Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.22 MB
2012-08-22 09:55:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1255
5158
Rövid leírás | Teljes leírás (641.31 KB)

Zala 1919. 199-223. szám szeptember

Zala - politikai napilap
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

am. *»«oii«*»
CMBilWi toíiiWliWI:
NAGYKANIZSA, Suglr-ut 4.
Zala Nyomdavállalat
l\'4-ut 5. íz.
Megjelenik hí IIS kivét, lí-
vel mindennap korareggel
"*gyk»ni*.a, ISiS. Szeptamber 2. Kedd.
9i:rkc>i<0>(sl " fcl«WMv,M.W f.l.fon V«. Nvorod.il l.l.lon 117.
"»»"H i
POLITIKAI NAPILAP.
.....
199. .»<i
Előfizetést árak:
viilékre postai szétküldéssel
egy hóra 25 kor.
Egyet szára Uras I korona.
FAnerkeazta: Tóra ZOLTÁN
Főmunkatárs ét taptulajdonos: | Hlrdelí.ek.t, nyllt-ltrel í, ma*«»
köilomf hyeket dljtiabái ncrlnt veji lel a kiadóhivatal.
Nyugatmagyarország.
Az az agitáció, amelyet Ausztriának a sóját államuk békés fejlődésével s az\' egymísu utaltság magyar viszonylataival nem törődő osztrák politikusok vejeitok -he. ..üyugatj...v.árniegyéiűkben,.itt-ott viszhangot váltott ki a közöttünk élő német testvérek soraiban. A felületes ítélkezés, az ábrándokért szaladó elhamarkodott állásfoglalás ez, mely kétélű kardként megsebzi a sujtót és a sújtottat.
Messzire nyúltak már e lelketlen agitáció gyökerei, mikor a nyilvánosság tudomást szerzett « lappangó tűzről s meglehette a maga intézkedéseit, melyeknek a felvilágosítás eszközeivel oda kell hatniok, hogy német ajkú testvéreink be ne tévedjenek a szines csábítás hínárjába™ T........
Ebben a- mutikábín a -magyar térhadalomra nagy feladat vár. Minden községben, ahol magyarok és németek laknak együtt, magyarságunk használja ki a kínálkozó alkalmat s a személyes érintkezés, baráti összeköttetés, az üzleti kapcsolat stb. legcélravezetőbb eszközeivel győzze meg német testvéreinket a mai állam-keretben való megmaradás szükségéről. De, meg kell őit tenniök a társadalmi egyesületek együttes vagy külön-külön megindítandó agitácíójának bevonásával is. Magyar egyasületeínk —\' ely gyorsan,\'«mim csak lehet — kötelezzék tagjaikat, hogy a társadalmi „ érintkezés propagandájával világosítsák\' lel német testvéreinkot az elszakadás egyéni ís gazdasági hátrányaitól, amelyeket német testvéreink bizonyára meg is értenek a bolsevizmus veszedelmétől roskadozó Ausztria szomszédságában.
Az a sok százados békés együttélés, amely mindenütt abszolut szabadságot s gazdasági, valamint vagyoni megizmosodást biztosított német testvéreinknek és e békés együttélésből eredő testvéri viszony kétségtelenné» teszi, hogy ez a teyékenyság még szilárdabb ajapo-kot épit a nyugatmagyarországí tpagyar és néniét" ajkú polgárok testvéri ét zel-meihez, amelyek egy testté forrasztották össze a kölcsönös érdekközösséget. S "t az érdekközösséget nem szabad meg-■•sonkitam, mert belepusztul ebbe az. amputált rész is.
* román cenzúra az éj tolyamán ném
engedélyezett telefonbeszélgetési lapunk ís" > miniszterelnökség »ajtóosztálya között. E\'ért hiányosak budapesti tudósításaink.
Szent István koronáját nem tudták ellopni a kommunisták.
Budapest, szeptember |. A Reggeli Hírek írja: A kommunista gyilkossághak, rablásnak, pusztításnak négy szomorú hónapja alatt\'az egész"mágyarj\'íg \' aggOTő "sÜéMtSflal gondolt az ezeréves Magyarország töiténeté-nek ősi szimbólumára: Szent István koronájára. Attól féli mindenki, hogy a bolsevista kormányzat, amely lábbal tiport minden hagyományt, ki lógja nyújtani penzsóvár kezét a szent jelvény után és valutajavitas, va^y más közgazdasági jelszó cégére alatt elrabolja a nemzetiül ezredéves kincsét. A korona azonban megvan. Kun Béla és társai vagy meri nem akarták, vagy mert nem is ferhettek hozzá, nem érintették szentségtörő kezükkel a nemzetnek ezt n nagy kincsét. A korona most Is olt van szokott helyén a budai vár-palotáben !* az ege** »liopiwuniunu«--ideje-alatt egy pillanatra sem kelült el onnan,- —— A szent - koronát utoljára IV. Károly király koronázása után lattá emberi szem. A koronázás után Síéchenyl tiél\'a gróf koronaőr zárta el e pánpélszoba vasládájába, amelyhez három kulcs, van s mind a három kulccsal egyszerre lehet csak kinyitni. Széchenyi Béla gróf koronaőr februárban meghalt és családja
Shlüp.1!».»* .
beadta a miniszterelnökségre, ahol a kulcsokat a hivatal pénztárába zárták el él hollétükről nom tudott senki. Most a rémuralom tntfíésw" uHnv\'végTtí\' íélKatnídiftt\' a hatattak ■ lelke attól az aggodalomtól, hogy a nemzet ezen örökbecsű ereklyéje profán kezekbe kerül.
Megoldották a tesehenl szénterilet
kérdését
Párl», szeptember 1. Hiro jár, hogy a tescheni szénteriilct kérdését általában Lengyelországra kedvező értölemben intézték el ós a szénkiviteli a csehszlovák köztársaság területére biztosították.
A hatalmak megegyeztek Fiume • tekmtetébeii. v
..... Salnt-Qermalu, szeptember- 1; Lyoni
szikralávirat jelentése szerint a külföldi lapokban megjelent azon hír, hogy a fiumei kérdés közvetlenül megoldás elölt áll, mert Franciaország és Olaszorsjájj roéfjéj.yyljli, az Egyesült-Államok és Nagybrílannia hozzájárulásét pedig biztosra veszik. A Teltlps megjegyzi, hogy most csak annyit lehet tudni, hogy Kiume ügyében Tittoni kívánságára újra megkezdték a tárgyalást, amire nézve azonban eddig doniéi ném történt.
Anpl- és Németország között megindult a külkereskedelem.
Amsterdam, szeptember I. A Daily News jelenti, hogy a Németországgal való kereskedelem újból való megkezdését elsősorban a nordsKíreT textilipariari í\'szlelh\'étff;.......
Sok cég már kiküldi utazóját Németországba. A németek is iparkodnak a korábbi összeköttetési felenni. ...*V-"^"" j,
Budapesten óletbeléptették a dohányjegyrendszert.
Budapest, szept. 1. Ajtövárosi pénzügy-igazgatósag közli, hogy október elsején dohányjegyrendszer lép életbo. Minden 18 évet betöltött férfi kap dohányjegyet, mellyel a kijelölt tőzsdében havonta l«M> gramm- pipado* hányt, vagy 100 gramm szivarkadohányt, vagy lQp_ sziyarkát, vagy 30 szivén vásárolhat.
Aki megunta Európátl
KAroJr<3 Mihály gróf Ameiikdba ^Qdéboilk utazni?
Wv A .Neues Wiener Abendblatt" julius hó 23-iki számából vesszük a következő cikket, amit érdemesnek tartunk leközölni:
Károlyt\'MiMIy. gÄ, Úto&yümite go- ,,.,1 nosztevője elhagyja Európát, Genuában hajóra száll, hogy Amerikába utazzék.
A magyar köztársaság néhai elnöke cser-beflhagyjtt" ímáfátvmimán^zt\'á\'meghál\' felé juttatta. A szégyenletes elvonulás méltó egy életpályához, mely egyetlen részletében sem volt egyéb, mint egy nem elegendő szellemi klpességü hitvány ember göhosz becsvágyának tevékenykedése.
Midőn Ausztria és Magyarország még fonnállott, belső politikai törekvését a hatatom után elősegit#!.4ő, S német szoyetség ellenségeivel összeköttetést tartott fenn. Oroszországi utazási terve azon rdőbe esik,-midőn a cári Oroszország a legelkeseredettebben dolgozott a monarchia aláaknázásán. Az ántánt-tal való .összeköttetésben bizott a gróf, midőn Magyarország állámhatalihi alapját \'föVradál- \' miiag tulduiatta, azért,, .hogy. a* ország vezetéséhez jusson Tőle ered az az őrült elhatározás, hogy az osztrák-magyar csapatok frontja, piavei vétfő ütközet kellős közepén a magym csapatok visszahívása által összetöressék és* igy nemcsak a hadsereg,\' hanem4\' Ausztria-Magyarország állami léto is tönkretétessék. • ^
Az elvakított gróf megkapta ugyan a Jutalmat, amidőn a fegyverszüneti szepződés aláírása alkalmával Fránchfcf d\' Efiperay tá- ^
ZALA
HM 9. szeptember j
bomok vele, mtnt a jávitóintézetre megérett ifjúval büntetlenül bánt. És később- is, midőn az antant nap-nap után megmutatta, hogy a hazaárulása neki kellemes ugyan, de a hazaárulót megveti.
"Ahelyett, hogy bűntudatában a helyén kitartott volna, ogy bebizonyttottah hamisítóit ántánt jegyzék alapján megragadta az alkalmat, hogy elléphessen és hazáját ós annak szerencsétlen lakóit a bolsevizmus karjaiba döntötte. Amit Magyarország az utóbbi hónapokban emberélet és vagyonilag alig megnevelhető ; lerombolása következtében szenvedett: azt köszönheti Károlyi Mihály grófnak,
Végül is, amidőn Magyarország olyan sorvadásba jutott, tflélyből sok évtizeden át nem fög kigyógyulni, pénzzel magát jól ellátva, Károlyi Mihály gróf elhagyja hazáját. Megbélyegezve, mint olegzordabb alakja a magyar történelemnek, a tengeren tul óhajt népe haragja elől elrejtőzködni. ^
• Az Egyesült-Államok bevándorlási törvényeikben védekeznek az erkölcsileg nem kívánatos gyarapodás ellen. Ha ezt a törvényt értelme szerint Károlyi grófra aUtalmazzák, a bevándorlási hivatal meg kell, nogy akadályozza Károlyi Mihály gróf partraszállását.
HREK.
19!9 j szeptemb,
NAPI A «
A nap két 5 óra 18 pof«: nyugszik 0 ór* 30 pere
Kedd
ko-, kor.:.
A hold kél d. u. t óra 22 pétekor, nyuttszik\' dro. IQ ¿t*
20 feickof.......
MunkásokI .....
Egy hónapja immár* a bolsevik! rémuralom bukásának. Éppen elegendő idő, hogy a szem visszanyerje objektív tisztánlátását. Munkások J Most már tisztánlátva, mondjátok n\\cg, hogy ti voltátok"é faiürak;; ti rendelkeztetek-e sorsotok fölött. — ti élveztétek-e az összeharácsolt milliárdokat ti kaptátok-e a kastélyok elrekvirált gyö-v* f^ ötÜ* traWáttTW \'kaprától«\' k paloták ■ «1-rekvirált lakásait a proletár-diktatúra alalt llgy-e nem. Es itá klfogásOtóK-VóIt, — Wá - megundorodtatok a sok igazságtalanságtól, szennytől, -i- megmondhattátok e ezt zér^Ueknck? Ugy-e. nem, mert különben titeket ís ellonforradalmárnak minősített és üldözött volna a nemzet • testén élősködő maroknyi tetü-had. A kék-pénzen, rablott holmin pocakosra .hízott tetü-had a dolgo zók országát ígérte nektek és a naplopók diktatúráját hozta rátok. A hivatalokba is azokat Ültették be, akik undorodtak a munkától s az uj bürokrácia mindennel foglal kofcott, csak a szogényemberek .dolgávab nenj, A derék vasutasok sztrájkját bitóval, börtönnel -szsreliék le s azt ígérték mindazon dolgozóknak, akik kritizálni, elégedetlenkedni merészeltek. Ilyenek voltak a ti nemzetközi apostolaitok, akiktől elsősorban a ttíüvélt európai -munkásság fordult amely müveit európai munkásság elsősorban mindig hazafi s csak másodsorban in-ternacionálista, ügy-e, magyar véreink, munkástestvéreink, a pokolbéli gonoszok diktatúrájának bukása után ti is belátjátok
most már, hogy boldogulástokat csak haza-
s ........;
íias alapon, a polgári pártókkal való testvéri együttműködésben, a porba alázott, de most ismét diadalmasan lobogó nemzeti zászló alatt találjátok meg ?
— Egyházi hírek. Legáth Kálmán, a
zalaegerszegiek népszerű apát plébánosa nj£U-galomba vonul. Helyébe adminisztrátorul\' a szombathelyi megyéspüspök Pehm József főgimnáziumi hittanárt nevezte ki, akit a proletárdiktatúra .idején v. elűztek Zalaeger-zegről. \' r " • 5
— A httárrendörségröl A^n agy kanizsai határrendőrség vezetőjévé a belügyminiszter dr. Birá Albert főtanácsost nevezte ki. A nagykanizsai határre.időrsóghoz helyeztettek még át dr. Md/afinszki Jenő és dr. Mátyás Simu fogalmazók és Talián Szilárd főtiszt.
— Csornáról é& Kapuvárról eltávoztak a románok. Laptfnk tegnapi számában hirt adtunk arról, hogy Csornára és Kapu-
árra román járőrök érkeztek, hogy személyes tapasztalat alapján szerezzenek meggyőződést a rendről es nyugalomról. Tegnap délülán "a román járőrök, miután rendeltetésüknek megfeleltek, a legnagyobb rendoen olhagyták ugy Csornát, mint KapHVárt. Távozásukkor kijelentették, hogy amíg rend és nyugalom Ioüz, nem fogják som Ós .mát, sem" Kapuvárt, sem
•paaig\'-\'Sopront\'wo^TOéHnhr^f^-^-^\'^
— Zalaegerszeg küldöttsége Mikes püspöknél Zalaegerszegről jalcntik; A város katolikus polgársága és a zalaegerszogi katolikus hitközség f. hó 2;)-ón nagyobb küldöttséggel járult a hossza fogságból visszatért Mikes püspök elé. A. kőldöttségot BőJz vármegyei főjegyző os Czobor- polgármester vezették. A küldöttség szónoka Czobdt-^polgár-mester-voUr aki a fogságban kissé megőszült püspökhöz az alábbi gyönyörű beszédet in téztc:.__.. ._____f . . ■
— Amikor nz üdvözítőt elfogták, — < hívek elszéled.ck. Ugy vóll Méltóságod ese tében rs, Megrezzentek a hivek és elszéledtek .. . ós néma ajakkal félrevonultak. Most, amikor a főpap, u szeretett pásztor köztlink van ... ♦■•most iangoi az, ajak,. jna,.„azivbőL kérjük az Egek Urá\\ hogy visszatért szeretett főpásztorunkat a jóságos Isten sokáig éltesse.
A püspök könnyekig megindultan kö\'
szőnie meg "azvH3V55flé\'át\' V*\'rt\'i\'ójgig\'értö/ október Ift-ón ellátogat Egerszegre.
— Csak a nemzeti sziná szalagok és jelvények viselése van megengedve. Zala vármegye alispánja tegnap táviratilag közölte a polgármesteri hiyatallal Sigray grófnak, Nyugatmagyarország kormányzójáQak rendeletét, mely szerint a nemzeti szalagon és kimondottan nemzeti jellegű jelvényeken klvüi semmiféle jelvény nem hordható.
~ Póruljárt\' /támadó. Vass Károly iakatossegéd, aki nemrégiben még egy terrorcsapatban fejtett ki agilis tevékenykedést, legnap este részeg fővel berontott Horváth Sándorné\' Magyar-utca. 1U).. szám alatti lakására s az asszonyt §teier pisztolyával minden ok nélkül ütlegelni kezdte. A dulakodás közben a fegyver elsült s a golyó lágyékába fúródott Vasst súlyos sérüléseivel a közkórházba szállították.
: \' ~ Közvetlen vonatöíszekőttetés Gyékényes és Budapest között. A kaposvári Máv. forgalmi főnökség értesít bennünket arról, hogy a mai napt 4 kezdve az 1021/1022, számú személyvonatok Cyókónyes és Budapest keleti pályaudvar közt ismét közvetlenül közlekednek. <Xs
— Pénzt kapnak a nyugdíjasok Min(j. azok az állami és közszolgálati nyugdíjasok ós ezek Özvegyei és árvái, akik az aUyusztu« havi nyugdijilletményüket augusztus
előtt az állampénztárnál felvették a 3988 mc sz. kormányrend^Ki^ értelmében az augusztus havi nyugdijilletmórtyüknek négyötöd iów.4,1 újból megkapjál« szcfsmindenkorra szóló nyugdijkülönbözet címen.. 4
— Király Ernő daleslélye. Király Errö a Király-színház kitűnő tagja vasárnapra hír. detett dalestelyet tegnap este turtottA
A késés magyarázata áz vefít, hogy Ke^ziUi^. ről nem indítottak szombaton vonítot, mljt \' Kanizsán máris olyan hir.ek terjedtok el, hogy , Király Ernőc Keszthelyen letartóztatták. — Minthogy a miivé íz- vidóki körútját a magyar dal kultuszának jegyében tervezte, termesze-tesen imisoranitk javarészét dalok képezték, de szerepeltek a műsoron operette-részletek <j> könnyebb kuplék is. A klasszikus " zenébC] Kovács Margit adott Ízelítőt, aki egyszersmind a zongorakíséreteket is adta\'v A szójpen egybogyüit közönség mindkettejüket hálás gyakori tapsban részesitetto.
— Felhívás a menekült tanárokhoz. A kormány fel..ívja a megszállott területekig-kiutasított középiskolai igazgatókat és tanárokat, hogy iparkodjanak az ország meg nam száliott"tMeten"^
el — egyelőre oly középiskola székhelyén elhelyezkedni, amely jclerviegi körülményeik* nck legjobban megfelel. Evégből haladéktalá* nul jelentkezzenek szolgálattételre az iütjtó középiskola igazgatóságánál, akt foglalkozta» tásukró]gondoskodni fog. \'
— A Magántisztviselők tagjai ért esi .:<£ _ nek, hogy az egyesület működését ío\\ folytatja, felkóretnele ennélfogva a tagok, ^kT az egyesületnek továbbra is tagjai kivár.aAfc maradni, hogy a tagsági dijat fizessék, be-és. hogy a tagok rendes napi,, foglalkozá^k^j) gátolva ne legyenek, a hozott határozat érni? mében, a tagsági díj bármely napon, ezenkWu) ünnep és vasárnap d e. 9—11 őra között, « egylet, helyiségében (Casinó földszint) Uáfl« zeihétő. az égyejttietre a közel jövőbon r.^ feladatok mogoldása várnak, nevezetesei\' fizetés-, felmondás rendezése és a munkavíl* MU amiért is tarisa telességónek minden mígántisztviseló, ho^y tagja legyen az ögyesületnok. \'
. — Közellátási közlemények. Kö^híirt tesszük, hogy az élt.« fogy. szövetkewt, -Vasutas jóléti csoport, továbbá Beierl Testvérek, Darvas János, VargA Kálmán, Síáb<* Lajos, Furmcn József, Hegedűs György és Vjdákovics Istvánné helybeli hentesek f. hó 2-án hatósági zsirszalonnát mérnek. A liwí ára kilogrammonként 30 korona, a Mtr-szalonna kilogrammja 3i korona A zsírsza-lonna elsősorban az augusztus havi elmaradott és szeptember 1-ső felére esedékes .jegyekre lesz, kiszolgáltatva, A (el -havi., adag a készlethez képest és a számka* könnyebbségeért 20 dekában áíla\'pittatott mc£ a jövóben pedig amennyiben a készlet meg engedi, a fejadagot magasabb százaié^ fogjuk felemelni. Közellátási hivatal.
• Felhívás. A talavármegyei «¿ál^.i sok, vendéglősök, kávésok és korcsmárov>k elnöksége felhívja összes tagjait, miszerint 1910. évre járó tagsági dijakat Vida pénztárnok urnái a legrövidebb idö aJ«11 befizetni szíveskedjenek. Antal Jenő K* elnök, Sa/tler Lajos s. k. titkár.
I0IU skeptember 2
— Jönnek bazs olaszországi hadifoglyaink Az ellenségeskedések megszűnése után végre hazajönnek Olaszországból katonáink, kiknek nagy része keserves esztendőkön keresztül sínylődött olasz logságban. Naponként körülbelül (?er katona fog igy az országba jönni. E hír. nagy örömet fog okozni Nagykanizsán is, ahol lofcb száz család várja lürelrtta<lenül az Olaszországból érkező fogoly-trantportokat.
— A Nagykanizsai Tornaegylet uj tlsz-\'tikara. Vasárnap délelőtt rendkivüli közgyűlés keretében Mj tisztikart, választott a tornaegylet. Al llj tisztikar a kivetkezőképpen alakult meg, Elnök : Dr. Krátky István. Alelnökök: ftr. Gyulai Bála, Teuisoh Gusztáv. Titkár: Sioger Sándor. Jegyzők: Orbán Lajos, Krátky József. Pénztáros: László Imre. Ellenőrök: Hirschler latvan, Krausz György. Szertáros; l>0zs<j József. Pályafelügyelök: Szabó Zsigmond, Vass Sándr. Művezető: Gelletich Ííe-nato. Koolball intéző: Balázs Márk. Athlctikai szakosztályvezető; . f.Hfíip. (ii\'MISK,. Pjrkózij szakosztályvezető: Kollfirits Géza. Uszó szakosztályvezető: Berke József, Orvos: Dr. Mik\' lós Imre, Ügyész: Dr. Darás László. Választmányi tagok: Biach Károly, Elek Mór, Tinta József, Hirschlor Imre, Horváth Gyula, Hor-vá,tt\\ J^álQtJfj Juhász Attila, VNrvalics Józséf. Polgár Man\'ó, Szerb Érnő, Vida Endre. Szig-ri?zt László. Pótválasztmányi tagok: Hirschler Jenő, Lehoczky t-\'erenc, Nécsei Imre, Viola Ferenc.
— Véres verekedés a Szarvasban. Teg
-nap este záróra után betért a Szarvas-kávé-hazba Balog Andrá3 kisknnizsai legény és rumot kért. A kávéház tulajdonosa felvilágo siloita,\' h\'ogy záróra után nem mér ki semmiféle italt. Erre Balog, aVi egy kissé borközi állapotban volt, hangos megjegyzéseket telt és kifelé haladtában belekötölt a szálloda szpba-pincérébe. A Siobapincér sogitségérc sietett Woschilz Nándor állásnélküli pincér, aki kanosukéval avatkozol! be az Inzultusba^ Csakhamar őrüli verekedés támadt, amelybe kamatosán beloavatkoztak Viola Jenő detektív és a helyszínére siető rendőrök. Akk«r már ugy állt a helyzet, hogy Balog, akinek feje több sebből vérzott, egy jókora késsel akarta a., küfüitiuict a maga javára eldönteni, amiben azonban a rendőrök megáká-dályozták. Az egész társaságot előállitották a rendőrségre, ahol a két fél még mindig ököltel szerette volna egymis igazai bizo nyitani. Kihallgatásuk végcfelé már annyira sikerült a közlük lévő ellentéleket kiegyenlíteni, hogy egyszeresek odafordultak mindketten a kihallgatásokat eszkpzlő Schlőgl rendőrtlsztviselphöz s kérlék, hogy szüntesse meg az eljárást ellenük, mert ők már ki is béküllek. .Te is kaptál, én is kaptam, kvittek vagyunk* mondották egymásnak a kedélyes verekedők. Az eljárást természetesen nem szünteiták be ellenük.
Értésére \'
adom az igen tisztelt vevóközönségnek. hogy mo kedden, szeptember hó 2-án a piacon levő sátramban Is megkezdem a
sértéshué, szalonna és zsír
kimérését.----- Klolzay-ulcal Üzletemben
továbbra Is rendelkezésére állok a nagyérdemű közönségnek. - Teljes llszlelellel
- Reltt í
. - Meghozták a Borcsányl társaságot. Vasárnap megírtuk, hogy a budtpesli államrendőrség utbaindliotta Kanizsára az iiteni kommunista terror egykori vezetőit: Borcsá-nyll. Prihodat és Pongráexot. A bárom díszes, alak tegnap délután érkezett meg Kanizsára Viola Jong deftokliw .»1»U, kinek érdeme.\'hogy Nagykanizsa e három rémembere nem kerüli el az igszságszolgál-taták büntető kezét.
— A Világ nagymozgóban még ma
kedden a 2 háromfelvonásos dráma van mfi soroo, at egyik címe A hegyek gyermeke, a második elme padig-A megvásárolt tér! Holnap szerdán teljesen uj műsor.
— Halálos vttorlás-katasztróta a Balatonon Balatonboglárról közlik : Kémes szerencsétlenség történt . szombat.. este a Balatonon A déluián folyamán a volt szegedi neriizeti hadsereg három liszljc jött át vitorlás jachton a zali,i oldalon lévő Révfülöpről Boglárra A lisztek Gsál G iszlon volt országgyűlési képviselőnél vollak látogatóban és alíouyat Jelé hazaindullak u lulsó partra. Szerencsésen odierkezlck es már lehorgonyozták s leszerelték a jachtot, az egész környéken jól ismert .Vé\'nlrgényt", de még néhány percnyi dolguk volt: a vitorlásban fdöliözködni. — Eközben- óriási szélvész Jíírtítsiéi!,,. í ,.B ilatón métsres hullámokat kezdett hányni éa V"" lehorgonyzott vitorlás elszabadult kötelékeiről, s három félig öltözött utasával elindult befelé a tó közepe felé. — Mintegy másfél órai küzködés után egy hatalmas hullám folboritotta a jachtot, de a tisztek, akik tudlak úszni, csakhamar belekapaszkodtak annak kiálló részeibe és a hullámoktól hajtva lassan közeledtek a felborult jachttal a somogyi párt felé. Ide azonban már csak ketten érkeztek meg. -Egyikük, Tervei Béla hadnagy, egy kúriai biaó fia, lemaradt és nyomtalanul eltűnt a hullámokban. A másik keltő, Haál Islván és Tóth Dénes főhadnagyok azonban szerencsésen elérték a viz sekélyes részét, ahol lábaik talajt értek. A pattot mindazáltal egyedül csak Gaál István érte el élve, meri társat, amikor talajt éri és "eleresztette a jachtot, ogy óriási hullám Kidöntötte-és a teljesen kimerült ember nem tudott többé lábra állni. Az orkántól űzött hullámok a jachtot «WSMBáM- ASW\'feÜ hájökíkölő \'sziklavédgát-iának, s ugyanitt mássott partra minden" rütía nélkül Gaál főhadnagy, aki reggelig a hajóállomás várótermeben hallgatta a borzalmas éj-\'szakai koncertet. Reggel a klkótóőrlól kapott ruhában barátai keresésére indult, akik közül azonban csak Tóth főhadnagy holttestét találta meg a kikötőgát szikláin összeroncsolt arccal és bezúzott bordákkal. Másik társának hullája még a Balaton hullámaiban van. Gaál főhadnagy most Gsál Gaston lakásán betegen fekszik.
— Szerdán él clfltSrtSkSrf kerül bemutatóra az Urániában Az igazság őre eimü 5 felvonásos dráma,- melynek főszereplője Hetvard tiotf; a.berlini népszínház hírneves
n)úv.?szc^
... Színház.
Heti masoi\'t
Kedden: Tul a nagy Krivánon, Dalosjátek
Szerdán: „\' .
Csülürtökön. . * . . .
Pénteken : A mandarin. Angol-kínai szinmü. Szomhaton: . . ■
Vasárnap este: h gyimesi vadvirág. Nopszinmü.
Nyílt-tér.
Értesltéa.
- Szíves tudomására hozom a n 4.
közönségnek, hogy Magyar-ulca 44. szám alatt levő dohánytőzsdét» e hó l&4n megszűnik. Raktáron levő összes áruimai (hüvely, öngyufió, ttlzkő, levélpapír stb.) kláru altom
Eddigi támogatási köszönve, továbbit
remélve vagyok
_ telles tisztelettel
Forgács Rezső.
Szeptember hó 16-lkán nyílik meg
Forgács ós Thary
tüszer-, csemege-, papíráru- át élelmiszer-üzleto Sugár-ut IS. sz. alatt.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik feledhetetlen térlem, Illetve drága apánk elhunyla alkalmával részvétükkel fáldalmunkal enyhíteni szívesek vollak, ezulon
mondunk hálás köszönetei.
özv. Tauaz JenOné és családja.
APRÓ JHRDETfiSEK
Varrúisányokat ás tanlívdnyakat titok
Szlernát Mariska, Deák-tér 14. sz.
BrJárA lakarliáuC, vagy |ol)b mindenes leány azonnal felvátéllk Balza-ulca 6. szám alall. 1841
Letenyei lakarékpénzlár r.t. Lelenye, több évi, pénzintézeti gyakorlattal aiérlea-képe« kAnj velőt keres lohetőieg azonnali belépésre, de legkésőbb szeptember 20-ára javadalmazás megállapodás szerint. 1628
-\'"TMsrft8na*\' NWWéWtt » „Kerpo\'f szállodában. ISij
Egy Jókarbanlevő télikabát eUttA. Rózsa-utca 3. szám. - -
Oazdatisit jó bizonyítványokkal ál tat
keres. Cim a kiadóhivatalban. 1813
Egy intelligens magános nő. elmenne bésvexetóufiuek vagy esetleg beteg mellé, vidékre is. Cim a kiadóhivatalban, is.it
IfulcaéruéSl, tclllz)clőufil vagy ehhez hasonló állást keres komoly megbízható leány. Leveleket „Megbízható" jeligére a kiadóhivatal továbbit. ... ........
Irodai gyakorlattal *1IA«( keresi K vidéken Közigazgatáshoz la megyek Leveleket .Szorgalmas leány* jeligére a kiadóhivatal
továbbit. 1830
111 1 1 .....i mm mmm w
22 éves róm kath nős ■•■dasé|(l segédilsst étiéit keres, ü évi gyakoi-laital, ugy külső mint Irodai teendőkben telje* sen jártas Leveleket .szorgalmas" jeligére a kiadóhivatal továbbit 1801
2 ¿ALA 1919. szeptember 2.
jgrae
Vil Á fl nanymOJgdltiTnliái V1 L/\\VJ SianuiííIIMi. IiIiIh/4. u.
-0
Hittan, k.ddan Si«ptemb«r I. ét S.
Kél nagyszabású 3 felvonásos dráma.
Ahegyekgyermeke
hatásos dráma 3 felvonásban.
A megvásárolt férj
dráma az életből 3 felvonásban.
Előadások kezdete ssia 7 ós 9 úrakor!
SMMmmaNM
-0
-w
Megérkeztek
a legjobb minőségű cigaretta-hüvelyek és cigarettapapírok I
Leglutányosobb áron kaphatók
Garamvölgyi és Szemere
dohány-nagyárudá)ában.
cJ
Teljes Jókait keresek megvételre.
Ajánlatokat kérek .Kékpcnz" jeligével u Zala kiadóhivatalába.
egész napon át nyitva! Borbély, tyukszemvágó és manikűr
Levél papirok\\
mappákban ps dobozokban óriási választékban / I
Papirsa/véták\\
kisebb és nagyobb mennyiségben.
MÉPESLAPOKl
mindenféle kivitelben I \\
Vázlatkönyvek, ^ Olaj- és vizfestékek FESTŐMINTÁK|
Kap%tók
Fischel Fülöp Fiai\\
könyve és paptróruházában lp Városház-palota
URANIA g»
aanantl-» 4. Talatoa jh
S»rd\', oatltttrtök. Sieptorober 3. é> 4
Az igazság őre
dráma 5 felvonásban. — A Maurtpben
Helward Hoff
a berlini művészek mestere.
-- Bliadáaok koinapokou 6 él 9 órakor
TlBár. él linuflpoapukou 3, 5, T ¿a 9 órakor.
Szlvarkahllvely*» szlvarkapaplr-1 különlegességek, azlvarka és szlvarszipkák, képetlap ujdon- | I Ságok,— ÖNGYÚJTÓ és TŰZKŐ i nagy választókban kapható:1"
Grünhut Pál
:: dohánytöisdélében, Deák-tér 10.
Két középiskolát végzeit, jó házból való • llu tanulónak felvétetik. "" Fürst József, Nagykanizsa.
HlrdetéseUtít ft* 1-v»ssa u kladóhlvatiil • » ISttiiór\'U t -4. « -
ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
r
TB^BFON
Ozleti könyvgyár, könyvkötészet d^ü papirárukeszites. (mi) Mindennemű nyomtatványt a legizlése* sebb kivitelben készít és legpontosabb ban szállít.
Jtt.*l. Avtelyaaa.
W Ezen szám ára 50 fillér.
Wgyh.nt,.,, mm. S»eplemb«r 3. Szard«.
SOO. *zám.
MíulWifelWttmm:
naovkanízsa.
Sugárút 4.
Z.ia NywwtaváUalat Pö-ol 5. n
Megjelenik hW4kl»*éaí4-
*elt«lntleanap korareggél
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssel!....-..
egy hóra 25 kor.
Egyes uám ára: I korona.
S,„k«.U«>l <• H.dMIv«.» Mhfc. 1«. Nyomdai UUIo. 111.
Pészerkeiztfi: TÓTH ZOLTÁN
FőmunkalAra ét laptulajdonol:
CSILLAG JKNÓ
Hirdetéseket, nyllt-teral éa magán-kezleményektt díjszabás szerint veai .1 lel a kiadóhivatal. .
I MM miniszter a WwüM.
Budapest, szept 2. A kisgazdák érdekeinek képviselőiével megbízott sokorópátkai Stábó István földművelésügyi miniszter kiáltvány! intézett a magyar földműves néphez, mélynek kivonata a következő:
A sir szólénjáUunk. Rablógyilkosok rémuralom megásta a magyar nemzet sirját, hogy dfestelenttl taszítsa bele ezeréves népünket. A mohi puszta és a mohácsi vész alig hasonli* ható rettenetes helyzetünkhöz, zokogó árvák könnyei patakzanak még, az özvegyek fájda-lointul megtörve keresik még a tömegsírokban hiívcboikct. Esküdjünk meg szent amiékükre, hogy nem hiába haltak hősi halált, szent emlékük vezetni fog bennünket.
Elmondja ezután a kiáltványban, hogy mért tagadták meg a kisgazdák az élelmet a városoktól és hogy a fegyveres ellenfotradal-mak egész sorozatával szállottak szembe az idegen kenyurak pribékjeivel. <3 ezekben a harcokban résztvaU a. kisgazdákkal együtt, mert sem Károlyi Mihály, sem Kunli Zsigmond, sem Szamuely fenyegetései nem bírták rákényszeríteni, hógy pártukba lépjen. Az eke szarvától hívtak el a miniszteri székhez, hogy a kisgazdák minisztere logyek. Majd igy szól a kisgazdákhoz :
Mulassátok meg, hogy amint tervszerűen ki tudtátok éheztetni a vörös városokat, ugy hatalmatokban áll élelemmel bőven és jutányosán el is látni a magyar városokat. Hadd lássák városi magyar testvéreink» hogy mogszünt a hadiállapot a falu és város között #s mihelyt vége a 3zociálista^kommuni3ta rablóvilágnak, vége a városi éhínségnek is. Kéri ezután a földműves testvérekel, ne foglalkozzanak árdrágító üzérWfdéssel, rvam szabad kihasználni az ínséges városi testvérek helyzetét. Hozzák arárosi piacokra fölös élelmiszereiket, ne hallgassanak a konkolyhintő, titkos kommunista agilátorokra, A kommunizmus szövetségese és Sumuelyt kívánja vissza az, aki még ma soitf a^a ide ólelmiazcrfolöslegeit ée ezzel megnehezíti a békés állapotok helyreállítását.
Kiáltványát igy fejezi be: Legyen béke és sztretet a város és falu között, igy visszük diadalra a magyar földműves nép szent lobogóját.
UeUiiWlaMhllei.
Budapest, szept. 2. Beniczky Ödön belügyi államtitkát • következő rendeletet bocsáj-lottá ki: A szünet nélkül tartó antiszemita mozgalmak nemcsak s köznyugalom, közrend "«yreállitiaa és fonlarlása ellen gördítenek "»yos akadályokat, ds tömérdek ártatlan om-
testi épségében és vagyonában okoznak "Mjrehozhatatlsn károkat. Felhívom, hogy az •jnzemita mozgalmaknak minden rondolkc-«Mt* álló törvényes oszközzel haladéktalanul vessen gátat, „ 1Jy ¡rényU agitáoiót akadi-yerza meg és pedig elsősorban józan felvi-•«oiilással, de ha kell karhatalmi eszközzel "-Azokkal szemben-, akik az antiszemita moz-Mtaakat tervetik, vnay azokban résztvesznek, * \'«vény teljes szigorát kell alkalmazni.
Budapest, 1019. szeptember I.
Beniczky Ödön belügyi államtitkár.
Sslnt-O.rmaln, szept. 2. A lapok washingtoni hiradésni szerint Knex volt államtitkár a szenátusban feltűnő bőszedet mondott. Sze-rinle oz Egyesült-Államok sohasem Írhatnak alá olyan szerződést, mely Németországot megsemmisíti ós uj háború csiráját hordja magában. Knex mogjósolla, hogy Németország, Orosz Ország, Európa ssláv államai és Japán szövetségre lépnek. Azt ajánlotta l-\'rancinországnak, keressen Németországgal jó viszonyt, lehető-leg baráti érintkezés\' és feledje cl, ami történt.
Berlin, szeptember 2. A Corríerő Delta Sera jelonli: A szövetségesek legfőbb tanácsa elhalározta, hogy a Némel-ausztriával kötendő békeszerződésbe záradékot vesz fel, mely felhatalmazza Németországot arra, hógy az egykori osztrák-magyar monarchiából alakult államokkal az ott élő németek érdekeinek rendezése céljából egyozményt kössön. Megengedték továbbá Nómet auszlriának, hogy résztvegyen Washingtonban a munkaügyi konferencián..
l! diosz Mm Yéivonaotása.
* Pária, szeptember 2. Amsterdámi jelentés szerint az orosz bolsevik! csapatok súlyos vereséget szenvedlek. Denikin tábornok elfoglalta Balamak vasúti gócpontot, a szovjet-csapatokat Makarovflnál megverte ós be«onylt Tambovba a bolsevisták déli frontjának legnagyobb székhelyére. A foglyok száma tizenháromezer.
M ezer ioí oé
(Sa/é/ ludóailónklól.) Nagykanizsa a diktatúra alatt valóságos menhelye lett mindenféle kétes exlstenciának, akik különböző politikai missziókkal jöuek Kanizsára, a diktatúra bukása ulán a környező falvakban bujkáltak s igy látszik most ismét alkalmasnak latiak az időt, hogy működésűk szinterét városunkba helyezzék át. Működésűket mindjárt egy nagyobbszabásu üzlettel kezdték; egy kanizsai közismert gazember vezetése 1110 leit konzorcionális alapon egy csalásokra berendezett társaságot alakítottak s — mint a nyomozás eredményéből pillanatnyilag megállapítható — 07,000 korona erejéig károsítottak meg egy kanizsai mészárost. A nagyszabású bünügyről a kövelkező részlltes . tudósításunk számol bo:
Kein lirnő Kinizsy-utcai hentesüzletében nz a szokás, hogy a vovők olőször az udvarban lévő irodában lenzolik a vásárlandó á u árá> arról egy szolvényt kapnak és a szolvény ellenében az utcára nyíló bolthelyiségbon megkapják n lellzolett üssiognek mogfelelő
husmennyiségot.
Egy idő óta Rein azt tapasztalta, hogy számításai sohasem egyeznek meg. A kíszol-galtatotl hus. és zsirmennyiségnek megfelelő pénz sokasom jött össze, állandóan nagy ősz-Szegeket fizetett rá üzletére.
Szombaton dólolólt egy fiatal suhanc föd az üzletbe s Kein fiának, aki az üzletben
kiszolgált, egy 20 klgr. zsírról és 10 klgr. húsról szóló cédulát nyújtóit át. Koln tla, mit sem sojtve kimérte az árut s a fiatalember éppen akkor akarta elvinni, amikor Rein nz irodából az üzletbe jött. Emlékezvén árrá, hogy ily nagy tételt a nap folyamán senkinek sem utalt kl, tudta rögtön,\' hogy csalásról van szó s foleségét és segédjét a suhanc után küldötte A fiu n hússal a ma-gyarulcai .Hajó\' féle vendéglőbe mont, ahová Reínné és a segéd éppen akkor léptok bo, amikor a vendéglős a hust felmérte és kilogrammjáért 25 koronát, a zsír kilójáért pedig\' 50 koronát fizotett ki a gyereknek. Kelnék orre a gyereket visszavitték a mészárszékbe, ahol azt mondta, hogy a cédulát találta.
Igy került az ügy a rendőrség elé. A gyerok, Molnár Rozső budapesti lakós, Hajós rendőrfelügyelő elölt töredelmes vallomást tett. Elmondotta, hogy Székesfehérváron meg-ismerkedett Doutsch Jenő kanizsai rovott-mullu, többszörösan büntotelt orgazdával, aki rábeszélte, hogy jöjjön Kanizsára, itt szép pénzt koresliot. Doutsch azután olküldto Relnékhez, váltatott vele égy cédulát egy-két kiló zsírról és húsról, a cédulát azután Doutsch odahaza szépen kiradírozta s neki megfelelő mennyiséget irt helyébe, például : 40 kiló zsirt és 25 kiló hust.
A nyomozás klder>»lttt, hogy Doutsch egy egész bandát tobortxxt magának, akik üzelmeiben segédkeztek neki. A társaság már hetek óla állandóan folytatta manipulációit s mindig csak Rein Ernőnél, mert a nála bevezetőit cédtllarendszor melllett a legszabadabban működhettek Rfjn Ernő számításaiból megállapította, hngy ozideig 57,000 koronával károsította meg a diszos társaság.
Deutsch Jonő és Molnár Rezső már- a rendőrség fogházában ülnek, a többi cinkosok kélrékeritédétc pedig á lbgszéleiübb körit nyomozást vozettc be a rendőrség.
HÍREK.
— Felhívás a polgárőrség tagjaihoz.
A polgárőrség azon tagjai, akik hét ff >n f. hó 1-ón szolgálatban voltak ma (szerdéli) este pont 6 órakor szolgálattételre a polgárőrség helyiségében megjelenni tatfQinak. A tegnap (kedden) este szolgálatban voK polgár-Őrök f. hó 4-én (csütörtökön) jönnek szolgálatba. Az összes csoportparancsnokok és ezek helyettesei ma (szerdán) d. u. fél 3 órakor a Casinó helyiségében jelenjenek meg. Csoportjaik névjegyzékét hozzák magukkal. A polgárőrség végleges\'szolfiálati beosztása tekintetében a további r»iulelkezéseket . hirlapilag fogom közzétenni. Ezen rendelkezéseket minden polgárőr szigorúan betartani köteles. Dr. Dómján luijos, parancsnok.
~ Megalakult*»; a kanizsai tiszti Igazoló bizottságok. A ityftgyajr hadügyminisztérium elrendelte, hogy minden tisztnek a kommunizmus alatt tanusitott magatartását szigorú vizsgálat tárgyává kell tenni. E végből mindén katonai, székhelyen bizottságok alakultak. Nagykanizsán a,, bizottság tagjai Biffl és Bugsch ezredesek, valamint Jokuthy alezredes, „ .. , ..... .......
ZALA
1919. szeptember 3.
— Nagy lopás a vasúti váróteremben.
Augusztus 22-én történt, hogy Iván János olaszkai lakós a kanizsai állomás Ut. osztályú várótermében töltötte az éjszakát. Iván Gyékényesről Jöft, \' ahol nagyobb mennyiségű textilárut vásárolt s a \'reggeli vonattal akart . falujába utazni. A váróteremben .maga mellé, tette hátizsákját, amolybon a vásárolt textiláruk voltak s elaludt. Mikor felébredt az a kellemetlen meglepetés értő, hogy hátizsákja hiányzik. A váróterem utasai azután elmesélték, hogy éjfél felé egy fiatalomber jött le, azt mondta, hogy ő öccso Ivánnak s kérte az utasokat, mondanák meg bátyjának, hogy magával vitte: a hátizsákot.. Iván,- aki természetesen semmiféle öccsről nem tudott, megtette a feljelentését a rendőrkapitányságon, ahol Hajós rendőrfelügyelő vette közébe a nyomozást. Hajós felügyelő ügyessége s fáradozása tegnapra már meg is hozta a kivánt eredményt. A rnffinált lopás tetteseit Uuzek Tibor és Hajdú József többszörösen büntetett egyenek személyében olfogiók. A lopást tulnjdonképen Búzok követte el, aki a lopott holmival Hajdu lakására ment s nála töltötte az éjszakát. Hajdu segódkozett neki a lopoit tárgyak értékesítésében, A rendőrség, mindkettőjüket letartóztatta.
— Leszállították a dohánynemüek árát. A pénzügyminiszter ma mcgjolent körrendeletében a dokánynemüek" árát jelentékenyen leszállította Az árlesfállilás elsősorban az általános eladásban kapható dohány, szivar és szivarkonemüekre vonatkozik. A
- leginkább használatos «fcehányneraöek közíÜ, a legfinomabb török dohány ára 100 korona, finom hercegovina 100 gr. 25 korona, 24 gr. (3 korona 25 f. hazai pipadohány 100 gr. 3 korona 20 fillér. A szivarok dnrabonkint: Regalitász 2 korona 80 fillér, trabuco 2 korona 50 fillér, britonika 2 korona, cubapor-torico i korona, portorico 64 fillér, rövid-szivar 30 fillér. Cigaretták 100 darabos csomagokban Nilus 100 darab 130 korona, Szultán ICO darab 50 korona, Memphis 100 darab 80 koron«. Király 100 darab 40 korona, Hölgy 50 darab 20 korona, Sport 100 darab 24 korona, Duna 100 darab 12 korona, Magyar 100 darab 12 korona.
— A vasúti kedvezmények újra érvényesek. Budapestről táviratozzák: A Máv. igazgátósága közli, hogy ez év szeptember elsejétől kezdődőleg a tényleges és nyugdíjas köztisztviselők, katonatisztek stb. valamint azók családtagjainak utazási ködve*-ményei a már kiadott arcképes igazolváhyok alapján újból életbe lépnek. Ugyancsak érvényesek lesznek a -90 napos tisztvisolői bérletjegyek is a régi árban, a munkás heti-vbérletjegyekre nézve pedig, az . ezóvvjiini.Ös»
15-ike előtti, az eddiginél lényegesen mér-sékeltebb árak állíttatnak vissza.
— Az IktOsz tagjai értesíttetnek, hogy az. egyesÁilet.ipüködését folytatjA, felkéretnek a tagok, hogy a tagsági díjat az egyesület helyiségében (Kasinó földszint) fizessék be. Fizetni lehet vasár- és ünnepnap d. e. 9 — 11. óra között, hétköznap pedig egész nap. ;
— ÚJ vonatpár Qyőr és Budapest között. Budapest és Győr között a magyar államvasút igazgatósága uj vonatpári indít. Az 1308 as számú személyvonat Budapestről éjjel 12 óra 48 perckor érkezik Győrbe. — Győrből hajnali 3 óra 60 perckor indul Budapest (elé.
..„., .— A Magántisztviselők tagjai értesíttetnek, hogy az egyesület működését tovább folytatja, (elkéretnek ennélfogva- a tagok, akik az egyesületnek továbbra is tagjai kívánnak maradrfi, hogy a tagsági dijat fizessék be és hogy a tagok rendes napi foglalkozásukban gátolva ne legyenek, a hozott határozat értel-mében^ a tagsági díj bárpiely napon, ezonlíjypj ünnep és vasárnap d ó; i í őra liírzoitv\' «a egylet helyiségében (Casinó földszint) befizethető. Az egyesületre a közel jövőben nagy feladatok mogoldása várnak, nevezetesen a fizetés-, felmondás rendezése és a munkanélküli segély kieszközlése, amiért is tartsa kötelességének minden magántisztviselő, hogy tagja legyen az egyesületnek.
Színház.
Heti műaori
Szerdán: Tul a nagy Kriváno"h.-fralosjáték
Csütörtökön; „ „ „ » .
Pénteken ; A mandarin. Angol-kinai szinmü. Szombaton: "v"*" „ „ „
Vasárnap este: A gyimesi vadvirág. Népszínmű.
* Tul a nagy Krlvánon. Az a nagy várakozás, melyet közönségünk a tegnapi megnyitó előadáshoz fűzött, teljes mértekben, kielégülést nyert: a színtársulat operette-egyUttcsénok bemutatkozása a teljes síkor jegyében folyt le. Meglátszott ugyan a szerep-.> lökön, hogy most játszanak először együtt, hogy nem mozognak még teljesen otthonosan az általuk még meg nem szokott arénabeli színpadon, mindez azonban egypár előadás után toljesen kiküszöbölhető s az előadás értékéből nem sokat von le. A szereplők vaja-mennyien szépet, nüvészit nyújtottak. Hely-szüko miatt nem bocsájtkozhatunk ez< ogyes szereplők részletes birálatába ós csak\' annyit jegyzünk meg hogy Vida Ilus, Ballay Manci, Csiky Szera, Róna ZoTtAn, Fa/ussy István, Kordos József, SíigeJhy Bandi és Borovszky Géza egyformán megnyerték a közönség tetszését. Sok tapsot kaptak s majdnem minden jelenetet meg kotlett ismételníök. A karmesteri székben Várhalmi Oszkár nagyon jól megállta a helyét. A darab rendezése Róna Zoltán kiváló művészi érzékét dicséri.
\\/| V \\ nagymozgósxlnháx
V I LAU Szirtit szülődi. Telefon 74. íz.
Szerdán és csütörtökön, szept 3. és 4.
bemutatásra körül: Szenzációi
Sakálok
Remek francia filmjátók öt felvonásban. A francia filmgyártás remtke Első (randa képünk bemutatója.
Továbbá remek kisérff mffsor.
Előadások kezdete este 7 és 9 órakor!
Varrúleinyokat és tanítványokat felveszek
Szlernát Mariska, Deák-tér 14. sz
Intetttiena Hatat ápol« nfí 2 évi gy.i-kortanai magános hölgy vagy úrhoz ajánl koztk, vidékre Is Cim Teleky-ut 25. I ein.
Vtisla.tiAlykek (fajtiszták) 0 hetesek, kisebb-nagyobb récék, továbbá egy tiszti öltöny, egy vászon vadászruha ós egy kávés abrosz 0 szalvétával eladó. József főherceg-tt. 25. sz. d, ii, 4—8 óráig megtekinthető, ts<8
Eladó több, alig használt férfi-inba, egy világos (\'.\'X\'t) Argaman szőnyeg, két massziv tölgytafotél, egy rézlámpa és egy pár uj 38-as lack nói félcipó — Megtekint, hetö szerdán és csütörtökön délelőtt 10 órától este 7 óráig Eötvös-tér 3. az. alatt. mit,
Egy gyermekkocsi eladó
Magyar-utca 15. sz. alatt. u
Jó minőségű kérni mosilószappan
kapható drb-kint 3 koronás árban Lacker-bacher József. kerdskedőnél Nagykanizsa, Csengery-ul 44. szám alatt. \' 1881
,„ Letenyei takarékpénztár r.t. Letenyc, több évi pénzintézeti gyakorlattal biró mérlegképes bOnj\'velfit kérés lehetJleg azonnali belépésre, de legkésőbb szeptember 20-ára: Javadalmazás megállapodás szerint. 1 1828
Nyílt-tér.
Tisztelettel értesítem volt vevőimet és a m. I. vásárló közönséget, hogy
fűszer-, csemege- ás gyarmatáru üzletemet
mii a háború kitörése miatt kelleti felhagy, nom, 50 havi katonai szolgálat után, a városház palota Kazlnczy-ulcal oldalán (volt Flschel könyvkereakedéa)
újból megnyitottam l
Raktáron tartom az összes szakmámba »ág-ó íía Jelenleg beszerezhető cikkekel. Szíves pártfogásukat kérve, vagyok
tisztelettel
Gyenea J^ejoa,
| Gyorsírás, gépírás
tanfolyam megkezdtidik.
Jelentkezni lehet d. u. 5—6-1» Kazinczy-ut 11, szám. 1.-5. Ugyanott teljes kiképzés
gyersIrástanltónSi vizsgálatra.
__IU|yar M ttaként— iáultil| lityhilnii,
1. sí. sgt 1U10. 1822
Felhívás.
A 20. önk. zászlóalj parancsnokság felszólítja mindazon volt katonákat, akik önként katonai szolgálatot teljesíteni akárnak, oiok jelentkezzenek felvételre Nagykanizsán a 20-«s honvédlaktanyában. A felvételre jelentkezik tartoznak magukkal hozni a leszere(ésl ígl-zolványukat, valamint <gy hatósági bizonyítványt, hogy politikailag teljesen megbízhatók, A jelentkezőkot 4 (négy) heti szolgálatra kötelezik magukat.
Illetékek: Napi zsold rendfokozatnak megfelelően 15—20 korona. Teljes ellátás és szálláa. Vitézségi érem után 2, 3 és 5 korona naponta. Nagykanizsa 1919. aug. 29-én.
Konkoly alezredes, 20. önk. zlj. parancsnoka.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik feledhetetlen nóm, illetve édesanyánk elhalálozása alkal mával a gyászszertartáson megjelenni szívesek voltak s lólesfl részvétükkel fájdalmunkat enyhítették, ezúton fogad Iák hálás köszönetünket.
SlnkA József ét családja.
ORANIA SftSS
Szerdr, oaütörtök. Szeptember 3. ét 4.
Az igazság űre
dráma 8 felvonásban. — A főszerepben
Helward Hoff
a berlini művészek mestere.
,=-r= BtQidások köinipokon I is 9 érakor = Vasár- és luiiimtn t, S, 1 éa 9 érsktr.
Nyomatott: a .Zala" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nngyknnizaáíi.
XLVI. évfolyam.
njlBitWi hWWmtil:
maovkanizsa,
Sugár111 4
Zala Nyomdavállalat FA ni 6. az
Megjelenik héttiljllvételé-vrlnilnitrnnap korareggel
B^* Ezen szám ára 90 fillér.
NigtluB ,,. 19|8 szeptember 4. OaOtBrtSk.
SOI. cz*«t.
Elfiflzelísl árak
vidékre postai szétküldéssel :
egy hóra 25 kor
POLITIKAI NAPILAP.
Stnlirirl^vt^aÚíiMKlvaiiill <cl«f(vn Tt. i\'nitlnl telefon Hl.
FAs/erkesztA: TÓTH ZOI/I\'AN
(Vímunkatárs é> laptulajdonos: CSIIXAO JKíVrt
Egyes szám ára : 1 korona.
Hirdetéseket, nyltt-leret és magin kfolemények«t dIjazaMU Mtriqt v<- .
fel a kiadóhivatal. =====
A terror és szenvedés
édes testvérek. Több mint öt eszlendele uyögillk a terrort, Irtbb ntlnt «1 eszlendele szenved ennek o szegény országnak |ot>b sorsra érdemes népe. A háború alatti kény-steril lerror Is fájt sok Jó magyarnak, tle nyöglllk, lllrlllk a mlllldrizntus lerrorlál, elhulllak körülöltünk <i leglobbok s ml némán szenvedtünk tovább, lobogó lelkesedéssel vetet link véget a véríldoralnok a a nem zelitck ezt a megmozdulásét Itatnis próféták mellékvágányra terelték: \'Igy iulollak el n bolsevlztnushoz. A tiáhoru terrorja alól még Jól föl sem aztibadullunk, már nyákunkon iill á vörös terror, minden terror közül a legveszedelmesebb. A szenvedésben annyira uiegedzödölt magyar nép befelé zokogott, legiobbjai örökös halálfélelemben éllek és várlá már minden fia e hazának, hogy el-löjiön az nz Idő, amikor megindul itt az elet, szabad lesz a szó és az eszmék Izzó-lángú ereiével vllágilhalunk rá minden korrupcióra s az erkölcsöt leheljük uralkodóvá ebben az országban.
Leráztuk a .bolsevizmus! a egy akarat forrasztott össze itt minden magyart, az az akarat, hogy III a dolgozó emberek azobád országát teremtsük meg, ne engedlük vissza a mull tehetetlen, tunya akaratát, hanem a becsitlel alapfán érvényesülést szerezünk 01 eddig kél malomkő között őrlődő középpolgárságnak, az Iparos, kereskedő, földműves és tisztviselői kategóriákba lartozók-ttok s ezek kezel nyullva á munkásság Józan rétegének, valamint p felsőbb körök modern szellemű dolgozni akaróindk Is és ez a tábor egyesüli erővel fölépül rondáiból az u| hazái, ahol a becsület érvényesülhet csupán s a kitartó munka várhat ,\'utalmal. Né felejtsük el, hogy romok közöli élünk « nagy munka vár reánk. Minden felelős állá; ban mtlködő ember elítéli ma a fojok\' harcát.
Aki Idegenből idejön és harcol hirdet, az nem lehet barátla az ügynek, amelynek szolgálatában áll. A szélsőségek veszedelmesek, a Jó ügytől el kell kergetni a túlzókat. Nézzünk körül, hogy mire van Itt legégetőbb szükség ? Kenyérre, nyersonyagra, munkára, a; élet megindulására, békére és békére I Minden ember dolgozni akar. A földműves százszoros erővel aknázza kl a a föld kincseit. Az Iparos minden nyersanyagot lölkutat, csakhogy dolgozhosson. A kereskedő alig várja, hogy megindulhasson az ország vérkeringése s a tisztviselő egész lelkét beleönli munkáidba. Mindenkinek béke kell az ötesztendel harc után, mindenki- szabadságra vágyódik az ötesztendős lerror után. Izzó nemzeti érzés sugallja minden szavunkat s ml Is megakartuk menteni évezredes kullurdnkai — még a túlzókkal szemben Is. Az eszmék párviadala gyönyörű, dt a legélesebben ellléllük azokat, akik bármilyen azlnü lerror szolgálatában lellesltenek propagandát. Ml békél akarunk és munkál, «lég volt a terrorból és szenvedésből.
A román ceniura tegnap sem engedélyezett teltion beszélgetést lapunk és a miniszterelnökség sajtóosztálya között.
Lovászy nyilatkozata
OiirHuiluak n kouiuiuiitzuiu* alatti aillliöilMérfl.
Budnp.st szept. a. A Reggeli Hírek tegnapi s tárna a külügyminisztérium egy hivatalos aktájának kivonatét közli, amely szerint. Oarnml tímö n proletárdiktatúra első napjaiban Kun Héja megbízásából utazott külföldre fontos politikai misszióval. A Reggeli Hírek mai SZfirna A szociáldemokrata párt titkárságának f\'ei ll Gyttl.i és Buchinger Manó aláírásával ollulolt ét lleinrich kereskedelemügyi ntinisz-tethez cimzí-tt levelet közli. A levét a kövotkező
— An ikor Nagyméllóságod néhány nappal ezelőtt bemutatta nekünk a Garami által aláirt nyugtát, nyomban kijelentettük meggyő ző.tésünk szerint, hogy a nyugla mit sem val-tozlat Garami egyéni integritásán és becsületességen, mágia érintkozcsbo léptünk a, Ruca bon időző (Isrnmivat, oki kljolentette, nogy az iigtről telefonon felvilágosítással nont szolgálhal, de -forduljunk Lovászy klllllgyminisi-lerhez, akivel elutazása elóh néhány nappal hmerlelle meg a nyugla ■ történtéét. t.ovászy körötte vetünk, hogy Garami a bolsevisták Uralomra jutása után azonnal távozni akart nz orsi-.ágból, nem akart együtt maradni a bolsevistákkal, nem Is érezte itt m igát biztonságban. Kltn Bsftt azonban megtagadta az útlevél kiadását és csak azon felt-Melok mellett volt hajlandó kisdni, ha Garami valami fontos misz-szü\'-t váltat, vagv kiküldetést Oroszországba, vagy több milliónak külföldre csempészését, vagy pedig érintkezést az olasz kommunista szái-nnyál: Mórgarivaf. Garami mindezt kereken visszautasította, amikor pedig újból lépéseket tett az utlovél kiadisa dolgában, Kun Béla azt kívánta, hogy vállalja legalább azt, hogy a külföldi szocialista mozgalmakról tudósítást küld a tanáctkortnánynak. Garami látván, hogy nem tud másként kijutni, vállalta a megbízást, amiko.\' .pedig Kun Béla e nbere ezért haviftzo-tesl ajánlóit fol neki, ezt visszautasította. Kiutazása előtt félórával megjolont nála Rudas Zoli át, hozott Kun Bélától 700 fontot, hogy fogadja el fizetésként. Garami nem akarta el-fogndni a pénzt, de a Rudassal folytatott tárgyalások során-azon benyomást nyerte, hogy, ha nem fogadja el, újból akadályokai gördítenek utja elé, ezért kénytolen volt a 700 fontot elfogadni. Svájcba ervo az összeget biztos helyen deponálta, soha hozzá nem nyúlt, soha egy árva sor tudósitast nem küldj» a tanács-kormánynak. Az összeg természetesen most is rendelkezésre á\'l.
HeW Ferenc lírityalikilfö kísérlete
Budapest, szopt. 3. A miniszterelnökség sajtóosztálya költi: A bécsi lapok hetek óla lleinrich kormányról írnak. Egyes politikusok ismételten azt állítottak, hogy Helnrichhol leggyorsabban meg lehetne oldani az antantnál az ország minden ügyét: a megszállást, a szállításokat, a pénzkérdést és a választásokat. — Krro FiiediiCh miniszterelnök mogbizta Hoin-ríchet a fenti föltételek mellett a kabineUlakl-tás megkísérlésére még augusztus ült-én, atsai a kikötéssol, hogy. ha az uj koimány a választások elölt lemondaná, Krledrichnek visszaadja a hatalmat, maradása esetén pedig a Kriedrieh kormány választójogi rondelele értelmében szeptemberben mogtartja a választásokat. Hoinrlch
tárgyalásairól jolenlést fog tenni a minisztertanácsnak, amelynek hozzájárulásával át fogja neki adni Kriedrieh a hatalmat.
Hazug M a hpintii ellesi Máiról.
Budapest, szept. 3 A miniszterelnökség ssjtóosztálya közli: Rudnpcsten napok óta olyan hírek vannak elterjedve, mintha az antant újból elrendelte volna a blokádot Magyarország ellen. E hírek nem egyebok közönséges koholmánynál és esak arra valók, hogy egyes lelkiismeretlen külföldi kufárok felemelhessék az importált cikkek árát s szabad kézzol vájkál" hassanak a kommunizmus alatt már amúgy is mindenéből- kifosztott közönség zsebeiben.
Kormánybiztosok kinevezést.
Budapest, szept 3. A kormány Vas-, Sopron-. Moson- ós Zalavarmegyók, valamint Sopron város területére .kiterjedő hatáskörrel Rróf Sigrav Antalt, Baranya-, Tolna-, Somogy-és Veszprém vármegyékre őrgróf Pallaviooini Györgyöt, Borsod-, -AbUuj-Torna ós Zemplén vftrmeRyék, valamint Miskolcz város területére Qedeon Aladárt, Cs\'ongréJ-, Csanád- ós Békés vármegyék ós Hódmezövásáihely, Szegőd városok terülotére Kelemen Béla nyugalmazott főispánt nevezte ki kormánybiztosokká.
Az Igazság agyminiszter a komon-nlsla bűnösök elleni vizsgálatról.
Budapest, szept, 3. Baloghy György igazságügyminiszter nyilatkozott a Reggeli fí/rek munkatársának. Elmondotta, ttogy a bolsevista rónuraloin letartóztatottjainak száma több ozerro megy. A rendőrség, ügyészség ós biróság, n rondcs viszonyoknak mogfelelő létszámmal. és. helyiségekkel . , ajj^ .feiidalkosik,. tehát i( kihallgatások mindon igyekezőt dacára heteket vesznek igénybe. A bűnösöket a rendes bíróság a magyar büntetőtörvény alapján vonja felelősségre a kivételes törvény csupán az eljárási szabályokat gyorettja. Legsürgősebb feladatunkat képezi — úgymond — a letartóztatottak között található esetleges ártatlanok szabadonbocsájtása. Budapesten eddig kétezerötszázhetven egyén van letartóztatva. A nyomozás anyagát 8 csoportba osztották :■ külön a népbiztosokat, külön a terroristákat és a többieket. A nyomozást a detektivte-tület nagy erővel folytatja,
Ausztriában elfogott kommunisták.
Bécs, szept. 3. A Pressonek jelentik Gráz-ból: Szigetvári István voli külügyi népbiztos (>> í}ki a kommunista uralom /idején sok enibert végeztetett ki ós társa Imre István a tanácskormány megbízásából Németausztriába jöttek, ahol álnéven való jelentkezés miatt egy hónapi fogházbüntetésre Ítélték őket. Augusztus 29-én büntetésük kitöltése után eltoloncolták őket a magyar határra és véletlenül annak a járőrnek adták át őket, melynok parancsnoka egy főhadnagy volt, akinok édesanyját Szigetvári megölette. ,
Bécs, szept. 3> Bécsújhelyről több lap jelenti, hogy az ottani városi rendőrségnek sikerült Szamuely Tibor segédjét, a Kópházá-ról való Grubits Gyula mészarossegédet letartóztatni.
¿Al.A
1919. szeptember 4.
HÍREK.
— Személyi hlr. Koihenschlag Béla dr, Zalavármegye alispánja tegnap hivatalos ügyök éllrttézése végett Nagykanizsára ér kor.ott
— Megye^yfilés. Zalavártnegye alispánja
f hó szeptember 9-éro a törvényhatósági bizottsági tagokat a rendes ősv.i megyogyü-lésrp hívta összo, .A közgyűlés napirendjére harminchárom tárgy van felvéve, amelyek közö\'t KTjQropcr a miniszterelnök leirata n kormány megalakulása tárgyában, valamint N^yuyalma^yanirs/.ág kormánybiztosának leirata .1 kormányalakítás ügyében követondó -állns-foglalás tárgyában
Csendórllszfek Jelentkezése. Budapesti tudósilónk jelenti: Az elmúlt év őszén a magyar csendőrséghez tiszti, probaszolgá latra Jelentkezőit Volt tisztek, zászlósok, akiknek hoidétsése annak idején nem tör;énhotett mog, valamint olyartiÜ$hivatásos hadnagyok, zászlósok, akik g próbaszolgálatra fel vételtikét óhajtják, felhivatnak, hogy moftfuloiŐ ig&Sólási okmi\\nyökkal a magyar hadügy--, minisztérium csendőrség! osztályában sürgősen\' Jet«iHtM?fcnenek. 1 í
—■ Megindult a rendes személyforgalom Budapesttel A Déli VasUt nagykanizsai \' állnmnsfőnökségé közli, \'hogy mától kezdve megszűnik a Nagykanizsa -Budapest vonalon az elmúlt heten életbe léptetett forgalom korlátozás. Ismét két vonatpár kijxle-. kodik Budapest és Nagykanizsa között és pedig Kanizsói ól indulnak röggel 8 óra 88 kor ós délután 1 óra 40 kor, ellenvonatuik pedig délután 3 óra 30-kor és 10 óra f>7 perckor érkeznek Nagykanizsára.
— Tolvaj cselédlány tMsch Mária szakácsnő a katonai alroáliskolába volt alkalmazásban, ahonnan e hónap elsején lépett ki.. Távozása után vették észre, l\\ogy a kincstár tulajdonát képező értékes tárgyak egész tömege — ezüst evőeszközök, ágynemű, pak rócok, lepedők, edények stb. — hiányzik. RRsch Máriát csakhamar előállították a rendőrségre, "Tthol azonnal be is vallotta bűnét s-megjolölte azokat a helyeket, ahová a lopott
,tárgyakat elrejtette A rölidőrsóg a megjelölt helyekon meg is találta azokat, visszaszolgáltatta a katonai alreáliskolának, a tolvaj cselédlányt pedig letartóztatta. -v- v.
. — Ipari termékek ársülyedésc. A pénzügyminisztérium augusztus hó 29 én kelt ¡»2600 számú rendelete értelmében a hektoliter fokonkinti fmomszesz árát 7000 koronáról 31fiO ki.roi\\(ira szállította le, aminek foly-iAn á tscl\'őío készült áhík\'Ü^áriily ársiilyti\'dé\'St^ szenvedtük. Az ársüllyedés közöl ftt°/o, vagyis a felénél magasabb
— Közellátási közlemények Közhírré tesszük, hogy a szeptember hóra esedékes dohányjárandóság f. hó 4-étől kozdődőleg fog a helybeli dohányárusok által jegyek ellenébon kiadatni. A havi fejadag: vagy 200 gramm, pipsgohány, vagy 150 gramm szivarka-dohány, vagy 150 drb. szivarka, vagy 50 drb. szivarban állapíttatott meg. — "Közellátási hivatal.
— Házasság. Waidinger József és tlyarmsthy Máiia augusztus hó 23-án házasságot kötöttek.
— Az Iktosz tagjai értesíttetnek, hogy az ,egyesület működését\'folytatja, felkéretnek a tagok, hogy « tagsági díjat kz- egyesület helyjsé^oiv..fóld^zioj),, n.íys\'sek be. Fizetni lehet vasár- ^\'s iínnopnap d. o. 0—Ti\' óra között, hétköznap pedig egésí nap
— felhívás. A zalavármegyei saállodá sok, vendéglősök, kávésok és korcsmárosok elnöksége fölhívja összes tagjait, miszerint |9I1>. évru járó tagsági dijakat Vidn Endre pénztárnok urnái a legrövidebb idő alatt befizetni sai^eskedjonok, Antal Jenő a. k. elnök, Sattler Lajos s. k. titkár.
— Elveszett. Egy fehér-tarka, fekete íülü vadász kutya Floki névre hallgat". Kéretik a megtaláló illő jutalom ellenében Rákócl-utca 60/a sz. alatt leadni szivoakedjék.
Színház.
Heti míí«ori
Csütörtökön: Túl « nagy Krivánon. Dalosjátók. Pénteken : A mandarin. Angol-kinai szinptü. Szomhatón: "\' l »---" \'
Vasárnap este : A gyimosi vadvirág. Népszínmű.
\' A tegnapi előadás. A Tvi * nagy Krivánon második előadásának tökéletességéből már úgyszólván semmi som hiányzott Azok a zavaró momentumok, amslyek még az első előadáson észlelhetők voltak, már teljesen eltűntek. Az előadás górdülékcnytjégél éc.mmi som zavarta, ¡\\ zonekar\\\\Ös$zjátckán Is meglátszott, hogy Várhalmi karmester a teljes tegnapi napot n próbáknak szentelte. — A tegnapi ^lősdás után joggal megállapit-hatjuk, hogy áz operetté együttes a beléje helyezett várakozásnak a maga leljességébcn megfelelt. .
" A tn indarln. A drámai együtrés pénteki bemutatkozása elé nagy érdeklődéssel tekint a közönség. Értholő az érdeklődés, amikör Lányi I.ulunak, a Berlinben is Ünnepelt magyar művésznőnek ós Poór Miklósnak, a. budapesti Appoló.rkabaró országszerte... ismert tagjának első felléptéről van szó. A darabot HHdéssy Sándor rendezi, ■\'■ Akinek Képességeiről a budai ós temesvári színházak közönsége sok szépet tudna mondahl.
Szerkesztői üzenetek.
Sz főlwaaagy Sümsg. A lotartóztatás-ban lévő Buzek Tibor nem abból a kanizsai "ísaládbrtl való, melyre ön gondol.
i
\\/l 1 Á í~m n»nytiS«lló.zlnh*z
VI LAU Sülias Siillojî. leltlo» 74 n.
Szerdán é< csütörtökön, szept U. ,\'s 4.
heimttntÁsrn került Szennáéi«, I
Sakálok
Kernek francia fdmjélék öl felvonásban. A Iranclj lllmgyáitás remi ke Etsö Ir.uci» képünk heinulalója.
Továbbá romok klsérfi műsor.
Előadások kezdete este 7 ós 9 Órakort
1 fül
minden este tart
8 órától 10 óráig. VnsAr- és Ünnepnapokon
két előadási
d*lulán 4 órától 6 óráig!
URANIA ■^Mp-p"*«
U 11 11 * 11 Roaqonyl u. 4. T.I.K.. »1
"Sa.\'rd , ooUIÜrtak Sr.plembor 3. ti A
Az iyazság ore
dráma 8 felvonásban — \\ főszerepben
Helward Hoff
a berlini művészek mestere.
— BltaMaek kftm.pokuu • 4« 8 érakor »Már- >. ttaa.pa.pokuii | 5, 1 é> 9 éraker.
Nyilf-tér.
Ar(e8ilt:éH.
Szíves Indoaitisára hozom a n. é közönséiinek. lio«y Matiyar-nlca 48. szám alall levő dohányldzsdém e hó l5-.én ine«-szűnik. Uakldron levő összes árulmai (hüvely, önuyuliú, lüzkö. levélpapír stb.) kiáru-állom
líddlül láinogalásl köszönve, lovábbli remélve vagyok
lellea tiazlelellel
Forgács Reznö.
Szcplcmbcr hó 16-lkán nyílik meij
Forgács és Thnry
(Utzer-, csemege-, papIrAru- é> Alelmltzer-Ozlete Sugár ui »5. sz. alatt.
Hirdetmény.
Közhírré tótotik, hogy a galamboki közbirtokosság tanács* a tulajdonát képező nagy-vptvlíiglól. I92P, é^i ja.oyAf J>Ó l-iétöl.U évre bérbe adja, a folyó évi > zoptember hó 28-án d. e 10 órakor a tanács helyiségében, a megtartandó ülésen.
A bérlők cs^k vendéglős és mészáros ipart űzők lehetnek. Bórösszegi ajánlatok zárt boritokban adhatók bo a közbirtokosságánál. A bérbeadás jogát a közbirtokosság tanácsa önmagának tartja fon. A bérbeadás feltételei inegtokinthetők á közbirtokosság "elnökénél.
Galambok, 1919. aug. «20. *
Szabó László s. k.
birtokossiÍK olnoke
IiitcllKexiH íiatHl Apolló uő 2 évi gyakorlattal magános hfllgy vagy úrhoz ajánl kozlk, vidékre Is Clm Teleky-ut 25. I eni
Jó minőségű kézi oiosdAszappau
kapható drb kint 3 koronás árban Lacker-bacher \'József kerdskedőnél Nagykanizsa, Csentfery-ut. 44. szám alatt. 1881
Intelligens üatalomber keres linioro-«ott NzobAt Jó ellátással. — Clm a kiadóhivatalban. 18őó
Finomabb uéaiet MzobnIAny ke-
feMtetlk háromtagú családhoz jó fizetéssel, jó bánásmód mellett. Bim a kiadóbanr im>
InpAnl rtllrtst kerew 32 éves, nőf, fóldmlveslskót« végzett, 10 évi gyakorlattol, *#*rény igénHyol,. .bármikoíi, . belépéssel, ki „ 1800 holdas gazdaságot önállóan kezelt. Cim Erdősy Pál, Nagykanizsa, József főherceg-ui 00. szám. 1801
Szakszerű arcapo1 ás otthon iú «911 iBhetifiges. ti
MEDEA növénykrémel használ,
meri ellól ellünlk a szeplős, má|-lollos, anyajegyea, himlőhelyes felső hámréteg és üde, Iflu arcbőrt nyer. Ára 28 kor. Alabastromhoz hasonló lesz a hőre ha MRDEA emailkrémel éa poüderl használ nappalra. Ara e keltőnek együttvéve 4« kor. Haja inegnól és nem hull* ha MP.13IÍA haielizlrl használ , .
Ára S2 kor.
Dlscrét szétküldés a pénz előleges beküldése vagy ulánvél melleit
MATIS és PRANGER
okleveles vegyész, kozmellkus KISPEST.
Nyomalotl : a .Zato" nyomda és hirlnpki.iió vállalatnál Nigykanlxisn.
XLWI. évfolyam.
MF" Ezen szám ára 50 fillér, m
NayTh«»!».,, 1818. Szeptember B. Pintek.
308 tzém.
iiimutWi b kMMtnial:
SA0VKAN1ZSA, Sugárul «. .
Zala Nyomdavállalat Hí-ul 5. íz
Mtgjrlenlk híHüklvflrií-vílmmdeniiapkorareggel
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssel :
egy hdra 25 kor.
Egyei (lám ára : 1 korona.
8a*rfc*>\'fS«4tl <• kt.dSM.rt.H t.l.ton Tt.
NtUkM i.i.tun m. *
I l\'ősícrkcsítft: TÓTH /.OI.\'I\'AN
l\'űmuitkulárs é. laplul.Jdotios:
CSIIXAG JKNrt
HlnlctéMkrt, nyílt-teret 4i m.RÍn kőkeményeket dljuabás iiertnt vc> ___ fel a kiadóhivatal. ==
A román cenzúra tegnap sem engedélyezett teleion betzélgelé<t lapunk és a miniszterelnökség sajtóosztálya között
A miniszterelnök Nagykanizsára jön
Budapest, seept. 4. A szeptember 7—8-iki kellői ünnepen Kriedrich miniszterelnök bejárja n Dunántult. — Meglátogatja Székesfehérvárt, Pápát, Veszpremt, Szombathelyt, Nagykanizsái és Kaposvárt. Utján a kormány töob tagja valamint a politikai pártok képviseletében is többen el fogják kisérni.
Lovászj kfilüqvmínlsztersóge.
Budapest, szept. 4. A kormány tagjai tegnap Kriedrich miniszterelnök elnökletével minisztertanácsot tartottak Lovászy Márton külügyminisztersége dolgában Lovászy t. i. nem vélté tudomásul a harmadig Kriedrich kormány megalakulását és aug. 27-ike után is bejárt hivatalába és a kormány elölt ismeretlen tartalmú jegyzékeket intézett az antantmissziókhoz B leheletlen helyzet következményéül tudják be, hogy a Kun.Béla kiadását kóró okmány még nem mehetett el az osztrák kormánynak, dacára annak, hogy a letartóztatást kóró táviratot követÓ harminc nap után, ha további intézkedés nem történik, a nemzetközi jogszabálytik «zerint a letartóztatottakat szabadon bocsátják. A harmincnapos határidő lojáróban van, a minisztertanács tehát megbízta Rubinok Gyula földművelésügyi, Uallor István propaganda minisztert ós Beniosky Ödön államtitkárt, hogy intézzék cl sürgóssn Lovászy visx-szalépóset és a Kun Béla kiadásáról szóló megkeresés elküldését. Nevezettek Lovászyval, Drasche-Lázár Alfréd államtitkárral mint jegyző köny.yyeíetóvel a külügynMniszténumban jegy zokönyvet vottek íol, mely szerint közölték Lovássy vak hogy a külügyminisztérium vezetésétől lépjen vtssza, az ügyek vezetését o rangban legidősebb tisztviselőnek adja át, mert » harmadik Friedrich kormány megalakulása óta őt külügyminiszternek nem tekinti Lovászy e felszólításra következőket jelentette ki: Miniszteri állása ugyanazon jogforrásból ered, mint a miniszterelnöké, a miniszterelnökségről valö lemondás ugyanazon aktussal, közös lemondó levélben törtónt. A lemondás után az antantmisszióktól nyert utasítás alapján vezeti az ügyeket, ép ugyr mint a miniszterelnök. Az úgynevezett harmadik Kriedrich kabinetet nem tekinti kormánynak, mert azon miniszteri \'•sta, melyet Kriedrich az antantmissziónak előterjesztett, nem egyéb javaslatnál, amely seirimilüté Itteger6sitéab«n, nem\' részestilt Ki- -jelenti tehát ós tiltakozik, hogy öt a külügyminiszteri teendők elhagyásira szólítják lel,
eme tiltakozását az antantkomissziónak be fogja jelenteni, de kijelenti egyúttal, hogy minién nem áll módjában ezen álláspontját érvényesíteni, külügyminiszteri hivatalának voze-Jését még a mai nap folyamán rangban log-idösebb tisztviselőjének, Drascho-Lázár Alfréd államtitkárnak átadja.
HegtorpeUzott angol hadihajó.
London, szept. 4. A Reuter-iroda jelenti: Az admiralitás közlése saerint a Tlllónla rombolót augusztus 31-én a Keleti-tengeren megtorpedózták és elsülyeztették
A minisztertanács cáfolja az Oláh miniszterről terjesztett híreket.
Budapest, szopt. ■!. A bécsi lapok a Knedrtch-korniány megalakulása óta naprólnapra megírják, hogy Oláh Dániel, az ipari munkások minisztere nem vott soha szervezett munkás ós Kriedrich miniszterelnök öl, mint a gyárában alkalinatott munkást, egyszewien bf. emielte a kabinetbe. A minisztertanács ma foglalkozott e tendenciózus híreszteléssel ós megállapította, hogy Oláh Dániel sohasem volt Kriedrich alkalmazottja, a miniszterelnök öl kormányralépése elölt nem is ismerte. Oláh Dániel bemutatta a vns- éa fémmunkások országos szövetsége által lllltl decembor 17-én kiállított ós Dovcsák Ant.it elnök, Vancák János titkár által aláirt tagsági könyvel, mely szerint foglalkozása kazánkovács, valamint bc-niuutta a magyarországi szocialista párt állal kiállított tagsági igazolványát.
Wekerle a monarchia adósságairól
Bóoa, szept. 4., Wekerle Sándor dr. cikket irt a Neue Kreie Pressébe a monarchia háborús adósságainak szabályozásánál, melynek cszmemcnetót a következőkben adjuk:.
A monarchia háborús aktiváinak és passzíváinak szabályozásával a kvóta lehet az irányadó. Nehézséget az okoz. hogy az uj nemzeti államok milye i részt vállaljanak az adósságok elosztásánál. A nemzeti államok jogi kötelessége, miután a háborúban az Utolsó percig résJttvettek, hogy az adósságokból részt vállaljanak. Kzokkol szemben a felosztás kulcsa csak a lélekszám lehet. A\' teljesítőképesség és a terület nttgzsága nem lehet irányadó, mert a viszonyok gyökeresen változtak. A népesség számát azért is igazságos -venni, -mert a .modern- gazdavági • életben a töke és munka között a túlsúly a munkára tolódott át. A pénzügyi politikánk legközelebbi feladata a/, államháztartás rciidozóse volna. Kz nehéz feladat, mert a békétől tügg, továbbá attól, hogy iparunk kap-e nyers-* anyagot. Sok függ a városoktól, melyek rz adók nagy részét adták Ma ezeket elszakítanák tőlünk, ugy ez súlyosan visszahatna a pénzügyi helyzetre.
A perzsa sah Rómában.
Róma, szept. 4. (Szikratávirat) A perzsa sah tegnap délután a Ceres angol cirkálóval (Hrantóba érkezett és délben tovább utazott Rómába.
» Rendelet a lakásbérekrö\'. ...
Budapest aijept. 4. A Magyar Távirati Iróda jelenti: A lakásügyek ideiglenes szabályozásáról kiadott kormányrendelet szeptember l-én lép hatályba Lényegesebb rendelkezései a következők:
A béreknek o proletárdiktatúra alatt történt törvényellenes mogvAítoztAtása auguSZtuö 1 ¿161 hatálytalan. K naptól kezdődően visszaáll u március huszonnégy előtti állapot. A lakbérek a jövő bérnegyedig havonta, attól kozdvo pedig a rendes szabályok szerint negyedévi részletekben fizetendők. A felmondás tekintetében nagyjában fenmáradnak az eddigi korlátozások. A lakásrekvlrálásra vonatkozó régebbi szabályokat a rendelet fe.ntartja.
Osztrák tisztek aknamunkája a nyugati határszélen.
Szombathely, szept. 4. A sajtóosztály
főnöksége közli : Mosonr, Zala-, Vas- és Sop-ronvármegyék kereskedelmi és ipari kamarájának" választmányi tágjai gyűlést tartották és a követkoző táviratot küldötték a magyar külügyminiszternek:
— Megbotránkozással utasítjuk vissza az osztrák sajtó hazug híradásait, hogy a mi vármegyéinkben faji üldözések folynak ós konstatáljuk, hogy a határvidékekon is a legnagyobb rpnd és nyugalom van. Legalább 90 százaléka a lakóságnak szívvel és lélekkel továbbra is Magyarországhoz akar tartozni, ahová 1000 éven kore«ztül is tartozott, meggyőződve arról, hogy a német határvidékek és Sopron város elszakadása gazdaságilag ezekre csak káros befolyással lehot és Ausztriának kevés hasznot hajtana. Kérjük ezen táviratunkat az entento misszióknak tudomására hozni.
A külügyminisztérium ezen kérésnek megfelelt. A keroükedolmi és ipari kamara ozon állásfoglalása csak újólagosán Wzonyitj« azt a tényállást, hogy Nyugatmagyarország gazdaságilag passiv (?). Kz azt jelenti, hogy a termékeny völgyek, síkságok a hegyes vidékeket is alig bíiják élelemmel ugy, hogy Sopron városa már fólrg őyÖr vidékéről lesz élelmezve. Kiszakadás esetén Nyugatmagyarország együttéhezne az osztrákokkal ós meg kellene osztani Becsesei és Sopronnal kevés élelmiszerét. A fürstenfeldi osztrák tisztek agi-» tálása lelketlen és kVAlinkálhatatlan eljárás, amely csak személyes érdekeket szolgál. — Távirati jelentéseik alaptalanok ós koholt hírekkel vannak telő.
í kumiiHa vezérek feladását líiiik MM
Budapest, szept. 4. Bécsből ismételten jelentést kaptunk hitelos forrásból, hogy Böhm Vilmos és \'dr Erdélyi Jenő, akik a legutóbb bécsi magyar követek voltak, a kommunizmus mellett a magyar, valamint az osztrák kormányzat ellen izgatnak. Budapesten a legnagyobb meglepetést keltette az internáltak ilyetén kezelése, melyet csak a kiftő&iási kérő okmány késedelmének tudnak be, ezért a sn^g-keresés ma el fog menni Béc«be.
A francia kamara az nrszág benépesítéséért.
-\'- \' Delmár, szept. 4 (SziSfuávtrat) l\'árlshót jelentik: A francia akadémia a sokgyermekes családok részére dijakat tűzött ki, hogy ezzel is támogassa Franciaország Ujabb bCnépeSi-tésÓI. - ■ . ; í. .
Az orosz bolsevisták veresége.
Koppenhága, szept. 4. Az itteni lelt sajtóiroda Jelenti: Lelt és litván csapatok közös támadással elüziék a bolsevik! haderőket Novoalexanrevszk városából A lett, csapatok sok ágyút és hadianyagot zsákmányoltak, sok foglyot ejtettek. ..
/ALA
1919. szeptember 4.
HÍREK.
As alispán
tegnap :\'t járt. Saját szemeivel akart meggyőződni, mindenről, amit nemcsak sejtett, do biztosan tudott Is. S hogy idejött\', az élénk bizonyitóka annak, hogy nem bürokratikusán, do radikálisan ós gyorsan akar segíteni azokon a bajokon, amikben most városunk szenved. Megakarja mutatni azt, hogy á vármegye nem tekinti Kanizsát mostoha gyermekének, hanem orvosolni akar minden sérelmet s ja*--vitani akarja a közállapotokat. A város háztartása, a közélelmezés; a közegészségügy s általában minden olyan kérdés, ami az ötöd\' féléves háború, do főként az ötödfélhónapos tatárjárás folytén sürgős megoldást kiván szóba került azon. az értekezleten, ahova az alispán városunk néhány számottevő polgárát meghívta.«Biztosak vagyunk abban, hogy az alispán jóindulata s városu >k polgárságának egyértelmű jóakarata megfogja hozni a kívánt eredményt. A város minden intézményét meglendítették az utolsó öt esztendő borzalmai s ennek helyreállításához megfeszített munka, ernyedetlen szorgalom" és kitartás\'09 együttérzés szükséges, A széthúzás, a társadalom szándékos széttagolása jelenleg olyan vógze tes ós helyre nem hozható bün volna, umi városunk fejlődését évtizedekre visszavetné, a helyzet konszolidálását pedig egyenesen lehetetlenné tenné. Végzetes bün volna azért is, jittert a leikok izgalomban tartása képtelenné teszi oz embereket a munkára, az alkotó munkáro, amelytől pedig nemcsak ennek a városnak, ennek a vármegyének, de nz egész ¡országnak, a magyar nemzetnek jövendője függ.
Térjen mind3nki a munkájához, végezze indenki becsülettel a kötelességét s megéléssel, egyetakai ássál helyrehozhatjuk mindízt a hibái, amit egy szerencsétlen, vesztett láboru s az átkos bolsevizmus okozott Szinte >t sem tekinthető a pusztulás ós pusztítás, egvan azonban minden remény, hogy váro-unk polgársága, osztály- ós valláskülömbség léikül összefogva, előfogja segíteni e város ereskedelménok, iparának fellendülését, me-lőgazdaságának felvirágoztatását s általában elérjük azt, hogy Nagykanizsa kulturváros s Dunántulnak jelentékeny metropolisa lesz.
Meg vagyunk győződve, hogy obbon a örekvésében városunkat teljes szívvel-lélekkel. :ogja támogatni a vármegye, az alispán.
— Személyi hlr. fíiedl Miklós ezredes, alavármegye katonai parancsnoka tegnap
[városunkba érkezett
^ A gyorsított eljárás Wrál Tegnap negalakull a nagykanizsai törvényszék terű,-\', etén az a biróság, amely\'a kommunista; endszer bűnösei ellen az e célra külön meg-llapitott eljárás szerint, jár el. A bjróf»ág, ely egy elnökből és 4 tagból áll Nagy-anizsán a következőképpen alakult meg: InÖke Kenedi Imre dr., tagjai pedig Szabady őrinc dr., Mulscltenbacher Edvin dr., Biba erenc dr. és Szakács Pál dr. törvényszéki ¡rák, A biróság működését már meg is ezdette.
— Érettségi vizsgálatok a gimnázium
an. Tegnap folytak le a helybeli főgiinnázi-ímban dr. Beniscb Artúr miniszteri biztos lnöklete alatt azok az érettségi vizsgálatok, melyek a tanév végén a.bolsevista kormány endcltezdsci.. értelmében,. n/jm,. voltak. meg-, arthatók. A vizsgálatok nagyszerű eredmény-yet végződtek: a 24 jelölt közül 7-et jelesen, 10-et podig jól érettnek nyilvánított a tanári ar. Négy tanulót egy tárgyból pótvizsgára tasitottak. A jelesen érettek a követkozök : omján Gyula, Kodor Erzsébet, Klein Andor, (ethea Károly, PáJffy Gyul v Lányi Lajos és izigethy Aladár
— A hadifoglyok hazaszállítása. A genfi Vöröskereszt nemzetközi bizottsága nult hó 22-érői keltezve jegyzéket intézett a szövetséges hatalmak legfőbb tanácsához, meJy.ben apnek az érdekébe/i lépett. közr<j,
logy a hadifoglyokat az antant országokból ninél hamarább szállítsák haza,
i ■ ■ ..........
— Tudnivalók a polgári bíróságok előtti eljá\'ásról. A helybeli járásbíróság vezetője a közönség tájékoztatása végett a következőket hozza köztudomásra: A magyar Igazságügyminiszter 4038/019 illetve 22300/919 M. E. számú rendeletei értelmében a polgári perutra tartozó ügyekben és bűnügyekben és á rendes bíróságok és államügyészségek mtt* ködéseinek (1919, március 20-óta aug 15-ig) szünetelése alat! foganatosított eljárás ós ezalatt az idő alátt hozott határozat, ítélet érvénytelen; semmis. 2. A lakbérleti bizottság valamint munkaügyi bíróságok eljárása egyelőre felfüggcszfcouitt,... ezen hatóságok . határo.-zatai alapján végrehajtást sem elrendelni, sem foganatosítani nem lehet. 3. Nem peres ügyekben hozott biró,i határozatok érvényben maradnak. A\'. Érvénytelen határozat, ítélet alapján elrendelt végrehajtás is érvénytelen ós az ezek alapján..teJjwitett szolgáltatások vissza-adandók. 5 Polgári perben az első bíróságnál és azokban a bűnügyekben, a melyekben a törvényes vádat a magánvádló képviselte, az eljárást az erre jogosultai ujabb kérőimére kell folytatni, ha ily kérelmet nem terjesztettek elő, illetőleg a már tárgyalásra kitűzött ügyekben az eljárás iránti elállást bejelenteni, az ügy szünetelőnek, illetve megszűntnek fog kimondatni.
— Gimnáziumi hírek. A főgimnázium igazgatósága közli, hogy a magánvizsgálatok folyó hó 10. és I l-ón, a javitóvizsgálatok folyó hó 13-án, a beiratások pedig folyó hó 15, IÖ> és 17-én fognak megtartatni.
—, Társadalmi bojkott. Zalaogorszegről közlik velünk: A zalaegerszegi izraeli.\'a hit-, község augusztus 31-én rendkívüli . közgyűlést tartott, amelyben kimondotta, hogy a kommunizmus rémuralma megalapításában ós fenntartásában közreműködő tagjait erkölcsi megvetéssel sújtja velük minden társadalmi érintkezést megszakít és felkéri tagjait, hogy mindazokat,"akiknek ilyen törvénytipró sze repléséről tudnak, a hatóságnak jelentsék fel.
0 ; — A Kathollkus Legényegylet mulat sága. A Nagykanizsai Kath. Légényogylet folyó hó 7*ón (vasárnap) este 8 órakor a Polgár Egyletben az egyesülőt népszerű műkedvelőinek közreműködésével tánccal egybekötött előadást rendez. Jegyek Schless Testvérek papirkereskedósében előre válthatók.
— Pola Negrl felléptével mutat be a Világ mozgó pénteken és szombaton egy remek 5 felvonásos drámát: Arabella cimmel. E?ep kép, valamint a Hiegészitő képek, ja a legjobbak.
" — A nagybakónakt és klskantzsal
vértanuknak Kellz. Sándor a bakónaki és kiskanizsai ^vértanuk emlékére 50 koronát adományozott.
,/ r-rr Találtatott egy. darab,-iha^sw. lánc gyöngyökkel, rajta ezüst fóhyképtartóval stb. Igazolt tulajdonosa átveheti lap>unk.kiadó* hivatalában.
— Az Urániában pénteken és szombaton kerül bemutatóra Egy\' szegény ifin tör-lénere cimü 5 felvonásos megható dráma, melynek főszereplője a hírneves olasz művész Morio Bonari, a kanizsai közönség kedvence. a Fátán cimü dráma főszereplője
Színház.
Heti iiifísjori
Pénteken : A mandarin. Angol-kínai szinmü. Szomhoton: „ „ „
Vasárnap ¿été\':\' A\'gyimési vadvirág. Népszinmü.
A mandarin mai előadósára jegyek már úgyszólván alig kaphatók. Figyelmeztetjük a közönséget, hogy jegyeit a holnapi előadásra a. nagy érdeklődésre való tekintettél, lehetőleg még ma váltsa meg.
Sohasem izzad többó a lába, ha a MEDUZINAT egyszer használta
5 korona 60 fillér beküldése ellenében
■ bérmentve küldi ■■■\' .
MATIS űs PRANGER. KISPEST.
™ Nyilt-tér.
Tisztelettel értesítem volt vevőimet és a m. I. vásárló közönségei, hogy
fűszer-, csemege- ás gyarmatáru üzletemet
mll a háború kitörése miatt kelleti felhagynom, 50 havi katonai azotgálal liián, a városház palota Kazlnczy-utcal oldalán (volt Plschel könyvkereskedés)
újból megnyitottam I
Makláron tartom az összeg szakmámba vágó ca jelenleg lurazerezbeló cikkeket.
Szlvea pártfogásukat kérve, vagyok tisztelettel O.veriosi l<a,|os.
Felhivás.
A nagykanizsai vasutas cipész-műhely megbízható cipészeket Kara S felvetőire, -»■ Jelentkezni lehet a pátyiiudvari cipésznuihelyben Nemeez József műhelyvezetőnél.
Fizetés mogegyezés szerint.
A clpészntfthely vezetője.
Gazdatiszt jö bizonyítványokkal tiltat keret. Clm a kiadóhivatalban IRI3
IapAml Alidat karé* 32 éves, nós, fóldmiveslskolát végzett, 10 évi gyakorlattal, szerény igénnyel, bármikori belépéssol, ki 1800 holdas gazdaságot önállóan kezolt. Cim: Erdősy Hál, Nagykanizsa, József főherceg-ut UH. szám. 1801
finomabb uéuíct szobalány ke-
reatetlk háromtagú családhoz jó llzetéssel, jó bánásmód mellett. Blm a kiadóban. tnao
Telje* elUtaat nyerhet Iskolai növendék, ílu vagy leány izr. etókelO családnál n.intet nevelőnő felügyeletí\'alatt. — í\'im a kiadóhivatalban.
0=
-Tfj
VII A n n.aymo.BÍ.zInha«
VI LAU Stwiuiiinn, THHMH. h
Péntek ét szombat, szept 5. és Mtr
Pola Negri felléptével
chó Arany sorojat Szenzációs képi
hatásos dráma 5 felvonásban.
Előadások kezdete este 7 ás 9 órakor!
Jegyek d. u. 3 órától előre válthatók.
ORANIA
Péntek, szombat. Sieptember 8. ét 6.
Egy szegény Ifjú története
,\' megható (¡ráma,S {clvűtiístuli.
Főszerepben: Mario Bonart
azi olaszok kedvenc művésze. A Sálán clmil slager-lllni főszereplők.
T— Előadások koiu.pokon lm arakor 77-
Vasár-.és tlDneiimpokuo I, ű, T és 9 érakor.
Nyomatott: a .Zola" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
jLWI. t^alyw
Ezen szám ára 50 fillér, "VI
W»Wh«Bl«.w< 1819. SsapUmbar 6. I.omb.1,
aos.
\'rirr f\\ W 7\\
Eala Nyomdavillalal ABM\'\' JHH^ j|j| t
p4-ui5M f^iMütn P^miifH li
fc^uoik MII» kiviig«- wmum f^mmmmmm rnsm «asai
„t.ltidfitnapkorarefgef „ . POLITIKAI NAPILAP.
POLITIKAI NAPILAP.
blónzetésl árak
vidékre postai szétküldéssel i
egy hóra 25 kor
Egyes Ilim ári: 1 korona.
\'« >I«M)<1.">>1 NMM TE. Nromdal MWM tiT.
Féuerkesztö: TÓTH ZOLTÁN
FömunktlAra «1 liptulíjdonoi 1
CSILLAG JKN6
Hirdetéseket, nyllt-trrel é. m««in kaitcMényckct dlj.iabá. azertat ttii ■== lel • kiadóhivatal. 1
A ffliiitzterelBök jiiyzéke az aitanthiz
Budipest szept. 0. A miniszterelnökség sajtóosztálya közli: A külföldi, főleg a bécsi lapok nyomán célzatosan terjesztett rosszakaratú hirek vannak forgalomban a dtinántuli <arhaUlmak viselkedéséről. Ugy a külföldi npok közleményét, mint a fővárosban elter-
(»Jt hirek alkalmasak arra, hogy a kormány elfogását, álláspontját az antantmisszió itt időző igjai, valamint a külföld előtt a valóságnak r ^ttiL nem felelő világításba helyezzék. Friedrich v^fpSszierelnök szükségosnek tartotta, hogy a ormány álláspontját e tárgyban az antant-úiMiúhoz intézett jegyzék keretében megvi» ágitsá. A jegyzék kifejti, hogy a kormány Isórendti feladata a legbecsületesebb, legmél-anyosabb éb legigazságosabb jogállapot vissza llitása A kommunizmus letörése után a fő-árosoan kirobbant kisebbmérvü antiszemita illegi! jelenségeknek máris sikerült elébe vágni.
vidéken, főleg pedig a Dunántulon előfor-lult ünkényeskedések meggátlására a magyar ladügyminiszterrel egyetemben mindent megesz a miniszterelnök, hogy a hasonló sajná-atos jelenségek meg ne ismétlődhessenek. Jecállapitja a jegyzék, hogy úgynevezett .szer-wllt fehérterror" nincs. A vidék sokai szen \'edett népe a szovjetrendszer megszűntével >o»szut áll a kommunizmus exponensein és lyillöletében — jogállamban meg nem tűrhető önkényeskedésekre ragadtatja magát.
Ntt miniszter a mnnkáskérdésr0l.
Budapatt, szept. .\'>. A Reggeli Hirek itinkatársa beszélgetést folytatolt Oléh 1)4-nellol, az ipari munkások miniszterével, ki a »vetkezőket mondotta:
— Ezt az országot csak becsületes, tisz-:siégcs munkával lehel megmenteni. Mi megintjük: ntegmontjük, mevt a munkásság nem iyan rossz, mint amilyenok voltak vezetőik, kik téves utakra kalandoztak. Az ipari mu.i-ísságnak erkölcsi alapra kell helyezkednie. ¡Kiifj fiy ilyen erkölcsi alapon álló szaksiervo-«"Sítéf akarok, Htietybeh .munkásság összes togóriii képviselve lösznek. Ebből a szak-ervezelböl teljeson kl lesz zárva a politika : •k gazdasági kérdésekkel, n munkásság helylének javításával fog foglalkozni, Tisztessé-•s lakásl, élelmet, gyermekeinek tisztességes Wlést és Jő egészségi feltételeket kell biz-silani a munkásnak. Ez a helyes megoldás, Pedig a munkástömegeknek politikai cé-kra való felhasználása. Ha ezt mind meg-m nézetem szerint soha többé nem tér a »\'sevizmui Utjár«. Ami történt, annak nem a "8y«r munkásság az oka, hanem 0 bűnösök ok,, akik eddig vezelték a munkásságot és wtllatták, ahol ,mo»t van. A jövőben az \' mehet igy. Én közvetlen a munkásokkal "°k érintkezni és nem megblzottalkkal. A u|t nem ismétlődhet meg, mert olyan ember "II a munkásság minisztériumát, mint jd-■üsm, aki szintén ipari munkás vagvok, isme-n nmnkaníMtvmim bajait, kívánságait. Nincs l\'kseguk közvetítőre. szószólóra, közvetlenül fordulhat mindenki panaszával és ezzel »\'» kikspesolddnak a munkásságból ások az "8 Od. betolakodott elemek, akik maguk * munkások nem voltak, hanem a rhunká-munkáltatók között gyakori sarlódás közetó kuzvetltő tevékenységet a f*. politikai céljaikra tudták állandóan felválni.
Fegyverrel védjllk meg Nyugat-! magyarországot.
Sopron, szept. 5. Fartsák Jonő Sopronmegye alispánhelyettese Slgr.y gróf kormány-biztostól tegnap éjszaka a következő táviratot kapu:
Alispán, Sopron. A párisi békekonferencia Nyugatmagynrnrszág némeilakta vidékeit nép-szavazás mellőzésével Ausztriának ítélte oda. Tekintettel arra, hogy az antant velünk a béketárgyalásokat még csak meg sem kezdte, rólunk, nélkülünk határozott, ennélfogva ozon döntést kötelezőnek el nem Ismerjük. A helyzet nem változott, miért is Ausztriának min-dsn anncklálási szándékát, a határnak ily szándékkal való átlépését minden rendelkezéssel állő eszközzel és fegyverrel meg kell akadályozni. lliasitsn az őrsöket és az összes karhatalmi a\'aklllalokal, hogy az oszt ák határt a legéberebben figyeljék s a fegyveres csapatoknak a határon való átlépé.et akadályozzák meg Ezen rendelkezés alkalmas módon közzéteendő.
> NICR4V, ">\'
Nyugatmagyarország kormánybiztosa.
Keresik a volt népbiztosok által elrakott 24 és fél mllliét.
Budapest, szept. 5. A Reggeli Hirek irja: A bolseviki vezérok a "bukás utan Ausztriába való menekülésükkor az Osztrák-Magyar Bank főintézetéből huszonöt, millió koronát vittek el.magukkal. Miután a menekülő népbiztosoknál a hatar átlépésénél mindössze csak 478 ezer koronát találtak és ezenkívül csak Hamburger Jenőnél volt még száz angol forit, kérdés merült fel, hová lett a 2ö millióból hiányzó 24. millió és 500 ezer korona ? A pénz semmiesetre sem lehetett a menekülőknél és a határon alkaimazott «zigoru ellenőrzés mel-íett akkora Összeget nem rejthettek él. A bécsi lapok jelentése szerint valószínűnek látszik, hogy -a népbiztosok még szökésük előtt köz vetitő személyeknek adták át a pénzt, akik azután rejtett utakon juttatták ki Németausztria területére, ahol az bizonyára feltalálható lenne valamelyik községben. Az eddigi kutatás eredménytelen. Hogy az elrejtett pénz Ausztria területén van, megerősíti egy levélnek tartalm«. malyet az elfogott Bettelheim doktor cellájába csempésztek be és azt kérik benne, hogy a Kun Bélával internált Kun Ernő propaganda főnők harmincezer kóronát utaljon ki a kommunista agitáció céljaira. Miután az internált bolseviki vezérek semmi ilyen pénzösszeg felett nem rendelkeznek, valószínűnek látszik, hogy a volt népbiztosoknak valahol Ausztriában titkos pénzletétjük van.
Kiszlll a bolgár béke.
Párie, szept. 5. A szövetségesek legfel-sőbb tanácsa leggyorsabban akarja elintézni a bolgár szerződést A tanáét elhatározta, hogy átadja n bolgár békedelegációnak az ország politikai határainak megállapításáról szóld Jegyzéket. Bulgáriának utat Ígérnek a tengerhez A dolegáció a bolgár kormány nevében Ígéretet fog tenni, hogy a békesrerző-désben negjelölt bizonyos területekre nem tart tovább igényt. Ezeknek a területeknek a sorsáról a konferencia csak később fog dön teni.
MM kiituik i mMMéil
Berlin, szopt. ö. Genfi jelentések szerint Elszász-Lotharingin franoia biztosa elrendolto, hogy asokat a német munkásokat, akik szeptember tizenötig nem kapnak alkalmazást, családostul ki kell tttasilani.
Ilin «01 Sasiéit a lirtkR ra«l|íirt ilairiL
.Berlin, szept. 6. Limán von Sanders
pasa beszélgetést folytatott a Borliner Zeitung am Mittag egyik munkatársával, akinek kijelentette, hogy csak hazugul és gonoszul rágalmazzák őt az örmények lemészárlásában való részességgel. A palesztinai front Összeomlásáról azt mondotta, hogy a szo encsótlen-séget n jobbszárny tökélotos megbénulása okozta, ahol a nyolcadik török hadsereg csapatai voltak.
Bécsi hirek a Joaliciós magyar kormányról.
Nagykanizsa, szept. 5.
A Neue Freie Presse ogyik legutóbbi száma irja: Egy, az ty kombinációkhoz közelálló személyiség a koalíciós kormány programm-járól a következőleg nyilatkozott:
— Az uj koalíciós kabinetnek, amely a nemzet összes kereseti osztályainak képviselőiből ós vezetőiből rekrutálódik ós amelynek szigorúan demokratikus jeliege lesz, mint elengedhetetlen feltételt kell tekintenie, kogy az aitant egyidejű elismerése mellett a belső viszonyok állandósítását célzó fáradozásait a következőkép mozdítja elő:
Az uj kormány követeli annak megengedését, hogy önálló rendőrséget szervezhessen-és egy rendfenntartó csapatot alakithasson, amely a békének az ország belsejében való fenntartására elengedhetetlen. A vasút-, posta- éS telefonforgalom szabaddá tétele, hogy a budapesti kormány a vidék végrehajtó közegeihez utasításokat és rendeleteket sürgősen eljuttathasson. A sajtószabadság visszaállítása, a lapok újra való mogjolonósének lehetővé tétele. .
A gépek rekvirátásának megszüntetése, mert ennek a rekvirálásnák a fenntartása a gyáraknak üzemben tartását kétségessé teszi ós a jelenlegi keretbon való további érvényben hagyásával is legalább 300.000 munkást foszt meg a kenyerétől, ami által a gazdasági zűrzavar csak fokozódik. Kellő mennyiségű benzin ós petróleum beszerzése, hogy a föld-míves nép akadálytalanul befejezhesse a cséplést. A\' déRnagyarországi élelmiszer-készletek felhozatala, amelyek jelenleg romlásnak vannak kitéve, továbbá ugyan e célból a határ megnyitása.
Ha a kormány megkapja az antant elismerését. ritniről a legrövidebb időn belül meg kell győződnie, ugy egy szabad és demokratikus választójog alapján azonnal a választás kidolgozására törekednék ós tagjai megvannak győződve arról, hogy a jogbiztonságot ós a nyugalmat az országban\'gyorsan vissza lehet állítani. A kormány külpolitikáját a tájékozódás az antant szándékainak és az állam • legfontosabb szükségletei- követelményeinek megfelelően és a Románjához ópugy, mint a többi nemzeti államhoz via\'ó viszonyban a kiegyezés szelleme és az összhang fogja vezetni.
¿A1.A
1919. szeptember 0.
HIREK.
— Felhívás a polgárőrség tagjaihoz.
Fölkérem a polgárőrség azon tagjait, kik a fölszerelést ós fegyvert még nem adták be, hogy folyó hó 0-án délután 3 órára a rendőrség épületében, a fogyver és felszerelés leadása végett megjelenni szíveskedjenek. Igazolványaikat hozzák magukkal. Dr. Domjáft Lajos parancsnok.\'
— Megindult a póstaf nrgalom A nagykanizsai pósta-~es távirda főnökség a következőket hozza a közönség tudomására. I Leveloző-lapok, le nem zárt levolek a mai nzplól kozdve feladhatók. Ugyanez áll az ajánlott levelekre is. 2. Csomagokat -fel lehet adni, de tilos bennük levelet elhelyezni. A felvevő postahivatalnak jogában áll a csomagot \'felbontani ós e rendelkezés betartáséról meggyőződést szerezni. 3. Magán táviratokat csak nagyon fontos és sürgős esetekben lehet feladni: azoknt olőzetes&f&a póstafőnök cenzúrázza. 4. Megindul a póstautalvány forgalom is, de csakis a belföldi forgalomban. .(A megszállott területekkel nem.) 5. A takarék- és csekk forgalom szünetel. <1. Magántolefon-beszólgetések1 eszközölhetők, de csak kivételesen sürgős esetekben.
— A glmnázlsták tankönyv beszer zése. A főgimnázium ignzgaíósága felszólítja a tanulókat, hogy tankönyvek és minden néven nevezendő más tanszerek (rajztábla, füzet, körző Stb) vásárlásától tartózkodjanak. A jövő hót első napjaiban az összes tankönyveknek ós tanszereknek hivatalos, a fő gimnázium igazgatósága által láttamozott jegyzéke fog megjelenni, amelynek alapján "meg időben beszerezhetik a tanulók szükség
leleikct,
— Keresik Tisza István gyilkosait.
Egy bécsi lap budapesti tudósítójának jelentése szerint Tisza gyilkosainak a» felfedezésére a legszélesebb körit nyomozás indult meg. Az államrendőrség főkapitánya közölte a tudósítóval, hogy a tett idejében nom állt rendelkezésére megfelelő apparátus a tettesek kinyomozására ós kózrekeritósóre. A legfőbb ók azonban, amiéit nem folytatták lo a legnagyobb energiával a nyomozást, az volt, hogy az akkori kormányköröknek az volt az állítólagos — még eddig meg nem cáfolt — kívánsága, hogy hagyják a dolgot elcsendesedni, feledésbe merülni. Uiabban az a gyanú merült fel, *nógy Csernyáknak, a vol£ katonatanács elnökének tudomása volt a dologról, sőt állítólag Pogány Józsefnek is szerepe vólt a gyilkosságban.
— Hírek Sopron megszállásáról. Az egyik.soproni lap jelentése szerint szerdán az a hír terjedt cl Sopronban, hogy a románok megszállják a várost .Erre a hírre okot az szolgáltatott, hogy egy román misszió érkezett Sopronba. A megszállás hirót egyebekben a bécsi magyar követség is megerősíti.
— Belratások a tanonciskolában. A nagykanizsai kereskedő-tanonciskola igazgatósága értesíti az érdekelt cégtulajdonosokat, hogy a koreskedő tanonciskolába való beírásokat f, hó 10, ti. ós |2-én foganatosítja. A felvétel az említett napokon délután 5 - 7-itf az állami polgári iskola helyiségeiben lesz. A tanulók a múlt évi leckekönyveiket hozzák magukkal Tandij 36 korona. Az igazgatóság.
— Elveszett vasárnap egy ezüst óra, vékony ozüst lánccal. A megtaláló szíveskedjék illő jutalom ellenében a tárgyakat Schlesyigór Gyulánál, Teleky-ut 25 szám alatt leadni, \\ ..........
— Táukónyveb, mindenféle iskolai-és rajzszerek az összes iskolák \'részére a megállapított árakon kaphatók Fhohst FUlöp Fial könyv és papíráruházában Nagykanizsán, Városház-sarok.
E|e|ám megjeleuésü fiatal ember vagyok. Ismeretségem, nincsen, nősülni szeretnék, feleségül vennék jó megjelenésű keresztény urileányt, esetlefe özvegyet hozománnyal. Jelenleg üzletem van kis vidéki városban. Tqljea cimü leveleket kérem A lap kiadóhivatalába. 1S64
Színház.
IIe>ti mfÍMori
Szomhaton : A mandarin. Angol-kínai szinmü, Vasárnap este: A gyimesí vadvirág. Nópssinmtf.
A mandarin -r?Poór Miklós. A drámai együttes tegnapi bemutatkozása, Poór Miklós első fellépte: szenzáció volt Nagykanizsán. Egy előadást élveztünk végig, mely méltán kelthette lel bennünk azt az illúziót, hogy a Vígszínház együttesében gyönyörködünk — Poór Miklósról kell legelőször megemlékeznünk, akinek Mister Wű afakitásá mindnyájunkat bámulatba ejtett. Sok kritikát olvastupk és hallottunk eiről a fiatal művészről, meg voltunk győződve, hogy nagyszerüet fog produkálni, de az a munka amit tegnap este végzet, felülmulta várakozásunkat. Kellemcsen lepett még bennünket a kis KómUvcs Erzsi, aki tegnap lépett fel először nyílt színen s aki a kiríni leány szerepében nagyon szépet alakított. Meg vagyunk róla győződve, hogy Kőműves Erzsi nevével igen sokszor lesz alkalmunk o helyt foglalkozni. FÖ/dessy Sándor Gregory \'Lányi Lulu Gregoryné mindon dicséretet megéi domelnek. Jó volt kisebb szerepében Nagy Ilonka is, A diszletezés pazar ós ízléses, a rendezés tökéletes volt: FÖ/dessySándor érdeme.
Szerkesztői üzenetek
Llpovnlozky Stevér. Ajánlott levele van lapunk kiadóhivatalában. — D. Oy, Igaza yan. Nem Lányi, hanem Surányj Lajos a hetedik praematurus.
cg
ta
\\/l I Á í~i "»BymozSd.ztnhAz
V I LrtU SanuuilMl. leitta 7«. u.
Péntek és szombat, szept 6, é> 6-áv
Pola Negri felléptével
első Arany sorozat Szenzációs képi
Arabella
hatásos dráma 5 felvonásban.
EMsok kezdete este 7 és 9 érakor!
Jegyek d. u. 3 órától elóre válthatók.
Nyilt-tér.
Ürtesltéa.
Szíves tudomására hozom a n. é.
ka/őnségnek, hogy Magyar-uica 43. szám nloii levő dohdnytőzsdem c hó 15-én megszűnik. Raktáron levő\' ősazes áruimat (hll-vely, öngyulló, tllzkó, levélpapír alb.) kiárusítom
Eddigi támogaláal köszönve, továbbit remélve vagyok felles tisztelettel\'
Forgács Rezső.
Szeplember hó 16-lkán nyílik meg
Forgács és Thury
tUazar-, ctamaga-, papíráru- éa ételmltzar-Uzlote SugAr-ut SS. az. \' alatt. "7 ■
taoas- tele. 1874
Tim: Kintit kir h wíjewfik lyiMrtfai.
Hirdetmény.
Zalavái megyo alispánjának 22440/ni 1919. sz. rendelete alapján felhívom a város területén tartózkodó összes községi kör- és sogéd-jegyzőket, hogy nyilvántartásba vétel végett hivatalomban 24 óra alatt okvetlen jelentkezzenek.
Nagykanizsán, 1919. évi április hó 5-én, Dr. Piack István s. k.
h. polgúimcater.
J 2C58 »*. Ö19. 1876
Illrtlolitiény, A kőxadók és mz exek módiéra behajtandó egyéb kOztsitozáaok behajtása tárgyában.
A tanácsköztársaság bukásával a feldúlt rend helyreállításának, valamint a rombolások folytán szükségessé vált ujjáépitések nagy munkája megindult.
Ez a nagy munka azonban csak akkor vezethet teljes sikerre és eredményre, ha a szükséges anyagi eszközök minél előbb rendelkezésre fognak állani.
.Ennélfogva a magyar pénzügyminisztérium rt f. évi augusztus hó 19-ón 49611/1919 sz. alatt kelt magas rendeletével az összes állami és egyéb köztartozások befizetését, illetve azok soronkivüli behajtását rendelte el.
Ezen rendelet alapján alulirott városi adóhivatal folhivja Nagykanizsa t. város hazafiasén érző adózó polgárait, miszerint* fizetési kötelezettségüknek a jelenlegi súlyos viszonyok között végrehajtás-kényszer nélkül is togyenok elegot, mert nemcsak elsőrendű hompolgári kötelességük, "hanem a saját érdekükben is áll.
Városi adóhivatal.
Nagykanizsán, 1919. évi szept, hó 5-én.
Horváth, adóügyi számvevő.
Egy pár teljesen uj 42-os barna antilop betét«« férflelpff és egy pár 38-as fékete bársony női félcipő eladó. —• Megtekinthető naponta délután 4—-5 óra közt Cim a kiadóhivatalban. 1809
Három ésobá« lakAit minden
mellékhelyiséggel a város belterületén azon-nalra vagy november l-óre keresek. "— Cim a kiadóhivatalban. 1870
Lóval bóuni tudó bejáró napszámosok azonnali belépésre felfogadtatnak a nagykanizsai kerctménteleposztálynál. 1872
Klsaasxony kerestetik gyermekek mellé, németül tudók előnyben. Barta Alfréd né. 1871
Varróleáuyokat és bejáró takarítónőt jó, fizetéssel felvfeszek. —- Rátz Juliska Kazinczy-utca 5. 1808
Nézéde« caemegeszőllő kg.-ként 16 koronáért kapható Gyenes Lajos csemege üzletében, Kazinczy-utca (Városház palota.)
£gy vas (akaréktAzkely, egy
ablakra váló függöny és egy toljesen uj zongora elutazás miatt eladó Csengery-ut
33. szám alatt.
1805
ÜRANIA »"»«\'H"1"111
W Iinil in Boste.,1-.. 1. Talaba ni
Péntek, tzombat. Stáplambar S. és 6.
Egy szegény Ifjú története
megható dráma 5 felvonásban.
Ffczerepben: Mario Bonart
az olaszok kedvenc művésze. A Sátán cimü slager-lllm főszereplője..
= Eltolások kbiu.pokoa I éa t éraker\' -»= Talár él kBMpa.pekoa 1. 5, T é. 9 tnta.
minden este len
8 órától 10 óráig.
Vasár- ts Ünnepnapokon
két előadási
détuiAn 4 órától 6 óráig I
Nyomatott: a .Zala" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
M.«, évfolyam
J^Brliiinl^ee. ieie. Siaptembei- 7. Vasárnap.
>04. >1 -
umiutilbkliMUiitil:
naoykanizsa,
Sugár ul 4.
Zala Nyomdavállalat Fí-ul 5. u.
Megjelenik héttö kivételé* vtl mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
eiőflzílésl árak :
vidékre postai szétküldéssel :
egy h tira 25 kor.
Egyei szám ára t I korona.
9i,rk«..ta.Z|l á. klotldhlvni.il lít.toi, IS. Njumd.l Liston 111,
Fétierk eseté : TÓTH ZOLTÁN
-A-
Fémunkatára él laptulajdonoi : CSILLA« .IKNfl
| Hirdetéseket, nytlt-t.r.t ii magái jj közleményeket díjszabás k/.rlnt vmi Il mr=**c lel ■ kiadóhivatal..---
Felhívás.
hivatalos érlesllés szerlnl a miniszterelnök úr önagyméltósága kíséretével folyó hó 7-én vagy 8-án valószínűleg városunkba érkezik.
• Mivel az érkezés Ideje és körülményei hivatalosan még nem közölteitek, az Idő rö vldség« miatt a következőkép Intézkedem t
1.) A fogadtatásra a városi képviselőlesfület és tanács a városháza elől (esiüleii-leg fo« kivoulnl. Az Indulói idejéről a v. kép viselőkel küldöncök utján fogom értesilenl.
2,) Felkérem a fogallulajdonosokat, hogy a fogadtatáshoz rendelkezésre bocsájlandó fogataikéi folyó hó 7-én délelőtt l«> órakor a városháza Lem. 20 azámu szobában Jelentsék be.
ö.) Mivel Ónacyméltósága valószínűleg vonallal érkezik, felkérem az egész város, de főképpen a Kazlnczy-utca, rő-ulca, Er z vébet-tér, Deák-tér háztulajdonosait és ..lakosait. hogy házaikai lobogózzak és díszítsék fel.
Nagykanizsa, 1919. szeptember 6.
Dr. PUACK, lu polgármester.
A nymjatmaflyarorszáoi nem akar elszakadni.
Külföldi újságíró tapasztalatairól.
p • ^^^^MogylfMtMa, szept. 6.
Szombathelyről, jelentik táviratilag: legutóbbi saint-germaini hir hallatára, hogy Nyugattpagyarország népszavazás elrendelése nélkül Németausztriához csatoltassók, —- egy külföldi"u]ságtróvt>ej-árta a kérdéses területe-ketyés tajj^sztalatajról a következőkben számol be:
• az «lnault négy hónapban annyit szenvedett a bolsevizmus álati, hogy világpolitikai kérdésekkel már csak a*ért som foglalkozik, mert idejét toljesen a mezei munka köti le. Azonban jóhiszemüleg meg vannak arról győzüdve, hogy a döntést antant a saját kezükbe teszi le, t. i. elrendeli .az igazságos népszavazást. Meglátogattam a tiszta németajkú községeket, majd olyanokat, ahol németek és magyarok laknak együtt a legnagyobb egyetértésben. Egy egyszerű német paraszttal; elegyedtem beszélgetésbe, A jOSta, paraszt ,a . következőket mnndta :
— Hiszen, jó volna, ha az " osszesJ\' metok egyesülnének, de addig, amig ogyes német területek Jugoszláviához ós Csehországhoz tartoznak, miért akarják éppen Né* met-Nyugatmagyarországat -megváltani azáltal*, hogy a bécsi álszocialibta — jobban mondva kommunista klikknek kiszolgáltatják ? Mi kénytelenek lennénk ismét belekóstolni abba áz uralomba, amiből éppen elegünk volt már.
• JBgy másik kiskereskedő folytatta, az ujságiró elmesélte neke/n, hogy egy pár cipőt akart magának áthozni Ausztriából, a fináncok
azonban elfogták s annak éllertére, hogy nemet anyanyelvű, a cipőket elvették tőle s jól helybenhagyták.
Az egyik határmenti községben megkérdeztem, hogy hová szeretnének tartozni. Tizenkilenc foltétlenül maradni óhajtott s " c»ak öt mondott véleményt wt.*. A u szír iához, való csatolás mellett. Azt mqndják nem azért fél-, nek az elszakadástól, mert az részükre hátrányos lenne, hane.n azéri, me rt ők már éger év óta Magyarországhoz tartoznak s ezen idő alá» egyformán osztoztak a magyarok örö mében bánatában. A. nyugatmagyarországi német Magyarországot hazájának tékinti, mert hisz a magyarokkal válvetv.e. harcolta végig összes szabadságharcainkat és egyéb hadjáratainkat. .
Eddig tart a külföldi ujságiró előadása, amelybőr az- tűnik kh amit számtalanszor megállapítottunk már, — hogy Nyugatma-gyaxország szívvel lélekkel kitart a magyar haza mellett. \'
A pémet föfdmüv?* nép —\' hir szerint — deputációt küld>Szombathelyre, Budapestre és Bécsbe, hogy a határkligazitásokat ne ren-doljók el a népszavazás megejtósc előtt, mert a többség az elszákadás ellen van.
Arról is értesülünk, hogy ez akció ellensúlyozásaképpen a fürstenfeldi osztrák tiszti propaganda kevés hívével öllendem.on8tráció^• tervez FürstéhTéldört."Az eredményről,-az osztrák propaganda fölsülóséről előre is bizonyosak vagyunk.
A nagyvilágból.
— Párisi levél —
• Jánjbor magyar polgár, Aki a Vörös Újságban azt olvastad, hogy Párlsban ismét a. kommuna dühöng és Angliában inog a trón s az egész világ Kun Béla ízlése szerint rendezkedik be, kapj lóhátra ós vágtass ki ide, ahol legalább álmaidban ifjú éveidet töltötted ós győződj meg róla, hogy milyen förtelmesen hazudtak neked a proletár-cézárok mocskos\' kis Íródeákjai.
A grand boulevard lombjai vidáman zöldéinek, az autók ezrei szakadatlanul robognak épp ugy z\'éng \' az utca - a rikkancsok fo-hanó harsogás a^ól : Liberté J... Intransigean t] Paris - Sport 1 — mint a béke boldog éveiben, amikor Pesten husz fillérért árulták a szenzációs Matint. \'Alig változott a világosság városának képe, csak tarkább lett, mert karöltve jár most az angol, amerikai, japán, román, olasz, cseh és szerb uniformis és a nők keblét (mert közben a gömbölyű kebel divatba jött) színes nemzeti szalagocskák díszítik.
Páris a régi, a rugalmas, kedélyes, szellemesen könnyelmű s már elfelejtette a háború
| borzalmait, a halálmadarakat, a bombaszóró Gothákat s a legvéresebb szenzáció, melyről lapjai cikkeznek, a rejtelmes Landru mérnök esete, aki harminchét menyasszonyé; vendégelte meg gambaisi házában ? a vidám vacsorák után valamennyi eltűnt. A vüsgáló-"btró faggatásaira .ez a csúnya, arcú kékszakáll
— egyébként mintaszerű családapa — kedélyesen válaszolja, hogy a- harminchét hölgy eltűnése különös . véletlen és természetesen kikér magának minden gyanúsítás. A bódltó.tn borzalmas Landru Páris legnépszerűbb nlakja, róla dalolnak a kabarékban és acafó chon-tantokban és a békekonferencia üléseit részvétlenség kisérr miatta. (Bár ott is eltűnt már néhány kis nemzet —^vacsora után. A szerk.) A németek le vannak verve, a békét aláírták,
— a többi nem érdekli a rohanva élő pári-siakat.
Ha felkeresőd egykori kis barátnődet — ami csak természetes — az elbájoióan hervatag Louloűl, rövidre vágott hajjal és pumában fog fogadni boudorájában, mert most ez a divat; fiúsak lettek a nők és dohányoznak & H Bolsban férfi módra ülnek a lovon. Kokottok és nagyvilági hölgyek egyaránt takarékoskodnak a szövettel és szinte térdig érő szoftnyát viselnek. Az urak»viszont magas gallérokat hordanak, mert az katonásabb s illik emlékezni^ győzedelmes világ-riiftiqiuw\'rr^i"^!»»«>*»>**....... ...
Az Arc de Triomhe-ot lánckorlátokkal elzárták, miután julíus 14-én a győzelmes grandé nrmee bevonul alatta és á hagyományokat szerető franciák nom\'akarják, tiogy ,\'a diadalkapu alatt a legközelebbi győzelmes világháborúig érdemetlenok is sétáljanak.
A, színházakban minden héten premiere van, de egyetlenegy háborús darabot sem játszanak! A régi francia bohózatok felfrissülten újra divatosak.
A nómet-gyülölet alábbhagyott —- szegény bocheok nagyon kikaptak és az Opera Wagner dalmüveinek reprizére készül. A csarnoki árak pedig — a kormány igy rendelkezett — a régiek lesznek, ojyanok, mint a háborü előtt, 1914-ben s ennek a repriznek szédületes sikere van; Noulens . minisaterről énakelnek a kabarék, Átrajzoljak íi vicclapok művészei, őt vetítik vászonra a mOziujságok termeiben ...
A politikával senki se törődik. Csak egy ember .minden lépését kiséri a közvélemény gyöngéd figyelemmel: Clemenceauét, akit a nép .a győaalem atyjának* keresztelt Igen, jámbor magyar polgár, menj el és lásd, hogy a Vörös Újság iMzudott; Napoleon, Ganibetta, Balzac és Francé, népinek osie-ágában ainca, hogy Kun Béla 6« a «ió/pk| Napoleon, Pogány József szerint rendez»« ba vidám,\'boldog életét. O. A,
2
¿ALA
1919. szeptember 7.
Szamuely^Tibor utolsó éjszakája. /.
Izgalmas éjféli jelenei a savanyúkút! Bankvillában — A legvérengzőbb népbiztos menekülése Ausztriába. — Az elfogatás. — Hogy tör/ént az öngyilkosság? — Temetés az éj sötétjében. — Szamuely sírja a kukoricásban.
formát, mint amikor browning ravaszát huz-
Augusztus olsóje volt. Borús pénteki nap. Lázas izgalmakat söpört a szél és forró reményeket táncoltatott meg. Aa emberek — a fürdővendégek és a savanyukúti ponzichterek — lopva egy-egy suttogó szót váltottak. A sokféle vörös spicli, akik mlrdannyija fontos politikai megbízottként gerálta magát,\' hejjprézte fülét és táguló orclmpákkal szimatölt.
összeráncolt homlokkal ültünk a kávéház terraszán és kutattuk egymás tekintetét. Ebből olvastunk... Valakihozta a hírt Bécsből, jiog^ Kun Béláek talpa alatt ég a föld. A proletárdiktatúra — megbukott.
Nagyon^lkan, remegő izgaíommal adtájc tovább és egyik fültől eljutott a másikig. Végül mindenki tudta mái\', csak a spiclik nem sojtettek semmit. Ez az elbizakodott csőcselék-had szentül meg voít róla győződve; hogy örökéletű lesz az uralmuk. Fanatikusan hittek maradandóságukban. Utálatunkba most már némi kajánság vegyült
Lázas pltfal ifCUUköt) arertiogfl várakozástól, tértünk este pihenőre. Valószínűen mindenki azzal az
— Mit hoz a holnap\' . . .
Szélzűgásos komor éjszaka volt. Nem bírtam aludni. Mintha valami nagy riporttémn izgatott volna, a szemem se hunytam le.
Éjfél után a szélrugásba belesivitott egy gépkocsi szirénája. Az autó motorjának berregése mindinkább inlenziv lett. Végül tisztán hallottam, hogy a gépkocsi.megállott, a villánk előtt. Erős léptekkel közeledett valaki. Bejött ai épületbe. Villanylámpa fénye szökdösött a folyosón ós bezikázott ajtó- ós abiaknyiláson.
—^Az idegen az ajtók számait vizsgálta. A 7. számú szooa előtt megállott és keményen bekopogtatott.
— Ki az? — kérdezte efey riadt hang belülről?
—- Barna megbízottat keresem, nyissa JU, az ajtói I — követHie erélyesen az éjféli látogató.
A kulcs belülről kettőt fordult. Az ajtó kinyillott. A szobában tényleg Barna politikai megbízott lakott
A 8. számú szobában laktam én. A mellette lévővel egybenyíló helyiség volt és csak a lezárt ajtó különítette el, amely elé égy tükrös szekrényt heiyoztek. Minden szó, minden hang áthallatszott.
Azr.ldegen nem sokat teketóriázott.
— Barna megbízott — szólott erélyes hangon — megparancsolom önnek, hogy öltözzék fel azonnal es kalauzoljon át Ausztriába.
A kemónyhsngu felszólítás után halálosan kérdőjeles csend következelt, amelybe csakhamar belevágott az előbbi hang: , — Hogyan^ Ön nAnv iiroer?, vsgsv talán nem akar ismerni? . . .
most már vésztéljes szigorral folytatta:
— Én Szamuely Tibor, népbiztos, meg-parancsotorfi, hogy azonnal köves en!. . .
■ .1 Barna szabadkozni vpróbált: -v ./• ;
-r Népbiztos elvtárs,. rettents reumám van, napok óta alig tudok moccani, bocsásson mog . . . Talán más, más valaki,.
Szegény pária remegett a felindulástól és dadogott a félelemtől.
Ekkor valami nyikkanást hallottam. Olyan
zák fel.
Tényleg revolver volt, mert Szamuely most már rekedt hangon, inkább rikácsolva» mint beszélve, követelte:
— Azonnal lelövöm, ha nem engedelmeskedik!" Nincs Veszteni váló időm ... A tanáciközfársáság sorsa forog kockán. ICÖ-\' vessen! . v -
Barna megbízott tudta jól, kivel van dolga. Nem volt sok ideje gondolkozásra. Nyöszörög ve" vánszorgott\'ki á szobából Számüely-vcl. Odakint azután arra kérte, hogy engedje elkalauzolni a direktórium elnökéhez, Zollner-hez, aki majJ átvezeti a határon, mert ő menten összeesik a kinzó fájdalmaktól.
El is mentek együtt a direktóiiumi elnökhöz, aki\' h\\buzás nélkül szegődött- Szamuely mellé.
• A határrendőrök annyira respektálták ennek a rettenetes hóhérnak a nev^t, hogy mikor Zollner bejelentette a Lajta, innenső oldalán az őrségnek, hogy kit.kalauzol, szó nélkül utat nyitottak, de nem kevésbé voltak éh~ gedékenyek az osztrák zsandárok sem a Lajta hid tulsÓ oldalán éflfciollner egyetlen szavára tovább engedték robogni Szamuelyt autójával.
Végzeté mégis elérte. Wiener-Neustadton tűi már fel volt véne minden őrség, hogy Szamuely útban van Bécs felé és okvetlen fel keil tartóztatni,
.. . Ugy. MrihiJy-- bátran lépett,
is fel, a zsandárok Qem engedtek.
—• Fontos politikai küldetéssel megyek,, a? önök kormányához, szigorúan meg fogo,m toroltatni eljárásukat — kísérelte meg leszerelni az osztrákokat, dó ezek ragaszkodtak a kiadott parancshoz és erélyes hangon jelentette kl az őrparancsnok;
. ■--. Nem. mehet tovább — ön fogoly .. , • .....Szamuely még egy ideig védekezett, mindenképpen megkísérelte, hogy valami egérutat nyerjen, végül is, biztos vesztének tudatéban hirtelen megroppant. Zsebébe nyúlt és verejtékező homlokát* végigtörölte fehér kendőjével. Azután hirtelen dörrenés hallatszott ... A zsebkendő alá volt elrejtve browningja, amelyet szivének irányzott és mielőtt a jó fogásnak\' Örvendező meglepett zsatídárok közbeléphettek volna, elsütötte a fegyvert ós a golyó átütötte mellét.
Nem halt meg nyomban. Megpróbálták megmenteni. Elvitték autóján Badenig, de miro odaértek, végzett vole a halál , és mog-mentette a földi igazságszolgáltatás sújtó ke zótől. Százharmincnyolcozer korona kókpónzt ós félmillió értékű angol ós francia értékpapírt találtak nála. Ezenkívül nagyérlékü ékszere-
•ket.it.;." . í-.\'i. Á.M.w^Aftv.*
h.vHM>. yiss^gihpai^K Becsulyhelyre. Másnap sebtében lefényképezték és elakarták temetni csendben és minél rövidé ebben, mielőtt a lakosság tudomást venne róla. De futótűzként terjedt el a legvéresebbkezü magyar hóhér halálaés \'ég^z ^Pvándorlás iridiHt meg, hogy lássák holtter ét. Temetésről pedig szó sem lehetett, me.t amerre vitték, nyomon követtek és oly veszedelmes mórveket öltött a lázongás, hogy megfordították a kocii udat és átrobogták veié a Lajtán Magyarországba. Athojták Savany\'ukutra
• Kz augusztus 2-án, szombaton este tor-1 télit. " A határrenddtt^g panrtícsn\'ökS, Gregónus dr. tanácsos tisztában volt a helyzettel. Egy Szamuelynek a holttestét nem volt opportu-rius.dológ sokáig temetetlenül tartogatni.
— Egy-kettőre el kell ásni;- mert — izekre szedik még halálában Is! — adta ki á parancsot Gregorius dr. ós sürgősen megkeresték a nagymartom zsidó hitközséget, hogy azonnal takarítsák el a halottat.
A hitközségnek a savanyukuti keresz-tény temető mellett van közvetlenül saját tc-~
Kétségbe voltak esve. Testületileg jelent meg az ortadox vezetőség és könyörögve kérte, hogy tekintsen*el a tanácsosba lehetetlen Kívánságtól,\' mért különben\' kénytelenek lennének mindörökreMezárni a temetőt és soha többé o^la nem temethetnének.
A tanácsosnak volt szive. Kivitette éjjel a hullát a községből és két temető falának\' egybeszögelésénél, kívül, ^a kukoricásban ka-•pával kaportak gödröt a kegyétlen népbiztosnak és ilt hantolták el sietve, gyertyafény mellett, koporsó nélkül, csak ugy, mint bármilyen más nem emberi tetemet . , .
Kárbavessett minden titkolódzást, ypsár-nap délelőtt, tehát már másnap, megkezdőt« it a népvándorlás a temető mÖgé.: téíapósták a szépen, zöldelő kukoricást é$. nem. elégedtek meg a friss hantok látásával, hanem az otthagyott három kapával fölkaparták a sirt és mindenáron meggyőződtek róla, hogy ott van-e Szamuoly Tibor holtteste ? vi\'T\'»\'^.—
így tartott napokig. Kikapartáic, bekaparták. Vad gyűlölet és még vadabb safTkok között. A határrendőrség tehetetlen Volt a nép-
indulattal szemben. ......T -
Valaki odapingálta a temetőfal oldalára a ilr fólé: . .. . ..
H1ER — SZAMUELY.. .. " Csak ennyit . . . Azután még ugy is igyekeztek rajta a halál után boszut állni, hogy a legdrasztikusabban meggyalázták fekvőhelyét.
Végül is fslsőbb utasításra, a hatóság exhumálta Levágták a fejét. Elssftilüott.ék Bécsbe. Az antropológiai intézetbe, mig a törzset ekMták valamely fel nem"~~lelhető, égé-síén ismerém \' fiélyré.""\'"\'"" \'
Ez Számuely halálának hitelet-törtenete ós ide tartozig még, hogy hóhérját, egy hatalmas orosz legényt és két pribékjét, akikkel együtt menekült, szintén elfogták vele» együtt és \'áthozták Magyarországba. A hóhérokat Savanyukutról Sopronba szállították Barna megbízott és Zollner már szin\'én fogságban van. .
A h .tárrendőrök máig is sajnálják, hogy élve mog nem keríthették Sza-nuelyt, de t i- • Ián nem is lett volna bá\'.orságuk elfogni, ugy rettegtek nevétől és uom akartak hinni a valónak, amikor megszűnt a kommün. A vö-•rö\'at gömbökért* csak napok multán merték n-sapkáh felcserélni. Okultak a meghUi6uU ellenforradalmi kísérleteken, amelyek utón Szamuely mindig vérengzőbb dühvel csapott le a védtelenekre
Aki ma Savanyúkút-fürdőtelepen a köz-sigbciíék\'et még akarja boszantani, csak any-nyit kérdezzen tőlük:
— Mikor állítják fíl a síremléket—Szamuelynek ? . .
De számoljon ám a következményekkel is !
\' Szánló Ferenc.
I» |P szeptember
ZALA
HÍREK.
irf.
»zept.mb
Vasárnap
M A P T A A
A nap kél 5 ói a 25 perc nyugszik 6 órn 29 perc
A hold kél d. u. 4 orx 47 petekor, nyugszik d. u. 2 6r* 12 perckor •
kor, kor.
A román cenzúra tegnap sem engedélyezett telefon beszélgetést lapunk és a miniszterelnökség sajtóosztálya között la meretlen okból tegnap távirati értesítéseink is elmaradtak.
— Szi: házi hetilap Nagykanizsán. Ma reggel Kanizsai Színpad címmel egy vidám színházi hetilap jelenik meg Kanizsa utcáin. A lapot Oécs Demeter kollégánk, a Zala egyk ri kiváló -munkatársa szerkeszti, akinek neve garancia arra, hogy nivós és élvezetes olvasnivalókban lesz része a kanizsai olvasóközönségnek. A Iu4> ára 2 korona.
— A Nagykanizsai Tornaegylet úszóversenye Fonyódon. A Nagykanizsai Tornaegylet hétfőn c hó 8-án úszóversenyt rendoz Fonyódon, amelyen Nagykanizsa és Keszthely válogatott úszói vesznek részt. A versenyt sportszerűen időméréssel folytatják le Krátky József rendezésében. Kanizsát. a következők képiselik: 100 méteres mellúszás: Saller, Freislinger; 100 méteres gyorsúszás : Berke, Vincze; 100 méteres hátúszás: ¿ial"ax, Bory ; 400 méteres gyorsúszás: Biach, Saly;. 4X >0 méteres vegyes staféta: Saller, Halvax, Berke, Vincze. Keszthely képviselői: Szollár Neumann, Rosenberg, Oroszlán, Bartos és Vu\'cskits. A kanizsai csapat hétfőn reggel- 8 óra 35 perckor indul az állomásról. Résztvevők jelentkezhetnek Szerb Ernő könyvkereskedésében, vagy Berke Józsefnél, az N. T; E. úszószakosztályának elnökénél.
— Hymen hírek a rendőrségről. A nagykanizsai rendőrkapitányság két szimpatikus tisztviselője evezett be e hét folyamán a házasság boldog révébe. Schretbér Lajós rendőrfelügyelő Hrdina Jankának, Scb/ögl János rendőrtisztviselő pedig Zsigmond Juliskának esküdött örök hiteget.
— Iskolai hir. A nagykanizsai felső-keresk. iskola igazgatósága értésiti aZ érdekelt\' női tanulókat, hogy a női kereskedelmi szaktanfolyam uj tanitásitérve heti: 30 órát ir elő. Evvel szemben azonban a végzett tanulók abban az előnyben részesülnek, hogy különbözeti vi/.sgálat alapján, a négy éves tanfo-lyamu felsőkereskedelmi iskola 2-ik osztályába felvehetők. A női szaktanfolyamon az előadások szeptember 10 én kezdődnek.
— Eljegyzés. Somogyi Gizella Marcali, Zapietáí Gyula Nagykanizsa jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
; - F001ball Ma délutáryféLttórakorai. N. T. E. első. csapata mérkőzik a V\\ A. C. első csapatával a katonuréti pályán. Á két csapat összeállítása a következő: N. T. E.: Heich, Pollanz, Horváth, Krammer, Sallér, Si-monvj, Hirschler, Marvali?s, Dozső, Vince, Harangozó. V. A. C.:. Modrovlcs, Klein, Vilcsek, Wtter, Vinoe, Pavelkovics; Nagy, Vindisch; Molnár, Briglevics, Göllesz. Biró: Juhász. — Holnap, hétfőn délután Tél 6 órakor a két egylet második csapata mérkőzik egymással. Helyárak mindkét mérkőzésre: Ülőhely 5 fco-bna, állóhely 3 korona.
A proletárdiktatúra első napjaiban elrettentő példaképen közölték, hogy a forradalmi törvényszék egy vörös őrt rablás és fosztogatás miatt halálra itélt. As ítéletet nyilvánosan hajtották végre az Országház-téren ós másnap már széltében-hasszában beszélték a városban, hogy a delikvens mellett néhány lépésnyire állott a hullakocsi, melyből a desz-kftkoporsót előre kivették; "hadd lássa áz elitéit túlvilági lakását. Egyúttal azonban nem sikerült megkínozni az emberüket, mert egy orvos, tisztán humanitásból, erdekes kísérlet számára használta fel,
\' A kivégzés reggelén felkérték dr. Schmidt Lajost, a Moravciftk íéXt idegkórtani klinika tanársegédet, aki a forradalmi törvényszéken, mint kriminálpszichológiai szakértő szerepelt, hogy menjen le egyik cellába és vizsgálja meg a halálraítélt vörös őrt, mert nem tudják mi van vele ? Dr. Schmidt eleget tett a felszólításnak és felkereste a vörös őrt, akit borzalmas idegállapotban talált. A hatalmas, tagbaszakadt ember krétafehér volt, az ajk sze derjesek és egész testeben remegett. A halálos Ítéletet ugyanis nem tudni mi okból két nappal előbb hirdették ki előtte és szörnyű halálfélelem veti ^ajta erőt. Mikor Schmidt doktor felkereste a hozzáintézett kérdésekre se udott válaszolni, s csak később, niikur a tanársegéd megnyerte a bizalmát, ami ilyen psychológiai eseteknél rendkívül fontos, kezdett nyögdécselni. Schmidt elhatározta, hogy i rendelkezésre álló eszközökkel megmenti az ! emoert a további gyötrelmektől. Terve kész volt. Az embert szuggesztív állomba merül* tette s miután néhány ellenőrző kísérlet révén meggyőződött arról, hogy az álom mély és hatásos, igy szólt hozzá:
— ön most mélyen - elalszik Almában végig vonul ön olótt minden szop és jó, ami önnel az életében eddig megtörtént. Négy órát. fog aludni s ezalatt harminc évet öregszik. Ha fölébred keres engem s ha nem talál vissza fekszik és tovább alszik, senkinek a hangját nem hallja csak az enyémet.
Az esetnek ez a része, már az egyik vádbííttHT szobájában történt\'éa hamar- biro kelvén a törvényszék épületében, sokan végig nézték az izgalmas kísérletet A szerencétlen ember ugy tizenkét óra tájban aludt el. Schmidt doktor még egy ideig mellette \'\'tartózkodott) majd elment ebédelni. Ebéd után még mindig rendkívül sápadt volt A szuggeráló ugyanis a szuggeszció.révéig mintegy magára veszi a hipnotizált lényét, egyéniségét, érzését. Schmidt ennek tulajdonította rosszullétét. Négy óra tájt vlsszatéit a delikvenshez, aki már ébredőben volt Interveniálni próbált .a vádbiztosnál, hogy ha már egyáltalán kötik magukat a kivégzéshez tegyék azt most, mikor álomban van.. Lent a.My^nyszók udvarán egyszerűen, minden feltűnés nélkül el lehetne intézni az, ügyet. Azonban a vádbiztosok határozottan ragaszkodtak a nyilvános kivégzéshez, melyrn már a népség is készül, miután a hirlapok utián előzőleg közöLék. Schmidt tehát az ébre-dófélben lévő vörös őrt újra. álomba helyezte és a következőket mondta neki:
— ön most újból elalszik és három óra Után ébred föl. Itt"szuronyos őrök lesznek, de maga nem törődik semmivel, nem gondo! semmire, kópéjuk áll és megy velük, mikor megállítják kimér husz lépést, kór egy fehér ken-
dőt,. amiveL a szemét beköti, afUtán visszamegy oda, ahol megállították és a bal kezét föltartva azt mondja: .Ide lőjjetokl" Da mondom, senmire, semmire sem gondol a világon. Én is ott leszek és ha gyöngének érzi magát, akkor nézzen engem.
Pont hétkor fölébredt az elítélt; megdörzsölte a szemét. Egy percig tanácstalanul állt. Azután megpillantotta a doktort ós balra tőle • pontosan a leírás szerint a szuronyos őröket. Szó nélkül közéjük állt. Visszafojtott lólekzettel kisérték a kis menetet. A delikvens többször összerázkódott, de ilyenkor mindig kellő pillanatban összetalálkozott tekintete a doktoréval ós megint délceg tartással ment tovább. Mikor a kivégzés színteréhez értek már teljesen szuggesztív hatás alatt vólt ismét. Félrelökte az őröket, maga mérte ki a husz lépést, maga kötötte be a szemét, a magasra tártvS a bal karját kiáltott:
— lpe!. . .
A többit elnyelte a sortűz. /. D.
Színház.
Heti mííiori
.. . (d. u.: Tűi a nagy Krivánon. Operett \\ asarnap (e>te;A gyjm<s,i vadvirág.
* Hejehuja báró. Somogyi Kálmán \\li-rektor rendezéséhen kerül spinre hétfőn este a budapesti Margit színház nagysikerű operettje : a Hejehuja báró. Á főszerepeket Vida Ilus, a társulatnak betegségéből már teljesen felgyógyult prímadonnája és Róna Sfőítán, a nagy népszerűségnek örvendő kitűnő táncos komikus kreálják.
— A VHág nagytnozgószlnházban vasárnap ós hétfőn nagy ünnepi műsor keretében kerüi bemutatásra 4 fagendás végzet cimü 5. felvonásos .szerelmi Uiima. E film egy fejedelem leányának élettörténetét tárgyalja.
— Tuuhöuyvelf, mindenféle Iskolaí-és rajzszerek az összes iskolák részére a megállapított árakon kaphatók FUohal Fülöp
Fial könyv és papiráruházában Nagykanizsán, Városház-sarok.
Vasárnap ét héttőn mutatja be az
L\'ránia Sappho c. drámáját. Daudet regénye után rendezte: Garas M. Főszereplők: Varsányi Irón, Várkonyi Mihály, Fenyvesi Emil és Sfzerómi Zoltán. Magyar film, remek kiállítással.
\' \' \' aaaBaaeas3»=
A nagykanizsai államügyészségtől.
2793/á. ü. 1919.
Felhívás«
Felbivom mindazokat, akik az osztály elleni izgatással gyanúsított Szenes Dezsőié nagykanizsai lakosnak a kommunista uralom alatt tartott izgató beszédeiről, illetve kijelentéseiről közvetlen tudomással bírnak,. különb« sen akik\'a nevező nek a cselédekhez intézett állítólagos izgató beszédéről és kijelentéseiről tanúvallomást tehetnek, kihallgatások végeit a nagykanizsai államügyészségnél, vagy a rendőrkapitánysága haladéktalanul jelentkezzenek
. Egyben felhívom iániételtqflpa közönsége», hogy a kommunista uralom szereplői elleni adatokat sürgősen szolgáltassa be, hogy a bűnösök ellen el lehessen járni s az esetleg kellő »lap nélkül letartóztatottak pedig szabadlábra legyenek helyezhetők.
Nagykanizsa, lplg.t4vi szeptember 6.
Dr. Borod^ Dezső,, államügyész.
1810. szeptember 7.
Nyilt-tér.
Tiszteletlel értesíteni volt vevőimet és a m. I. vásárló közönséget, hogy
faszer-, csemege- és gyarmatáru üzletemet
mit a háború kitörése miatt kelleti felhagynom, 50 havi katonai szolgálat ulán,.4 városház palota Kazlnczy-ulcal oldalán (volt Plschel könyvkereskedés)
újból megnyitottam I
Kakiáron tarlom az összes szakmámba vágó és jelenleg beszerezhető cikkekel. Szíves pártfogásukat kérve, vagyok
tiszteiénél
y
Uyenes trajos).
Hirdetmény.
KÖzhirré tétetik, hogy a galamboki köz-. bjrtokoaság tanácsa a tulajdonát képező nagy-vendéglőt 1020.\'évi január hó l-jétől 3\'"évré bérbe adja, a folyó évi tzeptember hó 28-án d. e. 10 órakor a tanács helyiségében, a megtartandó ülésen.
A bérlők csak vendéglős és mészáros ipart űzők lehetnek. Bérösszcgi ajánlatok zárt borítékban adhatók be a közbirtokosságánál. A bérbeadás jogát a közbirtokosság tanácsa önmagának tartja fon. A bérbeadás feltételei megtekinthetők a közbirtokosság elnökénél. Galambok, 1010. aug. 20.
Szabó László s. k.
birtokosság elnöke
Keresek nyersolaj motor kezelésre azonnali belépésre
szakképzett gépészt!
Conserv és Tésztagyár, Nagykanizsa.
Egy pár 41 es számú teljesen uj fekete boxclpő és néhány jóktrban levő férfiruha elsdó. Cimi Kszinoy utca 37/a szám.
Sohasem izzad többé a lába. ha a MEDUZINAT enyázer használta
5 korona 60 fillér beküldése elleniben = bérmentve kOldl — 1
MATIS és PRAKGER, KISPEST.
Ismét
nagyban és kicsinyben
Cigaretta-hüvely Cigarettapapír
legjobb minőségben
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kftayv- és pspirárnhásábáu - NAQYKANIZ8ÁM.
Q^iW^iyii Ml* |
A „KISPIPA" vendéglőben
Sugár-ut 23. szám alatt
Hideg «• meleg «lelek a nap bármely szakában kaphatók, i. . KltUnö házIkoSzi. .
APRO HIRDETÉSEK
Könyvelő vagy köuyvelőnő délutáni órákra felvétetik Melczer üvegkereske-détben, Kazinczyutca 1. * 1881\'
I 0=5=
Két polgári iskolai tanuló leány lakás és ellátásra felvétetik. — Cim a
kiadóhivatalban. 1870
Eladó. Fiatal házaspárnál elsőrendű minőségű teljes ebédlő, hátó, konyha.ós
slöszobabutor Cim Kazinczy-u. 15. 1882
Mindennemű kerékpár, motor, gramofon, varrógép, irógép, öngyújtó javításokat vállal DONÁT FERENC szak-mechanikus, Árpád-utca 26. — Ugyanott kerékpár-gummik és alkatrészek jutányos árban kaphatók. ^ Í1884
Ispánl uilrist keres 32 éves, nős, fóldmivesiskolát végzett, 10 évi gyakorlattal, szerény igénnyel, bármikori belepéssel, ki 1800 holdas gazdaságot önállóan kezelt. Cim: Erdősy Pál, Nagykanizsa, József főherceg-ut 66. szám. 1861
Finomabb német szobalány kerestetik háromtagú családhoz jó fizetéssel, jő bánásmód mellett. Bim a kiadóban. 1860
Felső kereskedelmi iskolai első osztályos összes könyvek eladók egy-egy példányban uj állapotban, Zrínyi Miklós-Utca 40. Blumenscheinnél. . 1875
Egy pár teljesen uj 42-es barna antilop betétes férficlpő és egy pár 38-as fekete bársony női félcipő eladó. — Megtekinthető naponta délután 4—5 óra közt Cím a kiadóhivatalban. 1800
Három ssobás lakást minden
mellékhelyiséggel a város belterületéri azon-nalra vagy november 1-ére keresek. — Cim a kiadóhivatalban. " 1870
Yarróleáuyokat és b.ejáró takarítónőt jó fizetéssel felveszek — Rátz Juliska Kazinczy-utca .5 1808
12077/1019. 1880
Tárgy: Gabonatermés igénybevétele.
Hirdetmény.
Zalavármegye alispánjának 22336 szánni rendelete alapján közhírré teszem, hogy a magyar kö?élel.qiezési miniszter a gab natermés Önkényes felhasználását szigorúan megtiltotta.
Ezen rendelkezés folytán figyelmeztetem az összes termelőket, hogy az átvevő bizottságod által házi cs gazdasági szükségleteikre meghagyott^ valamint a fölöslegként mutatkozó gabona felett szabadon nem rendelkezhetnek, illetve a szabad adás-vétel tárgyát nem képezheti, mert az e tárgyban kiadott kormányrendeletek jelenben is érvényben.. vannak, illetve hatályon kívül helyezve nem lettek.
Nagykanizsán, 1010. szeptember 6.
Polgármester.
A CIRCUS
minden este tart
előadást!
8 órától 10 óráig. Vasár- és ünnepnapokon
kél előadási
délután 4 órától • óráig I s
\\/l I \\ í~i "«flymo.gó.ilnhái V I LrtU Sutul ttilliU. TeMoi 14. u.
0nn.pl műsor keretében mutatja be vasárnap és hélfőn. Szeot. 7. és 8 én
Legendás végzet
A fejedelem egyetlen leánya.
Sr.relml drim. 5 felvonásban.
=0
Előadások kezdete este 7 és 9 érakor!
Jegyek d. u. 3 órától előre válthatók.
ŰR A NI A ■mtftft-HM
Ullfllll n IH|«rl-i. 4. T.l.t.a au
Vasárnap, hétfő. Steptembsr 7. és 8 én
Szenzéclé! Nagy ünnepi müso !
SAPPHO
Daudet regénye ulán. Rendezle Garas M.
Főszereplők: Vsrsányl Irón, Várkonyi Mihály, Fenyvesi Emil és Szeremi Zoltán
- ■-■ Előadások kömapokon 6 én 9 órakor ===== Vasár- és ttunopnapokon 3, 5, 7 és 9 értkor.
II Sioiallielyl Kereskedelmi i\\ MezOaaztfasíffl r. t.
SZOMBATHELY, Berzsenyi O u. I. sz. ■SEüiubatüetyl TikarékpéaiUr «ptU.ltku.)
Textllosztálya ajánl Swelzből Importált
selymet, batisztot, olasz siffonokat
selyem és flór hsrlsnyékst, b.rhstteket és szövetekét stb. — Borosztálya ajánl:
tisztán kezelt arasági borokat!
Viszonteladóknak és nagybani érdeklődőknek, további vendéglősöknek étafáir-
laiial szívesen .szolgál. TeWon 22. Tslefon 22.
Szakszer Q arcapoiás otthon csak ugy lítaliíjti, M
.ÖIEDEA növénykrémet használ,
inert ettől eltUnlk a szeplős, má|-lulios, anyajegyes, himlőhelyes felső hámréteg és Ude, tfju arcbőrt nyer. Ára 25 kor. Vabastromhoz hasonló lesz a bőre ha MEDEA emallkrémet és poudert használ nappalra. Ára e keltőnek együttvéve 4it kor. Haja megnől és nem hull, ha MEDEA hajellzlrt használ , .
Ára 22 kor.
Dlscréf szétküldés a pénz előleges beküldése vagy utánvét . mellett . . .
MATIS és PRANGER
okleveles vegyész, kozmetikus KISPEST.
Nyomatott: a ,Z.l«" nyomJa ós hírlapkiadó vál\'slatnál Nagykanizsán.
«I.«l. évfolyam.
iiBt«IWlhU»iWwHI:
NAGYKANIZSA, Sugár-ut 4.
Zala Nyomdivállalal Fé-ul 5. sz
Megjelenik héttSklvételé-velmlndcnaiip korareggel
Ezen szám ára 50 fillér.
>4aUykaniz«M, 1919. Sxeptembor 0. Kedd.
205 ¿¿ám.
POLITIKAI .NAPILAP.
egy hóra 25 kor
Egyes szóm Ara : 1 koioua.
9*,rt.«.*lé.\'«l hl.rtAhlv.lall l.l.lun Té. Nyomdai l.l.Iun 111.
Fönerkeuta: TÓTH. ZOLTÁN
Fdfnunkatér« ét liptalajdanna i (\'Hl l.LAW .Ili.VÖ
Hirdetéseket, ityttt-tercl és migí» kOiIeiuiayekel dljs/abíts lurlnt vei ■ lel a kiadóhivatal. --------
Budapest, szept. 8. t\'riedrich minisz-terclnölí vasárnap délután három órakor különvonattal t> Keleti pályaudvarról Székesfehérvárra utazóit, hol rcstttvelt a város polgársága állal rendezett nagygyűlésen. Kíséretében vohak: Schnetzer Károly hadügyi, Ereky Károly közélelmezési, Haller István propaganda miniszter, Szakács Andor miniszteri tanácsos, stylófőtiük, Kazy Károly báró, osztály tanácsos, a miniszterelnök titkára, Horváth Dénes őrnagy, Isopeszktt román őrnagy és Oradisteanu román hadnagy, akiket Hóiban román pirnnesnokló tábornok rendelt ki a miniszterelnök kíséretébe. Székesfehérvárról a miniszterelnök tovább utazott Szombathelyre, ahová hét főn reggel érkezett meg és még hélf\'n I\'ápa es GyŐr érintésével visszaérkezett Budapestre.
BéuI ktttaiBykSrftk a Byugatmagyarsnyági kéíM
Budapest, szept. 8. A Reggeli Ilirek Írja: Bécsi kormánykörökből kapolKje-lentésünk szerint, Németauszli iának egyáltalán nem szándéka, hogy a nyugatmagyarországi vármegyéket erőszakkal kerítse hatalmába. A jelentés szerint az osztrák kormány mielőtt c területrészt birtokába venné, lel fogja kérni a magyar kormányt, nyilatkoznék, milyen álláspontot foglal cl Nyugatmagyarország kérdésében. E nyilatkozatot a két kor many konferenciája fogja követni, amely valószínűleg az antant bevonásával fog megegyezni alelől, hogy mi történjék ebben a kérdésben. Ha a magyar kormány — mondja a jelentés — nem nyilalkoz tatja ki abbeli hajlandóságát, hogy az ilgy ezen békességes inódon szabályoz-tassék, úgy Nénutausztriának az antanthoz kellene fofdulnii, utalva arra, hogy sem imperialista, so.n kapitalista politikát nem kíván f lytatni. Az\'antantot megkérné, hogy e kérdést a békeszerződés . alapján szabályozza. -Ausztria, egyébként aláirja a békeszerződést.
Rendelet a mezó\'dazdasági cselédek járandóságairól.
Budapest, szept. 8. A.Hivataios Lip-ban Friedrich miniszterelnök a gazdasági cselédek, mezei munkások járandóságai ügyében a következő rendeletet közli: Gazdasági cselédekkel, mezőgazdasági üzemekben alkalmazott ipari munkások kai 1919. márc. 24-ike után, a járandóságokra nézve létrejött minden szerződés, amennyiben a felek másként nem
állapodnak meg a szerződésnek jelen rendelet életbelépte után még hátralévő idejére hatályon kívül helyeztetik és a szerződés helyett az a legutolsó megállapodás lép életbe, amelyet a felel} 1010. márc. 21-iku előU.a magyar népköztársaság kormányának I y 18. évi 430/M. e. számú rendeleteivel létesített\'békéltető és bérmcgáHapitó bizottság bérmegállapítása alapján avagy ily megállapítás nélkül kötöttek. A népgazdasági tanács által mezőgazdasági üzemekben alkalmazott ipari munkások bére egyéb járandóságai tér gyában kiadóit 28. N. I\'. számú rendeletek hatályukat vesztik. A fizetendő munkabér megállapítása a felek szabad egyezkedésére utaltatík. Felhatalmaztalik a törvényhatóság első tisztviselője amennyiben jzükseges, a lúi-te idő munkabéreket meghatározott ■—. legföljebb azonban folyó naptári év végéig leijedő és a törvényhatóság egész területére kiterjedő hatály-lyal a gazdasági lelügyelőség, valamint három munkaadó és három munkás meghallgatása után megállapítsa. Acs.éplesi munkálatok után járó munkabér megál, lapitása szintén a felek szabad egyezkedésére* utaltatik. IC rendelet kihirdetése napján életbe lép.
Megalakalt a közalkalmazottak országos nemzeti szövetsége,
Budapest, szept. 8. A közalkalma zottak országos nemzeti szövetsége, amely régi óhaja a köztisztviselőknek, végre tegnap megalakult. Vasárnap délután öt órakor a magyarországi közolkalmazottok huszonhárom csoportjának képviselői jelentek meg a központi városház tanácstermében. Bartha Richárd igazságügyi államtitkár üdvözölte a megjelenteket és kifejtette a szervezkedés sürgető okait, valamint azt a jelentőséget, amelyet ennek a szervezefnek nem csak a tisztvi selők, hanem a köz szempontjából is tulajdonítani kell. A lelkesedéssel fogadott megnyitó beszéd után Erdős Béla erdő-szánitunacsos az egyes szakcsoportok elnökeinek jelentése alapján megállapította, hogy az alakuló közgyűlésen megjeien-a miniszterelnökség, belügyminisztérium, állami határrendőrség, Budapest főváros, a pénzügyminisztérium, kereskedelemügyi minisztérium, központi statisztikai hivatal, a postatakarékpénztárak, á vallás- és közoktatásügyi minisztérium, a muzeumok és könyvtárak, a magyar államvasutak, földmivelésügyl minisztérium, pósta, tá-virda, telefon, igazságügyi minisztérium és a többi érdekelt csoportok. A húszon-, három csoport közül már eddig is riicg-alakult tizenöt szakcsoport. A többi Szak-
csoport megalakulása most van folyamatban. A gyűlés ugy Arató Gyulát, mint a többi állásra jelölteket egyhangú lelkesedéssel megválasztotta.
HÉilauuÉ ¡Hifii a ÚwiM.
Bécs, szeptember 8 A németoszlrák nemzetgyűlés hosszabb vita után elfogadta a főbizottság részéről indítványozott határozati jnaslulot, . mely szerint Németauszli ia önrendelkezési jógának a békeszerződéssel való megsértése elleni tiltakozása melleit megbízzák líennér dr. államtitkárt a békeszerződés alnirásAval. A tiltakozási egyhangúlag, az államkancellárnak annak aláírásával való megbízását kilencvenhét szóval huszonnyolc ellenében elfogadták.
A magyar eldorádó.
Budapesten minden van.
(Saiit tudósítónktól.) Nagykanizsától ma az ttl Budapestig leljea tizennégy óra. A vonalok nem túlzsúfoltok, mert a horribilis vasúti költség és hosszú Ideig tarló utazós nilall esojj, azok mennek vidékre, akiknek halaszihatallan dolguk van. A kies -Balaton lürdőlelepén már megszűnt a szezon. Csupán Pöldváron, Bogláron, Lellén látni iiKg ndgyohhszámu, índlánusmódra lesült fürdőközönséget. Pedlt! már évek óta nem - voll Ilyen kellemes a balatoni Időjárás. A sötétkék égboltozatról aranyköddel szórja he n nap a lálhalárl s a tó lilkrén valósággal tobzódnak a színek
A vonatott az Igazolványok ellcnőrzé-sél szigorúan végzik. Azonban rosszakaratú koholmány, itogy az utasoknak az igazol-ványvizsg\'ílaloknál kellemetlenségben volna -résztik. Akiknek rendben vannak az iráaaik, azok éppolyan bántatlanul utazhatnak, mint akár a békében.
Budapestre 10—1 l-re er be a vonni. A Déllvasül pályaudvara előli egész flakker-erdő áll, de ezeket már előre k-fogtalták az élelmesebb ulasok budapesti hozzátartozói. Akiknek flakker nem jut, azok hosszú tár-szekerekre telepednek fol. A tárazekerek a váró» minden irányában közlekednek s Így senkinek se kell nagyot gyalogolnia. A stráf-kocal ulúsal a kofferhslmaz teleiéit Ilinek, ahol sokszor Igen ekgáns társaság találkozik össze Vidéken nagyon megbámulnák ezt a közlekedési alkalmatosságot, de a pesti nép már megszokta.
lontos, hogy a Pestre érkező ulas a vasúti jeg/ét bélyegeztesse le a vasuil állo máson a román különítménynél, mert esti
ZALA
1910, szeptember 9.
11 óra után a, városban cirkdlö román J4r őrök előli ez szolgál Igazolásul. Akinek a Jegye lebélyegeztetve nincs, azi könnyen bekísérhetik a románok.
A vidéki embert Pe&ien a külföldi egyenruhák exolikus tarka-barkasága lepi meg. Az utakon mindenfelé egész sereg román,-olasz, francia tisztet lehet Iáiul. Legtöbb a román s lalán legelegánsabb Is. A román tisztek közt sok az öles termeli). Á román megszállás, nappal éppenséggel nem érezhető. Hogy a magyar fővárosban idegen az ur, a/, legfölebb a sok idegeiwiyelvii plakátból s idegen katonaságból sejfhefő. Este 11 órától reggelig azonban annál inkább tapasztalható a román uralom. Mindenfelé a román posztok, rortián Járőrök hosszú szuronyai villognak s szigorú igazoltatás alá kerül minden civil. Akinek nincs szabályszerű igazolványa, az az éjs/.akál v^nnelyik román laktanyában lölll.
Budspesl ma a magyar Eldorádó.tjak nevezhető. Nem mondjuk, hogy olcsón\',-de van minden, amil csak szem-száj megkívánhat. A klrakalök tömve szövetekkel, vásznakkal, ékszerekkel, porcellánokkal, élelmiszerekkel, nyalánkságokkal, a vásárcsarnokban kapni mindent & a nagyobb vendéglőkben pompásan lehet étkezni Majd minden utcasarkon árulnak szőlőt, remek őszibarackot, almát, szilvái, sárga- és görögdinnyéi, főtt kukoricái slb. síb. A vásárcsarnokban egész paradicsom és lökhegyek vannak s a főzelékféle határozottan olcíóbb, mint Nagykanizsán. A vendéglőkben se lulmagasak az árak. 12 sorok írója például finom husievest, kiiilnő paradicsom-tökfőzelékei s lekváros lepényt eveit ebédre 12 Koronáért az egyik jobb étteremben, este pedig az Ollhon kávéházban, ahol elsőrendű zenekor Játszott, 28 koronába kerüli egy & adag Idei kacsa.
Budapestnek a ptoletárdlklaHira alul fölszabadult népe mohón élvezi a fölszabadulás mézes-heteit. Az ulcák, a dunaparll korzó zsúfolva vannak elegáns közönséggel. Népesek a kávéházak Is, ahol kávé. JHatos tea, csokoládé, többféle fagylalt kapható. Esle a nagyobb kávéházakban is kopható meleg vacsora
A főváros lakosságú- most piheni ki a négy és félhónapos rémuralom izgalmait s még áldomást III sörrel, pezsgővel, cigányzenével az uj Idők örömére, de már várja, sóvárogja ázl a napot, amikor a Duna kél pariján ismét magyar lesz az ur s megindulhat a lázas, az alkotó munka. Ennek előkészületei máris folynak. UJ üzlelek tervet merülnek föl mindenfelé s angol, francia, cseh gyárosok, pénzemberek megbízottal szimatolják már, hogy mikor lehel megkötni az — Üzletel. Nem kell félni, nincsen veszve — Magyarország.
A Világ oa^ymozgúban kedden és szerdán, szept, 9 és 10-én bemutatásra kerül
A becstelen
dráma 5 felvonásban. — Dán filmsorozat
Az Uranta mozgóképszínházban kedden és szerdán, szept. 0 és 10 én bemutattatlk
Költői álom
Fantasztikus dráma négy felvonásban, főszereplő: Frederic Jacobson.
HÍREK.
UJ kö«nieellem.
Irta: Szakács Andor
A magyar közszellem mélyreható, nevezetes változáson ment át a»*\' iltóbbi gyászos hónapok alatt. Nemcsak a polgári középosztály, nemcSak a történelmi magyar intelligencia, hanem a vele ogyüttérzó ós együtt-, szenvedő földműves nép, sőt merném mon-*lanl, a tteztcsséges ipari munkásság is ■cgy-áránt ki volt szolgáltatva egy szörnyű, elvetemült mogtámadtatásnak. Tilos volt nemkogitaunistenak lenni; do tilos volt magyarnak lenni is. A nemzeti érzést sárba tiporták: a -piros-fehér- zöld lobogót kalóz-zászlónak nevezték ; a magyar kokárdáért az utcán lót\'ók le az embereket, ha azok a kultura oly kivételes értékhordozói voltak is, mint például Berend Miklós. Nem volt válogatás és nem volt kcgyclom; mindazt, ami Mágyarot-szágftl tette, holálraitélték és megsemmisíteni akarták, hogy valami feketo-vörösro festett táborhellyé alakítsák át hazánkat, győlekező ós táborozó holyóvé nemzetközi kalandoroknak. A magyar nemzeton véghezvitt elnomzetlenités annál igazságtalanabb ón szörnyűbb volt, mert hiszen ugyanakkor uj nemzeteket hívtak életre, a magyarországi németet, a szlovákot, á rutént és a többit. Csodálkoztál valaki, hogy ez a merénylet méltatlankodással és fölháboro-dással töltöUe ol a magyar társadalom minden rétofíét? Éppen\' a szociológusoknak és a lársadalomholdogitó egyéb elemeknek kellett volna tudniok, hogy az ő támadó akciójukénak meglesz a mjiga hatalmas visszahatása; mennél vakmerőbb ós végletosebb a támadás, annál határozottabb ós hatalmasabb .a visszautasítás ; ugy hogy ami most végbemegy Magyarországon, annak -az előidézői ők maguk voltak. A kommunisták, borzasztót tettük a magyarság ollen, mert sorsának válságos napjait rabolták meg; de használtak annyiban, hogy uj öntudatra,, .ébresztették a közömbös, lomha közszellemuL Nagyon csalódik az, aki a mostani nagy nemzeti fölhúz* dulást muló jelenségnek ítéli. Mindaddig élni és hatni fog az, nmlg meg h\'em teremti a magyarság uj életföltételeit és azok uj bjztor sitékalt. Ilyenfajta mérényfeiet\' egyazon \'nemzedék életében csak egyezer lehet elkövetni,
— UJ részvénytársaság. A kommunizmus cIbő napján alakult meg Nagykanizsán a „Zalamegyeí Mezőgazdasági Kereskedelmi r. t." 100 ezer korona alaptőkével. A részvényesek nagyobbrészt kisgazdák és csóplő-géptulajdonosok. A r. t. üzletköre benzin és gépolaj beszerzésére,- mindennemű magvakká\', műtrágya, gópszij, gépekkel való kereskedésre terjed ki. A kommunizmus miatt a befizetett alaptőkét az igazgatóság biztos helyen elrejtette, félve annak lefoglalásától, azonban működését azonnal megkezdetté a tártáét«; kormány bukása után. Ez a működés érlesü lésünk -szerint már is igen szép sikert ért el, mert a társaságiak sikerüli megszerezni az engedélyt egy adómentes benzin ós gépolaj szabadraktár felállítására s a fóldm. minisztérium már is kiutalt a r. t. részérő egy Avaggon benzint -és "tőbb hofdó gépolajt, melynek ideszállitását a román parancsnokság is megengedte. A kiutalt benzin ós gép-olaj a napokban lesz szétosztva a járásbeli és szomszédos géptulajdonosok közölt, hogy a cséplést fennakadás nélkül folytathassák. A r, t. ideiglenes helyisége Király*utca 28: szám alatt van.
— Fordulat-a Rein-féle zslrazelvény hamisítás ügyében. Néhány nappal ezelőtt megírtuk, hogy Reln Ernő nagykanizsi hentest és mészárost a zsír- és husutalványok meghamisításával több ezer korona erejéig megkárosították. A rendőrség letartóztatta ez ügyben Molnár Rezső budapesti illetőségű foglalkozásnélküli ogyónt, aki következetesen azt vallotá, hogy n csalást Deutsch Jenő nagykanizsai lakós eszelte ki ós ő csak Deusch végrehajtó közege gyanánt működött. Molnár o kijelentései mellett megmaradott a \'\'-•outsch Jenővel törtónt szembesítésekor is E vallomás alapján azután a rendőrség Deutsch Jenőt lotartóztatta. A- tegnapi napoir arról értesült bizalmasan a rendőrség, hogy Molnár Rezső bűntársa Balla Károly ugyancsak budadcsti illetőségű egyén Nagykanizsán tartózkodik. Balla Károlyt még tegnap letartóztatták, szembesítették Molnárral, mire az töredelmes vallomás t tett. Deutsch Jenőnek semmi köze a csaláshoz. Az egész bűncselekményt Motnár\'követte ol! s Balla \'Is csak egy izben stígódfcozett neki, DeutsCh Jenőt még tegnap szabadlábra helyezte a rendőrség.
— A Szociális Mlssló választmányának legutóbbi határozata szerint a patrónázs
osztály folyó évi október havában a Polgári Egylot nagytermében szegény sorsü munkáscsaládok javára patronago ünnepélyt rendez, melyen az ifjúság részére dr. Mutschenbacher Edvin a fiatalkorúak birája tart jeliemképző előadást. Az ünnepély rendezésére kiküldött bizottság küzremüködówo fol fogja kérni a városunkban alakult ének- és zonokart; Valamint Hódly Jeromos szentforencrendi szerzetest s az ünnepélyt egy melodráma is fogja élénkíteni. A rendozondő ünnepély tiszta jövedelmét a Szociális Míssio 100 koronánként helybeli szegénysorsu ós vallásos munkáscsaládok közt fogja felosztani, miért is utóbbiakat már ozuttal felhívja, hogy igó-nycikot Pálffy Jolán, Mágót Vilma, Mantuano Mária ós dr Mutschenbacher Edvin tagokból álló rendező bizottságnál jelentsék bo Az ünnepély részletes programmját legközelebb hozzuk.
Színház.
Heti rntfaori
Kedden Hejehuja báró, operetto Szerdán Hejehuja báró; operette Csütörtökön Szenvedély, dráirta Pénteken Szenvedély, dráma Szombaton A cigánybáró, operetté 3 folv.
# Hejehuja báró. Zsúfolt ház nézte végig tegnap este a budapesti Margitszínház slágerdarabjának: a Hejehuja bárónak eléggé élvezetes előadását. A \'lul a nagy KtivánbóI már ismert kiváló \'óperette együttes Majorossy Juliskával, a kellemes hangú fiatal szúbrettel most is elsőrangú munkát végzett s ha az idő rövidségé meg nem akadályozza őket abban, hogy még egy-kétszer próbálják a darabot, az előadás minden tekintetben tökéletes lett Volna.. A zenekar még mirtlig ige"h sok kivánni valót hagy hátra s tisztán Várhalmi Józseínok, a nagytehetségű és ambiciózus karmesternok egyéni érdeme, hogy. az. előadás .zenei, része nagyobb zökkenésok nélkül gördült le. — Helyszűke miatt a szereplőkről egyénenként nem emlékezhetünk meg^ valamennyien jól megállták helyüket. A rendezés Somogyi Kálmán igazgató érdemeit dicséri.
Hirdetmény.
Az állomásparancsnokság katonai kenyér lelsUtésérc pályázatot hirdet. Ajánlatok folyó hó 12-ig az állomásparancsnokság-hoz (Sugár-uti laktanya) nyújtandók\' be.
Nyomatott: > .Zala* nyomda éa hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
P-"\' **1olj»m. Nagjkanlaaa, I8I8. Szeptember 10. Szerda.
208. az*<
Előfizetési árak ;
\' vidékre postai szétküldéssel :
egy hóra 25 kor.
Egyes uám ára : t korona.
tmtotUi fa IMtktiitil:
NAOVKANIZSA, Sugár ul 4.
Zala Nyomda vállalat Fő-ut 5. sz.
Megjelenik tiétlSklvéteté-vcl mindennap karareggel
POLITIKAI NAPILAP.
8t«rkc«itaa<gf Wudôhlvaiall lítcfon t». Nyomdai Ulcfon Hl.
Főszerkesztő : TÓTH ZOLTÁN
Fómunkatár* é> Iiiptifltojdonos 1 CSILLAG JENŐ
tttrdeitsci
köziemén]
A Magyar Nemzeti Szövetség közgyűlése.
Budapest, szept. 9. Vasárnap délután páratlan lelkesedés közepette tartotta meg alakuló közgyűlését a magyar nemzeti szövetség Gerlóczy-utca 11 szam alatt lévő helyiségében. írók, művészek, katonák, tisztviselők, egyetemi tanárok és népiskolai tanítók, fóldmivesek, gyári munkások, előkelő dámák és egyszerű polgárasszonyok, munkásnők nagy tömege töltötte meg a szövetségnek egybenyíló termeit. Perényi Zsigmond báró nyitotta meg az ülést. Nagyhatású megnyitó beszéde utan Ulain Ferenc doktor ismertette a szövetség céljait és törekvéseit. Ráeszmélteti a magyart bűneire sok-sok mulasztására éstunya gondatlanságára, s a nemzet újjáépítése érdekében testvéri munkára serkent. Ezután felszólaltak, Szűréséi Pogány Frigyes, majd az ósz-. szes résztvevő csoportok vezetői. \'Pékár\' Gyula a keresztény nemzeti párt nevében üdvözölto a szövetséget és elnökét: Percnyi Zsigmond bárót. A himnus és a szózat hangjai mellett rekesztettek be a gyűlést. "
Megalakult a tanítók országos szövetsége.
Budapest, szept. 9. Az országház üléstermében megalakult, a tanitók országos szövetsége. Az ülést Száva János elnök nyitptta.meg, aki megnyitó beszédében kijelentette, \' hogy a tanítóságnak tömörülnie kell a magyar nemzeti és keresztény erkölcsi aiap védelmére. Azután üdvözölte Huszár Károly vallás- és közoktatásügyi minisztert, majd a főváros képviselőjét, Veresy Gyula tanácsost és Mozsdósí Imre 63 tanfelügyelőt. Huszár Károly miniszter, akit nagy óvációval fogadtak, beszédében hivatkozott arra, hogy ő az ország első tanító minisztere. Kijelentette, hogy meg akar tanítónak maradni, mint miniszter is. Rámutatott arra, hogy ismeri a tanitók súlyos anyagi helyzetét és segíteni kíván rajtuk, de türelemre. inti a tanítóságot, mert most első kérdés a haza megmentése. Majd a bukott proletárdiktatúra szörnyű bűneiről beszéit. Kifejtette, hogy a magyarság csak ugy teheti ezeket a bűnöket jóvá, ha féltékenyen megőrzi nemzeti jellegét s mindenütt lehetővé teszi a. tiszta erkölcsi felfogás érvényesülését. Utánna a jövő népoktatásra Vonatkozó terveit fejtette ki, az iskolában — ugy mond — csak pedagógiai szempontokat enged érvényesülni. Cserny József dr. foglalta össze ezután a szövetség programmját\'. Végül megválasztották a tisztikart.
A fehér hadsereg egyenruhájában garázdálkodó kommunisták.
Budapest, szept. 9, A Reggeli Hírek szerint a Dunántulon bujkáló kommunistád és vörös katonák rabióbandjkba szervezkedve folytatják fosztogatásaikat és állandó izgalomban tartják a falvak népességét, A banda tagjai a fehér hadsereg jelvényeivel jelennek meg, azt a téves hitet akarván kelteni, mintha a dunántúli fehérőrség emberei követnék el az atrocitásokat. A nemzeti hadseregnek terinészetoson. semmi köze sincs a vörösök gaztetteihez, amelyeknek épen a fehér gárda a legkíméletlenebb üldözője. Ujabban kapott jelentések ismét beszámolnak egy harminc vörös katonából es három vörös tisztből alakult ilyen banda garázdálkodásairól, mely magát fehér osztagnak kiadva, rabol, gyilkol a.Dunántúl számos községében. A külföldi sajtó azután ugy regisztrálja e hireket, mintha a fehér hadsereg emberei -volní-sk a garázd-i\'kodók. Ami a Dunántulotl történik, az nein egyéb mint a türvényes rend s nyugalom helyreállítása, melyet az ott- kóborló vörös, kalonákon kívül senkisenj veszélyeztet.
Kivégzett tömeggyilkos.
Budapest, szept. 9. A Reggeli Hírek irjo: A román hatóság a napokban letartoztatta Kecskeméten Mészáros János volt aradi vasmunkást, aki a komunista uralom alatt a Kecskemét mellett levő községekben állomásparancsnok volt és e minőségben hetven ártatlan embert végeztetett ki. Mészárost a román hadbíróság halálra Ítélte, az ítéletet Kecskeméten végre is hajtották.
Budapest, szept, 9. Szentesről jelentik: Jócsák Kálmánt, a vármegyének és Szentes városának a Károlyi rezsim alatt volt kormánybiztosát, később direktóriumi elnökét és termésbiztositási. főfelügyclő-lőjét a csongrádi tanyák között elfogták. — Vele együtt kézrekerült Lévai Antal szentesi párttitkár, aki szintén erőszakos kommunista vezető volt. Még öt egyént tartóztattak le, akik «\'kommunizmus alatt szerepet játszottak.
Cseh-lengyel konfliktus.
Prága, szept. 9. A nemzeti védelem minisztere a tescheni szövetségközi misszióhoz táviratot Int&étt, melybén tiltakozik az ellen, hogy a lengyelek szeptember negyedikén száz lövést adtak le a cseh-szlovák katonákra. A miniszter beavatkozást kér acélból, hogy a jövőben ilyen jogellénesen " előidézett köny-nyolmüségek lehetetlenné tétessenek.
t, nyin-teret 4a magánkét díjszabás szerint veti a kiadóhivatal. .
Az osztrák nemzetgyűlés ülése.
Megszavazták a békeszerződé» aláírását.
Bécs, szepí. ö. A német-auszfriai nemzetgyűlés megnyitása mán fíenner államkancellár a sainl-germaini béketárgyalásokról adoll beszámolójában ismertette azt a változást, mely az első és végleges szerződéstervezet között a békefellételek szellemében történt. A békedelegációnak szívósharcol kellelt folytatni az eredeti tervezel îeheteilen fikciói ellen. A békeszerződés, — mondotta — nemzeti áldozatokat kövelel tőlünk, mindnyájunk szivét gyásszal tölti el. Elmondotta, hogy, a békeszerződési megfosztja Őket azon el-határozásuk szahadságától, hogy Németországhoz csatlakozzanak. Az államkancellár végül kéri a nemzetgyűlést, hógy a kabinettanács határozatához képest irja alá a szerződési hozza meg azt az áldozatot, amelyei kérnek, zárja el a mullat és nyissa meg a Jövőre vezető ufaf. Az államkancellár beszédét követő vita után fiőt/sse előadó fej~ legelte, hogy a szerződés annak ellenére, hogy egyes pontjait sikerült megváltoztatni, még mindig alkalma* arra, hogy megmentse a köztársaságot. Számos felszólalás ufán à há* huszonhárom ellenében kllencven-héf szóval elfogadia a békeszerződést.
A békeszerződés az amerikai szénáim előtt.
Washington, szept. 9. A szenátus külügyi bizottsága elhatározta, hogy a békeszerződést huszonnégy fenntartással boesájtja a szénáiig e!é, A bizottság a Monroe elvre és a belkérdésekre vonatkozó garanciákat követel.
Szerb kifogások az osztrák békeszerződés ellen.
Saint-Uermain, szept. 9. A Temps jelenti; Pasits és Vésnie jugoszláv delegátusok tegnap adták át, Pichon külügyminiszternek az osztrák, szerződés elleni kifogásaikat. A jugoszláv delegátusok a szerződésnek a kisebbségok védelmére vonatkozó záradéka uj szövegezését javasolták. N
Kész a bolgár békeszerződés.-
Saint-Qermain, szept. 9. A Petit Parisien jelenti : A bolgár békeszerződés már nyomdában van és a bolgároknak néhány nap múlva át is fogják nyújtani. A szerződés (5M» pontjai a következők: Szerbia határifiigazítást kap északkelet felé Szófia irányában és a Sztrumica hajlásánál uj területekhez jut. Tháciát Görög ország kap|a meg. Meg kell találni a mó3ját, \' hogy Bulgária gazdasági utat kapjon az Egei tengerhez. A déli Dobrudzsa kérdését nem érinti a szerződés, mivel az a vélemény alakult ki, hogy Romániát, mint szövetséges államot nem lehet arrn kényszeríteni, hogy területekről lemondjon.
2 ¿ALA
1919. szeptember 10.
Svájc! magyarok.
. - Irta: Pátyl Ede. -
Az emigrációról fiatal korunkban sokat , Olvastunk, most magunk is megprópáltuk. Nom szenvedtünk testileg, mint az Itthonrekedtek, de lelkileg annál többet, mart az itthoniak mindig várták külföldről a mentő csodát, mi pedig rájöttünk odakinn, hogy erre a csodára az otthoniak hiába várnak. Elképzelhetlen, hogy a magyar mennyire ki van a nyugati világ eszmemenetéből kapcsolva. Az utolsó öt hónap alatt én voltam az egyetlen szerencsés, aki Magyarország mellett a svájci félhivatalos „Bü\'nd"-6ah néha egy-egy cilfket írhattam, azt is nem mint magyar ember, hanem régi protestáns lapszerkesztői mivoltom segélyével. Andrássy Gyula gróf az antant hatalmasságainál mindenfele protekciók segélyével annyit tudott elérni, hogy meniorandumáít, mélyeket hétről-hétre gyűjtött, eltogadlák. De snmtni jelét sem- látjuk, hogy azokat el is olvasták volna. A Károlyi forradalom végzetes kifejlő-dósé és a bolseviki-rendszer a magyart a világ páriájává sülyes.ztette. Voltak idők, amikor Andrássy Gyula gróf már élte végéig emigránsnak képzeHe. magát. Hogy^mennyira veszetett ügynek látta Magyarországot, jellemzi egy feljajdulása.
—; Én 50 éves lettem, ón most már nem leszek bofseviki!
, Mert. kezdtek az emberek beleszokni a a gondolatba, hogy Magyarország már bolse-viki prszág marad. Andrássy GyUula grófh£ szükségesnek érezte már megismerni,, hogy mi a rendszer ebben az őrülotben, ezért dél-. utánonkint Bernbon elő ¿dásűkat tartottam néki Mar* könyveiről. A gróf nevetve hallgatta előadásaimat, de végül bevallotta hogy közben elővette Marx Kapitaljának első kötetjét és beszélgeted róla velem. Csak a fiatul comíbsse volt allhatatos az uj tanok megfertőzésével szemben. Ö a „Vossische Zeitungéhoz szerződött cikkírónak. Mert mindenjei kezdett azon gondolkodni, hogy miliői" fogunk - megél ni ? Andrássy Gyula gróf, aki éleiében sohasem babrált az aprólékos pénzkérdésekkel, mind ösaze\'70,000 koronát hozott ki magával, ami akkor 15,000 \'frankot ért és a berni Bellevue hotelben, ahol 25 frank volt a napi penzió,; négyüknek, mert egy „segédszemélyzet" is ki-jött « velük, kezdett kifogyni a pénzből. Egy\' nemet ismerősömnek elmondtam ezt, aki az Andréasy név irinti tiszteletből busz—harmincezer frank kölcsönt általára fölajánlott, esetleg suba meg nem fizetésre, de Gyula gróf nem fogadta el: mondván, hpgy nem tudja, meg-adhatja-e valaha ?
Ejtkpr a Kegyelmes Asszony, aki ékszereit „apin hozta magával,., csak egy gyöngysora Volt, át akaaia hozni családjai az éti penziómba, egy kis erdőbe, ahol éh erdei mókusok és harkályok szeliditésével foglalkoztam, olyan sikerrel, hogy ezek szabadon be- és kijártak a szobámba; Ott 9-^10 frank volt anapr penzió. De az utolsó pillanatban megérkezett Andrássy Géza gróf, aki hozott magával egy 15 frankos berni penzió elfoglalására lehetőséget. Később a család átköltözött Bürgern-stockba, Luzern melé.
Véletlenül odajött lakni Frigyes főherceg is családjával, iín-többször odautaztam Andrássy grófhoz politikai elmélkedésekre és ilyenkor ebéd- és vacsoránál szerencsém volt a főhercegi család tagjaival is beszélgethetiA főhercegi család a nagyteremben .étkezeit a table d\'hotená! és étkezés ut; ; u hallban együtt voltak az egész közöhsó\'^géí. Pólittkií--ról keveset beszéltünk. .Egyszer hozzám, jott Izabella főhercegasszony azzal a hírrel, melyet ő tudott meg legelőször, hogy a nyugati, megyéket adaitélje az ántánt .Ausztriának. Érdekes, hogy a fóhercegi család „magyar állampolgárokéként beszéltek és viselkedtek. Egészen a mi saját magyar ^sITftnpontjalnkrá helyezkedtek. Frigyes főherceg csak magyarul akart velem beszólni és az első alkalommal Albrecht főherceg az asztalra csapot*, és felugrott, amikor azt mondtam, hogy ó kitűnően beszél magyarul: .. ...
— Hogy meri ezt nekem mondani?!
— Hát csak nem képzeli FensJged, hogy
jobban beszét magyarul, mint én ? kérdeztem tőle, mire ő azt mondja:
—\'\' Nem arról van szó, hanem hogy lehet egy magyar embert azzal megdicsérni, hogy jól beszól magyarul ?!
Albrecht főherceggel, akiről aztán tudtam meg, hogy Kolozsváron nevotkeíett, legtöbbet gazdasági kérdésekről beszélgettünk 0 elmondotta nékem, hogy birtokaikon olyan puszti tásokat vittek véghez, amelyek helyrehozatala 40 millió frankba kerülne. Kérdésemre a birtokok értékét 120 millió frankra becsülte, tehát 83%-os a pusztítás. Talán nem követek el hibát a köztársasági érzelmek ellen, ha megállapítom, hogy a fiatal főhercegben egy igazán alapos gazdasági szakértőt ismertem meg Talán meg lehetne őt hivni Szabó István föld-mi vclésügyi miniszter jnellé államtitkárnak?!
Egy schnitzeremről is meg lehet emlékeznem. Egyszer megé kezelt Windisc hgratz Lájos herceg felesége (Széchenyi comtesse), aki oly szép é9 fiatal volt, hogy összetévesztettem Andrássy Gyula gróf legfiatalabb leányával, amig ő maga fel nem világosított, hogy őt gyermeke van. Az arányt és egyensúlyt aztán úgy állítottam helyre, hogy a sétájából megérkező Andrássy comtesscnek megígértem : btí Bécsbe -Elegyek, hozok neki játszani\' egy nagy kerepelőt.
Andrássyval sokat találkozott Vázsonyl Vilmos ií, aki most itthon kötelességszerűen megvédi a zsidóság ártatlan részét, de ott Svájcban, hogy toporzékolt a zsidó kölykök ellen, akik Magyarországon garázdálkodtak 1
, . Mindannyiunk között .\\Vindis\'cbg,nUz Xa-^, jos herceg vólf a légagilísabb. Mint á labda, úgy guiujt egyik ántánt-expoziturától a másikhoz, mindig voltak tervei, a legbeavaíbttabb és legfrissebb hírekkel mindig ő rendelkezett.
Egyszer meginvitált- Montreuxbe lakására. Ott a kezembe adta naplójegyzeteit az .utolsó .kilenc* napról. (1918. október vége és november eleje.) Ezeket ugy lehet tekinteni, mint Károly király feljegyzéseit, mert még akkor VVindischgriitz ^.landóan mellette VóH éji az iratokban semmi egyéb, mint csak az, ami Károly királlyal törtér.t a kilenc nap alatt. Azt mondtam:
—- Majd holnap elolvasom.
— Nem, felelte YVindischgratz, maga nem. fogja tudni letenni ma éjjel ezeket a papirokat, amig végig nem olvassa őket.
És tényleg, életemben még ne n oltfasfám ilyen érdekfeszítő regényt. En a Károlyi forradalom idején nem rejtettem véka alá azt a nézetemet, hogy Károlyi Mihály gróf tönkré fogjá téiinl azt, ami még megmaradt Magyar-" országból, de azt a lolkiismc*etlenséget, amit ez irások róla feljegyeztek, mégsem tudtam róla azelőtt elképzelni Ez írásokból ós annak mellékelt aktáiból értettem msg, hogy mit je-leniett Károlyi Mihály hadügyminiszterének kijelentésed.....* ." . :* . .. . v: fzi\'™:
- Nem akarok több katonát látni!
Es a kijelentés akkor azt jelentette, hogy tudatosan; nem fogunk többé Magyarországét látni.
Előzékenységet kíván a közönséggel szem-—ben» Nem türl az aktamolyokat
Nyugatmagyarország kormánybiztosa áz alábbi szövegő rendeletet bocsátotta ki a zalamegyei köztisztviselőkhöz:
ÁltAltov a. ptfftásí," hógy á községi v4f OS» és járást közegek naüy.réíizc nem tud beleilleszkedni a szociális forradalom által elői lézett viszonyokba, nem tudjá megérteni az idők komolyságát és azt, hogy csakis a néppel való kölcsönös megértéssel nyerhetik mag a nép bizalmát: Mnrt estik akkor letóüttk\' képesek sikert felmutatni, csak akkor leszünk képesek az ország újjáépítésének nagy és nehéz munkáját eredményesen befejezni, ha a nép bizalommal tekint vezetőire. Felhívom tehát az összes tisztviselőkét, hogy a néppel való érintkezésben legyenek előzékenyek, ne
legyenek türelmetlenek* hanam-hallgassák meg " panaszait, még a legapróbb bajukban is legyenek segítségükre, ne kerüljék, de keressék velük való érintkezést. Járjanak, ki minél többet a falvakba, keressék fel a népet örömeiben ós szenvedéseiben egyaránt.
Bekövetkezett a kónYóly\' munka ideje Nem. sablo.nos hivatalos ténykedésre, nem bürokratikus tisztviselőkre,, akta- n^plyokra van szükség, hanem az őszinte megértéssel, a szoros összetartással a nép jólétének és boldogulásának előmozdítására törekvő munká-» sokrl. Ne keressék á munka kényelmesebb részét, ne gondoljanak a szórakozásokra most; minden gondolatukat ,és törekvésüket, a haza megmentése, az újjáépülő ország boldogulásinak előmozdítása töltse be.
Ki tehát a nép közé I Vigyék közéjük a szeretetet s megucést; világosítsák fel és értessék meg vele azt, hogy. megtanulták őt becsülni és ezentúl egyetértve, jóban, rosszban összetartva, \'együttes munkával igyekszünk a • mult hibátt*helyrehozva -a boldogabb Magyarországot megteremteni.
A rendelet további szövegében a kor- . mánybiztos különösen, a nemzetiségi magyarokkal való előzékeny bánásmódot köti a tisztviselők lelkére s a következőképen fejezi be.
„« É rendelkezésem. ponté» végrehajtásáért Cimet teszem felelőssé és amennyiben magam, vagy megbízottam utfán azt tapasztalnám, hogy rendelkezésem végrehajtva nem lesz, a mulasztók ellen a legszigorúbban fogok í^árni.
Szombathely, 1919. szeptember 4.
- Sigray, kormánybiztos.
HÍREK.
N A P T A H.
A nap kél 5 óra 29 pere
nyugszik 6 ó\'a 23 perc
A hold kél d. u. fl óra 10
Si.rda i-VF^Iffi. IffVWiyfift J- ,6 . ^
szeptemb.\' küI
kor
10
4? perckor
Németországban
már zugnak-zakatolnak a gépek, már folyik az álKótó\' munka, aMét\'yhék gyümölcse szörnyű háború» terhek klheverése s a német birodalom helyreállítása lesz Ausztria éppen ina iria alá a békeszörződésl s Igy 6 elülte is megnyílnak n külföldi határok: fi Is beleilleszkedhet a világ vérkeringésébe. Sót elkészült már a bolgár békeszerződés Is s ez az életrevaló, Józan balkáni népecske la rövidesen hozzákezdhet sebeinek gyógyításához. Az antant talán még Törökországgal is hamarabb köti meg a békét, mini velünk Ebben azonban nem az antant a hibás, sem a mostani kormány. A béke elhúzásáért egyedül az a rablógyilkos rendszer felelős, amely négy és félhónipos uralma alatt nagyobb pusztítást, nagyobb borzalmakat vllt véghez, mint a világháború négy és fél éve. Most azon 6i utón vagyunk, amikor szóba kell állniuk velünk Is a nyugati hatalmasságoknak. A bolsevizmus letöri, a belső rend helyreállt » a fölSzabádult" lelkek sóvár-gása a salnt-germalnl tekeasztal felé fordul, ahonnan, igazságot, kizárólag csak Igazságot vár. Kegyeimet nem kérünk, arra nem is számítunk, mert ha csak pusztán igazságos lesz is az anlani, nem keli meggyászoljunk olya.n területek elveízléséi, amelyek
1019. szeptember 10
ZALA
Ideig-óráig lettéinek Idegen nációk prMál, de a magyar államtesllől nem szakadhatnak e| örökre soha. Az Igazságos béke érdeke ígész Európának. Ha a aalnl germaln) béke-aszlal melleit Igazságtalanok lesznek velünk szemben, úgy azok az Irredentizmus magvát hintik el a Kárpátok közt a Erdély ölében, amelyből Igazi béke nem sarjadhat solta.
— UJváry Oéza — képviselőjelölt. A
nemzetgyűlési választás jelölt dolgában nent éri készületlenül Nagykanizsát. A nagykanizsai pártok ugyanis szombaton dr. Sztkeres József elnöklotealatt igen népes értekezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy Ujváry Gézo személyében közös jelöltöt állítanak. Ujváry Géza évtizodeken át önzetlen, lelkes, solia nem lankadó harcosa volt a közügyeknek s Igy egyhangú jelöltetése a legszebb polgári erények jutalmának tekinthető. A választási párt tisztikarát a következő népszerű vezetőemberekből alakították meg: elnök. dr. Szekeres József, társelnökök ;-dr. Tarnál János, dr. Hegedűs György, dr. Hajdú Gyula, Karlo vits József,. Knotisw György 6» 1\'luAdur György. Pénztáros: Tripatnmer Jenő. Az egyesült párt ezt az elnevezést kapta: keresztény, nemzeti, szociális, kisgazda és földmlves-pát:.
— Megnyílik az áruforgalom Stájerországgal. A szombathelyi kormánybiztosság — amelynek hatáskörébe Zalavárme^ye is tartozik — nagyfontosságú megállapodást kt-tött a tíájer tartományi kormánynyal. Az egyezmény szerint Stájerország és Nyugat-magyaroiszág árucserére lépnek egymással, melyek lebonyolítására kirondeltsegünk lesz nékünk Staierban s a stájeroknak nálunk. Mi a stájeroktól különösen szövetet és bórnemüt kapunk s remélhető, hogy ezen cikkek ára hamarosan mélyen leszáll,
— Menetrendváltozás a zalamegyei vasutakon. A balatonparti vasútvonalon a következő menetrendváltozás történt: Keszthelytől Tapolcára.érkezik.a 0511« sz. vonat reggel 4 óra 30 petekor Indul Sümeg relé. E vonatnak összeköttetése van Zalaegerszeggel ahova délelőtt 9 óra felé érkezik. Zalaegerszegről délután fél kettőkor indul vissza ez a vonat a -Tapolcára délután ó órakor érkezik. Tapolcáról Bugapestre az 1109 c? szániu vonat Indul délután 1 óra 28 perckor. A budapesti vonat Tapolcára érkezik délután 3-kor.
— IpárI termékek árának megállapl tása. Sigray gróf, Nyugatmagyarország kormánybiztosa a következő körrendeletet intézte az összes főszolgabirákhoz és polgármesterek-hzz: A szovjet-uralom rövid párhónápi gazdálkodása úgyszólván teljesen kiapasztotta az ország pénzforrásait. A prolctáruralom nem termelt, hanem a meglevő készletet használta fel s az elrabolt magántőkét és az állami pénzeket oktalanul elfecsérelte csak azért, hogy lehetetlen uralmát ideig-óráig, .ntegyásá... rolt emberek terrorjával fenntarthassa Ezen gazdálkodással oda juttatta az államot, hogy a háztartásához szükséges összegeket ma fedezni képtelen. Ennélfogva kénytelen volt egyelőre a tisztviselők és alkalmazottak, vala-miht a katonáknak\'\'járandóságait- leszállítani,, de kénytelenek voltak a munkaadók és vállalkozók Is leszá\'lítanl a munkások fizetését. Tekintettel a fenti körülményre s arra, hogy az ország újjáépítésének munkája legnugyobb-
. riszt a munkások, alkalmazottak ás tisztvise.
lök vállain nyugszik s a fizetésekés illetékek \'"-\'•\'••\'i:\'-" •\'\'\'"\'\'••" \' •• •••A : \' •••
leszállítása elsősorban őket \'sujtji\' — felette kívánatos és szükséges, hogy az országot fenntartó termelő ipar és a földműves nép is kivegye részét az újjáépítés munkájából és a tisztviselőknek, alkalmazottaknak ós katonáknak segítségére siessen azzal, hogy az iparcikkek és a főbb élolmiszerek árát tekintettel acra is, hogy immár a zöldség és gyüpoölcs-félék ára tetemesen alacsonyabb lett — lo-jzállitsík. felhívom Főszolgabíró (Polgármester) urat, intézkedjék és szűkség esotén minden rendelkezésére álló eszközzel hasson oda, hogy a termelők a> árakat leszállítsák és ha Ily módon célt nem érnének, esátleg a termelési költségek figyelembe vételével az árakat — Ifgalább zsinórmértékül, tájékozódás cél jábál — állapítsák meg. — Szombathely, 1910. szeptember 5. — Sigtáy, kormánybiztos.
— A tót zsupánok lemondtak. A l)or Neue Tag érdekes közltményt hoz pozsonyi tudósítás alapján a cseh megszállás alatt levő tót földről. A következűkot írja: Czoch, p\'izsotiy! zsupán \' (¡¡mondása nem\' \'egyedin álló jelenség Hír szerint a. tót zsupán ik valamennyien lemondtak a okául a prágai kormány politikáját hozták lel, nmely csehhé akarja -tenni Tótországot amit a tót nép nem tud elviselni. A cseh lapoknak hallgatni
. kellett a tömeges lemondásról, de az éset még sem maradhatott titokban, s Prágában nagyt feltűnést keltett. Most már minden módon igyekszik csendesíteni s megnyugtatni a tót népet Prága, de az Izgalom ós olkcse-redes migis igen nagy Tótörszágban. Jellemző tünet, hogy a csehek által korábban annyira ünn-tpelt vezitőí- a tót népnek: Hlínka és Jurigu lelkészek, és. Jehlicska egyetemi tanár clmenekü\'tek-.gnnan. A csehellenes mozgalomnak vallási okai is vannak. A., hivő katholikus tót nép nem tud kibékülni a meggyőződését sértő cseh- radikalizmussal-. A csehek taktikájának az illusztrálására felhozza t\\ tudjsités, hogy az államtól függő tisztviselőknek, tanitóknak, dohányárusoknak, birtokosoknak ós vendéglősöknek fel kellett venni a cseh állampolgárságot, mert különben
egyszerűen szélnek eresztették volna őket.
— Közvetlen vonal Ausztriával. Sopronból jelentik : Vasárnap közvetlen vasúti összeköttetés .indult meg -Budapest ás Bécs,-továbbá Bécs és Sopron között. így tehát akinek kellő engedélye van Nagykanizsáról -is közvetlenül mehet Bécsbe.
— Úszóink Bogláron. A Nagykanizsai Tornaegylet fiatal uszógárdája Boglárra rándult tegnap, hogy erejét Keszthely város úszóival összemérje. A verseny a kanizsai fiuk méltó győzelmével végződött, akiknek sikerét nagyban növeli az a körülmény, hogy bár Kanizsán uszada. hiányában tréningeket egyáltalában nem tarthatnak, legyőzték a keszthelyieknek a Balaton mellett felnevelkedett s állandón trenírozó Uízócsapatát. A verseny részletes eredménye a következő:
I. 60 méteres gyoi\'tii\'ók\'vYrsen\'y. IV Báry, :\'í. Hatvax (40? mp.) Itr 60 méteres gyora-uszás. .1. Szabó Zsigmond, 2 Hatvax 1JI. 50 méteres tnelluszásl 1. Saly (V. A. *C.) 2. Hatvax. 3, Bory. IV. 100 méteres gyors-.uszás. .1. Berke, .2. StolUr (Keszthely.), 3, Szabó Zs. V. 100 méteres hátúszás, t. Szollár (Keszthely.) 2. Hatvax 3 Saly. VI. 400 méteres gyorsúszás. I Vutskita (Keszthely) 2. Szollár íKeszthely) 3. Hatvax, VII. 100 méteres mellúszás. 1.- Reich, 2. Vutaklta (Keszthely) 3: Hatvax. Az érdekes küzdel-
met mindvégig szépszámtr, jobbára hölgyekből álló közönség nézte végig \' s a győztes kanizsai fiukat zajosan megéljenezte. A verseny rendezői: Krátky József ás Ungár Aladár minden dicseretet megérdemelnek.
— Belratások az ovodákban. A helybeli ovodák vezetősége közli az. érdekeltekkel, hogy a oeiratásokat e hó 9-től 13-áig eszközlik.
— A VAC. folyó hó II-én 7 ó:akor rendkívüli taggyűlést tart a Badacsony ven-
• dégtőben. -• - ■ .—...... . ...... .
A Világ nagymozgó szept. 10-én, szerdán fényes műsor keretében mutatju be a Becstelen cimü f> felvonásos hatásos drámát, melynek főszerepeit a loghirnevesebb művészek játszák. ------.....
— A lőszeresekhez. (Boküldetctt) Kéretnek a füszerszakmabeli szaktársak, hogy folyó hó 10-én, szerdán délután 6 órakor a Casinó egyik termében megjelenni szíveskedjenek.—• Több ftlszerkereskedő.
7— Elveszett. Hétfőn délután egy világos kék kis lánykalap. Megtaláló kéretik Vörös-marthy-utca 47. sz. alatt leadni.
— Az Uránia még ma szerdán is a Költői álom cimü 4 felvonásos Kordiák-drámát mutatja be, Frederlk Jakobsen felléptével E dráma egy fiatal költő élettörténetét tárgyalja meghatóan.
Színház.
Iíetl mfittort
"Szerdán" HójetiUjá" báró, operetté.......
Gsütörtökön Szenvedoly, dráma Pénteken 1 Szenvedély, dráma Szombaton A-cigánybáró, Qperette 3 felv.
Szenvedély. ArchUbasevnek, a mély filozófiájú s a Féltékenység cimü hatalmas drámájából Nagykanizsán is is-mert orosz iró-nak Szenvedély cimü drámáját mutatja- be. csUtörtőkön a szintáraulat nagyszerű drámai együttese. — A főszerepot Poór Miklós A mandarin félelmetesen nagyszerű Mr. Wu-ja játszó; a többi szerepek pedíg% / ompa Irma, Lányi Lulü, Nagy Ilitfika és Pöidesay Sór-dor kezeibe.vannak letéve. A darabot Földes&y Sándor rendezi, akinek művészi érzékét és szaktudását\' már A mandarin eluadásájiAl ¡» megcsudáltuk.
Ma írják alá az osztrák békét.
Bécs, szepi. 9. Saint-Cermainbói jelentik: A legfelsőbb tanács a Német-Ausztriával való békeszerződés aláírásának időpontjául e hó 10-ének délelőtti II óráját állapította meg.
Zalavár megyei katonai parancsnokság Zalaegerszeg.
132/hdm. 1919.
Elrendelem, hogy minden olyan katonai fegyver után, mely logclm nélkül ven UÍHrt lülatdónábon. ha ojl ttz Illető a kihirdetés után beadia néki egyszáz korona Illetendő. Ezen rendeletem az állomásparancs-nokaág körzetében s legszélesebb körben kihirdetendő azon parancsommal egyetemben, hogy a kihirdetés után azon személyek, akik a fegyvert be nem adlák s cz náluk megtaláltatik, mint megbízhatatlanok a zalaegerszegi fogolytáborba lesznek Internálva.
E parancs keresztülvitelét az állomás-parancsnokok lelkére kötöm
Riedl, ezredes s. k.
ZALA
1818. szeptember 10.
Közellátási közlemények. <
Kúíhiirc tessiiik, hogy f. hó 10 én és az azt követő napon Alt. Fogy. Szövetkezet, l\'etrict György, Kálovics Cyörgy, Szabó András, iizv. Frk Jánosrté, Polgár \' Sándor, Darvas János és Hegedűs György nagykanizsai lakús hentesmesterek által hatósági hus és zsirszalonna fog kimáretnl.
A hus ára kg.-ként 30 korona, a zsir-szalonnáé pedig 34 korona.
A zsirszalonna csak szeptember hóra gsfldékes hatóságilag lebélycgzott zsirjegyekrc lesz kiadva.
■ Nagykanizsa, lf>1í>. szeptember hó 0-án.
Közellátási hivatal.
12I/1ÍI0.
Tárgy: Lakáirekvlrálások felülvizsgálata
Hirdetmény.
A proletárdiktatúra alatt foganatosított lakásrokvíimsok felülvizsgálata a városi ^^AáCB 13208/1910. sz határozata értelmében csak az érdekeltek panaszára lesz teljesítve.
Kelhívom ennélfogva mindazokat, akiktói. 1919. maréius 21. óta lakás; lakáarész, vagy egyéb helyiség elrekviráltatott és akik ezen rekvirálást sérelmesnek tartják, hogy panaszukat írásban a városi lakáshivatalhoz intézve legkésőbb f. évi szeptember hó 20. napjáig adják be.
Az Írásban beadandó panasz után 40 kor<?ná illeték fizetendő a városi pénztárba. Az illeték bofizetését igazoló uyugta a panaszkérvényhez csatolandó, vagy a befizetés magán a kérvényen igazoltatandó. \'
A panaszban fel kell tüntetni:
1. hogy a panaszlónak mekkora lakása volt, háztartásához hány személy tartozik s i\\ .rekvirálás . folytán hány... helyiség, maradt, használatára,
- 2. hogy a lakásba behelyezett részére minő helyiségek lettek igénybe véve, mi a behelyezett neve, foglalkozása « háztartása hány személyből áll,
3. hogy a behelyezett korábban hol lakott, korábbi lakásába vissza térhet-e, illetőleg megjelölendő azon helyiség ahol kihe-
U^ezése esotén elhelyezhető Volna,
4. hogy a panaszló miért tartja a rekvirálást sérelmesnek és türhetetlenhek.
A panaszbeadvány kütlQ részén feltüntetendő a panaszló nevp, foglalkozása ós lakáta, a \'behelyezett egyén rjeve, foglalko-• zása és a helyiségnek pontos megjelölése (utca, házszám), amelybe a behelyezés történt.
Figyelmeztetem a közönséget, hogy a panaszok csak akkor számithatnak kedvező elintézésre, ha a behelyezés, a családi ,Álet nyugalmát\' feldúló; vágy\' a mogszoKótt mtirtk\'rt újrafelvételét lehetetlenné tevő helyzetet teremtett. Legyen figyelemmel "a közönség á panaszok beadásénál arra is, hogy a mai tűrhetetlen lakásinség lényegeset) csak építések ós nem hatósági intézkedések utján enyhíthető 6 hogy hajléktalanná senki sem tehető.
Nagykanizsán, 1919. évi szept.\'hó 9-én.
Novay, s. k.
lakáshivatali elnök.
Sohasem izzad többé a lába, ha a MEDUZINAT egyszer használta
5 korona 60 fillér beküldése ellenében ■" — — bérmentve küldi •„■•■•■■...
MAT1S •• PRANOEf», KISPEST.
Értesítjük a n. é„ közönséget, hogy f. hó 15-én Nagykanizsán a vasútállomástól » Központ szállóig - • ■
autóbusz-forgalmat
létesítünk. — Tisztelettel tua
Amerikai AuMII Forgalmi Vállalat.
APRO HIRDETÉSEK
— Tankönyvek, mindenféle iskolai-cs rajzszerek az összes iskolák részére a megállapított árakon káphatók Fisohal Fülöp Fial könyv ós papirárűházában Nagykanizsán, Városház-sarok.
Gaxdatlast jó bizonyítványokkal állást keres. Cim a kiadóhivatalban. 1813
Zongorák 1 Rövid kereszthuros zon-góra, fél hösszu kitűnő gyártmányú Ehrbar Mahagóni hangverseny-zongora és két zon*
gorateritő eladó Zrínyi Miklós-u. 45. sz alatt.
ParAdéakocsla (négyestogatot is hajt) f. évi októbor 24-ére állást k^rcs, Cim a\' kiadóhiv áfaibán. .................... 1^89
Intelligens német kisasszony
ajánlkozik gyermekek vagy magányos nő mellé uri családhoz. Ruha- ós fehérnemű-arrás, valamint jobb házimunkánál segédkezik. Levelek „Német leány" jelige alatt e lap kiadóhivauiába kéretnek. - 18142
Telje» ellAtAs kerestetik harmadik polgárísta flu részére keresztény családnál. Címek a kiadóhivatalba kéretnek. 1 1890
Teljesen jókarban levő férfifeldlttf
és egy pár 40-es olpö eladó. Megtekinthető
délelőtt 11—12 között Csengerl-ut 12. földszint. 2.
Egy jokar|g|n levő fehéis zománcos oldalú tttzhily eladó Kiskanizsa, Va-razsdí-ut 3/b. szám. 1801
Finomabb német szobalAny kerestetik háromtagú családhoz jó lizetéssel,
jg bánásmód mellett. Bim.a kiadóban,......ittöO
Keresek nyersolaj motor kezelésre azonnali belépésre
szakképzett gépészt!
Conserv és Tesztagyár, Nagykanizsa.
, Miudenneintt kerékpAr, motor, gramofon, varrógép, írógép, öngyújtó javlli-aokat vállai DONÁT FERENC szak-mechanikus. Árpád-utca 26....-w? Ugyanott kerékpár-gummtk és alkatrészek jutányos árban kaphatók. 1884
mappákban ée\' dobozokban
óriási választékban I
Papirsaivéták\\
kisebb és nagyobb mennyiségben, k
KÉPESLAPOKÉ
mindenféle kivitelben I
Vázlatkönyvek, Olaj- és vizfestékek FESTŐMINTÁK
\' ■ > ■< Kaphatón ■■■*•••.■.••■«»» ■ ■■-•>-
Fischel Fülöp Fiai
könyv- is papíráruházában Városház-palota —>— [jl
gsaesstó
VIT Árt "•«y|"o««a«elnhi«
V1LAU SutTlltUlltU. flWM)4. ií
K.dd.n, tierdán. Siept. 0. «1 10 én.
Á becstelen
. dráma 5 felvonásban, Dán filmsorozat!
S
Et
Előadások kezdete esle 7 is 9 Arakor!
Jegyek d. u. 3 órától előre válthatók.
sQ
URANIA MMfllifcáp-palota
u u n n i n I«,MTI->. i. Tatú» ni
K.dd, szerda. Si.pl.n b.r 9. át 10-én.
Költői álom
lantásztikus játék 4 felvonásban.
Főszerepben Federlk Jakobsen.
Nordislt-tllmgyar felvétele.
Előadások köanapokon 8 ós 9 órakor ==-Vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor.
Hirdetéseket fel« Vüaa? kiadóhivatal - Htiffár-ut 4. - -

A „KISPIPA" vendéglőben
Sugár-ut 23. szám alatt ¡
Itíl
Hideg és maleg ölelek a nap btirmely szakában kaphatók. ■ v. KltDnő házikoszt. =====

a
SzakszerQ auápolís ottboa _ csak m lehetséges, la
MEDEA növéitykrémet haunál,
mert ettől eltűnik a szeplős, mái-foltos. anyálegyes, himlőhelyes (első hámréteg és üde, Ifjú arcbőrt nyer. Ára 25 kor. Alabastroinhoz hasonló lesz a bőre ha MUDEA emallkrémet éa pontién \'hasznát"0»pt>alra; Ära e kellőnek egyilnvéve 40 kor. Haja megnől és nem hull, ha MEDEA halellzlrt használ , .
Ára 22 kor.
Dlscrét szétküldés a pénz előleges\' beküldése vágy utánvét mellett
MAT18 és PRANGER
oklevele» vegyész, kozmellkua
KISPEST.
Nyomatott)\', a .Zala* nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanissán.

XLVI. évfolyam Ni
1818. SiipUmktp II. OaOlörtHk.
207. uáa.
imtititMi h tiiükimu:
NAGYKANIZSA.
Sugár ul 4.
Zala Nyomdavállalat Fő-ut 5. u.
Megjelenik htlfS kivitelivel mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssé! :
egy hóra 25 kor.
Egyes szám ára: I korona.
Sttrk.Mld.4,1 te kl.d4hlv.inll t.l.fen 70. Nyomdai l.l.lort »11. -
FSlicrkc.xtS t TÓTH ¡SOLTÁN
Fómunkatár. ti taptulajdonoi i CSILLAG JKNÖ
HfrdeKteket, nyllt-térét ét magár közleményeket dtjszabá. izcrlnt vei „___let a kiadóhivatal. =====
A miniszterelnök a Dunántulon.
Budapest, szept. 10. A miniszterelnök óriási elfoglaltsága dacára fel kívánta használni a kettős ünnepet, a dunántuli országrész beutazására, hogy ugy a vá rosi mint a falusi lakossággal közvetlenül érintkezzék és személyesen győződjék meg a közhangulatról. Erre a kontaktusra valóban nagy szükség van, különösen most, a nemzetgyűlési választások előtt, if melyek uj korszakot vannak hivatva teremteni az uj Magyarország történetében. A Dunántul sokat szenvedett a bol-sisvizmustól; ebben az országrészben borzalmas volt a pusztulás emberben és ■ agyonban egyaránt, mégis ez az ország-" rósz rendületlenül ellenállt a nemzetközi kalandorok és haramiák csábításainak és n kommunizmus minden terrorjának. — A miniszterelnök nemcsak a politikai helyzet következtében, hanem személyes érzületétől is indíttatva látogat most el a dunántuli megyékbe, teljessé tenni a kölcsönös megértést és rendülellenné a bizalom ama kapcsait, amelyek a Fried-lich-kormány és a dunántuli közvélemény közt maguktól kifejlődtek. Aktuálissá lette egyebekben a miniszterelnök dunántuli útját az is, hogy ma már az antant is láthatja, hogy Magyarországon politikai kibontakozást csak egyetlen irányban lehet, keresni, amelyet a kormány tegnapi egységest állásfoglalása precízen körvo-nalozolt. .......
Budapest, szépt. 10. A Reggeli Hitek jelenti t Fríedrich miniszterelnök vasárnap délután fálötkor árt kíséretével Székesfehérvárra, dunántuli körútjának elsó állomására. Az állomáson megjelentek: .Károlyi József gróf főispán, Balassa Sándor helyettes alpolgármester, Nádassy György ezredes állomásparancsnok, Zavaros Aladár rendőrfőkapitány stb. Lipcaey Lajos, a város helyettes polgármestere üdvözölte a miniszterelnököt az ősi város kapujában. Ezután a miniszterelnök kocsiba szállt és kíséretével a vármegyeháza nagytermébe ment, ahol előzőn egyeseket, így Neagu román\' ezredes, átlőmásparancsnokot fogadta. — Kösben a nagyterem zsúfolásig megtelt a városból és a vidékről összegyűlt küldöttségekkel. Amikor valamennyien együtt voltak, a miniszterelnök belépett az ülésterembe, amire hosszú1 percekig éilepeztek, majd Károlyi gróf megnyitotta az értekezletet s köszönotet\'\' mondott a miniszterelnöknek megjelenéseért. Ezután Fríedrich emolkodett szólásra, hosszú beszépet mondott s a többek közötl ezeket
MtaMUJhklv .<»•,- ...
— Azért jöttem ide önökhöz, hogy sze-\' műkbe nézzek és megkérdezzem önöktől, Jtíj-
landók-e engem támogatni? Viharos, percekig tartó taps, felkiáltások: Igen! Igen! Amikor ezelőtt öt héttel átvettem a hatalmat Magyarországon, nem volt ni£s,_ psak rom ós .pusztulás. A bolsevizmus hagyta ránk ezeket örökül és s mi feladatuuk a romok eltakarítása. Ez alatt a néhány nap alatt nem lehetett csodákat művelni, azonban máris tettünk logalább annyit, hogy a jövendőről lehessen beszélni. Ha előre pillantunk, nem látunk, nem is szabad látnunk mást, mint egy független, erőa, bűneitől, hibáitól megtisztult Magyarországot és egy megtisztult, uj, dolgos magyar nemzedéket. E munkában egyik gáncs a másikat éri az egész világon, egy szervezett sajtótá-m&dás ■ központjába jütöttünk. Kérdezem önök-tói, miért ? Azért, mert én voltam az első magyar miniszterelnök, aki ki mertem mondani» hogy Magyarországnak kereszténynek keli maradnia a jövőben is. Mi nem vagyunk antiszemiták ankor, amikor keresztények vagyunk. A kereszténység a szeretőt, a megértés, a ki-egyenlitődés. Megengedem, voltak a nép elkeseredésének olyan kitörései, amelyekért nem lehet felelősséget vállalni,- azonban ez nem a zsidók ellen irányult, hanem kizáróan a kommunistákkal szemben tört ki ellenállhatatlan
Ezután vállalkozásáról és felelősségéről beszólt a miniszterelnök: Bármennyire szeret n$,kv if#. hp^y kiejtsem Kezemből a vezetést, nem teszem, meg fogom gondolni,\'ftogy\'Wrietc\' adjam- a hatalmat Éhben á helyzetben óvatosnak kell lennem, barátunk nincs sehol, testvér s rokon nélkül állunk a népek özönében, vissza kell térnünk a magyar őserőhöz, mely hosszú századokon keresztül diadalmasan vivta meg titáni harcát,-mely sokszor hullott porba, de mindannyiszor felemelkedett moly talán csak évtizedek múlva érik, de hogy megérjen, hogy gyümölcs legyen, ahhoz nekünk kell magvetőnek lenni, nekünk kell megindítani a munkát. A letűnt kommunista rendszer elszédítette a tömegeket, hozzá kell látni a tisztítás nagy munkájához 1 (Hosszan tartó\' helyeslés.) \\Biidapoat ^kommunizmus, alatt gyüjtőmedoncéje vojj a. neinz.etk.ijzi SÖp-. redéknek, túlsúlya és szervezettsége érvényesült a lehér magyar vidékkel szemben. A\' jövőben azonban más kell, hogy legyen a helyzot. Az országnak érvényesülnie kell, az országot sokbán függétlcrtitenl kell Budapesttől. Decentralizálni fogunk még pedig ugy, hogy több vármegyét egységbe foglalunk, amelyek élén egy-egy kormánybiztos fog állni. Budapest nem nyűgözheti le az országot, bár nogTigálrii sem akarjuk," thért ék káros is volna. Hogy mtért nem vettem be
kormányomba szocialistavezért? kérdezheti. En nem akarom kizárni a munkásságot a hatalomban való érvényesülésből, azt üzenem nekik, hogyha_ a mi alapunkra, a keresztény nemzeti politikai alapra holyezkednok, tárt karokkal és testvéri szívvel várjuk őket és vállvetve ... dolgozunk , azon,. hogy .ez a szegér y leigázott, letört Magyarország ismét nagy legyen, megint virágba boruljon.
Szűnni nem akaró taps és lelkesedós tögadta a miniszterelnök beszédét, majd Ereky közélelmezési miniszter, Schnetzer Ferenc hadügyminiszter, HűHer István propaganda miniszter mondtak: nagyhatású büzditÓ beszédeket. Esteledett mire a gyűlésnek vége volt-Mikor Fríedrich István a miniszterekkel együtt az utcára kilépett, a közönség .viharosan megéljenezte őket. Fríedrich a miniszterekkel a szomszédos püspöki palotába ment, ahol meglátogatták Prohászka székesfehérvári püspököt, akinél mintegy háromnegyedórát időztek, majd a vasúti állomás éttermében megvacsoráztak. Vacsoraközbon megjelent Prohászka püspök, hogy visszaadja a miniszterelnök látogatását.
Tizenegy óra felé külön vonaton Szombathely felé InduflaJt s reggel fél hat óra volt, amikor a , különvonat berobogott Szombathely vasúti állomására. A perronon egy •szakasz tiszt állott, élükön I*ehár báró ezredes kerületi parancsnokkal. A fogadásra megjelent B/eyer Jakab nemzetiségi miniszter, Sigray Antal gróf kormánybiztos, Herbai Géza alispán, Kiskos István polgármester és Medirifcé ütíétVeiétő: A rtiinttzWMftör ÍV" kísérete szállására ment, honnan reggelizés után a megyeházára hajtatott, amely előtt nagy tömeg volt, 8 amely spontán nyilatkozott meg a kormány mellett. Á miniszterelnök a főispáni szobába vonult, ahol a hatóságok vfezetői ós a hitfelekezetek tisztelegte!* előtte. Sigray Antal gróf mutatta be a küldöttségeket. Az üdvözlésekre Friedrich rövid néhány szóval válaszolt. Hangoztatta, hogy a jogfolytonosság felépítése ¡ögSürgősebb gohájá éi" ebben a nagy munkában elsősorban a tisztviselői karra kell támaszkodnia, melynek hűségéről ós kitartásáról meg van győződve. Majd a nagyterembe YAnuit a miniszterelnök, ahol tömeges küldöttségek tisztelegtek előtte. Az üdvözlő beszédéire válaszolván kijelentette, hogy mint a magyar kormány elnöke jött ide, mikor hazánk romokban hevert, a bolse vizmusról, a nemzői munkáról szólva pedig •kijelentette, \'hogy a körmányzátbah\' való irész-vételhez csak annak van joga, aki ezért az országért szenvedett. Én — mondotta,—„Jtj.r-. mányomban nem akarok osztozkodni a nemzetközi álapon-álló szociáldemokráciával. A szocialista \\vozérek, akik most részt kérnek a\' hatalomból, kevéssel ezelőtt bolsevikok voltak
¿ALA
1910. szeptember il.
Mógegyszer arra kérem ónokét, legyenek bizalommal, tartsanak ki. Az Önök bizalma, kitartása és ragaszkodása erőt fog adni nekem ahhoz, hogy a harcot megvívjam és lehelyezzem az uj megtisztult keresztény Magyarország fundamentumát.
IJtána Haller István propaganda miniszter beszólt. Számos felszólalás után a vaavár-megyei németek küldöttsége jelent meg a miniszterelnöknél Oaspari Antal gyanafalyi es-peras^piébános vezetésével, aki a vasvármegyei németség tántoríthatatlan hűségéről njilatko-zott, amire a miniszterelnök "válaszolt. ;
Innen a miniszterelnök Pápára utazott. Útközben Sárvárott ós Czelldömölkön nagy . tömegek várták ós üdvözölték a miniszterelnököt. Pápa város állomásig ezrekrq monő közönség fogadta a miniszterelnököt. Tenz/inger József helyettes polgármester köszöntötte a város nevében, majd külön a járások is üdvözölték a kormányelnököt, aki az üdvözlésekre együttoson válaszolt. Négy óra után érkezeit meg a különvonat Győr város hatalmus állomására. A perron zsülolásig tele volt. öar/os János kormánybiztos kemutatta.a miniszterelnöknek Németh alispánt és Farkas polgármestert, továbbá a hatóságok fejeit; 4 városháza köügyüfé«.Uajjü zsúfolásig megteK a varmegye minden 1 észóból és a váróiból érkező küldöttségekkel. A miniszterelnököt leírhatatlan lelkesedés fogadta. Oyapay Pál volt főispán üdvözölte a gazdák és földművelők nevében ós biztosította, hogy az a réteg, amely passzív ellenállással sírásója lett a bolsoviz-musnak, köréje sereglik ós támogatja mindvégig. Több beszéd elhangzása után a minisz tcrelnök válaszolt: . . . ,
^íjiztelt barátaim! Egy. hosszii utazás után, megerősödve hitemben, megerősödve meggyőződésemben- érkeztem Győr városába. \'A sért jöttem, hogy szemük közé nézzek, hogy tájékozódjam és tájékoztassuk «z iránt, hajlandók-e engem támogatni. Óriási taps, ojjon-zés. ha önök engem támogatnuk, ha kitarta-" nak mellettem, ha a nemzetgyűlési választás engem igazol, akkor győztem. Azt mondják, a szociáldemokraták nélkül nem lehet kormányozni Magyarországot. Már több ízben kijelentettem ez iránt való nézetemet. É-i szerintem a szociáldemokrata párt} mint olyan, már nem létezik, megsemmisült abban a pillanat-be::, amelyben átsikkasztoiták, a hatalmat a kommunisták kezébe. M.jd elsorolta, "hogy miért támadják őt. Rátérvén Budapestre, kijelentette, hogy Budapest politikai túlsúlyának meg kell szűnni; a magyar vidékre kell támaszkodnia minién magyar kormánynak, mely vidék magyar akar maradni. Decentralizálni fogjuk az egész országot, nom akarok hallani többet bolsevizmusról; internacionalizmusról, nem fogom tűrni többet a vörös terrort, nem fogom tűrni a fehér terror krrtövéseit sem, mert az erőszak nom lehet alapja a megújhodásnak. Hat^maa éljenzés követte a miniszterelnök szavait, ki után Haller miniszter beszélt. Azután, az egybegyűltek ovációja közben a miniszterelnök az állomásra ment. Odavaló útjában a néptömeg lelkesen üdvözölte és elhalmozta szeretetének minden jelével. A miniszterelnök éa kísérete ezután Pestre utazott.
Budapest, szept. 10. Sokorópátkai Szabó István kisgazda miniszter csütörtökön kezdto meg vidéki körútját. A Dunántul számos városában és községében jelent meg, hot mindenütt nagy lelkesedéssel fogadiák. A kisgazdák küldöttségei mindenütt kijelentették, hogy támogatják a magyar kormányt.
A fehér Szeged.
Az Alföld metropolisa a kommün napjaiban valóban az ország második fővárosa lett. Mialatt Pesten a vörös forradalom démoni ereje tombolt, Szegeden \' egy másik magyar forradalom bontotta ki fehér szárnyait.
Pest ós Szeged ezekben a napokban emésztő gyűlölettel nézett farkasszemet egymással. A két város szivében ugy lobogott az . egymásiránti.. gyülglet, . mint . két ,óriás máglya. A dunai és tiszai városok elszakadtak égyniástölf\' valaholv mintha\' megrepédt volna a föld, mérhetetlen űr tátongott a két folyó völgye közt A magyar Tisza küzködve, hánytorogva medrében* és so^ helyen vérbabot vetve megmaradt magyarnak.
Szegeden és Budapesten ellentétes emberek, ellentétes eszmék éltek. Budapest megtagadta az ezeréves hazát, azok, akik a hatalmat a kezükben tartották, vad gyűlölőitől vetették rá magukat u nemzetiszínű zászlóra, tépték, marcangolták a zászló szövetét, Szeged rdfciegő karral, az ég felé emelte ezt a zászlót. Budapest utcáin feketo öltözotü terro* rislák ós csenevész, dogcnerált külsejű, cvikkeres politikai megbízottak voltak a jellegzetes alakok. Szeged korzóján napbarnított arcú, -vállas luiszáriiszték sétáltak, évszázados nevek viselői, férfiszépségek, aA&nck kurucos, sastollas süvege, magyarosan zsinorozott atillája az ezeréves Magyarország arcát hordozta.
Szeged, a kommün napjaiban teljesen megváltozott. A nagy alföldi város, amelyre más nyarakon a tiszai tájak mélasága és keleti nyugalma borult, özekben a hónapokban csupa szin, csupa zaj, csupa zsibongás volt. A város ereiben olyan láz lüktetett, amely a történelmi idők legmagasabb krizisót jelentotte. Külső kópén erősen meglátszott a nemzetköziség. Aranyfövegü francia katonák, türbá-1108 spáhik, piros fezzel a fejükön a szenegáliak, sötótarcu arabok ós fekete néger ketonák lepték el a várost utcáit. Az idegen katonákra nagy álmélkodással néztek a jám-• bor szögedi magyarok ós néha ogy-egy néger felé mutogatva kampós boijukkal megkérdeztek valami nadrágos embeit: „hát e vájjon •milyen messatről jöft hozzánk?" v \'
Az arabok talán az ősi fajrokonság titokzatos vonzalma ez — feltűnő gyorsan tanultak magyarul. Természetesen szögediesen beszéltek ós könyérnek mondták a kenyeret, ami furcsán hangzott nagy fehér fogsoraik alól. Általában nagy volt a barátkozás. Az idegen katonák Sziged alatt a füzfás Tiszá-parton lievosen udvaroltak a szegedi cselé* dckn.-k ós megszokott kép volt benn a városban is, valamelyik sétatéri padon egy-egy szegedi tonyeres-talpas cselédleány és mellette a nő nyakába tehénkedve az idegen katona. Ak. csak Pesten a Jizsében".
Harminchét cigánybanda muzsikált Sza-" gt.v n, bár II órakor minden vendéglőt bezártak ós éjféjro az utcék is kihaltak. A társaság különféleképpen oszlott mog. A Kass és Tisza .a legkülönfélébb szinü és szőrű emberekkel volt tele, úgyszintén a hires Suhajda-cuk-rászda is, ahol kitűnő jegeskávét lehetett kapni duplahabbal f nap bármely órájában. Óiiozóné vendéglőjót, ahol valaha régi táblabírák pipáztak, s amely a pesti Bálónéra emlékeztet, a pesti közönség lepte el. A fehér-husu tiszai halat itt főzték legizfcsebben.
Az élet nem vált túlságos drága Enni-
valót bőven lehetett kani, tiz, tizenöt koronába került egyesült, négy koronába egy tészta, lift-rom koronába egy üveg sör ós hatvan fillérbe egy darab , fehér kenyér, Ugy látszik, a. kenyér volt a legdrágább. A szobaárak nyolc és tizenhat korona között ingadoztak, de üres szoba sohasem volt. |A cigarettában hiány volt, de szivart a trafikok is árultak, aránylag oiftsón mert egy korona ötven fillérbe került egy tra-bukko. A gyufa újra aránytalanul drága: három korona egy kis skatulya olasz gyufa. De olyan dolgokat is leheleü\' kapni, amiről a pesti ember már nem is álmodott. -Kávét, rizskásár és francia parfőmökot. Egy öltözet férfiruha ezerötszász koronába került. Mindez azt mutatja, hogy. Szegedet a túlzsúfoltság diágitotia meg, mert a közelfekvő Szabadkán ötven százalékkal minden olcsóbb volt.
Szeged az egész idő alatt a kard markolatán tartotta a kezét, hogy megtámadja .testvérbátyját,Budapestet. Nem rajtuk, az idegen hatalmakon múlott, hogy elmaradt az a hátj\'ÓrtV;VWöftéktllt tisztekből\' alakított \' kilenc tiszti század teljesített állandó szolgálatot. E-láttáí a diszőrséget ós őrizték a Csillagbörtönt. Mindegyik század parancsnoka őrnagy vagy alezredes volt, a közemberek hadnagyok, akik azonban valóban közemberi szolgálatot, telje--sitetteít.. Nemcsak, a kaszárnya udvart- seperlek fel, hanem az összes helyiségek tisztaságára is Ők ügyeltek. A legénység (mindig liszteket kell érteni alatta) nyolcszáz korona törzsfize-tést, száz korona tiszti váltságot, nyolcvannyoc korona lakbért cs> ötszáz korona drágusági pói • lékot kapott, \'természetesen kékben, sőt városi pépzben, mely még a-kéknél is: nagyobb értékkel birt s amelyeken a- szegedi városháza díszlett. .Szegeden fehér* pénz egyáltalán nem volt forgalomban, az úgynevezett jó kétszáz-koronásokat már idejében összeszedték és beváltották Bécsben.
A menekült ellenforradalmi tisztek rendszerint Bécsen keresztül jutottak Szegedre. Bécsben a Fürich-Gasse 4 szám alatt volt az uz iroda, amely a tiszteket pénzzel é* írásokkal ellátta és Zágrábon keresztül Szeged felé irányította. Hétnypic napig tartott Bécstől Szegedig ez az uUzás. Horvát területen sza-nalmas volt a vasúti közieked is, az expressz néha nyilt pályán megállott ék- rt káí*\\v&k ;.z utazóközönség körében pénzt gyűjtöttek fara, hogy be lehessen fűteni a vonatot. Mindezt eddig csak az orosz pusztákról, valakol az irkutzki vasutvonalakról olvasíuk eddig Tolstoj valamelyik regényében.
Mikor a vonat Horgosra érkezett, olyan látvány tárult az ellenforradalmi tisztek elé, amelytől könnybelábadt a szemük. Magyar csendőrök! Kakastolfal és sarzsikkal, káplári és őrmestert Csillagokkal! A hörgósi állomás állandóan visszhangzott a Himnusztól.
A szegedi társaság érdeklődésének középpontjában különösön két ember állott. Toufnadre tábornok katonai parancsnok (azelőtt Temesvár parancsnoka) magas fekete ba-juszu monoklis francia tábornok, aki azonban társaságba egyáltalán nem járt. Nem azért mintha zárkózott természetű lett volna, de előtte már nyolc bajtársát váltotta fel a szövetségesek szigorú katonai tanácsa, amely minden tábornokát lendkivül féltette, hogy elkeveredik az idegen társaságba.
Sokkal népszerűbb és közismertebb volt nála a magyar Horthy tengernagy, kinek erős titú, borotvált arcát minden gyermek Ismerte ! Szegeden és hogyha sárga tengernagyi unl-
191.9. szeptember 11.
(ormisában megjelent valamelyik kávéházban, azonnal ünnepelni kezdték.
A magyar kormány a törvényszék épü leiében tartotta szállását. A törvényszék előtt tiszti századok tartottak.diszőrséget és ha megél k<?zett a miniszterelnök autója, hosszú ge-nvrálmarsot fúvattak.
De mégsá a magyar trombitaszó uralkodott Szeged felett, hanem a színesek zenekara, a szonegáliak furcsa, hápogó zenéje, akik régi török sípokra emlékeztető klarinétokat fújtak cs menetközben mint n\' zsonglőrök felváltvu | ievepío "hajigálták fúvós szerszámaik«?, hogy kifolyjon belőle a nyál és ezt a furcsa klarinétzsivajt éktelen cintányérzörgéssel és a nagydobok dünnyögő „hangjával. kisérték.
Talán ez a zenekar jellemezte legjobbán\' S/.eged megváltozott életét. Idegen katonaság, idogen zenekar és néha borongó, csüggedt magyar trombitaszó.
HÍREK.
| wt -j N A f 1 A *
I A nap kél 5 óta 31 perc
jzeptomb. nyugszik u ó\'a 21 porc
i "or
i I " i"•■ _A bolti kél d. u. (t óra 38-
1L m
- Egyházi hírek A magyar püspöki kar elhatározása folytán a megyéspüspök a szombathelyi papnevolőintézetet beszüntette, A papnövendékek (azok is, akik mos! jelentkeznék fölvételre) a budapesti, esztergomi és becsi szemináriumokba kerülnek. A papi pályára lépőknek azonban fólvélblért továbbra is a püspöki hivatalban keli jelentkezniük. A megszállott atsólendvai kerti\'etben Strausz Flórián tb. kanonok, — a megszállott hibra-szombati és szentgotthárdi kerületben pedig SzlepeCz János esperes a megyéspüspöktói l>llspökl helynökl megbízást kaptak.
— Felhívás a polgárőrség tagjaihoz. Felhívom a polgárőrség azon tagjait, akik fegyvereiket még nem adták le, hogy a leadást a rendőrségen minél előbb eszközöljék, mert elleneseiben a katonaság fogja azt tőlük elvenni. Dr. Doniján I.«jos parancsnok "\'"\' — A nyúgatmagyarországl katonaság hűséget esküdfltt. Impozáns ünnep játszódott
,le a soproni tüzérlaklanyában, ohol a nyugat-tnigyarországi katonaság tett ünnepélyes esküt arra, hogy Magyarországot ugy a killső ellenség, mint bármely kommunista mozgalom ellen minden erejevol meg fogja védelmezni. Delelőtt fél 9 órakor sorakozott a laktanya udvarán az 1-ső nyugatmagyarországi gyalogezred, két zászlóalj gyalogság, egy rohamszázad, egy műsíakl és egy huszárszázad, három tüzérüteg és a karhatalmi zászlóalj. Az eskümintát Bozs ezredes segédtisztje olvasta fel és a katonaság ünnepélyes lelkesedéssel tett fogadalmat Magyarországhoz való törhe-\\etlen hűségéről. Délután fél 5 órakor a vármegyei karhatalomhoz beosztott tisztek és legénység a vármegyeház épületében esküdtek fel a magyar nemzet védelmére.
Szerencsétlenség a Prplc fatelepen. Horváth Teréz Magyar-utca 07. szám alatti lakós tegnap délután elküldötte a nála tartásban lávó Roll Margit 8 éves lelencgyermeket az erdőbe rőzséért. Amint a kislány estefelé az iparvágányok között hazafelé tartott, egy kocsi jött sebesen a Prplcs telep felé a vágányokon. A kocsiban 20—2S munkás
ZALA
ult, akik má^nesszi^n«abáUa!Ht^yenriekre^ hogy térjen ki. A kocsi oly sebességgel haladt egy morcdok fóldhajláson, hogy megállítani már nem lehetett, a kislány pedig félelmében a kocsi olé ugrott, amely keresztül robogott rajta s a balkarját, toljesen tönkre zuzltt. A szerencsétlenül járt kislányt a rögtön a helyszínére siető dr. Oorfa l.lpót rendőrorvos és Vámvita Lajos ügyoletes rondőrlisztvisolő részesitclték első segélyben s beszállították a közkórházba. A kislány állapota válságos.
— A polgári Iskolák nem tartoznak a táhlélögvélőiég hatásköribe.\' A hivátalos lap jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a minisztertanács elhatározta, hogy a polgári fiu- és leányiskolákat kiveszi a tanfelügyelőség \' hatásköréből A szükséges törvénymódosítási tervezet most készül s valószínű, hogy o polgári iskolák\'a tankerületi főigazgatóság hatásköre alá fognAk kerülni.
— Tűz a Magyar utcán. Tegnap délelőtt fél 12 óra tájban a Magyar, utcán Szabó köteles házában könnyen végzetessé válható balesetet idézett elő egy fiatal s nem egészen \'normá\'is ina°gyerok Fent a padláson, amely tele ..volt kenderkóccal, gyufát gyújtott s játókból meggyújtotta a kócot. Csak a gyorsan mogjelent tűzoltóságnak kössönhetö, hogy a tüz tovább nem terjedt. Az okozott kár jelentéktclon. ,
— A Kanizsai Színpadra előfizetéseket elfogad a Zala kiadóhivatala.
— A Ounáatultól elszakított részek. A győztes hatalmak értesülésünk szerint uz osztrák békefeltételek revíziója alkalmával fenntartották .előzetes kikötésüket Ausztria te-: rületi kárpótlása tekintetébon és a kívánt népszavazás mellőzésével\' Mosón-, Sopton- es Vasmeg.vék területéből a megszabott nyugati területeket Ausztriának ígérték oda. Eszerint Mosonmegyéből Ausztriához csatolnák a Köp-csénytől Pusztasomorja nyugati határáig megvont egyenes vonaltól nyugatra eső területeket. A többi területek, izámszerint 30 község maradna meg Magyarország számára, míg 27 nemet cs lulnyomőan németajkú községet kapna meg Ausztria. Sopronmogyehől n magyar Rábaköz szintén magyar terűlet marad,
\' Vitsmegyéből • pedig stiatén-ciak .a .nyugati községek közül nunlcgy 2-1 kerülue Ausztriához. A legfelsőbb béketanács azt is elhatározta, és ily érteleinben záradékkal látják el az osztrák békeszerződést is, hogy az osztrák németeknek nem szabad nagy Németországhoz csntlako\'.niok a Nepszövetseg beleegyezése nélkül, hanem mint önálló államtest kötelesok magukat fenntaitani és kormányozni.
— Eljegyzés. Welllsch Jenő eljegyezte Hotczer Gizellát. Oroszlonyból, {Minden ki|lön. értesítés helyolt.) \'
— A Világ nagymozgóban csütörtökön és pénteken előadásra kerül Az élei vándorai című 4 felvonáson agy cirkuszdráma, mely-n-k főbb sterepeii*. logjoob artista mtvészok ós logszebb artista itXvésznők játszák.
— Meghívó. A nagykanizsai ipartestülot cipész és csizmadia szakcsoportja e hó 13-án szombaton délután ü órakor teljes ülést tart, amelyre az összes tagok megjelenését kéri az elnökság. " ■\'■\'\'----- -----------
— A próbaházasság cintmel mutat be az Uránia mozgó csütörtökön és pénteken egy négy felvonásos remek vígjátékot, melynek főszerepét Mia May, a kanizsai közönség kedvenc művésznője és Albert Pau/y,. elismert komikus játszák. . k .
— A kedvezményes vasúti Jegyek
visszaállítása Máv. igazgatósága közli, hogy oz év szeptember l-től a tényleges és nyugdíjazott köztisztviselők, katonatisztek stb. valamint családtagjainak utazási kedvezményei a már kiadott arcképes igazolványok alapján újból életbe lépnek. Ugyancsak érvényesek lesznek a harminc napos tisztviselői füzetjegyek is a régi árban, a munkás helyi-bérlet jegyekre nézve pedig az ez évi junlus IS. előtti, az eddiginél lényegesen mérsékeltebb árak állíttatnak vissza.
— Tankönyvek, mindenféle iskolai-és rajzszerek az összes iskolák részére a megállapított árakon kaphatók Fleohel Fülöp Fial könyv és papiráruházában Nagykanizsán, Városház-sarok.
A kormány felhívása az adű-fizetőkhöz.
Budapest, szépt. Iö.( AReggefl Hírekben a kormány felhívást intéz az adófizető polgársághoz, melyben kijelenti, hogy a kormány hivatalba lépésekor üres kasszát talált. Egyetlen darab . tizezer koronás yolt. csak az állampénztárban. Dc nemcsak az állam |>énzügyi helyzete van ilyen siralmas állapotban, ipari termelésünk fennakadt us nem indulhat meg, mert a bolseviki uralom elpocsékolta ipari vállalataink vagyonát, tönkretette berendezéseinket és Összes gyáraink pénzhiánnyal küzdenek. Példának idézzük a I.ipték gyár esetét, ahol 05 millió kdror a adósságot csinált az egykori munkástanács. Az adófizető polgárságra hárul tehát.most a nagy feladat, hogy a kormányt az államháztartás helyreállításának munkájában segítse. Az adófizetés nem volt sohasem kellemes a múltban, de a közterhekhez való fwjssájárulas most szent kötelesség, mert létünk és fennmaradásunk függ tőle. Kérjük az adófizető polgárságot, rójják le minél előbb adóhátralékukat, ha nem is mindjárt az egészet,legalább egy részét. Bizunk az adófizetők belátásában,-áldozatkészségében, reméijük, hogy\'á nemzet\' önelhatározásból minél előbb ki fogja eegiteni. az államot válságos pénzügyi holyzetéből.
Gazdasáli egye/nféiiyNemetírszaii, Ausztria és Olaszország között.
"• Hága, szeptember 10. A Daüy Herald
munkatársa beszélgetett Turati olasz mérsékelt szocialista vezérrel, aki kijelentette, hogy az olasz kormány mindent elkövetett, hogy a szövetségesektől hitelt ós nyersanyagot kapjon, de csak olyan csekély mennyiségét akarnak adni, amennyi Olaszországnak nem elegendő, Ezért nagyon valószínű, > hogy. Olaszország kénytelen lesz Németországhoz, Ausztriához és Oroszországhoz fordulni,, mert segítség nélkül nem élhet meg. Olaszországnak nincs kőszene, gabonáju/aüg van, adósságai " pedig csaknem egyenlőek az egész nemzeti vagyonnal. Azon szoros kapcsplatok, amelyek Németország, Au&zviia ós Olaszország közölt vannak, lehetővé teszik a gazdasági egyezmény. jpegkAlósót., Olaszország belpolitikai helyzetéről kijelentetto, hogy egy esetleges szocialista kormány nagy társadalmi reformokat hajthatna végre, azt azonban nem kell sajnálni, hogy az olasz szocialisták nem lelkesednek orosz szovjet kommunista eszméiért.
Színház.
Heti míísori
Csütörtökön Szenvedély, dráma Peteken Szenvedély, dráma Szombaton János vitéz, operette 3 felv.
— Szenvedély. Áz idei szezonban még olyan érdeklődés egyik darab premierjét sem előzte meg, mint a Szenvedély-ét. — Nagykanizsán már mindenki a csütörtöki premierről beszél. Archübasew hatalmas drámája meg is érdemli ezt a nagy Qrde^ődést, mert merész; fordulatos, hatásos jelenéseitől eltekintve, határozottan. irodalmi értékű mü, amelynek színpadra való beállításán, minden mozzanatán felismerhető nagynevű írónk, Brődy Sándor stilusa és ízlése. A drámai együttes Föl-desay Sándor rendezése meilett ma már óriási sikerrel tartotta meg a Szenvedély főpróbáját s az összes szereplők olyan kiváló alakítást produkáltak, hogy a mai bemutató sokáig emlékezetében fog maradni a publikumnak.
Megérkeztek
a legtöbb minőségű cicáiétta-hövelyek és cigarettapapírok !
Legiutányosabb áron kaphatók
Garamvölgyi 6s Szemere
dohány-nagyárudájában. —
y ~»■■ gaea ■-»«•— • gge»; ■«f",,w>\' ",*«=)
\\/l I Á rj nag/moig6e(lnh*i
VI LAvJ JuiiutiilloJi. TiMn74. u.
Csütörtök, péntek. Szept. 11. ét 12-én
Az élet vándorai
Cirkus-dráma 4 felv.
Előadások kezdete esie 7 és 9 órakoi!
Jegyek d. u. 3 órától előre válthatók.
afaüs aacg ■ sgca agfis sgsss gg ■ sas
IIRA Ml A mnztiókép-palota
V 11 /11H /I Roijtiafl-D. 4. T.UIon »9 Csütörtök, pintek. Szept. II.
. Nordisk Film Comp. remeke
Próbahézasság
vígjáték 4, felvonásban.. Főszerepban Mia May ós Albert Paulay,
Gyönyörű szép kiállítás Kitűnő fotographia.
— Előadások kitinapokoo 6 és 9 órakor == Vaaár- éa ttnnepnapokou 3 5, 7 és 9 órakor.
Finomabb német Nzobalrtiiy ke-
rejtetik háromtagú családhoz jó fizetéssel, jó bánásmód mellett. Bím a kiadóban. ...JSflO.
Hindcnnemfl kerékpár, motor,., gramofon, Varrógép, Írógép, öngyújtó Javlta-eokat vállal DÓMAT FERENC szak-mechanikus, Árpád-utía 26. — Ugyanott kerókpar-gummik és alkatrészek jutányos árban kaphatók. . 18S4 -{-—
Hirdetéseket fel. veis» a kiadóhivatal - - Sui^ár-ut 4. - «
Levélpapírok
mappákban és dobozokban óriási választékban I
Papirsalvétákl
kisebb é^ nagyobb mennyiségben, Ík
KÉPESLAPOKI
mindenféle kivitelben !
Vázlatkönyvek, Olaj- és viz!estékek FESTŐMINTÁK
Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyv- és-papirámhizában Városház-palota.

\' ZALA ,810- szeptember 11.
nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
JÏPOX 7«.

Ozleti könyvflyár, könyvkötészet WM papiráriikészités. Mindennemft nyomtatványt a sebt] kivitelben készít és letipontnsah-
ban szállít.

• ."W-11* • ny"md» és hirlnpki.dó vállalatnál Nagykanizsán..
■■^i^ftii.^,- "----------■■—■"■ "■■■"\' """"----------- • ^
«LVI. Mal|«n.
»«¡üIUWHUI:
MACIYKANIZSA, Sugár-in t
Zala Nyomdavállalat
Fö-ut 5. sz
Megjelenik héltí kivételével mindennap korareggel
^■«ykanlssa, 1919. Szeptembar 12. Péntek.
U \'.*! \'..«JMIUU •
208. ««Jhm.
POLITIKAI NAPILAP.
Egyes szám ira: t korona.
9s«rh<M\'a*4«i kladúW vöínlí Itleloo 1«.. Sfotmlnl («lefon »17.

TÓTH ZOI.TAN
|
. FSiminkattrr 4 UytuUJÚonoí : CS1LLAO JRNÖ
Hír,Ifiteket, nylll.iarat t.. magSn-kDü\'ínínyrtel dlJ.zi.Pdi tirMlál v«i - . lel a kladdhkaui. —i-
Kormánybiztosi kinevezések.
Budapest, szept. H A kormány őrgróf Paliavicinni Györgyöt kormánybiztosi tisztségből felmerttette és a hadsereg fővezére mellé a "dunántúli -körzetre kormánybiztossá nevezte ki. A kormány Gedeon Aladár kor-\\m"íny1blíf58\'H\'\'1iarffsköi>ét Gömöf* W Klshó\'nt vármegyéknek a demarkácionális vonalon innen eső ré«zpre is kiterjesztette, BartosJ«nos f kormánybiztos hatáskörét Vestprcmvármegye {¿rftléténj U kiterjesztette, Szömjas Gusztávot H.íjdu és Szabolcsvármegyék é6 Szatmárnémeti város, kormánybiztosává, Boltik Józsefe: Borsod vármegye, Bobory György lőszol-takfró* He -esvármegye, Péchy István járni főszolgabírót Szatmérvármegye és * Szatmárnémeti város, Horváth Bálint járási fószolga-• bírót G.yőrvármegye és\'Győr véío -, Pérczet Móric volt főispán kormánybiztost Komárom-v-ármégye és Komárom város, Huszár Aladár Xőjegyjpőt Hont és Nógrádvármegyék, Török l Miklós budapesti lakóst Tolnavármegye, gróf Károlyi József volt főispánt Kejérvármegye és Székesfehérvár város területére kiterjedő hatáskörrel kormánybiztos helyettesekké kine-
a
Budapest, szo\'pt. 11. (/SrekyKároly közélelmezési miniszter a Reggeli Hírek munka-táisa előtt nyilatkozott a liszthiány okairól. A miniszter nyilatkozatának lényege az, hogy amennyiben a ;HWiiorif»ány: W$om(M>yos,«i legrövidebb időn belül nem lesinek képesek , \'arra, hogy a gabonaszállítási Budapestre folyamatosan meginditsák, a kormány gabona-értékesítő szövetkezetet létesít, amely a közélelmezési mínisztéríumbu beosztott angol misszió segítségével és felügyeletével fogja a vidéken a gabonát átvenni. A miniszter kifejti nyilatkozatában, hogy a jelenlegi szállítási aka-Nlályoknak az az oka, hogy a Haditermény közismert bizományosai nem- mérnek a vidékre menni a gabona megvásárlására, mert a lakosság a háború alatt elszonvedelt rekvirálásí vekszatura miatt ellenségesen fogadjo őket.
liti
Budapest, szept. II, A. kí.vatalos lap mai száma közli a-miniszterelnök rendeletéi, .mely szerint az órákat a szeptember 15\'ére virradó ■három\'órakor két órárá vissza kell igazítani.
Tittoni visszatér Rómába.
.Rima, szept. 11. T/lloni a hét-végén » visszaérkezik Kómába, amikor a kamara nyomában\'megkezdi a német jfc osztrák békeszerző-\'" dés\'tárgyalását. ...
a Vigadóira.
Budapest, szept. II. Az egyesült kere»z-tény pártok nŐtngjai tegnap délután a Vigadóban naggyülést tartottak, amelynek összos termei zsúfolásig megleltek. Á gyüléson megjelent Friedrich István miniszterelnök is, aki a zajos tctszésnyt\'vánhásokkft! gyakran- meg-szakított beszédében kijelentette, hogy emelt fővel és elszántsággal halad a maga utján. A hatHlniAt, melyet a forradalom adott n kezébe, senkinek ál nem adja, csak az antantnak és nem hajlandó a zöld asztal mellé ülni azok-k*tf. AKtjc még néhány héitet ezalőtt a bolsevizmus-nemzetrontó ideáljait szolgálták
Ereky Károly *ö*ilcimezc!*i roinfreter vázolta azután a nehéz élelmezési viszonyo kat. Utalt ar. angol misszió egyre nagyobb sikerrel .kecsegtető á.kciójái a és" türolemre buzdította, a megjelent asszonyokat.
Hal/er István propaganda miniszter fel-szólajása után a közőnsjg a Szózat és &
Himnusz éneklése közt>en távozott\' a dóból.
Vign.
Rendelet
a forgalombHo térő flzeteal eazkö-zőbuek az adófizetésnél való el-Hzátuolasáré], *
Budapest, azept, If: A hivatalos lap mai száma, közli a péníügyminlszterium rendeletét a- törgaiomban levő fizetési eszközök-nok az adófizetésnél való elszámolásáról. A rendelet szerint az augnsztu*. tizenötig telje-sjtetj befizetésekből származó hamisított huszonöt és kétszáz1 koronás pénzjegyek teljes névértékben, az ezután teljesttett befizeté sekből eredők csák a magyar kormány e tárgyban .már megjelent rendeletében megállapított öl, Illetve negyven korona értékben veendők ét. Ha valamelyik adófizető hitelt érdemlően igazolja, hogy a március 21-től augusztus tizenötig terjedő időben teljesített adófizetést egészben, vagy részben nem h«mi-.sitott. pénzjegyekben teljesítette, a pénzügy-igazgatóság a fél kérelmére a szaporodásba hozott összeg megfelelő részét törölteti.
,T Mm Mi. JfPiliWw..
. Saint-Oermain, szépt. n. fienner kancellár tegnap reggel ideérkezett és ma aláírja a békeszeríídest.\' " "-1 ---"" \'
Erffs offenzíva héuoi a Mim éj.
" Amsterdam, sz\'epl. í I . Angol lapök jelentik Helsingforsb\'ól, hogy a szövetségosek offenzívára- kezűinek Péter vár ellen,, amiért Kronstadtból Krasznajago, kából és Oranien-baumból Oroszország. belső területeire szállítják a polgári lakosságot. . \' 7
Friedrich miniszterelnök nagyfontosságú nyilatkozata
(Saját, tudósítónktól.) Friedrich István miniszterelnök szombathely ¡tartózkodása a! itt fogadta az ottani sajtó képviselőit * a hozza intézett kérdesekre a következő nagyfont >*-ságu nyilatkozatokét tette:
— Itt az a hír terjedt el, hogy a kormány Szombathelyre teszi át székhelyét, ésa. L]u-nántül elszakad Budapesttől. Mi igaz ebi ól?
— Azt nem tudom, hogy a Dunán tul elszakad-e Budapesttől, de hogy a
. kormány nem jön el onnan, az biztos.
— Szilardabb-e mór a kormány helyzete és remeihető*e-az- antant elismerése? ••••v
— Az antant elismerésére\' konkrét dolgot nem tudok mondani. Az a vole* menyem, hogy az antant nem fog elismerni kormányt addig, mig válás; tás nem lesz. Ami a kormány helyzétét illeti, az abszolút szilárd. Nem . tydjm, van-e tudomásuk arról, hogy a Hemrch-kombinaciót végleg elejtették, meri ha nincs, megmondhatom önöknek hogy Heinrich jegyzéket intézett az antanthoz, hogy mivel\'az egész ország a motiant kormány mögött áll, még akkor sem vallathatná a kormányalakítást, ha az antant el is ismerné őt.
-- Mi az álláspontja a kbrmánynak Nyu-gátmagyarország német Vidéke eiftakitásíról ?
— Erre a kérdésre most nem vála-szolhatok.
nokivak el kell hagyniok Magyarországot. Ue-mélhető-e, hogy az antant parancsának engedelmeskednek ?
— Ez a románok dolga, ebbe nem szólhatunk bele.
— Mikor remélhető a magyar béke megkötése ?
—- Majd a választások után remélhető, de különben ez nem is olyan fontos. Adósok vagyunk-s fizetni nem tudunk, teljesen mellékes, mikor jönnek a követeléssel.
— Mi a kormány álláspontja Magyarország jövendő államformájára nézve?
\' Közjogi\' Sfeí " Vféhfi^
gyules fog dönteni « jövendő államíor-mara négve s döntésének minden magyar ember alá fogja vetni magát. Én a magam részéről nem vagyok köztársasági
.... érzelmit , (!,,,.,., , . ■ . • ...
— Mi a véleményé Minlsztérefhök tfrnHft az ország belső helyzetéről?
— Eltekintve Budapeat élelmezési nehézségeitől, az ország azon rezében, mely nincs megszállás alatt; «okkaj gyorsabban történik a konszolidáció, mint
2
¿A LA
1919. szeptember 12.
reméltük, de ha .a román megszállás megszűnik, ott is javulni fog a helyzet.
— Mit tesz a kormány a diktatúra alatt súlyos helyzetbe került vállalatok érdekében és a munkanélküliség megszüntetésére?
— A munkanélküliség magszüntetésére elrendeltünk 100 mülió korona értékű közmunkát. A .vállalatokról még nem szóihatók.
— Lesz-e a télen élelmiszerünk és fűtőanyagunk ?
— Élelmiszer lesz, fűtőanyag nem igen.
— A pénzek lebélyegezéséről íblytak\\e már tárgyalások s ha igen, milyen eredménnyel ?
— Pénzlebélyegezés nem szükséges a nem is lesz.
— Meddig tartják fogva azokat, akiket most §$}ernáltak ?
— Az internálás elrendelése arra való, hogy ha az egyikre vagy másikra szüksége lesz az ügyészségnek, mindjárt kéz-
.. nél legyenek. Aki ellen nam lesz bün-ügyi vád, szabadlábra kerül, aki bűnös, az az ügyészség fogházába.
— Van-e valami férve a kormánynak a zsidókérdés megoldására?
—■ A kereszténység túlsúlyának megfelelően a kereszténység kezébe kell ke-rülnio a túlsúlynak megfelelő hatalomnak és befolyásnak. Nem akarjuk a zsidókat kiverni, erre nem gondol senki józan ésszel. Előfordultak esetek egyes helyeken, ahol a zsidókat ütoUék,. de hogy nagyobb, véres pogrom nem volt, az a kormány érdeme. Ahogy volt bátorságom szembo nézni a bolsevista terrorral, lesz bátorságom szembenézni azokkal is, akik\' zsidó-üldözést akarnak. SzétzüllCKztett, összeomlott prszágoi vettünk ftt, nqm volt karhatalmunk, azért nem is vagyunk -felelősek azokéit az esetekórt, amelyek addig előfordultak, de most már, mikor megvan, nem történhetnek olyan esetek. A rfii célunk nem a zeidóüldözés, mi azt ákarjuk elérni, hogy a kereszténység ke-tébe kerüljön a hatalom, ami megilleti.
— Milyen viszonyban v&n a kormány a budapesti antant-missiókkal ?
. , -.jrV\' A leható legbarátságosabb viszonyban.
■— Milyen impressziókat merített\'Miniszterelnök ur eddig útjában?
— Mondhatom, a lehető legjobbakat.
Cserny ós a Lenin-fiuk,v
Az omberek összerezzenlek, ha ezt a két félelmetes szót hallottak; Lenin-fiuk.- Ezek tartották halálos rettegésben nemcsak Budapest, hanem az-ország egész lakosságát. — Büszkén terroristáknak nevezték magukat. fr A rablógyilkosok . _ b^p.daL^ái^^..-.Q^fety József Vok a vezére Ó dirigálta a borzalmakat, a gyilkosságokat, amelyekét példátlan kegyetlenkedéssel hajtottak végre. A Lenin-fiuk dühöngésig fajult kegyetlenkedéseiről olyan iszonyatos adatok vannak, hogy mellettük a spanyol inkvizícióról szóló feljegy^ zések megsemmisülve hevernek.
Cserny — Kun Bela pénzügyi támogatásával — már a proletárdiktatúra előtt szervezett a tengerész-nemzetőrségnél egy kommunista szazadot.
0 A , Tár mag" legújabb Márnából.)
A szervezésre vonatkozólag Kun Bélán és Korvin Ottón kivül Pogány Józseftől is kapott tanácsokat, aki mint a katonatanács elnöke, nemhogy megakadályozta volna Csernyt munkájában, de segítette.
A proletárdiktatúra uralómrajutásának első perceiben Kun Bélától, Vágó Bélától éa Pozsonyi Józseftől kapott utasításokat a Lenin-fiuk azonnali megszerzésére. Mindjárt az első órákban kiadta híveinek a paranosot, hogy raboljanak ar.nyi autót, amennyit csak tudnak, ^z első két nap elmultával Gserny és csapata huszonegy autó fölött rendelkezett, töboek között birtokában volt Károly volt király és József főherceg autója is.
Kezdetben 300 emberből állt a terrorcsapat, később ez a szám «00-ra emelkedett Ami a városban szemét és moslék volt, az mind oda kívánkozott. Cserny ugyanis nemcsak elsőrangú kosztot és kitűnő felszerelést biztosított híveinek, (valamennyien bőrnadrágban és bőrkabátban jártak), hanem szabad rablást és fosztogatást U.
Cserny a Teréz-köruti Batthyány-palotá-ban ütötte fel szállását ós a szép velencei stllusti épületből rablógyilkosok kaszárnyája lett. A szép Batthyány-palotára a borzalmak sötétsége ereszkedett.
Cserny első gondja az volt, hogy a Batthyányi-palotát várszerünek lássa. Több vagon muníciót hivatott la a pincékbe, hat 14-es, hat tf-es aknavetővel, sok gyalogsági, ágyúval s német gránátokkal, amelyek százméteres körzetben pusztítanak, vitetett az épületbe. 24 gépfegyverrel is récdelkezett, ^beek közül néhányat a járókelők megfélemlítése végett az utcán, a kapu élőit helyeztetet el, néhányat pedig\' várható támadással szemben, a ház \'tetőzetén szerelteteti fel. Minden Lenin-fiunak több legyverg, több kézigránát ja voltvés több pisztolya is.
Nőt, a Batthyány-palotában, nem bocsátott magához. Ennek az a magyarázata, hogy egy alkalommal pokolgépet találtak az előszobájában, amelyet Cserny gyanúja szerint nő helyezett oda. A pokolgépet idejekorán észrevették » automobilon elvitték Margithidra, ahonnan a Qunába dobták. Ha húsz percet késnek, a pokolgép felrobban s Cserny vei együtt az egész társaság a levegőbe ropiií. A rablóvezér\'félt az asszonyok merényleteitől. ő maga mondotta, csak nőktől fél, mert azokat elszán&bbuak tartja a férfiaknál.
Cserny csak nőtlen embert alkalmazott\'. Csapatába olyan sem kerülhetett, akiről tudta, hogy szeretője van.
A Lenin-fiuk jól éltek a Batthyány-palotában. A gróf évtizedes borait mind elfogyasztották; a vidéken harácsolt élelmiszerekből "tíusan táplálkoztak. 30 korona. napi zsoldot kaptak, jó ideig kék pénzben. Aki egyszer belépett a Lenin-f;uk bartdájába, az többé nem távoshatott el onnan. Az oltávozni készülőt
fenyegették meg* ••>- ~
Csernynek egy 14 éves,-Gelbert Miklós nevÜ nagyváradi fiu volt a főnyomozója; Ez a gyerek fiatal kora ós alacsony termete miatt mindenhova oda tutott férkőzni ós Cserny igen hasznosnak tartotta működését. Akit ez * ftll feljelentett, arra rettenetes sors várt. Egyébként ő maga is agyonlőtt <*gy kapitányt a Batthyány-palotában.
\'Ha Csefay kiadta a parancsot valakinek az elfogatására, a Lenin-fiuk rendesen üresen tértek vissza. A légtöbb esetben ugyanis azokat az emberaket, akiknek a letartóztatását
Cserny elrendelte, bedobták a Dunába, riehogy bajlódni kelljen velük.
Cserny utasítására rendezték be a Batt-hyány-palota hátsó pincéjét kinaókamrának. Azért a hátsót, mert innen a kiabálásokat, de még a lövéseket sem lehetett kihallani. Akit idehoztak, arra a legrémesebb borzalmak vár-* tak. A legkedvezőbb esetben szörnyen megkínozták a Batthyány-palota foglyait, de volt rosszabbeset is, az agyonlövé» vagy agyonverés Tőszurásokkal, karcsavarásokkal, gumibotokkal, rúgásokkal kínozták az embereket, papitvágókést vagy rohamkést dugtak a védtelen emberek torkába és testébe. A$ áldozatokat a kínzások megkezdése előtt rendesen levetkőztették s mikor már a földön vergődtek, szöges csizmákkal rugtlóaták meg a féjükö 1.
Sok embert öltek meg ebben a pincében, hogy hányat, azt eddig a nyomozás nem tudta megállapítani. A Lenin-fiuk akárhányszor szavazással döntöttek a pincébe került fogoly sorsa felett Néhány terrorista elhatározta például Légrády Imrének, a Pesti Hírlap főszerkesztőjének meggyilkolását. Az egyik Lenin-fiu észrevette, hogy Légrády világtala Megszánta s Így szólt társathoz:\' szerencse--lenek, hisz ez vak. Csák nem fogjátok bántani ezt az embert?
A Lenin-fiuk gondolkodóba .estek .es szavazással döntöttek Légrády sorsa feiíc.l. Szótöbbséggel azt határoztak el, hogy életben hagyják. Ennek köszönhette, hogy átkísérték a forradalmi törvényszékhez.
Csernynek a proletárdiktatúra vérebei között igen nagy volt a tekintélye. Fellépésében, magatartásában tiszteletet követeit magának elvtársai közölt. A középtermetűnél magasabb, kínosan. leberetvált arcú, szuró> és mindig mogorva tekintetű rablóvezér elegánsan öltözködött, még pedig bolseviki ele-gánciával: angol szövetből készült testhezá\'l > kabátot és bricsesznadrágot hordott? Gyönyörű sárgacsizmu volt a lábán, amit egy Lenin-fiu egy Esterházy gróftól lopott el Sportsipka volt a fején, mélyen szemébe húzva és sál volt a nyaka köré csavarva. Ugy járt-kelt hivatalos szobájában, mint egy hódító vezér: kemény, szigorú léptekkel, Vsak ugy rengett alatta a padló
Cserny csakugyan igen hatalmas úr volt Maga Kun Bél* is előzékenyen beszélt vele. Szamuelly pedig egyenesen becézgette kedves emberét. Korvin (Klein) Ottó, a belügyi népbiztosság politikai nyomozóosztályának vezetője, ez a púpos és őrjöngő szadista is-hizcl-gett neki, Jancsik — a budapesti Vörös őrség főparancsnoka, aki pedig arisztokratikus gőggel viselkedett alárendeltjeivel szemben mindig. és mindenkor kinyitotta ajtaját, h.i Cserny jelentkozelt, pedig a legfőbb hivatalos embereknek is nehéz volt bejutniok hoziá.
Május 2-án. mikor a tanácskormány élete krízisbe jutott, Csernyiré fontos szerep várt. Aai a megbízást kapta\'Kttri Bélátöl, hogy-több • száz emberével áttörje valahol a keleti frontot, hogy a mögötte jövő népbiztosok és kísérete 200 autóval ÍRgszökhessék Oroszországba.
Cserny ekkor csak ennyit jegyzett meg:
— Gyávaság I
De vállalkozott a front áttörésére, amire azonban nem került a sor. Mint ismeretes, a tanácskormány pozíciója váratlanul ismét megerősödött.
A gyilkosságokat Cserny hozzájárulával, sőt néha határozott kívánságára hajtották végre.
1019 szeptember 12
— ZALA
Természetesen Csetny is \'tudott a Holtánélt meggyilkolásáról ás mindenáron azon volt, hogy a nyomokat eltüntesse ás > tettesek ne kerüljenek hurokra. A Hollánák meg-ölésávé! kapcsolatban több más gyilkosság és kinzás Is tudomására jutott a kormányzótanács emberiesebben gondolkodó tagjainak s végűt is Kun Béla hozzájárulását is megnyerték ahhoz, hogy Cserny brigádját feloszlassák. De hogy történt a (eloszlatás? Nom volt benne köszönet,
A Lcnln*(iuk szinevirágát, akik között sok rovottmultu ember is volt (többek között Nick Gusztáv, Mágnás Elza ¡gyilkosa) áttették a parlamentben működő Vörös Őrség politikai nyomozóosztályához. Körülbelül szaz terrorista került ide. A legsúlyosabb s legveszedelmesebb emberek továbbra is Pesten maradtak. A kevésbbé elszántakat frontszolgálatra vezényopék, Ezek még a harctéren is Csernyszellemében dolgoztak.
Gödfiijón például rálőttek Buhm főparancsnok külön" vonulása s egy alkalommal a frontról menekülő vörös katonák közül harmincat akasztottak fel a faluban. A fronton tevő Cserny-fiuk garázdálkodásának azzal vetettek véget, hogy a Vörös Hadsereg egy ezrede hátbatámadta és lefegyverezte őket.
A Batihjány-paloiabeli : borzalmakat . a. parlament épületeben folytatták.
Korvin, Jancsik, Schön Gábor adtak az utasításokat arra, hogy kivel hogyan kell elbánni.
Korvin i endesen így telefonált Csernyitek:
— Jóska, most álküldiem hozzád egy embert, gsjdesz.
Másnap az illető, már ne.m ált, .holtteste a Duna melyén úszott.
Volt ínég egy terminus technikusuk a megölésre: Ez e ázó : „ángol". Vagyis: angolosan eltüntetni az illetőt. Akire ezt a jelszót sózták rá, vagy akit ezzel az utasítással küldtek el Csérnyhez : ,.Angolnára", azl agyonlőtték, v»gy agyonszúrták a parlament épületében .és es:i sötétségben bedobták a Dunál>«i. .............\'.............. ............
A proletárdiktatúra utolsó heteiben, amikor már mindenki nyíltan-zúgolódott a bolse viki uralom türhetetlensége ellen, a Szamuelly-irányzat kerekedé*- felül \' Kun Bélánál^ Hogy jobban rettegésben tartsák az elégedetlen tömegekel és a burzsoáziát, Szamuelly kívánságára Csernyi megint öná)lóítlp|tak. s a tiaramiavezér újra berendezkedett most már nem a Batthyány-palotában, amely a városnak nagyon is feltűnő helyén volt, hanem Budán a Mozdony-utca 40. számú épületében. Itt folytatták a tömeges gyilkosságokat.
A legtöbb agyonvort |embert a Margit-" hidrát dobt#c « vízbe, azért innen,-mert ez a híd » közepén megtörik s így egyik végéről se lehetett látni hogy mit müvelne.\'< a közepén.
Fetblvá.. Felhivatnak a volt Termelő-szdvbíSízetf - Kupont etkézdéjének hitelezői, hogy követeléseiket jelen l\'ejlvvas megjelenéséiül számított 3 napon belül alanti cimn-it annal is inkább jelentsek be, mert későbbi jelentkezések nem losznok figyelembe vehetők. Nagykanizsa, 1919. évi szeptember hó 12-én. Élk.ld* felszámoló bizottság, Stlgár-ut 7.
Eladó Budapesten • X-ik kerületben villamos megállótól 3 percnyire, egy négyizob«. oe.ládi modern Ml-okvllll, minden mellékhelyiséggel, teltífonnel együtt. A villa megegyezés esetén^osetleg pompás berendezéssel együtt október elején átvehető és beköltözhető. — Bővebbet szívességből nyújt Sarlós Nagykanizsa, Kazincy-utca 59.
HÍREK.
eieptemb.
12
Péntsk
NAP!An
A nap kél 5 óra 32 percnyugszik 6 óra 19 perc
A hold kél este 7 v>\'a 09 perckor, nviigsr.ik reggel 8 óra
20 páckor
kor, kor.
Tudvalevő,
hogy az antant elkövette velünk aiemben azt a perfidiát, hogy Nyugolmagyarország egy részét népszavazás nélkül ítélte oda Ausztriának. Az antant által annyiszor hangoztatott önrendelkezési lógnak eme csufoa fölrugását nem fogja eltűrni a nemzeti öntudatra ébredt magyar, Nyugotmagyarorazág derék német lakóssága nem akar Ausztria fejőstehene lenni, nem akar a magyar hazától elszakadni a eme elhatározásában fegyverrel áll mellette az egész nemzet. Ne gondolja az antant, se Ausztria, hogy ¡Károlyi Mihályék alias gyámoltalanságával áll szemben; ne gondolja, hogy még mindig Linder az ur, aki ofy gaz módon ugrasztotta azét a dicső magyar hadsereget. A magyar nemzet fölébredt abból a hipnotikus álomból, amelybe hamis Jelszávakon nyargaló kalandorok merítettékelszánt, vitéz hadsereg», gel rendelkezünk akaratunk végrehajtására, létünk védelmére. Slgray Antalnak, Nyugot-magyarország kilépő kormánybiztosának IsméreleS rendelete alapján a magyar Hadüt hős fial állnak szikrázó szemekkel a nyugoli haláron s ha kedve volna ott valakinek kalóz szándékkal tépni magyar földre, a sajál-felén tapaaztalná meg, hogy a magyar nemzet él és öklének acélos sujláaa halálos
— Megyegyülés- A megyei élet féléves szünetelese után most tartotta meg Zalamegye, törvényhatósági bizottsága első ülését, ünnepélyes formák közt, izzó hazafiasságu hangulatban. A közgyűlést Kojbenschlag Béla alispán nyitotta meg Hálatelt szívvel köszönte meg az isteni Gondviselés kegyelmét, hogy annyi önkény után visszatért az alkotmányos élét ;Erp\'aftnVálTá1 FférféíéTídy vBR"rőispMt és Csertán egykori alispánt, majd kimerítő- jelentésben adja meg az elmúlt félév szomorú kópét. Ismertette a megyei tisztikar hazafias, becsületes működését s hosszabb fejezetet\' szentelt Bódy Zoltán vármegyei főjegyzőnek, aki a rablóuralom elől elrejtette a* megyei milliós a\'^pokat, \'ugy, hogy va kommunisták, csupán 12,000 koronát tudtak megkaparintani maguknak. Ismertette az alsólendvai ellenforradalmat, melyben a megyei tisztviselők-nagy számban vettek részt. Ismertette a tisztogatás munkáját, a fölfüggesztéseket ós fegyelmi ügyeket. Bosnyák Géza volt főispán indítványozza, hogy a megye mélységes undorral béjyeg^zze meg Károlyi M\'hályék^haza-árulását s ezt a határozatot hozzájárulás vé gett küldjék meg a \'törvényhatóságoknak is. Bosnyák indítványát óriási lelkesedéssel fogadták el. Utána a népszerű Fangler Béla ismertette a lendvai ellenforradalom történetét » követeite, hogy a gabonát vegyék ki a Haditermény kezéből. Az indítványt nagy lelkesedéssel fogadta el a közgyűlés. Csobor polgármester a városok téli élelmezésének krízisére hivta föl a megyebizottság figye|mét és sürgette a városok élelmezésének biztosítását.
— Fontos tudnivalók a póttáróf. A
pécsi pósta és távírda igazgatóság kaposvári kirendeltségének ertesitése szerint a meg nem szállott magyar tei ületen levő postahivatalok kőzött a kereskedelemügyi miniszter a pósta-, távíró- ós távbeszélő forgalmat a következő feltételek aellett engedélyezte. 1. Nyílt levelezőlapok és csak nyitott levelek küldhetők ; ezeknél ajánlás is kiköthető. A zárt leveleket a postahivatalok nem továbbítják Hivatalok zárt leveleket is feladhatnak. 2. Csomagban levelei nem szabad elhelyesni. Ennek ellenőrzésére a postahivatalok a feladáskor a csomag felnyitását kívánhatják. 3. Postautalvány szelvényére a feladó nevén és lakásán kívül mást nem azabad írni. * A postatakarékpényztári, valamint a csekk be és kifizetés ujabb intézkedésig szünetel. 5. Magántáviratot csak sürgős és fontos ügyben lehet feladni. BzéM a táviratok tartalmát kincstári hivatalok székhelyén a postafőnök, postamesteri hivataloknál a községi elöljáróság eílenőrzi. A nagy anyaghiány miatt kívánatos, hogy a hivatalos táviratok is cjak sürgős esetben ós lehetőleg rövidebb szöveggel adassanak fel. ti. Távbeszélő forgalon a helyi viszonylatban nincs korlátozva; a távolsági forgalomban azonban csak sürgős magánbeszélgetések válthatók- háromszoros dij mellett. 7. A feladó nevét és pontos lakáscímét minden táviratra és minden postai küldeményre fel kell jegyezni, 8. A románok által megszállott területekre, tehát Budapestre is csak levelezőlapok és nyitott levelek kü d.-hetők, egyóbb postai küldemények nem
— Népgyűlés. Vasárnap a Deák-téren nagy alakuló- és képviselő jelölő\' népgyűlés tart az »Egyesült keresztény, nemzeti, szociális, kisgazda- és földmivespárt" a következő tárgysorozattal: 1 Megnyitó beszéd. Tartja dr. Szekeres Sétuf elnök 2. Politikai beszéd. Tartja dr. Hajdú Gyula. 3. Programmbeszéd. Tartja Ujváry Géza. 4. Politikai beszéd. Tartja Karlovics József. 5. Záróbeszéd. Tartja dr. Tamás János g
— Adomány. £<>c/e/v József helybeli vaskereskedő a szakértői vélemény fejében iöt szére kiutalt 100 koronát kiadóhivatalunk utján a rokkant -katonák javéra adományozta.
Varróleányok
jó üzeléssei felvétetnek
Báron Mici varrodájában
Sugár-ul 8. idős
Színház.
Heti mtíaori
Pénteken Szenvedély, dráma Szombaton János vitéz, daljáték Vasárnap d. u: A gyimesi vadvirág, népszínmű Vasárnap este János ViréZ,\' daljáték Hétfő . . Stambul tózsája, operatte Kedd Stambul rózsája, operette
Szerda Ocskay brigadéros, sZinmű
Csütörtök Hejehuja báró (u| szereposzlás) Péntek Csökpirulák (csak felnőtteknek)
Szombat Nemtudomka, operette.
" János vitéz. Kacsóh Pongrác diadalmas operettjét, a János vitéztt oleveniti fel szombaton este a színtársulat. Az előadásnak különös érdekességet kölcsönöz az a körülmény, hogy a\'címszerepét Falussy István, a kitűnő baritonista fogja énekelni, aki ebben a
4.
ZALA
1810. szeptember 12.
szerepében nemcsak a yislcke/j, hanem a fővárosban is egyik legnagyobb foledhetelcp si-. kerét aratta, lluskát: Ballay Mangi fogja játszani! mig Bagó trombitás szerepében Galgócy Lajos a széphangu tenorista fog bemutatkozni. jVíisárnap este is „János vitéz" ur.alja a műsort.
• A gylmesl vadvirág - flélulán. Vasárnap délután leszállított helyárakkal Géczi István örökbecsű énekes népszínműve: A gyí-nusi vadvirág kerül szinre, a főszerepekben : Vida Ilus és Falussy Istvánnal,
Nagykanizsai rendőrkapitányságtól. 7121/919. 1004.
Tárgy: Katonai fegyverek beszolgáltatása.
Hirdetmény.
A zalaVárniegyei kat. parság 132/hdm. 91\'.) szu. i parancsa alapján elrendelem, hogy mindazok, akiknek birtokában jogcim nélkül katonai fegyver van, azt f. évi szeptember hó 12. déli 12 óráig hivatalomhoz elismervény ellenében szolgaitassa be. Minden fenti határidőig beszolgáltatott fegyverért n kat. állomás parancsnokság a beszulgáltatónak ICÓ azaz egyszáz koronát fizet.
Mindazok, akiknél a beszolgáitatási ha» táridőn tul katonai fegyver fog találtatni, mint megbizhatatlanok a zalaegerszegi fogolytáborba lesznek internálva. ........
Nagykanizsa, iéj9, szeptember i.
Deák Péter s. k.
■ • , • i«nd<5i főkapitány.
Több kerékpái eladó. Bővebbet Kistalüdi-utca Ii9. szám alatt/
IntellIxenN uémet klsankzony
ajánlkozik gyermekek vagy magányos nő mellé uri családhoz. Ruha- és fehérnemű-varrás, valamint jobb házimunkánál segédke • zik. Levelek „Német leány" jelige alatt <? lap kiadóhivatalába kéretnek. 1892

^in ü ni ■ ^¡¡nt «\' y 1 --1
\\/ll A rt "»dfl»«\'!«\'!"»"
V1 U A VJ Suniisiiinm, TelelMi7<. II. ***** \' \'
Ostttttrtök, pintek. Szept. II. 12-án-
Az élet2-\'
vándorai
* . ,, f> /bü Cirkus-drama 1 telv.
Előadások kezdete este 7 és 9 árakor 1
Jegyek d u. 3 órától ülőre válthatók.
¡IRANIA mozgákép-patnta
UllAlU/1 Uo«flüuyt-«. 4. Telelőn 258
aoaflonyt-«
Csütörtök, péntek. Ssept. 11. ós 12 én
Nordisk Film Comp. remeke
Prűbaházasság
- vigjáték. 4 felvonásban, Köszerepban Mia May és Albert Paulay.
Gyönyörű szép kiállítás. Kitűnő fotographia.
Előadások köznapokon 8 és 9 órakor Vasár- ás ünnepnapokon 3 5, 7 és 9 órakor.
Finomabb német szobalány kerestetik háromtagú családhoz jó fizetéssel, jó bánásmód melleU. a kia4
Hitdeimény.
A lakásügyek szabályozásiról " szÁló 4288/1910. M. lí. az rendelet h v. Inka} hivatalban a hivatalos órák . (d- o. •jg) betekinthető. \'
Főbb rendö\'k*»2és»i :
,.. A ) W < . VMgyib 1919.
évi augusztus hó I. napjától kezdve ismét a régi (1919. március 21. előtti) bór ftzctorrdíV A bért magasabb összegben felemelni, vagy megszabni nem lehet annál az összegnél, amely az illető .helyibég után 1919 március hónapban kikötve volt
Részletesén\' szabályózza a réndeiet a felmondást,\' - valamint ;1T-\'Také\'zöt^W-\'ögyétv helyiségek hatósági igénybevétele, körüli eljárást. , "
Útbaigazítást kaphat mindenki a lakáshivatalban.
Nagykanizsán, Í9Í9, évi szept. hó 11 én.
A városi tanács.
Budapest közvetlen környékén, Erzsébetfalván, a főutcíiban
egy villaszerű épület
5 szoba, nagy veranda, összes mellékhelyiséggel. Továbbá egy különálló ház, amelyben egy jóljövedelmező ípniái; lett űzve az m tulajdonos betanításával eladó és rövid időn belül átvehető — Bővebbet a kiadóban,.. ...........~ »«i
Tisztelettel értesítjük a m. t. közönséget, högy .fűszer-, csemege- és éíel-mlszer-ilzVtilnket megnyitottuk, hol minden nap friss tejtermékek és hideg felváifotl^lí kaphatók. — Kérjük szíves pártfogásukat Tisztelettel
forqAcs és thufiy
: ;; ■:j.v Sugár-utéS"li«kócl-at sarok
ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA


Czleti könyvoyár, könyvkötészet ÉS9 papirárnkészités. Mindennemű nyomtatványt a leqlziése-sebb kivitelben készít és leqpontosah ban szállít.
•¿y ii¿a siv t- rni,

Nyomatott: a .Zala" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál
-n ILWI. ««folyam. N
t 1818. Szeptember IS. Szombat.
209. tót«.
utmotMí tatlatéUntii:
NAGYKANIZSA,
Sugár-ul 4.
Zala Nyomdavállalat
F4-UI5. «».
Megjelenik hitfö kivételével mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssel :
egy hóra 25 kor.
Egyet szint ár«: I korona
gl,ri<e*Ti«.f.l í. kl.dMtv.1.11 te. V- N,omd.l t.l.ton 11».
......F5Íl.rt<MÍ(í": \'
TÓTH ZOLTÁN
rAmmikaiár. é l.ptulajdunost CSILLA« JKXÖ
Hirdetések«!, nyllt.trret í- maj;áB kfizlcmÍTtyrket díjszabás izprlnt vei. m---r fut 4 kiadóhivatal. .. -■
Zalavármegyei katonai parancsnokság.
33/m. ü.
Fegyver, felszerelés és ruházatban oly égető szükség van, hogy a következd parancs legrövidebb Időn belüli teljesítését mlndenklkbteleiságévé teszem. A polgárőrségek osekls annyi fegyvert tartanak meg, • mennyi a napi szolgálatban állók reizérs okvetlenül szükséges. Mindéi ezen felüli fegyver, úgyszintén a< összes más felszerelés (derékeilj, patrontáika, slb.) s zalaegerszegi, vagy a nagykanizsai aiiomas-par.nosnökságn.k azonnal beszolgélte tandó. A katonai ruházat beszolgáltatása a legszlgorubbsn foganatosítandó. Figyelmeztetendő a lekösság, hogy osskls szok tarthatnak meg maguknál katonai kincstári eredetű ruhát, kiknek más ruhájuk tgyílte-Ián nlnosen. Köpenyegek okvetlen mind beazolgáltetendók. Aiok, kik jogtalanul katonai ruhát elrejtenek, mtht á haza jótéte ellen vét« megbizhatatlinok a zalaegerszegi fogolytáborba Internáltetandók. beszolgáltatott ruhák, amennyiben nem szükségesek • helyi katonai alakulatok felszerelésére, ugy átok a zalaegerszegi, vagy a nagykanizsai katonai állomás parancsnokságoknak szolgáltatandók be, E paranoi foganatosítását a legszlgorub\' bin ellenőrizzék a kitonal állomásparanc»-nokságjok.
Wilaoti visszajön Európába.!
Bukarest, szép!. 12. Az Örient jelenti Wilson elnök — saját kijelontése szerint -mintegy -három-hét múlva Európábalvlsjzatér, hogy siettesse \' a békekonferencia munkáját. Az elnök elhatározásának egyik logfontosabb Oka az, hogy a dunai és a balkáni problémára r.ezve nézetelterések merüllek fel.
A legfőbb tanáss Ülése.
Lyon, szept. 12. A szövetséges főtanács, amely három napi szünet után, hétfőn gyűlt össze, újra megkezdte ülései sorozatát. Az ülést délután tartották a külügyminisztérium-"en és Clemenceau, helyét PiíjlMWI külügyminiszter foglalta el. A főtanács a budapesti helyzet megvizsgálásával foglalkozott. A te-scheni bizottság szintén ülésezel! hétfőn délután s a jelenleg a lengyei kormányt nyug-latfthitő sitrájkhelyteftel ■foglalkozott.\'
Bevándorlási tilalom Amerikában.
Lyon, azeptember 12. Az amerikai kamarának legutolsó ülésen törvényjavaslatot terjesztettek be, mely szerint Amerikába a bevándorlás két évre meg van tiltva. Csakis
azokat fogadják be, akik az amerikai állampolgárságot felveszik. Kiulasiiják mindazokat is akik a háború folyamán visszavontak az amerikai állampolgárság iránt beadott kérvényüket.
Hyngatmagyarorszáü átcsatolásáról csak késő ősszel lehet szó.
Az osztrák parlamentben a határvidéket képviselő Schoisswohl követ Nyugatmagyar-ország odaítélésére vonatkozolág a következőket jeJenM^ ki : Nyugatmagyarországot a békeszerződésben Nénietausztrián\'ak ité-ték oda, dé ezrét még Mfcgv aroirszág n\'éflV-a mi b/rtokunk, mert az antantnak először abba helyzetbe kell kerülni, hogy N\'émetmagyar-ország felett rendelkezhessek. Ez azonban. \' csak. akkor, történhetik meg, ha egy, antantnek tetsző kormaoy jun, mellyel tárgyalásba bocsátkozhatnék, Nyugatmagyarországnak Német .usztrrához való csatolásáról tehát igy a leghamarább - késő oaszel lehet e<so.-
Elkészült a magyar békeszerződés.
Bécs, qwptembe- 12. A Nettyork Herald jelenti: A Magyarországgal való békeszerződés készen van. A , szerződest altkor fogjak átnyújtani, ha Magyarországon vegle-ges kormány alakul.
Nem soroznak Nyugat-« ------- magyarországi.
Szombathely, szeptember 12. GrofSigr.y kormánybiztos a ,Neu KreiO Presse" szept. \'«•¡ki Mámaban közölt ..Mm vonatkozólag a Következüket közli: Helytelen azahír, misze tint Nyugatmftgyaror5zágon a 10—35 évfo lyamokat kényszerrel besoroznák és hogy nálam az egyes jegyzíségek ilynemű intézke-Jesek megbeszélésé végett egybogyültek volna. Ilyen parancsot csakis az illelékes miniszter adhat, a meglevő csapatok csüpán önként jelentkezőkből egészíttetnek ki. .
Royalista mozgalmak Portu-
gáliában
Párls, szept. 12. I.iszabonból jelentik, hogy Antónia Almeida elnökké választásával a royalista mosgaJmA egyáltalán.,!)«« Sítalík meg. Az uj elnök népszerűsége cíak ittérsé-kelie a mozgalmadat. A" szocialisták erősen támogatják az uj elnököt, ugy hogy általános a meggyőződés, hogy sikerülni fog rövid időn belül a royalista pert üzelmeit lehetetlenné tenni:- \' "-"\'*■ \'• : —
A román censura tegnap sem engedélyezett teleion beszélgetést lapunk és i miniszterelnökség sajtóosztálya kflzítt. Ismeretlen okból tegnap távirati értesítéseink Is elmiradtak.
Hirak az elhőditotl területekről
Hogy élnek a románok Aradon.
Rózsaszínű, kék ós barna papírra nyomott újságokat kaptunk ma Aradról, amelyet tudvalevőleg az antant, fiomániinak iiéit s amely már román impérium alatt is ól. Ez a színtobzódás azt mutatja, hogy Románia sem áll jól papiros dolgában. A románok az ösz-szes magyar lapok megjelenését engedélyezték, természetesen ccnsura mellett. Itt közlünk néhány szemelvényt, .az. ftnuli JefQÜko], bete-•kiniéaúl arra, mikén! .el;.egy na^jjiatyar yáís ros idegen uralom alatt:
Az aradi protestáns egyhazak-vezetői a mult hetekben aztal\' a kérelemmel fordultak Marsieu Justiu dr. közvetítésével a nagysze-, beni kormányzótanácshoz, hogy protestáns főreáíiskolát allithasqanak fel Aradon A közoktatási ügyosztály hétfőn táviratilag értesítette
az egyhazakat,. hogy kiküldaiteik-ázardán je-
leljenek meg Szebenben, ahol a közoktatásügyi allamtitkár személyeden kiváii Urgyalá-sokat folytatni a reáliskola felallitasa ügyében. Az államtitkár Friot Lajos lelkésznek, a küldöttség vezetőjének kijelentett*?, hogy,\' a kérelem már tárgytalan, mert a kormányzótanács a közel jövőben állami főreáliskolát állit fel Aradon. Ebben az intézetben a tanítási nyelv az első osztály kivőtelévol. magyar, lesz, dő "ha á"z" intézet ^IsÖ osztályában nagyobb szómmal iratkoznak be magyarajku növendékek, mint románok, akkor az első osztályban ¡¿.magyar lesz a í&oUás^n^ply. jVlitu} a nyojc osztályban termeszetesen kötelező lesz a romén nyelvtanulása AZ államtitkár kijelentette, hogy a kormányzótanács már pl is fogadta a közoktatási ügyosztály ilyen értelmű javasla-. tát és igy az intézet felállítása a legrövidebb időn belül meg fog történni.
Amiótd a változott viszonyok folytán a jogi pálya sem babért, sem megélhotést nem kinál hívőinek, a jogászok nagy része más pályára irányítja figyelmét. Különösen az ifjabb jogásznemzedék látja be, hogy a jogi pálya ma már nem biztosit megélhetést, ellenben az ipari és kereskedelmi életpályán bőséges alkalom kinálkozik mindenféle keresetre. Az aradi jogásziíjait egy tekintélyes Vésze közvetítő kereskedelemmel keresi meg: kenyerét; ezek élelmességen is túltett az a három. .ifjú. akik egy cipőgyár alapításának tervével foglalkoznak. Három aradi jogászgyerek, akik már eddig is .egy cip.Oket árusitő üzletben fejtened ki kereskedelmi tevékenységet, idegén töltő\'áégítségé • vei, kisebb arányú cipőgyárat létesítenek Aradon, amely egyelőre ^sak kevés számú munkással meg is\'kezdi üzemét. Az ifjú vállalkozóknak az a torvük, hogy gyárukat aridéle folyamán fokt ól fokra kiterjesztik és egy hatal-
¿Al A
1919. szeptember 13. „
mas iparvállalatban fogják a jövőben istnere< telkei gyümölcsöztetni.
Évekkel ezelőtt feltűnt Aradon egy művészi tehetségű ifjú, Kalmár Gyula, aki mint énekes több izben szerepelt a közönség olőtt. Ekkor Kalmár Gyula még nagy művészi karrier előtt állott, sokat tanult és rövid időn belül több oklevelet szerzőit meg magának. A nagy karriernek azonban a háború útját vágta. Kalmár Gyula állami kinevezést járt ki magának, hogy ez által a katonai szolgálat alól szabaduljon, a miniszter annak idején ki is nevezte őt Aradra kántortanítónak. Majd kiköltözött - -vidékre a itt meg- is^rtősült: A"fölfaiWtötft "kitörése után, a megváltozott körülmények következtében Kalmár elvesztette á\'lását és nagy nyomorba jutott. A nagytehetségű fiatalambort nem támogatta senki s igy\' történt meg az, hogy Mikszáth Kálmánnak, a hires magya^, irónak unokaöcscse, az *radi vasúti állomásnál hordári állásért folyamodott. Jószivü emberek támogatásával az ogykori Operaénekes és több képesítés birtokosa, mint 12-es számú hordár futkároz mosf az aradi állomás pofon-\' ján s keresi a maga és családja számára a kenyeret.
A napokban érkezett meg Aradra a nagyszebeni kormányzótanáss rendeleto. amely az idegenek kiutasitaaára vonal.kosik; A po\'gár« mesteri Hivatal rövidesen közhírré teszi a rendeletet; amely szerint minden nem aradi illetőségű egyénnek, aki 1914. augusztus ,óta telepedett meg Aradon, jelentkeznie kell a rendőrségen. A jelentkezés után megvizsgálják mindenkinek itt tartózkodási jogcímét és azokban az esőtekben, amikor jogosultnak látják, megadják a tartózkodási engedélyt. Minden niás\' esetben kiutasító Végzést adnak ki, amelynek rövid határidőn belül eleget kell tennie a ki-utasitottnak. Munka\'ársunk kérdést intézett a rendelet végrehajtásra nézve Mar^eu Jusiin dr. hoz, aki a következőket mondotta:
— Csak annyit mondhatok, hogy a ren- , deletet a legszigorúbban fogjuk végrehajtani. Minden meljóktekintet fólretételével nyárjuk érvényesiteni a rendelet céljait, hogy végre tűrhető lakásviszonyokat teremtsünk Aradon és eltávolítsuk azt a nocn kívánatos elemot, amely csak terhére van az aradi polgárságnak. — Nemrégen felhívást bocsajtottunk ki, án>eiybeh azokat tilvtük fef jélehlkezésré, akíft 1918. november 1. óta kiillö. ködtek- be Aradra Ennek a felhívásnak nem volt hatása. Moar 19(4. évig visszamenőiig hiyjyk (el.9 jelentkezésre azokat, akiknek nincs jogcímük Aradon tartózkodni. Hopy most hányan fognak jelentkezni, nem tudom, de kijelentőm, hogy a rendelkezésre álló összes erőkkel fel fogjuk kutatni azokat, akik nem akarnak elo-got tenni a felhívásnak. Azoknak, akik nem_ akarnak román állampolgárok ¡enni, szintén ei kell hagy ni ok Aradot, de 90 napi itt tartózkodási engedélyt kapnak, amelyet Indokolt esetben meghosazabbitunk.
Az\' aradi piacra legközelebb nagymennyiségű textiláru, főleg váaaonnemü ós cérpa-anyag érkezik. Ezek az áruk már.hetok óta Konstanzában tárolnak ós csak azért nem jutottak eddig a fogyasztási piacokra, mert nagy vaggonhiány van Miután a közel napokban h teherfotgalótti, különösön a siolriokl híd helyreállítása után, az egész vonalon meg fog indulni, mód lesz arra is, hogy ezeket az arukat Aradra elhozzák. A közet Jövőben érkező áruküldemény után nem iesz vám, mert hisz nem vámkUlföldről ¡ön az áru
Aradra s tern\\észetc3cn maga ez, a . tény is lényegesen olcsóbbá fogja tenni az árut és igy kilátás van rá, hogy a fehér textilcikkekben, az egészéges verseny következtében, esés áll majd be. v Konstanzában egyébbként gyarmat- és fűszeráru is van beraktározva, sok kávé, rizs és cykof. A cukornak a Jtikö? tőben 4—5 lei, a kávénak 10 lei az ára s igy a fuvarozási költségek hozzászámifásával, még mindig igen előnyös áron fog Aradra jutni, ha megfelelő forgalmi eszközök állnak majd rendelkezésre..
Babescu Gyula, a nagyszebeni kormányzótanács " ftözrendószeti ügyosztályának vezetője Aradon, tartózkodik ós az aradi rendőrség államosításával foglalkozik. Babescu Gyula, a . következőket mondotta hiogbiza-tásárdl:
- Aradon tartózkodásom pár napig tart, amig elkészülnek azok a statisztikai adatok, amikre nekem szükségem van. Ugyanis pontos \'statisztika: adatokat kértem be a rend őrség létszámáról, ;i beosztásokról és a hivatalok fels ereléseiről. Ahogy ezek a statisztikai adatok elkészülnek, azonnal lemegyek Nagyszebenbe, ahol tárgyalni fogok az államosítás kérdéséről. Ugy Arad. mint Nagyvárad államositása néhány héten belül meg fog történni Ahogy mi tervezzük, a \' váTOíók székhelyein less egy rendőrprefektus, ami kÖjülbelül olyan jogokkal lesz felruházna, nfint egy főispán. Éhhez a rendőrprefektushoz egy körzet fog tartozni, az ő rendelke zése alá kerülnek az illető kerületekben levő községek és kisebb, városok rendőrségei. — Ahogy Nagyszebenből visszatérők meg fog történni a rendőrség átvétele és addig minden ugy marad, ahogyan most van.-
Még a magyar forradalmi kormány rendelte el a takarékpénztárak safejoinek e\'fog-lalósát. Ez a rendelkezés akkor természetesen érintette Aradot Is. Közben az imperiumot a románok vették át s Igy a Safók tulajdonosai azt kérték a nagyszebeni kormányzótanácstól, hogy a bankokban bérelt rekeszeikben elhelyezőit letétek nekik visszadassanak. A nagyszebeni . kormányzótanács nem xárkósott el a kérelem elől, csupán azt kötötte kj, hogy az aranypénzeket az adóhivatalok beválthassák. A safétulajdonosokra pedig értékeik arányában* adót fognak kivetni."-""\'\'\':v 1 " •
Vajtüanu hadügyminiszter ttóp C, István erdélyi. miniszteFrel. ma délelőtt Aradra jött. Fogadásukra a pályaudvaron megjelent a katonai paíahssnokság ós Marsieu Justin dr. prefektus.
Fogarasrol jelentik,: Ferdinánd király a királyi hercegnővel együtt SinajAból ideérkezett és itt hosszabb ideig tartózkodott
Soroztak a szerbek a Bánságban.
Csak a fiatalabb koroutilyokat hívják be
Temesvárról jelentik: Hivatalos helyről közlik, hogy szeptember hónap folyamán sorozások lesznek. A lakosság ntegnyug-tatasara azonban közlik azt Is, hogy a sorozásra nem azéri van szükség, mintha ujabb háború réme fenyegetne. Nem il lesz ál\'alá-nos sorozás, csupán a tlatalabb korosztá lyukból fognak néhány évfolyamot soieini, meg pedig azért, hogy a még katonai szolgálatot teljesí ti öregebb évfolyamok hamarosan hazamehessenek és otthon újból nekiláthassanak foglalkozásuknak és családjuknak éljenek A sorozásra vonatkozó hirdetmények a legközelebb fognak megjelenni.
HÍREK.
szeptemb.
13
Szombat
NáPTliB
A nap kéi 5 ó:t. 33 koi nyugszik 6 ó s 17 perc kor
.....^ A hold kél este 7"V <4
pe\'Ckor, nyugszik reggel 9 ir.
38 perokni
Leírhatatlan
lelkesedéssel ünnepelte Kaposvár városa és Soinogyvármegyé közönsége a folyó hó 8-án odaérkező Horthy Miklós allenuerna-gyol, a magyar nemzeti hadsereg fővezérét. Dé\'előtl IV órakor érkezettbe Siófokról sin-, .tinón a lővezér a kaposvári pályaudvarra, hol a helyőrség tisztikara, élén Bernátsky Kornél tábornok éa Kovács Antal alezredes fogadták .a fővezéri A katonai zenekor d Hymniisszal üdvözölte a legmagasabb katonai porattesnokot, azután a polgári hatóságok kUlaö:laége (észéről Tdhlán Andor allspán-helyettes az- egész vármegye nevében blzlo-slloltd odaadó támogatásukról. Horthy fővezér egysterü szép szavakban mondott köszönetei a fogadtatásért és lömör vonásokban \'doinborltoita ki a szervezendő magyar nftmzell hadsereg nehéz, de kötelességszerű feladatát a törvényes logrend helyreállllásd körW A fogadtatás után o fővezér a vármegye kocsiján a Honvédlérre haitatolt. A\' Honvédtéren felállítva várakozott a helyőr.«ét> és mintegy tlze,.er főnyi, minden rendű és rangú érdeklődő közönség. A fővezér kocsijáról leszállva, végighaladt n tisztelgő katonák arcéle előtt, azután a tisztek kíséretében tábori misét hallgatóit A mise végeztével Német hitszónok hazalles, Magyar érzéstől Izzó beszédei ntondoll és \'elhívta a "katonaságot a szent eskü letevésére és\' hűséges megtartására. Dörgő, érces hangon zúgott minden alakról az eskü szava, mely után Horthy lővezér keresetlen szavakban fellelie ki a nemzet! hadsereg feladatát és rokofl-pzenves beszédével meggyőzte az egész hallgatóságot orról, hogy ebben a hadseregben szolgálni büszkeség, Ilyen katonának lenni kitüntetés és hogy ebből a lindsgreg-bfil minden káros elemet éltáVolllohl Onnia gunk Iránti kötelesség. -- A fővezér még a délutáni órákban visszautazott székhelyérc Siófokra, honnan a közeli napokban <> Dunámul flsázes többi helyőrségeit is meg fogla látogatni.
— A miniszterelnök Nagy kani zsá .
Friedrich István miniszterelnök vasárnap reggel 8 óra tájon Budapostról Nagykanizsái. érkezik, ahol néhány órát fog tölteni. Iis alkalomból a városháza tanácstermében kúl döttségeket fogad, a amennyiben ideje engedi, a városháza erkélyéről beszélni fog. Kiaote-tében lesznek: Sigray, Nyugatmagyarorazág kormánybiztosa és Kolbensclilag alispán
— lljabb zslrlzillltminy Budapestnek A bécsi lapok nyomán az a hír terjedt el, hogy az antant hatalmasságok Magyarországot ismét szigorú blokád alá helyezték s megtagadták tőle a további élehniszer-szállitmv nyokat. Ennek a hírnek örvendetes cáfolata robogott be tegnapelőtt a nagykanizsai vasúti állomásra annak a vonatnak képében, amely Ujabb amerikai zsirszállitmányt hozott a magyar fóváros lakossága részere A vonat néhá\'iy óra hosazat vesztegelt az állomáson.
IV\'lft. szeptember 13
ZALA
Ezt az időt a harisnyás, rövidnadrágos, meztelen térdű angol katonák, akik a szállítmányt kisérték, arra használták föl, hogy megtekintsék, a yárost. A szokatlan öltözetű angol katonák élénk föftűnést keltettek a
. kanizsai utcákon.
— Hogy élt József főherceg a kommunizmus alatt ? A Corriera della Sera egy interojut kőzöl, amelyet a lap tudósítója József főherceggel folytatott. A főherceg elsősorban élesen tiltakozott azon vád ellen, hogy qeki monarchisztikus szándékai volnának, azután elmesélte, miként élt a kommunizmus alatt. Állandóan letartóztatástól kellett félnie. Családjával, együtt faluról-falura vándorol\', mig végül -egészségi állapota arra kény szeritette, hogy alcsuthi kastélyában\' állapodjék meg A bolsevikiek több izben viziteltek kastélyában, ahonnan különböző dolgokat vittek el, az ő személyét azonban megkímélték. Fiait ós leáf-yát azonban aira kénysze-ritotték, hogy napszámért mezei munkát vé-gezzehek.\'^" főherceg az interojut azzal\' fejezte\' be, hogy trónra nem aspirál.
— KI lenne a legszebb mozlszlnésznó Nagykanizsán? A Kanizsai Színpad e heti száma szenzációs tartalommal jelenik meg vasárnap reggel. Külön érdekessége a lapnak, hogy 3500 korőháv pályázatot hirdet: Ki lenne «legszebb moziszinésznő N agy kámzsán ? Az első d\'j nyertese egy gyönyörű ékszergarni-turát kap, mely már vasárnap megtekinthető Schnilzer Géza ékszerész kirakatában. Érdekfeszítő víg,riportot- közöl a láp egy. színész-társaság izgalmas éjszakai*kalandjairól a szentgyörgyvári hegyen a következő címmel: Mi
.történt: a. szentgyörgy vári szőllőben ? Kisértétek a pincékben A lap rendkívül gazdag, tartalmából a kivetkező cikkeket kell kiemelnünk i Békebeli jóked a katholikus legényegylet kabaréján! -- Munkatársunk kritikát ír. (Leleplezések a szerkesztőségből.) — A „Szenvedély" szenzációs előadásáról. — Friss, hideg a szöveges műsor (vidám riport egy szinielőadásról.) Szinészícjok .stb. Az iU :.felsoroltakon kívül nagy csomó - kedv«», vidám, ötletes és kacagtató apróság tarkítja a kitűnően szerkesztett hetilapot, amely uj szint és frrss elevenséget hozott a kanizsai sajtóba.
— Kisgazda küldöttség Horthy fővezérnél. Horthy fővezérnél megjelent a nagyatádi Szabó István volt miniszter vezetése .alatt állő országos\' kisgazdapártnak somogyi megyei küldöttsége, amely biztosította a fővezért a kisgazdák megértő támogatásáról, de egyszersmind azt kérte, hogy a munkáshiányra és nagy dolog időre tekintetlel a mezőgazdaságban nélkülözhetetlen besorozottak bizonyos csoportonkinti leváltással, illetve szabadságolással hivassanak be katonai- szolgálatra. fővezér örömmel fogadia a kérgeskezü kisgazdákat, lelkes szavakban vázolta előttük a helyzetet, felhívta figyelmüket arra, hogy most az 6 kezUkba várt lőtéve a\' nemzet ujjáutko-tásának munkája, ezért van szükség az ő szolgálataikra, a kérés méltánylandó voltára tekintettel megigérté, hogy a lehetőségig gondja lesz, hogy a kisgazdák előterjesztett kérései teljesítve legyenek.
— Vasmegye és az antant Szombathelyről jelentik : Az alispán a vármegyei közigazgatási bizottság mai ülésén bejelentette, hogy a vármegyének a hazafias vendek ál\'-al lakott vidéke már másodszor került jugoszláv
megszállás alá. Hír szerint a jugoszlávok parancsot kaptak, hogy vonuljanak vissza-a
Mura mögé, azonban egyelőre ezt nem lehet remélni.- Megemlékezik arról, hogy az antant népszavazás nélkül Ausztriának Ítélt oda vármegyei területeket. A legközelebbi közfyülésen tiltakozó javaslatot fog előterjeszteni, hogy a .törvényhatóság tiltakozzék az elszakítás ellen, ami az önrendelkezési jog lábbaltiprásávál egyenlő. Ha ez megtörténnék, az esetre a vármegye megmaradó területe a léjgszígorubb bojkottot jelenti be Német-Ausztriával szemben és erre a. harcra felhívja a társ-törvény-hatóságokat
— A sorozásról. Az U/\'-Somogy-ban olvassuk az alábbi érdekes hirt: Városunkban a most folyó sorozásokkal kapcsolatban a leg-külömbozőbb.. téves,, -hazug és tendenciózus hírek keringenek, melyek alkalmasak arra, hogy a lakosság körében indokolatlan nyugtalanságot keltsenek. A legilletékesebb forrás, a katonai parancsnokság erre nézve nsgy vonásokban a kővetkezőképpen nyilatkozott: A sorozásnak az a célja, hogy a hadvezetőség tájékozva legyen atfelől, hogy mennyi kiképzett ós poliiikailag is megbízható ember áll szükség esetén rendelkezésre. A magyar nemzeti hadseregei sürgősen meg kell szervezni, hogy békekötés utáa ft megszálló csapotok által kiürítendő terüloteken az államrend fenntartására eiegendő fegyveres erő álljon a magyar kormány rondélkezésére. Minthogy pedig a sorozás sZémpöntjából jelenleg csak a Dunántúl égy része áll a katonai parancsnokság rendelkezésére, aaért szükséges tehát, tii korosztálynak, ezen célból vájó sorozása-. KZeri a sorozáson azonban nemcsak fizikai alkalmasság, hanem politikai megbízhatóság szempontjából is osztályozva lesznejt az emberek, , elsősorban tehát a népnek azon rétegei jönnek . tekintetbe, melyeknek érdeke az állami rend. fenntartása. Az alkalmasnak talált emberek azonban egyelőre nem lesznek katonai szolgálatra benntartva, hanem azonnal szabadságolják őket, azzal a kötelezettséggel, hogy behívás esetén 24 órán belül fegyveres szolgálatra bevonulni tajtoznuk, ........ — A Világ nagymozgObpn szombat é?
vasárnap keriil bemutatóra A rabbilincs, egy szabadsághős törteneífc cimü 4 felvonásos nagy orosz drama. E szenzációs film főszerepeit a leghirnevesebb művészek játszák. ^ \' Ho\' íénrie a határ Nyűgatmagyarör-szágon. Az antant megszabta Ösztrákhatár Nyugatmagyarországon bécsi lapok közlése szerint a következő vonalon megy. keresztül: Szentgotthárdtól délnyugatra lépi át a határt ez a vonal, ahonnan északkeleti Irányban . Szentgotthárdtól körülbelül 6 kilométerre keletre levő 853 magaslati pontnak tar.t a Radkers-burg-—szentgotthárdi országúttól nyugatra Nagyfalva, Németlak, Rábakereszturtól keletre. — Innen általánosságban északkeleti irányú a 234 magaslati pont\'g, körülbelül 7 kilométerre Pinkamindszenttől északkeletre, pontos megállapítása a halszinen történik, a 322 ponton át~ Zsámánd; -Xémetbükkös, Karácsfától délre, Nagysároslak é.* Pinkamindszent között halad. Innen északra az Írottkőn (883 m) megy át, a helyszínen megállapítandó vonal a 241, 2G0, 273 pontokon keresztül Nagynarda és Rohoncró! keletre, Dozmat ós Bucsingtól nyugatra lesz az Irottkőig. —f Azután megint\' északkeletre lordul a 2Ö5-ÖS pentig^északkeletre Liebing, Olmód ós Locsmándtól és északnyugatra Kőszegtől a Kőszeg—-Salamonfa utón fut tovább. — Innen megint északi irányú, Nikitsch és Zinkéndörfíól koletr\'e, KÖveád, Né-metperesztegtől nyugatra halad a Fertő tónak
Holling és Hidegszeg között választandó pontjáig. Azután keresztézl a Fertőt délre a 117-el jelzett szigettől s tart a Sankt Johanntól 8 kilométerre délkeletre levő 115 magaslati pontnak, úgyhogy a Mexikó állomástól északkeletre haladó vicinális magyar területen marad. Innen tovább a Csorna—Karlburg vasutvonalat magyar területen hagyva ószakfelé tart Anto-níenhoftól nyugatra választandó pontig, ahol a magyar, osztrák és csehszlovák határ találkozik. \' \' "
.v.tw- .Szombat és vasárnap kerül -bemutatóra az Urániában a Nordisk-filmgyár remeke: A becstelen, színmű 3 felvonásban. A főszerepben Waldemár Psylandei. Ezenkívül remek kisérő műsor. .... .. , ..................... .
Varróleányok
ló fizetéssel felvétetnek
Báron Micl varrodájában
Sugár-ul 8. 1908
Színház.
^etl íiiítNori
Szombaton -János, vitéz,-daljáték-\'•*• ■ • V\'asarnap d u. A gyimesi vadvirág, népszínmű Vasárnap este János vitéz, daljáték Hétfő Szér)ved$ly, dráti)#
Kedd Stambul rózsája, operette
Szerda Stambul rózsája, operette
Csütörtök Ocskay brigadéros, színmű
Péntek ........Csókpirűlák (csak felnőtteknek)
Szombat Ncmtudomka, operette.
" Szenvedély. Archübasew világhírű, hatalmas drámájának, a Szenvedé/y-nek tegnapelőtti s tegnapi előadását zsúfolt haz élvezte végig. A közönség a leg\'eszültebb érdeklődéssel kisérte^minefvégig a klváTó ^IőadáSt;" mégértette a darabot, megértette Archubasewet s azt a légkört, ahonnan ő a darab, eszméjet merítette. Az ő vad, szinte állati szenvedélyes-séggel telített alakjai, ha nekünk idegenek is egy kissé, de élnek, élnek valahol az orosz puszták hósivatagjai közt .s élnek minden bizonnyal az orós\'z irodalom nem egy remekében. Ezt keltett mogórtenia a közönségnek s mint az előadás eriási sikere igazolja, — meg is értette. A siker oroszlánrésze ismét Poár Miklósnak jutott, aki Vjereszov nagyon nehéz szerepében megköreliteua a tökéletest. To/t pa Irma Zina, Lányi i-ulu Laríssza és Nagy Ilonka. Ninácska szerepében *ok tapsot kaptak, Pöf~ dessy Sándor gyönyörű orgánumát remélhetőleg még nagyobb szerepeiben is meg fogjuk csodálhatni; Nagyon jó völt Szuvorln szerepében Borowszky Oszkár.
Nyilt-tér.
Hazudik a Zalai Közlöny midőn azt állítja tegnapi számában, hogy én Sneff Józsefnek megígértem, . hogy ..»pár- nap mülvá-teszek valamint az Ön kiszabadítása érdekében I"
Én Sneffet ügyészi engedélylyel meglátogattam egy lakásügy miatt, mely alkalommal panaszkodott, hogy 0 tagból álló csa- • ládja nagy nyomorban van ea,hogy 6 nem vou kommunista sőt a kommün őt két izben is halállal fenyegette I — En családjának támogatását emberbaráti szempontból kilátásba helyettem.
Doupona ur rosszmájú támadását vissza verethetem tegnapi ebéd előtti telefonbeazel • getésünkre, mely alkalommal Doupona ut a Szenvedély betiltását követelte tőlem, mit t- \\ megtagadtam, do , magamhoz hivattam u színigazgatót, ki megígérte, hogy a pikáns jelenetet tompítani fogja.
Ugylátszik. azéct tüntet fol a Zalai Közlöny rabszabaditónak. Deák Péter,\' randflrfőkapltány.
4.
ZALA
1819. szeptember 13.
Hirdetmény,
A nagykanizsai kat. állomásparancsnokság 3TO/álT. par. 1919. sz rer/d eletére Nagykanizsa város esetleges riadójára vonatkozólag a polgári személyeket illetőleg a következőket rendelem .!:
I. Riadó jel.
Nagykan;zsán : Kürtjellel, telefon utján és az Alsó- és Felsőtemplom tornyában a harangok félreverésével. Honvédlaktanyában ismételt géppuska tüzelés. A gőzmalom szirénának ismételt háromszoros bugásával, éjjel a villanyvilágításnak háromszoros rövid megszakításával.
•Kiskanizsán v A k\'skaiiizsai temptom ha-\' rangja nak félreverésével.
Ha a riadójel, illetve szokatlan időben takarodó csak kürtjellel adatik, az csak a kar-katalmi zászlóalj . atonáira. és nem az, egész város, illetve polgárságra vonatkozik.
II. Végrehajtás.
Nyilvános helyeken (kávéház; vendéglő, srinház stb.) ós az utcán tartózkodó lakosság szállásaira azonnal visszakérni tartozik. Az összes épületek, há/ak stb. kapui ezen id\'ré be/árva legyenek, ezért.aliáztulajd rosok íele-r;ssek. Minden polgári egyén, aki a riadójqj leadása után 00 percre az utcán tartózkodik, le fog tartó/tattatni.
Nagykanizsa, 1919 évi szeptember hó l2-én.
Deák Pétar ». k.
. rcndüiídlupitány.
Hirdetmény.
Szakképzett gépírót\' vagy gepirónót heti s órai tanításra alkalmaz a felső kar. isk. igazgatósága.
Személyes jelentkezés Ugyanott\' a hivatalos órakban
Nagykanizsa, 1919. szeptember 11.
» niftMzsii Idií bruMtlii Iitili l|U|illti|l.
r-
=0
1/11 Á na8»moig4ll!|lll«l
V I LAU SuttillíiMl, ItKltnH. >1.
Szombaton, veeárnap. Szept. 13. ét 14
Egy szabadsághős története
nagy orosz dráma 4 felvonásban. ,
Előadások kezdete este 7 6s 9 órakot!
Jegyek d. u. 3 órától. el<ire válthatók.
Tanító özvegye hftzvezetőnöl állást ker\'es. Cim a kiadóhivatalban. toi4
«FelhlvAN. Felhívatnak a volt Termelőszövetkezeti Kö^ppnt étkezdéjének ,\'hitelezői, hogy követeléseiket jelen felhívás mégjelené-setói szamitott 3 napon belül alann cimnél annal is inkább jelentsék be, mert későbbi jelentkezések nem lesznek figyelembe vehetők. Nagykanizsa, 1019, evi szeptember hó 12?án. Étkezde felszámoló bizottság, Sugár-ut 7.
Budapest közvetlen környékén, Erzsébetfalván, a főutcában
egy villaszerű épület
5 szoba, nagy veranda, összes mellékhelyiséggel. Továbbá egy különálló haz, amelyben egy jóljövedelmezo iparág lett Űzve az uj tulajdonos betanításával eladó és. rövid időn belül átvehető — Bővebbet a kiadóban. ,.,oi
URANlá mozgfifcép-paiti
U 111111 1,1 ttnltooyt-.. (. T.l.toa Itt
Siombat, vieirnep. Szept. 13. 4> 14
Nordisk filmgyár sláger bemutató
Waldemar Psylander
A becstelen
sZlnmű .\'í felvonásban. \'
-r- Eioidáiok kttzaapokoa lel órakor -
Vaaár- I. Unnej.napokaa I. 5, T és 9 árakor.
Vennék ló karban levő „Alfa- vagy , lieglnü" rendszert! kézi hajlású iölOzó Képet. — Clm a kiadóban. 1915
Hirdetéseket
c£ak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután fól 9 óráig.
Megérkeztek
a legjobb minöségU cigaretta-hüvelyek és cigarelfa-papirok!
LegMáttyosabb áron kaphatók
Garamvölgyi és Szemere
dohány-nagyárudA)ában.
ZALA

NAGYKANIZSA
TEI^KFON Xt*.
■ ■■i\'fr \'sfttíís; a

Ozleti könyvgyár, könyvkötészet ^ WM papirárakészités. ^m Mindennemű nyomtatványt a lepizlese- m sebb kivitelben kászit ás leqpontosab ^ ban szállít.
Nyomatott¡: a ,Zal«" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykaninsán.
£
XL.VI. évfolyam
imtintMi bklilMMilti:
naoykanizsa,
Sugár ul 4.
Zala Nyomdavállalal
Ffi-utS. «1.
Megjelenik héttO kivitelivel mindennap korareggel
Nagykanhtaa, 1818. Sieptamber 14. Vasárnap.
210 .2*«.
POLITIKAI NAPILAP.
Egyei »ám ára: I korona.
Nyomd.I IcUlon III. II
■ ■ WíiertteirtSr TÓTH ZOLTÁN
PAmunkattn t l.ptnlajdonol:
CSILLAG JENŐ
PUrdeléMkel,. aylli-i\'rfl. . m«ea» közleményekéi dlj.iabls sirrint vei; ■I lel a kiadóhivatal. ■
Oláh miniszter a ferencvárosi munkásság gyűlésén.
Budapest, szept. 13. A ferencvárosi pályaudvar fütőházi munkásága értekezletet tartott, melyen Oláh Dániel mun-\' kásminiszter is résztvett. Az értekezletet Briill Lipót Máv felügyelő, fütőházi főnök nyitotta meg, azután Oláh Dániel munkásminiszter ismertette a kormány mai súlyos helyzetét és a megjelentek élénk helyeslése közben mutatott ra arra ^aa .elszomorító tényre, hogy a múltban a munkásság vezérei tévutakon vezették « munkásokat és ahelyett, ho.gy gazda .ságilag erős alapokra helyezték volna őket, politikai céljaik elérésére használták fel. Több felszólalás után a miniszter münkááküldöttségeket fogadott, melyek ft sérelmeket adták elő s a melyekre a miniszter megnyugtató választ adott.
Fordulat a szerb korminy válságban.
Belgrád, szept. 13. A délszláv sajtóiroda jelenti: A kormányválságban ma délelőtt ujabb fordulat történt. A radikálisok kijelentették, hogy nem hajlandók a koalíciós kormányba belépni, há a délszláv klub és más politikai csoportok résztvesznek bennük. Minthogy azon bnn a demokrata párt, valamint a szo-attldemokraták nem fogadhatják él a kompromissiumot, melyet Korosetz dr pártja ajánlott, a tárgyalásokat megszakították. Amig a pártők teljes megállapodásra nem jutnak, a nemzetgyűlés nem tarthat ülést.
Rendelet a tanoncoktatásról.
Budapest, szept. 1-3. \\ Budapesti Közlöny mai száma közli a közoktatásügyi minisztériumnak a kereskedelemügyi miniszter hozzájárulásával az iparos és kereskedő tanonciskolák 1919/20. tanévi működése tárgyában kiadott rendeletet. A rendelet mcgáliapiija, hogy a volt tanácskormánynak illetőleg a közoktatásügyi népbiztosságnak az iparos és kereskedő tátíöncok tanítása ügyében .kiadott rendeletei érvenyte/enek. ••
Az iparos tanonciskolák ügyeit az-iparoktatási főigazgatóság beolvadásával szervezett B. VII., a\'kereskedő tanonciskolái ügyeket pedig a B. XII. osztály
végzi. Azokat a tanoncokat, akik .az irás, olvasás és számolás elemeiben jiratlo-nok, csak az esetben vehetik fel a tanonciskolába, ha a községben analfabéta tanSolyam nincs.
Francia lapok Ausztria jMjérffl.
Páris, szept. tfl. A reggeli lapok s saint-germainl békekötés alkalmából történelmi visszapillantást veinek volt osztrák-magyar monarchia szerepére — Hangsúlyozzák á monarchia bűnösségét, de szinipalikusan beszélnek az ui osztrák köztársaságról utalva arra, hogy a nagyhatalmak, kivált Franciaország mindent elfognak küvelni. hogy az ttj államalakulat a békeszerződéssel rárótt súlyos terhek ellenére is életkép«^ maradjon. Ennek az az előfeltétele - mondják a lapok a szociáldemokrmti lapok kivéle lével — hogy Auszlria minden hátsó gondolat nélkül lemondjon a Németországhoz való csatlakozásról.
A Cserni társaság borzai-•maiból.
Három cavndőrtlazl Irtózató* tantála.
. Budapest, ,szept. J 3. Réggel! Htrek írja: A minap Cserny "József íerrórtstá\' vezérnek vallomása alapján beszámoltunk, hogy miként mondotta cl u rendőrségen .Fery Oszkár cscndőrtábornok, továbbá Borhy Sándor és Menkina János csendőr-alezredeseknek kivégzését. Cserny Bony-háti Tibor és Radványi Kornél lerroris-tákat nevezte meg, akik a három főrangú csendőrtisztet felakasztották. A detektívek Cserny vallomásával nem elégedtek meg, tudták, hogy a. három jeles katonaember kivégzésénél több gonosztevőnek kellett jelen lennie. A detektívek nyo mozása annyi eredménnyel járt, hogy Cstyny vallomásaival szpnii\'en megájla-pitoiták, hogy a megnevezett két terroristán kívül meg hat brigonti vett részt a három\' csendőrtisztnek julius huszon-egyről-huszonkettöre történt meggyilkolásában. A gonosztevők: Pető Zoltán, Kakas. Ferenc, Bartjdos Istyán, Soww Gábor, Nagy Géza és Lösér Mártóri voltak, akiknek kézrekeritésére minden intézkedést meglettek. El is fogták Kakas Ferencet, akit vallatóra lógtak s aki csakhamar beismerte, hogy jelen volt és résztvett a csendőrtisztek kivégzésében.
Vallomása szerint előadta, hogy . a tiszteket egymásután vezették le a parlament pincéjébe. Először Borhy Sándorral végeztek, majd.. Menkina Jánosra kelült a sor, végül Fery Oszkárra. A tiszteket a pincében huzodó vízvezetéki csőre akasztottak fel. Borhy Sándor hamarosan kiszenvedett; mikor Menkináról ügy látták, hogy már halott, \'levágták, mert tudták, hogy még • egy akasztás van A csendőralezredes azonban még élt S mikor a földre zuhant, hirtelen megfordult s arcával a föld felé terült el. Ebben _ a . pillanatban odaugrott hozza Sömör Gábor és rohamkését á hátába .szúrta.. A csendőralezcedes a fájdalomtól megfordult, ekkor Bartolos István markolatig döfte rohamkését mellébe. Menkina kiszenvedett most már, hulláját lélretollák az útból, hogy Fery altóbor- • nagygyal végezzenek, ami né-ány pere múlva megtörtént. A három halottról lehúzták ruhájukat, cipőjüket és a mezítelen holttesteket azzal a kötéllel, amelyéét az akasztást vjgezték, össackütőtlék, automobilra rakták, Tóth József soíTcr-rel Budára vitték a műegyetem épületének alsó végéiez, ott;egy riusz kilogrammos súlyzót kötöttek még rá a liároni ^holttestre és az egyik uszályhajóról a Dunába lökték. — Kakas elmondotta, hogy a csendőrtisztek meggyilkolásától Cserny József is tudott és intézkedett benne Cserni helyettese, Pap Sándor is. Hivatalos adatokból kiderült, hogy a három cscndórtiszl teljesen ártatlan volt, csak az ellenforradalom gyanújának á -nyéka volt az, ami halálukat okozta.
....... Készül a holgár béke.
Saint-Oermain, szeptember 18. A Yournal des üebats jelenti: A legfőbb tanács az osztrák békeszerződés aláírása után ülést tartott, amelyen elhatározta, hogy a bolgár békeszerződést a jövő hét folyamán nyu|t|a át a bolgár meghatalmazottaknak.
Felváltják a fiumei olasz csapatokat
Fiume, szept 13 A \'jibachi távirati iroda jelenti : Ma délután váltották fel az olasz tengerészegylet utolsó csapatait, amelyek holnap távoznak el fiúméból. A Danle Allighieri és az Emanuelle Filiberio nevű hadihajók készülnek az elulazásra. A 1J7. szátnu amerikai torpedónaszád ma reggel odaérkezett.
2 ¿ALA 1919. szeptember 14.
Az uj tanév küszöbén.
A megújhodott Magyarorszégon alig vár ma fontosab, nehezebb, felelöségteljesebb föladat valakire, mint a derék tanári- és tanítói karra. A háborús óvek alatt a tantestületek a l^S-íagyobb-nehézségekkel küzdöttek, amelyeket logyőzni lehetetlen volt. A nagymérvű bevonulások, majd a fütő- és világitóanyagok-ban való hiány, a tanév megrövidítése, mindmind a tanítási eredmény rovására ment. A háborúnál is nagyobb kárt tett a tanulmányi eredményben, a kommunista-.uralom, amely maró mérget csöpögtetett az ifjúság zsenge szivébe, elméjébe. A diák mást sem látott, minthogy mindazt, amit szentnek tanult szüleitől; tamtóHőf, —» megcsúfolták, -leköptéky sárba tiporták. Szégyen volt a vallás s bün a hazafiság, amely ellentétben állt az internacionalizmus őrületével s börtön, mcgkinzás, halál várt arra, aki azt mondta, hogy ón magyar, én hazafi vagyok. Viszont a Kun Béláék állama az iskolában, a fogó.korjy gyermeklélekben szent-, séggé emelte mindazt a sok szennyet és btint, amelyeknek hallatára megborzongott a jó ízlés, a nemesebb emberi érzés. Nos tehát, a derék, a hazafias oktatói karra nemcsak az a kötelesség vár, hogy a gyermekek tudásában pótolják az almulasztottakat, hanem hogy lei-ekükből kiirtsák azt a sok tij és veszedelmes fogalmat, azt\'a biizlő gyomot, amelyet a hol: sevizmus lopott belé. A kultuszminiszternek ez évre kiadott tanterve is azt követeli olső* sorban, hogy az ifjúság erkölcsi fölfogása tisztuljon meg. Ez. pedig, csak.ugy .élhető. eV ha az oktató szakit a sablonnal, ha nem szürkén peregnek le az iskolai órák, hanoi az oktatást az uj idők szelleme, a nemzeti célok lengik á*. Első tehát a tanulók erkölcsi megtisz-tultsága, meg a hazafiassag. Allitsák vissza az iskolában magas piedesztálaikra a magyar tö\'ténclem dicső/nagyságait, lengjen a tantermek fölött Rákóczi, Bocskay^ Kossuth szelleme s a legizzóbb hazafmsság hevítse az ifjúság lelkét. Ha ilyen lesz az uj magyar nemzedék, nyugodtan nézünk hazánk sorsa elé, amelyből nekünk csak küzdés, mérhetetlon szenvedés jutott osztályrészül. Ha valaha, ugy most van csak igazén a tanítók, tanárok kezében az ország és nemzet jövendője.
Renner nyilatkozata Nyugatr magyarországról.
Renner államkancellár svájci^utjából hazatértekor nyilatkozott a voralbergi kérdésről az újságíróknak és egyúttal szóbahozta Nyugat magyarországot is. Szerinte \' a békekonferencia döntése megváltozhatatlan és tartós jo-gnt jelent.Ausztriának Nyugatmagyarországra vonatkozólag. Alkalmas időbén terméázctosen meg fogjuk kérdezni a lakosságot — folytatta — dc addig is a mi gondjainkra és felelősségünkre bízottnak kell tekintetünk ezt az országrészt. Nem engedjük meg, hogy magyar hatóságok és odahelyezett terrorc^apatok • (f) az utolsó pillanatban tönkretegyék ezt az országrészt az orrunk előtt.
Legközelebb az osztrák kormány energikus jegyzéket fog intézni a.keleti szomszédhoz s ha nem lesz foganatja más rendszabályokhoz nyul, melyekkel a magyar megszállásnak vérontás nélkül\'végot vethet. Az egész parasztság, munkásság és polgárság óhajtva várja az időt, amikor a mi védőszárnyaink alá
J kerülhetnek.(!) A nagyvárosok intelligenciája — legtagadhataian — magyarrá nevelődött az idők tolyamán. Ezek azután a főbb állásokban uralják a helyzetet a tettorcsapatok (1) segélyével s gyártják az úgynevezett hivatalos nyilatkozatokat, mélyek "erre az o\'rszágrészre nem tesznek ugyan semmi benyomást, de megtéveszthetik a lielyZettel nem ismerős külföldieket. De még ezek a körök- is. várják nagyon, hogy a békeszerződés alaírásayal végre rendbe jöjjön Ausztria és Magyarország sorsa.
(A nyilatkozat nagy hangjánál csak a benne levő szemérmeden • valótlanságok • na-\'-gyóbbak. Mit—szólhatna hozzá - egyebet - az ember ? I)
Véres tiplseyiki puccs Tatabányán.
Győrből jelentik : Mint hivatalosan közlik, az elmúlt szombaton véres események színtere volt Tatabánya. Lelkiismeretlen elemek, akik még mindig nem tudtak belenyugodni a kommunizmus letörésébe, a bé -nyászok körében elégületlenséget szítottak és bolseviki puccsot terveztek. A kommunista agitátoroknak mintegy négyszáz bányászt -»ikerült, Jelfcgy vűrfiznLés. .. ^.JijntCjg., rövid időre visszaállította Tatabányán a bolseviki rémuralmat, amelyet azonban a "környékről összevont karhatalomnak néhány órai harc után sikerült leverni. A bányászok szívós ellenállást tanúsítottak és így, mint hivatalosan értésülünk, a bolseviki puccsnak hét emberélet esett áldozatul,"ezenkívül 25 sebesültje van á bányászok és a karhatalom között kifejlődött harcnak. A puccs leverése után annak vezéreit letartóztatták, a félrevezetett munkásokat -pé3?g lefégyvére\'zté\'lc.1- {
A tatabányai bolseviki puccsról részletes jelentést tettek a kormánynak, amely a vizsgálat megejtésével a győri csendőrszárny-parancsnokságot cs a hadosztálybiróságot bízta meg lizek részéről holnap egy közös bizottság fog kiszállni Tatabányára,\' ahol szifeoru vizsgálat alapján fogják megállapítani a; tatabányai véres eset előzményeit.
--------------------—*------------------------- ..■.^..i.a
A tatabányai munkásság, ugylátszik, még ma sem látta be azt, hogy a proletár diktatúra néhány szélhámos embertelen garázdálkodását \'••jéténíf"\'\'\',\'Í^^fí$tf!\'4^lnef engedéíl\'
égy* pár-rosszakatu es lelkiismeretlen kalandor hitegetésének, akik a munkások erejét aljas egyéni céljaik kielégítésére akarták felhasználni. Ezeknek a munkásoknak nem volt elég tanulság a proletárdiktatúra gyalázatos garázdálkodása, , még most sem látták be^ hogy ezek a „munkisboldógító" szélhámosok, akik munkásmenyország >t ígértek, csak arra törekedtek, hogy n maguk tárcáját .minél duzzadtabbra tömjék és ri veszély legelső pillanatában kereket oldottak. A szombati véres események ujabb intő példa a munká-"sok számára, hogy boldogulásukat nem a kalandorok é* véresszájú agitátorok Ígérefei-iaen, hanem.* a. ..becsületes és. .tisztességes munkában lelhetik fel.
Varróleányok
jó fizetéssel felvétetnek
Báron Mici varrodájában
Sugár-ui 8. /»ós --;----i......
HÍREK.
NAPTÁR
A nap kél 5 óia 33 peri kor. nyugszik 6 \'óra 17 perc-
\'kör ■ ........
A hold kél este 7 óm 44 pe\'ckor, nyugszik reggel. D on 38 perckor.
A miniszterelnök Nagykanizsán
Dr. Príedrich István miniszterelnök ma folyiálfa duaániull dltidalulláj. amelyet a hér eleién szakított még. Ma délelőtt Nagykanizsán, délután peilg Zalaegerszegen fogja a kormány programmiát isinerlelnl. A miniszterelnök útidról azóló értesítés csak egy nop;,i érkezeti Nagykanizaára\'a így á \' fogadtatás
előkészítésére csupán órák álltak rendelkezésre. Az a nagyszámú készülődés azonban, amelyet a polgárság spontán elhatározásból lesz, arra vall, hogy a kormányelnök nagy. kanizsai útját Is ünneppé leszi az óriási "érdeklődés és lelkesedés ■ A minisztereink ma reggel ponlban fél 8 órakor érkezik különvonaton az állomásra, ahol dr. Prack István h. polgármester fogadia Üdvözlő beszéddel.. A jni.tllMI.er elé valófágos kocsi-aor vonul kl A magánfogalok a városháza elől a vidéki kocsik pedig az. .Erzsébet-térről indulnak ki oz állomásra ponlban fél 7 órakor. Az állomásról való bevonulás a Kazinczy,- Szemére.- Csengery- és Főúton át történik a városháza elé. A miniszterelnök */<8 órakor kezdi meg a városháza lanác«-lermében a halóságok, egyesületek, fésllí-letek fogadását. A fogadtatás idele fél órában van megállapítva. A testületek ltérelnek; hogy tisztelgő szándékukat reggel tél 7-től fél 8-lg jelentsék be a városházán (I em. 20 altó.) A miniszterelnök és a kormánynak vele lévő laglai fél 9-kor a városháza erkélyéről beszédet fognak tartani, ma|d ulána .Zalaegerszegre utaznak. Az elvonulás a Kazinczy utcán át történik.
— Antant- mleuló Kanizsán. Tegmp-előtt n vasúti őrség távirati értesítési kapott Budapestről, hogy az éjjeli vonattal az an^.il misszió hal tagja étkezik, akik részére Isku-l kell biztosítani. A rendőrség azonnal iotéíK\'- , Jeti, hogy a Központi szállóban hat szoba várja az angolokat. A misszió utja azonban ismeretlen okból elmaradt a. Így persze a7.l som lehet tudni,-hogy az angolok mit «kariak Nagy kanizsán.
— Koller István — nyugalomban. A legutóbbi megyegyűlésen dr. Koller István nagykanizsai főszolgabíró megrongált egészségi állapotára való tekintettel nyugdíjaztatását kérte. A közgyűlés, ugy az ő, mint dr Sághváry Jenő tapolcai főszolgabíró nyugdíj- . kérelmét teljesítette
— A német nyelv egyenjogúsága a német részeken. Sigray Antal gróf, Nyugsl-magyarország kormánybiztosa a kővetkező hirdetményt tette közzé a németajkú vidékeken: Tudomásulvétel végett közlöm honh-
társaimmal, hogy a német nyelvnek a magyarral való egyenjogúsága s a .közigazgatásban & bíróságok előtt, és az iskolákban való használata tárgyában 4044/M. E. 1919. sz. alatt kiadott kormányrendelet ezennel hatályba lépett. Intézkedtem, hogy mindenütt a némei nyelvet bíró tisztviselők, hatósági közegek, csendőrök-ás tanítók alkalmaztassanak, hogy
a hivatalos kiadmányok, határozatok, ¡téletek, idézések, adófizetési könyvecskék stb. nemet nyelven is kiadassanak, s a tárgyalásokon, hivatalos érintkezésekben a német nyelv azonnal használatba vétessék. Slgray, ■ I or\'mánybiztoa. . ..............
— Francia nyelvtanlolyam. A tavalyi franoia nyelvtanfolyam, melyei dr. Könyves Ferenc taná tartott, mint értesüllink, október elsején ismét mogkezdődik. A hallgatók heti 3 órában nyernek oktatást, .külön a kezdők és külön a haladók. A tanfolyam ismét dlj-mentaa lo.sj!, csupán az üzemköltségekhez (tütés,.világítás stb,) jaiulnak.hozza a hallgatok a rault évi ősszeggel. Jelentkezők f, hó 2 !-dikótől d. u. 5—6 között vétetnek fel a Fő-ut 24. sz. alatti helyiségben.
Belratások a budapesti tudomány és műegyetemen. A vallás- és közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy a budapesti tudo-mányogyetemon és a József műegyetemen az KHB—1920. tanév első felérő a beiratkozások kivételesen ez évi október hó l-én kezdődjetek és bezárólag október hó .1 Nig tartsanak. Mint értesülünk, az előadásokat október hó 13 án okvetlenül megkezdik.
— Vissza kell adni a katonai kincs-tártéi nem törvényes tormák közt vett lovakat Za\'amegyc katonai parancsnoksága elrendelt*, hogy mindazok a lótulajdonosok, akiknek lova nem korlátlan tulajdonukat képezi, hanem ahhoz .az októberi forradalom, vagy a vörös hadsereg bomlása utján jutottak, köte lesek lovaikat a legközelebbi katonai parancs nokságnak beszolgáltatni. Fölhívja a katonai parancsnokság az összes csendőrőtsöket, hogy az ilyen esetek után a legszélesebbkörü
. nyomozást - vezessék t be és a .nem korlátlan tulajdont képező lovakat kobozzák el
— Vuutl tisztviselők mint mezei munkások. Egy vasúti tisztviselő igon érdekes részleteket mondott el arról, milyen helyzetben vannak a Jugoszláviában lövő magyar vasutasok. A dolog annál jobban érdekli a kanizsaiakat, mert a szereplő személyek között számos Kanizsairól, elszármazott vasutas is szerepel. A pécsi üzletvezotőség tisztviselői eddigelé Budapestről minden hó elsején külön bizottság utján lehozatták fizetésüket és azt a megállapított státus szerint folyósították.
. Juliua olaojén a budapesti ut elé olyan akadályok gördültek, hogy a vasutasoknak nem volt módjuk fizetésük előteremtéséről gondoskodni. A szerb megszálló hatóság pedig semmiképen sem volt- hajlandó a fizetéseket ki. utalni s minden erre ■ vonatkozó közbenjárás eredménytelen maradt. A tisztviselők a helyzet tarthatatlanságát átlátva, egy merész, de hasznos módot eszeltek ki megélhetésük biztosítása érdekében. Mintegy «5 tisztviselő kivonult . a ,vidékre, cs cséplést. vállalt,. Az Ura? dalom, melynek sohasem voltak Ilyen intelligens munkásai, nagyon meg volt olégedve az uri munkásokkal. A tisztviselők szorgalmasan rakosgatták be a kévéket a cséplöbo, hoidták a szalmát, mert hisz a munkaeredménybon nekik is volt részük, mert természetben kapták kl Járandóságukat)
— Felhívás. Felkérem az Oroszországban levő hadifoglyok hozzátartozóit, hogy az általam a Miniszterelnök ur ele vezetendő küldöttségben minél számosabban megjeltnnl szíveskedjenek, Gyülekezés fél 8 örakór a városháza első emeletén, Nagy Lajos.
— A Nagykanizsai Kaszinó rendkívüli közgyülátát hétfőn este 6 órakor tartja meg.
* — üyőrben szórakoznak. Győrből jelentik : A román királyi hadsereg győri térparancsnoksága a záróra meghosszabbítása ügyébon ma ujabb rendeletet adott ki. Eszerint Caian őrnagy, térparancsnok közli a város közönségével, hogy: tekintve Győr .város lakosságának nyugalmas viselkedését, a román királyi katonai parancsnokság megengedi, hogy az összes nyilvános helyiségek éjféli egy óráig nyitva unhassanak és ugyancsak éjféli egy óráig bármely személyforgalom szabad legyen az- utcánr—-r- -
Főzelékre és gyümölcsre vlsszaál-lott a szabadlorgalom Sigray. Antal grót, Nyugatmagyarorszag kormánybiztosa táviratot intézet\' a polgármesterhez, melvbon felhívja, hogy azonnal a legkiterjedtebb körben tegye közlrirré, «Hogya magyárközétolmezési miniszter rendelete értelmében a zöUség, főzelék és gyümölcs, valamint az ezekből készült konzerv, továbbá dió-, aszw\'t szilvaiz-, fügo-, mo-gyoró-, mák- és méz-forgalom terén a szabad-kereskedés és szabadforgalom visszaállíttatott.
--■ Halálozás. Katzenbach József járás-biró folyó hó 12-On életének 615 ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. A megboldogultat tegnap délután helyezték Letenyén örök nyugalomra.
— Titokzatos tflkőr címen kerül bemutatóra hétfőn és kedden - a Vilagajozgóban egy szenzációs 4 felvonásos dráma. A kiegészítő műsorban is csupa érdekes képek lesz nck láthatók
— Tánciskola nyílik e hó jő-én a l\'ol-gáti Egylet enicleli nagytermében. Be raikozni lehet o hó 14-én délután -l-től ü-ig os 15-én este 7-től 10-íg. Bővebb felvilágosítással szolgál Krénusz Károly oki. táncmoster.
—- Cigaretta-hüvely, cipuretta- papír, ct garetta- és szivar-sr.opóka, pipa, szivar-cigaretta- és dohány tárcák Fischel Fülöp/Fiai papiráruházában kaphatók nagy választékban.
— Hétfőn és kedden mutatja be az Uránia az $jféli nász clinü 3 felvonásos Regényes történetet. Ezen Nordisk-film valóban romoké a filmművészetnek és élvezetes szórakozással kecsegteti a néíől, • —
— Szak—Vac. mérkőzés. Ma délután 5 órakor mérik össze erejüketa Szak. a Dunántúl bajnokcsapata ós a kanizsai vasutas atlé tikai club I. csapata. Végre sikerült a Vac. vezetőségének egy oly csapatot lekötni, mely.-nek technikája és tudása elég garancia arra, hogy * sportkedvelő, közönség igényeit.kielégítse. A Vac. következő felállításban szerepel Modrovics, Juhász, Klein, Vilcsok, Brigeiics, Szaucsek, Nagy, Vindisch, Molnár II., Péter, Göllesz. Tartalék: Erős, Molnár I., Ftittor.
— Taukilajveli, mindenféle iskolái-és rajzszerek az összes iskolák részére a megállapított árakon kaphatók Fltohel fUlŐp Fial könyv és papiráruházában Nagykanizsán, Városház-sarok.
Lapzártakor.
A miniszterelnök utazása elmarad.
Dr. Prack István helyettes polgármester tegnap este 10 órakor azt a telefonértesítést kapta Budapestről, hogy a minisztereinők mdsoldatu elfoglaltsága miatt kanizsai ut/<U elhalasztotta.
Színház.
>fl. ■> - ^ >»• ,- «■ ■ --.v-\'n\'-. •■.\',..
Heti maaori
Vasárnap d, u. A gyimeii vadvirág, népszínmű Vasárnap este János vitéz, daljáték Hétfő "■ Szonvodély, dráma •
Kedd Stambul rózsája, operette
Szerda Stambul rózsája, operette
Csütörtök Ocskay brigadéros, szinmű Péntek C\'sókpirulák (csak felnőtteknek)
Szombat Nomtudomka, operette,.
« *- A szenvedély — hétfőn. Tekintettel ajt\'.óriási sikerre és ama körülményre, hpgy .a, szinházbajáró közönség egy része nem tudott jegyekhez jutni a Szenvedély két előadásán, a színház igazgatósága hétfőre is Archübasjv ■szenzációs- drámáját-tűzte -a -műtona, igv. a.. Stambul rózsája, a kitűnő Fall-operette reprize keddre maradt.
Megkezdik a német hadsereg leszerelését.
Meikezdőtlőlt a n(mel-iitrb fogolycaere. NéiuetHuaztrla hJ neve
A rend helyreállítása folytán Németország mogkezdi az eddig mozgósítva volt hadsereg leszerelését. A hadsereg mai let\' száma 400000 ember., melyből október 4-éo 2ö0,000 embert le fognak szerelni. Intézkedés történi, hogy az összes tisztok és hivatásos legénység, akik alkalmazást nem . találn tk, megfelelt") kárpótlásban részcsitlessenek.
Belgrádból jelentik: Németország é« Szerbia között létrejött megegyezés folytán tegnap elindult Szerbiából az első foglyodat hazaszállító.vonat. .
A Neue Freiu Presse jelenti, hogy a leg felsőbb tanács elhatározta, hogy ragaszkodik az „Osztrák Köztit\'sasag" elnevezéshez és a békeszerződésben nem alkalmazza a „Német-Osztrák köztársaság" nevet. Az „Echo de Paris" hozzáfűzi, hog^\' a legfelsőbb tanács utasítsa a bécsi kormányt, hogy ne ragaszkodjék a „Német-Osztrák Köztársaság" nevéhez, hanem"az összes hivatalos Iratokban magái az „osztrák köztársaság* kormányának, no-vezzo. Máe jelentések szerint a béke men-kütésc után Ausztria szabadon választhatja meg ejpsvezéfét. |........ ..... ;
Az osszad" német technikai iskolák i.u-déndorffot és Hindenburgol a technikai lr,té-\' zetek díszdoktorává nevezték ki.
Teljesen jókarban levő férflfelflltd és egy pár 40-et olpő eladó. Megtekinthető délelőtt 11 — 12 között Csengeri-ut 12. földszint. 2.
Eladó. Elsőrendű minőségű teljes •bádlő, háló, konyha á> etöazebabutor.
Cim Kazinezy-u. 15. sz. < 1927
Vennék ló karban levő .A1 la" vagy .Regina" rendszerű kézi hajlású lífflzí gépet. — Clm a kiadóban. 1918
Több ker«kpá> eladó. Bővebbet
Kitlaludi-utca 39. szám alatt.
Hirdetéseket íel-veM a kiadóhivatal
m m Ntl^\'á r»ltt - m
ZALA
1819. szeptember 14.
M. «I. tottmjtgjjA IUDIIIIDI
209/191». sz.
Parancs.
Az 1903. évi V. t. c, 10. §-ában gyökerófc.ő jogomnál fogva megparancsolom mindazon Nagykanizsa városban tartózkodó külföldioknek, akik a termelő (produktív) munkában nem vesznek részt, hogy a város területét jelen parancsom közzétételétől számított 48 óra alatt hagyják el.
A most jelzett határidő eltelte után a legszigorúbb vizsgálat tárgyává fogom tenni minden egyes külföldi állampolgár Itt tartózkodásának körülményeit és mindazon külföldieket, akiknek itt tartózkodása az állam erdekciro nézve aggályos, szükség esetén kényszer \'utján fogom eltávolitani.
Ezúttal nyomatékosan figyelmeztetem . Nagykanizsa város lakosságát az elől hivatkozott törvénycikk 2. § ában foglalt bejelentési kötelezettségének pofc&s teljesítésére.
Eszerint ha a külföldi a község (város) területén bármily rövid időre is megszáll, ugy megérkezését, mint eltávozását köteles a szállásadó vagy megbízottja 24 óra alatt (a városi rendőrkapitányságnál) bejeLenteni.
A szallásadók különös • gondot fordítsanak annak megvizsgálására, hogy kit fogadnak be lakásukba, nehogy ők maguk is előmozdítsák azt, hogy Nagykanizsa város bükéjót rendbontó clemok megzavarhassák.
Nagykanizsa, 1919. szeptember hó 12-én.
Bíró Albert,
„ luUriondórié^i Mtuajicaoa
hfttnrkordon parancsnok.
APRO HIRDETÉSEK
Hereaclt bérbe vidéken horcmiiát,
későbbi megvételre. Cim a kiadóban. joio
. A ourdi körjegyzői hivatalban egy jól es gyorsan írni és számolni tudó hivatalnoknő alkaiuiazttal nyer. Feltételek levelezés utján. Személyes jelentkezés előnyös. Surdi körjegyzősájj* lül8
Egy jókaiban levő gyermekkocsi megvetelre kereatetik. — Kinizsi-utca 40. szám. 1912
Kittiűi ,M o gy or o ssy" gyártmányú elaibalom Jutauyoaan eladó. Érdeklődni lehet az Alreáliskola portásánál. 1913
ZHuppoló- éi* uádaió oieatttr
elvállal mindennemű zsuppos- es nádas épü-\'ot javítását cs újbóli fedését. — Lnkik : Teleki-ut 100. szám alatt. .
54 éves róm. kath. özvegyember, önálló iparos, hásuaadg céljából megiN-
merkedne hozzávaló özveggyel vagy leánnyal, kinek néhány ezer korona hozománya vagy ingatlan vagyona van. Vidékiek előnyben reszebülnek. Levelek »Szorgalmas" jelige alatt a kiadóhivatalba kéretnek. 1922
Modern ebédlő- éa kAlrtaxoba-butor, masszív, majdnem teljesen uj és égyéb bérende\'zéá eladó. — Cim á kiadóhivatalban. 1923
Zongora, igen rövid, teljesen uj, kereszthuros, azonnal eladó. Zrínyi Miklós-u. 45. szám. 1020.
Megérkeztek
a legjobb minősétftl clgaretla-hűvélyek és cígarelta-paplrok I
Leglutányosabb áron kaphatók
Garamvölgyi és Szemere
dohány-naKyárud¿)ában: —
m Levél papirok\\
mappákban és dobozokban
óriási választékban I M
Papirsalvéták |
kisebb és nagyobb mennyiségben, [k
^KÉPESLAPOK
mindenféle kivitelben /
Vázlatkönyvek, Olaj- és víz festékek m FESTŐMINTÁK Jt
Kaphatók
Fischel Fülöp FiaíU
könyv és papirániházéban jl \\í Városház-palota .........
f:
\\/I I A n «■»»»•«•♦»•Inlu, VI L/\\*J Szarvat szálloda. Telelőn 74. ti
0
Héttő, kedd. Sieptember 16 es 16 a„ NI ••
Dnlnia 4 felvonásban.
Előadások kezdete esia 7 6s 9 órakor!
Jegyek d. u. 3 órától előro válthatók.
Gk.«........

URANIA SSk
tatito. na
Hétfő, kedd. Sieptember te áa 16 ín
Éjféli nász
Regényes történet 3 felvonásban. Nordisk-fllm.
Elóidáiok köznapokon I éi 9 órakor ss=-Vasár- es ünnepnapokon 3. 5, 7 ós 9 órakor.
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fei
naponta délután léi S óráig.
Kereiek 2 szobás lakást mellékhelyiségekkel. Bővebbet a Caslnóban. 1924
KOuuyttkocal éa lőazerszám egy
lóra, mindkettő kitűnő karban van, sürgősen eladó Teleki-ut ő. az. alatt. 192S
PttraUeMltocMta (négyesfogatot is hajt) f. évi október 24-ére állast koros.1 Cim a kiadóhivatalban. 1889

Zala nyomdavállalat
Nagykanizsá

TELEFON: 78.
A
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papíráru-készítés. Mindennemű nyomtatványt a leg-izlésesebb kivitelben készit és legponto-sabban szállít.
I ♦>
I
3
I \'I I
Á
Nyomatott : a .Zala- nyomda es hírlapkiadó\' vállnlatpál Nagykanizsán.
XLVI. é»lol|«m
UHintMibUiiMmiii:
naoykanizsa,
Sugár-ut 4.
Zala Nyonulavállalat
Fő-ul 5. u.
Mtgjelenik hétWkiváteté-v.l mindennap korareggel
V Ezen szám ára 50 fillér.
Nagyki.nl»«, 1818. Szeptember 18. Kedd.
III. tzkm.
POLITIKAI NAPILAP.
FlöflzeWsl árok;
vidékre postai szétküldéssel :
egy hóra 26 kor.
Egyei szám ára: I korona.
HM««««•«MMInM l.taf™ IS. Nyomd.I I.Irton Mí. .
fánerkfiite,.......
TÓTH ZOI.TAN
FfimunkatAri é laptulajdonosi OHILI.AG JKN6
Hlrdettieket, nylll-ltrel éi magén kflileményrket dIJuaM) n.rlnl v.i m lel a kiadóhivatal.---
Oláh miniszter Alagon.
Budapest, szept. 15. A dunakeszi, alafti, pesluiholyi, rákospalotai keresztényszocialista pártok vezetősége tegnap Alakon ertekezletet tartült, melyen mogjoloot Oláh Dániel munkásügyi miniszter is. Beszédéhen kijelentette, hogy mindig közvetlenül maga fog a munkásokkal \'ügyes-bajos dolgaikban érintkezni. Vázolta azokat a feladatokat, amelyek végrehajtása a sokat szenvedett magyar munkásság érdekében első sorban szükségesek. Beszéde végén a nemzeti és vallásos érzés ápolására hivta fel a munkásságot, melynek szivéből ezt a két érzést a bolseviki rémuralom erőszakkal kj akarta irtani. Többek felszólalása után a nagygyűlés véget árt.
Mniii syáii ittiilft marul Mi
Budapest, szept. 15. A Heggeli Hrek írja : Jelentettük, hogy tizenötödikére virradóra az órákat egy órával hivatalosan visszaigazgatják s a nyári időszámítás helyett a normális időbeosztás lép életbe. Ezzel szemben illetékes helyről értesítettek bennünket, , hogy egyelőre ez á változás tárgytalan. A vasutakon, hajózásnál, póstánál, hivatalokban továbbra U a nyári időszámítás marad érvényben.
A titokzatos Dirnfeld.
Budapest, szept. !5. A Reggeli Hirek közli: A margitkóruti katonai börtönben mostanában Dirnfeld Izidor a legérdeke ¡ebb lakó, még a főhóhéroknál: Korvin Ottónál, Kerokes Atyádnál, Cserny Józsefnél is érdekesebb. — Alakja meg mindig a lttokzato«ság szürke fa-tyolaba borul, a nyomozó hatóságok hetek óta \'teljesen tanácstalanul állnak vele szemben. Dirnfeld ugyanis vérfagyasztó nyugalommal, higgadt Iqgikáriv\'valló előadásban ismerte be, ugy a rendőri. közegek, mint a vizsgálóbíró előtt, hogy az Üllői-uti Ferenc József-laktam nyában százhatvan embert akasztott fel. A rettenetes bűnhalmazat nyugodt előadása önkénytelenül azt meggyőződést keltette fel a hatóságokban, hogy Dirnfeld Izidor nem normális, exaltait lelkű, alomániában szenvedő em ber, aki szerepelni akar bűnözés nélkül a Lenin fiak között. Azonban a tüzetes orvosi vizsgálat megállapította, hogy Dirnfeld elméjének nincs semmi baja Késóbb mégis felébredt a kétség újra\'; Dirnfeld ugyanis kihallgatásai során azt vailÖttA, hogy az akasztás tudományai az orosz bolsevistáktól tanu\'ta, mint hadifogoly. A detektívek kivitték a Feienc József laktanyába, ahol nagy helyi ismerettől kalauzolta őket s megmutatta, hogy hol történlek a kivégzések. A kantinos azonban, aki a vöröa. uralom alatt is ott volt, nem emléks/.ik aém Dirn-feldre, sem álöm\'éges akasztásokra. Dirnfeld határozottan állítja most is, hogy szái\'iatvan embert végzett ki Legutóbb azt is bevallotta, hogy a bűncselekményeket egy DSnes nevű parancsnok rendeletéi követte el ós segítő táisa egy Fekete László jjevd vörös \'katona volt. Áldozatai közül csak egyre emlékszik, ennek Varsányi volt a neve és mngas erős kérszakállas férfi volt. Az ügyészség moít elhatározta, hogy a nagy nyilvánossághoz, fordul. Budapest és a vidék lakói között bizonyosan akadnak sokan, akik ismerik e titokzatos fogoly múltját. Felszólít az államügyész mindenkit, akinek tudomása van Dirnfeld elő-
életéről, avagy a tényállás teljes kiderítése érdekében bármely bizonyítékot tud megjelölni, hogy szóval vagy írásban jelentkezzék az or-szánon központi nyomozó testület vezetőségénél (Budapest II, Margit-kórut 8">. sz.) Dirnfeld Izidor 31 évts. izraelita, gyimeskosztolányi születésű, budapesti cukrásszegéd.
Kun Béla szobalánya a rendőrségen. \'
Budapest, szegt. 15. A Reggeli hirek közli: A rendőrségnek sikerült Kun Béla szobalányát előállítani, aki szenzációs vallomást tett arról a gazdálkodásról, mely a szovjetházban folyt. A szobaleányt Szeles Mariskának hívják, akivel Kun elutazása előtt az Eötvös utcá 7 számú házban lakó Péter István gondnokhoz batyukat vitetett, s ezekben a batyukban fehérnemüek voltak, idegen monogrammokkal is. Mikor a batyukért m szovjethazba ment, ott sokáig megváratták. Türelmetlenségében benyitott egy szobába, ahol egy Sórös nevű ember vo\'.t, a szovjetház parancsnoka és Tímár Szera, Kun Béla titkárnője, akik egy hatalmas ládában kotorásztak, amely színültig tele volt kékpénzzel és jó fehérpénzzel. A parancsnok és-a titkárnő nyilván-Kun Béla zsákmányát dézsmálták, ezért igeo megdöbbentette őket a váratlan látogató Sör.»® belemarkolt a ládába s egy csomó fehérpénzt nyomott a lány kezébe ezekkel a szavakkal: Hallgasson, azonnal lesz kocsi, ö zsebretette a pénzt, melyet később megolvasott: húszezer korona volt jó fehérpénzben. A három batyut azután elszállították Egy ládáról még elmondotta a a szobalány, hogy Szamuely Tibor vitette oda s a pénzen kívül ezüst és aranynemü is volt benne. A lány még elmondotta, hogy augusztus elsején Kun Bélánénak egyik nővére, Gál Margit egy «¡ulyos koffert vitetett át a szovjet-házból, de a koffer olyan súlyos volt s azt a benyomást tette, hogy feltétlenül arany és ezüMnemü lehetett benne. Szeles Mariska még elmondotta, hogy egy alkalommal el akart Kun Béláéktól távózni azzal az ürüggyel, hogy férjhez megy. Felmondott, de Kun Béla magához hivatta, megfenyegette, hogy ha elmegy, akkor gyerm-kének áldozata lesz, mert gyermeke annyi; a szereti, hogy nem engedheti, hogy most máshoz szokjék újra. A lány rög-tőn megértette a fenyegetést, hogy elteszik lab alól. Szeles Mwiskát kiha\'lgatás után egyelőre őrizetbe vették.
Népszavazás dönt Nyugattnagyar-ország sorsa felett?
Lugano, szept. 15 A „Corriera delta Sara" párisi tudósilója hosszabb beszélgetést folvtatott dr Renner .államkancellárral, melynek folyamán a knncdllár többek között kijelentette, hogy hí a tény, hogy Románia < nem irta alá a békeszerződést, semmiféle befolyás Sál nem bir a németausztriai köztársaság hety zetére, míg Jugoszlávia Imonló értelmű vona kodása valószínűleg egy ujabb területkicrősza-Icolást jelent*..^A, nyugatmagyarországi területek. sorsa felett, — mondotta nz\' államkancellár — mely területeket az antant Némei-ausztriáhor csatolta, dacára annak, hogy a békeszerződés nem igy rendelkezik, népszavazás fog dönteni, mert Német ausztria mindennél előbbrevalénak találja a Magyarországgal való jó szomszédi viszony fenntartását és ápolását. Mint minden országgal,
Romániával is bensőséges gazdasági összé-köttetésre törekedünk, anélkül, hogy egy államszövetséget terveznénk. Jugoszláviával Csehszlovákországgal szerződések vannak lervbevéve a vasúti közlekedés és kereska-delmi összeköttetés tárgyában. Ausztria belsejében pedig mindenek előtt a rend visszaállításának nagy munkája vár a kormányra.
Szombathely, szept. 15. Hivatalos osztrák körökből a következő nyilatkozatot kaptuk:
Mint kormánykörökből értesülünk, nem forog semminemű szándék fenn a nyugatmagyarországi vármegyék erőszakos elfoglalására. A vitás kérdés megoldásának körülbelül az tesz a módja, hogy az osztrák kormány azt a kérelmet fogja a magyar kormáay elé terjeszteni, hogy nyilatkozzon^ micsoda állást foglal el a nyugatmagyarországi kérdéssel szemben. Ezután a két kormány tanácskozásra fog összoülni, amely — az antant bevonásával — afelett fog dönteni, hogy mi történjen a nyugatmagyarországi kérdésben. Ha a magyar kormány nem mutatkozik hajlandónak az ügynek ily békés módon való elintézésére, ugy Németausztria kénytelen lese az antanthoz fordulni és őt — hivatkozással aira, hogy Ausztria sem imperialista, sem kapitalista politikát nem követ — arra kérni, hogy a békeszerződés értelmében döntse el a kér dést. Alig hihető, hogy a kérdés fegyveres megoldására kerüljön a sor, minthogy az antant nekünk minden fegyveres beavatkozást magtiltott és lehetetlenne tett, mivel Németausztria a békeszerződés életbeléptével feltétlenül az antant és a népszövetség védelmétől függ. »
Francia—cseh femerközBsséB.
Pár is, szept. lő A Petit Párisién hosszú interjút közöl Pelle tábornokkal a francia — cseh fegyyerközö&ségről. A tábornok kijelentette, hogy lehetetlen elképzelni olyan szövetségi kombinációt, amelyben Franciaország és Csehszlovákország ne volnának ugyanazon oldalon.
A szerb kormányválság.
Belgrád, szept. 15. A délszláv sajtóiroda jelenti: Dávidovics miniszterelnök ma délután átadta a régonsnek az egész kormány lemondását. Sándor trónörökös régens elfogadta a lemondást.
A német alkotmány Módosítása.
Versailles^ szept. I§. A szövetségesek legfelsőbb tanáesa tegnapi ülésén megállapította a német birodalmi alkotmány hatvannegyedik cikkélyéről szóló német jegyzékre küldendő válasz szövegét. A válaszhoz a követ* kező melléklet csatoltatott:
— Alulírott kellően felhatalmazott a német kormány nevében eljár j személyiség elismeri és kijelenti, hogy az 19J9. augusztus tizenegyediki, német alkotmány mjnden rendelkezései, amelyek Versaíllesben az !9tÓ! július huszonnyolcidíkán aláirt békeszerződéssel ellentétben vannak, érvénytelenek. A német kormány elismeri és kijelenti, hogy ennek kövotkeztében emiitett alkotmány hatvanadik cikkének második bekezdése érvénytelen, ne-vozetessen az osztrák képviselőknek a birodalmi tanácsba való bebocsájtása csak akkor
2
ZALA
1019. szeptember 16.
történhetik meg, ha a békeszerződés \'nyolcvanadik cikke értelmében a népszövetségi tanács Ausztria nemzetközi \' helyzetének* heg-felelő megváltoztatásához hozzájárul. Jelen nyilatkozathoz a békeszerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy órán belül az illetékes német törvényhozó tényezőknek hozzá kell járulni, .................
Fokváros, szept. l5rA kamara a Németországgal való békeszerződést» tillpgadt«.
Az orosz helyzet.
Pátis, szept. 15. A Reuter ügynökség jelenti: Az ószajíorosz kormány csapatainak előnyomulása a vologdai vasút mentén egyre tart. Az általános helyzet a szibériai fronton . nagyon jáyul. ..:------.•• - ■
HÍREK.
A vasárnapi népgytllés.
Nagykanizsán csak a kommunizmus bukási volt olyan nagy politikai ünnepnap, mint a vasárnapi, amikor ezrekre menő tömeg rajongó lelkesodéssel kiáltotta ki Ujváry Gézát, a közügyeknek ezen régi, nemes harcosát a város képviselőjelöltjévé. A lobogó, izzó* hazafiasságu szónoklatok egész sora hangzott el s a szemekben, az arcokon, a szivekben kigyúlt a tüz, a hazafiasság szent, többé soha nem lohadó tüze. Őszintén sajnáljuk, hogy helyszűke miatt nem isme: telhetjük erdemük szerint rz ogyos szónoklatokat s nem irtatjuk a méltatás megfelelő jelzőit a szónokok neve mellé. .A szónokok különben a városnak má< régóta kiváló retorai, akiknek szavai számtalanszor ragadtak már magukkal a tömegeket. Dr. Szekeres József elnöki megnyitójában egyesülésre hivta föl a közönséget. I)r. Ilajdu Gyula IJjváry Géza rokonszenves személyét aposztrofálta. Indítványozta Ujvárynak képvi selőjelöltté való kikiáltását. Ujváry nevének elhangzásakor a közönség percekig tapsolt, éljenzett. Ujváry Géza, amikor beszélni akart, a szűnni nem akajó óvációtól alig juthatott szóhoz. Nagyszabású programmbeszédében kijelentette, hogy a keresztény Magyarországnak hü katonája akar maradni egész életében. Foglalkozott a kisgazdakérdéssel, a földbirtokreformmal, az iparral, kereskedelemmel, állat biztosítással, túltermeléssel, földmüvesískolá-val, majd a társadalmi osztályok tömörülését kívánta. \'„A haza veszélyben van— mondta — nincs szükség osztályharcra*. Végül a munkásságot hivta meg szeretettel a magyar lobogó alá az üj Magyarország kiépítéséhez, Ujváry ismételt ünnepeltetése Után egy nemzeti hadseregbeli tiszt mutatta ki gyújtó beszédben a hadsereg szükségességét. Ezután még dr. Tamás János, Nóvák János, Karlovics József, s dfr Hegedűs György mondtak hatalmas szabású beszédeket A lelkes nagyközönség a Hymnusz hangjai mellett oszlott -szét. Délután Kiskanizsán volt hasonló ünnepség, ahol Karlovics József, Ujváry Géza, dr. Hegedűs • György és Doupona István, beszéltek.
— Lehár ezredes Nagykanizsán. Lehár Ferenc ezredes, Nyugatmagyarország kar hatalmi parancsnoka vasárnap Nagykanizsán tartózkodott és szemlét tartott a katonai alakulatok fölött. A parancsnok még a nap fplyaipán visszautazott székhelyére.----------
— Nagy ka Izsa faellátása. A zágrábi Prpic-cég. melynek palini erdejéből fedezte eddig a város faszükaégletét, tegnap beadvánnyal fordult a városhoz, amelyben megvételre ajánlja a palini erdőt, a magyarutcai telepre veze.\'ő iparvasuital, a már kész \'tűzifával, épületekkel, szóval egész felszerelésével együtt. Az egész üzem vételárát f> millió ötszázezer koronában állapította meg a cég, a kész tűzifa őlenkénti árát pedig 520 koronában. A pénzügyi bizottság tegnap délután foglalkozott az ajánlattal s ugy határozott, hogy bár érvényében levőnek tokinti a cégnek a várossal már korábban kötött szerződését, mely a fa ölenkéeti árát sokkal kisebb összegben állapiija meg, mégis, tekintettel arra, hogy a város kényszerhelyzetben van — fára okvetlenül sőrgős szükség van —- a cég által
ujabban követelt 520 koronás őlenkénti árat megadja. Hangsúlyozta azonban a bizottság, hogy a még fennáló szerdésffen kikötött vételár és a mostani kényszerhelyzetben beígért vételár közti különbség visszafizetésére vonatkozó igényét, amint lehetséges lesz órvenyesiteni fogja A bizot\'ság — melynek ülése .\'a késő esti órákba liyulott — foglalkozott még azzal is, hogy mi történjék azokkal a faigénylőkkel, akik a nekik járó fa árát már be is fizették. Tárgyalás alá vette még a bizottság dr. Krátky főjegyző indítványát is. aki a város egész téli faszükségletének biztosithatá^ára azt javasolta,, hogy a város faellátásához még szükséges 20 ezer köbméter fát a városi erdőkből termeljék ki A két utóbbi pontra vonatkozó tárgyalások eredményét holnapi számunkban közöljük.......
— Eljegyzés. LajpcziQ Alicet eljegyezte Diiiinger Nándor főhadnagy. (Minden külön értesítés helyett.)
. . — Komikus ojasz aspirációk Édr.ek.es, kis párisi táviratot olvasunk a Neues Wiener Journal egyik legutóbbi számában. A távirat szerint a Chicago Tribüné levelezője jelenti, hogy Olaszország egy Magyarországgal kötendő különbékére és katonai szövetségre törekszik. Az a szándék vezérli, hogy a genuni herceget ültesse Magyarország királyi trónjára. Allitólag e tervet Románia is támogatja. A Neues Wiener Journal azt a megjegyzést fűzi a közleshez, hogy ez bizonnyal megint azon amerikai jóslatok közé tartozik, melyek nem szoktak teljesülni.
..... — Az SzAK Nagykanizsán Vasárnap
és hétfőn a Djnántul bajnokcsapata játszott a kanizsai footballistákkal. Mindkét napon elsőrangú játékot produkált. Természetes, hogy játéktudása az első napon, a VAC ellen sokkal erősebben domborodott ki. A vasutasok derék csapatával szemben ugyszóiván tiszta iskolajátékot mutatott be. Kifogástalan összjáték, gyors labdáramenés, a csatársor elsőrangú lövései jellemezték a játékát. A mérkőzés 7:0 (2:0) eredménnyel végződött a szombathelyiek javára. — Az NTE-vei szemben már nem tudott ilyen fölényes győzelmet elérni, sőt minden tudását össze kellett Szednie, hogy a legminimálisabb gólaránnyal győzhessen. A SzAK játéka az N TK-vcl szemben is ignzi „bajnoki" ni vőn állott, de a Torna egylet kipróbált legénysége nagyszerűen állta a küzdelmet s a bajnokcsapat csak 2:1 (2:0) arányban gyózelmeskédet». Az NTE teljesen kijátszotta formáját. — Bár nem volt olyan gyors, mint ellenfele, összjátéka szép, támadásai mindig veszélyesek voltak. A csapat legjobb embere Puhay volt, ki a kapuban valóban mesteri védéseket produkált. A mezőnyben Krammer játszott legjobban, de a többiek is, elsősorban Horváth és Hordós, a csatársorban Dezső és Hirschler voltak nagyszerű formában. A SzAK a II. félidőben, látva,-- hogy nem arathat Oly fcönnyti győzelmet, kissé idegesen játszott. Ha a játék nem sötétségben végződiV az NTE valószínűleg ki tudott volna egyenlíteni. A mérkőzéseket Juhász vezette, a tólp megszokott pártatlansággal és körültekintéssel.
Közellátási közlemények:
Dohányigénylők tartoznak dohányjegyeiket hatósági igazolványukkal újbóli felülbélyegzés végett az élelmezési hivatalhoz bemutatni> mert -október 1-tŐI kezdve csak azon dohányjegyek lesznek érvóni\'eSek, melyek a hátlapon az elelmezési hivatal által felülbélyegeztettek A jelentkezés sorrendje a hatósági igazolványok sorszáma szerint a következő: szeptembec 18 án.l-—600-ig, 19-én OÓI —1200 ig, 20-án 1201 1800- g, 22-én 1801 -2400-ig. 2401 3000-ig, 24-én 3001 — 3600-ig, 25 én 3001 --I2C0 ig. 26-án 4201-4800-ig, 27-én 4801-5400-ig, 29 én 5401 --6000 ig, 30-án 6001 — Í000-ig, október l-én 6601—7200 ig, 2-án 7201—7800 ig, 3-án 7801—8400-ig, 4 én 8401 végig. .A dohányárudák tulajdonosai figyelmeztetnek, hogy okt. 1-től kezdve csak azon dohányjegyekre szabad dohánynemüeket kiszolgáltatni, melyek a hátlapon az élelmezési hivatal által újból felülbélyegeztettek. Elveszett jegyek nem pótoltatnak, másolat kiadva nem lesz. Közellátási üzemek.
I Színház.
Heti mű«on
Hétfő Szenvedély, dráma .
Kedd Stambul rózsája, operette
Szerda Stambul Rózsája, operette \'
Csütörtök Ocskay brigadéros, színmű
Pérttek > Csókpirulák (csak felnőtteknek)
Szombat Nemtudomka, operette.
Eladó uj férfiöltözetek és egy
pár 38. sz. fór fi cipő. Megtekinthetők délután 3—l óra között Nagykanizsán, Klsfaludy-u. 17/b. emelet. 1930
Bankhlvataluok lakást, ellátást keres jobb családnál. Címek, illetve leveleket igények megjelölésével a kiadóba kér. 1928
-54 éves róm. kath; Özvegyember, ötíálló \' iparos, báiasaág céljából megismerkedne hozzávaló özveggyel vagy leánnyal, kinek néhány ezer korona hozománya vagy ingatlan vagyona van. Vidékiek előnyben részesülnek. Levelek „Szorgalmas* jelige alatt a kiadóhivatalba kéretnek. 1922
M Kittnü. „M ogyÖrossy"* gyártmányú cimbalom JntAnyoaan eladó. Érdeklődni lehet az Alreáliskola portásánál. 1913
Egy jókarban levő gyermekkocsi megvételre kerestetik. — Kinlzsi-utci 40. szám. ...... 1912
Több kerékpAl eladó. Bővebb t
Kisfaludi-utca 39. szám alatt.
Német, francia nyelvek, továbbá magyar-német gyorsírás ós levelezés, úgyszintén könyvelés tanítását elvállalom. Megkeresések .Komoly" jeligére kéretnek. 1933
K^y pénztároanói felveszünk
Kaufmann testvérek uri-, női-, divat- és rövid-áruuzlete, Nagykanizsa. •\'\'"*\' ■ : \' "\'•\'\'•« 1931
Képkeretezéat elfogad Stern Kálmán üveges Kinizsi-u. 21. és egy bútorozott szobát keresek okt l-ro. ^ 1934
ÜRANIA ■wftfrwM
VUHHin ím,..,l-i. I. Tattto. SM
Héti«, kedd. Si.pt.mb.r 15. 4« IB-ln
nasz
Regényes történet .1 felvonásban. Noráisk-fllm.
— tUiUHt kSsnapok*. Ikl tritK n-
Vasér él ttnna,napokon I. 5, 7 és 8 érakor.
| i niiimw>
VI I Áfi naaymoigí.alnh»« V I Lrt VJ Sutiéi lilluíi. IMti 74. n
H4tf0, kedd. Sr.pt.mb.r 16. á. 16-án
f
Dráma 4 felvonásban.
Előadások kezdete este 7 és 9 órakor f
Jegyek d. u. 3 árától előre válthatók. >..H.,..H..... ,„■ ■„., -re-rafi
Nyomatalt: a .Zala" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanitsáo.
XLVI. Árfolyam
-m UuimMibUiUllialil:
NAOYKANIZSA. Su^r-ul 4.
Zala Nyómdavállalat Fő-ul 5. x
Megjelenik hélffi klv«lelá-vekmlndennap korareggel
Ezen szám ára 50 fillér, "VI
WwSTh»»\'««» 1919. Szeptambar 17. Szarda.
212 azém.
POLITIKAI NAPILAP.
Egyes szám ára : 1 korona.
6sirknxlé><0l kiadóhivatalt t«t«fon TI.
- Nyomdai t«ufon m.------- ~
Ffiszerkesítö: TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs és laptulajdonos:
csillag/ jenő
Hirdetéseket, nyllt-terel és oiaK*» közleményeket díjszabás szerint vc%\' —- tel a kiadóhivatal. ■-■■.....
I MjÉiszlH a közrenl \\m\\iMM.
Budapest, szept. |(3 Beniczky Ödön belügyminiszter a közrend és közbiztonság érdekeinek megóvásáért a legeróíyesebb rendszabályokkal akarja útját állni minden pogrom-jellegü mozgalomnak s ezért valamennyi kormánybiztosnak és kormánybiztoMielyettesnek táviratilag körrendeletet bocsájtott ki, melyben lelhivja őket, hogy a jogrenddel ellentétbe helyezkedöt. minden rendszertelen egyéni, vagy tömegakció nóihesak a törvénybe Ütköző s igy büntetendő cselekmény, hanem hátrányára van a nemzet nagy ügyének. E/ért a hatóságoknak! minden eshetőségre komolyan el keir készülniük és a legnagyobb körültekintéssel kell gondoskodniok megfelelő preventív intézkedésekről. A hatóságnak kötelessége minden rendzavarást megszűntetni és a vétkesek megbüntetése érdekében a szükséges lépéseket haladéktalanul megtenni. Pogrom, népitélet stb. eseteiben az esetleges mulasztásokért felelős hatóságokkal. szemben, a minden kímélet nélkül való legridegebb megtorlás álláspontjára helyezkedik s mulasztás esetén az összes hatóságokat azemélyükbeHv teljes felelősségre vonja.
Lovasrendörsóg ló nélkül.
; .." Nagykanizsa, szept, lö.
Nagykanizsa város derék rendőrsége a legutóbbi nehéz hónapok súlyos megpróbáltatásai közepette mindig hiven ós mintaszerűen . állta meg a., helyét. Nagykanizsa közbiztonsági állapotai mindig jók voltak s nagy szerepe van a rendő.ségnek abban is, hogy á város — . talán az egyetlen az összes magyar városok között mely a kommunizmus borzalmait a körülményekhez képest oly szerencsésen megúszta. A régi, kiptóbali gyalogosrendörseg melleit elsőrangú szolgálatokat . teljesített az alig pár hónapja szervezett lovasrendőrcsapat. Már régóta hiányát érozte a város egy mozgékony, megbízható intézménynek, amely a város messzire kirtyüló kültelkein s a környező falvakban a közbiztonsági szolgálatot ellátná. Ezt a célt fényesen elérte Nagykanizsa városa avval a 12 tagu -lovas-rendórcaapattal, amelyet a múlt óv novembe rében csupa megbízható, kipróbált emberből szerveztek meg. Lovákat akkoriban könnyű volt szerezni; Kanizsán kerc&ztül vonult h iza. az országba* Úgyszólván az egész hadsereg Irénje. Tavaly november óla e lovasszakasz mcgiizcthetetlen szolgálatot teljesíteti. Éjjelente lépten nyomon találkozott az ember egy-egy lovasjárőrrel s ugy a város belső területeinek, minta kültelkeknek lakósai megnyugodva \'hallgatták ágyukból .a rendőrlovak patainak ütemes kopogását. Ha tűz volt valahol, ha a környező falvak valamelyikéből cáak a legcsekélyebb rendzavarás híre érkezett, rögtön odaiobogott egy lovasjájőr, intézkedett s rendet teremtett Különösen á legutóbbi hetek alatt élveztük igen sok hasznát a lovasrendőrségnek, amikor «Ajuk hárult a nagy feladat: a környező körülbelül husz faluból a komminísta rend agitátorait és exponenseit összeszedni. Állán dóan cirkáltak a környéken, hol az egyik, hol a másik faluban bukkantak fel s feladatukat mindenütt nagyon szépen teljesítették. Ma ugy áll már a helyset, hogyja lovasrendőrség szolgálatait nélkülözni — úgyszólván leheteilen.
Tegnap rendelet érkezett a zalamegyei katonai parancsnokságtól, amely szerint a nagykanizsai rendőrség köteles . egész lóállo-mányát a Zalaegerszegen felállítandó huszár-\' század céljaira beszolgáltatni. a felállítandó huszárszázad lószükségletét a falvaknak a mezei munkálatoknál amúgy is nehezen nélkülözhető lovaiból, nem t.udja fedezni a katonai parancsnokság s igy kénytelen a katonai kincstár tulajdonát képező rendőrlovakat is katonai szolgálatra bovonultatnt.
A •■sjíómóru tény tehát az, hogy a lovas rendőrség néhány nap múlva lovak hiányában végleg beszünteti működését hacsak a város vezetősége mindent el npmjkövet, hogy ennek az áldásos tn-éiménynek a megmaradását minden eszközzel elősegítse.
Arra kérjük Nagykanizsa polgármesterét, kezdjen tárgyalásokat arra vonatkozólag, hogy a varos — függetlenül a katonai kincstártól — vegyen lovakat s. biztosítsa ezen az uton i lovasrendőrség fennmaradását. Ha a lovas rendőrség lovai a város tulajdonát fogják ke pozni, nem fog ismét előállhatni a inai eset, s a lovasrendőrség intézményének állandó fenn-.maradása, biztosítva lesz, •
Tegnap délelőtt- szállították el a lovakat a Kossuth téii rendőrlaktanyából Mogható jelenet volt, ahogyan a derék rendőrök bu csuztak kedves állataiktól. Szeretettel simo /gatták őket, nem egynek könny is szökött ( szemébe az elválás pillanatában. Nyugodjék meg a lovaitól megfosztott lovasrendőrlogény ség: ugy Zalavármegye alispánja, mint a város polgármestere meg vannak győződve jíz intézmény fennmaradásának szükségessé géről s minden bizonnyal minden lehetőt el fognak követni, hogy minél előbb ló kerüljön a valóban lóra termett legények alá.
HIREK.
Tudomásomra jutott, hogy lelkiismeretlen izgatók hazug hireket -terjesztenek a jelenlegi behívás céljaiból. Felvilágosításul tudtára adom a lakosságnak a következőket:" A behívás kizárólag a karhatalom magszervezését célozza. Eire szükség van, nehogy a bolsevizmus újra felüthessé fejét, amíg megbízható erős karhatalom nincs, addig az id gen megszálló csapatok nem vonulhatnak ki az országból. Nem ujabb háborúról van szó. Innom. csak. a törvényes rend és közbiztonság fenntartásáról.\' Csak a legderekabb embeieket választjuk ki, akik megértik, hogy a nemzeii lobogó alatt szolgálni becsület és kitüntetést jelent Értsétek meg ennyi baj és csapás ulán, hogy sem az egyes ember, sem egy község, vagy vidék magára utalva Javait megvédeni nem tudja. A behívás rövid Időre szól csak. Annyi ember marad csak fegyverben, amennyi a rend fenntartására okvetlenül szükséges. A Dunántul népe van olyan józan, hogy ezt felfogja és lesz olyan hazafias, hogy kötelességét örömmel leijesiti. Horthy Miklós fővezér. _ \' "
— A fehérpénz beváltása. Kaposvárról jelentik: Ereky Karoly közélelmezési miniszter, Temple Rezső államtitkár Thomás Donaille angol kapitány és Troobridge admirális a nemzetközi dunai bizottság elnökének kiküldöttje napok óta tárgyalásffolytatnak Székesfehérváron a gazdáik képviselőivel és az farosok-
kal. A pénzkérdésről kijelentelte a miniszter, hogy minden pénz egyforma Október lö-ikére az összes fehérpénzekel átváltják az osztrák-\' magyar bank rendes bankjegyeire, tehát semmi értelme siiíca annak, ha a pénzek-között különbséget teszünk.
— Nagy lüz Tólszentmárton községben, Tói&zentmártoni levelezőnk jelenti:..Folyó hó 8-án d. u. 4 órakor Tótsze. tmárton községben eddig ismeretlen módon kigyuladt Hedre-vics Flórián szénával megtöltött csürjé és a tüz a nagy szárazság következtébon ugy any-nyira elharapódzott, hogy 3 lakóház és ti szénáspajta egyéb gazdasági épületekkel teljesen elégett. Hogy a tüz tovább terjedése megakadályoztatott, a tótszerdahelyi határrendőr* .ség önfeláldozó és buzgó tevékenységének köszönheti Tótszentmárton községe. Ebből kifolyólag Tólszentmárton község nagy hálával és köszönottel tartozik a tótszordahelyi határrendőrség összes személyzetének.
— Az áll. elemi Iskolák igazgatói értesítik az iskolába beirt tanulok szülőit, hogy a tanítás f. hó 17-ón megkezdődik. Minden tanuló í^zon osztályban jelenjen meg, melybe beíratott. . . .
— A nfll kereskedelmi tanfolyam reformja. A vallás és közoktatásügyi miniszter a női kereskedelmi szaktanfolyamra uj tanítási tervezetet ós beosztást léptetett\'életbe. Az uj terv egyfelől mélyebbé teszi a tanítás eredményét, másfelől lehetőséget • nyújt arra, hogy a tanfolyamot végzettek jövőben különbözeti vizsga után a felsőkeroskcdelrfli iskola második osztályába léphessenek
— . Külföldön elfogott kommunisták. Bécsből jelentik, hogy a passaui határon két kommunista futárt tartóztattak le. Az egyik amerikai, a másik hollandiai állampolgár. — A futárok hir szerint KHn Bélával álltak összeköttetésben s több kompromittáló iratot találtak náluk. Az osztrák korminyt terhe\'i érte a felelősség, hogy Kun Bélának még mindig tág teret engedélyez agitáció kifejtésére. Ugyancsak Bécsbén letartóztatták I.ukács György hírhedt népbiztost és Seidler Ernőt.
— A Világ mozgóban szerdán és esti-törtökön kerül bemutatásra A hamis Kdí/cimü 4 felvonásos nagy detektivdráma, a főszerepben Carl de Vogt. Az előadások az uj időszá-mitás szeiint 0 és 8 órakor kezdődnok.
— Nyugatmagyarország sorsa. Az osztrák parlamentben a határvidéket képviselő Scholiswohl .követ .Nyugatmagyarország, oda-. Ítélésére vonatkozólag a következő nyilatkozatot tette: Nyugatmagyarországot a béke szerződésben Németausztriának ítélték oda. De ezzel még Nyugatmagyarország nem a mi birtokunk, meri az antantnak először abba a helyzetbe kell jönnie, hogy Nyugatwagyar-ország felott rendelkezzék. Ez azonban csak akkor történhetik meg, ha ogy az antantnak tetsző kormány jön, amellyel tárgyalásokba bocsátkoznék. Nyugatmagyarország Német-Auszlriához való csatolásáról tehát igy is loghamarabb késő ősszel lehetne szó- »
~ ÉrtaUteni azokat, kiknek kukorica földjük van Palinban harmados művelésben, hogy f. hó 18-án a babszedésre jelenjenek mog! Imézőség:
— A Nagykanizsai Tornaegylet uj tisztikara ma délután 6 órakor tartja a tornateremben első.választmányi ülését. A vezetőség kéri a választmányi tagokat, hogy az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjenek.
¿ALA
1919. szeptember 17.
Mn IflÉ MiMl
ligaluM letarlósUtAa a budapesti
városligetben.
(Saját tudósítónktól) Viola Jenő ós Háhn László a nagykanizsai vasúti őrség detektivjei -kitűnő fogást csináltak Budapesten. A két detektív privát dlligenclából a fővárosba utazott, hogy a nagykanizsai proletárdiktatúrának odaköltözött néhány szereplőjét kinyomozzák ós Nagykanizsára szállítsák. Ütjük teljes sikerrel járt, amennyiben a többek közt sikerült nekik a nagykanizsai diktatúra egyik legmarkánsabb egyéniségét: Szabados Árpádot elcsípni. Szabados Árpád állítólag budapotí ügyvád volt, a Világháború alatt pedig, szintén állítólag tartalékos tüzértiszt voltyaz orosz fronton harcolt s hadifogságba esett A bolsevik! eszmék kel Oroszországban szívta tele magát s amikor Magyarországon a kommunizmus kitört, rögtön előkelő pozícióhoz jutott. Eleinte Va.n-tus Károly népbiztosnak volt a hadsegéd-féléje, majd pedig, amikor Vantust elhelyezték Nagykanizsáról, ő vette át a Mura-front főparancsnokságát. Eleinte a Centrál szállóban székelt, majd a nyár beálltával a kies lazsnaki kastélyt tette meg rezidenciájává, ahol — a városba beszivárgott hírek szerint — fejedelmi életmódot folytatott. Szabados igen zárkózott természetű volt. Még a letűnt rendszer elő-kelŐbbjei is csdk nohezen juthatta\'* elébe, meit a lazsnaki kastély bejáratát a saját Jeib-gárdája" óiiztc, amelynek tagjai a budapesti terror-csapat legválogatottabb embereiből reg rutálódtok. A fama szerint azonban ez a zár között egyéniség mindenről tudort, ami a városban s messze környékén történi ós még a jelentéktelenebb dolgokban sem dönthettek az ő beleegyozése nélkül. Vaskezünk, elszántnak mutatkozott mindig s csupán Ujváry Géza képviselőjelölt tudta ezt a kemény embert megingatni, amikor dr. Hegedűs György sza-badonbocsájtását a szó teljos értelmében kicsikarta tőlo.
Szabados Árpád a diktatúra bukása után tudott csak megválni a szép lazsnak! kastélytól, amikor tudniillik már látta, hogy a szocialista kormány is bukik ós sietve közeledik a megtorlás. Egy reggelen vezérkarával együtt eltűnt Kanizsáról s dacára annak, hogy a budapesti rendőrség tűvé tette érte az egész fővárost, most mégis két kanizsai detektivé az érdem, hogy kózrekerült. Az elfogatta izgalmas módon folyt le. Viola ós Háhn napokon át kutattak utána a fővárosban, .minden nyom, minden támaszpont nélkül. Végre azután ráakadtak a lakására, de ekkor , még a» volt a baj, hogy egyszerre — Szabadosnak 4 lakására bukkantak. Ugylátszik, hogy a Mura-front volt fópurancsnoka élt a gyanú pörrcl, hogy keresni fogják, ezért tartott 4 lakást. Szóval most már lakás volt 4 is, de Szabados még mindig nem került elő. A detektívek végre ugy segitottek magukon, hogy állandóan a felesége nyomába szegődtek s egyizben ki-kisérték a városligetbe is, ahol az Artézi-fürdőbe látták bemenni, Viola lesállásba húzódott. Kitartásának meg volt a jutalma. A városliget kanyargós utaln egyszerre osak Szabados toppant eleje nagy szakállal. Társaságában két hölgy és egy férfi volt. Viola abban a pillanatban rákiáltott, hogy ezennel letartóztatja, adja meg magát. Nagyobb nyomaték kedvóért mindjárt revolverét is rászegezte. Szabados, habár látszott rajta, hogy tudja, miért, keresik, mégis energikus hangon kezdett tiltakozni az .inzultus\' ellen s olyan ártatlan képot vágott és oly jogos felháborodást szimulált, hogy a járókelők közül Is többen -Violára támadtak. A bátor detektív azonban nem ijedt meg, szakadatlanul Szabados mellűnek szegezte a revolverét, aki végre is belátta, hogy hiábavaló minden s megadta magát sorsának. Engedelmesen kövotie Violát a rendőrségre, ahonnan tegnap délután hozták meg szereplése színterére s mivel a vörös hadsereg tagja volt, át adták a katonai parancsnokságnak.
— Mézet Jászsági görög-dinnye kgrként 6 kor.-árt kapható Qyenes Lajos oaema(a Üzletében, Kazlnoy-utoa. Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.
Színház.
Heti míínori
Szerda Stambul rózsája, operetté
Csütörtök Ocskay brigadéros, színmű Péntek Csókpirulák (csak felnőtteknek)
Szombat Cigánybáró, operett Vasárnap d. u. Hejehuja báró, opeiett Vasárnap este Nomtudomka, operette.
♦ A színházi Iroda közleményei. Stambul rózsája. Ma este is a - kitűnő Eall-ope-iv.tte: .Stambul rózsája* .uralja a műsort, amely tegnap esti reprizén valósággal lázba ejtoito a közönséget. Nem Is csoda, hiszen Vida Ilus a bájos primadonna, Ballay Manci, a kiváló láncos szubrett, a temperamentumos Nagy Ilonka, a széphangu Kalussy, Róna, Szigethy Bandi ós Borowszky mind elsőrangul produkáltak. Várhalmy Oszkár vezénylete mellejt nagyon tetszett az ujonan alakult francia zenekar is. Az összevágó preciz előadás R ma Zoltán rendező hozzáértését dicséri.
Szerdán és csütörtökön kerül bemutatóra az Uránia mozgóban Sclmitzer Arthur Szerelmeskedés cimü f> felvonásos színműve, melynek főszerepét Waldemar Psylander játsza Az előadások az uj időszámítás szerint 0, llolve 8 órakor kezdődnek.
Felhívás.
Kelkérotnek azon favásárlók, kik a fatelepen vették és fizették ki tűzifájukat, hogy annak elvitele iránt lehetőleg folyó hó 16. csütörtökön intézkedni és\'a fqtelep ii ódájában az utalván} ok átvétele végett megjelenni szíveskedjenek.
Nagykanizsa, 1919. szeptember 16-án.
Prplc fatelep vezetősége.
Vincellér! álltat keresek azonnali belépésre. Szőliöszeti tanfolyamot jó sikerrel végeztem ós nagyobb szóllőtelepen voltam alkalmazva, melyet bizonyítványaim hitelesén igazolnak. Cim a kiadóban. Í936
Keresek korcsmát vldákan bárba,
később megvételre. Cim : Kurc Adám, Kilimán u. p. Cicise.__1910
Német,, francia nyelvek, továbbá
m igy&r-nómet gyorsírás ós lovelezés, ugy-szintén könyvelés tanítását elvállalom. Meg-keroscsek .Komoly" jeligére kéretnek. 1933
Uaukblvatalnok lakást, ellátást
keres jobb családnál. Cimek, illotvo. leveleket igények niCKjelölósével a kiadóba kér. 1928
Egy iskolába jára fiacska vagy kisleány teljes ellátást nyerhet. — Bővebbet: Weiszéknél, Hunyadi u 10 193»
Varróleányok
Jó fUetéssel felvétetnek
Báron Mici varrodájában
Sugár-Ut 8. i ¡Mis
158/ 919.
Hirdetmény.
A 42H8/919. M. E. számú rendelet 17. szakasz 1. pontja alapján újból\\ felhívja a lakáshivatal a ház- és lakástulajdonosokat, hogy a bórbeadható üresen álló, vftigy megüresedő- lakást, vagy laká«rószt (bútorozott szoba, üzlethelyiség, raktár stb.). a lakáshivatalnak bejelentsék
» Az üresen álló, vagy mcgüresod\'ő lakásokat vagy helyiségeket csak a lakáshivatal utján lehet bérbeadni, lakásba, vagy más he lyiségbe a lakáshivatal által kiállított igazol vény nélkül beköltözni , nem szabad.
Akt ezen rendelkezéseknek eleget nem tesz, kihágást követ el ós 0 hónapig terjedhető elzárással ós 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető. I Nagykanizsán, 1919. évi szeptember 14, i Novay. s. k, tu«»im»uii tlaok.
Közellátási közlemények:
Dohányigénylók tartoznak dohányjegyei, kel hatósági igazolványukkel ujbóli felül -bélyegzés végeit az élelmezési hivatalhoz bemutatni, mert októbor 1-től kezdve csak azon dohányjegyek lesznek érvényesek, melyek a hátlapon az élelmezési hivatal állat felül, bélyegeztettek A jelentkezés sorrendje a hatósagi ignxolványók sorszáma szerint a kővetkező: szeptember 18 án I—SOO-ig, 19-én 1301 — 1200 ig, 20-án 1201 -1800-ig, 22-én 1801 —2400-ig, 28 án 2401 3000-ig, 24-én 3001 — 3000-ig. 25 én 3001 -4210-ig, 2(l-án 4201-4880-ig, 2.-én 4801 -5400-ig, 29-én 5401—6000-ig, 30-án (¡001 -tiüOoig, október 1-án GÓ01—7200-ig,. 2-án. 7.20|-^.78<XMg, 3-án 7801—8400-ig, 4 én 8401 végig. A dohányárudák tulajdonosai tlgyelme.ztelnek, hogy okt. 1-től kezdve csak azon dohányjegyekre szabad dohánynemüeket kiszolgáltatni, melyek a hátlapon az élelmezési hivatal által újból felUlbélyégezlettek. Elve szett jegyek nem pótoltatnak, másolat kiadva nem jgsz. Köielláldai Üzemek.
I320B\'I9I9.
Felhívás.
Az ország belrendjének fentartásához szükséges» fegyvereserő megszervezése ós ellátása jelenlog, tekintettel a vörös rablógazdálkodásra és az ország idegen megszállására, pillanatnyi nehézségekbe ütközik. Ezért a magyar nemzeti hadsereg részére a lakosság kebelében pénzgyüjtóst indítok, hogy magyar nemzeti hadsereg pénzszükséglete mindaddig fedezve legyen, míg a szükséges pénzforrások a kormánynak rendelkezésére nem állanak.
Felkérem ennélfogva Nagykanizsa város hazafias közönségét, hogy a fenti cólro megindított gyűjtési akciót az ország belrendjének biztosítása érdekében tőle telhetőleg támogassa, s az adományozandó összeget közvetlenül a v. pénztárba fizesse be legkésőbb folyó hó 25-ig.
A befizetett adományösszeg ellenében minden sadakozó polgár az adónyugtának niogfelelő elismervényt kap, & a befizetett összeg a fizetendő adóba be fog tudatni, amiért a fővezérség teljes biztosítékot vállal. Nagykanizsán, 1919. évi szeptember 15.
Polgármester.
URÁNIA f^-panta
uunma ip,^., ihu.au
Si.rdf, osütöitök S»pl. 17. 4« 18 án
Szerelmeskedés
(Liebelei)
Sohnltsl.r Arthur színműve filmen 5 felv. Köszerepben Waldemar Paylunder.
—r- Iltaááaok kSaaaiiiku I tt I érakor = vasár, ia ttaa.paapokoa t. 5, T é. 9 érator.
0-

\\/l I K í~i nagymoigó.ilahéi
VIL/\\VJ Satui niim, HMw;«. u.
Szerda, oiűtSrtSk. Sl.pt 17. 4» 18.
Hamis vád
Nagy delektivdráma 4 felvonóban. Köszerepben: Carl d* Vtgl.
Előadások kezdete este 6 és 8 órakor!
Jegyek d. u. 3 órától elóre válthatók.

Nyomatott: a ,\'/.•la• nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Naytykanizsan.
KLVI- étfalram
-gswrr ültimlWihtIiHlimui:
saovkanizsa, Sugár ul 4.
Zala Nyomdaváltalal Fő ut 5. «1
Mtg|clenlk tíll*lvéttlé-vei mindennap kor.reggel
Ezen szám ára 50 fillér. H
H»a>l»aiil«»«, IU18.. Sxaptambar 18. OsMHi-tOk.
POLITIKAI NAPILAP.
egy hóra 26 kor.
Egyes szám ára : 1 korona.
Ci«rk«"t4a\'fl kiadóhivatalt tctafpn 7t, Nyomdai l«t«fon 117,
Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs és laptuUjdonos s CSILLAG JENŐ
Hirdetéseket, nyílt-teret és magán közleményeket díjszabás. szerint vesi =-- lel a kiadóhivatal.---
Rióéi Mlli u osztrák kWé.
Bécs, s-iept, 17. A tartományok képvi-solői ma Bécs város képviselőivel és,az állami hivatalok képviselőivel országoá konferenciára ültek össze. Renhér dr. kancellár a konferencia elnöke megnyitó beszédében a többek közö t ezeket mondotta: — Egyetlen reménységünk most már csak a népszövetség és a jóvátételi bizottság. Német-Ausztria elnevezés most mar nem alkalmas az osztrák államnak és szerintem legmegfelelőbb lenne a „német-alpesi ország" elnevezés. Országunk földrajzi, jogi és gazda sági helyzete teljesen azonos Svájcéval ós nagyon célszerű lenne, ha államunkat autonom városok és tartományok szövetségévé szerveznénk át. A német anyaországhoz való csatla- , kozást csak akkor valósithatjuk meg, ha a népszövetség hozzájárul. A munkásság maga vette át a rend fenntartását rtZ összeomlás után, a külömböző tanácsok ellentétben van-uak a népgazdaság ós a nüniszteri felelősség elvével, a tanácsok kamarák módjára illeszkedhetnének bele a közigazgatás szervezetébe. Schumpeter pénzügyi államtitkár kijele.iteite, I hogy négy-hét esztendő alatt .államcsőd nél-\' kül kell elintézni a pénzügyi kérdést.
I szász szaciáldemokraták konfeiHüáji
Berlin, szept. 17. Drezdában tegnap kezdődött, a szászországi szociáldemokrata part országos konferenciája, amely azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a kormány a demokraták vagy a független szociáldemokraták bevonásával. reorganizáltassék. A .vita során Noske azt mondotta, hogy akik azt hiszik, hogy a munkásság - a legközelebbi időkben újra egységes lesz, azok illúziókban ringatják magukat. A függetlenek résztvétele a kormányban e pillanatban lehetetlen, mert a fiig getlenek után mindig spartacus követkozik.
rA kormány esetleges katonai rendszabályaiért vállalja a felelősséget. Ha arról van szó, hogy néhány ezer üres fejű ember élete árán az állampolgárok százezreit mentsük meg nem Szabad\' visszariadnunk\' legkeményebb rendszabályoktól sem
Előlenek a katonai nyuudijasoknak.
Budapest, szept. A magyar hadügyminisztérium közli, hogy a belügyminisztérium hoz-• zájárulásával lolhatalmaztainak a községek elöljáróságai,, illetőleg a városi tanácsok, hogy a postaforgalom szünetelése folytán a vidaken tartózkodó nem hivatásom állományba tartozó katonai nyugdíj soknak, vagy\'ném hivatásos * katonai személyek Özvegycinek és árvainak folyó évi szeptember havara az- igényjogosult-ság és a személyazonosság megállapítása után megfelelő előleget fizethetnek ki. A hivatásos állományból sfármazó íentlűk részére megfe-\' \'«lő előleget az illető katonai parancsnokság fizeti ki.
üi IDIMi süiMy vaa ttltel.
Budapest, szept. 17. A lapok megindítása alkalmával illetékes helyen képviselt legális álláspont alapján közölhetjük, hogy az IÖ14. . évi XIV törvénycikk bir érvényességgel, tehát J a politikai tartalmú időizaki lapok megindítása ellenében anyagi biztosítékot kell letenni.
A lejfóbb tanács tárgyalásai.
Egységesítik a szövetségesek adósságalt
Páris, szept, 17. A legfelsőbb lanács arról értesül, hogy a délszláv kabinet aláirja az Ausztriával kötött békeszerződést,
Páris, szept. 17. A legfelsőbb tanács tegnapi ülésén állítólag a Balti országok kérdésével foglalkozott s azon veszedelem leküzdéséről tanácskozott, mely a németek ottani tartós letelepedésével támadhat.
» Páris, sxapt. ÍJ. A Tenjps jelanti: A szövetséges és társult hatalmak tárgyalást folytatnak az adósságok egységesítéséről A ké dés elintézését a népszövetség pénzügyi osztályára fogják bizni.
imM i m Moyiitóiii.
Berlin szept. 17. Peinhardt ezredes, porosz hadügyminisztert állásától felmentették, miután a birodalmi a\'kotmány a hadügyi teendődnek és a hatalomnak a német birodalmi hadügyminiszterre való átruhááásával a porosz hadügyminisztérium is megszűnik.
Franchet d\' Esperay tárgyalásai.
Páris, szepl. 17. (Szíkraiávírat.) Fran-ehet d Esperay tábornok es Al/enby katonai tanácskozást tartottak Levante megszállása tárgyában.
A békeszerződés a szenátus előtt.
De/mai, szept. 17. (Szikratávirat\') Washingtonból jelentik: A szenátus tegnap megr. kezdte a békeszerződés tárgyalását. A szerződést túlságosan nagy terjedelme miatt nem olvasták fel, hanem azonnal megkezdtek az első cikk tárgyalását.
A népszövetség kérdése.
Paris, szept. 17. rtouie ezredes Londonból ideérkezett és kijelentette, hogy a népszövetség megvalósítását célzó munkálatok mindaddig függőben maradnak, amíg az amerikai szenátus a szerződést jóvá nem hagyta, vagy cl nem utasította.
EíitílÉ a min kommunistákat
München, szept. 17. A kommunista uralom idején tuszul elhurcolt egyének közül néhányat megöllek a kommunisták. A.bírósága vádlottak közül tizet egyenkint 15 évi fegyházbüntetésre itélt, egyet 10 esztendőre, a többit pedig felmentette.
II Hadifoglyok MM hdelentíxe.
Budapest, szept. 17. A magyar, hadügyminisztérium valamennyi vánftegye alispánjához és a törvényh^óságí városok polgármestereihez rendeletet intézett, melyben felhívja ők«í, hógy a béketárgyalásokhoz az ország területén tartózkodó volt hadifoglyok adataira vonatkozó jelentest küldjenek be október hó tizenötig a hadügyminisztérium ötvennegyedik osztályának. Tekintetbe jönnek az összes 1914 augusztus óta hadifogságba került volt hadifoglyod bármely hadmüvelet alkalmával vagy hadsereg által fogattak is el.
Szamuely a vidéken.
Sopronmagyel borzalmak — Látogatás a hóhérokká1. — Fahérpéna beválté« ázsióval. A terrorfiuk,\'mint Ualelemberek.
Ha a borzalmákat egyenként felsorakoztatnánk, egy köny vtár telne meg velük. Ha az elkiabált átkokat jegyeznénk föl, Shakospeare dörgő átkai gyenge zokszónak tünnenek fel mellettük. Ha a kiontott vér mennyiségét akarnák fölmérni, uj mértékegy séget kelleni találni. Es mindez a sok borzalom, mindez a rengeteg átok, mindez a tenger vér egy nevet harsog, egy ember nevét: Szamuely Tiborét.
Míg a proletárdiktatúra tartott, a fővárosban nem igen nyílt alkalma, hogy ugy kifussa a formáját, ahogyan szerette volna. Itt mégis akadt nagyobb hatalom Szamuolynél s a mun-ka-isag\'clle tőrzöse is orŐsobb\'volt. De vidéken ahol nem voltak antant-missziók, a hol mint élet és halál könyörtelen ura jelent meg Lenin pribékjeivel, ott tombolt, ott őrjöngött, ontotta a vélt, s nem volt irgalom-»ember számára.
Egy sopronmegyei földbirtokos beszéli. Nálunk junius elején volt valami kis ellenforradalom féle. Nem volt komoly jellege a dolognak, hiszen csak abból származott az egész, hogy nem volt aprópénz : egy-kettőre le is" csendesült az egész. De mivel Szamuely épen Sopronban járt, hát hozzánk is kinézett, hogy megtudakolja, mi történt. Jumus ö én érkezett meg a különvonat a terrorfiukkal. A direktórium elnöke azonnal eléje sietett, hogy megnyugtassa a terrorvezért: nálunk nincs ellenforradalom. - \'
— Hát maga is azokkal a kutyákkal tart? tt.rivallt .rá Szamuely az elnökre, majd fenyegetően fölemelte a kezét:
— Vigyázzon és fogja be a száját, ha jót akar.
Ezzel a terrorfiukát, felállította az utcán, maga pedig négy-öt pribéktől követve, megindult házról-házra. -
— Jó reggelt — köszöntött be az els§ udvarba, mire a házbeliek eléje siettek..
— Mit tetszik parancsolni ? — kérdezte szolgálatkészen a gazda
Szamuely válasz \' helyett a mellette álló pribékjéhez fordult, aki egy kötelet tartott a kezében:
-— Te, elég erős a köteled? Nehogy leszakadjon, mint a múltkori
— Nem szakad le elvtárs, ne féljeni — nyugtatta meg a segédhóhér.
......Na, próbáljuk, ki az öregenl .-rr- adta
ki az utasítást Szamuely, amire a pribékek megragadták a gazdat és az egész családja szemeláttára felakasztották az udvar közepén álló fára. Nem kérdezték a nevét, a bűnét,\' csak halálhörgést akartak hallani, csak kínban eltorzult arcot-akartak látni: végeztek egy ártatlan emberrel.
Ezután tovább mentek a szomszédház&a, hol egy asszonyt találtak egy 10—17 éves fiúval.
— Ez is gazember, mi I? — kiabált Szamuely, megragadva a fiu nyakát. Az anya ké-ségbeesett sikoltozással vetette magát a hóhér elé:
— Egyetlen fiam ml lesz belőlem, ha bántják I Ártatlan a drágám, soha nem vétett a légynek som I
Az asszonyt is, ne ordítozzon itt! — adta kf Szamuely a rendelkezést és a szeren-
1919. szeptembor 18.
csétlen asszony a fiával együtt csakhamar kiszenvedett.
Szeroncsére távírat . érkezett. a gyilkos? csapat vezéréhez, mire ezek beszüntették förtelmes működésűket s tovább utaztak.
Nevezetesek Szamuelv pénzbüntetései is. A falvak lakosságára rendszerint néhány százezer korona pénzbírságot rótt ki,- melyet fehéfr pénzben kellőit beszolgáltatui. A terrorvezór igen jól ludla, hogy a falukban csak kék pénz. van. De ilyen esetekben könyörületes volt. A terrorfiuknál mindig" volt elég fehér pénz me lyet szívesen eladtak kékért, még pedig háiom darab kék ezresért adiak öt darab fehér kétszázkoronást.
Ilyen jó üzletei voltak Szamuolynek, aki nemcsak jó gyilkos, de igen talentumos rabló is volt. : „,,- ..........
HÍREK.
—•\' Menetrendváltozás a soproni von« Ion. A Deli Vasút kanizsai áliomásfőnöksége közli, hogy a Nagykanizsa—Sopron vonalon a személy forgalmat mától kezdve a követ-koző vonatok bonyolítják le: Nagykanizsáról reggel 0 óra 15 perckor indul egy személyvonat Sopron felé, ellenvonata pedig ^tíste JOóra 5 perckor érkezik. Kanizsára Ugyancsak mától kezdve minden páros napon egy vegyesvonat indul Nagykanizsáról Sopronba délután 5 óra 5 perckor, melynek e\'lenvonata reggel 8 órn 5 f perckór érkozlk Kanizsára. \'
— Az óraigazitás. Az óra vissza-igazitására vonatkozó rendelet, illetve ennek visszavonása n legnagyobb bonyodalmakra adott okot az első napokban. Sokan nem olvasták a rendelet visszavonását s ezeknek a téli időszámítás szeiint jár az órájuk. A vasúton még tegnap is nagyszámban akadlak olyanok, akik elszámították magukat. Szerencsére ebből csak annyi kellemetlenség támadt, hogy egy órával tovább kellett, várniuk a vonat indulására, vagy érkezésére Sokkal kellemetlenebb a közönségre, hogy egyes üzleteket és műhelyeket is egy órával koráb ban zárnak, azok a,makacsok, akik most már nem tágítanak a téli időszámítástól. Az első estén a szín házban is egy teljes órával később kezdték az előadást Most azonban már legfőbb ideje, hogy mindenki az uj rend hez, illetve n régihez igazodjék s végre minden óra egyformán mutasson!
— Házasságkötés Sáfrány Iván főhadnagy ma délulán 5 órakor vo/.cti oltárhoz a felsötemplomban Hudi Aranka urleányt
t-t. Vissza Kanizsára. Megic.uk tog-nap, hogy Viola detektív mily kitűnő fogást, csinált Budapesten, amikor elfogta Szabados Árpádot, a murai vonul kommunista főparancsnoka\'. Szabadoson kívül ugyanekkor Nagykanizsára szállították Lukovich Józsefet és Lukovich Imrét is, akik n megsrünt Zalai Népakaratot az egész kotumunizmu* alatta legerősebb kommunista szellemben szerkesztették, továbbá Kardos v\'olt könyvkötőt, aki a kormányzótanácsi biztos helyettese volt, Valamennyit az ügyészségi fogházba szálli tották, mig Szabados Árdád most a katonai fogházban elmélkedik azokról a szép időkről, amiker nála nagyobb ós reitegoitcbb ur nem volt a fél vármegyéoon.
Változás a klskomáromí uradalom ban. A Mészáros Lajos tapsoh^i jószágfelügyelő felügyelete alá. tartozó kiskomnromi uraddlom ban Rácsey Antal kápolnai -intéző főintézővé lett előléptetve, Aljarovszky Ákos átvette a kiskomáromi intézősógét, helyette llaydon Imre miháldi intéző a csaléti intózŐséget, mig Rolkó C.éza a miháldi intézősógbe helyeztetett át. ■ \'\'
— A pa( foage ünnepély rendező bizottsága felkéri a templomi zenekar t. tagjait és mindazokat, akik a zenekar kiegészítésére vállalkoztak, hogy pénteken folyó hó If-én délután fél 6 órakor a lőgyimnázium zenetermében megjelenni szíveskedjenek.. •_______
ii ............ ............ .\'....\'. I\'I
Vincellér! AUAet kéresek azonnali belépésre. Szőllőszeli tanfolyamot jó sikerrel végeztem és nagyobb szőllőtelepen voltam alkalmazva, melyet bizonyítványaim hitelesen igazolnak. Cim a kiadóban. 1936 ! L—t —
Színház.
Il^ti infísori
Csütörtök Ocskay brigadéros, szinmű Péntek Csókpirulák (csak folnőtteknek)
Szombat Cigánybáró, operett
Vasárnap á:u. Hejehtij* báró, opeielt ........
Vasárnap este Nemtudomka, operette
\' A Stambul röxsája mindkét előadásán kellemesen lepte meg a közönséget az az örvendetes javulás, mely a szereplők ós a zene kor összjátékában ós teljes felkészültségében mutatkozott. A Hejchuja báró nuilt heti előadásain mé\'g nagyon i$ eszrevehotőek voltak egyes, az előadá? gördűlókcnysó.;ót lényegesen zavaró zökkenések, a zenekar pedig Várhalmi József karmester in\'mden faradozása ellenére som felelt meg a követelményeknek. — A Stambul rózsája tegnapi előadásán örömmel állapítottuk meg, hogy ugy a zenekar szerencsés átszervezése,, mint, nz.QpíMC&ie .egy ül--• •lés teljes Tejk\'ószultsóge, meghozták a keltő eredményt: a tegnapi előadás nagyon szép víHt s köVöt\'éfméhyélhk\'nok a maga egészében megfelelt. — Vida Ilus annyira meghódította már a színház törzs közönségét, hogy a puszta megjelenése nyíltszíni tapsoka eredményez. Megérdemli. — Vida Ilus -r- hogy az ö szavaival éljünk r— nemcsak az- újságok hasábjain jó színésznő. Másik s igen méltó kedvence a közönségnek Póna Zoltán. Peldei ülnek az arcok, ha ő mogjelenik s állandó a jókedv, mig ő -a színen van. \\öa//ay Manci mindig ked-cs közvetlensége és temperamentuma mindig meghozza a kellő hatást. Midili szerepét kü\'önben is, mintha neki csinálták volna. A\'alussy gyönyörű baritonja sok tapsol váltott ki. A sokoldalú Borowszky Kemal pasa szerepében nagyon szépen alakúott.
" Ocskay brigadéros. Herceg Kerenc •vílághirü történelmi s Jnmüve az „Ocskay brigadéros" vérmes reményekkel közeledik Csütörtöki reprize felé, mert a drámai-személyzot mindent elkövet, hOgv a hatalmas mü méltóelőadásban kerüljön a közönség elé. — Ezen a díszelőadáson a társulat minden tagjának kitűnő szer :p. jutott.
Hzéplrásu klNHHMzony azonnali nlka\'inazást nyer az E\'ső Magyar Általános Biztosító Társaság nagykanizsai íőügynök-ségónél. 1950
Eladd egy uj, rövid, prémmel bélelt t(-llkabát, egy feketo keménykalap, 55 centi l>\'): °gy P^r ortopő cipő jobb láb 5 centivel belül, magasítva, szép. kiállítással. — Cinv. Teleki-u 11. sz. , 1941
Petioleum hiány miatt kárívd megrendeléseket kisebb és nagyobb tételekben elfogadok. Teleki-ut II. szám. ajtó 3 1942
t\'ólső keréskedelml iskolai taiiui í jobb házban teljes cllátAot keres. Ajánlat á kiadóba küldendő Simonyí névre. 194(3
Jó biznnyitvárnyal rendelkező .fiatalember ajánlkozik IrodasÉolgAna\'k, portás, esetleg más hasonló állásra. Leveleket .Megbízható" jeligére a kiadóba\'kér. 1947
Eladd -fej férfiöltözetek és egy
pár 38. sz. férneipő Megtekinthetők délután 3—1 óra között Nagykanizsán, Kisfaludy-u. 17/b. emelet. . ............. 1930
A Prpié-féle fatelepen
Méscea,
görög-dinnye
klí-ként O kor.-érl
Csemegeszőliö kii.-ként 12 kor -ért Kapható: GYENES LAJOS
csemege üzletében, Kazlnoy utoa. Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.
Közellátási közlemények:
Dohányigénylők tartoznak dohányjegyei, ket hatósági igazolványukkal ujbóli felül -bélyegzés végett az élelmezési hivatalhoz bemutatni, mert október 1-tŐI kezdve csak azon dohányjegyek lesznek érvényesek, mely^ •a hátlapon az élelmezési- hivatal által \'félül-bélyegeztettek A jelentkezés sorrendje a hatósági igazolványok sorszáma, szerint á következő: szeptember 18 án l—000-ig, |9.én (JOl —1200 ig. 20-án 1201 -1800-ig, 22-én 1801 -2400-ig, 23-án 2401 3000-ig, 24-én 3001-30iK)-ig, 25 ón 3001 -4200-ig, 20-án 4201-4800-ig, 27-én 4801 -5400-ig, 29-én 5401— 0000-ia 30-án 0001 -6000-ig, október 1-ón 0601—7200-ig, -2-án 7201—7800-ig, 3-án 7801—8400-ig 1 én 8401 végifr A dohányárudák tulajdonosai figyelmoztetnck, hogy okt. 1-től kezdve csak azon dohányjegyekre szabad dohánynemüeket kiszolgáltatni, melyek a hátlapon az élelmezési hivatal által újból felülbélyegeztetlek. Elve- . s^éfr jegyek nem\'pótoltatnak, másolat kiadva nem lesz. Közellátási Üzemek.
13200\'1919.
Felhívás.
Az ország belrendjének fentartásához szükséges fegyvereserő megszervezése és ellátása jelenleg,., tekintettel a vörös.-rablógazdálkodásra és az ország idegen megszállására, pillanatnyi nehézségekbe ütközik. Ezért a magyar nemzeti hadsereg részére a lakosság kebelében pénzgyüjtést indítok, hogy a magyar nemzeti hadsereg pénzszükséglete mindaddig fedezve legyen, mig a szükséges pénzforrások a kormánynak rendelkezésére nem,állatiak.. -- ■\'■•\'••
Felkérem ennéjfogva Nagykanizsa, város hazafias közönségét, hogy a fenti célra megindított gyűjtési akciót az ország belrendje- . nek biztosítása érdekében tőle telhetőleg támogassa, S az adományozandó összeget kózvetlönül a v. pénztárba fizesse be legkésőbb fpiyó hó 25-ig.
A befizetett adományösszeg ellenében minden adakozó polgár az adónyugtának megfelelő elismervényt kap, a a befizetett öss2eg"^a fizetendő adóba be fog tudatni, amiért a fővezérség teljes biztosítékot vállal. Nagykanizsán, 1919. évi szeptember 15.
Polgármester.
URA NI A
___gpagoayl a j. T«Utoa 86S
Sterda, osOtörtflk Szept. 17. ét 18 én
Szerelmeskedés
(Liebelei)
SchnllJi.r Arthur stinműva filmen 5 felv. Főszerepben Waldemar P.yluuder.
:—:— EI6.di.ok ktinspoka. \'/»T 4. 1 -9 ir.kor--
»•sár- is ünn.pi.pok.n l I, 1 Ii 1 órakar.
VI I Á nagyraosgóulnltái V I VJ Sunu ntlWl, TlHtw 74. B.
Sz.rdi, otütörtűk. S»pt. 17. 4. 18
Nagy detektivdráma 4 felvonásban. Főszorepbqn: Carl de Vogt.
Előadások kezdete este 6 és 8 árakor !
Jegyek d. u. 3 áritól előre válthatók.
Nyomatott: a ,Zala" nyomda ós hírlapkiadó vállalatnál Nwjykani«s»n.
»
JU.WI. é»»1f. N»awkmni„m. 1818. Szeptember 19. Pintek.
írattuliUi ü kUlMtuttl:
NAGYKANIZSA, Sugár ul 4.
Zala Nyomdavállalat
F£-u>5. u.
MrKjcU-nlk liélték vitelével mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
214 *z*aa.
Előfizetési «rak:
vidékre postai szótküldéssel :
\' egy hóra 29 kör.
E.gyes Mám ára : 1 korona.
irk..tlS*tt U Vl.ddhW.l.M t.l.lon Ta. ........Nyomd.l KKf.a 117. * " \'\' -----
Fészerként«:
TÖTHTBOLTAV"
FAmunkalára éa laplutajdonof:
raiLUO\'Jlfflö "
Hirdetéseket, nytlt-ierel és magit közleményeket dlJjzabás u.rint vu e—— lei a kiadóhivatal. \' \'
A nyugatmagyarországi sorozásról lapokban ellentétes hírek keri,igenek, rnelyek mint tények beállítva, a lakosság körében nyugtalanságra ás bizonytalanságra adnak okot. Ezért hivatalosan megállapíttatik, hogy a nyugatmagyarországi parancsnok ság körietában, vagyis Mosón, Sopron, Vas, éa Zalavármegyékben a belső rend lenntarlására a randea, évtizedek Ats lenn álló védtörvény értelmében a 21 éveaek azaz az 1896 évi sorozás) évlolyamhoz tartozók bevonulási parancsot ksptak. — További évfolyamokat nem hívtak be A be nem vonulók allan a törvényes előírások szerint Járnak al. Minden törvényellenes eijáráa ugy a.bevonulók, mint ezek hozzá tartozói allan a legszigorúbban meg van tillva és az az allan vé(5k a törvény szlgo raval büntettetnek.
KLEIMHEMPEL százados
vanaegyei katoaai [ar«n.*nok helyette).
Egyezer (1000) korons agy leljelen lésért. Hazánk éa hadseregének ellenségei fsgyveras erőnk gyAngitésa céljából, zUMölt hazallatlan bérenoek utján, kik a vasúton utazgatnsk, arra Igyakaznak rábeszélni sor-köteles 21 ávaa Ifjakat, hogy szolgálati kötelezettségüknek ne tagyenek eleget a ne vonuljanak ba. Aklnak a feljelentése alap-. ján a bevonulási paranoa ellen, egy ily mó don Izgató, hazallatlan züllött Ügynököt, la lehet tartóztatni áa törvény elé állítani, az az lllatákaa vármegyei katonai parancsnokságoktól (1000) azaz egyezar korona Jutáimét kap.
KLEIMHEMPEL százados
vármegyei katonai parancsnok helyettes.
Csilléry miniszter a munkás-kórházakban.
Budapest, szept. 18. A közel négyszázezer biztosított tagot számláló budapesti kerületi munkásbiztositó pénztárt és annak rendelő helyiségeit meglátogatta ma dr. Csilléry András, népegészségügyi miniszter. A miniszter előtt a pénztár főorvosa a tagok ségéiyügyének ellátásánál feltétlenül szükséges kívánságokat ismertette, kiemelte a gyógyszerkérdés ■ sürgős rendezését, a művégtagok készítésének tájból való szabályozását, az anyaghiány miatt eddig megvalósíthatatlan fogászati intézet felállításának ügyét, a pénztári orvosok szolgálati viszonyainak rendezését és a nyugdijkérdés megoldását. A miniszter a hivatali helyiségeket megtekintette, ahal a pénztár tiszt-\' viselői kara előadta a státusrendezés és nyugdijkérdés megoldása iránti kérelmét. A mirtiszter megígérte, hpgy mindkét
irányú kérelem megértésre fog nala ttjaim és intézkedni, fog. a kérdés, gyors megoldása érdekében. Innen a miniszter a pestújhelyi munkáskórházat tekintette meg. A kórház, állítólagos élelmezési zavarok miatt majdnem üres. A miniszter intézkedett, hogy áz összes lürdőhelyek a legrövidebb időn belül a hiányok megszüntetésével n beteg tagok rendelkezésével a beteg tagok rendelkezésére álljanak.
A közélelmezési minisztérium rendelkezései.
Tilos aprrt pükaateuiéuyeket ki-
Hzlleul. — CnkráNiHaiemények csak burgonya éikeoiéayllfiltszt-búl készíthetők. — Gyermektap-szerck orvosi rendelvény nélkttl la bcflzerczbelők.
Budapest, szept. 18. A közélelmezési miniszter ma kiadott rendeletével mindeniéie péksüteménynek, zsemlyének, kiflinek és- más apró -péksüteményeknek; valamint az egységes tipusu kávéházi süteményeknek előállítását megtiltotta.
Budapest, szept. 18.- A közélelmezési miniszter ma kiadott rendeletével elrendelte, hogy a cukrászsütemény és mézeskalács készítésénél gabonaliszt helyett csupán burgonya és keményítő lisztet, a fehér vagy nyerpeukor helyett csupán nyerscukor utótermé.ket\' szabad felhasználni. A cukrászsütemény, mézeskalács készítésénél zsiradékot (zsír, fagy-gyu, vaj, margarin) felhasználni tilojs.
Budapest, szept. 18. A közélelmezési miniszter ma kiadott rendeletével megengedte, hogy a gyermektápszerek szabadon beszerezhetők és azok a fogyasztóknak orvosi rendelés nélkül is kiszolgáltathatók. Egyébként az 1171/1919 M. E. számú rendelet rendelkezései irányadók.
Dunántuli küldöttséget a bécsi antantmissziók előtte .
Budapest, szept. 18. A Kaposváron megjelenő Uj Somogy irja: Legutóbb dunántuli küldöttségek keresték fel Bécsben az antant missziókat, hogy előttük a magyarországi szocialisták valódi erejét és számarányát ismertessék. A bécsi an-tant-inissziók állítólag beismerték, hogy magyarországi szociáldemokraták erőviszonyai felől tévedésben voltak és megállapításaikat közöllek Párissal.
Az olasz boradó.
Mm/t, szepj. 18. (Szikratávirat.) A bórádét az idei es tavalyi borra hektoliterenkint 2 lírában állapították meg.
Letartóztatták Szamuely barátnőjét.
Budapest, szept. 18. A rendőrség hosszas nyomozómunka után kézrekeri-tette Szamuely Tibor barátnőjét: Szilágyi Jolán íestomüvészeti növendéket.
Az uj váci püspök.
Budapest, szept. 18. A pápa Rómában váci püspökké szentelte dr. Ha-nauer István veszprémi kanonokot, aki igy a magyar állam megkérdezése nélkül jutott magyar egyházi javadalomhoz..
A szénkórdés.
Bécs, szept. 18. A Neue Freie Presse, munkatársa felkereste dr. Chorin Ferencet, a salgótarjáni szénbánya vezérigazgatóját, hogy a magyarországi szénellá-tásról érdeklődjék. Dr. Chorin a következőket közölte: A bányászathoz szükséges anyagok beszerzése előtt elhérif-hatatlan akadályok állanak. A munkástanácsok hatáskörébe 1artoZo\\t az anyagbeszerzés is és ezálial a beszerzési árak rendkívül emelkedtek. A lehérpénzek kiadása még nagyobb akadályokut teremtett. A munkások szerfelett idegenkedtek a szovjet pénztől és csak az tizem vezetőinek köszönhető, hogy ebből kifolyólag összeütközések nem történtek. Magyaror&zág .mindig rászorul a külföldi szénre és a szovjet uralom a szénhiányt krízissé érlelte. Az ország szénforrásn megszállás alatt állanak s az országnak az antant igen nagy segítségére van szüksége. E segítség nélkül nem kezdődhetik meg a produktív munka s a szükséglet télire nem biztositható.
Hock János Bécsben.
Budapest, szept. 17. Hock Jánostól levelet hozott Budapestre Bárczy István volt főpolgármester. Hock pozsonyi fogsága után jelenlég Bécsben tartózkodik.
Németországgal megindul a nr x itközi vasúti forgalom.
Paris, szepf. 18. (Szikratávirat.) Ma délelőtt német bizottság érkezett ide a nemzetközi vasúti menetrend megállapi- v tása végett. A bizottág a keleti pálya- . udvaron érklzett, ahol nyomban megtartották az első Ulest.
Romamv Mihály trónkövetelő?
Páris, szept. 18. A Humanlfé szerint Romanov Mihály nagyherceg, a volt cár fivére fogságból megszökött. Jelenleg Koltsak admirális főhadiszállásán tartóz kodik es trónkövetelő szeredre készül.
\\ ¿ALA
1919. szeptember 10.
Régi riportok.
A klekanlzsal ellenforradalom. — Klii kapitány én Gayer cseudőr
főhadnagy letartóztatása.
{Saját tudósítónktól.) Most már Írhatunk ©iyín dolgokról is, amelyek a diktatúra alatt két lakát alatt őrzött titkok voltak, amelyeket csak a legbeavatottabbnk tudtak s amelyeket nek még a tudóiba is válogatott kegyetlenség várt volna a diktatúra fenevadai részéről, ha a dolog valahogy kipattan. így például közönség még ma sem tud semmit a kiska-nizsai ellenforradalmi p ucsc s ró I, "áme I y nék dr. Hegedűs György, Doupona főhadnagy, Szőnyi Sándor rendőrkapitány, Asztalos százados, betegen fekvő dr. Prack István polgármester-helyettes\' voltak a\' "főirányitói, de amelyhez csatlakozott az egész tisztikar, a hivatásos altisztek, az úgynevezett Vadászy-század s végül — amit legelőbb kellett volna említenünk, — Kiskanizsa hazafias, elszánt lakossága. A dolog a bakónaki véres napon történt, amelynek délelőttjén Ujv&ry Géza t kiekanízsaiak élén kiszabadította dr. Hegedűs Györgyöt a fogházból. A kanizsai terrorista csapatok akkor egész nap a hős bakónakíak-kal vívtak elkeseredett é|et-h.tlal harcot s a városban szivárgó hírek szerint a üzívós üt-kózutbfn. a^baköoakiak kerekedlek fólülr akik nck segítségére állítólag más községekből is csapatostul indultak el az üldözött polgárok, Ez Volt a szituáció, amikor a kiskanizsa! el-Jenforradalom terve megszületett.
A terv az volt, hogy a kískanizsaiak esti kilenc órakor fölfegyverkezve bevonulnak a v rosba, egyesülnek a tiszti, altiszti csapattal és a Y\'adaszy-századdal, elfoglalj ák , a kaszárnyákat, a városházát, a Centrált, megszállok a várost s megbuktatják az átkozott diktatúrát. A szerepek a következőképpen voltak kiosztva: Dr. Hegedűs György vezeti be adott jelre a kiskanizsaitkat, előzőleg azonoan Doupona főhadnagy és Szőnyi kapitány megszállják a telefonhivatalt, amelynek egyik bájos hivatalnoknője is ^"y\'iQlt avatva a dologba Az ellenforradalom kitörésének kezdetét a telefonhivatalból adták volna Kis-kanizaára, a rendőrségre, a kaszárnyákba, továbbá a vasútra, amely külön még azt a parancsol is kapta volnaj, . hogy Récse fölött szedesse föl a síneket s az esetleg Budapestről érkező vörös segéiyvonztvkat más eszközökkel is tartsa föl. Szóval a legaprólékssabb részletig elóvolt -készitve mindeh. Készen állt a rendőrség, a kaszárnyákban a tisztek, altisztek s a megbízható katonaság s Kiskanizsa népe az elszánt dr. Hegedűs György vezetésével. A vakmerő Doupona főhadnagy délután még a futball-pályára is kiment s ott haiigosan izgatott a dikUtura ellen s a • fegyveres fölkelés szükségességét hangoztatta.
A végzet azonban a leikos, elszánt, őn íolaldozó emberek tervét az utolsó pillanatban kerásztüíhuzta. Estére a budapesti terrorcsapatok vérbefojtották a bakónaki ellenforradalmat 6 a kannibálok \'diadalorditásával hurcolták be a városba halálraszánt szerencsétlen áldozataikat. Szőnyi kapitánynak csak annyi ideje volt, hogy; lóhalálban küldöncöket me-. nesztett Kískanizsára és ti> kaszárnyákhoz, hogy ne mozduljoh senki, mert visszatértek Bakónakrót a vörösök, ör. Hegedűsnek és Doupona főhadnagynak még azon éjjel menekülniük kellett, . ..
Alig volt a városban két olyan ellenforradalmi tanya, mint a rendőrség és a csendőrség\'. É két helyeof gyűlt össza 8 indult vándorló útjára a legtöbb ellenforradalmi hir; itt pirosította ki az arcokat legjobban a vörösök vereségének hire s itt voltak legbizonyo sábbak a diktatúra"\'bukásáról A vörösök gyanították is, hogy a rendőrségen tanyáznak legelszántabb ellenségeik s számtalanszor követelték Kiss Lajos kapitány eltávolítását; hírhedt András-csoport pedig estéről-estére megakarta támadni a rendőrséget. A vörös századparancsnok, András Lajos pedig nem követelt kevesebbet, minthogy annyi akasztófát állíthasson föl" a városháza\'Udvarán, ahány rendőr van s arra Saját kezévef húzhasson föl minden rendőrruhás embert, Kiss kapitány tói kezdve. Szörnyű napok voltak ezek, mert Ánd ásókat a\'budapesti terroristák is támogatták borzalmas céljaik elérésében. De diktatúra vezetőemberei is- állandóan gyana-kogtak a derék rendőrségre s annak kiváló tisztikarára és Kiss kapitányra, akinek főként azt rótták föl bünül, hogy a rendőrséget oly szépen együttartotta s éberen őrködött afölött, hogy a vörös gazemberek minden fosstogatási kiseriete meghiuso\'jon. így aztán kapóra jött az a följelentés, amelyet egy megtévelyedett csen46rŐrmester tett Gayer József csendŐrTőfiáaha\'tíy és Kiiá Lajoa\' rendőrkapitány ellen. A fó\'jelentés- tartalma szerint Kiss és Gayer egy este a csendőrlaktanyában nagyobb társaság előtt azon óhajuknak adtak volna kifejezést, hogy bárcsak már Budapestről is kivernék Kun Béláekat a románok Ez h lőljeientés elég volt a megtorlasra. Másnap délelőtt megjelent a rendőrségen egy Budapestről idehelyezett detektív s nagy bocsánat-kérések közt bejelentene, hogy kötelessége Kiss Lajos kapitányt letartóztatni s a fogházba szállitani. Ugyanígy történt Gayer főhadnagy elfogatása is s a két embert az Erzsébet-tél i szürkeházba szállították s Külön-külön cellába helyezték el. A legundoritóbb dolog pedig ezután történt. A vörös detektív-főnöknek, Pongrácnak vezetésével durva vö rösök mentek ki Gayer és. Kis»- lakására s ott a legkíméletlenebb házkutatást vittek végbe. Kissné és Gayerné úrnőknek még a magánlevelezéseit is átkutatták. Kissnénél több leve-•let találtak az édesanyjától, amelyekben az józó hazafiasságu marcali »nagyasszony" bi* ¿ony alaposan legazemberezte Kun. Bélát és gárdáját, Ezeket a levolekett a zokogó Kissné minden rimánkodása ellenére is elkobozták. Polaf, a mindenható vádbiztos nagy kegyesen megengedte, hogy a két letartóztatott részére ebédet vigyenek be a fogházba. Az ebédet menyecskésen bekötött fejjel a két fiatal úrhölgy vitte a fogházba azon reményben, hogy uraikkal beszelhetnék, de bizony ez a fotró kívánságuk nem teljesült; mert erre Tölái már nem. adott engedélyt. Kiss knpitányt és Gayer főhadnagyot délután szuronyos, börtönőrök kisérték át kihailgatasra az ügyészségre. A denunciáns őrmester a szemhesitésnét talán jobb érzésből, talán zavarodottságában azt vallotta, hogy nem emlékezik, hogy a kapitány, vagy a főhadnagy kivánták-e a vörösök vereségét. Ez volt Gayer és Kiss szerencséje, mert bizonyítok hiányában este elengedték őket. Pedig a-.csendőrőrmester egész bátran Vallhatta volna, mert ugy Kiás kapitány, mint Gayer csendőrfőhadnagy kívánták,- sóvárogták a bolsevíkiek végleges leverését. Nem is egyszer, hanem százszor, nem is csöndben, hanem sokszor veszedelmesen hangosan.
HIREK.
Olt szeptamb.
19
[Pántok
NAPTÁR,
nap kei 5 o.„ 41 por 6 dr« 05 per.
.kor. nyugszik koi
A hold ká\'I d. 6; 12 ->.. perckor, nyugszik d u, 3 26 perckor
2&
Bevonulásra
kötelezeti katonák, a Magyar Nemzeti Had-sereg Máriás, nemzeii szlnil lobogója szói benneteket. Vonullűlok be, hogy zászlóitokat -kitűzhessétek oioko« o területeken Is, aim;-lyeket eddig a megszálló ellenség haderői rendfenlarlás elmén, országolok lesicből kl-kanyarltoltak. Nem harcra, háborúba, nem öldöklő csatákba hlv benneteket a behivási parancs szava, nem ¿letelek feláldozását ki-vánij tőletek, hanein csupán otthoni kényelmeleket kell felcserélnetek a katonai élet változatos fordulataival De bevonulásom\', hazulról távozásotok az otthonlak és a sajái nyugalmatok érdekében történik. Csendőri, rendőri békés szolgálat vár rátok azokon a területeken, amelyek a megszálló csapatok terhétől megszabadulnak. Arra fogtok ügyelni hogy az országot nemrég emészteti lüz lop-pangó parazsa fel ne lobbanjon a távolabbi megyékben, meri az átkos testvérharc cs.ik ulabb véráldozattal gyengítené nmugy Is erő1 len állami létünket A megszállva tarló elleniéi parancsra távozik, nem a ti fegyvereitek ereiével kell őket kiűzni, tl csak a nyomukban hnladiok, hogy a rend. — a magyarsáv ®osl klvánalos rendje, — fenntarlassck, az u| alapokra féktelen állami és társadalmi élei berendezhető legyen. Katonák I Mulassátok meg, hogy mogyar sziveteket mennyire vonzza a magyar nemzeti lobogó! Tőlelk függ, hogy visszanyeri hazátokban II, magyarok maradiatok a magatok urai, vagy pedig a nemzetköziség hamis lelszavalval szédelgő vörös zászlós népbolonditók I Magyar katonák! Előre I
— Htrek a kormányról. Napok óta azzu! a hírrel van tele a- város, hogy uj kormány alakul Budapesten Lovásiy Márton elnöklésével- Legutóbb már arról is tudtak a híresztelik, hogy a Kriedrich-kormány Szombathelyre teszi át székhelyét. Ma valami obskurus pesti lap kűlénkiadásár is forgatták egyes kávéha zakban közkézen, amely már egész miniszteii lisztával szolgai,. Megállapítjuk, hogy sem hivatalos helyre, sem honink nem érkezett értesítés olyan hírekről, amelyek ezeket <t friss szenzációkat megerősítenék, holott a legutóbb Bud%peslról érkezett táviratai, k ke sőbbi keletűek, mint az idehozott budapesti U p megjelenésének ideje. .Tehát a hirek nain igásak.
— A magyar értékek a bécsi ló/idén A proletárdiktatúra összeomlása óta a magyar értékek a bécsi tőzsdén áliaadónn emelkednek. A kormányválságról szóló hirek néhány napon át ingadozóvá telték ugyan a jegyit- . seket, nióst azonban a magyar értékek már újból szilárdak voltak. Tognapelótt a kivetkező magyar értékek forgalmát bonyolították le: Magyar knronajáradak í» —, Magyar aranyjáradék 158 50, Magyar hitel 742-—,. Osztrák-Magyar Bank 1328 — és Urikány 1185 —
— Felhívás. A katonai alreátiskola gazdasági hivatala felhívja mindazokat, kiknok az intézettói pénzboli kóvctciései vannak, hogy azokat legkésőbb f. hó 21-én délig személyesen vagy Írásban annál inkább is Jelentse be, mert késibbi. bejelentsek nem fognak figye-Umbe vetetni. .....-.-._....
Ifilf). szeptember 10.
¿ALA
— Fiumei menekítitek Sopronban —
D\'AnnunclO 2000 önkéntessel betart Fiúméba és birtokába vette a várost. Bár az olasz kormány rendes csapatokat küldött D\'Annuncio önhatalmú vállelkozásámlgmegakadályozására „ rémület mégis sok magyar családot tett földönfutóvá. Tagnap zsti 10 órakor a délivasut soproni állomásának Jelezték, hogy éjjel 11 ura tájban egy menekülőkkel telt vonat érkezik Sopronba, A határszéli kapitányság és a vasút főnöksége intézkedett, hogy a pályaud-a menekült vonat befogadására kiürittes-sík. Közöl fél 1 óra volt, mikor lassan begördült a-mértékűitek összesen 39 személy\'-\'és
teherkocsiból álló vonata. A menekültek, kik között nagyobbrészt vasutasok voltak, elmondották, hogy már háiom és fél napja vannak uton. Van közöttük pólal ós más parti város lakója. A menekültek, kiknek szama közel 150 és 35 családhoz tartoznak, olasz földön Dar-vlion, Udine ■ lépték ót az osztrák határt ós S.\'mmeringen, Bécsújhelyen át jutottak el Sopronba. o
— A közönség ez. A magyar fővezér-téi rendeletéből egy huszárezred alakul Lepsény székhulylyel. A katonai felszerelések — a fejvesztott leszerelés folytán legnagyobb
részben megsemmisültek, a maradt csekélyebb . .iöB»Uth£l iá agy.. ió. TÁszt a. vörös, hadsereg • félhasznált, egy részt pedig a polgári lakosságnak oladoti, elcserélt, vagy magának meg-tai:ott. A felállítandó katonai csapattestnek kiképzett lovas legénységre és altisztekre, vaUmint felszcrelósrd van szüksége. Felhívjuk a város hazafias gondolkodású lakosságát, hOíiy használható katonai kincstári ruhákat, zubbonyokat, nadrág, sapka, köpeny, mente, csizmái nyireg, pakrócz, kantár, kocsiszerszám, nyereg fe szerelési cikkeket, akár a katonai egyének utján, akár egyébként kerültek birtokába. azokat bocsássa a magyar katonaság rendelkezésére és ebbeli szándékát jelentse az ezredparancsnokságnak, — úgyszintén az uj huszárezredbe való belépésre jelentkezzenek azok, akik hazánkért; annak békéje, rendje erdekében vaió szolgálatra hazafiúi, kötelei séget éreznek magukban.
— A VJlág nagymozgóban pénteken és szombaton kerül bemutatásra a Ke/e/ gyöngye, egy művész regénye, 4 felvonásban. A főszerepet Daguj Servác játsza
l — cigaretta-hüvely, Ciparetta-papir, cigaretta- ós szivar-szopóka, pipa, szivar-, cigaretta- és doháoy tárcák Fischel Fülöp Fiai pipiráruházában kaphatók nagy választékban.
— Pénteket és szombaton az Urániában bemutatásra kerül A zöld méreg cimü 4 felvonásos dráma. E film feltűnést keltett szokatlan szépségével. A főszerepeket a leg-
. \'vroevesebb. művészek játszák;..................
— Tanköiiyvek, mindenféle iskolai-es rajzszerek az összes iskolák részére a megállapított árakon kaphatók Fisohel Fülöp
k F«al könyv és papíráruházában Nagykanizsán,
Városház-sarok.
. Tlazlelellel értesítjük a n. é. közönségei.
nogy az
AUTÓBUSZ
minden vonal Indulási és érkezési Ideje elólí ■lö perccel Indul a vasútállomáshoz, a Cenlrál szállótól. Viteldíj 4 korona.
Megállóhelyek1: Szemere- és Kisfaludynk sorkán. Luxus-aufó megrendelhető.
Amerikai auíomiilMirgilmi víll§W,
Erősen hiszem .. .*)
Erősen hiszem: nincs más hátra, Mint a végső harc harsonája. És megállunk az Aratáton _... Hová az ősz Noé galambja Békét hoz jmajd az olajágon.
Es zug a szó a harsonákban: „Fiam* ezzel, vagy ezen lássam 1" Hiszen karunk a régi, edzett, Milyennel egykor Árpád ősapánk Füvét, Vizet ós földöt szerzett.
^lar á-1 is tán á békeoltár Ott fónn valahol Tarnopolnál; -Tán lángja már az égbe kanyarog — Csak most ne\'hagyjuk el magunkét,
Ez egyszer legyünk még magyarok I...
•) MuUlvkoy Nagy • yő«ó: Táboitü» mellett e kész jtrt kóictebó!
Az adófizetőkhöz!
A magyar pénzügyminiszter 49ÜÖ2/19I9, számú rendelete részletes utasítást ad arra nózve, hogy a f. évi március 21-étől augusz tus hó 15-ig teljesített adóbífizetések miként számplandók al, fi közönség szempontjából Kivan jtos, hogy mindenki tisztában legyen bofizetett adópénzének elszámolásává!, ezért a rendeletnek az adózó közönségét érdeklő részét a következőkben ismertetjük:
A folyó évi augusztus hó 15-ig bezárólag teljesített befizetesekből származó hamisított 25 ós 200 K-ás pénzjegyek teljes névértékükben, ellenben az augusztus 15 ike után teljesített befizetésekoől eredő ily hamis pénzjegyek csak a névérték egy ötödében, vagyis 5, illetve 40 koronában számoltatnak el.
Az adó beszedésére jogosult hivatalok kötelesek az adófőkönyvek alapján pontosan megállapítani, hogy a folyó évi első három évnegyedre járó\\— esetleg a. n.egelŐ2ó legutolsó kivonás alapján kiszámítandó — adótartozás figyelembe vétele után. 1919. augusztus 10-én mutatkozik e az adózó javára túlfizetés.
Minden túlfizetésnél meg kell állapítani, hogy meghaladja e a folyó évi március 21-ótől augusztus tótéig bezárólag teljesített befizetések összegét, avagy annál kisebb.
Utóbbi esetekben a fennálló túlfizetés 80 százaléka, azoknál az adózóknál ellenbon, akiknek az-augusztus 15-én mutatkozo tulfi-setése nagyobb, mint az általuk folyó évi március 21 -tői augusztus 15-óig bezárólag teljesített befizetések összoge, a folyó évi március 21-től augusztus 15-ig bezárólag befizetett összegek 80 százaléka az illető adózék. terhére szaporodásként elő lesz írva.
Amennyiben valamelyik adózó hiteit érdemlően igazolja, hogy a folyó évi március 21-től augusztus 15-ig bezárólag teljesített bofizetést egéizben, vagy részben nom nami sí tolt 25 és 200 \'koronásokbán, hanem mas pénajegyokbori teljesítette ós azok a pénzjegyek az állampénztárba tényleg be is lettek szolgáltatva, a pénzügyigazgatóság a fél kérelmére a szaporodásba hozott összeg megfelelő, részét törölteti. ^
IM i \\M\\M\\ Műit
Pária, szept. 18. A Tempa jelenti: Btr-tolirti képviselőt kinevezték az olasz jóvátételi MtWtáW tagjává.
Színház.
Heti mfÍHori
Pintek Csókpirulák (csak felnőtteknek).
Szombat Cigánybáró, operett . Vasárnap d. u. Hejehuja báró, operett Vasárnap este Nemtudomka, operette.
" Ocskal brigadéros. Somogy! direktor — igen helyesen — Herceg Ferenc örökbecsű történelmi drámáját az Ocskai brigadéros-t tűzte tegnap este műsorára. Ez az izzó magyarságtól hevülő hatalmas alkotás igen alkalmas .a hazafias szellem ébrentartására s éppen ezért nagyon alkalmas propagaiiv célok szolgálatára. Csodálkozunk, hogy Nagykanizsa hazafias közönségét úgyszólván teljesen hidegen hagyja ez az érzéseinek és gondolkodásának mindenhen megfelelő munka, mert a tegnapi est iránt nem láttuk a jogosan várt érdeklődést. Igazán szent kötelessége lenne a közönségnek pártolni a színház igazgatóságat ambiciózus hazafias munkájában, már pedig a tegnapi kudarcszámba is beillő látogatatlanság egyáltalában nem alkalmas Ilyen irányú ambíciók felkeltésén.
Az előadás valóban díszelőadás volt. Azzá totte a minden tekintetben tökéletes rendezés s azzá tették a szereplők valamennyien. Első- helyen Föidéssy Sándorról kell meg-emlékéznünk, akit\' tulajdonképpen tegnap ismertünk meg s akinek Ocskayja valóban mesteri alakítás volt. Partnere: Tompa Irma a tőle megszokott virtuozitással dolgozta ki Tisza Ilona hálás szerepót. — Faiussy nagy volt Ozorócsy szerepében, egyik legjobb alakítása. Külön koll még megemlékeznünk a kis KŐmtl-ves Erzsiről, akinek minden alakítása ujabb és ujabb bámulattal tölt el bennünket. Tegnap egy kis cigányleány szerepében excellált De jók voltak a többiek is: Nagy Ilonka, Róna, Poór, Kardos, Borowszky, Szigethy, Sziiy, Vadnay s mind valamennyien.
* Csókpirulák. A színházi iroda vörös szinlappal jelzi, hogy pénteken francia bohózat kerül a szinházbajaró közönség elé, amlany-nyit jelent, hogy a Csókpirulákban a sok vidám ötleten kivül, a finom francia pikantéria, a finom francia esprit is képviselve van, amely kiváló vigjátók-írónk, Haltai Jenő humoro* forditét-n-ban a maga teljes pompájában bontakozik ki. •— Külön eseménye a pénteki estének, hogy Somogyi Kálmán igazgató, ez az igazi szinész-emher a rendezője amely körülmény teljes egészében diadalra fogja vinni a mindenütt bevált hatásos „Csékpírulák\'-at. ♦
Nyilt-tér.
Értesítem a n. é. husvásárló közönséget, hogy nólom, piaci sátramban
naponta frlsa birkahús
áll rendelkezésére. — Ugyanolt frlas nO-vendék marhahús naponta kapható
Mandlbaum Oiikár
mészáros.
EétaioDM bútorozott vagy bútorozatlan lakást öaszes mellékhelyiségeké.) keresek. Közvetítők dijaztntnak. — Cim a kiadóhivatalban. IU57
önnepi nagy »aiaszttan Fischel Fülöp Hal
kt.yvk.r»sk.éé.ébflo I
I Ünnepi
I imakönyvek
4.
ZALA
lé 19. szeptember 19.
13206/191».
Felhívás.
As- ország belrendjének fentartásához szükséges fegyvereserő megszervezése és ellátása jelenleg, tekintettel a vörös rabló-" gazdálkodásra és az ország idegen meg-s mállására, pillanatnyi nehézségekbe ütközik. Ezért a magyar nemzeti hadsereg részére a lakosság kebelében pénzgyüjtést inditok, hogy a magyar nemzeti hadsereg pénzszükséglete mindaddig fedezve legyen, míg a szükséges pénzforrások a kormánynak rendelkezésére nem állanak.
Felkérem ennélfogva Nagykanizsa város hazafias közönségét, hogy a fenti célra megindított gyűjtési akciót az ország belrendjé-nek biztositása érdokében tőle telhetőleg támogassa, .a. az- adományozandó összeget közvetlenül a v. pénztárba fizesse be legkésőbb folyó hó 26-ig.
A befizetett adományösszeg ellenében minden adakozó polgár az adónyugtának megftfeffi\'" agrffnerv\'ényt kap, s a béfizetett összeg a fizetendő adóba be fog tudatni, amiért a fővezérség teljes biztosítékot vállal.
Nagykanizsán, 1019. évi szeptember 15.
Polgármester.
Állandó alkalmazásra koroaabb nőt Keresek gyermekek mellé, hol anyát pótolna. Cim a kiadóhivatalban. It5l
KúptterctecéMt elfogad Stern Kálmán üveges Kinizsi-u. 21. és egy bútorozott szobát keresek okt l-re. 1934
Keresek a város belterületén két-három szobás modern IrodahelyiNéget lehetőleg
raktárral. Cim a kiadóhivatalban. 1054
Egy jókarban levő zongora vagy plaulurt megvételre kerestetik. Ajánlatok f. hó 23-ig, keddig a kiadóba kéretnek. iu55
PÁLYÁZAT.
Az erdőcsokonyai (Somogym.) rám. kath. iskola osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázatok a csokonyai iskolaszék elnökének október hó 5-lg küldendők be.
SzIvarkahOvaly«« tzlvarkapáplr\'l kUltlnlegussógek, azlvarka éa azlvarszlpkák, képeilap ujdon-aágok, - ÖNOYUJTÓ «a TŰZKŐ i
MéüeA, JónzkAKI
görögdinnye
IcrB.\'ként O borona.
Csemegeszőlő ku.-ként 12 korona, Kapható: GYENES LAJOS
oaemegallzletáben, Kazinoy-utoe. Viszonteladóknak magfelel« árengedmény.
Erdal-cipőkróm, ecetsav s,"1?,»
Sldol, suroiókefe, szlvarkahüvely, szlvarkapapir kapható nagyban, azonnali szállításra
FrischmannSáodor éslla cégnél
SOPRON, Várkerület 68
Megérkeztek
a legjobb minőségű cigaretta-hüvelyek és cigaretta-papírok!
Leglutányasabb áron kaphalók
Garamvölgyi és Szemere
dohdny-nagyárudálában. —
Levélpapírok™
mappákban és dobozokban
óriási választékban I fa
Papírsalvéták „,
kisebb és nagyobb mennyiségben. K
KÉPESLAPOK«
mindenféle kivitelbea / [0
Vázlatkönyvek, Olaj- és\\izfestékek FESTŐMINTÁK\\t
Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai ti
könyv- és papiréruhézéban \'
DRAS1A gg^j
Pántakan, szombaton. Szept. 18. ás 20.
A zöld méreg
(Das grüne glft)
Dráma 4 felvonásban.
=== Előadások Itiumtu <J.l »• >,9 irHor Vaaár- és ka..,a.,Qi*. I. 5, T és 9 órakor.

=3
\\/l I Á Pi nagymoa»6azlnha» VILrtVJ Sumsiiillodj, liltlM 14. u
Pántak, aiombat Siept. 18. éa SO én
Kelet gyöngye
egy-rn-űváM regénye 4-felvonásban, Főszerepben Dagn) Sc\'rvAc.
Előadások kezdete este 6 és 8 órakor!
Jegyek d. u. 3 órától előre válthatók
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután fél S óráig
Zala nyomdavállalat
Nagykanizsa
TELEFON: 70,
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papíráru-készítés. Mindennemű nyomtatványt a leg-izlésesebb kivitelben készit és legponto-
sabban szállít


Nyomatott: a .Zata\' nyomda és hírlapkiadó\' vállalatnál"Nagykaniasan,
illfl. évfolyam
Nagfkanixaa, ISIS. Szeptember 20. Szombat.
MaiíMblMMHUI:
maoykanizsa,
Sugár-ul 4.
[»la Nyomdavillalat Pó-ul 5. il
Megjelenik héttOktvételé-elmludenn.p korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
;s«rkMrl0«<ffl és kladóhlvalall KKIon 1 Nyomdai t<l«fon fit. "
Főszerkesztő: TÓTH "ZOLTÁN
Főmunkatárs és laptulajdonos
cstixág jen<V
1
Széninség Lengyelországban és Ausztriában. . °
Mührisch-Ostrau, szcpt. 19. A csehszlovák sajtóirodajelenti: Lengyelországot a széninség következtében katasztról\'ális tél fenyegeti.
Bécs, szept. 19. Renner kancellár sürgönyt- intézett Clemenceauhoz és az osztrák békedelegáció Saint-Germiinban visszamaradt tagjaihoz, «melyben behatóan ismerteti a széninség által teremtett katasztrófáiig helyzetét és sürgős segítséget kér.
Egy fővárosi utcai lap.....
hazudozásai.
Budapest, szept. 19. Egy utcai lap mai számában „Nagy pogromot terveznek a budapesli karhatalmi lisztek" címen szenzációt hajhászó cikket közólt arról, hogy a fővárosi karhatalom tisztjei a román csapatok távozásit után zsidómészárlást akarnak rendezni Dudapesten. Ezzel szemben a Reggeli llirek megállapítja, hogy Budapesten karhatalom egyáltalán nincs s a katonatisztek ne.ucsak ellene vannak minden pogrommozgalomtak, hanem elhatározott szándékuk, ha ennek szüksége mutatkoznék, minden mozgalmat csirájában elfojtani.
Renner kancellár jövő terveiről.
Bécs, szept. 19. Renner kancellár tegnap délután nyilatkozott a sajtó képviselői előtt a kormánynak legközelebbi jövőre tervezett munkáiról. Elmondta, hogy ezidőszerint a minisztériumok a békeszerződés parlamenti tárgyalására tesznek készületeket. A szerződés és a tárgyalások anyaga két nagy kötetet tesz ki, ezeknek sajtó alá rendezése még körülbelül két hétig log tartani. A kancellár a parlamenti pártokkal folytatott tárgyalások folyamán kijelentette, hogy igazi kormányválság vagy parlamenti válság nincs, mindössze egyik vagy másik tárca fog gazdát cserélni a pártok mostani hangulatából Ítélve. Ausztriában aligha szervezik meg a köztársasági elnöki tisztséget, hanem valószínűen rjieghagyják a mostani állapotot. Végül kijelentette\', hogy Ausztriának nyugat felé kell írányilani tekintetét, mert keleten befejezte küldetését.
Megállapították a bolgár békeszerződés végleges szövegét.
Paris, szept. 19. A szövetségesek legfelsőbb tanácsa a bolgár békesierződés végleges szóvegét megállapított i. Taracis Görögországé lesz. Bulgária pedig szibad kijáratot kap az egei tengerhez. Ennek feltételeit később fogják megállapítani.
Németország visszakapja elvett mozdonyait.
Berlin, szept. 19. Á francia kormány késznek nyilatkozol! arra. hogy a fegyverszüneti egyeszség értelmében Németország állal Franciaországnak kiszolgáltatolt mozdonyokat — csekély töredék kivételével —■ visszaadja. A legtöbb német lokomoliv Franciaországban használhatatlan, mert fűtőkészülékük ¡obbminöségli szénre van berendezve. A .Malin" híradása szerint. 1700 mozdonyt fognak a közel jövőben Németországnak visszaadni.
Ausztria kiadásai.
Bécs, szepl. 19. A jfínziigyí kimutatás\' szerint Németauszlria kiadásai az első félévben 2600 millió koronára rúglak az alig 6 milliónyi lakosságú államban. A régi Ausztriának 50 millió lakosságával évente mindössze 3 milliárd kiadása volt. Akkor minden emberre 100 korona esett, most fejenként 883 korona a kiadás.
Kuletyalieia önálló állam lesz
Bécs, szept. 19. Az ukrán sajtóiroda, jelenti: A párisi békekonferencia köreiből érkező jelentések szerint a négyes tanács elutasította a lengyeleknek Keletgaliciának Lengyelországba való bekebelezésére irányuló törekvését. — A négyes tanács határozat» szerint Kelet-galicia l.emberg székvárossal önálló ország saját külön országgyűléssel. Lengyelország a népszövetségtől csupán arra kap mandátumot, hogy az ország adminisztrációját ellenőrizze. A közigazgatás nent csupán a lengyelek kezében lesz, hanem aa - ukránok képviselői is részt vesznek benne. Keletgalicia sorsáról népszavazás fog dönteni, melynek részleteiről még semittit sem tudnak.
Heinrichós Balaghy miniszterek lemondása.
Budapest, szept. 19. A minisztertanács szeptember tizenhetedikén tartott ülésében Heinrich Ferenc kereskedelmi miniszter és dr. Baloghy György igazságügyi miniszter lemondását, miniszteri állasukban teljesített kiváló szolgálattik elismerése mellett elfogadta s őket állásuktól felmentette.
Rémes lelet a Ludovika kutjában.
Budapest, szept. 19. E hónap 16-án borzalmas leletre bukkantak a Ludóvíka akadémia kertjében. Az akadémia kertjenek kutjában egy férfi hullát találtak. A holttestet az akadémia egyik növendéké fedezte fel s hosszabb idő óta heverhetett a kut aknájaban, mert teljesen összeszáradt állapotban volt s valósággal múmia\' benyomását keltette. A rémes leletről azonnal jelentést tettek a rendőrségnek, ahonnan Percenni Géza dr. kerületi kapitány azonnal hozzálátott a nyomozáshoz. Sikerült megállapítani, hogy a holtest senki másé, mint Eródy Ödön budapesti polgári iskolai igazgatóé, aki mint tartalékos főhadnagy, a junius huszonnegyedik! ellenlorradalotnbon tevékeny részt vett é§ elóljárt Ludovika akadémia védelmében is. A nyomozás megállapította, hogy a szerencsétlen Erődy, amikor a terroristák az akadémia épületét elfoglalták, polgári ruhát szerzett és abban próbált menekülni. A menekülés azonban nem sikerült, elfogták-e a vörösök Erődy igazgatót, megállapították-e kilétét és így végeztek vele, vagy a menekülés lehetetlensége hajszolta öngyilkosságba, erre a kérdésre ma megfelelni nem lehet. A nyomozás most abban az irányban folyik, öngyilkosság, vagy bűncselekmény esete forog-e fenn? Itt elsősorban a boncolás deríthet világosságol, az egész eset külső körülményei azonban arra engednek következtetni, hogy Erődy a terroristák bosszújának esett áldozatul. Erődy egyike volt a proletárdiktatúra legkérlelhetetle-nebb ellenségeinek, valamennyi ellenforradalomban több tanártársával együtt, fegyverrel a kezében harcolt a vörösök ellen, Junius huszonnegyedikén először az Eogels-laktanyába próbált táisaíval együtt behatolni. Ez azonban nem sikerült s ekkor a Ludovikába mdntek, melynek védelmében Erődy is résztvett. Erődyt az épületben junius 25-én reggel (I órakor látták. Erődy -41 évés, családos ember volt, felesége és gyermeke gyá-
\' szólják.
Szövetségközi közbenjáró • "konferencia; —
Paris, szcpt. 19. A békekonferencia a jövőben szövetségközi közbenjáró konferenciává alakul át, mely Londonban fog ülésezni.. ....
215 .ila.
előfizetést árak;
vidékre postai szétküldéssel :
egy tiőr« 25 kor.
F.gye» száiu ára : I korona.
tüntetéseket, rtylIMeret és maxin közleményeket díjszabás iiorlnt ve« "•i \' \' fel a hlait.ihlv.tal. - \' \'\'
Hová tartozzon Teschen.
• •Prága, -szept. 19. Benesnek a kormányhoz intézett távirata közli a tcscheni népszavazásra vonatkozó feltételeket. Ezek szerint a szavazási az egész tescheni területeken községen
• ..:.• .............■ • _
2 ¿ALA
1919. szeptember 50.
ként hajtják végre. Mindennemű katonaság elhagyja a vitás területeket, melyeket a szövetségesek szállnak tneg. Csak az bir szavazat; joggal, kl 1914. augusztus 1-én lescheni állampolgár voll A népszavazás csak informatív jellegit, csak eiinek lefolyása után fognak a szövetséges államok végérvényesen dönteni. Ezen rendelkezések a szepesi és árvái területekre nézve is érvényesek.
Denikin előnyomulása.
Mahrisch-Ostrdu, szepl, 19. A lengyel távirati ügynökség megcáfolja azt a hírt, hogy a bolsevikiek újra elfoglalták Kievet. Ez azt jelenti, hogy Denikin hadserege nemcsak Kievet tartja birtokában, hanem megszállotta az Enainicnke-bila-coekalasztov vonalai is.
Frankrendszer a Balti államokban.
Páris, szept. 19. A balti államoknak Oroszországgal kötendő békéje ügyében ülésező konferenéia elhatározta, hogy a vámügyet egységesiti és pon/egységul a frankot fogadja ei.
Visszapillantás.
A proleiárdikiura alatt a lelkek annyira béklóba voltak verve, hogy még a dolgok meglátásában is akadályozva voltak. A holysetet a muga igazi valóságában megítélni képtelenek voltak. Ez volt az oka annak is, hogy a legfehérebb ellenforradalmár és burzsoá is meg volt győződve arról, hogy városunkban azért nem ölték le tömegesen n burzaoát, mert a tömeggyilkosságokat Sneff direktóriumi olnök akadályozta meg. Ez a diszpolltikus közvetlenül a diktatúra bükása után is — ugy viselkedett, mintha ő atyai dorgálásban részesítené a polgáfságot\' azért, mert a rendszer bukás* felett örömének adott kifejezést, valő-jaban pedig még akkor is a legkétségbeeset tebben igyekezett megmenteni a látszatot, hogy ő még mindig birtokában, van & pruletárság bizalmának ós a hatalomnak. Az emlékezetes korzói rotíamot ó szcenirozta. A közönség annyi csalódás után a bukás hjrét ekkor is kétkedéssel fogadta, de az optimista lelkekben a* öröm kifejezését elnyomni nem lehetett teljesen. Többen — Ferenczy főhadnagy és Balázs Zsiga ügyvéd kezdesére ki is tűzték .a nemzetiszínű szalagot, amikor ennek Snéff elvtára hírét vette,csak percek teltek bele, amikor megjelent a korzón több csoport terrorista s fegyvert szegezve a szalagos közönségnek azt & legbrutálisabb módon inzultálta. A legizgalmasabb pillanatban megjelent Sneff a tömegben az 6 terrorgárdájával s aZ \'ótt össze-vissza futkoíó burzs(jiá-tömeget, mint a pajkos gyerekeke: szokás, alaposan megdorgálta s ijeszt gotte, hogyha rögtön alább nem hagynak az .örömmel- azonnal visszaállítja a diktatúrát . s akkor nem lesz módjában töbhé az öldöklést megakadályozni Ekkor azonban már meg történt volt a?, hogy Actél Ignácot, me>t megakadályozta, hogy egy terrorista a szuro-nyát Ferenczy főhadnagyba döfje, a koYzóról • terror-tanyára elhurcolták a ott- agyba-főbe verték s ugyancsak ekkor rendezte Sneff elvtárs ügyes beállítással azt a jelenetet, hogy Balázs ügyvédet öt terrorista szuronya közé szoritvá, kitanította, hogy tilos a nemzeti-
színű kokárda kitűzése- ennek a következménye a rögtöni megöletés Ezúttal niegke* gyelmezlek neki
A burzsoá leié engedékenységet, megértést mulatott, ollvítiben a terroristákat és az András-csoportot állandóan izgatta j|s. dopit) golta. Kávall ez a viselkedés az ő jellemére. Hatalomravágyó, közszereplést hajhászó primadonna volt, akinek a diktatúra bukása\' pillanatéban nem volt gondja\'a proletárság bukása, hapem az, hogy „nekem miridogy, legalább meg nt kormánybiztos leszek*.
Az uralom utolsó éjszakáján a laphoz még becsempészett egy hirdetést, amelyben, mint kormánybiztos a statáriumot kihirdette. A terror csapatok eltávolítását hangosan követelte — négyszemközt, de amikor végre ezek innen elpusztultak, ő volt a legszerencsétlenebb, meri hisz azok itt maradásáért ő küzdött legjobban. Ő tárgyalt Szabados, Borf csányi, Pongrác és András élvtársakkal, hogy az istenért valahogy > magára ne hagyják a várost, mert itt rögtön a katonatisztek és a polgárság lesz az ur.
Ke szinü, hamis ember volt, aki Csak önző egyéni érvényesülét keresett. A bur-zsoávai nem akart nyíltan""szakitánT,"\'mert fölfelé ezt ií felhasználta — a maga javára, a proletárság szemébe pedig a bgintranzigen-sebb burzsóágyülöletet mutatta.
Buta és együgyű szÓnoklásaiban sokszor hallottuk,"hogy „dögöljön éhen a burzsoá", „a burzsoának csákánnyal kell szétverni a fejét". Másnap aztán ezeket egyszerűen ■ letagadta, vagy „más" magyarázatot itfdott néki.
Ilyen és hasonló trükkökkel igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy ő tapintatos „politikus", aki a megértést keresi A\' lelki rugóit is a való érzéseit soha sem mutatta ki nyí\'tan, azokat kitorszirozni nem lehetett, de nem is volt tanácsos.
Most azonban, amikor a sok bünt kiteregetik, amikor kicsavarták a kezéből a bitorolt hatalmat, most kitűnik és nyilvánosságra hozható, hogy igenis ez a fráter volt az, aki az András-Cáopoit folytonos -vérengzési es rablási, meg fosztogatási szándékával rémítgette a város polgárságát s litokhan ő bujtogatta ezeket a rablógyilkosokat, hogy minden percben legye-iek készen s adott je^re kezdjék meg a pogromot és á püsztitást. ftögy ez meg nem történt, az kizárólag a fehér érzésű, mindenre kész rendőrségnek, csendőrségnek és az állandóan felkészült józan kiskanizsai polgárságnak nz érdeme.
Mindezt csak most van módunkban megállapítani, mert most pillanthatunk bele abba a\\büzös boszorkánykonyhába, ahol ezek a szakácsok forgolódtak s ahol a „megváltást" főzték.
Amiről Bécsben tudnak.
Wekerle előtérben?
Nagykanizsa^ szept. 19, * Nincs módunkban ellenőrizni s nem is tartjuk komolynak azt a hírt, amely a bécsi "Ungarische Posf-bán jelent meg s csupán mint érdekességet közöljük, hogy miként kom blnálgntnak a jó osztrákok a magyar belpoli tikai kibontakozással kapcsolatban, hme t bécsi újság cikke:
A pártvezérek közti tárgyalások immár kezdődnek kikristályozódní. Hosszú idő óla
keresnek már ugy a mostani kormányban helyet foglaló, mint az ellenzéki ,pártok pgy .fa., utat. Úgy gondoiják ezt a kérdést legsikeresebben megoldani, hogy egy olyan személyi-séget állítanak a kórmány élére, ki képes a jogfolytonosság elve alapján .Ügyleteket vezetni s amellett az .összes erők egyesítésének" jelszavával a n.ios^ egymással küzdő pártokat is kibékiu és egyesiti. Ezen elv folyamán először egy Hadik-fele kombináció törve merült fel, melyet azonban az utóbbi napokban elejtcitek, tőleg-.az^r.,, inert Hadik, bár kinevezeti miniszterelnök, volt, mégsem fog. l^Ua\'el hivatalát. Ellenben az. utóbbi időben sók szó esik arról a lehetőségről, hogy Wekerle Sándor tér viasz t a politikai eleibe, annál is inkább, mert ebben at irányban tartja megoldhatónak a kérdést >ok befolyásos - személyiség is Egy Wekerle-féle kombínáciot avval ar érw.el is \'ámogatnak, hogy Wekerle még nvnnig nincs felmentve hivatalá\'ól, mint az utolsó parlamentaris kabinet feje. Többek meggyőződése szerint Wekerle az a személyiség, ki egy koncentrációs kormány., létre- , hozását nyélbe tudná ütni. Jollémző, hogy az utóbbi időben gyakran fordultak meg vezető-áMs ti párt férfiak Wekerle\' SáhHÖrnal. "MA n".» kitudódott az is, hogy nemrég Romanelli alezredes, az olasz katonai misszió főnöke és Di«nandi tábornok, román teljhatalmú megbízott jártak Wekerlénél és fontos tanácskozást folytattak vele Ezért « magyar politikai elet mind nagyobb érdeklődéssel fordul Weker\'e Sándor felé, különösen arra a hire, hogy We« kerlével a -külföldi missziók összeköttetésbe léptek.
HÍREK.
szeptemb kor
kot
20
1 Szombat
N * 1» T Á H
A .iap kél 5 Ói. 43 pert n> ugszik t) ó\'i. 03 nerc
\\ holJ kél éjjel I pe\'Ck.ir, nyugszik d. u, 58 perckor
m f 1 3 "i
„Halál rád burzsoá."
Vuszsjóttek. Meghozták őket Nekünk elégtétel, hogy . végre artalinatlanna tesznek két briganlii, akik .L. J." és. .t.: 1." jel "lalt a fenti ás hasonló címekkel megdermesztette* az idegeinket, akik nem tudták a kezükbe venni a tollat anélkül, hogy ne szúrták volna azt a polgaraag szivébe. Lámpává«, akasztófa, kötél, golyó. Ezek voltak a legszívesebben hasinál! kifejezeseik. - Megfagyott bennünk a vér, amikor zagyva és tartalmatlan újságcikkeiket olvastuk, amelyeknek minden sorában a polgárság életére törtek.
Megjöttek hát aiok, akik hóhérjaivá szegődtök a polgári „ZaW-nak. akik mindent kiirtottak abból, ami szép volt ás nemes; nem tekintették a „Zttla• fél évszázados múltját, t adicidit, kivégezték kíméletlenül. Megcsinálták helyébe a mindén újságok légszennyesel1* bikát, a „Zalai Népaka at"-ot Mert Ak csinálták. Méltó volt egymáshoz- a kát testvér. A sori véletlene soáorta Ide az egyikei s itt ke-resstt nála menhelyet és alamizsnát a másik A novemberi forradalom után, mint más súlytalan szernél ez az utóbbi jövevény is fél-színre került. Sőt olyan sikerrel »tráberkedcii, hogy t volt a direktóriumnak a legelsőbb bizalmasa. A .Zala* sürgős beszüntetése kilá-rólsg az 6 érdeme. József bátyja természete-
1911* szeptember 20
ZALA
sen mindenben egyetértett vele, terveit segi- ; -tette, besugásait megerősítette, sói adatokkal támogatta. Hosszas, nagyon precíz mérlegelés után lehetne csak megállapítana hogy a kettő közül melyik volt gonoszabb, melyikben volt több az aljas ós megvetendő sajátság. Az bizonyos, hogy a külömbséget csak árnyalatokban lehet kifejezni.
Nem hideg és érzéketlen eszközei voltak a diktatúrának, de odaadással és buzgalommal — bár tehetség nélkül szolgálták annak érdekeit, annak véres és romboló politikáját. S hogy itt, működésük helyén nem toiyt patakokban a /becsülete» polgárság v«rc, sz az Ő intenciójuk ellenérc történt,, az a polgárság józanságának tudható be. Mert az ő vérszomjas cikkeik, bármily értéktelenek voltak f*, arra alkalmasak lehettek volna, hogy a tudatlan tömegek indulatait kirobbantsák. Hála a Gondviselésnek, hogy ez az akaratuk a polgárság magatartásán megtört.
A diktatúra utolsó napján azonban egyet-. I n tehetségüket mégis kimutatták. Megércz-ytek, hogy a haldoklás az utolsó . stádiumhoz közeledik; augusztus 1 -éh megugrottak. Előbb azonban — az élősdi természet nem tagadja mag magát f — pénzkölcsötlöket pvrmpoltak össze a megijedt — burzsoálóf.
Jellemzésül még megemlítjük, hogy mikor a „Zala" vállalat .volt. tulajdonosa .a pénztárban egy darab. 200 koronást fe.lváitptt^ más nap a Lukovicsok a volt tulajdonost is, meg a pénztárosnét is forradalmi törvényszékkel fenyegették meg, mert az aprópénz nem a burzsoának, haiiem a proletárnak való. A kiadó nak e pillán itban eszébe jutotr, hogy mekkora i-dag hálátlanság kell ahhoz, hogy igy beszéljen egy ember,, aki néhány nappal azelőtt c\'őleget kért tőle s animi többé természetesen .egyáltalán nem számoltatott el. Ezt Lukovjcs urék sohasem is fizetik vissza, valamint nem fizetik vissza á kiadónak azt a 75.000 korona adósságot sem, amit neki a kommunista rablógazdálkodás összehalmozott, a Lukoyics-éra alatt. \\
Nem helyezkedünk a bosszú álláspont /Ara, mindazonáltal megelégedéssel látjuk, hogy a többi bűnösökkel együtt felelősségre vonják a/okat is, akik legközvetlenebbül nekünk okoztak tengernyi szenvedést s . amely annál nagyobb . volt, mert a rettenetes gyötrelmek idején még panaszkodnunk sem volt szabad.
Épen csak, hogy nevük hallattára eszünk be jut: .Halál rád burzsoá".
A magyar él\'aml határrendőrség • ka toml állomásparanosnokaéggal egyetértően e hó 10-éröl 20-ára virradó éjjel rasslát tartott a külföldiek éa a bolaevlsték ellen örzéae oéljából. Ez az első arélyaa lépéa, amit a többi erélyesebb rendszabály kd-vatnl fog.
BIRÓ ALBERT,
határrendőrségi főtanácsos.
— Ji fzén. A proletárdiktatúra pusztító hatása főként a szénnél érezhető. A "magyar \' széntermelés, a salgótarjáni, tatai, ajkai stb. bányákban szinte, lehetetlenné van téve. A ¡•Anyák sok helyen két szoros munkáslétszámnak; sem tudják kitermelni a békemennyi-
¡■éget.. A.kommunus: meglazította a munkafegyelmet, a szén kitermeléséhez szükséges anyagokban is óriási a hiány Hogy a bányák
nem Állanak termelőképességük legmagasabb fokán, azt érezzük mi is Nagykanizsán. A villanygyár csak verejtékezve tudja a leg-
szűkösebb áramot szolgáltatni, a háztartások | pedig a szó teljes • értelmében szomorú telnek néznek elébe fűtőanyag dolgában, mert a fa is szinte beszerezhetetlen s ami kapható, azt nem lehat megfizetni. Szénre nem is számithatunk télire s igy kétszeresen sürgős, hegy a várös a Prpic erdőt szerezze meg s egyelőre a városi erdőkből kisérelje meg a> szükséglet részbeni kielégítését, Tavaly ilyenkor már fűteni kellett. Most sem tudjuk, mikor változik meg az időjárás, tehát a hatóságnak a faügyben való sürgős akcióját mindenkinek a támogatásába ajánljuk.
•-—• A Dunántulon . levő csendőrség beosztása és működési köre. A belügyminiszteri rendelet értelmében a . csendőrség beosztása és működési köre a következőkép állapittatik meg; A VI, sZj csendőrkerületí parancsnokság székhelye: Székesfehérvár. Működési területe : Fejér, Veszprém és Győr megyék, továbbá Komárom és Esztergom meg) ék dunántuli (meg nem szállott) részei. A szombathelyi paiancsnokság hatáskörébe tartoznak: Vas, Sopron és Moson
megyék. A kaposvári parancsnokság hatáskörébe tartoznak: Somogymegye és Tolna, Baranya magyék meg nem szállott részei.
— Haza — Albániából. Amint örömmel értesülünk, Ifj". Baboch ;y György nép-fölkelő sznzado?, aki á mujt nyár végén esett az albánok hadifogságába, r- útban van hazafelé. Nisből értesítette családját megszabadulásáról s hogy hamarosan Kmizsán lesz. Egy borzalmasan szomorú világ telt el az ő hadtfogságoa jutása óta s . Babochaynak sok minden újság lesz még itthon.
— Az antant és Magyarország Egy párisi jelentés szerint a legfelsőbb tanács ismét foglalkozott a magyar* kérdésekkel s elhatározta, hogy fölhívja a magyar kormányt helyicsendőrség fölállítására, amelynek, az volna a rendeltetése, hogy az országban fön-tartsa. a rendűt abban az esetben, ha a románok kl.üriténék a megszállott részeket, fiz Is azt bizonyítja,, hogy a románok kivonulása közeli idő kérdése.
CigarcUa-hüvely, ciparelta papir, .cigaretta- és szivar-szopóka, pipa, szivar-, cigaretta- és dohány tárcák Fischel Fülöp Fiai papiráruházában kaphatók nagy választékban.
— Élelmiszerhiány Orácban. Grácból jelentik, hogy ott szerdán * városháza előtt főként asszonyókból es rokkantakból, álló tömeg gyűlt össze s nagy tüntetést rendezett a rosz kenyér, kevés lisztadag, hus, szén- és tejfiíány miatt. Az elkeseredés oly nagy-fokra hágott, hogy a kedélyeket alig lehetett lecsillapítani. A tömeg a városházáról a kormány bovásárlási hivatala ele vonult s követelték, hogy a hivatalt október elsejéig oszlassák föl; mert máskülönben a lakosság fog cselekedni: íme igy festenek az osztrák állapotok. Az antant az élelmiszer szállításában cserben hagyta az osztrákokat, kik pedig ugyancsak siettek a i yugati hat amak minden kívánságát teljesíteni. Ebből is láthatjuk, hogy nekünk mennyire nem szabad a békeszerződés föltételeit elhamarkodnunk.
— Közös táncgyakorlatot tart szombaton és vasárnap estö 8-tó! H-ig cigány zenevei a Polgári Egylet emeleti,, termében. Krenusz Károly oki. táncmester.
Tankönyvek, mindonféle iskólai-és rajzszerek az- összes iskolák\' részére a megállapított árakon kaphatók Flsohel FOlöp Fial könyv és papiráruházában Nagykanizsán, Városház-sarok.
Színház.
Heti mŰciort
Szombat Cigánybáró, operett. Vasárnap d. u." Hejehuja báró, oporett Vasárnap este Csókpirulák (Csak felnőtteknek)
Hétfő____ Vasgyáros, szinmű
Kedd Nemtudomká, operette
Szerda Nemtudomká, operette n
Csütörtök A szerető, színmű Péntek Pillangó főhadnagy, operett
Szombat pillangó főhadnagy Vasárnap Pillangó főhadnagy.
* Csókpirulák. A Henneejuin és Bilhaud vígjáték szállító táraascégnek szerencsés alkotásai közé tartozik a Csókpirulák. A darab • szellemességtől., sziporkázó .ötletei. . és. finom , pikantériája igen alkalmasak arra, hogy egy kellemes, vidám estét szerezzenek a. közönségnek. Maga az előadás nagyon jó volt. — Poór Miklós a főszerepben uj oldaláról mutatkozott be. Eddig csodáltuk a drámában s most meg kell rc»la állapitanunk, hogy épp olyan nagyszertjen állja meg a helyét ebben a hálás, de eléggé nehéz vigjátékszerepber Ugyanezt szögezzük le á többi szereplőről: Tompa Irmáról, Faiussyrói, Földessyről, Nagy Ilonkáról, Vadnayról stb. is.
— A Világ nagymozgóban szcpt. 2Ó-nn szombaton kerül bemutatásra a Keiei gyöngye, egy művé9z regénye, 4 felvonásban. A főszerepet Daguj Servác játsza ^
— Ma szombaton az Uránra színházban bemutatásra kerül A zöld méreg című
4 felvonásos dráma. É film feltűnést keltett . szokatlan szépségével. A főszerepeket a leg-hlmevejebb müvészok játszák
Legújabb.
Srobár a tót kérdésről.
Prága, szept. 19. A nemzetgyűlés inai ülésén üerrer delegátus és társai a következő interpellációt terjesztették be: Unka és hívei a csehek ellen izgatnak a Tótfóld nemzeti autonómiájának jelszavával és arra hivatkoznak, hogyerie nézve megállapodtak az amerikai c«e-hekket és tótokkal. Minthogy ezen agitáció a tótoknak egységes állam kreálá sára adhat alkalmat, kérdezik az interpellálok, mit" tud Srobár miniszter Mas-saryk elnöknek uz amerikai tótokkal kötött egyezségéről és mi a véleménye ezen egyezségnek jelentőségéről. Srobár miniszter az interpellációkra kijelentette a következőket: A közoktatási minisztérium az elnök intenciói szerint dolgozik, aki őrködik fölötte, hogy a Tótföldön ne jusson ellentétbe a nemzetiségi kérdés kezelése az emberiség elveivel. Mi sen a magyaroktól, sem a nemzetektől ec n veszünk el egyetlen iskolát sem, áni emberi és történelmi jogainknál lóg a megilleti őket, tiszteletben tarajuk mindenütt 0 felekezeti iskolákat is s a zsiló iskolákkal sem teszünk kivételt.
Ünnepi
Imakönyvek
nagy választékion Flsclwl Fülöp Fial
HmtanitUW» I
4.
ZAI.A
1810. szeptember Ifl.
Egy jókarban levő Weller-clpéaa-
gép eladó. — Clm a kiadóban. 105!»
¿f, Flnooi tírcgkéazlct, tea, mokka-\' csészék, bádogformák eladók. Megteklnthotó hétfőn és kedden d. e. 10—12 óra közt Csengery-u. 8., földszint jobb. 1901
Állandó alkalmazásra korosabb u6t keresek gyermekek mellé, hol anyát pótolna. Cim a kiadóhivatalban. * 1951
Széplráau klaasssony azonnali alkalmazást nyer az Első Magyar Altalános Biztosító Társaság nagykanizsai főügynök-segénél. _tt\'&O
Jó házból, való, 16—17 éves izraelita hány ujrtulkozlu vidékre nagyobb Kyermekek mellé, hol szerény díjazása de családias olthona vu\'na. Megkeresések.I „J" jeligére kér a kiadóhivatalba. 1966
Bérbeadási hirdetmény.
lltárosberény (Somogymegye) község nítgykorcsmája mészárszékkel, kaszinóval és konyhakerttel f. hó 21-én d. u. 3 órakor a helyszínen a legtöbbet iliérőnek bérbe fog adatni.
PÁLYÁZAT.
Az erjlőcsokonyai (Somogym.) rótn. kath. iskola osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázatok a- csokonyai iskolaszék elnökének október hó 5-ig küldendők be.
Egy elsőrangú, Importált
belga tenyészmén
aürgSsen eladó !
Megtekinthető és megvehető a tulajdonosnál: Adorján jános, Zalakaros.
j »"*> re Ir r*. r j Ír ra> * r*>r*.. □
Adorjánné Mayersberg Frlda
oki. tánctanárnő, a m. klr. Operaház v. tagja ártesltl a k. aiölflkat, a tanuló-& ifjúságot éa ténckedvetőket, hogy % tánctanfolyamát ezldén Is megnyitja | .|ii.iiri.i. Bővebbet legközelebb. "•».»«\\rwrasr«
Méses, JAszság;!
görög dinnye
liri£.-liént O korona.
Kapható: OYENES LAJOS
OMmegeUiletóben, Kaxlnoy-utoa. Viszonteladóknak megfeleld árengedmény.
Erdal-cipökrém, ecetsav sras
Sldol, surolókefe, szlvarkahilvely, szlvarkapaplr kapható nagyban, azonnali szállításra
Friscttmann Sándor ás fia cégnél
—a SOPRON, Várkerület 68.
Megérkeztek
a legjobb minőségű cigaretta-hüvelyek és cigarettapapírok!
Legjutányos&bb áron kaphatók
Garamvölgyi és Szemer*
dohány-nagyárudájában.


y / a\\/ál na nirnk^í
Levélpapírok
mappákban és dobozokban
óriási választékban I M
Papírsa/véták
kisebb és nagyobb mennyiségben,
KÉPESLAPOK»
mindenféle kivitelben I [5
Vázlatkönyvek, Olaj- és víziestékek ... FESTŐMINTÁK ffi
Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai U
könyv- és papiriruhiziban L J
Városház-pa/ota.
ÜRANIA «SS
Pénteken, szombaton Siept. !8. és 20.
A zöld méreg
(Das grüne glft)
Dráma 4 felvonásban.
==■ Előadásuk kdiü.wkou i ,7 ♦á.\'. sS.íraker ^ Vásár áa üaaápaapokea I 5, T ás 9 óraker.
3=se=
VII \\(~i naoymoigóa*lnha_
VtLHU Szittu ullloái, lalefM H. n
=0
Péntek, siombat Szepl. 19. fa SO án
Kelet gyöngye
egy művész regénye 4 felvonásban. Főszerepben Daguj ServAc.
Előadások kezdete esie 6 és 8 árakor!
Jegyek d u. 3 órától előre válthalók.
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután (él 8 óráig.

Zala nyomdavillalat
Nagykanizsa
TELEFON; 78.
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papiráru-kószités. Mindennemű nyomtatványt a leg-izlósesebb kivitelben készit ós legponto-" sabban szállít.
¥
I I I
A *
Nyomatott: a ,rínia\' nyomda ós hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
íi.¥l. évfolyam
iiirimlhlibllilttliitil:
SAOVKANIZSA, Sugár-ut 4.
Zala Nyomdavlllalat Pfi-ut 5. sí
Megjelenik h«IM kivételé-vei mindennap korareggel
Énen szám ára 50 „fillér, -m»
NaB>t,«n.aa |ai9. Sgeptembnr «1. Vasárnap.

POLITIKAI NAPILAP.
216, szám.
vidékre postai szótküldéssel
egy hóra 26 kor.
Egyes szám ára : 1 korona.
<» fcfaHMMvateM telfton IS.
Nyomd.«! t<l«ton Ili.
\' P6«erkMttB......
TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs és UptuláJdoOo^: CSILLA.U JENŐ
Hirdetések«), nytlMcret és ma««» közleményeket díjszabás szerint vet; --- fel a kiadóhivatal.
Az amerikai misszió helyzete az áilamrendorséagei szemben.
Budapest, szept. 20. Horovitz Náthán amerikai ezredes egy nyilatkozatában kijelentette, hogy a budapesti államrendőrség szervezete egyelőre teljesen a régi marad, de működését ellenőrizni fogják. Erre a célra felállítottak egy szövetségi b.zottságot, melyben Horovitz fogja az Egyesült Államokat Képviselni. Vates ezredes amerikai katonai attasé a rendőrfőkapitányhoz intézett levelében irja: Felhasználom ezen alkalmat annak közlésére, hogy hallottam, hogy hírlapok közlése szerint, egy amerikai tiszt hivatalos állást foglal el a • endőrségen. Ez helyreigazítandó, mert ez nem igaz. A nemzetközi misszió engem avégett küldött ki, hogy tanulmányozzam a rendőrséget, legyek segítségükre a rendőrség, csen dőrség és határrendőrség reorganizálásánál. Ezen hivatásom teljesítésére rendelkezésemre áll-több ameiikai tiszt és asszisztens. Ez az igazi tényállás a rendőrséggel szemben való helyzetünket illetőleg.
A Peiil\'iormaBy sierepe a népbiztosok szökésében.
Budapest azept. 20 A Reggeli Hírek megírta, hogy Kun Bélának és népbiztos társainak szökése a Peidl-kormány tudtával és hathatós segitsége mellett történt inog. A közlemény hitelességét ugy Peidl miniszterelnök, mint Payer Károly akkori belügyminiszter nyi latkozatokkal próbállak megcáfolni. Ujabb dokumentum van arra vonatkozólag, h<>gy a Poidl-korinányhak tudnia kellett a népbiztosok futásáról. Á volt kormány egyik tagja, Haubrich József hadügyminiszter aug. 2-án a királyhidai határ egy rendőrségi felügyelőjének feladott távirata tartalma a következő: Folyó hó l.cn az ost .folyamán egy bécsi vonattal a népbizto sok elutaztak családtagjaikkal azon -céllal,- hogy Néinetausztria területére menjenek. Ezen vonat Királyhidánát megállítandó é-í átvizsgálandó, tiíézer koronát meghaladó pénz,\' értékpápif vagy ékszerkészlet elkobzandó.
Üzérkedés az ameriHai magyarok Ml.
Budapest, szept. 20. Knapp Miksa a vnlt tanácskormanyhoz beadvánnyal forduu, mely ben élőadtu, hogy módjában volna az amerikai magyarok állal irnmar öl év óla összegyűjtött éi hazaküldésre váró pénzösszeget egy na,<y hollandi hajózási vállalat amerikai ügynöké ek tervezete utján összegyűjteni és a szovjetkor-inánynak rendelkezé-éie öocsájtani. Az nmen kai véreinktől ekként kici.tl dollárokat a szov jeikoimány fe használná a maga céljaira, míg a magyarországi cimzelteket értéktelen szín jei-pénzzel etégllellék volna ki. Knapp Miksa ezért egy útlevél sürgős kiadását kérte, egyúttal kikötötte, hogy felmerülő szervezési és műk.idé:! költségeire állami előlegel utaljanak ki.
mm i mii mwM\\.
Budapest, szept. 20. Miután a műegyetem fűtőanyagának biztosítása eddig nem sikerült, a közoktatásügyi miniszter elrendelte* a tanév október elsei megnyitásának elhalasztását.
. _ á^a-a munkás-és katonatanácsok ellen.
Bécs, szept. 20. A bécsi polgárok tanácsának küldöttsége átadta ma dr. Korner kancellárnak azon határozatot, amelyet a munkáséi katonatanácsok túlkapásai dolgában e hónap 10-én hozott. Stcin, a tartományi főnök helyettese kijelentette, hogy a kormánynak njnea {./.üksége munkás-és krtonatanácsra és hogy az egész tanácsrendszer ogeszsé_;telon, megakadályozza a közigazgatns rendes menetét, zavarokat okoz. A munkás- és katonatanácsokkal szemben hangsúlyozza, hogy amig a kormány a munkás- és katonatanácsokat megbízza, hivatalos- ..taend^k. végzésével,, addig a polgári és Ipari" tanácsokat "sóm melozneti. Renner kancellár kijelentette,\'hogy a polgárháborút ós bolsevizmust cs\'ak a tanácsrendszer bevezotésével lehetett elkerülni. Tagadhatatlan, hogy szórványosan történtek túlkapások, aáfcrmány azonban" most már• rtrra törekszik, hogy a nép valamennyi rétegének segítségével visszaállítsa a törvénye» rendet. A közigazgatás n.igy hibán c^ak gyökeres re-íoramal lőhet megszüntetni. Ebből a munkából azonban mrndeh iítrsaitfálitil csöpórfnált ítT kell venni a részét.
Wilsua a népszövetségről.
Delin ji, szept. 20 Wilson elnök San-Francisko-ban tartott beszédében folcít néhány kérdésre, amelyet a népszövetségre vonatkozóan tellek. Kijelentette, hogy Nagybríttania sohasem szavazhatja 1« as. Egyesült. Államokat. A szerződós szövege szennt amerikai csapatok Európába küldését idegen koriAány nem kényszerítheti s a népszövetség nagy befő lyást gyakorolhat Santungnak a japánok részéről való kiszolgáltatására de a 10. paragrafus el teimében nem kötelezheti az államokat an<i, hogy Nagybritaniát az ir forradalom el • nyomásában támogassák és, hogy a tizennegyedik paragrafus ezenfelül uj formáról gondoskodik az önrendelkezés címe ala tartozó min den kérdés rendezése céljából.- ffxftvkt^.—
A német alkotmány módosítást.
Berlin, szept. 20. A birodalmi kormánynak az alkotmány 61. cikkére vonatkozó vá-hszjegyzóko, amint a Deutsche Allgemeine Zeitung értesüL tegnap lett átadva Lersner báró által Párts&an. A jegyzék nyilvánosságra hozatalát a mai nap folyamán vár.ák.
Az antant diplomaták gratulálnak •v az osztrák békéhez.
London, szept. .20. Renner dr. államkancellár ma fogadta első ízben a Bécsbon lévő katonái és diplomáciai miszió!<at. A kancellár kijelentette, hogy a saintgermaini szerződés aláírásának napján helyreállt a barátságos viszony és az osztrák köztársaság legközelebbi jegyzékben fogjá • megkérni • a hatalmakat, hogy kezdjék meg ismét a rendes diplomáciai összekötetést Ausztriával. A hatalmak képviselői kijelentettek, hogy a kormányaik követségeket fögnak felállíttatni Bécsben Nyugatmagyarország sorsa iránt az Egyesült Államok, Anglia és ""Olaszország\' képviselőt érdeklődtek leginkább. Az idegen
meghatalmazottak, szerencse * kívánatéi kat fe- . jezték ki az osztiák köztársaságnak a békekötés alkalmával, melyet diplomáciai sikernek tartanak.
Október közepén irják alá a bolgár békát.
Páris, szept. 20. (Szikratávirat.) A bolgár békeszerződés Bulgáriát az általános védkötelezettség megszüntetésére, a hadsereg létszámának húszezer emberre való leszállítására kötelezi, A Chicago. , Tribüné szerint , a bolgároknak hüsz nap alatt kell előterjeszteniük ellenjavaslataikat. . Remélik,, hogy a békeszerződést, október. k.özo táján aláírhatják.
Kiemeltek egy elsilyefll ólai! natahaittt.
Róma, szept. 20. (Szikratávirat.) Taren-tumból jelentik, hogy a Leonardi dé Vinci\' Csatahajót sikerült kiemelni. Hadiszolgálatra a hajtöbbé nem alkalmas, leszerelik és az anyagát eladják. . ^
Szövetség a bolsevisták leverésére.
Pá/is, szept. 20. (Szikratávirat.) Varsóból jelenlik, hogy Popol tábornok Denikin követe Peteljurával tárgyalásokba bocsátkozott a bolsevikiek közös leverése céljából
A német béke ratifikálása.
Páris, szept. 20. A Petit Párisién értesülése szerint parlamenti körökben azt hiszik, hogy a kamara pénteken vagy szombaton fogja ratifikálni a német békeszerződést.*
Húsz halálos ité.et Münchenben.
. München, szept. 20. A mai minisztertanács hir szerint jóváhagyott husz. gyilkossági perben hozott halálps ítéletet. Az ítéleteket ma délutón végrehajtják a stadelhéini fogházban.
Slgray gróf Nyugatmagyarország sorsáról.
Bécs, szept. 19. Az Express bécsi távirati ügynökség megkérdezte Sigray gróf kormányzót, mi a véleménye Nyugatmagyar-órszag ulszakitásánák kérdéséről. A kormányzó a következő érdekes kijelentéseket tette:
— Ma még nem tekintheti Ausztria megváltozhatatlan közjogi helyzetnek azt a viszonyt, melyet a párisi békekonferencia határozata teremtett Nyugaton gyarország hova tartozása dolgában, Magyarország még semmiféle, bókotárgyaláson részt nem Vett s igy nem is kötelező rá semmilyen más állommal kötött békeszerződés, Ezzel szemben minden magyar szívesen belemegy abba, hogy a kancellár a hovatartozás kérdésében kérdezze meg az •érdekelt népet. A népszavazás.. e/edmenye pillanatnyilag sem vitás. Nyugatmagyarorpzá-got minden érdeke Magyarországhoz fűzi, meit innen sok száz vaggon gabonát A kormányzó végül kijelenti, hogy terror .nincs s csupán a szigorú fegyelem, hazaszeretet az, amely a csapatokat a rend föntartásóhoz vezeti;
¿A LA
1919. szeptember 21.
HÍREK.
. <■» ■ ■ - f
— Bolondltják a népet. Lelketlen gazemberek, «kik a kommunista uralmat akarják föleleveníteni, mindenáron zavart akarnak támasztani közgazdaságunk menetében. Azt híresztelik a munkások és katonák közt, hogy a kormány azért vAltja be egj ötöd értékéről n szovjet pénzt, hogy aztán mint teljes értékül hozza forgalomba s ii*y gazdagodjék a szegénység bőrén. Ennek a lelketle i hazugságnak a megcáfolására kár minden szó. Akinek csak egy csipetnyi eszo van, tudja, hogy a szovjet-pénz Kun Bcláck közön éges hamisítványa, amely még annyit sem ér, mint ugyanakkora tiszta papiros. A kormány, amikor ezt a rongyot beváltja, milliárdokat áldoz föl a nemzeti vagyonból csupán azért, hogy a szegénység ne károsodjon túlságosan Aki a konkolyt hintő gazembereket a hatóságok kezére juttatja, 1000 koronaJutalomban^ részesül........"""
— Veszprém meg van szállva. Napok óta keringtek hirek arró\', hogy a romáitok Veszprém városát kiürítették. Igen valószínű, hogy a románok hamarosan az egész országot elhagyják, — a tény azonban egyelőre az, hogy Veszprém még ma is meg van szállva.
— Gimnáziumi hírek. Ma vasárnap f. hó 21-én a főgimnázium helyben lakó növendékei közül a római katolikusok reggel negyed 9 órakor, a rhas vallásúak reggel 9 órakor jelenjenek meg az intézet udvarán. Igazgatóság.
— Eljegyzés. KUrschner Erzsikéi eljegyezte Oaramvölgyi Iván. (Minden külön értesítés helyett.),\'
— A Kánlksal Színpad harmadik száma-szenzációs lait dómmal lelonik meg ma rogge\'. Megszólaltatja a lap a kanizsai közönség ünnepelt színészeit és velük mondat el kedves apróságokat éleiükből Vida\\]\\xs é*Ballay Manci elmesélik, hogyan lettek színésznőkké, Róna Zoltán, Poór Miklós és Kardos Jóska pedig egy- egy kedvesen érdekes emieküket elevenítik fel. Sok vidámabbnál*vidámabb humoreszk, karcolat és színházi intimitás teszi\' érdekessé a kitűnő hetilapot, melyet ideiglenesen Papp József kollégánk szerkeszt.
— Légi közlekedés Prága-Dre/da— Berlin között. A „Prager Tagblatt" közli, hogy a legközelebbi időben\' légi közlekedés indul meg Prága és Drezda, illetve Prága és Bertin között. A közlekedést egy vállalat fogja lebonyolítani. Az első útvonal, amelyen a forgalom megindul,, Drezda, Bodcpbacb,. Leitmeiitz, Prága, Teplitz és Dresda lesz. A prága—drezdai-ut időtartama 76 perp lész.
— Levelezés • Szerbiában Iev6 hadi foglyokkal A Svájcban székelő jugoszláv követség értesítése szerint ujabban .megengedtetett, hogy Szerbiába a hadifoglyoknak levelek küldethessenek. Ezek a levelek kisebb csomagokban a Nisben székelő szerbe hadí-fogolyparancsnoksághoz beküldendők. Legcélszerűbb ha a.közönség ezen leveleket továbbítás vége\'t a Magyar Vtfrös Kereszt Hadifogoly Gyámolító és Tudósító Hivatalának (Budapest, V:, Nagy korona-utca 13.) beküldi*
— A Vasvári Spertegylet football csa pata tegnap este megérkezett. A mérkőzés ma délután 5 órakor lesz megtartva.
— A Világ nagymozgóban vasárnap és hétfón kerül bemutatóra a Pera hercegé című 4 felvonásos dráma. A főszerepeket Hubert Mariska és B^brovsika Lily játszák. Kedden, szerdán ós csütörtökön Quo Vadis.
—- Szénka\'asztrófa Bécsben. Bécsből táviratozzák, hogy n kormány vasárnaptól, szeplember 21-tól kezdve Bécsben teljesen beszünteti a villamosvasúti forgalmat, — a kávéházak és vendéglők záróráját, továbbá a kapuzárás idejét esti 8 órában állapítja^ meg s az Összes liftekét kikapcsolják. A magánlakások világítása is rendkívül szigorú rendszabály, alá. kerül.. -
— Vasárnap és hétfőn kerül bemutatóra az Urániában Branting métnök titka címen egy misztikus, történet négy felvonásban. A főszerepet Bruno DekaHi, a Berliner Volks-theater jeles művésze játsza.
— Uj hetilap. E héten Magyar Haladás
címmel uj hetilap indul meg Nagykanizsán. Az előzetes jelehtós Sztírint a lap . kizárólag művészeti, irodalmi ós kulturális célokat szol gál. Justus szerkeszti és számouktnt 2 korona 50 fillérbe kerül.
Színház.
i
Vasárnap d. Vasárnap e:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vásárin p
leli mŰM(»rt
U. Hejehuja báró, opciett sle Csókpirulák (Csak felnőtteknek) Vasgyaros, színmű Nemtűdonríka, operette Ncmtudomka, operette
A szerelő, szintpű ........,.;•
Pillangó főhadnagy, operett Pillangó főhadnagy Pillangó főhadnagy.
Nyift-tér.
ÉrteMlíéM.
értesítem a n. é. közönséget, hogy Magyar-ulca 43 szám alatt levő dohány-tőzsdémet Forgács Rezsőné üzleivezelőm kilépése ulán a inal kor Igényeinek megfelelően átalakítva tovább vezetem.
Kérem továbbra is a nagybecsű kö zönség szives pártfogását.
Grdnbaum Katalin.
Sertésólak és iábaspajta eladása.
A volt honvéd lakianya mögötti sertés-ól«ik és láb.ispalta folyó hó 22-én (hétfón) délelőtt 9 órakor a helyszínen nyilvános árverés u Ián a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében cl fog adatni. 20. gyalogzászlóalj ké«étk*xéal bizottsága
I fiiadó egy alig használt modern világos fényezett gőzölt bükkfa hálószoba, egy barna matt diófa ebédlő Ö bőrszékkel, egy világos salonasztal 4 kárpit-székkkel egy sczlónnal. BŐvobbet Torma Piti asztalosnál, Kezlnczy-utca 28. szánv , 1969
Egy elaőrangu, Importált
belga t&nyészmen
MÜrKffnen eladó I
Megtekinthető és megvehető a tulajdonosnál : Adorján János, Zalakaros.
Mié leimlsl
Adorjánná Mayersberg Frlda
oki. tánctanárnő, a m. klr. Operaház v. tagja órtesiti a k. szülőket, a tanulóifjúságot ós tanckedvelóket, hogy tánctanfolyamát czldén Is megnyitja.
Bővebbet legközelebb. *=■===
PÁLYÁZAT.
At. erdőcsokonyai (Somogym.) róm. kath. iskola osztálytanítói állásra pályó zntot hirdet. Pályázatok a csokorwei iskolaszék1 elnökének október hó Ö-ig küldendők be.
Női kereskedelmi tanfolyamot végzett leány tanításra elfogad egy elemi- vagy I. poig. iskolai tanulót. ■■ Cim a kiadóban.
6szl vetőbttkkóuy elsörendö minőségben, kisebb tételekben Is kapható: QrUnhut Henri* Fia o6«n«l, Deák tér 2.
^ ParádCsbocNla (négyesfogatot is hajt) C óvi október 24 ére állást korcs. Cim a kiadóhivatalban: *
GiudatiN/t, Jó bizonyítványokkal illást ke-es. Cim a kiadóhivatalban. 1962
Aszok hordók, azonnal tölthető állapotban és kádak kaphatók Csengery-ut 31. szám alatt. I96S
Gyermektelen házaspár keres. 2 v«jgy J nzobáH lakást» esetleg bútorozva. Közvetítő dijaztatik. — Bővebbet a kiadóhivatalban. 1971
tinodi rtvegkC-Mzlet, tea,-mökka-csószek, bádogformák eladók. Megtekinthető hétfőn és kedden d. e. 10—12 óra közt iCsengery-u. 8., földszint jobb. 1901
Kétszobás bútorozott vagy bútorozatlan lakást összes mellékhelyiségekkel keresek. Közvetítők dijaztatnak. — Cim a kiadóhivatalban. 1Ö57
Állandó alkalmazásra korosabb I1ÔI keretek, gyermekek mellé, hol anyát pótolna. Cim a kiadóhivatalban. 1951
Széplrflsu klfsnsszouy azonnali alkalmazást nyer az Első Magyar Általános Biztosító Társaság nagykanizsai főügynök-ségénél. 1950
Képkeretezéftt elfogad Stern Kál máq üveges Kinizsi-u. 21. és egy bútorozott szobit keresek oki. l-re. 1934
Jó hájból való, 16—17 éves izraelita leány ajftnlkozlk vidékre nagyobb gyermekek ínellé, hol szerény díjazása de családias otthona vo\'na. Megkeresések\'t „J" jeligére kér a kiadóhivatalba. 19ÜÖ
Mosószappan, mosdószappan, Erdal-cipnkrám.aeetsaT iS"»1^
Sldol, surolókefe, szlvarkahdvely, szlvarkapaplr
Kapható nagyba», azonnali szálllliara
Frischmaim Sándor ásflaeéflnál
—= SOPRON, Várkarlllat 68 - —
.1 \'i^.. ^.i—
ORAMA ■"Wem*
uainnin a.H«Tl.> «. iiutniu
Vaaárnap «a hétISn. Siapt 2t. «a 22-én
Branting mérnök titka
miíitikus történet 4 Icívonásban.
Föszorepben: Bruno Deksrli.
n .Berliner Volkithcater" művésie.
Eló.aáiok kitin«,okon l\'/i 4. 9 ónkor--
Vuáf. 4a tUMaaamta I. 5, T «. 9 MM

VILÁG
»" ...............Mtfl \\
na0ymozg6.ili.hAs Sutul tUiiofj. ItMtal4.li.
a
Vaairnap, hitfö. Siapt 21 áa 22 4«
Pera hercege
Dráma 4 felvonásban. Főszerepben :
Hubert Mariska. Bobrovska tilt előadások kezdote este 6 és 8 órakod
Jegyek d. u. 3 órától előre válthatók.

Nyomatott: a ,Z»la" nyomda es hírlapkiadó vállalatnál Nagykam»sán.
AL.WI. éívfolyam
UiitmtMlüUiHtliilil:
■«JAOYKANIZSA,
Sugár ul V
Zala Nyomdavállalaf K«-ul 5. ii
Megjelenik liíltőkivéteté-
vrl mindennap korareggel
^"\'"»\'■"«I »8<8. Széptant bor 23. Kedd.
2(7. •<»«.
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak;
vidékre postai szétküldéssé ;
egy hóra 25 kor.
Kgyea sxám ára: 1 korona.
6(crk«astaft<gl hlfrdóhW.atall itlelon 7«. Nyomdai Iclclon 117,
• Fájrcr\'xt MtÖV TÓTH ZOLTÁN.
Pómuiikatár. ¿1 Uptul.Jilonoi:
&SILLAO .IKNrt
.....■. ^wy ^ ■ . ".IN.
lltrdelilekct, nylil-lerel masin kO/Irrtiínyeket dl|..»l\'JU s/Vrft.l ves> üa - lel • kT.dAlllv.lal« —-
József főherceg Magyarország jövőjéről.
Pdris, szept. 22. A „Temps* buda-púbti tudósilója jelenti, hogy József főherceg a magyar politikai helyzetről és Magyarországnak az ántánthoz való yi szonyáról a következőképen nyilatkozott „Magyarorsság mindig rokonszen vezett és most is rokonszenvezik az ántánttal. Soha nem akart a szövetségesek ellen háborút viselni és mindig áldozata volt Németországnak és Ausztriának. Ez a két szövetséges nllam volt mindig Magyarország sorsának az ura. Magyarország ir.indig kénytelen volt egyes szomszédaim támaszkodni, amelyek nyersanyagokkal ellátták és amelyekkel politikai szövetségben kellett élnie. Magyarországon segíteni kell hogy elnédkülözhesse a né-npt és osz trák szövetséget. Magyarországunk f azokkal a szomszédaival kell sző-. vetkeznie, amelyek az dntánt barátságát és támogatásúi bírják."
Tilos eukrot használni italok készítéséhez.
Budapest, szept. 22. A közélelmezési miniszter az italok kimérését .szolgáló Üzemekben és üzletekben bárminemű ital elkészítéséhez cukor felhasználását, az italok mellett cukor kiszolgálását eltiltotta. A cukor" kiszolgálásának tilalma alatt mesterséges édesitöszeit kell ki szolgájni..
\' A kormány a hadifoglyokért.
Budapest, szept. 22: A legutóbbi minisztertanácson elhatározták, hot,y a keleten levő magyar hadifoglyoknak tí millió rubelt a szibériaiknak, 300 ezer korona ruházati segélyt es havi 2 millió •Ián koronát küldene*. Az olaszországi . hadifoglyok 2 millió lírát, a traooiaor-szágiak 100,000 frankot kapnak. A hadügyminiszter minden lépést megtett, hogy a hadifoglyok hazaszállítása megkezdőd-► hessék.
Az oroszországi helyzet.
Mtihrisch-Osztrau, szept. 22. A bolsevikok támadása Cupy-Ove irányában teljesen \' meghiúsult. A fehér hadsereg tizenötezer bolsevikit bekerített, esjog-. >yui ejtett.
l\'áris, szept. 22. A Chikago Trí-bunenek jelentik Rigából: Itteni lapok , szerint valószínű, hogy Szovjetorosz-1 *rMág békét köt Lettországgal és Kszt-»raszországgal. Az emiitett két ország
jegyzéket küldött ezen kérdésben Ocmtit-ceaunak, amelyben hangsúlyozzák, ha maguknak kell. magukat megvédenlök. akkor legalább ismerjék el a szövetségesek ezen államok függetlenségét. Valószínűnek látszik, hogy u kél ország kormánya nem fogja Kolcsakot minden ellenszolgáltatás nélkül támogatni, mert attól tartanak, hogy Kolcsak a bolsevikok legyőzése, után »Hantik fordulhat. Öroua-ország békeajánlatot tett Litvániának is, Finnországot pedig (\'elszólította, hony hivju vissza az orosz fehér hadseregből a finn önkénteseket. :
Októberben írja alá Magyarország a békeszerződést.
. Bécs, szeptemb. 22 A Aíf«e Freie Pr:Swe jelenti Párisbol, hogy a béke szerződést Magyarországgal október kö zepe táján Íratják alá.
Átadták a bolgár békeszerződés*.
Paris, szept. 22. A békekonferencia tizenkilencedikén délelőtt átadta a bolgár delegációnak a békeszerződést. Az /« tranisgeant arról értesült bolgár körök bólp hogy Bulgaríu rendkívüli ellenjavas latokkal lóg\' előállaní.
Eisner miniszterelnök gyilkosa a törvényszék előtt,
München, szept. 22. Arco grófnak, Eisner miniszterelnök gyilkosának pőrét október tölyanán letárgyalják. Az orvosok véleinenyc szerint Arco gróf addigra annyira \'összeszedi magát, hogy jelen lehet a tárgyaláson.
Kegyelmet kapott a méregkeverd Hofrichter.
Bécs, szept. 22. A nemzetgyűlés elnöke kegyelemből elengedte Hofrichter Adolf volt főhadnagy bátralevő fegyházbüntetéséi. Hofrichter annak idején több törzstiszt ellen elkövetett mérgezési kísérletéért lett elitélve.
Hegérke7ett az első *ngoI hajó német kikötőké.
Hamburg, szept. 22. A „Weimur\'. gőzös szeptember 14-én darabáruval megérkezel! Londonból. Ez az első angol kereskedelmi hajó, amely a békekötés óla .német kikötőbe befutott és ezzel megindult a rendes kereskedelmi forgalom Anglia és Németország közölt.
Még mindig a Caillanx-pör.
Páris, szept. 22. A reggeli lapok befejezett eredménykent jelenlettek I.enior kivégzését, az esti lapok pedig hivatalosan közlik, hogy a kivégzést elhalasztották, mórt Lenoir kijelentései összefüggésben vannak egy folyamatban lévő pórrcl. Valószínűleg Caíllcaux póréról . van. azó- _______; -—-
A békeszerződés ratifikálása.
Rotterdam, szept. 22. Washingtonból szeptember 17-ről jelentik: Felelős politikai körökben mindinkább ama meggyőződés kerekedik felül, hogy a békeszerződést néhány héten belül ratifikálhatják. A tárgyalások során mindkét párt holtpontra jutott, valószínűleg, hogy som l.odge, sem llitchook nem lesznek abban a helyzetben, hogy a szükséges negyvenkilenc szavazatot kitevő kétharmad többséget leisorakoztathassák a benyújtott javaslatok ós módosítások, mellett vagy ellene.
A volt király nem költözik Spanyolországba.
Bern, szept. 22. Károly király titkári hivatala megcáfolja azon- madridi jelentéseket, hogy a volt magyar király Santarderbc, n spanyol király kastélyába akarna költözni.
Eíoökválasztás Svájcban.
Bern. szept. 22. A svájci táviroda jól informált helyről értesül, hogy Abor szövetségi elnök közölte politikai barátaival, hogy nem hajlandó elvállalni többé a szövetséges tanácsban való jelölését.
Károly exkirály nem vágyik a trónra.
Paris, szepl. 22. Az „Eclair" berlini killönludósilóia beszélgetést folytatott Windischgraelz Lajos herceggel, melynek folyamán a herceg Károly exkirály védelmére kelt és kijelentene, hogy Károly nem is gondol a korona visszaszerzésére.
ki amerikaiak ajándéka Franciaországnak.
Versailles, szept. 22. A párisi- reggeli lápok írják: Az amerikaiak a Francia földön levő valamennyi berendezési. vasutakat, barakkokat és elektromos telepekel hálrahagylák. E berendezések értékél tO milliárdra becsülik.
¿ALA
191Ü. szoptetnber 23.
Tárgyalások Ausztria szénellátása
Paris, szopt. ?2. A iogíőbb haditanács ma Ausztriának kőszénnel való ellátásáról tanácskozott.
Lázadás Írországban.
Berlin, szepl. 22. Irlandból oly féle hírek jönnek, amelyek arra engednek Következtetni, hogy oll egy uj nagyobb-inérvtl lázadás lörl ki. Az Írországi köztársasági párt felhívási bocsátott ki, mely Tipperary tartományi hadi-területnek jelenti ki Az angol kormány, hogy n lázongásokét elfojtsa, esapj-tokat kUldölt ki a forrongások miatt veszélyeztetett területekre. A lázadók és az angol katonaság, továbbá a rendőrség közöli összeütközésre keriill a sor és a jelenlés szerint számos katona és rendőr esett a lázadóknak áldozatul.
Nyugatmagyarorszáo sorsa,
Milyen köalgaagatáal átalakulásokat Idézne olo az átosatoláa?
Egyik soproni\'laptársul.k felvetette azt a kérdést, hogy közigazgatásiing milyen változtatások válnának szükségessé, ha az antantnak aion szándéka, ha Nyugatmagyarországot Ausztriához csatolják, valóban teljesülne. Áz • rro vonatkozó konjunktúrákat, tekintettel arra a körülményre, hogy a kérdés Zalamegyét is közelebbről érdekli, a kivetkezőkben i?tjier-teijük.
. Kétségtelen, hpgy- Sopronmegye triint önnállc törvényhatóság igy is incgrnarndhatna, l>ár jóval kisebb alakban. Megmaradna belőle h c^epregi, a kapuvári, a csornai járat cs a sójWniak ogy rc»ze. A megyeszékhely e nem maradhatna Sopion, mert egy idegen ájlam nem fogadhatná be még átmenetileg sem egy ina jyar vármegye közhivatalait. At kellene icliat\' telepíteni a megye székhelyét Csornára, vagy Kapuvárra. Ne higyjük azonban, hogy ez tehetséges. Honnan építene akármelyik is néhány hónap alatt palotákat a megyeházának, a törvónyázéknek, pénzügyig;izgató-ságoak, a postaigazgatóságnak c§ a többi hivatalnak? És honnan venné azt a temerdek Iftkd&t, amely a több száz tisztviselő családot elhelyezné? Ez teljesen kivihetetlen dolog. Erről a tervről tehát le kellene mondanunk.
Van egy másik terv. is, mely lájdalmas ugyan, dc u kivihetőségek sorába tartozik. E terv szerint Sopron ősi megyéjét felosztanak .Győr .és. .Va.^yárt».e^\'pK..Hi>íö.H..Pyőrhöz.i kulcsolnák a fotelrajzi fekvésnek megfelelően fi csornai és a kapuvári járást, Vashoz a cst{r*S< járást és a soproninak megmaradó részét. Ilykép a közhivatalok elhelyezésének a kérdése meg léhne oldva. AZonban a tiszt"-\' vjselőfc cliielyzése ,még igy i* nagy nehézséget okozna, mert .sem Győrnek, sem Szombathelynek nincsenek felesleges lakásai. Az antant maga sem tudja, milyen megoldhatatlan problémákat teremtett meg ezzel az erőszakos; intézkedésévet.
r Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy Ausztria a magyar tisztviselők egy részét kénytelen lenne megtarianK mert például\' Sopron város ma nagyobb (öbbségben magyar anyanyelvű, »vagy Nagycenk kézség, mely
szintén Ausztriának jut, nem fog az osztrák { sógor kedvéért kivetkőzni magyar jellegéből.
**De ismételjük, egyelőre felesleges erről beszélni, mert még mi nem mondunk le a reményről, hogy egész Sopronmegye és Sopron is megmarad magyarnak és nem fogják erőszakkal leszakítani a magyar hata testéről, a népek Önrendelkező jogának nagyobb di erősségére.
HÍREK.
ttlt.
N i r T A 8
■A nap két ott. 47 perc ízaptomb. k0, ni ugszik ó 4 » ¡>7 perc
23 KO\' A hold kel éjjel 4\' brá 58
u ii <i RS cl<ilri nyugszik d. U. 5 pr* *,0<l \' te terckor\'
A dunántúli kormánybiz\'osok tanács kozása. A dunántuli kormánybiztosok Beniczky Ödön belügyminiszter elnöklete Alatt Siófokon értekezletet tartottak, melyen a Dunámul kor-m^jyzása » egyéb fontos Közigazgatási és közgazdasági kérdések kerültek szóba. Karner . Gusztáv kprinanybiztos-holyettos röviden közölte a megállapodások anyag\'at, meiy szerint a Dunámul kormányzása marad uz eddigi beosztás szerint élén egy központi kormánybiztossal. A megye kormánybiztosi teendőit egyenlőre Sigray gióf látja cl, de a közel jövőben, miként a többi vármegyébe, ugy idp-is fog a kormány külön kormánybiztost küldeni. Az értekezlet öromircl konstatálta, hogy a románok a kÖ7^l jövőben a számukra megállapított dcmai^kacionális vonalra fognak visszavonulni cs az általuk elhotdotl rengeteg gyári és gazdasági felszerelés az antant intenció nak megfelelően az általunk fizetendő kárpótlásba be fog számíttatni; • Pénzügyi téren lényeges könnyebbedés várható, mert sikerrel kecsegtető tárgyalásokat folytatunk külállamokkaí nagyszabasu kölcsön tárgyábun Tüzelőanyag-ellátás tekintetében a kormánybiztosok mindent elkövetnek, hogy a gondjaikra bízott területek szénnel és tűzifával ellátassanak.-Erre vonatkozólag a románokkal is folytatunk tárgyalásokat, -«Thint a demarkációs vonalra visz-szavpnulnak.
- Fellüggeszlések a vármegyén. Kol-bóix>chlng alispán á kommunizmussal vuló együttműködés miatt felfüggesztette a követ-koző vármegyei .tisztviselőket.: Hódy Lehel árvsz. h. ülnök, árvsz. jegyzőt, Lónyay Fererjc várm. irodasegédtisztet, Fazekas Vilmos balatonfürcdi .irodascgédtiszlct.
— A zalaegerszegi rendőrkapitányt letartóztatták. Zilahi István, a zalaegerszegi rendőrkapitány, tudvalevőleg a kommunizmus első. napjaiban szivvel lélekkel a bolseviki esz-mek szolgálatába állt, aminek nem is maradt cl a jutalma. A knpitáftyból rövidesen zászlóaljparancsnok lelt s, ebben a minőségben különösen nagy buzgalmat fejte», ki az ellenforradalmi mozgalmak leverésében. Az alsó-Icndvai ellenforradalmi puccs meghiúsulása is főként az ő müve volt. Szóval Zilahi elvtárs" oly sikerrel működött, hogy nemcsak Egerszeg, de a messze környék lakossága is átkozza a nevét. A diktatúra bukásával Zilahi is elszelelt undok működése szi¡¡teréről s dacára annak, hogy elfogató parancsot köröztek ellene országszerte, nem akadtak a nyomára. A napokban aztán kipattant, hogy miért sikertelen az elfogatási parancs. Az ex kapitány ugyanis
Egerszegről Budapestre menekült s mint „me nekült" rendőrkapitány az államrendőrségnél jelentkezett szolgálattételre. Ott elhitték neki, hogy a jugoszlávok elől menekült^ szolgálattételre beosztották előbb az egyik kerületi kapitánysághoz, majd az államrendőrség központjába* Amint az\' a jó eget szögiek n\\egtud-ták, a valódi tényállásról fölvilágosították a bydapesii frtkapiláuyságot, amely aztán letartóztatta s fedezettol Egerszegre szállíttatta. — Zilahi István viselt dolgait most az ügyészét* ku.latja. • .
. J — A románok ősszelővéssel lenyeg«\' tik Veszprémet. A román parancsnokság á következő csekélységeket közölje Veszprém tanácsával: Ha a Veszprémben állomásozó rimán katonák -közöl .egy,, áldozatul .esik, ezért a helybeli polgárság köiíül ötvenet fognak kivégezni. Ha román ti«st ass aldozat, akk r megfole ően magasabb létszámú egyén kivég zescvcl vesznek elégtételt. Ha a helybeli ro mán csapatok megtámadtatása esetén a veszprémi lakósság n támadókhoz csatlakozik, ak kor a városi tanács összes tagjai halálbüntetéssel bűnhődnek ós ez esetben Veszprém varosát tüzérséggel porrá lövik. E-ről a még háborúban is szokatlanul bestiális kijelentésről a póígSrnicáter tfs rendőrkapitány 3608/I9i0. ss, hivatalos hirdetményükben értetették Veszprém lakosságát.
•— őisze akarják hlvnl a régi parlamentet? Budapestről jelentik nekünk a valószínűségnek semmi látszatával sem rendelkező alábbi hiru Az a tény, högy jelenleg a választások megejtése leküzdhetetlen akada-lyökba ütközik, több vezető politikust arra a gondolatra vezetett, hogy a nemzetgyűlés összeilléséig a régi parlamentet kell uj. életre kelteni. A tervet eddig mintegy száz volt képviselő támogatja. Az ötlet föltfetőí szerint a régi képviselőháznak az volna a föladata, hogy a választójogi törvényt megalkossa és néhány egyébb sürgősén" elintézendő ügyet tárgyaljon le.
— Halálozás. Dr. Vajda Markné, helybeli fogorvos neje hosszú szenvedés után f. hó 2\'¿-én déli 12 órakor elhunyt. Az elhunytat f. hó 24-én délután 4 órakor fogjak a Pőuti gyászházból az izr. sírkertben örök nyugalomra holyezni. A megboldogultat nagykiterjedésű rokonság gyászolja.
— Jótékonyság. A mezítlábas. tanulóknak Buchler Edit 1. o. tanuló 10 koronát adományozott.
— Szerb királyi tábla Szabadkán A szerb kormány Szabadkán királyi ítélőtáblát állit föl. A tárgyalás nyelve szerb, de az ítéleteket teljesen a magyar törvények szelleme-ben hozzák. Az uj tábla hatásköre a. szerbek által niogszállva Tartott összes magyar részekro kiterjed. Áz uj táblaelnök a magyar küria" egyik birája lesz, inig? főáliKinügyésszé a győri főállamügyész-helyottest nevezik ki; Mindkettő szerb szármozásu s természetesen kilépnek a magyar állam szolgálatából.
— Cseh neveket kapnak a magyar városok Az antant jóvoltából nagyra nőtt csehszlovák országban már javítják a térképet, törlik a régi magyar helységneveket. Most a dunamenti kikötők uj neveit hozza a hivatalos lap. Az ősi Pozsony rieve Bratislavá, Dévény—Devin, Dunaradvány—Dunajské R«d-vány, Komárom—Kom.arno, Párkány—Párkai, Kolozsnema—Koloznema. Az uj nevekről iá-lehet ismerni a keresztapára, de arra is, hpgy magyar szavakat altöztettek szláv gúnyába.
szeptember \'23
ZALA
__ A hadseregért. Balaton-Endréden a minap akció trttfQH meg Traun főerdész cs a fcformátus és katholikus tanítók vezetésével, mely akció a hadsereg támogatását tűzte ki céljául Balaton-Endréd közönsége, mely hazafias példaadás tekintetében mindig clőljárt, ,ü 1,6 K> án elhatározta, hogy a község lakostága 20-00 évig kivétet nélkül bevonul és zsold nélkül fogja a nemzeti hadseregben a hazát szolgálni. Meg aznap egy teljes század alakult meg, mely. szolgálatat felajánlotta a fővezérnek. Ehhez nem lehet kommentárt írni, ezek oly tények, melyek maguk magyaráznak mindent. Csak annyit még> hogy, ezt a nemes, áldozatkészséget mindenki szívlelje meg
— A boldog Szeged. Szeged varos Unácsa hosszas tárgyalás után kieszközölte, hogy a róriián kormány egyelöró <140 vaggon petrozsényi kőszenet szállít a városnak rekompenzáció» cikkekellenében. A tárgyaiások ujabb hagyobbmennyíscgü szén átengedése érdekében is megindultak ,■...._„...
— A világ leghatalmasabb lllmalko tása, a Quo Vddjs. cimi\\ dráma kerül bemutatóra kedden, szerdáit és csiitöitökön a Világ nagymozgóban. Naponta 3 előadás, délután 0 órakor (ifjúsági), este fél 8 é& 9 órakor. — Jegyek előre yjáh.hatók d. u 2 órától a pénztarnál. :—-.....-...........
— A német nyelv Sopronban: Gróf Sigray Antal, Nyugatmagyarórszág kormányzója leiratot in.é? ett Sópion várósáhör, amelyben elrendeli a német, nyolvnek hivatalos nyelvként való használ itát. Ennek alapján Sopron város ta íácsa elrendelte, hogy jövő b?n a hivatalos nyomtatványok szövege magyar ós német legyen s hogy a német nyelvű beadványokra német nyelvű határozatokat hözz-inak. A\'Rö\'gjfcllés nyelje is a német.
— Keddien és szerdán az Urániában bemutatásra Kerül remek műsor keretében Mária, egy hercegnő története cimü 4 felvonásos drámn, melynek főszerepeit Mia May és. Harry Lüke játszák.
II kaoizsat leoserészek ideogotieD.
Orgiák a püspöki palotában,
A proletárdiktatúra legkegyetlenebb és - legvérszomjasabb rablógyilkosai ncmosak «Lenin-fiuk-" néven voltak ismeretesek. A Lenin-banditáknak. .KŰl.önb.öző elnevezések ós és vezérek\' alatt tobb fő- és alcsoportja garázdálkodott az országban és ej\'ette rómülotbe a vidék; különösen « falvak ártatlan, jámbor lakosságát. Ezek a csoportok semmiben som maradtak mögötte Lenin cimboráinak, ha ugyan hirben, kiontott vérben, rablásokban tul nem szárnyalták azokat.
Dunántulon két mindenre elszánt és
^minden aljasiságra,. kegyetlenségre kész csoport garázdálkodott. Egyik az úgynevezett .^ndrás-csoport, mely főkép Nagykanizsai és Kornyékét tartotta rettegésben, a másik a Fa-bick-csoport. De /niclőtt tovább, mennénk, nem lesz érdektelen, ha a csoport vezérévelj Fabick\' Károlylyal közelebbről is . megismerkedünk.
A rezét múltja.
Végigpróbált minden mesterséget, volt «értést, asztalos, lakatos, de. a. munka nem YOl( kedvére való. Abba is hagyta hamarosan es Utcai lányok kitartottja lett. A háború előtti évben elvitték tengerésznek, honnan a szerencsétlen Károlyi-féle forradalom után vetődött haza. A katonaságnal sem szakta meg
a munkát és a zűrzavaros viszonyok között hazakerülve azonnal neki megfelelő a jövedelmező mesterség után nézett. Még hire, hamva *em volt a proletárdiktatúrának, mikor Fabick Nagykanizsán már megalakította tengerész csoportját. Egyideig rendes, , tisztossé-ges elemek is\' voltak a csoportban, mely a forradalom első hetében válóban jó szolgálatot lett a rend fentartása körül. De Fabicknak nem ez volt az ambíciója*. A tisztességes elemeket hamarosan kitette a csoportjából ós egykori csirkefogó és selyemiiu kollégáit oitbztettj fel tengerészeknek. A Fabick-cso-port első „hőstette* a Mura mentén garázdálkodó zöld káder katonáinak megfékezése volt. Azon a ci nen, hogy a muraközt horvát lakosság lázadozik, Fabick a csoportjával sorra járta n muramenti községeket és \' á jólelkű, semmiben sem vétkes parasztokat sorra akasztotta A zöld káder rnbWi áhal veszólyeztétett helyeket azonban mindig bölcs óvatossággal elkerülték.
Később Budapesten mentik a forradal-m«\', sőt rés«« - vesznek a kommuni sták, üldözésében is, akikbon alkalmasint erős konkur-renciát sejtenek. De mikor bekövetkezik proletárdiktatúra, ök is lelkes kommunistákká lesznek és Szamuely hü pribékjeivé sze--gudnek. ----------,
Orgiák \\ pÜNpékl
palotában.
Egy hatalmas rendőri organizációnak igen hosszú es fáradságos munkájaba fog kerülni, míg ki fogja deríteni annak a rengeteg gyilkosságnak, rafitsHak, kogyctlenkcdéi-nek csak egy részét is, tnolyet a gonosztevők a proletárdiktatúra 132 napj t alatt elkövettek. A rémuralom legsötétebb emlékei fűződnek a * nevükhöz s áhol egyszer megjelentek, halálhörgés, a megkinzottak. .jajveszékelése, kirabolt házak, összetört bútorok, a rémülettől megzavarodott elmek, rettenetes átokra nyitott ujHakJcIoztók útjukat. • , .JEfc.a rettegett, vadállatokból álló csorda Székesfehérváron a püspöki palotában ütötte fel főhadiszállását s a csatornák söpredéke, a. börtönök éves lakói bevonulták a püspöki rezidencia műkincsekkel rakott gyönyörű termeibe és minthopy az egész életüket istállók-, ban, pajtákban, éjjeli mulatóhelyek bűzös Azalinaveckr in töltötték, istállóvá, éjjeli le bujjá.piszkítottáka palota ragyogó termeit is. Vad tobzódások, orgiák, fekete misék tanyájává lett a főpap lakása. A Fabick-fiuk nem elégedtek meg azzal, hogy ott . tartózkodtak hanem a Dunántul minden részéből, Budapestről is odacsőditettók nőismerőseiket, akikkel napokig ott ittak, a legtrágárabb dalokat énekelték s ha lerészegedtek, a legför-telmesebb dolgokat követték cl a palota arany műkincseivel megszentségtelenítették az ereklyéket, széttördelték a nagy értékű üveg-holmikat és bepiszkolták a drága szőnyeget. Az antikullura dühe tombolt bennük minden kultúrával szemben-és tönkretettek, szétromboltak; bepiszkoltak mindent,\' ami szépet, drá* gát és művészit találták a palotában. ;.V.,\' A véreifala pincék.
Kettőhöz nagyon értettek ezek a banditák. Az iváshoz és a táplálkozáshoz. A Dunántul falVaibán összeraholt rengeteg élelmiszert mind ide szállítottak, hordószámra gurították be a legfinomabb balatoni borokat, ládaszámra az url kastélyokból ellopott pezsgőket és amit a hajnalokig tartó tlvornyáikon
nem tudtak meginni, azt kifolyatták. Beverték • bordók fenekét, f<Jldl)öz vágták a tele pezsgős üvegeket és a drága italból valóságos kis tengerszemek keletkeztek a fényes parketteken, .
De nemcsak muzsikaszó, énekhang, vad kacagás, hisztérikus női vihogás hallatszott -ki a püspöki házból. A palota ftölétebb részeiből sokszor hatott ki kétségbeesett jajveszékelés, az agyongyötört áldozatok borzalmas halálhorgése. Egyelőre még nem tudni, hány ember lelke hagyta él.. porhüvelyét a palota pincéjeben, hány átok szakadt ki a a. meggyötört lelkekből. A Fabick-fiuk nem számolták őket! Csak a párk öreg fái- látták a. részleteket a rémtettekből, de ezek suttogását nem érti meg e nberi értelem, csak a tavasz és a. nyár. virágai érezték a tovább hurcolt holttestekből roájuk csöpögő vérkönnyek melegét, de virágok még csaK suttogni sem tudnak.
Színház.
Heti mfÍNor:
Kedd Nemtudomka, operette
Szerda Nemtudomka, opciette
Csütöitök A szerető, színmű
i^OASli.,______a íflbadnagy, operett
Szombat Pillangó fíhacínagy "w"\'
Vasárnap Pillangó főhadnagy. "
" A vasgyáros. A világhírű Ohnetdránia tegnapi előadására is bizyást elmondhatjuk: díszelőadás volt Díszelőadás volt eléggé telt ház mellett, annak ellenére, hogy az őszi időjárás s a tetőzeten vigan beszivárgó nedvesség eleggé kellemetlenné tette a nézőtéren való tartózkodást. Nem tudjuk, kinek a kötelessége a szinház megfelelő karbantartásáról gondoskodni, a szinügyi bizottségó-ü, avagy a színház ^ direkciójáé, de mindenesetre felhívjuk az illoté-ke» körök figyelmet arra, hogy igazán nem ártana egy kis taturozási munka az aréna tetőzetén, Egyébként mint utólag értesülünk, Somogyi direktor még a mai nap folyamán elvégezteti a legsürgősebb javítási munkálatokat ügy, hpgy esetleges rossz időjárás mar egyáltalában nem Tesz érézhető a nézőtéren.\' Mihde zavaró, kellemetlen mellékkörülménynek ellenére a-.köiönsóg a logfeszültebb órdek-lődessel élvezte végig az egész toljéssógóben kiváló előadást. Tompa Irma és Föideasy Sándor —* egyik kiválóbb alakításukat a másik után élveztük az elmúlt napokban — mesterien vitték előro a darabot. Az ő művészi tudásuknak legnagyobb része van a sikerbsn. Bligny herceg szerepét Poór Miklós helyett\' másra "a nevét nem -jelzi a sziniap —.\'ruházni, már nem volt a legszerencsésebb ötlet. E nehéz szerep sokkal erősebb alakitónak is. münkát\'adott volna: Szigethy Bandi nagyszerű alakításaihoz^ hozzá vagyunk szokva. Most sem tagadta meg önmagkat. Nagy llnnka és Vddnay János a két fiatal szerelmest hűen adták vissza. __
* Csáky Szert fe\'lépése. Valóságos ese ményszámba me&y.a NemludQrnka keddi ós szerdai előadása, mért a címszerepet GsrfAry Szera, a kiváló koloratur énekesnő énekli, akinek küiönö*, kiváló művészetében még eddig csak a megnyitó előadáson gyönyörködött a kanizsai publikum. — Lőnc&ést, a darab másik főszerepét Róná Zoltán, játsz», akinek ez a legkedvesebb szerepe s akinek minden eddigi alakítása, különösen pedig elsőrangú táncszámai a tetszés legnagyobb fokát váltották\' ki a nézőkből, Joggal várunk tehát sokat a mai bemutatótól, mélynek rciídezéfcé is Róna Zoltán kipróbált kezeibe van letéve. Csáky Ssera és Róna Zoltán — s az est minden eddigit felülmulé sikere biztosítva van.
ZALA
18 hl. szeptembei
APRO HIRDETÉSEK
TűzAiiő, állandó alkalmazást keres. Cime Eötvös-tár 10. szám. 107.ri
Diákokat teljes ellátásra elfogadok. Cím a kiadóban. 1078
Jobb gazdticiMftxoay, vagy mindenes szakácsné továbbá egy takarítónő vagy mindenes leány azonnal felvétetik Bajza-utca ti. 81. alatt. Jelentkezés délután 1—3 óra közt.
(ÍHíLl vetfthitkUíVuy elsörendfl minőségben, kisebb télslekbsn Is kaphatói QrUnhut Henrk Fia oűgnél, Deák tér 2.
Gyermektelen házaspár keres 2 vagy 3 üzobda laka«f, esetleg bútorozva. Közvetítő dijaztatik — Bővebbet a kiadóhivatalban. 1971
á ** !>■■ 1 rr
A gőzfürdő
egész napon át nyitva! Borbély, tyukszemvágó és manitfur
ünnepi nagy választékban
Imakönyvek

Stull! siáiloii. Telelőn 74. it.
Kedd. uinli, tiMilik. SbiIiiIh 11 24. li 25.
Quo vadis?
Sienkiewic történeti regénye
fi felv. Amletto Novelllvel « főszerepben
Naponta d tr. 6 órakor ifiu»»jl élö.dss.
Előadások kezdete féi 8 és 9 órakoi!
Jegyek d. u. 3 órától elóre válihalók
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután (él 5 óráig.
Megérkeztek
a legjobb minőségű cigaretta hüvelyek és cigaretta-papírok I
Legjutónyosabb áron kaphatók Garamvölgyi ós Szemftr« dohány-nagyárudá|ában. —
PÁLYÁZAT.
Az erdoesokonyai (Somogyin.) róm katii. iskola osztálytanítóig állásra pályí. zatot hirdet. Palyázatok a csoko..y4j iskolaszék elnökének október hó 5-ig küldendők be.
TIRANÍA fflozflfifcét-palnta
Ulinilin «eijoajl-n. 4. »«t.ti» itt
Kedd, szerda Szeptember 23 Ii» 24-én
MARIA
Egy hercegnő története (4felv);
Főszereplők; .
Mia May és Harry Litke.
Előadások ktttnapokon 8\' . 4« 9 órakor ! Vaiár- és Ünnepnapokon 3 5, 7 és 9* órakor. ;
«MmMMMUi«» mgOgWMM 0
Adorjánnó Mayersberg Frlda «
oki tánctanárnő, a m. kir. Operaház v. 3
tagja drto&iti a k: «¿ülőket, a tnnu\'d- »
iljUSáQOt ós tánckudvelokot, hogy »
tánctanfolyamát ezidén Is megnyitja. * Bővebbet legközelebb. •• ^ 15 OVhm WM.\'m&lMBWbWIWJ
ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
TBIyBPON 78.
Ozleti könyvoyár; könyvkötészet fSSI papirárakészitÉs. MSB Mindenneinfl nyomtatványt a lenizlese sebb kivitelben készít ós lepontosab bán szállít.
(Lfl. »«fótiam.
;mliu«ir*)kMMnUI:
NAÜVKANÍZÜA Sugárul 4
Zala Nyomdavállalat
Fó-ul 6. 11
MrgjdcitlklMINiklvétel«-
velmlnd.nnap koraregei
Ezen szám ára 50 fillér.
^ 18(8. Sxcptember «4. Szerda.
218. uAm.
POLITIKAI NAPILAP.
E|jyes szám ára : 1 korona.
44 MadAMTaM! l*l«fc>N TI. Nyomd.! I.ltlűn 111.
16s*erkeszf0: TÓTH ZOLTÁN
FAtmmkatirs íj laptulajdonós: C81I.LAU ,IKNŐ

Hirdetőnket, nyltt-taret és niagiu köilealényoket dljsubás uerlat v«> «= (ei a kiadóhivatal. ■
iedntti kormányt
A iégl képviselőház «gybehlváaa. — OoudosfcodAe « ménről. <▲ aisgyanhadMreg.— Magyaroriiág
élelmezése.
Budapest, szept. 23. Szombaton este a Saskorben Förster Au-él elnöklésével kerület közi értekezlet volt, melyen az általános politikai helyzet megbeszélésé kapcsán az orstág é« különösen a főváros érdekében a pártok fölött álló közös akciót határoztak el. Az elnök ismettette az értekezlet célját 3 fülkéi te Polányi Gézát, hogy terjessze elő az értekez let tárgyáül szolgáló Indítványát. Polónyi \'kifejtelte, hogy a mai éitckezlet célja: beszélgeti i a polgári erők egyesítéséről. Lehetnek-e olyan célok, melyekben a polgárság pártkii-lönbség nélkül és pártlndividualitásának érintése nélkül közös programmban állapodhatik meg. Fel akar sorolni néhány ilyen érintkezési pontot. A legelső íeladat olyan biztosítékokról gondoskodni, amelyek lehetetlenné teszik, hogy a bolsevizmus haramia rendszere Magyarországon «r.égegyszer visszatérhessen. Ha erre nincs garancia, akkor hiába minddn tanácskozás, hagy milyen eszközökkel lehet lehetetlenné tenni ezt a rendszert Minden jog és uünden alkolwany a hatalmon fordul meg, hogy a bolsevizmus veszélyével szemben hatalommal leudal kőzzünk, ahhoz el-ősorban szükséges a visszatérés a jogfolytono-sághoz a legitimitás alapján. Ehh-az szükséges, hogy elsősorban is legyen kormányunk, mely a nemzet vagyona és jövedelme fölött pusztán\' a! momentán hatalmi viszonyuk okából\'rendelkezhetik.
Nekünk első imádságunk, hogy Ma gyarorseég atkonaánya újból helyreálljon Ez alatt num érti a dinasztikus kérdést, hiszen annak «Idomé*«, hegy Magyarország-köv.társaság akar-e lenni vagy monárehia, a jövendő alkotmányozó nemzetgyüles clnatározásá-tól függ. Ellenkező nézeten van azokkal, akik a választást -akarják elrendelni, kifejti, hogy lépések*! kell lenni az iránt, hogy az omzág-gyütés ös&zehivassék. Az országnak és a fővárosnak létérdeke, hogy á békoszer.\'.Ődés létrejöjjön,} mart különben éhen veszünk. Az egyetlen tényező, amely leghamarabb tudja a békeszerződés ratifikációját elérni, az országgyűlés, mert az egész nemzet meghatalmazásából van erre feljogosítva.
Amit mondok — folytatta Polonyi — nemcsak én magam móndom Mikor vissza tértem Maváról. utaim elvezettek Józsof ióher céghez, beszélgettem az angol admirális al, Troubridge orral, Úgyszintén Wokerle Sándorral, akik helyeselték indítványomat. Az elsői pont tehjfc az, Uegy^a kormány lagitimáltas-sék, a nemzet\' v%y«ia és jövedelmei felett való rendelkezés céljából, aaure aneal inkább szűkig, van most, mert tudomásomra jutott, ho«y vrx tanfan/ részéről ha i/ern h forma-szerinti elismerte/és, de úgynevezett tudQ-.. másulvétel már publikálva van Részteleket nem akarok bővebben felsor Uui. A kormány megkapta art az értesítést, hogy az ő meg-o/nkrttkfét utdomésu! vették- (Felkiáltások: éljen Pftodrieh) Másodszor garanciája van arról, hogy semmiféle oldatról fensegető erőszakoskodásnak kitéve nem lesz. Feihatmasást kapott rendőri fcRrhatatom szervezésére s kö
zölvo van velünk az, ftogy hadsereget ís állithatunk fel, egyelőre két hadosztályt ós ogy lovasdandárt. Továbbá gondoskodás törtónt az leltnezésről, gondoskodás történt szénről, amire nézve az európai szénbizottság tagjai .közölték hivatalosan, hogy szénkvótánkat megállapítod ták s az elszállításra intézkedések tétettek. Amikor a kormány kifelé ilyen sikerről számolhat be, a nemzet nem maradhat adós azzal, hogy ugyanennek a kormánynak maga is felajánlja a nemzet vagyona és jövedelme felett való rendelkezést. Az országgyűlésnek azonban nem szabad ugy összeülni, hogy fokosokra vagy bunkós botokra kerülhet a sor. Az országgyűlés aláírási ivekkel biztosítva, ugy hivassék össze, hogy meghatározott prog-rámmja kgyen, amely áll az indemnitás megszavazásából, a békeszerződés ratifikálásából és a választások elrendeléséből Ak*or feloszlik és megszűnik tovább működni. Tudomásom van arról, hógy .illetékes pénzügyi szaktekintélyek konkrét torveket dolgoztak ki a valuta helyreállítására, a pénz kürfergalmának megállapítására, a munkanélküliség kérdésének szanálására, a munkabérek szabályozásárá. Igen fontos azonban a bolsevizmus veszélyé--vei szemben, a védekezés fogyvereinek megállapítása. Bizonyos, hogy.a bolsevítmus és kommün veszélye Magyarországra soha rá nem borul ha nincs szakszervezeti szociáldemokrácia ós nincsen politikai sztrájkokra beren-. dezett munkasszövetaóg. Ez volt az oka an nak, hogy Magyarországon proletárdiktatúrát lehetett csinálni. Evvel a veszéllyel szemben védekezni kell. Meg koll találnunk hz orvos-szereket, mert sem hatalommal, sem erőszakkal á munkáskérdést" megoldani nem lehet,. hHnem a békés megegyezés utjara kell terelni a polgárságot. Semmiféle párttal — nevezze az magát szocialistának, szociáldemokratának, kommunistának — nem lehet szóba állani mindaddig, mig programtnja a termelőeszközök kommunikálása, osztályharc és az internacionalizmus hirdetése. . A felekaaeli kérdésről >i-jelentotte: bizonyos, hogy a múltban történtek, hibák, gondoskodjunk tehát arról, hogy ezok a jövőben .ne forduljanak elő. Fájó szívvel láttam, hogy a bolsevizmus vezérei bizony nagy részt felekezeti stigmát hoztak magukkal, őszintén óhajtanám, hogy ez a kérdés mentől előbb pihenőre térjen. Nekünk Európa és a vi[ág előtt vissza kell térnünk a józan ész intő szavára ós nem szabad inmorális elveket vallani Aki pedig pogromot hirdet, az inmo-tttfs elveket hirdet.
Polónyí azzal fejezte be beszédét, hogy felhívta a polgárságot az egyesülésre közös programm alatt, amely a közel jövőnek alkotásait felsorolja meghatározott konkrét alakba.-., azután keres egy kormányt, amely ennek a piogrammnak végrehajtására vállalkozik. Azután felszólalt Szőke Gyula, dr. Jankó Béla, majd a jelenlevők általános kívánságára Ré-kosi Jenő és fíafíai Sándor evangelikus püs pök. Polónyi reflektálva a felszólalásokra, annak a nézetének adott kifejezést, hogy a nemzet a megszállás idője alatt nem határozhat afelett/ hogy milyfcrt áltHififornTáj« legyen. Szerinte az államforma kérdése azonos a területi integritás kérdésével A felekezeti kérdéssel szándékosan nem foglalkozott részleUsen, teljesen megelégszik azzal, ha zsidó polgártársaink résztvesznek abban a pártban, amely proklamálja a keresztény valláserkölcs respektálását Az elnök áflitán Összefoglalta a ta-
nácskozás eredményét, szavazás-alá bocsátotta Polónyi indítványát, melyet az értekezlet egyhangúlag elfogadott. Ezután megválasztották az olőkészitó bizottságot, mellyel az értekezlet véget ért.
Szélcsönd Horvátországban.
Bécs, szept. 23. Ha idegen megy , Horvátországéi s a látszólagos jólétet és-nyugal-^ mat látja, — azt hiszi, hogy oz az állom már tul van minden krízisen s a béke hidasait élvezi. A hamu alatt azonban a legveszedelmesebb parázs izzik, amoly könnyen lángba bóritluüja az ainugy ís nehezen lábadozó Balkánt. Horvátország ma nem más mint ogy hatalmas összueskt ivó-tábor. A horvátok hallani sem akarnak a Szerbiához tartozásról s olyan gyűlölt a szerb még soha sem volt, * mint most. Mindenki visszafojtott lólekzettel lesi az első kedvező alkal uat. mely alkalmas lesz a szerb uralom lerázására. Ez az alkalom a horvát nép szerint nem sokáig fog\' késni. A szerbek természetesen szintén érzik, itogy a horvát politika a legélesebben ellenük fordult s ez az oka, hogy a belgrádi politika oly ideges és kapkodó. A mohamedánok által iakoú Boszniában is egyébként csak szUrony-oyal tudja a belgrádi kormány föntartani a ■rendet, — Montenegróban pedig véres harcokat folytat uralpia elismeréséért. Annyi már bizonyos, hogy a Balkánon teljes csődöt mondott Wilsonék békepolitikája,
\\i ült seail al osiié üi
Saint Oetmain, szept. 23. Ausztria tudvalevőleg jegyzéket intézett a békekonferenciához, amelyben kifejtetté, hogy az ország a nagy szénhiány miatt katasztrófa előtt áll. Clemenceaux a békekonferencia nevében most értesiti az osztrák kormányt a konferencia döntéséről. A szövotségosek legfelsőbb tanácsa utasította a morvaostraui bizottságot, hogy tegyen meg minden emberileg lehetőt Ausztriának kőszénnel való ellátására.
Romás-bolgár háború?
Bécs, szept. 22. Románia és Bulgária a Dobrudzsa-kérdést valószínűleg háborúval intésit! el. Az antant ugyanis a Dobrudzsa-kérdésében a legkétszínübb politikát folytatja. Dobrudzsa megtartására nem jogosította ugyan föl Romániát, do visszaadására sem kötelezte, vagyis ezt a kérdést a két állam nyilt kérdésének hagyta Bulgária állítólag már nagyobb erőket koncentrált a dobrudzsai határon.
Olaszország és a Vatikán.
Lugano, szept. 23. Római lapjelentósek szerint a Vatikánban az a hír terjedt él, hogy kibékülésre van kilátás az olasz kormány tjs a Vatikán között. Azokra a magas kitüntetésekre\' hivatkoznak, melyeket a pisai és torinói kardinálisok kaptak 1870. óta erre még nem volt precedens. Kölönben a jelenlegi miniszterelnök Nitti és a bíboros-államtitkár Gasptrl* között- rendkívül szívélyes baráti viszony áll fenn, ugy hogy a jelenlegi minisztérium különösen alkalmasnak látszik a nagy munka végrehajtására t. I. a Vatikán és az újjászületett Oiastország közötti kibékülésére. Az olasz katholikus néppárt működése is e célnak szolgál, Olaszország katholikus körei már régóta áhitozzák a kibékülést.
¿ALA
1919. szeptember 24*..
Bnltária ellenjamlatai.
Pária, ssopt. 23 Teodoroff bolgár de legátus kijoleniette tegnap este elutazás« elótl a Petii Journal munkatársának, hogy Bulgária ellenjavaslatokat fog terjeszteni és reméli, hogy meghallgatják.
inti iwitt az marni Mimin.
Pá/is, szept. 2.1.. A Chicago Tribünt értesülése szerint Tittoni -faiadozasainak sikerült az olástok és délszlávok között meg egyezést létrehozni az adri.r os fiumei ker de »ben, Titioninak az a felfogása, hogy udel-. szlávokat kielégíti, Et a\' íitogól\'dás\' Wifsonnak som lesz ellenére. Tittonit Clemenceau és Llyod George is támogatják egyeztető törekvéseiben. A délszlávok kijelentették, hogy nagyon szivosoo kőinek közvetlen megáll a-_ podást.
HÍREK.
— Fontot közlemény • fáról. A városi közellátási üzem közli: Majdnem két hónapi szünetelés után újból megindulhat a Prpic-fóle magyarutcai fatelepen felhalmozott, vala mint az erdőn lövő tüstf»készlet szállítása. A szünetelés oka az volt, hogy"az üzem tulajdonosa Prpic Milán jugoszláv állampolgár, a tanácsköztársaság Összcómlasa után, saját érdekeinek védelmében a tűzifa szállítását betiltotta. Azok a pénzügyi bonyodalmak, amelyek a tanácsgazdálkodás következtében előálltak, érthetővé teszik az üzemfőnök ren delkezését. Az a kényszerhelyzet, fljtnelyben a város közönsége a tűzifa ellátás tekintetébon az üzomtulajdonossal szemben van, a városi Tanács részéről\' nagyfokú óvatosságot es gondos mérlegelést követelt a kérdés rendezésénél. Azt az eshetőséget, hogy a város közönsége esotleg elesnék a Prpic üzem tűzifájától, meg kellett, .akadályozni. A helyzet nehezsógo és n tűzifa ellátás óriási fentos sága megértést ós a nehézségeket felfogni tudó mérsékletet követel azoktól i$, akik a közellátási üzemektől már utalványt kapta c a Prpic erdőből szállítandó tűzifára. A cégfőnök a tűzifa árának fölemelését és ezenkívül azt követelte, hogy a fizetés kizárólag kékpénz ben történjék, mert Jugoszláviában csak a kékpénz van törvényes fizetési eseköz gyanánt elismerve. A városi Tanács,* hogy a fa azon ríali szállítását lehetővc tegye, szerződésen alapuló igényeinek felmutatása mellet\', a .kényszerhelyzet súlya alatt, kénytelen volt az üzemfőnök követeléseit teljesíteni. A tűzifa ára helyt erdő -r vagyis erdőn átvéve J— Ürnvtercnkint 105 K (élőbb-volt 75 K), a magyarutcai fatelepen átvéve pedig ürmóte renkint 135 K, (előbbi ár 115 K) A mai fuvardíjak mellett amikor kedvezőtlen útviszonyok miatt az erdőről való szállítás ürmé-terenkint 65—75 koronába kerül, a telepről való szállítás esetén az árdifferencia alig tesz ki 10—15 koronát ürméterenként. Meg kell még azt is jegyeznünk, hogy más városokban magasabbak a mai faárak mint a font leirt fa árak. A városi Tanács a pénzügyi bizottság véleménye alapján eltekint attól, hogy az utalványosoktól, a tanácsköztársaság fennállása idején befizetett összeg V& részét újból fizettesse, jóllehet a fennálló kormányrendelet értelmében a közellátási üzemek egyelőre csak \'/ö részo felett rendelkeznek a felek által annak idején befizetett összegeknek. Így tehát csupán az árkülönbözetet kell az utalványosoknak megtéríteniük. A szállítás egyelőre csak az erdőből történik. A befizelett összeg félölonkint 210 koronára lesz Hegé-szitendő. Az utánfizetésnek kék pénzben kell történnie, mert az üzemfőnök azonnali fizetést követel Jugoszláviában is örvényes fizetési eszközben, ht erdőbon, é* telepen .felhal-, mozott fakészlet az összes utalványosok szükségle ét bőven fedozi, nincs léhát semmi ok arra, hogy a közönség az utal"ányok kicserélésénél feleslegesen tolongjon. F. hó 24-től kezdődőleg mindennap reggel 8 órakor 50 számjegyet adunk ki, amelyek sorrendjében az utalványokat ráfizetés - ellenében
; íticseréljük. Az utalványok -kívánságára az
utalványra befizetett összegeket visszatérítjük. Ismételten kérjük a közönséget, hogy a rendkiviili helyzet megértésével tanúsítson mérséklőtől es önfogyelmczetts^et. A telepről csak később fogunk szállitaw, melynek határidejét közzétesszük.
— A kommunista pörök tárgyalása A kommunista bűnügyek hatalmas vizagálali anyagát a vizsgálóbíró, ügyészség ós rendőrség nngyrószbe i már összehordta s majdnem valamennyi ügy készen áll a tárgyalásra. Az első nagykanizsai kommunista-ügy tárgyalása <okt,. 2-áft lesz, amikor Tibola poSteilűszt kerül a bíróság elé, aki a diktatúra alatt a postán müködrttt. mint\' politikai megbízott s kegyetfe nűl basáskodott a sztrájk miatt letartóztatott postatiszt viselőkkel. A Tibola-ügy befejezése után a bakónaki vórengzéi vádlottjait vonják felelősségre. - • . v- ,.... .
— Megint kézrekerölt egy lömeggyll-kos h budapesti főkapitányság épületéhen kél nap ója nagystílű gonosztevő ül A nevo ,Rei-heimor Rozső s gépgyári munkás volt Debrecenbon. A nyomozás adatni szerint Reiheimer Debrecenben működött mint terror századparancsnok. Az eddigi megállapítások szerint nem kevesebb, mint huszonhét ember fólaka&ztása terheli lelkiismeretét. A vizsgálat folyton ujabb borzalmakat allapit meg róla.v.
Jótékonyság A .mozitlábos tanulóknak adikoztak: Steiner Zsuzsi 1. o. 10 K, G. E. I. o. t. 40 K, Krausz Stefi i, o. t egy kabátkát, ós 1 pár harisnyát.
— A könyv árak visszaadása. A vallás és közoktatásügyi miniszter tognap rendeletet bocsátott k^ amelyben utasítja a megyéket és városokat hogy. a proletárdiktatúra idején a közművelődési intézményektől, tan-htézektől, hí/ataloktól, egyházaktól és mai gánosoktól elrekvirált kö lyvtárakat ós könyveket vissza koll szolgáltatni jogos tulájd\'ó\' nosaiknak,
— Adomány. Grosz Ferenc sánci bérlő, bakónaki bősöknek 100, kuc. adományozott.
— Üzenet. A IÍ-ik karhatalmi század harmadik szakasz» nevében Für lős György őrvezető ettyón küld üdvözletet a kanizsai lányoknak.
— Folyó hó 19 én, pénteken délután valamelyik üzletben ott felejtettem egy régf faszekrényt. Megtalálót kérem a rá nézve ér téktelen dobozt hozzám, Otvös-tér 5 szám alá juttatni. —
Színház. ^
Heti m(ÍMort
Szerda Nemtudomka, operette
Csütörtök A szerető, \'színmű Péntek Pillangó főhadnagy, operett
Szombat Pillangó főhadnagy Vasárnap Pillangó főhadnagy.
* Nemtudomka A kedves zenéjü Martos— Huszka operett tegnapi előadása méltán sorakozik amellé a kiváló előadássorozat mellé, moly rövid három hét alatt oly sok kellemes estét szerzett a Siinházlátogató közönségnek. A társulat nagyszerű operottogyüt\' tese Csáky Szerával, a gyönyörű hangú ko-loratur énekesnőve/, Yida Hu^al, Róna Zoltánnal, Qaigóczy Lajossal és Szigethy Bandival tognap este is tanújelét adta fényes kvalitásainak, ^
* A szeretó Dródy Sándor hires regi-nyos. színjátéka kerül csütörtök este színre a kiváló drámai együttes előadásáben. A főszerepek Tompa lima, Lőrinczy Erzsi és Póór Miklós kezeibe vaniuk letevő.
«YtMroaTaamaraaTa
[KANIZSAI SZÍNPAD!
I vidám szlnháxi hetilap |
(Megjelenik minden vasárnap. ¡Ára 2 koron». Ara 2 korona.]
• ei»»U> <U* J.«UMiMJ4
Nyilt-tór.
Van szerencsém I. vevőimnek s a n. é közönsíg szíves tudomására hozni, hogy
cipész-műhelyemet
ulból megnyitottam s megrendeléseket u|b6l a legpontosabban eszközlöm. Kérve továbbra is nagybecsű pártfogásukat vagyok tisztelettel Purmen Imre
url-, női- és oriopéd-cipé.z iois_Csengert-ut 1. az.
Ungár Gizike Kluger Simon
jegyeták\'.
(Minden külön értesítés helyeit)
Kledé egy teljesen jó állapotban levó fraoK mellénnyel, egy pár fekele férfleipís es egy női kosztüm. Bővebbet Cscngeri-ut u. földszint balra.--------«•<—--------1980
Urlnnaxony alkalmai«*! kcies
mngáros úrnőnél. Megkeresést kér .Szorgalmas" jeligére Nagykanirsa 2, post. restant.
Gyermektelen házaspár keres 2 vugy-3 mabfta lakAet, esetleg bútorozva. Közvetítő dijaitatik — Bővebbet a kiadóhivatalban. 1971
Gazdatiszt. Jó bltonyltványokktl
állást karts. Cím A kiadóhivatalban 1 m>2
Jobb gazdauNNxouy, vagy mindé nes szakácsnő továbbá egy takarítónő vagy mindenes leány azonnal felvétetik Bajza-utca 0. 37. alatt. Jelentkezés détut.tn I -3 óra közt
Átvennék egy torcsnál, ese\'leg korcsmahelyiséget lehetőleg .1 várr-s betieiü létén. Cini a kiadóban. 1H8 i
JómlnOaéita
IrAnÁ JutAnyoann ív ll T O kapható —
Király-utca 28. ti udvari raktárhelyiségben
Weohaltieer Mór.
SumiuHMi. IiMM 74. u
VILÁG
m, tiirti, oiiiftiL Siaiiihf 11, 21 b 25.
Quo vadis ?
Sienkiewic történeti regénye
0 felv. Amtetto Novelllvel a főszerepben
Naponta d u. 6 órakor lf]u»i|l slőidás.
Előadások kezdete fél 8 is 9 órakor!
Jegyek d. u. 3 órától előre válthatók.
IRANIA
Kedd, szsrda Szeptember 83 ás 24-én
MARIA
Eyy hercegnS története (4 felv)
Főszereplők: Mia May él Harry Lltke.
~ BtiUtmi UuiHa l\'li tnUr = Tuár- éi luifuHla s, r és • iriW
Nyomatott: a .Zala" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
jCLtfl. évfolyam.
\'.¡irtffilWlftUiiütntil:
naoykanizsa,
Sugár ul 4.
Zala Nyomdivállalal F6-U15. ii
Me^tlcnlh híflökWít«!*-¥el mindennap korareggel
Gl«rk...l«.4fl MtlwMhl*.l.ll (.Irton 1». NtmM Itl.-\'oti ni.
Ezen szám ára 50 fillér.
N»||ykMnl««a, IBIS. Szeptember 25. CaütOirtttk.
219. azAni.
POLITIKAI NAPILAP.
Egyes szám ára : korona.
FSizerkesztS: TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs és laptulajdonos: CSILLA« JENŐ
Hirdetéseket, nyilt-teret és magán közleményeket díjszabás szerint vei? (el a kiadóhivatal. ■ ,■
Az idei termés zár alá vétele.
Budapest, szept,\'24. A kormány a hivatalos lap mai számában rendeletet bocsátott ki az 1919. évi buza, rozs, kétszeres, köles és árpőtermésnek zár alá vételéről. A zár alá helyezett termésből a termelő csak azokat a mennyiségeket tarthatja meg, molyek őt 1920 atig. hó 15-ig megilletik. Rendszeres őstermelő munkát végző 15 éven felüli férfinek és nőnek búzából, rozsból, árpából együttvéve havonként ós fejenként 20 kilogramm, 10 éven aluli férfinek és nőnek, Úgyszintén az/ őstermelő asaiádtagjaioak házi szükséglete havonként és fejenként 16 kilogrammban állapiitatik meg. A minden más által — ideértve a könnyű testi munkások, nehéz testi munkások családtagjait — fejenként ós naponként fogyasztható liszt-mennyiség : 240 grammban, vagyis a havi liszt-mennyiség két egész két tized kilogrammban, gabonában 14 kilogrammban állapittatik meg.
A beutazási folyamodványokat a kfilüfljminiszterinm intézi el.
Budapest, szept, 24, A proletárdiktatúra bukása óta a kormány az Ausztriába való be-és átutazást majdnem lehetetlenné teszi az-ál.al, hogy az útlevelek láttamozása elé a leglehetetlenebb akadályokat gördíti. A magyar kormány ezi az ¡eljárást szóvátette a# osztrák külügyi hlvatalbak, de ellenrondsza-bályoktól ettekintett abban a hiszemben, hogy csak átmeneti intézkedésről van szó. Minthogy az utóbbi, idóbön a beutazásoltat osztrák részről oiyan. mértékben korlátozták s ezáltal a magán ós kereskedelmi forgalom egyenesen lehetetlenné vált, a magyar kormány kéoyte-len volt a magyar érdekek megóvására erélyes intézkedéseket tenni. Az Ausztriából Magyarországba való Utazást ugyanolyan szigorú rendszabályokhoz kötötte, mint amilyenek a Magyarországból Ausztriába való utazás tekintetében érvényben vannak. Ehez képest elrendeltetett, hogy osztrák állampolgárok álMI beutazási engedély iránt diplomáciai uton benyújtandó folyamodványok minden egyes esetben a magyar külügyminisztérium ele kerütnek töntés végett. Ez a rendszabály mindaddig érvényben marad, amíg az osztrák hatóságok az utlevólügy kezelésében több előzékenzsóget nem tanusitanak.
Károlyit miMlft íjiNMMit
Budapest, szept 21 A Reggeli Hirck koxli Eger vaios polgármesterének hivatal«»» iratát, amely gyá.zos okminyként log szerepelni abban a jellemrajzban, amelyet majd a tör-Mnelem állit a jövő nemzedék elé gróf Károlyi Mihály politikai alakjáról. A hivatalos irat, »ely gróf Károlyi Mihály diszpolgársagát megszünteti, a következő: Indítvány gróf Károly Mihály köztarsasági elnöknek, Eger város disz-polgárságától való megfosztása iránt. A kép-viselőtestület az inditványt egyhangúlag elfő-. i»dja s gróf Károlyit Eger város díszpolgárainak sorából törölni rendeli. Indokolás: Eger város díszpolgárainak sorából törölni rendeli "Téf Károlyit, a magyar népköztársaság volt \' ¡elnökét, akit 1918. évi november 80-án tartott ülésében JSger város dia»polgárává választott ■neg s eme határozatáról őt díszpolgári oklevelének kiállítása ós küldöttséggel való átadása
Utján értesített. Az a politikai irány, amelynek szolgálatában a magyar népköztársaságnak rövid idővél ezelőtt lelkesedéssel ós büszkoség-gel övezett elnökét lelkiismeretlen haza-, vallás ellenes ós nemzetközi elveket valló elvbarátai állították, nem csupán a volt elnök személyének előlegezett bizalom megrenditésére, hanem a sokat szenvedett ország teljes erkölcsi, politikai, gazdasági és társadaimi berendezkedésének és. tekintólyénok aláásására is alkalmas volt. Most, amidőn a bolsevisla rémuralom borzalmakkal telt hónapjainak megdőlte után megbénult akaraterővel^ és csüggedt reménységgel tekintünk egy erkölcsileg, politikailag és gazdaságilag lezüllött ország jövője elé, amidőn az ezor mogalártatáson és megpróbáltatáson meghurcolt lélekben önként felvetődik a kérdés: Ki juttatott idáig bennünket? önként adódik a felelet: Az államférfiúi bölcsességgel meg nem áldott politikusok rövidlátása és hiu egyéni becsvágya s okkor kicsordult a keserűség jogos kitörése megfosztja a dskorumtól mindazokat, akik az előlegezett bizalomra érdemtelenekké és méltatlanokká váltak. Kolt Eger város képviselőtestületének 1919 aug. hó 22 ik napján tartott rendes ülésében .Trák Góza ^olgármes-terhelyettes.
i mmm mm.
Néhány vidéki Jeientés.
Budapest, szept. 24. Á proletárdiktatúra kikiáltásának első percétől kezdve a vidék hangulata volt a leghitelesebb szeizmográfja K.un Béla . kormánya helyzetének. A Reggeli Hírek erről bizalmas hivatalos jelentéseket közöl, amelyek igazoljak, hogy a vidék, amelynek szolidaritásáról a szovjetkormány szócsövei oly sok mesét tálaltak a közvélemény elé soha ogy pillanatig meg nem szűnt élethalálharcot folytatni a meggyőződésének ós értelmének egyaránt idegen világgal, melyet Kun Béla és cinkostársai akartak felépíteni. Ezekből a jelentésekből ezeket közli a Reg geli Hírek : Junius 28-án este 7 órakor a tatai munkástanács elnöke telefonon kort .segítséget a kormánytól. Nyílt éllenforradalmi mozgalom nincs ugyan—jolenti a mnnkástanács elnöke — de a hangulat kirobbanása feszült. Go-reczki direktóriumi tag jeienti ugyanezen napon, hogy a lakosság nagyon el van keseredve* a Szamuelly Tibor által a városra Jel* rótt, négy millió hadisarc miatt. Julius elsején Aranyos elvtárs a szekszárdi direktórium tagja jelsntí: Szekszárd városi, melyre Szamuelly az ellenforradalom levéreae alkalmával ugyancsak négy millió korona hadisarcot vetett ki, nyolcszázezer koronát még nem -fizetett lo. Ennek a nyolcszázezer koronának a lefizetésére a város lakóssága.24 órai terminust kapott. Julius 2-ón Pap szombathelyi politikai megbízott ezeket jelenti: A vármegye munkástanácsa tegnap tartott gyűlésén a szovjettagoknak a tanácskongresszusról szóló beszámolója «tán kimondotta, hogy a jövőbon teljes autoi.asiiát követel a vármegye számára, kpveteli, hogy a kormányzótanács az ő előzetí»« mogkérdéftése és beleegyozóse nélkül semmiféle olyan rendelkezést no hozzon, ami Vasvérmegyét bármily irányban érinti. A\' julius 8-iki jelentések közt a legérdekesebbek a soproni direktóriumi jelentések. Sopron kathoilkus köreiben kellemetlen-- benyomást keltett, hogy Szamuelly László SzeTinecz műegyetemi hallgatót, akit
az itteni forradalmi törvényszék TÖ eví fögy-házra itélt, egy temetési szertartás alkalmával a temetőben kivégeztetett. Julius második felében, miután a proletárdiktatúra ügye nemcsak a vidéken, hanem a fővárosban is igen rosszul állt, Kun Béláék mindent megtettek, hogy még a rendelkezésre álló energiákat a tanácsköztársaság védőimére összpontosítsák. Julius második felében a tanácskormány helyzote már menthetetlen, amiről Kun Bélához érkezett hivatalos jelentések hosszú sora tanúskodik. Ezeket alkalmilag szintén közölni fogják.
Inkáit a Mai np követség Mije.
Budapest, szept. 24. Bécsből jelentik: Marschivszki Móritz követségi tanácsos, ki tudvalevően Böhm Vilmos távozása óla a bécsi magyar követség ügyoit vezette, tegnap Bécsben meghalt
A fővezér Szombathelyen.
Amint már emiitettük, a napokban Szombathelyre érkezett a magyar nemzeti hadsereg fővezére, Horthy Miklós altengernagy, hogy megszemlélje a szombathelyi csapatokat. A fővezért vezérkari főnöke Soos Károly vezéri-őrnagy s a szűkebb törzs kísérte útjában. A szombathelyi pályaudvaron gróf Sigray kormánybiztos, báró Lehár kérületi parancsnok ós a hatóságok képviselői fogadták Miután a fővezér ellépett a dísszázád előtt, a vendégek és a fogadtatására megjelent előkelőségek, valamint- a disszázad bevonultak a városba. Közben felvonultak a szombathelyi csapatok s elhelyezkedtek a város főterén. A fővezér á nyügatmagyarországi katonai parancsnokság törzskarának kíséretében elvonult a nagyszerűen fegyelmezett s kiváló katonai készült-ségü csapatok előtt. Nagyszerű sorfala volt oz a régi katonaijdicsőségnek s a felelevenedő emlékek nem egy -embernek loptak könnyet a szemébe. Az egyenruhásat kellemesen hatott a szemre. Az uj Magyarország hadseregét láttuk a sujtásos gallórdísszel és a tollas sapkákkal ellátott katonákban. A szervezés rövid ideje dacára minden a mellett bizonyított, hogy ezeknek a katonáknak semmi közük a közelmúlt szomorú korszakhoz. A fővezér megszó- -litotta a harcban megedzett harcosok egyikétmásikát, akiknek mollót vitézségi érmek díszítették, do megszólította uj hadsereg fiatal vitézeit Is, akikkel közvetlenül és atyai jó indulattal beszélgetett el. Horthy altengernagy, akijítfk-energikus vonásai aztfojeaik kí( hogy-a rendkívüli jelentőségű fővezérlet arra mindenképpen rátermett ember kezeiben van. — Horthy a csapatszemle után beszédet intézett a katonákhoz Beszédébon a haza köszönetét tolmácsolta, az oduadó hü, kötolességteljesités-órt. Hangsúlyozta, hogy a nnmzetí hadseregek alkotják meg a nemzeti államokat. Máid felszólítja a katonákat, hogy vasfegyelmet tartsanak s hogy minden katona őrizze meg á régi törhetetlen erényeket, az tstenfélelmol, a hazaszeretet, az engedelmességet és szerénységet. Ezokután Horthy megszemlélte a csapdátok diszfcWoníJlását örüthmet • áHopitotta • mog minden jelenlevő a felvonulás kapcsán azt, hogy a katonai szollem még nem pusztult ki és annak Uj alakba Öntésén örömmel dólgoz\'k az egész nemzet. Sok tisztnek, ka--tonának és polgárnak arcát az öröm könnyei áztatták, amikör a felvonuló Csapatok áttörhe-tetlen falát latvá, a nemzet jövendőjére gondolt.
¿ALA
1919. szeptember 25.
HÍREK.
— Nem kell Kivándorolnia a magyar
Intelllfenclánik. A Károlyi-kormány valamelyik, kótyagos minisztere, döbbontette meg annak idején az országot azzal a kijelentéssel, hogy a magyar intelligencia nagy részének ki kell vándorolnia, mlv\'^k tiem tudja Őket eltartani a megkisebbedett haza. Hát ez- a log-, lelketlenebb hazugság volt, ami valaha is el hangzott. Az életpályájukon fölöslegessé vált hivatalnokoknak és katonatiszteknek nem kell kivándorolniok, nem kell óhenpusztuíniuk, mert a kormány atyailag gondoskodik mindenkiről, a haza pedig elegendő nagy és elegendő erős lesz arr«. hogy eltartsa minden hü fiát. A tiszti létszám apasziásával a hadseregben fölöslegessé váló katonatiszteket részben a csendőrségnél, részben a határrend-"\' őrségnél s- títás közbiztonsági alakulatoknál helyezik el, — a hivatalnoki karba be nem illeszthető hivatalnokok pedig szintén pálya-változtatással fogják boldogulásukat a hazában megtalálni. Amint értesülünk, a kormány ezek részére móhószotj, kertészeti és baromit-tenyésztési tanfolyamokat nyit s ha ezt elvégezték, — városok, vasúti gócpontok közelében földet kapnak, ahol további állami \'támogatással hozzá kezdhetnek a hivatalnokinál produktívabb és egészségesebb munkához. Az ilyen telepeken az állam furat kutakat, készít csatornamüveket s szerez ba gépüket s a támogatás mindaddig, tart, mig mindenki meg nem tud állni a maga lábán. Az állam fog arról is gondoskodni, hogy az ilyen j telepnek termésfölöslegeit minél jobban értékesíthessék. Ezt a támogatásf\'azonban nemcsak a volt hivatalnokok, hanem más értelmiségi\'pályákon lévők, sőt munkanélküli ipar, munkások is megkaphatják így sem sze lemi, sem fizikai pélyákon nem lesz munkaerő fölösleg, -- s megszűnik minden téren a pro-letáriátus, ami az ország szociális helyzetére is kiszámithatlan nyereséget jelent. Amig a legégetőbb kérdések megoldása ilyen egé.sz-" séges irányban halad, — a nemzőt jövőjét nem kell félteni, — de nem kell félniük egyeseknek sem.
— Útban hazafelé. Oross Ernő nagykanizsai kereskedő, aki tegnap érkezett haza Bécsből, arról értesi\' bennünket, hogy Bécs egyik pályaudvarán i?gy vóhafíar "találkozott, mely Oroszországból megszökött magyar hadi
. foglyokat hozott. Gross az utasok között több zalamegyeí sőt kanizsai lakóst is talált, ezek közt: Pác* György nagykanizsai lákóu (lakik Atillá-ütca 89.), Dezsényi István botio-nyoi és Dezsényi István zalnsármelléki lakósokat (ez utóbbinak sógora Balog József dr. Plihál közjegyzőnél van alkalmazásban), Talabér János zalabakki és végül Gúzs János enyingi lakóst. FÖldíoink elmesélték, högy á szibériai Kurgánból szöktek meg, sok viszontagság után a Boriszlowka—Lemberg vonalon jöttek át a határon s Minszkbon ültek vonatra. Vasárnap- érkez\'tek . Bécsbe, . ahonnan Bruck-Klrályhidán át szállítják őket lakhelyükre. Derék, sokat szenvedett véreink már ^ legközelebbi napokban, talán még ma Nagy kanizsára érkeznek.
-r Jótékonyság. A mezítlábas tanulóknak adakoztak: Báder Magda, Ország • Erzsi, Blum Erzsi I. o. t 10—10 koronát; Székely Livia, Wéinberger Margit l. o, t. egy-egy pár viselt cipőt ; Perlsz Mária I. o. t. 2 pár v. cipőt és Kardos Erzsi I o. t. ö koronát.
— Az osztrákok a valuta javításáén Bécsben járt kanizsai kereskedők mesilik, hogy osztrák pénzügyi körök egy eléggé ■életképes tecvveL akarják. . Au&Zttű.ft .valutáié\' megjavítani. A ter» szerint az Amerikában élő osztrák állampolgárok Ausztriába szánt pénzküldeményeíkot az amerikai osztrák ügy vivő kezeibe dollárokban lefizetik, a címzettetek pedig az osztrák állampénztár a dollár értékének mngfelelőleg korongban . elégíti. ki. Jól jár így a feladó, mert pénzküUieményét a legbiztosabb uton juttatja el a címzetthez, jól jár a cimzett, mert egy dollárért rögtön körülbelül 70 korona törvényes, lebélyegzett pénzt kap s jól jár vz állam is, amely ily módon elég tetemes összegű külföldi pénzhez jut, amelyért azután külföldön szabadon yásarol;.
hat A terv talán kivihető lanno. Magyarországon is, hiszen Amerikába szakadt magyar honfitársaink elég tetemes pénzösszegeket küldenek évente haza Magyarországon lakó családtagjaiknak.
. — A VAC. f. hó 5-én. este 7 órakor tartja taggyűlését. Kéretnek az összes tagok a tárgy .fontosságára való tekintettel megje-lonni Vezetőség.
— Cséplőgéptulajdonosok figyelmébe. Felhívom az összes a város területén lévő cséplőgéptulajdonosokat, hogy folyó hó 25-én délelőtt 9 órakor az eddig kicsépelt gabonn-nemüek elszámolása végeit a városi közellátási üzemek hivátnlos helyiségében jelenjenek míg. Közellátási tlzemek.
— Közellátási közlemények. Értesítjük a közönséget, hogy f. hó 25.. és 26 án Darvas János, Petrics György, Knrlovics János, Szabó András. Frk Ferenc hentesek ós az Általános Fogy. Szövetkezet hatósági húst és szalonfiát fognak kimérni; oz utóbbit az októberi l. és 2. felébe} esedékes jogy szolvények ellenében. A hus hatóságilag megállapított ára kgrkint 30 K, a zsirszalonnáé 34 kotona. Közellátási hivatal
— Az Uránia mozgóképpalota csütörtök és pénteki uj műsora keretében kerül bemutatóra A vér bosszúért kiált című 5 felvonásos dráma, melynek főszerepót Menny Porlen, a kedvenc mű"é§znőjáts7a.
Színház.
—------------ -------------- , ..... , . -..,,,
Heti mfÍMort Csütt\'vtök a szerető, színmű Péntek Pillangó főhadnagy, operett
Szombat Pillangó főhadnagy Vasárnap Pillangó főhadnagy.
♦ Pillangó főhadnagy - Somogyi Kálmán első fellépte K kéi színházi szenzációja a Pillangó főhadnagy pénteki reprize. Somogyi Kálmán, a színtársulat direktora muiat-ko/.ik be pénteken este a kanizsai publikumnak Csoiián Manó hadiönkóntes i>ri)liáns szerepében. Somogyi direktorról különben elárulhatjuk, hogy egyike az ország legjobb énekes táncos bonvivantjainak s hogy Csollán Manó legkedvesebb \'szerepei közül való, mellyel Győrben a legóriásibb sikereket érte el, Katinkát, Vida Hu», a7. ezredesnél pedig Bai/ijy .Manci játszó. A címszerepben Kardos József gyönyörű baritonjával bízonynyal nngy tetszést fog keltóni.
Nyilt-tér
Van szerencséin f. vevőimnek s a n. é. közönség szives ludomósára hozni, hogy
cipész-műhelyemet
ojból megnyiloltam s megrendeléseket uibóf a legpontosabban eszközlöm. Kérve lovábbra is nagybecsű pártfogásukat vugyok tiszteletfel Furmen Imre
url-, női- és ortopéd-cipész to»í>___ Csenge rl-ut i. sz.
A somogyszentmiklósl gazdaságban az 6SSZ8S oaziias^gi felszerm azonnal eladó.
Hirdetmény.
101004/1918 ad.
Felhivatnak az alábbirt hadirokkant katonák, hogy saját érdekükben "a kezoik közt levő igazolványokkal azonnal jelentkezzenek
a Városháza II. emelet 32. ajtó szám alatti rokkantügyosztályn.ál, hogy októberi nyugdijuk kiutalása fennakadást ne szenvodjen: Babati Jószcf, Csizmadia János, Feitscher Béla.Godina Antal, Horváth Gyula, Horváth Nándor. Kiss László, Lázár Lajos, Molnár József,Major Ferenc Major Lajos, Molnár György, Málék József\' Petz István, Pozsgai J >zsef, Skopál Lajos,\' Stégéi József, Szekeres Jenő, Varga Márton\', Kovács István, Vöcze Lajos, Német Jenő, Polaí Ferencz, Bedő István,Kelemen Ferenc, Trummel János, Varga István, Szabó József.
Felhívatnak a rokkant katonák, hogy a fentirt helyen a fentébbíek lakhelyét jelentsek be.
A városi rokkantügyosztály.
Zougoritk I Legrövidebb teljesen uj, modern xonijora rövid világos barna, keveset használt Ehrbai mahagóni hangverseny-zongora e\'adók. Zrínyi Miklós-u. 45
Francia uéiuct nyelvobtatan,
levelezés stb tanítását elvállalom. Felnőtck-nek esti órák! Kitűnő módszer! Jelige: .Syllabatre* . 1980
Két keveset használt aelyemraha kik ós iialse ss.inben eladó. Kazinczy-utcza 43/c. ! 990
Okleveles tanitouót . keresek
JV.. pQ)g$rista leányom melié .Franciául, zongorázni tudók előnyben Fcnyképes levelek Wersz Ármin földbirtokos, Nagyrécse. cimére küldendők x . 1984
VrlHNHzoity alkalmazást keies
magános úrnőnél. Megkeresést kér „Szorgal-mas" jeligére Nagykanizsa 2, posf. restant.
Aszok hordók» azonnal tölthető állapotban ós kádak kaphatók Csengery-ut 3l. saám alatt - - Ji.,- . J96S
Vendé »löt keresek vidéken bérbe, esetleg megvételre. — ,Cim a kiadóhivatalban." 1994
Sasép, jóminösécü
Irává
Kfl VC kopható «=«
Király-utca 28. sz. udvari raktárhelyiségben
Reohnltcer Mór.
ÜRANIA
u 1111 n 111 i nuiN m
Csütörtök péntek szeptember 25. éa 26-án azlnre kerül:
A vér bosszúért kiált
Megrendíti dráma 5 felv. a főszerepben HENNY PORTÉN.
=-. ElúUuk kemapoko. «\'/, 4.» énkor =
Vuir- ím &nnepn.|>okou I, 5, T te 9 éraker.
Alulírottak, mély fájdalommal tudatjuk, hogy lorrón szeretett livérünk
Schapringer Béla
folyó hó 23-án, éjjel 12 órakor hosszas szenvedés után, 1» éves korában elhunyt.
Temetésé foiyó Iic5 20\'án, d. u. 4" órakor lesz az izK temeti halottas házából.
Áldás és béke poraira!
Ooldtiergér Kdrotyné, Szakér tn!u.r:í, Schaprlnff\'er Etel. Paula, József, Oyuta.
Nyomatolt: a .Zala" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykaniasén.
KIVI. évfolyam
litntutStli tatMIMntií:
naovkanizsa Sugár-ut 4. .......
Zala Nyomdavállalat I ö-ul 5. sí
Megjelenik héire kivételével mindennap korareggel
Ezen szám Ara 50 fillér.
Naayfc,nl»,., isi». s.eptemtiar SS. Pintek.
220 »in.
POLITIKAI NAPILAP.
egy lióra 25 kor
Egyes szám ára : ... 1 kOfOua. ......
Gi.rkc.ita.egl <4 hl.d4hlT.taa t.l.ton fa. Nyomdát tclcton BT."
FAszerkesztd: TÓTH ZOLTÁN
FCmui^taléri és laplulafdonot: CBIl.LAO JBNrt
Hirdetéseket, nyllt-lerct és magén, közleményeket dljszabés szerint vesi i.i lel a kiadóhivatal. ==
Budapest, szept. 25. A magyar kor mánynak 1919 évi 4740\'M. E. számú rendelete a katonai rokkantak, özvegyek és árvák ellátási illetékeinek ideiglenes rendezése tárgyában: A tanácskormány a rokkantügyek diktátorának a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadinrvák ellá tásának megállapítására vonatkozó első és második parancsa hatályon kívül helyeztetik. A törvényszerű katonai ellátásokhoz átmenetileg a drágaságra való tekintettel egy uj ellátási törvény alkotmányos uton való életbe léptetéséig tartó hatály-lyal az alábbi drágasági pótlékok enge délyeztetnek, illetve a következő intézkedések tétetnek: A legénységi állományba tartozó és rokkantsági nyugdíjjal ellátott személyek törvényes rokkantsági nyugdiját az 1919. évi október hó elsőjétől kezdve drágasági pótlékkal a viselt valóságos rendfokozat szerint a következő összegekre kell kiegészíteni: Ha a keresőképtelenség csökkenésének a felülvizsgálatánál m;gállapitott foka száz százalék, törzsőrmester- és őrmesternek 1000 korona, szakaszvezető és tízedesnek 1530 korona, őrvezető és gyalogosnak 1400 koron]. Az igényjogosultaknak rokkantsági nyugdíj fejében száz százalékos keresőképtelenség es:tére megállapított rokkantsági nyugdíj ötven százalékos felemeléssel jár. Legénységi özvegyek törvényszerű nyugdiját október elsejétől a diágasági pótlékkal a következő összegekre kell kiegészíteni.\' Valóságos altisztek özvegyeinél 1200 koronára, őrveze tők és gyalogosok. özvegyeinél, akik az évi 96 korona segélyt élvezik, évi 900 koronára, a többi özvegyeínéi évi 000 koronára. Budapest, 1919. szeptember 23. Hadügyminiszter.
imrnm HiyÉloii inek.
Budapest, szept. 25. Az erdélyi román csapatok főparancsnoksága 34 számú rendelclete: Mi, az erdélyi csapatok főparancsnoka az ország védelme érdekében. látván, hogy az 1919. szeptember hó 10-én megjelent Budapesti Közlöny 100. számában közöltetett, hogy a jelenlegi magyar kormány Szomja Gusztáv földbirtokost kinevezte lltydu-, Szabolcs, Szatmárvármegyék ¿«..Szatmárnémeti város kormánybiztosává, Pécsy István járási főszolgabírót Szatmárvár-megye, Szatmárnémeti város kormány-biztoshelyeltesévé, elrendeljük ezen kínevezések megsemmisítését, miután egy olyan területre vonatkoznak, mely Romániához tartozik és igy érinti a román ál-
lam .szuverenitását, mely egyedül híva tott és jogosult a közigazgatás szervezésére. Mardarescu tábornok.
Felsöausztria élelmezési katasztrófa előtt.
Bécs, szept. 25. A Keíchspost, Felsöausztria élelmezési katasztrófa előtt eímil közleménye megdöbbentő adatokat közül az ausztriai élelmezési viszonyok ról. Wolfegger. bányamüveinek munkásai sztrájkba állottak, mert 2 hét óta se ík, se az erdőmunkások nem kaptak kenyeret. A szocíálisták az államrend és közbiztonság érdekeinek védelmezésében mindent elkövetnek a cikk szerint, de ha a helyzet hamarosan nem változik meg, polgárháború tör ki Ausztria népei közöli. Mindez a linzi I,andtag-on került szőnyegre. Vájjon azok a német polgártársak, akik Nyugatmagyarország terü létén elve, az elszakadás mellett agitálnak, nem döbbennek-e- vissza lelkiismeretlen munkájuk lolytotásától!?
Közzéteszik a háború kitöréséről szóló német okiratokat.
Berlin, szept. 25. A háború kitöréséről szóló német okiratok közlését a német lapok szerint nagy segítséggel készítik elő. A serajevói gyilkosságtól a háború kitöréséig eltelt időről szóló okiratokat mát októberben közzéteszik.
Amerikából hazaszállítják a német hadifoglyokat.
Berlin, szept. 25. Az amerikai kormány elhatározta, hogy az Egyesült Államokban levő összes német hadifoglyokat haladéktalanul hazaszállítja.
A belga királyi pár Amerikában.
■ Amsterdam, szept. 25. Brüsselből jelentik: A belga királyi pár Ostendéből útnak indult Amerikába.
Terjed a montenegrói felkelés
Mozgolódás a Balkánon.
Versailles, szeptember 25.VA Páris-ban székelő montenegrói külügyminiszter közli, hogy a montenegrói felkelés mindig jobban terjed. Harcok folynak az egész országban. A szerb főparancsnokság Btjszniából Cattorón keresztül 15000 főnyi erősítést küldött Montenegróba. A hír valódiságáról nem igen lehet meggyőződni, de annyi tény, hogy a délszláv állam a lehető legnagyobb nehézságékkel küzd. -
Vilmos volt császár pöre a legfelsőbb tanács előtt. ........
London, szept. 25. Sir Gordon Owald főállamügyész elkészítette a Vilmos volt császár ellen indítandó perről szóló jelentését s átadta a szövetségesek legfelsőbb tanácsának:
Mi történi Székesfehérváron
A románok nagy Ijedelme.
(Saját tudósítónktól.) Szeptember 21.-én nagy riadalom ^olt a Székesfehérvárt megszállva tartó román csapatok körébon. Az történt, hogy a Fehérvárral szomszédos községekben magyar katonai járőrök tűntek fel. — Ebből a romának arra követkeí tettek, hogy a Siófokon székelő magyar nemzeti fővezérlet fegyveresén szándékozik őket megtámadni. Képzelhető, hogy micsoda- fejvesztettség lámadt erre. A román erők azonnal fegyverbe leptek,\'a román főparancsnokság pedig Székesfehérvár területére proklamálta a hadiálla-potoi. A proklamáció eltiJtotta, hogy a polgári lakosság elhagyja a lakását. A házakon az összes függönyöket lekollett ereszteni s még a kapuban vagy ablaknál sem volt szabad tartózkodni. A város területét senkinek sem gyalog, sem vonaton nem volt szabad elhagyni. Az összes aktiv magyar tiszteket ezredesi rangfokozattól a hadnagyig a tisztipavillonban, — az altiszteket pedig a 69-es laktanyában Internálták s azzal fenyegették meg őket, hogy ha az utcán találtatnak, rögtön Romániába szállíttatnak.
Számtalan más megtorló intézkedéseket is tettek s közben a legnagyobb izgalmak közt várták a magyarok támadását." A legizgalmasabb várakozás kózben azonban hiteles megállapítást nyert, hogy a siófoki fő-vezérletnek esze ágában sem volt Székesfehérvár ellen támadást intézni, sőt a rémületre okot adó magyar járőrökről kitűnt, hogy nem is tartoznak a rendes magyar nemzeti hadsereghez. így aztán a román parancsnokság, mikor az ijedelemből fólocsudott s minderről »zemélyesen is meggyőződött, —• a hadiállapotot megszüntette.
Az incidenssel kapcsolatban gróf Károlyi JÓZSef, Székesfehérvár főispánja megnyugtató hirdetményt tett közzé, amelynek igen érdekes a következő passzusa:
.... Tisztán az van tervbe véve. hogy a Székesfehérvár városát érintő román megszállás n egsztlnte után a város területén a csendőrség és rendőrség melléit a magyar nemzeti hadsereg alakulatai fogják a karhatalmi szolgálatot ellátni."
Tehát mégis csak komoly az a hír, hogy a románok, akik annyira megijedtek néhány magyar járőrtől,— vissza akarnak vonulni a Tisza mögé. — Csak ott ís el ne veszítsék a higgadtságukat, mint Kehérváron., Mint érdekességet említjük meg, hogy a kanizsai vonatnak a rémület napjain nem is volt szabad megállania a fjhérván állomáson; hanem teljes gőzzel kellett tovább futnia.
ZALA
1916. szeptember 28.
HÍREK.
A katonákhoz!
Horthy Miklós, a nemzeti hadsereg bálványozott fővezére Szombathelyen beszédet intézett a katonákhoz, a magyar katonákhoz, a nemzeti hadsereg tagjaihoz.. Lángoló haza-liságu beszédet azzal kezdte, hogy a legnagyobb tiszte iség és lognagyobb megbecsülés, ami ma valakit érhet, «— ha tagja lehet a nemzeti hadseregnek Meggyőzően fejtette ki, hogy a nemzeti hadseregnek az a célja, hogy az országot, 114 édes magyar hazat a végromlástól mogmentse. Nagyon helyesen ■ mutatta ki, hogy az-ország haderejét akkor züllesztették szét, amikor a legnagyobb szük sóg volt arra s csakis a haderó fölborulása tette lohetségessé, hogy az e lenség minden oldalról a védtelenné tett, megbénított országra támadhasson. De elérkezett végre az idő, amikor a fegyvert újra a kezünkbe vohot-tük és védhetjük a jogot és igazságot!
— Gondolja meg mindenki — mondja a fővozér — hogy ebben a hadseregben hazánkat szolgáljuk* és azért ez becsületb$ és hazaszeretetből kell tennünk, nem pénzért, mint az elmúlt gyalázatos időkben. Mert mi hamis pénzzel nem fizetünk Az ország szegény, mindenkinek át kell érezni azt, hogy minden krajcárt, amit az ország népe ad, •verejtékes -munkával szettik meg azok, akik adják. Ha majd nemsokára előremehetünk és Budapestre bevonulhatunk, az, amit mindenkinek ja lelkére kötök — a fegyelem azért, hogy a hadsereg zászlóval vonulhasson be oda. Mindenki viselkedjék hadsereg katonájához illően, hogy a hosszú háború alatt megszerzett becsületünket, amit veszélyeztetett az elmúlt, örök. időkre gyalázatos korszak, újra visszaszerezzük. Meg vagyok győződve, hogy mindönki, aki itt áll, örömmel szolgálja a hazát addig, amíg szükség van rá Kövid idő múlva, amikor ez a szükség megszűnik éir behívhatjuk azokat, akik koruknál fogva kötelesek a közrend fenntartására szolgálni, elküldjük azokat az idősbbbekot, akik már haza vágynak a boldog családi életbe A fegyvert dacos öntudattal tartsátok kezetekben, azzal az érzéssel, hogy a ^jogrendet ezentúl mindenkor fenn fogjátok tartani ós azt a szégyenletes korszakot, amely romba döntötte hazánkat ós a sir szélére vitte, visszatérni nem engedtek többé. Most a/a pozzuk meg uj ezer évre a hazát. Szilárd alapokra kell fektetnünk, hogy minden visszaeséstől megóvjuk.
Horthy Miklós gyönyörű szavait, hazafias tanításait vésse emlékezetébe minden magyar kateria.
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa város képviselötestülöte^holnap, szeptomber 27 én é. u 8 órakor a városháza nagytermében rendkívüli közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1. Prpic Milán zágrábi fatermelő palini erdőüzomón |evő tiizifakészleteknek megvásárlása. 2. A városi közönség tólifa szükségletének biztosítása a városi erdők egy rószónok kitermelése utján. 3. A tüzifaszüksóglotnek biztosítása Schäfer Rezsó fakereskedőtól vásárlandó 3000 m8 tűzifa utján. 4. A nemzeti hadsereg és állampénztár Szükségletének fedezése. 5. De ik Péter rendőríókapitai.y elleni fegyelmi vizsgálat. 0. A v. képviselőtestület tagjainak és a városi tisztviselőknek a tanácskormány alatti magatartása megvizsgálására bizottság kiküldése. 7. A v közkórházi ápolási dijak felemelése. 8. A nagykanizsai I —II. kcr. róm. kath. hitközség kérelme a Szent Jánosról elnevezett (falső) tomplom átadásáért, .9. Az osr kÜdteket összeíró bizottság megválasztása. 10-11. Illetőségi ügyek.
— Két milliárd kölcsönt kapunk. Budapestről jelentik azt a rendkívül Örvendetes hírt, hogy a magyar kormány sikeresen tárgyal az Angol Bank vezetése alatt átló külfádi konzorciumokkal egy Magyarországnak adandó
\\kölctÖn ügyébén. A tárgyalások már annyira\' előrehaladtak, hogy csak napok kérdése a formális szorződés megkötése. A tárgyalások eddigi eredménye szerint két milliárd köi-cMint kapunk, ami lehetővé teszi a nyomasztó
pénzügyi viszonyok haladéktalan rendezését, örömmel jegyezzük meg, hogy a* adófizetés is nagy arányokban indult meg s igy pénzügyi helyzetünk szanálására legszebb kilátásaink vannak.
— A MÁV uj elnökigazgatója A minisztertanács\' dr. Hegyeshalniy Lajos\'nyugalmazott állámvasuti igazgatót a magyar államvasutak otnökigazgítójává nevezte J|i.
— Megkezdődött Btlöapest kiürítése? Mint a .Neues Wiener Journal" Írja, Bécsbe érkezett Diamandi, a magyar ügyekkel m.\'g-bízott román miniszter. A miniszter bécsi tartózkodása Budapestnek a románok által való rö.id időn belőli kiü\'itésivel függ össze. -A kiürítés, ideérkező budapesti hirek szerint, már kezdetét is vette. r
A szigorú románok. Győrben eddig ójfclután egy óráig voltak nyitva a nyilvános helyiségek s ugyaneddig akadály nélkül járhatott a közönség az Utcán is. Most azonbart a román hadsereg győri főparancsnoksága szigorú ukázt adott ki, amelyben a zárórát esti 9 órában állapítja meg. Esti 9 óra után kizárólag csak a rendfentartó közegek tartózkodhatnak az utcán. Az éjjeli vonatokhoz menő utasoknak a vonat indulása előtt csak felórával szabad elhagyniok lakásukat s u|a-. zási igazolványukon föl koll tüntetve lenni, hogy molyik vonattal utaznak. A rendelet betartására igen ügyelnek a románok, akik valószínűleg .azért ilyen szigorúak, inert nem érez-: hetik magukat valami uagy biztonságban Győrben.
— Elveszett hétfőn este* a színházban
egy szürke kabát-öv. Becsületes megtaláló szíveskedjék a kiadóba loadni.
— A Világ nagymozgószinház igazgatóságát a Quo Vadis cimü nagy történeti regény iránt megnyilvánult érdeklődés arra indította, hogy azt még ma pénteken is bemutatásra hozza. Délután 0 órakor ifjúsági, este léi H és 9 órakor rendes előadások. Jegyek egész napon át válthatók a pénztárnál.
Színház.
Heti mÜMort
Péntek Pillangó főhadnagy, operett
Szombat Pillangó főhadnagy Vasárnap Pillangó főhadnagy.
\' A szerető. (Premior.) A színtársulat jtya dfámai erője tegnap Bródy Sándor sokat hányatőtt drámáját A szeretőt hozta színre. A végig túlfűtött szenvedélyű, jellegzetesen\' Bródy-darab olőadásáról megállapíthatjuk, hogy jó volt, a főszereplők Tompa Irma a metrossz és Poőr Miklós a gróf sztrepóben egyik tegjobb alakításukat mutatták be Nagykanizsán. — De ióK voltak a dráma összes mellékszereplői: Pö/dessy, Oufhi Sári, Kő-mives Erzsi, Lőrínczy Erzsi és Szigethy Bandi is, a őt dicsérettel kell mégcmlékcznünk még a ügurane Vadnairói ia. Az előadást csak mérsékelt ház nézte végig.
* A Pillangó főhadnagy mai premierje iránt óriási az érdeklődós. A darab tegnapi főpróbája után itólve, meg is értjük a nagy érdeklődést, meit a mai olőadás egyike lesz a szezon iogsikerültebbjainQk. A főszerepek . Vida Ilus, Bailay Manci, Somogyi Kálmán, Kardos József, Falussy István és Szigethy Bandi kezeibe vannak letéve.
" Ocskal brlgadérost, Herceg Ferenc hatalmas történelmi drámáját ismételi meg hétfőn a színtársulat drámai együttese. Ennek a lángoló hazaszeretettől^» tiszta nemzeti érzéstől izzó kiváló alkotásnak mult heti elsőrangú előadása nem hozta magával\' azt a nagy érdeklődést, amelyet pedig Nagykanizsa hazafias közönségétől jogosan elvárhattunk volna. Nem kutatjuk az érdoklődés hiányának okit, de hisszük, hogy az nem közömbösség, még kevésbé rosszakarat volt és meg vagyunk róla győződve, hogy a hétfői előadáson ott fogjuk láthatni a város egész intelligenciáját minden különbség nélkül. — Nem méltányolhatjuk eléggé Somogyi igazgató hazafias | törekvéseit, aki megér >vo a kor szellmét, a
közönség igényeit ilyen nemzeti irányú darabok előadásával akarja kielégíteni. Az Ocskay brigadéros mult heti előadása minden tekintetben elsőrangú volt, a nagyszerű drámai együttes Tompa Irmával ós Földessy Sándorral méltán érdemelte ki legteljesebb, elismerésünket. Erős a hitünk, hogy a hétfői erőadást a kanizsai intelligencia minden rétege a legnagyobb élvezettel fogja véglggyonyörködni.
Nyílt-tér.
Von szerencsém I. vevőimnek s a a. é. közönség szíves tudomására hozni, hogy
cipész-műhelyemet
újból ineynyltóttam s megrendeléseket ulból a legpontosabban eszküzlüm. Kérve továbbra Is nagybecsű pártfogásukat vagyok
tiszteletiéi
Purmen Imi-«
url, nflt- és ortopéd-cipész mi:. Cscngerl-ul 1. az.
HAzelada*. A váróénak minden részében tubb nagyobb és kisebb ház, továbbá vidéken kitűnő forgalmú üzletházak és szőlő-birtokok eladó. — Hívebbet Dukátz Mikis, Rákóczy-u. 29. sz 19»«
Vendéglőt keresek vidéken bérbe, esetleg megvételre. — €ttn a kiadóhivatalban. I9»4
Francia—német nyelvoktatás,
levelezés stb. támlását elvállatom. FalnStek-nok\' esti órákt Kitűnő módszer I Jelige í .Syllabaire" 1888
Átvennék egy korceanAt, esetleg korcsmahelyiséget lehetőleg a város belterületén. Cim a kiadóban. 1983
8aép, JómlnOaéiiU
Irává J«tányo«an All VG kapható —
Király-utca 28. sz. udvari raktárhelylsógben
Heolinltser Mór.

\\ M I Á f~i nagymoagóailnNtl V 11 .AVU samt Itnnu. mu» U. v.
Ma pénteken, közkívánatra
Quo vadis?
Sienkiewic történeti regénye
0 felv. Amlelto Novelllvel a főszerepben.
Naponta d u. 6 órakor Ifjutigi előadás.
Előadások kezdete fii 8 is 9 inkor!
Jegyek d. u. 3 órától előre válthatók.
URANIA
Uliniun hH«^ LU,na
Csütörtök péntek szeptember 26. ék. 26-án ulnre kerül:
A vér * bosszúért kiált
Megrendítő dráma 5 felv. A főszerepben. HENNY PORTÉN.
IMitáiok UmpUu l\'/i tat énker = ftstr- k «an.pn.po»«. 1, 6, t á. 9 éeakn.
Nyomatolt : a .Zala" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán
XLVI. évfolyam
ai inK»*
iimiulWi ÉüWttlHtil: Nagykanizsa,
Sugár ul 4.
Zala Nyomdavállalat Pfl-ut 5. sí
Mcelelrálh hélfftKIVÍlflí-
.rlmladcna.p koraregei
Ezen szám ára 50 fillér. -^fl
W"liyfcanl»aa, 1818. Szeptember S7. Szombat.
2M ulM.
POLITIKAI NAPILAP.
cjjy hóra 25 kor
Egyes szára ára : 1 korona.
S»rktral««40i U kladóhWalall Icl.loa TI. Nyóadal IcUfon Hí.
Fős/erfcesztö: TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs éü laplutajdono» : CSILLAG JKNÓ
Hirdetéseket, nyílt-teret és msgá.i közleményeket díjszabás szerint ves> ■a.- . ... fel a kiadóhivatal. =====
A miniszterelnök a helyzetről.
Budapest, szept. 2G A Magyar Törek vés szerkçsztÔjo, Liptófalvy István felkereste Friedrich miniszterelnököt, aki lekötelező előzékenységgel tájékoztatta minden időszerű kérdésről. Mit mondhat kegyelmes uram a kormány stabilitásáról s legközelebbi jövő terveiről ?
A kormány az ellonforradalmijszervezet volt, — melynek az utolsó faluba is elnyúltak a szálai. — Ebből az ellenforradalmi szervezetből automatikusan nőtt ki a keresztény blokk. Erre a keresztény blokkra támaszkodva vagyunk mi hatalmon . s miután e? az ország lakosságának körülbelül nyolcvan százalékát képviseli, tényleg jogíisült az az állitásunk, hogy az ország nagy többsége mögöttünk van. Ha ezt tekintetbe vesszük, akkor a stabilitásról csak azt mondhatom, hogy én azt erősnek tartom. Sokan azt ajánlják, hogy hivjuk össze a régi képviselőházat, abból a célból, hogy a kormányt elismerje, a már kiadott választójogi rendelete^ törvényesítse s ujabb meghatalmazást adjon a nemzetgyűlés összeülésére. Ezt azonban csak abban az esetben lehetne megtenni, ha garanciát kapnánk arra, hogy a képviselőház tárgyalása sima lefolyású lesz, mert ha azt nem tudják biztosítani, ugy az egésznek nincs semmi értelme.
— Mikor ós hogy akarja keresztülvinni kegyelmes uram a decentralizációt ?
— A decentralizációt ugy akarom keresztülvinni, hogy négy-öt vármegyéből egy kerületet alkotunk. Mindegyik vármegye megtartja önkormányzatát a főispánnal együtt. Minden kerület élérí kormánybiztos áll, kit valószínűleg kerületi főnöknek fognak nevezni, aki pénzügyi, földmivelésügyi s belügyi szakosztályokkal fog rondü\'kezni. A választások előkészítéséhez mindenünk megvan és csak az expedícióra vár. Amint a pieg;s?állás meg szűnik, a választásokat azonnal elrendeljük a demarkációs vonalokon belül. A nemzetgyűlést Budapestre akarom összehívni.
A sajtóra vonatkozó kérdésre kijelentette, hogy a sajtószabadság elvi állásvontján áll. Mindenki« a bíróság előtt felelős azért, amit ir.
Van-o kilátás arra, hogy a közel jövőben megkezdődnek ezen kormannyal a béketárgyalások.
Az antant a kormánnyal szemben a 1er hető legloyalisabb álláspontot foglalja el, mindenben nr legmessacbbmenőleg támogatja, a kormányt. Végleges elismerésről csak a választások után lehet szó, hiszen Clemenceau ezt legutóbbi jegyzékében hangsúlyozta is.
Soroznak a románok.
Nagvbecskçrek, szept: 26.- A-románok megkezdték a sorozást Temesváron, tekintet nélkül a nemzetiségekre. Magyarok, németek, szerbek közül senki sem jelentkezett a sorozóbizottság előtt,
A sajtófőnök nyilatkozata.
Budapest, szept. 20. A Magyar Törekvés munkatársa beszélgetést folytatott Szakács Andor miniszteri tanácsos, sajtófőnökkel. A sajtófőnök többek között ezeket mondotta :
A mostani sajtótámadásokra rá sem hederítek, mert a. támadók a bolsevizcpusban kompromittált alakok. Ez a sajtó egyenes fattyuhajtása a kommunista vörös présnek
persze álarc alatt. A napilapok megjelenésének a kormány részéről semmi akadálya nincs. .Megindulásokat nem a kormánynak a sajtó elleni magatartása, hanem gyakorlati nehézségűk hátráltatják, amelyeket még mindig nem sikerült legyőzni.
Uj, cseh-szlovák váltópénz.
Prága, szept. 20. A kőrmÖcbányai pénzverőben előkészületeket tesznek cseh szlovák váltópénz gyártására.
Megindul a kereskedelmi forgalom Olasz-
tfómu, szept. 20. A Magyarországgal való ki- és beviteli, valamint transitóforgalmat újra megkezdték. Az ezzel összefüggésben álló fizetések eszközlését megengedfék.
A szerb kormányválság.
Belgrád, szept. 20. A politikai válság még mindig tart. A helyzetet még mindig nem lehet-áttekinteni. Annyi bizonyos, hogy mindenki a legjobb akár&ltal áfra törekszik, hogy" a válságból a kivezető utat megtalálja.
Ujabb lépés az adriai kérdés megoldáséra.
Bellin, szept. 20.. Garibaldi olasz tábornok, ki útban van Páris felé, Tiltoni ujabb javaslatait vis\'zt a legfőbb tanácsnak, amelyekkel az adriai kérdés megoldására törekszik.
Nyugatialiclit Lengyelországhoz csatolják,
Lyon, szept. 28. A legfőbb tanács tegnap Galícia kérdésével foglalkozott s elhatározta, hogy az ország nyugati részét Lengyelországhoz csatolja.
A nagyhatalmak állásfoglalása a fiumei kérdésben.
Amsterdam, szept. 26. Amerikai lapoknak jelentik Párisból, hogy a nagyhatalmaknak a békekonferencia mai válságos idejében a fiumei kérdésben szilárd egységet kell tanusi-taniok, mert ellenkező esetben joggal lehet tartani attól, hogy a jövőben a népszövetség tagjai között hasonló körülmények mellett ha sonló- szakadás támad.,,. „.
Páris ban azt hiszik, hogy Olaszország birtokába veszi Fiumét, ha VVilson nem fogadja el Olaszország legutóbbi javaslatait, amelyeket Anglia és Franciaország jóváhagytak.
Októberben összeül a népszövetségi konferencia. ...
Amsterdám, szent. 26. A szövetségasek ós semlegesek népszövetségi konferenciáján, melyet októberben Brüsszelben tartanak meg, a semlegesek közül Hollandia és " Svájc -vesz részt. Tárgyalni fognak arról, miképpen lehetné a népszövetséget a demokrácia elvei nek megfelelően megalapozni. Legelsősorban annak a tervnek akarnak propagandát csinálni, hogy a népszövetség dolegátusait no a kormányok, hapem a parlamentek válasszák. a konferenciát valóSzióÜleg október Végén tart ják meg.
Meghosszabifják a mezöjuMgi ingatlanokra vonatkozö haszonbórien szerződőseket
Budapest,.szept. 20. A magyar kormánynak ma megjelent rendelete szerint mezőgazdaságilag müveit ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti, szerződések, amelyeknek időtartama a jelen rendelet életbelépte UtáVi de 1920 március 31. napjáig bezárólag jár le, — amonnyiben a felek máskép nem állapodnak meg — a lejárattól számiiott egy óv tartamára-a-jalen rendelet, . erejénél fogva meghosszabbíttatnak A rendelet alapján meghosszabbított haszonból leli idő alatt a- haszonbérlő az ingatlannak a rendes gazda gondosságával való megmüvcl9\'séSrf, Wamint egyéb szerződéses kötelezettségeiért ugyanazon felelősséggel tartozik, mint a haszonbérleti időtartam utolsó évében. Köteles tehát a haszonbérlő a haszonbérösszegot ezen időtartamra is megfizetni ós erének erejéig a haszonbérbeadót ugyanazon törvényos zálogjog, illeti, mint amely az eredeti haszonbérleti szerződós alapján megilleti. Ez a rendelet kihhdetése napján éleibe lép.
Vilmos császár tisztázza magát.
Oenf, szept. 26. Az „Echo de Paris" egy nagy érdeklődést keltő közleményt hozott nyilvánosságra, moly aáerint Vilmos, volt német császár egy nagykiterjedésű Önigazoló iratot szándékozik kiadni és egész, napon át csukott ajtók mögött szobájában ül az irógép előtt Ma két magasahhrangu német tiszt jelent meg °a császár előtt díszegyenruhában, ugy látszik, hogy a császár igen fontos misszióval bízta meg őket.
Megkezdik a német hadsereg leszerelését.
Berlin, szept. 20. A rend helyreállítása folytán Németország megkezdi az eddig mozgósítva volt hadsereg leszerelését. A hadsereg mai létszáma 400.000 ... ember,, melyből október 1-ón 250.000 embert le fognak szerelni. Intézkedés történt, hogy az összes tisztek ós hivatásos legénység, \'akik alkalmazást nem találnak, megfelelő kőpótlásban része-sittessenek.
Nemzetközi hajóhad Fiume előtt.
Spalato, szept. 20. Velencéből jelentik, hogy azon angol-francia-amerikai hadihajók, amelyek a fegyverszüneti szerződés aláírása óta Velence előtt horgonyoztak, parancsot kaptak, hogy egyesüljenek a többi hadihajóval Fiume körül és hagyják él az adriai tengert.
Románia élelmiszereket szállít Ausztriának,
Bécs, szept. 26. Diamandi román kövei és meghntalmazott miniszter, aki ezidőszerint Budapesten teljesít szplgálatot, dr. Renner kancellárral cs a németoszhák közélelmezési államtitkárral arról tanácskozott, hogyan szállíthatna Románia élelmiszereket a Dunán és vasúton. A tanácskozáson abban állapodtak nVeg, hogy Románia ós Németausztria szakelőadói mielőbb találkozni fognak, valószínűleg Budapesten, hogy előkészítsék Románia és Némolausztria gazdasági forgalmának Újból való mogkpz-désót.
ZALA
1919. szeptember 27.
HÍREK.
— Le\'iet már Ausztriába utazni. Tudvalevőleg az utóbbi időben az osztrákok nem respektálták a magyar hatóságok által kibocsátott határátlépési igazolványokat\' s a legnagyobb ijehczscgokQt.támasz^táknwgyar ,rutja? soknak Ausztriába vaio utazása elé. A magyar kormánynak is tudomására jött a dolog s megtorlásként hasonló eljárásra utasította a magyar határszéli hatóságokat az osztrákokkal szentben. Erre .Ausztria íncg-szclidiilt, s -amint\' Sopronból jelentik, elfogadja már a határátlépési igazolványokat. Az utasok \'azonban vigyázzanak,. flWfc Ausztriába egynapi- éMmsn Juvül: semmit se ki, so bevinni nem szabad.
--------... Pozsonyt él€t-. Pozsonyból érkezott
magyarok beszélik: Pozsony városa felett az uralmat cseh legionárusok gyakorolják, akiket e hivatásiík "mellett mé# tflmtókul is\' felhasználnak, miután egy három hónapig tarló tani toi kurzüsr " végeztetnek veltltf; \'Hyön íahltók" látják el\\a tót tanítók funkcióit. A biróRágok még mindig magyarul működnek, bár a bíróság elnökévé egy tót bírót neveztek ki. Az ügyvédek szabadon gyakorolják tovább hivatásukat. A tótok, még a tót katonák is. a legteljesebb elégületlensóggel viseltetnek a cseh kormányzattal szemben s ezt a csehek legnagyobb tnürgére\' astaal mutatják ki, hogy tüntetőleg mindig magyarul beszélnek. A hivatalnokokat —-. amennyiben a hüségesküt letették —- meghagyták hivatalukban. Sokan vannak azonban, akik vonakodtál ti ""ttSBlv kornrány-zatoak hűséget esküdni..^ igy bizony elófor.. dul, hogy pld. a vaskukacskai villamosvasul építésénél magyar pénzügyi tanácsosok reggeltől estig hordják a földet <30 korona napszámén, csakhogy megélhetésüket ugy-ahogy biztosithassák. A cseh hivatalokban egyébként dühöng a korrupció, 2 -300 koro náért poklául cseh állampolgárságot lehet szerezni.
— Feüilvás a hadifoglyok hozzátarto
zólhoz. Hadifoglyaink hozzátartozóit leikérem, hogy foglyainknak v még a \'tél bekövetkezte előtt leendő hazaszállítása ügyében a k.ormányelnék úrhoz intézendő felterjesztésem aláírása céljából vasárnap d c. 9—11 óra között az Arany János-utcai Iskolánál megjelenni szíveskedjenek. Nagy Lp/ps. .........
— Kanizsai Színpad Hatalmas plakátok jelentik n Kanizsa! Színpad Vásárnap megjelenő, negyedik számának szenzációs tartalmat, melyet a köyetkező cikkek tesznek szerfelett érdekessé: Nyíltlevél Vlda Ilonához.
1 Sorozzák n moziszinésznőket Nagykanizsán. (Kazzia a széplányok között). — Házasodni óhajtok! (Poór Miklós hirdetménye). — Vizitelek a karzaton. — Szinészfejek. — NTE. anagrammák slb. A. nagyon ékezetesnek Ígérkező szám ára 2 korona.
— A francia nyelvianfolyamon (Főút 24. sz. alatt) a kezdők órái október hó l-től minden kedden, csütörtökön és szombaton, a haladóké hétfőn* szerdán és pénteken tartatnak meg d. u. 5-től 0-ig. — Jelentkezők még csak elsejéig fogadtatnak cl a tanfolyam helyiségében (d, u. ö—6 között). Havi tandij 12 korona.
— A soproniak már osztrákok? Tudvalevő, hogy a bécsi vámosi tanács az élelmezési. viszonyokra..valá tekintettel az összes idegeneket kiutasította. A kitiltás azonban nenv vonatkozik a nyugalmagyarországiakra, akiket a bécsi tanács már osztrákoknak tart. Jellemző az is, hogy míg a kanizsaiakat és szombathelyieket visszautasítják az osztrák határon, addig a soproniakat minden akadály nélkül
\' beengedik Ausztriába.
— Öngyilkosság. Szekeres József törzs őrmester a csütörtökre" virradó éjjel Köícsey-utca 17. szám ulatti lakásán szolgáhtti revolverével mcllbolőtte magát. Súlyos sérüléseivel a kjjzkórljázba szállították.
— A tan íiclskola uj rendje A kormány elrendelte, hogy a tanítás jobb eredményének, valamint a tanítók és tanoncok pihenésének biztosítása végett a tanonciskolákban a tanítás nem vasárnap, hanem hétköznapokon történjék. A tanoncok oktatási ideje a munkaidőbe be-
. aaámitandó. ______________. . ... —
Bort ¿s gyümölcsöt a- közélehnezési
miniszter legújabb rendelete alapján csJk en-gedélylyel lehet külföldre szállítani.
— A Világ najrymozgóban szombaton lész bemutatva a DllnÖs asszony cimü dráma 1 felvonásban. A főszerepet a mozilátogató közönség dédelgetett kedvence, Hanny Weise játsza. Vasárnap uj műsor. . ••,.,
— Közös táncgyakorlatot tart fzombat és vasárnap este 8-tól II óráig cigányzenével a Polgári-Egylet emeleti nagytermében Krénusz Károly oki. táncmeste
..Szombaton vasárnap kerül, be-«utalóra az Urániában A hetedik csók cimü 4 felvonásos fllmjáték, melynek főbb szerepeit a. Nordiszk iilmgfvar\' legjelesebb, művészei és művészei ját szák.
Színház.
II«3tI mfísort
Szombat Pillangó főhadnagy, operett Vasárnap d. u Jánoi vitéz Vasárnap este Pillangó főhadnagy.
* Pillangó főhadnagy Zsúfolt ház élvezte végig tegnap este a kedves zenéjü Komjáthy operett jol sikerült" premiérjét. Állandó volt a jókedv az egész előadás alatt, amit főleg Somogyi Kálmán nagyszerű Csollán alakításának\' tudhatunk be. Az ő eleven mozgé-. konysága, jóízű huntora nem egyszer nyíltszíni tapsokra ragadtatta a közönséget. Vida iUis-IÍAtinka seerRpében. nagyszerű, tánppkkal és gyönyörű énekszámokkal excellájt. BaUay Manci hol az ezredosné szerepében \\oít hódítóan «Szép, hol pedig mint szobalény ennivalóan bájos. Kardos nagyon fess Pillangó főhadnagy, maga a megjelenés^ biztos siker. Falussy az ezredes, .Szigethy pqdig a tábornok szerepében alakítottak a tőlük megszokott\'jósággal. \'
Nagykanizsa r t. város polgármesterétől.
138^)2/1919. .
Hirdetmény»
A magyar hadügyminisztérium 784247/41. a. 1919. számú rendelete értelmében közhírré teszem, hogy a nyugdíjazott katonai havidijasok, , katonai rokKant legénységi haviéijas és legénységi ¿zvegyok ós árvák október havi nyugdijuk é? az érempótdljak kifizetése Végeit elkészitendő kimutatások megszerkesztése céljából alábbi időben ós helyen megjelenni tartoznak, magukkal hozván okmányaikat és a légutóbW postai csekkszelvényt é\'s pedig:
1919. szeptember hó 29-én reggel 9 órától egósz nap a Nagykanizsa város területén lakó nyugdíjas havidíjasok és katonai rokkantlegénység. ......._________ __ ...
1919. szeptember hó 30 án a Kipkani-zsa városrész (111/kerületiben lakó havidijas és legénységi özvegyek és árvák.
1919. október hó 1-én a nagykanizsai 1-HjL kerületben lakó havidíjas legénységi özvegyek és árvák.
A jelentkezés városháza II. emelet 32. ajtó sz. helyiségben történik.
A kitűzött határidőn tul jelentkezők nem fogadnak el. ,
Nagykanizsán, 1919; évi szeptember hó
26-án. Polgármester-.
3585/kig. 919. Novai jérát tősxolgabirAjátói.
Pályázati hirdetmény.
Zalavármegye alsólendvai járásához tartozó csesztregi körorvosi állásra Csesztreg székhelyei pályáztot, hirdetőit.
A körorvos javadalmazása : 1600 korona törzsfizetés; 00$ korona lakbér, megfelelő helyi pótlók, 700 korona utiátalány illetőleg a községek által kiszolgáltatandó természetbeni fuvar és a szabélyrendeletileg megállapított látogatása dijak; ; .. .
Felhívom az állásra pályázókat, hogy szabályszerűen felszerelt kérvényeiket hivatalomba folyó évi október <j-ig adják be.
A választás idejét később fogom kitűzni.
Nova, 1919. szeptember 22-ón. V : *......... "Pr. Huazftr főszolgaUiró;
Nyilt_iér. .
Van szerencsém I vevőimnek a a n. é. közönség szíves tudomására ^hoznl, hogy
cipész-műhelyemet
űlból megnyitottam s megrendeléseket ulhól a legpotimsatoban eszközlöm. Kérve továbbra Is nagybecsű pártfogásukat vagyok llszleletlel Kirrmon Imre
nrt. női- és ortopéd-cipész I!\'>. , Cnengerl-ul I. sz
.-. ÉrtosltéH. ..
Tisztelettel értesítem a közönséget, hogy kenyérsütést hétfőtől kezdve elfogadok.
Tisztelettel: HERZPiiLD Telekl-ut IS. szám.
Erdtail, hotoslspa.il vagy nagyobfi iparvállalatnál felügyelői állást koros azonnali belépésre 30 öves. nős, gyermektelen, 5 évi gyakorlattal bíró férfi. Jártas egyaránt külső gazdaságban s irodai teendőkben. ÜrdeKlűdők forduljanak a kiadóhivatalhoz. 2000
Eladó egy toljesen jó állapotban levő frack mellénnyel, égy pár fekete férfleipő és egy női kosztüm. Bővebbet Csengeri-ut 8. földszint balra. 1880
- Megfelelő calamadln mnaMaakat
állandó munkára fölveszek. Fizetés darabszám B.d.kovlos József Nagykanizsa; Eötvös lér 2. szánt. 1907
Vendéglőt keresek vidéken
bérbe, esetleg megvételre. — Cím a kiadóhivatalban. 1904
Francia-német nyelvoktatás
levelezés stb. tanitását elvállalom. Felniteknek esti órák! Kitűnő módszerl Jelige:\' „Syllabaire" . .; 1988
iszok bordók, azonnal tölthető állapotban és kádak kaphatók Csongery-ut
szám 31. alatt. 1968
Pivárl-u. 27-cs számú bál eladó. Azonnal elfoglalható. — Bővebbet ugyenott.
URAHIA
Szombat, vasárnap. Szapt. 87, 4a 98 in
Filmjálék 4 felvonásban. — Nordlsk film.
Slagtr fttszarepttsn Nordlsk művészei I
—j= BlőidáMk kS..apok.n l\'/t és S énter s= Tuir é. lin,ii)|||i i, S, > él 9 érikor.
^ii^.. ■ \'^.\'i .■^wi—mi^.......... ii ii aw. wi^^a
\\/l I Á í~i nagymoig.utaltál V1 LALI SiiniinllltJi, THlfw?4. B.
Szombaton, szepl. 27-én
BUnös asszony
Drámá.\'—YCorvin-film.) 1,1 11 ■ ■ 1 —— ""
Előadások kezdtle fél 7 ós 9 árakor!
Jegyek d. u. 3 őrétől előre válthatők.
Nyomatott: a .Zala- nyomja és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsai!
¿.tol,«», N.Byk.H„... I8ia. Szeptember 28. V..Ar„„
. \' " ........ ■■"■ — -|f-r|- ____n ...... _ _
SAOVKANIZSA Sugárút\' 4.
t„ Nyomil»váll»l»l
. " Fó-ut 5. H
»„Jtlcnlk hélHklvételé-„Imlnéemiapkorsreggel
POLITIKAI NAPILAP.
222
f?16f!2tiKSt arak :
vidékre postai szétküldéssel :
Egy hóra 25 kor.
F.gyes izéin éra :
1 kO\'Oiia.
, ,,„„..,s.<m « w«aewv»i«a nmm iá.
Nyomdai I.I.Ioh 111.
Fészerkcsilé: TÓTH ZOLTÁN
Kémiink.tári és t;iplu!a|donoa i
csn.j.An JBKrt
Hirdetéseket, ayltl-tcret msgéti közleményeket dljnabás szerint ver, m lel akl.déhwal.l, ■.
POLITIKAI HÍREK. Föltámad a régi képviselőház
Budapest, szept 27. A Károlyi-kormány tudvalevően míg április hú 10-ére irta ki a nemzetgyűlési válasz, tssoknt, de a terv kutbaesett, mert a proletár diktatúra ezt a szappanbuborékot efujia. régi képviselők — Plalthy György dr.-r.l az elükön — már akkor hangoztatták, hogy az uj nemzetgyűlés ósszehivása törvénytelen, aminthogy törvénytelen volt a képviselőház novemberi feloszla\'tásü la. t^k fttt- -az állás-pontul foglalták el, hogy az\'egyetlen alkot manyos törvényhozó testület a régi képviselő -tíaz, amelynek hatásköre nem szűnt meg, csak az.erőszak .folytán".szünetel, [veket is körözte \' lek, amelybetl a régi országgyűlés összebi ásat kérik. Ezt az akciót most Platlhy-ék ujult erővel folytatják és sikerült álláspontjuknak megnyerniük Gaál Sándort, a képviselőház egy-\' köri elnökét la.
A képviselőházi házszabályok megadják * a lehetőséget arra, hogy a Házat 00 képviselő bármíkoi összehívhassa. Már most abból indulnak ki azok, akik ezt a tervet helyeslik, hogy a jogfolytonosságot 1018. október" 30-nál kell kezdeni, tehát a képviselőház nem osz lőtt fel, mert sem a király fél nem oszlatta, sem mandátuma at IBU-íkí törvény szerint le nem járt. Ennek a képviselőháznak kell tehát elsősorban ősanyagul szolgálni arra, hogy belőle az a kormány megalakuljon, mely nemzetgyűlési választásokat vezesse. Ennek a háznak kell elbírálnia azt, hogy Károly király lemondott-e a magyar trónról, vagy sem. Ez a ház határozza meg a nemzetgyűlés összehívásának idejét.és magválasztásának módjait. Hivatkoznak arra, hogy as, hogy ebben a házkan képviselve volnának olyan területek is, amelyeket Magyarország el fog vesziteni: nem akadály, mert hisian 1872-ben a francia kamarában is képviselve vall Elszász-Lothanngia, araikor a békeszerződés! becikkelyezték.
Ezzel a tervvel szemben, melynek még számos résilete van, Frledrlch István nem állon ab ovo elutasítóan és valószínű, hogy ő •zt akceptálja. Hátra van azonban az ántánt beleegyezése, hogy e».a képviselőház össw-úljOn. Értesülésünk szerint az antant misszióknak a napokban fogják átnyújtani a memorandumot, melyken ennek a tervnek célszerűségéi és várható eredményeit kifejtik. A Ház összehívására a hatvan képviselő aláírása már együtt van és ezt legközelebb átadják Simon-S\'ch Elemérnek, a Ház Budapesten időző alelnökének. Megjegyezzük, hogy a Ház összehívásának tervét ma már kivétel nélkül minden párt helyesli, amely ebben a parlamentken.képviselve volt.
A helyzetkép kiegestílcseiil megemlítjük, hogy -András»/ Gyul» gróf ¡»met. Bud ipeslre érkezett és mi mar részt vett á tárgyalastAon
A fagostlenséai párt állásfoglalása
\\
. Budapest, szi\'pt. 27. A függetlenségi és 48-itS pártnak kilépni készülő tagjai ma délután értekezletet tartottak. Az értekezleten a párttagok közül igen sokan megjelentek és elhatáraztá^, Iwgy a függetlenségi és 48-as párt régi nemzeti irányát minden körülmények között a legnagyobb erővel fogják kifejezésre juttatni azokkal szemben, akik a pártot az internacionális Irányzattal akarják ismét összeházasítani. Elhatározták, hegy legközelebb formálisan is bejelentik kilépésükét és megala-kiiján a nemzeli függellonsegí páitol.
Clemenceau nagy beszéde a kamarában.
Pária, szept 27. Cleinenoeaz kamarában tegnap tartotta beszédet a békeszerződésről. Fejtegetéseit azzal kezdte : kötelessége, hogy felszólaljon a közeledő választásokra való tekintettel is. A szerződes olyan dolgokat valósit meg, amelyek a maguk nemében páratlanok. Franciaország- a háború- folyamán szívesen beérte volna olyan békével is, amely li.szász Lotharingíai megszervezesén kívül mást nem hoz Franciaországnak A győzelem azonban képessé lelte Franciaországot arra, — hogy népeker felszabadítson s uj államokat alákilaon. Tisztában van vele, hogy a szerződés nem tökéletes, nem kívánja, .hogy islenltsék, vagy lelkesedéssel tárgyalják, de bizonyos, hogy ezen azerzúilés egyedül áll a történelemben. A szerződésnek a maga egészében való áttekintése Ulán megállapítható, hogy jó szerződés. A háború elótt Franciaország Németország világuralma alatt állott, a háború során pedig küzdenünk kellett egy párt ellen, amely kompromisszumot, kötött volna. Németországgal. A világháború meglepte Franciaországot,-étért- ugy kell. , berendezkednünk, hogy meglepetés többé ne érhessen\'bennünket. Ezután rámutat azon nagy szolgálatokra, mélyeket a szövetségesek Franciaországnak teltek, számit Amerikára is. Igaz, hogy Wilson a népszövetség ügyében nem aratott olyan sikert, mint amilyent szeretett volna, de Wilson megtalálta a kulcsot, amely at újvilág kapuját megnyitja Hogy a népszövetség a kívánt eredménnyel fog-e járni, nem tudhatja — a békekonferencia rosszul fogott -munkájához. Beszédeket tartottak, de semmisem történt később. Megteremtenék a négyek tanácsát, amely dolgozott és az eredmény nem maradt el. A szolidaritás békéjét akarta és skarja megkötni. Franciaország befolyása a béketáigya-
lásoknál a lehelő legnagyobb "volt. A miniszterelnök ezutin a szélső biloldal közbeszólás«! és nagy nyudtalanság kuzban foly tatja: lia diszkreditáljak, a. .szerződést, upy diszkredi,alják a győzőket is, akikről azután fel keirtennünk, hogy kép.elének megterem teni az ország biztonsagáról kezeskedő békét. A béko sok áldozatot követel Franciaország tói és eíen állapot sokáig fog tartani. — Clemenceau a ház álkndó zajos tetszése kőz ben arra szólilolla fel a kamara tagjait, hovy legyenek minden .hátsó gondolat nélkül ínségetek. A lapuk Clemencau beszédével foglalkozva rámutatnak ama nagy munkateljesítményre, melyet a miniszterelnök az Utóbbi két esztendő folyamán végzed. A lapok jellemzőnek tartják a mlnrszierelnök go.ndolko gására és az ország becsületéről való felfogására, hogy a nenzetl fanatizmus egészen hatalmába kerítette, amit legjobban mulat az a kijelentése, hogy az adolt esetben kést lett volna Párist is elhamvasztani. A Humanité szerint a szocialisták nem járulhatnak hozzá á békeszerződés • allokálásához.
Ujabb kommunista borzalmak.
Budapest, szept. 27. A terrorfiuk kihallgatása folyamán Dögei Imre terrorista, aki a Hungária-házban szókelt, beismerte, hogy a junius 21-iki ellenforradalom napján Gremann János nevü társával együtt elfogott egy tüzér-főhadnagyot, akit minden további nélkül rö-hamkésével leszúrt. Ugyanezen napon az Országház-téren két rendőrt ölt mi»g( m«jd négy nappal később a Gizella-téren egy századost végzett ki.
Egy másik borzalom: Groó Géza terroristának május 13-rá Virradó éjjel a Muzeum-kőrutról egy mérnököt kellett volna bekísérnie az Országházba. Nem akart azonban sokat bajlódni s a szerencsétlen embert tizenegy revolverlövéssel megölte.
A budapesti államügyészség fölhívja mindazokat, akik á négy gyilkosságról bármit is tudnak, jeientkezzenek az orazágos központi-nyomozó hatóságnál, .Margit-kőrút 85.
firóf Berc\'itold kiadását követelik.
\' Oenf, szept -5}7.\' A „Homme Libre" a Temps, az Eoha de. Párís és a Journal egybehangzóan követelik gróf Berchtold volt külügyminiszternek az antant részére való kiadását.
A bécsi szónhiány.
Budapestről táviratozzák: Bécsben a helyzet állandóan rosz. A kőszénhT&ny okozta katasztrófa tegnap sem enyhült és legalább a jövő hét kezdetéig eltart.
• ttlö. szeptember 28.
Az uj távirati dijak. -
Budapest, szept 27. Folyó óv. október 1 tői kezdve a távírda tarifájában a .következő változások lépnek életbe:
a belfölddel es Ausztriával való távirati forgalomban egy 9zó dija 20 fillér; ,. a legkisebb tavirali dij 2 korona; a vasárnap és ünnepnap föladott üdvörlő táviratokért háromszoros dijat kell fizetni;
a közönséges űrlapok ára öt Mér,.,-?? ...a szelvényes űrlapoké harmincöt fillér;
a telefonon föladott, vagy boadott táviv rátok közvetítési dija ötven fillér, — a küldönccel toyábbiiotv. táviratok kuidóncdija öt korona.
A ^zsonyi kikötd kiépítése.
Jirága, azept. ,27. A dunai köziekedós fellendítése\'érdekében Pozsonyban egy nagy kikötő kiépítését vették tervi»e. Ennek elkészülése után össze fogják kötni a Dunát az Elbével. Az előkészítő munkálatokat már befejezték. Az összekötő viziut hossza 555 km. lesz. A Dunán való közlekedo>ről a csehszlovák Gőzhajózási Iteszv-társ fog gondoskodni, amely a napokkan Pozsonyban ügynökséget fog felállítani. Az-E»bc vidékért két* ügynökséget álljtanak ío),. még_. pedig -Asaig-. ban és Hamburgban. •.:«.
A fiumei kórdós.
Milano, szept. 2i. A Corriera del/a \\ Seia értesülése szerint a római- kbronaianács résztvevői szigorú titoktartásra köteiezték ma-gukat. A lap magis mogtud.«, hogy Giolitii nyilatkozatiban a kö étkező öt követelés fordult elő: 1. Teljes bizalom a mostani kormány* nj\'al szembon. 2. Gyors leszerelés. 3 Fiume megszállása reguláris csapatokkal 4. A kamara feloszlatása. 5. Az általános választások kitűzése november 3 ára —. A f Secofa szerint Giolitti csupán a választásokra vonatkozóan lett inditványr, Bisolauí i^dikátis megoldást és Fiúménak Ota*zors?á£gal való egyesítését ajánlotta» Ezen javaslathoz. huzz4járul Barzi-lai, Meda es Fedorsoni.
Páris, szopt. 27. Clemenceau jegyzéket kapott Wilsonlól, aki közli vele, hogy Amerika nem- ratifikálja a Clairü*Foptainb*a kötött egyezményt,\' ellenben kivánji, — hógy az olasz békedelegáció régebbi javaslatát, mely szerint Fiuméből a népszavazás mellőzésével önálló államot alakítsanak —• ismét elövogyék ós életbcléptcssék^
Vashington, szepi. 27. A Posi irjt: Tudja meg az egész világ, hogy egyetlen amerikai ember sem helyesel olyan politikát, amely Amerikát a fiumei kérdéscon az olasz kormány elionsógei mellé áljitja.
fíöma, szept. 27. Parlamenti körökben azzal vádqlják a h^ereg és haditengerészet bitonyos Csoportjait, hogy olyan kÓlpólitikát akarnak követni, amely nih\'cs összhangban a mai hivatalos politikával, és amely változást idézhet etŐ . Olaszországnak szövetségeseihez való yistonyaban,.......
Nagy győzelem a bolsevikiek
. w f^ött u ..
London, sz.ept. 27. Az angol hadfigy-miniszterium közli hivatalosan : Denikin tábornak csapatai nagy győzelmet arattak az orosz bolseviki hadsereg fölött ós megszállták Kurszk varosat.
Szénhiány Belgrádban.
Laibach, szept. 27. A .Slovenec" Jeenli: A Hány siónhiány .miatt a belgádi vijtanygyár beszüntette üzemét. Ite\'gr^d sötétségben. van, a villanyosuk sam közlekednek.
Ausztria élelmezése.
Bécs,t szept. 27. Diamandi román követ ftenner kancellárral ós a német-osztrák köz-él előzési államtitkárral arról tanácskozott hogyan szállíthatna Románia élelmiszereket\' a
Punán és vasúton Ausztriának, .
A rárosi képviselőtestület ölése.
... .. . .....Nagykanizsa* szept. 27». .
Nagykanizsa város\' képvieslőtesrtulete tegnap d. u. i\'.épes értekezt-Mct tartott, amelyen a következő tárgyak szerepeltek:
Napirend előtt dr. Tamás János két rendőrtisztviselő felfüggesztése ügyében nter-pellalta meg a polgármestert. A polgármester válaszában kijelentette; hogy a kérdéses felfüggesztésekről sem ő, sem az alispán nem bír tudomással s hogy es ügyben uz alispán már táviratilag kérdést intézett Sigrty gróf körmáriybiztóshó«. ~ Eeu avr rátértek a napirendre. \'-merjwa*\' él&ff Prpifc Mi\'án, zágrábi fatelfcelő, palihi crd\'őü2emén levő rüzifakészleteknck megvásárlása képezte. A pénzügyi bizottságnak ezügybon — lapunkban már ismertetett -— álláspontját a tanács is magáévá tetie s ilyen értelemben tett javaslatot a városi kápviselőtostületneK. A képviselő-testület hoss/ab^ vita után a tanaci javaslatai C\'fo^udirt.
A tárgyso; ozat következő pontját 4 városi közönség telifas\'.ükségletein\'ék a vároíi eidők egy részének kitenneiése utján vaiö\' biztosítása képezte. A tanács javaslata ugy hangzott, hogy a^jon nekua képviselőtestület felhatalmazást a váfosl felsőefdő \' felbecslésére és arra, hogy annak vállalati utón leendő kitermelésére pályázatot hirdethessen. Elfogadták. Ugyancsak elfogadták a városi tüzifa-szükségletnek a Schélfer R .zső fakereskedő-től vásárlandó 3000 m8 tűzifa utján való biztosítására vonatkozó tanácsi javaslaiot is.
Ezután Sigray gróf . kormánybiztosnak egy lei.raia került tárgyalásra, mely a nemzeti hadsereg és állampénztár szükségleteinek fedezéséről szól. —. A tanács javaslata szerint a szükségletek fedezése á folyó évi adóbátraldr kok beh jtása, az 192(5. évre szóló adók előzetes befizetése, sőt egyoseknól — akiknek módjukban van ~ az 1921. évre esedékes adók behijtása utján oldható meg Dr. Tamás János hatalmas bestédben lejti ki, f ogy milyen káros követkozméoy.-i lehetnek annak az áldatlan állapotnak amikor —- az állampénztár üres lévén — séma tisztviselők, sem a katonaság nettí kaphatnák meg rendesen fizetósoiket. Pontosan ismerteti a javaslatot s kéri annak elfogadását. — A tanácsi javaslat elfogadása után dr. Szekeres Józscff: köszönetet mond dr. Tamásnak ez ügyben kifejtett buzgó 4» tevékeny lAradozásáért.
Majd a polgármester jelentette be, hogy az alispán Deák Peter rendőrfőkapitányt állásától felfüggesztette á m- felfüggesztés tartamára eddigi járandóságainak egyharmadát állepito-ta meg arámat a. sk
Kiküldött azután a képviselőtestület egy bizottságot, melynek a feladata les? a városi tiszt i élőknek „ és a. képviselőtestületi tagok-
nak a kommunizmus alatti magatartásai fehlt-vizsgálni A bizottság tagjai lettek: Ujváry Géza, dr. Tamás János, Mógcr Károly, Unger-Ui/man Elek, dr. Poischild J.ikab, Oy<Jry László, d\'. Hegedűs GyÖ gy, Matán Ödön« Dobro vita M i I án. ■ • \' •
. A közkórházban elhelyezett betegek élet--\' mezési diját 8 koronára emelte fel a képviselőtestület s végül néhány illetősegi ügy letár-gyalás i után az ülés délután 6 órakor véget én.
Zalamegye tyjálszása
A itopronl kereskedelmi 6»
iparkauiar« elhelycséne.
.....Az., egyik szombathelyi .lapban Qlvt-»s&uk.:.
,A kamara elnöksége közli velünk, hogy a szombathelyen e hó 28-án tartandó értekerr letet ri soproni kereskedelmi ós iparkamara elnöke hivta egybe. Az értekezletre Vasvár-megye alispánja i és Szombathely város polgármesteren kívül a szombathelyi, kőszegi é* körmendi kamarai\'kuitagok, levelezőtagok, továbbá\' a vármegyei ipartestületek és kereskedelmi társulatok hivattak meg. Célja az értekezletnek megbeszélni azokat a következmé«\' ifyokei, amelyek a kamara s*éRheénöR esi<.K feg Austtrí -hoz \'vrtíi^ cíatölAsábói magara- i : kamarára háru\'nának. E köveikezmények\' leg^-fontosj.bbika av. imé^msny székhelyének áthe-" lyezésií leqnc, amely jiiüvelet\' 1 em egyszerű, tekintettel az uj székhely megválásztásái ak és- aUalinas helyiségek szerzésének kérdésér«, nenikülönben i.ria ■« körüin.ónyi\'o\', hógy <»» áthelyezés bekövetkezésének pillanatéban aktuálissá valóak a kamarai választások ia."
nz Eddig .tart. a kamarai, elnök közlemérvye. Mi erősen bízunk benne, hogy a kamara jelenlegi székhelyét, Sopront nem veszítjük el. Ha azonban ezzel előrelátásból számolunk, akkor „az áthelyezés bekövetkezésének pnia-náta" előtt mi mást tÁrtürik „ák(iíáliánakf", hém á kamarai választásokat. Mi azt tat fjük aktuálisnak s egyben ildomosnak is, hogy az uj székhely kérdéseben kérdezzék meg Za*avár* megye ipáioss-ágát és kereskedőit is. Annál inkább jogosult ez a kivánság, mert ha Szon -batielynek van is olyan kereskedelme, mint Nagykanizsának, de Vasmegyének semnnesetré sin<?s olyan ipara, mint Zalavármegyéhek. — Ezenkivül a kamara terüleiéhez tartojó. összes megyék közű! Zalavármegye jftrul\' legtöbbel a kamarai költségek fedezéséhez. ......
É\'épken emlékezünk móg7)rá, hoj(y ami kor Szombathelyen akció indult meg a kan tra kettéválasztása, ill.tve §^ombath>l>;ré Mye-zóse érdekében, a kamara mai vezetősége felháborodva jelentette ki; \\
^ Ha. Mó lehetne.,fgy „ksm#rj».Xí.,ít.l,% litásáról, ..akkor nem Vasban, hanem. XM^ne-gyében kellene azt fölállítani* amelynek keres-kedelmo számottevőbb, iparaitped g sokkal (ei-lettebb, mint Vármegyéé. . .
Azóta talán mást gondolt a vezetőség? Ákármít gondolt, *mit most tesz, az a legerősebb kritikát hívja M A szókhely hérdésób«n Zalamegye megkérdezése nólkül cselekedni nem szabad, A kamarai vezetőség furcsa kis űzőimére, fölhívjuk, a zalamegyei illetéke^ figyelmét. ^ y .....
y A szerelem áldozata oimü 4 felvonásos dráma kerül ma vasárnap bemutatóra a Világ nagymuzgóban. A főszerepeket a leg-hirnevesebb művészek ós múvészrrők játszák.
szeptember 28
HÍREK.
4 naptár
"v A nap két 5 om 5* pet.
.zeptemb. Hur ,l>Ui?S2lk 0 Ó„H 4Ô porc
OH yor
A i.oUi ka d. e. lü .»«-. 15
— A rendőriéi uj vezetője. Gróf Sigray Antal ..-kerületi kormánybiztos f. hó 28 án 37l/K szám alatt kelt rendeletével a nagykanizsaivárosi rendőrség ideiglenes vezetésével Dr. Beusterien Erik határrendőrségi\' •anácsost bizta meg.
— Bélyeggyűjtők egyesülete Nagykanizsán- A bolseviki rablógazdálkodás tudva-, \'cvőleg a legártatlanabb szórakozásra, a bélyeggyöjtésVo is rávetette magát s a gyűjtők évtizedes fáradozásának gyümölcsét külföldön akarta elherdálni. Most, hogy a zala-,negyei gyűjtők is fölszabnduliak a lidércnyomás alul, elhatározták, hogy élénkebb működést fejtenek ki s e -célból megalakítottak a za\'amegyei bélyeggyűjtők egyesületét, Nagykanizsa székhelynél. Az uj egyesület fölhívja a ziUmegyeí gyűjtőket, hogy tngul mielőbb jeiomkezr.enek Palkó Ját*cf nyomdai
gépmesternél. Eddig az egyenletnek ötven
gja van.
— Hősi halál. Slern Pál a 30G. honvéd-gyalogczr.ecjnek a nagy ezüst vitézségi érvm míl kitüntetett hadnagya még 1916 ban az orosz fron\'oh szerzett rendkívül súlyos -gerinc-lövése következteben három ós fot évi irtó" ?atos szenvedés után tegnap délután. Gánna pusztán meghalt. Az elhunyt hős volt a szó legszorosabb értelmében, aminek legjobb bizonyítéka feljebbvalóinak a mólyen lesújtott szülőkhöz intézett meleghangú levele, amelyben büszkén vallják magukénak a most már örök pihenőre tért fiatal daliát. Slern Lajos gánnapusztai nagybérlő Hát gyászöljá a megboldogultban.
— Az Ébredő Migyarok alakuló gyűlése. Tegnapelőtt délután alakult meg a főgimnázium tornatermében a Nagykanizsai É ji edő magyarok egyesülete. Elnökké dr. Hegedűs György; alei ökkó : Mtjtényi Károlyt, Dénes Jonőt, Kádár Lajost ; főtitkárrá : dr\'. Niponszkyt; titkárokká: Nagy Tivadart és Vlasits Józsefet; jegyzőkké: Kolozsváry Ödönt és Miklóssy Sándort; ellenőrökké: Krajcsovics Józsefet é6 Doupona , Józstfet; pénztárossá: Doupona Istvánt választották\' meg.
— Romín rémuralom Oyőrben. Éppen elég szamom, megdöbbentő híradást kaptunk már a Györ várost megszállva tartó -román csapatok felháborító garázdálkodásairól, hogy ezt a, wsgény,. kiszipolyozott várost a testvér igaz, őszinte fájdalmával megsajnáíhás-\' s»uk. Ma ujabb, szinte hihetetlennek tetsző hírek szálltak feíénk a győri „romok" felől A napokban a győri megszálló csapat két román katonája eltűnt. Isten tudja hova lettek, tán piiyÓkás állapotban a Dunába öiett a ket bocskoros. Egypár napig kerestették őket, állandóan bünté .yt szimatolva a dologban, házkutatást házkutatás után irtottak,. román szemeknők gyanús elemeket »uével Kuszával fogtak T/ssZe. Mindért hiába volt, se a fegyver, se az e©b$rvadás?at nem járt sikerrel. A két nyomaveszett oláh pedig csak nem került meg. A román parancsnokság líigoru megtorlással f.nyegetődzőtt s ma be is váltotta a. fenyegetését. Győr városára kihir-
dette az ostromállapotot s a varos két liaztelel-ben álló magas állást betöltő polgárát — állítólag a polgármestert és a rendőrfőkapitányt tuszokul kijelölte, internálásukat elrendelte. A lakosságnak nagy, komoly falragaszok utján hirdették ki ezt a tényt, hozzáfűzve, hogy a két férfiú „életével és vagyonával\' felel, akár a legutolsó román katona testi ópsé-fiéért is. A megdöbbenés városszerte óriási, a túszok s különösen azok családja iránt a legmelegebb részvét nyilvánul meg.
— Megindul a kereskedelmi forgalom Magyarország és Olaszország kőit. Mindennél a világon érdekesebb és örvendete-sebb ránk az a hir, amelyet Rómából röpített hozzánk a távíró. Eszeiint királyi dekretum \'jelent meg, amely szerint Olaszország és az olasz gyarmatok Magya országgal Ismét megkezdhetik a kereskedelmi forgalmat Tehá Olaszország be sem várva a békekon-ferenc\'a do tését, — helyreállította velünk a békés állapotot. Az olaszoknak ez a tüntető rokonszenyy is mutatja, hogy értékes még a magyarok barátsága s na összefogunk, sok mindent megmonthotünk még abból, amit eddig elraboltak tőlünk.
.. .— A cigaretta jövő alakja. A dohány-jóvedek münkisái és alkalmazottal olymt *e~ íormökat sürgetnek, melyek lehetővé teszik, hogy á\' cigaretta gyártásnál á rendelkezésre álló anyagok gazdaságosabban használta\'ssa-nak ki. A cigaretta jövő alakjának a szopókás cigarettának kell lenni A szopó,ka-nélküli cigarettáknak el kell a föld sziliéről tűnni. De\'a cigaretta mostani nagyságának is meg kell Változnia, mert mint a munkások mondják, u mai cigaretták tulon tul nagyok. Tárgyalások folynak a központi szervezetekkel, hogy javaslatot tegyenek az anyag fokozottabb kímélésére. Az indokolásban ezeket ¡mondja a dohánygyári munkások szaklapja : A mai ideges kor en\'s dohányosai, a tömeges fogyasztók, csak pillanatnyi \' élvezetet keresnek a cigarettában, amely néhány szippantás után kielégülést talál. A mai dohányinség meggátol bennünket abban, hogy a tömeges szükségletet csak megközelítőleg i* kielégíthessük. A bel- és külföl Jön.annyira kedvolt duzzadó egyptomi cigaretták, — aztán a Memphis- ós a Sport-cigaretták a régi jóidpk gyermekei voltuk, amikor még a takarékosságot nem ismerték éfcamikor még minden fenékig tejfel volt.
\' —< A pénz. A prágai nemza gy,üléseo egy
kormányjavaslatot terjesztettek el, amely *ze-szerint az osztrák magyar bank egy és két koronás jegyei-kicserélendő^ akként, hogy a kicserélésénél azok névértékének tiz százalékát levonják.- Ezt ugy akarják megoldani, hogy egy .meghatácqzqtt napon az egykorO-nás 90 fillérre, a ké koronás 1 80 koronara száll le.
— Tánctanfolyam. Blagusz Elek oki.
tánotanáí a Casioó dpSftermébcn október hó l.~én, szerdán. gyerekek részére d. \'u. 5 órakor és felnőttél«\'"részérő este 8 órakor első-gu tánciskoláját megnyitjar — A divatos, táncokon kívül betanítja az összes uj táncokat s. Magánórákat jutányos áron elfogad, Beiratkozni lehet.naponta .d.^ e,. ^ d;.,y.; 0-7 óráig a Casinó dísztermében Egybçn kéri, a t. ifjúságot, akik a tánctanfolyamon részt ; óhajtanak venni, hogy okt. l-ig okvetlenül Iratkoznak be, nehogy az egyöntetű oktatás hátrányára legyen.
r Vasúti jegy csak. kékpénzért. A Vasvármegye irja: Egyre sűrűbben érkeznek felszólalások hozzánk, hogy a Déli Vasút pénztárai vasúti jegyeket csak kékpénz ellenében akarnak kiszolgáltatni. Egerváron például tegnap megtörtént, hogy több utas lemaradt, mert a jegy árát nem tudták kókpénzben kifizetni. Ez lehetetlen állapot. Felkérjük a hatóságokat, szerezzenek érvényt az állam rendeleteinek, amely mindenkit egyformán kötelez arra, hogy a fizetségeknél a fehér pénzt leszállított értékben elfogadni köteles. Ha ez tovább is így megy, a legnagyobb zűrzavar származik belőle. Ha a hatósági jéleggél bíró állomástő-nökségek ilyen példát adnak a fehérpénz kezelése tekintetében, akkor mit várhat el az eni.ber az egyszerű kofától. Ha az állam nem képes a fehérpénzt kékkel becseréíní/akkÓr\'á hatóságok kötelesek Tminden erejükkel oda hatni, hogy a fehórpénzforgalom ilyen önkényes intézkedésekkel ne korlátoztassék.
—- Elveszett pénteken, folyó h> 2f án a Csengeri-utcai útvonalon egy Baksa János névre szóló fényképei igazolvány két irattal. Kéretik a becsületes megtaláló a ránézve értéktelen iratokat Kinizsy-utca 21. szám alatt leadni szíveskedjék \' ,
— Az Urániában hétfőn és \'kedden Illés Jenő rendezésével bemutatásra kerül.: Malija; egy dohánygyári leány regényeJ> feU-vonásban A főszerepet Pqla Negri, hírneves lengyel művésznő játsza.
— Cigaretta-hüvely,\' ciparetta-papír, "Cigaretta- és szivar-szopóku, pipa, a ti var-, cigaretta- és dohány tárcák Fischel Fülöp Fiai papiráruházában kaphatók nagy választékban.
Az orosz bolsevizmus bukása.
Versailles, szép\'. 27. Jenikln hadserege Klawtől száz kilonS«tí?nyire egyesült a lengyel hadsereggel.
Bécs, Szept. 2TÍ Stockholmban elterjedt » hjr.ek szerint l-enin mebhukott és Moszkvában " a Kremlben van fog«agban.
Varsó, szept. 27. A dunaihelloki\'Krack-leckí kórnyékén tiz napj» \'folyó csata a lengyelek győzelmével végződött. A lengyelek bekerítették, megsemmisítették a bolaeviluek haderejének jelentékeny részét és tizenötezer foglyot-.ejtetlek.; Ezenkívül nagyon sok hadianyagot zsákmányollak. Ezen győzelemmel a DUna egész déli pattm a lengyelek kefére került.
Szinház.
Heti mö»ort
Vasárnap d. u. János ^ttéa Vasárnap este Pillangó főhadfoagy. Hétfőn,..,,*,. . Uc^Kai. brigadvrus, színmű Kedden Cigánybáró, operette
Szerdán Csodagyeiek Csütörtök Csodagyerek Péntek $\'rőf Rmaldó operett Szombat Gróf Rijialdó Vasárnap Gróf Rínál dó
* A Pillangó főhadnagy tegnapi n\'áso-dik előadása épp ugy a .Lejjes siker jegyében folyt le, mint az első előadás. A nézőteret zsúfolásig megtöltő^kö z ö n s\'c g sóknt és Jóízűen nevetett tegnap este is. Ma este még a\'Pillangó főhadnagy megy, hógy azoknak, akik még nem látták, alkalmuk legyen Végignézni a kiváló előadást.
4.
ZALA
1819. szeptember 28
• • Nyilt-tér
Van szprencsétn t. vevőimnek s n n. é. közönség szíves tudomáséra hozni, hogy
cipész-műhelyemet
uliiól megnyltollam s megrendelések?! nlhAI a legpontosabban eszközlöm. Kérve továbbra is nagybecsll pártfogásukat vagyok tiszteletid Fitrmen Imre url-, nOI- és ortopéd-cipész «•Bm«—* • Caenfert-ut í. afc
Értesltéa.
Tisztelettel értesítem a közönséget, hogy kenyérsütést hétfőtől kezdve elfogadok.
Tisztelettel: HERZFcLD Tetckl\'Ut 15. szám.
APRO HIRDETÉSEK
Egy mindenes háziszolga és ruhatáros felvétetik a Kaszinó vendéglősénél.
Gyakorolt sfluészek fuvúhang-szerre, mellékhangszerre, különösen szárny-kürtöst, \' Bássflügel kürtüst, F.-Bass, B-llelo-konistát keresünk. Jelentkezni lehet Írásban is Schuhfried karmester, Szombathely, Vásár-tér, Barak.
Jókarbanlevő antik bútorokat urasági palotából, esetleg egész szoba vagy lakásberendezést keresztény úriember megvételre keres. Szíves ajnlatokat a körlelparancs-noksági irodaigHZgatóság czimére kérem (Szombathely, .megyeház.) . .. _>.
Eladó egy darab sárgaszűrü kancaló. Megtekinthető Kiskanizsán, Hunyadi tér 2. szám alatt, 20»7
. ..... Fogorvosi műterem céljaira
keresek a város belterületén lehetőleg azon-nalra legalább szobát és mellékhelyiségből álló lakást. Részletes ajánlatot .Orvos" ciin alatt a kiadóhivatal továbbit. 2000
Oklevele« tanítónőt keresek
IV, polgárista leányom mellé. Franciául, zongorázni tudók előnyben. Fényképes levelek Weisz Ármin földbirtokos, Nagyrécse cimére küldendők." 1984
Francia—német nyelvoktatás,
levelezés stb. tanitását elvállalom. Felnőtek-nek esti órák! Kitűnő módszer! Jelige: „Syllabaire" _1988
Pivári-u. 27-ts számú hdz eladó. Azonnal elfoglalható. — Bővebbet ugyanott.
Gasdatlaxt, J6 bizonyítványokkal állást keres. Clm a kiadóhivatalban. 1962
Elcserélném Kinizsi-utcai 18. szátnu házban levő 3 szobát utoál lakásomat a
város belterületén, vagy a hadikórházhoz közelebb fekvő házban levő akár utcai, akár udvari 4 szobit lakással. Esetleg hajlandó U-szek a másik cserélő fél költözködési költségeit is viselni. Olyan lakást, melyhez 1—2 ló részére istállót, kocsiszint és szénapadlást is kaphatnék előnyben részesítenék. Közvetítőt díjazok. Toeh Miksa, Kinizsi-utca 18. üoou
I\'luooi gyermekcipő S3-as számú, Dijesen uj, eladó. Megtekinthető Kischel Fülöp Fial könyvkereskedésében.

Zongora, bérbe kerestetik. — Clm a kiadóhivatalban.
KBszönetnvilvánitás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen drága nőm temetésén megjelenésükkel és részvétkifejezéstikkel mérhetetlen bánátühkst enyhíteni kegyeskedtek, ezut n mondok hálás köszönetet.
Dr. Vajda Márk
és gyáizoló családja.
URANIA
«PToonvt-n. 4. Taltloo 859
Hétfőn, kedden Szeptember 29. es 30.
„Manja"
egy dohánygyári leány regénye 5 felvonás.
Főszereplő: Pola Negrl.
Rendezte: Illés Jenó.
=r= Btöadáaok kttsoapokoa ■\' ! ta 9 érakor---
Vasár ta lui|u|itn I, 5, 1 U 9 tnkir.
eteeteemeroeieeteeieoeieetamseteiteeie
¡KANIZSAI SZlNPADf
&<ro| vidám színházi hetilap 9°"»*
|Megjelenik minden vasárnap.* {Art 2
g«Wil»l
koron«. Ára 2 korona, f ruí «Sic ai»«i0wsau»aiai
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután föl 5 óráig.
0=

\\FI I K í~i nagymoigétzlnhái
V1 L/-V \\J snnmuimn. itMw u.» Vasárnap, szzplember 28-án
Szerelem áldozata
Dráma 4 felvonásban. Eiöadasok kezdfite fél 7 és 9 öratoi!
Jegyek d. u. 3 órától elóre válthatók.

Lapkihordókat
felvesz a Zala kiadóhivatala.
Egy júkarban levő
varrógép eladó
Ktnizsi-u. 21i. «ám, Baksáéknál,
1 Szombaitielyi Kereskedelmi ti leiWaiíii 1.1.
SZOMBATHELY, Bcrzienyl D u. 1. sz. (Itaabatheiyl Takarékpéaatár étlletékes.)
Araoxltlin (Horváth Boldizsár-tér 9.) Ajánl kéhfe t"> árut, vasznakat, batisz-\' tókat,\'61«Sz üftonokát; selyem és flór-harisnyákat, szöveteket; gép- és var-rószijakat, erős borjubőr cipőket (munkásbakancs) jobb minőségű férfi-, női-és gyermekcipőket stb. stb.
BeroNxtálta (pincészet Szily János-u.. Seminárium épület.)Ajánlja tisztán kezelt urasági borait.
Telelőn 22. Telelőn 22.
Stern Lajos és najé szül. Weisz Józsa ugy a maguk, mint gyermekeik:.Ste!i férj. Kévész Béláné, László, BOzal s a kiterjedt nagyszámú rokonság nevében is kimondhatlan fájdalomtól mélyen megtörve jeientik, hogy áldott jó lelktl gyermekük illetve lestvérük
Stern Pál
tart. honv. hadnagy, a nagy ezüst vitézségi érem tulajdonosa
a harctéren szerzett súlyos sérülései következtében, 3 és félévi kinos, megadással tűrt gyötrelmes szenvedései ulán, 23 éves korában, folyó évi szeptember hó 27-én délben, kínjaitól végleg megszabadult.
Hós martyrunkat a nagykanizsai izr. temető halottas házából hétrőn délután 4 órakor kísérjük örök nyugvó helyére.
Gánna-puszta (Somogymegye), 1010. szeptember 27-én.
Emléke örökké velünk!

Nyomatett: a .Zala\' nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Naüykaniiír.^
T

S! VI. évfolyam
aniutíjíl tt Uailklfiltl:
mAovkanizsa,
Sujfár-iií 4.
ala Nyomdavállalat F4-u(5. sí
«rgjrlrnlk lidltkivitelé-
vei mindennap korareget
W Ezen szám ára 60 fillér,
1819. Szeptember 30. Kedd.
223. MMém.
POLITIKAI NAPILAP.
Egyes szám ára : tO fillér.
Ki«rbMtlOi<B\' Madólilvntall telefon TI, Nyomdai telefon 117.
Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN
)
Kémunk.lArt i* l.ptulajdonol: CSII.LAO JKN\'rt
Hirdetéseket, nyltt-teret é. a».|t*-közleményeket dtjii.bá. nerlnt «..
.ri---lel a kiadóhivatal. ,.,
A románok kivonulása.
Budapest, szept. 29. A románok, az antant legutóbbi erólyea hangú jegyzékének hatása alát megkezdték Magyarország kl ürítését. Szeptember hó végét írja elő a jegyzék a kiürítés végső Időpontjául a nek megfelelőleg a oaipat-, traln én anyag szállítások lázaa aletsóggol folynak. Meg nehezíti a klvonuláat az a nagymérvű hiány, ami vaautl anyagokban észlelhető a lg/ a román osapatok jó réaze gyalog vatta tel a Tisza, fald az utat. A klvonu>ó had.ereg nag on érlékaa, rekvirálás utján szerzett hadisarcot vlaz magával. — A kiürítésnek, minthogy a magyar nemzeti hadsereg láma disitól tartinak, taljaian vlazzavonuláll jelleget adtak. OyOrt, Síékasfehérvárt ás Veszprémet, mint utóvádálláaokat, megerősítették. ,
A nemzeti hadsereg bevonulása Budapestre.
Budapest, szept. 29. Az elmúlt napok folyamán a budapesti antant missiók kiküldöttéi\' jártak Kaposváron, hogy megtekintsék a nemzeti hadsereg szervezettségének elúhala-éisat A misszió tagjai innen Siófokra utaztak, hegy a nemzeti hadsereg Budapestre való ünnepélyes bevonulásának részleteit megállapítsák és meggyőződjenek arról, hogy a magyar haderők a főváros rendjének őrzésére elegendők lesznek-e.
Nagy vasúti szerencsétlen\' sóg Alagon.
Két halait, sok aebeattlt.
Budapest, szept. 2%. A zsúfoltan jövőmenő vonatok csaknem naponta áldozatot követelnek, Alagról vasárnap délután negyed-bitkor elindult egy különvonat, mely amikor, a Rákospalota —Újpest állomást elhagyva, áthaladt- a rákosi\'rendezőpályaudvaron li éppen az államvasutak istvántelki «műhelyéhez ért, bekövetkezett a katasztrófa. A pályatesten ácska kocsikhál álló szerelvény vesztegelt, a szomszéd.s sínpáron pedig pajkos gyermekek játszottak. ízen . a vonatrészen élit egy tájfutó kocsi, melynek ajtaját felülről, a koes tetejéről nekilidltották az alagi különvonatuk. Kémült kiáltozás, sikoltozás hangzott el. ■átint mozdonyvezető gyorsan fékezett, de már ekkor vagy három tucat ember fetrengett vérben a sínpárok között. Szerencsére a vonat Pillanatok alatt megállott és igy a busz vag-fenból illó vonat valamennyi kocsiját nem baj. Az utasek ós a vonat személyzete Azonnal hozzálátott a mentéshez. Két embert roncsokban szedtek elő a vaggon alól. Egyik «ty harminc év körüli munkásnak látszó férfi,
a másik halóit pedig egy jól öltözött fiatal nő. A sebesülteket hirtelenében bekötözték, azután a szerencsétlenül járt vonat behózta őket a nyugati pályaudvarra. A pályaudvaron négy autóval várták a vonatot a mentők. Tizenegy súlyos sebesültet nyomban a Rókus-kórházba vitték, ezek közül többnek állapota életveszó lyes. Ezi\'ken kivül még 20 könnyű sebesültet kötöztek be a montók. A főkapitányság részéről dr. Schmoljng Béla rendőrkapitány vezetésével megindították a vizsgálatot.
Holbán román tábornok -visszahívása.
Budapest, szept. 29. Holbán tábornok e hó 19-én a fővárosból elutazott és a budapesti román csapatok feletti parancsnoklást Műsciu tábornokra ruházta át. A dóli román csoportparancsnokságot .Mosciutól Olteanu tábornok vette át
Tótország kommunista „elnöködnek elfogatása.
Prága, szept. 29. A brünní Svoboda jelenti, hogy a volt magyar-tót köztársaság kommunista ^lnökét elfogtak Budapeston. — Állítólag kérte, hogy ne vessék börtönbe, mart é már nam kommunista, mert belátta-hogy a kommunizmus utópia.
Renner kancellár az internált magjar kommunistákról.
Bécs, szept. 29. KHtinger képviselő megjelent Rennfr kancellár előtt s a nagynémet szövetség, valamint a Waldwirter lakossága nevében arra kérte, hogy a magyar kommunistákat: Kun Bélát és társait távolítsa el Karlsteinből. Renner kijelentette, hogy a magyar kommunisták internálása a Peidl kormány kérése és az antant beleegyezése alapján abból az okból törtónt, hogy a tanácskormány-jsatból való vórnólküli kibontakozás lehetővé tetessék. A kommunisták intérrtálása\' Németausztriában a vérontás elkerülése végett történt, azon feltétel alatt, hogy ebből kifolyólag Nómetausztria kormányát semmiféle külpolitikai kellemetlenség sem érhetí.--Az. antanthatalmak eddig nem is követelték az internáltaknak Németausztria terűidéről való eltávolítását. A magyar hatóságok kiadatási kérelmekét terjesztenek elő, de az állumjogok értelmében politikai bűnösöket nem adhatunk ki, hanem csak*oly egyéneket, akiket közönséges bűncselekmények gynnuja teroel. Ha a birói vizsgálat azt fogja megállapítani, hogy egyes sza-mólyek közönséges bűncselekményeket követtek el, ugy a kormány kiadásuk elé nem fog akadályokat gördíteni. A kancellár a legeré-lyesebbén tiffakofcik azzal-az állítással ízem-
ben, hogy a kormány különös védőiembe^ részesiti a kommunistákat, erről szó sem lehet. A kormány csak nem akarja szavát megszegni az. akkori magyar kormánnyal és az antanttal szemben.
A fiumei konfliktus.
Zürich, szept. 29. Az Epóca \'árról értesült, hogy D\'Annunzio üzenetet intézett a királyhoz, hogy a fiumei helyzetről beszámoljon s a királyt rávegye arra, hogy Olaszországnak \' Fiümóre vonatkozó jogáról le ne mondjon. Gavnl tengernagy Fiúméban tanácskozott D\'Annunzioval, aki kijelentette, hogy a jelenlegi olas?- kormánnyal nem tárgyal.
Rotterdam, szept. 20 A Daily Telegraph római tudósítója közli, hogy az olasz kormánynak D\' Annunzio elleni bármiféle katonai fellépésére a hadsereg nyílt lázadása volna a válasz.
Délszláv bizottság Párisban.
Belgrád, stept. 29. A délszláv sajtóiroda jelenti: Hiro jár, hogy egy, a megszállt területek képviselőiból álló páriamenti bizottság Párisba készül,- hogy ott a délszlávok nomzeti jogalt képviselje.
Amerika élelemmel segíti Középeurópát.
Páris, szept. 29. A ,, Newyork Herald* jelenti Newyorkból, hogy Hoover megérkezésekor kijelentette, hogy Középeurópában a bolsevizmus továbbterjeszkedése az élelmiszer-kérdés rendezésével megszűnt. Az árak elérték tetőpontjukat és most már esni fognak. Amerika továbbra is el fogja látni Európát élelemmel, azonban ehhez ujabb hitelek megszavazása szükséges.
Auer bajor miniszter gyilkosa.
Bécs, -szept. 29. Müncheni jelentós szerint Undner bevallotta, hogy ő volt ,az, aki Auer minisztert és Gareis vezérőrnagyot a bajor országgyűlés emlékezetes ülésén agyonlőtte.
Bernsdorff gróf a Lusitania elsülyosztösóröl.
Páris, szept. 29, A. Newyork Tribüné berlini munkatársa meginterjúvolta Bernsdorff gróf volt washingtoni német követet, ki azt mondotta, hogy mindig elitélte a Lusitania elsülyesztését. A Lusitania elsülyesztése egyébként nem is volt tervbe, véve ós a tengeralattjáró hajók parancsnoka nem is tudta, hogy ki el|en adja le a végzetes lövést. Senki sem hitte, hogy az á tiz kicsiny sebességű tengeralattjáró, amellyel akkoriban Németország rendelkezett, komolyan veszélyeztethet oly gyorsjáratú hajót,.amilyen a. Lusitánin volt.

i9iy. szeptember 30.
Franciaországban megszűnik; a munkanélküliség.
Bécs, szept. 29. Párisi jelentés szerint a munkaalkalmak száma Franciaországban folyton növekszik. munkanélküliek száma Parisban április óta 77,600-rél 20 000-ra csökkent.
A német béke.
Pdrís, szept. 29. A lapok irják : Clemenceau, a kamara békebizottságának kijelentette, hogy megfelelő módozatok mellett nilics sömmi kifogása az ellen, ha a szövetségesek a békeszerződésnek Néme{prszág lefegyverzésére vonatkozó függeléke telöl tárgyalást kezdenek Clemenceau azt követeli, hogy Németországgal többé ne tárgyaljanak, hogy a függeléket a békeszerződés ratifikálása után fogadják el.
D\'Annuncio fiumei csapat-szemléje.
Fiume, szept. 29. Az olaszok nemzeti ünnepét Fiúméban a lehető legünnepélyesebb kéfőték KtVzött tnt^ \'m^g.Tl\'AnniTncíOTífpa\'í-szemlét tartott, melyen A városban időző ösz-szes csapatok teljes, felszerelésben.megjelear tek. Majd nagy beszédet inté,zűtt a. legénységhez és az Összegyűlt néptömeghez, amelyben kiemelte, hogy Olaszországnak nemcsak magát Fiume városát, hanem annak egész területét, kikötőjét és összes vasitiáit meg kell kapnia s> ezen cél elérését az egész lakosság meg élete árán is ki fogja erőszakolni,. Ezután az összegyűltek a kormányzósági palota eté" vonultak, amelynek, erkélyéről Rizzo kapj-"iáhy ftiöridött \'beszédét\'. Ütánna* ¿\'Annüncto kitartásra buzdította a. tömeget, amely „Lc Niltivel" és „Éljen az olasz ftume" kiáltásokkal szétoszlott.
Montenegrói felkelés.\'T".\'.
Pdrís, szept^ 29. Montenegróban a szerbek elleni felkelés, mindig nagyobb arányokat vesz fel. A möntenegróiak^lfoglalták Livelja-Rijekát, miáltal a szerbek elvesztettek az Ösz-szeköttetést montenegrói központjuk és északnyugati, csapataik közölt. A .felkelés átterjedt Cattaro környékére is. Zelcoich. környékén 60 szarbet meggyilkyltak..
A ZALÁT
Qktób.r 15-161 kezdve * kora rsggall órákb-in hJzakhor ii kihordatjuk. E oélra lapunkra előfizetési nyitunk • kérjük olvasóinkai, hogy október 18-ig személyesen, vagy levelező lapon (név, utoa, házszám pontoa (el . tüntetésével) Jelentsék ba kiadóhivatalunknál (Sugár-ut 4 szám) elölízatésl szándékukat.
ElStlzatlsl dijak hstyban há.hoz hordva, vagy vidék,n postán kll\'dva : .— Egy hóra „.„._„,<-,„. K 18.—
Negyed évr. ...... »45 —
Fél évrs ..........80-
Egy évré ... ,,,, .,,,. , 160 — Egyes tzám Ara, laklnt.t nőikül a lap t.rjad.lmér., 60 tlll*r,
Tlazteletlal A „ZALA" KIADÓHIVATALA
HÍREK.
•ott.
szeptomb.
30
Kedd
i . ..fv naptár
v A jiap kél 5 U\'tt\'57 perc kor, nyugszik 5 ó»« 42 perc
.... kor........ . . ........
A liold kéi d. é.\'O ór« 15 peickor, nyugszik d. e. 7 ór> 03 perckor.
;;4 Dunántúl népéhez.
Tudomásomra jutott, hogy lelkiismeretlen TZgutók hazug híreket terjesztenek a jelenlegi behivás céljairól. Felvilágosításul a lakosság tudomására adom a következőket: A behivás kizárólag a karhatalom megszervezését célozza Erre szükség van, nehogy a bolsevizmus újra felülhesse a fejét. Aníig megbízható etős karhatalom nincs, addig az idegen megszálló csapatok nem vonulhatnak ki az országból. Nem ujabb háborúról van szó tehát, hanem csak a törvényes rend és közbiztonság fentartásáíől. Csák ft legderekabb embereket választjuk ki, akik megértik, hogy a nemzeti lobogó alatt szolgálni becsületet é\'s kitüntetést jelent. "Értsétek meg ennyi baj és csapás utánr hogy sem az egyes ember, sem egy község vagy. vidók, magára utalva, „javai-, kai megvédeni , nem tudják A behivá.s rövid idő^ szól,. Cbak.an.nyi .ember marad .fegyver-, ben, amennyi a rend fentartására okvetlen kell, A Dunántúl népe van olyan józan, hogy ezt felfogja és lesz olyan hazafias, hogy kötelességét örömmel teljesítse.
tiorly Miklós, fővezér.
y.\'yk..
— A telsőtemplom átadás/*. Az I—II. kvt-ületl\'római katolikus\'líttközség ¿»fa kérte a város képviselőtestületét, hogy a felső-templomot engedje át a Ili/község köze lésébe. A szombati közgyőlós a kérelmet — a tulajdonjog föntarlásával —■ teljesítette. • így a templom jóka\'rbán tartásáról a hitközségnek kell gondoskodnia. Amint tüdjuk, a második plébánia fölállítása a legrövidebb Idő kérdéso s addig, mig a város Uj, a város nagyságához a a katolikus - hivők lélekszámához- s buzgóságahoz méltó templomot emelhet, — a. föl8Őlcmpl\'>m fog plobánia-templomül szolgálni.
— Katonazenekar alakul Nagykanizsán. Nagykanizsán katonai\' zenekar alakul amelynek már a karnagya is ki van nevezve Kuhnerr J. hivatásos katonai karmester személyében, aki a legkiválóbb muzsikosok, egyike. A zenekarba belépni szándékozókhoz a következő fölhívást intézik :
„Zenészek, kik bármely húros fa és réz fuvÖ hangszeren játszanak az itt újonnan szervezendő, illetőleg felállításban levő katonai zenekarba felvétetnek. Bemutatkozni lehet Kúhnért.X katonai karmesternél délelőtt 8-il óra közt a honvéd laktanyában. Előnyben részesülnek, akik már zenekaiban játszottak. Feltételek bemutatkozásnál megtudhatók".
mm.A Move. F.^hó 20-an megaUkult a Magyar Védő Egyesület nagykanizsai osztálya. Az osztály tiíztíkára a következőképen aia-kult meg: Osztály elnök: BifTl Ferenc ezredes. Titkár: Fima József százados. Pénztáros: Pa-láskáry Péter százados. A tartalékos tisztek csoportjának, elnöke : Gogl Béla tartalékos főhadnagy. A továbbszolgáló altisztek csoportjának elnöke: Varga Sándor főszámvivő. Tanácstagok: Jókuthy Béla alezredes, Várady Antal tartalékos hadnagy, Mázol Gyula főszámvivő, Major József liszthelyettes. A Move célja: I. A\' védefőbeh a nemzeti demokratikus
alápön hyugvó katonai szellem ápofása é» fejlesztése. 2. A tagok erkölcsi és anyagi ér-dekainek védelme. 3. Tudomány és nyelvek művelése. 4. Testedzés.
— A (Uacl drágaság. A gazdasszonyok- , nak ismét nehéz gondban fő a lejük. A piaej... : drága«ég újra ólyan arányokat kezd Ölteni, amilyenre a világháború legsúlyosabb napjai-ban sem volt példa. A falusiak 4—6 koronát kezdenek kérni egy liter tejért, egy kiló paradicsom 4—5 korona, egy csenevész paprika 50 fillér, egy fej hagjma 2—3 korona és igy tovább." "Ez«<H • szemben á fiéátosek\' fölyiöfP\' lejebb szálínak. Mondják meg hát a jó falu-siaknak.\'ákik ¡folyton feljebb emelik az árakat, miből éljen például a tisztviselő, kinek szintén lekeílett a fizetését szállítani, mert hiszen az áljain som mehet csődbe.. A. hat ^ságoLa irAs... gaságért nem okoljuk, mert tudjuk, hogy |z ármaximálások nem vezetnek eredményre. Á termelők és kofák vagy nem respektálják, vagy ha be ¡{cll tartani az ármegállapítást, etmaradnalr ffacról: ;!tt tlsítín csak segithot, ha a falu jó szive átérzi a városi hatóság nehéz helyzetét s megérti, hogy a magas áfaKköT8köt1 ;ííSiíy*1íéryzeTéTlsTéh\'í^*" kiv\'ül,n\\fgnehczitik..... -,....... . , ,
Meglopott tftzértlsz\'ek -A- fegittóbhr-napokig Zamárdiban állomásozó " tüzértiszti század tegnapelőtt Zamárdíból Nagykanizsán-keresztül Sopronba lett irányítva. A személykocsik mellett egy külön kocsiban voltak 1 e-raktározva a tisztek podgyászaj. Mikor a Vo- .*. nat Nagykanizsára ért, a podgyászkocsi mtlié őrt állítottak, hogy teljesen nyugodtak legjc-nek a nogyértéket képviselő podgyaszok biz-lonsága f^lől Nagy vqit tehát. a. ti-xü, s^ázi d egyes tagjainak csudálkózásn, amint Sopronba érve konstatálták, hogy bizony jó egynéhány \' nagyérteket képviselő podgyász hiányzik a kocsiból. Sdska Sándor tartalékos hadnagyink két nagy utaKÓkosara, Kirchicgner főhadnagynak egy nagy bőröndje, Úrbéri főhadnagynak pedig egy hátizsakja tűnt el a legtitokzatosabb módon.. A tisztek jelentették az esetet a kanizsai rendőrkapitányságnak^. mely .a* ismeretlen tettesek ellen a legszélesebb körű nyomozást vezette be A károsult lisztek a nyomravezetőknek szép jutalmat helyeztek kilátásba. ......-----.......... ........... \' —
— A gazdasági akaddmiák és földml-veslskolák megnyitása Budapestről jelentik: Gazdasági akadémiáink közül a magyaróvári és a keszthelyi okvetlen megnyílik, de intézkedés történt aziránt is, hogy a debrcce ;i gazda^agi akádémia is megkezdhesse rendes működését annyival" is inkább, mert Keszthelyen ós Magyaróváron olyan nagy a jelentkezők száma, hogy az igazgatóság kénytelen volt többeket elutasítani. (Keszthelyen a múlt liét végén az I. évfolyamra 275 a jelentkező, Magyaróváron pedig 300-nál több volt o jelentkező hallgatók száma) A Keszthelyen és Magyaróváron elutasított hallgatók Üetre-\' cenben jórészt elhelyezhetők lesznek, az Inter* nátúsban 100 bennlakó részére van hély. ht felvesznék olyan hallgatókat is, akik arra vállalkoznak, hogy a városból járjanak kl az előadásokra. A hallgatók felvételénél egyébként az ar "Irányadó, hogy" a gazdxszillSk gyermekei s igy elsősorban a földbirtokosok vétessenek , hgyelembe. A rendes, végleges beiratkozások a szervezeti szabályzatban előirt időben, október l-től 8-ig történnek, mig az előadások 8-lka után kezdődik. Kassán és Kolozsvárott a ll-od és III ad évesek á 181d-
1919. szeptember 30.
ZALA
müvrlcsügyf minisztérium értesülései szerint magyar nyelven fejezhetik be tanulmányaikat. A földmivesiskolák közül októberben megnyílnak a pápai, keéskemóti, jászberényi,«karcagi, hódmezővásárhelyi földmivesiskolák. A pápai és kecsKeméti iskolák már teljesen megteltek. Jászberényben sokan jelentkeztek, de esőknek számát még ném tudni. A többi iskolákkal az érintkezés most van folyamatban.
— Tragikus halál. A nagykanizsai mozgópósta egyik derék tisztviselője, Csillag Károly főtiszt\'a közkórházban rövid szenvedés űt«n\'47-ávos:korátmivclhalálozo|t.v.€siilag^^ legutóbbi hivatalos .utján véletlenségből bor helyet ecétsavót" ivott s a\' rettenetes inírcg annyira összeégotte belső részét, hogy a leggondosabb sleggyörsább orvosi segély xsem
. nwnihette meg az életnek. Váratlan h.ilala hitvesét s három gyermeket boritotla gyászba.
— Nyugatmagyarország kiürítése. Az 09Zlrák lapokban ismét lehetetlen hirek jelennek meg a nyugatmagyorországi eseményekkel JapcsölalbanrA I^esse a francia »E-clair*~nyo-m.tn közli: A különböző jelekből arra lehet
\' következtetni, hogy a magyarok megkezdték
"va\'~riyüg*<(magyarországi területek kiüresitéséj.... Mi, akik itt az ország nyugati szólén lakunk, természetesen , nem szorulunk bővebb, cáfolatokra, mi látjuk, hogy mennyire .ürítünk , de az. ország .szive fejé lakókat is még kelj nyugtatnunk, hogy az egész tudósitás csak légből kapott mese.
— Lójopás Letenyén. A letenyei csen-dűrőrs tegnap táviratilag értesítette a nagykanizsai icndőikapitányságot, ho^y R dó Gyula ottani laj(ós tulajdonát képező 3 lovat, 27-ről üö-ára virradó éjjel ismeretlen tettesek cllop-t.k. A lovattat állítólag Leányén és Pákán keresztül hajtották el. Á károsult a nyomravezetőnek 15,00 korona jutalmat tűzött ki.
-—Franciák maradnak Szegeden— Franchet d\'Esperay tábornok, a déli francia, hadserog főparancsnoka szombaton..4élUtán. Troubridgo é,s Grazjami tábornokok kíséretében Szegedre érkezett. A tábornok vasárnap tanácskozásokat folytatott, majd délután ma gához kérette a város, az egyházak és a hivatalok képviselőit, akik előtt kijelentette, h°gy Szegeden a békekötésig a rend fenntartásúra továbbra ie francia katonaság\' marad de Cournadre tábornok városkormányzó pa-ra cSnokvága a\'att. A román csapatok a fölállított demarkácionális vonalat nem fogják átlépni. A\'szerbek szintén az elválasztó vonaluk r/Pógött maradnak. A város lakossága, amely már uj — román vagy szerb — meg-szá tástót tafrott, nagy megnjntgvással-fogadta Franchet d\'Esperay tábornok kijelentésének hírét. •
— Jótékonyság- A "mezítlábas tanulók-nak adakoztak: Kosztka Hermin, Kohn Kata, Krausz Stefi, Leitner Rózsa I. oszt. tanulók 10—10 koronát, Szaba Anna I o. t. 3 leányruhát és egy. kötényt.
— A Szombathelyi Kerékpár Sport «gylet Nagykanizsán. Vasárnup a NTE-ismét idegen csapattal játszik és pedig a szombathelyi „Kerékpár* lesz ezúttal vendége, az egyetlen szombathelyi egylet, amely móg nem játazou|nálunk, A .»Kerékpár* iwv ne tóvesz-szen meg senkit, mert a szombathelyiek nemcsak „biciklizni, hanem futballozni is elég jól tudnak. Akik már látták a csapatot játszani, ugy mondják éa a csapat orodményei is azt bizonyítják, hogy a .Kerékpár* legalább is a MkV Haladással * egyenlő játékerőt képvisel
Az NTE a régebbi és fejlettebb tudásu szombathelyi egyletekkel szemben eddig csak eldöntetlen eredményt tudott elérni, ezúttal újra erős ellenfele lesz, tehát jól kell játszani, ha végre egyik szombathelyi csapatot is le akarja győzni.
— Egy román hagnagy tragédiája.
Titokzatos módon végbevitt gzilkosság áldozata lett Negoita Nicolaj, a Győrvárosát megszálló galací 7. %i. román királyi vadászezred egyik hadnagya. A győrszentiváni erdő közelében lovagolt- Negoita hadnagy, a mi kor, két. eddig ismeret len . egyén kö zeledett feléje. Az egyik hirtelen előrántotta revolverét és a hadnagyra lőtt. A golyó >-«« nyakszirten hatolt be. A lövés után, mely a szerencsétlenül járt hadnagy a/pnnali halálát okozt% ^ gyilkosok elmenekültek. Messziről hallotta a lövést Germán György bőnyrétatapt tehén-pásztor, aki azonnal jelentést tett az ottani csendőrségen. A\' csendőrök kimentek a tett színhelyére, azonban a holttestet csak hosz-szas. kutatás Után taliJJÁR_m^.. A..Ky>!l<ö89k ugyanis a meggyilkolt hadnagy holttestét elásták A gyilkosok utáni nyomozás a leg-crélyesebben folyik. Negoita román hadnagy halála nemcsaíT" Ti román" csapatok körében,-hanem Győrben is mély megdöbbenést keltett. Á szerencsétlenül J^\'t Hadnagy gazdag focsarii földbirtokos család gyermeke. A világháború folyamán négy testvérét vesztette et és ő volt a család utolsó gyermeke. Negoita hadnagy holttestét Focsaniba\' szailitják es ott helyezik örök nyugalomra..
— A Világ nagymozgóban még ma kedden is a Córvin-filmgyár remekmüve, a Délibáb cimü négy felvonásos szinmü kerül bemutatóra, melynek főszerepót Richiet -a hírneves művésznő jáisza. — A műsor kiegészítő kepei is szenzációsak.
— Ml\'rt kell Magyarország az osztrákoknak. ÖT,. Waisz . Ervin osztrák hadügyi államtitkár a Reichspost szept. 21-cn megjelent számában ,Die Lasten des Baüernstan-des" címmel Ausztriának a békekötésből eredő suiyos gazdasági teljesítményeiről ír. Waisz megdöbbenéssel konstatálja, hogy a békeszerződés rendelkezéseinek jogerőre Emelkedésétől számított három hónapon belül Ausztriának ,600.0.\';darab fejős tehenet, 2000 darab fiatal, marhát, 100 darab bikát, 3Ö0Ö\' darab borjút, 2000 darab jármos ökröt, 2000 darab kocát, 2000 darab igás lovat .és 2000 darab juhot kell kiszolgáltatnia. Megállapítja a^ cikkíró, hogy a feltételek teljesítése súlyosan ciinli az osztrák mezőgazdaságot, s a következményeket aligha heveri ki egykönnyen Ausztria. VVaisz gondolatmenetéből »nyilvánvaló, hogy Ausztria azért ragaszkodik Nyugatmagyar-
.ország...™ert igy ftl<or gon" doskodni e hallatlan követelményeit teljesíié-*\' séről. Nem a nyugatmagyarországi németek kellenek Ausztriának, hanem a Nyugatmagyarországon lakó fajtestvérek állatállománya, gabonája, hogy azokat beszedje tőlük s a béke-szerződésbeo megóilrtpitott feltételek- szerint külfö|dre szállíthassa.
— A Hohenzollernek vagyona. A
német kormány most folytat tárgyalásokat a Hohenzollernekkel a császári vagyop megváltása ügyében, Maguk a németek sem: sejtettek, hogy mennyi vagyonnal rendelkezik volt uralkodójuk , s valósággal elképedtek, mikor megtudták, hogy Vilmos ós családja magánvagyona meghaladja a 300 milliárd márka érteket. A Hohvnzollemeknek csak
villájuk hetven darab van.. A .loy^tO." és. könnyen meghatódó lelkek tehát ne aggódjanak Vilmos volt császár sorsán. Mégél valahogy foglalkozás nélkül is.
— Cigaretta-hüvely, ciparetta-papir, cigaretta- és szivar-szopóka, pipa, szivar-, cigaretta- és dohány tárcák Fischel Fülöp Fiai papiráruházában kaphatók nagy választékban.
SzlitHA*.
H^tl műiiiyri
Kedden Czigánybáró, operette
Szerdán Csodagyerek
Csütörtök. Pillangó főhadnagy, operett
\' Péntek* W- Pirös bXlgyWBflíf, rtépXZÍtmtü--------
Szombat Csodagyerek Vasárnap d. u. Vasgyáros Vasárnap e^le Mágnás Miska.
* Ocskay brigadéros. Szépszámú közönség gyűlt egybe tegnap este az aréna
falai közt, hogy végigólvozza az örökszép Herceg-dráma reprízét. Az olőadás mindvégig a leglelkesebb hangulatban folyt le s a kö- , zönség gyakori nyiliszini tapsai a nagyszerű .^ziné.s^gáxda .m el 1 ci,t nem- egyszer a. darab hazatiasságtól izzó tendenciájának, a hazafias »érzés gyönyörű és impozáns megnyilvánul\'-\' sának szóltak. A* szereplők valamennyien teho ségük teljét nyújtották.
* Az Iglól színtársulat pályázata.
tieiiai Hugó, az igloi színtársulat direktora, aki legutóbb Körmenden működött, jelenleg • pedig Zalaegerszegen játszik, beadvánnyal fórdütt a városhoz, amelyben a téli. idény tartamára .—• január, február és március hónapokra — tár ulata számára játszási engedélyt kér. Hekai állítólag 50 tagu társulattal jönne.;«.:a Polgári Egylet színpadát alakítaná át céljaira. Mi nem ismerjük a társulatot nem ismerjük annak erőit söm, dé látjuk ázt, hogy a társulat Körmenden meg Zalaegerszegen játszik s meg vagyunk róla győződve, hogy az emiitett két -hely elsőrangú nagy. társulatot nem \'birhat el. Nagykanizsa kultűr-igónyeit viszont csakis egy elsőrangú társulat képes, kielégíteni. Somogyi direktor társulata, amely még mái" össHfétélcben is a kiváló erők egész sorozatét egyesit! magában s: amelyet mint értesülünk — Győrben alaposan kiogész.itenek — mindenesetre jobban ki fogja tudni elégíteni a város kivHurigényeit, mint a Zalaegerszegen és Körmenden játszó kis társulat, amely a Polgári Egylet primitív kis színpadán, pt#>jtiv díszletekkel semmicsctre sem tudja a győri társulatiul felvenni a ver-,§ej),yt.,A. másik megszívlelendő ok, amf ollene szól a. téli sziniszezonnak, hogy á Polgári -Egylet helyiségére égetően szüksége van a varosnak kulturális előadások, műkedvelő esték céljaira. Ezt az egyetlen alkalmas helyiséget ö! három téli hónapra lekötni—- úgyszólván lehetetlen. Leghelyesebbnek tartanánk, ha város megegyezne Somogyiékkal, akik a nyári sxnont — májustól kezdődőlég\' ate]>-temberig — Kanizsán játszanak át az arénában. Ej? felelne meg legjobban Nagykanizsa érdekeinek; -
Hirdetéseket felvés« <* kiadóhivatal • - Hutfár-ut 4. • »
4.
ZALA
1810. szeptember ;t0.
APRO HIRDETÉSEK
Eladó egy darab 3 eves szálkás szőrű betanított him vizsla Csengén u. 30. sz~alatt.
Teljen ellátást külön szobával keres két úriember. Cimek a kiadóhivatalba kéretnek.
Irodába mennék, magyarul, németül beszélek, irok, sztenografálok. Esetleg pénztár kezelést vállalok. Szives ajánlatokat kérek Tobik Adél. Kossuth-tér. 2014
Eladó egy darab sárgaszőrü kancalö. Megtekinthető Kiskanizsán, Hunyadi tér 2. szám alatt. 2007
Úriembereknek ebéd* és vacsorakosztot ad, esetleg iskolásfiút teljes ellátásra elvállal izr. család. — Cim a kiadóban.
Elcserélném Kinizsi-utcai lő. számú házban levő 3 szobás utoal lakásomat a
város belterületén, vagy a hadikórházhoz közelebb fekvő házban levő akár utcai, akár udvari 4 szobás lakással. Esetleg hajlandó leszek a másik, cserélő fél költözködési költségeit is viselni. Olyan lakást, melyhez 1—2 ló részére istállót, kocsiszint és szénapadlást is kaphatnék előnyben részesítenék. Közvetítőt díjazok. Tooh Miksa, Kinizsi-utca 18. aooe
Megfelelő csizmadia munj^á
sokat állandó munkára felveszek legmagasabb munkabér mellett. Bedekovlcs József
Eötvös-tér 2. szám. 2016
Egy jókarban levő
varrógép eladó
Kinizsi-u. 21. szém, Baksáéknál.
Értesítés és felhívás!
A n. é. közönség sz. tudomására hozom, hogy Újhelyi Ferencné sz. Szokolyi Vorona nagykanizsai, Kazinczy-utea 29. sz. a. kocsigyártó üzletét átvettem és azt a mai kor követelményeinek mcgtelclölcg saját nevem alatt tovább vezetem. Egyúttal felhivom ne-vozclt esetleges hitelezőit, követelésüknek » nap alatt leendő bejelentésére.
Nikicser József, kocsigyártó.
TIRANTA-«ami-ww
U " * *» ttoiooayH. 4. T.UU. 2»
Hétfőn, kedden. Szeptember 29. és 30.
„Marija"
egy dohánygyári leány regénye 5 felvonás.
Főszereplő: Pola Negri.
Rendezte: Illés Jenő.
....... Etóadáaok kőanápokon S1 2 éa9 órakor ■
Tatár- éa ünnepnapokon 3, 5, 7 éa 9 órakor.
or»*T* ürocrnMmMsret oro □ aioom srMn»«r»«ra
¡KANIZSAI SZÍNPADI
(vidám színházi hetilap S01®«
jjMegjelenik minden vasárnap.* jj Ára 2 korona. Ára 2 korona. ?
mto o ouMJocuMiMjai
\\/l I K nagymozgószlnháj
V1 LA Vj Statm siíIMa. Telefon 74. n
Héttön, kedden. Szept. 29. éa 30 én
Délibáb
Szinmű 4 felvonásban. Főszerepben Ellen Richter.
Előadások kezdete fél 7 és 9 órakor!
Jegyek d. u. 3 órától előre válthatók.
Q-
;!3
Babot veszek
minden mennyiségben
Kaster Miksa, Király-u. 6.
Lapkíhordókai
felvesz a Zala kiadóhivatala, üainejii nagy választékban
Imakönyvek
NAGYKANIZSA
Üzleti köayvflyár, könyvkötészet
Nywnstott: a .Zafá" nyomda és" hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán