Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.66 MB
2012-08-22 09:47:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1773
5236
Rövid leírás | Teljes leírás (674.7 KB)

Zala 1919. 175-197. szám augusztus

Hiányzik: 174, 198. szám

Zalai népakarat - A szocialista munkások pártjának alsó-zalamegyei reggeli hivatalos lapja. 1919. augusztus 7-től: Zala - politikai napilap
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XI.VI. ««folyam
H»Bykanl«.,a, |913. Augutslua 2. Szombat.
175. uán.
taark«»td«*g kiadóhivatal
HagyKnnlsaa, Suflár-uf 4. Mám M«rk«*itAi»B> *• kiadóhivatalt t»l«lon»*am 7«. I Nyomda !•/.
A szocialista munkások pártjának alsó-zalamegyei reggeli hivatalos lapja
SIófUatóal «rak
fii évrm. . . «■ogyod tvrt tfty hónapra
•O*— korona
Lemondott a tanácskormájny.
Peidl Gyula miniszterelnök. - Az uj fcor-mány proklamációja az ország népéhez.
Budapest, 1919. augimlus t. A Magyar Távirati Iroda ¡elenti augusztus 1-én hivatalosan: A kormány a következő proklamációt bocsátotta ki az ország népéhez: Az antant hatalmak ultimátumot intézlek hozzánk és követelték, hogy a tanácsrendszer alapján álló kormányt más kormány váltsa fel. Ehhez a feltételhez kötötték a béketárgyalások megkezdéséi. A Magyarországi Szocialista Tanácsköztársaság kormánya ugy látta, hogy ez-idöszerinl az antant-hatalmakkal szemben az ellenállás csak haszontalan vérontásra vezetne, azért letelte megbizalását Az ország ideiglenes kormányzását a központi munkástanács megbízásából átvette a fegyelmezett és felfegyverkezel! tnagyarországl szakszervezetek vezetőiből álló u) kormány. Az uj kormány az öntudatos szervezett munkásság erejére támaszkodik. Céljq a rend fenlartása és az antanthatalmakkal a tárgyalások megkezdése. Kishitűségre nincsen okunk 1 Erősen tartjuk a Tisza-frontot. Itthon is fegyelemre és kitartásra van szükség. Az uj
kormány bízik abban, hogy a szervezett munkásság nem tliri sem az ellenforradalomnak, sem a fosztogatóknak garázdálkodásait. Megakarja fellétlenül óvni Magyarország népét a fehér terror pusztításainak és a csőcselék rombolásainak, rémétől. Annak tudatában, hogy a dolgozó tömegek zárt sorokban állanak a kormány mögölt, a kormány felhívja Magyarország népét, hogy fegyelmezetten várja be az eseményeket és feltétlenül engedelmeskedjék a kormány rendelkezéseinek. Mindenki maradjon a helyén. Munkástanácsok és egyéb halóságok pedig szigorúan leíjesilsék kötelességeiket. A\'rend és fegyelem megsértőire a kormány teljes erővel fog lesújtani. A rend és fegyelem fenntartásával az uj kormány megbízta Haubrích József hadügyminisztert. Aki a kormány rendelkezéseinek ellenszegül, a szervezett munkásság akaratával találja magát szemben Magyarország népét esak a rend és fegyelem mentheti meg a pusztulástól I Budapest, 1919. augusztus 1.
Ágoston Péter külügyminiszter Oarbaí Sándor közokt. miniszter Qarami ErnA igazságügyi miniszter Haúbrich József hadügyminiszter Knaller GyAzA nemzetiségi miniszter
Peldl Gyula, miniwtei elnök.
Miakioa Faranc pénzügyminiszter Payar Károly belügyminiszter Dovcsák Antal ipar- és kercsk. miniszter Knittalhoffar Fereno közélelmezési. miniszter Szabó Imre munkaügyi és népjóléti miniszter.
Takács Jói»< földmivesügyi miniszter.
A kormány üzenete a .vidéknek.
Budapest, auguslus 1 A M. T. I. lelenil hivatalosan: A kormány minden vidék, falu, község, |árás és megye munkástanácsa ul-lón az ország lakosságához a következő táviratot Inlézle:
„A kormányzótanáos ai antanttal folytatott tárgyalások következtében lemondott
A kormányzóhatalmat a munkás-szervezetek kipróbált vázától vatták át. Minden munkástanács a helyén marad.
4 Minden öntudatos munkáa ás polgár örkódjön a közrand áa a köz-nyugalom lenntartása »alatt.
Az antant utján . magtörtántak a Upásek a fegyverszünet megkötése ár-
dekában. Minden összeütközés síigo-, ruan karolandó.
Felkérjük az ország agász lakosságát, hogy nyugalmával áa türelmével támogassa a k...