Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.66 MB
2012-08-22 09:47:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1816
5317
Rövid leírás | Teljes leírás (674.7 KB)

Zala 1919. 175-197. szám augusztus

Hiányzik: 174, 198. szám

Zalai népakarat - A szocialista munkások pártjának alsó-zalamegyei reggeli hivatalos lapja. 1919. augusztus 7-től: Zala - politikai napilap
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XI.VI. ««folyam
H»Bykanl«.,a, |913. Augutslua 2. Szombat.
175. uán.
taark«»td«*g kiadóhivatal
HagyKnnlsaa, Suflár-uf 4. Mám M«rk«*itAi»B> *• kiadóhivatalt t»l«lon»*am 7«. I Nyomda !•/.
A szocialista munkások pártjának alsó-zalamegyei reggeli hivatalos lapja
SIófUatóal «rak
fii évrm. . . «■ogyod tvrt tfty hónapra
•O*— korona
Lemondott a tanácskormájny.
Peidl Gyula miniszterelnök. - Az uj fcor-mány proklamációja az ország népéhez.
Budapest, 1919. augimlus t. A Magyar Távirati Iroda ¡elenti augusztus 1-én hivatalosan: A kormány a következő proklamációt bocsátotta ki az ország népéhez: Az antant hatalmak ultimátumot intézlek hozzánk és követelték, hogy a tanácsrendszer alapján álló kormányt más kormány váltsa fel. Ehhez a feltételhez kötötték a béketárgyalások megkezdéséi. A Magyarországi Szocialista Tanácsköztársaság kormánya ugy látta, hogy ez-idöszerinl az antant-hatalmakkal szemben az ellenállás csak haszontalan vérontásra vezetne, azért letelte megbizalását Az ország ideiglenes kormányzását a központi munkástanács megbízásából átvette a fegyelmezett és felfegyverkezel! tnagyarországl szakszervezetek vezetőiből álló u) kormány. Az uj kormány az öntudatos szervezett munkásság erejére támaszkodik. Céljq a rend fenlartása és az antanthatalmakkal a tárgyalások megkezdése. Kishitűségre nincsen okunk 1 Erősen tartjuk a Tisza-frontot. Itthon is fegyelemre és kitartásra van szükség. Az uj
kormány bízik abban, hogy a szervezett munkásság nem tliri sem az ellenforradalomnak, sem a fosztogatóknak garázdálkodásait. Megakarja fellétlenül óvni Magyarország népét a fehér terror pusztításainak és a csőcselék rombolásainak, rémétől. Annak tudatában, hogy a dolgozó tömegek zárt sorokban állanak a kormány mögölt, a kormány felhívja Magyarország népét, hogy fegyelmezetten várja be az eseményeket és feltétlenül engedelmeskedjék a kormány rendelkezéseinek. Mindenki maradjon a helyén. Munkástanácsok és egyéb halóságok pedig szigorúan leíjesilsék kötelességeiket. A\'rend és fegyelem megsértőire a kormány teljes erővel fog lesújtani. A rend és fegyelem fenntartásával az uj kormány megbízta Haubrích József hadügyminisztert. Aki a kormány rendelkezéseinek ellenszegül, a szervezett munkásság akaratával találja magát szemben Magyarország népét esak a rend és fegyelem mentheti meg a pusztulástól I Budapest, 1919. augusztus 1.
Ágoston Péter külügyminiszter Oarbaí Sándor közokt. miniszter Qarami ErnA igazságügyi miniszter Haúbrich József hadügyminiszter Knaller GyAzA nemzetiségi miniszter
Peldl Gyula, miniwtei elnök.
Miakioa Faranc pénzügyminiszter Payar Károly belügyminiszter Dovcsák Antal ipar- és kercsk. miniszter Knittalhoffar Fereno közélelmezési. miniszter Szabó Imre munkaügyi és népjóléti miniszter.
Takács Jói»< földmivesügyi miniszter.
A kormány üzenete a .vidéknek.
Budapest, auguslus 1 A M. T. I. lelenil hivatalosan: A kormány minden vidék, falu, község, |árás és megye munkástanácsa ul-lón az ország lakosságához a következő táviratot Inlézle:
„A kormányzótanáos ai antanttal folytatott tárgyalások következtében lemondott
A kormányzóhatalmat a munkás-szervezetek kipróbált vázától vatták át. Minden munkástanács a helyén marad.
4 Minden öntudatos munkáa ás polgár örkódjön a közrand áa a köz-nyugalom lenntartása »alatt.
Az antant utján . magtörtántak a Upásek a fegyverszünet megkötése ár-
dekában. Minden összeütközés síigo-, ruan karolandó.
Felkérjük az ország agász lakosságát, hogy nyugalmával áa türelmével támogassa a kormányt rendfenntartó munkájában.
Az ezer sebtöt vérző ország rekonstruálása, a béke megteremtéie és a lakosság flelmezásánek blztosilása o\'y faladatok, miket a kormíny o»ak a belaü béke, a rend és a nyugalom keretei közt oldhat meg sikerrel.
A kormány atsö ás legfontosabb teendői köze sorolja a feladatok megoldását áa kérve-kárl az ország egész lakosságát, hogy ziyii|[alin:u meg-árlzve liizzek éa várji u Uor-nirtuy további lntí/.hede»«lt«.\'
Rnmanelli a magyar nép felvirágzását reméli.
Budapest, augusztus I. A M. T. I, leiemig RamamUI, a Budapesten Időző olasz kaional misszió főnöke a következő felhívási adia k\'-i. . .. .
„Mint\' egyedWI Itteni kápvleelője az antantnak, amellyel a jelenlegi kormány békés viszonyban kíván élni, nyugalomra ás rendre hivom fal Budapest ás az egész ország lalwaságát ás felszólítom arra, hogy a jelenlegi kormány Intézkedéseit a légszlgo.ubban tarts» be, hogy a rend, a személy- ás a vagyonbiztonság fenntartható legyen.
Mindenki tartózkod|ék minden párt-gyülölettöl, minden felekezeti türelmet- . .
¿At.AI NÉPAKARAT
1»!». >u
[US2IUS 2,
Unaégtól él mindennemű visxllytól, ne hogy fokoiódjók «»ok n«hér helyzete, ■kikre e jelen eulyoe plllenetben e kor-mínyxá. felelötsóge nehezedik.
Amennyire módomban ée llltel,-. nemban van törekedni fogok arra, hegy ai antant Magyarorazig na) helyzetén a legrövidebb Idő elett könnyít een e blokád réazlegea vagy teljea megsiün\'etóaével tt a azOka«gea béke nyújtásival, hogy a «nagyjar nép drtelotcHaége <a szorgalma réven (elvlrulhmsoii.
G. Razuanelll a. V."
Az orosz bolsevisták is átadták a hatalmat.
Budapest, augusztus I. A M. T. I. jelenti Stockholmból: A „Svenska Dagblatt" az orosz szovjelkormányhoz közelállg^orrás-bél jelenti, hogy Lenin es Csicserin abból a célból, hogy Kolcaak őszi offenzíváját feltartóztassák, a reakciót legyőzzék és bebizonyítsák, hogy senkisem képes jobban \'rendet teremteni, mint a bolsevisick, ■a hatalmat a többi aiocialiata pártnak akarják átadni Azt a feltételt kötik ehhez, hogy Trockij maradjon a főparancsnok. A bolsevikiek arra számítanak, hogy ily módon hatalmukat később okvetlen visvza fogják nyerni.
Olasz csapatok a németosztrák—magyar határon
Béos, augusztus 1. A lapok parlamenti kikből arról értcsülneki. hogy a . néme*-esztrák—magyar határon olasz csapatok állanak. A Lajta mentén elterülő vidéken olasz bersaglieriket állítottak fel őrs-ág gyanánt. A palgári lakosságnak a helységekből távozni kellett, mert egy egész ola^Z hadtestet rendeltek ki a határ őrzésére.
Brodv nem a bolsevikeké.
Vsraó, augusztus 1. Lengyel csapatok a galiciai volhiniai fronton az összes elfoglalt állásaikat tartják. Megcáfolják azt a hírt, hogy a bol»evikiek Brodyt elfoglallak.
Mindenkihez I
Ma este 8 órakor katona-zenekíséret mellett szocialista népgyűlést tartunk a városháza előtt.
Mindenki mutassa meg hogy öntudattal és megérett szocialista érzelemmel igazán megtudja védeni a szooiálista Magyarország érdekeit. Félre a képmutatókkal I Előre bátran Most igazán látni akarjuk, hogy meg tudtok-e barátkozni a szocializmus tanaival. Éljen a világot megváltó szocializmus!
A szocialista párt végrehajtó bizottsága.
Nagykanizsa, augusztus h Tegnap délután tartotta Nagykaniaaa város munkáé-, katona- és földműves tanácsának intézőbizottsága rendes heti ülését elvtárs elnöklete ola«. ^ •;.\'•\'. A tárgysorozat első ée legfontosabb\' pontját a 94. számú kormányzótanácsi rendelet végrehajtási módozatainak letárgyalása képezte. A rendelet\' értelmében mrwden 18-ik életévét betöfíott dolgozó napi fél liter borra, tarthat igényt. A borkiosatáe módozatainak megállapítását az egyes munkás-, katona- és földműves tanácsokra bízza\' a kormán>zóta-ácsi rendelet. Az intézőbizottság e kérdés tárgyalásához meghívta Krajcsics László és 2erko\\vitz Lajos elvtársakat is- A szakértők véleményének meghallgatása után először is bor eladási árát állapito\'t» meg az intézőbizottság. Többek hozzászólása után a 8 száaalékos bor. árát . rm . .az adó éa-kezelési költség hozzászámitácéval együtt — 12 koronában a 0 százalékosét pedig. 14 ^oronaban állapította meg.
A bor kimérésének módozatul- ¡«örül élénk vita indult meg, amelynek sorún. Kráíky elv-öárs a borjogyrendsser feltótlen szükségességét\' hangoztatta. Snoff éívtúrtf- a jigyfendszér behozatalán kívül javasolta* hogy a kiosztást ne a korcsmárosok, hanem kereskedők eszközöljék üzlethelyiségeikben.. Scerinte cAz egyetlen mód amellyel as esetleges visszaéléseket el lehelne kerülrii, másrészt pedig a részegségnek és garázda következményeinek, útját állni.
Krátky elvtárs szerint üzlethelyiségekbe*-a bor csakis palackozva lenne kiosztható, ajni-pedig a nagy palack 09 dugóhiányra való t*> kintettel nem vihető keresztüli Javasolja, hogy csakis teljesan megbízható korcsmárosra bízzák a bo»- kiosztúeát. A kiosztás bizonyos», előre megh»iározott ;dőben tórtónne. Sltb-gyasztani » bort úgyis c$Ak az étkezőhelyiségekben — korc»mákb»n tehát nem — szabad. Ez intézkedés, valamint a jegyrendszer elóg garancia arra, hogy a rendelet nem fo& visszaélcsek/e alkalmat adni. As intézőbizottság Kráiky eWlánft». inditványál azzal ílfgadja el, hogy a közellátási osztály a jövő intézőbizottság» ülésre terjesbe be azoknak korcsmáknak a névsorát, akiket a kiosztásra alkalmasaknak tart.
Letárgyalták azután a tanítók szakszervezetének ezon írásban benyújtott panaszát, hogy a lakáshivatal az oda forduló tanító-munkásokat nyersen é» kíméletlenül elutasítja. Az intézőbizottság az ügyet meg Xogja vizsgálni.
Musel József lotenyei lakós kérelmét tárgyalták ezután, aki az Első Magyar Biztosító épületében üzlethelyiséget bérelt. A la-káshrvatal-a helyUé.gel azonban elrékvirálfca. Kéri az intézőbizottságot, hogy semmisítse meg a lakáshivat;»! határozatát.» Őt helyezze vissza az üzlethelyiségbe. Az intézőbizottság tekintettel am>, hogy Musíel nem lakik Ka> rúzsán, a kérelmit elutasítóiig
A Magyarországi éttermi és kávéház munkások szövetsége kifogást emelt az intézőbizottság ama határozata ellen, hogy
korcsma és 2 kávéház bezárását rendelte el»« .Aa. .iP\'faóbuottság ugy határozotthoz ügybon, hogy megfogja magyarázni a szövetségnek, Hogy jogosan járt cl, amikor a köz-
j rméiwteb ezemporKfróf veszélyesnek talán | krtresmákaJ és káv6h4NMcát be/ératt^.
SnelY erfvtárs jelentette tfe végül, hogy t Szonjálista Klub helyiséfét a megyei\'hivatalok céljaira kell igénybe vermi. A párttitkári hí. vatal, valamin« a pártklub- átköltözik » Von Polgári Egylet helyiségeibe: A veit kasii^. bao jelenleg , olítu\'yozett. szervezetek Bstür kávéháo átalakítandó helyisége il^tn fog*»j< otthont találni.
Egyéb tárgr/r nem létében az intézői», zottság álése osfe 7 órakor véget érti
HÍREK.
^UfU.ltlM»» 2 i
íSaombat"\'
N A V T A P
A nap kól< 4- óta 35" pe*. nyugszik T- óra 3i\'perc
A hold kii éjjel 11. óra 39 perakor, nyugwk este 10» ór» 23 perckor
-•• Tárgyaié© «■* fogattutajtfoitMokktt;
Pártunk délutáni lapjának a cimü tegnap» közleménye-téves informáláson alapult,.ameny-nyiben a hadügyi népbiztosságnak nem esi t hatáskörébe a magánfogatikkal rendekotnii azoknak igénybevételi dijaid megállapítani A F hadügyi .sépbiztceság rendelete a katonásig által igénybevett előfogatoiarol szólt\' A■ városi intézőbizottság, ¿ital hétfőn délután 4 órá» összehív«« tanácskozás célja, megbeszélni- a jfogattulaidönosckkal azokat a módozatok*, amelyek alapján az egyes magánfogaw* igénybevétele a legigasságosabb és a lef méltányosabb
tt. Térztnt. A. ,tityy.kanizaán.... áli«»* sózó katonai zenekar vasárnap, délelőtt 10 órakor a Kő-aiton szép »togrammal térzenéi ad.
— Űtatatet a frontról. (Levetek * szerkesztőhoa.) ÜdvJeletünket küldjek i kanizsai saéplányokna*: Horváth* Józsaf sza-nitéc,. KáUiv Lásilój. Varga Béta és Wander Józsei a fiO. vörös syalog ezred géppvrskái száBa*láj>ak katoniii — Üdvözletünkéi küldjük Vesapémbói BAgykanizsat- proletárjainak: Munkácsy Lajos, íTucz Jánas, Lan«ák Jerni, Garai Gyula és Munkácsi Dezső.
~ E hfiao csak 30. saimu husjt-gyekre szolglüatnak kl hust. Az Országol7 Állat éi, Hu&fargalmi Kézpont nagykamzsá kirendeltsége ezúton hívja fel a fogyassté közönség figyelmét, hogy a 30. szmu kw jegyekrek csakis ezer. a héten lesz fcu» kiszolgáltatva jövő héten már a 31. siáma jegyek kerülnek kiosztásra.
— A helyettes tanítók továbbra U kapják lizetéselket. Az Alsózalamegvöi Művelődési Hivatalhoz & közoktatásügyi biztosság következő rendelete érkeaett. Tekir-tottel a K N. 52 és 57. számú rendeletei* melyek a tnnitói hetibéreket egységesen sn-bályozzák elrendelem, hogy az eddigi lveiyeUrt tn^ltók, kiknek illetményei csak f. évi augu» tus hó 3Mg voltak kiutalva, ezen iHCfroényak élvezetében mindaddig megmaradjanak, au»| részükre az említett rendeletekben szabott hetibér ki fog utaltatni. E szerint tt* a tanitók k minden - külön «latóakedés --nélk# megmaradnak középiskolai tanítói állásunkba» Felhívom, hogy erről valamennyi középisko!» vezetőségét értesítse és gondoskodjék a lolK^ ség szerint, hogy ezen rondeletek a l»8*!1 lapokban közzété^ssék,-Budapest, lOia «" július hó 21-én a népbiztos rendelet«^
Réyay o\'zvólyvezető.
191«. augusztus
ZALAI NÉPAKARAT
— Mesedélután. Vasárnap délután 4 fcakor ismét mesedélután lesz a nyári színkör helyiségében ft nagykanizsai kicsinyek szá-iNára. Kugltrné és Szabó Istvánná elvtárs-nők fogják a gyermekeket elszórakoztatni s egyúttal tanítani. Belépődíj: 60 fillér.
— Házasság. Adamek Teruskát Pörzse György augusztus 2-án délután fél 6 órakor vezeti oltárhoz a Ferencrendiek templomában.
¡ ¿Minden külön értesítés helyett.)
— A burgonyát a dolgozók fogják kipnl. Az élelmezési nehézségekre való teleltette! a Forradalmi Kormányzótanácsnak ,r, a& álláspontja, hogy az idén az ország egész burgonyatermését a dolgozó munkássághoz kell eljuttatni. Ipari célokra a burgonya felhasználását nem engedik meg. Szeszgyártásra a legcsekélyebb mennyiséget sem engedélyezik Egyáltalán szó sem lehet arról, hogy a Tanácsköztársaság területén ebben az esztendőben a burgonyából szeszt főzzenek. A terméskilátások burgonyában egyébként lényegesen megjavultak. Az utóbbi napok nedves időjárása, az országos jellegű esőzés teljesen rendbehozta a kapás növényeket, közöttük a burgonyát is. Hogy ez az esőzés mennyiségben kifejezve mennyit használt az ís\'.i burgonyának, azt még nem lehet tudni, ie az tény, hogy az esőzés következtében a korai burgonyából kerek 100 waggonnal több jön fel Budapestre az eddig \\árt mennyiségnél. A mult héten 350 waggon korai burgonyára számítottak. Ezen a héten már 48\'i—500 waggon korai burgonyát jeleztek. A korai burgonya szállítását e hét ^gén megkezdik és a jövő hét első napjaiban már naponkint néhány waggon fog érkezni, öszi burgonyában a helyzet az, he.^y a várható termés fedezni fogja a szükségletet. Természetesen, bizonyos fokú takarékosságot szem előtt fog kelleni tartani. Ha azonban időközben Szabolcsmegye felszabadulna, akkor a helyzet nyomban kedvezőre fordulna. Egyedül Szabolcsmegye termésének feleslege bőségesen képes Budapest egész évi szükségletét fedezni.
— Siketek és nagyothallók budapesti intézete. A Közoktatásügyi Népbiztosság a Bethlen-téri siketnéma-intézetét államosítván elrendelte, hogy a nevezett intézet a következő tanévtől kezdve a siketek és nagyothallók intézetévé szerveztessék át. Ezen uj tipusu intézetnek négy tagozata lesz, mégpedig játék-iskola, szakiskola, tanfolyam és középfokú iskola. A Közoktatásügyi Kép-biztosságnak emez elhatározásával több évtizedes küzdelem nyer megvalósítást a gya-ker\'atban a proletár gyermekek érdekében Az intizet közelebbi célját és rendeltetését — az érdekeiteknek adandó tájékoztatás céljából — a következőkben vázölják :
A játékiskola célja és rendeltetése az lesz, hogy a 4—7 é»es korban megaiketült vagy nagyothalló gyermekek ide kerülvén, szakszerű InUvnátüsos ápolás, gondozás, óvás, nevelés, tanítás és foglalkoztatás révén mog-me.itessenek a mefcnémulástól. A játékiskola növendékei 7 éves korukat betöltvén, az intését szakiskolájában kerülnek, ahol az alap és,közhasznú. • ismereteket ?\'4j.aUtf.Á,k . T.ajd^el. Ugyancsak ebbe a szakiskolába osztatnak be ttok a gyermekek is, akik riiint elemi iskolai tanulók lettek siketté, vagy nagyothallóvá, de siketségük vagy nagyothallásuk miatt tanulmányaikat ue elemi iskolában nem folytathatják tovább. A tanfolyam az iskolaköteles koron tul megsiketült felnőttek részér«
szerveztetik azon óhajból, hogy ai e korban | megsiketüJtek. .megtanulván ott a .beszédnek I szájról való leolvasását, (amely képesség az elveszett hallást van hivatva pétolni) nevezettek zavartalanul beilleszkedhessenek a munkás társadalomba. A középfokú iskola tanulói részben azok lesznek, akik az intézet szakiskoláját elvégezték, részben pedig azok kerülnek majd ide, akik mint. középiskolai tanulók siketültek meg, vagy lettek nagyothallókká s e miatt kellett abbahagyniok.tanulmányaik tovább folytatását. Az intézetet igénybe venni akaróknak — személyes, vagy Írásbeli érdeklődésére — készséggel ad közelebbi felvilágosítást az intézet vezetősége Budapest, VII., Bethlen-tér 2 szám.
Sport.
(:) A BEAC. Nagykanizsán. A budapesti
egyetemisták footballcsapata az éjjel megérkezett, hogy városunk rhíndkét csapatával felvegye a versenyt. Ma délután (3 órakor a Tornaegylettel, holnap vasárnap délután á vasutassokkal méri össze erejét. Miután mindhárom csapat közismerten fair játékot produkál, reméljük, hogy a közönségnek valóban igaz sportélvezetben lesz része. Jegyek a Hirschler tőzsdében kaphatók. Az NTE csapata a következő Összeállításban játszik: Szucsich Pollanz Horváth
Simonyi Tóth Harangozó Hirschler Schallér Üeiső Marvalics Bálint Tartalék : Vince, Krammer Zoltán.
(:) A női tornaóra ma, szombaton délután a mérkőzésre való tekintettel elmarad.
PártUgyek.
Fehlvás. Felhívjuk az összes szakszervezeteket, hogy a juliusá pártadóval . nevek szerint felsorolt listán számoljanak le, mert uj pártkönyvecskék lesznek kiadva. A párt pénztárosa naponta délután 3-—Ü óráig rendelkezésre áll ez ügyben a szakszervezeteknek.
A téglagyári csoport felhívja a tagokat, hegy folyó hó 3.-án, vasárnáp délután 4 órára a Viktória téglagyárban értekezleten jelenjenek meg. .,4 veie\'.őség-.. ..
A nők szabadszervezete ezúton értesíti tagjait, hogy vasárnap délután 8 órakor az arénában nagyfontosságú gyűlés lesz. — Minden tag ott legyen. — A nők szabad-szervezete utján vidékre egy szakácsnő és egy német leány kerestetik, jó fizetés és ellátás. Jelentkezés a szervezet helyiségében (Kaszinó, Kazincy-utca) este 6—8 között.
Magántisztviselők helyicsoportja ma délután 4 órakor választmányi ülést tart. A rendkívüli fontos tárgyra való tekintettel a választmány tagjai a pontos megjelenésre folkéretnek.
A nagykanizsai ácsmunkások felhivatnak, hogy holnap reggel 9 órakor jélenjenek meg az egyesület helyiségében. Vezetőség.
Az ifjúmunkások müvészestélyéro kijelölt szereplők ma délután 5 órakor jelenjenek meg, hivatalos helyiségünkben. Az ifjúmunkások v \'szérVűüöfrifcOtt&ága \\ma délután 7-órakor gyűlést tart, A vezetőség.
A Nagykanizsai Szocialista Pártszervezet első kerületének végrehajtó bizottsága julius hó 30-án tartotta alakuló ülését s megválasztotta vezetőségét. — Elnöknek: Kirchknopf Károly, pénztárosnak Pírity Sándor
ós jegyzőnek Filipovics Ferenc elvtársak választattak meg — Hivatalos helyiségül a Szocialista Pártklub (volt Kasinó) 1 emeltén lesz kiszemelve. Legközelebbi gyűlés augusztus 6 án, jövő szerdán este fél 8 órakor lesz megtartva, melyre szigorúan pontos és teij-js. számú megjelenést elvár az elnökség.
A festőmunkások tfcakcsoportja felhívj* összes tagjait, hogy ma este 7; órakor tag gyűlést tart. A vezetőség
11114/1919.
Hirdetmény.
A városi intéző bizottság az összes szakszervezeteket felhívja, hogy az augusztus havi munkásdűhány kiutalása végett 18 éven felüli tagjainak számát folyó hó 3-ikán délar lőtt 11 óráig a v. közellátási hivatalnál jelentsék be. Elleneseiben a mult havi tag létszám után fog a kiutalás eszközöltetni.
Miután az intéző bizottság meggyőződött arról, hogy egyes szakszervezetek a 1\\ N. 31884\'lfHt. íz rendelete ellenére vörös katona tagjaikat is kimutatták s a munkásdohányt azok részére is felvették, ennek folytán a szakszervezeteket figyelmezteti, hogy jövőben hasonló eljárástól tartózkodjanak, mert kénytelen lenne az illető szakszervezettől a tmínkásdohányt megvonni
Nagykanizsa, 19Í9 áuguslus 1
Véroai iniéió bhottaig
Szlvarkahdvelye» szlvarkapaplr- j különlegességek, szlvarka és szlvarszlpkák, képeslap újdonságok. ÖNGYÚJTÓ és TOZKŐ J nagy választékban kapható
GrUnhut Pál
:: dohánylőzsdélében, Deák-tér 10.- «:
ide T
■II, Ili
Benzin, tiiask«, bél
Forgács öngyújtó ég, mint a forgács. Kizárólag
FORGÁCS R. tőzsdéjében Magyar-utca ¿3.
í
Szakszerű aiiápolás otthon uat ügy Mm ba
MEDEA nOvénykrémet használ,
mert ettől eltűnik a szeplős, mái-foltos, ariyálggyek himlőhelyes felső hámréteg éa\'llde, Ifjú arcbőrt nyer. Ára 25 kor. Alabaslrotnhoz hasonló lesz a bőre ha MEDEA einollkrémet és pondért használ • nappalra, Ára c kellőnek egyilllvéve 37 kor. Haja megnfil és nem hull, ha MEDEA halellzlrl használ , .
Ára 22 kor.
Dlscrét szélküldés a pénz előleges téküídése imjp. úlínvéi mellen
MAT1S ós PRANGER
okleveles vegyész, kozmetikus KISPEST.

&
i
3!
s, 2 <
2 ZALAI NÉPAKARAT
1919. Augusztus 6.
Az állam gyermekei.
i
Hirdetmény.
Az állami eltartásban (menhelyeken) levő gyermekek védelme dolgában tervezett reformokról az alábbi információkat nyertük:
—Az állami eltartásban levő gyermekek igen nagy résZc má\'parasztcsaládóknal, úgynevezett telepeken van elhelyezve. Akadnak falvak, amelyekben 20—100 gyermekethelyez-tek el egyenként, vagy kettőnként 1 — 1 nevelőszülőnél, azaz olyan családnál, mely, a gyermek tartására, ellátásárá, állami tartásdíj fejében válalkozik! E gyermekek ellátását, a velük szemben tanusitott bánásmódot, egesz-ségi állapotukat, iskolábajárásukat stb. a helyi tclepfeliigyelőnő ellenőrzi e fontos feladatot.
Az elhelyezésnek ezt a módját a tőkés állam találta ki, s így természetesen számos súlyos hibája van. Egyelőre azonban kény-sz^itve vannak. ezt a. xendazert megtartani, mert bármennyiro alaposan kidolgozott pro-gramm is áll rendelkezésre, az árva vagy elhagyott gyermek intézeti elhelyezéséről ideális körülmények között való örökbeadásról sajnos meg szó sem lehet — máról holnapra kétszázezer gyermeket intézetben elhelyezni, örökbefogadtatni lehetetlenség, minthogy nincs elég intézet és örökbefogadó. Addig is tehát, mig kellő számú intézet nincsen, a telepek megreformálását viszik sürgősen keresztül, s a legdurvább hibákat kijaviiva, legalább átmenetileg tűrhetővé teszik a gyermekelhelyezésnek ezt a fr.rmáját.
A telepekre való kihelyezésnek egyik nagy hibája az alacsony tartásdíj volt. A neveiőszülő ennek következtében a gyermekre forditott költségeit ugy hozta be, hogy kicsi korától fogva munkaerőnek használta, libát, disznót őriztetett vele, házimunkára fogta. Ennek azután az volt a következése, hogy a gyermek nem járt iskolába és anafabétaként nevelkedett feL A Népjóléti Népbiztosság azért sürgősen felemelte a 10 és 16 koronás havi tartásdijakat 50—150 koronára. Ezzel nagyobb választási lehetőség nyilt meg a nevelőszülők között és jobb elhélyezést is lehet biztositani. A telepfelügyelőnők néhány 10# koronás évi tiszteletdiját, is rendes fizetésre emeltek,.hogy. hivatásként űzhessék eddig mellékfoglalkozás-szerű fontos feladatukat.
A reform legfontosabb része azonban most van megvalósítás előtt. A telepeket mintatelepekké fogják átalakítani. A mintatelep lényege egy napközi otthon, amelybe a menhelyi ós falusi gyermekek egyaránt eljárnak. Együtt jatszanak, egyforma kedvezményben részesülnek. Ezzel kiküszöbölődik az a külömbség, aiieíy a menhelyi és falusi gyermekek között ma sajnos igen erősen fennáll. A napközi ott-honban foglalkoztató, konyha ós étkező is van. A konyhát maga napközi otthon látja el a b.>ífcáwto?ft. gyermekföldből, amelyen, gozda-\'Si\'gí tunitö vezetése mellett a nagyobb gyermekek dolgoznak. Ennek a földecskcnck ilyen-for.nán kettős hivatása van. Egyrészt gazda-s»gi iskola a gyermekek számára, másrészt nv.1.¡javítja a menhelyi gyermekek szűkös ■euv.s9ák; •• . .......» ..... v-.va,.. ...•-•:
Bejáróné felvétetik
. a . háztartási. teendők .-.elvégzésére, teljes ellátással — Csengeri-ut 17.
Az élelmezési diktatúra 2. számú rendelete értelmében az összes nemtermelők hatósági llsztellátásban részesülnek és ebből a célból névszennt kimutatásba foglalva pon-tbsart összeirandók. F. évi Augusztus hó 15-től csakis azok fognak lisztellátásban részesülni, akik ezen névszerinti kimutatásba fel lesznek véve. Az összes nemtermelőknek, illetőleg nevükben a háztartás fejének vagy más megbízottjának, tehát saját érdekükben áll, hogy az alábbiak szerint a közellátási hivatalban pontosan megjelenjenek és a szükséges adatokat magukkal hozzák. A jelentkezés a hatósági élelmezési könyvecskén levő hatósági, szám jegyének sorrendjében történik oly módon, hogy augusztu^ hó 4* én hétfőn délelőtt 8—9 óráig 1921 - 1980 hatósági szám 9—10 , 1981 -2040
délután 2—3 3-4
5—6
10—11 . 204 2100
11—12 „ 2101—2160 , 2101—2220 „ 2221—2280 . 228 L—2340. . , 2341—24#0
tartoznak megjelenni.
A jelentkező tartozik ©agával hozni a hatósági élelmezési könyvecskét, továbbá a házi bizalmi igazolását a háztartáshoz tartozó ellátatlanokról Ez az igazolás a következő tartalmú legyen : , Alulirt házbizalmi személyes meggyőződésem alapján igazolom, hogy N. N. nemtermelő háztartásában ■ a következő^ ellátatlanok vannak. X. Y. családtag (pl. 10) éves, N. N. háztartási alkalmazott (24) éves." Vagyis ebben a bizonyítványban a családfővel együtt az összes ellátatlanok név, foglalkozás és kor szerint feltüntetendők, a háztartási alkalmazottak munkakönyve is elviendft A valótlan adatokat igazoló házbizalmi — aki lelkiismeretlen vagy felületes eljárásával a helyi közellátás érdekeit veszélyezteti — a köz-ellátásból való - teljes kizárással büntettetik azzal az ellátatlannal együtt, aki házbizalmival összejátszás, vagy ennek félrevezetése utján valótlan adatokat mond ba.
Felkérjük a közönséget, hogy a jelentkezés sorrendjét a legpontosabban tartsa be, mert az amúgy is erősen igénybevett közellátási hivatal személyzete nem lesz képes feladatának megfelelni és a felesleges tolon gás és ácsorgás is csak ugy tesz elkerülhető, ha a közönség a fent közölt sorrendet a legpontosabban betartja. Ismételten figyelmeztetjük a közönséget arra, hogy aki az előirt időben személyesen vagy megbízott utján nem jeletkezik, augusztus 15-től kezdve lisztellátásban nem részesül. •■•»v yt :\'*" Intézőbizottság.
A KORA HBGGKLI
ÓRÁKBAN J ELENIK
KREDETI JELK-
FON É8 TÁTIRAT
| E LENTÉSEK KEL.
Egyes szám ára 30 fillér.
\' Kapható a dohányárudákban ós az utcai rikkancsoknál.
Hirdetések IMlii a biÉMi:iii
hétfőig, augusztus 4-ig
ui változatos műsor
keretében naponta előadásokat tart,
«"v ■■fWH
Balatonbouiáron,
-a—rí közvetlenül a Balaton mellett ——
3 szobás nyári lakás
összes mellékhelyiségekkel augusztus 1-től szeptember 30-ig jutányos áron kiadó. ...... Cim a kiadóhivatalban. -----; -
TÜZKÖ
minden mennyiségben kapható: GARAMYOLGYI és SZEM ERE dohány-nagyárudában 1 ======!
Könyvök:: Folyoiralok :: Zenemüvek
rionuri
riiMiiiri Ni-1-.uai»
I IWUIIUL UiTIUIlU. WibUi m«-> r Irodaszerük; • (litítikanymk ptptroV hangszerak, díszműáruk Játéktárgyak
Sporthirlap kapható
Garamvöigyi és Szemerénél.
»Úti. ••»oljF«m
Nagykanix.a iao. Auaucztu« 3. Vasárnap.
176 llá«.
„„»mi«\'» •• M«mm«MM
„„».ni»... •u(«r-ui «. .«»m ,„rt...t«..»l klM.hlv.MII
A s.zooái munkások pábtjAnak alsó-zala.vlEGYIIl reggeli hivatalos lapja
tiotl««to»i «rak i
— korona
Statárium Nagykanizsán.
A városi intézőbizottsága ma dél-.¡ölt az alábbi, Mindenkihez I fel-ratu hirdetményt bocsátotta ki:
A béke és rend biztosítása érilekében elrendeljük, hogy a városban mindennemű csoportosulás és clvényekkel való Izgatás szigorúan ilost
Esetleges fosztogatók a rögtöniéi« bíróság elé állíttatnak. A rend rdekében a statáriumot elren-lellük, .. . , ,
Este 10 óra után az ulcán Iga-olvány nélkUI tarlózkodnl nem zabad.
A város közönségéhez,
„, A,. Jjntekojvnán)!.. .lemondott .«*-.»• ormányzó hatalmat szocialista kormány ette át. Az átmenőt nehéz kérdésének isgoldása csak ugy lehetséges, ha min-enki — polgár és munkás egyaránt — egitséget nyújt az intézkedésre jogosult atóságoknak a közrend, a nyugalom
a közbiztonság fenntartására és legúuásdra irányuló munkájához.
Mindenki őrizze meg nyugnlmát! artózkodni kell minden olyan cselek-éstil, ami at egyetértő munkát aka-ályozza és súrlódásokhoz vagy ellen-lekhez vezethet.
Erre való tekintettel a tegnap estére ¡«letett népgyűlést sem tartottuk meg. elkérjük a város minden lakóját, poi-arokat, munkást egyaránt, támogassák z intézkedő hatóságokat a rend, a nyu-alom és a fegyelem megóvását célzó ítézkedéscben, kerüljék a felesleges soportosulásokat és ne nehezítsék meg nr|ak a mindenek felett álló célnak az •-rését, hogy, az átmenet sulyos fel-\'latai zavar, súrlódás, vérontás nélkül hassanak meg.
A szesztilalom továbbra is érvény-"\' van. Ennek a szegény országnak
Mr. . nyomorát esnk- kőzüs- vállvetett, eymást megértő munkával, fegyelme-őséggel birják enyhíteni.
Tartsunk össze mindnyájan! .teffl-Q.JM4. és,nyugalom/,,
Intéző bizottság.
Szombat (télben megszüntették a,hadműveleteket.
Megkötik a fegyverszünetet. — Az antant feloldja a blokádot. — Zsírt, szenet és élelmiszert kap az ország. — Az ellenkormányokkal nem állanak szóba.
Budapest, augusztus 2. Ágoston Péter a Magyar népköztársaság külügyminisztere a külpolitikai helyzetről és a rendszerváltozással kapcsolatos politikai és gazdasági kérdésekről a következő nyilatkozatot- tette r^\' *^* A külpolitika iránya adva van azzal, hogy az antanttal
feltétlenül békét akarunk kötni. A béke érdekében első és legfontosabb elhatározó lépésünk, volt az, hogy áttértünk a ttmácsremlmrrőr a demokrácia útjára és köteleztük\'magunkat a démolcráciának\' megfelelő alkotmánytervezet elkészitísero,
az alkotmányoaó gyűlés összehívására. Kötelezeltséget vállaltunk- arra, hogy a politikai bűncselekményeknek azt * körét, amely a tanácsrendszerrel függött össze, megszüntetjük és a politikai bűnösöknek amnesztiát adunk Ez azonban nem jelan\'.i azt, hogy a \'köztársasági rendszer alapjának veszélyeztetését lehetővé tesszük. Az amnesztia rendelet tervezetét a ma délután tartandó minisztertanács veszi tárgyalás alá. — A szociali zálás tekintetében az uj kormány határozottan a szocializálás elvi alapjárt áll, de a szocializálás méreteinek és hátárainak megállapítana tekintetében nem a minisztertanács, hanem az alkotmányozó gyűlés hivatott dönteni. Ez azt Jelenti,-hogy a szocializált üze-mek továbbra is szocializálva maradnak.
A Népköztársaság kormánya első feladatának tekj.jtfi ;;.>,., . . a fegyverszünet megkötését és a vér-ontás megszüntetését. A kormány a fegyverszünet megkötésére vonatkozó lépéseinek eredményeként Romanetli alezredes, a budapesti kalonai misszió vezetője és az antant egyedüli itteni képviselője már az éj fnlyamán elküldötte tisztjeit a román hadseregek parancsnokságaihoz, azzal
az utasítással, hogy . ........ ..........
az elienaégeekedéet szüntessék be. As ellenségeskedést ezen utaaltáe alapján
az egéaz fronton ma délben már bejt szüntették
.}.:■ .Intézkedéseket tett ¿.kormány------.v"
Budapest ¿a as orazág nagyobb váró sálnak zsírral, élelemmel, kőszénnel ét más közszükségleti oikkekkel való ellátása iránt. Az antanté béosi mlasziója ..határozati ígéretet.tett a blokád meg- .
szüntetésére. Erre vonatkozólag megnyugtató Ígéretet tett Romanelll alezredes is a ma nyilvánosságra hozott proklamációjában. A fegyverszünetre, valamint rendszerváltozással kapcsolatos politikai ós gazdasági kérdésekre vonatkozóan
a tárgyalások sikere szempontjából megnyugtató, hogy az antant határozott Ígéretet tett arra hogy az elienforradalmi kormánnyal nem. tárgyal és vele somminő connexust nem tait
Budapeat, augusztus 2. Peydl Gyula
miniszterelnök a kormány legközelebbi és legsürgősebb feladatairól a következő nyilatkozatot telte a Vörös Újságnak:
A kormány egyik legjelentékteljesebb és legközelebbi feladata, hogy a belső rendet . és nyugalmat megőrizze. {Ha valamikor szükség volt arra, hogy mindenki a legteljesebb fegyelmezettséget és önuralmat gyakorolja akkor / erre a mostani időben legfokozottabi mertékben van szükség. Az ország reorganizálásához a rend és nyugalom járu\'hat hozzá a leghathatósabb,™, aminek következtében # törekvésű^ Uftgy , minden
rendzavarást megakadályozzunk és a belsl nyugalmat fenntartsuk. A kormány legközelebbi teendője az antanttal való tárgyalás felvétele. Érre vonatkozóan minden intézkedés megtörtént, ugy, hogy a kormány megbízottai a legközelebbi időben megkezdik a fegyverszüneti tárgyalásokat. Nagyon fontosnak és jelentőségteljesnek tartom, hogy mindenki a helyén maradjon ós a munkástanác|ok fokozott igyekezettel végezzék feladatukat, amelyek a mostani sulyos időkben rájok hárulnak.
Béos, augusztus I. . Neu Freie Presse" ■interjút .közölt -W-eltner Jakab elvtárasal, W missziójáról a következőket mondotta:
— Azzal a megbízással jöttem Bécsbe, hogy az antant mérvadó személyiségeivel tárgyalásokat folytassak, mlkép volna lehetséges Magyarországon az átmenetet biztosítani, a blokádot megszüntetni Magyarországot ismét a termelés és a béke útjára vezetni.
Arra a kérdésre, vájjon az uj kormány ideiglenes vagy végleges jeilegü-e, Weltner így válaszolt:
— Az uj kormánynalf ideiglenesen az a hivatása, hogy a béketárgyalásokat előkészítse. A; újságíró megkérdezte,. va>x>n áz uj kormány a nemzefgyülés\' áíapján \' áíT-e. A válasz ; a kabinet ebben a kérdésben még nem foglalt állást, azonban nem nehéz a kérdésre válaszolni, ha a miniszteri lista összeállítását vesszük tekintetbe.
- Bu4«peat, -augusztus - Payer Kértly belügyminiszter a Vörös Újság nak a következő nyilatkozatot tette: \'
— Addig, míg megtörténnek azok a változások, amelyek a politikai rendszer változásának a. következményei, - magmarad a" tanácsiguzgatés, mindenki helyen marad és
¿AL*J- NftftYKAftflT
l^ft». augüszm3 3 ;
kételeles beiartani fi jelenlog érvényben lévő rendeletekot. Ezen nehéz időkben mindenki kítélés legnagyobb erkölcsi felelősség terhe mellett dolgozni. A legnagyobb e-őfeszltéssel fenn kell tartani az országban a rendet. Mindent ilkövotek arra nézve, hogy minden •.sázetüzesnek cs rendzavarásnak elejét veg> em, elrendeliem, hogy mindennemű zaszlódisz és egyéb diszitéb bevonandó. Ezelc a rendkívül komoly megpróbáltatásokkal teíjVs idők\' nem alkalmasak a pompára, lobogódiszekre, komolyan, fcrHasan, fegyelmezetten kej.1 szembenézni az eljövendőkkej,
Ak elifi minisztertanács*
A korjiHoy tagjai letették a iogad<tltuat.
Budapest, ^ugusztüs ír\' A M T. T je-enti: A kormány tagjai szombaton dé lután ő érakor tették le a fogadalmat a központi munkástanács e\'nökségéník kezébe. A fogadalom ietétele után a kormány minisztertanácsra ült össze.
Az Államtitkárok. A szombati minisztertanács kinevezte az\'
ál lamti ;kár oka w. ——--«—•~—-................ —
Balázs Emil igazságügyi,
pónai Zoltán, belügyi,......— ----------
Horváth JenŐ hadügyi, . Méhely Ká\'ináiilpar es keresKedéiémügyi, Erdélyi «Mór közélelmeaésügyi, Szikora János földmüvelésügyi (politikai) Ráoz Gyula földmüve\'ésügyi (admí-
-\'••------ ------nisztráttv;).......-..............
Kalmár Henrik^nemzetitégügyi és Asoher István közoktatásügyi államtitkárok lettek.^|__
Budipest, aug. 2 A M. T. I. jelenti :. A szombat esti mi: isztertanács a pénzügyminisztérium idniglenes vezetésévé - Peid* Gyula miniszterelnököt, az Igazságügyminisztérium ideiglenes vezetésével Ágoston Péter külügyminisztert bízti meg Mtykios Ferenc pénzügyminiszter, ilietőleg Garami Ernő igaaság-dgyminifcztér távolléte tátf;\\rúára.
á kormány első rendeletei.
A magyar kormány ma délután három rendelfttet adolt ki Egyet az államformáról, a irtásod!Kdr á \'jöglóly íónbwFg""biztos»fós ¿rÖTÉT\' a harmadikat a politikai foglyok megkegycl-mezésérŐI.
I. A magyar áram formája: Nápkfliz; társaság. Ennélfogva a magyar állam meg jelölése: ,M«gyar Népköztársaság\', «kormány megjelölése : „Magyar Népköztársaság kormánya".
II. Az eddig érvényei jogszabályok — e volt Tanácsköztársaság rendeletei is — mindaddig érvónyoen maradnak, smig azokat a magyar Népköztársaság kormánya kifejezetten hatályon kivül rom helyezte.
III. Bűnvádi eljárások, megyek, f. ,évY márö 21,"és atig.- 2. közötti idö alatt elkövetett politikai természetö oselekmónyek miatt indultak meg, meg^züh etendök. Az ilyen cselekmények miatt előzetes letartóztatásban levőket szabadlábra kell helyezni. Ha az ügyb-wv m4r bUntetö-Uéletit hozta*, a bUntetást elengsdlk és «z itéletiez fűződő minden jogkövetkezmény elenyészik: azokat a politikai foglyokat akik Őrizetben vannak anélkül, hogy ellenünk bűnvádi eljárás indult volna meg, szabadlábra kel> J helyezni. |
E rendeldtet ai Igazságügyi miniszter hajtja végre.
E három réndiíetot\'Ttíiüí ^\'üfa\' miniszterelnök szignálta. \'J*"\'\' l\'Z\'X
& mankássátf ejjséuesen sorak^ zott a kormán; támogatásira.
Budapest, augusztus - \'2. Szombaton délután 4 órakór aZ Össérts Sfc\'akmák"\'biZatmi-testületi* értekezletet tartottak, amelynek tárgya a politikai helyzet volt.
A magyarországi vas- cs fémmunkás szövetség fó és vezető bizalmi testülete is gyűlést tartott, amclvcn az öv«zes ^yáfákat^ m\'ntegy §000 blzaími férfi képvselte Ku fi Zsigmond n;é*félóras beszédben vázolta a politikai helyzetet. A gyűlés ezután \\ira nélkül .egyhangúlag tudomásul vette , a- kormányváltozást és kimondotta, hogy az uj kormány politikáját támogótju.
Ugyanilyen határozatot, hoztak a többi szakmák bizalmi testületei is.
Budapesten teljes a rend.
Budapest, augusztus 2. Budapesten már akora reggeli órákban igen nagy vo\'t az élénkség. AZ egész városban nagy a forgalom. A járő-kelők mindenüti csoportokba \\e ródnek ós énekelve járjak be fóleg a belváros .utcáit«- Nagysgamu tunicg vonuit íd. a K tz szSító! elé, ahol Homane li alezredes, az olasz miszió vezetője lakik es lelkesen ünnepelte. Egyébként a városban teljes a rend és a nyugalom. Az éjszaka fulyamán egyetlen zavaró incidens nem történt és ma reggel a munkásság rendesen munkába áiott. A pol gárság és munkásság egyöntetűen támogaija az uj ko máriyt ,,„53i.,f®!elősj§ggtj^\\e,sv
feladatéban. «
Tilos a plakátragasztás.
Budípea\', augusztus 2 Haubrloh József elvtárs hadügyminiszter, Budapest karhatalmi főparancsnoka a követkoiő paiancsot adta ki:
Holnap déli 12 óráig a fővárosban az összes falragaszok eltávolitandok Kivételt képeznek azok, amelyek álialam augusztus f4 óta adattak ki. További rende1 kezesig csakis az általam aláirt vagy ellenjegyzett hirdetmények ragoszthatók ki.
r* tHnfepesv
Haubrioh József
ÍiuJ:tpe>t k»rhal«lmi fópar.uicsaoka.
KUlföldi állampolgárok különös védelme.
Badapest, augusztus 2. A magyar külügyminiszter rendeletet adott ki a Magyarország területén tartózkodó külföldi állampolgárok kÜ;5fi5| védelme tárgyában Idegen ál« lampolgárok lakásaiban, bűncselekmény eseteiből eltekintve, senufiincmü hatósági eljárásnak további intézkedésig helye ni ne*. Kivételt egvedül az nljamrcnd^rse^ igazolt ,nyomozó közéget képeznék, akik a külügyminisztérium idegen védelmiirodájával együtt, büncselek-neny esetéten nyomozati cselekményeket idegen állampolgárok lakásain is végezhetnek. Külföldi állampolgárok üzleti helyiségeiben, .valarowfc\'flyaíi-.UUpok««* »kMáráieg" fi ■ kítlügy • minisztérium idegenvédő " irodajának kikül döttjtf; léphet be-a hatósági e járás foganatosítására. A volt külügyi népbiztosság által eddig kiállított idegen állampolgárságot tanti-•sifcó »gazoK\'ám-ok; •í^fiW^vet^W\'^Wv^ftí^i^ éivényben murádnak. El kell fogadni az ide-
gen állampolgárság igazolására az iileték külföldi hatóságok elsősorban a Magy^J szégon székelő külföldi követségek ¿s k zulátusok áltól kiállított igazolványokat leve\'eket is.
Semmiféle zászlót snm szabad kitűzni.
Budapest;1 augusztu^; 2. A belűgy\'mi\\t. terium közrendészeti főosztálya elrendeli hogy a középületeken, valamint magánházak« lévő Összes lobogók (ugy a pirosak, mint , piros-fehér-zqldek) azonnal bevonandók. Eit, r?ndelet. ^ta/tAsáért,.a hAzfciüpy^U « bíaj. miak személyesen fe:elősek, az ellfre y^ ellen pedig n legszigorúbb eljárást indítják m«t
Az uj miniszterek
Moffynrorszdü legnop mceszüni lanfa. liözlíraasáK lenni. Az ország ¡igytiwi vezetését oly kormány velte kezébt, m,l|-nek tORlalra a szervezett múnkásjá^ «» egész dolgozó nép bizalomteljes v.irakoiB sal néz. Mélységes történelmi, túrsadalmi gazdasági erők kényszerllellék a lioia1. birtokosait arra, hogy félreálltnak é\' cngcdieriík egy olyan alakulásnak, amil bar a tiszta szocializmus elve.. .alapján számol vet a gyakorlati élet és a rem; közi politika következményeivel Is.
Tény az, hogy az aniant a ne^y fél éves háború ellenére — bár gaidasái lag és katonailag tneggyöngUJt — ms mindég elég erős ahhoz, hogy energiivj érvényesítse velünk szemben azokat rendszabályokat, melyeket « béke blzl» tása érdekében szükségesnek lát. Tény hogy gazdasági és katonai elzár,iso. ebben a fojtó légkörében szükségszerűi hiányzottak azok az előfeltételek, melyek körülöltünk folyó világ gazdasági nag szervezetébe való bekapcsolódást lehelő« leilck volna. Amikor a lanácsköziurodiáj kortnányzó tanácsa tegnap lemondási elhatározta, ezekkel a váitozhatlan tén^kkt vetett számot. Ezeknek felismerésevei ¡ufó arra a felismerésre, hogy ennek az orszá? .pák békéjét és.jüvdjél más .alapokon biztosítani.\'L.e kellett mondani é» át ki adni a helyei olyan . kormánynak, flme!l)< az aniani hajlandó szóba állani, \'amelynt kedvéért megnyiija halárainkat, és a«« képes bennünket a vllágforgalomba bekap csolni. "
Az uj kormány taglal munkások, szpcializinus régi harcosai. Első felüdít hogy a rendet és fegyelmet fenntarisák, anlanltal a tárgyalást megkezdjék és az helyzet felé az uiakal kiegyenlllsék. Eló k« késziieni a talajt a gazdasági regenerál-nagy munkája számára.
^mitesztendős háború elpu titoit, útra Vell épiienUnk és az országi szilárd alapra kell helyeznünk. Bizony hogy nem lesz ebben az országban sen\' aki a kormányt ebj/en a megpróbáltatása és munkának hcliéz óráiban ne lámo^\' E \'.pi löhatbJrt hlncs^tfWc jÜíríóR, niiíCs«« osztályok. Mindenkinek a kormány t»0* kell állni, Iiokj\' e sokat szenveded m** országol az öl év óla égő poklokból vezessük. Csak lelies egység, hornionM tllrefcm a\' heh^ \'ís TÜgg» \' g\'azdáááj?\'\' ^ dések megoldásával szemben, liircicin
i5\'¡;>; nugusztüí" 3:1
kibontakozás muntaSlának befejezéséig Ez Hztoshla a konszolidáció lehetőségét.
A kormány vállaira rettenetes erővel nehezedik hivatásának súlya. Visszaloholt Iclekzellel, a feladat nagysága Iránt érzeti íhliatlal kell segíteni munkájában- Soha olyan nagy szükség nem volt arra, liojy megszabadítsuk magunkat a magyar átoktól, a széthúzástól, \'»¡ni most. Minden ereiével, értelmével és akaratával egységesen kell állni az egész társadalomnak a inost következő idő kormányzati és építő munkála
mögött. .............., ;
Peidl Gyula miniszterelnök eredeti hivatasa\'betűszedés. A nyilvános éleibe való lépése után azonnal\'sikerült neki a nyomdászok szervezetében kiváló állást ketólténi. " Typographia szaklap szerkesztője lett. Utána pedig a nyomdászok szakszervezetének vezetője. — Szakszervezetének mozgalmaiban Peidl mindig tevékeny részt vett és különöse:! n kollektív szerződések megteremtésével szerzett nagy érdemeket. A Károlyi kabinetijén Peidl A rfé\'pjőléíi miniszteri tárcát vállalta. Március 21-iko után\'a nyomdászok egyesületéinek hivatalnoka lelt,
Payer Károly belügyminiszter muiv kás. A vasmunkások szakszervezetének állandó vezető tagja volt. Miután évekig hadiszolgálatot .teljesíteti,.« szakszervezet titkára lett. A Károlyi rezsim alatt Payer a bányászat kormánybiztosa volt, amely állásban kiváló újításokat vitt keresztül Ezzel a szakkal az uj belügyminiszter a szocialista kommunista kormányzat alatt is fogla\'kozott.
HaubricH József hadügyminiszter szjajép vasmunkás. Azután, hogy a harctérről hazatért, élénk tevékenységet fejtett ki .a vasmunkások mozgalmaiban. A tanácskormány alatt március 21-től április 4-ig kereskedelemügyi népbiztos lett Április 5-én hadügyi népbiztos he> lyettcs lett, ámely után a negyedik hadtest parancsnokává nevezték ki, ugyanakkor megbízták Budapest karhatalmi parancsnokságával is.
Agoslon Péter az uj külBgyminisz ter a párt legkiválóbb teoretikusa, aki m ir a pártnak nevelő munkálataiban a kilencvenes révekben -élénk részt vett. Tanár volt a jogakadémián és_ legutóbb Nagyváradon töltötte be ezt a-tanszéket. Ebből az állásából a Károlyi kormány Nagyvárad város és Biharvármegye főispánjává^. és kormánybiztosává nevezte ki. A Berinkey kabinetben azután belügyi. államtitkát lett és a tanácskorntány-ban eleinte mint akülügyi népbiztos képviselője, később pedig mint külügyi népbiztos működött. Az országos szovjet naijy ülése után ezt az állást az igazság-. (I«yi népbiztossággal cserélte fel Bokányi Dezsővel együttesen vezette a budapesti munkás- és" katonatanács elnökségét, i-é-^óbb a bfef loövelségi\' válság idején emlegették többször a nevét, amelyben tevékeny szerepet szántak neki.
Oarbai Sándor közoktatásügyi miniszter a szakszervezeti vezetőség Háta-.
. IftfeLjMKttetóto Ji« . tarto.?!k\'.
évtizedek óta\' vezető szerepet kapott a «nmkás mozgalmakban. Eredeti hivatása épi-őmunkás. Az építőmunkások szakszervezetében gyorsan jutott vezetősze-. .t.e.\'hez és, njintegy,„tizenöt évvel szelőit a szociáldemokrata pari vezetőségééin .tagja lett. A Károlyi kabinetben a lakás I
"ZALÁI NÉPAKARAT
hivatal vezetésével bízták meg. Március , ?.l-én a tanácskormány elnökéve válasz- j tották,^ amely állást egészen tegnapig töltötte be.
Garami Ernő igazságügyminiszter Otedeti hivatása- mechanikus. Külföldi utazásai révén széleskörű ismereteket szerzett a legtöbb európai állam gazdasági viszonyai felöl. Mint újságíró is működött és már mint 21 éves fiatalember I8y«-ben a Népszava szerkesztője lett. Egyidejűleg a Magyar Szociáldemokrata Párt vezetőségének tagja lett. Közel 23 évig szerkesztette a Népszavát. Amíg a Károlyi kabinetben-a kereskedelmi tárcát elvállalta. A Tanácsköztársaság vezetőségében nem foglalt helyet. Ezalatt az idő alatt.széleskörű tanulmányokat folytatott.
I\'akiics Józsaf főldmivelésügyi miniszter bár eredeti hivatásara nézve mezei munkás volt, mégis már iiju éveiben a Népszava, Földmunkás és Világszabadság\' munkatársa volt ós kiváló novellisztikus vázlataival szerzett jó •nevel magának - A pártban is nagy szerepet játszott. Állandóan vezető állással bizták meg a földmunkások szakszervezetében, ahol mint titkár is működött. Amikor a folyó évi március havában a Világszabadság napilappá alakült át, Takács annak felelős szerkesztője lölt. :.■ — - -■—--w
Miakits Ferenc pénzügyminiszter mintegy tiz éve a vasmunkások legkiválóbb vezetőinek egyike. Néhány nappal ezelőtt Weltner. Jakabbal együtt a központi munkás és katonatanács vezetésére hívták meg.
Dovcsák Antal ipar és kereskedelemügyi miniszter ugyancsak vasmunkás volt és sok éven át a vasmunkások szövetkezetének elnöke volt. A Károlyi kabinetben Bőhnt Vilmos mellett a hadügyminisztérium egyik vezető állasát töltötte be, ahol a leszerelés hatalmas munkáját végezte. 1019. márciusában Dovcsák előszór a -szocializálás népbiztosa lett, később azonban a szovjetülés után a tanácskormány helyettes elnökévé választották. O vezette egyidejűleg a néptanács gazdasági ügyének technjjtai főosztályát is.
KniUclhoffer Ferenc az uj közélelmezési miniszter az építőmunkások szövetségének vezetője volt.
Knaller Győző, az uj nemzetiségi miniszter az ipart tanulta. A kilencvenes évektől kezdődöleg a párt legkiválóbb némít vezérférliai közé tartozott. Knaller miniszter végig küzdötte az egész világháborút és mfltor a frontról hazaiért, a szocialista párt német titkárává választották meg.
Tilos miidei összejövetel.
Volt katwák jelentkezzenek.
A nagykanizsai katonai állomáspa-tolta kl:
A magyar katonai állomásparancsnokság felhívta a v agykanizsán (akár szabadságon levő, vagv bármily más okból) tartózkodó összes katona egyéneket, Tiogy a köwend és közbiztonság, megóvása céljából a . 20. pótzászíóalj parancsnokságnál (honvéd laktanya) a nehéz időkre való tekintettel karhatalmi szolgálatra haladéktalanul jelentkezzenek.
■wmnyrPti^K^Ztifltinfte* <¥?■»;•*.
lm.lúgf¡ mcgbisolt.
rillomás| «r.-iHsnok.
Budapatt, augusztus 2. A M. T- jelenti ; A magyar hadügyminiszter a kővetkező parancsot adta ki:
Augusztus 3-án semmi néveg nevezendő sportünnepélyt, sportversenyt sem tarthati ak meg, úgyszintén semmi mulatságot, táncos összejövetelt. A színházakra vonatkozóan a mai megállapodások maradnak érvényéén. (Vagyis az előadásokat 8 óra előtt be kell fejezni.)
Oroszország víjndása.
1 Berlin, augsztus 2. A Vóssische Zeitung stockholmi külön tudósítója előkelő pétervari személyiségtől a következő nyilatkozatot KM?!»^ - ■ .
Moszkvában a Kremlben folytatott tárgyalások eredménye még nem jegecesedett ki Olyan kormányt akarnak, amelynek megalakítása után lehetségessé válik megegyezést teremteni az összes államokkal. -Koalíciós kormány t akarnak, amelybe nemcsak a meiv? sevíkíek ós szociálreformerek, hanem az ortodox szociáldemokraták is belépnek. A koalíciós kormány összehozatalának megkönnyítésére Lenin áldozatul ajánlja fel magát. Lenin hajlandó lemondani, ha CUoserin marad a külügyminiszter és TrockIJ á hadsereg szervezője. I.ehih lémöndásá" rövid időn belül maga után vonná a seo/jet Oroszországnak demokrata szocializmusra való áttérését
Japán—amerikai ellentét
Berlin, augusztus 2. Á Lokalanzcigpr jelenti Hágából: A .Daily News* jelentése szerint a feszültség Japán és növekszik Japán engedményekre nem hajlandó. Míg Amerika a békeszerződés ratifikálására készül, addig Japán ettől tartózkodik. Japán a késlekedés okául ast hoeza fel, hogy a Mikádónak a békeszerződés ratifikálása előtt meg kell kérdezni az öregek tanácsát is.
Leszerelik az amerikai hadsereget. J
Páris, augusztus 1. Baker hadügyi államtitkár kijelentette, hogy az amerikai hadsereg leszereléséi dec.omber. harmincadikára tökéletesen befejezi.
•xa-r Mewyork, augusztus 1. Saikratávirat. A Chikago Tribunenak jelentik Páris-bók Az Egyesült-Államok kormánya két heten belől kellemetlen helyzetbe ksrült, mert ezidő alatt még két nagyhatalom tagja fogja ratifikálni a német békeszerződést és ennek következtében hatályba lép annak ellene e, hogy az Egyesült-Államok és Németország .között jogilag meg nem jÖÜ létre á békeálla-pot A fiansiék olasz k, japánek és belgák, valamint a kisebb hatalmak már kijelöljék megbízottaikat a különbőzé bizottságokba, megkezdték az égető problémák, megvitatását . V¿yezmenyefcc1f\'\'\'*kt^neK,"\'\'is, Ügyáh\'ákfi\'Ór a bizottságoknak egyetlen amerikai tagja sincsen meg. Mindennek oka ^ hogy Wilson elnök utasítása folytán a békeszerződés Amerika részéríll töptenő ratifikálására amerikai megbízol\'. a bizouségokban nem jelelhető:
4
KttMZAlatlaii lucerna takarmányt keresek. Bazár udvar II. erh. sz.
». w . Ket ■ kisebb gyermek .-mellé uCm*t ,
káuvt keresek. Ctmf a kiadóban.
ZALAI NÉPAKARAT
IDIf augusztus 3.
1H
tUgUSlfljt
3
Vasárnap
HlfcEK.
MAPI A H
•"\'"\'A\'háp kél \'4 Óra 37 perckor, . nyugszik 7 óra 33 perckor.
A hold kél éjjel 11 ár* 39 perckor, nyugszik este* 10 óra 23 perckor.
Az uj kormány
amely tegnap átvette Magyarország sorsának intézését, nem Ismeretlen Magyarország népe előli. A mozgalomnak régi kipróbált harcosai valameny-nylen, akik már évtizedek óla küzdöt-lek a munkásság és a polgárság jólétéért, boldogulhalásáért és emberi n egélheléaének blztoailásáért. Peidl Gyula miniszterelnök és Garami Ernő igazs^ügymlnlszter, Payer Károly belügyminiszterrel egyetemben sohasem tértek el a szocialista eszmék hirdetésétől és éppen azérl, meri a szocializmus végcéllá! megvalósítani Időszerűnek nem . látták« . ..mert -aze«t meggyőződésük volt, hogy Magyarország dolgozó népét az ötéves háború és az első forradalom megrázkódtatásai ulán csak egy szociállata uralom vezetheti egy boldogabb lövő felé, a szociállsia-kommunlsta rendtől fávol-lartották magukat a minisztertársaik\' valamennyien azzal a szilárd hittel dolgoztak eddig és fognak ma is á munkához, hogy az egész ország lakóssá-gának érdekeit védelmezik meg. Az ui kormány elsősorban békét akar, békét a külellenséggel és békél bent "az országban. Ez a kormány az antant Ígérete szerint megkezdheti a béketárgyalásokat a ez a kormány — ugy —«hisszük — fenntarthalja a belső rendet és nyugalmat is. A háború okozta borzalmas veszteségek liquidálása minden kormányra sulyos feladatol ró- 5 azojt, akik Ilyen helyzetben vették át az ország kormányzását, méltóan elvárhatlak, hogy az egész ország népe támogatja őket abban a törekvésükben, hogy mindazt amit az ország népének lovára külellenségeinklől kivívni lehel, kivívhassák. Ma csak . egy szempont-\' szádad, hogy vezessen mindannyiunkat: megmenteni az ország réazére a fejlődés. a boldogulás lehetőségét, olyan békét érni el, amely mindenkinek bia-tosiila azt, hogy munkájával megkereshesse a mindennapi kenyeret. Ez a kormány céi|a, ez a feladata, de hogy ezt elérhesse, minden magyar embernek egységesen kell sorakozni a kormány támogatására, ha ez meglesz, akkor A háborús romok felett u| élet fog virulhatni. _
— Nagykanizsa karhatalmi parancsnokai. A városi intéző bizottság tegnap... utáh .tartott\' ^értekbzfetén Nagykanizsa kárhatalmi parancsnokaivá Zsifkovics Sándor katonai állomásparancsnokot és Borcsányi Pál hadügyi megbízottat nevezte ki. A far-hatalmi parancsnokok teljhatalommal rendelkeznek a. város területéQjáxő. összes katonai
. (tfürösőri) karhataimi alakulatok\' felett. Mint ; értesülünk Kiskanizsán külön őrkülönitmány [ látja el a rend ós közbiztonsági szolgálatot.
— Házasság, rrancsica Rózsi és\\Mózer í Antal házasságot kötöttek. _ ......> .
— Szemtanú a varasdl katonalázadásról. Egy csáktornyai menekült levele érkezett tegnap szerkesztőségünkhöz,, amely megismertet bennünket a mult hónap 22-én Varasdon lezajlott lázadás \' feszieteivek A levélíró maga is Varasdon tartózkodott a lázadás napján abban részt is vett sőt a karján — bár jelentéktelenül — mégis sebesül\'. Szerinte nemcsak politikai okok, hanem az a körülmény j.s .nagyon közrejátszott a helyzet kiélesedésére, hogy mi\'g a szerb katona havi fizetése 30 dinár, > addig a horvát katonáké akik csak olyan kisegítő szolgálatfélét teljesítenek — semmi. Elmondja még csáktornyai ^lvtársunk, hogy a varasdi ütközetben a szerbek körülbelül 270 embett vesztették, míg a horvátok vesztesége 20 főre tehető. A varasdi forradalmár, aki idegen igazolvánnyal tudott csak nagynehezen a határon átmenekülni, jelenleg Kanizsán piheni ki az izgalmas órák fáradalmait.
— Mesedélután. Vasárnap délután 4 órakor ismét mesedélután lesz a nyári szinkör helyiségében a nagykanizsai kicsinyek számára. Kuglerné és Szab<3 Jstyánné ^elvtárs* nók\'-fógják a gyermekeket elszórakoztatni s egyúttal tanítani. Belépődíj": 60 fillér.
— Térzene. Ma, vasárnap délelőtt 11 — 12 óráig a Fő-uton térzenét ad a helyi garnizon katonazenekara
-n A Tornagylet elmaradt BEAC. mérkőzésének- jcgyeiUjhétfőtőí kezdve Hirschler tőzsdében beválthatók.
— Az Idei kenyér nálunk és Németországban. Most állapították meg Németországban az 191.0. évi termésű gabona árát és ez az ármaximálás természetesen azzal az eredménnyel járt, hogy az összes gabonafélék árát ismét lényegesen emelték. Ezt ójiási.,; munkabérrel, a mezőgazdasági gépek áránek nagymértékű emelkedésével és a ternplós többi eszközeinek drágulásával okolták meg. A kenyér minőségének javitására, helyesebben a kiőrlésnek 81 százalékra való redukálására vonatkozólag is hangzottak el követelések. A német lakosság ugyanis, amely már hosszú idő óta sokkal rosszabb minőségű kenyeret eszik, tqint Magyatország; lakossága, vágyva vágyik a jbbbmlnőségü kenyér után. E követelés teljesítése azonban, mint a berlini szaklapok írják, csak akkor válik lehetségessé, ha a cséplés után meggyőződnek\' arról, hogy a német termés eredménye minden tekintetben megfelelt a várakozásnak. — Bizonyitgatás nélkül is el lehet hinni, hogy az óriási munkabér stb. is döntő szempont volt akkor, amikor a német gabona árátmak-szimálták, de a kenyér minőségének javitására vonatkozó követelés elhalasztását nem annyira a termés eredménye felől való tájékozatlanságban, mint inkább a külföldi gabona bevitel jelentéktűlenségében kell keresni. Németországban ugyanis mind gyakrabban történik utalás arra, hogy a külföldi gabona rendkívüli drágasága és a behozatal óriási költsóge ezután is a legnagyobb feladatok elé állítja a német termelőt és hogy a kenyér minőségének javítása is valószínűen csak akkor lesz lehetséges, ha megvalósulnak azok a remények, melyeket a külföldi gabona beviteléhez fűztek. Nálunk, Magyarország terüle-
egyelőre .teljesen kombinációit kiviül esik á külföldi gabonabehozatal. Egy legutóbb megjelent kommüniké mégis tájékoztat
bennünket, hogy az idei gabonából őrölt ke-| nyérliszt ós igy a kenyér is jobb lesz a ta? \\ valyinál, mect az idén Vf százalék lesz a
kiőrlési arány a tavalyi 87 százalékkal szemben. Ebből pedig nemcsak a magyarországi kenyér jobb minőségére,\' "hanem arra is következtetni lehet, hogy Németországban eddig a béke aláiráítt sem sokat javított a helyzeten,
— Elveszett egy fekete zsebpénztárea 60—70 K tartalommal. Becsületes megtalál» pénzt megtarthatja, a tárcát adja le Keich-mannénák, Bátóry-ütca 3. sz. alatt.
PártUgyek.
A szocialista nők szabadszervezete
értesíti tagjait, hogy vasárnap délutánra hirdetett nőgyülés egyelőre el lett halasztva. — Hétfőn délután 4 óráiól kezdve a szervezet helyiségében ¿Kaszinó) cérna osztás lesz. — Minden elvtársnő, ki még eddig nem kapott semmit, jelentkezzék szervezeti könyvecskéjével. 1 orsó 10 koronába kerül. Mindenki hozzon magával aprópénzt.
Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadi árvák szövetsége értesiti azon tagjait, akik . öltönyt, ruhát jegyeztek/ hógy Kölcsei-utca J2. szám.alatt f. hó ~5-ón d. u. 3—7-ig a ruhájukat átvehetik. Aprópénzt hozzanak magukkal. Továbbá, kik bakancsot, sapkát vagy gyermekkabátot jegyeztek, azok meg 7-ón délután 3—7-íg kaphatják meg azt, ami részükre mcgállapittatott. Már itt megjegyezzük, hogy öltözet ruhát és bakkancsot :!• egyénnék, különösen magánosoknak nem adhatunk, mert kevesebb ruha és bakkancs áll rendelkezésünkre.
Hirdetmény.
Az élelmezési diktatúra & számú rendelete ■ érteimében áz össze« nemtermelők hatósági lisztellátásban részesülnek és ebből a célból névszerint kimutatásba foglalva pontosan összeirandók. F. évi augusztus hó 16-től csakis azok fognak lisztellátásban részesülni, akik ezen névszerinti kimutatásba fel lesznek véve. Az Összes nemtermelőknek, illetőleg nevükben a -háztartás fejének vagy más megbízottjának, tehát saját érdekükben áll, hogy az alábbiak szerint; a közellátási hivatalban pontosan megjelenjenek és a szükséges adatokat -magukkal- hozzák......A\' jelentkezés a
hatósági élelmezési könyvecskén levő hatósági szám jegyének sorrendjében történik oly módon, hogy augusztus hó 5-ón kedden délelőtt 8-7-0 óráig 240l—2403*tiat\'óságí szám
9—10 . 2401 -2620 „
10—11 . 2521—2580 ,
11 — 12 „ 2581—2040 ,
délután 2—3 „ 2041—2700
3—4 . 2701—2700 . „
4—5 » 2701—2820 „
5—6 . 2821—288« tartoznak mogjelenni.
A jelentkező tartozik magával hozni u hatósági élelmezési könyvecskét, továbbá a házi bizalmi igazolását a háztartáshoz tartozó ellátatlanokról Ez az igazolás a következő tartalmú legyen : „Alulirt házbizalmi személyes meggyőződésem alapján igazolom, hogy N. N. nemterrpelő háztartásában a kővetkező ellátatlanok vannak. X. Y. családtag (pl. 10) éves, N N. háztartási alkalmazott (24) éves." Vagyis ebben a bizonyítványban a családfővel együtt az összes ellátatlanok név, foglalkozás és kor szerint feltüntetendők, a háztartási alkalmazottak munkakönyve is elviendő. A valótlan adatokat igazoló, házbizalm» — aki- lelkiismeretién vagy felületes eljárásával a helyi közellátás érdekeit veszélyezteli — a közellátásból való teljes kizárással büntettetik, azzal az ellátatlannal együtt, aki házbizalmival összejátszás, vagy ennek félrevezetése utján., valótlan adatokat mond be.
( Intézőbizottság.
ít VI. Awtolyam
Nagybani«,,, ,9,9. AuHUM»u. B. Kedd.
177. azén*.
"■MlS.iIt»»«« *• HM«l>l»«l.l Mm""1"*\' sugár-m ». .x«m
ZmfM\'—l •• w«"»!«««»
1 "vomdm 111.
A SZOOÁI \'S7A MUNKÁSOK PÁSTJÁNAK ALSÓ-ZALAMEOyEI PEGGELI HIVATALOS LAPJA
«t6rU#f«»l Arak t fia*»« Avne -í*t r fél évr«. 43— Kjroi..
N«gyod évr« . aa-»0 korora
fc8* «onupr« . . . rsg koron.
Szeretetet ós megértést,
Öt évi háborútól már agyonsanyargatott népilnk négy és fél hónapig küz-Jótt a Tanácskűztársasag kis területén, Je fegyverrel nem volt képes olyan iieiyzetet teremteni, mely meghozná a ,:hclösegét annak, hogy Magyarország .jból részesülhessen\' a jólétben és a íímzeiközi forgalom\' áldasaiöan.
Mindenfelől ránk tört az ellenség, ongyilkossag lett volna a küzdelem. A Tanacskoztársuság kormánya leszámolt a iult tévedéseivel és engedve az antant , ovetelésnek lemondott.
llj elet kezdődik. A kormányt olyan vezérek vették át, akik józanul Számolnak a helyzet követelményeivel s akik-ck munkájától megnyugvással várhatok e nehéz napokban a rend és béke . isszaléréset. Mindnyájunknak össze kell nost tartanunk és mindnyájunknak teljes rönkből kell segítenünk a munkájában os céljában a becsületes alapon megalakult ,tj kormányt, A kormány tiszta "szocialista jellege biztosítja azt, hogy most már zavartalan munka jegyében és atján haladva fog történni minden ebien az országban. libben a megpróbáltatástól megkínzott hazában újból meg <ell indulnia annak az erőteljes, fokozott munkának, amely azelőtt olyan ki-álóvá tette a magyar munkásságot s lyan nagy tiszteletet szerzett számára .ülfoldön is. A kormány tagjai régi, kipróbált erejű vezetői a magyar munkáságnak, amelyre most már az a nagy i irténelmi feladat vér, hogy megteremtse « rendet és békességet szerencsétlen ízánkban.
Munkás és polgár fogjon most ke-"t egymással kölcsönös szeretettel és megértéssel. Erre kötelez most bennünket mindnyájunk érdeke.
A magyar társadalom véres szenvedések, ezer veszedelem és nyomorító küzdelmek után elérkezett egy megállapodottságig, amelyből csak a munkásság « polgárság egymásttámogató munkájával tudja kovácsolni az életét.
A legközelebbi jövőben megejtendő népszavazás olyan kormányt .Jog, az or--«ág élére állítani, amely a lakosság úbbségének akaratát képviseli. Adddig feladatunk léhet osupán: fenntartani " rendet, egyetértést, a társadalom belső békéjét
A. leghatalmasabb erkölcsi tőke,
"mellyel a béketárgyalások és az alkot-
"•nyozó-országgyülés elé léphetünk —
112 ország méltóságteljes nyugalma, :endje és békessége, melyek ha birto-K""kban . vannak, többet érttnk velük, mint ogy nyert háborúval.
A demokrácia kiépítése.
Rekonstruálják a kormányt. — Megállanak
A liéniíó rendeletek visazawonáaa,
a romAnolc.
A kisgazdákkal tárgyal a kormány.
Budapest, augusztus ». Az ideiglenes kormány, a demokrácia elvének megfelelóleg már meglette azokat az intézkedéseket, hogy magát az ország nemmunkás-osztályainak képviselőivel kiegészítse, hogy ily módon a nép minden számottevő része rész* vegyen az. ország kormányzásában... ... Paidl Gyula miniszterelnök táviratilag tárgyalásra hivia meg nagyatádi Szabó Istvánt, aki a regi képviselőházban a kisgazda-társadalom egyetlen kc,wi-ielője volt. Remélhető, hogy rövidesen
megalakul a konzentráolós kormány,
ami az antant kívánságának is megfelel. így kijátáj» ,v??..aw4Ír-hosy a-^éfce mtoWHylr -meg lesz köthető. \'
A románok nem jönnek tovább.
Párls, augusztus 4. (Szikra távirat). A francia külü\'yninlszler a bukaresti francia követhez a következd sürgős szikratáviratot intézte:
\' — Közöltem Önnel azt a szikratáyiratot, melyet a békekonferencia elnöke r budapesti olasz katonai missziő parancsnokához intézett. E közlés rendelkezéseinek megfele-ően, amely a szöveiséges és barátságos hatalmak ISgTélsíb\'b\' te\'nS\'csánák elhatározását tartalmazza, --ízivesketljék a legsürgősebben követelni a román kormánytél, hogy osipstait haladéktalanul állit»« még ., •tokban az állásokban, «melyeket Ja-i lenleg elfoglalnek és értesítsen eredményéről.
Amnesztia rendelet.
Budapatt; augusztus 4. A magyar népköztársaság kormánya a politikai cselekmé-neek miatt indított bűnvádi eljárások megszüntetéséről a következő rendeletet adta ki:
I. A bűnvádi eljárásokat, amelyek a folyó íví niárelíís-Miií auíWífu\'r "2: ■WaíiJ«
között elkövetett politikai természetű bűncselekmények miatt Indíttattak, megszüntetgm. Az ilyen cselekmények miatt letgrtöztatásban levőket szabadlábra kell helyezni.
II. Ha a fent megjelölt. ..cselekményen miatt már büntető Ítéletet hozták,\' a büntetés elengedtetik ós az itélothoz fűződő minden jogkövetkezmény elenyészi\';.
III. Azok a politikai foglyok, akik őrizetben- vannak, anélkül, hogy «llenük bűnvádi eljárás indult volna szabadlábra helyezendők.
IV. I Ezen rendelet végrehajtását az igazságügyminiszterre bizom.
Budapest, IBI9. augésztus 4-én.
...............Oyula fliHiiííterelniik.
Szabad a sajtó.
^Budspeat, augusztus 4. A Magyar Távirati Iroda jelenti ; A ms délutáni minisztertanács a kormán/ VI. az. rendeletével elrendelte,
• -hogy a síjtót korlitózó IBI9. miroluá .....
,21. ota tett minden Intézkedés hatályát veszti éi a sajtóra az 1918. évi II. néptörvény Irányadó.
A rende\'et azonrml hatályba lép és azt Peldl Gyula miniszterelnök- és Ágoston Péter, az igazságügyminiszterium ideiglenes vezetésével megbi7 0lt külügymini^
Visszaállították az állam-
Budepes*, augusztus 4. A kormár.y vasárnapon kelt rcndbletével visszaállította a népköztársasági államrendőrséget Fayer Károly belügyminiszter főkapitánnyá kinevezte Dietz Károlyt, aki a novemberi forradalom őta március huszonegyig az ügyek élén állt. Főkapitány-helyettesek : Szentkirályi Béla, Schrei-ben Emil, Bónis és Marinovich lettek, akik cl isjoglalták mái; régi.állásukat. A kormány az államrendőrség visszaállításával kapcsolatosan a következő rendeletet bocsátotta ki: A magyar népköztársaság kormánya államrendőrséget állit fel. Az államrondőrség személyzete az eddigi vörösőrség személyzetéből áll. Az államrendőrség feladata kizárólag a közrend és közbiztonság megóvása. Az &Han>r&ndőrség nem\' része a hadseregnek. Az államrendőrség a belügyminisztérium alá tartozik. Ezon rendelet aconnat életbe- lép. — — - -----*
".""\'" "\' \' Peldl, minisztereinölt.
A bíróságok és államügyészségek _ v ilsszaállHási.........
Budapest, augusztus 4. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A mai minisztertanács fontos rondoletet adott ki, A íróságok és államügyészségek működésének visszaállításáról. A rendelet igy hangzik:
-1. 8, A bíróságokról »» éllímügyásj- . ségekröl 1919. márolus hó 21, napja óta kiadott rendelkezések hatályukat ««sitik A bíróságok és *llamD(yésisS(sk az említeti napon fennállott szervezetükben és személyzetükkel működésüket Ismét megkezdik.
«.Al.AI Nf/.AKARA [
«919. augusztus *
2 jj. Ez a rendelőt azonnal életbe lép A részletes szabályokat az igazságügyminisz.-ter ItüN\'in rendelete állapítja meg. . ..
Peldl tí j ula miniszterelnök, ígostou Péter az igazságügyminiszterium vezeté-" sével megbízott külügyminiszter.
Negyedmilliárdos sikkasztás a bécsi magyar követségen.
Béos, augusztus 4. A Neues Wiener fagü/aiFffienti: FenyÖ Andor, a magyar követség gazdasági tanácsosa mellé beosztott Polányi .Adolfot egy. nogyod - milliárd- •ko&ntt \' elslkkasztása miatt letartóztatták. Kitudódott\' hogy Polányi a magyar tanácskormány által lefoglalt és eladni szándékolt részvényeket és más értékpapírokat" elsikkasztotta és Svájcba igyekezett kiszökni, hogy ott a körülbelül 2ö0 millió korona értékű papírokat eladja. Polányi a mu\'t héten hamis utlevclehez láttamozási akart szerezni. Szász Kát oly névre szóló útlevelével a svájci követséghez fordult, hogy az-\'-liíHöveltít\' lÁitahiozzák \'ős. a Svájcba való utazáshoz az engedélyt megadják.
A svájci követségi attasé azonban, akihez fordultak felismerte Polányít és meg-kórdozte, hogy ő-e SzáSz Károtit. ? .Mlkőr erre a kérdésro^ig^o.np^feJelA, a?, attasé azt mcndt& Nem igaz, maga nem Szász Károly, hanem Polányi Adolf. Azzal a szeme láttára széttépte az útlevelet. A magyar követség palotájában azóta nem látták Po\'ányít, áilUölag gépkocsin Budapestre mént. Közben felfedezték a sik kasztást. A magyar követség ugy Budapesten, mint Bécsben megtette a feljelentést. Polányi tegnap visszatart Bécsbe ós a követség palotája mellett levő gazdasági épületbe ment. Amikor onnan távozni akart és gépkocsijára felülni készült, letartóztatták, A vizsgálatot a bécsi/rendőrség folytatta lc. Kihallgatásakor tagadta, hogy bünos volna és azt állította, hogy nincsen szó sikkasztásról. Pontos elszámolásokkal be fogja igazolni, .hogy a feljelentés tévedésen alapult. A vizsgálat.még folyik,:. ........ ........
A kereskedelem és ipar jövője.
Budapest,
kereskedelemügyi* miniszter a Munka munka társának; a következőket moidötta r A magyar köztársasági kormánynak egyik legelső ren dplete^.^eddigi, jogszabályok mindaddig érvényben maradnak, amig azokat a kormány kifejezetten hatályon kívül nem helyezi. A vasárnapi mrnisztortanács értelmében a szakminisztsrek haladéktalanul revízió alá voszik a tanácskormány\' részéről kiadott rendeleteket és már a legközelebbi miniszter tanács elé készjavaslatokkal lépnek, mely rcndeletekot helyezzék hatályon kívül és mily módon állítsák vissza a március huszonegyedikét megelőző jogállr.potot A kormáqyuak.,A. lEkbssághóz\'> intézett kiáltványa\' pedig arra szállítja fel a munkástanácsokat, hogy helyükön megmaradva végezzék kötelességüket. Mind azt mutatja, hogy a köztársasági kormány egyik legfőbb gondja az országot minden ..zűrzavarnélkül «z. átmeneti\' -idő hézagain keresztülvezetni. Csak természetes, hogy cn nok az irányzatnak keil a kereskedelmi, tárca egész területén is érvényesülni, amennyiben valahol a visszacsinálás szükségessége mutatkozni fog. A visszafejlesztést tehetően ráz-
kódtatás nélkül kell eszközölni, a fokozatos | ság elvépek lehető szemmelittrláíáv^l. Ebben j
resortban a vezető eszme nem lőhet más, mint, hogy minden t$ünk„. Miétől - cl kell követnünk az ipar és kereskedelem fejlesztése és okcióképessó való tóiole érdekebon\' Ennek elérése órdekébin ugy személyekben, míht áz intézményeknél meg kell mentenünk minden számbajövő értéket. Az előbbi vonatkozás^iin biztösitani akaróin •azokXTW\'"a\'\'\'\'"-syakéiÍŐkfteít\'\' közreműködését, akik már a közelmúltban, akár, az azelőtt/órában eredményes hi-atal^oki tevékenységet fejtett ki az ipar és kereskedelem érdekében. Ebből a szempontból vizsgálat alá fogom venni a rendelkezé.si j.litímáuy baiUalyoaett tisztviselők ügyeit is. Akiknél súlyos .személyi momentumok nem álljáli útját, visszakerülnek abba a szolgálatba, melyre őket képességük minősiti. A kommunista kormány által létesített hivatalok ós intézmények közül megtartandónak vélem nzokat, amelyek a a múlthoz képest haladást jelentenek Egyebekben a minisztérium adminisztrációjában ismét a szakosztályok működésére óhajtok támaszkodni; —*<le
ben azok ténykedése a változó viszonyokba bcJloszthetŐ. Ami a szocializálást illeti, arra. törekszem, hogy a kisipar ós kcresacdelem akcióképességét visszaadjam. A nagyüzemek szocializálása érdekében -egyedül - a»nemzetgyűlés lősz hivatva dönteni. E^yobolt^ij, ^z . \'ípar\'eV^\'a kereskedelem sersa legfőképpen attól függ, milyen békél kapunk az antanttól, hogy. önnek a révén nyersanyag tekintetében biztosíthassuk azokat uz előfeltételeket, melyek nélkül az ipar és kereskedelem mükö désc cl sem képzelhető. Addig is dolgozni fogunk az cgósz vonalon.
Eiuí/(ia Hd/.úaürtUÍ hBlyZBtí."""
Péris, augusztus 4. (Á Magyar Távirati Iroda szikratávirata.)..A!. szövetségesek legfőbb gazdasági tanácsa Londonban tegnap Lord Róbert C«ól> elnöklésóvel folytatta üléseit Európa gazdasági helyzetéről. Hoover -elő* tcrjeszlotte jelontósetv az amerikai segélyző-bizolfság juniusi működéséről. Ugyancsak • meghAtlgaltá á tanács az Európában rendelkezésre álló zsiradékok mennyiségéről, a kész hajótérnek a szövetségesek közötti eloszlásáról és a dunai forgalom fenntartásáról szóló jelentéseket. A bizottság SZtfrlIS\'t a\' ftlfé^ami szövetséges közbizóttság működése megszün-\' telhető. Némotorrzng élelmezését illetőleg a tanács különösen áz elsőrendű fontosságú cikkek beszerzését fés • a\' sz\'mhiányt vitatta meg. Hoovér memoranduma rámutat túra, hogy Európa széntermelése veszedelmesen csökken. A bizottság albizsttságöt ¿etölt ki, amely ina ülésezik Párisban.
Páris, augusztus <|f, Qlesberl német poslaügyLminisztei: Berlinben ogy amerikai újságíró előtt kijelentette, kogy a "német osztrák kormány helyzete mindjobban megszilárdul. Októberre az egész némot békaipar fel? vehel/iéj^uoMl, . ha. .kellő - -nyersanyagot tudna szerezni. Németország újból talpraáll. Nagy baj azonban a-szénhiány. Gíesbért nem hiszi, hogy az antantnak az idén német szenet lehessen szállítani. A bányászok bérkö-vctolésefnek teljesítésével a bányuüzemek uj ból- megkezdték ft flütnk\'át. A\' íegútóbbi sztrájkolj sikertelensége a munkások között megszilárdította* a fegyelmet.
Párls, augusztus 4. (A Magyar távirati I Iroda szikratávirata.) Július 31: tői megindult | Franciaország és Németország között a posta-
forgalom. A magánlevelezést egyelőre a leVt. lezőlapokra korlátozták., -v.•
A fiumöí kérdé$v.
Pária augusztus 4. (Szikratáv irafj A L\'Avenir hiteles információk alapján kj^ hogy Tittoni szerdán Londonba utazik Líoyj George hozájárulá.- áértaz Adriakórdésszubáho. zásához, ^amelynek immár nijriUan. . resztet««: nézve "niegálíápodött á ííancíá delegációval Ehhez képest
v Fiume városa előreláthatólag Olasz-országhoz fog tartozni, kikötője pedig szabad kikötő lesz a népszövetség kormányzásával. Olaszország ennek ellenében lemond dalmáoiaiai igényel, nek nagyráatóröl Kisázsia kérdésének elintézése még az Egy:. . sült Államoknak Törökországra Á\'.oiWtfciizo" elhatározásától függ.
Budapest, augusztus 4. A román c^. patoknak egészen Budapest határáig va\'i előnyomulása vá\'ságos -helyzetet teremtett i főváros lakosságának elelmezóse tekintetében. Minthogy v a \'román ^mé\'^állftW^ítóa-fí«^ között ideiglenesen elszakította n fővárosiul; a kormány lépésekot tett a román hnJvozc-tőségnél a főváros élelmiszerellátásának biztosítása érdekében ós kérte, hogy az élelmiszti-HftéUiilliányok akadálytalán lebonyolítását engedje meg. Errenézv^tyjn^ kaptunk, azonban végleges megállapodás meg nem jött létre.
Manrifl fökonzul öngyilkossága.
Zörloh, augusztés 4 (A Magyar Távirati Iroda szikratávirata.) Mau\'ig Ernő vut osztrák magyar főkonzul ós neje tegnap ..gyilkosságot,
lükben kijelentik, hogy az osztrak-magy« monarchia összeomlásának szégyenét ncn tudták túlélni.
Lemondott a szerb kormány.
.....Belgrád, augusztus 4. Sándor tró: örökös elfogadta az egész kormány lemondásig amelyet tegnap\'terjesztott e!ő a miniszterelnök A\' trónörökös mígbizta. .a miniszterei).ukiA \'hogy az üj kormány megalakulásig vezesse tovább az ügyeket.
Amerikát mutass*trájk feiw
Berlin, augusztu? 4VA Berliner Zoituof-j am Mittagnak jelentik Rotterdamból: Wílliá Lev az amerikai vasúti szemólyzeH igazgat« elrföke kijölentfetle "á \'hTgy vasúti sztrájk" ügyében kiküldött. vizsgálóbizottság előtt • hogy Amerika az élélmiszérek drágulása kÖ-\' Vűtkcztében nagv általános Sztrá^ küszöbín\'\' áll. Ha a tőke ós a munkások heiíi («.lálják; meg az utat arra, hogy karöltve.dolgozzanak akkor Amerikában oly zavargások törnek kU amilyeneket még nem lá\'tak.
— A magánfogatok Igénybevétele. Tegnap délutn Bárány,ejytárs, jntéZŐ.;.fewOtÍT sági tag "megbeszélést folytatott\' a hel^beií magánfogaltulajdonosokkal, a fogatok igazságos és móltányos igénybevétele tárgyában.; Megállapodás jött létre abban az értelemben, hogy a múltban igénybevett kocsik fuvardíjait, egy, az intéző bizottság által \'nfcghaU1 rozancó általány összegben fizetik ki a jövőre vonatkozólag pedig elsősorban a bérkocsikai fogják igónybevenni s Csak ezek elfoglaltság» esetén a magánfogatokat. Az igény beveendő magánfogatok fuvardiját\'napi 3ÖÓ korohatí«\'\' állapították meg.

N|SI9, «ugusilus 5
ZALAI NÉPAKARAT
s
HÍREK.
ft é- f t A i>
fűt\' A na;) \'te\' 4 6lft 17 perc-W8US kor, nyugszik ~ óm 33 perc-
5; kor. , .
j \' A Hóid kél éjjel 11 óm 39 peickor, nyugszik estu 10 őr* 23 perckor
Kedd
A béke előkészítése.
A világháború kitörésének ötödik évfordulóján, midőn Németország már aláirta és ratifikálta a ránézve legsúlyosabb békefeltételeket,-*midőn Ausztria ..bókedelegátusai, hónapok óta tárgyalnak az antanttal, — az oly sokat szenvedett Magyarország zzámára is életsziiksóglot ós egyetlen lohetőség a végleges béke élőkészitóse, a forgalo n helyreállítása, a normális gazdasági összeköttetés és élet megteremtése. A bóké előkészítésének a bgkezdotén vagyunk: a legkezdctén vagyunk annak, hogy újra. fel vegyük a. relációkat az antant képviselőivel
A magyar\' népköztársas\'ág uj\' kormáhyá-a»k megalakulását ós uj belső rendjének biztosítósát az ántant egyetlen budapesti képviselője, Romanelli elezredes még pénteken közölte Párissal. Vasárnap megjött szikratávíró utján Clemencesu y^ais^^Jajmaa mijniszter-. elopk Á\'tai szignált, antat-válasz .lényegileg azt tartalmazza, hogy mindenben" vissza kell térni a belgrádi 1918. évi november 13-iki fegyverszüneti szerződós alapjaira. Ezt a szerződést aláirla az antant-főparancsnok és Magyar Népköztársaság akkori kormánya. A szerződés megállapítja a délen és keleten katonailag teljesen kiürítendő területeket. Kt-. tíjészúóse. gyanánt a békekonferencia junius 13-án közzétett határozata megállapítja az északon a csehek által megszállt területeket és a keleti — a románokkal szemben érvényes — vonalat újra húzza meg. Ezek a területi követelések a valóságban teljositve vannak. Ez a kívánság főként a hadjercg ¡elterelésére vonatkozik. Természetesen Magyar Népköztársaság ehnOk_ a leszerelési k ivete\'ésnek is élege.t Jog tenni és egyebok-b»n is szorosan alkalmazkodni foga megállapodáshoz: már csak azért is, hogy minél előbb bekövetkezhossék az az idő, amikor Clemenceau jegyzékehek harmadik ~ pontja s;erint arra fogja felhívni a roAánokat, hogy Ciápatáikát vonják vissza junius 13-iki jegyzékben megállapított vonalra.
Ugy a belgrádi fegyverszüneti szerződé», mint az a szikratávírót, . amelyet Clemenceau küldött Romanelli alezredes utján, kifejezetten kijelenti, hogy Magyarország b\'jlső ügyeibe «a szövetségesek nem akarnak beavatkozni. Magyarországnak magának kelt tu/ább fenntartani a legteljesebb belső békét . és nyugalmat s ezzel siettetni azt az időt, amikor még a béke véglegesítése előtt bekapcsolódható Európának ós a világnak WTQ. szr^adabtiá.A-átó\'. /otgÁimÁbifc. -Ettől. fr, forgalomtól eddig az antant blokádja zárt el beanünket. A belső nyugalom helyreálltával azonban megszürtik a blokád is. Ezzel megtörténik a béke gazdasági előkészítésének legfontosabb lépése. Senkinek sem szabad megfeledkezni árról, hogy Magyarország milyen súlyos helyzetben van, ha arról van szó, hogy milyen áldozatot-kell majd hozm. minden egyesnek ós milyen szakadatlanul kell *\'>lgozni, akkor nem festhetjük helyzetünket elég sötéten, viszont, ha ez a munka vaíóbrin helyreáll ós ha rendületlen türelemmel várnak
Addig, míg a munka előfeltételei is mind teljesednek, akkor-Magyarország-"helyzete távol van a reménytelentől.
Kiégendő munka és elegendő takarékosság mellett Magyarország meg tudja teremteni a magyar nép legégetőbb szükségleteit Ez a remény ad erőt és kitartást a béke előkészítésének munkájában, amelyet egy pillanatig sem ézaUid szem elől\' téveszteni — az egész magyar történelemnek szinte példátlanul álló nehéz és megpróbáltatásokkal teljes feladata közepette. K
— Megnyílt a helyi magánteiefón forgalom. A, nagykanizsai I. pósta- és távírda hivatal főnöksége lapunk utján, hozza a közönség tudomására, hogy mindazon telefon készülékei tőlük el nem vitettek, ma röggel ismét bekapcsolják a helybeli forgalomba. A helyközi (interurbán) forgalomban magánl\'clek egyelőre meg nem vehetnek részt. — Rövid ieö kérdése még az is, hogy az eredeti \\elő\' fizetőkhöz visszaszereljék azokat a távbeszélő .kcszülikokct, amelyekol a feleslegessé vált közintézmények számára igénybe vettek.
-- Megszüntették a délutáni vonat-Járatot Szombathely felé. A Déli Vasút üzletvezetősége közli, hogy a Szombathely— Sopron felé közlekedő vonat, jmely ..délután :> órakor indult Nagykanizsáról, mától kezdve nem közlekedik. A személyforgalmat ezen a vonalon a reggel ü óra 15 perckor induló személyvonat bonyolítja le.
— Kacagás az arénában. Tesí ék elképzelni -100 gyermeket; fiút, leányt, amint illedelmesen beülnek a szirtkör padjaiba. Azután egy tanitónéní felmegy a színpadra és elkezd mesélni; ele\\\'enen; s\'ötneSen öröSzlfim-ól, rÓUá-komáról, árvaleányról, gonosz mostoháról, tündérekről, törpékről stb. stb. No, most a róka becsapja a medvét; 40# piros ajak nevetésre nyílik, 400 kis torok hangos kacagásban tör ki; a kis"kezek tapsra, nyílnak. Taps, kacagás, zeng a színkör, mulat az apróság. „Jaj de jó, jaj de szép volt. L\'jra, újra!" harsogja a naiv sereg. Hát igy történt .ez vasárnap mikor mesedélután volt az arenábaií.. Szabó Istvánnó óvónő és Kuglernó Tarr Piroska tánitónŐ meséltek a gyermekvilágnak. A tani tóság lelkesedéssel, yqsz részt, e munkában,
A KOUA HEOGKLI
ÓHÁKHANJK1.EN1K
ME<?, HREtlETI TELK» FON ÉS TÁTIKAT
I KLENTÉSBKKKL
.Jv\'..-v •..-v* ..-.<. •< a \'
Egyes szám ára 30 fillér.
Kapható a dohánpárudák6an és az utcai rikkancsoknál.
ittHelftt a IÍÉMÉ21 ]
Két lotelllgenii német klsaMizony
keres aügüsztü* íö-óre állást nagyóbb gyermekek mellé. Cim a kiadóhivatalban.
8—10 tanitó és tanítónő van Jelen, akik a kis
vrfndégsoregre ¡felügyelnek. Nem sökára mesefilmek \'s rendelkezésre állanak. %Az lesz átrf1, az öröm! A jövő vasárnap uj mosók, uj nénin jelennek meg a gyermekek elélt. E kedve* mosodélutánokat Földes Miklósné, polg. leányiskolái igazgató szervezto
-r. Házasság. Oadi László él Mig/etz Mancika házasságot kötöttek. (Minden külön érlesitós helyett.)
Eljegyzés. Berényi László Zala-szentgrót, eljegyezte Tiboh Bözsikét Nagy-kanizeán. (Minden külön értesítés helyett.)
Kétezer korona jutalom. Megírtuk, hogy ez óv junius 5-én délben ismeretlen tettesek betörtek Mlaker György Sugár-ut 2. szám alatti cipészüzletébo és onnan korona értékű készpénzt, valamint a következő tárgyakat lopták ol : egy pár uj nagy • számú vörösbőr kincstéri csizma 4 varrásos szárral; egy pár 48. számú viselt csizma, hosszú, puha szárral, magyar szár kivágással és fonott bőrzsinórral beszegve; egy g^T-UL 40. számú chevreax euggos betétes cipő, hegyes orral, spitzes kaplival és alacsony sarokkal (a eug belsőfelen 450. számmal lebélyegezve;) egy pár uj 43. számú bőr fóifi fűzős ctyő fehér talppal; egy pár 40. számú adjusztált, fekete katona bakkanca, csukaszürke béléssel; egy pár 40. számú viselt, férfi cipő (a balcipő a kapli mellett foltózva van, Miltényi készítmény;) ogy pár viselt féi fi fűzős cipő, egy uj sötétszürke, puha fói fi kalap fehér béléssé\', (Szalay János készítménye) A rendőrség az ismeretlen tettesek kegrekeritéseért a legszélesebb körben indította meg a nyomozást, ugy helyben, mint kö-rözvenyek kibocsájtásával az egész országban. A nyomozás sikerének biztosítása céljából a rendőrség azok számára akik vagy a tettesek, vagz a lopott tárgyak nyomára vezetnek, kettöezor korona jutalmat tűzött ki. Felhivja ifiindazokat a rendőrség, akiknek az ügy bárminemű részletéről tudomásuk var., hogy azt a városi i^ndőrség bűnügyi ösztár lyának hozzák mielőbb tudomására.
— Felhívás. Alsózalavármcgye Röreó\'-" tóhez tartozó összes \'.termelő szövetkezetek, valamint eg>es válalkozók, kik a Termelő Központban Nj9gykani?sáp , solyem-peK&et termelés céljából kaptak, felhivatnak hogy a kész gubókat haladéktalanul beváltás végett délelőttönként 8— 12-ig a Termelőközpont állattenyésztési osztályánál (Igazságügyi palota földszint) adják le.
— Rendőri hlr. Németh Juliá varrónő, Kinizsy-utcai lakós tegnap, délelőtt panaszt tett a rendőrségen, hogy mikor a napokban nyaralásából visszaérkezett, azt tapasztalta, hogy lezárt lakásából élelmiszerelnek és más közszükségleti cikkeinek egész készlete hiányzik. Bejelentette még Német Júlia, hogy értesülései szerint távolléte alatt megjelent lakása előtt Juhász lakáshívataji hlkajma^.o.lt eg^" iíniéíétfén nővel, \' a bezárt "íafösejtot" lakatossal felnyittatta, és bement a la" kásba és még a zárt szekrényeket is felfeszítette. A rendőrség ezen az alapon megindította a nyomozást.
• ^Felszólítom \'azon flut* aki vasárnap délután a cirkusz rakodásánál .egyik zsoké karjáról leesett arany karkötővel elszaladt, nzt 24 órán belül a Zalai Népakarat kiadóhivatalába adja te, mert elleneseiben a rendőrségnek adom* át, mivel n nevét és lakását tudom- \'
2 ZALAI NÉPAKARAT
1919. Augusztus 6.
— A Munkásflgyl Főosztály átköltözése. A Népgazdasági tanács IX. (munkásügyi) főosztályának hivatalát a Lánchid-utca 2. számú házból a Géza-utca 2. számú h\'ájzbá, a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetének volt helyiségeibe teMék át.
Hadirokkantak, hadiözvegyek <5s hadiárvák szövetsége értesiti tagjait, tekintettől a tulsok jelentkezőre, a ruhakiosztást egyenlőre elhalasztja, miután senkit sem akar kizárni a ruha és fehérneműből.\' A kiosztást szintén majd e lap hasábján fogja közölni. Az elnöki tanács.
— Budapestet! lesz fagylalt. A Budapesti Egyesitett Fagylaltüzem augusztus első napjaiban fagyjaltptt gyárt Budapest részére A fagylaltüzem nagystílű, olyan amilyen Euró- . pában kevés van. A fagylaltot a legminimálisabb só felhasználásával készilik ós mégis a legmeszebbmenő igényeket ki tudják majd elégíteni.
— A vidéki szövetkeznek árurendelései. Az Országos Központi \'Hitel Szövetkezet értesiti vidéki kirendeltségeit, hogy a fa-árukat, gazdasági gép és vasárukat, amelyre a mezőgazdaságban most múlhatatlanul szükség van, irják össze. Az összeírást adják át a helybeli munkástanácsnak és kérjék, hogy az igényelt áru értékének megfelelő élelmiszert gyűjtsön össze, azt továbbítsa Budaoestre a Népgazdasági Tanács közellátási főreztályá-hoz. A kapott elismervény ellenében kérjék a saröVCikezétek az ipari és mezőgazdasági árucikkek leszálitását. Ezen a módon a szükségletek kielégíthetők. Ugyanez az eljárás a háztartási cikkek beszerzése dolgában is. •
Pártügyek.
A mozgószinházl alkalmazottak szervezete ma kedden d. u. 3 órakor az Erzsébet-téri Munkásotthonban taggyűlést és befizetést tart. Megjelenés kötelező. Az elvtársak összes igazolványi-könyvecskéiket magukkal hozni tartoznak. A vezetőség.
Értesítés. A nagykanizsai kőműves- és ácsmunkások szakcsoportja f évi Augusztus ö-án, kedden este\\ö órakor a Munkaotthon nagytermében együttes rendkívüli taggyűlést tart, melyre minden tagnak kötelessége pontosan megjelenni. A két csoport vezetősége.
Hirdetmény. """"*"
Az élelmezési diktatúra 2.\' számú rendelete értelmében az összes nemtermelők hatósági lisztellátásban részesülnek és ebből a célból nóvszeftnt kimutatásba foglalva pontosan összeirandók. F. évi augusztus hó lfc-től csakis azok fognak lisztellátásban részesülni, akik ezen névszerinti kimutatásba fel lesznek véve. Az összes nomtermelóknek, illetőleg nevükben a háztartás fejének vagy más Megbízottjának, tehát saját érdekükben áll, hogy. ós alábbiak szerint a közellátási hivatalban l ontosan megjelenjenek és a szükséges ada-•okat magukkal hozzák. A j^gntkezés a .hatósági élelmezési könyvecskén lévő hatósági szám jegyének sorrendjében történik oly módon, hogy augusztus hó 0-án szerdán délelőtt 8—9 óráig 2881-2940 hatósági szám
9—10 . 2941-3080
10—11 . , 3001 — :Í(K»0 . . . 11^-12 \'«, 8001—3110 „
délután 2—3 , 3121—3180
. 3-4 . 3181—8240 . ,
4—5 . 3241—3300 „
5—0 . 3301—3300 , tartoznak megjelenni.
A jelentkező tartozik magával hozni a hatósági élelmezési könyvecskét, tqvábbá a házi bizalmi igazolását a háztartáshoz tartozó ellátatlanokról Ez az igazoíás a következő tartalmú legyén : „Alulirt házbizalmi személyes meggyőződésem alapján igazolom, hogy N. N/ nemtermelő háztartásában a következő ellátatlanok vannak. X. Y. családtag (pl. 10) éves, N. N. háztartási alkalmazott (24) éves." Vagyis ebbon a bizonyítványban a\'családfővel együtt az összes ollátatlanok név, foglalkozás, és kör szerint feltfintetendók, a háztartási, alkalmazottak munkakönyve is elviendő. A valótlan adatokat igazoló házbizalmi — aki lelkiismeretlen vagy felületes eljárásával a helyi közellátás érdekeit veszélyezteti — a közellátásból való teljes kizárással büntettetik azzal az ellátatlannal együtt, aki házbizalmival összejátszás, vagy ennek félrevezctéso utján valótlan adatokat mond be.
Felkérjük a közönséget, hogy a jelentkezés sorrendjét a legpontosabban tartsa be, mert az amúgy is erősen igénybevett közellátási hivatal személyzete nem lesz képes feladatának megfelelni és a felesleges tolongás és ácsorgás is csak ugy lesz elkerülhető, ha a közönség a fent közölt sorrendet a legpontosabban betartja. Ismételten figyelmeztetjük a közönséget arra, hogy aki az előirt időben személyesen vagy .megbízott utján nem jeletkezik", augusztus ló-tői kezdve liszt-ellátásban nem részesül.
Intézőbizottság.
Sporthirlap kapható
Garamvölgyi és Szemerfinil.
Egy homokfutó kocsi eladó.
Cim a kiadóhivatalban.
Egy teljesen ós j£< berendezett, igon jó forgalmú szlkvl^gyár elköltözés miatt azon-,, ..nal el; is átadó. — •Bővebbet""^"\'" Aczél Ignác Főút 8. sz. alatt.
Agffzfíirdő
kazánjavitás miatt néhány napig
SzIvarkahOvelyo. azlvarkapaplr- | különlegességek, szivarka éa szivarszipkák, kópeslap újdonságok, - Öngyújtó «a tűzkő I nagy választékban kapható: |
Grünhut Pál
:: dohánylözsdéjében, Deák-lér 10. :: I
I \\ \\
I I 1
I
«
I
I 1 I
Zala nyomdavállalat
Nagykanizsa
TELEFON: 78.
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papíráru-készítés. Mindennemű nyomtatványt a leg-izlésesebb kivitelben készít és legponto-: : sabban szállít. : :
XMH. -4vtalyam.
NaB>kaal«sa, I8<8. «„„..«*»„. 8. Szerda.
178, azéai.
««orkaaxtOaéa kiadóhivatal Manykanlzaa. »u8*r-ui 4. uám
telofonssem 78. : Myomrta Hí.
a szocialista munkások pártjának alsózalamegyei reggeli hivatalos lapja
ElAtixatéal ¿rak i Ea«t> óvre .... 13-— korona rói ttvro. . . . , . \'4>*—korona 29*50 korona 7*50 korona
Magántulajdonban
a píu*lntí«etefc, vállalatok, llac-
uicli, nrírak éa rt/.lclck.
Budtpest, augusztus 6. A tegnapi mi-niíztertanács fl kft/tulajdonba vet összes pénzintézetek, vállalatok, üzemek, gyárak és (lilétek nek a magántulajdonba való visszaadásét rendelte cl és fl tanácskormány által kiftdott ezirányu ..rendeletek«! halalyon kívül helyette.
Korlátozzák a személyforgalmat.
Budapest, augusztus 5. Budapest rend kivül súlyos helyzete magával hozza a személyforgalom fokozatos megszüntetését, iilotve korlátozását.
_ Ma a MaV összes vonalain a aíemély forgalom szünetel.
Sem a Keleti, sem a Nyugati pályaudvarról nem indultak vonatok. Csak a Déli Vasút Székesfehérvár—Balaton—Nagykanizsa vonalán áll még a forgalom A helyi érdekű vasutak, csak a legközelebbi állomások között bonyolítsák le a forgalmat.
A csehek is részt kérnek......
Budapest megszállásában.
Budapest, augusztus 5. Bécsi jelentések szerint a cseh-szlovák hadsereg megkezdte elünyomulását a , .demarkációs vonalon tul. Előnyomulásuk nem katonai akció, csak politikai természetű rendszabály. A cseh-szlovák hadsereg állítólag Budapest felé tart, hogy ek is részt vegyenek a magyar főváros megszállásában.
A bécsi ola3z nagykövet Budapesten.
Budapeat, augusztus 6. Bontheae her-cegía\'béosi olasz misszió vezetője tegnap Budapestre érkezeti és a magyar kormány képviselőivet tárgyalásokat folytatott. Először Ágoston Péter külügyminiszterrel tárgyalt, majd Haubrioh József hadügyminisztert fogadta. Később magához kérette Pe/er belügyminisztert. A tanácskozásba bevonták Gordon angol tábornokot Is, aki Freeman kapitány kíséretében ma hajnalban érkezeit Budapestre.
Hivatalba« a bíróságok és ügyészségek vezetői.
Budapaat, augusztus 5. A Hivatalos Közlöny mai száma közölte a minisztertanácsnak a rendes birőságok és ügyészségek ügyeire vonatkozó rendelkezéseit. A rendelőt - szerint azokat .\'ai\'TtffciSÁgö\'gyf \'álTkalmázótta-kat, akiket a \' tanácskormány tendclkczési államányba helyezett, állásaikba visszaállítják és működésűket a mai nappal -meg is kezdik. A kúria, tábla, a budapesti törvényszék és járásbíróság vozetői már el is foglalták hivatalukat. ^
Megindul a külföldi forgalom Budapesten keresztül.
Budapaat, augusztus 5. Bukaresti jelentések szerint a románok nagyban készül-n«k Budapesten keresztül a transitó forgalum megindítására. A Simplon express ismét érintem fegpt Budapestet.
Nyugalom, rend, mindenütt a vidéken.
Budapest, augusztus 5. A rendszerváltozás; a vidék népe a legnagyobb nyugalommal vette tudonusul. A beérkezett jelentések szerint mindenütt a legnagyobb fegyelmezettséggel illeszkednek bele a- megváltozott viszonyokba A falvakban zavartalanul folyik a termés betakarítása. Semmi incidens sem zavarja a vidék népének felséges. „ RJÍM". gslmát. • \' .
Megoldották a fiumei kérdést.
New/ork, augusztus 5. Az Evening Ne.wsnek jelentik Parisból: Teljesen megbízható forrásból szerzett értesülések szerint az olasz kérdés, moly a békeértekezlet legnagyobb .akadálya volt, a közeljövőben- megoldást nyer. AVterv az, hogy Tittoni Londonba utazik ós a megoldási javaslatot, a melyhez Franciaország már hozzájárult, Loyd George elé terjeszti. Ha azután a londoni egyezményben részt vett minden ország elfogadja, Wil-ónnak küldik meg a javaslatot. A javaslat szerint Fiumét Olaszország kapja. A kikötő azonban nyilt kikötő lesz a népszövetség «lienőrzese alatt. Olaszország dalmáoiai igényléseiről lemond Sikerült megegyezést létesiteni Olaszország kisázsiai követelései tekintetében Megegyezés, létesült továbbá az olasz gyarmati igények tárgyában is. ........\' 7 -- " .....*
Tárgyalják a magyar kérdést.
Páris, augusztus 5. (Szikratávirat.) A szövetségesek legfőbb tanácsa tegnap a külügyminisztériumban ülést tartott cs a magyar kérdést tárgyalta. Egyúttal befejezték a bolgár béke szövegezését is. Délután az a bizottság is ülést tartott, aihely az osztrák béke még elintézetlen feltételeivel, ezek közölt az Adna hajózásának a kértlésével is* foglalkozott;
Páris, augusztus 5. Clemenceau tegnap délután Vlvianival és Barthout-val tanácskozott. Barthout terjesztette be a békeszerződésről szóló jelentést a kamara békebizott-ságának.
Páris, augusztus 5. A M. T. I. szikratávirata : A szövetségesek külön bizottsága Cambon elnökletével hétfőn megvizsgálta a bolgár megbízottak leveleit és azokat rendben találta.
Newyork, augusztus 5. A M. T. I.
szikratávüata; A NewyQrk Timesnek jeleptik Párisból: Az ötös tanácshoz a dan kormány megkeresést injózett, hogy Klensburgba hadihajókat küldjenek a schleswigi népszavazás rendjének fenntartására. Minthogy a némq-
te.k a „ yitAS- .tír.ületeo.,.az......állatni vagyon
eladását megkezdték az ötös tanács it4r a kérelem megérkezése előtt a hadihajókai_íi-küldötte. Egy angol hadihajó már Flensburg-ban van, egy francia pedig útban..
Óóos, augusztus 5. A Neues Wiener Tagblall szerint a nagyhatalmaknak is erdeke egy életképes Magyarország , megteremtése, Németausztriának is i\'ontos, hogy a Duna völgyeben ne támadjon egész Európára szóló gazdasági szociális zűrzavar. Az antantnak tehát életképes Nómetausztria és ugyanilyen Magyarország megteremtésére kell törekednie. Ez fc két ország gazdaságilag kiegészíti egymást és tormószetes kristályosodó pontja lehet a volt^monarchiának, politikailag önálté államai gazdasági kölcsönösségére.
Nem tartják meg a szindikalista kongresszust.
Amsterdam, augusztus 5. Dáhia, Svédország, Norvégia, Németország, Olaszország, ós Svájc szindikalista szakszervezetei értesítették a németalföldi munkásszervezetek titkári hivatalát, hogy nem vesznek részt az Amsterdamban megnyitandó nemzetközi szin-dikálista kongresszuson, mert a németalföldi kormány nem .adoti. útlevelét kiküldötteiknek. A németalföldi namzetkÖzi munkásszervezet titkársága elhatározta ezért, hogy a kongresv.-szust elhalasztja és ősszel fogja megtartani Kopenhá\'gábsn.
Saht-Qermain, augusztus .5. Appleton» az internacionálé uj elnöke a következé nyilatkozatot tette a Petit Parision munkatársának Az .internacionálé elsö..dolga, - hogy f<il~ -szabadítsa a hadifoglyokat, azután az élelmezés kérdésével foglalkozik és akarja, hogy minden népnek biztosítsanak bizonyos minimális élelmiszermennyiséget. Dolgozni, termelni kell, hogy véget vethessünk a drágaságnak. Appleton kijelentette továbbá, hogy a németeknek a szakszervezetek kongresszusán való állásfoglalása nagyon kinos benyomást tett. A bolsevistáknak sem az interna-xionáléban, sem másutt * vitágon nincs\' helyük.
Leszerzlték az amerikai hadsereget
Wasohington, augusztus 5. A M. T. 1. szikratávirata: A hadügyi minisztérium közlése szerint a fegyverszüneti szerződés óta három millió szaztizenháromezer katonát szereltek le. A hadsereg jelenlegi létszáma hatszázétven ezer.
Kormánybiztos
Alsójtalameoya és Nagykanizsa város élén.
Nagykanizsa, augusztus 5.
A hétfői minisztertanács Sneff Józsefet Alsózatamugye és Nagykanizsa város kormánybiztosává nevezte ki. Maga a belügy-miniszter értesítette erről tegnap délolótt 10 érakor a kormánybiztost.
Munkatársunk boszélgetést folytatott Alsózalamegye és Nagykanizsa város újonnan kinevezett kormánybiztosával, aki muhka-programmjáról a következőket jelentette ki :
— A belügyminiszter a tegnapi délelőtt folyamán arról ertesitett, hogy a hétfői minisztertanács engem Alsózalavármcgye és Nagykanizsa város kormánybiztosává nevezett ki. Felhívott egyben a belügyminiszter, hogy. u hivatni Lm lépésemmel kápcsolnlos összes intézkedéseimet haladéktalanul tegyem meg Hivatalba lépésemet már tudatiam a vármegye minden hatóságával s elvárom, hogy ezekben a fontos es jelentőségteljes időkben nehéz és nagy felelősséggel járó munkámban minden hatóság egyaránt támogatni fog. *
— I.cgolsősorban a közrendet, békét és nyugalmat akarom minden körülmények kö-¿ölt biztosítani a vármegye egész területén, liz egyik legfontosabb feltételo annak, hogy Nagykanizsa város és Alsózalamegye igazgatását a demokrata eszméknek megfelelőteg kícpíthessük. A vármegye és n város egész ügymenetét abba a stádiumába állítjuk vissza, amelyből at március 2l-e után kizökkent. A
2
ZALAI NÉPAKARAT
1919. Augusztus 6.
kozal jövőben várom a kormány rendelkezéseit a néptanács felállítására vonatkozólag, amikor azután a polgárság és munkásság minden rétegének a bevonásával megkezdődhetik az igazi munka a város erdekeben.
Azt hiszem — mondotta végül a kormánybiztos — személyem elég garancia arra, hogy minden\' viszálykodást elkerülhetünk minden ellentétet elsimíthatunk . munkás, polgár egyaránt átérzi az idők nagy történelmi jelentőséget, munkás és polgár egyaránt be-latja, hogy most. nincsen helyo ellenségeskedésnek. Egy ccl van előttünk: támogatni a kormányt a demokrrWl Magyarország újjáépítésének nehéz munkájában.
- Ugyancsak tegrrap érkozett-meg elkésve a volt tanácskormánynnk egy távirata, amelyben Lükács \'Gyula kormányzótanácsi biztos lemondását elfogadja. Lukacs Gyula már hetekkel ezelőtt kérte állásától való felmentését, amely intézkedés azonban mindezideig késett. Most épen akkor érkezett meg felmentése n volt tanácskormánytól, amikor a népkormány Sneff József kormánybiztossá nevezte ki Lukács a napokban utuzik vissza Budapestre és elfoglalja régi állását a Vasutasszövetseg vezetőségeben. Nagykanizsa szervezett munkásságától ezúton twcsupMc éS \'kÖKwni neKik bizalmukat, amellyel kitüntették.
<»»• I augusztus.
- H A « T A
A nap kél 1 ói a 37 perc-kör,\'\' nytígíziR "/ őra 33"perc-6 I kor.
w ! A hold kél éjjel 1 { \'ra 39 Szerda perckor, nyugszik este 10 óro ..-..■ , . J 23 perckor.
Budapest román katonai paranosnok-ságánat rendeletére a budapesti telefon kö/pont a vidéki lapok részére a sajtóosztályt, ahonnan teefonértesü éseinket kapjuk, nem kaposolhatja. Ezért lapunk rtta csak két oldalon jelenik meg.
—- Megszűnt a vörősórség. A városi rendőrség tegnap telefonértesülést kapott á belügyminisztériumtól, amelynek értelmében a vörösörség megnevezés megszűnt s tegnaptól kezdve a nagykanizsai rendőrhatóság hivatalos elnevozése: Államrendőrség nagykanizsai kapitánysága.
— Hlr az olasz fogházból. Ccrvignanó-bói érkezett tegnap egy levelező-lap szerkesztőségünkhöz. Lucz János (Zalavár), Györkös Lajos (Fölösko), Németh István (l)iszol) és Bazsika Vince (Lentikápolna) lapunk utján
_ tuda}jáki< hozzátartozóikkal, hogy jól érzik mngjtkat. 0 hónapja vannak már Olasz "fiíg\'-ságoan s ez idő alatt semmi értesítést sem kaptak hazulról. Lapjuk julius 20-áról kelt s mint látható egész rövid idő alatt jutott el közeinkhez. Címünk; Cervignano. Italia.
— Kifosztotta a mostohaanyját. Horváth Istvánné Teleky-utcai asszonyt tegnap délután meglátogatta a mostohale\'ánya Horváth Gizella, akijlhárosberényben a gyógyszerésznél van szolgálatban. Horváthné nem volt történetesen odahaza, mire a leány a konyhában talált kulccsal kinyitotta a szobaajtót, felfeszitette mostohaanyja szekrényeit s azokból nagymennyiségű fehernomüt és 200 korona pénzt kiemelve, eltávozott. Horváthné feljelentésére a rendőrség az elvetemült leány ellen az eljárást /megindította.
-v 1\' -ffázasfrág: Adamek.Kató t&.FeiJscher Béla folyó hó 2-ánházasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Letartóztatták a volt keszthelyi direktórium tagjait Keszthelyi tudósítónk jelenti telefonon: Fámer István és Kulin Sándor volt direktóriumi tagok tegnap hivatalos •küldetésben >Budapo»tre akartak, utazni. Bála? tonszentgyörgyön egy őrjárat illetéktelen körök parancsára letartóztatta Őket. A keszthelyi katonai állomásparancsnokság utasítására mindkettőjüket rÖvtdcsen szabadlábra helyezték és rehabilitálták.
— Értesítés. Értesítem Nagykanizsa vá-. ros közönségét hogy a feltorlódott munka
miatt p.ug. 12-ig feleket a lakáshivatal nem fogad. Nagykanizsa, J9J9, aug. b. Török, lakásbiztos.
.....— Rendóri hlr. Zsiga Gyula helybeli
pincér tegnap este l\'olai István, Musits Géza, Tury Pál és Szánsr Rezsó nevű barátaival ós Kovács Margit kaszirnővel a lakásán borozgatott. Éjfél felé a társaságból a házigazdán kivül csak a nő és Folai maradt a lakásban. Közben a lámpa elaludt és két percig a kis társaság sötétben maradt. Mikor aztán nagynehozen ismét megtudták gyújtani a lámpát, Zsiga azt tapasztalta, hogy a sZók karfájára lett kabátfaból a kis aranyláncon függő nikkel zsebórája és 1220 korona kék-pénzt tartalmazó pénztárcája hiányzik. Rögtön jelentette az esetet a cirkáló rendőröknek, akiknek amidőn lakására visszatért, Folai a ..pénztárcát már meg is.találta, állítólag a szőnyeg alatt. A tárcából azonban két darab 100 koronás oankjegy még. igy is hiányzott. A rendőrség megindította a nyomozást, amelyé előre láthatólag még ma eredményre fog vezetni.
— Eltávozott a tengvrészkülönltmény. A Borcsányi féle tengerészkülönitmónyt, mely már hetek óta tartózkodott Nagykanizsán, felsőbb utasításra tegnap Budapestre rendelték. A csapat tegnap deleióll géppuskáival és kézigránátjaival együtt el is utazott városunkból.
-n A vörös, katona-est Jövedelme a rokkantaké. A mult heten szepen sikerült vörös katona-est tiszta jövedelmét 9319 koronái az est rendeziségü Lukács Gyula volt ko-mányzótanácsi biztos utján Nagykanizsa város rokkant katonáinak és hozzátartozóinak segélyzésérc ajánlotta fel.
— A vás- és fémmunkások szakszer-vo*cténck"vezotósége- értesíti tagjait, hogy o hó 7-én, azaz csütörtökön este 7 órakor rendes havi taggyűlést tart. Kizárás terhe mellett kötelező a megjelenés. A vezetőség.
Hirdetmény.
Az élelmezési diktatúra 2. számú rendelete értelmében az összes nemtermelők hatósági lisztellátásban részesülnék ós ebből a célból névszerint kimutatásba foglalva pontosan összeirandók. F. évi augusztus hó 15-től Csakis.azok fognak lisztellátásban részesülni, akik ezen névszerinti kimutatásba lel lesznek véve. Az összes nemtermelőknek, illetőleg nevükben a háztartás főjének vagy más megbízottjának\', tehát saját érdekükben áll, hogy az alábbiak szerint a közellátási hivatalban pontosan megjelenjenek és a szükséges, adatokat magukkal nozzák. A jelentkezés a hatósági élelmezési könyvecskén levő hatósági szám jegyének sorrendjében történik oly módon, hogy augusztus hó 7-én csütörtökön délelőtt 8—9 óráig 3301-3420 hatósági szám ■""i" "D—TO \';\':3*121"WiM • v: , 10—11 , 3181-3540 11—12 „ 3541—3000 délután 2—3 „ 3601—3060 » - ,3-4 „ 300J—3720
í—5 , 3721—^-780 ; . 5—0 „ 3781—3840 . ^ , tartoznak megjelenni.
Intézőbizottság.
Megbízható Intelligens oéaiet kla-AHNzouyt keresek 4 és. 1Q éves gyermekeimhez Zerkovi.z Lajosne.
Sohasem Izzad többé a liba, lia a MEDUZIN AT enyszer használta
5 korona 60 Mlér beküldése ellenében
rfcc^sss^Ks^ .bérmentve kflldl — -== MATIS ós PRANGER, KISPEST.
KaNzAlatlan lucerna takarmányt
keresek. Bazár udvar II. em. 14 sz.
Két kisebb gyermek mellé német leAnvt keresek. jCim .a kiadóban,............
Egy teljesen ós jól berendezett, Igon jó forgalmú Nzlkvlzg) ar elköltözés miatt azonnal cl- és átadó. — Bővebbet Aczél Ignác Főút 8. sz. alatt. .
Budapestre ügyeN NzobaleAny kerestetik magas fizetőssel kis családhoz. Nevezett családnál 3 tagból áll a személyzet. Bemutatkozás a déli órákban Nagykanizsán. Cím a kiadóhivatalban
KlyADÓ
egy > zép vörös-tarka 5 éves fej 6« tehén, 3 hónapos válosztó üsző borjúval, megtekinteni lehet reggel és este ki-
.. ■■■■ . - e|5U -------L^
„«JJMMMMR WTXÍNj. ya.ra*«(U-.i»tea I/il .
Egy homokfutó kocsi eladó.
Cim a kiadóhivatalban.
Mmn aitípelii otthon (uk ni} letóiei ha
MEDF.A nővénykrémet használ,
meri eliől eltilnik a szeplős, mii-foltos, anyajegyes, himlőliejyes felső hámréteg és üde, Iflu arcbőrt nyer. Ára 25 kor. Alabaslromhoz hasonló lesz a bőre ha MEDEA emíillkrémel és pondért használ nappalra. Ára e keltőnek együttvéve 57 kor. Haja megnől és nem hull, ha MEDEA halellzirl használ . .
Ára 22 kor.
\' Dlscrét szétküldés a péra eW-leges beküldése vagy utánvét melleit \'
MATIS és PRANGER
okleveles vegyész, kozmetikus KISPEST.
I
Schönfeld Antal mint férj, valamint gyermekei Berta ff férj. GrünbRUm Zsigmondné. Idus férj. Hirsoh Oszkárné,
Zsófi, férj. Wilheim Vümosné és az összes rokonság nevében fájdalomtól "rri Sgtött "sS:i»Víl mtiMják;-hogyMyejtheteyoft.fol«sége,. édes-.. ,. anyjuk illetve rokonuk,
Schönfeld Antalné
szili. QrUnleld. Róza -
életének 58-ik évében, julius hó 31-cn reggel 4 órakor hosszas szenvedés utén elhalt.
Hahót, 1919. augusztus hó I.
GrttBbanm Ziigraoad, Hlrsok Ossknr, Wilheim VllBM vejei. — lír. Siántá Mikián. meny.. Qrttnb.nin Bél., Ilonka, larglt, Ella, HJtlob Múló, Kigda, WUL.Ini laló, uuokii.
HL«)\' évfolyam
Nxfiytiaom.a 1918. Auqunxlu» 7. Csütörtök.
Z-jla Nyomdavállalaí
Ffi-itt 5 sz
Megjeltnik titrfóklviwlé-vel mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
179. uéa.
EKjflzetésI Arak:
Helyben házhoz szállítva ..gypoMa HétkfllddMCli
Cgfsz évre ,K 90-— Félívre . . ...„ 45--Neyyedévre „ 22\'SO Efy bóra . 7-50
t\'ws S7ÍU1 Ara 30 t
Jl Si -M\'+^\'vl 4. ! lv»il,M,lv.l.»ll ■<Ul.lt\' ia. — ...............i.Won III.
F6sz.rk.izt6: TÓTH ZOLTÁN
Filmunkatárs t. lapiulajdonot i . <\'NII.LA<» JKNÖ
""^Felhívási
A rendkívüli viszonyokra való tekintettel felhívom az egész város lakósságát ne •íagya magát senki által félrevezetni Ezon • szomorú napok rom {alkalmasak arra, hogy ,;kar ki is meggondatlanul a kedélyeket feliz-»«jjBgsftí Akinek, bu|a van, -vau rendesbíróság, ■ímeiy mjndenk\'i ellen a legszigorúbban lefogja folytatni a vizsgalatot
Csalási, lopást, fosztogatást s bármely í bűncselekményt legszigorúbban fogok meg-oroltalr/i, de nem türom azt sem, hogy akar 4 is a kormány ellen izgasson s olyan magatartást tanúsítson, amely a béke megzavarására
.»**Ucalmas. . ...,,:..vv .............
Senkinek sem lehet érdeke, hogy az eddig megőrzött nyugalom megzavarás» folytán, ellenscges csapatok szalják meg vámsunkat.
Végül figyelmeztetek mindenkit a kihirdetett statáriumra s annak következményeire. Nugykíuiizsán, 1019. augusztus hó 0-án. Sneff s. k.
Ataúialtv..f(noyyo ¡¡onn.inyhiilos.,.
tttrdelfeekel, nyllt-tpr.t í. mttgán
közleményeket dljszabic ez.rliit vrs.
" lel n kiadóhivatal. -_
---——ss;
*
* A nemzetgyűlési választások előtt.
A hivatalos lap mai .száma közli a -magyar népköztársaság kormányának azt a rendeletét, amely a nemzetgyűlési törvényhatósági és községi választójogról intézkedik. Rövid idő múlva a yáiasztási urnák elé léphet a nemzet, szabadon minden befolyásolás nélkül érvényesít-neti akaratát és beküldi a nemzetgyülés-"W\'»«ökSf a"férfiákát, aliiVet o mai rend »■ivüli súlyos időben a. szerepre lugalkal :üasabbnak tart.
-az a rende\'et, amely a választójogról intézkedik a lehető legliherálisabb . s legdemokratikusabb. Nemzetgyűlési választójoga van minden fércnek, aki eletenek 21-ik, és minden nőnek, aki *l-ik életévét betöltötte, legalább hat OWÍ magyar állampolgár és e feltételekhez a nőknél még az a kikötés is járul, hogy valamely hazai élő nyelven ir\'ni-"Ivasni tudjanak. E néhány alapfeltétel->ol is világosan kitűnik az u tény, hogy nemzetgyűlés, amely két „esztendőre »ap mandátumot, valóban áz egész or-í2ag, oz egész lakosság gondolkozását « akaratát lógja- képviselni.
Súlyos és nehéz időket élünk, de ha végigtekintünk Magyarország ezeresztendős -«éneimén;- súlyosabb .és nehezebb . időket *tunk, bár az időnek, amely ezekre a régen simult eseményekre ráborul, meg váll a ha-\'isa. hogy meggyöngíti, eltompítja és elfályo->zza mindazokat az érzéseket, melyeket ak-W- és azóta a régen olportudt szivekben támadtak Vad vih.irok, ruttenetes fergelegek ,-ugtak már át. az ezeresztendős Magyaror-
szagon hatalmas evszazados takat csavartak ki gőókerestől ez ország földjéből, de n remény virágával, ániely a szivünkben -nyílt, sohasem bírtak. Ez a remény az urszag jövőjébe, jövő boldogulásába vetett megingathatatlan fanatikus hit vezessen minden magyar emoert.-most, amikor nz urnák-ele .-lap,, hogy képviselőit beküidje a nemzetgyűlésbe.
Bizonyos, hogy mindenki, akit ez a hit vezet, r.ierzi a mai idők jelentősegét. Annak a nemzetgyü é.nek, amely rövid idő múlva össze fog ütni, hogy hatarozzon valamennyi ijnk^ legfontosabb kérdéseiben, rendkívül nehéz dolga lesz. Ugy kell tehát megválogatni a nemzetgyűlés tagjait,\' hogy nyugodt lelkiismerettel rajuk bízhassuk ezeknek az életbevágó ügyeknek az intézését. Ne menjünk most bele személyi torzsalkodásokba ne hánytbr-gassuk most egymás szemére a multat, gondoljunk arra, hogy mindnyáján magyarok vagyunk, -akik ügyformfin„szereljük: ezt a sokat szenvedett országot éa egyformán azt akaijyk, hogy a jövő élete boldog és nyugodt legyen. -Ne tevesziessük meg magunkat azokkal, akii; ez az ideges izgatott hangulatot fel akarjak használni arra, hogy a nemzet bizalmát egyik vagy másik foiliaval szunéen megingassák. Ne hallgassunk senkire, csali a maglínk józan és elfogulatlan nejeiére Azt nézzük csak, ki mennyit dolgozott eddig az országért, az^\'orsz.ig lakósagájiak boldogulásáért és szavazatunkat csak olyanokra adjuk, akiket multjuk is ctdeine.lt arra, hogy most ezekben a legválságosabb . időkben is csele.-kedjenek a magunk és utódaink nevében.
Nómetausztria és Bulgária a
Véres verekedés az egyetem aulájában.
Budapest, augusztus, 6. Ma délelőtt féltizenegy érakor a műegyetem*aulájaban az egyetemi hallgatók közöu heves szóváltás támadt, mely veres verekodésse fajult. A hallgatók ugyanis a politikában felekezeti momentumokat tekintetlek, a,ni gyorsan lángra-lobantotta a szep^délyeket. Az Ébredő •M»g#arok.,.lför.ébe,z . tartozó iljak szitkokkal illenek u zsidó miíégystéMf "hátlgarókar, -kik szintén heves kifakadásokkai feleltek. Hatalmas dulakodás támadt, melynek során tizenöt ■ idő vallású egyetemi hallgatót véresre vertek. A színhelyen megjelentek a montók, kiknek azonbun-.-iieiii -alt>dl dolguk, mert a sebesült fiataíétnbaraU ün i,agukat bekötözte\'; s elhagyták a műegyetem palotáját. Ma dál-elólt itt órakor a Zsigmond téren súlyos kimenetelű Villamosbaleset töitent.\'tfét villamos-koesf-égy hurokvágányon- egymásba szuladU baleset következtében sokan súlyosan metaebeauHek,.. t- .-
Barlln, augusztus 6. I.uganóból jelantik: Nittl miniszterelnök kijelentette a kamara
békcbizottságatiaii, hogy nem luijja mikor léphet bé \'Németország, Ncmctauízlria "\'és Bulgária a népszövetségbe. Szeretné, ha főképpen Németausztria éa fiu\'gária azonnal beléphetne.
Külföldi sztrájkok és népmozgalmak.
Rottordam, augusztus 0. A Reuter ügynökség jelenti Newyorkból: A hajózási és szállítási vállalatok 450 ezer alkalmazottja csatlakozott a vasutasok mozgalmához. Az élelmiszerárak leszállítását és a munkabérek emelését követelik.
Berlin, augusztus 0. A Vossicho Zeitungnak\'jelentik kopenhágáboí: \'Washingtonból azt jelentik, hoV:y már az amerikai mu ikások .is követelik a .szocializálást,, még .púdig elsősorban n-kögJekedési válhtJfttok.....saoeíftlieélá-
sát. A szervezett munkások a néphez felhívást intézték,.. ínalyben követelik, hogy a vasúti vállalatokból vonják ki a magántőkét.
tugsnö, augusztus «. A Secolo irJa: Liverpoolban a nép egyetlen üzletet ós raktárt "sem kimért pieg. A zavargások folytán 900 embert letartóztattak. A kormány nagyszámú katonaságot küldött a zavargások --leküzdésére."\'- v ; .
Amsterdam, augusztus 0. A Reuter ügynökségnek jelentik Newyorkból: A vasutak, hajósvállalatok és szállítóvállalatok négyszázötvenezer alkalmazottja osatíakozott a vasutasok mozgalmához és» követeli az élelmiszerek azonnaji leszállítását és a munkqbég»k emelését.
Párlfiban a „Fogyaaarfók Llgdja" kttvd a drágaság elieb] —-----Pária, augusztus G. (A Magyar Távirati Iroda szikratávirati jelentése). Párisban «a drágaság leküzdésére ,Fogyasztók Ligája" alakult, amely ellenőrzi az áruházat. A rendőrkapitányság rendeletbcn-értesítette az- össaes\'"»\' kereskedőket, hogy kötelesek a kirakatban áruik árát feltüntetni, amit vizsgáló bizottságok elionórizr.ck. A mozgalom eddig rendben folyt le. A vidékén a színdikaütták küzdenek dr,ága!?ág aUen. Sok helyen ajacsopy, áron nagyban megvoszik áz\' élelmiclT\'kré\'fret azután saját árban árusítják. ^
Az oroszországi harcok.
Pária;; (a ^agyar- Távirati. Jrodfr »«krar , távirati jelentésé). Berlinből jelentik: Patliar* csapatai Kiov elót| állnak. ■ ...
•/"• \' •• \' • "■ "
ZALA «
1919. augusztus 7 \'
A mors keze,
Polal volt vádblrtost letartóztatták. — Vörös-Őrségi oktató a rendőrség fogházában. — Szabados és társai szökése sem sikerűit. -
Nagykanizsa, .augusztus 6. A* a r.euenctes terror, amely uégy hosszú
hónapon keresztül halálos félelemben (arioita Nagykanizsa váios lakosságát, megszűnt. Fel-lélegzik a váró» é«- megnyugvással veszi tu-damásul, hogy a sors keze azokat i» utolért, akik minden emberi érzésükből kívetkőfcvV vák\' és a következményekkel nem "számoló szolgáivá aJjasodtak annak a rendszernek,; atnoly az ideális kommunizmus köntösébe tákaródsya^ 4. hosszú hónapon . keresztül logféktelenobb terroron alapuló kisebbségi rémuralmat alkotta meg Magyarországon.
A tegnapi nap folyamán népy különböző hivatalos értesítés érkezett Nagykanizsára, amelyek mindegyike megnyugtathatja a város lakosáéiul ■
Potoi.
Vádbiztos volt Nogykanií^an. Azzálfa kijfllo.ntvssel, annnk idejen hivata-
lát, hogy egyedül ő van hivatva Nagykanizsád a diktatúra eszközeivel megismertetni. É* ezt a kijelentést a legfenye-ebben igazoltn i«r. Hogy többet ne \'emiitstmk í\'öz ő ¥fctfnvütttft»rát-«Jicséri a nagybakönoki eset vérbefojtásn. Ö volt egy személyben a biró, a vádló, a védő és az itclet végrehajtója is. A bakónaki ex-. podició által behozott. 30—40.. ember. közül aíonnal kiválasztott kottőt, a fogház /alához áliittatta és agyonlövette őket. Utánna a legnagyobb lelki nyugalommal jelentette ki, hogy
így Jár mlndéft bUVmaT v ¿ur arcán\' csak\'
a legkisebb gunymösól\'yt is látja. Ilyen alapon csinálta azután a diktatúrát Nagykanizsán, mig pár héttel eztióu . Lajos rendőrfőkapitány vádat .emelt\' "elícTte" -\' "t brorid-beli botörés.es lopás, miatt. .Ekkor maga Sneff, a$ intéi.ő-bizOttság elnöke volt az, aki elmoz-.\' dittatta állásából c* bizalmasan Jelszóiitotta,. hogy hagyja el a várost. AztHa hol Pesten, 101 Gyórbettgra\'^zKlt, mig *«gíVa rendszer* változáskor jónak látta megszökni jaz országból.
Kedden a soproni hatarrendirség bizalmas , (frtesitést. kapott, hogy Polai Sopronon keresztül akarja elhagyni az "orslTgoÜ" A \'hlr valónak bizonyult s Nagykanizsa volt vádbiztosa, a bakónaki hős, meg a keddi nap. folyamán a soproni ügyészség fogházában ült,.
Letartóztatásának hiréro az nagykanizsai rendőrség tegnap házkutatást tartott Polaínak a lazsnaki - kastély legszebb bútoraival telerakott Csengery-Utcai lakásán. Meg kellett volna hivni a házkutatáshoz azokat a kanizsai pföletárasszonyokat is, akik hosszú éjjé* len keresztül ácsorogtak az üzletek előtt egy kiló lisztért, vagy 30 dóka zsirért. Hogy cgye-bot ne omlitsünk csak 10 zsák gabonát, lisztet, nagymennyiségű zsírt, cükrot, kávét és más közszükségleti cikicek\' egész tömegét találták aala. Főúri garderobot hordott össze magának, ami maga mesís értéket képvisel» — A rendőrség természetszerűleg lefoglalta az .egész raktárát a varos kÖzéllá -x céljaira. - Polait tegnap este - Nagykanizsái kisérték. Itt bűneinek színhelyén fogja beván.. iz illetékes bíróság igazságos Ítéletét.
Koboz a vftrOaOraéfl ..oktatója.\'
A diktatúra egész tartama alatt a budapesti íóJiktátoroknak volt gondjuk\'orra/hogy a vidék mindon része el legyen látva meg-
felolő. „erélyes"..éi.e diktatúrát _ sa o szet»-pontjaiK stertiit kezelő cxistdnciókkal. ¿így került Kanizsára Roboz Sándor is, azzal a feladattal, hogy derék és minden dicséretet megérdemlő renőrsegünket kommunistákká \'nevelje.\' Már az éf&\'ő ,oktató1* leckénél szemet szúrt noki a" a fegyelem, amely derék rendőrségünket c ő járóikhoz fűzte Természetesen legfonto*áhV •kötelességének tekintette,\' hogy ezt a fegyeimot meglazítsa. Ka a szándéka azonban egyrészt a rendőrök őszinte bccsülc!cs»egen, másreszt pedig Hajós rendőrfelügyelő erélyes fellépésén kudarcot vallott. JEfcKpr Kpszthejytí} teueái mükedese színterét. Ott azután talált egyéniségének megfelelő ügyköítési kört; -Nyakra-íőre- tartotta a házkutatásokat az olyan házaknál, ahol valami olemcini Valót remeit,Élelmiszert,- közszükségleti cikkeket, ruhaneműt hihetetlen meny-nyisygbon hordott össze mag&n:»k. A keszt-nelyi csetulöráéghez tömegesen érkéznek ellene a feljelentések. Ma már jó helyen van: nagykanizsai rendőrség émbőróí tegnap elfogtak . s liiotii ra- »«ndörségi ■< fogdában. cJvczr. heti oktatásának" eredményeit.
Szabados, Borcaányl és té-sai. Szabados lis \'BorcSSnpV! \'két/initdnbÖBő -cég. Mindegyik külön számlára, külön munkatársakkal dotgozott. de mindegyik alaposan ; íengroü^baiv.- .-•-¿•»-•m-^ • ,.,
Szabados hivatalosan a Mura-vo.nal katonai főparancsnoka, a valóságban pedig Nagykanizsa és az egész vidék lő-fődiktátora. Szabados volt uiindcn Mjllettü eltörpültek a kisebb kaliberű hatalmasságok. Az erőszak és terror megtestesülése volt ez az ember, akinek azonbat. javara lehet írni, hogy fanatikusa vott>.-z "eszmének.
Értesülésünk szerint tegnap Pestre utaz-tóhan LépsényUeu lutaciózaatiák. s aüitó.lftg,hozzák vissza Kanizsára.
Borcsányi, a konkurrens cég valamikor fűszeres inas volt Kanizsán, majd Csáktornyán trafikos segéd. Kanizsán az utóbbi időben, mint hadügyi megbízott szerepelt. Korlátlan ura és parancsolója volt egy körülbelül UO-70 főből a!lo tengereszíofrórcsápátriák -egy pár géppuskána« és egy csomó kézigránátnak. Ilyen hatalom birtokában azután nem esoda,. há konkurrátoi tudott a. Szabadás, céggel. Külön specialitását képezte, hogy nagyon bukott1 a tisztekre. Célul tűzte ki maga elé, hogy minden tisztet eltosz láb alól. Hát oz egészen nem sikerült neki; de annyi bizonyos, hogy igen sek ember életét tette bizonytalanná es kesVitette meg a városban, öt fa elfogták Lepsényben, sjön vissza szülővárosába : tárt karokkal fogják fogadni.
Ea-nem. politika... ... „faj)..
A ÜK ój »ajak»! nt»B;y Wha\'ir követk©*» tébtíií lehetetlen -volt tJuclöpesttel telefe n-össseeköt-tetésv .kapni, eacért lié^a^onak bucla* pesti telefon.tt-i.cl0« vitásaink. *
Reod, wkafegyeieni, -
öt íve szlln«el Magyarországon a normális termelés. Mindaz, ami IBrtii.it a háború, a szörnyű vérvnjleség, a többszörös p0|i-likai változás,, gazdasági gondolatmenetre visszavezetve annyit lelem, hogy hmél szünetel a lermelé», vesziettUnk uj.ibh ■iz.i/.czcr. és millió nuinkanapot, elveszttttük azok niiin-káint, akik halálukat leliék e háborúban cs elvesztettük azokéi, akik rokkantán, munkaképtelenül, vagy ineglogyalhozolt erővel (ertek vissza. S- midiSn a vesztett háború és a politikai változások kísérd.Jelt! mutatkoztak, midőn megbomlottá munkafegyelem és n. n leheletr tlibhé rendről beszélni, hmél n miin-kanapok utilllóli veszitellük.
A lujvócsrendszer in.gszilnldlésével M :-gyarország a béke kérésének liozvclk\'n uii.ird tért át. Mit lelenl a béke? Isméi ga,-da^áglbg gondolkodva annyil jelent, hogy mindenki háborítatlanul végezheti a inayj munkálál, hogy minél kevesebb tdlDílégí-.«rpj.tell elpaiíirolnmili. a rendnsk .luww»»^-. ges, »11 erőszakos fenntartására. A bél;-annyit ¡elem, hogy at egész lársadalonih^» nem a fegyverek hatalmánál Fogva, n.-m a terror kényszere alatr, henem n helitás és ;r szolidaritás következteben érvényesiii az Öss7es dolgozók fegyelme. Rend, fegyelem, munka: ez a hármas paranesoM MáVy. --ország számára ennek szigorú uiegtaitása Magyarország szániára életkérdés. Nélkülük \'ellesen lehelellen a mostani válságos időket álclnl. nilkülük nem tar^mlluli meg Magyarország újjászületésének eszközeit cs nem lalálhalia meg a becsületes békéi sc.n
Tudjuk, hogy e hármas parancsolat Kl-iesiléae nagyon nehéz, Öl mztend4 vIH^rji annyira feldúllak a lelkekel, hogy mlnl.gy Járványoson lelenfkeznek a rend és fegyiiiín megbontását készteló folyamatok. De niej-\' lanulhaiHik • nagyon keservesen és a\'yaiaf-börllnkön, hogy ezek a Járványok valóién ép oly veszedelmesek, mini a fcsli nyavalyák, ép ugy fenyegelik, nemcsak egyesek i .il épségéi és életét, hakem az egész ország, az egétz Jiép és társadalom clJeuálló ktK*-. ségénck elsorvadását. Ezért el kell némul-nlok minden oldalon a .-zenvcdéfyeknek s a rend és fegyelem kérlelhetetlen érvény<»i|í-.., sével -k«H" lektfzdehlfnk\' H\' ISJTti ÍWWBy3Kn»r talán még Iclenlkező tüneteit.
A munka parancsának megtartása setn könnyű. Magyarország küszöbén áll ugian n blokád megszUnletésének, de cgyelfira nincsenek Iparcikkeink és minden felüoi* gozhaló nyers anyag készleteitől 1» meg van fosztva az ország. Ez az anyog-hiány, a gépek és készülékek hiánya azonban még fokozottabb mértékben követeli » munka parancsának érvényesítését az égesz\' mezőgazdaságban, melynek \'helyzete Mi-gyariprszág életére nézve döntő. Annál szükségesebb, annál elkerülhetetlenebb a fokú-
megsokszorozol» emberi-mimka. Min- , den elhenyéli óra, minden elveszett munkanap maid talán később lelenlkező, de kér-lelhcleilenül lelenlkező éhségei Jelem.
Minél nehezebb, minél sötétebb, áline-nellleg az ország helyzete, annál harsányabbon kell hirdetni\'a rend, fegyelem-és luunkd hármas parancsai. Ma ez a parancs nem érvényesük ha ineghajijuk fejünkéi a rend és fegyelem előli, ha kezünk és elménk nem lát haladéktalanul a munkához, akkor elveszítjük Magyarország lalpraálllláaánA egyetlen reményét.
linö. augusztus 7.
rtIRÉK.
ZALA
augusitus;
namar.
A nap kél 4 oia 44 percnyugszik 7 óra 25 perc-
* | . A hold kél d. u. 4 óra 23 Csütörtök Páckor, nyugszik d. c. 12 ór*
..puLcku:.
ZALA.
Lidércnyomástól szabadultunk meg, ha-tártálan az öiömünk, hogy ismét mint ZALA jelenhetünk"még\'ötVftsöink elölt/ A\' ml " örömünk átfezge^t e város minden\' . polgárának szivén, amikor a lelket emesztó, idegeket őrlő
nincs
szükség rá, hogy az érzelmedet, amelyek eltöltenek bennünket, ázon alkalomból, hogy ismét a régi szellemben jelenhetünk meg kö zönsógünk előtt. Nincs szükség történelmi visszapillantásra sem: hogy négy hónappal
■,..ezclő|t a, Z ilát az akkor htajmo^levőjt^ bitorolták jogos tulajdonosától s a Zala szerkesztői székébe £Z ő embereiket ültették. Az uj kormány a nyomdák szoáiaíizálását megszüntette-a^aajiói^JKWftt^^ „koriátozáso-kat föloldotta. így n lap és nyomda tulajdonjoga ismét Csil\'á\'g Jenőre szálH vissza, a lap szellemi" vezetését pedig- -szerkesztőségtől való négy hónapi távollét után újra Tóth -Zoltán főszerkesztő végzik Amidőn ezt a\'szerkesztőség és kiadóhivatal a közönségnek tisztelettel bejelentik, egyben közlik, hog^ a.laknak régi módon való kíkezbesitósere is folynak az intézkedések.
- — HIvatalDair a Ifaj^yfcaíilzsaV törvényszék és államügyészség vezetősége. Cőri Szabó Jenő a nagykanizsai törvényszék, elnöke ós dr. Kiss László vezető államügyész ~ tegnap cfi\'og\'alTák~hrválál"Ukai:
— Zalaegerszeget megszállták a székelyek. A zalneger-zegi alispáni hivatal jelentette tognap telefonon, hogy a várost a szegedi kormány haderejéhez tartozó székely kátották megszánták. A megszállás Után rögtön visszaállították az összes vármegyei és váresi hatóságokat. \' A rendőrség a za/a-
. *gers;£%gL dirgktőciwp tagja ff .. letarfózwta. Amint értesülünk, legközelebb sor kerül Nagykanizsa, Keszthely és a környék megszállására is, amit állítólag szintén úgynevezett „fehér osapa*ok" eszközölnek. ~ •
— Tényleges tisztek bevonulása. A nagykanizsai állomásparancsnokság táviratilag a\' következő rendeletet kapta : Állomás-parancsnokság körletében tartózkodó szabadságolt tényleges tisztek sürgősen felszóhtan-dók, hogy illetékes csapatjukhoz szolgálattételre mielőbb vonuljunk be. Vonatkozik ez a rendelet az egészségügyi szabadságoltakra is, ha egészségi allapotiú megengedi. A szabad-ság^ hátralevőv tésze, részükre későbbi alkalom«-; ■»al pótelható. Győri magyar katonat kerU-ieti parancsnokság. •
— Elmegy a pozsonyi zenekar. A volt pozsonyi közös zenekart néhány napja Nagy-* knnizsara rendelték. A közönség, amennyire •rilt, hogy a kommunista-kormány rendelkezései visszacsinálódnak, épp annyira szerette volna, ha ez az egyetlen rendelkezés: a zenekar Kanizsára helyezése örök időkre megmarad. Hiihető, hogy , egyéb dolgokkal együtt a város művészi élete is hamarosan nagy-Mérvt lendületet vesz s obben várt volna a
fontos szerep a kiváló pozsonyi katonazene- J karra. Maguk a katonazenészek h örömmel | maradtak volna itt s éppen ma délutánra nagyszabású térzenét ukurtak tartani, amikor sajnos, megérkezett a hadügyminiszteri pa-ranc*, amely eldirigáltu Kanizsáról őket. így a ma délutanra tervező^ térzene is elmarad. A. kamzsJ közönség.iH-jnálközva búcsúzik.-.« pozsonyi zenekartól, amelynek művészi képességeit még a mult évi 20-as hót idején volt alkalma megismer,.].\'
— Eljegyzés. N&neth Sándor helybeli tanító leányát Joláiu- •»«, eljegyezte Bóczy Antal\' áll. tanító," taft\'.\' I.i\'driágy Tapof cáróV\'_\'*
---------—. Megsifintek » fermetószövetlteze-
tek. A birtokszocializA\'ási rendelet hatalyon kiv.ül. ..helyczésével. a vermelő szövetkezetek hatásköre tegnap délelcu 11 órakor megszűnt. A régi tulajdonosok elfoglalják tulajdonaikat s\' a jelehíegf vezetők csuk azon birtokokat igazgatják mvább, amelyek tulajdonosai a birtok átvételében akadályozva vannak.
Nemzeti -Színház művészeinek estélye. Ritka, nem mindennapi műélvezetben lesz része pénteken és szombaton, e hó 8-án cs 9-én Nagykanizsa közönségének. A Nem-jönnek le
közónk, hogy- művészeikből nekünk, is juttassanak, Vizváry Mariska, Mátray Érzsi, \'"Fenyő\' MŰÚti? és Lóránt Vilmos a tagjai a kiváló együttesnek, amely a Polgári Egyletben két est keretében Roberto Bracco. Molnár Kcrdftc, Lakafős László; Mlchaef Provrns, Szigeti József és \'Harsány! Zsolt egy-ogy egyfelvonásosát és szemelvényeket a modern versköltészetVeme-kciből fogn előadni. A jegyek, melyek Szerb \'Ernő könyvkereskedésében kaphatók már csak igon korláto t számban állatuk rendelkezésre. • • — Megszűnt a központo*f(<?tí vágás. Az Országos Állat és Husfoigalmi Központ nagykanizsai kirendeltsége közhírré teszi, hogy- a központosított vágás további intézkedésig szüne\'el
— Varrják fel a tisztek és altisztek rangjelzéseiket. Nagykanizsa katonai allomái-parancsnoksága elrendelte, hogy minden tiszt és altiszt ma reggel 8 órától kezdve csak rangjelzésével jelenhet meg az utcán és a. kaszárnyában. Örömmel üdvözölhetjük ez- in-1 tézkedést, mert eppen azt a tisztikart akarja rehabilitálni, amely va diktatúra] alatt annyi szégyenitésnek és megalázásnak Volt kitéve és amely pedig minden időben hü és megbízható. polgára volt ennek az országnak.
A gőzfürdő
kazánjavitás miatt néhány napig
zárva marai.- s^sg
minden mennyiségben kapható: QARAMVÖLGYl és SZEM ERE dohány-nagyárudában t ¿===
Közgazdaság.
Kedvező a szálastakarmány termés
Az utóbbi\' évókbon meglehetősen csekély sőt, egyik másik esztendőben igen gyenge szálas ;akarmánytermés volt az országban. Ez természetesen szintén megnehezítette ha állatállomány eltartását és nagy mértékben járult hozzá, hogy azekban a gazdaságokban, amelyek csekély takarmánykészlettel rendelkeztek, az állatállományt évről évre redukálni kellett. Fokozott jelentősége van ennél fogva\' annak a kérdésnek, hogy az idei szálastakarmánytermés elegendő lesz-e a megcsappant állatállomány fontartására ; és" • "fölJBVi«tsára. * Erre vonatkozóan illetékes helyről a következő\'felvilágosítást kap;tukr
Megnyugvással állapítjuk meg, hogy az utóbbi évek gyenge t.ecmésc után. mint az ország meg nem száliott területeiről a közelmúltban beérkezett jelentésekből tájékozódhatunk, mindenhol kedvező volt az anya-széna, lóheto, lucerna és baltacin termésének eredménye. A szálas takarmány és alomszalma termés helyenként bőségesnek is mutatkozik. Így alapos reménység van arra, hogy az állatállományt el tehet látni a szükséges \' eza- • lastakarmánnyal. Minden intézkedés megtörtént, hogy mihelyt a vasúti forgalom ismét a normális mederbe terelődik; a fővárosi állatállomány is megkapja a szükséges takarmány-mennyiséget. <
Áz ícíci száíastakármáriyteirmSs\'"Eeí^eza\'-eredményének más szempontból Is nagy fbri\'-* .to&sa-gíi».*»«. Ncvtüetceen onagyobb-tennés\': eredmény következtében valószínűnek látszik, hogy egyes vidékeken nagyobbmérvü lesz h szénakinálat. Ez kétségtelenül azzal az eredménnyel fog járni, hogy a most követelt, he lyenkint tulmngas árak ismét csökkenni fognaij^ A szalmából a közelmúltban nagyobb meny-nyiséget vettek igénybe a gazdaságok, mert a szénhiány miatt a csépléshez szalmát kellett felhasználni.
Nyilt-tér.
A letűnt rendszer a lapok előállítását oly költségessé tette, hogy azt az állapotot ideiglenesen is csak azzal a kátásztrófalis" pénzügyi politikával lehetett föntartani, amely az országot íináncíális romlásba döntötte. A nyomdák és lapok tulajdonosaira az átmenőn állapot nyomasztó terheket ró, ameiyeket csak ugy tudnak elviselni, ha lapjaik árát eddig példátlanul áilo összegben szabják meg, merr különben vagy vállulutaik teljes anyagi romlása következne be, vagy arra kellene magukat elhatározni, hogy lapjaik kiadását megszün-•tottk."Mi-után a • -mai sorsdöntő\' napokban-lapok megjelentetése olyan kötelesség, amely elől a lapvállalatoknak kitérniük nem szabad,
— a Zaltr és Zalai Hirlap tulajdonosai áldozatok arán is vállal.ák a rájuk háramló kötelezettséget, azon reményben, hogy a közönség is méltányolja az áremelés kényszerítő okait. A Zala és Zalai Hirlap példányszámonkinu ára ma délutántól, illetve holnap reggeltől kezdve egy korona. Természetes, hogy amint út áremelés oka megszűnik, ami rövidesen remei« hető, — a kanizsai lapvállalatok is sietni fognak a régi allapotot e téren is visszaállttá--i.
Tisztelettel \' 7 a Zala es Zalai Hittap kiadóhivatalai.
Válasz Kkpper Miklós írnoknak.
A „Munkás" cimü lap tegnapi számában hozzám intézett modortalan felhívására kijelentem, hogy amit ezen ügyre vonatkozólag mondottam, teljes egészében fenntartom, s dr. l\'raclc István közig, tanácsos ur visszatérte után- Itészsóggol • fogok- bizonyitókolckal szol* gálni.
Addig is azonban engedje meg, hogy a közönség tájékozására ieszögezzem azon tényt, hogy az Önre moit már kellemetlen besúgás
— ne felejtse el — a proletár diktatúra kikiáltását követő 3-ik napon, vagyis március 24-én történt s dacára, hogy a vád nyomban Önre irányult, nem igyekezett magét akkor
ZALAI NÉPAKARAT
!
augusztus ?.
-ezen vád alól tiaztizni, csak 3 hónap múlva \' i a proletár diktatúra megdőlte után jutott eszé-J bd Mosakodni. **
Miért ilyen későn és miért pont éppe« most, — a közvéleményre bizom, hogy megta-Inlja magyarázatát.
A mi pedig felhívása utolsó sorában fog-l.lt kvalifikálatlan, durva és sértő kifejezéseket illeti, azokra nézve egy olyan emberrel szemben, a kire a fenti vádat bizonyítani tudom és fogom, méltóságomon alulinak tartom egyáltalán válaszolni is.
Nagykanizsán, 1919. aug/O-án.
Poíay József, kat. nyilvántartó.
Hirdetmény. ,.„„..,
Az élelmezési óiktatura 2. számú rendelete értelmében az összes nemternielők hbtóságl lisztellátásban részesülnek és ebből a célból névszerint kimutatásba foglalva pontosan összeirandók. F. évi augusztus hó 15-től csakis azok fognak lisztellátásban részesülni, akik ezen névszerinti kimutatásba fel lesznek veve. Az összes nemtermelőknek, illetőleg nevükben a háztartás fejének vagy más meg-bizoUjának, tehát saját erdekükben áll, hogy az alábbiak szerint a közellátási hivatalban pontosan megjelenjenek és a szükséges adatokat magukkal hozzák. A jelentkezés a hatósági élelmezési könyvecskén levő hatósági szám jegyének sorrendjében történik oly módon, hogy augusztus hó 8-án pénteken délelőtt 8—9 óráig 3841—3900 hatósági szám ...... 9—10 \'„ • \'39019000 ■
10—11 . 3901 — 40*20
11 — 12 „ 4021—4080 c után 2—3 „ 4081—4140
3-4 „ 4441—4200
4-5 . 4201—42tiU ,,
5-G. . 4201—4320 . taitoznak megjelenni.
A jelentkező tartozik magával hozni a hatosági élelmezési könyvecskét, továbbá a/ házi bizalmi igazolását a háztartáshoz tartozó ellátatlanokról Ez az igazolás a következő tartalmú legyen : „Alulirt házbizalmi személyes meggyőződesem alapján igazolom, hogy N. N. nemtermelő háztartásában a következő ellátatlanok vannak. X. Y. családtag (pl. 10) éves, N.^í. háztartási alkalmazott (24) eves." Vagyis ebbert a bizonyítványban a családfővel együtt az összes ellátatlanok név, foglalkozás és kor szerint feltüntetendők, a háztartási alkalmazottak munkakönyve is elviendő. A valótlan ádátökát \'Tglfcöló házbizalmi — aki lelkiismeretlen vagy felületes eljárásával a helyi közellátás érdekeit veszelyezteti* — a közellátásból való teljes kizárással büntettetik . azzal az ellátatlannal"együtt, aki házbízalmi-val összejátszás, vagy ennek félrevezetése utján valótlan adatokat mond bé.
Felkérjük a közönséget, hogy a jelent-kozés sorrendjét a legpontosabban tartsa be, mert az amúgy is\' erősen igénybevett közellátási hivatal személyzete nem lesz képes feladatának megfelelni és a felesleges tolongás és ácsorgás is csak ugy lesz elkerülhető, na a közönség a fent közölt sorrendet a legpontosabban betartja. Is nételten figyelmez-„dcÜük a közönséget arra, hogy aki uz előirt időben személyesen vagy megbízott utján nem jeletkezik, augusztus lö-tól kezdve lisztellátásban nem részesül.
Intézőbizottság.
A rendőrkapitányt,hiva\'frVhól.
0182/1919.
Tárgy: Fegyverek és lőszerek beszolgáltatása
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat, h kiknek bár-miféle lőfegyver, vagy lőszer, kézigránát stb. van birtokukban, hogy azokat legkésőbb folyó hó 10-ón d.e. 10 óráig , hivatalomhoz beszolgáltassák.
Az eddig bárki által kiadott fegyvertartási engedélyeket érvénytelennek nyjl-"> vanitora. ■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ... ..
Saját személybiztonságának megvédésére, senkinek fegyverre szüksége nincs, mert ma már oly erís és feltétlenül megbízható karhatalom áll rendelkezésre, mely a személy és vagyonbiztonságot teljes mértékben garantálja.
A kinél a fenti határidőn tul közegeim bármiféle fegyvert, vagy löszeit találunk, azok ellen a legszigorúbb megtorlást logom alkalmazni.
Nagykanizsa, 1019. augusztus 0.
V- KISS LAJOS
rendőrkapitány.
ttuftzAlutlan lnceriit takarmány
keresek.\'Bazár udvar II. em. 14 sz.
Sporthirlap kapható Garamvölgyi és Szemerénél.
Mnrn auápelás otthon csak ugy Mm tia
MEDCA növéuykrémet használ, ■
meri eilől eltűnik a szeplős, májfoltos, anyajegyes, himlőhelyes felső hámréleg és üde, ifjú arcbőrt nyer. Ára 25 kor. Alabastromhoz hasonló lesz a
b^re hit M£pEAemailkrémet és
pouderl használ nappalra. Ara é kettőnek együttvéve 57 kor. Haja megnöl és nem hull, ha
MEDEA hajellzirl használ , .
Ára 22 kor.
Discrét szétküldés a pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett
MATIS és PRÁNGER
okleveles vegyész, kozmetikus KISPEST.
Két kisebb gyermek mellé\' ufanet leányt keresek. Cirn a kiadóban.
Jrttanrban leró férfi és női rubák
Batthyány-utca 4 szám alatt eladók.
NzecflkavAgó, egy varrógép, egy vaságy, férfi- és nőicipők és más egyéb eladó, vagy élelmiszerért elcserélhető. — Kazincy-utca 43/c.
Megbízható Intelligens német hi«. asaxouyt keresek 4 és 10 éves gyermekeimhez. Zerkovitz Lajosna.
Két intelllgeuN nemet klnasNzouy
keres augusztus lő-ére állást nagyobb gyermekek mellé. Cim a kiadóhivatalban.
z
o
A K O U A it «: (i t. s I. 1
ÓRÁKBAN JK1.BMH MF.G, ERI\'nCTI TKI.KS-
FON ÉS T A V I H H IEI.EN Tfe SKK K I L.
Egyes szám ára 30 fillér.
Kapható a dohánjjárudákban ós az utcai rikkancsoknál.
HlMM ItlYlIÉ 3 iliatill
Nagykanizsa
TKLtFON : 78.
Üzleti kűnyvgyár, könyvkötészet, papiráru-kesziíés. Mindennemű nyomtatványt a leg-izlésesebb kivitelben készit és legponto-; : sabban szállít. : :
Nyomatott: a .Zala" nyomd* és hírlapkiadó vá\'lalatnál Xagykaníz án.
Igazgató: BALOC. ©SjtKÁK
HLVI. évfolyam
UilimtMl! illMUIlllil:
MAOYKANIZSA,
Sitgír iil 4
Zala Nyomdavállalat F6-UI5 »»\' \'."
MejJelenlk hítfökivétclí-y el mindennap korareggel
180. uim.
POLITIKAI .NAPILAP.
egy hóra 25 kor.
Egyes szám ára : 1 korona.
». wk«»»l6»<gl 4» kl.döhivauil UUtonr 7e. {(• Nyomdai Klcfon 1«?.
Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs é> laptulajdonos:
csnxAO jicxfi
Hirdetéseket, nyilt-tcrct és magái-közlemények cl díjszabás szerint vr. g- fel a kiadóhivatal.
Üzent József herceg.
Ennek a szerencsétlen, égő sebek-151 borított testű országnak az utjá végre normális irányba terelődött. A hatalom i.met a polgárság, a többség kezében Jran s a kormányzás módját ideiglenesen ;iparra hivatott szakembertjk intézik, n Kisebbségi terror immár mim nyomasztó émes álom él emlékezetünkben, de nem alom, hanem a Icgszomorubb valóság az a pusztítás, amelyet az eszeveszett bol-sevjkí uralom a magán- és közvagyonban \' """léit; Gyáraink, műhelyeink kihaltak, boltjaink üresek, a piacaink sivárak, a valu-:ánk pedig súlyos gondot fog még adni finánc-kapacitásainknak. Legfőbb ideje tehát, hogy olyan kormányzat áll az ország élén, amely,yel szomszédaink s « győztes nyugoti hatalmasságok szóba nilnnk s amely meg fogja nyitni a határt s föl.\'eszi az alkotó munkát. József főher-I ceg pgyszerü, de megitató szavakban hívja föl a nemzet minden réteget az •\'«Betartásra, az egyetértésié, a munkára. ^ V fölhívás akkor jelent meg, amikor a ¡.lkekből még nem mult el az az izgalom, szenvedelem, indulat, amelyeket a vérben, pusztulásban tomboló terror támasztolt. Ma a szenvedelmek, indulatok kítö-.Use indokolt is, mert csak most tűnik ki, csak most válik bizonyossággá hogy négy hónapon keresztül Magyarországon
.....nem. egy hatalmas eszme megvalósítása,
nem az alsóbb rétegek fölszabadítása, hanem a legszemérmctlenebb rablás, fősz-ogatás s fenevadakat is megszégyenítő •\'érengzés folyt. Igenis indokoltak a szen védelmek s a polgárság elnyomását, kirablását s a proletárság félrevezetőit felelősségre kell vonni. De ennek a regényében, illetve tudatában aztán csillapodjunk is le, mert soha annyira nem • olt szüksége a magyar embernek tiszta Ijjre, biztos idegekre, mint most. József Mherceg kiáltványa szerint napok múlva sor kerül a nemzet meghallgatására. Ez « ínyít jelent, hogy dönteni kell az alkot-l |nyfarma fölött, dönteni kell a kormányzás módja és eszközei fölött, dönteni Ml javak és kötelezettségek fölött, szóval liosszu időre sorsunk fölött. Rövid idő múlva elérkezik ennek a napja s ókorra már egy táborban legyen min-ü:!>. igaz,- becsületes, magyar.
Tolnay Jenő dr. az uj közélel-mezési miniszter.
Bud.ps.t, augusztus\' 7. A kazélelraezéti
-"Inlsztérium idciglonos vezotésóvel nem Tértije. •\'a Jr.-I, hanem Tolnay Jenő dr.-t, az Atlan-\'«» részvénytársaság igazgatóját bízta meg József főherceg.
József főherceget ünnepli a főváros.
L magyar Nemzeti 8*ttvetség én ni Iparosok éa kereskedők szervezete a főherceg; előtt.
Budapest, augusztus 7. József főherceg a Bristol szállodából, ahpl az éjszakát töltötte, ma reggel kilenc órakor Friedrich István miniszterelnök kíséretében felment a miniszterelnökségi palotába, ahol a tisztviselői kar nagy tisztelettel fogadta. Majd a miniszterelnökkel együtt tanácskozásra vonult vissza, utóbb pedig saját palotájába meflt. „„ ..<l.\'„-., .,.
Budapes , augusztus 7. Magyar Nemzeti Szövetség névvel tegnap Perényl Zsigmond elnöklete alatt egyesület alakult, amely minden politikai célzattól mentesen pusztán és kizárólag a nemzeti érzés ápolását tűzte kl céljául. A szövetség a magyar kuliurát, a magyar nevelést akarja és a gazdasági téren olyan irányt, n)$y a. nemzet megerősödését, nem pedig egyesek előnyeit szolgálja. Kerül minden osztályharcot, mert éppen az a célja, hogy a jövőben egységesen megépíthesse a hidat, amelyen az egymástól felelőtlenül és lelkiismeretlenül elválasztott osztályok közös munkában egyesülhessenek. Az alakuló gyűlés egyben szervező bizottságot is választott, amelynek tagjai lettek: Báró Kaas Albert, dr. Ulloin Ferenc, S*örcsei József, dr. Krísztics Sándor, Víesínger Nándor, Kozma Ferenc, Barna őrnagy, Hollós őrnagy és Jusztí kapitány.
A" szövetség\' küldöttségileg tisztelgett József főhercegnél, akit Ferényi Zsigmond báró a következő szavakkal üdvözölt:
-— Fenséges Ur! Hazafias érzésünk, magyar szivünk egész melegével üdvözlöm Fenségedet a Magyar Nemzeti Szövetség nevében. Ez a szövetség tegnap alakult meg ós máris több ezzer tagból áll. Munkánkért, szenvedéseinkért sem állást, sem másféle jutalmat nem kívánunk, csak azt, hogy az ország megmentésébon ki vehessük a magunk részét ós felajánlhassuk önzetlen, hűséges szolgálatainkat. Kérjük \'továbbá, hogy miután mi ezen nehéz időket itt éltük át és ismerjük a viszonyokat, az . uj alakulásoknál beadünket-is kegyesen meghallgatni méltóztassék.
A főherceg megköszönte az üdvözlést és kijelentette, hogy örömmel fogadja a szövetség felajánlott szolgálatait.
Budepest, augusztus 7V -A magyar iparosok ós keroskedők szervezete ma délelőtt küldöttségileg tisztelgett József főhercegnél és Friedrich miniszterelnöknél, hogy az ország dolgozó iparosainak ós kereskedőinek nevében mérhetetlen- örömmel üdvözölje a Fenséget az orseág újjászületésének első órájában. Nem panaszkodni jöttünk — mondották — a multak szenvedéséi feiett, hanem
hogy felajánljuk szolgálataikat az ország érdekében. A főherceg az \' üdvözlésre a következőkot felelte;
-— Nagyon köszönöm szeretetük megnyilvánulását, ami a legmelogebb viszhangot kelti lelkemben. Tudom, hogy mit tűrtek és szenvedtek, de hlgyjék el, a nemzőt büszke ie?z azokra aj; inarostokrA ós - .kereskedőkre, akik minden időben kitartottak a nemzeti eszmék mellett. Legteljesenb mértékben számitok munkájukra. Együtt fogunk dolgozni szívvel-lélekkel, hogy vállvetett munkával újjáépíthessük ezt az országot, hogy minden polgár-nak biztosíthassuk boldogulását.
Friedrich miniszterelnök a főherceg beszéde után a következőket.mondotta:
Nem, mint miniszterelnök szóink önökhöz, hanem mint Iparos az iparosokhoz. A Fenséges Ur nem politikusokból és arisztokratákból, hanem hivatalnokokból, iparosokból, orvosokból és tanárokból állította össze a kabinettel. Azok kezébe van most letéve Magyarország jövője. Történelmi időket élünk, nem érünk rá hosszú beszédet mondani: mest a tettek ideje következik. Ebben a munkában számítunk a ti odaadó segitsógtekre,
i kormányváltozás és Budapest.
J - Budapest, áUg. 7. Annyi Borzalmas sor^ vadás és kegyetlen szenvedés után uj érőre kapott a megviselt magyar társadalom. Elr mozditolták helyéről a Peidl-kormányt és az antant budapesti képviselői által felkért József főherceg kinevezésére megalakult az átmeneti magyar polgári kabinet. Az uj kormány élén Friedrich István volt hadügyi államtitkár áll, aki mellett szakemberek, egye« temi tanárok, illetve a minisztériumok régi tisztviselői dolgoznak. A történelmi fontossággal biró fordulatot a főváros lakossága az élképzolhető iegnagyobb örömmel vette tudomásul. József főherceg neve jár ssájról szájra. Az utcákon, villamosokon; korzón, tereken,éa miriíle\'niítt éleinken tárgyaltak a jelentőségteljes eseményt és a teljesen vértelenül jött fordulatot. Uj lángra kaptak a lelkek lámpionjui, uj tüzek gyúltak a hónapokon keresztül sivárságra szokott szemek és boldog mámor lepte meg a sziveket. Ma reggelre már megjelentek az egyos fővárosi lapok rendkívüli kiadásai, melyek első oldalon közlik József főherceg fonnkölten szép proklamációját a magyar nÓphoz. József főherceg kiáltványában megrendítő reálizmussal beszél a legutóbbi idők szenvedéseiről és\' kitartásra,, munkára buzdítja az embereket. A szabadulás első jele pompás módon mutatja hatását az egész
2
¿AlA _
1919. augusztus 8.
rosban. Az épületek nemzetiszínű lobogódiszt éltöttok. Az emberek kokárdákat (űztek ki. Az utcákon ozerszámra hömpölyögnek a járókelők és boldogan újságolják egymásnak, hogy ismét éléi kezelt a nemzeti élet ideje. A városban ünnepi hangulat uralkodik;- méltóságteljesen és nyugodtkn tárgyaljak az eseményeket.. . • / ,
A kisgazdapárt vezére a kibontiknzásról.
Budapest, augusztus 7. Szabó István,
az országos kisgazda- és fóldmivospárt elniike e kó 5-én a Neue Freue Presse budapesti tudósítója elölt Vkővetkűzöket jötorctette ki:
— Engem l\'oldl Gyula miniszierolpSk \' hívott fel Pestre vidékről, kisgazdaságomból, ahonnan négy hónap óta, amióta a bolsevista terror uralkodott Magyarországon, ki iuin mozdultam. A kisgazdapárt álláspontja a kibontakozást Illetőleg a kövélkoző\': A kisgazdapárt kezdettől fogva a legelkeseredettebb \' Hírtot" \'folytát«"» toimnuntinwr ellen Nngy ólra is volt rá, morl a kommunisták rémuralmat gyakoroltak felettünk, összefogdoslak osztálytársainkat, börtönbo vetették, legyilkoltatták őket és vagyonokat elpusztították. Azt csak cn ludom igazán, aki a Jw>w «tó VUSil\'vqnultsáijombon ólloltain állandóan megfigyelés aíau a magyar történelem ciné példatlunul gyászos korszakában, hogy a kisgazgak mindenütt a"orszégban a legnagyobb ellenállást szegeztek a bolsevista \' terrorral szembe és tgy • ......—-..........-.......
a kommunizmus gyors letörését a kisgazdák hősies olle,.állásának tüdőmbe.
A párt el\' van lui\'ározva,\' hogy iniudcn rendelkezésére álló eszközzel és a szervezettség erejével, valamint a polgáii Magyarország fegyveres erejével i\\ jövőben még egy kommunista kísérlet lehetőségét is megakadályozza. A part Magyarország lakosságának körülbelül 70 százalékára támaszkodik, mindazonáltal , ... 1 n.m kíván osztályuralmi! folytatni 6$ ellensége minden osztály- és t.l.kezell gytllölségnek A félrevezetett szervezett munkásság kívánságait a Icgmiis.íebbl.ioétlő nióílon moltányilja. azonban nem állhat szóba és nem illhet le \' egy asztalhoz a szervezett munkásság azon vezetőivel, akik közvetve, vagy közvetlenül a proletárdiktatúrában, vagy jobban mondva e rémuralomban részt voltek s annak követkéz* menyeiért is minden tekintetben felelnek. Tekintettel orra, hogy az országos kísguzda-és földmüvespátt azon kötelezettségű alól, hogy az ország kormányzását átvegj e, ki
nottt .tériiet,______________________ ______________________________
izlveson veszi ugy a polgári, mint a szolloml, Ipari és kereskedői rét.gak közreműködését, de számit rá. hogy . számbeli tuliulyánál lógva a kisgazdapárt szava az ország újjáépítésének munkájában döntő lesz
Hivatalba"» it Uö*élelmc*í«l mluUxtei.
Ggdepes, .augusztus 7. A közélelmezési\' minisztérium véíolénével inigbízotl \'lerfy államtitkár ma tegi-el átvette a miniszlertum vezetését. A tisztviselői |tar nevében Tomple államtitkár üdvözölte a minisztert és biztosi-, tolta őt az egész tisztviselői kar rokonszenvéről. Térfl\'y kijelentene, hogy a kai bi&UjjWi-nak blrtotréMah örömmel \' váH<tl|a \' a reároll feladatot. Az uj miniszter ezután az eg\\es •sztályuk vezető,l íogádla.
| Bódf polgármester & fováros élén.
Hivatalban az összes llizlfltelők.
Budapost, augusztus 7. A főváros tanácsa a város igazgatását ma átvette. Dr. Harrer Ferenc alpolgármester, aki a polgármesteri teendők ideiglenes ellátásával volt mogbizva, Dr. Bódy Tivadar polgármesternek adta at hivatalát és nyugdíjaztatását kérte. Nyugdíjaztatása iránti kérelme indokául azt hozza fel, hogy a polgármesteri teendők ide glenes ellátására a belügyminiszter által történt megbízatás mogitólése tekintetében közte és ■ főtisztviselő-társai.között oly. mélyreható nézeteltérések merüllek fái, hogy részére n főtisztviselő társaival vaíó együttműködés ~ lehetetlenné - vált Egyébkent is az utóbbi időbon megromlott idegrendszere képtelenné teszi .arra, hogy állásában azt az eredményes munkát végezhesse, amire a város (érdekében szükség van.
Budapest, augusztus 7, A »óváros. ta-. nácsa tegnapi halál oz.dához képest közli, hofjy a mai napon törvényes jogánál fogva a főváros közigazgatási intézését és a város ügyeinek vitelét átvette. Dr B< dy Tivadar polgármester ma reggnl !) órára összehiv « a tanács tagjait és fót\'Sztviselőit és felkérte őket, hogy mindenki foglalja ol. heiyét és hogy-* nnHtödésük*^
relct, megértés és összetnitás vezesse. Azt hiszi, hogy a változott viszonyok tenén)t nyújtanak nrra, nogy minden igyekezetüket a polgárság javári fordítják,..................•
Déry Ferenc dr. alpolgármester a főtisztviselők és fx tanácstagok nevében a következőkéi jelentette ki:
- Készséggel teszünk eleget a felszólításnak, cl oglaijuk helyeinket és igyekezni fogunk a; polgár»ág szempontjainak és a közérdeknek megfelelően teljcsiteni kötelességünket. *
Ezután " a ^tanács, rendes ülést tartott, amelyen a sürgő? ügyeket intézték cl.
•A tanácsülés után a főváros tisztviselőinek nagy küldöttsége kerosto fel dr Bódy polgármestert, aki közölte Velük, hogy a tanács és a főtisztviselők ma elfoglalták hivatalukat, amit n küldöttség nagy lelkoiedésscl és megnyugvással vette tudomásíii. A főváros valamennyi tisztviselője míh elfoglalta hivatalát.
Bécübeu letartóztatott magyar * kereskedő.
Béos, aügusztu* 9. l\\>lilzer Leó kereskedőt, aki Magyarországból ideérkezett, tegnap letartóztatták. Az egyik itteni áruforgalmi központ feljelentésére, melyet öt millió koronával akart megkárosítani,-történt a letartóztatás.
Kun Béla netti kell AusztrlAuak.
Bécs, augusztus 7.. A a Ipok közlése szerint a Tajo vörgyének több községe, főkép pedig. a közs4g, .Bl\\ol liun;.B^láV internálták, követeli a kellemetlen magyar vendégek minél olőbb viftM oliávolítáaát, augusztus tize-diki határidővel. A járási főnök jelentést tett Bécsbe, a honnan utasítást kapott, hogy igyekezzék ncp.lt megnyugtatni, magyarázza meg nekik, hogy a magyar népbiztosokat csak ideiglenesen helyezték e\', s hogy internálásukból semmiféle kár sem háramlik a községek lakóira. Ha a helyzet tisztázódik, a népbiztosokat, hahtdvktala.nul elszállítják, mostani tartózkodási helyükről.
Sneff Józsefet letartóztatták.
4 letartóztatás beiagyailuliteri reudetetre történt.
Saját tudósttórtkíM. ~
Sneff József tegnao reggel még mint kormán) biztos jelent meg á váro^hásán s hivatalom ügyeket akart intézni." Á tisztviselők azonban már ekkor elhatározták, hogy Sneffet nem mük">dnek többé együtt s kivonultak a városházáról. Ekkor azonban még nem gon-dolta sénkí, hogy a „kormánybiztos", . aki még-az .utol>ó.^percbeo -is főszolgabírói., kin*., vczcsekct eszközölt, — délebédjót az ügyészségi fogházban fögjá elkölteni.
A rendőrség a délelőtt .folyamán értesült róla,- hogyl.eteoyéri valami Tóth nevű politikai megbizott letartóztatott három kommunista fővezért, névszeiint Kabinovics volt népbiztost, Kellner soproni- direktóriumi élni1« köt és Janc8ó budapesti J;ommunistáL Á le- , tartóziatöttak közt legtipikusabb alaK Katinó-fvfdít; r v\'ölt népbiztos, akinek orosiMWí^
volt a proletár-diktatúra kegyetlensógig-menV szigorában. A három fő-koinmuniata át akart szökni Horvátországba, azonban Tóth politikát megbizott fölismerte és luturtóztatta őket Jellemző a kommunisták „népszerűségére",
megbízottaik is vetekszenek ártalm.itlAnná tételeikben.-
A kommunista vezéreknél hivatalos bizonyítványokat találtak, hamis nevekre szöló-"kat, amelyeket a nagykanizsai direktórium\' állított ki. Az okmányokon a Hggblztosok, a kommunista fővezérek, « burz^oS bolek hő-kcMi-kiontó! ugy szerepeljek, mint ~ békév nyttrspolgfir marhakereskedők, akik csupán azéit mennek át Ausztriába, hogy ott marhát vásároljanak a kanizsai publikumnak. :
A nagykariiziái \'rendőrség á létényéi\'jelentés alapján rögtön nyomozást indított az (igybetvV megnilapitoita, hogy az oktratham --Sitást Sneff József követte eJ, így akarván biztos révbe juttatni azokat, akik o\'raboliá\'t a m;\\gántu1 aj\\lonU. elra.bpi\\ák, a lelkek bekéjtí^.. elnyomták még a gondolat szabadsagot is: akik embereket tüntettek el máról-holnapra az élők sorából, de akiknek legnagyobb biinük \' Kógy bxecsftp\\"ák," föireVezetfek\';*^"t\'W-
lőgfekotfibij.^yíímor karjába kergették a jobk sorsra érdemes munkástömegeket,
Amint az okirathamisi.lás ténye kiderült, rendőrség lezáratta a varosháza kapuit, hogy Sneff cl ne távoxhassék, a belügyminisztériumot psdig telefonon kereste meg, utasítást kérendő a további intézkedésre. A belŰgyriti;r nisxtériumbin az ügyet elég fontosnak- találták arra, hogy magának * belügyminiszternek dönvésc alá bocsássák. Az uj belügyminiszter személyesen jelent meg a telefonnál s amint a tényállást megismerte, egyetlen szóval aOta meg az utasítást Sneff letartóztatására.
Épp\' ebííen a \'perebeh trwtóntj ho^\'-Sneff, aki nem is sej otte, hogy mi sors vár rá, -r ebédre akart menni. A városháza kapujában azonban kinos meglepetés várt rá. Az ott posztoló rendőrök közölték vc!e, hogy a vá-..mbáza ,épüle.tét. tilos alhagj,nia._ . ... ... ...
Sneff fi>!háborudottrtn sietett föl a rend-őrségro, hogy megtudakolja az intézkedés okát. itt azután közölték .vele, hogy nem kormánybiztos immár, hanem fogoly. Sneff halálsápadtan Ibyadta. a hírt s megtörten, j adta meg magát sorsának. Pár perű múlva | azután tíz rendőr vette körül s Bárány dírek-
1919. augusztus &
ZALA
tórium! taggal együtt — akit bútor, ruhanemű j s ékszer lopások gyanúja alatt tartóztattak | le — átkísérték az ügyészségi fogházba. Az utcanépe pillanatok alatt összefutott s a félrevezetett, annyiszor agyonmaszlagolt pro-lptértömeg mint valami szoros gyürü vette körül a fogház felé tartó kis csoportot s az inzultusok egész áradata indult meg , Sneff József felé.
— Nem bolondit el többet bennünket — kiáltották az egyszerű munkásemberek, asz-
szonyok. ,
Ha a rendőrök meg nem feszítik minden erejüket,-a tömeg izekre tépte volna a hajdan népszerű munkásvezért, aki félévvel ezelőtt királyokat megillető pompában, zászlódiszben ült be a kormánybiztosi székbe,-akit az ünnepi felköszöntők végtelen Sora fogadott, do akinek az. uralma alatt a szegény munkás-asszonyok többet ácsorogtak a hatósági üzletek előtt, mint az egész háború folyamán.
Tegnap egyébként még Brónyai és Btck Samu direktóriumi tagokat is letartóztatták s az éjszakát már ők is az ügyészségi fogházban töltötték. Ugyancsak tegnap Balatonszentgyörgyön többedmagával letartóztatták ós ismét Kanizsára kisérték Lukács volt kormányzótanácsi biztost, akit az uton a tömeg súlyosan inzulláltV. A kanizsai volt direktóriumnak jnoat . már. ötíze» tagjai a,/ogházbah várják további sorsukat.
101».
\'augusitus
HÍREK,
N fi■ v r A *
A nap kúl 4 ora 44 perc kor, nyugszik 7 órn 25 perc-
, _(..,. A hold kél d. u. 4 óra 23
I Péntek ! perc kor, «yugs-/.ik d e. 12 ór«
A mi reménységünk.
. A viharzó események mogin homloktérbe állították József főhercog tiszteletet keltő alakját. A magyar nemzet csorbítatlan ragaszkodásának súlyéval dicsőséges csaták tüzében is megedzett népszerűségének érintetlenségével válalkozott a főherceg arra, hogy a szenvedések alatt roskadozó magyar hazat .meg: mentse a végveszedelemmel fenyegető anarchiából. A válságos helyzet leggondosabb mérlé-, gelésével kinevezte az uj kormányt, egytől egyig olyan kiváló szakférfíakból, akiknek szeplőtlen múltjában eddigi munkásságában meg van a kezesség arra, hogy meg fogják Utálni a békés és mindenekot megnyugtató megoldás útját.
József főherceg hazafias vélalkozása és az Ideiglenes kormány kinevezése lelkes és örömteljes hangulatot váltott ki a lelkekből. Minden magyar ajkon ott zengett a népszerű főherceg neve s u gondviselés mentő útját látja mindenki abban, hogy megnyugtató közbelépéso oly gyorsan sikerrel járt. Büszkén leng ujrá a hátakról a porbatiport nemzeti •zinü zászló és megjelentek a kokárdák és hazafias jelvények a gomblyukakban, meghatóan színes képben tükrözve vissza a nyár! . ""P.J\'.érőfényiSt.... . .,.„... ;.
\'¿.Tengernyi szénvédés és megpróbáltatások után visszatért a magyarság önbizalma és mindenki bizakodó kedvvol és megnyugtató érzéssel
reméli, hogy a magyar nemzet sorvasztó kálváriájának vége elkövetkezett, a várva-várt korszak, amikor a magyar haza minden polgára és minden hü fia vállat-váll-
hoz vetve egyesülni fog abban a nemes törekvésben, hogy becsületes és kitartó munkával dolgozzék az ezer sebből vérző ország szebb és boldogabb jövőjén.
— A város képviselőtestülete ma délután közgyűlést tart. A városháza közgyűlési termében — amelyet örökkévalóságnak tetsző ideig pesti stricik használtak föl léleícmérge* zésre, — ma délután öt órakor közgyűlést tart a város törvényes képviselőtestülete. A közgyűlésen a város legvitálisabb dolgait beszélik meg s értesülésünk szerint dönteni fpgoak fontos személyi ügyekben is. örorrtmel üdvözöljük a közgyűlés kezdeményezőinek ezeh léjjes\'éfTmért a városházán, a panamista uralom szomorú színhelyén is legsürgősebben föl kell vennt a becsületes alkotó munkát. K városházán egyébként tegnap már a háromszínű nemzeti lobogó lengett.
— Lukács Oyulát letartóztatták. Lukács Gyula volt kormányzótanácsi biztost, akit a. nagykanizsai rendőrség szerdán letartóztatott s azután szabadlábra helyezett,\' tegnap \'Budapestre utaztában Bogláron elfogták és még a délután folyamán két volt politikai megbízottal együtt Nagykanizsára kísértők. Velük együ\'t hoztak be, 30—40 terroristát is, akik részint civilben, Tészint egyenruhában igye« köztok . az .igazságit.l^árt.a.táa alól kibújni, Valomennyíen a nagykanizsai rendőrség fogdájában yárják további sorsukat.
— Megszűnt a Kerületi ipari Termelési Tanács. A gyárak, vállalatok ós üzemek magántulajdonba való visszaadásával megszűnt a Kerületi Ipari Termelési Tanács ügyköre is. A folyó ügyek elintézése után a diktatúrának ezen intézménye—iS\'megszűnik\'
létezni............... ..... /
— Szalay, a hosszuhaju. Mindenki is-merte Kanizsán. Móg iavaly novemborben, az első foiradalom után tűnt fel. a városban. Megjelent minden gyűlésen, összejövetelen és nem völf emberj akinek nem csaltak volna mosolyt az arcára a hosszuhaju, sápadt arcú Szalaynak a legizzóbb hangon, de a legkomi-kusubb, tónusban összohajmozott frázisai-" „Testvéreim!" így kezdte minden beszédét\', utána pedig hosszú szónoki pauzát tartott, mert — mint mondani szokta — igy tanulta ezt a párisi Sorbonne-bah\'. *\'Ígért\' büszke egyéniség volt, nem igen állott mindenkivel szóba, de egyetemi polgárok társaságát nagyon szerette. Közéjük tartozónak vallotta, magát s az egyetemisták kávéházi társasztalánál ülve gyakran mesélt kedvenc témájáról: Külföldi tartózkodásáról és egyetemi éveiről, Sokat tartózkodott külföldön, miután otthagyta, a jezsuiták kalocsai kolostorát. Párisban, mki\'t mechanikus működött, majd állitólajc a Sorbonne vegyészmérnöki fakultására is beír*!^ kozolt. Járt Brüsszelben, ahol\'100,000 vas és fémmunkásnak volt a titkára. Rendesen, mikor ennyit elmondott, akkor alkoholt kért. Mert óz alkoholt mindennél jobbajri siéreUé, még a-sokat hangoztutott, szent politikai meggyőződésénél is. Ha ivott,, akkor rögtön latin közmondásokkal, Ciceróval és VergiRussznl do-bálódzott s olyan ájtatosan beszólt, hogy ilyenkor az volt az embernek hí impressziója rólá; hogy most nem « nagy Forradalmár 6:e-\'v-szél, hanem az Isten felszentelt szolgája hír-: deli a szószékről az egyedül üdvözítő tanokat. Nem vette őt komolyan senki. A tanácsköz-.társaság, er.ő?zakós kiáltása után,., amikor az itteni vezetőség mindenkit hivatalba .ültetett, aki csak kiabálni tudott, Szalay Bélának nem
adtak hivatalt Erre a legnagyobb ellenzékbe ment át s minden alkalommal támadta az itteni vezetőséget erélytelensége miatt. A taktika fényesen bevált. Kezdett kényelmetlen lenni ittléte a vezetőségnek. Hát csakhogy ne legyen itt a nyakukon, adtak neki egy állást: Kinevezték Szalay Bélát, — aki egyedül magát érezte^ hivatva á világot\' sarkaiból kidönteni — Racsára főszolgabírónak. Most azután betömték a száját, hát hallgatott. Elment uralkodni Rackára, összeette és itta az egész falut, de cserébe —• mint ahogyan Kanizsára átrándultakor mondani szokta — vérbeli\' internacionalistákká nevelte a ki*«-
gazdákat. - ............- •
Tegnap távirat érkezett a kanizsai rendőrkapitányság címére a [etényei. főszolgabírói hivataltól, amelyben Szalay Bélának csalás, sikkasztás és lopás büntette mia ti letartóztatását kérik. Nagy pénzek kezeltet bízták őrá, akinek talán száz korona sem volt soha a birtokában, persze, hogy hozzá nyúlt. Nem.ő voU SÜiifeA*;.,*TWhtotV.---------
— Akit a ílr Is kidobott. Sopronból jelentik: Snmuelly Tibor, a legvérszomjasabb magyar bolsevista, tudvalevőleg Lichtenwöi th osztrák községben öngyilkosságot követett cl. Holttestét az ottani \' zsidótemetőben ak«rtnk elföldelni, ami azonban a ssidó -httközség* fi!: saóről -oly% felaudulóét váltott- -ki*, hogy v a-hu-\'.; lóságnak el kellett állania eme szándékától. Nemcsak, hogy a zsidó hitközség nem engedte a saját temetőjébe eltemetni annyi ártatlan ember gyilkosát, hanem a legélesebben tiltakozott az egész környék lakossága az ellen is, hogy osztrák földhen pihenjen az oz ember, akit még a sírjában is kisérteni fog
áftatlHfv öavegyek -«s- árvák......bosszuttáltfrn:"
Az osztrák hatóság erré átszállíthatta a holttestet magyar feldre, Savanyukutra ós az ottani zsidó hitközség minden tilfft\'vQzMa elr lenére hatósági segédlettel temették el Sa-vanyukuton a hitközségi temetőben. Másnap reggelre azonban felásva\' találták vSámüélIy sirját, holttest« pedig az országúton hevert Az történt ugyanis, hogy a savan\'yuküti £ai-* dók nem tutUák annák gqr^pjat^
hogy a legrettenetesebb tömeggyilkossal egy földben pihenjenek majdan, éjszaka kiásták a dög tetemet s kivetették a temetőből. Erre a hatóság elhagyott hfciyén • háMOUatla • él "< a • bűzlő, undok hullát... ; . .• .
-- A Vendéglősök Egyesülete ma délután 3 órakor a Vaskapuban fontos értekezletet tart, melyre "az "összes tagok pontos megjelenése kéretik.
• — Elveszett. Egy szegény, rokkant, áusztríai munkás tegnap délelőtt a Munkásotthon és a városháza közötti útvonalon . elvesztene.,pénztárcáját, amelyben egész, va» . gyonát« kitevő 110 • korona készpénze vóff.\' Kórt a becsületes megtalálót, hogy adja le az összeget a Munkásotthon házmesterénél.
— A hadirokkantak és hadiözvegyek szövetsége Varra kótl \'fe! mindazokat, akik-vendéglőt, korcsmát vagy bármilyen Üz.etet akarnak eladni, hogy ilyen esetekben a Hadirokkant Szövetséget Nagykanizsán; (Kölcsey-utca 12. sz. a) a feltételekkel együtt értesíteni szjveskcdjék, hogy azt esetleg megverik 1 az a?.t: kereső hádírökkáht vagy Vadl&zv egy részére. Ugyancsak ez alkalommal hívjuk fel a tagjainkat,, hogy aki segítségünkre lenne egy nagyobbszabásu fögyásZtési szövetkezet felállításánál, címét velünk közölni sziveeked. jók, Valamint azok is, akik egy mulatság ^rondezósébén segédkezni óhajtanak.
ZALA
ittlu augusztus I
Békekonferencia.
Pária, augusztus 7. Az ötös tanács tegnapi ülésén újból foglalkozott a magyar kérdéssel. A különböző bizottságokat megbízta az ötös tanács a magyar békeszerződés vázának előkészítésével, hogy a kormánnyal meg lehessen kezdeni a béketárgyalást.
Ml\'ano, augusztus 7. A versaillesi békeszerződés megvizsgálására kiküldött bizottság több vitaülés u\'.án hozzájárul a ratifikáláshoz, molyet a szociálisták elleneztek.
Béos, augusztus 7. A. Münchener Postának állítólag bizonyítéka van róla, hogy Hín-r denburg j^jöltetní akarja magát a birodalmi elnöki méltóságra.
Hirdetmény.
Az élelmezési diktatúra 2. számú ren-delote értelmében az öaszes nemtermelők hdtóságl llsztellátásban részesülnek és ebből a célból névszerint kimutatásba foglalva pontosan összeirandók. K. évi augusztus hó 15-től csakis azok fognak lisztellátásban részesülni, akik ezen névszerinti kimutatásba fel lesznek véve. Az összes nemtermelőknek, illetőleg nevükben a háztartás fejének vagy más megbízottjának, tehát saját erdekükben áll, hogy az alábbiak szerint a közellátási hivatalban pontosan megjelenjenek és a szükséges adatokat magukkal hozzák. A jelentkezés a • hatósági élelmezési könyyecskérf 1ÖVCT hatósági szám jegyének sorrendjében történik oly módon, hogy augusztus hó 0 én szombaton délelőtt 8—9 óráig 4321—4380 hatósági szám
9—10 , 4381-4440
10—11 , 4441 —4500
11—12 „ 4501—4560 délután 2—3 * 4561—4620, .
3—4 . 4021—4680 •-„ , 4—5 • 4681—4740 . , „ 5—6 . 4741—4800 , , tartoznak megjelenni.
A jelentkező tartozik magával hozni a hatósági élelmezési könyvecskét, továbbá a házi bizalmi igazolását a háztartáshoz tartozó ellátatlanokról Ez az igazolás a következő tartalmú legyen : „Alulirt házbizalmi személyes meggyőződésem alapján igazolom, hogy N. N. nemtermelő háztartásában a következő ellátatlanok vannak. X. Y. családtag (pl. 10) éves, N. N. háztartási alkalmazott (24) éves.\' Vagyis ebben a bizonyítványban a családfővel együtt az Összes ellátatlanok név, foglalkozás és kor szerint feltüntétendők, a háztartási alkalmazottak munkakönyve is elyjend.ő. „A...valótlan, adatokat igazoló házblzalmi — aki lelkiismeretlen vagy felületes eljárásával a helyi közellátás érdekeit veszélyezteti — a köz-ellárásból való teljes kizárással büntettetik azzal az ellátatlannal együtt, aki házbizalmival Összejátszás, vagy ennek félrevezetése utján valótlan adatokat mond be.
Felkérjük a közönséget, hogy a jelentkezés sorrendjét a legpontosabban*tartsa be, mert az amúgy is erősen igénybevett közellátási hivatal személyzete nem lesz képes feladatának megfelelni és a felesleges tolongás és- ácsorgás is csak ugy lesz elkerülhető, ha a közönség a fent közölt sorrendet a legpontosabban betartja. Ismételten figyelmez tétjük a közönséget arra, hogy aki az előirt * % időben személyesen vagy megbízott utján nem jcJetkaztk, augusztus 15-től kezdve\'liszt-ellátásban nem részesül.
Intézőbizottság.
kazanjavitás miatt néhány napig s zám marad, ss
Egy teljesen és jól berendezett, igon jó forgalmú szlkvIzgyAr elköltözés miatt azonnal el- és átadó. Bővebbet Aczél Ignác Főút 8. sz. alatt.
TÜZKÖ
minden mennyiségben kaphgtó: GARAMV0LGY1 és SZEKERE dohány-nagy árudéban! ======
Sporthlrlap kapható
Garamvölgyi és Szemerénél.
ELADÓ 3 p&r teljesen nj 40. xzámu elegáns barna féiflilpg,
Őrangyal gyógyszertárban, Beák-tér 10.
Megbízható Intelligens nőmet kisasszonyt keresek 4 és 10 év«g gyermekeimhez. Zsrkovliz Lajosn».
Két kisebb gyermek mellé lednyt keresek. Cím a kiadóban.
német
:: Keresek 100—200 holdas \'::
= BIR TOKOT s
megvételre. — Lakóházzal élő és holt felszereléssel BABOCHAY GYÖROY-né, Király-utca 14. sz.
r
v- Viola István mint apa, Ferk Teróz férj. Viola Istvánná
\'mini anyó, valamint gyermekei Kálmán, István, Mariska és az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szivvel tudatják, hogy felejthetetlen gyermekük, testvérük illetve rokonuk
Viola Mihály
tan. jel.
életének 18,-ik évjíben, augusztus hó 7.-én éjjel 12 órakor hosszas szenvedés után elhalt. — Temetése folyó hó 8-án d. u. 4 órakor. Az engesztelő szentmise-áldozat f hó 11 -én. d. e. 11 órakor a Szt. Ferencrendi templomban. Nagykanizsa, augusztus 7.-én
,3»
I f I
I
I *
Zala nyomdavállalat
Nagykanizsa
TELEFON : 78.

Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papíráru-készítés. Mindennemű nyomtatványt a leg-izlésesebb kivitelben•<.. készít és legponto-:: sabban szállít. ::
I
Nyomatott: a .Zala\' nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató: BALOG «SïkAR
XLVI- évfolyam.
\'wmutWihlMitliitil:
naovkanizsa,
Sugír-ul 4.
Zala Nyomdavállalat
F6-UI5. sí
Megjelenik hétH kivételével mlndennapkorareggel
Nagykanizsa, 1919. Augusztus 9. Szombat.
181. száas.
POLITIKAI NAPILAP.
Egyes szóra ára: 1 korom.
8i>rku>IS.<fl< í. Wl.ddhlv.l.ll t«l«fo. 7«. Nyomilol l.lcfoií 117.
Főszerkesztő: i-ÓTH ZOLTÁN

Fómankalár. é. laptulajdonosi CSILLAG JKN\'rt
-.......r>...............
Hirdetéseket, nyllt-teret és magán-közleményeket díjszabás azerint vesi - tel a kiadóhivatal. - M .
A kormány a közélelmezés könnyítéséért.
József főherceg a közélelmezési minisztériumban. — Hatályon kívül helyezték a batyuzásl rendeletei. — Megszűntek a tojás-, vad-, hal-, zöldség- és baromilközpoutok.
Bueapest, augusztus 8. József királyi herceg a közélelmezési minisztériumban Polnsy Jenő dr. közélelmezési miniszterrel az élelmezés kérdéseiről megbeszélést folytatott. A 1 minisztériumból távozóban a minisztérium tisztikara lelkes ovációt rendezett mellétté, aki az őszinte tüntetést megköszönte és munkára buzditotta a tisztikart.
—Hivatkozott arra, hogy a már nehéz viszonyok között ennek a minisztériumnak a klndata a legfontosabb és azért egyesült erö-vel, fokozott buzgalommal kell mindenkinek teljesíteni kötelességét, mért ettől függ n haza sorsa.
A királyi herceg beszédét a tisztviselői / kar nagy tetszéssel és lelkesedéssel hallgatta, i Ezután Kriedrich István miniszterelnök beszélt, 7 aki szóvá tette, hogy értesülései szerint a minisztériumban felekezeti türelmetlenség jelei mutatkoztak a tegnapi nap folyamán. Nyomatékosan figyelmeztetem a minisztérium összes alkalmazottait, hogy minden ilyen akciótól tartózkodjanak, mert aki ilyesmiben . részt vesz, azt a legkíméletlenebbül elbocsát-- juk az állam szolgálatából.
Tamliy József miniszteri titkár\' a tisztviselői kar nevében kijelentette, hogy az akció nem volt felokezetl jellegű, csak a bolsevizmus exponensei ellen-irányult, akikkel tovább dolgozni nem hajlandók.
Jázsef királyi herceg ezt a kijelentést megnyugvással vette tudomásul és kijelentette, hogy csak vállvetett munkával, minden felekezeti türelmetlenség nélkül lehet az országot mai zilált helyzetéből kivezetni.
BudápeM, augusztus 8. Polnsy Jenő dr. közélelmezési miniszter Budapest nehéz
élelmezési viszonyaira való tekintettel .............
a bstyuzást megtiltó rendeletet Idslgls-nsssn hatályon kívül helyszts, azzal a korlátozással, hegy gabonát, lisztet és más őrleményt ezután sem szabad behozni és hogy mindenkinek csak a saját háztartása szükségleteinek fedezévére szabad élelmiszert szállítani a fővárosba.
Budapest, augusztus 8. Polnsy Jenő dr. közélelmezési miniszter e hó 8-án hivatalba lépése napján rendkívül fontos, nagyjelentőségű, ugy a főváros, mint az egész ország Vélelmezésére Irányuló intézkedési tett. A ntai nappal
tstjss szabadságét vlsszsállltotts ás sz v«zsn cikkek szabad ksrssksdslmát korlátoz« központok mUködéaét a mai nspon megszüntette.
Bud.psst, augusztus 8. Ma délelőtt József főherceg Kriedrich István miniszterelnök kíséretében megjelent-e közélelmezési minisztériumban és hosszasan értekezett Polnay Jenő dr. közélelmezési miniszterrel. A tanácskozás megnyugtató eredménnyel végződött és Polnay haladéktalanul érintkezésbe lépett az antant misszió vezetőivel, abból a célból, hogy a blokád megszüntetésével az antantnál hassanak oda, hogy . minélelőbb nagyobb élelmiszer készletek kerüljenek Budapestre.
Szakács Andor az u] sajtófőnök
Budapest, augusztus 8. Friadrioh István miniszterelnök e miniszterelnökségi sajtóosztály vezetésével és az összes sajtóügyek intézésével Szakáoff Andor szerkesztőt bizta meg, egyben megbizta a minisztertanács jegyzőkönyveinek a vezetésével is. Szakács Andor azonnal elfoglalta hivatalát és tegnap a minisztertanács előtt letette a ^ivatalos esküt.
József főherceg Clemenceauhoz.
Budapest, augusztus 8. József főherceg az uj kormány megalakulása után a következő táviratot intézte a békekonferencia elnökéhez;
Clemenceau urnák, a békekonferencia elnökének
* Páris.
— A részben a mult Kun-kormány tagjaiból rekrutálódott átmeneti minisztériumot, biven az ország közönségének felfogásához, lemondásra szólítottam fel, mire a minisztérium tegnap este leköszönt és átmeneti mj-? niszterium alakult. Budapest főváros közönsége nagy lelkesedéssel vette tudomásul a bolsevista terror yralmának letörését, meggyőződvén, hogy az egész ország közönségét örömmel tölti el -ez a tény.. <
Legsürgősebb tervünk most a nemzetgyűlés előkészítése, annak mielőbbi összehívása, hogy azután az államforma dolgában alkotmányos alapon
dönthessünk. . . ......... .... ... .
_ Addig is programunk a terror eszközeivel, rablással dolgozó bolsevizmus teljes letörése, a fegyverszüneti egyezmény vógre-
a zöldségféle, gyümölos, főzelék, — a I hajtása, az ország zilált ügyeinek rendezése,
burgonys kivételével, _ úgyszintén 41 I a termelőmunka biztosítása, a béketárgyalás
tojás, vad, hal ét bsromfi kereskedés | anyagának előkészítőé. Mindezekért az an-
>
tanttal közelebbi érintkezést keresünk. Kérjük jó akaratú támogatásukat és törekvésetek sikere érdekében a kormány elismerését.
József, királyi hercvajj. tábornagy.
Friedrich miniszterelnök felhívása a közönséghez.
Budapest, aügusztus 8/ Friedrich István" miniszterelnök a következő kiáltványt bocsáj-totta ki az ország közön«égéhez: T->—•.»
A közönséghez 1
— Megütközéssel és méltatlankodva értesülök róla, hogy a Magyarország kormányzásában beállott fordülatot, amelyet az-ország népe mindenütt a felszabadulás örömének érzésével fogadott, — egyesek, sőt intézmények ós hivatalok is, a bolsevismus önkényes megtorlására és ez ürügy alatt felekezeti és faji üldözésekre akarják felhasználni. Az uj kormány, amely éppen a végsőkig vitt * osztályharc és terror megszüntetésére vállal-kozott, pillanatig sem a letűnt rend-szórt annyira jellemző önkényeskedés folytatását. A bolsevista rendszer bűneiért felelős egyéneket a büntető törvények fogják sújtani. Jogellenes cselekedetekért mindenki bűnhődni fog, de ez a megtorlás nem lehet személyes, egyéni igazságszolgáltatásra berendezkedve és annál kevésbé szolgálhat ürügyül felekezeti és faji harcok felszitására, amelyek az egész müveit világ előtt csak leszállíthatják erkölcsi értékünket.
— Mindezeknél fogva megtiltok minden társadalomellenes mozgalmat, minden önké-nyeskedést és rendbontást. Megtiltom, hogjr " a bolsevizmus ¿üldözésének örve „alatt magánosok, vagy csoportok bárkit életében, testi épségében, vagy vagyonában megtámadjanak. Azok ellen, akik ezen rendelkezéseinket megszegik, a kormány a legteljesebb szigorral fog eljárni ós a kötelességéről megfeledkezett közhivatalnokokat állásukból haladéktalanul elmozdítja. A zavargásokban résztvevő tanulót ifjakat pedig*az ország összes tanintézeteiből kizárja. A magyar nemzet legszentebb érdekeire hivatkozom, amikor arra kérek mindenkit hogy az uj kormányt működésében ne zavarja, hanem azt teljes erejéből támogatni igyekezzék.
s.Biidapfi^» 1919:augusztus 8. •
Friedrioh laiván
miniutarelnöh.
Böhtn Vilmos megszökött Bécshői.
Budspest augusztus 8. A bécsi Zeit augusztus 0 1 száma jelenti: Böhm Vilmos magyar kövst sz összes titkos akták elégetése után ma ejjsl Báosböl automobilon slmsnskQlt. Délelőtt magyar újságírók és tisztek jelentek meg a követségen, a követság személyzetét 4 megverték és kidobták akövetség épületéből.
< r 1 \' ,. . \'ŰSOÉÍá
2
¿XLA
1919. augusztus 9.
Dr. Prack István — polgármesterhelyettes.
Sabján polgármestert fölfüggesztették.
{Saját tudósítónktól.) A város képviselőtestülete ma délután 5 órakor tiz hónapi kéoysser-sz.üncteiés után közgyűlést .tartott Könnyekig megható jolenet volt, amikor a közgyűlési teremben teljes számban összejöttek azok, akiket rövid idővel ezelőlt még őzen falak közt fölkoncolásra Ítéltek, akiknek nemcsak vagyonát vették el, de lelki nyugalmát, biztonságát is. A haragnak, a fölindulásnak legelemibb, kitorósére számitoU^ mindenki s ehelyett az történt, hogy a polgárság bizalmának letéteményesei, az agyonüldözöttek a legteljesebb mérsékletet tanúsították s nem bosszút, hanem igazságot és munkát hirdettek.
A közgyűlést dr. Szekeres József kor-\' elnök hyitotta meg.
— Négy\'Ós fél hónapi keserves vergő-. de«, után mondott* MVm, ..eléttük,. A*t,. .^ogy
ismét ebben a teremben gyűlhettünk össze-Adjunk hálát ezért az lstonnek, mert az ő kegyelme juttatott ide bennünkc^/ Takarítsuk cl a romokat s kezdjük meg az alkotó munkát. Egy szükebbkörü bizottság vette magának a bátorságot, hogy a bizottsági tagokat Összehívják Fölkérem ön"et, tíogy\' a tanácskozás vezotéséro válasszanak , elnököt és jegyzőt.
Az értekezlet zugó éljenzés közt elnökké dr. Szekeres Józsefet, jegyzővé dr. Matek Lászlót választotta meg.
Ezután dr. Rotschíld Jakab nagyszabású .beszed keretébea .a mai idők szellemének megfelelő indítványt tett.
— Ki kellene -— mondta — tépni a történelem lapjaiból azokat a lapokat, amelyekre a közelmúlt eseményei vannak följegyezve. Tiz hónapja, hogy a város törvényes képviselőtestülete jogos helyét elfoglalhatta. Ezen alkalomból azon indítványát terjeszti be, hogy mondja ki a közgyűlés rosszalását a városi tisztviselői kar azon íószével szemben, amely szolgálatába szegődött direktóriumnak; Sabján Gyula szolgai odaadását pedig Ítélje el s ét függessze föl. Bosszul nem kívánunk, de kötelesség, hogy a rendőrség fokozottabb mértékben vegye ki részét az igazság kideri-. tésében. (Egyhangú felkiáltás: Éljen a rendőrség I) Indítványozza, hogy a polgármester, helyettosltósével Prack István dr-t, az ő helyettesítésével Ács József nyug. városi tanácsost, az ügyészi tiszttel pedig Faics Lajost bízzak meg. (Éljenzés.)
Dr. Hajdú Gyula lendületes beszédben magyarázza, hogy a mult rendszer munkás-vezérei a saját éléstárukat tömték meg s a szegény népet tovább éheztették. A kiszabadított rabokat kincsekkel halmozták el a üldözték a nemzet legjobbjait.
Vqgül Hajdú Cyulft rtagj\' tetéíéSiel fogadott beszéde után — dr. Rotschíld Jakab indítványát egyhangúlag elfogadták. Az indítvány értőimében a közgyűlés dr. Sabján Gyula polgármestert fölfüggesztette s ellene a fegyelmi eljárást megindította, — a , polgármester helyettesítésével dr. Praék István városi tanácsnokot, —az ő helyettes.tósóvel Acs József nyugalnjazott tanáfcáfTOkol, -r az ügyészi állás ideiglenes betöltésével pedig Faics Lajost bízták meg. Ezzel a közgyűlés véget is ért.
• - András.
Lajcsi, a bandavezér, Mandelbium, Légrády és társai.
Különös ismertető jelei: civilben őrült nagy karimájú kalap, uniformisban pedig a bal karon 3 vörös stráf. A diktatúra alatt kizárólagos joggal a három vörös stráfos uniformist kuítiválta, mert ez adtá neki a cimet, tekintélyt, hatalmat, mindent. András „százados ur" nagyhatalom volt Kanizsán, pláne addig, mlg a pesti jásszíntézősóg a város nyakára nem küldötte a tüntetendő cselekmények . mindén ágának kultiválásában legjobban járatos gazcmborcit. Addig Andráska
volta fegy veVőkcri\' alapuló.....íőföa t átonT íílÖ -"
kosa. Igazi mumusa volt a városnak. Az emberek azzal ijesztgették egymást: ~ Megállj majd kerékbetöret András! Volt egy válogatott csapata, az András csoport, amelynek tagjait csak előéletük legalaposabb tanul-.mányo^zása után \' aíjszentálta be maga a bandavezér: András. No de aztán\'csapat is Vólt. \'MIndertTéhS Wf apróbb »tflc% zsebtolvaj legfeljebb csak közlegény lehetett a bandában. Raj, vagy pláne szakaszparancsnoki "tisztség viselésére csak olyan ember tarthatott igényt, mint például Mandlbaum Peri, Légrády Jóska, akiket még társaik is annyira incgrpgzött gonosztevőknek, találjak, h.pgy...e.4ji?zes ,tjs?t?é:., geket velük töltették bc. Mikor a banda meg lett szervezve, akkor azután András Lnjcs átvette a városban a közrend és közbiztonsági szolgálatot. Olyan város parancsnok félő volt. A terrorisztikus eszközök alkalmazását minden esetben az András-bandára bizták. Ez azután meg is felelt a beléje helyezettbiza-
• lotf.nak. Ba>\' vap Fityeházia ..m.,jeleni ették-, például a volt direktóriumnak. »Mi van Fitye-házán5" Kérdezte vészijósló szemekkel András. „Nö majd "Yö\'videScn nerh lesz báj* összeszedte a- különböző orgazdatanyákoiv és lebujokban embereit, összerekviráltatta. a legelegánsabb magánfoftatokat 2 embernél többet sohasom engodett egy kocsiban ülni — és ment rendet csinálni. Másnap azután külön expedíció mehetett, ki értük,, hogy összeszedje a különböző borospincékben az elázott rend-csinálókat.
Az András-banda logfónyosebb haditettét május - harm«\'dikván" kivette el Nem fi"1 készültek előre rá, hirtelen" olhatározásuk pillanatnyi fellángolásában készen volt a terv: gyökerestől felforgatni Nagykanizsa városát. A fen\'i napon kora éjfélkor csendesen ordítva, a legjámborabbul duhajkodva mulatott a „Rákóczy"-féle vondóglóbon András, a vezér ós három cimborája. Szo\'sztílalom lévén — természetesen ittak, mint a gödények. Ki merte volna ezt mogtiltaní-a város feletti karhatalom parancsnokságának? Ugy éjfél felé ^betévedt a korcsmába Csoknyai János rendőr, •egy másik rcndörtársával, akik éppen ellenőrző kőrútjukat végezték. Kíváncsiak lettek az\'éjszakai • csendháborítókra és* á szesztilalom megszegőire. Benyitottak Andrásók szo bájába s ha pillanatnyilag meg is hökkentek a nagyhatalmú fér 11 u láttára, rögtön megembereltek magukat s bizony megmerték kérdezni a haramia fővezértől, hogy. mórt nem tartja
• bo n társai által hozott \'rendeleteket ? No de szegény rendőrök I Ezt nurtók megtenni egy Andrással!
,Ti kutya ellonforradalmárok! Majd megmutatom én l ,Tudom, hogy a fojembe. kerülhet, de .olyat csinálok, amilyet Kanizsa nem
| látott". S ezzel társaival együtt rohant a kaszárnyába Riadót fúvatott és erős készültséggel ós géppuskával megszállta a Deákteret és tüzelni kezdett. Egész sor lövés leadása után — a lövések hála Istennek senkiben sem tettek kárt — ujabb riadójelre, a közös laktanyából tömegesen siettek hozzá a vörös katonák.
Mikór elegendő számú ember,"májd az egész helyőrség "— állott a háta mögött, András, az önérzetében megbántott hős, beszédet intézett hozzájuk és kiadta az utasítást, hogy »megszálljuk a városházát, lefegyverezzük a rendőrségot és az utolsó szálig lemészároljuk." Ez volt a helyzet kint a Deák-"téfiffr: A rcndőrsége\'tr azalatt-Poflermann rendőrkapitány telefonon felhívta Sneff akkori direktóriumi tag lakásiát, ki sietve a helyszínére sietett s megkezdte Andrásókkal a tárgyalásokat, Eleinte hallani sem akartak egyezségről, rendőrvért akartak mindenáron inni. Végre azután sikerült őket mindenlelo Ígéretekkel szándékúktól eltéríteni. Abban az időben három-éjszakén -keresztül» nem. hunyta le. a szómét a város lakóssága. Remegtek András bosszújától.
6 követelte a legcrélyescbben, hogy a burzsoákat vigyék el kényszermunkára.
A felesége, Andrásné nem kevéssé volt büszke nagyhalalmu férjére. Egy ízben húsért nient a haidsSgi\' hussz\'ékbe, ahöl akkor már százával álltak az asszonyok. Persze Andrásné, András Lajcsi felesége csak nem fog odaállni a többi asszony közé s várni, míg rákerül a spr. Odafurakodott az ajtóhoz s mikor a rendet fenntartó hatósági közeg nem akarta beengedni, csípőjére tette a két kezét s odavágta . „Tudgya-o maga, hogy ki vagyok én? En az \' András Lajcsi \'feUslgé vágyók.\'"\' ÁzönnaVbcnt\'\' volt a husszókben. Ja, könnyű volt neki. ....«a. Azután csúnya idők, következtek András \'Lnjcsira, ki-kellett mennie bandástul a frontra. Foiiciegzett a varos. mikor elmcnlok. Egy hét múlva azonban \'ismét .szerencséltette szülővárosát váratlan megjelenésével: féltette --úgymond— a várost a burzsoáktól, hát inkább hazajött. Azóta itthon volt, nagy legény
Most nem tudom, hol van, nagy legény-e?
(P J)
Új élet felé.
Irta Bugscli Aladár.
Fellélegzünk a szenyo.désünktó!. — Az ors/.ág a krízisen átesett. Az aggódó nép. kinek egész idejét a pusztulástól yaló félelem lekötötte, újra munkához láthat, hogy a kWivott szabadságát a maga hasznára kiaknázza. — Vigyázat, nehogy a visszaesés beálljon, mint a lábadozó betegnél, aki a krízisen átesett, mert akkor az az ország teljes pusztulását hozná magával.
A háború alatt sokat szonvedtilnk sok emberi élet, sok vagyon esett áldozatul. — Hasonló szenvedést álltunk ki á forradalomtól a mai napig, mert ugyanazon áldozatok árán jutottunk oda,\' hogy- ellenségeinktől földre tiporva várjuk ítéletének kimondását.
Ne ringassa msgát senki abban • bitben, hogy a békét.olcsó áron fogjuk .megkapni.. Voli szövetségéséínkr«, a németekre és a német-osztrákokra már lesújtott a győzük kérlelhetetlen hangja. Mi som várhatunk jobbat, sót a leszámolásnál még a civilizálatlan kolettól kiindult és nálunk la félrevezetett tévedésekot hibául fogják hozzáróni.
191P. augusztus I
ZALA
3
Eszméljetek fel magyar munkások és polgárok a félrevezetésekből, térjetek öntu, latra, lássátok be, hogy a kezdődő uj életben a munkáeság ás polgárság csak közös munkával érheti el a maga elé kitilzölt nagy célokat.
Egyenlőség, szabadság és testvériség a francia forradalom jelszavai, ha ezeket megvalósítjuk, akkor a szellemi munkás, föld-mives és ipari munkás egymásban becsületes, önérzetos munkatársakra fog találni.
Amint a háborúban Is tapasztaltuk hogy a puszta, szürke elmélet gyakorlati\' alkalmazhatóság nélkül nem eredményez sikert, ugy láttuk, hogy Bebel és Marx-ideális szociális tanai betűszerinti értelemben nem valósithatók meg.
Homokra épített kártyavár volt a vörös forradalom müve, amely már kis megrázkódtatáskor összedőlt és mennyi pusztulással járt.
A prolotár pőröly temérdek vagyont zúzott szét, amelyet, a közügynek lehetett volna szentelni: — fc)z a pőröly még felebaráti vértől és proletár vérlől is bemocs-kolódott. — Ezen az uton tovább haladni nem lehet, mert az emberi alkotások pusztu lása árán őskori helyzetbe jutnánk — A szenvedeti károk árán szerzett tapasztalatok mutálják az utat, fcojgr szociális, reformok nélkül nem lehet ni uj \'áletben haladni. Áz újra építésnél csakis a gyakorlatban meg-valósitlmtó és a közérdeket szolgáló politika folytatható. Mindenki belátja, hogy tóke, birtok. ipar ós kereskedelem nélkül állam nem tartható fönn. S nem lehetségos, hogy az ezekből származó közvagyon egyes becstelen emberek zsebében eltűnjön. Valamint nem lehetséges, hogy a szorgalmas munkával és verejtékkel mégszerzett vagyon, a munkakerülők hasznára fordittassék.
Mily szépék a Krisztus Urunk szociális tanai, amolyek a felebaráti szeretetet és testvériséget hirdetik. Ha ezeket a közéletbon alkalmazzuk, akkor el fogjuk érni a végcélt, .mindenki boldogságát".
HÍREK.
.....N • » ▼ A p _
A nap kél 4 óra 49 perckor, nyugszik 7 óta 22 perckor.
A hold két d. u. » óra 41} Szombat\' perckor, nyugszik d. u. 2 óra 1 13 perckor
•ugusitus
9 !
Lányok,
kanizsai leányok, tudjátok-e eléggé méltá-ny.lni a megváltozott idők óriási jelentőseget ? tudjátok, érzitek-e, hogy mit jelent a ti számotokra az a mély, hosszú fellélegzés, amoly felszaladt az emberek mélyéből, amikor a nagy és nehéz kő, amely négy késerves hónapon keresztül foküdto meg melleiket, legurult onnan ? Leányok, ti bohó, könnyelmű\' gyermekek, tudtok-e ti ellégé szívből, hangosan örülni ? Örüljetek lányok, — én mondom — örüljetek I Lányok Icszlek ismét, drága, kedves kis babák, mog lesznek ismét « kii, apró — Rátok nézve a Jogfontosabb gondjaitok, tanácskozhattok ismét varrónőitekkel uj tollettek tárgyában. Nem kell majd összetörnötök bájos kis leányfojocskéítoket, mig három régi blouse-ból egy uj koslumet csináltathattok Magatoknak. Nem" fognak Benneteket msgszótni — nyugodtak lehotlek
— akkor sem, ha megjelentek lovagjaltokkal a déli korzón és senki sem fog utánatok megjegyzéseket tenni, hogy: .Nini, a burzaoa leányok", .milyen puccosak\', .mért nem mennek dolgozni" stb. slb.
Lányok lesztek Ismét, kedves, bohó kis tetszeni akarók: élni fogtok, örülni fogtok S a papátok Is hogy fog örülni — qi.jd ha a szabószámlát megkapja. Kérdezzétek csak meg tőle.
— A normális élet leié.. A kommunisták rettenetes terrorja négy hónapon át alaposan megváltoztatta Nagykanizsa képét,- A város polgársága idegenné vált saját otthonában is és az ulcákotl, kávéházakban, éttermekben, a korzón, városhazán, a hivatalokban vörös kátonák és politikai megbízottak voltak az urak. A kommunista uralom cgyniásulán csukatta be a boltokat s a vörös katonák brutalitása miatt a falvak népe is elmaradl a piacról. Micsoda élet tiplt I Hála Isletthek vége ... A normális élet lassankint visszatér, \'tegnap votr aü első nyugodalmas napunk. Szi ntc békebeli képe volt a városnak. Az emberek nyugodtan mentek dolgaik után. Py. embereken látszott, hogy végre lelki békességet s alkotó munkát akarn&k. A falvak népe is nagyobb tömegekben jött be érdeklődni a városba s a piacunk .régso xpiuelyj» , népes, mint tegnap. A jó falusiak hoztak bc eleséget s különösen szárnyasban volt nagyobb kínálat. Olyan pár csirkét, amelyért pár napja még 120—löü koronát kértek — persze kint a falvakban — tegnap mát- a piacon és házakban 80 koronáért kínáltak. Reméljük, hogy ez az ár is rövidesen enyhülni fog.
. ..:!*» Kál vouat BudagSítie, A Jóit v*s-pálya társaság e hó tü*étől kezdve ismét két vonatot járat Nagykanizsától—Budapestig és vissza. Az ujonan beáyitölt vonat reggel 8 óra 33 - perckor indul KdAisS&ól és ellen-vonata este 10 óra 50 perckor érkezik Kanizsára, •,< \'" "
— Határrendőrség, Nagykanizsán, A régi határrendőrség, amely a bolsevista uralom alatt caakugy, mint a többi fegyveres érő, kénytelen volt beolvadni a vörös hadseregbe, ismét megalakult és mint Magyar Állami Határrendőrség megkezdte a rendes határőrző
szolgálatot A " bolflgyiirilrtlszterlum • ti\'gyánft elrendelte, hogy a határrendőrség a március 21. előtti állápot szerint újra megszerveződjék, a régi egyenruhában a rangjelzésekkel, a régi tisztviselők vezetése alatt. Egyben elrendelte a belügyminisztérium, hogy a Magyar Állami Határrendőrség volt csáktornyai kirendeltsége, moly a jugoszláv megsiallás után Nagykanizsára menekülj, egyelőre továbbra Is Nagykanizsán székeljen és ebből * centrumból lássa el a kordonvonal szolgálatot a Mura montén
_ a hadirokkantak és hadiözvegyek szövetsége arra kéri fel mindazokat, akik vendéglőt,\' kórcsmáf -íágy bármilyen üzletet akarnak eladni, hogy íly<;n esetekbon a Hadirokkant Szövetséget Nagykanizsán (Kölcscy-utca 12. sz. a.) a fc\'lj} elekkel egyült értesíteni szivoskedjék, hogy azt esetleg megvegyük az azt keres& hadirokkant vagy hadiözvegy részére. Ugyancsak cz\'alkaromrfini hívjuk fel a tagjomkal, hogy aki segítségünkre lenne egy nagyobbszabásu fogyasztási szövetkezet felállításánál, elmét velünk közölni szíveskedjék: - Valamint azok ia, akik. egy mulatság rendezésében segédkezni óhajtanak.
Temetésen.\'
— Fiamnak. — Nagysága és dicsősége zenithjén Hagytad el e hont három év előtt ... Hogy összetörték, óh hogy megalázták A becsületéért verekedőt! Ott porladozva dicsőségünk repkénye . .\'•\' ^ A sokszázezer honvédsir felett — A nagyságunkat összevissza tépni Reánk tört északidéi nyugat, kelet.
Mi vagyunk c megőrült kontinesnek
Sirhoz vánszorgó beteg embere;
Nincs olyan Isten, erős és hatalmas, , \'
Ki a bukástól már megmentene.
Száz ellenség gyalulja koporsónkat,
Csupán a szemünk lezártára vár — —*
Ágyunk körül gúnyos, vigyori arcok . . .
Irgalmas égi De szomorú halál!! v
Ezer év vagya, reménysége, álma Velünk együtt a koporsóba hull SejUW majd, egy .század rouJva. ólöJ>,, ... Beszélt-e itt valaki magyarul ? Csallóköz és az Alföld rónasága Milyen népnek érlel arany kalászt: . . . Uj honfoglalók nyájait, gulyáit * Táplálja majd a fü, e zöld palást . . .
OyászfátyollAl takard, .be. halvépy. arcod, ... Szép Budapest, te vétkes Babylon I Te is oka vagy annak, hogy a nemzet —■ -Ez üde rózsa — már hervadt szirom. A benned összehalmozott szemétnek V Egész hont fertőző szerep jutott; Gaz, önző bandák játékszere lettéi — — Nem üres vád! — te látod, te tudod! . . .
•Fhnft\'f-Mit-éwsek* én e pillanatban >: ■ Ugy gondolom, a szivem megszakad ! . . . Legázolt nemzetünkkel ma tudatiák A megrajzolt Országhatárokat.. . Erdély oláfTlesz, Délvidék £ rácé, Felföldön úrrá lőn a cseh, a tót ... Egy sirra való tán marad nekünk is — Eh ! hagyjuk félbe a búcsúztatót! . . .
• Szemelvény Sagy Lajosnak ,,Xehtz időkben" 4üak«latt nwtt jaosjcUnő..vawJWU táhűi.w. .. .. . ...
Legújabb.
Hóiban tábornok nem avatkozik Magyarország belügyeibe.
Budapest, augusztus 8. Hóiban román kirilyi tábornok, Budapest városparancsnoka a következőket jelenti ki:
— A budapesti lapokban cikk jelent meg, amelyben azt Írják, hogy elismertem volna a joleniegi magyar kormányt. Hogy egy kormánynak elismerése, vagy eL nem ismerés, mástól függ, megállapítom, hogy a fenti kijelentést nem teltem és ezennel tudomásra hozom, hogy a katonai parancsnokság Magyarország belügyeibe nem avatkozik.
.... ___ Hóiban, tábornok..
Hodzsa Milán Budapesten.
Prág«, augusztus 8. A cseh-szlovák sajtóiroda jelenti: Hodzsa Milán dr. államtitkárt a cseh-szlovák kormány különleges megbízással Budapestre küldötte. . ^
Készül a magyar bóke.
Párja, augusztus 8. (Szikratávirat) A szövetségesek legfőbb tanácsa tegnap ülesre gyűlt össze és a -magyar békeszerződös*eL.
foglalkozott.1 y
ZALA
191» augusstus 8.
315469/6—1919.
Rendelet.
A legszigorúbban megtiltom, hogy oly katonák, akik jelenleg nem teljesítenek tényleges szolgálatot, katonai jellegű sapkát és parancsnoki jelvényeket (csillag stb.) viseljenek. A kik ilyen jelvénnyel találtatnak, letartóztatandók.
HADÜGYMINISZTÉRIUM.
Fenti rendelet kapcsán a karhatalmi zászlóalj ^éjjel és nappal a városban járőröket fog kiküldetni azon parancscsal, hogy mindazon egyénektől, akik a fenti rendeletet nem foganatosítják, a parancsnoki jelvényeket, a katsnasapkát vegyék el.
ZSIVKOVICS alezredes
állomásparancsnok.
A Nagykanizsa és Vidéke gazdáinak alakult gazdakör ezen alakulat további munka* körének és egyébb ügyeinek megbeszélése végett tisztelettel meghívja összes tagjait f. hó 14-ére délután 3 órára Király-utca 30. sz. alatti, értekezletre. Elnökség..........■■•■ ■■•«"
Fgy pAr nj 39-en férfi clptf
eladó. — Csengery-ul 12. ajtó 1.
Megbízható intelligens német kisasszonyt keresek 4 és 10 éves gyermekeimhez. Z.rkovltz Lajosne.
KaszAlatlao lucerna takarmányt
keresek, Bazér udvar 11. em. 14. az.
Egy megbízható saakAcsnfi kerestetik lehetőleg olyanok jelentkezzenek kik már gazdáságban alkalmazva voltak és a baromfi neveléshez értenek. — Cim: Kozma, intéző Hahót (Zala-m.) Vasút állomás Gelse. Jelentkezni lehet Súgár-u. 17. Fürst Józsefnénál.
Megbízható Intelligens német klsaaz-szony kerestetik 0 éves fiúcska mellé. Kozma intéző Hahót, (Zala-m.) vasút állomás Gelse. — jelentkezni lehet Sugár-ut 17. Fürst Józsefnénál.
Hirdetmény.
Folyó évi augusztus hó 11 -én hétfőn a lisztellátás dolgában a következő sorrendben tartoznak jelentkezni a felek a városi élelmezési hivatalban :
délelőtt 8—0 óráig 4801—4800 hatósági szám , 9—10 ,-4861-4920 •„ j-
10—11 . 4921—4980\' .
11—12 „ 4981—5040 délután 2—3 , 5041—5100
3—4 . 5101—5160
4—5 , 5181—5220
5—« . 5221—5280 ... ,
A jelentkező tartozik magával hozni a hatósági élelmezési könyvecskét és igazoló munkakönyvet.
Sporthlrlap kapható
Garamvölgyi és Szemerénól.
kazánjavítás miatt néhány napig ===== zárva marad, «ese
TÜZKÖ
minden mennyiségben kapható: GARAMYOLGY) és SZEM ERE dohány-nagyárudában I =====
:: Keresek 100—200 holdas ::
= BIRTOKOTS
megvételre. — Lakóházzal élő és holt felszereléssel BABOCHAY GYÖROy-né. Király-utca 14. az.
SzivarkahOvety ts szlvarkapapir-kűlOnlegességek, szlvarka és szlvarsztpkák, képeslap újdonságok. - ÖNGYÚJTÓ és TŰZKŐ i nagy választékban-kapható: ]
Grünhut Pál
:; dohánytözadéjében, Deák-tér 10.
ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
TKX.1ÍKON 78.
Ozleti könyvgyár, könyvkötészet
papirárnkészités. Mindennemű nyomtatványt a legizlésesebb kivitelben készít 6s legpontosabban szállit
Nyomatott: a .Zala" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató: BALOG »SííkAH
stkladdhlvalall l.l.fon TI. Nyomdal t.l.folt 111.
Fészerkeszté: TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs t laplufajdonos! CSII.LAG JENŐ
Hirdetéseket, nyílt-teret é. magán közleményeket díjszabás szerint vtsi ■ ■ tel a kiadóhivatal. _
Zala Nyomdavállalat
183. az«M.
XLWI. éwfohr*
twtmtstd li Uatillntal:
NAGYKANIZSA,
Sugár.-ut 4.
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak
vidékre postai szétküldéssel :
egy hóra 25 kor.
Egyes szám ára : I korona.
ftagykanlxsa, laiB. Augusztus 10. VaaArnap.
Megjelenik héllAkivéteté-vel mindennap korareggel
A miniszterelnök a helyzetről.
Az Államformáról a nemzetgyűlés dönt. — Tárgyalnak a szegedi kormány tagjaival. — Csak azokkal a szocialistákkal tárgyal a kormány» akik a múlt rendszerrel mluden közftsHéget megtagadtak. — A kommunista rablórendszer borzalmas leletei. — Az antant kedvezően Ítéli meg a magyat helyzetet. — Ausztriával a legjobb viszonyban klvánuuk élni.
Budapest, augusztus 9. Friadrioh István miniszterelnök ma délelőtt fogadta a A\'eui Freue P/esse munkatársát és a politika Aktuális kérdéseiről a következő nyilatkozatot tette :
Az újságíró azon kérdésére, hogy helyt áll-e az a külföldön, különösen pedig Becsben elterjedt felfogás, hogy a kormányváltozás a monarchikus kormányformához való visszatérést jelenti, a miniszterelnök a követ: kezüket mondatta:
— slnos róla. Nem törtónt más, mint, hogy törekedünk konszolidált állapotokat létesíteni a nemzet döntéaélg, tehát a nemzetgyülós összeilléséig,
Mennyire fejlődtek a szegedi \'Iformány-nyal való tárgyalások ? Vissza fognak-e lépni, vagy ók is belépnek a budapesti kormányba?
— A szegedi kormány kiküldüttei-vel a legbarátságosabb módon tárgyalunk. Ez a kérdés ugy fog elintéződni, ahogy a magyar nsmzet jelenlegi nehóz helyzete kívánja : almán és békésen.
Mit szól miniszterelnök ur a szocialisták álláspontjához, nevezetesen Garaminak Bécsben tett azon kijelentéséhez, hogy nem látja az októberi forradalom garanciáit az uj kormányban és tekintettel a szocialisták, illetve kommunisták üldözésére, nem látja módját annak, hogy a szocialisták részt ve-gyeeck az uj kormányban ? Miniszterelnök ur ennek dacára lát-e biztató momentumokat, hogy mégis sikerülni fog a munkásságot belevonni a kormányba ós a társadalmi békét biztosítani ?\'
— Csak azokat a kommunistákat fogjuk majd. — természetesen rendes bíróságok utján — felelősségre vonni, akik lopásokban, rablésokban és most napvilagra kerülő szörnyű gyilkosságokban részt vettek. Szamuelly hóhérai, • Lenin fiuk legborzalmasabb társasága őrizetben vannak. Az ember stinte viaszadöbben, hogyan állhattak •nnek a vérrel ántézött módszernek o\'yan nagylntelllgenoiáju ezooiállsta vedrek az élén. Mert hiába, nemcsak a Ákosok a hibásak, hanem azok is, akik ennek a rendszernek az élén haltak. Egy példát mondok : tegnap húzták kl a Dunából Barta őrnagy holt-
testét kicsavart két karral, teljesen összeszurkált testtel. Más helyeken talált borzalmas leletek, pincébehányt ét ott felfedezett borzalmas hullák elrettentő példáját mutatlék a bolsevisták elvetemUitségének. Azokkal a munkásokkal természetesen, akik ezzel a rendszerrel meg\'agadták a közősséget, a kormány szivesen tárgyal, sőt a tárgyalások már folyamatban is vannak.
A kisgazdákkal mennyire haladtak már a tárgyalások ?
— Erre még nem tudok véla-azolnl. „
Tudtommal groí Eszterházy Móricnál az ¡ttlóvó politikusok tárgyalásokat folytattak a kormánnyal szemben elfoglalandó álláspontjukról. Érintkezésbe lépett-e mér a kormány velük és támogatni fogják-e ők a kormányt?
— Nem tudom, hogy gróf Eszterházy Mório milyen párt ólén áll, mert a polgári párt vezetőségével tárgyaltunk már, de gróf Eszle^házy Mório-hoz még nem volt szerencsénk. Természetesen örülni fogunk, ha alkalmunk lesz vele érintkezhetni.
Az antant lapok jelentése szerint az antant csak azt a kormányt fogja elismerni, melyet a nemzetgyűlés megválaszt. Mcgis lehetségesnek tartja-e miniszterelnök ur, hogy az antanttal a béke előkészítése ügyében eredményes tárgyalásokat folytathatnak és milyen mederben folynak az itteni antant missziókkal való tárgyalások?
— Természetes, sogy végleges kormány osakis a választások megej-tése után alakulhat. Hogy az antant milyen álláspontot fog elfoglalni velünk azemben, arra nézve a legjobb kilátásaink vannak.
\' • Milyennek\' képzeli\' miniszterein Ők \'ur a viszonyt Ausztriával ?
• — Ausztriával az elképzelhető legjobb viszonyban akarunk élni.
Főváros tisztikara a József főhercegnői.
Budapest, augusítus 9. Ma délelőtt a főváros részéről Bódy T vaáar dr. polgármester, Déry és Folkusháiy alpolgármesterekkel küldöttségileg tisztelgett József főhor-cegnél és Friedrich István miniszterelnöknél n
miniszterelnökségi palotában. Bódy polgármester üdvözölte a királyi herceget, amire József főherceg a következőkben válaszéit.:
— Nagyon köszönöm meleg szavait, melyek mély viszhangot kellettek lelkemben annál is inkább, minthogy Budapest, az én szeretett Budapestem, melyhez egész gyermekkoromból annyi kedves emlék füz, hősiesen állotta ki a borzasztó küzdelmet. Higyjék el, hogy e nehéz órákban csak kötelességemet teljesítem. Magától értetődik, hogy az első hívásra idejöttem, abban a tudatban, hogy nem találok pártokat, csak magyarokat. Voltak párlek, szilijének meg, csak magyar legyen, akkor\' fel fog támadni Magyarország — ez szent meggyőződésem. Isten áldja meg Budapestet I Higyjék el, hogy utolsó leheletemig mindig Önökkel érzek, mindig önökkel vagyok.
József főherceg a hadügyminisztériumba».
Budapest, augusztus 8. Józseí «herceg szombat délben megjelánt a hadügyminisztériumban, hol fogadására leijei számban összegyűlt a tisztviselői- és tisztikar. Lelkes éljenzéssel fogadták a főherceget, akit Schnef-fer tábornok, hadügyminiszter üdvözölt. — József főherceg meghatottan válaszolt az üdvözlő beszédre. Megköszönte a lelkes fogadtatást és legteljesebb bizalmáról bizteai-tolta a.zt a tisztikart, amoly hűségéről, áldozatkészségéről és hazaszeretetéről annyiszor tett tanúságot.
Befejezték a vörös leszerelését.
Budapest, augusztus 0. A hadügyminisztérium jelentése szerint a vörös hadsereg leszerelése mindenütt a legnagyobb nyugalommal folyt le és már be is fejeződött. Az egész Dunántulon a legnagyobb nyugalom-van ós a karhatalmi osztagok, melyek már\' megalakulok,\'őrködnek a rend és nyugalom\' felett. \'
Előtérben a dunai konföderáció
Béos, augusztus 0. Horák Ferenc csehszlovák képviselő, a német-osztrák nemzetgyűlés tagja a prágai Narodny Llstl jelentése szerint azt kivánja, hogy a csehek ne zárkózzanak el a dunai konföderáció terve elél. A cseh-szlovák köztársaságnak szüksége van élénk kereskedelmi összekéttetósre és ha addig nem keres közeledést a többi dunai államokkal, emelyek között a többi szláv államokkal együtt vezető szerepe lehet, akkor ezek Anglia képviselőivel maguk fogják megteremteni a gazdasági egy %?mány eket.
2
HÍREK.
naptAR.
A nap kii 4 óra 4l3 perc kor, nyugszik 7 óra 22 perc kor.
A hold kél d. u. í óra 43 perckor, nyugszik d. U. .2. óra 18 perckor
Ujváry Géza.
A fölszabadult nagykanizsai sajtónak TcötelcsségC, hogy megörökítse hasábjain azt az önfeláldozóan bátor cselekedetet, amelynek hóse Ujváry Géza. A proletárdiktatúra log-féktelenebb napjaiban, az örökké gyászos bakónaki esettel cgyidőben történt, liögy Hegedűs György dr.§& letartóztatták. A város utcáin „handgrnnátos", mindenre elszánt pesti csirkefogók intézkedtek; Nngybakónakról pedig .jött a hir, htfgy\'a vprösterror mészárolja a becsületes magyar falu ártatlan népét, Es ezekben á óulyós;\' válságos • órákbáYTAJjVáry Gorának volt bátorsága egy küldöttség élén a diktatúra kanizsai vórszopóitól Hegedűs dr. szabadonbocsátását követelni s a bakónak hóhéroknak önérzeteson odavágni, hógy:
-------— Kn maguknak nem vagyok «lvtárauk.
Ert~máguknatc ur vagyok. • • ;«\' - ^f\'^rr^r Hegedűs György az egész város nagy ölömére szabad lett, de ha idejekorán ki nem menekül az országból, a legkegyetlenebb sors vár rá. Helyérő pedig az Erzsébet-téri barna házba — Ujváry Géza került. A panamisták uralma a város legönzctlenebb polgárát fogházba csukta és tuenÖt évi fegyházbüntetésre maga^ítositottn. (Mert ez a 1>ttrttetée dic«ő-süge Ujváry Gézának.) A pénteki képviselőtestületi ülés ezt az embert ünnepelte riadó Ulkesítfésscl, de: a krónikásnak méltatni kellett Ujváry Géza igaz polgárhoz méltó cselekedetét.
Egyházi hírek. Nfa déldőtt*TP?rá-kor a városi templomban Kátz ,N. János főkántor vezetésével a dalárda fog énekelni. Ez alkalomból énekes nagymise iesz. Ugyancsak érdekelni fogja a közönséget az, hogy a ferencrendi plébánia templomban a szent beszédet R. Jeromos atya a kitűnő egyházi szónok\' fogja mondatfa Vi í I\' Órakor. "
—- A városházáról. Dr. Prack István polgármesterhelyettes ma vesZi át hivatala vezetését. A tisztikar ezen alkalomból testület tileg üdvözli.
— Kutatják a multak bűneit. Tegnapi számunkban megemlítettük, hogy a képviselőtestület tiz tagu bizottságot küldött ki annak megvizsgálására, hogy a bolseviki uralom miként garázdálkodott Nagykanizsa város vagyonával. A bizottság tagjai a következők: Ujváry Géza, Plihál Viktor, Tamás János, Hajdú Gyula, Sommor Ignác, Knortzer György,
• ötvös•EmilrGyöry .László, AVeisz. .T.iVAdar, Plander György. A bizottság kéri a közönséget, h£$y ha bármily visszaélésről tud, jele itse ezt be a bizottság bármely tagjánál, névtelen feljelentéseket azonban nem vesz nek figyelembe.
— UJ lap Kstalzsán. A ^hónapokkal ezelőtt megszűnt Zalai Közlöny tegnap mint napilap jelent meg. A Zalai Közlöny főszerkesztője Hegedűs György dr., felelős szer-kosztőjo dr. Dómján Lajos, szerkesztője pedig Gáos Demeter. Á lap délután jelenik meg a Ealay és Gyarmati nyomda kiadásában.
— Vakmerd betörő a Kaszinóban.
Merfeiz Ferencnél; a Kaszinó vendéglődénél kellemetlen vendégek jártak- tegnap este. Mig Merfolz oste 8 óra tájban konyhájában» vacso rázott, addig ismeretlen tettesek behatoltak szobájába és onnan 6000 Korona kész pénzét és nagyértékü ékszereit elvitték. A rendóraeg a vakmerő tetteseit ellen a legszélesebb körű nyomozást vezette be.
— Szamuelly utolsó vérebeskedése. A proletár diktatúra utolsó^ napjaiban a Népszava néhány soros hirben jelentette, hogy QyŐrben támadást intéztek a direktórium tagjai eften. Az eset, amelyet á Népszava tendenciózusan jelentéktelennek minősített,. --nagyobbszobásu voli. Az történt, hogy az elkeseredett munkásság^Jóként munkásasszo-nyok, — megrohantak a direktórium- nyolc tagjának lakását, ahol a bútorokat izzé-porrá zúzták, — a vezető embereket pedig véresre verték. A munkásság ellen kivezényelték gépfegyverekkel\'a vörös katonákat» f de ezek a tüutclgk, ..sze^ódtok . cs sc^itetiok a dirsktóriumi tagok bántalmazásában. A direktóriumi tagoknál rengeteg élelmiszert./idegen holmint s mindenütt, nagymennyiségű kék és aranypénzt találtak. A munkássereg elkeseredése Győrben, teljesen megdöntötte a pj-olctár-űMhnáS mipe Pestről - Ivrobogott a haló pörábáh\' átkőZőti: Száihűóliy vérebei ve! cs százhetven munkást csikós katonát * összefogatott. Ezek fölött azonnal törvényt üli a véreb, azonban undok munkáját kénytelen volt átadni helyettesének, mert budapesti cinkosai sürgősen visszatelefonálták a fő"árosba. Helyettese mar három halálos Ítéletet hozott, mikor megjött a híre, hogy bedöglött a rabló-gyíílt$
így megmenekedtek a biztos\'haláltól.
— Hogy szöktek ki Kunék. Budapest- ,, ről\'jelentik, hogy Kun Béla és Társat & pesti munkásság haragja elől.csak az olasz misz-9zíó sogítségcvel tudtak megszökni, mert a vasutasok nem ukartak elindítani vonatukat, a katonaság pedig le akarta tartóztatni őket. Az olasz* ^misszió egyik tagja egy motoros hajtányó\'o egész az osztrák határig kísérte, a mcneku|Ő rablóbandát.
- Megszűnt Zalamegye kettéválasztás«; \' A- kommunista rend egyik- kreatúrája., szűnt meg a tegnapi napon:. nincs .többé Alsó- ós Folsőzalamogyc, csak Zalamegyc. A belügyminisztérium már hatályon kívül is helyeztette a letűnt rendszernek Zalamegyét kettéválasztó intézkedéseit. A vármegye s^ók-holye ismét Zalaegerszeg s a megye intéző-ségc és tisztikara már el is foglalta hivatalát.
— Szeptember l-én megnyílnak a CUkrázdák. Alig pár napja, hogy a város kezd felocsúdni, abból a hosszú 4 hónapos dermedtségből, mely a letűnt rendszor rémuralma alatt minden józanul gondolkodó polgárát (> megszállva tartottá. Rövid pár nap is* elegendő volt ahhoz, hogy az üj élet szebb--ségének. és boldogabbságának jélci már mu-tatkezzanak. Tegnapi lapszámunkban megemlékeztünk arröl az örvondetes olcsóbbságról,«mely a piacon már majdnem minden cikknél mutatkozik. Ma is egyf igen kellemes hírrel \' kedveskedünk olvasóinknak: szeptember l-én megnyílnak a cukrázdák. Lesz ismét nyalánkság, habossütemény, minden, lesznek kedves meghitt helyeink, ahova a társaságunk-beliekkel ogy-egy félórácskát eldiskurálhatunk. Igen kedves hir, örülünk neki!
— Halálozás. Labor Arnold, a váró» egyik köztiszteletben álló kereskedő polgára tegnap délután hosszas szenvedés után meghalt. A megboldogult évek hósszu során keresztül szorgalmas munkával szép vagyont gyűjtött magának, aminek a mult rabló rabló-rendszer alatt történt hirtolen elvesztésének veszélye nagyban hozzájárult betegségének súlyosbodásához. Felesége és\' két leányi gyászolja, akik iránt az egész városban osz tatlan a részvét.
— Alüvész-cstély a Polgári Egyletben. Ritka műélvezetben volt része annak a szépszámú.. közönségnek, ..amely .t.eg.oap ..este, a Nemzeti Színház nagyhírű művészeinek előadását végignézte. Nem akatjuk a muvészr tökéletességű előadást részleteiben bírálni, csak annyit jegyzünk meg, hogy a művészek valamennyien elsőrangút alakítottak és egy nagyon-nagyon szép estét s-zereztek közönségünknek. Az óriási érdeklődésre való tekintettel a művészgárda elhatározta, hogy előadásait vasárnapig meghosszabbítja. A."vasárnapi :est keretében szinrehoznak egy.Lauuscta vígjátékot, a „Lear király" egész II. felvonását, amelyet Dózsa Jenő recitál és még sok mást a k\'asszikusok és modern magyar versköltészet remekeiből. Jegyek délelőtt 10— 12-új és este 7 órától a Polgári Egylet, előcsamu-ká ah vállhat ők
— Eljegyzés. Sabján józseí \'és Öfcn-beck Lulu jegyesek. (Minden külön értesitc* helyeit.
— Footballmérkőzés. A székesfehérvári I>\\\\ Csapata jelenik meg ma délután a katonaréii mezőnyön, hogy a helybeli vasutasok,.fiáiéi, de annál agilisabb csapatával megmérkőzzék. A Feh*v.á«*k erő*..legények,. éppe.n ,.a?, dipu\'t .hetekben verték meg Nagykanizsa bajoo • Csapatát a NTE-t 4 : 1 arányban. Bízunk « helyt csapat erősségében, mert a legutóbci traíningeken formájának jelentékeny javulását mutatta. A mérkőzés délután 0 órakor kezdődik, előtte pedig délután 4 órakor a NTB ifjúsági csapata mérkőzik a VAC ifjuiágijávfti A NTE nagyszerű elsőcsapata Szombathelyen áll ki ma a SzSE egyenrangú csapatával. \'A mérkőzés esélyei kiszámíthatatlanok, mert annak ellenére, hogy a két csapat legutóbbi találkozásánál a szombathelyi maradt a győz tes, « csapat nagyszerű formája azt enged! remélni, hogy a revache mérkőzésén a NTK viszi haza a pálmát. A NTE agilis vezetősége az egyesület második csapatát is küzdelemb küldi ma« A szintén jó formát mutató második csapat a Sárvári Sport Egylet csapatával vesz fel a versenyt. • Hisszük, hogy a mai sport nap mind a két helyen Nagykanizsá győzőimet hozza meg.
— Levelek továbbra Is csqk uyitv* adhatók fel. Nagykanizsa város . tanacsr * következőket hozza lapunk utján a közönség tudomására: JSalavármegye alispáni hivatala hak 21314/1019. számú rendeleto alapján ff" löslttetik a város közönsége, hogy; a teveW a további intézkedésig csak nyitottan adb»to< postára. Nagykanizsa, 1919 augusztus Városi tanács.
. — Nyugatmagyarország megszáll** A Somogy vármegye irja: öt álló esztefl*? szenvedjük a poklok poklát, kínok borzalmak borzalmát. Annyi verejtékben,kW ben, vérben az egész ezeresztondé együttvéve se fürdött meg Magyarod mint az. öt vérzivatéroa, haláljajjos, xtO*W öt esztendő alatt. S mikor att hinnft
1919. augusztus 10.
ZALA
3
szenvedéses, Ínséges szörnyű Ötesztcndó után végre barázdaba állhatunk s hozzáfoghatunk a romok eltakarításához, zsenge kis kulluránk fejlesztéséhez, ujabb keserű poharakat kell ürítenünk, ujabb pörölycsapások zuhognak fejünkre, ujabb taglóütések érnek bennünket. Először csak szivünkhöz nőtt szépséges Erdélyünk; Felvidékünk, drága Bánátunk és Bácskánk elvesztésével számoltunk. Majd a Nagymagyaralföld színmagyar lakta, acélos búzát termő területeit kanyarította le országunk testéről a falánk románélvágy. Legutóbb padig Nyugatmagyarország loszakitását s Ausztriához való csatolását mondta .ki a győztes antant. Nyugatmagyarország elvesztése közvetlenül érint, kétszeresen fáj, mert Sopront is elszakítaná Magyarorszagtól. Abban reménykedünk azonban, hogy u- gyenge és erőtlen Ausztria nem lesz képes a véres vivisekciót végrehajtani s Nyugatmagyarország drága földje Magyarországé marad. Ugylátszik keservesen csalódunk. Az antant elvan tökél ve,\' hogy akaratának érvényt sze-. luzzen.Alint A., i)űCS4, . -lapok, jeleitfik,. ,niá|. a legközelebbi napokban antant csapatok fogjak megszallani Nyugatinagyarországot, tehát Sopront is.
— Az egyetemi hallgatók adják le dohányjegyeiket Pottyondy hadnagynál^ a 43-as laktanya őrségén. #
— Elveszet. Folyó hó 7-én este elveszett Csongery-ut 03. sz. alól, egy barna szőrű hosszú fülű \'vadászkutya Hektor névre hallgat Kéretik a becsületes megtaláló kellő jutalom ellenében a ifenti szám alá leadni szíveskedjék..
A panama-uralom.
A mi házunkban nem gyötörtek klos-.1 rglockés muzsikát. Franciát "s.e nyafoghattak velünk méla mfadmoisellek. Nekünk arty.ánk volt, aki maga táplált fe), sokat ringatott meg mesélt. Gyünyörü meséket mondott, olyanokat, amitől ugy megnőtlürfk, hogy sohse feltünk senkitől. Istenes, kisemberkeknek\' való jámbor történetek voltak azok. íJe|tol, semmi, évszám. Olyan házi történeiem-
Anyánktól halottam először ezt a szót is: Panama. Akkor még ez csak csatorna volt.. .JJátor,..mesés szép ;c§aszárvágás.-
Később, mikor már könyökkel szaladt aékem az élet, jöttem rá, hogy a panama: Bacillus. Fertőző és voszodelmes. És .csak a aagy embereket szereti. Akiben tanyát üt, vidáman pusztul el. Olyan .jó betegség". Ebbe esett belé a csatornaépítő Lesscps Ferdinánd, sőt a torony magasra nőtt E /fel nevű párisi ur is.
Ettől kezdve kinnt és bennt mindig figyeliem: hol, mikor, ki esik bele ? Ott ültem minden panamaban haldokló\' ágynál. Megvirrasztottam a tetszhalott olasz Nasi-t; elkísértem röfos cikkekben a börtönajtóig a jó ■ öreg dán igasságügyraunísztert Aki szintén ilyen jóféle betegségben pusztult el. És . botdog voltam, büszkén néztem el a hármas kegyek, négy folyó képét: hej de szépek Vagyunk mi, magyarok. Erősek, egészségesek. Ez a komisz kór nem log rajtunk.
És most? Irtózattal olvasom a rendőri jelentésekből, hogy a letűnt uralom Budapestről elvonuló rettegett hatalmasainak táskáiból és zsebéből százezreket félmilliókat ■otoznak ki a határszélon a határőrök. Csupa •kákpénz"-ben. Olyan pénzben, melyért »ok
ezer másokat forradalmi törvényszék elé hurcoltak, kerékbe törtek, fára húzták. Ölyanok zsebében találják a százezreket, félmilliókat, akik maguk hoztak rá drákói törvényt, hogy senki emberfia zsebébon nem lehet több — háromezer koronánál. Az is csak fehérpénzbon. , Szégyenkezem. Olyanformák az érzéseim, mintha tanuja lettem volna egy nagy betörésnek sok \'milliomod magammal és a többlekkel ogyütt halálos gyávaság fogott el és nem mertem rendőr után kiabálni . . .
Legújabb.
Bethlen, Lovászy és Vázsonyi Budapesten.
Budapest, augusztus 9. Bethlen István gróf, Lovászy Marton és Vázsonyi Vilmos dr. ma visszatértek Budapestre, nhol a délután fulyamán tárgyalasokat folytatlak a kormány
tagjaival.
i- Rajáry Ödön meghalt.
Budapest, augusztus íl. Ka|árl Ödön, Az Újság főszerkesztője, főrendiházi tag és volt országgyűlési képviselő ma este 0 urakor hosszas, .szenvedés, után lil.daposlen - elhunyt.
A legfőbb tanács küldöttei a magyar fővárosban
Saint-Qermain, augusztus 0. Mint a Ncwyork Herald jelenti, Hoover tegnap Páris-ból Bccsbé utazott. Ugyanazon vonattal ütar zott U\'anthold amerikai tábornok, aki mint a nemzetközi tábornoki bizottság tagja Buda* pestig utazik. A »fíaíly "\' M.»ilyfc \'értesülése szcrM Hoover is vaföszínűleg folytatni fogja útját Budapestre Megbízási,., kapott ugyanis arra," hógy az óttáhrhelysétről tegyen jelentést a legfőbb tanácsnak.
Nagy amerikai kölcsön Európának.
Saint-Qermain, augusztus 9. A Chikagó Tribunenak jelentik Newyorkból, hogy bank-kÖrokbéií>2va Klr\'térjcdt el, hogy \'3\' vágy\' 4 európai kormánynak szánt 3 milliárdos kölcsönről folynak targyalások.
Magántulajdonban az összes gyógyfürdők.
Budapest, augusztus 9. A magyar népegészségügyi miniszter 3Ő2Ö/eln. számú rendeletével a köztulajdonba vett gyógyfürdők és üdülőhelyek (a rajtuk, lévő összes szállodák, penziók, szanatóriumok) a gyógyforrásokkal és gyógylényezőkkel, valamint egész berendezésükkel »egyetemben folyó- évi augusztus 2. napjától kezdődően, a folyó évi március 21-i állapot szerinti tulajdonos tulajdonába szállnak vissza. Á beutaltak élelmezésére kötött szerződések továbbra is változatlanul érvényben maradnák. . \'
TŰZKŐ
minden mennyiségben kapható: GARAMVÖLGYI. és SZEM ERE dohány-nagyárudában I
Nagykanizsai csendőr szárnyparancsnokság.
10—1919. szám.
Hirdetmény.
Belügyminiszteri rendelet alapján mindazon vörösőrségnél, illetve vörös katonaságnál alkalmazva nem volt és ez idő szerint szabadságon vagy rendelkezési állományban levő, továbbá kényszernyugdijazott csendőr-Alisztek, tisztviselők és altisztek szolgálattételre azonnal jelentkezni tartoznak, és pedig caendőrtisztek a szómfoaihelyf esendőrkerlf\'-leU. parancsnokságnál, c^endőrfisziviselők <?s ■ altisztek ezen szárnyparancsnokságnál.
Nagy kanizsai csendőr szárnyparanc srSksáo.
1 — 1919 szám.
Hirdetmény.
A IX. számú ~ csendőrkerületi parancsnokság esendőr karhatalom felállítását rendelte el.
Felhívatnak mindazon katona viselt 20-42 éves egyének, kik ezen alakulatba való felvételüket óhajtják, hogy polilikci megbízhatóságukat tanúsító hatósági igazolvánnyal ezen szárnyparancsnokságnál — m. 20. gyalogezred laktanya — jelentkezzenek.
OARABB QYULA csendőrszázados.
Magyar belügyminisztérium.
71674—1919. szám.
Rendelet. >
Legcrélyesebben gondoskodni kell ínról, hogy mmdázofc áí: alakulatok, melyek sem a hadsereg, sem a csendőrség, sem a rendőrség, határrendőrség, . pénzügyőrség, fogházőrséghez, sem a közlekedési őrséghez nem tartoznak, qzonnal leszereltessenek.
BELÜGYMINISZTER
11 — 1919. szám.
Fenti rendeletet azon hozzáadással közlöm, hogy a fegyverrel ellenszegülők a! helyszínén agyonlövetnek.
Nagykanizsa, 1919. augusztus 9-én.
. GARAB3 GYULA,százados
csendőr ^zárnyparancsnok.
jjZ A L A"
A KOR A HKGfiELI
ÓHÁKBANJ ELENIK
MKG, BKKPBTI 1EI.K-FO.W ÉS TÁVIRAT | ELItNTfiilKKgEL,
Egyes szám ára í korona. Kapható a dohanpárudáKban és az utcai rikkancsoknál.
inlMítliMikiiiliiiaiiu
«
ZALA
191» augusztus 10.
Hirdetmény.
Folyó cvi augusztus hó 12-én, kedden a liSztellétás dolgában\' a következő sorrendben tartoznak jelentkezni a felek a városi elelmezési hivatalban:
délelőtt 8—9 óráig 5281—5340 hatósági szám 9—10 . 5341—5400
10-11 . 5401—5460
11—12 „ 5461—5520
2—3 . 5521—5580
3—4 , 5581—5640
4—5 . -5641—5700 . 5—6 „ 5701—5760
A jelentkező tartozik magával hozni a hatósági élelmezési könyvecskét és igazoló munkakönyvet.
Nyílt-tér.*
Adler Béla
Nagykanizsa.
Amazon vádak, hogy Ön bennünket személyében megkárosított volna, — mint a volt szocializált szállók üzembiztosa — teljesen alaptalanok és nem íelclne^mega valóságnak.
Nagykanizsa, 191». aug. 9. Oaral Testvérek Koch Vilmos
Koapont szálloda. Szarvas szálloda.
Szükségesnek tartom kijelenteni, hogy nem vagyok azonos azzal a Légrádi Józseffél, aki az András-csoport tagja volt.
Tisztelettel Légrádi József cserepes.
•) E rovatban közöltekért nem váll. 1 felelősséget u szerkesztősé«.
APRO HIRDETÉSEK
Egy kocMiN kercHtettk Kovács János építőnél, ("sengery-ut 63. sz.
Könyveié«, levelesén valamint egyébb irodai teendőkben több évi gyakorlattal biró irodistaiiő AllActt kerea. Szíves megkereséseket „szorgalmas" jeligére kér a kiadóhivatalba.
Okleveles gépkezelő az idei cséplésre állást keres azonnali belépésre. Bővebbet Magyar-u. 46. sz.
HAzmeMteri vagy hivatalszolgai
állást keresek. Megbízható tisztességes, ember vagyok kis családdal. Cím a kiadóhivatalban.
Egy külön bejáratú bútorozott hzo-i»át keresek villanyvilágítással. Cim a kiadó-\'\'Mvatalbanr """
Zongorát kerenek bérbe. Cimet a kiadóhivatalba kérek.
Megbízható ügyes HzobaleAuyt keresek Budapestre, magas fizetéssel. Szeid-mann Leóné. Bemutatkozás: Erzsébet-tér 14/15
Sohasem izzad többé a lába, ba a MEDUZINAT egyszer használta
5 korona 60 fillér beküldése ellenében
■ bérmentve küldi -MATIS ÓS PRANGER, KISPEST.
Ajánlok szavatolt csiraképes Biborher em ngot Tarlórépa macot ;: legolcsóbb napiárban :: REICHEN FELD GYULA
:: tnignagykereskedó. NAOVKANlZSA. ::
■uteroz.H lakást vagy acobát herefeh, Székely, Király-U. 35.
Egy megbízható izakácuS kerestetik lehetőleg olyanok jelentkezzenek kik már gazdáságban alkalmazva voltak é6 a baromfi neveléshez értenek. — Cim: Kozma, intéző Hahót (Zala-m.) Vasút állomás Gelse. Jelentkezni lehet Sugár-u. 17. Fürst Józsefnénál.
Megbízható Intelligens német klia.z-Hzony kerestetik 0 éves fiúcska mellé. Kozma intéző Hahót, (Zala-m.) vasút állomás Gcls^— Jelentkezni lehet Sugár-ut 17. Fürst Józsefnénál.
A Nagykanizsa és Vidéke gazdáinak alakult gazdakör ezen alakulat további munkakörének és egyébb ügyeinek megbeszélése végett tisztelettel meghívja összes tágjait f. hó 14-ére délután 3 órára Király-utca 36. sz. alatti értekezletre. Elnökség.
Megbízható Intelligens német ki.-asszonyt keresek 4 és 10 éves gyermekeimhez. Zerkovltz Lajosne.
Nagykanizsa váró. rendSrkapiiányl hivatal.
ad. 0244/kzg. 1910.
Hirdetmény.
Kelhivom mindazokat, akiknek birtokából önhatalmúlag bármit az elmúlt rendszer alatt elvittek, hogy hivatalomban mielőbb jelentkezzenek.
Nagykanizsa, 1919. aug. 9-én.
Kiss Iv(i|on
GARZÓ JÓZSEF
kátétgyarta ueiteiad
mindennemű kötéláru kapható. Üzlet: EAtvöa-tér 29 mx. Műhely: Eötvöd-tér 10. mx.
:: Keresek 100—200 holdas -
SBIR T O K O T s
megvételre. — Lakóházzal élő és holt felszereléssel. BABOCHAY OYÖROY-né, Király-utca 14. sz.
Szakszerű aitápolás ottlion aak ugy lehelül, ba
MEDEA növénykrémet használ,
mert élről eltűnik a szeplős, májfoltos, anyalegyes, himlőhelyes felső hámréteg és üde, lf|u arcbőrt nyer. Ára 25 kor. Alabastromhoz hasonló lesz a bőre ha MEDEA emailkrémet és poudert használ nappalra. Ára e keltőnek együttvéve 4u kor. Haja megnól és nem hull, ha ■ MEDEA halellzlrl használ , .
Ára 22 kor.
DlSerél szélküldés a pénz előleges beküldése vagy utánvét melled
MATIS és PRANGER
okleveles vegyész, kozmetikus KISPEST.
i
3
»
1 •e

feVMSlöSffißÖWÖISWSTSVV®
A gőzfürdő
a mai napon ismét üzemben és állandóan nyitva van.
Labor Arnoldné szül. Meller Roza a salát, valamint Mariska és Klára leányai és az összes rokonság nevében fáldalomlelt szívvel ludalják, hogy szeretett jó férje, Illetőleg atyjuk és rokonjj^
LABOR ARNOLD
az Altstfldter és Loewy cég tulajdonosa
éleiének 67-lk, boldog házasságának 24-lk évében, hosszas szenvedés után, ma elhunyt.
Drága halottunk hűlt teteme folyó évi auguszlns 11-én délután 5 órakor fog a gyászházból (Csengery-ul 22.) a helybeli Izr. slrkerlbe örök nyugalomra kísértetni.
Nagykanizsa, 1919. augusztus 9-én.
Áldás és béke porai felett I

nyomatott: a .Zala" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató: BALOG 0S2KAR
XI VI. évfolyam. Nagykanl»», 1818. üunusstus IS. Kadrf. 183.
St ru,«/i«»<jl U kladdhlvaull l«l<lon 7«. Nyomdal «lefon 117.
FőszerkesitO : TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs és laptulajdonos: CS1LLAO JK.VÓ
Hirdetéseket, nyilt-teret és magán közleményeket díjszabás SA-riot ve*.-rr " let a kiadóhivatal. ;
SnrtialólilitMWHHI:
maovkanizsa,
Nuf árct
Zala Nyomdaviilalat
F6-UI 5. 57
Mrcjetenik hétté kivételé-
ve; mindennap kor. reggel
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak :
vidékre pos\'ai síét- ■ kúldéfcsel :
egy hóra 25 kor
Egyes síim Ari : 1 korona. \'
Dr. Hegedűs György * hírlapírók előtt a következő kijelentést tette: ■
.. . -—..:A szegedi kormány Nagykanizsa varos és járása teljhatalmú kormánybiztosává nevezcU ki, azonban a politikai helyzet kialakulásától teszem függővé, hogy hivatalomat elfoglalom-e? — Programmom Nagykanizsán mindenki előtt isme-.........rétes.\' ■ Meggyőzodesom,- .liogv■■ a ■ romokban heverő ország újjáépítésében a legnagyobb feladat a kisgaz-dakra vár, mert a rank zudult sorscsapások közepette ők őriztek meg legtöbbet azokb jl uz erőforrásokból, amelyeket az építés nagy munkája megkíván, libben a nagy munkában ,Moab»n az ót .megillető szeicpaez (.karjuk játtatní te:;es demokráciával n lakosság valamennyi réteget. A legélesebben elitelek minden osztály-harcot és felekezeti viszályktfdást. Vissza akarjuk állítani a vallas gyakorlatának szabadságát, őe nem tűrjük, hogy a köz javát könnyelműen odadobják a vallásfelekezetek^közótt támasztott viszálykodasoknak. Kend béke; nyugalom és becsületes nninka erre van most legnagyobb szüksége ennek az agyonsanyargatott ország-
iiegcdii$ György ithát, akit..meg iui-coltak, fogságba vetettek, otthonából, családi köréből, hazájából kiüldöztek, — ..ifinek legtöbb oka volna, hogy most •negtorló hadjáratot indítson a mult rendszer ellen, — nem üldözést, nem halált hirdet, honem felekezeti békességet, az osztályharc megszüntetését, rendet, bé-"tít, munkát.
Tanuljunak dr. Hegedűs" Györgytől bölcsességet, emberies érzéseket azok, akiknek nent elég az a pusztítás, amelyet az öt éves világháború okozott, - tiem .elég az a rom, amely a bolsevizmus nyomán támadt, hanem osztálygyülöléttel és felekezeti .viszálykodások támasztásával romba .akarják dönteni azi. országnak W a \'csekély prkölcsi es anyagi javát is, amelyet a világháború s a rablö-ura-l«m meghagyott. A drágn hazái földífn ■jlenseg áll,, kapzsian, zsákmányra éhe-•■•¡¡ii\'f; határaink bizonytalanok, a pénzünk
>> >rsa ismeretlen, legközelebbi jövendőn-
ti\' " ■ í . • :\'
kön sötét köd ül s amikor vezekléssel, imádsággal kellene a reitenetes sebek kiheverésére készülődnünk, amikor a munka, békesség jegyében minden becsületes magyarnak össze kellene fognia az uj magyar haza fölépítésére, — akkor a jobb érzésileknek megszomorodott sziv-vel kell látniuk, hogy egyesek ismét
egyenetlenseget szítanak, denuneiálnak, meg akarják késleltetni az alkotó munkát s romra-romot akarnak halmozni. Szjvleljc meg mindenki dr. Hegedűs György hazahas bölcsességtől áthatott szavait;. igyekezzék . mindenki. bebizonyít. tani, hogy a jók, a bölcsek, az igaz I hazafi,ik uralma következett el.
A hadügyminiszter a katonákhoz.
«^i««.». .budap«*tr. augusziu» 41.\' Sehneffer Ferenc \'tábornok hadügyminiszter a kövélkéztf kiáltványt intézte a katonasághoz:
B ajtárNuk !
A nemzeti hadsereget szervezzük. A hadsereg szervezetére legfontosabbnak tarlón» a Jó szellem megteremtését, ezért a kővetkezőket rendelem el:
I. A.katonának nem szabad politizálni.\'A hadsereg» fényleges lisztjei cs legénysége nem léphetnek be politikai pártokba cs titkos egye?üleiekbe. Akik ilyen pártoknak, vagy egyesületednek tagjai, azonnal, lépjenek ki.
II. tvtíyclmer követelek a hadsereg minden laylátol 13 lekit,leiben az 1918. cvl október <50-lg fennállón szabályok mérvadók.
III. A tiszielciadás a \'szolgálali szabályzat I. részének határozményai szerint -tör-ténlék. A hadsereg és csendőrség lagiai közi fennálló kölcsönős flsztcléiadásl kőlelezcll-séget a beliitíynuniszlqrel egyetértőiig az államrendőrség személyzetére Is klierlesziem.
Magyar katonák! A haza érdekében áldozatot. önmegftwadáM követelek tőlelck. De csakis ugy lehel ló szervezete a magyar hadseregnek, ha II megfelellek Aötelczeitségcl-\' leknek. Tellcslis? lehái mindenki kötelességét hazála Iránt.
Budapest, Í9W. évi augusztus II.
.....................—Uihoiiiok, ügyvivő\' hadügyminiszter.
Politikusok tanácskozása. ; Magyar írók a miniszterelnökijei
. - Budapest, augusztus - 11. ,\\l<i.-Jeleiéit fel íl órakor ft pártvezérek es politikusok, akik tegnap a kormány tagjaival tartolt szűkebb koni megbeszélésen reszt vettek, a Maria Valéria utcai partkörben értekezletet tartoltak, amelyen a politikai helyzetet beszélték meg. Az értekezleten Lovlszy Márton, gróf Bethlen István, H.inrloh I\'erene, Huszár Károly, Vézsoryl Vilmos, őrgróf Pallavieinl György és gróf T.leky Pál vettek részt.
Budapest, augusztus 11. Ma délelőtt Lovász* Márton, Bérczy Istvtn, Szmreosányl György, Krausz Simon, Rublnak Gyula, Kondor Bernát, ér QUndlsoh Guidó voltak Ftledrloli Istvmi. miniszterelmilnusU .. kivel politikai kérdésekről tanácskoztak.
A magyar kérdés a román minisztertanács előtt.
t Bukarest, auvúsztM» 11. A román sajtóiroda jeiVntese szerint áüguMtiis 10-én delelítt Bukarestben minisztertanács voll, amelyen a kormánynak Bukarestben időző tagjain kívül résztvettek az újonnan Romániához kapcsolt területek képviselői .is.. . nu(>i.zi«iaw» a . magyar kérdési en Roipániálioz /níézey antant-jeflfzék«eL\'o,3lalkozolt. ■ . • ..
Neuz.ll trúttt a magyar
Itdzizellembel Budapest,.augusztus 11. írók, publicisták es tanarok küldöttsége tisztelgett ma délelőtt Friedrich \'István "miniszterelnöknél. A küldöttséget Szakács Andor a sajtóosztály vezetője mutatta be a minisztelnöknek, bejelentvén, hogy az irók, publicisták és tanárok küldöttei azért jöltek, hogy - suliemi erejüket
felajánljak. A killdöttseg szószólója. Szabó_____
Dezső volt, ki hangoztatta, Hogy n magyar irók a nemzet újjáépítése munkájában minden erejüket a kormány rendelkezésére bocsátják. A miniszterelnök válaszéban kiemelte, hogy .QQttt&eti. irányban: keit. ezt .-.a?, országot,aujjá-. ■■"■ építeni, hangoztatta, hogy teljss erővel szembe kell szállni a munkásság bal szarnyának fal-forgátó törekvéseivel es a felekezeti üldőzé-sekkol is. .Magyar\'nemzeti\' irányban kell a közszellemet egyesíteni
Lefegy vérzik a bolgár had- " ser?g8t
Saint Germáin, augusztus 11. A Temp&* nek jelentik BukArestbof, nogy azok n .francia csapatok, rMn«l.v«k K\'c\'.\'^^ftbíin <-01tak,\'íneg- I szállják Bulgáriát és lcl\'egyverzik a bolgár
*a,lsa!*r \'•..• -t í
¿ALA
19;9. auguiztus IJ
HIREK.
«üt ! »»M*».
auiusitu) í A n4P k<l 4 6,0 50 Perc
* , kor, nyugszik 7 óra 18 perc-
40 i kor.
I A hold kél este 7 óra 15
Kedd perckor, nyugszik d u r> ír»
_____ 42 perckor
A közönséghez.
A „Zala* politikai napilap Arát, amikor a Zala Nyomdayállalat újból tulajdonunkba került, példányonként 1 koronában állapítottak ■ meg. A2 első napokban biztosan hittük, hogy. a lap árát 1—2 napon belül a normálisra leszállíthatjuk, mer] .azt gondoltuk . ho^y a 4egközelebbi napokban meg fog jelenni a kormányrendelet, amely a ¿bérviszonyokat rendezi. Ez a rendet azonban még tU«V sincs meg s igy a magunk igazolására kénytelenek vagyunk a helyzetet a következőkben meg-inagyarázri. \\ ........
A vállalat szocializálása idején a lap olőáilitása példányonként 79 fillérbe került. A szocializált üzeni a külömböző hivataloktól, üzemektől, termelSszövélkezeiokfor\'ánnyl ren-, delést kapott, hogy a vállalat összes munkásai foglalkoztak\' 5 a sok munka és \' ma-gas
csak, hogy teljesen kiürült, de a szocializáltság alatt 65.(XX) korona deficitet is feltüntet-
Amíg a- bérviszonyok, rendezve nem lesznek, nekünk sincs módunkban, hogy a lapot olcsóbban adjuk. Annál\'kevésbé tehetjük ezt, mert most a lap előállításán kívül egyéb nyomdai munka\' cgySttatA\'fl nincs fS"? s amnnyiben a lapot tovább is megjelentetni akarjuk, ugy a legnagyobb sajnálatunkra a lap árát ezidösztrint még nom szállíthatjuk le.
tekintettel arra, hogy vállalatunknál jelenleg foglalkozó munkásak a letűnt szomorú korszak előtt óp ug\'y, mint ma, a vállalatot becsülettel cs igyekezettel. $£0!&á(.ták s különösen, mert azak a prelet^idiktatura idején nem éltek viw*a a diktatúra nltal kezükbe adott hatalommal, só. a túlzásokat elitélték s annak többször kifejezést is adtak, vállalóiunk a ..munkásai,. kát ül .. egyetlen: egyet sem szándékozik elbocsátani.\' Így" tehát megélhetést és kenyeret akarunk adni azaknak a munkásainknak is, akik netp a lap előállítása körül., tevékenykednek s munka híján most nem dolgoznak.
Vállalatunknak belső életében vezérlő elv volt mindig- a munkásokkal való békés együttműködés. Ezt az elvet tovább is valljuk s gazemberek bűneiért nem büntetjük azokat, akik sohasem ér;ettek egyet azokkal, akik- az ország népét, polgárt és munkást egyaránt, ilyen végzetes romlásba döntötték.
A nyomda beszüntetése esetén Nagykanizsán száz , nyomdai munkás vesztené kenyeret-\' ¿¿""pedig sem á*\' vá/ösnáft,, \'s\'eiW-a társadalomnak érdeke nem lehet.
Nem kapzsiság, nem konjunktura tehát az oka, hogy a lapnak ilyen magas az ara, hr.nem az, hogy a vállalatot a mostani bérviszonyok lehel, loy.úkk is Özemben tanán f
A „Zala" kiadóhivatala.
— Dr. Hegedfis üyörgy finnepelége.
Hegedűs-György, akit ket . ízben ia.letar-téztatott 8 végül menekülésre kénysz-eritett a
kanizsai terroc, tegnap tért vfssxa Horvátországból. Utja Kiskanizsára, niájcT onnan a va osba-valósággal diadalmenet volt. A fellobogózott utvonalakon lovas-bóndérium hosszú kocsisor kisérte a kanizsaj politikai mozgalmak fiatal, népszerű tagját s az ünneplő közönség lelkes éljenzéssel iparkodott vele elfeledteti azokat az üldöztetéseket, amelyekben — örök szégyen — saját szülővárosában volt része. A hatalmas menet szakadatlan mámoros ováció közepette a ftlsőtemp-lomba vonult, ahol a ke^ycsrendi társház legszimpatikusabb tagja, EWfcrhardt piarista tanár tartott ünnepélyes Istentiszteletet:- A nagy-mise ^végeztével a hatalmas tömeggé nőtt közönség Hegedűs Györgyöt akarta hallani, aki végre is kénytelen volt a közöaségnek engedni s rövid keresetlen szavakkal mondta el, hogy mennyire meghatja a szeretetteljes logadtatas. Kijelentőit^, hogy politikai beszedet ezuftáT nem "riíónd i,s csak annyit jelez, hogy minden erejét a kisgazdapártnak fog, a szentelni, amelynek programmját ugy szán-TíbBrrrr\'; mfritferr hvá* társadalmi réteg is elhelyeződést nyerhessen. A hatalmas é\'jenzéssel fogadott beszéd után a menet szakadatlan ováció között visszatért Kiskanizsára. Hegedűs dr. a délután folyamán imfoírtiálMia magát a láyollctebct).« tortím .^«tot&téi fcjteíMíft iHJíM^^;, á
békülékenység s engeszteiékenység szellemo-ben fog működni s muulcn igyekezetével a társadalmi rend visszffuuásnn s állandó fenntartásán fog működni. L)r. Hegedűs György visszatérte alkalmébör IStnét a város tcljw szimpátiája fordul, ifjú hitvese felé, akinek a legkeserűbb mártiromságot juttatta az Örókké ictai;:. rémuralom...
— Nincs rendes vonaljárat Pest ielé. A tegnapi nappal megszűnt a rendes vonat-közlekedés Nagykanizsáról Budapest felé. A Déli vasút igazgatósága elrendelte, hogy, ezép-tul Kanizsáról csak esetről-estre kiadott távirati rendeletre indíthatnak vonatokat. Tegnap délélőtt niár nem is ment se személy, se tehervonat Budapest felé s a délutáni v személyvonat is, .csai n\\ert.kcsőn jött a távirati engsdély is. Hogy ma miként lesz, — nem lehet tudni. Az intézkedés oka valószínűleg az, hogy a románok Fehérváron fBltftro2^ tt;,vaHUrt "nnya|^\'fttv Szombathely" felé a vonatköziekedes rendes. . ----------
V
O
ZALA"
i
A K 4» H A RE«« EX 1
ÓltiK II AN J El. ENIK
MEO, tiHEHETl Tlíl.K-
K O» fe». Ti Y IHAT
J tusrm » E K K l: u
Egyes szám ára 1 korona.
. .Kapható a dohanuárudákban
és az utcai rikkancsoknál.
:o
— Oikdzy « sánc) korcsma elölt it-
galmas események Játszídrak. le tegnap délután 3 és 4 óra közutt nsánci korcsma előtt A vásár már vége felé járt, amikor Vöilingcr Ferenc mihal.Ji gazdának a korcsma előtt álló kocsijánál megjelent egy csomó — állj. lólag kiskomáromi —. cigány s alkudozni kezdett Völfmgtrrel és felcségóvel oc \'
lóra. EISMrették volna a saját lovukkal cse. rélni. Völfinger nem volt hajlandó a cserére, szóváltás k eletkezett köztük annak következ ményeképen a cigányok hirtelen neki estek Völflngerékaeli, és baltákkal, kalapácsokkal ugyancsak ellátták őket. A dulakodás- zajnra Völfingerék segítségére siettok a korcsmabau föriSzimtR^^
Bakonyi Antal miháldi és Kovács József nagyszakácsi lnkósok. Örült verekedés támadt amelynek sernn a , nagy többsegbon levő cigányok Bakonyi Istvánt ós- Bakonyi Antalt életveszélyesen\' megsebesítették. Az előbbi valiára és ol-Jnlára kapott súlyos fejwccsupá-sokat, az utóbbinak pedig a combját roncsolták stév■K^yvác^-JdzsefésVölfinger l\'erenwr--könnyebb sérüléseket szenvedtek. Valameny-nyiüket a kórházba szállították. A rendőr-seg — melyet időközben értesítettek ,a.sánci csatáról — gyorsan a heíyszinére sietett, közeledtének. hjréje asonba7i;,a>cÍ6áoyöH kereiteí pWotta^í, hajsza, . ^ejetkciott ez^án. Vajnovits rendőrtisztviselő tobb randőrrel sietett a menekülő gazemberek* nyomaban, mig egy más ¡¿ion erős lovosrendőr csapat igyekező» eléii>k kerülni. Sste 7 óra feté-el is csipték a vakmerő gazembereket számsa.erint * 1 «Vöt ós beszállították őket a rendőrség fog-dájába. Neveiket méj nem lehet megállapi-.tanif «Wi álneveket mvnüan&fr,. b^.J^AHxAWű;,,. nyi.*: tud a rendőt&ig rólult^-hogy kiskomá-vomiak. > ,
\' — Budapesten netn jelennek meg a apok. Nagykanizsa, amelynek immár három napilapja van, ebben a tekintetben alaposán, túlszárnyalta Budapestet, ahol péntektől kezdvo semmiféle lap sem jelenik meg. A Népszava. Vörös l\'jság ¿s egyéb szovjet-lapok ugyan» tasztutitiiick »Mogjeleivosükuti -a polgárt iap^k pedig részben a rom?.» ceiuura szigorusa^a, részben papirhiány, részben pedig az előalli-Jás. rendkívül költséges volta mmtt nei» je* ten^étöek\' mé\'gV Az\' ÖgyiU\' "büdá^tstl\' bp íti-ádóttivatala kiszámította, hogy egy nyolc oldalas lapnak az előallitása példányszámon- . kiot...k,éi,kQro.néjábfi.-k.erüioí> mft^ának a válla-latoknak s ebben az összegben egyetlen fillér haszon sem foglaltatik benn. Igy a p-isti lapvállalatok megvárják, mig a munkaberek e* anyagok olcsóbbakká válnak • \\
— Csi.törlökön, 14-én kezdődik a dohánykiosztás. Nagykanizsa közellátási hivatala a dohánykiosztasra vonatkozólag a következőket hozza a közönség tudomásara : Közhírré tesszük, hogy az augusztus havi dohánv járandóság kiosztása f, hó .14-tól. kezdődőiéi foga helybeli dohányáruSok\' által \'jegyele ellenében eszközöltetni. A havi fejkvóta s««-rinti járandósag, mely vagy 150 gr. szivarU vagy pipadohányban vagy 150 drb. szivarka vagy 50 drb. szivar, vagy 00 drb. eigarejlo*-ban áliapittatatt míg, bármely, dqbányárudíbw
átv.ehetö, Nagykanizsán, 19 li). evi •nuguííiui hó 11-én. Közellátási hivatal,
— Vlndls és Rosenleld fogá\'szo\'< n»ü\\ tírniük ki-\'ővitcsc végett kct hétre bc^^üntetuk.
191)1. augusztus 12
ZALA
— Fölhívás. A Nagykanízsá. Környákén faz na mulass» el előbb a centrál pénzügyi
laká, tartózkodó tartalékos és népfelkelő lisztek felhívatnak karhatalmi szolgálatra való önkéntes jelentkezésre. A szolgálat néhány hétig tart és kizárólag hazafiságból az ország érdekében toljesitendö. Díjazásra Vonatkozólag a hadügyminíszteriumJlQZ , előterjesztés tétetett. Jelentkezni leliet.a katonai . áttomá«-parancsnokságnál Katonai állomásparancsnokság, Zsivkovics alezredes, állomásparancsnok.
— A vasárnapi sportnap. Se: S. E — N. T. E. 4:2. Az NTE olsőosapata Szombathelyen mérkőzött vasárnap a Szombat-. helyi S,iort Egylet csapatával. Szép játékot egyik c.apat sem produkált. A szombathelyiek annyira durván játszottak s a győri bíró annyira részrehájlóán bíráskodott, hogy a kanizsai csapat egyizben le is vonult á pályáról s csak hosszas unszolásra tért vissza.\' N\'iE II.— Vasvári Sp, E. 7. 0. Nagyabb szerencsével mérkőzött az NTE második csapata Vasváron, ahol annak ellenére, hogy tartalékokká! játszót; I : 0 tiiányban_ gygj.vll.. V.ÁC\'H-ÜTÉ ¡/JuStSgl 6:5. Nagykanizsán a vasutasuk atlétikai egyesületének második csapata állolt ki a mezőnyre az NTE ifjúsági
-csapatával. artp-Játákról llt venTTeKet szó, Minkét csapatban láttunk egyénileg jóklasz-
\' szisu tátőnosökat, ákíkröi remelntk hogy szorgalmas..tr-aimng- után. .^emfoksra xtz -ettfr csapatokban látjuk őket.
— Elveszett, folyó hó 7-en esií elveszet Csengery-ut 03. sz. alól. egy barna szörü hosszú fü\'.ü vadisskuty.v.Reittor.nfivre.liauga:.. Kéretik a becsületes megtaláló kellő jutalom ellenében a fenti szám alá leadni szíveskedjek.
Hirdetmény.
Folyó évi augusztus*hó 1.1-án, szerdán a lisztellátás dolg.lban s .\'RSMIkeíS sorrend-. Iien tartoznak jelentkezni a felek a váriisi élelmezési hivatalban :
délelőtt 8—(I óraig 5761-5820 hatósági szám 0—10 , ■ 5821-SS»
.. SSíkríHMÓ ......---—
.11 — 12 „. 5941-ÜOIAI .
3—4 . 0061 — 0120
4—5 . «121—0180
5—0 j (1181—0240
. . A . jelentkező.tartoaik msgáyal;,,Ji.?so!\'.». iiítósá\'ifr Siclníczesr \'\'könyvecskét . és igazoló munkakönyvet. — \'--------1
A Centrál.
Na, hála Istennek, nyitva vannak ismét a kávéhazak. Nem kapkodunk már idegesen a méilenyzsebünkhöz, hogy van-e mar hat ára, be lehet-e már ülni a jó öreg kávéházba. Nem azért, mintha olyan nagy öróm volna az a vékony kis kávé, aínit az ember elé raknak, de hosszú évek során mar annyira megszoktuk a jó füstös levegőt, a sokporu díványokat, hogy — valljuk be — hiányzott míg ; n«» :vóiv banné részünk-. Most\' végre: nyitva van, be lehet menni, le lehet ülni s kék pén-z.ért kávét is lehet kapni. Szombatnelyen — agy mesélik — lehet mar tojást, szalonnál és ■ás efféle jót is kapni. Itt még nem Itt még ugyanazt kékén, amit .egy. „háttal.. ezelőtt ■fehérért.
. Külön. Ujkéletü sp\'ecialitása a kávéház-. nak a pénzbörze. Van egy-két külön \' e .célra berendezett asztal, ahol e kék és fehér pénzek átcserélés! «lüyeleteit bonyolítják le, Aki Valamiféle pénzügyi tranzakciót akar elkövetni,
kapacitásainak véleményét kikérni a helyi börze árfolyamairól. Elsőrangúan van értesülve ez a börze. Bankkörökben még semmi pozitívumot sem tudnak, ők pédíg már a legkompelensebb forrásból tudják, hogy pld. a szovjet kibocsájtásu ü, 10 és 20 koronás postatakarékjegyek absolute semmit sem érnek, még a magas sorszámú fehér pénznél is ke-, vcsebbet. E pénznemek ilyenképpen nem Is képezik semmiféle adásvételt művelet tárgyát. A fehér pénz tegnap délutáni árfolyama: 2400 korona, igen felivrért 1000 korona, ég-, szinkék. — A\' Centrál.börze ármegállapításai megfeliebbeshetetlenek ■ » a"Várós \' té\'rüléfén\' kivetel nélkül mindenkire kötelezők.
Tegnap már a zöldposztós kártyaasztalok mellett is megjelent az első kártyaparthie. Állítólag á váró» egyik idősebb érdemes polgára kijelentette, hogy „ICn tettem le a kézből itt legutoljára a kártyát, nem engedhetem át másnak a dicsőséget, hogy először én A kezeb^ts vette cs mint utólag kiderült, elég nagy szerencsével forgatta: 70 pointkülönbségggol győeött. Nagy .megelégedéssel ¿\'lapujuk meg, hogy a kibicek másoldalu elfoglaltságára való tekin-tettej a pol.óOQk aranya .pillanatnyilag 0 ; 0-
Legújabb.
Megindul a dunai forgalom.
, Bécs, ;augüszu^41;--Trubr»dge a dunai
garane^uoMó Jéngemagv és a szövetségesek
központi- dunai bizottságának az elnöke
Bécsből Budapestre .ment, hogy a rendes
. ., ............ •\'••■ *.....- .\'j>-
aa\'Mi MJozasf mégszervezze es megnyissa.
Mihelyt a Kt\'.n, Béla komiány áltál elhelyezett aknákat_ eltáyolitják, a Dunán megkezdik,a hajózást, ugy, Irogy -az inseg enyhuáséró szükséges élelmiszer és anyagszállítások, valamint a lakosság utazásának \'forgatnia és az árucsere - norrhálisan, éppen ugy, mint a háború. előtt, megin .*
pn. mw"1" ........... ..........,.........
Hirdetmény.
-; —• A -owgyar 4)adü^ymiqjsxteo\\lirtdáö39Öí8.-1919. számú rendeletével Zala vármegye területén a leszerelés a rend és közbiztonság; fenntartásával a vármegye; katonai parnnes-iiokságot-\'^izta-^-meg^^íRlaegersíég" szők-helylyel. • •
Ennek parancsából közhírré tétetik: Minden tény leges állományú szolgálatot nem teijesttő- katona, és csendőr egyén, kik a Dunántul területén tartózkodnak,Jíöte-. lesek haladéktalanul személyesen (ágyban fekvő betegok orvost, bizonyítvány csatolása mellett Írásban) jelentkezni tartózkodási helyükhöz legközelebb fekvő katonai állomás-£Waricsnoksj»jjndJ; . . J?.SftMi4$ llkftU Ufitő-
lég íhVézkedni fog.; \' \'
2. A dunántuli katonai parancsnokság mindpn eddigi katonai vágy karhatalmi szolgálatot \'teljesítő alakulatot, úgymint a vörös "hadsereg, vörösőrség, munkásalakulatokat stb. .jxiegszÜntctie.^,-.F,ru^lfái^.vamitHlent>ivaíásos katona, amennyiben nz újonnan szervezendő katonai alakullatoknak nem tagja, azonnal leszerel. Egy rend ruházaton .kívül a Jeszerelt egyének mlhdonnemü kincstári tulajdaru ké ptisá- felszerelést és fegyvereket a leszerelés» áÖomásóri visszahagyni kötelesek.
3. Folyó hó l5^1ÍMárólag köteles mindenki, aki nem az újonnan alakitott karhatalomnak, ceendőrségnek, rendőrségnek tagja, serétes vadászfegyvere kivételével minden néven nevezendő lőfegyvert, géppuskát, kardot, kézigránátot vagy bármilyen más katonai harci eszközt a nagykanizsai állomásparancsnokság-nak beszolgáltatni.
Serétes vadászfegyverekre szóló fegyvertartási engedélyt á. községi elöljáróságok igazolványa alapján Nagykanizsa környékén a katonai állomás parancsnokság állit ki. •— Minden más hatóság ¿ltitl: iciátÜtöft ~engéáéíy folyó hó 15-én\'érvényét veszti.
Ezen rendelkezés végrehajtását tisztek vezetése alatt álló járőrök fogják ellenőrizni, melyek minden ellenszegülő ellen fegyvert fognak használni. A jogtalanul fegyvert vagy más harci eszközt rejtegetők 1a fognak tartóz-tattatni, akik ell$n a legszigorúbb büntető eljárás fog .foganatosíttatni.
4. Az alábbi pontban i^egneyeze^^..^ ¡Kélő\' helyiségek politikai hatóságainál beje-lentondők. illetve letartóztatandó;.. — ■
■\'"fl)\'Aklíc páríÖskodásí viszályt szítanak, engedély nélkül politikai jellegű összejöveteleken j-észt vesznek, vagy rémhíreket terjesztenek.
... h) ...fcijk.-ugynaueaeit . terrorosapatoltnál\'
szolgáltak, vagy politikai kivégzéseknél tettleg résztvettek.
Mindenki, aki ilyen egyén nevét vagy tartózkodási helyét ismeri, köteles azt ,a legközelebbi katonai álloináspárancsnokságnak bejelenteni, amely a letartóztatásra nézve intézkedik.
,. . .^¡ ö).: Leszereli katonai, vagy más -alakulatokhoz tartozott egyének, kik a leszerelési parancsnak eleget nem téve, fegyveresen egyenként, vagy csoportosan garázdálkodnak, fogolytáborokba fognak. ínternáltatni és kényszermunkát fognak végejtaí.
-—Az ittr letartóztatni elrendelt egyőTVők a letartóztatásokat tartalmazó jelentéssel együtt a vármegyef katonai paráhcsnöksághoz való továbbítás végett a nagykanizsai.Jwionai-álig-másparancsnoksághoz kisérendŐk.
5. Délután-11 óra után magánszemélyeknek csakis engedélylyel szabad az utcán tar-tóZk\'Odfii. Engedélyekét *a ^thiviirtelo^b^ MiVi osztott személyekre nézve az. illető felettes hatőságv más magánosok részére a rendőrkapitányság igazolása alapján a katonai
Fenr.tt utasítások megszegői le jesznok tartóztatva.
Nagykanizsa, 1919. aug. hó 11.
Katonai állomisparancsnokság
......NagyHanlzsfár\'^*\'"^ \' \'\'
Szakképzett gépész kl az öaszaa gépek, motorok ét , dynamo^gépek k?x«l4aérö|hvíí9-., .„..
¿A*óH^\'"-JÍ8bnrrft1f;;baíépés\'rd\'\' állást1 1 - keres. : Cim kiadóhivatalbai^
Eladó Házak!
\' ^ftrda-u\'.\' S.\' szántu h\'ái -gVárl helyiséggel együtt és HAibory-n.12.számú
ház azonnal eladók. — Lakatos műhely berendeeé. szerszám gépekkel, készáru és nyers »nyaggat együtt eladó-Bíveb^éf: Kohn Snmit \'taftáfósmesternél.
£AL,A
lölh augusztus 12.
20042/n. ». 919. Zalavármegye alispánjától.
Hirdetmény.
A (tfldmlvelésügyl minisztérium az általános hordóhiányra való tekintettel gondoskodni kiván arról, hogy azok a szőlősgazdák, akik a folyó évi szürethez üres hordókkal nem rendelkeznek, a szükséges edényekkel a lehetőségig elláttassanak.
Ennek alapfán a hordószükségletek a földmivelésügyi minisztérium szőlőszeti és borászati főoszlályánál. (V. ker. Országház-tcr 11. szám) az érdekeltek által levélben bejelentendők.
A bejelentésben fellünlefendő a szőlősgazda neve, szőlője nagysága, az igényelt hordók űrtartalma hektóliterekben kifejezve és a pontos cim, melyre a kiutalt hordók küldése kívántatik.
Zalaegerszeg, 1919. augusztus hó 8, Alispán helyeit:
.......Olvashatatlan, aláírás
vm. tb. főjegyző.
Nagykanizsai csendőr szárnyparancsnokság.
I — 1919. szám.
Hirdetmény.
A IX. számú csendőrkerületi parancsnokság csendőr karhatalom felállítását rendelte el.
Felhivainak mindazon katonaviscll 20 — 42 éves egyének, kik ezen alakulatba való felvételükel óhajtják; hogy politikai megbízhatóságukat tanusitó hatósági igazolvánnyal ezen szárnyparancsnokságnál — in. 20. gyalogezred laktanya — jelentkezzenek.
OARABB GYULA csendőrszázados. "=•-■1—----------------------------------------.....-
Nagykanizsai csendőr szárnyparancsnokság.
10—1919. szám.
Hirdetmény.
Belügyminiszteri rendelet alapján\' mindazon vörösőrsegnél, illetve vörös katonaságnál alkalmazva nem volt és ez idő szeritit -szabadságon, vagy rendelkezési állományban levő, lovdbbá kényszernyugdijazoll cséndőr-tiáztek, tisztviselők és altisztek szolgálat-teleire azonnal jelentkezni tartoznak, és pedig ...csendőrtisztek a szombathelyi csendórkerü-icii parancsnokságnál, csendőrliszlviselők és ciliiszlek ezen szárnyparancsnokságnál.
Magyar belügyminisztérium.
71674—1919. szám.
Rendelet.
Legerélyesebben gondoskodni kell ar rulj hogy mindazok az alakulatok, melyek sem a hadsereg,* sem a csendőrség, sem a rendőrség, határrendőrség, pénzügyőrség, fogházőrséghez, sem a közlekedési őrség hoz nem tartoznak, azonnal leszereltessenek.
BELÜGYMINISZTER
II — 1919. szám.
Fenii rendeletet azon hozzáadással közlöm, hogy a fegyverrel ellenszegülők a helyszínén agyonlövetnek.
Nagykanizsa, 1919. augusztus 9-én.
QARABB QYULA, százados , (yspndőr szárnyparancsnok.
APRÓ HIRDETÉSEK
Egy megbízható izakdcHnŐ kerestetik lehetőleg olyanok jelentkezzenek kik már gazdáságban alkalmazva voltak és a baromfi neveléshez értenek. — Cim: Kozma, intéző Hahót (Zala-m.) -Vasút állomás Gelse. Jelentkezni lehet Sugár^u. 17. Kürat .JózseJ\'nénál.
Megbízható Intelligens német kisasz* Hzony kerestetik 6 éves fiúcska mellé. Kozma intéző Hahót, (Zala-m.) vasút állomás Gelse. — Jelentkezni lehet Sugár-ut 17. Fürst Józsefnénál.
Egy kocsi» kerestetik Kovács János építőről, Csengery-ut 63. sz.
Egy pár n| 39-ea férfi cipő eladó. — Csengery-ui 12. ajtó 1.
Egy külön bejáratú bútorozott szobát keresek villanyvilágitassal. Cim a kiadóhivatalban.
Megbízható Intelligens német kis-aswzonyt keresek 4 es 10 éves gyermekeimhez; Zerkovltr Lajosne.
Két ügyes takarítónő kerestetik a „Központ szálloda"
Megbízható 15-17 éves Mut másod szolgául keres az Első Magyar Altalános Biztosító Társaság Főügynöksége.
Okleveles gépkezelő az idei cséplésre állást keres azonnali belépésre. — Bővebbet Magyar-u. 40. sz.
Házmestert vagy hivatalszolgai
állást keresek. Megbízható tisztességes ember vagyok kis családdal. Cim a kiadóhivatalban.
Korosabb urlnő keres csinos parter-szobát, esetleg teljes ellátással. Szíves megkeresések a kiadóba kéretnek „F. R" jelige alatt.
Ajánlok szavatol! csiraképes Biborhere ni a j£ot 1* nrlórépá ni ay;ot :: legolcsóbb napiárban :: REICNENFELD GYULA
;: mflynasykereskedő. NAGYKANIZSA. ::
GARZÓ JÓZSEF
KOt«l|[vj|rto luCíiltruel mindennemű kóteiaru.- kapható. Ü2lot: EötvOs-tér 19 u. \\ Műhely: Eötr6«-l£r 10. Hí.
mm \' m ■ ■ 1 mm
gőzfürdő

ismét üzemben és állandóan nyitva van.


Zala nyomdavállalaf1
<
Nagykanizsa
TELEFON: 78.
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papirár;u-kószités. Mindennemű nyomtatványt , a leg-Ízlésesebb kivitelben készít és legponto-: : sabban szállít.
Nyomatott: a .Zala"
nyomda és hírlapkiadó .vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató: BALOG OS2KÁK
HLVI. évfolyam
Nagikanlua IBIS. Augu«xtu« l3. Szarda.
184 «z*.
awKiWhttaHm«:
NAGYKANIZSA,
Sugárul 4
Zala Nyomda vállalat
Fé-m 5. st
MfgJrf.-nlkhíllílklvíHlé-
Vrlaibidca*up korareggel
POLITIKAI NAPILAP
Előfizetési árak :
vidékre pos\'ai szétküldéssel:
eyy hóra 25 kor.
Egye» szám ára: 1 korona. \' x
*• H««Mh|y»<*M felel©« TS. Nyomd«! ««lefon ff?.—"**
Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN
Főnunkatárt é laptulajdonolt CSILLAG JENÓ
Hirdetéseket, nyllt-teret é\\ magán közleményeket dljtzabát sierint vesi it lel a kiadóhivatal.
Horthy, tengernagy a magyar hadsereg fővezére.
Budapest, augusztus 12. Schnetfer Ferenc hadügyminiszter a következő leiratokat intézte Horthy Miklós altengernagyhoz és Soóe Károly tábornokhoz:
Horthy-MiklÓi altengernagy urnák
Siófok.
Jirtesitem altengernagyjuat, hogy József királyi herceg kinevezte Önt az ússzes magyar haderő fővezérévé. Vezérkari főnökévé Sóós Károly tábornok urat nevezem ki.
..Budapest, ie.|f). augusztuv.12.... ....
Schneffer. Fe.en*;, tábornok hadügyminiszter.
Soós Károly tábornok urnák
Budapest.
Tábornok urat kinevezem az összes magyar haderők vezérkari főnökévé.
Budapest, 1919. augusztus 12.
SchnefTef Ferenc táborrtök ----- --------------------------------hadügyminiszter.
A belügyminiszter a magyar csendőrséghez.
Budapest, augusztus 12. Magyar belügyminiszter a következő felhívást intézte n magyar ^sendőrsóghez: .....
-— A proletárdiktatúra Magyarországot olyan szerencsétlen állapotba juttatta, amelyhez hasonlót meg a szenvedésteljes 1000 éves \'imltjában sem találhatunk. Ugy, mint a tatár-r\'"TÍrá»J r:iováW»á ^•■vtörökduiás . .után,-, Magyarországot ujjá kell építeni. (_ \'Legsürgősebb teendőnk az\' alapjaiban , megrendült ország iránt a bizalmat helyre-nllitajii. E sokirányú munkában alapvető, -ne* héz, magasztos ós 38 éves dicső múltjához méltó feladat vát a magyar csendőrség^.
Már más rendeletekkel intézkedések tétettek, hogy a csendőrség működését haladéktalanul megkezdhesse. A legmesszebbien^ gondosság is akkor fogja előmozdítani az óhajtott célt, ha a csendőrtestület fegyelmezetten és minden politikai állásfoglalástól mentesen maga is akarja a megújhodást és a
"odaadással "törekedik a"c\\Jl íele.
Munkában az igazságszolgáltatás.
Budapest, augusztus 12. A budapesti államügyészség a következő Hirdetményt -¡?í>csájtptta ki :-;..\' ■•* «^¿^^«¿SIX:\'.;
— Gyilkosság bűntettére való felbujtás, rablás, pénzhamisítás büntette és egyéb büntetendő cselekményekkel terhe)! Kun Béla és társai bűnügyében megkeresem -az ország •>s»zes közigazgatási és rendőri .hatoságait, hogy a tényállás ismertetése és ha lehet ft
közvetlen tettesek kilétének rövid megjelölés mellett közölje a budapesti államügyészség vezetőjével, hogy a proletárdiktatúra idején területükön akár az úgynevezett forradalmi törvényszékek ítéletei alapján, akár egyébként kiket öltek meg.
Budapest, „1010 augusztus. 12. . ■«eiww».,«"»»"Budapesti. él amUgyésaaég.
Budapest, augusztus 12. A budapesti államügyészség ma délelőtt a következő felhívást bocsátotta ki : ~*T>~~ u \'•"""\' \' — Felhivatnak tfiindazok, akiknek a proletárdikiatura idején hozzátartozóik eltűntek,; hogy az,eltűnő?. . körüjményeirő.l., és az, esetleges bűncselekményekre utaló adatokról a budapesti államügyészségnek szóval vagy írásban sürgősen tegyen jelentést. • Budapest, |9lP. augusztus 12.
Budapaatl áha-nagyósxség. Budapest, augusztus Í2. A budapesti államügyészség a közvélemény megnyugtatása Céljából köslk, hogy a proletárdiktatúra alatt elkövetett bünte\'tekkel terhelt. összes egyének ellen a bűnvádi eljár^su^megindult és hogy kézrekefitésüí^ valamjní*- külföld\'e szökött személyek kikérése iránt a" fzüksógeslnfézké-" dések megtétettek.
Budapest, augusztus 12.
Budap fcti a larnügyészség.
is a mi az
Mega akuitak a karhatalmi alakulatok. — A nyugatmagyarországi németek Magyar ~fcv.r?.\'! • országhoz akarnakr.la^ioziti^^^, Budapest, augusztus ,12.. A. birtok szo-cíalizálás megszüntetése, melyet a kormány mindjárt hivatalba lépésekor % sz. rendeletével kimondott, a beérkezeti jelentések szerint, nemcsak a birtokosok, hanem a gazdasági cselédek és munkások körében i>) altalános megelégedésre talált ós egyes gazdaságoktól eltekintve, úgyszólván mindenült végre* is hajtatott. A birtokosok a bérlőktől átvették a gazdaságokat, ugy, amint azok voltak, a teljes jeltár és pénzkészlettel együtt s akadálytalanul folytatják a munkát. A rend mindenütt helyreállott, egybehangzóan jelen-Tik - ezv.\'á" tntárttwrat
falvai a régi normális élet kópét vették fel. A közigazgatás mindenütt a régi hatóságok, kezében van.
A rend tekintetében az ország minden rcszétyől a Jeg^gnyugtatóbb írnek érkeznek.. Kisebb r\'írfdetlonkedésék\' cstrk TcitáfrSnyán\' ft* Ostffinsszonyíán mutatkoztak, ú\'zek elfojtására azonban megfelelő karhatalmat küldtek ki. A karhatalom szervezése oly .mértékben halad .előre, hogy a szükséges erő az or*zág bármely részeben cs bármely ufőben rendel-
kezésre áll. A szervezés vidékenként történik párhuzamosan a csendőrségek felállításával. A cseh-szlovák demarkációs vonalon lévő saját csendőrségünk, részben a cseh-szlovák hadsereg kezdeményezésére a hadsereg csendőrségével Megerősíttetett, ugy, hogy közös erővel akadályozzák meg a bolsevisták eset-leges1* zavargásait. A Uun*.o , JeíekUteU. aknák felszedése folyamatban van. — Magyarország .nyugati részéből érkezett jelentések szerint a bolsevizmus megsaünte folytán az ottlakó németek hangulata a Magyarországhoz való tartozás mellett nyilvánul meg.
6 waggon gyógy- ös élelmiszer Budapestnek.
Budapest, augusztus \'12. A Bécsben székelő angó! katonai misszió tudomást szerzett. arról,, hogy. .a. budapesti kórházak az élelmiszerhiányon kivül nagy gyógyszer- és kötszerhiányban szenvednek. Nemes emberbaráti érzéstől áthatva, ottani készleteikből angol\' "katonákkal (V \'Waggonf rakattok \' meg élelmi- és kórházi szerekkel. Ez a küldemény ma Budapestre érkezett. . .. , V
Budapest, augusztus 12» Ae angol éi amerikai missziókkal folytatott tárgyalások kedvező eredménnyel jástak és Budapestnek kenyérrel és ssirral való •Hatása már most is hosazu időre biztosítottnak vehet/L A mér most wbniY »¿vrtíO ^v-rtgg\'Wtsirt \'v további 50 waggon z>iradék követi. Az élelmezési misszió intézkedet\', hogy ... 20 waggon amerikai hut éa megfelelő mennyiségű húskonzerve IrÜnylttassék Budapaatra,\' .••••»•
hogy ez a menyiség minél hamarább kiosztásra kerüljön. A, kormánynak arra, hogy Budapest élelmezése lehelő legrövidebb időn belül gyökeresen javulni fog.
Troobridge tengernagy Budapesten.
Budapest, augusztus 12. Ma reggel Budapestre érkezett Sir £rneet Troubridge tengernagy, a nemzetközi dunai hajóhad főparancsnoka a nemzetközi dunai hajózási bizottság elnöke, Alfréd Steadn őrnagy kíséretében, aki a tengerrn;y mellé van szol-
A budapesti ügyvódi kamara állásfoglalása.
^udapos», augusztus 12< A budapesti ügyvédi kamura dr. i\'-^p Jóssef elnöklete alatt má\'V-áírtSztniányi Vilést tartott, amelyen
állástfoglalt a proletárdiktatúrával szemben ós azokkal az ügyvédekkel és ügyvédjelöltekkel szemben, aki« \' a proletárdiktatúrában elhelyezkedni. ós ft mull korszak gyalázatos tényeit*eltfmózwpttakT^^: * • ■,..;
¿Al.A
V
* "IW8. augusztus 13
Rendelet.
Budapest, augusztus 12. A magyar
pénzügyminiszter 397182/919. sz alatt a következő rendeletet adta ki:
A volt forradalmi kormányzótanács 1019. május 12-én kiadott s a tanácskormány hivatalos lapjának 41. száméban közzétett rendelet hatályát veszti, minélfogva az abban biztositott házadó-mentességek, n múltra nézve ís érvénytelenek.
Minden 10 katasztrális holdat meg nem haladó szőlóbntok, valamint minden 100 katasztrális hajlat meg nem haladó egyéb földbirtok, n hozzátartozó házzal és melléképületekkel együtt általában véve adóköteles és csak abban az esetben tekinthető adómentesnek, ha jtz adómentesség az 1 valamely,, fennálló törvény alapján megilleti, Ezek alapján elrendelem, hogy minden olyan földbirtokra és a hozzátartozó házra és melléképülelekre nézve,-amoly után a 1 .XXXVIII. számú forradalmi korma.iyzotanácsi t«n-dolét 1. szakasza- alapján áz 1919. évre esetleg nem vetettek volna ki adót, azt a tulajdonosokra, illetve a haszonbérlőkre pótlólag haladéktalanul ki kell vátni,
Az esetleg már perelt köztartozások uiból elöirandók és a fennálló törvényes rendeletek szerint az adóköteles Told-birtok a hezzátartozó ház, illetve melléképületek titán, kivetett köíiarto-zásból származó hátralék nem különben az előző bekezdés szerint pótlólag kivetendő köztartozásnak már esedékes része is szabályszerűen behajtandó.- •■•.
Budepest 1U10. augusztus 12, Dr OrUnn Jánot Ügyvivő pénzügyminiszter.
Az antant. vonja felelősségre Kun Béláikat™*^
Bécs, auguiztus 12 Mint a bécsi Der Neue Tag megbízható helyről. értesül,.». Jrajv-... cia kormány missziói utján közölte Német-Ausztria kormányával, hogy tagjait felelőssé teszt Kun üéla személyéért és azért, ha-Kan Bélának .-ikerülne a számára kijelölt internA\'ési. helyről megszökni, E rendelkezés okául az antantnak azt az elhatározását jelöli meg a közlés, hogy Küi Bélát a tanácskormány uralma alatt elkövetett bűncselekményekért és gazságokert felelősségre akarja vonni. Ezért . .fi.QtVÍQsKQ&é!?. Német- Ausztria kormanya arról, hogy Kun Bela a- felelősség -elől ki\' ne vct-h vssa magát ós arról, hogy Kun Béla minden i \'.ében az antant rendelkezésére állhasson. H
Napirenden a magyar kérdés.
B«os, augusztus 12. A Tolegrafen
Kompanic jelenti Bukarestből: k Dácia ügynökség jelentése szerint Bukarastben egy angol tengernagy érkezett különleges kü deléssel. Mint a tápok jelantik a tengernagy jelenléte a magyar káidásrőt való* tárgyalásokkal függ
A Kúria első Ulósa.- -
Budapaat, augusztus 12. A magyar Kúria legutóbb tartott teljes ülésén Ráth ¿dig-mond másodelnök üdvözölte Günther Antal elnököt. Üdvözlő beszédében niegemlékezett a bolsevíki uralom rémnapjairól, amikor néhány kalandor a végromlás szélére sodorta szerencsétlén hazánkat. Ártatlanok százait, közöttük közéletünk számtalan jelesét kegyetlen kínzások között egyam\'szabadságától, sőt életétől is megfosztották. Hazánk jogrendje, társadalmi békéje teljesen fel van dulvd, gazdasági eleiünk altalános pusztulás képét mutatja. A megzavart jogrend helyreállítása körül n; bíróságokra vár a legsúlyosabb feladat.
Günther válaszaban párhuzamot vont az 1848 utáni osztráft önkényuralom és u négy hónapos bolseviki uralom között és meg-állapitottft, hogy az osztrák önkényuralom tizenöt év alatt nem hozott a magyar nemzetre ánhyr\'^4szé\'d\'eli^<r,\'\'i;lft1rtt amennyi rombolást\'\'Véfifzett"--1 a >jog\' és az- erkolc» birodalmában a tanácsköztársaság. Megértük, hogy államkormányzati megbízatással működő egyének gyilkosságot, mint a hatalom jogosult védelmét é9 a vagyonelkobzást széltében gyakorolták A megpróbáltatás Ideje azoflban véget ert. . Megnyugvás*«Lbiza.lommal fogadjuk, hogy az Államhatalmi József főherceg vette át, aki nemzeti kormányt alakit -Nehéz munka vár reánk, de bízom, hogy sikerülni fog a jogrendül Magyarországon ismét .visszaáll itari
Rendelet a vasúti direktórium megszüntetéséről.
Budapest, augusztus 12. A volt belügyi népbutosságoak a vasúti direktórium,, felállítására \'vonatkófcő, folyó évi március 26-án kiadott és a Magvar Állam Vasút .hivatalos lapjában folyó évi március 31/ én megjelent 20. szániában közzétett r&ndelet hatályát veszti. ................^-i
Budapest;tfiifaugusztu» 12.
HtWaHli^HHilii \'g j^jjiy .-\'■
a kereskedelemügyi minisztérium vezeté-ével mogbizott államtitkár. öuéapM^- augusaUta- -12. . A. forradalmi., kor(uányzómoácsuak a kisipar kereteit meghaladó ipari és közlekedési üzemek köztulajdonba vétele iránt intézkedő ós a „Tanácsköztársaság*" f\' éví március"\'27-éri"frieglélenf\' 2. számában közzétett IX. számú rendelete, — a vasúti üzemeket érintő részében, a budapesti egyesített városi vasút kivételével — hatályon kívül helyeztetik.
. Budapest,. 19.19. r$£Uszui$ A2.J____________
—<—~......- *»ttry • .......
a kereskedelemügyi mmiszteiium vezetésével megbízott államtitkár.\'
Az antant egyetért az. uj magyar "*■\' kormánnyal..........
Borin, augusztus 12. Hágából jelentik a Deutsche AHgemeine Zeitungnak: Francia jelentések szerint a szövetségesek képviselői Józsel királyi herceggel ó* a miniszterekkel, \'értekezletet tartottak és áíutári koiÖlUk Cle-mencertuval, hogy az uj kormánnyal egyet-értenek, A román kormány hivatalosan kijelentette, hogy nincsen része a dolgok ama -kritikust- változásában, amely, i^zsel". királyi herceg kinevezésére vezetett.
HÍREK.
augu.itu*
13
Sa.rda ,
««PTi».
A-nap kél 4 Ore 50
kvr, nyugszik sor.
A holil kél este 7 petekor nyugszik d. u 42 perckor
\' »rá lg perc
a I", ár.
A nemzeti
kormány legújabb rendeletével vlsszolilteii helyükbe a bolsevlkiek állal elllldözöli kOz-alkaltnazollaltal, visszaadta áz égyházi-ala-pokot és műtárgyakat és. megszűntei egMI csomó olyan Intézményt, amelyei a rab«, uralom a köz- és magániulaldon elfecsér.i-sére állliotl fel.\' Lassankint eltakarodik „/. uiból az a sok szemét, amil a bolseili i-uralom liqgyott -bálra s helyreáll a régi Magyarország rendje, lientéllllk, hogy a végleges béke is valósággá. válllj. még ^ ősz elöli s szilárd alapokon lt:diii alkoló munka. A normális átlapolok vissza-ál.ilásán, n nemzet jövendőiének tnegjlapo.\' zásán József főherceg vezetésével\'az orsz,^ leglobbjái dolgoznak fáradhatatlanul. É||.v nappal szakodoilonul folynak a tondejk-f-. zások a az eredmény lalán mát óráit múlva publikuaaá válik. KtSnnylislik meg - ffW-mányzat helyzclél a rend teljes fennlorlása-val, itten" csak ugy remélhetünk a pári i bckedclegációiól )ó Indulatot, Ita zavciá,-momentum nem lámád a tárgyalásokkor,ip. Ugy tudiuk, hogy a budapesil tanáesko.-.j-sok legfontosabb tárgyai: a neinzelgy.iili» összeh.váso, a román megszállás enyhiic-e, a Mkefelfétélík mérséklése, -a pállok ff»1 véi\'ele az Ideiglenes kormányzatban s « péní-k,?rdés rendezése, ameljí. lalátt a le;-égetőbb foniosségu. Hisaztlk, hogy mlntfc:K a kérdesek a közóhalnak s a nemzel érdi-keinek megfelelően fognak elintéződni.
. — Ünnepel a lalu. A négyhónapos áuui rendszer bukásai Hűhót község Is jmeháaii ünnepelte meg, A templomban, .íinflípt^a.. Te Deuiri volt, amely után Király Elek egeres, plébános méltatta magas szárnyalású In* zafias prédikációban az eseményeket, mflp a ■szabadban Tfíbardy tábornnk -és tínmlijr ■ nagybirtokos, adtak györ.yorü.. be&ii4t>en„ fejezóst a d\'rék kö\'lség mámoros üröméi\'élti Harminc koronás hua ás zsír. Ke"i Ernő (Kinizsi-utca* 37), l.ackenbacber Áduit"* (Báthon-utca S), Varga Kálmán (Kinizsi-mci 56), Pelrie. György (Erzsébet-tér), Darvas János (Deák-tcr), Beyerl -estvérek (Csengeri-mi Özv. Kik Jánosné (C\'sengeri utj, Szab j Aiulra-(Teleki-ut), Krk Kerenc (Magyar- utca) ludatj. lt, . hogy flzteteikben Csütörtökön reggel szatonn* jegyre, hus jegy nélkül kapható. A szalon,» ás hus \'kilója 30 korona.
— A piac Hala Istennek, a piaci ál\'1\'
¡iótötí .arveiVMISHett- 3»VttW&U :tö.\\\'Abtt,- .Tus».\'.*,..
mér sálrakbm is árul ak borjit- öi sertüjlui l s a zsirnik való szalonnát az egyik mészáro • üzletben 30 koronáért lehetett kapni. Ajéfll1> nak inát olvasztott zsitt is 80 koronáját-1\', ,hol,ott az átkozott rendszer utolsó napjaiban SOO-2IÖ korona voit egy kiló aisinózsir éü\'-. A piacon egyébként már volt vaj is; lojftit pedig kosarszántru klnabak, ig.tz, hogy " l! mindig d\'ágá\'i, dárabjit két.koronáért. Henrii-.. hetö\' »soriban; „hogy. a . kínálat .e.fekei»( ; | árakat is bainarosan le fogja szorítani.
1019. augusztus 13
ZALA
— A közönség ügyeimébe Ismételten figyelmeztetjük a közönséget, hogy a záróra-rendelet értelmében 11 óra után csak a katonai állomásparancsnokság engedélyével szabad az utcán tartózkodni s a rendelet ellen vétókét letartóztatják. Épp így érvényben van a szesztilalom is 9 ennek áthágását is legszigorúbban büntetik. ...
— Magántulajdonban á halászai! jog. Budapestről jelentik : A volt tanácskormány által a halászat köztulajdonbavétele és általában a halászat gyukotlásu ügyében kibo-csájtott rendeletek hatályukat vesztik,
Meglmádkoztatott vörösök. Megír-" luk a napokban, hogy Zalaszabarmi a vörösök a rémuralom bukása után se akarták elhagyni helyüket és Schreiber nagykanizsai rendőrtisztviselőnek kellett a direktóriumot föloszlatni. Ugyanekkor Schreiber elfogott tiz vörösőrt, akik a Ijözségben hallatlan garáz dálkodést vittek végbe s huszonhét gazdát félholtra vertek s ezeknek állapota uiost életveszélyes. A magyar nép i)4iUUíilimJfik lemző, ami ezután történt. A vörösőröket nem bántották," egy ujjal hozzájuk nem nyúltak, hanem csak letérdeltettél; s két óra hosszán át imaJkozlalták őket. S a vörösök, akik sárral dobálták a vallást, plv buzgón imádkoztak
a feszület előtt, mintha valamennyien lustább .ia kámzsás frátered lettek volna-
\'— Letartóztatták a nagybakdnaki direktórium volt elnökit. A nagybakónaki véres események utolsó, még szabadlábon .levő tíereplőjét tartóztatta\\|e a tegnapi nap folyaman a nagykanizsai rendőrség Kiszálltak Nsgybakónakru é» elfogták azt az elvetemült embert, aki ama borzalmas juniusi yasár-\'rtipon a nágybakór.aki djrektóriüm elnöke volt s mint ilyen segédkezet nyújtott a gyilkosoknak rettenetes tettük .yégrehíjtásábín.. Velf n.oát már a „ nagybakónaki borzalom majdnem minden főszereplője az igazságszolgáltatás kezei köíött van s váíja megérdemelt büntetését.
— Megszökött az olasz kommunisták vezére. Budapesti ludósitóiití jeles,:i tclei\'unon -Luganóból érkezeit jelentések szerint a budapesti kommunista vezérekkel együtt meg-szökött budspestről Morgari, az o\'asz kom-itfunisVák Vesére \'is\'titkárával égyutt.
Népszavazás dönt a Bánát - ^-.-.sorsa felett.
Stlnt-Qarma n, augusztus 12. A Matin jelentése szerint Szerbia a Bánátban népszavazást követel.
Oroszirszágban inog a bolsevizmus.
Sslnt-Qermil", augusztus 12. A Malin jelenti: Eltödelt szikrntáviratok jelentik, hogy lengyel .csapatok Mlflksból kiindulva- erők-\' \'offenzívát "iie\'zcltek \'a bulsevisták ellen. A lengyel csapatoknak hir szerint sok tüzérség •II rendelkezésükre.
Berlin, augusztus 12. A Lokalanzeigcr jelenti Koppenhágából: Helsingforsi távirat kö«(i; -hogy \'az" OíóizországbÓI érkező legújabb hirek a legnagyobb feltűnést keltik. A hírekből kitűnik, hogv az orosz bolsevizmus-»«I szemben a hangulat megváltozott és a bolsevisták egyre jobban veszlik a lábok »1.41 > talajt: Egész OWmtrr>zágbán zavargások támadlak az élelmiszer hiány miatt. A
zavargások Moszkvában annyira fenyeget* jelleget öltöttek, hogy Lenin fontolóra vette, hogy kormányát valamely biztosabb holyre — ugy hírlik — Tulába helyezi á|.
Varsó, augusztus 12. (Szikratávirat.) A lengyel sajtóiroda jelenti: Csapataink tegnap Luckot megszállották.
Carnegie meghalt.
Oeltnlr, augusztus 12. Szikratávirat jelenti, hogy Carnegie tüdőgyulladás következtében tegnap reggel meghall.
Külföldi sajtóorgánumok Magyarországról.
Rotterdam, augusztus 12, Az angol sajtó behatóan foglakozik a magyar viszonyokkal és általaban azt á felfogást vallja, hogy Magyarország jövőjének néz ciébc. A Temps azt Írja, hogy a jövő magyar kormánynak igen nehéz feladatokkal-kell megbirkóznia.\' A DőHy Chronich kösadnetet ,Amöhö\' a nutgyurykn.ftii. .u-niéit a bolsevista uralom megbuktatásával hozzájárult ahhoz, hogy az orosz bolsevizmus is összeomolják, mivel a kommunizmus izolálva Oroszországban sem tud majd fennállni.
Amsterdam, augusztus U. A Tefeynjphe jelentése szerint j\'ózsaf királyi herceg fogadta a Times budapesti ludósitóját, akinek kijelentette, hogy minden magyarnak kötelessége az országot zilált, szomorú helyzetéből kimenteni ós-azt jobb jövíTfelé vezetni. A fiemzet-gyüles feladata Magyarország jövő kormányformája feletf\'határqzj-ii. Most elő kell készíteni a választásokat. A herceg kijelentette, bo\'gy mindent a ; legnagyobb egyetértésben óhajt az antantra! intézni. A miniszterelnök teljes egeszében . hozzájárult a kormányzó kijelentéseihez. -,.-•••
Magyar írók Szövetsége.
Budapest, augusztus 12. Tegnap délután megalakult a magyar irók es újságírók összesség<4Afi^;.^8^§ll..2JP0 icw \'ás újságírónak<i a résztvételéve! a Magyar Irók . Szövetsége. Az alakuló gyűlésen Szabó* Dezső iró hatalmas tapssal fogadott léndületes beszédben -fojme-W H \'ááé^é«k«aés;\' szök?égc-ségér ás\' céljait, A, szövetség, mely a magyar irodalom és sajtó nagyszabású erkölcsi újjáalakítását, és anyagi fellendülését munkálja, a legköze lébb manifesztummal fordul a nemzethez.
Az alakuló gyűlés diszelnökökké választotta : Ambrus Zoltánt,; Ábrányi Emilt, Qár-donyi Gé2át, Herceg Ferencet, Kozma Andort, Prohászka Ottokárt, Ráko I Jenőt és S*abo cske Mihályt-; ügyvezető elnökké : Szabó Dezsőt: atelnökökké: Kosztolányi Dezsőt, Morio Zsigmondot, Sohöpfiin Aladárt ; ügy^szető litkürrá : Lendvay Istvánt; háznagygyá: Kállay Miklóst; pénztárossá: Jblfjubauer Gyulát; A^zöveísómely a- ma--gyar irók és újságírók egészét reprezentálja-, legközelebb tiszteleg a kormányelnöknél.
Cseh misszió Budapesten.
Prága, augusztus 12. A cseh-szlovák sajtóiroda jelenti: A PWAror mai száma egy augusztus 11-ről kelt budapesti jelentést, közöl, mely szerint tegnap Budapestre érkezeit Hodzsa Milán dr. államtitkár vezetéaével a cseh misszió. A misszió Osszuckyból, a csehszlovák köztársaság meghatartnaiotijából, Hus-sek ezredesből, a katonai iroda elnökéből és
H.nnalo őrnagyból, a szlovákiai katonai parancsnokság képviselőjéből áll Osszuoky állandóan Budapesten marad, ahol a prágai kormányt fogja képviselni.
Értesiltés! Van szerenoténk vevőinkkel kőiölnl, hogy hoseiu azUnet után módunkban van újból megrendeléseket felvenni..
Teljes tisztelettel Miltényl Sándor ée IIa.
Válusxtutt tualaoak (négy hónaposok eladók. Batthyány-major, Kazlnczy-utca 18. szám. Ugyancsak Itt bíbor Is kapható. "W
Sohasem izzad többé a lába, ha a MEDUZINAT enyszer használta
S korona 60 fillér beküldése ellenében
---------= bérmentve kflldl sj\' ■ —r.
MATIS ós PRANOER, KISPEST.
Sporthlrlap kapható
Garamvölgyi és SzemerMI
Szlvarkahüvelyes szlvarhapaplr-kUlönlegességek, szWarka és szlvarszlpkák, képeslap újdonságok, - ÖNGYÚJTÓ és TÜZKÖ .nagy választékban kapható:\'1
Grünhut Pál
dpliínylüzsdélében. D«4Mér 10.\' a. |
TÜZKÖ
minden mennyiségben kapható: GARAMVOLGYI és SZEMERE dohány-nagyárudában I
„ZALA"
A IUI K A ItbliliKLI
rtHiKBANJEI. ENI» atti, >.»H>KT1 .TELB FON ÉS TáVIRAl
JELŰM It Í1EKIIBL
Egyes szám ára 1 korona.
Kapható a dolianuárudékban és az utcai rikkancsoknál.
ZALA
I9IH augusztus 13.
Hirdetmény.
Magyar Hadügyminiszter 14280/eln. 6.sz. rendelete értelmében, a 20. p.ótzászlóalj parancsnokságnál mezőgazdasági ós egyéb munkálatokra munkásosztagok állanak rendelkezésre.
Akik ily munkásosztagot igényelni óhajtanak, jelentkezzenek a 20. pótzászlóalj parancsnokságnál. — A munkásoknak a munkaadó részéről ellátás, és megállapodás szerinti munkabér iizetendő. 20. pótzászlóalj parancsnokság
S3
t
Szakszerű arcapoldi otthon csak ugy tehetséges, tia
MEDEA növénykrémet hasinál,
meri ellől ellünlk a szeplős, má|-follos. nnyalegyes, himlőhelyes (első hámréteg és üde, i(|u ore-bőrl nyer. Áro 25 kor.
Alabastromhoz hasonló lesz o bőre ha MEDEA emollkrémet és poudert használ nappalra. Ára e kellőnek egyilllvéve 4(1 kor. Haja megnől és nem hull, ha MEDEA haiellzlrt használ . .
Ára 22 kor.
Dlscrét 8zélküldés a pénz előleges beküldése vagy ulánvél mellel!
MATIS és PRANGER
okleveles vegyész, kozmelikus KISPEST.
Szakképzett ffépés* ki ai összes gépek, motorok éa dynamo-gépak kezeléséről vixa-
gázott. azonnali belépésre állást keres. — .Cim a kiadóhivatalban.
Megbizható Intelligens német ki«* aNPzonyt keresek 4 és 10 éves gyermekeimhez. Zerkovitz Lajosne.
Megbízható 15-17 éven ffmt
máaod azolgánl keres az Első Magyar Altalános Biztosító Társaság rőügynöksége
Hirdetmény.
Folyó évi augusztus hó 14-én, csütörtökön a lisztellátés dolgában a köveíkezö sorrendben tartoznak jelentkezni^ a felek a városi élelmezési hivatalban :
délelőtt 8—11 óráig «241 -6300 hatósági szám
0—10 10-11 11 — 12
2—:i
3—4
4—0
5—n
6301-0360 0361—6420 04-1 —0480 0481—6540 0541-0000 6001—6660 0061—6720
GARZÓ JÓZSEF
kötélgyártó mesternél
mindennemű kötéláru kapható. Üzlet: Eötvöa-tér 29 az. Műhely: EOtrÖN-tér 20. mr.
A jelentkező tartozik magával hozni a hatósági élelmezesi könyvecskét és igazoló munkakönyvet.
Hirdetéseket íel-^sas a kiadóhivatal
A gőzfürdő
ismét üzemben és állandóan nyitva van.

ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
...............................T(¿r^iíKOíí srw,. .... ..............., .,,.„„
flzleti könyvgyár, könyvkötészet papiráriikeszítes. §
Mindennemű nyomtatványt a legizlésesebb kivitel» készít és lepmtösabftan szállít
Nyo vatott : a ./.ala* nyomda tu.h.irlapkia.i j vállalatnál. Nagykanizsán.
Igazgató ; BALOQ QSZKÁK
(LUI. évfolyam
ummtttH bttaiítlHtil:
NAGYKANIZSA,
sugár ut I
Zala Nyoifid»vállalat ....... Fô-ut 5. si
Nagykanlstaa, l«IS. Augusztus 14. • •BtSrtBk.
■\'C
I8B. »zém».
Megjelenik hítfí kivitelivel mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
egy hóra 28 kor.
Egyes szám ára : 1 korona.
Si»hci>H0a4fl M kiadehlvM.a l.tef.n fa. Nyomd«! Ulafon Hl,
Főszerkesztő : TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs * laptul.jdonotl CSILLAG JKPirt
Hirdetéseket, nyilt-lertt 4* magi közleményeket díjszabás szerint ve-a---tel a kiadóhivatal. =
Jelentések az országbűi.
IHIndentttt rend é* nyugalom, áliálendvát ém Lelcnyél meg. •slllllk a JngoazlAvoU.
Budapest, augusztus 13. Az ország különböző részeiből ma beérkezett jelentések szerint mindenütt megnyugtató a helyzet. A rend helyreállítása és a megbízható karhata-t&lom felállítása a befejezéshez közeledik. A csurgói csendőrség jelontése szerint a lakosság nyugodt, a mezei munkálatok rendben lolynak. A közbiztonságra 25 csendőr és 150 polgárőr ügyel. A kommunista izgatókat és politikai bűnösöket letartóztatták, miután a lakosság annyira fel volt ellenük háborodva, hogy meg akarta lincselni a proletárdiktatúra Jatt szerepelt egyéneket. A veszprémi rendőrkapitányság jelenti, hogy ma Balatonberény-csői Vesztémbe kisértek Szentmiklósi Zoltánét, aki a fürdőhelyen a mai kormányzat ellen ugatott, lázította a lakosságot és azt hajtogatta, hogy a kommunisták csak jót teltek. Letartóztatása alkalmával 1900 korona kék-pénzt találtak nála ás kitűnt, hogy Szent-miltlóslná a Budapesten székelő városi alkalmazottak országos szövetségének titkára. Az ország többi városaiból Székesfehérvárról, Dunaföldvárról, Kaposvárról rendet és nyugalmat jelentenek. Somogymegyében és a somogyi demarkációs fonalon rend van. Most folyik a vármegyében a halárvédelmi százaitok alakítása, amelybe polgárok és volt katonák jelentkeznek.
. ... ....A hadügyminisztérium ma .,a.-kővetkező lélhivatalos jelentést adta ki: Az ország különböző helyeiről folyó hó 12-én érkezett jelentések rendről és nyugalomról számolnak be. A kommunisták felkutatása és letartóztatása mindenütt folyik. Őrizetbe vették mindazokat, akik az elmúlt rendszer gazságainak részesei voltak. Az önálló kisgazdák általában fellélegeztek az elnyomatás megszűntével. A mezőgazdasági munkások is megnyugvással vették a kommunizmus letörését. A kommunista agitátorok itt-ott még provokálóan viselkednek, azonban az olszigetelten fel-felbukkanó terroristákkal ogyütt, ha jelenlétükről konKrét jelentés érkezik, egyenként ártalmatlanokká teszik őket. — Moso-.ujfaluban aratósztrájk tört ki. A konfliktust azonban, mlelólt nngyobb i rányokat ölthetett volna, sikerült békésén el-i nézni.
A magyar fővezér jelentése szerint a üunánlulon a.yörös hadsereg alakuiatftinok A?, vörös őrségnek leszerelése be van (ejezvo.
Jugoszláv osapatok folyó hó 12-én Muraszombatot, Belstlnoot, Alsó- ál Felsőlendvát, F«la«»iemanyát, Ctömö-dért, Pékát, OutorWIdat á» Letenyét megszállották.
A budapesti antant mi*.zíó lépéseket tett Belgrádban s megszállás visszavonása érdekében, de — ugylátsíik — ez a felszólítás későn érkezett. Csapataink parancsot kaptak, hogy fegyveres ellenállást ne fejtsenek ki. Remélhető, hogy nz egész kérdést rövidesen békás uton el lehel intázni.
A kálkápotnai állomásfőnök jelentése szerint a csehek folyó hó 12-én Kisterenyét elfoglalták és Mátramindszent melleit állnak. — Folyó hó 11-én egy angol járőr-naszád érkezett Budapestre és az Eötvös-téri hajóállomáson kötött k.i
Felemelték a liszt-tejkvótát.
Budapest, augusztus 13. A M. T. I jelenti: A közélelmezési minisztérium mindent elkövet, hogy a főváros élelmezése addig is, mig-a hus-, zöldség- és főzelék félék szállítását a legrövidebb időn belül rendszeresítik, fennakadátt ne szenvedjen. A. miniszter elrendelte, hogy e hó 20-átol kezdve, további írttézkedési^1^^\'^4-as eddigi 7 kilogrammos lisztfejkvóta 9 kilogrammra emeltessék fal. 7 Mihelyt a már megvásárolt zsír szállítmányok, amelyek már* útban vannak Budapest felé ós amelyek akadálytalan leszállítását az antant missziók blztositották* megérkeztek, Intézkedés történik az iránt, hogy a legközelebb esedékes zsirkvóu is mag-isabb adagra emeltessék.
Emelkedik a korona árfolyama
Béoa augusztus 13 A Aeues Wienei \'/ournaJvielentt Zíirlchbái:, A .hudapesJi..koro.-. nát, amelyet a tanácskormány ideje alatt Zürichben egyáltalában nem jegyeztek, a polgári kormány megalakulásának hírére augusztus \' 1I-én Zürichben 15 centimmel jegyezték A német-osztrák korona árfolyama csak 12 centime volt. Ehhez a javuláshoz nagyban hozzájárult a magántulajdonnak, mint a személyes vállalkozás szabadságának visszaállítása Magyarországon.
Az antant missziók budapesti tanácskozásai.
Budapest, augusztus 13. Az antant hatalmak budapesti .katonai misszióinak régebben itt időző tágjai rná délélőtt látogatást tettek az angor, amerikai, francia és olasz tábornokok lakásán és rövid együttes tanácskozást folytattak. Az angol és amorikai misz-sziók hivatalos helyiségei mától fogva a budai Nemzeti..frMpla^ a volt .királyi vár I. emeletén vannak. Ugyancsak Budán, a Disz teret környező palotákban szállásolták el a misszió tagjait. A paloták tulajdonosai készséggel adták át e célra üresen álló lakásaikat, A mai .napon Budapestre, érkgtyW. ,ez - wjienk*i misszió 25 katonája is.
i Igazoló bizottságok elé keril minden tiszt.
Budspsat, augusztus 13. A M. T. I. jelent;: Arra vaió tekintettel, hogy az elmu\'t szomorú időkben akadlak oly, tisztek, kik a fsztibecsülettel. .Pím, , 9gy??;tethető. m.j- . gatartást tanúsítottak, valamennyi tiszti (tisztjelölti) rangot viselő egyén, kivétel nélkül igazoló eljárás a\'á fog vétetni. Az igazoló eljárásra vonatkozó repdelet már elkészült, ugy, hogy az eljárás már a közel napokban megkezdődik. Az igazoló bizottságok kezdetben" olyan. magasabbrangu tisztekből fognak\' megalakulni, kik a tanácskormány ideje alatt semmiféle tisztséget nem viseltek, mlg később a mar igazolt tisztekből fognak mindig tóbb és több ilyen bizottságokat alakítani. Elsősorban is azok, a tisztek kerülnek az em ítélt eljárás alá, akik az utóbbi időben expopalt allásokat töltöttek be azután •a tényleg«« .risztek általában és végül a nem tényleges tisztek. Termeszeles, hogy az olyan tisztek, akik ellen más eddig is konkrét vádat emeltek, nem kerülnek valamely igazoló bizottság elé, mert az ilyen vádak esetén a hadügyminisztérium esetenként azonnal megindítja a megfelelő eljárást és elrendeli, ha szükségesnek mutatkozik az illetők letartóztatását. 0
Az antant nem adott menedékjogot Kun Bélának.
... JM.«fc.
meine Zeitung* írja : Mint mértékadó francia helyről értesülünk, egészen valótlan az a hlr, mintha Kun Béla számára a menedékjogot az antant tudtával adták volna meg, vagyis hogy az antant ezt helyeselte volna,
Szamuely föhéhéra.
Budapest, augusztus 13. A letartóztatott vérebek közt, kiket a rendőrségen őriznek, ott van Szamuely Tibor főhóhéra is. A rendőrség mar összeállította viselt dojgainak főadatait. Eredotileg Kohn Árpádnak \'hivták, de nevét belügyminiszteri engedély nélkül Kerekes-re .változtatta. Kohn-Kerekes elkísérte Szamuely!\' minden ütjárá\': óit Ült\'á só\'flffí\'^ mellett, hogy mindig kéznél legyen. — Része volt minden szörnyűségben Soprontel Kalocsáig, nyakra-főre akasztotta aljas gazdája paranciára az embereke-. Bünlajstroma még nem teljes. Eddig 10 kilégzést, illeme gyilkosságot ismer t>á: ezek\' közül\' ¿2 akaVz- ""\' tás, 4 pedig agyonlövés volt. Kohn ,Árpad vallomásában elmondotta, hogy négy, hóhér \' működött Szamuely mellett. A 4 pribék a tömeges kivégzéseknél *4«MMÍ1?U>. egymással, .4 hogy melyik tud ügyesebben végezni »zeren-
¿ALA
1919.
augusztus 14
csétlen áldozatával. Egyébként jól élt; része volt mindenben, ami a tömegnek hiányzott. Fizetését kékben húzta és közben volt elég ráérd ideje a rablásra is. Kohnhoz hasonló alak a többi Lenin-gyerek i\'s, akik közt alig van olyan, aki ne Ölt vo\'na embert.
Martir temetés Budapesten.
Budjpest, augusztus 13 Ifjabb Mildner Ferenc, lűzárwázadosnak a Ludo.vika Akadémia tan-arának a Dunából kifogott holttestét tegnap délután temették el a Kcrepesi-uti temető \'hBlottasházából órfásí rósavót mellett. Ezrekre menő .közönség volt A. temetésen. A Ludovika Akadémia tisztikara és hallgatósága iwtületileg jelent meg. A rengeteg koszorú Között volt a kormán)-, a. hadügy« miniszter, a vezérkari testület stb. koszorúja. Káinágykor megérKczett Schncuer" Ferenc hadügyminiszter, Szászy Béla igazságügy-miniszter. A gyászszertartást Mánoky Sándor honvédfőpap, a ludovika lelkésze végezte
, .. • «... I ...,..., ...... , ... .,,.V. . .... .
Lelkes hangú, izzo magyarsága beszédet mondott. A sírnál Perényi Zsigmond, nyugalmazott államtitkár beszélt. Beszédét ezzel végestei ,Hisszük, hogy győzni fog az eszme, melynek ily martirjai vannak. A Magyar Nemzeti Szövetség ncvebon. leborulok, dicső emléked, .előli.. Istcri .veled!*... U;án.a BLnd»r alezredes a tisztikar éj a Lud n\'un Akadémia nevében buc«uztatta el, majd a köiönáég kalapot lev vj elénokelte a Hy.nnust.
Lenin nem kormányoz már.
Btion, augusztus 13. -A Wiener 8 Uhr Blatt koppenhágai közlése szerint a dán Vö-r(»S\'KemT.t • tágini tegnap visszatértek Oroszországból és eUuondoiták, hogy Lenin tényleg """már 3 hónapja nem kormányoz. A kabinet ólán Pet^rson tö\'.t Tv-st* ál! Lenin átlttdleg Kulában van. Trockij sincs Moszkvában.
A román Tálasz Parisban.
Saint Qeriruin, augusztus 13. A \\f#tin arról értesül, .hogy.. Parisban a romái. választ
Nagykanizsát nem szállják meg a szerbek.
Nagykanizsa, augusztus iá A kanizjjíi rendőrkapitányság ügyeletes tisztviselője tegnap este-fél 10 órakor-telefonértesítést kapott Zalaegerszegről az alispát i hivataltól, melyben az érlesiti a rendőrkapitányságot, hogy • ez.\'b parancsnoksághoz kllldőtt pirlamentairak vlsszaérk.zt.k ós jelentik, hogy e ezerbek nem azálijék meg Nagykanizsát.
Magyar katonai áll parség Negykerlzss. 1204 ez. 411. per. 1910.
A magyar hadügyminiszter rendeletéből. Minden oeoportoeulás, gyülek.iés, ugy ez utcán mini magán személyek lakásán, kaszinóban stb. ulgoruan tiltva van. Az eetéll órákban sétálás, korzóié», amely nagyobb tömegek gyülekezését vonja maga után, került ndő mert ellenkező esetben e zárórának korábbi kitűzését fogom alren dalnl.
.....Az utoán legfeljebb 4 -fi ember
járhat együtt.
Zslykovioa alezredes.
Pécsi hírek.
Tegnap a kátéink közé került a Pécsett megjelenő , Dunéntu/" -cimü lap tegnapelőtti száma, amelyet lapunk egyik barátja hozott a megszállott Pécsről. A lapban a következő nagyon érdekes hireket olvassuk:
Pécs, augusztus II.
Folyó hó 110-án a bányászok vezetői délután gyűlést tartottuk Pécs bányatelepen, amelyen a n\\u kásság helyzotót, állásfoglalását hányták meg. A megbeszélés eredménye áz volt," hogy Jugoszláviához" csatlakoznák;\' Mivel azonban magukat oly határozathozatalra illetékesnek egyáltalán nem tartották, délután (i órára nagygyűlést hívták össze S*a-bolcsbányatelepen.
A népgyűlésen u munkásság különböző szónokai szólaltak fel s a következő határozatot hozták ;
Núlarozdt.
.,..... A,, U .«Mvlúrán^
mngtartott népgyűlés határozata alapján alul-irott megválas/Uoil biz-imifórfiak azon kéréssel fordulnak 4300 azaz négyezeiháromszáz bányamunkás nevében a szerb hatósághoz, hogy Pécs vá. osu és a pécsvidéki bányatelepeket (nevtíetesen Pécsbányatelep, .Mecsekszabolcs, Somogy,\'Vasasbányatelepeket) Jugoszláviához csatolják, Egyúttal kérjük, hogy ezen határozatot h.dadéktalanut a pálisi békekonferencia elé vigyék.
Mcszekszaboics, rJ.iU. uugusztus 10. . Purger Róbert, YVadiuger Béla, Kencsolf Henrik, \' Kónyi Gáspár, Rcjcsovíts Dozs£, Tarnócii János, Pdgcr Antal, Appelshoffer Antal," Wentruba Já it.s, Csnauka György Hegyi Péter, Merői György, Benkő Ferenc, Vokó János, Ap, eishoffer József, Urbáncska Ágoston, Jaka János, Meder Ferenc, Meder Miklós, Herdesics József, Péterin Jakab, Szvo-boda Nándor.
Ezen hat roc t<»t azonnal átadtak a szerb hatóságnak. Pandupvics Vladij>zláv sterb-horvát-szlovén kormánybiztos kedden Sürgősen\' PMibH u\'áíWW\' együftáVa pé&P bányamunkások harárofcatát is a békekonferencia elé terjeszti. Erre a gyűlésre Komló •héram. bizalmifórfit . kü.\'döt;, ..kik. még. aznap, visszamentek, hogy a munkásság állásfoglalásáról társaikat értesítsék.
Baja, augusztus ti. <
Szombaton Budapestre érkeztek Bécsből az antant ottani mieszioinak delegáltjai, hogy a fegyverszüneti szerződés betartását ellenőrizzék. Budapestre érkezett már Carson angol tábornok ós átvette a parancsnokságot az összes Budapesten levő katonai missziók felett. A tábornokot érkezésekor az uj hivatalnok kormány részéről küldöttség fogadta a pályaudvaron. *
Baja, augusztus li.
Ferdinánd tornán király kijelentene, hogy a napokban Budap stre utazik, hogy. meglátogassa csapatait. A király \' látogatására való tekintettel .\\lardarescu tábornok a ma-gya^korttiánytót;ívÖ0. polgári e£yén és (hunkár tuszul váló kijelölését kerte a közrend biztosítására. A minisztérium elutasította ezt a kérelmet.
.....Ba^u., augUM.iUs. il..........■
A Magy\'aiország megszállásával megbízott amerikai, angol és franoia csapatok
Bécsben vannak koncentrálva, ahonnan bevonulnak Budapestre, hogy a román megszálló csapatokat felváltsák.
♦ *
Pécs, augusztus 11.
A pécsi háziasszonyok már hetek óta komolyan panaszkódnak a sóhiányról Kifogyott a só az összes üzletekből, do felemész tődőtt a háztartások legnagyobb ré zének Sókt>sz1ele is. A só pedig nélkülözhetetlen fűszere a; legszükségesebb ételeknek; Épen o?ért a só.hiány <gen súlyos jelentőségű egész Pécs városára Néhol még a mult hetekben akadt ólr.ejtcü Sókészlct, ámít többnyire ugy csempésztek be Pécsre. Ezt a sót "azonban uzspraáron kilogrammonkUit 18—20 korona-ér! adták. Akiknek a há?tartásában a só inát ^fogyott, kénytelenek voltak ezt a liorribtli> összeget is megfizetni, mert nem nélkülör-hették.
A város hatósága is többször tett mii \'fó\'pésetjef a\'\' "sBMny *eny\'KÜ\'&e " cdíjáljóf Á forgalom korlátai között ozonban i em volt könnyű sót teicmloni, hiszen a megszoko t sópiácoklól teljesen cl vagyunk vágva, a szerb horvát-szlovén hatóságok közvetítésével azonban mégis sikerült Pécsnek 3 \\vaggo;i sóra szert tennie, amelyért holnap indul cl egy vonat. A só ugyan drága, mert magának a városnak 0 koronájába kerül nagyban, holott a só ára még a legutóbbi kioszta.s al-kalmával a fogyasztó és a kiskereskedő közti forgalomban s?m volt íjibb 2 K 80 fillérnél kilograminonkint. A most vásárlandó sómeny-nyiséget Handlei Adolf sónagykereskedő utján lógják forgalomba hozni. A vásárláshoz azon*, ban 180 ezer korona keik amit természetesei osztrák-magyar bankjegyekben kell lefizetni j A vételárat a város azoktól a kereskedőktől V kéri, akik a -só forgalomba hozataléra válln!- i koznak. Juttassák el holnap, kedd délig a hozzávetőlegesen reájuk eső sómennyiség árát a nagykereskedőhöz. Ha lehet adjanak osztrák-magyar bankjegyet. Amennyiben pedig elegendő kék pénz nem jönn.e ps?ze,, a.In- . ányzókat maga a város fogja becserélni hozzá" beszolgáltatott bankjegyekből.
A só mielőbbi megérkezése igen fonloa :1ro«errfek\'-\'-A: -síállrtmány \'éztrtí\'r^teríw\'^-^-\'1 hetőleg mpg fog érk.e?AÍ .é.s a.jöyő hél foiyii;, . mán kiosztásra is kerül. A sót ezúttal is utalványok ellenében fogják árusítani. A fej- jj adag előreláthatólag fél kilogramm a so óra pedig körülbelül 7 K lesz.
Néhány nap óta Olaszországban, főleg Róma környékén, nagy saskajárás van. A sáskák nemcsak a mezőket lepték el, hanem a vasutvonalakat is, úgyannyira, hogy a
forgalom megszakadt. «
Az eszéki városi hatóság augusztus , ..j fcozdócíŐtog\' \'a - Íc5vetközo • lisztirák-.i« szabta meg. Finomliszt kilogrammonkint 4 K 80 f., főzőliszt 3 K 20 f., kenyérííszt I K 80 fillér, korpa 80 í., dara 0 korona. Ezek : z árak jóval oicsóbbak, mint a pécsiek. Ná\'urk is el kellene .egy kis revízió,.mert minden.í»10. csak drága pénzen lehet lisztet vásárolni, amikor aztán utalványra nincs szükség..
A Petit Patisién jelenti. Moszkva és Kiev között rablók felszedtek "a vasúti sine- • ; ket. Amikor egy vonat a pályatest megrongált | részéhez érkewtt. kigyuladt. A tüzet nem v
ItftH. augusztus 14
ZALA
tudták eloltani. A vonatnak mintegy 1109 utasa
pusztult el a lángokban •
A lap végén 3 hasáb hirdetés olvasható, amelyben nagymennyiségű fűszert, gyarmatárut és gyufát ajánlanak vételre ás eladásra. Az arany ára — a hirdetések szerint — grammonkánt 2ii korona, a gyémánté pedig karátonként 6000 korona.
HÍREK.
n * r T A
A nap kél 4 52 -perc kor. nyugszik 7 óra 13 pe<c Kor.
A hold kél este 8 <>r.. 07 CsQtórtök\' pe\'CUor, nyugszik este 8 óra
| 07 perckor
Nemzeti szellemet!......
1»I9. ■uigusítus|
14
A s a boldogtalan korszak, amelyet égő szégyennel legyzUnk föl n magyar történelem lapjaira, az internacionalizmust, a kozmopolitizmus Iriq föl zászlajára, A fekélyes rendszer apostolai azt hirdették, hogy nincs haza,, nincs nemzef, nlnfcsbrszághálár. Ezt mondták szóval, ezt prédikálták zápormódra hulló szennyiralaikban akkor, amikor a műveli nyu-goli államok oliárra emelték a hazaszerete-Ui„ a leglángolóW) sovinizmust; amikor éhes szomszédaink ragadozó korma mindmélyebb-re merült a magyar országicstbc s amikor legnagyobb szüksége len volna a magyar nórrizetl szellem ébrentartására, hogy menthessük ami még menlhelő s hogy fölépíthessük romjaihói. az uj Magyarországot. A le\'lektiTérgczéő azonban evvel még nem merült ki. Az. orosz dög-Járvány undok bacil-lusait be akarták..l°Pn* a közerkölcsökbe is.
\' Ki akarták iriani mindazt o magyar ember lelkéből, ami szent volt előtte. Még a lisztelet, a szeretet, á hála és híis^g érzeteit is számllznr 0rób41iá!< a szivekhői. És ez Irányzat már a békében is tapasz (alható volt nálunk. Emlékezünk még rá mindannyian, bügyi akddivegy törtéxiéar, aki RákóczíróT,\' a magyar szabadságmozgalmak legcsztnényibb hőséről igyekezett kimulatni, hogy önző voit. Egy másik Szent Imréről akarta bebizonyítani potológikus alapon, hogy korlátolt volt, több színműírónk pedig, sajnos, nem is a tehetségtelenebbek közöl, a hitvesi hűtlenségnek csinállak propagandát a színpadon. Azok is, aHk eddig — az emberi szobád sjgok Iránti tiszteletből nem követelték ennek a burjánnak kiirtását, -r- beláthatják most, hova vezet a túlságos korlát-nélkül ség. Igenis az nem a tudomány rzabadsága, ha egyesek az emberiség, vagy egyes nemzetek ideáljait rántják, aárba a. acm -az -kodotom szabadságán esett sérelem ha kiirtjuk könyvekből, a azinpadról a hazdfiallanságnak és erkölcstelenségnek dicsőítését. Minden be csUleicy magyarnak követelnie kell, hogy az iskolába, az irodalomba, a színházba állítsuk. visaza\'o. nemzeti »zellernél a könyörie teti kézzel akadályozzunk meg minden törekvést, amely a lelkekböl o hazafiasságol a köz- és magánéleti tisztességet, az erkölcsöt akarja kiűzni. Aki társadalmunk talp Növeli rongóila, épp olyan bűnös; mint "aki valaki fölöli a házat dönti romba.
— Polgárőrség szervezése. A katonai | állomásparancsnokság javaslatára a dunántuli katonai parancsnokság dr. Dómján Lajos ügyvéd, népfölkelő főhadnagyot kinevezte a
a nagykanizsai körletben fölállítandó polgári őrség parancsnokává.1 Dr. Dómján parancsnok szervezést haladéktalanul megkezdte -s fölhívja mindazokat a polgárokat, akik ezen őrségbo belépni szándékoznak, — Bajza-utca 8 szám aiatt (dr. Dómján Lajos ügyvédi irodájában) jelentkezzenek. Előzetes tájékozódásul szolgáljon, hogy katonaviselt, megbízható egyénekre van-szükség és a szolgálat polgári ruhában is teljesithető. Fegyverekről az állomáspa^anysnoksrág gondoskodik.-
— Mikes püspök hazatérése Szombathelyre. Gróf Mikes megyéspüspök, akit a vörös tenor egyházlejedelnii székéből kiűzött s hónapokon át fogva-tartott, — Szent István napján tér vissza üzókhvlyére Hívei hatalmas arányú ^ a rajongásig szeretett f^pásztort. Az ünneplők soraiban Zalamegye is ott lesz, amely részben a szonbathe\'yi püspökség főhatósága alá tartozik
■—• Templom a régi gimnázium helyén.
Hogy az oroszországi rendszernek néni az alkotás* 8 a szogériy nép sorsának enyhítése volt a célja, mi sem mutatja fényesebben mint a régi gimnázium sorsa. Ezt a történelmi müemlékszámba menő épületünket, amely husz szegény. csaláAiak adott kényei-\' mes otthont, — lerombolták. Az üres tér most sivár jelképe a rabló, romb >ló uralomnak. A kaotikus h\'tk>zség kebelében merült most föl^\'\'sfornoru emléket el kell tüntetni « a-régi ■ gimnázium helyén az uj Magyar ország fölépülesének emlékére monuiúiehtáiis templomot kell emelni. Az eddigi templomok az összes hivek befogadására különben sem elégségesek, de egyébként Is kiröjézeáro \' \'Icell*\' juttatni, hogy Nagykanizsa az ors :ág egyik legnagyobb katolikus városa. s. ejt legméltóbban egy díszes. .umpiommal- • dokumentálhatjuk.\'\' Ai* építkezésre az alkalmas idő rövidessn bekövetkezik, tehát az építési költséget mielőbb elő kell teremteni,. Re ncjjyk,. hogy .az-unkén-t\'es adományok tekintélyesen meg fogják, növelni H .templom alapot. Tervben van ezenkívül egy felsőbb apáca iskola alapítása is A katolikus hitélőt fölyirágozt.atásához. nagy ban hozzá fog járulni az a körülmény is, hogy a másodi% plébániát még ebben az évben föiátliija a veszprémi püspök.
— A vonaljáratok A délivasut igaz gatóságának rendeletére tegnaptól kezdve ismét rendesen közleked jek Budapest felé és vissza tf veg\'geli és délutáni vonatok, illetve ezek ellenvonatai.
— Eljegyzés. Biumgar/en Károly eljegyezte özv. Klobusitczky Kálmánné.t, néhai tCtObuSítttfUy\' any\'ágőnyvvezét\'Ő\' sógornőjét.
— Artista-előadás. Jónevü pesti artisták egy kis csoportja jelenik meg ma í Polgári Egylet színpadán és mutatkozik be jól megválasztott artfsta-müsor keretében a >vkaniAsaí., publikuouiak., Mától kezdve vasárnappal bezárólag 4 előadást rendeznek, amelyekre jegyek naponta d¿lelőtt 10—12 óráig és az, előadások előtt válthatók a Polgári Egylet előcsarnokában. Az előadások pont 8 órakor kezdódnek. •
— A Nagykanizsai Tornaegylet ma, csütörtökön dJuiair Ü. órakor választmányi
íilóst
— Zslrszalonna és husárusltás. Tegnap közöltük már, hogy mától kezdve a város 10 hentesénél szálonna és husárusitás lesz; pótlólag annak közlése válik szükségessé, hogy a szalonna (jegy ellenében) kilogrammonként 34 koronáért, a hus (jegy nélkül) 30 koro náéri (kék pénzért) lesz kapható.
—-r Vörös katonák tdmeges menekülése Németországba. A bécsi „Arbeiter-zeitung" irja: A tanácsköztársaság bukása után nap-nap mellett vörosgárdislák jönnek a határon át. Menekülnek, mert a magyar paraszt bosszujátój félnek. A vörösgárdisták «t * akik kivétel nélkül fegyvertelenül jelennek meg, az államrendőrség közegei letartóztatják és Bruck an der Leithan lévő fogolytáborba viszik.
— A magántisztviselők helybeli csoportjának tagjai értesíttetnek, hogy az egyesület iroda heMs^g$; a, K.eresK* -lÍMkvKaszinó,<«< helyiségében van,
0848. Kzg. 010. A rendőrkapitány! hivataltól; Tárgy: Idegenek ellenőrzése.
Hirdetmény.
Az idegenek ellenőrzése céljából a következőket rendelem:
1. Minden háztulajdonos és főbérlő köteles bejelenteni mindazon lakóinak nevét, akik házában vagy lakásában 1010. március 21-ík napját követő időben béreltek lakást.
Azokban a házakban, ahol a háztulajdonos nem lakik a házban, ezt a bejentest a ház felügyeletével megbízott egyén, ilyen i i-ányában maga a háztulajdonos tartozik-t<rb-Jü^iieni.
2. Az 1010. «lármás-2l-ik napja óta\'le o-lepült egyének csak ttgy tartózkodhatnak t yább. is Nagykanizsán, ha erre a ron\'dőrkapir tányi hivataltól tartózkodási engedélyt nyernek. Az engedélyek minden nap d. e. II -l óra közölt kérendök. .
8. A városban való lételépüíési. ugysii > tén a városban 6 órát meghaladó ideig való tartózkodást a rendőrkapltányr hivatal által kiállítandó tartózkodási engedélytől teszem
Wggóvé. .............. ...........\'
Ennélfogva elrendelem, hogy a háztu\'aj-donosok, továbbá albérletbe adók, szállodák és megszálló helyek tulajnonosal csak annaK odhiunkk.,lakást,.. vagy - szállást, aki "kap\'üanyi hivataltól a városban való tartózkodásra engedélyt nyert.
További intézkedésig még a látogatá ra érkező rokonok is csak tartózkodási engedély alapján fogadhatók-be. "
Tartózkodási engedélyek c^ak szeméi, e-sen jelentkezőknek adatlak, k-.
Aki a fenti rendelkezéseket megszegi, vagy bármi módon kijátsza, a városból azonnal ki fog tiltatni és mint gyanús jdegen az államügyészségnek fog átadatni.
Az ellenőrzést hájról- házra járŐ Őrjái«»-
tok fogják tcljesitenj. \' \' ......
Nagykanizsa, 1010. aug. ^2-án. „
f fCIss Lajos rendőrkapitány.
„ Hirdetéseket ieiW""\'\'" vesss «1 kiadóhivatal - - 8tt^«r-ut 4. - •
TŰZKŐ
minden mennyiségben kapható: GARAMVOLGYI
ás SZEM ERE dohány-nagyárud<%ban! -Séí&r""
ZALA
191" augusztus 14.
Hirdetmény.
Folyó évi augusztus hó 16-án, szombaton a lisztcllátás dolgában a kővetkező sorrendben tartóznak jelentkezni a felek a városi elelmezési hivatalban :
delelőtt 8—9 óráig 6721—6780 hatósági szám
8—10 10-11 11—12
2-3
3-4
4-5
5-6
6781 -6840 0841—6000 6001—6060 6901—7020 7021 — 7080 7081—7140 7141—7200
A jelentkező tartozik magával hozni a hatósági élelmezési könyvecskét és igazoló munkakönyvet.
Feíhlvás.
Felhivatnak a volt alsózalavérmegye területén levő selyemgubó termelők, hogy a selyemgubókat lefojtott állapotban haladéktalanul szolgáltassák be délelőtt 8—12 óráig Erzsébet-ter 11. szám alatt gazdasági felügyelőségnél. Aki folyó hó 15-ig a gubókat be nem szolgáltatja az illetők Győrbe tartoznak postán saját költségükön elszállítani.
Felügyelőség.
BIBORHE R E M A<j
(idei 1019. évi termés) mindennemű főzelék, virág és gazdasági vetőmag kapható:
ORSZÁG j0Z8EF-nél
Haiykaaliaa, Eri.4b.t t.r 1. (ás alTarbaa.)
Takarítónőt keresek azonnali belépésre egy szoba takarítására. Jelentkezés: Zrínyi Miklós-utca 33. I. em. Kácz.
Faragott ebédl« «k bálé bc-rendezéa eladó. Zrinyi Mtklos-u. 47. sz. a.
4\'/i méter fekete koeitém sió«!
egy használt férfi felOII/S s egy használt kek női koaztüoi eladó. Gyár-utca 9.
Egy jó házból való fiu tanaidnak felvétetik. GRÜNBERGER SÁNDOR, divat-áruházába.
Egy clpéezéegéd ki a csizmaké-szitéshez is ért, felvétetik Dávid Istvánnénál Eötvös-tér 27. sz.
Egy jókarban lévő sárga faomokfutó Uocxi •eladó. Megtekinthető József Főherceg-ut lltl.
Megbízható 15—17 évei Unt másod »«Olgául keres az Első Magyar Általános Biztosító I ársaság i-\'őügynökségc
Szakképzett icépéN« ki az összee gépek, motorok áa dynamo-gepek keseleséről vlts-
gázott azonnali belépésre állást
keres. — Cim a kiadóhivatalban.

Csütörtökön, f. hó 14-én és a kővetkező == napokon este 8 órai kezdettel= a Polgári-Egylet nagytermében,
TOTTÓ hírneves artista társaság =előadást tart. =
Jegyek válthatók d. c. 10—12 és este a -— a pénztárnál. =====
Helyárah : PáholyUlés 15 K., I. hely 18 K„ II hely 10 K., III. hely 8 K., Állóhely 9 K
ZALA nyomdavállalat
."\'nsfe\'.
NAGYKANIZSA
Ozleti könyv gyár, könyvkötészet
papirárnkeszités. Mindennemű nyomtatványt a leyiziescsebb kivitelben készít és legpontosabban szallit
Nyomatott: a .Zala* nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsád.
Igazgató, BAU)C OSZNÁK
JU.VI. éntaljam
NagjkHliu IBIS. Augusztus 18. Péntek.
-37
Mnatttliültittlntil: naoykaniz3a, } Sugár-ut 4.
Zala Nyomdavállalat Fő-ul 5. sz
Megjelenikbétffl kivételé* ,
yel mindennap korareggel

a<*m.
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak :
vidékre postai szétküldéssel :
egy hóra 25 kor.
Egyei\' szám ára :
1 korona.
asirhctieMfi e»tu.sehw*i.ii i.ur». ti.
Hrome.l III|(M 1IT.
F6aierk.aité: TÓTH XOÍTÁK
Főmunkatárs é■ laptulajdonos t < HI I.I.AtJ Jli.NÖ......
Hlre.ttwket, nytlt-ler.t él «fi\' kOiIeményeket áljiiabia aiartnt ve>; lel a kiadóhivatal,
Horthy altengernagy proklamációja a katonasághoz.
■" Budapest, augusztus lí. Horthy Miklós altengernagy az összes rrtagyar haderők fővezére szárnysegédével, Magasházy László századossal ma Budapestre érkezett. • •
Budapest, augusztus 14, Horthy Miklós altengernagy, a magyar haderők fővezére a következő proklnmációt intézte a magyar.katonasághoz: .... . ...
— József királyi herceg tábornagy kinevezett az összes magyar haderők fővezérévé. Midőn a pírancsnokságot átveszem, hazafias érzésem egész melegével üdvözlöm a magyar nemzeti lobogó alá gyülekezett összes tiszteket és legénységei. Büszke öntudattal, azon reményben veszem át a parancsnokságot, hogy nagy ügyünk érdekében mindenki a legjobb tudása szerint .támogatni fog engem. Isten áldása kisérje igaz ügyünket.
Horthy Miklós altengernagy, az összes magyar haderők fővezére.
Készill a pénzrendelet.
Közmegelégedésre olctjitu meg ■ pénzkérdést.
-- Budapest, augusztus 14. At Új rend beálltává! természetesen az egyik legegc\'.ónb probléma: mi lesz a fehér pénzzel ? Az élelmezési probléma melleit ez á leggyakoribb kérdés mar A Wfmáhynak\'"iSrhdeneset\'e első és legfontosabb gondja a pénzkrízis. megoldása. A kormány hivatalba lépésének első i apjától kezdve állandóan tárgyalásokat folytat az illetékes, tényezőkkel és most már legközelebb meg is jelenik a rendelet, mely közmegelégedésre szabályozza a már forgalomban levő mindenféle pénz értékét
Tanácskoznak a pártok vezetői.
Budapest, augusztus ¡4, A\' politikai rirtok vezetői a Mária Valéria utcai klub-belyisgben ■«»• -délelőtt folytatták httrmídnap óla tartó tanácskozásaikat A megbeszélés a délutáni órákba nyulott és valószinüleg holnap folytatódni fog.
Rimán hivatalos jelentés.
Budapest, augusztus 14, A román főhadiszállás hivatalos jelentése augusztus I -\'-érői: Nyugati hadszíntér, lígertől északra « nyugatra és Budspesttől délnyugatra lévő "ÍMW, «araenokijlt . (egyyépit: Igpslákat-ilözzüíi." \'
Hadsereglóparancsnokság.
Gróf Teleky Sándor meghalt.
Budapest, augusitus 14. Gróf Teleky Nándor folyó ho\' 18-án 58 éves korában meghall. A gróf több cikluson át volt orsiág-fiyülési képviselő és nem egy Ízben szerepelt "\'int miniszterjelölt is. Sok érdemet szerzőit, különösen a közoktatásügy fejlesztése . kürűl.
IA keresztényszocialista párt kiim
| jÁzáet főhercegnél és
a •ailulsxtercliiökuCI.
Budapest, augusztus 14. A mogyar-országi keresztényszocialista part nevében HaUer István volt kepviselő és Hanka János szerkesztő vezetésével 12 tagu küldöttség tisztelgett József királyi herceg kormányzónál. Haliéi István, a küldöttség szónoka üdvözölte a kormányzót és a keresztényszocialista párt nevében azt a kérelmet tolmácsolta, hofry á ftttliikásság es a nep erdekeinek szemelőtt tartásával keresse a nehéz helyzetből a kivezető utat Egyutial kijelentette, . hogy a.. jpárt. a, .Icorn.iany.zót webéü fej adatának teljesítésében szivvel-lélekkel fogja támogatni. József királyi herceg, kormányzó megköszönte az üdvözlést. A magyarság érdekében .vállaltam ne"iéz feladatomat — mondotta — és minden intézkedés meg\'örtént, mely az egész magyarság egyesítésének érdekét szolgálja. A maga részéről továbbra is kéri a keresztényszocialista párt támogatását és az épitő munkában való reszvételét.
A küldöttség azután tisztelge.t Friedrich István miniszterelnöknél is, akinek ugyancsak Haller terjesztette elő a párt. ama kivánságat, hogy ártatlan munkásokat n«\'\'tiMüzacii4k;^)Kéríi \'továbbá, hogy mig a lakáskerdést egységesen nem rendezik, a különböző lakásokban elhelyezett kisembereket ne lehessen rövid uton az utcára kitenni, hanem átmenetileg megmaradhassanak a lakásókban.\' :
Több, kívánságot é| javaslatot ter-osztett elő az eleltnezési kérdéssel kapcsolatban is és . főleg azt kérte, hogy idejekorán történjék gondoskodás a fő-
város lakosságának liszttél és kényét rel való ellátására.
Friedrich István miniszterelnök a küldöttség által előterjesztett összes kérelmekre megnyugtató választ adott é? kijelentette, hogy azok szellemében fog intézkedni, amit a küldöttség megnyugvással vett túdöiítá\'sul.
Kormányválság Spanyol-[______L-^rszágbap, . ......
Madrid, augusztus 14. A lapok jelentess szerint a kormány lemondása közvetlenül küszöbön ¿11.
Tiiztogatis.
Budapatt, augusztus 14. A főváros területén eddig 600 kommunistát tartóztattak le. Elfogták Nagy Zsuzsannát, a bolsevista amazon ezred volt parancsnokát, kit József-körúti lakásán tartóztattak le. Jellemző, hogy a ház lakói, kiket még az utóbbi időben U állandó rettegésben .tartott nem győztek elégge hálálkodni a letartóztatást eszköziő detektivek-nek. .Nagy Zsuzsanna ellen az a vád, hogy 40000 koronáért.. vállalkozott arra^ hogy a szegedi. kormány tagjait az első adandó alkalommal meggyilkolja. A fővárosban letar-.tóztat.Qj;.. .kom nunjsták.. legnagyobb része -a VII. kerületből került ki.
Béos augusztiu H, Bettelheim Ernő magyar kommunistát, akit a bécsi korntn.yni4a párt díktáfcrának szenleltek ki annak idejen, má letartóztatták egy bécsi szanatóriumban, ahol hamis igazolványokkal szállt meg. — Ugyanott lertartó^
rodnak, az ismert orosz kommunista vezérnek a féleségét. Axelrod Anna szintért hamis névén tartózkodott az utóbbi időben Bécs kórnyékén. Letartóztatásakor Idegen névre szóló útlevéllel akarta megtéveszteni a rendőröket. A rendőrségen már megmondta igazi nevét, Bettlheimncl több mint százhatvanezer koronát találtak4.
Bóos augusztus 14. A Neue Freié Presse jelenti Bettelheim ErijŐ letartóztatásáról : Az egyik magánszanatóriumban hatósagi bizottság jelent meg tegnap délután. A bizottság tagjai rendőrtisztviselők, rendőrfelügye ők voltak. A szanatoriyjn Kfrttyétín -készenléiWiu helyezték a rendőrséget A rendőrök kezdetben egy Jirobecz nevü embert kerestek és amikor megmutatták nekik, hogy a szanatórium melyik szobájában >akik, felmentek.es letartóztatták az állítólagos Jirobeczet Mót látogatójával jegyütii Ez a Jirobecz voltaképen Bettelheim Ernő. Bettelheimet a rendőrök automóbilon vitték a rendőrségre, hol nyomban megmotozták és állítólag kétszázezer \' koronát tálaltak nala, amit a rendőrség la- , foglalt.
¿A L»
1919. «ugu.iiu. |&
Hilmmállák Szamnely holttestét.
Bécs, augusztus 14. A bécsi Coires pondén Express jelenti Savanyukutróh A magyar kormány rendeletére tegpap este exhumálták a savanyúkút« temetőben Szanutr elly Tibornak a bolsevista rendszer legkegyetlenebb hóhérának-hulláját. A holttestről fényképvölvételekéi készitéttok, azután • levág-tá\'c a fejéU hogy a bécsi törvényszéki .orvos-szakértők megvizsgálhassák és .megállapíthassák, vájjon a koponya hátulsó részén vannak-e olyan sebesülések, amelyekből gyilkosságra lehet .következtetni. Noha az exhumálás késő éjjel történt, mégis nagyszámú közönség vette körül -a sirt, sokan kövekkel dobáltak- * holttestet és szidták a halottat
A Nette Prefe Presse jelenti, hopv Bécsbon az a hir terjedt el, hogy Szamuely nem maga vetett véget életének, hanem agyonlőtték: Hivatalos helyen kijelentik, hogy Szamuely |öngyilkosságát kétségbevonhatat-• lanul
Uj magassági rekord.
Pária, augusztus l-l. A Havas ügynökség jolenti; Vhite repütó ha%lnagy és Bbyut mechanikus több mint 4000 méter migasra repült és czzeTrTevérlo ; a magassági, v\'iiág-ítikordotv
Török—görög összetűzés.
Párls, augusztus 14. Summából jelentik-: Sidinnál magint- harcok voltak a. törökök, és görögök között, A törökök .táuiadasait su-hos veszteséggel verték vissza. A görögöknek 15 halottjuk és több ¡>ebcsühjük volt.
HÍREK.
Tfiz ejy francia motorraktárbau.
. Lyo", augusztus 14. (S^ikratavirat.) Kedden délután a \\vinc.cm:.v*j hadi. oiotorrak-tárban tiU ütöOf ki, mely (>000 irotorra terjedt ki. A"- anyagházat a tűz teljesen elpusztította - és, a szonis/.édus müheíyckét jelentékenye!) •megrongálta, I \'
Az ötös-tanács elnapolta űlésíit.
Lyon, augusztus 14. (Szikratávirat.) Az ö\'ös-tanács hétfőig elnapó\'.ta üléseit, mert as . amerikai delegátusok, r.eiu .voltak .umsitásaik , Taráci.ára vonatkozólag sem a 8omteg«s.üé8v som egy közbeeső állam alakítása tekinteté ben. Clemenceau ezeket n napokai üdüleere használja\' fel Vendeében. "• •--•-••••v.-r--:\'. ••
Az olasz expedíciós hadtest otthon.
Róma, augusztus 14 (S\'-ikrátávirat.) Az olasz katonai misszió és az olasz expedíciós hadtest augusztus 0 én az egész hadianyaggal és teljes felszereléssel elhagyta a Murrnan partokat és hazajött.
<-v§. I augusztus
r 15
perc 13 perc
martak
A nnp kél 4 óm 54 kor. nyugszik 7 óra
kor • "
A hold kél este 8 ora 38 petekor, nytfa*7-ik este 0 or* í20 perekor k .. ,,
— A Nagykanizsai Kaszinó válnszt-maiiyá-\'a 46* riiegtarto\'tt \' Váltóa\'tftá\'rfyi üUsím\' a következő határozatot hozta: Azoktól, akik a letűnt szomotu és bűnös korszakkal azonosították és politikailag exponálták magukat, vagy előnyök kedvéért a, tanácsköztársaság erdekeit előmozdították, elvárja a nagykanizsai kaszinó\' -vátaAztniánya, hogy a tagságukra vonatkozó összeférhetetlenséget levonják. Ha pedig ez meg nem törtennék. Ugy a nagykanizsai kaszinó ügyésze már most utasittatik, rövid időn belül YftllV indít-váiiy megtételére.
A magyarok Istene
áisegitítl bennünkci a legborzalmasabb lelki pestisen, a bolsevizifiuson. Ennél rettenete\' •sebb kór még nem pusziitól! a világon, de hála a magyar nemzet józanságának, lángoló iiazaszerefeqmek, eivonulí \'ffejllrikfölül a Icgfekelébh rém, klálloiiuk a legszörnyűbb próbái s megedzve várjuk szómorti sorsnnk inegjavulásái. Figyelmünket mosl már za-varialanul fordlthaiiuk Franciaország felé, áltól talán már a legközelebbi órákban eldől jövendőnk. Számítunk rá, hogy nemes ellenfelekkel les/, dolgunk, akik mérlegelni fógfák; Hó\'gfv a vilnfchábortr előidézésében < ép oly \'ártatlan a. magyar\'nép, mint a bolsevizmus kiiörésében. Büszkén áüiihaliuk, hogy a bolsevizmus ereje nem a külföldi fecyve-r^ beavatkozáson, h«nem a magyar nép iwheierten c\'tetid\'íjincn semmisült meg, A rendet h .raj . jijagijuK ,.úlli|o.iiuk vissza a tartjuk fenn acélkarokkal $ azt megzavorní, veszélyeziemi többé $cuMtöl &em engedjük. Hisszük, hogy a.liaialmaa nyugaii államok aein bennünkei vonnak felelősségre mások\' bllneicrl, nem velünk \' ffzetteiilí meg mások számláját s nem\' fognak igázságlalansagot elkövetni egy oíyan nemzeten, amely *év-
százaijakpa ,áf ,a MPMM .VQllv-.-N^,
feledjék cl Pjrhban hogy ml lartózlatluk föl az óriási vad hordákat romboló utjnkban s mi köíötiük le n nyugat megsemmisítésére -t#rd oziráti?ág remnei<s erejét." Ha saíál soriunknak magunk le>zlink az urai, hitünkkel fogadiuk, hogy. £urópa rendjel,, nyugalmai megzavarni soha nem fogjuk. Nem várunk\' mi a békekonferenciától különösebb kegyei, mi csak igazságot kérünk, ml csak bíráink Becsületes éizésére apellálunk a liá ez fogia vezérelni a békekonferenciát, nyugodtan nézünk az Ítélet elé,
— Letettye nincs megszállva. A,siófoki, hadseregíópárancsnoksag közölto tegnap hivatalosan, hogy a jugoszlávok megszállták többek közl\'Le\'Otnyét \'U. A\'miniszterelnökségi sajtóosztály és a nagykanizsai állomásparuncs-^ noksag jelentései szerint Letenye. megszállásának hite nem felel maj^a válóságnak. Az állomásparanc-nokság jelentése szerint Azonban tény,:hógy a. szerb csapatok, átkeltek, a Murán, megszállták Al^ólendvát és Pelső-szemenyéig nyomultak elő. Perkó alezredes, a muraközi csapa\'ok parancsnoka kijelentette, h így további előnyomulásra nincs parancsa; "V " - •,
—. Nagyboldrtgasszony. felső apostoli királyunk, Szent István ó\'.aa magyar nemzet a boldogságos Ssüzct mindig mint pártfogóját tisztelte, segítségül hivta, Nagyasszonyanak nevezte s oly veszélyektől, amelyek a haza v^gpusztuiását okozták volna,-- szerencsés menekülését neki köszönte, A katholikus egyház ma ünnepli meg emlékezetéi annak, hogy . Szűz Mária halála után a harmadik napon a , getze náni kertben levő. sírjából a menyé\'kbo "\'vitetett. -\'Ragadjuk meg" ezt a napot hazánk
védasszonyának különösebb tiszteletére; acj. junk neki. szivünk legmélyéből jövó hálát azért, hogy országunkat a végveszélytől most is- megmentette s könyörögjünk hozzá alázató* szívvel, hogy védje meg. oltalmazza meg tóyábbra is az ő virágos kértjét, .Magyarországot, mert még mindig v • Rossz, időket élünk, - Rossz csillagok járnak • Isten óvja nag^ csapástól MJ magyar hazánkat!
Nagybóldogasszony \' ünhepén, ma délelőtt az\'Összes katholikus templomokban ünnepély^ istentis; toUtöket \'tartanak..
— Székely-katonák a Dunántulon. A
Dunántul nagy. részében székely katonák segítenek a karhatalmaknak a rend fenntartásában. Ujabban Magyaróvárra érkezett 800 székely, akiket iiniiepélyesetk. fogadtak!
— A pósiásolí József főhercegnél. — Budipesti tudósítónk jélenti: A postásoknak mirité\'éy-\'SOTf"fWJf Küldöttsége \' jetent • n minisjierclnökt palotában, hogy hűségéről, ragaszkoíTásároi biztosítsa az uj kormányt. A küldöttség először József királyi herceg kor-m^iyz.ólvftl tisztelgett és zajosan megéljenezte. A küldöttség élén itt-Friedrieh niimsiiterelnök yolt. .Hollós ...József postaigazgiuó _ lépett a kormányzó elé, kinek személy\'S^íirtW* Szerint, biztos garancia atra, rűgymond — hogy
emzetünk hajója révbe is jüt. Kérte a fólier-ceg jóindulatát a póstaszemélyzet számára. -József királyi Hértíg "válaszában1 a kí-ivetkéző-ket jelentette ki * Nehéz dologra vállalkoztam, de hiszem és tudom, hogy nem hiába, mert ineiléuv ál.louait ,asok-.f ^^íkik,.A, hónapot türelmesen keresztül szenvedték Nem kisebb veszély "olt ez mint a háború, aujely vérrel -járt ¡ rhiszen most lelkileg vórzűnk. mindannyian. Beszéde végén kijelentette, hogy mindent megtesz, fiogy rövidesen javu\'jon á helyzety valamint -liogy az évtizedos párt--villongás, moly annyi bajnak okoizója, egyszer-sniin .lenkorra szűnjék meg
K.M1 K -NTE.M»m péntek...d^uláll t), órakor mcrkőcik első ízben a Keszthelyi Munkások Testedző Köre a Nagykanizsai Tornaegylet football csapatával. Renféljük, "hogy K ho^szb\' sztlnef utáfr -a k-özö^g ^"^-tömegesen keresi fel a mérkőzés színhelyét... A Tornaegylet kéri a közönséget, hogy a pénztárnál kékpénzzel\'vagy egy és két koronásokkal fizessen, mert c.z egylet kÖteíijzeltV ségeinck csak hasonló pénznemmel tehet eleget. •
— Vörösökkel lezuhant repülőgép.
Cigány Ferenc és Kucsera György terrorist« katonáknak sok bün terhelheti a lelkiismeretét, mert kedden délelőtt eddig még ismeretlen helyen repülőgépre ültek, hogy azon me« neküljenek ki az országból. Magyaróvár közelében azonban motorhiba érte a gépet s a Vét boisei/íki lezuhant" Ctgáfiy csak könnyed sérüléseket szenvedett, de Kucserának » lába eltölt. Mindkettőt letartóztatták é» • rabkórházba szállították.
— Halálozás.Kürschner Ignác volt kereskedő. .Üdvóves, korában elhunyt.. ;.\'-\'.-.\'. ...V-
— Magánalkalmazottak szövetkezel« értesiti tagjait, hogy Főúton levő. üzlethelyiségben bőr, talp és cérna kapható. — Tagság* könyv\' igazolás .végett, felmutatandó. At igazgalóség. t
1019. augusztus ir>
ZA1.A
— Umít egy tótneggyllkos A nagykanizsai rendőrkapitányság tegnap bizalmas értesítést kapott, hogy a cserfói szőlőhegyen szüleinél rejtőzködik Budai János, budapesti Ukatossegéd. nkl a bolsevizmus, rémuiaima alatt linyingen teljhatalmú politikai megbízott volt. A bizalmas értesilés azt is elmondotta, hogy Budai többeknek egész hőstörténeteket mesélt\'viselt dolgairól. Dicsekedve adta élő, hogy ő magit 40 embort vegczietett ki Enyin-gon, hol tudvalevőleg júliusban egy eiien-fnrradalmi akció késztilt s melyet n bcstiáls ember oly véresen, fojtutt. el. Ategnttpi délután Myatnán Schrclber I.ajo.s rendSitiszt\'O lovas-t, ndőrrei indult a töneggyftfcos kézrekeritésére. Körülvették a szőlőt s. különböző «Idáinkról ^yekeztek megközelíteni Budai rejtekhelyét. A gyilkost azonban már nem találták Cseafón. Szülei előadtak, hogy tesnap reggel 4 órakor feleségestől gyálog Récéére ment, ahonnan a b .ulapestí von^ltdl eJuia2t)U...Scíufit_\'eurendúr. t.-tzt\'megludl\'á a tömeggyiikcs budapesti taká-«inak címét s így tt nagykanizsai rendőrség
■jiujf., jjygjjgtól, jnaililfttT \'"\'"•*"r*1tfl f
uJ tpcs.ti niliunrendőrsií^ct, mely elyrelatliatú-i .g méltó fogadtatásban fogja részesíteni az tyingi vérrürdő\'aljas hóhérát.
— Nemsokára megnyílnak a mozik.
.Uránia" es a -.Világ* niozgökepszinhá ■
tk agilis tulajdonosai a nyári szünetet\' árra\'
baunáltök.
c gépházait rendbehozzak és a nagyka-■zsai közönség linomUT ízlésének megfelelően n .tiakitsák. Az átalakítási munkálatok mát a (■>■ fejezés felé járnak s elŐro láthatóan mind-•t mozi már rövid idó múlva megkezdi elő-ntiisnit. Ugy halljuk, hogr mindkét" mózifan\' tc ¡esen uj, elsőrendű zenekarok fogjak a*z d\'-adásokhoz a zenet szolgáltatni.
Nyilt-tér.
Négy polgárit végzett, németül Is he •z.Mő II n fogtechnikai laboratóriumba i .ualAial felvételik.
Ur. Kati tu Iinro
fogorvos, Zrínyi Miklós-utca 40.
IX arátnu osendUrkerületi paranosnokság.
■M/sgt. szá n.
Csendőrséghez jelentkezők felvétele.
A magyar csendu ség ré^i sz.rvezetéyel viiszaálliltatik.
A rend teljes helyreállításáig csendőr-- •¿I ideiglenes kisegítő szolgálatra felvételnek \'.ként jcloflikezó-büntetlen előéletű, kifogástalan magaviseletű, teljesen megbízható, kato-railag kiképzett egyének, A csendőrségi szolgalatban kifogástalanul megfelelő egyének k vánságukra később véglegesen átvétetnek a csendőrséghez.
Illetékre nézve az egyes cscndórparansí-. nakságok adnak felvilágosítást.
Jelentkezni lehet bármely csendőrőrs-, Jurás-, vagy szárnyparancsnokságnál.
A nagy anyaghiányra való Jekínte.ttel.a jelentkezők egyelőre saját pólgátt, vagy katonai ruházatukban tartoznak szolgálatot teljesíteni. ...... - -------------
WITTMYÉDY s. k„ őrnagy a szombathelyi IX. sz. ceendőrkerület ...... ,,\',„\'. ^^.¡^RlillWOmsto.. v _________
Eladó egy táuieutea aabeatbéléatt tiagy vas okmaoyszeltréiiy trésorral több rnbaazekréuy s egyéb bútordarab, •ty pár 41-e* uj fénflcfpS Osengery ut s. szám, földszint, bemenet a lépoaöhézból. Ertekeinl lehet délelőtt 9-10, d «. 4 6 lg.
9 B
A tanácsköztársaság, áltat klbocsájtott
hamlsl-ványokért nem felet az Osztrák-Magyar Bank. - A hamis 200 és 25 koroná sokat a rajtuk feltűntetett érték egy ölödén váltják be. - A postatakarékpénztár által klbocsájtott 20, 10 ¿s 5 kordnások Valamint a hamis 2 és 1 koronások teljes értékű fizetési eszközök maradnak
—• Budapest, augusztus 14 A Magyar lávirati Iroda jelenti augusztus 14-én hivatalosan : A magyar kormány I9i9. évi :i.)ál/Me. . szá\'mu rendeleté h forgalomban lévő Összes . fizetési -eszközök, szabályozását tárgyalja. —
1. § Az Osztrák Magvaf Bnnk által .kiboewijtott 200 koronáról «»\'\'¿n-korodról szóló bankjegyek^mellett nagy mennyiségben vannak forgalomban a bank által kiboosáj-tpttaWioz hasonló olyan 200 és 2."» korona-öl szóló bankjegyek melyeket n tnnácsköztár-saság a törvény ellenére jogtalanul \'állított
; . .é&.)jwiiatt. forgalomba. A .tanácsköztársaság» ajtai forgalomba hozott ejen bankjegyül;,, mint hamisítványok semmisek. Az Osztrák: Magyar Bánkot ezek tekintetében kötelezettség nem terheli. Ezeknec u forgalomból való\', kivonasa \\ .\\ii\'< szükséges^, TckioicXlcJ iUja,. hogy « Közönség ezen hamisítványoknak a\' ■ a \' forfenloiftl\'d\'V btzönyos\' érieket ttiTajdo\'nit? semmisé nyilvánításuk e jegyek birtokosait, különöseiuped\'g a munkásságot és a tiszvisé-lőket érzékenyen su\'ytaná, a minisztérium a haaiiMtvÁnyuk Helyébe a ;birtokosoknak é i.\'gyekeJi t«Uünt«(eVt. \'jelje* er ek \', 5 rét-zérói szóló törvényes fizetést «.szközpkel fog szolgáltain Elrctuleli azonban,"hogy addig is, n ig ez a kícserilds tftehhikrtihg" keresetül vihető; a ta-nácsköz\'ársaíág altat krbocsájtott ezen pénzjegyeket a rajtuk feltüntetett te\'jes ér\'ék egyötöd crejérg, vngyt? ;x. " BórÖntrŐl szóBI pénzjegyekot 40 korona értekben, a 20 kpro-náról szóló pónzjogyeket podig ő kor; na ér-, tékben fl?.otűsként mindenki elfogadni köteles. Felhívja a figyelmet n minisztérium arra, hogy a forgalomban -levő 200 koronáry.\'. -és 25 koronáról szóló bankjegyek flem mind hntnlv sitványok. mert a?.ok a 200 koronáról szóld bankjegyek, melyek 2000 sorszámon alul vannak, valamint a".ok a 25 koronáról....szóló^ bankügyek; -mtíiye^\'üOOÓ sorszámén áíui\' vannak, az Osztrák Magyar Banknak teljes értékű kibocsajtv/ nyai. Az Os^trfik-Magyar Bank piegtes?i á niegfelolő intézkedéseket ezeknek a bankjegyeknek a bank alapszubá-. lyai, valamint ezen rendelet értelmében vhIó beváltására. Abból a célból hogy a közi n-ség a hamisítványokat az Osztrák-M*g) ar Bank eredetijeitől megkülönböztethesse, az összes adóhivatalok, és po tahivatalok az öspzehasonlitás céljaira eredeti pétdányokkaí láttatnak cl és kötelesek a közönségnek a szükséges közelebbi tájékoztatást megadni.
2. A 200 koronáról és 25 koronáról •ezótó\' hsmteitványokon ktvül- na^y inenr.yiség>- • ben vannak forgalomban az Osztrák-M«gynr Bank által «ibocsájtou 2 éa l koronáról szóló bankjegyek, Melyekéi a tanácsköztársaság szintén, h törvény ellenere, jogtalanul állított elő és hozott foigalomba. A iánáiMkoztiáraáság.ali^l forgalomba hozott ezek a bankjegyek, mint hamisítványok semmisek. Az Osztrák-Magyar Bankot czcH tekintetében kötelezettség nem terheli. Tekintettel azonban nrru, hogy ezeknek értéktelenné\' való nyilvánítása a legszegényebb néprítegeket sújtaná
Ua legérzékenyebben, tekintettel továbbá arra, hogy a forgalomnak kisebb órtékü pénznemekre rendkivü! nagy szüksége van és a hamisítványoknak más pénzjegyekkel való pótlasa ezidőszerint technikai nehézségekbe ütközik, a minisztérium elrendeli, hogy a tanácsköztársaság által kibocsátott ezeket a. 2-és l koronáról szóló pénzjegyeket a rajtuk feltüntetett teljes értékben flzetésekül mindenki elfogadni köteles. Ezeknek a beváltásáról az állam fog gondoskodni.
3. §• A magyar postatakarékpénztár\' által kibocsájtott 2p, 10. és. $ ko.rorás pénzjegyekét a rajtilk\'Teltlintetetf"Te 1 jos értekben kell elfogadni-.
4 § Egyes vállalatok és gazdaságok munkásai áltui )uguszti)§,h>íbani.cddi« íel nem vett munkabéreknek, valamint «z ezentúl esedékessé váló munkabéiekilek . arányban való fizetésére nézve a kormány az érdekelt munkások és munkaadók személyes meghallgatásával legközelebb fog intézkedni. A vállalatok óf
mcgéiheiéset^bíztoVtTanüo előlegeket tartoznak \'ádftTT". "" " " \' ••.^•nj^
!j. §. Jelen rendelettel kapcsolatban n magánjogi viszonyok tekintetében, egyéb jogi vonatkozású, szükséges szabályozásokat a legközelebb\' kiadat.\'dó külön» rendelet fojfja megállapít a ni- ,,
Ö. Ez a rendelet kihirdetése napján lép, életbe.
Budapest, 1910 augusztus 14.
Friedrtph István
„ . it-ioistl«r«liiók
34/sgt. 1919. sz.
IX. *2. ceendőrkerület.
A cseiidőrséo visszaállítása.
A magyar befügymlniszt&lüM t h\'ó 5-ón kelj 71674. számú rendelete ertelmében a magyar csendőrség régi \' szervezetével es hatáskörével ismét viss^aáUúatott.
Ez alkalomból felhívom- a közönség figyelmét arra, hogy a szolgálatban állo csendőr felhívásainak és utasitásánuk utólagos panasz lási jogának fentartaj-a mellett mindenki kivétel nélktit engedelmeskedni tartozik.
A szolgálatot teljesítő csendőr, a csendőrség» szervezeti utasítás 12. §-a értelmében a közbiztonság és közrend l\'entartáSa-éideké-.ben- fogy v«renekv4vA$?«4kuaf&: mindenki • -elíerv jogositVa van :
V. Aki á csendőrt erőszakosan megsü ti, vagy őt támadassal vesxelycsen fenyegeti.
" 2. Ha a tettenért ^onys^tevő, vagy alapos gyaruval terhelt egyén felfegyverkezve lévén, ar, clőíi«tes felszólítás dacára mhgát öpként meg nem adja, vagy esetleg védett helyzetéről etjóftv vonakodik.
. 3. Aki figyelmeztető utasításainak ót szolgálata teljesítésében meggátlandó —• tettlegesen ellenszegül.
4. Aki mint frttemélyes gonosztevő, a csendőrség által\' elfogandó, vagy elfogás végeit üldöztetik, elfogatrk, vagy őrizet alá ada-tik és bár erőszakos ellenállás nélkül, dj a mogállitáS\'a célzó, fen> cgeiö reakialtás dacára «1 fut, ha visszatarlóztaiására . mái mód\'tsem
létezik,
6. Aki a háboiu, vagy ostromállapot idején magát gyanússá teszi és a felhívásra kielégítő válasz nélkül elszalad
UtAsitva lettek továbbá a csendőrök fegyverüknek használatára mindazokkal szembe«; kik-a lefegyverzésnek, illetve leszerelésnek fegyveresen ellenszegülnek; ületve őket a lőszer és .hadianyag összegyűjtésében fegyveresen megakadályozni igyekszik,
WITTNYÉDY s. k . őrnagy a szombathelyi IX, st. csendórker\'ület
parancsnoka.
Hirdetmény.
Folyo évi augusztus hó 16-án; szombaton a lisztcllátás dolgában. a kővetkező sorrendben tartoznak jelentkezni a felek a városi élelmezési hivatalban :
délelőtt 8—0 óráig 6721—0780 hatósági szám
I i
o-io 10-11 11 — 12
2-3
3-4
4-5
5-6
6781-6840 0841—6900 0901—606<( 6901—7020 7021-7080 7081—7140 7141—7200
A jelentkező tartozik magával hozni a hatósági élelmezési könyvecskét és igazoló munkakönyvet.
1)920/1610.
Felhívás
a cséplőtféplulaldonosokhoz.
Felhívom azon cséplőgéptulajdonosokat, akik Nagykanizsán csépelnek, illetve csépeltúefognak, hogy a cséplésük eredményét feltüntető kimutatással f. hó |15-én péntek délelőtt 10 órákor a városi közellátási hivatalban saját érdekükben is okvetlen jelenjenek meg.
Nagykanizsán, augusztus 13.
Krátby
v. főjegyző kózclJuMsi ütemek vezetője
Egy jó házból való fiu tanulónak felvétetik. GRÜNBERGER SÁNDOR, divatáruházába.
Megbízható Intelligens német bin* asszonyt keresek 4 és 10 éves gyermekeimhez. Zerkovits Lajosne.
8isnkképa;ett
kl az összes gépek, motorok ét dynamo-gépek kezeléséről viáa-
gázoit azonnali belépésre állást keres. — Cim a kiadóhivatalban.
BIBORHEKEMAG
(idei 1919. évi termés) mindonnemü főzelék, virág és gazdasági vetőmag kapható:
ORSZÁG JÖZSEF-nél
IHIUIUI, ImMMi 1 (tlstfcirtu.)
Eladó házak I
Zárda-u. 5. számú ház gyári helyiséggel együtt és BAthory-n. 11. számú ház azonnal eladók. — Lakatos műhely berendexén szerszám gépekkel, készáru és nyers anyaggal együtt eladó. Bővebbet: Kohn Samu lakatosmesternél.
Kónytak:: Falydlralok:: Zenemflvek
rionuri puiöpp*«
rlulintL »«•• * w»ww»u
1 1WMIIUL UítlURU. tfhtiUi pMi.) Iraduursk, 02l.tlkfinyv.l1, papírok hangszer.k, díszműáruk, Játéktárgyak


Csütörtökön, f. hó 14-énl és a következő ===== napokon este 8 órai kezdettel =====
a Polgári-Egylet nagytermében,
hírneves artista társaság —i előadást tart =
jegyek válthatók d. e. 10—12 és este a — a pénztárnál. :
Helyárak : Páholyaié* 15 K., I. hely 18 K , II hely 10 K., \'■ III. hely 8 K , Állóhely S K =====

TŰZKŐ
minden mennyiségben kapható: GARAMVÖLGYI és SZEM ERE dohány-nagyárudában!
Szomorú szívvel jelentjük, hogy szeretett nagybátyánk
Kürschner Ignác
uiauáaió, a stgyk. tak péoitár lau. tagja
rövid szenvedés után folyó hó 14-én, 8<t éves korában elhunyt
. ,.Hűlt. tetemét «f.-évi aug. 15-én d. u. 6 órakor kisérjük a Csengery-ut ló. sz. gyászházból az itteni izr si kertbe, ahol neje és tia melle a családi sirboltba örök nyugvóra helyezzük.
Emlékét mindenkor kegyelettel fogjuk őrizni.
KagylcanizsärWiO. a- g. i 4-én.
A gyászoló család.
Zongorát keresek bérbe.
■-■■— Ctm a kiadóhivatalban.
Hirdetéseket felvesse a liladóhivatnt - - Sujcór-ut -4. - -
„ZALA"
o
A Killt« HKCVKI I
ttHÁKIHN JKLKNIH MB«, EBKIIBTI TELK-FON ÉS TAVIKAT
l mgwTtimtinL
Egyes szám ára 1 korona.
Kapható a dohanpárudáKban
\' 68" az Üteal rikkancsoknál.
HiÉtéÉ ItltiMiÉiMij
Práger Mór és gyermekei\', valamint az egész kiterjedt rokonság nevében fájdalommal megtört szívvel tudatjuk felejthetetlen feleségem, illetve édesanyánk, nagyanyánk és rokonunk
Práger Mórné
s«UI. Heinrich Johanna
folyó hó 13 án este 8 órakor 55 éves korában, boldog házasságának 35-ik évében rövid sze.ivedés után tőrtént gyászos elhunytát.
Drága halottunk földi maradványát folyó hó 15-én (lélutáo A,órakor fogjuk afc izr. sitiiért halottas fiáiábóT\' őrök hypgalomra\'héiyezni.\' Nagykanizsa, 1919 augusztus 14.
Áldott legyen emléke I
üdíti, Jenő, Mb.rl, Rl.t ter). V.gh Laiiliai, árpád, Maaei, Jolán ás Bála fjwnM. Prá|.r ödona. .Hl H.jj.ry faroaa, Práger Janóié, sstl. tt.tr M.rtlk., Bt. Mágjl Rik.rtai sstu. SptUer M.ruka miny.1 - Vigh LáiilA ve|a. Prág.r Oyoogjtk. ti Prág.r »«>\'►. rreí<!.
Nyomatott: a .Zala* nyomda és hírlapkiadó vállalatnál .Nagykanizsán.
UKI. ««folyam
\'"■flyfca.1\'«»«, 1919. RuguHlui 17. Vasárnap.
187.
ueimtisti tikliliklnttl:
NAGYKANIZSA, Sugár-ul 4.
Zala Nyomdavlllalal
H-ut 5. ii
Megjelenik héttöklvételé-vei mindennap korareggé\'
POLITIKAI NAPILAP.
8xirk««>ia*4tl kiadóhivatalt iclcfon 7«. Nyomdai teltfon 117, \'
Előfizetési Arak:
vidékre pos\'ai szétküldéssel :.
egy hóra 25 kor.
Egyes szám ára : 1 korona.
Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs é laplulajdonos:
CSn.LAO .TKNfl
Hirdcltstkrt, nyili-ierrl magán Höclrtnénycket dijuabát szerint vett • -m_______ (el ■ kiadóhivatal. - ama
Az uj kormány.
Budlp.lt, augusztus 16. A „Budapesti Közlöny" tagnapi száma jelenti, hogy ui magyar kormány alakult. A minisztériumot József k.rályí horceg tábornagy, Magyarország kor-ányzója nevezte ki s a kinevezési rendeletet Priedrich István miniszlerelnök ellenjegyezte. A* uj kormány tagjai «következők1."-\'\'\'\' M niszterelnök Frledrloh István. Külügy miniszter Lováiiy Márion. Béketárgyaláson résztvevő miniszter gróf Teleky Pál.
Belúgymimszter\'6áró Parányi Zsigmond. , Pénzügyminiszter Qrünn János, Hadügyminiszter Schn.tier Ferenoz. Igazságügyi miniszter Biloghy György Kereskedelemügyi miniszter ideiglenesen Frlidrloh litván.
Földmüvelésügyi miniszter Szabó Islván nagyatádi
Vallás- és közoktatásügyi minisztfrjtu-szár Károly. „ C \'
Népegészségügyi mi i. Cslllérl Andrál. I\'ropagandaügyek minisztere Halllr István - Kilgairiák minisztere Mty.r János Ipari munkások minisztere még ezideíg betöltetlen.
, Nemzeti kisebbségek minisztere Bteyer \'--tftksb.
Közélelmezési minisztérium vezetője a . tárca Tll1l1lfÍ|"Ta»l\'iMÍ\'" -■
Bud.pest, augusztus 10. A .Budapesti Közlöny" tegnapi számában megjelent gróf Teleky Pálnak tárca nélküli miniszterré való kinevezése. Ez a köiiététel tévedésen alapul; nen hivatalosan közlik, hogy az erre vonatkozó tárgyalások még nein fejeződtek be és Teleky Pál gróf a tárcát nem vállalta el.
Báos, augusztós 16. A bécsi lapok vezércikkekben foglalkoznak az uj magyar kor-•nány megalakulásával. A fíeichspoat szerint az Uj kormány jellemző vonása a munkaakarat, ívről nemzeti érzés, önfeláldozás és mindenek előtt nagy munkaakarat kell ahhoz, hogy va-I tkl most fogjon álót és hozzákezdjen a romok eltakarításához. Ez a kormány a dolgozók kormánya, mely magára vállalta Magyarország megmentését. Az uj kormány nem egyengeti így pártkábfitél útját, ftártát« \'elit\'fl~fi!latfá(án«lf tekinti a nemzetgyűlési választások előké-
szitéiét.
Eljegyzés a ralt királyi családban.
Párls, augusztus 16. A Temps svájci jelentésé szerint Zita volt csásiárné és királyné fivére Félix pármai herceg eljegyezte a luxenburgj nagyhercegnőt és beutazási cngedélzt kért Luxemburgba. Egyidejűleg \'lassította a Mövetségeseket hűségéről jS.s. ragaszkodásáról. \'
II
Tiltakozunk a uéuictoezti ák koraidénak Nyugalmagyarország belügyeibe váltl beavatkozása ellen. — Caakla a békekonferencia\' határozatait respektálok. — A német lakla vármegyék hova tartosaudózágAról a nép»zavazáa hivatott dönteni.
tiszti alaTt\'aiaVökf\'ót0 Van\' ázó,* melyeknek feeí-ségtelenül kifogásolh&tatlan a fegyelme, erkölcsi érzékük pedig minden tulkapasnak a lehetőségét is kizérja Ami már most Nyugat-magyaror*zág azon résaének hovátartozőságát illeti, amelynek németajkú a lakossága, a magyar kormány kizárólag csakis a Versailles!\'
Budapaat; augusztus 10. A Mifytr Távirati Irudi jelenti: A magyar külügyminiszter, a bécsi magyar követseg ügyvrvője utján a következő jegyzéket intézta a német osztrák kormányhoz :
— A magyar kormány megütközéssel szerzett tudomást a németosztrák kormány ama lépéséről, hogy Clemenceau . úrtól, a \' békekonferencia elnökétől felhatalmazást kért arra, miszerint a nyugatmagyarors\'zAgi vár-megyékoen csendőrséggel, népörséggel biztosító csapasokkal a rendet és a nyugalmat biztosíthassa A németosztrák kormány ezt a jegyzéket azzal indokolja, hogy az olt összegyűjtött magyar c<ftpato!<, melyeknek .sovinizmusa es erőszakossága" ismerete«, a nyugatin igyaroiszági megyek nemotajku la-kósságát a .borzalmaknak és pusztulásnak" teszik ki; A magyar KQfoiéfty WnyttM T feltevés ellen a leghatározottabban tiltakozni és a németosztrák kormány lépésében veszélyeztetését látja artnak a szomszédos baráti jóviszonynak, melyre Németausztriával szemben ugy \'az uj tnagyar kormány, mint Magyarország *gész lakossága törekszik,
Magyarország németajkú lakossága, mellyel egy húsból és vérből valók vagyunk, az erre a célra kiküldött nemzeti csapatok védelme\' alatt\' fog a bolsevista borzalomból végleg megszabadulhatni. Csak igy gyógyulhat fel fokozatosan, éppúgy, mint Magyarország többi népe is, azokból a trérző sebekből, melyeket az utolsó-évek tragikus eseményei az ország testén ütöttek és csak igy nézhet egy bizonnyal szebb jövőnek ■ elébe. Ezt a célzatos állítást tehát, mintha a magyar csapatok a német lakosságot bántalmaznák, nemcsak ezeknél ae okoknál fogva kell a leghatározottabban \'Visszautasítanunk, hanem azért is, mivel jelen esetben olyan, többnyire
békekonferencia megváltoztathatatlan határozata előtt lenne kénytelen meghajolni, ezen terület\' minden mas olyan erőszakom megszállásának azonban, a nely annak a határozatnak elébe akarna vágni — a mi részünkről fegyveres ellenállással kellene találkoznia.
A németosztrák kormánynak fentemiitett lépése egyébként feltűnő ellentmondásban is ván .az ebben a kérdésben eddig kövotett magatartásával, amennyiben eddig azt az álláspontot képviselte, hogy ezen térület soisáfigk eldöntését, minden befolyástól ment népszavazástól koll függővé tonni.
A magyar kormány végül kénytelen arra az igon kinos benyomására is rámutatni, me-» lyet Magyarország egész lakosságára, tekintet nélkül [pirjd.en nyelvbéJj, különbségre, »vagy. politikai pártállásra, a nómetosztrák kormány azon lépésének köztudomásra jutása tesz, hogy a németosztrák kormány addig, mig a riyugotmagyarországí megyék lakossága a boú: sevizmus legvéresebb terrorja alatt szenvedett s százan és százan a legborzalmasabb kegyetlenségek között estek áldozatául a vörös hóhéroknak, gondosán fartózkódott minden beavatkozástól, a jelen pillanatban pedig, amikor az ország az újjászületésnek néz eiébe,;kénytelenitve látja magát arra, hogy a lakosságot egy képzelt veszélytöt megvédje.
,. Budapest, augusztus .1,0,. Lw ..v..^.......—.
------- Lovászy s, k.
magyar külügyminiszter.
i [oííb m i mim itt.
Párll augusztus 10. A szövetségesek legfelsőbb tanácsi tegi\'.ap a román kormánynak az antant jegyzekére adott válaszát tar-gynlla A rotnan főparancsnok és a román «megbízott utasítást kaptak Budapesten, hogy az antant rendeletei saerint cselekedjenek. A legfelső tanács jegyzéket küldött a román kormánynak, amelyet megkért, hogy lépjen érintkezesbo a Budapestre küldött antant bizottsággal é. a szövetségesek tábornokaival, kik közölni fogják velük az an;ant kiván«á gait. A legfelsőbb tanács azután hétfőre halasztottá ítz íllfs folytatását."
Jöoook n 3iliiit éielEQiszenzáiljímáiyai
Hóiban rotnAn tábornok tárgyaláaal.
Budapest, augusztus 16. Hóiban tábornok-, román1 katonai parancsnok ma magához kérette«. a közélelmezési minisztérium illetékes Q8Ztály\'YMetői», hó\'gy VíHik\' a Budapestre irányitolt élelmiszer küldeményekről tárgyaljon. Legelsősortan azoknak a fővonalaknak * a felszabadításáról volt szó, amelyeken a vidéken tároló élelmiszerkészletek a legrövidebb \' uton\' á- fővárosba kefü ih\'elnék Romá
részről ezirányb&n mgy előzékenységet tanu-sitanak és alapos remény • van arra, hogy az olsé szállítmányok rőVidesen Budapestre érkeznek,
A magyar közélelmezési miniszter a korai burgonya legmagasabb árát augusztus 21-én kezdő hatállyal inétcrntázsánként 200 keronában állapította meg
Bűnhődnek a bűnösök.
Elfogatáfil parancs Kuu B61a éu tárbal ellen.
Budapest, augusztus 16. Az államügyészség abban a pillanatban, hogy elfoglalta regi hivatalát^ azonnal elrendelte a nyomozást a tanácskormány népbiztosai, vezetői és« hatóságai ellen, akik* a tanácsköztársaság avrája alatt büncsolekmenyeket kö-Ivettek el. A nyomozást természetesen. <\\.rendéi ség folytatja le a legnagyobb . apparátussal. Az ügyészség az.drjási bűnügy9t n következőkép csoportosította : Logelsőso ban elrendelte valamennyi népbiztos letartóztatását,. •A«\' ^IWto^^f^S^^ft^-^-HPlWlO^ftl.;- fc.-. hallgassak ki és a náluk lévő milliókra rugó jogtalanul szerzett vagyont zár alá zegyék. E célból egy magasrangu icndőrtisztviseiő ■utaaik Bécsbe, kihallgatja a napbiztosokat és *ár alá veszi a náluk levő idegen vagyont. Az eljárás gyilkosság, rablás, pérvzhhmisitáa, ezekre • való - felbujias, mngftnlaksértés és magánosok elleni erőszaft büntette miatt indul meg ellenük. A népbiztosok közül a következők vannak letartóztatásban: Haubrich József volt hadügyi népbiztos, Nj ¡setor György volt földművelésügyi népbiztos,. Szabados Sándor a szellemi termékek országos tanácsának volt vezetője, Vince Sándor volt né|5-\' ""biítö\'S; kV á "főváros" direfktőrlufnánHk vetető" tagja volt. A jelentősebb\' szerepű személyek kötül a következők vannak letsrtóztatva: Somló Dezső, a inkáshivatal volt vezetője, Faber.Oszkár, a vallásügyeket likvidáló hivatal vezetője. Szarnék Mór at országos fa-hivatal vezetője. ^
A második csoportba tartoznak a forr-
J radalmi törvényszékek vezetői, tagjai és vád- J i biztosai. Etek között az emberek között va-lósagos vadallatok voltak. Legnagyobb szerepe közöttük László Jenőnek volt, \' aki a forradalmi torvényszékek kormánybiztosának díszes hivatalát töltötte be s\' akinek kezeiben futott össze az egész irányítás. Dr. László Jenő fővárost ügyvéd, kit általában nem tartanak\' beszámítható embernek. 0 volt egyike a legnagyobb hatalmasságoknak a tanácsrendszer időjén, ki még a népbiztosokkal is szembeszállt, mikor arról volt szó, hogy kinek az akarata érvényesüljön Vele együ«\\wizsgaiati fogságba került Kiss Miklós-a fővárosi forradalmi törvényszék hírhedt el níike, kinek a ju.niusi ellenforradalom letöreae után jutott szomorú szérepö Ott van az ügyészségen Hikadé Antal; o budapesti forradalmi törvényszék alelnöke, Troppner Árpád a fővárosi vádbiz oíság vezetője, Vajda Zoltán a vörösőrség főparaocsnoka, Szikra Gyula a . vörös őrség helyettes, főparancsnoka, továbbá Korvin Ottó és Cíüzi János Külön ríyohiozás tárgya lesz a sajtóval kapcsolatos bűncselekmények kiderítése, kü|ón nyomozás fogja uiegáfTápiteni az Osztrák Magyar Bankr a Postatakarékpénztár ós a fővárosi pénzintezetük karéra olk Weeit bűncselekményeket. Külön csopörtb» tartoznak a terror fiuk, akik -kőiül-, köKHbölüMÖÖ Vtíh Iétnrtözt«f«sban\' A budapesti államügyészség intézkedett, hogy Szamue y .holttestét Hgnoskáljffk. 2 detektiv utazón Bécsújhelyié, ahol fényképfelvételeket. ké?iíit«ttek a hglti.cstrőL
Budao^bt, augusztus Í6, A budapesíT álla.nt\'cndOi ség főkapitány Hágának büvtügyí osztálya a következő megkerp<ést iniezte vafl^ennyi kozigazgatád, réhd{frl hatóiághoz es a bécsi rtndőrigazgató>fghoz:
— Megkeresem, hogy 1. Kun Béla, 2. . Landler Jenő, 3. Var^a Béla 4. Vantus Károly, 3,.Hamburger Jenő. 6. Szckely Béla, 7. Kunfl\' Zsigmond, íj. ""L-rirács György, 0. Bokánál Dezső, tü. Fiedler KozíA il Kákost Mátyás, 12. Pogány József, Ki Szántó Béln, 14. Varga Jenő, l,">. Rónai Zoltá;\', 16 Láddi •Utván, Bö-\'irn ---JlvV ¿«i Gyutn;
19 Kalmár Henrik, 20 Érdijei Mór, 21 Illés Artúr volt népbiztosokat is 22 Bicrmann Istvánt, a budapesti mu ikft^ és., katonatanács volt elnökét, kik £yHko38flg,~ fitbíés, \'pénzhamisítás, személye* szabadság megséitése ós magánlaksértés bűntetteivel gyiHiusitlutáK\'\' hatosaguk ■ területen iryomozt^svr-feltalálás . esetén helyezze őket letartóztatásba és erről a főkapitányságot táviratilag értesítse.
augusztus 17
tfftREK* \'
m* . j A P T A •»
augusztus 1 u A í"74 5,4o Perü\' í kor, nyugszik 7 ó^a 13 perc-
47 í kor "
■ • A hold kél este 8 e-r* 30
! Vasárnap páckor, nyttgssWí este 9 óra
I • 20 pitekor ~
Az uj
magyar kormányt szeretettel, megértéssel köszöni! a magyar nemzet. Nagy és nehéz az a föladat, amelyre a -kabinéi vállal! ö-zoil. Az u| minisztereknek kel) az ország rendiéi, nyugalmát föntorlani, a béketör-gyaláaokqi lefolytatni » az alkoimányozó gyűlési válaszláaokal megejteni aztíval Magyarországot öl évi relleneles szenvedés és pusztulás után a béke és alkotó munka bl/tos révébe vezetni. Nagyon helyeseltük a kabinéi összeléielél, merf ozi Iá link a . !i.$zlábó!i bogy $ korinán) minden politikai párt és cfoígozó rélcj képviselve van s meri a miniszterek s;e-mélyelbén bizlosllékol látunk a ra, hogy a magyar nemzeti szellem lengi maid ál a
\\ közeidet s megilszlult erkölcsökben indul meg a "tiémzet a/, uj alkotások ut|4n- A jnunkás$ág még nem foglalla cl helyéi a kabinetben, mert állliólag személyi természetű aggályai vannak. De lássa be a munkásság, hogy éppen a közeimül! szörnyű 5ün?l miJit vannak ólyan dolgai a magyar népnek, amelyek hogy kinek a kezében vannak létéve, — nem közömbösek a nemzetre, s<5i ezen fordul mee eges,: jövendőnk. igenis\'nundtrzoknak, aktk roa |a kormányban ülnek, missziójuk van olt; lolt keil lennlök Igyekezzék a munkárság - Its trktrtrit » közeli\' 3Wtfr trnilr eseményei- " k>ÖI, — lássa be, hogy a nemzeti alap ^ívelése okozla iragédiáiái a inegujhodósái kefésse a hazafias magyar páriokkál karöltve.
wmm Kö. zö;»c< KiskíitiivS,» tíópéusli.
kanizsa deiék magyar népének köszönheti Nagykanizsa polgársága, hogy a vörös terur alatt, amikor a falvak lakosságát útonáHások-
idegenítettek el a várostól a budapesti gyilkosokból, rablókból, zsebmelszőkböl, városligeti csirkefogókból. ösSJ?é.vwődÖtt. ^eirQástál< . és politikai megbízottak, ismételjük, J<:skn-nizsa derék magyar népének köszönhettük, hogy betegeink, gyermekcink s magunk az éhenhalásnak nem voltunk kitéve. Kiakanizsa is száműzve volt a. városból,*.de uaért a varost lakósságnak odaktnt jólélekkel adt«K élelmictkkot,-míg a szedett-vedett vörös gazemberek se drága pénzzel, se erőszakital nem jutottak hóz«á a kiskanizsaiak éléstárához. Azután amikor a rablógyilkos uralom -^seaepn^tVK-iskanies^ amely valósággal békebeli kepét varázsolt a& Erzsébet-térre s megértő szivvel ho?ta be terményeit városi testvérei részére, Ezt a varos soha»em fógja elfelejteni s meg vagyunk győződve, hogy a négyhónapqs közös szenvedés aláír fbrrt egybe sig«zán N\'agykani^a es Kiskanizsa népe.
— Házasság. Boy r Gtzi és. Göndör (Steinmauer) Jpzsef jelentik, hogy f. hó ö-en Budapesten házassagot kötöttek. (Minden külön éMesilés helyett.) v -
A belügyminiszter a törvényhatóságokhoz.
Budapest, augusztus 16. A mnaynr belügyminiszer 750tt7\'Hm. számú ron-
■ Valamennyi törvényhatósághoz!
- -A négyhónapos réfouralom véget ért, A tenor rettenetes, nyomása alól. r$lw.«b{.<lyU ctsMitton.inust már újra helyre kell állítani a .jogrendet, fel keli virulni a munkás életnek. Most elsősorban az a nagy feladat vár ránk, hogy a jog uralmát, a személy- és vagyonbiztonságot megfelelő . intézkedésekkel minden összhangbontó törekvésekkel szemben megőrizzük. Ezzel biztosítjuk magunkat minden orvtámadás, minden aknamunka ellen. I\'gy felkészülve teljes erővel hozzáláthatunk a romo< eltakaritásához és tejes odaadással foghatunk hozzá a boldogabb, szebb jovo- kiépítése munkajá- — hoz. A belső rend biztosításához, e mindetmél ető\'ibrevajó feladati«« s az újjáépítés óriási munkájához kélem és várom a tisztviselők hathatós közre- M működését. A közígazgntási tisztviselők megfelelő eréllyel gondoskodnak arról, hogy a közigazgatás munkája mindenült meginduljon.\'
.. . . . .. Elvárom,.JiQgy\'a\' tisztviselők j^fllkuKá-st^nein.ismerő isxilárdsággaJ.....í;
és eréllyel fógják teljesíteni,hifataliKotelességeiket, hogy óvakodni fognak minden túlzástól, elfogultságtól, mely a nagy ügynek nemcsak, hogy előnyére nem, de ártalmára válik
Felkérem Alispán Urat, hogy a tisztviselőket az ímcnt elmondottak értelmében állítsa a nagy ügy szolgálatába, működésüket a saját részéről a lognagyal& gonddal iiróiyitsa ós ellenőrizze. -
Riívn a tisztviselők kipróbált líötclességtudésában, rátermettségében, meg vagyok győződve arról, hogy munkásságuk nyomán áldás fog fakadni. Budapesten, 1919. augusztus 14. Samassa s. k.
(A belügyminisztériumot még Samassa Adolf vezeti, mivel az uj belügyminiszter, Perénvi Zsig-mond báró még nem foglalta t-1 hivatalát\'. A sterk.)
augusztus 17.
ZALA
— A pénz. Az Osztrák-Magyar Bank nag/kflnlzsai ftókj* a következőket közli: „Á kormánynak a pénzkérdést szabályozó rendelete hivatalosan leérkezett az Osztrák-Magyar-Bank itteni fiókjához is. A rendolet szerint a kétezer seriesen^aluli- 200 koronások, a 3000-en aluli 25 koronások, a 2 és 1 koronások, azonkívül a postatakarékpénztár 20, 10 és 5 koronás jegyei épen olyan /örvényes pénznemek, mini a régebbi kékpénzek. Ezeket a pénzeket tehát mindenkinek el kell fogadnia*.
— Emléket a bakónaki vértanuknak. A bolseviki uralom minden .egyes • napja, vég* teien gyötrelmet., ielki szenvedést hárított Kanizsa lakóssegára. Leggyászosabb napunk mégis nkkor volt, mikor egy vasárnapi alkonyaton oárom hatalmas sortűz dördült bele az ünnepi délután csöndjébe A közönség percek múlva dermedten\'Tifcl\'ottá a rémületes hiti,, hogy a börtön Udvarán -három bakónaki etnbett mészároltak le borzalmas kegyetlenséggel Szamuely kanizsai hóhérai. Maróin, iwtal. -;ua.gya* élet- valt-as. .•áMosaf/\' ««a\'mar^ tirok baVan mentek a halálba, meg szemeiket se engedték bekölni hóhéraik által. Az emberi fenevadak a bakónaki hősöknek még a ravatalához se engedték a gyászoló közönséget, még sírjukban is. megakarták bélyegezni a magyar nemzeti érzés tiszteletreméltó példaképeit. Etftailt fejünk .\'fölüt á legfeketébb, legvészesebb felhő, amely valaha is hatfánk egere borult s legtündöklőbb erénnyé vált újra a nemzetközi gazok altal detronizált hazafiság. A magyar nemzeti erenyek három martirjának, a három bakónaki hősnek emlé két kötelességünk megörökíteni. Dr. Hegedűs
«titttidi-JkSró MtianM
leket a polgárság kozadakozasa teremtse meg. Kelkérjük mi is olvasóinkat, hogy adakozzanak a.JyUlólJflJiL-yirtanuk,.\'emlékezniének-megörökítésére. -Az adományokat lapunkban nyugtázzuk.,"- r« v _
— Elfogott bolsevik! vezérek A nagy- \' kanizsai rendőrség tegnap ismét elcsípett három embert, akik a bolsevista uralom alatt vezető állásokat \'tőU^t^., Jjp.. -Isiiét nem egy bűncselekménye terheli BizaUnss értesites alapján megtudta a rendőrség, hqgy egy Pollák Lajos nevű e^yén, aki a diktatúra
. egész tartama-, alatt « imtV* szombati "tfiféKfó-\' rium c\'nöko s as ottani terror vezetőja volt, Nagykanizsán tartózkodik. Tegnap a korzón felismerték és letartóztatták. A kaposvári rendőrség fávirálV megkeresésére íeiarioztatták ugyancsak tegnap Réh Istvánt, a kaposvári direktójium volt tagját is. A harmadik letartóztatott Vimmer Ferenc, t.ki székesfehérváti terrorcsapatnak volt egyik legagüisabb tagja s akit Magyar-utcai lakásán csíptek ej. Nagykanizsa fáradhatatlan agilitásu rendőrsége; Mind a három bolsevista illetékes bírósaga elé kuül.
— Felhívás. A" nagykanizsai kereske-
¿¿\'¿\'¿sü laté ne)*- vezetőséget érursuí tagjait,
hogy vasárnap, f. hó 17-én délelőtt 9 órakor * nagykanizsai kasinó nagytermében a pénzforgalom tárgyában fűntöá értekezletet tart, — melyre a tagok megjelenését kéri
— Románok és csehek a Dunántúlon. A mágyar hadügyi, liilszterium jelentése sze-rint ugy a románok, mint a csehek folytatták a Dunántúlon megszálló műveleteiket. A románok egy lovasszázada megszállta Veszpré-
egy járőr Tatabányát, Esztergomot. Esztergomból a románok Komárom felé |
nyotpiiltak. Székesfehérvárra egy romári dandárt várnak, ami arra vall, hogy la meg* szállás folytatódik. A csehek sem maradtak veszteg s megszállták Többek kö*t Salgótarjánt, Pozsonynál átléptek Dunántut teriHe-tere s Ligetfalván elfogtak és internálták a mágyar (nem vörös) katonákat és csendőröket. A jugoszlávok gaozdulaílánok maradtak — Eberhardt Béla. A kegyes tanitórend főnöke a nagykanizsai társház és főgimnázium ideiglenes vezetésével Eberhardt Béla kegyes-rendi tanárt bízta meg, aki ezen tisztét már át. jS vette. Eberhardt Béla a bolseviki uralom alatt, gyönyörű példáját Szolgáltatta szerzetesi hűségének, magyar papi és tanári erényeinek, hrtzaliasságáiiak s a katolikus főgimnázium ós rendház ólén a város polgársága nagy örömmel\' látja s üdvözli az ő rokonszenves személyét. Eberhardt Béla gerincessége, széleskörű tudása S kipróbált hazafussága legfőbb biztosíték arrá, hogy a fcat\'olikus főgimnázium oktatásába visszatér az a szellem, amelyet a pinristn-ren\'d évszázadok óta oly nagy ered-. tfrehVhyeí ont a zsenge lelkekbe s amely b^eilem annyi kiválóságot adjlt a magyar hazának.
\' Beküldeteti A Zalaegerszegi kávédaráló jegykezelője Stibernik János elvlárst ugylásszlk a kommunizmus idejeből felejtődött itt, ipert az utasok v-..\\alásában még most is nagy gyönyörűsége van s abban elég leleményes is. Az utasukat ugyanis, akik a. kocsiba*c$irkékot vitte/, sorra büntette. Ez azonban nem hiba, mert. aki csirkét eszik meg is érdekli Az «\'ionban már kifogásolható, h jgy az utasoknak, ha rfem aprópénzzel fizettek, nem adott vissza, hanem a visszajáró iir-íi koronáról irárcát adott s azt mondta, hogy kellő igazolás-melleit a li koronái vissza-rekiamálhatja az üzletigazgatóságtól. A szent* ivá\'ri •áliomásfő\'Tök-jnr\'aráW panaszára ki is Unitotta a SJiben-.ik elvtársat, hogy vége a kommunizmusnak » hogy egyszerűbb lett volna az utarsok pírizét a végá\'Iómásoh felváltani, de az e\'vtárs nagy hangon hivatkozott űz egerszegi állomásfőnökrc, mint akitől est a íandelkezési -kapva, -óiéba* n»Ra*sk»>dfk ehhez a módszernaz. Szinte hihetetlen, hogy az egerszegi főnök ilyen abszurd utasítást adott volna a jegykezelőnek, ez okból tehát rüdötfiását\'á \'tíb&ütr.fhö&y\'Í\'\'\'tft^segnéÍ<\'\'\'cz a yexaturája az ő neve alatt történik. Nem hisszük, hogy a MÁV ilyen intézkedéseket szankcionálna,
— Főgimnáziumi hírek. A beiratásokra vonatkozólag a főgimnázium igazgatósága közli, hogy az I. osztályban augusztus 25 lehet jelentkezni. A felvételt kérők szülőik akadályoztatásuk esetén ezek által megbízott felnőttek kíséretében jelenjenek meg fiz igazgatói irodában. Magukkal hoizák iskolai-, születési- és ujraoltási bizonyítványukat. A többi (II—VIII) osztályú tanulói augusztus 28., 20.. 30 ik napján jelentkezzenek. Az elő-■ adások* előreiálhatólíig; iueptcmb&r" .l-\'éri"fté* dődnek.
— Ruha kiosztás. Á hadirokkantak, hadiözvegyek és had^rvák szövetsége érte siti azon Nagykanizsán lakó tagjait, kik férfi öltöny ruhát, bakancsot és sapkát jegyeztek, augusztus 21-én délután «3—7 6/áig s akik fehérneműt, vásznat *ts gyerek kabátot jegyez tek, azok augusztus 22-én délután 3—7-ig jelentkezzenek Kölesei-utca 12 sz. alatt a ruha átvótolc céljából. Petra mindanki hozon magával
— Artista esték a Polgári Egyletben.
Néhány országos nevü artista produkálja magát már a harmadik este a Polgári Egylet színpadán. Műsorukon a legjobb artistaszámok szerepelnék.\' Kfa este a társulat a válogatott műsorral még egy előadást rendez, amelyre jegyek délelőtt 10—12-ig és előadás előtt a Polgár Eegylet ^előcsarnokában válthatók.
— A Jugoszláv megszálláshoz. A lotc-nyei főszolgabírói hivatal közli, hogy téves a 1 hadseregfőparancsnokság értesitésének azon része is, amely Felsőszemenye megszállásáról számol be A jugoszlávok se Leteityét, te Felsőszemenyét nem szállták meg.
Sport.
(:) A Tornaegylet tisztújító rendklvfi:! közgyűlése A Tornaegylet vezetősége tudvalévőleg nagyarányú sportfejlesztósi program-mot dolgozott kl, melynek megvalósítása reménynyel kecsegtet.
, A megvalósítás érdekében a Tornaegylet városunk összes számottevő sportbarátait tömöriteoj kívánja, miért is a választmány a folyó hó 14-én megtartott ülésén elhatározta, hogy folyó hó 3Ó-Ára rendkívüli közgyűlést hiv össze, inelyn^. legfontosabb ponija a jelenlegi választmány és tisztikar lemoadása, ast-.:uj ^választmány és- ÍÍS2Wk »r megválasztása lesz.
(:) Football. A keszthelyi MTK. és a Nagykanizsai Torna Egylet mérkőzött tegnap\'a katoriaréti pá\'yán Ugyanaz a keszthelyi csapat,, amely budaposii U. T. E, játékosakkal megspékelve a múlt hetekben oly fényes győzelmet aratott a kanizsai vasutas csapatod. Nagykanizsa bajnokcsapata az N. T. E., mint azt a csapat elsőrangu formájából "jDgOCTrt reméltük, fényes g> őzeimet aratott a ket-h-hdlyí folett: 4 : 0 arányban megvuto
azt. A Nr. T. E. a játék első percétől keZvive állandó fölényben volt, egyik támadás a másikat követte a keszthelyi I<a"pü ellen. Csatársora, a kitűnő Dezsővel elsőrangu összjátékot produkált. A fedezet sort — Tóth, 6/ monyi, Krauiery — meg éppen » legnagyobb ■\'\' elismerés illeti meg. SitWonyi maga 2 golt szerzett csapatának. A másik 2 golt Vince ós Dezső lőtték. A kapuban a n^gysJLecCi..^
á — mondhat .1 — egyetlen, erős lövist gyönyörű vetődéssel mentette. A Po/anz-Marvalitshhtvédpto, mint mindig, moít is kiváló fortpát ^mutatott. A keszthelyi csapat is erősen tartotta mag t, külöoöscn a második félidőben, amikor majd az egész csapat hátrament a védelembe. Saller a keszthelyi csapat lelke annyira fogva von, hogy a\'ig kapott labdát. — Mint értesülünK e hó 20-án, Szent Utván napján a N. T. E. KeszthelyeT\'ad revanchol a keszthelyi M. T K-nak. Ma délután fél 6 órakor a N. T. E. li — V. A. C- II mérkőzik katoréten.
Gorkij Maxhrtót meggyilkolták.
Berlin, augusztus 16. A Deutsche Ailgemvine Zeitung jelenti Koppenhágából: Mint lure-jár Gorkij Maximot Proper P.:ter festő, a hírhedt lelt kommunista meggyilkolta.
Sohasem izzad többé a lába, ha a MEDUZINAT enyszer használta
5 korona «0 fillér bekOlüése ellenében . ======= bérmentve kQtdt
MAl\'IS és PRANOER, KISPEST.
augusztus 17
Hirdetmény.
Folyó évi augusztus hó 18 án, hétfőn r lisatcllátas dolgában a következő sorrendben tartoznak jelentkezni a felek a városi ófclmezési hivatalban : - ■ délelőtt 8—0 óráig 7201 —7200 hatósági szám
9—10 . .7261—7320 10—11 . 7321—7380 11 — 12 . 7381-7440
2—3 ■ 7441—7500
3—4 , 7601-7560
4—5 . 7561—7620
5—6 , 7621—7080
A jelentkező tartozik magával hozni a hatósági élelmezési könyvecskét és igazoló munkakönyvet.
Üza^képcett gépész kl •> összes gépek, motorok ás dynsmo-gépek kezeléséről vixl-gázolt azonnali belépésre állást keres. — Cím a kiadóhivatalban.
Megbízható intelligens német kl»-imaxouyt keresek 4 és 10 éves gyermekeimhez. Zerkovllz Lajosné.
TÜZKÖ
minden mennyiségben kapható: GARAMV0LGY1 és SZEM ERE dohány-nagyárudában! ==
Szakszere anápolás ittlu csak wMm, la
MEDEA nflvénykrémet hasinál,
mert ettől eltilnlk a szeplős, mái-foltos, anyajegyes, himlőhelyes felső hámréteg és üde, Iflu arc-bőrl nyer." Ára 25 kor.
Alabastromhoz hasonló lesz a bőre ha MEDE& emallkrémet és poudert használ nappalra. Ára e kellőnek együttvéve A\'J kor. Haja megnől és nem hull, ha MEDEA hafelizlrl használ , .
Ára 22 kor.
Dlscrél szétküldés a pénz előleges beküldése, vagy utánvét mellett
MATIS és PRANGER
okleveles vegyész, kozmetikus KISPEST.
BIBORHEJ REM AG
(idei 1919. évi termés) mindennemű főzelék, virág és- gazdasági vetőmag kap-
...............ható:
ORSZÁG JÓZSEF-nél
Hagykanlua, Eritéb.tWr 2 (is a<iart»i.)
Hirdetéseket íel-vesz a klntlAhlvatal ■ " Mtlü\'ííl l\'-t 1 t - m

Levélpapírok^
mappákban és dobozokban óriási wálaszlékban I
Papirsa/véták
kisebb és nagyobb mennyiségben.
KÉPESLAPOK}
mindenféle kivitelben I
Vázlatkönyvek, Olaj- és viztestékek FESTŐM INTÁK
Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyv- és papiriruhézában Városház-palota

Egy sárga szőrű agár kutya eladó. Cim a kiadóba.
Kifutó leány felvétetik
= a „ZALA" kiadóhivatalában. =
ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
TBIvBPON 7S
flzleti könyvgyár, könyvkötészet 8BS3I papirárnkészifés. f^^) Mindennemű nyomtatványt a legiziesesebb kivitelben keszit és legpontosabban szállít
N)Oi atoll: a ./.ala" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató BALOG OSZKÁR
XLVI. A «folyam
Ni
I8S.
ümatWibrMíiHitil:
naoykanizsa,
Suffr-nt (■
Zala Nyoradavállalat - F6-ut5. it: \' "\'"A"*
Megjelenik tietrA kivételivel mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
előfizetési árak:
vidékre pos\'ai szétküldéssel :
egy hóra 25 kor.
Egyet szám Irt: 1 korona.
■■»................ ■■
Ffimunkaláts éi taptutajdonos t CHILLAG JF.N6
■ 1 .......... —........1 \'
Hlrdeléuket, nylll-tertt (< magán közleményeket dtjsxabá* axertnt vf ■ lel a kiadóhivatal. -r~
BHttintMa« kl.dehlv.lnll l.l.to» Ti. jj N,omd.l Ul.fon »7. - i
Féiserkeiztfi: TÓTH ZOLTÁN
Hivatalban az uj miniszterek.
Budapest, augusztus 18. A közélelmezési minisztérium tisztikara ma déle ott 11 órakor tisztelgett Ereky Károly ujonan kinevezett közélelmezési miniszternél. A tisztikar nevében M«r«ohallk6 János államtitkár üdvözölte a miniszleit és rámutatott arra, hogy a tisztviselői karban lévő nagy erküle.i értékekei, céltudatos s megértő vezetés tudja kivit, tani. Éreky Károly mlniszler válaszában hangsúlyozta, hogy tisztában van a nagy feladattal, melyre vállalkozott. Főtörskvése, hogy elkerü\'jük át éhinség veszedelmét. Mindnyájan tudjuk, hogy Magyarország teljéién ki van meritve és külföldi behozatalra s\'zorul
Az sem- titok, hogy a külföld in lévő keszletek meglehetősen ¿sekélyeit, dj reméli, hogy sikerül behozatal utján a hiányokat pótolni és a tisztviselői kar segítségével igazságosan eloszlani. Az a cél hevít, hogy Magyarországot vissza kell állítani a háború előtti allapotba, mert most arról van szó, hogy minden áron meg kell mentenünk ezt,.a sokai szenvedett országot. Nem keresi a múlt hibáit, csak előre néz és mindent elkövet, hogy-a főváros élelmezését kiemelje abból a kátyúból, amelybe önhibáján ktvül jutott.*
Helnrioh Ferenc, ujonan kinevezett ke-eskcdelemügyi miniszter m i déleiőtt szintén c foglalta hivatalát. Hivatalos üdvözlés itt nem I alt, A miniszter külön-külön fogadta az egyes lakosztályok vezetőit és tanácskozott velük a teendőkről. " - r
A gazdák József főhercegnél.
Sudspsst, augusztus 18. A gazdák küldöttségé járt ma József főhercegnél ás Frlidrloh István miniszterelnöknél. A küldöttségben részt vettek a különböző gazüasági egyesületek és szövetkezetek képviselői. — Biztosították a kormányzót és a miniszterelnököt támogatásukról és ragaszkodásukról és kérték őket, hogy gazdasági kérdésekben ne dintsenek a gazdák meghallgatása nélkül 5 az ország ügyeinek intézésében biztosítsák a gazdáknak azt a pozíciót, mely őket meg-illeti azon a cimcn, hogy .Magyarország ■grárország és az agrár kérdés az országban >z ország egész l\'akősságát érinti.
BUnbödnek a bűnösök.
Budapest, augusztus 18. A kommunista ímuralom néhány oszlopos tagja került ma "fát a rendőrség kézére. Még ezek között is !l«példány Birinyi Béla, a hírhedt \'Birinyi dandár főparancsnoka. Fü nem nőtt többé ott, hol ez a dandár megjelent, gyilkolás és rab-jelezte utjokat. Hurokra került Breznay «-•nc is. Ez a véreb egyike volt a legvé-
rengífibb fenevadaknak. Egjtb gizleltsi közt 40 csendírt lövetett halomra és több ártatlan embert a saját kezeivel küldött a másvilágra. Letartóztatta a rendőrség l-\'lckert Ferencet, ki Korvin Ottónak volt a legbuzgóbb nyomozója Kézre kerültek továbbá Hegyesi József és Horváth lstvsn hóbtrok i*. Lctariózlalta n rendőrség meg Fritz Józsefet, a IX. kerületi munkás- éa katunatanacs etnukét is. Fékeveszett • örjönEesein^k nem volt hitára: nem kímélte az emberéletet %em.
Budapest, augusztus 18. Több népbiztos letartóztatásáról már hirt adott a rendőrség. Az ügyészség rendeletére ma letartóztatták Kalmár Henrik nemzetiségi népbiztost és Dovcsák Antal nápbiztóst. \'Kalmár munkálkodásainak főtere Sopron és vidéke volt, ahol egy Bors Lá-.zló aevü költő utján igyekezett forradilmositani a derék németajkú lakosságot. ÜjYCHák Antal már napok óta keresi a londörség. Előbb n fővárosban buj\' dosott, majd Ujpevtre kehM, ahol a detek-•.tivaU-.«!\' is fogták. "■■;•-*•\' ; ,
Az épitós munkája.
A józan uiunkAsság 1« csatlakozik a tisztító mnukábor.
Budapest, augusztus 18 Szerte az országban még egyre tart a kommunista rémuralom után mogmaradt rontok eltakarítása. A régi hatóságok mindenütt elfoglalták már hivatalukat ós a rendelkezésük alá tartozó\' karhata\'mak segítségével sorra összefogdossák azon kártékony elemeket, kik részt vettek az ország kipusztításában , s akiknek lejkir ismeretét alávaló és suíyos bűncselekmények terhelik. A munkásság józan részei örömmel csatlakoznak ehhez a tisztogató munkához, megnyugvással veszik tudomásul a cinkosok ártalmatlanná tételét és minden erejükkel azon vannak, hogy az országban minél előbb megkezdődjék az épitő munka. Az összes veszedelmes kommunistákat letartóztatták. A munkásság ezt az intézkedést a legnagyobb nyugalommal fogadta.
Tatabányán a hangulat békéi A bányában tegnap tüz volt, azonban sikerült lokalizálni. Szombathelyon és egész Vasmegyében teljes a rend és a nyugalom, a vötös katonákat leszerelték. Kaposváron folyik a karhatalmi alakulatok szervezése. A hívatásos tisztek és altisztek, valamint a kisgazdák és iparosok nagyszámban jelentkeznek katonai szolgálatra. Gyékényesen a fend teljes, a demarkaciós vonalon is nyugal<?m va. Ugy. látszik a szerbek nem szándékoznak előbbre nyomulni. A határszéli erdőket átkutatták, hzonban sem vörös. katonákat, sem terroristákat nem találtak; f \'\' >
• ^ Magyar asszonyok.
Budapest, augusztus 18. _ A. magyar asszonyok nemzeti szövetsége a magyar keresztény női társadalom nevében nagy küldöttséggel járut va«árnap József főherceg, majd később Friedrich miniszterelnök elé, hogy a kormányzót és a kormányt ragaszkodásáról, szeretetéről biztosíts». A, küldöttstg szószólója, Tormay Cecil irónÖ meleg szavakban üdvözölte a kormányzót és a többi között eteket mondotta : Mi magyar asszonyok üdvözöljük a Kormányzó Urat. Mély megindultsággal állunk itt Kormányzó Ur eltyt, ahol ezelőtt sötét gyűlölet tombolt és ahol a szeretet.eltŐ szavát l-ormányzó Ui"mondotta kr. Méltó szó József herceghez, József herceg meghatva, keresetlen szavakkal köszönte meg a küldöttség üdvözlését és afra kérte őktt, hogy támogassák őt és vegyenek részt abban a nagy épitő munkában, amely ma minden \' igazán magyar emberre vár. — A küldöttség hosszasan megéljenezte a kormányzót, majd a minisztereinoki palotába vonult, ahol ugyancsak Tormay Cecil a következőkben adta a magyar nők megjelenésének célját: A magyar asszonyok és leányok társadalmának ntfvébon szólok Exellenciádhoz és köszöntöm abban az órában, a nikor szegény hajótöiött országunk kormánykerekét kezében tartja. Isten segítsége munkájában ! Mi magyar nők segítőtársai akarunty lenni ezen munkájában, segíteni» akaf<iink a nemzeti újjáépítés-nagy mun- . kájában á családon belül és családon kivül. A jövő gyermekeinek nevelése az asszonyok kezében van. A beszéd elhangoziával Friedrich miniszterelnök a következőkben válaszolt-Az elmúlt iüők nagy erkölcsi kárt okoztak nemzetünknek. Ebből az erkölcsi romlottságból csak a hölgyek és asszonyok tudnak kisegíteni. Tudom, hogy tudnak segíteni; mdnak kisegíteni,^ tudom, hogy a nők voltak azok, kik legtöbbet szenvedtek az utolsó esztendőkben. A legutóbbi hónapokban ők voltak azok akik irtózva látták a férfiak lezüllését. Amikor a fér/lak pénzért vállalkoztak a bolsevizmus támogatására, a nők távol tudták magrrkat tartani, tűrtek és szenvedtek. Ez az orbzág ezeróven át keresztény és kereszténynek kell lennie a jövőben is. Ne feledjük Jézus tanításán bocsássunk mog, logyünk könyörületesek. Felekezeti gyűlölködésekre kaphatók nem vagyunk.
A román miniszterelnök Brassóban
Béos. aug. 18. A Te le gr a fen Kompanie jelenti Bukarestből: A román sajtóiroda köz-i: Bratlanu miniszterelnök tegnapelőtt Bra&sdbn utazott, ahol tlsz-eletér« bankettet rendeztek A miniszterelnök a banketten felköszöntőt mondott, amelyben Brassónak,-mint Nagyro mánia jövő fővárosának .jóiéiért ürítette .poharát.
¿At.A
•01». augusztus 1«
Alagút a La Manche csatorna alatt.
Saint-Gsrmaln, augusztus lő. . A La
Manche csatorna alatt Franciaország és Angol-országot összekö.ő alagút építését valószínűleg rövidesen megkezdik. A Petii Párisién közlése szérítif az " építés rem sokkal fog többe kerülni, mint 100 millióba és 4—f> év alatt befejezik. Ha az alagút meglesz, Párisből Londonba 5 és fél óra alatt lehet majd utazni.
Az antant és Románia kSzött tfljjes az összhang.
Salnt Q(irmain, augusztus 18. Canta-
curérs, volt román igazságügyminiszter a Temps egyik munkatársával folytatott beszélgetése során kijelentette, hogy a budapesti események döntőon bebizonyították, hogy a románok külpolitikája csakis az antattal együtt haladhat. Az a feltevés, mintha Románia a •una mellett teljesen elszigetelt állást foglalhatna el, teljesen lehetetlen.
Salnt Germaln. augusztus 18. A buda-.pcstre küldött antanttábornokek jelentést tet-tek a íegflJbb táriácsriátf,\'\' aWib\'ŐI kiderül, hogy a szövetséges missziók Vezetője és a román katonai hatóságok közt harmonikus viszony jött létre.
Orosz csapatok a monarchikus -f— államforma mellett.
Béos, aug 18. A Sorinr und Montags-zeitung kozlbse szerint a következőket jelentik Londonból: A Daily Telegraplie értesülésé szerint Moszkvából-szikratavirat érkezett, amely elmondja, hogy a Szibériában lévő orosz csapatok felajánlották Kuropa kin her ccgnek az orosz cári koronát. Kuropatkín visszautasította áz ajátílatot, rrtiré a "koródát Romanovszkl hercegnek, a Romanov család -ifjabbik ága cg>tk tagjának ajánlották feL ,.-
Rendeletek.
M«grfl>r belügyminiszter 1/koab.
1919. rtám.
Tekintettel arra, hogy egyes közigazgatási hivataloknál nagy munkaerőhiány van, felhívom a működésűkben akadályozóit községi, városi és vármegyei alkalmazottakat, hogy nyilvántartásba vételük és megfelelő alkalmaztatásuk .céljából hi.vaUU06 hdyúsegeni-ben (Budapest, I., Vár, belügyminiíziériusn,. régi épület I. emelet 8. ajtó) haladéktalanul és felelősség terhe alatt jelentkezzenek, r .v./í-v^ működésükben akadályozott községi, városi és vármegyei alkalmazottak kormánybiztosa:
Diósieghy János,
min. tanácsos.
A magyar belügyminiszter 72.316 VI -a. 1919 B. M számú rendelete. — A nem Időszaki sajtótermékek utcai árusításának betiltásáról.
Valamennyi vármegye es város közön-..sé^itiak-^..«.,.......... .......................... . . .
\'Vhfamériiiyr »lém ídősr.ákf sajtótermek\' (könyv,, röpirat, propaganda iratok stb.) utcai árusítását, vagy égyeb nyilvános hilyen való "tü\'jesi\'.fé.sét betiltom
Nem ősnek tilalom "Iá az Időszaki sajtótermékek. /
Felhtvóin a (várutegye) város k jzötisá-•"«átV hogy- jeteiVrbndVetemet \'«•\'<-hatdsá\'p»v(erü--\' létén működő rendőrhatóságok utján haladéktalanul szigorúan haj\'.sa < óg\'C * a:: esetlege-kihágásokat toro\'lassa meg. .
Samaase s. k.
, .bcÜigyiuioiüíttf.
Miniszterek nyilatkozatai.
Nyílt ojtö a aiocláldemokralAk azAinAra. — A UormAny ne|«t.. tet minden politikai Udftiéit. — A nemiét»«!«.! TAIa»tA.ok. — Ac oástAly 4. felek eteti Ugat A. ellen.
Budapest, aug. 18. Xovás?y: Máftpn kfllOgymlnlszter- a Neues Wiener Journal budapesti tudósítója e\'ött a következő kijelentéseket tette :
— A szociáldemokratákkal a megegyezés azért nem sikerült, mert a szociáldemokraták azt követelték, hogy József főherceg lépjen vissza, — aini azonban a mostani kö-rölmények között ujabb polgárháborút idézett
volna fel. . .,;ir___________;;\'in
Az uj kormán» .ionban kész .rr., hogy a szooiáldemokralákk.l bármely Időpontban ujr. felvegye es. biztosíts, számukra . kabinetbon s politikai sulyoknak megfelelő helyet. \'^ szocialisták; .tatl.lt aitóra tagnak: t&tál.iji.; Ti-volmaradisuk nem jole.it semmiféle veszélyt a viszonyuk konszol dalódása szempontjából, mert nem fQgnak forradalmi ellenzékbe átmenni a kormánnyal szemben, amely biztosítja. jnioiten szabadágukat. A. kormány mostani összetétele megtelel annak a követelménynek, hogy h í emzet "minden rétegét "Magában foglalja, miután a városi -Ipari munkásság kivételével, 11 munkaadókat, munkásokat es a mezőgazdaság népét mind képviseli. Az uj kormány első kötelességének tartja minden politikai Üldözés megszüntetéséi, Csak akik valóban btln-oselekményt kóvstte.k el, azok\'.l szem benvan.ijárásnák, még pedig tőrvényei •Ijárásnakhelye Minden tulk.pé.tkérl.l-het.tlen azigorr.l megakadályoz iák. A választ&sbkal a legáltalánosibb választójog alapján ejtik meg, hogy a választások eredménye Valóban a nemzet akaratát tükröztesse. A választásokat a legrövidobb idő alatt ki fogják Írni ós\' befej02te után a kabinet visz-s-/alép a kormánytól. 1\' \'"\'
..... -. «.A. .„.w ....,.., -1- ................Bt^wW^AíW
Heínrlch "Kerene, az uj kereskedelmi mi nisztér a sajtó képviselői előtt .programját
■rS^Wi\'kWetWilEWWStST**1 ^
— Tiizlán szakmámnak, . kere.ke-d.l.m ás Ipar tölvIrágoztsUsának fogom sz.nt.lnl munkásságomít. Possl- . bilis, hsz.fl.s mogórtö együttműködést kell t.rémt.nllnk a munkásság á.
. munkaadók között. A legsúlyosabban elítélek és könyörtelenül elnyomok mln-d.n olyan tendenciát, .mely felekezeti vagy o.zlálygyülölség llngralobbaa-tására alkalmas.
yHaller l.tván propagandaügyi miniszter az UjjJvisti ker^zténySzuciüiisla^-aFt^gy^léííln.. ezeket mondta:\'
— A kormá-ty semmi körülmények közölt nemcsak hogy nem gondol reakcióra, de nem is enged míg reakciót, mely a mun-kanéáy jugai és érdekei alle-i irányul. Bizto-
.ftttani-ktváoja t, gazda-ági szervezkedés-\'tÖ*\' kéleteü szabadságát és csak arrtt- -ügyel, hogy ezen BAe.-vezl.ud*? Aiarea alatt oly politikai propagá\'id tt t.e folytassanak,\' amely a rtem-. zct eletít vty.olj eztéii ós a: • ".zt^yel.entete:
újból felszitja oly fokig, melynél a gazdasági munka és a társadalmi együttműködés leht. tetlenné válik. Gondja lesz rá, hogy törvé-nyileg szabályozzák a szervezkedés jogát
HÍREK.
naptAR
augusitu. A n»P« 5» perc-
* kot. nyugszik 7 óra 00 perc.
1Q kor.
] A Itold kél éjjel 11 ón 17
j K.dd \' peickor, nyugszik, d. u. 2
!___12 perckor
■ • Kanizsa ünnepe.
+ Magasztos, lélekemelő hazafia:, ünnepel ül holnap, Szent István naplón Nagy. kanizsa város közönsége. A törvényes jogrend visszaállításának örömünnepéi üli meg a hazátlan, vallástalan rabló-gyilkos uralom alól lö\'szabadull város. A sors kiváló kegyelme, hogy ünnepünk összeesik azzal a nappal, amelyei első szent királyának, keresztény,- .« . civilizált .Magyarország, meg. teremtőjének szenlell a magyar nemzet. Örömtő1, hálától tuláradő leiekkel vesz részi ezen ünnepségen az egész város, hogy a tnagya-ok Istenének lovábfcl kegyeltnél kérlt \'erre a sokat, vérzőit,a most újjászülető hazára. — Az ünnepség progranunja a kilvet-ftéiő : v ...........\'""\'
Délelőtt 9 órakor a városi .képviselőtestület díszközgyűlése, amelyen résztvcsi-nek a Nagykanizsán székelő ósszcs liaiósá gok. A díszközgyűlésén dr. .Prack ^ivan hclyeltes polgármester mond elnöki megnyitót. A gyüléö ünnepi szónoka, dr. Tamás János ügyvéd lesz. " Délelflit "10 \'órakor tHiHípélyes tábori mise a Deák-léren.
Uiáiino,. délelőll 11 órakor népgyűlés a városháza elölt, amelyen dr. Prack István helyelles polgármester megnyitója uián dr. Hegedűs György mond ünnepi beszédei,
Az Istentisztelete! kedvezőtlen idő cselén a plcbánla-lemplomban tartják meg.
A városi tanács az ünnepségről a •következő hivatafoíkörltményt adta ki : A kommunizmus megszűnte a a legszentebb emberi logok ulbóli életbe léptetése alkalmából, f.. hó 20:áit ^,íet)l Islvái) .najiláti d. e. I" órakor a Deák Ferenc téren ünnepély« hálaadó Islenlljzlelei (láburl mise), II órakor pedig a városháza előtt népgyűlés larialK, melyre dz.öj;»ei halóíágok éa ¿gy KsUietek, valamin! n város égész közönsége ezulop megltlvalik
— Andrátsy Ûyula a magyar békéről. Andrássy Gyula gróf, aki tegnapelőtt érkezeit meg hosszú száműzetés után Budapestre, bizalmas kőiben az antant békejfiv.i-latiról eteket mondta: ,A békeszerződés terveit» ugy van elkészítve, hogy azzal minden magyar ember meg lehel elégedve" Adji » magyarúiú.ifc^\'.e. Jmfíy- ■ïujyefi ..vktfátó álla-nlérfinnk.
— Uj inlnlsuetek. .WiiéT a moí* demokraták a kabínetbcít való iói>í.vetélt, nem vállalkoztak, —\'József főhercot, k«\' mátiyzo ktravkeUeltta niíuiszterré 1 tciriHch Terenecr, közélelmezési" Mihlsweifré\' pedig Ereky Karó. y kózga?Uasigi »zaktrót nevei« ki. A., keröskodoliní. i.nií.isz.ter egy vaskoréi-kedő cég finöke volt. Ez is .«Hltaija a \'W-m.\'inj; JemSkratiktts összefélelál.
1919. augusztus 16.
ZALA
3
— Változás a rendőrkapitányság vezetésiben. A belügyminiszter tudvalevőleg hatálytalanította mindazokat a nyugdíjazásokat, amelyek a novemberi forradalom után s az azt ki,vető gyászos korszakban kényszer folytán történtek. Ennek következtében a nagykanizsai rendőrkapitányság vezetését újra Deák Péter főkapitány vette át, mig Kiss Lajos rendőrkapitány a tiüniigyi osztály vezetője lett. A re.idelet természetesen országos ha-talju s igy semmi esetre sem irányul Kiss Lajos rokonszenves személye ellen, akinek nehéz időkben teljesített értékes szolgálatait méltányolja az egész város. Deák főkapitány gasdag... rendőri .. tapasztalataitól- a rend és nyugalom megszilárdulását várja a közönség.
— Őszre megnyílik a nagykanizsai l.inltáképző-lntízet. Dr, Prack István h polgármester és Zrínyi Károly tanítóképzőintézeti igazgató \'hosszas tárgyalés után abban állapodtak meg, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztertől a Csáktornyái tanítóképző, nsk Nagykanizsára való helyezését kérik. Kétség* sem fór hozzá, hogy a kormány készséggel fog}»\' teljesíteni \'-\'i kérelmét, "ha Muraköz visszacsatoláséra ntfm számithatunk
-\' t ibbé. libben az esetben a tanítóképző őszre a katonai reáliskola épületében nyílna meg.
— A pénz. Tudvalevő, hogy n falvak népe a pénzrordeletet gyanakvással fogadta
■ s a piacon se--az ö, se a tlz és husz kororiá: s )kat nem akarták elfogadni Dr Hegedűs r.yörgy, hogy a szegény városi lakosság szo. rongatott helyzetén segítsen, tegnapra érte kazletre hivta össze Kiskanizsa legtekintélyesebb polgárait. Dr. Hegedűs György behatóan ismertette a kormány pénzrendeletét, mire \' egyhangú lelkesedéssé\' elhatározták, hogy a . falvak népét sürgős«! íölvilégost\'Jik. Igy "az--ttn remélhető, hogy a piac forgalmában nem áll elő több sökkenő. Tegnap egyébként a n tgykáni^sal "kereskedők egyesülete is ülést !artott ebben az ügyben s készséggel elhatározta a kereskedők egyeteme, hogy üzleleik-ben mindenféle\'\' pénznemet a kormányrendé1 letnek megfelelően elfogadnak. Azt is elhatározták, hogy üzleteiket reggel 8-tól 12-ig és ... . 44!uWo ,2-m O^í nyúva tartják. -..............
— A klskanlzsal és bakón.ikl vértanuknak. A kiskanizsai és bakónAki hősök emlékere Kocsíás Jánosné, C»jlli»,g Je.fi.6..és..a „Zala
\' \' síérlíésztóségá és kiadóhivatala 100-100 koronát adományoztak.
— Színtársulatot kap Nagykanizsa. A kommunista kormány, mely nagyliangon hir-d itte, hogy a kulturat teejeszti, Kanizsára is letüldött ezelőtt 2 hónappal ilyen kültura-t.\'rjesztési céllal, egy, magát színtársulatnak nevező truppot, amely pedig egy becsületesebb mag) ar falu művészi szükségleteit sem elégíthette v?|tt<( ki., A szennykorszak letiln-1 vei az illetékes körök kárpótolni akarják Nagykanizsa publikumát és z célból tárgyaltokat kezdtek a győri színtársulat igazgató ságávai, amely a napokban formális <úán|átot
• UÓ.Si^frósrtlikr-hdgy •<»\' tagtf\'ttfstílátó\'al\'és\' egy ts tagu zenekarral szeptember éu október
hónapokra kiWilLii- nyári, nr.inkör.. helyiségei. T-gnap délután tárgyalta az ügyet a városi művelődésügyi bizottság éS a városi tanácsnak a JáMsáti e«gedély„mcgadá?ái javasolta. • - !;-y \'biztosra vehető, hogy a város l)ifiértó közönségének 2 hónapon keresztül valóban művészt értékű előadásokban lesz része, amey előadások elsőratfguságáf, a társulat kiváló erői Isgjobban bfconyilják. A mairunk részé-
ről örömmel üdvözöljük Nagykanizsán a győri színtársulatot és hisszük, hogy az meg is fog felelni azon kívánalmaknak, melyeket Nagykanizsa finomult izlésü publikuma tőle jogosan elvár.
— A bankbetétek visszafizetést. A kormány elrendelte, hogy az idei március 21. óta elhelyezett bankbetéteknek további intézkedésig csupán • egyötödét fizethetik kl a pénzintézetek.
— Eljegyzések. Sebestyén Mihály Szolnok és Lévai Margit Letenye jegyesek. (Minden külön értesítés helyett)
Horváth Aladár eljegyezi? Táncsics* Vilmát\'"(Mindén\'küiön értesítés helyett.)
— Fölhívás. A Nagykanizsa és környékén nyaraló pesti gyermekek f. hó 20-én — szerdán — reggel fél (V órakor Utaznak\' haza A nagykanizsai nyaraltatok lölhivatnak, hogy igénymegállapltásuk miatt okvetlenül jolent kezzenek ma délolőtt 9 órakor a városháza 1. em. 15. se. szobájában
\' — Úszóverseny Kaszthelyen Keszthely, városa j hó M én és 26-én úszóversenyt rendez, amelyen Nagykanizsa és Keszthely válogatott úszói mérkőznek meg egymással, A\' kik a versenyen részt akarnak venni, att szombat délig Szerb Ernő Főúti könyvkereskedésében jelentsék be.
Hirdetmény.. .....
Folyó évi augusztus hő 19 én, kedden a lisztellátás dolgában ... következő ;sorrend-ben tartoznak jelentkezni a felek á városi élelmezési hivatalban t delelő» 8—9 óráig 7081— 7740 hatósági szám
9—10 7741—7300
10—11 , 7801—7800
II —fc •„••• 7H«1 -ŰVX.\' "
2—3 . 7w2l-798->
3—4 . 7981-8040
4—4 . 8041—8100 -----------
5_n ....... 8IOÍ— 8180 • -».-\'-
A jelentkező tartozik magával hozni a hatósági élelmezési könyvecskét és igazoló munkakönyvet. •
Keresek\' 1 éves llaui mell« magyar vagy német Kinlt kl volt mkr gyermekek mellett. — Fürst Józsefné, Sugár-utl7. 1757
Z0!160RAT KERESEK .BÉRBE.
---- Cím a kiadóhivatalban,
„ZALA"
I a K <> H A M u «; O K l I
liH^MUNJEItNU
.HE<¿, ».BBtlVTI Ttli. <r <> > ÉS T A V 1 H A I
Nyilt-tér.
L
. I- N I I H V. K K lí I..
Egyes szám ára 1 korona.
.-- ■: ■ - < • < i V ■■ \'H .••?\'
Kapható a dohanyárudékban
és az utcai rikkancsoknál.
IL
A „Zala" telt. szerkesztőségének
Helyben
A H. Gy. álul a Zalai Közlöny folyó hó 10-án megjelent számában közzé tett támadó cikkre vonatkozólag a következőket kérem becses lapjában nyilvánosságra hozni:
A proletárdiktatúra összeomlása után a helybeli ügyészség vezetését visszakapva, felelősségem és legjobb meggyőződésem sze-rijjt azonnal megtettem a szükséges és £ #dí\' p¿rKe\'n\'diártáVbári \'eÍÖtrt* megtört5\'cs \'meg- \' szöké»t gátló intézkedéseket a letűnt korszakban szereplő mindazon személyek ellen, akik ellen bűncselekmény látizölt H^onfPTPgP« — Mikor pedig tudomásomra jutott, hogy intézkedéseimmel egyes felelőtlen egyének megél Jgedve nincsenek és a multbani hivatalos e\'járásomat bírálgatják, folyó hó 13-án táviratilag tettem erről jelentéit az igazságügy-minisztériumban s egyben kérteni, hogy hivatalos eljárásom \'s a letűnt korszák alatti szereplésem megvizsgálására valakit küldjenek ki. E táviratom elintézését a következő napon a közérdekben ugyancsak táviratilag megsürgettem. Mivel eite sem\' kaptam értesitéfct, folyó hó 15 én személyesen utaztam fel Budapestre, hogy az elintézést kieszközöljem. -Kérelmemre a Miniszter Ur Ónagymcltósága a megszálló vidéken kfekvő illetékes pécsi fő-államügyészség helyett a győri fóallamügyész urat delegálta éá utasította arra, hogy ugy á jelenlegi,^ mint. a letűnt korszak alatti tény* kedvemét a helyszínen megvizsgálva az igazságszolgáltatás érdekébén szükséges esetleges intézkedéseket megtegye. Budapestről az éjjel érkeztem haza. Mint államügyész az újra érvényre emelt bűnvádi "errendi^rtás értelmében esak e vizsgálat után és á felettfeS\'hatóságom felhatalmazására tehetem meg a bírósági előtt az ellenem hivatalos ténykedésemre vonatkozólag indított hajsza szerzője ellen feljelentésemet. Add\'g is megjegyezhetek any-nyit^ hog"y a szereplők személyiségétől eltekintve, kizárólag csak # töryéuy alapján.áll- . tám és állok. Engem sem én, sem.a. más személyes bosszúja és érdeké nem vezérelhet s a továbbiakra nézve is iiy irányú utasítást . kaptam felelte«.\'■\'hatóságomtól"Amf \'sc\'^Wéítöíif illett: a vizsgalat hamarosan kifogja deríteni,, hogy a diktatúra ideje alatt az ügyészségen történtek az ón személyemet érintik-e. A • jövőbeni bármilyen támadással "szembeni "hírlapi védekezőt sem állásom komolyságával,-sem a súlyos időkkel összeegyeztethetőpí-k nem találom.
Nagykanizsa, 1919 augusztus T8.
Dr. Kiss UjiUT ,
vo»otö lUlHmúgyijx.
Minthogy \'az EpitŐ Munkaügyi Szervezet a Városi Tanács határozata folytán felszámol, Hiteiét; \'hííg^\' esetleges követeléseiket f.-hó 2l-ig - Városház 11. em. 28 ajtó alatt bejelentsék, el|eafi3fttben igényük hérfföisinorteük cl.
Kiadó a kiskanizsai malomnál,, egy, \\ drezdai gyaiímányu 2-óa számú „Kadovy Mühie" "»laráló és őrlőgép hozzávaló szitával és fölvonóyai, továbbá íáj^b. lö hkt\' üttar-talorritr tartánykocsi. — Felvilágosítást ¿"1: Grünfeld Mí.ksat Kini«6y-Utca. 5. iws
ZALA
IÖIH augusztus 10
APRÖ HIRDETÉSEK
1 nagyobb gycrush mellé hA-xlab Jólclkll nevelő kliaMtouyl keresek, Németül tudók elfnybeo.
Cim a kiadóhivatalban.. . 1730
Megbízható Intelligens német kls-aeezonyt keresek 4 és 10 éves gyermekeimhez. Z.rkovllz Lajosne 1672
Egy sárga szőrű agár kutya eladó. Cim a kiadóba.
Zongoratulajdonosok figyelmébe I
Szakértő zongorakészltő és hangoló érkezeti Nagykanizsára. Elvállal bőrö-zésekel, hangolásokat, angol, bécsi és pianlno-mechanlkaf javításokat. Érdeklődők adják te \'elmüket e lap kiadó-17s& hivatalába.
A gőzfürdő
egész napon át nyitva 1 Borbély, tjukszemvágó és manikűr
11585—1919. »\'»
Hirdetmény.
Nagykanizsa város tanácsa (cö^hirrc teszi, hogy a városi Ijözvágóhidon a bél-tisztítási jog és az ehhez tartozó helyiségek 1919. évi szeptember hó 1-tól további 3 évre az 1919. évi augusztus hó 26-án a városház tanácstermében megtartandó szóbeli nyilvános árverésen béiie adja, mely árverésre a bérbe venni szándékozókat meghívja.
Az árverési feltételek a v. kiadóhivatalban minden nap a hivatalos órák alatt megtekinthetők. . .
Nagykanizsa, 1910. aug. 16.
A városi tanács.
Dr. Prack István
h polgánn«t«r.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem illetve édesapánk Ölhünyta alkalmával a temetési szertartáson megjelenni szíveskedtek s jóleső részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szivessek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetét.
1733
Gozdán Léazlóné
éa gyermekei.
¡Szakképzet t ^épénz ki az összes gépek, motorok és dynamo-gépek kezeléséről viss-gózo\'t azonnali belépésre állást keres* — Cim a kiadóhivatalban.
11599—1819. U3i
Felhívás.
Akik a régi gymnásiumtól téglát vettek, illetve a vételárat a v. pénztárba már befizet ték, de a téglát még el nem szállították, köte lesek azt legkésőbb augn.alu. 13-lg el szállítani, különben minden igényüket elvesztik Nagykanizsa, 1919. aug. 16.
A vrtro.l tanító,
sLevélpapírok®
mappákban és dobozokban óriási választékban!
| Papírsalvéíák
kisebb és nagyobb mennyiségben.
KÉPESLAPOK
mindenféle kivitelben I
Vázlatkönyvek, Olaj- és viztestékek FESTŐMINTÁK
Kaphatók -
Fischel Fülöp Fiai
könyv- és papiráruházában Városház-palota. =
n

ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
TBLKKON ?S.
Ozleti könyvgyár, könyvkötészet S1S11I) papirámkészifés. í^^m Mindennemű nyomtatványt a legizlésesebb kivitelben készít és legpontosabban szállit
X) o natott: a ,/..la" nyomda és hirlapk ad ) vállalatnál Nagykanizsai..
Igazgató. BALOO OSZKÁR
*»tol>»».__Naaykaalssa, 1819. Augusztus 20. Ssarda.
189. az*aa.
jnntKíhii b kUilUvtUI:
maovkanizsx,
Sugár-ut 4. Ml» Nyomdairí«alat
Fó-ul 5. H.
Előfizetési Arak:
vidékre pos\'al szétküldéssel :
egy hóra 25 kor.
Egyes szám ára £
«.Kjílenlk hitWtlvéleK-„tmlndenaap korareggel POLITIKAI NAPILAP. 1 korona.
m„...,ltUl< <• UI«MM».»!! >KHm «a. J " ........— I Hirdetéseket, nyttt-teret és nasfe-. J közleményeket díjszabás siertnt v«. (--lel a kiadóhivatal. tJ ■
NrM.il i.l«lo. m. TÓTH ZOLTÁN CSllXAG JKNÖ •
I liptói a Mmm.
Cssk* btlntettesekel büntetik, guherséges UiésaaMot követel a koratuy.
Bwiapesí, augusztus 1». A belügyminiszter ma rendeletet tnw-zeH a törvényhatóságok első tisztviselőjéhez és a budapesti államrendőrség főkapitányához, «melyben ezeket mondja:
— A kormányzati rundezerben beállóit változások alkalmából több oldalról rangzott el az az aggodalom, hogy az elmúlt rendszer Szereplőit a iegkimélet-icnebb üldözésben fogjuk részesíteni. Az ilyen alaptalan aggodalmakkal szemben ► ijelentem, hogy a jelenlegi, kormány a szigorú jogrend alapján áll. Egyfelől tehát kíméletlen szigorúsággal megtorol minden bűncselekményt, másfelől azonban ártatlanokat Üldözni és mcgfélem-I teni, vaey éppen megkínozni, nemcsak nem ktwán, de azt nem is engedi Nem karjuk ugyanis a letűnt rendszer gyii-rileles féldáját követni, melyet éppen mi ítéltünk ol mindig a legerősebben. Szigorú miheztartás végeit utasítsa ennélfogva az elsőfokú rendőrhatóságokat, nogy letartóztatásnak csak azokkal szemben van helye, kiket valamely konkrét bűncselekmény komoly gyanúja terhel, vagy akiknek letartóztatása a jogszabályok értelmében egyéb okokból indokol-utó és jogosult.
Különösen ügyeljenek \'arra a\'rendőr, hatóságok, hogy a névtelen feljelentések bűnvádi eljárásnak, kiváltképpen pedig \'letartóztatásnak csak akkor szolgálhalnak «*apjául, ha azokban oly konkrét tények :oglaltatnak, melyeknek valósága és ez alapon valamely konkrét bűncselekmény unnforgása megállapítható. a hatóságokat egyéni bosszúból eredő alaptalan vádaskodással félrevezető egyének ellen " legszigorúbb megtorló intézkedéseket kell megtenni
A közelmúlt rémnapjaiból ered továbbá az az ideges aggodalom is, mely letartóztatottakkal való rossz bápás-►"Mra és kínzásokra vonalííozik^ Figyel-nezteite a rendőrhatóságokat, hogy sem 1 jogrenddel, sem az emkerszeretettel nem egyeztethető össze az a vídállati "gyetlenség, mely az ártalmatlanná tett Sunosztevőknek,. roegkinzásában- - vágy gyötrésében keresi és találja kieié-;l|lwct Ezért a letartóztatottakkal való "•Wtlen bánásmódot elitélem és a leg-"\'gorubban megtiltom.
Í Budapest, 1910. augusztus lö.
Perinyi s. *., belügyminiszter.
a Szent István napi körmenet.
Budapest, eugusztus 19. Elháríthatatlan akadalyok miatt a Szent-Jo\\>b körmenete Budavarában elmarad, Az ünnepet a legszűkebb egyházi keretek között, tartjuk . rneg . a budavári Nagybofdogasszony templomban és azon csakis a hatóságok fejei és képviselői vesznek részt. A szent nise reggel 9 órakor kezdődik. A Szent-Jobb kivétele in elmarad. Csoportos felvonulások sem egyházi zászlók alatt, sem másképnem történhetnek. Az egyes plébániákról "sem indulhatnak körmenetek, hanem minden templomban külön szentm se és szentbeszéd tartandó.
Budapest, 1919. augusztus. 19.
MÉSZÁROS JÁNOS dr ,
FApui prmlntus, u Szent Jobb őro.
Az osztrákok kiáltványt intéznek Nyugatmagyarország népéhez.
Budapest, augusztus 10 Tegnap délután — mint Becsből jelentik — Salti miniszterelnök vezetésevei fóbizottsági ülés volt, amelyen a kabinet valamennyi tagja, azonkivül a külügyminisztérium részéről Ippen kóvet veit részt A gyűlés a nyugatmagyarországi kérdést tárgyalta és beható vita után egyhangúan tudomásul vette kenner kancellárnak ez év augusztus 14-én\' á szövetséges hatalmak- párisi tanácsahoz intézett jegyzékét és elhatározta, hogy Nyugatm.gyarország népéhez .kiáltványt intéz. „,...,....,...................
A bolsevizmus végvonaglása.
London, augusztus 10. A Reuter ügynökség jelenti . hivatalosan: A bolsevikokat hir szerint Odesszából elkergotto a nép. — Jelentik továbbá, hogy a bolsevikok legközelebb kiürítik Kievet és egész Ukrajnát.
Róma, augusztus 10. (Szikratávirat.) Stockholmból azt jelentik, hogy Pétervár ellen közvetlen küszöbön áll az offonziva.
Az orizág belső állapota.
Budapest, augusztus 19. A vidéki jelentések ma kivétel nélkül arról az örvendetes tényről számolnák be, hogy az országban mindenütt rend és nyugalom ván. A karhatalmak megszervezése toljes mértékben sikerült, a polgárság a karhatalmi erőkkel egyetértve azon van, hogy a kommunista vezérek és agitátorok összefogdosásával és ártalmat-lanna teleiével njjnél hamarább biztosítsa a termelő munka normális menelét. A mezí-gazdasagí munkálatok máris akadálytalanul folynak, csupán a benzin és szénhiány okoz zavarokat, ami miatt a cséplést Igen sok\'he-lyen nem Inhet befejezni s igy\' gyors segítség nélkül az egész élelmezés szenvedni fog.
A budapesti események a legfőbb tanács elüti
Párls, aug. 13. (Szikratávirat.) A szövetségesek legfőbb tanácsa, mely hét napig nem tartott illést, ma ismét összeült. Az ülést a külügyminisztériumban lariollák meg Plohon elnöklete alatt, ki a távollévő Clemenceau! helyettesitette. A legfőbb tanács folytatta a bolgár békeszerződés fellételelnek megvitatását és a Budapestről érkezett hirekról tanácskozott.
Kormányváltozás Finnországban.
Lyon, augusztus 19. (Szikratávirat.) Helsingforsi távirat szerint ott uj kormány alakult.
Miniszterelnök Venta. hadügyminiszter Barf, pénzügyminiszter Lugson, Igazságügy-miniszter Kahalon, belügyminiszter pedig Ripa lelt.
Rendeletek.
Hatálytalanítják a Volt tanáci-kormiltsynak ai Iskolák kOxtulaj-douba vételéről szóló rendel-f kexéaclt.
Budapest, augusztus 10. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium ma rendeletileg hatályon kívül helyezte a volt tanácskormány állal kiadott mindazon rendeleteket, amelyek a nevelési és oktatási intézmények köztulajdonba vételére, valamint a művelődés es 1 oktatás ügyeinek igazgatasara vonatkoznak. A rendelet szerint a köztulajdonba vett tanintézetek a korábbi iskolafenntartó kezelésébe ás rendelkezésére visszabocsájtandök. A művelődés és oktatás ügyeinek igazgatása terén pedig a régebbi jogállapot állitandó vissza.
A izarfasmarbák, Juhok, kecskék éa lovak szabad ráeárláláról.
Budapeat augusztus 19. A hivatalos lap mai száma a földmivelésí minisztérium rendeletéi közli, amely szerint Budapest és a nagyobb fogyasztási piacok husszükségletei-nek fede?ése, és a..szabadkereskfu1elem .érdekében a szarvasmarhák, juhok, kecskék és lovak külön vásárlási igazolvány nélkiil a gazdák, továbbá levágás céljából iparigaxat-vánnyal ellátott kereskedőn és mészárosok, budapesti bizományos cégek, valamint további intézkedésig ft állat- és husforgalmí központ által akár vásárokon, akár közvetlenül az állattutajdonosoknál szabadon vásárolhatók. Az ekként vásárolt állat, akár lábon hajtva, akár vasúton szállítva, szállitásl igazolvány nélkül küldhető Budapestre, vagy egyék belföldi helyre.
.At í
Ifi», Jugusztus 29
Szent István napjához.
(Dr P. ö) Mély megilletődéssel kö-
szönlliik Széni István naplát 1 Hisz ugy érelzük magunkat, inlnlha a, lelkekel megrázó, az egész valónkat megbénító, rossz álomból ébredtünk volna feli Hál mégsem ig.tz többé, mégis csak gonosz álomként lUulk fel előliünk az a szomorú lény, hogy egy a lörle\'nelem szerint • eddig nárallanul dühöngött vad erőszak, a durva önzés, a legetlasabb és lelleaeu élVAdlll.1. Indokokból fakadó vad hrulalltás, hónapokon keresztül lenyügözle egész valónkat, meitfoszloll ben-nlinkei egyéni akaráiuffiTlöl, megfosztott hen-niinkel vagyonúnktól, inegszenlaégletenlleite házi tűzhelyünket, szétrombolta exislenclán-k.tl és bennünket egyénenklnl és testületeink összeségében meggyalázva eiraholla tóliink «gyletelnkel Is, a/okal a helyiségekel Is, amelyekel mi boldog emlékezetű elődeink örökségeként emberöltőkön keresztül, a szabadság, testvériség és egyenlőség szent eszmél, a haza és hímzett eszme, a polgári erények számára féllékenyen megőriztünk.
Mikéin tehát a nyemaszló, rémületes álomból (elriadó, visszanyerve le les öntnda-lál, hálásan leklnl fel az Egek urához éa boldogan megkönnyebüll lélekkel örvendezik, hogy mindaz, ¡tittl lestél és lelkot egy rémes élszakán ál lenyűgözve tailoita, nein való, csak álom volt: okként mi is a gondviselés frántl hálatelt szívvel állapíthatjuk ir.eg ma már azi az örvendetes lenyl, hogy porban hever, sárban vonaglik a törvén; leien erőszak és annak brutális erele, hogy a szabadság, "egyenlőség és testvériség eszméi Ifinél urró lettek a törvénytelen fölött «a hogy miként a hennUnket gonosz álomból felriasztó reggeli napfény mosolygó sugara, akként fennragyog líitiél a |og és Igazságnak^fen-költ örök érvényű, a hazafiságnak és a trikolórnak szivünkben elpusztíthatatlanul ápolt szent eszméle.
De a gonosz álomból felriadt öntudatunk sivár valóság és nagy küzdelmek elé állított bennünket. Soha még tán ennyire ,3zenl 1 Iván nagy szellemére, bölcsességére nem volt szükségünk, min! mosl! Körülöl-\' Ilink nyomor éa pusztulás, az ötéves háború és az azi kövelő rettenetes válság rotnlal hevernek szerteszét. Égett emberek vagyunk, ulra keli épilenllttk s tnikénl Szent hlván lelte, u|ra be kell Illesztenünk szegény, szerencsétlen, sokat szenvedett hazánkat a nyugat-európai államok clviizáll rendszerébe. Az épltéa munkálái pedig gyorsait és haladék nélklll kell megkezdenünk. Minél előbb kezd-|ük meg az építés nagy munkálái, amellyel a rettenetes pusztítás éa pusztulás folytán azetnben állunk, aitttal hamarabb szűnik meg a nyomorúsággal együtt |áró egyeuelien-"■égtlnfc. \'^S^M^ííi
5a|i.oa, rendkívüli Időkel élünk, Igaz, hogy ezen rendkIVllli Időkben rendkívüli eaiközök logosultak Is. Azokat, altlk a most letiint rahlórendszernek hívei voltak, akik magukat azzal azonosították, azokat nemcsak megítélnünk, de elilélnünk 1« logosultak vagyunk. Nemcsak azért, mert sttlyosan vétkezlek a haza, a nemzeti eazme, a tácsada-loni ellen, melyben eddig polgártársaikkal békés egyetértésben éltek, hanem azérl Is, mert ez a lelörl rendszer nem Is politikai rendszer volt, ez nem volt ugyanis más,
mini néhány gazembernek rttl önzésből szervezkedett maffiája, a társadalmi rend felfor-galására, a halalom bltorolására, az egycnl érvényesülés érdekében, a salát hasznuknak mások rovására való piszkos kiaknázására.
t-;7en rendszer támogatóival szemben léhát nem lehel más álláspontunk, -mini mindazoknak megvető megítélése, akik tevékenységükkel ezen rendszer megszilárdulására és fenmarudására közreműködtek. A mtplléléa és elitéles módjaira nézve azonban Igazságosnak és óvatosnak kell lennünk. A kormány nyilatkozatai szerint a bűntettesekre nézve a törvény tvzigora kérietheteile-. nill fog lesújtani, ezekkel szemben tehát nyugodtan kell bevárnunk n büntetésre hivatott halóságok igazságos [leletét.
Másként áll a dolog azokkal szemben, akik fölölt csak a társadalom erkölcsi bírósága hivatott a fegyelmi Ítélőszéke! megtartani. Sokan vannak, akik — sajnos — a ml elengedhetetlen erkölcseink szempontéból súlyos váddal lerliMlen állanak előliünk. Ezekkel szemben a ml indg^larlástink módjára, bélelünk megalkolásárn nézve Igazsá1 gosaknak és óval\'ojoknak Itell lennU.üR. \' A főszempont amit szein elöli kell tartanunk, hogy nem szabad a társadalom fel-lehbezhelellen ítéletével mt^hallgalásuk nélkül senkit sem erkölcsileg megbélyegeznünk és kivégeznünk. Netn szabad elhamarkodott állásfoglalással obl>a a ves\'élybe rohannunk, hogy esetleg erkö\'cslleg lehetetlenné teszünk olyanokai, kik ártatlanok, másrészről pedl< némelyekel, akik erjtölcsl megvetésünket télies mérvben megérdemlik, a társadalmi megbecsülés lelles birtokában hagynunk. Nem szabad szem e öl tévesztenünk, hogy miként a természetben általában, altként az emberi ntíigalarlás megítélésénél a lálszai optikai calódás vészei) ének fokozoil mérvben vagyunk kitéve, Nem hagyhaljuk figyelmen kívül, hogy az emberek alkotása nem egyforma; hogy vaunak g\\cngéhb és tökéletesebb, a vlizonyokot bölcs belátással felismerő,. és azokat lóhlszemüen Is félreismerő, korlátoltabb emberek. Vannak olyanok Is, aklkel az őket fenyegető erkölcsi és anyagi ellenállhatatlan eró kényszerben oly magatartásra és cselekvésre, atnl ellen iobb .ér. zésük és lelkiismeretük sokszor fellázadt; mérlegelnünk kelt mindeneseiben hogy a magalartás és a cselekvés az illetők szabad akaratának volt-e folyománya ? Ezen szempontok figyelembevételével kell tehát ítélkeznünk, szigorúan éa igazságosan!
Szenl lalván napja a keresztény Magyarország konszo\'ldálásának a szülelésnapja ! Aktldón az ő bölcs szelleme ennek a hatalmas és legyőzhetetlen vllágeszmének meghódolt, ludta, hogy a nemzet fennmaradását meglngalltolallan alapra helyezi, meri a kultura és a szerelel megdönthetetlen ere-lét olloita be a nemzetbe. Ezzel a szeretettel párosult hazafias szellemmel kell tehát a romok ellakarllásába\' fognunk; ezzel a szeretettel kell a tévelygők feleli ítélkeznünk ; Szent Islván szellemében kell az újraépítésbe fogunk, hogy e sokat szenvedeti ország menten minden belvAzálylól, felekezeti villongástól, felszabadulva és megszabadulva minden lidércnyomástól további évezredeken keresztül a magyar nemzeti érzés éa minden nemzetközi érzéslöl megtisztul! polgári erények megszenteli földje maradhasson I
hírek.
I
H « P U R.
•ugwí.tu») , A n«p 59 perc-
• kor, nyugszik » *« OS pei,
í 52Ö
I ..< A hold ke| ijjel || 17
Szerda fuCtoo-, nytip^Tik a. u
k>— - - I? Étíckw
Szent István.
A keresztény Magyarország meg. megíMüpitiyánafc emlékünnepééi hála. adó himnusszal Járuljunk n Mmdcnhtri\'í elé, ukinek végtelen kegyelne illegi tisztította a-t urozáyot u poklok feneke., röl rászabadult sálán-fajzntlál. A magyar némzell lélek, amelyet az alvilág-gonosz szellemei megakartaK ölni,. lölszaba-dttllan, megtisztultál! longt. át ti magyar égboltot s hódolattal köszönti nz elsn magyar királyt, Szent Istvánt, akinek csodatévő szent Jobbja most ís meg-álliróttá a nemzetet a végpusztulás lej. tőjén. Ezen a riagy nnpon ne csu\'< ünnepeljünk, de szálljunk magunkba ís; elmélkedjünk. Lásuk be-, hogy az ouzá got ért katasztrófában részünk volt nekünk ís, mert cllanyhult nenjzelí érzésünk, meggyengült hitünk s így nem volt a magyarságnak megfelelő ellenálló keféssége azokkal a pokoli törekvésekkel szemben, amelyek az országot nug. semmisíteni, — népét elnemzclistleniiem akarták. Túlságosan mohón velcllüit, magunkat « .nyugati" kulturára, a „nyugai" eszmék-e, a .nyugati" világnézetre s. nem VQltük észre, hogy mindezek lelketlen " hamisítványok; közönséges, de veszedelmes mérgek, amelyeket orvul loptak belénk a lélekmérgczőlf. Nem ukatluk meglátni, hogy az angolnál, a franciánál sovlnisz úbb, hithűbb nációjakevés van a íöldkefeksógének nem eszméltünk rá, hogy egy maroknyi és rokonság nélküli ncpet csupán lángoló nemzeti érzése; türelmetlen sovinizmusa s nemzeti erkölcsinek, nemzeti világnézetének niakaos ápolása menthet meg a lassú elsorvadástól, vagy drámaian gvors enyészettől. Irélre a barr.isitolt Nyugattal, félre nzzM a világ\' nézetté1, amely azt vallja, hogy minden csak az anyagiasságon ós önzésen alapszik. Nekünk ideálokra van szükségünk, nekünk kelt a hit, mert látjuk, hogy akkor szenvedett legtöbbet a nemzet, amikor ezeket elgyöngülni hagyta. — Téi|ünk vissza Szent István szellemébe» és sujtsunk rettenetes ököllel azokra, akik utunkban feltartóztatni akarnak . ■ • ígyen elmélkedvén, a mai válságos napunkban forduljunk áhítattal telített könyörgéssel első szent uralkodónkhoz;
Hol vagy István király ..\':;.-..,: ■ . Téged magyar kíván . ......
— Megalakult a vagyonvlzsgálá bizottság. A legutóbbi városi közgyiiléwi megválasztott vagyonvizsgáló bizottság " tegnapi napon megalakult. Elnök lett df
- Plihál Viktor, helyette« elnök Knortzer Gyárgy ós jegyző Lányi l.ás/ló. Működését f tó 22-én délután 5 órakor kezdi meg és mind«« nap ugyanezen időben folytatja.
- A Nagykanizsai Kaszinó in«\'" tagjait, hogy helyiségei a mai nippal i.niét1 tagok rendelkezésére állanak.
1919. augusztus 20
¿ALV
— Főgimnáziumi hírek, ma, augusztus } 20-án reggel fél 10 órára jelenjenek meg a főgimnázium tanulói lehotólog te jes számmal
a gimnázium udvarán. Innen tanáraik vezetése a\'att vonulnak az ünnepies tábori misére. ~ Mindazokat, kik főgimnázium tanulókat óhajtanak ellátásra elfogadni, felkéri az igazgató ság, hogy személyesen jelentsék ezt be nála.
— A klskanlzsal és bakónaki vértanuk emlékére hem Koesiás Jóssefné, hanem Kocsiás Jánosné adományozott 100 koroint.
— Beszünt « magántávirat-forgalom A nagykanizsai póstáfónokség közli; hogy a . magántávirat-forgalom a nagy anyaghiány ml iti bcs\'Zímt "
■r- Prlhoda jön. Tegnap hire érkezet-, hogy Prihodál, a Borosányi-féle briganticsapat egyik főkorifeusát, a banditavezér teljhatalmú helyettesét az egyik bal tónmenti fürdőhelyen elfogták es mar útban is van Kanizsa fölé. —■ Prihoda, a I2u centimeter magas, babaarcú vérszopó elég jó hirnévn-ik örvendett .a Centrál környékén.. A szerencsétlen áldozatok,\'akikét a Centi ál"első emeletén levő főhadiszállásra sodort balvégzetük fel-lolégeztek, amikor az alacsdnyabbrangu banditák által összoverve .vógr.fi .Ííiitódi elé ke-rülhéttek. Istenem, persze, hogy örültek, amikor az igénytelen alakot, a jóságtól és szelidségtől szinte sugárzó arcot meglátlak. Hát még mikor Prihoda mézedes hangon megszólalt: Mi az drága jó elvtársam, ugyan mitől olyan kék és dagadt az arca? Ugyan, ugyan, hát miért is nem vigyáz magára Lássa, lássa! Majd a cinkosaihoz fordult: De fiuk, mit csinált tulajdonképpen ez a derék ember? Azok előadták, hogy — például — • günyos mosolyt észleltek az ajka körül mikor az utcán találkoztak vele. Ládátok, fiuk, .fuvolázta behízelgő lágy hangján Prihoda, ez nem volt s?é"p ,iöletek, nem -viselkedtetek ugy, frtifit ahogyan egy jól nevelt terroristától az ember jogosan elvárhatna. De ha már itt van az elvtárs — itt három ájtatos szemforgatás következeit — hát adjatok neki egy tisztességes, bő ruhát és azután hagyjátok lepihenni A beavatottak ..pagyon, jói tudtak, högy a „ruha" fegyverlust és revolverágyú*, jelent, de ugy, hogy a fegyver töltve van. Ha ilyenkor azután véletlenségből elsült volna a \' fégyvéY,\' \'Prthódá, á jámbor;" lesütötte volna-szemeit, mély sóhaj tört volna tel erzó kebléből és elhaló, a megindultságtól rezgő hangon susogta volna: .Istenem, Istenem, a sors utjai kiszámíthatatlanok. Ugye hányszor mondatain fiuk, hogy vigyázzatok." 1 yen volt Prihoda, a légynek sem ártó. A diktatúra bukását követő napokban nagy és szép dologba határozta el magát a kicsiny ember. Őneki csinálhatnak Pesten, amit akarnak, öiniattá mégszünhetik a terror -és a. rabló, gyilkos uralom Pesten, de Kanizsán, ahol ó,\' I. Prihoda, Boicsányi kegyelméből a terror-csapat lelke garázdálkodik, ott ugy marad minden, attogy ő akarja. El is. határp-ita, hogy kitart a legutolsó futási lehetőségig. Meglett minden előkészületet: [a Szarvas-beli al-hadiszallás elé géppuskát állíttatott, a Centfái hallja pedig kézigránáttal volt tele. Körül patrulliroztatta a várost minden 5 percben s akit elcsípett, annak jaj volt. Az előtt már nem volt Prihoda, a kenetieljes, hanem\'maga telje* aljasságában mutatva magát, ordította .Üssétek agyon a piszkot!" Az akkori nehany éjszaka alatt, épkézláb senki sem szabadult a kezei közül. Nemsokára azután kezdte látni, hogy mégsem olyan teljesen rózsás a helyzet
sz4mára. Egy szép reggel, engedve a rábeszélésnek csapatostól — nem feledkezve meg az összerabolt zsákmányról sem — disz-menetben kivonult a városból. Egy kies balatonmenti fürdőhelyre vonult vissza, mely szelíd költői lelkületének legjobban megfelelt és azóta ott pihente ki a kanizsai két hónap fáradalmait. Rossz emberek most megzavarták pihenését es visszahozzák Kanizsára. <p /.)
— A Nagykanizsai Tornaagylet felhívja tagjait, hogy ma délelőtt fél 10 órakor a tornateremben lehetőleg teljes számban jelenjenek meg: Az egyesület innen tésftiletiieg\' vonul fel a Síent István napi ünnepségekre. T hó 23-Sn szömbat délután ti órakor a po\'gári iskola tornatermében taggyűlést tart a tornaegylet A gyűlésen az összes tagok (nők is) jelenjenek meg
— Kő/ellátási közlemények. A bánok-szentgyörgyi erdőgazdaság a kiutalt fa kiszolgáltatását — egyelőre — beszüntette. Figyelmeztetjük tehát az erdekeit felekot, — akik fájukat még be ne:n hozatták, — hogy további ihté/Aedésig az erdőre\'ne küldjenek.\' A" szállításnak újból való megkezdését annak. Idején közölni fogjuk. Városi közellátási tízem
Wilson a nómet békéről.
öerlin, augusztus 19. Newyorki jelentések szerint Wilson elnök Hítchock közvetítésével azt közölte a szenátussal, hogy a békeszerződés dolgában sem ellcnjavasl;.-tot, sem fenntartást nem lehet tekintetbe venni. Ha a szerződül elvetnék, uj békeszer-cődíst kellene készíteni. Mihelyt a nagyhatalmak Németórszág a békeszerződést elfogadják, az Egyesült-Államok abba a kellemes helyzetbe juthat, hogy levett kalappal közelíthetne Németországhoz.
ZONGORÁT KERESEK BÉRBE.
r= Cím a kiadóhivatalban. ----
Sohasem izzad többé a lába, ha a MEDUZINAT anjszer használta
5 korona 60 llllér beküldte ellenében
• ......bérmentve küldi — - ,,
MATIS és PRANGER, KISPEST.
ZALA"
A KORA KKItliEl >
))
I\' ltlltNT 1 SEK K II I,
Egyes szám ára 1 korona.
Kapható a dohanyárudéikban ós az utcai rikkancsoknál.
tfr R A K H A N JHLEMk »EB, KHKMET1 IEI.1.-t\'ttN ÉH T~¿*\\ I KAI
Hirdetések MM a kiÉfctaiki
Az elemi oktatás régi rendjének visszaállítása.
Budapest, augusztus 19 A letűnt négy hónapos rémuralom talán seholsem végzett oly rombolást, mint az elemi oktatás terén. Ezt a rettenetes rombolást, mely talán fel sem mérhető, gyorsan,, erélyesen és hazafias bölcsességgel igyekszik jóvátenni és ellensúlyozni az a körrendelet, amelyet ma bocsáj-tott ki Huszár Károly vallás- és közoktatásügyi miniszter. A miniszter körrendelete a következőképpen hangzik:
— A most letűnt korszak rendszer nélkül romboló intézkedései oly siralmas állapotokat teremtettek az elomi iskolák igazgatása terén is, hogy azokat csakis megfeszített, fáradságos munkával lehet — egyelőre még c?ak félig-meddig is — rendes mederbe terein\'. Szigorú miheztartásul szolgáljanak a következők :
1. Ha a tanitó hazafias, politikai, társadalmi,• vagy erkölcsi-magatartása ellen kifor gás merült fel. a fegyelmi eljárás megindítást*, súlyosabb esetekben pedig az Állástól való sürgős felfüggesztés iránt azonnal intézkedjék..
2. AZ ez év március .2,1.-0 után keltezeti összes elemi népiskolai kinevezések érvénytelenek. Az ily kinevezés birtokában lévő tanitók ujonan benyújtandó szabályszerűen e \'..cciéU kérvények alapján az üresen levő állásokhoz képest nyerhetnek uj, a törvényeknek megfelelő kinevezést. Természetes, hogy ezpn kinevezéseket a legnagyobb körültekintéssel fogom elbírálni. Erről minden érdekelt tanító sürgősen értesítendő.
3. A folyó évi március 21 e után történt minden egyes á\'.helyezés, beosztás, alkalmazás, kiküldés és megbízatás uj elbírálás alá kerül és ezek közül csak azók rtwadnak érvényben. amelyek nem politikai jutalmazások vagy bünlettek cselekményei.
A közoktatásügyi népbiztosság által f. éyi március 2l-e után kiadott, avagy a vármegyei, egyes községi vagy városi művelődési osztályok által, önkényesen elintézett iskolavezetőj megbizntások is érvénytelenek. Minden állami cíemi népiskola igazgatása terén a folyó évi március 21 -ét közvetlenül megélő ző állapot áHittalIk\' vie*za A lenaoskor*. | mány által tett Összes rendelkezések és intézkedések hatályukat vesztik és ennélfogva a rendelkezési állományba helyezett összes tanitók és tanitónők állásukben helyeiket elfoglalni és működésüket folytatni tartoznak. Minden beosztott tanitó jelenlegi beosztásában meghagyandó, kivéve ha a beosztott tanitó az iskola jellegével nem azonosítható, illetőleg az állami szerződés kikötéseinek nem felei meg, vagy az iskolát fenntartó ott alkalmaz- : tatását kívánatosnak nem tarija. Ha valamely állomáshelyen felesleges tanitó van, ugy ezek kézül
, ,1. a p.qliűkai juta1 i»at< réyén odajutottak .;
2. a vallásuk miatt olt nem foglalkoz-t alkaté k,
3 az onnan elkivánwözók,
4 a nőtlenek és hajadonok,
T>. a kevesebb szolgálati idővel és kisebk | családdal birók tekintetnek feleslegeseknek.
•ndapest, 1919. augusztus 19.
HUSZÁR s. k.
......... „vallás- és-közokt. minis?.t(jr. I
191* augusztus 10
Hirdetmény.
a
Folyó évi augusztus hó 21 -én, csütörtökön a üsztcllá\'ás dolgában a következő sorrendbe.! tartozónak jelentkezni a felek a városi . élelmezési hivatalban : délelőtt 8—9 óráig 8161—8220 hatóségi szám
0—10 . 8221—8280
10-11 . 8281—8340
11—12 , 8341—8400
2—3 8401-8400
3—4 . 8461-8520
4—5 -„ 8521-8580
5—tf „ 8581—8040
A jelentkező- tartozik magával hozni a hatósági élelmezési könyvecskét és igazoló munkakönyvet.
Elcserélném 7 lakáioi házamat
vidéki ház és föld birtokért, lírtekozés Attilautca 12., tulajdonosnál. 1743
Eladó a kiskanizsai malomnál egy drezdai gyártmányú 2-ős számú „Kqdovy Mühle" daráló és őrlőgép hozzávaló szitával és fölvonóval, továbbá egy kb. 15 hkt. ürtar-talomu tartánykocsi. — Felvilágosítást ad: Grünfeld Miksa, Kinizsy-utca 5. 7361
Keresek 1 éves flau mellé magyar vagy német leányt kí volt mér gyermekek mellett — Fürst Jdzsefné, Sugár-ut 17. 1737
2 nagyobb gyermek mellé há slai Jólelkű nevelő kisasszonyt keresek. Németül tudók előnyben.
| Cim a kiadóhivatalban. 1730
11581 — 1019.
1734 | .
ñ---
Ejty Jó tanuló felvétetik Deutsch
és Eichner cégnél. 1740
ZongoratulajdonosoK figyelmébe I
Szakértő zongorakészltő és hangoló érkezeit Nagykanizsára. Elvállal bőrő-zéseket, hangolásokat, angol, bécsi és planlno-mechanlkal Javításokat, érdeklődik adják le cimUket e lap kiadó ti.\'is hivatalába.
Szakszeri aitápolís ittkii uak id Mtim, 1»
MEDEA növénykrémet hasznát,
mert éltől eltűnik o szeplős, má|-foltos, onyalegyes, himlőhelyes felső hámréteg és üde, Ifjú arcbőrt nyer. Ara 28 kor. Alabaitromhoz hasonló lesz a bőre ha MEDEA emallkrémet és pouderl használ nappalra. Ara e keltőnek együttvéve 40 kor. HaJa\'megnŐI és nem hull, ha MEDEA hajellzlrt használ , .
Ára 22 kor.
Dlscrél szétküldés a pénz előleges beküldése vagy utánvél melleit
HATIS és PRANQER
okleveles vegyész, kozmetikus KISPEST.
Hirdetmény.
. Nagykanizsa város tanácsa közhírré teszi, hogy a városi közvágóhídon a bél-tisztitási jog és az ehez tartozó helyiségek 1919. évi szeptember hó 1-tól további 3 évre az 1919. évi augusztus hó 26 án a városház tanácstermében megtartandó szóbeli nyilvános árverésen bérbe adja, mely árverésre a bérbe venni szándékozókat meghivja.
Az árverési feltételek a v.- kiadóhivatalban mindennap a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Nagykanizsa, 1911>. aug. 16.
A «áros. tanáo*.
Dr. Prack István
h polgármester.
* ♦
I
I I I
a *
I
A gőzfürdő
égész napon át nyitva 1 Borbély, tyokszemvágó és manikűr
TÜZKÖ
minden mennyiségben kapható: GARAMVOLGYI és SZEM ERE dohány-i nagyárudában I =====
Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy szeretett férj, apa, nagyapa, dédapa és fivér
Neufeld Henrik ur
NEUFELD HENRIK FIA Cég ballagja,
életének 76-ik, boldog házasságának 48-ik évében hosszú szenvedés után hétfőn, e hó 18 ¡kán éjjol 12 órakor jobb létre szenderült.
Megboldogult drága halottunkat szerdán, e hó 20-íkán délután 5 órakor fogjuk a Bajza utca 15 sz. gyászházból a helybeli izr. sírkertbe örök nyugalomra kísérni.
Nagykanizsa, 1919. augusztus hó 19-én.
ÓIT. N.aletd Ileirikai, lat nc|«. Hallali Ödön, 8i.Ua Híj. W.Ul Balta«, titka HrJ. Brtltr Igtilat«, H.raün Hrj. Belek Santa«,
miat ay.rmek.i.
Hati.td ödKtt«, sálit. Oroaa Aranka mltt m.ny. W.laa B«ta, Br.tar tgaáts, B.icb Italt, mini vői. öl» Uatl| Mpólaé uul ».alatd i»ílla. mini odvér*.
Saámoi taoka, dMtaoka «a rokoa,Aq j-
BÉKE HAMVAIRA!
Zala nyomdavillalat
Nagykanizsa
TELEFON: 78.
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papiráru-készités. Mindennemű nyomtatványt a leg-izlésesebb kivitelben készit és .legponto-:: sabban szállít. : :

»i-
Nyomatott: a .itala" nyomda és hirlapkl* tó vállalatnál Nagykanizsán
Igazgató BALO« OSZKÁR
K.LWI. «»«olyim Nagykanliaa, ISlS. Augu.ülu. 22. Péntek.
ISO. ww«.
NAGYKANIZSA,
Sugár ul 4.
Zala Nyomdavállalat P6-ul 5. ti
Móricaik héMŐ kivifélével mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési Arak:
vidékre poa\'at szétküldéssel ;
egy hóra 25\' kor.
Egyei szám ára: 1 korona.
Siirh4.ilS.Jf! <* kl.aahtv.t.ll i.l.lon TI. Nyomdai r.l.ron 117.
Fó. r.rk ti f tfl. ......
TÓTH ZOLTÁN
Famuakal&ra t- laplulajdoiiu»: CSII.LAG JKNÖ
Hirdetéseket, a;lll-(eret és magán kőkeményeket díjszabás aierlnt vea: -----lel a kiadóhivatal.
A román parancsnokság nem avatkozik Magyarország politikai életébe.
Nem gyakorol semmiféle cenzúrát — Nem áll semmiféle politikai dldízés szolgálatába — Kizárólag a rend fenntartására szorítkozik.
Budapest, augusztus 21. Az erdélyi román csapatok főparancsnoksága a következő két hirdetményt .hozza a közönség tudomására: .
— A budapesti román csapatok parancsnokságának ama igyekezete, hogy a fővárosba élelmiszereket hozzon, hiábavalónak bizonyult, mivel hogy a magyar halóságok teljesen szervezetlenül állanak. A parancsnokság minden lehetőt megtesz, hogy a. hatóságokat az élelmiszerek biztosításához szükséges intézkedések keresztülvitelében siettesse. Ugyancsak a városi hatóságok érdekében a parancsnokság élelmiszer vonatokat szervezett, az összes uszályhajókn.lk pedig szabad hajózást engedélyezett a Dunán, hogy ezekkel is szállíthassanak élelmiszereket a város részére.
A román parancsnokság teljes szabadságot engedélyezett arra, hogy az üzletek este 0 óráig nyitva legyenek és még egyszer kijelenti, hogy a budapesti sajtó és politikai élet teljesen szabad, ezek belügyeit, illetőleg semmi cenzúrát nem gyakorol.
A román parancsokság cgyszers-nint kijelenti, hogy soha senkinek eszköze nem lesz oly irányban, hogy bárminemű politikai üldözésnek a szolgálatába n/í/bn. E tekintetben az egész felelősség azokra háromoljék, kik felhasználva a jelenlegi helyzetei, politikai üldözéseket kezdenek meg.
A román parancsnokság kizárólag a rend fenntartására szorítkozik. . Budapest, 1919 Sugusztus 20.. ____________. .
Mardarescu tábornok s. k„ Panaitescu tábornok s. k„
»s erJílji csapatok főparancsnoka. veaérk.rl tfnok.
A Reggeli Hirek és n Büdapesti Közlöny folyó évi augusztus 20-án megjelent szamában ki lett hirdetve a statárium. Tudomásra hozatik, hogy ezen hirdetmény semmis és érvénytelen. Senki másnak, mint a román csapolok parancsnokságának nincs joga ilyen hirdetmény közzétételére a megszállási idő alatt.
Budapest, augusztus hó 21-én.
Mardarescu tábornok s. k. Diamantl miniszter s.,k.
aa «Tdéiyl csapatok f<5; Mkrvoínok*.
<í rom*« íf>w->W m.fgIJAíftInwxpt\'j.».
Tisztul az ország.
Merni terrorcaapalffiparaaciaok \'eslrkartnak eltogatása. — Vallanak a Lenin fink. — Knnfl elfogatáeénak részletei. Budapest, augusztus 21 A proletárdiktatúra oszlopai, a Lenin-fiuk, összes testvér-alakulataikkal az Engels-gyerekekkel, a Falnék-csoportul ás a vidéki kirendeltségekkel n bukás napján a szélrózsa minden irányába «¡széledlek. Maga a vezér: Clernl József és vezérkara, mely. 6 kjváló haramiából, állolt, a Dunántúlnak vette útját,\' hogy valahogy Zala-, Vas-, vagy Sopronvármegyén keresztül osztrák területre juthasson. Eleinte -vonattal utaztak, de később, — eddig még meg ram állapított "«suti állomáson leszálllak a vonalról ós besték magukat a Bakonyba.- Azonban nem volt sokáig nyugtuk, mert a falvak lakóssága, melyet útjukban mindnnült terrorizáltak, érle-Sl|ette a hatóságokat, amelyek minden intézkedést megtellek elfogatásukra ás csakhamar k«iil Is fogiák a csoportosan menekülni \'Öekvő rablóhadat. Tapolca körül már olyan
szoros volt a gyiiríl, hogy a rablók látták, hogy csak harccal szabadulhalnak és egy alkalmasnak veit helyen, a vasúti töltés mellett vették fel a harcot az ellenük kivezényelt csendőrükkel. De ,\'órul jártak, mert a harcba hirtelen beleszólt egy páncélvonat, melyet a csendőrök segítségére küldtek. A páncélvonat eldöntötte.a csata sorsát, amelyben 2 Leniniig elesett, mire a többi. — szám szerint 30 — megaiiia magái. Mikor az elfogott .Lenin-fiukat összeírták, akkor derült ki, hogy a foglyok közt van a rettegett vezér: Cserni József és hat alvezére is. A díszes társasag a Szombathelyi \'- UgyésWég- ■ fogházába karúit, ahonnan tegnap szállították őket Budapestre.
Budtpeil, augusztus 21. Tegnap délután vitték bo a főkapitányságra Cserní Józsefet, a terrorisapalok vezérét, kit több tátsával a »unántulen fogtak el. Nagy.Károly dr. detek-tivfőnük hallgatta ki először Csernit, ki\' vallomásában többek közt azt is elmondotta, hogy a proletárdiktatúra kitörése előtt 3 nappal hun Bélától parancsot kapott Ku<H Zsigmond megölésé«., .Csernt azonban nem találta Kunflt seliolsem. Miko\'r már 3 napja kereste, kitört a
proletárdiktatúra s Kun Béla visszavonta a parancsot.
Budipest, augusztus 21. A\' tegnapi nap
folyamán a főkapitányságra beszállított Lenin-tluk vallomásaikban elmordulták, hogy a szovjetházban meggyilkolt kél ukrán liiztet Kun Béla határozott parancsára ölték meg.
Budlpaif, augutsDi 21: \'A c»«fi-atlo-vák követség ma arról erteaitette a főkapitányságai, hogy Kunfl Zsigmond, volt közoktatásügyi népbiztost augusztus 12-án Pozsonyban a rendőrök elfogták A volt népbiztos álruhában, hamis útlevéllel és hamis okmányokkal igyekezett kimenekülni na oiszágból, a lend-őrseg azonban felismerte s így a munektllő népbiztos kézre került. Kunli fogságában meg akarta vesztegetni őreit, hogy így szabadulhasson, de szándéka hajótörést szenvedett az őrök becsületességén. Egyébként Kunfl a pozsonyi rabkórházban van, mort a rendőrorvos elfogatása után megvizsgálta is várbalt állapított me£ rajta*
" Bu\'dápiil, augusztus42L \'\'X még nám
szállott területén rend és nyugalom van. A Üözigazgatasi hatóságok a melléjük beosztalt karhatalmak aegitségevel teljesen helyreállították a jogbiztonságot. A Szent István napját az ország népo .kegyelettel és méltó pompával ünnepelte meg.
Budapnst augusztus 21.\' A Magyar Távirati Iroda jelenti!- A §zamuely Tibor holtlestének agnosíkálásártt kiküldött detik-tivek Szamuely Iratai közölt egy táviratol találtak, melyet junius l)-án adolt lo Szombathelyre Kun B^la. A távirat a kővetkezőképpen hangzik:\'
— Használjon fel minden eszközi, hogy a dunántulí ellenforradalmat elfojthassa Járjon el minden kímélet nélkül; ingadozás csak.art az ügynek. A rendel vasúti forgalom mindenáron helyreállítandó, hogy az élelmiszer szállítás fennakadást ne szenvedjen. Katonavonatok után az élelmiszerszállitó vonatok az elsők. A vasutascsapatok megfelelően szerveződnek, az egész Dunántúlt el fogjuk tudni velük látni. Holnap már az első kát osztag elindul. Kun Béla.
Táviróösszekittetés Szerbiával.
Ba\'f rád, «»guszt us Sir A . . jugoszláv * sajtóiroda jelenti: A magyarországi helyzet megváltozása és a határzár okainak megszűnése következtében megleltük a rendelkezéseket, hogy a telefon ós táviró összeköttetés a szláv királyság és Magyarország köíött nelyreállittassék.
\' Szerb kormányváltozás.
Btlgré-í, augusztus 21. \\A jugoszláv sajtóiroda jelenti: Sándor régens herceg ma aláirta az uj kormány kinevezésé\'t. A kabinetben a polgárj klub tagjai és szociáldemokraták vannak. \' \' V
ZALA
1919. »oguselj» 22
Ssent István napja Nagykanizsán.
Káprázatos fénynyel, lobogó lelkesedéssel ünnepelte meg tegnapelőtt Nagykanizsa hazafias közönsége az elaő szent király emlékezetéi a ezzel kapcsolóiban a \\ bolsevizmus csulos bukásának örömünnepÁ. >A nagy nap reggel ó órakor a képviselő-Icsiiilvl rendkívüli közgyűlésével kezdődöli, omely a városháza gazdagon dlszliell közgyűlési lermébeii folyl le. Az ülésl dr. Prack István tuugvua, nemes UUeuUUiuusiOl .ilk\'iy gell beszédben nyllólta meg.
— Komoly napokai élünk — mondolla — és komoly napokmik\' nézünk elébe. Nem lehel szóval kifejezni, mii vesztenünk, hisz elvesztenünk majdnem mlndei£$Mégis öröm-ünnep ez a mai, meri az ország felszabadult a kommunizmus nyomosa alól ée visszanyertük szabadságunkat. Nagy kincsünket nyertük ezzel vissza, amelynek í cgitségével vl.iszaszerezlioJlUk inlndo2!,a;nil.elvesílci|Unk.. Fogjunk össze vallás- és oszlál> különbség nélkül és állítsuk a hazát tij pillérekre. Az Idők rohanó forgatagában csak az a nemzet állhatja meg a helyéi, amely a megfelelő műveltségi fokon áll. A fejlődésnek ellenállani nem-lehet KI kelfltrrlesztmf nr. alkotmányt demokratikus Irányban, hogy minden, osztály, faj és ujabb népréleg részlvehessen az alkotmányban, ha olt küzdeni kíván. Ha kötelességünket lellesllíilk, Magyarország isméi nagy lesz
A nagy leszéssel fogadon beszéd után dr. Tamás János emelkedett szólásra s izzó hazafiasságlól áthalott, nagyszerű szónoki remekműben foglalta tl^v csnlódáíSInKot és reményeinket.
— Tavaly ősszel — mondóim lelkesedéssel üdvözöltük a köztársasági államformát, mert örültünk, hogy megszabadulunk a velünk egybefűzöll Auszlriáiól és a nekünk idegen dinasztiától És t%ég három reménylink teresedését várluk: reméltük ellenségeink lovagiasságát, népünk összetartását és hazánk emeléséi. Mindezek helyeit az átkos bolsevizmus iöu Most, hogy ennek Isten segítségével bekövetkezett bukása utár, a romokból az u| nagy Magyarországot felépíthessük, havóm\' Iclk\'lltilaídohságra van szükségünk: a lövőnk hitére, munkánk eredményének reményére és egymás szeretetére.
A hosszantartó éllenzéssel és tapssal fogadon beszéd után dr. Tamás János Indítványára a közgyűlés legyzőkönyvben feletti kl ama bizodalmát, hogy a jelen generáció lalkiböl semmi nemes kellik nem fog hiányolni ahhoz, hogy ai újjáépítés dicső munkáját méltóan végezhesse. y Közgyűlés után a gyönyörűen díszített felsőtemplom előtt P. Bécsi Vazul ferencrendl házfőnök fényes segédlettel nagymisét mon doil, a kanizsai nrhölgyek és diákok vegyes-karátrak és a gimnáziumi zenekarnak közreműködésével. A Pőlér palotasoralt drapériák és háromszínű lobogók diszitették. A tábori misén egy díszszázad, a helyőrség egész tlsttikaro, valamint a díszbe öltözött lovaa és gyalogos rendőrség, az ál|aml és városi hatóságok képviselői, a vasút és pósta ktil döttaége 8 beláthatatlan hazafias közönség veit részi. A dl.szlstenliszleletel a hytnnusz hangjai rekesztették be. A régi, nemrégiben még üldözöl! melódia örömkönnyeket csalt a szemekbe.
Mise végeztével a városháza ele vonull a közönség, ahol pár liete még pesti banditák vezették félre, bolondították el a Jobb sorara érdemes munkásságot. A lélekmérge-zés, hazugság színhelyéi most a hazaflaaság izzó szelleme lengene át a a vérrel, gyilkossággal kompromittált vörös zászló helyén a magyar nemzet szent Irlkolórla lobogott diadalmasan, blztolóanrWzakodóan.
A népgyUlést a városháza erkélyéről dr Prack István h. polgármester nyitotta meg nagy Itatási keltó éj éljcnzéssel fogadon beszédben, ninjd áladia a szót az ünnepi s-zónoknnlt, dr. Hegedűs • Györgynek, aki szónoki sikereinek egyik legszebbikéi aratta. Beszéde széles alapokra fektelett, átgondolt, rendkívül magvas, a végén pedig valósággal költői szárnyalású voll.
Beszédéi történelmi visszapillantással kezdte, mindenül! rámutatva az országnak a koronához való mindenkori törhetetlen ragaszkodására és az országnak ebből fakadó haldatil -ttagyságár-a. De- — mondotta a szónok - lőtt 1918. november I. éa azután bolsevizmus, amikot- minden elveszett. Felvelődlek problémák anélkül, hogy megoldatlak volna. Szembehelyezkedett a lőke és a munka, amelynek pedig mindkettőnek jogai és kötelességei vannak. Pusztulás fenyegette az országot. És minden mlérl ? Nem a szegények üdvére, hisz o-zok lobban szűkölködtek, mint azelőtt. Csak a munkáa-ezérck tömték zsebeiket. Ne akarjon a munkásság egyeduralmat és ne !agad|a meg a haza eszméiéi, állon a nemzeti lobogó alá és küzdlünk mind együtt az ország láváért. A német munkásság bérének egy negyedét a hadisarc viselésére adja, hogy a lövő generációra kevesebb leher várjon. Nem politizál, de mint egy párl tagja, ennek a zászlaja alatt szeretné látni a középosztályt is. A magyar parasztnak érdemei vannak az elmúlt rendszer megbuktatásában. Ha párt-Iának progrrmntja kibővül, boldogul abban mindenki Beszéde végén kéri az Ifjuságol, óvakodjék a szocializmustól, kéri a magyar asszonyokai, buzdítsák férjeiket a nemzeti munkára. — kéri a katonákat, vezessenek bennünket oda, ahol nem lesz feldarabolt
Magyurorsaág; ■ ■■ ... .. ..... ■ •
A szűnni nem akaró éljenzéasel és tapssal fogadon beszéd után az ünneplő közönség emelkedett hangulatban oszlott szél- ..............-
— A M-es buszárokhoz. Kriszt Janó
közű a követke;.ő felhívást: .Huszárok, kik hősiesen küzdöttetek öt éves dicsőmultu ez redünk sorai..között a világháborúban Krizy-jatin, Dnyeszter ás Puznik mellett tanúsított vitéz magatortastokkal méltóvá tettétek magatokat a Wexánái slb.-níl, halált megvető báto-sággal küzdött dicső elődeitekhez, a híres székely húszát okhoz. Vonuljatok be öreg . ezrctltrombiUuk hiügjwa szép ás szent magyar. Iiazánk ismét kibontott\' ősi zászlója alá. U ra felállítjuk a mi régi tl-ee huszár ezredünket, gyertek és jelentkezzetek a mi laktanyánkban Szombathelyen. íla összetartottunk n dicsőség és öröm napjaiban és a szenvedések és nélkülözéséit órá ban, összetartunk ezentúl Is. A ll-cs tiuszar u.éltu .marad, régi jó himevó-hoz. Megfogyva bár, do törve nem étnl akar és élni fog Magyarország. Lépjetek be az ön kénti-s 11-dik magyar huszárezredbe. Mindenki naponkint i — 20 kororát és teljes ellátábt kap, akinek vitézségi érme is van azonkívül 2—ft koronát. Négyheti szolgálati idő kötelező, U\'őre píros sapkások 1
1 Győr megszállása.
Román csapatok Győrött.
Győrből jelentik:\'A román királyi csa-patok augusztus 18-án este nyolc őrakor bevonultak Győrbe. A román királyi ■ csapatok fbgadasara Győrszcntivárrra Győr város\' és vármegye részéről a polgári és katonai hatóságok képviseletében Németh Miklós, alispán. Farkas Mátyás polgármester és Klempa Km-mán ozredes, valamint Fuxhoffer Gyula aio?,-redesy Gidófttivy Elemér csendőiőnia^y >sh. Zalay őrnagy mentek ki különvqnaton. — A győrszentiváni állomáson Farkat» Mátyás po-gármester a román királyi csapatokat vezető alezredeshez a kővetkező beszédet intézte francia nyelven:
— Városom nevében jöttem ide, hog> üdvözöljem cs baratságos indulattal köszöntsem a román ktfályi csapa nkat ós annak vezetőit. Biztosithatom alezredes urat, hogy a vrtrds köiöhsré\'ge nyugodt é>zülen1 és higgadt-\' ságát meg fogja óvni, a kiadntt rendeleteket szabjilyszérüon vég e fogja hajtani. Bátorkodom kérni, hogy rendeleteit a polgármesterei egyctértőleg szíveskedjék kiadni. V-
A polgármester szavaira a rvmán kiránt csapatok vezénylő parancsnoka C.rjesku irt-ezredes megköszönte az üdvözlést és barátságos fogadtatást és biztosította a polgármestert a román királyi csapatok jóindulatáról.
A fogadtatás után a román királyi csapatok parancsnoka kisebb különítményeket küldött a városba, ahová esto nyolc órakor érkeztek meg. Egy lovas különítmény a városháza «.lőu állott fet, agy másikkütön**». mény pedig a, öeszállásolásra" vonatkozó in-tázkedéeeke* tetto^meg.
A román királyi csapatok-megérkezésének hire gyorsan szertefutott a városban és a közönség nagy tömegei gyüleke4tek a vasúti indóház elölt és a Vilmös császár-uton. A lakósság barátságos érzülettel fogadta a ro-mán- királyi csapatokat és megnyugvással látta & fegyelmezett katonai feJlápá&t..
Az esti órákban Győrre érkezett román királyi csapatok tisztjei, közöttük a parancsnokló alezredes, a Royal-szállóban előre lefoglalt eísö emeleti \' lakosztályban nyertek\'\' szállást. Itt este 0 órakor az alezredes magához kérette Farkás Mátyás polgármestert, I\\lempa Kálrnáiie^r esto § t éa Németh Miklós alispánt, akikkel a további teendők felett ta-náoskozott. A tárgytláaok során kifejezésre jutott, hogy a román királyi csapatok győri tartózkodásának főcélja a rend ós nyugalom fentartása. A városi közigazgatást továbbra is e polgári hatóságok fejei fogják vezetni, mig \'a román királyi csapatok a rene és nyugáloní. fenlartásához szükséges katonbi asszisztenciát szolgáltatják. Az ezirányban szükséges intézkedések a város polgármesterével, a vármegye alispánjává ás katonai paratfcsn\'okáyal egy*w értőleg történnek. A vasúti forgalom teljesen, szabad, a román királyi csapatok parancsnoka azonban a rend és biztonság fenntartása céljából az állotnásfőnöksóg mellé egy román tisztet fog beosztani. szolgálattételre és ezek egyértelmüleg fogják a vasútok rendjét megállapítani, utazni azonban csakis a román parancsnokság engedélyével lehet.. ^
A Royal-szá\'lóban megtartott esti tanácskozás után a Royal-éttermében a román királyi csapatok tisztjeit vacsora várta, amelyen
I9IW. augusztus 22
ZAI.A
résztvottek a polgári hatóságok lejei is.. Este háromnegyed II órakor megérkezett a román királyi csapatok zöme is, gyalogság és tüzérség Clyórrá. A román királyi csapatokat a Károly vadászkaszátnyában szállásolták <1.
A nagyközönség figyelmébe.
Az ndott viszonyok folytán a pénz forgalomban zavarok észlelhetők. Oka ennek a közönség bizalmatlansága Ma respektálja ugyanis a pénzügyi kormány augusztus 15-én kelt rendeletét, amely teljes világossággal niegáHapitja a tanácskormány állal kiadott u.
iv szovjeíp3nz értékét
Mindenkinek be kell látni, hógy máról holnapra nem lehet a szovjetpénz! helyébe eredeti kék Osztrák Magyar Bank jegyeköt varázsolni. A ma fennálló állapot csak. átmeneti. Ha olvassa, bárki a kormány pénzrendeletét, akkor tudnia- kell, a birtokában lévő •sr.ovjetpénz mennyit ér és érte mennyi eredeti kékp-inzt fog kaonj, ha az Osztrák Magyar Banknál beváltja-
Az átváltáshoz azonban idő kell és első sorban meg kell várni, mig a bankfiók megkapja azt a mennyiségű kékpénzt, amely szükséges ahhoz, hogy az átváltást megkezdhesse. Köztudotnásu dolog az. is, hogy a román megszállás folytán és egyéb oknál fogva Nagykanizsán már tiz\' nap ótá setfí Budapesttel, som Wiennal nincs közvetlen postai összeköttetése. Mindaddig tehát amíg a postai forgalom helyre nem áll, teljesen lehetetlen a bankfiók számára kék pénzt szállítani.
A lakosság városokban épugy, mint a falvakban, saját magának ellensége, ha az ezidőszerínt forgatómban lévő bankokat át-, menctileg fizető eszköznek elfogadni, nem akarja, már áZtfn. ölm^l. fogya i*. Mert jelenleg a forgalomban lévő szovjetpénzen kivül, eltekintve attól a kevés kékpénztói, mely közkézen forog; nincs is más fizetőeszközünk. Mindaddig tehát, amig az Osztrák Magyar Bank meg nem kezdheti az átváltást, okvetlenül szükségo?, hogy akadálytalanul lehessen vásárolni szovjet pénzzel (névérték egyötöde arányában.) Bárki,\' aki ilyen pénzt elfogad, ezáltal megrövidülni nem fog, mert minden ewbec>, kivétel- AéJkül, . banknál.. annak, idején szovjetpénzt adj be, érte megfelelő értékben okvetlenül kék pénzt fog kapni.
Újból felhívom a közönség figyelitiét arra, hogy az Osztrák Magyar Bank eredeti (2000 szerián aluli) 200 koronásai és (3000 szerián aluli) 25 koronásai teljes értékkel, ugy szintén a 20, VI0 és 5 koronás postatakarékpénztár! jegyek, valamint a hamis 2 és 1 koronás bankjegyek ugyancsak teljes értékkel, a szovjet íOOkoranások (2QÖ0 szériával kezdődők) és a szovjet 25 koronások (3U00 szériával kezdődik) pedig névértékük egyötöd részével vagyis 40,\'illetve 5 koronával fognak a bank által kék pénzre elváltani.
\' Nagykanizsa,\' 1 #19 á\\ígü$ziü$ 21. \' Záborszky Zoltán.
.....-\'-v A> Oaslr.tk Magyar lUnk lugykanusai
fiókjának fonok«.
Dr. Dómján Lsjot, a vlrotl polgár-őraég psranosnoka fölhívja a várót lakot ®ágát, hogy ■ rend és nyugalom érdekében
" trrt tlktlmttok mloél tzámosabban ja
ltntkt«z«ntk, mivel az eddigi jelentkezét
ntm felelt meg t Itkottég htxtliattágábt
v*tett bizalomnak.
HÍREK.
augusitut\'
22 [
Péntek
NAPTÁR.
A nap kél 5 óra 03 percnyugszik 6 óra t- perc-
A hold kél éjjel 1 ura 23 : perékor, nyugszik reggel i óra \',49 perckor
r- Kollár fóblró - hivatalban. Dr.
Koller Istvánt, a nagykanizsai járás érdemes és kiváló főszolgabíróját a bolseviki uralom nyugdíjba száműzte. A boísevikiek bukásával persze rendelkezéseik is érvényüket vesztették ig\'y az általános szimpátiának, örvendő főbíró újra átvette a járás vezetését.
rr- A kiskanizsal polgárőrség parancsnoka. A rend és nyugalom fönturtárára a legközelebbi napokban Mskanizsán is megalakul a polgárőrség. A katonai állomásparancsnokság a kískahizsaí polgárőrség parancsnokává Hegedűs György tartalékos főhadnagyot nevezte ki, akinek a világháborúban tanúsított hősi részvétele biztosíték r.rra hogy a kiska-Mzsaí csapfct hivatása magaslatán fog állni* • — Szeptember 2-án kezdődik a színi szezon. Megírtuk, hogy a Somogyi Kálmán igazgatása alatt álló győri színtársulat szeptember és október hónapokra játszási engedélyt kapott a városi ■ (anacáfÓI. A főváros és j^idék legjobb erőiből összeválogatott társulat már e hó 2ű-án Kanizsára érkezik, és előreláthatólag szeptember 2 án kezdi meg előadásait a „Tul á n igj\' Krívánon" Című Farkas Imre operettel. \' A társulat tagjai közt találjuk Faltisy István énekes bonvivant, Vida Ilonka primadonnát. Csáky Szera szubrettet, Poór Miklóst, az Apolló kabaré közismert : művészét, Nagy Araijka kolaratur énekesnőt, Rúna Zoltán táncos komikust, Földest Sá,ndor hős- ós jellemszínészt, Dózsa Istvánt komikust -r . az. utóbbi .háropf az újpesti Népszínház volt tagja — BaUay Manci, táncos sabrettet, Tompa Irma drámai szendét, Somogyi Kálmán énekes-táncos bonvivant ab. A drámai hősnő szerepkörére vonatkozólag Somogyi direktor most folytat tárgyalásokat egy nevéé fővárosi művészi.óvel, akinek szerződtetése el6reíáthitó!ág nlnden igényt ki fog elégíteni. Egy tiztagu nő és egy tiztagu férfikar, továbbá egy 18 tagu zenekar teszi teljessé -a kivalú ^gyűlte**.., ^o^yi ..direktpry a társulat agilis vezetője valóban kulturát kivárt terjeszteni, amikor az összes modern darabok ós ujdo.nságok mellett, klasszikus régi müveket, sót operákat is . műsorára tűz. ügy a társulat tagjainak névsora egytől-egyig jónevü művészek, mint a^ finom gondossággal összeállított program garancia arra, hogy városunk közönségének egy igen kedves, minden igényt a legmesszebbre menőleg kielégítő színi .szezonban lesz része. A társulat hat hétig szándékozik játszani a nyári színkör színpadán, amelynek a lehető leggondosabb kitatarozási munkálatait máris folyamatba vették. Neg mulaszthatjuk el e helyütt még felkérni Nágyka\'nízsÁ müpfrtttló kÖzŐnségtJt; hogy színészeinknek, akik a diktatúra 4 ré mos hónapját szenvedték át Budapesten a akik igy méltán megérdemelnek már egy kis jólétet, kényelmet — ajánlják fel felesleges lakrészeiket, hogy .cserébe a nekünk juttatandó műélvezetért, jól érezzo magát váré «unkban a dőrék művészgárda.
— Adomány. Ö-ZV. Dénes Zsigmendné a kiskanizsai és a bakónaki hősök emlékére 6 koronát adományozott.
Eljegyzések. Tompa Jucikát Budapesten eljegyozte Fitzkó Béla Nagykanizsa. (Minden külön értesítés helyett.)
Fe/lner Ernő Zalabér, eljegyezte Waíters-dorfer Mariskát Kányavárról.
— Halálos szerencsétlenség Hévízen Fischer Aladár budapesti kereskedő, aki a keszthelymelletU Hévízen fürdőzött, tegnap fürdés közben a hőforrások körül lévő forgók egyikébe került*és ottveszett. Holttestét agyon égve órák múlva dobta ki a viz.
- — Megbízható klrek Erdélyből Hosszú hónapokon keresztül autentikus hirok nem érkeztek erdélyi véreink helyzetéről, sorsáról. A bolsevista uralom alatt pedig szinto hermc-tice el volt zár előkink Erdély, az úgynevezett hírforrások pedig, mint a tényok mutatják, megközelítőleg sem tükrözték vissza a valóságot. Most, mintha enyhülőben volna a helyzet az erdélyi közlekedést illetőleg. Erre vall az á körülmény, hogy bizonyos megszorítások mellett megbízható elemeknek és kereskedőknek megvan engedve az utazás, így étkezett szömbSiöh haza\'T. P. ssJázáÜo\'í, \' aki legutóbb hónapokat töltött Erdélyben. T. F., aki usszeutazta egész Erdélyt, ottani tartózkodása alatt, a többek között a következőket mondotta az ottani viszonyokról: Erdélyben mindenütt normális élet van, a lugpéldásabb rend és nyugalom uralkodik. A román megszállás nem jelent egyebet, mint román közigazgatást, Ott, ahol azonban többségben vannak a magyarok, az iskolákban zavartalanul folyik a magyar nyelvű tanítás és egyebütt is az összes magyar felekezeti iskolák autonómiája és tanítási nyelve érintetlen. Így pl. á híres nagyenyedi kollégiumban helyen van minden tanár és magyarul folyik a tanítás. Ezzel szemben a megszálló románok az összes volt magyar állami isko-Jáket ugyancsak államinak deklarálták, és azokban román nyelven folyik az oktatás, de a magyar nyelv mindenütt kötelező tantárgyként szerepel . Ami a megélhetési viszonyokat illeti, panaszra nincs ok. Erdély bővében van minden élelmiszernek és közszükségleti cikknek és az árak nem magasabbak, mint voltak a háború második évében;\' tiyaffrtátátükbán\' sem szenvednek semmi hiányt. Elmondotta a hadbíró százados, hogy Franciaország Szobasz-,trtpakwk vájó. ^ elfoglalása
előtt nyolc hatalmas hajórakományt irányítgatott oda. Közben bekövetkezvén Szebasz-topol eleste, á nyolc Hajórakomány gazdag kincseivel teljesen Romániának -jutott és azokból Galacon, Brailán keresztül Erdély is bőven részesedett. T. F. többek között járt Vízakna, Marosujvár ós Borszék fürdőkön is, ahol a régi magyar alkalmazottak majdnem kivétel nélkül szolgálati helyükén maradtak. A fürdőket a román klnéstár keceli, román nyelvűek a jegyek is. De jellemző, hogy minden egyes jegyen az erdélyi román tájszólás is fel van tüntetve, mert nagydn sok vidéke van Erdélynek, ahol a román nemzeti \'v&gü-\'i«ké3ság • "\'«fMreotate \' rtomr éríi *neg á romániai tiszta nyelvet. Ami , a megszálló románok magatartását illeti, azt lehet mondani, hogy különösen a tisztek szívélyesek, «eresik u társas érintkezést ugy a magyarokkal, mint ¿4. szászokkal.
Kérem azon lanllványalmal, kik a gyorsírást folytatni óhajiják. folyó hó 22-én délután 6 órakor lakásomon (Eötvös-tér 52.) megbeszélés céljából megjelenni szíveskedjenek. Rosenberg Mariska.
ZALA
191* augusztus 22.
Magyar katonai áll parság Nagykanizsa. 1295. ¿11. par. 1919. az.
A nyugaltnagyarországi katonai par.-ság elrendelte, hogy minden polgári egyén, leklnlellel a katonai ruházal és fölszerelés nagy hiányára, 48 órán belül a még nála lévő katonai ruházatot a nagykanizsai katonai állomásparancsnokság pólraktárába (honvéd laktanya) szolgáltassa be.
Olyan egyén, aki leszereléskor ruházattal a katonaság állal le|* ellátva, ha polgári ruházattal nem rendelkezik, egy rend ruhái visszatarthat.
Ezen redelel 2B-lg végrehajtandó Folyó hó 25-e után házkutatásokat fogok tartatni és mindazok, akik I. hó 25-e után katonai ruházatot, vagy felszerelést reltcgelnek maguknál, le fogom tarlózlallalnl.
Zslvkovlcs alezredes s. k. ailomasparancsnok.
A gőzfürdő
egész napon át nyitva 1 Borbély, tyukszemváfló és manikűr
zongorát keresek bérbe.
Hirdetmény.
Folyó évi augusztus hó 22-én, pénteken a tiszteliálás dolgában • kővetkező sorrendben tartoznak jelentkezni a felek a városi élelmezési hivatalban :
délelőtt 8—0 óráig 8041-8700 hatósági szám
9—10 . 8701—87C0
10-11 . 8761-8820 11—12 . 8821-8880
2—3 . 8881—8940 3 - 4 . 8641-9000 A jelentkező tartozik magával hozni a hatósági élelmezési könyvocskél és igazoló munkakönyvet.
APRÖ HIRDETÉSEK
Ellátásra két izr. iskolás gyermeket elfogadok. — Cim Dávidovics, Fő-ut 6.
Eladó egy 6 hónapos szép vadászkutya. — Cim a kiadóban. 1745
MmicIv ebédlő és hüllő eladó.
Cim : Zrinyi Miklós-u. 47. 1748
Keresek 1 éves fiam mellé magyar vagy német leányt ki volt már gyermekek mellett. — Fürst Józsefné, Sugár-utl7. ¡737
Cim a kiadóhivatalban.
1 nagyobb gyermek uiellé há zias Jólelkű nevelő kisasszonyt keresek. Németül tudók előnyben.
Cim a kiadóhivatalban. 1730
| Elcserélném 7 laüáaos bázunaat
| vidéki ház és föld birtokért. Értekezés Attila-I utca 12., tulajdonosnál. 1743
Eladó egy komplett vadász fölszerelés (fegyver nélkül) egy 6 szeres Zeis látcső, egy 10X 15-ös fényképezőgép egy nickelezett korcsolya, egy kisebb nivelláló műszer, egy villamos szobai légtisztittó propeller, egy öltözet férfiruha téli szövetből, egy pár 41-es box fdzős cipő, egy férfi és egy női télikabát, egy lábonálló kisebb vas takarék-tűzhely. — Fenti dolgok használt, dé kifogástalan állapotban vannak. — Cim a kiadóhivaltalban. -
Társalkodónői keretek idősebb beteg hölgy mellé, kinek ápolását is vállalná. Jelentkezhetnek: Király-utca 36. »z. alatt,
IskoSal tanulri, kis fiu vagy leány teljes ellátást nyerhet előkelőbb izr. családnál német nevelőnő felügyelete alatt. Cim megtudható: Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében.
Gazdatiszti állást kerts 32 éves nfls, 14 ávl gyakorlattal azonnali
belépésra. Krdekl3dők forduljanak Matán Ödön, Nagykanizsa. |57l
TŰZKŐ
minder mennyiségben kapható: GARAMV0LGYI és SZEM ERE dohány-nagyárudában I =====
ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA

Üzleti könyvgyár, könyvkötészet i^^r papirárnkeszites. ü^m Mindennemű nyomtatványt a legizlésesebb kivitelben keszit 6s legpontosabban szállít
Nyomatott: a .Zala" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató. BALOS OSZKÁR

NagikMiiu, 1918. Augumztu. 2S. Szombat.
191 *t*«>.
,_ tj■ |. L, MAHeiti\'
inmim biumiubii.
NAOYKANIZSA,
Sugír-ul 1
Zala Nyomdavillalat
Fó-ut 5. »x
Megjelenik hflIöklvHelt-felrolnd.nnap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak :
vidékre po&lai síét-küldéssel :
"egy hóra 25 kor.
Egyes u*m ira :
1 korona.
B^mUMtt « UKUM..UI1 \'.l.lon Te.

F6tzerkrut6 : TÓTH -ZOLTÁN
FAmunkatán é. laptula)dono* i C8IIXAG JBNÔ

HtrdeléMkct. nytn-leret é> nugt» közleményekéi dljsi.b*. «i.rtnf ve.» ------ M a kiadóhivatal.--
A miniszterelnök a kormány helyzetéről.
A bécsi lajli lantéi hazudik. — A kormánynak nem aflrg6> ai antant •llaaaeréic. — KttlttVldt rénmnék a lekér tenorról.
Budapest, augusztus 22. Friedrich j István miniszterelnök ma délelőtt fogadta az Esti Hírek munkaiársót, aki előtt a bécsi lapokban elterjedt válság hírekről és általában a kormány helyzetéről a következő nyilatkozatot tette:
— Arra a kérdésre, hogy van-e válság, csak azt felelhetem, hogy válság csak azok szemeiben van, kik állandóan válságot óhajtanak. Nincsen másról szó, mint az ország ügyeit a választások megejtéséig vezetni. Hiszen szeptember 20-áig csak türelemmel lehetnek azok a politikus urak, kik minden áron a saját receptjük szerint akarják megmenteni az országot. Mert akkor dönteni fog a nemzet. Lesz parlamenti többség, lesz parlamenti többségbe támaszkodó kormány. Azt a kormányt, mely a legáltalánosabb választójog alapján elrendelt választások utján fog létrejönni, minden külföldi állam el fogja ismerni, mert ez esetben az el nem Ismerés absurdum volna,.......
— Semmi értelme f\' csen annak, hogy egyes politikus urak állandóan az ittlévő antant tiszteket igyekeznek különböző irányban befolyásolni. Mindenek előtt választani kell, a nemzet fogja megválasztani a politikusokat és meg vagyok győződve, hogy. a mult nagy korifeusai nem fognak mandátumokat kapni. - , a ..~>.t.:
— Hogy az antant most elismeri-e o kormányt, vagy sem, az nem a legsürgősebb kérdés. Nem nagy katasztrófa, hogy szeptember 20-ig a különben nagyon kívánatos elismerés késni fog.
— \'A kormányzó személyére vonatkozólag semmiféle nyugtalanság nem lehet A magyar főldmives nép annyira ragaszkodik a kormányzó személyéhez, h\'>gy arról szó sem lehet, hogy ő a választások megejtése előtt visszavonuljon. A kormányzó a választások megtörtem« utéj» le fog mondani, vissza fog vonulni s a nemzetgyűlés összeülése után már nem fog funkcionálni. Az államforma tekintetében pedig a nemzetgyűlés összeülése után egy külön plebiscitum fog dönteni.
— Akik olyan ostoba rémhíreket terjesztenek, hogy Szent István napján a kormányzót megakartuk volna koronázni, a leghazafiatlanabb munkát végzik.
A béketárgyalásokról most még nincsen szó, hiszen a kormány elisme-
rése csak a béketárgyalások szémpont-jából lenne fontos, azonban nem fogunk elkésni a béketárgyalásokkal akkor sem, ha majd az uj kormány a nemzetgyűlés összeülése után fog a béketérgyalásokra meghívatni. Addig meg meglehetünk béketárgyalások nélkül is.
— Hogy a megszálló román hadsereg a kormánynak bármely tekintetben nehézségeket okozna, az sem áll, mert az ittlévő román katonai parancsnok a legnagyobb jóakarattal lániogatja a kormány intézkedéseit.
— Hogy a magyar halóságok még rem funkcionálnak mindenütt teljesen kifogástalanul, azt magam is elismerem. De meg senki se felejtse el azt sem, hogy mi egy teljesen szctzUllött országot vettünk át, egy teljesen dezorfcaniz£lt hatósági szervezettel. Tudom, hogy nagy élelmezési nehézségek vannak, de ez nem is lehet máskép. A bolsevista uralom semmiféle kés/letct nem hagyott hátra. Kormányra jutásunkkor bekövetkezett forgalmi zavarok és egyéb nehézségek gátoltak bennünket e kérdés gyökeres megoldásában, ugy, hogy bármily szomorú is a helyzet meg e tekintetben, néhány napig türelemmel kell lennünk.
A fehér terrorról elterjedt liirek túlzottak. Szomorúan kell elismernem, hogy különösen a Dunántui több helyén á népitélet kegyetlenül végzett a bolsevista rémuralom exponenseivel. Én a fehér terrort leghatározo.tabbtn elitélem és, minden erőmmel azon vagyok, hogy ez be-szüntettessék.
— Voltak e tekintetben szomorú esetek, de ezek, hála Istennek megszűntek és a szomorú átmeneten tul vagyunk. Hogy Budapesten a fehér terror sem üthette fel a fejét, az igenis a kormány letagadhatatlan érdeme, mert, ha a rendőrségen és egyes fogházakban történtek is egyes kisebb erőszakoskodások, még sem lehet beszelni -Budapesten fehér terrorról.
— A zsidóüldözésí szándék sem találta a kormányt készületlenül és a hatalom átvételekor az első intézkedések oda irányullak, hogy minden üldözést még a csirájában elfojtsunk. A kormány már számtalanszor hangsúlyozta, hogy a felekezeti gyűlölködést elitéli, ezeket a legnagyobb szigorral el fogja nyomni. Hogy a külföldi sajtó véres pogromról, véres fehér terrorról hasábokat ir, azt
csakis jó magyar barátainknak tulajdonithatjuk, de ném annak, mintha a pogromok tényleg dühöngenének.
MÉH i Mb JnralM.
Budapest, augusztus 22. Oombovárról jelentik, hogy olt. ma várják Pécsről az első vonatot es m|nden intézkedés megtörtént arra nézve, hogy a napokban már megindul Pécs é6 Budapest között a vasúti forgalom és ily módon lehetővé véljék Magyarország és Jugoszlávia között a rendes kereskedelmi összeköttetem.
liíetékrendezés a hadseregben
Budapest, aug. 22. A hadügyminiszter utasította a megfelelő ügygsztályt, hogy tegyen sürgÖ6 előterjesztést a hadseregben esz-közlendü illetékrendezes tárgyában. A hadügyminisztériumban, az a felfogás, hogy a szegedi kormány által Horthy fővezér hadügyminisztersége alatt kibocsátott iiletékrende-zés vétessék az illetékkérdés végleges elintézésénél alapul. Ez az illetékrendezés igazságos és szociális voltánál fogva Szegeden n$gy íregnyugvást keltett a nemzeti hadséregben.
Tárgyalják a magyar kérdést.
Saint Oermain, augusztus 22. Clemenceau miniszterelnök szabadságáról visszaért és csütörtök délután a legfőbb tanács ülésén elnökölt. A legfőbb tanaes « felaősziléaiai sztrájkkal, az orosz- és magyarországi helyzettel és a német-osztrák ellenjavaslatokra adandó válasszal foglalkozott.
A katonák polgári nevelése.
Budapest, aug. 22. A .Katonai Kiképzés Vezetősége" címen létesített ,uj szerv működése a tervezet szerint felhasználja a modern nevelés összes vívmányait és főleg a tiszti kérdésekben a demokratikus és igazságos kiválasztás elvén áll. Szoros kapcsolatot kiván továbbá a hadsereg és a nemzetneveló szervezetek között létrehozni azon célból,-hogy tisztjeink ós altisztjeink a nemzetneve lés munkájában alapos tudással vehessék ki részüket és az állami gépezet egyéb ágazataiban is megfeleljenek.
Kötelezi) az ármegjelölés.
Budapest, augusztus 22 Az országos központi árvizsgáló bizottság a budapesti és a vidéki rendőrhatóságokhoz a következő táviratot intézte:...... .
— Értesítem cimet, hogy a jogfolytonos» ság helyreállítása következtében a magyar, kormánynak az árak feltüntetését elrendelő rendelete teljes meftékben hatályban van. Minthogy az ebben a rendeletben foglalt ár-
¿ÁL A

augusztus 23
faUüatetati kötelezettségek betartásának különösen a mostani átmeneti idóttakban nagy jelentősége van, felkérem a cimet, hogy szigorúan ellenőrizze, hogy a kereskedők és iparosok az üzlethelyiségeikben; és raktáraikban lévő, oladásra szánt közszükségleti cikkek eladási árát a kirakatokban elhelyezett árukét is, az^idézett rendeletnek megfelelően feltüntetik-e és gondoskodjék, hogy ezen kötelezettséget elmulasztó ^kereskedő, vagy iparos ellen a kihágást. eljárás mffiinditta?séfr. . .,
Megnyílt a dunai hajózás.
Belgrád, augusztus 22. Troubridge ad mirális értesítette a jugoszláv kormán) t, hogy .a hajózás a Dunán Regensburgíól megnyílik.
Ábrahám ^ezsó a szegedi kormány miiködósóről.
£ függetlenségi éz 48-hh pílrt g>flléae.
Budapest, augusztus 22. A függetlenséglés 48-as párt hia \' délüifin\'válSSítmártyf "ütést tartott, amelyen Ábrahám Dezső, a szegedi kormány volt miniszterelnöke részletes jelentést tett a szegedi kormány megalakulásáról, működéséről és azon akadályokról, amelyek miatt csak az utolsó percekben tudták Szegedről csapataikat uinak indítani, anúkw rs a Peidl-kormány legelső : apjaiban a Duna-Tisza közén, illetőleg a Tiszántúlon előrehaladtak-ahol csak a változott körülmények folytán szakították féibe a főváros felé folytatott előnyomulásukat. A fczegedi kormány mindent megtett arra nézve, hogy eleget tegyen azon várakozásoknak, melyet a vórös terror megszüntetése tekuUeteben az ország népe hozzá fűzött Közreműködött a szegedi kormány abban, hogy az antaot legfőbb tanácsa infor-mációf&zerezzen arról, hogy a Peidl-kormány nem volt egyéb, mint a bolsevizmus folytatása. Végül bejelenti Ábrahám Dezső, hogy a szegedi kormány működését beszüntette ós csapatait es minden erejet a Fried.*ch-kor-many rendelkezésére bocsájtotta.
A nagy tetszéssel fogadott beszéd ha . tása alatt a párt a szegedi kormány önzetlenségéért köszönetet fejezte kj. Majd elgitározták, hogy a párt tagjait revízió alá veszik • abból a sze-m pontból,1 hogy mtíködósűk" nem\' el enkezett-e a pa t elveivel.
.. .v. . •
HÍREK.
— A szinügyi bizottság ma délután 4 órakór a városház kis tanácstermében a színházi helyárak megállapítása tárgyában ülést tart, melyre a bizottsági tagok ezúton is meghivatnak.
— A kommunizmus gazdasági pusztításai. A Budapesti Közlöny vasárnapi száma hiteles adatok alapján ismerteti azt a nagy gazdasági pusztítást, amit a kommunizmus az orosz államéletben okozott. A \' szomorú érdekességü cikk már néhány magyarországi adattal is szoigáV. Gftn^Danú>>iüi-gyár a bolaeviki uralom első két hónaljában 20 millió koronát adott ki, ezzel szembon be< é tele 2 millió korona volt, az egyesitett villamos vasutak deficitje jültut végóig 125 millió korona, as egyesített mozgókópipari üzemeké 5 és \'fél\'millió korona.
I
aofusitu*
23
Vidéki keresztény orvos, Vili. ik gimnáziumot végző leAnya rémére teljes ellátássá! helyet keres. Cim feltótelek megjelölésével ajánlatokat Dr. Fodor Aladárhoz kér.
H A f r A H
A nap kel 5 ora Of perc-\'kor, m> ttg»««k 6 óca 6$hpérc korj/| ■
A hold kel ejjel 2 ofc 33 Szombat pvck\'o nyugszik reggel 51 ór> I 2ö petc;<Q\'r
Nagybakónak
község becsületes .magyar népe előli minden \\ .humánusan gondolkodó embernek meg kell emelnie u kalapot. Ezt a cíolgos magyar- községet földúlták. ~ Kirabolták *»* pesti csirkefogók, u népét megalázták«; három bakójiaki polgárt ü legalávalóbb f módon legyilkoltak. 3 mivel fizetett ezért Bakónak nemes sziyjóságu n\'épe? Egész sereg budapesti éhező proletárgyerek táplálását vállalta el Önként, tisztán abból az érzésből, amelyet csak a vallás, az istenfélelem olthat a szivekbe.. S mély meghatódottsággal halljuk a hirét, hogy Bakónak népe el se eresztelte addig a pesti gyerekeketr- mlg a szentietvánnapi^bucsu örömeiben is nem részesítette őket. így flzeiett Bikónak azért a rémer~ napért, amelyei a pesti ferror-csapaf okozott neki. Ez a példa mtifat)a^hogy a magyar nép akar boszűt áünl a négy hónapos rémuralom kínszenvedéseiért, de elvárja, hogy a félrevezetett munkásság Is keresse azí az ular, amelyen át elválaszthatatlanul beleforradhat ismét a nemzetbe. Ez az ut a haiafiasságon át vezef.
— Á JÖvft héten megindul a forgalom Jugoszláviával. Beavatott helyről jelenlik: A Magyarország és Horvátorszák közti megrongált pályatest helyreállítását
ma éjjel fejezték be.. A pályatest átvételére ma egy jugoszláv és e^y magyar bizottság száll ki. Csáktornyára Triesztből husz vaggón z*ir érkezett Budapest részére, amelyet e hó 2ó-án fognak .iovaöb szállítani. E hónap 28-án már rendszeres vasúti forgatom indul meg Magyarország ós Horvátország közt, de utazni csak konzulátusi engodólylyel lehet. A táyir^- és telefon vonalak hely re állításán most dolgosnak.
Városi tauácsötés Tegnap délután tartotta Nagykanizsa város tanácsa rendes heti ülásót • dr. Pack István helyeU«j$ pc>lg4(> mester elnöklésével, amelyen a folyóügyek kerültek tárgyalás alá. Elhatározta a tanács, hogy a községi törvény értelmében mindazokat, akik 2 éven belül nem laktak a városban, ha erkölcsi tekintetben magbizhatásukat« vagy pe*g hogy létfentartásukról a község megterhelése nélkül gondoskodni képesek, igazolni nem tudják, megvonja a letelepülési engedélyt. A lakáshivatal mindazokat, akik 1917 augusztus l-e után költöztek a városba, fel fogja szóltitam letelepedési engedély beszerzésére. Aki ezt záros határidőn bolül — szeptember l-ig ~ meg nem teszi, karhatalommal fog a városból eltávolíttatni. Szigorú bejelentési kötelezettség alá esnek a háztulajdonosok is, akiknek kötelessége az ilyen lakóikat bejelenteni. Foglálkofcott a várost tanács Somogyi színtársulat játszási engedélyével is és elfogadta a művelődési bizottság javaslatát, vagyis a játszási engedélyt megadta. Holnap délután 4 órakor ógy bizottság fogja megvizsgálni az arénát ós meg fogja állapítani, vájjon
tüwendészdti szabályoknak,, ;tn«gíe£el-aj Iparigato!. ányt nyeflfoK a következők ; Szántó Vilmos \'kereskedelmi . bizományi ingatlan forgalmi ügynökség," Gál Lász\'ó üveg- és porcellán kereskedés, Lichtscheindl Pál vas-és vegye »kereskedő! mi ügynökség,. Tóth $án<* j^o. vegyes kereskedé s és Bien .Gábor fűszer, csemege, .gyarmatáru |és dé\'igyűmölcs Ures-kedelem ;foiyt«tfásíH Döljrentei Gábor, városunk egyik önérzetes sza\'oóiparosa bekü\'dte a városi tanácsnak iparigazolványát, azzal a kérelemmel, ho.\'y -részére\' —■ aki oze.-. ¡¿a/.ol-ványt annak* \'idején az in\'éiő biz »ttsngiójt kapta s amelynek törvényességót nem haj\'andó •elismerni-— uj-«igazoíványt állhsanak ki. ti -városi t.irjacs a »derék szftbójm^ter kérelmét késjfc^éggft) teljesítette.. j . \' |
— A polgárőrségre összcirt i-iö—.ikal-mazóítakht tfWkárem, \' hbgy *níá öélutnn 3. órákor á^rendörsegnél \'fegyverek kiosztása végeit megjelenni szíveskedjék, t>r. Dómján Lajos vármegyei polgárőr p.ara,ncsnok.
— F^lJjlváS. A nagykanizsai Iparterület katonaviselt tagjait ezennel szeretettel kérjük fel, hogy a polgárőrségbe leer>űő belépés Céljából, Jólyó hó \'¿4—25-én délelőtt az ipartestületi jegyzőnél jelentkezzenek Elnökség ■ -w
— Felkérem azokat az „urakat, akik a> polgárőrséghez 24 órás vasúti szolgálatra jelentkeztek, ma délután 3 órakor jelentkezőnek Babits főhadnagy urnái, a vasúti őrség parancsnokánál (az állofoáson)\' okmányaikkal együtt.
—- Osztrák ntaszlagolás Vasmegye-németnyelvű községe-ben lelke.len agitició folj\'.ft. Felelőtlen .»tájer agitátorok lepik el a kc-iségeket és arra aharják rávenni őket, hoijy szavazzanak az Ausztriához való csatlakozásra. Ilyen agitaciós gyűlések voltak vasarnap Nemctujvár és Szentgotthárd környékén. Az Utóbbi vidéken az agitáció összetűzéssel is jart, melynek eredménye .1 halott ós 3 sebesült volt. Az agitátorok főkép azzal csalogatják a nipe\', hogy ha Ausztriához csatlakoznak, akkor majd bu lesz váltva a fehér pénzük jó kékpónzre. Persze mindebből egy szó se igaz. Tessék, próbálják meg jó német polgártársaink, vigyék oda a fehér, pénzüket a stájer agitátorokhoz, azóbtsák. M őket,, iiftgy diának érte kék pénzt. Majd akkor mindjárt meglátják, hogy hogyan meglépnek onnan a furfangos kortesek. Persze azt is olhallgatják a:stájer ügynökök, hogy mit ígér az osztrák kormány a csehországi németeknek. A«, hojjy majd az onnan kissorult német tanítókat, jegyzőket, hivatalnokokat el fogja helyezni az Ausztriához csatlakozó magyarországi községekben, mert a most Qtt alkalmazott magyar taniiókat stb. a csatlakozás után az osztrák állam ugyanis el fogja bocsátani. Ezenfelül a stájer agitátorok azt is hirdetik, hogy a nyugatmagyarországi nagybirtokokat föl fogják oss-tani. De azt nem mondják meg, hogy kik között! Ugyanis az osztrák kormány WkÜV döttei is hívogatják a Csehországhoz csatolt német vidék parasztjait, hogy hagyják ott Csehországot, költözzenek át a Magyarországból átcsatlakozó részekbe, mert a kormány az ottani nagy ós közép birtokokat el fogja venni mostani tulajdonosaiktól ó* fölosztja a Csehországból kivonuló német-osztrák parasztok között. Nagyon téved tehát a nyugat-magyarorszagi német kisgazda, ha azt hiszi, hogy neki is jut májd a fölosztandó határ-| széli nagybirtokok földjéből I.
augusztus 23
<» Szlníizelnkról A győri színtársulat
titkára Poór Miklós, az Appoló-kabaré jónevű művésze tegnap óta vifosunkoan tartózkodik, tioiy megtegye azokat az előzetes íntézke-\' de,ek«t,,mety;< hivat«« vannak az uleí szim-szozont külsőségeiben is tökéletessé tenni. Ma vizsgáljik meg az arénát tűzrendészet! szempontból, aminek moatö«én:e^u:áa azonnal megkezdik az aréna renoválási munkálatit. — Maga a társulat — mint megírtuk — 2d-án -frkeziK.. .Nagykanizsár«. Beszélgetett folytattunk Poór Miklóssal — ki van olyan jó
niint amilyen lstiier:i:evü művész — S aki a következő tlikókat\' árúllá el. a társulat \' tagjairól: Vida Jiouka.a legjybb vidéki frí-niadonna. Hogy a fóvarosbai 1« mennyire méltányolják képességeit, azt ml sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az idén három fővárosi szerződést ajánlottak Tol neki: két operett« színház, ás egy kabaré. Vída Ilonka aionban, ki legnagyobb sikerei: eJdig is a a vidék metropolisaiban aratta, hü maradi a tii-ás vidékhez és leszerződött a győri társulathoz. — ffiuiy Istvánról nem kell többet megemlíteni, mint hogy ezeken keresztül kedve tce volt Pozsonynak és a Buda—temesvári szí társulatnak. Tavaly a FureJi\'azintársulatá-ho- szerződött s ha n szorzódéit fel nem bontják, már tavaly K»nü»ara -Jjerü.. Most nagyon örül, hogy végre mégis sikerűit Kanizsára eljutnia. — Somogyi Kálmán, a direktor elsőrangú táncos komikus. Dühös, mi-ko- igazgatói érdemen dicsérik, jó szinosz* ak tr lenni s tud is. — ödlláy Manci táncos-subrette egy éven keresztül a Royal-orfeum művésznője s mint Ilyen a pesti közönség elitjének a kedvence volt; Két hibája van:; nagyon szép és. nagyon jó színésznő. — Meg kell emlékeznünk még a társulat nagy szerű zenekaráról, amelyben a 48 házi gyalogezredünk több volt zenészét fogja felismerni a közönség.
— Szombathelyi hírek bandérium ét lovas tiszti küldöttség vezetésevei, va\'óságos eleven sorfal közt vonult be székvárosába dr. Mikes János megyéspüspök, akit a kommu-n»ta uralom hónapokkal előbb száműzött. A fogadtatás leírhatatlan volt s a fópáizloff kmnyakig megind tolta. Az ünnepi nagymisét a püspök mondta — Szombathely város p ilKáraieuMre a gyufa árát.-dobozonként 32. fi lérben állapította meg,.,— A ssombal.helyi h.tosági husszákben naponkint lóhutt 1« niirnek ki, kilónkint 18 koronáért.
— A Tornaegylet ismételten ertavu 4. tagjut, hogy ma szombaton délután 5 órakor a tornateremben taggyűlést tart.
— Meghívó. A Nagykanizsai tornaegylet folyó hó 31-án vasárnap délután 3 órakor a vár.sháza közgyűlési termében rendkívüli közgyűlést tart, amelyre az összes tagokat tisztelettel meghívja a vezetőség — tárgysorozat: I. Titkári jelentés 2. Pénztári jelentés. 3 Az alapszabályok módosítása 4. Kaetiegoa indítványok, ..mélyek a közgyűlés ""gkeidéso élőit a titkárnál bejelenteridók 5. A tisztviselők ós a választmány megválasztása.
Bekeházi gazdaságunkba, mely cirea 1300 hold, azonnali belé-" péare önnélló ::
gazdatisztet karasOnk,
Löwensleln Jakab és Ignálz. 5 Zalaegerszeg. "
A magyar fatu áldott szive,
Haiaoitoiek a peatl gyei-ekek.
Az fnternaclonáMval jouafc — ístánildd meg a magyart felemeló hangjai mellett távoztak Saent István napján regget a buda-pesti nyaraló gyeFmékek Nagykanizsáról ós vidékéről., •
Először Kiskanizsáró! érkeztek be a gyermekek bőven megrakva ajándékkal, ma-ly.et.talyigán, é*.hátizsákká hoztak.be
a nevelószüiök. Ezután hosszú kocsisorokban a zalaszentmiháM, a zalaszen-baiázsi, homok-komarom: és hosszuvölgyi nyaulp gyermekek, kik az itt tálött négy hét alatt 5—8 kgramin súlyt nyertek eshztok. És megtisztult le kük és gondolatviláguk azon téveszméktől, melyeket — mint ők mondják — nem a szülők, hanem a megtévelyedett pesti tanítók oltottak biléjük.
Nem voUak ea«jk fenevad küly kök,r csak éHéfcő magyar gyermekek voltak, kik fogékony lelkűidben haza viszik azt az igaz falusi magyar szeretetet, mely hazafiasságból, mindent átható emberi sreretstbő. és Istenfé\'elembő:
"r\'al . " \' Z k
Nagykanizsán Jtöő gyermek és 18 felügyelő személy sorakozott a vasúti állomáson, de minden faluban visszamaradt 4—5 gyermek, kiket nivslőszU\'őjüktól még , karhatalommal sem lehetett volna t!-I hozni
Euek majd csak vakáció után térnek hasa. Minden falusi katholikus papnál maradt pár gyermek. A derék lelkészek saját költségÜKOíti szállítják ha:a, mikor az iskola megkezdődik. (Az agyonsanyargatott, kifosztott Bakónak község Mutter plébános vezetése alatt kt jelentette, hogy addig a gyermekeket nem eresztik ei, mig nem élvezik a falusi bucsu ötöméit. A bucsu Szent István napján volt, s így a bakónaki gyermekek péntek ceggel utaztak el.) Megmutatták a becsületes zalai falvak/ hogy mindent cierhet a ajakak magyar szeretete és semmit a dutva vörös terror.
A gyermekeket Seress Lajos miniszteri biíto,sv0s■ Füredi .Jjtno.^ városi levéltárnak indította útnak és indulás előtt Füredi levéltár-noft^kovetkezőleg búcsúzott a gyermekektől:
— Kedves gyermekeim! A gyűlölet je-gyébfen jöttetek és a szeretet jegyében mentek haza. Fájó szívvel láttam kezetekben a rombolás jelképét 2 kommunista lobogót, s örömtől könnyes szemmel látom most a magyar becsület jelkópét, a piros-fehér-zöld zászlót. Láttátok a polgárok szeretetét; a falu becsületét, me\'yet nem a kommunizmus . agyréme öntött beléje, hanem az Isten ós haza szeretete. Ha haza mentek, mondjátok el otthon, mit tapasztaltatok-. Ha van családotokban , megtévelyedett^. yjgyét.ek . elébe.,. a. , magyar zászlót és a magyar zászlót e$ a magyar becsület jelvénye előtt fogadtassátok meg velük, hogy mindig magyarok fognak maradni és megtanulnik imádkozni. Ti ezt megtanultátok. Bízom benne, hegy becsületes lelketekben tapasztalataitok maradandó gyökeret vernek: magyarok és vallásosak lesztek , |,
Ezután kezdődött a bucsuz <s. A kér ges tenyerű becsületes lelkű paraszt és a pesti gyermek összeölelkezve sirt a válás pillanatában.
A vonat 6\'35 perckor »Isten áldd meg" akkordjai mellett indult el, hogy az uton Rócse, Galambbk, Karos, Kiikomárom és Ko-márváros nyaraló gyermekeit felvegye és vigye Budapestre. _ . \' f* T :.
12080.1910.
Tárgy: A budapesti államrendőrség őrszemélyzetének szaporítása.
Hirdetmény.
Belügyminiszter ur rendeletére közhírré teszem, hogy a budapesti államrendőrség őrszemélyzete jeiomekeny mértékben mag .íog szaporíttátni. Akik hivatást éreznek magukban a rendőri szolgálatra, haladéktalanul jelentkezzenek Budapesten az államrendőrség őrs^e-r melyzetének főparancsnokságánál Masoivi-utca V. sz. alatt. Jelentkezők személyi Okmányaikon kivül tartoznak az elsőfokú rendőrhatóságtól megbízhatóságukat igazoló bizonyítványt is bemutatni.
\' Egyben figyelmeztetem a budapesti au lamrendőrsóg állományába tartozö távol.évő őrszemélyzeti tagokat, hogy szolgálattételre azonnal jelentkezzenek, mert különben álláíU-kàï vesztik\'. . .... .. .
Nyugdíjas őrszemélyzeti tagok, ha magukat szolgálattételre képesnek tartják, szintén jelentkezzenek.
Nagykanizsán, 1019. augusztus 22-én.
Dr. Prack István s. k.
• >- v y *t» P0,$MmWt- 1
> in; ., M fsKf-Tf
Hlrdetmény.
Közhírré tesszük, hogy e hó.23-án e* 2ő-én alábbi hentesek és pedig :
Darvas János, Varga Kálmán, Bcíerl Testvérek, Szabó András, Frk Jánosné, Hogeilüs György, Lackenöacher Ádám, Simon József, Szabó Lajos, Petrics György, Polgár Sándor, özv. Dáv.idovics Ferencné^/>*v- vVidákoyi£i8 Istvánné, Furmen József, kein Ernő, ás Ait. Fogyasztást Szövetkezet által kizárólag helybeli lak)sok részére hatósági hus és zsirsza-^pg kiméretni. . £ . -j g s¿¿j A zsirszalona csak augusztus ll-ik, illetve szeptember I-ső felére esedékes jegyek ellenében adható ki. .....—.................-
Figyelmeztetjük az érdekelt; henteseket, hogy a hatósági hus es zsirszalonnával egy-ídőben...üzleteikoea semmiféJe. más húst, vagy szalonnát kimórniök nem szabad és hogy maximális áfákat Szigorúan betartani kötelesek. Nagykanizsán, 1910. augusztus 22-ón.
Közellátási hivatal.
"ÍHÍgyTtlíftrZsVVáró\'í\'láVáéhWátáTí^^\'1\'"
^Hirdetmény.
Minthogy a lal^shív.tal megüresedett bútorozott szobák felett nem \' rendelkezik, a 2ó-án ideerkező szintársuUt elhelyezése m íjd-nera lehetetlen. Kelkéreuk tahái a vfevi intel-ligens közönsége, hogy aálküHahatő bútorozott szobáit kizárólag « színtársulat tagjainak elhelyezhetese céljaira ajánlj, f.l . á. ezt a lakáshivatalnál (városház középső lápctS, I. em )
azonnal jetentta-by—y.....——--— *
\' \' Nagykanizsa, I9IP. aug. 22. n
A \'árosi lakáshivatal - -.....Novai, »¡jegyző: ,:•«•
likaláiflak Mjel cílátAat
nyerhetnek izr családnál, t\'lm a kiadóban. ■ -
Korcsmai „áztatok tladák.
József főherceg-ut 61. sz. Földszint. -————________
Két középiskolát végzett. Jó házból való Hu tanulónak felvétetik. Fant József, Nagykanizsa.
4.
ZALA
1919. augusztus 23.
I2122/1S19 I7&7
Tá-fjy : Pályázati hirdelmény 1 középiskolai tanári és 1 tornatanltdl állásra
Pályázati hirdetmény
A nagykanizsai r. kath. főgimnáziumnál betöltendő 1 középiskolai (magyar-latin szakos) tanári és 1 tornatanitói állásra pályázatot hirdetünk :
A középiskolai tanári állásjavadalmazása 2600 kor. évi kezdőfizetés és 700 kor. évi lakbér, a tornatanitói állásé 2000 kor. évi fizetés és 420 kor. évi lakbér.
Pályázati határidő 14 nap.
Pályázati feltételek a városi tanács iktató hivatalában betekinthetők.
A választás kitűzése iránt a pályázati kérvények beérkezte után intézkedünk. Pályázati kérvények a városi tanács iktatóhivatalába nyújtandók be.
Nagykanizsán, 1919. aug. 21-én.
A VÁROSI TANÁCS.
l»r. Prack
h, polkáimé,Li.
APRO HIRDETÉSEK
GazdallsztI állást keres 3» éve« nös, 14 évi gyakorlattal azonnali
belépésre, ÉrdeklSdők forduljanak Matan Ódon, Nagykanizsa, 1751
Keresek I éves flaaa mell* mígysr vagy. német leányt ki volt már gyermekek mellett. Fürst Józsefné, Sugér-ut 17. 1737
Zongorát keresek bérbe;
Cim a kiadóhivatalban.
EgyJÍ tanul« felvétetik Deutsch és Eichner cégnél.. 1740
Iekolal tanuló, kis fiu vagy leány teljes ellátást nyerhet előkelőbb Ixr. családnál német nevelőnő felügyelete alatt. Cim megtud-,hato j KiöChel Fülöp fiai kónyvkaiMkedéseben
8«>bal«áay kerestetik vidékre jó fizetés és Bánásmód mellett. — Bővebbet őrangyal- gj\'ógysicrtáj, Deák-tér. ¡0.
Cim : Petőfi-ut 12.
17f>4
Mérnök, nőtlen, keresek egy vagy két csinosan bútorozott lehetőleg utcai és külön bejáratú, Mobét asmaalra „Tiszta jeligére. 1756
S ágy, 1 madrac éa kétféle
■xekréur cl^dd,.Munkásotthonba a gondnoknál. 1760
37-ea Háaa, »(anaáia, ti nona nfil clpffk eladdk, Cim Kinizsi u. 17
Oki. lazds álléet k<rei Cim
kiadóhivatalban. 1762
Egy jó házból való flu tanoncai felvétetik Hoffmann és Frank rövidáru nagykereskedésében, Nagykanizsán. 1704
A gőzfürdő
ismét üzemben és állandóan nyitva van.
öngyújtók és tűzkövek a legjobbak a világon !
Se*.

A Nagykanizsai Tárhazak igazgatósága, felügyelő-bizottsága és tisztviselői kara mély fájdalommal jelenti, hogy tisztviselője
Tausz Jenő ur
folyó évi augusztus hó 21-én elhunyt.
A megboldogult 19 éven át volt vállalatunk ügybuzgó, hű odaadó tisztviselője, ki mindnyájunk nagyrabecsülését és szeretetét megszerezte.
Emlékét hálás kegyelettel őrizzük I
Nagykanizsa, 1919. augusztus 22.
Zala nyomdavállalat
Nagykanizsa
TELEFON: Tt.

könyvgyár, könyvkötészet, papíráru készítés. Mindennemű nyomtatványt a leg-izlésesebb kivitelben készít és legponto-:: sabban szállít. : :
Nyomaton -, a .Zala\' nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató. Balog Oszkár.
KLVl. évfolyam
¡iinmtWl tatliltMnlil:
MAÍ1VKANI7.HA,
Sugár ul 4
Zala Nyonidavállalat l ó ul 5 fl
MtgjtltnlkhéttSklvílelé. vei mindennap kofarrjfgel
W" Ezen szám ára 80 fillér.
Napyl.,^,, Augu»*«u« 24. Vasárnap
192 »iám.
POLITIKAI NAPILAP.
figyes szám ára :
korona.
9url"éitaa««l M«Mhlv«Mlt fvtcfoa 7«. Nyomdal Itlcfon 117.
Főszerkesztő: TÓTII ZOLTÁN
Főmunkatárs és laptulajdonos: CSILLAG JENŐ
Hirdetéseket, nyílt-terei és magán közleményeket díjszabás szerint ves. a ■ tel a kiadóhivatal.
Vonalzavar és egyéb nehézségek miatt mai IjinszámunK csak két oldalon jelenik meg. Ara 50 fillér.
Bokányit letartóztatták.
Budapest, augusztus 23. A Magyar Távirati Iroda jelenti: flokényl Dezsőt, ki a tanácskormány idején mint\'hadtestparancsnok teljesített szolgálatot. a rendőrség pénteken letartóztatt», ahol szombaton délelőtt hossza s?n kihallgatták. Bokányi ügyében a nyomozás meg folyik-Előreláthatólag hétfőn a gyűjtőfogházba szállítják.
WíIsoíi a német gyarmatok sorsáról.
Sslnt Qermain, augusztás 23. Mint a Malin jelenti: Wilson elnök a szenátus külügyi bizottságában tárgyalásokat folytatott. A targyalas során kijelentette, hogv a német gyarmatok szétosztására vonatkozó szerződés ceak ideiglenes é« a népszöveiség .ho.zzájáru-. lásától ftlgg, mely egyedül léptetheti azokat éleíbé.
Amsterdam aug. 23 A Temps jelenti Washingtonból Wilsan elnök a szenátus külügyi bizottságában tartott értekezletén elismerte, hogy J »pán a békekonferencia bizottságától$zuveréniUíd papolt.Koreára és Moii-golorizóg egy részére. Hz nem történt volna meg, ha a népszövetség már létrejött volna.
Angol kölcsön Kelet-Európának.
Satnt Qermiin. augusztus 23 A lapok jelentik Londonból, hogy l. iyd Geo.ge a sajtóhoz iiilez.lt nyílt levelében magyal «zatnt Itiz legutóbbi. tie.,z«d«h"t ,«»j«j»j4ii|i, |io«v . h>i-landó CÓO millió fi tinkig terjedő ósszegiil meg-sravazni Kelet-Európa bizonyom részeinekel-látésa céljaira Ezzal inegkontiVIfi az cxpedici ókat Szerbia, Románia és Lengyelortzág kii-lönbilző vidékeire.
Salnt-Q.rmaln, auguszlus 23. A lapok jelentik, liogy a legiöbli tanács tegnap az albízottsági illésben a német-osztrák ellen-javaslatról előkészített jelentésekel vizsgálta meg és megállapította, hogy az egyes této lekre nézve ellentmondások kelelkeztek. A jelentéseket az egyeztetési bizottsághoz ula sltották Vissz«, metynek" a -kiegyenlítés«,kell létrehozni.
Megcáfolják a montenegrói felkelő »röl szóló híreket.
Belgrád, auguszlus 23 A dé\'szláv sajtóiroda a párisi iroda által állítólagos montenegrói felkelésről és arról trrjeszfelt híreket, hogv a felkelők sikerrel harcolnak és a hegyekek uraljak — Miklós voli király hívei közé tartozó emberek koholmányának nyilvánítja Éppen ilyen légből kapott az a híresztelés, hogy a sz-rb, horvát \'s szlovén kirá\'yi párt a királyságot négyes szövetség alakjában ujjá akarja szervezni. \'
Lezuhant repülőgép.
Béos auguszlus 23 Az asperni repülőtéren ma egy Caproni lezuhant és darabokra \'ört. Utasai, — négy olasz katonai »:emcly — "yomban meghaltak i
Zita volt királyné fivéreinek kitüntetése.
Salnt Qorm»in, augusztus 23.\'Hivatalos közlés szerint a belga király Sixtus és Xavér, pármni herc«g*knek, Zita volt királynő Jivér«iv nek a legna«vnbt> knionai kitüntetést, a belga Lipót-rendet adományozta. A kitüntetés okául azt jelöli meg a kinevezési okmány, hogy amaz., értékes szolgálataikert, melyeket a belga hadseregnek tettek, valamint az ellenség előtt tanusilott vitézségükért nyerték e kitüntetést.
A legfőbb tanács tárgyalásai.
Sai.it Qermain, augusztus 23. Az Echó de Paris szerint elvetettek Morley angol kiküldött azon javaslatát, hogy nz osztrák békeszerződést gyökeresen dolgozzák át. A lő inegbizntt utasítást kapott, hogy a békeszerződés nála Hivő anyagánnk lényege» tartalmát ne változtassa meg. hanem . csak öntse megfehlö formába A loglőbb tanács kijelentette, hogy esni.\' -akkor* "főg tíOYá\'iSkOTini "m alapvető kérdésekről, ha az Aimtriának adandó válasziervezolei más isméi i.
Pária, augusztus 23. A Reuter ügynök-, ség jelenti: A leglolíii tanács Úgy döntölt, hogy a német kormány kapja a megbízást Fehősziléziában a rend fenntartására. Lengyel csapatok \'c\'sak \'tikkor ruehntn^k Kehőnzit^eiába, ha ezl Németország kéri.
Lyon, augusztus 23. (Szikratávirü.) A \'szövetségesek, legfőbb tanácsa tegnap meghallgatta a katonai szakéi tők jelent V> él Lit vánia kiürítéséről, azután foglalkozott a ke leli tengeri tartományok helyzetével és végül jóváhagyta a némotosznák békeszerződés kalóriái" és há\'ditSiYgetészeti *nr«dt;k al t.waaiw
Salnt Oarmsli, augusztus..23 Az Rcjair szerint Tlttonl tagnap pana^zkodo-t Balfournál amiattiimért Sir lleadluin Morley a békekonferencia angol tagjai -igen - barátságos magatartást tanusit Ausztiia irányában Balfour megnyugtatta Tittonit és azt mondotta neki, hogy Angii.» korántsem szándékozik Olaszország jogos igényeit korlátozni Arról van szó, hogy Olaszországnak bizonyos összeget kitevő követelni valója van Ha Ausztria nem bírja- ki ezt a terhet, akkor Anglia felfogása ««\'tit a dunai i»woHrcluában, kel^tK^},Aüt\\l>i Államoknak h ki kell venni részüket a teherből.
A mexikói konfliktus
Saint-Oermain, nugus ¿tus\' 23\' *A Mai irt jelenti. A\'mexikói, kormány megbizta newyorkí Ügyvivőjét, hogy az amerikai caapaioKnak Mexikóba való bevonulása ellen fornaiisan tiltako zék és követelje azok halad >ktalan vfssz\'ívoná sát. A Chikago Tribüné jolejjtése szeriui B.ker hadügyi áÚamli kár kijelentette, hogy a büntető expedíciót még nem szándékozik vissza rendelni. A rablók üldözése tovább folyiií. A Daily News szerint a határszóleken nagy az izgalom, az ottlakó mexikóiak elhagyják az Egyesült Államokat Egy amerikai katonai repülőre, ki n határon átrepült, rálőttük,
A Mura mellett megtámadott .nagykanizsai kereskedők.
(őaiál tudósítónktól.) A Mura tnelLu, de meg magyar területen allilólagos szerb kotqíia.k rezéről oly súlyos Inzuliu.-? ért több Uür;ykdiiÚMÜ polgári,\' diiiítől «V jügő^Zláí\' parunc.suok: dgnuk olighd van ludoitiasa, ~ intencióinai ózonban aem.twescire sen» ■egye/-tc\'theio o.vi / r. Tíguűp«lö|i t (irt ént, hogy Práger l\'erenc uieszdro» éa fíein belu mdrh,ikere»kedö Mura líálktird utuztdk, hogy Otl indthtikul vt:gyen«:k. Az országuion uegy luV\'iiH, M/crb uitilofmlbt vlaelrt egyen ps egy civil idiuddt rujnk » Prugert minden s/.ö nélkül elvtíi&K, indjtl d ket emberi kéuyszeri-leiltk, hogy vessenek,, le inuguhról uiiuden ruhaneműi. A pdrdiicsuak kénytelenek voliaU engedelmeskedni, mert töltütl fegyverek csöve meredi rájuk. A levetkőzteleli Prágeriől a*-Ion elVKiiektfA>6. yuo koróna kékpénzt, íovabbá az dranyorálai és dranylóncót. (¿einríé) c«ak 1000 koronn kekpen/.l és egy ezihl óraf tdldiidU .y:>. ezt nem iá b.utlpn.jk. Prdger é.s lár.jjd, «műkor Idinddöiktól inegs/.alKidiilMk, a/ouiidi jelentest leitek d haltirre.időr?égnéi éa a azerb őrségnél. A s/.erb őrség pdiancs-uoka meghoirdnko/dsadi érleslllt a/, esetről s a legszigorúbb vizsgálatot helyezle kilatáhbo.
Ünnek meg is leli a részbeni sikere, mert d iduiddók közül a polgári ruhás egyéni elfoglak. Práger pénz.ebőltfd&OW koroitdi Idlaitak uala. Allilása .szerint ennyil adtak neki d katonák, dkik vdlószinüleg színién luiiuaio-uiii IvéxrekerUlhtík.
Állítólag ugyanesak\'szcrU-kalöiíak Alig vdi iidl uegy veimig y dorob indrhat ha) loiidk dl Murdközb^, dinelyek Pécsei, bux-bauiii, Wtndisch éa Deuisch nagykanizsai HiaFh^Kef^ke^ő^lH.I^Wniial voltdk. ezenkívül Deuisch iiidráakeréftKea^f, \' ák\'incl "í\'80,000" korona kékpéux volt, a katonák lejartózialjak s Alsóle.idvára kisérték.
A jugoszláv fia/lek és legények eddig a leghumánusabb bánásmódot lanu»ilo,Iák a karílzaui kereskedőkkel szemben s valószlnU, hogy ezúttal is csak félreértésről, vagy egyéni akcióról van azó, amelyei a Jugoszláv csapatok parancsnoksága bizonyára szigorúan meg fog torolni.
— Érettségit kell lenni. A bolsevik!
uralom az i»kolakat is .megreformálta — , mai\' tudnillik a maga módja szerint. A tanárok előadását, meg áz osztályozást bizaimi fiuös-kákkal ellenőriztette, — az érettségit pedig egyszerűen eltörölte, illetve az érettségi bizonyítványt A£ osztálybi7.ouyitvanyHyal pótolta. Amint azonban a főgimnáziumi hírekben olvassuk az érettsügízÓBtŐI így megmenekedett diakoknak mégis csak maturalniuk kell. Elhhszük, hogy az érdekelt diákok azóta sokat felejtettek. MegénjÜk azon aggodalmu-k.u is, hogy talán olyan tanárok elé kerülnek, akik a7. o buzgalmukat, tudasukat nem is-miyik, hogy más a módszerük, mint *a régi tanar.okó volt. Ámde különösebb aggodalomra semmiesetre sincs ok, mert a tanári kar bizonyara mérlegelni fogja a diákok nehéz helyzetét s akik valóban szorgulmas tanulók voltak, — megfogják kapni az érettségi bi Zönyit>\'ányt, mivel a tanulmányi eredménynek az iskolában nyoma van.
ZALA
1919. augusztus 24.
HÍREK.
— Megérkezett az amerikai *»lí. —
Budapest éhező, szenvedő lakosságénak örömünnepe less h logköaelebbi napokban Mor-t-kózbŐl — hónapok óu először — berobogott Nagykanizsára az első vona», amely Trieszt bői huszonöt vaggon amerikai zairt szállit Budapest népéntík Huszonöt vaggon zsir nem sok, de a pillanatnyi nyomoron enyhiive lesz s az első amerikai száll tmányi hamarosan követni lo.ja a többi. A roppant ertékü szallit\'iiányi antant-katonák kisjrtek. A vonatot Kanizsáról meg tegoap útnak engedjék Budapest felé, ahol hóifőn valószínűleg már meg kezdődik az amerikAi zsír kiosztása.
— Főgimnáziumi hírek. Az egy ós két tantárgyból elógtolen eredményjegyet kapott tanulók javító -vizsgálatot tehetnek. A javitó^&assgálal szept. 16. és 17-ón lesz. A két tárgyból elégtelen osztályzat)! nyert tanulót a. lőgimnázium tanári karúhoz intézett kérvényüket szeptember hó 1-lg adják be. Rendes blzonyilvrtnjokat fognak kapói a tanulók, a mogsommisitendó osztályozás nélkül Jfiftdojtak luUyotl. Krettsogi vi/-gátntf a augusztus 31 ig Kell jelentkezni A végbizonyítványok megsemmisíttetnek, tehát beadandók. Az érettségi vizsgálni ideje szeptember 1. ós lö-ike között A beírások napját uj*bb erto Hitessel adják hírül.
— Behatások a felsőkereskedelmi iskolában.\'A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola igazgatósága értesíti az órdekett kólókéi, hogy az isKOlába való bmratásokat szeptember hó i., 2. ók 3 ati fogaiutoriiju. Szeptember 1-én azok u tanulók vótetnuk fel, akik nagykanizsai ilktóbcgüuk, vagy az iskola körzetéhez taitozó helyen laknak. Szeptember
2-án ós 3-an a vidékiek iratkozhatnak, Bo-iratkozn\'i azok is tartoznak, akik eddig már felvótélre jelentkeztek. A boiratások délelőtt 9— 12-ig ós délután 3—Ó-ig. tarlanwk meg, a O.engoii;uica 10 szám alatti iskolai épületben. A női szaktanfolyamba leányokat az igazgatóság szeptember hó 2-án és 3-án d. u.
3—ö-ig vesz fel, Akik tandíjmentességért, vagy kedvezményért folyamodnak, intézzék kcivó-nyeiket a hitközségi irodához (Zrínyi Miklós-Utca 33 sz. I. emelet.)
* — Házasság. Hölzl Ármin ^Budapest, Oo/dberger Irén Nagykanizsa folyó hó 24-én délután .5 órakor tartják esküvőjüket a Roz-gonyl-Xttcí tí szám alatti lakásukon.
—• Renoválják az arénát. Színtársulatunk, mint megírtuk, szeptember 2-..án kezdi meg előadásait a nyári színkör helyiségében. Tegnap már láthatták a\' járó-kétök aztvá imgy 1 sürgóst-forgási, amely o Kölcsey- ós Rozgonyi-uttíák sarkán levő sáinkörben folyik. Takarítanak, zsurolnak, tisztogatnak ós javítanak. Meg kezdtek már a villanyszerelési munkálatokat ís Általában a társUVit itt időző agilis titkára minden lehetőt ulkövet, hogy városunk közönségének ezirányu igényeit is a legmeiz-szebbremenŐleg kiológithesse.
— Elveszett egy Alexius Gyula névre szóló osztrák útlevél. Kérem a becsületes megtalálót, szíveskedjek jutalom ellenében iviuUsyT utca -5. «z4nv alau- leadni, .;• -......
— Művész-est. A városunkban már szép siketre! vendégszerepelt művész társulat fog i^mét három művész e Őadást tartani e ho 25., 26. ós 27-én a Polgár Kgylet nagy-termében. A niüvészcsoport Vftgjai közr taláf-juk Czegiédy Gyulai az országos nevű zene-sscry.ól, ki saját szerzeményű, mólyórzesü dalaival szerepei, László ldat, a gyönyörű hangú operaénekesnél, a temperamentumos Oondif Maca subrettprimadonnát és Pélerfy Ivánt a szimpatikus énekesbonvivant. Az élvezetesnek ígérkező három művész előa dásra jegyek elővételben a n.-tgylőzsdébcn ma délelőtt Ö—12 óráig kaphatók.
— Az IKTOSZ elhait tagtársok, Tausr. Jenő temetésen testületileg vesz részt, miért is felKÓretnek. a tagok, hogy vasárnap, f. hó 24-én ú ü. 3*órakor az egyesület -helyiségé ben Jetenjenek meg. /
— Közellátási közlemények. A lisztigények bejelentési határideje lojárt. Felhivatnak mindazok a nem termelők, akik lisztigényüket ezideig még be nem jelentették, hogy. hatósági igazolványukat az élelmezési hivatalhoz 3 napon belül okvetlen Wt\'ássák be, a segédeket munkakönyvvel, t. csc éheket podig cseládttSnyvvel igazolják, m-Tt Kimaradásuk esetén a hatoságnak nem lesz módjában részükre a lisztet biztosítani és Így lM*t iránti igényüktől el lógnak esni. Közellátási üzemek.
A nagyKarlisal á lamUgyészsógtöl
\'2647/a. Ü? 16Ifi. H \'Í " \' * *
Felhívás.
A kommunista uralom alatt cIköyetetL bűncselekmények u. n. szándékos emberölés bűntettére való felbujtás, a tulajdon, házifsság, haza, vallás ós hitfolekezet elleni izgatás büntette, lopás büntette, hivatalos hatalommal való visszaélés .vétsége stb. alapos gyanúin miatt a következő\'\'egyének vannak őiizotbón, illetve előzetes letartóztatásban a nagykanizsai törvényszéki fpgjtezban;
!\'WW \' Jáh&s,r\' l\'loí.nik\' GyUla,"""Kaűch Ferenc nagykanizsai lakosok, Zoltán János, Bédü Imre, Kendli Antal, Zoltán Gábor, Tóth Peti József, Horváth. Lajos, Wetnhofler János, nagybakónaki lakosok, továbbá Sneff József, Bárány Antal, Brónyai Lajos, Beck Sjma, dr. Ha>as Hugó, Adlcr Béla nagy kanizsai lakosok, Lukács Gyula budapesti lakós, továbbá VWr Lajos, tjjideg Miklós, dr. Szabó Mihály, Tibolya Józs™ Vérem István, xTörök József, Vugrinccz Károly, Siss Ferenc, Kommerszka Frigy05, Juhász József, Balázs János nagykanizsai Ukosok, Paunsz Alfréd szigetvari lakos, Varga Lajos, Karácsonyi Károly, Jancsó Károly, Rabinoyics József budapesti lakosok, Bérci Lajos, Mursics Ferenc, Kőműves István lotéuyeí lakosok, Plander Boldizsár, Szónási Feronc kiskanizsailakosok, toyábbáPumbrAte. Ignác gÖrvényszentimrei, Czimmormann János bucsuszentlaszlói, Kovács Jóasef kero/senyí, Városi István csepeli, Tóth Gézj, Péter József, Herceg István oroszfónyi \' lakosok, Erdélyi Lajos magyarszentmiklósi, Vég János u gjakabfai, Samu Lajos, Gál János, Anek László nagykanizsai lako-.ok, Kámán József zalaegerszegi, Mandula\'Sándor soprbh£\'Afirié$í\' János, Tíbolt Boldizsár, Horváth Kekó Lajos, Dtítirich Dezső és Mayerhoffer Franciska nagykanizsai lakosok.
Föthlvom a közönséget, hógy amennyiben tudomása van.olyan ,bün;selekményekről. amelyeket akár a föntnovozettek, akár o proletárdiktatúra más szereplői követtek el, -tatja*.¿twdjenJM,-. hazaim« ¿kötertesaéjjenek»-«-bűncselekmény tényálladékára vonatkozó adatait a nagykanizsai rendőrkapitánya^ bűnügyi osztályánál, vagy nz államügyészség i\'éí szó-yal, vagy irásban bejerenteni.
■■■ Névtelen feljelentések ólvíjeg \' hém Vétetnek figyelembe.
Nagykanizsa, 1919. évi augusztus 23. .
N\'ezető államügyész távollétében:
Dr. Borody Detaő, államügyész.
— Elveszett egy hosss^iikás fekete lakridi-kill Csengeri, vagy Főúton, benne cirka kjo K kékpénz, igazolványok és apróságok. Kéretik a becsületes megtaláló azt a pénz meK. tartasa meHcit Bérényi ékszerésznél leadni.
Két középiskolát végzett, jó házból vm|ó flu tanulónak fölvétetik. Fürst József» Nítgykttnizsa.
Kgy jó tanuló felvétetik Deutsch és Felmer cégnél.
Kiadó 2 Urb. kétajtós HxcBiény, 2drb. d.ótuiutrac ós egy nagy tükör. Sugár-ut
12 l etn. ngyayptl egy takarltóufi
kereatetlk. 17,33
Ivkolávflnk telje« ellátált
nyerhetnek izr. családnál. Cim a kiadóban
Kgy jó házból va ó fiu tanoncul fel vetetik Hoffmann ós Frank rövidáru nagy. kereskedésében, Nagykanizsán. 17154
Két siobita utcai lakán mellék-
1 re
belyl*éga;el bútorozva szépicinbar 1 bérbe rátfvndó5 N*dor utój! Q.tí. óa
áig. -
Oki. KUüdit aiia»c Here«. Cim a
kiadóhivatalbaxu. 1762 *r7"11 ...................
Mérnök, nőtlen, kerosek egy vagy két csinosan bútorozott lehetőleg utcai és különbejáratu, ezobfU azonnalra „Tiszta\' Jollgére. 171
Gazdatiszti Állást keres 3ft éves női, 14 évi oyakQrlAttsl azonnali
belépésre. iírd«ki-jdők I Forduljanak Matán
Ödön, Nagykanizsa, v 17f>t
Keresek l éves fiaua mellé magyar vagy német leáuyt kl volt m/.r gyermekek melléit. FOrat Józsefné, Sugár-ut 17; 1737
Egy jó karban lévő középsúlyú térbe« kocni és 2 pár közép • minőségű lószer-«»Asu elt|cló. Rozgonyi-utca 9. szám alatt.
Herélt HmuIÓ 7 éves mindkét sze-,mére vak, f. hó 27-ón d. e. 10 órakor az •Igazságügyi palota előtti téren nyilvános átverés utján fog eladatni. — Keretmónte-leposztály parancsnokság.
| 25 hektoliter pogány várvidékj bor helyben eladó. Cim a kiadóba. .177-\'\'
j Köszöaetnyilvánitás.
Mindazoknak, kik felcjthe-"" letten\'^ feleségem Illetve \' dra£« Anyánk, elhunyta alkalmival részvétükkel rájűalmunkat eny-hiteni sziVesnk voltak, ezúton mondunlf Hálás kösi.ilnelet,
Práger Mór
é. eltelj..
Özv. Tausz Jentfné u.jy a maga mintf\'gycrmekei Pisla és Anci valamint a rokonság nevében megtört s2ivvel cs mély fájdalommal tudatja, liogy a legjobh lerj, apa, gytfrmek, testvér, sógor és rokon
Tausz Jenő ur,
éleiének 10 ik, boldog, házasságának Itl-ik évében rövid súlyos szenvedés után, e hó 21 én este órakor elhunyt.
Megboldogult felejthetetlen drága halottunkat vasárnap, e hó 24-én délutiui 4 órakor fogjuk a helybeli izr. sírkert halottas házából örök nyugv^hetyére kísérni. .. .. : ....... •-Mi »fiArJnii-A-\'-\'-í\'
Nagykanizsa, 1919. augusztus hó 23.
fiiv. Tanai Jlajiil
fiat. Staiuar Adolt.a Bayó«a.
Haliaa (íij. Hgloar Mtípaé, Kloraonllu Hal. Klrtlaa ödüuité, JAiaal, trin i..| Llohlaaharq Adolla*, Hórlo éa Odttn tatívcrul.
Áldás és béke hüinvaird 1
Nyomatott: « ,Zol«* nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Niigykonijann
Igfl?ünt6 Balog Os<kár.
Rendkívüli Kiadás!
«LUI. ««folyam
— IV Ezen szám ára 50 fillér. "^M
fi»Oyh«iniz«a, IBIS. Auqunzlun 25. Hétfő. 193. txúm.
-„frtnitös*« is klaMblrafil:
^ACiVKANIZSA, Sugár-nt 4.
Zala Nyomdavátlalal
Fó-ul 5 ti
Mrxjrtrnlk h«lrd vrluiludpnimpktir.ujnfrl
POLITIKAI NAPILAP.
egy hóra 25 kor.
Egyes szám ára : 1 korona.
Jí**rU«»»frt«#Bl <• hl<t«IAhl»al«M Ictrfon TI. .......Nyouidpl.K.Mvn H|| ;
Fös/crkes/tö : TÓTJ1 ZOLTÁN.
ITimunknlárs \'é ; Inplulajdono« : CSILLA« JláNÓ
Hirdetések«!, nylll-terct és magán köziemíttyckcl dijsznbAs »\'/.érint vçs; w» ,. . ■ le) a klodóhlvatal. =======
József főherceg és a kormány lemondott
Ase antant követelt« leinomlrtNftt. — Olyan kormány alakul, Hinelylien a nemzetnek minden rétege Ué|)vl»elve "leKZ.
Amit az egész országban napok óla beszéllek és amit a miniszterelnök még tegnapelőtt hivatalosan megcáfolt. bekövetkezett.
József főherceg lemondott kormányzói tisztéről és a lemondásban követte őt kormánya is. A lemondás a
győztes nyugati hatalmak határozol! .kiváltságára lóriéul, amelyek szerint Jó?.»et\' főhercegben és kormányában nem......
volt meg a garancia a választások sima lefolyására és a nemzet akaratának szabad megnyilatkozására. Miért Is ar" antant olyan kormány megalakulását követelte, amelyben a nép minden rétege helyei foglal, hogy azoknak vezetése és ellenőrzése mellen nyilalkozhassék meg a nemzet az államformára és az ország más, életbevágó fontosságú dolgaira nézve. Az uj kormány megalakulása a legközelebbi napokban, lalán már órákban várhaló. meri az erre vonatkozó tanácskozások lázasan folynak.
A Magyarország történelmében nagyfontosságú változásról a kövelkezö hivatalos távirataink számolnak be:
tábornagy a követ-
Budapest. aug. 24. József főherceg, kezó kiálllványt bbcsájfottn ki:
A Magyar néphez!
A legsúlyosabb válság vésztcljcs vállaltam szeretett hazánk vezetését.. Csak az a ludat bátori-. tott erre, hogy talán segíteni tudok azokon, akikhez véremet legbensőbb kötelékek csatolják : szeretett, honfitársaimra. Csak az a szándék vezérelt, hogy a szenvedésekből kivezessem őket egy jobb jövő küszöbére. Mert amikor látom, hogy ha zink sülyedéscből felemelkedőben van, latom, hogy a választások előkészítése akadálytalanul megindulhat olyképen, hogy a nemzet igazán saját akaratára nlapilja jövőjét, működésemet befejezettnek tekintem és :i kormányzói hatalmat a nemzet ■ kezébe" vtíswadam." A«-ón-személyem.. jhu. .Itigy.«i>...jk«dá|ya annak, hogy eddigi ellenségeink hurátainkku váljanak és n népünk felemeléséhez szükséges eszközökkel megsegítsenek. Kormányzói tisztemtől visszalépek, de jóban és rosszban ill maradok továbbra \' isr, hogy szolgélaláb.\'V álljak hazámnak, amelyért élek és halok utolsó lehelíclemig. A magyarok Istene áldja meg és virágoztassa fel szerelelt nemzetemet és hazámat.
Budapest, 192«. aug. 23.
József főherceg s. k„ tábornagy.
Clemenceau távirata.
Budapest, augusztus 24. József főherceg tábornagy kormányzó proklamációja, amelyben bejelenti kormányzói lisztéről történt lemondását, legtöbb mozzanata azon eseményeknek, melyek .hazánk .történelmében, lejátszódtak, tan eseményeknek igy következtek : ,
Clemenceau, a békekonferencia elnöke szombaton délután a következő táviratol intézte a Budapesten székelő szövetség közi katonai bizottsághoz!
— A szövetséges és tnisuli Iwlnlmok ujabb vizsgálat tárgyává tették azon értesítéseket, amelyeket a Budapestre küldött misszióiktól és más forrájokból kaplak es a kővetkező határozatra jutottak :
— A szövetséges és társult hatalmakban eros a hogy a magyar néppel tartós békét kössenek. cm ják azonban ezt oddig, mig a jelenlegi kormány van balalmon. Ez a kormány nem a nép akaratából létesült hanem egy rendircsoport által végrehajtott államcsínynek kósrónheli létét. A kormány feje.a Habsburg család
és becsvágya következtében nagy mértékbeli felelős azért n szerencsétlenségért, amely alatl ftí egész világ szenved, s még soká szenvedni fog. Az a béke, amelyről evvel a kor-...... Hiánnyal tárgyalnánk, nuin lc\'<ctne tarlós béke és ezt a
óráiban felszollitásra kormányi nem részesíthetnék abba\'t d segítségben, amelyre Magyarországnak oly nagy .szüksége van. Ila erre József főherceg azt hozná fel ellenvetésül, hogy ö hajlandó magul a szövetséges és társult hatalmukkal való tárgyalások megkezdése végett a nép megkérdezésének próbája alá vetni erre az a válaszunk, hogy minket ez sem elégítene ki. A választások ez esetben ogy oly kormány közigazgatása alatt történnének, amelynek élén maga a lohcrceg fiíl* Magyarország jelenlegi szerencsétlen helyzetében nagyon nehéz választások utján megkapni n népakarat tényleges kifejezéséi, lizek a .neJiezségakJ.egyníhiii.c.tJcnck, lenijének, ha választások egy Habsburg ellenőrzése alatt történnének. Még ha az ily módon megválasztott ncmzotgyülés az ország tényleges akaratát képviselne is, nem hinné azt cl senki.
Az európai béke érdekében, kénytelenek .tehát ft.. szövetséges és társult hatulmak ragaszkodni alihoz, hogy ez á férfi, ki jelenleg a legfőbb halaimat a maga részére igényli, visszalépjen és egy oly kormány appcllaljon a népre, amelyben volnmennyi párt képviselve van. A szövetséges és társult hatalmak hajlandóknak jelentik ki magukat, minden olyan koimánnyal tárgyalásokba bocsájlkozni, mely egy ily módon választott nemzetgyűlés bizalmát bírja. —.......Clemenceau.
______ vágy,
• cm nyújthat-
melybe politikája
Friedrich miniszterelnök válasza.
Budapest, augusztus 24. Az antant hatalmak állal Buda-pcstic küld.iit\'katonai bizottság "Clemenceau uwítntat legnap délután megkUUlöiték József főherceg kormányzónak, aki evvel felkereste l\'iiedriuh István miniszterelnököt. A miniszterelnök; Intézkodett,\' hogy a kinmáity tagjai nyomban minisztertanácsra üljenek össze, hogy az uj helyzetben a kormányzóval együtt eldöntsék magatartásukat. Rövid tanácskozás után arrn nz clhatáioaásra jut ittak, liogy a kormányzó visszalép és az egész kormány lemond. Ehhez képest az antant budapesti kalonaí bizottságának a következő választ küldték:
A szövetségközi katonai bizottságnak
Budapest
Uraim! Válaszolva c hó 2.1 án kell jegyzékükre van szerencsénk értesíteni Önöket, ugy József főherceg, kormányzó,.
2.
ZAI.A
1919. augusztus 26.
mint a magyar kormány nevében, hogy n kormányzó és a kormány lemondott és kérem n szövetségközi katonai bizottságot. a szükséges intézkedések megtételére.
Fogadják Uraim, megkülönböztetett tiszlelctcm kifejezését. " Rudnpcst, 191». aug. 23.
Friedrich István, miniszterelnök.
|z ailanl hatosai Mm Mai a ÉMnöM
Az uj kormány megalakulásig a kabinet a helyén marad.
öudapest, aiiguazlus 24. A minisztertanács Clemenceau táviratára adott választ haládéktalanul elkilldölle a szövetségközi katonai bizottságnak. A válasz átvétele után a katonai bizottság maga elé kérette l\'rlcdrich Islván miniszterelnököt és közölte vele, hogy az <mla.nl nem akar beavatkozni Magyaróra/, lg belügyeibe, csupán annak a kijelentésére szorítkozik, hogy oly kormány megalakulásai tartsa kívánatosnak, melyben az összes politikai pártok képviselve vaunak. — Felszólította továbbá a katonai bizollság a kormányt, liogy az uj minisztérium megalakulásáig az ügyeket lovább vezesse.
I\'rledrjcli minis/lerítok kilelenlelle, hogy a kabinet néhány na-npn bcliií ál fog alakulni és hogy a szociáldemokratáknak, két rnl-nlszlerl tárca és egy államtitkári állás rendelkezésükre áll. Á polgári
pártok készek elfogadni a munkásság állal kllelölt minisztereket, de ezzel szemben elváriák n munkásságtól, hogy ne akarlon befolyóai gyakorolni a polgári pártok képviselőinek megválasztására sem A kölcsönös kijelentések megtörténte után a katonai bizottság még hosszú ideig lárgyall a miniszterelnökkel az aktuális kormányzón kérdésekről
A kormány búcsúja József főhercegtől.
Uiiditpe.it, augus.tiis 24. /,izseí főherceg a minisztertanács elölt formálisan is Icletle.a kormányzói liszten. A kormány nevében l.ovAszy Márton vett búcsúi ISIe. A következőket mondotta;
— Fájó szívvel búcsúzunk Fenségedtől. Hogy Fenséged kiemelte az országol a teljes anarchiából és oly helyzelel tereimen, amelyben a konszolidáció most már gyora lépteitek megtörténhetik — elévülhetetlen érdem. Fogadja munkálkodásáért az egész nemzei háláiét.
József főherceg a következőkben válaszol! Lovászi beszédére:
— Azért Jöttem, tnerl hívlak, azérl cselekedtem, meri a körülmények ugy parancsolták, meri szereteti hazámon segíteni akartam. Isten áldja Önöket I Fogodlik köszönetemet, hogy e nehéz napokban mellém állottak. További mUködéslIkben egyre gondoltaink: mindig csuk á haza érdekeire..........* ""........... ............
l/lnk. un» 1871,
Tárgy: Rekvirált lakások bejolentási.
Hirdetmény.
Felhívatnak azon\'ház és lakástulajdonosok, kiknek lakásába f c. március hó 21 -óla valakit beleköltöztettek, hogy a lakáshivatalban 3 nap á\'a\'t (városház középső lépcső I. cm) d. o. 9—12 óra között személyesen jelentkezzenek s esetleges kártérítési igényüket is bejenthessék.
Kormányrendelet értelmében ö<j<jtes f. é. március ho 21-iko óta rekvirált lakások felülvizsgáltatnak. Ezen felülvizsgálat a helyszínen fog eszközöltetni a bejelentések megtörtént« után. .
Szigorúan felhivatnak mindazok, kik ilyen rekvirált lakásban helyeztettek el, hogy ámenében még módjukban áll, elóbbeni lakásukba azonnal költözzenek vissza.
NngyktfntTsán. \'ttMtf •¿vv-nifgM^r.tM«* \'*:A.
Novai Imre s. k, v. aljegyző, elnök
a rekvirált lakások felulvizigálntávjt meghízott tixztvi\'eló.
I Ink. 1919.
Felhívás.
"Fcíhiválrták nz* oáVzes Híz\'és\'tákásfüíáj-donosok, hogy üresen álló vagy megüresedő lakásukat a v. lakáshivatalban (városház középső lépcső I. em. bejelentsük.
Figyelmezteti a lakáshivatal az összes erdekelteket, hogy á lakáshivatal megkerülésével senmüréle helyiséget kiadni nem szabad-Nagykanizsán, 1019« augusztus 2.\'» Novai Imre a. k,
Inknahivatal elnöke
Solusem iz^ad többé a Hfca, ha a MEDUZIRAT egyszer hasmllta
r> korona 60 llllér beküldése ellenéhen
.\':-sí=bs=ss bérmentve küldi i~—•—.ujm,\'.\'
MATIS ós PRANGER, KISPEST.
Zongorát keresek bérbe.
Cím n kiadóhivatalban.
Jól jövedelmező liérliá/ak kerttel eladón. Bővebbel Bakos Györgynél, Magyar-utca 45. 1774
lígy príma vadonatúj .Puch" gyártmányú kertkprtr, elsőrendű hegyi gummikkal,
eladó. Cilii: Hadikórház 43-as burákba. Illés.
^Levélpapírok®
M mappákban és dobozokban ÍM óriási választékban I
| Papirsalvéíák |
LjN kisebb ós nagyobb mennyiségben.
ÍKÉPESLAPOKl
Kj mindenféle kivitelben I
| .,.,... _. Vázlatkönyvek, É Olaj- és vizfestékek | FESTŐMINTÁK
ra Kaphatók
| F/scfiel Fülöp Fiai
y könyv- és papiráruházéban
IPj y árosház-palota. ■ ■ ■
Egy feketezaákctt ÖUAuy eladó.
Cim a kiadóhivatalban. 1781
S
Szakszerű arcápoiai ititii-oaK ü ielste, ba
MEDEA növénykrémet használ,
meri éltől ellllnik a szeplős, májfoltos. anyajegyes, himlőhelyes felső hámréteg és üde, Ifluarc-bőrl nyer. Ara 25 kor.
Alnbaslromhoz hasonló leaz a bőre ha MEDEA emallkremel éa pouderl használ nappalra. Ára e kellőnek együttvéve 4li kor. Haja megnől és nem hull, ha MEDtlA halellzlrt használ , .
Ára 22 kor.
Dlacrét szélküldéa á pénz előleges beküldése vagy ulánvél ....... mellell.....
MATIS és PHANGER
okleveles vegyész, kozmellkus
SzIvarkahQvelytaszivarkapaplr- I különlegességek, szlvarka át szlvarszlpkék, képeslap újdonságok. - ÖNGYÚJTÓ és TŰZKŐ J nagy választékban kapható:
GrUnhut Pál
dohánylőzsdéliben, l>eák-lér 10.
A gőzfürdő
isméi üzemben és állandóan nyitva van.
Nyomatott: a .Zala" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál. Nagykanizsán!
Igívgátó; Batog Osíkár.
XLVI. ¿««olyan

194. az*«.
tiatmtUiliUattUntiI:
naoykanizsa,
Sugir-ut 4.
Zala Nyomdavillalat Fó-ul 5. ti.
Megjelenik héttölttvételé-vei mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési Arak :
vidékre postai szétküldéssel :
egy hóra 25 kor.
Egyes síim ára :
I korona.
Sttrli(Ml«a*ai a. kl.d4hlvat.li Kklcn la. Nyomdai ttlclon tIT,
TÓTIl ZOLTÁN
- Főmunkatárs ét laptnlajdonos:
CSII.IA« JENŐ
Hlrdetdieket, nylll.lerel él maian közleményeket dlj.inbáa ncfint Vf! - tel t kiadóhivatal. .,,\'
Na^ykanlis» viros rendarkapliinysigitől b252\'Kzg. 1919. ..
, Hirdetmény.
Figyelmeztetem a közönséget, hogy mindennemű gyülekezés a legszigorúbban tilos. Az ezen rendelet ellen vétők a törvény teljes szigorával fognak büntettetni.
Figyelmeztetem továbbá a közönségei, hogy a büntelőtörvénykönyv szerint, az a esoport, amelynek célja hatóságot valamely intézkedés megléteiére. vagy valamely intézkedéstől való elállásra kényszeríteni, vagy ezt megkísérelni — hatóság elleni erőszak büntettél követi el és a büntelőlörvény-«önyv szerint büntettetik.
Felhívom a közönséget, hogy minden hasonló cselekménytől tartózkodjék. mert rendzavarást nem tűrök é% minden gyülekezést karhatalommal fogok szétoszlatni, a gyülekezésben résztvevők ellen pedig a megtorló lépéseket meg fogom tenni.
Nagykanizsa, 1919 auguszt. 26.
Rendőrfőkapitány.
Tisztogatás a fővárosi tanszemélyzet körében.
Budapest, augusztus 25. A M. T. I. jelenti: A főváros tanácsa legutóbb tartott ••illésében 238 egyént\'függesnett fel állásából és vont fegyelmi vizsgálat alá a fővárosi ovo <l»i, elemi- és polgári iskolai személyzet köréből. A fegyelmi vizsgálat alá vontak között érdekes nevek taláhatcfli:
Sigrai József, slemi iskolai tanító, aki ügyosztályvezető volt a földmivesügyi nép-biztosságnál és n»vét a lóversenyterek folszán-tásaval tette nevezetessé, ivloór Pál dr. polgári-iskolai t.nitó, ki egyidöben Budapest város parancsnoka volt, Schobel. Ernő dr. polgári-iskolai tanitó, ki a proletárdiktatúra alatt, bécsi követ volt. Bolgár Elek dr. felsókereskedelmí-iskolaí tanár, ki egyideig a külügyi népbiztos-•ágot vezelte, ké.ótjb, pedig bécsi kö.vst lett,, dr. Kelen Kerenc, Varga Jenő, Lengyel Gyula volt népbiztosok, Somogyi Béla dr. felsőkereskedelmi iskola tanár, ki a volt közoktatásügyi népbiztosságnil töltölt b. exponált szerepkört " dr. Rónay Zoltánné, a volt belügyi nép-b\'ztos neje. •
Agitáció a rajnai területek különválása ellen.
Berlin, augusztus 21. A rajnai centrum a legkülönfélébb módon agitál a rajnamenti
területek kiilönválási törekvései ellen.
Csornát megszállták a románok.
Sopron, aug. 25. Soproni tudósttónk jelenti telefonon: Ma délután 4 órakor egy 17 főből álló román járőr bevonult Csornára. Ez a járőr a szálláscsinálója annak a nagyobb gyalogsági csapatnak, amelynek megérkeztét az éjjeli órákban várják. Sopron\' város megszállásáról pillanatnyilag nincsep szó.
Olaszországgal megkezdődik a kereskedelmi forgalom.
Trieszt, augusztus 25. Az olgsz kereskedelemügyi minisztérium \'közlése ssferint a délszláv államba küldendő olasz árukat ép úgy kell kezelni, mini a Németauszlriának szánt küldeményeket. Az olasz kereskedelemügyi miniszter elrendelte, hogy ugyanilyen feltételekkel kezdjék meg ismét Magyarországgal az árúkivitett.
Elkészült az osztrák békeszerződés végleges szövege.
Salnt- Q.rmaln, augusüus 25. A lapok jelentése szerint az úgynevezett egyeztető bizottság., vasárnap sem szakította félbe munkáját és esetleg holnap délelőtt is tart iilésl. A bizottság ugyanis még a holnapi nap folyamán ál akarja adni a legfőob tanácsnak az osztrák békeszsrzídés végleges szövegét a kisérő jegyzékkel együtt.
Az olasz néppárt a békeszerződés ratifikálása ellen. -
Róma, augusztus 25 Az olasz néppárt
nemzeti tanácsa határozati javaslatot fogadon . el, amelyben kijelenti, hogy .a párt a. békeszerződés ratifikálása ellen tiltakozik.
Letartóztatott francia niságiró.
Piri», augusztus 25. A Petit Párisién jelentése szerint Páris katonai kormányzója vizsgálatot rendelt el LuU.k Ernő, az Eolilr voit főszerkesztője ellen az ellenséggel való összeköttetése miatt
Felsősziléziában teljes a rend.
Berlin, aug. 25.\' A Deutse Allgemeine Zeitung szerint Felsősziléziában már elmúlt a veszedejem. — A német katonaság már teljesen helyre tudta állítani a rendet és a munkások már mindenült megkezdték a munkát és ma már minden lámában teljes létszámú személyzet dolgozik.
Kiewetis elvesztették a bolsevisták
Sáint-Q.rmáfp, aug. 25. A Daily News jelenti Koppenhágából, hogy Petjura állítólag bevonult csapatai ólén Kiewbe.
Sopron városa tiltakozik a Német-ansztriához való csatolás ellen.
Sopron, augusztus 25. Soproni tudósítónk jelenti telefonon: Hatalmás, több ezetre menő ember gyűlt ösze ma Sopronban, hogy felemolje tiltakozó szavát Németausztriának Nyugatmagyarországra vonatkozó gonosz aspirációi ellen. A gyűlésen felszállaltak : Sigray gróf, Nyugatmagyarország kormánybiztosa Thurner soproni polgármester és Szercsák Jenő sopfoói alispán helyettes. A nagy tetszéssel fogadott-beszédek után a gyűlés óriási lelkesedéssel olyértelmü határozatot hozott, hogy a legélénkebben tiltakozik Némeiausztriának minden annektálási szándéka ellen. Az erről szóló jegyzökönyvek, 1 — I példányát azonnal megküldÖtték a miniszterelnöknek, a külügy-(miniszternek, az angol, francia és amerika. misszióknak és a bécsi magyar követségneki
Kínai gyarmatok Ugye a békekonferencia előtt:
Salnt-Qermaln. augusztus 26, A Párisi bákekoni\'erencia tagjainak egy része nagyon aggódik amiatt a hir miatt, hogy az amerikai szenátus külügyi bizottsága 9 szavazattal 8 ellenében megváltoztatta a békeszerződésnek Snantungra vonatkozó feltételeit. A szavazás 1 eredménye a demokraták körében nagy feltűnést keltett. A republikánusok közül sokan azt hiszik, hogy a békeszerződést vissza fogjál« utalni a békekonferenciához. .Mások ugy tudjak, hogy diplomáciai uton fognak megegyezésre törekedni. A demokraták azt hiszik, hogy az első esetben mindazok a szövésé- . gesok, akiket megállapodások kötnek a szenatussal szemben, Wilsonnak fognak igazat adni.
Nhzog a Vezúv.
Róma, augusztus 25. <Szikratávirat.) Szombat este néhány gyenge földlökés után két ujabb nyilás támadt a Vezúv Monte-Somrna nevű nyilványán. A nyúlásokból láva ömlik, a pokolvölgy felé. Egyelőre nincsen veszedelem, mert .a láva a vidék helyiségeitől nagy távolságra van.
Döntő hadjárat indul a bolsevizmus ellen.
N
Párit, uugusztus 25. (Szikratávirat.) A lengyelek .\\lunz és Kővel körny.ékén folytatott offenzívája megerősíti az illetékes bukaresti köröknek azt az értesülését, hogy az orosz bolsevizmus ellen rövid idő múlva döntő hadjáratot indítanak meg.
£AI.A
I»!». augusztus 20.
Magyar politikus a békekonferencián.
Zsombor G(ia dlMoatltkAr pdrl.l
átjárói.
(Soproni tudósítónktól.) Zsombor Oéza, a nemzeti kisebbségek minisztériumának politikai államtitkára, a nyugat-magyarországi kérdés tárgyalása idejcn az antant meghívására Párisba utazott és az ötös bizottság előtt, mint ennek a kérdésnek teljes ismerője, elmondotta ez ügyben elfoglalt álláspontját. Zsombor az első magyar politikus, aki eddig hivatalos minőségben jelent me^ a béketárgyaláson. Az államtitkár ur soproni hírlapírók előtt a következőket mondotta el párisi útjáról:
— Amikor a béketárgyaláson a nyugatmagyarországi kérdéssel foglalkoztak, az antant becsi képviselőitől felszólítást kaptam, hogy mint német Nyugatmagyarország kormányzója véleményadás céljából jelenjek meg az ötös bizottság előtt. Ez annál is inkább szükséges volt, mert az osztrákok ezt az egéiz kérdést teljesen a maguk szempontjainak megfelelően^ állították a béketárgyalás elé. Az antant nem ismervén el a tonácskormányt, a-mellyel erről az ügyről egyáltalában beszelhetett volna, engem ismert el a nyu-gatmogyarországi németség képviselőjé nck, aki ebben a kérdésben az országrész nevében véleményt mondhatok.
— Több napig résztvettem n tanácskozásokon, amelyeknek lefolyásáról azonban addig, amíg Nyugat.r.agyaror-szág kérdése teljes befejezést nyer, nem nyilatkozhatom.
— Milyen volt a békéié nyalás hangulata Magyarországgal szemben?
— A tanácskozások folyamán bennem az a meggyőződés alakult ki, hogy különösen Anglia és Franciaország képviselői a legjobb Indulattal vannak Magyarország iránt és inkább Amerika részéről lehet bizonyosfoku hűvösséget tapasztalni.
— Ami pedig a tanácskozás anyagának részletes ismeretét illeti, szinte csodálattal láttam, hogy az antant bizottság mennyire teljes ismeretében van a részleteknek. Szinte bámulatos az, hogy például mennyire ismerik a nyugatmagyarországi viszonyokat ellentétben Beer úrral, aki az osztrák delegációban a nyugatmagyarországi ügyek referense. Ez az ur annyira tájékozatlan a viszonyokról, hogy például az egész Moson-, ■ Seprorí- és Vasmegyét németek által lakott területnek mondja és a Rábaközt is Áuszlriásoz akarja csatolni azon a címen, hogy németek lakják,
— Államtitkár ur, milyen állás,-on\'ot nyilvánított áz ithÚMtiWtttág cIBltí-
— Természetesen szembe száltam Beer ur érveivel és megismertettem a bizottsággal a valódi helyzetet. Ennek dacára, amint ismeretei, az antant Ausztriának ítélte a németlakta területeket, amely azonban a keit magyar területek nélkül nem bizonyul olyan jó üzletnok, hogy Németausztria ezt népszavazás nélkül elfogadhassa. Véleményem szerint az esetleges népszavazás pedig ntm l\'og az elszakadás mellett dSnteni, mert a nyugatmagyarországi németség tudatában van annak a gaz-
dasági károsodásnak, amelyet a termékeny magyar vidékektől való elszakadás jelentene.
Én a legközelebbi napokban ismét külföldre utazom, hogy ott a magyar kormány nevében az illetékes körökkel érint kezhessem N\'yugatmagyarprszág ügyében.
HÍREK.

N A P 1 A h
augus.tus A ? <•?,
kor. nyugszik o óra 53 perc
26 kor
A hold kél reggel ti orn 04 Kedd perckor, nyugszik reggel 6 ór>
48 perckor
— A munkássághoz. A nagykanizsai munkásság egy kis töredéke tegnap oste a Munkásotthonban értekezletet tartott, melyen hangok hallatszottak el olyan irányban, hogy a munkásságnak meg kellene mozdulni egyes letartóztatottak szabadonbocsajtása érdekében. A rendőrség ós a katonaság az értekezletről idejekorán tudomást szerzett ós a rendőrség kiküldőttja a gyűlést rendben nzétoszlatta, annak .összehívóját pedig őrizetbe vette. — figyelmeztetjük a munkásság józan elemeit, hogy hasonló cselekedetektől tartsák vhszá ugy magukat, mint munkás társaikat, mert a ll^rtózt.itottak ügyében pártatlan hatóságok vezetik a vizsgálatot. Azoknak, akiket bűncselekmény nem terhel, semmi bántóJásuk nem lesz, tehát felesleges minden izgalom és céltalan beavatkozási kísérlet. A hatóságoknak különben elegendő fegyveres erő á\'l rendelkezésre, hogy minden terrorisztlkUS kísérletet csirájaban elfojtsanak 4s a kezdeményezők és résztvevők ellen, a büntetőtörvénykönyv által parar csolt legszigorúbb megtör lást alkalmazzák. Erre figyelmezteti a munkásságot a rendőrfókapitanyságnak^ lapunk más helyén megjelent hirdetménye is.
— Megnyílt a nagykanizsai állami szemkórház Amiért a békében annyit harcoltunk, teljesedésbe ment A kormány n perlaki állami szemkórházat Nagykanizsára helyezte át s az a nui nappal inog\' is nyílt. A. szemkórház a hád&prház C.\\j8. számú pavilonjában nyert ideiglenes, de a célnak minden tekintetben megfelelő elhelyezést. A betegek, részére száz ágy áll rendelkezésre. Az intézet igazgató főorvosa Dr. Schiller Vilmos, az országos nevű szomspaciá\'ista, gondnoka pedig Komlóssy Bálint, aki annak idején a moiern szegedi szemkdrházat rendezte be. Az ő kiváló szaktudásuk és buzgalmuk garancia arra, hogy a nagykanizsai állami szemkórház országos hírnévnek fog örvendeni, amelyet nem csak a Dunántul távolabbi részeiből, de Horvátországból Is szívesen keresnek fel a betegek. Dr. Schiller "Agy. buzgalma vadonatúj s teljesen modern orvost műszerekhez s egyéb felszereléshez; juttatta a szemkórházat. Bejáró betegek részére rendelés 8 tói ll-ig van, mig a bentlakó betegek felvétele egész napon át tart.
trachomás betegeket teljesen elszigetelten kezelik.
— A villany. Vasárnap éjjel a városra pokoli sötétség borult. A villamlámpák nom gyuladlak föl, mert a villanygyár nem kapta meg a szokásos szónmennyiséget. Sajnos, a kilátások nem a legrózsásabtíák továbbra sem. Az éjjel még volt éjfélig áram, amelyet különféle tüzelőanyagok fölhasználásával fej-
lesziettek. De hogy ma lesz-e, ríem lehet tudni. Dr. Prack István h: polgármester és Pongor Henrik villanygyári igazgató mindent elkövetnek, hogy a várost a kellemetlen helyzetből ^segitsék.
— A munkások bére. A munkaadók és a munkások közt több helyen ellentétek támadtak a hetibérek miatt. A munkaadók akiket a bolseviki uralom anyagilag alaposan megviselt, nem akarták a szovjet-béreket fizetni, mig a munkások a proletár-uralom előtti bírekért nem akartak dolgozni. A vitat most kettévágta őigray Antal grófnak, Nyu gatmagyarország kormánybiztosának távirat i, amely elrendeli, hogy további intézkedésig a munkások ugyanzt a heti bért kapják, amelyet a diktatúra bukásakor éh eitek.
— Király Ernő Nagykanlisán. Király Ernő, a budapesti Király s\'zinhaz világhírű tenoristája, Kovács Margit zongora művésznő és dalénekesnő kíséretében vasárnap Nagykanizsára érkezik. Király Ernő mór régebben, a háború elő;t országos körutat tervezett, hogy a magyar nép- és műdal kulturát feleve-nitse, de akkoriban csak pár magyar váróit járhatón, be 4. egész tervét a háború, és far radalom miatt nem valósíthatta meg. Mos\', hogy a kommunizmus megbukott, az ő nui vészi szárnya ja uj le düietet kápott s folytatja terve Kivitelét. Országos körútját Nag,-kanizsán" kezdi meg, ahoi vasárnap e>te a Polgári Egylet színpadán lép fel és adji e\'ó műsorának gyöngyeit.
~ Érvénytelenek a szoijetházasságok Tudvalevő, hogy a proletárdiktatúra a házasság ethikai tartalmát alaposan lealaííttítylrotta A\'"házasságkötés Ugy«zótván semmi föltétel hez sem volt kötve, két-három nap alatt pedig csak az nem váll el házastársától, aki ne n akart. De aki akart, az akár három óra alatt is megszerezhette a jogerős házasságbontó Ítéletet. Természetes, hogy Igy rengeteg azok nak a száma, akik a szovjeturalom alatt pótolták fel házasságukat. A normális élet helyreálltával azonban ez az erkölcstelen üzelem h véget ért, «őt még azok is pórul já|tik, akiknek már zsebükben Vólt a házasságbonto élet. Az igazságügyminiszter ugyanis rendeletileg kimondotta, hogy a szovjetkor mány intézkedéséi alapjárt hótött itótas-ságmegszüntetö Ítéletek érvénytelenek Kimondja a rendelet azt is, hogy az\'augusztus 19*e előtti házasságkötések érvényesek. Mi lesz már most azokká!\', akik a szo^jfiúra lom alatt ujházasságot is kötöttek? A belügyminiszteri rendelet, ezeket ferde helyzetbe állítja, mert az eddigi htéfckedések szerint régi házisságuk is érvényes, i< cg az uj is.
— Ma érkezik meg a színtársulat. A
győri színtársulat, mely szeptember 2-án kezdi meg élvezetesnek Ígérkező előadásait Nagykanizsán, ma délután érkezik meg Budapestről," ahol a lársulat tagjainak többsége. utóbbi időben működött. Hatalmas díszletraktáruk és ruhatáruk, valamint a társulat segédszemélyzete valószínűleg holnap érke?ik Győiből, amikor rögtön megkezdődnek a próbák, hogy a szeptember 2 i megnyitó előadás minden tekintetben megfeleljed a közönség várakozásának.
—. Elveszett szombaton péposkereszti dűlőn barna pénztárca. Kéretik a becsületes megtaláló a kék péns kivétele mellett a tárcát hozzám juttattni, mivel igazolványaim i* benne vannak. Molnár János.
IPÍO augusstus 20
ZAL\\
3
— Szamuely öccsét elfogták. Szamuely
Tibornak a legvérengzőbb kommunista rabló- \' banditának"gaztetteibon méltó partnere, hü segítőtársa- volt öccse Szamuely László. Eleinte csak nagynevű bátyja oltal nazó szárnyal alatt vele közös üzletben működött, de o!y szip sikereket ért el. hogy az illetékes körök méltónak látták önállósítani. Énkor egy jóhírü brigantikból álló terror-csapatot adtak melléje és szabadjára\'eresztették. A fiók Szamuely mindig kitett magáért, mindig csak dicsőséget szerzett .a különben is jóhangzásu Szamuely névnek. Egy óhajtása volt, egy cél,\'..mely felé állhatatosan törtotett: a kegyetlenkedésben utolérni a mindenki által utolérhetetlennek vallóit bátyját. Hogy milyen sikerrel haladt ki-tusött célja felé, azt tói sem bizonyítja jobban, mint egy közismert\'-kanizsai\' kereskedő elbeszélése, aki. akkoriban tartózkodott Sopton-bun, amikor .az idősebb Szamuely után a fiatalabb vétttí á\' kezébe a sopronmegyei ellenforradalom letörését. Elmesélte kanizsai polgártársunk, hogy a soproniak. derék, józan nyárspölgárnak állították oda Szamuely Ti-* bort öccse • László mellé. Képzelhető, Rogy milyen vadállat lehetett, hí a soproniak jajgatva azon imádkoztak, vajha ínég egyszer Szamuely Tibor venné át feleltük az öldök-lési jogot Ilyen helyre legény volt a dicső Szamuely ..cjstM (X$aulabb %> tagja, «kit -egy tegnap érkezett értesülésünk szerint — vasárnap BalatonléMén a csendőrség elfogott és letartóztatott Ifjabb Szamuely Hellein álnév alatt gyászolta felejthetetlen bátyját Balaton-t le ién. A csendes visszavonuliságban csupán gyászának és emlékeinek élő Kelléint áronban felismerték és letartóztatták. - Hogy még most is mennyire megbecsülik, a. nagynevű família eme érdemes sarját, azt jellemzi, hogy elfogatásának hirére a budapes\'i államrendőrség automobilon küldött érte két ,detektívet, h<>gy legáláHb szépeTl,\'impozánsan vonulhas-Sötrlnr egykori hőstettéi színhelyére. Mint értesülünk Szamuely Lászlót még a ma nap folyamán szállítják Badapestre
—■ Kanizsai úszók győzelme Készt helyen Vasárnap délután.£> <Jr.aJt.or szépszámú nézőközönség nezte végig Keszthelyen azt az úszóversenyt, amelyen Nagykanizsa és Kaszthely vá\'ogatott úszói mérkőztek egymással. Döntő • győzelmit éjyík • fét sem- •■• áratott a másikon: mindkét csapat 2 és fél pontot szt\'t 7.jtt, de oz a eredmény mégis mó\'tó dicséretére válik kanizsai úszóinknak — Hal\\ax, Berke ti Kozma — akik ily szépen megállták helyüket Keszthelynek, a Balaton mellett felnevelkedett ifjúságává! szemben.
— Az utasok figyelmébe A nagy kanizsai katonai állomasparancsnokság közli, hogy a Mófoki fő ezé\'ség rendelete alapján Siófokra cVafcis\'bf>?ah igazólványnyal lehet utazni, amelyet az utas illetékes katonai állomasparancsno\'^sága állit ki s amely tartalmazza a nevet, az illetőséget, az állandó tartózkodási* helyet» fogyatkozást és politikai,, megbiíhatóságot. Ezen igazolványt elinduláskor, Siófokra ^kezeskor és onnan való visszainduláskor a pályaudvar parancsnokságával kell láttamoztatni.
— Közellátási közlemények. A nem termelők\' Ilsdigényénck bejelentésére kitüsott végső, határidő folyo hö 2 -én szerdán délután <3 órakor lejár. Aki tehát lisztigényét ezen határidő alatt sem jelenti be az élelme zési hivatalhoz, annak lisztjárandóságat e hatóság később nem biztosithatja így- liszt-igényétől el fog esnr. Közellátási Üzemek
\'— -Iparos tártak! Miután legutóbbi-fel- | hívásunk a megfelelő eredményre nem vezetett újból sürgetöleg felkérjük a testület főleg ifjabb korosztályú 1880—1892 születésű lúgjait, hogy a polgárőtségbe leendő belépés céljából a testületi jegyzőnél folyó hó 28 ig jelentkezzenek. Megjegyozzük, hogy a szolgálat kizárólag a rend. fenntartásra irányul és csak esetleges riadó esetén vételik igénybe. Elnökség
— Székesfe érvári footballcsaprt Nagykanizsán Tegnap délután a váratlanul betoppant, székesfehérvári csapatával tartott barátságos mérkőzést az NTE." Állandóan
kanizsaiak voltak fqlényoent,u a végén egyenlődön csak ki a goolarány 1 : l-re. A mérkőzésen rr mivel plakatirozva nem volt —-csak kevés törzsközönség jelent meg.
— Beírások. A nagykanizsai izr. elemi fiu- és leányiskolában a beírások szept. I , 2. és 3-án délelőtt 8—12-ig tartatnak. Az 1. és 2. napon csoki* a nagykanizsai izr hitk. bgly-beli éí Hón.iyékbeli tagjainak gyermekei vetetnek fel. Bővebb felvilágosi ást oz iskolai hirdetési tábla nyújt.
— Művész kabaré. A tegnapi művész est az eddiginél is változatosabb, fővárosi nivóju.-műsort nyújtott a közönségnek. Minthogy a zavart hangulatra való \'tekintettel csekélyebb Vzföfíű \'1<$zfth<cg jWönt meg! az előadást holnap megismétlik.
— Vál.tsz. A következő so^ok közlésére kérték fel lapunkat: F hó 17-i b. lapjuk .tte-küldotétt" cfr.mei megjelent hír reám vonatkozó részét kővetkezőkben világosítom fel:
KelsZólírmló- utas kiíogásoja a kalauz azon e\'járását, hogy. a vonatnál fizetendő tne-r.etdíjakat aprópénzben Jtöveteli — illetve a nagyobb összegű pénzeket miért nem váltja fel a végállomáson? Talán a felszó amló előtt sem, ismeretjen a nagy aprópinz hiány, mely még most is miftden pénztárnál kezelési nehézséget okoz. A vasúti pénztárak e nehézségek némi leküzdésére szigorúan alkalmazzák vas üzletszáb. 14 § áb«n elő rt azon jogot, hogy. „A men^díj m.egszám álva fizettessék." Az igy összegyűlendő aprópénzzel részben i személyzet nehéz helyzetén szoktunk segite nl, részben pedig a fizető pénztárak kifizeté •séfé\'tiic*rrié<jálc"azt fel.. H*. tehái.aa.áUpmáw pénztárak aprópénzbe^ követelik a menetdíjai, — misem természetesebb, \'hogy a kalauz,\' \'-r-menetkÖzben is azt követelheti, inert hjsz neki rendszerint-hefíí\' "is áH- rendelkezésére anayt aprópénz, hogy az utasoknak visszaadhasson. Nehogy azonban az utas aprópénz hiányában útközben kellemetlen helyzetben kerüljön, avagy a végállomáson az átadandó sok után-fizeUssel az utasok zaklatásnak legyenek kitéve, célszerű C8 a szabályokat t,e!j.e$en. fedi a tíldiommal és beleegyezésemmel történő oly megoldás, hogy a k*lau* elismervényt ad az utasnak azon összegről, mely reki a menetdíjon, felül. visszajár.. Ezzel, egywszt eleje vé: tetik minden visszaélésnek, másrészt az elis mervény elleneben az összegek visszakÖve telhetők kiváló tisztelettel: Juhász felügjelő állomásfőnök.
Szerkesztőt Üzenetek.
M. B. Nem hisszük, hogy sikerülni fog, Az illeiö geriilcos ember, ki lrofúk«( nem túr, J MinJ.zoniU.I prábilja meg.
A soproni gyilkosok halála.
A soproni direktórium országszerte hírhedt volt gazságairól, kegyetlenkedéseiről. A direktórium vezetője, Enizbruder Dezső, egy 23 éves sváb gazember egész csomó falusit eltett láb alól s ő maga dicsekedett, mikor azt kérdezték tőle, hogy mit csinál:
Lövetek, akasztatok, szúratok. A gyilkos direktórium második tagja, valami Bors László nevü emberi fenevad egy plébánost végeztetett ki, mig a harmadik bestia : Salzberger Sándor buzgón segédkezett nekik. A három vadállat a rablógyilkos-uralom bukása után megszökötKSopronból s Szombathelyen át Ausztriába W|tak szökni. Szombathelyen azoViban felismeirék őket s letartóztatták. További megérdemelt sorsukról a következőket jelentik velünk Szombathelyről;
Ma délelőtt az itteni államügyészség rendelkezése folytán Bors Lászlót, Entzbruder Dezsőt és Salzbe ger Sándort, a proletárdiktatúra e három hirhedt soproni exponensét Sopronba akarták szállítani. Egy fehringi csa-ratokból összeállított járőr kíséretében a kora délelőtti órákban gyalog indultak útnak. Mikor Acsád község határába érkeztek, a három fogoly mintegy adott jc!re, szökést kísérelt triég,\' fü \'ásnak eredt. A kísérők háromszori .állj!" kíAlifással igyekeztek őket szökésükben megakadályozni s mikor erre nem reagáltak, sortüaet adtak a menekülőkre. A lövések találtak és mindhármukat halálra sebositették. Mindhárom sebesült alig pgy órával utóbb olt e helyszínen meg is halt. Holttesteiket d katonák beszállították Acsádra s az esetről je lén\'est \'fették a szombathelyi államügyészségnek, mely holnap fog kiszá<lni a helyszínre a vizsgálat megejtése végett. *
Msgyer katonai áll. Dtrttg. Nagykanlat»
1327 tzám. Ali ptr 1919.
A vármeg/ei katonai paranosnokaágok a polgári járási ét községi hatóságok utján ás azok i tal a polgárság éa munkáttágnál levő öttzti fegyverzetet, tötzert, minden katonai felszerelési tárgyat, felső ét tltó egyenruhát köpönyeget btkanosot, txolgáltatstnak bt.
Még pedig minden kö.ség elöljárósága kötele* a paránes kézhezveteie utan, a kézhez vétel időpontjától a járási hátóságoknak jelen tendő 48 órán belül a községben összegyüj tö t fegyverzetet, felszerelést\', egyenruhát, stb.-n a járási hatóság székhelyen okmány válták mellett be zolgáltatni.
A járási hsiósag &z átveiteket a beszól gáltttlás, illetőleg a gyüjté>re vonatkozó parancs kezhez vétele után, mely. táviratilag elismerendő, hetedik napon előfogntokon a vár-me.gy eí k^toqj^g^M^\'.jsekbeiy; eire..bfsfcé!.-litani és b.t okmányvaliaS mélíeit a gyűjtött! anyagot tendezve a vármegyei katonai parsá-goknak beszolgáltatni kötelesek.
Azért a katonai parancsnokságok már most szemezőnek >ki... és .rendezzenek. be egy gyűjtésre es elraktározásra alkalmas helyiséget.
A vármegyei katonai parancsnokágok az átvett és elraktarolt anyagot a kerületi parancsnokságoknak az átvétel után azonnal jelentik
A kerületi par*ágok a fóvezér.-égnek f. hó 3l-íg írásban bejelentik, az igy összegyűjtött hosszú\'pinkák; rövid puskák-, géppuskák, gyal. aknavetőtf, gránátvetők, lángvetők, lőszer, kézigránátok, szurony, derekszíj, kenyerzsák, főzőedény, evŐcsésze, hatbörónd (hátizsák), teljes lovassági (hu>zár) feLzerelcs, teljes, j, tüzérségi ám, felsxcreiéa^.mozgókouyhák, mal-hüsnyergek, egységes orsiagos jármüvelf, teljes ránd felsőruha, köpeny egek, bakancsok és csizmák számát.
Ezen parancs nem teljesítése a legsúlyosabb megtörhet vonja maga után.
A parancs végrehajtásáért a parancsnoki. . cs.. hatóságok együttesen és egyenkint. s?eméiy.;ieri felelősek.
Enrek megfeleiŐen, a 2.\'7. hdm. száin alatt kiodott re« delet annyiban szenved változást, hogy nemcsak Szombathelyen, han.\'tn minden megye székhelyén rendezendő be I anyagraktár. Magy. kai. áll parancsnokság.
i
APRO HIRDETÉSEK
Kiváltóm szép és bőtermő, kitenyésztett 6»! árpamag eladó, esetleg rozsra kicserélhető. — Kövess Jenő, Ungjakabía-puszta, posta, vasút Kelsörajk. 1789
Sugár-uton levő házamat elcserél-
uém Király-utcában levó megfelelő házzal. Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit. 1783
Egy jó házból való tln tanulónak felvétetik, Gyenes Lajos, füizer- és csemege üzletében. (Váosház palota). 1788
Tanító-nevelőnő, rom. kath. az osfees elemi, polgári, lelsöbb leányiskolái, valamint gimnáziumi osztályok-tantárgyait okulja (fiugimnáziumet II., leánygimnáziumot VI. osztályig magánviz-gára folyékonyan beszél német és franciául, kevésbé jól angolul; fest, zongorázik, kézimunkázik, — mágnás vagy nagyon elókeló gentry-házba állást keres. Cim: Liplhay Irén, Somogyszólíd.
Keresek I éves flaai mell« magyar vagy német IcAnyt ki volt már gyermekek mellett. Fürst Józsefné, Sugár-ut 17. 17a;
Herélt kocllló 7 áves mindkét szemére vak, f. hó 27-én d. e. 10 órakor az Igazságügyi palota előtti téren nyilvános árverés utján fog elAdntul. — Keretménteleposztály parancsnokság. 1782
Két középiskolát végzett, jó házból való Hu tanulónak felvétetik. Fürst József, Nagykanizsa.
Iakoláafluk telje» ellát«»!
nyerhetnek izr. csatádnál. Cím a kiadóban.
ZALA
UJ kerékpár eladó. Arpád-ulca 4.
Egy jó házból való fiu tanoncai felvétetik Hofímann és Frank rövidáru nagykereskedésében, Nagykanizsán. 1764
Gazdatiszt! állást keres 32 éves nös, 14 ávl gyakorlattal azonnali
belépésre. Érdeklődik forduljanak Matán Űdön, Nagykanizsa, 17M
Zongorát keresek bérbe.
Cim a kiadóhivatalban.
Sohasem izzad többé a lába, ha a MEDUZINAT eqjszer használta
5 korona 60 fillér beküldése ellenében — -——- bérmentve kOld I -
MATIS és PRANGER, KISPEST.
1919. augusztus 26r
Könyvek :: Folyóiratok ;: Zeneműnk i CIQPUCI »\'«»«»»la
ritjUnLL "f-" Htuiiüw»,,
■ lUUlIkk llllHIItlI. IHmg, p^, trodaszerok, Uzletikönyvek papírok hangszerek, díszműáruk, Játéktárgyak
SzIvarkahUvely a. szlvarkapaplr.il különlegességek, szlvarka és I szlvarszlpkék, képeslap ujdon- I Ságok. - ÖNGYÚJTÓ és TŰZKŐ I nagy választékban kapható:1
Grünhut Pál
:: dohánylözsdéjében, Dcák-lér 10.
■ .1 ■ -|
ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
tblupon 7n.

Ozleti könyvgyár, könyvkötészet mgHI papirarukeszites mm Mindennemű nyomtatványt a letiizlese-sebb kivitelben koszit es leuDontosab-ban szállít.
Nyomatott: a \'„Zaia" nyomda cs hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató; Balog Oszkár.
XMtl. »«toly—
dnedMi t> tMMMM:\'
Nagykanizsa,
Sugár ul 4.
Zala Nyomdavállalat P4-ut 5. sz
MígJ\'l\'»"« hí 11« kivitt lé-
ve) mindennap korareggel
N»iiUbI«i«, laiB. Augumztun 27. Szarrfa.
. POLITIKAI NAPILAP.

Egyei »iám árai
I korona.
Si-rhCKiSricI <i M.tlóhl.ai.ll l.ldon ». Nyomá*! I.W.H m.
F6tzerket£[6 i TÓTH ZOI.T.VN
Főmunkatárs é> laptulajdonol:
t HItXAO JENŐ
HlrdeléMket, nyílt-teret és magén kBilcményeket dtjslabás ssrrtot ttti -----Irt a kladéhtvalal. fi ■ . .
A keresztény Magyarországért.
Frieriikich miniszterelnök nyilatkozatai,
Budapest, augusztus 20. A kisgazdák a kormány lemondásának hirére az ország meg nem szállott részeiből tegnap mintegy kétszázan a fővárosba gyűltek, hogy ragaszkodásukat fejezzék ki a miniszterelnök, a földmive-lésügyi miniszter s az általuk képviselt politika mellett. A küldöttség a kora reggeli órákban indult el a földmivelésügyi minisztérium felé, Stabó István elé, kit biztosítottak ragaszkodásukról é? szeretetükről.
Szabó lsván a küldöttségnek kijelentette hogy azok a szempontok vezetik, amelyeket egész parlamenti múltjában képviselt és jogos részt kiván a magyar kisgazda társadalom részére az ország dolgainak intézésében.
A földmivelésügyi minisz-eriumból a várba, a miniszterelnökségi palotába indult küldöttság» hová déltájt érkezett és ahol Frlad-rich István miniszterelnök azonnal fogadta is őket.
Marton János zalai kisgazda tolmácsolta a kisgazdák érzelmeit. A magyar kisgazdapárt, a magyar kisgazdák dolgozd sokadalma — mondotta a legnagyobb sajnálattal vette tudomásul a kormányzó és a kormány lemondását. Ezzel a kormánnyal meg van elégedve, mert á magyar kisgazdapárt felfogása szerint, az egyedüli helyes irányban vezeti az ország -ügyeit. Tudja, hogy az intrikusok és üzérek keze keveri a háttérben a mérget ós megakarja kaparintani a hatalmat. Ebhez azonban a kisgazdáknak is.volna valami szavuk, mert hiszen az ország lakósságának 65 százalékát a kisgazdák teszik. Végül követeli, hogy a nagyurak; az üzérek és velők egy követ fuvó társaság álljon félre, hagyja a hatalmat azok kezében, akik a nép akaratából és a nép szeretetéből segitik az országot kijutni abból a nehéz helyzetből, melybe a bolsevizmus és a Károlyi rdndszer belesodorta. Még egyszer ragaszkodásukat fejezték ki a kormánynak és kérték, a miniszterelnököt, hogy maradjon a helyén.
Frladrioh István . miniszterelnök a be-fizádr* a következőkben, válaszolt: -
— Tisztelt Barátaim! Borzalmas idők után vettük át az ország kormányzását. Felemelt fővel jöttünk és ha mennünk kellene, »zt is felemelt fővel cselekedjük. Amit mi három hét alatt müveitünk, az a csudával határos. Nem tudtunk volna eredményt elérni, ha nem támaszkodtunk volna azokra a rétegekre, amelyek a.t ország újjáépítését tűzték célul. Ezek közé tartozik elsősorban a magyar kisgazdapárt, mely a magyarság szent hagyományait nem felejtette el akkor sem, amikor A zsarnokság elfojtotta lélegzetünket és netti
felejti el most sem, amikor a szent célokat meg kell valósítani. .Miről volt mo*t szó ? Tisztán arról, hogy szeptember 20-lg, mig a nemzetgyűlés Összeül, kitartson és támogasson bennünket, azután ugjfls elmegyünk, átadjuk azoknak a hatalmat, akiket a njmzet-gyülcs arra méltónak »tart. (Felkiáltások : Megválasztjuk újra! Nem engedjük elmenni!) Magyarország keresztény ország volt és az is lesz. Budapesten nem tetszett ez a kijelentésem, azonban Budapest néni Magyarország. A régi politikus urak azt mondják, hogy nem vagyok miniszterelnöknek való. Miért nem cselekedtek tehát akkor, amikor elfoglaltam ezt a helyet, miért kellett nekem cselekednem helyettük. Amikor munkámnak eredménye kezd lenni, az eredményt ők akarják élvezni.
—• Csak csinálják, keverjék tovább kis dolgaikat, mi állunk programmunk mellett. A választásokig kérem bizalmukat. Remélem a választásokon nen fognak amúgy sem megtagadni.
A küldöttség nagy éljenzéssel fogadta a miniszterelnök beszédét, azután átvonult Pestre, ahol az antant missziókat kereste fel.
Vasárnap délelőtt még a következő küldöttségek járultak a miniszterelnök elé: a protestáns férfiak, a\' keresztényszocialista egyetemi iíjuság, a Mária kongregáció, a műegyetem, aportegyesületek és a VI. kerületi polgárok. A miniszterelnök megnyugtató . kijelentései után az összes küldöttségek antant missziók elé járultak, hogy hazañas akciójukhoz az antant támogatását kérjék.
Budapest,. augusztus .26. Hétfőn délelőtt szakadatlanul jártak a küldöttségek a niszterelnökhöz. A keresztényszocialista szervezet és a kisgazdák nagy csoportja járult a rfiiniszterelnök elé. A délelőtti küldöttségekben, melyek déli 12 óráig jelentek meg a miniszterelnök előtt, mintegy 5000 ember vett részt. A küldöttségeket nem külön-külön fogadta a miniszterelnök, hanem csoportonként.
A küldöttségek első nagyobb csoportját Budaváry László vezette a miniszter elé. Beszédére Frladrioh ístváft miniszterelnök a következőkben válaszolt:
— Kedves Barátaim! Mi a legsúlyosabb viszonyok között mertünk kormányt vállalni és felemelt fővel állok Önök előír, vállalom
felelősséget mindazért, amit, tettem. Mindazt, amit a kormányzó ur és kormányom tett, tiszta magyar érzésem épül.
— Kedves Barátaim 1 Az egész külföldi sajtó engem tipor, ellenem dolgozik, mert nekem nagy bűnöm az, hogy én vagyok az
első miniszterelnök, aki meg merte mondani,
< • • •
hogy ez az ország keresztény Magyarország volt es annak is kell maradnia. A szocialisták ós a nem keresztények ne követeljenek nagyobb hatáskört, mint ami őket számarányuknál fogva megilleti. A többi a mienk. Legyen tisztában mindenki, hogy nem 20—25 öreg politikus képviseli az országot: itt a magyar nép fog választani. Szeptember\'20-ára tesznek kiirva a választások, én tudom mi fog történni. Ezek ae urak azt mondják majd, hogy Ú ia holmi könnyelműség, hogy" a kedélyek még nem csitultak le. Ebben igazuk van. Tényleg — amint látom — a kedélyek nem nyugodtak és a kedélyek addig nem is lesznek nyugodtak, amig nem fog az történni, amit a magyar nép összessége kiván. En megyek elő:e! Én nem nézek sem jobbra, sem balra, hátra semmi esetre sem: aki akar kövessen!
Megjelent még a miniszterelnök előtt az esztergommegyei és városi kisgazdák kífldött-sége, amelynek nevében Holté« Kétely üdvözölte a miniszterelnököt, továbbá a póátrt-. és távirdaalkalmazottak monstre küldöttség«\' és végül a magyar-mlllén párt küldöttsége, melynek szónoka dr. Kullkafalvy Miklós volt.
A magyar rulhén párt küldöttsége azután az antant missziók .lejeinél tisztelgett, ahol szintén dr. Kuttkatalvy Miklós tolmácsolta a párt ama kérelmét, hogy juttassák el illetékes helyekre a magyar-ruthén nép tiltakozását a cséh-szlovák államba való bekebelezés elten.
Bajlki népbiztost eltolták. ,
Budapest, augusztus 26 Baják! Ferenc .volfc népbiztost vasárnap Budapesten elfogták ós a főkapitányságon őrizetbe vették.
Sopron magyar akar maradni.
„Wtr- wollen denlsche blctben, aber In Ungain."
Budapest, augusztus 26. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Sopron város népe az augusztés 25-én tartott hatalmas népgyűlésen egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy. hür séggel ragaszkodik ahhoz a Magyarországhoz! mely mindig megadta a módot a város német lakósságának, hogy. nyelvét gyakorolja és nemzeti müvéltségét fejlessze. A határozatban a várói lakossága Ültnkoxik az ellen, • hogy .Sopront Németausztriához csatolják. A városnak Magyarországtól való elválasztása Sopron pusztulását vonná maga \'tiláh és a gazdasági pusztulás nyomában járna a lakosság német kultúrájának a hanyatlása is. j Wir wollen deutsché bleiben ín Ungarti !* Ez a soproniak jelszava. Ausztria a csatlakozással mit sem nyer, Sopron pedig mindent elveszit. Tiltakozik minden idegen hatalom megszállása eHen és az osztrák megszállást is elutasítja. A városban rend, nyngtrorri és\' \'
¿ALA
t9lf». augusztus 27.
kéke van, ezt a sopronlak »»ját erejükből tartják fenn és bizto\'itják az alkotó írniuk« leketöségét.
Az osztrák békeszerződés utolsó simitásai.
Salnt Germain, augusztus 20 Valamennyi lap részletes tudósítást hoz á logfél-sóbb tanács tegnapi üléséről. Az Eolllr «zt jelenti, hogy Nénietausztria azt a követelést, hogy határait « cseh-szlovák köztársaság felé igazítsák ki, elulasltolla. Viszont elhatározta, hogy népszavazást rendéi el Marburg jövéndő sorsára. A pénzügyi és gazdasági zárádék megváltoztRtott részleteit nem említik a lapok. Valamennyi ujgsw jelenti, hogy Ausztria javaslatot tott, hogy uj záradékot vegyenek fel a szerződésbe, amely szerint Nénielausztria kötelezze magát arra, hogy fenntartja lügget-Jcnségét, sót azt meg is védelmezi- E záradéknak formulázása, mely egyes hatalmak ellenállásával találkozott, rendkívül nehéznek Uzoiiyült és á tanácskozások iiit-glvossZnbbí-tálát tette szükségessé.
Ukrán csapatok elfoglalták Odesszát.
Bukarest, augU§,5Uli_20. (Szikratávirat.) Ukrán forrásból táviratilag jelentik, hogy az ukrán csapatok a bolsevistákkal vívott kemény harcok után elfoglalták Odesszát. A Dnyeszter jobb partján levő bolsevista hadsereg őrülten menekül Potljuro csapatai elől. A lapok jelentése szerint az ukrán csapatok megakadályozták a.: bolsevistáknak a Dnyeszteren való át> kelését yés elkeseredek- harcokban súlyos veszteségeket okoztak nekik .
Lsmondott a román trónörökös.
Bukarest, augusztus 26. (Szikratávirat.) A román király elnöklósó\'vel tartott minisztertanács Károly herceg leníondó levelének megvizsgálása . után elhatározta, hogy ifjabbb\' tostvérét Miklós herceget ismeii el a román trón örökösének.
A német demokrata párt gyásza.
Boriin, augusztus 26, Neumann Frigyes, ki a középeurópai gazdasági egységnek szó-,. bR0.jj?. . W5. J^pcmlom „terén. Is .egyik legiamer-tobb piopagálój\'a volt,\'ma meghaít, Réűmann a német demokrata* párt elnöke volt. \' •\'■. >-
A békeszerződés a francia kamara előtt.
Lyon, augus^ty* . (Szikra-távirat.) A francia kamara augusztus 20-án"7 folytatja ülésszakát. A kamara elsősorban a békeszerződést fogja tárgyalni. Eddig 24 képviselő jelentkoviett szólásra.
Lengyel-ukrán szövetség a bolsevisták ellen.
SalM Germal\'V augusztus 20 A Tompa " jölautl r-Ív«Jjura- -« kötött a bolsevisták ollón és véglegesen lemondott Kcltítgaliciáról.
rr Fölhívás. tyr. Dómján Lajosi, vármegyei polgárőrség parancsnoka .fölhívja polgárőrségbe; jelentkezett?., őas.zes közUsiít? viselőkot és magánosokat, hogy a polgár-őfsóg megszervezése; a szolgálat ismertetése is a szükséges tudnivalók megbeszélése végett 27-én délután 5 órakor a városháza kéz^yülési termében okvetlenül megjelenni szivoskedjenek.
Nyugatmagyareriiág és Ausztria.
— A termények kellenek Ausztriának, —
Ausztriánál! gőzerővél törj ki a vágyódás Magyarország, nyugati, vármegyéi után. A sajtóban nap-nap mellett tendenciózus, szán-dékos s irányzatos cikkek jelennek meg, melyek mintegy szükségletét akarják feltüntetni annak, hogy megszánhassák a német lakos* sággal Is biró magyar vármegyéket/ Nagyon jól jegyezte meg Lovászi Márton, hogy addig ttom fájt Ausztria vezető köreinek a magyar határszéli német lakoSök sorsa, mig a Vörös kényuralom tombolt itt közöttük, most azonban egyszerre szereíné magát jóakaiatu és meptő protektornak feltüntetni.
Hát, hogy is áll a helyzet azzal a fehér terrorral?
Az osztrák szomszédok a bolsevizmus bukásának hirére elárasztották osztrák agitátorokkal a német községekot. Az o$zirák miniszterek aláírásával ellátott -»\'elhívásokat há?.v-ták magukkal és szavazásra szólították fel a. olsovistákkal egyetértőket, kik között nagyonb kevesen voltak a tekintélyes gazdák és meggondoltabb elemek. Így történt, hogy Sopron és Vasra egy éknek 210 községében rögtönzött népgyűléseken a muHfcheten a.községi kisebbségek, melyek megjelentek a gyűléseken, kijelentenék, hogy Ausztriához, a szociálista Ausztriához, a bolsevizmus felé hajladozó Ausztriához kívánnak csatlakozni. Ezeket a határozatokat némely helyekről küldöttségek vittek Wienbc és a küldöttségek a maguk szájával mint hazugságokkal beszéltek tele az au&ztriai hangadókat. Engyi garázdálkodásra a magyar hatóság természetesen nem\' nézhette feltétlenül a történtekot és Lehár Ezredes, a nyugatmagyarországi haderők szombathelyi parancsnoka fegyveres erővel akadályozta meg az agitátorok munkáját, a külföldi agitátorokat és. belföidi. izgatókat i&zétugcasz.-.. totta ós részbon elfogadta és meggátolta az alattomos métely továbshintését.
JJSa á\'.fettér t.etror; melyet hangoztattak! Annyit kétségtelenül mog kell állapítanunk. hogy németajkú polgártársaink között forrong a hangulat, de a józanabbak között nöm\'azo!s«a4<Kctási törekvések-mellett; hanem azok ellen beszelnek. Megnyugvással látják, hogy a kormány & németség ügyét a parlament kezébe óhajtja letenni, addig is azonban teljes érvényesülést biztosít a németség rtyetvi ós kulturális követeléseinek. Ez pedig teljesen elegendő lehet arra, hogy német népünk saját maga cilen elkövetendő botlásra ne ragadtassa magát egy esetleges elhamarkodott* állásfoglalással.
• - -Ha -mar, elég szo.rioru. és, szégyenletes, a hazafias érzületre nem lehet hivatkozni, faert azt megtépázták,\'kiirtották, clhomályosU tolták, ugy hogy még nyílt gyűléseken^ sem
átnj^ák egyesei .alája rendelni ajipoku^ációftak,
de hivatkozhatunk a józan gazdasági megfontolásra, mely ezer és ezer indokkal gazda-gou, buzogó...tom^j t.nyit..annak bizonyítására, hogy Ausztria kebelén német fóldmivelö népünk a vesztét és érdekeinek teljes megromlását talá\'hatja. .m -g ar az taed<Urtt«5t»Ui»al a legképtelenebb sorsot biztosítaná a maga • számóra. Belátja és tudja ezt nagyon jól, Nyugátmagyarország derék németsége, mely éppon teg ap Sopronban tartott hatalmas népgyűlésen emelte fel tiltakozó szavát Német-nusz ríának, annektálási törekvései ellen.
HÍREK.
tm
augusttul
naptar.
A nap kél 5 óra 09 perc-kői. nyugszik « óra 63 porc Q"J nor.
* * , -A hold kél röggel (1 ór„ 04
Szerda peiekor, nyugszik reggel rt óra . 48 porckor
A nemzet
szekerének rövid idjön belül rá kell térnie a normális élet orszttguilára, Késlekedni, le-maradni nem lehel, nem engedik meg a győztes nyugati állomok sem, amelyeknek szintén érdeke, hogy pár hónapon belül tisztázatlan kérdése ne legyen a világ diplomáciájának. Tehál bármennyire ne törődjünk is véle, bármennyire ne beszél|llnk la róla, néhány hélen belül nekünk Is le kell raknunk állami életünk fundamentumát, nekünk Is el kell döntenünk, hogy milyen államforma ke-relében akarunk a megújhodás uijára lépni.. A nemzetnek rövidesen a következő keidé-sekre kell felelnie:
1. Királyságot akar-e, vagy köztársaságot ?
2. ha királyságot óhali, kit szándékozik Sztnl István Iróniára ültetni ?
3.* Mely államokkal kiván síorosabb gazdasági és politikai kapcsolatba lépni V
4. A pénz, a földbirtok, az adózás problémáját mikénl oldla meg?
Ugyebár, olyan kérdések ezek, amelyek évszázadokra döntik el a nemzersorsar A cvlekedeieknek, elhatározásoknak küszöbűi állunk. Bárhpgyan alakuljon is meg az ul kormány, bármilyenek ls legyenek a béke-föltételek\', ezekre a kérdésekre meg kell felelnünk. Nem fölösleges Intelem tehát, hogy foglalkozzunk kissé ezekkel a kérdésekkel. Igaz, hogy a magyar viszonyok oly salálo-sok, hogy nsm lehet őket akármilyen kapufára föltüznl, de azérl nem lesz eredménytelen bizonyos meglevő államformák kön összehasonlítást lenni a annak eredménjeji leszűrni] Igen érdekes tanulságokat leliei például levonni az angol államformából. -Anglia, dacára annak, hogy királyság, a földkerekségének. legalkotrnányosabb s lec-. demokratikusabb intézménye s ha Magyarország — ami .Igen valósi nü, a királyig mellen döntenie — alkotmányai, persze a ml viszonyainkhoz alkalmazkodó változtatássá teljesen átvehetné Angliától.
Nagyon fontos kérdés az Is, ki legyen a király■ Ml teljesen leiört a rokonlalan nép vagyunk; velünk nem érez együtt aenki. a mi sorsunk nem fekszik szivén senkinek. Nagy nemzeti királyaink korán rájöttek arrj, hogy mily nagy erő rejlik at összeköllclé-sekben s ha a nemzelei nem rokonositolték Is össze Curópa inás nációival, Iparkodtak ők maguk, atyafiságra léppi. (degen, ,halalr mos dinasztiákkal: aminek sokszor nogr használ lálluk. Von más példa Is A kis és teljesen barbár, teljesen elnyomott Bulgáriából a Kóburgok milliói és összeköttetései teremtetlek számottevő, virágzó, önálló országol. Tehát jövendőbeli dinasztiánkat ugV észszerű nekünk Is megválasztanunk, hogy oz ne kiszorulandó területei iásson az országban, hanem összeköttetései, rokoni szálai segítségével valamely világbirodalom rokonszenvét, védelmét éa támogatását szerezze meg számunkra.
I n ¡ it augusztus 27.
ZALA

9
Tudjuk azt is Magyárország évezredes történetéből, hogy nemzetünket évszázadokon ál a pártoskodás gyöngítette cl; a pártoskodás döntötte sokszor katasztrófába. A mostani történelmi nagy Időkben tehát hagyjunk löl a pártoskodássai és sorsunknak salát magunk által való eidönléae laláiion bennünket egy táborban, lalál|on bennünket egy akaraton, talállon benniiukel fölkészill-len. Fölkészültek pedig csak ugy leszUnk, ha teljes figyelmünkéi máris e kérdések felé
fordllluk.
- Zenésmlse a telsőtemplomban. Ma
reggel fél 0 órakor a piarista rend alapítójának, Ktdazanti Szent Józsefnek emlékünnepén ünnepi szentmise lesz az ifjúsági templomban. A rmseénekeket a nagykanizsai, többszörös sikeres szereplés révén közkedvelt műkedvelő ének- és zenekar adja elő Itácz János kipróbált vezetésével.
— Za\'acgcriaeg álláitoglalisa Zalaegerszeg város képviselőtestülete tegnap rend-kívül népes közgyűlés keretében elhatározta, hogy fölir a Budapesten székelő antant-missziókhoz a magyar kormányválsággal kapcsolatban. A fölirat szerint Zalaegerszeg városa csak oly magyar kormányt hajlandó támogatni, amely nomzati ideálokat s keresztény szellemet szolgál. Hasonló határozathozatal céljából Zalaegerszeg megkeresi Nagykanizsát és Zalavármegye összes községeit. Zalaegerszegi jelantés szerint a mozgalom egész Dunántúlra kiterjed s Vas-, Sopron- és ..\\rosúnvárn),4gy<-\'k, \'>ss.zes. helyiségei már megnyilatkoztak ily irányban,
— Az antant visszaparancsolta a szerbeket A jűgósztáv-eíapa-ek a napokban át* lépték a demarkációs vonalat s egész sereg zalamegyei községet szálltak meg a Murán innen. Ezeriklvül napról-napra jöitek a hirek, hogy a jugoszlávak megakarják szállni Nagykanizsát, Za\'aegerszeget, Szombathelyt és Kaposvárt is. MindeJjWl. í\'zpnban nem lesz semmi sőt az ujabban elhódított területeket is .visszakapjuk, mert — mint teljesen megbízható helyről ¡jelentik" nakünk — d jugoszlávok parancsot koptak az ahtanttől, hogy dionnal vonuljanak vissza a régi ■ demarkációs vonalra. Így tehát bizonyosra vehet-jíilti lio\'gy a \' á<ÍÍ "Vtálafok1 \' mogálláptt\'Ssfhát ■ ujabb csonkítás nem éti íihim:: . .. : i.
— A soproni kere.kedelml és Iparkamara közgyűlése.. A. soproni kereskedelmi és inarkamara, mely négy hónappal ezolótt működését beszüntetni volt kénytelen, ujbol mígalakult és csütörtökön e hó \'J8-án tartja első közgyűlését. A. közgyűlésen Nagykanizsa varosa is képviselve tesz.
— Határszéli rendőrkapitányság Nagy kanlzsán Tudvalevő, hogy Muraköz megszállása után a kormány az ottani hatar-renaőrségi különítményt Nagykanizsára telepi tetto. Amint most értosjaliink, a bclügymii.isz-\' \'r ni\'-rt a kirendeltséget halárszéli rendőr kipiiánysággü «"iérVe\'zte át; székhelyévé
. v.-glcgcsen Nagykanizsát tette s hatáskörét Zala- ós Vasttiégyiékre terjesztette ki. Bitnél-loBVa a jelenlegi létsáám a tisztekkel és Ivgénységgol együtt hetven főnyire .b.őyül ki, A városi rendőrségre nagy könnyebbséget jelent a hátát rendőrkapitányság szervezése, mert a vasúti szolgálatot a határrendőrük veilik át. A hatirrendőrkapilányságol iíoig-leneson Seyfried kapitány vozoti, aki elsősorban ajrtSI gondoskodik, hogy a határrendőrség
mielőbb megfelelő otthonhoz jusson:. A ."váltq-zolt- viszonyok Kanizsa részére immár négy nagyfontosságú intézményt szoreztok meg : a katonai reáliskolát, az állami szemkórházat, a határrendő-kapítányságot ás a tanítóképzőt.
— A lehérpénz és a drágaság. Dacára annak, hogy a pénzkérdést a belföldi - forgalomban véglegesen rendezte a kormány s azon a későbbi kormányok sem\' fognak vát-toztátni a nép még mindig nem fogadja el a devalvált fehérpénzt és a postatakarékpénztár kibocsájtványokat, sőt a helyzet csak rosz-szabbodik, mert most már több üzletben sem hajlandók ezeket a pénznemeket elfogadni, azzal az érveléssel, hogy a szovjetpénzen ók sem tudnak portékát vásárolni. El nem Ítélhetjük éiégge a közönségnek ezt a viselkedését, amely megbénítja a forgalmit és el-háríthatlan akadályt görtüt a holyzet tisztázásának útjába. Nem szűnünk hangsúlyozni, hogy a postatakarékpénztári ő, 10 és 20 koronás éppen olyan jó pénz, mint az Usztrák Magyar B.in.k kíadvanya, mert a postatakarékpénztár vagyona felülhaladja a kiadványok értékét, amelyet ozenkívül az államvagyon js garantál. Abban a percben, amelyben a felelős magyar kormány a szovjetpénzt elismerte, az magyar állami kincstári jeggyé vált a meghatározott névértékkel. Kérve kérjük a zalamegyei falvak lelkes papságét, hazafias jegyzői karái, világítsák fel a népet mindozek-ről, mert máskülönben sohasem jutunk el az ország ügyeinek végleges rendezéséhez. A pénzmizériával kapcsolatban, érzékenyen sújtja á közönséget az élolmiszer ára ujabbi rohamos emelkedese is. A :ojas megint három korona, a csirke ismét elérte a száz koronás ós ezen felüli árat ée ezekkel arányban emelkedik u többi ,éle!m»C.ikkek ára is. Az élelmiszer árak emelkedésének főoka az, hogy Budapest részére ismét nagyobb kvantumokat szednek össze Kanizsa környékén s a nyomorgó pestiek, cshktlogy élelmiszerhez jussanak, önmaguktól rálicitálnák a kanizsai árakra. Nagy baj van a gabonával is. Olyan uradalma^, amelyek még tavaly is száz ós száz waggon gabonát aduk át ói Ica céljából a nagykanizsai gőzmalomnak, az idén egy waggont «em tudnák leadni. Ezt azonban már a kommünizmuínak köszönhetjük, amely tév-cszriiéivél *ínég inéYéíy feí\\ t á gftZdaságl -mxmká\' sokat és tönkretette enoek az esztendőnek a termését, A falvakban egyébként a buza métermázsáját 100 koronáért adják, de valószínűleg mégdrágább is lesz, ha a hatóságok meg nem szüntetik azt a lehetetlen arányú .csempészést, melyet horvátországi ügynökök üzne< a gabonával
— A polgári Ilu- és leányiskola! 1919/20. tanévi beiralások szeptember hó. j—5-én lesznek, meg pedig minden nap defc, előtt a fiu-, délután a leányiskolái tanulókkal. Szeptember I. ós. 2-án csak az I. osztálybeliek, a többi napokon sorrendben a többiek írathatók be. B.eir*tá*i lapot az 1. osztály-
beliefr,A\'%\'M!^** • 1 óruko^ ft többi osziá\'yok n »vendékei ugyancsak 28-án d. u. 3/illetve + órakor kapnak .Augusztus hó 30-án d. e. a fiúiskola!, délután a leányiskolái tantervkülönbö2eti vizsgálatok tartatnak meg: Az I. osztálybeliek születési anya? könyvi^kivonat nélkül be nem irathatók.
— Adományok. Molnár Györgyné szül. Városi Ágnes a bakónaki és kiskanizsai hősök emlékére 15 korenát, Borms József Alfcó-rajkról 5 koronát adományozott.
A kommunista Iratok beszolgáltatása. A nagykanizsai\' katonai állomás-
parancsnokság közli: A hadseregfőparancs-\' nokság rendeletére az összes községekben tanyákon, atb. mindennemű kommunista röpiratok,, könyvek, feljegyzések, knmmuríista feü levelek, költemények, fényképek, filmek, stb azonnal beszolgáltatandók az illető helyiség katonai parancsnokságának, illetve csendőr,^ vagy nemzetőrségnek, hol azok haladéktalanul elégetendők. Ezen rendelet kivétel nélkül mindenkire, tehát a határozottan fehérérzelmü elemekre is vonitkozik, mert az utóbbiaktól ellophatják ós sokszorosíthatják a kommunista iratokat. Akinél ezután ily irányzatú Iratok stb. találtatnak latartóztatandók ós ellenük az eljárás megindítandó. Ennek következtében a kommunista röpiratok, könyvek »nagykanizsai állomasparancsnoksághoz sürgősen beszolgál-^ tatandók.
— Az Iskolák megnyitása. A vallásos közoktatásügyi minisztérium rendeletet
bocsátott ki, -amely szerint az idei tanév az összes tanintézetekben rendes Időbén nyf-v tandó meg.
— Közellátási közlemények. Felhívjuk azokat, akik a bánoksze\'ntgyörg\'yl erdőgazdiságból szállítandó tűzifára &elízetést eszközöltek ós ennek alapján utalványt kapta-, hogy utalványukkal á közellátási üzemek* hivatalos helyiségében (postával szemben) minél előbb jelentkezzenek Nagykanizsán, 1919. évi augusztus hó 20-án. Közellátási hivatal.
Tanltó-uenlőuő, .rom. kath... az Összes elemi, polgári, felsőbb leányiskola», valamint gimnáziumi,osztályok tantárgyait ók-\' tatja (fiuglmnázrumot 11., Ieáiiygimnáziun..t VI. osztályig magánviz gát» folyékonyan beszól német és franciául, kevésbé jól angolul: fest, zongorázik, kézimunkázik, — mágnás vagy nagyon előkelő gentry-házba.állást keres. Cim: Lipthay Írért, Somogyszólőd
Kiválóan szép ós bőtermő, kitenyésztett fíftzl Arpamag eladó, esetleg rozsra kicserélhető. ■— Kövess Jenő, Ungjakabfa-puszta, posta, vasút Kelsőrajk. 1789
•——•-tí1 ........... j\'ium n\'..i,..,\'„.■,■.\',.\':!\'".:. .i.,1.,-, ,
Kct középiskolát végzett, jó Mzból való
.....ftu tanulónak fölvétetik.
Für&t «IÓZ«ef» Nagykanizsa. ^
Gazdatiszti állást keres 32 éves nös, 14 évi 9yakorla*!«H azonnali belépésre. Érdeklődők forduljanak Matán ö.döt^ Nagykanizsa, ^^
Zongorát keresek bérbe.
Cim n kiadóhivatalban.
Keresek F éves fínot uictte magvr-r vagy német leáiijt ki volt mer gyermekek-mellett. Kürst Józáőfnó Sugár-ut 17 1737
l{!éresuk
azónnalra vagy szeptember t-re 1-2 szobás bútorozott lakást konyhával. — Szivcs értesítést .Házaspár" jeligére a kiadóba kérek.
4,
ZALA
1919. augusztus 27.
Zongoratulajdonosok figyelmébe I
Szakértő zongorakészítő és hangoló érkezeti Nagykanizsára. Elvállal bőrö-zéseket, hangolásokat, angol, bécsi és pianlno-mechanlkai Javításokat. Érdeklődik adják le cimUket e lap kiadó 17% hivatalába.
mappákban és dobozokban óriási választékban i
Papirsa/véták\\
kisebb és nagyobb mennyiségben.
KÉPESLAPOK\\
mindenféle kivitelben I |
Vázlatkönyvek, Olaj- és vizfestékek \\ FESTŐ MINTÁK]
Kaphatók
Fischel Fülöp Fiail
könyv- és papiráruhizibanü ...... Városház-palota
-3ET
Szakszerű aitápolái otthon ual ii leiste lia
MEDEA növénykrémet használ,
meri éltől elt\'lnlk a szeplős, májfoltos, anyaiegyes, himlőhelyes felső hámréteg és üde, Iflu arcbőrt nyer. Ára 25 kor. Alabastromhoz hasonló leaz a bőre ha MEDEA emailkrémet éa pouderl használ nappalra. Ára e kellőnek együttvéve 40 kor. Haja megnő! és nem hull, ha MEDEA halellzlrt használ , .
Ára 22 kor.
Dlscrél szétküldés a pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett
MATIS és PRANGER
okleveles vegyész, kozmellkus
KISPEST.
SzIvarKahOvelyés szlvarkapaplr-kDIOnlegessógek, azlvarka és szivarszipkák, képeslap ujdon-■ Ságok. - ÖNGYÚJTÓ és TŰZKŐ i nagy választékban kaphaté:
Grünhut Pál
dohánylózsdéjében, Deák-lér 1.0,
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai katonai alreáliskolá-ban (Teleki-ut) vasárnap, aug. hó Zl-én d. e. 10 órakor 6 drb 9. hónapos göbe, 7 drb választott göbe és 2 drb sérves malac lesz a legtöbbet Ígérőnek — darabonkint is — készpénzfizetés ellenében elárverezve. A megvett állatokért az eladó bizottság semmitéle felelősséget nem vállal s azonnal átveendők.
Közétkezési bizottság.
egész napon át nyitva 1 Borbély, tyukszemváRó és manikűr
Kétezer korona jutalomi
Merfelcz For«nc nagykanizsai vendéglőstől isinéretlen tettetek körülbelül kit héttel ezelőtt as alábbi tárgyakat lopták el: A tárgyak Ismertetése .
1 s/impl »fedelű ezüst férfi óra, számlapján Cina felirattal
I ezüst Zenit QÓt óra, felső fedélé eltörve. 1 ezüst melttú, cserfalevél, alatt két makkal. 1 borostyán szivarszipka arany M. F. betűvel. 1 behorpadt férfigyűrü piros kővel. I Arany sziv, kék kővel
1 arany nói gyűrű kétoldalt gyémánt kővel, középen piroskő
t vastag Jegygyűrű
1 par arany fülbevaló, három kort egy levél öve* at, kövekkel
1 pár arany fülbevaló, piros kóvel közepén a any ciiUag
1 két méter hosszú aranylá«c6n, fonyott s«emekk«l 1 kettuszaz koronás bankjegy No. 000.003 számmal Kéteaer korona (atalmat adok annak, aki a tol* vájok éa aa ellopot tárgyak hollétéről engem, vagy a randöraéget értesíti. A Jutalmat a nyomravezető azonnal megkapja.
Haszonbérbeadás.
Néhai llaba József volt nagykanizsai lakos hagyatékához tartozó\' az eszteregnyei határban fekvő körülbelül 160 magyar hold kiterjedésű ingatlanok Esztercgnye községházánál 1919. évi augusztus hó 31. napján délután 3 órakor megtartandó nyilvános szóbeli árlejtés utján a legtöbbet ígérőnek egy évi időtartamra haszonbérbe adatnak.
Kelt Nagykanizsán, 1919. évi augusztus hó 24-én
Dr. Bród Tivadar
ügyvéd, zárgondnok.
Sohasem izzad többé a liba, ha-a MEDUZ1NAT egyszer használta
5 korona 60 tlllér beküldése ellenében : bérmentve küldi
MATIS és PRAN6ER, KISPEST.
Kénynek :: Folyóiratok ;: Zenemüvek
rionuri PU\'BpFIa rluuntL 11*»*"»»
■ IVVIIkk UHUWU, (tírottl Hku.) Irodaszerek, Uzlstlkönyvsk, papírok hangtzerak, dlumtlirukJitékUrgyak
Hirdetéseket felvesse a kiadóhivatal V « ¡S«k£iír»ut 4. - -
I
*
I ♦
i
1 I
I
X
f I
I
Zala nyomdavállalat
r Nagykanizsa
TELEFON: 78.
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papiráru-készités. Mindennemű nyomtatványt a leg-izlósesebb kivitelben készit ós legponto-:: sabban szállit.
Nyomatott: a ,Z«la" nyomda ás hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató.\' Balog Oszkár.
KL.VI- édslfia.
laMBtWihkWWtntil:
naoykanizsa,
Sugár ul 4.
Zala Nyomda vállalat Fí-ut 5. it
9
Megjelenik héllöklvít.lé-„Imlndennipkor.regge!
Nagykanlsaa, 1918. Auguaatua SS. ••DtfirtOk.
Itl. mzám.
POLITIKAI NAPILAP.
előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssel :
egy hóra 25 kor.
Egyes szám ára : 1 korona.
Hirdetéseket, nyllt-tcret és magán közleményeket díjszabás szerint vtti ■- lel a kiadóhivatal. ====5==
yowdal U «fon 11». ».....roszerkeaitO:...........t 1 TÓTH ZOLTÁN j Főmunkatárs é laptulajdonol t CSILLAG JENŐ
Miül. katonai állomitparanoanoksig Nagykanizsa,
1389. szám. áll. par. »19
Dacára a kiadott parancsomnak polgári egyének, különösen munkások gylllésekel
........ Ulból flr-------------- \'
gyűlései
akarnak tartani. Ulból flgycliiiezlelern a lakosságúi, hogy gyűlések tartása nincsen ir.zgengedve. Ezen legszigorúbb paraucs
kosságol,
megszegői ellen statárlállsan fogok eljárni Egyben ulból lelhlvom a figyelmei, hogy az utcákon együtt legfellebb három ember sétálhat. Járőreim utasítva lellek, hogy ahol a váróiban csoporlosulókal iáinak, ázonnal tartóztassák le ökel.
Zslvkovlcs alezredes,
iillmn<U|). ru.es,,ok
Miniszterelnök a kibontakozásról.
TAntctéiek a kormáay mellett.
Qudspeit, augusztus 27 A régi pártok képviselői folytatták tanácskozásaikat a kormány kibontakozására riézve ás kérték Fried-rich miniszterelnököt, hogy jelenjék meg ő is a tanácskozáson, mire a miniszterelnök megbízta Csilléry és Niuer minisztereket, hogy nevében a politikusok előtt a következő kijelentéseket tegyék:
A Budapesten tartózkodó antanjmissiók külön-külön kijelentették, hogy ők az ország belügyeibe nem avatkoznak és nem is fognak avatkozni. Ennek alapján az a meggyőződésem, hogy az antant tényleg nem fog beleavatkozni abba, hogy megalakul az UJ kormány, miután lehetetlennek tartom, hogy bárki olyan kabinetet állithasson össze, mely az itt tartózkodó antant missiókat külön-külön úgyszintén a pártfrakciókat kielégítse.
Az eddig megállapítható kívánságok lehető figyelembevételével legjobb tudásom szerint össze fogok állítani egy minisztériumot, azt be fogom mutatni az itteni antant missiók-nak, egyben atonban meghatalmazott miniszterek utján jegyzék kíséretében azt a szövetséges és társult hatalmak versaillesi bizottságának is bejelentem. A nemzeti alapon álló összes pártok kimondották, hogy szolidárisak a jelenlegi kormánnyal és semmi más irányú kormány alakulásában nem vesznek részt.
Budapest, augusztus 27. Tegnap déli 12 órakor nagy tüntetés volt a miniszterei nökség előtt a magyar kormány mellett, amely a kormányt ás a minisztorelnököt hangos kiáltásokkal éljenezte. Az erkélyen megjelent Fnadrioh miniszterelnök, beszédet intézett a tömeghez és kijelentette, hogy örömnél fogadja a küldöttséget, amely arra szólította fel, hogy helyéről ne távozzék. Ó nem is távozik. Vegye tudomásul a küldöttség, hogy holnap M uj kormány megalakul, vegyék tudomásul, hogy holnap három miniszter Clemenceauhoz és meg fogja mondani, hogy nem szál loda politikusok döntenek sorsunkról, hanem • megyar nemzet Ítélkezik.
Kedves testvéreimi El van döntve, én helyemen maradók. (Viharos dögrő éljenzés.) Jz egész országból ezrével jönnek a táviratok, ki ezek szerint egyenesen áruló volnék, ha cserben hagynám azon irányt, amelyen elin-¡rUm \'-egyenek bizalommá hozs.áml, mi .nem •iKuswmW, mi osak kitartunk. Úgyis válasz-
tások lesznek, akkor megmutathatja minden politikus, milyen nagy tömegek állanak a háta mögött. En befogom bizonyítani, hogy mi mögöttünk áll Magyarország.
A miniszterelnök tjojelentette, hogy eljárt az ontantmissziónál és ott is olőadta preg-rammját, hogy keresztény Migyarorszáfcot akar, akik azt akarják, éljenek. •
Ezután beszédeket\'"mondtak: Szila Ernő a postások képviselőjo, Weisz Kornél ki a magyar vasutasok nevében szólott, Száva János a tanítók nevében üdvözölte a miniszterelnököt. Mkjd Haller István propaganda miniszter beszélt Rettentő napok után vagyunk — \'mondotta — szenvedtünk nagyon sokat, nincs közöttünk senki, aki vért vagy könnyet ne hullatott volna, aki ne vesztette volna el valakijét a háborúban, vagy az utóbbi sötét napokban. Végre letűnt e rendszer, most azonban újra próbálkoznak a vesített hatalmat visszaszerezni. Az aknamunkát ismeri mindenki. Testvéreim I Mi megesküszünk arra, hogy a nemzeti irány ellen való áskálódást\' nem fogjuk tűrni. Számolni koll mindazokkal,hogy mi uj Magyarországot akarunk felépitoni : a bocsülotes munkának,, a . hazalfos érzésnek Magyarországát; ;{-
A tömeg viharzóan éljenezte a kormányt és szépen, rendben széjjel oszlott.
Budapest, augusztus 27. József főherceg palotája előtt is . tüntetés volt. Itt Budaváry László beszélt, aki lelkesedéssel ünnepelte a főherceget, mire József főhercog válaszolt:
— Szeretett té&tvéreim I Ma hazánk sírjából kel fel minden ember ebben a hazában ós egy csoportba témörül. Ebben az erőben . rejlik a jövője, amely dicső és nagy lesz, ez j menti meg hazánkat a veszedelemtől. Kérjük mindannyiukat, hogy tartsanak össze, szűnjék meg a pártoskodás. Bennem a hazaszeretet, élni fog örökre, addig, amig e szív lüktet (Lelkes. éljenzés., taps.) ........
2 közi
Budapest, augusztus ¿7, A Ueggeíi Hírek munkatársa beszélgetést folytatott Cslllári András doklo népegészségügyi miniszterrel, nkl. a kővetkezőket mondotta:
— Éjjel-nappal dolgozunk, minden lehetőt elkövetünk, hogy az országban a jogrend helyreálljon. Nehézségeink voltak, ezt azonban a magyar politikusoknak köszönhetjük, akik a kor.nány ellon harcollak. A románokkal jö barátságban vagyunk, küzsgeszfégügyi halóságaikkal egyöntetűen járunk el. Eddig részükről mindig a legnagyobb előzékenységben volt részünk. A tegnapi napon a román hadsereg egészségügyi főnüke felajánlotta, hogy a kórházakban ápolt betegek részére nemcsak gyógyszert, kötszert bocsát rendelkezésre, hanem esetleg fellépő járványok elfojtására nagymennyiségű fertőtlenítő anyagot készséggel ad. Az antanlmlsszió eddig már üt waggon kórházi élelmiszert, gyógyszert adott a■ tóvárosi, kórhazuak, .
Hazug hír a postatakarékjegyekről.
Budapest, augusztus 27. Felelőtlen elemek napok óta azt a hirt terjesztik a fővárosban, hogy a postatakarék által kibocsátott husz, tiz és ötkoronás pénzjegyeket a kormány a legközelebbi időben 50 százalék-ka* lessállúja liletéka» helyről nyert infor-
máció alapján megállapítjuk, hogy ez a. hír szemenszedett hazugság és nyilvánvalóan bolseviki izgatók terjesz.ik, hogy ártsanak a kormánynak ós zavart támasszanak a forgalomban. Ismételten hangsúlyozni kelj, hogy a postatakarékpénztár a bolseviki kormány btjkása után teljes szavatosságot vállalt az általa kibocsátott pénzjogyekért, ami biztos garancia arra, hogy a postatakarékpénztár jegyeinek értéke az Osztrák Magyar Bank pénzjegyeinek értékével nemcsak hogy vetekszik, de azt bizonyos tekintetben felülmúlja. Jól teszi tehát a józan közönség, ha nem ad hitelt ilyen célzatosan terjosztett híreknek és a legteljesebb bizalommal fogadja a postatakarékpénztár által kibocsátott pénzjegyeket. Ezek értékének loizállitásáról nincs és nem is lehet szó. —
Hogy verték le Tapolcán a bolseviki uralmat.
Utcai harcok a váródban*
.... (Saját tudósítónktól) Ugy vagyunk möát, mint \'száz évvel ezelőtt voltak őseink. Nincsenek fővárosi lapok, a telefonálás és táviratozás korlátozva van s legfeljebb olyan vidéki hírekre vagyunk utalva, amelyeket Utasok hoznak magukkal. így például három teljes hét kellett ahhoz, hogy megtudjuk, miként verték le Tapolcán a bolseviki uralmat« Pedig Tapolca a vármegyébon van, a történet maga pedig érdemes arrá, hogy a história számára megörökíttessék.
A kies zalai városkában — szinte hihetetlennek tetszik — egy héttel tovább tartott a proletárdiktatúra, mint az ország egyéb részén s éppeq ez az egy hót hozott legtöbb szenvedést, üldöztetést, leghevesebb terrort a színmagyar város derék, hazafias polgárságára. . Tapolca népe a rabló gyilkos uralom bukása napján értesült a nagy eseményről s kópzol-hető, hogy volt öröm, volt boldogság. A házak ormára fölfutott a nemzeti szinü lobogó, a gomlyukakban ott diszlett a magyarság három szent szine; a vörösök siotve pakoltak s már-tnár ugy látszott, hogy az átalakulás simán megy végbe. Másnapra azonban a zalaegerszegi kormányzótanácsi bifctos terroristákat küldött Tapolcára, akik Után Sándor Lajos járási politikai megbízott és még két pesti fenevad vezetésével éjszaka összeszedték a város legtekintélyesebb férfiait, 50—60 embert, akikkel .míndenfélo tárgyalás, Ítélethozatal nélkül akartak végezni. Elképzelhető, hogyan.
A polgárság kivégzése azonban — az utolsó pillanatban ^ • augusztus 0-án meghiúsult. Véletlenül ugyanis a legkritikusabb pillanatban egy páncélvonat akart fehér katonákkal megrakva a tapolcai állomáson áthaladni. A derék fehér katonák, amikor megtudták, hogy mi történik a városban, rögtön leugráltak a vonatról, kézigránátokat, gépfegyvereket vettek magukhoz s Tapolca főutcája felé tartottak A vörösök is idejekorán megsejtették a veszedelmet Ns szintén gépfegyverekkel várták a fehéreket. Formális utcai harc fejlődött ki. A fehérek hatalmas lendülettel támadtak, a vörösök kénytelenek voltak lépésről-lépésre hátrálni, majd a városháza épületébe vették be magukat s innen outoiiak gyilkos tüzelést a mieinkre. A fehó-
ZALA
1019. augusstua 2f
rok u városházát szinten hatalmas tűz alatt tartották s a heves harc végre is a fehérek győzőimével, a városháza bevételé vei vég
zödött.
* Sajnos, á fehérek elvesztették a páncél vonat bős -parancsnokát a egy legénységi, állományú egyént. A vörösöknek hót halottjuk volt A terroristák fölét parancsnokukkai együtt elfogták és lefegyverezték a fehérek, a többi pedig fejvesztett futásban keresett me-nedeket, A fehérek termószotesen a fogházakat megnyíló.ták « a pesti gazemberek ártatlan áldozatait szabadon bocsátották. Tapolcán és környékén most nagykanizsai katogaság tartja fon vaskézzel a rendet, Gapsovich százados és Szombathy Pál főhadnagy vezetése alatt.
HÍREK.
Mai budapesVk1 tudósításaitok távirati lag érkeztek. A tudósítások azért héza
gosak, inert a román cenzúra nem inger délyezett telelőn kapcsolást a budapesti sajtóosztály és lapunk kózöt».
— közgyűlés. Dr. Prack István h. pol-gáimester Nagykanizsa város képviselőtestületét augusztus 2V-ónek délután 3 órájára a városháza nagytermébe rendkívüli közgyűlésre hívta össze. A közgyűlés tárgysorozata a következő: 1. A városi haztartási alap fixelőkopessagének biztosítási céljából 400000 korona függőkölcsön felvétele. 2. Dr. Sabján Gyula felfüggesztett polgármester ellátmányának megállapítása. 3 A v. közkórházban a sebészeti és nőgyógyászati osztályban egy osztályos főefvosi állás rendszeresítése. 4. A Csengery uti sétatér kibővítésére iiyjatlan Ciere. ő. Merkúr Vasművek r. t valamint a vele szomszédos Pauer-fóle teleken kisajátítási jog megüzeizése. 0. Ludvig Konstantin, Gunsborger F#renc és Darvas Lajosnak a községi kötelékbe való felvétele, 7. Lonc Béla, Horváth Rozália es Erzsébet, valamint Kovács Mária és Vince illetőségének megtagadása.
— Megalakult a polgárőrség. Tegnap délutáu_iT városháza közgyűlési termében, mintegy 200 polgárőr jelenlétében megalakult a Nagykanizsa városi polgárőrség. Dr. Dómján Lajos főparancsnok ismertotte a polgárőrség feladatait és szervezésének módját, különösen kiemelve f#.t, hogy a polgárőrsog a rendőr-aeg kiscgitőszervekcni fog működni éar céljának csakúgy tud megfelelni, ha a polgárőrség működését katonai rend, fegyelem, köteles-ségtudás és lelkiismeretei kötelességteljesites irányítja Éppen azért azokat, kik csak a látszat kedvéét! téptek be, de kötelességeik teljesítését elhanyagolják, ki is fogja zárni •toraiból. A jelentkezőkből 5 csoportot alakítottak és minden egyes csoport más-m.3 napon fog éjjeli szolgálatot teljesíteni. A ma szolgálatba lépő 1 csoport névsora a követ-kőző : Parancsnok: Sclnvarz Ottó nf. százados. Paracsnok helyettes: dr Benczik Ferenc t, fngy., Krausz Sándor szkv., Dedovácz Béla szkv, Keieh Andor, Polgár Zsigmond t. fhgy., Adám Róbert fhgy, Dr. Schleifer Imre t. fngy., Sipos Andor tiz, dr. Halphen J^nő hd. fhgy. Stnmpf Zsigmond szkv, Szántó Ernő őrm., Fiacher Gábor tiz, Somogyi Ferenc nf., Kovács Jenő hgy., Bazsó Sándor tiz., Sugár Béla fhgy., Strasser Mór t. őrm, Dr. Ábrányi Lajos főtüzér, Halmos József t. őrm, Fehér Vilmos tiuiiv»J& ■ Kayfm.ann Lajos, Leitner Aladár t. tiz., Kayscr Elek nf, hgy., Öilerreicher József, Dr. Kovács László t. fhgy,, Kaszab Lajos t. Őrm. Weiszfeld Mór t. üz., Skopál l.ajos áxkv, Pótlék Ernő szkv., Bruncsics János őrm, dr. {aommer József t. hdgy., Horváth Mtkó npf, Szálinger József őrv., Kovács Sándor, Jvovács Vend jI, Kovács Viktor, Szepesi Imre, íSzántö Lajos, Király Sándor npr. tzáiados.
— Kérelem. A Rokkant Szövetség felhívja a gyárosokat, gazdag polgárokat, kiknél portási, vagy házfelügyelői állás üresedésben van, jelentsék a rokkant irodában Kölcsei-u. 12. ssntft atatt. Egy mindkét lábára amputált rokkantat akar elhelyezni, aki nagy nyomor- , bán vart, - ■ < • -
— Megjöttek a si|nészek. A Somogyi Kálmán igazgatása alatt álló kiváló győri színtársulat, mely szeptember 2-án kezdi meg elsőrangúnak ígérkező előadásait a nyári ssinkörben, tegnap megérkezett. A próbák még a hét folyamán megkezdődnek a már teljesen rendbehozott arénában * szeptember 2-án minden igényt kielégítő előadás fogja az idei színházi idényt megnyitni. Itt cmlitjük meg, hogy szinházi bérletjegyek e hó 29 étől kesdve válthatók a nagytőzsvlében.
— Halálozás Gradicky Györgynó f. hó 20-án hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó ,23 án délután p órakor lesz u Petőfi utcai gyászházból.
— Értesltéí. V. A. C. vezetősége kéri az összes tagokat, hogy a mai gyűlésen a Badacsony vendéglőben okvetlen jelenjenek meg.
— A Nagykaiffzsal Tornaegylet ma
délután fél 0 órakor a tornateremben választmányi ülést tart.
Országos Kózélelmesés.
(Burgonya.)
A Közélelmezési Minisztérium a burgonyát zár aiá helyezte és a jelenlegi árát méter-mázsánként 200 koronában állapította meg.
A záratáhelyezést az egyenlő elosztás tette szükségessé, mig a^fenti magas maximális ár megállapításánál a kifizetett magas munkabérek tekintetbevétele volt az irányadó.
Az ország burgonyatermésének lebonyolítását ugy, mint az előző években az évben is az Országos Burgonya Közvetítő Iroda Budapest IV., Gorlóczy ű. ll sz. intézi, mely is mint az Országos Közélelmezési Minisztérium egyik osztálya nem nyerészkedésre, de a köz érdekében az országos elosztás és a Minisztérium által mindenkor tendeletileg előirt árak betartásával latja el a burgonya ellátásra szoruló ország lakosságát.
Hogy a Zalamegyéből kikerülő burgonya feleslegek leszállítását és elszámolását megkönnyítse Nagykanizsán egy .Kirendeltséget" létesített ós ennek vezetésével alulírottat bízta meg. A Kirendeltség irodája ideiglenesen Sko-pál Lajos bizományosnál Petőfi-utca 3 szám alatt van, hol is minden a burgonyára vonatkozó folvilágositás megkapható.
Minthogy minden a miniszteri rendelet kijátszását célzó tónykqdós, másoknak, mint az Országos Burgonya Közvetítő Irodának történő eladás, illetőleg felajánlás kihágást képez, mely a jelenlegi nehéz közélelmezési viszonyok mellett igen súlyos bünte-. léssel jár, figyelmeztetem ós saját erdekében s kére ti a termelőket,\'hogy az ejetleg jelentkező egyes burgonya vásárlókat utasítsák el és-a már meglévő feleslegükét fentemlitott „Kirendeltségnek" ajánlják fel. Az átvett burgonya azonnal az átvételnél készpénzéén kézhez fizettetik.
Nagykanizsa, 1919. aug. 27.
László Menyhért
<r klptmhltaég rtzetöf«.
HitérrendQrkapltányság Nsgyksnlsss.
1 — 1919.
Hirdetménye
A magyar belügyminiszter ur ide intézett távirati rendeletével Nagykanizsán működő evakuált volt csáktornyai határrendőr kirendeltséget az 1903. év VIII t c 5. f-a alapján Z*la és Scmogyvármegyék torületére kiterjedő hatáskörrel Önálló határszéli rendőrkapitánysággá szervezni rendelte, a szervezés f. hó 25 én foganatosíttatott.
N«j frl«<l,
hatui endó kaptUny, a kapitányság- veaotőjo.
Nyári szünet után
yarrodimat ismét megnyitottam
BÁRON MICI női-szabó Sugár-ul 8.
12211/1910
Hirdetmény.
A v. tanács elrendeli, hogy mindazok, akik 1017. évi augusztus hó l-úta költözködtek a város területire, f. évi szeptember 5-ig tartoznak letelepedési engedélyt beszerezni. Aki ezen határidőig letelepedési engedélyt be nem szerez, vagy letelepedési engedélyt nem kap, folyó évi szeptember hó IMkélg tartozik a város területéről elköltűzni.
A letelepedési engedélyt kérők a v. lakáshivatalban (városház, középső lépcső I. emelet) jelentkezzenek, hol a letelepedésre való jogosultságukat igazolni .tar-toznak, s amennyiben ebbeli jogosultságuk az 1886. évi XXII tc. 8—II. (alnak megfelelőiig igazolják, letelepedési engedéllyel a v. tanács által ellátottnak.
N\'aiiykanizsán, 101«. aug. 22.
A VÁROSI TANÁCS.
Dr. Prack
h. polfánDcil.r
12211/1010.
Felhívás.
Felhívja a v. tanács az összes ház-és lakástulajdonosokat, illetve ezek megbízottait, hogy mindazokat, akik 1017. évi augusztus hó-l-óta idegenből költöztek lakásukba, f. évi szeptember hó S-ig, a v. lakáshivatalban névszerint bejelentsék. Nagykanizsán, 1010. aug. 22. A VÁROSI TANÁCS,
Dr. Praok
h. polfájm.\'t.r
BeJárdnS, lehet fiatal leány Is, kerestetik kéttagú családhoz koszttal éf jó fire-téssel. — Cim a kiadóhivatalban.
TaalM-unMnC, rom. kath. «r. össze, elemi, polgári, felióbb leányiskolái, valamint gimnáziumi osztályok tantárgyalt ok-tatja (flugimnáziumot II., leánygimnáziumot VI osztályig m.gáiiviz>gar» folyékonyan beszél német (és franciául, kevésbé jól angolul, fesl, zongyráelk, kézimunkázik, — mágná» vagy nagyon előkelő gentry-házba állást keres Cim: Lipthay Irén, Somogystólád.
Két középiskolát végzett, jó házból való flu tanulónak-feivétetik. FQrst József, Nagykanizsa.
Kiválóan .lép és bőtermő, kitenyésztett öail Arpaazag eladó, esetleg rozsra kicserélheti. — Kövess Jen«, Ungjakabfa-puszla. posta, vasút Felsőrajk. 178»
Egy jó házLót vató Ma taaptdnak felvétetik, Gyenes Lajos, fűszer- és csemege üzletében. (Váosház palota). 1788
Tisztelettel értesitem a közönséget, hogy elvállalok mindennemű n»d- «a aaap-poa«paiat la.llálát és ujbdll fedéséi Zsuppolómezter, Teleki-u. 100 iz.
Egy utjosan lókarban levő fűthető cm-ládi fotel fttrd6k«d eladd Kinizsi u. 21. zs alatt.
22 éves róni. kath. nús |as«a)á|< .«géatllzt AIIAat kerea, fi évi gyakor-lattal, ugy külső mint irodai teendőkben teljesen Jártas. Leveleket .szorgalmaz" jeligére a kiadóhivatal továbbit. löol
Egy fényezett gyermek Agy eladd.
Batthyány-utea 10. aa. alatt. I"03
Nyomatott: a .Zala" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató: Balog Olikár.
klmi. *»«oiyi btliMUiitil:
NAGYKANIZSA,
Sugár ut 4.
lt la Nyomdavállalal f 6-ul 6. U.
MíjJtl«"\' Mltöklvltelé-„ImlnJennapkorareggel
N^OykanlMa, 1918. t{*u„u.ztu. 30. Szombat.
197. miém.
POLITIKAI NAPILAP.
Egyes szára Ara : 1 korona.
S,„,„,MI « UttUnUt \'.!.\'<>■ 1».
HyamM M*. MI. |
F0.urk.ut6:
TÓTH ZOLTAN
FAmunkatár. é. laptutajdonos t < H1IXAU JKIVA
IIIrd.Ksakel, nylII-Mirl ís m»|áo-kOiIcményebcl dlj.iabáa tzeilnl veax - tel a kiadóhivatal. .. i
M(aialM««rarorm»l hatóim!
ptraacanofclAg,
12/B. kt. szám.
A parancsnokágom alá rendelt egyes alakulatoknál előfordult, hogy intencióim es parancsaim nélkül, sőt annak ellenére lerrorisztikus módon lépnek lel, azaz teljesen saját belátásuk szerint eszközölnek clíogatásokat, kutatásokat, sőt gyakran a helyszínén ¡(életeket hajtanak végra, \'Álláspontomat ilyen eljárással, szemben a következőkben körvonalazom:
a. Magyar nemzeti katonák vagyunk, kiket elöljáróink és tisztjeink vezetnek. Parancsokat kapunk és azokat hiven teljesítjük.
b. Aki azt hiszi, hogy a magyar nemzeti hadseregben azért kapott fegy-veit a kezébe, hogy azzal módja legyen\' egyéni bosszúvágyát kielégíteni, az téved! Aki pedig bosszúvágyát egyéni módon kielégíti, az ellenségem nekem es a magyar nemzetnek, melynek most inkább, mint valaha, fegyelmezett katonákra, nem pedig terrorcsapatokra, vagy bandákra van szüksége.
c. A terrorisztíkus fellépés nem gerjeszt bizalmat a rend és békesség embereiben és nem büntet igazságosan ott, «hol az helyén való volna. A bolsevizmus kiirtása, előidézőinek bűnhődése országos Ugy, nem pedig személyes tettrevágyás lolyoipánya.
d. Nem vagyunk sem én, sem az nrra hivatottak illetékesek a vOrös rendszer Hidézői és zászlóvivőivel szemben, er-
Yr«l legyen minden katona meggyőződve. Bűnhődni fognak az ország megrontói erdemük szerint. De rendszerrel és törvényes módon, nem egypár botütéssel vagy egynéhány Utleggel és ugy, hogy nekik is, de másoknak is örök időkre elmenjen a kedvük attól, amit itt tettek. Gondunk lesz rá, hogy az Ítéletek és indokolásaik közhírré tétessenek és hogy az ítéletek valóban példásak legyenek.
e) Nem kell hosszasan magyaráznom, hogy az adott helyzetben a terro-nsztlkus fellépés sem nem. „snajdig\', hem nem jele a személyi bátorságnak. •Mindozck után összefoglalom álláspontomat abban, hogy én egyes csapatrészek önkényes, terroristikus fellépését a leg-eiesebben elítélem és a legszígorubaan betiltom. Ha ezen parancsom kihirdetése "\'án bármely alakulásnál ilyen fellépés mutatkoznék, az illető csapatot büntetés "oi fel fogóm oszlatni. A csapatok ko-es jóérzésű tisztjeire appcllálok parancsom teljes megértése és lelkl-neretes betartása végett. Aláírás.
(Jelen rendelet legszélesebb körben való közlés céljából kiadatott Zala-, Sopron-, Moson- és Vosmegyék katonai parancsnokságainak, a megyei, járási, városi és községi hatóságoknak.)
Munkában az antant missziók.
Budapest, augusztus 20. Az antant katonai missziói a királyi palotában foglaltak heiyet. A misszió a volt királyi lakosztályt lakja ós szakadatlanul dolgozik. A tábornokok és a négyes tanács tagjai naponta fölváltva elnökölnek a rendszerint a délelőtti órákban, néha délután és gyakran az esti órákban lefolyó tanácskozásokon. Az amerikai tábornok Brsnd-holz generális hivatalos helyiségeiből távíró és telefon szolgál Bécsbe.
Az ország egységesen áll a kormány mellett.
Budapest, augusztus 20. A főváros tisztikara, hatalmas munkás gárdája 5000 főnyi küldöttséggel akart ma felmenni Budára, hogy demonstráljon a kormány mellett. Mivel a felvonulás elé akadályok gördültek, néhány tagból álló deputáció jelont meg az antant képviselői előtt, akinek egy memorandumot nyüjtottak át. A memorandumban rámutattak arra, hogy a Peidl kormány keletkezésénél ós összetételénél fogva csak egy lépéssel burkoltabb alakja volt a bolsovizmusnak., Ezért távolították el őket. Azon férfiak, akik az eltávolítást intézték és a kormányt megalakították, azért fordultak József fŐhercog felé, mcrV az ország kiváló fér fiai kŐzt Ő volt az egyetlen, aki a politikai pártok felett állt. Ezen férfiak súlyos helyzetből való kibontakozást, becsületes magyar keresztény politikát Ígértek a népnek. A kormányzó távozása után is ezen politika érvényesülése szükséges, amelyre a mai kormány a legalkalmasabb. Mi — folytattja a memorandum — 15000 meghaladó számú tisztviselői ós alkalmazottjai a fővárosnak a legközvetlenebbül szemléljük ezen kormány áldásos, nemzeti kiegyenlítő munkáját, tapasztaljuk, hogy Budapest népe, amelyben pedig az elmúlt rezsim úgyszólván az egyedüli támaszát birta, napról-napra nagyobb bizalommal tekint a mostani* kormány müldtaése elé s ma már mondhatjuk, hogy a főváros és az ország nópe egy érzésben olvad össze. Arra kérjük a nagy hatalmak misszióit, hogy ezen a nemzet nagy többségére támaszkodé kormányt a legmesszebbmenő támogatásba részesítsék. Olyan politikai okok mellett, amelyek előttünk fedve vannak, ha a nagyhatal-mkk más kormányban látnák bizalmuk letéteményeseit, ez esétben is azt kérjük, hogy csakis olyan kormánynak nyújtsa támogatását, amely a magyar népnek minden idegen
felforgató eszmeáramlattól ment józan gondolkozását juttattja kifejezésre.
— Budipest, aug. 29. Az ország minden részéből még ma is érkeznek táviratok, melyekben a lakosság kifejezi bizalmát és ragaszkodását a kormány iránt, tiltakozik szocialista irányú kormány alakítása ellen cb kijelenti, hogy csakis egy kifejezetten keresztény és nemzeti irányú kormányt támogat.
Szántó Béla volt népbiztost elfogták.
lemét hurokra kcrttlt egy Szamuely.
Siófok, aug. 20. A Dunántúlnak a bujkáló bolseviki vezórcktől való megtisztítása folyamatban van. Tiszti patrouillek Utaznak községről-községre és letartóztatják a gyanús embereket, akiket Siófokra szállítanak. Egy tiszti járőr a napokbán elfogta SzánlÖ Béla v. hadügyi népbiztost, akinél nagyobb összegű kókpénzt találtak. Szántó Béla egyike volt a legvérengzőbb kommunista vezéreknek, ö szervezte Csernivel a terrorista alakulásokat és belekényszeritette az alig felserdült ifjúságot a vörös hadseregbe való belépésre. Kivált a tiszteket sanyargatta és h&üügyi politikai megbízottak utján ellenőrizi» »*>..s.dsn lépésüket. Szántó Béla most a siófoki katonai börtönben ül, ahonnét Budapestre szállítják. Tegnapelőtt Balatonlellén cirkált egy tisztit patruílle, mely igazolásra szólította fel az ott időző vendégeket. Egyik tiszt szeme megakadt ogy ott időző emberen, akit igy állított meg; A maga arca nenytetszik nekem..Igazolja magát. A fiatalember moghökkent, hamis igazoló levelekkel próbálkozott, a tisztek azonban házkutatást tartottak lakásán, ahol 140,000 K kék-pénzt és egyéb értékeket találtak. Elrejtett irataiból kitűnt, hogy az illető Szamusly Zoltán. Ez méltó testvére volt Tibornak. Amidőn a vörös hadsereg bevonult a felvidékre, Szamuely Zoltán az ottani katonai törvényszék elnöke lett és halomra gyilkoltatta a fehér érzelmű embereket. Sfamuelyt Siófoki* sfiSí-lítotiák, ahol érkezésének hírére, a nép ezré vei jelent meg az állomáson meg akartáK lincselni, de a katonai őrség megvédte ós Budapestre szállította.
Kapuvárt megszállták a románok.
Sopron, augusztus 28. Soproni tudósítónk jelenti telefonon : Ma este 7 órakor egy 15 főből álló román járőr vonult" be egy főhadnagy vezetése alatt KapUu^ra. Az őket fogadó magyar hatóságok fejeinek kijelentette a román főhadnagy, hogy csak azért jöttek Kapuvárra, hogy meggyőződjenek, vájjon rend és nyugalom van-e a városban. Ha erről meggyőződnek, ismét elhagyják Kapuvárt.
2
Rendelet a borfogyasztásról.
Budapeti, aug. 29. A Budapesti Közlöny közli a kormány rendeletit a bor forgalmiról és fogyasztásáról. Mindazon szőllíbir-tokozok, kik a volt flildmivelésügyl népbiztosság rendelete alapján kiadásaik fedezésére előlegeket vettek fel, kötelesek a felvett előlegek biztosításira barkészletük megfelelő mennyiségét a további intézkedésig visszatartani s azt szakszerűen Vezelnl. Nyilvános étkezési és kimérés! helyeken\'egy személynek a helységben való elfogyasztás kikötése mellett egy ftlllter bor mérheti ki. Ezen rendelet azonnal életbe lép.
Bárd Dóczy Lajos meghalt.
Budapest, augusztus 29. Báró Dőczy ■Lajos jeles költő és müforditó, nyug. külügyi osztályfőnök, ki a ,C«4k" eimü vigjilékával tette nevét külföldön is hiressé, ma Budapesten meghalt
Megállapították a gjafa árát.
Budapest, augusztus 29. A kereskedelemügyi minisztérium a belföldön termelt gyufa árit dóbözonklnt 20 fillérben állapította meg. \'
Pértalakitás.
Keszthely, augusztus 28, Itt nagy lelkesedéssel megalakult a keresztényszocialistapárt. Pártelnökbe dr. Berzsenyi Gerő közjegyzőt választották.
A tanév kezdete.
Budapestről jelentik: A vallás- ós közoktatásügyi miniszter akként - rendelkezett, kogy az ország összes elemi, közép- és katonai iskoláiban október elsejével kezdődjók , a tanév.
Cserni József vallomásai.
Budapest, augusztus 28. Cserny Józsefet, a Lenin fiuk hirhedt vezóiét hallgatták ki tegnap a lendőrsógen. Teljes őszinte vallomást tett a két Holtán, Dobsa László ós Berend dr* tanár meggyilkolása \'Ügyében.\' Vallomást tett még az ukrán tisztek, Ferry altábornagy ós társai meggyilkolásáról is A gonosztevővel holnap ismét a .detektívek foglalkoznak, kögy adatokat nyerjenek tőle a többi teroristák-7ntk viselt dolgairól.
Heghalt . a bór kormány elnök.
London, augusztus 29. Pretoriából jelentik, hogy Botha Lijos bur miniszterelnök meghalt.
Magyar »; dskéatea sásslóalj ■agykaslists.
1. is. igt. 1919. - 1811
Felhívás.
A 20. önk. zászlóalj parancsnokság felszólítja mindazon volt katonákat, akik önként katonai .szolgálatot teljesíteni akarnak, azok jelentkezzenek felvételre Nagykanizsán a 2Ó-as honvédlaktanyábanT A felvételre jelentkezők tartóznak magukkal hozni a leszerelési igazolványukat, valamint tgy hatósági bizonyítványt, hogy politikailag teljesen megbízhatók.
A jelentkezőket 4 (négy) heti szolgálatra kötelezik magukat;
Illetékek: Napi zsold rendfokozatnak megfelelően 1.5-—20 korona.
.,\';..- Teljes ellátás ós szállás. ív>-... ¡-:-.
Vitézségi érem után 2, 3 és 5 korona naponta. Nagykanizsa 1019. aug. 29-én Konkoly alezrede?, 29. önk. zlj. parancsnoka
¿ALA
Nagykanizsa üdvözli
az uj kormányt.
A városi képrlselőteatilet ttlése
-a Nagykanizsa város képviselőtestülete impozáns ülés keretében adott tegnap kifeje zést hazafias örömének az uj kormány megalakulása fölött. Az ülésen dr. Prack István h. polgármester elnökölt, aki kegyeletes szavakkal parentálta el a képviselőtestület halottjait. Kzután átadta a szót dr. Hajdú" Gyulának, aki általános figyelem közt a következőket mondta:
Tekintetes képviselőtestületi Különféle politikai harcok közepette sohasem emeltük szavunkat oly nagy lelkesedéssel, mint most, amikor üdvözölni akarjuk az ujonan megalakult magyar kormányt. A legnagyobb bizalommal. örömmel és lelkesedéssel emeljük fel szavunkat, mert azt kell tapasztalnunk, hogy ez a kormány nyilt, határozott, ha?afias és-vallásos irányzat képviselésérc vállalkozott. Magyarország 1000 éves történelmét^ pz aa irány biztosította ós csak ez képes fennállását biztosítani további ezer csendőré. A keresztény világnézet volt az, amely a destruktív iránynak erős bástyaként állta útját, araely megvédte a nemzet minden rétegét minden ^ecstelen támadástól. Ha elfogulatlanul vizsgáljuk az eseményeket, ha azt nézzük, hogy milyen felekezet állott- ellen a leghatározottabban e(zen destruktív törekvéseknek, meg kell állapitanunk, hogy a nem keresztény felekezetek nem tudtak ugy ellenállni, mint a ke* resztények. A keresztényok védték meg ezen irányzattal szomben az ország nem keresztény lakósait is. — A keresztény világnézet nem jelenti azt, hogy mi felekezeti gyűlölséget takarunk, hanem azok ellen van szavunk, akik gyűlöletet szitának a vallás és a nemiét ellen. A testvériség szent érzésében az egósz társadalomnak egyesülnie kell.
Az óljenzéstől, tapstól sűrűn megszakított beszéd után dr. Hajdú fölolvasta a miniszterelnökhöz intézett következő táviratot:
Dr. Friedrich István miniszterelnök urnák, Budapest. • ..
Nagykanizsa város közönsége a legnagyobb lelkesedéssel és a legteljesebb bizalommal üdvözli Nagyméltóságodut és az egész magyar kormányt és ünnepélyesen kijelenti, hogy hazafias, nyilt határozott ós vallásos irányzatával mindenben egyetért és minden erejével támogatja. Kéri a Mindenhatót, hogy adjon erél a kormánynak, hogy a kitűzött célokat mielőbb megvalósíthassa.
Hasonló skéllemir távííatót Kitételt at antant-missiók budapesti vezetőségéhez is.
Ezután Hémrtierí Károly főszámvevő terjesztette be a tanácsnak azon indítványát, amely 400.000-korona íüggőkölcsön Jplvéte-íle^ foglalja magában. A kölcsönt december Végéig kell visszafizetnie a városnak. Az indítványt névszerinti szavazással elfogadták.
Dr. Éried Ödön indítványt terjesztett be, hogy vizsgálják meg a városi főpénztárt s amennyiben hűtlen kezelést lá\'nak, a bűnösök ellen tegyék meg a bűnvádi följelentést s kérjék vagyonukra a zárlat elrendelését- 1
I)r. Hegedűs György kijelenti, hogy adatok, okiratok vannak a kezében, amelyek szerint a proletár uralom alatt a város pénzéből nagyobb összegeket fizettek ki fölhatalmazás nélkül. Ezen adatokat legrövidebb idő alatt nyilvánosságra hqz?a,
A közgyűlés dr. Polschlla Jakab ós Eperjessy Gáhőr hozzászólása után dr. Fried indítványát elfogadta.
Sabján Gyula dr. fölfüggesztett polgármester részére a közgyűlés a íölfüggesztós tartamára fél nyugdijat állapított meg.
A sétatér kibővítésére vonatkozó tanácsi javaslatot többek hozzászólása után elfogad-" ták. Ugyancsak elfogadták a Merkurgyár és Bauer telek kisajátítására vonafcozó tanácsi javaslatokat majd az illetőségi ügyeket tárgyalták le.
1Ö19. augusztus I
Érvény Ütmek a ko«nmu% niaía iiratoaa bizonyítványai,
0SajéI tudó*tónktól) Röviden említettük már, hogy a vallás- és közoktatásügyi n^^ teríum érvénytelenítette a kemmunista uralom alatt kiadott középiskolai végbizonyítvány. kat> s azon tanu\'ók részére, akik ilyen bial nyitványt kapta^. uj vizsga tételét rendelte eí Múltkori közleményünk hézagos volt s it érdekelt szülők ós- tanulók részéről részletei inánt oly számosan- tudakozódtak, hogy szüi. ségesnek látjuk a vallás- és közoktatásügy minisztériumnak erre .vonatkozó *endeleté( >zóról-szóra a> következődben közölni.
10322-k szám alatt osztályozás nélkül kiadott bizonyítványok megsemmisítése ren-deitetett el Rendes tanulók-meglévő feljegy. zések alapján aug. 28-ig szabályszerű bitó-nyitványt kapnak az illetékes középiskolától hogy jövJ tanévre beiratkozhassanak H* valamely tanuló egy, legfeljebb Uét tárgyból .elégtelen11 jegyet kap, azt kivételesen » tanári Hstület saaept. >HWg javité- • vizsgálj bocsáthatja. Magántanulókra ugyanez az. eljárás követendő, ha március 21-iko elín kaptak vizsgálatra engedélyt.. Akik kssöbb kaptak, azok ügye revízió alá\'veendő és lu jogosan kaptak engedélyt, a fentiekkel ato-nosan biráltatnak el, ellenkeaŐ esetbe i ügyut uj elbírálás alá veendő: Evvel teljesen azonot eljárás követendő azokkal szemben, akik fn. gedély alapján a tanév kezdetén akarn« magánvizsgálatot tenni.
103225. szám alatt középiskolai vég. bizonyítványok piegse nmisittettek. Akik ily végbizonyítványt\'kaptak, szept. I —15. között az illetékes t középiskolánál aug. .31-:g tarló OlQzetes jelentkezés után érettségi vizsgllatrt bocsáttatnak ós irásbeíi a magyar nyel»/ utolsó évi anyagból, szóbelit az előirt ösz* szes tárgyakból tesznek. Akik e határidóij nem jelentkeznek, C9ak szabályszerű időben bocsáthatók érettségire, . Tanfolyamon részt* ^vett hadviselt tanulók ott jelentkezhetnek, ahol tanfolyamot végeztek. Akik a voröt hadserogbe való belépés ciméa vizsgálat nélkül kaptak bizonyítványt, csak akkor kaphatnak végbizonyítványt, ha legalább felévig rendes tanulók voltak, vagy három hétig tanfolyamon részt vettek éscSak tgy tehetnek érettségit, ellenkező, esetben osztálybízonyit-ványt csak előzetes szabályszerű magánvits» gálát alapján nyerhetnek és ezután tehatnek szabályszerű időben érettségit. Azok, akik propagandában való rósztvétel cimén kaplak bizonyítványt, letárgyalt fegyelmi vizsgálat után bocsáthatók magánvizsgálatra. Az érettségi vizsgálatok ejnökeiről a főigazgató saj«t hatáskörében intézkedjék.
Értesítem
az igen tisztelt hölgyközönséget, hogy . elvállalom mindennemű velür- és flj.o«-kalapok átvaaalátát, úgyszintén uj kalapok készítését lt, nag/oh jutányos árban. — Tisztelettel KLEIN ELZA női kalap-késziténö, Zárda-utca 0.
Nyári szlineí után
varrodámat ismőtmegnjitQttam
BÁRON MIC! női-szabó Sugár-uf\'8.
1916. augusztus 30
ZALA
a
HÍREK.
• ugusztue
NAPTÁR.
A nap kél 5 óia 12 perekor, nyugszik A óra 49 perc
30 - A hold kél reggel 8 óra 18
Szombat p«\'ckül. nyugszik reggel 7 óra _ 37 perckor
— Bizalom a kormánynak Tegnap délután a helybeli polgári fiu- és leányiskola, Úgyszintén a^ elemi népiskolák tantestületei gyűlést tartottak, melyen határozatot hozlak a Erledrlch-kormánynak menesztendő üdvözlő táviratok dolgában Mindkét testület lelkesedéssel határozta el • keresztény Magyarországért harcolók támogatását ét biztosította a kormányt osztallan bizalmáról.
— A polgárőrség reformja. A hadügyminiszter táviratilag akként rendelkezett, hogy a köztisztviselők a polgárőrségtől a karhatalmi csoporthoz osztándók be s velük közvetlenül a katonai állomásparancsnokság rendelkezik, líykép a polgárőrség uj béósztisa vált «\'.Uk-segessé és ennek foganatosítása végeit felhivatnak a polgárörségbe jelentkezett összes magánügyének és magántisztviselők hogy folyó hó 29-én délután U órakor a Kassiné tánctermében egybegyűlni szíveskedjenek.
— Felhívás. A városi lakáshivatal ismételten kéri azokat a lakástulajdonosokat; akiknek nélkülözhető lakrészeik vannak, hogy azokat a színtársulat tagjainak elhelyezhetése céljaira ajánlják fal. Hangsúlyozza a lakáshivatal, hogy a lakásigénylés kizárólag a szinldény tarlamára szál s annak végeztével a lakások ismét felszabadulnak
— Király Ernő is Kovács Margit hangversenye. Kővetkező sorok közlésére kérettünk, fel: Király Ernő és Kovács Margit hangversenye csak egy ostéro »»ól, mely f, hó 31-én lesz megtartva Kéretnek azon I. műpártolók, akik jegyeiket a nagytőzsdében előjegyoztetlék, azokat ugyanott 30-án délig átvenni silveskedjenek, meri később, tekinlet-tel a nagy keresletre, arra igényt nem tarthatnak. Helyárak: 20, 16 é«. 10 korona.
— Katonaiskolai növendékek llgycl inébe. A nagykanizsai katonai állomásparancsnokság közli: Valamonnyí katonai iskolában r tanév október 1 —én, a javítóvizsgák szop-teiaber K-án kezdődnek. Nem müküdó iskolák növendékei a legközelebbi Iskolához vonuljanak be." Erről a községek a csendőrség utján értesítondók s a kízlemény kozhirré teendő.
— A színházi bérlet (Altételei. Tisztelettel értosite-n Nagykanizsa város n. é. közönségét, hogy a szeptember hó 2-án kezdődő színi szezánra 30 előadásra szelvény, 50 előadásra pedig idénybérletet nyitok. Bórleli feltételek a következők: Szelvény 30 előadásra; Páholy 2100 K. Támlásszék 1-ső sor Ü00 K. 11—\'VIII sor 480 K. XI—XIII. sor 3tW K. XIV—XVI. sor 240 IC E bérlotömegen fülül még 2o/„ fizetendő az Orsz. Szinészegyesület nyugdíjalap javára. A bárlotezóst megbízottam f. há 20-én pénteken, 30-án szombaton és 31-én vasárnap d. e. 9—12-lg és d. u. 8—5-ig eszközli a Garamvölgyi és Szemorc dohény-tőzsdében. A bérletösszeg előre fizelendő\' és a szelvénybérletek 50 előadás közül váliandók ke, mert.Igya szelvénybérlő közönségnek alkalma nyílik, hogy 80 különböző előadást élvezzen végig. Kiváló tisztelettel Somogyi Kálmán o győri szinháe igazgatója.
— A húszasok emlékünnepe Ot ért
annak, hogy a 20 Ik honvédgyalog.irai ragyogó győzőimet aratolt az oroszok fílátt. Ennek a feledhetetlen fegyverlénynek emlékezetét tegnap ünnepelte meg az ezred. ünnepélyes istentisztelet keretében, amely a felsőtemplomban folyt le A templomot zsúfolásig meglöltőtte a közönség, amelynok soraiban olt láttuk a tisztikart, a legénység küldöttségét és a polgári hatóságok képviselőit.
— Rendőri hlr. Zülflkar Sakir kanizsai török cukrász feljelentést tett a rendőrségen hogy cselédje Horváth Irén tegnap ezer korona értékű fehérneműjét ellopta és megszö-kolt. A rendőrség keresi az elvetemült cselédlányt. ,
— Értesítés A polgári fiu- és leányiskola első osztályába iratkozó tanútok okmányai (iskolai és születési bizonyítvány) f. é. augusztus 30-án, délután 3 órakor benyújtandók az igazgatósági!al .E bizonyitványok\' alapján határoz a tantestület a felvételről. Azok a polg. leányiskolái rendéi tanulifk, akik augusztusra magánvizsgálatért folyamodlak, a beiratáiok alkalmával jelentkezzenek, amikor megtudhatják, hogy mikor leidáek a /avlld vizsgálatok.
— Eljegyzés. Nóvák Jázsef eljegyezte Kánct Mancikát. (Minden külön értesítés helyett.)
— Művészeit, ly. Megérkeztek Budapestről Haraszty .Andor és nővére Harasziy Jolán okleveles tánctanárok Latuh zongoraművésszel, kik a Polgári Egylet nagytermében ma este 8 órai kezdőnél tartják bemutató es-télyüket hangverseny és tánc keretében. Jegyek válthatók Hirschlor tőzsdéjében és este 6 órától a pénztárnál
— A Világ nagyinozgószlnházban augusztus hó 30 án szombaton oste nagy megnyitó előadást tarlanak, mely alkalommal bemutatásra keiül a Titztáncz elmü 5 felvonásos dráma, elsőrendű zenekiséretlel. Az előadások mindennap este 7 és 9 órakor kezdődnek. Jegyek előreválthatók d. u. 3 órakor a pénztárnál.
— Életbiztosításokat Isméi lehet kötni Tudvalevően a kommunista kormány rendelete folytán > biztosit* társaságok életbiztosításokat nem fofiiulkattak el. Mint az Első Magyar Állatán*. Biztosító Társaság nagykanizsai főűgynükségétő! értesülünk, a társaság igazgatósága megengedte, hogy a főügy-nökseg életbiztosításokat most már ismét felvehessen.
— Adomány. Tólh György a bakónaki hősöknek 20 koronát adományozott.
— A Világnagyniozgőszfnház tataro-zási munkálatai befejeződtek s szombaton, augusztus 30-án előadásait megkezdi. A Világmozgó minden nagyobb külföldi slágert lekötött és azonkívül elsőrendű magyar «lágerek is bemutatásra kerülnek.
Ititelllsenu uiftttyar, német, horvdt nyelvet beszélő nő, berce bázre-zelfinőtvagy ttimonlrt bizalmi Alidat,
megy vidékre I.. Cim a kiadóba, l#23
Zongorát keresek bérbe.
Cím a kiadóhivatalban.
-IHrdetésitíltet íel« vesz u lci«cl«\'>lil-v-eatal
a • ^UleArXlt -i. m m
Tiltakozás Nyugatmagyar-ország elcsatolása ellen.
Röviden említettük már, hogy Sopron város .hazafias lakossága -r; amely nagyrész-ben német anyanyelvűekből állott, — monstre-gyülés keretében tiltakozott Nyugatmagyar-országnak Ausztriához való csatolása ellen. Az impozáns demonstrációról soproni tudósítónk a következő részletes jelentést küldi;
Fertsák Jenő alispán-helyettes a kaszinó nagytermébe hivta össze a népgyűlést, melyen a vármegye ós város lakosságának minden rétege nagy számban volt képviselve.
Fertsák alispán-helyettes felhívta a gyűlést, legyen Ünnepélyes manifesstáoíót Magyarországhoz való hűségéről, tiltakozzon az elszakítás ellen és ezt a tiltakozást hozza táviratilag az antant-missiók tudomására.
Fertsák rövid beszéde után a közönség lelkesen tüntetett Magyarország mellett. Majd Sigray Antal, Nyugatmagyarország kormánybiztosa hangsúlyozta, hogy hivatalba lépése óta állandóan arra törekszik, hogy a magyarság és a németség között teljes harmóniát teremtsen és ezért nagy örömére szolgál, hogy látja a soproni lakósság szerető, megértő hangulatit.
Thurner Mihály dr. polgármester lépett ezután a pódiumra.
— Sorsdöntő órákat élünk — mondotta. Az a veszély fenyeget bennünket, hogy Ausztriához csafoirfók, ami gazdasági katasztrófa volna számunkra Akarjuk ezt ?l {Hangos közbekiálltások: Nemi Nem!) Magyarok voltunk, magyarok is akarunk maradni. Németek voltunk, azok is akarunk maradni, de itt akarunk élni, mert Magyarországhoz köt a jövőnk épugy, mtnt a multunk
Indítványozza, hogy az éitckezlet tiltakozzék Nyugatmagyarország elszakítása ellen, valamint a román megszállás ellen i*, mert itt csend van, béke van, amelyet nem engedhetünk elrabolni.
Thurner polgármester indítványát az uj Magyarország lelkes éltetése mellett egyhangúlag elfogadták.
Az ülésből Thurner Mihály dr. polgármester a következő távirator intézte a miniszterelnökséghez, a külügyminisztériumhoz, a bécsi angol, francia, amerikai misszióhoz és a béesi magyar ¿»követséghez :
„Sopron népe mai napon tartott hatalmás népgyűlésen egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy hűségesen ragaszkodik ahhoz a Magyarországhoz, amely mindig megadta a módot a német lakosságnak,a hogy nyelvét gyakorolja, nemzeti mtoetfségét fejlesszo. Tít-\' takozik a lakosság az ellen, hogy Sopron Nómetausztriához csatoltassók. — Sopronnak Magyarországtól való elválasztása a vidék pusztulását vonná^ maga után. A gazdasági\' pusztulás nyomáron járna a lakosság német kultúrájának hanyatlása is. Wirwollen deutsche bleiben, abor in\'üngarn. Ausztria a csatlakozással mit sem nyer, mi pedig mindent veszítünk.
Tiltakozunk tplpden idegen hatalom megszállása ellen. Az osztrák megszállást is elutasítjuk. Nálunk rénd, nyugalom ós béke van. Ezt saját erőnkből is fenntartjuk és biztosítjuk az alkotó munka lehetőségét. Kérjük határozatuknak az antant misszióval való sürgős közlését- "\'/\'..
A lelkes, szép és erőteljes hűség mani-fesztációjának bizonyára mog lesz a kívánt kedvező hatása. Az antant nom fogja Nyugatmagyarország népét erőszakkal elszakítani a magyar nemzettől és a magyar földtől:
ZALA
1919. augusztus ;)0.
URÁNIA i*M!!a
uunnin hu.m
Szombat és vasárnsp, augusztus hó 30 M 31-én karul bS\'uutiUlri:
Sehonnai
agy anya kálváriája, 4 felv. — Irta: l\'akots József — Kendezte: Deésy Alfréd. — Star
filmgyár romeke.- ----Kószereplók: l-\'aludi
László, kornai KichárJ, Puterdt Ktrtrn
ra Illiűul lO.n.pokoo I ét 9 órtZor = Talár- áa Inipipttli I 5, T ta 9 órakor.
12^)0/1911).
Hirdetmény.
A város tulajdonát képező erdők nyiladékai és tisztásainak sarjú termése f. évi szeptember 2-án nyilvános árverésen a következő sorrendben adatik cl: délelőtt 0 órakor felső és alsóerdőn, délelőtt 11 órakor alsónyiresi erdőn.
Vevők kötelesek a vételárt készpénzben azonnal letizetni.
A VÁROSI TANÁCS.\'
Dr. Prack a. k.
h. rolgármatUr.

] 12211/1916
Hirdetmény.
A v. tanács elrendeli, hogy mindazok, akik 1017. évi augusztus hó I -óta költözködtek a város területére, f. évi szeptember 5-ig tartoznak letelepedési engedélyt beszerezni. Aki ezen határidőig letelepedési engedélyt be nem szerez, vagy letelepedési engedélyt nem kap, fólyó évi szeptember hó 15-ikéig tartozik a város területéről elköltözni.
A letelepedési engedélyt kérők a v. lakáshivatalban (varosház, középső-híposő 1. emelet) jelentkezzenek, hol a letelepedésre való jogosultságukat Igazolni tartoznak. Amennyiben ebbeli jogosultságukat az 1886. évi XXII. tc. 8—ll.gainak megfelelőiig igazolják, letelepedési enge-\' déllyal a v. tanács által elláttatnak.
Nagykanizsán, 1919. aug. 22.
A VÁROSI TANÁCS.
Dr. Praok
h. polzúm**t.r.
12211/1919.
Felhívás.
t-\'elhivja a v. tanács az összes ház-és lakástulajdonosokat, illetve ezek megbízottait, hogy mindazokat, akik 1917. évi augusztus hól.-óta idegenből költöztek lakásukba, f. évi szeptember hó 5-ig a v. lakáshivatalban névszerint bejelentsék.
Nagykanizsán, 1919. aug. 22.
A VÁROSI TANÁCS.
Dr. \' Praok
h. polgármester.
APRO HIRDETÉSEK
Q.zd.tiszt Jó bizonyítványokkal állást k.m Cim a kiadóhivatalban. 181.1
Takarítónők falvétstnsk a „Központ\' szállodában. 1815
Elegáns uj sötétkék öltönyt, agy össis-hejthstó ágyat eladok. — Civil esököpsnyt, katonai esőköp.nyrs kicserélnék. — Cim:
Sikátor-u. ?. 181(3
Bútorozott liakd.t keresek állandóra, azonalra, vagy későbbi időre.— Lehet I—2 vagy :i szobás konyhával. — Ajánlatokat „Cégvezető- jeligére a kiadóba. 1819
Teljes Jókait keresek megvételre.
Ajánlatokat kérek „Ivékpénz" jeligével a Zala kiadóhivatalába.
Egy (eljeson jókarban lövő fűthető családi lotcl fürdőkád elad« Kinizsy u. 21. sz alatt. 1807
22 éves róm. káth. nős guzdaaági acg«dllact AllAat keraa, 5 évi gyakorlattal, ugy külső mint irodai teendőkben teljesen jártas. Leveleket , szorgalmas" jeligére a kiadóhivatal lovábbit. 1801
Két középiskolát végzett, jó házból való hu tanulónak felvétetik. FUrst József, Nagykanizsa.
ír
éve« női gazdaliatl 21 ér 1 gyakorlattal állftit beren. — Cim a
kiadóhivatalban. 1810
Kiadó 2 drb. kétajtós tozekreuy, 2 drb. drótuiritrac és egy nagy ttikör. Sugár-ut 12, I. aui. VgyauoU egy takarítónő kereatelik. 1708
Egy dupla fehér vAf.tou ágy-terítő aáiadelra hlmsénel eladó
Bajza-Uiea 3. szám alatt. 180ö
*
1/11 K n naaymo.góa.InMa V1 LA VJ Sitim IIUIU1. Illetőn 74. u.
(mutis M 31 h 31-h. útikat h mim
TÜZTÁNCI
óriási .nagy attrakció» dráma. 5 felvonásban. ■
Előadások kezdete este 7 és 9 órakor!
Bútorozott hónaposszobát keresek
Horváth Bein ker. gazd. felügyelő, \' • Sugár-ut 7. -—
Kéf nr korona Jutalom I
Meifelcz Ferenc nagykanizsai vendéglőstől ismeretlen tettesek körülbelül kit hittel ezelőtt nz alábbi tárgyakat lopták el: A tárgyak ismoitetéso:
t »simpUfídílO ezüst Mrflór», számlapján Clna felirattal
1 ezüst Zenit női óm, felső fedele eltörve. 1 ezüst melltú, "cserfale vél alatt két makkal. 1 Borostyán szivnrszipka arany M. F. betűvel. 1 behorpadt fcrfig)ürü piros kővel. 1 arany sziv, kék kővel
1 arany női gyürü kétoldalt gyémánt, középen
piros kővel
t vastag jegygyűrű
1 pár arany fülbevaló, három kürt egy levél Övez át, kövekkel
l-*pár arany fülbevaló, piros kővel közepén á nn^ csillag
1 két méter hosszú aranylánc, fonott szemekkel 1 kettőszáz koronás bankjegy No. 000.003 számmal Kéteiar korosa Jutalmat adok annak, aki a tolvajok ós as ellopott tárgyak hollétéről engem, vagy a rendőrséget értealtt. A jutalmat a nyomra-Yeaatö azonnal megkapja.
1
Zalanyamdavállalat
Nagykanizsa
TELEFON : Ta.
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papiráru-készités. Mindennemű nyomtatványt a leg-izlésesebb kivitelben készít és legpontosabban szállít. ::
Nyomatott: a „Zala" nyomda ós hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
Tgasgátó : Balog Oszkár.