Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.85 MB
2012-08-22 10:01:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1366
5049
Rövid leírás | Teljes leírás (680.42 KB)

Zala 1919. 224-248. szám október

Zala - politikai napilap
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

HtWI. éwlolym. _H.BJk«Bl«.B, |BI8. október I. Szarda.
224.
¡¡gttoiisii hWittWnttí:
NAGYKANIZSA, Sugár ul 4.
pia Nyomdavállalat F6-ul 5. M. .......
Előfizetési Arak;
vidékre postai szétküldéssel :. In kára . . . 11 C
lm
45 . K .
IN .
megjelenik bétlőktvételé-¥t|nilndennap korareggel POLITIKAI NAPILAP. Efye« síin ára: «0 fillér.
Nromeal m. J Pöszerkeaztó: • TÓTH ZOLTÁN " Fdmunkalára és laptitlajdonos i CSILLAG JKNÖ..........* Htrdeléaekrt, nyttl-terel h oaagán . JtOUuaMy.«« dljizabái aaerlit «.. ---í lel a kiadóhivatal. ——
k gatni
Súlyos napok előtt.
____ Nagytanlua elláltsi,
(Sőjil tudósítónktól) Az örökké átkos iiovjel-uralom garázdálkodásának még csak ezután isszuk meg a levél Ha csak az antant rövidesen hónunk alá nem nyul, lesz olyan sötét nyomor, kétségbeejtő szegénység, amilyen csak ritkán, Isten ostoraként szokta megláto-népeket A bolseviki uralom alatt tudvalevőleg a szövetkezeti birtokokon közönséges rablógazdálkodás folyt. A cselédekből lelt „földesurak" a legnagyóbb birtokon is csak annyit voltak hajlandók termelni, amennyi s saját szükségletükre kelleti.
— Nekem van — mondlák — meg a disznómnak, lovamnak is van, — a iurzsuj pedig dögöljön éhen.
A gatyás kommunisták persze nem gondoltak arra, hogy ha ők nem termelnek, — nem lesz a városi proletárnak se kenyere. — Nem gondoltak arra sem, bogy ha nem termelnek, nem lesz kivitelünk sem s ha kivitel nincs, behozatal sines ipari cikkeicbon. De hogy is gondoltak volna ők erre, mikor kommunista fővezérek sem törődlek ilyen csekélységekkel. így esett aztán meg, hogy olyan uradalmak, ámelyek az előző években többszál vaggon gabonát adhatlak ál a fo-gynsztóknak, mert legtöbb esetben még velő\' maggal sem rendelkeznek, —- annyira silány voll a termés a oly magaa voll a cselédség természetbeni gnbonajárandósága.
Ennek az áldatlan helyzetnek következményei súlyosan fogják érinteni Nagykanizsa közönségét is. A város mindössze annyi gabonával és liszttel rendelkezik, amennyi ■a város szükségletét legjobb esetben is csak a Jövő hó közepéig födözhetl. Ezt is • haditerményből kellelt volna kapnia, de nem kapott egy szem magot sem azon egyszerű oknál fogva, mert a haditerménynek magának sincs gabonája. Ez iráni az intézmény iránt hihetetlenül nagy az ellenszenv országszerte, —■ • szervezete is hihetetlenül elzüllött s ma ott állunk, hogy a haditerményhói már két hónapja éhen halhattunk volna. Ed.\'íg a vároa maga vásárolgatott a környéken a lakosság részére gabonát. De most már azok a fórrá, •ok IS kimerültek, ahonnaíT eddig szerzett, msg aztán a vároa által eszközölt vásárlások Is vannak tiltva. Mi lesz tehát, hn a kész-ki hal hét múlva elfogy? Honnan szerzi be .*» amúgy is nyomorgó lakosság a kenyerei novemberben, decemberben > a meg későbbi hónapokban, mikor most sem lehet gabonát k«pnl> A haditerményre pedig — működését ismerve — aligha számithatnak. Ml les»
Azután ott van a cukor. — Talán még "»lék a hónapnak a szükségletét kiejégitheli
a közélelmezési hivatal Lehet, hogy jön nagyobb küldemény, de valószínűbb, hogy-nem jón, mert más városok már a mult hónapi cukrot sem kapták meg. A kár kezd megfizethetetlen lenni, a főzelékféle szintén, —\'a legfőbb élelmi cikkek pedig teljesen hiányzanak.
Ugy tudjuk, hogy az ország élelmezése
fölött most folynak a tárgyalások az antsnt és a magyar kormány közt * hogy a kormány a vidék helyzetét is őszintén föltárta az antant előtt. Meg is kell mondani, hogy a vidék ma már nem tajjel-mézzel folyó Kánaán, hanem súlyos gondokkal, nagy zavarokkal küzdő föld, amely élelmezési tekintetben az antanttól várja helyzetének könnyebbedésél. S reméljük Is, hogy az antant nem Madja meg Magyarországtól sem jóindulatát.1
Azöldkáder kapitányából nagykanizsai számvevő.
(Saját tudósítónktól) A Zala röviden emiitette már, hogy Szemján Zoltán nagykanizsai alszámvevőt a rendőrség súlyos gyanu-okok alapján letartóztatta.. Elfogatása liárom tekintélyes muraközi polgár följelentésért történt, akiknek Szemján mérhetetlen kárt okozott. Az eset előzményei szinte detekliv-regány-be kívánkoznak s a következők:
Szemján a világháború utolsó hónapjaiban Muraközben tönt föl a mini rokkant főhadnagy. Tüskeszentgyörgy községben vállalt kisegítő jegyzői állást A múltját egyébként a legteljesebb homály bontotta s csak annyit sikerült még róla megtudni, hogy valahonnan Kassa környékéről származik. Hónapokon keresztül csöndesen viselkedett, szorgalmasan dolgozott s hamarosan megnyerte ugy fölebb-valói, mini a polgárság bizalmát. Ilyen helyzetben érte a világháború vége s az azt követő teljes felborulás Tüskeszentgyörgyön Szcmjánt. Emlékezetes még, hogy a rettenetes zűrzavarban megszületeti Horvátországban agy borzalmas harda, amely a , Zeleni-káder*, magyarul zöldkáder nevet vieelte. Szökött katonákbál, Horvátország söpredékéből alakult meg ez a horda, amely kastélyokat pörköli föl, falvakat rabolt ki, vonatokat állított meg, gyilkolt,\' nőket szeplőzött meg s mindenütt a leghajmereszlőbb kegyetlenkedéseket vitte végbe. A horda célja nemcsak a fosztogatás volt, mert amit el nem vihetett, — összerombolta.
Horvátország sokáig tehetetlen\' volt a katonás szervezetben éló banditákkal szemben, akiknek a vakmerősége annyira meni, hogy a magyar határszéli falvakba is ellátogatott. így különösen többször csaplak be Muraközbe s vár, pésztulás, fosztogatás jelölte
- ■ V ..............
minden falé utjitkát. Tüskeszentgyórgy községbe november 8\'án éjjel rontott be .Zeleni-káder" egy különítménye s a legtokintély»-sebb polgárokat verték fól éjjeli nyugalmukból. Igy a többek közt beállítottak a falu jegyzőjéhez és két kereskedőhöz is. Mily nagy voll ezeknek a meglepetésük, mikor a zöldkáder kapitányában a szelíd, szorgalmas kise git^jegyzőt, Szcmjánt ismerték fól. Szemján azonban most már nem volt\' szelíd. Dörgő hangon közölte a megriadt emberekkel, hony a csapat őt választotta meg kapitányává s egyben követelte, hogy adják át neki az értékeket.^ De parasc»» t«i)e»ité»ét -ním Ij Igen várta, hanem banditáival együtt maga kezdett hozzá a fosztogatáshoz, romboláshoz A köny-nyebben elvihető értéktárgyakon, pénzen ott a helyszínén megosztoztak, a többi holmit pedig izzé-porrá zuszták. Majd lementek a pincékbe^ ott ittak, mulattak s amit meg nem ihattak — a töméntelen bort — kieresztették a bordókból.
A községi jegyzőnek 240000 korona, az egyik kereskedőnek .120.000 korona, a másiknak 140.000 korona kárt okoztak így. Hajnalra Szemján és hordája eltűnt a faluból. Hogy hor garázdálkodhattak még, micsoda borzalmakat kóvathettak el, egyelőre mélységes halnál y födi. Szemjánról lobbei nem hallottak a titskeszenlgyörgyiek, pedig ugyancsak éléa-ken érdeklődtek holléte jránt. A kárvallottak csak a napokban hallották legnagyobb meglepetéssel, hogy a zeleni-káder hős kapitánya Nagykanizsa városának oszlopos tisztviselője. Azonnal besiettek a rendőrségre s bűnvádi följelentést tellek ellene. Szomján, aki a számvevőségnél müködötl, Ismét a régi csöndes, dolgos ember volt s ugyancsak adta letartóztatásakor a fölháborodottat, az ártatlant. — Tagadta, hogy kapitánya lett volna a zöld-kádernek, tagadta, hogy részt vatt a fosztogatásokban s esküdözött, hogy neki köszönhető, "hogy a horvát horda még nagyobb garázdálkodást nem vitt végbe. Az eddig beszerzett bizonyítékok is oly súlyosak azonban ellane, hogy vizsgálati fogságba helyezték.
Szemjánt Nagykanizsa városa a proletár diktatúrának köszönheti A .kapitány ur", araikor a zöld kádert szétverték, elrt..\'i,Uult a • Muraközből s Zalaegerszegen dijnokoskodott. Hogy kinek a révén — nem tudni — agyszerre csak kanizsai városi tisztviselő Irtt -persze a kommunizmus idején. Mindenesetre méltónak bizonyult ahhoz a rendszerhez, aaacly Kanizsán előkelő pozícióba jullatta, mindenesetre stílszerű vége karrierjének, hogy i»na?t egy társasagba került azokkal, akiknek karrierét köszönhette. — A többiekkel együtt most ő is az Erzsébet-téri .Kun Béla otthon" lakója. *
¿ALA
191». okióbor |.
HÍREK.
«(•. 1 nafták
A nap kel 5 óta 58 perc oklóbír kot nyugstik 5 6rn 40 porc
1; kor.
A"hoM\'k8l a: u. 12 ór« 5T Szard. perckor, nyiiRSítk d e. 0 ór*
55 perckor
A ZALÁT
Október 15-től kezdve a kora reggeli órákban fcá\'zákhoz Ti klhőrdátjuk. E célra lapunkra előfizetést nyitunk a kérjük olvasóinkat, hogy október 15-ig személyesen, vagy levelezőlapon (név, utoa, házszám pontos fel tüntetésével) jelentsék be kiadóhivatalunknál (¿¿^ár-ut 4 szám) előfizetési szándékukat.
Előfizetési dijak helyben házhoz hordva, vagy vidéken postán küldve:
Egy hóra ......... K 16.-
Negyed évre ...... „ 45-—
Fél óvre ......... „90 —
Egy évre ... .......180 —
Egyes szám ára, tekintet nélkül a lap terjeSeímére, 60 fillér,
Tisztelettel A „ZALA" KIADÓHIVATALA.
Hadak útja.
(A Nagykanizsán állomásozó székely zászlóalj egyik derék altisztje küldte be hozzánk ezt az izzó hazaffesságu verset, _amely élénken tükrözi- vissza a székely ősi gyűlöletet a román iránt.)
• J-
HaThik útjáról ie mórt nem jöttök hunoki? Veszélyben "testvértek, á székely-magyarok! Rá tört az ellenség rottentö hadával Kinyomja a székelyt sáros bocsKorával Roiined fizunk újra, dic->ő Hadak Htja, Jöjj Ceaba serege, védj meg minket ujraf—
II.
Ne tűrd, hogy a székelyt lábával tiporja, A drága székely vért fegyvorrel kiontsa. Jöjj Csaba serege, bosszuld mog azt a vért, Amely kiontatott Erdolyben a honért. Csak vezess bonnünket I Mi megyünk utánad tfomáfrt" kiirtani a karunk nem fáradt.
3. M. szakaszvezető.
— Az Ügyészség uj vezetője. Az igazságügyminiszter a nagykanizsai államügyészség uj vezetőjévé dr. Szabó Lajost nevezte ki, akinek előző működési helyéről, Orsováról azért kellett eljönnie, mert nem akarta a hűségesküt a románok kezébe letenni.
— Az Irgalmas nővérek gyásza. A
nagykanizsai irgalmasrendi apácákat egyszerre kettős gyász sújtotta. Tegnapelőtt a 60 éves Gódotz Ágnes nővér hunyt el sziv-szélhüdésben, tegnap pedig Podobnikov Mária nővér hunyt el 38 éves korában, tüdővészben. A két Irgalmas nővér éveken át ritka önfeláldozással ápolta a kanizsai kórház betegeit, akik rajong-\') szeroletükkel vették éket mindenkor körül.
— Bícs—Berlin. Bécsből táviratozzák, hogy Berlin és Bécs közt Prágán keresztül november Q-ától kezdve megindul a gyorsvonat! forgalom. A gyorsvonatok egyelőre
hétfőn, csütörtökön és szombaton közlekednek. A venat Berlinből reggel . 8-kor indul, 3 óra 50 perckor ér Prágába ól e>te 11 vóra 10 perckor Bécsbe. J
— Hadifoglyaink sorsa Szó esett nemrégiben arról, hogyan lehetne ^hadifoglyainkat hazaszállítani. Olaszországból ugy tudjuk — már az első fogolyszállitmá\'nyok rövidesen elindulnak. Előttünk fekszik a hadifoglyaink lé.számát feltüntető kimutatás. — Hozzávetőleges, bár oVem pontos kép A kimutatás szerint 1019. május hó 1-ón Olaszországban 81.872 volt hadifoglyaink száma./ Ez^k utrakószen várják az antantnak elszáJlK tájukra vonatkozó rendelkezéseit Az európai Oroszországból foglyainknak mintegy 00 százaléka hazeerkezett a bresztlítovszki békekötés után. Ázsiai Oroszországban való hadifoglyaink sorsa kissé elszomorító Sokáig nem jött hír róluk, kivéve azokról, akik japán, angol vagy amerikai igazgatás alatt álló táborban tartózkodnak. Ezekről legutóbb igen kedvező hirek érkeztek. Szibériában 160-180000 magyar hadifogoly van, a szovjetoroszországi s turkosztáni foglyaink száma meghaladja a húszezret. A ko mány mindent elkövet, hogy ezek a rég ta sínylődő véreink mielőbb hazatérjenek, hogy kivehessék részüket ;«z uj Magyarország felépítésében.
— Kun Béláné klucsesládája. Kun Béláné szobaláhyá^k vallomása alapján renduvül érdekes fogást csinált a jendőrség. A szobalány ugyanis bevallotta a deteKtiveknek, hogy Kun Béla szökése napján a kin-csesládát hat terrorista lecipelte a Hungáriaszálloda pincéjébe, több más csomaggal együtt. A detektívek tegnap kutatták át a pincét. Ott volt a deszkalá.dá i*, \' Amelyet nyomban felnyitottak. A legnagyobb meglepetésükre 700 ezer korona* kékpónzi és • mintegy másfái métermázsa sulyu ezüst evőeszközt találtak benne. Az ezüstnomüek között régi antik cükorszelencék, merőkaiíalak, tálcák, likőrös poharak is voltak. Majdnem minden egyos tárgyra más-más Családi címer ós kezdőbetű volt gravírozva, amiből világos, hogy ezeket vidéken rabolták össze Kun Béla részére. Igen sok. ezütnemün megtalálták a Hungária-szálló monogrammját is, amiből világos, hogy a magát önzetlennek kiadö nép-, vezér — még ezüstkanálakat is lopott. A többi holmik kőzött tizennégy pár Parisban készült női félcipőt, két nagyértékü női \'prémes, kabátot és még. 32 darab ezüstkanalat találtak meg a detektívek. Kétségtelen megállapítást nyert az is, hogy a női cipők oly kicsinyek voltak, hogy azok semmiesetre se képezhették Kun Béláné tulajdonát, Az értékes leletet átszállították a büntető törvényszék bűnügyi letéthivatalába.
— Az állami tulajdon védelme A tulajdon fogalma uz utolsó hónapok eseményei folytán igen megingott. A parancsolat „ne lopj" felcdesbe ment. Csak nehéz munkával lehet majd a magántulajdon tiszteletet vissza állítani. A törvényszéken dolgoznak a magántulajdon védelmének visszaállításán. A lakosság széles rétegei még a magántulajdonnál is kovésbbé védik az állam tulajdonát. .L\'état c\' est moi" j,én vagyok az állam" mondotta egy franciá király. Nem csoda tehát, hogy a kommunizmus alatt igen sokan azt gondolván magukról, hogy „én vagyok az állam" jogot formáltak, — a közérdekre való tekintet nélkül —- az állam tulajdonában levő dolgok elsajátítására. Hogy ezen helytelen felfogás köyet-
keíUében hány millió értékű anyag .ve^ze* el; hogy mennyi adót pocsékoltak, pusztítottak el, azt számokban ki nem lehet fejezni. Ezt a hibát jóvátenni már nem lehet. De az állam tulujdonáról alkotott felfogásnak alaposan meg koll változnia. Aki valamilyen tárgyat eltulaj-donit, mely az állam tulajdona, az tolvaj ;ép olyan tolvaj, mintha ezüst kanalat lopott volna. Jogtalanul hány ruhát, zubbonyt, nadrágot tulajdonítottak el, mennyi ágyneműt, takarót, le-pedőt loptak el az államtól t De hála az Is. tennek, az államhatalom óráról-órára izmosodik. Ez biztosítja majd a magántulajdont, tain-denki szabadabban lélegzik fel, még a legsze^. gónyebb is, inert nehéz munkával szerzett tulajdona époly veszélynek volt kitéve, mjnt, a gazdagok palotája Az államtulajdonnak ugyanezt a biztonságot kell biztosítani. Álljon ösz-sze az egész tisztességes lakosság és adja vissza a hatóságoknak önként a magán megőrzésben lévő államtulajdont képező tárgyakat s tudassák a hatóságokkal, hogy hol kereshet állami dolgokai. Szakítani kell a nyilvánosság laza erkölcsre valló nézetével, mely az államtulajdon elsajátításánál igen elnéző, mert ezt máskép, mint közöneóges lopásnak nevezni és minősíteni nom lehet.
— Zenészek, kik bármely húros fa és ic/. f«vó Hangszeren játszanak az itt újonnan szervezendő, illetőleg felállításban levő katonai zenekarba felvéutnek. Bemutatkozni lehet Kuhneit J. katonai karmesternél délelőtt 8-11 óra köz^ a honvéd laktanyában. Előnyben részesülnek, akik már zenekarban játszottak. Feltételek bemutatkozásnál megtudhatók.
— UJ katonai rangjelzések. A hadügyminiszter — amint ismeretes — elrendelte, hoigy a nemzeti hadsereg egyenruhájára és rangjelzésére nézve a szegedi kormány hadseregében behozott újítások az irányadók. A nagy anyaghiányra való tekintettel ar. átalakítást nem lehet máról holnapra végrehajtani,, de lassankint mind többen lesznek azok, akik a rangjelzéseket viselik. Nem lesz érdektelen tehát, ha a már megindult átalakulásról egyoi-mást elmondunk. — A sokféle gallérsávok, parolik eltűnnek, egységes lesz az egyes fegyvernemeknél. A gyalogságé sötétzöld, a lovasságé világoskék, a tüzérségé piros, a repülőké fehér, a szekerészeké"(trairt) sárga. Az alakjuk is megváltozik, nem négyszögű lesz, hanem hatraPelé háromszögalaku csúcsban végződik és az egeszet vékony zsinór-zat veszi körűt. A zainóraa:. a közkatonáknál a ruha színének megfelelő egyszerű körülfutó zsinór, a háromszögű csúcsoknál kis körökkel. Az összekapcsolás oldalán nincs zsinór... Az altiszteknél, — őrvezető, tizedes, szakaszvezető — ugyanilyen a zsinórzat s megmarad á.cspnt* Yugy k&ycs.uk.csillag., A magasabb ai-. tiszti fokozatnál még nagyobb a változás. A körülfutó zsinór alakja olyan, mint az altiszti, de ezüstös színű. A sárga ós ezüst sáv eltűnik, helyette az őrmesternek egy, a törzsőrmesternek kettő, tiszthelyettesnek három ezüst csillagja van — Az alhadnagy) jelzes aranyzsinórzatu, mint a többi tisztjelaés, egy ezüst csillaggal. A tiszti rendfokozat jelzésére megmarad az uj parolin, de arany lesz a csillag mindenütt. A körülfutó zsinór is arany, a háromszög alak alapjánál egyszerű kiskörre\', köztük egy hátrafelé nyúló nagyobb elipszis alakkal. A törzstiszteké ugyanilyen. A parolit arany sáv takarja el s esák a háromszögű végződés marad szabadon. — A csillag mindenütt ezüst, " * •
!<IW október 1.
ZALA
r- Gazdasági cselédek terményjáran-désága. A magyar korminy most megjelent 4715. sz. rendeleto megállapitja a gazdasági cselédek részére kiadható terményjárandóságot. A rendelet szerint a közólelmozés biztosításához fűződő érdekekre való tekintettel elkerülhetetlenül szükségessé vált, hogy a jelenleg érvényben levő szerződésekben a gazdasági cselédek részére tulmagasan megállapított ga-bonajárandóságok természetben kiadható mony nyísége Icszállittassék. Ez okból a kormány 4278/1910. M. E számú (Budapesti Közlönynek 1019. évi szeptember hó 7-én megjelent IOj. számában kihirdetett) rertdelfctc azzal egészíttetik ki, hogy a gazdasági cselédeknek á szerződés még hátralévő időtartamára csak az a gabonamennyiség adható ki, amely, az illető fasdasági cseléd és annak családja ellátására szükséges és amely mennyiség nem lehet nagyobb, mint a minő a gazdusági cselédek járandósága azon a vidéken az 1918. évi október hó 31 - ikét megelőző időben volt. Azt, hog| mennyit tehet ki ez a gabonajárandoság, amely egy egv gazdasági cselédnek a szerződés még hátralevő idejére természetben kiadható — sV.ükseg esetén — a törvényhatóság egész területere vagy annak egy részére kiterjedő hatállyal 3 munkaadó és 3 gazdasági cseléd •»H«giíuilgiUajtf utád., a, Jürvéiuilitásag-, tisztviselője állapítja meg. Annak a gabonamennyiségnek az értékét, nmely a foJyó szerződési évben a gazdasági cselédeknek természetben ki nem ad tv-t tő, a munkaadó az illető gabonanemii hatóságilag, megállapított legmagasabb árában számítva készpénzben tartozik kifizetői. Ayekent visszatartott gabonamennyiséget a munkaadó közélelmezési célra beszolgáltatni, tartozik.
f — Halálozás Ledovszky Ernó magánzó, a város köztiszteletben álló polgára hosszas szenvedés után 47 éves korában elhunyt. Kiterjedt rokonság gyászolja
— Bécsi követséflünk 70 milliója. Emr lekezetes még, hogy május elején, amikor a magyar kommunizmus látszólag közel állt a tnuáshoz, becsi magyar ellenforradalmárok a becsi magyar kövotségről elvitték az ott levő 135 millió koronát. Az összeg egy részét eljuttatták a szegedi kormányhoz, 70 milliót azonban a bécsi rendőrség lefoglalt. Erre az összegre az Osztrák-Magyar-Bank ideiglenes zárlatot kért. Fölebbezés folytán az osztrák semmitőszék elutasította a bank kérését, mert a nemzetközi jog szerint a magyar államot nem lehet idegen\' oiróság elé megidézni és mert a bíróság rendelkezése sértené a magyar állam szuverenitását. A hetven millió koronát tehát visszaadják a magyar államnak.
— Az antant és Károly excsászár Genfből jelentik : Az antant Habsburg Károly azon kérését, hogy magánvagyona kérdésér nek rendezése ós eldöntése az antant közvetítésével történjék, elutasította. * Az excsá-ezárt kérésének elintézése céljából a rendes osztrák polgári bírósághoz Utasítják.
— A Világ nagymozgóban szerdán es csütörtökön kerül bemutatóra A félkegyelmű című amerikai színmű négy felvonásban, a főszerepeket Amerika legjobb apacs-sziné«z?i játszák.
— A Hadirokkantak. Hadiözvegyek és Hadiárvák Szövetsége értesiti tagjait; hogy hivatalos helységét Kölcsey-utcából Kazinci-utca 1. szám alá (Városház épületében) helyezte át.
láÉliaHi fal-
vétetik a Kaszinó vendéglősénél.
Lovászy a kormánnyal folytatott tárgyalásairól.
Budapest, szept. 30. Az országos függetlenségi és 43-es párt választmánya ma délután Ábrahám Dezső elnökletével ülést tartott, amelyen az adminisztratív ügyeket intézték el. Az ülés folyamán Lovászy bejelentette, hogy a kormány részéről felkeresték öl tárgyalások végett. Lovásiy kijelentette, hogy kész tárgyalásokba bocsájtkozni, ennek azonban csak tárgyi alapja lehet, vagyis csak akkor tárgyalhat, ha a kormány programmot ad. Noha orrc nézve igérotet kapott, a programot mindezideig nem kapta meg, ugy hogy ezok a tárgyalások tovább nem holadtak. A M. T. 1, .értesülésé szerint a polgári pártokkal megindított tárgyalások már annyira előre haladtak, hogy megállapították a közös plaU-formot, melyen u pártok kooperációja megtörténhetik. A blokk ma elvileg megalakult, a formai megalakulás szerdán lesz. Antant körökben szívesen fogadnák, ha ennek a blokknak Lovászy kerülne az élére, mert ezzel biztosítva látnák.annak eredményes működését.
Tisza István gyilkosai.
Budapest, szept. 30. Gróf Tisza István voit miniszterelnök meggyilkolásával az ügyész» ség S/ranyovszky TiJO« joghallgató», Dobó litván vállalkozót, *Helfai Viktor kereskedőt, Kéri Pál és Magyar Lajos hírlapírókat vádolja Kovács Lijos vizsgálóbíró kihirdette előt\'ük végzését, mely szerint mindegyik ellen gyilkosság bűntettében való tettesség, illetve bünrészesség bimén elrendeli a vizsgálatot, egvuttal vizsgálati fogságba helyezi őket. — Magyar Lajos felfolyamodott a végzés ellen, a többiek jogorvoslattal éltek s igy az ügy a vádtanács elé kerül.
Miivészházasság
Bécs,szept 30. Piccavery Alfréd kamara énekes jegyet váltott Karczag Lülyivel, Kar-czag Vilmos színigazgató leányával.
Gráf Berchtold a habom okairól.
Berlin, szeptember 30. Gróf Berchtold, Aki jelenleg Bernben tartózkodik, a genfi „Feuille14 főszerkesztőjével beszél-getest folytatott, amelynek során bécsi lelep lezések kapcsán kijelentette, hogy a tulajdon-képeni lökést nem ö, hanem a nemzetőrség \'hdta meg a háborúra. Arra a kérdésre, vájjon amellett marad c minden, hogy nemzetőrség kényszeritette Ausztriát energikus fellépésre, kijelentette, hogy Tschirsky annak idején célzást tett arra, hogy szövetségünk fennmaradása energiánktól függ Németország nem akar tudni oly szövetségről, amely saját magát ítéli halálra Gróf Berchtold elismeri, hogy Grey hozzáérkezett közvetítő indítványával szemben súlyos hibát követett el. Egyébként azonban az akkori döntő ülés hatásának tulajdonítja az eseményeket, amelyen a katonai Kötök.. telhetetlen étvágya határozta meg a követendő utat; végül kijelentette, hogy a volt Monarchia népei a pillanatnyi szétválás ellonere a jövőben legalább is gazdasági szövetségekben fognak egyesülni.
Koholmányok Németansztriaról.
Bécs, szept. . 30. Itteni lapok berlini jelentést közölnek egy párisi távirat alapján, mely azt mondja, hogy egy bécsi hir szerint a német-osztrák kormány az ország élelmezési és szénügyi helyzetének vigasztalansága következtében azt tervezi, hogy bejelenti a csődöt s a kormányhatalmat a szövetséges hatalmak kezébe teszi le. A bécsi távirati iroda felhatalmazást kapott annak kijelentr-sere, hogy ilyen szándéka a német-osztrák kormánynak sohasem volt, hogy a. hir rosszakaratú és felelőtlen koholmány.
Szinház.
Heti műsort
Szerdán ** Csodagyerek
Csütörtök Pillangó főhadnagy,^operett
Péntek Piros bugyelláris, népszínmű
Szombat Csodagyerek
Vasárnap d. u. Vasgyáros
Vasárnap este Mágnás\'Miska.
* Cigánybáró. Jókai regényes alákjai elevenedtek meg tegnap este a nézők előtt a fülbemászó muzsikáju Strauss operette előadásával. A Cigánybáró mult heti előadásakor oly általános tetszést keltett, hogy közkívánatra e héten ismét műsorra kellott tűzni. A tegnapi előadás művésziességeben tálán még a mult heti premiert is felülmulta. Vida Ilonka és Majoros Juliska brüliáns énekszámai, Galgóczy gyönyörű tenorja ós a Szigethy Fercsi Halász táncduó méltó fénypontjai voltak az estének. Falussy, Kőmives Erzsi és Szigethy Bandi ismét egy-egy nagyszerű alakítással gazdagították sikereiket.
* Csodagyermek. Ma este ismét kedvére kimulathatja magát a színházbajáró közönség. A francia bohózaürodalom - egyik nagyszerüY alkotása, a Oodagyornvek kerül bemutatóra* a legsikerültebben megválogatott szereplőkkel. Hogy egyebet ne említsünk: Szigethy Bandi egy jóképű magzatfelvigyázót fog olokitani, de ugy, hogy a közönség sirni fog a sok nevetéstől.
* Az cselleges téli szlnlszezonról. Tegnapi számunkban megírtuk, hogy Heltai Hugé volt tjlói színigazgató Nagykanizsa várostól a téli hónapokra szinjátszási engedély) kórt. A társulat tagnévsorából készséggel állapítjuk meg, hogy nem egy olyan művészi névvel találkoztunk benne, amelyek birtokosait mindenkor szívesen üdvözölnénk Kanizsán, meg lévén győződve, hogy ennek a néhány jónevü művészembernek szereplése kulturánk fejlődésére minden bizonnyal jó hatássál lerftie. Kürthy Böskét, a budapesti Télikert volt primadonnáját, Körmendy Árpádot, • Király és Magyar színházak volt tagját, Medgyas/ai Klárit, a debreceni szinház koloratur énekos-nőjét, Dezső Vilmost, a Patek-féíe társulat volt operett rendezőjét stb. — mind nagyon szívesen látnók Kanizsan Nincs — és nem is lehet kifogásunk e jónevü művészemberek ellen, de nem nézhetjük jé szemme\', hogy e társulat vezetése Heltai Hugó kezeibe van letéve, akinek a multbani szereplése és egye-nisége egyáltalában nem garantálják annak a színtiszta művészetnek a szinrehozatalát, melyet pedig városunk igényei joggal megkövetelnek. Egyébként- tekintettel a társulat, jó. összeállítására, mi nem ellenezzük Heltai kanizsai szereplését, ha ebbe a város is beleegyez.
Mint a késő délutáni órákban értesülünk, a városi művelődósügyi bizottság tegnapi ülésén Heltai Hugó játszási engedély megadását kérő beadványát elutasítóiig terjesztette a városi tanács elé
— Az utolsó sarj cimü 3 felvonásos drámában remekel ma és holnap az Urániában Tilly Kutschera, a bécsi Burgtheater tagja, melyet még az Első az üzlet cimü falrengeté vígjáték egészít ki, A. Rieck-kel a főszerepben.
ZALA
1819. október I
APRO HIRDETÉSEK
Két kovAcaaegéd kerestetik
azonnali belépésre Magyar-U. 102. sZ. . 2032
Jóforgalum borbélyűslet azonnal eladó. Cim a kiadóban. 2010
HaftznAlt boroataordók eladók
Zrinyi Miklós-u. 10. sz. alatt. 2021
Úriembereknek ebéd- én vacsora-
kosztot ad, esetleg iskolásfiút teljes ellátásra elvállal izr: család. — Cim a kiadóban.
Megfelelő csizmadia munkásokat állandó munkára felveszek legmagasabb munkabér mellett. Bedekovlcs József
Eötvös-tér 2. szám. 2016
Házeladás. A városnak minden részében több nagyobb és kisebb ház, továbbá vidéken kitünó forgalmú üzletházak ós szőlő-birtokok eladó. — Bővebbet DukAsz Miksa, Rákóczy-u. 29. sz " 1990
Magános intelligens úrinő házvezetőnői állást keres, vidékre is elmegy vagy esetleg ápolásra beteg mellé. — Cim a kiadóhivatalban. 2025
Felhívás.
• Kelhivatnak mindazok, akik a városi tisztviselők és alkalmazottak, valamint a városi képviselő testület egyes tagjai ellen a kommunismus ideje alatt tanusi^ptt magaviseletük miatt konkrét vádat felhozni tudnak, hogy azt hazafias kötelei ségül a rendelkezésükre álló bizonyítékokkal együtt, lakásuk pontos kitüntetése mellett 1910 óvi október hó 8-ig. Dr. Kaufmann Lajos városi aljegyzőnél zárt boritókban adják le, - de u&anott szóval is előadhatják.
Ujvóry Géaia
a várót! képviselőtestület által klktUdtftt lguoló biiotteáfl elnöke.
A gőzfürdő
szénhiány miatt
CS«k szombat, vasárnap és hétfőn van nyitva.
[KANIZSAI SZÍNPAD
»| vidám színházi hetilap j
• Megjelenik minden vasárnap.] fi Ára 2 korona. Ára 2 korona.j KMfiUXus mt
Raktáramra érkezett: Riz-abadl, lakobi, Sempronla, Anlinlkotln béke-gyártmányú vattás
cigaretta hüvelyek
Továbbá Club-speelal, Rlz-Abadi, Club, Samum síb. szivarka papírok, korlátlan mennyiségben kaphatók
Grünhut Pál
===== Deák-tér 10. szám.
a
\\7II Á injymoi,6ul»IUl
VI LAU Sums szálloda. Teleim J4. it
Szerda, oslitBrtSk. Okiéber 1. é« 2.
A félkegyelmű
Filmjáték 4 felvonásban.
Előadások kezdete tál 7 és 9 órakor!
Jegyek d. u. 3 órától elóre válthatók.
B-

nagy választókban Fischet Fülöp Fial
Imakönyvek

Levélpapírok
mappákban és dobozokban óriási választékban I
Pap/rsa/véták
kisebb és nagyobb mennyiségben. (¡
KÉPESLAPOK)
l
mindenféle kivitelben I
--■• Vázlatkönyvek, Olaj- és vizfestékek FESTŐMINTÁK
Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
_ könyv- és papiréruhizéban
J Viroshiz-palota. ===== ^
TIRANÍA mozgókép-palota
uunuin «„.»n... < T.t.u.m
Szardin, osUtörtökfln. Október 1. Ss 2.
Az utolsó sarj
drámai filmmű 3 felvonásban?
Első az üzlet
vígjáték 3 felvonásban.
; Klóidások köinapokon l\'/s ét 9 órakor == | Vasár- éa ünneppapokon S, 5, 7 ét 9 órakor, j
Babot veszek
minden mennyiségben
Kaster Miksa, Király-u. 6.
Lapkihord Gkat
felvesz a Zala kiadóhivatala.
Megérkeztek
a legjobb minőségU cigaretta-hüvelyek és clgarelta-papirok!
Legjutányosabb áron kaphatók
Garamvölgyi és Szemere
dohány-nagyáruddiában. —
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután (él 5 óráig.
ÖíV. Ledofsky Ernöné szül. Alt Edlth a maga és fia, Pisla nevében mély fájdalomtpl lgsujw$ jelenti, hogy a legjobb férj, szerető gondos apa és kiváló rokon
LEDOFSKY ERNŐ
fáradhatatlan munkában eltöltött áldásos életének 48-ik évében, boldog házasságának 13-ik évében, folyó hó" 30-án reggel 4 órakor hosszú fájdalmas szenvedés után jobblétre szenderült. Drága halottunkat október hó 1-én, szerdán délután 5 órakor kisérjük a gyás; i/zból a helybeli izr. temetőbe örök nyugalomra. ...
Nagykanizsa, 1919. szeptember 30.
ÁLDOTT LEGYEN EMLÉKE!
8«. dr. Korltschouar Llpítní Sít. Pollik rtlipoi AH Jakab ia n«|.
•»íi* nagyanyja upósa nny.isa
Forbítb Artknroé aaiil. Ledolsky Krallii nö.Érr , ... . .. . Dr. tUla bjMH, Dr. Simon Atadiraé a-igorní-í. \'
Forbitb Artbnr, Dr. Staln Lajos, Dr. Slmun Aladár sdgoí.i.
Porbilb Harry, Staln Allrod, Stoln Tamáa unoknöfscsci.
(Minden kDISn «rteiltée helyett.)
Nyomatott: a .Zala" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nnsykahüsán.
(LVl. évfolyam.
Nagykanizsa, 181«. október 2. Csütörtök.
225 .<•«
iniwiKHHkliMliilil:
NAGYKANIZSA, Silgár-ut 4.
,la Nyotndavállalal
Ffl-ut 5. M.
Me8)«le"lk héttő kivételé-ve! mlndcnn. p korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
Rlőflzelí«! irak
vídékro postai szétküldéssel : Boy hóra ... 15 K. Hogyed 4*r« . . 45 . Fétftvre ... 90 . B«4u éro v •• « \' W .
Egyes szám ára : 60 fillér.
6„rk«.na»<íf MMMáftUá Iclelon JS. Nyomdai lolelyn «?.
Főszerkesztő:
TÓTH ZOLTÁN
)
Főmunkatárs és laptulajdonos: CSnXAG JENŐ
Hirdetéseket, nyllt-teret és w««án kAzleményeUel díjszabás szerint
=■—r— tel a klvriohlvRiHi. =====
Az árvizsgáló bizottság az ár-maximálások
Budapest, okt. 1. Az orjfcfigös központi árvizsgáló bizottság Degrée Miklós táblabíró elnóklósóvol tanácskozást folytatott a kereskedelmi, népjóléti- és belügyminisztériumok kiküldötteivel, mely szerint kérni fogja a kormányt, hogy a mai nehéz beszerzési és szállítási viszonyok miatt az összes cikkek maximális árát szüntessék meg. Az árvizsgáló bizottság ezentúl nem maximális; hanem csupán tájékoztató árakat fog közölni, amely árakat tul lehet lépni, de minden esetben^ ezt indokolni kell.
II ipi napink ééé Ud.
Bécs, okt. 1. A viharos áremelkedés a tőzsdén ismét további előhaladást tett. Kulisz-ban különösen a cseh és magyar papírok jelentékeny omelkedést értek cl.
Bécs, okt. 1. A bécsi reggeli lapoknak jelentik Prágából: A Ptoger Tagblatt közli, hogy egy angol részvénytársaság légi személyszállító- ós postaforgalmat rendez be Maniburg-Berlin Prága-Bécs és Belgrád között. Mellékvonalakat rendeznek be Bukarest-Konstantiná-poly és Szalqniki között is.
Bécs, október 1. A Pressenek jelentik Mührísch-Ostrauból : A szónbizottság egyik tagjának közlése szerint a cseh-szlovák állam mostantól kezdve teljes mértékbon teljesiti azon szerződést, melyet Ausztriával a kőszén-szállitásra vonatkozólag kötött.
KeletgaUcia Lengyelországé.
MührlschOstrau, okt. I. A cseh-szlovák sajtóiroda jelenti: Az utolsó pillanatban jól éttesült helyről azon jelentéi érkezik, hogy Paiisban Kcletgaliciara vonatkozóan Lengyelország javára döntöttek.
Parlamenti íálsáj Olaszországban,
Róma, okt. 1. (Szikraiávirat.) A minisz-tertaoacs javaslatot tcrjeSzlelt e király elé, hogy a parlamentet oszlassák lel és l(j választásokat Írjanak ki.
hielekiiliiliitaitiMat.
Bettin, okt. 1. Nandant tábornok jegyzéket intézett a német kormányhoz a balti tartományok kiürítésé ügyében.
A közlekedési alkalmazottak sztrájkja Angliában.
Bécs, okt. I. A Pressenek jelentik Berlinből: Londonból táviratozzak Rotterdammon keresztül: Az omnibuszok, a közúti és földalatti vasutak is, teljesen beszüntették közlekedésüket. Ostcndc és Dovver közt a gőzhajók forgalma szintén szünetel.
Amsterdam,. okt. L A rádió sajtóiroda jelenti Londonból: A mozdonyvezetők egy I
része a délkeleti- ós a Clatam-vasutnál késznek nyilatkozott a munka újból való felvételére. A kormány sürgős leveleknek és üzeneteknek vidékre küldéséhez repülőgépeket vcbz igénybe. Mint a lapok jélentik, a kormánynak az a véleménye, hogy a parlament összehívása ősz elölt nem szüksóger — A vasutastársaságok közlik, Hogy a vasúti munkások jelentékeny része, amely a sztrájkot nem helyesli munkára jelentkezett.
A kereskedelmi és iparkamarát Szombathelyre helyezik.
Zalamegyét meg; sem kérdezték.
(Saját tudósilónktól.) A napokban megírtuk, hogy Spiegel Sigfried, a soproni kereskedelmi és iparkamara elnöke Szombathelyre értekezletet hívott össze a kamarai székhely kérdésének megbeszélésére s hogy erre az értekezletre a zalamegyei érdekelteket nem tartotta érdemesnek meghivni. A gyűlés Szombathelyen zavartalanul le is folyt s arról a Vasvári, egye következőkben számol be:
A soproni kereskedelmi ós iparkamara .elnöke Spiegel Sigfried folyó hó 28-ra egybe-hitMa Szombathelyén a kamara vasmegyei választmányi ós levelező tagjait, valamint az ösz-szes közgazdasagi érdekeltségek képviselőit, hogy velük a kamara esetleges áthelyezésének kérdésében tárgyaljon. A gyűlésen megjelentek Herbsi Géz.a alispán ós Kiskos István polgármester is. Az értekezlet Spiegel Sigfried indítványára egyhangúlag elhatározta, hogy hazafias érzésének minden erejével tiltakozik Nyugatmagyarország elszakítása ellen és biztosan hiszi, hogy a kereskedelmi és iparkamara továbbra js á magyar Sopronban maradhat. Mégis ha a szerencsétlen kényszerítő körülmények miatt Sopronból a kamarát el kellene helyezni, az értekezlet annak Szombathelyre leendő áttételét határozta el. lia Szombathely végleges szókhely lenne, ugy a kamara területén uj al-kerületek, lesznek létesítendők. Az uj kamara összetételében öt kamarából állana, úgymint kiskereskedők, nagykereskedők, kisiparosok, nagyiparosok és pénzintézetek kamarája, amelyek mindegyikének meg lesz a maga szervezete. Az értekezlet az elnök indítványára sürgönyt küldött a kereskedelemügyi és külügy miniszterhez, melyben kéri a kormányt, hogy minden erejóvel igyekezzék a saintgermaini békekötés határozmányait megváltoztattatni, hogy, Nyugatmagyarország területi épsége megmaradhasson.
Így folyt le az értekezlet, amelyet Spiegel Sigfried kezdeményezett s amelyen ó maga tört lándzsAt a kamarának Szombathelyre való át-helyezóso érdekében. Igazán nem tudjuk, miként tartja azt Spiegel ur összeegyeztethetőnek az elnöki tisztségével,, amely pártatlanságot parancsolrá. — De még csak ildomosság sincs az elnöknek Zalamegyét negligáló eljárásában, amely ellen az egész vármegyének föl kell emelnie ttttó szavát.
......-^Zenészek, kik bármely húros ti ós
róz fúvó hangszeren játszanak az itt újonnan szervozendő, illetőleg felállításban levő katonái zenekarba felvétetnek. Bemutatkozni lehet Kuhnert J. katonai karmesternél délelőtt 8-TI óra közt a honvéd laktanyában. Előnyben részesülnek, akik már zenekarban játszottak. Fettételek bemutatkozásnál mogtudhatók.
Népszavazás dönti el Nyugatmagyarország sorsát.
Bleyer Jakab dr, a nemzetiségi kisebbségek, minisztere a NyugatmagyarorszÓKra vonatkozó tárgyalások eredményéről a következőket mondotta:
— A kormány rpóg nem foglalkozhatott részletes objektivitásául Nyugatmagyarország elszakitásának kérdésével, mert a békekonferenciának az osztrák békeszerződésben foglalt* erre vonatkozó határozatáról hivatalosan ez-ideig nem értesült. Tudatában annak, hogy inig Nyugatmagyarország azon keskeny ós terméketlen sávjának odacsatolása Magyarországnak mérhetetlen nagy kárára van, Német-ausztriára pedig nem bír jelentékeny értékkel, biztosan hiszem, hogy a békekonferenciát sikerül ezen határozatának módosítására birni. Erről a kérdésről nem szívesen nyilatkozom. Igaz, hogy folytatunk tárgyalásokat, azonban azok jelenlegi fázisában semmi pozitívumot sem mondhatok. Annyit mégis elárulhatok, hogy a nyugatmagvarországi kérdés okvetlenül népszavazás utján lesz eldöntve.
Nyugatmagyarországon vannak ogyes elemek, akik Nyugatmagyarország elszakadása melléit agitálnak ós vannatr egyas falvak, amelvok magyarellenes állásponton vannak, de csak a kisebbséget képviselik s megvan a remény, hogy a népszavazáson mégis csak az elszakadás ellen fognak szavazni, mert ez fe-lel meg érdekeiknek.
HÍREK.
— Tévedésből fölfüggesztett rendőrkapitányok. A fölfüggesztett Deák Péter rengőrfókapitány helyét tudvalevőleg Sigray kormánybiztos ideiglenesen dr. Beusterion Erich határrendőrségi tanácsossal töltötte bo. Az uj vezetőt Bíró főtanácsos iktatta bo hivatalába, aki ezen alkalommal általános elképedésre kijelentette, hogy a rendőrség két derék, kiváló tisztviselőja: Kiss Lajos ós Szónyi Sándor rendőrkapitányok föl vannak függesztve állasuktól. A fölfiiggesztés híre hamar szétfutott a városban, de annak okát nem tudta senki s hamarosan kialakult a vélemény, hogy csakis tévedés lehet a dologban, mert a két fiatal, lelkes rendőrtiszt egész rendőri pályája alatt oly buzgó működést fejtott ki, a köznek oly megbecsülhetetlen szolgálatokat tett a legnehezebb időkben, hogy nem üldözésre, hanem a legteljesebb elismerésre," hálára érdemesek. Dr. Prack polgármester-helyettes, akit szintén kellemetlenül érintett a fölfüg-Kesztés Ilire, rögtön közbenjárt Kolbonschlag Béla alispánnál. De az alispán is Csak annyit mondhatott, hogy a föllügge*ztósi nem ó rendelte ol, arra semminemű okot nem is tud s tovább fog érdeklődni a kormánybiztosságnál. Mára aztán világosság derült a rejtelmes ügyre. Az alispán ugyanis Nagykanizsára érkezett s rögtön közölte Kiss ós Szőnyi kapitányokkal, hogy érintkezésbe lépett a szombathelyi kormánybíztossággal s hamarosan kiderült, hogy a város közönségének • föltevése volt a helyes, vagyis tévedés történt A szombathelyi kormánybiztosság egyik tisztviselője ugyanis hibásán vette föl az alispán egy régebbi telefonjelcntését s ebből származott a kalamitás. A két rendőrkapitány erre még a tegnapi napon elfoglalta hivatalát
¿ALA
1910. október 2.
s az önkónytelon szabadság véget ért, ami nok a város közönsége -bizonyára szivbőt örül.
— A zúgkereskedelein ellenőrzése Az
ipartestület tegnap beadvánnyal fordult a. városi tanácshoz, melyben jogainak megvédését illetőleg sérolmeinek orvoslását kéri Az egyre érezhetőbbé való házaló iparral és kcwükedtílenmiül szemben, Egyre óflrahetűfefeé* válik — a zúg kereskedők, házalók és csempészők térfoglalása, akik iparigazolvány nélkül mind jobban és jobban kiszorítják pozíciójukból az iparigazolyánnyal biró iparosokat és kcreskcdókot. Sérelmezi továbbá az ipar-testülot, hogy mig a cjpésziparósok piaci lerakodóhelyéül. A Deáktér van kijelölve, addig •M. igazolvány nélkül oipőt árusító csempészők a piac téren árusítják cikkeiket..^ A városi tanács ez ügyet megfelelő ellenőrzés végett áttette a rondőrkapitányi hivatalhoz, mely már a legközelebbi hetivásár alkalmával a legszigorúbb megfigyelés alá\' veszi az egyes elárusító holyekot s az iparigazolvány nélkül árusítókat azonnal előállítja s áruikat elkobozza ellenük a kihágási eljárást megindítja.
— Sneffct a kórházba szállították Sneff Józsefet tegnap délután az ügyészségi fogházból a városi közkórházba szállították. Orvosi vélemény szerint tüdóbaja annyira elhatalmasodott, hogy gondosabb ápolásra van szüksége.
— A hadikórházból =- Internálás! tábor. Az alispán rendelkezésére a nagykanizsai hadikórház azon részét, amelyet kórházi célokra nem használnak, — iriter-nálási tábor céljaira veszik igénybe., A táborban azokat helyezik el, akiket a kommunizmus idején tanúsított szereplésükért internálással sújtottak. A rendőrség tegnap délután jelölte ki a hadikórház azon helyiségeit, amelyekben az internáltakat helyezik el.
— A rendőrség hivatalos órája mától kezdve délelőtt 8-tól 12-ig és délután 2-től t»-ig lesz.
— A távíró- és távbeszélő vezetékek védelme. Zalavármegye alispánja tegnap Sig-ray gróf kormánybiztosnak egy leiratat küldötte meg Nagykanizsa városának, amelyben a kormánybiztos a telefon és távíró vezetékek különös biztosítását köti,\' nz egyes hatóságok lelkére A mai rendkívüli időkben — mondja a kormánybiztos — amikor a póstaforgalom úgyszólván teljesen szünotel s igy a hivatalos \' érintkezésben tíTajdnem kizárólag csak a távíróra és távbeszélőre vagyunk szorulva, különös gondot kell fordítani a távíró ós távbe szóló vonalak védelmére, sőt ha szükségesnek látszik, külön őrséget kell melléjük állítani. A vezetékben pajkosságból vagy más okból kárt tevők ellen pedig a legszigorúbb oljárást kell haladéktalanul folyamatba tenni.
— Egy 20-as tiszt tragikus halála.
Varga Antal, a 20. honvédezred fiatal tarta lókos hadnagya, a nagy« és kiseznst s a broriz vitézségi érmek, valamint a Károly kereszt tulajdonosa, a magyar sportélet egyik jónevii alakja, többszörös rekorder tegnapelőtt Lentiben tragikus körülmények között olhunyt. Varga Antalt ma délután 5 órakor temetik a róm. katholikus temető halottasházából. v -j- Márciusban nyílik, meg. nz , erdé szeli és bányászati akadémia. Sopronból jelentik: Az erdészeti ós bányászati akadémia proroktora: Kövesi Antal tegnap Budapestről — ahol az akadémia megnyílása ügyében eljárt — visszatért Sopronba s a minisztérium azon határozatát hozta hírül hogy az erdészeti és bányászati főiskola előadásai valószínűleg a jövő év március elsején kezdődnek meg, eddic; még ismeretlen helyen. Kgész eddig az időpontig a főiskola zárVa marad, vizsgázni azonban ezídő alatt is lehet — egyenlőre Sopronban.
~ Oyőrbőt Is kiutasítják az Idégene-\' ket. A román megszállás alatt <\\lló Győrben is sok az alkalmatlan idegen, miből kifolyólag ott is elvisolhetlen nagy a lakásínség. Ezért a várói polgármestere táviratilag kérte a kormányt, hogy az idegenek kiutasítására vonatkozó rendeletet Győr városára is terjessze ki.
A ZALÁT 7—
Október 16-tfll kezdve • kora reggeli órákban házakhoz Is klhordalJuK. E célra lapunkra előfizetést nyilunk a kérjük olvasóinkat, hogy. Október 15-lg személyesen, vagy lovel.-z«-lapou (név, utca, hátkzám pontos lel tüntetésével) jelentsék be kiadóhivatalunknál (Sugír-ut 4 szám) előfizetést szándékukat.
V Előfizetési dijak helyben házhoz hordva, vagy vidéken postán küldve :
......Égy hóra \' ..." ... K "15.—
Negyed évre .............. 45------
Fél évre ......... „90 —
Egy évre ..........180 —
Egyes szám ára, leklntet nélkül a lap terjedelmére, «0 filter.
Tisztelettel A „ZALA" KIADÓHIVATALA
Színház.
Heti iiifíMoi-s
Csütörtök Pillangó lóhiutnafiy, operett Hénlek l\'iros bugyelláris, népszinmü
Szombat Csodagyerek Vatárnap d. u. Vasgyáros
Vasárnap csto Mágnás Miska. * --
* Csodagyermek. Kacagás, jókedv töl-tötto meg tegnap este az aréna nézőteret. Egy francia bohózat a Csodagyermek került bo-mutatóra, mely ugyan szellemesség, ötlet sőt a helyzetkomikumok beállítása tekintetében is feltétlenül mögötte marad a francia bohózat irodalom legjobb alkotásainak, >áe a szereplők gondoskodtak róla, hogy alak\'tásuk a jókedvet állandóan felszínen tartsa. \'FÖ/dessy Sándor, Pöór Miklós, Falussy István, a kifogyhatatlan humorú Siige(hy H.indy és Borovazky Oszkár sokkal többet hoztak ki szerepeikből, mint amennyi ázokból kihozhatónak látszott. Tompa Irma, Szlgelhy Torcsí, Kőműves Erzsi és Nagy Ilonka a női szerepekbon jól illeszkedtek bele darab hangulatába. Az előadást zsúfolt ház nézte végig.
Elcserélném Kinizsi-utcai 18. számú házban lövő 3 szobás utoal lakásomat a
város belterületén, vagy a hadikórházhoz közolebb fekvő házban levő akár utcai, akár udvari 4 szobás lakással. Esetleg hajlandó leszek a másik cserélő fé| költÖzködési költségeit is viselni. Olyan lakást, melyhez I—2 ló részére istállót, kocsiszint és szénapadlást is kaphatnék olőnyben részesítenék. Közvetítőt díjazok. Tooh Miksa, Kinizsi-utca 18. 2000
Kanizsa környékén levő radAsz-területet kivonnánk, vagy korrekt vadászok közá mint tagok belépnénk. Ajánlatok két vadéaz jeligére s kiadóba kérstnek.
Két hovácNNvgéd kerestetik
azonnali belépésre Magyar-u. 102. sz. 2032
Úriembereknek ebéd- ed vacNOfa-
kosztot ad, esetleg iskolásfiút teljes ellátásra elvállal i zr. család» —— Cim a. kiadóban.
Pívári -u. 27-cs számú ház eladó. Azonnal elfoglalható. — Bővebbet ugyanott.
UexfelelŐ cslzmudla munkásokat állandó munkára felveszek legmagasabb munkabér mellett. Bedekovlcs József Eötvös-tér 2. szám. 201 ó
—• CIgaretta-hüvoly, clparotta-papir, ci-garotta- és szivar-szopóka, pipa, szivar-, cigaretta- ós dohány tárcák Fische 1 Fülöp Fiai papiráruházában kaphatók nagy választékban.
AJÁNLAT!......-......-
Dupla széles fekete Taffet ruhaselyem
, SBtétkék . 140 cm. szóles fekete KoszlQm-kelmt
140 cnv széles sötétkék „
150 cm széles fekete férflöltönyszOvet
150 cm. széles sötétkék
===== Fekete női Harisnyák. =
Kész lenvászon ágyfelhuzatok Női bársony modellkalapQk Női weldrkalap minden színben ===== színes filzkalapok I —
Fenti cikkek jutányos árban kaphatók:
KleiiiJózsefésTesivérecópél
Kazlnczl-utca 3. «vám.
Átalakításokat modellek után készítünk.
A Szombatbelyl Kereskedelmi és Mezflaazdastffi r. t:
SZOMBMHELY, Bsrztenyl D. u. 1. ti) (Ssombatholyl Takarékpéuatár épületiben.)
ÁruoNztAlyn (Horváth Boldizsár-tár 0.)
Ajánl kékfestő árut, vásznakat, batisz-tokat, olasz síflonokat, selyem és flórharisnyákat, szöveteket; gép- és var-rószijakat, erős borjubőr cipőket (munkásbakancs) jobb minőségű férfl-, nőies gyermekcipőket stb. stb. Korosztálya (pincészet Szily ^ános-u., Seminárium épülct.)Ajánlja tisztán kezelt • • -urasági borait.
Telefon 22.
Tslsíon 22.
UR A NT A m»gMHalota
uiinina.imMiii 4. tiwoISI
Szerdán, osQtórtakfln. Október 1. és 2.
Az utolsó sarj
drámai fllmmü. 3 felvonásban.
Első az üzlet
vigjáték 3 felvonásban.
- ElSaéások ktlnapokda á\'/i él 9 irsksr =
Tiiár és ünnepnapokon I. 8, 7 é. 9 órakor.

\\/l I Á ( i nagyin ok gAsstnh Ab
VILAU sutrnszálloda. leltlHZ4.u
Szerda, ostttörtdk. Október 1 és 2.
A félkegyelmű
Filmjáték 4 felvonásban.
Előadások kezdete fái 7 fis 9 Urakor!
Jegyek d. u. 3 «rátét elére válthatók.
=a
Nyomatott: a .Zal«" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
JU.WI. évfol>aa>.
NaBykaoUaa. ISIS. október 3. Péntek. 828. ,zém.
urttutUiblUUUitW:
i^OVKANIZSA, SuRÍr-ut 4.
!li Nyomdavállalat Ká-ul 5. sz
^(dJetcnlk héttí kivétet*.
..I mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizet*«! árak:
vidékre postai szót-küldóssoi : Bo? hóra ... II I. Hegyid 4rra . . 45 , Pélírre •, . . ft . ■ Egits évre- ..
Egyes szám árai
60 fillér.
furkó*\'«»*«! «• kiadóhivatal! t«l«lon.TS. Nyomdai 1«lefon 117, .
Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs és laptulajdonos:
CSILLAG JKNÖ
-j
Hlrd.U.cket, nyitt-tcret i> m.,. költeményeket díjszabás szerint ve c \' ■ \' fel a kiadóhivatal. =====
Magyarország jövőbeni viszonya Csehországhoz.
Ueuei caeh mlnlaxtcr beszéde.
Prága, okt. 2. Benes külügyminiszter, a nemzetgyűlésen mondott beszéde további folyamán az Ausztriával és Magyarországgal követendő politikáról a következőket mondotta : Ma még érzelmi momentumok uralkodnak nálunk és alig veszik figyelembe, hogy bennünket évszázadokon át legkülönbözőbb kapcsolatok tllztck a két néphez és hogy sem ma, sem a jövőben nem téphetjük szét ezen kötelékeket. Rövid idő múlva meg kell állapítani Budapest és- Becshez való viszonyunk irányvonalát A magyarok -teljesen szomszédaiktól fognak függni, szövetségeseket keresnek, hogy legalubls nemzeti létüket megvédjék. Ha velünk szemben loyális politikát fognak követni, nekünk is érdekünk lesz, hogy ne csu-I pán loyalisak legyünk Vélük szemben, hanem közeledjünk is hozzájuk. Magyarországgal igen élénk gazdasági viszonyban ¡leszünk és nekünk is érdekünk, iiogy ne kövessünk a magyarokkal szemben olyan politikát, mely feszültté tenné köztünk a viszonyt. Külpolitikánk egyik legfőbb célja lesz, hogy megmutassuk az ellenségnek, hogy nem »karjuk nemzeti lététől megfosztani.
A rendőrségek államosítása.
Budapest, okt. 2. A minisztertanács szeptember 22-én elfogadta a Wekerle-^ kormánynakaz államrendőrség felállításáról szóló törvényjavaslatát azon változtatás sal, hogy a határrendőrségnek összes, a \'V—XI. fizetési osztályokba sorozott alkalmazottai október elsejétől rendelkezési állományba helyeztetnek.
(A Wekerle-féla törvényjavaslat a hatér-rendörségnek az államrendőrségbe való be-osztását célozza a igy Nagykanizsa rendőrsége is csakhamar államrendőrség lesz. Surk)
Egységes vádirat az összes nép-k biztosok ellen.
Budapest, okt. 2. A letartóztatásban lévő népbiztosok ellen az ügyészség erélyesen folytatja a vizsgálatot. — valamennyi ellen azon feltevésből indul k\' a vádhatóság, hogy okvetlenül tud-Í- niok kellett az elkövetett rablásokról, gyilkosságokról, magánlaksértésekről és más bűncselekményekről. Az ügyészség egyelőre Nyisztor György, Somló Dezső, Haubrich József, Czóbel Ernő, Szaba-• \'los Sándor, Dovcsdk Antal és Bokányi Dezső népbiztosok, továbbá a velük dol-
gozó főtisztviselők és terroristák ellen emeli vádjait. A vizsgálat már közel áll a befejezéshez és ha Ausztria eleget tesz a kiadatási eljárásnak s az ott internált népbiztosokat kiszolgáltatja, valameny-nyiök ellen, egységes vádiratot fognak beadni.
Dohányjegyek Budapesten.
Budapest, okt. 2. Október hatodikától Budapesten dohányjegyek lépnek életbe. Budapest minden 18 éven felüli férfilakosa havonkint száz cigarettát, vágy harminc sziVart, vagy száz gramm szivarkadohányt, esetleg 150 gramm pipadohányt vásárolhat.
Vagyonieadás lesz Német-Ausztriában.
Bécs, okt. 2. Schumpeter dr. tegnapi expozéja a minisztertanácsban nem járt eredmennyel, amiért is a vitát el kellett napolni.\' Két nézet\' ictlrd- egymással- a minisztertanácsban, az egyiket Schumpeter dr., a másikat Bauer dr. képviseli. A tulajdonképpeni ellentét abban rejlik, hogy Schumpeter dr., noha ő is egy nagy vagyonlcadás álláspontjára helyezkedett, ezt a leadást több évre akarja leiosztani, ugy hogy annak teljes eredménye nem lenne azonnal észlelhető, de az évek folyamán befolyó, állandó magas adó kárpótlást nyújtana ezért a veszteségért.
Bauer dr. evvel ellentétben egy azonnali, radikális vagyonadót javasol, amit azonban azonnal el kell rendelni és végrehajtani, mert jórészét a vagyo-nosságnak már kivitték Németausztnából, vagy beruházásokra fordították, esetleg fordítani fogják, ugy hogy ezeket nem lehet már a vagyonadó alá vetni.
Denikln Moszkva előtt.
Stockholm, okt. 2. A Kursktól 40 mérföldre keletre fekvő Lgow elfoglalása által Denikov csapatai nagyot haladtak előre Moszkva felé. Denikin sokkal közelebb van jelenleg Moszkvához, mint Kolcsak valaha is volt. Hadserege 500 ezer emberből . ál) és egyenruhákkal, munícióval és tankokkal — melyeket az angolok szállítottak neki — bőven el van látva.
Kongóban is sztrájkolnak.
Hága, okt. 2, A brüsseli Soir jelentése szerint Kongóban, Elisabethvíl|e kerületben a gyarmati tisztviselők sztrájkba léptek, mert i> kormány béremelésre vonatkozó követeléseiket elutasította.
Hl jöttük d\'flofluoziú ellen.
Zágráb, okt. 2. A lapok jelentése szerint Jugoszlávia összes részeiből, különösen Boszniából és Dalmáciából ezrével jelentkeznek az önkéntesek, kik fegyvert követelnek a kormánytól, hogy Fiume ellen vonulhassanak és d\'Annunzkót, szabadcsapataival együtt kiűzhessék. A mozgalom napról-napra terjed. A kormány megtagadta a fegyverek kiadását, magatartása nagy elégületlenséget idézett elő. — a lapok kjjelenlik, hogy a kormány megkerülésével fognak felfegyverkezni a jugoszláv szabadcsapatok. Azok a külföldön terjesztett hírek, mintha György, herceg akarna az önkéntesik élen d\' Annunzió ellen vonulni, hamisak. Vannak azonban, kik önkényesen kikiáltották magukat vezérnek. A mozgalom jellege igen komoly.
Megoldtákaszerb kormányválságot
Belgrád,-okt.-2. Sándor régens herceg megbízta Protícs volt miniszterelnököt a kormány újjáalakításával.
A montenegrói felkelés.
Zürich, okt. 2. Egy Skutariból keltezett kimerítő jelentés a következőkben számol be ama lázongásokról, melyek Montenegróban á szerb uralom ellen napirenden vannak Montenegróban már hetek óta dul a harc a montenegróiak s a szerb csapatok között. A lázadók száma 8000-re rug legnagyobb részük jól felfegyverzett kiképzett katona, kik\' — állítólag olasz eredetű — hegyi tüzérséggel és gépfegyverrel is el vannak látva. — Olaszország folytonosan támogatja lőszerszállítmányaival a felkelőket.
Az antant fenyegeti Németországot.
Beriin, okt. 2. Most nyújtották dl Düsseldorfban a német fegyverszüneti bizottságnak az antant ama Jegyzékét, amelyben megtorlással fenyege/ódznek arra az esetre, ha kl nem ürítenek a még németek állal megszállva tartott egykori orosz területeket. A belga halóságok cupenl túlkapásai miatt álnyullolt német Jegyzékre az antanl válasz-legyzéke kijelenti, hogy a belga kormány hallandó a német kormánnyal az állam-haialom Jövőbeli átadása tárgyában tárgyalásokba bocsáikoznl.
Követelések a központi hatalmak ellen. ,
Berlin, okt. 2. A Secolo közlésé szerint Olaszország 115 milliárd lira össz-kövctclésscl lép fel a központi hatalmaknál. Montenegró 13 milliárdot, Szerbia 105 milliárdot kövei.
Í. AÍ.A
1919. október
Az első kommunista-per.
> Tibolá - a pósta basája*
A nagykanizsai törvényszéken ma folyt le az első kommunista-tárgyalás Tiboia József n nagykanizsai posta- és fávirdahivatal politikai megbízottja volt az első pör fővádlottja, aki különösen az emlékezetes postás-sztrájk letörésében tündökölt. A vádlottak padján Németh Ferenc postaaltiszt volt a társa, aki a diktatúra alatt izgatásaival tüht ki. A tárgyalás iránt különösen postáskörökben oly nagy yo.lt -..«* érdeklődés, hogy a, tárgyalási termet zsúfolásig megtöltötte a hallgatóság. A tárgyalás lefolyásáról a következő részletes\'tudósításunk számol be:
Egynegyed tiz órakor nyitotta meg dr. Kenedy elnök a tárgyalást. Bevezetik a vádlottakat. Tibola, a kanizsai postahivatal egykori teljhatalmú politikai biztosa, alacsony zömök ember, postaaltlsztí egyenruhát visel, kihajtott színes inggallérral. Gyorsan, hadarva felel a hozzáíntézott kérdésekre. Látszik rajta a nagy izgalom, amit mindenáron palástolni akar. A másik vádlott, Németh Ferenc po«ta-szolga a teljesen nyugodt ember bonyomását kelti. Egykedvűen áll a korláthoz s nyugodt hp.ngön válaszol az elnöknek, ő nem visel postás uniformist, jószabásu sötétkék sacco van rajtá s elegáná sevró gombos cipő.\'Suszter-mesterséget tanult.
Az ügyben szereplő, mintegy 23 tanú az elnök felhivására a mellékterembe. vpóul s megkezdődik a vád.ismertetóse. Elős-zör Tibola kerül sorra. Négyrendbeli bűntett elkövetésével vádolják. Az első vádpont izgatás büntette, amit azáltal követett el, hogy a postatisztviselőket szakszervezeti -gyűléseken. és egyebütt,, állandóan gyalázta, az altiszteket és szolgákat ellenük ingerelte. Állandóan megragadta az ^lkaimat, hogy a leghamisabb képét fesse azoknak az állapotoknak, amikor még a Mzsarnok" Hársai parancsólt. — A második vádpont1, hivatalos hatalommal való visszaélés. A postások derék tisztviselői- és altisztikara ugyanis soha egy pillanatig sem érzett egyet a diktatúra zsarnok 09 rabló önkényével s bizony a szakszervezeti gyűléseket isjiagyon gyéren látogatták. Tibola, aki egyszersmint a postásszakszervezet elnökévé is feltolakodott, attól félt, hogy ha a főzsarnokok tudomást szereznek a pos.ásoknak a diktatúra minden intézményével szemben elfoglalt ellenforradalmi érzületéről, — erélytelennek nyilvánitjálc rs skartba teszik. Ettől pedig nagyon félt ez a félig-meddig hatalmi tébolyban szenvedő ember s görcsös ragaszkodással a hatalomhoz, mindent elkövetett, hogy pozíciójában szilárdan álljon. Ukázt adolt ki, amelyben kijelentette, hogy aki a szakszervezeti gyűlésről elmarad, att\'ÓÍ először a dohány- és cukorjegyeket másodszor az élelmezési jegyeket is megvonja, harmadszori ismétlődés esetén pedig a renitenseket állásukból . egyszerűen elcsapja.. Ilyen módon toborzott a politikai megbízott ur tagokat <t szakszervezeti gyűlésekre. — A vád harmadik pontját, a személyes szabadság ismételt megsértésé képezte. Hogy ónási hatalmát fitogtassa, egy ízben például elrendelte, hogy a tisztviselőknek nem szabad egymással szót Váltartiuk a hivatalos őrák alatt s tilos nekik magár.üg>b»n a hivatalszobát elhagyniuk. — Főbűne Tibolának az emlékezetes p03tássztrájk alkalmával,, annak letörése körül kifejtett tevékenysége. Ö rendelte a
posta épületébe a terrorcsapatokat, ő adta a parancsnok kezébe a tisztviselők névsorát s ő adta ki az utasítást elfogatásukra, sőt mi több, Ö maga is együtt nyargalt a szuronyos, kézigrá\'nátos gazfickókkal egykori feljebbvalói és kollégái lakására s még rejtekhelyeik felkutatásában is segélyére volt a terroristáknak.
Ez főbb kontúrjaiban a vád ellene.
Tibola — idegesén babrál á sapkájával .-r-t megértette a vádat, nem. érzi .magát bűnösnek. Igen alázatosan beszél: Nagyságos űr, kérem szépen — ez minden második szava. Hosszú lére eresztve meséli, hogyan ment be a" sztrájk napján a hivatalába, mivel" fenyegette meg Szabados ós Lukács, hogy milyen fenyegető terror hatisa alatt cselekedte — amit egyáltalában nem is cselekedett. Elhadarja sürü nagyságos uramozds közben, hogy 6 menynyi jót tett a diktatúra alatt kartársaival és a tisztviselőkkel, hogy az ő közbenjárására eresztették annak idején ideiglenesen szabadlábra Ferenczy Gyula főfelügyelőt.
— Tessék megkérdezni nagyságos úr, hogy milyen vallásos ember vagyok én, az. Ürnapi. procession.w ott voltam.
Németh Ferenc következik. Ellene az a vád, hogy a szakszervezeti gyűléseken jzgatptt, a tisztviselők ellen, a sztrájk napján pedig a piactéren azt mondta többek jelenlétében András Lajcsinak, a kanizsai rendőrség egykori jóakarójának, hogy „kár vólt azt a májusfát már ledönteni, milyen alkalmas lenne most az Összes postásokat felhúzni rá. De nem baj, van még lámpavas és zöld fa elég a piacon, majd felhuzzuk oda őket.1\' András Lajcsi természetesen nagybSn helyeselt a n>-ki tetsző ügynek.
Németh Ferenc persze szintén tagad: ő nem mondott j semmit, p nem tett. semmit, ó egy egyszerű rokkant munkás, aki-csak dolgozott s egyebet nem csinált.
A tanúvallomásokra kerül ezután a sor. Egymásután vonulnak fel a pófitahivatal érdeme* tisztviselői és altisztjei, élükön Harsai póstafőnökkel s bizony nem a legkellemesebb dolgokat mondják a vádlottak szemébe.\' Németh nyugodtan, egykedvűen hallgat továbbra is, nem ugy Tibola. Minden tanú után felugrik.
— Szabad kérnem egy szót, nagyságos úr ?! S azzal elkezdi mondani, hogy ez — vagy ez.a jelentéktelen epizód, nem ugy volt, ahogy a tanú meséli, hanem .... s most újra elmeséli (áz egészet egy pár hajszál finom nü-anszbeli változtatással, aipinek a lényege, ugyanaz.
Hangos derültséget keltett Simonics l\'éter fős^olgAbir,ÓL hivatalszolga vallomása, .aki a sztrájk reggelén éppen a főposta- előtt tartózkodott, amikor Szabados diktátor gépkocsijával megérkezett. Ezeket mondta az elébesiető Tibolának:
• —\'Ha egy óra múlva nem veszi fel a személyzet a . íhunká\', -minden, póbiást -fel* köttetek
Simonics, aki mellettük állott, nem birta megállani, hogy oda ne szóljon: No, no, talán Ulég sem iji.egy az olyan könnyen. Az elnöknek ár\'/á kérdésére, hogy mit felelt Tibolá Szabadosnak, igy válaszolt a jóképű magyar:
■sr Nem. tudom, kérem, mert én mindig csak azt figyeltem, hogyan lehetne azt a Szabadost jól pofon csapni.
A bizonyítás véget ért, a vádbeszédre „kerül& sor. ,X)r. Szabó, az államügyészség\' uj vezetője szólal fel a vádhatóság képviseletében. Hatalmas, gyönyörűen felépített be saédben ostorozza a 4 hónapos rablóuralom minden bűnét és aljasságát. A vád pontjait teljes egészében fentartja.
Most a védők emelkednek szólásra. Előbb dr. Bród, majd dr. Schieiffer jelenti ki & ieg. határozottabban, hogy nagyon nehéz köteles-ség olyan rendszer exponenseit védeni, amelyet mindig is a legerólyescbben elitéltek, s amely éppen az ügyvédi kar teljes eltörlését tűzte ki egyik céljául.
A védbeszédek elhangzása után ismét a vádlottaknak adja meg a szót az elnök".
— A szentírás első lapján •— mondja Tibolá — azt olvashatjuk: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat, ő is felebarátnak, érif magát, szeresse tehát a törvényszék őt is, bocsásson meg neki — többet eem feszi — s mentse fel.
Németh Ferenc az ő egyszerű eszcvel nem tudja megérteni, hogyan tarthatják" Őt bünösnok. Ha mégis annak tartják — ám büntessék meg.
Ezek után a bíróság ítélethozatalra-vonul vissza, a tárgyalást felfüggesztik. Élénk nyüzsgés támad a teremben. Mindenki. mindenki találga:. A legkülönbözőbb tipgjk hallatszanak: . egy óv, tiz óv, kötél, Je\'nun.. tés, stb.
Egy jó negyedóra múlva siri csendben olvassa fel az elnök:
—- A magyar köztársaság nevében . .... Tibola Jozsel három és fél évi börtön s üt évi hivatalvesztés; Németh Ferenc pedig egy évi börtön. Az ítéletek jogerősek, a vadlot» takat átadom a-vádhatóság képviselőjérté\'k.\'
(P J)
A megváltozott Európa.
UJ Államok.
A béketárgyaláson, helyesebben béke-diktáláson teljesen kialakult már az uj Európa képe. Tudniillik a Magyarország részére megszabott békeszerződés is teljesen készen van. De él bennünK a remeny, hogy nem marad igy. Az antant terve szerint Európa negyven ónálló államtestre darabolódik. -
UJ Államok.
A negyven államból a következők keletkeztek ujonan :
Ukránra 510.000 n\'k»n. területtel\', "tfO millió lakossal.
Lengyelország 202.000 □ km. te:.: lettel, 25 millió lákóssal.
Csehország 141.000 □ km, terülétte\', 13 millió lakóssal.. (Ebből a Magyarországtól elvett terület 03000 □ km. 3 millió 700000 lakóssal.
Finnország 377.X)00 □ km. területtel. 3,200.000 lakóssal.
■Ruthénország 35000 □ km. területtel. 3 millió lakóssal.
Litvánia 50.000 Q km. területtel,. 2,200. ezer lakóssal.
Lettország 50.000 □ km. területtel, 2 millió lakossal.
Konstantinápoly szabad áliamót képezS város a nepszöveiség fölügyelete alatt 10000 □ km. területtel, 1,400.000 lakóssal.
Danzig szabad allamot képező város a népszövetség fölügyeleto alatt, 300,000 lakossal
1011. október 3
ZALA
Fiume szabad államot képez) város a népszövetség fölügyelete alatt, 65.000 lakossal.
Zára szabad államot képező város a népszövetség fölügyelete alatt, 5000U lakóssal.
Esz/ország 44.00J Q km. területtel, 1 millió lakóssal.
Merne/ország a\' népszövetség fölügyelte alatt 2000 Q km. területtel, 120.000 lakóssal.
Tráczia alakul a mai európai Törökország helyén a népszövotség fölügyelete alatt. Területe 15000 Q km. lakóssaga 350 ezer.
Saarvidik szintén uj állam francia föl-ügyelet alatt, de tizenöt év múlva önként határozhat sorsa fölött. Területe 11)00 □ km, Ukossága 050.000 lelek.
Me|i>áltazott Atlauiok. Magyaroszág 87.U00 □ km. területtel, hét és fél millió lakóssal. A háború al ,tti területe volt 325tX19 □ km; 22 és fél millió lakóssal. Vesz.esége <i terület háromnegyed része és a lakosság kétharmad része Vagyis Európában Magyarország vesziti el terít leiének és lakóssigának legnagyobb szá zalékál.
Oroszország. Jövendő területe 4 2 .millió □ km. 78 millió ¡akóssal. \\\'olt területe miljió Q km. 144 millió lakóssal. Németország. \'Jövendő téfülete 477? 00 (volt 540.8413) □ km: Lakásainak mostani száma 00 millió (volt 08 millió)
Franciaország. Jövendő területe 551.000
□ km. 39 millió lakossal. Nyeresége Klzasz-Lotharingia 14.500 Q km. területtel 1,759.000 lakóssal Ezen növekedés darára Franciaország népessége valamivel kevesebb, mint a háború elölt volt.
Olaszország. Jövendő területe\'. 3Í2.000
□ km. 38 millió lakóssal. Nyeresége 25 000
□ km. másfél millió hkósial.
Jugoszlávia (Szerbia.) Jövendő területe 222.000 Q kin. 12 és félmillió lakóssal. (A háború előtt voh 87.OÖ0 Q "im.\' 4 \' millió I ikóssal (Magyarországtól elvett 07,000 O km. 4 millió lakóssal.
Belgium. JövenSő területe 29.500 Q km, 7 9 mlltld lakással.
Románia. Termett területe 293.000,
□ km. 155 millió lakóssal. (A háború\' előtt volt 138.000 □ km. 7-5 millió lakossal.) Magyarországtól hozzá akar csatolni antant I04;000 O km. 4\'5 millió lakóssal.
Németausztria. Jövendő területe 81.000
□ kn. 675 millió lakóspal, (A Magyarország; tol hozzá csatolandó terület volna 4500 □ km. 300.000 lakóssal.
Görögország Jövendő területe 145.000
□ 5\'ö millió lakóssal.
Bulgária. Jövendő területe 80.00) □ km. 3 és fél millió lakóssal. Vesztesége 37.U00 O km. 1,200 000 lakóssal.
Anglia az egyetlen a háborús felek közül, aki nem hódított európai területet. Változatlanok maradnak még: Spanyolország, Németalföld, Portugália\', Svédország, Svájc, Oánia, Norvégia, Albánia., Luxenburg, Monacó, San .Marlnó, Andora, Lichlenstein.
HÍREK.
Lettek és németek összeütközése.
Berhn, okt. 2, Egy mitaul jelentés szerint Kurlandban, .Olat közelében a lettek ifieg-\' támadták a német csapatokai, mely alkalommal mindkét részen\' sokan estek el. A lett csapatok noha Mitauból sogitseget kérték, kénytelenek voltak, visszavonulni.
I »«».
j október
! 3
I Péntek
kor,
naptár
A nap kél 5 oia 20 perc nyugszik 5 óra 37 perc-
A hold kél d. u. 2 óra 13 peickor, nyugszik d e. 11 óra 10 perckor
Budapestről,
teljesen beavatott helyről kaptuk az értesítést, hogy a belpolitikai helyzet rohamosan tisztázódik s napok kérdése esak, hogy a végleges megoldás bekóvetkezhessék. A megoldás olyan lesz, amely ugy az antantot, mint a magyar nemzet egyetemét kifogja elégíteni s a békeszerződés megkötése, a nemzetgyüles választások kiirása, a határok fölszabadítása, fi megszállott részek kiürítése fogja nyomon követni. Örül t lelkünk, hogy immár belátható az az idő, amikor élvezni fogjuk a béke áldá siiit, az ujonan meginduló munka gyümölcseit. •Mert nem féltjük-mi a magyar nemzetet, bár mennyire megrabolta is szomszédai lelketlen kapzsisága. Lesznek meg nehezebb idők, de talpra állunk lassankint s behegesztünk min den sebet, amely a nemzet testét égeti.
......— Nagykanizsa a cseh nemzetgyűlésen. Nem tudjuk, megtiszteltetésnek vegyük\'-«; hogy Nagykanizsa neve a cseh nemzeigyülé-sen e hangzott s hosszabb időre kötötte le a cseh honatyák figyelmét. A prágai nemzetgyűlés tegnapelőtti ülésén Kramarz is beszélt s többek közt ezeket mondta :
.... A vasúti összeköttetések dolgában is sikerült igen kedvező eredményeket elérni Minthogy koiridort nem kaptunk, legalább Jogunk van hozzá, hogy a Pozsonyból—Nagykanizsára vivő másodrangú vonalat kiépitsük és ezzel a délszláv államhoz és esetleg Trieszthez is kö/.veilen vonali összeköt/est kapjunk " Szóval Nagykanizsán keresztül fog vezetni a csehek utja Jugoszláviához s esetleg az adriai tengerhez. Vájjon lesz-e belőle
hasznunk. .............;—....... ..............
— Két jó lógás. Viola katonai nyo mozó. aki a napokban Szabadost és díszes kompániáját fogta el és kisérte Kanizsára, ujabb tanújelét adla detektív! képességének. Legújabb budapesti utján a kanizsai kom-mun-világ két veszedelmes tagját: Krausz vöröszí&zlóaljparancsnokot és Holler politikai nyomozót csipte el Krausz mint zászlós szolgált a nagykanizsai 20-as ezredben s mikor a proletárdiktatúra kitört, egyszeire zászlóalj parancsnok lett Durva, kíméletlen ember volt s mérhetetlen üldözésben részesítette az akliv tiszteket,..Egy húron pendült kebelbarátjával, Andrtás Lajossal s ő i» mindenáron vért akar inni. Része volt abban az akcióban is, mely a kanizsai rendőrség leszerelésére irányult. Holler szintén méltó tagja volt a Vantus— Szabados-féle rémuralomnak ■ különösen- az egyéni rakvirálások. közt tüntette . ki magát. Az ügyes Viola Krausz! budapesti lakásán tartóztatta le, HaJlert pedig a sétája közben, Üllői^uton. Persze, mos; mindkotlen az áriallanságukat hangoztatják. Viola czaHia-lomniaí "házkutatást tartott Szabadó* íront-parencsnok budapesti lakásén is, ahol a lazsnaki kastélyból származó tárgyakat talált. Remélhető, hogy ezek u-án nem mondja Szabados. hogy ő csák e/ml/etfkommunista volt. |
— Mlmlndent vlt\'ek el • románok Magyarországból. A budapesti antant-bizottságnak a párisi haditanács elé terjesztett jelentése szerint az oláhok Magyarországból a következő értékeket szállították el: a használható mozdonyok 50 százalékát, a személykocsik 90 százalékát, 5O00 teherkocsit, 50 waggon kötgyapotot, 110 darab versenyloval, rengeteg mennyiségű Írógépet, műszert igáslovat, telefonkészüléket és távíró berendezést. Az oláhok tudvalevőleg azzal tetszelegtek a külföld előtt, hogy Magyarországon a bolze-vizmust akarják leverni. Do ugyan mi közük van az elszállított holmiknak a bolzeviz-mushoz.
Közellátási közlemények. A dohányjegyek felülbélyegzésének határideje folyó hó 4-én lejár. Mindazok tehát, akik dohányjegyüket felülbélyegzés végett még be nem mutst ták, kötelesek dohányjegyüket az élelmezési hivatal által felülbélyegeztetni, mert az októbeii dohánynemüek kiosztása már folyó hó 7-én kezdetét veszi, amikor is csupán felülbélyegzett dohányjegyekre lesz dohány kiszolgáltatható. Később jelentkezők októberi jegyei már nem fognak felülbélyegeztetni. Az október hi-ra megállapított Tejkvóta marad a szeptemberi mennyiség. A dohányárusok felhivatnak, hopy a begyült dohányjegyek beszolgáltatása mellett aa elszámolást a közellátási üzemeknél azonnal teljesítsék és a megmaradt dohány-késziotet ugyanakkor mutassák ki, mert ellen esetben dohánynemüekben nem fognak részesedni. — Csak a hátlapon felülbélyegzett dohányjegyekre szabad dohánynen üeket kiszolgáltatni.\' — Közellátási Üzemek.
— Jótékonyság A mozitlábos tanulóknak adakoztak\': Bentzik László 11. 0. 5 K-át, Wtisz-Jolán, HaVas Boriska 1. o. 10—tOK-ái Koltn Lívia egy kötött kubátkát és egy leány-ruhát, Fischer Bandi I. o. 20 K-át és egy kalapot, Bence György IV. o. tanuló egy per viselt cipót.
— Zenészek,\' kik bármely húros fa és rcz fuvó hangszeren játszanak az itt ujonn n szervezendő, illetőleg felállításban levő kalóriái zenekarba feUetctnekr^Bamutatkozni lehet Kuhnert J. katonai karmeilernél délelőtt 8 - 11 óra közt a honvéd laktanyában. Előnyben részesülnek, akik már zenekarban játszottak. Feltételek bemutatkozásnál megtudhatók.
Színház.
Heti műsort
Péntek Piros bugyelláris, népszínmű Szopibat ^ Csodagyerek Vasárnap d ü. Vasgyáros Vasárnap este Mágnás Miáka.
• Piros bugyelláris Ma október 3-án a Piros bugyelláris van műsoron. Igen nagy érdeklődés mutatkozik Ciepregi Ferenc igazán elsőrangú népszínműve iránt, oly annyira, hogy már a tegnapi nap folyamén a jobb jegyed elővételben keltek el. A főbb szerepek Vi^ia Ilus, Lőrinczi Erzsi, Guthy Sári, Falussi István, Síigettiy Bárfdi, Földessy Sándor, Galgőciy Lajos és Róna kezeibe vannak letéve. Holnap, szombaton a Csodagyermek kerül másodszor szinre. Vasárnap délután a Vasgyáros, szinmü, mig este a nagysikerű Mágnás Miska ppqreue reprize lesz.
Egy, esetleg két butoróaott •*<»-bált konyhihasználnttal keres Bsrsozky
államügyész. Érdeklödr.l • kiadóban.
ZALA
1819. oktiíbor ».
APRO HIRDETÉSEK
Kanizsa környékén levő vadáss-terfllelet kivennénk, vagy korrekt vadászok közé mint tagok belépnénk. Ajénlatok két vadász jeligére a kiadóba kéretnek.
Egy jóknrban levő
varrógép eladó.
Kinizsi-u. 21. szám, Baksáéknái.
Kátrányos fedőlemez
kopható kicsinyben és nagyban
Fodor Ignác és Tsa cégnél Sopronban
amroffToaroomaraarto SHMITV tftwmKMNro
KANIZSAI SZÍNPADI
«-vidám színházi hetilap 9"»»
8Megjelenik minden vasárnap.* f Ára 2 korona Ára 2 korona. 1 beiseieeis oto □ oímimusouwísI
Babot veszek
minden mennyiségben
Kaster Miksa, Király-u. 6.
URANIA mozgókép palota
Ulimun Boigonrt-i. I írni«Itt
Pinteken, október 3-án
ünnep miatt =zárva=
Babot vesz
■•¿magasabb napiáron
Heltay József cég Nagykanizsa
Fő-ut 3 szám.
Ismét kapható nagyban ós kicsinyben
Cigaretta-hüvely Cigaretta-papír
legjobb minőségben
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kin,!- .» p.plráruhi.áb.a - HAÜVKAHIZ8ÍN.
f
\\/l I Á f~i nooymoIflóazlnhai
V I LM VJ SnnisiiilMi, Telefon 74. sz.
Pénteken, október 3-án
ünnep miatt =zárva =
-53
Előadások kezdete fél 7 és 9 órakor!
Jegyek d. u. 3 órától előre válthatók.
GJ-
Lapkihordakat
felvesz a Zala kiadóhivatala.
Megérkeztek
a legjobb minőségű cigarettahüvelyek és clgaretta-papirok!
Legjutányosabb áron kaphatók
Garamvölgyi és Szemere
dohány-nagyárudá)ában. —
ZALA
NAGYKANIZSA
TBLBFOJV V&.
Czleti Unyvgyár, könyvkötészet ÉSH) papirárukészités. ^m Mindenneinfl nyomtatványt a legizlése-sebh kivitelben készít és lenpontosab ban szállít.
••\'Hyomatótt a ,,2*1»" Nyomda ós Hírlapkiadó Vállalatnál Nuuykanasáp.
Igazgató : Balog Oszkár.
XLVI. évfolyam
MtMitWilitWfttolil:
NAGYKANIZSA, Sugár ul 4.
ala Nyomdavállalal Fő-ut 5. sz
Megjelenik héttőklvétcté-vel mindennap korareggel
N^BykanlMa, 1918. október 4. Szombat.
227. szám.
POLITIKAI NAPILAP.
EWlWetóSI árak:
vidékre postai szétküldéssel : Koy hóra ... 15 K. (Ügyed évre . . «> . Félívre ... 90 . Bgésx évre . . 190 .
Egyes szám ára : 60 llllfr.
Gl«ft<n».<ft M.<Mhlv«t.ll l.l«ío» t*. Nromil.l 1.1.lun I1T,
FGszerkeszlé: TÓTIl ZOI.TÁN
l-\'ómunkatir* í. laptulajdonos : CSII.I.AO JKN<5
tllideté&eket, nyllt-teret é> m.«ái. közleményeket díjszabás szerint ve»< i. lel a kiadóhivatal. =--
Felhivás.
Őnagyinéltósága ür. Fricdrich István miniszterelnök ur több miniszter kíséretében folyó hó .Vén, vasárnap delelőt!
8 órakór városunkba érkezik.
Felkérem ennélfogva: ■ T. » városi képviselőtestület tagjait, hogy a pályaudvari fogadtatás céljából reggel 7 órakor a városházán gyülekezzenek,
2. a magánfogat tulajdonosokat, hogy a fogadtatáshoz rendelkezésre bo-csájtandó fogataikut folyó hó 4-én déli 12 óráig a városházán (I. cm. 20. ajló) jelentsék be,
3 az egész város, de főképen o Kazincy-, Szemere-, Csengety-ut,. Főutca, Iírzsébet- és Deák-tér lakóit, hogy házaikat lobogózzák és díszítsék fel.
Az állomástól a varosházához való bevonulás után ¿(nagyméltósága negyed
9 órai kezdettel küldöttségeket fog fogadni, 9 órakor beszédet mond a városháza erkélyéről, majd d. e. 10 órakor tovább log utazni.
Amennyiben a hatóságok, egyesületek, testületek és a munkásság küldöttségileg tisztelegni óhajtanak, felkérem, hogy ebbeli szándékukat folyó hó 4-én délután 3—5 óráig jelentsék be.
Nagykanizsa, 1910. okt. 3.
Dr. f\'rack-s. k. h. polgármester.
Eljárás Károlyi Mihály ellen. *
Budapest, oki. 3. A Károlyi Mihály gróf elleni politikai és társadalmi akció a legnagyobb energiával halad előre. Az összes politikai pártok követelik a vizsgálat megindítását és bűnvádi eljárás megkezdesd Károlyi Mihály ellen, azon esemenyek és állapotok miatt, melyeknek következtében ó n hatalmat áladla a bolsevistáknak. A hatóságok erélyesen nyomoznak annak kiderítésére, hogy .Károlyi, szönése alkalmával, hogyan vehette fel a bankoknál vngyonánnk jó részéi és mily módon vitte azt külföldre. Megbízlak a budapesti rendőrséget annak kidjriicséro is, mekkora összegeket vett fel Ká\'olyi a ban-kutmAI és monnyit vitt magával
Fiamé teljesen izolálva van.
Bern, okt. 3. Mint a „SeColo" értesül, Fiume immár teljesen izolálva van. A fiumei lapok két nap óla nem érkeznek meg. Minden összeköttetés megszakadt. Horvátország lelől a határ le van zárva.
éjszakai minisztertanács Bécsben.
Bécs, oki. 3. Tegnap este fél 8 órakor a kormányelnökségen a kabineti tagjai tanácskozásra ültek össze, mely a késő éjjeli órákig tartott. A minisztertanács nem a pénzügyi tervezettel foglalkozott. Jobbára szociálpolitikai
vonatkozású törvényjavaslatok, továbbá tervezetek, melyek a saint-germani békeszerződéssel függnek össze, valamint a külföldi képviseletekre vonatkozó, előterjesztéseket tárgyalták. A pénzügyi tervezőt csak csütörtökön kerül újra a minisztertanács elé.
Az oroszok szabad eltávozást követelnek Leóin számára.
Páris, okt. 3. A Havas-ügynökség tudatja Washingtonból: Hivatalos hirek szerint e bolsevikiek hajlandók bókét kötni, avval a feltétellel, hogy 12 kommunistavezér. köztük Lenin is, szabad kiutazást kapnak Délameri-kába. arra as esetre, Im a bolsoviki uralom Oroszországban megbukik. Azt hiszik, hogy Wilson csak az uj orosz alkotmányozó gyűlés összehívása után fogja az uj kormányt elismerni.
Fegyveres védekezés Amerikában a sztrájkolok ellen, i
Páris, okt. 3. A .Chicago Tribüné" jelenti: Az Indián Steel Company bejelenti, hogy a munkába állottak védelmére íttfcK) fogyve-resböl álló csapat áll rendelkezésére. A társulatokkal Való megegyezés alapján megszervezték a „Loyal American League" t, melynek az a feladata, hogy a szakszervezetek helyébe lépjen. A jelentés megemlíti, hogy ha a sztrájk rövid időn belül meg nem szűnik, a nagy gyárak 9 hónapra meg lesznek bénítva. A sztrájkolok kőzött nagy clégületlenség uralkodik, mert nem kapták meg a mogigért napi két dollárt.
KiilÉlilUapi^i Minél«!.
Prága, oki. 2. A prágai cseh műegyetemen o téli szemeszterrel egyidejűleg kereskedelmi főiskolái állítottak fel.
Vizsgálat Németország bün-
Az olasz parlament feloszlott.
Páris, okt .3; A „Liborté" jelenti, hogy — olasz kamara A?. Uj. .kamarát
december elsejéro hívják össze.
Wjlson állapota.
Hága, okt 3. Az elnök egészségi állapotában az utolsó napok folyamán nem állott be változás Hazforvosa megtiltotta hogy a békeszerződés kérdésével és ágyáltalában bárminő állami üggyel is foglalkozzon.
Négerüldözés Északamerikában.
______ PJris, Qkt. 3 A .Chicago Tribüné^
jelenti Ohamából: Kgy néger férfiú megtámadott egy fehér asszonyt, ami a fehér lakosságot annyira felingerelte, högy a négert meglincselte és a börtönt felgyújtotta A polgármestert, aki a bűnös négert nem akarta kiadni, súlyosan megsebesítették. Mint annakidején Chicagóban és St. l.uisban, ugy itt is n tömeges néger bevándorlásban kereshetők a négTgyülölet mélyebb indokai.
Berlin, okt. 3 Az a parlamentáris vizsgáló bizottság, melyet a német nemzetgyűlés a célból küldött ki, hogy Németország bün-részességót a háború előidézésében vizsgálat tárgyává tegye, tegnapi ülésén elhatározta, hogy albizottságokat küld kí, melyek egyes részletkérdésekre nézve fogják a vizsgálatot folytatni........ •. . -
Az angol sztrájk.
Amsterdam, okt. 3 A Reuter ügynökség jelenti: A kontinensro és a konlinonsről való forgalom megakadása miaM a.Mandioy Pag társulat megkettőztette szolgálatát és héttőtől kezdve — egy a postaigazgatósággal kötött megegyezés alapján — az angol póstát repülőgépeken szállítja Havreba.
Wilson kudarca.
Berlin, okt 3, Amerikából Párisba érkező hírek szorint ki van zárva, hogy az amerikai szenátus a békeszerződést ratifikálni fogja. Párisi amerikai körökben ugy vélik, hogy Wilson a szerződést le fogja venni a napirendről ós csak az uj elnökválasztás után ha Ugyan többséget fog kapni — fogja i&mét rt szenátus elé terjeszteni.
HIREK.
— Zalamegye kormánybiztosa A kormány Bitner Zsigmondot, a sümegi kerüiet országgyűlési képviselőjét kinevezte Zala-vám egye kormánybiztosává.\'
— Vizsgálatot tart a vármegye \'Z*la-vármegye törvényhatósági bizottsága a legutóbbi közgyűlésen a következő határozatot hozta: Mindazoknál, akik rendes állásukkal (közalkalmazottak) vagy rertdtfs foglalkozásukkal járó rendes teendőik ellátása érdekében voltak kénytelenek a kommün bizalmi- ós más embereivel együttműködni, ezt a kényszerhelyzetet mentókörűlménynck kell tekinteni. Kllenbcn mindazoknál, akik tulmentek ezen a határon, vagy akik nem voltak kényszerhelyzetben és mégis együttműködtök a kommunistákkal, vagy általában oly tevékonységet és magatartast tanúsítottak, amely a polgári társadalom tekintélyét, tisztességót, vagy érdekeit sérti, ezen cselekményüket menthetőnek nom tartja s azért szükségét látja annak, hogy ezekkel szemben illetékes hatóságaik és testületeik érdemük szerint járjanak el. Ennélfogva a törvényhatósági bizottság egy külön bizottságot küld ki annak megállapítására, hogy kik a vármegyének azön alkalmazottai és bizottsági tagjai, akikkel szemben el kell járni. Ezen bizottságba a következő tagokat választotiák be: Árvay Lajos elnök, Thassy Gábor helyetteselnök, Eitoer Sándor, Dervalics Ákos, Háry Dezső, Mesterházv Jonő és Szigethy Elemér dr. tagok. Fölhívja a közgyűlés a vármegye közönségét, hogy a megyei alkalmazóiakra és megyobizottsági tagokra vonatko-zó\'ag minden tudomásukra jutott adatot a bizottságnak jelentsenek bo. Ugyanerro hivja fel a közgyűlés a községeket is.
— VAC. Sopronban. Folyó hó 5 én méri össze erejét a Kanizsai Vasutas Club a Soproni Kotbal Atlétikai Clubbal. A KAC. a Dunántul Il-ik csapata, tehát erős mérkőzésre lesz kilátás.\' Csapat felállítás: Modrovics, Klein, Juhász, Briglevics, Hitter, Velcsek, Göllesz, Szaucsek, Vindis, Molnár, Nagy. — Tartalék\': Nolt, Büki v - .
¿ALA
1919. október i.
— Álhír Snefí Jgzjetrtit. Nagykanizsa hajdani teljhatalmú kormánybiztosáról és> direktóriumi elnökéről tegnap az a h!. terjedt el a városban, hogy elhalálozott. A hir nem felel-meg a valóságnak. - Tüdőbaja elég súlyos ugyan, de tudvalevőleg most kórházban ápolják s bizonyára • hamarosan ugy összeszedi magát, hogy számot adhat dolgairól a bíróságnak»
— A román hadnagy gyilkosai. Á\\
napokban magirtuk, hogy Győr közelében\' meggyilkolták Negoiía Neculai román vadászhadnagyot, aki a Győrt megszálló román csapatoknál szolgált. Eleinte aira gondoltak, hogy politikai gyilkosság történt; de most kiderült, hogy közönséges rablógyilkosságról van szó A gyilkosságót két rovottmultu ember, Sárközi József pécsi lakos ós a bukovinai származású Csernyik köveitek cl. Csernyik a rablott pénzzel megszökött, do Sárközi ••■• kézrekerült s mindent bovallott.
— Sport. Vasárnap f. hó 5-én ismét érdekes és izgalmas sportesemény színhelye lesz a NTK. katonaréli pályája, amennyiben végre sikerült a NTK. ngilis vezetőségének Szombathely második legjobb csapatát, a „Kerekpár-Egylctet" egy barátságos mérkőzésre megnyerni. — A .Kerékpár - Egyljt" játékerejére vonatkozólag megemlítjük, hogy a múltkor itljárt „vidéki bajnokcsapattól, a „SzAK.Mól csupán egy goal differenciával szenvedett vereséget, mig a MÁV.-val, mely a NTE.-t 4 : 2 arányban győzte le, otthon el-döntetlenüt végzett. — A mérkőzés kimenetele •lé igen nagy érdeklődéssel tekint egész Kanizsa sporttársadalma, mert a NTK is igen sokat fejlődött a MÁV.-mérkőzés óta, mit volt alkalmunk látni a SzAK. ellen való játékánál. Ha a tornaegylet teljes csapatával és Bálinttal megerősítve tud kiállni, ugy nem leszünk meglepve, ha a NTE. győz minimális goal differenciával. Meg kell azonban még jegyezni, hogy az eredménybe nagy beleszólása van a football szerencsének is és szerintünk az eldöntetlen eredmény felelno meg legjobban a két csapat erőviszonyának.
— Sopron osztrák kormánybiztosa. Azaz Oedenburgé, nem Soproné, mert Sopron nevét törölték az osztrákok a geo^rafip fogalmak kőréből. Hogy a jövő farsangi hangulatból előizelitőt adjon lajtántuli szomszédunk, amint teljesen megbízható\' forrásból értesülünk, — Sopron, (azaz megintcsak Oedenburg) részére kinevezte az osztrák kormánybiztost. Ez pedig Roitenstein miniszteri
_ tanácsom lett, aki addig az egyik bécsi reseort-miniszteriumban intézett adminisztrációs ügyeket Egy másik tiir arról számol be, — hivatalos komolysággal ugyan, de nem minden humor nélkül, — hogy az osztrák kormány fölhívta Sopron város összes hivatalainak főnökeit, — hogy vegyék ki alan»o«aiktól az ésküt — az uj .haza" alkotmányára. v
— A Világ mozgóban ma szombaton bemutatásra kerül A fattyú cimü 4 felvonásos dráma. A főszerepben rabo Mario. Mindvégig
, érdekes cselekmény ós mesteri rendezés, káp-\' rázatos kiállítás hatalmas tömegjelenetekkel. Az Ambrosio-filmgyár mesterműve.
— Zenészek, \'kik bármely húros fa és réz fuvó hangszeren játszanak nz itt újonnan szervezendő, illetőleg felállításban levő kato-
. nai zenekarba (elvétetnek. Bemutatkozni lehet Kuhnert J. katonai karmesternél délelőtt 8-11 óra közt a honvéd laktanyában. Előnyben részesülnek, akik már zenekarban játszottak. Keltételek bemutatkozásnál megtudhatók.
— Közös táncgyakorlatot! tart a Polgári-Egylet emeleti nagytermében • szombaton cs vasárnap esto 8-tól JJ-íg .. cigányzene vol, A\'renusz Károly oki táncmester.
— Róbert Helmann regénye lesz ma bemutatva az „Uránia" mozgóképpalotában Tévelygők cimmel 4 felvonásban, főszereplő trich Kaiser Titz, azonkívül »Fogadjunk\' elmen egy \'.i felvonásos vígjáték, melynek ötféle szerepét Viggo Larsen játsza.
— Cigaretta-hüvely, ciparetta-papír, cigaretta- és szivar-szopóka, pipa, szivar-, cigaretta- és dohány tárcák Kischel Fülöp Piai papiráruházában kaphatók nagy választékban.
Színház.
lleti mííaoiM
Szombat Csodagyerek Vasárnap d u. Vasgyáros Vasárnap este Mágnás Miska.
• A piros bugyelláris. A hűvös idő dacára — mely Ugyan a nézőtéren egyáltalában nem volt erezhető — olég szép számú közönség gyűlt össze tegnap este, hogy végig» nézze a magyar népszinműirodalotn remekének, Csepre^jhy : A piros bugyef/árisá-nak előadását. A Jó szereposztás, Vida, Fafusay, Földessy, Oelgóczy és Szigerhy művészi kvalitásai a népszínműben éppen ugy érvényesültek, mint az operettben, illetve drámában.
" U\'olsó hét. Somogyi Kálmán színigazgató társulata már csak igen rövid ideig ját-szik városunkban e hó 12-én a kitűnő társulat befejezi szezonját. Somogyi igazgató az utolsó hót műsorát két bemutató olőadássnl avatja díszessé. Az egyik a „Gróf Rinaldo" operett: a második az .Ötven éves férfi" oimü dráma. Mindkettő szenzációs sikert aratott Budapesten, A „Gróf Rinaldo" hétfői bemutalójára ós a keddi második előadására már számtalan elöjogyzés történt.
A bemutatóig szombaton a „Csodagyer-mek" sikerült előadását ismétlik meg, vasárnap délután a .Vasgyárost", este .Mágnás Miskár adják. ......... ............
Szombtlholyl katonai körletparanosnokság.
Behivottak!
50 év óta vonulnak be a 21 évesek október l-eii a katonasághoz;
50 év óta a katonai szolgála\'ra kötele zett idősebb évfolyambelick fegyvcrgyakorlatra hivattak be.
Ti most a háború után nem azért lesztek behiva, hogy ismfót ujabb háborút viseljetek, vagy hogy ismét vóies ütközetekben harcoljatok.; hanem azért, mert szükségünk van a katonaságra, hogy ismét csend és rend legyen az. országban.
Csak olt, ahol a katonaság fegyelmezett, csak ott, ahol minden férfi törvényes védkö-telej?ettségének eleget is tesz, csak ott ural-.kodhatik csend, biztonság és jólét.
Így volt ez a háború előtt.
így kell ennek a háború után is lennie.
A behivottaknak nagy része pontosan kellő időben bevonult és teljesíti is már szolgalatát. •
Ezek a törvény által előirt időpontban ismét otthonukba fognak visszatérni. ,
Azok, kik késedelmeskedtek, akik még nem vonultak be, büntetlenül maradnak, do csak akkor, ha most azonnal bevonulnak,
Később legsúlyosabb büntetéseknek teszik ki magukat, mert a régi jó rendet okvetlenül ismét helyre kell állítani.
Ti védkö\'eloiettek, kik behivó parancsot kaptatok, legyetek bizalommal a hivatalos személyekhez.
.Megszűnt véglegesen az az idő, amelyben a népet hamis és csalfa rendeletekkel ol lehetett bolonditani.
Ne hallgassatok izgatókra, kik nektek ós hazátoknak csak ártani akarnak, akik titeket rá akarnak beszélni,»hogy ne .vonuljatok bo, kiknek vétkes rábeszélése következtében legsúlyosabb büntetéseknek leszitek ki magatokat és a kik hazánkban újonnan zavarokat és felfordulást\' akarnak előidézni ós a mellett a ti költségeiteken könnyű szerrel gazdagodni akarnak, ugy amint ezt a vörös uralom alatt tettek.
A behívás a törvény alapján történik! A törvén/ minden magyar ember előtt szent éa sérthetetlen.
Szombathely, 1010. évi szept. hó 20-án.
Lehár\'ezredes s. k.
•<pDiba||i«|yi. körlet paiancsooka.
APRO HIRDETÉSEK
Tanár részére bútorosait nzobn kerestetik. Ajánlatok Frnncslcs Zsigmond iskolaszolgához kéretnek, kereskedelmi iskola
Etc/. •■•tl*C két bútorozott in.
hál konyhahaexnálattat keres Bereciky államügyéaz. ÉrdsklSdnl a kiadóban.
Kátrányos fedőlemez
kopható kicsinyben és nagyban
Fodor Ignác és Tsa cégnél Sopronban AJÁNLAT!
Dupla széles fekete Tattal ruhaselyem
Dupla széles sötétkék Taflet ruhasalgem 140 cm. széles fekete kosztüm-kelme 140 cm széles sötétkék kositüm-kelme 150 cm széles fekete lérflSIIOnyszSvet
150 cm. széles sötétkék férfiöltönuszővet
Szürke férfiöltőnusziWetek L
Fekete női harisnyM-------
Kész lenvászon ágyfelhuzatok Női bársony modellkalapok Női welUrkalap minden színben ■ Szines filzkalapok I ■ ■
Fenti cikkek jntánjos árban kaphatók:
Kazlnczl-utca 3. szám.
Átalakításokat modellek után készitfink.
URANIA
Zoafaart-a. I (alabaÍM
Szombaton, október 4-én
Tévelygők
Drámá 4 folv. — Előadásra kerül még:
Fogadjunk
vígjáték 3 felvonásban.
^^ EI6.di.ok kóiupokoa l\'/i ée 9 ¿r.k» —r-V.sár- 4a a.D.pn.pekoa I, 9, ? ée 9 ératar.
0=
yjJ^^Q nagymozgóaztnHAz
53
Siinii uiliídi. ItltlM 74. B.
IfJ-
Szombaton, október hó 4-éa
A fattyú
dráma 4 felvonásban.
Pali biciklizni tanai
bohózat 2 felvonásban.
Előadások kezdete tél 7 és 9 órakort
Jegyek d. u. 3 érától előre válthatók.
............ agassarf
Nyomatott: a .Zala" Nyomda és Hírlapkiadó. Vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató: Balog üszkár.
(LUI- *w»ol»aw»
unoilMl l> UaMUntil:
NAGYKANIZSA, Sugir-ul 4.
lia Nyomdavállalat,„..,. Fő-ut 5. ti.
Mtílelenlk hétroklvélelí-vet mindennap korareggel
"»»ilwiliM laiB. október 8. Vasárnap.
228 •<*■•.
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak \' vidékre poatai szétküldéssel : l|) kéra ... t»I. H.gysd im .T 45 . rét«». N .
Egtis étre . .. IN .
Egyei szám iri: •0 fillér.
gt^faMMtdei i.i.i.n ja.
Nromdal itlclon MI.
1 -FéuKkciiU i
TÓTH ZOI.TAN
.....4

Fdmufikallu.éf laptulajdonost CSII.LAO JKNÖ
Hirdetéseket, nyllt-tertt magló kOtlenieny\'ekti dljszkbli ti.rlnt V.--j- lel a kiadóhivatal. =—■—
Friedrich a nemzeti pártokkal való
Budapest, okt. 4. A „Nemzeti Uj ság\' munkatársa beszélgetést folytatott Friedrich István miniszterelnökkel. ;—Frícdrich kijelentette, hogy ő nem Bú,, pest, hanem csak az egész Magyarország után indulhat. Még most is — úgymond i — százával kapom Dunántulról a sürgönyöket, melyek kitartásra buzdítanak és keresztény nemzeti politikát követel —nck. Bizonyos, hogy nagy. ellentetek várnak még -elsimításra. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy tárt karokkal fogadom minden nemzeti alapon álló pártnak és csopottnak támogatását. Ila ezekkel karöltve tudnék haladni, az még nem jelentené kitűzött programmom feladatát.
........ Antantbizottság Siófokon,
Szombathely, okt. 4. Nap-nap után a leghihetetlenebb hírek jelennek meg a megfizetett sajtótermékekben az uj nim-zeti hadsereg terrorjáról és a zsidóüldözésről. A tényállás megállapítása céljából megjelent a fíívezérseg állomáshelyén egy vegyes antantbizottság. A bizottságban -Amerika részéről Horovitz Náthán ezredes vett részt Ez a bizottság megvizsgálta a sióioki fogdát, hol megállapította, hogy a foglyok megfelelő bánásmódban részesülnek s ezek mind kommunisták. Nyugatmagyaiország más vidékeit isTelkereste a bizottság és megállapította, hogy az összes terrorhirek rosszindulatú koholmányok.
A fehérpénz devalvációja és a betétek.
Budapest, okt. 4, Az augusztus hó 14-én megjelent kormányrendelet alapján a pénzintézetek mindazon betéteknek és átutalásoknak, melyeket máréius 21-ike után helyeztek el, csak egyötöd részét ismerték el.
Nem lesz zavar Budapesten.
Bécs, okt. 4. A „Der Neue Tag« budapesti tudósítója jelenti, hogy a budapesti zsidókörökben terjesztett riasztó hírek, melyek szerint a bevonuló fehér csapatok Budapesten pogromot fognak rendezni,\' teljesen alaptalanok.\' Beniczky belügyminiszter kérdésére a hadsereg-lőparancsnokság határozottan kijelentette, hogy sem a bevonulás alatt, sem azután semmiféle pogrom nem lesz és ilyet a hadseregloparancsnok nem is fog tOfnl A mlíthfflter még •■ hozzáfűzte,, hogy semmi ok sincs a félelemre, mert
a fehér hadseregben olyan fegyelem uralkodik, hogy a népszerű főparancsnok parancsának ugy minden tisztje, mint az egész legénység vakon engedelmeskedik.
Uj bécsi követ.
Bécs, okt. 4. A .Korrespondent Express" budapesti értesülése szerint a Marsuhowszky ügyvivő, követségi tanácsos halálával megüresedett bécsi magyar követségi állasra a kormány Dräsche Lázár.. Aljréd» külilgymituszterl. államtitkárt.szemelte ki.. . ......... „."...T"
Olaszország súlyos helyzete.
Páris, okt. 4. Az olasz kantára feloszlatása alkalmával a következőket Írja az ;,Echo de Paris" : Azok a verekedési jelenetek, mélyek az olasz kamara feloszlatását megelőzték, sajnos, tul hü képét- nyújtják -az országban uralkodó állapotoknak. D\'Annunzió katonai forradalmára a társadalmi forradalom lkai feleletet adni. Érthető tehát, hogy miért fordult Nitti a parlamentté^ szemben a néphez —A mostani helyzet nomcsak Olaszország, hanem szövetségesei számára is sok veszélyt rejteget. Franciaország számára az a tanulság, mindebből, hogy W\'ilsontó! azonnal követetnie kell a fiumei kérdés gyökeres megoldását. Franciaország n kontinensen izolálva van s így nem óhajihat egy tönkrement Olaszországot. A fiumei Ugy tul sokba kerül Franciaországnak.
Helgoland Angliához csatlakozik?
Berlin, okt. 4. Mint a lapok Cux-havenból jelentik. Helgolandban nagy agitáció folyik a Németországtól való elszakadás és az Angliához való csatlakozás mellett. Krrevonatkozólag , népszavazást akarnak kieszközölni.
Az angliai vasutas sztrájk.
Páris, oki. 4 A New-York Heroldnak jelentik Hovreból: Londonból repülőgépen Ideérkezeil amerikaink azt mondják, hogy Angolországhan 1917. leiére emlékez»! a helyzet. London ma egy fegyveres lábor. Az Intézkedések, melyek a szlrálk leküzdéséi célozzák, csodálatraméltók. Minden Irányban számtalan repülőgép cirkál a levegőben Havreban 2 0\' ufás \'és 000" tonna szállítmány vár o csatornán való átszállításra.\'
Pária, oki. 4. A Dolly Mail lelenil, Itogy vasutasok 2 napi Idői odiak a kormánynak, hogy a négy és léi mérföld hosszú , a |. Ion—Délwales vonalon fekvő Se-v«rt>" ,\'ái nieVtfl á megszálló kaiotiál\'«¡f-\'l •• *
patokal vlsszavonla. Ha köve eléstlket nem respektállak, ugy az alagutat vízzel fogiák elárasztani.
Statisztika az amerikai sztrájkokról
Páris, okt. 4. A „New-York Ikráid\' statisztikát közöl azokról a sztraj; kokról, amelyek az utolsó hónapokban az Egyesült Államok területén lefolytak. E szerint a statisztika szerint janúár>an 105 volt a sztrájkok száma, augusztusban pedig már 808, általaban kétszer-annyi sztrájk volt, mint az előző évben, A munkásvezérek jelentése alapján jelenleg 2000 sztrájk van folyamatban, illetőleg előkészítés alatt. Ezon, terjedelmükben és mélységükben állandóan erősbödő mozgalmak következményeként a társadalom összes rétegeit nagv aggodalom tölti el a bizonytalan jövö-vel szemben. Mindenesetre vannak optimisták is, ilyen például Sohwab vállalkozó, oki kijelentette, hogy nemrég még ő is pesszimista volt, ma ellenben biztosan hiszi, hogy Amerika a legnagyobb jólét küszöbén áll.
A pogromok ellen.
A napokban közöltük a belügymin isz temek a zsídóüldözések tárgyában kelt rendeletét.\' Ma e rendeletre való utaláaaal a dunántúli főkormánybizlos a következő rendeletet intézte Zalavármegye kormánybiztosához ;
A törvényhatósági Kormánybiztos Urnák I
A belügyminiszter ur 77091/919. izámu rendeletét a közigazgatási hatóságoknak pogrom jellegű mozgalmak esetében követendő eljárása tárgyában Méltóságod is vetto. Nagy súlyt helyezek rá, hogy az abban foglaltak mint a belügyminiszter ur e tárgyban határozott álláspontja az alantas közigazgatási hatóságoknak ne csak tudomására jussanak, de kint a perifériákon főleg ily szellemben és felfogásban dolgozzanak is a tisztviselők, hogy igy a s\'ajpálatöS esetek többé .\'elő ne forduljanak a a re:ij. nyugalom, személy- es vagyonbiztosság véglegesen helyreálljon.
"Vérem Nagyméltóságodat, hogy akik o felfogást a tiszti karokból nem honorálják, azokkal szemben a legerélyescbben járjon el, en a magam részéről az ily tisztviselőkkel szemben elnézést gyakorolni nem fogok. Siófok, 1919. szeptember hó 20.
PltllAvIClllI,
- dbn^K W.pwtl komAnyMaM*. ;
2
¿ala
191». október 3,
A láncos és a csempész.
A magyar kereskedelem az utolsó évtizedben — a háború előtt hihetetlen módon fejlődött s ez a kereseti ág, amely azelőtt — hogy ugy mondjam — nem tartozott az elite foglalkozások közé, általánosan becsültté lett $ nálunk Magyarországon is kezdték követni az angol, holland és német példákat s folyton szaporodott azoknak az előkelőbb genlry és arisztokrata családoknak a száma, amelyeknok egyes tagjai kifejezetten kereskedők lettek. Ez alatt az évtized alatt a magyar kereskedők ntágfeszitólt munkával igyekeztek az ország ¿¡azgajági helyzetét előmozdítani s nemcsak a maguk anyagi érdekeit tartották szem előtt, de különös figyelmet fordítottak arra is, hogy a magyar kereskedelem hírneve a külföldön, tengerentúl is jóhangzásu legyen.
A háború bekövetkezett; megszakadt a külfölddel minden ér.ntkezéiűhk. El voltunk szigetelve s a kereskedelem kizárólag a központi hatalmak országaiban vigczhettc gazdaságilag oly fontos cirkulációját; Természetesen ez a körülmény, bénitólag hatott az erős német kereskedelemre is, képzolhető, micsoda visszahatást szült oz a zsonge és fejlődőben lévő magyar kemkíd^lBtWé. \'Az^Txport és import a hihetetlen akadályok dacára azonban meg Ttem fezakadt; csupán gyengü\'t s sok ¿Ök-kenéssel bár, mégis az egész háború alatt permanensen működött s a lehetőség szerint ellátta az ország szükségleteit.
• A háború szülte, az átkos kommunizmus pedig valósággal intézményesen tenyésztette a kereskedelmi élet két fattyuhajtását. Ezek: a lánckereskedő és a csempész.
Nincs sem faj^pí, sem\'vnlíáshöz\'hötve\'\' láttam már s jól ismertem unitárius láncke-reskedpt is, aminthogy láttam zsidó csempészt is. A főkellék mindegyiknél megvan: amikor; hozzáfog a/csempészethez vagy a lán^kerps-kedéshoz, semmiI nem veszíthet. — Minden kockázat nélkül nekivág, mert a dolog semmiképen sem üthet kl balul. S ha sikerül az első, nekibuzdul, ttzl tovább és tovább, erőre l<ap s már zihál a melle, de még mlrfdig hajhássza a hasznot, Időközben vérébe ment, nem tudja, nincsen szív<5 abbahagyni. Ekkor azonban ő már nem csempész, nem láncos: ő már „kereskedő."
Álljunk meg egy szóra! A tisztességes kereskedő az ilyen alakot sohasem ismeri el kartáisnak -a ha a szükség kívánja, szóba, is áll vele, de élénken tiltakozik az ellen, hogy az ilyent vele egy kategóriába sorozzak. Téves hit az, hogy a tisztességes. kereskedő bizonyos szolidaritást érez a láncossal, vagy a csempésszel. 0 az, aki azt legjobban elitéli, mert tudja, hogy a.közvélemény..általánosít.« nem tesz kivételekot, nem distingvál. Utalja* gyűlöli, mert hisz a bűnök, a visszaélések, amiket amaz elkövet, reá is árnyat vetnek s , elhomályosítják azt a glóriát, amit hosszú ós becsületes törekvéssel és kitartással a magyar kereskedő magának kivívott: a kereskedői .. vtUztwaógöU - . —...........^¡m^*^
. Haszon, nyereség nélkül nem lehet megélni, cz bizonyos. A magyar kereskedő az árut beszerezte, beraktározta s azt a nagyközönséghez juttatta. Ez munka; o munkája* nak bére volt az a polgárí haszon, amit a vevő szívesen megfizetett. Megfizette még ezen felül azt is, amit a kereskedő rizikónak nevezett. - a népek élete óta Aigy van í, címig.
emberek lesznek, lesz közvetítő kereskede-
lertY is. \'
A láncos azonban nem eshetik ugyanilyen elbírálás alá. A láncos a helyzetet használja ki, az csak alkalmi kereskedő, «linak csak konjühktura kell; vesz, halmoz, tovább ad. Mikroszkóppal figyeli a helyzetet s előre mog tudja állapítani a fordulatot, miben lesz hiány. Minól jobban fogy valamely cikk a közforgalomból, annál\'szorosabban tartja ő a cikket s aonál nagyobb vehemenciával — halmoz. A\'kalmás időben aztán lassacskán — kiadogatja.
Nem kevésbé utálatos á láncosnak az ikertestvére. Hangosan és tele szájjal ordítja, hogy ő a köznek tesz szolgálatot; ugy beszél, mintha az ország egyedül neki köszönhetné, hogy éhen nem hal. Pedig hát nem tett egyebet, mint hogy^ft portékáját hazacsempéstte., Vette Í0 koronáért, itthon eladja negyven ko rónáért. — Nem annyira a közjó erdekében teszi, mint inkább a maga zsebére.
Ez a láncos és ez a csempész. Egyik sem érdemel kíméletet.
A mi városunk épen azon a geográfiai ponton van, hogy itt virulhat a csempészet s tenyészhet a lánc.
\' Á\' kómmUhlzMus intézményesen támogatta, védelmezte; a polgári társadalom, a polgári hatóságok azonban nem \'nyújthatnák segédkezet ahhoz, hogy egyes kétes alakok a közérdek leple alatt,Csempészetet, lár.ckeres-kedést űzzenek. Sem a citrom, sem a csoko-. ládé^Siin a szardínia mem kepez olyan közszükségleti cikket, a mit a közönség nem nélkülözhet. Rizsát, makarónit majd eázünk akkor, amikor azt a legális kereskedelem be tudja szerezni,. v . f , ,,.•■,/•\',....,.,..
Üldözni kell a rótöskereskedőt, aki sót vesz, de üldözni k:ll kíméletlenül azt a szatócsot aki zeíirrel ftáial.
Azokat a bevándorlottakat pedig, akik az Ismeretlenség homályából, vagy a háború és kommunizmus forgatagából kerültek elő. egyenesen el kell tiltani attól, hogy bűnös és illegitim módon tiZött kereskedelmet, cserebere! lolytassanak. Könnyelműen kiadott Iparengedélyeket egyszerűen hatálytalanítani, vagy visszavonni kell. Mert ez csak arra alkalmai}, hogy a magyar kereskedelem jóhirét tönkretegye s gyűlöletet keltsen a sok megpróbáltatással küzdő magyar kereskedői karral szemben.
Alkalomadtán mi is kutatqi fogjuk az* ilyen eseteket s nem fogunk lefkiismeret fur-dalást érezni, amikor azokat feltárjuk s átadjuk a szereplőket az illetékes hatóságnak és a — közmegvetésnek.
- Ma délutáni JootbáIlm«cct A ma
délutáni Szombathelyi Kerekpár Sportegylet —-NTE. közti mérkőzés a legérdekesebb lesz az őszi saison meccsei közül, mert egyenlő erők küzdenek cgymassal. Az NTE a mai erős meccsre védelmét ujfá Wenozollyvej .. a,.~, "PAC-ból átigazolt kitűnő kapussal, a támadást pedig Bálintnak a csatársorba való beállításáéval erősítette meg. A csapat igy fog .elállani: Wenczeliy kapus, Hordós, Horváth hátvédek, Halvax, Tóth, Simonyi fedezetek, Hirschier,. Dezső, Sállér, Bálint ós Aczéí csatárok.,— Tartalékok : Biach és Krámmpr II. A merVő-zéá pontosan d. u 4 órakor kezdődik. Biró lesz : Juhász főhadnagy.\'
HÍREK.
IW*.
október
5
Vasárnap
N 4 P T Á R
.... A n»p kél ti 01 a 03 pere-kor nyugszik 6 óra 32 perc-
Ha>. . .
A hold. Hál d. u. 3 ór. 13 pe\'ckor, nyititazik d u. 1 10 perckor.
A ZALÁT
Okt6l>*r 16-től kezdve ■ kor* reggeli őrfkban házakhoz I«,. kihordatjuk. E oélra lapunkra alóflzatéat nyitunk a kérjük olvasóinkat, hogy Október IS-19 személyesen, vagy levelező lapon (név, utoa, háttzám pontot feltüntetésével) jalanlaék be kladóhlvata tünknél (Sugárút 4 Ilim) »lőtlzelésl szándékukat.
Előfizetési dijak helyben házhoz hord»», vagy vidéken postán küldve: . Egy hóra
Negyed évre ... rtr. . 48—
Fél évre ... .......90 —
Egy évre ..........180 —
Egyes ézém ára, tekjntet neikUl a lap terjedelmére, 60 fillér,
Tlaiteletlel a „ZAÍ*" kiadóhivatala.
— A miniszterei ök Nagykanizsán. A
minit-sterelnő*, aki tőrténeimet Csinál, -ember-feletti munkája közepette \'koronként kIO: szakit arra Is, hogy a vidék hangulatáról meggyőződjék s a sajat programmjaval* megismétléssé a vidéket. Ma hozzánk látogat el, rovi.1 Mőre. "Nagykanizsa" népe, nemcsak nagy" lelkesedéssel, de nagy várakozással is fogadj:., mert valószínű, hogy a legutóbbi napok gyakori és beható tanácskozásaidén, melyeket bei-politikusokkal ét aptantmagbizottakkat folytatott — kenusai. beszédében olyan kérdéseket is fog érinteni, amelyek eddig homályba:-voltak a közönség előtt. Az a lelkes fogadtatás, amelyben a miniszterelnöknek része les: városunkban, meggyőzheti őt arról, \'hogy a: ország talpraállitásában s az alkotó munka megindításában a nemzet minden rétege vet-aengve fogja őf támogatni.
— Hlr a postáról. a btrtapest-nagy-kanizsai vonalon a rendes postaforgalom ismet megnyílt, de Budapest kivételével. Fótadha* tők csomagok,\' utalványok és mindenfa u levélpostai küldemények
— Büntetés engedély nélküli fegyvertartásért. Tudvalevő, hogy mindennemű fegyvertartásához hatósági |engedély szükséges. Ennek dacára is még mindig sokan Vannak, akik magúinál fegyvereket rejtegethSk. Szolgáljon ezeknek tanulságul ez a büntetés, amelyet a nagykanizsai kihagásiv^biróság Handelsman Lászlóra rótt. Handelmant ugyanis engedély nélküli fegyvertartásért tegnap nyolc, napi elzárással és 100.korona pénzbírsággal "sújtották. Akiknél tehát még fegyver van, saját érdekükben cselekszik, ha ézt" "haladéktalanul beszolgal atják, mert az engedély nélküli fegyverek fölkutatására legközelebb ház- és egyéni motozásokat fognak tartani Ugyanigy bekell szolgáltatni más katonai fölszerelési tárgyat is
— Hangverseny és felolvasás. A Szociális Missio 1019. évi október hó 12-én d. u. félti órakora Polgári Egylet nagytermében a közreműködésre fűikért Úrhölgyek és
1919. október 5
ZALA
Urak"\' «\' általuk alakított zene és ének kar \' síives részvétele mellélt patrónage ünnepélyt tsrt, melyre a nemes eszmék iránt érdeklődj közönséget tisztelettel meghívja. Az ünnepély mtlsora:
|. a) Ou\'verture „Mártha" cimü dalmühez Fr. von. Flolow-tót, • •
b) Don Cesár induló H Dollinger-től. Előadja a zenekar. 2, Dr. Mutschénbacher Edvin a fiatalkorúak birájána* az ifjúsághoz intézendő jellemképző előadás«. -
8. a) Ima .a Nabuco" operából. Verdl-től, \' b) Szerenád — Stojanovics Jenőtől.- -. Előadja az énekkar.
4. Losonci özvegj\'e (melodráma)\'- Tóth Kálmán balladáját zenésítette: dr. Angyal Armand.. ...... .
Szavalja Petrícs Lulu,
.......Kiséri zongorán: Sauermann .Antal*____
Hegedűn: Sauerman Ferenc, Collón: Sauermann Béla. ,
5. Hedly P. Jeromos szent ferencrandl szerzetes fejtegetései. Alapeszme: Krisztusi lábnyomok az élet njgy nagy országútján.
0. at Isten dicsősége, Bethoventől, b) Hymnus Erkel Ferenctől. Előadja a zene és énekkar. ---- ticlyfirak : Páholy Ö személyre ■ 90 korona, 4 személyre óö" korona, oldal ülések I.) korona, I—1|L sor 10 korona, IV—Vili tl korona, többi sor 4 korona Állóhely 2 K. Az ünnepély tiszti jövedelmét a Szociális Missío szegénysorsu vallásos . munkás családok közt fogja felosz\'ani, miért is szíves feliilfizeléseket örömmel és köszönettel fogad el. jegyek f. hó ti tói kezdve Mair József könyvkereskedésében válthatók.
— UJ menetrend Nagykanizsa-Sopron közt. Október 3-an a Déllvasut Nagykanizsa-soproni vonalán és az alábbi személyszállító v inatok naponla közlekednek :
Sopnn-Nagykanizsa közt közlekednek a 3IŐ.\'és 410. számú vonatok. Előbbi MHtll Sopronból délután 5 óra 30 perckor,— Szombathelyről esti 7 óra 20 perckor és Nagykanizsára árk««fc újjal 10 órá 1 perckor. A,310-es vonat indul Nagykanizsáról reggel 0 óra 25 perckor, — Szombathelyről 9 óra 36 perckor és Sopronba .érj^zlk délelőtt II óra 80 perckor..
Szombathely-Nagykanizsa között közlekedik a 361. és 302. számú vonat. Előbbi indul Szombathelyről reggel 4 óra 30 porckor 5 -Nagykanizsára ér délelőtt 10 órakor. Az utóbbi indul Nagykanizsáról délülári\' 5 óra 5 perckor és Szombathelyre ér esti 9 óra 33 perckor.
Az összes vonatoknak ZalászéritK-ánnál csatlakozásuk van Zalaegerszeg felöl és Zalaegerszeg filé.
\' -r A kormányzó című.négy felvonásos" dráma kerül ma és holnap bemutatóra a Világ negyntozgóban, Inelynek főszerepet Harc Alim játsza. ,E World-film az amerikai filmgyártás bravúros alkotása.
— Tessék vigyázni A legutóbbi Időben. 1902-es jelzési! hamis ezerkoronások kerültek forgalomba, amelyeket kőnyomatos után «111-" tottak elő, A" kivitel meglehetősen ügyeilen, a bankjegy képei elmosódoltak, a fej körvonalai nom tiszták, -a- -homlok, az arc ás az áll
v ilágosabb helyein hiányoznak a hajszálvonalak. A haj és az árnyékos részek foltosak. A valódi bankjegyeknél az alapnyomás földes-t«irna, a hamisítványoknál kék. A szám és sorozatjelzések piros színben vannak nyomva.
Hoffmann Móric.
Irta: Hallt István.
Ugy eltűnnek az emberek, mintha soha-sen^ éltek volna.
Szinte önkénytelenül néha fölvetődik előttem a kérdés, vájjon íenmarad-a valamelyik kanizsai kortárs emléke a halála után ?
Ks Íme némi feleletet hozott a napokban Grünhuth Allréd, ki a városi muzeum részérő ajándékba hozta Hofl\'mann Mórnak a- bácsi Angerer & Göschl-félő híres cég művészi kliséje után nyomott arcképét, azt mondván: ..Megérdemli Hotl\'inunn, hogy képe a inuzcum-ban nyerjen elhelyezést, mert . egész életét a közjó előmozdítására fordította."
Közbevetőleg meg kell jegyeznem, hogy Grünhuth Alfréd majdnem minden nap hoz valami ajándékot a városi muzeumnak.-Az egykori kanizsai vár területéről temérdek anyag-és üveg.edény darab, puska- és ágyu-golyó, sarkantyú, csákány, vörösrézből való csésze, a török ura\'om alatti időkből való pipadarabok, a kanizsai céhekre vonaikozó iratok, a Kanizsa környékén talált ezüst és réz-pénzek, köztük — egy darab török arany is — mind Grűnhut ajándékából került a muzeumba. Aztán Koiizsa várát ábrázoló annyi régi metszetet áifott, hogy ezok - száma, a még Báb«-csay Oyörgy polgármester idejében beszerzett ilyen-képeknek, és az Elek Géza által ajándékozott öt darab metszetnek hozzáadásával eleri a budapesti nemzeti múzeumban levő kanizsai metszetek számát iBibics Zsigmond püspök könyve szerint tizenhét van a nemzeti muzeumban.) Sőt azt mi tul is haladjuk, ameny-nj iben nekünk van egy olnjfcstésű kétszáz éves képünk-is Kanizsa egykori váráról,
Bizony már annyi régiség gyűlt össze, hogy be lehetne mutatni a közönségnek is, ha volna három-négy termünk, meg legalább nyolc-tíz üvegszekrényünk. (Vitrin.) Sajnos, hogy a mostítni időben e/rk beszerzéso lehetetlen. Még képrámákat seut vagyunk képesek csináltatni. Sőt az okvetlenül szükséges ragasztó-mázsát, kalapácsot, szeget s több ilyenféle a\'pró,ságot is.nevetséges fáradsággal nagy-áron bírjuk csupán beszerezni. Termé-zctes, hogy e miau a meglevő anyagnak csupán a megőrzésére lehet szorítkoznunk.
Ez alkalommal , még uzt. Is meg kell jegyeznünk, hogy kölcsön-könyvtára még nincs a varosnak, mert csak mintegy kétszáz kötőt olyan könyve van, mely a közönségnek olvasmányul \'szolgáiha\'; - .............
Nyilvános könyvtárt azonban bármikor föl lehet állítani, ha könyvek vásárlására pénzt ád a város, - - - -—........ ......•—- ........
No de térjünk vissza tárgyunkhoz.
Most egy német könyvét kaptam postán Budapestről. Címe: Das Geistige L\'ngain. Irta Krücken Oszkár, kiadta Braumüiler Vilmos. (Wien und Leipzig)
Jellemző, li(igy teljes két- hónap múlva érkezett .meg n postán, pedig a föladó is többször megsürgette, meg-én is megkértem Kanizsán \'egyik póstás ismerősömet, Vincze Kál-• mánt, hogy srlveskedjék a raktárban utána nézni, me;t hátha kézbesitetlenul hever valahol.
Érdekes és mar Is ritka ez a könyv, mely a németeknek a nagy háború alatt keletkezőit magyar szimpátiája folytán állíttatott ogyöe, s ügyszólván egyedüli könyv, mely az 1019. évben megjelent, legyőzve a rendkívül drága munkabért és. a\', el nem képzelhető papir-hiányt. Száz koronáért bocsajiottsk forgalomba
a két vastag kötetet, de ma mér jóval magasabb az ára.
Magyar emberek rövid áletr^jz^t tartalmazza a könyv, melyben nagy \'\'meglepetésemre, Holfmann Móricnak is rá akadtam a nevére,, aki egész férfi korát vá\'Osunkbftn töltötte.
A kööyv adata szerint 1902 ben ment Budapestre, mint polgári iskolai nyugdíjas Igazgató. Ugy hiszem a kanizsaiak egy/észe még emlékezni fog az örök tevékenységű kis emberre, ki sok munkája mellett a „Zala" szerkesztője is volt vagy húsz esztendeig, s közben temérdek köiiyvet is irt.
Nagyon nehezére esett erről a sokat ócsárolt Kanizsáról elköltözni, mert az öreg ember ragaszkodik ahhoz a helyhez, hol. legszebb éveit leélte. Bizodalmasan elmondta, hogy családjának valami okot szeretne felhozni, mely az Kimaradást lehetővé tenné, mert. családja minden tagja óhajtja a Budapestre költözési. Tudniillik volt négy szép gyermeke: három leány meg egy Hu. A Hu, Hayesl Sándor, már akkor, mint órsHgot hlr.il embor. á ilftmzítT színháznál kiváló állást töltött be, s az apa szeme ragyogott, ha beszélt „a Sándor"-ról. Szintúgy a fővárosban volt alkalmazva mint tanítónő legidősebb leánya Józsa is. Igy tehát néni"üsödé, \'TtS\' másik két leánya mag; a felesége-is kivárnák, hogy Budapestre költözzenek, annál is inkább, mert asapa az egész fizetését kapta nyugdíj gyanánt.
Kanizsán bucsueslélyt rendeztek a távozónak, melyen költőtársa, Hajgatő Sándor, (\'tudniillik Hoffmnnn verseket is irt) humoros hosszú tósztban elmondta, hogy valahol Len-ítyeltóliban, amikor együtt segédtanitóskodtak, mjndakettan egy hölgynek kegyéért verse-., nyellek, és a pálmát Holiinannak sikerült elnyerni.
Hofl\'mann Móric meg nem ingatható hitvesi hűségű példás házas életet élt, termé-"SZetéT feháf, hogy a tdszt- iihttt -feftánéfésáii pirult, ás szégyenkezve súgta fülambo: „Nem igazi"
Denikve eltávozott közüiünk. ______És négy év előtt mejha|t.
Azaz, hogy a k\'önyv révén emléke vissza* tért a másu ágról. Tehát van már egy kortárs, kiről el lehet monijani:
• — Nem- halt meg égiszén.\'
Szinház.
Héti mOsoft
Vasárnap d u. Vasgyáros
Vasárnap este Mágnás Miska.
Hétfőn C.róf Rinaldó, operett
Kedden Gróí Kinaldó
Szerdán.,.;... .Qróf Kinaldó
Csütörtökön Faun. ........:...... ......
— Frappánsan tükrözi vís.za a turf-kalandorvilág minden fázisát a Tokio II. cimü i felvonásos filmmü, mely ma és holnap kerül bemutatóra az Urániában.\'A főszerepet a hirneves Viggo Larsen játsza.
Babot vesz
legmagasabb napiáron
Heltay József cég Nagykanizsa
ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
k6B.YYB.yar, könyvkötészet
ZALA
1819. október 5.
APRO HIRDETÉSEK
FogorroaI uiíilerem céljaira
keresek a város bellerillcténNlehetőleg azon-natra legalább 3 szobát és mellékhelyiségből álló lakast. Részletes ajánlatot .Orvos" cim alatt a kiadóhivatal továbbit. 2009
Garzó József
kötélgyártó mesternél mindennemű kötéláru jutányos áron kapható. —-Bármilyen hálómunkát elvállal.
Üzlet Eötvös-tér 29, Műhely Eötvös-tér 20,
Kátrányos fedőlemez
kapható kicsinyben és nagyban
Fodor Ignác és Tsa cégnél Sopronban
a=
IMI Á "»Bymoigdaalnhíi VlLAtJ Sllim (liliom. ltltloiiM.il.
Vasírnap, háti«. Október 6. és 6 én 1- a
A
Társadalmi dráma 4 felvonásban.
Főszerepben: Marc Allan.
Előadások kezdete (él 7 és 9 órakor !
Jegyek d. u. 3 órától előre válthatók.
ISfnitfWi-tiiWr-Wi—. ■
URANIA SS?
1. 4. falaton ¡51
3062-1919. \' 2037
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város képviselőt slllléle folyó évi szeptember Itó 27-én 13206/1919, szám alatt kelt (ogerös véghatározatával a .Magyar Nemzeti hadsereg" ideiglenes ellátására a múlt, valamint a folyó 1919 évi Összes álami adók mellett az 1920. évi állami adók, ezenkivUl a vagyonosabb polgárság részére még külön is megállapított
rendkívüli oclólt
azonnali behajtását rendelte el.
Ennélfogva a városi adóhivatal sWgorugn felhívja az é ckkelt adózó polgárokat, hogy a killön kiadott adófizetés iránti intések alapián a befizetéseket minden további halogatás nélkül a\'ónnal eszközöljék, mert a késedelmes fizetők, vagy fitetni nem akarók ellen a katonai kar-
hataiontJog líínyte-vítelnL____„-„„.„„iim,
Városi adóhivatal.
Nagykanizsa, 1019. évi októb-r hó 3-án.
Horváth\'
adóügyi számvevő
Felhívás.
j/
Felhivatnak mindazok, akik a városi tisztviselők és alkalmazottak, valamint a városi ^képviselő testület egyes tflgjkj^ellen a kommurrismus ideje alait tanúsított magaviseletük miatt konkrét vádat felhozni tudnak, hogy azt hazafias kötelességül a rendelke-zesiikre álló bizonyítékokkal együtt, lakásuk pontos kitüntetése mellett 1919 évi október hó 8-ig. Dr. Kaufmann Lajos városi aljegyzőnél zárt borítékban adják le, de ugyanott szóval is előadhatják.
Ujváry
a várost képviselőtestület által klktüdőtt tgaaoló bizottság elnök*.
Raktáramra érkezett: Rlz-abadl, Jakobi, Sempronia, Antiníkotin béke-gyártmányu vattás
cigaretta hüvelyek
Továbbá Club-special, Riz-Abadi, Club, Samum alb. szivarka papírok, korlátlan mennyiségben kaphatók
Grtinhut Pál dohányárudájában
== Deék-tér 10. szám. ==
BiÉtMítealft kiadóhivatala
Vasárnap ás hétfő. Október J. Í16 in
TOKIÓ
Történetek a turfkalandorok világából 5 felv. Filmre irták: Karl Singer és Rudolf Sfrausz
Főszerepben: Viggo Larsen.
==- Előadások köinapokon B\'/j és 9 órakor = Tatár- is ünnepnapokon I. 5, 7 ét 9 órakor.
Olvossa ©I a
..Kanizsai Sipaí Hi ni l
Üzleti
Igazgató: Balog Oszkár. N
Nyomatott: a .Zala" Nvo nda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsáit.
XLVl. éwlolfam.
"agykantaaa, IBIS. aktébar 7. Kadd.
>29. azAai.
mnnitWi ta ktaittMH:
NAOVKANIZSA,
Sugár-ut 4.
ala Nyomdavállalat Fő-nt 5. II
lUgjtlenik bétlé kivételé-„I mindennap korareggel\'
előfizetési árak
. vidékre postai szét-■ küldéssel i
POLITIKAI NAPILAP.
ti i.
«9 . •0 .
Egyes síim ira : 60 fillér.
st„.»*iie*<ri <• fcUaeai.ai.tl i«t«i.n Ta.
.. Fömrke«téY -TÓTH ZOLTÁS
főmunkatárs fy\' l.pluiajdonoi i (SIMUl ,IKN<">
lllrdeltseket... (lyllt-t.rel í\' mtRi" kBil.m*nv.k.t dlj.rabá* itcrlnt VI». --lel a kiadóhivatal. —-
Lwany a liberális llokk iMiül.
"" Budapest, okt; O: Lováazy .Márton az egyik hétfői lap mupkatársival folytatott be-nélgetése során kijelentette, hogy a liberális blokk végleges megalakulása csak napok -mulv«Jcű^etitfiZh.tü^Av„^.JÍberáíU blokk\'nem keresi a harcot a keresztény blokkal, ellenkezőleg, kívánja a másik táborral való becsületes együttműködést, hogy az országot újra elvezethessék a termelő munkához, amely létünknek, állami függetlenségünknek egyetlen n|apja.
Az osztrák és magyar válogatott fotballcsapatok mérkőzése.
BécSr\'ökt. 6. Vasárnap délután húszezer ffinyi tömeg \'jelenlétében folyt le az osztrák-magyar válogatott csapatok footbalmeikőzése. Eredmény 2:0 az osztrákok javára.
A bécsi kommunisták a munkásság felfegyverzését köretelik.
Bécs, október 0. Tegnap este a kommunista párt gyűlést tartott, amelyen az elsó szónok, Wertheímer, azt követelté, hogy fegy vezezzék le a tiszteket, polgárokat és diákokat cs fegyverezzek fel a munkásságot\' Ábrahám, a követkíző szónok közölte a- hallgatósággal, hogy a kommunrstaérzelmu védőrök elhatározták a vasárnapi tüntetésben Való részvételüket.
Kiutasítják a magyarokat Fiuméből.
Bécs, október 6/ D\'Annunzio elrendelte a fiúméban tartózkodó magyarok és né tnetek kiutasítását. .A jugoszlávok már eleve elmenekültek.
Nem BOziósitiBak a
Páris, okt. 6. Vesztics megerősíti a Maimban a áélsláv mozgósításról kiadott cáfolatot éí, "Hff«áM|?!,. hogy a délszláv állani úgyo sokkal jogosabb, aemhogy mozgósítani kellene védelmére. A délszlávok teljeB bizalommal vannak a békekonferencia iránt
mii a szerti kon
Be/rád, okt 6. Trifaovics visszaadta a kabínetalakitásra szóló megbízatását: ..... -
A nagybeteg Wilson.
Btrtfn, bkt,~6? Wastilhfetónból"Jelentik Wilson állapotáról szóló jelentések egyre kedvezőtlenebbek.. A legutóbbi (elemesek szerint Wilson nagyon súlyosan beteg. Állapotáról a következő jelentést adták kl: A beteg állapo-t*t Wt órát larttr konzultáció uián váltósat-hnnak találták. "Wilson leányát atyja beteg-Agyához hivatták.
Hága, okt. tj. Legújabb jelentések,. s:e; rint Wilson állapotában rosszabójás állott be. Az orvosok komolyan aggo-Jnak trietééft.- A! bert belga király tologatást akarl tenni Wil* sonnal, de a beteg súlyos állapotára való tekintettel nem engedtek be hoziá.
Mind hazajönnek az olaszországi hadifoglyaink.
Bécs, október 6. Szeptember 27-én jött létre a végleges megegyezés Ausztriával és a bécsi ólnsz misszióval az Olaszországban levő magyar -.hadifoglyok, hazaszállításáról. Ezen megegyezés értelmében október-elején indul meg a rendszeres szállítás. A szállít\' mányok Villachon és Szentgotthárdon keresztül jönnek.,. - .....-•
Szerbia kész a háborúra.
Berün, október 6. A Vossische Zeitung jelentésé szerint a szerb kövat Washinfonbtin bejelentette, högy Szerbia harcra kész. A szerb kövei eme kijelentését amerikai körökben azzal hozzák kapcsolatba, hogy lehet félni az olaszoknak szerb területre való jövetelétől.
A belga király Amerikában.
Newyork, okt. (5. A belga királyi pár a őfcorge Washington göiőstel Newyo.k*a ér*; kezett. —r—;-------M\'—yv---
DIumo Halmíi is m ikaiia szállni.
Basel, okt. 6. Spalatói jelentés szerint olasz repülőgépről DAnnunció felhívását dobálták le, amelyben D\'Annunció bejelenti, hogy elegendő csapata van ahhoz, hogy Dalmáciát Kattaróig megszállja \'
D\'Annunzio elfoglalta az osztrák-magyar bank fiaméi fiókját.
Páris, okt. 0. A Chicago Tribüné jelenti, hogy D\'Annunziö a tegnapi • napon- birtokba vette az osztrák-magyar bank ffümeT fiókját.
Forradalmi «iíiok OtaHáolan.
Hága, okt. ti. Parisból jelentik, hogy az olasz hadsereg tényleg D\'Annunzio móg-.lt áll Az 6 eljárása,-minden pillanatban llj háborút idézhet elé. Miután pedig D\'Annuzió hívei közt sok monarchia ellenes van, az üjy könnyen Tortadatrai szinezelet vehet te).
A jugoszlávok m muliik fiit ellen.
Páris, okt. ó. A. jugoszláv sajtóiroda jelenti, hogy minden alapot nélkülöz az a hir, nmc\'y szerint * jugoszláv cifcpatok előnyo-múlóban vannak lMUme ellen. \'"\' |
A románok kitakarodása.
V6S2prómböt és Gyödül ntír kivonullak,-
(Saját tudósítónktól) Hála a magyarok Istenén\'sk, a román hadaktól rövidesen megszabadul az ország. Budapesten nagyban fo-\' lyik a pakoíasr^íhervarőri\' bfjeléfttetrék a tos -mánok. távozásukat, Győrből és Veszprémből pedig már ki is vsnúltak s e két városban immár a magyar nemzeti hadsereg tartja Tón a rendet. Veazprém és Cyőr felszabadulásáról az alábbi érdekes tudósításunk számol be: -
------Veszprémbe-oikíóitfr 4-án reggel
órakor Fox százados parancsnoksága alatt bevonult a nemzeti hadsereg egy zászlóalja. A fiancia misszió részéről a város szélén Berthoúx" alezredes fogadta a magyarokat. A magyar zászlóalj parancsnoka a\'francia alezredessel ment be a városba, a román parancsnokságra, ahol jegyzőkönyvet vettek tol a varos átadasaról. Ezután a francia tábornok fogadta a "magyaríts - román parancsnokok jelentéseit, megszemlélte mindkét nemset fel--á||it?tt csapatait Ezenyaktus után a románok diszmenetben elvonultak. A hatóságok részé\' ről az alispán és a polgármester üdvözölték, a npmzeti he dsereg katonáit. A magyar parancsnok biztosította a lakosságot, hogy nem fehér terrort hoz, hanem igazságot és békességei. Á Váróé föí \'várt lobogózva, az it\'ádát-nál semmi-incidens• sem történt. A városban teljes a nyugalom és rend.
Győr átadasa így történt: Szombaton délelőtt Cainau román őrnagy magához kérette a közhatóságok képviselőit s megbeszélte vejük a kivonulás részleteit, Délelőtt I I órakor hagyták el a románok a várost, keleti irányban, három menetosziopban. Közvetlen kivo-nu^ásuk\' után oevonultak Csi>rna, fápa és Abda felői a sastollas magyar katonák, akiket a közönség leírhatatlan lelkesedéssel fogadott. A városban teljes a rend és nyugalom. ,
Székesfehérvárt megbizhattS értesítés szerint október. 7wü ,közr..adják ..át. ftromáopk. a,., magyároT<hákfr>"\'A román • városparancsnok a következő fölhívást intézte ez alkalombúi Székesfehérvár polgárságához:
Fejírv^rmegye derék polgárságához.
_ ^ j ^Mjként nagy vihar után következő napsütésre a természet* u"gy " \'r örülhették most tl is, hogy a rablásra és-gyilkosságra épült ■ kommunizmus eltűnt, hogy hazátokban nyugalom uralkodik, az élet és va gyönbi 2t onságtok megszil érd u 11.
El kell ismernetek, hogy mindezt kizárólag a román katonaság fegyelmezettségé--nek és vitézségének"\' köszönhetitek, mert frontokon leverte á bolseviki hadsereget amely nélkül hazátok a végpusztulást el • •nem kerOftiétte-\'\' Voin*;:-*^;.\'.v.xw.-,.. .?> ■-".\'„• .,.-•
Elérkezvén már most a pillanat, mely-" fcíen"a rend \'és fegyeleíH "a"magyar csapatoknál is helyre állott, a román királyi 8 vadászezred, a 7. huszárezred és a tüzérség átadja helyét ezen megyébe.! a magyar katonaságnak; :
Mivel a magyar csapatok fs csak" hatátok javát kívánják előmozdítani, parancsaikat ép úgy tartoztok teljesíteni, miként a mieinket teljesítettétek. Ne hallgassatok azokra, akik ravaszul ismét a bolsevizmus trónját^ akarják felépíteni, melynek következménye a magyar .nérftzet. bizrös\'.¥!StUyS-dé*e> lenne. .,.\'
Legszebb emlékekkel szivünkben távolunk ezen vármegyéből, meiyben ügyi» mint barátek kellemes napokat töltöttünk veletek.
Köszönjük szivc^\'en\'dégtát&stofcat." —\' Éljetek boldogan és testvéri egyetértésben! Székesfehérvár. 1919. október havában.
Gerota alezredes
a ícjcruiogyci k.ilviutmcny i"íin»ncsnakn.
A puna és Tisza közének kiürítését oki. 20;án kell a románoknak megkezdeniük. \'A atolnoki vasútvonal te.ve van vaggonokkál, jhelyeken a románok által rablott, holmik vannak. A közlekedes a vonal túlzsúfoltsága miatt teljesen fönakaát. Budapest kiürítése is föltétlenül megtörténik e hónap középéig. A csapa tok elszállítására Erdélyből. Ötven vonatot in-áitoUak^lnaTTBűdapestr e." ÉYsŐ\'sórfiah\'a iüíér *éget.,és műszaki csapatokat stállitjak el. A csapatok elszállítása már kezdetét is vette. Amennyiben « román gyalogsag elvonulása napjáig nem érkeznék antant-ka\'föha-ság Budapestre —■ amire nagy a remény — ugy a fővárosba a nemzeti hadsereg fog be-\\ onuln\'i.
Hogy nemcsak-a román állanv ribóüa ki a megszállott részeket, hanem „egyéni" tolvajlások i^oltak, azt mutatja, hagy súlyos vádak terhe alatt egy tomin"\'tábornok Pesten öngyilkos lett, egyet letartóztattak, — Veszprémben pedig egy háromtagú antant-misszió ment nyomozást in\'dHaqj* az onnan eltávozott román őrnagy visszaéléséi dolgában. • ....... ■
Győrből jelentik, hogy oda szombaton egy nagyobb antant-misszió érkezett Horovitz Nátán amerikai ezredes vezetésével. A misszió hosszabb líőt tölt Győrben s meg fogja viats-r gálni, micsoda visszaéléseket követlek el a románok, akik képzelhetőleg innen és megrakodva mentek el.
Friedrich miniszterelnök Nagykanizsán.
(Saját tudósítónktól) Vasarnap reggel háromnegyed kilenckor robogott be az állomásra 82 a■;várnát;-amely" Magyarország miniszterelnökét hozta Nagykanizsára. Az álló-máson a fővárosi vendégeket nagyszámú közönség várta. A miniszterelnököt útjában elkísérték: Huszár Károly kultuszminiszter, Ereky Károly.közélelmezési mitü*zieV, CsUléry egészségügy ¡miniszter, fátacsy Dénes "földművelésügyi államtitkár, Szakács Andor miniszteri tanácsos, sajtófőnök, Eitner Zsigmond, Zalamegye kormánybiztosa, Rapalch vezérkari ezredes, Horváth. Dénes vezérkari őrnagy, Kozy, Ucsmay titkárok, dr. Wally ángoj lelkész. A perronra lépő miniszterelnököt Kolbenschía\'g Béla alispán " TfövöZőlté\'\'"Zalamegye nevében, kérve őt, hogy a nemzetet vezesse a beke, az áldásos nemzeti munka:
¿A LA •. ». i.ii ■ i.i.i ii t i ni ni ni ..........
ösvényére. A miniszterelnök, aki nyúlánk, magas, meglepően Tiátálös külfcejü, él\'öő pillanatokban is szimpátiát keltő, sok erélyt, agilitást eláruló ember. — messze hallatszó érces hangon válaszolta, hogy a vihar még; nem múlott el, de a kormány lecsendesíti, „sőt viHar 1es8ünk\'\'mflgüiík\'«*."áliiély \' vé\'glg-sőprf és megtisztítja ezt az országit". A daliás kormányfő ezután ellépett n feszesen tisztelgő diszizázad előtt, amelynek fegyelme-zettsége, katonai viselkedése Jól eső bizo-nyiféka annak á szellemnek, amely á magyar nemzeti hadscreget.a külföld előtt oly tisz-telue; azQinszéviauik .előtt oly. /élelmessé teszi. Ezután az illusztris vendégek föliobogózott, viragdiszes utvonalakon, az eleven sorfalat alkotó közönség lelkes ovációja közt a városházára hajtott. Itt clr. Prack h,; polgármester üdvözölte rövid, formás beszédben a miniszterelnököt, aki így válaszolt :
— Mélyen tiszte)! u.r«ín), kedves barátaim, nagyon Jól esik a bizalom 8 megvallom, erre szükség is van. Mert történeti időket élünk: Egv nemzer somsáról \'■.van"- szfcnjm lehet habozni, tétovázni, \' alkudó:ni. Ezt az utolsó, élet-halál harcot győzelmesen kel! befejezni. Hiába várunk mi idegenből ^segit-iget, uekünk barátaink nincsenek,. Nekün.H \' vjász.a kell t.émünH a ...szent röghöz,,, a kis-gft?MI&?AAa . kommunizmus, de a kis^afljlat nem tudta. Kisiparunk ellenállasa volt a másik toalapunk. Az intelligenciánk tanult s gondoskodni fog róla, hogy az ország -ne- essék még -egyszer\' pestisbe. Megtanultuk, mi az a nemzetköziség, m. az a; yallostalansag; Az egyik kezemben a keresztet fogom, a másikban a nemzeti lobogót..Máskép védekezni nem lehet. A haia sorsán nem esem kétségé \'A ti\'zmillióá má-gyarra szebb jövő vár. Talán mi szerencsések \' vagyunk, nioit legelőször estünk keresztül a bo\'.sevizmuson, Szomszédaink ezután esnek át rajta, már Jön a kritikus november 1 Nekünk nem szabad áz, ellenség előtt.. .hízelegnünk, nyafognunk. Mellünket kell verni, hogy jogunk van élni s nem kérünk tanácsot ser:l<i-í31." EíVé ^á rtbtiVZdlre \' "Középfl«í\\Vp¿\'hhk szűk-\'
sége van: ..................* " \' ...........
Végül zugó éljenzés közt jelentette b.e, hogy a románok kivonulóban vannak s Budapestre mielőbb bemegy a nemzeti \'hadsereg,\' Ezután a küldöttségek a vendégekkel együtt\' átvonultak a városháza nagytermébe, ahol a küldöttségek nevében Eberhard Béla kegyesrendi házfőnök üdvözölte hosszabb, szép beszédben a kormányfőt, aki a, következőkben válaszolt: \'« . \' ■
—-Hölgyeim és uraim, mi nem azért jöttünk ide, hogy önök biztosítsanak mir.ket, hanem hogy mi biztosítsuk Önöket. Ismételten kijelentem; hagy alkunak - helye nints. Mi möst orvosok vagyunk s gyógyítjuk az országot, hogy ebbe „a pestisbe bele ne essék többet Iti arról van 6zó, tud-e ez a nemzet mást jé csinálni, mint éljenezni, tapsolni. Tud-e. dolgozni iaJ\\ Eddig minden kormánynak\' éljeneztünk, tapsoltunk, eZért jutottunk\' idáig" Nekünk» saját • erőnkből kell talpraállni; Én nem mentem soha az antanthoz könyörögni. Mindig büszke nemzetet képviseltem. Ennek az országnak soha egyetlen darabjáról lemondani nem fogunk (riadó éljenzés) amilyen volt az ország, nekünk\' ugy kell átadnunk utódainknak. \' Szent IsfvSn már" ézér^ évvel ezelőtt látta, hogy csak ugy tarthatjuk meg az országot, ha keresztény alapra helyeike*
1919. október 7.
dünk. Magyarország ezer évig állt buszkén mert kereszteny és nemzett volt. trtte, mif\'téií most vele a vallástalan irányzat (Vibtroj helyeslés) \\\'i ssza kéli terelni a közönséget 4 templomba. Csak ott találhat vigaszt ¡% erkölcsi erőt. Más menekvés nincs. Ebben jj. országban néni\' \'lesz" másnak ""Helyé, csak magyar embernek Aki\' nefrt" iíz, kilöditjuk innen. Aki megtagadja saját nemzetét, a> nerc idevaló (zugó helyeslés). A pesti liberális sajtó azt írja, hogy ez egy borzasztó kormány, mert mindent felforgat A2t válaszoltam nekik\' hogy mi mindent fölforgatva vettünk át, tehát viss?a,.. ke|i mindent forgatnunk. (Derültség,) Azt üzenték nekem, hogy mondjak le. Kijelentettem,. hogy nem foglalkozom ezzel a gondolattal s ha valahova kell ménnem a helyemről, akkor á\'Dunántuírd megyek. (Nagy éljenzés.) Azt üzenték vissza, hogy oda n$ menjek. (Nagy derültség.) Majd azt kivárnák hogy vegyem be őket a kabinetembe A« válaszoltam, jó, beveszem s leküldöm őket a Dunántulra kormánybiztosnak. (Derültig.) Ott majd meglátják; mit .nknt» a magyarTJtmzet; " Az ellenforradalom győzött s ebből az ellen« forradalomból lett a keresztény szellem, majd . tegnap Pesten a keresztény blokk. (Éljenzés.) Ennek az országnak a százaléka ,kere$tv.j tény s az is f. g maradni. Az az én n^gy bűnöm, hogy ezt ki mertem mondani,.XMa^ , hogy ellenem fordul a yüágsajtó, d e gn nem ,\' Zürichbe megyek-elismerésért, hanem a magyar nemzethez. Tudom, hogy az ¿11 teámon keresztül nyi-alkozik «\\eg a magyar -nemzet. Ha meglátja a külföld, hogy tudunk akarni, az már fél győzelem lesz A magyer nemzet nem tud hajlongani s eme tulajdonságunkkal már meg. ns^ nyertük egy hatalmas j$mzet rokonszenvét: In van lársáSá^tMtAani&\'ingöl kormány és udvar egyik képviselője (éljenzés) aki fÁ fogja vinni haza a hirát, hogy él itt a Duna és Tisza mentén egy ■ nemzet, • amely nem fog lemondani semmiről. Mi nem hivunk senkit, aki akar kövessen.
Szünr.i nem akaró éljenzés követte a varázsló hatású beszédet, majd a diszes •endégs^reg a vírÓshlzfa erkély\'ére\' vonuH T* A Főterét ekkor már mégszámlálhátlan tomég" lepte meg,, melyben sokan voltak a környékbeli fa vakból is. Itt Huszár. Karoly miniszter beszélt éi<58 zör; : Heves en kik^^p jintcrnacio^ nálizmus cs szabadkőmix\'eSs^g ellen s kifejtette. hogy a Magyarországot csakis a keresztény viiágnezet és a nemzeti szellem .mertheti .meg. Ezután karfölnyujtással -meg-. szavaztatta a közönségét az uj irány mellett, Minden kar a Friedrich-ly>rmány mellett emelkedőit a magosba. Moat< . általánál ¿ftgy&lflOi, közt ismét a miniszterelnök beszélt:
— Polgártársak ! Meggyőződtem, hogy » velünk van. De ez nem elég. Az is kell,» hogy önök do\'gozzanak. s megőrizzííc a társadalmi békét. Mi nem akarunk újból bolse-viki uralmat, nem akarunk nemzetközi alapot s kilóditjUk innen azokat, akik nem hazafiak.
Mi „nem üldözzük a zsikdókátí • f9^ a
kommunistákat üldözzük. A nagyv tisztító munka megindult. A nemzeii hadsereg nem-, sokára bevonul Pestre és Vakkor a seprést magunk fogjuk bevégezni, a akkor a
hazaárulóknak, mert. tudom. inOyfn tttintetéíS^, sújtja a törvény a hazaárulást J
A nagy éljenzéssel kisért beszéd után még Patácsy * Dénes kisgazdapiftí^ álíámtitká» jelentette k\', hogy a kisgazdáknak földet ad a -kormány igazsagos íöleasztás alapján. Majd
IV1H október 7
Z»L«
a2 angol leikész üdvözleté: Eraky miniszter \', ,l0ácsolts a fölhivta\'a népet azadóíizetésve; mart az ország csak így erősödhetik meg. Or. Hegedűs György rövid fölszólalásával s a Hyninuií eléneklésévet ért véget a népgyűlés . a vendégek továbbutaztak. Itt említjük meg, hogy Szekeres Ilonka\' rémeit csokrot ádött dt miniszterelnöknek, amit az meghatva\' kö--s:önt meg
HÍREK.
október
Kedd
- • - »TÁR-
A nap kél ö o*. ö<3 perckor nyugszik 5 űr» Í8 pere
kor
A hold kél d. u. 4 08 petekor, nyilg.\'i;< d U. 3 ór. 22 percko-
— Október 6.. Az arad; vértanuk emlékezetét tegnap ü\'te meg csendes áhítatban a p,agyar remzet. A szentferenciendi templomban ünnepelyes. gyásii\'steBtiizöííl Volt .
— A kamarai székhely áthelyezése A rapokbah megírtuk, hogy a soproni kereske-díimi es iparkamara elnöke, Spiegel Szíegfried
\' Szombathelyre éitekezlctet hivott egybe, amelyen a Székhely esetleges áthelyezesenek Wdé\'sével "foglalkoztak; Ma \'Nagykanizsa« \' járt Spiegel olnök ur,..akilót a következő felvilágosítást kaptuk: A kamara esetleges áthe-~i>Mésének kérdésével a kamara rendes közgyűlése is foglalkozott, amelyre á kanizsai és i.alameg>ei tagok is megvoltak híva, de nem \'jelentek meg az akkori rossz vasúti közieke-os miatt. A határozathozatalból teliét Kani-, »át es ZtlúMgx&Am. tMK M< A kamarai s-ékhelyrek esetleg Szombathtlyre helyezését egyébként a kereskedelmi miniszter rendelte el, lévén ez az ő diskrócionális joga A Szombathelyre összehívott értekezleten mindössze arról tárgyaltak, hogy hol nyerjen ideiglenes \' é\'liílyizíst\' n kamara, ha Sopronból a kiürítés kövelkezteben el kellene költöznie. Spiegel elnök ur egyébként ugyanezen-az ertekezletén -bejelentette azt ia. hogy a kamara ipariskoláját amelynek htásitésére eddig 150 000 korona gyűlt egybe, Nagykanizsán fogják fulallitani. \'léhát evvel a város irantii jóindulatát kimutatta. Megjegyezte még Spiegel elnök ur, hogy nagy a remény, hogy Sopron magyar marad 6 a kamara is ott maradhat
— Elitéit tegyverrejtegető. A rendőri büntető biró Oergcr Ignác nagykanizsai lakost engedély nélküli fegyvertartásért 8 napi CzáráSra és 200 korona pénzbüntetésre Ítélte.
— öngyilkos pénzügyigazgatóhelyet-tes. Szombathelyről jelentik: Kéldy Imre pénz-
. i--»igazgatóhelyettes súlyos jdugbaja követ-"testében agyonlőtte migát. KSIdyi, aki éppen-f napokban akarta aljegylését ünnepelni, szerdán temették.
— Száj és köróntlsjás. A rendőrség a ¿¿vetkezőket hozza a közönség tudomására: A városban ragadós száj- és körömfájás lépett fel. Aí eíen betegségben szenvedő állatok teje csak felforralt állapotban használható em-teri élelemre, még pedig csak az esetben, ha
■Tirralás közben nem alvadt meg. Megalvadás esetén csakis állatok etetésére szabad használni. A felforralt és meg nem alvadt tejet e nberi élelemre fertőtlenített kannákban .hat-sági rendeletre lorrolt tej" jelzéssel szabad ícaak teageiowb* ho^iu. m i,aa«m«-.»8>
— Nyugalomba. Horváth Sándor zala-egerszégt-Í3tv JnJ\'s\'zWtH p^gaTómSáT-o" nult. A törvényazék .vezetésével az igazság-úgyminiszter S:alay I.ászló táblabírót bizta meg.
. .— Kunll Zsigmond ».„Vórói.. ökór"-ben. Amint ismerete», a, tjnácsköziársaság bukási után Kuhfí Zsigiápnd dr, volt köz-, oktatásügyi népbiztos is elmenekült az ország területéről a többi népbiztos elvtársai után. A Pozsonnyal szomszédos Ligetujfalunál lépte át a cseh-szlovák hatart. A cseh-szlovák terüle-len felismerték az álnéven rejtőzködő népbiztost-és-á cseh-»ztovátlc\' határrendőrség át\'akarta • adr.i a Fried ich kormánynak, előzőleg azonban utasítást kért a cseh-szlovák köztársaság miniszterelnökétől. TvaáMol, aki maga is szociáldemokrata. Tusár miniszterelnök a prágai szociáldemokrata- párt végrehaj tó bizottsaga ele vitte az ügyet, ahol ugy döntöttek, hogy\' Kunfi népb ztoát szab^dlabra kell helyezni. £ szociáldemokrata-párt végrehajtó bizottságának határozata szerint ugyanis Kunfi Zsigmond nem aTrnyira kommunistái mint inkább idealista volt. A pragai munkasvezéreknek ezt a határozatai azutan táviratilag továbbították a csehszlovák hataron S2ekeló katona\': parancsnokságnak és\'Kunfit azonnal szabadlábra helyestek, meg csak nem is internálták. Kunfinak csehszlovák igazolványt adtak, hogy inzultus ne érje és Pozsonyban egy katonát kisérőü! is adtak lyeHéje. Kunfi még nem döntött, hogy hoi f\'g ^telepedni, egyelőre Pozsonyban tartózkodik. Á Savoly^azálióban lakik a »Vörös c!cőrshöz címzett vendéglőben étkezik. MegirtáK ann.»k idején a "lapok; hOjjy Kunfi Bécsbe szökött*. Megállapíijük, -hógy Kufiíi Bécsben egyáltalában nem volt és hem is "szándíkoziiv Nemet-Ausztria\' területéi Mv^ni/ Ezzel kapcsolatban arról értesülünk, ho*!y a Magyarországból menekülő kommuni6takat Cseh SzIóvákors2ágba!i nagyon üldözik, különösen most a Friedrich-kmmany elől menekülőket és mindnyájukat a határrá" "szállítják\' és ott átadják. Pénzüktől is megfosztják őket, hogy ily módon is lehetetlenné tegyék az oda ;,meriökttlő kommunisták ott tartózkodásat. -Kár, hogy a c-eh-szlo^ákok valami különös rokonszenvtől vezetve éppen fi. leggonoszabb kommunistavezérek egyikét, ■— Kunfi Zsigmondot részesítették abban a kudv*>zésben, ami; nálánál sokkal kisebb vörös trlgántinák sem járna ki. Kunfi elvtárs, rémüljük.előbb-utóbb megunja a „Vörös ökör* kosztját és elkalandozik olyan területre, ahol mégis csak elérheti a megérdemelt büntetés
^"\'^^"^tífcpBriid\'ér kommunlstavezért meg tagadta a családja. A hivatalos lap egyik legutóbbi száma jelenti, hogy Enlzbruderh-/nos sárvári iskolaigazgató — a hireS sopröni kommunistavezér apje — nevét belügyminiszteri engedéllyel frdö-re változtatta. Ugyancsak megmagyarositotta a nevét a rablógyilkos báiyja, az ifjafcb Entzbruder Já;-os, orvostanhallgató is. Még az emlékét is meg akarják-tagadni: a.\'Megtévelyedett családtagnak s e célból még régi becsülettel viselt családi nev.iíket is készek megváltoztatni.
— Hadifoglyok pusztulása. Zürichből jelentik: A Bosco Ronco-i hadifelszer elési raktárban történt yobbanásnak sok osztrák-magyar hadifogoly esett áldozatul.\' Megálfa-pitották, hogy őt, osztrák-magyar hadifogoly, akik a lőszerraktárban .dolgoztak, hiányzik. Kiderült, hogy 48 hadifoglyunk vesztettért életét. ■ Ezenkívül . elpusztult 7 ója^^w.akás,
1 tiszt. A sebesültek száma meglehetősen hagy \'X^T^ginrosBrík-mágyár hadlföglyók \' névjegyzékét elküldik Bécsbe ós Budapestre a vöröskeresztnek. Közvetlen a Bosco Roncói robbanás után Bresciában is volt robbanás. Állítólag itt is több osztrák-magyar hadifogoly esett a robbanásnak* áldozatul.
— Mennyit késett a kanizsai vonat A Szombathelyen megjelenő Vasvármegyében olvassuk a következő rejtelmes hirt: Kellemetlen meglepetés érte tegnapelőtt este azokat, akik a Nagykanizsáról érkező vonatot várták. Ezen vonat a menetrendben előirt érkezési Ideje d \'tt,\'9 óra- 83-j^rcy amit azonban nem ■•* respektált a jeles vonat ós csak másnap reggel 5 óra 30 perckor gurult be a szombathelyi állomásra. Hogy miért késett annyit, bár kala-mitas nem volt az uton, nem tudjuk, de annyi bizonyo«, hogy az utasok sok furcsát mesél-atek vonat személyzetének viselkedéséről.
— Erdély elégedetlen az uj román kormánnyal. Az aradi .Románul\' vezércikkben foglalkozik a Slanolescu—Ruinnicau kabinet megalakulásával. Szerinte ez-a „gerinctelen" kormány sem lesz képes az egyesüléssel s;<üfc*égessé vált nagyarányú reformok keresztülvitelére és sokkal sikeresebbnek tartotta volna, ha Coanda. tábornok alakit egy .tábornok-kabinetet", amely megalkuvás nélkül hajtotta volna végre a kívánt kormányzati és gazdasági újításokat
— A V A. C rendkívüli közgyűlése. F. hó 11-én este fél 7 órakor .tartja a V. A. C. rendkívüli közgyűlését a Szarvas nagytermében, melyro az összes tagokat meghívja a vezetőség.
A Világ nagymozgóban kedden ^,&ejrdán ..kerül bemutatásra Az apostol cimü 4 felvonásos erkölcsrajz. A főszerepben Fabo Mario Mindvégig érdekesrcselekmény és mesteri rendezés, káprázatod kiállítás, hatalmas
tömegjelenetek.
\' — Zenészek, kik bármely húros fa és réz fuvó hangszeren játszanak az itt újonnan szervezendő, illetőleg felállításban levő kato-nai,..zenekarba-felvétetnek.. Bemutatkozni lehet , ívűimért J. katonai karmesternél délelőtt 8—ll óra közt a honvéd laktanyában. Előnyben részesülnek, akik már zenekarban játszottak. Feltételek bemutatkozásnál megtudhatók.
K bálváiiy a cime annak a szépséges filmattrakcióxjak, njelyben a főszereplők Harry Walden és Kart Oö/z. Ezen filmszenzációt az Uránia mozgóképpalota mutatja be kedden és szerdán.
Színház.
Heti mfiNort
Hétfőn ^ Gróf Rinaldó, operett Kedden Gróf Rintldó • Szerdán Gróf Rinaldó
Értesítem
, a k. tániíy\'any\'áimat és a VáiK Kedvelő ifjúságot, hogy a fővárosban VI. Városligeti fasor .0. szára alatt, az Erzsébetviiro^i Casinó „ nagytermében tanfolyamot nyil<>ttám fivéremmel együtt ós kérem akíktí^fcia fővárosban isrtierősei és rokonai vannak, intézetemet ajánlani szíveskedjenek. ...
Egyben tudatom, hogy Kanizsán a tánc-ktírzusomat meg fogom tartani, de ft szokott időnél későbbre halasztottam. — Tisztelettel
Adorjánné A\\ayersberg Frld*
oki. táncUiiunó, u* Opor.tluiz v. tagja.

181«. október 7
Nyilt-tér.
Tisztelettel értesítjük u m. t. közönséget, hogy > Kakoczi- és Sugar-ut sarkán levő fűszer*, csemege- és élelmiszer üzletünkét
Lukács leno urnák átadtuk,
ki ép oly törekvéssel fog odahatni, hogy a n. é. közönséget minden tekintetben kielégítse.\' — Eddigi támogatásukat hálásan köszönve vagyunk
tisztelettel Forgács és Thury.
APRO HIRDETÉSEK
Házmester, lehetőleg kis családdal
kerestetik Reich Sanuhoz, Király-u. 15. szám.
Megbltbató takarltóatf jó fizetéssel azonnal felvétetik Pollakéknál. Zárda-utoa 2. szám alatt 2042
ülagdntanfnlókat előkészít és magánórákat vállal az összes flu és leány középiskolai és polgári iskolai tantárgyakat felölelő csoportosítással három szaktanár. Cim a kiadóhivatalban. 2045
Prima száraz* hAciasappaa 45 koronáért kapható. Ugyanott egy takaréktűzhely ós egy vaskályha kapható Szemcre-ut 19. szam alatt. 2041
Iutelllgenn német kliiamoay
ajánlkozik gyermekek vagy idősebb urnő mellé. Cím a kiadóban. 2044
A somoflyszentmiklósi gazdaságban eladásra kerül:
1 darab kévekötő aratógép
3 darab marokrakógép
l drb lloffer tengerimorzsoló gőzerőre
4 darab 2-ős eke
fl darab igás szekér 24 darab jármos ökör 44 darab mangalica, anyagot; ^decemberben ellenek) 3 darab kan 58 darab 5 hónapos süldő.
Perfekt szakácsnét
keresek. — Cin a kiadóban.
Garzó József
kötélgyártó mesternél mindennemű Kötéláru jutányos áron kapható. — Bármilyen hálómunkát elvállál.
Üzlet Eötvös-tér 29. Mííhelj Eötvös-tér 20.
Kátrányos fedőlemez
kapható kicsinyben és nagyban
Fodor Iinác és Tsa cégnél Sopronban
AJÁNLAT!
Dupla széles fekete Tatfel ruhaaelyem
Dupla széles sötétkék Ta let ruhaselyem 140 cm széles fekete kosztüm-kelme 140 cr ozéles sötétkék kosztilm-kelme 150 cm szélas fekete fértISItOnygzSvet 150 cm. széles SOtétkék fóriioltőnyszövet Szürke férfiöltönyszövetek Fekete női harisnyák Kész lenvászon ágyfelhuzatok Női bársony modellkalapok Női velürkalap minden színben == Szines filzkalapok I "
Fenti cikkek jntányos árban kaphatók:
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután léi 5 óráig.
Kazlnczl-utca 3. szám.
Átalakításokat modellek után készilünk. IIRANIA aozBőkép-palota
Ultnilin iiiHnt.1. i r.i.t.s ih
Kedden, szerdin OKIéDer 7. es 8 án
A bálvány
Drámai attrakció 5 fe vonásban. ^ Főszerepben:
Harry VValdcn és Kari Götz
a berlini Reinhard szinház tagja.
Előadások köanapokon l1-/: éa 9 órakor = Vasár- éa ünnepnapokon S 5, 7 éa 9 órakor.
Megérkeztek
a legjobb minőségű clgaretla-hűvclyek és cigaretta-papírok!
Legtalányosabb áron kaphatók
Garamvölgyi és Szemere
dohány-nagyárudáiában. —
\\/l I ÁTi nsgymo«g6»«(nház
V1 L/A vJ Sütnt iiáHum. lelelj» !4
Kedden, sierdán. Október 7. é. 8 An
Azapostol
Szinmű 4 felvonásban.
Főszereden Heléna Makovws«;?.
Olaszoraióg legszebb művésznője
53
£3
Előadások kezdete fél 6 és 9 órako-:
Jegyek d. u. 3 órától előre válthatók
I // Pll 1 W
A gőzfürdő
szénhiány miatt
csak szombat, vasárnap és hétfőn van nyitva.
„Z A L A"
A KUKA HKUtiEL
éHKBlH ItHM» HEG. EHBPETI TELK-F O N £ S TÁTIKÁI
)BLKKTt»EmtEL.
Egyes szám ára 60 fillér.
Kapható a dohanyárudákban
és az utcai rikkancsoknál.
Hirdetések iMtk a MMM
, Pollák Lipót a maga is alulírott gyermekei nevében fáidalomtól megtört szivvel jelenti, hogy szeretett felesége, a legjobb anya
Pollák Lipótné
szül. Schraiber Hermln
folyó hó 6-án, 60 éves korában meghalt. — Temetése áz izr. sirke/t halottas házából folyó hó 8-án, szerdán d. u. 4 órakor fog megtartatni.
BÉKE PORAIRA!
F.résyl Bent (orost fo^si|b.n). H.rrnln fíij Itta Jitikné, Zaj] (oioti rogaiabú),\' laara UiJ. Bargar PAtlA, Andor Aa Jol.n gyermekei. Hótb Ilonka, Ella, álaaka, Barg.r Uta, P.rAnyl Gyurika unotA!. Rí>th Jak.b, »erg.r Pál. Psrenyl EmlloA ■■ ! Scbrelber Aon.
v.J.l. meny*.
Nyomatott: a .Zala" Nyomda és Hírlapkiadó. Vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató: Balog üszkár.

Nagykaasíiaa, I9IB. október S. Szerda.
230.
ttrtmtfcH btlilttliiui:
NAGYKANIZSA,
Sugár út 4. .
ila Nyomdavállalat
Fó-ut 5. H.
Megjelenik hétfíklvéteté-,,| mindennap korareggel
,„i.«M|l »limM«!!«^«, |
Mromdnl l.lcfon Ml. j
Föazerkeaitö: Kfimunkatára «» laptulajdenosi
TÓTH ZOLTÁN CSILLAG JENŐ
, Hirdetéseket, nyllt-teret <« magán költeményeket dl].rabáa axtflnt vea.
tel a kiadóhivatal, a .1 -
POLITIKAI NAPILAP.
tTi\'»~~iriYTTii~M\'Tia<iiTr»\'><->r«i imaanara un»»—jjwri ..i <» »lamrrun i
Előfizetési árok;
vidékre postai szétküldéssel Biy hérs ... II *. l\'ltM érre . \' 41 .-,!"
F.l.vr« ... .... M „ Egias étre ..\',.. IN . ,
Egyel szám ára : «0 fillér.
A románok kivonultak Székesfehérvárról. ...„_
Székesfehérvár, okt. 7. Tegnap az őst koro ázó város Itmegszabadult a román rablók bandájától. A román csapatok teg nap reggel vonultak kl a városból Budapest leié s ugyanakkor a város másik vég\'n nagykanizsai csapatok vonultak be. A nemzeti hadsereg tagjait a lakosság leírhatatlan lelkesedéssel fogadta. A város löl van lobogózva. A rend telje*.
Szlinöben az angol vasutassztrájk.
Koppenhága, okt. 7 Lloyd George fogadta a vasutasok képviselőit és velük a sztrájk befejezése ügyében \' tárgyalásokba bocsátkozott. — Remélik, hogy a tanácskozást kedvező eredménnyel zárják le, sőt egy későbbi londoni távirat ( szerint vL sinés kizárva, hogy rövidesen már felveszik a vasutasok a munkát.
Megkezdődött az Összeomlás Oroszországban.
7A moizkTBl azoiJctkoraiAay bakáll.
Budapest, okt. 7. Zürichből jelentik, hogy a .Dail Mayl" értesülései szerint Washingtonból még semmiféle hivatalos jelentés sem érkezett az orosz békeajánlatról, azonban Balfour teljesen megbízható forrásból tudja, hogy a moszkvai szovjetkormány közvetlen ösz-szcomlása küszöbön áll.
Stockholm, okt. 7. Mint a lapok jelentik, Oroszországban megkezdődött a tökéletes összeomlás. Pétervárott a pol-
► Sárság több középületet birtokába vett.
Hadiállapot D\'Annunzlo és Jugoszlávia között.
Berlin, okt. 7. A „B. Z. am Mittag"-nak jelentik Rotterdamból: A .Nieuwe Rotterdam\'sche Courant"-nak jelentik Angolországból, hogy d\'Annunzio megsemmisítette a táviróösszeköttetést Fiume és Zágráb között és a francia missziót érte-
> sitette, hogy a délszlávokkal szemben hadiállapotban levőnek tartja magát.
Az élei Szerbiában.
— Belgrádi levél. —
A jugoszláv kormányválság még mindig tart, Sándor regensnek hosszas tárgyalások után sem sikerült megegyezést teremtenie a pártok között. A Davidovics kormányt az ausz--triai békeszerződés buktatta meg. Az Ausztriával kötött békeszerződés őt. pontja ugyanis a Jugoszláviának Ítélt osztrák területen ollon-órzesi jogot biztosit a jugoszláv kormányzattal szemben az osztrák-némot kisebbségnok. A-Davidovics-kormány tiltakozott a "békeszerződés e pontja ellen s minthogy a versalllesi konferencia az ellenvetést nom volt hajlandó respektálni, a kabinet benyújtotta lemondását.
Azóta állandóan folynak kormányalakítási kisérletok, a demokrata párt és a radikálisok közti ellentét miatt azonban eddig minden kibontakozási törekvés meghiúsult. E két legnagyobb szerb pártot
•-\' az agrár-reform
kérdése választja el egymástól. A demokraták, akiknek a szoc-alistákkal együtt a parlamentben abszolút többségük van, elfogadtattak egy törvényjavaslatot, amely szerint Jugoszláviában egy földbirtokosnak háromszáz holdasnál nagyobb birtoka nem lehet. Megjegyzendő, hogy a régi Szerbiában eddig sem lehetett ötszáz holdasnál nagyobb földbirtok. A törvényt a megszállt torü|eteken már végre is hajtják, agrár bizottságok működnek a reform végrehajtásán. Az Ilyén bizottságok három tagból állanak: egy ügyvédből, egy földbirtokosból és egy munkásból. A fölosztott birtokokat öt holdtól nyolc holdig terjedő területekre parcellázzák. A törvény értelmében elsősorban a szerb hadsereg rokkantjai, másodsorban az osztrák-magyar hadseregben szolgált, de később a szerb légióhoz átpártolt s végül a járásokban tevő földnélküli munkások kapnak földöt. Az árat a szerződésben\'megállapított idő alatt téritik meg az államnak a föld jövedelméből.\'A tőrvény végrehajtását egyébként csak a megszállt területeken kezdték meg, a régi Szerbiában még nem.
A radikális párt a demokratákkal mindaddig nem hajlandó kormányt vállalni, amíg az n gr ár-reformot le nem veszik a napirendről. A radikálisoknak az az álláspontjuk, hogy a békekötésig, a határok végleges megállapításáig nem szabad bolygatni a földbirtokokat. A reformnak a már megkezdett végrehajtását tehát fól kell tüggeszteni, egyelfea vissza kell Állítani az eredeti állapotot. .A demokraták azonban erről tudni sem akarnak, ragaszkodnak a törvény végrehajtásából.
Sándor régens Párisból hazakérette Pa-sicsot és Trumbicsot, Szorbja békedclegátusait,
hogy közremüködésükkal tegyék lehetővé a kibontakozást.
Paalc* ée Trumblca mar megérkeztek Belgrádba
és megkezdték a tárgyalásokat, l\'asics, aki a rauikalis párt vezére, klubbjában nagy boszé-det tartott, megegyezésre szólítva föl a különféle csoportokat. Szerbiának — mondta —■ sohasem volt nagyobb szüksége a politikai pártok egységes állásfoglalására, mint most. Eredményeket csak ugy lehet elérni, ha szilárdan összetartanak a pártok.
l\'asics beszéde mély\'hatást keltett s bár a régens ja mindent elkövet a megegyezés érdekében, a kibontakozás még mindig nem sikerült, meghiusult minden kormányalakítási kísérlet A krízishez külpolitikai okok is nagyban hozzájárulnak.
A határok megállapításával a legilletékesebb szerb körök sincsenek még tisztában. Egy zágrábi lap a napokban térképet közölt Jugoszlávia hatiratról. Ett a térképet azonban nem vették komolyan Belgrádban, tudják, hogy a határok rendezésének kérdése még nem dölt el. - .
Szerbiában nagy szimpatia érezhető a magyarok iránt. Illetékes körök is keresik a magyarsággal való kapcsolatot. Ha magyarországi szerb érkezik Belgrádba, körülfogják, feszült érdeklődéssel tudakolják, hogy milyen a hangulat Magyarországon Szerbia irányában,
A belgrádi «lel
rendkívül élénk, a szerb főváros forgalma hihetetlen mértékben föllendüli At Idegenforgalom folyton emelkedik. A kávéházak, éttermek zsúfoltak, egyes utcákon világvárosias élénk-ség. A Mihály nsgyherceg-ut forgalma vetekedik a pesti Andráasy-utéval. A háború pusztításait nagyrészben már kiheverte Belgrád,
Az idegenforgalomra jellemző, hogy naponta reggel öt órától este nyolcig minden órában egy-egy hajó közlekedik Belgrád és Zlmony között, telve utasokkal. A hajóforgalom asonban most már lényegesen csökkenni fog, mert
október 5-én megnyílik a ■Imostyl hld, •
amelyet a németek tudvalevőleg fölrobbantottak. Ezzel helyreáll a szerb fővárossal való vasúti közlekedés.
Belgrád éjszakai élete Is élénk. Villany ugyan csak este tizonegy óráig van, de égnek a gyertyák és a karbid-lámpák, Igy mulatnak a kávéházakban és varrietékben. Minden kávéházban és étteremben cigány játszik, egykét jobb kávéházban diákok, menekült orosz egyetemi hallgatók szimfonikus zenekara szórakoztatja a közönségot.
Affér Ludendorff és Hintze között.
Berlin, okt. 7. Mint hírlik, Hintze tengernagy, egykori külügyi államtitkár pisztolypárbiyra hivta ki Ludendorifot. LudendorU. a kihívást állítólag visszautasította.
¿AlA
1919.-okibba» 8.
•ok oroiz mcuekült van
Belgrádban,
köztük egyetemi tanárod művészek, újságírók. Kgy két orosz nagyherceg ós nagyhercegnő is eljutott Belgrádba. Hosszú kalandos utazás után megérkezett Belgrádba Péter király I leánya, Heléna he\'röég "Ó Is, \'aki egy orosz -nagyherceg felesége. Heléna hercegnő két kisded gyermekével gyakran sétál az utcákon. \\
Az oroszokkal a legnagyobb tisztelettel bánnak a szerb fővárosban. A legteljesebb szabadságot élvezik, mindent megtésznék, h\'ogy iT-inól kellemesebbé tegyék .szamukra-.az éle* tet. oroszoknak színházuk is van egy vendéglőben. A szin- áz előadásai nagyon látogatottak.
A magyarokat is-föltűnő szívé ly ősséggel fogadják Belgrádban. Utcán ós kávéházban gyakran hallani magyar szót. "
HRJEK. c
N iPTi H
a nap kei 0 j.a 08 peic kor nyugszik 5 ó\'i. 20 perc kor
A l>aid Kel d. y, 4 oin 36
pofcköt, nyugszik d u. 4 fin
37 percku:
Határozottan
megállapítható, hogy az aniant elgyöngült, agyontfyőzle inasát » néiji lud mór érvényt szerezni akaratának: Erre "vall az a körülmény, hogy az olaszok szembehelyezlek magukul a sainl-germalni haltirozaiial s Fiumei fegyveres erővel megszállták. Igaz. " Hogy e*c egyelőre a hivatalos ol<isz politika uyy lüníeii töl, mini D\'Annunzlónak önkényes, magánvállalkozását, ámde meséilék ezf az antantnak, ne nekünk. A megkólya-gosodoii talian költő megszámlálhatatlan pénzzel, katonasággal, hajóhaddal rendelkezik; mögötte áll legnagyobb nyíltsággal az egész olasz nemzet rokonszenve : nem alaptalan tehát a gyanú, hogy alattomban támogatta az olasz kormány is. A fiumei kérdés annyira kiclesilelle Olaszország s Jugoszlávia közi a helyzetet, hogy Immár nem üres fenyegetőzés, nem alapfala^ rémhír, hogy mindkél állam háborús készülődéseket lesz egymás ellen. S az antant Is jól látja, bölcsen mdla mindezi s nincs más eszköze a -konfliktus, elhárítására, mint a teljesen, hálás-, talan diplomáciai tiltakozás. S amilyen tehetetlen az aniant az olasz-jugoszláv kérdéssel szemben, épp olyan leheletlen az ausztriai bolsevista mozgalmakkal szemben, amelyek a legszemérmeilenebb nyiiisággal folynak s talán már a legközeiebki órákban lángba borítják Bécset. Tehetetlen volt az antant a románokkal szemben is, akik minden tiltakozása dacára is kirabolták Magyarországot Tehetetlen az anlat)! a csehekkel a lengyelekkel, az ukránokkal szemben Is, mert az ö szervezetébe is beférkőzött már az ellentétek baclllusg. Anglia, Amerika, Franciaország közi a kulisszák mögött a legelkeseredettebb diplomáciai harcok folynak, amelyek minden pillanatban nyílt szakadásra vezetheinek. De houy a mi szomszédainkban meyreparálhaiUinul nagyok a ba|ok, az szent igaz. Hagyjunk föl tehát a belső politikai torzsalkodással s helyezkedjünk o legfeszüliebb várakozás álláspont-
| jára, hogy szívvel-lélekkel álljunk a kormány, álljunk a nenhell hadsereg mögé, lábhoz lett fegyverrel, meri közeledik az az idő, amikor mindent visszaszerezhetünk, amit az ötéves háború és a bolsevizmus következtében elvesztettünk. Amim borul a lálhölár a sfcoriiszédalnk felett\', ügy derül a magyar ég. Figyeljünk!
-- A liszt és a cukor. A fogyasztó kö-zönségot kellemetlen meglepetés érte, amikor a havi ílszt- és cukor járandóságaiért jelentkezett a böltókbán. Lisztet ftílhdénki csak egy hétre, kapott, cűkrot. pedig semennyit sem. Az éieimezesi hiva\'al most közli a közönséggel, hogy e havi lUztadagját rövidesen megkapja. Jelenleg azért nem lehetett a teljes havi adagot kiadni,\'inert gabona van igaz. de a Franz-malomnak -nincs szene s így őrölni nem tud Romeny van azonban rá, hogy a malom még c héten nagyobb kvantum szenet kap s az őrlés teljes -erővel megindulhat. Ha azonban ez . nem következnék be, akkor a iövő héten ismét es^k egy heti adagot utalnak ki. A cukrot azért nem utalták ki,\'mert nincs annyi, .amennyi az «¿ész város szükségletét fójjjjzhetné. A közélelmezési hivatal , a kormánytól kérte a hiány póilását, ami szintén a napokban várha ó — Akkor mindenki \'megkapja a cukórját \\ , .
— Vőröa katonak rablóbandájának garázdálkodása Az a tisztító hadjárat, melyet erélyes karhátalmi osztagaink a bujkáló vörös banditák ellen folytattak, ugy \'Szólván már á legteljesebb mértékben helyreállította" tá országban a közbiztonságot. Ázol* a -Kevesen, akik el tudták kerülni eddig az igazságból-, gátatás sújtó kezét, legnagyobbrészt kiszóK-tek az országból s most Jugoszláviában vagy\' Ausztriában űzik rabló mestersegüket. Ezek kózötc- azonban — űjyjy látszik — vannak olyanok is, akik már ismét alkalmasnak látják az időt, hogy vissza—ylssfca látogasr sanak szép Magyarországba. Egy ilyen vállal? \' kozó szellemű muraközi banditacsoportot sikerült tegnap Nagykanizsa agilis rendőrségéinek kézrekeriténi. Szombaton, e ti<$ 4-án megjelent a rendőrségen Horváth Fanger Péterné h&hóii lakós és panaszt emelt, hogy virradóra ismeretlen tettesek egy 6 ós egy 7 éves •fajtehenét ellopták. Kára 10000 korona. Aligtávozott el a rendőrség épületéből, a Kazinczy utcában a két saját tehenét látta hajtani. A rögtön megejtett kihallgatások során megállapították, hogy a toheneket Polgár Ferenc klskanizsai lakós vásárolta és egyben két napi tartásra Horváth Pável György kísko-nizsai lakósnak adta át azokat. Horváthot azzal is - megbízta Polgár, hogy leveleket szerezzen a hét állathoz és e fáradozásáért 11000 korona jutalmat helyezett számára kilátásba. — Pólgir kihalígat .sa alkalmával előadta, hogy a tehenekét szerdán a hajnali órákban két, előtte ismerot\'en embertől vette, akik beszédjük után Ítélve muraköziek lehettek és akik á legnagyobb valószínűség szerint a legközelebbi napokban ismét meg fognak jelenni Kanizsán. így is történt. Hétfőn, kora hajnalban megjelent a két alak Polgár kis-kanizsai lakásá", ahol a lesbonálló rendőrök azonnal le is fogták őkot. Kihallgatásuk során kiderült, hogy az egyik Moltesz János, a másik pedis Val/anics József, mind ketteh muraközi csavargó, volt vörös katonák, akik a proletárdiktatúra bukása után átszöktek Jugoszláviába s onnan rendezték állandó
rabló kirándulásaikat Zalamegyébe. Bevallót. Kik, hogy Zalamegye területen eddig "¡5T tehénlopást követtek el. Megnevezték büntáí saikat. Qrabrovics Ferenc és Huiaz Jaka0 volt vörös katonákat, ekik az itteni barak kórházban voltak ápolás alatt s «kik innea,. \'veszélyeztették az egész kornyék közbizton ságát: Grabrovics különbon íégi Ismerőse V\' rendőrségnek, ahova már több razzia alkat mával előállították. Az egész díszes társaságot: a tetteseket, bűntársakat ós orgazdákat átadták a picsái csendőrségnek, amelynek a legszélesebb" körben megindított nyomozásit fogja megállapítani, hogv á beva\'!qtiaíí#\'" kívül még miféle bünÖk terhelik az elvele-, -mült vörösek lelké\'.
— A téli Időszámítás érdekében. K nyári időszám tásiói már a mult hó I5*én vissza kellett volna térnünk- a normális•kötép*--európai időszámításra. A román megszálló csapatok parancsnoksága azonban nem engedte mog a vasút vissza igazodását s igy a többi hivatalok s az egész város megmaradt a nyári időszámítás mellett A napok rövidülése következtében azonban mindjobban érezhetővé válik a téli, normális időszámítás szükségessége, különösen a kis iskojás gyermekek érdekében. Ez a sok apróság valósággal szenved é$ egészségileg károsodik a korai felkelés miatt: Most, \' hogy a román c^-ípwolc kltákarödnák az országból, valószínűleg rövidcsen megérkezik a kormány rendelete, mely visszaállítja
a középeurópaí időszámítást, mart, végre., tj^ , nekünk . nem Jehet irányadö-a tornán kelet-európai időszámítás, aniikor mi Nyugateuro-
pához tartozónak .- valljuk magunkat, ;......
vasárnapi footballmérk$zés. A* • NTE» alapos meglepetést os;nált híveinek.-, mert a SzAC. ellen kij-Uszott . formája után 3—4 gólkülönbségre kellett volna verni a. kerékpárt. Kom is SÍ\' tartalék játékosok (¿) rovásán írandó.ez, .meri bt, NTE. képességen m<*g ezzel a \'VéndiCe^pet* ís nagyobbra Tártjuk \' a Kerékpárénál, de tegnap kikapott azért, me<t a csapat megint lebecsülte e>lerffelót, lélek nélkül játszott Há a sopfönlalr (íém\'Tl"wer-tek eljönni - hozzánk, viszont aiszombathelvi csapatokkal szemben már másodszor lett az elbizakodottság a vereség oka., r~ Kanizsa mindjárt az elején jól" támadott, de \'Saller lesántult, Bálintonjpedig lábrándulása ujult k\\ ugy, ,hogy mindkettő statisztált, ami megbénította a különben mindig akcióképes jobb-szárnyat is, Av yódöleinbeiv Simotíyi.éa HPfV^ játóka toiszcu, a mindig megbízható Tóth ezúttal a mezőny legjobb embere volt. Biach a " kapott gólokát nem védhette, de véleményünk szerint elől többet használhatott volna *af csapatnak. — A gólt Dezső lőtte, a Kerékpár győztes gólját a balösszekötő érte el az Utols > peroekben. A kerékpár megfelelt a várakozásnak, semmi egyéni kiválóság, a csapat ereje az energikus, gyors mozgás és nyugodt össz játék. Legszimpatikusabb volt az öreg center-
halfjuk finom játékával, a hátvédjeik néha ki-mélotleivok. A baíszclsőjük gyors volt, mini: egy .biciklista", de technikája fogyatákoa,,— J uh ász I. jó bíró volt. j
Osztrák követség Budapesten. Bécs bői .jelentik :,Az osztrák külügyi hivaU) nyilvánosságra hozta, hogy Budaposten is fölállítja Ausztria teljhatalmú képviseletét.
— A hadigondozó néplrodát a Zrínyi Miklós-utcai 38. sz. épületből a Kisfaludy-
|s l 7/b. sz. ház emeletébe ^helyezték át. -
\' október 8
Saerda
iOIO. október 8
ZAL*
_ Beváltják * hadikölcsön szelvényeit.
A közönség különösen \'a kommunizmus alatt szentül azt hitte, hogy a |hadikölesön-papirok-nak végleg befóllegzett. Hz a hiedelem abból kelelkezelt, hogy a kommunisták nem váltották be semmiféle értékpapír szelvé&yéf sem, sót minden áll.mpapitl á kezükbe iparkodtak kaparitartl. Most beavatott h lyről örvendetes nirt hallunk: Amint a pénzügyjhelyzet megengedi — s az a legrövidebb időn belül remélhető — rögtön megkezdik a hadikölcsön szelvényeinek beváltásét. I^y természetesen a hadikölcsön, papírok értéke is javulni fog.
— Háborús katonai alakulások lel-o»zlásl körülményeit kutatják. A hadügyminiszter felszólítást Intézett mindazokhoz, különösen tisztekhez cs altisztekhez, kik különféle háborús al ikulásoknál, magasabb csapat- és intézetparancsnokságoknál működték a hadsereg feloszlása i lején, hogy t.\'gyonck jelentési a feloszlás helyérő1, idejéről az irattáraknak, pénstáraknak és érté-teknek ethelye-
, zéséröl. Mindenesotre hizafias és nagy szolgálatot tesznek mindazok, kik ily alakulásokról tájékoztatásokat képesek közölni
— Sopron polgármesterének és rendőrfőkapitányának fegyelmije. Sopron város polgármestere éa főkapitánya ellen fegyelmi vizsgálatot Indítottak hivatali ténykedései körül
. felmerült ügyek folytán saját kérésükre. — A soproni kormánybiztos arra kérte a nyugat-magyarországi. kormánybiztost, hogy a vizsgalat megejtésével Mosonvármegye fegyelmi hatóságát bízza meg, ki-ezen előterjesztést el í\'s fogádta. Az ilyetén elintézési a teljes pártatlanság megőrzése tette ajánlatossá
— Cseh fanatizmus A cseh fanatizmus annyira, terjedt, hogy;• szót: „cseh-német" a legszigorúbban ti\'tják. A tömeg letépi a plakátokat, amelyen o .szó előfordul. Az újságokban is betiltották e szó használatát. Még Tusar miniszterelnököt 1« dühösen mogtámadta az egyik újság, mart e szót beszédében hníz-nálta. — És a csenek az antant dédelgetett, kedvencei, azé az antanté, amoly a népek felszabadítását, a nemzoliségek önrendelkezési jogát irta harci zászlójára. A csehek különben még osat^ nem is leplezik sovinizmusukat. A Cesko Síovo lap nyíltan írja, hogy soha senki sem gondolt arra, hogy a kormányba német embert meghívjanak. — Sőt a jövőben se lehet orról szó. Azt is.Írja a lap, hogy a cseh köztársaság edd g a németek\' ek olyan szabadságot adott, ami a jövőben nem nwadhet meg. Lám a nemzeti kisebbséggel így bánnak egy szabadnak hirdetett antant tartományban.
— Zenészek, kik bármely húros f-< és réz fuvó hangszeren játszanak az Itt ujonnon szorvozendő, illetőleg felállításba\'i levő katonai zenekarba felvétetnek. .B.\'rauta\'Koznl lőhet
Kuhuért J. katonai karmesternél délelőtt 8 - 11 óra közt a, honvéd laktanyában, Előnyben részesülnek," akik már zonekarban játszottak. Keltétotek bemutatkozásnál megtudhatók.
— A Magántisztviselők helybeli csoportjának tagjai részét e gépírói tanfolyam nyittátlC JeU\'ntkízfs\'íz \'ígylct hetj-íségében.
Színház.
• Kabaré-előadással búcsúzik ma este a színtársulat.. A kabaré kereleben a társulat tagjainak többsége lép fel. Előadásra kerül: Reciepl, Szomaházy tréfája: A nisitehin, Móricz Zsigmond egyfelvonásos» és sok más.
A ZALÁT
Október IS-tfll kezdve a kora reggsll órákban házakhoz la kihordatjuk. E oálra lapunkra előfizetést nyitunk a kérjük olyasóinkat, hogy októbár 18-^8 »lemélyoien, vagy levalua-lapon (név, utoa, házszám pontoa tel tüntetésével) jelentsék bo kiadóhivatalunknál (Sugár-ut 4 szám) elfillzetéal szándékukat,
Elfiflzetéel dijak helyben házhoz hordva, vagy vidéken postán küldve t Ety Hóra ... ... ... K H.—
Negyed *vre ...... „ 46\'—
Fél évre ......... 90 —
Egy évre ..........180 —
Egye* szám ára, tekintet nélkül a lap tarjadalmára, 60 flllár,
Tisztelettel A „ZALA" KIADÓHIVATALA.
Nagypéntek.*
Irta: Barna Miklós szakaszvezető. I.
Lassan folyik a nagy Szamos. Mór minálunk nem járja most, Nem jsrja a magyar, nóta. -.Minden másutt mar azóta Székely anyák jajgatása, - ,
Komán korbács csattogass, Azt suttogja minden nyárfa . 7 Magyin\' baka szilágysági Székely baka csikorszag: Volt águnkra fölakaszt .\'u.
11
Nagypénteken,hajnal \'újba Jön az oláh támadásra, Szól cképpen a tábornok : e kis népet Összezuzzuk. fv\'e maradjon hlre-hamvn. Pusztuljon el a fajzatjá. Támad egyszer, tantad kétszci. Nem birnak a székely néppel. Jón rohamra bősz haraggal. . Visszafut nagy jajgatással. Ugy fut vissza mar a csorda, A bocskorát alig bírja.
1 1
De Jaj, tni van Csúcsa felől Bihaypegye széle felől, Jön a vörös, ezt kiáltják Véíérinket széjjel hányják, összetörve már a \'székely A hozéját még is\'védte. Addig a vörös csőcselek Hátba jöff a székely népre.
IV. ■
Vörös zászlót. lobogtatva Üldözte tr székelyedet, Beteljesült, amit regen A nagy könőnk versbe szedett, Hogy a magyart a pártviszály Mindörökre összetörte; -«twi . . Kincsen összetartás, nom élhet Meg egy nonfizet sem.
V.
Ne hidd román, nem vertél le. Nem győztél te bennünket le Csak az a rémes pártviszály Hénitott meg egyidőre
\' N«!l>t>í°f.k.ii ■ romín áttört. a sak.ty.k front-n m.llillui o\'.l.i v .r.iiok alaavatlák tsalj.lk.it.
Klí ír.ekll meg a itertk né.oly viláa.
De tudd meg, hogy Nagypéntekre Húsvét jön s a feltámadás És mink bizony feltámadunk : Lesz még fegyver a ketünkben!
Közgazdaság.
Szabad sertésforgalom,
A közélelmezés erdekében legközelebb a földmivelési miniszter fontos rendelkezése jut a nyilvánosságra Az eddig kötött sertés-hizlalást újból szabályozzák s ennek értelmében az ezidőszerlnt már teljésen kihlzott sertéseket zár alá veszik ós elsősorban Budapest élelmezésének céljára fordítják, a ki nem hizott sertések hizlalása azonban minden eddigi kötöttségtől mentes lesz. Ez a körülmény minden valószínűség szcriiU a gazda-közönség körében a hizlalá9i kedvet jelentékenyen emelni fogja és a szabad sertés forgalom a központok zsir- és húsellátását rövidesen kedvezőbb helyzetbe hozhatja.
A kormány elhatározása a gazdákra annál is inkább jó hatással lesz, mert a sertéshizlalókat a kommün alati súlyos károsodás érte. A tanácskormány ugyanis nom íespcktálta. a gazdáknak az Országos Serlés-forgalmi Irodával kötött , szerződését s az eg»kz sertésállományt, ahol érték, közélol-mez.ósi célokra .sár alá vették. A félig kihlzott sebeseket azután Nagytétényben központosítva. „hizlaltak, igen nagy mennyiséget azonban, már a kihízás előtt, sőt- egész sovány állapotban is levágtak s őzzel a rablógazdálkodással a £4cé;c!rne:ést a kcsőbbi időkre rendkívül megnehezítették. Az esze veszett rekvjcálás.-.K\'cnicszeiesen. a ..ga/Mkot.. anyagilag letörte, mert a kilogrammonként 25 koronáért beszerzett sertést félig kihizott állapotban kilograinmonkint 8 koronáért rekvirálták. w.......
Ugy ezeknek a jogtalan rekvirálási ügyek* nek, valamint föás súlyos agrárérde.k sérelmeinek megvizsgálására Rubinek Gyula földmivelési miniszter ogy öttagú tanácsot deledált, amely az egyes felszólalásokat megvizsgálja és a károknak a lehetőség határai között való megtérítésért törekszik.
••■«■«# A sertésrekvirálások körüli károk megtérítését ábbói a busás "haszonból kívánják fedezni, melyet serte »forgalmi iroda szerzett a proletárdiktatúra atyit végzeit sertés rekvítálásokból, amífejr is a nyolc koronáért vásárolt sertéseket tizeííttat koronáért értékeltették Már eddig is sok kárbejelentés érkezett, a nagyobb tételek között többmilliós tételek is szerepelnek
J&rteslt^m
a kf tanítványaimat és a tánckedvelő ifjúságot, hogy a fővárosban VI. Városligeti fasor 0. szám aígtt az Erzsébetvárosi Casinó nagytermében tanfolyamot nyitottam fivéremmel együtt és kérem akiknek a fővárosban ismerősei ós rokonái vannak,: intézetemet ajánlani sziveskedjenek.-.v ^.^
Egyben tudatom, hogy Kanizsán a tánckurzusomat meg fogom tartani, de a szokott időnél későbbre halasztottam. — Tisztelettel Adorjánné Mayersberg Frlda
oki. tánoUnúrnú, ax Operaház v. tagja
1819. október 8.
APRO HIRDETÉSEK
Eladó áronnál " 2 pár szép vöröstarka 5 éves Jódolgoe ökör. Bővebbet Simon István hontesnél Kisjcaniasán* :y*r*wH-utca \' 3/c szám alatt. \' 2052
Oki«v«tc« gucdaiági Intéző,
nős, 36 éves, 16 évi gyakorlattal, kitűnő bizonyítványokkal azonnalra állást keres.
Urlasezony háztartás vezetését elvállalná. Megkeresést kér .Ügyes" jeligére Hosszúvölgy (Zalam.) Post-restante. 2049
Hcisnáit boroshordók eladók
Zrínyi Miklós-u. 16. sz alatt. 2050
Magántanulókat előkészít és magánórákat vállal az összes flu és leány középiskolai és polgári iskolai tantárgyakat felölelő csoportosítással három szaktanár. Cim a kiadóhivatalban. 2045
Intelligent« német blaasasony
ajánlkozik gyermekek vagy idősebb urnő mellé. Cim a kiadóban. 2044
£ladó. 5 darab korcsmaasztal, egy falióra, jókarbanlevő flu- és leányruhák és cipők, üzletberendezési álványdeszkák, 15 hl. bor eladó Batthyány-u. 10. 2054
A Pacsal Takarékpénztár r. t.
a nála megüresedő
könyvelői állásra
pályázatot hirdet. Pályázhatnak kellő előképzettséggel ós több évi pénzintézeti gyakorlattal rendelkező, teljesen önálló, mérlegképes könyvelök. Ajánlatok a fizetési igény megjelölésével sürgősen a „Pacsai Takarékpénztár r. t. igazgatósága Pacsa (Zalam.)" cimre intézendők. — Az állás azonnal elfoglalandó.
ra-
IMI 4 nagymozgOsztnháa
VILAVJ Samt izlIIKi leinti H. u. Kedden, sierdén. Október 7. é> 8 én
Azapostol
Színmű 4 felvonásban.
Főszerepben Heléna Mako?wska.
Olaaaország legszebb müvisznflja
-0
Előadások kezdete léi 6 ás 9 órakori
Jegyek d. u. 3 órától elóre válthatók.
s=
=to
Garzó József
kötélgyártó mesternél mindennemű kötéláru jutányos áron kapható. — Bármilyen hálómunkát elvállal.
Ozlet Eötvös-tér 29. Műhely Eötvös-tér 20.
Kátrányos fedőlemez
•kapható kicsinyben, és nagyban
Fodor Ignác ás Tsa cápái Sopronban
Perfekt szakácsnét
keresek. -- Cim a kiadóban.
URÁNIA aozfMp-palaU
uuniun i«^, t T.ixnT^
Kedden, szerdán Október 7. és 8 in
A bálvány
Drámai attrakció 5 felvonásban. Főszerepben:
Harry Walden és Kari Götz
r.4r • *+< berlini Roinhard.-.ezinház tagja.......
== Előadások köinapokon l\'/i é«9 érakor =a Vasár- é> Ünnepnapokon S, 5, T és 9 órakor.
Megérkeztek
a legjobb minőségű cigaretta -hüvelyek ¿s clgarelta-paplrok I
Legjutányosabb áron kaphatók
Garamvölgyi is Szemere
dohány-nagyárudájában. —
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután.. Ml 8 óráig.
ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
— TEIvEFOX 7H.
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet papirâmkëszités. nyomtatványt a leqizlese-sebb kivitelben koszit es legpontosabb §| ban szállít.

Igazgató: Balog Oszkár.
aVI. évftlym.
tztrtmtbiB blUtíllviUt:
NAGYKANIZSA.
Sugár ul 4.
aia Nyomdavállalat Pö-ut 6. li
tNeOfkenlese, ISIS. október S. CsütörtOk.
231. *zám.
Előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssel: Egy bér« V- . 18 4. H»gy«d étre .
Féléire,..,. a.....10.,.
Bfléss ém . .. . 110 .
Megjelenik hétlöktvítet*-vet mindennap korareggel POLITIKAI NAPILAP. Egyei szám ára : ...... 60 Kitér.
V«UWM|< te hl.ddhlval.il l.l. Nyomdai Iclcfpn HTi fon 7«. ■ísume.sv nsiimiini,nriiiim—in TÓTH ZOLTÁN Ffinunkatára ét taptutajdono.t ... CSILLAG JKNŐ Illiitctésekel, nyílt-teret és magán \' kAzteményéUét dljsfcetoéí «lertht ve»/ ■ . .. lel a kiadóhivatal.--
Lovászy szerepe az ellenforradalmi
_______
okt. 8. A Virradat mai számában hosszabb cikkben közli, hogy áz aug. hatodiki ellenforradalom Lovászy hozzájaru lésával történt. Friedrich előzetesen közölte vele Peldlék ettávolitásának és József főherceg kormányzóvá tételének tervét. Lovászy mindenben helyeselte Friedrich tervéi, ezen terveknek megvalósítását szükségosnek Ítélte, sőt megvalósításukra nézve meg is állapodott az esetre, ha öt időközben az antant miniszterelnökké nem nevezné ki. \'
Fuzionált a szabadelvű- és demokratapárt.
Budapest, okt. 8. A Magyarország írja: A nemzeti szabadelvű és demokrata párt fúziója tegnap megtörtént. A nemzeti szabad-elvüpárt kimondta, hogy párttagjai testületileg belépnek a demokrata pártba Vázsonyi kosz-szabb intervjut adott a Magyarországnak, ame\'yben-hangsúlyozza^ hogy. az épitő munkából Apponyinak és Andrássynak is ki kell venni részüket.
Tisza meggyilkolásának tanuja megürült.
Budapest, okt. 8. Almásy Denlse grófnő, nki jelen volt Tisza István meggyilkolásánál, hirtelen megótyil. Az elmúlt napokban három katona Jelent meg a Zeyk kastélyban valami hivatalos ügyben. A grófné, amikor meglátta őket, kiabilni kezdett: Nem engedem megölni Tiszát I A hirtelen megörült giWnőt a Bécs melletti mődlingi szanatóriumba vitték
Angol renáffrsée Budapesten.
Budapest, okt. 8. Budapesten a rtapok-ban angol rendőrséget iliitanak fel nz ott fel halmozott élelmísmrkószieték őrzésére. A legénység 250 főből fog állani, nagyobb rész-Den magyarokból, Vollemann angol kapitány parancsnoksága alatt.
A magyar békeküretek megbivása-
Bécs, okt. 8, Beavatott budapesti körök értesülése szerint az antant meghívása ¡a békedelegátusokat illetőleg a Friedrich-kormányhoz legközelebb megérkezik. A budapesti antant képviselők Somsich gróf külügyminiszterrel felvették az érintkezést és folytonos összeköttetésben állanak vele.
Elkommnflizált egyházi értékek.
Budapest, okt. 8. A kommün alatt ösz-szesen 204 millió koronát vettek el az egyháztól, moly összegeket illetve értékpapírokat az egyházak már nagy részbam Vlwzakaptak.
Francia misszió ellenőrzi a román kivonulást.
Sopron, okt. 8. A napokban Bécsből egy francia misszió utazott Sopronon át Győrbe, hogy ellenőrizze a románok^kivonu-
Friedrich tárgyal az antant-delegátusokkal.
Budapest, okt. 8. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Sir George Clark államtitkár, aki átutazóban Budapesten töltött egy pár napot, Friedrich miniszterelnököt a királyi várba kérette, ahol a miniszterelnök megelőzőleg Buti-le* keleteurópái közellátási megbízottal folytatott tárgyalásokat. Ezután Gortdon angol tábornok jelenlétében másfel óra hosszat Clarkkal tárgyalt döntő fontosságú kérdésekről, amelyeknek eldöntésével a kormány a Magyar Távirati Iroda értesülése szerint nagyon meg lehet elégedve. —• Hoover helyettese Wrtliam Good miniszter, Battler és több angol tiszt jelenlétében megjelent a miniszterelnöknél, aki Korányi báró pénztigyminisz-* ter és Kreky élelmezésügyi miniszter jelenlétében fogadta a vendégeket. A tárgyalások folyamán fontos élelmezési kérdések, kompenzációs és pénzügyi ügyek kerültek megbeszélés és clintczés alá.
Tárgyalások Nyugatmagyarország kérdésében. "
Bécs, okt. 8. Gróf Somsich külügyminiszter Pfaznowszky miniszteri tanácsos kíséretében Bécsbe utazott, hogy tárgyalást folytasson az osztrák kormánnyal mindkét államot érdeklő ügyekben. Nyugatmagyarországot illotö-leg magyar részről hangsúlyozzák, hogy a népakarat megnyilvánulása nélkül történő elszakítás rossz vért szülne és megrontaná a két állam közli viszonyt, ami Ausztriának egyáltalán nem válna előnyére. A két állam egymásra ^an utalva,, ami Ausztriának eminens érdekévé t<*szi, hogy velünk jó viszonyt tartson fenn. Állítólag magyar részről kompenzációs ajánlatot tesznek arra az esetre, ha Ausztrianem lart igényt Nyugatmagyarországta
A románok barácsolása Magyarországon.
Bécs, oKt. 8. A budapesti antantbizottság egy jelentést .terjesztett a párisi haditanács elé a románok által Magyarországból elszállított értékekről. A jelentés szerint a használható mozdonyok 50 százalékát, a személykocsik 90 százalékát, 5000 teherkocsit, 50 waggon kötgyapotot.íjt 10 drb versenylovat, rengeteg mennyiségű Írógépet, műszert, igáslovat, telefonkészüléket és táviróberendezést vittek el a románok Budapestről.
Dj olasz köret.
Bécs, okt. 8. Teretta márki, Olaszország újonnan kinevezett bécsi követe megérkozett s elfoglalta hivatalát.
Ujabb merénylet a moszkvai szovjetkormány ellen.
Berlin, okt. 8. A moszkvai szovjetkor-mápy ellen, intézett bombamerényletet gyorsan követte egy ujabb merénylet. A koimány több tagja súlyosan megsebesült.
HÍREK.
A tusz.
A proletár-diktatúra idején történt. Sneff, a mindenható direktóriumi főnök kitelefonált az egyik szomszédos községbe, hogy jelöljenek ki ott is egy túszt A falusi „dilektórium" Összeült tanakodni, hogy kit is jelöljenek kf Húznak.
— Tanult embör költ ilyen állásra, véli az egyik gatyás „elvtársi"
libben a percben lépett be az uradalmi tiszttartó. A f.ilusi direktóriumi elnök alázatosan fölállt elölte (mert bizony odakint mindig megadták, az uroak. a tifZte1qtet)4# meg|$er-dezte: . "
— Tekintetes tiszttartó uram, nom vállalkozna túsznak.
— Nem én fiam, mert már öreg vagyok
erre.
EJnye-ejnye. Hát akkor talán a takarékpénztári igazgató?;
Az ám, dc az meg azt üzente vissza, hogy szívesen vállalná a hivatalt, de nem ér rá. Már-már nagy volt- a baj, mikor a direk-tótiUii egy\'öWen\' krtmmunlstH tagja meg«zőtalt :•
— Hát hiszen ha már senkise vállalkozik, hát nem bánom, leszek én a tusz, de csak fizetségért.
A kupaktanács meghányta-vetette, a dolgot s az elvtársat valóban fólruházták a tuszl tiszttel s erről Sneffet a következő átiratban értésiteftók:
Igen tisztelt Elvtárs Url Tudatjuk, hogy Barázda Mihályt tettflk meg tu(tz<zá, minthogy ő, a legnagyobb kommunista a filuban, — a papba meg a többiekbo nem lehet biznl.
Tisztelettel stb.
Az akkori kormányzásra jellemző, hogy a levelet minden megjegyzés nélkül hagytak s így esett meg, hogy egy zalai faluban a* kommunista uralom alatt a község egyetlen kommunistája volt a tusz.
A liszt. Nem akarunk rémképeket
fösteni, de eltagadni is struccpolitika lenne, hogy a nagyközönségnek liszttel való ellátása nem lesz zavartalan.. A kommunista rabló-uralomnak a levét a közellátás terén ezután fogjuk meginni. Leghatározottabban a kommunista gazdálkodás következménye, hogy a gabonában oly siralmas volt a termés, mert a gazdasági cselédek nem dolgoztak s csak annyit voltuk hajlandók termelni, amennyi nz ő szükségletük födözésére elegendő. Ma gabonát csak a szorgalmas, becsületes falusi gazdától lehet szerezni, hogy figyelmeztetünk is mindenkit, hogy aki csak teheti, szerezze bc a szükségletét,, mert ezzel nemcsak a sajátját biztosítja, hanem a hatóság dolgát is megkönnyíti Arra keli törekedni, hosy a hatósági liszt lehetőleg azoknak jusson, akiknek nincs anyagi képességük arra, hogy hosszabb időre féssdk ét ni agukat. A közönség látogasson el a távolabbi falvakba is s igyekezzek szükségletét abból a mennyiségből födöznl,. amelyet a hadltermény a termelő szabad rendelkezésére visszahagyott. Hihető, hogy éhinseg nom lesz, mert szomszédaink és az ¿maiit í§ segítenek rajtunk, de segítsünk mi is\' magunkon és hatáságainkon.
r ■ " • *\' • •"\'•* \' - - : r • " \' ím* \'
— A lakás-rekvlrálásról. Tudvalevő, hogy a kommunizmus idején a nagyobb lakások egy részét lefoglalták s azokba ide-
\'gehékót teíepitétték. A régi lakástulajdonosok most lassankint megszabadulnak a kellemetlen idegenektől, azonban attól félnők, hogy a mogürcsedott lakrészbe csak nem ők ülhetnek bele, hanem azt másnak adja át a lakáshivat\'al. Többek tudakozódására tegnap kérdést intéztük Novai jegyző úrhoz, á lá\'káshivátal elnökéhez, aki kijolontettc, hogy a2\'ilyen lakrészekel csak a legnagyobb szükség esetén rekvirálnák. Tehát mindönki nyugodtan elfoglalhatja egész lakását.
— Pénzhamisító clpésame«ter. Az Osztrák-Magyar Bank nagykanizsai fiókmtéze-tében megjelent tegnap délelőtt egy idősebb omber és három darab 200 koronás fehérpúozt akart beváltani. A bank tisztviselője azonnal megállapította, hogy a bankjegyek magas sorszáma vörös tintával alacsonyabb sorszámura van javitva. Megkérdezte a pénz tulajdonosát, hogy kitől kapta a pénzt, amire azt a választ nyerte, hogy egy előtte ismeretlen polgárembertől. A tisztviselő leültette az atyafit s rögtön rendőrért küldött. Mig azonban a tisztviselő telefonált, az atyafi eltűnt, mint a kámfor. A kapóit személyleírás alapján azután a rendőrség megindította a nyomozást és még a tegnapi nap folyamán mégáli pi-toúa, hogy az illető Varga btván, Rákócy utcai cipészmester. Előállították a rendőrségre, ahol bevallotta, hogy n hamisítást ő követte el, mert keresete nincs, pénzre pedig szüksége volt. Varga ellen megindították az eljárást, de, mert szökésétől nem kell tartani, szabadlábra helyezték.
— Jótékonyság. A mezítlábas tanulóknak adakoztak : Bentzlk László If. 6. t:6 koronát, Steiner Károly IV. o. t. ogy pár v. cipőt. Mechner Margit III. o. t. 10 koronát.
— A Világ nagyittozgóbau ina és holnap kerül bemutataeia A vadmacska cimü 4 felvonásos dráma, mely egy bűnös asszony regényét tárgyalja és melynek főszerepét He lena Makowska jatsza. E film frappáns bonyodalmai a mozífechnika szenzációi.
— Hock János jósol Hock János orsz. képviselő, az országo« nemzeti tanács vöit elnöke a napokban Bárczy István volt polgár-moster utján levelet intézett híveihez, amely ben kijelenti, hogy a jövő 1020-ik év letűnése után tér csak vissza Magyarországra, mert addig fog tartani, mig a rend itthon végleg helyreáll s a munka megkezdődik. Szerinte a jövő osztendö még szomorú lesz, de már nem olyan siralmas, mint a mostani volt. Levele további részén elmondja, hogy hiU teljes hétig volt a csehek foglyi, akik ablák* nélküli cellában tartották. Nagyon örültünk Hock lovo lének, mprt oz az első bizonyíték arra, hogy a kiváló papot a bolsevik! uralom alatt nem végezték ki Kun Béia rablógyilkosam. Ami a jóakaratot illeti, abban nom vagyunk oly pcsz-szimisták, mint ő. Szorintünk a jövő tavasszal gőzerővel fog meg-ndulni az-alkotó munka s akkorára mác»békóben fegunk élni a világgal, sőt talán még egymással is. A rend pedig máris biztosítottnak tekinthető.
— Nagy vígjáték est losz ma és holnap a »Urániában. Bemutatásra kerül a Kényszerházasság cimü 4 felvonásos vígjáték Harry Walden-neI a főszerepben és ozenkivül a Falu szépe cimü megható dráma.
[IRÁNIA mozgókép-palota
UllAlUfl IuiditM. 4. T.l.ton IW
Csütörtök, péntek. Október 9. «■ 10-én
Kényszerházasság
""y.\'•"•:. -VlgMt 4.részben.,.,„,, ,•..„,.
Főszerepben Harry Walden.
A falu szépe „
. dráma 3 részben.
Blöadáaok kttiuapokon l\'/s és 9 órakor ari» Vasár- 4« ttnnapnapokon I. 5, T éa 9 órakor.
A színtársulat távozásához.
A Somogyi Kálmán direkciója alatt álló győri színtársulat Öt hetes kanizsai szereplése után elhagyja városunkat s anyavárosába, Győrbe teszi^ át működése szintecét. E társulathoz, amikor augusztus végén játszási engedélyt kapott, a.várostói,.nagyott_sok rejpényt fűzött a vácos közönsége. Alt várta lí közönség, hogy a győriek mindenben méltó utódai lesznek a Füredi társulatnak, amely Pécs megszállása miatt az idén nem jőnntett át Kani-zsara. Mindenkinek az emlékezetében éltek még azok a végtelenül kellemes nyári hónapok, amelyek a pécsi színtársu at kanizsai szereplése alatt oly sok kedves estét szerez-tek.a. város közönségének és mindenki remélte, hogy a győri társulat ugyanilyen mértékben meg fog felelni a város művészi kívánalmainak, hogy a győiiek épugy meg fogják nyerni a közönség rokonszenvét, mint Fürediek.
Most, amikor a színtársulat ellivozik, Kanizsáról, megállapítjuk, hogy e reményeink korántsem valósultak mog. Konzorcionália alapon működő társulat lévén-~£em akartuk eddig a tagok anyagi érdekeik veszélyeztetni s igy nem merültünk a társulat egészének a legtárgyilagosabb bírálatába. Most azonban, amikor a tagok anyagi érdekei nem befolyásolhatnak bennünket, á lehető loglárgyilagos-sabban bírálva Is leszögezhetjük, hogy mást, többet és jobbat vártunk. Be kell vallanunk, hogy a társulatnál nem találtunk egyetlen ogy nagy tehetséget sem, viszont el kell ismernünk, hogy az átlagosnál többen felülemelkedtek. Nem akadt a társulat tagjai közt szi nesz, akinek a neve ugy logalommá vált volna Kanizsán, mint például Halassy Mariskáé, Doktor Jánosé, Koháry Klárié, Tót hé, a Városi színházhoz szerződött tenoristáé és ínég sok a kiválóbbnál—kiválóbb művészé. Füredi Bélanak, a régi, sokat tapasztalt mű-vészígazgntónak meg volt az a tehetsége, hogy kitudta u maga számára válogatni a legjobb anyagot, az ó művészszeme azonnal meglátta, hogy ki illik be o az ő nagyszerű együttesébe. És nagyszerű társulatot hozott mindig is Kanizsára, pedig ákkör háború volt, a magyar színészet színe virága a harctereken küzdött, valamivel nehezebb volt tehát egy jó társulatot összetoborozni, mint most, amikor az ország jorésze megszállás alatt nyög, a magyar színészet úgyszólván csak a Dunántúlra szorul s nagyon-nagyon sok szinész járkál szerződés nélkül szerte ez országban.
Nemcsak a színpadon voltak egészen mások Fürediek. Kövid idő alatt annyira ked* véltté tették\' magukat, hogy bejáratosak leitek a város logj.ibb társaságaiba. Ott láttuk őket mindenütt, u kávéházukban, társaságokban, zsűrokon. Jöttek, érdeklődtek, mog van p elégedve a közönség, nem lenne valakitek valami speciális kivanséga. Ha csak lehető volt
teljesítették.
Amikor pedig arról volt szó, hogy eltávoznak Kanizsáról, vége felé járt már n szezon — alig tudta az ember beleélni mág&t abba, hogy tényleg eltávoznak.\' Nyakra főre jöttek a kérések Füredi Bélához, hogy hosszabbítsa meg itt tartózkodását. Füredinek minden évben azzal kollctt eltávoznia Kanizsáról, hogy még a következő szezon eiőtt lejön pár hétre vendégszereplésre Annyira szivéhez volt nőve közönségünkhöz.
Eszünkbe jutnak mpst ezek az emlékek, iunlkóf á Somögji társulat búcsúzik Kanizsától. Amint, hogy alig tűnt fel valakinek, hogy megjöttek, úgy alig veszik észre, hogy mennek. Idejöttek, játszottak — elmennek. Sok vizet nem igen zavartak.
Amint értesülünk, tavaszra vissza szándékoznak jönni Kanizsára. Addigra még nagyon megváltozhatnak a viszonzok. Remélhetőleg addigra Pécs is felszabadul a megszállás járma alól s Fürediék ismét megjelenhetnek Kanizsán, ahová különben szerződés is köti őket s ahol az egész város osztatlan örömmel fogja őket Jogadni.
A győriektől tehát bűcsuzunkl
Úri*«nzouy háztartás vezetését elvállalná. Megkeresést kér .Ügyes" jeligére Hosszúvölgy (Zalam.) Post-restantc. 2040 I
1919. október 9.
fii éve* tanító, egy évi gyakorlattal, kántortanítót álláit kerea. — Olm
a kiadóhivatalban 2060
Eladó egy tejos háló, egy konyha berendezés ós különböző háztartasi cikkek 2 drb sertés elköltözés végett azonnal eladók. Barack-kórház, 54 sz. oarack. 2059
\'•" Zongora, félhosszu használt, olcsón eladó. — Cim a kiadahívatalban. 2057 >
Tanár, nős, gyermektelen, egy, esetleg két butorovott nsobAt konyhával kar«*.
Háziúr gyermekeit oktatná. — Cim a kiadóhivatalban. 2058
Magántanulókat előkészít és magánórákat vállal az összes fiu és leány középiskolai\' és polgári iskolai tantárgyakat
felölelő csoportosítássá} három szaktanár. Cim a kiadóhivatalban. 2045
5005./1919. LatanyaiJáráa fő**oliablrá)étól.
Pályázati hirdetmény.
Zalavármegyo letenyei járásához tartozó, a leléptetés folytán üresedésbe jött bánok--szeotgyikgyi.....—^---d
segódjegyzől állásra
pályázatot hirdetek s felhívom.mindazokat kik ezen 1400 korona fizetéssel és megfelelő tör-vónyszerinti járulékokkal javadalmazott állást elnyerni óhajtják, hbgy az 1900;,évi XX. t c. 3. § a értelmében képesítésüket és az eddigi alkálmaztatásukat igazoló okmányokkal fel-Kzerelt kérvényüket hozzám f évi október 26-ig annál is inkább adják be, mert a később érkoző , kérvényeket figyelembe venni nem fogom. ... . .
A választást f. é. október 28-án d. e. 10 órakor Bánokszentgyörgyön a körjegyzői iroda helyiségében fogom megtartani.
Letenye, 1019. október 4. ------ - Bogyay Ernó WrtóigabW.
033/1919. LetonvtlJáréafdozolgablréiÉtól.
Pályázati hirdetmény.
Zalavármegye letenyei járáséban nyugdíjazás folytán megüresedett letenyei
^ kOrorvoai állásra
melyhez 17 község tartozik, pályázatot hirdetek.
Az állás javadalmazása: 11100 kor. évi töratlíetés, auo kor. ötödéves korpőllék egész 800 koronáig, 1200 kor. háborús Begély, hávi 400 kor. drágnsági segély, 900 kor. (Üvar-átalány és tiOl) kor lakbér
Pelhlvom a pályázókat, hogy szabályszerűen felszcrolt kérvényüket hozzám f. é. október hó 26-ig terjesszék be. A választás f. é. október 31-én d. e. 0 órakor a letenyei község házában lesz megtartva.:-,., .
A megválasztott körorvos tartozik állását azonnal ultoglalni.
Lstenye, tfllfl. szeptember 28 «oy> Bogyay Ernő f««oifnbtr.t.\' j}—1......w-ww-g
VI I K CÍ na.ymoigössl.IlM VI L A VJ Szirru mmu, TlMMf4. lt
Csütörtök, péntsk Október 0 és 10.
Hetena Makowska
le|ulaU> «Imi*, Olaaiorsxif srtps I
egy biniis asszony regénye, 4 felvonáa.
Előadások kezdete fél 6 te 9 órakori
Jegyek d. u. 3 órától előre válthatók.
Sas sts saasssacagaB. i ¡atasaBS wfil
Igazgató: Balog Oszkár.
KLVI. évfolyam.
W»||t«ilm, 1818. októbar 10. Péntek.
23a. ix*m.
\'irtmtWl bUiUUiiM: maovkanizsa.
Sugár-ut 4.
¡¡¡a Nyomd.vállalat rt-ul 5. Ii......
Megjelenik héllí klvéleté-velmlndenn.pkonregg.1
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizeté»i érnk :
vidékre postai szétküldéssel : Egy hóra . . . v 18 K. X\'oytd évre.. .. \'4* . Félévre "
Egész é?ro ~r\'*. -1lO ,
Egyes H/ára ára : 60 fillér.
et«rk«>tS*4st te UUdóhlvolnll Iclcton li
Föszerlas/tö : TÓI H ZOLTÁ N
Főmunkatárs é> laptiilajdonos » CSITXAQ JRNÔ w "
Hirdetéseket, nyilt-terct és magái;
tel a Wodrthlvaiul. ===rr^=
A rend és fegyelem biztosítása ■ nomzeti hadseregben.
Szombathely, okt 9. Horihy Miklós báró, a magyar nemzeti hadsereg fővexore október 4-1 kelettel és életbolépassel rendeletet adott ki, mellyol a nemzeti haderő (agyelme megőrzésére fontos intézkedéseket tosz. A rendelet értelmében minden katona, akár tisz», akár közlegény, ha lázadé», fosztogatás és egyébb súlyos bünosölekmény elkövetésében bűnösnek találtatik, szóval ha katonai esküjét megszegi, rőgtönitélö birósag elö állítandó és sulycs esetben golyó általi halállal büntető-dö.
HoroV\'tx ezredes Párisban beszámol küldetéséről. -
Budapest, okt 9. Néhány héttel ezelőtt Budapestre érkezett Horovitz Náthán aniciikai ezredes, akit a párisi ötös Hlnács azzal bizott meg, hogy Budapest rendészetét tanulmányozza és a karhatalmi berendezkedés módjáról tárgyaljon Horowitz ezredes néhány nap mulvá l\'árisba Utazik, hogy -küldetéséről jelentést la* gyen. Az antant tormészetesen gondoskodik helyottesitéséről. r
A hsroegprimis ■ nomifttí erők egyesítéséért.
Budapest, okt. 0. Csernoch hercegprímás az egyik lapban nyilatkozatot tett közzé, »melyben hangoztatja a« összetartás! és- a-
nemzeti erők egyesitését.. A régi képviselőház.: összehívása valószínűen címárnd, mert erélyes ellenzéssel találkozik. C->ernoch, Andrássy és más nagy politikusok, nyilatkozata..szerint a.-régi képviselőház összehívása már csak azért, sem volna helyes, mert felingerelné a munkás-tömegeket, miután a régi parlamentben egyál talán nem volt képviseletük.
Keresztény pártok egyesülése
Budapest, okt. 9. A keresztény pártok egyesülése csak napok kérdése. Mint a leghitelesebb forrásból értesülünk, a pártok közös progiammban és közös szervezetben állapod«--tak mog. Tegn%p közös vezetőséget ós ¡mezőséget választottak és közös intéző bizottság" végzi a párt vezetőségének munkáját. Ugyan-csak-közös lesz a párt uj helyíségo és az egyes frakciók közös klubéletben egyesülnek. Mihelyt a fúzió lányét publikálják a koimányt támogató párt kiáltványt fóg intézni a nemzethez. Á\' kíálványboo j*.kormány preciairozni fogja programiját és ezen ahpon fognak működni a kormányt támogató pártok. Befejezett tény, hogy hz egyesült pártok elnökévé Friedrich miniszterelnököt választják, akinek személye leg-nlkalmasabb.esen tisztségnek betöltésére.. .
Munkanélküliek nagygyűlése.
Budapest\\ ókt. 9. A szocialista szakszervezeti tanács péntek .délelőtt tíz órára nagygyűlésre hívta egybe a Budapesten tartózkodó munkanélkülieket. .. . .
Anarohia Oroszországban.
Koppenhága, okt. 9. A Berlinske Tiden-cfe-nek táviratozzák Helsingforsból: Rigából állandóan érkeznek hirok moszkvai nagy zavargásokról. Lenin hír szerint elrendeli« Trockij letartóztatását. Trockíjnak\' azonban sikerült ... elülkerokedni és ő fogatta el- Lenint.
Antantmisszió Nyugat-magyarországon?
Bécs, okt. 9. A „NeueTreie Presse" ugy értesüj,. hogy Nyugatmagyarország azon részeibe, melyet a saint-germaini békekonferencia Nénu\'trtusztriának ítélt oda, a szövetségo-ek egy. missziót fognak .kiküldeni a rend és nyugalom fenntartása végett Erro nézve most folynak a tárgyalások. Osztrák körökben kedvező eredményt remélnek: Ez a bizottság csak addig maradna* Nyugatmagyarországon, míg Magyarország alá nom itta békeszerződését s , így a szövetségesek akaratának kénytelen lesz magát alávetni.
Wilson állapota. \'
Rotterdam, okt. 9. A .Daily Mail üreynak^, az uj nagykövetnek táviratát közli, amoly szerint Wilson nehezen tud táplálkozni ós hivatalos ügyekkel egyáltalán nom foglalkozik. A Daily Moil értesülése szerint Anglia d piomá-cini cs politikai köreiben nagvon aggódnak Wilsönért.
Amerikai csapatok D\'Annun-zió ellen.
Berlin, okt. 9. Az 8 Uhr Abendbhitt nak .jelentik Basalből : Párteijjelontések szerint\' Dalmáciában további amerikai csapatok szálltak partra. Dtniel amerikai tengernagy azt a parancsot adta ki, hogy az amerikai tengerészek vegyék fel az olaszokkal a harcot, ha ezek újból% megkísérelnék az előretörést Trau, Spalafo és a többi dármáclal kikötő ellen. — Mint Fiuméből jelentik, d\'An mnzio olrondolte a délszláv és amerikai ájlampolgárok letartóztatását és intemalási táborokat állit fel. A Fiume megerősítésére megkezdett munkálatok
.már jól előrehaladtak. A vái os határában nehéz tüzérséget és hajóágyukat helyeztek cl.
Lemondott a bolgár kormány.
Lyon, okt. 9. (Szlkrat4vlrat.) Szófiából jelentik: Teodorów miniszterelnök a párisi bolgár b.ckedolcgáció vezetője jelentéit tott o hó 2-án azon tárgyalásokról, amelyekben részt vott. Minthogy jelentését kedvezőtlenül fogadták, átadta a királynak az egész kormány lemondását.
Elkészüli a iiirtoMrm,
Kisajátítják • háborúban s azóta szorzott birtokokat. — E veszik vagyonadóba a föld egy részét. — Beszélgetés Rubinek Qyula földmfválésQgyI miniszterrel.
Az eljövendő magyar politikának minden bizonnyal egyik legsúlyosabb problémája lesz a földreform. Minden párt átérzi annak a szinte banálissá lett frázisnak komolyságát, hogy akié a föld, azé ..z ország. • Már pedig a mogyar jövő kialakulásának gerince a föld népe, a magyar paraszt lehet csak. Nincs olyan konzervatív párt, amely tudatában ne lenne annak, hogy az öntudatossá vált, anyágilag megerősödött s föld. nélkül szűkölködő népet föld höz- kell juttatni, hogy a földreform elkerülhetetlen. ---.-e--. ... .
Az a kérdés csupán, hogy mely mértékig helyes és lehetséges ez a földosztás. Lehetséges ós opportunus-e olyan általános földreformot csinálni, ahogy azt Károlyiék tervezték vagy az ország pénzügyi helyzete, a termelés zavartalanságának folyamatossága s a többtermelés szempontja nem követel»« bizo- 1
nyos óvatosságot e reform megvalósításánál\' A legradikálisabb álláspontot a nagyatadi Szabó István kisgazdapartja képviseli e\' kérdésben.
Rubinek földmivcléstigyi miniszter már elkészült a fóldbirtokrelorm tervezetével ós e kérdésről egyik fővárosi lap munkatársának a következőket jelentette kft\'"\'" : :\'
~ A földbirtok Yoformjánuk tervezetét majvj az összeülő,, pari >uoe.nt ol.é „terjesztjük. . Nem esünk abba a hibába, amelybe beleestek Károlyiék, hogy kaidinális fontosságú kérdéseket, néptörvények formájában az ország képviselőiének elkerülésével, illetőleg akaratnyilvánítása mcllőzó-évol manifesztáljunk. A földreform kérdése kiílonben sem oldható inog addig, ameddig valutánk.: nincs, rendezve. A .parcellázásokat addig nem lehet mag kezdeni» ameddig a kölcíönköt Venyek előzetesért ji\'öVn bizto ittat,tak. Legjelentősebb hipotékánk a f5ld s erre valuta kölcsönt nem szerezhetünk ad dlg, amíg valutánkat nem rendeztük. —y
— Olyan nagymérvű földosztásba sem miesetfe- se u mehetünk bele/ amilyont Búza Barna tervozetl.
Hiszen chhoz több mint tiz milliárdra lett Volna szükség. Ugyan, honnan tudta volna ezt Bmz? eliHprenitoni s még.jiftkAML,JWAQJSU^ tudnók előkeríteni : ezt mái dozoláítságunk-ban mi ? ; y ■
— Tagadhatatlan az, hogy a földéhség . a mpzőgazuasági csolódek ós munkások körében óriási, de. korántsem annyir álfalános mint. ahogy azt. Károlyiék politikai, okok\' ból feltüntették s a nép lolkéből kiforszírozták. Nem akar mindenki TőidjI. Vigyáznunk fccíí, hogy csuk az kapjon és csak annyit, aki és amennyit mug is .tud jut művelni. Szomorú példa erre ,a kommunizmus\'\' földpoíitikáj i. A DUnáíitUlöíV p\'ÓTdáUT rehgölög á .möff\'nöm müveit föld, mert annyi földét adtak a cselédnek, amennyit azok megművelni nem tudtak Vigyázzunk hát nagyon, hogy a parcellázás a
. termelés folytonosságát no zavarja és legalább a régi hozum elérossék. Ügyelünk erre a felosztásnál, do ügyelünk azután is az uj kisbirtokok állandó ellenőrzésével s irányításával.
—• Elsősorban is felosztás alá kerülnek kivétel nélkül az összes kötött birtokok. Megszüntetjük a hitbizományokat, holtkóai birtokokat s elsősorban is óz kerül a föld népéhez.
Igénybe vesszük a háború alatt s a háború óta szerzett birtokokat. Más magántulajdont csak végszükség esetén sajátítunk ki, amikor és ahol az toljosségel elkerülhetetlen. Ez lenne hát a tárgyi alapja elsősorban a földosztásnak.
Másodsorban jelentékeny földterületek lesz tek állami tulajdonná azáltal, hogy vagyonadó elmén kénytelenek leszünk meglehetős területeket elvenni a tulajdonosuktól.
Sajnos, a vagyonadó mértéko oly magas lesz, hogy nagy terülctok jutnak c cí\'men az államhoz.
A nagybirtok felosztását elősegíti a pro.-,.„ gresszív jövedelmi adó is. ()!y nagy lesz a nagyobb birtokoknál ez az adó, hogy a tulajdonos szinte kénytelen losz tulajdonát megvételre fölajánlani az államnak.
A reform végrehajHsát rjc"m Aí \'
lami hivatalra, hanem a szövetkezetükre. Az Országos Központi lütolszövctkczetet óhajtom ezzel megbizni, még pedig ugy, hogy ahol nin^s ily szövetkezet, ott,fölállítom azt. A szövetkezet nemcsak a parcellázás s a velejáró kitelmüVekct\' intézi cl; de ellenőrizni és irányítani is fogja e kisbirtokok gazdálkodását s

\' ¿ALA
löly. október io.
megszervezi a közös beszerzést és értékesi tűst. Állami- föladatnak tekintem minden par cella birtokforgalmának ellenőrzését, de nem «»>\'• vulyos korlátozásokkal, Miül a hogy\'azt eddig tervbe vették.
HÍREK.
— Személyi hlrtiitnat: ftugmand, /. Ja »negye • knrmMybujosó, Ko/benschldg Mól« alispán és f?ied! ezrede", varmegyei katona parancsnok tegnap hivatalos ügyek elintézése végett Nagykanizsán tartózkodtak.
— Snell József meghalt. Nagykanizsa város hajdani kormánybiztosát ós direktóriumi elnökét, akit a kommunizmus bukása után letarlóztattakv .földi ¿ga^sagszolgáitatás nem vonhatja többé kérdőié. Sneff tegnap reggel a harak\'kórházban. ahova megbetegedetten a fog-házból szállították, —- meghalt. Kégi tüdőbaj« ölte meg. 32 évet olt, felesége «js öt árvája gyászolja. "
— A munkaflgyl bíróságról I)r. Kovács Gyula táblabíró urnák, a járásbíróság vezető jenek szívességéből közöljük az alábbi közérdekű soiokat: A 4124/0IV. M. K. számú rendelet I. §-a értelmében a munkaügyi bíróságok áltaí lilO. márc. 21. napjatói kezdve foganatosított eljárásuk és hozou határozatok érvénytelenek , az ezek alapján mar teljesített fizetések azonban nem követelhctók vissza. A 12. § érteimében a 4038/919. M E. rendelet 8. § a értelmében felfüggesztett bírói eljárást a munkaügyi bíróság csak a felek báimiféle kérelmére folytatja, azért ezekre vonatkozólag hü eljárást kérelmezni kell. Az ÍO\'IO. évi aug. l-e után bpadott keresetek szabályszerűen targyalásra ki fognak tűzetni. A munkaügyi bíróságra nezve a járásbíróság a következő fölhívást közli még: A Budapesti Közlöny J 00/919. sz (1019. azept. tt\\), 4424/919. M. É. sz. rendelete 12, §-a illetve a Budapesti Közlöny 294/018 sz. (1918. dec. -22.) 1918. cvi IX. népüfvény 0. 8 a értelmében felkérem ez utort k szakegyesületvk helyi csoportjait, hogy a munkaügyi bírósághoz munkaadó és munkavállaló ülnököket megnevezni külön-külön jegyzékekbe foglalt)! .ái.jíZCJV.
\'jegyzékeket "h\'aladoktáíahui hozzám olkü\'deni szíveskedjék, hogy az újonnan beadott\' munkaügyi keresetek, illetve a felfüggesztett, es\'etleg érvénytelenített munkaügyi bírósági ügyök újra felvételi kérvénye alapján tárgyalások kitűzhetek ós az ügyek tárgyalhatók legyenek- Nagy. kámzsa, 1010 okt 9. Dr. Kovács Gyula, táblabíró, a járásbíróság vezetője.
— A rendőrség újjászervezése. A belügyminiszter a Magyar Kurírban nyilatkozik a rendőrség újjászervezéséről, mely egységes irányelvek szerint lóg mogtörténni. A közel jövőben a vidéki rendőrséget is rendelkezési állományba helyozik. A határrendőrség tjszti-kítfánaV rendelkezési állományba való helye-zéüo csak átmeneti jellegű
— Kommunista bűnösök bíráik előtt. Két ügyöt tárgyalt le inai ülésen a nagykanizsai törvényszék ötös tanácsa, dr. Kenedy Imre elnöklésevol a gyorsított eljárás szabályéi szerint. Mindkét ügy szereplői falusi enborok, akik mcgkotyagosodUk u kommunizmus rabló tanaitól s agitálva annak erdekében, izgattak a polgárság ellen. Az első csel sz«feplői Thassy Imre fel-őrajki uradalmának cselédei: Endrődi Vincze, Szanyi István ós Gróf Károly. Az elsőrendű vádlott, Endrődi már az első forradalom lezajlása után nagy legény lett. Akkoriban került haZa orosz fogságból, ahol alaposan teleszívta magát a kommunista tév-lanokkal, itthon azután ez eszmék apostolává szegődött. A gyűléseken mindig ő vitte a sz jt s beszédeinek alapgondolata, — amelyet unos untalan hangoztatott — az Vofí, hogy nem parancsol már az uraság, nem ő ad már kenyeret alkalmazottai nnk, hanem azok őneki Thassy Imrét megfosztotta birtoka vezeték óiöl és saját magát iktattatta helyébe, ugy, hogy a cselédség neveit aláhamisitotta egy ivnek,
. amelyben azok kérik, hogy Thassy helyett KndrflUlt hízzák még a birtok vezetésével. Több tanul is kihallgatott a törvényszék, akik egyórtolmülog igazolták a fenti vádak fennállását. Dr. Gyulai Béla ("dr. Ftied segedjo) vódőbobzédo után a törvényszék Endrődi
Vincét három évi börtönre, 000 korona pónz-büntotésre\'és politikai jogainak 5 évi f»lfüg\' gesztéséro ítélte. Szapyi Istvánt, akivel szemben szinten bóigazolmak látták az izgatás bűntettét — tiz hónapi börtönre ós 100 korona pénzbüntetésre, Gróf Karolyi pedig 4 hónapi fogházra és 000 korona pénzbü\'-tetésre Ítélték. — A második bűnügy Ungja-kabfán játszódon .1». Kövess Jenő birtokán; ahol Diró Vendel gazdasági cseléd izgatta tárfMít gazdája öllé. A törvényszék 4 hónapi fogházra Ítélte. A vádhatóságot mindkét esetben berec/.ky államügyész képviselte. Az ítéletek jogerősek.
— Gyorsvonat Bécs Budapest—Bukarest között. Bécsből jelentik, hogy már minden előkészületet megtettek, hogy Mécs—Budapest. -..Bukarest között a. közeli, napokban-a gyorsvonat-forgalom induljon meg.
— Elrendelték iu erdők kitermelését. A kormány a nagy fainség megszüntetése érdekében elrendelte, bárki tulajdonát képező erdők feleslegének a lefoglalását és részben, vagy egészben való kitermelését.
— Telje9 értékűek az összes takarékbetétek. Az augusztus 14-iki kormányrendelet alapján o pénzintézetek mindazoknak a betéteknek óa átutalásoknak, melyeket márc 21-ike óta helyeztek el, csak egyötödét ismerték el, illetve csupán ei.nyit folyósítottak. Teljes volt o téren a jogbizonytalanság, mig végre most a pénzügyminisztériumban elkészült a jelenlegi felfordult állapotnak véget votni akaró rendelet. A rendel ;t-tervezet értelmében a múltban történt lefizetések ós átutalások teljes érléküek-nek ismerteinek el, bármely pénzben törtónt is a tejesítés. A rendelet szerint tehát a szovjet- pénatien lefizetett betétet, vagy átutalást ugy tekintik, mintha a teljesítés az Osztrák-Magyar-Bank bankjegyeivel történt volna.
— Felhívás A nagykanizsai dohánynagy-árudahoz tartozó vidéki kistrafikosok felhívatnak, r ogy a részükre kiutalt dohánymennyiséget minél előbb vegyek át.
— Hazajönnek olaszországi hadifoglyaink. Szombathelyről jelentik: A napokban 1700 emberből álló fogoly&zállitmány haladt Szombathely pályaudvarin keresztül. A foglyok\' a veronai fogolytáborból jöttek és miután Szóra* balhelyen megvjjcsoráx.tak.a fóthi fogolytáborba folytattak utjukat. ahol le fognak szerelni Ezentúl- minden második napon fog egy ilyen, 1700 főből álló fogolyszallitmány érkezni Veronából. A foglyok panaszkodtak, hogy nagyon rossz dolguk volt; borzasztóan szenvedtek a hidegtől, f>0 százalékuk pedig éhség miatt pusztult cl. Folyton a puszta földón háltak, takarózni csupán sátorponyvákkal tudtak, egész napi élelmük pedig csak félsajka levesből állott. Hazaérve a bolsevizmus pusztításai keserítették el őket. Szomorúan tapasztalták, hogy menynyire tönkre tették az ő távollétük alatt ezt az országot. Különösen a rotnánók. rablóhadjára-rát hallották o\'koscredvo, azonnal fegyvert kértek, hogy a visszavonuló hordák üldözésére siethessenek.
— A szombathelyi gyermekmenhelyről Nagykanizsára kihelyezett gyermekek ulánl tartásdíjak a nevelő szülők részére f. evi októbor hó 11 és 13-án fognak a városház 1-sö em. 10 ajtó sz. a. kifizettetni. A nevelő szülők fizetési köóyvocskéjükot hozzák magukkal.
— A K. A O Sz. nagykanizsai csopotja értesíti tagjait, hogy az egyesület., helyisége társasjátékokkal felszerelve újra rendelkezésükre áll.
1*0 rtesi te m
a k. tanítványaimat és a tánckedvelő ifjúságot, hogy a fővárosban VI. Városligeti fasor 0. szám alatt az Erzsébetvárosi Casíno nagytermében tanfolyamot nyitottam fivéremmel együtt ós kérem akiknok a fővárosban ismerősei ós rokonai vannak, intéze-temet ajánlani Sziveskedjenok.
Egyben tudatom, hogy Kanizsán a tánckurzusomat meg fogom tartani, do a szokott időnél későbbre halasztottam. — Tisztelettel Adorjánná Mayersherg Frlda
okt. táiiclanáinő, ;»* Operaiul* v. tagji
I Magyar hadügyminiszter 390/BKV. 1019. szám,
A magyar hadügyminiszter a haláleset bejelentésének gyorsítása céljából egy haláleset bejelentő lapot rendszeresített, amely ugy az elesett vagy elhalt egyén személyazonosságát a, valamint a halaleset körülményeire vonatkozó Összes adatokat tartalmazza.
Felhivalnak mindazon egyének, akik a világháborúban és azután lefolyt .harcok alkalmával elesett vágy »zen iiió alatt tényleges katonai szolgálatteljositése közben elhalt bajtársaik halálesetét mint szemtanuk hitelesen, eskü alatt igazolni tudják, hogy tanúságtétel, illetve a haláleset-bejelentőlap megszerkesztése céljából az illetékes polgári .halóságnál (Budapesten kerületi elöljáróság, vidéken polgármesteri hivatni,illetve községi elöljáróság) mielőbb jelent kőzzenek. Budapest, 1910. szeptember 29.
Hadügyminiszter.
21 éve» tanitó, egy évi gyakorlatfal, kAntortaultól állAnt kerea. — Clm
a kiadóhivatalban 20Ű0
Khuló egy teljes háló, egy konyha berendezés és kütttnböző háztartási cikkek 2 drb sertés elköltözés végott azonnal eladók. Barack-kórház, 64 sz. barack. 2059
Tanár, nős, gyermektelen, ogy, esetleg két bútorozott NxobAt konyhával keres.
Háziúr gyermekeit oktatná. —- Cim a kiadóhivatalban. — 20 YK
Kátrányos fedőlemez
kapható kicsinyben és nagyban
Fodor Ignác és Tsa cégnél Sopronban
Garzó József
kötélgyártó mesternél mindennemű kötéláru jutányos áron kapható. —• Bármilyen hálómunkát elvállal.
Üzlet Eötvös-tér 29, Mííhely Eötvös-tér 20. ----------\'"ir g
0
\\/l I A n nagymoiftódlnhát
VILrtU Szitut süllőm. Teleim M. tz<
Csütörtök, péntek Október 0 «• 10
Helena Makowska
legújabb filmje, Olssiorsiág szépei
A vadmacska
egy bűnös asszony regénye, 4- felvonás.
G$
Előadások kezdete (él 6 és 9 érakor!
Jegyek d. u. 3 órától elóre válthatók.
ÜRANIA Sg?S
Csütörtök, péntek. Október 9. éi IO-én
Kényszerházasság
Vígjáték I részben.
Fószereípben Harry Waklen.
A falu szépe
dráma 3 részben.
Cli.diut kúia.pokou IVi t. Somkor —= VMár 4. Uun.iiu.pokon 1, 5, 7 .. 9 érakor.
Nyomatot): > .«ala* Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán
Igazgató: Bulóg Oszkár.
«ÚTI- ávfalyaw.
lamul^iiiklídMil: maoykanizsa,
Sugár-ut 4.
aU Nyomdavállalaf .........Fő-ut 5. u . .
Megjelenik hélfö kivételével mindennap korareggel
Nagykanizsa, IQIO. október II. Szombat.
1*8. szám.
POLITIKAI NAPILAP,
Előfizetési árak:
vidékre postai szétküldéssel: Bgy hóra ... 18 I. R««t«4 érre . *
Félévre ... BO . Egén évre . 110 .
Egye»
60 fillér.
6l«rk«ct0a<fl U kladdhlvatalt lel.fon TS. Kyomdol l«Ufon 117.\'
Főszerkesztő TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs éi Uptulajdonos t CSILLAG JKNÖ
Hirdetéseket. nyllt-teret és magán közleményeket díjszabás SZerlrrt vei) n- lel a Madóhivatal. ■
Előtérben a liberális blokkal való együttműködés.
Budapest, okt. 10. A politikai események homlokterére a liberális párt\'alakulásokkal való kooperálás gondolata nyomult. A liberális pártok képviselői ugyanis napokon keresztül tárgyaltak Friedrich István miniszterelnökkel. A tárgyalások során kifejezésre jutott azon gondolatnak megvalósítása, hogy a kabinet liberális elemekkel kibővitso magát. A tárgyalások akadémikus jellegük voltek és marad\'.ak és eddigien konkrét formát meg nem öltöttek. A kormányolnök mindenkor azon állásponton van, hogy ellenállása, illetve az ő személye nc legyen akadály egyj összmiiködésre, azon . ban természetesen megfelelő feltételei vannak, amelyeket a liberális blokk képviselői teljesen elfogadhatatlanoknak portának. -A miniszterelnök egyébként még" több liberális pártvezér véleményét fogja megha\'lgatni, akik szintén jelentkeztek nála és minden valószínűség szerint a pártok együttműködéséről folytat velük tárgyalást. Az együttműködés azonban nem jelenti a kormányzatban való • részvéteit:-.................
Kereskedelmi szerződés Jugoszláviával.
Budapest, okt. 10. A Nap munkatársa felkereste Tempte helyettes államtitkárt és érdeklődött a Jugoszláviával megkötött szerződésről. A szerződés igen kedvezőnek tekinthető a mai viszonyok kőzött — mondotta az államtitkár — az átvétel kék pénz ellenében történik a határon. Jugoszlávia mindössze azon kikötést tetté, hogy vaggonokai, illetve uszály-hajókat állítsunk az átvételi állomásokra. Érdekesnek tartom megjegyezni, hogy velünk egy-idöben egy#osztrák bizottság is haso-iló értelmű tárgyalásokat folytatott, de ók csak árucsere alapján tudtak létrehozni egyezséget. A mi felteteleink azért mondhatók kedvezőeknek, m<iri az árucsere meglehetősen bonyolult folyamat volna, így azonban módunkban lesz a szállítást azonnal megkezdeni, valószínűleg már a jövő hét szerdájára megérkezik az első szállítmány, kétszáz vaggon nullás liszt. A hónap utolsó harmadára szóló lisztjegyeket már beválthatjuk. Kilátásunk van arra is, nogy még e hónapban nagymennyiségű zsírt, sertéshúst, vágómarhát és korpát kapunk.
Antantmissziók a szooialista gyűlések ellen.
Budapest, okt. 10, Értesülésünk szerint az angol és amerikai misszió egy-egy tagja tegnap megjelent Panaitescu tábornoknál, az erdélyi román hadsereg vezérkari főnökénél és megkérte, hogy a román katonai hatóság ne engedélyezze a szociáldemokrata, demokrata, radikális és köztársasági pártok esetleg összehívandó nepgyüléseit. Panaitescu azt felelte, hftgy a kérelmet adják be Írásban.
A lengyel-magyar barátság kiépítése.
Bud.peat, okt. 10. A Magyar Távirati Iroda jolentj: A Magyarország ós Lengyel ország között fennálló évszázados barátság nak megfelelően,ugy a magyar, mint a lengyel kormány még a béko vógloges létrejötte előtt súlyt vetett arra, hogy a két állam diplomáciai képviselet utján biztosítsa a közvetlen érintkezést A cél érdekében Lengyelországnak
követe Szozembeky János ma délelőtt át- | nyújtotta ünnepélyes formák között megbízólevelét gróf Somssich külügyminiszternek. Szozembeky megbízólevelét a következő beszéd kíséretében adta ét: Kormányom által kiküldettem, hogy megvessem alapját a két or-\' szág közli barátságnak. Remélem a viszony mindig olyan lesz, mint a múltban volt, vagyis a legélénkebb szimpátia jegyében fog állni. Gróf Somssich külügyminiszter a következő beszéddel válaszolt: Nagy elégtétellel vettem tudomásul Exellenciád utján a nemes lengyel nemzet Magyarország iránt érzett szimpátiájának tanujeleit. Meg vagyok győződve, hogy sikerülni fog bensőbbé tenni azon százados kötelékeket, melyek Magyarországot a történelem legrégibb idejétől kezdve Lengyelországhoz fűzik és megvetik a két nemzet közötti mély, őszinte ós tartós barátság alapjait. Engedje meg Követ űr, hogy a magyar kormány nevében üdvözölhessem Magyarország fővárosában.
Amerika megveszi Ausztria műkincseit.
Bécs, okt. 10 Az Extrablatl jeleni* Boriinból:. A Deutsche Atgemeine Zeitung hágai.. táviratata . szerint. Búron. Brothers newyorki műkereskedő cég tárgyalt az osztrák kormánnyal az eladható összes műkincsek megvételéről. A cég \'tizenötmillió dollár előleget akar fizetni, azonfelül a vételárat jelentékenyen meghaladó értékesítés esetén százalékos nyereségrészesedést is. Az ügylet megkötése valószínű.
Az orosz bolsevizmus vég- / vonagl*sa.
Berlin, okt. 10. Lenin letartóztatását nagy utcai harcok előzték meg. A Berliner Zeitung am Mittag ma érkezett távirata több száz ha-lotról ós sebesültről számol be. Trockij azért togatta et Lentat, mert az belátva a diktatúra csődjét, tárgyalásokat kozdott a mensovikekkel egy szociáldemokrata kormány megalakítása ügyében. Trockij és Csicserin, kik a végsőkig való kitartást hirdetik, ezért a monsevikiek vezető embereit is letartóztatták. A munkásság a váratlan fordutatot felháborodással fogadta és tüntetett a hadügyi népbiztosság épülete előtt», melynek erkélyén mogjelent Trockij ós Lenint ellenforradalmá sággil vádolta meg. A tömeg azonban nem hagyta tovább beszólni, kőzáport zúdított feférc. Trockij helyzete már nagyon fenyegető volt, mikor közbelépett a vörös gárd i os- szétkergette a munkásságot. Ekko is s\'-ámos sobesüié< és haláleset történt, mert a munkásság viszonozta a gárdisták sorlüzét. Moszkvában most már teljes anarchia van. A mensovikiek az események hatása alatt szövetkeztek a baloldali szociáU forrádalmárókkal s elhatározták, hógy kóshe-gyik menő" harc árán is megbuktatják a bolsevikokat........:»,.. —.....
Bécs, okt. 10. Révai távirat alapján Moszkvából egy héten belül nem kevesebb mint tizenhat merényletet követtek el a vezető boisevikiqk ollem Megerősítik, hogy Peters lett festőt moggyílkolták.
Katonai akció Mexikó ellen.
Bécs, okt. 10. Berlinből jelentik: A Chicago Tribüné értesülése szerint amerikai körökben most számolnak ezzel, hogy a békeszerződés ratifikálása után katonai akciót in-I ditanak Mexikó ellen.
HÍREK.
Vártuk, _
hogy a képviselőtestület akkor, mikor oly nagylelkűséggel állott a hadsereg mellé és megszavazta a kiadások fedezésére még a jövő évi adót is, nem lesz mostoha a mi városunk kis hadseregével, a városi tisztviselőkkel és a rendőrséggel szemben so és talán lesz a városatyák között, ha több nem is, talán égy kinek eszébe jut a közgyűlésen szőnyegre hozni azt a lehetetlen állapotot, amibe a rendőrséget ós a többi városi tisztviselőt az uj fizetésrondezés hozta. - * "•
Az uj rend helyreálltával visszaállt természetesen a rendőriégi alkalmazottak és a. városi tisztviselőkre vonatkozólag a kommu-nísmust megelőzően megállapított javadalmazás is. Mindenki tisztában van vele, hogy ez a visszaállítás abban a reményben történt, hogy a proletárdiktatúra alatt hihetetlen rekordot elért élelmiszer ós egyéb cikkek árai hamarosan visszatérnek arra a fokra, hogy az újonnan megszabott fizetésből tisztességesen megélhet minden alkalmazott.
A csalódás azonban megtörtént és a leszállított fizetések dacára is az élelmi szerek és iparcikkek árai Oly rendületlenül tartják magukat, mintha soha sem akarnának megválni attól a „magas állástól", mit meghóditaniok sikerült.
És most itt állnak a mi tisztviselőink, a mi rendőrségünk a horribilis drágaság köze petto\' lgazán nagyon\'is szerény fizetéssel. A mai viszonyok között egy rendőrkapitánynak havi 720 korona; egy rendőrségi felügyelőnek taavi 000 korona ós egy rendőrségi legénységi egyénnek havi 320 koronával kezdődő fizetése nemcsak hogy a megélhetésre nem elég, ha-nom a bekövetkező téli időben ép3n 2 teljes hónapig kell szolgálnia, hogy legalább egy öl tűzifára valót megszorozzon, Hol van ezek mellett a megé hetés?-Sehol. Pedig az a rendőrség, mely élete kockáztatásával éjjel és nappal egyaránt résen állt ós áll most is a város . közbiztonságának érdekében, igazán nem azt érdemli, hogy nehéz szolgálatának jutalma két havonként egy kis tüzelőfa legyen.
Mit szóljanak a többi városi tisztviselők, példa a városi végrehajtó ós a kezelő szo-mélyzet, kiknek egy havi fizetéséből igen szépen kifutja egy pár cipő éra!
Ezen segíteni kell, még pedig a legrövidebb utón. és módon. Ha a piaci árak. nem . alkalmazkodnak a városi képviselőtestület által mogszabott fizetésekhez, tessék a képviselőtestületnek alkalmazkodni az élethez és akár rendkívüli segéllyel is lehetővé tenni, hogy a városi alkalmazottak, ha nem is fényűzően, de. tisztességesen megélhessenek. :
Dr. Dómján Lajos
— Visszaélés Lehár ezredes*nevével.
(Hivatalos.) Ismételten megtörtént, hogy egyesek jogosulatlanul Lehár ozredejs, kerületi parancsnok szóbeli parancsára hivatkoztak,— vagy az ezredesre való hivatkozással plakátokat ragasztottak ki, sőt letartóztatásokat foganatosito.tak. Lehár ezredes megállapítja, hogy csak azok jogosultak reá hivatkozni, akik az ő aláírásával és pecsétjével ellltott Írásbeli parancsot mutathatnak föl; továbbá, hogy parancsokat, engedélyeket stb csak az illetékes hatóságok adhatnak kl, miért is

szóboli megbízásokra val» hivatkozás senkit sem jogosit főt\' tárgyalásokra, vagy hasonló ténykedések \'végzésére. . . . . „ . , \'<
— Budapest fölszabadulása. Amint beavatott tielyről értesülünk, Budapest kiürítése szakadatlanul folyik s az utolsó romén csapatok vasárnap fogják elhagyni a magyai főváros területét, ahova a\'tán a nemzeti had-
. .seregwcsapai.vonulnak- be -A•■fiz.-iw•••Tisra körének kiürítését 20-án kezdi kjfleg .a rOUlA: nóK. Kíváncsisággal és hazafias reménységgel várjuk, hogy Erdély kiürítésére mikor kerül sor.
— A bevonulás. Zalavármegyei katonai parancsnoksága közli: Minden katona köteles két napi élelemmel, két rend fehérneművel, összes katonai okmányaival, a lovasok, kiknek vállalkozó lova van, azokkal bevonulni, (amelyen. szolgálatot .iá: fog teljositoni;) -Hazafiúi kötelessége azonkívül mindenkinek, elrejtett fegyvereket slb. nemkülönben a leszereléskor kapott katonai ruházatot magával hozni, hogy abban szolgálati ideje alatt szolgálatot tehos . sen. — Minden sapka p ros-fehér-zöla sapkarózsával látandó el. A magával hozott anyagért egyszer s mindenkorra köve kőző térítés fizotondő ki: Egy használható fogy vérért 100 K, egy rend lehérnemüért 40 K, köpönyegért l\'.O K, zubbonyért 60 K\\ nadrágért 26 K. sapkáért 3 K, bakancsért 110 K, háti zsákért 3 K.
...... —. Magánalkalmazottak szövetkezete
értesiti t«gjait, hogy gyertya, szappan, cérna, talp és bőr stb. korlátlan mennyiségben kapható a jövő héttől kozdvo Fő ufón levő üzlethelyiségében.
— Egy kis körutazás tapasztalatai Iügy nagykanizsai urnák a mult héten siirgős dolga akadt a bácsmegyei-Zombor városában. Máskor fölült Gyékonyoson a Fiume-nagyváradi gyorsvonatra délután 3 órakor s eslo már Zom-borban vacsorázott. Most ellenben Zágrábba kellett utaznia s csak az itt nyert ongedélylyol folytathatta útját Zombor felé. Ámde három napba került, míg vouatra ülhetett. Igy te\'iát volt ideje Zágrábban is alaposan körültekinteni. A horvát fővárosban \'éppen ekkor kezdtek az áruk őrült módon emelkedni. Addig például a rizskása ára kilónkint nyo\'c korona volt Ez egyszerre 1Q kQrypára. szökött. föl. .Ennek- pedig a fiumei konfliktus az oka, melynek következtében az olaszok megszüntettek mindenféle száliilást Jugoszláviába. Zágrábban egyébként éppen ekkor nagyon haragudtak ránk. Pedig azelőit még nagyon szerettek bennünket. Azért haragudtak ránk, mert azt hallották,, hogy mi a románokkal szövetkeztünk. Sokkal jobban haragudtak s\'haragszanak a szerbekre. Sándor régens már hónapok óta készül Zágrábba s már a diadalkapu is rég készen van, de nom mer jönni, mert a zágrábiak megüzenték,.bogy „második Szarajevót\' rendeznek. Állítólag most 29-ére tűzték ki a látogatását, de a zágn.biak biztosra veszik, hogy nem jön .ekkor sem. — A horvátok egyébként biztosra veszik, hogy a most kezdődő zűrzavarból Magyarország megerősödve, meggyarapodva fog kikerülni. A hajdani magyar Zomborban jó az élet. Egy kiló hus 8 korQns, egy kiló cukor 4 korona, minden üzletben lehet lisztet kapni, a legfino-mnbbat 1 kor. 50 fillérért. 100 darab osztrák egyiptomi, amit minden trafikban áru nakr25 korona. A zomboriak a magyar eseményekről kitűnően vannak tájékoztava, inert Szabadkáról kirünően értesült magyar lapokat kapnak. Szabadkán ugyanis több magyar lap jelenik meg.
— Özv. Sneff Józsefné és őt gyermeke részér? koszorú pótlás cimón gyűjtést indítunk. "Mindenki adományait az Általános Fogyasztási Szövetkezet irodahelyiségében naponta délután leadatja.—Általános Fogyasztási Szövetkezet Igazgatósága.
-7 A szociális missió Patronage szakosztálya nemrég, a háború utolsó évében alakult városunkban. Uj intézmények megalapozása tu dj.uk mind, nagy nehézségek kel jár, sokszorosan nehéz azonban az életbe bevezetni egy olyan institúciót, moly mint a patronage fejlett humánus érzést é* gondolkodást, nem csekély intelligenciát, idpaljzmiist és kész-, séges energiát kíván. Mindennek a társadalomban való fenntartása, a patronage eszme népszerűsítése és a társadalomnak a társadalmi bajok iránt érzékeny tagjainak minél nagyobb számban való összevonása ós ozzol párhuzgt- I
ZALA 1\'
mosan — mint a programmból tudjuk — a szociális nyomorúság enyhítése eéljából tartja\' a szociális misszió vasár«npi ünuopélyét. Az, hogy a nevezett egyesületet nemes törekvésé- , ben városunk nemesszivü közönsége mily lelkese^ támogatja, kitűnik abból, hogy a jegyok már nagyobbrészt eladva vannak, ami egyúttal fényes bizonyítéka, annak is, hogy a nagykanizsai társadalom\' mint életerős fa a legszbbb virágairól, a g^ermekokröJ. .,ke^yycl ..é.8..bÖlfc*R-. séggel gondoskodni kíván. A rendező buottság kérelméhez képest felkérjük a t. közönséget, hogy az ünnepély kezdő időpontjára vasárnap d.\' u. fél 6 órára pontosan megjelenői szíves -kedjék, mert figyelemmel a műsor nagyebb terjedelmére az ünnepély pontosan fog megkezdődni ós az egyos számok alatt a terem ajtai Zárva lesznek, .v.-.\'-..-..•:..;.>-..•.•-,».»««-.-\'.-• ■•■ ■>•.*,..-.
— Sopron. Ennek a csudaszép fekvésű nyug»»tmagvarországi városnak sorsa érdekel most bennünket, dunántúliakat mindenekfölött. Aggódva, remény kod ve kérdezzük: a miénk marad? Voltak.jelek, amelyek anellett bizonyítottak, hogy nem. így például a napokban a hadügyminisztérium sürgönyileg elrendelte a soproni katonai főreáliskoiának Kőszegre való helyezését. Az iskoli fölszerelései már a vasúti- kocsikba voltak rakva s minden intéz kedés megtörtónt az utbainditásra, mikor ujabb távirat jött a hadügytől. Az uj parancs szerint mindont viasza kellett szállítani a helyére s a\', uj iskolai évet teljes erővel kell megindítani .— Sopronban. Világos tehát, hogv Nyugatinigyarország kérdésében fontos fordulat történt, mert elképzelni se lehet, hogy magyar tisztképző Iskola — osztrák területen müködhosson. Sopron magyar marad.
Közős táncgyakorlatét tart a Polgári Egylet emoleii termében szombaton este 8-tól 1 Mg és vasárnap esto fél 0-től ll-ig cigány- ! zenével. Krénusz Károly oki. táncmesler.
.....— A Világ nagvmnzgóban szombat és
vasárnap kerül bemutatóra A csavargólány cimü 4 felvonásod, filmjáték. A cimszeropet Fernande Negri-Pouget játszi. A filmjátszás és rendezés legelsőrangu Ambroslo-filmje.
— Megszüntetik a jogakadémiákat. Illetékes helyről szerzett értesülés szerint a kormány az ország Összes jogakadémiák megszünteti Megszűnnék ezenkívül a kolor.svnri tudományegyetem is, mig a pozsonyi egyetemet Pécsett, vagy Szombathelyen állit iák föt.
— Megbüntetett csempészeit. A nagykanizsai rendőrkapitányság, mint kihágás! büntető biróság Schtth József. Schuh Lipót, Willisitz József ós Peicher József vasmegyei Illetőségű csempészeket áruik., elkobzása mellett 8 -8 napi elzárásra és 100 —100 korona pénzbüntetésre it^lte. Az elkobzott textiláruk értéko meghaladj.» a 24,000 koronát.
— Karenln Anna oimmel kerül bemuta-. tóra az Urániában ma és holnap Tolstoj Leó f> felvonásos drámája, melyben a főszerepeket Varsányi Irón, Fenyvesi Emil és Kettész Dezső kiváló magyar művészek játszák.
14167/1010.
Pályázati hirdetmény.
.....A nagykanizsai kath. főgimnáziumnál
középiskolai tanári illetményekkel vagyis 2600 kor. kezdő fizetéssel és 420 kor. lakáspénzzel egy tornatanitói állásra pályázatot hirdetünk Ezen állásra lowatanilói képesítéssel biró fóm. kath: vallású egyének pályázhatnak.
A pályázók Nagykanizsa r. t. város tanácsához cimzett folyamodványukat, melyben életkoruk, róm. kath. vallásuk, családi állapotuk, hadkötelezottségi viszonyuk, végzett tanulmányaik, képesítésük, nyelvismereteik, eddigi szolgálataik okmányokkal igazolandók, — a v. tanács iktató hivatalába 1919. évi október hó 25. napjáig bezárólag küldjék be.
Nagykanizsa, 1910. évi október hó. __A városi tsnáos.
fit éves tanító, egy évi gyakorlat\'al, kántortanító! AllAnt keres. — Cim
e kiadóhivatalban 2060
Üzletberendezés elariO. Clm :
Stojanovits Lambert, Klnlisl-u. 21. azám.
1910. október 11.
" Az Általános.Fogyasztási Szövetkezet igazgatósága, felügyolőrbizpttsága, tisztikara és egész személyzete megrendült szivvftl, tudatja, hogy
Sneff József
. Szövetkezet Igazgatója s alapítója
hosszas gyilkos betegség után f. hóN0-én reggel 6 órakor meghalt. Az elhunyt 32 évet ólt Temetése tegnap d. u. 5 órákor volt a róm. kath. tomelő halottas-házából. Nagykanizsa, 1010. október hó 10. Általános Fogyasztási Szövetkezet.
NjvI járás főa»9\'gablrájától.
3378/kig 1910.
Pályázati hirdetmény.
Zalavármcgye novai járásának zalatárnoki körjegyzőségben lemondás folytán megüresedett
aljegyzői állásra
pályázatot hirdetek.
Az állás javadalmazása a törvényben előirt, fizetés ós 800 korona lakbér.
Fulhivom az állást elnyerni óhajlókat, hogy szabályszerűen fölszerelt kéi vényüket hozzám folyó évi október 23-ig adják be.
A választást a . zalatárnoki körjegyzői irodában f. évi október 20-én d.vU. 3 órakor fogom megtartani.
Nova, 1910. évi október 5-én. " \'
Dr. Huszár, fóstovbiró.
Alkalmi vételi Míg a kíszfst tart 1
Valódi Ili Húap
1 Ica*, no korona.
Kapható: TEUTSCH GUSZTÁV
drogériájában. Városház épület.
URÁNIA iMfeiM
U lni.H-1, L ToMa. SU
Szombat, vasárnap. OVtóbor II. él 12 élt
dráma 5 jelvonásban. Qr«l Tolitoj L.ó regénye után.
Kíszcrepbcn: Varaényl Irén, F.nyv.sl Emil
Kertész D.isfi bposti Vígszínház művészei.
Blö.diaok kBaa.pokoa l\'/i A. 9 árakor —-\'"t\' t> ttoa.paap.koa I, 5, T ás S árakor.
y.......""—\' " a
VII Áfi "»Symokgósilnhái v I Saim laiWto. TáMáá M. u-
Szombat, vasárnap Október II. é. 12.
Csavargólány
Dráma 4 felvonásban. — Főszerepben:
Fernande Negri-Pouget. Előadások kezdete léi 6 is 9 Arakod
foair- áa ttn.api.poko. 1, I, J, áa » árakor.
Jegyek d. u, 3 órától előre válthatók. B.o.ttt^^ .^-nrr-i^^a
Nyomatott: a .Zala" Nyomda és Hírlapkiadó. Vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató: Balog üszkár.
KLttl. éwfolf■■».
Nagyhanl»»«. Iflifl. október 18. Vasárnap.

¡amatWiblWtW««:
NAGYKANIZSA,
Sugár-ut 4.
ala NyoradavállaUt
Fft-ulS. »x.
Előfizetési árak:
vidckrc postai szétküldéssel :
E,j Ura . .
a.flyal-éTte . .
r.l.tr. ■,
B|áls étre . .
1i L « . M .
1».
Megjelenik hélt6 kivitelével mlnileiinap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
Egyei síim ára : 60 fillér.
tlir.«.«lö.\'íl M.MhlV.I.II líl.ton TS.
PétzerkentO:
"TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs él laptulaldonoti JL flWWbe.MJ. »>"t-!«tW..V . Míá\'
........^ _ ..... Íj kiwleményekel dljsiabáa izerlnt vei-
CSII.I.AQ JENŐ ) - lel . kluLWvatat. =====
Budapest szénkatasztrófa előtt
Budapest, okt. II. Rau, a szénbizottság elnöke kijelentette egy hírlaptudósító előtt, hogy Budapest veszedelmes szénválság előtt áll. A jelenlegi készlet csak arra elegendő, hogy a város gázzal es vilannyal való világítását, továbbá a közúti villamos vasút szükségleteit még egy pár napig fedezni tudják. A legtöbb <>yár már beszüntette a munkát. Semmi kilátás nincs arra, hogy valahonnan is szenet tudnának szerezni, minthogy a mai Magyarország kevésszámú szénbányája mindössze., egy. harmadát teljesiti előbbi termelésének. A fővárosba 5 nap óta egyáltalán nem érkezett szén. Van ugyan szerződésünk Németországgal 500 vagon szén szállítására, azonban előbb a csehszlovák állam áthozatali engedélyét kell megszerezni.
A szövetségesek ultimátuma Romániához.
Bern, okt. II. A konferenciához közelálló, párisi körökben biztosra tudják, hogy a szövetségesek ultimátumot intéztek Romániához Mugynrország kiürítése ügyében. Arra az esetre, ha a románok nem lennének hajlandók a demarkációs vonalra visszavonulni, az ultimátum blokáddal fenyegetődzik. Hir szerint a szövetségesek hadihajói Konstanza .kikötőjét . már is blokád alá helyezték.
A német-osztrák kormány formális lemondása.
Bécs, okt. 11. Az osztrák kormány . ma formálisan lemondott, miután a békét megkötötte Hír szerint az új kabinet összetételében változások nem lesznek.
D\'Annunzio csapatai kivonulnak Fiúméból?
* Bira,\' ötö- ti- A Secolo közlése szerint Fiume is résztvesz az olasz választásokban. Az „Itália" \'ugy tudja, hogy Fiume kérdése a megoldás felé közeledik, amitabból következtetnek, hogy Badogiio csapatai váltják fel D\'Annunzió önkénteseit. Badogiio a párisi konferenciával egyetértően venné Fiumét birtokába.
Diplomáciai visxony Francia-és Németország között.
Hécs, okt. 10. Az Echo de Paris szerint Polliikéi körökben azt hiszik, hogy tálén már » jövó héten megszűnik a hadiállapot Franciaország és Németország között és megkezdődik a diplomáciai viszony.
A felszabadult Győr.
Agyonterhelt társzekerek, zsúfolásig tömött vagonok kíséretében megindultak a román hordák hazafelé, Nagyromániaba. Majdnem két és felhónapos ittlétük alatt koldussá szegényitették gazdag magyar városainkat, tönkretették beláthatatlan idókre virágzó iparunkat, végelkesercdésbe kergették a népet. Most végre mennek, remélhetőleg sohaviszontnem-látásra búcsút mondtak a magyar tájaknak, melyekre valamikor oly könnyű győzelem után tették rá rabló kezeiket.
Üres, kifosztott gyárak,, műhelyek, rak-, tárak, pályaudvarok maradnak az elpiszkolt, prédaéhes banditák után. Ezekbe a gyárakba, mühclyekbo uj életet, uj termelőképességet teremteni nehez feladat lesz.
De megérzik a románok rövid/de annál hosszabb emlékezetű vendegeskedését a közhivatalok is. áMindenhol, ahová a dicső román hadsereg analfabéta hóditói beleütötték az orrukat, Csaknem anarchiáig fajult a rendetlen-seg, a zűrzavar; ez a dicső náció — mely Magyarországot a rendfenntartás hangzatos jelszava\' alatt vette szives pártfogásába ugyancsak kevés érzéket tanúsított a rend iránt. \\
Győr városa már néhány nappal ezelőtt felszabadult az oláh rabiga alól. A magyar hatóságok már megkezdték teljhatalmú mUköd&üket, s első feladatuknak tekintették a románoknak\'okozta kárt — ugy, ahogy lehet — kijavítani, jóvá tenni.
A martalócok azonban gondoskodtak arról, hogy ez ne legyen könnyű munka. Szinte elháríthatatlan akadályokat gördítettek analfabéta, hozzánemértő, titokzatos viselkedésükkel a most újra munkához látó közigazgatási tisztviselők működése elé. Győr város polgármestere reggeltől estig tárgyal, a katonai parancsnoksággal, a kormánybiztossal és a többi hatósággal, mert a románok oly furlangosan kezelték az ügyeket, hogy egyik hatóságnak a másik működéséről semmi értesülése nem lehetett s igy az aránylag egyszerű ügymenetü dolgok szálait a kibogozhatatlanságig összekuszálták. Hosszú, fáradságteljes munkába fog kerülni, míg Győr város hivatalaiban a rend újra helyre áll.
A polgármestert különösen — mint ezt már hetekkel ezelőtt megirtuk — kétszer le is akarták tartóztatni a románok. Először szeptember 8-án, Friedrich István miniszterelnök látogatása alkalmából, másodszor pedig rövid* del a kiürítés előtt, amikor is avval vádolták meg, hogy aknamunkát folytat ellenük.
A polgármesteren kivül még igen sokan vannak, kiket a zsarnokló román katonai hatalom elfogatási parancsa fenyegetett. Közéjük tartozik a rendőrfőkapitány is, kit a polgár«
| mesterrel együtt akartak elfogni, mint túszokat, a katonai személj iségek közül pedig Klempa ezredes.
Nagyon exponált szerepet játszottak s igy nagy veszélynek tették ki magukat még Németh Utván győrmegyei alispán és Gidó-falvy őrnagy is.
A keserve» Ttét hónap után lerázott román járom alatt eltűrt szenvedések pokla csak most tör ki a megsanyargatot győrlek kebeléből, még sok hihetetlen történet fog e rémuralom napjaiból napvilágra kerülni. •
\'S e részletek oly- szomorú képet fognak adni a kifosztott Győr városáról, hogy kell; hogy a részvét legmelegebb érzésével forduljunk kálváriát járt város sokat szenvedett polgársága iránt.
Miért oly nagy a drágaság a divatárus boltokban?
Erre a kérdésié akart föleletet a Sopronban megjelenő Sopronvármegye és ezért munkatársa felkereste Taizs Károly dr.-t, a soproni kereskedelmi kamara titkárát, akitől megkérdezte, hogy mikorra várható a normális, tehát nem csempészuton űzött áruforgalom bekövetkezése. Mert tüdvalevő, hogy a kereskedők azzal védekeznek a magas árak miatt őket érő. szemrehányás éllan, hogy csempész és más kerülő uton jutnak az áru birtokába, ez az ut pedig drága, sőt méreg drága.
Taizs Károly dr. a következő felvilágosítást adta: »
A rendes, a normális árubehozatal csak a politikai* viszonyok konszolidálása a parlamenti élet feltámadása után várható és az ennek nyomába lépő békeszerződés megkötése után. Akkor sem egyszerre, hanem lassan, a lassú lábadozás utján. Addig bizony kénytelenek vagyunk beletörődni ós megalkudni a körülményekkel.
Különben nem áll az, mint sokan hiszik, hogy minden áru csak csempészet utján kerül át Németausztriából, hozzánk. A németosztrák kormány ugyanis rendeleti uton szabályozta a kivitel kérdését. Megállapítja ez a rendelet, melyek azok az áruk, melyek nem esnek kiviteli engedély alá. A rendelet ugyan nincsen kezemnél, de olvastam az ismertetését. TaxaÜve felsorolja a rendelet az engedély nélkül kivihető á\'Ukat. Igy, hogy csak néhányat említsek meg, a selymet, a finomabb konfekciós papirokat| mint díszesebb levélpapírokat, temetkezési cikkeket, Csecsebecséket, csipkét és más e félét. Külön kiviteli engedélyhez van kötve egyik másik cikk. De van egy 3-dik kategóriája az Ausztriában gyártott cikkeknek, melyeknek kivitele egyáltalán tiltott. Ide tartozik a kőr és pedig felső bőr, talp, bélés, bőr, gyapju-áruk, posztó, gyógyszerek és a legfontosabb
, ¿ALA
1919. október \' 12!
vegyészeti cikkek.-Ezek rendes uton egyál talán nc\'m kerülhetnek ki Nómotausztriából és szigorú állami ellenőrzés alatt állanak.
Tudnf kell tÖVáb\'bá\' azt is, hogy az an tant a békeszerződés aláírásával Németausztriát a Magyarország ellen való legszigorúbb blokád fenntartására kötelezte. SŐt ennél is többre. Nemcsak azt tiltotta el, hogyj\\ ?ajét. árucikkei elŐÍ zárja el Magyarországot, hanem \' attól "is," hogy bármely tránzíto forgalmat (igy olasz árut Triesztből vagy más kikötőből) át eresszen a területén. Ausztria azonban, s ezt nem tagadhatjuk, a jó szomszédi viszony érdekében hóm kc&lí az antantnak ezt a rendelkezését teljes ós szigorú kíméletlenséggel. De nagyon jól tudjuk; hogy még ez a1 „kezelés" is mit jelent azokra, akik a jóindulatra rá vannak utalva.
— Ilyer^feörülmények között bizony még a rendes uton, tehát engedéllyel való beho zatal is óriási nehézségekkel jár. Időveszteséggel, személyes közbenjárással, kijárással, illetékfizetéssel és mással. A vasúton való szállítás majdnem teljesen k\'izárt dolog; csak tengelyen vagy teherautóval való szállítás lehetséges. A legtöbb esetben azonban a kereskedő személyesen vagy megbízottal, mint kézi podgyászt [szállítja Sopronba\' sz árut. Tehát kis tételekben, mindenféle eshetőségeknek kiszolgáltatva. Hányszor megtörtént, hogy minden rendben ment, a sok akadály, vizsr gálát mögötte volt ós az Utpls.ó .«pQftton .minden összedőlt. Ráfogták, hogy csempészett áru, hiaba volt irás és rimánkodás, bizonyság-szolgáltatás, a kereskedő áru nélkül erkezett meg, noha három vagy négy teljes napot vesztegetett el a mostani drága időben
Külön fejezet, illeti a fizetési nehézsó» gokot. Ugy-e bár, teszem 50t\'00 koronának j .a magávalvitele elég kockázatos. . Ennyi peTMfcj\'.él a."határon könnyen kiforgatják a zsebét az Ausztriába rándulónak. A reális kereskedő tehát » elmegy itt egy bankba ós átutaltat tjmgának egy osztrák bank részére 50.000 koronát, fizet illetéket egy-ket percenlet; még ekkor. ..is az a bizonytalanság fenyegeti, nem szedik-e ei tőle az utalványt, vagy nem veszti-e el a sok igazoltatás és. más mostan virágzó utazási kellemetlenségek közepette az utalványt. Csupa kockázat. —• De aztán Bécsben -van. Ott jelentkezik a banknál (idehaza már egy egcsz kálváriát ¿árt, hogy minden képzelhető és elgondolható hely pecsétjével ellátott igazolványai kéznél legyenek, nehogy mint gyanúsat rendőri udvariasságra bizzák az osztrákok egykori Uezí-denzstadt-jában). Ám ha kezére • jut is az 50.000 korona, újra egy pe.centecskóvol drágább lesz a pénz, melyet illeték fejében fizet a be- ós kiviteli hivatalnál, mely Bécsben székel. Aztán utazik az áruval haza, ópugy mint ahogy utazott odafelé, csak megterhelvo a sok revízióval, ahogy éppen jön; Bécsújhelyen vagy Ebenfurton. Ki kell terítenie az áruját, mint valami lepedő^ mert a hivatalos szem lehető eg áttekinthetően akarja végig-szeinlélni a portókát. Mindez a tömeg körülhullámzása közepette. Milyen könnyen kal-lódhaiik el valami most, mikor egy tenyérnyi holmi is százakat reprezentálhat. Csoda-e ha\' a sok költség, a nagy kockázat, az áruk beszerzésének más nehézsége, az osztrákek nem épen olcsó eladási- árai, a kereskedők kirakatéban is kifejezésre jutnak.
— A kivitelre egyáltalában nem eresztett áruk a legfurfangosabb és veszélyesebb
csempészet tárgyai. Ezeknél , az árak már éppen a kockázat nagyságától függnek, amit előre kiszámítani nem is lejvet. Ez mindeiVr esetben más ós sok mellektényezőtől .függ.
HÍREK.
október
12
Vaaárnap
..... N « PT Í R
■ A nap kél « ót. 14 parc-kot, nyugszik 5 őrs l!j parc-
I kor \\
A nold kél esie 7 íra 10 í pcckor. nyugtaik d é. 9 Ar. , 47 perckor
A ZALÁT
Október lö-töl kezdve a kora reggeli órákban házakhoz is klhoidatjuk. E célra lapunkra előfizetést nyitunk a kérjük olvasóinkat, hogy Október 10-lg személyesen, -vigy levelezőlapon (név, utos, hárszám pontos feltüntetésével) jelentsék be kiadóhivatalunknál (Sugir-ut 4 szám) előfizetési szándékukat, ........... .............
Előfizetési dijak helyben háthoz hordva, vagy vidéken postán küldve: *•
Egy hóra ......... K
Negyed évre ...... „ 46 —
Fél óvreN ... ... „ 90-
Egy évre -.Át...... »180 —
Egyes szám éra, tekintet nélkül a \' lap terjedelmére, 60 fillér.
Tisztelettel A „ZALA" KIADÓHIVATALA
— A kathollkus hitközség népgyMvse. A nagykanizsai római katholikus hitközség ma délután lel 4 órakor a Cintoriumban nép gyűlést, tur.i, \'a k.övctkeiő táigysorozattal. I. A hitközség fennmaradásának szükségei 2. A hitközség célja 3. Jövőben végzendő fel--ad^aíT A tárgysorozatot a következő szónokok fogják ismertetni: Bfcsi Vazul plébános, dr. Szekeres József elnök, dr. Doniján Lajos alelnök ós Kaposi Géza pénztáros. Sigroy gróf, Nyugatmagyarország kormánybiztosa a gyűlésen, a rend fenntartásával SzönytSándor rendőrkapitányt hízta..meg»-.........--
A főhadiszállás Fehérváron. Horthy Miklós fővezér a Nemzeti Hadsereg egyik (1700 főből álló) csapata élén ma, vasárnap vonul be az uj főhadiszállásra, — Székesfehérvárra. A fővezért a város határában Bifassa alispán üdvözli. Majd tábori mise lösz s a Nemzeti Hadsereg lobogóját lVohászka Ottokár püspök fogj a fölszentelni.\' \'
— Kékpénzzel kell fizetni: Természetes hogy az államnak, ha külföldön akar vásárolni, éppúgy kékpénzro van szüksége, mint
magánosoknak, mivel a postatakarékpéhz-tári pénznek csak később lesz vásárló ereje a küiföldön. — Igei}\' ám, de az állam se igen tud kék pénzhez jutni, amelyet a kereskedők a külföldön vásárolnak el, a gazdák pedig egyszerűen a szalmazsákba, vagy a strimfiiszurba rejtenek .el. Hogy tehát a kék-pénz forgalomba jöjjön, N>ugatmagyarország kormánybiztosa elrendelte, hogy az állami ós városi pénztáraknak köztartozás Tejében ezentúl nem lesz szabad csak postatakarókpénztári pénzt elfogadni; hanem csak 50 százalék erejéig, mig a másik 50 százaléknak kék pénznek kell lenni Nagyon helyes ez az intézkedés, mert mégsem járja, hogy a közönség, amely a postapénzt elfogadni vonakodik,
[ a kéket jiem akarja forgalomba hozni. A kor-~ manybiztos intézkedése folytan az állam majd eleget fog tenni némely külföldi kötelezettségének s talán a hivatalnoki kar is kap Valamelyes kék pénzt,
— A Jövő héten Aritik kl Budapestet. A románok Fehérvár, Győr és Veszprém kiürítése után most hidfőalakban\' helyezkedtek\'1 el Budapestről nyugatra. A hidfőalaku állásuk-egyes pontjai Budapesttől busz kiióméternyire esnek. A románok ezekben az- állasokban maradnak a jövő hét végéig. Ezt az időt az antant arra fogja, fölhasználni, hogy meggyőződjék arról, vájjon a nemzeti hadsereg való* ban tleg eiővel rende!kczik-e a rend fo.otar.-. tásához. Azután n románok kiürítik Budapestet s. helyüket átadja« a magyar csapatoknak.
-rr Aki a kommunistákat kl akarta
szabadítani Az egyik dunántuli " lapban olvastuk, hogy Nagykanizsán egyesek puccsot terveztek a nemzeti hadsereg tagjai.ellen Utánajártunk a dolgoknak s a, következőket..; állapítottuk meg: Egy fyfáxc nevű munkást, aki a diktatúra alatt a lakáshivatal . helyettese-vezetője volt, s ott ,.nem egy visszaélést \' követett el, a proletáruralom bukása után a hatóság letartóztatta. Ugylátszik azonban, hogy akkoriban még nem volt elég terhelő bizonyíték ellene; mert rövidesen szabadlábra helyezték. Juhász azonban még most Mm\' becsüle meg magát, mert többele ~ etőtt ■ Kijelentette, hogy egy csomó hívét fel fogj * fegyverezni s velük bokisórteti magát a fogházba, ahol kiszabadítják a.rabokat s vi$szr-állitják.. Kanizsán a kommunizmust. A hatóságok természetesen még idejekorán tudómé-« • szereztek a fantasztikus tervről s Juhászt letartóztatták. Most Ő is nyugtalanul várh .tj.<, mikor születik meg hásohíŐ \' kaUndos ttji . . valamelyik exaltált elvtársa fejebén.
— Tisza István özvegye — "él. Junius-, bnn i\\ bécsi topok azt írták, hogy Tisza István özvegye Geszten meghalt. A Tisza-rokonság nem lakik\' a fővárosban s Biharral, Szatmár-ral áz érintkezés oly nehéz, hogy megbizható híradást máig alig lehetet} szerezni. A napokban azután \'Budapestre Megérkezett Pröjiper nagyváradi bankigazgató s megnyugtatta a Tisza-család barátait, hogy gróf Tisza István özvegye Kocsordon — Sztttmármegyében — sógorának Tisza Lajos grófnak kastélyában él. Ide menekült unokájával, a kis Tisza István gróffal. Ezt az értesülést megerősíti Keb-lovszky István miniszteri osztálytanácsos is Tisza Istyftnnó ferj.e tetemét elkísérte, a geszti sírboltig. Akkor már egyetlen fia súlyos beteg folt s pár nap múlva spanyol\' influenzában meg is halt. A férjétől s gyermekétől megfosztott özvegy előbb Ugrán, Bölöny Józsefnél, majd Nagyszalontán, Tisza Kálmán grótéknál lakott, kis unokAjáyal. A tavakban kóborló garazda söpredéktől soka: kellett szenvednie, bár a környék józanabb népe lovagiasan igyekezett megvédeni az inzultusoktól. Amikor azonban az előnyomuló -román -hadsereg Biharban szorongatta a vörös hadsereget, a visszaözönlő .horda elől helyesebb, volt elmenekülnie. Több mint 200 kilométeres utat tett meg kocsin hideg kora tavaszi zimankóbán s igy ért el Ko-csordra, ahol kis unokájával ma is lakik. Itt emiitjük meg, hogy tisza tkfóin mvei Tisza István emlékbizottságot alakítottak, amely könyvben fogja megörökíteni Tisza emlékét s Tisza szobrára gyűjtést Indit.
október 12\'
_ Vizsgálat • Jzabadkómflves-páho
* lyok elten. A bécsi Relchspost jelenti buda-
* éStj távirat alapján, hogy Kridrioh minisztered J;,k elrendelte a vizsgálatot a budapesti szablid-kflműves páholy ellen annak megállapítására, hogy a páholy részt vett-e s mily mértékben , kommunista ¡«elmekben. Ugyanakkor kérte
\' f iíiiKítéfirlnőlr, hogy ót a páholy tágjainak torából töröljék. Amint halljuk, Nagykanizsán Is bomlóban van a szabadkőműves szervezet.
— Rendkívüli közgyűlés. A nagykani-isai Polgári Egylet f. évi okt. 19-én vasárnap délelőtt II órakor rendkívüli közgyűlést tarl,
f. me|yre a t. tagokat tiszteletlel meghívja a Választmány. Tárgya: az alapszabályok 10, 20 és 21- J-nak módosítása iránt választmányi javaslat előterjesztése.
— Ellenlétek a szerbek és románok közt. Amennyire kiélesedett a helyzet a szerek és az olaszok közt, annyjra megromlott a szerbek és a románok közt is. Természetes, hogy « koncon kaptak hajba s a viszály oly arányokat öltött, hogy a Bánátbaji mindkét fél megszállotta a Íontoíabb stratégiai pontokat. Pedig fölösleges ez a nagy marakodás, mert mi a Báláiról nem mondunk le tolia 9 ez nem is lesz még a világ áll se izerbé, se románé.
... .1 . — A Heltal színtársulat Zalacger-liegeil. A íalaqgcrsz.egi.p.paióyal tegnap egy Ijiníúzí uj-íág került el hozzánk, mely a
* Heliai szintársulát tagjaival és szereplésével foglalkozik. Ugy e lap, mint az Egerszegen megjelenő „Zilaniegyei Újság" a legnagyobb dicséret hangjan emlékezik meg a társulatról, mely a lapok szerint már egész Egerszeg rokonszenvét megnyerte. A .Színházi Újság\' f. színészelt és azinésznSk fényképeit is
} hozza, .mélyek arról győznek meg bennünket, hogy a Heltai társulat. rői tagjai művészi tudásuk mellett szépségükkel is meghóditot-lik a zalaegerszegieket. Minthogy a Haltai tarsulat az elmúlt hetekben játszási engedélyt ottt;.,$»*ylMíl»» . Városától s.nn.iothogi!,. krillks R dicséret legmagasalib _ fokán emlé-itazlk meg « társulatról", mely Zalaegerszeg kullurlgényeit mindenben kielégíti — célsze-Iflnek tartaiiók, ha á szinügyí bi.oitsóg egyik
.......tágja átutazna Zalaegerszegre s személyeién
győződne meg arról, vájjon képes lenne-e a UrsuWt művészi tekintetben a mi ígényeink-
| ■ — Esküvő. F. hó 12-án\'délután 2 óra-W kor vezeti oltárhoz a Fcrencrendiek * templomában Yochman Árpád özv. Kovács Laiosné I leányát Annuska!. \' (Minden külön értesítés
..\'.fiSWÜ,..............."«/«v^,
— Még egy tusz eset. A múltkori Tusz cintü cikkünk temájanak a párját kaptuk most meg egyik olvasónktól. Ez a iusz-eset Sormáson játszódott le. Oda is kiüzontok a ka-
, nissai Mkoiwnunísták, hogy a község-egyik, jobbmódu gazdáját logyék meg tusznák s magyarázzák meg neki, hogy ettől kezdve ő . a felelős a rendért, A falusi direktórium tagjai (fogalmuk se volt, mi az a tusz) ugyancsak "háborogtak,\'
iog\'y- a városi főkommunísták is- i mát a gazdagokkai paktálnak. -------------
— Nincsenek a szögény Iránt bizalommal, — mondták ki a szentenciát.
Bármilyon rosszul osett is azonban, a \'•«jobb módú gazdát kl kellett nevezni túsznak. Persze, a gazda se sejtette, hogy mi fán terem ^z a tisztség, csak annyit tudott, hogy a rendért 6 felelős. Ugy okoskodott hát, hogy ^ ha ő felelős a rendért, akkor neki is kell azt
ZALA
| fóntartani. Esténkínt \' tehát fegyver! és hatalmas furkósbotot vett magához ,s. a?zal őrizte a rendet. S ha valamelyik sormá.i ..elvtár«? alaposabban be talált szeszcini s nagy lármát csapott az utcán, a tusz minden, "én nélkül alaposat odasózott a furkdssal a vékonyára. Es senki sumert neki. .ellenszegülni, még a. .direktóriumi elnök\' se. - Hogy mennyire büszke volt az öreg magyar a hivatalára ál mennyire nem volt tisztábac annak még a fogalmával sem, azt jellemzi a következő eset. Egyszer hivatása fontosságának tudatában egy nntorlus községi tolvajt leplezett le a tusz. Forradalmi törvényszék elé került az Ugy, ahol az öreget, mint tanút hallgatták Itt. A legaprólékosabban mesélte, az esetet s Igen gyakran emlegette, hogy:
— Éi, mint bizalmi csöndér . . . stb.
\' Mikor már vagy tizedszer hajtogatta, hogy ő, mint bizalmi csöndér hogyan és miképpen,\' dr. tiocll■ Oszkár ügyvéd, a vádlott védője odaszólt a mellolle allo sormási tanácselnöknek:
— Ugyan kérem, miféle hivatal az a bizalmi csendőrség? " \' .."\'*.. v ,\'
Fölényes arccal vágta ki rá a tanácselnök;.^......lr;..~ . ■■ - - , : ------------
— Nem is bizalmi csöndér vót, hanem — túszok.
— Megállapították Magyarország határalt A Lokalanzeíger.paisi tudósítója tudni véli, hogy a magjar békeszerződéfel oktober hó végén fogják átnyújtani egy hét taftu magyar békedele^ációnak. A békeszerződés a következőkép határozza meg Magyarország halarait : északon egy darabig a Duna parija a határ, majd egy nyugatkelet irányú vor.alat követ, amelyet még behatóbban meg fog<ak jelölni .cs amely valószínűleg Pozsonytól Komáromig fog\'haladni, A Duna nagy könyökénél északnyugat felé fut a határ egészen Máramarosszigelig, ahol találkozik Románia és Csehszlovákia határával. Ettől a vonaltól
•Ássftk», .fekvft Jwülít.» csehszlovák államé lesz. A keleti határ észa^-deii irányú, Mára-marosszigettől a Szamo.-ig, majd a folyó mellett halad és innen keleti irányban Deb-réeeh felé. A\'déli határ a Marós, Szentlvánnál eléri a Tiszát, majd követi ennek régi medret, végül kelet-nyugati irányt vesz. fel és a Drávától északra fekvő Regedéig ha\'ad. Nyugaton annyira yisiiawbúií,. a halár, hogy Sopron már Ausztriához esik. Magyarország nagyobb területet vészit, mint »mekkora megmarad, mert az elveszített területek nagysága 180 ezer ncgyszögkílométer. Hasonlókép elveszti lakosságénak felit fr., —, T.,ir. fiitt^-nT-uroiMM-,-
— A magyar—román vámvonal. Bukarestből jelentik, hogy a napokba-, állítják föl a magyar—román határon a vámhivatalokat. Ez a vonal Apahida, Bród, Lúgos, Fehér, templom- mellett halad ••*(: EHerlnt tehát Kolozsvár, Nagyvárad, Arad és Temesvár kívül esnek a román vámvonalon, ami annyit jelent, hogy a románok számítása szerint sem fognak . Romaniáho.z tartozni. Ugy engedje a. magyarok Istene. \'". ?■;"\':
\' — A csavargőleány című szenzációs fititi még ma vasárnap ís be lesz mutálva a Világ nagymozgóban, a főszerepet játsza Fer-nande Negri-Pouget Hétfőn uj műsor.
.....— Az -Uránia mozgóképszínház tulaj\'
donosa értesiti a közönségei, hogy ezután azon esetben is tartatik előadás, ha a villanytelep nem tud áramot szolgáltatni, mert a mozgó egy gőzgéppel lett felszerelve.
. r, -. - - ..
\'-■■.. I
— Fölhívás. Az olyan rokkant nyugdíjas katonák, akik chequa. lappal nem bírtak, nyugdíjfizetési meghagyásakat legkésőbb hétfőn okt. 13-án délig városhá» II. em. 32. ajtó adják be, mert pénzt nem kapnak. Rokkant osztály.
-------Zenészek, kik bármely húros fa és
réz fuvó hangszeren játszanak az Itt újonnan, szervezendő, illetőleg felállításban levő katonai zenekaTba felvétetnek. Bemutatkozni lehet Kuhnert J. katonai karmesternél délelőtt 8-11 óra közt a honvéd laktanyában. Előnyben részesülnek, akik már zenekarban játszottak. Feltételek bemutatkozásnál megtudhatók.
— Elveszeit. F. hó II-én reggel 5 órakor • Kazincl-utc* 23. számtól a vasútig torjedő útvonalon Tóth Gergely névre szóló irományok és 100 korona pénz veszett cl. Keretik a becsületes megtaláló a pénz meg-tartása ellenében a rá nézve értéktelen okmányokat a Zala kiadóhivatalába juttatni sri-veskedjék. .\' „\'
— Cigaretta-hüvely, cíparotta-papir,\'cigaretta- és szivar -szopóka, pipa, szivar-, cigaretta- és dohány tárcák Fischel Fülöp Fiú papíráruházában kaphatók nagy választékban.
Sport.
. r~..<0 A mai foptbalméritözés. Szókesfe-
hérvér legjobb csapata a Székesfehérvári Torna Club látogat et Nagykanizsára, hogy az N. T. E.-vel régóta csedekes revanche mérkőzését lejátsza. az Sz. T. C. már járt egyizbsn ná-\' lünk..Szimpatikus, uri játókmodora, technikai tudása s gyors jobbszél$óje a népszerű „Sutyi" még valószinü emlékezetében van a kanizs t publikumnak. Az N. T. E, hogy a legutóbt i gyengo szereplését korrigálja, reorganizál t csapatát és a legerősebb felállítással lép a küzdőtérre, A két csapat találkozását annál íj inkább kíváncsian vá»juk, mert az Sz. I\\ C. legalább- l-re verte á- St>l>. V.-t, amelytől az N. T.E. Kehérvácott 4—l-re kapott ki. Véleményünk szerint az Sz. T. C. esélyei jobbak, az. T- reorganizált csapata kellemos meglepetéssel szolgálna híveinek, ha lcgalábq is eldöntetlenné tudná tenni a mérkőzést. A mérkőzést egyébként d. u. 4 órakor kezdőd k. Az N. T. E. csapata a következő összeájli-tJsbdi) ali fe\'. Puhái kapus, — Horváth, Sd* wler — Halvax, Tóth, Simonyi, Aczél 1, Vince, Bíach, Dezső, Hírschler. Juhász I. fog. birAs-kodni.
14167/1919.
....... Pályázati hirdetmény. -
A nagykanizsai kath. főgimnáziumnál középiskolai tapáfj illetményekkel vagyis 20- 0 kor. kezdő fizetéssel ós 420 kor. lakáspénzzel egy tornatanitói állásra pályázatot hirdetünk.
Ezen állásra tornatanitói képesítéssel biró róm. kath. vallású egyenek pályázhatnak.
A pályázók Nagykanizsa r. t. város tanácsához cimzett folyamodványukat, thelyben életkoruk, róm. kath. mlhtsuk, családi állapo* tuk, hadkötelezettség! viszonyuk, végzett tanulmányaik, képesítésük, nyelvismereteik, eddigi szolgálataik okmányokkal. igazolartdók,—* t v. tanács iktató hivatalába 1919. évi október hő 25. napjáig bezárólag küldjék be.
Nagykanizsa, 1919. ávl október hó.
A városi tanáos.
ZALA
láio. oklóbcr 12
APRO HIRDETÉSEK
Ápolónői, vagy háztartási bizalmi-állást keres intelligens magyar-német nyelvet beszélő nő. Cim : Eötvös-tér 9. 2078
Elcserélném Petőft-ut 13. sz. alatt levő 1 szobás utcai lakásomat összes mellékhelyiségekkel, hasonló esetleg 2 szpbás lakással. — Cimeket kérem fenti cim alatt, 1 ajtó leadni. 20t36
Eladó úhxí férflfelóltó, télikabát és egy öltözet fekete férfiruha. Megtekinthető naponkint d. u. 3 —4 óra között Kisfaludi-u. 17/b., emeleten. 20tí2
OzletberendezéH eladó. Cim:
Stojanovito Lambert, Kinizsl-u. 21. szám.
Eladó egy kevés ideig használt modern világos hAlóftcoba és egy ebédlő-berendezés és 7 drb eredeti olajfestmény. Ugyanott konyhafelszerelés és egyéb háztartási cikkek is eladók Bővebbet Torma Pál bútorasztalosnál, Kazinczy-u. 29. 2073
Eladó 5 darab korcsmaasztal, egy falióra, jókarbanlevő fiu- és leányruhák és cipők, üzletberendezési álványdeszkák, 18 hl. bor eladó Batthyány-u. 10. 2054
Gyermtkruha szabósághoz tigye« kézit Anyuk felvétetnek. — Straaser,
Sugár-ut 40 2075
Eladó bútoromból félrevezetés miatt még meg van 2 szekrény, 1 divány, 1 tükrös mosdó márvánnyal és egy fürdőkád. Barakkórház 54. 2074
Faapritók felvétetnek I
Berger, Eötvös-tér 18. szám.
14418/1919.
Hirdetmény.
A vároii erdőben ¿8 . Szentháromság, téfen nyilvános árverésen készpénzllzetés ellenében eladatnak a \'kijelölt álló száraz és széldóntött fák október hó I4-ik napján és pedig :
d e. 8 órakor a régi gimnázium előtti
Szentháromság-téren, . .......... ...
d. e.\' 9 órakor a .békástói klterdőben, d. e. 10 órakor a felsőerdőn, d. e. 11 órakor a feUőnyiresi szárazgodörnél, d. e. 12 órakor az alsónyiresi Tiilösben.
Nagykanizsán, 1919. évi október hó 7-én.
Városi Tanáo*.
Mosószappan
elsőrendű külföldi gyártmány. Kapható nagyobb mennyiségben a Vasúti élelmezési kerületben . (teherkiadási raktár)
kg,-kint 52 koronás árban. B4rkl vételezhet.
Elvállalok motorerővel ,.
tűzifa fel vágását I
ölenkint 80 korona. Fe\'apritva, faházba elrakva 120 korona. Szíves megkeresést kór BERQER JENŐ, gépész
Eötvöa-tér 18. szám. Telefon 196.
Alkalmi vétel! M<g a késztet tart I
Hali francia mosószappan
1 Jete. rtO korona.
Kapható: TEUTSCH GUSZTÁV
drogériájában. Városház épUlet.
r
\\/l I A fi "•9»n\'o«B*»»t«li.. V1 LM VJ su/tu iitiitu. uwmM:,,.
Szombat, v.slrnap Október II et 12
Csavargólány
Dráma 4 felvonásban. — Főszerepben:
Fernande Negri-Pouget.
13
Előadások kezdete (él 6 is 9 árakor!
Vaiir- é> tinnopnapokon 3, B, 7, éa 9 órakor. Jegyek d. u. 3 órától előre válthatók.
URANIA
Szombat, vasárnap. Október 11. 6» 12 én
Karenin Anna
dráma 5 jelvonásban. Qróf Tol»toj Leó regénye után.
főszerepben: Varsányi Irén, Fenyveal Emil
Kertész Dezső bpesti Vígszínház művészei.
= Blöadáaok kösnapokon 7 én 9 órakor = Vasár- éa ünnepnapokon 3, B, 7 és 9 érakor.
ZALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
TBIvlJFOJí 78.
Ozleti könyvflyár, könyvkötészet d^l papirámkészites. i^i Mindennemű nyomtatványt a legizlése-sebh kivitelben készít és legpontosabb ban szállít.

CltrktMlMffl *« kl.ddhlv.i.ll uiílon T*. Nrc.id.l UI«fon «Ti •
P6uerkwit5: TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs ét l.ptu).|donot t CSILLAG JENŐ
Hirdetéseket, nyllMeret és magán kOit.ményekct dl)»rabá» taertnt ven m lel a ki»dfthlvatal. - .
835 «*■■
Előfizetési árok: vidékre postai síét-
küldéssel: N> Un \'•«■
N\'OTed éne . . «5 . Pétévr. V <SU.\'- * . Ej»»» étre . . ÍM .
Kftyes iz*n ári: 60 fillér.
Ili Nyomdavállalat
t P6-«|5. M._______
N>gykanl«.a, I9IB. október IB. Csütörtök
MenJelenlk hétté kivételével mindennapkor, reggel
POLITIKAI NAPILAP.
¥■ *
iLtfli évfalyaai.
mnazMv li tMÉbliiW:
naoykanizsa,
Sugárút 4.
Somogy vármegy« ■ beíső konszolidáoióért.
Budapestioktóber 15. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A budapesti sajtó egy részében kedden reggel olyan értelmű tudó-í-tások jelentek meg, hogy Somopyvármegye torvényhatósági bizottsága hétfőn délelőtt tartott ülésén bizalmatlanságot szavazott a Friedrich kormánynak. A Magyar Távirati Iroda megállapítja, hogy ezen tudósítás hamis. Somogymegye és törvényhatósági bizottsága egyáltalán nem foglalt állást a kormány ellen, míg kevésbé szavazott annak bizalmatlanságot, hanem egyhangúlag elfogadta a kormánymű» -javaslatát, amely szerint Somogy vármegye törvényhatósági bizottsága hőn óhajtja, hogy a magyar nemzet mai forgatagából kiemelkedjék és ezen iranyban kész minden erejével közreműködni célból felhivja a
Kormány^ hogy mielőbb egészítse ki magát olyan kormánnyá, amelyet az antant hajlandó elismerni és v^le a békefeltételeket közölni %1 Igy kiegészített, kormánynak első feladata legyén a közrend fentartása, a belső- ós küUŐ híke helyreállítása. Kizárójag hazafias magyar érzéstől vezetve kijelenti a törvényhatóság, nogy ily kormányt minden olyan törekvésébenf .imély a kibontakozást a keresztény nemzeti világnézet alapján, továbbá a belső konszolí-dáciot szolgálja — hazafias áldozatkészsége teljes erejével támogatja. Ezen indítványt mtfy ciw Márfí Béla nagybirtokos terjesztett elő, egyhangúlag elfogadták.
Antantjegyzék a Friedrich-kormánynak.
Oenf, október 15. A párisi Matin jelenti, hogy az antant legfőbb tanácsa jegyzéket küld a Friedrich-kormánynak. A jegyzékben közli *a legfőbb" tanács, hogy a románok csak . akkor ürítik ki Budapestet, ha garanciák lesznek a rend fenntartására.
A magyar királypárt küldöttség«* a miniszterelnöknél.
- - Budapest, okt; 15. A magyar királyság pártjának nagy küldöttsége tisztelgett kedden Friedrich István miniszterelnöknél. Gróf Som-sich Tihamér, mint a küldöttség szónoka be-j.\'lentette a miniszterelnöknek a pártnak már régebben törúnt megalakulását, hangoztatta, hogy őzen alakulás nem politikai párt, hanem a magyar királyság eszméjéhez ós fennállásához ragaszkodó magyar emberek egyesülése, osztály-, felekezeti ós pártkülönbség nélkül. A *n«gyar királyság híveinek tábora azon biztos tudatban kezte meg működését, hogy egy «-■tenyésző töredéktől eltekintve, Magyarország "épe ma is szívvel-lélekkel ragaszkodik a királyság intézményéhez.
Friedrich miniszterelnök köszön etet-mondott az üdvözlésért, tudomásul vette a ma-
gyar királyság pártjának bejelentését és maga | is azt hiszi, hogy ezen törekvésben tényleg egyesíteni lehet minden magyar polgárt osz-tály-, párt-, faj- és felokezeti különbség nélkül. A kormány ma csak köztársaságot ismerhet, bár neki is az meggyőződése, hogy a magyar népnek túlnyomó többsége a királyság intézményének jogtörténeti alapján áll és att óhajtja vissza. A küldöttség a miniszterelnök nyilatkozatát lelkes éljenzéssel vette tudomásul Qróf «erényi Béla meghalt.
Budapest, október 16 A Magyar Távirati Iroda jelenti: Gróf Serényi Béla ma éjjel a Pajor-szanatóriumban meghalt.
Magyar tisztek koloníája Brazíliában.
Bécs; okt. 15. A Republik jelenti Bécsből : Rio de Janeiroból azon hír érkezik, hogy a brazíliai kormány megengedte, hogy volt osztrák és magyar tisztek keloníát alapítsanak a köztársaság területén. Állítólag 500 tiszt, már Útban is van BVaziíía feíé. A vállalkozást az Egyesült Államok osztrák tőkései támogatják
lfantus népbiztost elfogták*
Budapest, okt. 15. Tegnap este tiz óra tájban az Erzsébet körúton járó-kelők felismerték Vantus Károly volt népbiztost, aki ellen elfogató parancsot adtak kl. Az iiletők szóltak a közelben posztoló rendőrnők, aki aztán Vantust bevitte a főkapitányságra. — Vantus elfogatásakor ittas állapotban volt. Az uj ou kor árak.
Budapest, okt. 15. Ezen a héten a következő,. cukorárak lépnek érvénybe. A kereskedőknél a fogyasztók részére egy .kiló cukor ára 17 korona lesz. Nagykereskedésekben s a termelés helyén egy ki\'ó cukor 15 korona.
Felfüggesztések az állam-rendőrségnél.
Budapest, okt. tő. A rendőrtisztek közül a kommunista korszakban tanúsított viselkedésük miatt igen sokat elfognak bocsájtahi. Mér egy csomó felfüggesztés meg is történt. Mint értesülünk, az elbocsájtott rendőrtisztek helyeit aktiv tisztekkel fogják betölteni.
JMidrápsy részt vesz a politikai életben.
Budapest, okt. 1*5. A Virradat jelenti\' Gróf Andrássy Gyula ma munkatársunk előtt ugy nyilatkozott, hogy ismét rószt vesz a politikai életben." Reméljük, hogy a nemzeti irányzatot fogja teljes erejével támogatni.
Budapeér, okt. 15. Andrássy Gyula gróf Az Est munkatársa előtt a következő | nyilatkozatot fettq : Magyarországon köztár-
saságnak sohsem volt alapja. Még Kossuth Lajos is alig, hogy a köztársaság mog volt, király után nézett. Napoleonnak is felkínálta utóbb a koronát.
Leleplezések „ Károlyi Mihályról.
Budapest, október 15 Ha eddig meg lehettek volna kétségek aziránt, hogy a bolse-viki rémuralmat Károlyi Mihály és társai készítették elő Magyarországon, ezen kétséget kell^ hogy eloszlassa ezen történeti dokumentum, amely most jutott a Virradat birtokába. A kommunisták szervezkedéséről tudomást szerzett a francia misszió is, amelynek vezetője Vix alezredes komoly jegyzékben fordult Karolyi Mihályhoz. A jegyzék igy hangzik : Tudomásoínra jutott, hogy a napilapok sajnálatos közleményein kivül bolseviki tonden-ciáju röpiratok is nyomatnak és osztatnak szét Magyarország területén. Nyilvánvaló, hogy ezáltal csak az antant és Magyarország közötti viszonyt szándékoznak elmérgesitenl. önök is bizonyára fontosnak tartják ezon röpiratoknak terjesztését minden rendelkezésre ál\'ó eszközzel megszüntetni, lehetetlehnó tenni és kérem Önökot, szíveskedjenek velem tudatni, milyen rendszabályokat alkalmazott a magyar kormány ezen célnak elérésére. — Az átiratot december 15-én küldötte Vix alezredes Károlyi Mihálynek és néhány nap múlva a választ is megkapta rá. Ezen válaszban Károlyi Mihály a legnagyobb szemér* metlenséggel kijelenti, hogy sem Budapesten sem Magyarországon semmiféle kommunista agitációk nem folynak, jólehet egész pontosan volt értesülve már akkor is Kun Béla minden megmozdulásáról.
Ujabb munkásjóléti kormányintézkedés.
Budapest, október 15. Mint illetékes helyről értesülünk, a kormány munkásjóléti programmja rendkívüli jelentőségű ujabb mozzanattal gazdagodott. Közvetlonül befejezés előtt van a népegészségügyi miniszternek egy tervezete, amely államilag akarja intézményesíteni a munKások aggkor- ós rokkantság esetéro szóló biztosítását. A tervezet konkrét törvényjavaslat alakjában a legközelebb öez-szeülő nemzetgyűlés elé fog kerülni.
Budapest népességi ..........
statisztikája.
Budapest, ±október 15. Merész fantáziájú emberek másfél, sőt két milliós Budapestről is beszéltek mostanában. Budapest főváros legújabb statisztikai kimutatása szerint magában Budapesten mindössze 1,051,374 cmbci él. Újpesten, Rákospalotán^ Postujhelyen, Kispesten, Pestszentlőrincen és Erzsébetfalván, amelyek á későbbi nagy Budapest külvárosainak tekinthetői 214.177 lélek lakik. . -
¿ALA
1919. október 1g.
Zalavármegye cellulóza ipara.
A Zala 1903. évi március 29-án megjelent számában Ereky Károly gépé*z mérnök, aki jelenleg MagyarorszAg? közélelmezési minisztere a következőket írja:
Zalamegyének vau 17 ezer hektár fenyveserdeje, meg U0 ezer hektár lomberdeje. Ha ezekből csak a fenyőerdőket használná ki Zalamegye lakossága cellulóza gyártásra és pedig a legkíméletesebb gazdálkodás mellett, évi 4 köbméter fát számitva hektáronkint, akkor a 17 ezer hektár fenyveserdő évi bruttó jövedelme 250 ezer métermázsa csiszolt cellulóza volna 3—4 millió korona értékben. A cellulóza ipar 20—30°/o nyereséggel dolgozik, de ha a
millió korona évi forgalomból nem 30%>-ot, hanem csak 57o-ot, mint tiszta nyereséget számítunk, akkor is 150 vagy 200 ezer koronával emelkednék Zalavármegye erdőtulajdonosainak az évi tiszta jövedelme erdőiknek eme modern kihasználásával.
Az amerikai, német és svéd erdőtulajdonosok fenyvesei nagyobbrészt munkában vannak. Amerikában 25, Svédországban 20 ós Németországban 14 millió korona értékű fát használtak el ujságpapirgyártásra 1900-ban. Ausztriában is teljes erővel megindult a tevékenység e téren s mikor három esztendeje egy bécsi gépgyárral összeköttetést kerestem, hogy ők Magyarországra gépeket szállíthatnának osiszolt-celluloza ipart berendezésre, annyi munkája vott a gyárnak Ausztriában, hogy szivosen lemondott a magyarországi üzletről. A külföld cellulóza iparának e nagyfokú fejlődése mellett Magyarországban édes kevés, Zalában padig, ha nem tévedek, abszolúte semmi sem történik.
A, csiszolt cellulóza-gyártás jövedelmezősége Németországban, ahol as erdőviszonyok hasonlóak a zalaiakhoz (Szászországban) kedvező. Mondjuk, hogy valakinek rendelkezésére áll 200 l<$efő vizosésben és a fenyőfának köbméterét 15 koronáért kapja. Ebben az e«etben képes a 2Ó0 lóerőre naponként 25 métermázsa teljesen vízmentes csiszolt cellulózát előállita> i ós egy évben 300 munkanapot számitva — (a cellulozagyár éjjel-nappal dolgozik), 7500 métermázsát evenkint.Egy métermázsa csiszolt cellulóza ára 15 korona, tehát a 200 lóerő 7500-szor Í5 - 112500 korona évenkint» forgalmat kóp<?$ csinálni. Ehhez a 112500 korona forgalomhoz természetesen nagyok a kiadások is. Ha a fát venni kell, akkor a 200 lóerőhöz szükséges 2500 köbméter fa ára (á 15 kor.) 37500 korona kiadást képvisel. — A gyár üzem- és amortizációjara évenkint ugyaneny-nyit síámitva, marad 37500 korona tiszta jövedelem és ha a vizei Ő tulajdonosa ogyuttal erdőtulajdonos is, akkor a cellulozagyártás a világ legnagyszerűbb tormeló ágának látszik, mely a bruttó forgalom 337tt,Jdetve 0Qo/o*át tiszta, nyereségként adja.
Valóságban ugy áll a dolog, hogy a cellulóza-gyárosok ma mind nagy részvénytársaságok, amelyek a cellulózát nem adják el, de meg nem is vesznek, hanem ami cellulózát gyártanak, azt saját maguk feldolgozzák. Néhány Hyen társulat dolgozik néha 100 és 200 millió korona alaptőkével, amely pénzösszeggel szemben kisipari vállalatok nem bírják a helyüket megállni. A jövedelmözŐ cel-uloza-gyártás tehát csak azért nem képes boldogulni, mert a nagy tőkepénzesek milliói ezt nem engedik és ha az ember mégis cellulóza-gyáros akarna lenni, akkor ennek csak
egy módja van, tudniillik részvénytársaságot alakítani, amelynek milliói azután könnyen küzdenek a másik fél milliói ellen.
Egy ilyen Du&ntuli Papír Ipar Résavény-társaság van ma indulófélben, amelyiknek célja á zalai, veszprémi és vasmegyei fenyveseknek kihasználása. Zalavármegyének mindenesetre éVdekében áll egy ily részvénytársaság mozgalmaiban mint részvényes is szerepelni, mert az erdőknek az eladása még nem elegendő egymagában a zalai éráckek mogvédé-sére. Vasvármegyének van 70 \'ezer he\'ktár fenyőerdője, vízesései kiválóan alkalmasak cel-luloka gyártásra s a vármegye papírfogyasztásán kívül Bécshez és Sopronhoz való közelsége Is alkalmassá toszik egy papírgyár alapítására. Zalamegyének Budapest felé kell gravitálnia erdőivel. A statisztika szerint 120 ezer métermáza nyomdapapirt hoz Ausztria évenkint a nyakunkra 4 ée fél millió korona értékben. Egy székesfehérvári papírgyár képes volna a zalai erdők cellulóza gyáraival egyesülve, ezt a 4 és fél millió koronát megmenteni; és a mai iparpolitika mellett könnyű volna a fennálló osztrák papíriparral a versenyt is fölvenni.
Zalavármegye erdőinek kihasználására a legjobb alkalom a mostani. A fenyöerdőkön kívül a HO ezer hektár lomberdőt is bele lehetne részlegesen a papírgyártásba vonni, de az újságpapír igazi nyersanyaga mégis csák a fenyőfa.
Mivel egy ilyen nagyobb szabású ipari vállalat előmunkálataiban minden csekélységnek látszó adat fontos lehet a dolgok állását behatóan ismerő és az ulakulás menetét, szervező agyra nézve; nagyon Ickötelezn-j e lapnak olvasó közönsége, ha a zalai és vasmegyei erdő és vizerő viszonyokra vonatkozó ismereteiket velem direkt vagy indirekt közölnék; «
Hogy lapunk Olvasó közönsége közölte; e annak idején érre vonatkozó ismereteit a cikkíróval — nem tudjuk. Annyi azonban téjiy, hogy a cellulóza ipar kifejlesztése a Dunántúlon elejét tudta^volna venni annak a lehetetlen állapotnak, amelybe bennünket papirszükségleteink beszerzése terén Ausztria és Csehország kizsákmányoló politikája sodort.
Vakmerő betörés a város év.
Kllo.stoUuk egy rfifú.Ara-kereskedést.
(Sújt! tudóaltónktól..) Nagystílű,\'minden részletében fővárosi példára emlékeztető be-tiires töltései után nyomoz tegnap óta Nagykanizsa rendőrsége, A betörők minden valószínűség szerint notórius betörők voltak, mert olyan szaktudással és alapos körültekintéssel végezték dolgukat, aminővel alkalmi betörök nem igen rendelkezhetnek,
A . városnak úgyszólván legósdibb és legrozogább vityillójában, a Slrém és Kloin-féle házban van Szántó Salamon rőtösáru-üzlcte. Amint kedden reggel S óra tájban Szántó felnyitotta az üzletet, legnagyobb meglepetésére a pu tokai teljes üresen, üzletét teljesen kifosztottan találta, kögtön megvizsgálta az ajtó sárjait, amelyek kifogástalanul működtek, különben is az ajtón levő s hatalmas lakattal lezárt tömör vaspántok az ajtón való bejuthatás lehetőségét teljesen kizárták. A betörők ezen az uton nem juthattak az üzletbe.
A rendőrségnek hamarosan a helyszínére érkezeti emberei ezután csakhamar megállapí-
tották a lehető legraffínáltabb módon véghezvitt betörés minden részletét. Az üzlsthez az udvar felé egy kis raktárhelyiség csatlakozik, amelyet üvegtető fed be. A tettesek (z üvegtető mellett egy kis részen kiszedlék a zsindelyeket és ezen a résen keresztül ereszkedtek be az üzletbe. Az üzletben körülbelül Jó—30 vég mindenféle kelmét és több tucat selyem fejkendőt talállak. A pénztárban levő pénzhez ném Jif.háttak hozzá, mert nem találták meg a pénztár kulcsát, mely pedig előttük hevert a pulton, papírral letakarva. A rabolt árut azután ugyancsak a tetőn keresztül az udvarra vitték, ahonnan több kerítés átugrása után minden valószínűség szerint a Szarvas szálloda hátsó kapuján távoztak.
A tetteseknek a helyi viszonyokkal min. den bizonnyal ismerősöknek kellett lenniók. Tudniok kelleti, hogy a ÍJtrém és Klein-feie házban lakók nincsenek, az utca felöli részen üzletek, az udvartan pedig kizáiólag rakiar-helyiaégeK vannak. Tudták jól, hogy éjjeme az egész épületben nincsen élőlény. Azt meg pláne hamarosan megállapították a tettesek notórius betörőszemei, hogy ez ósdi, düledező épületbon rágjon könnyű tesz a tetőn keresztül az üzletbe jutni. Nagystilüségüket jellemzi, hogy a legkisebb áruló nyom sem Inar^di utánuk. A lopolt tárgyak értéke 35—40 UO.t koronára rug, .
A rendőrség a vakmerő gazembe.cK kézrekeritésére a logszélosebbkörü nyomozást vezette be s remélhető, hogy buzgólkodást rövid időn belül siker is fogja koronáéi
-Somooyvármeoye őskora.
Az Országos Monográfiái Társaság kiadásában jelent meg Szenlmártoni Darnay Kálmán sümegi múzeumi igazgató telette érdekei tüzete. A füzetből a következő nagyérdekes ségü részt közöljük: .Somogy vármegye földrajzi fekvése következtében amaz érdekes varmegyék egyike, moly útjába esett az emberiség bölcsőjéből kiinduló összes népáradatoknak A vármegye első óslakóit a földközi-tengerrel határos Kife-Azsla szolgáltatta. Innen\' indultak ki az árja népek vándorbotul kezükben, övük-bon rövidnyelü kőfejszéjükkel, az Égei-tenger sürü szigetcsoportjain kerosztül, Göi ugorszagon át a Duna mentén felfaló haladva és Így jutottak ol hozzánk is.
Mai tudásunk szerint Somogy vármegye első lakója a neolith-kor ősémbere volt, l>i már a kezdetleges emberi műveltségnek, bizonyos magaslatán állott, mikor Kis-Ázsiából vándorutjára indult. Ez az ősember hamar le* tért a Duna mentéről és kisebb csoportokba oszolva, felhágott az erdővel borított magaslatokra, olyan kőzetek után kutatva, melyek tűzön szilánkoThatók voltak, vagy finom szóni-csés keménységük következtében élesbe csiszolható kőeszközöket cdtak.
Így a már ismert és feltárt kőkori lelépek nyomán megállapíthatjuk, hogy a b.rsnya-megyei Mecsekhegy elágazásainak hegyolila lain, Tolna vármegyén át, jutottak őslak\'óiuk előszót, Somogy vármegyébe
A mai Somogy vármegyét Veszprém vármegye felől a Sió csatorna, Szlavónia fele nyúló ré.szeit pedig a Dráva határolja. E folyók közé esik a Kapós és a Koppány vize, melyek az őskorban nagyobb kiterjedésű, széles medret vájt, hstalmas folyók voltak. Az ős-.ember vándorlásának útja Somogyban, az ingoványos Dráva és a nagykiterjedésű Balaton-
l9l9. október 18
ZALA
, M> vezető Sió mentén hozzáférhetetlen talaja . [t t| sem képzelhető. Annál termeszotesobb .ionban, hogy a már emiitett Mecsek-hegy elágazásai által képződött völgyeken és járható hegyoldalakon át az ősember a mai Tolna-es Baranya vármegyo összeszögelésénél, a Kapós vize mentén lépte át elsőben Somogy-varmegye határát. E meghatározásomat igazolja nemcsak Somogy földrajzi fekvése, de meg-dőnthotetlen bizonyítékul szolgál az is, hogy ősember ulját a Mecsekhegytől a Tolnavarmegye délkeleti részén végigvonuló [>ö-mirkapu, Morágyi, Palatincza, Grabócz, Kálvária, Marást, Trappmalom, Töröksáncz, és a Somogy vármegye közvetlen szomszédságában [ekvó Tüzkőhegy nevű kőkori őstelepek határolják. E megjolölt uton át jutott el az ősember a Kapós völgyének somogyi részeibe.
Az ősember vándorlásának másik utja Tolna vérmegye északra nyúló kőkoti leiepein vésetett át s ez őstelepek egyrésze szintén a Kapós medre körül terült ol és a regöli ismert nagykiterjedésű őstelepnél ágazott szét a Kop-pányviz mentére. A vándorlás ulja a sághegyí, gesztenyevölgyi őatelepen át Pogány várba vezetett, mely a kő- és a bronzkorban már az ésembertől megült hely volt. Innen húzódott a Kőrises viz mentén a Balaton félé, nemkülönben a somogyvári őstelepen át Somogy belsejének északibb részeibe,
A Koppányvízmenti vándorlás arányaiban megközelítőleg sem volt oly nagy, mint a ka-posvölgyi. A kaposvizmonti őstelepek, a Krisztus születését megelőző utolsó századokban valóságos gócpontjai voltak Somogy vármegye
é.lakoinak. ------------- — ■
A kaposviz medre körül siirUn egymás mellé rótt őstelepek nagyobb terjeszkedésre kényszeritették Somogy őslakóit, Így jutottak el a mai Zselicségen át a Drávamellék kevésbé ingoványos területeire, a lílnya és a Dombó csatorna medrén felfelé terjeszkedve pedig Somogynak Zalával határos,részeibe.
Habár Somogy vármegyo régészeti szempontból ma még alig van átkutatva, mégis a földmunkálatok alkalmával felszínre került őskori leletekből megállapíthatjuk, hogy kivéve az őskorban nagykiterjedésű ingoványos területeit, ¡minden irányban őstelelopéktől behálózott és az ősembertől megszállott terület volt.
A felszínre került őskori régiségek és részben a feltárt őstelepek ma már meglehetős tiszt^ képet adnak Somogy vármegye Őskori életéről, mely ha a haladottabb kőkorban, az u n. neolithkorban nem is öltött nagyobb mértéket, de a bronzkorban már növekedett és tetőpontját a Krisztus előtti három utolsó században a keltaság nagymérvű beözönlésével « terjeszkedésével érte el".
HÍREK.
októbar
16
Caötflrtők
naptAR
A nap kel 6 óm 10 perckor, nyugszik 5 óm tl perckor
A hold kél este 11 óra 26 perekor, nyugszik d. u. 1 óra 27 perckor
— A Zala kedden és szerdán nyomdász-sztrájk következtében nem jelenhetett meg. A sztrájk nem politikai természetű volt, hanem kizárólag béremelésre irányult. Mivel a munkaadók és munkások közt megegyezés létesült, — a nyomdai üzem újból megindult.
Ma kezdik tárgyalni a bakónaki rémtettet. A nagykanizsai törvényszék ötös tanácsa ma délelőtt 0 órakor kezdi tárgyalni Polai János és társai bünügyét, akiket a vádirat gyilkosságra való fölbujtással, személyes szabadság többszörös megsértésével, magánlaksértéssel s még egy C6omó büntetendő cselekménynyel vádol. A monstre bün-ügynek husz vádlottja van. A fővádlóit Polai János, a kommün nagykanizsai teljhatalmú vádbíztosa, akinek legfőbb bűne, hogy három bakónaki embert lelketlen kegyetlenséggel lemészároltatott a fogház udvarán. A bünpÖr másik főalakia Szabados Árpád, a volt murai főparancsnok, aki Kanizsára szabadította a kommün gonoszait, a budapesti terroristákat. Kivülük a kanizsai és bakónaki direktóriumok több tagja és egy sereg gyilkos terror katona kerül a vádlottak padjára. — Tekintettel a vádlottak és tanuk nagyszámára a bíróság a tárgyalást a városházit közgyűlési termében tartja, ahova csak belépőjegygyel lehet bejutni. A tárgyalásra három napot tűzött ki a bíróság-s igy ítélethozatal szombatom estére várható —- A Heltal színtársulat Nagykanizsán A Heltai Hugó igazgató vezetése alatt álló szabadkai színtársulat, amely a szerb megszállás miatt anyavárosába nem tud bevonulni s jelenleg Zalaegerszegen játszik, a jövő hónap közepe felé megkezdi Nagykanizsán pár hó-* napra tervezett előadássorozatát. Heltai direktor, akit különben Nagykanizsa közönsége még a régi időkből, — amikor még mint a Kövessy társulat népszerű komikusa működött városunkban — ismer, az elmúlt napokban itt időzött s a városi tanácstól a Polgári-Egyletben való játszási engedély megadását .kérte. A polgármester információkat kért a társulat művészi értékét illetőlog Zalaegerszegről, amelyek annyira megfeleltek a város kívánalmainak, hogy a tanács a szinügyi bizottság javaslatára Heltai Igazgatónak a játszási engedélyt november 1-től jövő évi február 28-ig megadta. Mint értesülünk a társulat november l5-e
A kijátszott cenzúra......
A román uralom alatt élő Arad város egyik kitűnő napl\'apjában, az „Aradi Újság"-ban jelent meg az alábbi vers a román censor hozzájárulásával:
Kié a elles <í sé«?
A hires barexi vitézség Lagy-n guny és nevetseg Szálljon magyarok reátok Ezer éves őti átok A magyarok nemzete Vesszen emlékezete Ássa sirját magának A magyarok hadának.
É jen soká\' világszerte Popp Csicsónak hires tette Az Isten bő áldása Romániát látogassa Örvendezzen nagy hirének Piros-sárga-kék színének Ferdinándnak hősi tette Éljen vitéz harczi kedve
A vers első pillanatra rossznak s főként hazafiatlannak látszik. Pedig nem igy van, A vers nagyon is hazafias s tele van a románok becsmérlésével. Csak eppen másképp kell olvasni, mint a rendes verset A két egymás mellett levő strófa tulajdonképpen egy strófa. v»gyi? az egymás mollotti sorokat együtt kell olvasni. Akkor például az utolso sor igy jon .Éljen viiéz harci kedve a magyarok hadának."
körül kezdi meg előadásait Nagykanizsán. A Polgári Egyletben modern uj szinpadot emelnek, «melynek építési munkálatait már a jövő hét folyamán megkezdik. Heltal igazgató kötelező Ígéretet kapott az országos szénbizottságtól megfelelő srénraennyiaég kiutalására ugy, hogy a terem fűtése is biztosítva van. A társulat különben Zalaegerszegen igen szép sikereket ér el s igy reméljük, hogy Nagykanizsa első téli sziniidénye jól fog kiütni s a Heltai társulat Nagykanizsa városát is meghódítja magának.
— Ezer korona egy fuvarért. Szinte hihetetlenül hangzik, de igy van. Egy nagykanizsai nyugdíjas állami főtisztviselőtől egy öl fa be fuvarozásáért a bánokszentgyörgyi erdőből kerek ezer koronát kértek a fuvarosok. A mult héten 420 koronáért vállalkoztak ölenkint erre a munkára. Most azonban, hogy a szállítást meg kellett volna kezdeni, — kijelentették, hogy ezer koronán alul bele se fognak. Igy vagyunk más téren is. Az árak rohamosan, fékevesztetten\' szöknek föl s ma már a nagyobb jövedelmű emberek is súlyos gondokkal küzdenek. Ha igy fejlődnek a visszonyok, katonai diktatúra alá kell helyezni a közellátást, mert kibírhatatlan például, hogy egy mázsa búzáért 500 koronát követeljenek.
— A pósta hivatalos órát A világító anyagok nagymérvű hiányára való tekintettel, amig a ma érvényes nyári időszámítás tart, a pósta hivatalos órái délelőtt 9-től 12 óráig, délután pedig 2-től 5-ig, illetve utalvány és takarék be- és kifizetésnél 2-től 4 ig tartantk.
— Lehet Budapestre telefonozni. A kereskedelemügyi miniszter Budapesttel a telefonforgalmat megnyitotta. Azonban a magánelőfizetők a . tfl#lfa$zerü dljjért Budapesttel csakis közérdek (közélelmezési, ipari, kereskedelmi) ügyekben folytathatnak beszélgetéseket. A felek^zonban a teljes magánjellegű (családi) beszélgetésektől tartózkodjanak, mert cenzor az«kat úgyis \'megszakítja. A beszélgetések bejelentésénél a felhívó fél a központnak előre köteles bemondani a beszélgetés tárgyát (pl. burgonya szállítás, lisztellátás, géprész-rendelés stb.) Ezzel egyidejűleg azon rendelkezés, hogy a meg nem szállott magyar terüloten belül csak sürgős (háromszoros diju) magánbeszélgetések folytathatók, érvényét veszíti, s most már közönséges (nem sürgős) magánbeszélgetések is folytathatók. Kaposvar, 1919. október hó 8. Klekner sk. pt. igazgató, a kirendeltség vezetője.
— Jótékonyság. A mezítlábas tanulóknak adakoztak: Áös Dénes, Székely Sándor, Kovács János 4. o. t. és Kálmán Magda I. o. t. 10—10 koronát i
Szerkesztői Üzenetek.
Érdeklődő. Mutschenbacher Edvin tör-r vényszéki bíró ur vasárnapi magas színvonalú lőadásáról «.< szuájk miatt nem emtékezhet-Űnk meg.
Magy. kat. áll. parság. Nagykanizsa, 919.X/15.
2105. szValji^ar. 919
Fölhívás.
A fővezérség 2015/1V. a. rendelete kapcsán az összes a körletben tartózkodó a^owO katonai iskolai növendékek, kik még iskoláik folytatására nem vonultak valamelyik iskolába be, utbainditásuk miatt a katonai áljomáspa-rancsnokságnál Nagykanizsa haladéktalanul jelentkezzenek.
PawJas, alezredes
tUloDiáspArancsnok.
APRO HIRDETÉSEK
ZALA
14780/1919.
Tárgy : Adótartozások réeiének kék pénzzel való bellzstése. »
1819. október 16.
FELHÍVÁSI
A szocializálva volt gazdatágok alsózalamegyei (Nagykanizsa) kerületi gazdasági felügyelőségét «s a hozzátartozó körzoti gazdasági felügyelőségeket felszámoló bi
zottság ezennel felhívja mindazokat, akiknek akár a kerületi gazdasági felügyelőséggel, akár annak valamelyik körzeti felügyelőségével szemben követelésük van, hogy ezen követelésüket, jelen felhivás közzétételétől számított
15 napon belül
a vármegyei felszámoló bizottság elnökénél (Zalaegerszeg, Vármegyeháza) szóbelileg vagy ajánlott levélben — « követelést igazoló okmányokkal együtt — jelentsék be, mert ezen határidő letelte után követelésük érvényesít-\' hető nem lesz. •
Nagykanizsa, 1919. október 14.
Mihály Sándor
«11. g\'&td. felÜRyt|<5 2081 felszátmló bizottsági elnök.
VILÁG s.
Szerda, oiUtórtök, Október IS. á> 16.
Félszüzek
Marcet Réxvost világhírű regénye filmen, 4 felvonásban. — Főszerepben:
Diana Karenne, Albert Capozzi.
Előadások kezdete (¿16 és 9 Arakor!
Vaair- 81 ünnepnapokon S, 8, 7, ás 8 órakor. Jegyek d. u. 3 órától előre válthatók. ,
URÁNIA """b^P-P*1^-
vunitin a.iQonyt-n. «. T.i.io. m
Csütörtökön, 1819 évi november 16-án
A nőstény farkas
Qarvai Andor drámája 5 felvonásban. A főszerepeket játsza:
Fedák Sári és Virányi Sándor
a Magyar Szinház művészei.
==: Előadások köznapokon 7 áa 9 órakor == Vasár- óa liunepnapokon S, 5, 7 és 9 érakor.
Faapritók felvétetnek I
Berger, Eötvös-tér 18. szám.
Eladó bútoromból félrevezetés
miatt még meg van 2 szekrény, 1 dívány, 1 tükrös mosdó márvánnyal és egy fürdőkád. Barakkórház 64. 2074
Eladó őszi térfltelóllő, télikabát
és egy öltözet fokete férfiruha. Megtekinthető naponkint d. ü. 3—4 óra között Kísfaludi-u. 17/b., emeleten. 2062
Eladó Rózsa u. 14. szám alatt deszka, gerenda éa szaluta. 2090
BcJAró takarítónő igen jó fizetés mellett alkalmazást nyer. Közvetítőt díjazok. Cim a kiadóhivatalban. 2080
Keresek 2-3 szobás lakAst összes .mellékhelyiségekkel. — Szlgriszt százados, Sugár-ut sz. 2086
Boroshordók ujak és használtak 12\'/j litertől felfelé, minden nagysíágban jutányos áron kaphatók. Csengery-utca 08. szám alatti udvari raktárban és Deák-tér 3. szám alatti üzletben. 2087
A Pacsai Takarékpénztár r. t. a nála megüresedő
könyvelöi állápra
palyázatot hirdet. Pályázhatnak kellő előképzett-seggel és-több évi pénzintézeti gyakorlattal rendelkező, teljesen önálló, mérlegképes könyvelők. Ajánlatok a fizetési igény megjelölésével sürgősen a „Pacsai Takarékpénztár r. t. igazgatósága Pacsa (Zalam.)" címre intézendők. Az állás azonnal olfoglalandó. 2053
Boroabordók eladók 400—1200 literig Ütroboffer füszerkereskedésében Szombathely, Csillag-utca. 2089
Takarítónőt keretek hivatali szoba takarítására. Gim a kiadóban. 2084
Egy szobaleány nov. l-re és egy nzakAcsnő .azonnal felvétetik Weisz
Jakabnál, Csengery-ut 25. (földszint) 2088
Eladó, 1 drb 176-os meteor vaskályha, ,1 .pár 38-as,.kivágott fekete bársony, női cipő, Csengeruuf 27/a I. jobb. . 2092
Egy elsőrendű Staar kerékpár eladó. Cim a kiadóhivatalban.
Jó karl/anM leg férfi ruhi
Névő ntazó-bnnda eladó,
esetleg férfi ruhakelmével becserélhető. Cim a
kiadóbán.
2083
Levelező, mérlegképes könyvelő azonnali belépésre állást keres. Cime a kiadóban. 2085
Intelligens leány kerestetik két kis gyermek mellé nappalra, élelmezés és jó fizetéssel. Kinizsi-utca 2/a. I. em.
Egy jóházból való, 16—17 éves. izr, \' leány \'Vidékre, nagyobb gyermekek mellé áltAst kerefle Leveleket a kiadóba „K jeligére kór. 2003
Mosószappan
elsőrendű ktlllöldi gyártmány. Kapható nagyobb mennyiségben a Vasuli élelmezési kerületben (teherkiadási raktár)
kg,-kint 52 koronás árban. Bárki Hitelezhet.
lHÉÉtttaalA kiadóhivatala
Hirdetmény.
Tekintettel arra, hogy a nép széles rétegei A tanácsköztársaság,, illetve osztrak-magyar bank által kiadott akár a teljes értékű alacsony sorszámú, akár pedig devalvált értékű magas sorszámú fehérpénz valamint a postatakarékpénztár által kiadott 5, lO-.és 20 koronás fizetési jegyeket fizetési eszközként elfogadni vonakodnak, a kékpénzt pedig eldugdossák és felhalmozzák, az Ipar és kereskedelem megbénul, a közszükségleti cikkek beszerzése úgyszólván, lehetetlenné válik. Nyugatmagyarország kormánybiztosa elrendelte, hogy mindennemű köztartozás fele részének az osztrák-magyar bank által kibocsátott 10, no, ao, ioo, iedo és ío.ooo
koronás bankjegyekben, úgynevezett kékpénzben fizetendő.
Egyben figyelmezteti a Kormánybiztos ur a népet, kereskedőket és iparosokat, hogy a rendes pénzforgalom csakis ugy állitható helyre, ha ők is kékpénzzel fizetnek, mert ha a kékpénzt visszatartják s azt a forgalomból elvonják, egyrészt ők sem kaphatnak kékpénzt, de nem is kivánhalják terményeiknek, áruiknak kékpénzben való megfizetését, másrészt a forgalom helyreállítása céljából kénytelen lenne a közszükségleti cikkeknek kényszereladását elrendelni.
Nagykanizsa, 1919. évi október hő 13\'áti. i Polgármester.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a felszámolásom alfUt álló alsózalavármegyei (szocializálva volt) gazdaságok kerületi központjának tulajdonát képezett \'
I (egy) drb. sertéskan
Nagykanizsán szabadkézből eladó. Árajánlatok 8 napon belül Garai Ferenc likvidáló bizottsági megbízottnál Nagykanizsa (Sugár-ut 7. sz. földszint) adandók be, ki a vármegyei felszámoló bizottság által az eladással mogbizatött.
Ugyancsak szabad kézből eladók a kerületi gazdasági, felügyelőség raktárában található következő áruk : ooa 252 kg. tarlórépamig, „ 460 „ ösziborsó, „ 254 Vt „ . szöszösbükköny, ,. 611 „ gomborkamag, „ 4 drb. fakerék (? drb. ilsJ ét 2 drb. MtSÓ) „ 76000 kézi kévekötő (kenderből), „ 10000 „ „ „ (kuszált). „ 17 kgr. zsákvarró oárna, „ 183 „ papír zsákzsineg,- J ., 3 drb. Uret láda, ,, 30 méter papír emballago, „ 16 drb. zsák (szita), „ 1 ,. „Roland" köszörülögóp.
Venni szándékozók a sertést megtekinthetik Nagykanizsa város gazdasági hivatalában, az árukat pedig a felügyelőség Király utca 28. sz. alatti raktárhelyiségében.
Közelebbi felvilágosítást a felszámoló bizottság fentnevezett megbízottja nyújt. • Nagykanizsa, .1919. október 14.
Mihály Sándor
ált. gazd. felügyelő, a virm. f«lsz. bizottság elnöke.
Alkalmi vétet I
Míg a készlet tart 1
1 kff. BO korona.
Kapható: TEUTSCH GUSZTÁV
drogériájában, Városház épDIst,
Megérkeztek
a legfőbb minőségű clgaretld-hűvelyek és clgarelta-paplrok I
Legjutányosobb áron kaphatók
Garamvölgyi és Szemere
dohány-nagyárudájában. —
Nyo-natott: a .Zala" Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután fél 8 óráig.
Igazgató; Balog Oszkár..
XLVl. \'»\'»\'»•■
N«|Tlinl.M, llll. októbar 17. Péntek.
■ SS. uéa.
omtoiüHkifeMMluM:
nagykanizsa,
Sugár ul 4.
ili Nyomdavátlalal
Fd-ulS.« —
^Jelenik hétlíklvéteté-
„Imlnclennapkoraregj.l
POLITIKAI NAPILAP.
Előflzetól Arak:
vidékre postai szétküldené! ; Bit kér.
éti®
l\'.levr. ... n . C|éu iiri . . IN .
II L
« . ,
Egyei szitu Ara i
60 tlllér.
4. U.diM.u.li i.i.ion fa.
«.om.d KWM
Föwerketítft: TÓTH ZOLTÁN
KAmunkatán é. laplulajttonoa t CSILLAU JEXA
Hlrd.t..rk.>, nvitt-terrt magén ké«lMn4nyeh.t dtl.í.h*. ti..\',m
n 1.1 . kl..i..hivatal. — -.
K
Angol bizottság iién-bányáinkban.
Budapest, okt. tő. Az angol misszió több tagja Salgótarjánba és a bortódmegyei szénbányákhoz utazott, hogy ott közvetlenül meggyőződjék, milyen munka folyik ezen üzemekben s a szükségletnek mekkora kielégitése várható tőlük. A misszió vezetője Mac Leart ír nagy tapasztalatairól elmondotta, hogy Magyarországnak saját szénbányáiból kell ellátni magát. Ennélfogva szükséges, hogy a meglévő szénbányákban tetemes túltermelést hozzanak létre; Meggyőződött arró1, kogy a bányamunkások nagyrésze hajlandó jobb élelmezés mellett munkaidejét- meghosszabbítani.
Dunai hajóink Péoarftl kapnak saonat*
Budapest, október 16. Arról értesülünk, hogy a dunai hajózás szénszükségletének ellátfisára a magyar hajók a pécsi bányákból 4tynak szenet — Az első vontató uszályok szénért már elindultak Mohácsra, ahonnan vagy holnap érkezik Budapestre egy uszályon 30 waggon szén. ,Ez elsősorban a Causey és Troudbrídge admirálisok vezetése alatt- működő Dunaparancsnokságnak kö1-5zönh«tő.
Szabad élelmiszer-behozatal Szerb területről.
Budapest, okt. 16. A jugoszláv megszállott területekről Magyarországba utazók engedélyt kaptak, hogy 30 kilogramm erejéig élelmiszer csomagokat behozhatnak.
Dunabizottság székhely* — Wo.
Bécs, okt. 10. Irányadó bécsi körök azt állítják, hogy a Dunabizoltság székhelye min, denféle külföldi jelentés .llenére Bécsben lest.
Megtarthatók a sxociál-demokrata gyüUiak.
Budapest, okt. 18. A Pester Lloyd és 4z Est október hó 10-iki számiban egy cikk .Klem meg. mely szerint Panaitcscu tábornokinál az angol és amerikai misszióknak egy-egy :«gja mogjelent volna, akik arra kérték volna » tábornokot, hogy ne onged|e meg a szociáldemokrata, demokrata, köztársasági és radikális pártoknak gyűléseit. A román főparancsnokság ezennel megcáfolja ezen hirt, mely n«m felel mog a valóságnak.
Alhirek az olasz király lemondásáról.
y Lugano, okt. 18. A félhivatalos Stefani ügynökség közli, hogy az olasz király lemon-<"»áról,.zóló hírek alaptalanok. \'
Polai és társai biráik előtt.
A bakónoki hóhérok bünügyének tárgyalása.
(Saját tudósítónktól) Esős Őszi réggel. A városban már a korai órákban szokatlan élénkség mutatkozik. Az emberek csoportokba verődve tárgyalnak, várják a fogházból jövő vádlottakat/Meglátszik az egész városon, hogy ez a nap igen jelentős szerepet játszik a város polgárságának életében: ez a nap fogja meggyőzni a békés, rendhez szokott emberek lelkét, hogy van igazságszolgáltatás, hogy mindenki felel a társadalom ellen elkövetett bűnéért. Á városháza előtt 8 óra felé már feltűnő az élénkség. Tudja mindenki, hogy itt lesz a tárgyalás, ide kísérik a vádlottakat. — Kevéssel 8 óra után a piac felől fel is tűnik a monet. FVgyveres fogházőrök között jönnek sorban a nap hősei: Polai, Szabados, Kardos, Schneider, Rauch, Holmik és a többiek, Összesen húszan, A menet bc.vonul a városház kapuján, a kivül maradtak pedig hosszas eszmecserékbe bocsájtkoznak, megtárgyalják maguk között a történteket megállapítják egyénileg az egyes vádlottak bünösségi fokait s vitáznak a kiszabandó büntetések felett.
A városházára már csak a főiárgyalási elnök által kiállított kék belépőjegyek felmutatása mellett juthat be az ember. Az emeleten a közgyűlési terein ajtaja előtt ujabb igazoltatás, végre benn vagyunk a teremben. Itt fog lefolyni, a monstre bűnügy tárgyalása, mert a törvényszék főtárgyalási terme a sok vádlott és tanú miatt kicsinynek bizonyult. Az elnöki emelvényen a törvényszék fog elhelyezkedni, jobbra egy kis asztalka, a vádhatóság képviselőjéé, balfelől két padsor a kiren-.delt védők helye, Közvetlenül az emelvény előtt ülnek a. jegyzők, mig a terem mindkétfelől! két első padsorát a vádlottak ós őreik foglalják eL Az ügyész mellett kis asztal az újságírók részére. Fél 9 felé mér gyülekezni kezd a hallgatóság s háromnegyedkor már tömve, van a. .terem. .. A . város lakosságának minden rétege képviselve van, igen sok hölgy van jelen. Mindenki jó helyet igyekszik magának szerezni, majd érdeklődésük az elől ülő vádlottak felé irányul. Nézik, kinek az arcát
— Az első nap.
Polai védelmében dr. Potschild Béla, Rauch Ferenc védelmében dr. Hajdú Gyula, holmikot dr. Fried Ödön, Schneider Gusztávot a kivonult vörösŐrkülenitmény parancsnokát dr Sch/eífer Imre, Zoltán Jánost, a bakonaki direktórium elnökét dr. Darás Láazló, Szabados Árpádot, a Mura-front volt főparancsnokát dr. Ma/fk László védi, a többi vádlott védelmét pedig: dr. Dómján Lajoa, dr. Qapoch Aladár, Qyőrffy János, dr. Hilphen Jenő, dr. Etlinyi Géza, dr. Krausz Aladár, dr. Wéisz Lajos és dr. Hoch Oszkár látják el.
Dr. Kenedy elnök megnyitja a tárgyalást, figyelmezteti a nagyszámban megjelent közönséget, hogy tetszés- vagy nem tetszés nyilvá-mtásoktól^tartózkodjók s felhívja a vádhatóság képviselőjét, hogy terjessze elő vádinditványát. Belelenti még az elnök, hogy a vádlottak vé* dóit minthogy azok meggyőződésükkel ellenkezőnek tartották a kommunisták védelmét —• w törvényszék rendelte ki,
Dr Szabó vezető államügyész vádind t-ványa szerint a terheltek iHlrom rendbeli gyilkosságra való felbujtással, három rendbeli gyilkossággal, illetve az abban való bűnrészességgel vannak vádolva.
Polai János.
Áz elnök felszólítására a tanuk elhagyják a termet, a vádlottakat is kivezetik, csak Polai a fővádlott marad bent. Öt hallgatja ki először a törvényszék.
— Polai, álljon fel I Megértette a vádat ? Bűnösnek érzi magát?
És Polai, Nagykanizsa egykori rettegett vádbiztosa, feláll, két lépést tesz előre s megáll bírái előtt. Jól van öltözve, talán a leggondozottabb külsejű az összes vádlottak között. Simára Jván borotválva, jó átmeneti kabátja s élesre vasalt nadrágja azt látszanak bizonyítani, hogy a pár hónapos pünkösdi királyság alatt igen megszerette a jót, a kényelmest — beleélte magát az uri módba. Egy cseppet sem látszik elfogódottnak, inkább a méreg,, mint a megbánás jelei mutatkoznak rajta. Jflintha indignálódna, hogy őt, aki pedig
ismerik meg s megállapítják, hogy ki meny- j-nem régen volt olyan nagyhatalmú
nyire változott meg szereplése óta. A vádlót\' tak nyugodtságot erőltetve magukra, szinte feszesen, ülnek helyeiken, nem is igen mozognak, nem nézegetnek hátra, vagy nem érdekli őket a közönség, vagy nem mernek embertársaik szeme közé nézni.
Pont 9 óra. A törvényszék bevonul. Elől dr. Kenedy Imre táblabíró, a főtárgyalás elnöke, utána az ötös tanács tagjai. A vádható-, ságot dr. Szabó vezető államügyész képviseli A-védők padsorai is megtelnek: ott vannak
ember, kérdé-
mint a törvényszék bármelyik tagja sekkel zaklatják, vádakkal illetik.
A vádat megértette. Bűnösnek érzi magát, de nem ugy, ahogyan vádolják. Valahogy ugy mondja ezt, mint aki azt hiszi:\'„no hiszen pár szóval ugy is kimagyarázok mindent a akkor úgyis meglátjátok, hogy nem büntetést, de dicséretet érdemelek". El is képzeli talán magában, hogyan fog az elnök védeke zésének ^hangzása után felkelni, kezet szorít majd vele s ezt mondja: „Na Polai, bocsásson
¿ALA 191». október 17.
mag nekünk, igtuán félreismertük magát, mag» egy derék becsületes ember, magának köszön hatjük, hogy caak három embert ós nem hu szat gyilkoltak le ezek a gazemberek. Majd intézkedem, hogy az illetékes helyekről megkapja méltó jutalmát". S ő a hallgatóság lelkes éljenzése közben hagyná cl a termet.
v Ilyenféle gondolatok vehetők ki beszéd jéből, egész magatartásából.
— Mondja el nekünk, hogyan csöppent maga ebbe az állásába, s milyen szerepe volt az első forradalomtól kezdve kérdi az elnök.
Egyik keze a zsebében, a másikkal gesztikulál és elkezdi mesélni, hogy az első forradalom kitörése után a nemzeti tanács tagji, a második forradalom lehajlása után pedig a lakáshivatal vozetője lett. Arról, hogy vádbiztosíá nevezték ki, csak a lapokból értesült s ekkor-minden erejével tiltakozott is ellene, de minden hiábavaló volt, el kellett foglalnia állását
Mondja csak el, miféle beszédet tartott . maga ekkor az ügyészség tisztviselőinek? Nem emlékszik? Na majd ón felfrissítem az emlékezetét. Ezt mondta: .Elvárom, hogy mindannyian ugy fognak mindig cselekedni, ahogyan én parancsolom, különben sorjában főbe-lövetem magukat 1*
Arra a kérdésre az elnöknek, hogy mért kellett elhagynia a vádbiztosi széket, azt felöli, hogy lemondott. Mikor pedig az elnök azt vágja a szemébe, hogy részegeskedes és lopás miatt — legnagyobb indignálódás hangján teleli:
— Ugyan kérem egy szó sem igaz belőle. A Riedlné bu órait csak *gondozt.»w\', de el nom loptam^
A szomorú emlék 11 bakónaki vasárnap.
Ezek után a bakónaki esst részleteiről kér részletes vallomást r>z elnök.
— Szombaton, május 24-én — kezdi Polaimagához hivatott Szabados s előadta 1 ekem, hogy előtte való nap Kardos és Bárány direktóriumi tagok egy csapat .vörös katonával kint jártak Bakónakon, ahol valami sóelosztási ügyet kellett volna nekik megvizs-gálniok, de a lakosság megtámadta ós menekülésre kénysze uette őket. Szabados azután-\' azt mondta, hoyy \\z nyílt, ellenforradalom, hogy ő már telefonált is terrorcsapatokért, amelyek estére meg is érkeznek Sopronból és nekem kell. velük kimennem rendot teremteni tiakonakra
Én -r- folytatta PoUÍ — rögtön szabadkoztam, hogy .kérem szépen Szabados elvtárs elvtárs, én nem szeretem magamat semmibe sem belekeverni, pláne i yen nem rendes dolgokba nem*4. Mikor ismét felszólított, gondoltam riiagamban, hogy parancs —.. az parancs — belenyugodtam. Síombaton este 8 óra tájban m«»g is jött a terrorcsapat Entz-bruder, Ganalar és Schncider parancsnoksága alatt. Este 9 óra tájbán el is indultunk két kocsin* én, Kardos, Rauch és Holmik, a terrorcsapat pedig gyalog.
— Miféle utasítást adott magának Szabados a kimenetelre vonatkozólag?
-r Azt, kérem szépen, hogy indítsak vizsgálatot a Nőügyben. íjjel 1 óra tájban ér. tünk Bakónakra. A faluban csend volt. A terroristák feltöltötték a plébánost, Matykó és Ganzner politikai megbizottak házkutatást tartottak nála, majd enni ós innivalót követeltek tőle. Enni, csak lántotláf tudott adni a plébános, Mi azutan egesz éjjel ettünk és ittunk a paplakban. Entzbruder, a soproniak parancsnoka még az éjjel egy lista alapján össze szedett egy csomó embert, akiket az iskolába
zártak. Reggel 9 óra felé elmentem s kikérdeztem az embereket, amiközben nagy. lövöldözés támadt a faluban. , ....... \' \'
Most már az elnöknek igen s-ürün kell segíteni a vádlottnak emlékezetét felfrissíteni. Semmire sem emlékszik pontosan, amire pedig emlékszik, az mind az ő teljes ártatlanságát bizonyítja. Arra emlékszik, hogy Kollarítsot —• a"*három szerencsétlen véget ért ártatlan ember egyikét — azért fogták el, mert lovon ült, két pisztoly s egy látcső vo\'t nála. De már például arra, hogy\' Silamon Lajost, az egyik letartóztatott bakónaki gazdát e szavak-kai küldötte ki egy vörös őrrel: .Vigyázzanak erre az" emberre, mert ez halálra van ítélve\' — erre már igazán nem emlékszik. A két másik áldozatot Horvátn Jánost és Horváth Józsefet szintén reggel hozták be. Az egyiknek az volta bűne, hogy állítólag lelőtt egy vörös katonát — senki tem tudta rábizonyítani — a másik pedig fejszével járt s ez elég ok volt arra, hogy letartóztassák s a halálra predesztinálják.
Elmeséli azután Polai, hogy a katonák megölt bajtársuk megboszulásáért követelték, hogy a három embert akasszák fel, de ő ezt nem engedve, ő kézzel lábbwl tiltakozott s csak szónoki képességeinek kőszönhető, hogy a szerencsétleneket olt a helyszínén, ki nem végezték.
Polai vésztörvényszéke. Még a délelőtt folyamán összehivatta a bakónaki tanácstagokat s velük ós a Kanizsáról kiküldött direktóriumi tagokkal mog&ftiki-tott ott az iskola épületében egy fuiradalmi törvényszéket. Ó mint vádbiztos kinevezte a törvényszék tagjait. Kardos lett elnök, Rauch és Molnár Gábor (bakónaki) ülnökök, Holmik pedig, „mert ő tudott a társaságból legjobban irni" — jegyző. A bakónaki tanácstagokat a tárgyalás folyam/h kiparancsolta a szobából. Hogy azután a törvényszék hogyan tanácskozott azt Pólai előadásából megállapítani nem lehet. Tény az, hogy határozatot hoztak, azt mog is szövegezték ós Polai Holmiknak tollba is mond\'a. A határozat a legegyszerűbb rövidséggel a .következőket mondja : >
— Nagykanizsa munkás.-, katona- ~ás földműves tanácsa 1919. március 25-én tartott forradalmi törvényszéki ülésén Kollarils Józsefet, Horváth Józsefet és Horváth Jánost egyhangúlag golyó általi halálra Ítélte, mivel ellenforradalmi lázba hozták Alsózalamagye lakosságát.
& Nagybakónakon, 19,19. márc. 25,.Kardos, elnök : Rauch, Molnár ülnökök ; Holmik jegyző ; Polai vádbiztos. Következik még sorra a bakónaki tanácstagok aláírása.
A bakónakiukat csak a határozat aláírásához hívták be és elmagyarázták nekik, hogy a halálom ítélet csak. formai» s c*ak arra való, hogy a bosszút szomjazó katonaságot megnyugtassa.
Azt, hogy délután 4 órára tűzte volna ki a kivégzést s hogy erre dobszóval hivta volna össíö a likossagot — mint minden más tényt — tagadja.
Az ítélethozatal után Polar elment Schnei-der parancsnokhoz és közölte vele, hogy délután 4 órakor végre keli hajtani a halálos ítéletet (Polai előadása Szerint ép ő kérte a parancsnokot, hogy ne hajtsák végre az ítéletet) Schneider azonban ügy látszik nsm érezte magát biztonságban\'» faluban vagy más __ okok* ól a kivégzést megtagadta. Erre elhatá- |
rozták, hogy bevonulnak Kanizsára s a fó lyokat magukkal viszik.
Négy órakor meg Is kezdték a vissz* vonulást — 25 embert magukkal vittek — % ez alkalommal még egy megtámadtatásban volt részük. Egy bakónaki ember meg is sebesült ez alkalommal, akit Polat —• állítása szerint, azonnal bekötöztetett. Arr^I persze haliam sem akar, hogy ő is lövöldözött" volna revol-véréből ugyan árra az emberre.
Este 8 óra után érkezett meg a társaság Kanizsára a Bakónakon - rekvirált kocsikon. A városháza e\'őtt megállt a menet s ott l^olai utasítására a foglyokat a fogházba kisértéirfek. • Huszonkettőt bevittek a. fogházirodába, a három elítélt pedig kint maradt. A foglyokat Mandula Sándor terrorista kisérte és őrizte 5 emberével.
Elmondta azután Polai, hogy a fogházirodába egyszer csak berontott hozzá Mandula: — Elvtárs, végre lehetne most hajtani a halálos Ítéletet S ezzel kitépte kezéból a: ítéletet tartalmazó hatarozatot s a három szerencsétlennel lement a fogház kisudvarára ott meg is történt a kivégzés, amelynél azonbqi Polai nem volt jelen. Ö csak a szomorú aktus után telefonált a rendőrségre, hogy vigyék eV a hullákat. Még este felment Szabadoshoi, jelentette n<?ki az esetet. Szabados mindent tudomásul vett.
Még a bíróság tagjai, az ügyész a á . dők intéznek kérdéseket a vádiotthoz s ezzil Polai, kihallgatása befejezést nyer. Polai leű, az elnök a tárgyalast felfüggeszti. > .
Schneider Ousztáv katonai parancsnok. Egynegyed 12-kor nyitja meg ismét az ülést di. Kenedy elnök. Schneider Gusztávot vezetik be. 25 év körüli, magas, intellige-J^ fc) kinézésű fiatalember, soproni keroskedó-csalaj gyermeke, voft 70-os főhadnagy. — ö volt 1 soproni vörösőrkülöhitménynek a parancsnoka.. Értelmes, folyékony előadásban meséli el eges: szereplését. Entzbruder, a hirhedt soproni" vér* szopó volt az ő parancsnoka, aki csak vasárnap reggel adta át neki Bakónakon a parancsnokságot. Otthagyta azonban mellette politikai megbízottul Ganzricrt, ezt a másik hóhért, ki azután úgyszólván korlátlan hatáskörrel parancsnokolt* a csapatot. ~ ö nem ludott embereinek parancsolni, azokban nem volt semmi fegyelem, mindenki parancsolt a csapM*; ban, aki csak akart. A vésztörvényszék ülésé;., ^ csak 10 percig volt jelen, az Ítélethozatalról csak akkor értesült, amikor Polai felszólította, hogy délután 4 órakor hajtsa azt végre. Ett a leghatározottabban visszautasította s abban , állapodott meg Polaival, hogy a foglyokat beszállítják Kanizsára.
A Kanizsán történtekről csak ann>ittu<i, hogy Polai a. foglyokat levezettette a fogházra. — Ő semmi utasítást embereinek hírt» adott, Brónyaival kiment az állomásra vacsorázni, ahol a visszaérkező Mandulától értesült megtörtént szomorú eseményekről. Mandula-azt mondta, hogy a kivégzést Polaipárán- f csdra teljesítette. — Még az este felment | Szabadoshoz s jelentette neki, hogy a kivégzés az ő tudtán kívül történt s ő nem véH lalja érte a felelősséget. Szabados azt mondta, | hogy az ügy el van intézve.
Kardos Dezső, a vésztörvény | szék elnöke. 50 év körüli ideges ^bácsi Zavartan,! összefüggés nélkül beszól. Folyton azt Han-1 goztatja, hogy-ő nem oka semminek, ő nenw
11M9. október 17.
iAU
csinált semmit, 6 éppen csík volt, örült, hogy ót nem bántottijí A bakónaki váaztörvényszék e\'nőkévé Polai nevette ki, ott neki egy szava sem volt Polai beszélt, Polai intézkedett, Polai ítélt, más senki. Ő is abban a hiszemben volt, hogy az egósz törvénykezés oiak „formai" volt Formai volt a határozat Is a halálos itélattel s talán az ¡létet végrehajtása is formai volt. Különben is a kivégzésről semmi tudomása nem volt, csak késő este értesült róla \' s másnap felelősségre is vonta miatta Polait,
Kardos kihallgatása ut»n az elnök d. u. negyed 2 órakor a tárgyalást 3 óráig felfüggesztette.
A délutáni tárgyald*.
fíauch Ferenci.
Délután először Pauch Ferencet, a vészt törvényszék egyik ülnökét hallgatja ki a törvényszék Nem igen illik rá\' az ülnök kilégzés, mert előadása szerint a forradalmi törvényszék ülését teljesen átaludta. Határozottan, minden ingadozás nélkül beszéli el, hogy bement a tanitó szobájába, ledőlt az ágyra és a nagy fáradságtól, no nu-g az éjszakai rnula lozástól elálmosodva elaludt. A tárgyalás egész ttrtama alatt aludt, csak Polai ébresztette fel azzal, hogy Írjon alá valamit. Ö nem kérdezte hogy mi az — .máskor\'la szoktam aktákat olvasás nélkül aláírni* — aláirta és tovább aludt. Fogalma sem volt róla, hogy három halálos ítéletet irt alá.
— Én kérem mindig mondtam, hogy ha nem adhatunk emb:réletet, el sem vehetünk.
Kanizsán ő is megdöbbenéssel értesült n kivégzésekről, Kardossal együtt ő is felelősségi e vonta Polait, aki azonban kijelentett?, hogy .én vagjok a vádblztos, én vagyok a felelős\'.
Molnár Gábor a mink
ülnök.
A budapesti városi villamos vasút agyonruhájában áll a bíróság előtt. Őt akkor vasárnap délelőtt mint ellenforradalmárt szintén letartóztatták, Polai egy pisztoly tusával még lói mellb; Ts boxolta kétszer, de azután bevette az általa\' kinevezett törvényszékbe. Ö . ideges ember, az egész idő alatl a sarokban állt, nem szólt, egy szót som s mikor felszólították, hogy írja alá a jegyzőkönyvet, a terror hatása alatt meglelte. Egyebet nem tud,
Holmik Gyula jegyző.
A forradalom után állás nélkül maradi, állásért folyamodott a direktotiumhoz. — Mcstettók elosztónak. Ő a direktórium előszobájában ült s a feleknek megmutogatta, hogy hol van az egyes direktóriumi tagok szobája. Ezétt r.api 50 koronát kapott. — llakónakra a direktórium parancsára ment ki. Semmiro sem emlékszik, mert „nagyon-des-perat" volt, amióta latla, hogy Polai mellbe vagta a szegény Molnárt Össze is voszett l\'olaival, annak erőszakoskodásai miatt. — A határozatot Polai parancsára és diktandójára irto, att hitte — mint a toobi.k — hogy csak formai a dolog. Azonban még ennek ellenére is vonakodott aláírni azt. Polai aionban parancsolt és terrorizált — ő pedig engedelmeskedett.
Nagyon nehezen emlékezik mindenre desperátsága miatt, össze-vissza beszél, ellent mondátokba keveredik él a sürü „nag)ságos uramozástal" s „tekintetes törvényszékezéssel" akar magának gondolkodási idOl sztkítaiji.
Zoltán János a bakónaki tanácselnök.
Zoltán János a bakónaki direktórium tagja vallja, hogy Polai azt súgta a fülébe az itétet hirdetésnél, hogy nem komoly dolog a-haiálos ítélet. Később Kardos és Polai revolverrel kényszeritették őket a halálos ítélet aláírás ára. 0 ugy hallotta, hogy a halálos Ítéletet Polai diktálta. Tagadja, hogy az ítélet diktálása alkalmával bent lett volna a szobában. A bakónaki vértanuknak szerinte az volt a bűnök, hogy megölték egy vörösőrt, továbbá lázították a falu népét. Polai kiakarta doboltatni a faluban a halálos Ítéletet s hogy a kivégzés délután 4 órakor lesz Bakónakon, de aztan mást gondolt s bekisértette a halálra Ítélteket Kanizsara. Elmondja, hogy ö másnap követelte Paláitól, hogy a falu jegyzőjét és plébánosát engedje .haza. Polai tanácskozott Szabadossal, hogy mit tegyenek s elhatározták, hogy előbb a papnak és jegyzőnek jelen kell lenni az ellenforradalommá! elesett vóröaőr temetesén.
Ezután Polait szembesítik Zoltán Jánossal. Polai megismétli, hogy a halálos Ítéletet a katonák megnyugtatására hozták, de végrehajtani nem akarta. Zoltán Jánost nem kellett a jegyzőkönyv tláirávára kénysze-iteni, mert ő sürgette, hogy terroristákat v igyenek ki Bakónakra.
Az elnök is megállapítja, hogy Zoltán Jánosnak maidnem annyi része volt a gyilkosságban, mint Polainak.
Zol án János megismétli, hogy ó mindvégig kényszer alatt, cselekedett.
Mandula Sándor az Ítélet végrehajtója. Mandula Sándor, aki a kivégzésnél a tüzet vezényelte, Sopronban szolgált a diktatúra alatl, mikor kora reggel fölverték őket, hogy mennek Kanizsára. Nein tudták, hogy mért. Ö nem is akart eljönni, de kénysze»!» tették. Entzbruder vezette őket. Kijelentői, kogy most ellenforradalom leverésére mennek s olyat kell ott csinálni, amitől az egész ország visszarettenjen. Hosszan beszéli el a bakónaki harcok történetét. Elö .dásából borzalmas kep tárul elő. Az elfogott szerencsétlen ellenforradslmárokat ugy összeverték, hogy beszelni se tudt.k. Ezekot az embereket később kihallgatás nélkül ítélték halálra. Polai már Bakónakon kíakaria végeztetni a három halálraítéltet, de a katonai parancsnok azt mondta, hogy az Ítéletet Kanizsán hajtsák végre. Sietlek is be Kanizsára, mert a legénység már két éjjel nem aludt s félte!:, hogy nem bírják ki a harmadik éjszakát. Meg aztán küldöncük jöttek Kanizsáról, hogy olt is ellenforradalom készül. Mikor beértek a rosba, Polai kiadta a parancsot, hogy a kivégzés a fogház udvarán lesr, Be is vitték a, foglyokat a fogházba, ahol Polai intezkedatt, hogy a három embert a fogház hátsó udvarán lőjjék agyon. Polai mutatta meg egy fogház őrrel a katonáknak, hogy hol a hátsó udvar. A kjvégzést vezénylő katonát Polai tanította ki, hogy igy vezényeljen: Vigyázz! Tür ■* Következik á szembesítés. Polai délelőtt azzal védekezett, hogy Mandula volt Rt, aki a katonák nevében fölkereste őt a fogház irodájában, kilépte az ó kezéből az itátuirt végrehajtani. A katonak lázonglak s követel ték az ítélet végrehajtását. Most azonban beismeri, hogy Mandulának önként adta át az Írásba foglalt ítéletet azzal n kijelentéssel, hogy hajtsa vegre. De megjegjfzi. hogy ugyan akkor lement az udvarba, a. kert« a katonákat,
-,■•-■ - «Ti -í-I \'-.-i
na. eszközöljek ma az ítélet végrehajtását mart sötét van. De nem bírt a katonákkal Ö csak a terrornak engedett. (Nagy derültség.) Mandula még szemébe mondja Polainak, hogy őt és egy tártát — amióta fogva vannak — arra akarta rábeszélni, hogy mindent kenjenek rá a bakónaki dolognak egy olyan szereplőjére, aki kimenekült Németországba.
Több kérdést intéztek a vádlottakhoz s végül az elnök a tárgyalást ma reggeli 0 órára halasztotta.
HÍREK.
A királyságért.
A főváros utcáin a követkető szövegű plakátok jelentek meg .
Magyarország népéhez!
kettentő napok, szörnyű megpróbáltatások után készülődünk a nemzetgyűlési választáshoz. Gombamódra alakulnak uj pártok, melyek társadalmi, foglalkozásbeli és felekezeti jelleggel indulnak a küzdelembe. Ma nincs itt az ideje az erők ily módon való szétforgácsol lásának. A nemzetgyűlés legfontosabb föladata az államforma megállapítása lesz. Erre kelt fegyverkeznünk, erre kell egységes pártba tömörülnünk, mert most fog eldűlni, hogy királyság, vagy köztársaság akarunk-e lenni. Kivánjuk-e, hogy Károlyi Mihály köztársasági elnöksége és Kun Béla tanácsköztársasága uián továbbra is ez az államforma maradjon fönn, vagy az ezeréves .magyar nemzet tradícióinak megfe/e/ő/eg Slent István koronájával méltó utódot üttessünk trónunkra. Mi nem habozunk a választással Nekünk erős a hitünk, hogy.drágft hazánk sorsa, csak akkor lesz nyugvóponton, megerősödése, továbbfejlődése csupán igy lesz biztosítva, ha évszazadok után most újra élni fógunk szabad királyválasztási jogunkkal és koronás főnek nyitunk kaput budai • királyi palotánkban. Magyarország lakosai! Qyertck a mi lábot unkba, fal, vallás, osztály- és nemzetiségi különbség nélkül. Gyülekezzetek a mi zászlónk alá, lépjetek be a mi pártunkba, a Magyar királyság pártjába (Royalista- páit). Szerte az országban s itt a fővárosban sok százezer magyar ember csatlakozott máris hozsánk. Miszen mindenki érzi, hogy amúgy is elég részünk , van a személyi torzsalkodásból és ez áz agyohzaklatott ország nem birná el, ha még áz államfő időnkinti választása is korteshadjárattá\' fajütná el. — A magyar, királyság pártja a nemzetgyűlési vá* lasztásra csakis az államforma megállapítását tűzi ki föladatául. A király személyéltek kijelölését és megválasztását a nemzetgyűlés .&£lcs belátására kívánná bizni. Magyarország takós«é|jRT Akinek a hazk érdeke szivén fekszik, aki át tudja erezni e történelmi idők nagy jelentőségét, aki tudatában van annak a súlyos felelősségnek, ami most minden magyar emberre hárul, — ez a magyar királyság pám jának programmjával és zászlajával fogja a választási küzdelemből részét kivenni. A magyar királyság pártjába jelentkezni lehet Budapest, Teréz körút 6. 11. em. 10.
A „Magyar királyság" pártjának nagybizottsága.
A magyer royalisták száma napról-napra rohamosan gyarapszik. Károlyiéi; ós Kunék uralma végleg befütyült a köztarsasági eszmének. Ma az exponált republikánusok is royalisták s az alkotmányozó nemzetgyűlés határozatához-kétség se\'fér. í.
ZALA
1819. október 17.
NAPTÁR
■ . \\ Kön. kath, Hedvig. Mr. keleti (okt. 4.) Hierol. Gor. kath. Üzeas. Prot. Hedvig. Isr. Thlsri 23.
A nap kél 0 óra 21 perckor, nyuguik 5 Ara 0 perckor.
A hold kél délben a nyugtaik délután 2 óta l perckor.
— Népgyűlés. A nagykanizsai Egyesült Keresztény Partok vasárnap délelőtt nagy népgyűlést tartanak a Főtéren. A gyűlésen Szmrecsányi György és dr. Hegedűs György szónokolnak. «
— Esnek a borárak Végre van mégis valami, aminek az ára esik. A boré. A meglevő nagy borkészletek és az idei elég jó termés okozták részben, hogy ez bekövetkezett. Az áresés másik oka, hogy Ausztriában tizenkét-koronában állapították meg a bor legmagasabb árát s így a termelők nem számithatnak rá, hogy az osztrák fogyasztó minden árat megad. Szakemberek egybehangzó véleménye szerint hamarosan a jobbfajta bor literje 6 — 8 korona lesz.
— Visszahelyezés. Az alispán Szilágyi Dezső sümegi főszolgabíró fólfüggesztését hatálytalanította s őt állásába visszahelyezte.
— Vasárnapi tea-déluián. Folyó hó 19-én d. u. 5 órai Kezdettel a nagykanizsai nemzeti propaganda bizottság a Polgári Egylet nagytermében tea-délutánt rendez. A bizottságnak a helybeli műkedvelők soraiból sikerült egy kedves kubaiét összeállítani, ami magában szenzációs lesz. A kabaré után tánc. Reméljük, hogy a páratlan sikerűnek igéikező mulatságról a város lakosságából nem fog senki sem hiányozni, aki egy kicsit is magyarnak érzi magát és egy«két fillért nem vonakodik a nemzeti eszme terjedésére adakozni. A bélépö-jcgy 5 korona, család jegy 15 korona. — Szíves felülfizetesek hirlapllag nyugtaztatnak.
— Jókai Mór világhirii regénye, az Aranyember I. része látható. 17-én, 18-án és. 19-én áz Urániában: A főszerepeket Beregi Oszkár, Rajnai Gábor, Lenkeffy Jea és Berki Lili játszák. Vasárnap az előadások 3, 5, 7 es 9 órakor kezdődnek saját árammal.
— A Világ mozgóban péntek, szombat es vasárnap kerül bemutatóra A pacsirta, Lehár operettje 4 felvonásban, saját zenekiséret-tel. Nagyszerű rendezés, pompás kiállítás, művészi játék s utánozhatatlan technika jellemzi ezen filmet. Jegyek má délután 2 órától előre válthatók a pénztárnál. Előadás 0, V*8 és 9-kor.
Elvállalok motorerővel
tűzifa felvágásátI
Ölenkint 80 korona. Fe\'apritva, faházba elrakva 120 korona. Szives megkeresést kér BER6ER JENŐ, gépész
HMMfe 18. wánt.......... — Telerrfh 19«.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy raktáromon állandóan mindennemű
férfi-, női- és gyermekcipők
nagy választékban kaphatók I
Szives megkeresést kér PUHMEÍN I M K
cipész. ■ Ca.ng.rl-ut 1. siám.
Meal»lv6».
teie. évi aprlll* hó eára hirdetett, de a
kommunizmus miatt meg nem tartott
VII. évi rendes közgyűlését
az annak idején közzétett 1018. évi zárszámadások alapján ieie. évi novembar hó t-én délután fél 3 órakor saját helyiségében tartja meg, melyre a t. c. részvényeseket tisztelettel meghívja *z /¿iigatóság.
A közgytttéa tárgyai:
1. Igazgatosagi és felügyelő-bizottsági jelentések uz 1918. évi üzletmenet és számadásokról.
2. Az 1918, évi számadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása iránti hatarozathozatal és a felmentvény megadása.
3. A lemondás folytán^ipegürcsedctt elnöki állás betöltése.
4. A felügyelő-bizottsági tagoknak egy évre való megválasztása.
Kelt Szepetnckan, 1919. október hó 12-én.
J«gy«0t : Ar alapszabályok 8. §-a szerint a közgyűlésen jogok.it csuk azon részvényes gyakorolhat, kinek részvénye legalább 30 nappal a kűigyűlést n egelőzőleg a részvénykönyvben nevéro iiatptt és akt részvényét a. tur-susag pénztáránál, vagy a hirdetményben kijelölt helyen a koagy ülést megelőző 9 nappal felmutatta, miről elismervény adutik ki. A szavazati jog igazolasául ai elismervény szolgál.
■ novai férés (ómnlgabirájától.
3973/kig. 19 lv».
Péíyázati hirdetmény.
Zalavármegye alsólendvai járásához tartozó csesztregi
körorvosi állásra
Csssztreg székhellyel pályázatot hirdetek.
A körorvos javadalmazása \'. 10^0 korona törzsfizetés, 600 korona lakbér, megfelelő helyi pótlék, 700 korona utiátalany, illetőleg a községek által kiszolgáltatandó természet beni fuvar és a szabályrendeletben megállapított látogatási dijak.
Felhívom az állásra pályázókat, hogy szabályszerűen felszerelt kérvényeiket hivatalomba folyó éri október 31 ig adják be.
A választás idejét később fogom kitűzni.
Nova, 1919. október 13 án.
Dr. Huszár,
íőszolgabUó.
923/1919. S Kiakomárom község.
Hirdetmény.
Kiskomárom község képviselőtestülete megbízásából ezennel köziűrró teszszük, hogy a Kiskomárom község határában gyakorolható
vadászati jog
1919. évi augusztus I-tői kezdődő s 1925. év julius \'31-ig tartó 0 évre Kiskonárom községházánál /9/9. év október hó 25. napv ián d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek bérbe adatik.
A feltételek a kiskomáromi körjegyzői irodában betekinthetők.
Kiskomárom, 1919. év október 9.
Szilvay Ovula
kör jegy tí.
Marton József . bitó.
Alkalmi vétel! Mig a készlet tart I
Valódi Ha Hónán
1 ktf. CO korona.
Kapható: TEUTSCH GUSZTÁV
drogériájában, Városház épület.
Értesítem az igen tisztelt vevőközönSé-get, hogy nálam febér ellageltf pamut kapható. — Keaaler Lina kézimunkakereskedő. 2101
Füstmentes príma petróleum-pótló literenként 20 koronáért kapható Forgács Rezsőnél Rákóczi u 10. sz. 2097
Két szekrény, l dívány, I márvány mosdó tükörrel folyó hó 17-én d. u. 2 örakor a legtöbbet ígérőnek eladó. Barack-kórház 54. szám. 2099
Egy ótsxAx kgr-oi mérleg és ■
100—200 literig terjedő használt és uj boroshordó eladó. Cim a kiadóhivatalban. 20.\'<3
Egy elsőrendű Staar kerékpár eladó. Cim a kiadóhivatalban.
IiiteillgeuH lertny kerestetik két.kis gyermek mellé nappalra, élelmezés és jó fizetéssel. Kinizsi-utca 2/a. I. em.
Egy jóházból való, 16-17 éves izr.. leány vidékre, nagyobb gyermekek mellé AltAst keres. Leveleket a kiadóba .K" jeligére kér. 2093
Eladó, 1 drb 176-os meteor vaskályha, I pár 38-as kivágott fekete bársony női cipő, Csengeri-u. 27,a I. jobb. 2092
Borowliordók eladók 400—1200 literig Strohoffer füszerkereskedésében Szontbathcly, Csillag-utca. 2089
BeJAró takarítón/» igen jó fizetés mellett alkalmazást nyer. Közvetítőt díjazok. Cim a kiadóhivatalban. " 2080
\\/l I A / i nagymozgósxlnha*
V i LAVJ Sunisszálloda. Telefon74. iz.
Péntek, szombat, mlmi. Október 17.18. És 19.
I. magyar aranysorozatunk.
A pacsirta
Lotfár Ferenc operettje. •— 4 felvonás Saját zenekiséretével.
Előadások kezdete 6, fél 8 és 9 órakor 1
Vasár- és ünnepnapokon 3. 5, 7, éa 9 Arakor. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
=0
URÁNIA isafiteü
U 11 n 111 n Hoi,onyt-a. t Talaba I!
Mik. ¡¡»tat. vatárnap. Sitiin 17., IS. fa 19 éD
Jókai Mór világhirii regénye I
Aranyember
I. rósz.
Főszereplők: Beregi O.zkir, R.JnalQábor, Lenkeffy Ica es Berki Lili játszik,
=t= Előadások kösn.pokon 7 .• 9 árakor -s—. Taaár- ás üaa.p.i,akoa 3, 5, 7 é> o órakor.
Mosószappan
elsőrendű kültöldl gyártmány. Kopható nagyobb mennyiségben a Vasúti élelmezési kerületben (teherkiadási raktár)
kg.-klnt 52 koronás árban. Bárki vételezhet.
s •
Nyomatott: a .Zala" Nyomda és Hírlapkiadó. Vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató: Balog üszkár.
JLVI. tiMfia
Nagykanla.a, 191«. október IS. •■ómba«.
>37 »iá«.
■la Nyomdavállalat Fő-ut 5. II
Meglelenl* hétlí klvétel4-ni mindennap koraregjei
Elöflzítísl Arak:
vidékre postai szét-
küldéiiel: BIT Ura ... II L «-«•é éfre . . 43 .
Félévre
IN .
POLITIKAI NAPILAP.
Egyei Hám Ira: «0 fillér.
filtrh«.lie..«l Mndóhlv.t.H leírton 7*. ^ Hr.md.t ni*Ion III.
Fóaierkeut«:
TÓTH ZOLTÁN
I Amunkatár* 4. laptutafdonoi t CSU.LAO JKNÖ
Hlrdeté.rket, nyllt-ler.l <-, nagán ktrleményekel dlfstabál aierlal *.u
«- l«l a kladiilili.nl, -
Teljhatalmú antantmegbizotí Budapesten.
Pdris, okt. 17. ftz ötös tanács Sir George Clarkot, mint az antant teljhatalmú megbízottját Budapestre küldte.
Vámsorompó Ausztria és Magyarország között.
t Budapest, okt. 17. Mint Az Est jelenti, Ausztriából többé nem jöhet be vámmentes áru Magyarországba. Osztrák kereskedelmi körökben ezért nagy a felzúdulás, de mivel az osztrák kormány is vámszedést rendelt el, a magyar kormány hasonló intézkedéssel feleli. A történelmileg is nevezetes esemény azonban nálunk is nagy felzudulast idézett elő. Ugyanazon körök, melyek a magyar ipar erdekében folytonosan követeltek A vám->-orompók felállítását, most tiltnkoznak ellene, mert szerintük a vámszedés rossz f időpontban kezdődött. A kormány politikai okokra hivatkozik és azt mondja, hogy ha Ausztria is vámot szed a mi áruink után, ugy a magyar kormány se
:ehet egyebet.

Amerikai újságírók Budapesten.
Budapest, okt, 17. A közeli napokban amerikai újságírók érkeznek \\ Ver-saíllesből Budapestre. Az amerikai kollégák fogadására megtörténtek már az előkészületek. Ugy tudjuk, a kormány mindent pl log követni, hogy a nagy világlapok képviselői jól érezzék magu-^ alt Budapesten.
Csernoch hercegprímás a liberalizmusról.
Budapest, okt. 17. Csernoch János hercegprímás az U) Nemzedék munkatársa előtt a liberalizmusról a következő nyilatkozatot tette: Ezen programm, mint látom semmiben sem külőmbözik a keresztény szociális párt programmjától. Nem értem ennélfogva, mert szükséges ennek megvalósítására uj pártot alakítani, í A liberális szó az utolsó évek alatt, minálunk annyira lejárta magát, hogy azzal*, a tapasztalatok után uj pártot alapi-^ tani nem lehet. Akármilyen nézeteket is vallanak egyesek, annyi bizonyos, ho.M az országnak túlnyomó többsége kif&Je" netten keresztény pártot akar. Ezen pa\' íelekezetileg senkivel szemben sem ak<^ türelmetlen lenni és nom is lesz, mert hiszen a kereszténység maga a szeretet vallása. Az uj alakulatról — ismételten ► mondom, semmit sem tudok. Nem tudok
államtanácsról sem és nem tudom mi módon lehetne azt alkotmányunkba beillesztenie ...........
Uj pártalakitás.
Budapest, okt. 17. A nemzeti társaskörben az egyesült volt munkapárti képviselők kőiében mozgalom indult meg egy uj politikai párt megalakítása iránt. Az uj párt tervezői száz—százötven volt képviselőt szerelnének az uj lobogó alatt egyesíteni
A volt népbiztosok felelőssége.
Budapest, okt. 17. Ugy a közvéleményt, mint a jogásxi köröket nyilván érdekli azon kérdés, kik felelnek azon tömegmészárlásokért, melyeket a rémuralom alatt elkövettek. A budapesti ügyészség előtt — hatszázra becsülik azon Ártatlan áldozatoknak számát, akiket Számuly hóhérai lemészároltak. A budapesti államügyészség szerint a fotradalmi törvényszékeket a népbiztosokból álló kormányzótanács Állította fel. Ugyancsak a népbiztosok szervezték meg a terrorcsapatokat. Ma igen érdekes adat jutott az államügyészség kezére. Vantus Károlynál a most elfogott volt népbiztosnál egy érdekes iratot találtak, mely esetleg dönt\'ő lesz a népbiztosok sorsára vonatkozólag. Az irat többek között a következőket foglalja magában: A forradalmi kormányzótanács folyó évi junius 5-én tartott ülésében az egész Dunántult hadmüvéleti területnek nyilvánította és megbízta Jancsikot és Szamuelyt, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel tartsák fenn a rendet és azon jogokat is gyakorolják, melyek a rögtönitélő forradalmi törvényszékeket megilletik. Mindazok, akik junius 5-én a fotradalmi kormányzótanács tagjai voltak az elkövetett tömegmészárlásokért felelnek.
Állítólagos összeesküvés a kormány ellen.
Budapest, okt. 17. A keresztény pártokban, mint érdekes kuriózumot emlegették azon kalandos híresztelést, hogy a mai rezsim ellen egy messzeágazó összeesküvés szálait sikerült földeríteni, amelynek célja a Kriedrich kormánynak puccsszerű eltávolítása.
Bécsi lapok a royalista mozgalomról.
Bécs, okt. 17. A bécsi lapok a legnagyobb figyelemmel fordulnak a magyarországi royalista mozgalom felé.
Német kárpótlás Belgiumnak.
Rotterdam, okt. 17. A belga kormány a német megszállás alatt véglehajtott kivégzések kárpótlásául 980 millió frankot követel a német kormánylól.
Elhunyt tudűs.
Budapest, okt. 17. A magvar ter-mészetbölcselet egyik legkomorabb müvelője: dr. Platz Bonifác, cisztercita rendi szerzetes, tankerületi főigazgató tegnap Székesfehérvárott 71 éves korában meghall. —
A népszövetség alakuló Ülésének előkészítése.
\' London, okt. 17. Az angol népszövetségi tanács tegnapi ülésén a népszövetség alakuló ülése elnökségének kérdésével foglalkozott. Az, elnöki tisztet Wilsonnak kellett volna betöltenie, miért is Washingtont szemelték ki az alakuló ülés helyéül. Minthogy azonban Wilson elnök betegsége folytán valószínűleg Marshall alelnök fog elnökölni, sőt lehetséges, hogy Maíshallt meghívják az elnöki állásra. Még mielőtt az első ülést megtartanák, azt kezdeményezték, hogy Lloyd George utazzék mint Anglia egyik képviselője Washingtonba.
Uj földbirtok rendelet.
Budapest, október 17. A Hivatalos Lap most közli a kormány rendeletét a földbirtokreform alapelveiről. A renpelet hatályon kivül helyezi a Károlyi- és kommunista-korszak IJeJo alatt megjelent erre vonatkozó összes kormányintézkedések és lényegében a következő rendelkezéseket fogja tartalmazni : A földbirtokok szabad forgalma megszűnik. Ezentúl csak száz holdnál kisebb földbirtokot, szőlőt lehet minden korlátozás nélkül venni vagy eladni. A száz holdon felüli birtokot vagy szőlőt csak a következő korlátozás mellett: aki száz holdon felüli földbirtokot akar eladni, köteles az eladindó fóldbbirto-kot megvételre a földmfvesügyi minisztériumnak felajánlani. Ha a minisztérium kijelenti, hogy a felajánlott birtokra nom tart igényt, lehet adásvételi szerződést kölni. Ugyanezen rendelkezést fogják alkalmazni a földbérletekre vonatkozólag Is Az erdőbirtokol nem lehet szabadforgalom tárgyává tenni, bármilyen terjedelmű ii. Bérlet vagy adásvétel csak a földmivelésügyi minisztérium engedélyével jöhet létre.
\' ¿ALV
»1». október 18.
A bakönaki tárgyalás második napja.
Szabados Árpád^Hrbakónakl tanácstagok kihallgatása.
(Saját tudósítónktól.) Tegnap folytatta a nagykanizsai törvény szók ötőstanác-a a bakó-naki hóhérok bűnügyének félbeszakított tát-gyalását. — Az első nap a vádlottak egy lé-tzének kihallgatásával telt ei. Tiszta kópét még nem láthatja az ember az egósz rémtett szörnyű lefolyásának. A vádlottak valamony-nyien a tagadás álláspontjára helyezkednek. Annyi aZoi ban máris megállapítható, hogy az egész gyilkosság órtolmi szerzője, a sok szereplő feje ós mozgatója Polai volt. Polai intézkedett mindenütt teljhatalmulag,^mellette úgyszólván teljesen oltöi pülnek a többi szereplők. Beigazolást nyert, hogy. P.ylai nem. három, hanem hat embert akart legyilkoltatni s hogy a kivégzés megtörténtél Uukonakon $&>akís Schneidor katonai parancsnok határozott ellenszegülése akadályozta meg, aki törvénytelennek tekintette az Ítéletet s a végrehajtást megtagadta. Megállapítottnak vehető már az is, hogy Polai teljesen a saját iniciativájára foganatosította « kivégzést a fogház udvarán, nem állott ő senkinek a terrorja alatt, nem kónyszeritette ">t erre senki, jnóg csak nem-is kérték ezt tőlo.\'A\'zt az időt használta fel gyorsan a cselekvésre, amikor Schneidar parancsnok a vasútra ment Sf igy nem tiltakozhatott l\'olai önkényes intézkedései ellen. Amennyire mind jobban és jobban szorul össze a hừS Polai feje fölött, annyira tisztázódik Rauch Fironc szerep\'óse. Az eddig kihallgatottak egyhangúlag azt vallják, hogy Rauch a Polai-leje yósziür » ényszék egéaz tarv tama alatt aludt, a halálos íteleteket tártai-n.azö határozatot félálomban — úgyszólván beszámíthatatlan állapotbalt irta alá s igy joggal feltehető róla, hegy nem tudta, mii ir a la; Másnap, amikor a megtörtónt szomorú eseményekről tudomást szerzett, elkescredet-. ím panaszolta Polai önkényét th\\ Krátky főjegyzőnek, aki azután jogos íolhábÖrodjisá-bun — nem törődve a következményekkel t aljasságnak, gazemberaégnek minősítette Polai eljárását, Mikor pedig. Rauch szemrehányásokat tett polainak s felhozta, hogy dr. Krátky is mennyire elítéli, Polai nem hogy megbánást etn érzett, de durva, brutális modorában ordította, hogy nagyon jól tudja, hogy Krátky iiigi ellenforradalmár, de majd gondja lesz rá» hogy a bakónakiak sorsára jusson. Igy akarta l\'olai a jogos kritikát elnémítani, s csak az laton óvta Krátky főjegyzőt, hogy a kegyetlen haramia fenyegetéseit be nem váltotta Hogy mennyire üldözte s elnémítani\' igyekezett a kritikát,Jellemzi, hógy a szerencsétlen bekónaki áldozatok temetésekor letartóztatott egy embert, aki sajnálkozni mort a három martir szomorú vegén. — Most pedig á tárgyaláson tagad, a lehető legszemérmetlenab-bel tagad s amellett a lehető iogkihivóbban vuúlkcdik. Holebeszél a tárgyalásba, zavarja az elnököt, ugy, hogy vógro igen szigorú elnöki rendre utasításban kellett részesíteni. — A többi vádlott eléggé nyugodtan viselkedik, már ném ülnek annyira feszesen helyeiken, mar körül mernek nézni a teremben, látszik rajtuk, hogy biznak a törvénV$zók ígazságos-sogaban 8 türelmesen várják megérdemelt büntetésüket.
A úrgyalas mai menetiről a, következő tudósításunk ssámol be;
Heggel 9 órakor a tárgyalás megnyitás» után Farkas András vörösőrt hallgatjak ki először. Biztoshangu előadásában egyik nyomós vádat a másík után rágja Polai s$emo kozó Elmondja, hogy az iskola épületében tartózkodott amioí emlékezetes vasárnap délelőttjén, amikor jött Polai s egy embert, mint később megtudta: Salamon Lajost, e szavakkal adott át nek!: .Ezrei az emberrel senkinek sem szabad beszólni, ez az ember halálra van ítélve. Látta, amikor Polai fl embert a katonák puskacsövei elé \'állított, lelövéssel fe nyegette őket 8 ugy akarta a bakónaki forradalom vozetőinok neveit ,kitudni belőlük. Farkasnak az volt az impressziója pillanatnyilag, hogy Polai kivégzéseket akar eszközölni, míg egyszerre az egyik állítólagos halálraítélt feltartotta a kezét — ugy látszott, vallani akart — s ekkor Polai megszüntette a vallatásnak ezt az általa szabadalmazott módszerét. Határozottan vallja, hogy a három lálraitélt cl volt különítve a többi\'.ől, azokra Polai azt mondta: „Ezek halálra vannak itól-ve, majd adok n kutyáknak! A halálos Ítélet meghozatalánál nem volt jelen. A visszavonulás alkalmával a fogolykisérők közé volt beosztva s hallotta, amint Polai kiadta az utasítást: „Ha a legkisebb baj törté ik, lőjétek szó nélkü^gyon valamennyit!" Kanizsára érve ti foglyokat Polai parancsára.a fogházba kis rte, a menet végén haladt. Amikor beért a fogházba, a három eiitelt már cl vo t különítve a többitől. Jött Polai Mandulával s magához h|-vatt i. Utasította, hogy <\'szk.ösölje a kivégzést. Farkas szabadkozott, hogy nem tud magyarul vezényelni, mert közös volt, de Polai kitanította: „VigyázI TÜz! ennyit c/ák tudsz?" Ú azután engedelmeskedett. tytfo leert a fogházudvarba ..már a katonák ott állottak lábhoz tölt fegyverrol á dolivjuensek eíőtL Ő feltartotta a kezét, vezényelt, látta, amint a szerencsétlenek összeesnek, azz»l elment.
Polai a szemébe mondott vád ikra továbbra is konokul tagad. - ]• -i— Szabados Árpád
Farkas után a bünügy egyik legérdekesebb alakjának Szabados Árpádnak a kihallgatása követkozik. Az Ő szerepe a bakónaki ügy terén talán nem is olyan nagy, mégis a lehető legnagyobb érdeklődéssel várta mindönki vallomását. Kwu cspda. Ö volt a diktatúra legfőbb kéi viselője Nagykanizsán, minden kisebb jellegű terror felett ott lebegett a háttérben Szabados. a főmozgaió, a Mura-front főparancsnoka, valójában Kanizsa teljhatalmú diktátora. 0 ugyanazt állítja, hogy mint katona po\'gári ügyekkel egyáltalán H<?m foglalkozott, de azt hiszem wlncséti ember a városban, aki ne lenre tisztában Szabadosnak itteni szereplésével. Nagyon jól tudta mirdenki, hogy h> bárkit, bármi yen önkényeskedés sújtott, báikinek a neve\'is szerepelt benne, Szabados keze dirigálta az egészet felülről. A postás és vasutas «trájk Ltítöró&úl éppen ugy as ő keze intézte, mint Újvári Géza letartóztatását.
Most c*ak a bakónaki ügyre vonatkozólag hallgatják ki. Kimondja, hogy Kanizsára Varitus hoz\'a magával, aki egyszerűen megtette helyettesének. Mint ilyen ólt itt előbb (^ntrálban, majd a nyár bsalltával a larsnaki kastélyban. A városban senkit sem Urnor, még
a diktatúra helyi vezető embereit sem,. Május 23-án, penteken este feljöttek hozzá Kardos cs Bárány 2 katona kiséretében s előadták neki, hogy Bskcmakon forrong a nép, nek-k menekülniök kellett onnan, s hogy állitólag a khrnyező falvak népe kaszával, kapával meg akarjí támadni Kanizsái.
6 erre telefonált Vantusnak és a vörös Őrség országos főparancsnokságának, ahonnan be is igé\'ték a katonai asszisztenciát, Másnap meg is jött Sopron és Szombathelyről a katonaság. Entzbrudernek\'a csapat parancsnokának azt az Utasítást adta, hogy a rend helyreállítása cóljáb\'ól szedje be az esetleg üakória-kon található tégy vérekor. Más utasítást nem adott. Másnap este (Vasárnap) hallotta, hogy megjött a katonaság Bakónakró\', majd a |ö. vések zajára figyelmessé lett a lettji, csetuc-nyekre. Leszaladt az utcára s itt tudta m<g. mi tölt-n». Előbb semmi tudomása sem volt arró\', hogy halálos itelet készül. Arra, hoRy Potai és Kardos egyenként fentjártak vui.ia nála.— ném emlékszik.
Szabados elő dja még, hogy mialatt Ba-kónakon. az ismeretes események játszódtak le, aza\'att a dó előtt folyamán megjelent nála Ujváry Géza vezetésével a kiskanizsatek küldöttsége, akik dr. Hegedűs György kiszabadi- " tását követelték tőre. Ö annak ellenére, hógy módjaban lett volna katonaságot hozatni a varosba, beleegyezett Hegedű"» szabadon bo csájtásába. Később is ő járt közbe, hogy L\'j várit s a kiskonizsaiikat ne Ítéljék el.
Wiasínger Pál
vörös szakaszparancsnok. Ő is a soproni vürös ¿rkülönitménybo ■ volt beosztva, Jelentősebb dolgot nem tud e\'ú adni. A halálos ítéleteket tartalmazó Juwaro-z«tról akkor értesült; amikor SchneíHeV pY,-rancsnok közölte azt vele es szakaszparancs-noktársaival. Scbne der azt is előadta nekik, hogy az ítélet végrehajtását a leghatározat-tabban megtagadta, Kaqizftérft.érve, ŐJ&av*-. sutra ment, az itélct végrehajtásáról fogalma sem volt,;Még-annyit hallott, hogy a szombathelyi terroristák követelték a 3 ember kivégzését» mert ellenssetre a fogház • felrobbantását helyesek kilátásba.
A bakónaki tanácstagok.
Sorra jönnek most már egymás után a bakónaki földmivestanács tagjai: Tóth Peti József, ZoUatvGábor, Kendli Antal, Beda ímro ós Büki Ferenc. Valamennyi Ugyanazt vallja. Polai viJrÖS Katonákkal kisértette bo őket az iskolába s ott aüt kérdette tőIÖk, hogy k k voltak .az ellenforradalom vezetői. Mikor erre nem föleitek, ordítani. kezdtek, hogy micsodi piszkos, ttiWWös falu áz a Bakónak, "hogy biztosan a tanácstagok maguk voltak az cl-lenforradalmárok s főbe fogja őket lőr.i,t Köz-1 ben éktelenül bf\'doiiázott a kezében levő revolverrel. Ezután kiküldte a szobából n halaira rémitett embereket, csak a kanizsai kiküldöttek maradtak bent Zoltán János tanácselnökkelés Molnár Gáborral. Kevéssel később újra bep»r rancaolták őket. Ekkor ugyancsak revolverrel a kezében azt parancsolta nekik Polai, hogy Vataiftl iráát Írjanak alá Az egyszerű emberek megmerték kérdezni, hogy ugyan mi van ot\'-ban az írásban. No, do Polainak sem kellett több, rájuk orditott, hagy stmmi közük hozzá, irják alá, mort rögtön főbe lövik őket. Szegény emberek, mit tehettek mást, aláírtak Csak később mondta inog nekik Polai, hogy 0 hároirt szerencsétlen embert fóbo fogják lőni
1919. október 18.
¿\\l\\
Etek után az elnök a tárgyalást délután
3 óráig felfüggesztette. ^
A délutáni Urgraláa.
Még két tanácstag. Törők József ártatlannak vallja magát. Otóle egjes bakónaki gazdákról kért fölvilágosítást Polai. ők mindegyikről jó véleményt mondott, hüré Po\'al rákiáltott :
—- Nem becsületes az, aki ilyen gazembereket véd.
Elnök: Maga is aláirta a halálos ítéletül szóló jegyzőkönyvet. Mórt irta alá l...; ...
¡-.. Mert nem. tudtak nii van benne. Polai nem mondta, hogy halálos ítéletről szól Különben is Polai megfenyegetett bonnünket, hogy miközülünk is \'annyit lövet íe, amennyit akar, mert Őt erre a proletárdiktatúra, fölhatalmazta. Elővette Polai a revolverét is ós rank szegezte.
Polai: Nem ig\'iz.
Tötök. De igaz. Maga volt ott a legfő Mindent maga intézett.
Ezután Boros Antalt hallgatták ki, aki üzlmén tagjt volt a bakinak! tanácsiak.
őt a kisbiróval és egy terroristával kiiéitették be Polai elé. Amikor az iskola folyosójára ért, Polai- kütyakorbácscsal jött aiójo 8 megkérdezte, hogy hivjak? Amikor a (.evét megmondta, belökték, az iskolába 8 azt kérdezték, tudja-e kik lázították föl .a népet. ,Én tudiijoi, d^nem mondtam meg, mórt most is nagy bajban vagyok,-de akkor még nagyobb bajba kerültem volna. Amiért nem akart senkit elárulni, ugy főbe verték, liogy hállari sí igen hallott. *
\'Eljtök-. Megtudná maga mutatni,, .ki ütötte magát fejbe }
Boros 4 Hogyne kérem I (Kövid keresgélés utáh rámlltat Pblaira.) Ez az él
Polai: Nem igaz. Ecből egy szó bo i>;az, összebeszéltek ellenem.
Boros, (magából kikelve). Még meri tagadni? OUrVoU feátoreága
Horváth János szintén tanácstag volt B.tkónakon. Q is aláirta a halálos Ítéletről szóló jegyzőkönyvet, mert Polai rovolverral kinyí^ritétte ^¡de \'akt^riem móhdta meg,\' hogymT^aiTa"jegyiSkonyvben.
A tanuk Ilimig atAaok.
Stentmiháiyi, bakónaki jegyző. Ezzel a vádlottak \' kihallgatását be is fcjefcték s most a tanukra került » sor; Elő* s/.ör Szentmlhályi László bakóhaki községi jegyzőt hallgatják W. Elmondj»; hogy « községnek holtán János direkló lumi . elnök YftJ&s-ságos basája volt. A végzetes sókiosztást ő rendezte akként, hogy ~ csak szakszervezeti t >gok kaptak. Ebből keletkezett a faluban az e é^edetlenség ós ellenforradalom. Őt Zoltán Ja^oe lemondásra \' ír* kényszeritette. • Az ő letartóztatását Pauch eszközölte. Emikor Icuö-tóz\'atták, Rauch a jegyző négy kis gyer-mekét megsimogatva,, ennyit mondott .jószi-wiert* a jegyzőnének {..„Kár ezért a négy kis árváén". A jegyzőnek pedig elinduláskor\' ast mondta-: .Nem sajnálja a gyermekeit?* Ezután - öt bekísérték «-z itkolábs, majd onnán Kanizsára. A jegyző impressziója sze-r nt Polai volt a főrendező.
Kiss \'rendőrkapitány. Kiss Lajps rendőrkapitány a követező \'mű, előadja azon visszaéléseket, melyek miatt Polainak távoznia kellett <> vádbiztosi állásb jK a vallomás \'szcinT Polai nv\'nt vád-
biztos lopott, erőszakoskodott stb. Erről tanú tet{ jelentést.a koimányrótanácsi biztosnak és Sneffnek, követelve .Polai eltávolítását a vádbiztosi székből. Ez meg is történt. —
Úr. Scfmorz Károly orvos.
Dr. Schwarz Károly orvos előadja, hogy a törvényszéki fogház udvarán történt három szoros gyilkosság után behivatták őt a fog házba azzal, hogy az egyik kivégzett közben fölelevenedeit. Ó bement s a fogház egyik sarkában kuporgó emberhez ment, aki rákö-srönt: .Jó estét ezredotvos Url ÍA szerencsétlen ember ugyanis a harctéren égyütt szolgált dr. SchWarZcal és most megismerte. Horváth József (így hívták a föltámadt embert) elmondta, hogy a szemeit nem engedte bekötni Két lövést,¡ aztán egy, orós ütést érzett., s többé nem tudja mi történt. Csak egyszer arra ébred föl, hogy esett A sötétben nem tudta hol van, tapogatózott a . két kivégzett társának hulláját találta maga mellett. Erre ő elmászott egy sarokba 8 csak akkor mert segítségért kiáltani, mikor a hullákért jöttek.
Schwarz érté békötözte sérüléseit s beszállította a közkórházba, ahol másnap reggel kimúlt. Schwartz még elmordta azt is, ho*y a föltámadt ember szerint a kivégzések ugy történtek, hogy a halálra ítéltek futkoz-\' tak le $ füj az -udvaron s a katonák lövöl-daz|ekaájuk,.mint a .nyulakra.-
Dr. Szigethy orvosszakértő.
Az elnök a tanúkihallgatások folytatása előtt felhívja dr. Szjgoihy Kr.rcly orvos szakértőt adja elő véleményét, vájjon lehetségese\'* tartja-e,„hogy a vádlottak bármelyike a* büntetendő cselekmények elkövetése alkalmával beszámíthatatlan állapotban, volt. Dr Szigethy ycleinónye szarint valamennyien beszámítható állapotban voltak.
MUller Károly\'bakónak! plébános.
.....\' ,A. bakónakta,. kivoniitt^yjíküU .katonák--
először öt verték fel almából. ^Bei ontottak lakásába s fegyverek után kuttattak nála. Majd enni ós inni valót követeltok s ettől "efcdve \' egész * csómó katona állandóan a paplanban mulatózol«. Reggel őt is az iskolába kisérték, ahol azonban C6ak rövid ideig volt, meit temetni kelleit mennie. Ettől kezdő, nemtud semmiről egész addig az. idő-pontig, amig kocsira nem rakták és behozták ícanizsára. itt a fogházhoz kisérték ahonnan kedd délután szabadult. Polai e scavakkal buesuzett tőle r-„Aztán\' Vend legyen azon a Bakónakon, inert ha n.-\'h,. hát, 4 . e.mb.srt, geztetek ki naponta."
Szakállas fogházőrmester.
A fogházirodában a foglyok átvételével volt,elfoglalva, amikor , bejött Mandola a így szólt Polaihoz: „Végre léhet hajtani nz Ítéletet." Polai belenyúlt a köppenye alá, s,.e szavakkal . tVdott át egy írást\'\' Mandulának : „Olvassátok fel, s hajtjátok végre I"\'Az* Ítélet végrehájtas\'á után Pólitf telefonál^«t^dŐ^égrtri hogy 11 «kakor jöjjenek a. hullákért. Éjjel - be is jöU PolUrmwm rendőrfelügyelő s- ott- találta Kollaritsot és Horváth Jánost holtan, Horváth József még élt ós nyöszörgött. A gyorsam odahívott dr. Schvarz orvost a sze« roncsétlen még felismerte.
Kiss József bakónaki segédjegyző.
A katonák öt az olsők között tartóztat* f .W le" S WZá\'frátfárukois épü\'etébe. Ott volt
<*
| őriz
iriZetben egészen Kanizsára szállításáig. — Mindent,látott. Minden brutalitásról tud. Hallotta, amint Polai biztatta a katonákat: .Üssétek agyon valamennyit. Dögöljenek meg mind!, Látta, amikor Polai ugy orrbavágta Zoltán Boldizsárt, hogy az majd elájult. Azt állítja, hogy a délelőtt folyamán Schneider több katonával két embert kisért be, akik szerinte megölték. Takács határrendőrt s követelte a két ember kivégzését. Amikor .azonban megmutatják neki Sshneidert, nem meri határozottan álliiani, hogy azonos az áltála Schnei-dérriek vélt katonával. Maga Polai is azt mondja, Schneiderrei abban «z időben-nem\'is beszélt. Tapuja volt, amikor Polai a fal\'.oz állíttatott 6 embert s kivégzéssel fenyegette őket, ha nem vallanak.
Greiczinger hadnagy.
Szakaszparancsnok volt a Schneider pa-rancsnokaága alatt álló vörösőrkülönitmény* ben. Az elnök figyelmeztetésére, hogy nem köteles maga ellen vallani, de ha vall, a tiszta igazságot kell elmondania — kijelenti, hogy vallani akar. Elmondja, hogy a bakónaki marsközben a cipő föltörte a lábát, igjf semmiben részt nem vehetett. Nagyobbrészt feküdt, csak a délelőtt folyamán kelt fel. Hogy az iskolában- mi történt, nem tudja. Délután találkozott\' Schneideirel, aki panaszkodott neki, hogy há rom entbert-Akarnak végeztetni. Magából kikelve tépte a haját és hajtogatta, hogy ártatlan emboreket nem fog engedni kivégeztetni. Schneidernek különben nagy szerepe volt a soproni ellenforradalomban, a vasutassztrájk alkalmával az ogész va^utőrscggcl a sztrájkolok mellé állott. A soproni ellenforradalom.-.. ban Farkas András is részt vett. Egyebet nem tud előadni. Vulíomására megeskették -
Salamon, a bakónaki községi biró.
Zoltán János tanácselnök a legnagyol b ellensege volt nem ősöd*, ha a k tonasággsl őt is rögtöni IstarJóztataita A7<iskolában Polnit külÖiv.állíCú\'.U azzal,- hogy. -halálra van-itél-v-e-Látta, amikor Zolán Boldizsárt Polai, megverte. A délötőtt folyamán átkísérték a tanítók szobájába, ahol a vésztörvényszók tanácskozóit s vallatni Jjezclték, hogy mit tud az ellenforra^-dalom szervezésérőr. Ő nem vallott, mire Kardos megfenyegette : .Vén róks, ha nem vallasz meghalsz." Míg ő a szobában yolt a halálos ítéletekről nem volt szó.
Engelleiter Pezső ppsta-
................... " főéUeh\'őr.\'\'
-------Az emlékozetes vasárnap este, kis--ftávaí
a Gentrál elólt állott és nézte a Bakónakról behozott foglyokat. Az -egyik koc$i •k.örii|v, egy fiatal vörös katona ugrándozott. Mellette átlőtt a három\'halálraítélt. VálnW rnpgkérdezte a katonáktól hogy .miért van ez a három ember különválasztva a többitől. A fiatal katona magából kikelvíj aj.t felelte : „Ez. a hárooi gazember félóra mulya ki lesz végesvel" Ennek a katonának az áí\'cat nagyon megjegyezte magának a tanú s minthogy többször volt Sopronbari dolga mindig, kérte soproni kollégáit, hogy há leírása nyomán felismernék, tartóztassák le. A mostani tárgyalás első napján z vádlottak közt levő Mandulában felismerte az akkori fiatal vkajftnjU,. ügyész tudomást szerzett enől és tanúnak beidéztett.e,. Kis fia szinten felismerte a vádlottak paejí\'h ülő Mandulát, aki azonban a vád tárgyát képező kijelentésre nem emlékszik. Tanút a bíróság megeskette s a tárgyalást este fél 9 órakor azzal függesztette fel, hogy ma reggel, 9 órakor újból megnyitja. Ítélet vasárnapra várható.
1819. október 18
HÍREK.
október
18
Szombat
naptAR
Röíp. kath. I.ukáci. Gör. kath.
Luk. ap. és ev. Prot. Lukács. I«r. Uereslth.
A nap kél 0 óra .22 perckor, nyuguik 5 óra 7 petekor.
^ hold kél délben 12 óra 35
perckor. nyugsaik délután 2 óia öt
perckor.. - •
Nagykanlase váró» reidörkapitányl hivat* It6l
— A megyéspüspök Zalaegerszegen.
Zalaegerszegről jelentik: Gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspök, okt. 19-én Zalaegerszegre érkezik. A keresztény társadalom mély tisztelettel ós hálás ragaszkodással várja a sókat szenvedett főpapot, akinek jövetelére ós fogdtatására most folynak a készületek. A fogadtatás a főpásztor óhajára egyszerű lesz, minden fóny.t mellőzve. Zala^ egerszegre érkezik a megyéspüspök d. o. 10 órakor, rövid üdvözlések után szentmisét ós szentbeszédet mond a templomban, majd küldöttségek fogadása következik a Kath. Házban.
Nincs Cukor. A Közélelmezési Miniszter értesitítte a város\', hogy a nagy cukorhiányra való tekintettel a lakosság részérő cukrot egyelőre nem utalhat ki. Gondoskodni fog azonban arról, hogy a meglevő készletekből a betegek, gyógyszertárak ós kórházak szükségletének fedozósére bizonyos., mennyiségű cukor leszállitassék á városi közélolme-zés részére. Értesülésünk szerint a városi közélelmezés is megtette a lópóseket, hogy Külföldi cukorhoz jusson. Minden valószínűség szerint — ha csekély mennyiségben is — de módjában fog lenni a lakosságnak cukrot rengelkezésóre, bocsáthatni.
-- Angol tanfolyam. Sáfrány Károly . középiskolai "tanár, volt tanítványai kérésére kezdők részéré, angol tanfolyamot nyit. A tanfolyam heti 3 órában, Kő-ut 24 szám alatt tartatik. Tandíj I hóra 20 korona. Az örák . Legcélszerűbb idejét a jelentkezők közösen\'beszéljék meg. Jelentkezni lehet ugyanott vasárnap délelőtt 11 —í2-ig és naponkint délután 5—0 ig. A tanfolyam a jövő héi .folyamán kezdődik.
• — A gőzfürdő szénhiány miatt szombaton, vasárnap és hétfőn is zárva marad
— Komáromból kiutasítják a magyar tisztviselőket. Komárom rendőrkapitányi hí-
. vatala plakátot ragasztott ki, amelyben közli Zamníczky dr. zsupán —kormánybiztos ren deletét. A rendelet szerint minden egyénnek, aki a magyar állam szolgálatában áll, még az esetben is, ha Komárom városában illetőséggel bir, — a cseh—szlovák állam területérül legkésőbb október 30-ig el kell távoznia A rendelet a kiutasítottak összes családtagjaira is vonatkozik. Így 200 magyar családot sujt a cseh zsupán embertelen rendelete.
— Vérhas. Fehérvárról jelentik : A vér hasjárványban megbetegedettek száma hapról-r.apra ijesztően szaporodik. A veszedelmes bqtogségben fe\'.vők száma több száz ós nem egy eset halálos kimenetelű. A tísztifőorvos és rendőrség újból felhívj* a város lakosságát a legszigorúbb rendszabályok betartására.
—• Cigaretta-hüvely, ciparetta-papir, cigaretta—és szivar-szópóka, pipa, szivar-, cigaretta- és dohány tárcák Fischel Fülöp Fiai papiráruházában kaphatók nagy választékban,
7894 Kzg 1919. ,
Hirdetmény.
A dunántuli Főkormánybíztos Urnák 30/kb. 1919. számú rendélet szerint tudomásul jutott, hogv több helyen a gazdák és munkaadók azzal fenyegetik besorozott, vagy katonai szolgálatra ö ként jel nlke/6 cselédjeiket és inun-(ásaikat, hogy bevonulásuk esetén, őket szolgálalukból elbocsájtják és családjaikat is (ilakoltatják..
Tudomásul vétel végett ezennel közhírré teszem, hogv az ilyen esetek a hadsereg elleni bűncselekménynek fognak minősíttetni és a*ok elkövetői e\'len a legkíméletlenebb és a törvények lelles szigorával fogok eljárni, mivel a nemzeti hadsereg kiépítése jelenleg a \'őcél és ettől eltekintve is, a bevonulások oly rflvid dőre szólnák, hgy pótásuk kevés áldoza\'ot követel, melyet mindenkire köteles meghozni hazánk újjáépítésiért.
Nagykan\'zsa, 1919. október 13.
Dr. Beuesterien Erlch s. k.
határrendőrség!, tanácsos, hivatal vezető.
7901/1919.
figtotaj jtoj readirkapltányl hlvatalátil.
Felhívás.
Az 1005. évi V. t. c. 2. §. erielmében ezennel felhívom az összes szállásadókat és háztulajdonosokat, hogy a még eddig be nem felentett s náluk tartózkodó külföldieket 24 óra a\'att a városi rendőrkapitányi hivatalban annál is Inkább jelentsék be, me t ellenkező esetben az ide vonatkozó törvényben «lőiit büntetések maximumát fogom a mulasztókra kiróni.
Nagykanizsa, 1910. október 14.
Dr. Beuesterien Erlch s. k.
,hntÁn\\rdőrscgl tánácsi s, hivatal vezető.

APRO HIRDETÉSEK
ElndA egy tzoba- 4* konyha bsr.n-dezós. Cseng.ri u. 13. .zim alatt. 2103
E|y At.zAz kgr-os mérleic és
20 darab 100—20» literig terjedő használt és uj boroshordók eladók. — Clm a kiadóhivatalban. , 2086
UlatlAk l egy teljesen t j „I\'uch" kerékpár, egy tehén, két csikó, kisebb-nagyobb boroshordók Magyar-u. 124. sz. alatt. 2104
Egy Rzoba bnlor és egyéb berendezések eladók. Bővoblket Deák-tér ő szani.
2106
Értesítem az igen tisztelt vevőközönsé-get, hogy nálam fehér aliujielőpamut kapható. — K.ail.r Llna kézimunka-kereskedő. 2101
Intelligens leAuy kerestetik két kis gyermek mellé nappalra, élelmezés és jó fize léssel. Kinizsi-utca 2/á. I. cm.
Egy jóházból való, 16-17 éves izr. leány vidékre, nagyobb gyermekek mellé állási keres. Leveleket a kiadóba ,K" jeligére kér. 2093

\\ rí i A n "9»»<"««>I»"i
VI LAU Sulin IlilHU. UlelmM.u.
Piolik, untai, »«árai!, Iklibti II.. II. ti H.
I. magyar aranyaorozatunk
A pacsirta
Lehár Ferenc operettje. — 4 felvonás. Saját zenekiséretével.
Előadások kezdete 6, fél 8 ós 9 órakor!
Vasár- éa tta.opupokoa I, B, T, él 9 érakor. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók. &;■;».■ 3S=3C as .............itac^aa
Boroshordók ujak és használtak 127. litertől felfelé, minden nagyságban jutányos áron kaphatók. Csengery-utca 08. szám alatti udvari raktárban és Deák-tér 3. szftm alatti üzletben. 2087
Egy elsőrendű Btaar kerékpár eladó. Cim a kiadóhivatalban.
Több jóknrban levő bálóaztkréoy, Íróasztal és villanylámpa aladó. Zrínyi Miklós utca 45 szám,
Tisztelettel értesítem a n. é közönséget, hogy raktáromon állandóan mindennemű
férfi-, női- és gyermekcipők
nagy választékban kaphatók I
Szíves megkeresést kér- —
FURMEN IMRE cipész. —\' Csengerl-ut 1. szám.
Alkalmi «¿telI Mlg a készlet tart!
Ili írnia mosószappan
1 k«\'. OO korona.
Kapható: TEUTSCH GUSZTÁV
drogériájában,\' Véroihiz-épület.
Plist ét* Hzaementeii » « a ■
ego olaj
literenként 20 koronáért.
Kapható: Forgács Rezsőnél
RAkócxl-nica 16. (udvarban.) Planinó
Jutányos áron azonnal elndó.
Zrinzi Miklós-u. 46. az. 2107
ITD AMI A mozgókép-palota
uiinuin T^te.ui
Pintek, izombal. vaiáioap. Oktúber <7, II. is 19-ín
Jókai Mór világhírű regénye I
Aranyember
I. rész.
Főszereplők: Beregi Oszkár, Rajnai Gábor, L.nk.lfy loa ét Berki Lili játszák.
----- Bléadtuk kéina,oke& 7 é. 9 érakor "-
Vasár- ás ttonipnKpokoa I, 8, 1 és 9 érakor.
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután fél 5 óráig.
Nyomatott: a .Zala" Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató: Balog Osx\'<ar.
XLttl. *»folT"«
NaftlhMlB*«, ISIS. októbar 18. Vasárnap.
k « »í.«hw.im1 i.ktoa ii.
\' rireme.t dWM Mi.
HMMIIINMMI:
MA0YKANIZ3A, Sugár ut 4.
,1a Nyomdavállalat Fó-ul 5. II.
(lejlelenikhélW kivételével mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
11«. azéaa.
6 előfizetési árak:
vidékre postai uát-. , küldéssel : «n kára / «»*.
kegyed tm . , 45 .
rétéin . . ... N . Blésa élrév ,, , IN ,
Egy«» Mára ára: 60 tinér.
Készerkeszté:
TÓTH ZOLTÁN
, FAmunkalir. é. laptelajdonos t CSILLAG JK.VÖ
Hlrdeléeeket, nyllt-teret le magén kéxleraényeket dljlzabia szerint v.. - lel a kiadóhivatal. =====
Nagyjelentőségű politikai tanácskozás.
Budapest, okt. 18. A magyar politikai élet, ugylátszlk fordulóhoz jutott. A miniszterelnöki palotában rendkívül fontos tanácskozás történt, amely az uj erőkkel szemben, a régi politikai erőket kivánja ismét működtetni. Tegnap megjelent az elnöknél a munkapárt vezetősége. k A többi között megjelentek: Lukács László, Wenkheim Béla gróf, Ráday Gedeon gróf, Kálmán Gusztáv volt állam titkár, Harkányi János báró volt kereskedelemügyi miniszter, Fehérváry Imre gróf, Angyal József volt háznágv és Al-missy László volt képviselő. A tárgya lás tö\'ib- mint két óra hosszat tartott és a körül forgott, hogy valamiképon egali-zálóJjck a jolenlogí kormány.
Koholmány a miniszterelnök ellen elkövetett merényletről.
Budapest, okt. 18. A Dunánlulon elterjedt nir, hogy Friedrich Isiván miniszterelnök ellen merényletet kö vetlek volna el — teljesen alaptalan koholmány. A miniszterelnök a legjobb egészségben zavartalanul végzi leendőit.
Lukács László az önálló magyar jegybankról.
Budapest, okt. 18. Ijikdcs László volt miniszterelnök és pénzügyminiszter .az önálló magyar jegybankról egy ujság-r író elölt a következő nyilatkozatot tette : A magam részéről a magyar nemzeti jegybank .fölállítását életbevágó sürgős feladatnak tartom. Az Osztrák-Magyar Bank likvidációja nemcsak azért szükséges s elkerülhetetlen, mert az Ausztriával kötött békeszerződés ímperatíve előírja. hanem azért, mert a közös jegybank ma olyan ballaszt, amelyet okvetlenül le kell ráznunk magunkról. A mostani viszonyok között a közös jegybank és általában a közösség maradványai Jl megbénítják szabad mozgásunkat és rontják -valutánkat, amit legjobban bizonyít azon tény, hogy Bécsben ázsiója van a magyar pénznek. Ezen lehetetlen helyzeten segíteni kell az önálló nemzeti jegybank felállításával.
Andrássy nem vesz részt a mostani politikai életben.
Budapest, okt. 18. Politikai körökén napok óta hire jár, hogy Andrássy ljyula gróf már részt fog venni a polipéban. Az egyik verzió szerint\'pártot
1 alakit, más hirek szerjnt a blokk élére \' kerül. Ezen elterjedt hírekkel szemben illetékes helyről szerzett információ alapján megállapíthatjuk, ho*y Andrássy továbbra sem szándékozik a mostani politikába beavatkozni és sem pártala-kitás, sem pedig más természetű aktuális politikai akcióban nem kíván részt venni.
A munkapárt szerepe az uj pártalakulásokban.
Budapest, <J^t. 18. A kormányt támogató pártok líörétfll minduntalan felhangzik \'azon megállapítás, hogy a munkapárt nem csatlakozik az országos nemzeti parthoz és nem is hajlandó őket támogatni. Ezen közlés • azonban csak részben igaz. A munkapárti képví selők három irányban folytatnak agitációt. Az egyik, a nemzeti társaskör a zárt, kompakt egységet törekszik megtartani ¿9 azt szándékozza, hogy ». párt tagjait az elkövotkező jobb időkre konzerválja. A másik mozgalom Perényiék részéről folyik. Az országos nemzeti párt, illetve blokkot kissé radikálisnak tartják, mely szerintük nem képviseli azon irá\'"yt, amit a sovén magyar politika jelzőjével lehetne illet^. Végül van a munkapártnak olyan rétege is, mely ma a szuverenitásában hisz, a régi pailament feloszlatását nem ismeri -el, ragaszkodik a jogfolytonossághoz azon alapon, hogy a parlament van hivalva minden kérdés ben dönteni. *" "\'* ,
Az antant és Magyarország.
Bécs, okt- 18. Saint Aulaire, bukaresti francia követ átutazóban Bécsben tartózkodott. Semleges diplomaták és újságírók előli azon szenzációs nyilatkozatot lette, hogy párisi politikai körökben igen. kiábrándullak a szociáldemokratákból. Ezen kiábrándulásnak következménye különösen a Magyarországgal szemben követendő politikában lesz érezhető. Az antant nagy megnyugvással látj«r hogy Magyarország a bolsevizmus bukása után örvendetesen halad a konszolidáció utján. ... . ;/. : : -,, -\'•• _„\'. Bécs, okt. 18. A Neue Frcue Presse ugy értesül az antanl körökből, hogy a párisi legfőbb tanács- egyik legutóbbi illésén beható vizsgálat alá vette Clark követnek táj-gyalásairól és a magyarországi helyzetről szóló jelentését A jelentés egyes részleteinek kiegészítéséül Saint Anlaire márki jelentését is várják, aki a minap ismét Budapesten időzött és a magyar politikai helyzetről kimerítően tájékozó-1
dolt. A legfőbb tanács Magyarországra vonatkozó döntése minden valószínűség szerint rövid\'időn bellii megtörténik. A magyar békeszerződést főbb pontjaiban már kidolgozták és készen van a magyar küldöttség elé való terjesztésre.____
A paprikarendelet.
Budapest, okt. 18. A paprika forgalmának szabályozásáról kiadott kormányrendelet, mely elsősorban a termelőket, az ország közgazdasági érdekeit védelmezi, a paprikakereskedők egy részénél indokolatlan aggodalmakat váltott ki és közülük néhányan küldöttségileg kérték a földmívelésügyi minisztert a rendelet egyes pontjainak megváltoztatására. — A földmivclésügyi miniszter azonban tudatában a rendeletben rejlő .fontos közérdekeknek, e kereskedőket felvilágosította arról, hogy annak megváltoztatása csak egyes egyéni érdekeket mozdítana elő és épp ezért a kereskedők kérését \'VlWI^MjWIUM. A"papriKa-klrendeltség élén Horváth Mihály dr., Farkas Ferenc és Róna Ernő — mindhárman, elismert közgazdasági cs szakl\'érfiak — állanak.
Wllson — agyalágyult -
Bécs, okt. 18. A /Wo/g«/i-nek táviratozzák Géniből : Megbizhalá amerikai forrásból közlik, hogy most már nem kétséges többé: Wilson elnök agyalágyulásban szenved, llyképen teljesen kizártnak tekinthető, hogy továbbra is elláthassa az elnöki teendőket.
Az osztrák kormányválság.
v ,Bécs, okt.. 18. A nomzetgyülés elnöke a következü levelet küldötte dr. Renner kancellárnak: A kormány 1919. október 17-én átadott lemondó kérvénye folytán a mai napon az egész kormányt felmentem hivatalától.
Antant-demars Ausztriának.
Bécs, okt. 18. A Neues Wiener Journal jelenti Genfből: A Humanité értesülése szerint az antant képviselői félhivatalos demarsot adtak át az osztrák kórmánynak és kijelentették, hogy az antant csakis azon esetben ad az osztrák kormánynak hitelt, ha figyelembe veszi a szövetséges hatalmak tiltakozását az osztrák magántulajdonban iévő vállalatok szocializálása ellen. , .. .....
¿ALA
A bakónaki bűnpőr.
Tanúvallomás, véd- ts védőbeszídek. \' v
(Saját tudósítónktól) A bakónaki bün-pör harmadik napja tanúkihallgatásokkal kezdődött.
Kránitz József fogháafrmester elmondja, hogy Polai a fogházirodaban utasította Mandula terroristái, hogy a halálos itél^let az elitéltek előtt olvassa föl ás hajtsa vcgru.
Pollermann János rendőrfelügyelő a következő tanu. N,eki Kardos azt mondta, hogy csak Tormái Ítéletet hoztak s amikor a \' kivégzést megtudta, — ■ megd. bbeninek látszott.
Mészáros József fogházőr csak annyit fud, hogy amikor a menet Bakónakról bevonult, Polai a König dr. erkélyén állókra rákíálltolt hogy menjenek onnan, mert közéjük lövet.
Zoltán Boldizsár tanu: Tudja, hogy Polai n bnkónaki iskola udvarán a foglyok közé kézigtyiatot akart dobatni, liauch volt az, aki ezt megakadályozta. 11a Kauch nincs olt és meg nem .kadalyozza, borzasstó vé-renzés lett volna. Mandula terroristáról azt tudj-, hogy előzékenyen bánt midenkivei.
Ootesál Antal tanu arról tud, hogy Polai mindenkit halállal fenyegetett ggieg, ha nem vall. Határozottan tudja, hogy Nagy-kanizban nem követelték a katonák a hal \\ ra-iieitok kivégzését. Az se igaz, hogy Polait megfenyegették volna a katonák, ha az Ítéletet végre nem hajtatja.
Tóth Ferenc tanu vallj., hogy őt is veresre verték. Polai volt a legrettenetesebb, ököllel, fevolverrel verte agyba.főbe az embereket. Vfre?ro v«rté nzt Is, aki a Tejét felre fordította. Polai hat embert a falhoz állított » fölszólította a katonákat, hogy végezzék ki őket. Majd a szeroncsóllen Kolaritsot kirántotta a sorból s újból elverte.
~——0éti> Ferenc tanu ts-«ít iodja,\'"KóSV Polai rendelkezett mindenben s már Hakó-nakon olőre megmondta,. kiket lőnek agyon. Tudja, hogy Hotait senkise kényszerítene a ltaionák közül a halálos ítélet végrehajtására. Hallotta azt Is, hogy Polai kiadta az utasi-tnst az ítélet végrehajtására. Tudja azt iá,\' hogy Mandula terrorista igen tisztességesen visolkedett.
f-öldes Miklósné a következő tanu csak annyit tud. Snefftől, hogy Vantus a bakónaki eset után nagyon összebarátkozott Polalval1 s •wzóta tegeződő viszonybán álltak. "
Polai tagadja, hogy Vantus a bakónaki eset miatt megdicsérte. volna, vagy hogy ezért vele szoros baráti visionybt került vo\'na.
Horváth István: Elmondja, hogy ő mentette meg a Kanizsáról Bakónakra kiküldött rendőrök életét, akiket a bakónakiak a harc alatt vörös katonáknak néztek s agyon akarták lőni őket, Később 5 egy 72 éves embernek vedelmére kelt, akit vörös katonák vor-tek, Erre Polai revolvett rámolt s többször rálőtt. . \' "..;\' \' ..... \' -.
Polai ezt tagadja; Ö lovas altiszt „yolt, revolverrel tanult lőni, tehát lehetetlen, hogy ha lőtt volna, 15 lépésről el ne találta volná.
A kivégzett Kollaritt János özvegyét s . a kivégzett Horváth József nővéri! hallgatták ki ezután. Ez utóbbi moghatóan be.zéli el fivérével való utolsó találkozását. Fivére édesanyjuknak- küldte utolsó üdvözletét és áldását.
- Dénes András postatiszt a kivégzést a főpostahivalal ablakából nézte végig. Látta és hallotta, hogy az egyik halálraítélt előlépett s azt mondiu, hogy kegyelmi Írást akar beadni.- lekiáltottak, hogy nem lehet • ezután megtörtént a kivégzés.
Az egyik, terrorista vádlott megjegyzi a tanúvallomásra, hogy az egyik halálraítélt valóban kegyelmet kért azzal az ajánlattal, hogy belép n vörös hadseregbe Erre Polai kiabálva jelentette ki, hogy nincs kegyelem, most már csak a túlvilágon lohol vörösőr.
Ezután a védők a bizonyítás kiegészítésére tettek előterjesztést.
A vádbcaxtfd.
A délután 3 órakor újból megnyitott tárgyaláson, minthogy a bizonyítás befője zést n.orr, nz elnök átadta a szót a vádhatóság kédvi velőjének
Dr. Szjbu vezető államügyész emelko-dett srólásra és elmondta hatalmas koncep. oióju. vádbeseédét, Rövid történelmi visszapillantás után elénk színekkel ecsetelj, hogyan vezették mellékvágányokra vezetőembereink, az októberi tiszta nacionalista forrada\'o.n vívmányait. Mii doiu szocializáltak: az ipart, kereskedelmet, a hadsereget, az iskolát, sőt még a vallást is. Szakszervezetekbe tömöd-tették az ország lakosságának minden rétegét, S mikor (¿í .\'hitük,, tiogy ezzel a nagy szervezkedéssel örök halain.at biz:ositoltak maguknak — rec/egni, ropogni kezdett a kormánykerék s jött március 21-e: a diktatúra. Nálunk\' ;-/edig igazán ném yolt, érthető a proletariátus urulomta jutása, mert egyrészt nálunk nem volt annyira kitéve a tó neg a kapitalizmus - kizsákmányolásának, mint például Orosí-országl^an, inásroszt pedig, mert -Magyarországon czslőtt proletár -¿- V szó teljes értelmeben nem volt. Nem volt proletárnak nevezhető az a józan ipari munkás, az a mozdonyvezető, aki 2S éves korában annyit keresett, mint egy táblabíró ílő évi szolgalat után. Nem volt proletár az ir kisgazda,- aki par hold földjének megmúnká. lásyból tisztességesen megiilhotett. Nálunk proletariátust -csak az a néhány vezetősze-repet Játszó kalandor csinált, aki egy pár téveszmének a nép közá dobálnsáva),\' a munkanélküliek tömegét mindenre felhasználható\' oiiScselékké \' g.uirta át. Nálunk a1\' kommunizmus egy pillanatig sem-gyökerezett a nép lelkében s nem is a román fegyverek buktatták azt meg, hunon a nép maga. Hogy milyen volt ennek a rendszernek a közigazgatása ¡¡és igazságszolgáltatása, erre a, JoW példa\' a bukónak! \'Bűnügy".\' * \' Y.. * .
Altalánosságoan foglalkozik az egész bünüggyel, röviden elmondja árnak egész lefolyását, majd az egyes vádlottak bűneinek részletes vazolásAba merül. ■. -
Poiai volt az, aki a terror bélyegét Kanizsára rányomta. Az ő terrorja, a kanizsai körülményekot tekintetbe véve — egyáltalán nem volt enyhébb, mint Szamuolyé. A legkegyetlenebb volt valamennyi. p:oletár-társa között. Az az eszme is, hogy a bakó nakiaknak.ö, Illetve 3 embert kell adníok áldozatul, csakis az ő fejébon született meg : <5 az értelmi szerzi- ö volt az, aki bakó-nakon forradalmi törvényszéket csínált, halált
kért a három szerencsétlen fejére, ő at őket Mandulának a kivégzés .foganatosít*,5 végett s ő intozksdait, hogy a hullaszállítók*\' takarítsák lU 3 hűlt tetemet. Megállapít, ható, hogy tettét előre megfontolt szárdékkp.f követte el. .____
Schn»/dtr Gusztáv szerepének megáifa-pításához szükségesnek tartja Entzbruder jel-lemzését, — Ha az a vérszomjas gazember Schneldernék adta át a parancsnokságot, tudta bizonynyal, hogy mit cselekszik. Hivatkozik Kiss József segédjegyző vallomására, aki szerint Mnndu a Schneider parancsára kérte az ítéletet Polaitól Kétségtelen, hogy nagy rész. volt abban, a ml tört int. Gyilkosságra való felbujtás miatt emelt ellene vádat, ezt most hérom rendbeli gyilkosságban való bűnsegéd-ség vádjává módosítja.
Mandula és Farkas slrébereskedó fiata\'-emberer, akik feltflnnivágyásból csináltak mindent. Mint bűnsegédeket vádolja őket.
Kardos Dezső a saját szavai szerii.t azért ment ki Bakónnkra, mert a szive nem bírta volna et il katonák kegyetlenkedései! es terrorját. Bebizonyult, hogy az ő .viselkedése nem a terror lecsillapítását célozta, háne::i magát a legerősebb terrort jelentelté. Engedte, Bot talán követelte, hogy 6 legyen a vésztör -vényszék .elnöke.—■■>■ •• . - Pauch azzal véii-\'kezik, hogy aludt as j, ítélkezés .alatt. Est nem látja bizonyjtoJimK.
Holmik is segített n túszok összeszedi-sében, ö is szívesen részt vett a vésztörvén)-székben,\' rtíe\'rt hiúság, aljasság vezetté minden lépésüket.
Zoltán János és Molnár Gábor volir.k a község mételyei. Az utóbbi -vezette be (aftácsictiisíert illakóriakon s S vollaSiu az első tanácselnök, A vésztörvényszéken is szívesen vallalt tisztet s ülnök urnák títuláitaiu magát. .¿oltárt- János - sze-epe olyan, mint Judásé: elarulta s a vesitólielvre iMau&iikUl-. belteil
Szabadost nem azért hagyja utoljára, mert\'kisebbrendü szereplője lenné az ügynek, hanom azért,.,mert már a vád anyagának fes.- .-;\' dolgozásánál nem akarta Szabados szeméivét-ezet*. — hozzáképest — igoo kicsiny ügy köretei között elintézni. Szabados egyik legjelentékenyebb szereplője.volt a diktatúrának, barátja Viniusna.lt s a többi fóproletiriiák, akik a kommunizmusiájkos-magját hazánkban elhintettek ö nőin érdemli meg, hogy itt foglalkozzanak velcj r.eki már tégen ott kellei.e lognl ¿IvSáráiais-al együtt a builopesii\' UktO" gon-teren .-V..-, **
Wiesinger Pál ellen elejti oz ügyész a vádat. Ogyancsak elejti vádját a bakónaki ta-náciyngo<kal szemben is. Nem lehet rsjult mondani, hogy ha ők nenv letten,, volna,,.nem ■ lett\' volna haiálas i.ciet. Elejti ellenük a vadul de figyelmezteti őket, hogy ne felejtsék el soha az\'életben, llgy ha ők akkor gerincesen a ts!-\' púkra állanak, három szerencsétlen társuk még .ma Is\'örülne az életnek. ■
A büntettek mérlegelésénél enyhítő körülményekéi ketesett. Polai szereplésénél nem talált olyan momentumot, ami mentségére szolgálhatna. ö a megrögzött gonosztevő típusa, kire. egy büntetés várhat ..csak:.a halál,— \' Schneiderniienyhíiő körülménynek vetlo, hogy csak véletlenségből került az eseményekbe, megbánását és büntetlen előéletét. — Mandulánál és Farkasnál enyhítő körülmény, hogy meg a hírei szenvedély hatása alatt állottak,

19IP október 19

hogy nem volt idejök még a normális életviszonyokba boleszokni.
Kardos, Rauch és Holm\'knál súlyosbító körülménynek ludja be, hogy a kommunista-eszmék előharcosa! voltak. Zoltánnál és Molnárnál enyhítő körülmény : büntetlen előéletük. S.:«badosnál súlyosbító körülményül tudja be, hogy mint képzelt ember, ügyvéd, tudatában volt a végzett gyilkos munkának.
Záróssavában felidézi a három meggyilkolt szellemét s megnyügtatj i őke\', hogy gyilkosaikat a törvényszék igazságos büntetésben fogja\'réazesitoni (Zajos tetszésnyilvánítás, taps, éljenzés.)
A meggyilkolt Kol\'arlts özvegyének és árváinak képviseletében dr. Weisz Lajos ügyvéd szólal fel a az özvegy részére 100.000, a gyermekek részére pedig egyenkint 51.000 korona kártérítési összegnek a megállapítását kirí.
A r«d6be»ze<lcb.
A védelem képviselőire keiül a sor. Nagyon nehéz a védók helyzete: olyan eszmék exponenséit kell védeniük, amelyeknek a leg-csekélyebb ¿fuvalala is undorral és utálattal tölti el őket. Engedelmeskednek ügyvédi esküjüknek, legyőzik személves indulataikat s H7. igazság \'Szolgálatéba állanak. Egymás után szólalnak fel:\' l\'olsi védelmeben dr. Rolschíld Béla, Schneider vcdelmeben. dr. Schleifer Imre, Mandulát dr ííopoch Aladár, Farkast és Molnárt Györtfy János, Kai dóst dr.\' Ellényi Oézfl, lí luchot dr. Hajdú Gyu\'á, Holmikot pedig dr. t\'rled Ödön védi. Egyik szónoki remekmű a n asik után hangzik cl s- b.zony nagyon sokat lendítenek a vádlottak helyzetén.
Dr. Fned védőbeszéde után az elnök a tr.rgy.alás folytatását csto 9 órára tűzte ki.
(I órakor dr. Malek László Szabados vé-.l.Jjc és dr. Hoch Oszkár Zolian János védője mondták el védheszodsiket, majd a replikák elhangzása Után áí filnök a vádlottakat kér-Jozi me^ sotra, hogy mi a mondanivalójuk. Egymásután szólalnak fel a vádloliak s mond- ■ jik el, amit még mentségükre felhozhatnak. Pilisi a halálos itólét mellőzését, Szabados pedig félórás beszédben azt kéri, hogy mondjak ki politikailag bűnösnek, de a gyilkosság-cím való\' bünrészesség vádja alól mentsék fel.
.Ezék után az elnök v tárgyalást befeje. nettnek nyilvánította s bejelentetto, hogy az íteletet\' ma déli Iz órakor fogja kihirdetni.
Konfliktus az ántántmissziók és a románok között.
.A toll reszket a kezünkben, mikor e so* r lkat rójjuk. A románok, kik nem olágedték meg, hogy megfosztottak bennünket ssenünk* tól, gépeinktói, a produktív munka Uli-tósé-geltől: most a magyír kulidra kincsestárát, Nemzeti Muzeumunkat akarták vandáimódon kifosztani. Rablószándékuk~a Budapestén időző és nemesen . gondolkBdó ántánl delegátusok közbelépésén hiusult meg.
Készletet tudósításunk a következő:
A budapesti ántánt missziók és a román megszálló csapatok között konfliktus tört ki, amely abból azármazoll, hogy a románok kímélet nélkül et akarták vinni a müértékü kincseket. Néhány nappal ezelőtt ugyanis a ro-msnok a szövetségközi missziók részéről értesítést kaptak arró\', hogy a műkincsek elvitele részükre nem megengedett, arról egy erre a célra kiküldött bizottság log határozni. A
| románok viszont a kincseknek Erdélyből származására appellálnak.
I\'ár nappal ezelőtt Bandholf amerikai generális arról értesülL hogy a románok behatollak a Nemzeti Muzeumba és dacára a tiltakozásnak az ott található tárgyakat el akarták, vinni. A tábornok segédtisztjével és egy katonával a muzeumba ment, amelyet akkor már román őrség vett körül. Itt tudták meg, hogy Subesen román generális lisztekkel és nagyszámú legénységgel a muzcumból műtárgyakat akart kocsikon elvinni és a muzeum Igazgatójának, aki a ku\'csok kiadását megtagadta, azt felelték, hogy a rekvlrálásra DiaMandl minist-\' t\'rtől van felhatalmazásuk. Az igazgatónak erre kijelentették, hogy másnap visszamennek és erő zakkal behatolnak a muzeumba, aztán, őrség visszahagyásával eltávoztak
Banho|z generális mikor ettől értesült, átvette a direktortól a kulcsokat es egy Írás béli igazo\'ást hagyott hátra, hogy a nemzetközi szövetség a nitucum kulcsalt és a mu--zeumhan található tárgyakat vedolmébe vette A muzeum minden egyes ajtajára a következő szövegű irást akasztották ki: .Ezen ajtó a szövetségközi bizottság parancsára lezáratott. Bar.dholz generális, napos-elnök."
A rekvirálás!-parancs, amelyet Sérbessen tábornok fetmntmott, nemcsak Mardaro*cu, hanem Üiatnandi által, is ala volt Írva és azt is mugábnn foglalta, hogy a rekvirálasért a felelősséget magukra vállalják
Eddig u románoknak nem sikerült a múzeumba bejutni.
HÍREK.
—\'¡¡¡¡¡rr n x v i v k
ltom. kath. A. I\'ílcr. Roí. L^J«» október 19. Gor, katli. szmb. Joetlpróf;
^ uap Jcól. 0 . óm 28 perckor,, ■ 9 I "yu:.s/-\' & oni pofkor-
... ..iJ..¿,.!iolJ éjjeí-J fi?l€f;. Vasárnap ko • nyiíjf.i* délután 2 ó:a ö-i perc-»
\\S.~~~.__1 kor-
—.Áthelyezés, a helybeli szentferonc rendű zárdából a rend kormány Schmidt Félix eddigi házfőnököt htsonló minőségben Sümegre helyezte át. Szintén Sümegre távozott Púlyai Lambert h. házfőnök is. Uj házfőnök lett Pálinkás Roger atya az eddigi »\'ombut-helyi házfőnök. H. huzlőnök a kitűnő egyházi, szónok Hédly Jeromos atya. Morkó Modest atya a somogyszentmiklósl lelkészi, Wóber Be»nát atya pedig a hitoktatói teendők vég--zésere ide helyeztettek.
«- A téli óraszámítás. Mivel az iskolákban rrár a középetirópaí ldősá*mitá« jötr érvénybe, a r. k. plébánia hivatal is a mai naptól kezdve ezen idő szerint végezi az isteni tiszteleteket. így az összes misék is áz eddiginél egy órával később végeztetnek.
— Holnap, f hó 19-én délelőtt 10—-VI óráig katona-hangverseny lesz a Makovifezky cukrászda előtt. ;
— Kolozsvár kifosztása. A románok — ugy látszik nem sokáig biznafc már wt&lyi uralmukban. Erre vall, hogy Bukarestből pa-ancsot adtak ki a kolozsvári gyárak leszerelésére, a gazdasági gépük összegyűjtésére ós Románinba szállítására. Hát csak menjenek Erdélyből Isten hírével. A gépekért esetleg utánuk megyünk.
— Legújabb divatlapok ismét haphatók Fisőhel Fülöp Fiai könyv-\' ós papirkereske-désében.
— Soroznak • románok. A románok félnek valamitől, mert már magyar területen .is elrendelték a sorozásokat. Szabolcs es Szatmármegyókben minden 00-98-as évfo-. lyamu gör. kath. vallású egyén köteles bevo-. nulnj. . .. .....; T.. . ............ <L -
— összeesküvés Zágrábban. A sze.rbtk Zágrábban nagyarányú összeesküvésnek jöttek nyomára Sándor szerb trónörökös étoio ellen. Az összeesküvők boszut akartak állnr, amiért fi horvát katonákat Péter királyra eskették föl, még pedig erőszak. alkalmazá sával. Jól néz ki ez a szomszédunk .lt.
— \'A magyar hadsereg köréből. A magyar nemzeti hadsereg csapatai legújabban a következő helységekbe vonuitak be : Észtergomba egy zászlóa\'jjal Bicskére egy századdal, Martonvásárra és Ercsibe fél fél szá-z, ddal ós Veszprémbe 70 t sendőrrel ós.200 határrendőrtel.
— A magyar kékpénz értéke emelkedik. Nómetausztriában 108 lebélyegzett osztrák koronát fizetnek a lebélyegzetten magyar százkoronásért. Röviddél ezelőtt ez még fordítva volt. Ez is mutatja, hogy a külföld bizalma nagyobb Magyarország, mint Ausztria iránt.
— A széntermelés növekszik, kontáromból jelentik azt az örvendotes hírt, hogy álmagyar széntermelés növekszik.-Jelenleg például Tatabányán napi 2öS vagrgon a t^r-meks. r/
— Angol kölcsön, magyar szlmpaiia Budapestről jelentik,, hogy az apgolok. a m • gyaf kormánynak száz mi lió fontos kÖlcsor.t fognak adni, aminek fodözetére a kormány állitólag a vasutakat köti\'le Erdokes Pan&i-tescu román tábornoknak\' Bukarestbe küldött jelentése. Ezen jelentós szerint á Dunántul
, számos helyén tüntetnek Anglia és az .angol ural kód jház .mellett.,^,,... ., .:
— Az oláhok^ támogatják a kommU\' lilstákaf. Teljeseri beavatott helyrőr jelenük nekünk, hogy a,, bécsi kommunisták ólónk összeköttetést tartanak fön az Ausztriába szökött népbiztosokkal, sőt a Magyarországon bujkáló kommunístá <kal is. A magyar kormány ellenintézkedéseit nagyban, zavarják a románok, akik níindűntalan beavatkoznak-a magyar belügyekbe és" sokszor egyenesen elősegítik a nemzeti.hadsereg-ós- eszme ellen folyó aknamunkát. Leghelyesebb volna fegy verrel verni ki a csúf bandát az ország területéről. ,
— Félnek a csehek a tótoktól. A u t nemzet immár teljesen kijózanodott a cse\'i uralomból s szivvel-lólek\'öl visszakívánja a magyar imperiumot. "Félnek is- tőlük a csehek, akik X tót katonák egy részét leszerelték, más részét elvezényelték messze a magyfir határtól, nehogy átpártoljanak K magyarokhoz A csehek nyugtalansága ós balrejtelme oly nagy, hogy Nyitra körül drótsövényeket építenek.
— Nyugatmagyarország megszállása?
Bizalmas értesítés Szerint . Nyugatim g\'yar-ország megszállására kiadta az osztrák kormány a rendelkezéseket, de eddig nincs szerv, amely azokat végrehajtaná. Talán majd Böhm Vilmos nem az \' Ermolli, hanem a Nimoli .kisegíti őket. Hisz ő szakértő. Hadsereg-főparancsnok volt. No csak jöjjön, várjak a határon a — rendőrök. ArrM is értesültünk nagy derültséggel/hogy Nimoli az osztrák kormány megbízásából Grácban és VViener-Neu-stadtban munkás rohamzá^JaljHkat szervez.
4.
ZALA
»810. "október
— Szerb—román háború előtt ? Nagyon megbízható helyről halljuk, hogy a szerbek és románok közt sorsdö&tó fontosságú események készülődnek. A napokban nagyszámú szerb csapatot küldtek a szerb—román határszélre s ezekkel épp olyan esküt tétettek le, mint háborúban szokás. A magyarországi Szigetvárról elszállított szerb katonák is ilyen esküt tettek. Szigetváron egyébként. a szerb\' katonák részegen bekóborolták a várost, törtek-zuztak és a járókelőket inzultálták.
— Züllenek a román csapatok Biztos forrásból jelentik, hogy a román megszálló csapatok főparancsnoksaga rendeletet adott ki az alárendelt parancsnokságoknak, amelyben
\' hosszan panaszkodik ama nagymérvű fegyel-metlenség miatt, amely a román megszálló csapatok közt lábrakapott. Hogy ne volna . fe gyei melle nsógy amikor tiszt-és közkatona együtt rabol, fosztogat. Meddig türí még ezt a magyar?
A német főparancsnok a sztrájkmozgalmak ellen.
Bécs, okt. 18. Neue Freue Presse-nek jelentik Berlinből: N\'osko birodalmi hadügyminiszter és főparancsnok rendeletet bocsátott ki Nagy-Berlin lakosságához. A rendelet a többek között ezt mondja: Berlin nagy részét veszedelem fenyegeti, az. életbevágóan fontos üzemek megbénítása tn\'ialt. Távol van [tőlem ttion szándék, hogy beavatkozzam a gaz-dtsági harcokba. Azt azonban nem tűrhetem, hogy Berlin munkásainak százezreit akaratuk ellenére kárpótlás nélkül sztrájkba kényszer ilsék és hagy kockára tegyék a nép életét és egészségét. Ennélfogva ostromállapot alapján megtiltok mindenfele izgatást, amely arra irányul, hogy megbénítsa az életbe vágó fontosságú üzemek munkáját. Akik parancsom-r.ak ellenszegülnek, egy esztendei fog: házzal és azonnali letartóztatással büntettetnek.
Pétervárt elfoglalták a szö-........... vetsógesek.
London, okt. 18- A Daily Express-nek táviratózzák, Helsingforszbói: Kron-stadt a britt flotta támadása lolytán megadta magát. Judenies tábornok hír szerint szerdán este bevonult Pétervárra.
Bécs, okt. 18. Neues Wiener Taglaltnak táviratozzák IMisselből: Lorfdoni lapok megerősitik azon hirt, hogy Péter-várott általános lázadás tört ki a szovjetkormány .ellen. Több bolsevista intézményt máris megszüntették. Moszkvában is nagy mozgalom indult meg a szovjetkormány ellen. A, szocialista forradalmároknak máris sikerült bizonyos eredményeket elérníök.
Megszűnt a berlini fémmunkás-sztrájk.
Béts, okt. 18. A Neues Wiener Journal-nak jelentik Berlinből, hogy a fémipari munkások sztrájkja megszűnt.
Egy szoba bátor, konyhaberende-zéi. ágynemüek s egyéb berendezések eladók. Bővebbet Deák-tér 6. szám. 810«
özv. Dauscha Ottóné szül. Szabó Emma a maga ugy az elhaltnak testvérei Dauscha MArM,\'Antónia özvegy Rónay Józsefné; anyósa özv. Szabó Károlyné; sógorai Szabó Károly és Oyula, valamint az összes rokonai, nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatja, hogy felejthetetlen szeretett jó férje, illetve vö, fivér és sógor
Dauscha Ottó
jószágfelQgyelö
folyó évi október hó 18 áh reggel 8 órakor életének 70 ik évében a haldoklók szentsegének ájtatos felvétele U\'.án csendesen az Úrban elhunyt. ..... A Jboldogu\'tnak fökii•ra«ratlviSrny«í ft■éti-október hó í 9-én d. u. 4 órakor fog Kazinczy-utca 18-ik szamu gyászhazban a róm kath. hitvallás szerint megáldatni ós a róm. kath. sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. »
Az engesztelő szontmise áldozat a boldoguítnak lelki üdvéért folyó hó 22-ón délelőtt 9 órakor fog a Mindenhatónak bemutattatni.
Nagykanizsa, 1019. október hó 18-án.
Áldás éi mi lengjen porai IMI
Az állami szemkórház keres megvételre
egy pár jó lovat
és egy jókarban levő fedett és egy teherkocsit két pár lószerszámmal. Bővebbet az állami szemkórház gondnoki hivatalában. Hadikórház C—18. pavilon.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy raktáromon állandóan miodennomü
férfi-, női- és gyermekcipők
nagy válasz«6kban kaphatók I
-Szives megkeresést kér —
PUKMKN IM1«]£
clpéaz. Csong.r.\'-ut 1. siám.
Elvállalok motorerővel
tűzifa felvágását!
Ölenkint 80 korona. Fe\'apritva, faházba elrakva 120 korona. Szíves megkeresést kér BERQER JENŐ, gépész
Eötvös-tér 18. szám. Telefon 196.
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután fél S óráig.
kicsinyben
Cigaretta-hüvely Cigarettapapír
legjobb minőségben
FISCHEL FÜLÖP FIAI
künyv- ti p.plrirntlálában — MAUYKANIZSÁN.
APRO HIRDETÉSEK
Rózsa-u. 14. szám alatt 16 azAl iza-lufa ém 8 drb gerenda eladó. 211:1
Eladók 1 egy teljesen t-j „Kich" kerékpár, egy tehén, két csikó, kisebb-nagyobb boroshordók Magyar*u. 124 Sz alatt. \' 2104
Eladó egy csukott hintó és két
pár alig használt lópokróe. Továbbá egy szalonasztal, tükör és egyéb tárgyak. Deák tér 2. szám. 2114
Qyermekruha szabósághoz ügyet* kézilányok felvitetnek. — Strasser, Sugár ut 40 íx. 2115
Eladó egy szoba- és konyha berendezés. Csengerl u.13. szám alatt. 2103
URANIA mozpőkép-paiota
" Bon »Ti-«. «. T.laton 899
Péntek, ¿untat, vasárnap. Okt&ber 17., IS. b is-én
Jókil Mór világhírű regényo I
Aranyember
I. rész.
Főszereplők: Beregi Oazkér,R«jn«IQébor, Lenkelfy loa is Berki Lili játszák.
=—= Eléadisok késuapokon 7 ás 9 éraker -
Vasár- és ttnnopnapokon 3, 5, 7 ás 9 érakor.
Vil Á rí na9ymoi8ószlnll4»
V I l^z-v VI su»« üülodi. releían 74. u.
Pintet, iiom&at, vaiáimp. Okltbn 17,11. it 19.
I. magyar aranysorozatunk,
A pacsirta
Lehár Kerenc operettje. — 4 felvonás. Saját zenekíséretóvel.
Eíöadasok kezdete 6, fél 8 és ^ órakor!
Vasár- és ünnepnapokon 3. S, 7, él 9 éraker.
Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók. ------
)jZ A L A"
o
A K O lt A K EGeiLl
ÓRÁKBAN |Itl,EWIK
MEG, liKEDETl TKIJ.. FON ft8 TÁTIKAT lEJ-BN T É. 8 K K K K L.
Egyes szám ára 60 fillér. Kapható a dohanjjárudákban és az utcai rikkancsoknál.
iiMlílVillihiittii!
Nyomatott: a .Zala" Nyomda és Hírlapkiadó. Vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató: Balog üszkár.
XLVI. tdalfia
Nagykanlx.a, ISi9. október 21. Hadd.
239. azé«.
¡iBiBitW|bíU«lliilil:
*AOVKANI/-3A Sugár ul 4
■In Nyomdavállalal Fő-ul 5. az
M.g|<lenlk htlISklvélrlé-.rl mindennap korareggel .
POLITIKAI NAPILAP.
Plöflzetesl árak :
vidékre poalai azét. küldéssel b«t aéra . .. • I\' (.
M.tjyod trri . -. 4. . I\'.le.r. ... fia . E|4u évre ÍM .
Egyei szám ára : 60 fillér.
«•«rkMSlA^»! <• kladAhlvaUH Klr on TI. K PÖBzerkesttft: jj Pémiinkat&rs éx laptulajdoaoj.: fllrdetéscket, nyllt-teret és magi a
Nyomdal iclclon Ntt " TÓTH ZOLTÁN 08II.LAG JEN6 j közleményt het díjszabás szerint ve*. «--lel a kiadóhivatal.
ítéletkihirdetés.
Vasárnap déli 12 órára jelezték az Ítélet kihirdetését. A Vasárnapi korzó már fél 12 felé iirüfni kezd: mindenki hallani akarja az Ítéletet, á három szerencsétlen bakómul áldozat hóhóra\'nak példás büntotésót. Akiknek jegyük van, btbzke ön udattal lépnek cl az ellenőrző közegok elótt s sietnek maguknak jó helyet biztosítani, akiknek pedig már nem jutott jegy, azok a legkülönbözőbb ravaszságokkal akarnak bejutni a terembe. Van, aki határozott egyenes lépéseivel, biztos magataitássai azt a hitet akarja kelteni, hogy ő legalábo is a tárgyalás elnöke vagy az államügyész : talán nem kérik a jegyét. A másik összohuzza magát, a lehető legkisebbnek akar látszani, hátha észre sem veszik. Egy harmadik aktacsomóval jim* ez azt &zer<»tné, ha védőnek néznék, a nogye-ilik borzasztóan siet, ö ujságiró, engedjék, mért elmulasztja kötelességét. — A hölgyek persze s«ját fegyvereikkel harco\'nak, előbb meghatóan keinek, majd mikor ezzel nom órnok célt. pro-tektorokat keresnek. A legtöbbje be is jut.
Már tömve a terem, lilénk zsongás ; tárgyalás, vitatkozás, tippclés Egynegyed egy. Megjelenik a vezető államügyész s bcjclei ti, hogy az itólotet délután 3-kor hirdetik ki. A közönség kifelé zsibong: még 3 óra a<£cgiz-gatottabb várakozásból.
Három órakor ugyanaz a kép, mint délben. A terem talán még zsúfoltabban tele van, az általános izgalom tetőfokára hágott. Az ügyész már asztala mellett ül, a v/édőfc is \'ott állnak padsoraik elótt. A vádlottak? Ök is ott ülnek padjaikon, első látásra a legnyugodtab-ban. Ez a látszólagos nyugalom egy érzésnek, egy fogalomnak tiszta, egyedül helyes definícióját adja: a reményét. Az lehet a valódi, a szó legszorosabb értelmében vett remény, amit ezek az emberek most éreznek. Hátha mégsem? Hátha nem annyira? Hátha ogyaltalán nem? Egy-egy \'megkönnyebbülést jelentő sóhajtás mutatja, hogy ezek a lehetőségek adják meg nekik azt a látszólagos nyugalmat, amit a szemlélő lát rajtuk.
A bíróság bevonul, az elnök olvasni kez-di az Ítéletet. Polaival foglalkozik először. A íóvádlott lehajtja fejét, szemeit behunyja. Nem akar látni, hallani se, hisz még csak néhány perc az édes, reményekkel teli bizonytalanságból.--.....- • .....- ........... \' " .....
•— Ne még, elnök ur, no, beszéljen még, indokoljon még, hisz oly jó másról beszélni.. .
—.....s ezért a törvényszék Polai
Jánost kötél általi halálra ítélte ...
Egy rándulás, a lehajtóit fej még lejjebb csúszik, emelkedik a mellkas .... ftlszik .. c-. nagyon rosszat álmodhat.
Már a másik vádlottról beszél az elnök. Kardos (Vév, Rauch ós Holmik 0—5 évi fegyház. Kardosnak nem látom az arcát, a két katohavádlott közül alig látszik ki aszott, gyenge alakja. Holmikon mintha a megköny-nyebbtilés jelel mutatkoznának. Talán ki is van békülve már sorsával, csak azt szeretné, hogy Kanizsán tölthesse, el büntetését. A gallérja nagyon szoritj* a nyakát, mindig táftitania kell az ujjával: ez igen idegesiti. Kauchnak a teremben lévő meló« kollometlen, nagyokat fuj és zsebkendővel törölgeti a homlokát.
— Zoltán János 10 év, Molnár Gábor Z év ..,
Molnáron legjobban meglátszik a kétségbeesés. As előtte ülő Kauch hátának támasztja I
fejét, mintha ájuldozna. Hét év nagyon hosz-
$zu idő.
— Mandula 7 év, Farkas 0 év . . .
Mandula csinos, hátrafésült, szőke hajit
Ryer.-ncKÍcj j csudálkozást árul el. \'.Ejnye, ejnye, hát ennyire bűnös vagyok". Karkas a körmét harapdálja idegességeben s olyanfélét gondolhat, hogy \\ szegény Mandula ugy évvel többet kopott.
— Szabados Árpád hivatalos halalommal való visszaélés büntette miatt 12 évi fegyház ...
Ugy látszik el volt készülvo a súlyos büntetésre, egykedvűen hallgatja, mintha nem is őróla volna szó. Ide-oda szaladozó tekintete néha az elnökre téved s szemei ilyenkor azt látszanak mondini: nini, milyen érdekes dolgokat beszél az elnök ur. Valami • Szabados novü 12 évi fegyházat kapott Névrokon lehet szegény. -------r~~
Mindenkivel végzett már az elnök, csak Schneider Gusztáv van hmra. Az érdeklődés feléje fordu1, már kihallgatásakor megnyerte a hallga\'.óság szimpátiáját. Mindenki meg van győződve ártatlanságáról.
— Schneider Gusztávot az ellene emelt vád és következményei alól felmentette n törvényszók ...
A teremben egy pi\'lanatra a megkőny ^ nyebbüíés sóhaja rezg végig, a sók sok bü : nös után egy Ártatlan I Egy ember, aki egy hónapos fogság után egy óra múlva szabad laszl A boldogságnak *uperlativ foka.
Az elnök még az indokolást adj* elő, az ügyész már egy papírlapra ceruzával pát szót vet: ez a pár szó egy ombernsk a vilá got jelenti. A papírlap Schneider Qusztáv sza baduló levele.
— Pqlai, álljon fel r- mondja az elnök. Kérje meg a törvényszéket, hogy kegyelemre ajánljál /\' v
Nem is v^rva be az elpök szavainak végét, felöli Pofái : Igeii, kérem. Szava már nenj csöng oiy biztosan, mint u tárgyalás második napján, félálomban beszél. (
A törvényszék tanácskozásra vonul vissza s a halálraítéltnek még van egy pár porcc, mely összefűzi a földi élettel, még van egy gondolat, melybe görcsösen belekapaszkodhat: á ■kegyeletit."\' \'" \'\' \' """ ""\'
— . .. . a törvényszék Polai Jánost kegyelemre méltónak nem találta ...
Bezárult az utolsó kapM is. A közönség éljenez, tapsol.
Schncidert magához hívatja az ügyész a rabok soráből. Azt mondja neki, hogy szabadlábba he\'yezi. Schneider hajlong, szólni nem tud egy szót sem. A fogházban megkapja holmiját, azután mehet. Vádlott-társai kíváncsi, talán irigy szemekkel tekintenek feléje s mikor visszajön közéjük, Kauch megkérdi: „Na, kiszabadult ?" Schneider boldogan bólint, mire Kauch- melegen megrázz* kezét: „Gratulálok " Valami fojtogatja a torkát, szinte várja az ember, ho^y egyszerre csak kibuggyan belőle a zokogás, de azért kétségtelen, hogy őszinte volt a gratuláció.
A közönség még mindig nem akar távozni, közelebb tolakszik az elitéltokhez s csak az őrök többszöri erélyes felszólításaira hagyja el a termet.
Kint a folyosón egy fiatal parasztasszony zokog: Zoltán János felesége. Egy legényember kérleli: Gyere testvérem I
A kapu alatt áll Polai felesége. Nem engedték fel a tárgyalóterembe, itt vprja az ítéletet. Most ugy látszik, megtudta az. eredményt, |
mint a tébolyodott jajdul fel, a földre veti magát, hisztérikus jajszavnitól még a frgkeiné\' nyebo szivek is megremegnek. Alig tudják fel emelni. Beviszik a városháza udvarára a megnyugtatni próbálják.
Polnival még fönt a terembon közli az ügyész, hogy az ítélet még nem lesz végrehajtva, az iratoknT o\'őbb felterjesztik az igaz-ságügyminisztertio/.. Azután megindul a foglyok menete A közönség stírü sorokban lopi el az utvonalat, az őrség alig tud helyet szorítani köztük. Közvetlenül a fogház előtt egy jobb iparos kinézé«ü ember kezet nyújtja a mellette elhaladó Polainak:
Szervusz pajtás. Isten legyen voled I — Isten veied. t^raiom — mondja Polni — s bezárul mögöt\'a a -fogház nagy kapuja.
Oszladozni kezd a tömeg, egy fiatal úrilány mosolyogva nyújtja kezet lovagjának s hívja a cukrázd.iba uzsonnázni.
Két bűnügyi főtárgyalás.
Egy asszony, aki megölte a szeretőjét — A gyilkos récsel vadorzók.
(Saját tudósítónktól.) Két szenzációs •bünügy.t tárgyalt le tegnap a nagykanizsai törvényszék büntető tanácsa, mely ez alkalommal dr. Mutschenbacher Edvin törvényszéki biró elnöklete alatt dr. Sxékáts Pál ós \' dr Oodo/lay Gusztáv bii\'ákböl alakult. A vádUato»agot dr. Uoródy D.dzső államügyÓHa képviselte. — Mindkét bünügy régebbi Kofettt. Meg lölK-ban zajlottak le s részben a tavalyi spanyol járvány, részbe » pedig a forradalom lezajlása következtében kerültek csak most tárgyalásra. A vadlotiakat i> kiszabadította az októbeii forradalom, most a diktatúra bukása után kerüllek ismot vizsgálati fogságba.
Az el»ő bünügy vadítja Mutter Lajotnó kollátszegi asszony, aki" a>. 1918 évi augusztus 10 erűi ltj-ara viiradó éjjelen megölte szeretőjét: llcrvay Ádám susztert. Az eset a következőképpen iöi iónt: *
Huttenítt férje 1017-ben kivándorolt Amerikába s itt hagyta feleségét ós három kis gyermekét, minden támasz nélkül. Elvjute még csak irt, néha pénztjis küldött, kósőb azon-ban semmi életjelt sem adott magáról. Ebben az időbon kezdett udvarolgatni az asszonynak ijervay Ádám suszter. Csábítgatni kezdu, házasságot igért neki, mig * vegro az asszonyt kedvesévé tetto. Hcrvay azonban nemsokára unni kozdto az asszonyt s szakított velo. Az asszony könyivrgött neki, hogy legalább egy varrógépet vegyen néki, amelyből gyermekoit eltarthatná. Hervay azonban hallani som ukart semmiről. Az asszony végre egy utolsó találkozásra hívta a férfit, aki augusztus hó 15 én este meg is jelent Huttor Ujosnó lakásán. Hutterné mégogyszer mcgkisérelto más elhatározásra birni a .férfit, «irt, könyörgött neki : semmi sem használt. HerVay távozni késztllt, az asszony kikísérte,» az udvaron három revolvorlövéssel leterítette.
Dr. Darás László ügyvéd, Hulterné védője azt igyekezett bizonyüani, hogv az asz-szony erős felindulásban követte el teltét *A törvényszék azonban nem látta fennforogni az erős felindulást s Hutternét szándékos emberölés büntette miatt ;> évi fugyházra ítélte.
A második ügyet mindenki ismeri Kanizsán. Itt játszódott le a szomszédos Rácsán, s áldozatai is eléggé ismertek voltak a városban. . «ysivwi:ti> . ^ v •■
ZALA
JL
I9IÖ. október 01. ■
Horváth István volt kanizsai rendőr ós Márton János rócsei vadorzók IÖ1& március 24-én reggel 7 óra felé vadorzásra indultak a tócsái gazdasághoz tartozó pett*nd-f^l»*tni mezőkre. Mint jónevolesü vadorzókhoz illik, mogfolclőlcg el voltak látva fegyverekkel ós töltényekkel. Történetesen arra jártak óppen Tokács János uradalmi intéző «8 Bognár Ferenc ispán, akik, amint a vadorzókat észre* vették, hazaszaladtak fegyvereikért, majd kocsi-vaI a vadorzók üldözésére siettek. ~ Amint Horváth és Máiton az őket üldöző uradaJml tiszteket észrevették, futásnak eredtek. Izgalmas hajsza. keloikezott ^ezután. Az intéző vadászfegyverével, az ispán pedig Manlioher-ével lövöldöztek a menekülők után, akik azonban szerencsésen elérték a vasúti töltést s azon átkapaszkodtak. Az üldözők erre leszáll* . tak a koc$iróJ s a töl(ós túlsó oldalán Már^ tont elcsípték, kit puskatussal ütlegelni kezdtek. Erre a már eget utat nyert Ilór-wáth, aki időközben fegyverét a szántásban elrejtette, visszament s kérte az intézőt, hogy ne bántsák a barátját, kísérjék őket "az uraság elé. Az intéző erre Horvdthnak fordult, azt puska-aa&agg-y^t ugy lejbe- es hátbavágta, hogv ájultan ^bukott n földre. Ezalatt Máiton dulakodás közben lakácsot agyonlőtte; Horváth is magához tért ájulásából, kikapta Hognár kezéből fegyverei s agyonlőtte velo
IlorvAthQl.de. Darás László, Mártont.dr. Dómján Lajos védte.
A törvényszék a vádlottak, dr Sligethy ésdr. O/vszJ^vorvosszakérlők s S/.iszka fegy-verszakórtő, továbbá a vád- és védbeszédek meghallgatása után erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettében m n dóit a ki bűnösnek a vádlottakat s ezért Horváth Istvánt «5 évi, Máiton Jánost pedig 4 évi fegyhát.büntetésre Ítélte, amiből egyenként 8 hónapot a vizsgélati fogsággal kitöltöttnek vett. Az itélet ellen az ügyész, valamint Horváth István és védője fellebbezést jelentettek be, míg Márton János megnyugodott benne. Az ítéletnek Márton Jánosi« vonatkozó része tehát jogerős.
HÍREK.
— Budapest kiürítése. Megbízható bolyról jelentik nekünk, hogy Budapest .kiür.üóso a legközelebbi nan\'k\'b-in megtörténi < A -Magyar-Nemzeti Hudsereg to\'jesen fölkészülten várja a pillanatot, amikor "a magyar fővárosba bevonulhat. . . \'.......
— Térzene. A Nagykanizsán alakult katonai zenekor vasárnap délelőtt szerepelt először nyilvánosan a nagyközönség előtt. A komplott zenekar művészi játéka nagy élvezetet szerzett a vasárnapi korzó közönségének s csak sajnálni lehet, hogy kntonabaliulánkat tegnap már cl is vozenyoltók Nagykanizsáról.
— Teadélután A Polgári Egylet nagy termében, amelyet a város hazafi s, elit--közönsége zsúfolásig megtöltőt\', -- pompás hangulAtokban, művészi szórakozásban gazd ig órák peregtek le vasárnap délután, A tea-délutánnak keresztelt 1 káprázatos, mulatság műsorán pazarabbnál-pazarabb számok váltogatták ogymást Volt szavalat, ének, zongora, tánc, színpadi-jelenet s vsak azt sajnáljuk, hogy helyszűke miatt nem méltathatjuk külön-külön az egyes szereplőket s csak annyit mondhatunk róluk, hogy a hö gyek végtelenül bájosuk voltak, gyönyörűen muzsikáltak, káprázatosan táncoltak s a fiuk is nagy sikerrel buzgólkodtak a közönség s órakoztatásán. A buffó ételekben és italokban gazdag volt s még a jótékonyccl érdekébon som követtek él árdiágitást. A közönség nagyon örülne neki, ha. a nagyon kedves• dólutá\'if jövő vasárnap megismétel,.ék.
— Eskilvö. !fj Juhász Pál budapesti állami rendőrtisztviselő r. hó 21-én tartja esküvőjét Kollár Irénke urleánnyal Soron (Veszprt mmegye.) (Minden külön értesitós helyett.)
— A hadlkölcsftnök árfolyamának
emelkedés-. Az Oézlrák-Magyar Bank likvidálására már megkezdődtek az előkészületek. Ez losz az első lépés v lutánk megjavítása
I órdokóben Az osztrák-magyar monarchiából alakult államok\' valamennyié fölkészült uj jegybankjának létesitésére. Ezeknek az uj jegybankoknak át kell majd venniök a-hadi-kölcsönöknok őket megillető hányadát." A hadikölcsön "árfolyama most roodki"öl aia-osony, de néhány nap ota emelkedik. Emelkedésének ez idő szerint más magyaráz Ua nincs, mint az a feltevés, hogv majd as uj adók fizcrtsómSl tfcetósi- eszközül elfogadják a hadikölcsonkötvényeket. Ausztriában «z.uj adók lerovásánál szintén erre gondolnak. Az osztrák tervezet szerint legalább 75 százalékos á folyamban akarják megállapítani az adók fizetésére felhasználhat * hadikölcsön kötvények értékét.
-4* Kf kell Irnl a választásokat ? A szövetségesek legfőbb lapácsa ina ülést, tartót!, amelyen a még meg\' nem oldott magyar kérdések őt tanác koztak. Állitóla\'j Sir Henry ClarK aki most ért vissza Romániából, ujabb megbízással Budapestre megy. A Temps é tesülése szerint a logfelsőbb tanács hallani-sem akar a régi magyar országgyűlés össze-hjyásájól és.feJXéilqtűi\' clváija, iiogy a kormány, melybon az összes pártoknak, képviselve kell lennie, haladéktalanéi kiírja a választásokat.
— Államosítják a inunkásblzlosltást,
A kormány elhatárolta, a kerületi.munkásbiz-iositó pénztárak önkormányzatának nw^gszün-tetését.- Az önkonnányzatot megszűnteit) miniszteri rendelet .szerint a választolt közgyűlési és kiküldött ignzgatösájgL U^gsági mandá tűin 1010» évben lejárt\'s \'annak meghosszabbítása most már nem kívánatos. Mindazon jo- , gok, molyok a választott és kiküldött szerve kot meg01 ették, a kormány, -által. -kinevezett személyekre hárulnak át. A mtinká«biztositó pénztárak alkalmazottait az ábam nei\\) veszi át, i4fl részükre a tö\'vony szerint biztosított végkielégítést megadja, illetve az elb0csájtot-tak jogaikat tö Vényes utón biz\'osithatjak. A munkásbiztositás reformjára vonatkozó rendelet a közalkalmazottaknak a biztosítási kötelezettség alól való kivonása iránt is íntózke dik. A \'háztartási alkalmazottakra nézve azonban ezen törvénypotlö intézkedés meghagyja a biztosítási kötelezettséget ázzál <i módosítással, hogy a fizetendő járulekokat az eddig fizetett hat százalék holyett ké/ százalékban áliapiijt mog. A- miniszteri remíolet értelmében már több kerületi munkásbijvtosíló-pónztár át-, adása folyamatban van. Az önkormányzat szerveit megillető jogok az átvétel alatt álló munkásbiztositó-pénztáraknál a vármegye ol-ispánjára ruháztattak át.
— A spanyol betegség áldozatainak száma húsz inililó Francia statisztika szerint a spanyol betegség az igolsó tizennégy hónapban több embert pusziitott el, mint o negy ós fél öves világháború. Európa lakosságát még csak megközelítően sem tiZedcIto meg a spanyol járvány, mint az Egyesült Államok lakosait. Az Egyesült Államok lakosságának 40 százaléka esett a spanyol betegségbe ós ennek 0 százaléka halt meg a rettenetes járvány alatt. Délamerika, .Afrika ós Ausztriália lakosságát is rémos m.don tizedelte meg a járvány. A legrettcnotescbbcn Ázsiában szedte áldozatait a spanyol rém. így Britt Indiában a spanyol\' betegségben meghaltak száma közöl hat millió, összesen mintegy hűsz millióra bocsülik az rgész világ lakosságát megtizedelő spanyol betogségben elhunytak számát. ;
•— Hajsza a felhók mögött c. szenzációs, detektív filmet mutatja be ma az Uránia Ezen képben a logkiválöbb hámot artisták játszák a főszerepet, ilyen mesleri kóp ez idényben móg nem volt.
— A Vllág-nagymozgóban ma kedden Á szerencse mostohái című 4 felvonásos cigány ballada kerül bemutatóra Carni Maria főszereplésével. Berlinben 100 adták egymájuán.
Elsőrendű finom doublo-szövetből mérték után koszit felöltőt vagy átmenet! kabátot (ulster) 1MX) kor.-tól feljebb. Hűlsz szabó, Teleki*ut 27. sz. 2120
I Nyilt-tér.
Tiszteletiéi lud.ilom t, üzletfeleimmel, hogy Welsz nővérek cég alatt vezetett nrildivalA/.<ilononiflt Nogvk«nlzs<íról Buda-pestre helyeztem át. — Midőn srives lámopűtásukéri hálós kö.szönelcl mondok, arra kcrem óket, hogy fővárosi szalonomul
la szlvtskedleuek b. megrendeléseikkel fc|. keresni Tiszleleltel
Stelner Árminná.
21IK Blfcl.pMt, V., Nu.toi utc. 17.
Kínom sötétbarna és szürke ruha-azttvet elad«. Megtekinthető délután 3-tól 5-ig. Sugár-ut 15. ...... 212."
Boroaltorddk ujak és használtak
12\'/, litertől felfelé, minden nagyágban jutányos áron kaphatók Csongery-utca (18. szám alatti udvari raktárban és Mk-tér 3. szám alatti üzletben. 20sr
Bejáró rósdlÁ kereatellk azon-
nalrá.- — Osengorl-u. 12 az, földszint
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felelihelellen (ériem, leslvcrllnk, illetve rokonunk
Dauscha Oltó
elhunyta alkalmával foiddlinunkol részvétükkel enyhíteni Igylkeztek, ezúton mondunk hálás köszönetei. Nagykanizsa, 1919. oki. 21.
A gyászoló család.
Tisztelettel értődtem a n. é. közönséget, hogy raktáromon állandóan mi\' dennemii
férfi-, női- és gyermekcipők M
nagy választékban kaphatók I
.■■.• \'"" ■ Szíves megkeresést -kér==a
FURMENIMKK
cipész. Caengerl-ut 1. szám.
URANIA SSSi
Hotlon, kedden 0kt0btr 20. ^s ^l én
Hajsza a felhők mögött.
Szenzációs detektlvdráma • felvonásban
Főszerepifik a legkiválóbb német artisták. Hajmeresztő trükkök.
— - Bt6.dA.ok köau.pokoa 7 és 9 ér «kor == Tssár ás Uan.pn.pokon I, 5, 1 és 9 énkor.
0=
V/l I Á f~w nagymoigóatlnh*! V1LMVJ Suttwszálloda. teWu74.u.
Héttőn, kedden. Október 20 ét 21.
A szerencse mostohái =
Cigányballada 4 felvonásban.
Főszerepben: Carni Maria Előadások kezdete 6, léi8 ős 9 érakor!
íssár- él tsupsspokoa I, I, 7, ii 9 árakir. Jegyek d. u. 2 órától elére válthatók. \'•-.M..V.,......... ...........Jt,„.aB
Nyomatott: a ,Z»U" NyomJa és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán
Igazgató: Balog Osikár.
XLtfl- évfolyam.
__N»Brkanl„a, 1819. október 28. Szerda.
240. uán.
liMBWblMMHH:
naüvkanizsa,
Síigár-ul 4.
ala Nyotudavállalal P6-ut 5. »i
Mruldcnlk hédökivétHÍ-,rl inladeniiapkorartiKel
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési ár tik : vidékre postai szétküldéssel : B«y héra . 16 «.
Negyed éna . ,.-,-.--41. , Félévre ... 90 . Bfléti évre , . IN .
Egyes száin ár* : 60 fillér.
gmbMftOtfft tm kU«!rthlrnf«H t«Irton Tt.
I lil*l.»n 117.
FAaierkesxtA: TÓTH ZOlaTÁN *
Főmunkatárs .és laptulajdonos :.
1 CSttatAO JRNÓ
Hirdetéseket, nyllt-teret és magán közkuiéuyel.et díjszabás szerint *e»i
fgs=s=s fel a kiadóhivatal, sár;;s
Mi történik a zalamegyei "\'"".T vend vidéken?
A jugoszláv hatóságokat meglehetősen zavarba hozta a legutóbbi nupokban Magyarország uj határairól megjelent és fájdalom elég aiuheutikusnak látszó híradás. A közvélemény szerint, melyet a szlovén lapok egyértclmtileg nem hoztak, — a vendvidék Magyarországnak marad, aminthogy a mi derék vendjeink egy percig som hiszik s lehetetlennek tartják, hogy •iket Magyarországtól olszakitsák. A jugoszláv politikai hatóságok vezetői ezzel ellentétben kezdettől fogva azt hirdetik, hogy a vendvidék nlár végérvényesen az övék. A katonák és az alárendeltebb hivatalnokok mar szerényebbek cs csak a terület odaítélésében bizakodnak, még a nom rég odahozott vasutak személyzet egyáltalán nem Csinál titkot abból, hogy nagyon kevés reményünk van a végleges - kimaradásra.
A nép maga, ma inkább, mint valaha rendületlenül áll Magyarország mellett s egyenesen mégható a vendek tüntető viselkedése.
A kétségtelenül erős hazafias érzésen kívül a nép természetos ós csalhatatlan gazdasági öjutöne indokolja a vendek hatalmas jugoszláv ellenes hangulátát. A vendvidék egyetlen gazdasági gocponlja Radkersburg. Miután ez végérvényesen német-osztrák terülcf, •a vendeknek nincs sem ki, sem beviteli piacuk, mert a Murán át Jugoszláviával összeköttetést fenntartani teljesen lehetetlen. „A vendvidék egész déli részén mintegy 50 kilométeres hosszúságban a Mura a határ. Az eddig elkészült pár kilométer hosszú szabályozást a hnboru miatt leiben maradt munkálatok, következtében tcljesoiv tönkretette a rohanó folyam, ugy, hogy a Mura két partja legalább másfél kilométer szélességben mindenütt ár-területi. Utcsinálásról és hidvcrésről csak az újbóli és teljes szabályozás után lehetne beszélni, annyi pénze pedig a mibe most ezen munkalatok bele kerülnének, Jugoszláviának semmi esetre sincs. Nem milliókról, de százmilliókról beszelnek a szakértők. Közlekedési Utak nélkül pedig nincs gazdasági élet. •• • u Kteki Józsefet és kbvés számú paptársát —- akik évek óta tartó heves agitációval lulnj-donképeni okozói a megszállásnak — ugyancsak utóiérte a Nemezis. Kleklék, mikép az általuk annak idején Obál elvtárs részére készített vend autonomia tervezetből kitűnik — egy nem is klerikális hanem ultramontán berendezésű szláv államról álmodoztak, Elképzelhető tehát, hogy miként érezték magukat, amidőn néhány nappal ezelőtt egy összejövetelen, amelyen a vendvidéki iskolabizottságnak kellett volna határozni, dr. Lainscrich kormánybiztos ultimátumszerűén közölte a hüledező Kleklékkal, hogy Jugoszláviában pedig felekezeti iskola nincs, s mert a nép igazi vezetői nein a papok hanem a tanitók, ezek kezdő fizetése havi 1700 korona, amit az állam fizet, mig az iskolák dologi kiadásai, bclcértvo az épület létoiiiését is, a községek terheit fogják képezni; Dr. Lainserich kijelentése óriási riadalmat okozott Kleklck körében, a gyűlésen szenvedelmes vita índu t meg, tanácskoztak «"éggel 9-től este 7-ig s végül is a jegyzőkönyv aláirása nélkül hagyták ol Kleklék a gyűlést.
Dr. Lainsorich egyébként ezen a gyűlésen egy tanítóval való vitatkozás hevében igen jellemző beismerő nyilatkozatot is tett A különböző ellenvetésekre ingerülten és a*
asztalt verve vágta oda: nagyon jól tudjuk, hogy minket itt n.eiu szívesen Játnak, de majd teszünk erről, s ki fogunk utasítani mindönkit, aki nem paríroz.
Egyébiránt "fcsend Van ós nyuga^yn. Az intelligenciára, amely teljesen távol tartja magái tőlük, rettenetesen haragszanak, de a nép nck sziveson kedvébe járnának, do \' teljesen eredmény\'elemil. A nép minden tartózkodás nélkül, különösen borközbon, megmondja a véleményot, Himnusszal ós Kossuth nótával szerenádokat rendez, a minden jegyzősógbon elhelyezett esendő, őrsök ablaki alatt és epedve várja a magyar csapatokat, amelyektől a dőrék szlovén katonák rettentően félnek.
Megindult a nagybani árubehozatal.
Hivatalos akció az ¡frak leszállítására.
Amióta a Zala közölte a nagybani áru-\' behozatal és az áiak leszorításának torvét, a közönség érthotő tütclmotlenséggol vá\'ta a terv valóra válását. Mosl jelenthetjük, hogy cz az üdvös terv tető alá jhlptt s a nagybani árubehozatal a kormánybiztosság által létesített szervezet utjári már meg is indult
A mai naptól kezdve behozatal és kivitel csak ennek ni\' hivatalos szervezetnek $z utján jöhet lélro. A kormánybiztosság által Szombathelyen létrehozott Első Árucsere Kész-vónylársaság ez a szerv,\'amelynek vezetője Kodar őrnagy.
Minden kereskedő, aki Ausztriából árut akar behozni, ezentúl kizárólag áz Árucsere, engedélye alapján hozhatja be. A kereskedő köteles* az áruk számlával igazolt értékének tiz százalékát az Árucserénél lefizetni, csak ezután történhetik meg a bohozutaL Köztudomású, hogy kompenzációs üzletekről lehol csak szó s amilyen ertókii árut behoznak Ausztriából, ugyanannyi értékű marhát adunk mi Ausztriának.
Mivel olcsóbban kall számitanunk a marhál az osztrákoknak, mint amennyibe magunknak kerül, a differencia fodozéséro szükséges a .boh\'ozott áruk után fizetendő tiz százalék A kereskedőnek semmi másra nincs gondja, mint megrendelni és kifizetni az árut, úgyszintén leróni\' a tiz százalékot; a többit elintézi az Árucserí Részvénytársaság.
Ez a szervezet teljesen egyöntetűen létrejött Ausztriában is, ugy hogy oda se lehet ennek engedélye nélkül semmit bevinni. Ennek a szervezetnek a létrehozásával ugy a nyugatmagyarországi kormánybiztosság, mint az osztrák állam u behozatalt és kivitelt őrzi ellen s az árak leszorítására törekszik.
A kormánybiztosság körülbelül két hót múlva már abban a helyzetbon lesz, ho^y megállapíthat általános irányárakat a behozatali cikkekre Ugyanis azokra az ajánlatokra, amelyekot annak Idején közöltünk, megindultak az üzletkötések ós az ajánlott áruk egy részo már útban is van. \'" A" kormánybiztosság az \'ár*k lesröt-itását ugy viszi keresztül, hogy a behozott cikkeket nom engedi olyan nagy haszonnal árusítani, mint eddig történt. Tudjuk, hogy eddig a nehézségek árán behozott árukat nagy haszonnal adták ol, mert rizikó volt az üzlet és az elkobzások miatt gyakran rá kellett fizetni. Ezentúl csak hivatásos kereskedő hozhat bo árut az árucsere utján1 s mivel itt számla után koll befizetni a tiz százalékot, a kormánybiztosság tudni fogja minden áruról, hogy menyil»e kertíl a -kereskedőnek. • ••-.•-•.-•
Már most\' hozzászámítja a költségeket és a megtelelő, -perese- »cm
uzsora — hasznot s ennek 1 ulnpján fogja megállapítani az irányárakat, amelyeknél drágábban- a kereskedők nem állíthatják a portékákat. A kormánybiztosság ismeri az ■ausztriai árakat s meg van győződve, hogy az ált- la megállapítandó árak jóval alacsonyabbak lesznek azoknál az áraknál, amolyo-ket ma a behozott cikkekért kórnqk. Ez minden esetre nagyon üdvös lösz s a közönség ör >mmcl fogja látni az iparcikkek árának loszállilását, amely maga után kell hogy vonja a termények árának leszállását is,
Az Árucsere irodái« Szombathoiycn ideiglenesen a Kopács-szálló II számú szobájában nyert elholvozóst, az érdekelteit-nok tohát ide kell fórdulníók. \' -
A kormánybiztosság egyébként közzéteszi hirdetményét, ^melyben köáli, hogy az osztrák kormány, illetve a steiormarki tartományi főnökséggel történt megállapodás alapján Nyugat magyarország cs az osztrák állam közötti egész áruforgalom mától kezdvo kizárólag a hivatalos ellenőrzés alatt álló Első Árucsere Részvénytársaság utján bonyolodik le. Az ösz-szés érdeköltek forduljanak e részvénytársaság szombatliolyi, illetve wiení ós gráci irodájához. Áruk kivitele és behozatala az Arttcsoro Részvénytársaság irodájának megkerülésével h szabályszerű engedélye nélkül nom történhetik, ollene&a^en ¿z. árukat elkobozzák.. Az Első Áriicse?&«\'jprgalmi K.-T. mint a nyugatmagyarországi \' kormánybiztosság hivatatos szerve^ működik. Távirati, címe: Árucsere Szombathely.. az Árucsere auszlripi irodájának elme: Erstes Warenhaus A. G. Graz Sackstrass\'e 6,\' illetve Wien la. Gizella&trassé 4.
HÍREK.
A politika nagyhete.
Budapesti jelentések szerint olórkéztünk a -magyar belpolitika - .nagyhotéhez. Állítólag-nagy sikerrel kccsogtotnek azok a tárgyalásik, amolyokot a szembenálló pártok folytatnak egymással. Ujabb fúziókról, koncentrációról van szó s állítólag rövid idő kérdése a Priedrich-kormánynak olyan átalakulása, am*!y az antant minden feltételeinek megfelel. — A Friedrich-kormány azonban csak némi átalakuláson megy keresztül, do holyót nom hagyja ol. A Kricdrich-kormány hclyzote ma oly erős, oly szilárd, hogy beszólni se lehet s -még halálos ellerísegci so beszclnok bukásáról. A Kriaáíich kormány elnyomta a kommunizmust, helyreállította a rendet « megjelölte azt nz utat, amoly a nemzetet a katasztrófából kivezeti. A Prífdrich-kormány a kitűnő Horthy segitsc-gévei ¿cjemtott olyan hadsereget» amely ugy a belső rend helyreállítására, mint a magyar ügyet kívülről fonyogotő bármilyen támadás, igazságtalanság visszaverésére, megtartására olegendő. A Fiicdrich-kormány most gondoskodik azokról a módusokröl és-eszközökről,, melyek Magyarország teljes integritását meg-
¿ALA
1910. október 22.
védeni és biztosítani tudják. A Friedrich-kpr-mány olyan barátot talált a nagyhatalmak közt, , amelynek; csak; a rokonszenve megbecsülhetetlen érték hazánkra: A Frii\'drich-kormány épp az ország érdekében nem hagyhatja el \'helyét, neki kell, mert csak ő tudja tető alá*juttatni a nemzet legvitálisabb dolgai», Ha a liberálisok, demokraták segítenek Fricdflchéknek oblVari a gigászi munkában, —•mindenki örülni fog neki. Legfőképp Örülni fog mindenki annak a belátásnak, mely a jelenlegi ellenzéki pártokat a kormány táborába vozoti.
.........N A 1» T itt..........
~Rú|ii. kulit; Knrdula. ílrot tCitf.
tini»: <J«r. kath. Abac. öt. kel. (okt. II.) Jakab. Ixt. Thlsrl. Mink 38.
A nrtp kit fl óra UK \'jVorökor, nyii)\',síik r. órnkor.
A holt! kél rei\'jp.cl I dra 58 j>ojrc-■\'kor. "nyrifeH»llt\' .íóliilia 4 őia 0 perckor.
~ A Itégyesrendl társház gyásza. A
nagykanizsai kegyesrendi társháaat fájdalmas vesztosóg érte. Horváth Cyörgy kiérdemesült főgi nnáziumi igazgató ó.s házfőnök 02 éves korában elhalálozott, Negyvennégy évvel ezelőtt lépett bo a. kogyc.sif.niiórondbe s negyven évvel ezc|őit szentelték áldozópappá. Tanári müködósót Szögeden kozdto meg. Onnan kccskcinétre, majd nemsokára- saját hő kívánságára a nagykanizsai tataházhoz helyezték át. Azóta szakadatlanul itt működött s kiváló papi és lanári erényeivel örü>-kitette meg nevét a kanizsai ház és főgimnázium történetében. Izzó hazafiasság ós rajongó f.-ijszeretct jellemezték tanítási , módszerét. Horváth György Kós\'.thclyen született s ragaszkodó szeretőitől csüngött szülővárosán. Keszthelyen kis öröklött birtoka is volt s ha az iskolaév bofojoződötl, olt pihonte ki a fáradalmakat.. Vizlbeíegség öltő meg! A gyilkos kór évek óta pusztította a hatalmas fizikumot, amelyet azonban csak egy hete tudott ágyba kényszeríteni,; mifr~-a halál kedden reggel bo. Totöméta, felsütöm* plomban rava^lozták föl A kegyesrendi társház n következő gyászjelentést adta ki:
A nagykanizsai kegyesrendi társház tagjai ós a főgimnázium tanáiiknra mólyen megilletődött szivvol, de- az Ur- akaratában való kerésztény megnyugvással tudatják, hogy főtisztelendő Horváth György nyug. házfőnök és főgimnáziumi igazgató, Nagykanizsa város képviselőtestületének választott-, . {i nagykanizsai áll. elemi és polgári iskola felügyelő ^bizottságának kinevezőit .tagja, az írod. és Müv. kör, a kath legényegylet elnöke, stb. f. évi október hó 21-ón reggel ,7 órakor a> haldoklók .szentségcinek Tájtatos-fölvétele után, életének 62-ik, szerzetességé nek 44-ik, áldozó papságának 40:ik, tanári működésének 38 ik évében hosszas betegség uián az Úrban Csendesen elhunyt; 10 évig volt az intézet igazgatója. Temetése október hó 23-án d. o. lesZ a felsőtomplomból az ott \'/«II órakor lelkiüdvéért ¿ártandó . ünocpi re\'qülcm útáh\' lí órakor. \'Emlékét «end- és tanártársai, valamint tanítványai kegyelettel őrzik. Adj Uram örök nyugodalmat neki I És az örök világosság fényeskedjék neki I Ámen, Nagykanizsa, 1919. évi október hó 21 én.
— Muraköz a miénk Teljesén megbízható helyről-jelentik a Zalának, hogy a békekonferencia;. Muraközt óe- a - vendvidéket Magyarországnak ítélte vissza. Igy Zalavár-mogye területe hajszálnyk, csorbát se fog szenvedni. Muraközt visszakapjuk, de hogy adják vissza a jugoszlávok a magyar kultúrának azt a megbecsülhetetlen értékű termékét (könyvek, muzeális tárgyak, iskolai, kórházi fölszerelések stb.) amolyoket részben
széthordták, réázbon szlávositó törekvésükben megsemmisítettek. Ezért folelniök kell azoknak, akik Muraközt árinak* idején önként elfoglalták.
— Kettős öngyilkosság Murakereszluron Kardos István és Orovett Toréz a jugoszlá vok által megszállott területek lakósai tegnap előtt Murakereszturra érkeztek ós ott a Grárteí-félő vendéglőbon szálltak, meg. Tegnap reggel, a vendéglő alkalmazottai benyitottak szobájukba és ott mindkettőjüket vérükuen találták. Megállapítást nyert, hogy kottős öngyilkossá got köveitek ol: a nyakukon és kezeiken átvágják ereiket. Kardos a helyszínen azonnal meghalt, míg Orayctz Terézt beszállították a helybeli hadikórházba, ahol dr. Biba vizsgálóbíró tegnap délelőtt kihallgatta. Az,asszony állapota élétvcszélycs. Ugy hírlik, ho#y a kettős öngyilkosságot afeletti bánatukban tervez ték és követték ol. hogy az idegen csapatok áHal megszállott tei ületen lévő üzletük tönkre ment s így válságos anyagi hclyzotb<» körűitek: •
Káretem. A~*alftí gyrilógezréd^pöi-zászlóalja magalakult. A pőtzászldaljra nagy feladatok vániak, hivatva -^art a távol levő ezred kiegészítése pótlása, az ezred helyett az irodai ügykezelés lebonyolítása stb. Á pót zászlóalj működését nagy1>an nohoziii, hogy sokszorosításra alkalmas sftpirograf lemezzel nem ren lelkozik s bár a gép magván, lemez hiányában használhatatlan. Sapirograf lemezeket pedig jolonleg sohol sem lőhet beszerez^. Ha espileg valakinek birtokában lenne ily használható lemez, tekintvo a hazafias célt a pótzászlóaljnak (honvéd laktanya) esetlog ármegieritós mellett is átengedni szíveskednék. Nagykanizsa, 1919. október hó 20-án. Németh, őrnagy.
— A Világ nagymozgóban -szerdát} és csütörtökön A sorsüldözött cimü 4 felvonásos színjáték kerül bemutatóra. A főszerepet Ellen Richter ás Hugó /\'link játszák; Továbbá bemutatásra kerül még A vörös posfáskocsis című 3 felvonásos C\'owboy-dráma. " \'
\' ^ — A nagykanizsai Kath. Legényegylet
eíiTöksége felkéri az egyesület összes pártoló ós rendes tagjait, hogy ftdő Horváth György egyh. elnök végtisztessegén f. hó 23 án, csü törtökön d. e fél H órakor n városi felső• templomnál mogjolonni szíveskedjenek.,
—j xóth Ede riójlszinmfivó A falu rossza látható a/, Urániában. Ezen kép közkívánatra lett újból lehozatva.\' A kén oly szcp, hogy mindenki szívesen nézi meg.
— Cigaretta-hüvely, cíparolta-papir, cU garetta? és szivar - szopókn, pipa, szivar-, cigaretta- és dohány tárcák Fis^chej Fülöp Fial papiráruházában kopliatók.nngy választékban.
Ápolónői, társalkodónői\', esetleg ház vezetőnői állási keres intelligens fiatal hölgy. Cim: Eötvös-tér 9. sz. 2122
Erzsébet-tér .14. szárn alatt többféla bútor eladó.
Vidra szőrmével bélelt «61 banda-kábát cladíV Crboly Forcncnél, Erzsébettér 15. szám; \\\' . 2121
Elsőrendű tlnom doiJbfe-szövétKőI mérték után- készít felöltőt vagy átmeneti kabátot (ulstor) 1S00 kor.-tól feljebb. Hűlsz szabó, Teloki-\'ut 27. sz. 2120
Jó arban levő, használt családi cipész és Hzabó-varrárgépek legmagasabb árban megvétetnek BRáNDL Sándor varrógéprak tárában, Deák Fereno tér 2. szám alatt. — Ugyanott Javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Edob
aokszoroilló készülék 6> hozzávaló kellékek. =
Kapható: Fischel FUlöp Fiai
/ áruházában Nagykanizsán.
Lépes mézet, -Pergetett mézet, Babot, Lencsét, Mákot,
Gesztenyét és Diót
minden mennyiségben a legmagasabb "\'■\' \'\' " nnpi árakon átvesz - 1 .,
Balázs, Csengery-ut 6.
Telefon 59. szám.
Az állami szemkórház keres megvételre
•BV Jé lovat
és egy jókat ban levő l\'edelt és egy teherkocsit két pár lószerszámmal. Bővebbet AZ állami szemkórház gondnoki hivatalában. Hadikórház C —18. pavilon.
—"— mU 1 111 11 Tisztelettel úile&item a n. ¿. közönségei, I hoyy raktáromon állandóan mindennemű j
férfi-, női- és gyermekcipők
nagy választékban kaphatók I
--- Szíves megkeresést kér =
PUHMim IMR1£
clpéaz. Ca.ng.rl-ut 1. azám.
ORANIA SSm
Szórd., oaütórtftk.. Október 22. <• 23
Falu rossza
Tóth Ede népszínműve 5 felvonásban. Főszereplők: ; ^
Medgyaszay Jenő, Kürthl, Mi Amália.
.itt! BMuUa.t kön.,okon 1 ut éraUr == luit- éa «aa.puv.kM I, », » é. 9 ératar.
„IDEÁL" ¡r^0 Írógép
alig hatznilt. - Kaphat«: Flsol>et FUlSp ITini ■ áruházában, Nauykanlzaán. ,
g........, \'"f"\'" 1 . 1 J"1 g
V/l I Ari nanymozgóazlnház VI LrtU Sann ¡mim, imm 74. u.
Szerda, oaUtSrtök. Október 22 és 23.
Asorsüldözötf
Színjáték 4 felvonásban. — l\'ószeroplfik:
Ellen Rlchter és Hugó Fllnk.
A vörös postéskocsis
Coivboy-drima 3 folvonésoan.
EJOadások kezdete 6. fól8 ós 9 órakor!
Vaaár- éa iaa.,a.pokoi 9, >. 7, é. 9 éraker.
Jegyek d. u. 2 órától elfire válthatók.
- -, —j-=*
Nyomatott: a .Zala" Nyomda és Hírlapkiadó. Vállalatnál Nagykanizsán.
Igazgató: Balog üszkár.
XLVI. évfolyan
Nagykanls.., IBIB. október 23. OadtSi-tSk.
241. azé«.
tjattutisH ttkMéhhnM:
maovkanizsa,
Sugár-ut 4
ala Nyomd»vállalal Fé-nl 5. u
M.gj.knlk héllíklvílriá-vcl mlaáaaaap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
Iflöflíelésl árnk :
vidékre postai szét- ^ küldéssel:
Y". IIL
egyes szám ára: 1 > 60 fillér.
Kg,rk(ezi Uty te kiadóhivatalt telefon 71. | PfiazerkeaztS: Főmunkatárs és laptulajdonoa: [[ Hirdetéseket, nytlt-tcret és magén
NfMHM («Itten Hl, TÓTH ZOLTÁN CSILLAG JF.NA j közleményeket dl]hraMs szerint ve»/ jj m-- lel a kiadóhivatal.
Figyelmeztetjük a város közönségét, | hogy akiknek üres lakásuk, — akár bútorozott, akár bútorozatlan, — vágy bármely más fölös szobájuk van, azt haladéktalanul jelentsék ho n városi lakáshivatalnak. Az ellenőrző-bizottság ugyanis a napokban megkezdte működését és akinél ilyen feles lakást talál, aa kihágásért \'2000 K ig terjedhető pénzbüntetéssel ós hat hónapig terjedhető fogházzal büntethető.
Tápflyaláfok ax 5nálló bank ügyében.
Budapest, okt. 22. Az Ausztriától való elszakadás következtében felvetődött az önálló magyar jegybank életrehivásának elméje, amely most igen közöl jutott a megvalósuláshoz, amennyiben a Credit Lyonnaise hatalmas francia bank két megbízottja érkezőit Buda-, pestre, hogy tárgyalásokat folytassanak a ma gyar jegybank felállítása érdekéyen. A francia pénzügyi kapacitások Valdcr Gyulával, az Első Hazai Takarókpénztár igazgatójával vették fel a tárgyalás fonalát. Megbízható helyről nyert értesülés szerint a Credit Lyonnaise 5Q0 millió ftankkai fundálná a magyar jegybankot, amoly összegei kiegészítenék azon vagyonadóval, amelyet ogyszcrro fizetendő nogyvenötszáza-lókra kontemplálnak. Ugy tud|uk, hogy a tárgyalások a legjobb uton haladnak. Valószínűleg igen rövid időn belül felállitják a magyar jegybankot, anu pénzügyi viszonyainkat alaposan javítani fogja.
As osztrák éhínség.
Bécs, okt. 22, A .Neue Freie Presse\' jelentése szerint Ausztriában a gabona, burgonya ós zslrszüksóglet ijesztő arányokat öltött, ugy, hogy az országot csak a gyors hitel ós Hoower tavalyi segélvakciójának megismétlése mentheti meg az éhhaláltól.
Hmm adják kl Kun Bélát.
Bécs, okt. 22. Mint híre jár, az osztrák kormány nem akarja kiadni Kun Bélát ós társait. Az osztrák kormány terve ellen alig tehetünk valamit, mert nincs hatalmunkban kierőszakolni a kiadatást. Legfeljebb az antanttal kényszerithetnők Ausztriát arra, hogy kiadja a népbiztosokat, de árrá kevés remény van, mert az antant nem akar beleavatkozni ilyen belügyekbe.
A boUJwIxmiaa bukása.
Bécs, okt 22. A Neue Freie Presse jelenti Amsterdamból;\' hogy a vezérkar megerősíti azt a hírt, amely szerint KronStadt tegnap • délután kitűzte a fehér zászlót.
Bécs, okt. 22. A Morgen jelenti Londonból: Kábel távirat szerint az angolok Pétorvártól délre partraszállák. A város egy része lángokban áll. A bolsevíki csapatok vissza Vonulnak. Az utcákon számos holttest, különösen nők, gyermekek teteme fékezik. Három legutóbb étkezett hadihajó megkezdto Pétervár bombázását.
Kopenhága, okt. 22. Minden jel megerősíti azt a benyomást, hogy az oroszországi Szovjet-uralom összeomlása küszöbön áll. A pétervári bolseviki minisztériumok már ok«, ö-ike óta zárva vannak. Az a hlr, hogy feladják Pétervárt; ugy látszik, nem bizonyult valónek, bár a hadsereg nem hajlandó a vá-" rost védeni s különben is a csapatok közölt minden fegyelem megszűnt Pétervár elfoglalása eddig talán már meg is történt.
A Times híradása szerint Turkesztán keleti részében, is Jegyőztók a ..vörös hadsere get ós megadásra kényszerítettók azt. A foglyok száma itt hir szerint 33.000.
Képek a megszállt területekről.
B|y ataa elbeaillése.
Bécsből Indultam neki a hosszú útnak, melyet a hivat\'dos küldetés Magyarország megszállt területein keresztül {zabot! ki. Első stációm Pozsony volt. ■
Es Pozsonyrol csak szomorú dolgokat mondhatok. Pozsony nincs többé — van helyette egy cseh város, Bratislava: Pozsonyban ötven százalék volt a magyarság, ez az ötven százalék most kénytelen csehül\' megtanulni, hogy uton útfélen szemközt ne találja magat a cseh hatóságok erőszakoskodásával.
Most a hivatalokban csehek ülnek, rendőrség cseh, a katonaság szintén cseh, magyar -szóra még a kávéházi pincérek sem reagálnak. Az iskolában cseh tanítók tanítanak, az egyetlen intézmény, mely meg fólig-ineddig magyar, az egyetom.
Ugyanilyen szomorú a látvány a szepességi városokban. TOzzel-vassal űzik a szlá-vositáW, a városnevek u;án átkeresztelték cseh nevre az utcákat, az üzletek cégtáblája csak cseb, vagy\' tót nyelvű lehot, az összes rtfagyar kulturális egyesületekot feloszlatták. A kassai jogakadémián már a jövő félévben bo akarják vezetni a cseh nyelvet.
De falun sem kisebb a boldogtalanság. A falubeli tót nép megváltóként - üdvözölte a .felszabadításra* siető csoh testvéreket. A testvérek pedig az ígért jókat papíron hagyták, de elvitték helyébe a parasztok gabonáját, takarmányát, háziállatait. /■■■
Még szomorúbb a kép a román terUle-teken. A legvirágzóbb vá osokban pang az élet, mindenre rányomta bélyegét a román tunyaság. Itt is elpusztította a megszállás erőszakos keze a magyar kultúrát, de képtelen volt he lyóbe ujat teremteni. Kolozsvár egyetemé csukva van, iskoláiban románul tanítanak. Egy egyetlen adat megvilágítja a viszonyokat. A megszállás óta 22 százalékkal csökkent az iskolákat látogatók száma, de l?> szazalékkai nőtt az elfogyasztott alkohol mennyisége. Aki megfordult már átmenetileg román megszállás alatt nyögő magyar városokban, az elképzelheti az erdélyi magyar és szász lakosság siralmas helyzetét, akiknek.nyakára pedig-örök úrként ült a bocskoros oláhsag.
A déli vidékeken nem találtam ekkora elkeseredést. A szerb hatóságok türelmesebbek, van annyi belátásuk, hogy a meglevőt épségben tartják, hisz nem tudnák azt a saját, kezdetleges kulturájuk utján pótolni. A hűségesküt .te nem, tett hkataloQko&U. iti is.elük dözték, a szerb katonaság garázdálkodása itt is sok elkeseredést szül, de magyar érzülete miatt eddig senkii *eio háborgattak, a jólót is mindinkább emelkedőben van.
És mégis a szerbekot tartom a legveszedelmesebb ellenségeinknek. Aránylag szelid, tapintatos magatartásukkal esetleg móg elaltatják a magyar lakosság keserveit, behegesztik hazáját vosztett szivének fájdalmát, míg az oláh és csoh uralom alatt nyögő területek magyarsága soha el nem feledheti hazáját, életben tartja hazafiságát a zsarnokok iránt érzett gyűlölet. A magyar irredentizmus, mely eddig csak az egyesek szivében.él,, s^eryezkedni fog, munkába áll és le fogja rázni az Idegen rabigát. 1
HÍREK.
Horváth György.
.A Horváth direktor meghalt" - mondották kedden reggel az emberek, akik ogy-\' mástól kérdezősködtek, hogy: Mi újság? ™ A legtöbb embernek meglepetésszerű hir volt az, mert hiszin azt sem tudiák, hogy betogl Pedig igaz volt, a .Diri" bácsi,ahogy diákjai mondogatták, itthagytá e világot. — Bár tudtam, hogy beteg, rokonságától vett hirek-aze-g\'nt állapc^t reménytelon, mégis oly váratlanul ért ongem is a híradás, mintha hirtolen halállal ipult volna ki. Ha reágondolok az 6 izmos, erős testalkatára, melyot az ő szolid, boosztott élotmódja még enenállóbba orőSitott, szinte hihetetlennek látom azt, hogy az az erős test ily rövid idő ^iatt összeroppanjon. Pedig igy van! A sok óvi betegeskedés, mw lyot pedig önmaga sem vett komolyan, lassanként megőrölte szervezőiének ellenálló erejét és az a vihar, mely ezen évben n legtöbb ember lelkivilágát sarkaihói kiforgatta, nála is végzetes hatással járt. A, testi hanyatlást a lolkí rázkódtatás siettette óá így az enyészet játszVa végezett vele. Mikor ugy csendes dolgozószobájában iróaszlalánáí találtam, sokszor kesernyés volt hangulata; jő szivo, az emberek bajai iránt érzett meleg rokonérzés mindig fogakonnyá tették a mások bajaival való törődés iránt. De ő is ugy volt, mint az igaz. magyar ember, ha kissé kipanaszkodta magát, mogkönnyobült ós a jjigi kedélyes világnézettol tudott újból foglalkozni ügyes-bajes teendőivel. Sok dolga volt. a kegyesrendü társház vüz-\'tóse. « főgymnasium közel 400 tanulójának szellemi ós anyagi boldogulása sokszor elhalmozták idejét ós nem egyszer említette, hogy már erős dolgot ad néki kötolessegének pontos te jesilóse.—Tavaly már nyugalomba akurt vonulni, azonban a rend kormányának kérése folytán újból elvállalta hivatalát, mely azonban vógzetóvó vált Az a szellemi s anyagi felfordulás, moly az októberi forradalom után hazánk minden egyes egyedének szellemi és anyagi világában reilonetos pusztítást okozott, nála végzet*» hatással járt. A folytonos töprengés, a legjobb módszor kiválasztásáról való gondolkodás, a jövő bizonytalansága felett érzett félelme megzavarták az ő lelkét is és erőtlenné tették kezét. A kommunista urajoin az egyházi rendek ellen is a legkíméletlenebb erőszakkal harcolt és ekkor kellett volna Jioki is erősnek lennie I Szelid lelke, mindig a békességet koreső elméje megrettent a jövö esetleges harcaitól ós a megalkuvás, az engedékenység vetto uralmába I Ped gaz erős lelkiteknek veit igazuk, akik » megalkuvás nélküli harcot hirdették és övvel győztek is. Ez a fájdalmas csalódás a saját maga itólöképessógo-oen, az uj rend helyreállítása körül bekövetkezett változások végleg megőrölték szervezetét ós elmúlását rohamosan siettették. Nyugodtan mondhatom, hogy a halál reá nózvo megváltás volt testi ós lelki szenvedéseitől; olyan volt ő is, mint az örog fa, melyei ha átültetnek, még ha jobb és kiválóbb is az uj talaj, abban nem tud megszokni és elpu*ztui — őszi hervadáskor levélhullás idején hagyott ő is itt bonnünkei, hogy elmenjen megpihenni oda, bol nincs má*, csak bóké ós nyugalom.
.Nekem, úgyis mint jóbarátnák, úgyis mint a legtöbb társadalmi mozgalomban kiváló mun-
ZALA
1919. október 23.
skatársamnnk, felettébb fájdalmas az a tudat, hogy már ö is elköltözött az élők közül, de vigasztal az a tudat, hogy neki igy jobb ás szolid, emberszerető lelke megtalálja végro nyugalmát I
Áldás emlékére! £per/»ay Gábor.
NAPTÁR
Rím. knth. Ignác kap Proli "Kap.
Qvr. k«M» »\'■ kcL. wkL. 10.)
Hul. tzr. t\'htmrl. Msrk \'¿ü
A nap k \'l r^Kvl " perc-
kor, nyugsiik .iclul-n -i óra f>8 perekor.
A liukl kél icggcl 0 óra 2 perc-ko\\ oyuH»sik ddluuiu 4 éta 34 porckor.
október
23
Csütörtök
- A románok kiürítették Budát? A
Vasvármegye ós a Sopronvármegye 21-iki SRámaban • a következő táviratok, jelentek meg :
Budapest, okt, 20. A románok a mai napon kivonultak Budáról. A budai hidfókot angol ós magyar katonaság szállotta meg. Az összes minisztériumok előtt angol katonák őrködnek. Október 22-óro a románoknak ol kell hagyniuk Pestet is.
Ez alkalomból Sigray kor nánybiztos a következő üdvözlő táviratot intézte Fridrich miniszterelnökhöz :
Igaz örömmel értesültem, hogy a kör. letemben Lehár ezredes álul fölállított zászlóaljak vonultak be mint elsők a fővárosba. Midőn ez alkalomból Nngyméltóságodat üd vözlöm, egyúttal újból biztosítani kívánom arról, hogy az ország Újjáépítésének munkában Nyugatmagyarország hazafias készségére mindonkor számithat. Sigray kormánybiztos.
Fájdalom azonban, ugy a duoántuli lapok, mint Sigray kormánybiztos értcsültségo korának bizonyult. A románok -még nem vonultak ki Budapestről, sőt még Tárnok községben is bent vannak. Ezt bizonyítja, hogy tegnap is még ők tartották megszállva a budai állomást s ok vizsgálták Tárnok és Budapest közt a vasúti igazolványokat. Ami késik, nem múlik. Rcmélhoiő, hegy a románok még e héton VAlóban elhagyják a Dunántúlnak még megszállva tartott részét és Budapestet, nem hagyva egyebet, mint a legrosszabb emiékot maguk után.
— Biicsu/íls Lehár ezredeitől. Szombathelyről jelootik : A katonai körletparancsnokság tisztikara impozáns módon búcsúzott ked len este báró Lehár Antal hadosztály parancsnoktól, aki nagykanizsai ós szombathelyi csapatai élén útra kelt, hogya románok kivonulása után Budaposten átvegye a helyőrségi szolgálatot. Ez alkalomból a tiszti étkezőben bankett volt a hadosztály parancsnok tiszteletére, akihó*.^ tisztikar nevében Liptay huszáralezrodes intézett gyönyörű üdvözlő beszédet. Lehárt, mint az uj magyar hadsereg loglelkosobb vezérét ünnepolto A népszerű hadosztály-parancsnok rövid katonás beszédben azt kívánta, hogy katonái továbbra is ily lelkesedéssel szolgálják a hazáf. A bankett alatt a katonazenekar kizárólag lelkes, magyar dalokat játszott. Bankett után az ogósz tiszt ¡társaság a Herceg kávéházba vonult, miközben a tisztek vállaikra, emelték a távozO parancsnokot, akit a Jiró-kelők s a kávéház közönsége is lolkoson ünnepolt. Az ünneplőkot kellemesen lepte meg Szabó Cyula lOdos aászlós alkalmi hazafias ódája, amelyet a Budapestre távozó körletparancs noknak ajanlott fel.
— A társadalomhoz. Parii József katona volt, derék 48 as magyar katona, aki ■hazájának első hivő szavára fegyvert fogott, hogy megvédelmezze azt Derék, lelkes har cos volt egészen addig, amíg ogy ellenséges gránáttól súlyosan meg nom sobosült. Térdon felül amputálták mindkét lábát s bizony suk szenvodésen ment keresztül jő Parti József, amig odáig nem jutott, hogy két mülábbal, ogy bot segítségével már menni is tud. Most itt ól Parti József Kanizsán a Garay-utca 0. szám alatt ogy régi régi viskóban, amely minden pillanatban összeomlással fenyeget. Most elrendelték a ház kilakoltatását s Parti József, mind a két lábára rokkant katona fodól nélkül marad. Eddig csak kenyere nem vojl nokí — kön> öi adományokból volt kény-
V telelen tengetni élotót — hajléka, ha még oly nyomorúságos is, de legalább volt. Most so
konyere, se hajléka. A rokkantegyesület már eddig is mindent elkövotott, hogy legjobban rászorul bajtá\'sának. valami foglalkozást szerezzen. Nem sikerült eddig. Pedig valamelyik gyár, vagy szálloda portási teendőit Parti József nagyon jó ollátná. /Életerős, rnunk -kedvvel teli foleségo elvégezné azokat a teendőket, amelyekbon Őt rokkantsága megakadályozza. Olyan állás keltene nekik, amelyik lakással jár. Nagykanizsa város ne.nes ooibor baráti szivéről híres kózönségéhoz fordulunk Parti József ügyével és ezzel nagyi n jó kezekbe van letévo az ügy. Nyugodt lehet, jó Parti János, nom kell esténként azzal állítani a falhoz a két műlábát, hogy rövid idő múlva talán az utca hidegén koll olpusz-tulni. Nagykanizsa közönsége magáévá fogja tenni a\\ maga ügyót is, derék Parti Jórsef és erősön hisszük — nemsokára minden meg lest, ami különben is szerény igényeit kielégíthetné. Aki pedig valamiképpen segítségére aki>r lenni Parti Józsefnek, forduljon a K\'okkat-szövetség titkárságához, mely az akciót vozeti.
— Angol nyelvlaulolyam Sáfrány Károly tanár heti 3 órában angol nyelvtanfolyamot tart. A tanfolyam mogkezdésoi^ november l-ig beiratkozni lehet Fő-ut 24 szám alatti helyiségben. Tandíj e|*y hóra 20 K.
Házasság. Kobzinek János nagykanizsai gépész ós molnár szeptember 3-án házasságot kötött özv. Vadász Józ*cfnóvel. (Minden külön értesítés helyett) \' .
— A Lenin-tluk szökési terve. Buda postről jelenük: A.margitköruti- katonai fogházban tartjak őrizet alatt a Lenin-fiukat, akik a legagyafurtabb módot eszelték ki, hogy hírekkel szolgáljanak egymásnak. Legtöbbször étolnemüjükbo rejtett ap™ papírdarabokkal le-velozgettok, vagy kopogásokkal próbáltak jeleket adni egymásnak A fogház vezetősége már régebben nyomára jött u levelezésnek, megszigorította a terroristák őrzését, egyben pedig kutatást rendelt cl egyos gyanúsabb foglyok cellájában. Ez alkalommal Tóth Ernő terrorista cellájában meglepő felfedezésre jutottak A terrorista szalmazsákjában egy levelet találtak, amelynek tartalma azt bizonyi totta, hogy a Lenin-fiuk november elsejére formális szökési torvet kósziiottek élő, A jel zett napon a terroristák rendes napi sétájuk alkalmával hirtelen megrohanták volna őreiket, azok lefogjiverzéso után a fogház ajtaján ki-» seöktek volná. A tervről a fogházba zárt miniion toirorista tudott és hogy a terv.nem került kivitelre, az csak a fogházőrség éborsé gének köszönhető
Elveszett a Kazinczy utóában a fognapi nap folyamán 12 drb. névreszótó Sörgyár rés/.vény. Minthogy a megtalálóra nézve a részvények értékkel nom bírnak a letiltás iránt már intézkedés törtónt — kéretik a, megtaláló, hogy azokat iltő jutalom ellenében a Zala kiadóhivatalában leadni szíveskedjék.
1030-1/1019.
Hirdetmény. ,.
Közhírré teszem, hogy a dunántuli központi kormánybiztos 100/1919. sz. rendeletével minden lótuiajdonos \'u\'ajdonjogánik igazolását elrendelte.
Ennek eszközlésére ogy igazoló bizottságot küldök ki, amely az I. ós II. kerületbeli lovak igazolását 191% évi október hó 27. és 28 án, a Uf. kerülotbeli (kiskanissai) lovak gazolását október 30. és 3l én vógii a tűzoltó laktanyában. A bizottság működését d. e. 8 órakor kozdi ós 12 órakor befrjezi. Minden lótulajdom s köteles lovait elővezetni ós . .marhaleveleit, vagy más igazolásul szolgáló okiratát (mint lónyilvántartó lap és katonai hat sági igazolvány) magával hozni tartozik.
Továbbá közhírré teszem, hogy a kormánybiztos ur egyidejűleg a lovak adásvételét is boszüntotte.\'
Kizárólag mezőgazdasági célokra községi, illetve rendóikapitányi hivatal bizonyítványa alapján, rendőrkapitány vagy főszolgabíró által kiállitott vásárlási igazolvánnyal vásárolhatók lovak ós szállíthatók vasúton. Nagykanizsa, 1919. évi október hó 22-én.
Polgármester.
| Eladó egy 200*literes keveset hasznait ▼as nőlfiprés és egy pár 5 óves vöröstarka jódolgos ökör. Megtekinthető bármikor ifj. Simon István hentesnél Kiskanizsán, \\ a-razsdi-utca 31. jtz.__2120
— Elveszett egy női bőr Cigareltatnrcn ezüst címerrel a piac ós Központ szálloda között. Becsületes megtaláló kéretik 100 korona jutalom ellonében leadni a Központ portásánál
„IDEÁL" ÜT6 írógép
alig hasznán. — Kapható:
Klsoliol FUl!l|) Plni ===== áruházában, Nigykanlisán. i
Lépes mézet, Pergetett mézet, Babot, Lencsét, Mákot,
Gesztenyéi és Diót
minden mennyiségben a legmagasabb nnpi árakon átvesz .•„„«• -..
Balázs, Csengery-ut 6.
Telefon- 59. szám.
a
Tisztelettel értesítőm a n. ó. közönségei, j hogy raktáromon állandóan mindennemű j
férfi-, női- és gyermekcipők
nagy választékban kaphatók l {
\' 1 1 —- Szíves inc^kurfsi\'st ktir =====
KirKMBN IMRE
cIpAai. Cm.ng.r!-ut t. azám.
URÁNIA
u 11 n 111 n bw^ I tubi IM
S<»rd., Clülflrtók: Októb.r 22. *« 23
Falu rossza
Tóth Edo népszínműve ft felvonásban.
Főszereplők: n ,
Medgyaszay Jeni, KOitm, Jáké Amália.
Blo.dt.ak kfttn.poko. 7 1. • énur V.Ur t. linn.p..pokon I 5, 7 .. » tr.k.i
\\/| I \\ i\'í n.gymoKgómtlnhás
V 1 LrtU SíintttdlWi ItW« M. ti.
SJ
Szard., oUIOrlttk. Októb.r 22. «• 23.
Asorsüldözötf
Stínjátclt\'4 folvonásban. — Ffistereplflk Ellen Rlchler éa Hu«ó Fllnk
A vörös postáskocsis
Cowboy dráma .1 felvonásban.
Előadások kezdete 6, fél8 és 9 árakor!
a-
V^ár- m tiu,iiHtu I, I, T, .. 9 árattr.
Jegyek d u. 2 órától előre vállhllók.
-B
Nyomatott : a .Zala" Nyomda e« Hírlapkiadó Vállalatnál Nauykanlnán
iKAZKalú . Balog Osakár.
XLVI. évfolyam.
Nagykaalsaa, 1918. oklóbar 84. Péntak.
Ml. azáM.
titrtnitbta H klariillistal:
nagykanijsa,
Sugárul 4.
ata Nyomdavállalat * Pő-ut 5. «x
M«¡{jelenik tiétt»klv4tel4-vei mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
ElóflzeKsI árak: vidékre postai szétküldéssel : Eoy Mra . . . 16 a. K.gyrt 4m . ,. 41 . r.l.vr. ... ao. 8,4». lm . . IN .
Egyel szám ára :
60 fillér.
.i..k««tlO*.l \'* kladdhivoiall I.I.Iom 18. ; Fés/erkeiitfi: "..""■................... \'■■■ »»•:■■ ................................
í l\'ömunk.tir. 4. I.plul.jitoflo. : Hirdetéseket, ayltt-teret éj m.gén J kflzteményekct dtjMabé. .zertnt ven jj =- let . kiadóhivatal.___
Ny.nuUt I.Ufo. 1,7. 1 TÓTH ZOI.TAN \' • rSIIXA« .IKNrt
Magyar katonai állomásparancsnokság
\'.\'ISO/áll. pnr. 018. sz. Nagykanizsán.
FOlhivAü.
Fölhívom az összes nyugdíjas valamint n leszerelt tartalékos és népfelkelő liszteket, hogy az osollegcs saját tulajdonukban lévő szolgálali könyveket, különösen pedig Sí ol-gálali szabályzat I., II., III. rész és gyakorlati .\'/.flhályzatokat a nagy szükségre vak) tekin-teitel bocsássák a katonai állomáspnrancs-nokság rendelkozésáre. Akik a fent hivatkozott szolgálati könyvekot rendelkezésre bocsátani szíveskednek, ugy kérem azokat a katonai állomásparancsnoksági irodába (l-\'rigyos laktanya) beküldeni.
Nagykanizsa, 1019. oki. 22.
Pautas, alozredes. ■
itlomúsj.nr.uii snok.
Bárány vasutas ügyének tárgyalása.
(Sajót tudósilónktól.) Bárány József vasúti kazánkovacs, a diktatúra elején q nagykanizsai direktórium tagja, a vasutas holyi-csoport elnöke, később pedig a Déli Vasút budapesti igazgatóságának politikai megbízottja állott tegnap a nagykanizsai törvényszék ötös büntető tanác-a elótt. — Az elnöki székben dr. Mutschenbacher Edvin ült, a vadbatóságot pedig dr. Boródy Dezső államügyész képviselte. Bárány József védőimét dr. Bród Tivadar, a másik vádlottét; Schiller Ferencet pedig dr. Tamás János latta el.\'
Bárányt is, Schillert is hivatalos hatalommal való visszaélés és n távirdai titok megsóitésénok bűntetteivel vádolta az ügyész. A vádirat szériát Bárány József Budapestről hivatalos kiküldetésben éppen Kanizsán járt a vasutas-szitáiké kitöréseker és annak ellenére, hogy semmi hivatalos lunkcióra megbízatása nem volt, mint a vasutas csoport elnöke intézkedéseket tett a sztrájkmozgalom elfojtására. Állítólag ó 1 ondelte ki a vörös-katonaságot a pályaudvarra ós a vasutas vezetőség nevében, de annak tudta nélkül- egy táviratot adatott fel az állomáson, a szombathelyi vonal összes állomásainak, amelyben jelenti, hogy Kanizsán megszűnt u sztrájk és a vasutasság kész fegyverről is sikra8^állani a proletárdiktatúra ellenségeivel szemben. — Kzt a táviratot Bárány diktálta a távírd* he lyiségébön és megparancsolta az ott szolgalatot teljositő Antal Sándor állomáskezelőnek, hogy továbbítsa azt. Több vádpont nincs ellene. - *
Schiller Ferencet a sztráft kitörése után berendelték a távirdahivatalba censornak. . Az vqlt a kötelessége, hogy mú.dua jövő és, menő táviratot figyelőmmel kísérjen es az esetleges ellenforradalmi tartalommal birókat • foglalja le: Schiller teljesítette is kötelességét. Azzal is vádolják, hogy az ő kezdeményezésére tartóztatták le a terroristák Szőke Jenő hivatalnokot
A tanuk kihallgatására került a sor. Bogán Ferenc állomáskeselö gyakornokot, Antal Sándor állomáskezelöt és Horváth Laj\'>* tá-virászt arra vonatkozólag hallgatták ki, hogy milyen volt a két vádJott szerepe a sztrájk alatt. —
Strém Ignác állomásfőnök vallomásában előadta, hogy Schiller tartotta szükségesnek a
katonák kivezénylését az állomásra s az ő kezdeményezésére rendolto azt el Szabados. A kérdéses táviratot Bárány diktálta és Kraj-csies László irta. Bárány ment ki a terrorUtákkal Balatonszentgyörgyre is, hogy a sztrájkmozgalmat ott is megakadályozza. Schiller viselkedése a sztrájk előtt — véleménye szerint kifogástalan volt.
Perger mérnök azt igazolta, hogy Bárány a tisztviselőkkel szemben mindig a kellő tisztelettel viselkedett s tudomása szerint sohasem izgatott
A vái- és védheszédek meghallgatása után a törvényszék a következő Ítéletet hozta : Bárány Józsofot eliteltc S havi börtönre Ós :il)0 korona pénzbüntetésre, mint főbüntetésre és 3 évi hivatalvesztésre, mint mellékbüntetésre, Schiller Ferencet pedig 4 hónapi fogházra és 200 korona pénzbüntetésre, mint főbüntetésre és | -évi hivatalvesztésre, mint mellékbüntetésre. A vizsgálati fogsággal mindkettőjüknél 1 hónapot és 10 napot számított bo büntotésükbe a törvényszék.
Kifosztottak egy divatáruüzletet.
250 ezer korouái betőrén a VŰ*nU\'a Rarkán.
(Saját tudósilónkiól.) Alig egy hete mult, hogy betörők jártak Szántó Salamon Krzsébet tori rófösüzlctébon, azt tolji^on kifosztották, azután eltűntek. A rendőrség erélyes Qyomo-Zást vezetett be utánuk, moly azonban mimlv ezideíg eredménytelen maradt. A már-már fo-ledésbo merülő bűnügyet azután tegnap reggelre egy másik, arányaiban sokkal nagyobb betörés frisitotte fel: A.csütörtökre virradó éjszaka a WeiszTeld és Pischer cegnek az Erzsébet tér és Fő-utca sarkán levő divatárü üzletét látogatták meg ismeretlen tettesek — a legnagyobb valószínűség szerint ugyanazok, ukik a Szántó-félő betörést\' csináltak — és azt teljesen kifosztották:;
A botöróst ogynogyed 9-kor vették észre a cég főnökei ós rögtön jelentették is azt a rendőrkapitányságnak amelynek a holyszinére érkező emberei a következő tényállást állapították meg: • • \\ • . -
A tettesek, a valószínűség szerint többen; már csto, kapuzárás elótt olrejtőzködtek az úgynevezett „Nagy," udvarban s éjjel még 2 óra "előtt, tehát villanyfény mellett feNqazi-tették az üzlethelyiség hátsó, az udvar felőli irodájának vasrácsai, az ablakot gyümÖlosízzol benyomták S így a helyiségbe nyomultak. Itt
először is a kéznél levő szőve ekkcl az ablakot s ajtó minden részét jól eltömték, hogy a világosság ki no szűrődjék, majd munkához láttak Egymás Után adogatták ki a legfinomabb szöveteket és selymeket. A papíráruhoz nem nyúllak, 0» ugylátszik- nem elégítette ki magasabb izlésókot. Az udvarban azután megtalálták Sipos cscmegekereskedő kézikocsiját, arra feliakodtak s ki mentek az állomásra. Olt a zsákokba rakott árut lorakták a kocsiról s bevitték az állomás ék»ületebo, ahol azután maguk is a legnagyobb lelkinyugalommal tar tózkodtak egészen fel 9 íg, a pesti vonat indulásáig. Beszálltak s mint akik dolgukat a legjobban végeztek, oltávoztak. A társaság Állítólag 4—ő tagból állott s egy nő is volt közöltük. A vakmerő gazemberek tehát még akkor is Kanizsán tartózkodtak, amikor a betörést fölfedeztek, hu Weiszfeld és Fischerék történetesen fél V> helyett fél H-kor nyitnak,
ma már a betörés összes szereplői a rendőrség kezében lennének. Így azonban • elég idejök volt az ellinnalásra. A rendőrség telefon és távíró utján a pesti vonal összes állomásait értesítette, a nagy zsákmánnyal utazó társaságról s így lehetséges, hogy mikor e sorokat írjuk már biztos helyen várják valamennyien a kanizsai rendőrség küldötteit, akik ido szállításuk végett elojük utaznak.
A Weiszfeld és Fischer cég kára. -körülbelül 250 ezer korona.
. IIHfi
\' október
24
Pintek
HÍREK.
N A P T ÍR
Hóra. kath. Ráfael fő». Pro». K«faol. CWr. katli l\'rokl. Gör. k«l. (okt I I.) Tootil. I«r Thlsrl. Murfr 30,
A nap kii röggel II úia Hl perc-kor, nyugsiik Jelűim 4 óra f»0 perckor.
A hold kel reggel 7 óra & perc-ko\\ nyugsdk délután 5 óra 04 perckor.
— Horváth György temetése. Horváth
György főgimnáziumi igazgatót tegnap helyezték örök nyugovóra a piaristák sírboltjába, melynek ő a hatodik lakója A gyászszertaitás a fclsőtemplomb n folyt le s Csóthy Géza . murakercszturi apát végoztc gyászsegédlettel. A megboldogult igazgató vifctrsztossógtételén részt vettek nagyszámú ¿fertőin kivül a hivatalok képviselői, az összes kanizsai iskolák tánitóí és tanári kara, valamint ifjúsága. A kegyesrendi társház nevében Kberhardt Béla igazgató-házfőnök, a Kath. Legényegylet nevében F.perjosy Gábor, — a főgimnázium ifjúsága nevében Székács Sándor mondtak könyökig megindító bucsubcszédet,
— A székesfehérvári rendőrkerülei főkapitánya. A kormány a most szervezett székesfehérvári rendőrkorület főkapitányává Issckutz Aurél volt brassói alispánt nevozte ki,\' aki már el is foglalta állását.
— A megyéspüspök\' Zalaegerszegen. Zalaegerszegről jelentik: Gróf Mikes János mogyespüspök vasárnap zalaegerszegi híveit látogatta meg. A várost ez alkalomból ünne-\' piosen feldíszítették s a bejárásnál diszkaput omeltek. — A megyéspüspök délelőtt fél tiz-« kör érkezett Zalaegerszeg bejáratához, aho: a város vezetősége melog hangon Udvtaölto. Innen lelkes ünneplés közt «jenesen n templomba ment, ahol díszes papi segédlettel misét1 és prédikációt mondott. A templom előtt ezalatt ozrekre menő tömeg várta a főpásztort, áki a templomból kijövet áldást osztva hivei között a plébániára mont, majd innen automobilon a Katolikus Házba hajtatott, ahol a küldöttségeket fogadta. Kutass Kálmán ov. lelkész az evangelikus hitközség, ilijszányi novai esperes a kat. papság, dr. Teli a peszprémi papság ós Trájber főiskolai hallgató az egyetemi ifjak neveben üdvözölték a püspököt. A zalamogyei földmüvesok régről pedig egy szentgyörgyi kisgazda köszöntötte a körükben megjelent főpásztort. A meleg, lelkes ünneplést bankett követte, ahol az egerszegi hölgyek tettek ki magukért, a főszolgabíró és a polgármester mondtak felköszöntőt a megyés-püspökre, aki megköszönve a meleg, szeretetteljes fogadtatást, délután fél 3-kor távozod.
— A Polgárlegylet vasárnapi rendki-vüli közgyűlésén elhatározták, hogy erre az évre fűtés címén minden tagtói 8 korona
1 külön <»Uát szednek.
2
ZALA
1910. október 24.
— Kis Ausztria él nagy Románia.
Madridból jelentik, hogy királyi rendelet alapján a nagykövetségeket Wienben és Téter-várott megszüntetik, Wienben, Vursóban, Belgrádban ós l\'rágában csupán követségeket létesítenek, az athéni ós bukaresi követsége ket pedig nagykövetséggé emelik.
— Magánalkalmazottak Szövetkezete f, hó 25-én délután 4 órakor igazgatósági ülést tart. — A tagok elsőrendű anerikai pelroleumot kapnak a Főutdn ICvő helyiségben. A vele tőség.
— Felhívás a kereskedőkhöz. Budapestről jelentik: A magyar földmivelésügyi minisztérium gyógynövény ós paprika kiren deltsége (Budapest V|II., Baros-utca 13) ezúton hivja fe! mindazon kereskedőket, a kik paprikának nagybani árusításával, illetve a kiskereskedelemnek paprikával való ellátásával loglalkozni kívánnak, hogy ezíránti kérvényüket kellőleg felszerelve iparigazolvánnynl ós kamarai bizonylattal, legkésőbb október harmincig ftyüjtsák bé. ,\'r
— A Világ nagymozgóban pénteken és szombaton kerül bemutatóra Mária Magdolna vagy Dona Mária cirnü 5 felvonásos filmdráma. A főszerepet Mária Carmi hírneves művésznő játsza
— Az amerikai magyarok értünk. — Amerikába szakadt véreink valóban amerikai arányú akciót kezdtek a letiport, nyomorgó magyar nép érdekében. Erre vall aa az első lappéldány, moly mdst jutott kezünkbe Amerikából. A Newyorkban megjelenő nagy magyar lapban, a Szabadságban a.következő ököl-nagyságnyi betűkkel nyomtatott hirdetmény olvasható :
Kenyeret az éhező M •gyarorszAgnak! Alatta: Növekszik a becsület listája. — Élelmiszert és ruhaneműt küldünk szenvedő vé reinknek. — Aki magyar, most bizopytsa be. — Van-e közlünk gyászmagyar? — Csatlakozzék minden telep magyarsága. — Ezresekre van szükség. — Milliók éheznek otthon.
Ezen felhívásokra felöl ugyanozen lapnak egy másik közleménye1 „Kenyeret az chező Magyarországnak" címmel, amelyben a szerkesztőség ad tanácsot az egyes telepek lakóinak, hogy mi történjék az összegyűjtött pén-zokkel. Azt hisszük, írják, hogy a leghelyesebb ha az összegyűjtött pénzokon élelmiszert, ruhaneműt \'„ós gyógyszereket küldünk otthon sínylődő testvéreinknek. m<yt mindezekre égető szükség van. Mindezek ólotot jelentenek. — Van o olyan magyar ember, aki ezt megtudja tagadni szülőhazájától.
A lap más helyen ismét egy hosszú cikket közöl, amelynek cime: Gyászmagyarok-hoz .«. Néhány jellemző sorát ideigtatjuk.
„Most kell szeretni Magyarországot Mert megcsalták, letiporták. Most koll odanyújtani segítő jobbunkat, mert mankón biceg, most kell hazaküldeni a szivünk minden, do minden melegét, szeretetét, mert hót tőrszurástól .vérzik Magyarország sokat csalódott szive."
Imo az amerikai magyarok üzenete. — Lolkük tiszta, forró szerotetét küldik letiport elárvult hazájukba. ... ..........
— Aranyember il. részét játszák a2> Urániában pénteken, szombaton ós vasárnap, az első részt felülmúló elsőrendű és pazar kiáiíitás al.
— Clgaretta-hüvoly, ciparetta-papir, ci-gaoe^a- és szivar-szopóka, pipa, szivar-, cigaretta- és dohány tárcák Fische l Fülöp Fiai papiráruházában kaphatók nagy választókban.
Az állami szemkórház keres megvételre
•SÍT J>*r Jó lovat
és egy jókarban levő fedett és egy teherkocsit két pár lószerszámmal. Bővebbet az állami 4|femkórház gondnoki hivatalában. Hadikórház» CJ -»18. pavilon.
sokszorosító készülék és CQOD hozzávaló kellékek. ==
Kapható: Fischel Fülöp Fiai
AruMzában Nagykanizsán, f
— Az aradi vértannk szobra. Az Arad és Vidéke cimü lapban olvassuk, hogy a lap munkatársa az aradi Kossuth és a vértanuk szobrának sorsa ügyéboh kérdést intézett Veliciu Komulus dr. prefektushoz, aki a következő nyilatkozatot tette: w
— A két szobor eltávolítására nézve a közeli napokban intézkedés történik. A szob-
A rokat lo fogjuk bontatni, do ugy, hogy azok ismét felépíthetők tegyenek. — És intézkedni fogunk a két szobor megőrzésére nézve. Mi sem akarunk semmiféle nemzeti érzelmet megsérteni, do minthogy ez a város Romániahoz tartozik, ennek a két szobornak nincs helye Aradon. Ismétlem, a «zobrokat meg fogjuk őrizni ós azokat a magyar állam rendelkozé-sére bncsájijuk, természetesen, csak abban az esetben, há a magyar állam reflektál rájuk.
a korona nagy kereslete. Zürichből jotontik : Ide \' érkozelt párisi pénzügyi (elöntések Ausztria gazdasági jövőjének gyors javulását remélik. Mar a legközelebbi napokban várják a korona megvédésére irányuló nagy antant mozgalmat. Annyi.. tény, hogy máris feltűnően nagy keresletnek örvend a korona azokban a körökben, amelyek az arilant szándékáról jól értesültek.
— Hazahozzák Kun Bélát és társalt. A Kun Béla és társui kiadatása iránti o\'járas — mint illetékes helyről értesülünk — befejezést nyert, még pedig azzal az eredmény -nyel, hogy Néinet-Ausztria is elismeri, hogy a népbiztosoknak a magyar bíróság -előtt kell felélniük gaztetteikért. Ezckután már rövid idő kérdése, hogy az Ausztriában internált.. népbiztosokat, Kun Bélát és jolos társait hazaszállítják. Már eddig is kötetekre rúgnak a népbiztosok bűncselekményeiről fölvolt jegyzőkönyvek. A népbolonditókat a románok kitakarodásáig valamelyik dunántúli városban fogják ótizni.
— A munkanélküliség enyhítése A kormány erélyes intézkedéseket tesz az immár óriási arányokat öltő munkanélküli ég megszüntetésére, nagyszabású közmunkák végeztetésével. A magyar állami munkaközvetítő hivatni körrendelete értelmében az államépitó-szeti hivatal s egyéb hivatalok ós hatősngok máris gondoskodik arról, hogy szakmák szerint a munkanólküfiek számáról és az o»zköz-lendó munkálatokról, ugvmint erdei fakitermelő, ni , vasút-, híd-, kikötő-, magas ópiyfcHKtf , esetleg bányászati- és egyéb közmunkákról lielyunkint statisztikák készüljenek, úgyszintén arról is, hogy valamely munkához mennyi munkás szükséges. A statisztika elkészülése után o munkák hamarosan megindulnak. Az alkalmazásnál elsősorban természetesen a szakmunkások jönnek tekintetbe. A közmunkákra vonatkozó rendelet a munkaidőt napi 8 órában állapítja mog. A munkabérek a munka minőségén kivül a helyi yiszonyokkoj, Úgymint drágasághoz, ólolmiviszonyokhoz stb fognak alkalmazkodni, de a rendelőt szerint mindenképpen elégségesnek kell lcnniök a tisztességes megélhetéshez. A munkásokat lehetőség szerint lakóhelyükhöz közel fogják alkalmazni
—- A csehek furfangja. Igen valószínű, hogy az antant Folsőmagyarországon, mieh\'tt a hovatartozás kérdésében a végleges szót kimondaná, — népszavazást fog elrendelni. Erre vall az a körülmény, hogy a csehet? rengeteg csoh családot kónyszeritettek arra, hogy Csehországból telepedjenek át a tót
.varmegyékbe. így aka\'ják a . ravasz csehek elkerülni a népszavazás kudarcát Beavatott helyen azonban biztosra veszik, hogy a tót lakosság szavazata fogja a kérdést eldönteni, még pedig Magyarország javára.
• — Nagy repűlőverseny ÉszakasrErikán át. Az amerikai sportköröket mostanában az ószakamerikai nagy tursvuraeny foglalkoztatja. A verseny feltétele Északamerikát nyugatról keletre ós ellenkező iráriybhn -is keretiül-repülni. A benevezett 62 résztvevő közül eddig 7-cn jártak szerencsétlenül és csak hárman tettek eloget a feltételeknek. Maynard hadnagy, aki pap volt ós ezért \'.repülő\' papnak" nevezik, Kiol hidnagy ós Spatz őrnagy Mindhárman llavilland gépet használtuk, mely 409 lóerős Liborthy motorral volt lelazerolve.
Egy lAtliató Irúgu Írógép oíeg-vételre kerestetik. Epsteln, Zrinyi Miklós-utca
8.r>. szám.___21HO
Intelligens fiatalember csinosan buio-roBOti asobAt keres azonnalra vagy november elsejére.__2129
Egy jókarban levő cserépkályha helyszűke miatt eladó. Bővebbet Nádor-utca
K. szám, fél 12-től l-ig._2133
... Jókarban levő, használt oaaládi oipész és azabó-varrógépek legmagasabb árban megvétetnek BRANDL Sándor varrógéprak-téréban, Deák Ferenc tér 2. szám alatt. — Ugyanott Javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Lépes mézet, Pergetett mézet, Babot, Lencsét, Mákot,
Gesztenyét és Diót
minden mennyiségben a legmagasabb napi árakon átvesz
Balázs, Csengery-ut 6.
Telefon 59. szám.
Tisztelettel értesítem a n. e. közönségei, hogy raktáromon állandóan mindennemű
férfi-, női- és \' gyermekcipők „J
nagy választékban kaphatók I
Szíves megkeresést kér \' — KITKMIOSÍ IMKB clptai. — Caeng.rl-ul I. szám.
TOAllA\'gBiáS
Nitt, uniti. ralim. Október », d li-a
Aranyember
Jókai »iláflhirö regénye. (II. rész,)
Főszereplők : B.r.gi, Rijnal. L.nk.fly Ica
........,...;.«; B>rl»y Ui)----------„.„,.„.,..,
= E15.di.ok küinapokoa Tilt tndnr = Vuár- ¿1 li..,up.ku I. I, 1 k I árakor.
VILÁG
Péntek, szombat. Október 24. éa 26.
Maria Magdolna
vagy Dona Maria
ntgy filmdráma 5 felvonásban.
Főszerepben: Maria Carni. Előadások kezdeti 7 fts 9 órakor I
Vuár- ii üau,a.pokoa •, I, 7, áa 9 áraUr. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
Btaeaagai................^-rtá
Nyomatott: a „7,ala" Nyomta és llírlapkíadó Vállalatnál Nagykanman.
Igazgató :\' Balog Oszkár.
XLVI. évfolyam.
Naavkaalua, ISIS. oklóbar SS. Szombat.
MtuMbttiMlntil:
^aovkánizsa,
Sugér-ut 4.
ala Nyomüaváltatat P«-ut 5. II
«l.gjtlenlk héll«klvél.lé-vClinlnd«nn.pkoraregg.t
fii«rkMiia«4fl 4« klMMhlfdlntl i.l.fon ia.
NroNia«! I.l.\'oo 117.
POLITIKAI NAPILAP.
Pfiucrkeulft:
TÓTH ZOI.TAN
FflmunkalAr* é laptulajdono.: OSIÍ.I.AO JKi\\<"> .
243, azám.
lílrtfi/etísl árak:
vidékre postai síét-kiildvssot: Bit hóm ... 1« « w-trrfd évtt
Egyet i«ám ira i 60 tlllír.
Hirdetéseket, nyílt-teret és atagfln közleményeket dlju.bi. szerint m, -...... Irt a ktartAtilvatal.\' ra\'l
Az uj adórendelet.
Életbelépett n ntnclegény adó.
A Budapesti Közlöny a pénzügymínisztor rendeletét közli a vagyon és jövedelemadóról
A rendelet maga uj, do a tartalma régebbi rendeleteken nyugszik, azonban pótolja az 1918. julius 2-én kiadott végrehajtási utasítás hézagait. Kz a rendelet valószínűleg már a mult év végén készen volt, de csak most látott napvilágot, mert a Károlyi—Berinkey kormány még az 1918. évi adókivetést sem tudta befejezni, annál kevésbé gondolhatott az 1919. évi kivetésre
Az uj rendeletet valószínű nyomon fogja követni áz 1919. évi jövcdolem és vagyonadó kivetésének megindítására vonatkozó intézkedés. A móst megjelent rendelet logncvezetc-sobbjo az, hogy a novella a legnagyobb jö-vedelmekré és vagyonokra nézve fölemelte a progresszív kulcs maximumát 5 százalékról, illetőleg 0.5 százalékról <> százalékra, illetőleg a vagyonadónál 0 0 százalókra; kimondja, hogy míg azelőtt csak az 50000 koronán felüli vagyonok voltak adókötelesek, ozontul már 20000 korona értéken felül terholi a vagyont az adó. A novella 1010. január 1-tŐI kordődő joghatályul meghonosítja as úgynevezett agglegényadót, amely a jővedolemadó 15 százalékát toszi azoknál, akik egy családtagot sem tartanak el s 10 százalékát azoknál, akiknek háztartásához csupán egy családtág tartozik.
Ezekkel á súlyosbításokkal szemben azonban megadja az uj törvény azt a kedvezményt, hogy az adózó, az úgynevezett tárgyi adók (földadó, házadó, III, oszt kere-setadó st,b.) levonásán kívül .igényelheti az előző" évi hadinyeroségadó levonásét is, de mindezt csak akkor, ha jövedelmeire nézve pontos, számszerű, vallomást ad. Ugyancsak lelkiismeretes bevallás az előfeltétele a (örvény nyújtotta ama kedvezménynek, hogy az adózó a skálaszerü vagyonadó íelerészénck elengedését igényelhesse. Szigorúm sújtja ír törvény azokat, akik belföldi ingatlnnból jövedelmet huznalt-és nom tartózkodnak legalább négy hónapot Magyarországon. Ezoknek az ingatlanból származó jövedelme már a régi törvény szorint is háromszorosan volt számítandó^ a novella azonban ezt a rendelkezést megtoldja azzal, hogy viszont a levonásra kerülő -terhek nem háromszorosan, hanem csak cgyszereson
számítandók.. . .......
Igen méltányos és a háztulajdonosok körében bizonyára megnyugvást fog kelteni1 a rendelésnek az as intézkedése, hogy a? adó folszólamlási bizottságok a karbantartási költségeknél, a melyek az adólapból tudvalevően bevonhatók, figyelembe vehetik a munka^ ás^ az anyag abnórmis drágaságát.
A legközelebbi kivetés során az 1918. és 19. évi adókat majd egyezerre /feli megálla-
j pitani, az előbbit, a régi, áz utóbbit az uj törvény alopján. E kétféle törvény alkalmazásából származó\'bonyodalmak nagyon mefcköny-nyithotők lesznok, ha a közönség pontos számszerű és mindenekelőtt lolkiismeres bovalláat fog eszközölni.
Egy magán
polgári leányiskola terve.
Kovács M. Edi/h vasmegyei \' községi polgári leányiskolái igazgatónő boadványt intézett a váro«hoz, melyben bejelenti, hogy egy nyilvános jogú, keresztény jellegű, magán polgári leányiskolára óhajt engedélyt kérni a kultuszminiszter urtój, amelyet később inter-nátussal kapcsolatban fokozatosan leánygimnáziummá fejlesztene. *Joga van — úgymond — minden szülőnek arra, hogy gyermekének olyan lelki nevelést nyújtson, amoly felfogásának legjobban megfelel és amelyet az állami iskola á célt .mellőző köreiében nyújtani hivatva nincs.
Hivatkozik — és pedig teljes joggal — arra a körülményre, hogy az állam már régebben is adott Jogot ily iskolák létesítésére ós számos ily jellegű más vallásirányu intézetet fel is sorol. E tekintetből valóban sérelmesnek lehetne tartani a jog megtagadását egy oly jellegű polgári leányiskolától, rholy a város zöme közóhaj^nak éppen megfelel. " • Ami pedig azt a szempontot ifiéti, hogy egy már meglévő iskola nom zárhalja ki egy másik létesítését, illetőleg annak szükségességét, annak igazolásául szolgál, hogy akkor nem lett yolna indokolt az alig. kétszer annyi lakosságú Pozsonynak és Nagyváradnak az államiak mellet még ő más polgári leányiskolát befogádnia, amellett, hogy ezoknok még más, .magasabb leányiskoláik is vannak. E hely okén átlag 10,000 lélekre jut egy polgári iskola, Nagykanizsán körülbelül harminc ezerro. — Több kisebb lakosságú városnak több polgári leányiskolája van (Pápának 3, Veszprémnek 2, söt Keszthelynek is 2) -- ós ilyen számDS város van az országban. (Eel-r sorolja például Érsekújvárt, Lugóst, Ungvári, I)é*l, Bajái, Szombathelyt stb. stb)
Ha pedig az illeni állami polgári leányiskola túlzsúfoltságát tekintjük, beláthatjuk hogy nincs égetőbb kérdés, mint a vázolt iskolatervozet elfogadása és legmesszebbmenő felkarolása. Az első két párhuzamos osztályban pld. 70 - 7.6 hŐVendék volt, elképzelhető, hogy milyen tanilás lehetséges ogy teremben, hol körülbelül 70 vagy tÖob tanulót zsúfoltak Össze és hogy milyen egészségtelen levegő lehet egy ily teremben. Hogy pedig egy harmadik párhuzamos osztály léieálies» sék, annak ellenére, hogy ez podagógiai és higiéniai szempontból mar régen szükségessé vált.— fedezel hiányában nem tett eleget, a kultuszminiszter az ily irányú számos kérelemnek
Bizonyos; hogy az alkalmat feltétlenül meg kell ragadnia a városnak, midőn erre a megoldásra minden anyagi megterhelés nélkül juthat el. Ki kell emelnünk a beadvány azon pontját is, amelyben a tervezőt szociális gazdasági szempontjaként felemlíti, hogy számos tanerő nyerhet itt elhelyezést, kik a megszállón területekről menokülni kényszerültek. :
De legfontosabbnak tartjuk mindennél a beadvány azon részét, amelyben kilátásba helyezi az" InTézotnok\' leánygimnáziummá való felfokozását. Kulturális szempontból valóságos szégyeno a városnak a hiány, amolyet sokkal kisobb, városok sem tüntetnek fel. — j elre kell lonní mindon más szempontot, össze kell dogni, midőn ogy ily hatalmas kultúrintézmény elnyeréséről van szó, melyre saját erejéből lokin\'ottol óriási" háborús terheire, a város belátható időn belül kópos nem volna. Nincs más módszer vagy megoldás, mint a beadványban ajánlott, nevezetesen egy ily intézet fenntartása szülők mérsékelten omolt tandíjából. Majd gimnáziummá fokozva, inter-nátussal kapcsolatban, a- megszállott területek magyarjainak, valóban legkönnyebben es legszívesebben megközelíthető leány középiskolája eblfiá üj hátárviszonyaínk között ós oz zol, a szülőkön kívül, csakis á\'város kültür-iigye nyerne, e legtöbbet.
HÍREK.
I )»;».
1 október.
25
Szombat
N A P T Á K
Róm. kath. A|. Margit. Prot. Krix. Oftr/ktflt. Mwétán GÖr. kef. (oki. 12) Tirtk. l«r. Mttklóf.
A nap kél röggel fí óra 82 porckor, nytigaaik délután 4 óra. ¿^¿pettkor.
A hold kél dúlolőlt 8 óra 6 porckor; nyugszik délután 5 óra SH pttttmr.
— Személyi hlr. Eifner Zsigmond Zalavármegye kormánybiztosa és Ötmrecsányi ; György, a keresztényszocialista párt ogyik vezére, volt pozsonyi kormánybiztos tegnap hivatalos ügyben Nagykanizsára érkeztek.
— Rendftrkerflletek. A napokban mog-irt\'uR már, hogy Székesfohévárolt most folyik a rendőrkerülot szervezése. ■ A,< fehérvárin kivül a Dunántulon még két rendőrkerület lesz: a szombathelyi és a kaposvári. Nagykanizsa a szombathelyi rendőrkerülethez fog tartozni, melynek szervezését még ez idén me\'gkezdflc.;"\'**••*••"• \'
— Változás a menetrendben. Mától kezdve a nagykanizsa—budapesti és nagy-kanizsa-^soproni vonalon a következő menetrendváltozás áll be: A Budapest fejé délután fél kettőkor induló 205-ös számú személyvonat ós ennek ollonvonata a 210-os, amely este 10 íitán^ér ide, — élmarád. A Szombathely felé délután 5 kor induló 30\'2 cs és a délelőtt 10 kor érkező 351 es vonatok ssintén elmaradnak.
— Francia világlap rólunk. A „Matin"
az utóbbi - időkben gyakran foglalkozik a -magyar kérdéssel. Most legutóbb ezt irta : A magyarokat nem nz bántja, hogy legyőzték a nagyhatalmak, hanem az, hogy- románok, szerbek," horvátok, csehek élvezik a győzelom gyümölcseit ugyanakkor, mikor ők is mások kegyelmére vannak ráutalva. A magyarság még ma sem tudja elhinni, hogy legyőtték ós országa összeomlóit. Azt a nemzetet, mely a legnagyobb összeomlásban is ily Öntudatos marad, más nemzotek nem nyomhatják el. Adjunk neki békét, hogy a neki szánt területen elfoglalhassa helyét, mert máskép a magyarság állandó veszedelmére lesz Európa békáiénak" A *Ma4«u*. t^y mánk oikkeben a
X,
MLA
HHft október 23
legnagyobb elísmeressol ir Horthy báró főve- | kép naponta százozrokre rugó jövedelemre
zárról ós a nemzeti hadseregről. Kiemeli legendás hirü fővezér kiváló tulajdonságait ás hadserege mintaszerű fegyelmezettségét,
— Hajsza egy veszedelmes kommunista után. Tóth Ignác hites legény volt ná-hány hónap előtt Nagykanizsán. — Katonai, politikai nyomozó volt a kis gnóm forma emberke," Szabadosnak s a többi nagy hatal-
\' másságnak bizalmas embere. Nag£ szájhős volt, nem csoda, ha nemsokára vezetőszero-pet játszott a kommunisták között, állandó besugójuk volt s minden - olyan ügy végrehajtásával, amlro tisztességesebben gondolkodó ember nem vállalkozott, Tóth Nácit bizták meg. Mindenre vállalkozott. A szomorú végű bakónaki ügyben is nagy szerepot játszott.
. ö ós prostituált kedvese proskribálták meg Kanizsán azoknak a bakónakiaknak a neveit, akiket a büntető oxpediciónak majd -felelősségre kellett vonni. A diktatúra bukása után elfogták, de valószínűleg akkoriban még nem voltak annyira közismertok viselt dolgai, azért szabadon bocsájtották. Azóta a zalamegyei falvakban bujdosik. Mikor bünlaj^roma teljes lett elfogató parancsol adtak ki ellene s Viola detektív napokorí keresztül hajszolta az egész megyében, sőt mivel a volt kedvose most Sopron városának prostituálja, oda is utána ment. Sehol sem található. A furfangos ember megszagolta az ellene indított széleskörű1 nyó* imrtást s azóta állandóan válloitatja buvó-holyót Most azonban már mind jobban és job ban szorul össze nyaka körül a hurok s valószínű, hogy Viola detektív néhány nap niulva már át is adlntjn az ogykori híres nyomozót a katonái hatóságnak.
— Borzalmás szerencsétlenség. Az ostlínsszonyfai fogolytábor kedden délelőtt végzetes szerencsétlenség szinholye volt. — Éppen gránátokat, rohbanóhnyagokat, aknákat csomagoltak a munkások ládákba, amikor a
0 centiméteres aknákkal telt láda folrobbant. A robbanásnak Kopácsi István munkás áldozatul esett, a szétcstyódó vasdarabok a szó szoros értelmében izjikrc szakgatták.
— Elveszett a Kazinczy-ulcában a tegnapi nap folyamán 12. drb névreszóló,Sörgyár részvény. Minthogy a megtalálóra nezvo a részvények értékkel nom bírnak a lolillás iránt már intézkedés törtónt — kórotik a megtaláló, hogy azokat illó jutalom ellonébon a Zitla kiadóhivatalában leadni szíveskedjék.
— Bajban vannak a csehek. Hivatalosan közlik: A felsömagyarországi helyzet a csehekre nézve állandóan rosszabboJik. Eltekintve a naponta előforduló kisebb nagyobb összeütközésektől, ogyre erősödik a mozga lom a Magyarországhoz való visszacsatolás érdekében. Ezeket a jól szervezett mozgalmakat semmifóle csoh terror és letartóztatások megszüntetni nem tudják, sőt ujabban a vasutasok is csatlakoztak a mozgalomhoz.
— A roiuáu katonák garázdálkodása Budapesten. Feltűnő az itteni megszálló csapatok tisztjeinek és legénységének költekezése. Nuvoa kávéházakban, éjjeli mulatókban folyik a pezsgő a kétes hirü nők társaságában«, a zárórát mindenhol túllépik, Köztudomású dolog, hogy a román tisztek mindenféle tiltott üzlettel foglalkoznak ós ily módon jutnak a nagy összegű illegális jövedelemhez A Sigurencia itteni dotektívjoinek segélyével román tisztek jelentékeny rekvirált árut adnak
01 a budapesti lakósságnak. Ezeken a helyeken aztán pár óra múlva megjelennek a román detektívek és lopott áruk után kutatnak s a szerencsétleneket újból megsarcolják ily-
tesznek szert. Sajnos, gyakran magyar emberekot is látni román tisztek társaságában. Esek az ugynovozett besúgók, akik némi részesedés ellonébon rávezotik o románokat a rekvirálható árukra. A l\'alermo kávéházban a Sigurencia fónöko állandóan dőzsöl néhány magyar autóssal, —akik rekvitálható «utókra -ó« autóanyagokra terelik a. románok figyelmét. Ugyanily jeleneteket lőhet látni a Liberti bárban ós a Wagner fólo étteremben. A román tisztek a legénység előtt azzal magyarázták a mogszállás húzódását ós a huzittérós olha-lasztását, hogy annak oka a magyar nép megbízhatatlanságában rojlik. Erjnok következménye, hogy az elógedetlon román logónysóg az ártatlan magyar lakósságon áll bnszut. A román tisztikar józanabb rószo meglehetősen szégyenli a, legénységnek-ezt a zsbolátlansá-gát, de megakadályozni nem képes.
— Közős táncgyakorlatolt tart a Polgári-Egylot emeleti nagytermébon szombat és vasárnap este 8-tól II ig cigányzenével. —-Krénász Károly, oki. táncmester.
-— Román erőszakoskodások. Hivatalosan közlik: Effy román katonai őrjárat be akart vonulni a budai nemzeti palotába, azonban angol katonák utjukat állták, sőt szurony szegezve verték ,ki őket, amikor az angolok felszólításának nem engedelmeskedtek. A A rónán parancsnok ar. antant-misszióknál panaszt omelt^do elutasították.
— CignreTta-hüvoly, clparctta-papir, cigaretta- és szivar-szopóka, pipa, szivar-, cigaretta- és dohány tárcák Fischoi Fülöp Fiai papiráruházában kaphatók nagy választékban.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik szeretőit testvérünk fatlaztelandS
Horváth György
nyűg. főgimnáziumi Igazgató
hatnia alkalmával fájdalmunkat részvétükkel enyhítették, ezúton mondunk köszü\'ictot.
Ai elhunyt testvérei.
HAzInyulak eladók Rtk\'óorl-uloa 63 »»ám alatt_____ ,,.»...».,, —
Egy {Akaiban la»« cacrépkfltyha
helyszíiko miatt eladó. Bővebbet Nádor-utca 8 szám, fél 12-tél 1-íg. 2133
Bútorok, férfi- és női ruhanamüak
eladók. Értekezni lehet naponta délután f> és 0 óra kőzött dr Ftscher Józsefnél Csen-gorl-llt 22. szám. . 2137
L-lí
chamotte-téiila oltamotte - HkseI graphi\'.tégely-törmelék
Ugyanott mindennemű gépjavítást, öntvények, keróksinek, patkóvasak, kocsialkatrészek és tengelyek szálll---tását elvállalják, =====
„IDEÁL" ¡SET írógép
alig használt. — Kapható: Flsoltel Ptllop Klni ==: Áruházában, Nagykanizsán. .
Lépes mézet, Pergetett mézet, Babot, Lencsét, Mákot,
Gesztenyét és Diót
minden mennyiségben a, legmagasabb - napi árakon átvesz ■=======
Balázs, Csengery-ut 6.
Telefon 59. szám.
Tisztelettel értesítem rt n. c. közönséget, hogy raktáromon állandóan mindennemű
férfi-, női- és gyermekcipők „K
nagy választékban kaphatók I
===== Szíves megkeresést kér==
FUKM I£1V IMRE
cipész. Cseng«rt-ut 1. szám.
IIRANIA mozBfikáP-jalota
UltniHA in^iMtaBI
Péntek, unmi, vatiroap. tltílu 24,25. b 26 áa
Jókai viládhirn regénye. (U. rísz.)
Főszereplők : Beregi, Ra|nal, Lankeffy loa éo Berky Lili.
F.t».dá«ok kSm.pokoo 7 é. 9 érakor s=c= Valir- «. ttuuepnapokoa I, 5, I tl 9 órakor.
r
\\/l I Á naaymozgóaalnhAa VI LrtU Satui iiillttli. Telefoo 74. u.
Péntek, szombat. Októbar 24. áa 25.
Maria Magdolna
vagy Dona Maria
nagy filmdráma 5 felvonásban.
Főszerepben: Maria Carni. Előadások kezdete 7 és 9 Arakor I
Va.tr-,«. .4aaipaa,ak>a S, i, >, ia » érakor.
Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.
.............agg.... aaaaB
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután (él 8 óráig.
Nyomatott: a „Zala" Nyomda és .Hírlapkiadó VXIlalatuál Nagykamwan.
Igazgató: Balog Oszkár.
- U.VI.
W»Wfc«iil«M, 1818. októbar 26. Vasárnap.
244 uá*.
UMiMliilMttmtil:
NAOVKA-NIZSA, „. Sugár ul
,la Nyomdavíllalat ........Fó-ulS, «(.i»\'i.
Mtdtlenlk hétlíklvélelé-
vel mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
cl;,v.«Mt4«egl te klmlúhlv«tall Itlefon TI. .Syytndal telefon 1*7,
FAlzerkcsztA: TÓTH ZOLTÁN
ír
Főmunkatárs 6. laptulajdonosjj \' ( SI I.I.A« i ,n;.\\ö
A Duna halpartján
nagyobb mozgalmaknak vesszük-a hírét. Csehország a magához erőszakkal hozzákapcsolt tótok földjét, Észak Magyarországot megszállotta, a magyar lakosságot alattvalókká nyilvánította, a magyar iskolakat bezáratta, a magyar hivatalnokokat, birákat, tanárokat szélnek efesz-tette es Szlovensko földjén a szomorúság a meg nem elégedettség, a lelkekben végig-Viharzott méltó felháborodás lett úrrá.
Régi törvény: a természet erőszakot magán nem tür ,s ha rajta, valaki valamikor eröszakot követeit el; az maga után fogja vonni eseményekben\'u maga bosszúját. A Habsburg-dinasztia abszolutisztikus uralma alul felszabadult nemzeti "államok szomszédi viszonyának jó.l fel-lopott "érdeke is homlöltegyunc&t "ellentmond annak a politikának, melyet a szomszéd államok közdl eppen Csehország — a.történelemben so\'aso «állott vagy ol-- vüsbtt erőszakosságává! — alkalmaz.\'Es\' nekünk, a szomszéd államnak, mely Jé-tenek fundamentumait most igyekszik fríiiíés "buzgalommal lerakni, eminens kö-\'¡¿cuégUtik leszögeznünk szokat az at-Toxllás számba meúű erőszakosságokat, melyekkel mindennek, csak egy, a jövőjében, erős államnak nem lehet megvetni .«.alapját. . . ■ .............. .,-■•■\'■\'■•-.\'. •••
Kgy-tény: Csehországnak tv nemzeti ItiíííeYuletben szinte az extázisban tobzódó tiepe twrn .édesgette" magahuz.g tótekftt, hanem rabszolgákká aljasitotta le, sőt még annak is vesszük a hírét", hogy. a tót , minisztériumot is -feloszlatták. Mi ez, ha nem abszolutizmus? Nem említjük még . ?w«i hogy az eddig létezett abszolutiz-."\' ntu\'Sök közt\' á ¿sehuriiÍom\',"\'meíy most toinool északt megyéinkben, a, legabszo-lutisztikusabb uralmak egyike. " "De ha nem is a népek háború utáni önállóságát hozhatjuk föl a cseh uralom ellen érvül, kjcmcyqk ,.r. ^¡K* nagyfontosságú geográfiái .aÜniíSágiiik"á képét. mely elénk rajzolódik látván a Dunának, Tiszának \'Magvátországon \' való wját. A Vág sem folyik-visszafelé és a . Duj\\a ttveiybe . bM®torkoilan»|(,.azI,éitzaki. megyék TStyói, a mi országunkon folyik _ keresztül "és Magyarországon keresztül\' hömprvtygö ■ huHáiliál" rná" iiarenaseti--és legtktuálisabban egy eljövendő é.-> fel-• tétlen bekövetkezendő Dunagazdasági ...koncentráció -szükségességeit juttatják eszünkbe.
Ha. m^jd az idők teljessége meg lógja értetni ezen gazdasági koncen-f " tráció muszáját a csehekkel is, — akkor . n.\'«jd . be fog állani az a jó szomszédi
| viszony, mely az egyik erős jellemű faj elhelyezkedését boldoggá teszi a másik ■ nemzeti állam mellett........ ............
Ma csak a Dunán át hozzánk eljutó es szivünkbo belesajgó sóhajok fájnak nekünk. De — tudjuk, hogy 8 történelem tanúsága szerint erre a fájdalomra is megjön majd az tr.
Ujabb adatok gróf Tiaaa látván meggyilkolásáról
Sieulblritlrl, volt ffikapUAuy-helyette» nyllntkozatu.
Budapest, okt. 20. AlmJssy Denise grófnő tegn.pi szenzációs kihallgatásai-lótszik nagyban előscgltlTísza meggyiiko\'Iási-nak ügyében foly<5 bünügy, "tl.wázását. Az ügyészség sürgüson átktrle a rendőrségtől azon aktakat. ametyok közvetlen a gyilkosság utáni napok\'urfatart tnrtalniáztnk. A legnagyobb meglepetésre azonban kiderült, hogy ezen aií-ták titokzatos módon-- eltűntek. líppen ezért az .úgyészs.eg most vizpgaUt-Utgyutá teazi, hogy kinek trparánüííl\'a srűrtí\'jlfék tié\'ánno\'k idején a rendőrségi nygmozast. L\'gyancsak fontos körülmény az is, hogy mikepen. tűr|toK. el ezén akták a\' rendőrség irattárából. Bizonyos, hogy..Ki!r^yicH,«.JUii(.lii,ptiríincsot.Jvjgy nem keli keresni Tisza gyilkosait. Szcntfíinityj BcU\'föií\'apiiányhélyetteS. ki annak idején Tisza meggyilkolása utan anyomuzást vetette, A Nap atúnkatlwá \'«Mti a következő nyilatkozatni ttítUuAiiimtTi.za me\'g^yilkoia.arói ériosülieiní . a «-eiutelkúzescmrc ál\'.ó . egész aparatussal Hozzáfogtam agyltkossig^tlderitéaiihcz. A gyilkosság szinhílytfn megtartott nyomozás nem\' eredményezte.a legkevesebb. t\'OZHivumot .sem. Mag annyira sejt jutottam,. hogy a \'gyiltusság-ban résztvevők közül csak egyetlenegynek is hozzávetőlatfeaen-a ■tMteinélyionását megkap- • haltam volna, legnagyobb meglepetésemre ogyoílett tanú sem jelentkezett, egyetlen névtelen- levelet sem- kapott -n rendőrség, amely segítségére lőhetett volna a nyomozásnak. A íjetekliv-k négy részeg katonát előállították, akik különbőz« helyekor, Tisza nieggyttkoíé-sával dicsekedtek. A négy ombort vallatóra fogtuk 4» megállapítottuk, -hogy a «yiikorjá» idején nem is tartozkodta* a fővárosban.,\'Hatck múlásával a nyomozás mindinkább sikerteio-\' nöbbé Vall, á\'d\'ilcktívek"mls\'iígyék miatt ftom tudtak kellő figyelmet fordítani az ügyre, a nyomozás-ellaposodott, ae «ktin-hateken ker-rasztül érintetlenül feküdtek. Azt, Ito\'gy az aktak a proletárdiktatúra idején eltűntek, nem
t(dom..v5»Ka> «s"> W^iuoKi «tini. d« aatn
voltak olyan szálak, amelyek elvezethettok válna bonnünk.et a gyilkoaokhoz. Megállapítottuk, hogy a* akkori Katonatanács ním állott nagyon lávol Ti«« inegttlőitől. Ezen Irányban nyomozási. nem folytathattunk, mert Ita |
Előfizetési árak:
vidékre poslai azét-küldéssel: Egy kára ... II (. , Negyed Air*. . . 4"> . «Dm N .
Egén étrra . . IN .
F.^yea «ám Ira : 60 fillér.
Hlrdctéieket, ayttt-tori-t ék magán kAelemányeket dljstabá* szerint vea «■\',.. lel a kladólilvátat. :__«—
creztettük vo\'na, hogy gyanúnk a katonatanács (elé fordul, egy pillanatig sem haboztak volna hogy félredobjanak\' útjukból.
Cseh tUzifa szállítás Buda* paatnak.
Budapest, oki. 24. A Virradói \\t\\ti\\ t\\ cseh—szlovák területről a székesfővárosba szállítandó tűzifa szállítmányok lebonyolítása \'tárgyában már hosszabb idő Óta folyó tárgyalások végre kedvező befejezéshez já^mak keszallitasra kerül összesen ötezer \'kfccsi rakomány tűzifa \' a . főváros részére, ezzel kapcsolatban qagyobb" mennyiségű bányára, üvegáru, főleg tábláüveg\'es edény.-------
r. .vrr- T6»A. *
\' öudapcsf, okt. 25. Irányzat szilárd, forgalom elénk, árfolyamok lényegesen emelkedtek. Magyar hitel 800—055: oszlfák hlteP OfO—711; jelzálog 455—«51: lószámiloló bank 500—70} agrár\' 050 ; magyar 58ü-t-ŐÖ; hazái 440—55: magnezit 1110^-50; jalgó 1.350—60: Ganz 32o0.
Myomosás a »uulüíjyminis*té-r.um nk tatot vígénak ügyében
-Budapest, okt, 25. A főkapitányságon .még mlndjg kuas., nyomozás folyik . Híkay \'Ar^á\'dnhk\'A \'hl^ügymlnTsitcríum áktátolvajá-nak ügyében- Hókay vatódi -nov« Bán László, akit a nagyváradi törvényszék csalás és sIK* • kastetás \'»niMt.i\'pg^s«« • hajlamos -ifju. a büntetés, kiuütéso előU megszokott. Kéfeegtclcn az ís, hogy az iíjut Csernyák százados, . az ökíóSeri forradalom v\'lso kato i\'íttánafisának öli\'ioke biztatta . fel arra, hogy betörve a \' hadíígymlnisziéfiUWbá \' és a külngj\'miniszt^riúmba • biáonyos Iratokat megszerezzen. A rehdörségnek Csernyákon kiji\'ül. más nevek is állanak rendelkezésére\', akiit s\'zíMiStv b\'eíbltá^ avatva\'á kéáafl\'15 pucsba.
Megvizsgálják a multak bűneit
. Bécs, oktv-2óf Az *sti lapok jelentik, ho\'gy a katonai. köteless¿gmuluatö ásofc földerítésére kiküldött ¿3 Bécsben működő bizottság holnap azon eseményekkel foglalkozik, amelyek az olasz fegyverszünet megkötése után az osztrák-magyar, hadsoreg frontján lejátszódtak. Tudvíjtevően a2 osztrák magyar liadíiecag fronijátí tévedésből az.pn;.,i»i.öb>:ií pnraníiOt, adtak ki, amely haiminchat árával korábban közölte ^a^sapatokkal a fegyver* •szünetet/A tévedéBt^k az volt-a" ItŐvetkcíf*\' ménye, hogy az .plaíjzok másfél nap alatt több-, siázezer katonáj^ elfogtak az osztrák-magyar hadseregnek. Ezen foglyok cstk most tíHek vjssza a fogságból. — Arz vezérezredes, a vezérkár volt főnöke és Wáilstetten tábornok^ a vezérkar hadniüvelati irodájának vezetője,\' holnap megjelennek ézén bizottság dlőtf,\' | hogy idevágó közléfi.eikeL ,megiegyék.
ZALA
löie.,oklÁba: 29.
Ujabb leleplezések Károlyi MlJtftlyró\'.
Budapest, oki. 2ö. Az Est jolentl: A Károlyi Mihály ellen folylalott vizsgálat egyik ■ vádpontja a kápolnai eset. A gróf hilbizomá-nyát a törvény tilalma miatt nem tudta eladni és ezért bérbeadta a magyar íöldrészvé.nylár-saságnsk. Ragaszkodott ahhoz, hogy a földosztást Kápolnán az ő birtokán kezdjék meg, melynek hasznát tulajdonképen már iefelezte s az évekro előre felvett haszonbért elköltötte. A másik letol, amelyet Károlyin keresnek háromszázezer korona felvétele. Érről annyit tujnak megállapítani, hogy Károlyi Berinkey Dénes volt miniszterelnöknek a klubban odaszólt: "Kérlek háromszátezer koronáia volná szükségem külföldi propagandára .Szólj Szendének,* utaltassátok ki az én nevemre. A kormányzó kijelentése parancs .volt és Károlyi felvette a pénzt. Még egy helyen van hivatalosan nyoma, hogy Károlyi felvette a pénzt. A pénzintézeti központban, ahol a .valutákat közeitek, húszezer márkát és néhány idegen valutát ..vett fel, amelyről azután közelebbi elszámolás nincsen. Számos jel aira mutat, hogy a bolseviki kormányzótanács honorálta Károlyinak azon nagy szolgálatot, hogy a hatalmat átjátszotta a kommunisták kezére Vannak olyan (nás jelek is, amelyek szerint pedig va-- gyonának epyes részeire főimentést adtait néki.
Károlyi .Magyarországból való kiszökésének . körülményei arra engednek következtetni* tiogy a volt elnöknek sikerült nagy összegű pénzt "kicsempészni, Károlyi ellen a nyomozást nem lehetett Budapesten befejezni és a detektívek kimtntck qz osztrák,fővárosba, hogy ott.nyomozzanak Károlyi után. a kimenekült bolsevikok között volt Halmi József, aki a vörös őrségnél besúgó szolgálatot teljesített. Ez mcgisineye a detektiveket és megszimatolta jövetelük okát. Még ugyanaznap a kommunisták estjlapjában cikk jelent meg: „Magyar spiclik Bt «ben" címmel, amely követeli » budapesti detektívek eltávolítását ós hangoztatta, hogy az prztrák kormány nem adhat engedélyt arra, hogy egyes- emberek ftivát ügyei bá beavat-kozi|anak.
A Cseh papság szakít a romai egyházaal.
Bécs, akt. 26, A papság — mint a Aeues Wiener Journil nak jelentik Prágából felhívással fordul a néptiffi" ?&"Telszólitj(v hogy október huszonnyolcadikán teljesen szakítson a római egyházzal. Ezen naptól fogva valamennyi templomban cseh nyelven mondják a misét .és mindenütt leteszik a fogadajmat a római lestvertik -felekezetének.
Átmeneti pótlók « állami tisztviseldknek.
Budapest, oki. 25. A Budapesti Közlöny kormányrendeletet közöl, amely az állami tiszt-viselőket a- negyedik osztálytól a nyolcadikig átmeneti pótlékban részesíti. 1910-,január l-tól ezen pótlék a VII. és VIII. osztályban 2400, a IV.—VI. osztályban 3000 korona. A birósági jegyzőket egy fizetési 1 foköíattal magasabb
osztályba sorozza a rendelet.
A
Elitélt költő.
Dudapest, okt. 25. Veszprémből jelentik: A veszprémi törvényszék Vértesi Gyula ottani tanfelügyelőt, az országszerte ismert költőt a proletárdiktatúra alatt irt különböző lázitö versei miatt, két hónapi börtönre Ítélte.
1 Mutschenbacher Edvin az ifjúság neveléséről.
(Saját tudósilónktól.) Amint már említettük, dr. Mutschenbacher Edvin törvényszéki bíró a szociális misszió estélyón eseményszámba menő, magas színvonalú, rendkívül tartalmas fölolvasásban fejtegette az iQuqág eredményes nevelésének eszközeit, módjait. Azok részére, akik nem lehettek jele.n a szép és tanulságos estélyen, ide jegyezzük ¿\'^föl-olvasás gondolatmenetét:
Mutschenbacher , megemlite^fe, hogy a kiskorúak bíróságáról szóló törvény megokolása körülírja az\', hogy mire kell a kiskorúak\' bíráinak a társadalominál karöltve törekedniük: Védeni az. ifjúságot, megőrizni azt a káros befolyásoktól és fentartani nála azt a nemes, energiát, amely a külső íngerek-kel ós behatásokkal szemben a tiszta erkölcsi íöl.ogás diadalát biztosítja.
A fölolvasó jelezte, hogy mai felolvasásának nemcsak ez, hanem az is célja, hogy \'az iljuságot olőkósziSsa és buzditso a patro-názs lélekmentö munkájára, miért is a köréje sereglett ifjúsághoz intézte lovábbi szavait.
KÖlKivta az ifjak figyelmét arjia károkra és rombolásokra, melyeket a háborús óvek ós az azokat követő idők okoztak. A sok elpusztult cmberplc^ a tömérdek véráldozat, a milliárdokat Órő.anyagi javak elveszítése, — a hit és erkölcs terén bekövetkezett .károk alapjaiban rázkódtatták meg hazánkat. A lezajlott vérzivatarok által okozott eme romok\' közt jürva, képzeletben megállt a hiten okozott tombolátoknál s az ifjak szeme, eíó.tártá, hogy kí4<ct látunk itt* azokat tudniillik, akiket az. erkölcsi szabadság szelleme, vagy a szenvedélyeknek vadul .fobogó tüze, vagy a fásult nemtörődömség mindazzal szemben, ami az r.sztaíóii, ágyon és a Wortheim-szekrényen ,tul vagyon, — mintegy kiragadtak a gyakorlati keresztények ós. hivők -sorából. -------
A fölofv asó féltvén a gyerlhekeket az istentagadók eme környezetében, — siettette őket onnét, el, de távozásuk alóli szembe-níz\'clto őket\' az istentagadók egyes állításai vaj s. kifejtette többek közt azt is, hogy az a
sokszor megtagadott Isten.....nem. azért nem
akadályozta "meg erőszakkal az c.nberek csinálta háborút, mert ő nem létezik, hanem azért nem tette ezt, mert ő a háborúval és a vele járt szenvedésekkel mtnk\'et\' Ss más népeket büntetni akart, mint olyanoKat, akik ezt a büntetést nagyon is megérdemeltük. —-Hiszen a világiján észlelhető sok erkölcstelen-sog és hálátlanság, gyűlölködés és tiszteletlenség, a lépten nyoinaivViallhatö istenkáromlás, — az omberlársaink javara szolgáló tevé-kenykedésok ílnfulászfása, vagy ezeknek csak ímmel-ámmal való ellatása, mindez és sok egyéb állandóan Bosszúért kiállónak az Égbe! A sok lomot előkeli takarítanánk s liozzákóll látnunk, hogy hazánk u kiállolt szenvedésekből na megnyomorodva, vérben és e?kőlcsileg koldusbotra jutva kerüljön ki. E munka tartós és szilárd megalapozásához. szükséget az iljuság vallásos, erköjesös és hazafias nevelése, — amely nagy munkából mindenkinek a. hallgató ifjúságnak Is, ki koll vennie\'részét\'. Hazánk megmentése érdekében az iljuság helyes és erkölcsös nevelése munkájában a hallgató ifjúság sokat végezhet azáltal, ha jópéldájával világit kartársai élőtl. Hogy azonban ezt tehesse,|önmagát kell képeznie, gyakorolnia, edzenie és jellemmel fölfegyverkeznie.
A jellemet alkotó erélyek\' egyikéről, az önfegyelmezésről szólt azután az előadó az ifjakhoz. Elibük tárta, hogy minő károk «t k azt, Ski nem tud uralkodni önmagán, ölsze. hasonlította a természelnek korlátlanul, szabau-járahagyott erői (tüz, viz, földrengés,, cyklón) ós a fékezetten szenvedélyek, zabolátltn bűnök, — ugy az önmegtagadást nem ijmerö Ősztönök és indulatok által előidézhető puszii-lásokat, — kimutatta, hogy mennyivel na-gyobbak az utóbbiakból eredő kirok, rombo. lások az előbbiekénél s kifejtette, hogy.még sokat vesztenek értékükből mindazok, még a legtehetségesebbek és leghataimasabbak is,\' akik nem tudják teljesen úrrá tenni lejküket te^ük fölött. XIV, Lajos, Erzalino, dr. Roman> c? N\'agy Sándor példáival Illusztrálta álliia. sait 8 azt, hogy önfegyelmezés nélkül lehetetlen a szenvedélyek rékentarlása s az, hogy az emberek békében és boldogságban élvezzék a földi jólétei. v
Végül arra buzdította a tudós bíró iíju hallgatóságát, íiogy minél előbb alakítsák ki magukban az Isten gondolata szerinti ember; s hogy mint a példa apostolai hazánk meg. mentését célzó védő- és »Ikotó munkában hosszít- és boldog éveken át közremunkál-kodhassanak. ■■
A lenyűgöző hatású előadásnak. műviig mondatát szivébe vézte a hálás hallgatóság, amely percekig ünnepelte forró ovációval a fölolvasást. ■ "
HÍREK.
j ^¿^ NAPTÁR
.... Rótn. kátlw Dümbtcr. l\'rot. Dtiraö-
OKtOOer tür. Gör. kath. Doniotcr Gor. kél. <okt. 13.) Papil. Iir. Maiklew.
A. nap kel. reggel ö ota Stí- p«<> kor, nyugsnk dóíut\'i» 4 órn 03 yercicoi.
A hoKI kel délelőtt 0 óra 53 perc-ke;. nyugszik délután 0 4»ft 15 perckor.

— A fehérvári rcndórkerfllel. Székesfehérvárról jelentik, hogy az oltanl\'rendúr-kerületbe; a , következő megvék taitóinak: Győr,- \' Fejér,- Komárom,- Esztergom: es -Yeszprémmegyé.k. jt kerület november elaejen kezdi meg működését, A szombathelyi Kerület, amelyhoz Kanizsa is laitozik, ZVa,- Vas- és Mosonmegyékből fog állani.
— Muf&kízben meggyilkolt horgot Jegyzik. Annakidején megirlúk, hogy Muraközből a jugoszlávok kiutasították a magyar községi és állami tisztviselőket és helyüket horvátokkal töltötték be. így korült Belica é< Muracsány elére is horvát községi jegyző A község uj urai azonban nem\' ugy bántok a néppel, mint a derék magyar tisztviselők, hanem valósággal basáivá váltak a falvaknak. Különösen azokkal a horvát lakosokkal bántak el kegyetlenül, akik nem tudlák magytr szimpátiájukat eltitkolni. A\' belicai és mura-csányi horvátok végre megunták drávántuli származású jegyzőik garázdálkodását, a múlt héten a belicai jegyzőt agyonlőtték, a mura-csányjt pedig halálra szurkálták. A kél község gyűlölete a horvát uralom ellen oly nagy, hogy a tisztán horvát tettesek ellen nem mernek a hatóságok erélyesebben fellépni. A két község lakossága kijelentette, hogy addig nem is lesz rend, mig újra magyar jegyzőt nem kapnak. Egész Muraköz szemül meg van győződve\' hogy a horvát uralom nem tart soká s alig várják a pillanatot, amikor • magyarok ujja bevonulnak **
191» október 28
ZAU
_ Mikor ürítik kl Budapestet ? A
corrlere della Sera jelenti, hogy a legfőbb intsnt-tanics Budapent él Magyarország mog-srállott részeinek kiürítésében a döntést a ¡¡öve\'tségközí katonai bizottságra ruházta át, Az olasz lap szerint a kiürítés csak akkor fog megtörténni, hj az OJ^ koalíciós magyar kormány megalakul. Ez a.í antant méjis azt merí mondani,""hon\' \'néni avatkozik "bele Magyarország belügyeibe I •
— Horthy lőveiór a szociáldemokratákhoz. Siófokról jclen.lik.:. A.pudapesu szociál.-
- demokrata küldöttség fülkereste Horthy tövesért és kérd-st Intézett a ■ nemzeti hadsereg céljairól, mert a múrikAss\'ág hangulata értlie-i5en feszült. Horthy fővezér biztosította a munkásságot, hogy amennyiben hazafias viselkedésről lesz tanúságot — nincs mitől félnie. Nem büntetni jönnek, hanem a rendel megteremteni, hogy. hazánkat megmentsük. A magyar faj ne féljen a magyartól. Aki azonban a nemzeti hadsereg ellen izgat, azt a kaszárnya előtt felkötik és addig fog ott lógni elrettentő például, mig a kötél alatta el nem szakad A munkáson a gyárak újra üzembohelyezésével fognak segílení, sőt szakszervezeteiket is fen-tarthatják, ameenyiben csak gazdasági kérdésekkel foglalkoznak. A sajtószabadság is biz-tositva lesz,\' \'dé ^tesfrüktlv"sajtót,\' házafiallan, artarkista szellemet többé nem lehet( eltűrni A munkások megelégedve »ávóítak-á-\'fWezái* tfli; avval b meggyőződéssel, hogy egy egész embertől távoztak. r _ •
— Csáktornyáról kiutasítják a magyar kereskedőket Is Muraközből érkezett jelen tés szerini Csáktornyáról és a Muraközből kiutasítják az összes magyar kereskedőkéi, iparosokat, sót gazdálkodókat is, A kiutasításnak az a tévhit az ■ oka, hogv a Muraközben lakó magyarok lázították fól annyira a horvát lakosságot, hogy az most hallani sem akar
. horvát uralomról. " * Y ..... \'
-.. Személyt tilr. Dr, Halszer János a budapesti egyetemi fogászali klinika szakorvosa dr Rácz Kálmán fogászari műtermét Eötvös-tár 10. sz. alatl átvette és rendeléseit megkezdette, \' i " \' > "
— Ilogy élnek a bolsevista- bestiák, Amim biztos forrásból értesülünk, Kun Béla és társai a legfényüzőbb és legpompázóbb életmódot folytatják. Egy remek kas\'télyban.. laknak s együtt ebédelnek. A dúsan leritelt asztalnál Kun Béla előadásokat tart oroszországi tapasztalatairól s arról,\'hogy Magyarországot mikén) kellett volna a bolsevizmus sramára megmenteni, ..A volt népbiztosok naponkint kapják a külföldi és belföldi újságukat, pompásan szó-akoznak \'s csöppet sem fáj a fejük amiatt, hogy az osztrák kormány ókét Magyarországnak kiszolgáltatja. Sőt e"ntk ellenkezőjéről vannak meggyőzővé Mihelyt lehetséges, Argentínában akarnak megtelepedni, Hogy a külvilággal is élénken érintkeznek, az bizonyítja; hogy nemrégiben égy asszony, aki kosarában gyümölcsöt szállít nekik, kosaiát a földre ejtvén, abból egész halom levél került papvilágra.
-— Meghívd. A nagykanizsai Ipartestület cipész és csizmadia szakosztálya 20-án vasárnap délelőtt 10 órakor taggyűlést tart, melyre minden tag megjelenését kéri at Elnökség
— A Világ nagymozgóban vasárnap és^ Jéifőn kerül bemutatóra A föld rabjai elmü 5 felvonásos keleti dráma, melynek főszerepét Maria Carml, a világhirdf^iíívészrő játsza.
— OySr erélyesen védekezik az Idege nek ellen. Győrből jelentik: Tegnap délután kapta meg a városi lakashívatal az idegenek kiutasítására vonatkozó rendeletet. A lakás-hivatal nagy aparátussal, lázas igyekvéssel fogott hozzá, hogy lakást szerezzen a törzs lakosságnak lakás híján levő-részének. Min^ Jenkinek,. aki nem tudja Győrött való tartózkodásának jigosságit bizonyítani, sürgősen el kell hagynja a várost. A lakáshívatal két hetet engedélyezett a kiutasítottak ügyeinek elinté-
.íésére. Ennok-leteltével nincs idegennek keresete. se ssállóbsn, se magánlakásban.
— Az angol nyelvtanfolyam beiratkozott hállgatüi felkéretnek, hogy a heti órák meg-brszffíSe" céljából f. hó 27-en, hétfőn délután « órakor a Főút 24. sz. alatt megjelenni szíveskedjenek. . .. (S
— Az aranyember, Jókai hírneves ro-gényónek II. része, valamint kitűnő kiegészítő képek lesznek bemuatva ma vasárnap az Uránia mozgóban.
— Hírek Jugoszláviából. A „l\'ravda cimü lap kizli, hogy a Száván átvezető Ilid Zimony és\' Belgrád között készen van és a síneket már lerakták A közlekedési miniszter kiadta a rendeletet, hogy Zimony és Szabadka közöli minél előbb létesülhessen egy közvetlen vasút. — Ugyaher a lap jelenti, hogy pénzügyminiszter Franciaországból egy uj kölcsönt vett felit millió frank erőjében ---\'■
— Találtató». Egy félszájpadlás találtatni! 3 foggal a Szarvas szálh udvarán. Átvehető Kinizsi utca 21 sz. alatt.
— A legszeméritietlonebb hazugság. A \'La Papttlaire és erz Avanli legutóbbi száma közli a magyar1 szocialista kommunista-párt (hát még mindig van ?) kiáltványát a világ proletárjaihoz, amelyben bejelenti n magyarországi proletár diktatúra bukását s tiltakozik ama vád- ellen, minthi osztálygyülöletből akárcsak egy- csöpp vér is folyt volna. Egyben a párt védelmet -kér u fehér torror ellen. Hát ehhez enyhén szólva mégis csak vastag-bőrű arc kell.
— Fulballmérközéi. Amig Budapesten most folynak a bajnoki mérkőzések és pld Szombathelyen is, ahol fűthető öltözővel és tribünökkel felszerelt sporttelep .\'li állanak rendelkezésre, — most van a legjava őszi szezonja a futballnak, addig nálunk kezdetleges viszonyainknál fogva, e-akaz időjárás kegyességétől -függ, hogy lehet-o játszani! — Ha ma délután cnyho idő lesz, ugy. az NTE-két kombinált csapata fog játszani egymás ellen, A mérkőzés d u. fél 8-kor kezdődik és belépő jegyül a 2 koronás trslnlngjegyek szolgálnak.
Magyar katonai állumásparancsnokság 2Sú2/áll. par. 9IV. sz. Nagykanizsán.
FölhiváN.
Felhívom n körletben levő összes tényleges, tartalékos, népfelkelő, szolgálatonkivüli viszonybelí és nyugállományi tíszlek és tisztjelöltek figyelmét a folyó évi 62. számú Kendeleti Közlönyre, amely szerint mindazon liszt, aki maga ellen az igazo\'l? \'eljárás lefolytaiásat nem kéri, büntetőbírósági vagy becsü-letügyi eljárás alá fog kerülni, illetve a rangjáról va|ó lekösrönésre fog felszólittatnl.
Fentiek kapcsán felszólítom az összes tényleges és jelenleg nem tényleges viszonyban lévő tiszteket, hogy azok, kik még maguk ellen az igazoló eljárás megindítását nem kérelmezték, ezt sürgősen tegyék meg. Nagykanizsa, 191». oki. 24.
Paula», alezredes
altonúsparucsaok.
Tárgyalások m függetlenségi párt és nagyatádi Saabé István pártja kSztttt.
Budapest, okt. 26. A nemzefi: független; ségl párt részéről Bal/a Aladár elnök ás Szakács Sándor UgyvezttS alelnök az elnöki tanács többi tagjaival együtt ma délután meglátogatta nagyatádi Szabó Istvánékat a kisgazdapárti klub helyiségében, ahol a vendégeket nagyatá li Szabó és Maytt János,volt \' miniszterek fogadták. A két párt vezetői a politikai helyzetről hosszas és\' élénk megbeszélésekét fólytáttak, amelynek során\'megállapítást nyert, hogy a két párt közöli elvi diferenciák nincsenek. — Nagyatádi Szabó és Ma^-er vasárnnp vidékre utaznak s ft haza\'-térés után a most megindult barát-ágos érint-kezést tovább fogják fűzni.
Oróf Toleky a kereszténypártok egyesítéséről.
Budapest, okt, 2ő. A keresztény nemzeti párt intéző bizottsága a keresztény pártok fúziója kérdésében ma este értekozlétet tarto\'.t, amelyon gróf Teleky l\'ál a párt eddigi elnöke a neki felajánlott társelnöki áljást nem fogadu el és kijelentette, hogy a jövőben csak mint .a párt egyszerű közkatonája - kíván a párt működésében rásttvenni, Uróf Teleky felszólalásában hangsúlyozza, hogy a partnak egységesnek kell maradnia. — -Amikor még - Budapesten az egység keresztülvitele tekintetben tárgyalások voltkk, — három nagy •organizmus: a keresztény nemzeti páit.a keresztény szocialista párt és a fö\'.dmives és kisgazdapárt számára kellett az egységet megtalálni! Nagy munkába kerüli, míg a kel elő.lnevezett párinak fúzióját keresztül lehetett vinni. A harmadik testvérpárt igy lg távol maradt. Végül az opporiunitási szempont is vezeteti az alias ol nem fogadásánál. Ki kell mennem a béke-. konferenciára és ez okozta talán ast, hogy 9 békeelőkészitési munkák mellett nem tudtam annyi időt szentelni a pán által megkívánt feladatok .betöltésének, mint amennyit szerettem volna. Az intézőbizottság végül Indítványt fogadolt el, amely szerint a fuzionált pártnak az legyen a főcélja, hogy a harmadik testvér-pártot is magába olvassza, mert csak a háiom párt egyesüléséből kialakult, egység az, amely az országot Jelenlegi helyzetéből kisegítheti
A nemzeti párt agyDttmttkli-désrohivja az Bészes pártokat
Budapest, okt. 2V A nemzeti párt elnöksége tegnap esle elhatározta, hogy a párt mai értekezletén határozati javaslatot nyújtanak be, amely komolyan felhli^a az ossz«« pártokat, hogy együttes közreműködésükkel kivezessék az országot mostani . helyzetéből és ennek előkészítésére nyílt tárgyalásra üljenek össze az összes pártok.
Öngyilkos huszárórnagy.
Budapestr okt. 26. Lénk Elemér 44 éves huszárőrnagyot Fő-utca 7 számú lakásán holtan találták. Nyitva hagyta a gázcsapot és a kiömlő gáz megölte. Hogy a huszárőrnagy miért lett öngyilkos, nem lehetett megállapítani.
— Cigaretta-hüvely, ciparetta-papir, cigaretta- és szivar-szopóka, pipa, »«ivar-, cigaretta- és dohány tárcák Fischel Fülöp Fiai papiráruházában kaphatók nagy választékban.
ZALA
1S 1.9. fikjáljst^
APRO HIRDETÉSEK
Üilolbe klflxolgAUU leAttynak
ajánlkozik. Cim a kiadóhivatalban. | 2143
ilerftl«
Elvállalok kalaptollak, boá, reler Itluz-iltrtNrtl én Javít Aa^t. Otál Sándorné,
Eötvös-tér 8 szám 2146
Helyi tanintézetben működő
tau Ar, okleveles gyorsirAsUoitá korrepetál "ösffíeS középiskolái tantárgyakban n\'yilvários-és magántanulókat. Kereskedelmi szaktárgyakat valamint magyar és német gyorsírást is szakavatottam Cim a kiadóban. 2139
Nevelőnőnek fiatal leány ki a háztartásban is segédkezik ajánlkozik, • esetleg vidékre. Cim a kiadóhivatalban.- • -gj^i
Irodai munkAt végezne urileány. . Cim a kiadóhivatalban. • 2142
iMtailót, t>cHÍ|UíkiurÓ»u) 1 ló
részérő és kocsiszint keres TOCH MIKSA, Kinizsi-utca 18. Értekezés 1 2sés 1 óra között.
Fél méter lekér, ciéui, ¡generál-
kék posztót vagy szövetet vennék. LeheJ használt is. — Czim. a lap kiadóhivatalában.
Uu torolt, férfi- ét nöl ruh^emüek
eladók. - Értekezni lehet naponta délután 5 é9 Ö óra között dr. Fischer. Józsefnél Csen-gori-ut 2?. szám. __, 2137
Egy jobb házból való fiu
\' tanulónak fizetéssel felvétetik Schtesingei4. Gyula végyeskereskedésében Nagykanizsán. Telekv-ut 25. \' auo
Jó arban levő, használt cseládi o\'pész és szabó-varrógép.ek. leKmagasabb árban n egvétetnek BRANDL Sándor varrógéprak-t«rában, DeAk\'Ferenc tér 2. szóm alatt. — Ugyanott Javítások gyorsan és pontosan eszközölte nok.
Cserép éstégia
a= kapható a -
sáncl téglagyárban.
JIHIÛIU\': s«ítésl«flyár ijin.-llii. liäürtunta. Ugyanott nagy onioit vaskályhák cfadok.
| ss=3 Orbán-féle \'"sssss |
f tisztító intézet f
l Eötvös-tér 2«. szám alatt \'
| újólag megnyílt I
| luiiiiMk minden Ml napon üti vlnetltliitk.
§ rnHtn. KiMxnlt-yilAM I u - <r**vr,.jiri «-r;< s *>,r«M j
ÉIlftafiÉRMlS/l
■ ........ Ott*» 111 ot t ¿>-t (1
chamotte-Usast graphittégely-törmelék
Ugyanott mindennemű gépjavítást, öntvények, keréksinek, patkóvasak, kocsialkatrészek és tengelyek* szálli-- tását elvállalják.--r-
tïRANÏA mozgtftóp-paiota
Uimilin BiimrM. «. NUn asi
Mulli, mahl, vaiámap. Oklilír RJi.tili ii
Aranyember
Jókai vilánhiro regénye. (II. rész.)
Főszereplők : Beregi, Rajnai, Lenkeffy loa és Berky Lili \'
—- Előadások köxnapokon T éi 9 érakor === Vaaár- és ttnnajmapokon 8, -5, 7 és 9 érakor.
Lépes mézet, Pergetett mézet, Babot, Lencsét, Mákot,
Gesztenyét és Diót
minden mennyiségben a legmagasabb ——---. napi ¿iákon átvesz- =rr— -•;
Balázs, Csengery-ut b.
Te&fon 69. szám.
VI LA U Silirit liiim». leírtai M. „. Vasérnap, hétfőn Okióbor 26. «s 37.
A fűid rabjai
Keleti dráma S felvonásban.
Főszerepben : Maria Carni.
Előadások kezdete 7 ás 9 órakor !
Vasár- és Ünnepnapokon 3, 6, 7, és 9 érakor. Jegyek d. u. 2 órától előre válthatók.

--- n a
Tisztelettel értesitem a n. é. közönséget, hogy raktaromon állandóan mindennemű
férfi-, noi- es gyermekcipők
nagy választékban kaphatók I
===== Szíves megkeresést ker\' —. PÜRMBN IAI KIJ cipész. — Cs«ns«rl-ut 1. szflm.
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta délután fél S óráig.
Olcsó zeneművek!
klasszikus zene, operettek, dalok, táncdarabok stb. stb. = 5 ,drb 15 koröna =
Kapható: Fischel Fülöp Fiai
áruliAzúban Nugykjinlxaán.
Egy jőkirboii lovö cnoípUrtlvh..
Helyszűke miatt eliuló. Bpvebbet XéJor-u:ca 3 íiani, ícl iMÍM-ig.- . 21^3
i
Zala nyomdaváilalat
Nagykanizsa
TELEFON: 78,
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papiráru--iké©zité«rMin-(|enrtéTíí£f \'nyomtatványt a ieg-izlésesebb kivitelben \' készít és legponto-:: sabban szállít
Nyomatott: a .Zala" .Nyomta és Hírlapkiadó Vallalatr.ai Nagykahi»»4n.
Jga^gatói Balog Oszkár.
JU.VI. évfolyam.
Nagykanizsa, 181«. október 28. Kedd.
845.
tnoitUibtiiUUnvi:
[JAOVKANIZSA,
\' Sugár ul 4.
■la Nyomdavállalal Fő-ul 5. u.
Megjelenik hit!« kivi telével mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetés! árak:
vidékre postai srét-küldéssel: Eay hóm ... 11 K. K«gyed érts-
Félevra . . , M , F.qóss évre .... ..\'
Egyes szára Irt: 60 fillér.
Si(rk««f>0(<ffi *• MaiMhIvaíaII UI«fon 7«. Nyomdal tdcfou 111,
Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN\'
Főmunkatárs é laptulajdonosi CSILLAG JENŐ
Hirdetéseket, nyilt-teret és magár közleményeket dtjsxahda »zertnt ve:-■x»-r :.■: tel a kiadóhivatal. =====
Horthy fővezér és a munkásság. — -
Amint már emiiteltük, Horthy fővezér akiéber hó 20-án fogadta a budapesti szociáldemokrata munkásság három lagu küldöttségét A küldöttség kérdést intézett a fővezérhez a nemzeti hadsereg szolleméről és céljairól, mert szükségesnek láiják, hogy erről munkástestvéreiket tájékoztassák és a rosszakaratú híresztelésekkel szemben megnyugtassák.
A íövesár megköszönte nekik, hogy ide fáradtak, hogy igy a kölcsönös kibeszélés utján a megértést lehetségessé tegyék. Nem pogromokat csinálni, rémuralmat teremteni megyünk fel Budapestre, hanem a fő, sőt egyedüli cél a rendet az egész vonalon helyreállítani. A magyar munkást — úgymond — a magyar fajhoz tartozónak tekintem, ki az én magyar fajommal egy test és egy vérből származik. Tart karokkal és testvéri\' szeretettel élelem . őket magamhoz. Elkövetünk mindent, hogy az élelmezést elősegítsük. Ilt már gyüj-tóttüuk\' is számukra. A tönkrement Magyarországot újból talpra kell állítani, az elhagyott gyárakat újból üzembe fogjuk helyezni, hogy munkalehelőségöt adva, a termelés mielőbb megindulhasson..
Egészséges emberek számára munkanélküli segélyt adni erkölcstelen dolognak tartom. Ilyesmi csak aggokat és betegeket illethet. A munkásság lássa be, hogy egyedül ü, helyesebben a vezetői a hibásak, hogy az ország idáig jutott. Mi már a sir sziléről rántottuk vissza. Legyenek arról meggyőződve, . hogy a magyar nemzeti hadsereg nem fog a munkássággal szemben addig ellenséges indulattal viseltetni, amig a hazafias nemzeti írásaiéi el nem térnek. A kormánnyal egyetértően mindent megtesz, hogy ozt a borzasztó telet ki tudjuk tartani, csak aztán a munkásság meg «a zavarja a rendet. —- ......
A szakszervezetek ugy, mint minden országban, itt is megmaradnak,\' ha a hazafiat-Isn nemzetközi destruktív irányt közvetítő vezetőket elcsapják, mert el kell csapniok. A vagyonukat csak népjóléti intézményekre ferdithatják. Az önök vezetői Kunfi, Garami, Szamuolly, Kun Béla stb. soha a kezükbe Égy kalapácsot nem vettek! Válasszanak léhát maguknak oly vezéreket, kik nem milliókat harácsolnak az Önök verejtékéből, hanem az önök testvérei származásban ós munkában egyaránt. Mert magyar a magyart mindig megértette és csak lelketlen uszítók Vonlak közéjük korlátokat. Ezek a. lelketlen uszítók találták ki a munkáskaszt elnevezését. Mi mindnyájan polgárai vagyunk a hazának. Önök épen olyan- polgárai, mint amilyen mun-.Hfeién vagyok, ki nem napi 8 órát, hanem wpr 24 órát dolgozom Csakhogy dolgozzon
I mindenki a maga módja szerint. Aki Írni tud: Írjon. Aki ásni tud, az ásson és ne megfordítva, mint azt az önök vezetői hangoztatták A gyülésezésí jog megadása teljesen az Önök viselkedésétől függ. Ismétlem, mi szeretettel megyünk önökhöz, szánjuk az Önök borzasztó helyzetét és mint saját fajunkon, minden elképzelhotő módon akarunk és fogunk e nehéz időben sorsukon enyhíteni. Azonban egyet elvárok Önöktől. Mondják meg a többi munkásoknak is, hogy a régi nemzetrontó ténykedéseknek vége! He. a vörös uralom \'múg csak gondolatban is fel merné a fejét ütni, kegyetlenül vérbe fogom fojtani. Telve vagyok szociális érzéssel, "de a hazámat visszadobni a sir fenekére nem hagyom! Ha pedig a hadsereg fegyelme ellen csak rejtett célzások, vagy burkoltabb izgatások tflr-ténnek, a bujtogatót olt a helyszínén, a kaszárnyák előtt fogom felakasztatni ésaódi£, lógnak ott elrettentő például, mig le nem szakadnak a kötélről, A hadsereg fegyelme kitűnő. Azokból a parasztunkból áll, kiknek az apját az Önök vezérei akasztatták fel. A falu népe azon\'.an meg fog bocsájlani Önöknek, ha önök ismét testvérei óhajtanak lenni, de Isten és Haza fogalma, nélkül ez nem lehetséges. így azután majd lassan elmúlik ez az ellenségeskedés, mely most *a falu és város közt van. Mondják meg tohát munkástostve-reiknek, hogy a nemzeti hadseregtől a jóknak, a tisztességes embereknek okuk félni nincsen, a gazembereket pedig meg kell büntetni, do megbünteti az igazságszolgáltatás mely előtt mindenki egyforma. Vegyenek példát a külföld hazafias\' munkásságától és ha testvériesen együtt műkődnek, akkor Magyarországra szép Jövő vár, hol mindenki boldog megélhetést fog találni. Minden intelligens ember hivo a gondolat- és sajtószabadságrak, de egyes lapok oly nagymérvű szellemi kulmérgezést folytattak, hogy ezt tovább tűrni nem lehet. A becsületes, hazafias nemzeti és faji érzéstől telitett sajtó szabadon megírhatja, amit akar, fajom megrontását azonban a sajtó által nem fogom megengedni. Végül megnyugtatta őket, hogy a tisztességes magyar munkásiftk nincs a nemzeti hadsoregtől mit tartania.
A munkások teljesen megelégetten hagyták \'el Horthy fogadöszobáját.
Emelkedett ai osztrák korona árfolyama.
Bécs, okt. 27. A hécsl lapok jelentése szerint a német-osztrák lebélyegzett koronabankjegy árfolyama Zürichben tegnap 6 20-ről ö\'óO-re emolkedett.
Bécs, okt. 27. A lapok jelentése szerint a legfőbb törvényszék ugy döntölt, hogy as osztrákoknak a cseh-szlovak állpmpolgárokkn: szemben fenálló tartozásai osztrák valutában kifizetendők. "■ ■ .
Sir Eduárd Olark tárgyalásai
Budapest, oki. 27. Sir George Clark tárgyalásai egyre haladnak előre. Az angol államférfi Fríedrichet, majd Wekertét, azután pedig a szociáldemokrnlApárt két vezető tagtól Oaramit és Peidtt fogadta együttes klhall-kíhallgatáson. Vasárnap Clark kűlönfile irányban tájékozódott, hétfőn délelőttre pedig Andrássyt és Vázsonyit- kérette magához. Délutánra a demokratapárt több más politikusa kapott meghívást.
Budapest, oki. 27. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Pénteken, október 24-én Sir George Clark a szövetséges és társult hatalmak legfőbb tanácsának képviselője a nap folyamán fogadta Diamandí budapesti román főmegbizott és gróf ¿omssich külügyminiszter látogatásait. Látogatóival Clark főlej^ politikai érdekű ügyekről folytatott megbeszéléseket, flark szombaton délelőtt látogatásokat tett a szövetséges hatalmak katonai missziót vezetőinél, majd a magyar fóldmivclésUpyl miniszter tett látogatást Clark lakásán.
Ecor vaggon busa Budapestnek.
Budapest, okt. 27. Azon tárgyalások, melyeket a főváros Mardaresku román vezénylő tábornokkal folytatott a főváros ellátása ügyeben kedvezően végződtek. Legközelebb ozor vaggon búza érkezik a Tisza vidékéről Budapostre. Mardarescu tábornok táviratilag utasította a debreceni főhadbiztosságot, hogy rögtön szállitsoi. ezer vaggen búzát Budapestre. Szolnokig román katonai vonatok szállítják a búzát. A főváros megbízottjai már •liUazttK, hogy átvegyék a bűzik s körülbelül nyolc-tiz nap múlva Budapesten lesz ezer vaggon buza.
Vaautl szerenosétlenség Hérozeghalomnál.
Budapest, okt. 27. Az éjszaka háromkor kétszáz lépésnyire a herceghalmi állomás épületétől ogy tehervonat kettészakadt. A mozdony az első vonatrésszel Bicske felé rohant, mlg a tehervonat elszakadt hátsó részét a bejárati karjelzőnél mégállitották. Éppen akkor robogott Hercéghalom állomása felé a bécsi személyvonat. A mozdony összeütközött a teherkocsikkal, amelyek pozdorjává zúzva kiugrottak a sínpárról. Sok kocsi megrongálódott, de valósággal csoda történt, mert az összeütközés sem halottakban, sem sebesültekben nem kivánt áldozatokat. A személyvonat mozdonyvezetője ugyanis az utolsó pillanatban fékezett és ezzel, ha már nem Is háritotta el az összeütközést, de annak,hatását mindenesetre tompitotta. AZ államvasutak igazgatósága ez ügyben megindította a vizsgálatot.
¿ALA
1819. október 2»;
Horváth György.
t856—191*
A halál mindennapi eset. De mégsem tudunk a földön beletörődni. Talán ez az egy, amit a megszokás közönyével sohasem tudunk elviselni. Az élet az elemünk. Élni akarunk s életben óhajtjuk látni, a kiköt szeretünk. Éz az oka, hogy fájdalom és részVét nélkül söhá-sem állunk nteg a koporsó előtt.
Ez á gondolat kerül tollam alá, amikor néhai Horváth György piarista házfőnök ós igazgató halálhírére néhány sort kegyelettel akarok leírni a historiographus hűségével. A tanítvány ós a rendtórs kötelesség*«ozj akt tizenhárom éven át vele dolgozott. . 4
Hiszen mé\'g Más a Fájdalom tudata, moha sem nőtto be a piarista siroolt záró kövét. Hulljon a hervadó koszorúk mellé friss és színpompás virágként e pár sor, amit a kegyelet hint a porladó tetemek emléke fölé.
Nyolc napja, hogy halottunk jobb létre szenderült. Humoros jókedve kihalt, jó szive sem dobog többé! S ha Horváth Györgyről irunk, e két pontnál kell első sorban meg-állanunk, mert megboldogultunknak aranyos jókedve s még jobb ..szive volt. Ezzel élt, ezzel járt s ez aranyozta egész működését, hutvanháromóves élete tartamát. Ez a látószög, anonnan egyéniségét néznünk kell;, ez $2 ok, amely élete csaknem egész folyását magyarázza.
Aranyos jókedv, -áldott jó sziv! Nagy ajándék, nagy jótétemény. Sziporkázó színpompában ömlik szét a környezeten, áldásdus forrásként buzzog a másik a/, élet sivárságának zarándok. Vándoraira Kulcs az egyéniség megértéséhez, birálati alap a hivatásos munka magyarázatához. Menti a hibát, mert a megértő sziv. mindent megmagyaráz. Megérti a. gyarló embert; különösén, ha-apró, fejlő jertlem-az, jól tudván, hogy a világon a világosság foirásában, a napban is foltok vannak, az aranynak is salak á kísérője s a liliomnak is féket e az árnyéka.
Horváth György*mindozt igen jól tudta. S Ka — mint tanítvány — a tanárra gondolok, vagy kártársként tekintek digső múltjára, eredményes "munkájára —\' ¿gyériiségénók egész tabíőja nyitt színekben tárul elém • : 4
Ez magyarázza, hogy sohasem tudott komolyan haragttdni. Ugyan mi Ipnne nagyobb adomány a pedagógus pályán, ha ftem e tulajdonság. S Horváth György a gyormeki léle\'< egész működését így fejlesztette. Ez a jó sztV volt az a virgács, amely négy évtizedes pályá-. jáu mindig, mellette volt s csodás eredményt biztosított neki a tanítás rögös utján. Ebből fakadt határtalan türelirie á nevelésben) ebből következett a gyermek lélekhálája, a mely ragaszkodó tiszteletté nőtt a mester iránt az éloten át. ....... ....\'. ...............[.
S ha ffklasszikusok olvasása közben.a. gyermeki lélek már-már elernyedt, a figyelem felkeltésének hatásos eszközeként tüstént oda-táriult az az aranyos humor, amely minden óráját feledhetetlenné, üdítővé tette. Legtöbbször mosolygva\' tanultunk nála. örvendtünk .zamatos óráinak .s élettapasztalat és tudás egyként gyarapodott az ismeretet szomjazó lelkekben humoros órái tanulságaként. Menynyíre szerette a gyermeket, mondjak-e mást sorvadt, fogyott az erős élelforrás, amint az iskolából, a gyermekek tanításából a nyugalom és pihenés perceire tért. Az iskola volt az eleme, anélkül nem tudott élni. A jó pedagógusok ezreinek közös sorsiban osztozott:
— addig ólt, amig az iskola levegőjében volt. Megboldogultunk methodusa e sorokban foglalható össze. — Ami \'társadalmi működését illeti, e téren is a közkedveltség babérait aratta. Az élet ama szerencsései közé tartozott, akit félreértés ritkán kisért Humora magyaráz itt is mindent Ha ma valakivel összetűzött, holnap "— mintha mi\' sem\' lörtént\'Vólhá —"kedélyesen szólalt meg 8 elsőnek. A bocsánatkérés szép formája oz a keresztény lélek magasztos felfogásával. Igaza volt. Talán oz a legjobb ut, amelyen az ellenséges gyűlöletet kikerülhetjük. Ha már amugyis tövises- az élet ösvénye, miért tegyük pokollá az emberi gyűlölködés gonosz ármánykodásával.; Béke,., nyugalom, áldott javak, drága kincsek. Nem is bolygatta meg Horváth György soha. A közgyűlésen, ha polémia akart kitömi s már-már izzott a hangulat, Horváth György Szótlan maradi, vagy tüstént távozott. Jó lelke, jó .zive e téron így nyilvánult meg. Nem szeretto a háborút a béko és a jókedv embere.
Városunk főgimnáziumának élén csaknem két évtizeden át áflott. Mennyi bölcseség volt a szerepében, azok tudják, ázok érzik, akik a megértő munkatárs-ai voltak.
Irodalmi téren sem volt nyomtalan működése. A görög nyelv és gyorsírás volt e téren kedvenc témája, amelyet nem egy brosi suaában fej.égetett. A Jtlassikus tanulmányok vonzották 18U3-ban Görögországba, hogy ott Izmosítsa a tanulmányért ¿gő tehetségét. Mikor onnan hazatért, a tapasztaltak kincstárát felolvasásaiban es előadásában tette közkinccsé s tolt kézzel szórta szét ismereteit. Lehetetlen a felt\'dés homálya alatt hagyni ama .érdeméi, amellyel, városunkban a szórakoztató délutánokat a Kath. Legényegylet körébon megteremtette. Ez közel másfél éviizeden tanította városunk közönségét valláskülönbség nélkül. Ott állt a Művészeti ós Irodalmi Körnek az élén is. Vozetése itt sem volt meddő. Termékeny inoző lett e kör, ahol a tudás és művészet szépen hajtott városunk kulturális fajlődésének emelésére. Hogy a Kör az utóbbi években ragyobb eredményt, dúsabb sikert nem hozott^ nem a vezetés hiányossága, hanem a felburjánzott romboló tanok futó apostolainak számlájára irható, akik közönségünket a komoly tudomány és mű részét irányától vándor s ellentéteket fakasztó iskolájuk felé terelték.
TNhunytunk működését ez adatokban merítettem ki. . .. ...
Horváth György Keszthelyen született. Rendünkbe tizenkilenc évos korában lépett. Vallásos lelke, hivatásos buzgósága a a tanításhoz való vonzódása hozta a piarista iskolák szerzetébe. Hogy erős szervezete idő olő\'t omlott össze, írjuk javarészben a letűnt hónapok é|etetőrlő idejének rovására. Hudapost, Szeged, Kecskomét és Nagykanizsa piarista iskolai voltak működési terei Életerejének javarésze a miénk volt, kanizsaiaké, ahol egész nemzedéket nevelt s melynek messze környékén csaknem mindenki tanítványa volt, s ezeket mindvégig, névleg ismerte.
A kegyelet nem is késett a részvét szép jeleivel adózni az elhunyt piaristatanárnak. Nemcsak virág, de könny Is hullott bőségben koporsójára. A szeretet virága, u szeretet könnye volt ez, amely éber emlékezet hosszú életéről beszél. Hulló virág, hulló könny bőségéhez járuljon e pár sor is, amely egyéniségének s ériékének akarla silhouttejét adni.
Ave anima candidal
Dr. Lakám Jénai.
HÍREK.
\' ">\' A PT Á K
Rom. kfttll. Simon é. J. apát. I\'rot Simon él J. ¿s apát. Cör. kath. Meorillb, . Sr. kai. (oki. IS.) Luc. Ur. Mink»- < A nap kél raggal 0 óra 37 perc. kor, nyugsilk dólut-n 4 ói. 49 perekor -. . Ji.UoU j«T déiílóu 10.óra47. perc-kor. nyug.alk ilélulán 7 óla 48 perekor:
— Az Idegeneknek 3 napon belfll el kell hagynlok Kanizsát. Zalavármogye kormánybiztosa a bejelentési kötelezettséget rendeletileg Nagykanizsa varosára is kiterjesztette. A rendelet értelmében minden háztulajdonos köteles a nála bármilyen rövid időre is megszállt nem kanizsait azonnal bejelenteni. A bejelentést elmulasztókat a legszigorúbban fogják büntetni. Felhívja továbbá a rendelet az összes a város területén tar tózkodó kUl- és belföldieket, akik produktív munkát nem végeznek és rög/alkotásuk, vagy HzleWk a huzamosabb ¡/tartózkodást indokolttá nem teszi, hogy a város területéi 3 napon bellii "hagyják el, mert ellen esetben lö/onculon fogják őket eltávolítani Figyelmeztetjük tehát mindazokat, akikre a rendelet vonatkozik, hogy annak minden tekintetben tagyonek eleget, mert elleneséiben rendőri előállítsanak ás kitoloncolásnak lennének kitéve. - ■ .....:.,. -
— Klnjeyezés. *A. földművelésügyi, miniszter az elhunyt Halász József\' erdőföl-ügyeUV helyébe Kiss. Lajos* erüőmérnököt nevezte ki.
— Népleikelő lisztek ügyeimébe A napokban megírtuk, hogy minden volt tiszt köteles niuga ellon az Igazolóeljárás megindítását kérelmezni. Ezen felhivás a népfelkelő tisztekre (42 éven felül) nem vonatkozik PaíVlas alezredes áílómáspafáHcSnnk.
— Olasz aspirációk Magyarországon. Egyik igen előkelő olasz összeköttetésekkel rendelkező olvasónktól kaptuk az alábbi nagyfontosságú információt: Aí otasl" politikusokat föltűnő élénkséggel foglalkoztatja a sorsdöntő magyar kérdések megoldása; Mértékadó olasz tényezőknek az a véleményük, hogy a szabadságra terme :i magyar nemzetnek ki kell vonnia\' magát az angol befogás alul, mert Anglia gyarmati aülyeszlené Magyarországot. A magyaron leghelyesebben tennék, ha az olasz barát ságnak l\'ürr István óta elejteti* fonalát vennék föl. Olaszország és Magyarország közt semmi érdekeltemet nincs s nem is lesz, míg hatalmas a Közős érdek. Magyarország Itália"segítségével gyorsan kiheverhetné a világháború sebeit s teljes függetlenségét akként őrizheti:.\' meg s az olaszok legőszintékb barátságii: akkor szerezhetné \' meg, ha Tamás génuai herceget, az olasz király öcscsé.t választanák meg királyuknak, aki renokivül széleslatkőrii, tehetséges ember s hatalmas vagyonnal rendelkezik. Eddig tart \' z érdekes információ, amelyet annak dokumentálására közöltünk le, hogy mennyire kapós Magyarország barátsága Ml, őszintén megvallva, nem hisszük, hogy Anglia gyarmat sorsba Juttatna bennünki: ^qglia után Magyarország alkotmánya a legrégibb Európában s azt bizonyára csorbítatlanul hagyná az emberi és népjogokat annyira tisztelő angol nemzet.
— Egy asszony mirllrluma szenzációs dráma lesz az Urániában bemutatva. Ezen képot a budapesti Koyal Apolló 3 hótig mutatta be nagy sikerrel.
IG19. október 28.
ZALA
— November 8-án kezdődik a téli szlnlldény. Tegnap Jelentek meg Kanizsa utcáin Holtai színigazgató plakátjai, amelyekben bejelenti, hogy társulata novembor 8-án kezdi meg előadássorozatát a Polgári-Egylet s-ünpadán. Az előzetes színházi jelentós szerint a társulat körülbelül 50 taggal, saját
\' zoriekarral s-a kellő segédszemélyzettel érke-aik Kanizsára, ahol addigw felépitik a Polgári-Egylet megnagyobbított színpadát s fűtött teremben Igyekeznek majd Kanizsa finomult ízlésű közönségének kellemes színházi estéket szerezni. Műsorukon ott szerepelnek a budapesti szinházak összes újdonságai épugy mint- a klasszikus- irodalom remekei: Kilátásba helyez Heltai igazgató néhány igen értékes, vendégszereplést is. így már előre lekötötte néhány estére: Hegedűs Gyulát, a Ooth párt, OombaszÖgl Fridát. Lábas Jucit, Nyá-ray Antalt, Oalel/a Ferencet ói Kövessy Albertet. Nagykanizsa olső téli szini idénye tehát szerfelett élvezetesnek Ígérkezik.
\'— Ausztria eladja katonai fölszerelését. Az osztrák kormány a napokban nyolc vaggon fegyve t adott el Csehországnak. Az eladott fegyverek \'közt két vaggonrakomány gopfogyver volt Csehország a fegyverekért élelmiszert, főképpen burgonyát ad Asztriának.
— Szalonnaklosztás. Ma és a következő p,»pok délutánján a postával szemben levő hatósági husszékben, továbbá az Eötvös téri rtfgi hatósági hUsRZékbén az október hó második felére s a november hó első felére szóló zsirjegy szelvények ellenében szalonna kiosztás lesz. Figyelmeztetjük a kozönséget,*hogy a felésléges tolongástól tartózkodjék, amennyiben a szalonnakiosztás folytatólagosan addig fog tartani, amíg ^mindenki meg nem kapta a neki járó mennyiséget. Közellátási hivatal.
— Tizennégy nillitó kivándorló tér vissza Európába Tiz esztendővel ezelőtt óriási hullámokban indult meg a kivándorlás Amerika felé. Az amerikai demokrácia, az uj vitág: határtalan gazdagsága, nz aranybányák, a fellendült ipar, amely \\. mindenkinek munkát tudott adni, csábította át a tömegeket. Ez a kivándorlás olyan mérveket öltött, ho£y korlátozó rendszabályokat kellett életbeléptétől. Most azonban az amerikai kereskedelmi és ipari világ egy uj rémület előtt áll: Tizennégy millió ourópai bevándorló, akik az Egyesült-Államokban Iáknak, lázasan készülődnek, hogy visszatérjenek Európába. A visszavándorlási mozgalomban minden nemzet polgárai részt-veiznek. A gazdasági értekezlet, amely ezzel a fenyegÖVŐ veszéllyel foglalkozott, • megállapította, hogyha kivándorlás már megindult és átlag minden visszavándorló 10—15.000 dollárt visz kl az Egyesült Államokból és hoz haza Európába. Egymillióháromszázezer azoknak az idegeneknek a száma, akik már indu lásra készen állnak.\' Adagos és megbízható számítás szerint ezek négy milliárd dollárt visznek magukkal, vagyis elviszik az Egyesült-Államok forgalomban levő pénzének négyötöd részét. A »Newyork World" szerint az ellenintézkedésnek nincs hatása. Már többször felhívták az illetékes tényezők figyelmét erre a tömegmozgalomra, ameiytnk "zömét Középeurópa országaiból kivándorolt munkások adják. A lap a mpzgalom inditó okát a szociális világnézet változásában látja. Óriási szerepet játszik ebben a nemzeti érzés is. Az , amerikai lap szerint a visszavándorlási propaganda lényege a következő: .Térjetek vissza hazátokba, ahol megkapjátok szülőföldeteket, ahol
8 óra a munkaidő és ahol teljes egyéni ós politikai szabadságot fogtok élvezni I" A kereskedelmi és iparvállalatok erélyes rendszabályokat kívánnak a visszavándorlás megakadályozására. Azonban mindenki azon a nézeten van, hogy a hazájukba visszavágyódó tömeget erőszakkal visszatartani és amerikai munkára kényszeríteni ttéiri lehet.
— A Világ mozgó kedden és szerdán mutatja be az Amerika leánya cimü 4 felvonásos kalandórdrámát melyben a hirneves Jim fekete néger játsza a főszerepet, kit a fővárosi közönség Vasköröm név alatt ismert és bámult. E szenzációra való tekintettel riaponta «3 előadás lesz még pedig este 0, fél 8 ós Ö órakor. Jegyek" d.. u. t .órától, előre.válthatók,«
Horthy fővezér a budapesti bevonulásról.
Budapest, ókt. 27. A Népakarat munkatársa leutazott Siófokra, hogy Horthy fővezértől nyilatkozatot kérjon a belső rendet biztosító nemzeti hadseregről. Horthy a következő nyilatkozatot tette: A nemzeti hadseregben a fegyelem a legpéldásabb és tisztán a hazaszeretéten alapul. A vasszigor mellett is a bánásmód a legénységgel a legszeretetteljesebb s a büntetésekre úgyszólván sör sem kerül.- A hadsereg nem politizál, bár minden tagja át van hatva a nemzeti és keresztény eszmétől. Ezen hadseregnek -más szelleme ..van, jniut.a múlt hadseregének, ezen hadsereget sohasem fogja megbontani a korrupció idegen faji aknamunkája és Llndernek bomlasztó befolyása A pesti bevonulás esetén — wo.ndotta — a hadsereg a teljes törvényes rendet minden eszközzel fenn fogja tartani A destruktív elemek esetloges megmozdulását eltaposom. A destrukciót szolgáló szennysajtó Epedig, Bfliint közeledünk magától el fog hall Azon tendenciózus híreszteléssel szem-
gatní
ben, — folytatta — mintha a közeli választásoknál a nemzeti hadsereg részérői pressiótól lehetne tartani, kijelentőm, hogy a hadseregnek a választásokhoz semmi köze, Emellett azonban egyéni meggyőződésem, hogy a kiírandó választásoknál a magyar ós keresztény választók egyöntetűen a nemzeti és keresztény irány mellé állanak
Nagy angel kölcsön Magyar országnak.
Bécs, okt. 27. . A bécsi lapok a Télé-graphen Company londoni jelontéso alapján azt- írják, hogy hír &2eri(.t az angol kormány késznek nyilatkozott arra, hogy Magyarországnak százmillió fontnyi hitelt, adjon a valuták
elzálogosítása ellenében.
Tóssds.
Budapest, okt. 27. Irányzat szilárd. Magyar hitel 005—40—00, osztrák hitel 750—20, magyar 700— 15, hazat 465 — 30, fabank 1260—40—50, általános kőszén 2710 — 30, schmick 380-00.
Oseh gázszenet kap Budapest
Budapest, oki, 27 Sipka l-crenc dr. a \'gázgyár vezérigazgatója, aki hosszabb ideife Csehországban tartózkodott, ahol a gázgyár szénszükségletének ol\'.átása tárgyában folytatott tárgyalásokat tognap este megérkezett Prágából és ma délelőtt tárgyalásainak eredményeiről a következő nyilatkozatot «tette egy újságíró előtt: Kétheti tárgyalás után megérkeztem Csehországból. — Tárgyalásaimnak eredménye áz, hogy bizonyos nehézségek leküzdése után megvárt a remény arra, hogy fogunk nagyobb mennyiségű gázszenet kapni I a csehektől.
Törvénykezés.
(§) A VtendűrtolvaJ cigányok. Még «lénk emlékezetében él a közönségnek az az esel, amikor egy pár elvetemedett cigány, akiket az egyik rendőr lószerszám lopás miatt elöakait állítani, -« rendőrt megragadta • kocsin cl akarta hurcolni, a vátoshól. .Köxbeo persio , agyba-főbe verték a szerencsétlen embert. A proletárdiktatúra törvénykezési fórumának a forradalmi törvényszéknek ejső tárgyalása volt esel, amely azután Lakatos Józsefei « hónapi kényszermunkával egybekötött fogházra, Kalányo» Józsefet, -a másik tettest, padig 8 . hónap\':, ugyancsak kényszermunkával egybekötött fogházra Ítélte. — Tegnap tárgyalta újból az ügyet a rendea törvényes bíróság: a nagykanizsai" törvényszék bőntető tanáscsa dr. Kenedy Imre táblabíró elnöklete alatt. A vádat Bereczky államügyész, a védelmet dr. Krausi Aladár, ügyvéd képviselte. A törvényszék a vádlottakat 1 — 1 évi börtönre ítélte.
(() Aki be nem vonulásra csábította a katonákat. Szeptember elején jelent meg a magyar hadsereg fővezérének rendelete, mely szerint az 1808-boll születésü volt katonák hatadéktalanuí bevonulni kötelesek. A falunak magyar érzéstől telitelt legényei siettek is a fővezér parancsának eloget tenni s Jöttek nagy számban katonai szolgálatra jelentkezni. Egyes lelketlen, a hazafiságtól nagyon távol átló emberek persze nem jó szemmel nézték azt a kitartó munkát, amelynek folyománya egy rendes péidásfegyelmCi, minta hadsereg fölállítása lett. Megszerették volna akadályozni a had-serog megerősödését s minthogy nyíltan fei lépni nom mertek, lilbkban egyenként szólították meg a bevonulni akarókat s olmondtáK nekik, hogy nem\' kell bevonulniok, hiszen nincsen király, aki ezt parancsolná s senki sem akasztatja fel azt, aki otthon marad- A derék legényeknek persze beszélhettek .özek sz álmagyarok, nem hallgattak a szavukra ■■» mentek a kaszárnyákba Egy ilyen alak állott tegnap a tótvényszék elölt. Go/sics István a neve és azzal vádolják, hogy szeptember 6-én a. Rózsa vendéglő elé plántálta magát, jól tud ván, hogy a vidékiek a legszívesebbén ezt a vendéglőt keresik lei, cigarettát árult, ho«y legyen oka megszóiitaní a katonákat, akiknek azután beadta mondókáját, hogy minek is be-vonulni. Á törvényszék az ügyész vád- és dr. Matek László védbeszéde után a törvény által megengedett büntetés maximumát: 8 havi fogházat szabott ki a vádlottra. Az ítélet jog-erős. •"\'1 """:\'"\' \'"* 1
(|) A zslrutalvány csalók. Körülbelül két hónappal ezelőtt történt. Rein Ernő kanizsai mészáros és hentes észrevette, hogy a pénztárához naponta befolyt pénzösszeg nem egyezik meg az általa kimért hus- és zsír-mennyiség eladási árával. — Hosszabb figyelés után rájöttek, hogy Moinir Kezső 18 éves budapesti kereskedősegéd a zstrutalvá-nyokat következetesen meghamisítja. Az 5 kilogrammos tételeket -10, sőt. 50 kilogramm-a hamisította. Bűntársa Batla Károly volt, aki azonban csak egy Ízben működött közre MÍ\'l-nár manipulációiban. A tegnapi tárgyaláson Molnár töredelmesen bevallotta, hogy három-ízben követett el hamisítást. A törvényszék azután beismerése alapján bűnösnek mondta ki Molnárt 3 rendbeli csalás bűntettében s 2 ávi börtönbüntetésre ítélte. Balla Károly büntetése: 1 évi börtön. Mindkét vádlott védelmét dr. Hoch Oszkár ügyvéd iátta el.
ZALA
1910. október 28.
mnmim nm g*aMg[ wgwjtm Hirdetmény.
Folyó hó ip-én, a városház közgyűlési termében egy arany karkötő találtatott. Igazolt tulajdonosa a rendőrkapitányságnál átveheti. Nagykanizsa, 1919. október 25.
Dr. Belesterleo
tiatirrűinl\'.rjégi Inníoos , -. hiv.utvotct^.
APRO HIRDETÉSEK
ElaőrendU száraz házlszappati
kllogramnionklnt 45 .koronáért kapható Szemereu. 19 az. alatt. 2150
Egy teljesen jókarban levő öt méter hosszú és négy méter széles világos, valódi smyrna-sxőnyeg eladó. Megtekinthető n Magyar Borkereskedelmi R.-t. irodájában Kazinczy-utca 35. sz. 2135
Lakást telje* «>IiUi1shh1 keres
kereskedelmi iskolai tanuló. — Cimeket a kiadóba kérem. 2154
Elvállalok kalaptollak, boá, reler tlsz-iltásAt és Javttrtsát. Qlá Sándorné, Eötvös-tér 8 szám. 2145
Egy |obb házból való flu
ntnulónak fizetéssel felvetetik Schlesinger Gyula vegyeskereskedőben Nagykanizsán, Teleky-út 25 2140
Nagykanizsa
küldendő kocsirakományok ós darabáru szállítását teljes biztosítással — kívánatra kísérővel elvállal
Caro és Jelllnek cég
Wlon I., Deutschmelsterplatr 4.
Képviselve: BrQch M. és Társa szállitúk állal,
Lépes mézet, Pergetett mézet, Babot, Lencsét, Mákot,
Gesztenyét és Diót
minden mennyiségben a legmagasabb napi áraktín átvesz\'¿=i==
Balázs, Csengery-ut 6.
Telefon 59. szám.
aokazoroalló készülék és CUUU hozzávaló kellékek. Kaphat«
Klachel PUlöp Vitai ■ i áruházában, Nayykanlzaán. ===
URANIA mozflőfcéii-palota
Ullilllia Boigea jt-a. 4. Tataása IU
Hétfőn, kedden. Október 27. ée 28 án.
Egy asszony martiriuma
Dráma 4 felvonásban.
Főszerepben a varsói színházak legjelesebb művészei.
==5= Wpéásek kBiaipokoa 7 ta 8 éraker ===== Tatár- és fianepaapokoa I, 5, 7 ás 9 éraker.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy raktáromon állandóan mindennemű
férfi-, női- és gyermekcipők 1M
nagy választékban kaphatók I
Szíves megkeresést kér —
FUKMEN IMRR
cipész. — Csangerl-ut 1. szám. ;
Megérkeztek
a legjobb minőségű cigaretta-hüvelyek és cigarettapapírok I
Lcijjutányosabb áron kaphatók
£aranjvölgyl és Szemere
dohány-nagyárudájában. —
\\7I-I Á ri nagymozgóazlnház
VILAU SunisullMl, ItlelM74.il
Kedden, szerdán. Október 28 *s 29.
G*
rétz. — Nagy kalandor és detektiv-dráma 4 felvonásban.
Előadások kezdete 6, fél 8 ás 9 óraket,
Vasár- ás tloaepaapokoa S, S, 7, és 9 érakor. Jegyek d. u. 2 órától elóre válthatók.
¡KssassgssassggaB^
Raktáramra érkezett: Riz-abadl, lakobi, Sempronia, Anllnlkotln béke-gyártmány u vattás
cigaretta hüvelyek
Továbbá Club-9pecial, Rlz-Abadl, Club, Samum stb. szlvarka papírok, korlátlan mennyiségben kaphatók
Grünhut Pál
• Deák-tér 10. szám.
Középkorú, jó munkabíró, mérlegképes
főkönyvelő és magyar-német levelező
aki 20 évig egyhuzamban önállóan legutóbb vezető állásban egy vidéki pénzintézetnél működött — állást keresi Óvadékul 15.000 koronát köthet le; lehetőleg bizalmi, pénztárnoki, vagy gazdasági ügyviteli állást azonnal elfoglalhat. Megkeresések : „Megbízható és szerény főkönyvelő" cim alatt ezen lap kiadóhivatalához kéretnek. — közbenjárók dijaztatnak.
Zala nyomdavállalat
Nagykanizsa
TELEFON: 78.
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papirártr-készités. Mindennemű nyomtatványt a leg-izlésesebb kivitelben készit és legponto-" sabban szállít. ::
Nyomatott: a .Zala" Nyom la és Hírlapkiadó Vüllalatnál Hagj-hnnixaán.
Igazgató: Balog Oszkár.
XLtfl. évfolyam " Nagykanizsa, IBM. október 29. Szerda. 246 szám.
UlTtOlfUf iikUliUuial:
NAGYKANIZSA, Sugár-u( 4.
ala Nyomdavállalat l\'ő-ut 5. M.
Megjelenik liéltóklvételé-vel mtndenn.p korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési írok:
vidékre poslni szétküldéssel :
. 15 I.
. «"> .
Egyes szám ára : 60 llllér.
fll«rk«lie*.Bl * kUd.fcW.LH I"!.\'™ H-Ky o.wUi l.l.I™ tlí.
Fönerkestlé :
t6th ¡»oi/rAw ■
Főmunkatárs t laptulajdonos :
«1S1I.I.AO JKNÔ »■ \'
Hirdetéseket, nyllt-tcrel és m.gán közleményeket dljsiabá. nerlnt v.si ■J tel a kiadóhivatal. ===
Az antant fAmegbizott tárgyalásai magyar politikusokkal.
A klbontakozAn káuábéa,
Budapest, okt. 28. Tegnapelőtt délben AndrAssyt fogadta Clark. A délután folya-,iaíín pedig hosszabb ideig tartó megbeszéléseké folytatott Szterényl József volt iniuísz-lierrel ¿s Hegedűs l.óránttal Négy óra tájban, mialatt <<Jnrk a politikusokkal tárgyalt minden ifelől népa» küldöttségek vonultak fel a Ver-.bóczy-utcai palotához, hogy Clark elé járuljanak. Clark azonban nagy elfoglaltságara való tekintettel a küldöttségeket nem fogadhatta, .csupán a memorancumokat vetto ál tőlük. — ¿ste hétkor a nemzeti demokrata-polgári-párt elnöksége: BJrczy István, Ugrott Gábor, Var iassy Lajos és Vázsonyi Vilmos jelenlek meg Clarknál és az enlente képviselője együttes kihallgatáson fogadta őket. Vázsonyi és llárczy azonkívül külön is meghivást kaplak. A-on politikusok, akik ma Clark elölt a kibon-tíakOii\'^8 dolgában felfogásukat előadták, a nom-x\'et .¿..¡/és dolgozó osztályainak a kormányzatba nú bevonását kivanták és kormány, alakítását a legszélesebb koncentráció alapján, Fgy ilyen m«*>Mis esetén bevonnák a kor mányba a noniMíi pártot, nagyatádi Szabó kisgazdapártját, a áetnokratákat és a munkásságot. A nemzeti párt /ültetőiéi kozott szere-inol a propaganda miniszilirium feloszlatasa, »ini aaonban a keresztény agydsult pari ellen-állásét nonná maga ulán, am«ly.pek llaller miniszter egv\'k vezére. Clark nagy jíakaralta fáradozik azon, hogy a pártok megismerje ti A «»«áldáshoz vezető Utat tmegtalálja. Akiknél? volt vele beszé m,
.azokat kellemesen lep?* tel)". !?Jék0
•«Jl, JSelsô ál lapo-•-H ikér-t, hanem
--Zottságs az ország helyze, kainkról nemcsak véleméóye,. íj,„=.,1,kat alaposan megvitatta meghívott ps ■"\'VVÍ",* a megoldás lehetőségoit. A kormán, módját a törvényességre való Áttérést, a\' \'"".\' mális gazdas-igi éleinek a termelő munkán..\'" visszaállítását. Ezek ma még mind nyílt kérdések, Clark még nom foglalt állást semmilyen irányban sem, de valószínűnek látszik, hogy például az alkolmányosság-helyreállitása a nemzetgyűlés összehívása előtt aligha történhetik meg és hogy a kormány törvényességének elismerésére ma külső beavatkozást kell szankcióul elfogadni. Clark a kibontakozás kérdésében természetesen a versaillesi konferencia álláspontján áll, amely Clemen-ceaunakva magyar korniávyhoz intézett ismert silrgönyébon nyert kifejezést. A gyakorlati megoldást illetőleg elsősorban a közép pártoknak a kormányzatba való beállítását tartja kívánatosnak. Ugy látszik, az a szándéka, hogy a tájékozódást rövidesen befejezi, és nem fog tulsok. politikust meghallgatni. - A*, eddig mígjelentek kbzül Szlerényi és Hegedűs előtt kifejezést adolt annak, hogy mielőtt a meg Oldás keresztülvitelére . sor kerülne, 01 ;g egyszer óhajt velük beszélni. — Hegedűs Lorántot pedig\' megbízta azzal, hogy a koncentrációs megoldásról dolgozzon kí egy memorandumot és a hét második felében juttassa el hozzá. Clark jól látja a megoldás nehézségeit, da reméli, hogy a pártok megszüntetik a belső villongásokat, ha meggyőződnek, hogy ezzel csak a béke megkötését késelletik. A nehézségek ellenére is azt hiszi, hogy Magyarország két hónap mulya elérheti a békét vőfl" ellenfeleivel. Clark a keddi nap folyamán a többek közölt HeinricJi Ferencet
és az egyetemi tanácsot fogadta. A meghallgatandó politikusok között van továbbá We-kerle és Apponyi is, akik azonban jelenleg távol vannak a fővárostól.
Huszár miniszter a liberálisok terveiről.
Budapest, okt. 28. A Szózat Írja: A liberálisok tervére vonatkozólag Huszór Károly közoktatásügyi miniszter a következőket mondotta ogy újságíró\' előtt: A- kerosztény pártoknak semmi okuk sincs arra, hogy a kibontakozás kérdésében tárgyalásokat ne kezdjenek, A liberális pártok bármely pillanatban megkezdhetik a tárgyalásokat a blokkban az ogyoaüll pártokkal, de csak a miniszterelnökön keresztül Friedrich István mlniszter-.elnök személye azon kulcs,, amely előttünk a kibontakozás lehetőségének ajtaját megnyitja. Ha tárgyalni akarnak velünk, keressék fel a miniszterelnököt, aki készséggel rendelkezésükre áll. A liberális nemzeti part két vozére, Henrich Ferenc és Simontsiís. Elemér vasárnap délelőlt felkeresték a miniszterelnököt és hosszabb ideig tárgyaltak vele a kibontakozás lehetőségeiről. A miniszterelnök értesülésünk szetint nem adott végleges választ a liberális nemzeti párt vozóre\'uiek, de kilátásba helyezte a tárgyalások fólytutását A kormánykörökben lehetségesnek tartják, hogy bizonyos kölcsönös engedmények alapján esetleg létrejöhet a koncentrációnak olyan formája, amely lehetővé teszi az összes keresztény és nemzeti nlnport álló pártok kormányzati együttműködését a kormány mögött álló pártok a;onb.in azt kívánják, hogy mogállapodásek esetén a jolenlcgi „kormányzás iráuyelvében változás no történjék és a személyi változások is csak annyiban jöhetnek tckinlctbo, amennyi-bén a jelenlegi kormányzati irány megváltoz-;\'
I\' ijntnsul nfflP jolenti. j\';
Csizmadia Sándor kilépett a" ( ¿zsviáldemokrata pártból,
\'\' _ A. •(. okt 28 A Siózat Írja;
Btt*í>Pt*..r „ró| értesülünk, hogy Illeté kes helyről ~a,jolent a kormány
Csizmadia Sándor ma ű. . -kés nevében előtt és százhatvanezer földmű,.. \' "n.krata bejelentette, hogy kilépnek a s»tciáluv. \'alpáriból, nemzeti alapra helyezkednek is .. jcs oréjükkql támogatják a jelenlegi politikai irányzatot. \\
Budapest. Okt. 28 . Megbízható forrásból közlik, hogy Puhinek Gyula fölíjlnlv\'elésügyi miniszter a földmivetésügyi államtitkárságot fölajánlotta Csizmadia Sándornak, aki a megbízást elfogadta és keddéi már hivatalba is lép,
ElAnyomulóbanPéteryárelIwi
\' hevái, "okt 28. (Hava.) Október húszon-negyediki jelentés szcriiv. ujabb bolsevista csapatok fellépése ellenére a Pétervár elleni előnyomulás tovább tart. A jobbszárnyon Jenórát elfoglalták ós elérték Nikolaj állomást, amely husz mérföldiiylro van Pétervártól. A balszárnyon Lissosínov állomásig sikerült előrehatolni.
Wilson állapota Javul.
Piris, okt. 28 Daily Mail jelenti Washingtonból : Wilson jnvttlófélben van. Egészségi állapotáról, nqm közölnek már orvosi jelentésekei. Wilson a nap ogyrészét már munkával tölti.., .
Kelet felé.».
m-
Kinek nem dobban hangosabban a szive, kinek nem szorul ökölbe a keze, ha Erdélyre\' gondol ? Ott most oláh katona az ur, ött börtönbe vetik a magyurruhás lányokat ós arcul vernék minden nemzoti érzést az oláhok.
Valamikor régon, a boldog béke időjén ritkán vetődött székely ember a mi vidékünkre\'. Pestnél ídébb nem igen jött. Annál több van most, hisz hontalanná váltak derék székely véreink. Ört állnak a nyugati határon, a legelsők között vannak mindenütt ós ha egy székely bakával összejövünk, annak csillog a szeme Érdél/ nevének említésére *ós\' Szent lánggal ég minden székely lelkében az a tudat, hogy lírdélyt nem kapcsolhatják le Magyarország testéről.
Az egyik székely tiszt moséli hosszan, szomorúan a havasokról, a bujdosó székelyekről, akik szilaj tűzzel vágynak haza falujukba, ahol elnémultak a harangok ...
Mit tudunk mi a szenvedésről? a gáz-ságok halmazát kövottók el ugyan itt is a gaz .pribékek, meggyalázták nemzetünk szinét, a nemzeti imádságot torkunkra forrasztották, de ólt bennünk a remény,, titkos összejöveteleinken szövögettük terveinket ós ha/hl hány gerinc görbült mog a terror hatása alatti
Kolozsvár városában is tilos Völt a ffeití-z«t színe s ha magasrangu oláh tévedt a városba, akkor minden házon ott lengett az oláh lobogó. Kolozsvár és oláh-lobogói — Köny szökött az emberek\' szemébe s elbújtak házaikba az ottani magyarok szégyenükbo. Kirobbant egy-egy tüntetés, de oláhsortüz i>yomta el a fegyvertelen magyarok hangját.
Szent István királykor, egy, verőfényes szerda reggelén, nem nyitottak boltokat Kolozsváron. A kézművesek letették szerszámaikat. üres volt a piac ós nagy tömegek vonultak a Mátyás király téri templomba. A kolozsvári kath. .Mátyás templomba jöttek össze a reformátusok, az evangélikus püspök híveivel, ott voltak együtt mind mind a keresztény magyarok. A lányokon magyar ruha,; hajukban -nemzeti szallag.
Szent mise után fölbúg az orgonán: .Isten áldd meg a magyart!" — és szem nem •maradt szárazon, a torkok összeszorullak, zo-
\' kisórte az orgonaszót. . . kogás . oláhok körül zárták a tem-
Azalati * magyar ruhás lányokról plomot s a távozó \' főzték őket. A - tew, letépték a ruhát, megve, n*é8.et\' plomba hiriil vitték a kegyotío.. * noste ku saját ruháikkal akarták betakarni ^ a
lányokat, de azok nem engedték eltyu nemzet színeit ós büsakén méntfekáizégyen-padra. Volt teiror ott is, de volt gerince is. -
" fo « tisztviselők, akik nem fordulhattak seRÜségórt senkihez, egyik napról a másikra kiröpültek állásaikból és tűrtek hosszú hónapokig, de nem esküdtek föl az oláhoknak. A táblabíró a törvényszéki jogyző mellett kapált míg analfabéta oláhok terpeszkedtek a hivatalokban. Nyolc gyermekes családapák nyo morognak, de magyarok maradnak.
Tanuljunk a székelyektől, akik gerince-?°.s ní®r^,Uk\' ftk.kor is. mikor legfókteloneb-büt dühöngött a terror. Egyenkint szöknek hozzánk véreink s zászlóaljakat alakítva legjobb katonáink.
ZALA
1919. október 29.
Egy tiszt Kolozsvárról jöttében Budapesten jpegpihent s\' a szive elfacsorodott arra a nemtörődömségre,-;amivel a pysiiek még tán Erdélyről is lemondanának. Könnyes szemmel mesélte:
— Azoknak odafön a szón, a só, meg a fa fáj csupán egy kissé.
— De instálom Erdély nem lesz oláh soha! Nem a szén, a fa meg n só, ^ az is lesz majd, de. nincs, hazái« az .erdélyi magyar- , nakl És amig ógy székely lesz, amig sziv dobog bennünk, addig utolsó szálig harcolunk Erdélyért I
Villámokat lövelt szeme. l^álatolten szo-ritoüam meg székely testvérem WÁt. Amig
nyon VüüiittM, tttfUIg iHUUfjr üUiíi
lesz komániáé I j
Nem, nenr sohai Krónikás. • -
HÍREK.
— Letartóztatott Ogyvéd. A nagykanizsai rendőtség tegnapelőtt letartóztatta ór. Lnkó letenyéiügyvédet, aki a diktatúra alatt tovékeny fészt vett * dolgok intézésében. Állítólag az ő kezdeményezésére kommunzál-ták cl a grófi birtok egy részét, továbbá a letenyei kastély parkját ós könyvtárát. Kzen-kiviil izgató, beszédeket tartott s május elsején az S fftlszólitására szaggatták le a hivatalokról a nemzeti címereket. Dr. Lakót a nagykanizsai Ugyoszség fogházába síálli-tolták.\'
— Népszerű mennyiségtani elóadások.
A terrrtószetludományi pályákon levő egyetomi
Egy teljesen jókarban levő üt méter hosszú és négy méter széles világos, valódi amyrua-szftnyeg eladó.\' Megtekinthető a Magyar Borkereskedelmi R-t. irodájában Kazinczy-utca 30. sz.__213.f,
Egy könnyű fekete fedele* koca! elmlrt. Tárház u. 13.\'az. j_2I5K
Kél évi bankprakMlaial bíró fiatalember állát kerer t-. Cím a kiadóhivatalban. tr>72
október
i 29
Szerda
_____N A P T A H
Rórti. kntli. Nnrcis*. I\'rot. Narcis. por.kath. Ábrahám. Cor.\' kel. (okt. 10.) I.ongin Izr. Matklow 5.
A nap kél röggel (1 óra !W perekor, nyugtaik dúlut\'n 1 óra 47 perekor.
A Itulil kél délelőtt 11 óra »0 perekor. nyugatik délután « óia 48 porckor.
—- Halottak napja. Ezen évben november 2-ika vasárnapra ősik. Mivel pedig a halottak emlékünnepét ezen napon szokták megtartani, sok fejlörésro adott okQt az illetékes családoknál, váljon a rendes szokás szerihí Mindenszentekkor l én vagy (mivel a halottak , napját ezen évben 3-án, vagyis hétfőn fogják \' ünnepelni) november 2-án, vasárnap losznck-e a gyászünnepségek> A plébánia hivataltól nyert értesülés szerint a szokásos kegyeleti ünnepségek ezen évben nem szombaton l-én, hanem vasárnap 2-áh tartandók meg, mivel ezek nem a Mindenszentek ünnepével, hanem a halottak napja előeslélyével kapcsolatosak. — A kath. egyház szokása szerint ugyanis öröm és gyászünnep egyszerre nem tartható és mivol vasárnap (november 2) örömünnep, \' azért a gyász emlékére szentelt nap a llalöl-tnk napja ezen évben november 3-án lesz incgünneppelve. —- Kívánatos volna, hogy ezen körülmény általánosan közhírré tétetnék, hogy igy a felesleges kérdezősködések stb., amelyek tÖbbó-kevésbbé zavart idéznek olő, clkerültcssenck.
•— Szünetel az árucnere forgalom. A szombathelyi kerületi kormánybiztos értesiti az érdekelt nagykanizsai és zalamcgyei kereskedőket, iparosokat és gazdákat, hogy az árucsereforgalmat és az árucsereforgalom körüli mindennemű közbenjárást egyelőre* beszüntet, mert a gráci I.andq^ Regirung o. kivitelt és a cscrekereskedést más alapokra óhajtja fektetni. Az erre vonatkoati tárgyalá-sok folyamatban vannak s előrcláthítólug a héten be is fejezletnek. Mihelyt á tárgyalások befejezést nyernek, a megállapodások vég-legezése előtt az érdekelt kereskedőket, iparosokat és gazdaközönséget a szombathelyi kerületi kormánybiztos összo fogja hívni tájékozódás és hozzászólás céljából. :
.—r. UJ nyelvtanfolyamok. Körülbelül 300 ra rug már azon hallgatók száma, kik ezideig a Sáfrány Károly ós Fenyves Ketenc dr. tanárok által tartott kurzusokon résztvesz-nek. K körülmény- mutatja, hogy mily hiányt pótol éz a szakszerű vezetés alatt álló nyelvtanfolyam, hol már a párhuzamos kurzusok felállítására kell gondolni.\' A tanórák az eddigi esoportoknak a következő órákban tartatnak: angol .nyelv hétfő, szerda és péntek ü—7-ig, német nyélv kedd, csütörtök, sZombnV í>—6-ig, kezdő francia kedd, csütörtök és szombat 6—7-ig, haladó francia hétfő, szerda és péntek f)—6-ig. Jelentkezések e- tanfolyamokra naponkint délután 5—O-ig l\'őut 24. s^ alatt.
— Elgázolás. özv. Andri Jánosné Tele-ky-utea 17. szám alatti f lakós 6 éycs Anna leányát hétfőn este egy kicsi elütötte. A\' szerencsétlenül járt kilsányt a rendőorvos része sitettc első segélyben. Szenvedett sérülései 8 napon belül gyógyulnak.
hallgatók felkérésére\' dr. Fepvye.s Ferenc tanár eruekes tanioiyamoi rög lartam a jovo no elsejélől. Népszerű előadásban fogja „Differen-liál és integrál számítás" c. munkája anyagát előadni olyképen, hogy a főiskolai hallgatók nagy RyakwlMat nyatnek, u p&dlfl
— akik íegaUbb kŐzepiskóWi képzettséggel bírnak — értékos és könnyen érthető tájéko-zoíiast.^ taiíiölyam helyisége f-out 24. szán»^ alatt lesz, hol a jelentkezések délutanonkint 5—O-ig fogadtatnak ol. A hallgatók dija havonként lf> korona.
\'.-¿r Álhírek Mezőssyről. Budapestről jelentik: Az egyik délutáni napilapban azon hir jelent meg, hogy Mezőssy Béla volt földmívolésügyí minisztert a proletárdiktatúra alatt kivégeztek. Ezzel szemben megbízható forrásból arról értesülünk, hogy Mezőssy egészséges, tizennegyedikén Nyíregyházán járt, ogyébként ujfehértói birtokán tartózkodik.
—■ Na#y világjáték est lesz az Urániában. Szinrc kerül A pajkos Renáta c. vígjáték. A főszerepet Berlin legbájosabb művésznője játsza:...........
Ai osztrák védőegylet Nyugatmagyarország megszállásáért.
Bécs, okt. 28. Az ausztriai német védő egylet által egybehívott nagygyűlésen határozati javaslatot fogadtak el. amely újólag felszólítja a kormányt,.hogy haladéktalanul szállja meg Nyugatin »gyar^rszágnak Ausztriára cső németlakta vidékét A határozati javaslat követeli végül Kun Béla^és társainak kiadatását, illetve azoknak kiutasítását.
la^oujAHB.
Politikusok a kibontakozásról
Budapest, okt. 28. Lo\\ászy Márton az Uj Nemzedék munkatársának ezeket mondotta: Most már egészen bizonyos, hogy egy Úgynevezett koncentrációi, kormány fog előtérbe lépni. A személyes kérdésekről még korai beszélni. Clarkot a küldöttségek egész 6ora keresi fol ugyan, de az ország helyzetén mindez nem sokat fog változtatni, mert Clark kész anyaggal és kész elhatározással érkezett ide. Az Uj Nemzedék beavatott információ alapján közli, hogyha Friedrich lemondaná, tíiás politikus a keresztény blokkból nem vállalkoznék kormányalakításra. A párt tagjai teljesen szo-lidaritásak vezéreikkel. Hegedűs A Nap munka társának ezeket\'mondotta: Clark őexcellenciája legteljesebb mértekben informált államférfiú. Azon benyomással távoztam, hogy Clark szobájában rövidesen megtörténik - a magyar politikai válságból való kibontakozás Sándor Pál kijelentette A Nap tudósítójának, hogy minden jel arra1 váll, hogy Clarknak azon kísérlete, hogy koncentrációs kabinet kezébe tegyo le az ország kormányzását, sikerro vezet.
Budapest, okt: 28. Az Est munkatársa több polimussal beszélt, akiknek alkalmük volt Clark felfogását megismerni. Ezen politikumok közül többen kijelentették, hogy Clark kizárólag a koncentrációs-koalíciós kormány alapján kívánja a kibontakozást és ozt a szociáldemokraták ós kisgazdák — hozzátette: az igazi Szabó — megfelelő képviselete nélkül cl nem képzelheti. Egyes körökben már miniszterelnököket is emlegetnek és pedig báró WA?s.s/c.s Gyulát, Popouics Sándort, gróf Bethlen Istvánt, Ueinrich Feroncet, gróf Ha | dlk Jánost ós Hegedűs Lorántot.
konyha, műhely és Isfálő vteiixi nagyban fe kicsinybeni eladása ~
Sfrasser Marion ¡¿Sí!
Ugyanott karbid!
Merkúr Vasművek Részv.-fárs.-nál kapDató
ohamotte\'tétfla cliamotte - liazt graphiltégely-törmelék
Ugyanott mindennemű gépjavítást, öntvények, kerékslnek. patkóvasak, kocsialkatrészek és tengelyek szálli-===== tását elvállalják, ==
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hógy raktáromon állandóan mindonnemii
férfi-, női- és gyermekcipők
nagy választékban kaphatók I
■■■11 Szíves megkeresést kér =====
miRM KIV IMKIO
cipész. — Csengeri-ut 1. szám.
URANIA "ozg^ep-palo\'a
vasuiizn ieeeesH-e. I IiWa t»9
Szerda, oaUtórlSk Október 20. éa 30. ■agy vígjáték aatl"
ApajkosRenáta
vígjáték 4 felvonásban. — Főszerepben: Klára Dorsch berlini művésznő.
----- EtBadások Maaapok« 7 éa 9 éraker —r-Vasár éa Uan.pD.pokoa «, 9, 7 éa • árakor.
y | Q naoyntozgóazlnház
Szaruit izailtlt. Telefmt 74.
Kedden, szerdán. Október 88. éa 28.
I. ré(Z. — Nagy kalandor és detektiv-dránta 4 felvonásban.
Előadások kezdete 8, fél 8 és 9 órakor.
Vaair- él laupa.pokoa I, I, 7, •■ 9 éraker
Jegyek d. u. 2 órától elóre válthatók.
-fi

■ .Nyomatott: a .Zala" Nyomda és Hírlapkiadó Vállalalnái Nagykanizsán,
Igazgató: Balog Oszkár.
KLMI. NagikamtM, 1818. októbar 30. OtOtBrtBk.
»47. u««.
luritutbli b kUiMtuttl:
magvkanizsa,
Sugár ul 4.
ala Nyomdavállalat Pí-ut 5. u
M,Kjílenlkhétt«lilv»t«M-vei mladtnnap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
ElőHzelésI árok;
vidékra postai stét-
küldéssel: eit kar. . . . II a. ■•■»1 lm . . « . Fél.vr. n .
I(éaa *m . . tM .
Egyes lián ár* t
60 llllér.
g.«rk.»ldrt«l \'* Wl.d4lilrrt.ll I.Mon Tt. Mvoműal ItWM tfT.
P4.r.rke«rt01 TÓTH ZOLTÁN
Kamunk.tir. él l.pililajd«jaot I
CSILLAG JENÓ
IHf(1elísrket nylll-lrrrl m.f*«-
kdiUtnény.k.t dljst.sa. >»rlal v..i m l.l . kl.dAhu.lal, ■
A politikai helyzet.
Clark tegnapi tanácskozásai. — Incidens Lovászy/ Slmonlslts és a miniszterelnök között. — Vanczék János, a vasmunkások vezetőjének
nyilaik ozata.
Budapest, október 29. Délelőtt el-, terjedt hírek szerint Clarknak szándéka, hogy mihelyt a magyar politikai élet vezetőit meghallgatta, módot nyújt neT iik, hogy egy nála rendezendő közös megbeszélésen \' megegyezzenek a kibontakozás módja felett.
Az Az Est jelenti: Clarknak ujabb tanácskozásai csak még élesebben kidomborítják azon megállapítást, hogy az antant békét esak koncentrációs kor rnánynyal köt. Clark ma Huszár Károlyt, gróf Károlyt Gyulát és gróf Csdky Imrét fogadja. Lovdszy holnapra kapott meghívást. — A nemzeti pártnak Friedrich miniszterelnöknél megkezdett tárgyalása megszakadt .az általanos helyzet miatt, de egy incidens miatt is. Friedrich miniszterelnök Ugyanis a napokban n volt .munkapárt egynéhány tagja elölt Lovászy Mártont és Simontsits Elemért olyan komplottszerü politikával vádolta , meg, amely e?en politikusokat a legérzékenyebben érinti. A nemzeti pártban teljesen légből kapott\' dolognak tartják a vádakat, amelyekkel a miniszterelnököt beugratták és követelik, hogy amig a miniszterelnök Lovászyngk és Simont-sitsnak elégtételt nem szolgáltat, semmiféle tárgyalásba vele ne bocsátkozzanak. A nemzeti párt tegnapi intézőbizottsági ülésén azonban Heinrich Ferenc elnök kijelentette, hogy Friedrich miniszterelnöksége esetén is támogatandónak tart egy uj alakulást. _
Az Az Est munkatársának a keresztény blokk egyik vezére ezeket mondotta: A keresztény blokk pártjai nemcsak a maguk politikájának érvényesüléséből, de Friedrich István személyéből sem engednek. Nélküle a keresztény blokk egyetlen tagja sem vállal tárcát és ne ff vesz részt az uj kormányalakulatban. Ha a\' megoldást mégis várakozásunk ellenére hoznák létre, mi ellenzékije megyünk.
A Virradat munkatársa beszélgetést folytatott Vanczdk Jánossal, a vas- és fémmunkások egyik vezérével, aki kijelentette, hogy a szocialista munkások nem térhetnek 1c a szociáldemokrata alapról, de szükséges, hogy az országban a rend és nyugalom helyreálljon. A szociáldemokrata pártnak tekintette kell vennie a keresztény nemzeti pátok tényleges erejét és békés együttmükődesre kell törekedni velők. A munkások és a kor-
mány között napok óta folynak a tárgyalások.. A munkásoknak az az álláspontja, hogy a kabinetben a szociáldemokrata párt is képviselve legyen.
Az Uj Nemzedék jelenti: Politikai körökben tegnap kö-.kézen forgott egy lista, melyen Bethlen István gróf szerepel, mint miniszterelnök, Heinrich Ferenc mint kereskedelmi miniszter, LovászI Márton, mint külügyminiszter, Friedrich István, mint belügyminiszter, Peidl Gyulát pedig valami l\'ontosahb tárcára szemeli ki. A keresztény blokkból eredő információ szerint a kombináció korai és minden alapot nélkülöz, licthlen István tegnap hosszú látogatást tett Friedrichnél, akit tájékoztatott Andrássy felfogásáról és Clark nézeteiről. Bethlen István egyébb-ként irja az Uj Nemzedék-ben: Azon államférfi, aki u*ylátszik előtérben van, szerdán délben ebédre hivatalos Clarkhoz. Heinrich és Lovászy levelet intéztek Fried-richhez, melyben közlik, hogy egy.két nap múlva felveszik a tárgyalások fonalát.
Maoyar nők monstre küldöttsége az antant fóiuegbizott előtt
Budapest, oki. 29. Esle fél hétkor a Verbőcy ulcai palota elé a magyar nők egy monstre-küld "llsége vonult, amely Clark elé akarl járulni. Rapaich összekötő liszt közölte a nőegyesü-lelek vezetőivel, hogy ily nagyszámú küldöttség nem juthat be a palotába, hanem arra kéri őkel, néhányan adják elő élőszóval, vagy írásban a küldöttség kívánságát, mire háromlagu küldöttség felment Sir Pereli Lorsínhoz, aki álvelle lőlük a memorandumot. Ezután a hölgyek kis nemzetiszínű zászltiKkal a kezűkben elvonullak Clark lakása előli a zászlókat a ház felé lobogtatva.
A bolsevisták Pétervár elpusztítására készülnek.
• Kopenhdga, okt. 28. Pélervár erőddé alakult át. A bohevlki vezérek parancsol adlak ki. hogy a város eleste előli valamennyi gyirépülftel és a gázgyárai robbantsák fel. Judenics kijelentette, hogy két héten bellii bevonul Pétervárra.
A jövő hét elejére várják s válság megoldását.
Budapest, október 29. A miniszterelnökség sajtóosztálya közli: A kormányt támogató pártok körében ugy képzelik a megoldást, hogy az csupán a kormány kiegészítésével türténhetik, — vagyis, hogy Friedrich István megmaradna miniszterelnöknek és csak az országos nemzeti pártnak egy, esetleg két tagját, továbbá a munkásságnak egy képviselőjét bevenné a kabinetbe. így elsősorban Heinrich Ferenc inaktiválására gondolnak és arra, hogy a szocialista Csizmadia Sándort kineveznék újra földmivelésügyi államtitkárnak. — A válság alkalmasint még napokig eltart. Csak a jövő hét elején fog tisztázódni a helyzet.
Kun Bála gyilkoltatta le a ludo-vikai Mildner századost.
Budapest, oki. 21. Hossz.ubereg-szenlpéterinél elfogták Dinnyés Józsefet, a kllericzedik kerületi munkás- katonatanács tagját, akii felhoztak budnpeMre. A rendőrségen kijelentelte, hogy Mildner Fercncz századost, a Lttdovlka tanárát, akit az ellenforradalomban való állítólagos részvétele iniall rettenetesen megkínoztak s össze-vissza szurkállak, majd a Dunába dobtak, Kun Béla parancsára gyilkolták meg. Amikor ugyanis Mildner! a junlus huazonne-gyedikí ellenforradalom után elfogták, ő — Dinnyés—megkérdezte Kun Bélát, míl csináljanak Mildnerrel. Kun ezt felelte : Rövidesen tegyétek el láb alól.
Lengyel csapatok bevonultak Thornba.
Bécs, oki. 29. A Mittag jelenti Berlinből: Thornból érkező híradások szerint ott október huszonötödikén lengyel csapatok bevonultak.
A sárga veszedelem.
Hága, oki. 19. Waschingtonból jelenlik ; Lodge szenálor kijelentette, hogy a távoli keleten olyan országot tud berendezni .amelyik nemcsak Amerikára, de az egész világra nézve veszedelmet jeleni. Japán Németország korábbi meltiodusával dolgozik.
Csillanx pöre. _
Basel, okt.\'29. A. HaVas-ügynök-ség megerősíti, hogy 23-ára u|ra fölvették CoíHaux^ pőrének tárgyalását.
lyiy. okluber 30.
Ut éhező nyomorék, 35 dúsgazdag ur.
Egy évvel ezelőtt még ők voltak a társadalom legdédeígetottebbjei, mindenki érezto ás tudta, hogy soha le nem róható kötelesség a& ő gondtalan megélhetésük és mindennapi kényelmük biztosítása — ma senki sem törődik velük, egyik naprÓ* a másikra tengetik agyonkinzott élőtöket s boldogok, ha egy-egy odadobott alamizsnafalattal pár órával meghosszabbíthatják szerencsétlen létüket.
A rokkantakról, a nagyháboru áldozatairól beszélek, azokról a rokkantakról, akiket • amikor * jövendő sorsuk hrfciti kétségbeesésben inkább s halált, mint az örök nyomorgást választották — azzal vigasztalt a társadalom minden elképzelhető alkalommal: gyűléseken, hírlapokban stb., hogy a rókkan-talc az ő rokkantjai, azok eltartása s gondtalan megélhetésük biztosítás* elsősorban a társadalom s csak másodsorban az álfám kötelessége.
Tegnap a Hadirokkantak, hadiözvegy ek és hadiárvák szövetségének agilis, fiatal tit , kárával Söriey Sándorral kerültem össze, kanizsai rokkant bajtársaim felől kérdezősködtem, meglévén győződve, hogy akik csak részben munkaképtelenek, találtak munkaalkalmat, akiket pedig a gyilKbs golyó teljesen megfosztott, munkabirasukloj, azoknak saei encsétien, sivár életét a jószivü társadalom, —• amely Annyi mindent ígért számukra — legalább gondtalan n ogélhoté* KltositásAval igyekezett elviselhetővé tenni. .,..-.• .
Nem akartam hinni Sörley szavainak. Lehetséges lenne, hogy Nagykanizsán, ahol eddig mindenre volt pénz, ahol eddig minden jótékony akció sikerrel végződön r- ő.sze-. rencsétlen, magával lehetetlen rokkant katona az élihalállal küzd?
Pedig igy van a szó legszorosftl^ értél- \' mében. .\\logremo^ Sörley titkár han^-é, amikor meséli; hogy Kanizsán mindössze 5 teljosen muhkaképtelon rokkant van,\'akik a társadalom eltartására vannak szorulva 1> a rokkantszövetség minden utánjárásig ellenére,- nem . képes őket megmenteni. ;V
Öt ember, egy 30 ezer laKóssal biró városban! Lehetséges ez?
• A titkár tovább mesél: Az elsj^ a lcg-szerencsetlenebb öt társa között: Parn József, mind a két lába térdén felül amputálva, lakik Garay-utca Ö. A ház összeomlással fenyeget, róvidesQU Hí fogják lakoltatni belőle a lakókat. És Parti Józsefnek nem \'lehet egy zugot sze-
-r.«wni, ahol összezúzott tagjait megpihentethetné. Eddiu a {elesége keresett rá, amennyit tudott. Most már Ő sem birja, bement a rok-kant&zövetség irodájába s kijelentelte, hogy Otthagyj« .a Kajct. Nem buja tovubb, ha nem Siereznek valami segitscg\'et az Urának.
• Es a helyzete a másik 4 szerencsétlennek. Császár Józsefnek (Teleky-u. 17) béna az egész teste, Percsics Jánosnak (Cscnpry( NuV /5)\' h\'átgé írtö" fóvéáe van, meg\'sem bir mozdulni, Kovács József (Kazinczy utca 5) vak mindkét szemére, Derzsc Károly (Árpád-utca 22) tüdővészes, már három napja haldoklik. Nincsen fájok, aminek tüze mellett nyomorék testüket kissé felmelegíthetnék, meleg ételt sokszor napokig nem latnak.
öten vannak mindössze, * igy kénytelenek\'élni!
Kérdem Sörleytől, hogy nem próbáltak e valami társadalmi akciót indilani az 5 szerencsétlen eltartása ügyében.
—• Legyint a kézével. Dehogy nem. Minden lehetőt megpróbáltunk mér. Kel fektettünk egy gyűjtőivel\'» elmentünk vele a váro9 egyik leggazdagabb polgárához, aki nemeslelküségét már számtalan alkalomkor kimutatta. Ó 35 nevet sorolt fel, akik megannyian tehetős gazdag emberek s akik vagyonuk jó részét éppon a háborúban szerezték. Ezek valamennyien j tirdnak -tidni r—\' mondottaa keli hogy ad-j janak. A maga részéről azonnal aláirt havi ~ »000 koronát.
Sorra vettük a harmincötöket. Mindegyik nagyon, nagyon sajnálta, hogy ily nemes emberbaráti célra nem adhat, pinanáTnyilág hTn\'cs abban a kellemes helyzetben, hogy adhasson. Máskor nagyon szivosen áll rendelkezésre stb. stb. S ez igy ment mindenütt, ahol megfordultunk, pedig legalább 10 helyen kopogtattunk. Mikor pedig az ezer koronát, adömápyézó emberbará tudomást szerzett az akció sikertelenségéről, sietett ő is visszaszívni ezer koronáját Ha más nem, úgy. ő sem.
"Elhallgatott á titkár- s nézett rám, mint aki azt kérdi: Most már mit csináljunk , ,x-.„ Hát .én. majd megmondom, hogy „fűit. csináljunk. Arra pers-ze nincs pénze a harmincöt kiválasztott urnák — ha összeadnék őket, jó egy pnr millió jönrje ki, -— hogy sze gfény Parti József és négy* társa minden délben égy Rís t\'rtelejs léVest ehessen, de — nagyon\'jól emlékszem rá — amikor a kommün nagyhatalmú urainak választási- vagy más ágitAciös célokra pénz kellett, csak, egy Intés — 9 jó egy páran a harmfnéöt közül siettek életüket és péntüket a szent célra felajánlani. Pedig nagyon valószínű, hogy ezek a célok, ném \'igen feléltok még az " ő céljaiknak. ...... \' .
Nem tudom elképzelni, hogy pzek az urak most Ilyen alkalommal áz elutasítás merev álláspontjára helyezkedjenek. Uj. akciót íhditunk- a rokkántszövetséggel karöltve g" merem. áUiiani,....hogy. lesz eredmény, A rok-kantszövetség gyüjtőiveket fog kiboesájtani, az adományozás vagy egyszeire, vagy havi összegekben történik
A Zaja szerkesztősége is el/ogaij ado-mányokatj amelyekop nyilvánosan nyugtáz,
Uraim! Harmincöt uraim I Reményleni, önök lesznek áz elsők az adományozók kö-zött. Nugyón\' kellemetlen l«*nne, ha csalódnom kellene, de azt hiszem nem csak rtekern
HÍREK.
N A
Pl¿Á:
októb.r
30
OtOtörtek
lenne kellemetlen.
Popp József.
A Skoda-gyárak mérséklik üzemüket.
Piiscn, oki. 2». .V P.senski Listy jttlwUi.1,. SütfihiMíy «- .Seo4*>gy*nrlr üzemüket a lolietö legnagyobb mórtók-ben csükkcntctiék. Tizenhat madika óta csak napi hat órát dolgoznak és igy/is" négy ezer munkást elbocsátottuk, lla a szénviszonyok nem enyhülnek, akkor a Csehországi gyárak kénytelenek lesznek üzumeikel bftszüntotni és munkásaiknak legnagyobb részét elbocsátani. Erős a remény, Hogy « helyzet nemsokára javulni fóg.
-... ■ .. ..... ■ V * .
Ku n. kath. AllOna. t\'rol Kolos Ot. kath. Z.nób. Gor. k.t, (oki. 17.) Owi. Ut. M.ikt.w t\\
A n.p kél t.ggel 0 éra 40 p«c. kor, nyújt«!* détut n 4 ér. 48 perekor. X hotj kel .tölt 12 óm ti p.tc. \'j ko-. nyuttuik est. \'J ot. 42 jMxckot.
— Ma tárgyalják a koininuiilHa tani tik bűnügyet. Ma délelőtt ti órakor kezűi meg a nagykanizsai törvényszék ötös tanácsa, az Izgatással vádolt Földes Miklós és társat bűnügyének tárgyalását A tárgyalást dr. Kened}\' Imre tát-labiró\'-fogja vezetni, a\'Vádhafó-sagot pedig dr. Szabó Lajos vezető állati, ügyész fogja képviselni. A tárgyalás iránt ótiasi az érdeklődés, jegyeket azonban — m. vei a törvényszéki tárgyalóterem nem bir sok oniber befogad ti — ciak igen mérsékelt számban bocsájtoltak ki. A per két fóvádlonját: F.oi-des Miklóst és nejét dr. Dómján Lajos ügy-véd -védi. Az ügy nagy anyagára való tek i.-tettel a tárgyalás előre,láthatólag két napot feg igénybe venni. Ítélethozatal valószínűleg csati péntek estére várható.
— Nem szabadítják lel a gabonaforgalmat. A mezőgazdasági terményok forgalmának azabályozasa ügyében, fontos tanácskozás volt a közélelmezési immszleiiumbu:., amelyen a kormány tagjai, a főváros, a. külön-bözS gazdasági és kereskedelmi\'érdekeltségek és szervezetek kepviselői veitek részt. A.: értekezleten az a vélemény alakult ki, hogy nem kell szabaddá tenni a gabonaforgalmat és miután a kórntány tagjai is ezen a véleményen voltak, nyilvánvaló, hogy nem fogják felszabadítani a mezőgazdasági to ntények forxalmát.
— Elfogott keszthelyi belörők. A
véletlen jó fogáshoz segítette tegnap a nagykanizsai-rendőrséget. Két nyomozó 3 gyanús fiatalembert pí\'-éaiitott\' meg az utcán, akik feltűnően értékes tárgyakat cipeltek. Az egyiknél például htgodü és egy ezüstfejű bot volt. \'A nyomozók igazolásra szólították a társaságot s mivel nem "tudtak magukat kellőkéi- ¡gazolni,\'e;őál|itották őket a kapitányságra. KihalígiAásuk során kiderült, hogy -az együttes a nftpokbsn betört az egyik . Készt hely "\'környéki yfll-ília s azt kirabolta. A • rendőrség táviratozott a keszthelyi csendír-aégro,.amelynek emberei tegnap este Kan\'-zsára érkeztek cs a három betörőt Keszthelyre s2áli;tot|íUt:\'\' A csendőrök allitasa szeiint alaposan feltehető, hogy a Keszthely környékén az utóbb! hetekben elkövetett 3—. béiör.\'s tetteséi szintén a Kanizsán lefogott jó tntidArak. .
— Behozatal szabályozáaa A magy > pénzügyminiszter 884(1/1\'. tzimu rendelete sze .jinl küllőidről,..lehat a volt oazi.-magy. ..monarchia területén alakult nemzeti államokból, sőt Sl gjjrorjzág jelenleg idogen. igazgttas alatt levő területeiről is tármely áru csak a magyar pénzügyminisztérium engedélyével hazhfit*-be: -Af*-wrgea?íy\'kíhimiéiéSé\'téz\'tÍof \' gáló blanketták a soproni kereskedelmi és iparkamaránál ia kaphatók, -A bárhonnan be---hozott áiuk után a vámhivatalok nz autonóm vámtarifa állalános vámtételei szerinti vámol Is kötelesek beszedni. Ugyancsak a megyai pénzügyminiszter engedélye szükséges az említett területekre irányuló kivitelhez is. Kiviteti csak a bor, műtárgyak és utlpudgyász (amely azonban csak a szentélyei szükségletét képező használt cikkekét t#rlnln)azz») képeznek.
IHI&. október 30
ZM.»
3
- annelyeknek kivitele tekintetében kúton rendeletek intézkednek. A soproni fuyarhivatal e rendelet alapján, a már beérkezett áruk kiadását is a behozatali engedély felmutatásától teszi függődé. A kereskedelmi kamara e tekintetben táviratilag fordult a pénzügyminiszterhez es kérte a vámhivatalnak ily értelmű azonnali utasítását, hogy a már beérkezett, valamint a szállítás alatt levő áruk a vám lefizetése esetén behozatali engedély nélkül kiadassanak a leieknek. Bécsben székelő különböző hivatalok, (Arűforgalmi iroda bécsi, kirendeltsége, Sckenkergasse, Szombathelyi árucsere r. t. Irodája, Gizellastr. 4.) adott beho zatali engüdélyelí fenti rendelet érielmeben nCm tekinthetők az áll m által m;gado taknak» toiiát érvénytelenek.
— A színház helyáral. Megírtuk, hogy a Heliai társulat november 8-án kezdi meg előadásait Nagykanizsán a Polgári Egylet nagytermében. Egész cso nó plakát jelzi, a társul* t előadandó műsorának kiválóságait, a.nelyok közt nem egy újdonság szerepel. kopccuu\'0 jelzi a színházi holyarakal, amelyekről örömmel állapltjuk mog, hogy jóval olcsóbbak a Somogyi társulat hciyárainál. Már a nyár folyamán kifejezést adtunk ama aggályunknak, hogy Somogyiék tulmagas helyarai mellett a középosztály képtelen színházba járni. Holtai direktor, aki — ugy-lítsiik — sokkal tóbb be átással bir, mint, elődje, méltányolta a középosztály viszonyait s esti holyárait a következőkben állapította meg: Páholy: Gó korona,, tánilaszszék: 10 korona, körszék: 12 korona, zártszék 9. ko-ro.ia, állóhely 4 korona. Bírletárak : 80 előad isra : páholy 4000 koro:ia, támlászszék 1000 korona, körszék 750 koiona, zártszek pedig 550 korona, Bérelni már. most Ijhet Dobos
. Nándor titkárnál a Central szallodában.
— Az Etső Temetkezési Egy et á szo-kssos évi gyászmisejét november hó 3-án délelőtt 9 órakor tartja az alsólemplomban, hova a tagok tisztelettel meghívatnak. At Elnökség.
— Nagy jutatom Tisza gyilkosai kézre-ke llőlnck, Sigray gróf, kormánybiztos a belügyminisztérium következő felhívását húzza a köibnség tudomására : Felhívás.¿iról Tisza István, volt magyar királyi miniszterelnököt 1018. november elsején katonai ruhába öltözött ismeretlen tettesek budapesti laká-án meggyilkolták. A bűncselekmény felderítése és az ismeretlén tettesek elfogása iránt az erélyes nyomozás folyamatban van, A magyar belügyminiszter felhívja mindazokat, akik ezen gyilkosság tprvezésére, elkövetésére vagy a tettesek menekülésére nézve adutokkal rendelkeznek, Jelentkezzenek a budapesti államrendőrség főkapitányságának bűnügyi osztályánál. Azt, akinek bemondón adatai alapján az Ismeretien bűntetteseket a rendőrség kézre-keríti a magyar belügyminiszter harminc ezer k iron\'a jutalomban részesíti, benitzky Ödön s. k. magyar belügyminiszter.
...... — A roinámmrtó Aratl. A\'ellciu Hornu
lus dr., Arad varos prefektusa rendeletet adott ki, amely nzeiiol a belvárosban ló napon bolúl, — a külvaru.-részekben 30 napo.i belül el kell tüntetni minden magyarnyelvű üzlet! fólir.ttol s ezek helyet románnyelvü cégjelzésekkel s egyéb üzleti föüralokkal kell pótolni. Mindennemű falragaszos hirdetmény, reklám első sorban román szöveggel köz-le ulő s csak másodsorban szabad más nyelvű szöveget IshsjznáJiy. \' ...
— A Nagykanizsai Átalános Fogyasztás! Szövetkezet értesiti tagjait, hogy ezentúl hust kizárólag a Hozgonyl-utca sarkán (Armuth-ház) levő uj husszékében fog kiméfní. Egyben értesiti a n é. közönségei, hogy ott ugyanoljan kodvezményes árban lesz kiszolgálva, mint a szövetkezeti ingók. At AiIjI/í-iios Fogyasz/ás! Szövetkezet igazgatósága.
— A lóállomány megvédése. Dunán-tul központi kormánybiztosa a lóállomány megvédése céljából elrcndello, hogy a lovaknt
-azentul-csakis vásárlási igazolvány ellenében szabad eladni. Az igazolvány kiadásnál ugyanazok, a.szabályit., irányadók, mint a marha-vásárlási igazolványnál. Ezenkívül az összos lovak származását, illetve tulajdonjogét is felül fogják \'vizsgálni.
— Amerikai szén Európának. A vén Európában kevés a fekete gyémánt. Még a legnagyobb győztes államoknak, Franoiaorazág-nak és Angliának ipara is megirzi, hogy jóval kevesebb a szénben a termelés, mint a világháború elölt. Elmondhatjuk, hogy egész Európa iparát, kereskedelmét, közlekedését a legborzalmasabb katasztrófa érné, ha idegen világrtszek nem jönnének sogilségilkro. — Szerencsére Amerika nem hagyja Európát a pusztulás szélén. Legközelebb a lengerentu!-ról, millió tonni gáz- és fülőszén mdul útnak, még pedig japán cs. görög hajókon Azt hisszük, hogy*ei a mennyiség elég lesz addig, mig az európai bányákban megindul a normális termelés.
— Jugoszlávia ka\'onal készülődése. A délszláo allsm (Jugoszlávia) hadügyi hivatala a kedvezőtlen külpolitikai viszonyokra való tekintettel több évfolyam mozgósítását rendelte el. Igy az 1881 — IÍS5 évfolyamok il két hónapos, az 1S05-1897. évfolyamokat háromhónapos fegyvergyakorlatra, — az 1808-as évfolyamot pedig tényleges szolgálatra szólította be. Az ö.ss:;es fölmentett katonákat -sürgősen behvvttíc -
— És mégis Inozoe a töfd. Berni je-loniés szerint Olaszországnak Uinbria ós Toskana tatiom.ányaiban olyan erős földrengés volt, amilyet évek out nem tapasztaltak — Különösen Cittá dí Cástellóban és Perugiában volt a földalatti titokzatos erők megmozdulása Oly félelmeles, hogy a lakosságot pánikszerű ijedelem fngta cl, elhagyta a házakat és a nyílt mezőkön táborozott. ,Aí ágyúlövés--szerű hangoklót kisért rengés házakban és más javakban nagy pusztítást okozott
— Amerika leánva cimü 4 felvonásos kalandor ós dotektivdrátna II. r\'-sze kerül ma és holnap bemutatóra a Világ. nagVmozgóban. A főszerepot ezúttal is Jim, a fekete néger-atléta játsza. Előadások mindkét napon este 0, fél 8 és 0 órák™ kesédnek.
— Németországba:\' *;cszlintellk a s/e mélylorgalmat? .^Münchenből jelentik hivatalosan : A bajor mitKgnertanács táv iratot küldött Berlinbe a birodalmi kancellárhoz és a ■ btrodalm! gazdasági miniszterhez, amelyben ama meggyőződésének adott kifejezést, hogy a Délnéiuetországban uralkodó, asénhiány katasztrófához fog vezetni, ha 10—14 napra be nem sÄnt\'etik a vasúti személyforgalmat. — A bajor miiutigertanác« - követeli, hogy javaslatát mielőbb valósítsák meg Igy tehát a legnagyobb valószínűség szerint Németországban 10—14 napig vasúton senkisem utazhat s akinek sürgős dolga lesz, — delizsáner üi mint a régi jó időben.
Nyílt-tér*),
A Zala tegnapi számában férjemre vonatkozólag mejelcnt hirre az a megjegyzésem, hogy az egósz ügy nem más, mint egy dologtalan letenyei. urasági alkalma.zo.ttnak.i. Choma Ödönnek becstelen hájszája. aki maga örült á legjobban, hogy annak idején a kommunizmus beköszöntött, mert a kommunizmus hirére örömkönnyekre fakadt és igy kiáltott fel: hála Isten, legalább nem kell többet grófot szolgálnom ! Férjem az egósz kommunizmus alatt a polgárság érdekeit képviselte elszántan, a kóitimunlzmussál soha nem azonosította magát, tettei közül még a. szocialista gondolkodásra sem enged egy sem következtetni, soha az állam hivatalai ellen fel nem lépet,t hanem azokat saját szabadságának a veszélyeztetósé-sével ő maga védte meg a szovjot uralom éllen, — sommifólo birtokot nem kommunizált, csak azt követelte, hogy a meg nem müveit uradalmi birtokot adják méltányos összegért bérbe a szegény földmiveseknek, a grófi parkot nem kommunizálta, ellenkezőleg 6 mentette meg a vandalizmustól Kötelességemnek tartom ezt a nyilvánosság előtt kijelenteni Choma Ödön alattomos és férfiatlan vádjaival szemben azon megjegyzéssel, hogy előbb mossa ljö magáról azon büntetést, melyet elennc ár drágításáért kiszabtak és azon tettét, hogy gníJag embor létére szegénységi bizonyítván) t kért ogy ügyben a maga számára. Ha majvt ezek az ügyek tisztázva lettek, akkor vád képes férfiúnak tartom, addig azomban nem Dr. Lakó Imníné.
özv. Szcldmann Samuné és fia végleges elköliözküdésük alkalmából ezúton mondanak Isten ho\'zzáciot ió barátaiknak éa ismerőseiknek.
•) A« o rovMbr.n köslöttekért nom vállat felelősséget a sserkosatdióg.
•— Cfgaretta-hüvely, ciparetta-papir, cigaretta- és szivar-szopóka, pipa, szivar-, cigaretta- és dohány, tárcák Fischel Fülöp Fiai papiráruházában kaphatók nagy választókban.
Hirdetéseket
csak a kiadóhivatal vesz fel
naponta dóluíó» fél 5 óráig.
„Z A L A"
o
A KORA »EtiCm.1
ItHáKHAN jelenik
WEG, KHEI1KT1 TK1 K-F t) N t S »A V I K A T ) iü-liM ttStltltEX.
Egyes szám ára 60 fillér. Kaphatja dohanjjárudákbqp és az utcai rikkartcsoknAI.
Hittek minek üiiiiii
„\' ZAU .
(919. október 80
APRO H1RDETE8EK
Középkorú, iá munkabíró, mérlegképes
fúkőnyvatö is magyar-nimat levelező
"aki 20 évig egyhuzamban önállóan legutóbb vezető állásban egy vidéki pénzintézetnél működött - állást keres. Óvadékul 15.000 koronát köthet le; lehetőleg bizalmi, pénztárnoki, vagy gazdasági ügyviteli állást azonnal elfoglalhat. Megkeresések : .MegDizható és szerény főkönyvotő" cim alatt ezen lap kiad ihivatala-hoz kéretnok. — Közbenjárók dijaztatnak.
Egy teljesen jókarban levő öt méter hosszú és négy méter széles világos,, valódi ■myrn a-szőnyeg eladó. Megtekinthető a Magyar Borkereskedelmi R.-t. irodájában Kazinczv-utca 3.\'). sz.__2135
Egy könnyű fekete fedele* kocsi eladó. Tárház u. 13. sz. 2158
Kei evá bauk prakn* Innal blfó
fiatalember tilts keres — Cim a kiadóhivatalon. 2157
Eladó egy jókarban levő
használt cimbalom!
Érdeklődni lehet naponta d. e. 12—2-ig és este 7—8-ig Cseegcri-u. 39. sz. alatt.
Olcsó zeneművek!
klasszikus zene, operettek, dalok, táncdarabok stb. stb. = 5 drb 15 korona ==
Kapható: Fischel Fülöp Fiai
Áruházában Nagykanizsán.
ÜRANIA
Szerda, oaQtörlök Október 29. áa 30. Nagy vígjáték est!
A pajkos Renála
vígjáték -1 felvonásban, — Főszerepben: Klára Dorsch berlini művésznő.
—r- Előadások küsaspokon T la 3 érakor = Vasár- áa tia»p.apokos t. 5, T éa 9 érakor.
===== Orbán-féle s=
tisztító intézet
Eötvös-tér 29. szám alatt
újólag megnyílt I
Mánk Hinta hat nap«» mill rtmlitiit.
POtltOM IclMXOlmÓláH !
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy raktáromon állandóan mindennemű
férfi-, női- és gyermekcipők !1K
nagy választékban kaphatók I
Szives megkeresést ker =
PIIRMKN IMRU
clpósz. — Caenyerl-ut 1. azém.
jpe

l/M K í~i "•»vmo»«»aa<"li*«
VILAU SUfWlUMÜ. illtl«U u.
II, rétz. — Nagy kalandor és detektiv-dráma 4 felvonásban.
Előadások kezdete 6, (¿18 és 9 érakiii.
Vasár- ál ftaiopaapokoa S, 8,\' V, 4" 9 érakor. Jegyek d. u. 2 órától elóre válthatók.
g-J-^I- aokszorOsi\'ó készülök és EZQOD hozzávaló kellékek Kapható KIhcIioI FlitKp «1
===== áruházában, Nagykanizsán. .
Karbidlámpa
konyha, műhely és istáló részére nagyban és kicsinybeni eladása
Strasser Márton t£S="
Ugyanott karbid I
Nyomatott: a .Zala" Nyomda ár- Hírlapkiadó Váll,,latnál Nagykanizsa«.. • Igazgató: Belóg Oszkár. .
ÍALA nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
TBLKPON 78.
flzleti könyvgyár,.könyvkötészet WM papirarukészités. Mindennemfi nyomtatványt a leaizlése-sebb kivitelben készit és legpontosabban szállít.
éwtalyl"" •»■■»v-n.«.«, ISI«. október 31. Pántak. 84«. azáaa.
Előfizetési írok;
vidékre fostál Két« küldéssel : ■*■ Egy kére ... II *
hnri Ml . . «4 . rwni ..... . M . Egeit évre IN .
(utinitUltallaMliilil:
naovkanizsa.
Sugár ul 4.
■la Nyomdavállalat Pó-ut 5. »1
Megjelenik héttő kivételével mindennap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
Egyei szám ára : 60 fillér.
Ci«rkve.rae4(t te kl.dflhl.rt.il i.t.toi. la. . -------- .Keumdai l.l.l.n»!!............, . ,.1
Fö.terkesil6: . TÓTH 7.0I.TÁN
Kdntnnkatár. t taptulajdoaoe l
CHII.LA«» JBNÖ ">••
Hirdetéseket, nylll-leret és mag.n kexteményckel dljizabál nerint veaj - lel a kladAMVbtal. -. ■
Ujabb nagyfontosságú tanácskozások.
Budapest, okt. 30. A szerdai kihallgatások során meg Bethlen, Potónyi és Oláh Dániel jelentek . meg . Clark előtt. Oláh utan Méhely Kálmán is megjelent kihallgatá-on. Egyes verziók szerint a szerdán kihallgatott politikusok között van Popovics Sándor is| Csütörtökön délelőtt tizkor Lováseyt fogadta Clark. A nap folyamára Nagy György és Hantos Élemér is meghívást kaptik. Hegedűs l.uránt szerdán juttatta el memorandumát Clarkhoz.
Budapest, okt 30. Andrássy Gyula gróf az Az Újság munkatársa előtt kijelentette, hogy óriási baj volna, ha a mostani szenvedélyes harc folytatódna. Kell valamely megegyezést találni, mert enélkül, mint Clark világosán^ megmondta előttem, az antant velünk békét nem köt. Mindenkinek áldozatot kell hozni. Én csak arra helyezek súlyt, — mondotta Andrássy — hogy a keresztény pártoknak kell a hatalom zömét a kezükben tartamok.
A Pesti Hírlap értesülése szerint Clarknak állaspontja, hogy a kormány elére olyan politikus kerüljön, aki sem jobb, sem bal fele ninea exponálva. Beszélnek Bethlen István és Hadik János miniszterelnökségéről.
Az Az Est jelenti: Clark tárgyalásai a magyar politikusokkal végükhöz közelednek. Clark a kihallgatások befejezése, után értekezletre fogja összehívni az összes meghallgatott politikusokat, azonkívül a különböző társadalmi és termelő osztályok, felekezetek képviselőit és velük együttesen fogja a kibonta kozás lehetőségeit megbeszélni. Törekvése, hogy az összes ellentélek legkíméletesebb ki-egyeztetésével jöjjön létre olyan megoldás, melyben kifejezésre jusson a keresztény irányzat jellege és programmja, de szóhoz jusson minden osztály és irányzat, mort Versaillesbe csak olyan kormányt hívhatnak meg, amely a nemzetgyűlés helyett a nemzet minden rétegét es osztályát kötelező megállapodást írhat alá.
Budapest, okt. 30. Ma és holnap.a következők mennek kihallgatásra Clarkhoz: Lovászy, Hantos Elemér, Kiebttsberg Kunó, Dubinek Gyula, Huslir Károly, Korányi pénzügyminiszter, Emst Sándor, Weln Dezső, gróf Károlyi József, őrgróf Pallavlclni György, Kristó/fy Józaef. Tegnap Kegtevlch Gábor gréf harminc falu küldöttségét vezette Clark-hot. — a keresztény blokk pártjaiban nagy ■zgalommal tárgyalják a tényt, hogy Clarkhez Ágoston Péter volt külügyi népbiztost js meghívták. Mozgalom indult meg avégből, hogy Clark ne fogadja a volt népbiztost.
Az Az Est jelenti; A nemzeti párt intézőbizottsága Lovászy éa Símontaits ellen han-
goztatott komplott-vádrói, amelyről Trledrlch | maga is kijelentette,, hogy nem -ad hitelt a j vádaknak, jegyzőkönyvet készített, amelyet j Hcinrich felvisz Frledrichhez aláírás végett. Amennyiben a miniszterelnök nem Írja alá a jegyzőkönyvet, a nemzeti rárt megszakítja vele a további tárgyalást. Elleneseiben pedig mindjárt át fogja adni a pá. t memorandumát a hat pont részletes keres-ullvitele dolgában, ami a további tárgyalások alapja volna.
Megkoszorúzzák Tisza István airját.
Budapest, okt. 30 A nemzeti társaskör tagjainak képviseletében 2-án reggel küldöttség
tlt.zik Gesztre, hogy koszorút tegyen le Tisza
koporsójára.
(Saját tudósítónkul J A letűnt kommunista rémuralom h Hu szereplői közül tegnap 0 izgatással vádolt tanár és tanító bűnügyének tárgyalását kezdette meg a nagykanizsai törvényszék ötös tanácsa. A tárgyalás iránt már napok óta óiíási érdeklődés mutatkozott annál is inkább, mert a vádlottak valamennyié közismert személyiség Nagykanizsán, s legtöbbje nagy szerepel vtt( a város társadalmi életeben. — Érthető léhát, hogy már a mult héten özönével érkeztek a kérések dr Kenedy főtárgyalásí elnökhöz belépőjegyekért. A kérések nagyrésze természetien nem volt teljesíthető, csak igen csekely számú jegyet bocséjtottak ki a tárgyalásra s igy kis, de annál distingváltabb közönség gyű t össze tegnap reggel 9 órakor a törvényszék főtárgyalásí termében, hogy a szereplőinok közismertségénél fogva szerfelett érd-kes tárgyalást végighallgassa. A nézőközönség túlnyomó többségét most is a hölgyek képezik, akiknek kíváncsisága Földes Miklósné felé irányul, akinek nem tudják elfelejteni, hogy cselédeiket, mosónőiket s más efajta háztartásbeli alkalmazottaikat állandóan ellenük ingerelte.
A vádlottak valamennyid igen érdekes egyéniség. A Földes házaspár már régtől fogva MfíAbáíl harcosa volt minden tarsadalmi mozgalomnak. Polgári iskolai tanárok mindketten, akiket liberális gondolkodásuknál fogva a diktatúra kikiáltása után a helyi tanilóság predesztínáilaknak tartón vezető állások be-töltéiér.e. Igy lett Földes Miklós Alló-Zalavár-megye egyik művelődési biztosa, — Földes Miklósné pedig a nők szabadszervezetének elnöke, a tanítók szakszervezetének alelnöke.
Tiboll Boldizsár állami iskolai tanító volt, aki szintén belépett a lenilók szakszer-
it Duna—Tisza kBzén szabad ■z utazás.
Budapest, okt. 30. A román hadsereg-paranosnokság, hogy a magyar lakosságnak segitsegéró lehessen a tekintetben, hogy könnyebben élelmezhesse magát, ■ elrendelte, hogy a Duna—Tisza közötti részen min Jenkinek a mozgása teljesen szabad. Minden utazónak csak a személyazonossággal kell bírnia, ezen a területen az élelmiszerszállítás teljesen szabad. A tiszántúli területekre való utazásokra a román parancsnok.ágtól láttamozott útlevél szükséges.
D\'Annunzio bajban.
Bázel, okt. 30. U\'Annunztó szabad csapatai közölt zendülések /tűrtek ki, követelik az Olaszországba való visszatérést.
vezetébe a talán Atmássy János és. Szénái
Ferenc kollegáival együtt a kommunista lév-tanok Jobban elkapatták őket, mint többi társaikat.
SáfráAKároly éa dr. Szabó Mihály kegyesrendi ^»Pojj, . főgimnáziumi tanárok. Sáfránt biztosan ismeri mindenki a városban. Igen nagy ludásu férfiú, akinek mély filozófiáról tanúskodó előadásait több ízben volt alkalma hallani a közönségnek. Sáfrán egéaz életét a tudománynak szentelte,- csak annak élt, világi dolgokkal, politikával nem foglalkozott. — Dr. Szabó Mihály mint tábori lelkész végigcsinálta a nagy háborút, becsülettel szolgált a a hazaszereteltől duzzadó beszédei nem egyszer lelkesítenék rohamra katonáit. , .............„ ,
Szalay Sándor elemi iskolai igazgató köztiszteletben élő férfiú Kanissán. Több évtizedes szeplőtlen mult át| megette s ismerősei egyaránt bee.ülték hatalmas — legnagyobbrészt a szentírásból mentett — filozófiai tu-dáaát és azt a fel nem becsülhető, mérhetatian szeretetet, amellyel embertársaival szemben viseltelett,
Dr. Havas Hugdl, a piolelárdlklatura előtt radikálisan günduliíó ügyvédnők ismer--táfc-Kanizsán -- -........ - ....■ ■.
9 óra után par perccel nyitja meg a tárgyalást dr. Kenedy Imre táblabíró, főtárgyalásí elnök. A vádhatóság képviseletében dr. Szabó Lajos vezető államUgyeaz van jelen. A védelem a következőképpen oszlik meg: Földeeé-ket, Sáfránt, Szabó Mihályt dr. Domfán Lajos, Szalay Sándoil és Ttbolt Boldizsárt dr. Tamás János, Almés.yt és Szénást pedig dr. Matek László. Az e\'nók, a vádiqttak nacionáléját álla-
Az izgatással vádolt tanerők bűnügye.
Földes Miklós és 8 tórsa a törvényszék elöir.
\'¿ÄLA-\'"
pitja meg, majd a vádmditvány elhangzása után — amely földeit 5 rendbeli, Földtanét 4 rendbeli, * többi vádlottat pedig egy rendbeli izgatással vádolja — Földes Miklós kihallgatását kezdi meg.
Földes Miklós — előbb elég nagyfokú izgatottságot árulva el, majd mind \'jobban és jobban megnyugodva — elmondja, hogy a proletárdiktatúra létrejötte után dr, Szabó Lajos társával együtt Alsózalamegye művelődésügyi megbízottjává nevezte ki a városi direktórium, majd a közoktatásügyi népbiztosság.. E hivatal a tanfelügyelőséget és a tankerületi főigazgatóságot volt hivatva pótolni. A tanítók szakszervezetét nem ő alakította meg, sőt annak megalakítását, amig birta, megakadályozta Tagadja azt, hogy a vallás és haza ellen izgatott volna s bizonyítani igyekszik, hogy ő a vallás szabad kultuszát minden erejéből elősegíteni igyekezett. Nemzeti alapon állott mindig, nem volt internacionalista. Cáfolja a vád ama részét, mintha Huszár Győző zala-karosi tanítót, mert nem akart betépni a tanítók szakszervezetébe, áthelyeztette volna. Az ügyet nem ismeri, soíiasem is hallott róla Beszédeiben ugy Kanizsán, mint a megyei falvakban sohasem izgatott semmiféle osztály ellen. £
Kihallgatásának vége felé már. teljesen elül izgalma, biztos, nyugodt hangon érvel s mikor leül, látszik rajta a nagy lelki megkönnyebbülés.
Földes Miklósnét szólítja az elnök. Ideges mol%olódás támad a hallgatóság soraiban. Bejön, muftját és ridiküljét férje mellé teszi a padra s kék kosztümben, kalaposán a korlát mellé áll. Kezében valami füzetet szoronga\', •ugylátszik, készült a védelmére, leírta. Azzal kezdi, hogy róla mindenki tudta a városban, hogy ő nem kommunista. Mint a női szabad szervezet elnöke részt vett több gyűlésen. Kanizsán csak egyszer beszélt a/ arénában,«, l.etenyén pedig húsvét hétfőjén, a tanúvallomások szerint beszédét Letenyén igy kezdette: Isten, aki nincs, s akivel eddig a papok a népet bolondították stb. — El-elcsukló hangon erősítgeti, hogy ismerve falusi hallgatóságának lelkivilágát, ilyent nem mondhatot\', mert talán rögtön agyonverték volna érte. A vallás kérdése sohasem volt témája, azt egy esetben semjbolygatta. Tisztáií olyan kérdésekről beszólt, amelyek a nőkércfossel, a nő hivatásával szorosan összefüggnek.
Mikor az elnök figyelmezteti, hogy az iskolában kis leánynövendékeit a szülők iránti engedelmesség megtagadására csábította, csukló zokogásban tör ki:
— Elképzel elnök ur olyan anyát, aki ilyesmit \'kiejthet a száján ?
A tanítói átképző tanfolyamon két előadást tartott, de tisztán dr. Kovács Gábor vgyetemi professor könyve nyomán a szoci-. ologiáról. Nem izgatott som a vallás, sem osztályok ellen. Érdekesen ío.togeti, hogv a nők választójogának is csak elvben volt hive, mert belátta, hogy, a mi asszonyaink kezében hém jö\' Kézb\'en Tenne a politika irányítása
Tibolt Boldizsár a következő vádlott. — Állami elemi Iskolai tanító a mint ilyen tagja volt a tanítók szakszervezetének. Egyizben dr, Szabó Lajos művelődési megbízott utasi-tasára, vele együtt kiment Kisradára, ahol a környező falvak tanítóságának az értéktöbbletről tartott előa\'dást. Az előadás tisztára tudományos jellegű volt és nem célzott sem vallás, sem osztályellenes izgatást.
Almásy János tanító ellen az,-ar vá.d, hogy mint a tanitók szakszervezetének jegyzője, Ivet körözött a tanítóság körében, amelyben azok a vallásoktatás eltörlése mellett voltak állást foglalandók. A leghatározottabban kijelenti, hogy ilyen ivet ne n körözött, nem is látott soha. Már végeztek is vele.
7 I)r. Szabó Mihály piarista főgimnáziumi tanár kerül utána sorra. Kellemes megjelenésű fiatal pap Az e\'nök kérdésére elmeséli, hogy egy ízben — még a Károlyi korszak alatt — a direktor parancsára beszédet tartott a gimnázium ifjúságának, amolyben a köztársasági államformát akarta a hallgatósággal megkedveltetni. Történelmi\' példákkal igazolta beszédében, hogy a magyar nép sohasem tudott teljesen egybeforrni a királyság intézményével, amit legjobban bizonyít azon tény, hogy még legnagyobb és leghíresebb királyaink ellen is követtek el, merényletet Szent István ellen ép ugy, mint Mátyás ellen. Sem ebben a beszédében, sem iskolai előadásaiban nem agitált a kommunizmus mellett, csak a történelmet tanította, litfztán tudományom alapon, minden politikai vonatkozástól mentesen. Az újkor története teh\'e van forradalmi mozgoló-dásokkal, melyeket neki elő kellett adni és magyarázni, azonban — s ezt hangsúlyozza — csak tudományos célzattal. A vád ama pontjára vonatkozólag, hogy az ifjúságot a vörös hadseregbe való belepésre buzdította, előadja,\'hogy akkoriban,\'\'a Károlyi rezsim bukása után az egesz ország sokat várt még a vörös hadseregtői, amely hivatva lett volna az országot a kulellenségtől megtisztítani. Az ifjúságban is I\'yen szellemű hazafias felbuzdulást latot\', a nit nom volt joga, de szive sem, megakadályozni.
Szénás Ferenc taiiitó az ellene emeit ama vádpontokra, hogy ő a vallásoktatást butaságnak minősítette, a kommunizmust pedig dicsőítette volna — kijelenti, hogy az ő vallásos felfogása köztudomásu s éppen ő volt as, aki meg a diktatúra idején a keresztény szervezkedés szükségességét hangoztatta Nem érzi magát bűnösnek.
Sáfran Károly lép most a törvényszék elé. Bizonyos meghatódottság vesz erőt a hallgatóságon, amikor ezt a mindenki által tisztelt és csudált, puritán jellemű, tugytudásu férfiút a vádlottak helyérő lépni látja.
— Harminc éve várok erre a pillanatra .. . mondotta, a vád\' szerint, a tanitók szakszervezetének alakuló ülésén.
Es elmondja utána, hogy ő igenis minden bajnak kutforrását az Ausztriával való viszonyunk következményének tartja, nem csoda, ha örömének adott kifejezést, amikor ez a viszony — előreláthatólag végleg — megszakadt. Ez volt az oka a mull bűneinek és hibáinak. Mert, hogy hibák voltak: az tény. Helytelen alapokra volt fektetve az, oktatas üg>e, mert az iskolákban tanárnak, tanítványnak egyaránt állandóan cmbervcröen kellett füröánie. A magyar, latin, görög nyelvek s azok irodalma, elsősorban pedig a történelem a véiszagot ismertette meg az ifjúsággal: Nem csoda, lia ilyen nevelés mellett az ifjúság egósz erkölcsi alapja meg volt támadva. \'
A kommunizmusról egy szót*sem siólott, hisz az akkor még „a jövő zenéje volt." Azt az inkriminált kifejezést, hogy kétszeresen szégyonii magát : mint pap és mint Unár — nem használta.
Még Szalay Sándor van hátra a vádlottak közül. Erős inf uenzából kelt fel alig pár napja* nagyon gyenge még. Az elnök széket hozat neki, leülteti/ I
A tanítóság a szakszervezet elnökevé Választotta meg őt, mert ismerte egyéniséget, jellemét, életfelfogását.\' A szakszervezeti üléseken többizben beszélt, de soha sem emelt szót egy olyan irány mellett, amelynek eszméit, ji maguk teljes krisztusi tisztaságában ugyan ő már évtizedek óta vallotta és vallja most.is, de amelyen egyáltalában nem hozhatók vonatkozásba azzal ü romboló, tömeggyilkos munkával, amelyet emez krisztusi eszmék álarcába burkolva folytattak minden emberies érzésükből kifordított kalandorok. A tiszta, nemes erkölcsök s az igazi felebaráti szeretet álláspontján állt és áll most is.
t\'nnépélyei csendben, szinte áhítattal halig itta mipdenki a nagy emberbarát szavait -s valahogy olyan színezete volt a dolognak, minthi a tárgyalóterem templommá, Szalay Sándor ülőhelye szószéké változott volna s körülte a magasztos hivők tömege hallgatja az igét.
Dr. Havas Hugót nem hallgatta ki a törvényszék, mert, bár megérkezett Zalaegerszegről, oly súlyos betegen feküdt lakásán, hogy a törvényszéki orvosok nem találták kihallgathatónak. Az ő ügyét külpn fogja letárgyalni a biróság.
A vádlottak kihatigatása után délután 3 órakor a tanuk kihallgatására került a sor. Sorra jöttek a környező falvak t«nitói és papjai, akik nagyobbrészt Földesek szereplésére vonatkozólag tettek tanúvallomást.
A tárgyalást ma reggel 0 órakor folytatják. p. J.
HÍREK.
NAPTÁR H
Rám. k dk Luo. frot. K. 9i ór. kuth. Rpim. Gor. kel. (o»t. Iá.) t.uk. I«r. Matklaw 7.
A nap kel rfggcl fi óra 41 perckor. nyugatik dél4 4 óra 44 perckor.
A hold kél délután 1 ór» 10 p«.-ko.. uyugatik est* 10 ón 45 percko .
— Szombathely kerületi rendőrfőkapitánya. Budapestről jelentik, hogy a minisztertanács a szombathelyi kerületi rendőrkapitányság főkapitányává Késmárky Dezsőt nevezte ki. A nagykanizsai rendőrség is a szombathelyi rendőrkerüléthez tartozik
— Az Idegenek kiutasítás». Szerdán reggel jelentek meg a rendőrség plakátjai, amelyek szerint 3 napon belül minden produktív munkát nem végző idegen illetőségűnek el kell hagynia a város területét. A három napos határidő szombaton reggel lejár. Ismételten figyelmezhetjük tehát azokat, akikre a rendelet vonatkozik, hogy az abban foglaltaknak pontosan tegyenek eleget, hogy magukat a felesleges kellemetlenségektől megkíméljék.
— Felfüggesztették a Hadltokkantak országos szövetségét. A magyar belügy miniszter a Hadirokkantak, hadiözvegyek és árvák országos szövetségének működését rendeletileg felfüggesztette U ásította a be! - ^ ugymi\'niszter Za\'avármegye alispánját, hogy a Hadirokkant szövetség nagykanizsai fiókjának működését is függessze fel és a folyó Ügyek továbbvitelére városi tisztviselőket rendeljen ki. Zalavármogye alispánjának utasítására dr Prack h. polgármester a fiók ügy«inek intézésére dr. Kaufman Lajos városi aljegyzőt és Kisfaludy Mártont, a rokkantügyek volt vezetőjét küldte ki. Itt említjük meg, hogy az 5 eHátatlan rokkant segélyezésére meg-
nditptt gyűjtés .tovább folyik, az adomá-
Ipíw október 31
ZALA
nyokat kérjük vagy szerkesztőségünkbe, vagy
- pedig egyenesen dr. Kaufman városi aljegyző kezeihez juttatni.
— Lefülelt vasúti tolvaj. Ez év szeptember 29-én történt, hogy Sáska Sindor, a nemzeti hadsereg hadnagya feljelentést tett a kanizsai rendőrkapitányságon, hogy amikor szeptember 22-én egy tüzértiszti különítmény utazott Siófokról Sopronba, a kanizsai állomáson a podgyászkocsiból ismeretlen tettes 3 drb. podgyászt — telve értékes ruhanemű-ékkel — ellopott. A rendőrség akkoriban be is vezette a nyomozást, amelynek során mQgállapitást nyert, hogy a lopást László
\' Imre budapesti vizvezetékszerelő követte el» akinek Nagykanizsán, a Király utcában volt a tanyája, ahonnan a bűnjelek Qgyrészét, elő is keritette a rendőrség. Táviratilag kérték a budapesti főkapitányságtól László letartóz-i tását, ami a a budapesti rendőrség tegnapi értesítése szerint meg is történt. Kanizsáról már fel Is utazott Pestre egy rendőrközeg, hogy Lászlót ideszál itsa.
— A .borbélyüzletek szombaton az ünnepre való tekintettel délután 2 óráig lesznek njUva.
— Európt térképe. A Flscljel Fülöp fiai cég kirakatában érdekes térkép v*n kifüggesztve, amely Európa uj képét mutatja. Bennünket természetcsen ( sak az érdekel, hogy milyenek Magyarország határai, Hát [bizony a szivünkbe markol ez a látvány. így első tekintetre is látszik, hogy az uj Magyarország tcrületq csak harmada a réginek. A régi ország ólyan volt Éurópa térképén, mint egy gyönyörűen megkelt cipó. A mostani szabálytalan, elfuserált tég ához hasonlít, mintahogy bizony íusjr munka, gyilkos munka yólt az
r ország megcsonkítása. Az országhatárt nagyjából isme i már a közönség. A német térkép szerint, amoly állit lag hiteles adatok alapján kéizült, — Muraköz és Baranyamegye területe Pécacsel együtt Jugoszláviáé, -r Le van hasítva Nyugatmagyarörszág egy darabja js. Meglepő, hogy a térkép az egész Bánátot, tehát Torontálmegyét is ugy tünteti föl, mint Romániához tartozó te-üíétot, holott tény, hogy Torontál mindennek mondható csak románnak r.en. Ezért haragszanak a szerbek Romániára, s ezért folyik most katonai készülődés a ro-min-szerb határon. De a marakodásba való siinüleg mi i* bele fogunk, szólni. Nem, nem
f le!»et. ez igaz,, amit a térkép mutat. . így nem lehet egy országgal elbánni, — ilyen igazság-
- taUnságot nem lehet elkövetni anélkül; hogy az meg ne bosszú ja niAgát. így nem iehfct Európának békéje.
— Román bojkott a magyar kereske dók ellen. A lugosi Drapelul cimü lap bojkottra hivja fel a romén polgárokat azokkal az idegenekkel szemben, akik nem tudnak románul. E cikkre válaszol a Tomisano s azt mondja, hogy nincs jogunk egy más néptiez tartozó kereskedőnek romlására törni, mert
I nem tud románul, bár^gaz, hogy minden, p\'Igarnali kötelessége a hivatalos nyelvet el-sajátitani — (Mikor magyar voft a hivatilos nyelv, akkor nem így beszéltek I) •
— Nagy nyugtalanság Felső Magyarországon. A „Lidove Noviny" jelenti Pozsonyból, hogy Felső-Magyarország keleti részében nagy forrongás van és a mai állapotok éppen olyanok, mint a diktatúra kikiáltása előtt. — Ebben a polgári ós katonai hatóságok egyaránt
f. bűnösek. A rutén vidék magyar lakói köat «»•gy a nyugtalansag, Henooue tábornok-d»k-i
tátor telefonvezetékét Ungvárott elvágták. — Mágy.r agitációs gyűlést vertek szét, melyet a magyar királyság érdekében tartottak. A kassai lapokat betiltották, mert támogatják e mozgalmakat. A magyar hivatalnokok megtagadják az állampolgári eskiil és.nyiUan hangoztatják, hogy nemsokáig tart a cseh uralom. A prágai „Venkov" is foglalkozik az egész Szlovákiában észlelhető nyugtalanságokkal és kijelenti, hogy a mostani a legkritikusabb pillanat. Belső ellenségeink — úgymond — Magyar- és Lengyelország segítségére számítanak.
— Hazatérő olasz (hadifoglyainkat
Internálják. A nemzeti hadsereg főparancsnoksága átiratban értesítette Dunántul kormánybiztosát, hogy a megszálló román csapatok olasz hadifogságból hazatérő katonáinkat internálják és Erdélybe szállítják. A románoknak ez ujabb eléggé nem jellemezhető eljárása nagy visszatetszést váltott ki a lakosság köréből. .
— Erdély el akar szakadni Romániától.
Tudvalevő, hogy Erdély, amelyet az antant Romániának ítélt, — nagyfokú autonómiát élvez s önálló kormányzótanács kormányozza, amely eddig Nagyszebenben székelt. Á legújabb erdélyi lapokban most -olyan híreket olvasu k, amelyek arra vallanak, hogy a nagyszebeni kormányzótanács, amelynek persze minden tagja erdélyi román, —•. erélyesen védekezik Bukarest centralizáló törekvéseivel szemben s néhány jelentős tünet amellett bizonjit, hogy az erdélyi kormányzótanácsban olyan törekvések támadtak, amelyek a Romániától való teljes függetlenséget célozzák. A kormányzótanács ugyanis székhelyét Kolozsvárra helyezto át,\' hogy a földrajzi távolság által is kidomborítsa Erdély autonómiáját. Ezenkívül a kormányzótanács megvonta * passziv választójogot mindazoktól, akik annaSidíjén Erdélyből Romániába .költöztek át. E£ fei^bbi < intézkedésnek az a-célja, hogy a nagyromán politikusok. Eraélyben teljesen elveszítsék a talajt lábuk alul. Ezenkívül szigorúan megtiltották a petrozsényi szénnek Romániába való szállítását. Szóval az erdélyi románok mar nem lelkesülnek a Romániával való unióért
-T- Győrmegye uj tisztikara. Győrből jelentik, hogy a megyebizottság egyhangúlag dr. Kunea Jenőt alispánná és dr. Némethy Ödönt főjegyzővé választotta meg,

Tiszlelellel érlesilem a n. é• közönségei, hogy Üzlethelyiség hiánya miatt kénytelen voltam
! ®a szőrme szaténomat
Erzsébet-íér 1. szám alól Má!?yor-uícá 10. szám alá
ÁTHELYEZNI 1
f?éreir; n n é. közönség szives pártfogását. - Tisztelettel:
LÖBL BÉLA
sss szűcsmester.
— Közös táncgyakorlat. A Kath
Legényegylet f. évi november 1-én szombaton a Polgári-Egylet nagytermében közös táncgyakorlatot tart, — azért szombaton, mivel vasárnap lesznek a temetői gyászilnnepélyek. Belépőik}: Személyjegy 4 korona. A zenét Hor\\álh Jozaó teljes zenekara szolgáltatja,
— Veszélyben a román királyi család. A Lokalanzeiger jelenti, hogy .egész Romániában, ugy a fővárosban mint a vidéken erős köztársasági mozgalom észlelhető. Bukarest-ben ugy mondják, megalakult a Liga Consti-tutionale, melynek élén Take Jonescu és. Avaroscu tábornok állanak és célja a köztársaság megalakitása. Ez az egyesület egy hatalmas gyűlést tartott, melyen Janescu a királyt szélhámosnak nevezte, A királvi palotától csak erős katonaság tudta a tűntető tömeget távol tartani. A külföldön tartózkodó királyné vagyona legnagyobb részét biztonságba helyezte.
— Három a kérd cimmel mutat be az Uránia mozgó péntek, szombat és vasárnap egy rendkívül scenzáeiós vígjátékot, melynek főszerepét a hírneves dán művésznő, Henny Porlen játsza.
— Oaztiák császárság? A Bochémia A Habsburgok monarchista propagandája
Svácban-" cim alatt közli az olasz „Zapoca" tudósítójának Cingaralinek jelentését arról a monarchista " propagandáról, melyet Kátoly excsászá- és követői, nevezetesen a bécsi keresztényszocialisták, Malája volt osztrák miniszter, gróf Czernin volt külügyminiszter és Walsere pápai nuncius Svájcban kifejtenek. A tudósító közli Windischgrütz hercegnek azt a kijelentését is hogy Wien nemsokára az osztrák császárság fővárosa lesz.
— Cigaretta-hüvely, ciparetta-papir, cigaretta- és szivar-szopóka, pipa, szivar-, cigaretta- és dohány tárcák Fischel Fülöp Fiai papiráruházábati kaphatók nagy választékban.
Bartóky nyugalmazott államtitkár fegyelmi ügye.
Budapest, okt. 29. Az államtitkárok ellen a kommunizmussal kapcsolatosan felmerült vádak elbírálására a minisztertanács aktiv államtitkárokból fegyelmi bíróságot alakított, amely o hó 10 én tartotta első ülését. Ezen Bartóky József nyugalmazott főldmivelésügyi államtitkár ügyében döntölt. — A bizottság elnökei Kozma Kun Béla igazságügyi államtitkár és. Knapp Aurél hadügyi államtitkár, kisorsolt tagjai Ladik Guszláv belügyi, Drasche-Ldzdr Alfréd meghatalmazott miniszter, külügyi- és Entich Gusztáv kereskedelemügyi államtitkárok voltak. Áz előadói szerepet pedig dr. Nemes Lajos kúriai biró töltötte be. A bizottság a dr. Nemes I.ajos kúriai bíró által lefolytatott vizsgálat adatait megvizsgálta és az előadó előterjesztésének meghallgatása után elfogadta az\' előadó azon véleményét, amely szerint Bartóky József nyugalmazott - államtitkár ellen semmi oiyan adat nem merült fel, amely u. fcgyelmivétség tényálladékának megállapítására szolgájhatnn s igy egyhangú határozattal, kijelentette, hogy a bizottság vele szemben nem látja Kelyét bárminemű további eljárásnak. A fbidmivclés-ügyi miniszter a fegyelmi bizottság ezen egyhangú határozatát már meg is erősítette és evvel a fegyelmi ügy\' végleges elmtezest nyert-.
ZALA
1919. október 81.
Nyilt-tér. & •
Tiszteiénél értesítem a n. é. közönségei, hogy a KIrály-utcábon levő
Bárány vendégfogadó
vezetését átvettem,
ahor á nap bérmely szakában hideg és meleg ételek; valamint kllilnA badacsonyi borok -és egyéb llnlok kaphatók.
A n. é. közönség szivén pártfogását kérve vagyok kiváló tisztelettel
AltstSdler Sándor
le.Jíglfi.
APRO H1RDETESEK
Konyhabútorok, jégszekrény, lábas uj takaréktűzhely kürtökkel azonnali átvételre eladók Kisfaltfdy Sándor-utca 17/c. emelet 7.
Mindenes leány, aki főzéshez is ért azonnal helyet nyer Arany János-utca 3. sz. a.
Magyar, német, augol hivatalnoknő, nagyobb gyermekekhez, mint oktató ajánlkozik. Ajánlatokat T. A. alatt a kiadóba kérnek. , 2IH8
Két szekrény eladó
Deák tér 0. szám nlatt. «¿172
Bgy teljesen jókarban levő öt méter hosszú és négy méter széles világos, valódi smyrna*szőnyeg eladó. Megtekinthető a Magyar Borkereskedelmi R.-t. irodájában Kazinczy-utca 35. sz. 2135
•/ 3 holdat« szőlőbe vincellér
kerestetik. Jelentkezni lehet llajcsári-U. 17. sz. a.
1-
Fiatal gyakornokot keresek,
gyorsírás és gépírással azonnali belépésre. Fizetési igényekkel ellátóit ajánlatokat 16-os postafiókra kérek. 2175
P Egy szoba takarításához (reggeli fél
8—9 óra közöli tlazta takarítónőt keresek Jó fizetéssel. Klnizsy-ufca 2/a. sz. 1. emelel. 2175
MÉBrVaiűvelRUnJkaMó
oliamotte-téffla cliamotte\'IlHZt graphittégely-tfirmeléfc
Ugyanott mindennemű gépjavítást, öntvények, keréksinek, patkóvasak, kocsialkatrészek és tengelyek szálli-, tását elvállalják, .
Karbidlámpa
konyha, műhely és istáló részére nagyban és kicsinyben! eladása
Strasser Márton Ü^S^
Ugyanott karbid I ^
CHaK sokszorosl\'ó készülék ás LUUU hozzávaló kellékek. Kl|iilí
FUohel PUliip fiúi
■■ "■" árutiéaéb»», Nagykanizsán. ■
F:
VILÁG
nagymozgáKlnhii
Szarvas szilMa. Iskfoa 74. u.
Csütörtök, péntek. Október 29. és 30
II, rész. —\' Nagy kalandor és detektív-dráma 4 felvonásban.
Előadások kezdete 6, m és 9 órakor.
Vaair- él ttnBepnapokon 3, 6, T, éa 9 órakor.
Jegyek d. u. 2 őrától előre válthatók.
Űzletáthelyezés!
Ezennel érlesitem tisztelt rendelőimet és a n, é. közönségei, hogy cipész-üzletemet Eölvös-lér 51. szám alól Erzsébet-téren levő közélelmezési üzem postával szemben levő épületébe
ÁTHE LYE Z TE M
TiMxtolettel
JANCSECZ IMRE
===== cipészmester. :
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, . hogy raktáromon állandóan mindennemű
férfi-, női- és gyermekcipők !:i,
nagy választókban kaphatók I
= Szíves megkeresést kér ■ ■■ ■■—
FUKMKN IMKE
cipész. — Caengerl-ut 1. szám.
URANIA iMMteiou
uunuin ■ ..<Mrt.. 4.ÍM.nt
- Pént.k.n, szombaton és vaslrnipon
Nagy vígjáték e.tl
Három a kérő
vígjáték 4 fölvonásban, — Főszerepben:
HRNW POKTI1X.
--- Előadások köznapokon 7 éa 9 árakor =====
Tatár- éa ünnepnapokon S, 5, 7 ás 9 órakor.
A nagykanizsa r. t. város gyumöksértéke^ltű — központi szeszfőzde vállalata =
\' a t. gazdáknak ludo- tin mására hozza, hogy a .
szőlőtörkölyt és borseprüt
~ = átveszi, a
Megfelelő mennyiségű pálinkát a gazdáknak rendelkezésére bucsájl.
Olcsó zeneművek!
klasszikus zene, operettek, dalok, táncdarabok stb. stb. = 5 drb 15 korona =
Kapható: Fischel Fülöp Fiai
éruhézéban Nagykanizsán.
y. i
i ♦
I i I
I *
i I
Zala nyomdavállalat
Nagykanizsa
TELEFON: 78.
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papiráru-készités. Mindennemű nyomtatványt a leg-ízlésesebb kivitelben készit ós legponto-
sabban szállít.
X
V
Nyomatott: a .Zata" Nyomda ésJiftJa^Wó Vállalatnál Nagykanizsán..
Igazgttó r Balog Oszkár.