a Cipőtalpra Magyar-t, A front k«b.:ré t, A szirén t, Az egér-t és sok más ■ |K!>ve5-kis dwahot,- tréfát, •«■ legjotib.C.icgi«dy ás Zerkowitz. slágereket, táncosduetteket, kuplékat, chansonokat, aktualis költeményekéi, operarészleteket stb, slb. Helyárak: 15,
___12 és 9.. korona, földszinti álló 5 korona,
karzat 4 korona. Jegyek már vasárnap délelőtt 9-II-ig előre válthatók a Polgári-Egylet előcsarnokában, azután pedig naponta dél-elilt 9-ll-ig és délután 3—3-ig. Tüj»".\'^ A nappali átfkbaiAilgoruao tilos a villanyvilágítás. A Kerületi Ipari Termelési Tanii;s Intéző Bizottsága felszólítja a közönséget, hogy a villany bekapcsolása bármilyen célra csík aíésli\' órákbán ván biegértgedvf A délutáni gyenge, áram kizárólag csak a vasút és nyomdák céljaira használhatók. Aki • tilaiom ellenére a délutáni áramot bármely oélia használja és Igy a villanyvilágítást veszélyezteti, forradalmi törvényszék elé állíttatik.
— Vflrfts-kabaré. A kanizsai garnizon vörös katonái ma és holnap elsőrangúnak
. .. Ígérkező kabaréelőadást rendeznek a volt Polgári Egylet nagytermében. At estély részletes programja a .következő: I. Nyitány. 2. Nem ismer meg az anyám. Karinthy tréfa. BlőaJják: Kócza és Müllcr vörös katonák. 3. Kuplék. Előadja;; Vtldn«r Antal elvtárs. 4, Tegnap és ma."Atuális bohóság. Előadják; Szacsich Aranka elvtársnő és Ciérnyí vöröa katona. 5. Toborzó. Táncolják Kramarita és Molnár vörös katonák. 6. Quartett a katona zenekar tagjaiból. 7, Kiképzés. Gábor tréfa.
Előadják: Abóriyi Sándor vörös katona és társai. 8. Műdalok. Énekli: Plandcr elvtárs. 9. Préba. Vígjelenet. Előadják: Beck Frici olv-térsnő, Bongó János és Molnár Lajcsi vörös katonák. 10. Magánszám. Előadja: Abonyí
Sándor vörös "katona. \' íi. . Aktuália tréfák\'.
l-eaíja Székely Béla vörös katona 12. Pletyka.
Kővári tréfa. Előadják: Strém Rózsi elvlársnS | Zsigmond István és Krampatics Béla vörös | katonák. A zongorakiséretet Banekovich Jancsi vörös katona látja el. Konferanszié: Székely Béla vörös katona. A tánczenét Sárközi Dezső zenekara szolgáltatja. A tánc alatt világposta. Jegyek még szombaton délelőtt kaphatók Szerb Ernő könyvkereskedésében, azulán esetleg a.helyszínen, - A« előadást pontosan este 8 orakor kezdik meg.
— Eljegyzés. Sanweber\' Péter jegyesek.
— Vasárnap jönnek a budapesti proletárgyermekek. Az Országos ...Cy.crmuklMü-.
lési Hivalal tegnap táviratilag értesítette a városi intézőbizottságot, hogy a budapesti proletérgyermekek első csapata vasárnap ér-\' kőzik Nagykanizsára. A gyermekek külövonsta vasárnap reggel 8 ómkor indul Budapestről és délután 8 órakor érkezik meg Nagykanizsára. Egy transzport le fog szállni Komár-városon, a második Nagyrécsén, a többi, körülbelül SOO gyermek Nagykanizsán lesz elhelyezve,. Füredi... elvtárs, gyermeküdüiési megbízott felkéri az összes kanizsai vendéglátókat, hogy a gyermekek fogadása céljából vasárnap este fél 7 órakor jelenjenek meg a vasúti állomáson Itt a kicsinyeket jó vacsorával fogja a város megvendégelni, utána pedig tninden vondéglátó viszi kis Vendégét uj otthonába, éivezni — ha rovid-időro is a napfényt, meleget : az életet. Akik még otthont akarnak adni egy hónapra egy-egy budapesti proletárklcsipynek, jelepisék be ezen szándékukat vasárnap délelőtt 11 óráig Füredi elvtárs, gyermeküdülési megbízottnál A magunk részéről arra kérjük Nagykanizsa asszonyait, hogy hozzanak magukkal vasárnap \'esU\'\'a^\'vasutra"eg^ anyai\' szere telükből és segitsenok az anyai háztól talán még soha távol nem volt apróságok fogadtatását bensővé, meghitté Unni.
-Önállósították a polgári léípyIs kólát. A közoktatásügyi népbiztosság tegnap leiratot intézett az alsézalamegyei Művelődési Hivatalhoz, amelyben elrendelte a polgári fiu-és leányiskolák -szétválasztásét. A polgári fiúiskola , vezetőtanitója to\'vábbra is Wall-gurszky Antal elvtárs marad, a polgári leányiskola vezetésével pedig Földes Miklósné -elvtársnőt bízta meg á .közoktatásügyi, nép-biztcsság.
— Közellátási közlemények. A szállító szekereknek az erdőn való tot#dasa a fa beszállítását rendkívül megnehezít által a közönségnek fával való ellá^ár veszélyezteti. Ennek elkerülése és altorllídis csökkentése végeit « faufclást ujhJt felfüggesztettük és további intélkedésig#csupin halaszthatatlan folyó szukkglet. Jelégitésére utalunk kisebb mennyiségi bo#át a Prpios féle telepről. Az utalván^«/ újból való megkezdését idejébén közölniTogjuk. Közel látási üzemek.
• A Sporlhlrlap még kapható.» Garamvölgyi és Szamara cégnél.- .
— Üdvözlet a frontról. Üdvözletünket küldjük vörös "SO-as bakák a kanizsai proletár nőknek. Watra Károly, Németh Gyula, Dávid
; Ferenc, Kátnffr Gyula és Németh Ambrus.
Felhívjuk a szakszervezetek azon tagjait, okik fontos közgazdasági alkalmazást akarnak vállalni/hogy jelentkezzenek a párititkárság nál Munkabér: napi 80 korona. Feltétel: megbízhatóság és írni olvasni tudás. . Párt-| titkárság. _______
Pártügyek.
A\'magántisztviselők szakcsoportja folyó hó 27-én délelőtt 10 órakor a kereskedelmi alkalmazottak helyiségében (volt Kaszinó) taggyűléstjptX. Megjolenés kötelező.
szállodai, éttermi és kávéházi mun-csopottja folyó hó 28-.án délelőtt 10 \'rakor összgyűlést tart. Tagok megjelcnéso kötelező. Vezetőség
Nyilatkozat. A nagykanizsai borbély- és fodrász alkalmazottak szakcsoportja a munkaidő bonem tartása miatt Kállovits János Deák-lét! . Gadrászmesztert ..bojkot alá..helyezte... Amennyiben Kállovits János becsületszóra meg Ígérte, hogy ezután a kollektív szerződés pontjait betartja és ezt a Zala Népakarata an is közsé teszi, a bojkot alól fel lett oldva. A nagykanizsai borbély ós fodrász-alkalmazottak szakcsoportja.
Borbélyok ügyeiméből A nagykanizsai borbély és fodrász mesterek és a nagykanizsai borbély és fodrászalkalmázottak szak-csopörtjSnak kiküldöttje! kőzött 1910" május hú 3-án a termelesi biztos közbenjöttével a munkaidőt illetőleg a következő határozat hozatott: A munkaidő tart télen ugy, mint mint nyáron reggel 8 órától déli 12 óráig és délután fél .2 órától este 8 óráig. A takarítás zárt ajtó mögött fél 8 órakor és délután f órakor kezdhető. Szombaton zárás 7 ¿rakor. Az a mester, vagy alkalmazott, aki 9 rendeletet be nem tartja, a Kerületi Ipari Termelési Tanács mtikafogyelmi osztálya elé le.z idézve. —A folyó.lló 28-án este 7 órakor a« Ipari Termelési Tanács termében leendő össsr-értekezleten az összes borbély és íedrásü-\' .DMHWalf. .UgMzmlca..J!. iwbéJ.v át. .JűduU». alkalmazottak szakcsoportjának vezetősége köteles megjelenni.
- Hirdetmény.
Köihirré tesszük, hogy a Jíépgazdasági Tanács közellátási főosztálya 1019. julius 27-ének éjjeli 12 órájától kezdődően az élelmiszereknek kézi podgyászban való szállításit rendeletileg eltiltotta
Tilos tehát fenti határidőn tul bárkinek bárminemű élelmiszerrel vasúton, hajón, vagy egyéb -gépjárművön kézí)iodgyisikéiU ba-. tyuzni, vagy bárminő mas módon engedély nélkül ezeken éleimet szállítani.
Aki engedély nélkül fenti határidőn tul élelm\'szert szállít, azt a vonatokon mtTiöaS mozgóőrség, az állomásokon pedig a vasúti őrség és a külön szervezett karhatalmi kiren-. delségek foltétlenlil elkobozzák.
ÉlelelmiszeazáilitásijigazolványokatJ a Népgazdasági franács közellátási fő^náljía állithat ki. Mag/negyéneknek ily ¡«olványi semmi körűiméjyek közt ki nettóinak.
Figyelmedetjük a közö^Ket, ne utazzék senki batylzási szándéjdjn, ilyen célra élelmiszert sent ne vásé^Jon és ne ssátlfr-son, mert az Ikobzutj^éielmiszéreket senki vissz« nem kapVtja^l
A karhatalnV\'osztagok az elkobzandó élelmiszereket Nagzkanizsán a városi kóz^ ellátási osztálynál kötelesek elismervény cl-terfében\'átadni. ■■■\'■■£•■"--■<-■-■■ ■\'
Nagykanizsán, 1\'J19. évi julius hó 25-én.
Vármegyei Intézőbizottság.
Egy jókarban levő t.urépfcAlyba lialy»»ttlu> miatt aludó. Megtekinthet«
Nádor-utca • sz. alatt, délután 2- 4 óráig.
ZALAI NfiPAKAKAT
191H juliui 2i
Szigorú rendelet! Figyelmeztetünk mindenkit, kereskedőt, vendéglőst, fodrász, cipész, szabó és egyéb iparosokat, fuvarost, orvost, gyógyszerészt, az összes piaci árusokat, élelmiszer kereskedőket, D9" termelőket,
hogy aki más pénzzel fizet, más pénzt elfogad, vagy követel, mint a megengedett és forgalomban levő Tanácskormány pénze
rögtönítélő bíróság elé állíttatik!
Csalf fehérpénz érvényes! - = Vármegyei Intézőbizottság.
Az ifjúmunkások élelmezése,
saéHeníi és\' fizika! ífjumunkásök ebéd-* dei való ellátása ügyében a legutóbbi napokban tárgyalások indultak meg a közoktatásügyi és közellátásügyi nép biztosságok, valamint a főváros direktóriuma között. A tárgyalások eredményéről a Budapesti Forradalmi Központi Munkás és Katonatanács .«Jnökségé-. . tói-a következő felvilágosításokat kaptuk:
—■ A tárgyalások, amelyeken a közoktatásügyi népbiztosság részéről Lukács György népbiztoshelyettes elvtárs, a közellátási népbiztosság és a Budapesti Központi Forradalmi Műnká6-és Katonatanács elnökségénék egy tagja vett részt, máris azt az elvi jelentőségű h^árbzntot létesitöttök, TVógy á\' kófházált\'éííá-
tasa után minden mást megelőzően az ifjúmunkások megfelelő élelmezésének kell a közellátás feladatát alkotnia, A szellemi ifjúmunkások, vagyis az egyetemi és főiskolai hallgatókat menzákon, a\' fizikai ifjúmunkásokat pedig elosztó-helyekon akarják élelmezni. Az élelmezés minőség? mindkét helyen természetesen teljesen azonos A menzák és el-f^ ©íxtóhelyek csupán abban különböznek egymástól, hogy a menzákat az iskolák, az étel-elósztó-helyeket pedig a gyári üzemek közelében állítják , x, iuár.v /neglévő Jő városi. diákmenzán kivüí erre alkalmas vendéglők rekvirálásával és megfelelő berendezésével szaporítják a szellemi ifjúmunkások étkező . helyeinek számát. Gondoskodnak a fizikai ifjúmunkások számára elegendő számú étkezőhelyiség felállításáról, ugy hogy minden remény megvan arra, hogy .szeptembertől kezdve legalább 10X)00 ifjúmunkásnak tudnak olcsó, tápláló és Ízletes ebédet adni. \'
— Arra váló tekintettől, hogy a fővárosi közkonyhák intézménye teljesen és nagyszerűen bevált, az ifjúmunkások élelmezése is, melyet a főváros közkonyhái révén gondolnak megoldani,- egyedül és, kizárólag községi • feiadat lehet, rfifcrt a helyi feladatokat nem állami szervnek, hanem helyi szervnek, jelen esetben a munkástanács élnökségének kell ellátnia. A közellátási népbiztosság feladata, hogy a megfelelő élelmiszereket a főváros roudelkezéaéte • bocsássa, a közoktatásügyi népbiztosság pedig szívesen fogja fedezni az akció költségét.
A menzák és elosztóhelyek falállitásá-ból nagy és jelentős ugy anyagi, mint erkölcs-
haszna losz az iljumunkás proletároknak. Anyagi hasznuk lesz, mert \'drága* és rossz Mszt,,helyett öicsó. és jó. ebédet kapnak,- erkölcsi hasznuk lesz, mert proletár öntudatukat, tanulási kedvüket növeli az az érzés, hogy a proletárhaza, melynek egykor hasznos dolgozói lesznek, szeretettél gondot visel rájuk.
Utolsó héti
Este 8 6 f
A^agyszeríi
sláger-műsor.
Utolsó héti
mm
SzIvarkahOvely «• szlvarkapaplr-különlegetségek, szivarka és szivarszipkák, képeslap újdonságok, - ÖNGYÚJTÓ ós TŰZKŐ nagy választékban kapható:
Grünhut Pál
:: dohánylőzadéjében. Deók-lér 10. ::
058—1919. szám.
Hirdetmény. -
TÁRGY: ToborzAa.
Az álsózalamegyei vflrösőrparanosnokság vörös őröket toboroz. Toborzásra jelentkezhet minden 20—-42 éves egyén, ki a vörös hadsereg sorozó bizottságai által beigazoltan alkalmatlannak osztályoztatott.
A belépő vorösőr fi következő illeté^ keket kapja:
Napi zsold — ——f — — — Étkezési pénz napi Kuhakoptatási pótdij nJpi — — Elláttatlan családtagoltfután (kerciu képtelen szülők ■) családi i^Bij havi — — i- — jf — 100„ ,ítóa...vörösőrök lakW«........
Jelentkezés idejV^ífindennap délelőtt 9—11 óráig a vármegyei parancsnokság ta-borzó osztályában (volt 20-as laktanya.)
. Garabb Gyula
vármegyei purancsnok.
Egy ny. mozdonyufíető gépészeti vagy efmez hasonló müszakUUlást keres
\'*•" Clm a kíonjhivatalban.
BRITjLANTINOS
üvegeket és tégelyeket azonkivlj „Márvány-crém" és bérrnü más arckenöcsBs.tégcu^feg-magaaabb árbanhiszünk.
Teuttielt dy/u;erla
Könyvek:; Folyóiratok
FISGHEL
Zenemüvek
PlU8pPla
Wíjt*» Is * pipbíitííztiitt ■UHUIM, UlmUi l*li)
Irodauerek, üilatlkönyvak, papírok
haniuarak.dlumUáruk.láUktártyak
ICLVI. éwtol»»««»
Naaykanixaa, IBI9. Julius 29. K«d4.
171. U«m.
NÉPAKARAT
1 a szocialista-kommunista munkások pártjának
alsózalamegyei REOüELI hivatalos lapja
CMfii«ié»l Imh t
•.■WTIMWIV»! »van 1
Eaéo* évro .... •Q-— koron*
Pét évr*......49\'.— kftrtfn*
NoUyacJ évr« . . . tS\'SQ kjroi»» Égy hó"ah\'B - - - i.*n imMk.
7\'90 ttofoh.
Táviratváltás Tusar és Kun Béla között
A cttsh kotiurtuy tiltakozik Csap bombdzAia ellen.
Budapest, jultus .\'8. Tusar cseh-szlovák min szterelnök Kun Bélához a következő jegyieket intézte :
Kun Béla külügyi népbiztos Budapest, cseh-szlovák kormány lehető legerélyeseb-h<sn tiltakozik az elleh, hogy magyar repülök |l(liUS nó huszonnegyedikén bombázták Csap v sch-szVóvák várost. Ezen\' jellemző ellenséges tény hozzájárulva a semleges zóna megsér-u-séhez, annak megállapítására kényszerit, i.ogy a magyar csapatok nem tartják meg a kgyverszüneti feltételeket. Ugyancsak tilta-Kozik.a bolseviki propaganda ellen, melyet csehszlovák területen.,üfpek.ft.roa.-g/ar csapatok visszavonulásakor hátrahagyott u^ynékók, részint olyan egyének, akik azóta r. lépték a semleges zónát, részint a magyar épülőknek cseh szlovák területen tett utjai ¡kaiméból. A cseh-szlovák kormány fenn-íjrija, hogy jóvátétel\', követetjen a magyar «.sapatok. által a csehszlovák területen elkö-Lttu. rfendszeres pusztításokért, melyeket bi-uttságok lógnak helyreállítani. Például felezzük a gépek, nyersanyag és áru elvitelét a i\'úleki, losonci, gácsi és apátfalvai mühe-okböl és gyárakból. Ami a gácsi és apát-inivai posztógyárakban felraktározott anyag i vászon elvitelét illeti, ezen müveleteket egy julius tizenkilencedikén kelt Samuely l.ász.\'ó törvényszéki elnök által aláirt rendelet úlapján hajtották végre, amely a cseh-szlovák kormány birtokában van. A pályaudvari ingóságokat, mozgó vasúti anyagot részben széttombolták, vagy elvitték. Sátoraljaújhelyen, Kassán, Peisőcön", Tórn&áíján és a vasútvonalak mentén a távíróv éa^elefon anyagot usználhatatlan állapotba helyezték, vagy nagyrészét elvittek. A cseh-szlovák kormány mindezért a magyer kormányt teszi felelőssé es számit arra, hogy a magyar kormány hajlandó teljesen precíz formális módon kijelenteni :
1. Távol marad minden ellensége» ténytől a oteh szlovák köztársaság te-rülstén, beleértve t békekonferenola Által a cseh-szlovák köztársaságnak Juttatott keletmagyarországi rutén területet.
2. Teljesen jóvAtetzi a megtámadott területen oaapatai által okozott puazti-ti»t, helyreállítja az elhurcolt anyagot, v*|y megtéríti értékét.
3. Távolmarad minden politikai pro-P»findától • • cseh: szlovák köztársság Polgárai között. Tuaar.
Kun Béla a következő választ küldte r««ar miniszterelnöknek :
— Válaszolva julíus kó 26-án hozzám "itézett táviratára értesitem a következőkről\': A magyarországi szocialista szövetséges Ta-
nácsköztársaság. kormánya mélyen sajnálja, hogy a magyar repülők julius 24-én bombát ejtettek Csap városra, mely a fegyverszünet megkötése óta a cseh-szlovák köztársaság területen fekszik, amaz államok területén, amellyel a- fegyverszünet megkötése óta véleményünk szerint békén, barátságos viszonyban élünk.\' Repülőnk mentségére szolgáljon, hogy a velünk barátságos viszonyban levő\' állam területének ezen réwét a román csapatok ellenünk felvonulási területnek használták fel, A táviratban foglalt mindhárom pontra igenlő feleletet adok. Preciz formában kije-.ISMgo* tinwK,,bogy.. .
1. a magyarországi szoolalista szövetséges Tanácsköztársaság távoltartja magát minden ellenséges ténykedéstől a cseh szlovák köztársaság ellen, bele értve abba a békekonferencia által a cseh-szlovák köztársaságnak odaítélt keletmagyarorszAgi rután területeket.
2. Ama- terOletefcen, amelyeket a magyarországi szoolálista szövetséges Tanácsköztársaság vörös hadseregének oaapatai a oseh szlovák köztársaság hadserege Által ellenQnk Intézett offenzíva folytán keletkezett hadműveletek által elfoglaltak, jóváteszünk minden pusrtitást, amely nem szokásos következménye maguknak a harci ténykedéseknek.
3. A magyarországi szooiáliata szövetséges Tanácsköztársaság nem foly-
. < iat..éa.nem. i* támogat semmiféle polU :. tikai propagandát a oieh-szlovék köztársaság polgárai között KérjUk, hogy mindezen kérdések rendezése oéljából a Srobar miniszterrel megkezdett tár-gyalások újra felvétessenek.
Most azonban, tisztelt elvtárs, a szocia<-lista szól Önhöz, a szocialistához. Minekutána kijelentjük abbeli készségünket, hogy a táviratban foglalt mindhárom kívánságának eleget leszünk, engedje meg, hogy mint a proletariátus képviselője kijelentsem önnek a következőket : Kívánságának szíves örömest teszünk eleget,, hogy bemutassuk az egész világ proletariátusának .újból b.ékekészségünket, bébi zonyitsuk, hogy a burzsoázia rágalmazó hadjárata, melyet velünk szemben indított, aljas, gyalázatos akna-munka. Újból akarjuk bebizonyítani az égés; világ minden dolgozói előtt, hogy a magyarországi szocialista szövetséges\' tanácsköztársaság w
rákényszerült saját létérdekében a párisi békekonferenola Állal kiszabott ha-határainak védelme érdekében arra, hogy vörös hadseregének osapatait fegyverbe szólítsa é% elleniAmadAaba küldje.
;A magyarországi- szocialista szövetséges ta--nácskö/társaság bele nem szól egyik állam belügyeibe sem és bár szolidáris valamennyi . ország elnyomottjaival és éppen mert szolidáris minden ország proletárjával, mégsem akar senkit sem mesterséges eszközökkel arra kényszeríteni, hogy felszabadítsa önmagát a kapitalizmus alól, csupán arra törekszik, hogy ne kelljen újból a kizsákmányolásnak alávetnie saját dolgozóit. Nem áll tőlünk misem távolabb, mint a törekvés,\' hogy valamety nemzetet nemzeti szabadságától megfosszunk, vagy gátat vessünk annak, hogy tulajdonságait szabadon kifejleszthesse az egyeteme» emberiség érdekében. Már ez garanciája an.-nak, hogy mi a cseh-szlovák köztársasággal szemben semmiféje ellenséges szándékot nem táplálühk,\'de ha Önnék mái garancia kel), ■kérdezze meg minisztertársát, dr. Srobar Lőrincet, kérdezze meg Chlinka András rózsavölgyi plébánost, akikkel együtt ültünk a magyar osztályállam börtönében : lehetséges-e, hogy én olyan állam kormányában helyet foglaljak, melytől még csak távol is megállhat a nemzeti elnyomás szándéka ? Amikor mind-"ezekről önt ünnepélyesen biztosítom, engedje meg tisztelt elvtárs, hogy arra kérjem önt, hogy azokat az elvtársainkat, proletárokat, akiket a cseh-szlovák csapatok visszavonulásuk közben Magyarország területéről elhurcoltak, részesítsék emberséges bánásmódban. Kérjük önt arra, hogy ezeket a proletárokat kezelje szocialista szolidaritásával. Bocsássa őket minél hamarabb szabadon, hogy itthon kivehessek részüket a szocializmus alketé munkájából. Végül ismételten kérem önt, tisztelt elvtársam ugyanakkor, amidőn én gen-MoskQdlam ajTÓl* .hogy hadseregünk óvakodjék minden olyan cselekménytől, amely még-csak a latszatát is kelthetné annak, hogy a magyarországi szocialista szövetséges Tanács • köztársaság a fegyverszüneti szerződést nena tartaná tiszteletben, ön is gondoskodjék arról, hogy a csehszlovák köztársaság csapatai a semleges zónának határainkon innen eső részére ne lépjenek át, azon a.területen ne requiráljanak, ne fosztogassanak. Megfeleléeiy azon intézkedésnek, hogy a tanácsköztársaság nem folytat semminemű propagandát a csehszlovák területen, arra kérjük Önt, gondoskodjék arról, hogy a csehszlovák köztársaság területén fegyveres fehér ellenforradalom ne Üzervezkédhéssék. ■• • ■ .
Ezekután maradok hivatalos és elvtársa üdvöelettel
Budapest, julius 27.
Kún Béla.
Hivatalos frontjelentés.
Budapest, julius 28. A Magzar Távirati Iroda jelenti julius 23-án hivatalosan;
A helyzet változatlan. . ^
Ha dseregfőpa rancsnokség.
<.ALAl NÉPAKARAT
itíl», jultus 29
Mi történt Horvátországban ?
JugoulAv jeleutta a horvát torra-dalOJttról.
Belgrád, julius 28. A marburgi ás va-rasdi véres eseményekről a jugoszláv sajtóiroda a következő hivatalos jelentést adta ki;
— E hó 22-én este 10 órakor a marburgi 47. gyalogezred hadkiegészítő keretében lázadás tört ki, amelyben, egyes polgári személyek, köztük németek is részt vettek. A polgári egyének leginkább vasutasok voltak. A karlováci gyalogezred legénységének beavatkozása következtében a rend még az éjjel helyreállott. A legénységnek két sebesültje van, a felkelőknek pedig hot halottjuk és több sebesültjük. A felkelők ogyrészét elfogták, a többiek megszöktek. A lázadás okául azt hozták fel, hogy n legénység nincsen ellátva sem ruhával, sem lábbelivél, a zsoldot pedig keveselík.
— E hó 23-án a Száva lovasezred lázadt fel Varasdon. A fellázadt katonaság altisztek vezetése alatt a katonai felszerelési raktárhoz vonult, ahol gépfegyvereket kenteitek és abba a laktanyaba vonultak, ahol a gyalogság van. Itt azonban másfél század gyalogság fegyvert fogott és szembeszáll a lázadókkal. A lázadók csoportokba oszlottak, kitértek a gyalogsággal való találkozás elől és hatalmukba kerítették a póstaépületet, ahol
. gépfegyvereket állítottak fek Az a kísérlet-, hogy a tüzérséget a lázadás számára megnyerjék, nem járt eredménnyel. Nemsokára azután a gyalogság megszállotta a teret és kiadták a parancsot a lázadók megtámadására. Essek kis csoportokba oszolva egyes házakat szállottak meg és amikor a gyalogság állásait elfoglalt^ a házakból tüzeltek\' rájuk. A •harc délután 8 órakor- ért\' végé*; A \'büjtogatók egyrészét letartóztatták, egy részük önként megadta mngát, többen olmenekültek. A gyalogságnak 2 halottja cs 20 sebesültje xolt,.*. felketék veszteségei ezideig ismeretlenek.
Terjed a bolsevizmus.
London, julius 28. Bonar Law áz alsóházban kijelentette, hogy a kormány minden erőjével el fog nyomni minden rendzavarásra való izgatást. Egy maroknyi társaság Anglia egész társadalmi rendjét akarja aláaknázni.
• Mindenütt elhintik az •elégüietíenség csíráját. A sztrájkok nyomán támadt szénúiség miatt a szénkivitelt kontiggentálták.
Berlin, julius 28. Washingtonban valamennyi kórház tele van a bolsevista négerlázadás secesültjeivel. A lakósság rendkívül nyugtalan, mert a négyszázezer lakosú Washingtonban százezer néger lakik és tömeges fellépésük esetén nagy veszedelem fenyegeti . a fehéreket. Daniuls tengerészeti miniszter parancsot adott, hogy nagyobb ten-gerészcsapat azonnal jöjjön Washingtonba a rendőrség támogatására.
Hága, juliuí 28. A nielbornei kormány-épületek megrohanás;! vói cs őSS\'Zc\'ű iközés\'ekrö vezetett. Lanson miniszterelnök megsebesült.
Intézkedés riadó esetére.
Budapest, julius 28. Haubiicll, Budapest fép,rancsnoka renriolelct boc*átQU, ki, es-ttlcg drondelendő liadó ésetéic. A lakossag erdekében riadó esetén egy órán belül mindenki tartozik otthonába sietni; ^egy érán tul csak véres katonák és a gyári munkászászlóaljak tpgiíi i tatózkodhatnak az utcán A lébbiek a
. . ...... tv.,... , - x^ ^ ...T-- -r
riadí tartamára összegyűjtetnek és fogva-tartatnak. A villamosközlekedés beszüntetendő, a? üzletek, nyilvános helyiségek, ablakok és kapuk bezárandók. A riadóval cgjiJojüleg kivételes hadiállapot lép életbe, tehát a fonti-parancs ellen vétők siatáridlis uton büntettet-nee. Haubrich A .Vörös l\'jság" hozzáfűzi, hogy a hiidetmény nem jclenii a riadó elrendelését, az intézkedések csak akkor lépnek életbe, ha.szükség van .rá, a prűleláriátuv érdekében. A lindöt. riadoítürtök: szirénák jelzik.
Felhívás.
Felhívjuk . szoolatis a-kommunista párt Nagykanizsán lakó összes tagjait, hogy mindnyájan tartiák kötelességüknek, hogy • folyó hó 29-én, kedden este fél 8 órakor saját kerülőtökben tartandó náp gylllésen megjelenjenek A népgyűlés célja a kerületi partszervezetek megalakítása. A pártszervezeti szabályzat szerint minden kerületben 9 végrehajtó bizottsági tig választandó.
Az I. kerület (a városnak • Telekl-ut. M ut és e Király-utoe páros számú oldalaival határolt része) nepgyülését . sé\'e téren levő pavillonbsn. — a II. kerület (a városnak a lentnevzett utoák páratlan számú oldalaival határolt része) népgyülését a nyári színkörben, — . Mi. kerület (a Principális csatornán tul levő úgynevezett Kis kanlzsa) népgyülését pedig az Országház-ut SS szám alatt l.vö azociallsta-kommu-.Ma párthelyiség udvarán .fogjuli megtartani\'.
Elvtársaki Szooialista kötelességünk-höz híven építsük ki összes szerveinket és ós ezen szerveinkben minden Igazán küz denl akaró szoolalista-kommunlstánik kö telessóge helyet foglalni, meri csak Így lesz módunkban a dolgozó tömegek hatalmát ml.-den időben blzto.itanl.
.....................Elvtár«! Üdvözlettől
A SZOCIALISTA-KOMMUNISTA PART VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA.
hírek.
Julius
29
K.dd
na prAR
A nap kél 4 óm. 33 perc nyugszik 7 óra. 39 porc
\'A hold kél esté 7 óra 14 porckor, nyugszik este 8 órs 23 porckor. .
-
kor kor.
Tilos a batyuzás.
A népgazdasági fanács közellátási főosztálya megtiltotta a batyuzásl és ezzel lehe-hetellenné tette, hogy a főváros lakosságá\' nak az a része, amelyik nem dolgozik, nincs munkahelyhez, gyárhoz, hivatalhoz kötve és az a másik még haszontalanabb része, amelyik a regi rendben harácsoit pénzt eldugta, igazságtalan és jogialan előnyükhöz jusson a dolgozók rovására. A batyuzók többsége a henyélő burzsoázia kőréből kej-ül ki, másik része a prolelárság ama söpredékéből, amely dolgozó testvéreink kárára üzérkedés cél-Iából kcreslc.fel a falul és harácsolt élelmid szerekkel a fővárosban líalldtlan üzérkedést "folytatóit. Csak igen kevés deiék és becsületes proletárt sujl a rendelet. Ezek az elvtársak azonban bizonyára szívesen hoznak áldozatot az összesség Javára A mindenképpen .Jogtalan és igazságtalan\'- batyuzás megszüntetése bizonyára kellő méltánylásra talál a vidéki városok proleiárságánál és a falusi szegények előli, meri leheiel.\'en, hogy a vidéki elvtársak ne éreznék át azt a veszedelmei, amit a helytelen éleimIszereloszfás
í
a tanácsköztársaságra, tehát a proletérláim egész halalmára jelent. A baiyuzás a dolog, talan heréknek a proletárláfus. ellenségein^ kedvez, de veszedelmei Jeleni abban m irányban is, hogy a hallatlan árfelhajtóéi a falu szegényel elől Is elszedik az élelmei és gáncsol vetnek a kormányzótanács « intenciójának, hogy a vidék lakosságéi ipail és ruházati cikkel láthassa el. Ezzí| hasznos cpeivakció helyébe a „kékpént halalmát helyezik. Ez pedig külön vesz« delmet Jeleni a vidék számára, mert mim tudjuk, a kékpénznek befellegzett. A kékpénz német-osztrák békeszerződés értelmében néhány hét múlva teljesen értékét veszti és kékpénzr bálványozó és felhalló kisgazdák nemsokára crtéktekíj kékszínű képccskék nem ..kékpéoz" birtokában-leaiznek. Nentcsak proletárkötelesség tehát, hanem a józan én okossága is azt parancsolja, hogy a vidéki elvtársak mindenképp tegyék lehetetlenné batyuzást. Igy egyrészt magukat óvják meg károfodástól, másrészt pedig a fölöi-lepes készletek összegyűjtésével és a dolpo/\'ókhoz való juttatásával a tanácsköziársaságoi. tehát sajii ura/tnuka\'- segítik és erősítik, tűrjenek meg a vidéki proletártcstvérek batyuzói maguk közölt, seg.\'tsék munkáidbon azt a karhatalmi szervezetet, ami most épül ki a főváros dolgozó lakosságának élelemmel való igazságos ellátása érdekében
—- A napokban megkezdik a megyei pénznyomását. Anak idején megírtuk, hogy az tfprópénzhiány enyhitesére megyei pénz kerül forgalomba, A Nagykanizsán született eszméhez Felsózulamegye is hozzájárult A „Zalamegye* julius 27-iki számában ugyan.s azt olvassuk, hogy... FeUósftlamegye .„intéző, bizottsága hosszabb vita után csaknem egyhangúlag hozzájárultak ahhoz, hogy Alsó-zalamegyével együtt bocsássák ki a megyei, aprópénzt. Kelsózalamegye azonban csak azon feltétel mellett járul hozzá a megyei aprópénz kibocsátásához, ha a kormány éppoly\'mérték-, ben fogja Zalamegyét dotálni aprópénzzel, mint azokat a megyéket, amelyik ilyet nem bocsátott ki. Az aprópénz kibocsátásnak kir-dése már a megvalósulás stádiumában jutott. Az aprópénz nyomásához szükséges klisék már elkészültek és Nagykanizsán az Osztrák-Magyar -Öauk trezorjában várják a ksrmáóyzó* tanács által a pénz kinyomásához szükséges papirost, amely már útban van Nagykanizsa felé. Kilátás van arra, hogy a jövő hét végén a megyei papírpénz már forgalomba is kerül.\'"
-^Budapesti művészek estélye. Tegnap este hat budapesti ízig-vérig színművész mutatkozott be Kanizsa közönségének a volt Polgári Egyletben. A nagyszámú közönség mindvégig kitűnően mulatott cl a változatos műsoron. László Ida gyönyörű lágy-maleg csengő hangja a terem rossz akusztikája ellenére kitűnően érvényesült. Cserey Irma kitűnő humorát és nagyszerű játékát is sokszor és kitartÓ3an- tapsolta meg a közönség\' Oondj Maca jő előadó képességét és sikkes táncait tetszéssel fogadták. Ceglédy Gyula, akinek mélyérzésü müdalait már régen ismeri Nagykanizsa publikuma, kitűnő előadónak i* bizonyult. Pé/erfí. Iván és Bágyoni Szabó Dávid .méltóart \'illéizVedett bV á kitűnő együttesbe. A tegnapi este meglepetés volt. Sem mi, sem a közönség nem vártunk ilyen élvezetes estét, mint a tegnapi volt. A szerdai műsor köretében Herczag Ferenc egyik vígjátékát, mutatják be a fcftünŐ pésti\' művészek.
(9J9. Julius 29.
ZALAI NÉPAKARAT
_ Lemondott a tcrményhlvatal veaé-tője- A nagykanizsai kerületi terményhi^BÍil ve»etője Kaszter Miksa lemondott állfcniui.
— Eljegyzés. Krausz -\'LajosyWÍagy. Kanizsa és l.lisztig Bözsike Kore^ij^jcgye. sok.
— Mindazon klkOldSItek, akik a köz-tHélási kérdésok megoldása végett tartózkodnak Nagykanizsán, ma. kedden délelőtt 10 érftkor okvetlenül jelenjenek meg a város-\' háza közgyűlési termébon tartandó fonlos
értekezleten
_. Változás a vonatlorgalomhan —
Nagykanizsáról Budapest felé s 205. sz. személyvonat mától kezdvo délután 1 óra 40 perckor indul. Ennek ellenvonat« a 200 Sz. személyvonat Budapestről délután 3 óra :t1 perckor érkezik meg Nagykanizsára A változás nem jelenti uj vonalpár beállítását: ezentúl is két vonat indul Budapest felé és keltő érkezik Budapestről.
— Az uj huszkoronások ma lorga-lomba kerülnek\'. A magyar postatakarék pénztár aa uj tlzkoronásokat a mult héten
»ár forgalomba hozta. Az uj huszkoronások ma kerülnek\' a közönség kezébe. Az uj-pénz-jegy kibocsátása lényegesen csökkenten fogja az aprópénzhlányt.
— Szövetkezel! tagok figyelmébe I A
Magánalkalmazottak szövetkezete a következő sorrendben ju\'tat cérnát a saját tagjai részére Hétfőn az I—2l\'0 ig, kedden a 201—400-ig, »zerJán a401 -aóO-ig, csütörtökön a »01—900-iií, péntoken rt 001— 1100-ig, Szombaton ni 1101-tói felfelé. Kéretnek a tagok, hogy u jelentkezés sorrendjét tartsák be. Az Igazgatóság
— Elveszeti folyó hó 28 án hétfőn ,!6tt 10—11 óra között a Csengeri-utOj kereskedelmi Iskola Kereskedelmi Bank iltal kiállitott yer Pál névre *zóló|3<iSy. szárou és yfev. dr. Molnár Jákóné névm szóló -1007. Xzámu 2 érb. betétköny. Kéreti: a bccsülete^negtaláló ezen betétkönyveket Kosenbeyer Pálnál Osengerl-ut 30.\'\'Sz al«t illő jutaJCm ellenében leadni, minthogy az reí\\jézv^eljeson értéktelen, másrészt a megsemmisítési eljárás liosz-szadalmasságától a tulajdonosokat megkíméli.
— Handelsmann Sándorné nagykanizsai (Gsengeri-ut 5tí. sz. a.) lakes ffflyó,.hó. 2\'.-án délelőtt »-10 óra között a Piactéren elvesztette fekete bőrből készült retiküljét, 400 k róna. készpénz, 1 drb pénztárca, 7 személyre líiAlll\'tótí "hűsjeg^*\' 1 drb "szemüveg\' és j drb tarka zsebkendő tartalommal. — Kéri a be c-iiletes megtalálót, adja le a Városháza nyomozó osztályánál
Hirdetmény.
Folyó hó 29-én, kedden /etbelép husjegyrendszer. A központi vMásból nyert marha, borjú illetve a sertéshúsa következő l\'iisszékek illetve mészárosok/ózzák torga.
.lobiba:
Az ált. fogy. husszék# a szövetkezet
t<\'gjal részére, illetőleg sertéJTst a város egész k -zönsége résaére. A vaswas jóléti csoport hasszéke a csolorl tagjai íszere.
\'\' Ezenkívül Singet- Izicyné Kinízsy.-ulca 7. sz a. Wellnil HudollKirály-utca 47. sz o. * lrga Kálmán VínizsyAlca 71. sz a. — uabics l.ajos DeáVtcr 1f. sz. a. — Somogyi ZsigmorHÍ-i)eált.té\\3.fz. n. — Szabó András T tleky-ut.,27. sz. a.V/özv Gombos Józscfné ! \'\'\'\'ós-lér 20. sz, a. — Kluger Simon Zrínyi »liklás-utca- 4. sz a.-—-Beién Testvérek Cswt-8eri-ut 70 sz. a. — Práger Ferenc Kazíncy-JWl. — Simon József Ország-ulca 23. sz. a. nusstékében. özv. Hoch Józscfné, Schw.trz Adolf, Mandclbáum Oszkár, l.ackenbacher Áu, úgyszintén Karlovícs György piaci sálban. — Mindenki o lakásához legközelebb c»o husszékken kapja meg hesjárandáságát.
| ;V"0r,n)ibt!ViH raár "em áll hus rendelkezésre, J iyelm .Va\'*rae,Vik pi,Ci !»*-.
,„h4l A ^\'^"sadagfejenklnMOdekagramin, : : a hc,l husjegy minden alszclvényére fe-jenkint 10 dkgr. hus adható ki. Felkérjük a közönségét, hogy a 30. számú husjegyszelvényt a husjegyeket tartalmazó lap szeleitől a közép felé 0 lóval Vágja be - oly módon azonban, nogy kózepen maradjon levágatlan rész, amely a szelvényeket tarlja — azon célból, hogy a kiosztás gyorsasága érdekében a «zeh\'ények-nek a kiosztó hely által való teljes levágása lennakadás nélkül történhessék. A folyó héten a 30. számú szelvényre szolgáltatják ki a hust.
Pártügyek.
Az Ifjúmunkások inűvészestélyére kijelölt szereplők f. hó 20-én d. u. 0 órakor a hivatalos helyiségben jelenjenek meg.
Az élelmezési munkások szakcsoportja
szerdán d. u. 0 órakor a Munkásotthonban, rendes negyedévi közgyűlést tart. Előzőleg d. u. 0 órakor vezetőségi gyűlés. Pontos rneg-jéícilés kptélező". A vezetőség.
Sport.
(:> NTE.-VAC (ft : 1) (2 : 0) A Magy-
kanizsai Tornaegylet és Vasutas Athletikai .Club vasárnapi revanche mérkőzése a Tornaegylet fölényes győzelmével végződött. A ^goal diferencia nem hü tükre az erőviszonyoknak, mert ha a Tornaegylet nem játszik, — mint tenni szokta — elbizakodottan, ugy határozottan állithatjuk, hogy 3—4 goállal többet lő. A játékosok beosztásukat nem tartották be, minek következménye néhány Jför mikus jelenet lett, pld. a hátvédek szerepeltetése a csatársorban. VAC, néhány, tartalékkal játszott, miért is nem mutatott szokott formát. Örömmel konstatáltuk azonban a fegyelmet ós fejiődésképességet a vasutasok csapatánál. Dukász 11 durvaságaival ..sokat rontott a különben fair játókon. A mérkőzés rövid leirása ez: Pacára, hogy a NTE szél ,elje.o kezd, fölénye azonnal kidptnboródik. Bálint a nngyedik pereben lerohan ós goalt lő. Ezután mezőnyjáték következik, \' mig a 30. percben Sallér átadasából Dezső- védhetetlen 1 ötfóssél\' máSödszór"jtírtatjá a labdát\'á VAC hálójába. A második félidőben az NTE teljesen felülkerekedik Dezső\' 20 méterről rug szép sarokgoalt. Hirschler közel a kapuhoz lövi a nagyediket. A 40..percb$n Bálint és Siller összjátékból utóbbi a hálóba júttatja a labdát. Középkezdéskor Gölles (VAC) megszerzi a labdát, lerohan, Szaucseknak adja be a labdát, ki a hátvédet és a messze ki rohanó kapust kidribhzi és ^ hálóba juttatja a labdát, megszerezvén csapata, egyetlen goalját. A mérkőzés utolsó és\'hatodik goalját, Bálint lövi szép tiosszu sutijával.. A mérkőzést szövetségi biró vezette.
(:) Fővárosi íooiballcwpatok szereplése Nagykanizsán. A közeli napokban .nagy sportesemények színhelye lesz a katonarétí sport pálya. Szerdán este az Újpesti Torna Egylet footbaligárdájának első csapata érkezik v£rosy,nkbat Jiogycsutörtököa-a.-NTE el mci -kőzzék."Az IJTÉaz Toíé-iö.\' évi 1. o\'sztályu bajnokság őszi fordulójában a harmadik -helyen volt és a TTC és MTK utá\'i következik. A bajnoki küzdelemben p következőkép szerepelt: Jl mérkőzést játszott, amelyekből 5-öt | nyert, 4-szor eldüntetlenül mérkCzött, mig 2
mérkőzést elveszített. Adott 20, kapott 11 goplt Pontszám 14. A mérkőzést Leiner Antal szövetségi biró fogja vezetni. A Budapesti Egyetemi Athletikai Club footballcsapata szombaton a NTE-el, vasárnap augusztus 3-én pedig a VAC-al mérkőzik. Kívánatos, hogy az emiitett 3 mérkőzés minél iátogatottabb legyen, mert első ízben szerepelnek fővárosi football csapatok Nagykanizsán s így alkalma lesz a sportkedvelő közönségnok valóban szép játókban gyönyörködni.
(:) Felhívjuk városunk sportolni kívánó nő-közönsógót, hogy ma kedden délután f> órakor a polgári iskola tornatermében tartandó sportérfekezleten minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. N. T. E. Vezetősége.
(:) Nagykanizsai atléta győzelme Székesfehérvárott. A székesfehérvári D. V. vasárnap országos atlétika* versenyt rendezett, amelyen az NTE et négyen (Balogh, ■ Berke, Ciboly és Fülöp) képviselték. A 100 méteres síkfutásban Balogh György futott be elsőnek 12 4 másodperc alatt. Ha tekintetbe vesszük, hogy Nagykanizsán futópálya -hiányában trenírozni alig lehet, afc eredményt fényesnek mondhatjuk.
Hirdetmény.
Az élelmezési diktatúra, 2 számú ren-^é.lQte értelmében JBZ. össze"s nemternielők hatósági Ihztellátásban részesülnek ós ebből a célból névszerint kimutatásba foglalva pontosan öSszeirandók. F. éti augusztus hó 15-től csakis azok fognak lisztellátásban0 részesülni, akik ezen névszerinti kimutatásba fel lesznek véve. Az összes nemtermelőknök, illetőíeg nevükben a háztartás fejének vagy más megbízottjának, tehát saját érdekükben áll, hogy az alábbiak szerint* a közellátási hivatalban • pontosan-mefcjcíCnjenak ós »a szükséges ada* tokát magukkal \'hozzák. A jelentkezés a hatósági élelmezési könyvecskén levő hatósági szám jegyének sorrendjében történik oly j módbn, hogyifolyó hó 30-án szerdán £
\'délelőtt a-g. óráig 1 — 60 hatósági sa - * 9-fc . 01-120 r • r\\ U1 fc 121—180 . II — IC ,, 181—240 «délután 2—w 241-300 „ . 301—300
^ ., • -4—W- -é 86i—420 5-01 „ 421—480 tartoznak megjelenni.
A jeler$Hezó tartozik nrfgával , hozni a hatósági élelmizésf \'kőny^skér;- Svábbá\' á \' házi bizalmi igazolását aJTáztartáshoz tartozó ellátatlanokról. Ifz az i^fizoIAs a következő tartalmit legyen : \'¿Alvóin házbizalmi szeméi} es meggyőződésem alapján igazolom, hogy N. N. nemtermelő háztartásában a következő ellátatlanok vannak. *X. Y. családtag (pl. 10) éves, N. N (háztartási alkalmazott (24) éves." \\\'agyis ebben a bizonyítványban a családfővel együtt az összes ellátatlanok név, foglalkozás ós kor szerint feltüntetendők, a háztartási alkalmazottak. munkakönyve, is. elviendő.. A valótlan adatokat igazoló házbizalmi — aki lelkiismeretlen vagy felületes etjárásávál a Helyi közellátás érdekeit veszélyezteti — a köz ellátásból való toljes kizárással büntettotik-azzal az ellátatlannal együtt, aki házbizalmi-yal összejátszás, vagy\' ennek .felrevezetéte • utján valótlan adatokat mond be.\'"
Felkérjük a közönséget, hogy a jelent* kezós sorrendjét a legpontosabban tartsa be, mert az amúgy is erősen igénybevett közellátási hivatal személyzete nein lesz kópoa feladatának megfelelni és a felesleges tolon -8ÁS .étf...ácsorgás .is .csak ugy lesz eikerülbe.tó,. ha a közönség a fént közölt sori eíjdet á legpontosabban betartja. Ismételten figyelmo/.-tétjük a közönséget arra, hogy aki ht előirt időben személyesen vagy megbízott uján nem jeletkezik, augusztiu 15-től kezdve li»zt-ellátásban nem részesül.
. Intézőbizotliág.
4
ZALAI NBi\'AKARAT
191 h julius 2t
A proletárdiktatúra és a testi ayomorékék.
A társadalom legszánalomraméltóbb pá-rianak a helyzetét teszi könnyebben elviselhetővé a dolgozó kormánya. A felnőtt vakok foglalkoztató intézetei — amelyeket eddig a vakokat gyámolító egyesület tartott fenn tt most a Népjóléti és Közegészségügyi Népbiztosság vette közébe. A felnőtt \' vakok továbbképzéséről a közoktatásügyi népbiztos* sag gondoskodik. A vakok a Wescholmann-i\'éle intézetet a népbiztosság vak-, sikeméma, gyöngénlátó siketnéma és gyönge "tehetségű vak gyermekek részére kívánja speciál gyógypedagógiai intézetté átszervezni. Hogy milyen ertékes emberek megmentéséről leMl itt szó, arra nézve a világhírű vak, siketnéma írónő, Keller Helén szolgálhat például.
A nyomorék leányokról való gondoskodás céljára legközelebb megnyílik a Munkácsiutca ós az Andrássy-ut sarkán a volt Izraelita arvaházban. k nyomorok leányok állami nevelőintézete. Testi nyomorékok, angolkórosok, bénák tanítására és gyakorlati kiképzésére fog szolgálni az intézet. Egy uj siketnéma intézet nyilt meg Voszprémben, ahol a Dunántllli siketnéma gyerekeket fogják elhelyezni. A felnőtt siketnémákról a közoktatásügyi népbiztos- ; ság keretében á Slkétr\\émák\' tanácsa gondoskodik. A volt budapesti Izraelita siketnéma intezetet a később megsiKetültek, beszélő siketek iskolájává és tehetséges siketnémák középiskolájává alakítják át. Ugyanitt fogják megtanulni a felnőtt korukban megsiketült proletárok a beszédnek a szájról való leolvasását. A beszédhibák javítására szolgáló állami tanfolyam is itt fog megindulni. Á beszélő siketek már zsenge korukban .kerülnek be az in-tezetbe és így korai szakszerű tanítás folytán nem válnak némákká.
A szellemi fogyatékosságú (gyormekek oktatására minden 20 ezer lakósu, városban külön iskola nyílik meg. Kaposváron, Kiskunhalason, Veszprémben, Ujpesten^s Miskolcon mar biztosítva van az iskolák felállítása. Ezenkívül több szocializált kastélyt is fel fognak használni internátussal egybekötött gyógypedagógiai intézetek-számára, ahol majd tanításra nlKalmas, gyenge elméjű gyermekéket lógnak elhelyezni. Vasmegyében ós Borsodmegyében legközelebb fog megnyílni két ilyen intézet. Ideges leánygyermekek oktatására most létesül egy intézet Budapesten. Az uj intézetek számára rendelkezésre állanak "a megszállott területekről ídemenekült szakemberek is. Hogy az uj intézmények fejlődési lehetősége biztosíttassák es megfelelő szakemberek legyenek, az eddigi-gyógypedagógiai tanítóképzőt spe-ciálpedagógiai tanítóképző intézeté szervezik at, mely intézetnek egy külön siketnéma, egy külön gyógypedagógiai osztálya fog működni.
APRO HIRDETÉSEK
Egy teljesen uj mageHiiru í9 e. nAl cIpA cturtrt. Megtekinthető Nádor-u. 7. Ugyanott egy twpétawjtA meg vétele kerestetik
jajjteM tjMiiH rárait pammiltttM. I
058—1U10. szám.
Két lutelllgeua német ktiHne tony
k<eres augusztus 15-ére állást nagyobi mekek mellé. Gim a kiadóhivatalban,
&SuU. Kag. UIU\'M.
Hirdetmény.
A nagykanizsai vármegyei vörös, parancsnokság 137/gh. 910 sz. paran értelmében felhívom mindazon pol(*ti egyéneket, akik csukaszürke, vagyjta bori zold \'katonai ruházati cikkek mxy általában katonai felszerelési tá; (evőcsészék, kulacsok, hátizsákok tarisznyák és sátorlapok) birtokáb, nak, hogy ezeket t. h4 31-é 11! órájáig A vötösőrség. nárosi; noksógához szolgáltassák be
Köpenyek és felszerelési ¡Jfgyak feltétlenül beszolgáltatandók, t\\ig egyéb ruházati cikkek csak az cscBen tarthatók meg, ha az illető egyétmek más ruházata nincs és a szerzs jogosságát igazolni tudja.
A fentirt határidő leJltével házkutatások fognakVartatni erfmindazok, akik oz<n felhívásnak eleget/tem, tettek, forradalmi törvényVék cA állíttatnak.
NagykanizsaSj^ftí. jul. 27.
KIks Ivajota
Hirdetmény.
TARGV Toborxfti. i
Az alsózalamegyei vörusőrpí*ncsnokság vörös örökét toboroz. Toborzásr^olenlkezhii minden 20—42 eves egyén, kiM vörös hné-serog sorozó bizottságai n\\im beigazeliar. alkalmatlannak osztályoztatok
A belépő vörösőr" a ^vetkezé illeté. kökot kapja :
Napi zsold — — — — — 15 kor étkezési pénz napi — — 15 .
Kuhakoptatási pótdij n* — — — 2 . Glláttatlan családtagolwitan (kercsct-
...... képtule i. szűjówfc) családi pótdíj
havi — —f— — — — 10«. NŐS vörösőrölt lakjRre — — — „ 50
Jelentkezés, ideje mindonnap délelőtt 9—11 óráig a vármegyei parancsnokság toborzó osztályában ívolt 20-as laktanya.)
Usrabb Gyalu
vÁrm.gy.í p.r.nciaok.
F, 110 28,29,30 6831-én
a Polgári-Egylet
25. naoyterjnébsn ss
C«crey Irma Ceglédi Gyula Gond« Maca László Ida Péterit ¡vén Btjypni Sial
felléptével
K tgyszpbásii
tartatnak.
Kezdete este fél 9-órakor. Jegyek előre válthatök vasárnaptól kezdve naponta (Mielőtt 9-tt lg ás délután a-5-lg a POLGÁRI-EGYLET alö-csarnokában. - - r»
gyer-
z
Welsz Soma mint férj, valamint gyermekei: Ilonka férj. BÜrgács Vllmosné, Zsigmond, Cila és az összes rokonság nevébe,fajdalomtól Pieg.lört..,?MV.V9L tudatják, hogy felejthetetlen\'felesége,-/Mcs.anyjult jfftvé rokonuk
Weisz Sománéi
szili. Handelsman Gizella
életének 47-k, boldog házasságának 20-ik évében, hosszy szenvedés után folyó hó \'28-án reggel 6 órakor történt gyásV>s-f Ibuny.tát.
Drága halotunkat folyó hó 2iÍén d. u. 5 óílior kisérjók Sugár-ut 18. szánni gyászházból az izr. sírkertbe örjSc nyugvóhjftére Nagykanizsa, 1910. julius 28.
Áldás és béke lanB]ei^4r«aa porai felett!
XIVi. 4»lol»«m
Nagyfcawlaaa, ISIS. Juliu« 3®. Szerda.
172. axém.
AiflLKEEAKSMI
»"^SH Ü A SZ°CtALISTA-KOMMUNI5TA MUNKÁSOK PARTJÁNAK ..... eJTCSSV»._
i alsózalameoyei reggeli hivatalos lapja ; i i *tíi s
a szocialista-kommunista munkások pártjának alsózalameoyei reggeli hivatalos lapja
C16lliat|ka,| Arak i Bqési évra \' v fél *vr*. .... H*fly«d évrm . . . •• SO korán« Kgy hónapra . . . T-50 korona
Hirdetmény.
Nagykanizsa váró» nagymérvű lakát, lányára való tekintettel elrendeljük, hogy ,kik a háború kitörése folytán 1914. augusz-ui 1-seja óta a váró* belterületén telő-edtak la ás produktív munkál nam végezek I, éri anfasztna Uó lS-éig leg-tsAbb vároauukal hagyják el. Dologtalanok, lienyCtAk uea-helye tovAbb nem leazttak I
Nam tllrJOk azl aam, hogy akárki la iltffl likáasal bírjon, miért ia a gaxda-¡ágokban, vagy a falun dolgozók la ménének kl lakni rendalletíal helyükre. Nlnoa semmi szükség arra, hogy • tanyákon reí kastélyok legyenek.
Falhitalmaztuk a lakáahlvatalt «• a vörősörsíg psranosnokeégét, hogy *>«n nndeletonkat a legnagyobb szigorral hajtaa végre.
Nagykanizsa, 1919. évi jullua hó 39. VÁROSI INTÉZŐ BIZOTTSÁG.
szívesen megfizetett. Erinek a tarthatatlan helyzetnek a következménye volt az is, hogy a termelők egészen leszoktak arról, hogy maguk keressék fel a piacokat. Nem vitték be az élelmiszerekét Budapestre, vagy a legközelebbi városokba, mint ahogy előbb szokás volt, hanem megvárták, hogy a vetfők maguk jöjjenek azokért a falukba. Mindenki, aki tisztességgel dolgozott s nem tudott napokra elszabadulni, csak azért, hogy végigjárja a falvakat, érezte ennek a tarthatatlan helyzetnek rettentő igazságtalanságát. Éppen ezért kérlelhetetlenül végét kellett vetn^ minden jogtalan élelmiszerbeszerzésnek.
és általában a városokra való élelmiszerbéhozatalt minden erejükkel előmozdítsák. .-innak a rengeteg élelmiszernek, amely a balyuzási tilalom következtében a faluban maradt, Budapestre és a városokra kell kerülnie, de nem a burzsoákhoz, hanem a dolgozókhoz egyenletes igazságos elosztással. A vidéki direktóriumok kötelessége, hogy nyilvántartsák ezeket a készleteket s ne engedjék, hogy amikor Budapest proletariátusa a leghösiesebb harcot vivja minden dolgozóért, nyomorogjon akkor, midőn egyes vidékeken majdnem határtalan bőség uralkodik. Magyarázzák meg a vidéki, falusi proletárságnak, hogy általános
A batyuzás megszüntetésével a vi- I proletárérdek az élelmiszerek egyenletes
déki direktóriumokra fontos feladat vár. Az ő kötelességük megmagyarázni a termelőknek, hogy a batyuzás megszűnte* tése mennyire igazságos és minden dolgozó érdekében való cselekedet s az ő kötelességük az is, hogy a Budapestre
elosztása s hogy aki nem alkalmazkodik szigorúért a tanáoskormány rendeletéhez, az ellensége a proletárállamnak. Aki pedig ellenségünk, az ne .számítson kíméletre és kegyelemre.
Az antant nyilatkozata Magyarországról.
PArlsban
raaduenállezátt kAvetelaet. — A tauitcakoruiitdy felbl-.......—............... srAaa u világ dolgozóihoz...... „iü™^
Pária, julius 2d (Szikratávirat.) A szövetséges és társult kormányok a következő nyilatkozatot tették közzé : : .
— A szövetséges és társult kormányok igen kívánatosnak tartanák, hogy a magyar néppel békét kössenek és ezzel véget vessenek azon állapotnak, mely Középeurópa gazdasági újjáépítését lehetetlenné teszi és a népek élelmezésének leküzdhetetlen nehézségeket állit útjába. Az élelemszállitásokat lehetetlen megkezdeni addig, .■tplff Magyarországon nem áll lenn olyan kormány, amely a népakaratot képviseli.
és szövetséges és társult kormányokkal szemben vállalt kötelezettségeinek nem tud eleget tenni. Kun Béla kormánya eien faltételeknek nem felel meg. Nemcsak félrevezette a magyar népet, de jelenleg egy barátságos hatalom ellen támadást
Indított. ......................—•■ —... 4
A szövetséges és társult kormányok saját lelelósségükre olyan rendszabályokhoz lógnak fordulni, aminőket ei a speciális kérdés szükségessé tesz. Ha arról van szó, hogy élelem szállittassék s a blokád megszüntessék, a gazdaság! újjáépítés munkája megkezdődjék és a béke helyreálljon, akkor a magyar népet oly kormánynak kell képviselni, amely valóban a népakaratot simbolizálja, vagy pedig\'olyannak, amelynek hatalma a terroron nyugszik. Természetes, hogy a magyar lorülslcknek, amennyiben azokat « békekonferencia mint ilyeneket megjelölté, idegen csapatokkal vnló
megszállása nyomban megszűnik, amint a szövetséges csapatok parancsnoka meggyé-ződést szerez, a fegyverszüneti fe\'tételek teljes végrehajtásáról.
Budapest, julius 20. A M, T. l, jelenti: Az antant ama jelentésére, hógy velünk nens tárgyal, a tanácskormány valamennyi ország proletárjához hosszabb\' felhívást Intéz, amely többek közt ezeket mondja:
— Az antant-hatalmak burzsoá-kormányai fegyverek és a kiéheztetés erejével akarják ránkkényszeriteni újból a kapitalizmus lerázott Igáját: -\'V. :
A fegyveres blokád ée a rágalom ereje megtört a proletárállam ellenállásén, amely ellenállásunk az egész világ proletárjainak felszabadulását szolgálja. Vér és rág*, lom özönébe akarnak bennünket fojtani, rrert
puszta létünk veszedelem e számukra. Fegyvereket s rágalmakat csempésznek át határainkon, hogy megingathassák a kiéheztetni szándékolt proletárság bizalmát önmagában. Arra hivatkoznak, hogy nem tárgyalhatnak Tanácsmagyarországgal, miután a proletárállam hatalma nem a népakaraton nyugszik. Azok mondják ezt, akiknek megbízatását . nyolo év. előtt választott parlamentek adták és akik szövetségeseikké tették exotikus országok bandafőnökeit. Minket ellenségünk-nek tekintettek, ellenben barátságos hatalomnak tartják Romé-niát, Szerbiát és Oaehorsiágot.
Terrorról beszélnek ók, akik fegyver-, rel fojtják el a munkásságnak jobblétéért\' folytatott harcát és támogatják a finnországi fehér terror rémuralmát és a lengyel progro-mok protektorait.
A tegnapi nappal vegleg megszűnt « batyuzás. A tanácskormány rendelete szerint az utasok a vasúton nem vihetlek magukkal több \' élelmiszert, mint amennyi három napi élelmezésükre elegendő. Ezzel a rendelettel végre-valahára vegleg megszűnt az a visszaélés, hogy egyesek, akiknek pénzük volt, hasonlit-atatlanul jobban éltek, mint azok, akik sem idővel, sem pénzzel nem rendelkeztek annyira, hogy vidékre utazhattak volna élelmiszerért. Tudjuk, hogy a batyuéi tilalom sok embert kellemetlenül-"int, viszont a tapasztalat azt mutatja, hogy a batyuzók túlnyomó része nem a dolgozók, hanem a burzsoázia sorától kerül ki. Nevetséges volt tehát fen-lartani egy gyakorlatot, amely a burzsoáziának kivételes helyzetet biztosított.
A batyuzó burzsoá volt az, aki a \'kasztot megtévesztette a kékpénzzel. A batyuzó burzsoá volt az, aki mindenfelé, amerre járt, rosz hírét keltette a utnácskormány pénzének, szóval valóságos ellenforradalmi agitációt szervezett, »mikor élelmiszerért járt. A paraszt, aki 1 m»i .nehéz viszonyok között .termés?«-. lesen nehezebben tudott hozzájutni a városból származó árukhoz, sokszor nem >s akarta eladni élelmiszerét a batyuzó "urzsoának, tehát olyan összeget kellett »jánlani neki, hogy annak nagysága siouotta a parasztot az élelmiszar eladásra. Mire vezetett éz ? Semmi másra, ™int arra, hogy az élelmiszerek ára \'•\'hetetlen módon felszökött s a paraszt mindenkitől ugyanazt az árat akarta, «melyet a burzsoá elrejtett pénzébőt

¿ALAI NÉPAKARAT
ld!d- iy.itu»»
Gyermekeinket akarják kipusztítani a J A „fc-fimmaiaH élet ki-blokáddal, B.lkán-h.dak.t uszítanak \'1 A pWMienrwen ©1«! KI
riHfc........
A háborús uszitás képviselőit igyekeznek tal^raállitani országunk megszállt vidékein.
A fölhívás ezután megállapítja, hogy mitítán Budapesten 500.00Í dolgezó szavazott az első munkástanácsi választásnál, ami a lakosságnak csaknem a felét teszi. Majd felszólítja a világ dolgozó proletárjait, hogy küldjék el követeiket hozzánk, hogy megállapítsák a valóságot és lássák építő munkánkat.
Az amerikai békedelegáció a Tlisáutul kiürítése mellett.
Béos, julius 21. -A ,.Neue Prel Presse" luganói jelentése szerint a „Corríera della Sera" Párisból azt a hirt közli, hogy a békekonferencia legfőbb tanácsa tegnap egyebek | kőzt újra a magyarországi helyzettel foglalkozott. Azzal a követelménnyel szemben, hogy a román, jugoszláv, cseh-szlovák csapatok haladéktalan indítsanak erélyes offenzívát Magyarország ellen, ás amerikai megbízottak kijelentették, hogy fontosabb lenne a fegyverszünet meg- " kötésekor Magyarországiak ígért té-rUletoket kiüríteni.
Magyarország bizva abban az Ígéretben, hogy a románok a Clemenceau "altal megígért területekot kifogják üríteni, eleget tett annak a felhívásnak, hogy az általa megszállt cseh-szlovák területet ürítse ki. A románok ezt mégsem tették meg. Nem lehet a magyarokból rousa nevűn, venni, hogy most •k latnak újra a megszálláshoz Ha a Magyarország ellen való katonai beavatkozásról nem is tettek le egészen Parisban, azt legalább elhalasztották.
Hivatalos frontjelentés.
Budapest, julius 29. A M. T. 1. jelenti julius 29-én hivatalosaan:
A románok az egész Tliz« mentén sehol sem kísérelték meg az átkelést. Tokaj környékén kisebb járőrök tutajon próbáltak átkelni, ezeket azonban átfogtuk, részben visszavertük a túlsó partra. Egyébként a helyét változatlan.
Hadseregfőparancsnokság
Nyugalmagyarország sorsa.
Párlsban nem blrjAk megoldani a bAboru proclémAJrtt.
Párit, julius 29; A Német-Ausztrrávul kötendő békeszerződés pontjai között esetleg szerepelni fog a Nyugatmagyarorszég rovására történj területi engedmények tárgyalása. Az elvi alláspontjá az antantnak ugyan az, hogy Nyugatmagyarország egy része Németország birtokába jut, de viszont cseh részről az a kívánság merült fel, hogy a területek lakosságát kérdezzek meg aziránt, hogy hová akarnak tartozni
Párls, julius 29. (A Magyar Távirati Iroda szikratávirata.) Az Ötös tanács hétfőn, ülést tartott, Tittoni indítványát vette fontolóra. Javaslata értelmében azok a szövetségesek közti gazdasági szervezetek, amelyek a háború alatt a fontosabb termékek elosztását ellenőrizték továbbra is fenntartandók. A vitában több kérdés felmerült, amelyek további-tanácskozást igényelnek. Az ötöstanács bizottságnak kijelóiésevel is foglalkozott, amely Le gyelország keleti határát magíllap tsi.
Budapest, julius 29. A Münchener Neue Nachrichten londoni jelentése szerint a S.\'.ovjctoroszország elleni blokádot rövid IdőíT bblöl lényégében- ertyhttik. Az antant kereskedőknek azonban saját rizikójukra kell az üzleteket megkötniök A lap ramutat arra, hogy az antant politikájának megváltozása arra a félelemre vezethető vissza, hogy t német kereskedők Oroszországban elsőbbség-• •-hW\'-Jtitirak;—^m-r \' .......
építése Nagykanizsán.
Megalakullak a kerületi páríszer vezetek.
a nagykanizsai szociálisla-kommu-nista pártnak nagy napja volt tegnap. A pártélet, amelynek hiányát sokszor tapasztalták a, nagykanizsai dolgozók vezérei, ugy lehet, a tegnapi nappal uj alapokon a virágzás korát kezdi meg. A pártszervezeti szabályzat értelmében Nagykanizsa varos három kerületének pártszervezete alakult meg. Ez alkalomból csak azt kívánjuk, tiogy mint annyi sok jó és üdvös dolog, ez ne maradjon meg papíron: a pártszervezetek hivatásuk magaslatára emelkedve teljes odaadással végezzék az oktatás és felvilágosítás munkáját, hogy a dolgozók öntudatra ébresztésével azok uralmát végleg biztosítsák.
I Nagykanizsa f. kerületének proletariátusa sétatéri pavillonban gyűlt össze, hogy .Kerületi pártszervezetét kiépítse. A központi végrehajtó bizottság nevében Weltner Zsigmond elvtárs nyitotta meg a gyűlést és üdvözölte a megjelenteket. A napirendet Beck Soma elvtárs ismertette. Rámutatott a központi végrehajtó bizottság óriási munkaköt ere, amely nem .képtís minden egyes--ember ügy«s-bajos\'. dolgát megvizsgálni s orvosolni. Szükséges, hogy olyan szervek alakuljanak, amelyek kisebb területre kiterjedő hatáskörrel, minden politikai és gazdasági kérdésben rendelkezésére álljanak a proletárságnak. E cel szolgálatában fognak állani az egyes kerületi pártszervezetek, amolyek megalakítása képezi a mai gyűlés napirendjét? • Kért -a- megjelenteket, hogy olyan embereket állítsanak a kerületi pártszervezetek élére, akiknek elvhüségóben s munkaképességében mindnyájan megbíznak:
A következő szőfíök: Posner Izidor elvtárs élesen kikelt az I. kerüllt prolotáriátusá-nak indolenciája elen. Nem öntudatos munkáshoz méltó eljárás: mindenkit és mindent kritizálni; most azonban, amikor egy szervezet felállitá6á ól van szó, amely a bajok egy részét eloszlatni lenne hivatva, nem tartják érdemesnek még megjelenni sem. .... Berger Aladár elvtárs felszólalása után az elnöklő Wettner elvtárs egy 5 tagu kandidáló bizottság megválasztására htvta fel a megjelonteket, amely kandidáló bizottság azután az.-J.^kerület..yágre.hajtó- és ollonőrző bizottságainak tagjait fogja megválasztásra /ajánlani.¿-^kandidáló bizottság tagjaiul: Pirity Sándor, Fih\'povics Ferenc, Kirchknopf Károly, Tóth QyÖrgy elvtársakat és Beck Frida elv-jtársnőt küldötte ki a gyűlés. | FUipó\'vics elvtárs közölte azután a megjelentekkel a kandidáló bizottság javaslatát, amely a végrehajtó bizottság tagjaiul: Kirchknopf Károly, Pirity Sándor, Tóth György, Filipovics. Fer en c, . Megy esi Fere ne, Pacsa-hetyi Árpád, Krajcsics László, VargaKáimán és KaUovits Imre elvtársakát, az ellenőrző bizottság tagjaiul pedig Jaberits Gcza, Kaucsics Ignác, Benke Jánosné, Koch András és ifj. Fabich Tivadar elvtársakat ajánlja ". — A- gyűlés, a kandidáló bizottság javaölá-tát egyhangúlag elfogadta.
Rauch F erenc elvtárs szavai után az ujonan megválasztott kerületi pártvezetőség .neveben Tóth György elvtárs köszönte meg V megjelenteknek a\'beléjük helyezett bizalmat.
Az uj pártvezetőség mindent el fog hogy a bizalmat meg is érdemelje.
¿.yVeltntr elvtárs bejelentette még,*, az ujonan megválasztott pártvezetőség^ este 8 órakor a Krajcsics féle vendégig (Csengery-utca), ahol előreláthatólag kerületi pártvezetőség helyisége lesz, érielu letet tart. A gyűlés este 9 órakor ért vég
A második kerület pártszervezete nyári síinkörbenv lártottá: alakuló gyütfj ahol nagyszámban gyűltek Össze a páriug^ jaberics Lajos elvtárs\' nyitotta meg az {¡\'¿a aki után Sneff József elvtárs mondott nagy hntásu beszédet. Behatóan mutatott rí politikai helyzetre és a szocielizmus pére a dolgozók jövőjének kiépítésében. -Sokan vannak olyanok — mondotta — aVjj titokban kételkednek a szocializmus jövójé. ben, de mi, akik .belelátunk a .világ moj erői közé, tudjuk, hogy ha a pártszervezet^ becsülettel elvégzik felvilágosító munkájukig soha nem jöhet olyan hatalom,, at^ely gozók kezéből a hatalmat kivegye. A hüaj mat csak akkor tudjuk végleg kezünkbei megtar tani,, ha . ..felvilágosítjuk ós , öotm ébresztjük ennek az országnak minden gozó férfiát és asszonyát.
A népgyűlés ezután (a II. kerületi pártszervezet végrehajtó bizottságába Holmit József, Lukovich József, Rosentha/ Ado\'í Kósa István, ZsohérGy\\i\\^jSzenes Dezsúm Földes Mikíősné, Nikicser József és Ofenbtt Károly elvtársakat, az ellenőrző bizottság t jaivá pedig Holmik Gyulánó, Kálmán Arair, Róna Gyula, Lőrinc Ferenc és Simon La-« elvtársakat választotta be.
Itt emiitjük meg, hogy a II kerül pártszcryozet vezetősége osütörtökön esto l órakor . tartja alakuló gyűlését a . Ssociíim Clubban (volt Kaszinó.)
A 111. kerületi pártszervezet megalakít! sát, minthogy a földmunkások legnagyo* része a mezei munkálftokkol vált- elfogUlt — vasárnap délután 4 órára halasztották.
koré
— UJ rendelet a faellátás biztosítási ról. Az ország facllátásanak bUlOSitáya érdi
kében a Belügyi Népbiztosság ma .a. küvet kező rendeletet bocsátotta ki:
Valamennyi intézőbizottságnak éi kormányzótanácsi megbízottnak.
Az ország tűzifa, válaminr.a VásütAk* bányák faszükségletének biztositása valamenj nyiünk vállvetett lelkiismeretes együUmunkil-kodását követeli meg. Ezért a Tanácskozik saság Fahivatala részletes tervet áUpitoíj meg a szükséglet fedezésére, amelynek végrehajtásában a munkásigazgatás közegei köti; lesek a maguk részéről a legmesszebbmenő« közreműködni. Utasítom ennélfogva a került* intézőbizottságokat, az összes járási, valamíf a városi és falusi munkástanácsokat, hogy » fatermelés előmozdítása, úgyszintén a k\'j* melt fának boszallitása és fuvarozása kör1 a Fahivatal kiküldött termelóbiztosait és mej1 bizottait prüjteárszolidaritással mindenben támogassák. Gondolkodjanak arról, hogy a w meléshez szükséges megfelelő munkaerő fuvart, élelmiszert és takarmányt a Ijelyswfí^ beszerozhessék. Á legnagyobb ügybuzgalo«-mai kövessenek el mindent, hogy faterme!^ ben kifogástalan munkafegyelem és produktivitás érvényesüljön, Az esetleges súrlódásod a város és falu proletárjainak kölcsönös dekeire való hivatkozás mellett tapinifitos»* simitsák el. Nyomatékosan figyelmezted * muhkásigazgaiásban működő összes éMáfl* kat, hogy az egész ország ellátására élejb* vágóan fontos fa-zükséglet fedezése elkövetett mindennemű hivatali mulasztás*® és hanyagságért a munkástanácsok ós i\'itéP bizottságok tagjait.snját személyükben, \\tftm kénytelenek a legszigorúbban felelőssé icn®
.1919. iullus- 30.
ZALAI NÉPAKARAT
HÍREK.
»A P T A N. 4
A nap kii 4 óra ti perc-kor, nyugatik 7 óra 39 perckor.
A hold kél este 7 óra 14 perckor, nyugszik este 8 óra 23 perckor.
— A nagykanizsai azoclsllsta-kommu nista párt végreha]tó bizottsága elhatározta, hogy a volt Kaszinó helyiségeit pértklubbé avat]«. A pérlklubba osak ezok léphetnek be, akikét a párt végrehajtó bizottságé tagokul felveaz. Évi tagdíj: 25 korona. — jelentkezni mától kezdve minden délután 3—6 óráig lehet a párttltkáraég helyiségeiben Vugrlneo, Horváth, Beck és Jsberlts elvtársaknál. Augusztus i-töi kezdve osakla a pártklub taglal látogathatják a volt Kaszinó ujonan átalakított szórakozó helyiségeit A pért végrehajtó bizottság«.
— Za\'amegye kettéválasztása. A vármegyei munkástanács legutóbbi ülésén — mint megirtuk blz-oltsáfcov fcütdStt W Záía-vármegye likvidálásának befejezésére. A bizottság; Sneff, Sabján, k\'rátky, Hemmert és Gyömörey elvtársak ma hajnalban indultak útba Zalaegerszegre, hogy a vármegyei hivatalok kettéválasztásánál jelen legyenek\'
— A kapukat este 10 órakor be kell zárni. Nagykanizsa város intéző bizottsága lapunk utján a következő felhívást bocsátja k,: „felhívjuk az összes háztulajdonosokat, h>gy a kapukat este 10 órakor mindenütt feltétlenül zárássák be. Ahol ennek technikai akadálya volns, 8 nap alatt a kapu meglelő-
"T\'leg kijavítandó. Nyolc nap elmultával £ ■b tsbizalmiak- és «• vSröa Srség fogják ellenőrizni a kapuk bezárását. Mindazon háztulajdonosok, akik ezen felhívásnak nem tesznek eleget, szigorú büntetésben részesülnek. . -Nagykaníiss 1916. julius hó 29. A városi intéző
— A nagykanizsai szociállsta-kommu-idsta párt uj titkára. A nagykanizsai szo-
ciálista-kommunista párt végrel:ajtó bizottsága tegnap esti.illáién, fiirttitkarra Vajda Bertalan elvtársat választotta meg. Vajda elvtárssal, nki ezelőtt a nagykárolyi szocialista párt titkára volt, megválasztását táviratilag tudatták es valószínű, högy:\' az uj párttitkár ntár a napokban el le foglalja hivatalát. Elhatározta még tegnap este a végrehajtó bizottság, hogy (.•iontul minden \'szerdán pártnapot rendez. Áz egyes kerületi pártszervezetek helyiségei-ban — az első kerületben a Krajcsics-féle l\'jvílág vendéglő, a második "kerületben < nyáriszinkör, Kiskanizsán pedig a földműn sások helyisége — előadásokat fognak tartani. Felhívja a végrehajtó bizottság az egyes \' szakszervezetek vezetőségeit hogy tagjaikat nzomatékosan figzeimeztessck a szerdai párt-napokon való megjelenésre. Elrendelte a végrehajtó bizottság, hógy szerdán este sem* • miféle Szátcsíerveié\'tl gyűlés\' nem*tartható.
— Ai idei cséplés lebonyolítása. A népgazdasági tanács földmüvelesügyi főosztály« tudvalevően hadiérdekből a benzin kiutalását kénytelen volt beszüntetni. A cséplés zavartalan lebonyolítása erdekében, most más irányban teszitek lépéseket. Ott aíiol a szénbeszerzés legyőzhetetlen nehézségekbe ütközik, de fát lehet beszerezni, ott a fohivatal fog a csépléshez szükséges fáfól gondos-
. kodni. Ezen kívül utasítások mentek széjjel a gózcséplögépeknck szalmatüzeléshez való
átalakítása iránt. A oséplőgépekhez szükséges szijjakról teljes mértékben gondoskodtak. Mindenki, aki Idejekorán jelentkezett,\' megkapta a gépszijjat • gépszíjjelosztó bizottságtól. Kenőanyag mindenütt rendelkezésre áll. Akinek még szüksége van kenőanyagra, a munkás tanács által\' igazolt kérvénnyel forduljon közvetlen az Ásványolaj Hivatalhoz. (Bujapest, József-tér l.) Az idei nagy erővel megindult tőzegkitermelés a Dunántul • több járásában lehetővé teszi a cséplésnek tőzeggel való elvégzését.
— A marhahús ára. Az Országos "Állat ej Husfergalmi Központ nagykanizsai kirendeltsége- közli: Ezúton figyelmeztetjük a kö-zenséget, hogy a hust bármelyik mészárosnál husjegy ellenében és szigorúan csakis fehér pénz ellenében vásárolhat. Egyúttal közöljük, hogy a húsnak egységára kilogrammonként 40 koro\'ia. Ez az ár a sertéshúsra nem vonatkozik.
— Mtlvész-estély a Polgári Egyletben. Csak két napja játszanak a Polgári Egyletben a., pesti szinésjejt,:ás. már ro.ígjllapiiható, hogy Nagykanizsa közönsége megszerette a sikerült együttest. Az a sok és szűnni nem akaró taps, amelyet mindnyájan, de különösen Oonda Maca és Lé sió Ida kapnak estéről-estére, mind annak a szeretetnek a külső jele, amellyel Kanizsa- közönsége a miivészeket fogadta. A mái égésien uj műsor, amelynek keretében az .Éjjeli zene" kerül bemu tatóra, bizonyára szintén osztatlan tetszést fog aratni.
— Magántisztviselők a bevándorlók ellen. A Magántisztviselők szakszervezetének nagykanizsai csoportja a következő határozatot hozta: A Magántisztviselők szakszerve-zetónek Í9lÖ. jűiius \'27-ín tartott taggyűlése egyhangúlag a legerélyosebben tiltakozik az ellen, hogy \'a Nagykanizsán most megalakuló és megalakulandó hivatalok és szervek\' idegen, főleg budapesti irodai, ipari és földmunkásokat alkalmaznak. Százakra rug a nagykanizsai munkanélküliek száma, kik megélhetésüket a legnagyobb mértékben veszélyeztetve látják. — Felhívja a szakszervezet taggyűlése az összes szakszervezeteket, a Szakszervezeti Tanácsot és a Nagykanizsai Szociá-lista-kommunista Munkások Pártját, hogy hasonló,, szellemben tiltakoznék az idegen mun: kások alkalmaztatása ellen cs mondja ki, hogy Nagykanizsán irodai, ipari és földmunkás csak a nagykanizsai szakszervezetek .tagjai sorából.alkalmázható; idegen, munkás, alkalmazása csak akkor engedhető meg, ha a nagykanizsai\' szakszervezetek megfelelő .munkaerőt rendelkezésre bocsátani nem tudnak",
— A_muukástanácsok propaganda
munkája; "a ""közöktaVáíflgyr",SFápbiSosság megbízta Somló lezső elvtársat, a fővárosi és vdéki munkástanácsok propaganda munkájának szervezésével. Megkeresések és értesítések a Közoktatásügyi Népbiztosság Vil. ügyosztályának (Budapest V. \' Báthory-"titca 12. 1. cm. 10) küldendők.
— Felülfizetések NTE-VAC. mérkőzésen. 15—45 koronát Lasky Forenc és Potuirek, 10 koronát Vodínák János, 2 koronát Szécseny,\' .V. N.-, N.-N, 73 -koronái, mely-összeget ezúton is köszön mindkét egyesület.
— Az Ált. Fogy. Szövetkezet énesiti a közönséget, hogy husszékeiben, tekintet nélkül arra, hogy sziivotkezeti tag-e vagy sem | ki fogjál; szolgálni. Azonkívül tudatja a kö- |
zönséggel, hogy 31-én, azaz csütörtök délután 2 órai kezdettel mind a három hussiék-ben zsirszalonna kiosztáp lesz az augusztusi jegyre.
A batyuz¿s eltiltása.
A Népgazdasági Tanács közellátási főosztálya rendeletet adott ki a batyuzás lása ügyében. A rendelet a kővetkező:\'
— 1910. julius 26-ának éjjeli 12 órájától kezdődőleg élemiszerek kézi podgyászban való szállítására (batyuzás) vonatkozó összes éddigt rendeleteket hatályon kívül helyettük. E határidőn tul minden rendelkezésre éltó eszközzel a legszigorúbban megfogjuk akadályozni a batyuzást ós azt, hogy egyesek az clelmiszerkészletek elharácsolásával a dolgozók összessége rovására maguknak kivételes ellátást szerezzenek.
Tilos tehát fenti határidőn tul bárkinek bárminemű élelmiszert vasúton, hajón, vagy egyéb járművön kézipodgyászként, batyuban vagy bárminő más módon engedély nélkül szállítani. Egyedüli kivételt1 képez hártm napi\' utravalóul szolgáló élelmiszerkészlet, mely e tiltó rendelkezés alá nem esik. Figyelmeztetünk mindenkit, saját érdekéken, tartózkodjék a batyuzástól. Né utazzék senki batyuzási szándékkal, ily célra élemiszert senki ne vásároljon és ne t szjHHtson^ mert a vásárott, .ittetve szállított élelmiszerkészleteket a vonatokon működő mozgóőrség, a közbeeső és a fővárosi állomáson pedig az ellenőrzést teljesítő és e célra gyári és üzemi munkászászlóaljakból külön szervezett karhatalmi kirendeltségek feltétlenül elkobozzák. Az elkobzott élelmiszerkészleteket senkinek vissza nem adják, mert azok a közellátás céljaira ..lesznek felhasznál va.
Utasítottuk egyidejűleg az összes vidéki direktóriumokat, hogy a legszigorúbban tiltíák meg és kíméletlenül akadályozzák meg, hogy Idegenek járási, illetve községük területéről Szabályszerű irásos engedély nélkül bármiké-pen, tehát kézipodgyászban is, kiszálithassannk. Klelmiszerszállitási igazolványdftat csak a Népgazdasági Tanács közellátási főosztálya állithat ki. Magánegyéneknek ily igazolványt semmi körülmények közölt ki nem adnak. Csak azok a szállítási igazolványok érvényesek, amelyeken a közellátási főosztály vezetőjének vagy helyettesének uláirása és liWa-talcs pecsétje van érvénytelen tehát minden öly szállítási igazolvány, melyet bárminő más polgári vagy katonai hatóság, gyári és egyéb beszerzési csoportök ellátási infétménye és szerve állítottak ki.
PártUgyek.
— >
A húsipari munkások holnap este fél 8
órakor okvetlen jelenjenek meg havi tagsági járulékuk befizetése végett. Vezetőség.
Felhívás. Felhívjuk azon tanító és tanár elvtársakat, kik jövő hónap 4-én Budapesten pártiskolai tanfolyamra - magukat kiképez ni óhajtják, augusztus hó l-ig bővebb felvilágosításért a párttitkárságnál, Holmik elvtársnál jelentkezzenek. Pértti kárság.
A népzenészek szövetség f. hő 31-én délután 3-tól befizetéseket tart l\'tánna tag-gytttti.\' -Megjelenés Mwk Ve/éia.<ég.\' \' " Felhívás. Felhívatnak azon vörös katona elvtársak, kik még a májusi munkabérűket nem kapták meg, Borcsányi hadügyi meghízottnál (Cenirál szálloda) evégből Jelentkez zenek. Pi\'rltUkirség.
ZALAI NÉPAKARAT
v . r
I9tw juiius 3#
Hirdetmény.
As élelmezési diktatúra 2. számú rendele»« értelmében az ő.isze» nemtermelők hatósági llsztellátásban rt.zesfllnck és cbbő^ u célból névszerint kimutatásba foglalva poiMr tosan összeirandók. F. évi augusztus hó 15-csakis azok fognak lisztelláiásban lészesi akik ezen névszerinti kimutatásba fel lesJIck véve. Az összes nemtermelőknek, illelpleg nevükben a háztartás fejének vagy mAsJheg-bízottjának, tehát saját érdekükben áll, Jhogy az alábbiak szerint a közellátási hiwalban pontosan megjelenjenek ós a szükség« adatokat magukkal hozzák. A jelentfbzés e hatósági élelmezési könyvecskén leJD hatósági szám jegyének sorrendjében történik ply módon, hogy folyó hó 31-én csütöJKiken délelőtt 8—9 óráig 481—540 haBsági SZám „ 9—10 . 541-600 , 10-11 . G01fc$360 . 11 — 12 » 681—720 délután 2—3 B 721-780
3—4 . 781—840,
4—5 . 841—DO
5—6 t 901—OÖt tartoznak megjelenni.
A jelentkező tartozik njfgával hozni" hatósági éle}mezési könyveikét, továbbá .¿Uui bizalmi igazolását a háJártáshoz tartozó
ellátatlanokról. Ez az igazops a következő tartalmú legyen : ,Alulirt háajizalmi személyes meggyőződésem alapján ig«olom, hogy N. N.
nemtermelő háztartásában tatlanok vanpak. X. Y, N. N.kháztart4si alkalmazol ebben a bizonyítványban aj összes ellátatlanok n-\' szerint feltüntitendők,
következő elládtag (pl. 10) éves, •{24) eves." Vagyis családfővel együtt foglalkozás és kor \'háztartási alkalma-
zottak munkakönyve is «viendő. A valótlan adatokat igazojó házbizumi — aki lelkiismeretlen vagy felületes feljárásával a helyi közellátás érdekeit utiLélyezteti — a köz-ellátásbél való teljes ^kizárással büntettetik azzal az ellátatlannal együtt,\' aki házbizalmival összejátszás, vagy ennek félrevezetése utján valótlan adatokat mond be.
Felkérjük a közönséget, hogy a jelentkezes sorrendjét a legpontosabban tartsa be, mert az amúgy is erősen igénybevett közellátási hivatal személyzote nem lesz képes feladatának megfelelni és a felesleges tolongás és ácsorgás is csak ugy lesz elkerülhető, ha a közönség a fent közölt sorrendet a legpontosabban betartja. Ismételten figyelmeztetjük a közönséget arra, hogy aki az előirt időben személyesen vagy megbizottx<4itján nem jeletkezik, augusztus 15-től kezdve liszt-eHátásban nem részesül.
Intézőbizottság.
nagykanizsai ttífcftrti«mii püartsnotöriili:
5873/Kzg. 1919.
Hirdetmény^

A 121143/914. F. M. sz. rendjét és az 1888: VII. tc, valamlht az ennek vJrehajtása tárgyában kiadott 40.000 F. M. f. utasítás 188 §-a ós a 2943/016. F.\'M. sz. »ndelet értelmében Nagykanizsa város terültre az ösz-szes ebekre ujabb 00 napi tartaiwa a zárlatot elrendelem azzal,\' hogy azísszes ebek 90 napig láncrateve, Elzárva tartassanak, vagy pedig szájkosárral ellátva pórálon vezettessenek. Szabadon NJáfó ebek ^elfogatnak és kiirtatnak. \\
Újból figyclmeaketem azf ebtulajdonoso kat, hogy az ebvédjejkeket adóhivatalnál haladéktalanul váltsái meg él ebeikre azon nal tegyék rá, mert t védjgy nélkül járó, bár pórázon vezetett «boketfa gyepmester befogdossa ós kiirtjfc, tutyd<yosaik ellen pedig kibágásieljárás inditattik,
Ezen rendelet megszegői ellen a legszigorúbban fogok eljárni.
Nagykanizsa* 1919. julius 28.
m1i»n ivmjos
v .nos parancsnok.
I 958—1919. szám.
f: HlrdetménW
TÁRGY: Toborx/s.
Az alsózalamegyei vöröyrparancsnokság vörös őröket toboroz. Tobot/ásra jelentkezhet minden lai—42 éves egyéni ki a vörös hadsereg sorozó bizottságai / által beigazoltan alkalmatlannak osztályozAtott.
A belépő vörösőr f\\ következő illet« keket kapja : Napi zsold — — Étkezési pénz napi Ruhakoptatási pótdij/napí Elláttatlan családtatfik után (keresetképtelen szül/k is) Családi pótdij ha
NŐS. vörikőrök lakbére
Jelemkezé/ ideje mindennap délelőtt 9—11 órái«: a Aármegyei parancsnokság toborzó oszt%/>an (volt 20-as laktanya.)
Garabb Gyula
varmegyei puanctook.
r*
F. hó 28.29.30 ós 31-ón
a Polgári-Egáléi
= naoytermében
Csereyjtrma Ceglédi Gyutaj Gond a Maca j László Ida Péter fi Iv
BAjyoni Átabó Dávid
p£l1$ptével ■agyszabásu
tartatnak.
Kezdete este tél 9-órakor. Jegyek előre válthatók vasárnaptól kezdve naponta délelőtt »-11 lg ós délután 3-S-lg a POLGÁRI-EGYLET olö-== csarnokéban. —;—
7275/191». /
Hirdetmény./
A népjóléti és közegészségün^aépbiz-tosság 69. N K. N. számú rendeljjv értelmében a hadifogságban levő s dftt magyar honos egyének hozzátartqzóinal^hadiíegélyc felemeltetett. W
Hogy .a kifizetést meoMző számfejtés eszközölhető legyen felhjva Jtk az összes segélyesek, Ifcogy íizet^F könyvecskéjüket saját jól felftgott érdckj®Dcn azonnal adják le Horváth litván adóiéi számvevőnél városháza földszinti adóhi^ralban, ahol a kifizetési napról is értlsitést ű#crnek.
Nagykalizsa^ilO. julius 29-én.
Városi Intéző bizotlság.
Novacsek
íróasztal és Irodai bMtuí zésebét valamint Írógépeket kcrujpifíik
megvételre. Ajánlatokat lehktóleg személyesen kérünk a termelő szövetkeitek k^Sntjihoi (Igazságügyi palQta, földszin
Egy jókarban lev6 clerépkltyt belyssttke miatt eladó. Megtekinjp
Nádor-utca 8 sz. alatt, délutáii 2- 4 óa
Két Intelligens német i nxaBy
keres augusztus 15-ére állást, n >lyfyer~ mokek mellé. Cím a kiadóhiv^ja /
A 1\'cStl Magyar Kereskedelmi ;Bank Nagykanizsai Fiókja^Sly megillet6-désse! tudatja, miszerint volt pénztárosa
Wallenstein Frisríes
.....folyó.hó. r.Mcv elhunyt.,. .
Az elköltözött a páratlan szorgalnu és képe volt, kinek emlékét kartársai min\\enkog őrizni.
Nagykanizsa, 1919. julius hó 29.
blességtudó tisztviselő minta-Jszinte kegyelettel fogják meg-
fl.Hl. IBlS. Juliu, 31. e»OlVrltfk. 173.
ZALAÍ WÍPÍK6RÍT
"^DiSH; I A SZ°CJál|STA-KOMMUNISTA MUNKASOK PAlíTjANAKÍ .......
j alsózalameovit;! reooeli hivatalos lapja 1 fe- ■: i ■: «fi; SE:
A beteg bankó.
Az Osztrák Magyar Bánit tégóta alálosan beteg, bar kék bankólnak a gennaini békefeltéteiek közlése adta eg a kegyelemdöfést. Az osztrákoknak mit békefeltételek nyilvánosságra ju-i ia után a svájci piacon tízennégyre ihnnt le a korona kurzusa. Ez annyit ¡ent, hogy 100 koronáért legfeljebb .zennégy svájci frankot adntk, hogy a* orona, amelyért a háború elótt 105\'^-108 oentimest lehetett kapni, nem ér bbet 14 centimesnél, .izaz még ennyit „■ni, mert már a tizennégyes szörnyű . lolyam is a bécsi hivatalos devizakóz->ot. ¿egyezése. Tehát hivatalosan ,,B$cs-. un 14 frankot adnának száz koronáért, i adnának, ha egyáltalában tud-inak frankot szerezni. Csakhogy Irank más ktillöldi valuta a bécsi pénzpia-m cpugy nincs, mint ahogyan nincs : élelmiszer-piacon zsir, hus és liszt. Imt ahogyan az amerikai hust és zsirt, i maximális áron nem Is, de a bécsi .nőkereskedelem utján annál biztosabban eg lehet kapni, csakhogy horribilis, a ilgozók által n>eg nem fizethető áron, . jy a franknak is a tizennégyes kurzus a maximális ára, amelyért nem kapató s a zugkereskedők Bécsben is, .^jcban is jó, ha tiz, nyolc, sőt öt ankot adnak száz koronáért.
A legújabb hirek szerint ugyanis a Miiroidön a bécsi kékbankót a minden . íjjal megkent bankárok épp ugy visszautasítják; qtint a szegény tudatlan, vagy Irtvízete«..magyar parasztok «.fehéret, •em kell nekik semmi áron. Nem adnak irte idegen pénzben, jópénzben egy Miért sem. A bécsi bankó értéke a mmivel egyenlő. _______________
Schmied Frigyes, az Osztrák Magyar Bank vezértitkára egy bécsi inter-tban kesergi el, hogy milyen lehetetlen nódon akar elbánni az entente az Osztrák Magyar Bankkal, a régi monarchia e »¡próbált bankógyárával. Az egész- jnté-et minden kötelezettségét Ausztria és Magyarország nyakába akarja várni s a imntivel egyenlő értékű bankók között ülönböző kategóriákat teremt a l?éke-•Itétél, "»Másként bánik\' el a rég! ban-\' »"kkal s másként az ujakkal, azokkal, " "gyeket a mult év október 27-ike, az ¡szeomlás óta bocsátottak ki. A kül->ldön levő bankók csak Ausztriát és lasyarorsz^got .terhelik,, dfi.qrni bd\'ikó június 15-ike után került kül-\'\'dre, az egyáltalában érvénytelen : nem tezik. Képzelhető, hogyezekután milyen \'pkodás van odakinn a kékpénz után, elyet nálunk, sokan olyan nagyon res-\'\'«tálnak. Már most azok az uj bank-íyek, melyeket 1918. október 27-ike
után bocsátott ki a bank, mint Schmicd ur elárulja, a tízezer koronás, a 200 es 25 koronás bankó, (a két utóbbi fehér, a tízezer koronás gyönyörű szép kék) az antant mégse szerelmes bele: összekeveri, egy sorba helyezi a fehér pénzzel.
A beteg bank a párisi fináncbölcseknek ezt az attakját nem bírja ki, belehal. A volt monarchia területén alakult összes államok kénytelenek lesznek ugyanahhoz az eljáráshoz folyamodni, melyet a magyar tanácsköztársaság már megkezdett es amelyre különben az entente is kényszeríti őket: érvénytele-
Budipest, julius 30. A M. T. I. jelenti: A német országos tanács V., .-.-lelőtt folytatta tárgyalását a volt képviselőház delegációs termében. Kalmár és Moaer elv-társak felszólalási után Alpári elvtárs K v Béla nevében, aki fonios politikái ügyeli miatt nem jelenhetett meg a német tanácsülésen, — üdvözöli« á tanácsot és többek között eteket mondotta: . >
— Kun Béta megbízásából nyilatkozni fogok a külpolitikái helyzetről. Már azon a napon, amikor Magyarország proletariátusa felszabadította magar a kapitalizmus uralma alól — március TJ-a óta két fron-on folytatjuk a harcot: az ellenforradalom, á burzsoá osztály ellen — és az imperialista hatalmak ellen, amelyok nem akarják megtűrni, hogy olyan-állam legyen ih, amelynek prolotársága maga intézi ügyeit, amelyben nincs gazdasági kizsákmányolás. Az antant a legkülönbözőbb eszközökkel igyekezett bennünket legyőzni. A belső ollenforradalmárokat élelmiszerekkel, nyersanyagokkal es pénzzel támogatja és ezt az ügyét az antantnak különböző országokban, de különösen Bécsben lévő missziói intézik Az antant második eszköze a blokád, amelynek szigorú fentartásával nem enged hozzánk nyersanyagot, élelmiszert és textilárut behozni. Azt hiszi, hogy kiéhezte-téssel legyőzhet bennünket.
Ml »ónban fiam adjuk meg magunkat .. ai antant zsoldosainak ás nem IjedUnk mag >*tn a fenyegetéstől sem a blo kádtól.
A győztes országok kapitalistái azt hiszik, hogy csak legyőzött országban törhet ki forradalom. Nagy tévedés ez. Tisztára gazda-\'sigi lehetetlenség, líogy *á" nyug\'áti államokban megmaradjon a kapitalizmus. Valameny-nyien tudjuk, milyen nagy terheket rótt a háború a győztes és legyőzött országokra egyaránt, Ezért jelentkezik « győztes országokkan mindenütt\' olyan nagyfokú elégedet-Isnség.
ni tik a kékpénzt és helyettesítik saját állami pénzjegyeikkel. Hogy ezeknek a a pénzjegyeknek lesz-e hitelük, értékük, az attól függ, milyen tesz az állam, amely kibocsájtja őket. Egy aláaknázott kapitalista társadalom, amilyen az osztruk, a román, a jugoszláv, sőt a cseh is, nem kelttet bizalmat, nem hitetheti el papirosairól, hogy aranyat, hogy munkát érnek. Nemcsak az Osztrák-Magyar Bank kékpénzé haldoklik: az egész világon nagyon beteg a pénz s a penzbetegség csak tünet, mely az egész gazdasági struktura nyavalyáját jegyzi.
A kapitalizmus maghalt és a szoolalli-musnak kall helyébe lépnie.
.Miután sikerült az antant közvetlen beavatkozását elhárítanunk, minden törokvésünk arra irtoyul, hojfy .« külföldi proletariátust (elvilá- , gosltsuk és rábírjuk arra, hogy el ellenünk fennálló blokád felfüggesztése erdekében megfelelő nyomást gyakoroljanak kormányaikra. A szocializmus az egyetlen kivezető ut az ínségből és a nyomorúságból. E tekintetben ml előbbre vagyunk, mint a többi országok, mert amikor a többi országok proletárai még a dezorganizációnál áa a demoralizálónál tartanak, mi már ismét az organizálás és a proletár-morál felépítésének munkájához láthatunk. Nincs tehát számunkra más ut, tjiint \'hogy "
kitartsunk, dolgoszunk és tovibb I* ösazahuzzuk magunkat,
míg egész Európa munkássága lerázza a kapitalizmus jármát. Az ötéves háború után csak így lehetnek Európa államai ujMI egészségesek.
Az élénk tetszéssel fogadott beszéd után Schwartz elvtára indítványára a tanács kiáltványt intézett a világ prolctáríátusához, amelyben felszólítja a nemzetközi proletáriá-tust: emeljen óvást a békekonferenc11 amaz aljas eljárása ellen, amely egy nyelvileg egységos és összefüggő területet Német-Nyugat-Magyarországot t\' dolgozó tömegek akarata ellenére egyéni áruba bocsát ás az osztrák kapitalizmusnak minf védtelen zsákmányt akttr odadobni.
Budapest julius 30. A M. T. I. jelenti: A forradalmi kormányzótanács a követkézé 134. számú rendeletet adta ki: A rokkantúgyi és minden ezzel kapcsolatos ügy a kormányzótanács rendelete érteiméten a népjóléti népbiztosság hatáskörébe tartozik. Khez
„Nem ijedünk meg az antant fenyegetéseitől\'\'
Alpítrl elvtar. ■ kttlpolltlkal liely letrrtl. — Csak egy nt >ae asAmunkra i h kilartAs.
Kormányzótanácsi rendelet.
zalai népakarat
1919. julius 31 \'
képc«t a forradalmi kormányzótanácsnek f. évi április 10-én kelt azon határozata amely a rokkantügyek teljhatalma\' intézkedésével Sariuelly Tibor népbiztost bizta meg, hatályát vessti.- Ez a rendelet kihirdetése napján lep életbe A kormányzótanács
Mi történt a Tiszántúlon?
Béla hadteslparaticsuoU nyilatkozata.
üudapest, julius 30. A Vörös Újság munkatársa fölvilágosítást kért a tiszántúli har-cekról Vágó Béla elvtárs, hadtestparancsnoktól, áki a kővetkezőket mondotta:-
— A vörös hadsereg tiszántúli , harcai, erőkké dicsőséges fejezete lesz a «örös hadsereg egyébként is dicsőséges harcainak. A románok, mint ha örökre akartak volna berendezkedni, olyan erős és tüzéséggel bőven ellátott támaszpontokat építettek- Nehéz harcok árán nyomulhattunk csak előre folytonos kézitusákkal és rohamozással, bár ezt a küzdelmet naivon megkönnyítette harci repülő-iák é? tüzérségünk minden dicséretet felülmúló munkássága. Mindamellett előnyomulásunk gyors és precíz volt Első támadásunk teljesen megsemmisítette a magyarországi románokból és századokból álló ellenséges hadsereget. Egyik ezredünkkel szemben, amely Fcgyverrieket tartotta, 4 román ezred állott. Reggeltől délután 3 óráig 7, több hullámból álló rohamot írért vissza ei a víléi ezred és Fegyverneket a nap folyamán kétszer foglalta cl a túlnyomó túlerőtől. Két ezred a Mezőtúr körül félkörben felálló 4 román ezredet vert szét és vonult be Mezőtúrba. Sokáig folytathatnám a felsorolást — mondotta — minden vörös katona oroszlánbátorsággal küzdött. Mikor azonban megállapítottuk, hogy majdnem az egész Törhán haderő "felvonult eilenünk, visszavonultunk. A legnagyobb rendben zárt kötelékekben vonultak vissza csapataink a tüzérséggel és trainnal együtt. Egyetlen kapocsszöget sem hagytunk ott. Behoztuk a zsákmányolt géppuskákat, a 18 román ágyút és a szintén zsákmányolt körülbelül 00 waggon muníciót és élelmicikket. Ez az igazság, ami remélhetőleg a lehető legrövidebb idő« belül más hiteles forrásból is be fog igazolódni. A forgalomban lévő rémhírek legtöbbnyire a harctérről meglógott csirkefogóktól származnak. Minden fogalmat felülmúl, amit a románok által megszállott vidékeken láttunk. A lábasjószág 80—90 szásalékát elrekvirálták. A vasúti állomásokon zsúfoltan egymás hegyibe hányva hever rengeteg gazdasági gép, amit mér nem volt idejük a románoknak elrabolni. Minden fehérneműt elrekviráltak: a gazdagoknak 3, a szegényeknek egy inget hagyván meg. Ha valakin jó ruhát, vagy ci-püt lá tak, egyszerűen lehúzták róla. A Tiszántúl gazdasági katasztrófa előtt áll. A keresztekbe rakott búzát nincs mivel elcsépelni. A kisipárt a szerszámok elrablásával teljesen tönkretették. Magyarország megmentése — egy a Tiszántúl felszabadj tásával.. proletárnak, minden dolgozónak össze kell szedni minden erejét a proletárhaza védelmére és felszabadítására.
Budapesten elbánnak a rimtiirierjeszlökksl.
8udap®3t, julius j$Q; , A„, Yör.ö». UjMfc • közli • A fővárosban a legkéntelcnebb, hazug rémhírekét terjesztik a riadó-rendeletről és a kivételes hadiállapetról. Közelgő ellenforradalomról mesélnek, amit összefüggésbe hoznak a vörös hadsereg fantasztikusan küalált sz^tzül lésével és v í s« zaözo n lésével. Ilyen szél-
hámosoknak céljai ismeretesek minden öntudatos proletár előtt, akik tudják, hogy az
esetleges fiádó még akarju kimélní a lakosságot az esetleges ellenforradalommal járó utcai harcok veszélyétől. A riadót csak a proletariátus és Budapost közrendjének és biztonságának érdekében rendelte cl a negyedik hadtest parancsnoksága. A negyedik hadtest kipróbált derek csapatai, a vasasok, garancia Búdapc\'St\'pYólétáriátusáhak, hogy nincsen mit tartania a rend felbomlásától és anarchisztikus állapotok bekövetkezésétől. A rémhírek terjesztői forradalmi törvényszék elé kerülnek.
Győzelmesen nyomul elö
az orosz vörös hadsereg.
Kiev, julius 30. Az ukrán vörös hadsereg vezérkara közli: A vörös hadsereg ismét megkezdte aktiv tevékenységét Bessza-rábia ellen és Jampcl mögött a helységek egcsz sorát foglalta cl.
Bukarest, juiius 30. A Dácia ügynökség jelenti a hadihelyzetről hivatalosan, hogy oros* v^rös osapatok a Dnyesxternól megindították offenzivájukat 6s 5 helyen megkíséreltek az átkelést a Dnyesz-teren.
Pétervár, julius 30. (Hivatalos frontjelentés.) A nyugati fronton .folytatjuk előnyomu-lásunkat Alomoc felé, Morva és Vilajkó irányában. A déli fronton heves harc ülárt elfoglaltuk Neve-Chepclskct es közelednünk a Severine-balasevi vasulhoz. A déli fronton Jckaterinburgtól északra lovasságunk bevonult Rjccs állomásra és több mint ezer foglyot ejtett.
Leszerel az angol hadsereg.
Amsterdam, juliusíiO. Mim a TeJégráph Londonból jelenti, Churchil tegnap az alsóház ülésén kijelentette, hogy eddig már több, mint három millió tisztet es legénységi állományú katonát dcmobilizáltak Naponta átlag 8000 katona szerel le. Az angol hadsereg rövidesen ismét önkéntesekből fog állani. Hetenkint 4—5 ezer önkéntes jelentkezik, ami a kntonai szolgálati kötelezettség megszüntetését gyor súja.
Hivatalos frontjelentés.
Budapest, julius 30. A M. T. I. jelenti julius 30-an hivatalosaan:
. Szolnektól északkeletre,, továbbá Poroszló és Tokaj közölt a Tiszán átkelt román erők részben már visszaverettek, részben áz ellenintézkedések még folyamatban vannak. A Tisza-fronton sok helyen élénk csatározás. Szolnok környékén az elleméges tüzérség tevékeny. A többi harcvonalon semmi változás.
Hadsereg főparancsnokság
Hirdetmény.)
Nagykanizsa város nagymérvű lakás-hiányára való tekintettel elrendeljük, hogy ■kik a háború kitör«*« folytán 1914 augusztus l-seje óta a város belterületén telo-pedteK 1« és produktív munkát nem vágsz nek, I. évi auga^ztui HA 15-fclg teg-fc«s6bl>. városunkat HagyJAk el.
Dotogtatauok, lieujciők uieii-lielye tovAbb nem leszünk ! J
Nem tűrjük ait asm, nogr akárki si kettő lakással bírjon, miért is a gazdaságokban, vagy a f«lun dolgozók is menjenek kl lakni rendeltetési helyükre. Ninos aomml szukatg. .arra, hogy a tanyákon Uras kastélyok legyenek.
Felhatalmaztuk a lakáshlvatalt és a vöröaöraíg parancsnokságát, hogy ezen rendeletünket a legnagyobb szigorral hBjisa vígre. ...J
Nagykanizsa, I919.;«vijjullus; hó |29.
VÁROSI INTÉZŐ BIZOTTS \\Q. "
A horvát forradalom részletet
Nagy Nxerb c8apatHzftlIltulítu) érkeznek HorvAUrNságba. £ rendelték a népuavazAet, — FU Bjazt (f»lyt le a varandt kHtou,. komuiaalita falkeléie?!
($ajdt tudósítónktól.) Azokról harcokról, amelyek Horvátországba még ma is dúlnak, a horvát posta. s távírda szünetelése mialt a tiszta hclj. zetképet még mindig nem lehet mt; alkotni A menekülők elbeszéléseiül azonban kiviláglik, hogy a horvát forrt, dalom gyökerei oly mélyre hatolnak ■ megingott Jugoszlávia földjébe, hog* azt sem letiprás, sem a pillanatnyi bsi-siker a természetes fejlődés utján itttj állítani már nem tudja. A győzelmesé» kibontakozó horvát kommunista.furrad». lomróla következő íudósilásunk számol bc:
Horvátországból tegnap érkezel! Nag,-kanizsára egy szavahihető közismert ra-,. rábi kereskedő Mann Sjevo, aki a liorrs helyzetei munkatársunk elölt, a kö.vctBewk-ben jellemezte: r*"
— A horvát forradalom, most élr krízisét. A horvát forradalom, amely a szlovén forradalommal, párhuzamosan halad, meg van szervezve. Egy Időben kel féle íoi-radalmi mozgalommal állunk Horvátország-ban szemben, amelyek ezldőszerint együtt működnek. A gazdasági társadáltr.1 forradalom párhuzamosan alakul klja nacionális^ forradalommal s ma még annáT Is inkábl kénytelen egyiill haladni, mivel az érái megosztva nem biztosíthatnak ugy a\' Sío-claiisia forradalom, mint a nacionalista forradalom első lépéséi sem: a függelleiistg kivívását. \' - ^-rm\' . •
— A falvak népe a horvát forradalo» eldönlésében nem jön számításba. Ez cg) quanilté négllgabl, amelyet a horvát pílrl vezérek csak egymás ellen játszhatnak ki csakis akkor, amikor az első forradalom sikeresen befeleződött s a kommunisták íi nacionalisták utlai kellé válnak. Hogy nek fog kedvezni a szerencse. Illetve nielyl. párt fogla magának 0 többségei, a. paraszt ságol megnyerni, az- ma még kérdése* Mindenesetre megállapítható, hogy korrupció, amely ma Horvátországban lábra-kapott 9 ami annak az eredménye, hogr kétes elemek és börtönviselt figurák futottak az első) átalakulásnál vezető helyek« egy általánosan tapasztalható nagy erkölcsi megtisztulások utáni óhajt vont maga után. amelynek megvalósulását sem gazdag ember, sem szegény, sem hivatalnok, sem katonatiszt nem lud máskép elképzelni, mi»1 a szocializmus utján.
— A szocialista mozgalmakat mindt» társadalmi .réteg meleg- szimpátiával kiséri Így a mozgalmaknak biztos jövője . van Annál inkább számíthatni a szociáiisla lof radalom győzelmére, mivel Horvátország\' ban — s ez alatt mindig Szlovénorszátf értendő, .tmely feleli a zágrábi közpottí pártnak rendelkezési \'loga van már — csu|0 nagy birtok van és a nép annak ellenért, hogy n blokád inegszUnl, rongyos, mesterségesen előidézett korlálollságából ébredében van és nyomorog.
Ugy látszik ezidőszerint a forrad"-lom. krízis elé került. Nagy szerb csapa1\'
i»m. juhus 31
¿ALAI NÉPAKARAT
szállítmányok érkeznek naponta Horvátországi«, amelyekkel ideig-óráig a forradalom kibontakozását és\'sikeréi el lehet halasztani. El azonban a nyugalmat többé mér nem állitia helyre. A lavina megindult, ha terrorral dolgoznak a szerbek, terror lesz a válasz Is. Ezzel mindenki tisztában van. Horvátország meg akar szabadulni a s/erb öökénytő! és hatalmi tébolytól, a szerb erő-Jtak sietteti ezt, ügyilnk sikere lehál blzlos. Az első szerb csepalszáilllmányok beérkezése után a nyugalom és a rend helyreállítása céllából a szerb királyi kormány a>l a proklamáclót bocsáilolia ki, hogy Horvátország hovaiartozandóságál illetőleg nép-Havazást fognak elrendelni, amelynek végrehajtását a jövő hó elsejére tervezik. \\ pleblscltum elrendelése állítólag az an-lanlial való megállapodás eredménye.
Mann Stevo munkatársunk kérdésére a horvátországi forradalom lefolyásáról következőkéi mondotta el:
■ — Több jelentéktelen esettől eltekintve a szerb és horvát katonák közöli komoly ö-iszeillközések csak Varasdon és Marburg-b.in voltak. A horvát sajlól ezekről a harcokról csak hivatalosan értesllették s Igy az egyoldalú megvilágítás a tendenciózus beállítás látszatát kelli. A hivatalos jelenlés a varasdl Ütközetben elesetlek számát 18 embernek tünteti fel,\' ami valószínűvé teszi, hogy I80-2ŰO etnber eselt az összeeüikö-zések áidozalává. Magán ériesillések szerint V.irasdon horvát és szerb kommunista katonák ütköztek össze a szerb csapalokkal, amelynek lefolyását a horvátok nem zavarták. A lázadás a kaszárnyákban kezdődött, ainelyekre az engedelmesség meglagadásá nak első perceiben felvonták a vörös lobogókat. A lázadók elzárták a kapukat, ablakokba gépfegyverekel helyeztek el telefonon felszólították a lUzérséget, hogy csatlakozzon a forradalomhoz. A tüzérek közül, akik szerbek voltak, többen jelent keztek Is a kapuk előtt, ágyúikat azonban neai tudták felvonultatni, mert a várost alarmirozták és a kaszárnyák ostromát a kWlyhü szerb katonák megkezdték. A város lakósal kél napon ál sürll fegyverropogás közölt éjjel-nappal a legnagyobb izgalomban talpon voltak.. Harmadnapra tiiaiadó .\'zerbelí erősítéseket kaplak, mire a kommunista katonák kivonultak az utcákra, ahol a leghevesebb utcai harcok fejlődtek ki A varasdl kommunista forradalomról a további részlelek hiányzanak.
— Zágrábban látszólagos rend és nyugalom van. 21-én minden üzlet és nyilvános helyiség be volt zárva, sztrálkoll minden munkás és az összes hivatalnokok, Zágrábban oly kisszámú francia helyőrség van, amely szót sem érdemel. Horválország kldegen nézi az eseményekei, mert tudja mii akar, Isineri erejét és számit szükség esetén -Magyarország .esetleges, segítségére. Ügyünk blzlos.
Kormányválságok.
Belgrád, julius 30. A Inibschi távirati iroda jelentésé szerint it * minis\'ztértanács\'teg-^ napi ülésén elhatározták, hogy az egész kabinet lemond.
Berlin, julius 30. A Deutsche Allge-meine Zeitung jelenti Hágából: A Times scerint Balfour vi\'sszalépelt külügyminiszteri állástól. Utódául Ooursonlordot emlegetik,
HÍREK.
WS. inllus !
31
Csütörtök
NAPTAR
A nap kél 4 óra percnyugszik 7 óra 39 perc-
A hold kél este 7 petekor, nyugszik este 28 perckor
6r<t 14 8 óra
— A nagykanizsai szociallsta-kommu nista párt végrehajtó bizottsága elhatározta, hogy a volt Kaszinó helyiségeit pártklubfcá avatja. A párlklubba osak azok léphetnek be, akiket a párt végrehajtó bizottsága tagokul felvesz. Évi tagdíj: 25 korona. — Jelentkezni mától kezdve minden délután 3—6 óráig lehet a pórttitkárság helyiségeiben Vugrlneo, Hor.váth, Beok ós Jaberlts elvtársaknál. Augusztus 1 tői kezdve osakis a pártklub tagjai látogathatják a volt Kaszinó ujonan átalakított szórakozó helyiségeit. A párt végrehajtó bizottsága.
— A forradalmi törvényszék Ölése. Négy ügyben ítélkezett a forradalmi törvényszék tegnapi ülésén. Friskó Rozália nagykanizsai Kovács Máté és Lukács Jánosné gelsei lakósokat tyúklopásért 1 — 1 havi fogházbüntetésre itélte. Varga Szenec Ferenc kiskani-zsai, fuvaros fehérpénz el nem fogadása miatt 200 korona pénzbüntetést kapott.. — Mózsi jánosné nagykanizsai asszonyt becsületsértés miatt négy hapi fogházra átváltoztatható 200 korona pénzbüntetésre itélte a forradalmi törvényszék — Bánft Adám Glavák István nagykanizsai lakósokat a falo-pás vádja alól felmentette a*- forradalmi törvényszék, amely tegnap Szenes Dezső elvtárs. elnöklete alatt. Holmik és< Jdaisz. elvtársakból alakult. Az Ítéletek jogerősek.
— Szocializálják a kanizsai téglagyárakat Tegnap Nagykanizsára érkezett Kovács mérnök.elvtárs, a Népgazdasági Tanács tégla- és agyagipari szakosztályának megbízásából, hogy a Kerületi Ipari Termelési Tanács Intéző Bizottságával együttműködve a helybeli 4 téglagyár szocializálását megejtse. A téglagyárak — bár a kormányzótanácsi rendelet értelmében megkívánt munkáslétszámmal nem rendelkeznek — műszaki és gazdasági berendezésük folytán predesztinálva vannak, a szocializálásra. Kovács/mér* nök elvtárs a szocializálásra vonatkozó tárgyalásait még a mai nap folyamán megkezdi.
— A Novacsek cirkusz változatos és mindig szórakoztató műsora napról-napra telt házat vonz a Szabadság-téri arénába. A kanizsai közönségnek estéről-estére a magyar artistavílág legkiválóbbjainak produkcióiban van alkalma gyönyörködni. A cirkusz szemet-lelket gyönyörködtető produkciói olyan közkedveltek még ma is, hogyja cikusz igazgatósága kénytolen volt elköltözködésének terminusát újból elhalasztani. Az ujabb és utolsó terv szerint a Novacsek cirkus augusztus .4 én, .hétfőn ísrU^utoleó, előadását, így még öt alkalma lesz a publikumnak a cirkusz szenzációs mutatványaiban gyönyörködni.
— Eljegyzés. BrUII Margitkát Körmendről c.\'jegyeztS1 Strusser Ernő Korona szállodás Alsólendva.
Heti 6 waggofl sión Nagykanizsa
világítására. A Keaileti Ipari Termelési Tanács felterjosatésére az országos szénbiztosságtól tegnap leirat érkezett, amely szerint az országos széubíztosság Nagykanizsának világítási célokra heti 6 waggon szén | kiutalását helyezi kilátásba. Utasítja egyben |
ismételten az országos szénbiztosság a Déli Vasutat, hogy amennyiben a kiutalt sién-mennyiség, előre .nem látható nehézségek miatt időben nem érkezhetne meg, a Déli Vasút a várost a lehetőséghez képest segítse ki. Reméljük, hogy városunk világításának kérdése e lépéssol egy időre legalább, meg oldottnak tekinthető.
— Az egészséges fflrdözöket eltávolítják. Keszthelyről jelentik : A karhatalmi parancsnokság rendelete folytán minden Keszthelyen tartózkodó fürdővendég 48 órán belül orvosi bizonyítvánnyal igazolni tartozik, hogy egészsége helyreállítása-céljából további fürdőhasználatra van szüksége. Aki az ígA zolásnak a karhatalmi kirendeltség parancsnoka előtt eleget nem tesz, a városból haladéktalanul ki fog utasitatni. Ezen intézkedés a város közellátásának tehermentesítését szolgálja.
•— Iskolai hlr. A Nagykanizsai Állán.i Üzemszervezeti Szakiskola vezetősége értesíti mindazokat a fiu- és leánytanulókat, akik az iskolát mint rendes tanulók látogatni akarják, hogy a Közoktatásügyi Népbiztosság 32. sz. rendelete értelmében f. évi augusztus hő 15-től augusztus hó 2 Mg a magyar helyesírásból és ázámtanból felvételi vizsgálatot tenni tartoznak. Akik felvételi vizsgát tenni óhajtanak, jelentkezzenek f. évi augusztus 1-től egész 14-ig bármely napon délelőtt \' lO^l t-ig az intézet vezetőségénél, Csengey-ut 10 sz. a. A jelentkezés alkalmával az anyakönyvi kivonat és valamely középfokú iskola negyedik osztályának tanulmányi bizonyítványa bemu tatandó. Kelt Nagykanizsán, .1919 julius 31.. Az üzemszervezeti szakiskola vezetősége
— Kanizsai vöröskatonák májusi munkabór megtérítése. Mindazon vörös-katona elvtársak, akik máju9 havi munkabér-megtérítésüket még nem kapták meg, jelentkezzenek haladéktalanul Borcsanyi hadügyi megbízottnál a Központ-szállodában. — A párttitkárság.
Sporthlrlap kapható
Garamvölgyi ¿8 Szemerénél.
Pártügyek.
A szabómunkások és munkásnők szakcsoportja felhivja az összes férfi és női tagjait, hogy ma este 8 órakor taggyűlést tart. Napirend: Fizetésrendezés. Megjelenés kötelező. A vezetőség.
Felhívás. Felhívom a szervezetek vezetőit és az érdekelteket, hogy a pártpénztar hivatalos órái délután 3 órától 6 óráig tartat-nak a Szocialista-Kommunistapárt Klub helyt-ségében. Pártpénztáros
Inteligens lehetőleg németül tudó gyer-uiekMCVttlöud» kerestetik két gyermek mellé magas fizetéssel. Az élelmezési viszonyok- javultáv«! Állandó- tartózkodás .Bpeston.,. A gyermekekéi való foglalkozáson kívüli munkákat egyéb cselédség végzi.\' Bővebbet a
kiadóhivatalban. --
lialatoobotiláron *
közvetlenül a Baiaton mellett\' -\'
3 szobás nyári lakás
összes mellékhelyiségekké.! augusztus I-1ŐI szeptember bo-ig jutányos áron kiadó Cim a kiadóhivatalban. \' =-rrgrr-.--

ZALAI NEPAKAEAT
191» Augusztus
Parancs a vörös katonák fegyverviseléséről.
A győri kerületi parancsnokság 70. számú parancsában avjjjtös hadsereg tagjainak fogy ver-viseléséról/akövetkező rendeletet adta ki:
Meg Rundig azt lehet tapasztalni, hogy katonák a hadügyi népbiztosság rendeleteivel ellentétben, oly alkalmaknál viselnek oldal-Jófcgyvort, ámikor ennek viselése nemcsak tiltott, de felesleges is, mint például kávéházban, sétatereken, stb. Főleg a fiatalabb elemek tetszelegnek ily helyeken fegyveresen, azaz többnyire minél nagyobb méretű ismétlő-, vagy forgópisztollyal oldaluk,pn.és a nélkülözhetetlennek látszó lovaglóvessző-, vagy pál-Cfival kezükben. Ily viselkedéssel a fegyver, illetőleg a katonaság kemoly voltát veszélyeztetik,, sőt sokszor novetségessé teszik magukat a közönség előtt. Ezen és egyéb fclszegségek bcszüntetés^éljából és a szocialista szellemnek megfelelően szabályozta a hadügyi népbiztosság a fegyverviselést. Újból és nyomatékosan elrendelem tehát :
v...U .Kegyvexí, (oldali, .vagy lőfegyver) csakis kivonulásoknál, gyakorlatozásoknál stb. szabad viselni, ha a kivonulás célja ezt megkívánja. 2.) A katonák fegyverei kizárólag a Jaktanyában biztos és Őrizet alatt álló helyen tartandók. Magánlakásokon fegyvert tartani csak kivételes esetekben szabad és pedig: h*j az\' illető\' K\'átona magánlakásbán lakik, mely lakás annyira bíztositva van, hogy fegyvere illetéktelen kezekbe ne kerüljön. Ily esetben a fegyvert kizárólag a laktanyából, vagy laktanyába való uton és időben viselheti. Ezen engedélyt az illető csapatparancsnok adhatja és pedig az előírásos fegyverviselési engedély hátlapján feltüntetendő következő
"szövegű záradék\' áltat\': ............\'\'"\'\'\' utca_
szamu házban lakik. Fegyverét magánlakásán tarthatja. Aláírás." 3.) Egyes katonák szolgálatin csak akkor viselhetnék fegyvert, ha a szolgálat sajátossága ezt megkivánja. Azon esetleges ürügy, hogy hadműveleti területen vagyunk, cl nem fogadható. Igazolás céljából ily\' alkalmaknál az atosztályparancsnok az illető katona számára igazolványt állit ki, melyből kitűnik, hogy mily szolgálatban áll és hogy fegyvert viselhet a szolgálat tartalmára. Ezen engedély az esetleg meglévő okmányon ,(tpei)el-levél,. nyilt-parancs stb.) feltüntetendő,, \'A \' Jelenlégi rendelet a vörös-őrséget nem érinti, mely részére külön rendelet áll fenn.
A vörösőr kerületi parancsnoksággal cgyetértőleg fenti rendeletem ellenőrzése céljából következő megállapodás jött létre : A fegyverviselés ellenőrzését a vörös hadsereg alakulatainál az osztály (alosztály) parancsnok által időnkint vezénylendó katonák (idősebb volt altisztek) végezzék, kik e célra következő igazolvánnyal látandók él: " \' .
Igazolvány. N. N. jogosult minden katonai egyenruhában, oldal-, vagy lőfegyverrel az utcán látható egyén fegyverviselési jogáról megyőződni. Utasításai haladéktalanul köve>-tondők. ÉllónszegülŐk, kik a vörös hadsereg tagjai, esetleg letartóztathatok ós a forradalmi törvényszék elé kerülnek. Vörös-őrök, kik karszalagjuk által igazolva vannak, nem igazoltatandók. Esetleg szükségessé való letartóztatásoknál minden vörösőr köteles segédkezet nyutani. Aláírás.
Ezenkívül az állomásparancsnokságok is vezényeljenek kí időnkint ellenőrzőközegeket. Ily katonáktól, kik jogtalanul viselnek fegyvert, a fegyver és töltény a helyszínen elkobzandó,
ellenszegülés esetén az illető letartóztatandó. I Szükség esetén a legközelebbi vötös-őr cián ügyködésnél igénybe vehbtőr Az elkobzott fegyver tulajdonosa fegyelmileg, vagy forradalmi törvényszék által büntetendő. Megjegyzem, hogy a bizalmiférfí-rendSzcr megszüntetése óta az akkor kikiáltott fegyverviselési engedélyek bizalmiférli részére természetesen érvénytelenek. Hadügyi megbízottak, kik vö-röshadseregbeii katonák, fegyvert bármikor viselhetnek, ha annak szükségességét jónak látják. Lőszertartásra a fenti rendeletem értelemszerűen-szintén ^vonatkozik. Ily katonáknak, kik ezen rendeletek dacára mégis annyira ragaszkodnak , a fegyverviseléséhez-, soronki-v(il alkalom adandó, hogy fegyverüket a harctéren hasznaihassák, ilyen egyének ugyanis nem a legközelebbi menetszázadba osztanr dók be, hanem — kíséret mellett — közvetlenül az arcvonalra küldendők. Neveik és csapattestük, jelen rendeletre való hivatkozással,. ide jelentendők.
Győr, 1919. julius 22.
UJfalussy László s. k Erdélyi Ernő
•S:;r. parancsnok hadügyi mpgbitott.
Hirdetmény.
Az élelmezési diktatúra 2. szápnu rendelete értelmében az összes nemtermelők hatósági llszlellátásban réwesülnek és ebből
""célból névszerint kimutatásba foglalva pontosan összeirandól^F. évi augusztus hó 15-től csakis azok fognaK*lisztellátásban részesülni, akik ezen névszerinti kimutatásba fel lesznek véve. Az összes nemtermelőknek, illetőleg nevükben a háztartás fejének vagy más megbízottjának, tehát saját érdekükben áll, hogy az alábbiak szerint a közellátási hivatalban pontosan megjelenjenek és a szükséges adatokat magukkal hozzák. A jelentkezés a1 hatósági élelmezési könyvecskén levő hatósági szám jegyének sorrendjében történik oly/ módon, hogy augusztus hó 1-én pénteken délelőtt 8—9Xóráig 961 —1020 hatósági szám
9—10 „ 1021-1080 „ . 10—11 \\ 1081 — 1140 . 11—12 ; 1141 — 1200 délután 2—3 » 1201—1260
3—4 „ 1201 — 1320
4—6 . 1321 — 1380
5—0 „ 1381—1440 . tartoznak megjelenni.
A jelentkező tartozik magával hozni a hatósági élelmezési könyvecskét,--. t<Kál?bá-a- ; házi bizalmi igazolását á háztartáshoz tartozó ellatatlanokróL Ez az igazolás a következő tartalmú legyen : „Alulirt házbizalmi személyes meggyőződésem alapján igazolom, hogy N. N. nemtermelő háztartásában a következő ellátatlanok vannak. X. Y. családtag (pl. 10) éves, Ni N.|háztartási alkalmazott (24) éves." Vagyis ebben a bizonyítványban a családfővel együtt az összes ellátatlanok név, foglalkozás és kor szerint feltüntetendők, a háztartási alkalmazottak munkakönyve is elviendő. A valótlan adatokat igazoló házbizalmi — aki lelkiismeretlen vagy felületes eljárásával a helyi közellátás érdekeit veszélyezteti — a közellátásból való teljes kizárással büntettetik azzal az ellátatlannal együtt, aki házbizalmival összejátszás, vagy ennek félrevezetése utján valótlan -adatokat mond be.\' ...
Felkérjük a közönséget, hogy a jelentkezés sorrendjét u legpontosabban tartsa be, mert a2 amúgy, is erősen igénybevett köz~ ellátási hivatal személyzete nem lesz képes feladatának megfelelni és a felesleges tolongás és ácsorgás is csak .Ugy..lesz..elkeKÜlhető, ha a közönség a font közölt sorrendet a legpontosabban betartja. Ismételten figyelmeztetjük a közönséget arra, hogy aki az előirt időben személycson Vhgy megbízott utján nem jeletkezik, augusztus 15-től kezdve liszt-ellátásban nem részesül. .
Intézőbizottság.
CIRCUS
Novacsek
hétfőig, augusztus 4-ig
ui változatos mór
keretében
naponta előadásokat tart.
Iróasital és Íródul berendezésehet valamint Írógépeket keresünk megvételre. Ajánlatokat lehetőleg személyesen kérürik a termelő szövetkezetek központjához (Igazságügyi palota, földszint balra.). ...,:.,„.>_«<.
Kifutó fin vagy leáuy szabályszerű fizetéssel felvéletik: Pfeifer fűszer-üzletében (Király-utca 34.)
Borbély, tyukszemvágó és manikűr
¡Élgalarat
A K O K A KB G O K I. »
6rAkbanjelenik mf.c, kwedet1 tblk* fon feb tátikat )ELliNTtSEKltEI..
Egyes szám ára 30 fillér.
N ftapható a dohányárudákban és az utcai rikkancsoknál.
HHIMMtl l ÉHillWll!
o
«5