Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.22 MB
2012-08-22 09:55:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1226
5103
Rövid leírás | Teljes leírás (641.31 KB)

Zala 1919. 199-223. szám szeptember

Zala - politikai napilap
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

am. *»«oii«*»
CMBilWi toíiiWliWI:
NAGYKANIZSA, Suglr-ut 4.
Zala Nyomdavállalat
l\'4-ut 5. íz.
Megjelenik hí IIS kivét, lí-
vel mindennap korareggel
"*gyk»ni*.a, ISiS. Szeptamber 2. Kedd.
9i:rkc>i<0>(sl " fcl«WMv,M.W f.l.fon V«. Nvorod.il l.l.lon 117.
"»»"H i
POLITIKAI NAPILAP.
.....
199. .»<i
Előfizetést árak:
viilékre postai szétküldéssel
egy hóra 25 kor.
Egyet szára Uras I korona.
FAnerkeazta: Tóra ZOLTÁN
Főmunkatárs ét taptulajdonos: | Hlrdelí.ek.t, nyllt-ltrel í, ma*«»
köilomf hyeket dljtiabái ncrlnt veji lel a kiadóhivatal.
Nyugatmagyarország.
Az az agitáció, amelyet Ausztriának a sóját államuk békés fejlődésével s az\' egymísu utaltság magyar viszonylataival nem törődő osztrák politikusok vejeitok -he. ..üyugatj...v.árniegyéiűkben,.itt-ott viszhangot váltott ki a közöttünk élő német testvérek soraiban. A felületes ítélkezés, az ábrándokért szaladó elhamarkodott állásfoglalás ez, mely kétélű kardként megsebzi a sujtót és a sújtottat.
Messzire nyúltak már e lelketlen agitáció gyökerei, mikor a nyilvánosság tudomást szerzett « lappangó tűzről s meglehette a maga intézkedéseit, melyeknek a felvilágosítás eszközeivel oda kell hatniok, hogy német ajkú testvéreink be ne tévedjenek a szines csábítás hínárjába™ T........
Ebben a- mutikábín a -magyar térhadalomra nagy feladat vár. Minden községben, ahol magyarok és németek laknak együtt, magyarságunk használja ki a kínálkozó alkalmat s a személyes érintkezés, baráti összeköttetés, az üzleti kapcsolat stb. legcélravezetőbb eszközeivel győzze meg német testvéreinket a mai állam-keretben való megmaradás szükségéről. De, meg kell őit tenniök a társadalmi egyesületek együttes vagy külön-külön megindítandó agitácíójának bevonásával is. Magyar egyasületeínk —\' ely gyorsan,\'«mim csak lehet — kötelezzék tagjaikat, hogy a társadalmi „ érintkezés propagandájával világosítsák\' lel német testvéreinkot az elszakadás egyéni ís gazdasági hátrányaitól, amelyeket német testvéreink bizonyára meg is értenek a bolsevizmus veszedelmétől roskadozó Ausztria szomszédságában.
Az a sok százados békés együttélés, amely mindenütt abszolut szabadságot s gazdasági, valamint vagyoni megizmosodást biztosított német testvéreinknek és e békés együttélésből eredő testvéri viszony kétségtelenné» teszi, hogy ez a teyékenyság még szilárdabb ajapo-kot épit a nyugatmagyarországí tpagyar és néniét" ajkú polgárok testvéri ét zel-meihez, amelyek egy testté forrasztották össze a kölcsönös érdekközösséget. S "t az érdekközösséget nem szabad meg-■•sonkitam, mert belepusztul ebbe az. amputált rész is.
* román cenzúra az éj tolyamán ném
engedélyezett telefonbeszélgetési lapunk ís" > miniszterelnökség »ajtóosztálya között. E\'ért hiányosak budapesti tudósításaink.
Szent István koronáját nem tudták ellopni a kommunisták.
Budapest, szeptember |. A Reggeli Hírek írja: A kommunista gyilkossághak, rablásnak, pusztításnak négy szomorú hónapja alatt\'az egész"mágyarj\'íg \' aggOTő "sÜéMtSflal gondolt az ezeréves Magyarország töiténeté-nek ősi szimbólumára: Szent István koronájára. Attól féli mindenki, hogy a bolsevista kormányzat, amely lábbal tiport minden hagyományt, ki lógja nyújtani penzsóvár kezét a szent jelvény után és valutajavitas, va^y más közgazdasági jelszó cégére alatt elrabolja a nemzetiül ezredéves kincsét. A korona azonban megvan. Kun Béla és társai vagy meri nem akarták, vagy mert nem is ferhettek hozzá, nem érintették szentségtörő kezükkel a nemzetnek ezt n nagy kincsét. A korona most Is olt van szokott helyén a budai vár-palotáben !* az ege** »liopiwuni...