Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
86.95 MB
2013-03-01 15:39:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1071
5170
Rövid leírás | Teljes leírás (821.46 KB)

Zala 1919. 001-025. szám január

Hiányzik: 022. szám

Zala - Politikai napilap
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


XL«I> évfolyam
I seyfcanizsa. 18l9a Januái* I !5»í?r{]a
t?U> fizetési éruli:
ketylM* káafcot saáSlít*«,
üfáiOfiJ — UAÍLIAÍ^AAMII
" a[T ■ ■ ■■ ■ avmnnvMWf
íiitvtBiifeliittlM naoykaniísa
r»M NyágiriaváHaiat IFŐ-ut 6. sz.*
N«UfCdé.vft Egy Mra .
*egjei«nik hétfő kiVö'.ílt-««! mindennap kora reggel
Egyes uám ára 3D t.
1« LkMMialall rstífon
faSXEfKisSff
WrdtiiMtJ, tiyni-iem és mait» kMltmfnplict d!|u<bil< -szeriat ^tsasaaz {el * kiadóbivaia!.
Nyomda) Melon It7
Kommunista zavargások Budapesten
ffc JSITe F*t<n#ty öi,nEgyt't- Tár-ttjait —A hadügyminia*»er az fttlöhuti eseményekv-dolgában elrendelte a hadbírósági vizsgáLiüL, me^u landó hógy kinek a pna/v-•ss*r* törtüntek a iövéaelr. A konnlpy diint'áb mihi5zierístjí*csra Ojt össze az egyes Tv/ivtd la^anyAbnn iíVrtépt zavargás me$be*z,élésére. Károlyi HrThlsa'ei^lngjfofifcszawi^tárgyalt F—-' ítrtrcb hadttffvrmntmtrrrel él Nagy Wée DcV {»gyminisztérrél. Értesülésünk sierii t a kormány szilardan et mii' tőkéivé, hogy a ma megnyilvánult terrornak nem enged. nem tameg el a kat^élAlf II'ttW jBfr/Ha^y ag re-máara megbuktaaea tuthí n«m t«ts»4 iigditgyminisatert.________
boákat ésölwt a «taianomnak it. aTFSIT ,w',3it S^rtomu-ikla utifa Sf ti) h.)dag)<nr i-z-•T dfen h, aki s-terinte eite^ »rred l-n*r lé¥> afflBBflWf «»W ^
1 történ», hogy a kaszárnya egyik Éfetffifebdí •»• *t adlak le, amelyet tobfr ¡jjtebáfyps *«riiiz rüiMísL fir •nmmrqri átló -"i! Ií^i . íbu;er-
í aü katt,r,i jjjoo fíit'simpc.mx Íéít dí'rtT, Kun Hik rtkstihil ieszaiiuU az cnTriv-rvuii cs »eit ¿í részeitől öjüttfé"« auten eltávozottAz udva tsiV jitU '«amnak IjffütianiuK ennak as ^pdiU«
** -¿m^rtftrg. -liTinin s Ir ■ Mi T
de Cük egy haünigyot találtak oil Ezt feff g . ■ jif, íclgfyverezték és leHurcoffcik az udvara.
azonban Pogány kormjr.y bizton rer.dele!,*ie K..H« »jabaUun A ewk kfítfhvj
tameyegrtt akadtk ko keU mondatni a hadd«
Fratreta cnn.patok BnrtnpeatrK—
Budapest, dec. cl. Mi tggK'l k»iüKwIUI -í-UO főnyi francia csapat át kazalt Bud^^Jtlxv amelyei Rákoa palotán t»*m*nH»fc .rl
Budapest, dec. 31. DVutái u-,jt-b »«0 toiy< tmneta csapat érkezett umtapéatrc.
Iltjíaröfszág sorsáról kiflin bi~ lágyai a ratósíerpüH
Koppenhága, dec. II. A Bar-Angak* Tidende londoni f«rlenlé«e 8?erinf"' WHSOfi a magyar kérdést kOldn blzottsággtt fogja tárgy rltatn! A tárgyalások, amelyek Mjgyat-ptspi^ ^sorsá* fogják—vtglagaigri ¿Ní*rttr..'i Wiifo.i intenciói szerint az igaztagossag uei(-ffléhep fogtak (ű'yni, főeívük pedig az 'tc'f,
i apukat: .a kato-fe^y vei eket
A díU órákban
í»gy_áz ÜífSi-í^medatt iftb^ »gratrttokgt yjttet ok<>t szctosztoflff JíözOtt. Ujyitni^y {»«¿támadlak kéf tr.r^ztr.yeVTTTl. ,-mrtyrk 40 gépfegyver-
Tet a főkapitány« *gra igyekeztek. Ez.eVet is hstalmnkbj keröctféif. ,
1 Atok a T:a<fjniy aTtiTt i> liádg^yntiiriM— tenura etí ¡»k*tiaK.VöAÜ í5t,—á'MtiiJ Taré/ia 'aktanya elíit gyülekeztek. A több Száz Ifire" rngö C53piref ir iitdHíf( de sem fpkapitáity-ziffa, — amelyet izítdéu nv.g ak Uak üiu-gatiii, — sem'a hadügymioKzterium elé nem ffteó^E—jueg .—ugylálszik—utkgzben— oszioflUk. .
Köz bén a fökapiiinyaágot valóságos ostromállapotba helyezték. A Lánchíd kornyékét a .rendőrök él a karhatalmi véderő csapatai gépfegyverekkel szállották meg. A Lánchídon elhelyezett tő gépfegyveren kívül jutott egy-egy a rendőrfő fa pi tán y aág kapuiba -is. Erős kéfzQftség szállotta meg a budai Aibrecht-u! fífjáratai ia, a tiadűgyminisztériumban pédlg két rohamszázadot helyezlek el gépfegyver-oszlagokkal.
7 Megbizhalő Tonáaből Síérzetl ét fetOIéi szerint Budapaat helyőrségének legnagyobb része a kormány mailé állt. Délután valamennyi kaszárnyából az a jelentés érkezett.
hesOttja feküdt. A tüzet vezéuyíö trsdfiygyot .gybA-fóbe venék, majd agyonlőtt ék. A Kitto-fcftaben m<»gro6anták a rdktJrahik miftden katonát felfegyvereztek: két kocsi töltényt es rengeteg kézigránátot osztottak ki. Kö> biírt »íad ák a.jelazói: Fel Budái \ a várba ! Fegyverei keli lemondatni <ts uj hadögyminisz-t.n | 3 Pogány fázsef kcr ninvbtztos. aki Kun ellen akart {¿(szólalni a gyűlésen, nyuga-I mms intetten katonákat. Rojkó Alfréd alezredes is ciiikpíteni igyekezett, egy szakaszvezető azaában hozzáugroít és leütötte fejéről a s apkát. T ^^Ilw^-i'foá AS^I'^á
A kaszárnyából néhiny száz Jcatona ki-vrrtruít és etzáita a Hungária-köiu'at, rnajd síSíkör rendőrök jöttek autokon is mrg'Amad- I •Hk őket, menekWésre kényszeriteftik őket. A f endórök gépfegyvereikkel a Víz torony tetejére janltak, ahol fefáHilótták gépfegyvereiket," — M4ouok4ra «zhJUr a kommr. i»(a csapat fegy-».rekkd, gépfegyverekkel és a útikkal elindult a főváros befaeje felé, a katonai karhatalmi c apart azonban elzárta előlük az utat.
Idókösben az O'lői-uion lOrténtekel hirOl
a tartós- békét biztosítsák,
Mackensen nem fogoly.
—BudapesV dée. A m»i éüi ^^k azt irták, h'»g/ a francia csapatok Mackeriten fóthi kástélyát körülzárták és kijdenlettéknéki, hogy felsőbb parancsra internálják. E hírt fél--hivatalosan megcáfolják. A francia csapatok csak Rákospalotára mentek ki, ahol elszállásolták őket. Fófhotí egyáltalán nem jártak
Munkástanács — Angliában.
f Hágat dec; 31. A O < ily Telegraph szt-rint Angliában, Manchesterben Aiunkástafsács alakolt, A lap azt ftfa, hogy ha a németország i botfevizmusral gyorsan nem végeznek, akkor számolni kell azzal, hogy • bolsevista mozgalom Angijára it átterjed
vfwéít a 32-esek Js^.nyíjába- is.- Két .őrvezető lÖffl!é*re hívta ösazír j ''aktanya legénységét és az rgybegyfilt legénység előtt az! hangoztalak, hogy miután az filfcf- uli laktanyában á kommunisták győztek, ajánlatos volna, h<i a .')2-etek h, csafialliwunak hozzájuk. Á légény^Lo^ gyíi-léae utjo a bizalmi férfiak tartottak etlekaz íetét, aiMl^en Bobroosky a'ezreJe» is roHzt-vdt. Mialatt k bizalrfll férfiak értikazlele folyt.
r
hogy a katonaság nagy réaze továbbra is kitart Károlyi mellett, — eltekintve a kOrtil-belílt 300 Tdnyi bolsevista katonától, akik azon-bao látva a helyzet reménytelenségéi, szétoszlottak, -
A délutáni órákban egy francia alezredes telefonon felkérté n rendArfökapliányságnt és iifoimdttsMn magát a tftr'én'e'fr^'. Amikor meg - iTHtfa, miről van n(i, «tonnát míg'Un)«
I '—.
Harc a bolsevizmus ellen
. Angolok éa aaéaaa«tck agi *tt<
Amsterdami dec. 31. Révaiból jelentik Nyolc angol hadtfnjó behatolt Révai kikPtf» jébe caapalokal azállitolt partra. Rigát <áe 2 lkán azáll|ák meg aa angolok. At angA1 e* „ némot ciapáink egyitlcittin hatcalnak aa pt^, boltevlkl caapilok ellen.
A horvátok kivonulnak / Muraközből?
Kotorban mér pakol».!,.
{Saját tudósítónktól.) A muraközi ho/*- ¡ /át uralom ugy tátarik trfofcó nspfefc
Ül, Teliben me,ibi/.hi(6 HelyitI jelentik a lilának, lugy a Kotort megttztHIva tar«'» lior> rtt /áHzlÓalf amely 7M emberből c-n 26 tlhztbol AH —teje-nap *J|el paraucNot kapott a kivonulásra« A kotorj zászlóaljak Varazsdra. kell visszatérnie. Hogy a Muraköz cpyéb ré&ztit megszállva tartó csapatok kaptak c haaarlé pararx-ot, ?.rr<M nincs éltesütése a Zrilónak, azonban a kotori horvát tisztek e/t bizonyosa veszik A horvát lisztek szeiiní a visszavonulás o!<a ábbuii a súlyos konfliktusban keresendő, a.nely Jtigo&ziávja és O afczország közi lánndt bizotnos vitás' teiülQlek
rül. A jugoszlávok szerint a háború elkerülhetetlen; egyes területek h »vatartozardóságát még a bék.ekonfetencU előtt fegyveresen akarják eldönteni u^y a hur-vátok,mint az olaszok. Lz a ma^yanzat cseppet sem valószínűtlen, habár több más okuk is vön a horvátoknak, hogy inLdéklalanul el-fiagyjik diesele.■ hódilátu't szjnjeréj: Muraközt . A francia fegyverszüneti bizottság ugyanis 'nagyon roosz néven veit-: Kvalanik ezredes •kiruccanását, amely önkényes -föliugásá volt a fegyverszüneti föltételeknek. Másik ok: hogy a murakCziek elképzelhetlcnül hűvösen fogAdtá* a D^ván luli íeslvéreket. — Az igaz, hogy a megszállók erős rekvirálási rendszabályaikkar csöppet sem szolgáltak rá a szimpátiára. Nagyon könnyen megérthető pédiui, hopy c. hot-y átok, "akiknek élelemmel kuliéit ellátni a meg szállókat, csöppet se örültek ennek az ¿lapátnak. A legfőbb' ba,uk p:dig az a megállóknak, hogy soraik a naponkih'i löu.eges dezei-lálások áíta! ó<Táft mérvben rnrgi"padt. A meg szálló csapat eddig a felére olvadt. J Jenleltük már, h jgy Mura8<ombatot is nifgszádlák a jugoszlávok, tizekről a megszállókról is, kid¿-rüll, hogy a s^jlt szakállukia. dolgoztak, --r Szombathelyről újév napján igen erö* katonai csapatot itrtdenak a kiverósúkro.
19 Ü jaottái
1
Szerda
dini? Kétség és remény,, fájdalom éa biza-J kocMs wevyn érzetei- töltik be Isflrtlnkef -»
Temessünk el mirdent, az* emévecr nmitnt, mel/ben rofgbünítődtflk a jövendőt ífi>.( a mull rengeteg kwervél, kürdt»meif, szenvedéseit. Teii-aísök el minsten vádunkat. lemos • süleel ^ ezredéves műt*« fölértett ,BvÓ fíg? szebb álmait- is? »
A neraret fiWött vé^gsüvöi»! cey rettenetesen forgafrg; melv ma "^¡g nem engedi» (iszfári látnia jöv/í klptvt. Dc szabad-e elcsügged nJí»i\% fnabad c fel?inunk mindoo reményi, elveszteni hitünket cg<y fzebb, boltív gabb, meri igazságosabb gel^dettei»b
társadalmi renden alapuló t^ Ma^yarors^g * megszervezése iránt ?lí Nem,, ezer&zer ric-.n !
Ezer esztendőnek változékony időszjtai
— 5«ilvo&»ter. Az uj kor hujnalán szomorú Szilveszter sznkadt ránk: -.szegény emberekre. Lucskos, csaiakoe utcákon alig, h<»#y egy-két lámpa ráállott az é)mkában. Tiz óra után a káv< házak és vendéglők fényen ablakszemei elvaltak és ugy iihdra felé mfcr csak a R'iidőr 3tlt zöki huszirbckecsébrn a városháza előtt. A kor/O üres, v:t.í zeneszó nem hallik sehonnan, nevető társaságok, elegáns nök nem, járnak — olyan a/, éjszaka* utéa, mint a ' lep.sötéle-bb hábsru ide; mi, v<*g> még ann',1 sivárabb, mini valami clfcmctelt város kiA^u i^tja. Az újévei nem Itheteit megvárni, lesh,:<te a pin«ér n rragymuti^ó járását «
b.»j'y percnyi sötétséggel pucsuztath SS3 az A évet, amjílyik mindig k^z üdvözölhesse az uifiV íinielyik nnndig fzebbnek, jf bh-nak és boldC';<abbiiak készül. A\ár az ö'Alik
o>alt rz az ország, ez- a nen/^et megért már [ Szilveszter ez a tegnapi, a saorooru S/.ilvesi
NAPTÁR,
" Római utb. "Ujóvn J'íot. l:j©v. Gót. kol. 1918.T(dcc«aibcr 19.) Sebes-Jyíti \tt. Tobelh. 29.
A n»l> kél logncl 7 ow ,í>ö porc* i kor, ofö^mUÍ délután 4 «Sri 1$ j crckor Szerda N &o»V kel reggel 7 óih ro porckor.
ovi/ptttk dúiuUtn 4J óra 12 pv'ic.kot.
Mm nz önkéntes polgárőrség /V. csoportja tart szolgálatot.
Tisztelt olvafióflukuak boldogabb ttjével kl%átinnk.
A Zrtla HzerbeHztoNége.
• -* ■
Újév.
Régi eszlendől temetve s visszaemlékezve annak keserűségeire, b?j*ira, az uj év elébe mindig bizó reménykedéssel néznek az emberek.
Az ó évet IcmetjUk ma mi is, magyarok. Vele (emeljük az id(g:n érdekekért magyaros l.üséggel, de irtózatos áldozatjkkal viselt és végül borzalmasan elvesztett háborút is. S szemünk, mely még könnyes a háború áldozatai és a háború u'ái.i összeomlás miatt, a könnyek fátyolán át is bizóan, reménykedve, vágyódással néz a Jövőbe.
Milyen lesz ez a jövő, a magyarság, Magyarország jövője, ki tudná azt megmon- I
rendkívüli idültet és a rendkívüli .élők ke.Uírü-s'-jLei, elnyomatásai tuitak^bennünkcl teljesen öeszetö-mi, töitkretenoi^ rr.indig uj élet támadt a .romokon, izroít , a hó alaH is ? szabadság Fj«rcic>« a lelkesedd, a vn^.meJy kedvezőbb viszonyok l^kövtHcerlcko/ u;ra feleiweltc ezl a nemzetei^ újra t>*sickG#ácsoHa ezt az országot.
Hin ú kelJ ma is egy si bb, ct\y gabb jövőben, bizni rnegf^-xyoit, d; töretlen erőnkben 1 Hirdetnünk és vrezniink kell, hogy mi nem akarunk, nekünk nem szabad meghalni, ennek a nemzetnek, ennek az -ország*
nak élni kell I ^____^
a liit-é*. a bii 4om i»em .elégv* F.ddig is azért veit bc >r:Urik^t nz f»tok, nieit a dolog talán, a henyéíó, a bib;>rágyban született, a belypmpárnákon nevelkedett emberek, a tehetségtelenek fa tunyák, a iu:gy ivók és nagy ve:ektdOk, a pöfljs*kedők voltak a vezéreink. Az uj világbju, mely/, q .munkát teszi meg egyedüli értékül, csak az" boldogulhat, aki dolgozik. Aki dolgozik, nz becsületes, emberi elbánást, embeii jogokat érdemel,
A dolgozó tnu >kás,)k és dolgozó polgá tok milliói eddig ebben az oiszágban a lenézettek, a megalázottak voltak: ma már látjuk, csak ezek a milliók menthetik meg szorgos és nehéz munkával 'i indazt, amit néhány ezer dologtalan, néhány száz kizsákmányoló here már majdnem le)je«en veszendőbe vitt.
Dj'góziunk, becsüljük meg a dolgozókat, vessük meg a hetét, a létlcnkedői 8 akkor,« eté csakis akkor menthetjük meg ezt az országol.
Ma még ködös a jövő, még marcangolnak bennünket a multak bűnei, pu*ztulófélben, szertcszakilva az ország s mát szinte látjuk, hogy n sírt, hol nemzet sülyed cl, mini veszik már kőiül a ragadozók, okik meg be sem vájják a telje* elntulátl, de a ködök fátyolán át halvány fény, a megmentés, az uj élei fénye is dereng. Messziről, ismeretlen vidékiől jó a fíny, vöiöse* s ine áthat a szürke ködön 8 mind erősebben lözeleg felénk, hogy nemsokára a diadalmasan bevilágítsa az'egész égboltozatot
El fekete mult, ködös jelen: fordítsuk szemünket a jövő diadalmas \0;Ös fénye Mé
Bízzunk és dolgozzunk h nz ó év keserű szenvedései u'án az uj év meg fjg'jt hozi I a mi megváltásunkat is.
Dr Flesch László.
— Eljegyzés. L»ngyH Quiztáv a 8/sjj
gőzmalom é» villamossági r. I. hivatalnoka el|cgvezte Schlésinger Margit trleányt Gödiében, Baranyamegye. (Minden külön éil<;siiés helye I.)


terek sorába:). Aggódás, kí^> tttomorttsá« és kefurüség már öt éven át a rtgi ert;íst>. dötöl való. b^vcsuzkodásunkal. Az uj*v már ö'-S7Öi * hcHrott keserű kiábrándulást Most is? Nem tudjuk Hinni nem fuchtnk. csak hizHkodtS várakozással femé'jük; Talán . . .
Részlegei tisaiüjitós a kanizsai munkásbiz^ositótjan. A nagykanizsai keiiHeli Tini íkágbfelosiló pénztár , igaTftalósáíjja hélfAn esie részleges tisztújítást-tartott. íkámelleiiőrré Sneff józ?efet vdasztolták ine^, aki c ivagi-s«ibb pozicióját nemcsak eddigi buzgó míikö-désével, hanem azzal is megérdemelte, ho^y a munkaadók és a munkások közti j«> viszony f&aUtodáfiáb&a mindig tevékeny részt vett. A másik 2 tisztviselői állásra saintín egyhan^u-lng Jaberlcs Lajost és Poyp Etnöt választotlák meg.
Fölhívás a jófoódu polgárokhoz. A Zilál a következő sorok közlésére kérték föli -A helybeli hlbotus nyomor R szegénys^t rendkívüli segéfyczésére gyüj'ö bizottság qi uton is fölkéri Nagykanizsa azon jómódú pol* gárait, akiknek a „Nagykanizsa minden jómödu pjlgíiához44 című felhívást megküldte, hegy c fölhívás érlelőében tőlük előirányzott és kért velük szóval v^gy iiásban közölt -- adományukat, amennyiben ezt még nem tepsiid-Iték volna, a nagykanizsai bankegyesülcinéi „a nagykanizsai háborús nyomor és szegénység rendkívüli segélyalapja javára" sürgősen befizetni szíveskedjenek. A gyüítő bizottság ez adakozóknak 1949 janu r 4 ór iétjilán 5 órakor a váiosháza közgytilépi tennében tartandó ériekezletén számol * t n»uköd^éíöl é» ennek eredmény rrö). Ou »y.lvánoyan in háfás köszönetet iiiond uévs^erint mi idaze>knakl akik c nemes emberbaráti célra előirányzott adományaikat leadták, de közli a/ok névsorát is, akik erre tujlandók.iak nem mutatkoztak
— Oavalloni tanár halála. Valfc.u retle neles sors éppen legjobbjainktól foszt mtv bennünket. - Az utóbbi fdőben egé6z sere kitűnőségünk HjII míg, akikre az uj Magyarország kiépítésből na^y hivatás vátt volna. Tegnap ism/i rmgueporodoit azok sora, akik sok reménységünkéi viiték magukkal sírba Cavailoai SVdor, főgimnáziumi hnár, az u| idők mozgalíT'aiiiak ez a kiválóan képtftt nagyambiciójtr icndkivüli energiájú rrőjsé^c dült ki váratlanul az élők sorából, hiláláva városszeri/c megdöbbenést, mély részvétel váJ^i ki. Ctvallcni Sindor csak nvímiégiben szerel le. Közel öt év^l töltött K'löníéle harcterekefl, hihetetlen éleívt ucdelmek kt*, íelyekbéí épen került ki, csak azért, hogy i< >n orvu támadjof rá a lu'd, •amellyel amw or nézef erembe ¿átor yil\á,,gal. magyar hvMességgel
/

'Vj jan;:*: i
ZM*
• *t v
• « m • .

V
Néhány napja vakbélbántalmai lámadtak 8 mö-tét céljából Budapestre utazott. A műtét, osvosi nyelven szólva, kitűnően sikerűit, csak éppen a pácíen halt bele. 33 éven volt, tehát murika-birásának küszöbéről ragedia el a halál. — ~ Növendékei a legjobb, legképzettebb tanárt, a város lakóssága a minden közügyért lelkt-stió, nemesgondplkudásu polgárt ves? lelték el benne. Vigasztalan gyászba borult ifjú hitvese s após*: S«a1ay- Slndor U'M teljes rőszvétel for* du: a város iakóssága.
— A korcsolyázók figyolmébe. A lilát a kOVetkezó sorok közlőére kért ^H tol; V,Kosunk egyik legrégibb egylete, a Korcso lyá?.ó egyesület közel van a megszűnésbe?. Mek'gédö házikója a háború alatt összedőlt, az ^gyJe* vagyonk4j; hol n>a még egy deszka» bédé sem állitható fel, mién is — bár u jelenlegi nehéz időkben a minden ember szivében élő fájdalom mellett kicsinyesnek lAt-
— az egészséges fejlődésére és a pin,bőségre vaió tekintettel, mulduztás volna
, - .ha arra mód van — az egylet züllését nem ak dJlyozni rncg. Azt hiszem a ¡Vakarái min-.dcnkituM megvan, hogy hozz*j4iu?j >n ahhoz, h^y városunk alkalmas korcsolyázót, nyáron pedig rrás spo/lra fdha&oiálluiá. pályát kap* n*Jk, megfelelő pivilionnal. Pusztán a kezdeményezés hiínyziiT "Hzqri l>i]ön segifeidő, kérem h tekintete? Sícrkesz«ö urat, vegyt ke?<ba H »lifix híveinek kővetkező kérelmét : Kegyeskedjék tagjában propjgandát csinálni az irán/bm. h >;y hozzanak rs'ze Nagykni í Jöö koronás részjegyekből megfelelő n.g?obb tőkét, melynek jövedelme f«;jében ezen. részjegyre egy személy idényjegyet kap. Iiugy az jgy Összegyűlő tőkéből, azuián Kanizsa vaiosától elkérendő, a szeszgy^*^ bécsi vasút kflzöfti, az iparvágány ŐÍ eső négyszögön, a mai kornak megfelelő kor-cso'ya ís eg^éb pálya a kö^cl jövőben létesíthető legyen. A részjegyek jegyzése a I3ank-egyenletnél történhetik. Dr. tloch (Lzkdr.
— Szervezkedés. A biztosítási tisztviselők már elóző'eg niegal<?kifot>ák helyi csoport-
A pénzintézeti tisztviselők is rövidesen mrtia?aki;jik h lyíí" csoportjukat és e három csoport a kereskedelmi alkalmazottak helyi csc portjával egyesülve futják az úgynevezett Ma&ánalk.ilinazolfak Nagykanizsai Szakszervezete képezni. — A magántisztviselőkhöz beiratkozni lehet naponta d. c, ü—11 és d. u 4-ti'íg a Kereskedő ifjak helyiségében (Kaszinó fö'dMin!), ugyanoda kérjük a január havi tagsági dijak befizetését is.
— A tartalékot, és népfelkelő tisztek és szellemi munkás katonák országos egyesülete I1H9. január 4 én Budapesten közgyűlés tart. A helybdi^uporijslnöksége felhívja a r 4 szíven ni szándékozók figyelmét a Központ kávéházban függő plakátra. Résztvevők lakásáról h szövetség gondoskodik. Jelentkezni lehet dr. BarUia. Józsefnél (Nagykanizsa, Kuincy-
. utcá 7).
— A Haladás kulturális cgyesü'et Főút 24. sz. alatti helyiségében ma szerdán délután 5 órakor előadást rendez, melyen a komoly érdeklődőket szívesen Játja. Tárgy; A fórra-, daími evolutió különös tekintettel az orosz forradalomra. Előadó: Huschler Jenő. — Egy-
- ben közli az egyesület, hogy tagjji részére Mei 3 órában Lancia nyelvtanfolyamot nyit, melynek vezetője dr. Fenyves Ferenc. A tanfo-« lyamon tészt venni kivánól. szerdán délután 4 az egyebet helyiségében jelentkezzenek A tanfolyam péntek délután 6 órakoz kezdődik
«aa
koronát adott.
jR " v
— Elhalasztott befizetések. AWNagy-kanizsai Takarékpénztár által alapitolt tVc gélyző Szövetkezetnél a január 1 érc e*ő befi-'zelésck pénteken, január 3 án tartatnak meg. — A Gazdasági önsegélyző Siövetkezet szerel <l-|ci) btfízeléséf — az ünntp miatt — «pinteken délelőtt' tariji meg.
• Adományok. Siabó l.ajos ft vukkívtonaknak Romot* Gc*a 2o0 koronát adott a
mmm
wmm
utján u népkonyhának.
keresnek. Az Oiszágos Madigondnzó Hivaioi pécai hedhoKkant munka kö v .iitőjém'l a következő rokVantak keresnek alkalmazást: árubeszerzö (levelező) 1, béres-
3. bizalmi állás 1, bor és pincckezelő 1. csőoz 3. eidőőr 7, építészeti slkalnuuott 1, épitúsi/.«.;i rajzoló 1, íeiügyclö i6, fürészmestír ( ajzoló) I, gazda 4, ¿azdAsági cseléd 1, gr/-dasagi imok t, ga«du«ígi Ippán i, gépész 1, géptereid 1, gípászkov.1c< I, gyóiimunkás 1, . bázmehter I. hivatalszolga 14, hentes I,'írnok 5, Ke rí ész 1, kőfaragó (vésnök) 1, kőműves* 4, kfoyvL'lö 1, levéilioidó I, tnpg'áios 2, major-n zdd 1, mezőőr (h»Jdu) lf motorkezelő I, őr (eHrli) pénzbeszedő 1, p itíás 7, raktárnok •», m]Ui 7» «l^yértó^l. te|ke?elö I, teUf.n-.k'ápc rfió 1, iiizíviselő I, u nu\ski 2. A njeg-Kerís^8e¥et a fönti cim^ ken jaUatni,
— Alkohpl til^'om A belügy 1 i ter elictuielie, h gy ujw Íilppfí u vendéglőn r-njf dé c óit lO-tíu' ueiután íi ig és défntán 0 'ól 10 i'-' tutha'ók nyílva. — A kiskorcsmákat holnap rcvgd egyáhaün nem H?.abad U-nyitni. Uoi. vör ea egyéb alkohol ki.szolgálá-í?rt«Oik fiitt'ttn továbbra m fennáll.
& • *
Koi*orutj>otló «üemányok.* I h NetiicUI V oir«;c
K'urscl . lülla 'r.nnü kogy^lctbol enitcn aJakoítuk ; Ciyús/olo cs;tl:u) L'íh»' koronh, Ncufold neje. WcKr IJcl:\ úi neje, Hceíer Ignfto Cs nejr, HplHff.:ik «s Iiejto, Koitfrf ti ^K'^-dr. RothschiM *.i*> f 3r UoiiiücliiHI, ¿^V^V^'-J4' Ivuischucr
U'.nac. Uotlí^ilKI S';únu, Noth's* hild ^i^ihond cs neje. Wicny \rpdd c< ncjt\ dr. H.ipoch Aludár.^SlrVm K.roly ^ iK'jc 20 ¿0 ko;„ Kolin Juqucs t* nojc, l.nng MíkSftéa nOjC, ilj H.dj)hcu . Jctiö, Haló«. Oezsn, llochiluw Soma, l.ctlnt'i I rn>», Vórtes Ani tl. KcJin t/er Mór, K irdos ts StCiiarv Au-i l^uác, dr. Schcrc/. htvnn, Héích Sutnunc 10 1U koj , osHKvsen < r>.*» kor. - —
iti\ $2etitty\'/tf,
- Etveszott. Ma rvggel egy léi éves Jekeie s/.ojü, liHpás fulii l<an malac elveszett Főút wl. sz. alól. Megtaláló vagy aki tud róla, fenti helyen illó jutalomban részesül.
Tegnap délelőtt a Főúton elveszett egy fekete bórinrea. Fontos iratok I dóli-vasuti arcképes igazolvány és kb 250 korona készpénz. volt benne Kéretik a becsületes nieg-talaló ö lap kiadóhivatalába vinni, hol illó jutalomban részesül.
Kiveszett egy sárga szőrű kis kutya az Erzsébet-téren. A becsületes megtaláló illó jutalom ellenében szíveskedjen leadni Schlc-sinj^cr és l'reisz cégnél, Erzsébet-tér.
. Irodalom.
~~ A Vasárnapi Újság december 22-iki, karáchonyi száma, a megszokottnál jóval nagyobb terjedelemben jetont meg, kiválóan érdekes képeket közöl a Budapestre érkezett francia gyarmdti katonáktól, a budapesti helyőrség tüntetéséről, Fényes Adolf kiállításáról, a/, iparművészeti társulat karácsonyi tárlatáról, sil). Ballá Mihály cikke több térképpel azokat a változásokat fejtegeti, melyek az utóbbi fel-SSáfcád alatt a világpolitikai térképen végbementek. Szépirodalmi olvasmányok: Havas Oyulá rógényo, Vargha Gyula Inuom szép Heredia-fordítása, Berkes Imre novellája, Ches-terton kalandos elbeszélései. Egyéb közlemények : Pordonc ogy pompás festménye sa rendes heti rovatok, stb. A „Vasárnapi Újság41 előfizetési ára negyedévre 10 kerona. — Megrendelhető a /Vasárnapi lTjságM kiadóhivatalában (Budapest, IV., Kgyetem-u 4. sz.) Ugyanitt mogrendelhető a ,Kópes Néplap', a legolcsóbb újság a magyar nép-.számára, félévre 2 korona 4Q fillér.
Szomorú kabaré.
ITT' »
Mlnapában egy újság ró kutatás tárgyává tette a lakásuzsora okát. Rá is jött: a kereskedő, korcsmáros, bérlő, aki eddig a falut boldogította — mindegyik meg is • tollasodott, legalább igy képze'i a , cikkíró — a hiáhyos közbiztonság mián bejött a várost a és'szivesörömest fizet a normális árnál töboet is. csakhogy házat, lakást kapjon. Van benne igazság. Csak az a baj, hogy a kép kissé hiányos. Ugy lullom: földbirtokosok, (egyz k is meg-, lógtak a fólevegőj l falvakból és a városban helyezkedtek biztonságba Hát ezek semmivel sem járullak hozzá, hogy oly s/épen földerült a lakásuzsorának ? Aztán kérem I nem egykönnyen lehetne eldönteni, ki való inkább a pellengére: az a dzsentri úriasszony»e, aki egészen egyszérű szobájáért még rövid Ideje 160 koronát kért egy főhadnagytól, vogy az a Muraközből menekült kereskedő, aki, hogy legyen hol lehajtani fejét, megadta a kéit horribilis árat , ...-Aki ráér, lörje rajt a fejét. Én még csak megakarom nyugtatni a cikkírót: a lakásuzsofa már nem log soká tobzódni! - • Fogadást ajánlok, hogy féléven belül olvasni fog ilyen apróhirdetést •
i. ¿íket számláló tdluba keres-ktrdö kerestetik. Biztonsági >,ar<fn-lálva. Kívánatra f»x fizetés is. F.l-rejtelt áruHészlelekkel birók előnyben ... slb..
Vagy ilyent : lejegyző ur jöjjön vissza, minden m;g van bocsáWa.
A kereskedő, a jegyző viasza fog menni a faluba és ezzel — cessantc cauia ... — t>c-fellegzik m-íjj a lakásuzsoiának is . ..
*

A forradalom e'ső napjaiban Kanizsán is megalakult a polgárőrség. Hadviselt vitézei«, akik éveken át a rajvonalban laktak, szürkefejű polgárok, pelyheotő bajuszú diákok szívesen, -szeretettel jelentkeztek, hogy segitstnek a rend, a közbiztonság fönniarlásábait. Am> ha valahol, Kanizsán minden nótának egy a vége ! Osztály, sót felekezeti jelleget kentek e nemes intézményre is és ma már izéltéfKn hosszában beszélik, hogy a polgárőrség csak a kereskedők érdekében alakúit. A n mi lelt volna, há akik beléptik, távol maradtak volna ? Akkor meg azért szidlák volna őket, mert innen is... kihúzták magukat. Eszembe jut a nagybátyám meséje: Élt itt Kanizsán egy rongyszedő, aki ép a választások idején indult el körútjára, (hlsén a korcsmánál lefogták :
— No, ki éljen, öreg ?
— Éljen a balpárf.
Egész Oelse jobbpárli volt, alaposan helyben is hagyták az öreget.
Átbántikált Pölöskefórc. Ott is voHak a korcsmában, akik érdeklődtek politikai nézetei iránt. 0/egünk okulva a tapasztalatokon, tele tüdővel kiáltotta: éljen a |obbpárt. Igen ám, csakhogy Pölöakefő me# egészen balpárti volt. 11 i« eldöngették a szegény Apponyi stilusu politikust. Eljutott Stentbalázgra. Ott is csak megkérdezték, kire adia a szavazatát ?.. Hősünk közben diplomata lett és rezignáltán csak ennyit válaszolt :
„Ne kérdezzetek, ctak üsselek"...
Dr. MsiÖ Farsnc.
A szerkesztésért felel: a fősz

ZALA
MUtt'
1PRÖ HIRDETÉSEK
--Kgy huffarfesoU azoba kerestetik fekete 1
. Síjs gyógyszertár >
.Mielőbbi beléptre egy gépészt agy bornírt oa egy faragót keres a Nsgyrácsci Uradalom, /íagyrécse- 2*tanocpyísr;^v .r 304
Elüdo 2 tó, egy szekér és 2 lószefsaám V<M»nuthy-Ur3!TL--tt^n alatt. 306
Í3,-~14 éves leányt, lehetőleg árvát, vagy (elárvát keresék háztartási munkában való segitségre. Teljes napi kosztot é* .havi 30 Cím a kiadóhivatalban.
AsztalostJ keresek tfittoára. lói megfizetem talban.
átat*-JŰim a. kiadühíva-
Uileti kiszolgáló leány ca egy takarítaná azonnalin kerestetik. Jelentkezni csak-dclelőtt-10-ig lehet. Cím a kfédőhivnfcalban. , 3.11
Lehetőleg c«ak nappalra -fiatal Írásit- murrkárti felvétetik. talban. -—. ,.,,.. i -__J
leány
HMIi1'11 értékes faélyegakst eted FV Fötöp Fta cég kuöyt» ésrpsjnrltcreskcricscr Nagykanizsán. (Városházpalots:?-----:
Egy vagy kétszobás trtitoro*ott
lakást Keresek Konyhával vagy ka nálattal SSőnnaíra eselleg ■!■
^emü. ás konyhaedénnyel rendelkezi leadni',a ¡dadótovafaib.'i.B
Saját á^y
-Omet
Bntarozott Rtobát keresek villany vHágit*»sa<,*.scind»s családi.¿1—Onnqt
-.._ . ...... , . . .. . *P~
kiaoójaba kerek
. Hnperlor csemagy.'f* papír "!>?--Ségd éS kapnato tMgefei
Fülöp Fia papjrrrsgytvercslcedesébinv Nagyica • nissán. .;.-■ sfPlSs
" Tisztelt vendégeteknek és ismerőseinknek ezúton —r-
kivánunW boldog újévet
f
Garai .testvérek Közpsni szálloda ós kávéház fulajdonisaí.
Horvátországbői rfi'eneRültl 35 éves; tzt., kis családit. - gazdatiszt, hadrnentes. — A gazdaság minden, ágában: állattenyésztés, és htzialásbaft, agyszintén, a ¿azdnsági könyvek vezetésűben üe.Ij eseti jártas azon -• nali "belépésTe megfelelő •
ispáni állási keres.
Megkereséseket VINCZK MÁM» O K, JgpAn Ranyás, posta Barcs 1., ajánlott levélben kér.
Kázlnczi'ttM2ü. siámu irazbair
[un lUIUIlitl Jafáareg elállók

TJlegtafc.ntnflTOK II
»nivJn, Baf3:(i Dávid b^ojosfneslif
Aki házat, szőllött
vágy egyéb Ingatlant venni vagy eladni ' akar, az- forduljon bizalommal
ÁC'AÉL lUNÁTK
Főút fi. azám alatti
ingatlanforgalmi irodájához
ahol mindig ven ilye»» eladásra és Vételre előjegyezve. >
Hirdetéseket
felvesz a „ZM.A" kladóhivataia
Protestáns nők
IN1IIV T Tf|3lwU R IV|0IMIIIMWU Tw*W|T f
* milMyé! felszereléssel és anyagéi
IsmtrrtaiWW
• - - ■------J1............. . _ —x .i.---jy-r—.---~—
Bővebbet a nevezettnél. —
Olcsó kiadás i'^n'wi latiny ^nve-nl-ijffifc r . egén: -sá»zonki>t6abcn 4Q- korona ilegrendSIeanél elcgendí «z p^eliés, TTTÍT
az srn3R- UJ könyvet kiHd
rr
—FISCHa FOLflP ha
könyvkiedőhíMt»»« NA<3YK«'12?
A 0 puteaszlualj kőzétkozési bi-g'ottaát^á tulajdpf átkepezo 3 dffa^ irts»--kocsi^ folyó hó 4 én, szoa\l;a.'on i'é/titán-3 órakor a laktatom udvgrán, a legtöbbet ígérőnek késspénz-Jfeiras ellenében el iQg adatni.
— 20= pOtzas'tőalj— kőZétkezésl bizottsága.
- Eladó egy otaladi uj, noi
SiNGER varrógép
Cinr a kiadóhKátalban.
Arié H korong . 1
m FISCHa FiitöP FIA |
1 könyv- és p«piréruhézáb«n.11 ' f f. i
Nagykanizsa
TELEFON: 78.

Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papíráru-készités. Mindennemű nyomtatványt a !eg~ Ízlésesebb kivitelben készít é$ legponto-:: sabban szállít, ' * ::
::., . . ._I
■y un.
.KAIA'riyomd^ ^a hirlapkledtl vállalatnál Kagy kani Mán,.
KVf.
KsfyhtiihM. 1919. Január 3 Pént.h.
tL M
UatnttibkUiUiital:
NAGYKANIZSA,^ Sagár-nt 4.
Zala NyoraJaValíaUt ^_EŐ=ut6i u.
Megjelenik héttő kivéteTe-Vet mindennap kora r eggel..
3wk«$xl6*4)gt *» UaMth HiH (etetőn TS.

■ Nyomdai .telefon ni.
F6*t«rkrM(ó:
T6TIi aoLris
t-omunkaUn és laptulajdonot: t'.Hl I/LAÚ ,1 K.\ 6
Előfizet**! árak;
helyi*« Mafcm »«éMUi«, yagy posta ijMWiiMli
Egész «vre . K » Féltre ....„»>-NtgyfM«rr „ Ifr-Efy hör» .m
E(yn uim-árii 20f.
Hirdetéseket, nyftt-t«rri es magá».. közleményeket dljezabai iurintmi ■»..■ , .j". "let a kMfthlvatet. —s
A megszállott Magyarország.
Milyen Xagyareraaigot akarnak azomssédalnlk ?
Bécs, jan. 2. Ma nyilvánosságra ketült sfcia prográmmlervezet, amelyét az antant a ¿AhekkcTés lengyelekkel T»dbfgbzhH a sólL
programra hatcdtfcpontja dttifcel mordja:-
— Magyarország megsemmisítése éltei, hogy az össze* nem magyar ajkú. területeket a szomszédos országokhoz
íiütü
ligyarorutgota színmagyar területekre korlátozzák.
A cicbek és a lengyelek már megkezdték programmjuk megvalósítását, hogy a bíke*
koafcrcnua clflU bufcjrmt tényekei ¡¿rcoii^gnek. MegezAllott magyar városok.
Budapcat, jat.—«K A magyar fegyversztt^ neti bizottság ma jegyzéket nyújtott ál Vyx alezredesnek, amelyben felsorolja azon váro-sflglf,. áthelyefctie TraiKta IffigtTbTzttfság kiküldését (avarolja. Francia tisztek ellenőrzése alá lenne helyezendő Kolozsvár, Gyufpfeht'rv.ti,
újvár, Gyergydszuitmiklős, Sepsiszentgyörgy, Kézdi vásárhely, Brassó, Fogaras, Erzsébetváros, D csőszentm árion, Nagyszeben, -Nigyenyed,
Pelfttaény, Déva.* Lllgos, Kárjns°b.es, Orseva, Lippz. TCiPesvár, Vrrsrt-, Resicabányg, Nagy--bec&fcerek,' N agyit ikinda, Ami, Nagyvárad, Nagykároly. Srtffnftrnémpii és Péesr A jegyzéket Vyx alezredes átvette és megígérte, hogy
rOgMa az aiilanl haderő Tegfőbb parancsnokságához fogja továbbítani.
A fegyverszüneti aserződái éa a szerbek.
Budapest, jani 2. Ma a magyar fegyverszüneti bizottság előtt mégjelent Kalapalori szesb ezredes, hogy meghallgassa a magyar panaszokat a fegyverszüneti szerződésnek szerb ■TfrszTŐl történt1 megsértéséről és tárgyalást %dd-jei a sérelmek orvoslásáról. Egyben fi is több sérelmet tett szóvá.
Cactick Pezseaybaa.
Pozsony, jan. 2. Baletta olasz ezredes a megszálló cseh csapatok parancsnoka néhány fosztogatót fefákaszttafolf, mire a rend helyreállolt
Súlyosbodik a asáalaaég.
Budapest jan. 2. A nagyszebeni román kormány arról éitesiletie-a magyar kormányt, tagy a pittkíí állomáson levő nagyobb aszén-szállítmányt nem engedi Magyarországba ellni ditaal, amíg a román kormány lüuulonnát kitevő uénwakfágfetc a ptlrozsányi azánbányálu. bói laljeaen kielégítve nlna, ■ »
.Permanens mlnlaztertanAca. ^ Budapest, jan. 2. Ma délrl'tt 11 órakor permanens minisztertanács fitt ööszft, amelyen az ftssws "ministterek résztvesznek.- A tajvács: k.wás■> i, Mne'y valrtsrinnieg élswkálg, aaaM»g nspo*ig is eltait, a választások, a fóldblr-tokreferm és n httrgrmy. K"./.pnrit tritont rnilr Hóinak kérdésiről tárgyalnak. ■_
.Kerületenként .lesznek a válaez«
Budapest, jan 2 Á Politikai Híradó jelenti: A kormány délelőtt 10 órától kezdve per mánens ~míntsz tértan d c sot tartott, amelven elsősoiban a választásik kérdőével fcglalkoz-
Iák. A minisztertanácsmegállapitjtt*, bogy a kormány ma is az aránylagos képviselő-
válasz ások ftIVl álápjáw áll gs ä yaiasztasn-: Itat lehetőleg ennek fekmteibevéfelévri kívánj megrendezni.—TaKiiHellel ar.nban a részleges JlMWfiági viszonyra, » n*py ■ pspirinaágre és a; egyre. fokozódó kozltkedéti—ncházsftgekri kénytelen ina még a kerületi vá laazt Asl rendszer azerlnt megejteni
kwmafly azon tervét, hogy a monitorok ét a flottához beosztott kereskedelmi hajók rfükö-dísít megszünteti. Ezzel, a tengerészek elveszi-tik megélhetési alapjukat A hadügyminiszter ,kijelentette, sjwgy az Ügyet minisztertanács elé v síi. - A hadügyminiszternek tudomása vi<n eff*H -hogy- evkommunisták napi 400 korona. Hzetlet ajánlom* á Ikngerészeknek, ha szolgálatukba szegőditek éa 20 milliót helyeztek nekik kilátásba, ha egy monitort -megozeroanek a kommunisták száméra
Béketárgyalások előtt.
Páris, jan. 2 (Havat.) Wison e bó *.-án érkezik Párisbi Kómából, ahova holnap ,-üa érkezik meg. A szövetségesek megbeszétfut Wilson Páriába érkezésé titán rövidesen me»-kezd&dnek.
Lendon, jan ?. Hivatalosan ielenUk • A
a vftlaazt&nokat. Mindazonartsl a kor-mány gondoskodott arról, ho^y.a kisebbségi, képviselet elve, érvényesüljön • ennek módját lecrkrize'ehh fogják puhlilcAini. A mrpisvter-
tanács elfogadta a -beltlgyminisziernek a kerületek l eosztásáról - előterjesztett javaslatát, amelynek alapján a kerületek beosztásáról szőlő javaslat el fog K«ssüJai7T Hozzájárult .a minisztertanács a vaiasz^ási eljárásról a belügy
miniszter által eíkéazitélt rendelethez la. A minisztertanácsot délben és este l—l órára megszakították és vacsora után' a földbirtok-reform kerQlt tárgyalás alá.
Pcj-alAn kormánybiztos tiltakozó Jegyzéke.
Budapest, január 'í. A Politikai Híradó jelenti: Persián Ádám á kaiholikus egyházi Ügyek kormánybiztosa ma a magyar fegyverszüneti bizottság közvetítésével jegyzéket intézett Vyx alezredeshez, amelyben tudomására hozza, hogy a megszálló csapatok különösen a Felvidéken lehetetlenné teszik az egyházi hatóságoknak azt, hogy ezek a kultuszminiszteri* ummal és a kaiholikus egyházi ügyek kor-mánzbizloaával érintkezzenek. Ez áll különösen a nyitral, besztercebányai, kasul és rozsnyói egyházmegyékre és az esztergomi egyházmegye I nagy részére. A visszaéléssel szemben türgös jogorvoslást kér.
Tangeriiakflldötlség a hadAgy. «nlnlaaterndl.
Budapest, j.in. 2. M* ítélflAlt tengerész* hüldllaág Jári a hadügyuUnlaüarnál, auudy. kijelentene, hogy túlytclrnifllf és rniizd|«k a
bákekonfercnciára^ kikflldőlfc wgol deteganó szombaton, L'l«ik Párisba. A delegátusok kózl iesx LíoyT öeorge, Baltour, Bonar Law és Iryd ttifdfng. Hlr szériát a konferencia január W ¿ii kezdődik . .........."fi.
g: Lengyel mozgósítás.
Bécs, ján. 2, Varsóból jeleofií: A lengyel kormány tegnap, este elrendelte az ¿iialá-nos .mozgósítást. -----—■ •
Harc a bolsevizmus ellen.
! London. jan. 2 A Morningpost jelenti: Tegnap két angot h*j^rsj rttn<rnTfTT ^YT zelcre, hogy a bolseviki kormány ellen ha>-coló haderőt támogassa.
Konstantinápoly megszállása
Páris, jan. 2. A' Havas-ügynökség jelenti : Konstantlnápolynak Stambul nevö külvárosát franci/t, Vera nevű külvárosát angol, .a harmadik külvárosát, pedig olasz csapat lógja megszállani.
-Zavargások Hamburgban.
Hamburg» jan. 2. Szerdán Hamburg főbb utcáin terrorista zavargások voltak, miközben a rendőrség revolvereivel többszőr belelőtt a tömegbe. A tömeg közül sokan visszalőttek, ugy, hogy valóságos revclver-csata fejlődött ki, amelynek sok áldozat* van. A rendőrség végül is szétkergette a csötseKkc.
Egyesültek a frildmives-partok
Budapest,' jan. 2, A mai nap folyaiaán •> Otuágoa FOldflitvea-pérl és a Kisgtrda* párt kimondották at egyesülést, rgyesllll pArt neve Otstágos Kisgazda- *t POMrnlves párl lelt, Elnök^ nagyatádi kisM latwial.-alalnökai pedig Meyer Jáeos e> Maako Pál volt képviselőket választották nj«g


ZALA
jmtír xt
[ Muraközből.
Maertek váltották fel őktt. — Kvateruik m>p<f< az oImmU «Ucu >•■■IaiK. — Keni akaraak kprvátok rcnn| a wurakAtUk. Nem " ' "*w---a hnrirát ntrtwnfcal knlnrhati,__- áfciverfftlt w Tinrfirtr-

borii Akut.
{S*jál 4mdésttúnkíot.) A horvátok)--apk M|y ItHtwjitiwl, mirit „MuiafrPz tdn^hadK lói" alig feéí bctc vonultak be Migyaroiuigb«, ■ctl kényte'enekjtt hagyni- rövid dicsőségük azinjielyét Ök, akik a kiszolgáltatod Myjyar-. ország becsületes pscifizmutáf kihasználva a<l hitték, hogy a Muráköz ügye, rájuk nézve J&tbic eliíílézeil kérdéi, most ugyanarra a • ói is idegéé li »W— njak imperializmusa ellen k'ényiilenrk védc-keznl
Szerdai számunkban hírt .adtunk arról, .hogy a katonai megszálló ctapatoL parancsot trapfek arra, hogy a kivonulásra gz cíőkészü» leteket megtegyék. Akkor míg jpaguk a' csapal-páranssnokok sem tudták az előkészüleiek igaái ok» W U kétségek köteti vártéit
további sorsukat. Tegnap remei Csák-
lornyártfl €• Kotorból t; y > 1* cl»an g-aáan aatajelckttut ksptwk) hagy a hacvát cfagatot lfi »H i nlk ez-- iiitlll )|>sr*aBf<>r«as ew íslysaia
vágy ina tmtdfitt elfagyják ax egéss Karaktot ás hcl^ákbe axcrt> csapatok ji?nn«b. K»atemik tuijii napiparancs, amely a kivonulást ci.enJeti.
szerdán délután érke/ett neg a csapatukhoz,-A napiparancs detaillirozolian közli az egyes UlHU"Mltk és faségeá .vjwa»unulás> mijái. " A csapatok Vorazadon gyütekr* jelt es ott vár-Iák be » további pátancaukal. A viaszavonu-sa«t | parancsnok Ju, -ország effen vV mag Az olaszuk ugyanis a legkomolyabban lépnek tel a területi'kövcKléseikSel "fc a léjl gtág a liékékoafeKAt-^a etfrtl ki akjíjlk c ikarni, 0!as; csapótok — a ho.vátok hitei szerint — Delmcét mát elfoglalták és Károly-oáros fei£. tariinak. Az előnyomuló olaáz
patokát a jugoszláv kormány fegyveiesen akarja fe'tarlórfe'TV * A nn;rakP7'" m^g»?*11* katonaság got i> az olaszok ellen küldik. . .
7 A NöMátdkát szerD csapatok váltják fai, amelyeknek aU6 feje tagnap már mag
Is-érkezett a Muraközbe. Az egész szerb megszálló csapat egy fél zászlóaljból áll egy; őrnagy parancsnoksága alatt. Tegnap raggel 8 órakor vonultak be Csáktornyára és azonnal megkezdték az ügyek átvételét. A szerb, paiancsnokság Perkó alezredesnek a Csáktornyái főwclgabtró hivatalban levő főhaoi-Ptáilásábán helyezkedett el. A csapatok meg-érkezése után a parancsnok Murakhályba és Kotorta spv:epy szakák/f'KQTdBil kél ffihad-nagy vezetésével. A kiküldött csapatok a délelőtt folyamán mcg-á&éikeztek állomáshelyeikre Az egész megszálló szerb caapat caupáft agy zászlóalj gyalogságból fog Állani. Paiancsot csak Muraköz megszállására kaplak
A bokátokat a kivonulás híre nagyon elszomorította. A fogadtatással és a lakosság hangulatéval ugyan nem voltak megelégedve, éa ezt nagyon gyakran hangoztatták is, de mégis sajéél<ák oHtijjyroT»Bh*öűrofirályságuk színterét' JL MuraTozflti már telji mm otthonosan érezték magukat éa ugy leffflezkedtek be, mint akik örökre akarnak maradni Az állomások, «>*gy ti 1 elírását! leragasztották ¿T beikbe ítoryál feliratú táblákat leltig így
ftett Csáktornyából Cakovec Rotorból Kntorihe, Perlakból Prdog t. i. t. ' A közigazgatásai -fisít-i vise'Őket m folytonosan vegiáHák és sovén horvát áfilc-keket aéiilgátó intézkedésekre. kény* szentelték Őket, Több I sztviselA, köztok Zalán Gyula, perlaki tb. fő»z >lgablró lemondott állásiról. mert a megszálló".csapatok mindi n szabid rendelkezési' jogot elvontak- tőlük
A HggsijtTTtf cupxtoSr legyeiméről csak most kezd fellebbenni a fátyol. A jó cUátáa és ^einmíttevő életmód ellenéte, Rotorban az ejjsö napon 300 katona Hagyta ott ctapá tát. Ugyanígy volt ez a többi helységben is. Kvaterriik ézsedes a szökevények ellen körözO leveleket bocsájtoll ki és kihirdettette T csapa-tok Közölt, hűgy a sihkM haHIL-il fogja Müs~ látni;: A horvátit « megszállás kitűnően élték: A legjobb házakban szállásnttatták el magukat és a rekvirálás eszközéi is nagyon gyakran használták A Jiazlek ét n tegénvtég legnagyobb része egész nap részeg volt. Most ppdfe ~komnTy hnfff»« k^nulptpiifk menni, a
| ezek ellen a bandák elten Járjanak el, awn | hé ék nem hajlandók vagy nem gharnak * garázdálkodásnak végei vetni, akkor m*. gyár okapatok bőgnek rendit tsrwstaw
Tegnap különben jugoszláv kildouség jáit Wagyheéiaaáw -A—pigoaalávu*t ahlk f Laibechí éBérM«t«Ht" emberei voltak, a ja-gosrláv kormány rnegbiráfábót jöttek. Att r kfván«.ágot terjentették a déüvasut fvgatan
technikailag nagyszerűen felszerelt ét veretlen al^st- trsapatok ellen. Eh.hcf semmi kedv tik Tiőfvát testvéreinknek. Magyarul szólva félnek én nem akarnak haitalui." ' ' —
A muraköri nép hangulatára jellemző a vasárnap Kotorban tartott népgyfllás. ipr
tnrt nTr^ártrivat^trnk, li'H'y a rr.Pfti-'i.HTö ~t a
pataknak ktd/.'ben ilrjon,_népgyűlési hivoK
össze, amelyen in. Hs>'«áinnrAphn7 vtló runtla--kozáát akarta kimondani. A lelkes magánhiva-tíkiok azonban ciufoitan fel >011 nagy horvát-
jttval Amilifii a ■"►gnyét»»
horvát csapatok*», mint »-Mnra*nT~"~tgnaaha-
düúil üdvözölte — áz egész hallgatóság faképnél hagyta a c-sallakozni akaró szóno-kot. Hogy mennyire nem akarnak a murakö-aiek Horvátországhez-tartoanii jatismrflen la-hbsiijs az a tény, hogy az egész FelaAmu-rakozbot ^ a presszió ellenéte - mlndöe»--szé 50 ember lépett be a jugoszláv had-
seregbe. —'
A horvát mpgsrríll6 csapatok—tehát—m-t-
elhagyják a Muraközt. A horvátok' kívánságáré Tomasevic őrnagy, mint a politik/i hatóságok ellenőrző közege és néhány tiszt sz átadás befejeztéig visszamaradnak.
A kivonulás hírére a kanizsai lia(árvédelmi .parancsnokság átiratot küldött Perkó. ál-ezredeshez, amelyben a kivonulás időpontjának közlését kérte. A - határvédelmi pnancs-BQkgigaák az a kllugása, hogy a Muraköz, amelyneH Iakóssága a koiónbözö megszállások folytán.am.ugy is tulizgatott, semmi eaatra som maradhat k rhatatom nélkül. Ha tehát a horvátok kivonulnának, aaonnal magyar csapatokat küldenek a Muraközbe. A csapatok küldése a szerb megszállás következtében természetesen elmarad.
A tegnapi napon Habachar alezredes még egy átiratot kütdOli a ltotvál csaptlok paranctnokáhot, Ebben az alcziedes azokat a visszaélte^kel teszi szóvá, amelyeket a Mara-asombstban és .Alsólendván irreguláris horvát bandák kAvsttek «1 Eaek a martalóc hordák rabollak éa foaatogattak éa a lakottá got attrolták. Murtsaombatbtn több (>o|gárl tcIjcHcrl kt'otfloltak A határvédelmi parancs nok faltiólltottt Parké aífpradatt, hogy
főnöksége «lé, hogy Kotor ét Ztgiéh. valamint •Kntor és Pragtríiéf kOzOtt «Óbb vonatat'^Háremének iáratni. A jugos/jávvk tüaMnis bőven kapnak szenet Tniailbol. *A tárgyaíásctk folyamán megegyezlek ábban, hogy két u| vonatul álhlana.i; be
—A—yé^ltmttp''—-" amelyre veiósztm>-«e nem U less szükség ~" megszervezése tovább folyik* A katonaság el van szánva, hogy a betörést megakadályozza. A kiküldőtl őrsegek magu\ kérték, hogy hagyják őket helyOkón,1 mett semmi körülmények között sem hajlandók a várost mirtalóv c«apatok prédájá é adni
Wag|ksaUiát argn tmtfc ! = . / apidrtakor j -!eníilf Csáktornyáról. __A sz tr b mogszá Hó csapatok parancs -
kgnizaának, mint tontos vasúti gócpontnak met«z«ffittt okvetlenül i20kM|«anek tirr jéh. A mogseálléa a logké■ alokÍT 3iapok-büLmog fog történni A szerbek, orról az elhatározásukról már ártasllottáfc a magyn kormányt.—1----;
HÍREK.
naptar.
SiSöSl Jcatti ' ÍZ.__CtaL.
fiorilíu** oör krl IBI a <{ciacombct *'..> ll^nan-7-tiii. S»lül > .'mi ■
ÍS&SL jaaaár
A —t> W wmS 7 on 18. |nt? .;i;iulmi ■> w« b percltot
-V-fcpfcf f OliUli'iU B én 1t JKrr-
I to,'iiclutuii 5 ora 51 ['cicka'
az onkérittís polgárőrség /. csoportja tart bíjoJgálatotr
/ AnnáTjobbl '—
f— Kezemben vai a kcyésazátcu magyar--. érszigl körSmüFuIa"párt lapja: a Vörös Újság rölödla száma. A nemzetközi forradalom í ciiuC Cikk" igy kezdődik : r :*~
-„Cgylt némei, fétakáfáto. félutod meg-
álló, gyávaságba fulladd képviselője a németországi szociáldemokrata pártnak azt mondottá a nemzetközi proletárforradalom egyik vezérének, a mi Liebknecht Károlyunknak: Ha igy folytátjt, romba dói Németország. A mi elv-_ társunk, Liebknecht Károly, >a mindenkor bátor ét áldoiatkész kommunista, azt felelte a lud bórző hátú urnák: ' - •= Annát johhl'
A VOiös Újság látha.óan örvend ennek a nagyszerű, bátor válasznak s ugy látszik, hi valamelyik józan magyar szociálista megm daná a magyar kommunista párt vezéreinek, hogy ha ig 1 folytatják at izgatást, l ctak nemrég felszabadult Magyarország rcmbadől Ok li azt felelnék: Annál jobb 1 Cíak hadd mm-tuljon, menjen Itt tönkre minden mindeo. ér-ilk, emberélet, —- a fö, hogy gyézaOn a pro-Ittárforradalom, azaz, hogy ők üljenek é nyeregbe. Mit nekik ai ország, mit nekik á oép. mit a sokgl emlegetett proletár, nekik ctak ai a fontot, hegy aa eljövendő proMérflalahrt« idején ók legyenek a diktátorok MM bánják ők, ha ténkH la megy,«riadta termálét, megállnak a gépek, eiputttol tak a gyárak, beké szőni ta éhség, a maga bomlmai lorwájábaa,
1^(9. január 3
éhezni fog gazdag és szegény, burzsoá ég mun- | kás egyaránt, nekik csak az ó diktatúrájuk a fontos, ezért hajlandók feláldozni mindent, a barrsoát, a buta parasztot, sU a proletármui-Icást is.
Józan emberek, akik Oroszországból hazajöttek, r»*mes dolgokat beszélnek az ottani lehetetlen. */Pzavaros állapotokról. A termelés úgyszólván teljesen megezünt, irtózatos ára van mlrdennek az egyik vidéken, olcsóság van a másik területen, mert a közlekedés terén valósággá! borzalmas állapotok uralkodnak. Hogy nAfiány ember az ilyen lehetetlen viszonyok közepette is jól él a 7Ürz8varhw halászván, az is hizOnyos, de hogy józan gondolkodású ember nem akad, aki ezeke» az állapolokat itt is meg akarná valósítani, ar még bizonyosabb.
Eddig csak a fővárosban dolgoznak a bMscviki — más néven kommunista urak — de ugy látszik» ki akarnak menni a vidékre is. Hát csak menjenek, Jó helyre mennek!.Csak mondják el, hogy jobb volna, lia Magyarország tönkre menne, legalább tisztán fogja látni a vidék, hogy mit akarnak esek 3 jó urak ! De hogy nem jfmnek vissza a fővátosba szárazon, az már egyszer bizonyos!
Maguk a szociáldemokraták fogják jBűírfi őket. mert ezek az emberek * szociáldemokrácia neu.es elveit valósággal dis/krediláHák és többel áftmak a szociáldemokráciának, mint a nagytőke és nagybirtok,, urai valaha Is- árt-iU t&br—""
A vidék népének kötelessége, hogy az dyen túlzó agitátorok ellen a legnagyobb erély-lyei íépjen feí. Lássák c/ck az urak, hogy a magyer nép még nem tart ott, hogy, ha meg-ké'dezik töie, mi lesz, ha Magyarország összeomlik, azt f;)eije: ,
Annái jobb !
— A zalamegyei Károlyi-párt viharos ülése A zalamcgyei Károlyipárt vasárnap Egerszegen gyűlést tartott a poíglri pártok tö-m0<ülésének érdekében. A látogatott gyűlésen grót Batthyány PaI, volt Kátoiyi pátti országgyűlési képviselő elnökölt, aki megnyitói iban a polgári pártok tömörülésének, szükségességé Inogoztatva, élesen kikelt a kormány és különös«*« Károlyi Mihály miniszterelnök ellen, wert a kormányban a polgári elemek rovásóra egyre nag/obb teret engednek a radikális* és szocialista irányzatnak. „A polgári pártok eredményes szervezkedésének — mondotta Batthyány Pál -r ma elsősorban a kormány politikája áll útjában!" Az elnöki megnyitó után Tasshy (íábor dr. megyei főorvos szólalt föl elsőnek. A polgári erők tömörülését követelvén, még K^thyánynál is élesebben támadta a kormányt. Beszédét azonban nem tudta befefecni, mert elemi erővel zúdult feléje a szociáldemokraták Imagos kitörése. Tasshyt inzultálni Is akarták és olyan felfordulás támadt, hogy a Károlyi-pártiak kénytelenek voltak átmenekülni a vármegyeházába. Az elhagyott teremben aztán a **oclálisták folytatták az abbamaradí értekezletet, természetesen egészen más szellemben.
. A Károtyi.pártiak a vármegyeházán folytatták az értekezletet s elfogadták Sebestyén Jenő indítványát, amely a magyar polgárig gyors egyesülését követelte. Nincs alkalmunk megalapítani, hogy ezt az egyesülést Sebestyén jcoö valóban antiszemita alapon kivánta-e, cornt ahogy a Világ jelenti. A Károlyi-pártiak vfcgtll üdvözlő távhatot küldtek Lovászyhoz és Pattfeyányi Tivadarhoz.
— Gimnazisták, énekesek, pénteken délután 3 • órára jöj|etek össze. Dr. Lukács Jóiseí.
— Előadás a forradalomról. Újév napján Hirschler Jenő jogszigorló a „Haladás" egyesületben előadást tartott a forradalom lélektanáról. Az előadó, aki mint fogoly tiszt átélte Moszkvában az orosz forradalom legforóbb napjait, azt igyekezett bebizonyítani, hogy a bolsevizmus nem helyes eszköz a kommunizmus megvalósítására. Meggyődése, hogy nálunk orosz módszerű kommunista forradalomnak nincsen helye, mert már maga a vértelen oklóberi forradalom megadott mindenkinek mindent, ami a társadalom fejlődésének mai fokán megadható. — A termet zsúfolásig megtöltő közönség mindvégig — a szó szoros értelmében vett — feszült figyelemmel hallgatta végig az előadót, akit az előadás végeztével lelkes tapsban részesített.
— A .Pécsi Napló- gazdát cserél. A „Pécsi Napló uj tulajdonosok kezébe került. A részvényeket Hajdú Gyula dr., a pécsi szociáldemokrata-párt vezére és társai vtték met*. A „Pécsi Nap'ó* részvénytársaságának eddigi igazgatósági tagjai tisztségükről lemondanak és a részvényesek uj igazgatósági ta-. gnkat ingnak választani. A lap felelős szerkesztője, Lenkei Lajos is távozik. A „Pécsi Napló* a szociá!demolrata*párt hivatalos orgánuma lesz.
— Tulajdonost cserélt fővárosi napilap ' Arninl Budapestről értesülünk a Magyar-otszág, a Károlyi-p4rt lapja, mely a napokban, ünnepülte negyedévszázados jubileumát, az Az isi napilap és kiadó vállalat tulajdonába ment át és az * uj tulajdonosnak sikerült a
főszerkesztői tisztségre Molnár Ferencet, a
\
magyar irodalmi gárda ezen ékességét megnyerni, aki most ismét az aktív ujságirók sorába áli, melyből annak idején kivált, hogy minden tevékenységét a drámai irodalomnak szentelje.
— Ujabb zárórakorUtozás. Budapest-t ről táviratozzák, hogy a kormány az ország összes kávéházainak, vend?g'őinek záróráját esti 9 órában állapította meg.
— Kisgazdagyülés. Folyó hó 5-én délelőtt li órakor Nigykp.nizsán a városház közgyűlési termében Zifavármegye bevonásával nagy földmunkátrés 4 kisgazdi gyűlést tart a Nagykanizsai szociáldemokrata párt.
Cavalloni Sándor temetése. A megboldogult Cavalloni Sándor főgimnáziumi tanár holttetemét családja Budapestről hazahozatta. Folyó hó 4 én, szombaton délután helyezik öiök nyugalomra a köztemető ravatal házából. Az engesztelő gyászmise január 4 én lesz a szentferencrendiek templomában. — A mélyen sújtott család iránt általános a részvét.
— Ruhabeszolgáltatás. Felkérjük a közönséget, hogy aki még nem szolgáltatta be ruhafeleslegét a leszerelt katonák részére, azt haladéktalanul szolgáltassa be. Miután a beérkezett 111*1* elfogyott, « ruhakiosztást egy időre beszüntettük. A kiosztás újból való megkezdését a lapok utján közölni fogjuk. A ruhaszétosztó bizottság.
~ A somogyi csendőrség elosapta parancsnokét. Kaposvárról jelentik: A somogy-raegyei csendőrség vasárnap összegyűlt a kaposvári szociáldemokrata Munkásotthonban,' hogy állást foglaljon parancsnoka Tóth Kálmán csendörszázados ellen. Rövid vita után elhatározták, hogy felszóllitják Tóthot, hogy rögtön hagyja cl helyét. Ez meg Is történt. A somogyi csendőrök még azt se engedték freg, t,ogy utódja megérkezését bevárja.
— Felhívás 1 Cipész és csizmadia iparosokat értesitjük, hogy /felső bőrt és alsó talpanyflgot f. hó 3-án reggel délelőtt 9 órakor Berényl Etek bőrkercakedőnél átvehetik.
— A Haladás egyesület francia nyejfi tanfolyama f. hó 3-án (pénteken) kezdődik fél 6 órakor az Egyesület helyiségében (Főút 24) Az újonnan beiratkozni szándékozók az előadás ideje alatt is jelentkezhetnek. A fűtés és világítási költségekhez a tagok havi 6 K, nem tagok havi 10 koronával járulnak hozzá. Egyéb dij nincs.
— A menekült tisztviselők jelentkezése. Szerdai számunkban hírt adtunk arról, hogy a menekült vármegyei és városi tisztviselők tartózkodási helyük első közigazgatási tisztviselőjénél jelentkezni tartoznak. Most arról értesülünk, hogy a polgármester az összeírással dr. Kaufmann Lajos városi aljegyzőt bizla meg A menekült tisztviselők a hivatalos órákban nála jelentkezhetnek.
— Koszorumegváltás. Ca/alloni Sándor tanár halála alkalmából a tchwarci család Budapestről 50 koronái küldött a Zala szerkesztőségéhez a tüdőbetegek helybeli szanatóriuma részére.
— '"^Menekültek figyelmébe. A megszállott területekről a fővárosba érkezőket, valamint a megszállott területekre visszautazó-kat felkérjük, hogy igen fontos ügyben szivei-kedjenek a délelőtti órákban (l> ~l-ig) helyiségünkben (IV., Muzeum körút 1. Ív) bennünket felkeresni, Országos Propaganda Bizottság.
Irodalom.
A negyvenéves Pesti Hírlap a/, cvíor-forduló alkalmából bizalommal ajanlja magát a magyar olvasóközönség figyelmébe. Negyvenéves múltja biztosíték arra, hogy mint « magyarság legnépszerűbb, legkedveltebb napilapja, továbbra is a közönség minden igényei ki fogja elegiteni. - A 344 oltal terjedelmű Pesti Hírlap naptara, molyet immár három évtized óta ingyen kap meg minden előfizető, ezultal a Testi liirlap szerkesztőségének és politikájának negyvenéves történetét hozza, a lap régi és mai kiváló Íróinak egy-egy dolgozatával és arcképével s mindenki ingyen megkapja, aki a lapra egyszerre negyedévre vagy hónaponkint megszakítás nélkül előfizet A Pesti Hirlap előfizetési ára negyedévre '¿2 korona, egy hóra 7 korona 80 lillér.
Az Érdekes Újság minden szama rendkívül bő melynyomású képsorozatával hü krónikája a heti eseményeknek. Minden szám külöirkis regényt, sok novellát, kabarét, tréfát, verset, külön állandó rovatot és íolytasásos nagy regényt közöl. Előfizetési ára negyedévre 12 korona 50 fillér Az uj előfizetők a három legutóbbi külön számot: a forradalmi, a köztársasági és a szenzációs karácsonyi számot, melyeknek ára összesen 5 korona, teljesen díjtalanul kapják.
A legbiztosabb vagyon mindig a szellemi tőke, a szellemi vagyon erteke nem csök-kon soha. AkiS^ivélüdni óhajt, aki'szenzációs képeket akar látni, aki barátja az okos *$óra-kozásnak, aki hive a tudásnak és a haladásnak, fizessen elő a legjobb, legszenzációsabb magyar hetilapra a Képes Újságra. Előfizetési ár negyédévre 10 korona
Egy teljes regénykötet 1 korona. A
„Legjobb könyvek* minden második héten egy-egy belföídi vagy külföldi elsőrangú iró regényét hozza. A „Legjobb könyvek- minden második szombaton jelenik meg és ára a 64 oldalas kötetnek I korona. Kapható mindenütt
SfWaSaBW l W ^¿■^I.'■'^.'T^^^■■^^■ ' '. ' "' I " .. 1 . V '. ' ' ■ ■
A szerkesztésért tetet: a tőszerkesxtó
Hyilt-tér.
Dr. SÁNDOR MIKLÓS orvos, urologu« és bőrgyógyász január 4-töl kezdve rendel Csengerl-ut 15. szám alatt az emeleten
naponta délelőtt II—Vtl, délután 4—O-ig.
ZÄtA
Mt'> jánttór t I
APRÚ HIRDETÉSEK
Kocsit vonnék, lehet hadifcocsl is. Érjte--sitest ármegjelöléssel—kér Tawttár, Balaton-: magyarőd. .-317
Zeiten tanítást elvállalok, szerény
- dija tussal. Cint a kiadó hivatalban. 320
Egy bútorozol! szoba karostátik Fekete Sas gyógyszertár. " .! • '•'•'.• '•„•' ; 305
Lehetőleg csak nappalra fiatal leány házi munkára felvétetik. Cím a kiadóhivatalban. • ■»►.- -v
/'Két mttfáközi terryészkanca, négy mu-
- ráírt?ff +fw~"éfrés--mánésikő, 40 hizlalásra és tenyésztésre alkalmas éves süldő eladó. Ugyanott 50 métermázsa biborheremag kisebb-nagyobb mennyiségben eladó. •— Breuer testverak Bánokszentgyírgy, vagy Központ »¿Utóda. - ^ , 323
Egy bútorozott szoba kerestetik azon-oilra ygy 1 fj-éra—Címet kárak a Kinddhiva---------- -.......- -;-„—,-326.
Pelőfí-ut 12. számú ház éladóv B5-vebbet ugyanott * . • 328
Egy príma aertéa eladó Árpád utca # szám alatt -:-úul
14 —16 évea leá'jt FehetOle'gárvát, vagy félarvát keresek háztartási munkában vi.>
segítségre. Teljem napi kosztot • és havi 30" korona fizetést adok, t'-im a kiadAhivmraihun,
Egy teljcf-er», jö karban levő, látható izásu Secor írógép eladó Polgár Manónál Nagykanizsa, Bazár-udvar. 292
Üzleti kiszolgál" leány«« egy takaritónő-aannnalie ttefe;ii<»t!k. Jctent*egm-e gflH dCMüfU-
.10-$ lebet Lim a kladiiliivaulbaii.
Külföldi értékes bélyegeket elad Fiachel Ffcgp Fia cég-könyv- és -papirkercskedésc. Nagykanizsáid (Városház palola-7' —
Egy vagy kétssebás bútoro*ott
»ak^rt Iffinyháyl f gy IrnnyhnhncT-
nalatta! azonaatra esettet; -lő-re. Sajst ágy nemű és konyh'sadánnyel rendelkezők. Cimet kérek leadni a kiadóhivatalba.
Bútorozott szobét keresek vjllaiiy >ndaa családnál. Címet a lap
kianrtjftha
gapaiior csomag» sebb és nagyobb tételekben kapható Fischel Fülöp Fia paprrnagykeresked^sében,' Nagykanizsán. ' ' ' ■""- ■ - _
— Rajzeszközök legjobb külföldi gyártmány nagyobb választékban kaphatók Fiachel
FQlöp Fia könyvkereskedésében Nagykanizsán, fa ■>■)
Protestáns nők
itsztra a legszebb ét legalkalmasabb iaakaap a
LELKI BÉKE
Irta MOLNÁR MÁRIA.
frisses kis zsebalaku kiadásban a legfinomabb bőr és valódi csöntkgtésben nagy választékban 40 koronától 120 koronáig.
Olcsó kiadás Iskolai leánynövendékek részére
egész vászonkötésben 10 korona Megrendelésnél elegendő ae árjelzés,. mely után az árnak megfelelő szép kivitelű imakönyvet küldünk.
FISCHa FÜLÖP FIA
kényvkladóhlvatala NAOYKÁNlZtÁN.
III kir. jitüMí alak i lyuranziitelí
ha csendőrön» is, aki btft tud adni kedden 31-én "éjjaí ellopott 2 lovamról. — A*' aevift sötét ftyf kanca^aM4,e m e lehet (csóka szaraiba! ilátső lába kese,«T másik világos pej herélt, erős, Vastag - hátasló, a szügyén,. oldalán n aeöir T^ van jfőpya ét mhtdkeHönek á patájukba 4®- as szám van. besütve és mindkettő bal combján „I" betű van. ' • •
Tétfc Pélae Nagyk«aa*ft*sa X ' Zala-m. Magyar-U, I^f. s».
Étére lássuk el magunkat
SZÓ L Ö KöTö2 Ö PAPIRZSINEGQEL
A folytonos 0i^n< unnk t .1 íjySrsnnyag n«Oé> lüueriin folytán UtK|», hogy i )invet»«xú Mtaéa baa Ina-« «nlulu iczőliíkóíürő ínyig. MM tíjjinl-juk. fcitünú Ráfflapótló paju««n?RÚnkeí, lnfhat ióriníiy nagy nmmiyistijinii uontnh ás kcsSbbiutói» -lltStfc a '
Papi rárofy ári és Kereskedelmi R.-T.-nál. litílapcst,VtL, fciicvki Bt (I Sürgönyeim .PapirUstH. Telefon s®—B.:
Fiaker

Óriási tömbniptár
1 mAr Kapható.
minden alkalomra megrendelhető
Vidékre m CENTRÁL SZAl 0OA £ p;
por téaénéi laanhapineé*). —j i ■ "i "i > i-i—'j ii —
Byerm^kkOnyvefj
Lupi báoal. Apró asajRihnáayok, apró
gyermekek rááaér« (ó—/es-es) K Molnár' Mária. A kikelet virágai; Versek 5—P nives gj'ermejcak reazése K 2 Gyermekdalok és szavaltnányok t\—k éves gyermekek és iskolai használatra összeállította HajgattS 87 K ;; Óvodai gyermekversek, összeállította Tarnói Miléts Mária dlazkótésb K 2 BflyéM lyersMkUayvek ás tijasági iratok aagy —: —--vátasatttAatt, ' "
FtSCttEL tíkÜP m
■klwrrkt*sfci«áaá>sa. ■éanámZtil.

Ara korona
I i
r Misygi rlte^fi A
Könyv- és papiráruházAban.
í

Kazinczy-ntci 28. száma tálban
jntányöii . áron eladAkT Megtekinthetők ogáaz napon át.
A KORA REG G ET.T
MEG, EEEWETI TEl.r- ] F.O N É: 8 TjVIHt iL V ELBHTÉIERKEtrf
—--T
ELŐFIZETÉSI :
i kora reggel házhoz hordva, í vidékre póatán küldve: :: f
Egy hóra S*—: korona Negyed évre 15«— . / Fét, . " JO-— Egész ' . - .
Rendelje meg a Zalát I
Mélységes fájdalommát közöljük, hogy a mi áldott, jó szeretettünk,
Cavalloni Sándor
nagykanizsai főgimnáziumi tanár,, tarfr honvéd főhadnagy
Budapesten, 1918." dec. 30-én 33 éves korában- meghalt.
Temetése 191f>. január 4-én délután 3 órakor lesz -a nagykanizsai köztemető ravatal-házából: a gyászmise pedig január 4-én délelőtt 9 órakor a szentfercnciek templomában. V
Nagykanizsa, 1919. január .2.
Cavalloni Sándorné — Szálay Ida nvit. • .
SZalay Sándor, apii*«. Siaiay Sáíidorhé, my.-»»
Cavalloni Pál, Cavalloni ReesA, Cavsllonl Jáj»el, Kánig Tercncné Cavalloni Marta i»- -
ösv. Cavalloni Réláné, Cavalloni Pálné, Cávallonl JAfnetn«. Tlboli BotiUrsAm?, S<alay Ss. Sándorné. *>>n<.>miii. >- ^ ,
KAnlg Ferenc, aimira, Tlbolt Boldizsár vi>t*rm. Scalay Ha. Srtmlor (Mlitdass UttlUu érteoliea helyett.)
Njiamatolti a^ZALA" nyomda és hMnpftladó vállalatnál Nagykanizsán.
FclonxJik a Nemzeti Tnuácft
üli Li'SH- liyomnan mf^yilnni.ft, Np"V
s-ti Tííi:. c\ wdsjs már be«(Ríl"erf~e mű^fictf-a m'«» ^.'inléfés H Iev5 pgyek^f
»wrtwiililll te i-ladOhív
WrwaM lcleTon m,'
Kttelenienyeket
«»„ ?.!■■•■■ ■ fel a fciadóhivat
Hm v«as
lóságok feladata indítani az ;
irányban, hogy a Budapestről étkező-lapokat kinejta parencíára égetik el a Knlossvárl pá- j tyaudvarqn. -
UJ Hadsereget Alimnak 1A1. Budapest, j»™. Festeti öb 'hidtlgyfliir niszlei kétéséie mmiailtiH tn»*étm ffíl SS*-Bél*— ■ *aitea állomásra, emely MUH.'u- """,|y«a • KiéQfymirtiaUT oj hadsereg
Mayyarorszag megszállása.
A caclick köícleduek Mlskolcliox Miskolc, |an. 3 Mi délelőtt a miskolci vasúti áliomastar' távíráii értfsiés érkezeit, amely s «érint rgy koittlbetül 40 > "emberrel |{i«i«Nlt- eset»—páncélvorart bztutött s
Ml 20 kilométerre fskezik A rojsko|cLplk,YJt jídvar- ~v«et4s~ge tetefontrmtkezést kei esett öíidva airöTiuíM', de akkor »c?ehefcW8T ak^ftlInfíMr az *Hnm*gt »« ü
Ifttlftésl ffli'giilqirrtögáJc. ^efcio'ant—óikban kajScesS állomást kiói is' Ktftgrt—MtíH-iC .i éittfsités, h»^gy a cseh páncélvonat befutott és a csehek megszállották az állomást
felállításának Mttlii*»«M««*t Hawg&atette mert szerinte ez tiönti c! sorsunkat a bó-^«konferencián és a« antant figyelme csak akkor fordul felénk, ha teljesen lu lyrsal In^iiTír rMgtrT [ I ' i i ' ni"rnyhiflftr hVíugjó ¿ttctoiitmn íaóljlt ÍQI A tkjjoik .rgtwnr

in-éssel fogadták t kijelentéseket és-meg? dték fl rfst'e!e$ tárgyat*''r. •
Béketárgyalás előtt.
Rólunk. —. nélkAWok.
Páris, jin. 3. Witsunra* Olaszországból vtítö vteszaféte&e, utln a saövtiSigcsek nyomban magkeidtk-» béktUrgyaliaukiÓl Mdú tt-
Ezi a fanírpkoiást még január eitö felébea faefsjezíS A h ^"Yrrrzfdiit HpÉWt Nó tict -ország belsO hjlyzeténea megwUárdulása efótt még' az esetben sem irhutjtk alá, ka r szövetségesek minden kérd^hrn".
i MlB^jl) >l{tHJIllUIf Igllg .
—- A szövetségesek akkorra, amikor a békekonferenciára összeülnek, már teljesen megáHapodnak a- béke alapelveire nézve pKHÜHrin?.;- xi r.'Tihi'fRi»n
t tte, hogy hallandó a váró« mejjvídíi «rfgftffceanfe-a vátoa- vese ós.' gc ~ Jt-mát^i;
Budapest, >»n 3 FéthU 'aVsm jelentik: A \\<g>m Nfnue.i, ,Eanécs..'a -«nfnuelgy.lills
bah szenvedet' rrndKivUU veszteségei miatt és azon rendkívüli szükségletek ntíalt.» amely».-: ¿z
utbzág beiyrcáwiasáboz m^gkOvataltetoek. jíF leatéíeny kirléritr'st. |»>g. vetetni a némelek-jOl pénaben és any»Kbew, —
Pűk cinje' &zeiint á béKaftoafe>Mt(.iáo, ■amely Január 13 án kezdődik; semmi ¡s3515i?g "nem (esz a tárgyetásokbsn, mert az már r-<ah a ^KtleikérdéM'Kbeu'f.ig dituettl. Witson tpábóf való visszatérésétől február C-4;g, amikor vissza f ig utazni Ameukába, pégj betd fng Pámbjn tojttni és ez idft atatt ctrt rsvid" idfttartamra fot»la Páriái elhagyni --
^yui^tus njn\ f igicni ei. mezt* yérootw| kerülni akatja. A városi mcgsz.»'lés attairtfláa nétkat t^^ák átadni a e^hettuvt».
__WnragieMflatbiai métventfh w—
jagoizfáv bnudékat,
SzouDitnetyrOl jeten-J»kjuT<jííwp déislítíliiregliliüB jborvát bándífc nyomultak be Muraszombatba, amelye^ lakossága a szombatbetyi S8 asfciüót kéti iégffsfgef.
UJ törvénytervezetek.
vpt mini«»fa»r-
* «Tnmh1rtii»ty. bakAfr, KÖrCi'b»?im kéfaíkan, iggnap este jrijadóbak A» csa déteHHt" a takaA-ság segítségévei megfutamították a fosztogat
és 30 főnyi legénységet elfogtak, két ágyur
Murasiombatoi védő csapat most fal van ké-. szfi}«e arra az esetre is, ha a délszláv csapat ~ü;k6l megtámadná Muraszombatot.
Nyugalom a megszállott
' Pozsonyban. Bécs, j«n. - 3. A Fremdenbiatt jelenti: Píjzsonvban ina már teljes a nyugalom. — A vOrasgárda fosztogatott ugyan egyes helyeken, a tiszti őrjáratok azonban, amélyek a fonztoga-uJkat az utcán agyonlőtték, gyorsan helyreálli-totttk a rendet. A magyar haiőságok helyükön maradtak. —
„Nem lessaek elnyomók az » etnyemottakbAI."
u , Kolozsvár, jan. 3. Berthelot tábornok meglátogatta Apáthy István fökormánybíztQSt, és a következőket mondotta neki:
— Franciaország aOhaSém fo^ja iürhl, hogy az slnyomottak, ha ugyan eddig voi teii olyanok, maguk váljanak .«Inyomokká. A kotoztvári magy«i tőkormánybiztosTA« szüntetéséről tzó s«m lehat A kősigaz|alá«l hatóságok továbbra ls helyOkOn maradnak i» Kolozsvár vezetésé továbbra^ is a magyar tiv
tanácson, ameiy h-inalj 3 ¿ráii^ tartolt, elfo-'garitak az egyesi', ¿»i és RjíMékezési jogról srolö' beiOgyminijtteri tOrvényiawwtatot. Esre-rint az egye^O'et megalakttásánál és a gyűlés megtartasanat nem ati fenn tóbbí a bejelentési r^UtiHHOtt is Bdgteteftttxíci A cf-rnetr és rangok elOr'ásének kérdésével is. Leg-
amely a Az amerikai hadsereg leszsretéss csat
nemességet, vajamint a bárót, grófi és hercegi
Feszült helyzet Írországban.
Lugano, jan. 3 A Secolo jelenti az írországi helyzetről: Ama nagy siker után, amelyet a sinfemék. a legutolsó választásokon arattak, az egész' szigeten nagy izgatottság vett etői' Corkban a Défafrikában elesett >reft emlékére felállított szobrot dinamiital felrobbantották. Kelfásban zendülés tőrt ki á politikai rabok közt, akik feltörtéit celláikat, azonban karhatalmat látva közeledni, megadták magukat. A megválasztott 71 sinfein képviselő Dublinban értekezletet tartott, amelyen fontos határozatokat hoztak! -A helyzet nagyon feszült. Írországot nem lehet tObbé tartományként kezelni. Anglia presztízsét az égész világ előtt veszély ijnyegeti, ha nem siker01 neki a rendet helyrie-dllitani. Ugylátszik, az angol kormány kénytelen lesz hatalmi eszkOzOkhOz folyamodni, de ez esetben véres harcok várhatók.
Riga lángokban.
Barllt\, jan 3. Rigán zcntlülés tőrt kl. A nlmat nzlnhái lArtgokbin álL A városban utcai harcolt folynak.
Mikor szer el te Amerika ?
tnárohf etsö teleoen' tdi ténlk még ~Ennok oks EurOpe tisztázatlan pellIWwiéskmiwÉ hélyzste
Német—lengyel háború.
*: Berlin, jan. 3. A német kormány, amely reméli, hogy sikerülni fog a poseni ieagycl előny.emulást fegyveres erővel megakadályozni, a-poseni tartományban -több hadtestet vont Össze. Németország szilárdan el van határozva, hogy Posenre való jogait fenntartja.
Berlin, jan. 3. A német kormány tegnap késő estig tanácskozott a keleti kérdésről. A kormányférfiak, abban állapodlak meg. bogy manifesztumot fognak kibocsátani, amelyben birodalom, érdekeinek megóvása céljából segítség egetérc a hadeiő mozgósítását fogják e&-késtileni. „ ^ *
Olasz -horvát háború
Zagteb, jan. 3. A mozgósítás «^ésx Horvétorszégban folyik, A legtöbb betys* a polgári ambsrékst la liettsgyverzik.
Zagrsb, jtnuár 3 Hivnuilosan leíratik t Oéoambér 31 én reggét ez olaszcA véret-latHií megtámadták Kain «árosát, ahol 140 fonyl szerb msgaaétio esapat vett. M<uia<t az olaaaok nagy »rOkksrt támadtak, a szerbek Drvarba vonattak vlesre
. Zala Nyoxadavállalat Fő-ut 6. sz
1. mmémm. 1 | Arol :
bfiyben kIISk«,
Egto évre . K PéKvye n 30-
\tOntfm . «JK * Egy béra „
Egyes szátn 20 L
XL«Í
HBim&ii Btiaátó«taí:
' NAGYKANIZSA, i
Meg}eie«tk hétfö kivételé - . ■
WlS<S<WMSllOI«<Bt«r
ZALA
tornáét 4
A ?•»■( v*r|a « N/«rbck«l. — A Déli vawt >irfyalil>a w Mcrbeb* fcel..— flkAsct LctcB]-« inttUit. A Zaie tegnapi «ima már bé|elei>ttile a.
. mmiltözi i.:eih csapatok ajon szánd-kát, hogy Nsgykania*a vasúti állomására is rá dkarjik tenni kezüket. A szándék amint a jelek és thtorraációk bizonyítják — egészfa ktizeü. uj-y h-: a vasat nem farija kizártnak, hogy-már ina bejönnek a szerbek. Ha a<orvb?n ma nem jönnének be, pár napon brtni lelje? yálftsni iVr áé^gfirttt Uíszjij'h. H lesznek, ntei|^«^re.bck-' rtM* a keretz'uzi viztpionyia és < véintr3Uu;iái»ia tlkertrihcicien azüksrgük wr, ka a vavati közlekedést a Muraközben tenn akarják minden körülmények kAztTártani. Técb'*' nikaingükégesség a rájuk', mivel a kptou állomás aam mint végállomás, vagy lebonyolító ¡jünmás lerendezve. A nagykanizsai vasúti átlómat
jaia; a» •hop^aSaol «*pr«<v.aHMn a
ifctíS' nta^P- ^a iffllâ^'^ ^^^Aaka Wísiazi »öaíge van még7 mért -ahol édtlíg « Megtneknea » easittra atökségtJk volt, . oit a várnál >s megabálnák. Egész bizonyosra ¿sák
annvt een to. nogy | szernek nem meglepetés*
ck jv iim, iiik,>i eddig; minden-me^száltft? előzetesen be|étcntetickl az. érdekelt tmty hatoxígrtiTTk.—A' vasút aiuiiban z~megle-' peiasekfesl *-°g,j"'- ígséaiEággsea
A kanizsai déiivasuti áilomásfödökségen Nagykamz$xtiiegszállásá(ól tegnap délután a hBsélkeeő1'et m>.ndolták muii*diá?gm>1i;iuk :—■*-
« —Rmiesa megszállásáról semmi pozitív d:igol ne ~ tudunk. Nem ludjuk, itogy mikor.
iák szállani Nagykanizsát Hogy a mes;szál-iás hntnap laz> bekövetkezni, vafrv holnfip
elán, ez irányban semnu bizonyosat-r"«m mondhatunk. Annyi tény, hogy holnaptól -kezdve IfciírtrtifiT m^gaztfmk t yaft'^ ásszekütr tetss: ittmitífztW egpsitaeíMn nem jön
vonat, a budapesti és bécsi vonatoknak Ka-Mtxsü tesz ¿pégdrtonilm A Diiivásui L tdkes tényezői ma Keitek tárgyalási a srrr
nál levő magyar őrséget csütörtökön este hét órakor egy jugoszláv lovas járté és mintegy 8—10 főből álló horvát t«agHt megtámadta. Mikor a jugr>aatávnk niár nájj lövési Inaltak őrségünkre, esek fegyveres ellenállást tanúsít toltak éa a lamMflMföt tDJCRt vimiftztAk Fel* lehető, hogy a k«M jugoszláv jérör a heIjr*Het akarta kikén;télnérvagv padiglosztogáhü .szán* dékosóti. A nagykanizsai határvédelmi parancs nnftság az Őssíetflzésről jelén tíst tett a h»dü»y-mintsjrténtnnt*k >s felkérte ..te lenlscn be ttita-kozást a jugoszláv csapatok magatartás* miatt, mely elleniétben van eddig hangoztatott b^kés siándékukkai. A demarkációs ynital erőszakos átlépése végretrs kfivellotmértyíket/ vonhat I maga 'után, ¿melyért csak a megszálló CíapA*J tokát terheli, a felelősség.
- ♦ - . _ • v
Tegnapi wámuníjban magirtuk^r'hogy amennyiben' a Csáktornyái jugoszláv parancsnokság nem vonj« vissza az AisÖteAdyál Muraszombatot megszájíva tarló és ott garéz-
fcét ktegég6en~a-"rendet-
cunéláf ma már mes* is Imdfeiöh. Tegnap Szombathelyről elindult egy 56ö fényi kethi-trlmi v.i.:p*t Ppmectky százada» Jezelés^vel, hogy a demarkációs vonalon innen levő tertl-leiekei megtisziils» af^lrrtfguijií»» hörvát b.Tifa
da^ÜlJ csap4l ma. érkézé» ff ég balba, rövidesen megliszlttotiav a várost a mar-talóc -HbrvátoVlól ea jnár ulon ii van Alsó' leadva Jeté^feogy, m hl""<nlA *r*''yfl t£M£a
véget ar anarchiának.
Hll?EK>
M A P * á. w • ■
- gAm«i ' -TlUm- lSa»- lilMfcJi
V«l. IBIS. «UctjntNMt' TI I Anaxi-. -btr Seba» 5l. .y^- . :.... fi «,« tri^icKtl*' " kó" kor. bm»>'» dílntán 4 ■>• -tfi terckor
uciuún a.
18 p»n
Szombat i
• l^of. UíuUn.S 53 p««ck"'.
Ma önkéntes polgárőrség //. rvjipnrtjii tart yznlpálatötr
— Egészségügyi bizottsági gyűlés. F.
trkkel aziránt, hogy a megszülteis után hc>-gyar. bonyolódjon le a- vasúti forgalom.
^egészségügyi bizottság gyüíéxt larln't S»k«ra« JiSytf»! faktmi igizpatA főor-
V06 elnöklete alatt. A megnyitás után indítványozta, hogy néhai dfv Neumann Ede főrtbbi-
a'zemélyesen ismertem, rtlvid- idA Is rtfgtaoí «oit arra. hogy a bniős béke árdekéhen kíej-len mflkAdéséről meggyőrőd|rm. Mint ti W« rabbi égye»(Jlet e4nök« r»evét é*-' muekéatág» ismertté tette at eirétz orsaagt»^. Átértéig a hhkftzséf nagf fájdalmát s augv-gyok ződ^ev hogy * nagykanitasi lir.- hitkftr-tégH | jflvÖben Is ar á békés sréHem fogja iránvtta«. melynek -a* elhu»vt feépviae'Őjft1 vpli. Fot^dj» gt-ifett' iurtrll Hllktil^t énlotc mellyel ^Vasaprémfaea.. ljólb. &m ét-
vembel-hó-1^4«,—TssalaietiUtl Mott Sipiéor V'svpr'mi njfprtV.
Dr. Ratlhozár a i pa »p«l
a kflverkrző levelet irt» : en Tlazteit Hf-kAz-->ég! M-i-v megiüetődéaitcl, . lelket t<^pd> síomorusággil -v'Htem hirt orriSeo* nevft, 'nagy tudományú, fényes lelkű és meiec főrabbijuk Neumann Ede dr. halálától M "g ks cáák a nagy embert siratnámbenne, »kke* közel lenne a viggasztatásam ; de távol ; I mert a legnemesebb jóbk|átom egyike' is Másra ia szui %é6a»fiamm<f »»»at a »«gyeiemmer. am^iy srennt Isten mntoerjjret-teséget pókVíiii uJ„ Jaildkótdm, hogy—pótflljá ett is lg«z lisrteléliel Delítéc^n, 1 v)18.- tte l^ebtber hö H> -in, Uf BauTTalJf. TXczsö
- Pofhivás a jómóduskkoz. ♦Bekal»
ilöil kojlent&By } A iiigyiisni^kl tratwrfrrt Tîyo-, mör és szegénység fAlsegélyer^sére gyájté bizottság ezen ar utón is tftlk^ii mindaroo íflwwSriH p ilj'áTtárfiail^-ákjk_előlfáfyf/otl idf>-
mánvaikal Tésdiák, Tiogv az ' adil^zAknrt szómbator január 4 én) délután 5 Ata-
termében Uitandá
érltczlBICtltmegtetemn silngskrüjenelu-A-gyűf tés elég szép eredmánnyel jiit Akiket a gyOjifl üizriltsag adakozásra tőlké/i, azok 7Wnyois4 lgiaa^ftjm¥e«en botfeátotu a Szegények ie» delkézésém azl az Összeget, ameTyéf főle TiS íeV. Mert majd mmdenki átérezte, hogy li
azokattaiml nagy ^dbmárm igényeltek-ts tété ennek leadása most ríli^den jómódú piigár-nök olyan kötelessége, — amit magától wmai íli ügy alail el nem Mrithat. Sajnos, vannak tâUéityfcedfik m f Akik szöUebiaen élrári<éz-
kutlni* szeretnérek ! Pedig la a gyOjtő bízóit llg 36Igny^sfl3anr^m— : 4aTálla ~ *•"'"* m mindenkwel nemben a kétségtelen igazságot,
az egí«»en Wzonyo*, hogy olyan összegei egy jómódú é) se kért, amelv valakinek kflIAnSS mrgeröltelásébe kerülne! A fösvény .jAmAdu-akkaT fzembön — amennyiben az utolsó pillanatban sem hallgatnak jobb érzéseikre, — a segélyezés intézésére hivafoft Mtottság módot fog tálálni arra, hbgy ha már az t-IAtfányzott" adományuk behajlása -a bizottság hatalmába nem áll, ezek a nemes emberbaráti kötelességük alul kibújni akaró fösvények viselkedésüknek megfelelő elbánást kapjanak Nagykanizsa emberszerető társadalmától. Dr. TamÁt János.
A 20 magyar gyalogezred mag" alakuláaa. Annak idején megírtuk, hagy t hadügyminiszter a 48_volt közös gyalogezred és a 20, honvédgyáloger rcd egyesítését rek> delle el. Az egyesülés a napokban meg ia történt. A Sugár uli kaszárnya udvarán mifldkH ezred lissttkara és legénysége rtöti Zu/éovni Kán ly 46 as a lened es lelkes bestédben méh tattá azokat a nagy éidemvket. amelyeket a háború alatt elértek és amelyek mindkét ezred dicsőségére saoigátnak. PelhMrta a Mt estedet, hogy a testvériesiég és- stetetoi értésébe* I egyesQljeuek. As atred neve a föyőben
Esek a tárgyalások most javában folynak es eredményükei Illetőleg teljes a bizuaytalanság^ Darvas Lájos őrnagy. Nagy-anizsa íl!'o- = másparancsnoka a megszállásról ekeket mon-dotta: _____
— A megszállásról- én is csak a wasuía-soktól értesflltem. A fegyverszüneti szerződés érteirrében a- megszálló csapatoknak előzetesen éttesiteiHOk. kell a megszáilandó város hatóságait a megszállásról. E köttfeáségnek a szerbek eddi* nem tettek eleget. Ezért eddig a szerbek fogadására sem történt semmiféle megállapodás Tekintettel azonban arra, hogy a mégnállásra vonatkozó bir teijesen megbíz haló helyről jön, jelentést lettem róla a hadügy-minisxieriumba, ahonnan most várom a további tfcsaíláaokit. '
Alütótag a nagykanizsai állomásra az a , bizalmas jelentés érkezeit' volna, hogy a szerbek ma szombaton raggal érkeznek meg Nagy-kámzsára, a Mursközbőt tegnsp érkezeit ul e aok viszont azl besiéltH? hogy ira ésla lörlá-nik meg a negsidUlás e
t
A nagylia*.izsal határvédelmi psranctnoh-• sághoc érkezeit jelentés »tenni a lefényei hiti- (
nak a bizottság alelnökének érdemeit jegyző könyvileg megörökítsék. —r A gyü'és egyetlen tárgya vöU a iátvánv miatt lezárt iskolák és mozik/ megnyitása A jelenlevő tisztit és más jowaiok jelentéséből megállapították, hnif-y a spánvol járvány városunkban majdnem telfesrn megfgtnt.' uj'bb megbetegedéssek alig vannak. Bár a mozitulajdonosok azt kérték, hogy mozijukat már 3 án megnyithassák, a bizottság felelősségének érzetében és ragaszkodott az alispáni rendelethez , és '«imonota, hoev ugv a város minden iskolája, valamint a mozik is jan. 7 én kezdhetik meg maködáattket.
— Két püspök részvéte. Dr Neumann Ede főrabbi elhalálozása alkalmából ugy a gyászoló családhoz, mint a nagykanizsai i/r. hitközséghez még folyton étkeznek részvét*. levelek előkelő n/umélyiségeklöl, országos intézetektől, fesiUle'ektöl, testvéigyülkeíelektól slb. Dr. Rótt Nándor megyés püspök az első volt a kondoleálók között kövejkea^ levelével:
Az tir. Hllkörség igen} ti»zt«lt Elnökségének Nagykaniziia. Oszfnle résivétlel véltem a saomoru hiti s nagykanizsai itt. hitközség érdemes lelkipásztorának . dr, Nsumatin Ede főrabbi urnák váraliari haMláróL A hoidoguilai
1919. január 4
*ágyar gyalogezred*. Az-ezred parancsnokává Zsifkovics Károly alezredest nevezte ki ahad-Igyrniniszter. Zászlóaljparancsnokok Treibcr KAimán alezredes és Győry Károly őrnagy lettek.
— Pusztulunk, veszünk. Az elmúlt iv szomorú esztendő Nagykanizsa történetében. Járvány és nyomor egyaránt pusztította a város lakós&ágát. Amikor a legnagyobb gyilkos, a háború már utolsó heteit élte; a *panyolbe-teg*ég lépett a helyébe én borzalma« aratást végzet* az emberek forában. — Nagykanizsa
'egyike azoknak a varosoKnak, amelyek a legtöbbet szenvedtek a já-vány miatt. Nem kezesebb, mint 241 spanyol influenzában elhalt pilgári egyént jelentenek be az anyakönyvi hivatalban Ehhez még a katonák nagy szh-mái is ho?zá kell számítanunk. Az utolsó liften a járvány csökkenő irányzatot mutat, mindössze 5 ember lnlt meg spanyollwtegség következtében. Az 1918 ik évben 1252-eu haltak <»eg, szemben az 1917-ik esdendő 89C) ha-Mijával. Szomorú statiszttka f a- születések száma sem mutat örvendetes változást: tava'y 453 an születtek, hittel kevesebben, mint 1917-' ben. — A házasulási kedv azonoin emelkedett: IM-p'tr igért örök hűséget egymásnak A hátasságok legnagyobb részét már a leszerelés ulán kötötték. Ac év első fölében nem igen akarózott az embereknek a h ímság i (. ve feié evezni, dc a leszerelés után annál inkább annál lelkesebben — egyre máira jelentkeznek az anyakönyvvezetőnél a boldog pájok. A rendőrség már alig győzi a sok mindenféle s?Ukséges igazolván', bizonyítvány és egyebek kiállítását és ez az áradat nemhogy szűnne, de mindig ujabb és ujabb párokai ránt magával. Ha ez igy megy tovább, akkor az újévben reparálni fogják azt a hiányt, amit* az
ltUö. év háborúja, nyomora és járványai ötöt-
* t
tek a váró« lakósainak számában.'
— Tovább fizetik a hadisegélyeket. A hadügyminiszter rendeletet adott ki, ¿melyben a badisegétyek továbbf folyósítását rendelte el. A rendelet ezideig nem étkezett még meg a városházára s igy nem Is lehetett a tüicl.net-lenkedőknöfc a~jmuár havi- járandóságot kiu talvinyoztatnj. A város hatósága ma telefonon fethivta a hadügyminisztériumot és intézkedést kéit A hadügyminisztériumból azt a választ adták, hogy a hadisegélyeket a leszerelt és •tég te rem szereH katonák hozzátartozóinak február 2H lg bezárólag Jolyósitanl kell. A hadifoglyok hozzátartozói a fogság egész tartama alatt kapják a hadisegélyt, egészen annak a hónapnak a végéig, amelyik az illető hadifogoly leszerelt. — A hadisegély ügyosztály felhívja azokat a had ¡segélyeseket, a kik t-én kapták a hadisegélyt 7-én; akik 2-án kapják azok 8-án; akik 5-án kapták azok 9-én; akik 4-én kapták 10 én; akik ö-én kapták II-én a városháza tanácstermében a járandóságok felvétele céljából okvetlenül jelentkezzenek.
— Nász. Haltai Jolán és Weiss Jenő kajóépitész házasságot Kötöttek.
— ^Országosan rendezték , a vidéki rendőrség státusát A nagykanizsai rendőrkapitányságra tegnap délután érkezett meg a belügyminiszter újévi köszöntője: a vidéki rendőrség fizetésének rendeleti utón való országos rendezése. A rendeletben megállapított fizetés a rendörtisztviselőknél: legalább 80 százaléka a budapesti államrendőrség tisztviselői fizetésének; a rendőraltiszteknél és rendőr-tegénységoéi pedig: legalább 90 «záíaléka a budapesti államrendőrség legénységi fizetésének« Ez a fizetésrendesés átlag u|abb 20 százalékos emelését jelenti a kanizsai rendőrség fizetésének.
ZALA
— Szooiáldemokrata föidmivesgyUtés a kanizsai vároahézán Vasárnap f. ho 5 én délelőtt 9 órakor Nagykanizsán a városháza közgyűlési termében 150 község bevonásával szociáldemokrata földmunkás és kisgazdagyü-lés ku,az alábbi napirenddel: l. Az u| államalakulat és a nép érdeke 2. A földreform, a falu ¿s a város békéje. 3 A nép és a szociáldemokrata párt. A gyűlésen csak a községek és a szervezeteink által igazolt kiküldőitek jelenhetnek meg. — A szociáldemokrata párt végrehajtó bizottsága.
— A Haladás kulturális egyesület Főút 24. $z .»Itftu helyi égében holnap vasárnap délután f> órakor Báron Páf tart előadást a Dnwmizmus mai állásáról, Érdeklődőket s>i-vesea Iá? az egyesület.
—, Kanizsai idill. A Rózsa vendéglő (Főút 'J i s.) nyitott izemét gödrében nyolc hete egy elhullott ló teteme fekszik. Nagykanizsái?, — amelyet a h*boni előtti oktalanság csatornázás nélkül hagyott, amely melegágya minden v pitje niának, amit a fuberkoló-ps\ kanyaió stb. pusztítása bizonyít legjob. ban, — kétszeres gonddcl !:cll ügyelni. ar»a, hogy i'yen esetek elő i e fordulhassanak Kér jtlk a rendőrség sürgős intézkedését.
Hogy történt Alsólendva Megszállása. Fájdalmas,.gyászos meglepetést hozott Alsólend<ának az idei kar^ciotfv. Karácsony ' napján; mikor" az istentiszteletre bcseregiett •hívek ötön löt lek ki a templomból, egy hintó é.; három trénszekér robogott végig a városon. A hintón ülő három tiszt közül az egyik a szerb nemzeti zászlót lobogtatta kezében. A trénszekerek egyikén egv géppuska volt elhe lyezve kévé* azámu legénységgel. A főózolga-birói hivat il előtt megállottak a kocsik. A szerb telek: egy százados, egy főhadnagy és egy hadnagy .felmentek # főszolgabiróho*, oda-hivalták a községi elöljáróságot, cseiítföríéget, kijelentették, hogy a várost megszállják, a rend fcntaríásáról gondoskodnak és hérték a város átadáfát. Miután a főszolgabíró ezen kérésüket teljesítette, kijelentették, hogy a nemzetőrséget, c3cndőrséget, pénzügyőrséget lefegvver zik. Az egész aktus rövid ¡ddg tartott, aztán a négy kocsi • megfotduít« és lefojtott a f^orona sz4llóbv Od a géppuskát az erkélyen teláüiloitak, a nemzetőrség helyiségeit etfop-lalfák és ezzel megtörtént a megszállás. A délután folyamán átvették a fiemzetőrség, csendőrség, pénzügyőrség fegyvereit, valamint a lakosság által beszolgáltatott fegyvereket Az összegyűjtött fegyverek száma meglepően nagy volt Közben a megszálló csapat erősítést kapott, amennyiben megérkezett még vapy 2o katona, többnyire horvátok. Este megszállották a postahivatalt.

Adomány. Deák! Mancik« a hadiárváknak 20 koiouút tidouaányoíoU — Szócső Paula u vakkatonaknak 10 koronát. A Hungária Biitositó Társaság tisztviselői h hadiárvaknak HO koronát adott.
— Mihályfán segédjegyzőt keresnek.
A nagykanizsai nemzeti tanácshoz tegnap lev^l érkezett, amely felhivja az eretleg Kanizsán tartózkodó menekült segédjegyzőket, hogy a mihályfai »egédjegyzői megüresedett állásra pályázzanak. Pályázni január 13-áig lehet.
— KossornpóUáa. Cnvnlloni Sándor tanár halal'a oJkatmúból a Ssalay-, Cávalloni l*ál és Tibolt-ciaUd 200 koronát küldött !»*orkes7'.t6s6gunkbc kos?.orup6Uó adományul a túd^hctORck helybeli szanatóriuma javara.
— Elveszett. József főherceg uti kaszárnyától a korióig, vagy a Rozgonyi utcáig f. hó 2-án délelőtt elveszett egy aranygyűrű gyémánt kővel. A becsületes megtaláló illő jutalom ellenében a Zala kiadóhivatalába adja le.
3
A hatósági ármegállapítás.
Munkában van az ármegállapitó bizottság.
(Saját tudósítónktól). Néhány nap óta a kéhő esti órákig világos a postával szemben levő városi kOzelelmezési üzem irodája, attól értesülésünk szerint, a nagykanizsai Nemzeti Tanács által a napokban megválasztott árvizsgáló bizottság tartja esténkint üléseit. Krátky István dr. városi főjegvzó, az árvizsgáló bizott-«ág elnöke vezeti a tárgvalásoKat, metvről azonban jelentéseket nem adrak ki. Az ügy nagyfontosságú közérdekűsége késztetett bennünket arra, hogy a tárgyaláaok iránt érdeklődjünk. A bizottság egyik t; gja a következő felvilágosítást adta tudósítónknak :
— Az. újonnan megválasztott bizottság két nap óta foglalkozik a hatáskörébe tartózó ügyekkel. A tárgyalások gyors tempóba folynak Természetes azonban, hogy két nap alatt eredményt produkálni nem lehet. — Roppant n<igy munka vár a bizottságra, hisz. az árvizsgáló bizottságát már I9I7. év őszén meg keltett volna alakitant és a multak mulasztásait is e bizottságnak kell helyrehozni Revideálni, kell az Összes régebbi rendeleteket is, melyek vannak még érvényben, mit mondanak az uj rendeleték, hisí köztudomásu, hogy a bizottság mükúdését kormányrendeletek irányítják. A bizottság tagjai fogyasztók és termelők, de ha szükség van arra, szakértőket is szivessen meghallgatunk.
—- Az ármegállapításokat már megkezd-líik Az árak megállapításánál irányadók az érvényben levő maxlmálib árak és az országos árvizsgáló-bizottság által kiadott tájékoztató árak. Természetesen tekintettel vagyunk a helyi viszonyi kra is. Már több iránybán történlek ármegállapítások, amelyüket még a napokban megállapítandó árakkal fogunk megfelelő módon kihirdetni. Az a célunk, hogy minden téren .egészségesebb állapotot teremisünk ét; végre gátat vessünk a folyton fokozőfíó drágaságnak. S itt valamit meg kell állapítanunk: a mai. ülésen a megjelent kereskedő szakértők önként alacsonyabb árak megállapítását kérték, mint az országos irányárak, kijelentve, hogy egyes cikkek ezeknél olcsóbban szerezhetők be és igy olcsóbban is adhatók. Ez a bejelentés nagy örömet keliett a bizottságban és remélhető, hogy e példát nemcsak a többi kereskedők, de más hasonló foglalkozások is követni fogják, r- A bizottság minden téren irányító árakat igyekszik megállapítani, igy amely cikkeknél nincsenek ^még ármegállapítások, de leheléleg a szabad egyezkedés tárgyát képező testimunkák árát is igyekezni fog szabályozni.
— A oizottsagnak komoly a munkatörekvése, de eredményt csak akkor tudunk elérni, ha a termelők és a fogyasztók segítségünkre lesznek, ha mindenki betartja az árvizsgáló-bizottság törvényes, megállapításait, ugy rend és békesség lesz Nagykanizsán. Oondunk lesz ána, hogy ez igy legyen, hisz elvégre leheletlen dolgot a bizottság senkitől sem kér. -r A törvényes áiak méltányosak mindenkire és ezért ezek megszegői ellen a rendőrség el fog járni akár a termelők, akár a fogyasztók lógják az árdrágítást elkövetni
A szerkesztésért felel : a főszerkesztő.
_ sc.vtv . ■,-T-T-» ¡-a.......1 :■■■ •■.v ■ ■■.•"". ■■ - ~ v, --■ ■'..:■■ ■ .rrs
Nyilt-tér.
Dr. SÁNDOR MIKLÓS orvos, urologu»
és bőrgyógyász január 4-től kezdvo rendel Csengerl-ut 15. szám alatt az emeleten naponta délelőtt 11—Val, délután 4—O-ig
ZALA
* APRÓ HIRDETÉSEK
Cay* Ogyes klsassignV kerestetik két ■vermek mailé, . aki nŐmfitig a varráshor ts
őrt, .Vitp a? kiadóhivatalban.
Kigyáczi gazdaságomban egy sEorgaimas-lni1»»iPW«^<roilirt*i magtéroSC h«ra»<k. L ichtenstein ^IBerí dSagyfcánizsa," "Csengepi-üt .11. szám. i V • ¡--¿¿^J 332
Egy magányos, jo kariban- levő ' .családi há< a várót belterületén eladó.— Cim a kittdóhiv^italbaot..^
Petpfi.ut 12 v ebbet u¿yanott^»
számú hó¿ eladó-.- Bő-* • 328
Oilöti kiszolgál^ leány és egy takarítónő azonnalira- kerestetik. Jelentkezni csak délelőtt fö-ig lehet. Cim a kiadóhivatalban 311
Lehetőleg csak oagpqVralTíia.taí leány házi munkára felvétetik. Cim- a kiadóhivatalban.
Kel nagyobb leánygyermek melle olvan kisasszo-yt keresek, ki a ház artjsban is vegedkezik. Cini a kiadóhivatalban.—.
Egy vagy kdüiobátt búloretelt laktat Keresek Konyhával vagy konyhahas»-na latul azonnalra esetleg Ift-p?. Sajat ¿gy-
nemQ ás konyhaedénnyeT feidiHiezok. Grmet-kérek leadni h kifidóHivwtalha_._
- . - w«-»«mrütt sulill kjraMtr írlllinx, ytiágHassal csöndé* családnál. Címet • lap kleo^Jábs kársk. -.-..-— „, v' -¿L-
......14—16 "éves 'eá-'yt. lehetőleg árvtífc-vagy-
teláfvat keresek háztartást mnnkában való segitsegre. 1 ekjes napi kosztot ei havi 3V- ' borona fizetést adok. CjtB- a valóiban.,?
Házat veszek
három szobából ájljon..
Ajanlat a kladába Jnllstandd.
ha csendúrőrs i% aki hírt tud adni kedden.: 3l-en éjjel ellopott 2 lovamról. Az egyik sötét pej kanca, b a I s z e m e fehér (csóka szem) bal hátsó lába kzse, « másik Világos pej hereit, erSs,, Vastag hátasld, a seiigyén, oldalán a szőr Le vari kopva és mindkettőnek a patájukba 18-as szám van besütve és mindkettő bal combján „l" betü van.
Téth Péter Na«ykanksa Zala-m.. .Magyar-u, 124. sí.
Vásároloír
könyveket régi porcellánokat, antik bútorokat szőnyegeket, áksierekat!—órmokot—fé§t-
pénzeket.
Cim * kiadóHIvelalbarv- . =
¥
Ebédlőasztalt
^kereseko vagy 12-darab bor- vsg) latokat a Zala ' kíádtShivVítaliba kérek
Fiaker
raiiiden alkalomra megrendelhető ■ vidékre is CENTRAL Szálloda gp g*g p.ortásánél (szobapincér). —
• e wm »ei ■ ssn «m wn ^
jöriási tömbnaptár j
már kapható. I
Hirdetéseket-
_ ■ —■—— ■ ■ i . . .....r
fqtvesz a ZALA" kiadóhivatala
íródni
II
WJtSJKnH HUjll
Ar« í{ koron **
a
I í
i A FISCHEL FÜLÖP FIA 2
I kfiityit. A* p«pir*riihA.^in fc
EBBS^Si
Bs»»>t a jrjrmwMJM mma r < >c
Nyomatúit^ ,ZALA* nyomda ás hírlapkiadó vállalatnál Nagykapuén.
XLVI. évfolyam
rsc^IRllM. Itl«. Január I Vaaámap.
SilOittoH to Uiltttiitii:
tfAOYKANtZSA. Sugár Mi 4.
2ala NyotuJavállíUat F6-nt 6. u.
KHjlMá hétfő kivételével mMmmp kora reggel
MrtmH«!* M iMMKÍMU lllilm fi, NfyiiM leírton Ml.
4. »ÍM. m^i NIIuh
HI0fMlf Utá^lMlNll
tfiféta évre . K
ifnn:,, i :mi w*
Negyedévre , „ Ifi»« Egy hóra , , H
C|y«« ulm Itt 20 I,
'tóth zoltas
I umunkülárt et taplulaiduno* l ( ^II.I.AU .1 K.NÓ
ItlrdstáMkii, nyiluterel át magán közleményeket Uljuabé* wartal vf» m • - -. fel a kia40Mvaial. •
Békekonferencia előtt.
FciraggCHlIk • regyvcruflnetl ■«•nődéit ?.
Qanf, |an 4. A Humanité irjn: Plchon fíancia külügy mniszter a kamara külügyi btrott sáfítwn art ti kijelentést ftopy az antant
attól lart, hogy fel kell (üggaaztenla a köz poatiikkil kötött fegyverszüneti siee sódéit
Kik yewanfcV; rónait a btke-konlerencláu.
'Párta. JimT-í A H«vaa-OiiYnnk»t>: jefi-nflr A s'övetségesek még riíbi állapitolták tn«g .véglegesen. a békejtonferrhciár rétztvevők-axámát. Valószínt! azonban, hogy Franciaországot, az Egyesült Államokat, Angliát 4a Japánt egyenkint őt tagu. Belgiumot, Sasrblát egyenkint—három tigu,—Görög országot áa Romániát pedig-egyenkint hét tagú bizottság fog|á képviselni. Azok a nemietek w deltgálláfal fognak résztvenni a kon* temctába*, amelyek a köeponfi íníaímakkal^ l«áWuW8lí,Hy Cwlmnxágtg Jugoszlávia. — Ami Oroizonaágot Illiti, az intant. hatalmak nem »merték el a bolsevista* kormányt s így Oroszország képviselőjét csak mint tanácsadót Jogjják elismerni. Franciaországot Cle menceau, Pichon, Klet«, BoStrgeols él áa Tardieu fogják képviselni, de vslószinű, hogyTFueh marsul la résztvesz a béke-
kongressayson A semleges kormányokat fel hívják, hogy az érdekeiket érínlO kérdésekben közOljék néieteiket a meghatalmazottakkal. A határozatot nam sasvsasttöb Sággal, hanem egyhangusn fogják meghozni
ACttlftn tárgyayák a volt mooarkla
ágy««. -
Rotterdam, jan 4 Még nam illapilol-tát[ meg véglegesen, hogy • békekonferencia
január tü-é*-ttl-e ftsire*. Az imiaiit-fllliitek ee uinyíun illan.Io rilíglicizéieiffkeF" folyta tmdc^. Magy irország áa Ausztria megblsottslt csat valamennyi feltétet magbeazéláee után hívják meg, hogy a feltételikhaz bonájá-rutjansk. A lyoni Progrtts K-eiint a német kérdési, n vol: dtnai monarchia, továbbá a
kuifln bizottság fogj* tárgyalni KQtőn bizottság fog j-t meg'Srgynfni a népr tövei »ég kérdéséi is.
.WUaeu a pápánál.
Róma, jan. 4 WiUon és feleségé tegnap éfkeziclt Rőrnlba Njgy clnncpcjy ettéggcl ícl-l gádták őket. A pilyiudvaiijn megjelentek az olasz királyi ciaMd, a kormány tagjai és a kamarák küídltlsfgWilson, akinek utfa Olaszországon ái diadalmenet voll, szombaton meglátogatja aTpípíl éi szombat ette ulazik vissza Párisba. ^r'»!.1 « -h,'." '
A megszállott Magyarország-
-A forradalom nem áll meg a
demarkációs vonalakon"« Budapest, |an. 4. A tartalékos tisztek és szellemi munkátok országos szövetségének a Gólyavár"-t>an ma délután megtartott ülésén megjelent Festetich hadügyminiszter, Böhm hadügyi államtitkár és Hock János is. Böhm államtitkár többek közt ezeket mondotta:
— Az ország nyomorúságos , viszonyok közt van. — Megkötöttek bennünket miit* deb oldalról, — az ország mgy területeit megizállják, elveszik vasunkat, textilünket, szenünket. Ilyen állapotok közt gazdasági éleiét kezdeni-nehéz. A forradalmak azonban nem szoktak a demarkációs vonalon megállóéi. Az országot még néhány hónapig románok, oaehak és jugoszlávok fogják megszállanl. Nam ml fogjuk őket fagyvarral kikergetni, hanem ki fogják őket kargatni a forradalmi eszmék éa saját imperializmusuk.
Utána Hook János tm&áU- Mmni «/. nt>. •d( függetlenségéről izélett, egy hang közbekiáltott .' . _ . • , ' Nem kell lüggellanség I A több siác^föayi hallgatóság felltáboio-dáieel fogadta a kommuniits iz't klizóláit és a közbeszólót aitévoiiioiis a teremből
■^■■■■■■RL-,
Ezután Festetich hadügyminiszter szólóit és kijelentette, hogy, első feladatának az ii| demokratikus hadsereg megszervezését tekinti. A forradalom vívmányainak alapján áll és nem engedi magát ettől eltéríteni. A fegyelmezett hadsereg a népköztársaság védelmére okvetlenül szükséges. Ez az az alap, amelyen a forradalom minden vívmánya,_a szabadság és e haza felépül. Ha a (egyelem megbomlik, akkor a szabadság is izertezüllik ¿s ahol nincs szsbadság, ott nincs haza sem.
Győzelem a Jngoizlávok felett
Budapest, január 4. A hadügy minisztériumhoz érkaaatl jelentés azarint a Muraközt visszafoglaló magyar katonaaág éa oaendőraég elfogta az ott levő jugoszláv bandákat éa válttk a Muraközbe küldött kormánybiztost la, akit Szombathelyre kisérték
"Yfegtifunnlt a Jugoiálávok áe cielisk álma t
Budapaat, jan. 4* l'éilallch hadügyml-niizter ma délután ujségiró elölt a kővelkeiő-kel mondott«; £»
A mai nap lagfonlesahb aaamánya
ss. hogy a oaehek éa a jugoszlávok átma: a 40 kilométer aaélaa korridor, amely paahoraságbél Wlagyarorazág taatén át közvetlenül a nagy déleatév államhoz, illetve az Adriához vezetne le, téljaaen megbukott a csehek átkeltek Pozsonynál a Dunán, de viaiaaverítik őket. Anitán megállapodás jött létre fcöirrq| és a mi csapataink kőzött, hogy többé nem keinek ét a Dunán. A petrennyt jt&aiiiiJtíd. ¿atnki oldalin cseh kalotut áll őr», dé'i részén padig a mi katonánk.
Kommnaiita ssvargáiok Nalgá« ~ , - tar.lánbatH____
Budapest, jjn 4 SnlgAtai(inban íagnáp súlyos természetű zendülés tört ki «A szénbányák kommunista érzelmű munkáiai és a kornyék tót nemzetiségű csőcseléke fegyveresen megtámadták a vitos boltjait és kifosztották azokat A kormányhoz érkezett |e!enléiek szerint a bányáizok birtokukba Vitték ■—bányákat és az igazgatósági épületeket, valamint a postát, távírót éa vasutat is, A mozgalom, amely tegnap Igy* teljesen kommunista jelleg* volt ptég, ma fosztogatásokká fajult. Ma hainal* ban a yjrQs utcáit felfi-gyverzelt bandák járták bi?( A "^'"tM" p^'flriánal több helyűt! 0t(-•zeüiközlek, aminek balottjai is vannak. A póilavezérlgazgalófághoz érkezett |elenjés izerint a zavargálnak 7 áldozata van. A kor-mány ért'ésurve az eseményékröl 'nyomban i lézkrdett, hogy megtelelő kárnataiom menjen Salgótarjánba, A h«g>Ugymioúa4ar- közölle a eajlóval, hogy dáluiin 3 Órakor egy tengerész különítményt indított útba Salgótarján tálé, Hatvanból pedig egy gyalogot különitaiényi 4 géppűsKivát.
Budapaat, jan. 4 Garami Ernő kereskedelmi miniszter a következő kijelentést tette a salgótarjáni zavargásokról:
— Részletet jelentéit nem kaptunk a zen-dülésről, de agy liltzik, hogy igen nagy arányú. Intézkedtünk, hogy Budapestről eiőí karhatalmi küiőnitmény menjen Salgótarjiaba.
A csehek letartóstatták a ayltral páepOkAt.
Budspaat, jan. 4 A nyitni főispán ma lAvtraiban jelentette, hogy Batthyányi VitaMa nyltral püspököt a csehek Nyifrán letartóztatták, őt izeiben tartják és megskadályoesák. hogy Nyitriról g|ptazsoa. A főispán kén e korminy intézkedését a pőipök tzabatiuebo-caátiia iránt. A hadügymlntaiter a kűMgyan nissternl egyetértve megbízta a tegyvemflnei» blzoltiigol, hogy eszközölje ki Vyx alMívdee-nél a ptlipők stabtdonbocsátását.
Nfa dőnleaek a blrlokrilormrét.
Budapest, |m. 4 A mai mtatsitertaaiic« a birtokraforaunal tcglaikototi éc eet pontról-jionlrn bihaló láfgyalás gli vette. Péfatá« I órakor, mikor a |2>ik pontot letárgyalták, a
ZALA

1919. január 5
■ 1 p."i ii.....
minisztertanácsot felfüggesztették és négy órakor folytatták a vitát. Ezek szerint a döntés a birtokreform kérdésében ma fog megtörténni.
Bzakadáu a radlkállm pártban
Budapest, január 4 A radikális pártban tegnap formálisan bekövetkezett a párlszakadás. A mérsékelt elemek szóvá tették a pátiban , uralkodó szélsőségeket és kijelentették, hogy kilépnek a pártból és csatlakoznak a megalakítandó polgári párthoz. Hír szerint J4szi minisztert állandó közbcsíólásokkat nein enged-t¿k szóhoz jutni.
Néptörvény a ^yttlefaczési Jogról.
Budapest, jan. 4 A kormány a holnapi nappal a következő néptöivényt lépteti életbe:
19l9 évi harmadik néptörvény. 1, Az egyesülést és gyülekezési jog mindénkit megillet.
Egyesületek alakításához és gyűlések tartásához sem hatósági engedély, sem bejentés nem kell 3. Az egyesület pnját neve aJatt csak ugy s<e* rezhet jogokat, ha atBp?»zabályokat alkot, vezetőséget váhaszí és á bíróságnál áz egyesületet bevezetteti az egyesületek jegyzék.'^. 4. E törvény azon rendelfttésti, amelyek végrehajtó fcához in'ézkedés nem kell, azonnal éleibe lépnek. T6utetett-c a vadászzáNzlóalj a
ImdAg) mtnUzter uiclUU?
Budapest, jan. '4 Ma délelőtt az első vadászzászlóalj legénysége felvonult a főváros utcáin. A vadászok zeneszóval a várba mentek, ahol viharosan éltették a hadügyminisztert és biztosították törhetetlen hűségüktől. A lul , vonulás a legnagyobb re-.dbcn történt, bár eleinte riasztó hirck terjedtek cl egy állítólagos katonazendülésiől.
Budapest, jan. 4. Egy <Jé.\után megjelenő lap azt közölte, hogy az első vndászzászlóiJj tüntető felvonulást rendezett a hadügyminiszter mellett. A félhivatalos Politikai Hiradó e hírre vonatkozólag fel van hatalmazva annak közlésére, hogy a vadászzászló^lj felvonulásának semmi tüntető jellege nem voít. A hadügyminiszter ma délelőtt meglátogatta a Nádasdy laktanyában a vadászzászlóaljat és a szemle befejezte után a zászlóalj egyes részei zeneszóval saját laktanyáikba vonultak. ,
Az imperialista Franciaország
Budapest,' jan. 4. A VöfWtTrts jelenti: A francia kormány. megtagadta az útlevelet azoktól a szocialistáktól, akik Svájcba akartak utazni a szövetséges országok szocialista kongresszusára.
Orosz bolsevisták Berlinben?
Berlin, jan. 4. A lapok teljesen megbízható helyről jelentik, bopy Radek ismert otosz bolsevista vezér még Berlinben van, Joffe, a szovjetköztársaság volt berlini követe pjdig a legutóbbi napokban szintén Berlinbe érkezett A demokrata Volks Zeitung e hírekhez hozzáfűzi, hogy szinte lehetetlen, hogy Kaaek még* most is Berlinben van, de azt, hogy Joffe visszatért Berlinbe, még elképzelni sem lehet
Harc a bolsevizmus ellen.
Berlin, január 4. A Vorwü'ts jelenti; A németek január 4-^n kiürítették Vitnát. A lengyelek táviratban fordultak Foch tábornagyhoz fegyverekért, hogy igy előkészüljenek az elő nyomuló orosz bolsevikiek fogadására.
Berlin, jan. 4. A birodalmi kormány mai tanácskozásán elhatározta, hogy a határok védelmét teljesen kiépítik és holnap felhívást bocsátanak ki az önkéntes tudsciegbe való belépésre.

Teljes bizonytalanságban.
ftíttnek*« a ezerbek? — Ceáktor-itya incgHzálláaa. — Muraközben iiiiics vonal* — A nzerbek Zala-egerszeg leié vonulnak,
jennek, nem jönnek ? I Még mindig ez a kérdés foglalkoztatja Kanizsát s bizonyosságot sehonnan sí; lehet szerezni Annyi valószínű, hogy komoly 'nagy tervekkel foglalkoznak a szerbfck, mert Kanizsa feló beszüntettek min-denféle vonatjáratot » gondosait ügyelnek rá, hogy Cnáktoriiyáról egyetlen lélek Ne távozliasNtk. A kanizsai vasuii állomásnak teljesen megbízható értesülése van anót, hogy Muraközben nagyobb jelentőül gti csapat mozdulatok vannak folyamatban* A csapatmozdulatok Zalaegerszeg felé irányulnak, ami arra vall, hogy a jugoszlávok tnégis Szombathely—Sopron feU keresnek érintkezést a csoh-szlovákokkal. A muraközi dolgokról következő hiteles tucfóöitások számolnak be :
ttarcza forgalmi főnök ur a szerbek megszállási szándékával kapcsolatban a következőket mondta nuinkatársunknf-k i
- • A szerbek tegnap a N*gykttiiizsa~ r>rágerhof vasulvonalat ki akarták vonni a kanizsai állomás rendelkezése alól. Minthogy azonban a magyar vasúti személyzetet nem tudták maguknak biztosítani, ma-ismét visszaadták rendelkeznünk alá e vtmifVonalat. /Via idó télcfonÖsszeUöitetéábeii ál'ok az összes Nagykanizsa és Píágerhof Vözti állomásokkal, vonat azonban ma ege.sz n/p nem érkezett e vonalon Nagykanizsára. C áktornyáról azt a telefonértesítést k ptatfi, hogy a szerbek a vasutköz? lekedés megszakításának okául a Magyarországon pusztító íekctchimlőt nrordják, amelyét nem engednek Muraközbe és Jugoszláviába behurcolni. Hogv mikor jönnek a i.zerbek, azt nem tudem, Hogy azonban ma rr.ár nem fognak jönni, az, bizonyos. Éftestflésem szerint a szerbek Zalaegerszeg falé Irányítanak nagy csapatokat.
Á kanizsai hatáivéde'mi parancsnokságon ezeket mondották:
- A hadügyminisztertől mindez idefg nem kaptunk parancsot Nagykanizsa katonai kiürítésére. Amig ilyen irányú parancsot nem kapunk, nem is fogunk elmenni, mert Nagykanizsa megszállását ugyanolyan jellegűnek tartjuk, mint Buiepesi megszállását: Kanizsa is fontos stratégiai és vasúti gócpont. Azokat a híreket, hogy mikor jönnek a szerbek, mi is találgatásoknak tartjuk. Ha valóban jönni fognak a szerbek, mi leszünk az elsők, akik azt a közönséggel tudatni fogjuk. Egyébként ma este nagyobb számú karhatalmat küldöttünk Muraszombatba és Alsólendvára, hogy segítségére legyünk a szombathelyi 38-asoknak a
martalóc jugoszláv bandák megfékezésében.
*
. y
Csáktornyáról jetentik : Muraköz fővárosába pénteken rüggel 8 éra tájon vonultak be a szerbek, számszerint négyszázan. Ebbtl háromszáz ember gyalogos, 6záz lovas. A legénységet a kaszárnyában szállásolták el, mig a parancsnoksági iroda a tanitóképezdében van. A horvát csapatok kivonulása még tart, Perko őrnagy azonban továbbra is helyén fog maradni, mint Muraköz kormányzója. Az utolsó vonat pénteken indult el Csáktornyáról Nagy-| kanizsa felé, azonban ehhez már nem adtak I ki utazási engedélyeket. A szerbek azzal indo-
j kolják az utazási tilalmat, hogy Magyarorszá-j gon ragályos betegség pusztít. A szerbek szerint a vonatközlekedés három hétig fog szünetelni. A szerb parancsnokság a Strausz-féte nyomdában plakátokat nyomatott, amelyek heti katonai kiképzésre hivjik be a muraközi fiatalabb korosztályuakból azokat, akik önként akarnak katonáskodni. Jelentkezni a tanitóké-pezdében kell. Pénteken dobszó uljín hívták föl a kereskedőket, hogy azonnal jctenlfék be
élelmiszerkészleteiket. *
Alsótendváról táviratozzák, hogy onnan a horvát katonák olv sietve vonultak ki, hnj^y még gépfegyvereiket is visszahagyták. A bor-válok a AAura mögé vonultak vissza. Alsólentl-vAra egyébként szombaton Kanizsáról nagyobb
számú magyar katonaság indult.
*
Zalaegerszegről jelentik: A Muraközből Zalaegerszeg leié nagyobb Nzauiii Nzerh csapat vau útban*
HÍREK.
leo Január
5
Vasárnap (
NAPTÁR,
fy&m. katb. Jt&u* I'Í«H.
S>mcon. Oor. kel. I1>JK (tfejember Kf. vt.'Irr. Scbat 4.
t\ na}» kf reggel 7 ét* tO pcíc-kot, uytipurik délután 4 óik 21 j erekor
S hó:.' ke dét«tőtt Ö nttí. IS j kor. iivu/^k dt:UI«*tt 8 otik 2! pccckoi.
Az árvizsgáló bizottság elnöke. A
kereskedelemügyi miniszter dr. ¿JCrdtky Istvác, városi tójegyz.öt a nagykanizsai árvizsgáló bizottság elnökévé kineveíte. A forradalom cló;ti kormány tudvalevően dr. Kencdi Imre tábla-"biiót nevezte ki b nagykanizsai áivizsgáló bizottság elnökévé. — E kinevezés azonban Nagykanizsára nem érkezeit meg. A "fortacfci-dalotn ulán a nagykanizsai munkástanács bt-zalm i dr. Krátky István felé fordult és öt kivonta az árvizsgáló bizottság Hnöki székében látni A munkástanács e kérelmét táviratilag-közölte a kereskedelemügyi miniszterrel, aki a' munkástanács óhajának fi ily t is adolt. Így dr. 3Krdtky István fój-ígyző most már végleges és törvényes feje a nagykanizsai árvizsgáló bizottságnak. -
— Carfalloni Sándor temetéíe. Cív^-loni Sándor tarrárt tegnap délután helyezték örök nyugovóra az egész, város osztatlan részvéte mellett. Ravatalánál a gimnázium énekkara adott elő gyásíddllokat, dr. Lukács József tanár pedig a kartársak nevében mondott megindító istenhozzádot az oly korán elhunythoz. —
— A Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák országos'szövetségének nagykanizsai fiOKja megalakult és megkezdte emberbaráti működését. Felesleges említenünk, hogy a Szövetségnek mily nemes míssiói vannak, mert a háború szerencsétlenei egyesülve akarnak bajukon segíteni. Hogy azonban céljukat elélhessék s illetve céljuk elérésében segítségükre lehessünk, szükséges, hogy Zalamegye és .Nagykanizsa város jómódú és jobbérzésü közönségét felhívjuk ^ Szövetség támogatására, mely abból állana, hogy csatlakozzunk mint alapító, vagy pártoló tagok a Szövetséghez. Az. alapítóig egyszer és mindenkorra 10W koronát, mig a pártoló tagok 5 éven át évi 100 koronát fizetnek a Szövetség pénztárába-Örömmel szögezzük le, hogy a közönség körében ezen a téren máris élénk érdeklődés mutatkozik és hinni merjük, hogy a szerencsésen összeállított elnökség élén Néma Józseffel az itteni munkásbiztositó agilis fötisztviselójé-
Január 5.
ZALA
¡ %
«el. céljukat a közönség támogatása mellett el | lugják érni Az alapító éa pártoló tagok jelent | fcezését mi is elfogadjuk ét htrlapjlag közölni
fcgjek. jnertnom hisszük, Hogy onnan bárki is hiányozni fog, akinek an/agi körülményei a belépést lehetővé tesxfU.
— Vége a születési kiváltságoknak. Tehát etiöriik a címeket és rangokat I' Nincs iöbtré nemes, báró, gntf, herceg ■ t ntflCSenet gagyságos, méltóságos. kegyelmes urak^Me? eem, ml lesz ezután a novellák örgrófjúvel, akik. jddig bodor tüfikzrikákat engedtek a platón felé Annyi bizonyos, hogy «fejnek van cirne és rangja, sz nem Őrül a radikális változásnak. Akinek ellenben nincs, az némi kái-örvendésscl ügyel a hatást. Vegyes érzelmeket csak azokban támaszt a legújabb törvény, akik most tárták a elmet, vagy -rangot Ugy tudjuk, a régi rezsim alatt éppen három ilyen dolog volt tilban Kanizsa felé: egy nemesség, egy ; ktíii»i i.iussíg_is rgy jrtnnirlHrtg HM —ertvtffk" betagyutt. Vaióstniaicgvfgteg
ii társadalmi adó. Az önkénles, tár-
s?datnn adó kivetését és gyfljtését intéző bi 1 zets ig tegnap este tartotta—bmtf mólóját i városháza dísztermében. A bizottság 500000 állapított meg, amelyet
wmmn poigatotctat kértek A pénzt a helybeli háborús nyomor és szegénység cnyhité sáré- hrilíiják.'-A megállapított összegből eddig SS8HOC- korona foiyt bc. Ezt egy §0 tagu btl zotlság fogja szétosztani, amelynek elnökévé] dr Tahi is Jánost válíszioHák" inog A bízott aá^ '.2 kcittieln osztja a—vin.it ti műiden
igényt személyesen és hfelyszini tapasztalatok í^pfMt fog elbírálni, szigorúan ügyelve arra, h>gy az arra szorulók elől a' eegéjyf illctékte-i.»n mt^fcaftgpiwt, rff- mnnki»tri;inift iicyturlttT ne .vonják Az 500000 koronából még hiányzó
U OOO fcriffinát «trlrOnl «T*nrUlw»n»tr fi**-,*.
gvfijleni, hogy az egyes bizottságok felkeresik (Utóirat, akik még kötelességüknek eddig nem
& >gy a nemes cél érdekében mindenkinek ál
— F«Ikivés. Többszöri ké.ésOak dacéra sem szolgáltatott be eddig a közönség elegendő mennyiségű nihéfr* igy a leiatefeli katonáink
eHátvá mert a
nak negyed része sincs kel lóképpen Kérjük a ruhákat azonnal beszolgáltatni, ellenkező esetben e laUUvUs^Aló bizottság rekvirálás! azonnal fognanositja. Helyiség Polg. iskolai tornatered),. földszint.. A kiosztó bízott*
— Szilveszter -déletOtt a Fődton elveszett egy fekete bőrtárca. Fontos iratok, 1 déli-vasúti arcképes igazolvány ós kb. 250 korong készpint vo t .benne. Kéretik, ^a becsületes megtala ó e «lap -kiadóhivatalába vl«riTf, hol illő jutalomban »részesül.
A Közalkalmazottak Beszerzési Csopbrtjának közleménye Fetkérjtlk azon tagokai, kik kotpa és árpssTtfftségletüket a csoportnál bejelentették, hogy az átvételhez szükséges utalványt legkésőbb f. évi-Januábhő 5., 0. és 7 tk napjain mindenkor délelőtt PilOteég ir&dI{IPag Clrtszéki épótet. I.'emélet 9. sz. ajtó)-váltsák ki. A korpa, illetve árpa
13 Ik n,apjáig lew átveendő A kórpa mMrrmáisíVjftmtk énr"ATt köfőni*, az irpáf Bö kotona:* Zíáuroi lehetőleg mindenki maga gon doskodjék, — esetleg mégis azt a Csákot,' mely-bin a korpa.
hstja, de tartozik a kölcsönvevő mlftden zsákért 24 korona betétet fizetni, mely összeg ha a zsákot 10"nap" alatt visszahozza, vissza lesz téti!vpT Akt most a trorpft; PWVe~ÍTpái át nefi^ ve«2í, később ilyent már nem kaptia'." Figyel-meztetjük továbbá az^n tagokat, kik egész év
lj«fTtjnk>t wi»£ a' ngm "i*«», art H»l»flfhlalá-nul vegyék át, mert különben nem biztosithat jjijL.ké»őboi liszt ellátásukat és önmaguknak jutaj^aoiaak, hangit nélkül lUétidiiak: Nagykanizsa, löt 9. évt j moár hé 3: Áz fin Oki ég Haáidsragyakaak is árváknak. Romét« Gót


MadiganJo
'Biiolt«i»a alnfr
Irodalom.
••' A laposlnálás művészete. Anatote Franca Irtft, Hogy aa újság mostanában ftircaa mádon kegd hasonlítani o japáni iparművészeihez, minél kisebb a terjedelme, annál na gyobb gonddal, finomsággal kell megalkotni A muniqú^zu*, de egyúttal lázasan gyors raun • kában, amelyet- a modern szerkesztés jelent Magyarországon kétségtelenül első helyre került' a. Pesti Napíő, amely híressé vál^k^lfbkb telefon-» ós távirat saeneaeioir^l A Fe*tl Napló mindennap kőzöl egész csomó eredeti hyt, amelyet, előtte soha máa pfáti lap meg nem kap, olyan nagysúlyú tudósításokat,- amelyeket mindenkinek olvasnia kell.- — A mostani bizonytalan korstakban- óiS'" órS/&g minden rétegére fontos, hogy Idejekorán éa hitelesen [tudja meg a világrázó, eseményeket Hogy a Pesti Napló elölj ár a lapcsinálas mttvészetr-ben, ázt a legnagyobb külföldi lapok által is átvett hírei igaaplják. A riportrúszt pedig előkelő és ötletes módon egészíti ki a valóban legjobb magyar belletnstak gárdája A Pesti Napló előfizetést" ara: egy - hónapra K. 7.80, köztiszt vtSMöKri8K~K 'ÖT»rr ~
- A Vasárnspi Újság december 29-iki szánta érdekes képeket kfl&üTa német hyti-
ftotta átadás Ar .'4, a Hud a pesten levő megssállo francia csapstokrót, Várady tiyula festményei^ nek kiállításáról stb. -A pompás művc^zl cim-képet jNlúrton Ferenc rajzolta. Szépirodalmi vaaményk i Havas r!vnla eaeáii> a. l^ékániW-Máthv Mariska:
Cficstcrton kalandos i«kténot<% Ráday Tivadar .cikke a köztársaság 184$-iki irodalmáról. Szőllősi Zsigmond tárcttja. Egyéb köziemé-nyék: Tcépek fc hrnnyinrkói-bidrót » a pendes heti rovatoki—irodalom «a művészet, sakkjáték, halálozás. A „Vasáriiapl Újság" olőtt-zetési ára negyedévre ttr korona - MepretH
délhets # ■ .Vasáfñgp; t jsap'-ianflhivau.TaT ban (Budapest, IV, J££yetem-u.4. sz) Ugyanitt megrendelhető a .Képét. Néplap", a íeg-nlccÁhi-i tijeág a ■Wj'y'i" nép sy.úliuutl", fíttWo Z'kMöftá 40 ftltí ~ ----*->-
A szerkesztésért felel: a főszerkesztő'.
,'üViütnm Sándor bjUU aikatmabót n nágykania.síif hadi* ííveKyck budiárrtlí javára aégjNiú koronát adott át a Hgjjngajgggg Jüy.iiwláuaS. lucljért 'csiitóii ia liáfan—fcír-
«xoñctét , fejezi' ki a Kcpir.ída Ígaegaíojül — N ti. egy rr-l* 1 v>t knlonáknnl, 1Ü KA :ulntL
\m kef. jiíiM M i itmmM
ha csendötOrs is, aki tnrt tűd adni kedden, síi.-j)ci ellopott 2 ipvamrál. - a,-éfeyik. T-otét "pítj- k'ahaft; ba 1» k e m e fehér (csóka síemj-hai hátK" tábn k«*e a méiwk világos pej' heréli, erős. vastag hátasló, a Szugyén, Oldalán a szótf lé v'W BMWés mindkettőnek a patájukba 4S-as szám van besütve é.s mindkettő bal combján „I" betű
- dOMtPt kell hnznia — Ujabb
..—fcfrntaitik,- hogy a bolBgyminitriar a szén-kor.nánybiztos tavaslatára a vendéglők. ?§
kivihizak záróráját este 0 órában- állapitetta
meg Ez a rendelet tegnap Nagykanizsára is megérkezett és ma este életbe lép. — Hát még ez is? Most már ennek a kis élvezetünknek ts vége^ 9 órakor mehetü.ik haza, a hideg fWetlen feobánkba. ' A kávéházban legalább metegednünk lehetett. Most még innét is kidobnak bennünket. Hej, valamikor, arra nem ts jó gondolni, amikor reggelig lehetett, ha mt^zett, amikor volt étet és kedv az emberekben Ds ma? Stomsru az ilyen élet
— A nagykanizsai Ipartestület jinuár
5 én délután 3 órakor a városháza nagytermében rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: r Ipartestületi tagsági dijak felemelése. 2. Jegyzői ét pénzbeszedói fizetés, pénztárnok és ellenőr tiszteletdíjának megállapítása. 3, Alap-szabályok II.' §-ánáh módosítása. Minden iparos ott legyen, mert az ipari életre messze kihaló dolgok kerülnek tárgyalás alá.
~r Eljegyzés, V0ák Jepó eljegyezte Fuilir Annuskál.
A VIL.AQ nagymosgósalnháa jtnuár 7-én kezdi mag.iámét etőadáeait én három
'^ÜixVflfeAf'l'liy 9liit'jrt"k(in
•«liattja t»e a« Arnny-i'woz«? H. vrjcnm képét-Aa ogyontáeég eimü ft» felvonásos drámát' Kószoroplők MatyaKOVHüky Ilonka. Mojda Juel, Andorfl Ida, Aom# f^jns, Heőke flándor, Kürthy Oyörgy '4* l aulái Árpád
Szervezkedés. A nagykanitaai hadi kórház alkalmazottai szervezetet alakítottak és ciatiatozTak a ü/uclatflouiükr»ta pártho
— Elhalasztott befizetések A Gazda-sági Öasggét'vzO StOvetkezet f. hó 6 án—(hát
főre) eső befizetését az ünnep miatt ('pénteken délelőtt . {10-énj tartja meg. — A Délzalai Takarékpénztárral Egyesült önsegélyő Szövet kezetnél a folyó hó 6-ra eső befizetések az Ünnep miatt 10 én vagyis pénteken délelőtt tartatnak meg, — A Nagykanizsai Takarék pénztár által alapított önsegélyző Szövetkezetnél f. hó 6-ára hétfőre eső befizetések az ünnep miajt f. hó 10-én pénteken délelőtt tar* tatnak meg.
~ Koszorupótléa Cavalloni Sindor tanár halála alkalmából Szaláy Sz, Sándor és neje Szombathelyről koszorupóllátul a nagykanizsai tüdőbetegek szanatóriuma részére 50 koronát küldött a Zila szerkesztőségébeA
-r Elveszett tegnap délben 12 óra tálban a f őutcán egy kék női < kézitáska, melyben ku'ctok voltak. Kérjük a becsületes megtalálót jutalom ellenében a rendőrségen adja ál.
Tánelanfolyam nyílik e hó .7-től kezdve a polgári egylet emeleti ierméberi. ~ Beiratkozni lehat .vén ás 6-án este ti órától 9-ig, -7-én a lanltáa már megkezdődik 7 órától 9rig. lttvcbt>Jfl.Y.Í!4gotltátsal azolgál Kn'nusz
KáfOfjr ott. •láiitinealér ^—--
- Játék kártyák, Piatnlk féle gyárt» mányi minden JAlékhea kaphatók Flsohol
Fülöp Fle oégnél Nagykanlaaán.
Tóth Péftár Nagykaniasa
Zala-m. M^gyar-u, 124. »z.
^'Borivóknak a ser r^sreseíiezl
ftóRIfT^S'rfl-l__
j jjj ftví^ kiiOBVttltt
j fcé (ff- s toi «fivanyat4gáL
I ¡ ■ ua kaéneasaa vasagá. « I "
í ; lg
Seta taafl s kart
Vásárolok
könyveket, régi porcellánokat, antik bútorokat, uőnyegeket ékazarakál é r hn a k a l régi pénxéket
Otm a kladóWvatsWn
ftliwál—hwtKk háglaiiitii—niunV.i^un . valu segtlaigfu. TeljLS uupí kosztot és havf^JO korona fizetüst adok. Cirp a kiadóhivatalban.
J1MHI
Test ¡»' éTfogad. Sím- a kla Jóhívatalban
Bővebbet 31»
:_ l^hx hftartani-——
Használjon 25,4ö. 60 watt fogyasztású Tungsramlámpákat.
m|yütii alfcpjutma
CENTRA' Szállód» giQ portásánál —--JB—
N.yf»wiit*oU:_» ,ZALA* nyomda^ és hírlapkiadó váJlaiatnál Nagyítani mén
ZALA
I9li januá* ft
4 APRÚ HIRDETÉSEK
Ügyesebb fiatal, nőtlen géplakatos a* g£det keresünk. Cim e lap kiadóhivatalában.
- ■ . f- - • - x...... *.---
Kéf nagyobb leánygyermek mellé olyan, kisasszonyt Karasak. ki a háztartásban fi MtMikMiK^Jpm a kiadóhivatalban. 'C.J&T.
Rigyáczi gazdaságomban égy szorgalmas IwrtéHi ét ugy crtelrncs magtárost karasah. Lichtensteift Albert Nagykanizsai X'sengeri-ut
ir.sxim. - ~ /"vi/c::".1 ' 332
Petöli-ut 12. számú, ház eladó. Bővebbet ; ugyanott. - ' 328
— - Mwiőbói telepesre egy gépészt egy ____bognárt és egy faragót kerti a—Nagyrécaei
Uradalom, Nagyrecse Zalamegye. 304
Lehetőleg csak nappalra fiatal leány házi munkára felvétetik. Cim a kiadóhivatalban. ~ ' , •. • .
Egy gyakorlott ktahnanklmO szabó-Sághoz felvétetik Sirass er, Sugár-nt 40. 345
— Hé» aiadáa. Sngár»m 40. ajánm-aarofr r4, üzletház töSb lakással, további Rákóczy-utca * ót. «x. hiz több tafcáSsat, nsgy kérttel eladók.
Bgyébbsi Dukász Miksa, RákAcsy.u 2ft~ «.
Rokkant tisft melle megbízható, Ügyes inast keresünk. Arcképpel és bizonyítvánnyal r filmuli patynaavoi Stern Pét hadnagy ' fíünSpuntt, *u j>.. iharosberény (Somogy" -r-_megye) címre kérünk. •
Egy nagy gadrob, folyosóra alkalmas i szekrény,-: t luriiőkad ék- egy gyefinekkocsr! eladó Batlhyány-u g. az. alatt. . 3&0
14 — J8 éves leá-yt, lehetőleg árvát, vagy
Raktárai Iotí jobb minőségű
Szőrme árut
mélyen lesz.lllitott áron
^ kiárusiton! ......
Grünbergrer Sándor
ezelőtt ttreiner Qyula.
Ház eladás. A Varos.. minden részében van még~több nagyobb es kisebb jövedelmező
es Korcs-
ina* jutányos ár melléit eladók. Dukfaz Mtk«"a. R^kócf'y-'i ffi
Hirdetmény. I TIT M (jjg RAM-fíS*
Alulitttt alfami közjegyet ezennel köz-írré. -tgs^i hi\gy ü SrhpfTfr Rr7.sn fíprfakfflő
-irgáhtontyai lakos megkeresésére az általa a
í—. Magy arMi1 xőgajdák KwtfbUedtflmi Részvétty-j^rgngBgg.''-nak eladoti. de ez által át nem . vett- vagon tépa. nehAftjJ^-ttgon -Bányaváron, 1 -vagon Csattornyán fekszíkf a- késedelmes vevő veszélyére""és.'kijltségére.1
az 1875. évi XXXVI. t. c. 347. cs'352. §-ai alapján a csáktornyai aliami közjegyző irodájában 1919 évi január hó 9 én délután 3 órakor megtartandó nyilvános árverésen., készpénz* fizetés mellett eladatni .fog.
A'^téga Bányaváron és Csáktornyán Schefler Rezsőnél megtekinthető, s a bánya-váci '10 vagon a Muraszerdahelyi állomásra fog vevő részére szállíttatni.
A vételi illetéket vevő viseli s minőségi kifogás nem tehető. ,
Csáktornyán, 191.8: december 28.
Dr. Isoó Viotor
ál! kuj4|yió. <f
Aki házat, szőllött
«agy egyéb ingatlant venni vagy eladni akar, az forduljon bizalommal
AezÉLIGNÁCZ
. Föut 8. aslm alatti . .
ing atlariforyalm» irodájához
ahol mindig van ilyen eladáera * éa vételre eltfjegyeiva. . n
VISZKETEG,
rflh, sömör, ótvart sebek és mindennemű bőrbajokat gyorsan és biztosan gyógyít a
BORÓKA KENŐCS
Nem piszkít és: teljesen szagtalan. Kis tégely ára: 4 K, nagy tégely 8 K., családi tégely ára 10 korona. Hozzávaló Boróka?" szappan fe korona. - Kiaxltl:
Qerö Sándor gyógyszerész. Nagykőrös.;:
NagyRantzsán kapható az összes gyógy-szertárakban és drogériákban'. jtT
Gépész T
Kgy kvzépkorbeli gépész, áprilisi ne-gyedre nagyobb uradalomba "óhajtana állást- vállalni, lei teljés szakképzettséggel, gőz-, rnötor és villanygépek kezelésében jártas. Esetleg privát is elvállal bármí-
SEBiiBiHSii^i^B
VII Ali raozfló-sziihax
V AiiltU lumi HMrti Mái 14
1919 január hó 7 ón, 8 án éa 9-én ' i magyar Aranysűrotat száma
Egyenlőség
Történeti dráma 5 felvonu^u.
Remek kimérő műsor I
Előadások hétköznapon: 5 áa 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, 3 é*. 7 órakor.
Egy pár lövat
mely orvosnak használatra alkalmas, a (lágyság, szín, kor és az ár megjelölésével — megvételre kerestetik. Ajánlatok TTff. Foflöf fJSgylíHhSsa*
oimérc koidcndök. M»
Alsólenirán. Eleíind Dávid bldOHsnister mőlwlyét íelszwiléssBl és anya^vat
spinttn a Ml eptt eladia.
Bővebbet a névexettnél.
fényhatás fit rtwkit
határozatai a
"Házat veszek
kerttet. A ház Icfrufahh-" lu'trom ezobábéf alíjő»».
AJAnlat. a kiadóba JattatamlA.
Jllim TELEF0H1L"
ÚJDONSÁG!
Mesés felvétel !
Á világ legjobb lemeze!
Alig volt még magyar tréfás felvételnek olyan szenzációs sikere; -mint ennek a hanglemeznek, melyet Ujváry Károly,' a legkacagtatóbb, legnépszerűbb budapesti« komikus pompásan adott elő. Elejétől végig holtra nevettető' A hanglemez pénzért nem kapható, csupán 6 öreg lejátszott lemezért.
WAGNER
„HMfutnlt0«rilKéf4'44J
Budapest, MiMMOrut 18 fiók: IX, Náday-uica M a—«»iaa«M> m twwMi inb kwwitiy ^
ilíiliylivrtíis UkH# h»<tHkrt#KVtHoy#.Vi 1
ILVI. évfolyam
I «lylulzM. 1919. Január 8- tiorda.
9. «íim»
NAGYKANIZSA,
Sugár-uií 4.
Zala Nyomdavállalat Fd-nt&sz. >V
f^j^tonik-hattá Kivételé- •* «•imladenrapkararegxel
CIMulási árokt
helyben hOzfcea «aO*ttv* llllkátOtnai
Egész évre , N Félévre '"„ Jé-Negyedévre ,, 15"-Egy .hóra T*T'
Egytrs szán ára 2©t"
l^riKU»^' í» kWttlMHH Mttai 73. - Nyomdát Ktclon 117.
Főszerkesztő: TÓT11 JÍOLTÁX
Fömun kqJiSrs é* líptütajdonós: CSILI.AO JK\(V.
Hirdetéseket, nyílt-teret 01 airi» kOzleaényeket díjszabás s-erlnt vett «55=» ui a kliááWvaiai. ar.n. i.».— -
Magyarország kritikus órái.
Ma oldják mag a válságot — Etiópiák a bolsevik! vezéreket
Budapest, jan, 7. A kormányválság megoldása ügyében egész nap fontos tanácskozások Voltak. Károlyi már délután 3 órakor megkezdi'- tárgyalásait * í2öcláldailioknttu párr kÖlTiélJisegcben. Á múiWástanács mára tervezett ülését hoj-Titpa halasztották, helyette a szociáldemokrata párt választmánya tartott ttféstr Délután miniszteri értekezlet volt, amelyet este 10 wakef-^meg^akitmtate l^g - II órakor minisztertanács kezdodöftj"nraegre paf F^pirrVnaaU Kuttfi 1 i n -írr inl : demokrata-párt viüasztmányj. il,li sétá A iiimiüztcrtanács, amelynek tárgya a: ttehTés jntfp^fttlfat h^yzet megvitatása, a -késő éjjeli/órákbarj (egy órakórV még r«rt — A mvustterett többségének az a hangulata, hogy' ellenzika polgári-és szocialista
mnuiturtk kooperációját, A Siocialdemotiraía párt választmányának pettig az a felfogas&_jtogy vagy a szocialista párt, vagy a polgári pártok vegyék dt a kormányzást, " ■ ; : ,i—-
Bndapettcn kemrannista pnccs ■■Xü " ■
Bml^wt j«t 7 1. Aj«,mfcjil jaíat*f.
tartanácsnak tudomáséra jutott, hogy a gyárak környéken felhívásokat ragasztót • »ak ki, amotyak a ber íní Spartacus-exo
portbeliek mintéjér ták tol a'munkásságot
politikai puccsra hív-A minisztertanács elhatározta, hogy a kommunistákkal szem-
oeo a legorélyeaebb ro^déZlbétyokat lép 'téti álotbo Reggelre, érős katoftaí éa ren-
fÓVá'
déri -»»aHottáfcroeg^
ros köz epülete« es a .telqtonKozpontokat
Szocialisálják aa csepeli töltény-
g] árat f
-Budapest, jin_7 Ma riélHftit a rs.-prli Budapaat, |-m ? a
4fl4éaygvár munkJtttanácsanak bt tagja megje ténT a pyár is szpatósága előtt és átadta .a mun kástanác« h í tárezatát, «melyben az igazgatóság
Aeminnjk elmozdítását követeli!;., valamint azt, hagysz igazgatósa}- e két tagja. rögifln hagyja
cl a HgyánetepeL A gyáfigazgaióíág kijelentette, a határozatot ném ves'i turinmásúl éa
gé p fegyverek kel látták el. E tlirrel kapcsolatban a városban az a hir terjedt el, hogy a tényleges tiszteket egy esetleges royalista puccs keresztülvitelét« fegyverezték fel. A bizalmi test illet egy kuldöHfégo délután ez Ügyben fe£~ keffete Fóstotich hadOgymThiszteil, aki a kövei kezöket jelentette ki :
— A hadügyminisztérium felfegyverzéi e csak azért történt, brgy esetleg - rombülö
isftcsclék^il szl-uiIjcii lucgiédhujafli nngonkat és a'mtoíszlerTu h' épületé!. a hadUgyraiars/te-tiumbaa, levő legv veteket a btwlfln- Wsidieé
adandók ki, ha ezt a bjzalmi testület a koc-Lauín.y..te: a-kftrrcnrt nrgvédésére tirfWges-nek tartja. L_• • •' /r . —. —
A munkástanács usgyfootosságn ál«se.
.. ma "
délutáo nagy je'entöaigö ülést tart, amelynek egyetlen tárgya a potltikai heiyzel Érzel kip. Tto?<ttSán g?glcgesen Tognek dbnfeni a 5zoriar»
viszonyáról, úgyszintén a gyári munkásoknak a gyárak, ip^rtrJfprk g/ocialiaálá'á/a oAnjjlá
SaZgj • mrg jt aUalrrra« gfvygneiC" S
akciójáról. A szociáldemokrata pártnak tisztáznia k»ll a kjrdécl, hogy a gyári mu;iki*otuuk ez íor horzálárut-e, vagy rnjy;—
t.igidja a vele vató kóiflsséget. A—iiiutikJkid-
-Az erélyes intézkedések foganatosításéra f»og*-Kérófví -édta-ki a r«nd«t»l»kat. — A rir.dcrsag nsgy- készültséggel, gépfegyve lekkel lO'SzOrelve vonult kt A pályaudva fok környékét kotonaság szállotta meg. A
rűunVástanícs továbbra is ragaszkodik SÖVfte-tJséhez. — Aa KJrolyival és Garamival, 'akiktót oítalmzt és védetxet kért a m unkásfanács bátároiátával
szemhyn r^i-p^'r rend yan a ri»nrt.
lilcv mai tipsén" beszélik meg a_ kormány
totafonkezeiónóknek inegtiltották délelőtt 9 órától 11 -lg a kaposoláat, a kezelőnők azonsán rögtönzött'ütésen elhatározták, hogy az üzemet nem szüntetik meg. Reggel 8 órakor a H^oyal-axállóbaaz nyolc Oro*xorsxág^£ók érkezett orosz 'állampolgárt letartóztattak. A délelőtt folyamán a tüzérség is felvonult és egyes..stratégiai, pontokon elhelyezkedőtt

^Letartóztatták a ^olsevlki ~^ea»árek<et. Budapest, jan. 7. Bezvatrml forrásból je Jemik, hogy a kormány a mai nap folyamán elrendelte Kun Béta, Saton Reááö. Jurák János, Barit Károly éa Holfgett Ármin komnuniaka vezérek lotartóztatéaat A letartóztatások a mai nap folyamán mog is történtek. Ugyanezen forrás közli, hogy a letartóztatások az antant poranoséra történtek.
I További letartóztatások várhatók.
Blanaradt komainalsttfjryillérr Bodepoot, jan, 7, A kommunisták ma iKtdólire gydléal hirdetlek, azonban ugyláttnk arra való tekintetiet. hogy a rendőrség nagy számban lepte ei a fóbö utvonalakat, a gyt>!£-*en egyetlen ember som jelent meg.
re s munkásgárda ügyel. - - "
Rendklvttl snlyos a taelyzet.
Budapest, jan. 7. Lovászy Márton m a következő kijelentést tette :
— A po3itikai heÍyzet tendkívül súlyos. A feszültség olyan nagy, hogy minden percben robbanástól leh^t tartani; A szélsőséges stesoek nxár annyira fjjult, hogy szinte
eiviselúeletlenné teszi az ^állapotokat. Minden kinek kötelessége, hogy toljes erejével
______és áiiarnHtkárainótc
helyzetét fs- ArrÓI van si6, hoay mi]yen^jna-gr.tarfást tanúsítson a .munkástanács azon kai- *■ nrónnyel szemben, amely—tisztán—a—pulgáii—
r
hozzá az anarchia léközdéséhez ék hogy a fölzgatókat már letartóztatta. A Polgári Szövetség megalakításával azt akarjuk, hogy a kormányzat háta mögött ott álljon az egész dolgozó Magyarorezág r a polgárság és munkásság egyaránt a reakciós vagy ellenforradalmi elemek kizárásával?
llelfcgyrareBták a liadttgymlnlsn* larlnanot.
Budapest, ján. A hadflgymintazljpWum Kiínlmi testületének tudnmáaára |Utott, h^jgv á hadllgymlnlgatoriumot fogyvorokkol ás
tisztán
pártok sorából alakulna. A szociáldemokrata párt holnap, szerdán 22 választókerületben népgyűlést tart-a politikai helyzetről.
támogassa a kormányt abbén a törekvésében, hogy.a közrendet fenntartss. örömmel látom, hogy a kormány erélyes kézzel fogolt lönős .tekintettel az élelmiszer és seénmt-
antant gazdasági bizottsága holnap árkezüT Budapestre.
S'udapeaí,. janr^í- Az- antant gazdásági bizottsága, amely Tailor vezgtésével most Bécsben tartózkodik, esdtörtOkOn reggel Budapest:e érkezik. A bizottság 15 tagból áll ét helyet foglalnák benne az Összes antant-államok képviselői. A bizottság célja az, hogy az ország gazdasági holyzotévol megismerkedjék, kQ-
zérlákro.A szövetségesek gaidasági bizottságának az a szándéka, hogy a siéninaéget lehetőleg enyhítse E célból fel -fogják hivői aa erdélyi megszálló csapatok pMorcsnokaágát és a cseh kormányt| hogy engedjék át a trrid Magyarország részére. A .bizottság fngiiásáiói Harrer Ferenc, Dratche Lázár Alfréd és Baleghy Ernó államtitkár fognak gond<istódnt, A kormány at antant gazdasági bt» tftságé iafotmá-látá cáijábAl blaottságnt atskri, amelyet krgisz It a táraádgjmt éM ciókelős^geiven akik a kNfflldöttakei táléknstaftil fogják Ma(Tirrmág politikai át gardasági vlttonyaiiól.
ZALA
1019. január 8

tlcerb kománybiztoH Pécsett*
Budapest, jan. 7, A félhivatalos Politikai Híradó jelanti: A szerb kormány Baranya vármegyébe és Pécs városába a magyar kormánnyal 6zembcn Andrlk Tivad*» volt mun-kapárli képviselőt nevezte kl kormánybiztossá, aki a kinevezést cl is fogadta.
1ialán(ánál megvertük a esetieket
Budapest, január 7. firsckujvirról jelentik: A Gilántánál levő c>ch csapni ma elő .-Mart nyomulni kelclí «irányban. Honvédemi csapataink azonban niögtáfnadtík Őket és rövid harc ulln visszaverték őket G Jántára.
I^e.stetieh légi útja.
Budapest, jan. Festctich tndugvmi-niszter ma délelőtt katonai repülőgépen Síé-kesfehéivArra ment Rövid ideig való ott tartózkodás után ugyancsak repülőgépen visszatért Budapestre.
Berlin rémnapjai.
;
líét iiD|j]>}a folyik' az eldöntetlen harc a ItorcnftuyeNapatok ¿s taeuMok közt.
Béres, jan. 7. "Egy délben fccrttiö u'on* Berlinből érkezett jelentés szerint azok a tár gyatások, amelyek tegnap a többségi szo- { a napon Nagykanizsán.
megalapították, hogy a szálló tetején a/nezikai filmriporterek működnek, bogy megörökilsék az utc.il híre kép*t.
Berlin, jan. 7. A büntetések és harcik erője ma j6val felülmúlja a tegnapiakat, A lövöldözés mind hoveas^bbft H általánosabbá válik A leghevesebb a kácdelem a Brandcr-burgi kapunál és a kmceMri palota közeié ben, de áil&noMak a* összeütközések a Lelp-ziger strrtazén, L^ipziger platzon, az Alexander-patron és Móritft platzon is. A Branden burgi kaouIái a VormAnyhO csapatok eRy 10 000 főnyi Spartacus-csapat közeledtére megszólaltatták a gépfegyvereket Ez ütközetnek mid'ivüt sok halottja es sebefiiltj* v;tn. A harcok kimenetelét előrelátni nem lehet.
Január
8
Szerda
HÍREK.
NAPTÁR.
l*>h. Szcvctín Pr^
Süovorif». C<»r. k*t. JíM8. (decembcr 2»!» Izr. Schat
a aap. kél rcggol 7 rtn -Ii» kor, nyoK»*«k clétutin 4 óra J4 joickoj * holt' kel délelőtt 10 <»tA U2 pér. kof, uvuynik éjjel II óm petekor
Zalgmegya! földmivesayüles.
105 Uö/Móg cwatlakozAMa
Hzocl^ldeoioVrata pArtlio;
(Saját tudósítónktól.) Vasárnap délelőttre n napvkani?sai szociáldemokrata p4rt Z^lamegye jtefiw#H földmive&eii gyfiésre hivia^gyb*. iílo nagyközség 305 képviselője gyűlt egyfcvj ezen
dálisték és a Spartacusok közt megindultak a békés megegyezés érdekűben, eredménytelenek maradtak. A Imeok a kést. é|* jeli órágig tartottak. Sem a halottak, sem a sebesültek szárráró!, sem pedií/ rról nem érkeztek megbízható hírek, hugy az utcai hat cok melyik párt győzelmével végződtek; A-fcéest Corrcsporrdenz Bnreau Frankfurton kerc/Kil arról kapott jelentést, hopy a többségi s/.ociális-Iák fezérd Ebért és Scficideinan ma délben hosszabb bestédben további kitartásra buzdították híveiket és felhívták a kormányt támogató pártokat, hogy továbbra is elszántan küzdjenek n Spartacusok erőszakos kihágásai ellen. Németországból érkezett hmk. szerint a Spartacus-szövetség Düsseldorfban, MUhl-holmbon ós Oberdörfban: magukhoz ragad tók a hatalmat:
Berlin, jan. 7. A WotfMlgynöKség jelcini: Hétfőn délután fél öt óra tájban a „Kangler-ecke" táján lövöldözés támadt. Ugyanekkor 500 főnyi kormányosapat végigvonult az .Unter den Lindenh-en, akiket a Spartacus-csoportbeliek megtámadtak A harc kimenetele ismeretlen A telefonközpontok többször cseréltek gazdát.
Berlin, jan. 7. A Köpenicker strassen tovö utászlaktanya ma a Spartacusok kezére került. A Spa.lacus-csapitok a laktanyát egész éjjel lőtték, A laktanyát tt tüzérségi telitalálat érté. Az utászok ma tefgel 5 óráig tartották magukat, de látva, hogy az ellenállás hiábavaló, kiürítették a laktanyát. A Spailücus-csapatok nyomban megszállották a laktanyát és erős őrségeket helyeztek el a szomszédos utcákban is. A bpartacusok délután piakáto-
Az impozáns és példás "tegyelmercttségü gyűlésről n következő tudófciiásurlk számol be: Vasárnap délelőtt fél 10 órakör *» városháza megicK nagytermében Wugri-rtecz Károly nyitotta meg az ülést. Az rs«zt-hívó nagyK4,uz^ai szociáldemokrata üdvö.».-letét tolmácsolván, felhívni - a- gyűlést, vrrrtr--töség megválasztására. Elnökké egybaigulag: Molnár Utvrtii (Ci-lse), Dávid hívén (Ksate-regnye), Horvdih-jMio* (Kesktheiy) és Pcslin-tícr János (Na^vkánizse) f^ldmunkásoKá' választották meg. Molnár István elnök az ejjybe-vyOUek üdvözlése után utalt azokra a lea^iós kisérletenre', amelyek az OMGE aknamunkája (t)upján a föld-i.unk/isokat cl akarják térit$i>t a szociáldemoKrat'i párttól. Andorka Sándor bu-['dapiistL kiküUlöti az országos, szociáldemokrata pHveZfctőség üdvözletét tolmácsolta. Kitórás magas szí ivonalu beszédben vsnieiiette a ma-^yar paras^^Ag egész történelmi múltját. Utalt r/zokra a harcukra, amelyeket a magyar föld* munkások az .oligarchiával vivlah s amelyben mindig elbukfak, mig végre az októberi torradalom jogoklioz juttatta a kilaszitottakat. A mindvígig feszült figyelemmel és általános helyesléssel fogadott beszéd után
Sneff )>zsyí, a iiagykaulzsai szociáldemokrata piti elnöke emelkedett s7ólásra. Vissza-ulasiiotta azt a rágalmat, hogy a s?ociá!de-mokrala párt hz Uien megtagadását hirdetné. Ami a kommunizmust illeti, a pást Határozottan kitart cdjigi álláspontja mellett. Követeli a vasutak, bányák, gyárak és pénzintézetek szocializálását, de a magántulajdon Iclies megszüntetését a mai időkben őrületnek tartja. Ivren álláspont halmozottságának legjobb bizo-
kon fígyelmczlcllék a lakbsságcil, hogy délután I uyiléka az, hogy a kormány a <.00 holdnál
!t óra után senki ne tarjon az u«cán, a kor-mánycsapetok'^lltnállábfi etetén rendsivül véres harcok várhatók.
Btriin, j»n. 7. A harc immár kót órája tort a Br^noenburgi kapunál levó k(»rmány-csapatok és a Patíser platzon levó Spartacuscsapat között. A brandenburgi kapunál maga-uan clbeiyczett gépfegyverek szakadatlanul ropognak. A sebesülteket egészségügyi gépkocsik Kzailitják ei. A lövöldözést a SparUcus-csapa-(ok kezdték el, amelyek azt hitték, ho^y az Adlon szá'ló tetejéről reájul lőttek. Később
kisebb biriokokat nem akarja f»¡oszlani. Az egéíz gyűlés helyeslése mellett kijelen tette, hogy a forr^d^lorn vívmányait minden erővel meg fogjak védeni és ha újra a reakció kerekedne fölül, akkor esetleg ujabb forradalommal fog|ák biztosítani a kivívott szabad ságot.
A közgyűlésen, amely déiulán fél 2-ig tartott, végül még elhatározták, bog/ az agitá-ciól tovább folytatva minden faluban és min* den majorban öntudatra ébresztik és megszervezik a föld dolgozó népét. * M
— Faics Lajos lemondása a városi ügyészségről Faics Lajos ügyvéd lemondott a vArobiiál viselt helyettes ügyészi tüztérAI. amelyet a háború dereka óta töltött he. Faics lemondását azzal okoha meg, hogy a városi ügyészi .-'lilásra kiírandó p^tyáznt most már cu-dmén/esnek Ígérkezik. Pályázóban valószi-
! nülcg nem is lesz hiány. E£bből a szempontból teh^Vl helyeselhető volna F^'cs ügyvéd ur elhatározás», de nem helyeselhetjük az állás jetenhgi végleges betöltését. Magasabb hiva-titnoki állasokat semmi esetre se S7abad be-töltenie ann^X a közgyűlésnek, amely végn?ip-j'Mi óli. A városi képviselőtestületek r^forrrvjára vonatkozó rendelet moht készül a belügymi-niszteiiuvn^an s abból rövklesen törvény lesz, amelynek végretn^sa alaposan meg fog|i vaiToxintnPa nrhl várost kepv»*el6testül<?t arctr-lafát. Ai üi>yés7i állás bcíöüését Ith^t t?>ár ai uj kép^i«elöteotülfelre kel) bir.ni s rcmélitlV, hogy Faics L íjots helyettes ü^yé-sz ur is igyekezni fog módot nyújtani ehhez, még pedig akként, hogy letnondáhá^ ideiglenesen visszavonj). Az ítllásra valószínűleg dr. Sabj^rt Gyula polgármester is pályáéit. Erre vonatkozólag elöltünk a következő kijelentést tctle :
— Még nem határoztam, dc gondolkodom a dologról.
— Ethalyeztók a hatirvédolrm parancsnokságot. A nagykanizsai halárvédelmi pa-rancmokságot a hadügyminiszter tegnap Z-ita-egerszegre helyezte ál. A határvédelmi pa-rancsnokság. amelynek Habicher atezredes a parancsnoka, a murakövi megszállással kapcsolatos Ugvek kftfhatalmi részét intézi.- Az intézkedésnek egvedül taktika] oka van, még pedig az,-Ingy Njgykanizsu a védelmi vorrat-nak 5iéUÖ bnlszártiyán fekszik s a határvédelmi parancsnokság a nyugati részén eltie-zett csapatokkal az. érintkezést képtelen volt állandóan fenntartani. A hadügyminiszter «*! a parancsot adta Habacher alezredesnek, hrígy dr. Obit Béla kormánybiztossal, aki jelenleg Muraszombatban tartózkodik, egyetértően intézze a jogosulatlan támadáfok visszautafeiiá-sát. A katnalalmi parancsnokság a mai napon el is távozik Zalaegerszegre
— Muraközzel megindult a személyforgalom. Néhány napi szünetelés után isinél megindult a Maraköz felé való személyforgalom. Tegnap óta naponta két személyvonat megy Prágcrhof felé: délután 3 órakor és éj-j?l 2 órakor. A Prágerhol vagy Barcs Itlé utazóknak hatósági igazolvánnyal kell' igazol niok, hogy üzon a hélyen, ahonnan elutaznak, sem feketehimlő, sem más ragályos betegség nincs. Aki ilyen bizonyítványt nem visz magával, azt a szerb megszálló csapatok az elsé állomáson leszállítják a vonatról és napi vesztegzár alá' helyezik.
— Kötelező katonai tisztelgés. Szegedről jelentik: Az itteni francia megszálló
. csapat parancsnoksága a következőket rendelte el; A nem tényleges katonák nem hordhatnak kSonai ruhát. A tényleges katonák kötelesek derékszíjat viselni. A (rancU és magyar katonaság a rangsor szigorú betartásával kötelei tisztelegni egymásnak. Szóval a magyar legénység köteles szalutálni a francia altisztek-
\'i\9, január 8
nek és tiszteknek, a francia legénység pedig a mieinknek, De kölcsönösen tisztelegnek egymásnak a magyar Ag francia altisztek és tisztek is Ami a legjellemzőbb, a franciák elrendelték, hogy a magyar legénység a ma-f>var altiszteknek és tiszteknek is köteles szalutálni. A francia parancsnok kijelentette, hogy c>ak o'yan magyar hadsereget fog megtűrni az antant, amely a legteljesebb katonai {egyetem alapján Ali. A franciák mindazokat, ikik nem tisztelegnek feljebbvalóiknak és nekik, letaitóztatják ludifogolyként bánnak velük.
— \ Haladás kulturális egyesületben B*ron jogszigorló tartott vasárnap délután elfodást a Darwinizmus mai állásáról. A nagyszámú h«Ilg*fóság zsúfolásig megtöltötte az egyesület helyiségét, sót sajnos a terem szük volta miit? az érdeklődök egy tetemes része kiszorult onnan Az előadás mindenben méltóan sorakozik azokhoz az előadásokhoz, ame lyefckei az egyesüld fényesen beigazolta " a m^ea létj igoíultságát. Az előadó a rendelkezőére ál!ó anyagot két Vészre • osztotta. Az eU/S részben azokat a bizonyítékokat sorakoztam fii, amelyek megdönthetetlenül iga/olják, h a leszármazás, mint ilyen megtörtént; a leózAimazAssal mint ténnyel ^ftfliiik' Sfönfóif. A második részben azokkal a hipotézisekkel (darwinizmus, tamarkizmus, mutáoós elmélet stb) foglalkozott, amelyek a különböző fajok előállásának okaira igyekeznek fJnvt deríteni. A7 e!5 díst a hallgatóság n:gy tetszéssel fo-g'día. »
— A katonatanácsból A katonatanács péntekem «f^lelAM 9 órakor a városháza tanács-termében teljes ülést tart, amelyen air~* összes bizaimiféiftak jelenjenek meg Tárgy: elnök és v^grelHitóbizottsáfi: választási.
— Uj püspökség. A szerb kormány Szabadkán uj római katolikus püspökséget szándékozik ié'esileni. A tárgyalások ebben az inryban mir folynak is a Vatikánnal
— Házasság Heivey A'adár hajóskapitány és liokdny Gizike január 2-án Uiidapes-
Jen házasságit kötöttek. (Mindéi külön érte sites helyett)
— A kisjzazdapár? megyei nagygyűlése.
t hó 6 án o7 Országra Kisgazda és földinlves-p"! Zalae^ei szetten mintegy hatezer kiseazda jelenlétéüen szervező nagygyűlést tartott. A megyei p%rt elnöke Kárlovits József _v. tanácsos, második elnöke pedig Márton János kiskomáromi kisgazda iett. A gyűlésen a Knolyi párt és Kéresztény-szocialista párt bejelentették csatlakozásukat a Kisgazdapárthoz.
- Elhunyt pleoános Milhlstein Lajos nyugalmazott plébános szombaton hosszas szenvedés után Nigykanizsán elhunyt. Az r>4 évei plébános évek hoüszu során át volt 0*>sz!ony plébánosa, fchol puritán jellemével a község szeretetét megnyerte. Régi hivei • i^ietetüket és hálájukat azzal fejezték ki volt ^/plébánosuk iránt, hogy temetésén résztvettek koporsójára kosszorut helyeztek.
— Első mészáros és hentes nöiparos Nagykanizsán. #özv. Oombots Jó/.sefné szül. Ktuger S/.elina férje halála után özvegyi jogon
s gyakorolta a reá maradt mészáros él hentes-ipart 6 mint ilyen üzletvezető tartására volt kötelezve. Oombotsné nemrégiben kérvénnyel fordult a városi tanácshoz, hogy az üzletve-zetötartási kötelezettség alól mentse fel. A városi tanács méltányolta h kérelmet. Miután Gombolsné igazolta a hentesiparban való jártasságát és képesítettségét, a várósi tanács felmentette az üzletvezetölftriáiri kötelezettség alól. Így leit Oombotsné az első/női mészáros és benteslparos Nagykanizsán.
— A magántisztviselők munkaideje. A
Zalát fölkértek a következő sorok közlésére: A Nagykanizsai Magántisztviselők Egyesülete gyűlésén sajnálattal állapította meg, hogy az irodákban nem tartják be a következő kormányrendeletet : Kézműipari, vagy gyáripari irodáH személyzete reggel 8 órától délután fél 3 óráig foglalkoztathatók Minaen más iroda helyiségben a személyzet reggeli fii 9 órától dé!u:án.3 órái,; foglalkoztatható. Ebédidő 1 óra, A rendeletben engedélyezett módon megállapított tulmunkát megfelelően dijazni kell, amelyről az alkalmazott nem mondhat le — Az egyesüld felkéri az ipari, kereskedelmi és pénzintézeti irodákat a rendelet pontos betartására, elleneséiben a rendelet megszegői ellen a lutóslgnál tesznek felfelenlést.
— Testedzés. Mi este 8 —10-ig tornagyakorlat.
— A szervezett vas és fémmunkások
pinteken í. hó lO-én este f> órakor taggyűlést tartanak; Mmden szervezett vasmunhás (itt Jegyen. A vezetőség.
— Fölhívás. • A Magánalkalmazottak Nagykanizsai Szakszervezete (Casino ffttdszín») munkanélküli tagjait foglalkozatni akarja. — Hjgy ez elvi/he!^ legyen, ezu'án is felkérjük a város, vasút é* posta vezetőségét, p>nz és biztosítóintézeteket. tiibgánii ódákat, keresked* és. iparosokat, hogy" az esetben, ha irodai vagy kereskedelmi alkalmazoítra (férfi vagy nő) volna szükségük, ezt a fenti Szak/zervezethez bejelenteni síiveskedienek. A választmány
— Nagy kabaré délután. A nagykanizsai műkedvelők Tnury Kii cs tíarab$s Lajos rendezésével f. l ó 12 éri dílután \ órakor kabaré-délutánt rendeznek a Polgári-Egy lé! dísztermében. Tekintette' az uj» U orci záróra rendeletre az előrfdáb pontban 4 órakor kezdődik. Műsor utált íáncjegyek előre válthatók Fischol Fülöp könyvkereskedésében "(Fő-uí) és ^délután a pénztárnál. hMyárak: páholy 6 személyre 36 K, I. hely ö K, II hely 4 K, III. hely 3 K, földszinti átló 9 K, k^zati belépő 1*50 K.
— Adományok Cavtüton! Sándor* el.-alkalmával kojjzorupótló adományként
Ketting Ferencné .»<> koronát, Goldman Ignác koronát és Kecsei Samu .00 koronát adományoztak. * Zdpletál Gyulánc elhalálozása alkalmából koszorupótló hdoni&ny fejében Slozarek István cs neje 30 koronát adományozott üzv. Banyai Aurélnc cs családja részérc.
- A gelseí szociáldemokrata föUlmunkás és kisgazda csoport- alap javára özv. Gálovics Andbrnc és Bcd«> Géza "»0—50 koronát ado> mányozott. —- A tüdőbeteg katonák és tüdőbeteg polgári társadalom javara a kővetkező adományok folytak be a nagykanizsai^jíöníi-torium-egyesülothe/: Szeszfinomitó i.-t, 'JCK», Somogyi Zsigmondné íj0, Keumüve* Izidor (Nak, tolnám.) (.utlmann Ödönné 20, Zala r.-t. utján Rothschild'Samu 10, egy névtelen jó asszony ÍA Kórut Lajosné 0 koronát A szanatorium-ü!.ycsulet hálásan köszöni az adományokat. - - Az izr. elemi iskola mezítlábas tanulóinak Mayersberg Frida tánctanárnő 100 koronát, Ötvös Margit I. o. t. 12 koronát adományozott.
— Az Uránia több mint egy havi szünet után tígnep nyitotta meg kaput» isméi, melv alkalommal szinre került a „Mandarin* müfilm, mely még csak ma lesz látható. E darab a vígszínházban több mint ;J00 előadást ért meg a színpadon Mrt. Wu cim alatt ezentuli előadások kéiköznapokon pontosan 5 és 7 órakor.
— Köszönetnyilvánítás A Ker. Jót Nőegylet pénztárába az 1018, óv második felében a következő adományok folytak be: névtelen adomány Eperjesy Gábor utján f>0 kor., Franz^L. Fiai r.-t 500 kor., Uotschild Samu 10 kor., Szabó Vas* Károly 100 kor., Farkas Lajos 2P kor., Szcsztiinomitó r.-t. öOO kor.,
1 Kp Vjcsy Gábor koszorupdtló adománya néhai I dr.feentzik Ferencnc elhalálozása alkalmával
f>0 kor., Milhofor Ödön ós neje koszorupdtló adománya 20 kor., Inkey Kálmánné (Kigyác) 200 kor., Keleti M. Mór halálakor adomány f>0 kor., Kaán Irina alapító tagdíjul 100 kor , mely szíves adományokat a leghálásabban koszi »ni a Ker. Jót Nőegylet választmánya.
— Elveszelt Szombat dcleKüt elveszett egy kis fehér foxterier kutya, Floki névre hallgat.. Ismertető . jelek: nyakán egy kisebb, a mell tájékán egv nagyobb sebhely. A ber csületes megtaláló kéretik jutalom ellenében Nádor-utca 12. sz. alatt átadni
— Játékkártyák, Piatnik-féle gvárt mány, minden játókhoz kaphatók Fischel Fülöp Fia cégnél Nagykanizsán.
Béketárgyalások előtt.
Genf, jvi. 7. A Havas-ügynökség jelenti: A négy szövetséges meghatatmazottainak párisi konferenciája január 14-én kezdődik E tárgyalásokon fogjik megállapítani az előzetes béke
alapelveit.
Luxenburg — köztársaság.
/Genf, jan 7. Luxenburgbíri aNközlársa-slgi pírt kerekedett felül és rövidesen teljesen magához ragadja a Intalmat. A nagyhercegi -család megtelte az előkészülteket a mene-kolésre.
Mackensen Franciaországban.
Rot'erdam, jan, 7. A 'Daily Mail jelentébe szeiint Mackensent, akit a franciák Fóihról Sznlonikibe szálllto'tak, S/alonikiböl rövidesen Franciaországba fopják vi ni.
A szerkesztésért felel: a főszerkesztő.
Nyílt-tér.
Dr. SÁNDOR MIKLÓS orvos, urológus és bőrgyógyász rendel Csengeri-ut 15.
»> >y>
szám alatt az emeleten naponta délelőtt • 11—Val, délután 4—ti-ig.
Vásárolok
könyveket, régi porcellánokat antik bútorokat, szőnyegeket, ékszereket, érmeket rógi ! pénzeket.
Cim a kiadóhivatalban.
Mindazoknak, akik Cavalloni Sándor nagykanizsai fogimn, tanár, tart. 20-as főhadnagy, halála alkalmából rószvétöket bármi módon kifejezni kegyeskedtek vagy ogyütterező lelkűkkel lelkűnkhöz kapcsolódtak, — leghálásabb köszönetünket te-jozzük ki. Külön is kifejezzük ezt a nagykaniz^pj főgimnázium tanári karának, melynek nevében dr. Lukacs Józset tf.nár ur; ugy szintén a nagykanizsai Uu-as.( honvéd-ezrednek, melynek nevében Farkas Sándor, százados ur, volt kegyes külön is elbúcsúztatni a mi drága halottunktól.
Nagykanizsa, 1910. január •»
II Minh talaj- ü íiboH-ualíí.
BőrNxakitiáDau jártas fiatal segéd rögtöni belépésre állást keres. Szíves ajánlatok kéretnek Vadász, Kossuth-tér 43. sz.
címre.
• ZALA
* è
1919 január 8.
*
V
APRÓ HIRDETÉSEK
Rövidáru és norinbergi cikkeket szivar-kuhüvelyt és papirt, pipereszappant és egyéb cikkeket postán cs vasúton legjutAnyosabban szállítok. Személyes látogatást különösen kerek, de levélbeli rendelést is azonnal esz-közlök. Klein Oyula rövidáru cs norinbergi nagykereskedő, Barcs. 357
A LónyiUántartási kör'et irodáját Csá-nyi László-u. 2. szám alól régi gimnáziumba, Eötvös-tér, helyezte át.


Eladó ház. Gyár-u. 26. sz. ház házhcly-lyel eladó,, még 10 évig adómentes. Bővebbet ugyanott. , ' 3.r>4
• M - «iitiMtli «■« ••Itl.f**» S » » « •/. »•••»»•( - ■ • • #
Szíjgyártó és bognár convenclóra fel* vétetik a nagyrécsei uradalomban. Nagyrécsc,; Xalamcgye. * 359
Műterem takarítására cs egyéb munkák elvégzésére egy leány felvétetik Fitos Oyula fényképészeti műtermében, Kazinczy-u. 3. sz. Ugyanott egy Hu- vagy leánytanuló felvétetik.
Két nagyobb .leánygyermek mellé olyan kisasszonyt keresek, ki a háztartásban ift segédkezik. Cim a kiadóhivatalban. 337
— Hórom szekrény, ogy Íróasztal és
egy szalonasztal eladó. Kazinczi-útca I sz.' I. emelet.
Rokkant tibzt.melle megbízható, ügyet
inast keresünk. Arcképpel és bizonyítvánnyal félszerelt pályázatot Stern Pal hadnagy Oánnapuszta, u p. Iharosberény (Somogy-megye) címre kérünk.
Külföldi értékos belyegeket cladFischel I ülöp Fia cég könyv- és papirkereskedésc. Nagykanizsán. (Városházpalota.)
Hirdetmény.
Néhai Laskay Ernő hagyatékához tartozó, Keszthelyen a löutpában levő bolthelyiségben es raktárakban levő különféle fűszer, fe^tekáruk, porcellánok, kötszerek cukrok, szivacsok, olajok stb. készpénzfizetés mellett szabad kézből eladók a teljes boltberendezéssel együtt, de csak mindez egészben.
A helyiségek kívánatra a vevőnek bérbe is adatnak, de vevő meg is veheti azon emeletes házat, .inclybon'-ft -helytségck- vannak.
Az üzlet több mint 40 éve áll fenn és nyomban folytatható is.
Megtekinthető bármikor Laskay Emil keszthelyi építőmester utján.
Dr. Schwarz Zsigmond
k'.".Hfüíyi ugyvoid
az orotÖFOk képviselője.
rtfv i
Hirdetmény.
Néhai Laskay Ernő hagyatékához tartózó, Kosztnelyen levu mintegy \A5 hectoliter balatonmelléki termósii 8 — 10 éves és :> -C> éves kitűnő ré*i bor valamint mintegy 250 hectoliter űrtartalmú, kitűnő állapotban tevő, különféle hordók készpénzfizetés mellett szabad kézből eladók
Megtekinthető barmikor Laskay Emil építőmesternél Keszthelyen.
Dr. Schwarz Zsigmond
kc«./Tticlyi ügyvéd az orokosok képvhcltfjc.

Szökerek eladása.
volt . honvéd lakianya melletti be rakok területén, kedden f. hú 7-én délután 3 órakor mintegy 100 darab a harctérről visszaérkezett \ különféle pa-rasztkoosi nyilvános árveréséi a legtöbbet ígérőnek egyenkint cladatík.
-uh 20. pótzászlóalj parancsnokság.
Nagykanizei r t. város rendőrkapitányától.
159/018 Kzg. szám. - ' .
Tárgy: A tüzelő anyagokkal való takarékosság ügyében kiadott 9000/918. számú rendelet modositasa.
Hirdetmény.
A szénügyek kormánybiztosának 60/1)19 számú rendelete alapján a következőket rendelem :
1. A nyilvános étkezőhelyiségek (vendéglők, korcsmák, italmérók vagy elárusítóhelyek, kávéházak, cukrászdák es hasonlók), ha reájuk a hatályban álló jogszabályban rövidebb záróra nincs megállapítva, valamint a szórakozó helyeket (színházak, kabarék, mozgófény kephelyiségek es hasonlók), továbbá az összes mulatóhelyeket (Or/oumok, dalcsarnokok, varieték, táncterem, tánciskola és hasonlók) felolvasó hangverseny és más efféle nyilvános termeket és helyiségeket, végül egyesületeknek (egyletért, társaskörök, kaszinók, klubok s hasonlók) mindazon helyiségeit, a melyek a tagok vagy vendegek összejövetelére, vagy befogadására szolgálnak, esti 9 órán tol nem szabad nyitva tartan).
K rendelkezés nem vonatkozik a vasúti vendéglőkre, ha nyitvatartásiikat az utazóközönség «erdekei kívánják.
Esti 9 órán tul magánlakásokban nem szabad a zárórára vonatkozó rendelkezések kijttf.s?ásávai vendégükül látni, oly egyéneket,, akiknek ott tartózkodása a szokásos vendéglátás körén kívül esik.
2. A 9Őtfr/l9l8 szamu renddel2. á-ában említett nyílt árusítási üzletek és gyógyszertárak, továbbá a 3. § ában említett nyilvános étkezőhelyiségek (haveházak, éttermek cukrászdák stb.) kirakatait és bejáratait megvilágítani tilos A színházak, a szórakozó es mulatóhelyek bejárata előtt legfeljebb egy drb. 00 wattos izzólámpa éghet, ha ennek szükségességét a rendőrség megállapítja. -----------------
3. Aki a jelen rendelet ■ rendelkezéseit megszegi vagy kijátszó, az amennyiben cse-lckmctt^iír*sulyosabb büntetés alá. nem csík, kihágást követ el és a 4.950/1917. M. K. sz rendelet 7, S-a értelmében hat hónapig terjedhető elzárással es kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, villamos Órája pedig, ha a vizsgáló közeg a kihágást a helyszínén megállapítja, kikapcsolható.
. E rendelet a mnivnapcn lep' életbe.
Nagykanizsa, 1919. január 4..
Kiss Lajos s. k.
wí" ' r rendőrkapitány.
Hak arou levő joiiö minőségű
Szőrme árut
i : # » '
melyen leszállított áron
kiárusítom I Grünberger Sándor
ezelőtt Kreíner Oyula.
VII áíí moz(iü-s;inház
T lJUflm iiinrai SiáUoda. T>l»!on 74
1919 január hó-7 én, 8 án és 9-én
a magyar Aranysorozat 8. száma
Történeti dráma f> felvonásban.
Remek Kisérö műsor I
Előadások hétköznapon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 cs 7 érakor.
Llőre lAssuk el magunkat
SZÖLÖKÖTÖZÖ-PAPIRZSINEGGEL
A folytonos gyártást zavarok % a nyersanyag m-tici. bcszerzose folytán kétséges, hogy n következő sa>v><> t»an lösz e cgyáltalan s/őíok«>toző anyag. Azért ajánljuk kitűnt Rafflapótló pupíttsinogünkr, k.,|>futi) bármily nagy mennyiségben azonnali cs k&Y>bhi •litásr* u
Papiráragyárl és Kereskedelmi R.-T.-nál.
Budapest, VII., Rákóczi-ut (5 Stirgonyctm : l'apirtcxtil. Telefon HS—W
1000 Kor. jutalmat adok a oyomravezetGaek
ha csendőrörs is, aki liirt tud adni kedden, 31-én- éjjel ellopott 2 lovamról - Az egyik sötét pej kanca, balszeme feher (csóka szem) bal háts*ó lába kese, a másik világos pej herélt, erős, vastag hátasló, a szügyén,. oldalán a szőr le van kopva es mindkettőnek a patájukba „/í8-ns si:am van besütve cs mindkettő bal combján Míu buti van..__^ • ~_______1—
Tóth Péter Nagykanizsa
Zala-m. Magyar-ii, 124. sz...
Gépész!
Egy középkorbcli gépész, áprilisi negyedre nagyobb uradaloiivM óhaíUna állást vállalni ki teljes szakképzettséggé!,* gőz-, motor os villnnygepek iiczelesifben jártas, Esetleg privát is elvállal Virmi-ncrnu gipjavitást, valamint nvari cscp-^vlést is eiXogad trim a kfadohiVAtálbm^
(IRÂNIÂ ^ozflókép-palota
Kedden és szerdán január h6 7. ás 8-án
Világrsláger !
A „Mandarin"
(Mrt. Wu )
Keleti-tárgyú szalon dráma.
- —i,-'-*
£• a fjömek kisérö műsor.
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapokon : 3, 5 és 7 órakor.
• • S'

Aki házat, szöllőtt
vagy egyéb ingatlant venni vagy eladni akar, az forduljon bizalommal
AC'AÉ L IGNÁírZ
*
Föut 8. szám alatti
ingatlanforgalmi irodájához
ahol mindig van ilyen eladásra ós vótelre előjegyezve. >
I
Fiaker
minden alkalomra megrendelhető vidékre is CENTRÁL Szálloda
portásánál (szobapincér), —
"........... ' ' " ' ..... ............................ ' .—»i .......... ..........
_____Nyomatott: a „ZALA* nyomda és hírlapkiadó v^alatnal Nagykanizsán.
Ebédlőasztalt
keresek 6 vagy 12 darab bór- vagy nádfonatú hasonló székkel. - Ajánlatokat a Zala kiadóhivataléba kerek.
mm! *-
-■■f 1
JU.VI. évfolyam
^—--———
mmstíbis is Usttbtvatal:
NAGYKANIZSA, Sugár-at 4.
i
Zala Nyomdavállalat
Fő-ut 6. sz.
.'• Y" ■ vT* J
Megjtknfk hétfő kivételével mindennap kora reggel
9icrkcazr0*<jrl klndóhlvoioll rdefon 7t
Nyomdai felcfon 117.
■ i1 . i' t ■ ■ ^
I agykanizaa, 1019. ianuú^ 9 CwOtBrftBk.
--------g*T '

- • »1 "
Előfizetni érek:
helyben házhoz axáttttva, vagy posta szétküldéssel t
Lgész évre Félévre . . . Negyedévre Egy hór« .
K 60--„ 30*» 15"
%
>
Jl
Köszerkesziu:
TÓTH ZOLTÁN
- ■
i
.....I '.T-
l'ömunkatárs és laptulajdonos:
OSI lifíAO .1 KNÓ
i i ......-... i. . .1 ■. .i
Egyes szám ára 20 l
-:---*
• » - " • ".
Hirdetéseket, nyllt-teret e* magán-közleményeket díjszabás szerint'veti xti:---fel a kiadóhivatal. 55 gpá
i.. . . ..
Ma oldják
A munkAtlani««
r>
meg a válságot.
- Szocialista kormány
tárgyal, alakul ?
BiuiapesU jan. 8. A szociáldemokrata párt vezetőség tegnapi ülésén 29 szavazattal líi ellenében amellett döntött, hogy a munkás tanácsnak azt t'o&ja:
összeülő munkás tanács elé, amelynek első szónoka- Oarbai Sándor volt. Garbai a szociáldemokrata-párt álláspontját lejtette ki és ismertté azt a határozatot, hogy a szociáldemokrata partnak teljes egeszében át keHVcnnie a kormányt: tiszta szociáldemokrata kabinetet kell alaki tani. Utána 0 aratni Krnö a szooiál-
demokrata párt vezetőség kisebbségének álláspontját ismertette, amelynek lényege. iiz, hogy a szociáldemokrata párt miniszterei és államtitkárai lépjenek ki a kabinetből és a-szociáldemokrata párt precizirözzd amn követeléseit, amelyek elfogadása esetén hajlandó lenne egy ni, a polgári pártok kebeléből alakulandó kormányt támogatni Kz előterjesztések után. nlég sok szónok szólalt tel. este fél \) óráig azonban nem tudett a munkás tanács magállapodásra jutni, A tárgyalást ekkor tclbeszukitoTták cs este féTTO uralfor róTyíatFákl
Három indítvány a niuukáNtanácM
előtt* «
Budapest, jan. á A iwínMManács dé-tdáni ü*ésén nárotn indítványt nyújtottak h»\ Az élsó Oarb«ié, amely szerint. tiszta szo-ciVina kormány alakuljon a poigá.i pattok kizárásával A mátodlkal Garami Ernő ter-jesttellc elő, aki nem ajánlja a szocíáldemok-iMa kormány alakítását, hanem »A javasolja, líMcy a -polgári páitok vegyé'< át "a ke rmányt, a szcciuli. Iák pccfíg támogassák a kormányt. A maga részéről már teljesen megelégelte az ádáz harcol ós nem kiván résztvenni a kor-- m^nytan, A harmacHfcat Kunfi nyújtotta be, aki egy közös szocialista és po'gári kormány alakiiását ajánlotta.
Hajúmban lesz döntés.
Budapest, jan. 8. A munkástanács üló síinek szünete alatt a kormány l giai minisztertanácsra ültek össze, amelyen résztvett a kormány valamennyi tagja. A tanácskozásba bevonták a rendőrfőkapitányt is. Hir szerint Károlyi kijelentette, hogy a döntés vagy ma *ÍÍcl. vagy holnap délelőtt lesz, de nincs ki? zárva, hogy a döntés a hajnali órákban fog megtörténni.
Hivatalnok* örmény veszi át kormányzáat ?
Budapest, jan. S. A központi Nemzeti Tanács ma délelőtt 11 órakor ülést tartott, amelyen megbeszélték a belpolitikai helyzetet & a válságból való kibontakozás módozatait. Hock János elnök inditványáia egyhangúan kimondották, hogy ha a pártok pártközi megegyezéssel nem tudnának megegyezni a kormány formában, vagy ha tisztán egy pértra támaszkodó kormány nem tudna megakkulni, akkor a kormányzást kizárólag hivatalos erőkre és szakemberekre leli bízni, a volt kormány tagjai pedig térjelek vissza a
Npnveti Ta»4c*ha. Miu*ín a Nemzeti Tanács a fónatalma* Károlyi MjtySly személyéhez kö-llo; az uj hivatalnok kormánynak a* Nemzeti Tanáccsal való szoros együtt^, működése feltétlenül szükséges A mostanf Hermán* bN kíl^pe't miniszterek a Nemzeti Tanácsban ujoi átvernek r*gi szerepkörüket. TcméSvetOf, hrtgv ez esetben újra Károlyi Mihály kerőlne a Nemzeti Tanács ólóre Rámutatott az " elnök az elinrithatlanoKnak •átsző választási nehézségekre is*, amety természetes vá asz.iási akadályokkal a kormány néide szerint j ínJrn jóindulata eM-néro smi lesz k£p;** me^küídütii. Többek fetftóMása . után Nagy György indítványára a székely nemzeti tanacs által az ország teiü'eti integritásáért indított propaganda támogatására a Nemzeti Tanács 10 000 korona wgéiyt folyó-sitotl,
Érsek újvárt megszállták.
\ Érsekújvár, jnn. 8 A csehek elfoglalták Taráoskeddet, Koröskényt és egy hadosztály-nyi regulám csapiltal közeled <ek Érsekújvár felé, amelynek m gszállása délutánra várható. A honvédelmi bizottmány, a városi tisztviselők es mindazok, akik ellenállásra buzdítottak, elmenekültek.
Budapest; jan. S. Ma délután fól 4 órakor Érsekújvár lói az a telefonj» lentés érkezett, hogy' délben 12 órakor mintegy 400 főnyi cseh katonaság érkezett • városba. A közhivatalokat megszálllak, de nem vették át. — A magyar hatóságok még helyükön vannak. A délelőtt folyamán fosztogató bandák vonultak végig a városon, amelyek lövöldöztek, behatoltak az üzletekbe, elvetlék a kereskedők pénzét, majd Komárom irányába.1 kivonultak a városból. A csehek bevonulása után a rend
helyreállott
Érsekújvár, jan. 8. Délben egy órakor mintegy 5000 főből átló cseh hadsereg
I mi>)
vonult be a városba A rend a bevonulás után helyreállt: a csehek két fosztogatót fel-akasztottak. A cseh o9apstok egy része Komárom ós Párkánynána felé. Léván, Pár-kánynánán és Aranyosmaróihon holnapra várják a csehek bevonulását..
A romáulakta 26 vármegye sorsa uiár kél éve eldőlt.
Budapest, jan. 8. A brassói román nem-zeti tanács vasárnap n^pgyll'ést tartott, amelyen Saftu esprit elnök kijelentette, hogy legilletékesebb helyen Hhataímozlák annak közösére, hogy a Kelet Magyarország 26 vármegyéje irányában táplált r^mán igények jogosságát, az antant már augusztusé-ban elismerte. E< időben Oroszország, Olasz* orszáv, Franciaország és Anglia köpetei titkos s/.erződést kötöttek Bratlanuval, amelyben ga-r intáhák a r^mán igények végreh >jtá«át, — E sz^fződ^sfőf kiderült, ho«y tényleg létezik H 19U> atjgjusítus 17-en Bukarestben kötötték. A bukaresti osztrák magyar hirezer^ő iroda meg niásolatát, amely mi st n t»elügv.n>-
rwndőri. os/fályán van fij'utí. ajatl.
államtitkár löt^p^em-"bereoen táviratilag közölte a jassyi amerikai követtel, hogy az- Egyesült Államok kormánya n szerződéshez hozzájárult. A szerződés 6 pontból ;dt és megallapitja Ndgy-Románia határát a 26 magyar vármegye te-icglalásáváL
Béketárgyalás előtt.
Miben egyezett meg Wllsoti az antanttal.
Genf, jan. 8 Londoni és washingtoni egybehangzó jelentések szerint az antant és Wdson közt még sok kérdésben nincs meg-áiLpodás Egyetértés Witson éu az antant Kö-sött csak a kovetke/ö pontokban van:
l Anglia é* Franciaország között a politikai 'állásfow'alásra nézve teljbs az egyetértés.
2. Anglia sohasem fogja tűrni, hogy tengeri hatalmát osökkentsék.
3. A civilizált népek szövetsége biztosítva van.
4 Németországot és társait oeak a békefeltételek aláírására fogjak a konte-renolára beengedni.
Igy a kö/ponti hatalmaknak nem lesz módjukban, hogv érveiket előadhassák, vagy fenyegetőzhessenek. Vaj»y elfogadják a békefeltételeket, vagy nem. Ez utóbbi esetben $ felelősség őket terheli. Ami a népek szövetségit illeti, WiKon az antanttal szemben fgye-dni áll, mert padiul Clemenceau a nagyhatalmak egyensúlyát követelt, vagyis a na^v-hntaimak azöveiségét Németország kijárásával.
Wilson békéje mellett tüntetnek az olaszok.
Béos, jan. 8. A Neu Zilricher Zeitung ielentl: Vasárnap egész^Olaszországban nsgy tüntetések lesznek a Wilson békepontjain alapuló béke mellett, amelyet a szocialista »zei-vezetek rendeznek.
I'lAúA
Berlin rémnapfat
Tovább folyik a küzdelem.
Berlin, jan. 8. A félhivatalos Wolff ügynök ég jelenti: A kancellári palota elélt ét • város más részeiben is délben ütközet fejlődött, amelyben mindkét reszen részt vett a tüzérség is. Zavaigások voltok a stut-tiní és Ichrll pályaudvarokon is U^ylátszik a Spartacusok a birodalom többi nagyobb városában is puccsot akarnak . megkisó relnl még a nemzetgyűlés összehívása előtt.
Harc ¿letre-lialálra.
Boriin, jin. 8. A kormány mogszaki tolta a tárgyalásokat a Spartacusokkal. Noske főparancsnok kihirdette az ostromállapotot. Délután a biroddmi gyűlés épülete cíői. UUOzct Ke/dőJ^ll, amelyei /uegelteöen a a Spartacusok ágvúkkal lőtték a birodalmi Hyü\én épü'elét. Mindkét részen a gOpprtsVákit • és kézigránátokát is használják.
Hollandiára ín átterjed a bolfce-
flziutts ?
Frankfurt, jan. 8. Gráuschweig városa-nak valamennyi szor^ezí-tt munkása Liob-
knecht iránt érzett rokonszenvenek jeléül
i
sztrájkba lépett, T-giap délután 3 < órakor körülbelül lOOOo munkás gyülekezett' es 57 fegyverrel impjzáns menetben vonultak végig s városon. A nagyhercegi p*L>t i előtt több beszédet m.mdotlak. E$y németalföldi szocialista vezér kijelentette, ho^y Hollandiában aem lehet már feltartóztatni .a forradalmat. A tüntetők töbo szerkesztőséget megrohantak U ŐrUetbe vettek A közúti vjhui forgalma szünetel.
Az autant felbontja a le^ver-Nzduetl Nzcizodém.
Genf, jan ö. (Havas) Ó Mnjeiueau a Lllomme Ubre-ben kijelenti, h:>í;y a francia kormány.utaaitoHa Foch .tábornagyot, hogy az esetben, ha a németországi bolsevikí mozgalom az eddigi irányban fejlődik . tovább, szakítsa m*g a tárgyalásokat a német fegyverszüneti bizottsággal.
Fiume sorsa.
Zürich, jan. 8. A fiumei olaszok részéről Zaneila Richáid volt magyar képviselő vezetésével négv tagu küldöttség jelent meg Romában Wilson elnöknél. A küldöttség a fiumeiek ama kívánságát adta elő, hoAy Fiumét r.emzttközi kikötődé nyilvánítsák ki.
Merénylet Kramarz ellen. \
Prága, jan. 8. Ma délután Kramarz cseh miniszterelnök elten merényletet követtek el a Hradzsinban. Kramarzra beszélgetés kőiben egy fiatalember rálőtt, de a golyó nem talált, Kramar? ekkor a merénylő leié fordult, aki ismét tŐtl A második golyó a K'amarz kabát-«ebében levő jegyzőkönyvbet) akadt meg. — A merénylőt, aki a szociáldemokrata párt lapja, elfogták.
Mackensen internálása.
-
Budapest, tan. 8. Mackensen tábornagyot a franciák Chotek gróí Újvidék melletti <aitétyában internálták. A franciák sürü drót-^adátyokkal vették körül a kastélyt, hogy így annál biztosabban tartsák távot az érdeklődőket

Működik
az árvizsgáló-blzoitság.
1 ÉllAtreket ii maximálták. -
\ >
(Saját tudósítónktól) Az árvizsgáló bizottság (lr. Krátky litván vezetésivel állandóan permancnciában v.an és a nui':kasdókktfl és munkásokkal, valamint a ter oeldfckel és fogyasztókkal való hosszas tárgyalás után sikerüff a legfontosabb élelmi- és kereskedHmicikkek legmagasabb árai! megállapítani Legfontosabb az összes InSározalok közölt az, amely a maximális munkabéreket szabja meg. az árvizsgáló bizottság a sza•.szervezetek kii ii dőlteinek meg-hiligatása után állopHotfa meg a béreket, amelyeket ezek maguk is jóváhagytak. A bizottság nemcsak a ióvöocri kérhető maximális arakat és munkabéreket állapította meg,- Innom a rendőrséghez tett feljelentések al pján a mult-b.m elkövetett visszaéléseket h vizsgálat tár-
V V , >
gyává teszi. I iy tAobek közt elítélendőnek véleményezte e^y Kereskedő* cselekeddóf, aki ety méter 7« centiméter szeles kartons',.övetert (50 koronát számító;?, valamint egy cipészét, «ki egy pár cipő készítéséért, amelyhez anyagot a rendelő adott 1CK) kotonát számított. —- Nagy-jelentőségű jniVU'díae az .áiyirsgáló bizottságnak a piaci árak maximálása. A bizottság intézkedett, hogy a piaci termékek maximális áriit tartalmazó táblázatot a piac t^bl# feltűnő htlyén kifüggesszék. A bizottságnak az <**z álláspontja, hogy iií.tásküiét a fogyasztási cikkek, valamint h nunk-í bérek minden ágára Kiterjeszti és \ fogy?$ztó közönség érdekeit minden körülményék között mcgvédetttiezi. Azok, akik a bizottság által megállapított maximális árakat nerfNg ríják be4 kihágást követnek el és k/t hónapig ierjedhető elzárással és '2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sajt-hatók A bizottság által megállapított maximális arak közítt a foiitos;.bbakat itt közöljük.
Piaei árjegyzék :
Dió .... 1 kg. r> 40 korona Mák / . , „ 4* — Bab . !' n 120 T
Tej . \ . . 1 liter- 128
Vaj l . 1 kg. 27-20
V<tj II, ... n 17 — „ :
...... . IScuiesfn uk x
Nyers szalonna . 1 kg. 13 — kor.
Vastag . . w 14*— „
Olvasztott disznózsír * 10#— „
Disznósajt 1 . „ 12'— „
»• II • * 8— „
Textiláruk:
Oyapjukeztyü .... 20 — kor. Kéifilábtyü 9 50—KV-CO—20!— . Harisnya pamut 23 00—40'— „ m ílór . ; . 55'— „ selyem . . 50'-— „
Szövetek :
130 cm. széles vigognia ...... . 40#— kor.
140 cm. széles tiszta fcyapju . . 180-— „ 14) cm. széles gyapjú kabátszöv. 220 ^ n
Munkabérek :
Alkalmi napszámbél nehéz 4esti
munkát végzó féifiaknál . . . 20— kor.
nőknél..........16 — w
Könnyű testi munkát végző férfiaknál .........16'— kor.
nőknél 10— „ 1 öl fa felvágása 3 metszéssel és
felapritássbl...........50— r
apritás nélkül.....35 — „
. ** , . j«nuár [)
A bizottság ezeken kivül nagyszámú piaci és kereskedelmi cikket maximált és a )<6ze! jövőben minden fontosabb cikk árát meg fo^ ftllapitani. Az árvizsgáló bizottság kéri a közön. séqet, hogy a visszaélések üldözésében le^ segítségére és minden árdrágításról tegyen jelentést a rendőrségen.
> A részletes ármegállapitásf egyébként tel. |es terjedelmében fogja közölni a rendőrség.
HÍREK
xQ 9
I i
iaiiuAr i
|
9 i
Csütörtök
W th P T A R
Kom. Vnth. Julián vl. I'rot. ^aliú Cn.r. kel 101« (december 27.) Izr. Schat S. S. h
.A nup rcKgcl 7~6r 4« rCfí. kor, uytj^í-^ délután 4 óm 'Jí> j erekor • \ hol,* kr» délelőtt 11 óra j p^.. kor, nvtirftnik cjjcl 12 ór« 2 porckot
Uabb értesülések Nagykanizsi
megszállásáról. A Z^át- teljeaen benvatoi tieiyrö^ h következőkről informálták: Tény, hogy a Muraközt megszállva *&rtó szeibck bí-jelentették a francia fegyverszüneti bizottságnak azon szándékukat, hogy a Délivasutnak Nagy. kanizsától S pronig loijedő von«lH nriqgszáli-.ják. Lhhííz az összes e'ökészülcteket megtettíl s <t magyar közfáisasági kormánynak is ú volt az értéáűllsége, hogy a megszállás napot kérdése. Váratlanul azonban o!y?u dolog jM közbe, amelyre a.szitbek nem számítottak \ amely tervöket végleg meghiusitolta, A franci fcgyvciszünrefí bizottság ugyanis a Icrhaláo-zpttabban megtiltotta, hogy akár r, szerig ^.iLit hőrvéiok, vagy. csehek a . Diináüt.il túllépjék a deaiarkácionálís vonalat s a jugo-szláv kormány már Muraköz bejelentés néMS megszállásáétt is kemény leckében részesÖH -Ai • üntant hstr»lmaV""ké|ivisci6i kijelentette hoey magyar vidékek megszálfásáról c ak a ban az esetben lehet szó, ha ezt a belső rer hclyreáliitása követeli, de ebben- az cselb:n t klzáiólag fmneiák lesznek a megszállók. Ir történt ez a szinmagyifr Szegeden is. A ma gyai Nng^k^nizsának tehát, aménnyiben réncfcT á magvai hatóságok fönn tudják tíi tani, í-emmiféle megszállástól sem kel! tartam — A kanizsai hitbizományi blrtoko A hilbizomátiyok fölött a népköztársa$áf; Yot mánya megkondította a léleKharangot, R^vf idő kérdése mái, hogy egyetlen ember szesz lyéiől függjön, micsoda hasznot hajtanak közié a hitbizományok százezer holdjai, p* lotái, erdei, bányái. Nagykanitsán tudvalevő szintén tekintélyes hitbizományi ingatlan fekszenek, amelyekből nemcsakhogy valami« való előnyt ium húzott a közönség, de arc lyek a város fejlődésének évtizedek óta egy nesen útját áltták. A kanizsai hitbizományi j vak Jeköíöttfége is hamarosan megszűnik s a körülmény idézte elő, hogy a város hatés élénk figyelemmel kiséri a hitbizományi bi kok sorsát. Ezt annál örvendetesebbnek t juk, mert a Bitthyány-Strattmann fétc fek\'5f-gcknek nem szabad más kézre julniu*, mint városéra. Amint értesülünk, a város részét legközelebb igen komoly lépés történik a b bizományi telkek és épületek megszerzésére.
— Zalaegerszegen ógyudörgést h lanak. Zalaegerszegről jelentik: A váto*' egéfz délután ág^udörgést hallanak, a nyugati irányból jön. Az alispáni hivatal ágyúdörgés okáról érdeklődött AUólendv ahol azt mondották, hogy szintén hallják ágyudörgM, még pedig Marburg irányi Az ágyucftfgés okát nem sikerült meg pitani. ■ >
T tajirÉur'rv fJifrTt*
AVANYÖVIZ
— Fabipkék visszajönnek. A Fabick-csoportot a hadügyminisztérium néHány napja Budapestre rendelte s szolgálattételre a Nép-őrség mellé osztotta be. A kiváló kanizsai tengerészek tölrendelését azon mozgalmak tették szükségessé, amelyek ré6zbert a reakció, részben a holseviki irányzat érdekében indultak rneg Amint most örömmel értesülünk,, a Fa-bickík missziója 4—6 hét alatt véget ér, amikor újra visszatérned hozzánk, hogy ismét Kinizsa és környékének rendje, biztonsága fö-1011 őrködjenek.
— Magyar név. A: országos Károlyi-pihban mozgalom indult meg oly törvényalkotására, amely minden idegen nevü magyar honost kötelezzen magyar családnév fölvételére. Hogy cz a jjvaslat megszületett, annak igen érdekes hátiere van. Azok a francia tisr~ tek, akik mostanában járták bc az ország nagyobb városait és Budapest utcáit, — magyar politikusok efőtt kijelentették, hogy az ország ícg-magVarabbnak mondott városa se lehet *>ny-nyira magyar, mintahogy a statisztikusok áHi! jak, mert mindenütt idegen nevü firmatáblák (égnak. A franciák«! csak nthe-cn lehetett meggyőzni arról, hogy idegen nevü
•iáinktúlnyomó ITiízrrrmagyar. A franciák egészséges megfigyelése is bizonyítja, mennyire szükség van a kötelező uéymagya rositás elrendelésére. -
• - Jó viszony Baranya lakossága ós a megszálló szerbek közt A megszálló szerb csapatok Baranya vármegye hatóságaival éá közönségével a »legiobb viszonyt tartják lenn. A szerö lisztek állandó és szívesen látott vendégei a magyar családoknak, a s/oibek együtt ünnepelnek a baranyai néppel. Uj év napján Pécret a zárórái reggeli *> óráig hosszab-biiotta rneg a szeib*parancsnok. A pécsi hatóságok most, a szerb >k karácsonyán átiratilag kibántak jo 'ünnepeket a megszállóknak Síigcl-vár intelligenciája a szerb tisztek tis/telcteie a napokban társasvacsorát rendezett. Az így kölcsönösen megnyilvánuló meleg rokonszenv lélekben és — üzletben h Közelebb h.^za » ' két népet A szerbek már most fe'v-vgeti«,-hogyan lehetne Péccsel jobb összeköttetést teremteni, hogy a kereifcede em S crbia Os • Pécs kUöH sokkan intenzivebb lehessen az eddiginél. .
— Betörós a Sugár uton. özv. Csiga-fcázy Antalné Sugár-ut 27. szám alatti házában az éjjel betörök jártak. Csigaházyék két-tárom hete nincsenek Nagykanizsán és igy a betörök zavartalanul dolgozhatlak. Felfeszítették az utcai kaput, majd minden ajtót, amely utjukba esett; behatoltak, a lakás minden részébe és senkitől nem zavarva szedték össze az értékes
•holmikat. Azt, hogy mi mindent vittek el a betörök, hogy mennyi a kár, a rendőrség nem tudta megállapítani. Annyi azonban- bizonyos, hogy a betörők nagyon jól érezték magukat a lakásban : tojásrántották sütöttek és nyugodtan eüakmározták.
- Házasságkötés. Kiss János és Cselé Juliska f hó 8-án házasságot kötöitek. (Minden küiön értesítés helyett.)
— Cipökiutalás. Mindazok, akik még igényt tartanak cipőre, legkésőbb szoir.ba-estig jelentkezzenek a városháza kis tanácstermében, ahol az utalványokat átvehetik. A szombat este után jelentkezők már nem kaphatnak cipőt. A szociáftiemokrata párt.
— Ingyen könyv. A nagykanizsai „Ingye-r.cs Népkönyvtár*4 níinden vasárnap délután 2 órától 4 óráig nyitva van. Népkönyvtár vezetője.
— Szülők figyelmébe. Mindazon szülők, kiknek óvódaköteles gyermekeik - vannak, felhívatnak, hogy a fennálló törvények értelmében gyermekeiket, a lakásuVhoz legközelebb fekvő óvóba vezessék el. Óvóáai felügyelő bizottság.
— Nagykanizsa és környékbeli kereskedők társulata f. hó 12-én vasárnap délután fél 3 órakor a Központ kávéház éttermében választiflAoyiUtfésHart. '
— A tánciskola záróvizsgái. Az . iskolák hatheti szünete folytán csak most tarthatja meg Aáorjánné Mayersberg Frida legutóbb Nagykanizsán rendezett iánciskolá|ának záróvizsgáit. A vi?s^ák sorrendje a következő: Szombaton f. hó 11-én délután 4 órakor lesz a tanulóifjúság, vasárnap, 12 ivén délután 3 órakor pedig a kicsiKék táncvizsg^ja. A felnőttek táncrfizsgóját hMfón, azaz 13-án délután .'> órától, kezdve tartják. A tetem mináenkor filtve lesz A vi'«í»ad»j j'Wödelm^nck jelenté* kény részét Adorjánná j nagykanizsai iskolák szegényalapjának ajánlotta fel .
— Halálozás. Dr. ÉrdÖs J />ef zab-szentgróti körorvos elh táluzi tt. \L hó oá: \ temettek a környék nagy rés.'Vfcte mellélt-
--ödnörlelkiíl^á cí
eirkus- és vanöte attrakcius Ilimnek* amelyet csütörtökön és pénteken mutat be az Uránia fénykép-szinliMü. 0I3' csodás artista jelenetek váltják tel egymást, hogy a néző alig hihet szemeinek. Jegyek mar váíthatvk.' • •
— Két menet Akik a korzót, járják, a nap minden órájaban ugyanazt a két menetet látják le és föivonulni. Az vegyik menetben fekete vagy li.'a. gyászkocsit kisér a fe-keterulíás szomorú jemberek sora, a másikban felvirágozott, fehéiruhás nők <!s ünneplő ruhás cilindere^ emberek ülnek a ragyogóra fértye^i-tcií kocsikban. Künn a'len'ietCben n r-irasók nem győzik a munkát és van olyá'n njp, hogy* a gyászmenethez egymást váltják fel n temető
1
kapujában. Idebenn a városházán az anyakönyvi hivatal előszobájában egymás hátán szoronganak az emberek. A városháza két házassági hirdetőtábláján nem akad egy csi-jv-tnyl hely, ahova még egy hirdetést be le-hetne szorilgni. 37 pár akaratát hitdeli nia is a két fekete tábla és az ujaknak mái nincsen hely* iigy hogy az anyakönyvi hivatni már egy harmadik hirdető tábla készíttetésére gondol. Különösen a falvak lakóiban szökött magasra a házasodási kedv. A hamarosan kiosztásra kerülő 10 hold uj családi tűzhelyek alapifására ösztönzi az embereket. Ketten majd jobban bírják a munkát. És ne feledkezzünk mc* arról sém, hogy idővel még többen is lehet--ntk a családtagok és lesz kire hagyni a 10 holdat . . . Ezalatt pedig odakünn a sétatér mellett egyre nőnek a halmok és már nemsokára ott i* gondoskodni kell, hogy legyen hely a jövendő lakóknak.
— Játék-kártyák, Piatnik-féle gyárt« mány, minden játékhoz kaphatók Fischel Fülöp Fia cégnél Nagykanizsán. •
— A szerbek baranyai borokat vásárolnak. Amint értesülünk, a szerbek Baranyában hozzákezdettek a borváöárláshor, mivel Szerbiában az elmúlt évben a szőllőhegyek elpusztítása következtében nem volt mit szüretelniük. Peoig a szerbeknek Negolin vidékén kitűnő minőségű sötétvörös beraik vannak, melyet a magyar borkereskedelem fénykoiában nagy mennyiségben hozlak be borkereskedőink, különösen keverési célból. A szerbek tehát a békés gazdasági munka közepette nem szorultak importra, most azonban Baranyában időzvén Villányon és v'dékén, ahol a termelők a szürpt óta uemlátfak borvásárlót, hozzákezdettek « b »'vásárláshoz és már nagyobb mennyiséget kötöttek le 4 koronás árban Hterenkint, mely borokat hazaküldik Szerbiába.
— ÁHandóan érkeznek újdonságok zeneművekben. Iskola hangjegyek minden hangszer részére beszerezhető Fischel Fülöp Fia könyvkereskedésében. \
v» *
A Világ nagymozgóban Ö-én qs-10-én, azaz csütörtökön és pénteken kei ül bemutatóul a O-ig,magyar Arany-sorozat remek képe. az Udvari Uvego cimü 5 lelvonásos filmdráma. Kzen szenzációi}- iilm^zerepeit legjobb művészeink játszák, es pedig Latabár, Balassa.
4Umar Xubinszky, UÓrmendy, Horváth, Mezei Ilonka, Lukács, Kovács és Horváth Paula Klőadások o és »*" órakor -
— Nyügdijjazzúk a vagyonos tiszteket.
Már jeleztük, hogy a hadügyminisztérium fel -szólítja azokat a tényleges tiszteket. aMk vagyonnal bírnak és a polgári életben való elhelyezi ¡CdvSÜk biztosítva van, kérjék miefŐbh nyugdíjaztatásukat. A hadügyminisztérium közli most,, hogy az erre vonatkozó rendelet mar a Rendeleti Közlöd legutóbbi számában meg-jelent és hogy a riyugallfyaztatifi kérvenyeket őrnagytól lefelé a hadügyminisztérium Ili, rn agy tót felfelé pedig a hadügyminisztérium llo osztályába kell beküldeni. Természetes, hogy ilyenformán tartalékos ti-z'ek tényleqe-sitébéről nem lehet szó., Py kérelmüket nem vesznek figyelembe.
- *" —Iskolai hegedűk, vonók, hurok kaphatók Fischel Fülöp Fia hangszerraktárában, Nagykanizsán.
Évszázadok óta ismert
•estté gyógyító tényező EarUbod, BartanUl , fri&ieasfeadl iA. kúráknál; nUdU lényem btrítt.
Windischgraeíz mosakodik.
Budapest, jan. 8. VVindischgraetz volt közélelmezési miniszter január 7-iki kelettel á következő sürgönyt küldte Bernből Károlyi miniszterelnöknek:
— Csak most szereztem tudomást a lapok révén ama vádakról, amelyeket a bur-gonyakuzponttal kapcsolatban ellenem intéznek Kzen központból semmiféle célra nem vettem tel pénzl Marich miniszteri tanácsos csak a tisztviselők és munkások árdsitási szervezetének pénzét kezelte. Ha ennél miniszterségem ideje alatt rendellenesség fordult volna elő, ugy teljes mértékben valialom a' felelősséget. Kérek aktaszerü bizonyítékokat
Windíschgraetz.
Onsz bolsevisták Bécsben.
Bécs, jan. 8. Az orosz szovjet-kormány 20 orosz bolsevista agitátort küldött Becsbe, hogy a bolsevísmusnak ott is híveket szerezzenek. A rendőrség ki akarta őket utasítani a városból, azonban ettől a rendszabálytól a szocialisták ellenzése következtében ei-állottak.
A szerkesztésért felel: e főszerkesztő.
Nagyobb Werthelm kassza (1 es, vagy 3-as) megvételre kerestetik. Cim a kiadóban.
ZALA
IN"«
APRÓ HIRDETÉSEK
^■■mmmnhmmbnmmhmmmnmnbímihnh
'Vinoattári állást karwsbk aaonnafi bele-páva vágy uwuctus elaajáre Ot»suá *»ÖKV kntiéibcti jártas v*"""1*, —'r*' '.'.. v • ,anu»itodnak. Takáos István, AtHla-
üLCii. 13. ««ám. Na#y kardsa«. ——A.»«,
Kü)' yftgy kátaiobáa butorosott lak ált ksrasok lohotGIcg axonnalra Cim a kiadd~'
hlviUnlttuii. *, -. " 377
Ködök cs baladok cimbalom tanítását (koUttroty elvállalom, —.. Cim a kiadóhivatalban ' * v <178
MUtsrsm takarítására üs egyéb njunktik - «jlvisgttésére «gy rieáivy laWáteük Fitos Oyula fényképészeti műtermében, Katinczy-u. 3- s*. Ugyanott egy vagy leány tanuló f«!v«lattk.
Szíjgyártó ós bognár eonven őU">r« felvitetik n- nagyrécsci uradalomban, Nagyiécaű, /alamegye, . ;l.c<ir
Eladó háa. Gyár-U.'IW. sjí. I\áx háthtíy-ly«l -alado, még JO évig adómon tett Hívebbet ygyanoH. T**"^ . "'. .. v1'" *
Egy hadirokkant, irodába ideigíeno» kuftli'iu-iíol., felvétetik. Jelentkezőit még ni*a
KoUumu .. ¿»¿»»vtitavg •. p«M»»Wf04*na!, SüfJfe. ■ Kinőnél, t^é-irt 8. ~ . JWt
"ITelyhcli karaakadd segéd "nŐaöinéT Ajynlatnfcni ^ minr* . t , • .•.■•:.•■ .
-Inibit kerek.
Polgári iskolai magántanulókat ás rsn das itovsndskskaf tanítok.' - CtTh u TtTíRfű-hivatalban. ? 37f>
Szekerek eladása.
--- A volt -hotwód laktam'a melletti
barakok területén, kedden /. h<\ 7-én dé'utdn 3 ómkorfo folytatólag naponta míg a Kesi-lfit tajl. mintegy" 10(1 ¿IflrnMü. harctérről' vi'itignctküy-eit—különféle—pa-rs&z kocsi nyilvános árverésen a lcgtub-het i)B.éroncK egyenkint stodntik.--—
"¿5ís ~ 20. p6UéssÍóá>| psrsnoasekMg
tiRAWIA -«mmi-Mm
V 11iwfini. «. w Osatdrtök ás páftték, Január 8 és 10 áa
Bűnös lelkek
Cirkua-dráma 4 fatvonáaban. ■ remek kiséré műsor.
Előadások hátkdsnapokon.: f> és 7 őrskor. Vaaár- áa ünnepnapokon: í> áa 7 ófrakor
Fiaker
minden alkalomra megrandalhetft vidékn» i» CENTRÁL Ssálloda p o r t • s a n a i (scobaptncér), —"
\
Vásárolok
L " KfinyitikajL féji
antik bútorokat, szőnyegeket, ékszereket, é'rmeket, rém pénzeket
Cim a kiadóhivatalban,
Hirdetéseket felvesz a Miralal I
VII Ifi UU ■uié-ulihíi
TILItU tart— ■■MIHi. M-' » ,,
8 ás 'Cán, osütörtökön ás pástékss * á msfyst Arany «orotal (I. %*sma
Udvari levegő
JKUm dráma A falvsnsahan. Rémek klaérA mosorl
Klősdáaok bátkümapon '» cs rí rákot. Vasár- ¿a ünnepnapon: 5 as V orakw.
Betüszedőtanonc felvátitik 1 Zala-nyomdában!
Házat veszek
kerttel. A h.1? legalább
három szobából álljon.
Ajánlat m kladába Jultatj»«»«l<V,
Könyvek ;: Folyóiratok :: Naptárak
FISCHEL
Fülöp Fia
llqi , ti pwtiMln tlfitlUint; <%mMi nMl
irodssssaok, UalatikOfiy»^ paptrti hsngaisrsk, distmtivsk, Játáktárgysk
mmmmammmmmmj*
- Gépész 1—A
Egy kőzépkörbetr gépéaz, ápriWsl~ns-gyedre nagyobb uradalomba' óhajtana áila«it VMlalp.t. li^^lí^^ jralj^y^i.Hwt 'fr^1
gőr, moxor~ít vliianygépelr ke*«lé*íB«n jártas. Esetleg privát is elvállal bármi-nemű gtpjivuasi valamint nyárr csép-
iést is sltogad' ■ Cim
krídójii vstslban.
Nagykanizsa
TELEFON : 7«.
A világítási rendelet
határozatai 4 fényhatás csökkenése nélkül csakis
TÜNGSRAM-BÉ
t khet betartani.
Haszaáljoii 25,40 60 watt fogyasztású Tunisr ami ampákat
Ebédlőasztalt
keresek fi vagy 12 darab bőr» vagy nédfii/nstu hasonló í/áüfl!^- Ajánlatokat a Zala kiadóhivatajába kérek
Uzleti könyvgyár, könyvkötészet, papíráru készítés. Mindennemű nyomtatványt a leg ízlésesebb kivitelben készit és legpontosabban szállít. ::
i
I í|
i I

Nyomatott; s ,7<AI.A* nyomda áa htrlapkiadá váilalatnál Nagykanltián

»■■ ' <
» •nkmtraa, 1019. Január 10. Péiilth.
1. mgúm.
tatoiM fi LUátmitü:
^ÍAOYKANKSA Sugár ul 4.
Zala NyOindavállalat -----IM&il
HUtjrlrnlk hétfő kivételé-
vei mindennapkor;» rejpjel
eiöflxcléai árak
11 ' ¿jf
a»«l»mi—*»l * MwKMu.aMtt Klctott 7»;
NVumdol iiIHm m, --1-—.---
J LL
Főszerkesztő i TÓTH y.CIf.TÁN
Ffimunkatári és laptulajdunos:
rsiLi.iin jk.nó
««ypeete MMMM#ÍMI> Egész lm . K Félévre m »-
Negyedévre !•*• Egy bőra . . „ 4**
Egye* uta Ara M1
Hirdetéseket, »yftMeNi éa maif*n-KOzlcményvket éi|ujhák wiilw vm mtasííis : M a kindétllvatak.
Lemond a népkormány?
. A ■unkáilauáci határoiaU. — A mlutiz^rtanAo 14 órával, kitolta a ráiaág ncgaldáaát, — áz antant gaidanAgl biiottaága Bndapeatan.
— A tstliek 2 bét untatva bavonaluah Hndapcatrc ?
Budapest, jan. 9. A munkástanács ülése, amelyen a döntés a kormányt -válság rtav'Thtr "^(^Vtént. tettnáp délután :2~ór^tól üfentttri^W ? t'"-
lott. A tanácskozások folyamán izgalmas felszólalások történtek. Pogány József katonai kormunvbiztos kuzoltc, hogy tesíeiich hadügyminiszter ellenforradalmár Érre megdönthetetlen adatai és bizonyítékai vannak: Festetich éppen tegnap kíséreli iíief Sgy puccsot, amelyet ö ftkadályDZStrmeg.Fe5tetich fegyveres erővel akarta leverni a boisevikieket, hogy azután a .szocialistákat verhesse le. — Több felszólaló, köztük Weltner-lekab ** fíuí hiHft* ¿lam* freszétlcikh«^ ¿ie^b hfflWt
I Károlyi Htgyaroraaág áclyutár4l
Budapest^ jatt, v. A dt Taylor »iHttw alatt álló antant -gazdasági bizottságot, amely reggel b Órakor érkezeit Btldapesírc, Károlyi miniszterelnök délután léi hat órakor fogadta és a hozzá intézett beszédiben löbbck közi eze-mondutla ^ _
. —- Arra kérem TJnÖieC alapoea n tanul-mAnyozzák n magyarországi állapotokat. -■■ Szükség van wí, mert közeleg a béke-künferiíiicia, amely egyetlen -reménységünk ét amelynek humánus döntésében egyedit bízunk. Azt fogják látni, bogy « aaatut tuda-
-kívántak a Jkoummniüiák eüpn Vtíg" Béta rüszőin n munkásaiig—felfegyverzéséi követelte az cllenforradalmárok elleru A benyújtott három indítvány felelt - reggel hat SrakOr rendelték el a szavazásLIA munkástanács valamennyi szavazattal négy ellenében^ Kunfi indítványa mellett döntött, amely szerint továbbra is a koalíciós kormány marad meg^de a szociáldemokrata párt ujabb két miniszteri tárcát követel magiinak és pedig a hadügyi, és a Velügyt tárcákat. A munkástanács -éóntcsc a kora rgggeU órákban vait Ismeretessé. A Kárólvi-páfU potilikUSOk nyom-
bari felkeresték a miniszterelnököt-, akivel hosszasan tárgyaltak. A kormány tagjai a délután tartandó minisztertanácson fognak dönteni a munkástanács határozatáról A kormány polgári tagjainak ac a felfogása, hogy a ' felelőségben n?m osz
ják javusolMi, hogy a kormányt Ueljesen engedjék út a szociáldemokrata pártnak
Budapest, jan. 9. Este fél 8 órakor minisztertanács volt^ amelyen a minisz Festetlek hadügyminiszternek Pogány Józst'f kunnánvbizius által a» ej fotyamárt történt amsmeggyanusitasa ellen, hogy a hadügyminiszter ellenforradalmár, A minicrfjrtnn/irs elhntárnzia hogy a ifálsdg-mtgaldásat .24 órára
/i üudapuattfn időző- antant-bizottsairiral vannak
fleBla^fiBii^^^^^^'* **—^'"y■ - - ' ' • ' •'' '"_"• •',
A KArolyl párLálláapoatJa,
Budapest, jm. V. A Károlyi e«e választmányi ülést tartott,, emei ven elha-ürozták. höyy felkárlk a kormányt, hogy ne mondjon te Lovészy Márton, Juhász Nagy Sándor és Nagy GyOjrgy fóemélyében kflíd'íit-aéget w41a Htot lak, akik a párt azon óhaját fogják kifejezni Károlyi előtt, bogy Károlyi naeradjoti^meg miniszterelnö <.nek e Jkor mányben pedig g" aaooieldemokratákkel izemben tartsák fenn az eddigi erőviszonyt.
A polgár) anlalaxteralc lemondanak ?
Budapest, jin. 9. Károlyi miniazter-elnök, miután közölték vele a munkástanács határozatát, intézkedett, bogy a kormány tagjai ma delutáij tanácskozásra üljenek össze. — Karoiyi tzi megélőidén délután 3 öraíör Loyátzy Mártont kérette magához, akivel hosszabb ideig tanácskozott. Jól inform* t knrok «szerint a polgári miniszterek nem Ingád ák el e munkástanáoa h tározatát, h«nem lemondanak, ami maga után vonja aa egész.kabinet lemoa4*eét
Leaiead aa egáaa kaaraaaAiij '0
Budapest« jan. 9, Kitűnően Ittfoimáll kelyen ugy tudták,'hogy.a kormány a mai minisztertanácson tudomásul veszi a mw^
kastanács határozatét és el fogja határozni a kormány lamondáeát. A kormány ezen
elhatározásé botnap a nemzeti tanács -elékerül, amely dön eni fog az uj kormány kinevezéséről,
Budepest, jan. 0 Jól informált "belyröl hgzlik: A kormányválság a munkástanács határozata utáíf elérte-kulminációs póhtjál. Poli» lihalJtOrOkuen az a fetfogás aia^ull ki, hogy a kertnénynek le kell mondenie, mert a kormány nem minden tegja oaztja a nézetet, hogy a Károlyi kormány e nemzeti tenéooeel együtt ruhézze ét a korrr.j "záat a szociáldemokrata partra. Az is lehetséges, hogy a munkástanács mai határozata nem az utolsó szó a kormányválság ügyében. A Károlyi-kormány helyzete mindenesetre olyan kritikussá vált, hogy e lemondée elighanem elkerülhetetlen.
Kik lasstaek aa nj ezodaJleta mfnlaxterek f Budapest, Jan. 9. Jól érlesQU politikai körök szerint a ezoolaldemokrata párt veze tősége belügyminiszternek Qarbal Sándort, belügyi államtitkárrá Landler Jenő ¡fjr.-t óhajtja, hadügyminlssterré pedig vagy Böhm Vilmost, vagy Pogány Jóasef kglonal kor-ményblatost;
tában ven ennek, bogy es elkövetett hibákért fizetnie kell, de ennek a díjnak a nemzet erejét nem szabad felülmúlnia. Azt fogják látni, hogy a gazdasági viszonyok nyo-masatőak, sőt elviselhetetlenek. Ez a helyzet nagyrészt annak ludhafó be, hogy a fegyver-izdneti gzetzMást nem tartoiiák be leljctségé-
ben. A magyar kormány ábbin a muemben irta alá-a fegyverszttnetl szerződést, hogy annak minden pontja érinthetetlen: ha tud-luk veJfia. bogy n«m tartjik be, nem irtuk volna alá. ar—
Károlyi beeaéde m.ly benyomást gyako-^"' -rolt a jelon.'evőkre. A bestéd után tanácskozások kezdődtek, ámelybs bevonták Kenni, jisTÍi, BerTnftlyl, Sttendé. HiM » Mura Bandi isT A laftátttotát után a Dung-pgioiában volr:: q btu)(fság itivtcielíre vacsora.1 ff tatllcsko-lásokai holnap fplytaíják.
Hutén ktttdfttta'ég Bedaea XffIAxs caeb követnél.
--Budapest, t^.''. magywwuágl—iv-
tének eg) megbiztMIja felkerekte Hodasa Milánt, a cseh-szlovák köztársaság budt pesti kövelét és megkérte, interveniáljon s prágai kormánynál az irányban, hogy s csehek ne ezélljék meg a ruténlakta területeket Hodzss -Miiért tzószeriqt a következéke! válaszolta:
— Csak nem képscllk, begy poet önöket fogjuk a megszállástól megkímélni, — amikor két heUti beiot Batfapcstezs leaznek ceapataiu^.
E hirt mcgnröbi! egy a pozsonymegyéi Dlósiegröl Budapestre érki.:"tt földbirtokos kijelentése, ameijT szerint a Chóazcg ' megszálló cech csapatok parancsnoka előtte kijelentette. hngv a osehek két héten belül bevonulnak Budepsstrs.
A Caahek Patlmagyábea. Budepest, jan. 9 A késő délutánt órákban Jelenük, hogy a osehek me hajnalban bevonultak • pestmegyei Szobra ós délelőtt II órakor Nagy marosra. A caebek amal légvonalban mitdőttta 40 kilométerre állasak Budspttltől, .
ZALA
1910. 10
' K**Ar«n «cgisálláM elfiu.
Budapaat, jan l* Komáromfaát jelentik: A «jkwbiii minden ciendes.-A oseb «sapa tok kwomilliM Holnap >m«i 9 érára várják. Ai csehek közvcllengá.t város alait állanak: CsalWkC^Aranyoat aiAr megszállottat.
lutcruáUAk a budapMtl oroú bolNvvi kleket.
Budapaat, jan y. Vyx alezredes pa tanúsára asta t® orosz bolaevikit, -. akik a< orosz giovjetkormány küldött bud«p»*tre,- — francia stpahik _m* Újvidék melletti U|fu-tatot vitték és ott internálták.
Trockij elfogatta Lenint ?
Koppenhága, .jtn, X*. K 4ieritngsftt Tr* iende je'rnti BcrgcnW • Moszkvából érkezeit wtasok beszélik, hogy Trockij elfogatta L*mnt és diktátorrá kiiktatta ki- magát . Az elfogstás oka aa, hogy Leninnel errőt előzetesen ludo-náaa voit és ellenwtie a terrort. •
Báiel,* jan 9. Bru\szik>v - tábornokot j sacvjetkormáov parancsára kivégezték.__
A béke kérdése,
Tétlegc* b(kc egj' év maira.
Rotterdam, jín íf. jót értesüli angol p*>ii« lm körökben anre tudták. Jftwv* s'sáfláiyes ■i—ginriBBM iVnnii-c^ut- .tK)ii»7ati; lések után tw VeranHe;bgn. Ez a befetetö aktus csak. a távoli jövőben, talán cssk egy áv múlva fog elkövetkezni
Veszteségünk a háborúban.
Bács, j4n._9.-A ^—osrtiák magyar
lauxteg vesztesége a Mbotűban a? oi.r;uli-4v-jtttiûsâttôk Végéig hatóit, . 4-044 090
WiiliHt ás jffgyCÜfét.'Jiuiiiö ftltOnt ¿s hirtifnfl-Ságba esett volt. - * - - . .v-. - • : .; ,■■'—
Berlin rémnapjai.
TSfább lotylk as áaájrtisrci
- gsatin, jia.—Ma—itíjgcl tvóukm7a
Sp*r«' 1
btirgi ii—u nllen, »/onb'.n ti ntcM ■» ;c folyt ma déietfltt—a—Mcfcse-vaHatst ■¿pOfoa »áfiát mély Üfkft^t SÖSíh sokat s*erivtdlek a környék ig kői. ^ Noske a kormány tagja mint katoni föpa-rsssawak »aarvssi a kuiMâlijcasiratoltst-fe-»'""" ,'*mirleken .forgalmúim lévő hmkjc
lyaudvarok kornyéke mar birtokukban van A Wolfl- Ügynökség ápd letét azonban üddi« nem «tkaiOtr visszsfejtatniok. Az oatromáHapot kt-hirdetéséről lerjetsteU hir valőUsA. A helyzet mindjobban a.kormány tavára kazd váltózni, a rsndörlegényaág ráad« niár cnatlakozolt akqrntányhus éa a giat rótok hadpartáiya is keid a kormány!»» átpártolni. —......
Orsn bslwvlkl caapatok oiennak a Mpartaksssk ac|ltságáre.
Basai, Kn 9. Moszkvai jelentés szwrinl a Kovjetkormány eibaiátosia rgv 25Ó.Ö0Q ít-nyi bsdsereg toborzását, h gy azt a németországi forradalmárok »twi'stgéte a határa küldje. Uí,'Vfc"CCht»á a/ovj<rkbrmányhi:.í ifilá-leit táviratiban közti, hogy közel van gyö' zslsmhss A bolseviki agitáció támogatásira 14 szovjetig időzik Berlinben.
Nem lesz devalválás.
— JelewteMttk^jlAt, toVgv á frélgiádi km .íny ugy. a- jiiR0Szl.1v állam Iciüleiéi), mint a szerb k«dtea?g megszállt msgysr ttrfltetfn ♦ötül akarja b?lyeg;zietni at tmlrák-magyar bank által kibocsátóit b-tnkjegyeVt. Ez a bitatiiVs a közfin^ée .körébei aggodalmif kelteti, mert .a -Iliikén 033 mKi»y.1iT.<7(.Tg i awh |»(rv mánynak áii az intézkedését," mTjíifiii az egyenlő volná a mi banV|e<yeink devSUilődi» s1v.il és mintha * lehélyrgréi- a névének itfrV-keníiét jrtentmé- Hogy mrgfyőzWjttn^. meny* n'yiben födi e' a híresztelés a <ényál<á>t és hftpy táj*l«i7la*inik n kflynnnégpt, —.. utasitnl*
10: Pántsk
HIRfc K.
N A P T A m,
' »tini. ("tiií. vïim«» f%. pm. NI h (M». M*. táta Waiafa ga> f t. a;
1 tor MMT . ' ¥'á* »»i 'kii Msa*l Î áw 4C sa*, aàt, wywi«o<t rtélttlán 4 Mn ,M MMkai V aa^4 p* itóiofőtt 11 Ím ar p^., Saf, -WHia«aa . t a**.-18 fMMkar
Nem akarunk nyomort látni.
1 Nqm, nem akarunk ! A nyomorúság kor--sztka laltknt, moat a munka áa jáját b^hg |hvöje következik. Még nincs itt az, az idő. de már fáradozunk rajta, hogy mihafoarabÇ étéi* kcszék munka ¿$ jólét Ez leaa a jövő (cf. szava. Aki dolgunk, a> jőlííben él ucész cu-. IádjSva' Szegény nem lesz mát, mint a dolog. ialati munkakerülő. Az özvegy, az árva, a* elaggottak netn lesznek kénfatcrttlve al^músna után kitinguinhinfrl társadalmi intézményekkel. fogjuk őket bőségesen ellátni. Hogy et "mielőbb megvalósuljon, szükség a. hogy a pol-HfTfXraftk nyugpdtari fogjanak mnnkájokhox hogy az OrázáK vetNÖ férfhi Is nyugod*an it.oí-üaztussanalL a nagyszabású szociális fervtzr leken Öröm le« akkor , élni, meri a munka eredménye, a' tisztességes müveit megélhetés. a legédesebb » r"lf^WJ'"L____________"
tqtf a zatu nud.pi'^ll lütlösttont, boey k07-velienül Bcck L -hiSlûl, az usztráluru^gvar -bawit- kormánvhttlottáiOi • kár^m intemtáw^tr- 'A-kormAnvbittot tir a Zala .rámára—a—kft""'.'.*' '^ket mandiütla.—--—-—•—-- ' "
—Addig, mig ni az időt mggvalősilht.tjük, nkadtak, lelkes, fogékonysilvU férHáS és rSS~ akikMQ.tr most ík le aks ják lílrttlfi ar 0*»c ■jíyék, az árvák él s szegények könnyeit
- Néyetket nem mondom meg, mari nem hiviságból, nem azért, hogy adományaikért kft-8»ftnatc|t-»sgy-káac>K'<lw>l vát]an»ji, i»«em netwrp
ieikAki&T végiéivé llrauöinag 1 (yöfflor'üiim-" iásán.
—-Sok pánzt öwvgyujlfttick, sokat, hogv
miotiankinak jussün, Igán, minden: srflkOtknán ISvegynak, árvának, betegnek. miinM/a kér-téiennek.
Ue kimondták szí tt, hogy csak icok kapnak, akik a srgélyre ráazd'Uinák és kik 1 nrgéiyl 'cuc^iinl^iüiifa üuiugiíiáini t^i^ifiw Btc^T smT'fggnsk'sftwnisálaiii. Akt dntgoznr akar; dr =
pp-— A fswtetkötásoköb a szerb" tn'küldöl-
lek, akik '»il Janktrolcs vu(t~nrerb—kere^ctl''-ttfnOgvi-és to.'dmuveléaVgyi 'mlniszler v»zefé-aéitl > Ltltk íéyl. -kijelenlelli*k, hagy _a srerli
Uf.<Anátf.-»k rniii4nln1 áaa ' m ■■rrftvá H/t1| larftfatiikna
"rWWff^TTf ""aCICTC™ IrMI'gBllInllt I ÍCrUT'C"CH
fcijilbéiyeaiih m»|d S'birfftijí'gyeirei E1 » -felülbélyegzés ftonbsn nem jelent devalválást. A belgrádi kórmánv • a felülbélvcg,ést jijért Tlvánja elraidelni. hogy egyrétat megá'lapilsa a jugoszláv állam lerülelén, valamint a ^meg
Azck a lapok, amelyek reggel megfelenlek, mind azt írják, hogy a mai napon mág óriási harcok várhatók. A villamosok még airdig nem közlekednek.
■cgtArtMf a teljen szakadás.
Báos, jan. 9 A -Frankfurter Zeitung jelenti $eriinb3): A birodalmi kormány központi tanáosa éa a forradalom vezetői kö^. xdtti tárgyatások végleg maghidsultsk. Féi-hsvataiosan közlik, hogy a forradslom vezérei olyan komp'omisssiumot ajánlottak, amely szerint minden polgárt srvrkeszlőséget kiütiie-nefc a Vorwűrts kivételével. A kormány az
tárgyalásokat mégis tovább folytaiiák, valótlan. Cyöiinek a kormányrsapatok ?
Berlin, jan 0 A harcok a Spsrtskus-uAvstség és a kormánycsapatok közt egátz (ije? viHozdtlan heve-ségget tartottak. A Spar takuscV rsmoask gápfsgyvgrskknl ts ágyukkal, hamm lángszórókkal Ts haroolnsk Megtiitiatá birsk s/srlnt a siker mindjobban t áorftáttycaapatoktioz a/egődik sz Unter den Lirdeff, a Brandenburgi kspu. valamint a pá
gyek mennyi<égét, másrész*, boiy megakadályozza a tarúna beáramlását. A lebélyegzés maga egy olyan technikai müvelet lesz, amely a bankjegyértékM változatlntiul meghagyja és v'.lőitzinüleg a lebélyegtóssel kapcsolatsán eU rendelik majd, bogy olyan bankjegyek, amelyeket a lebélyegzés elrendelésétől s/ámitoit két hónapon belül nem bélyegeznek É<*, Ju-grisz^áviában,- vaUmint- aoaarb csap<toí<- attai-mccszállolt mtgyar terOieleken nem képezhetnek fhelési eszközi.
— Mi a szerb hálós tgoknsk e terybeveti inté> kedésével Vgpc»oUtban kö-öiiük a »zerb urakkal, hnpy a Jni atll<pnn>nnk ptPkinlelbl'n az, hogy állásfüglMlááünk előtt' m?gfárgva|juk a kérdési a volt monarchia luliő részéből kialakult uj nemzeti ¿Hamukkal, mart hiézü ez az Ogy egyformán érinti Magyarországot; Cseh-or*zágr»t, Ausztriái, vtlamint a jugoszláv állam-höz tartOTÖ voll Horvájprszágot is A kikül-dMIfk (tl tudomásul vollék, Jinkovic* miniszter kt|elen!ette, hogy Prágáitól viaszatérve, tt ügyben velünk a tárgyalásokat ismét felvetít. VsfóatinO hogy addig nem is történik intéz» ladéá. - a*
még nam afcaüi munWja, sz odifprautlw b«t-raii. Eg^fezari segítségei, ha megérdes-.ir, sít-~ v-se.i nyuitandh neki. de guodtiakudnak attáL. b', hogy .munkához jusson. Mert a pénz, az élelmiszer, az Iparcikkek mind munkának ti gieüiuáiiyer jiki írásnak 'sd. az i magi bbii- 1 kájából, várejlékéböl'ad. Már pedig iunéikm, a munkabíró emberhez nem illő, hogy másnak a keresményéből fogadjon el alamizsnát.
Ez a jótékony bizottság a központi iskola 4, osztályában fog miiködní minden héltAn, kedden; csütörtökön és pénteken.
Most Oiég fél van, ha enyhe is az idő. Ez a jótékony társaság el fogja Ózni a nyomari minden- család ajtajából tx ha jon a tavssrr" amikor munkába kell állnia az egész népnek, akkor ez a bizottság megszünteti működéséi, mert* az utolsó munkás is annyit szeiezhif munkájával, amiből bőségben élhet csaláu-
j*vaiT . . 1 _—__—--
A munkás nép istennek kedves, a dologtalan nép utálat isten előtt. •
Kertén József, igazgató
A szerbek Murakóaken. A muraközi szerbek ns<n mutatkoznak oiy türelmesek» nak, előzékenyeknek, mint a baranyaiak Amíg Pécsett at öaaasa magyar lapok megjelenttel • nak, a ssatb parancsnokság Csáktornyái« betiltotta a Mirukfit clmil hatiUp. -nsjjitintif Igy »1 a jól uarhestlall lap s legutóbbi .««•
Január »0
ZALA
^mipon már meg se jelent. Ezenkívül a i/erbek minden magyar lapot, amely murakö-wtk címére érkezik, elkoboznak és megsemmf-jertek A muraközi magyar intelligencia tehát , pesii, se kanizsai lapokhoz nem juthat. '
• — Választások a városnál. A váiosi levéliárnóki, kataweri nyilvántartói és írnoki lliásokia kiirt pályázatok határideje ma reggel (ért le. Ez állásokra tegnap délutánig a következők pályáztak: a levéltárnoki állásra Füredi Járos; a kataszteri nyilvántartói állásra Polal József éa Babits Antal, az Írnoki állásra ped g Pnkler GvU'a, Oszeizly Márta, Babits Antal, n-tiich De/só én Belloni János. A pályázatok eredményéről a polgármester rövidesen jelentéit tesz az alispánnak és értesülésünk szerint
létért beiül összeül a városi közgyűlés te, amely a pályázók közül megválasztja az uj
tittlvifelőket.
• _ Nagykanizsára helyezték a csák
tornyai határrendőrséget. Dr. Sabjdn Gyula polgármesterhez tegnap a következő távirat érkezett az alispáni hivatnlól: Polgármester
, Nagykanizsa.
A csAktornvai'halárrcndőrségi kirendeltség «megszállás következtében a belügyminiszter ur utasítása folytán Nigyjcanizsfo* >onu!t viss/a és olt fog működni Felhívom, ho?y a ftirendelt^gM megfelelő támogatásban része-sifte
vN . Az alispán.
Nagykanizsa igy imm*»r hivatalosan is fcatárvárossá avanzsált. E svomoru tény átér-iHn meftcít is örömmel üdvözöljük városunk-' fojíahatáirendőrséget. A l.G f6nvi lewériységft klrendelts^et cfy!*re a hadikórházban Helyezték el, a vezetőcég részére pedig hivatalos k^viséget most ket£snek. A halárrendőrség már uj hivatalos pecsétet ' használ, inetynek körirata a következő: .A sopioni határrendőrség nagykanizsai kirendeltsége.
— A munkástanács ma es'e s érakor a Mu ^'*<>i!honbv.n fontos ügyben ütést tart.
~ Tréfán hnntesék. A Zala tegnapi sróm* h r.v a nagykahizfti árvizsgáló
büóTfK^, amety wmányrendelft alapján működik n disínózair árát kilónkínt koroná-b*n állapította meg. A közönség ,9 Z*\la cikke utá\i valóban ennyit is akart fizetni, mire a kellemes kanizsai hentesek, akik szintén nem mernek tönkre a háború al«M, röhjgve igy válaszoltak : •
— Menjenek csak 16 koronás zsírért a Zalához. Ott majd kspnak, de nálunk se most, se nem les/ Irt koronás zsír.
igazán nem érijük ezt az olcsó és Otromba élcelődést. A piaci árakat nem mi állapítottuk meg, hanem az árvizsgáló biaottság, tehát vra nehezteljenek, vagy azt figurázzák ki a hentesek. Mi igazán nem tudjuk, lehet-e a zstrt 16 koronáéit adni, de valószínűnek tartjuk, hogy az árvizsgáló bizottság meggyő-tídótt róla, hogy lehet. Annyi tény, hogy a szwhtk áitat megszállott területeken 6 korona a 4i«znóz*ir kilója és ennyiért lehet i6 venni,
•uvd * «zerb parancsnokságok nem vágták «ebre a hentesek otromba vicceit, hanem a rcmtenskedóket deresre húzták és kényszermunkád vitték. A kanizsai árvizsgáló bizottságnak és a kanizsai munkás- és katonatanácsoknak valóstintfleg szintén meglesz valamilyen formában a módjuk aira, hogy az uj maximális árakat betarttassák. A hentesek vegyék tudomásul, hogy ' v'u0-: élelmezése sok-blfontosabb kérté*, semhogy buta viccekkel lehelne elintézni. Ha ugy vélik a hentesek,
hogy a 16 koronás zsirárra ráfizetnek, ezt mutassák ki; ebben az esetben bizonyára engedménnyel fognak találkozni, mert senki sem kívánja, hogy bármilyen iparos is ráfizessen a portékájára. D; a tisztességes hangot ugy a közönség, mint a hatóság megkövetelheti a hentesektél, bármekkorára növelte légyen is gögjüket a hrfdiny.ereség.
— Szabad • eladni az Ingatlanokat?' A kö/önség teljesen tájékozatlan a következő kérdésekben: l. S/,abad-e eladni az ingatlanokat? 2. öe kell-e jelenteni az 191b. január elsejétől kötött adásvételeket ? 3. Va^i e viisza-ható crejx! az uj tiltó . tőrvényeknek ? 4. Aki valamely ingatlant elad és annak áráért nyomban másik ingatlant vásárol, nem lesz-e igv kétszeresen megadóztatva? Ezen kérdésekre a közönseg teljes tájékozcdotísága érdekében a pénzügyminiszter á következő felvilágosítást adta ki: a) Ingatlant elállni tilos. Ezen tilalom alól a pénzügyminiszter felmentést adhat. Ennélfogva aki házat, vagy földjét eladni akarja, kötele« a pénzügyminisztertől az eladási tilalom alól való felmentést kérni. Ezen kérelemben'valószínűvé kell tenni azt. hogy az eladás nem az adó elöl való menekülés céljából történik. Ezt a • valószínűidet legjobban bizonyítja a vételár Célszerű Jfiliát igazulni, -hogy r vételár tiém kevesebb, mint amennyi az ingatlan váiós'ágos értéke. Az ilyen (térvényeket a pénzügyminisztérium leküldi- véleményezés végett az illetékes pénzügyigazgatówiflfibz, ahol megállapítják, hoijv az adás-vétel az'adók elöl való menekülés céljából jött-e létre, vagy nem. Ha igen — akkor megtagadják a lilalom aluli felnírntéht; vagy ha nem, akkor me gengedik ez ,elad út. bV Aki HM 8 január 4 tői egészen a néptör vény életbeléptetéséig kötött adásvéte-les szerződést, — az nem KOtele* erről külön jelentést tenni a.pénzügyminiszternek. Ha az ilyen adásvételekről valamely módon az de-lüine ki, hogy : 'az adók elől való menekülés céljából köttetett, — akkor maga a jogügylet érvényes maradhat, de az adóztatás szempontjából semmis, c) Ré^i jogszabály az, hogy a törvény bünteti rendelkezése visszaható erővel nem bírhat. Ez. a jogszabály természetesen ezen néf^örvényic is alkalmazandó; ugy ffogy a büntetések ne n érhetik azokat, akik a tör-vany kihirdetésé előtt vétették ellene, akár szálSdékosan, akár veletlenül követték* is el ezt a cselekményt, d) Kétszeri megadóztatás nem lesz; mert a vagyonadót; vallomások alapján vetik ki. és mindenki azon vagyonmennyiség alapján lesz megadóztatva, melynek a vallomás kiállításának idején tulajdonosa volt. Természetesen a hivatalból megállapítandó adóknál is ugyanaz az időpont jut figyelembe.
— A sors boszuja. Emlékezetes még hogy Muraszombatot elfoglalták a muiakö-i jugoszláv hurdák, melyeknek parancsnoka »^y Jurisich nevü százados volt, aki pár hónappal ezelőtt még a mi hadseregünkben szólgált. A jugoszlávokat, vakik hihetetlen garázdálkodás vittek végbfe Muraszombaton, a szombathelyi katonaság újévkor kiverte a vátosból A jugoszlávok elkeseredetten védekeztek, de v^gr» is teljesen szétverj menekülni kényszeitt'lsi. A jugoszlávok parancsnoka, Jurisich század s ezen harcokban súlyos sebesüléssel hadik gsa gunkba esett. A muraszombati kórházban ápolták, ahol most jobbkarját lóból kellett amputálni. Azt a jobbktut, amely hazája ellni emelt fegyvert.
_ Á tánovlzsgát látogatók cotillonokat a leggyönyörűbb választókban vásárolhatnak Fisohel Fülöp Fia papiráruházában Nagykanizsán.
— Szervezkedés. A vendéglösök, szállodások és kávésok elhatározták, hogy egyesft-letbe tömörülnek s megalakítják a helyi stak-ipartársulatukat. E célból hétfőn délután 4 órakor értekezlet lesz a Centrál éttermében, amelyre a husiparosokat is meghívják csatlakozás végett.
— A Nagykanizsai Magántisztviselők Egyesülete értebili tagjait', hogy folyó hó 11-én szombaton délután 5 órákor a Hatadás egyesület helyiségében Főút 24. szám a4att a magántisztviselők jogviszonyaira vonatkozólag legutóbb megjelent kormányrendeleteket az egyesület ügyésze dr. Gdrtner Antal ur ismertetni f^gja. Minthogy minden egyes t8gnak érdekében áll, hogf ezeket az uj rendelkezéseket tüzetesen megismerje : az egyesület vezetősége kéri taginak minél nagyobb számban való megjelenését.
Valódi svájci órák. Amióla ahábora kitöri, valódi Schaffhauscni és Omega órákat órákét nem lehetett kapni a kanizsai órás-űz'etckben. VékAsy Karoly órás az első, aki most valódi svájci órákkal segít a régóta < ér..elt szükségleten. Hirdetésére fölhívjuk olvasóink figyeJmét.
— A tánciskola záróvizsgái. Az iskolák hatheti szünete folytán c<ak most tarthatja meg Adprjánné Mayersber% Frida legutóbb
N : yíamSsSn relitfH^ 7pró-
vi/sgW- A vi/sgak Borrendje a követező: Szombaton í hó 11-én délután 4 órakor lesz a tanulóifjúság, vasárnap, 12-ikén délután 3 órakor pedig a kicsikék táncvizsgája. A.,felnőttek táncvizsgáját hétfőn, azaz 13 án délután 5 órától kc/.dvc tartják A. terem mindenkor fűtve lesz. A vizsgadíj jövedelmének jelentékeny részét Adorjánné a tr gykauizsai iskolák szegényalapj/Jnak ajánlotta fct.
— Rokkant cipész ós csizmadiai iparosok rokkantsági igrfzoiványsikk3vola-nnnt a háboníbó) ?IÍ5 Miért cipész és ési/iíTádta jparosek ma, január 10-en délután órára-az ipartestület helyiségéig fontos megbeszélés ví gett meghívatnak. A szakosztály elnöksége.
A szerkesztésért felel : a főszerkesztő.
I
Nyílt-tór.
^
Tisztelettel ertcsitení a n, é. közönséget hogy Maschnnzker úrtól
; „Régi kápolnához" cimzeft
vendéglőt átvettem
ahol kitűnő etelek és italok kaphatok és kérem a tiszteit közönséget, hogy vendéglőmet továbbra is b pártfogásukbart reszesitsek.
Teljes tisztelettel
,mki Ooi'otr Koroly.
Kizdfüiay VrKasyiihli Hízáróiag Venásynál!
Schaffhauseni, Omega
!
és mc^ több elsőrendű, mát kával ellátott arany, ezüst, nikkel
férfi- és női órák
karkötőórák, mig a kés/Jet tart, kaphatók

¡
Vékásy Károly
J óra- és ékszerüzletében. Szarvas épület
Igen nagy* választék 14 karátos - arany jegygyűrűkben
Reklám árak!
'Reklám árak!
cferatr
■anwr tjKKTOrirrnyr «n.un cc
Nagyobb Wertheim assza i es, vagy | 3-as (megvételre kerestetik. C'im a kiadóban.

ZALA
hrt« >*mj*r t< ..............n u ' i ■ > — .
APRÓ HIRDETÉSEK
--Házeladás^ Van cgyjófoigalamuteában
egy, jóljövedelm'ező borház j4(jov«dehn«( Ikűthelyiséggcü eladó ..Vannak bérháeak nagy kerttel eladok. Bővebbet Rákos. Györgynél Magyar-utca 45. uáin. 387
Hl. I ; •ijetfil;. * f' f.--i ' r' . ' **T • . ~ " . *
Egy nagyon jól főző szakácsnő ajánlkozik finom, uri házhoz, vagy magányos úrhoz gazdaasszonynak. Szíves megkere-séeeket .Szorgalmas" jeligére Po»t' Réstant Kérők, ,n.... -- , 3Sü
Egy kis testvlltanyozö gépet karaaak
magvetőire. Ehrenstein Jakab Széchenyi-tér
4. szám 390 — '-a.......... „.. • - rí ji ■■ ' -i,;;'
Bgy hízott mertéi* cladA Árpid utoe 4 Mám alatt. 397
Mindenes leány felvétetik jó fizetéssel Kothschild Pal, Teleki-t* 5 sz 302
Üzlethelyisége; keresek, esetleg lakássá), jő forgalmas helyen. — Cimet kerek a kiadóhivatalba leadni. ;_'. .1.1 ^.¿r.... W3
Főldmlves lakóiét végzett agyén hosz-szabb gyakorlattal, 32 éves, nős, családos, rom. kath., gazdasági alkalmezast keres Cím:.. Varga Gábor, Magyarszerdahaly, a; p Zalaszentbalázs, Zalam - ■
Polgiri iskolái magántanulókét és tendeé növendékeket tanitotj. — ¿Loa a kiadó-
kiva tálban.
373
Kezdők és haladók cimbalom tanítását (tcottaröl) elvállalom. Cím a kiadóhiva^ tálban. . 378
Műterem takarítására és egyéb munkák eivégzesere égy leány felvétetik Flios Oyule fényképéecett műtermében. Kazinczy-u. 3. sz. Ugyanott egj ftu» wrgy leánytanuló felvétetik.
Helybeli kereskedő segéd nősülné Ajanlatokat .Sándor" jeligére, a kiadóhivá miba kérek - -"—--------------
Sxíjgtário éstrógnár cpnvenciöra lei-vétetik a nagyrécsei uradalomban. Nagyrécsc, Zalamegyy. _ .. _ —: 3SB1
B _ - 2 ■ - .....— ' 11
Rövidáru és norinbergi. cikkeket Szivar^
~ WjlHfyt '4ir. papírt, ~ ______
-jctwteitet postán es vasúton- legjutánjrnaahharT Személyes ■ lát ógatá rt különösen
URANIA
Csütörtök ée péntek, január 9 és 10 é*
Bllftls lelkek
Cirkus-dréma 4 felvonásban.
£s a reméli kieéró műtor
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasát- és ünnepnapokon« 3, 5 es 7 órakor
Plac\i\ f Egy 30 Hp
L^ICIUV/ t Schuckert gyártmányú 1 l.j V (37. K. W) DYNAMO, úgyszintén küldttféle'elektro-technikai cikkék, motorok, vezetékek, egóteatek stb. felszerelések, végül egy waggon elsőrendű
öjtatt m^MZ eladó
i Miijit Muifiiiak KircMili! lisvÉiitÉmtíiÉill
Nagykanizsán.
Iftiton ™ - TitifitflB: lifton Hnflaiito
Könyvek :; Folyóiratok :: Naptárak
ricnuri fű,öp f|«
rleltinri »hn-, h
■•- IwVllfcN UiTUnSl. (Untkti nkk.) Irodaszerek, Ozletikőnyvok papírok
hengszerek, diszművek, játéktárgyak
VII Aß naw "»«íjHilitti
VlliflU lunu iMIMk «HHu
9. év tO én, ueCtOHOkö« ée péntek«« , a_ magyar Anojfwreui (i, száma *
Udvari levegő
filmdráma A felvonásban
Remek kleérO műsor 1
Előadások hétköznapon:J& és 7 órakor. Vasär- és ünnepnapon: % 5 ée 7 órakor,
Fiaker
minden alkalomra megrendelhető vidékre is CENTRÁi Szálloda portássna í^szobápincw) — ■
Hirdetéseket
fWvusz a „ZALA" 4iidúliiTatitla:
Vásárolok
Könyveket régi porceliánokat, antik bútorokat, szőnyegeket, ékszereket érmeket régi pénzeket———:-
Cim a Itiedölitvetstban.
száüitek._
Ketak. 3e levélbeli coniJéíést ís-asorvnrt! körtnlf Klem Gyula rövidáru é*~noríhfr8rgi| •agykere^kedő, Barcs. ; 337
Vincellért állást keresek azonnaíi belépésre vegy március elsejére Összes s?őlő-
"rgyrlt. -nirfr' pyaím tanúskodnak. Takács István; Atillautca 13.- szám, .Nagykanizsa. 376
1 ár| sárga és l drb pej-szőrő
Delga mentó
t — eladó ='
Rádi SÁndorná<f S^roogyjád
vasútállomás Somogyjád.
3S5
Házat veszek
kerttel. A ház legalább három szobiból álljon.
ájáelal e kladétoa jetlataed^.
mától kezdve a t. közönségnek mindennap rendelkezésére áll
' # : ■ AGÖZésKÁDFÜRDŐ
reggel 7 órakor nyilik..
Nyomatott*} a tZALA* nyomda ás hblapklkUd Vállalatnál Nagykanizsán.
Főszerkesztő:
rÓTIi ZOLTÁN
Főmunkatárs és laptulajdonos
CSILI.AG .1 KXÖ
XLVl. Awfolyam Kigykanlxta,
lilíTr-Hrra—— ——■■■ ■ »■ •—.—--
iMtstirts toktaiÉlüfatal:
NAGYKANIZSA, Sugár út 4.
Zala Nyomdavállalat
FŐ-ut 6. sz.
^jelenik hétfő kivételével mindennap kora reggel
■■!.....-T",,r------
• Január II. IxombaL
*.«■»«! -- rr.TTTT-.TTí t - m
ilí i
8« «Aiiint
■ itfi a i -iri tmm* titíti
Előfizetési árak:
helyben házhoz száUllvé, vagy posta szétk014«*sel:
Egészfévre . K
—————• —
Félévre 3ts
Negyedévre . „ ItK Egy hóra . . „ ft*-
Jt
Eg^es szám ára 20 l
$x,rUrsiiG**vl kladdhivalall telefon 78.
Nyomdal telefon 117.
Nincs döntés a válságban.
A kommunisták gyülé«e. — A szociálalemokrat« párt Garbait nevezte ki miniszterelnökké. — Károlyi nem megy.
Budapest, jan. 10. A .kommunisták este 7 órakor a Vigadó nagytermében gyűlést tartottak, amelyen körülbelül 5000 kommunista jelent meg Garbai Sándor volt az első szónok, aki kijelentette, hogy a szociáldemokraták .és a kommunisták tulajdonképpen egy célra törekszenek, csak n kivitel és az eszközök dolgában térnek cl egymástól : a szocialisták fokozatos megvalósítást akarnak, a kommunisták ellenben azonnali proletárdiktatúrát. Ha a szociáldemokraták átveszik. a kormányt.-, akkor meg fogták valósítani a szociális. .reformokat proletárdiktatúra nélkül is. Garbai kijelentette, hogy a szociáldemokrata párt ót hívta fel a szocialista kormány megalakítására. Garbai beszédét viharos felháborodással fogadták, nem tudta beszédéi befejezni és dühösen eltávozott, üfána Vágó Bcla kommunista vezér rámutatott, hogy Garbai a munkástanácsban más, kommunista irányú beszédet mondott Az október Ul-iki forradalom a burzsoá forradalom volt. most pedig a munkásforradalom jön: el kell tiporni az elavult rendszert, jöjjön az anarchia. — Beszédét viharos tetszéssel fogadták. A Vigadó előtt összegyűlt nagy tömegnek külön szónokok beszéltek. Egyikük bejelentette, hogy délután ota Garbai a miniszterelnök, akiTá szociáldemokrata pártvezetőség nevezett ki. A tömeg viharosan éltette a Spartakusokat és halált kiáltott a polgári rendszerre.
Ezal^t a Károlyi-pártban, amelyet egy szakasz rendőr gépfegyverrel szállott meg, nagy izgatottsággal tárgyalták a helyzetet, l/ock Jánosnak egy 220 aláirá$u ivet nyújtották át, amelyben a Károlyi-párt gyűlésének összehívását követelik. Hock kijelentette, hegy nem zárkózik el a kérelem elől. Azután elmondotta, hogy- a tegnapi minisztertanácson ó is résztvet/ és közölte a Nemzeti Tanács álláspontját, amely szerint a Nemzeti Tanács a Károlyi kormányt bizta meg.-a kormányalakítással. Ha nem akar vele élni, a megbízatás visszaszáll a Nemzeti Tanácsra, Ma a kormány le akar mondani, ez nem jelenti Károlyi lemondását, mert ezt a Nemzeti Tanács nem fogadja el. Károlyi maga ís azt mondotta, hogy hd mindenki kiugrik is a szekérből, ö tovább is kitart. — Hock beszédét élénk él-jcnzésscl fogadták. — A fővárosban erős karhatalmi kirendeltségek cirkálnak, rendzavarás nem történt. . .
■ .-jr—------- 1
Hirdetéseket, nyílt-teret, magán-közleményeket díjszabás szerint vett
cs-"■..■■. v. fel a kiadóhivatal.
........... ' ■ , - ..
Éjjeli minisztertanács.
Budapest, január 10. A Magyarország értesülése szerint a kormány üigjaí ma éjjel minisztertanácsra fognak összeülni.
Budapest, jan. 10. Megbízható forrásból arról értesülünk, hogy a kormány tagjai a ma éjszaka, vagy holnap délelőtt megtartandé minisztertanácson elhatározsák lemondásukat. A lemondást a központi Nemzeti Tanácsnak a holnap délelöt tartandó ülésen fogják bejelenteni. Hír szerint, a szociálde-rookrata párt teljes egészében átveszi a kormányzást, amely esetben Qarbai Sándor, vagy Qaraml Ernő lesz a miniszterelnök. Hd Qarbai /esz miniszterelnök, Garami megmarad kereskedelmi miniszternek. A Karolyi korprtny lemondásával egyidejűleg az összes államtitkárok és kormánybiztosok is beadják
lemondásukat.
Helj'zetkép a válságról.
-Budapest, jan. 10. Beavatott helyiől jelentik: A mai minisztertanácson a miniszterelnök ecselclte a polgári miniszterek állás-Pontját, amely abban áll, hogy a munkástanács határozatát nem fogadja el. a minis v terelnök álláspontja e kérdésben megegyezik a többi polgári miniszterek álláspont-
jával. A helyzet már most hogy a 9*o< oláldemokraták vagy átveszik teljesen a kormányt, vagy megelégszenek a közélelmezési tárcával és egy másik később megállapítandó tároanélkOl! minisztériummal. A legjobb megoldás az volna, ha a szocialisták az utóbbi módot választanák, mert különösen külpolitikai szempontból nagy nehézségei lehetnek egy tiszta szocialista kormánynak. A válság azért nem oldódott meg már ma, mert Karolyi összehasonlíthatatlanul fontosabb-riak tartotta az antant gazdasági bizottságával való dfrgyalást, mert ezen tanácskozástól az ország létérdekei függnek. A kormány e tárgyalásoktól igen nagy eredményeket vár gazdasági téren, különösen pedig az élelemmel ós szénnel való ellátás terén A bizottságban különben az angolok és az ame rikaik viszik a vezető szerepet, akik kellemesen vannak hangolvi irányunkban. Miért utazott Vyx Belgrádba? Budapest, jan. 10. Vyx alezrtde*, a francia fegyversrflneti bizottság vezetője Belgrádba utazott, ahol Franchet d'Esperey tábornokkal fog tárgyalni. Hirszerint utjának másik oélja egy ujabb antant jegyzés átvé tele, amelyben az antant ujabb súlyos ki-
| kötéseket állit fel Magyarországgal szemben. Illetékes helven, «hot e kérdésben kéne* felvilágosítást, rí következőket mondiák:
— Erre a kérdésre vonatkozólag nem nyüatkozhatom.
A csehek előnyomulása,
, Salgótarján, jan. 10. Ma reggel két vonat 2000 főnyi cneh katonával befutott Lege-nye Mihályra A csehek megrohanták a v*suti raktárakat, du nem fabolhattak, mert azok üresek voltak. InrvMi a csei.ek Tökéiértbesre vo-ru'Hk, ahol 120 wag^on cukor került a csehek kezére. Innen Homnnnára indultak, Jtí'nnan gyalog akarnák U"gv4r ellen vonulni. ^ -
Komárom, jtn 10. A cseh csapatok elővédjei ma reggel 9 órakor bevonultak a városba.
Budapest, *an. 10. Hodzsa Milán esete krvvet u|S3gi»ó e!ő;t megcáfolta %m«iz allitóla-pos kijelentését, hngy a csehek két hét mulva
Budapesten letunek.
milyen a tseü Impérium ?
Budapest, jan, 10. A megszállott magyar ' területeken'a csehek 15 szakaszos törvényi léoletiek életbe, amelyek főbb pontjai a következők :
A magyar törvények és rendeletek hatályon kivül helyeztetnek. Mindenfék
tnnacs és közigazgatási bízottá g feloszlik. — Minden hivatalnok helyén maradhat, ha fogadalmat lesz a cseh—szlovák köztársaságra. — A tót állam terülotén a tót nyelv a hivatalom Minden állami vagyon a cseh —szlovák kó*-társaság tulajdonát képezi Az ésszes állami, megyei és községi adók a cseh szlovák állampénztárba fizetendők be. £ cseh—szlovák köztársaságban a hadkötelezettség tárgyában kiadott rendeletek a megszállott területen Is érvényesek.
Németország válsága
Tovább tart a küzdelem.
Berlin, jan. 10. Az elmúlt éjjel a harcok nem csökkenő hevességgel tartottak tovább. A Spartakus csapatok a Mosse újságpalotái előtt gépfegyvereket és lángszórókat állítattak fel a kormánycsapalok ellen. A kormány most nagy optimizmussal tekint a jövő felé: amíg az összes intézkedések nem történtek meg a Spartacusok ellen, nem kezdi meg a döntfc harcot. A kormánynak már 50.000 főnyi katonaság áll rendelkezésére.
Berlin, jan. 10. Hivatalosan jelentik: A kormánycsapitok ma elfoglalták a Szilézia« pályaudvart. A pályaudvar épületében töb* szta Spartakui holtteste hever, akik mind ha» lövést kaptak.
Az antant meghosszabbította
a fegyverez Ane ti szerződést.
Párls, jan. 10. Hivatalos közlés szériát
az antant és a német fegyverszüneti bizottság között kötött fegyverszünetet i*mét meghosx-szabbitotlák. Azt hiszik, hogy az antantkormá-nyők jóváhagyása néhány napon belül megtörténik.
i
ZALA
t919. január tl
Amerika a Mókád ellen.
Lotttfw, jan. 10. Az «méritai MMgjfi ktvatal felhívta az angol kormány figyel u>ét arra. hogy Németország gaidaeégilag tönkre wwm, Németországban teljeeen es aner-eWe lenne űrré ée Anglia semmi hadlkér-•MMrt nem számi hatne, ke e blokádét továbbra le fenntartják.
Nagykanizsa köztisztasága. ^. - - - - ~ . ■•'*' -
LéteattNi m váré« szcmttlbvaro-sári ráltalatot.
Alig Mondtalfok e\ hogv a .apanyiljár sáay nflnőben vsa, máris üj lépett helyére: a kiélését tífusz, amely kellő ellen rendtzabályok (léöttti éppúgy százával szedheti áldozatait, mint • ¡¡¡Mnyoljtrvány. Orvost szákértők véleménye szerint tavasszá! eme két betegséghez:
* spanyoijárványboz és a bfutihoz. még más, részben ismeretlen epidémiák fognak csa'la-
Utosát, tavaszra közegészségügy szempontja-bői olyan időket válhatunk, smetyek—merne tel fogják haladni a régi, nagy hábotttk jetieg~ eetn betegségét a pestist és kolerát. Meg keli tofcáÉ riősiflnk minden—járvány fellépését..
• yin ellcnrcndszabályokat kell még idejében _ 'Hgfbé TépletnBnk; amelyek Nagykanizsán leóe-
■fgaéiíné leoáth s ragályok du'áiuM. Tuü»ale»0,
hogy minden járvány főferjesztöje ■ szenny, a pasiok, minden epidémia ellen\z legradikálisabb ellen rendszabály a tisztaság. Nagykanizsának e tekintetken egyáltalában nincs oka e fcKailjrfgi» Nálunk á kftytiaTtavág krilikán skth Az utcák piszkosak, sárosak, vagy, -ha
száraz az kjo : porosak, A házak udvarain a enmétgödrök dombokká nőnek, az utcaseprők kttat össze söpört szemétkupacok ott rohadnak, tneg az utcán: nincs, aki a szemetet elszál-Ksa A sok piszok csak gy-arapszit ^ »«mit, lombok csak nőnek és hi ázonofcl közbe nem
-lápMfc a hátéiágak. NsgjkauiisatMl á \\uA-
■'7->fc tatészke fesz.--—-:-——
vuliia a kOxtiu-
^"^TaságTa Ogyeini. a rendéi sg&nek Kellene niiiiü-
HÍREK.
Wl Jangár
tl
Szombat
^N A P T A g
> - Ma. Hifi» r- fto*.- Ê G«r. M tota Idaaaaritcr Séf ■m lu. Sejwt io. S. Bo. ...
—n«| «al («nai 1 «M 4S. pótékor, àjp»B»*sfc <Mfe*ui 4 Ata IS pankm. _ • , i «ÉL MMátt 11 ór* 30 fac; kot, éjjol J Ata 18 péiaker
« — A munkástanács kormánybiztost kér Zalamegye réséére. A nagykanizsai munkástanács tegnap este nagyfontossága liléit tartott Az atés azzal kezdődött, hogy Sneff József a Munkástanács elnöki tisztétől más-mérvű nagy elf jglaltsága* miatt lemondott. Helyébe MarvaUcs Józsefet választották míg-Ezután Sneff Jáiicí nagyhatitsn beszédben ismertette Zslamegye közállapotait. Megállapi-tolta, hogy ZaUmesyében rengeteg mennyiségek répa, krumpli és gabona rothad kinn a földekén és hihetetlenül tok a kicsépeletlen gabona is. Rámutatott, hogy a falu népe nem kap fát az eidőb nokostól #s bérlőtől —'még pénzirt setn. A hatóságoknál az ez Irányban rén pináttat -WW Mlétte málnák. A" nnm~ kásságnak az a gyanúja, hogy a milliókat érő termést politikai tendenciával hagyJSS a Ipt-melők és halötágok elrolhaJnl. A vármegye a kisujját se mozdítja meg a msfmok tlTrmké pgtségének helTteáHitáaáta Olyan -fölétek a: zalamegyei közállapota^ hogy ha ez igv megy I- vább, rövid idő kérdése csupán az, hogv az eddi? oly szépen bizln^lűtLrend fJ bomoljon. Ez4r azt indítványozta, újon fel a munkástanács a kormányhoz, hogy nevezzen ki Zala-megye tet öleiére Nagykanizsa székhelyijei egy teljhatalmú konntnybiriost. aki erélyes késtél
nyu'jon bele ed trázt fészekbe és radikális eszközökkel kén^S'ecilge ki a renü és normális teime'és helyreállításéi. Nagykanizsa székhelyivel azért kell kinevezni á kormánybiztost, mett tt aü kat hatalmi erő is a rendelkezésére. Ha a kormány ^ kinevezésse' Mgfijy a nagykanizsai munkás- ft katonatanácsok fogják az állapotok, orvoslását kezükbe venni. Az indítványt a tanács ,ri agy-tetszéssel fogadta s zzt z
tsee háztulajdonosokat megbüntetni. «akik Hg-rakfcóí eá nem -szállítják a szemetet, A fgnö=" őrség azonban tehetetlen, nem büntethet, nem. slábai megpantetnie i háztulajdonost. mert abban megvan a jóakarat á szemét elezálHtá-tárz, de semmi pénrjrt nem tsé favari see-rtznL A város hatóságának kell tehát az ügyet kezébe vennie. A rendőrkapitány át is itt a •kost. tanácshoz és husz kocsit kért a ste-métfayarozásra. A város hatósága nem zárkózhat erí kérelem elől, sőt nézetünk szerint e kéi elem teljesítésénél sem szabad megálísnia. A város hatóságának állandó intézményt kell 'tCtexteme a szemét eltavarozására. Mis városokhoz bá&ohlóan sztméffuváruzt) vitlálálot feeM alapítani Szerezzen a város kocsikat és lovakat — elég bőviben- és olcsón állanak azok most rendelkezésre Soha ilyen kevés be-fikietésseí olyan jó üzletet nem csinálhat a «áros. mintha most, néhány nap alatt megalapítja a városi szemétluvarosó vállalatot. Ha léc* s vállalat néhány héten belül megkezdi e>öködísét, akkor tavaszra — lalán — még-«zabttduiunk szeméttől és a járványoktól. A ¡téttuzutági Vállalat létesitése legfontosabb kAsérdek. szzal késlekedni neta szabad i ' re-■tfr-éijük, hogy a viroa"natósága ekörül nem centgálut okol se panászra, se T<lél8«|égte vonásra
miniszterelnökhöz, belügyminiszterhez és. az
országos szociáldemokrata párthoz három táv-irattan juttatták bíf . T"7 _
jT Msgilahult s bizottság
^Tudvalevő, hogy a Buza—Barna—földmivelés-(Igyi miniszter elrendelte mindazon lesztrelt
katonák összeírásét, akik földmives munkából élnek és nincs 10 hold foldjak. A- összeírást városonkinl és községenkiht bizottságok végzik. Ez ez összeíró bizottság Nagykanizsán már mrgilakult és legközelebb megkezdi működését. .A város mezőgazdasági bizottságának javaslatára a vároiffánács a kivetkező nagykanizsai lakótokat választotta meg a bizottság tagjaiul: Szokol Jánost, Matton Lászlói. ZL Györgyöt, Faikas Antalt, Posovecz Istvánt, Ujváry Gézái, Halász Józsefet, P.ander Györgyöt, Bunczom Józsefet és Győry Lászlóid Póttagok lettek: Gyergyák József, Vargha («Iván, Milés Józset és DautCta O ló
- A szerbek már erőszakosabbak. Eddig a megszállott terOletekröt csak jó hireket kaptunk a szerb megszálló csapatokról. Mbst azonban, úgy láitzil., a szettek is követni akarják az erőszakoskodások terén a cseheket.'— Amint Pécsről jelenük, a szerb parancsnok minden indokolás nélkül megtlíloila Baranyamegye HSigyülégíntik megtartását. Betiltották továbbá a Pécsre, Stigetvárrá, Barcsra való utazási It, sőf ezeken a helyeken a meg nem itálloll nrázágrésszel való lalrfonösazcktfllatéit
is megsiOnlették A Zmi4 azt Is megírta, kn^ a muraközi szerb megszállók Muraközben ak dan magyar lapot elkoboznak és a csátttomyíj magyar hetilap rntgjetenését batlhooál. Mm pfjHfHHfé^
tornyára agy nevezet .slkotményezó* |yaiist hívlak östn, amelyen elhatároztatták Mtirakés-nek Mágyaiorsvégtó) váló elstetadését A tta-bek azonban erre a népgyűlésre a legkeményebb terrorral sem tudtak másfélezernél tdkb lelket egybeterefni, de ennek a teinyonó iésa« is g/erek ée asszony vdit. — Zenlától mene-W polgárok- is fdháboriió dpigoka i JbazéL nek a megszálló csapatokról, aMk a nekik nem tetsző embereket, természetesen magyarokat, egymásután szállíttatják el Szerbia ismert-len részeibe. Orbán Kát oly f őgiifínáziu r.i tanii a zenfai ia<gettenaégi párt elnöke buszonst botbtlntetést kapott, mert egy este társaság gyQlt össze nála. Az utcán sétáló nőket a megszálló katonák szálláshelyekre viszik és ott megbecslelenitik. Egy magyar ho.ivédhadaagy tiienhétéves menyasszonyát tizenöt katona meg-becstelcnitette és a szerencsétlen teremtést hord-égson kellŐTT^iházba ainni. Bgytk lektmétyN oivos; feleségét és fiatal leányát agyOftHurcui-ták el és köveitek el rajluk erőszakot. Jetfemró, hogy PJéstity Sándor aentai gAr -keleti szerb plébános Italai feleségéi is csák nágvnehezea tudták kiragadni a bestiális katonák kezetb^t — Ha a szarbek így lotytaiják. Ramarösan «!• vesztik azt azt a szimpátiát,' amelyet elfő szereplésük- által szerertek meg.
t ..— Szery«zkadés. A nagykanizssi éttenw és kávéházi alkalmazottak tegnap a munkát-ot'honban népes gyűlést tartottak. Jakab |*n'> iamoiletlc a főnökök áltak eilogadutt kulleknv
szerződés tartalmát, amil a gyüléa egrhango-1 ig eifogatölt. Berger D ;zs£. (Saombalhely) a kivivőit eredményt boncolgatva, rámutatott arra. hogy oly rövid szemezkedés dacira sikarOtt a béreket f temetni, a szabadnapot és a tílzáfint firfí randtTtrl Slil«nartatni T"»ékhi »trrtt* i kedésre buzditotta a pincéreket, mivel a féíu'oi! megálianiok veszedelmes. Ezután Sneff párt
titkár tartalmas előadásban, a felenlevők zrina
tetszése" köt ben
kedés fontosságát különösen e szjkmánál. Rámutatott, hogy épugy, mint a szervezett munkásság most a pincérek mozgalmát támogatta, épugy kötelességük a fövőbw tTI®»? házi és éttermi munkásoknak" is a szervezett szocialista eszmék harcosait támogatni. Faludi elnök a gyűlést lelkes beszéddel zárta be. — A gyűlés elhatározta .még, hogy a munkaközvetítést ideiglenesen a Munkásotthon helyiségében bonyolítják le délelőtt w—12-ig, dé'-után' Ü—Q ig. Itt történnek a tagfelvételek és befizetések is.
— A Fabick- cióport — a budapesti
tesülűnk, hogy a Nagykanizsán magának igei jő nevet szerzett Pabick-csoport igen hmm-megbízatás teljesítésére utazott Budtp.rite' — A csoport, mint teljesen különálló és speciáH-feladatokkal megbízott alakulás, a NépŐrsée keretein belül mOködik és elhelyezése az Eskü tér 4. sz. alatt vad. A'caoport alkotja a beda-pesti katonatanács örségét és a talonatanács^k kormánybiztosának rendelkezésére ifi
- Kabaré Holnap vasárnap a nagy-kaniaaai műkedvelők Tnury Pál éa Barata* Latos randezésévei a Polgári Egylet nagyiéi-méoen nagy kakáié délutánt reedvsnak tánccal egybekötve Jegyek ma mág Ftschel falöp P*s könyvkereskedésében válthatók éa holnap d e k órák« a pénatámál Elóadáa keadete d. u pont 4 órakort
jami*r tt
MiA
megfelelően mpWl kezdve a
— Enyhül • gyutainség. Gyufát Nagy-iMiuái hetek 44a nem lehO kapni. Bárme-fjk boltba menjen i» be az ember, mindenütt caei fogadják, hogy: gyufa nincs Ennek nem a tercikédök nolcaJ, mert hiazen Ők sekep-rak gyufát Még maximális áron fő'OI se. — fieniei faján lw<. Est a reményi c*8pögtelt triv«nkbe itt a kereskedelmi miniszteri retide-M, emdy tegnap érkezett a kanizsai vároihl-gárju A miniszter tudatja a lörvénvhitóaágok tn6 lisitvisslőival, hogy a gyufa kész letet eteti-M mindig a lakosság számának lagilk szétoezteni. A—t Gyufaipsti Szövetség mindig közölni fogta az gtispimtai a tesgálUtásra kertlift gyufa mennyiséget. valamint azon kereskedők név jegyzékét ig, akik gyuflt kapnak. A hatöság így elten Inzkeh a (yili f irgalomba hozatalit. A rendeld Wbatalmazza a hatóságokat arra 1«, hagy t (Tyufi (.irgalmát Külön intézkedéssel atabé-lyaahaBM. sőt arra is, hogy a" gvufa árusítását visszaélések esetén más, megbízható kereake-áftk vagy szervezetek uttán végeztevak
— Aktív liutskbM —. napszámosok Cgyenesen megdöbbentő az a sora. amely a' Mit osztrák ármádia tényleges tisztjeire nehe-mdik Valamikor kihaietlennek tartottuk, hogv a böisévTsf» űraTöiti alatt magasrangu own iartek fö'cMptak rikkancsoknak. Noa. az sáiktk l*nytsgas líisték rrwut—napitámoiösk
qánikoznak. S'ombttheffröt Jelentik, hogy Túrba ezredes és Coriath isiezredes, akik a l3-M«knAl teljesítettek azo'gtlatot, — direkt teutsttak Bécsből a Herbst Gíza alispánnak JlKielfftiftték, hogy négyezer Bécsben élő osttrák tényleges tiszt bármilyen gazdaságii munkái vdUai rendes napudmbérért -és-ftny élelmezésért Magyarországon Az ezredes és Metred :s elmondták, hogy atényte^ea tiu teknek Béc«ben niics foglalkozásuk, nincs htnvtrflk a- hihetetlen nyomorban élnek. — L-gjoböan szeretnék, ha knunp'incdéanét
a|rimináÉifflbli ttliÉ liBtfllllri ti ig" >nt torgonva még a föklben van. Ez esetben stivesen vennék, ha a napszá r,hf -burgonyával vlitawá meg" a tirf>|daáei. Astfüpia későbbre
a vftíaszt az ajánlatra. _
Fölállítják a régi ár nádiát ? Sop naból jelentilh: A for/adíiom első napjaiban
* aop?öaí;~T8lkr "T» rk ér 83-ik ezredeket otybeolvatztották. N*gy meglepetést kelteit te^ fioL jtu*t m li idllgyminiszter azon . ien delete, weiy mosr érkezett meg a katonai parancsnoksághoz s amely elrendeli az egybeolvadt •eredek szétválásit s Ónálló csapatteatenkint ««<0 műkődnél. Nagykanizsára, ahol a 20 ik & 46 ik ezredek olvadlak egybe, — hasontó readdet meg nem érkezett.
- Változások a községi jegyzői kar-ka«. A kOzsígi alkalmazottak országos kor-aáayhi Kisfaludy Gyulát- Kiaaientgiótra. Méiruy Jínost Alsózsidre kórjegyzóvé nevezte
és Ptssler fittet muraszerdahelyi jegyzőt Ouffy asszonyikra helyezte ál.
— Az egyetemi Ifjak figyelmébe A Mozsváij tudományegyetem rektora a követted fwtiívá* közlésére kérte föl a ZaJdí A Kofcnsrári Magyar Tadományegyaiem Rectora
* m-tn is felhívja arokat a vidéken tartóz« kötó rgyéackat, kik akár egyetemi betratkozáa **t valamely egyetemi viisgáiat (szlgotlal) íMetve középiskolai tanári vizsgáiéi letétel« vé* gtft Krriosavárra utazni V Kolozeváil tartózkodni kivánaak, hogy arra vonatkozó tzindá-kuksi RiegMeió u'azáai 4a larlózluidásl enge dély kieszközlése végett »aját érdekavben kellő
|«)entaék be az ükMkes egyetemi kar
dékánjánál, illetői«« az oraságoa középiskolai tanárvizsgáló bizottság elnökénél. A bélyegte-leo kérvény alakjában kiállilandó be jelenté» nek tartalmaznia kelt ■' kérvényező Révét ' éa pontos elmével áitartdÓ lakhelyét, valamin« azt, hagy kérvényező mséji időpontban óhajt beiratkozni, illetve viaagáiatot leitől, a mennyi ideig szándékozik a viáágélattal kapcsolatban Kolozavást tartózkodni. Az ezeti adatokkal lel-szerelt kérésekre a megtelelő ntaxáai, lartőüo-dáai éa visssautszási igazolványok kiállításáról az egyetem Illetékei kara, illetve az országos ko«ép»»kolai tanárvizsgáló biaottáág elnöke ha-tadékfalanul gondoskodik a az igazolványt az érdekeltek címére azonnal megküldi. A stlgot-iatok éa viisgálafok január hó lé-én. a beiri-tá*ok február hó I én kezdődnek. Df. Schnet ler (¿Iván e. i, Rector.
— Mi ia történt Somogyban. Kaposvárról jelentik:. A kóaigazgatáat biaottaág mai Qlésén Taltián Andor megyei főjegyző, alispán« belyetles a következőket jelentette a megye közbiztonságáról: December 12-re virradd" éjjel több azét fegyveres katonából alakult .VOfOS gárdi- a hozzájuk csatlakozott tafte«• lékkel Kipoavár város 110 Üzletét éa 25 ma gánlakását feliOrték, kirabolták éa felgyüjloUák és ei<ekiniv« é'tó1, k$gy aszal a vároaoak hokzlvetólegesen 20 millió korona bárt okot-tak. annak virágzó kereakedclmét tönkretették.
A Kip ii^áro ' megvezdert fosztogatás . vi dékre ír kfierjedl. Festetich Pál bóbOnyei kaa télyái Jen>mbolták, az oltani bértől és kereske dókel kifjsziollák. Tallián Andor osztopárti földbirtokost, az oltani plébánost, Lőwensohnné ottani héttőt éa Nagybajom község Összes ke pMfiwtAn kltaholiák. Amióta azonban a atatá lium elrendeltetett, azöla tC vármegye tekOietén ilyen cselek nem fordultak e!6, kivéve Török koppányban, ahol gyujtogalásoh voltak. A sta táriáiis eljárá« toyamatbi lététéit.
=- A Magántlaztvlaelők Ótttbgom ¿tö» nag,>kani|sal caoportja által a munkanéikőli l igok segélyezésére meginditoft akció a 'egteljesebb sikerrel jArt. A lendd-ketésre álló' összeg nagyaága lebelóvé leszi, hogy a még be nem M^tkozott muik^ltélkoli kírtáSFiikí Htetve kartársn^k, aíTí segélyre szorulnak, f. I.ó 14 tSi-kezdve két hétre viáasa-
JPenQtsg napi 10 korona__(<iók napi 6 kor.)
segélyben részegüljenek. THtvüíaloeórák (Gasinó földstin») délelölt »—12, délután 2—5. Pénz-tárí órák délutin 4 — 5 ig] A választmány
— A laazerali katonák figyelmébe A még meglevő felső ruha és fehérnemd folyó hó ÍJ—14 én lesz kioszfva. Mindazok, akik ivénvO>>* lelen'k */enek
KizMIai VíUlfiál! Kizárölaj Vtj^ftíll
Schatfhauseni, Omega
és még több elsőrendű, márkával ellátott arany, ezüst, nikkel
férfi- és női órák
karkdiöórdk, mig a készlet _'ji»i—im tart, kaphatók --j»-- -
JVékásy Károly
éra- éT áksterüelctéban, Szarvas épület.
Igén négy vélaaaték 14 karétoa •■B arany jagygyOrükban
Reklámárak! RíklÉn irik!l
IJUU w r m~rt rwrr ww im-ru J1
— A Megyarorsségl KOa tlfca!ma>*H«k Széntől« helyi csopo«t|a január hó II éa délután 8 órakor a Munkásotthon hrtytaégjhM Választmányt QWst tart; felkéretnek a válamá-tMnyi tagok, hogy akkorra az egyeaflletbe mér belépeti és betépni óhajtó tagok névjegy-" zákét hózták macakkal. At elnökség
■■ —■ Hanny Portan iálaia a iósserapet abban a remek táraadalml tlrAmöb«n, asalynak «ár élet álarcosbálja* a cuns a a melyet aa Uránia ma és vasárnap fog remek mtUar keretében bemutatni.
— Jötékonytéf, Az isr. alaml ük tlia»H1á>as twntlóinak aéalmatalit-' Meúléi Juliska I. oaat, Haislar Gyuri II. éast, Helalar Erzsi polg uk l. oaat és Ksislar l.áasté gimn. S oaat. koronát, Stolaer Kmll II. oazt egy sapkát éa egy pár viaefl cipőt
— A karaakadö Ifjak Önképző egye sülele f. hó 12-én délután 3 órakor kőzgytléei tart aajit helyiségében.. Ugyanott éa axintén 12-én vaaárnap, a MagdnttsMtvtselók nagy kantxtal csoportja délelőtt U órakor választmányi gyűlési tart
A Világ moxgó*sxlnháaban január 1!. II ra-nn karOt bamutatáata arvüig-legnagyobb «u-nketúja a Földalatti Baindlka tuJKalantlor^iUáll_Q fölvonásban. WwaipW Maghüa, a néger óriás, páratlanul áll asáx meg azáz bravúrja. Az olaas IHmitulvéwet ós.. Tllmteehmka legnagyobb alkutAsa.
— lánpvkaagál látogatók űQ|illQnoMt a- TeggyonyöraGB uaiaaziétfgn f||kajkdhalt-Flaonal Fülöp Fia papiráruHásáben Nagy kanizaán. ■ - ¿f;^"W tsviZT.... >fr~-
A tánoiakola zéróvlzagaja Nagy örömet kelleti Nagykanizsa - egész tánedé fialalaága kOrében ai a tagnapelőtti bírunk, hogy Adorjánná Mayersberg Frtda aaatony nem hagyja öefejetcüettát oty IifO*fl stkartUl tánctanfotyamait, hanem eljön Budapestrél e vizsgákat megtartani.. Adorjánrfl tegnap éil-[ alán magé*kei«tt^1fHmft trj^re máris g, növendékek és «itllök aKtmpt k»r»ale fáL hogy Ufejecést adjanak OrömOknel Mindenki a lag nagyoDD kéüléggél meilállfij||l ■ kiváló lám. • tanárnő ftradozáaát, mellyel még áld hat árán ia' hajlandó t táihiviisgákafr megtartani, csakhogy a lelkéhez nőtt fiatalság meg ne tŐWdH-lessék.—A—táiKritagák; metyak*" Irént a leg nagyftbb mértékű érdek ódés tapasztalható, a következő sorrendben lesznek: Ma szombat délután 4 órakor a tanulóifjúság, vasárnap délután 3 órakor a kicsikék és hétfőn délután t> Arakor »lelnflltek táneviaagtja —
Merénylet Gombaszögi ellen.
Budapest, fan, 10. Ma délután 5 órakwt GombaszOgi Frida ellen lakásán merényletet >e/(illek-cl. Stabó J.nő 17 évei vésnOatanóac háromszor rálőtt. Kft golyó a mfi'észnó síi jibi fúródott éa teljesen széuoncsolta azt. — Gambasiögit megoperálták, állapota válságos. A merénylő melhelörle magát'é« meghalt.
.A aaarkaaatéaért falai: a főszerkesztő.
Nyllt-tér.
Tisztelettel ertesitepi in. 4 kuzöo%égai hogy Maachanzkar urtöl
..Régi kápolnához" dmgctf
vendéglő! átvettem
ahol ktttlnő étetek éa italait. kaHtattk t* kérem a tisztelt kŐtOnságet hogy varwtégt^ met tovébbra la b pártfogáaukhan réase»>ieéiF
Tsfja* ümmmm
sai UHrfltf K<lrt>ly.
Megjelentek a téli szezonra a követ kező divatlapok:
1919 január )1
APRÚ HIRDETÉSEK
* Hlsotl Mrtéi eladó Fötvös-tér 7: szám alatt. 404
Takarítónő felvétetik Rákóczi-utca 4. szám fclatt. 403
Vlnoellérl állást keresek azonnali belépésre vagy március elsejére. Öj^zes szőlő-kezelésben jártas vagyok, miről bizonyítványaim tanúskodnak. Takács István, Atillautca 13. szám, Nagykanizsa. 376
8aperlor ciomagoló papír kisebb ér-nagyobb tételekben kapható Fischcl FttlÖp Fia 7>apimagykereskedésében, Nagykanizsán.
Földmlves iskolát végzett egyén hosz-szabb gyakorlattal, 32 éves, nos, családos, ^róm. kath., gazdasági alkalmazást keres.
Cim: Varga Gábor, Magyarszerdahely, u. p. Zalaszentbalázs, Zalam 39!
............................................4.../.... .......
Házeladás. Van egy jóforgalmu utcában egy jóljövedclmező bérház jóljövedclmező bolthelyiséggel eladó .Vannak bérházak nagy kerttel eladók. Bővebbet Rákos Qyörgyne! Magyar-utca 45. szám. - 387
Külföldi értéket bélyegeket elad Fischel Fftlöp Fia cég könyv- és papirkcrcskedésc. Nagykanizsán. (Városházpalota.)
Hatósági ellátásban részesülőké lisztja-randóságükut egy tételben több hónapra, esttleg a lolyó termés-év végéig, azaz 19l9. julius 15 lg átvehetik, — amennyiben ezen igényüket a hatosági Igazolványukon leltíin-tetett kereskedőnél bejelentik ps az átveendő hsat ellenértékét ugyanott előre lefizetik.
Az átveendő lisztmcnnyiségből Iö°/üí tészta liszt 26°/ö főző- liszt Öü%> kcnyér.-Jiszt - Utóbbi V» rész 75°/o-os kiőrlésű búzaliszt és V» rész 7.r>0/o-os kiőrlésű rozsliszt keveréke; ez a kenyérliszt megromlás veszélye nélkül hónapokig eltartható.
Az egyes lisztnemek kicsinybeni ára a fciívetkező; . -
tészta liszt kg-onként 3 kor. 30 MII. főző liszt „ 1 „ 20 „
kenyér liszt „ . 1 „ — „
Az igénybejelentés határideje 1919 jan. 15. Későbbi, jelentkezések figyelembe nem. vételnek. Az olőjegyzott lisztmennyiség'ek a kereskedőknél 8 napon belül átveendők. m
PaMni mértelep osztály.
216 sz
Árverési hirdetmény.
Fenti méntelep-osztály közhírré teszi, hogy a nagykanizsai városi felső erdőben levő tavali vágású gyökér törzsek és ágfák árverés utján /. hó 13-án d. e. 10 órakor elfognak adatni.
Nagykanizsa, 1919. januát; 10.
Pallni méntelep osztály paranennokség.
\linro\\óv ki cz idcig ^ CKy
Vllltvlltl gyobb szőlő telepen volt alkalmazásban, több évi gyakorlattal bir, az összes szőlők kezelésében, * telepítésében cs-oltvány készítésében teljesen gyakorolt, miről bizonyítványai tanúskodnak, mielőbbi belépésre Atlft»! kereu* — Szíves megkeresést kér
.. Herbai István, oki" vincellér
Nagykanizsa, Rózsa-utca t. . i
ŰR A NIA mMtsm
UIIAIUA bihmjK 4. falaton 399
Szombaton és vasárnap, jan. 11. és 12-én HKNNY PORTÉN
felléptével
Az élet álarcosbálja
Dráma 4 felvonásban. /
És a remek
műsor.
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapokon: 3, 5 és 7 órakor
Előre lássuk el magunkat
SZŐLEK ÖTÖZÖ-PAPIRZSINEQQEL
AÍ0^tonbs gyártási zava/ok s a nyersanyag nehi'z beszofzéso folytán kétséges, hogy a követkoző Saison bán losz-c egvaltslan siólőkotéző anyag. Azcrt ajánl* juk kitűnő Rafflapótló papirssinegünke , kapható bármily nagy mennyiségben azonnali cs későbbi átállításra a
Paplrárugyárl és Kereskedelmi R.-T.-nál.
Budapest, VII., Kakóczi'Ut 6 ' Sürgönyeim: Paplrtcxtil. Totcfon 85—03.
i
pi^rlXl Jigy-30 Hp, Siemens L*l€lvlU é Schuckertgyártmányú 1 ló
V. (37. -K. W) DYNAMO, úgyszintén különféle clektro-tcchnikai cikkek, motorok,. vezetékek, égőteste|< stb, felszerelések, végül egy waggon elsőrendű
ojtott mésíí elaelő
aJiflfir Mezőiazdák Kereskedelmi Résrvénytársaságáná!
Nagykanizsán. a»9
Telefon: 231. — Táviratcím: Agricom. Nagykanizsa.
VII Ali naw niozqő-szinház
• f lJÜfiU Saarraa 8sálloáa. Telafon 41
Tolnfon 14
Jan. 11., 12. és 13. Szombat, vasáriyip, hetfö
Földalatti szindikátus
Kalandor-játék G felvonásban
Játszák a Cabiria főszereplői Magnus az óriás négerrel.
Remek kisérő műsor I
Előadások hétköznapon: f> és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 es 7 órakor.
ÍÉIÓSÉI
3 Kiadom
„Elite"
„Legújabb kabát és kosttim Album" „Bluz Album" „Divat-Album".
Kaphatók:
FISCHEL FÜLÖP FIA cégnél
Na^ykanlzaáii.
a t. közönségnek mindennap rendelkezésére áll
reggel 7 órakor nyílik.
Nyomatott: a »ZALA* nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
jU.Ul. évfolTfwm


tv*Wl*Bi?ta, 1919. JnnuAr 12 Vatérnap.
9. tzim.
jrans.
fi*;.- i ,

VT.-

tanutMiisHrtMtntai:
NAGYKANIZSA, Stigár-ut 4.
i
Zala Nyomdavállalat Fő-ut 6« sz.
Mtfjclenikhétfd kivételével mindennap kora reggel
»OMTIKÜ WUkmVLA*
ijjrrkcaziöft^fíi kladöhlvafoll rckfon 79.
Nyomdai telefon 117.
j, i-;— ii lii a T^"1
Euíffeetési árak:
helyben hAzhoz szálHtv;.. vajy posta síétkúWwul:
Egész^vre K Félévre . . . . „ Negyedévre . Egy hóm ! . „
Egyes szám ára 201 i
■1 ■ ........
11. 1 I PMaMMtttf
Főszerkesztő: TÓTll'zo l,TÁ\
—-- ..." . ' •-9-•—" -V: ........■•-— 1
Főmunkatárs és laptulajdonos: || Hirdetéseket, nyllt-teret és magin CSI MAG J KNÓ
közleményeket dljs/abás neiint ve«t fel a kiadóhivatal* rr-.r^r-


jy"» ' fiof "J.i .¡.rí
Károljri Mihály - ideiglenes államfő.
A Nemzeti Tanács Károlyit ideiglenes köxíátrea»ági elnökké kiáltotta ki. — A válság még nincs eiegoídva. — Koalíciós lesz az uj kormány is? — Berinkey vezeti a kabinetet.
Budapest« jan. 11. A központi Nemzeti
Tanács a képviselőház elnöki fogadótermében ma nagyfontosságú ülést tartott, amelyen az összes miniszterek résztvettek. Az ülés előtt a miniszterek bizalmas értekezletre ültek össze,-Uáll amely fél. 1 óráig tartott üzütári délben egrrteri órakor kezdődölt meg a Nemzeti Tanács ülés?, amelyet Hook János nyitott meg azzal, Jíogy. a Nemzeti Tanács igen fontos feladatok elü:t áll: az országot ki kell vezetni az állandó kormányválságok légköréből. Felhívja Károlyit, tegye meg elterjesztéseit.
Károlyi bejelenti, hogy a kormány tagjai latették kezébe lemondásukat. Az eddig pártokból összeállított kormány nem állhat fenn tovább. A szociáldemokrata miniszterek pártjuk paranosának engedve lemondottak és a poigéri miniszterek követték éket. Kéri a Nemzeti Tanácsot, hogy interpretálja a néptörvény harmadik törvénycikkét, amely a válság megoldását lehetővé tenné.
Hook J.lnos megköszöni a kormány óriási munkáját, amit végzett és kijelenti, hogy uj társadalmi forradalom slőtt állunk. Ren
det kellene teremteni, de minden rendcsi nálási kísérletet ellenforradalomnak néznek Az a véleménye, ho^v Károlyi necaak oiinisjtarelnők, hanem Ideiglenes
ln<aitő 1» legyen. .HaHw/rati- javaslatot
terjeszt elő, «mely ugy értelmezi a harmadik törvénycikkelyt, hogy ideiglenes államfőnek jelenti ki Károlyit, akinek jogában áll mi nisztercket kinevezni, lemondásuVat elfogadni. a külpolitikát aktive irányitant. A határozati j'vaslat kimondja azt is, tnay csak olyan n<> törvények- lehetnek érvényesek, amelyüket Karolyi áláir.
A javaslat felett nagy vita ^tódult meg. Nagy György a:í ajánlotta, alakilsjnsk bízott-sáfcOt, amely a* uj elaök üatáakbrél megálta-pilgfi és állapit j1k mag. hogy, Mtgynrország csak polgári köztársaság lehet. Hock J«nos és öaloghy Ernő feleslegesnek tartjuk a bizott-r.ág fcikOídé*ét. Tóbb íeiszólalás után a határozati javaslat átszövegezése végeit az ülést felfüggesztették. A s/ünet alatt . a határozati javaslatot a következőképpen állapitolták meg végérvényesen:
A Nertizeti Tanács határozata.
| okr. v.l-iki vivmánvokat biztosíthassuk. Remé-lam, hogy revízió alá lehet venni a dolgokat & mivel ez időbe telik, kérem a lemoadott minisztereket, hogy az adalnlaz-trntlv ágyekét addig is vezessék
tovább É-i is velük fo:*ok dolgozni. Magyar-
• ' t*
oiszág hslyzete mi olyan végzetes, hogv egyenesen tiltakoznom kell az ellen, . hogy ideiglenes államfő létemre életmódomban é* munkakörömben változás állhasson be. Ma minden embsrneV, akár államfő, polgár, vagy munkás, azon iceíT dolgozni, hogy, ~ megmentsük a hazát. Ha nincs országunk, akkor nincs miért küzdeni. E (jillanatban' többet nem mondhatok. Lemondok annak a .pártnak a vezetéséről, amelynek eddig vezére voltam, mert a pártok felett kell állanom és megígérem, hogy pártatlanságomat minden vi3*onyban megtartom. Az ország legnagyobb tragikuma az, hogy az antant nem tartja be a velünk kötött szerződéseket. S ikari vádojják a kormányt, hogy nincs hadsereg, amely kiverné a megszálló csapatokat. Dz ha volna is, nem verhetnénk ki őket, • nemcsak azért, mert nem lennénk képesek, hanem azért is, mert nagyobb erősséget nyújt nekünk, ha a békekonferencián jogainkat \ hangoztatjuk, mint ha kalandos hadjáratba bocsátkoznánk. A németekkel szakítottunk és ha most az antant ellen fordulunk, akkor az ország biztos vesztébe rohu Nem az öröm tOtti el lel-kémeti csak e ." egy ^ondöfat, hogy rtftg-n."nthessem át urszácoí. lehetővé teevem
állo népkormány gyakorolja, vagyis :• a Nemzett. Janács Károlyi Mihályt ideig- Hock Jánog berekesztetle a NeoucU Tan4cs lenes államfői hatalommal ruházza fel. Felhívja enncl/ogva Károlyit, hogy ad- | u|ége( dig is, amig Magyarország nagy Nemzeti Tanácsa, vagy a ncmzetgyülcs véglegesen nem határoz, ne mint miniszterelnök, hanem mint a köztársaság' ideig-
t-. . ... . . 7 . . . . v . ____■ r~/__ijz /ti/WO/Í
hdly. mint ideiglenes köztársasági elnök által kinevezeti kormány neptörvé-nyéket csak Károlyi hozzájárulása mellett hozhat. Kijelenti azt is, hogy semmi akadálya nincs, hogy a külpolitika irányítását Károlyi, mint ideiglenes ct / amfő továbbra is végezze. Károlyi minden minisztertanácson rcsztvehet és elnökölhet.
rend é9 a szocializmus. Vannak ugyan a
Ezt a határozati Javaslatot a Nenisetl Tanács egyhasgaan elfogadta és Károlyi Mihály Ideiglenes bftztársaságl elnököt percekig ftnnepelte,
Eaután Hook János üdvözölte az uj államtól, amire Károlyi elnök mondolta el program-
izédét:
— A nehéz időkben rámbizott legsuiyo-feladatot azért vállalom, mert köteiessé-hogy el ne vonuljak a nehézségek elől Meg kell éreznem, hogy mi a közhangulat ítm lámaszkodhatok egy kialakult löobségre m^g a megérzés is nehéz ma,, hiszen két nsKy világnézet küzd egymással: a polgári \ - á
polgári rendben is sokan, akik belátják, hogy
uj világrendet kell teremteni, csak azt nem akar ják, hogy ez az uj világrend hirtelen megrázkódtatás, mindent felborító forradalom árán alakuljon ki. A uzocttldemokrala pártban is vannak' sokan, akik nem akarják egyedül vállalnia felelősséget, hogy most azonnal száz percentben megvalósítsák saját prograramjukat. Azt hiszem, meg lehet és meg kell találni a módját annak, hogy a polgárság és a szo oialisták közt magértés legyen és bizom abban, hogy a polgári és szocialista elemek újból találkozni fognak a kabinetben, mert c«ak ez az egy gararciAja van annak, hogy az
Festetich rehabllltása.
Budapest, Jan. 11. Délután miniszteri értekezlet volt, amelyen arról folyt a tanácskozás, miképp volna lehetséges s kormányzásban most résztvevő három párt érdekelt olyképp összeegyeztetni, hogy az u} kormány Is koalíciós legyen. — Pogány József kormánybiztosnak .a hadügyminiszter ellen emelt vádjával szemben a minisztertanács megállapítja, hogy annak épp az ellenkezőjéről van meggyőződve. A minisztertanács megbízta • öerinkcyt és Kunfit, hogy nézzék át a Pogány által előterjesztendő bizonyítékokat. A Magyarország értesülése szerint Károlyi elnök Berinkeyt bízta meg s ml-nisztarslnökség vezetésével és s minisztertanácson való elnöklésével.
.•V.. .
Tácot kláritik.
Budapest, jan. 11. Megbízható értesülés szsrint az Érsekújvár felöl előnyomuló cséh csapatokkal való összeütközés elkerülése céljából a kormány elreudelte Váo katonai kiürítését
2
z*t*
-WM0L- |mmA* ff |
Leverték a Spartakvsokat
Berlin, jan.II. (Hivataloa.) ▲ Bpar-
to érték.
Berlin, fart, 11. A kurtMánycsapa toknak sikérült véres ostrom után I Vorwtrtm épé *SeíI víitnfogfllRl. *r <|Wetticrr etaSneot»: volt 800 Spartakua közti 900 elesett, vagy megsebesült, 300 Sparflfam epedig, körWk Lucenburg Róza és Radek orosz bolsevista vezér a kormáayosépétok fogságába került.
Megyarorszáo megszállása.
a kadtlgymlalsster Jelentése.
Budapest, jan. 11. Hlvataloasn jelentik: A oeehek megszállották Lévát, Ipolyságot és koméromnál a Dunáig nyomultak elö. A Mura északi partjfn, Latenyénéi álló hldőraégünk támadó szándékkal közeledő Jugoszláv csapatot visszavert
VagvArt megizAlit Ak T Miskolc, jan. 11. Homormáról tegnap SOéo főnyi cseh katonaság indult el Ungvár

megszakadt a telefonösszeköttetés, valószínű, ángy-a csehek megszánták Uigvárl.
-»edépoat. jáft. A Pottttkat t1trá2ö~ ~ ¿rtesfflésflnk aierinl a_esetek-jan.iá
is. A kél vármegyében 2600 főnyi katonai lag fegyaMmeett sereg éH rewdelheaéare. Kdlönösen a régebbi korosztályok legénysége jdenlkezík öntpéffté* rogy tomegbem;—
Dr. Okgl kormánybiztos kezdeményezésére Vasvármegye vendvidéke rövid ' Időn balQI egy oiWt'ó körönét jegyzett határvédelmi oétra, Zetemegv« jegyzés* pedig ko • lyemetben van és nem fok mögötte maradni a vaamrgyelnekt E ha tár vádalmi alap célja a ] nehéz Szolgálatot teljesítő karhatalmi legénység élelmezésének Javításán kivüt az. hogy főkép p-n dohány- és ruhsnemOvel gondoskodunk határaink védőiről és rendkivOti faladatok végrehajtása. alkalmával megjavítsuk - a legénység összes Plelményeitr Ennek az intézkedésnek a hatása már most is. mutatkozik és gafartá'ja azt, hogv a régi katonai {egyelem a karhatalomnál .kifogástalan marad. ^
Horvát tanerők a ■■< aközben.
Zegrab. tan, 11 A délszláv kori»án'v. ni Otsres muraközi etetni lOiálHiw—kstvíl tan-erőket fog alkalmazni. A horvát kormány f«w hivta az összes tanítókat és tanítónőkét, jelent keltenek azok. akik e Murakösban akarnak
cx.-Jcál^tot'te'i^aiteni. _'
niRfeK

ta éti lógják megszállani Ungvári.
Az antant balkánt tőparaacsnok-ggga Bndapeaten. Temesvár, jair tt. A temesvári- .szerb
parancsnokságtól szerzett információ szerint Vyx alezredesnek belgrádi utja minden eddigi kirtszteléssel szemben ázzál áll kapcsola'b<<n.
hegy rranchet-eHEapárey Ubornok legkő-
_ zetebb egéia vaZérksrávsI-Budspeatre teszi él székhelyét
Megvédjük határainkat a Jugoszlávok ellen.
Muresaardahetynél a jugoszlávok étkeltnk
Murán !Ma parl.nmmtar- bizottság Indul Csáktornyára. -— Magindult az adakozéa a határvédelmi- alapra.
. Nagykanizsa, jan. 10.
zSzffíjk
-piiSFlfflS a IS®
Nagykanizsa,jaiLJlI . —fSafttt IMasitOntttói) A Su^Ar-UUW It'Jő
Jaasár
111 Vaaérnap
' M A P T A H. l(35r kaik. ""XSIaün" tt
Tac. Óét. kai. Iflfs:' \dacairtb« éeéata. tar. ttatot 11.
a Mf w. raggal T *n aa __
Sn, ir«|i'* déoua 4 Art tt ona* « boV to Jtíatót» 11 ara M jq^ .Tor, «V»Mwtr Hpd Z Ma 47 ftnikai
— Kfiaaénbénya Zalamegyében amikar a köszénkérdéa legégetőbb ügye rtrsségnek, amikor a tatain kívül- ninc< srénMnytnk. figyelemre méflö n at iící •melyet Schtess István nagykanizsai méraát Indított meg Schleaa mérnök Ügyei<oét Ma kerülte'ef' aüt a körülmény, pjpgy Zalámagyi. ben, Nagykanizsa közvetlen kötélében, Serat jakab és KomárvAroa között hatalmas U-rttt húzódik,: ametyen körülbelül 50 év óta a k* nyék parasttlakoasága reitdfzertelentíl meglehetősen haunédtató szenet bányászott Sem szenet, sem a bánya azolgálta'ó kápeutga hivatalosan. szakszerűen eddig nem vteuttta meg .senki. Sebtess mérnöké at érdem, hogy most megtudtuk, hogy a zalamegyei szénbánya igen jelentős eréforrása az oriaágnak, ^ScBióá. a napokban kint járt a telepen a megátlapi otta, ft'Vr * tlühF6lgj{ lg HégVMOgklKiiirélvrnyi


p >kban blrmDzgatmat irrwiítbttftv, amely ©a sztrájkká fepődött. A bérmozgalom rm.stani atMsAnM kO/ettr^ő tudósitáaunk számol be: A Wetaer gyát szervezkedtek és léptek be h 9KOCÍÚ Idcii to^rata pártba. A párt érdeked . én > gyár mu.ikc-viszot^ai iránt megVHapitolta' fiogy áznlt Rem-miképoen nem letelnek meg a mai virtonyok-^
lért kerssett. a Wdeer-gyárban akkor, aml-ror
Alsólendváról táviratozzák:
a rnuraszerdshalyi jugoszláv kstonsi alparancanok a Murától északra fenyegető állást foglalt ál önkényesen másfélkilómé-Q^széles zónát jelölt ki a Murától északra,-amelyen csak az ö csapatai tartózkodhatnak. Ez agyben dr. Obál Béla kormánybiztos, és Habaokar alezredes védelmi, parancsnok ma megbeszéléseket tartottak,/amelynek eredményeképpen határvédelmi parancsnokságunk a jugoszláv alparancsnoknak tiltakozást jelentett be és 12 én, vaaérnap a vitás kérdéaek megbeszélése végett parlamentér - bizottságot indit. Csáktornyára.
A magyar kormány szándéka az, hogy a iqgaazláy kormánnyal a békés érintkezést fenntartsa és sajnálatos, hogy egyes jugoszláv alpirancinokok saját önkényes eljárásuk áilsl ezt a kölcsönös érzést megzavarják.
Hebeoker alezredes,és dr. Obál kormány-biztos u atsölemfau^i taftácíkozáson cl határoz-tik, hogy Zala- aa Vasmegye határait min» den körülmények között mdfvédjgk. A mag-felélő tüzérség résében mér élléeben ven, réazbetv pedig aaervesés elélt Ujjyaneiak ujjásrervezik Zala* és Vaamegye ticmz^jőrségéi
másutt 3 koronát' fizetlek ugyanazon időre s ugyanazon muütáért. 1 .
a nrpokbah bérm^igalmaHndilott Agyér ve zetöaége nem zárkózott cl teljesen a munkás
ság követeléseinek teljesücse elöl. de olyan arányban, mint a munkásság követelte, nem volt hajlandó a béreket felemelni. Ene kenyértörésre került a sor. A munkást ág mozgalmának vezetését a kanizsai munkástanács vette kézébe és a Wcisér»gyári munkások tegnap délben beszüntették a munkát. A léuiíkás; tanács a Weiser-gyárjnunkáBalval *gyeténöleg elhatározta, hogy az esetben, ha a gyár nem teljesiti a munkásság követeléseit, a kormány utján szocializálni fogja a vállalatot. A vas-és fémmunkások szövetségétől szakembereket, mérnököket fognak kérni a gyár tovább' vezetésére.
Kiss" Lajos rendőrkapitány, értesd!vén a gyár vezetősége és a -munkásság közt kiéleződött viszonyról, megkísérelte az ellentétek Kiegyenlítését A rendőrkapitányságon össze is (illek a munkástanács kikü dótiei: Juberict Lajos, Wugrtnec Károly, a gyár 2 bizalmi embere és X0et\jtr gyárda, — a majdnem másfél óra hosszal tartó tárgyalások azonban nem vezettek erédményrf. A tárgyalék attal vállak szét, hogy mt déleklt folytatják a tárgyalásokét. . ' a*
rüietü. Könnyen kistámilhaló, milyen rengeteg
küpvúel.
hőegyiége körülbelül fde a trifaRi""srénnek, ttbif gőzkazánokban Is kilünöen használható: Nigykanizaa város Ipari azénszükséglelét h-tek alatt-elő lehetne állitani, ami annál könnytk-
bni iiiitni1, mci 1 hlwnaii—a—széntelrp uta -vnrarf- mellett httzódtk el Schleas mérnök wt
javasolja a város tanádkának, hogv a . szénit» n*kt géolőgusaal vizsgáltássa meg és a kor mány héieepyezésével azonnal kezdje wr|B lésért. Érdekes, hogy Schie«t mérnök mggtfljáüa a környékbeliek által léfesítct tárnát i*. ámely-faiheletlen aséobőiégről tanti;. kódifc. HlsüBk. hogy a város tanácsa hib déktalanul felhívja a kormány figyelmét a td* ti*-, j^yr* -h<-'*iiieie|jie.- —— ■ . r . |
• — A katonatanács elnöke. A nsgrkí nieani Hginnatanáea ainflkávé idaielaneifn '¡Af
rdn Iván 20 ag főhadnagyot válaartptták raeg A katonák bizalmára Sátrán főhadnagy tr STficijljs gondolkodásával ¿s_£tzülnteiyá síÓL gált rá. J
Kibővítik az árvizsgálóblzoHaágot A öBgylrsnliMl árvizsgáfő bltoltságm,
rövid néhány napi működése, alatt máris energikus kézzel nyúlt bele a kanizsai ár anar chiáb», a napokban szélesebb alapra helyezrt Dr, Krdtky litvánhoz, az árvizsgáló bizottsk .elnökéhez tegnap érkezett le a kereskedettül "mimazjer rendelete, amely srerlnt az eddig I tácgal működő bizottságot 18jaguvá kell b egészíteni Ai uj tagok felerészben a fogy® •Ők, felerészben pedig a termelők, kereskedik és szakemberek sorából fognak kikerülni, ár uj tagok felét az alispán; másik felét pedig « árvizsgáló bizottság elnöke nevezi ki. *"
— Eljegyzés. \ PoUdk Fridit eljrgyaK Rosenberg Miksa. (Minden kül^n értesuéi helyett)
— Betörések. Belgram Jánoané KrHautk tér 10. szám alatti lakásán pénteken este é á 7 óra kötött betörök járlak. LefeazHelték a lak» ajtajáról a- lakatol, behatoltak a lakásba * onnan rövid idő alatt 7000 korona érié» rul.anemüt vittek magukkal Horváté Lijaé^j Pö-ut 82 saáru lakáséból tagnap reggel I * 9 óra köti rgy 400 korona értékű barna Iá kabátot vjllek el. A ' rvndőrtég mefifMMv*1 a nyom^záit.
Megint lesz állat- és hstivásér. A viroB hatóságának tegnap jelentette Kanizsa állatorvosa, hogy Nagykanizsa tarflletéu a hetekig húzódó száj- és körömfájás megszűnt Ezzel megszűnt annak szükségessége is, hogy az állat- és hetivásárokat ne szabadjon megtartani. Értesülésünk szerint a jövő héten már meg is kezdődnek a vásárok, amelyek elmaradását ugy az álláttartó gazda, mint a közönség erősen érezte- Az országos vásrok azonban egyelőre még nem kezdődik meg, mert ezek megtartásét egész megye területére kiterjedő alispáni rendelet tiltja.
— Hogyan lehet utazni a Muraközben. A polgármesteri hivatalhoz tegnap a következő távirat érkezeti: Polgármester Nagykanizsa. Értesítse a várost, hogy Muraköz megszállott közegeibe, vagy szon keresztül csakis öt napig érvényes orvosi igazolvánnyal lehet itazni, amelyben igazolandó, hogy az utazó egészséges és lakóhelyén járványos vagy fer tozö betegség nincs. Ilyen igazolvány nélkül utazók vagy visszaküldelnek, vagy Csáktornyán °A napig megfigyelés alatt tarttatnak. Az alispán
— Az árvizsgálóbizottság figyelmébe
A nagykanizsai árvizjgá»óbizottság igazán dicséretes buzgalommal igyekertá a háború sorvasztó hagyatékának, a drágaságnak enyhítéséit Kddigi megállapításai., Uijtiypmó jégben aagy körültekintéssel történtek s reálisak. Azon " b.tn a zsírnál, szalonnánál, amikor azoknak arát kilónkint 14 — 16 koronában állapította
— kusé elvetette a sulykot. . Mi nem mondjuk a?,t, hogy 16 koronáért nem lehetne a zsirt adni, de ehhez elsősorban arra volna *<(ikség, t.ogy az élősulybani árakat ís maxi hálják, illetve az élőiulybani maximális ámk betartására a termelőket is kötelezzék. Erre jzönbsn rincs módja a nagykanizsai árvizs-gálóbizotlságnak s a mi henteseink bizonv o .faivakban és uradalmakban legjobb esetben i —20 koronáért veszik hz élősertés kilogramm-jál. Uy természetesen a hentes sem adhatja 14 koronáért a szalonnát és 10-ért a zsirt Ezeket a s-irolrat nem a hentesek, hanem a közönség érdekében irtuk. AzArt a közönség érdekében, mert az ilyen megállapításnak csak
közömé* ihttj^ meg a levét., h* ugyanis az árvizsgálóbizottság nem változtat a szalonna és zur árán, sőt a henteseket kihágásért büntetni fogják, — elttln V a hentesüzletekből és a pnei sátrakhói a szalonna é* zsír s eme nélkülözhetetlen cikkekhez csak mint* dugáruhoz j az eddigi áraknál is drágábban julhat a közönség. igen kérjük tehát az árvizsgálóbizott-ságot. reparálja ezen hibát s jövendőben ugy állapítsa meg az árakat, hogy. azokért lehessen is kapni poriékát.
P flfrH tíu tu umx - y htü b
Kizárúlag VéKásynál! Kizárólag Vákásynál!
Schaffhauseni, Omega
és még több elsőrendű, márkával ellátott arany, ezüst, nikkel
férfi- és női órák
karköíőórák, mig a készlet - 1 tart, kaphatók •
Vékásy Károly
óra- és ékszerüzletében* Szarvas épület.
Igen nagy választék 14 karátos -—~ arany jegygyűrűkben. ■■ 1
Reklámárak! UKM
arra:
— Kiütéses tífusz Nagykanizsán. Megdöbbenéssel értesülünk, hogy a legborzalmasabb járványos betegségek egyike, a kiütéses tífusz Nagykanizsán Is fölütötte már fejét. Az első megbetegedés értesülésünk szerint a volt 48 as kaszárnyában történt, ahol egy katonán állapították meg kétségtelenül a kiütéses tífusz jellegzetes tlneteít. A katonát természetesen lögtön kórházba szállították, táiiait pedig, akikkel egy szobában volt, — el akarták szigetelni a többiektől. Ennek a legelemibb^óvó-intéfckedé6nek azonban semmi foganatja sem lett, mert a katonák nem respektálják a ren-delkeiéseket s továbbra is érintkeznek egymás-ssl. Nem volt módunkbiu ellenőrizni, hogy valóban így van-e, de h£ tény, hogy a kaszár-nyábao nem respektálják rá óvóintézkedéseket, akkor elsősorban a katonák életét fenyegeti legnagyobb veizedelem Kérjük a katonaság bizalaiiférfiait és a katonatanácsot, haladéktalanul vizsgálja meg az esetet s ha valóban mulasztások történnének, iparkodjanak legeré-lyesebb intézkeaésekkel elhárítani e szerencsit len város feje fölül a szörnyű veszélyt. /
— Csigaházyék kára. Emlékezetes még, hogy özv. Csigaházyné Sug*r uti lakásába betörtek, az egész lakást feldúlták és minden $rték£S holmit ,jelYÍI!8k._A^ kárt akkor meg áilapitarti nem Iche'ctt, mert Gftlgdjiizyéf Z^grebben voltak, öz/. Csigaházyné tegnap megérkezett és igy a kárt meg lehetett állapítani Kiderült, hogy a betörők talán "nekik is váratlanul jó fogást csinállak: az ellopott tárg/ak összértéke meghaladja a százezer koronát.
— A Haladás kulturális egyesület helyiségében (Fóut 24) ma, vásárnap délután fél 3 órakor a leszármazásiam elöndás folytatása* képen Ö«zterreicher József előtdáft tart az eugenetika (fajnemesités) problémáiról. I: dek-» lődőkét s/ivesen lát az egyesület.
—r A „Szociális Ipargazdasági Párt" vezetősége felszólítja mindazon iparorokat, afcik anyag hiányában szenvednek, hogy any^g szükségletüket vasárnap délután 2 órakor személyesen jelentsék be az Ipartestület helyiségében. Az elnökség. - .<

Reklám arak!
Az élet
Triesztben és Fiumében.
Egy Triesztből és Fiuméből most vissza érkezett kereskedő beszllte el a két érdekes tengerparti város életi ről a kővetkezőket :
— A háború elején átélt utazasi mizériák eltörpülnek aztik mellett a viszontagságok melleit, amelyet azoknak ke(l átélnie, akik elég meréhzek Fiumébe utazni. Bár mindenféle irá sokkal lel vollam szerelve, mégis rok-sok zaklatásnak voltam kitéve, amíg Fiumébe, majd onnan Triesztbe érkeztem Azt gondoltam, hogy Triesztben majd kárpótolom magauí a szenvedésekért, de tévedtem. Trieszt az osztrá» kok egvik büszkesége, az olaszok álma, ma tipikusan a megszállott városok képét mutatja. A (város zsúfolva van olasz katonasággal, egyébként olyan, mint a megszállás elölt volt. A Ijkosaág épp ugy nélkülöz és szenved a drágaság miatt, mint a megszállás előtt Van egynémely cikk, aminek az ára a mieinkhez képest nevetségesen csekély, de vannak viszont elsőrendű szükségleti cikkek, amiket egyáltalán nem lehet kapni. A kenyér roppant drága. Vendéglőben egy szeletke barna kenyérért 1 korona 60 fillért kel« fizetni A sertéshús ára 46 korona. Cipó körülbelül olyan drága, mint nálunk, de jegyie mindenki kaphat. A gesztenye kilója 5—6 korona, a narancs darabja 40 — 50 fillér. A szövetnie, cérna, vászon, aránylag olcsó. Vásznat nyolc-tíz koronáért kan i méterenként. Ezeknek az áraknak a megértéséhez azonban tudnunk kell, hogy . a
korona értéke 40 cente>imi. Igy ai olasz pésrt véve alapul, mégis nagyok a különbeégek a trieszti és az itteni árak között.
— A város egyébként nem valami túlságosan élénk. A lakosság nagy része idegenekből áll. A várót töizslakói vagya háború ewtt, vagv azóta elmeneküllek a városból és ke-lyükré osztrákok és németek tespedtek le. A háború elölt majdnem siíntitzta oUsz városban moit t lakosság »öbbsége német nyelvi. Ez elég gondot is okoz az olasz hatóságoknak, amelyek igyekeznek megtisztítani a várost e nem kívánatos elemektől, hor,y a régi olasz lakosságot hozzak bele visjtóa Az olaftok ugyanis Triesztbe ugy rendezkednek be már, mint a saját termetükön. Biztosra veszik, hogy a várost és ai egész T.entinót megkapják a békekonferencián. —
— Egészen más a helyzet Fiumében. Az egykori nvigyar kikötő várost az entente szövetségesek <c gerészei köiöten szállottak meg. Hovátartozandósága még nincs Hdöntve, az olaszok és déls lávok nagy veraengést folytainak érte. Az olaszok * vevyes nemzetiségi lakosságot ingyen kiosztott élelmiszerekkel és ruhmemflekkel akarják magukhoz édesgetni. E'»nek el'enére $em . biznak nagyin abb*s, hogy Fiumét megkapják Valószínűnek látszik, hogy Fiume szabad kikötő lesz. Éhbe még csak belenyugszanak az olaszok. De attól a gondolattól irtóznak, h gv a kikötőt a dAI-szláyok kapják Inkább maradjon a magyaroké ~ mondják — minthogy a szlávok kapják. És valóban az olahok minden • alkalmat felúsznának. hnjjv a magvarok javára érvé ye-
tséVb^otyásuKat; Etifrait^egyl* hhonyHéka például, hogy a napokban a városban újból Iftegriyttóflav a magyar iskolákat.
— Ennok oka nem a magyarok szeretete, hanem a szHv túlsúlytól való felelem. Mert a magyarok mostanában nem népszerűek O'aaz-0>é?ágban. Azt mondják nagyon csalódtak bennünk, mert azt remélek, h^gv ha a világháború kitör, Magyarország cserben Ivgvja Ausztriát és Németországot, sőt ellenük fog fordulni. ,
— A mostani magyarországi események nem érdeklik az olaszokat. Naeyon bi/nak benne, hogv a bn'seviki mozga'mak nem Inra-oóinak át Olaszországra, bár folytonosan fr»g-tnk el osztrák agitátorokat, aVik a kommunista rlvcVnek csinálnak lítkos propagandát. Sőt azt
-tartják, hopy a magyarok lu'zott demokratizmusa is le fog idővel higgadni.
— A csehek és románok az olaszok-szerint a saját szakállukra öncélnak Magyarországon. Éppen ezért a jövő szempnnít|M)ól nem fontos, hogy -most ;milven területeket szállnak meg a románok; csehek. v«év délszlávok. Az utolsó szó ' ebben a békekonferenciáé, a mely nem fogja honorálni a túlzott területi aspirációkat.
A szerkesztésért felel: a főszerkesztő.
\/in/>í>IIí>r ki cz idcÍR u CR>' ntí'
V llltlűlltl gyobb szőlő telepen volt alkalmazásban, több évi gyakorlattal bir, az összes szőlők kezelésében, telepítésében és oltvány készítésében teljesen gyakorolt, miről bizonyítványai tanúskodnak, nuelóbbi belépésre AllfttU keren, — Szives megkeresést kér
Herbai István, oki. vincellér Nagykanizsa, Rózsa-utca 1. 401
A világítási rendelet
határozatai a fényhatás csökkenése nélkül csakis
TUNGSRAM-^,
lehet betartani.
Használjon 25.40,60 vatt fogyasztása
.'} v »i x ■ : • . * i Í^. . m K
Tungsramlámpákat.
m .
•7.M.A

APRÓ HIRDETÉSEK
Eladó egy cséplőgép és motor, egy fedeles könnyű kocsi.és' egy fedele» künnyű hofookíutó. Bővebbet Qatthyúnv-u, • íö; SíSttn-alatt. , ' „ ' • -Kk
Mindenes leány Vagy bcjurone házi inakéra felvetetik;.' — Cim a kiadóhivatalbanr
Takarítónő felvétetik Rákóczi utca 4 mim alatt ~ 403
Elvállalok harisnya atoppolást és fshér nemű javítást öav Karafiát Zatfmöndhí Király-utca 21. agám. /
Ügye» meghízható ezakécfnö felváte-tík Mozgoqyi-u. 6. ed. , alatt. 'tl3
Házaséig céljából, agy idősebb ka-resztéhy, nőtlen, okleveles. megválasztott község/ jegyző ismeretséget kiván kótnl 18—30 éves, vagyonos tisztességes faány •* nyal, vagy özvegy asszonnyal. Ajánlatok a lap kiadóhivatalába küldendők ..Vidéki' dm alatt. (Diskració biztosíttatik) 388
Rövidáru ás norinbergi cikkekot szivar-kabüvetyt és papiff," piper eszappanj. és egyéb
xa&yton |«gjnt:inirn«iihhan
szállttok. Személyes látogatást különösen kérek, de levélbeli rendelést is »ionnal «i»z-köslök Klein Oyuta rövidáru HftHflbérgi míjlCMlaiin. Tlan i TTT
ffRAHÍA
V 1HX1AI in Raaaaavt-e. 4. VaMaa aas
Német kiaaaezony, ki magyarul is tud ywnieke^ TTigltj fúl* iL^ _T '"
' tanásban'is^segiedkezik. fim a kiadóhivatalban.-
. Aitttst. karaa agy kőéépkonj nó bftz-vezetőnőnek magányos árhoz vagy kisebb családhoz. — Cim 0*V. Wágnar Fara noná, Csengerl u 13 412
Hatósági e!l6tásban j^szesü!5jr„JiszUá=--ándóságukat 'egy "tételben több hónapra.'
esetleg" a fOTyÓ termes-ev vfcgejg. azas 1919. JuBus 1> lg áluslisUk, — amennyiben ezen igényüket a hatósági foaaolvtoyiikw> foiHm. tátim kereskedénél bejelentik és az átv^ontt« lisat ellenértékét ugyanatt előra lefizetik. Az átveendő lisztmennyiségből
15*/« tészta K«t 1 _:-—
ffir* l'fzt 60% kenyér liszt
. Jtóbbi */l réU 75 '/Vos - luorfesu búzaliszt éa '/a rész 75 °/o-os Tdftrlásti rnr^litTt keveréke r ez a kényéi-liszt megromlás veszé-
követkeeő
téwta Irégt kg'ónként 3 km. .in iln:— főző liszt . .. . „ ,20» .
kenyér ííszt _l .
Az igénybejelentés határideje 1919 jsn. 15. Későbbi jelentkezések figyelembe nemvétetnek. Az előjegyzett lisztmennyi ségcfc. a . kereskedőknél 8 napon belül átveendők. tm
Petin! méntelep osztály.
21« sz.
♦07
Árverési hirdetmény.
Fenti niéntelep-osztály közhírré teszi, hogy a nagykanizsai városi felső erdő-ben levő tavali vágású gyökér törzsele és ágfák árveres utján f. hó J3-dn d. e. 10 órakor elfognak adatniT -1- Nagykanizsa, 1919. január 10.
ffalinl méntelep osztály parancsnokság.
Lapkitiordót
felvesz a „ZALA" kladólilratala.
Szombaton és vasárnapr jsn, 11. és ifcép II EX'^Y POKTEX 5 ÍL-Uéptcv^
Az élei álarcosbálja
Dráma 4 felvonásban. *
■ rsmsk kiséró mfisor.
Előadások hétköznapokon; 51 és. 7 órakor-Vasár- és ünnepnapojton: 3; 5 és 7 órakor
i ián
szép fshér áru, -•-'jutányossá'szállít
Reichfeld Márk, vtgyészsti gyár
Budapaat, VI Kartáos-utoa 3,=> Ywití ,§álöttó siinMiu tUK nriattMttu BáttUL.
FlftlfíMtEkKtó! Schuckert gyártmányú tVí>
V. (97. K. W1 OYNAMO, ngyszinicn
""TgmrcWhru
vidékre is CENTRAL Szálloda portásánál (s£</i>aplncór). ■—- —■
" rnn, sömör,~3tvar, sebek és mindennemű bőrbajokat gyorsan és biztosan gyógyít a
VISZKETEG.
Nem piszkít és teljesen szagtalan. Kis tégely ára:-4 K, nagy tégely 6 K., családi tágas ára H>korona. HoazávalóBoróka-7 szappan 6 korona. — Készíti:
GerO BAn^nt» gyógyszerész, Nagykőrös.
'Nagykanizsán kapható az összes gyógyszertárakban- ős drogériákban' 327
VILÁG
tél" lamtá* o
nagj wiá-szlnhái
Saarvaa ■■lli«<»» TMMea H
Jan. II.. 13. és 13. StofflfraW t. K'1*i
Földalatti szindikátus
Kalandor-játék 6 felvonásban Játszák a Cabiria fSaasreplöi Magnós aa ■óriás négerrel.
Remek kísérő mOsorf
Előadások hétköznapon/ 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, 57 árakor.
Megbízásom van nagyobb tétel
•IsőrendU balatonmeltéki
uj- és ó-borokra,
inélyeket termelöktől vennék. Miért is a termelők küldjék be ajánlataikat hozzám a bor száz&lék&nax megjeIüI4véveL
Csáktornya.
lrillfinfiTi'iiil»htT8 'iuutini^tiT
—r --------------------.ftaui úr C
vezetékek, egStőstfrk Mb. íebzcreléseS, végül e|y waggonelsdrsndO
öjtott ménz eiAdó
i lm RcíhzíA limMdnl KÉszrüjtÉnisÉiiiát
Nsgyksnizsán. mt
HWw: 231. — liiinw, ipiw, mnwnrt"
Aki háxaf, szőllőtt
vagy egyéb ingatlant venni vagy alaidni akar, az forHtiljon bizalommalrr
ACZÉLIGNACZ
FSüt; a. Szám ■'•*«»
-Írijh tlaiforgalinl .irodájához
ahol mindig vsn ilyen eladásra és vételre előjegyezve. 23«
Muszáj nevetni f
„uiim nufoiíi"
■ a cime annak a legújabb kétoldalú, tréfás hanglemeznek, melyet Ujváry Károly adott elő. Ezen a hanglemezen a klttinő komlkn« félülmulta önmagát, olyat nyújtott, amely e lemezhez fűzött óriást várakozást teljes mértékben igazolja, szóval a legjobb hanglemez-produkciót. — E lemez- pénzért nem kapható, csupán 6 darab lejátszott lemez ellenében, kizácólagos joggal
WAGNER
„Hu|mmif|tnri)ti"-eM Budapaat, Jóseaf-aflrut IS Pléh: IX., Ráday-trt«« W
A H^aveftt*' ltu|t«aH|ylr (Ar*kUr..
_^—p- (•litltfip.h M) k<tro*4IAI 10W kore*«lf.
' lUlMAm«» t* árjaggratt l.|y.fl 1
~ Nyomatottba |ZAI.A* nyoinda éa hírlapkiadó vállalatnál Nagykaniaaán.
4B.ll. évfalyam *********—
. , r 11 .. É .
toDMMM: NAGYKANIZSA, ■LJ-
• Január 14 KtM.
Iit Nyomdavállalat Fö-uí e. sz -
■ ktyét*M
nap kora reggel
•O. IUU

t5löftaáüál árafc:
hiíytw n
**gyp**u a | E|éu'évrt Pélévrr Negyedévre F«r f*6ra .
«ÉKv*
t»-
Egyes uiai éra 191.
H,|H i Ilin** MnWWvatall tjjefon 7*. Njomdal MMm Hl.
FAnerkniK: "» -!{r" FOmuafcatárt *s laptulajdnami I
TŐTII KOI.TÁN I ("81 1.1. .V (> J l S Ó I
Hlréatéaakat. nytlUicrel é* m«gá«h kAxlcményckrt áijmbá* s/erlai vr«i iaée M i métMbnMr'-fmam*
Nincs döntés a válságban,
A váltig megoldás Ketyssak a tárgyallsak.
Budapest, jan. 13 KárolyL ..elnök _dél-eHM folytatta a tegnap megkezdett taniciko-iknkal és Landler Jínöt. Bartnkay Dlaeal, purjesz Ujosl éé Qarbal ~ Sémim t logadla. •saMay tlengnéli míniszlmlnök délelőtt Hock JilUbsaal, détntán pedig Juhász Nagy Sandául éi Ereszt Sándorral tárgyait. Egyik aki m Karolyinál kihallgatáson ntft i k^mlkrrf inhmflClQI kaptuk • ■J j
— a»ál«ag megoldása ismét néhány Trapi müww mg mii—imi, mgr ymiMu Pnbpteinr árkaník a Coolidge tanár vezetés*: /MgltO amerikai amelynek puii£
iMui »issz.ója van. E bizottsággal való tárgya— kéiieilctru fogjj a megoldást. A szocia-fcsla miniszterek csak a munkéstsnáca határozat hoz ragaszkodnék 35 ezért a munkástanácsot szerdára, vagy csütörtökre ismét összehívják
Herlnkey kudarcot vall t Budapest, jan. 15 Mogyoíorudg írj!: Miatkegv Bartnkay a koalíciós mago'dáS kwa. Ig> nsm sok remény van arra, hogy nkarfllal fog a válságot megoldania ágy
■ ismét eltolódott.
és a tisztikar ^niguk választhatták parancsnokaikat éi hjgy csak. az ezredparancsnoktól tölfejé nevezze ki a hadiig 'miniszter a tisztekéi ; Iv-'jry a hadügyminiszter rendeleteket csak a katrtnttHnáci hozzájárulásával adhaaton ki és hogy közkitona is .lehessen 1i*rt A kommunisták nevében. Ba.Ua Jenő letjcszlctje be jwas-latát. amely szerint mirden halálom á kátóna-tanívié legyen^ vidéki, ctapitok ne jötKtseuek
l;...i.— . 1, .. A, ii . .1 ■■ ■• h. . Al. ..I
Hűd ípuMrö!. Bellidé köibeír reprodukálhat*!» jan1 r kiigjezcasttct naazHél), ái>d Wllgryfo»* idézett cin — Fenyegető öklök emelkedtek a levegőbe éa az elnöklő PögSny Trjrmfriybizlöa i^aa a kg tagyoOb »«¿UjizUé'iftéf lud'a a rendít helyreállítani. B.llát tiszteletlen viselkedése 7jTTjtrH <lftnat egfc0dtS7 ék elé utatlák. A katona-tinárrs_nmtin határozatijáé kimondotta.
■ladjobbass előtérbe lép agy tiszta waelallitB—írnrmány alaknldsa? mnál is inkább, mert szerintük csak ők tud-fák a foríádafom vívmányait, biztosítani és a tesdet fenntartani. • v* *V—?
A szacttUdeanokrata pártrezetőség d kéálllHÓ gseUelb— Budapest, jan. 13. A szociáldemokratapárt vezetősége vasárnap este foglalkozott a whtikai helyzettel és megállapitotta, hogy a tfcata szocialistákból álló kabinet nsm a párt érdeke, mert a po-itikai túlsúlynak ez a bmcsnottiága tápot ad azok követeléseinek, atik luhotl igényeikkel máris sok gondot okoznak a pártvezetéséinek. A pártvezetőség Hajtandó a polgári pártoknak áKehgednt «ég a hadügyi táróét Is, a belügyminisztériumhoz azonban ragaszkodik. ,
A kataaataaáce csak szocialista kadágymlalestert tsnaer el.
Budapest, jan. 13. A katonatanács tegnap a Gólyavárban nagygyűlést tartóit. Pogány Vaui kormánybiztos kijelentette, hogy de-amkrattkus alapon uj hadsereget kell szervezni, bár kénytelenek vagyunk törni az orazág meg-uálUsát, mert egymvguak képtelenek vagyunk fely.rinl a harcot az egész vaéggéf. Megismétli váéjN, hogy a bsdllgyminlasler éjnek ld*jén kézigránát kat vitetett • hadOgymlntazféilurjí épaJctébe. Márk Sándor leMya«.a a b^r>e zett javaslatokat, kőrtOt asl. hogy a leg^nyi*g
hogy megééváTeazi a munkástanéos határozatát, amely szerint n hadflgy lalgtaz-ter csak' sasociallnta leket | minden mfts pArttioz. tartózd hadflgy« minisztert ellent o. radalmdmak tekintenek. - ■
A innnkdetanáce határozata érréaywatT
Dudapeat. jan. I l^jól érleiíHt lörökhcn ugy ludjálr, hnfiy -i váteágot m rftunk^ftgn|en
határozata értelmében fogják megoldani, vagyis megmarad a mai koalíciós kormány azzal á változtatással, hogy a hadügyminiszter és belügyminiszter szociáldemokrata
Lévászy — a Káralyl-pátl elnöke« Budapest;-jan. 13. A Károlyi-pártban Ábrahám Dezső ma este közölte az újság-Írókkal, hogy a Károlyi-párt holnapi ülésén a lemondott Hook. János helyébe Lovészy Mártont lógják elnöknek megválasztani, alelnökök pedig Ábrahám Dezső, fl agy György és Fern-baoh Károly lesznek Politikai körökben este az a bír terjedt el, hogy a hadügyi táróét a szocialisták fog|ák megkapni, a belügy-níntszteriumot azonban megUrtja Nagy Vince. Remélik, hogy ilymódon sikerül a válságot megoldani.
■egisiat a ueauzetiaégl miniszteriem.
Budapest, jan. 13 A mai nappal a nemzetiségi minisztérium megátttnlk.^' Jászi ugyanU nenrlép be a szocialista kabinetbe és minthogy a nemzetiségi mjnlazl4r|utn felállítása az Ó Sfemi'ílyéhez lüzóJŐ megbízatáson alaputf, nincs ok Uvábbi leanlartására, Ügykörét meg-oszíjík a kü'Ugfl é* Nlügyi miniizlérltimok közt,
31 galadal kAaség Magyarországi ^ kos akar riatlakecsi Budapest, jan. 13 Zcmplénvármegya határához köwllekvó 12 gallcia iötiég mtée lakosságának égy küldöttsége ma meg te inná k merölaborci főszolgabíró c'őtl és bejelentették, hogy Ók Magyarorazághoi akarnak caatlabozal, meU töy érzik, hogy Magyarországban jobb dolguk tesr, mint mostani hazájukban. Oili-xiiban.
Leverteh a Spartaknsokal.
Berlinben teljee a rend.
1 ' .Berlin, |tn IJ. JL tUlAlill.UUé»ti>„»-kormánycsap* fok kezében ván-A-jcleli arti vallanak, hogy a Spsriatusok a liápokbéá Ujabb kt^rletrt itrtnry. A aldtár«nm kthiide* féte küuőböu van. Az ejl'igott Spatlakuiok közül sokat rövid uton agyoi.lötlek.
Berlin, jan. 13 Eichhorn rendortenok "Dtntéba"-manekült-A- Isgnt^hhi vtp^k hs»; -Mibai SOO an estek ef. A hiloHáCál i Mj(-' nagyobb csendben temették el.
Berlin, íanuJr 13. Hét napi harc ütés Bariinban teljes s nyugatom. Erdekei, hogy a szocialista kormányt polgári csapatok mentették még. Ma nz összes lapok meg-jelentek.
I.nxenbnrg — kOztAreasAg. Pária, jan. irf A WdW^BgyriUk»éKnek jelentik Metzből: Luxsnburgban kikiáltót lék a közlárajtágot A J»J.£ytifrcf ,fiö t tOyircs közeléban levő kastélyba .ooult vitua. A ks-. mara viharos lefolyású ölést tartott. A klerikálisok ülés közben elhagyták a termet
.Ma
Az antent-bsdltanécs dlése.
Pária, január 13. A legfőbb haditanács vasárnap délutáni nagyjelentőségű ülése délután fél 3 órától negyed Zóráig tartott Az ülés bosszú eila után ugy döntött, bogy az u) fegyverszüneti:! Itétéfek réuletes megállapilásére héttőn délután újból Összeülnek. Azután a békekonferencia tárgyalási módjáról tanácskoztak, azt óhajtván megállapítani, hogy as egyes hatalmakat hányan képviseljék a konferencián. A franciák Indítványa, hogy minden állam a háborúban viseli szerepűk jelentősége szerint 1—3 meghatalmazottat küldjön ki, némi ellenmondásaal találkozott. A gyűlés az mdt vány elfogadása nélkül végződött. ft>ü'tkai kOrőkbeft remélik, hogy a fegyverszünet meg-botsubiláflról tzólö lárgyaláat ma átkerül meghosszabilani és ez esetben a btketnu t< rcncltt programmjától is ha<áraehalnak Pa esetben a békekeM*renet* slsö kié** k*d-dett délután és KgyasuK Államok, Angii*, Praneiaoratég, Otasaertaég éé Japán meg-halalmaeet(él jeianlétéken fog lefetyel.
0 14


röl niég legközelebbi kanizsai lokonsága se tudott s így * halálát bejelentő távirat a legnagyobb megdöbbenést keltette. Szerdán d. u. helyezik ő'^k nyugovóra Budapesten.
. — Megszűnt i Weiscr gyári sztrájk. Megiíluk, hogy a Sugár uti Weiser féle gazdaság gépgvár munkásai szombaton délelőtt beszüntették a munkát, mert a gyár nem telje-«•elte a munkások követeléseit. A szombaton megszakadt tárgyalásokat vasárnap délelőtt újból megkezdték ésazok'eredményre »»vezettek. A tjyár vezetőcége és a munkásság közt olyan megegyezés jött létre, amely mindkét felet ki-elégítette Igy a munkások tegnap reggel már meg is kezdték a munkát.
— A katonatanács gyűlése. Szerdán délután a katonatanács a városháza tanácstermiben gyűlést tart, melyen a helyőrség kvonatanácsának rendes és póttagjai, valamint a legénység által megválasztott összes tiszti és legénységi bizalmiférfiak megjelenni tartoznak Fi alkalommal * munkástanács kiküldöttjeit s/ivesen lálji a Katonatanács.
— Nem lesz országos vásár. Za'a-' vármegye alispánja tegnap táviratot küldött Migykariizsa po'gármesten hivitalának, amely-ben KOzli, hogy az országos vásárok megtartását február 16-ííg eg*sz Zilavármegye terXl-ítt^re ismét meg'íllot'a. .
— Katonai kinevezés. A bdügyminift-t?r a budapesti államrendörségi karhatalom
tí^i <arátu^Schuth C*zár 20. honvédedredbelí fczliadost véd ^századossá nevezte ki.
— Előléptetés. A C<urgói takarékpénztár r t Dmes A'bert cégjegyző-titkait Ügyvezető
l/pte'(e eíő,______
— A Nagykanizsai Magántisztviselők .Egyesületében a termet zsúfolásig betöltő m^^ihivatalnokok előtt tartott előadást dr Gü'ltur Antal, az egyesülőt ügyésze. Egy crár.á! tovább taitó szabidelőadásban ismerteik» a népVornány ujibb intézkedéseit a. magántisztviselők jogviszonyairól és munka
idejéről siteiték
A?, előadót zajus óváchban része-
A Hiladás kullurá is egyesütct.bjn. Úszterreiéher József tartott vasárnap délután elóaiUst eugmika (fjjnemesiíés) problémái-r>l U yesín fjglalti Ö3*ze a tudományos iu'atásouiak a természetes selectio tanából 'kiíiduló a naz eredményeit, amelyeknek a gyakorlati é'etben való alkalmazásai egy j bb és tökéletesebb faj előállását célozzák; majd azokM a preealiv intézkedéaeket sorolta fel, ámelyeat a különblz* államok törvényhozásai a Ku'atások eredményeiként életbe léptettek. Kír, hogy a felolvasás technikája, különösen annak monotom hangja miatt az cgybe-gjfait kö/Anség ;e:n élvezhette kellőkép a Vttidnben értékes munkát.
— Halálozás. Weisifold fgttálz kereskedő 42 év23 kordban meghalt f. hó 15 én délinán 3 érakor temetik. Az elhunytban Weiszfeld Mór helybeli kereskedő a Weiszfeld és Fischer cég beltagja fivérét gyászolja.
7- Mi jár a mosónőknek. Több oldaltól jött tudikozód^sra dr. Krátky Is'.ván fő-[* Nyzó, az Armegállapitó bizottság elnöke közli, h<>#y a nehéz munkát végző nőknek, köztük természetesen a mosónőknek is 16 korona béi jár ellátás nélkül '
— fc Világ-mozgóban ma és holnap
bemutatásra kerül: Harrison és Barrison bruteazk bohózat 4 felvonásban. A főszerepeit Kátkai, Gyárfás és Somogyi Nusi játszák. l^mek Corvin-lilm.
— Délivasuti alkalmazottak figyelmébe
F.zuton uto'jUa felszólítjuk a Délivasut fűtőház szak- és segédmunkásait, hogy szövetkezeti igazolványaikat a tutósági igazolvány-nyal egyetemben, a fűtőháznál Péter Ferenc nek, a forgilmí személyzet és egyéb vasúti alkalmazottak pedig Sluiber Ernő forgalmi hivatalnoknak a forgalmi főnökségi irodábin, legkésőbb f. hó L7-ig szolgáltassák be, mert elleneseiben maguk lesznek a hibásak, ha liszttel ellátni rem tudjuk. A szövetkezet igazgatósága
— Kabaré. Nagy sikerrel folyt le vasárnap a műkedvelők kabaré-délutánja. A közönség zsúfolásig megtöltötte a termet s lelkesen tapsolt a szereplők mindegyikének. A Dini é* Dani cimU vígjátékból különösen kiemeljük Cseke Gizuskát, aki ügyes alakításával elragadtatta a küzönsé^et őszinte sikere volt Barabás Lijosntk is . Kercsmár Józsika és Thury P Z. táncos revüjükkel aratfak nagy fedést. l\i egy felvonásos vígjátékból kiemelkedtek: Argenl Annuska, Argent Vilmuska és Lei gyei J^nos Míisoronkivüli számával Hegedűs Lajos kabaré-művész valósággal elragadtatta a közönséget Szerepükben szépen megálták helyüket: Lengyel Annuska, Pum Erzsike, Müiler Kálmán és Lengyel István. Nigv dicséretet érdemelnek
külön Tnury P. Z és Barabás Lsjos mint ren
' '¿$.
— Elfogtak két tolvajt. Tamás József 20 as őrmester Vörösmarty-u ca 50 sz. i latti lakásába tegnap délelőtt 10 órakor beá htot! egy
ismeretlen katona. TV.m'sné piacon volt, az ura szolgálatbai éi c^ik a (> é/es kis gyerek volt odahaza. A katona elbeszélgetett a fou-skával, azu án kinyitotta a szekr^nyt és az ábbailevő 900 koronát magához veMe; Az/el a kiicfe-lés-sel távozott, ho^y m.ijd délben visszajön --Tamásné, akinek kisfia mesélte el n torién eket, egy ugyanazon házban lakóval, aki lálta a katonát, a rendőrségre sie'ct, h gv -megtegye a t.iljelentest. Miknz.ben píuaszát elő d a, be kisértek a tei.dörségie egy * katonút, aVibcn felismerték a tettest. A/, állítólagos Böhm József ugyanis r.zalatt a/, idő alatt, mig Tamásné hazaért és a rendőrségre sietett, már egy másik házban is járt — dj kevesebb eredménnyel. Ür " Pollák Ernő N doi utc n lakásába is b :-kopogtatott és nem t-rlilva senkita lakásban, besétált az ebJdlőbi és magára jiárta fiz az ajtót. Mielőtt azo b.n mimKAkoz kezdhjlett j volna, éezrevették és rendóiért kU'dlck, aki ba kisérte a rendőrségre. Bnhmöt, akinek lábszár-védőjében a Tamáséknál ellopott 900 koronát hiánytalanul megtalálták, őrizetbe vették. IJgy jn-csak tegnap fogták el Polgár József leszerelt kato.iát is, aki szombaton Horváth Lajosné Főút 22. számú lakásától egy tehKabatot lopott el. Társi, Flórián Jjzsif közismert hamis kár tyás megszökött. A rendőrség /elhívja a kö-zönzéget. hogy lakására fokozott mértekben ügyeljen és azt soha ne hagyja őrizetlenül.
— Adomány. Kálmán Oszkár Bukarestből a Nemzeti Tanácshoz 200 koronát küldött a szegények közti szétosztás végett.
— Közalkalmazottak beszerzesi cso portjának közleménye. Értesítjük tájunkat, kogy korpát és átp»t, emig a készlet tait.azok is kaphatnak, kik ¡'yent előre nem jegyezlek. Utalványok naponkint déUŐ't válthatók. Felhívjuk továbbá azon tagokat; különösen a pacsai és nagykanizsai járásban lakókat, kik rum illetményüket még át nom vatték, jelentsék be igényüket legkésőbb f évi jánuár végiig, mert ezen hitáriaön tul runot többé ki nem mérünk. A január havi cukonlletményt január
! hó 14-ik napjától kezdve adjuk és az leg-
később január hó végéig elviendö, mert ezen, időn tul január havi jegyre cukrot senki tefli kaphat. A cukorhoz tartályról mindenki gondoskodjék, mert csak nyers cukor kerdl szétosztásra. Az elnökség.
— Hétfőn és kedden mutUja be az Uránia a Henequis világhírű vígjátékát filmen, a cime: „« kiw balettpatká^y ' és még egy másik vígjátéki slágert a „Váljunk el" cimüt.
Olasz—délszláv hábooi előtt.
• •
Jugoszlávia moigófllt*
Laibach, jan i3. A délszláv hadsereg teljes mozgóMiására a napokban ki fogják adni a pi aricsot. A mozgósítás az e!sö tiz évfolyamra fo« kiteijedni.
Fiume, jm. 13. Az olaszok fegyveres ellenállásra készülnek a délszlávokna't a legközelebbi napokban várt előnyomulásá-val szemben. Azonkívül Fiumébe várjak az olasz flotta nagy részét, amely vereség esetén biztosítja a visszavonulás lehetőségét.
Rablóflvilkossáfl Erzsébetfalván.
Megölte a xtiostohateatvérét.
Budapest, ianuár 15. Timók Istvánné erzsébe'f ovrti lakósnő mi délután megjelent a rendórkapMátj^lton es. ^elmondta, hogy amikor de béri a gyárból h izament, 11 éves Ánn» revü leáhyát vérfresában halva találta. Szekrénye fel vo«t törve és abból 150 korona kesz-p n7.t, 2 aranygvürü és sok fehérnemű eltűnt. A gyanú mostohtfiára, Orbán Gábor 18 éves gyáríniuukásra esrtt, aki reggel otthon maradt testvérivé». R^ndófbiróság ment ki a hely-K/inérK Közhen megérkezett Orbán, aki hosz-st^s vállalás u ^n bevallotta, hogy mialatt n»V vre hJ konyhaoan volt, felfeszítette a szekiényt Mikor a le ny a vajra bejött, atttM való f>let niéoeM, tn>gy eláiu'ja, tej zet ragadott és addí^ ütötte, m-'i; meg nem h .u. Letartóztatták.
A szerkesztésért felel: a főszerkesztő.
f •
Hatósági ellátásban részesülők Misztjá-randóságukat egy tételben több hónapra, esetleg u folyó termés-év végéig, azaz 1919. julius 15 ig átvehetik, — amennyiben ezen igényüket a hatósági igazolványukon tcltün-. tetett kereskedőnél bejelentik és az átveendő liszt íllenérték'ét ugyanott előre lefizetik.
Az átycendő lisifimennyiségből 1 ;>.". (» tészta liszt
tőző liszt a
60°/o kenyér liszt Utóbbi "/a rész 75%-os kiőrlésű búzaliszt és Vy rész 75%-os kiőrlésű rozsliszt keveréke; ez a kenyérliszt megromlás veszélye nélkül hónapokig eltartható.
Az egyes lisztnemek kiesinybeni ara a következő:
tészta liszt kg-onként .'i kor.'30 fltl. tőző liszt „ 1 w 20 .
kenyér liszt „ 1 . — .
Az igénybejelentés határideje 1919 jan. 15. Későbbi jelentkezések figyelembe nem vétetnek. Az előjegyzett lisztmennyiségek a kereskedőknél 8 napon belül átveendők. r^
ÖNGYUjtÓ
többféle kivitelben, tdzKÖ, Cipőkrém fekete és sárga, minden nagyságban és mennyiségben a legolcsóbb árban kapható
Schlesinger és Preisz
rövidáru nagykereskedésében V Nn^ykanl^Mán.

I •' m

¿^Lilouir 14
H>lg«rtyAk « IcgyTcrutactat ? Oanf, jan 13. A pírisi konferenciáról kiszivárgott hirck sicfint az cidfeta, ha Né mciországbah ■ Spartakusok áwfedálkódáaátt
^ uwwiiir
i<Stentése alapján szigorítani fogják a. fegyver-siftietr feltételeket A Magyarországon esat tat tm*44^Btfekgdógftk dolgábanTTöcnmhr javaUatai Franobat d'E.sporvy Ubornfft szó: befi jelentésére támaszkodnak.
Harc a bolzcvtzmm ellen.
Higa, jan f3 A csrh-izlovák sajtóiroda jelenti: AH a parancsnokot, »rta négyes-szövetség" 0röszot6zíg ejten? haderejét fögjí vezetni, a , békekonferencián fogjad kinevezni. A jköxeli keleti hadműveletek alapja Fiume leaz szövetséges Ciipiíol meguitítik Dobrudzsát
Mi van a hadifcölcsönnei ?
■---Suxiapesít munkatársunktól. —-
. A mai zavaros viszonyokat ejryes üzérek «wi.tn*tr ■ nfrftgHK kihimniUni =3Ríofe*-
-ban- azt hireiztelk ertk -az- emberek ország-»tette, hogy löviácaen lebélyemik a hadiKö!-'! csanakét és- * hadikOicaOnért kevesebbel - fog viisiafttctn az állam. Hallallam olyan esetek-tói o. heíftv ju. MVBi i|fíVI"Ín illii r
Horvát világ a Muraközben,
HorvAt papok agitálnak. — A nép nem Arii ftkaL oaiktornyai tanítók épadi át hozni — A muraközt had«ar> g — Horvát ujUgMfc- ta«tt népbolondttáa.
A nagyhorvéi agitáció minden erejével' ráfeküdt i ÉuilOiM, amelynek békeszerető n?pe t jugoszláv politikai harcok központjába került Less a foganatja ,aa izgatásnak, az mis k'rdés. A Muraköz -népe azonban ma még teljesen hideg-m áll a jugmláv Államokkal artmbeh.
Szavahihető IzeoP jfcs fflHéhUkeiőidáH alapján adjuk a muíakozi állapotok képét az alábbiakban t 1 - ■
Á horvátok ' eléikezettnek látják az iüöi arra. hogy a Murikba nípél dökészitsiik a Horvátországhoz való csal'Akozásra. E 'hón: p ele'jéif kilenc horvát pap jelénCmeg CsAktor-nyán, hogy a< egves községekben a propa g n44l taijas arőval megindítsák. A ccíkt Jiiyai
| ember jelenlkrieit. de épeti a legkevéibbn | kivápatos elemek körűt Nem í« büsrVM ,] háltátok erre a muraközt hadseregre f S «, ,j 73 fistef lakj« most a tanítóképzői éa ak*ut lyozz« NMf Q tanítást A hirvátok «7 agfcir ipinden esr közét felhasználják, hogy a mata-l közi hadíéregbe jobb elemei' kapjanak, heti. lapjukban állandóan hirdetik, higy ne féljenek nem az olaszok *Uen aka'jlk Aket veretni A muraközi ifjúság aaonban nem vágyik egyét,] babérokra sem, meri a Muraköz népé tud-! sem akár sem horvát, sem szerb itulMNi < Magysrorssáíhoz akar tsrloani, mTrit rddi« I csak ftnreadelkeié»! i"gia *4gyjk. hegy ma, vében "élhesaen és nemzeti égyéniatgét érvénye] juttathassa: Art is írták már a „Mcdjinuir»vt Novine" hasAbjiin, hogy Fererc Ferdinánd« I osztrákok és magyarok gyi'kolták mcif. csati ] azért, hogy a szerbekre futják és megtámadhassák őket. A Muraköz népe azonban ilm] zöldségekre nem is h'derit.
Egész máskép viselkednek a sz.rhrk
na.
koronáért rdjtV eh -férfrevezelítr emberek az ilyen Ozéreknek a kötvényeiket. Budapesten a ttvalak» lőzsűii kurzusa « tF százalékos RF" dik«Wc sfln kötvény nc< ^b korona, az 5 -és- fér százalékosnak 80 korona A tényleges árfolyam- az előbbinél 71, az -u'óbbinál 70 Ez a., arfolysro a'q.ibiw í>»ihi tiüs ¿i—c^itr
nép azonban nem resgtlt az ág4ló p«pok ÖCütdewe. a frázisok közönbtíscn hagvták az embereket. Légrádra is átmentek a papok, itt azonban még kevesebb sikerrel jártak. A nép közbekláltásokk»! zavarta őket, hegy ne poli-fixáljanak, mcifjenek haza, nem hallgatják rTT'g. mffT<—Krimim »t pulitiiált.
annak nagy a nke-
Hogy az * g Itá dón ff k -»e«nmi irilrere, egyik föoka, a?V hogy a muraköri mer; rem tiii igazi mtrawt, ua oiiicriUK oif eiirro, hogy sem varatdi. sem zagrebi horvát agitátor s«m boldogul. M^guk a murnköriek bevallják, hogy az agltátoiokat hiába hallgatják, tizedik üiávukat s«m ártik. ---. -
akik korrekt magatartást tanúsítanak, a ren-det komo'yan fentartják. Sajnos azoaban,4j aierb («apatok kivonulni ké|zU!hek Murak^rMM s épp;n ezérl akarják nu sl a nauyhorvá ok «1 írurakOvi üiui/gból megueiverni a .mu^iVi | had>erege>*. JS rzeibck állttól^g ¡pját » ■ knzelébbi idftbcn Z>hegtr«reg écSrombn>. v | mpgszáfláUra i r cLuInaí. Eil—gwreyg m»g szállásáról mint befejezett dologról beszél wek mai uk a aaerb Martak la — A-«fti!rr -| valósággal mulatnak azon, hogy a horv&iu mufaknxi niegszáilásii a m?gyár kuimi.i tOrie. Maga Perko alezredes kijelentette. Jfegt. "rwy in«^ liHfl'W volna az inv>
tudható bg. hogy badiköicsOnOfcbxt kínára! és emu k következtében kicsiny Teslet. A bizonytalan helyzet miatt az értékpa-pit vásárlók nem- veszik a fndikölcsönökel, viszont azonbin semmi ok sincs rá, bogy attól a kflzOntég köinyslmünn és -»ját megka-lWIIHlni megvaiiéltl »
Beszéltem Ttia BecS"bpiiiUi^it U izrrati-_ fesk hnrinánylr-i t^távaV rhi n tr-rrt
~ fcező kijelentést telte elöltem ebben az Qgyben : - 7 Scmipi ok- ■ gifica a' fcéttégbueaOre. Kű?9aö«cn semmí ok sjnis arra, io4y az em-fcertk kögflyelmBen és olctórr ctadfik kö<¥é-•yeiket -Az' Ofzlrák-Magyai B nk bárkinek, aki hozzánk bejön és igazolni tudja, hogy
_ egggjjj^g 6 ~tf:gygza tzr_a h»*l'frJ*'~i-*rTt.
& ámetyze lombard-kölcsönt kért, minden pillanatban a ketvéry névértékének »zázatékoa erejéig fotyósitj» - iv a lombird-kölciönt. A kölcsön ttt&n kevesebb kagíatot kell fizetni, mint amennyi a kötvíny jö/fldel-ne. Mi csak a kötvények eredeti .jegyzőinek adjuk meg a lombardkfl'csönt éa ezt az£rt tesszQk. -mrrl eszel az e'jlrAual'?karjuk Uh-tetlenné - lenni az jOzérkedé&í. Aki fitérnedfk és aki tpeTu'í-ctóbál veszi a köivínyeket, az Io.t bírd kai-csönt nem kjphií,
—Semmi kifogásom nincs az rlten, ha ez a nyilatkiMalom a Ziia hasábjain megjefeniK. Fd keit ví 'á^.osiiani az enibei eket arról, hogy a hídifcőics.on' n<m értéktelenedeit el. Mtg mi*dig lényrg'sen nagyoíbb kAlctörtt tehet náluife kapni annál mi öís^fgné', amelye* lel-keUen ftyérek igérn^U mottanjpan a köwé> ye-bért. KmlAiozáa nélkd*, akármilyen n»gy n«z szegü h^ilTVIc .no kötvényre n>uj'unk tw-caönt. nz rlfltc^nl wMI hetgnrb je, h< gy a kMc«Afit t> kiyrnlr »
— Btck La|*s koimánybi'toanak-«/ $ nyilatkozata bizonyára véget vét üSifthMgyáhen ts • hidiköic^MÍuel úitiH uztorának.
A horvátok betiltoliilH a magirniT 1torvjttgr8tefRÍ7tétt .Mbraköz* cim£L hetilapot s helyette a 08?tál h-irvát nyeHg .Medjlmurskfc Novine* htlüwp jrlcnik m^g. aniehnek taigiflt szerkesztője Géczt Kapi».ztrán ' csáklornva^ Srent Perenc zerdi fzeliet«, ÍCpjerkesztCje pedig 3r Nözfdk t73ri volt perlaki ügyvéd, akinek a TTömbathét>i ltgyvrdi ~kamarjvM IfH'ir"1 "h,""áfftTiTPiiltm a horvátok a Muraköz kormánybiztosává is ki .ették.—:--—----—-——
ziót akadályozni. S^jnm: a kormány rehin« sem kapott megbízható információt a I.Ajelf<ií horvát c i*p*t -|e''iegáre és rrtdelé/e von«'ki>-tAiagr- hjy tcnáwii*uii pwph. n«fy if»i w megelőzte a kormlntl Is abban e t/ár-d^kí' íogy a perfaki szemkói házat Nagykani:' >' Jllielytzze cs feiiieielését iimgmeiUHP.—
HÍREK.
_A. xsálrioroyai- államí afemi—és polgári iskolákban a tanitát^ nyelvének megntáradf á magyar, de be tellett vezetni a horvát nyelvel is kötelező tantárgy alakjában heti 5 órában.
£ ^IHftvF irtlAl.l n.nnh.. -- —
müvődhetik, mert a horvátok laktanyának, használják az épületet s látízik, hegy az intézetet meg akarják .szűntetni. A növendékek a c urgói áll. tanítóképzőben .magánvizsgál fog-nik* tenni, hogy a tanévet el ne veszítsék. Ezzel ka'pcsqiatb in ismét szó/á kell tennünk azt a már fölvetett tervünket, hogy a kormány helyezze át a Csáktornyát tanítóképzőt Nagykanizsára. A polgárítte-tef ugyan egy izben kitérő választ kepótt a kujluszminiszlertöl, de a mai viizor.yqk kOiött a kormány nem tér-hitre k> a kérés teljesítési elől, röf ölömmel4 ragadná meg *t alkalmit az intézet megmentésére A város tehát tegyen ismét lép*-eket.
A. horvátok kéJzdlqek a közigazgatás átvételére 1», ~Dénes B'la ctllloinyei főjegyző mellett ii olt van niAr a horvát utód, azonban Dénes míg há>o:n hónapig köteles hivatalában marad.it, mlg ulódj-i telfra tájékozódást nyer a hivatalban. . ., —-
Ucn ka'andtrs vállalkozása j» horvátoknak a jnurukOil hadsereg* f»frvciénf. Felhívták a lakosaágot, hogy a I»—26 éviaek jelent' ^teztenrk a /áu 6 alá. A lalhivásnak aionhalt igsn ityöngr lelt ja eredményev Mlrdössit 73
irr
W A I* T A *.
lannár I . ' . kutol H&lo* vt. frol
•»^nUBrikcar.-BT IB» Tisr^r n tyé H
Mhéh ! -sagt
"-I JtC rctifoi 7 árj^áít F«' | tor; <rwrtk Mutua 4 Ain ¡!l pcj¡ kc
Kedd j A LOU* Mci Ütiuton2 in 47 >-*
I IL'llr- ■J*ll.li«iUir'TffíUg 5 '*'» S l'»1 '
- Bírósági kinevezések. A magyar n£p köztársság kormánya a^ ig^ságtigy mini8zfer_előterjcszfásére d'. Borody Dez*ő soproni törvénysziki jfgyzőt a nagykanizsai áiiaiTifigyészaéghez államügyészé nevezte ki. — A* magyar fgazségJgyAii'iszter a nagy kan ü^i törvényszék területére vizsgálóbírói át/artdá helyetteséül Podolay Jusrtin nagykanizsai tflr-véh/aZjúki bitót nevezt* ki.
— Or. Plessné Guth Mariska meghalt Döbbenetes bír érkezett néhány soros távira -1 ban ' legnáp Budapestről. Dr. Plcs* Oyulá' é srttl. Outh Mariska, Outh Amo'd nagykaniz-uij kereskedő leánya pir napos g>öngélkedés uwi tüdőgyulladásba'! ' elhalálozott. Ptessné OutJi J Marinka firjív^l rokonlátóba a rru't héten, hétfőn Budapestre utazott Viruló egész»égb-n jókedvvel érkezett meg s nap iig nyom* srm volt liTOTsemmi ro«wu'tétn'k A hét vág* fe?# lett beteg, de ál'apota még akkor sem volt olyan, hogy katatal'ófálOf lehetett votna tar lanla. A halálos bittgség gyors tefolyislbö' teft.lt aiia lehat böyatketlétnl, hogy sptnyol-járvány ölte meg Róyjd ideig tartó betegség?
ZALA
191« ttnufa 14


APRÓ HIRDETÉSEK
Házmesteri állást keresek, férjem hivatalszolgai Állást vállat. — %Cim a kiadóhivatalban. 429
Sándortól „Hóvirág" jeligére -levél van a kiadóhivatalban. 424
„Héróm szegfűdnek levele van a kiadóhivatalban. 125
Elvállalok harisnya stoppolést ós fehérnemű javitást. Öxv Karafiát Zslgmondné
Király-utca 21. szám.
Qépósz kovács április 24-től alkalmazást nyerhet Özv. Somogyi Gyuláné gazda-ágában Palin. 417
- JAl - • ■; • ■ » - ?«••• • ...........,-..,....«..
Erdöőrl állást keres lő évi gyakorlattal és" erdőőri szakvizsgával és jó szolgálati bizonyítványokkal rendelkező nos, családos ember. Cim a kiadóhivatalban. • 419
Jó karban levő bútorok eladók.. —
Cini-a kiadóhivatalban. 41f>
Egy 9—12 es fényképezőgép teljes felszereléssel; azonkívül 1 darab feles hegedű, egy darab összehajtható vaságy és egy vas gyermekágy eladó. Cim a kiadóhivatalban. tiG
Mindenes leány vigv bejáróné házi. munkára.felvétetik.' — Cim a kiadóhivatalban.
Hirdetmény.
\
A vármegye területén az idén termőit burgonya, rcpa es tengeri agy része betakarj-t.ulanul áll a földeken. Ma azonnal nenistigi-tunk a bajokon, ugy pusztulásnak indul
Hadügyminiszter183. eln. Mg. 919. szánni rendeletére a legsürgősebb munkák elvégzésére munkásosztagok alakit tá ina ji a. jelenleg bevonulva levő legénységből es a most leszerelt ket legfiatalabb évfolyam legénysége is ilyen munkásosztagokba való belépésre felhivatik.
Munkád*] • minden munkanapért a munkaadó, által 1(5 K é? ilv katonai zsold. Összesen 20 K.'íílelmezes a munkaadó által adatik, elegendő kiadós es egészséges olol-inézés, legalább háromszor hetonkint hus.
A bevonulva levő legénységből munkás-osztagefkat nem tudunk alakitarfj, mert a legénység a'vármegye területen határvédelmi s/.olgalatot teljesít. Felhívatnak tehát a leszerelt lééÓ, 1000 évfolyamú katonák a" múnkáv osztagba való belépésre annál is inkábty. mert# tudomásunk van arról, hogy közülük sokan belepnének munkásosztagokba, ahof mint polgári munkások lösznek beosztva.
Aki belépni óhajt, az jelentkezzék a helybeli régi gimnáziumban,a katonai munkásotthon vezetőségénél és hozza magával a katonai okmányait.
Mindenkinek hazafiúi kötelessége az ország termését a közellátás biztositásara megmenteni, mert ha nem lesz élelme, ugy felbomlik a rtfnd, amit az ellenségeink nem néznének tétlenül, hanem megszánnának bennünket — akkor vége a nép szabadságának.
Bővebb felvilágosítással szolgál a Hadügyminiszter 3o l83/cln. Mg 1918. számú rendelete, mely a járási főszolgabírói hivatalok-, nál és a helybeli allomásparancsnokságnái betekinthető.
Magyar kattial állomisparancsnokság
Nagykanizsa.
Előre lássuk el magunkat SZÖLÖKÖTÖZÖ-PAPIRZSINEQQEL
A folytonoi gyártási znvarok s a nyersanyag ncr>éz be*zorzé:>c folytan kétséges, hogy a kovotko*<> saison ban lesz-e egyáltalán szótfktitozó nnyag Azért ajánljuk kitün'» Rafflapótló papjr»*in?#ünkc, kapható bármily n:ij»,y mennyisében azorinnlt 6* kc*6bbi szállítás ra ü
Paplrárugyári és Keicíkedclml R.-T.-uAI.
• HutUpeM, VII., Kákótzi-ut U
Sürgönyeim: Papirtcxtil. Telefon 83—63
5. Vh. 919,
414
| Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó közhírré teszi, hogy a nagykanizsai járásbíróság PK. ,469f>/9l)*. számú végzésével elrendelt Nagykanizsán elhalt Molnár József hagyatékában talált és a leltár 1 — 19. tétel szama alatt felvett cipész szerszámok ós üzleti, állványokból álló ingóságok folyó hó 20-án d u 4 óra kor Csengeri-ut 5. szám ulatt a legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés mellett eladatni fog. v Nagykanizsa, 1919. január 12.
Haán Oyula s. k.
bir. vcKrehajtiS.
VI í Áíí naw mozgó-színház
Vili flU Baarraa Szálloda. Telefoni«
Január 14. ós 15. Kedden és szerdán
X. magyar Arany-sorozat.
Harrison és Barrison
Hurlcszk bohozat 4 felvonásban.
Remek kísérő műsor I
Előadások hétköznapon : 5 és / órakor. Vasár- és ünnepnapon: .'>, 5 és 7 órakor.
URANIA SS®^
Január 13 »4a 14 HétfOn ét k«M*n -
A kis ballett patkány
vígjáték 4 felvonásban.
Váljunk ell
vígjáték. — Mindkettőben a főszerepet Otti Osvatda jatsza.
¥m m remek kltérA műsor.
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasár-és^ünnepnapokon: 3, ó és 7 órakor
íéíéséI fiira a ttttinül!
Megbízásom van nagyobb tetei
elsőrendű balatonmelléki
uj- és ó-borokra,
melyeket termelőktől vennék. Miért is .a termelők küldjék be ajánlataikat hozzám a-• bor százalékának megjelölésével.
HOFFMANN OYULA, Csáktornya.
felvesz a „ZALA11 kiadóhivatala;
- •. *
Dr* Pless Gyula, Gutlu Arnold és neje szül. Griinhut Ar<juk<*, Dr Balázs Zsigmondné s>/üt..Gulh Józsa. líeiner Gézáné saul. (iuth
Margit, Gulh Károly 4 ugy a maguk, mi rí i\v. összes rokonság neveben jméjyscgcs fájdalomrtial jelenlik, hogy
n • * * •
»
Dr. Pless Gyuláné
sz. Guth Mariska
g , . w " » í > . .. A * " •/ • ....... * ' * — • • % / »
Budapesten, folyó évi január hó 13«án 25 éves korában, boldog lui;;as.sa gánn1< 4-ik hónapjában, rövid szenvedés után elhunyt.
Budapesten folyó évi január hó Ki-én lógjuk űrök. nyu/ v! mr\ helyeznir- '
Nagykanizsa, 1Ö1-8. január hó 13.
v ■ * " " , * 1 . . '•«
Csendes részvétet kérünk!
özv. Weiszfeid Itfnáczné szeleten Goldschmied Teréz neje, Pali és Jenő gyermekei és az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy a legjobb, legszeretőbb férj,-apacs rokon
Weiszfeld Ignácz
a harctéren szerzett súlyos betegség folytán 42 éves korában f. hu 12-en este 7 órakor elhunyt. • -
A megboldogult hült tetemeit í. ho lo-én d. u. 3 órakor fogjuk a helybeli izr. sírkert halottas házából örök' nyugalomra helyezni. Nagykanizsa, 19lü. január 13. ^ *
Áldás és béke hamvaira!

in*Nyomatott; a „ZALA* nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
Fftnerkeaztá:. TÖTH y,(»LTÁ ,N
Főmunkatárs és UplihJdoiM
Á JU-*I évfolyam BBüfcflRtnálillKU
Wjykanizsa,
Sugárat 4. liU N^omdavállalai
Mgjtleiäk hétffi klvéteK-„i «Indens«? kora reggel
jjpWfcairiw. 1919. Január 18. »«ofdm.
rOUTIRál NAF1LAF
14 u*« Előfizetési Árafcs
helyben tt/koi *iáttH»a. vagypost* oMkiUMI'
Egész" évre N Pélévr* ... m*'
Ntgytdfm . M IV
Egy hóra . . S.-
Egyes uán án 2$ L
>y>imlll|l <• UaMMtaM telefon TS. Nyomdai Iclcfon m.
HlrJttéwk«, ny»U-{«t-e( í* JHközleményeket dljszabát t|M<M im> | • ---- lel a kladollfvnta). -^ps
Erdélyt bekebelezték Rómánlába
» .. ^.......- ..." . . , ... f-.r.. . .■ ,,...... » ■
A ■■nhtalaoán ma dftnt a vátadg ttgyébvn. — Koalíció* kormAny cKUrbco. — Vtramuos^igctct tnegaxAllják - a 35 akránok.
Királyi alnOk tanacikostiai.
* Budapest, jan. 14. Károlyi 'e'nftk és Bartnkay minlatlerelnflk ma is folytatták a válság megoldására irány uió ki»«iléteikét. A. «ételit i dytittin a fadtlrtti«r pIiT l(i r^fe jrtcDl nn« a? elnöknél. akik utén Zboray 'Hlillf.im.fi Ugiuu O'il» JJ^iRJil IT Ofaüor Károlyi BerthVm f^rtcri Ubouukot fogadta, aki Schmitt» angol fon agy tegnap érkezeit Szainn'Víbó! A mghivott ooli'iku'ok at eTnölnéT főt lént VihilT-gBfásuji a tán Bartnkay minfrrtereinO*kcl Unécv taták A kihallgatásom ma js Informativ fabtgbstevoHsfc----—--—
KArolyT A KöflTrctrt«! kprmrtnv tn állati.
"Budapest; "fan: H A- koi.Tiinyh;)z-kev?el-í.iiő hei/Tő! kapjuk a Informiert:
A tegnapi tmmfifgrtaoáeabsn—Károlyi—r.ir.n.'t ä^femctteUe a kabinet tagjaival ¿7. állnia
■ogtea ia a koalíciós kormány megalakítása felé MPk» inert a liszta polgári kormány
ehiiiiá meg a válságul, * tisTtr izocnltífa komtjny e'len su'yos tggilyok merőitek fel. Egyetlen kivezető ut a válságból a koali-cioa kormány megalakitéea és az a bz'ócláf-éfteefcraEa mmíszféreR felfogásával is meg -egyezik. Kérdés azonban, hogy a munkáa-mcí honorálni fogja-e a Szocialista mintaterek érvelését A válság mego'dáfa •ebál ismét visszakerül a iminkásta-^ci elé és ott fog eJdöirri a kabinet :orsa.
Klkb6l Állana a koallelda kormány.
Budapest, fan. 14. A kabinet polgári tagjai megállapodtak egy a válságot megoldó fentbe», amelyet a azociálista miniszterek is ■agakévá leitek és amely ftoínap a munkáa-beács elé kerti. E terv szerint a kormány Barfcifcsy mbúazterelnöklése alatt alakulna: a szocialistáknak átengednék a hadQgymi-"tmsUri társát, •*» ame:>et Böhm Vilmossal tóitónének be, — valamint a szétválasztod kultuszminiszter! táróénak köaoktstáaOgyl réaaét éa a közélelmezési táróét is. KOz-oMstásSgyi miniultr Kunfl Zsigmond lenne, ®tg népjóléti miniHtrrt«i(piMUii erodál-temokráta f*eyar Ktiolyi neveznék ki Nagy Vin«se megtartaná a belügyi tárcát, dl readezereeitaeének meltette égy máaodlk áRsmtltkári áiiásf is, amelyet szintén aso-aláMamokraléval tOltenénak ba. Qaraml
megmandi
a mnnkáalRDác« e aHBoldlal mé dot nem-' fog ad.) a cf, aktior a ka bluet tisztAn a uocláldcmokrala pártbét tog megalakulni.
Erdélyt hivatalosan bekebelezték
ssee^^^B
BuíaresT,-Ja^. ii * róni rn titTflatos^ap mai Máma kflilLaz Erdély n tik Rom A. «íiAi.a «^M he>ehele«f»gre vonat» ko/A proklumAelót. A Vormlnvban cg.cl6fc, ti.cincikuii mnHw/.!eiek—Mpyiaellk Eidé!^. 'A hukareAti hpjk'LörCntnel ilílvözíik U V», n.mely E d?'yl immir hivátn'otan ia hdezl-bc-Azt iriák. ROgg Mtufai-

nr-^K nrm Jt'L.m j^j^yan Kirotvi
mor.űjH, iMü-m Ipgyőióttli!»?ig. améíynek ta-
J^q^fi. SB KWwyj»^ ~
At ukránok le megizftlldk. Máramáröiizlgai, jar. I I A Körösme
Sefotytatott és a viliág megoldásira irAnvú'ó imya'lsuk anyagál LakUfll uimAlljpu'i.iKV prtffk jegg^ótték Rahét. ^x_itktinckat a kbzttrsaaág fclsiglsnsa etnökének fíT-
dort létesítsenek <»k i«ey s c« h sr'ovák- állani és Jut>t>prUvi* kiVít fiafárt te-tem!s«?nek. At áijatux MvtieJl Híiöleí uíles-lóü kiomft^r, hux^f uslg» pedig JÜÜ ki-I iméter, amelye!- Mixyaru'S'ág |nri>ietébdl akar-nüH kiti.ivil.iTii—Sopren-—és oTak szlovák köztársasághoz, Vas* éál Zalamegyp pedig a délszláv államhoz Ma-rülnének. a m^gytY én nAmet kitebht'g (í) ¡•>gá»t "eaztl jckintottícH hw'usitottSk.. --
a eaeUck bejelentettek, bsiy ■mtazáiyák Mtakolent.
1 i^r'inlrTT'l i-1»"'-^;
A megszálló sersg parancsnoka értesítette Borsódmégye a'Upánját, hogy a cseh oMpelgK legkflaelebb me^azáíl]áK lüekol--Bi6sgyör: vasgyári, Abaujszántél és Sátoraljaujhelyat íü ~Ar tf^írt nv haióvágok Ca pra kOltQztrk át. Miskolc m«g^ «■állá«» várhate» A váróiban
taiiPOodé katonai alakulafok U JptAíAJjW gWWttek-ár. RimaseombitDt, te;:np Büt1»- (§nyi ctch csapot m^gseáHotU:
Békekonferencia.
antun', sem az
r-c-«
lltfK mitilre'i otet, Hitjm'n
Magykárnlyhol
romén csapatok indultak .az ukránok .étlen.
■ _
AZ ukránok iaaegezA1IjAk Maramn> renzlgetet. kftáramarosszlget, j rr H Az ukránok
a Visó völgyében elonyomulya Mársmaros-szigetet 20 kilométernyire megközelltetták. A két hado*zt£lnyi (1300 ember) usianok Kőrösmező felöl nyomul előre és holnsp, szerdán megszállja a várost. Nagybánya felöl gyors, menetelésben románok jönnek Mára-marossziget felé ágyukkal, gépfegyverekkel éa lovassággal, akik ugyancsak igényi tartanak Máramaro&sziget megsiállátára. Minthogy ukrán részről kijelentenék, hogy Mirmarosszigtt e való igényüknek fegyveresen is érvényt szereznek, Mm lehetetlen, hogy a románok és rúténak közt a legközelebbi napokbán vérét harcok fognak lefolyni Máramaroaszigetért. Zuniborl Emi- hormlnybitloa jrlrntéM lett JL helyzetről a kormánynak és azt a«'- ulaai'áat kapta, hogy a_ vérontás elkerülése végett a vároat katonailag Oritae ki Ideé^tetell- |eler-lesek azciint Strlj falölia előnyomulnak az ukránok éa megakarják szállni egéaz Be rsgmagyét Baregaaáaazal együtt.
A riab-d4lazláv korridor.
.ZUrloh, jni. 14 A Nttt« Zdrlchtr ¿ti-íumi pr#g*í n>unkatár»a jelanll: A ciehek a bikeknnf«rcn«ia eli ami k ltőveltiéi|gl lép-' n«k, hogy a Duna éa a Dráva kökT korrl-
anlant gondoiilrodlk ennlcrdtú — Németországot la meg* ¿ttjereikéjhal ikájdlldl. -
üléat ..tartott.
_Páris. jan i4 ^H
ypt^ppspk iegfőhB h nli
Hogy tnegálhpltsa f sze^bco
t^m^tTt.ndiS uj feiyu'íek: .. A i. n.lctkozé« utáta Fi eh ivar " Ttierb-' ¿t-izolC ab lSén ti>-gy&í a fegyverszttnrli bizotisá^al;
P * ris, j«n : j47 (ff7va y ) A t«gf6W k«i-tanáos elhatározta, hogy Námeioriság éa a vele határos cseh-szlovák,- lengyel, jugoszláv, magyar éa román államok élelemmel való ellátásáról gondoskodik A szövetségesek Németországgal szemben azt a követelést fogják támasztani, hagy szolgáltassa kJ minden kereskedelmi hajóját, hogy a buvirlla|6barc által megsemmisitétt hajóteret rekompeazálják. Garanciákat követelnek a ¿«énét jblictíalmí bank aranyáltományának Berlinen klvftl vaíő elhelyezése tekintetében — botfevista váHal-kuzáa okiaiti aggodaloio folytán. A boiseüiitiek ellerf* indítandó hadművelet ügyében a tárgyt-láat elhalasziottákk Poch távozása utáa a bébe-kunfattneia lefolyásának módjárit^ folyt » vita. Azt a határozatot hozták, hogy Franctar.«aaá--got, Angliát, Amerikát) 9'aszorszégot és Jáp.Vnt 6—5 delegátus, Belgiumot, S.crbiát. OOrögorulgol, « lengyel éa c«eh-szlovák ü-lamokMt, valamim Romániái r delegála*, Portugáliái ís azokat 'az éUamofcat pedig, «melyek csak a tHp*omi;tit vnrmyf" mrakt^>4áb mfg a kőápogtiakkal, l -t «^eglttta (o0a> képviselni ■ békék onferancUn Kanada, Aiis/.lfáUnv pélahUtH ét U|télan4 l -l skkgá iuimi képvltelik magukat a^b*ke^onlar#aiJbl

2ALA
1919 jfWlér ||
Qaszak az erőszakos béka allén
rw
Lugano, jai«. 14. Az Lpcca je entí P • ~ r.éb^l: Qrisndo Wf óra.lpszat letfCT Wil-aorjpal. E tanácskozáson Sonnino külügym»-. núzisr néni ve t rHd, ami idmi poHiilH karflibsK sags Mtüné- t kelteit. Amól i Wilacta Ot»*-'ors?áKh»r:*] irt, azőu az etős^ikos béke eHen tranyu ó mézga ont nagyon «»egerésödöH, iko>-j.v.nbrn ez a követelés is, h >g'y a n pik ligái Inak eieje gyözéd^lraeskedfJk.
Harc a bolsevizmus ellsn.
A a antant badrjAratra kéezlt Oranxaraeág ellen. Oeal, fan. 14 A piri*i Temps szerint n antant hadit ^áfSánalLjj^pipi ülésén azzal a fcéfdáfittl.ta. feglaHtolfak.. hogy. Lengyelor-
bolsaviklekkél szemben. Az Egyesült Államok képviselője, kijelentette, hogy Amerika fcejlattdó i lilwMlli élten két hadosztályt Lengyelországba küldeni. Franciaország már meg Södff .r^ T<«d|ár«l ' ftök9kzit?sét Baka d* Pmris ictfngSeszertnrs hadvazetög ség rendelkezésére 12-én elzárták a tran-aU W eteti vasúit és ujabb általános »1.1-
saat bocsátottak ki • katonai Htokban tartása érdekében'-
mozdulatok
Fcgyvcrazénctl azerződés — a bol^eviklet ellen. Am terdar\ jan 14 Foch marsai lu-Erzberger áUimti'kátra1", jiogy az -antant
MiKan.
Január
15
" Szerda

N A M A I.
ttiim." kxtb. P«J' jetnctk.
SíU-
üór. ktrt 1919. YjjOaár 8.) . -tm. M.
A ur fcji (Mtgel 7 ár» 48 pot© lat, délután 4 •<?!» 8S pireké?
. ' . 1 uC ítr1 SS- port-
kai, ,M«u*** nggcl ♦ ów 4-t poicWö:.
Ne féltse senki
a pén'éi. mert devalváció n<;m lesz, cink megadftzlaié«, a nyelvet VaMaíintt'eg mindenki szívesen váltai az ország főataríása Érdekében^ A íö'djét se. filK- sensf ^ért még-a hit-bi-ományn'xból, löpspí javakból J8 ..meghafy-nik annyit, omibM a nagv urak nagvon ti z-» tességesed megélhetnek. A bolsevistáktól)' se féljünk Velük e'blnik a s/ervezett munkáság és -a józan' magyar nép. • Ne lássuk az ország jőve d'j ''t se blvan zivárnak, reménytelennek
I katü'-ök, a dolgozni nem akarók ne basznál» | hasstk ki az állam szociális irányjHnH^kedí.. sét. A~ »rrdelet értelmében a eaafcmenkát* fje¿ÍS 15 tniwa; * r.aputámn»* 16 keaaaa fetemeg 'napi eegélyl kapnának A rendelet a foly&iiá* iaiponfUt t»em bttiroata meg,, mégis mit |á> előre o'yen negy volt ii érdeklődés, h^A. bői az állam Horribilis anyagi rftegterhrléMi IsMleK előrelátni A »zakrounkáaik l<utg Tényleg s«>kin vannak o'yanok, akik önhibájj. k fit hiviH nyersanyaghiány, vagy rgv»*bb
EúrópSnak siÜ'íPgc van ránk. A vét]*jg*S kibontakozás uláa talán kisebb lesz az ország, - da hiinnylra holdcg tbb. £z ^é^g* Usr az antantnak is~. O'yan klc Ikazonbáff Ifmmi eseUe-se leeednk. winiahogy a csehek, ró ni. aoh tervezik. A na^y~Tiém£l harátF^g ccvel^Ve
a fHdkerekség leginkAbH - magára hagyod JÜCiójivi leli Ivinnúnket. D-i lécünk mi még "tfágiivsS1«1 rr m^gri a öt nrnts puit^i»» lóznak, hogy hajlatidók vtiliánk e Jut".s.T!. v .i v rl penT"w4f"n'Ara lépni, ?niely ete'ben Ők területi integritégunkal is l^hhé kevé*hbé h.z-tosi>am tudnák A B inAt, Bicska, R ranva mindeneselte a miénk mumd.ta. S ivenkrül kiiünó kereskedem* k.pcsjlat a Balkánra és
mrfsti zavarok "miatt a legjobb aktrst mpüetí sem juthatnak munkához, »zonbn « n^pszáptnnok részére t^ménieirn muikaalkaí.iq kínálkozik. Az őszi munkát sok helyen n>ég mt- «tég nem 'tudták befejezpi, a mezőkön ;bt-híd a cukorrépa és a be^zedetlarvburgonyifii tílmén'elon érték n<ik>*ul el. A vVo*oktv>n « legszükségesebb munkákat n ni ludták e végezni. S mindezt csak azért nem, inert rir<t miinlti«., nincn nipszam.'ts. A ministlet'Uii öíőbHi intézkedése az országban uralkodó dltaldnos napszámos, hiányra való Lehlnisltd jnrgéltpphftM .u'gjgy^f^ iyóüiésdt «f tgést országifan megtiltotta k minisztcrluTi tov>btiá- tt;^nKir''.,»wa mesatv-» 5rf a n >KV At olyan u*k«tük nrankásttnsk; amely s/akmában.N munkaügyi>kormánybizl»a rnunkisBányt -lapjaitflC-^ ' i'égé'yfiratés* hár-
mík.w ín>:g*2U.ntethus5e Azok a szaknuuiHscft, akik Önhrhájiilron kivhl munkanélliü! va nak, egy kétth't in'gálUpiishdá idMten a muni<ak(Vrre'i<A hivatalban t*ri<>z«,sk ie'pat-Werni A niuikaknzVctltó hivatal a kéreVa j'ieosultsAe.it vt*«gálat tárgyává teszi," vacyu mpqtlupit^i. h >py a Í2lentm-ző lénv eg i ua-
béaytelen lesz jn^gyáltoztalni a tegyverszüneti — nflílfil iiljiln a Tfinrirtr rirn Trrt'Htnthk
az Adriára. Nem utolsó aJ+Mat, che oe-n ÜeTT «ftgflte-fa k^ttrtfW üUt^, S-:ajgttéges-
kani'INül áll-e és h igr lénkxi; aajtl bib.V'n
be a kikölői' mo Jokomntiv^t és- vaíü'-i ko-éá>L UJ azarzodást fugnsk Kötni, amelynek legfontosabb részei a német bolsevizmus allén irányulnák.
ék aénet ltonaápv védekezik a
nek <westn l^ttunik nujd beun-J^kel a romé «ok-, csehek, tengyolek, u <Mnok, t^zt rákok, sőt tt'án a: olaszok is. Legyünk egyszer óvatos diplomal-ik. Ezer rs«tendö alatl annyi e'luiiJ !ikO^I"t! dolgot—CTináPtnkj Znryi rnfrr
balse>lzmaa ellen.
'zielef kfltOltű i!<, h jgy rirk—Uf—egyseer ejv
Berlin, ^ért.- 14. A .némát k'irmánv kúüt-eiayt hocsiLol! ¡ti_ amp'y a «jp^rtafcn^ok leve-
kii óvaloatjág ét» rty ki? jebb üzlet iv. Egye»
lőre a Jrgfő&bj_hagy a rímásyí nc a,tju* "WT
T.7v u'i okb.'il SS bápMt-e wurahiH. bet» a mu ikaknz^e'iiő a jelentkezőt bem indji, "munkával élláini, IgázOltfluy' llllt]ll, ■WfH'rtI Alapján a szaJutZerwzeltJi a secé'vt folyósítják A segélyben részesülő munkanélküliek iga-., zoivanyukkal kőte'esek napon'a a ' manka-közvettto Hivatalban lelénlSeznl, amely
■ t^aáhlll ai_'^*ly
rése ulán * ttalairől fenygrlő veszéiyie htvja -lei a rumter-rayela^t : most már kelaten kell nyugalmat teremteni és a német határt a bolsevizmus ellen megvédeni. Kclelpor'Vsy-amiw ielentétek twttal Németország hatá-rai felé nagy bolsaviki orosz csapatok kó-zalednak; a némát nép a határmanti vidékekről tömegesen" menekül a birodalom betsete falé.
Berlin, jin. -14. A német kormány elfogató parancsot adlt VÍ LiebkneÖtt, Ledebour, LtHoenburg R z?, Eichorn volt rendőrfőnök és Mayer Ernő a „R >the Fihne" srerkrsztCje ellen Luxenbnrg Rir* hugit és Levin bolseviki vezért letartórtatták.
■ladenburg — a keleti védfiaereg paraneanoka.
Berlin, jan. 14. Hindenburg legközelebb ét fogja wmrt■■■ keleli védősereg pa* raacsnokaégát. Ez a védősereg van hivatva Németorvráe határait az orosz bi'sevikiek betörése ellen megvédeni.
Házatveszek
kerttel. A hAz le^alAWb-itároiü^s/ojuiból álljon.
AJAnlal a kiadóba Jatlalaudd.
»Ük ..,,..,, „jr
—*---A—Zalamegyai- kormánybiatosság
körbl.—Tudvalevő, liogy a nagykanizsai Munkás-Jsnécs nehiny napjí távira)b^n kérte a • k^r-
h.iffy y.tUrr,'py«» ré^w^re NaPvkaniTsa
Ijtl
jfe^khelylyel kormánybiatest nwzm ki, meri ka nnben a Munkástanács vei?r kezí b: Zalában a hatalmatr A léviralra tegnap & beiügy-n.imszler a kővetkező sOrgönynyel válaszolt: . Munkástanács
____Nagykanizsa.
Zalamegyébe néhány napon belül a régi r^ .dszerref semmi közösségben rem álld1 ¿r^iyes kormánybiztost f gu k kinevezni, -f K' em rnvld időre türelmüket, á kinevezik ulán pedig az uj kormánybiztosi támogatásit.
I
Belügyminiszter? Igy hát a kormánybiztos néhány n|p múlva 111 lesz. N;tn "lehetetlen, hogy rövidet én az egész vármegyei apparátus s az állatni hivatalok is átköltöznek Egerszegról, smalynejt m<*gszáiU*a sri ite 'bizonyjs.
- Kik kapn k munkanélküli segélyt A munkiügyi^kormánybizlos javaalilára a minist i>*rlanác< rendeletileg fzabályoita a munkanélküliek itfgélyezéi'fnek kéidHét. A renddel aitlé'y ffllr Nagykttitnára ti. mé étkezett azoknak, akik önhibájukon kiesi, n lermtlét pmgátának kAveikeztébcn munkanélkül állo< n>k, mviile'dA ét elegendő «i^'yl juttat, dt ugyancsak Uiéikgitjlr iinől iü, hogv a munka«
tBtíiJt beszünteti. A ».egélyeket naponta hzfi ki á íkí a j!ienik!ií5i eimnliiitpi,—r—?nri ff^pra-prő srg-íyf nem-kaphatja meg. A mtra- ] kiVoivett'ő hivatni közegei a rendőri ég segil-ségévol ellenőrzik, hogy a sej>é!yb^n részest-lŐk tényK'f ntm dilgnznsk»«, nrhagy
mereüen ¿1.bgiek -az áitamWncstárt ftynt don iö'idíts*k meg. A j'lentkezések idejét il munkáközvelitő falragaszok u'ján fogja ai ís-dekéllekkel közölni \ • -
/ — A keszthelyi keresztenyszocialisták
beléptek a szociáldemokrata pártba. A k. izt-1 Jtrlyj ke.'eszténys/upMisták pirilielyiségíbes'j t gnipclöit n^gyszabáru gyűlés volt, amelreal Snelf József nagykanizsai párttitkár ismer-j -tette a szociáldemokrácia lényegét és cétlf* Az előad is u'án a keszthelyi keresztényszocii-1 listák vagyonukkal együtt testületileg beléptek a szociáldemokrata pártba. Másnap dé-j ¡előtt busz környékbeli község bevonásáw népg ülést taTtott a szociáldemokrata pktl amelyen nyolcezernél,, többen jelentek meg népgyűlés h tározitilag hironduita, hogy sj községek is a ^ociáldenjpkrata párthoz cwtel hoznak, meri csak~ez tudta meg ved ni a far radalom vlvmá.iyiil ét csak et tudja «rrdaaej nyesen (kivenni a karcot "a boÍTf*1zmm*sat
-■ Jótékonyság, Aa isr elemi isk^a mealtlAhas tanulóinak adakoztak Bar**) Xeuasi A> o. ás Horény Mngds 2 b. .Táne koksoruúakn megvállás'k óimén ö—ó K Olvöa Margit I. o. 13 K-át, tulnvlos ' Olga tí o. 3 K-At
}. íanuár l&.

- Elhalasztják az esküdtszék! tárgya
zsokét Az igazságűgyminiszter rendelete az ^ktidtsrékí tárgyalások ideféOl február havát Afjpitotta meg. A nagykanizsai törvényszéken
H ügy vír esküdtszék tárgyalásra. Az ügyek M;(ll három mur»kön, amelyeknek tárgyalása a Muraköz jelenlegi helyzetére való tekintettel Itiísi nehézségekbe (Jközik. Kérd>bttJnté*tünk ^ Dr. Kinedy Imre táblfcbiróhoz, a
ía^vkariizs.ii tö?vényszék elnökéhez, nki az esküdt széki tárgyaiásol ról a következőket mondta
*urk dákunknak:
—. Az isküd^fzéki tárgyalásik idejét az ^2ság(ií?y'níniszter február hónapban állapi-tot'a N tjíykanizaán azonban a tárgyalások megtartása* léizben teljesen lehetetlen, rész* len igen v.opy rehézaég kbe üt^öziK A AAura* ML közjog* he'yzetúnek rendezePensége a leg-sar.yobb nehé&ég, hiszen még azt sem tudjuk, hogy milyen magatartást fanusí .«na a szerb aegsrállé csapatok parancsnoka. A vádlottak nagyobb fés>e muraközi és az esküdtek közöli ig b)k az oitani laki')». Nagy akadály »ováSbá a vor-atköilekcdés bijonytalauiiga is M» tehát
a kiterjesztést intéztük az igazságügyim «untukéi, hni^v a nngykanimi tárgy iláeokat hahusz* rI ju.Húsra. E ve! az i;t tézt:d$ssel j ^sérefern senki! nem érne, hisz i vádlottak, köztűk a iéc*ei kas/r-ár é; tiszttartó gyilkosai h —í torrá (fimím óa s/, bu! láb»;o vannak. *C>upán egy kt?szih-.*lvi biztar-
' % n
íás alkalmazott vaíi őnzoi alad, ¿ ki gudáj.U .aw,»'-'te es kir^bjKa. En*ek a bdnleíése is eiö via b-Olíg olyan nagy lén*, lio^y temini hJh&v nem fu>:ji érni, ha juniusitf vizsgái JU ■ f<v áj»b-.n marad —* Az igaz^l£0:;ymimszter . dOnt^ér'l a k^/öns get éctsihni f gju'<.
Nemzetközi losz a Dilivasut^A
mon-rkia s étomlása neiiíz heyze'be sodorta a D iiv.itu.at, amelynek vonalai most a ma-gvar,. vémet osztrák, jugoszláv és < lasz i npé-ritrtraíaít levő terít eleken vannak. Az igaz . éi a larif ipoliiik \ egvségcsitfse érdeke-ben dr. Fat(, a Dílivasut iga/*;a:óji S/ájcb:* , átázott, h, g/ a Délivisut franiia érdekeltségével a nemzetközivé létei kérdéséről tárgyaljon,'
-- A lakáskérdés. Tudvlevö h )gy min-dcnKi, hki lakást akar felvenni, vauy uj lakásba költö/ik, enól köteles jelentést tenni a Uká^fcívatalnak A hháshivatal imgállp ja, fdjjun az illető egyénnek tényleg szüksége van e a kérdéses lakásra, illetve, hogy a lakásválfoz-tafagíiufukoll-e? A lakáshivatal engedélye iié*-ktil a rendelet értelmében — senki nem köl-tözhetik uj íakásbi. — A lakáshivatal azt tapasztalja, hogy a közönség a bejelentési kötelezettségnek i em tesz elegei, habár annak nem-teljesítését \ rendelet kihágásnak minősili. Igy a lakáshivatalnak nincsen áttekintheti kepe a rendelkezésre AHó lakásokról és a jogos igé-ayeket nem tudja kielégíteni. A közönségnek & az irdolorciáia az a oKa nagvmérvü lakás-•zsorának iit meri sokan óriási összegeket a-jánlanak fj|, csaKIngy régi lakásukat kényelmesebbel cserélhessék fel. — öíívMoli hely-f® anól értesítenek beenünket, hogy a lakás-italai a mulasztók ellen erélyes intézkedéseket szándékozik életbeléptetnl. Az élelmezési híva-a jövőben sz uj lakók élelmezési jegyeit «Mk azesethen fogj* kiadni» ha felmutatják i lakAsbivrtkil engedolyét, amely az u| lakás el-^'aiását mrgengedi. — A lakáshivital reméli, h(>f y ez az intézkedés sokat *egit az eddigi tarthatatlan állapotokon,
— Jéték-kártyák, Piatnlk-féle gyárt-mány, minden játékhoz kaphatók Flsohal ^Utöp Fia cégnél Nagykanizsán.
— A szerbek Muraközben. A Zala | tegnjpi száma megírt*, ho^y a szerbek a t g- | közelebbi napokban kivonulnak Muraközböl. A hirt Muraköz magyarsága őszinte sajnálattal fogadta. A nerhek rö.-id ottarlór.kodásuk alatt vaskézzel állitotiak helyre a rendet s tapinta-los intézkedéseikkel ig»i szimpalihusá tették magukat. Külö«iöben jó hatást tdf, hogy a rendzavuö'ihl, bármilyen nemzetiségűek vol-lak, — megfékezték, Csáktornyáról egy ga rázd» horvát psrasztot kényszermunkára vittek c-ak azért mert a koicsmában szándékosan összetört rgy p>harat s a kárt nem akarta megtéríteni. muikinfctkdlis^gcn' is radikáli san segítettek. AH nr.n d >igozik, azt egyszerűen elrzálliíjék S/erbiába, ahol a német du'ó; tMa von mu íka e'é.f Muraköz rendszerető n^pevilóbin sokat kö*rönhftt a szerbeknek.
A hatóságok figyelmebe. Több köz-ségböi jelentik, hopy a nagykanizsai járásban és h meiye többi részén . ismét seregszámra járnak az üg/nöVök, akit különösen a bnbra vetik, rá njaduVaf. A bab.maximális ára Hlón-Mit e^y korona, d-; az (igvnökök három-négv koronát í»zetnek érte. K--íj'ik a vidéki hilós*.-gokat, .Ne nzeti l ait/c^/kat és pártszervezete-kit, akadályozzák me^ a hiénák garázd'ilko-dHát, m:rt Milönb^n sohsé véj^e az áiu-uz órának.
^'K^nt&g^hS^ymoigóbaT) mu S2ei\tin Wágner Richárd remek ."> felvonásos operája, A bolygó hollandi kerül bemutatóra, melynek
főszerepet elsőrangú művészek jAt^zák.' — iíloadások pontban 0 cs 7 árakor kezdődnek
— Leszerelik a megszál ott terOieto-ken rekedt katonáinkat A hadügya»inisfier 14,'gn'ip rendfleie» ad jtt ki, ame'y szí r ni az íijw/e-t- 1^96—évi ^lyamhuz . tuUwó, p, m *('S/.állott-teiü e eken illetékes £s tartózkodó 'rafmlkat le>et -nterelti — AmfMVvyiXm - e* s pó"t?s,ekné,( v»gv rnas katonni hdtó8^^'»kná! nem lórténhetik m *g, a kö'i^a 'gitási h.tó á-goknál hajtandó vét re .
• - Koszcrupótló adom -nyok. Dr. Neumann Ede főrabbi iránti kegyeletből, a nevére létesítendő Alapítványra, koszorupótló címén folytatólag adományoztak* (II. közlemény.) Breue; Izidor és ncjo 200 I\, Löwenstein Kmil és neje 100 K, lleltai Józsei és neje f>0* K, Reichcnleld Ede és- neje 30 l\, Müllqr Mor és neje tiO K, dr, Rothschild Jakab és neje 50 K, Práter Ferenc és neje 10') K, Löwc Adolf és neje 100 K\ Strém Károly és neje 50 K, Kohn Márkus 30- K, Steiner Zsigmond 100 K, YVolff Lipót és neje' Bánfa 50 l\, ö)zv. Szűkíts ZKigmondné .">0 K. Lázár Soma és neje 5) K, Klek Ernő és Géza <>00 K, Eben-spanger Leó 100 K, Ádám Róbert cs neje 30 K, Péter Hugó cs neje 20. K, Grünfcld Miksa és neje ;*)0 l\, Tomachoni város jótékonysági egylet 100 K, Míindlovits József 20 K, Nagykanizsai Irodalmi cs Művészeti Kör 100 K, Kaufmann Mór és neje 20 K,Schwar-zenberg Igriácné 30 K, Pallós Zsigmond és neje 30 K, Maschanzker Ignác és neje 30 K, Pál fi Sándor és neje 25 K, Philipp Lipót és neje 25 K, báió (iutmann Vilmos 500 K, Ürünhut Alfréd és neje 50 K, dr. Kahán Imre ós neje 00 K. — A koszorupótló adománykönyv a hitközségi irodában van kitéve, ahol további adományozások bejegyezhetők, vagy telefon utján •• 34 szám — bcjclenthetők. Izr. hitközség.
— A magyar színművészet szine-java játszik abban a remek lllmdrámában, melynek cimc .Küzdelem a létért" s amelyet ma és holnap mutat be az Uránia. A dráma Daudet Alfonz fegénye után készült.és főszerepeit Lóth Ilus, Góth Annié játszák.
KI« A DÓ 2 ló, 1 szamár, 4 töltC ló-kapa, 2 könnyű szekér, 10—20 métermázsa burgondi, 4-5 métermázsa széna, továbbá kiadó kél bútorozott nzoI)h mellék-helyiségekkel és veteményes kerttel ugyanott. Tudakozódások Sikátor-utca 7. sz. vasárnap

Megszűnik a blokád.
Qenf, jin. 14. A Newyork Herald Jelenti : A szövetségesek . már elhatároztak, hogy a blokádot a volt központi hatalmakkal szemben nem fogják tovább fenntartani.
E? nem jelenti a blokád azonnali megszüntetését. H i a tárgyalások kedvezőek lesznek, agy egy hónap múlva számíthatunk arra, hogy a* német ha)ók Hluthalnak a kUötökböl. Az osztrák-magyar hajóhadra a blokád mrgsza»-tetésének kevés jelentősébe lesz, mert az osz-trák-msgyat hajókat az olas? kormány teljesen lefoglitta s «Ját Kiállításai számára.
-5 óráig.
EGYESÜLETI-ÉLET.
Meghívó.
A nagykanizsai verd glösö.r, kávésok, mészárosok és pincérek segélyzö és elhelyező egylete e hó 25-án (csütörtök) d. u. 3 órakor a Körpjn; S'.alló Éttermében render ^vi köz-gvűlést tnrt, me-yre mind *n tagot ezennel me^ hiv <íz elnökség. Tárgy: 1. Elnöki jelentés a lefolyt évekről. 2. Az 19l5, 16, 17 és 18. évi zárszámadásra vonatkozó számvizsgáló bizottság j^entése és a felmentvény megadása. 3. Az 1919. évre szóló költség előirányzása. 4. 1 idílványok. 5. yaía^Üsok. PgyuHal lado-másra adjuk az összes karfársHk:^k, kik ka-tji'ai szolgáit teljí;itéséiól visszajöttek, az 19i5 évi rendes !közgyülés határozata folytán telj s jogutbin visszalépnek, tehlt a közgyűlésen u^y szótári, mint szavazati joggal bif-nak, miért megjeltnésűk okvetlen szükséges,,
A Magántisztviselők Országos Szövetségének nagyakanízeai csóporjji evuton is f ihivj^ mindazon karlársakat és kirársnökef, akik az állásnélküli segélyte való igényüket bejelentették, illetve akik még bejelenteni ^kar-Í k, h' gy ok/etlenttl jeleilkeizenek az egyesü« hu titkárságánál (C»sinó fvdsrin')» ellenkező estben a segély fplyó^ithatása akadályokba ütkOzík. Mivitiloi órák d. e. 9-12, d u. 2— ft éra kőzöl. A választmány.
„A Szociális Ipargazdasági Párt" minden szerdá i este fii 8 órakor ö*s»ejövelelt tart az Ipartestűlet társalgójában, melyre az érdeklődi iparos ikat szívesen látja az Ehökség.
A Magyarországi Közalkalmazottak Szövetségének nagykanizsai „Hslyi EgyesQ-leleM f, hó 16 ¿n (csűlönökön) aélután 6 órakor a Munkáí 0 thon Jívlyisígébtn (Fiume kávéhoz) közgyűlést tarl. Fclkére'nek azÖ86'|:s állami és közalkalmazottak, azok is, kik a Közalkalmazottak Szövetségébe belépésüket eddig még nem Jelentették be, hogy ezen közgyűlésen megjelenni szíveskedjenek. — Az elnökség.
Magyar Véderő Országos Egyesaiet
nagykanizsai alcsoportja folyó hó lö án délelőtt 9 órakor a honvédlaktanyi lisz'i értekez-leti tennéberí rer.d<ivüli kö/gyűlést tart.
A szerkesztésért felel: a főszerkesztő.
aa T i nc=s
VMM
Vásárolok
könyveket régi porcellánokat antik bútorokat, szőnyegeket ékszereket érmeket régi pénzeket.
Oím a kiadóhivatalban, •t
4
ZALA
««tiA wwmfa , 1
Egy hái nagy kerttel eladó., Bővebbet ttarváth Boldizsár Tclekl-u 7«. -V 4ÍM
Két tanuló vagy tanuló leány'jó rtze-táaaal felvétetik FQrpt József áruházában.
Erdöőri állást keres 16 év) gyakorist-la) és erdőőri »sahvlzsgával és jó "szolgálati bizonyítványokkal rendelkező • nős, családos aonber. Cini a kiadóhivatalban. 419
Gépész kovács április 24:től alkalma-sást nyerhet Oxv. Somogyi Oyuláné gazda-^ágaban /* ♦ , 417
így y kovácsmester és ugyanöft kertész rögtön alkalmazást nyer Stromszky. Ernő, Becsehely Zalamegye. 436
Eladó agy o^éplögép éa motor, egy iodales könnyű kocsi éa egy fedeles könnyű homokfutó. Bővebbet Battbyány-u. 10. s^ém ■ki*.——-—-400
TÉagyfcanizaa r t vároa rendőrkapitányától.
fWWag. I»l0i Kám
Hirdetmény.
Figyelmeztetem a szerbek áltn| ^gQ-
■MBDII léflllelekre uUzó körrmséget, Üőgy a megszállott területekre való utazáijioz "csakis a hatósági, orvosok által kiáHitoit s- általam IIttamazetfe orsosi bizonyítványok- érvénycsfik^ Ezeket a bizonyítványokat Dr. Rácz Kálmán. Dr. Goda Lipót és I)r. Fodor Aladár városi L orvosok az ■utazó közönség- resaére díjtalanul állítják ki.
_Nagykanizsa tota. {»nn^r ra *' •«» ■


DRAN1A g^g
Szerda, «^»törtök Január 15. és 16. Daudot Alfbof birnevd regénye után KLóth .la és Qóth Ánnie felléptével
Küzdelem a létért
magyar "műiilm, társadalmi dráma 4 felv.' És a eemok kiaéró «műsor.
ElőadásoK hétköznapokon . 5 és 7 órakor. -Yasar-és-ünnepnapokon 3, í»xí* 7 örakoY
Megbízásom van nagyobb tétel
elsőrendű baiatonmelléki
uj- és ó-borokra,
melyeket - termelőktől vennék.- Miért--ír- -rátét melók küldjék be ajánlataikat-ho/aani a -bor ttaáanUUéwoh—meJiLluliisén-t-1
HOFFMAHM GYULA. CeAktorrtya.
Aki hám a , szőllőtt
vagy egyéb Ingatlant venni vagy aladríl akar, az forduljon b$«|ommel
AVZÉh IGNÁOZ
jFőut 8 szám alatti
mqatíat^jorgalmi irnrfájáho7
ahol mindig van ll)t>i el di r* éa vételre előjegyezve
VII ÁR wozqé-srhihÉz
f IJUftU «sama »Sánala -|1||_. „
Január 15 4«, azar dan •unto Schutzandorf feiiepw»»
A bolygó hollandi
Wagnur Richard operája őt felv»ma,Vh¿« 1
Remek kitérő mOeor I
Előadások, hétköznapon: 5 e*> Vasár- c> ünnepnapon: 3, ü
Lapkihordót
felvesz a „ZALA" kiaddhivatats
ttktHnakiérm-!*
kjoküf gyorsan és biztosan gyógyii j B< IWÓKA KH*NI k s Nem piszkít és teljesen szagtalan. Kis l«-' gely srn 4 K.,nagy tégely 0 K., ésalaA 'tegéfy nr« 10 1 ari/wá. toaie vnTqltrt szappan ft koTonn —. Kéazitl
Srttiflor "gvogyszerusi, Nagykú/ov
Nagykanizsán kaphatdé az össze-"•ffftsnrtlvtft-M drogeriákbai.
Hirdetmény.
A vármegye területén az idén termett | burgonya, repa es tengeri egy része betakar. ;atlanul áll a földeken. H* azonnal nem *>egi-l
^iadugj^niMter" éln. Mg. 91 ü.
•aamu rendeletére a legsürgősebb"munkák | enregzesere munk&sesztagok -atakittatnak S" »aienleg- -bevonulva legénységből éjFffj tánV leszerelt Rét legfiatalabb évfolyam 'agécysége is ilyca Jaunkásósztagokba való
belépésre felhivartk. ------------—-------
Munkadíj minden,-anunkanapért a münr saaao állal K cs 4 K yaroim ¿¿üár Összesen 20 IC. Élelmezés a munkaadó által adatik, elegendő kiadós es egészséges élel-aaezés, legalább háromszor hetenkint hüs,
- A bevonulva levő legénységből munkás-osztagokat nem tudunk alakítani, mert a iip nység a vármegye területen határvédelmi: szolgálatot teljesít. Felhivatnak tehát a leszerelt l8yy,. 1900 évfolyamú katonák a munkás-' *sziag6a váló belépésre annál is inkább, mert tudomásunk van arról, hogy közülük sokan belépnének munkásosztagOkba, ahol mint polgári munkások lesznek beosztva.
Aki belépni óhajt, az jelentkezzék a trcfybetí fégr gimnáziumban, a katonai munkás-•ttbón vezetőségénél és hozza magával a katonai okmányait
Mindenkinek hazafiúi kötelessége az arszag termését a közellátás biztosítására ¡. megmenteni, mert ha. nem tesz élelme, ugy felbomlik a rend, amit az ellenségeink nem néznének tel lenül, hanem megszánnának bennünket — akkor vége a nép szabadságának Bővebb felvilágosítással szolgál a 11 ad-égymimszur 3Ui83/eln Mg. ItHd. stámü rendelete, mely a járáai főszolgabírói hivatalok-\ . • Aél és a helybel^TnömásparanctnokiágnAi ~ bet—iiüpetó. " ■ %
IHT» bM tHwtmmoMtaá
4i* , Nagykenlzaa
a t. közönségnek mindennap rendelkezésére áll "
A QÖZ es KÁDFÜRDŐ
reggel 7 órakor nyílik.

— Hyomaudt; a ,ZA1 A' nyomda éa hlrlapkladő vállalatnat Nagykani«.
masmtimm:
NAGYKANIZSA. Sugár-ut 4
2*te Nyomdavállalat Fó-ut 6. sz.
Uegjeieatk hétM kivétel*-Mlariadennap kora reggel
es
Eldftzctésl árak;
In Ij twn Mttw I vaíy posta iiilMlwlf
Egészére FHrvrr . . . „ Negyeiéit* . „ I6m Egy hóra . „ 5.-
Egyes szán ára 291
. ..Föszci kesztó -.
TÓTH /.OLTÁS
Főmunkatárs "és laptulajdonos: CSILLAG JKNÖ
Hirdetéseket, nyllt-tcret ís1 közleményeket dljstaMs n«M v v . M a kiadó M v a ta!.
Szegedet megszállták a szerbek
A m«|uAllott Magyarország. — A válságban
lesz döntés.
nap
AaUut-bls«tUA|«k Budapesten. — Budapast, jan 15. Bertbelmy francia BBBiBofe ís »ohanhangut fltiMgy ata aér-effit. tárgyallak r.iUtlwK -tmtngy-
jHimstísnsIi majd f kOIOgyminUitfriuroha ffK ,ho| 1 ^pfvypOíieü" bizottaéffial
tárgyaltak.
Budapest, jan. 15. Az a . bécsi vonat, amely a Ccol'tdge ameiikai professzor vezetése alatt átló amanl politikai bizottság lagfail kotta Budapestre, bárom Arás késéssel futóti be a keleti pályaudvarra. — A bizottságot Baioghy Ernő államtitkár fogadta, aki a kormány nevében üdvözölte őket és hangoztat!*,
begy hazánk nem vár máét a bizottságtól, csak
u tgmágui. CwTOUgo iiickKöuowc az—mj~ vfeiést, mire a bizottság tagjai szállásukra hallattak: "
áa antant politikai bizottságának tárgyalásai.
Budapest, fan. 15. Jászi Oszkár hosszasan tárgyalt Cooiidg» professzorral, aíi efÖtt behatóan ismertette nemzetiségi politikáját és eió-«dásál taktikai adatokkal és térk^ekkeT világi-totta aeg. Az amerikai vendégek a köztársaság
elnökinél történt fogadás után Berinkey nn-■szteretaókOt keresték fel, délután pedig Buza Barnával, tfook Jánossal,. Wlaslch Gyulával a Vámbéry Rusztemmel tárgyaltak. Ezután fogadták Bertholmyjrancia tábornokot Károlyt
sssr este 7 árakor a miniszterelnökségen ncsofát adott a vendégek tiszteletérr, amelyen megjelentek az Összes mfniszierek és államtitkárok is. Az amerikai bizottság 2—5 napig naiad Bud pesten.
Jáad Magyareraság JAváJérfiL
Wwtafiest, jan. 15. A radikálispárt ma afe ülésén Jászi Oszkár foglalkozott az el lena caaH vádakkal. Hangsúlyozta, bogy az uj kabinetben azért nem vesz részt, mert álláspontjáért eredményesebben és hatékonyabban tod ttnfcsi, amit miniszteri állásában nem tefaet aeg. Magyarsrszág jövőjét caak abban az Báeytea fatSIfíap meg. arnSyef óJeNMI meg: vagy aemzetiségi béka ás konföderáció, vagy agy a vegletekig összezsugorított ás r—itutásrs Hált Magyarország Issz, egy uj Balkán, véres-" ás gyűlöletes küzdelmekkel, smeiy Emópa fedését 50 esztendőre lehet-tenné fogja tenni. '.
Károlyi atnAk tárgyalásai.
Budapest, Jan. 15, Károlyi elnök ma tolytatta a megbeszélésedet * válságból való kibontakozás érdekében. Délelőtt huta Barnát.
Nagy Vincét. Batogky Ernőt és Juhász Nagy Sándort fogadta kihallgatáson. Délben fél egy óraker fnl;;is^tci IdtMcs ví non Jánost is Kevéssel utóbb 4r. Landler Jenőt jrgM-ta Károlyi. akinek hirszerint fel-
SJánloHa a belügyi Államtitkárságot Délben I
óralo' T láMBlMIM "ffltfeftftHilőtUV, IMA Károlyi fogadta sr amerikai politikái bizottságot A détatán folyamán Károlyi elnök dr. Landler Jenővel. Garbai Sándorral, Weliaer Jakabbal és Peldl Gyulávatfolytatott hosszabb esiwecserét: ~ —. - ■ ■
Nyilatkozatok a kerasány-válságrál.
Bo^apest? jsn. 15. Juhász Nagy Sándor
államiilkár ufságtro elOtt a következőkben nyi-Wkor-itt a.válságról!•é^^r^kífí'*• v^g*
— A mai minisztertanácsnak semmi pozitív eredminye nincs. Nem is hiszem, hogy 3™ á napon betöl, emlg az amerikai bizottság itt időzik, bármilyen irányban döetée
Buzs Barna főldmivelésQgyi miniszter
— A mai minisztertanácson szóba került a Károiyi-páit tegnapi claOkválaaetása. Ez aa elnökválasztás pil snatnyilag rontott a poll Hu) helyzeten, mert — ha indokolatlanul és alaptalanul is — olyan színezete van a dolognak, minthe a Károlyi-párt a reekoió felé hajolna. A asseiáldeaeiraták eatprovoká
Az ukrán parancsnok a következő kijelentést tette: *'." """" "',3
~~ ás akráaak nena bódítani |Attak, hanrm asárt, hegy gátat ▼esssaak aa elfin^ounlA cseta ás raneán Isaparlallssaasaatk. Ukrámt aggodslemaal látja, bogy a két oldaltól eló-nyoamló idegen esapatok lábbal 'jgyjáfl a russain nép jogát, csak azért, hogy kOeOs határt létesítsenek. A magyar kormány le^a-fadései, aálelyeKkel WueaKia- Kra|ea'* ielM^
. rtAAm U« ■
az ukrán kormAnyr^a legjobb hatást tette. Az ukrán konnácytól tásoL. áll a ttáháék,. bogy elszakadási törekvéseket propagáljon, sőt tiltakozik* éz ellen UkrániátMk elsőrendű érdeke, hogy a magyar gazdasági élellcL vájó tüot kapcsolatot a közős határok fenntartásával biztoeitsák.
Beregmrgye kormánybiztosa kijelentette.
elónak vehetik maguk allan és ez a helyzetet kétségtelenül kiélezi.
Rsegedet Megszállták a szerbek.
Laibach, jan. 15.,. A laibacbi távirati iroda jelenti Belgrádból: A szerb sajtóhadi-pállán jelentése szerint a azerb csapatok agy ezrede tOzárséggel egy franola tábor-nok parancsnoksága,^ alatt megszállotta Szegedet — Illetékes belyen e hírre vonatkozólag azt a felvilágosítást adták, hogy a hír megfelel a valóságnak és hogy e megszállás két nappal ezelőtt történt.
és m «-»fUn laápTrlwllit-
snns ellen.
Budapest, jan. )fi. Az ukrán előnyomu-lásrói szőlő hir valónak bizonyult, amennyiben a hadügyminisztérium hivatalos értssHést kapott Máramaroasslgst megszálláséról és arról le, hogy ez ukránok s legközelebbi napokban meg fogják szállani Beregme-gyáá is. Kutkefalvy Miklós b« reg megyei kormánybiztos ma , Máramaroastigetre érkezett, hogy sz ukrán megszálló csapatok parancsnokával a megatállás mődotalalrói tárgyaljon*.
bogy^pognsat agyeaoan, aitsooaasr wdhkff* bet, ellenben tárgyalásairól jelentést tüü£ a magyar kormánynak.
Máramarossziget, jan, Már^naros-szigetre délután 5 órára várják a román csapatok megérkezését. A polgármester közötte az ukrán, parancsnokkal, hogy a románok fegyver-* re! fogják őket felverni a városbői, mire az ukrán parancsnoka Staniszlauban **éke>6
A románok Osazefltkósnek as -akráiokkalt---
Máramarossziget, jan. 15. A románok ma este nem vonultak be a városba. Holnapra reggel 5 órára várják őket. A városban éjjel 12 óráig nem volt rendzavarás. Az ukrán osapatok, mlwtegy—400—ember—ágysUtsl
éjjel 12 őrekor megszáQotUk e pályaudvart és hlr szerint a románok elé voosMak* aki> Aknaagtaflna felől nyomulnék elö, Lehetségesnek tartják, hogy ez összoOtfcözés a románok és ukránok kőzt Máramaroesztge-ten kivül fog magtörténnL
Amerikai lap KárelytréL
Newyork, dec. 15. Az Evenütg Post hosszabb cikket köeöl Károlyiról és a magyarországi helyzetről, amely Károlyit Magyarország uambettájának nevezi. A cikk diáifclültg méltatje Károlyinak-a militarizmus ellen ét a' demokrácia érdekében kifejlett harcát és kijelenti, hogy az egász viiág érdebe, hogy Károlyinak sikerüljön terveit keresztülvinni
Kolozsvárra kod learcol ▼etettek ki. »;
Apáthyt letartóztatták.
Budapest, |an. 15. Kolozsvárról | Neouloea tábornok tegnap magához Apéthy István fökormánybiaioet és kOzőlte vele. bogy elrendelte letartóztatását, A letartóztatás oka az, hogy a Kolossvár köretében levő Sgy%. késségben mágyar kalonák megtámadtak rvge-láris román csapatokat; formális harc tr0ŐSOtt hl kotottoh, amelynek során w rostán katona
|yl9. lanüAf 16.
kgutébb küldött 6 wagon szénből mindössze 4 és W wagon érkezett meg, cnert a többi gtközben egyszerűen eltűnt A yillanytelep eddig i* csak ugy ttkila a világítást éjjel-nap pal ellátni, hogy a Haditeimény által őrlési ólokra kiutalt szénnel pótolta a hiányzó menyi-léset. A Haditermény a megszállás eshetőségére való tekintettel az őrletést s így a szén-szállitást is beszüntette, marad tehát napi egy waggon bzén. Az ipari célokra való áramszolgáltatás beszüntetése katasztrófáiig következményekkel járm.. Az amúgy is csekély ipari termelés majdnem tökéletesen megszűnne. — NaiíV»^mu inunká3 maradna munkanélkül: íz államot a munkanélküli segély fizetése nagy teherrel sújtaná. Ezért a Munkástanács —• felismerve a kéidés nagy jelentőségét és az : intézkedés szomorú következményeit — táviratilag megkérte az Országos szénbizottságot, hogy az I waggonnyi quanlumot legalább is másfél waggonra emelje fel. A Munkástanács kérelmének minden bizonnyal helyet ad a szénbizottság. Be kell, hogy lássák odafönn is, hogy mi képtelenek vagyunk az egy wiggon-nal kijönni és a teljes katasztrófát ók sem
akarják. Ismerjük a Munkástanácsnak a kor-
« «
»ánynál levő nagy befolyását és igy nem kételkedünk a kérelem kedvező elintézésében. Nem kétclfcediink annál is inkább,, mert az antanttal folytatott tárgyalásaink a legledve-ifibb irányban fejlődnek tovább — Az antant gazdasági bizottsága láíta a nu nagy nyomorunkat és jelentést tett kormányainak, hogy Magyarországnak égető szüksége, létfeltétele : a szén Ennek tulajdoníthatjuk azokat a kedvező hiteket, amelyek arról szólnak, hogy rövid idón belül nagyobb szénmennyiséget utaltat ki az antant Magyarországnak. Nem kell iehit megijednünk a villanszoJgáltatás ujabb koriáto/.ásltól, a Munkástanács akcióba lepett és ennek az akciónak nem maradhat cl a sikere.
— Bajok a ruharekvirálás körűt. A
városimén kapott értesülés szerint a muikás-tanács még mindig kevesell a beszolgáltatott »uha mennyiségét s ezért elrendelte, hogy a ¡munkástanács kél tagja két rendőr kíséretében házról házra járva állapítsa meg. hogy nem történt-e visszaélés. Ezt az intézkedést helytelennek tartjuk, mert akik megkapták a bejelentő iveket, azok már be is szolgáltatták a [kötelezett ruhamennyiséget. Elegendő ruha egy-fzertlen azért nem gyűlhetett egybe, mert a legtöbb utcába ki sem hordták a bejelentési eket s így n legtöbb csatád még ' mindig írja, hogy a beszolgáltatásnál mikor kertit rd a sor A munkástanáci előbb tehát arról gondoskodjék, hogy az ivet minden házban legkapják ami hogy eddig nem történt meg, íz nem a közönség mulasztása.
— Felállították a munkaügyi bíróságot,
191b évi IX. néptörvény a munkások és tunkaadók vitás ügyeinek intézésére munkáéi bíróság felállítását rendelte el. A bíróság kiskörébe tartozik a munkások és munka-dók minden vitás anyagi ügye, tekintet nélkül ügyben szereplő összeg nagyságára. A Unkaügyi bíróságot1 már Nagykanizsán is állították. A biróság 3 tagból áll. Elnöke a rásbiróság vezetője, tagjai: egy munkaadó ly munkás. A biróság tagjai időnként változ-* akként, hogy periodikusan más-más lunkást illetve munkaadót hivnakbe. A biró-jar.uár 4 C óta működik.
— Játék-kártyák, Piatnik-féle gyárt-toy. minden játékhoz kaphatók Fiachel Höp Fia cégnél Nagykanizsán.
ZALA
— Magyar tiaztek az entente gyarmati csapataiban. Aradról jelentik: A francia és angol megszálló csapatok parancsnoksága hirdetményt *oc«ájtott ki egész Magyarország területén, amelyben felhívja a volt o«ztrák-ma-gyar hadseregbeli tiszteket, — különösen azo kat, akik tényleges szolgálatot teljesítettek, hogy lépjenek be a gyarmati hadsereg kötelékébe, ahol megtarthatják az itt elért rangjukat. A felhívás köilí, hogy a gyarmati hadseregbe átlépő tisztek magas fizetést ' kapnak, de öt évig tartoznak s hadsereg kötelékében maradni. Öl év után azok a tisztek, akik meg «akarnak válni a hadsereg kötelékéből negyvenezer frank végkielégítést kapnak. A francia és angol parancsnokságok ezen hirdetménye nagy mozgolódást keltett a magyarországi tisztek körében és számtalan várasban tömegesen jelentkeznek a maeyar tisztek a gyarmati hadseregbe való belépésre. Aradon is már számtalan tiszt jelentkezett Martin őrnagynál, kérve felvételüket. Martin őrnagy a jelentkezők névsorát továbbítja a budapesti francia bizottsághoz, ahol ezeket az ügyeket intézik. Előreláthatólag rfivid időn belül ugy Aradon, mint Magyarország többi városaiban nagyon meg fog szaporodni a jelentkezők száma és nagyon sok magyar tiszt fog kivSn--dArplni a messzi gyarmatokba, hogy jó-fizetésért katonai szolgálttot teljesítsenek. A nagykanizsai lisztekhez e felszólítás még nem érkezett meg.
— Megszünteti a kormány a szinügvl bizottságot. A belügyminiszter nemrég rendeletet adott ki, amelynek értelmében a vidéki színházak ugyanolyan rendőri inspekciós dijakat fizetnek, mint a budapesti színházak. A s/.ervczelbe tömörült vidéki színigazgatók Szendrey Mihály aradi színigazgató vcietésé-vel küldöttségileg keresték fel Nagy Vince belügyminisztert és előadták, hogy a belügyminiszter intézkedése olyan nagy terheket ró a vidéki színházakra, amelyeket ezek nem bírnak cl. Kimutatták a színigazgatók, hogy ha ugyanolyan rendőrségi dijakat kell fizetniök, mint budapesti karláiseiknak, a vidéki konzor-cionális alapon működő színtársulatok tagjaik részére a megélhetéshez szükséges osztalékokat nem biztosíthatják s igy az egész vidéki magyar színészet csődoe jut. A miniszter figyelemmel hallgatta végig a színigazgatók fejtegetését, majd ezt a kijelentést tette:
— Az urak a felemelt rendőrségi dijakból előálló többlet-kiadást hárítsák át a közönségre, amely bizonyára nem fog zúgolódni, ha a helyárakat valamivel felemelik.
— Ez lehetetlen, jegyezte meg Szcndrey Mihály. A szinhlzi helyárakat nem mi állapítjuk meg, hanem a szinügyi bizottság.
A jelenvoltak elmosolyodtak és a miniszternél jelenvolt egyik magasrangu államhivatalnok igy válaszolt:
— Tudom, hogy a szinügyi bizottság a legmaradibb intézmény, mert sok olyan tagja van, aki nem áll hivatása magaslatán és aki aki még most sem tJjesiti szociális feladatait. Hát én majd gondoskodom a szinügyérekröl. Kijelentem az uraknak, hogy nyolc napon belül megkapják a városok azt a rendeletemet, amely-lyel a szinügyi bizottságok működését megszüntetem. Ninci erre a •bizottságra szükség, mert konzervatív és ahelyett, hogy támogatná a szinügyet, akadályokat gördít fejlődése elé. A színigazgatók megnyugvással, mondhatnók örömmel vették tudomásul a belügyminiszter kijelentését. Igy tehát néhány nap múlva Nagykanizsán is megszűnik a szinügyi bizottság.
— 10.000 koronát zsebtolvajlás a kanizsai állt$táeon. Metzl János szarvkdfi korcsmáros tegnap délután Kanizsáról Budapest felé akart utazni. Mikor, a prágertiofi vonat berobogni, gyorsan iparkodott felszállani. A nagy tolongásban észrevette, hogy valaln kiveszi zsebéből 10<X>0 koronát tartalmazó tárcáját. Kiabálni kezdett, mire a tettes futásnak eredt. Útközben eldobta a tárcát, a pályaudvari nemzetőrök és rendőrök azoban mégis tovább üldözték és sikerült is elfogniok. Beki-séiíék a- rendőrségre, ahol kiderült, hogy Fodor Jenő többször büntetett nagykanizsai kocsigyártósegéd. Vallomásában elmondotta, hogy anyját várta Prágerhof felől, miközben hallotta, hogy két úriember figyelmeztette egymást: a pénzedre vigyázz I lí»y jutott eszébe a zsebmetszés, ami nagyon könnyen ment, mert n tárca a télikabát zsebében volt. Beismerő vallomása után őrizetbe vették.
— A Világ-nagymozgóban csütörtökön, pénteken és szombaton minden képzeletet felülmúló Ulier-lilm : Az ingovány kerül bemutatásra. Bársony István regénye 4 felv. A főszerepeket elsőrendű művészek játszák.
Jótékonyság Az ízr. elemi iskola mezítlábas tanulóinak adakoztSfc: N. N. kinek
hozzátartozója súlyos betegségből gyógyult fel GO koronát; Wcisz Zsuzsika p. i. 3. o. t. 2 &ÍH&L ' órmcgallért, egy muffot, egy alsó szoknya?, egy"kőient, egy SzOkny*V agy bugyit; Wcisz Ákos egy- kabátot, egy nadrágot ; Wcisz László '2. o. t. egy nadrágot, egy trikót; Wcisz Iván 1. o. t. egy trikói, egy sapkát; llécsei István 4. o. t. egy pár viselt cipót, két nadrágot, egy kabátot, egy sapkát és egy pár kesztyűt.
EGYESÜLETI-ÉLEI.
"••"Vf^-.. . ___ ^ ^
Meghívó.
• i
A nagykanizsai vendéglősök, kávésok, mészárosok és pincérek segélyző és elhelyető egylete e hó 23-án (csütörtök) d. u. 3 órakor a Központ Szálló Éttermében rendes évi közgyűlést tart, melyre minden tagot ezennel meghív az elnökség. Tárgy: I. Elnöki jelentés a lefolyt évekről. 2. Az 1915, 16. 17 és 18. évi zárszámadásokra vonatkozó számvizsgáló bizottság jelentése és a felmentvény megadása. 3. Az 1919. évre szóló köilség előirányzása. 4. Indítványok. 5. Választások. Egyúttal tudomásra adjuk az összes kartársaknak, kik katonai szolgálat teljesítéséről visszajöttek, az 1915 évi rendes 'közgyűlés határozata folytán teljes jogukban visszalépnek, tehát a közgyűlésen ugy szólási, mint szavazati joggal bírnak, miért megjelenésük okvetlen szükséges-
A cipész ós csizmadia szakosztály
csütörtökön este öt órakor fontos ügyben -Ülést tart, melyre a tagokat meghívja az
elnökség.
A hadviselt szellemi munkások zala-
megyei egyesületének tisztikara folyó évi január hó IG-án este 6 órakor a .Badacsony" vendéglő külön szobájában fonto* ügyben ülést tart, amelyre az elnökség azon bajtársak megjelenését is kéri, akik u szervezésben annak idején részt vettek. Tekintettel a fontos tárgyra minden bajtárs jelenléte szükséges.,
Meghívó. Nagykanizsa és vidéke kereskedőinek egyesülete f. hó 10-ik napján dél-
%
után fel-,", órakor a Közppnt kávéház -éttermében közgyűlést tart, melyre Nagykanizsa és vidéke kereskedőit meghívja az egyesület választmánya.
| A szerkesztésért falai: a főezerkeaztö.

SlJM
ZALA
1919. január Ki.
meghalt, töbhcn pedig megsebesültek. — A tábornok Erdély főkormánybiztosának tulajdonítja az összeütközést, mint aki felbiztatta a magyar katonákat a románok megtámadására. Apáthy tiltakozott a vád ellen és kijelentette, hogy a fökormánybiztosságnak abban semmi része nincs : Kolozsvárról iá azért rendelték vissza a magyar csapatokat, hogy az összeütközést elkerüljék. A tábornok ennek dacára letartóztatta Apáthyt, akit erU őrizet alá helyezett Ezenkívül «>00 000 korona liadl-Narcat. vetett ki Kolozsvár váro-Nára, amelyet 24 óra alatt kell lefizetni. A város magyar lakossága körében óriási az izgalom
Kifogott bolsevik! vezér.
Budapest, jan. 15. A n/iregvházai államügyészség tudvalevően gyilkossággal vádolja Samucly Tibor bolseviki vezért es elfogató parancsot adott ki ellene. Nánássy detektív-felügyelő és detektivjei ma délelőtt 11 órakor megjelentek Samucly Visegrádi-ut 17. szám alatt Iftvő lakásán és letartóztatták. A főkapitányságon kihallgatása alkalmával azt hangoztatta, hogy ő ártatlan. Elmondta, hogy néhány hete jött Oroszországból és igen fontos irás-fcetl üzenetet hozott Lonlntöl Kun Bélának, amelyet át is adott. — Tiltakozását igy jelentette. be:
—* Én a szovjetkermány népbiztosa vagyok és tiltakozok a letartóztatás ellen.
Három hét múlva írják alá az előzetes békeszerződést.
Wilson három hét múlva haza-. utazik.
Koppenhága, jan. 15. A Daily Mail Jelenti ; Most már bizonyos, hogy Wílson 3 tiét múlva visszautazik Amerikába. Előbb azonban Páriába fog érkezni Backer hadügyminiszter, aki helyettesíteni togja Wilsont a békekonferencián. Az előzetes békeszerződést azonban Wtlson még személyesen fogja alalrní.
HeudetMon és a békekonferencia.
Párís, jan. 15. (Havas.) Henderson wunkásvezér tegnap a következő kijelentést tette az ellenséggel szemben elfoglalt álláspontjáról: • /v
— A németeknek és a többi ellenségeinknek is lehetővé tesszük, hogy a békekonferencián képviseltessék magukat és mi meg
ts hívtuk őket arra.
... •
Zavargások Portugáliában.
Madrid, jan. 15. Portugália városaioan, különösen Oporíóban a legutóbbi napokban zavargások voltak, amelyek véres u'cai harcokká fej'ődtek. A demokraták mozgalma a katonabizottságok ellen irényul.
Számtalanszor bevált
2k^b0D0kfiál és
Ulyagbamtoál slst i bá¿T*mt
■e|k9tó ntr.
Határaink védelme.!
Alsólendva és Muraszerdahely kózt felszedtttk a vasúti síneket.
Nagykanizsa, jan. 1b
A Zala hiit adott már arról, hogy dr. Obát kormánybiztos és Habacher alezredes határvédelmi parancsnok a napokban elhatározták Zala- és Vasmecye magyarlakta vidékeinek leghatározottabb védelmét. Ez a védelem nemcsak kívánsága a veszélyeztetett vidékek lakosságának, hanem egyenesen annak kezdeményezésére történik, amint ez alábbi, megbízható forrásból szerzett értesülésünkből/ is látható:
Zala- és Vasvármegyc veszélyeztetett részeinek magyar lakosságában óriásivá nőtt az elkeseredés a jugoszláv invázióval szemben Ennek nem utolsó oka az a magatailás, amelyet a jugoszlávok Muraszombaton, Alsólend-ván és más kisebb helységekben tanúsítottak. Az irreguláris jugoszláv csapatok raboltak, fosztogattak, a rendet teljesen felborították, ugy, hogy fegyveres erővel kellett őket visszaverni a Mura tul*ó partjára, A magyar nép haragjára jellemző, hogy Muraszombatból az irreguláris jugoszláv bandákat nem a szombathelyi 83-asok verték ki, mint ahogy eleinle hírlett, hanem az odavaló nemzetörök cs leszerelt katonák, tehát részben nem is reguláris magyar csapatok. A 83-asok csök a kiverés wtán érkeztek meg és vették át a kanizsai 20-asokkal együtt a határ védelmét. A Jugoszláv hordák klverésébeu segédkezett a szomszédos stájer lakosság ím, ugy, hogy Vashldeg-kutuál valóságos zsákutcába kerültek a jugoszlávok és csak véres veszteség árán tudtak visszavonulni. Belatincon szintén jártak jugoszláv bandák s tejesen kifosztották a községet, de már csapataink közeledésének hirére megfutamodtak.
A határvédelem ma már meg van szervezve. Jól felszerelt, tüzérségtől támogatolt kanizsai és szombathelyi bakák állanak őrt a határokon! A határvédelmi parancsnokság - ragaszkodik/a Mura vonalához és nem hajlandó eleget tenni Perko alezredes kívánságának, hogy a Murától északra másfél kilométer szélességben .semleges- zóna legyen, — amelyen csak az ó csapatai jáihassanak. Csapa* taink ma is megszállva tartják a Mura éazaki partját, a Mura hídjainak északi részeit. De haiátvédelmi parancsnokságunk nem elégedett meg ezzel az Óviatézkcdé6sel sem: Mura-szerdahely és Alsólendva kőzött felszedette a vasúti síneket, hogy igy teljesen lehetetlenné tegye a szerbek szándékát, hogy Zalaegerszeget megszállják. A vasúti forgalom most Alsólendva ¿s Muraszerdahely közt természetesen szünetel.
Így miiuien intézkedés megtörtént határaink védelmére s a látszat az, hogy a határvédelmi parancsnokság a kormány utasítására a leghatározottabban el van szánva Zala- és Vasmegye magyarlakta vidékeinek védelmére Tény az, hogy amíg edd g a csapatok azzal a paranccsal indultak a határra, hogy lehetőleg minden véiontást elkerüljenek, — most azt a parancsot kapják, hogy a határra való megérkezésük után tegyenek helyzetjelentést és ak-I kor megkapják a további parancsokat.
HÍREK.
1SIS január
16
Csütörtök
N A P T A R.
Rom. kutb. Marccl pk. vt. i»^, Pct. I. Gor. kol. 1019. (január 3 ) <,orj Ize. Sobttt 15. K. u
A n»p kai röggel 7 ór* -4.» p^ kor, uyaf.asik délután 4 ót* ,X4 porvko* \ hold kei délután h ó'h S p^, kor, QV(i£«sik röggel 7 ót» 25 potek*
Kvaternik ezredes,
% Muraközi megszálló horvát csapatok parancsnoka derűs őszinteséggel jelentette ki, hogy privát-vállalkozása abban a pillanatban dugába dül, amint a magyar csapatok egy fegyverlövést leadnak. Azonban a mi katonáink egyetlen lövést se adtak le, mivel a kormánytól az volt az utasításuk, hogy vonuljauak vissza. Ha a magyar kormányban van annyi elszántság, hogy megkísérli az ellenállást, — Muraköz ma is a miénk s most nem kellene Zalaegerszeg és Szombathely megszállása miatt aggódnunk. A magyar kormány kétségtelenül fölületesen, elhamarkodottan járt el, amikor Muraköz kiürítésére kiadta a parancsot. Hiszen Kvaternik urnák senkitől bc volt parancsa Muraköz megszállására s elegendő számú csapataink t.gy járhattak volna cl vele szemben, mint kalandorral. Akkor azonban ^.Budapesten az volt ai irányzat, ftógy mindent át kell adni, bárki kéii is azt. Ebből az antant és falánk szomszédaink két dologra következtettek: arr3, hogy képtelenek vagyunk még a kalandor csapatoknak is ellenállni; — meg arra, hogy magunk is belenyugszunk abba az operációba, a.nelyet szomszédaink végeznek rajtunk Menynyivel máskép alakulhattak volna a dolgok, ha -a külföld azt látja, hogy itt egy elszánt -nemzet él, amely ősi földjét utolsó leheletéig védelmezi, — ha a nemzet ugy viselkedik, amint a költő mondta : „ ... itt élned, vagy meg-. halnod kell4*. Sorsunk fórészben a békekonferencián dül el, de a közbeeső események v.n-nek határozatát is bizonyára befolyásolják. — Amit már egyszer elvettek tőlünk, azt az antant se iparkoaik majd visszaadni, különösen,, akkor, amikor bennünket büntetni, --szomszé-
r w 4
dainkat pedig jutalmazni akarja. A Mura vona-
i. -.«- *
Ián most is farkasszemet néznek katonáink a jugoszláv csapatokkal, amelyek Egerszeg felé igyekeznek. Hontos tehát, hogy a muraközi szégyenletes megszállás tanulságait levonja mindenki. A kormány informállassa magát alaposan ez eseményekről nehogy ismét ka-landoivállalkozás elől parancsolja vusza derék katonáinkat, dkik elsősorban védik az uj határt. Ha az antant parancsolja meg az ujabb kiürítést, — engedelmeskednünk kell, mert az egész világgal nem szállhatunk szembe. De a Kvaternikok ne nevessenek ki többet bennünket, — rie mondják: .Ha csak egy fegyver is elsült volna . . Ha pedig a kormánynak ezzel szemben is az a fölfogása, hogy minden területről vonuljon ki a < katonaság, amelyet megbízás nélküli, felelőtlen clapatok kérnek,— akkor küldjék haza a kaszárnyákból a katonákat, mert fáj látnunk, hogy a mi hőseinket hogyah alázzák meg martalócok.
v —"
— A villamosvitágitás válsága. A villanytelep igazgatósága tegnap beadványt intézett a város tanácsához, amelybe közli, hogy a villanytelep 20 ától kezdve csakis világitási áramot szolgáltathat és ezt is csak az esti órákban. Ipari célokra a telep egyáltalán nem adhat áramot. A szénkormánybiztos napi egy waggon szenet ígért Nagykanizsának világitási célokra-Ez a mennyiség sem érkezik bc pontosan. A
ZALA
MA Uqti4r V
APRÖ HIRDETÉSEK
Qápész kovács április 24-töl alkalnm-ml .nyerhet Siv, Somogyi Oytiléné gazda-agában Paün. v 417
Két tanuló vagy tanuló, leány jó flze-téeeel felvétetik Fürst József áruházában.
Egy jó kovácsmester és ugyanott kortéaz rögtön alkalmazást nyer.' Stromszky Brnó, Becsehely- Zalamegye. 436
35 évaa kömQvea alkalmazást keres nagyobb uradalomban vagy gyárban. — Cím ,a kiadóban. >'-> . 437
Álló villanylámpa megvételre karaata tik. Cttn a kiadóhivatalban, 441
BLADŐ 2 ló, I szamár, 4 töltő ló-kapa, 2" könnyű szekér, 10—20 métermázsa burgundi. 4—5 métermázsa széna, továbbá klaéó két bntorozolt aaeba mellékhelyiségekkel ás .veteményes kerttel ugyanott Tudakozódások Sikátor-utca 7. sz. vasárnap 3—b óráig. ,
az időközben megüresedett
legyzoTalIasra
pályázatot hirdet
Javadalmazás évi 24QO korona.
Sajátkezűi cg „ irt pályázati kérvény f. hó a* tg az IpáflóilQIol 'olnökDÚgóhfg be
...... 1 ■ --——--
Közélelmezési közlaminyalL IIvir ka un jwni-utiuz
allát^eKan raaaaatilAIr I I
tiszt-: -Hatósági. ellátásban rffcgfsfilfik lisztszükségletflket folyó évi február, Tnárcius. április hó^itpojera egyezerre átvehetik, ameny-nyiban ezen igényüket a hatósági igazolványukon feltüntetett kereskedőnél bejelentik ée a-liszt ellenértékét ugyanott lefizetik.
Fontos közérdek, tehát mindenkinek saját érdeke is, hogy a lakosság minél nagyobb részének'- tlaztszüfcségtete* legalább fenti 3 hónapra az «gyesek éléskamrájában biztpsitva legyen. Felhivatnak tehát mindazok, akiknek a 3 havi. liszt átvétele módjukban áll, igényüket minél előbb, de legkésőbb L hó B6 lg érvényesítsék. Későbbi jelentkezés Ügyelőmbe nem vehető.
A januári -liszt a kereskedőknek kiadatott és ugyanott' sürgősen átveendő.
Cukor: A laRösSag részéra ezúttal nyerscukor utaltatott ki A januári-^szükséglet « kereskedőknél rendelkezésre áll és hala» néktalanul átveendő, htjgy ennek megtörténte után a február havi járandóság is azonnal szétosztható legyen. Jelenleg még a rendes 7á dg-os fejndftg van t-rv.'.nybgft. mégis ajánlatos a legnagyobb .takarékosság betartása 1 -A nyet»c»kor ára kg.fcént 3 kor. 43 HU.
Csütörtök, péntek, szombat Jsn. 1« 1? tg .XI. magyar Arany-sorosat
Az ingovány
Bársony István regénye 4 felvonásban
m főszerepet jitsza Bázár (itta
Remek klsérO mOeor I
Előadások hétköznapon: 3 és 7 Őrekor, i Vaáárv és ünnepnapon■: ¡í, St és 1 órakor
ÖNGYÚJTÓ
többféle kivitelben, tdzKö, Cipó ' kráffl fekote és sárga, mmdee ~ nagyiágban és tnsnnytscgben n teg-olcsáhh árban kaohau»_
Hirdetmény.
rrrf* hazattoaggá bison
ScMesinger és Prdsz
A 20. m ey. ságinál I. So Ma in délután 3 árakor egy
rinni^— —trrT—a-a——
adandó. — Közelebbi feltételek ugyanott megtudhatók.
4*8
Hirdetmény.

l|telő teáz árvarés utján atadva.
JLIgyadfizSxí bizottság cladaSrá hirdet! körülbelül 2 waggon takarmány és oukor-répét. Ajánlatok fenti bizottsághoz, (honvéd-laktanya) küldendők ~bt\ A~répa a Sómogyi-tfelé uvadalomban, Palin, lenne átveendő.
20. m. gy. airad 442 közétkezési bizottsága.
XatgykanlgaAn.
ÜKftol i: Folyóiratok
F1SCHEL
Haptárak
Fölöp Fia
lton-, s apMMaao
MWMTOL ifflaatt sasi
burgonya, répa ésitengeri egy része betakari-tatlanul áll a földeken. Ha azonnal nem scgi-l tf«wk a hajnknn, ngy ptTy.tuiA.yiak tódul
Hadügyminiszter 33483. eln. Mg. 919.1 számú rendeletére a legsürgősebb munkák etvegzeseré munkasosztagok alakiitatnak a jelenleg Bevonulva levő legénységből és a most leszerelt két. legfiatalabb évfolyam legénysége is ilyen muhkásosztagokba való betepéire felhivatik.. — —•■> r
Munkadíj minden munkantiliftrf a mün-*ináifFfll!ir lr- F " K >nl"nni zsold összesen 20 K. Élelmezés a munkaadó által adatik, elégendő kiadós és egészséges élel-' nvezés, legalább háromszor hetorikint hus.
A-bevonulva levő legénységből munkás-osztagokat n'ertr tudunk alaki tani, mert a' legénység a vármegye területén határvédelmi szoígálatofe-teljesit. Felhivatnak tehát a leszerelt 1899, 1900 évfolyamú katonák a munkás-esz tagba való belépésre annái is inkább, mert tudomásunk van arról, hogy közülük sokan belépnének munkásosztagokba, ahol mint polgári munkások lesznek beosztva.
Aki- belépni óhajt, az jelentkezzék a helybéli régi gimnáziumban^ a katonai munkás-stthon vezetőségénél és hozza magávaj a katonai okmányait
Mindenkinek hazafiúi kötelessége az erscág termését a. közellátás1 biztosítására megmenteni, mert ha nvn lesz. élelme, ugy felbomlik a rend, amit az ellenségeink nem néznének tétlenül, hanem megszállnának bennünket -— akkor vége a nép szabadságának.
Bővebb felvilágosítással szolgál a Had ügyminiszter 32183/eln. Mg. 1918. számú •rendelete, mely a járási főszolgabírói hivataloknál és a helybeM* áltömáaparnncanokságnttl betekinthet/»,
iansr kitual tilnttMtuoiikiii
4ts Nagykanizsa
ORANIA gMa*
Szerda, csütörtök Január 15. és 1®. fiai utrt—A l fniTT-"titrqaA-M. .rMflvnyv után Lóth Ha és Qóth Annié felléptével
Küzdelem a létért
Irodaszerek, üzletikönyvek, pepirok hangszerek, disamOvsk, játéktárgyak
iÉtmtot lelwa i tiaü
FiaKer
magyar műfilm, társadalmi dráma 4 felv. És a remek kiaéró mútor.
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapokon: 3r 5 fa 7 nprfenr-
minden alkalomra megrendelhető ■ vidékre is CENTRAL Szállóds portásénál (szobspincér).«—•
A világítási rendelet
határozatai a fényhatás csökkenése nélkül csakis
TUNGSRAM-™»^.
lehet betartani.
Használjon 25,40,60 watt foiyasztteu Tungsramlámpákat
Vásárolok
könyveket régi porcellánokat, antik bútorokat, szőnyegeket, ékszereket, - érmeket, régi pénzeket.
Olm a kiadóhivatalban.
A „ZALA"
-J IáKOIálESSILl
; Q |ÓBÁKBANJELENIK
. n NEC, EREDETI ^BLB-
j FOM £8 TÁTIKAT
| J E LENTÉ8EKIIL.
1 ELŐFIZETÉSI ARAK:
Nagykanizsán kora rsggsl házhoz kua#>s,
s vidékre póatén küldve:
Egy hóra S*— karosa
Negyed évre

Kgász
Rendelje meg a Zalát 1
Nyomatott; a ^ALA*.nyomda ét hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.

TUfi-lm, Ar 17 Péntek.
11 llfiMIKH»
It.
naoykanizsa.
Ssgár-ut *.
Ui Nyomdavállalat xz.
Bmjtlwrfli héttő ktvételé-wl «n«P korn ftg«l
ZALA
lüii>in'T'fIJ *» MuMbhratail telefon 7».
Mliwial Mlln m.
FSszcrheszIfi i
TÓTH ZOLTÁN

Főmunkatárs és laptulajdonos: CSILLAG JENŐ
Előfizetési árak;
W)>W feAxbax 11 .
vagypoct* HMMtMti
E«énC«vr» I 6T-PMvn . . .. m Negyadém . . M--Egy hóra . „ k-
Egyes szám ár» 26 L
Hirdetésekét, nyltt-teret és M| közleményeket díjszabás szerint' ■ ,i. j. n9 fel • kiadóhivatal. tsm
Megkezdődik a béketárgyalás. toperilWI w,yu DtM-"i
> fcéhtkwrftrtiwláröl oasak hi««l«l«« nsiWnfcfei,
PSfpt ÍSt^ Ifi frivstslnon A ...^«¿g«.I..U iAA.*
száttját meg. Ndvay Lajos, vön képviselőházi elnök szerint szomorú jövő jelé nézünk A kormány felült egy illúziónak, amelytől azt temétte, hogy ellenségeinkből egyszerre fóbarátok tcsy §jÉ *lUTTTro"t<g trag^ti« a padHzmmbaa
amelyen befejezték a békekonferencia tárgyalásának programmját. Elhatározták, hogy a.nemzetközi szerkesztő, bizottság hi,-,*.-,** ..7 kiv&i
a lapok a konferencián történtekről más információt nem közölhetnék. Á meg--hatekBazottafe- hitelező igeretet fognak tenni, hogy~ar tanácskozásakrö); semffilt Él nem árulnak. ' * -•-_ "•••'—_.. ^
Páris, jan. 16. A Békekonferencia első ülésére ma küldték szét az • első meghívókat a résztvevő hatalmak párisi képv iselőinck. Az Ölest Poincarré fogja megnyitni, akL azután visszavonul—Ezután Clemenceau veszi át az elnökségei és felszólítja a gyűlést nemzetközi jellegű elnökség megválasztására. Ezután fel fogják olvasni az üt nagytiatalofw~imnisztercInökei és -külügyminiszterei által kidolgozott tárgyalási rendet, amelyet a gyűlés egyszerűen ratifikál.
A megszállott Magyarország.
Torább tárgyal az aiarlfcal bizottság. Budapest, jan. lő. Az amerikai bbqtt* ság, amelynek Magyarország pottdsai viszo-ayaiaak megismerése a feladata, ma is foly-
tam li»lll|ptálait a magyar" politikusokkal. Este a órakor Károlyi elnöknél az amerikai vcadégek tiszteletére tea-est volt, amelyen az »sKrikai bizottságon, a kormány tagjain és az áQsatfiikárokon kívül megjelentek: Apponyi Wkil, Wlailül Oyula, Bcrzevtczy Albert, Gar-kai Sándor, Landler Jenő, Bokányi Dezső, Wetaer Jakab, Ugrón Gábor, Esterházy Mó ne. Prohászka Ottokár, Majláih István, Ritfay Sáador, Pi ómy Dezső, Láoczy Leó, Ullman Adott, Kmety Károly, Jendrasayk Janő, a radikális párt vezető tagjai, írók és újságírók.
Bsdapost, jan. 16. Az antant politikai »aottsá*. ma fogadta Teleki Pált, Ábrahám Bea«, Garami EimM, Batthyányi Tivadart, k«6 Lajost, Festet ich hadügyminisztert és Po-
*4ay Jtoef kormánybiztost. Délután megláto-Ptták a gyengélkedő Apponyit, majd fogad-Iák a magyar fegyverszüneti bizottságot Hol aap a régebbi politikai pártok vezéreit fogadják.
Iinds lemond 7 Budapoat, ján 16. Meg biz ba tő forrásból é>testllés szerint ai alakítandó uj kor-"••iMs asiMiilt Jászt Oaakár, hanom "■•■ia Pál pénzagymtnisztor som fog vállalni.
i Károlyi párt kett#-ssakadáaárdl. Budapest, ját. 16. A Károlyi-pártban *éazMö azakadáaröl Buaa Barna fötdmivalés>
miniszter a következő kijelentést lettet * — Egyelőre nlnca sző arról, hogy kilép-j** I «Iggatlcnségl pártból, ellenben sző van
-.ménynak programmot kell adnia, Fz a prog ram véd»ni fogja a kioemborok árdekait i nagytőkével szómban. Természetesen szűk hagy o programaiboe hoseéjáruljon a függat enségi párt la.
Károlyi folytatja a tárgyalásokat
Budapest, jan. 1€. Károlyi elnöknél délelőtt kihallgatáson volt Fányoa László kor mánybktos, Harrer Ferenc követ, Sharmand OÍztSf ItfitfRt nt'A tipfeij mwgyt államtitkár. Dr. Harror Ferenc a külügy miniSZ téríum politikai osztályának vezetője hír sze rint legközelebb beadja lemondását.
Az ukránok elSnyeaulása.
Beregszász, jan. 16. Ma éjjel 500 főnyi fegyveres ukrin katona érkezett Munkáoara és megszállta a várost. iO főből álló előcsapa tuk megszállta Szolyvát Dug megyében a csehek az Uzsok, Nagykapos és Borognyő vonalon állanak
Sátoraljaújhely, jan. 16. Az Ukránok ma délelőtt megszállották Csapot Az oroszországi foglyokat várő magyar bizottság zavartalanul foly tat ja működését.
Caasádnegye a nemsetl hadsereg felállításáért.
Makó, |an. 16. Csanádmegye törvényba-tóságl bizottsága a mai közgyűlésen tárgyalta Hontmegye átiratát, amelyben az az ország Integritásának megvédésére nemzeti hadsereg felállítását követeli. Határozati javaslatot nyújtottak be. mely szerint mondja kl a törvényhatóság hogy borzadva lálja, hogyan jutott az ország a/ enyészet atélére. A vármegye ezért a .kormányhoz, pártokhoz és az összes törvényhatósághoz fordulf hogy egyesüljenek Migyar« orazág megmentésére ée állítsák fel a nemzett
tlMtl»crS«tl A lawaalat Iclrtl
van, amely csak frázis: csak győztes kéke éa a legyőzöttek békéje van., A nemzetiségi kérdést az izgatók élezték ki. Vádolja Jászif, aki az országból keleti Svájcot akar csinAim, ásni--vel ellenségeinknek arról adunk bizonyságot^ hogy mi magunk sem akarjak az ezeréves Magyarország fennállását. — A törvényhatósági bizottság a javaslatot egyhangúan eits gadta.
Tordansegye tismtvlsel61 telco-kfldtek a rónán klrélyaágra.
Budapest, jan. IC.' Maroaváslrtrtyi« jelentik: Mirostordamegye köztis«tvisstő4 a marostordai román prefektus felszólításán letették az eskflt a román kirá'yrs éa a rónán törvényekre. A vármegye alispánja kijelentsd*, hogy csak a mfgsiállái WHjttlffll ihi esküsznek fel, de tiltakozásukat bejelentik Néhány magyar tisztviselő—kijrtantette,—langy
inkább elhagyja állását; semhogy felesküdjön a román királyaágra.
Liehkniichtat agyonlőttek.
Lmenbnrc Bésát naeggyUkolfák Llebknecht ozöbést kísérelt neg.
Boriin, jan. 16. Liobrtvcht spsrtakus vezért letartóztatása után nyomban kihallgatták. Kihallgatása után el akarták szállitani. Az épft-let «lőtt összegyűlt tömegből egy ember elélépett és abban a pillanatban amikor aulára akart ölni, öklével ugy fejbevágta, hogy súlyosan megsebesült. Liebknechtet ezután leltették az autóra, apelybea fegyveres örök ia helyei foglallak. Amiksr az autó egy hetyea megakadt. Usbknocht szökést kisérstt aw| ! Kiugrott ax autóból 6* sl akart nsswskklnl. Aa sgylk fogyvoros őr utána lőtt A golyó Llobknoohtot vállán találta 6a nynnknw megölte. Luxénburg Rózát hasonló aors érte Antikor kihallgatása után a fogházba akarták szállitani, egy eddig ismeretlen tettes felugrott autóra és köavetlen. kőzotból rálőtt Laasa»-burg Rózára. A bolsovlkl veaónaá syenkan maghalt Az autó köré nagy lőnag gyfttt •gybé, amely kitoutotta a holttestet. A la* gatók elmenekültek.
Bérlln, jan. 16. (Wotfl) ÍX árakor határozott formába* terjk hogy Llehknechtal, akit az Ifea lattak, toghésba kiaéréae alkalnllva.
Berlin, jan. K>. (Wolff.) Azon két tiszt 1 ettefl, akikre Liebknecht és Luxenburg Ró*a elszállítása volt bízva, megindították a hadbi-résági eljárást. Liebknecht utolsó óráit egy szcmtanir a következőkben mondta el:
— Amikor az autó motoihlba miatt megállott, a Liebknechtet kísérő őrség vezetője megkérdezte a bolseviki vezért, elegendő erőt éít7. t magóban, hogy a Charlottenburger slras-gyalog menjenek, ahol bérautót fogadnak. Amtkor a kisérő legénység az autótól 30 lé pésnyire elment, Hogy bérautót hozzon, Lteb knecht hirtelen kiugrott a Kocsiból és futni kezdett. Az egyik katonát, aki ícl akarta tar-róztstni, késszurással kezén raegsibesilellc — Miután többszöri felszólításra nem állott meg, több katona utánna lött, a golyók találtak, Liabknocht összeesett és meghalt.
8erlin( jan. tó Liebknechtet és Luxenburg Rtaát egy Mercussén nevü egyénnek, a wolnersdoiíl munkástanács tagjának lakásán fogták el tegnap este 9 és 10 óra ^között a endőrök, akik kikutatták tartózkodási helyüket. '
• Ujabb utcai harcok Berliubeu.
Berlin, jan 16. Ma éjjel a Já<er és a Ctiarlottenburger strasse sarkán heves tűzharc fejlődött ki a'iormánvcaapatok és a Spariaku-sok közt, amely kél óra hosszat tirtott.
T
ZALA
HÍREK
jaunár
17
Péntek
NAPTAR
Kom. k«Uu Autal tun. l'rol. Antal. G#r. kel. 1019. IJanunr Teofcfc. l/.r. Sebat Irt.
A nap kél reggel 7 ót? 41 perckor, nyuK«ftik Jéluta» 4 ól n porckor.
\ holJ ke) Jclut.ru t> űrn IS perc-koi, avuK««ik reggel 7 .of a 67 porckor.
V v
Ellenforradalom Pétervárott
S
▼íMHzavouuluak a bolsevlkick.
Helsingfors, dec. 10. Révaii ^megbízható Jelenté* szerint a bolNe-vikiek gvorNaii aicjjkczdték « flHNKavouíitáMt, Bitnek oka hír «zerlnt a Pétervárott kitört ellenforradalom.
1 Megverték a bolsevikieket.
Rotterdam, jan. 11) Denikin orosz tábornok a Kuma folyónál, döntően megverte a bolseviki haderőt. Az ütközetben a bolsevisták 42 ágyút és több ezer foglyot vesztettek.
Bolsevista forrongás Portugáliában
A helyzet komoly. v
Párls, jan. l(>. Portugáliában nagy zavur-gások törtek ki. A zavargások főfészke Op >rto. A lisszaboni kormány kiadott j'gyzéke szerint az utolsó éjjel eseményei következ'ében a helyzet komoly. A demokraták a bolsevik! ügyhökök segítségével meg akarták buktatni a kormányt. Villa Nuovában tegnap zavargások voltak, amelyet lázadók idéztek elő.
Lenin a bolsevizmusról.
í *y1
Helsingfors, jan. 10. Lenin a bolseviz-hius jövőjéről á következőképpen nyilatkozott:
— Óvakodjunk, hogy a mult esztendő bűneit és hibáit meg ne ismételjük, különben sorsunk ez évben a halál lesz.
Német—lengyel háború.
Berlin, jan. !<k A keleti helyzet katonai tekintetben annyira kíélcseJatt, hogy a lengyel vezérkar főnöke már hivatalos jelentést is adott ki a harctéri helyzetről. É'.zel h lengyelek az egész világ elölt elismerték, hogy háborút visel a német birodalom ellen. A német kormány a legmlteszebbmenő intézkedéseket tette meg a lengyelek feltartóztatására.
House ezredes meghalt.
Hamburg, jan. lt>. Párisi jelentés szerint House ezredes, Wilson elnök bizalmasa tegnap meghalt. Az ezredes halálának körülményeiről eddig semmi értesítés nem érkezeti.
— Ki bíráskodik a Msnaközben? A
pe.Iaki jegyző tegnap értesítette a nagykanizsai töivényszék vizsgálóbíróját, hogy a lég-rádi révnél Kulsán Károly Ityjádi földmivest egy vasúti szolgának látszó égvén lelőtte. *A gyilkos elmenekült, a hulls. ped'g napok óta lekszik oszlásnak indulva« A Muraközben ilincsen csendőrség, amiért is a perlaki jegyző megkérte a nagykanizsai törvényszék vizsgáló-bíráját, hogy a nagykanizsai csendőrazárnytól küldessen ki egy járőrt. Ande a csendőrségnek nem szabad megszállóit területen tartózkodnia. Tehát Nagykanizsáról nem mehetett ki « . ' *
semmilyen hatóság, mert hisz a szerb internálás veszélye nagyui is kézen fekvő volt Saághy vizsgálóbíró a csáktotnyai szerb megszálló csapatok parancsnokságához fordult, hogy a hulla felboncolása és a lettes kereke-ritéae iránt intézkedjék. A sterb paranctwúk *** perlaki szolgabírót küldte ki a boncoláshoz, a nyomozást ped»g saját kötegeivel folytatja le. Et nem az első esel, amikor a nagykanizsai törvényszéknek a muraközi ügyekre vonatkozó illetékessége szóba került. Pár héttel ezelőtt cj?y CsáVtornyán történt gyilkosság tettese Varazsdra menekült, ahol elfogták. A vatazsdi törvényszék elismerte a nagykanizsai törvényszéknek a Muraközre való illetékességét és felajánlotta a tettes kiadatását. Sőt már arra is volt eset, hogy a nagykanizsai, törvényszék bírája a s/.erb puancsnok engedélyével kinnt járt a Muraközben, ahol működése elé semmi ak3dá?yt sem gördítettek. A tegnapi eset is igazolja, hogy a szerb parancsnok még egyáltalán nem tekinti elintézettnek a Muraköz ügyét, hiszen az igazságszolgáltatás régi nie* .netét elősegíti, ntmhogy gátolná.
— KinevezésrRáutchenberg Adolf főfelügyelőt, ?i nagykanizsai osztálymérnökség voeeiőjét a budapesti központba helyezték át, ahol a Délivasut forgalmi osztályának vezetője lett.
— Az árvizsgáló bizottság határozata azonnal életbe lép. Az árvizsgáló bizottságok működésének megkönnyítésére Garami Ernő kereskedelmi miniszter tegnap nagyjelentőségű rendeletet bocsátott ki. Az előbbi kormányok által megszervezett árvizsgáló bizottságoknak határozataikat előbb fel kellett küldeniök Budapestre a Központi Árvizsgáló Bizottságba jóváhagvás végalt Az ország árviszonyainak ez a központosítása, amely eddig napy kerékkötője volt a vidéki árvizsgáló bizottságok müködéséneV, a tegnapi nappal megszűnt. A kereskedelmi miniszter tegnap kiadott rendelete értelmében a helyi árvizsgáló bizottságnak (ilyen a nagykanizsai is) ármegállapításra vonatkozó határozata tekintet nélkű a felebbe« zésre, azonnal kihirdethető és érvénybe léptethető. Kivétel azon epet, ha az ármegállapításnál közreműködő bizottsági tagoknak legalább egyharmad része kivánjd, hogy a határozatot a közzététel előtt felülbírálás és jóváhagyás vígét! a Központi Árvizsgáló Bizottság elé terjesszék, Ét esetben a határozat csak a jóváhagyás után léptethető életbe.
— Megteltek a kaszárnyák. Rövid pár héttel ezelőtt jelent meg a hadügyminisiter
1819. Január ifi
rendelete, amely az öt legfiatalabb korosztály fegyverbe szóllitotta. Azóta a katonák tömeg*, sen jelentkeztek, ugy,. hogy ma már zsúfoltak a kaszárnyák. Legalább ezt lehet következtetni Ekthm Vilmos hadügyi államtitkár tegnap jelent rendeletéből, amely szerint minda*on 1896—1898 évfolyambeJiek, akik szolglfe tételre csak mást jelentkeznek, a magas (ét* szdmvisszonyokra való tekintettel 'katonai szolgálatra már nem vehetők fel, hanem tar. tósan szabadságolandók. Azokat a késő* bevoaulókat, akik eddig indokoltan nem v$-nultak be, tartós szabadságolásuk mellett m(> a leszerelési illetékkel is ellátják.
— A határrendőrség uj szolgélata. A
belügyminiszter értu«iiettc Nagykanizsa váro$ hatóságát, hogy a határrendőixégct rövidesen átszervezi. A IntávrendőrsOg létszámát 5o tiszttel és 2500 főnyi legénységgel fogják szopod ritani. Ennek az intézkedésnek az a ma^ya-lázata, hogy a határrendőrség hatásköre h szolgálata a jövőben tetemesen kibővül. At eddig teljesitelt szolgálaton kívül a hatáircnd. őrök normális rendőri szolgálatot is teljesíteni fognak.. Kötelességük lesz a határszéli váró* sqfcban a rend fenntartása, a személy és va-g\onbíztbnság megvédelmezne. Kü önös figyelemmel- ketk^Wtnick a. haiárszéli 4tlnntá^akoA a közbiztonsági Tíölgátatot Addig is amíg a létszámszaporitás meg'örlénik.' a határrendőr-séget nemzetőrökkel, csendőrökkel és sorkatonákkal fogják megerőiiteni, mert a határszéli városok nyugalma ma kétszer oly fontos, nnnt más, rendezett időkben.
— Kiknek jár munkanélküli segély? Keddi szómunkban közöltük a minisztérium rendeletét, amely szerint munkanélküli segély jár 1) a szakmunkásoknak, 2) a napszámosoknak. Azóta a miniszteiium ezeket a rendelke« zéseket több irányban mcgváltoztatla. Elsősorban ugyanis elrendelte, hogy az egész országban általánosan urilkodó napszámos hiánrn való tekintettel, a napszámosoknak egyáltalán ne fizessenek segélyt. A második változtatás az, hogy a munkanélküli-segélyezést a magántisztviselőkre és kereskedősegédekre is kitér jesztettékTPizetísi szervek a szakmunkásoV részére a szakszervezetek; a kereskedöbcgédck ée magántisztviselők részére az Alkalmazotti Szakszervezetek Országos Szövetsége. A mun-. kanélküli segély - összege szakmunkásoknál, kereskedősegédeknél és magánhivatalnokoknál napi 15 korona, amely vasár-és ünnepnapokra is kifizetendő. A segélyt a szervezetek csak addig fizetik, amíg a jelentkezőt nem tudják munkával ellátni. Ha a munkanélküli a felajái-lott munkaalkalmat nem fogadja él, a szakszervezet a segély további fizetését megtagadja Segélyre jogosult mindenki, aki önhibáján kívül munkanélkül áll, tekintet nélkül arra, hogy katonai szolgálatot tcljesitet(-e, vag/ sem. Nem jh a segély azoknak a kereskedősegédeknek és magánhivatalnokoknak, akik mint tartalékot tisztek vagy havidíjasok lőszereitek, azokra i hónapokra, amelyekben a háromhónapos végkielégítést húzzák. Nem kapják a segélyt azok sem, akik a kereskedelemügyi miniszter re«-deleié értelmében munkaadójuktól a törvényes felmondási időre járó fizetést felvették,/valamint azoknak sem, akik az Ismeretes ministteri rendeletben nékik biztosított jogokat:« bevonulás előtti állás elfoglalását, illetve a fel*' mondási időre járó fizetés követelését nem érvényesítik. A kereskedősegéd és magánhivatal-nokok közül azok, akik ebben a minőségbe« legalább egy évet nem töltöttek el, síintén nem tarthatnak a segélyre igényt. A tévedések elke-
iy\9. ianuár 17.
ZALA

¿¡Hit végett tehát raégegyszer ismételjük, hogy iflgély (ár minden munkásnak, kereakedőse-gédnek és magánhivatalnoknak, kivéve a nap-izimoftokat és a segédek és hivatalnokok kö-ml a feantemlitett kivételeket.
' _ A Nemzeti Tanáos lisztakciójának ^kere. Tudvalevő, hogy Nagykanizsán nagymennyiségű iiszt van felhalmozva. A Haditer *)ény a «erb megszállás' hirérc elrendelte, fcogy « készletet «tonnái szállitsák el |4agykaniz«áról. A Nemzeti .Tanács azonnal iclismerte, hogy ez az intézkedés, ha végre-Ojtják, a város élelmezését csőd elé.áüitja és 9i éhínséget kikerülhetetlenné teszi. Ezért a kivitelét letiltotta és a készleteket a la-kósság számára saját hatáskörében lefoglalta. Amikor a Haditermény a Nemzeli Tanács eré-^cs fellépéséről tudomást szerzett, jelentést tett a közélelmezési miniszternek, aki erélyes-kan^u táviratban szólította fel a Nemzeti Ta-lácsol, hogy & gabonát azonnal ddja ki A Nemzeti Tanács ennek a felszólításnak sem feli doget, mert tudta, hogy ha a gabonát ki> adja, uj lisztet már ncin fog kapni Az ország ban ugyanis általános a liszlinség, amely 55
geden már olyan mérveket öltött, hogy a fej kvótát 3 kilóra kellett leszállítani. Azok a vidéki víroKpk, amelyek nincsenek gabonatermő vidékekkel köiüUéve, mái miifdenűít átfértek a kukorica keverésre. Nagykanizsának ilynn kótüimények között igazán kevés reménve le-betett arra, hogy az ország másrészeiből kap rajd lis/ttt. A Nemzeti Tanács C7.é»t értesi tette a belügyminisztert, hogy a gabonSt nem iti\;\ ki és eiért az intézkedésért a büntetőjogi felelősséget is elvállalja. A belügyminiszter az értesítésére ujabb SzigOrU fllbiólitást küldött, amelyben a. büntető eljárás azonnali megindítását helyezte kilátásba, ha Nemzeti Tanács a gabonát nem adná ki. — A Nemzeti Tanács azonban erre a fenyegetésre sem reagált, ha-. nem közölte a miniszterrel, hogy ha a város tllátáaáia síükséges 3 havi gabonát itt hagyja, akkor a fennmaradó készlet elszállítása elé Of-m fog akadályokat gördíteni. A miniszter belátta a Nemzéli Tanács igazát és teg-nVp á kfivetkezÖ táviratot intézte a polgármesterhez ;
Polgármesternek
Nagykanizsa.
I rtesitem; hogy a Haditerményt egyidejűleg utasítottam, hogy Nagykanizsa város ellátására a* ottani malomból 54 waggoii gabonának megfelelő lisztéi bocsásson a'^Cim rendelkezésére, az ezen felüli mennyiséget pedig sürgősen szállítsa cl.
Közélelmezési miniszter. Megjegyezzük, hogy tz az engedély csupán itólagos szankciója a Nemzeti Tanács határolnának, amely az Összes következményekért felelősséget vállalva és nem törődve a miniszter álta1 kilátásba helyezett súlyos büntetőjogi következményekkel, a három hóia elegendő gabonának megőrlését saját hPtáskörében már tietekkel azelőtt elrendelte. Ez a munka a kö-KI jövőben befejezést nyer, sőt a felőrlött lisztnek a kiosztása is folyamatban van. A Németi Tanács erélyes fellépésének és hajthatatlan magatartásának eredménye, hogy Nagykanizsa Hsztellátása jóidőre biztosítva van, amit bizony nem sok vidéki város mondhat el magáról.
— Az Uránia ma csak egy napos műsor keretében mutatja be „Az útszéli rózsa" cimii igényes drámát.
- Játék-kártyák, Piatnlk-fóle gvért-**ny, minden játékhoz kaphatók Fisohel F0,ÖP Fia cógnól Nagykanizsán.
I — Tisztujitáa. A városnál megüresedett | állásokra beérkezett pályázatokról a folyó hó ' 21 én tartandó közgyűlés fog határozni. Az üresedésben levő állások közül a levéltárnok! állásra egy, a kataszteri nyilvántartóira két és az irnokl állásra négy pályázat érkezett be. A levéltárosi állásra Füredi János, a kataszteri nyilvántartói állásra Polai és Barbics váiosi tisztviselők pályáznak, akik mindaketlen szin tén hosszabb idő óta és nagy buzga'ommal látjék el hivatalukat.
— Papok a papi nőtlenség pllen. A
délmagyarországi papilanács, melynek élén Városy plébános volt orizággyülési képviselő áll, tegnap Budapesten összeült, hogy a demokratikus korszellemnek és a haladó egyház érdekcinek megfelelő reformokat hozzon. A határozati javas'at, amely körül a gyűlésen vita folyik, a következő pontokat fog'alja magában : I. A papi nötlenség sürgősen eltör-lendő, 2. Behozandó a világi papság fakultatív nősülébe a felszentelés után. 3 Azon papok, akik nősülés miatt léplek ki a pipi rendből, kívánságukra oda haladéktalanul vimavcnáőlr. A j^.vatlaíot a gyűlés elhgadta s annak az' egész papság által való elfogadása végett február elejére országos papi kongresszust hivnak össze. A papi tanács véleménye szerint az öYszSg kátottíms \tfotr.j afc 90, ttá&a léka velük tart. Nem jelentéktelen a papság követelései közt az aem, hogy ezentúl a püspököt ne az államfő és a pápa nevezzék ki, hanem maga az alsó p;psá^ válassza.
A pénzfelülbélyegzés zavarai.
A betétek sorsa. — Mi történik a követelésekkel? — A 200' és 25 koronásokat nem bólyegzlk felül. .
A belgrádi pénzügyi kormány felülbélyegzést rendelete az egész megszállott területen óriási korls'ernációt váltott ki. A sietve kibocsátott rendelet, melynek rengeteg hiánya és nagyon sok téves passzusa van, pénzügyi körökben i£ megütközést keltett. A felülbélyegzésnek pénzügyileg kiszámíthatatlan következménye' lesznek.
Amint a Szabadkán megjelenő „Bácskai Hírlap- irja: a sz«rb kormány célja a felülbélyegzéssel egyrészt az, hogy meggátolja az egyre rosszabbudó valuláju osztrák-magyar bankjegyek beözönlését, másrészt, hogy biztosítsa a megszállott területen levő lakosság bankjegykéázleteirífk jó valutáját. —■ A szerb állambank ércfedezete ina elsőrangú, A politikai helyzeten kivíll ez magyarázza meg a szerb bankjegyek kitűnő valutáját. Ha most a megszállott területen levő bankjegy készlet felülbélyegzésével ezeket a bankjegyeket is a szerb állam garantálja, majdnem bizonyos, hogy ezen bankjegyek valutája a megszállott területen és a nemzetközi forga'omban jobb lesz, mint az Osztrák Magyar Bank lebélyegezetlen bankjegyeié. Hogy ez a válutakülönbség milyen arányú lesz, arról ma lehetetlen tiszta képet alkotni; Lehetséges, hogy a differencia csupán néhány százalékra fog szorítkozni, de az sincs kitárva, hogy a kétféle pénz éltéke között lényeges különbség lesz.
És ennek következtében felszínre kerül a megoldandó problémák egész sorozata. A lényeg ai, hogy a felülbélyegzett pénz rövid időn belül teljesen önálló lesz a fdülbélyegezetlen pénztől. Ezt a teljes különválást rövidesen ajt fogja
tökéletesen igazolni, hogy a szerb bank a felülbélyegzett bankjegyeket legközelebb saját bankjegyeivel cseréli fel. Az uj bankjegvek (frank számítással) állitólag már el is készülék Párisban és mielőbb elszállítják azokat a megszállott területre. Itt aztán megkezdik a felbélyegzett bankjegyek bevonását, illetre azók beváltását.
A bankok nagy megrázkódtatást szenvednek a rendelet következtében és ha az illetékes kormánykörök nem találnak módot a függő kérdések rendezésére, ugy a pénzintézetek igea furcsa helyzetbe kerülnek. Egyik nehéz probléma a betétek rendezésének kérdése. A bankok természetesen nem rendelkeznek annyi készpénzzel, hogy a oetéteknek megfelelő ösz-szeget felülbélyegeztessék. A megszállott területen levő betéttulajdonosok természetesen azt fogjak követelni a bankoktól, hogy betéteiket felülbélyegzett pénzben fizessék vissza. Honnan lesz a bankoknak annyi felülbélyegzett pénze ? És ha esetleg a budapesti közpönt utján csak rendes osztrák-magyar pénzben tudja a bank a betétet kifizetni, kinek a kára lesz az esetleges differencia?
Egy másik nagyon fontos kérdés az intézetek és magánosok követelése a demarkacio-nális vonalon tul fekvő lakossággal szemben, ülctye tériek reoüwtqe*.........
A bankok pestmegyei vagy mond|uk kanizsai ügvfele nem tudja a megszállott területen levő pénzintézeteknek felülbélyegzett pénzben teljesíteni fizetési kötelezettségét. A megszállott l^rü'elen levő egyén vagy in'ézef tehát csak levonással fogadhatná el a kö/etetést. Ilyen, és ehhez hasonló problémák csak a jövőben fognak teljes egészükben kibontakozni. A 200, 25 és uj 20 koronások körül támadt zavarok szintén nem csekélyek. A szerb kormány , ezen bankjegyeket nem bélyegzi felül, nem ismeri el.
A szabadkai szerb főispán az ottani intézetek vezetőit tanácskozásra hivta össze ez ügyben, ahonnét egy mempraqdumot küldenek Belgrádba. f
u....... .. =...... ■ -
EGYESÜLETI-ÉLET. '
A Nevoiömunkások Orsz. Szövetségének Zaiamegyei Kamarája f. hó 5-én Zalaegerszegen megalakult. Az egyesülés célja, hogy megvédje a nevelő munkások anyagi és erkölcsi érdekeit, pedagógiai kérdésekben segítségére akar lenni az iskolafenntartó hatóságoknak és akarja, hogy a kulturális mozgalmak mindenkori irányitója legven. Részletes p.ogrammot küldött a Kamara Zalamegye minden iskolájának, ahova ez nem érkezett meg, oda újból szívesen küld megkeresés esetén a Kamara titkára. A Kamara alakulásakor megválasztotta tisztikarát, s bizalmi férfiakból álló választmányát, melyet a belép^vidéki tagokból majd kiegészít. Elnöke: Derszib ~Bíla, felső keresk isk. igazgató; alelnök: Schuszter Oszkár főgimnáziumi tanár; ügy v. titkár: Pesty József, felső keresk. isk tanár; pénztárnok : Fridrik István el isk. ig; Jegyzők: Qöbt Árpád főgimn. és Kocsis Olga polg. isk. tanár.
A szerkesztésért felel: a főszerkesztő.
Ebédlőasztalt
. v ...
keresek 6 vagy 12 darab bőr- vagy nádfonatú hasonló székkel. — Ajánlatokat a Zala kiadóhivatalába kérek.
- F; , ; rt . i! , ,
részesülők
ZENE.
APRÓHIRDETÉSEK
Bárd jubiláris karáosonyi albuma ItM -10. Mint minden esztendőben a- Bárd oég az idén is agy nagy izlcssel megválogatott tartalmú és díszes kiállítású albumban lalaatette meg ás évad nagysikerű újdonságait A cég huszonöt éves fennállásának jubileumára az Albumot még a megszokeyttnAl is gazdagabb toitajommát' és fényesebb kül-*s6vel ai Irtotta ki." A vaskos kötet száz Oldalra terjedő tartalmából felemlítjük á HotTmann mesél című híres BarcarolAját, Mignonból az .Isaiéred-e a hont" zongora fantáziáját középnehéz letétben, továbbá az operett-slágerek közöl a .Vén diófa leveléVt, a Pillangó főhadnagyból, a Pacsirtaj Hnjrthnja bárá, Midi: éa Koristalany legszebb részleteit,- Ányos, Caaglédy, Hctényi, iloidelberg, Káldory, Kovács Károly, Molnár Mihály, Ötvös, Bajomi,. Buday. Jtrhj, Erdélyi. Patai Répay legujahb dalait és kupléslágereit. Külön, meg keH emlékeznünk egy kitűnő fextrettről, valamint a többi népsiarii tánczer.éről ■■ ■ Al ■ Albumot -magyar és idegen s^eizők axalondarabjatnik válogatott sorozata fejezi be,, melyek tartalmazzák RachmanmofT hiresPrélude ját, Simon Berceuse-ét, valamint Kafacsay, Poldini,
Úriasszonyok figyelmébe 2 erőteljes asszony mosást, -vasalást vállal házaknál. Cim megtudható -a kiadóhivatalban. 446
Egy fiatal mindenes kocsis azonnalra felvétetik- Cim a kiadóhivatalban. 448
szerzeményét. Az Album, mely minden ~enc-kedvelönek bizonyára 4egkedvesebb ajándéka kiadóknál, -Bárd Ferenc és Pia zencmúkeresk.edésben,. Budapest, Kossuth Lajos-u. 4. és minden jobb könyv»! és zeneműkereskedésben. Ara 14 korona.
Alid villanylámpa megvételre kereste tik. Cim a kiadóhivatalban. - ¿X. 441
ELADtf 2 Id, I szamár, 4 töltő ló-kapa, 2 könnyű szekér, 10—20 ' métermázsa .burgondi, 4—5 métermázsa széna, továbbá kiadd két bútorozott isobs mellékhelyiségekkel és veteményes kerttel ugyanott. Tudakozódások Sikátor-utca 7. sz. vasárnap 3—5 óráig. ^ •
Két tanuló vagy tanuló leány jó fizetéssel felvétetik First Üózsaf áruházában.
Egy ió kovácsmester j|_ugyanott j
kartász rogton sIKslmszial nyer. Stromssky Ernő, Becsehely Zalamegye. 436
35 éves kómOves alkalmazást karaa nagyobb iHsilsliwnhsn v*gy gyarbnn" -— Cim ■ fcUüÜüAfl1- ;' ..-UJT
VILÁG SE-üMS*
Csütörtök, péntek, szombat. Jan. Id. 17 lé XI. magyar Arany-torosat
Az ingovány
Bársony István regénye 4 felvonásban
Női ffiszeripet játszi Bázár QtU
Ramek klsérO műsor I
Előadások hétköznapon. 5 és 7 éraaer. Vasár- éa ünnepnapon: 3, 3, és 7 orafcts.
Házat veszek
ktfrltel. Afrázfcgalább
-három szobából álljon.
Ajánlat • kiadóba jsttstl
Qépés^-kovács április 24-től alkalmasáét-nyerhet dzv. Somogyi Gyuláné gazdaságában Palin/________ ____:-——417
Elvállalok harisnya stoppolást és fehér-j»vitást Ozv Karafiát Zeigmondné Király-utca 21, szám.-.-— "
Liszt Hatósági ellátásban -folyó évi
április hónapokra egyszerre átvehetik, atneny-nyibcn ezen igényüket a hatósági igazolványukon feltüntetett kereskedőnél bejelentik és — a liszt ellenértekét ¿ugyanott lefizetik.
Fontos közérdek, tehát mindenkinek saját érdeke is, hogy a lakosság minél nagyobb ÍSügtéte iegaiáoD lenti
ficnapra az egyesek éléskamrájában biztosítva legyen Fplhiynfnnlr tehnt n»ndasokt akifc a 3 havi Jíszt átvétele módjukban áll, igé-ny ültet tnlnél clflbti. dg legKésCbP f. HO 25 lg érvényesítsék. Kcsöbbi jelentkezés figyelembe nem vehető.
A januári liszt a kereskedőknek kiadatott és ugyanott sürgősén átveendő. ----IMk
ltor: A lakosság "részére ezuüál nyerscukor utaltatott" ki. A januári szükséglet a kereskedőknél rendelkezésre' áll _és haladéktalanul átveendő, hogy ennek megtörténte Után a február havi járandóság iá azonnal szétosztható legyen. Jelenleg még a rendes 75 dg-os fejadag van ervényberi, mégis ajánlatos a legnagyobb takarékosság betartása 1 A nyerscukor ára kg-ként 3 kor. 42 flll.
URANIA "«^"ép-palota
vnnitia ■isiiayt-a. 4. Tililw üt
Pénteken, január 17-én.
Ii r
regényes szinmü 4 felvonásban.
íl a cérnák kiaéró műsor.
Előadások hétköznapokon: 3 __es 7 lkakor. Vasár- és ünnepnapokon: 3, 5 és 7 órakór
Hirdetmény.
A 20. m. gy. ezred közétkezési bizottságánál f. hó 18 án délután 3 órakor egy IgésM Issz árvarés utján eladva.
Ugyanezen bizottság eladásra hirdet körülbelül 2 waggon takarmány és cukor ~ répát Ajáfllátok' fenTí bizottsághoz, (Honvéd-" laktanya), küldendők be. A répa a Somogyi-lila uradalomban, Palin, lenne átveendő.
20. m. gy. nrid tea kdzétkazási bizottsága.
r. Értesítem az igen tisztelt rendelőimét, hogy a harctérről megérkezve
cipész műhelyemet
megnyitottam I
Rendeléseket felveszek özv. SzabÖ Vass Károlyné kötélgyártó üzleté-sn, Ka/inczy-utcában. — Tisztelettel
Velecz Ede, cipész.
Fiaker
Mindén slkalomra megrendelhető
vidéltra la CCNTRAl »lálloda
portodéinál (szob*ptn<iir)
Vásárolok
könyvöket, rógf porcellánokat, antik bútorokat, szőnyegeket, ékgzerokot érmtket, régi
pón/ekot
Olm i MarlóblvHlelbftn.
Van "'szerencsém értesrteni tisztelt' vevőimet, hagy —
ártó n\i\m\
KizíBCzy-itcílaii, i Bifltto* megnyitottam!
Becses rendelésüket kerve tisztelettel
8zv. Szabó Vass Károlyné.
Kfiiyvek :: Fotyoiratok :: topfen
FISCHEL
Fülöp Fi«
M9t-,jLMÉMMi
iwuni Ma
Irodaszerok, Qzletikönyvek, papírok hangszerek, diezmUvek, játéktárgyak
A „ZALA"
á KOIA KBGCBLI
őbíkbawjBlbkie
HEG, EREDETI
FOWÉITÁTIMAT j e lbwtéibb11i.
előfizetési Ara*:"
Nagykanizsán kora raggal kásant vidékre póetán káldva
Egy hórs Ä*— k Negyed «vre II«-
M .1
CgdM .
Rendelje meg a Zalát I
XLVl. éwfolyem
IstliáilliítD:
jOVKANIZSA, SBgár-^; 4.
— • " — - ■ ■ Hl y IX ■ ■ i

I «lybanliBa, 1919. Január 18 Szombat.
• y iHi'iarCT'ita 'an1.■■• ~r sír i « mma
14. •xAm«

i— m m

ila Nyomdavállalat
Fó-nt 6. sz.
ilk hétfő klvételé-I írfndennap kora reggel

POLITIKAI


Előfizetési árak;
> helyben házhoz szállítva, vagy posta szétküldéseit
Egész*évre K 6(N
Félévre . . „ 30*
Negyedévre . „ 15*-
Egy hóra . M
Egyes szán ára 201
... naiiiii' r." I. .,,, .
f&rtffl kladdhlvafflll felefon 78. Nyomdal telefon 117.
■b» - —^^
Főszerkesztő :
"Tfj---rjgTíTfT rr
:*L J ii icnrvi* mrr. : • r
Főmunkatárs és laptulajdoaos:
TÓTH ZOLTÁN 1 CSII.I.AO .1 K N Ö

ÜP J.
Döntött a Munkástanács.
, * ■
Hknnkástanéfi« a kaalieiás kormány mellett. — BShm hadfi miniszter, Kunfi közoktatásügyi íniniHiter éa Landler
belügyi államtitkár lesz.
Budapest, jacit 17. A Munkástanács este 0 órakor Preusz Mór elnöklésével ísszeüh, hogy döntsön a kormányválság ügyében. Preusz megemlékezett Lieb-mecht és Lutenburg halálától és kijelentette, hogy'hár Liebknecht és Lüxenburg K)litikájéval nenr ért egyet, őket is a szocializmus mártírjainak lehet tekinteni, A funkástanács tagjai felálltai: helyeikről gyászuk jelcül.
Ezután Weltner Jakab terjesztette elő a szociáldemokrata párt vc&Atőségé-ix .iólutéc megtartott ülésen hófcótl határozatát, amely szerint a mai sulyts \elyzetbél a kivezető utat csak ugy lehet megtalálni, ha a munkástanács ha-ározatát oly módon revideálják, hogy a koaliáós kormány, a polgári pártokkal laló együttműködés maradjon meg. viszont az eddigi két tárcán kivii! a szo-'{áldemokraták kapják meg a hadügyi és közoktatásügyi tárcát és a belügyi ¡titkárságot.
Vágó Béla a kommunisták nevében hangoztatja, hogy a berlini eseményekéi mcgállapiiható, • hogy a szocialisták a polgári pártokkal nem működhetnek [gyüít. Követeli a szocialista köztársaság a?5onnali megalkotását, a.proletárdiktatúrát. Oarbai Sándor rövid válásza után még több szónok szólloü a pártvezető-; javaslata mellett, mire a Munkástanács többséggel elfogadta a pártvezetőség iditványát. A Munkástanács ülése este 10 órakor ért véget.
Budapest, jan. 17. Jól informált politikai körök szerint a szociáldemokrata ¿rt a hadügyi tárcára fíöhm Vilmost, a közoktatásügyi tárcára Kunfi Zsigmondot, belügyi államtitkárságra pedig dr. Landler Jenőt jelöli. A kormányba be fog ípni nagyatádi Szabó István (kisgazdapárti) is, mint tárcanélküli miniszter.
fagy belügy ailniszter az amerikai bizottságnál. --
Budapest, |an. 17 Coolidge professzor délután fogadta Nagy Vince belügyminisz-rl, aki részletesen ismertette az ország belső tonyait. A professzor kérdésére, hogy nem *ine-e a választásokat az ország megstál-részén is megtartani, kijelentette, hogy • kormány azért nem teheti meg, mert joglemondásnak volna tekinthető, erre pe I «emmilyen kormány sem kapható. Ha mégis »dna, 24 óráig sem tarthatná magát. Ezután [belügyminiszter ismertette a belpolitikai hely-rámutatott ama rendkivül elkeseredett igttUtra, amelyet a románok, csehek és a
I »-f i
Hirdetéseket, nyílt-teret és magán-közleményeket díjszabás szerint vesz c. ■■ ■ fel a kiadóhivatal. =
Tfr^T. ■ .11 II I ■ í M m ■ ■ 9é Jm . .» ..»fc.1. .1
I
S||k»flás a Károlyi-pártban.
Budapest, jan. 17. A Károlyi pártban a néhány hete húzódó viszály ma végre sza-vezetett. Az eddig lappangó ellentétek ®y!ía M'esedtek, hogy a függetlenségi pártf tagjai már a nyilvánosság elé .vi-' ■Wpési szándékukat. Érdekes, hogy a régi ^yt"pártnak éppen a vezető férfiai határos* el a kilépést. Tegnap este Buza Barna, * l*nos, Nagy Vince, Pethe Márton és J* N|8y Sándor megbeszélést tartottak és trí'7|ák, hogy az esetben, ha sikerül Lo-y Mártontól olyan megnyugtató kijelentést
kapni, hogy a párt nem fog reakciós irányban fellépni, akkor elállöriák a kilépési"szándékuktól, elleneseiben azonban szigorúan ragaszkod rrak hozzá. A válság ügye ma fog etdüni a munkástanács ülésén. * . **
Na dönt a munkástanács a válságban.
Budapest, jan. 17. A szociáldemokrata párt vezetősége ma délután 5 órakor összeült, hegy a munkástanács határozata óta beálott uj helyzettel kapcsolatban a polgári miniszterek által felajánlott megoldási tervvel foglalkozzon. Este hat órakor összeül a munkástanács is, amely még ma éjjel fog dönteni,
fbek megszállásai miatt az ország népe érez-p,gy' hogy a Iemondc)tt ko/.íí,.ány és. Kár.0,yi
»mertette a panaszokat, amelyek a állott területekről érkeznek. A profeiz-,r tudomásul vette az eléadottakat, vé tojt azonban nem mondott.
elnök holnap teljesen tájékozva lesznek a helyzetről és véglegesen dönthetnek.
A függetlenségi pártból aj párt
alakul.
Budapest, jjn. 17. A függetlenségi párt vezető emberei a kabinetválság meggldáfcát attól teszik függővé, hogy sikerül e az úgynevezett radikálisabb felfogásnak a függetlenségi pártban megvetni pozícióját. Nagy Vince, Buza Barna és Hock János ma felkeresték Lovászy Mlrtont, a függetlenségi párt elnökét és előadták, hogy ók Jáuoisy Ztltán, Baloghy Ernő, Vass János, Kobek Kornél, Szathmáry Mór, Petne Márfon, Tolnay Lsjóf, Kreitzer Lipót, Sándor Fülöp, Vcér Irrí itt ÍPÜl Magyar Ernő, üoldziiher Miksa, Pögáíiy Pál és a függetlenségi pájt m^g néhány .tagja nevtben
bejelentik kilépésüket a pártból. Ezután meg* beszélést folytattak Lovászy Mártonnal, Fehrn-bach Károllyal és Ábrahám Dezsővel, akik * megbeszélés végén kijelentették, hogy s párt elnökségéről lemondanak, mert ugy érzik, hogy a pártegyseg megóvásának személyi kér* dés nem lehet akadálya. Erre a kilépni akar6 miniszterek kijelentették, hogy visszavonják s pártból való kilépési szándékukat Végül a tanácskozók arra az elhatározásra' jutottak, hogy az adott helyzetben a függetlenségi pártból uj pártot kell alakítani.
, Mz ukránok-" nem hódllanuk-
Miskoloz, jan. 17 Az előnyomuló ukrán csapatok siáma meghaladja a 40 000 ef Előnyomulásuk célja, nem hódítás, hanem az, hogy a magyarországi ukránokat megvédjék a román megszállás ellen.
Mlskolczot nem szállják meg.
Budapest, jan. 17. Miskolczról jelentik: Ujabb hirek szerint a csehek MiBkoIczot nem fogják megszállni. A városban teljes a rend és a nyugalom. A Borscdszendrő megszállásáról érkezett hirt eddig nem erősítették meg.
Ellenforradalomtól tél a . kormány ?
Bécs, jan 17. A tremdenblatt Budapestről feltűnést keltő hirt közöl, mely szerint Mackensen internálása egyenesen a Károlyi-körmány kívánságára történt. A kormány attól félt, hogy esetleg a reakciós elemek Mackensen segítségével ellenforradalmi mozgalmat indítanak A franciák a Fremdénblatt szerint csak Károlyi kívánságára internálták Macken sent.
Budapest, jan. 17. Az ellenforradalmi tervek miatt csütörtökön letartóztatott Erdélyt Lászlót és a két Szilassy testvért ma a rendőrség szabadon bocsátotta, amit azzal indokoltak meg, hogy nincs törvényes alap arra, hogy őnze ben maradjanak.
Montenegró fellázadt
a szerb uralom ellen.
Lugano, jan. 17. Olasz jelentés szerint a Njegus uralkodóház mellett és a Karagyor-gyevics dinasztia ellen irányutó monlenegfói mezgalom nagy kiterjedést nyert. Több ezer fegyveres paraszt a volt montenegró fópajartes-nok vezetésével Cetiaje ellen indult, ahol a tierfr és délszláv megszálló csapat főparancsnoka tartózkodik. A fellázadt montenegróiak és szerb csapatok közt órák hosszat véres: ftait dult Ceiinje utcáin, amely azzal végzöftHt. hogy a szerbeknek sikerült a montenegróiakat
\
• ■ » 't'JV
>1, \
Itt
V
visszaverni. A zavargások és harcok Ct^in
kornyékén még tartan.k.
8?0Í

Előzetes bókekonfertinofia.
Oí ^
>»• I

Párís, jan. 17. (Havas ) Az Egyesflli Á! lamok elnöke és a szövetséges és1 társul! fiá talmak miniszterelnökei a londón) ér JáaSi n«fí7követek jelenlétében a külügyniirnvi-.1 ban délelőtt két órás ülést taríttUk, j áiriilMn "1 h békekonferencia és a . sajtó közti mto:]yt 'il ;; tárgyalták meg. Elhatározták,1 U^y déltrfd&rti meghívják a szövetséges országok képvise»őit és véleménycserét Tölyla^« tttl>rS0 ' tudósítás módszeréről. A - logkötekftífti öléW» on holnap délelőtt tartják.
^m^m^mmmmmmmmmrn
üebknectit halála.
4 kélMrtkl résért btrea Mvé*
- 'Mhí-wivgi—-
Berlin, Jan. i7. A kcumény és a köz-ponit tanács tegnap együttes ülésén foglalkozta* a Liebknecht ét Luzcenfagijg; meggyilkolása tytal teremtest helyzettel. A tóJipotiti tanács helyeselte a kormány tn^kcdését, hogy a Bűnötök legszigorúbb büntetését jendeHe el. Luxenburg Róza holttestéi fetndeddig nem
táléhák mag. -......
Qertin, jan 17. Licbknecht holttestének isiégrasgéj|&a alkalmával az orvosok konstatáltak. hon három lövés nyoma látszik meg i&jta, közttik egyik a hűittlekán. Ebből az következik, hogy Liebknaohtat már ez sutéban meglőtték. A korraánykóiOkbe>i attól tartanak hogy Litbknecht és Luasnburg lemet 4se alkal-
trájk fog kitömi_:_
Budapest, |f«f. 17. A budapesti kommu-aulák ma délután az Aláát'sy-léren Liebknrcht ée Luxsnhurg meggyilkolása alkalmából gyá« gyűlést tartottak, amelyen Kun Bela és Ná
■eg előtt. A gyűlés után a kommunisták a főbb u*cikon felyónuT
hW ' ' ____
- Lemondott a horvát bán.
Zsgreb, jair. J7 Félhivatalosan jelentik: Mlhalovics Antal Horvátország eddigi " b inja kmondott állásáról, mert a horvát többség? pártok és a Öeigrld; jugoszláv kormány rézzé-1 ről bitalrratlannág nyilvánult itwg vele- szemben U-ÓÓ4 Poiectek J-irset h*tt, aki már hosszú ideje nagy exponente voit Z^grebben a aegy-uetb politikáik. ■—,—
Jspszláfiaí sás aera Ismerték el
Belgrád, pn. »1. Sándor fé*ef»s -pir«il átázását btH""^1*" id&e- elhale'jritoH.átr, —H Bnnek oka egyrészt az,-hogy jugorszláviánakl 0'ászarszággni -fgffyvere; van, rr.áf..
tammrir sL_3—siri;h-hnrvil rwlovén áli'amot
ZALA
IM9. i«rtü4r i*
csak a béksionferer.cia ismerhet el. Így Sándor régens erek SzisMái: 'TképffMTHIné a ttrgy^i^r.c ^ Gi ragu békdriegáció en eBeaételegkOzzlefitrCfndui Párisba. -r}; "•'
Harc a bolsevizmus itftsfi.
London, jan. Í7. A Reuter-ügynökség jelenti: Krasszov, Inlinonov és Denikin orosz tábornokok megegyezést kötöttek, amely sze-rint Denkin valamennyi délorotzoriftági had-; erö felett, amely a boUeviktek ellen karcol, átveszi a főparancsnokságot.
Német—lengyel háború,
Berlin, jan, 17. A német kormány elhatározta, hogy a lengyelek porQ»**»r*zAgi, sziléziai te puzeai eí&jy5niulá?ának fegyveres ellenállással itg véget. Vátni E (élből két had tereget szerveznek, amelynek Q lest és Voynacfr~»ezéreziede*ek lesznek a pararcs-MHÉ
Meghosszabbították a német fegyverszünetet.
Páris, |«n. 17 Poch tábornagy Trierben a fegyverszünet egy hónapi meghosszabbításáért a következő teltéit szabta a németek* nett: BOfttetékfll azéifrmert a németek nem szolgáltatlak btelég lokomotivot és. tgiggonl, e németeknek a következő gaid«tágt gépeket kell lebtuár iti-éíé 18 havi használatra álad» ótok. 400&. gőzekét, Ö5Ö0 vető|*pet, 120(00 bb/óqáf, 2§Ö9 *r élhengeri, ugyanannyi »záinó-hengert é* 300f> kőtegotfvárót. *
Nagykanizsa lisztellátása. I Ina aktiítts Kuíza «síita?
Nemi eg^ftsk dohos kenyeret.
'.' . • Nagykanizsa, jan. rt.
. A " Zala tegnapi számiban megtr»uk, hogy á Nemzeti T«nács és a Muni.ástanáca egyél tea akciója Mztoiüotta Nagykanizts liszt-szQlnég'etét hárx.m hónapra. A liszt örléie |s kiosztása már folyamatban van. Amikor .az ország nagy része lí üt Ínségben tiesvfd. amt-kor a szetb mrg*záihs \e*?é|ye álfsndósn f«-jQnk lelett 'lóg, akkor e lény nagyC jpléíilöségét-nem kell méltatni. - ,. , !
A három hónap a biztosilott liszt minfi-i^ge azonban nem volt a ieg«1el*gitfibb: Mind több oki ilról hangzott fel a közör^g köréből a panasz, hogy • a szétosztásra kerfitó liszt él-veTtieletien,dono^ N^eyknriUsi^Mu ikáLtanácta, miután megeyÖzM^tl arról ..hogy a p^rrsszok ne.n álapialano'í, eihslirózfa, hogy itt is radikális eszközökkel iép közbe ét amennyiben lehetséges, sfgil a helyzeten. A Munkáslanáci'
egy bi»ofl«4ga'tegnap kinf járt a Franz mi-I ómban
íTés" alatt álló liszt tényleg élverbetetien,. Ki deitlll, hogy á gtboriA 4 kétfti beszállitta és a tossz tárp'áK lolytáfl meede UöTfeU és hogVe' galionából a malom nem tudhat .élvezhető Ittztet örötnr.
L'„. A- Mnnká^lftnics ibizottsá^a Jiigyaíist kt-z Jett a m^lom igaz^afó^ág^val és.rövtd tárgyalás után a kSretkczShbvn- állapodott meg *tti\:~Mindtn ¿itoíihettUcn Uszitt, amdy most a kereskedőknél visszaszállítanak a Franz malomba, attit^y azt kiszánt}», újból megaitátja, megCrli és^^sak-lgy hoziit. „targa* lomba. Minden eaenlul Jesiíl!i!>ridó, Msztmeny-nyú4get még a - g^gtizsyá)
m-ga a Fíánz-matora^ próba;.öléíekel fognak
végezni. f . - " ^
Vaió visszaazáiiitáaa mér -tneg is~ kezdödőtF a kereskedőt, púrhß mai naplói kezdve már csak élvezhető tisztet árusítanak.
Mindezeket foffauftel szögézzSk le. Öröm-meg, ; Tgy-»luki mii tiincs ker
rra, hogy a ."KözSrtség vegye meg előre a
A asark parancMak w|«ittel||
é'aicgtsállás Urát / ! ' ^ ■•<gTi'-<' Ídafáíáfdjüfeüd/Ji_____________
TegnapJM a városban ui Im icrpé e'j hogy a «zerbek a tegnapi nap folyam^ meg fogják «záltnf Nagykanizsát. A hit a kt z^ntég körében larmévetrsea óriási krniki nációt keltett. A megszállás lf mcaéJA f prq holt vonat utasai ¿« tzemS$refe bozia, até azt átlitoHálr, hogy a csáfttomyfi rzetb g»] ra«nokság az erre vonatkozó paiarcto^d már ki is adiá ri csapatoknak A hírtől ti^J má<t szeríclt-.a n Agy kanizsai katonai állnak psrancsnolmág it, félsf inon azonnal f^thivti ij zslasEerszcgi haMrvédelmi p*ranctnok«ág<it é 1^1 világositást kéri. Zilaegemegen e>t f «é taui adták, IkógV I méj(UálWtmi semmi idOs-' másuk tzideig niacscffi de azginal meakfttdé a ctáHqmyai szerb' parancínfkságot, «tnelijti áHahdóan teleloné/sseknttettsben átinak A ti. axonjr t lftit ntrintnnnklit között «
tvctö legbarátságosabb. A szerb ptrancteté
a ktveikeaAM
Brtl IHtóth hónapra biztositott feztgL A viftvft közélelmezési hivaialtól ugyanis ugy értesfl-Ifink, bogy a ükzlvásárlátid felhívó hirdetménynek eddig nem r.agy eredménye vöff. Nemesik azok nem váltják ki három hónapra tisztjDket akik ctre anyagilag nem képesek, hanem *a gazdag .bb r.sztály. is táuol maradásával tüntet. Erre most tn&r ,4$jnmi ok sincs* Nagykanizsa kOzöns?ge~saját jól felfogott érdekében cselefcazik, hi minél, több hónapia beszerzi lisztszfiks^gletét. Meri ba a ma még élveihető liizt a k-cesked^knél, a vár«,s keze lékében marad, az ótiási 'menayiaégU liszt, amelynek nagyban való kezelése sokkal nehezebb K% költségesebb könnyen Siiegromölhaf — ellckinlVe attól, hogy Nagykanizsának a jtltfl pillanatban ugyan valóazinOtlen meg-izálláu eselén sokkal biztosabb allszl klcal-bin a magánháztartásban^ mint nagyban a város kezében. i '
Ne mulassza el te hát senlri senf» akinek módjában van, hogy mielőbb beváltsa liszt ezUkségletéL A kozéle mezétl hivatal és a .Munkárianics k#d err< Ntgyksnis«* kótOnsé-gél, amelynek eddigi Ittjúska^A magalirtisál • msl visronyok kőtl nag/bá nchét tn^g-I érteni.
irgykanúsá Ineg^zltl mondta : '••'?
— Nagykanizsa megszállásának Mrt naiir egyébb arrezertl ksosánát. KekM szándékunkban sincs a várba meg*zállása k^a mív lieitk óla vagyunk at és még csak hidr-letet srm feflönk erre Ha a Várost megeztl Isnók, ezt csakis ez antant kifejezett a
rancsáre tennők. Ilyen- parancsról__geég
egyenlőre szŐ~sínClétt. Itá * város Ititfg láss akitf4lis lennr, ezt legetsdsorban tv datnl fogjuk e zalaegerszegi hetárvédai« parancsnoksággal és Nagykanizsa vtrei hatóságaival. Add'g, amíg ilyen értesítés nen íftir, minden hirl elóre is Valótlannak tekint-eenek.
Nagykanizsa megszállásétól léhát — l szerb parancsnok, sacint r-- egyenlőre Bí tinta. A legutóbbi szerb hir iényfrg nem V-
zonyult igáztuk, tegnap nem jSíiííT Kaniz*JJ \zerbefe. Az előzetes rémtlldflzés és at Jlfte hírek kotpoitÉhtsa tényleg teljesen feteslew Aaoqban nem hallgaihatjwkt »,1^ a«i a risból származó értesülésünket, hogy Kőtárba
1.10 Agynt.éa 13 waggen ■■ nlclét saAlIttotlak a »zerbek. Valószínű, hogy erre c«upán határvédtlff szempontból ven ezttktégQk a hiányosan felszereli megszálló csapatoknak, amelyek a c*a dálalos«n megszilárdult feeyelmü magyar cfl> (jjrúk táj tudásétdl tartanak. Annyi- tény, hogy a Muraközben mindén cáfolat ellenére erősen farija magát az a hir, hogy Nagykanizsára é* Zalaegerszegre rövidesen bevonulnak a szerbek., Ezt a hirt nincs módunkban ellenőrizni. de, a multak tapasztalatai alapján mindenesem óvatossággal kell fogadnánk.
— Esterházy heroag földet ad. K*pe*-yárftl jelentik: Esterházy Miklós heicegmk Kaposvár határában ótiási terjedelmű uradat rha.í vannak. Egy ktldötiaég járt a heicegeéi < arrs kérték, engedjen ét Keposvér város aó* Összesség récére nagyobb fűld&röletel. Estet" hlty herceg nem idegenkedett ha éHentk élvlleg hajlandónak nyUattKiaoit egy n*gioké' több ezér holdnyi földtetüle.t átengedltére M erre vonalközé tár|yelátok a kormány bevon*' sávál legktUi lebb megindulnak — A követén«* niéMÓ példái a|4nl)iik a váró« hatósága hgyd* thébe. * • • -• • «.

tawár 18

I
HÍREK.
A R.
kstti'' PitotWi H- fro^ Piroska. Cüi k«ii 1919, tjaawu V) T«Mut lét. Sebiii IT. S. ft. - v A jkai) M< i«n«l 7 ón 43 ■
dtluWh 4 .'i. ~~
liitiai
•rmw
\ WBP m IX f éri 1!B p*tc kar. •»«*•«* roggat ,« óra SS pmtoi
— Ruhát kap • város. A ] íuhainséftei nem kelt bővebben ismertetnünk Nag/kahiisa MeOaségével Mindenki saját magán tkpasztal-halja | kötveOen közelből. Ex indított* a várna hatóságát1* arra, hrigy a Népruházati Bi-iprliágtftl "f tuhancmüi_ kér -¡én A kiu'alá» elintézésére Krútky litván fő-
Bortapetire utazott és - ötömmel itöíCiiük — eredménnyel járt. A N*pruhá*ali Bizottság ugyanit ma tlkiratb*n közölte, hogy a »Amf t14'wlan{al részére a kővetkező fuha-se»n»tkei .JbocsápK tenddkezéHte;j< 300 fcifi »hridiMí-fOO ■ férfiruhAty 100 fcuktbátol. ¿00 teátayruitát; 100 leánykabátot, 20o blouset. 20* al|at, 100 tubit féil) harisnyát, 50 tucat nőt ~1áTKtt!<H. Su hint gurmikhMiswyái, '.HO fcá.a-25őo: méter pipiriár szövetei, -50u iitéfer küt«1n*f te Tnmütárut,"TtSV df 1H1II * liiulill mliáíili i iíiVt )i II lii|iiM dsbb idAn bein! Nagykanizsára érkeznek. A stAosatiautroi egy lüfön e téiia szei«e*éi'dó ktaottsáe fog' gondoskodni.
— A lakSsbejelentés és ax.élelmiszer-jegyek. Hétfőt szamunkban mrgtríuk, nagy tatoshivitsl az Általánosan tartó lakáshiány enyhuéstirniUbfr -'épásekel tesz. AJ iggköze lebW napokban" a i e ndörka pi t3 nysí g egy hír detménve ieicntK meg, amely a miniszteri ren dete*e hivatkozva figyelmezteti a háztuHdo
SOSÖ^ftt) ÖORfc 8res lá!f<SHÍVat ayn^ryal jflfnt sék bt a Ukíshi rotálnák. amelynek engedélye afitfil sem bktst bérMni, -sem latrfü kiadni nem e?ab&d A bejelentett lakásokat a lakát kmtal a tnélKajroitig és igazságosság elvei uet lucgfukjöcn, ax azokra leginkább rásio. roló egyéneknek tdlu'M. A iiSásjnvataT ar engedétyerétt laitásökföi |akasD>zonyitváriyl 3T
— Elmaratt felvonulás. A vasárnap I délutánra tervesett tüntető (elvonaláit a (ont | időjárásra váló tekintettel egyelőre elhalasz-
tniluk A trjrmjüaj-lif.i/ii ndi t n/«r<t«IM n uviianMiiiw aiu pari VffTI../[v
blxottsága. K.v
A kanizsai szociáldemokraták azínl előadás». A kanizsai sinctátdempkratt—mun» Hasig vasárnap délután fél öt órakor színi-előadáat tart a Polgári Egylet nagytermében A »Túri Borcsa" című népszínmű keiül elő* adásra, amel/nek próbál J ivában" folynak. Aki Valóban jól akarja magát éretni, okvetlenQi néz se meg a népszínmű előadását — majd ha másodszor fogják előadni A vasárnap délutáni előadásra ugyanis már az összes jegyeket szétkapkodták, csak az állóhelyre rtn még néhány l'egy
A spanyoijárvány 44000 halottja. Az országos, s|ati*zMkai hivatal kimutaiist telt közzé az októberi halálozásokról. Azt látják t tinirinaiokbö!, nogy óktóberbátt, mikor fRFg n járvány nem érta—tl icifipaniját, negyven-négyezer ember halt meg spanyol Betegségben. A kimutatás a spanyol járvány pusxtiláaait nem Jttntrii fal Jeljes nagyságában, mert az 50 éter
anyakönyvi kettt el köztll csak 35 ezer kerület
dffa Közlekedési és közigazgatási zav.arok mi alt nem érkezett be. A hiányzó kertinek Ibe-tudásával körüibdül 85 ezer a halálozásoknak a száma október hóban és ebből körülijeiül ,4pvTzer esett a spanyOljárványra.
Az ÖSSZ9S szervezetek vezetőségének F. hó 20 án, héiifta este punt 8 urakor .a Munkásotthon nagytermében rendkívüli párt gytflést tartunk: A pártstervezeli sze bályzst tt, § a értelmében minden szervezet teljes veze-tős/^él, szervezö-bizot<sáj>át. ez uton tisztelet tel meghívjuk Az öiésen csak a szervezetek ftftai tgsiolt egyének vehetnekrészL N -pirenj 1. A párt és a Munkásotthon december 31 - »ki p*nttár-késxlet<nek ismertetéfe 2. P3ilÜiküf jelentés: a hozzánk csatlakozott uj szervaze-takről. 8. A lemondott végrehajtó és ellenőrző
gyos kávés • remény akhoa, kogf | meg fot változni Minden rsmáryfln» Vys a» * ezredesben lehet csak, akinek rendeletére a r4-
(a>í|M Vyy aieiredes anipokban luf ihud^i is, hogy a románok a Ptekin visszatartott 40** waggon szenet bocsássák rawdctkeaé—nfc>s Ma egvenl&re elegendő s korlálozott ixemétyforg»-lom további fenntartáa^a, De ka azt a siátlH-másyt nem követik ujabbak, akkdr ax államvasutak- kénytelenek lennek a stmnélyfartal-mat még jobban korlátban!: elsősoiban ax • Erdé y feié trányuló vaiuil forgalmat lopják teljesen beszüntetni, /
— Amit mér mlndankl magunt Ahány szor rosszabbra fordul ps időjárási annyíu*r kell mindig ugyanavval a kérdéssé! fogHkox-nunk; a kanizsai utca probfémájAyal. Éetoe-széyes, ez ax egyedüli jelző, ami tökéletesen fedi a dü járdáink fogalmát. Piszok, sár, sz»< mfttddíTib, >őé*i, nyaktörő pundii, um'ppeai tégük és régi téglák gödrei — egy jobbfajta 1 fslu sem turné meg éx.kst a sötát ázsiai álla-potokat. Ustjrt már mindenki, akinek az utcán kell járnia — és kinek nem kelt ? — ge tenni, nedi tesz »tét» ~unkl ummlt Ml It HÍR|UK már, hogy fotyton-folyvást hajtogassuk-: töréd-jerielt 'a járdáyal 15i iHéJlf ffffdTII'IlirilJW" ram, titw tauhitor niágn ess* jhmiuiwii in -Ma is a- korzón at egyik saroktól a másikig tartó Titurikbair hárman buklakTef s hogy nem~ f'Camitotiák ki a lábukat és nem törtek ki a nyakukat, az igazán csak az ö privát szerencséjük "volt s nem a járda éideme. A ponti-jártak káromkodtak, de" pers/e hiába, — csak ü- jóialeu tljlu»,-' meg a stavukaf épyugy. mii I a raienkéL —Talán majd ő fog segíteni, más Imái úgysem.. '">■"
— Kártárités a klfoaxtott klakares-keddknek, Mchely kereskedelmi államttikár I líg i»p á soproni kereskedelmi és iparkgmará« hoz — emélyhez Nagykanizsa és egész Z<U-me^ye is tartozik — leirafol intézeti, amelybea közli, hogy a kormány százötvenezer korosát
hiTfUi«sg választase. malv éli 11 végrehajtó j^izhthiági és 5 eilepőrző bizotlsági tacbój.. j...
fit v», amely • lakás ieirásán IrivOl az évi bér Hí; nag^igár '*' WUlwiTi' t ÍSIMlflllifji > lal án .. válteataté.. bejelenlésdnéf, ar élrimgrési hivatal pedig az uj étetmiszerjegyek kiadásánál a la-káts^azo'vattv |e!mnt»i*«At tog|á köfgtalui. AkP<( ilyen igazolványt nem ludiíak Telmulatni. azok eOen megindítják, a kihágást eljárást. — LskáskCzvetit^ssef ceak az foglafkozhatik, aki 1914. augusztus i-je előtt is már ezzel fogial-- kosait- A bérlőtől és bérbeadótól köve*elhe«ő közwcütói-dij maximuma az egy éti bér 4"'oa A rendelkezések megszegése kihágás, , a mely 6 kón»pig terjedhető eljárással és 20C)0 korónáig lerjedkelő pénzbflntetéasel sujthstó.
— A korona sorsa Jufosz'áviábsn LattnchböT táviratozzák: A belgrádi péiuügy-aumszfér az osztrák-magyar bankjegyek lebélyegzésére kitűzött időt február 2-ig meg-kosszábbiiotta- A szerb lapok értesülése ■ aze-nnt a békekonferencián követelni fogják annak s különbözetnek megtérítését, a melya korona mostani tényleges értéke és a szerbiai m.eg-Rálfő hatóságok áltat megállapitva volt értéke tezMI fennáll. Szerbiában a korona értékét á háború kezdőién tudvalevően kél dinárban állapították meg Ebből at dlfcól váll stflk-■égcsaé a korona* bankjegyek lebélyegzése. A* werb_ péazOgyminfszter rendeletet adott kl, a awlylyel a korong árfolyam it újból meg-áüapilja. t, szerint kétszálMven , korons ér •aix dinárt. '
nditványok A szocldlcUmokratcfpdrt.
—' Pélmlllló méter - szövetet kapunk Ausztriától Bud/pestről jelentik: Az osztrák és a magyar kormánvkőit több napi tárgyaié» úté» tegnsp jéü tétre olv irány.
ban, hncy fíémel- Ausztria a neki ju'tatandó 30 millió korona -értékű élelniicikk fejében félmillió. méter férfi- és női ruhaszövetet és 2000 nagy tucat cérnát ad Magyarországnak. — A szövet méterje átlagosan 40 koronát fog kifenni.
Tr~ Erdélybe" csak nyitott levelet szállít a posta A kanizsai • postátönökség közli, hogy a román csapatok által megszállott erdélyi és magyarországi területekre a levélpostai küldemények kizárólag nyitva adhatók fel.
— Az államvasút vonalain nincs teherforgalom. A szénhiáiiy miatt az államvasutak Magyarország egész területén kényszerítve vol tak beszüntetni a teherforgalmat. A teherforgalom mától fogva az összes államvasutakon szünetel. Az áruforgalom szünetelését a szén-hiány okozza, amely súlyos viszonyok közé hozzs az államvasutakat. Az. áruforgalom már eddig is részben szünetelt a sok forgalmi ne* hézségek miatt. A forgalmfzavarok miatt eddig is súlyos károk hátomlollab a magyar Iparra, kereskedelemre és a közgazdasági életre egyaránt' A iaherforgslom teljes beofOntatéss a nehés viszonyokat még aulyosabtiá fegja, lannl, A* helyzet ma annyira kédégbaejiő, hogy na*
utait ki a Kamara lértllétén a. forr ad rt ml .galmaliban kiTószfóll tükétéákédők ff~'1rtst|iV'
rosok részéié. E555I azön^n ' té^élyt "llM^ zetten csafes azok a kisiparosok és kisketes-kedök-kaphatnak, akHc leginkább rá vannak
storulva. -——--—-----
A leghíresebb detektív mester leg-u{abp kafUndtali muUiija l» 5^aur< Waéét 'mgBrter^i^-^wtTibiOT'-^mMlilSgfr kartttá ^A kísérts tök"' cirnü detektív drámában ma éa holnap, vasárnap.
^ -r — Iskolai hegedűk, vonók, hurok kaphatók Fischel Fülöp Fia hangszerraktárAWjt, Nagykanizsán.
.,— Az.angolok la tiszteket keresnek. Hélfői -számunkban' fözöftflk, bor?y a franciák tiszteket toboroznak a gyarmsii hadseregeit részére. MosL arról értesítenek bennünket, hogy az angnlok is toboroznak tiszteket. As angolok ugyanis nemzetközi rendőrséget akarnak aaervezni világszerte. Ebből a célból sok képiét! tisztre van szükségftk. Mivel pedig angol alaltvaló gyérebben akad a katonai pályára, idegen állampolgárságú liszteket ts felvesznek. Amint értesülünk, | magyar tisztekhez érkezett ilyan felhívás. Aki az angol szolgálatba belép, néhány évre leköti magát; ez idő alatl alkalma van az angol nyelv megtanulására is. A tisztek évi 48.000 koronásak megfelelő fizetést kapnak az angol kormánytól, Antiit! értesülünk, a JeazersJI magyar lisztek kötőit sokan lastnek, jd|t angol' atoigéietba
lépW.
A saarkasatéaArt falat t a főaxerkeastö.
é
ZALA
JVIP pW IS
APRÓ HIRDETÉSEK

------Háamee»0>l étléet karaa t*mtár DOmat»
nbs, Nagykanizsa Kisfalud! utca 14. szám alatt lakik —^ Hozzátartozója esetleg, takarítást is elváltat. ■ ' ■ " ; - Á%9
A gánnai bérgfczdaság Gánnspuszta, u. p Iharasberény (Son\ogymegye) ügyes bogáért karaa folyó évi április 24-re. «m
Egy kabala azonnalr* vagy elsejére felvétetik. Jelentkezni lehat f. hó 18-án d. a. • érakor a „KtlSSrkáá" vendéglőben;«t
Allé villanylámpa magvétalra kereste tüL. Cim a kiadóhivatalban. '' * 441
— Két tanuló Vagy tanuló leány jó fizetéssel felvétetik FOret J>*s«l áruházában.
Egy jó kovácsmester .jós . ugyanott kartéaa rögtón alkalmazást nyer. Stromszky Brné, Becsehcly Zaloawgyo. ' **
35 évaa kőműves alkalmazást kerea nagyobb uradalomban vagy gyárban. — Cim —a-*kiedóbstfc ' ■ v . - - éör
Qtpész-kovács április 24>tol alkalmasisi nyerhet özv. Somogyi Qyuláné gazdá-
Elvállalok harisnya atoppolágt éa faltér-aeW IjplHsl 6n TMf1IW zagWonrfnC Jű^alM fl saauir—--^-j—
Ajtók, ablakok éa tokok,, amelyek a Thurn-Taxis herceg baltavári-kastélyából ke* rúftek kif Jutányos árban Ktphalrtk Erdtíkkklni-"léhat a gőziiínföben. Telefon 300.
Külföldi értékes bélyegeket elad Fixchel Félop Fia cég könyv- és papírkereskedés«.* Nagykanizsán. (Városháspalota.)
I HifiTKARlZSJKI ÍIÜÍ
„MJdfWtfirhfn mcgüroiicdcit
jegyzői állásra
__pályázatot hirdet
Javadalmazás évt 2400 korot
Sajátkezíileg irt pályázati kérvény f. hó 26-lg az Ipartestület elnökségéhez bé=1 |adandó, Közelebbi feltétélek ugyanott HM IIH gludhatoK
Kezéieimezesi közlemények.
Liszt-: Hatósági ellátásban részesülők liszlszükségletüket folyó évi február, március, április hónapokra egyszerre átvehetik, ameny-¿-íyiben ezen igényüket a hatósági igazolványukon feltüntetett kereskedőnél bejelentik és
liszt ellenértékét ugyanott lefizetik I . Fontos közérdek, tehát mindenkinek saját ' árdeke is, hogy a lakosság minél nagyobb -észének lisztszükséglete légalább fenti 3 ^íő napra az egyesek éléskamrájában biztosítva %egyen. Felhivatnak {éhét mindazok, akiknek jjy 3 havi liszt átvétele módjukban áll, igényűkét minél előbb, de legkésőbb f. hé 86 lg •rvény esitsék Későbbi jelentkezés figyelembe - ,iem vehető.
A januári liszt a kereskedőknek kiadatott 'M ugyanott sürgősen átveendő.
Cukor: A lakos«ag részére ezúttal j jyerseukor utaltatott ki. A januári szükséglet ( kereskedőknél randelkezéaro áll és hala-fkuianui átveendő,- hogy ennek megtógénle tfri a február havi jarandó»ág is azbnbaj •«étosztható legyen. j':Jcu|,ctg megugorandó* ég-os "fejadag van ér$myi»en. mégtá' ajsn-ntoa ■ a fegnagyofüb (itwifeiHHiitK betartása !
A nyerftcukor ára kg-kéut íí kor 42 MII.
URANIA SSS^
laiafka. i mii r
Szombat^vasárnap. .Január 18 éa Ift Stuart W«bb*i mestar defekt! v legújabb kalandja
A kísértetjárás
detektivrdrámá 4 felvonásban. Éa a ramek kiaéró mdsor.
Előadások; hétköznapokon: 5 ég 7 órakor. Vfcaár- éa ünnepnapokon: 3, 5 és 7 órakor
Hirdetmény.
■-„ |Kotor község képviselő testületének I./010. azáuiu liaiározátá alapján köz-hirre teszem, nogy a
4 '
községi vasúti korcsma
hat^évre a jegyrőségnél megtekinthető niMiimak niallail WtQ.tvtfuniiSrTT-tn délelőtt 10 órakor a jegyzői irodában nyilvános árvere^n frérhr fny Moj^
Katmr 1810. ¿vi .jaimánAp lá-Jfl^
-v— Brunncr Gusztáv __ i'ffr«* —¿r
Értesítem az igen tisztelt rendelőimet, hogy a harctérről megérkezve
cipész
megnyitottam I
Rendeléseket felveszak Özv. Szabó Váss Káröivné Roíelgyurtó -üzletiben,---Kazinczv-utcáhan -^ Tlartalntt^l
oronfl.t|.y t-TÓ---:—1—u
y f hó Yelecz Ede, cipész.
Vásárolok
könyveket régi porcellánokat antik bútorokat, szőnyegeket ékszereket őrsieket régi pénzeket
Cim a kiadóhivatalban.
Van szerencsém értesíteni tisztelt vevőimet, hogy —
köfélgyárfő izletenef
Kazlnczy-ifcifcii, a üaiytizUe mellett megnyitottam I
Becses rendelésüket kérve
tisztelettel ' - 441
Özv: Szabó Vaw Károlyné
VII ÁR Mfl tnozgé-stintréx
VlLnU éaarvaa iSálMa (Ma fi
Csütörtök-péntek, szombat. JaA lé 17 18 XI, magyar Arang-aorocai
Az Ingovány
Bársony látván regénye é (elvonásban
Nöi főszerepet játszi Bíiir Gitta
Ramek kiaérö mOaoe I
Előadások hétköznapon; 5 éa 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, A-és 7 órakor.
Fiáker
miaden alkalomra megrendelhető ■■■ vidékre is CENTRAL Szálloda ||| portásánál (szobápinccr). — ■
- "sr
Elére lássuk el magunkat
IgOUOKOTAZO.figiWZl
*rjipnai Hfuttn SZVHWi a * iriycmnyuji —tú» beaaanéM folytan katMfm, howy a k,.v«u»w. hm b*n lesj-o ipmtijáa j{3uwüh»*»> nmynr fticn <j<«t luk kitűnj Rafilapótló paptnafftofunk»., ripMi
hlt'rmllv-jnany nicnnytstftbcu . ÚHtimith ói tusWiBl ST 1ISIM ■
Papiráragyárl H Kereshedt lml S.-J.^U, líudnpost. VII,, K«kor«i>ut 0 'SUritúayctm. l'splitüxfll l:tíuí.tn ><S i.:t
Gyermekkönyvek
Lupt bSosH Apro szavAlrnúnyok, nprti
-- gyermekek részére fő—7 évet) K 'J
Molnár Mária. A .kikelet vífíígiu. Vernek _5—6 .eves gyermakak K 2
l Oyermekdelok ús szavalmaityr w- u h _ _ éves üyurmr krl; har.zns-
latra öaszaáltitotta liajgaiu K 2 "Óvodel fyermékveraek. ' i-i - ailiintwi—
Tarnói MÍIctz Mária díszkiVtcnb K í ggyább tyanukMayvak Sí Mjnaáfll imm up vátaaztákkate,
FISCHEL FÜLÖP FIA
k»sf vksissfcaááaaksa, lUTIUOlil
A „ZALA"
d
A KOMA IBeCXLl
őliKBáW J ILimi
MEC, BMtegTI_
FOW TlVlláT J K LBNTÉBBKKBL.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Nagykanizsán kora reggel házhoz koréira, vidékre póetén ktldva:
Egy hóra 5*-Negyed évre lg* Fél . . ' 3e-Egész hi
koraaa
Rendelje meg a Zalat!
Nyomai ott: a ,/Al A" nyomda éa hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán,
KI.el *w«o»*»m


I Bovl»tnÍ7«n 1919. Január 19 VntiArnap.
•lém.


-r
UUKeulfesftB ts UiüUvatal:
MAGVKANIZÖA, Stófár ni 4.
¿ala Nyomdavállalat
Fő-wt 6. sz.
kivételéül ttlndennapkora reggel
^ . ........^é . .m
9jfrfcaatt6a<gl Itladóhlvalall leUfon 79.
Nyomdai telefon 117.
, * ■ ■ i ■ i - - j ■■■ —

,i • ,1.ír ' ^TiM ' i íiVwi —i. ' . ' mm^mtmtá
előfizetés} árak:
helyben hftzW < xAUltv% vagy posta fv+lkOkStttrii
Egészért K 60*-
Félévre . . . M 3<K
Negyfórvre M
Egy tióra . . , 5,
tgyes száit. ára 20 t
• Pőwcrkrsító:
TÓTH ZOLTÁNFőmunkatárs és laptulnjdonov.
< s 1l a a je.\6

jM ; '

Hirdetéseket, nyltt-teret é<i magán • kftzleményeket díjszabás szerint ve?*/ asas fel a kiadóhivatal.
' ' «"•"'■' >■ '"<■">w-... .„,,. ,..j „ri.,1 i iii.
Megalakult az uj kormány.
Áz uj minUzterek ma tenxik le az esUlit.
Budapest, jan. 18.
Budapest, jan. 18. A félhivatalos Politikai Híradó jelenti: Berlnkey Dénes miniszterelnök Karolyi elnök megbízása alapján a Munkástanács .határozatának meghozatja után nyomban hozzálátott a kabinet megalakításához. Ma délelőtt és
». ' . . ' _ I____U _ «.!________li _ ^líí'1 «1 • . *
I
konszolidálódását. Az a terv van kulakuló-bítt, ho,»v a. szövetségesek képviseletébe'* Franciaországból polgári bizottság miigy Budapestre. E/ a szerv lesz hivatva a ma-qv?rn'pWztársaság éa a szövetséges hátainak k"z» a me^fe'elrt ö<srekötte'ést fenntartani ét minden egyes polNkai ós gazdasági kérdésben irányító tanácsot adni. \
A roai.luok Intcrnál|álc i\ .«aia^}
Budapest, jan. 18.' • 8t^^r^í^yr^
minisztérium, igazsápüíO'miniszt^nunursnemzetiscgi minisztérium ideiglenes vezetésével a köztársaság elnöke Berinkry miniszterelnököt bizta meg. /te uj kormány tagjai az esküt holnap délben /:? órákor teszik le a köztársaság elnöke kezébr.
KdlévitlaNztJák a Kttlliif-zutlnisz-Icrl tárcát.
Budapest |an. 18. A Po'iiikal Híradó je\*nti: A vallás- és kozoktalárü^yi tárcát ketté fo2j*k vAlasrt «ni. Közoktatásügyi miniszter Ktmfi Zugmord, vallánűgyi miniszter- fm\l* Vass J*n<.s lesz. A szétválasztás -módozatait a legközelebbi minisztertanácsi álUpitja meg.
Svíljc elismerte Magyarország követéi.
Budapest, jan. 18 A. Politikai Híradó jelenti: Mint a külügyminisztérium hivatalosan toftMr'a 'gvájcr szövctségianáci Szltassy Gyaa rendkívüli követ és meghatalmazott miniszternek, mint a magyar kormány tcljh Jalmu képviselőjének kiküldéséhez hozzájárult. E?zei kapcsolatban a minisztertanács mai ülésén Bédy Schwimmer Róza rendkívüli követnek és ö magyar kormány meghatalmazott miniszterének már régebben benyújtóit lemondását elfog! dia.
A* amerikai bizottság tárgyalásai.
Budapest, jan. 18 Coolidge tanár ma fogadta a Magyarország területi épségének megvédelmezéfiére alakult liga küldöllségét, továbbá Beueviczy Albérlet, Lóczy Lajost, Szabó Oresztesz minisztert, Gűrtdisch Ouidót, Blejer Jakabot, G esswein Sándort, Raffay Sándori, Kaczián Oézát, Zllnszky Istvánt és Esterházy Móiicot. A bizottság délben Károlyinál volt ebéden, délután pedig Hantos Elemért, Beck Most és néhány bankdirektort togfdott.
A Károlyi-párt elnökségét a •fcoclallsták. mondatták le.
Budapest, jan. 18. A Károlyi- pártban * tegnap este történt eseméi.yek előzményéhez tartozik az az ultimátum; amelyet állilólag a **ociáldemof»rata párt intézett a K4rotyi-párt-
Az ultimátumban a szocialisták azt kő-vatsKék, hogy a Károlyi párt elnöksége teB»>ap €Vte 7 órára mondjon le, mert ellendő esetben a siooiáldemokraták nem haj-^«dók résztvonni a kabmetbun.
sag
Budapest, j-t a. ts N^py Gy n K^
rojjí-.vm alelnóke rylta^k , t tett kflzzé, amelyben lemond^sV <« fiiilcs
határozatától i'- ?\ Mij'RÖw'é. ítmelynek bizalmából az elvílla't.í
FeloszUt; a fÜKKeUeiisé}j|I párt.
Budapest, j n. 18 A volt Kórolyi-pArt
választmánya Icfjkó.íe'ebbi ülésén kimondja a párt feloszhtáR M. A válnszlmáriy direktóriumot alakit, amely a f tuszló páti tí^ycit fogji intézni. A téfíi Károlvi*párt t^gjdi különválnak: Lovászv <?s Biiza Barna körA csoportosulva kiíTŐií-ktftnfií fö^nairpártot -alakitant.--------■
Az egyetemi ifjtiság ai ország területi Integritásáért.
Budapest, jan. 18. Áz egyelemi: i1|us^ <!s a .«zékely. Nenujeti Tanács Buűapexlen időző összes tagjsi ma délben tüntetést rendeztek az ország integritása mellett. Di ben fél egy órakor zászlók alatt a Dunapalota- szálló elé vonultak, ahol Zerkowitz kormánybiztos Coolidge professzor elé vezette küldöttségüket. Az egyetemi ifjúság kérelmét Antal' István adia elő és Slomouk Salamon amefikii születésű orvostanhallgató tolmácsolta. Az egyetemi ifjúság Magyarország területi integritása mellett em/ílt S2Ót és Coolidge professzor látható jóindulattal hallgatta az ifjúság kérelmének előadását. A Dunapalota előtt ösnegyölt ifjúság lelkesen éltette Wilsont és Coolidget, mire Coolidge mcRjelent az erkélyen és néhiny angol szóval mondott köszönetet.
Az antant és Magyarország.
Qenf, jan. 18 Itteni diplomáciai körök szeiint az antant 'Magyarországot illelőleg nag>Mlo$íágu elhatározások előtt áll Az illetékes forumok arról tárgyalnak, hogy az Ossjeomleli monarchia uj alakulataiban levő bizonytalan közállapotokra való tekintetlel. tíécfben. dc Biivlapesten intéimó
nyesen óhajtják bizlositani ez országok közviszonyainak ós gazdasági munkájának
-— — — e * ; * - v » v • • • " s T>
i »lentik fe h'V>ifalosan : Január^b-éri" •• a rzé-Velyudvarhelyi Kormánybiztosságon fiH'p'ie^nt
forrnia yiaci^ftrnw
éa kijelenteti?, h'»#y ő a nagyszebeni" lomás kotmárv megbízásából átveszi az iroptmumot egész tidvohe{ymegje éi a város fetett Ezután elment hivatalokba és kövelelte a liszt-viselődtől, hogy »eeyék le az esküt a • romáa kormán* ra ^k királyra A* eskü letételét ugy a kormánybiztos, mint az összes tloztvtse-lök megtagadták mire másnap 33 tisztviselőt letartóztattak és 17 éra virradóra sl-hurcoltak.
Polncarré megnyitó beszéde.
Párls, lanuár 18 Hivatalosan jelentik: Polncarré elnök a békekonferencia ülésé? ma délután 3 órakor a következő beszédbe) pyi totta meg:
— Uraim 1 Franciaország üdvözlr Önöket és hálát mond azért, hogy teljes egyértelműséggel azt a várost választották a békelAtgyo-lások helyéül, amely négy évig az cNensétf luton&i akciójának célpontja volt, és amelyet * szövelségesek vitéz seregei megvédtek a betolakodó ellenség ellen. Az emberiség boalom mai fordul önök felé, mert önök nem tartoznak azok közé, akik az emberiség Jogait megsértették.
Amerika túlsúlyban lesz a béke-konferencián ?
Chiasso, jan. 18. A Secolo tuéósitóls szerint azok az amerikai kis államok, amelyek nem tartoznak az Egyesült Államokhoz. *orrs csatlakodnak Wilsonboz és mivel mindegyiHÜk küldhet l-l delegátust a békekonferenciára, valószinü, hogy Amerika Isgalább 16 meg-hatalmazoital fog részt venni a bértárgyaláson Igy amerlka túlsúlyban lesz a t>éks konferenoián.
Előzetes tanácskozások.
Párls, jan. 18. (Havas) A szövetségesek konferenciája tna délelőtt fél 11 órakor kezdd-dött és 12 óráig tartott. A/, ülést déifttan folytatták.
Pár is, jan. 18. (Hivas) Az EgyesíM Államok elnöke, a sztívetségea. nagyhatalmak és a társult hatalmak miniszterelnökei éj külügy ^ miniszterei ina délctftt a külügyminisztérium-uan tanácskozást tarlottak, ameiy három óra hosszat tatiotl. A tanácskozáson Ckrnenceas
LA
1919. január 1K
felolvadta a Németországgal kötendő fegyverszüneti szerződés feltételeit. Elhafárojtf^H« hogy Belgium ós Perzsia 3 -3 delegátussal képviseltesse magát a bék »kongresszuson. Megállapították a békekonferencia első ülé< »érek napirendjét, végül a békekonferenciának nyilvánossága Küldésétől tárgyaltak hosz-r,za san.
Meglesz a uépszÖTCtség /
Páris, )in. 18 j(Ha/as) Wilson kábel-láviratot küldött Amerikába, amelyben közli, hogy jelenleg nagyon kedvezőek a kilátó sok a megegyezésre á népszövetség kérdésében.
* ... .v ■ »
Meghiustal a konferencia ?
Bern, jan »8 Páríhi jelentés szerint a 4jálután kezdődő békekongresszuson 25 állam vesz részt 65 delegátussal. A Hutna-*tté azt irja, hogy Clcmei csau magatartása tíjeliett félni lehet attól, hogy a békekonfercn-da elé kerülő problémák megoldatlanok maiadnak és tartani lehet attól, hogy a kon Verencia meghiuéut,
Megszűnik a blokád.
Oenf, jan 18. A szövetségesek kon-ferenoiáján elfogadták Wllsonnak amaz Indítványát, hogy a b(okidat .Németországgal szemben szüntessék meg.
Németország a választáuok élőit.
Berlin, jan. IS A német nemzetgyűlési választások holnap, vasárnap kezdődne* meg A nemzetgyűlést választásokon három p>lgárí párt és három szocialistapUt je)öljei mérkőznék egymássá*. A német békekü'dötlség a nemzetgyűlési válaeztá:ok uián fog utr&-kelni;
Általános sztrájk Lipcsében.
Bécs, ian 18 Lipcséből jelen'ik; A munkásság tegrap este kimondott* az általános sztrájkot, s polgári lapok me. jelenéstt beszüntették és hatalmukba kerítenék a. vízmüveket ia, usy, hogv Lipc«e ina vü n'ilkül* áll Ma sztrájkba léptek a villamosmüvck alkalmazottai is.
Nagykanizsa


Szocialista békekongresszus.
Oenf, jan. 18 Hinderson angol munkás-vezér kijelentette, h >gy a nemzetközi s^cicialista békekongresszus január 2?-ikén fog összeülni Genfben. "
Oroszország békét kér.
Bolsevlkiek Ukrajnában.
Stockholm, jan. IS. Litvnov orosz kö-vet Lenin megbízásiból szombaton táviratit ig njabb békeajánlatot tett Wilsonnak. A .szovjet-kortnánv késznek nyilatkozik, hogy megszünteti a bolseviki proptgandít é.s a katonai felvonulást E«ztland és l.ívl&nd e'l?n.
Berlin, jan. 18 Ideérkezett jelentés rint az ukrán kormány ultimátumot küldött az orosz üzovjetkormánynak, hogy az ukrán területeken íevo bolsevik! csapatokat hala rtéktalanul vonják ki.
Rokkant katonák
-. é
és hadiözvegyek!
j. felvétetnek vallásos szentképek terjesztésére. A jelentkezőknek némi tőkévet rendelkezniük' kell. —
Bővebbet naponta d. e. 9—10 ig Kazincy-j utca 5. szám ¿latt az udvarban balra.
Nagykanizsára kpr^iiAityblztost neveznek ki.
— Saiát tudósítónktól.
Nagykanizsa városának évtizedes óluja fog a közel jövőben teljesedni. Városunkat kultúrája, ipara és kereskedelme, jó vasútit összeköttetése, de íőlég lakosságának száma már régen predesztinálták arra, h«gy mint Zalamcgye székhely/5 4iiagáhw ragadja a he gemóniát a megyében. A leglárgyila«o*abb szemüvegen keresztül nézve sem vonhatja két ségbe senki, hoey Nagykanizsa kulturáji mész-sze felülmúlja Zalaegerszeg kulturájtt. Nem állhat meg az a kifogás sem, hogy Nagykanizsa nem fekszik a vármegye centrumában. Csak egy pillantást kell vetnünk a térképre, a azonnal látjuk ho^y amint Nagykanizsa nem fekszik a vármegye közepén, éppen ugv Zalaegerszeg sem. — Ami azonbin megközelíthetőségét itleíi, senki semv vonhatja kétségbe, hogy -Napykani/sa Zalaegerszegnél sokkal könnyebben és gyorsabban érhető el nemcsak ji váLpiegye öuzes^részébftk, hanem. Bttda^ pestről és Bécsből is. Leheleden állapot az is, hogy a 12 000 laVósu'^ Zílaegerszecbőt igazgassák a 30 #00 lakósu Nagykanizsát. Ez az évtizedes óhaj nem nagyzás! hóbort, hanem jogos követelése eg^ nagv íejlíd^s elé néző városnpk Ha-c jégi é; jo^os óhaj'elérésére nem' is érett meg eddig az. idő, Nagykanizsa' vJro^a ismételtért leit már lépéseket arra. hogy legalább a zalaegerszegi törvényha-t^sJis: hatásköre alól felszabaduljon.
Már m&jJncm tiz éve annak, hogy a vá ros a kormánytól a város törvényhatósági joggal va ó felruházását kérte. E'. a kérvény már a képviselőház asztalán feküd», sőt tárgyalása is ki volt tűzve. Azonban azzal a megokolással. hogy a városokról egységű* törvény készül, a javaslatot ad akta tették. A vá»os kép-viselotcstülete* már a-tctttot rendszer alatt ~is többször sürgette a kérvény elintézését, termé, szelesen mirden eredmény nélkül.
Az uj kor hajnalán a városi tanács újból megkísérli d'Jlöre vinni a róRi jogos kívánságot. A pénttki tanácsülés elhatározta, hogy ez irányban felterjesztést intéz a kormányhoz. Dr. Sabjdn Gyula po'gármester az akció kilátásáról és esetleges eredményéről következőket mondotta munkatársunknak :
— A város tanfcsa tényleg megsürgette a tiz év óta vjudó kérdés elintézéséi. A magam részéről remélem, hogy ez a sürgetés nem lesz hiábavaló, hiszen nem jogtalan kívánságról van szó. A mai kormétiy mindentselte több m^géitéssel és — ami n legfontosabb/--sokkal rövidebb időn belül tagja e kérelmet elintézni. Kétségtelen, hogy Zalamegyének Nagykanizsa a legelőrihaladoitabb kulturvárosa. Városunk határszéli fekvésénél fogva, országos érdek, hogy egy minél haladottabb, kulturáltabb és intézményekkel rendelkező v.Hos Je-hessen a magyarság végvára. A leghelyesebb megoldás az volna, ha Nagykanizsa nemcsak törvényhalósági joggal felruházott város, hanem Zalamegye székhelye is lenne. Ha mindkét kívánságunk nem is teljesül, az első mindenesetre olyan stádiumba jutott, amely már közel áll a megvalósuláshoz.
Más beavatott forrásból arról értesülünk, hogy a kormány a legközelebbi napokban
Nagykanizsára külön kormánybiztost
Íinevezni. Az erre vonatkozó tárgyalások efejezésükhöz közelednek. Ez a közeli intéz-kédés is azt bizonyítja, hogy a kormány ne» idegenkedik a gondolattól, hogy Kanizsát ónálló városnak tekintse.
fl ísbíiiyegzett'bankjegyek,
-rr Az Ossztrák-Magyar Bnuk nagykanizsai fiókja egyelőre neue lombardlrozza a hndl-kölcsOnkötvényeket. —
(Saját tudósítónktól.) Ismeretes, ho^v * szifjb kormái y a megszállott teiü'eteken az Oiztrák- Magvar bank állal kibocfájtotl bankjegyek felülbélyegzését rendelte el. Az miéz* wedés céljáról többféle verzió kerü't forgalomba. A legvalószínűbb az, hogy a szerb kormAr.y a megszálíoU területeken meg akarja akuU-tvozni az osztrák-magyar pénz beözönlőt Egv másik magyarázat szerint a fclüibAlyee7.<4 a szerb kormanvnak nagyszerű eszköz arra,, hogv az egyesek vagyonát ieazságosnn me«. állapíthassa, amire a vagyonadó 'szempontjaiét van s^üksé^iik.
A felülbélyegzés tér.ye igen nínztityí problémát vetett felei. Tudvalevt, hogy a szern ptrancsnoks.Ag az uj kibocsájtásu btnkje^v^ket nem Wlvegezi !e, ¿t\tni a tudatlanok kör^hrn .adi yezet, hosy ebeken a b<n: jegyeken. lw veszteséagel is. d<! tút akarnak adni. A lebélyegzett pénz értékétől is nagyon téves véleménye van a közönségnek. A lebélyegzés magi nem jelenti azt, hogy az ilyen p*nz a dinárral vigv f»ankkal rgyérléVü le^z. Annyi azrnHan valós/.inü, hogv a nemzetközi forgalombm n felü bé:ye*ze»t bankjegyek némi több^e ér éket kaonak a többi osztrák-magyar bankjegyei szemben, mert az előbbieket két állam a szetb is. — garantálja. - ^
A felvetődő kérdések kö'ölt nem a legérdektelenebb az sem. hogy mi tötténik aeok-k*l a lebélyegzett bankókka', amelyeket Osztrák Magyar bankhoz visznek leváltásra. A Innk alapszabályai kö2ött van ugvonis "'van intézkedés, mely s;érint a megrongált, fefalhé-ivegzelt jeuv^rt nem köteles tel|í:s értéket Ilyen körülmények kö/.ött a lebélyegzett KanV-jegy tulajdonosát kár érné.
Hogy e lérdísekre megbúhaló kaphassunk, felkerestük az . Osztrák M^yai bank nagykanizsai fiókját, ahor Zábtrszhy b^nklőnök tir a következőket mondnfla murki-társunknak:
A lebélyegzett pénreket az Os/tfák-Msgvar bank teljes értékében elfogadja, azonban a beváltott binkjegyeket nem hozza többé forgalombj. Az idegenkedés, amellyel a közösig a forradalom után kibncíájVttt bankjegye-keffovadji. telicsen érthetetlen é^ minden alapot nélkülöz. Az O-ztrák-Magyar b.nfc ezeket a bankjegyeket, amint a muhban. ugy a jövőben is teljes értékében e!fogad|a. Köztudomású, hogy a Innkjegvek egyoldali nyomása c^up'in teennikn okokia vezethető vis?za, sót uinga a bank fogia ezeket a bankjegyeket meghatározott időn belül bevonni. Abból a ténvből, hagy a szerb parancsnokságok az u| bankjegyeket nem bélyegzik fel(|), ne követkétlefscn «^nki nz'oknak kisebb értékére. Aminthogy a bank ezeket a bankjegyeket fizetési eszközökill min denkitőt elfogadja, éppúgy mindenki kötelei azokat teljes törtékükben elfogadni. Az uj bankjegyekben teljesítet! fizetés visszautasileíára senkinek nincsen ioga.
— Amilyen érthetetlen a forradalom u'á-ni bankjegyekkel szemben tanúsított bizalmatlanság, éppoly alaptalan a hadikő'csönkölvé-nye«től való idegenkedés. Az Osztrák-Magyar bankfiókok a meg nem szállt és nem vesré-lyeztetett területen 75 százalékos lombsrd-köl-c«önt nyu|tatiak bármelv hsdikölcsönkölvényre. Nagvkanizsa azonban speciális fekvésénél foeva kivelel e szabály alól. Mivel Nagykanizsán fl szerb megszállás veszélye eléggé kézenfekvő az itteni bankfiók egyenlőre nem lombardi-rozza a hadlkölcsönkötvényeket.

iAa.A
frr *
<r*
HÍREK.
M * P T 4n.


--Wk'-IWfc-Hfc , WST kaL t«t«. ^«iwiwv ♦.) Bfrif tu. ¿Mmi i á.
Vasárnap
_ A «n mgll 1 o«» 43 mt-
hoc, J^wwi* 37 p<tcm
bólc* 'M> tnh ) fitm 34 pat-
tu,, .jv-u..««1» o¿ifiül! 3 on 4t pciekot
— M«fmtrid a nappali villany szolgálta-11«. ismertettük a villanyiéitp igazg&tóaágának-a tárusitanJctboz intézett beadványát, amelyben — j szénhiányra való tekintettel a nappali áta ioszoigáltalás JieszUntelésél jelentette be. A korlátozó intézkedések súlyos mtgpróbá Hatatok eié állították volna a várót közönségét, de Aí^tnklbb az ipart üzemeket, amelyek áram hijjan tétlenségre lellek volna kényszerítve. — frrmoel jelentjük, hogy a korlátözás egyen-netti Itp Ététbei A "TÉror ugyanis - a vit-anv te lep rendelkezésére bccsáiloifa tartalik «génkészletét s igy ás Áramszolgáltatás, ha ne-Ifojfgak átíte is, B jmai kereibch fenntartható. Kl|«cy>é*. Neumart jói tel Nagy-
k.M.jM filfMf lllli
KBI I Eg.t reg * 2 ■■
(Minden ktttön érieSitéa MyeH-.V
■ ^pmmiattet- telt»átatm4<a»a folytán»a- dthány
jOtt.it ék lucgnifadiai k' gy '8a »llancág által megszállott vagy veszélyeztetett területén! lakó dohánytermelők, ha dohánytermésükéit tfi^Tiely *fipri| veszélyctleíett~TRvaitóhivatalhoz ¿zé'iiWf képtelenek, dohánftnat sz}b»d kéztől ritutmssátr-es ezzel ar, crösrakúl ehsák-ml.:yolá*tCt megmeolííessSíc ; Ily esetekben azo-<b»n n dohányt csakis a vesiélyezteteit KrtiVen heKH lakó fogyasztók-, közt r faok stQ^ -g'ctének kiele^itésere, tehlt r.em tov»hbeiidvHi és HürVtd's—céljaira—szabad cfodm. * d,.bán>in»ég enyhítése cüjaból pdig a i^ved^k a helyi ncplanaciokn»« ts közsej-i ¿14ijVÓiftgokpak vw»r «nrtnfcft» h'rftmfrf PSP-
tenként S.i«^te?eSfló megengedte, hogy a hely-, béli dot'ínyiermelötuAt az odavaló fogyasztók ftOt< teendő éréloizTásra pénzügyőrségi élten* Ont? mellen fe|eiikéitt fétkih gianim mennyi« aiiU duüanW kitogramroonfciyi 15 korona 20 fillér sron bwterezh-sse lek. Éten az intet-
kafrsek most sók jdftfkeü. eg azt?: teti*k az eddig tapaszi&tt MAm\I. ■ ■'
r-apteri meg-' nagy dohány
. iUrcskedök tömörülése, Budapesti ttd5-itéok iáviráiuzza: A budapesti Keres* kedötanács tegnap plenáris dlíst tartolt Sándor Pál elnökletéül, amelyen Bilkányj Kálmán MWIU Ui*j>iMlKHt áftői » iittfióról; amelyet a ttn.es íí a] adíjavasl<*tokkal szemben folytatott,- majd a kereskedők politikai szervezkedését viltáilák meg. A tanács .a szakmánkén! szervezeti kereskedőknek egy közös orgmizá-d6vat vaió Összefoglalása az id&t eférkerett-■rt ¡áiji Az a Bzéücrgűcsolás, amelyet a ^»éntelen parallel ügyest!let jelentett, H'ját Mi) a kereskedők politikai étvényesülésénekj ífeben síóvátették az ^vizsgáló- bizottságok MkodAaét. A tanács satyt fektet rá, bogy a «Miken a kereskedők mindenült kOsremOkőd |CK<k az ármegállapításnál.
A ruhaárak maximálása. Az orszi-Htpomi árvizsgáló bizottság a kész ruhák árát <s a fítfiruhják készítési dijit a kővetkezőké-poi állapílotla meg Kész ruhák: férfi ssccő-•»r.y: 200—870 korona ; férd felölté 180— í*ő korona, férfi télikabát 270—1000 korona ; Mrf> roikétíó (rövid télikabát) 210—560 korona. A férfi (Hkék készítést dijának Htemp'intjűból a ***delet • szabókat őt osztályba sorozzj. — Osctályok »«érint az árak kUlőnbőzők. Sacco-^"y ké*»itési dija ,90 -3W koron«, j»«k«t-«kOnyé 24<j-400 korontr; lélttábát* 260 400 k»fo«a E ek az összegek magukban log'alják
a szükségelt varrócérna, vagy varróselyem árát is. — Ezeket az árakat a nagykMivai árvizsgáló bizotttág feialviztgálja és a helyt vitzo nyoknak nu
— A niháátvcAÖ biaglljrtg felkéri azokat is, akik Oaueiró lapot nem kaptak, ^cgy ruüatele*tegakflt minél előbb szbtgáltatsák b| a. polgári lakola-tpraatermében.
— A közigazgatási tisztviselők nem •sabMéftgothattt. A belQgyminitster arra való tekintettel, hogy egyes közigazgatási tisztviselők miden súlyosabb dk nélkül elhagyták hivatalukat, most kőirendeletben fordul a tőr- ' vényhalóságok el< A tisztviselőihez. A -körrcn • delet felhivja a tőrvéliyháfteágok eli3 tísztvi-selőit, hogy a hatóságuk alá tartozó kőralkal-muottttfiJiK ujabb intézkedésig azabaoságot es«kii a Icgfciveiejeasbb esetekben engedélyezzen A* igazolatlanul távollevő kOziOkalmazot* takat pedig siólilslk fel az aionnaii bazaté-résie és nem engedelmeskedés esetiben az illetőket vonják felelősségre Kivételt cs^k -az oly»" hf.lyf.n mflkhdó tisztviselők kópezhetnek^ kiket idegen megszálló csapatok hénysreritel* tek »**"ráMa, vagy pedig a mukOdáti halytl-
kőn zavargá'ok-vannak. A.belttiyoiiniszter ren deliében nágynw fonlnsnnk lartja a e>Vtálle"e»'eHV 1
gatás ivartalan menetéi, éppen vezéri elvárja a llwniielőMlUt1 Iiüki f.OiéiniégeUtt ■ ' li'gpni'
tosabba-i taljasitsálF
— A helybeli szociáldemokrata párt folyó hó 19 én vasárnap . délután az összes szakszer vezetek bevonáséval ^fontos gyü'éal Urt. E célból a ¿tigántiszXviielők és Keret-kedelmi Alkaimnöltíik helyt csopörijainkk v<2ttó*ége ezu on felkéri tagjait, hogy vasár-a^p di'után I orawr ai egyetmet hMyuég<-
6ea"7C48tno főUiiiSt) cyüte>eaenek _r- A Magántiaatviaalők Qrnágot.Szö-
vetségének Nagykanizsai Csoportja (Casinó, ffl'dsun*) a Seovet^gtöl kap»«< ut»«»Vis foly-fán telsiólilja mindazon kartárs*.k»t^_ és kár-társnők el, kiknek h»vi fizetése, illető'eg őssz-|ftvfldehne nem tesz ki 300 K-ál, hogy a fenli
nincs. A főzéshez és házUrtáavazatásha« éné, negyven évesnél idősebb, milvelt kitílm* gjm^rmgy esetleg mAs ftevegynőte iét» kedjenek személyesen vagy levélben • nágy-icsmxsspflbHfagondoso - ne ptr ódánál -IBSaf^ Miklós-utca 58» «jáhlkoznL, Aki • jegyzett állást elfog~li(|á, megfelelő 'fisetéssn tevltí caaíádtftgftt maajlieto, teljaa meKbecsőláére.' [sziámithnt is otf igaki meleg otthona Int
— Oknst Oförgy világhivü regénye után készült filmdráma kerül bsmutstáárs hsttőn és keciden az Urániában, melynek címe Kardsa Péter, s főszerepet á ctodattépltgű I uad Margit játsza. Jegyekről jó lesz sMra gota-doskodni. . . ...
E^lvaszeit Egy fekete boa f, hó l/-án 7 órai előadáson elveszett. A becsületes toeg-tatáló kéretik, illő jutalom ellenében s Xata kiadóhivatalában leadni' -
dsték-kártyák. Piatnik lóle gvárt-mány, minden játékhoz kaphatók Fisohsl Fülöp Fia oégnái Nagykanizsán.
A sasrkaazté sért tetet: s fQsiérkstJtf.
Nyilt-tér.
A kalőnböíó bireizieiése^kel szemben ismételten kijdlenttflk. hogy Kanizsáról való el
meg, nem az általunk, szereleltek c erb-n hi-S'M 1 —.. Ámcni--yibea i*, dombunkra |u na. hogy a reakció felül akarna ainMni, '^-in« aUUoQ Vitttyu^H. m*ff
1 gyobb aparáiutsal, mini yollunk.
Eljövetelünk egy« dali oka, magasabb elvi érdekek megerdiae JÉolt -£ijniíeL_az. _t>1^ant pá(lot o'y bi/tot té'be lábuk s hinni akarfufc, nem u csalódtunk, b'lran h,gytu^ Kwi.ii, de nem. Örőare, hanem ckbV egy pár h'trr.
VígTedménvben mévesyiiter hangtu-lyoziwk: mi senkinek mtI nem ánodu^v a .nem is »kartunV aiiv» ^a tt. ellenfl »k wnáa. -retr tntH»u<kát Irat^TOr tian vlswautyafiiu^t s azokkal, h< vi«szaí*rUnk, szembenéiank.
Budapest. Í9I9. jiofitr 14
Fabiok csoport bizalmi trstOtsts.
Ciopuif'titkáránál, sérelmeik orvoslása ""nml {.»lentkeizetíek. Vezetőség.
végett
—'VHig nagvmozgósxinháa jan. 19 én rmiutja nu íte ítélj eniire Ó fetvonásoa nagy atrmfccióját, melyben a főszerepet Olaf' Könss « Ebba Thomaen játszálc — 2Q„2t.és22-éna Testir cimü film kerül bemutatásra.
-Máatartáavsistő ftzvegynöt krjes
eg>r tapolcai földbirtokos, k^nek fehipéget á háborús Izgalmak és csapások lelkileg annyira megtörtéit, hogy minden 'iránt közönyössé vált és szeretetteljes bánásmódot igényel. —' GSsdaságát, — mely túlnyomóan szőlőbirtok, ,— egyik (30 -éyes) fia vezeti A másik fia Budapesten szigorló.orvos. Több családtag
KiS Ödön es neje szú! Maysr Júlia. KI« Mór .és neje, szül. Nsy Janka, KOhn II. Gyula c. ¡ic,i. ¿zül. Kohn Róza, mint gyermekei illetve menryei és agámoa unokái úgpmorpdott caivyal jaf* 1
tik, hogy ageretutt édes anyjuk
özv. Kohn Jakabné
szül. kohn jozefin hosszú scenvedés után életének 7ül ¿vében
Drága-halottunk htHt tetemeit f hó 20-án d. u. 3 órakor fogjuk a nagykanizsai izr. sírkert halottasházából örök nyugalomra helyezni.
Ili* is Mn tanain!
Berény Árpád és Zsófia férjezett Hackcr Oszkárné, úgyszintén az egész rokonság nevében fájdalommal telt szívvel jelenti, hogy a legjobb aga, nagyapa és rokon
Berény József
ékszerész
folyó hu 17-én 76 éves korában elhunyt. ,
A megboldogultat folyó hó 19-én, vasárnap d. c. 10 órakor adjuk át a gyászházból, Fő-ut 5. szám, az örök pihenésnek. Nagykanizsa, 1919 január hó 17.
Béke hamvai feletti
Mllhofar Ödön tivérr Dtfrény Árpédité uttl. Pfiud lyiniii m^ttyc
hméktr Oisk^ vtj« Haek^ ÖrtriTYlHc. lafván, DiNny Zaujuí# Mfd», amHiu«
[TRO! A mozgókép-palota
UIIAÍHH Boigony!-a. 4. TaJtlaa 259
A nagykanizsai izr. temetőben mintegy 250 darab különböző nagyságú es minőségű élőfa eladó. Vevő köteles záros határidőn belül saját költségén a fákat kivágatni, ezek helyét teljesen feltöltve rendbehozatni és a helyszínéről mindént elvitetni. Ajánlatok a vételár megjelölésével alulírott elöljárósághoz nyújtandók be.
A közelebbi feltételek nz izr. hitközségi irodában, valamint az izr. temetőben megtudhatók.
Nagykanizsán, MM9. január hé 17-én.
A nagykanizsai izr. szentegylet előijórósáta.
Város belterületén bútorozott kétszobás lakás konyhával és mellékhelyiségekkel gyermektelen házaspár részére kerestetik. Ajánlatok a kiadóhiva}alba kéretnek.
Berszántá&ra kettős rendszerű gőzekét keres Nagyrécsei líradalom, Nagyrécse (Zala-rnegye) 469
Lapos es méhtele öngyújtó nagy választékban, úgyszintén tüzkó nagyban és kiesinybon kapható Strasser Mártonnál
Nagykanizsa. 4(JI
Egy ruhatáros egyszersmind háziszolga
azonnali állást nyerhet a Casinóban. 4
Elegáns, uj női télikabát kis alakra, vagy fiatal leány »részére eladó. Cim Koller Kíitvös-ter 31. szám. . 453
Német gyermekápolónő nagy gyakorlattal, kitűnő bizonyítványokkal február 1-ére állást keres kisgyermek mellé. Cini Pospisil Franciska, Nagykanizsa Csengeri-u.* 2V szá-n. I. emeleti 1 f>5
Bognári á<last keresek szentgyorgynapi belépésre. Cini: 'Matyók János Hahót, Zala-megye. s ' lo7
v XiyoMo*k4oltm >»éwafrpáf;^teres szobás i
i«kast május 1 re esetleg korábbra is. Állandó bérletről van szó Cim a kiadóban. 431
A gánnai borgazdaság > Gánimpuszta, u. p ,-lharosberény (Somogymegyc*) ügyes bognárt kores folyó evi április 24-re. uu
ICgy ju kovácsmester és ugyanott kejtész rögtön alkalmazást nyer. .fftromszky KrnŐ, KcCsehely Zalamegye.
• y" • v■ • ■' ■ ■ • * • n■• *f.......''• .........,.. . I
Két tanuló vagy tanuló leány jó fizetései felvétetik Fürst József Áruházában.
Gépész-kovács április 21-től alkalmazást nyernet Őzv. Somogyi Gyuláné gazdaságában Palin. " -417
........'............... : \ .4
Ápolónő szakképzett ajánlkozik beteghez. Cim a kiadóhivatalban. 4tt3
Kezdők és haladék oímbalom tanítását | kottáról) elvállalom. Cim a kiadóhivatalban.
&uperlor dfomagoló papír kisebb es nagyobb tételekben kapható Fischel j Fülöp Fia papirnagykereskedéseben, Nagykanizsán.
— Rajzeszközök legjobb külföldi gyártmány nagyobb választókban kaphatók Fischel ! Fülöp Fis könyvkereskedésében Nagykanizsán.
Hétfőn és kedden, január 20. és 21.
Ohnet György világhiríi miivö „A bánya/ cimü regénye után Lund Margit felléptevei
Kardan Péter
társadalmi dráma 4 felvonásban
É» a remek kísérő mflsor
Előadások hétköznapokon: Vasár- és ünnepnapokon : 3
* és 1 órakor. r> és 7 orakor
Vasárnap, január 19-én
Értesítem az igen tisztelt rendelőimet, hogy a harctérről megérkezve
Fantasztikus íllmjáték b felvonásban.
Főszerepbnn Olaf Föuss és Ebba Thom-
sem, akik a HonuinkyjyatiaiX^A főszerep^
• * • ' '" játszották.
Remek kisérö műsor I
Előadások hétköznapon: 5 és. 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, ő és 7 órakor,
Rendeléseket felveszek özv Szabó Vass Károlyné kötélgyártó üzletében, Kazinczy-utcéban. — Tisztelettel
Velccz Ede, cipész.
Van szerencsém értesíteni tisztelt vevőimet, hogy —
röh, sömör, ótvar, sebek és mindennemű bőrbajokat gyorsan és biztosan gyógyít a
BORÓKA KKNÍSC«
Nem piszkít es teljesen szagtalan. Ki* gely ára: 4 K, nagy tégely 0 K.j csalndi tégely ara 10 korona.- Hozzávaló; Boriiké-szappan 6 korona. - Készíti:
•».
Qerö Samlor
* gyógyszerész, Nagy kítfös.
Nagykanizsán kapható az összcv íry<vy-szertárakban és drogériákban « 'f»7
Kazinczy-utcában, a nagylözsde melleit megnyitottam I
Bccscs rendelésüket' kérve tisztelettel
Ha igazán kellemeseit
akar mulatni
hozassa meg a most legújabban megjelent
Liszt: Hatósági ellátásban részesülők lieztszükségletüket folyó évi február, március, április hónapokra egyszerre átvehetik, arneny-nyiben ezen igényüket a hatósági igazolványukon feltüntetett kereskedőnél bejelentik és s ttszt ellenértékét ugyanott lefizetik.
Fontos közérdek, tehát mindenkinek saját érdeke is, hofcy. a lakosság minél nagyobb részének lisztszükséglete legalább fenti 3 hónapra az egyesek éléskamrájában biztosítva legyen. Felhivatnak tehát mindazok, akiknek a 8 havi liszt átvétele módjukban áll, igényüket minél előbb, de legkésőbb f. hó 25 ig érvényesítsék. Későbbi jelentkezés figyelembe nem vehető.
A januári liszt a kereskedőknek kiadatott és tlgydhott sürgősen átveendő.
Cukor: A lakosság résztfre ezúttal nyerscukor tutaltatott ki. A januári szükséglet a kereskedőmnél rendelkezésre áll és haladéktalanul átveendő, hogy ennek megtörténte után a február havi járandóság is azonnal szétosztható legyen. Jelenleg még a rervdes 70 dg-os fejadag van érvényben, mégis ajánlatos a legnagyobb takarékosság betartása !
A nyerscukor ára kg-kent 3 kor 42 t\ll.
„u* I IIHl mulli uiinn
cimü kétoldalas, tréfás, kacagtató hsnglemezt
Ara: 6 darab ócska, lejátszott hanglemez.
Ezen iemei pénzért nem kapható.
Ujváry Károly e lemezen Ugyancsak megkacagtatja a hallgatóit. — Elejétől végig holtra nevettető 1
Kizárólag csakis
WAG N E
„Hanaax*rfi«ay*nifcas"-nAi
Budapest, Józssf-aorut 19 Fiók: IX, Ráday-utea Ul
A „Favorit** titnfttcn<'»gyir főruMAra. Be*z*l#a«p«k 2*0 koron Alól 1100 koronAlp. Nűpy. Mnvklpro h«ng»;irr- <S t«mezi«iry/tk Ingytn 1
Nyomatott
a »ZALA* nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán
ZALA
l*W> ianuár 19
iitiiit a* miiimmhii nmm ra. F6mrku«i t I Kümankalári és -Upt«la|dt>noai ' | Hirdetéseket, nyttMeret áa
" TÓTH ZOLTÁN _ ..... -------------- i ........ —~— a • * j közleményeket dijozabás aarrtnl vesz
KimW felelőn 117. G.SILIAQ *<> KXO t.....'.a.» M a ktaa«Wv«táL
XLVt. iwfolyam
•» ■fykanlita, MIS. Jmnuár II RaM.
•iá«.
«> 1 Tfl ' » í '
ttnűWinUiülMil NAGYKANIZSA,
7 ■ * Zala Svomdav&Uálat
Kó-ut 6. sz
M^Jilmr Mtlö kivétel*-«Jarintlcnoapkórarcífgct


Előfizetési árak:
betytva kédMH «oan», vagypftsia mMMMAmi.
EgéK^évrc—ITW-Pftém i'.' t „ 3Ú»» XqjHltlff , w 15-Egy búrs , , í, -
Egyes uém ára Hl
A békekonferencia ülése. ^
Clamanceaii megnyitó beszéde» — Ax elaő ül én programmja
• fíürti, Jan. ~20. (Mavas.), A békcfronftreficui. ritónnesséft a konférenti* alelnökeivé megválasztották Lansingó'í, Orlandot es Saionj" márkit. Ezenkívül titkároké^ mnnttátTifffvi3L«igáló á? «tf^rkesztő bizottságokat választottak. Clemenceau elnöki megnyitójában többek közt ezeket mondotta: ;
Nagy^és1 nemes becsvágy -fogott et mindnyájunkat cs kívánnunk-- -kell. Hogy fáradozásunkat siker koronazza. Mindynt alá kell rendelnünk annak, hogy szorosam} trg_yrsnés szilisijus azúrt nepek kouf amelyik Mztvették a hagv

Liknnmnrl- IHUllHlw.....lili li . ... n .ii|i.il- i . ..»„¿ft.^ nHtn- ^.-.¡--pl- ^
első kérdése: a háború, okozóinak felelőssége / második kérdése i^ffünlelési rend szabályok a naboru alatt elkövetett bűntettéiért; harmadik kerduse pedig * a túuikússdg helyzetének nemzetközt törvényhozással' iörténö szabályozásai Valür mennyi hatalmát felkérjük, hogy c három kérdésről emlékiratot terjesszen éíó. A legközelebbi ülés napirendje a nemzetek szövetségének kérdése lesz~—•' ' v
I csapatokat nadoaztálVi kötelékek he vonják öw-ite. - Az erre • on átkozó körrendelet már et is ment a kerületi parar»«nokságokhoz.
Ábrahám Frldrlch leoioatfetlafe
Budapest, jan. 20. A függetlenségi pártjait. a muti h'ten- történt események követfce?-létwn Abrenam TT;?*ö igazságügyi ~tm Frhf--rioh hadügyi államtitkár- ma már ne» jelent meg hivatalában. A kormány hadügyi állam-titkárra vatts'i"Mifn atromlald Arttmr Tc«*^ Imi „matffiftu
BclcgálSfudaA csak ápriUsbas-rehetaek rCazt á koalcrcnclAo.
~—Bari»r1in-.-2ff-A tesa sojei a lCTíg?r konferencia a meeotdardó ké'dések tömkelegére és fontosságára v-«ló tvk'n**ítel március etfttl alig ta ér véget Az Hkntfg«* atum<>k*i
▲ ■épaaflfeuég fljgye.
London, jan. 20. A Oaúy Mail árról élteséi, begy a népek szövetjeiében Uivéről a kékekor.fer> ncia legközelebbi ütésén döntenek.
Paris, jan.' ¡20. • Á ~ ~ Mórntngpost értetü-lése szerint a volt központi hatalmakat tel fogják vermi a népek szövetségébe.
Páris, jan. 20. A Reuter-ügynOkséf» jelemi : A békekonferencia egyes kiküldöttei csodálkoznak azon, hogy a konferencia protjr imm-JMaa ülj au kérdéseknek adják meg ¡ti cImv
igLTl'i'jtljCb^b^rnertj; yaió fgletóseég kér iái mit; sokJi I -fonfoseho tárgyakat, mint a és a tengerek szabadságának
kérdését nem vet'é* tff első ponluk. kö?é. A bikeköüfeíencfán a f-Vzjemé' y i iVgek egyike m • r "iiuu'»t arra •h>ig<-> e kérrlénVeí nem mai lőaték és nem akarják e>hu»ni;c kézíWek an-^gát kiad'-tk az egyes detegvu«oknak je
téiMéuéücUvégeti________-
Wllion Németország ílelme-
zésééit* ~ • . ... •*.
München, jan. 20. A Mornlngpost fel-. Unft fr^at .körb-a-kovelkezókel: WHOWWk" eltökélt szándéka, hogy otthagyja a béke konf aienoiát, ha nem—történik azonnal gondoskodás Németortrztg élelemmel vatO ellátásáról. Az elnOk, qkinek hagy aggodalmai okoz Németország élelmiszer válsága, e kér üésnek a legnagyobb fontósfágat tíf ajrtiyiiljft
illa
A válság megoldása után.
KcttéTálasztották a kaltnsz-aitnlaztérinmot.
Budapest, jan. 20. A minisztertanács tegnapi ülésén elhatározták a vallás- és köz oktatásügyi minisztérium kettéválasztását. Az erre vonatkozó törvény a hivatalos -lap" keddi számában jelenik meg. Berinkey miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány a nemzetiségi kérdésben az önrendelkezési jog és a WiUoni elvek alapján áll: a nemzetiségi miniszteri-uauf nem oszlatják fel.
Budapest, jan. 20 Berinkey -minissfer-ekKK kgrwp felajánlotta Juhász Nagy Sándor thaaatitlurnak az igazságügy minisztert- tárcát: )afcé«7 kijelentelte, Hogy elhatározását a Ká-rof|ípártban napokban bekövetkezendő, esené-teszi fóggövé. Károlyi eip^k a mi •Httertanáci előterjesztésért1 Hónai Zoltánt kiaevezle a népjóMI mlAlastsdum államHlkárá^.
Budapast, jan. '¿0. A kormány ma álétbe léptette az I91Ó, ^vi ötödik néptörvény»,► amely • vallás- és közoktatásügyi' minisztérium ketté-
választásával külön valláattgyi és külön közoktatásügyi -minisztérium felállításáról rendel kezik. A néptörvényt a hivatalos lap kedd «zárna hozza.
KArolyi programmja. Budapest, jan 20 Az uj kormány vasárnapi eskütétele után Károlyi elnök a következő beszédet intézte a kormány tagjaihoz:
— Ama reményemnek adok kifejezést, hogy az uj kormány mielőbb konszolidált viszonyok köij végezheti munkáját' és semmi za-vaió momentum nem fog közrejátszani. Az ország krízise véget ért: most már a komoly munka következik. A kormánynak legelső feladata Ingyen: ac ország rendjének helyre iflitása és a bttka előkészítés®.
Budflpeát,_Jatt. 20 A kormány elhatározta, hogy 'sürgősen hozzáf tg a hadsereg megszervezéséhez•sürgőset« f 'lállilla a fegyver»-»úihelt szerwHléi*beit tragállaplloll hot gyákigow és ítél lovailtadüsztályl. C uéliXil^a, jelenlegi
minisztereinnks'g aaminiatraHv álláflllUláráfá (jedig Haláaz Lajos aaj*ó1Őnök0t fogja ktae-vezni, akinek' utóda' Szatmáry Mór lesz Hiir Tz^rinr JuháX Nagy SáftÜOf m Batf íelBjaiílDlt" Igakaágü^vi tá'Ctt nem véHalta. —• i..
Budapest, jarf 20. A kormány ma minitz-tcrlan^csot tartott, amelyen Ágoston Péter nagy-vát'di >nriwJiiybnl08t belügyi' államtrtkáitá. nevézté kii "
BudapasL jan 20.. A Politikai' tit'áúé megc^tf tj» azon h»tf. hogy a baJa^ mini sálért um poiniKHi aiU'htiikár»Jig»ir kaionákksl fog|Mrtv~ tnit^tni.. a poiiiikai állatgtiikár loeábbra is dt. Pethe parton marad, "az pmlitetl két ezredaat nem mint politikai államtitkárokat, hanem mint főcsoportvezetöket rendelik a belUgyminiaz táHtlÍHW. J--
Coolldge Pári.ba alázott.
Bwlapast, j^n. 20,-Ccolidge ^roiessor, szjamertkal pulitikai bizottság vesetöje, aki vasárntip út ben Appmyi'AIoertnél volt ebéden és két órk hosszat tanácskozott Apponyivsl, >.»le Dicsen át Parisba utazott;—-
Budapest, jan 20. A vasárnapi székely-gyűlés- után a gyűlés résztvevői a Dunapalota szálló elé vonultak, hogy Coolidge pro les sor előtt tüntessenek Wilson ' melleit. Coolidge megjelent az erkélyen és Nagy-György üdvözlő beszédére .p következőket válaszolta:
. —r. Mélyen meg vagyok Indulva attól, amit néhány nap alatt itt tapaaztaltan. Ismétlem és hangsúlyosom, hogy ezen demonstráció mély nyomokat hagyott lelkemben. Hangsúlyozom, hogy mindenről hűségesen be fogok számolni kiküldőimnek
A fággetleaségl párt pragramija
Budapsst, jan. 20. A függetlenségi párt szerdán eife -választmányi ülést 4art, amelye« megválasztják az elnökséget és foglalkoznak a kormány Jámogatása kérdésében. A pértrálaág flgve ezen az ü'éien díl el A párt zéma az esetben hajtandó témogatnl a kermányi, Ha a kormány megfelelő lntéaksdések*t téss-s rsnd hétyrsétlltáeára, lehetővé tssal é poi gáraég megeeaéY»«és4t es programmjéká vssal ac w tkág ierüíeU latagrttéaénaá meg-védelmeaáeét,
ZALA
1919. ir nuár 21.
Lc4cgyrcrze11 ukrán csapnt.
Munkács, jan. 20. Az egyesült russzin haderő Szolyvánál "000 föriyi^ Wtrán csapatot körülzárt és lefegyverzett. A lefegyverzett ukránokat vonaton a határra vilié'*! ott visszaadták fegyvereiket ét szabadon enjjféd-/ (ék őket. A január 21-ére Huszita tgybi
hívott russzin nemzetgyűlés elmarad. v
r< |
Választások Némsiországiian
győztek a többségi axotUiasták.
Berlin, jan. 20. A választások egész Németországban nyugodtan folytak le. A szavazatok összeszámlálása (egalább há'om napot vész igénybe, azonban máris megállapítható, hogy a többségi szocialisták nagy győzet met arattak a választásokon.
Berlin, jan. 20. Würtenbergben a tegnapi választásokon küenc nöt választottak meg képviselővé. Köztflk van Peyer volt alkancellár leánya, akit liberális programmal választottak meg.
Berlin, jan. 20. Az esti lapok a választások eredményéről már most megállapítják azt, bogy a szociáldemokrata párt lesz a nemzetgyűlés legnagyobb pártja és a német demokrata pirt kerül a második helyre. A oentrumpárt megtartót»« előbbi inantiMuftiainak számát. Hogy a töhbi pártok háry . mandá tumot kaplak, azt most még nem lehet áttekinteni. A berlini válaszfások eredményének megállapítása is jelentékeny késést fog szenvedni, mert a független szociáhsták több tiltakozást jelentettek be, amely választásokat felül fognak vizsgálni.
KI lesz köztársasági elnök ?
Berlin, jan. -20. Politikai körükben elfér* jedt hírek szerint Naumann Frigyest, akit most polgári demokrata . piogrammal választottak meg nemzetgyűlési képviselővé. — fogják megválasztani a néniét birodalom köztársasági elnökévé.
Revideálják a német alkotmányt.
Berlin, jan, 20 Megbízható helyről jelentik, hogy egyes képviselők jövú szombatra meghívót kaptak Berlinbe, hógy résztvegyenek a birodalmi alkotmány tervezetének megbeszélésein.
Berlin, jan. 20 Kormányhoz közelálló körökből vett értesülés szerint a német alkot-roányrevizió tárgyalásánál felvetődött az a kérdés, ho^y Német-Ausztriának Németországhoz való csatlakozása esetén Berlint és Bécset önálló államisággal ruházzák fel, hogy a két város közti rfvalitást megszüntessék.
A bolsevikiek Varsó előtt.
Basel, jan, 20. Varsói jelentés szerint a bolsevíki csapatok Lengyelország keleti határához közel állanak és.három vonalban közelednek Varsóhoz A lengyel kormány gyors segítséget kért az antanttól. A Times szerint ha a bolsevikieket nem sikerill a határon felhrióztatni, akkor azok elpusztítják eg<V z Lengyelországot. Több antant állam Varsóban idózó polgári és katonai képviselői parancsot kaptak, hogy azonnal hagyjak el Varsót.
Samuely szabadlábon.
Budapest, jan. 20. A budapesti rendőrség ma szabadon bocsátotta Samualy Tibor bolsevista vezért, minthogy- a nyíregyházai rendőrség jegyzőkönyvi adatai nem nyujtinak elég támpontot arra, hogy az ellene emelt gyilkosság vádja tényleg megáHhate. 7
Lovászy Márton y| ftgäl l Öl. Higtl-M 8g)ls
JpfiVr éufakt bíróság elé állit; jáíc. ^ Feljelentettek több polgárt
egyént is.
* — Saját tudósítónktól. —
nyilatkozik a Zala matakatáraá nak a Poígárazóvetaég szervezkedéséről fcfc **alametf*fel pMgár-ság megszervezéséről.
r * Budapest? f^^í fan. 18.
i A polgárság szervezkedése igen erélyesen megkezdődő!». NéWt^g megalakul» Budapesten a Pötgár.teövettfég, Amelynek Lovásry Márton, a magvar politikai életnek ez a kitűnősége áll az élán.
Miután a vidéken a szervezkedés munkálatai félreérté*» keltettek és sokan nem tudják, hogy itt evy u| pártalakulásról van-e szó, avagy a meglevő szervezeteket akarják-e epyesiloni, felkereslem magát Lovászv Mártont, hogy tőle ezirányhan felvilágosításokat kérjek.
Lovászv dr. Budán lakik. A Batthyányi-ufeában. Hsrmincnvolcfokos lázban feküdt, amil.or meglá»oga»»nm. Éppen Nagy György volt nála. A polgárszövetség elnöke még igy is szívesen állott rendelkezésre a Zala szer-kesz»őségének és lázasan diktált infervjut a lap számára.
' Ezeket mondta :
— A polgárság szervezkedésének a Ipg-il»olgó „órája érkezet» el. Arról van szó, hogv fennmarad-e a polgárság, p.vgy e'piisrfűt A magyar polgárságot, a magvar középosztályt nem szabad a pusztulás prédájául odadobni. A magyar polgárságot azonban csak ucy lehet megszervezni, ha minden rétegnek meghagyjuk a maga keretét. Mindenki, szabadon válassza meg politikai pártját és kövesse politikai hitvallását. Ebbe mi nem szólunk bele. Éppen ucy nem akpdá'yozzuk meg, sőt inkább erősítjük a különféle egyletek és körök megalakulását. Mindenki szabadon menjen oda, ahovs ót állása, politikai felfogása, környeztec é* szimpáthiája viszi. í)e a meglevő és megala-kuló polgári pártok, egyletek, kölök és epy^b szervezetek alkossanak azután egy erős pha-lankot, ezek alkossák a polgárságnak azt az erős szövetségét, amely nem engedi mojd, hogy a polgárságot elnyomják. Ezt a cél» szolgálja a Polgárszövetség. Ezért csináltuk meg mi olyannak a programmunkat, hogy abba minden párt programmja beleilleszked-hetik. Mi csak a polgárság legvitásabb érdekeit kívánjuk megvédéni és programmunk a polgárság legfontosabb követeléseit tkialmazza csak. A legszívesebben látjuk és segítjük elő a nagykanizsai és zalamegyei polgárság minden irányú szervezkedését, csak azt kívánjuk meg, hogy a szervezkedés ne jelentse a polgárság széthúzását, hanem ellenkezőleg a polgárság összetartását. A Polgárszövetség azt jelenti, hogy az összes erők egy közö» medencében találkoznak a polgárság érdekeinek védelmére. Mi nagyon fontosnak tartjuk a kanizsai és zalamegyéi polgárság megszervezését és programmunkba is veliük, hogy a/, országos szervezés során hamarosan, falán elsősorban sor kerül a kanizsai és zalai szervezésre is Mi n m akartuk Kanizsán és Zalában egy kiilön politikai pártot alaki'ani, nent akarjuk a kanizsai és zalai polgári pártokat szétbontani, bitiem a meglévő összes kanizsai és zalai pártpkaf, szervezeteket akarjuk egyesíteni a közös munkára. »
Elmondotta Lovászy Márton azt is, hogy a szervezés munkáját megindítják azokon a területeken is. ¿melyeket czidőszerint idegen csapatok tartanak megszállva.
Jelentettük, hogy Böhm hadügymini^ n dr. Hamburger—Sneff per aktáinak felülvizs-gálását rendelte el, hogy amennyiben vissz* élések történtek volna, azok elkövetőit meg. büntethessék. A vizsgálat során kiderült, hogy az akták egy részét ismeretlen tettesek, nyiUli* a megtorlástól tartva, eltűntették, valamint napfényre került az is, hogy egyesek a vád Mrgyává telt bűncselekményeket illegitim esi-közökkel akarták bizonyitani.
A hadügyminiszter a perben elitélteket rehabilitálja, az ítéletet törvénytelen eszközök, kel kikényszerítő hatósági személyeket pedig bíróság elé áliittatja. A vizsgálat célja annak a megállapítása, kik voltak azok, akik a vádlottak terhére meg nem engedett eszközökkel éllek.
A vizsgálat szálai természetesen Nigyka-nizsára is elvezettek. A hadügyminiszter dr. Vajda Zoltán miniszteri titkárt biz»a meg i vizsgálat vezetésével, aki szombaton és vasárnap Nagykanizsán taitózkodott Kihallgatta i
?zociáldemokr8ta-párt több tagláf, valamint at
^ —------
ügyben részt vett katonai személyekét. A "10.

i
pótzászlóalj irattárát is átvizsgálta, ahol n ügy lényegére rendkívül fontos iratokat falálf. Igy többek között sikerült megtalálnia azt a táviratot, amellyel Szurmay, a volt honvédelmi miniszter dr. Hamburger letartóztatását rendelte el, holott ehhejj a honvédelmi minisztériumnak,
mint politikai hatóságnak nem lett volna joga.
«
Ez az akta a hadügyminisztériumban sehol sem volt található, mert n bűnösök még idejében megneszelték a vizsgálat hírét és eltüntették a komprommitáló elfogató-paranc«ot.
Tudósítónknak r.lkalma volt dr. Vajda Zoltánnal, a vizsgálat vezetőjével beszélni, aki a vizsgálat irányáról és jelen stádiumáról a következőket mondotta:
— A hadügyminiszter engem bízott mej? a Hamburger-ügy iratainak felülvizsgálásával és az előzetes vizsgálat lefolytatásával. Ebben az ügyben dolgozom itt Nagykanizsán is. Kihallgattam a szociáldemokrata pártnak azokat a tagjait, akik közvetlen tapasztalat alapján ismerik az ügyet és eljártam a 20. ezred pót-zászlóaljáná is, ahol sikérült megtalálnom a sokat és eddig hiába keresett elfogató parancsot.
A vizsgálat során terhelő adat eddig túlnyomó számban Szakáit Antal főhadnagy-Indbiró ellen merült fel. Ő volt a per ügyésze, aki terrorral, fenyegetéssel és erőszakossággal igyekezett bizonyítékokat szerezni dr. Hamburger és Sneff ellen. A polgári tanukat megfenyegette, hogy azonnal bevonultatja őket, ha nem vallanak. A további vizsgálat fo'>a-mán is állandóan a legerőszakosabb és 1e&-embertelenebb magatartást tanúsította a vádlottakkal szemben. Szakáll főhadnagy minden bizonnyal biróság elé kerül, éppenugy miM a* ügy többi kompromtriittáltjai.
— A Hamburger—Sneff ügyből kifolyólag Zob Elemér száxaaost és Markó Lajos főhadnagyot is megbüntették, ók ugyanis a parancs ellenire nem Szombathelyen, hanem Budapesten át vitték Hamburgert Pozsonyt és megengedték neki, ho*y Budapesten Landler Jenővel tárgyalhasson és magánügyeit is elrendezhesse. A két fiszt büntetésit a hadügyminiszter törölni fog|a.
UI9- ItMtr 21.

íAlA
— A mult héten feljelentés érkezett több tekintélyes nagykanizsai polgár efláh is. akik" kMül sokan közbizalmi áliáat töltenek be. A MMentettek között kétségtelenül olyanok is ' vtnaak, akik nemhogy a vádlottak ellen mö-kOdtek volna, de egyenesen azok vádelmére - fedlek. Mindenesetre többen vannak, akiknek ipn kis léssflk w» ábbap, hogy Hamburger él Sneff börtönbe jutottak. A feljelentés, tárgyában csütörtökön konferencia lesz a hadügy minisztériumban a ott fogeldölni. hogy a vits> gálái ezek ellen a polgári személyek ellen is aeglndnbe. vagy sem Különben ia a vizsgálat Ipty tatására a jövő héten ismét Kanizsára jövök.
HlNfcK.
NAPTÁR, .r
Ma. katb. Ajncs ac. it Prot. Annás. GOr. kaL 1919. Ijaaui» Z) Emil,
lat. SaQI Ift. _.J_____
A aap tél raggal T óra 4»- pántot, ajrsgafik dáriái 4 ón 41 perckot. \ UmUf kei aate, 10 óta 44 pate-_ ItoTi wamu MeléH • 6« lí patakor.
Mg az—önkéntes polgárőrség—IV-
jaaaár
21 Kedd
csoportig tart szolgálatot.
— A zalamagyai éa kanizsai kormány-liiitnaatg körül Bosnyák Géza főispán több csini agy hónapja lemondott tisztéről, de helyéi Si^u^—s^PH Űm á "Prmany-sábágban keresendő, amely hogy most tartósaid megoldást nyert, mi akadálya sincs au-Isak- hogv 7>lamegye is kormánybiztost káplán « főispáni ügyek ellátására. A salamegye: bxmánybiztos hatásköre alul azonban, mint •gy*" információnk jelenti, Nagykanizsa^ Jjtfl - nAu, helyesebben Nagykanizsa városa I Ml«* kormánybiztost kap. Ezen informál «Cfint a személyi' iérdés is megoldást nyert tnir Zita vármegye ttr>r«át»yftl»4oaa»* deTHr/f-M tevici Károly vármegyei aljegyzőt, volt közélel-|-
kormánybiztos-helyettest, Nagykanizsa ku.uánybiztosává pettyg Sneff József munkás] ouioutó hivatali tisztviselőt^ kanizsai szoctál-oemokiata pht titkárát neveznék Iti. Annyi jfe»hngy dr.B/igUVt^^ Károly tegnap dél-etán ezen megoldási ja vasi a Kai utazott Buda-öcsire. — Mánk információnk^ennek teljesen pí:'entmöncj. Eszerint a zalámegyci szociil: demokrata pártok haljani sem akarnak Brigié? uc> kormánybiztosi kinevezéséről s arról sem, üogv a megye ét Kanizsa részére kormánybiz-
a«« megszállták LégrádoL Eayelőre 50 fötjyi szerb csapat ' vonult be Légritka. A szerbek elsiáJlásolták magukat a a lelek után itélve nincs szándékukban, hogy ismét elhagyják a nagyközséget. A szeibek a község jegj* sőjét meghagyok állásában, azonban egy horvát hivatalnokot rendeltek mellé, hogy az a horvát nyelvra megtanítsa A létrád! iskolában Ka horvát nyelvet a kőtelező tantárgyak közé sorozták be.
— Kinavszáa. A belügyminiszter dr Prack István közigazgatási tanácsnokot a nagykanizsai anyakönyvi kerületbe anyakönyvvesetövé nevezte ki. A kinevezés természetesen csak névleges, mert az anyakönyvi teendőket továbbra is Cieger helyettes anyakönyvvezető látja el -
<— Jegyzői áthelyezések. sA működésűkben akadályozott községi alkalmazottak kormánybiztossá Kóbor J <noa kisszentgróii körjegyzőt Sírmellékre. Szabó Gyula gogánfai körjegyzőt Bidacsenyfomajta, V^/daEtek Bada csonytomaji jegyzőt Önginfára, Csillag Ernő nemeslördemici jegyzőt Tüfjére, Rózsa Ferenc türjei jegyzőt Nemestördemicre éa . Milkovies Andor alsózsidí jegyzőt tjfckfa—jegyzrive nevezte ki.
A városi választások. A WHWIll--ról közlik velünk, hogy a közgyűlés tárgysoro-
tosÓSat" nevezzenek tiAszócialtsldk azt hO- kummunish* tUuuckct ágyáltaláa nem engrátt. „
viíeiik, hogy egy kormánybiztos legyen s ez AUattáóan Nagykanizsán székeljen¿hA megye beit*szocialisták személyhez sem kőtik magukat s csupán az a kívánságuk, hogy az uj kormánybiztosnak politikai múltjában a gondolkodásában legyei garancia arra, hogy a forradalmi vívmányok rendületlen kive. Reméljük, hogy a kormány végre meg.fogja találni azt a tárhat, akivei a megyei hivatalos apparátus készséggel dolgozik együtt s akit ugy a polgári pártok, mint a szocialisták szívesen látnak a vármegye élén, mert csak az hozhatja meg a vármegye'nyugalmát, akiben osztatlan bizalom öszpontosul. A kormánybiztosság kérdése egyébként ezen a bélen föltétlenül eldűl.'
— Légrádot megszállták a szerbak. Néhány nappal ezelőtt történt, hogy Légrádon tpeggyilkoltak cg/ vasúti őrt. Akkor a mi. katótágaink már nem tudták a szokásos vizs-güaiot lefolytatni, weii a szerbek bizonytalan időközökben Al-átrándultak Légrádraji l.y az ■meraálás veszélyének voltak kiiéve. Vasárnap Lágrád megizünt a szarbek portyázás! területe Wimi: a Szarbek vaeárnip délután végltge-
Muraközt el akarja hagyni, vagy oda akar menni, akár gyalog, akár kocsin, akár vasúton teszi meg az utat, köteles ar f. fokú közlgaz-gatási hatóság által kiállított, a hatósági orvos által igazolt és a katonai karhatalmi parancs* nok áltaf láttamozott bizonyítványt felmutatni. A bizonyítványban igazolva kell lennie annak, hogy az utas nem fertőzött vidékről való. .A jugoszláv karhatalmi parancsnok a Muraközbe .való belépést csakis politikailag megbízható egyének részére engedi meg. A bólsevlki is
— A kanizsai nMáinak káigiHtaa, A nagykanisaai nyomdáaaok »ooémsp iüatX» tartották meg évi kasgjaléeit*. lanl>ia § nyomdász szakegylet elnökévé Bárány Antatt. j gyiővé lloíkltt jinost pémtároM Pribi*r%}-ralyt. könyvtárosokká Tmtiián Istvánt-és Kkrámér Juliskái, ellenőrré padig Bamcaa Gyulát »*• lantolták hwjj A saervezö btzottstg tagjai lettél: Weltner Zdgaood. ttracic Gyala, Pál OiaTa, ' Berghufer G,uta. Prikler Károly, Patkó Józael, László B'Ideig, Marvatics Józaef és Oyamtlcs Martska A közgyűlés Weltner Ztigm>md indítványára meleg hangi) lávuatbaa odvőzötté Peéét Gyulát népjóléti miniszterré történt, kinevezése alkalmából.
— Iparosok figyelmébe. A Népakaréfc-pénztár t. L Nagykanizsán, mint, Pénztntésett Központ megbiaottfa ezennel felhívja im kisiparosokat és kiskereskedőket, akik Ozeatg-ket a bábom folytán beszüntetni kényszerültek és kedvetmenyvs kölcsönökre igényt tartanak, hogy L hó ?2-töl 25-ig és 20 iől 3l-ig délután 2 és tél 4 óra kötött az intézet helyiségében személyeken jelentkezni szíveskedjenek
— Hadapródiskolából — főreáliskola. Pécsről jelentik^ hogy az ottani bonved had ód-iskolát főreál ¡«kólává SlakHollák K.M H{ iskolát a város kezeli. Ugyanezt meglehelne tengi Nasvkanlisá» is. A zatonai alteállskolA,. ból navyon könnyen lehetne polgári fóreál-ilkola, Tanár akadna elég, hisz sa-szarl, aa-
tátáü CUk Mgy liiwkl állás betöltésétől «sn szánra az állásnélküli középitkulsl tanároknak. . szó, ds valójában három írnokot választanak, mert a
tartóvá előlépő Írnokok állását is betöltik. A harmadik irftéki állásnak egyetlen komoly jelöltje Oszeszly Márta kisasszony. 'sT.'...«- Hogy lehet 'utazni Muraközbe Dr Vizkelety A ipád tb főszolgabíró Zalamegye alispánjának megbízásából e bő 18 án Csák. tnrnyáw "tárgyafásokét- folytatott a jugoszláv katonai parancsnokkal és a jugoszláv polgári kormánybiztossal. A tárgyalások folyamán meg üunden.rjzemg!y^lati a
be. — A Muraközbe utazó egyének 20 ától kezdve legfeljebb 1000 koronát vihetnek maguk kai. Akinél többet találnak, azoktól az 1000 koronán felüli pénzt elveszik és tartózkodásl helyére küldik. — A távbeszélő vonal Csáktornya felől minden irányban újra megnyílik, azonban ezt és a távirdát csakis hivataloa személyek vehetik igénybe.
"—A Magántisztviselők Országos Sző vétségének Nagykanizsai csoportja (Casinó földszint) ma, kedden esté 5 órakor választ mányi gyűlést tart Vezetőség.
— Turi Borosa. A n^gykanizsa szociáldemokrata munkásság vasárnap délután, jól sikerűit műkedvelői előadást rendezett a. Polgári Egylet nagytermében. A azinre keiü<t „Turi Bírom* népszínművet táblán ház nézte végig s elismerésének többször adott tapsba? kifejezést Az előadást szombaton megismétlik, A nagykanizsai pestások folyó luk. 18-án tartott értekezletükön megalakították az Országos Postás Szervezet helyi cscport|át, mely mint külön szakszervezet, a közalkalmazottak helyi egyesületének és ezzel a szociáldemokrata ptrtnak tagji.^A csoport eh ökéol Parsnczy 0 viliit felügyelőt, jegyzőül Németh Oyötgy főtisztet válasitolla meg.
— A Közalkalmazottak Szövetségének helyt £gy*aülsts f hó ^lö-án a munkásotthonban rendkívüli közgyűlést tartóit, amelyben a Munkás Tanácsba kiküldőnek ül Bu'oi Ferenc. Sirdy Qéza. Varg« Pál, Kramer Lajos es Paff/ Zsigmond egyesületi, tagokst választotta nteg. A közgyűlés — Pátffy Zaigmootf indítványára -— egyhangúlag elfrgtdia, hogy i pnslások leaulóbbl kinevezésinek és előléptetésének hivatalos nyilvánosságra hozása és a meUözödek kineveztetése iránt, megkeresi « Szövetség központi vezetCságét, az Országos Pojtfás Szervezetei és a Szociáldemokrata Pártot. Ezen határozat végrehajtásával megbízta az egvevület ai elnökséget.
- A Vflágmozgóbán kedden és szerdán Molnár Ferenc szenzáció» 5 felvonásos ssin-müve, A testőr kerül bemutatásra, a XII. magyar -Aranysorozat filmje. Corvin. gyártmány.
i . — Hazug közmondások. A közmondi-sok is e>a vuinak taefankint-. At egvik közmon dás például azt tártja, hogy aki korán kel, aranyat léi: Hát ebből csak simyi igaz, hogy aki korán kel, nem alussza ki magát. A máaia uAtdás szerint „mindenpek van határa.' Ei pitfiriffiiipiiiewVtt^vvottívfáfpSNft ki tudná megmondani, hogy szegény hazánknak hol van a h-ttra. A* közoktatásügyi miniszter ural arra kérjük; hogy eteknek a nyilvánvaló hazugságoknak a tanítását küszöbölje ki aa iskolából
Á szerkesztésért felel: a föafterkesztő.
Nyilt-tér.
Ezúton közlőm ' barátaimmal és ' volt .vevőkörömmel, hogy a Zala nyomdavillalat
vezetését átve'lem. .--Mint a multbair- saját
cégem alatt, ügy a jövőben a Zata nyomda-vállalat vezetésében is a legfőbb gondom lesz a vállalat rendelőit a legteljesebb megelégedésre kielégítem. k
A Zala nyomda vállalat mai barendeee sével as ország egyik legnagyobb és legmodernebb ilyen vállalata, amely * Icgfcánys--tebb igényeket ki tttdja elégíteni.
Nyomdai, könyvkötészeti, vonaletási és üzleti köpyvekre vonatkozó núndcnneaiU lounkdt, elvállalunk a ázokat pontba időre kifogástalan kiáUitáabao ^aáltitjuk < Nagykanlssa, tíWtí, január "11
V BAlOO OSZKÁfi

ZALA
'SMrjdvnr
APRÚ HIRDETÉSEK
Varróleányok felvétetnek örv. Vincié .Jánosiénál Hunyady-utca'2. .v 477
Igőaa» nő kerastetyk faiqsl plebaníiira házvezető nek, ki a kúbfi ós belső li'iiur:t<! érti Ajánlatot »Gondos* címre a Zala" kiad«.'»— hivatalába kérek . - __ S, &72.
Kereskedelmi érettségivel és gyakor-rattal bíró hivatalnok álláit Iwrw. ——Cim a kiadóhivatalban. 471
.Virot belterületén bútorozott kétszobás Jakis konyhával dk' mellékhelyiségekkel gyenríektelen . házaspár részérc kerestetik. Ajánlatok .a kiadóhivatalba kéretnek.
Bérszántásra kettis rendszerű gőzekét keres Nagyrécsei Uradalom, Nagyrécse (Zalu-megyc) , --r^—■. - -Uh*
A gánnai bérgazdaség Gánnapuszta. u. p Iharosberény (Somogymegyc) ügyet» bognárt keres folyó cvi április 24-re.
VILÁG nm Tnozöó*s,zínlláz
Hétfőit, $artá\ Urnái 20, 21, 22.
* ír * •
-XM-ik mtto'tf—Army-iflrniit_
A testőr
Mólnál Ferenc szenzációs színműve 4 felv.
Remak kisérö műtor I
Előadások "hétköznapon: 5 és 7- órakor, Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 'ft- 7 órakor.
IM.g klMO'ltlS leány ki az írásbeli teendőkhöz is ért, felvétetik Ratobenfeld hus-^aHljáfcpn
Oaadaségi alkalmaztat karai 27 éyes nős agyén, a gazdaság minden ágában jártas. Nyolc évig volt vincellér. Szíves mc'akcrcsé-
»hali <»p.Kákeeyi láiyjon j Üll«s,.»«U
.wfya. - •' • +7u
KlHfSft» AHéfcpQ"b fityegek wf álad E■■■ü
Fulup Kia—cég. kuny v- es Nagykanizsán. (Városházpalota.) " ■ .■:
Intelugens német urluő ajánlkozik finom caaládhqe -JtázvezüUinőnek -v«gy- tár-kíríko«,!^. nőnek. Ajánlatok pontos címmel . Max.vez'fc-tőnö* jeligét*-, c 4*p kiadolnvataiábo káram
Weit
elfogad Stern Kálmán üveges
—a« ltlabal-a. »1. ML »¿-a
URANIA
Héttőn éa kedden, Január SO «• ffl. Ohwart fhflrp vtlárhUái müve -A bápya
cimü regény« ufan Lund Margit fetteptrvci |
Kardan Péter
társadalmi dráma 4 Mvonuiani
fc« Ja ramak kiaéró műsor.
Előadások hétköznapokon: 5 tj 7 ocakar ' Vasár- éa ünnepnapokon 3, 5 U 7 -o»ak*r
Ugyanott 18 lyuk ablak Qvegezva
aa lakkal ellátta »totte
uz
hatfrozatai j fényhatás
Zongóravevök . figyelmébe T Zon; fianiiio. efsoranpu anj
utca IQ. w. inlf
47TT
Zaiaszenfgrót legforgalma— sabb helyen, a^Főutcában—Jevő
Stern Salamon-föle hái, rneíy löbfí fizíeriel és lakA^sal bir, a le£-többet igerőnek e 1 r* d 6.
Irésbej» ■ ajánlatok »Zaíaszentgrpt 3290." jeligére Haasensteín és Voglar hirdetés} irodájában Budapest, Dorottya-utca. 11. küldendők.
Rokkant katonák
és hadiözvegyek I
felvétetnek vallásos gzentképefe-ter Jeaziésére. A {eleritfc'ező&neK némi ifikével rendelbeznlök kell. Bővebbel napolta d. e 9—10 ig Kazincy utca 5. szám alatt az udvarban balra
csökkenése nélkül csakis
TÜNGSRAM-ÍL-r,
lehet betartani.
Használjon 25,40 60
TungsramtáippákaL
Értesítem az igen tisztelt rendcHSi-met, hogy a harctérről megérkezve
cipész műhelyemet
megnyitottam!
r
Rendeléseket -felveszek. 6zv. Szabó
Vass KOrolyné kötélgyártó »iáiét ben, Kazinczy-utcaban.— tUitoSetto)
Vclecz Ede, cipész
Aki házatj szőliött
vagy agvéb ingatlant venni vagy aiadni " akar, «r forduljon bizalommal E
ACZÉI/IGNACZ
Fdut 8. szám alatti
ingatlanforgalmi irodájához
ahol mindig van Jlyan eladásra -- ., éa, vétatra blöjegyezve.-^—r-
*> Előre lássuk ct magunkat SZ Ú LÓ K O T OZO - PAPlRZStNEGCkEL
-------A fátyiaooa-ayawi «witts* iiyiwiafa^r ihr
bMHiHM folytan- |lttK|n, hegy a towitmi T • k.w rgy/tlt-ifín si'M'f'K.iV'tt' anya»: **"* •>)«.'■•
juk,'niunn R»t<iap6Uó i'it'imiu^. nu . «!.)■!» ■■ bármily ojL^y nicnnyisiÍRbcn azonnnli és IrtiW'i J
litáwn a- ' ^ .'*.''
- Papírárugyári «a KcrttkMklai R.-T.-t-.J.
iladapekvvm BUlkJUai a " 1--—
Surgóoydm Papitlextíl. Tcktai (J-'í'A
Fiaker
nun den älkalonua mcgxcndelhtty vtdúkre is CENTnÁL Szálloda
pertéaáw.él (^a«ibapineér).
Van szerencsém értesíteni tisztelt vevőimet, hogy —
bzíneg-Man, a nagyin mellei}
megnyitottam I
Beesés rőndélésűLfrf kérve , . ttsJÜcttcl * ; m
fizv. Szabó Vass Károlyná.
Fleiner Miksa mint "férj cs alulírottak, továbbá az összes rokonság mélységes fájdalommát jelenek, hogy a legjobb feleség, a ^tógszerétőbb anya, nagyanyá és rokon '
Fleiner Miksáné
szül. rSrber Teréz
életének 62-ik és boldog házassífgának 40-ik évében folyó hó 20-án reggel 9 órakor hosszas cs gyötrő* betegseg után elhunyt.
A megboldogult hült teteme f. évi január 22-.cn, szerd&n belelőtt Í01/». órakor a Király-utca 'fb számú gyászháabót stz feráchía sirkertber^ fog örök nyugalomra helyeztetni. Nagykanizsa, IÖtÖ. január 20.
Áldott legyen emléke I •
flalaár Mór, Plaiaar álaáár, Plataar OtMlla Kr¡. Bargtr OttatÉvaá, Flalaar Béla, rMur VUa^i.
jlilaar áiaááraé iiuL Daitaeh Jtaks, ,t1alaaV Viliaé • ■ L) IHra léa, Flataar fllaioaaé ««ül lati Biaa «w'rtyeí, Bartar tttaatav -a^«,
Sargar Uaaka, Báitl, áaaka, Iraa, Plaiaar Batá, BAaa, Márta», fái s HaaUa
Mypmalon: a ,ZALA* nynmdá ér^laplrlndó vállalatnál Nagykanli
uTTtaah.
I^Migato* KAl iMtlH^KAH.
¿M>1 ftrtÉffiEg*
totüÉüimil
HAÖYKAN^SA tih Nyoiudayállafat
¿kgeteatk MIM ktvétal«-mtodcnnap ifora r«Qtl
I ««yhanlzta, ItIB. Január 28 tttrdU
t* kU<Mt>l«al*ll KldM 73.
NMN Hl,
fluerlnutAi TÓTH ZOLTÁN
(HKnnfikttÉn fiptuta)fl0|t091
CSILLA« .! K X C)
11. •tém*. rs I
kjg^iiflNHHHMMMPflHflPMMMi
eronísiísr-'mi r~
hcjvb*« Iftl— ariMMá vmgypoít» uMMMwti
£|í<hr» FéWwa . . . „ Httantá&tn g , l>-EgyT»3ra
Egy es szán in 30 JL
Hirdetéseket, íiylíí-Yírct té ■u«áa-
kSiltn^ijtdwt dijsiabú-. tltriM Vm
t=s______2- fel a kiadóhivatal. cg -
Megalakul a népek szövetsége.
Vfilasn elnök m»|f|fa>«tt »» antanl-lHiiclnialiltal a népek szövetségének lérdé»eben.
-Pár is. jan. Hivatalosan-jelentik: W-ilson élrtok vasárnap defutarr hosz-
stfs mcRbeszcIést folytatott L& Bourgeoissel, Róbert Cecillel és Smafs tábornokkal a népeK szövetsc^cnek kérdéséről Az elÖ2etes tanácskozásokból azt a be» ' nyomá&i Idiul szerezni; hugy az Egyesült Ai/amök,. Anglia «§ Franciaország vetető államférfidnak nézetei e kérdésben megegyeznek. ----------
A aépasAvati«! és »..stnueges - éllasbok. ... .
toadon. tan A Hau t ar L'i'V'O-isr'r-
WlUaa a népek MAvei«ég<r<l.
Pária, jau 21 (Hivas) Wi son elnrit a ieiM><u»ban <t»'6 l.^adiatflsa o ka imából Ribot-
SS, s /«"-« fltfüüfflfft ili<iyiV'[f^;-rti a
t-
•ac?ö választ adu:
SlBiHrjS »«mérte a veszélyeket, -.me ¡leknek- riatuiaomag ki vött <éve A frtneta nép- ^n.'tt Grr ij» » ftwta'ran Miauit
nvu?Jtn,i.t,i i a bfitenw étt, mmt • a szomsié d.-s R !3:un IV. afcb«»n a n««y országban, «l-lyct iőié C8öK-gyenge hná' választ el, egy
jgaift,»Kt*lafl- . fagCSvágH-4i»Hv*> tnmynr.tiHi.lr
fta^gaotari'it; bar gfis3tn~attati_gna. hogy a OT^mtT^ffi^l i^ff,, méyis távnl tarolt^
Iftrhhrni a atocMlint* hadtlgymnnsTtri atetí az, a ni a legutóbbi hadügyminiszterek aliH 41-'avdjan tartant: h»gy a katonásat 5líV ténnyel küldték a demajkíciós vonal védelmire, hogy ■lUéiekci Jnyull rftlkUI, ágyukat muníció 5 páriát tiéísüi akartak a IIUvona>ba kllldcflV Nem fog megisméiltdnl. hogy a kakuSkat nrstfele'ö felszeretés és élelnrnzer'arlalfk nél--külv félig melteienül és rorg.os bikám. ¿«Hkat - aa.ntak iaz-Bllrt.séxcs csspaK>k>il-Mi«Bfjll|. = ■ ta$i. Vége az mztrfk gei etáltaok- uri kainak. kj'oTiük! MiHAtt távoztok, khttnatok velem ^eaLa_Milájafl8Atf<L éljcnl a siariatdemofc
aek a párisi békekohf?rercl ra kiküldőn ,feye«. fcí;c jelenti, -hogy a békekonferencia azon hattrexata. amely szerint -a ntpaaovatsagra veMikoxé határozatokat caak a hadviselt katetmak állapHj»k m«rg » se-ntagea áfla-mok ottani Jtépvisalöinél njgy elégedatlen lensőget keltett H z<ét>'ui énhez at, ftugy a ailulrlgaink a népszövetséget előbb meg -ak*'fit alekitani éa esak axtttáa iónnak Nozzöják és mondják > népszövetség tör
sagoe, vagy pam, amint nektek tatszik A semiegea országok kcpvisetAinek a.> a Irl-íc|iij, bngy iiyen feüjeiek m«teil a csatla kozás országaik méltóságával, nem ekyéz-UütetÖ öaszau . > ' . "
tulhaini,. Franca«-rszág volna ekfiaorban kitéve, a vr*s? 'yjek. Ator.ban legvének nyugodtak, az u] rsndszar mér kialakulóban van ás ha Franciaországot fenyegetik, vala együtt az egész világot is ellenségükké teázik. .
Hivatalban áz uj kormány.
Tatvaaszal végrehajyik a föld birtok reformot.
Budapest, jan. 21- Szabó István minister
nplfüa tiBtl a KOvetkezó Kijelentést leilfc.:—I
— Remélem, bogy tavasszal már a bír-takKkxm végrehajtásához is bozxl :>ih?t' fogni, bár az ország nagy részének megszállása ezt nehézzé teszi.
Budapest, jan. 21. Ma délután 5 órakor Beriakay einOkiéiével minisztertanács volt, tsdyea a kormány valamennyi tagja résztveti
■cgTédlttk a salgótarjáni kóazén-báayák
Budapest, jan. 21. Böhm Vilmos had-ígyariniszler a badape*tr~v«dászezied egy íel-1» zászlóalját' küldette kí a salgótarjáni kó-uéahár.jrák védelmére. A zászlóalj elindulása tüM BöSaí Vilmos hadügyminiszter és Pogány kMaáaybiztos megjelent a vz disz ezred lakta-sjEíjlbsn. Bóbin a kOvefkazó beszédet intézte a zászlóaljhoz:
— Üdvöiföm a zászlóaljat, amely a kor-•áay kivó szavára azinta vztétkedve jelentkezett saelgitatlételre, hogy elmenjen nem uj kiborat viselni, nem támadni, nem lmperiaiisf\ fefciéri harcolni, hanem azért, hogy megvé-dífiaaze azt, amit el afcdinsk lólllrik jo^afű' •d venni azt a km azénbányát, amely még ' "(gaMradl országunknak. Bal a szénbányát '
meg akarjuz és meg-tf tqgjuk véaeni. Ágiikor az antant csaltok egyes parancsnokai örrha-talmulag, imperialista, célokért át akarják lépfii a démarkáuiis Vuiiatat. ftegy elfoglalták izén
bányánkat, akkor mi a nemzetközi jog éa népjog védelmére sietünk és megakadályozzuk, hogy szénbányánkat elfoglalják. A népkormány nem -akar uj Itáborul, mi gyűlöljük a vérontást, de nytigodldélekkel merem megállapitani, hogy minden katona és a szervezett munkásság, amely nem félfesíí katonai szolgálatot, érez magában annyi erőt, hogy amikor a .nemzet kózi jog lábbal tiprásával szénbányánkat el akarják foglalni, meg fogják -azt védelmezni. Feladatotok teljesítésében gondoljatok arra, hogy veletek van minden szeretetünk és bálánk, gondoljatok sz egéét magyar népre éa munkásságra» amely állandóan veletek- leaz.
A zászlóalj háromszoros éljent kiáltott a hádOgyminiszterre, aki ulán Pogány kormánybiztos beszélt C7*~.
— Üdvözlöm az első szociáldemokrata hadagyminisztert, aki garanciája annak, hogy többé nem lorduthat a fegyver • munkásság éa a nép mozgalmai ellen. Először történik, hogy a szocialdamotfata hadügyminiszter parancsára a' kslonalmács 'Hmogatisával egy zÉsz'óatj indt'il at. f.zzcl bsblronyltot^, hogy égatlafan a vád, hogy a blta Imiiéi flrtn da rarkeilcll voaulnioli
raia panra aa ro^^ajátoa meg, ho y ennek az .országnak » jO^ jjéil és a szluízUziiiui jOvO jéért, lu kell. meg is bahok^~
:: BöfiáLáa . Pogfáf á r-éászláaU éljeszéae ^Özban bvgyu el « t* ktanyát ~
Aslantblsottságek Isdapeates.
Budapsat, jan, 2TA Politikai Hlradb jt ienH : A mai wtjlüü JllUÜ IIWiFai stát >w dii:s-g éike. eit hivaiaíos megbízatásit Bed*-pestre/ Így Pommerol sfigol vezérkari kapá-¡ány, aki töbf» napig marad Rudaprttca poü. tikai,'g<i>daaagi t. f irtalmi vltzm yaton taaal-•nimozáSarj e< Plmmataü uiasz ¿roag« és Mihaeli fthadnagy, kik olaizországi hadk-fwgFyStnk Og>ében t á rj y áln ak a fnr m a rí h v aT *z idegen tioziek feikeresték Károlyi MiJzályt, Berinkev &aneai. Bohm Vilmost, Batogm Eraét és OaKm* ^rnól é* haaaiasan lérgya» tak velOk. Az olasz tisztek este elutaztak Bmf*péstr61. A napokban -BudaResten járt amérlkai ^Mzottaác újból a löváriiaba érk zcM éa Károlyival és Bcrlnkeyvel tárgyalt. A bbotl ság «gjik tagja Isnácskozott Vazaoayt jenft államvasuti elnökkel a vasút- éa axéakérdésben. E bizottság ma este továbbatazot: Bécsbe.
Aa „Ébredfi Hagyarek" acaa akarnak cUeDfarradalaiat. Budapest, jan. 21. Az Ébredő Magyarok Egyesületének küldöttsége ma megjelesl Berinkey mlninterelnök elölt és az! kérte hogy a kormány biztosítsa számokra a acoiás^ szabadságot'és az egyes Difii ¿s gyfllekesári iogof. Kí jelentették, hogy ők nem akanai ellenforradalmat, se% felekezeti gyfifölelet szítani,'de hangsúlyozták, hogy az rg'az keres»-tény Magyarország mögölttlk ál). Berinkey kijelentette, hogy a szólásszabadságot, az egye-sillési éa gyülekezési jogot mindenkivel szemben meg fegja védeni, de figyelmeztette lkat hogy ha ők a joggal ¿a szabadsággal vtaaah akarnak élni; felekezeti iigi&iti akarják teK használni, akkor erélyesen tog velük azemba-azállhf.
Összeütközés a románokkal
Nagyvárad, |an. tt A romi no* aagy erővel magsaátlották Caucaát. A m*gy«» r«a4 patok Köröttek el dórs voruHak.ylÜsa, <íh>iJ tomáti ragulirla csapatok ttmadták aMqt A magyar -csapatoknak a tulaiő aK4 ratii
ZALA
1010, *
Szocialista békekonferencia.
■m4m-m« • szociálist« kikéről.
raetése alatt átló adtertkai muntrtsdelegáció ma tárgyalást folytatott az angol parlamenti mtukáspártzal a bytfi> nemzetközi munkit
konferenciáról- Aa amerikaiak ragasz kodnak ahlipz. hógy a nemzetközi mürtkáskonferenciát a szövetséges* nemzetek munkátkonte>encfájá-tuk kell megelőznie, az angol dalegátusok •itaont amellett foglalnak állást, hrgy tögtön nemzetközi konfereneltt tartsanak. A táigyalók megegyezésre nem lutottak v Qéo3, jan. 2T 'Hirdeis<i(i munkásvezér a Preisé genfi itstlósitójanok a- kővetkezőket mondotta L:
- A 4ártót béke Ml Mássi ezkltozerint rendkiyüi bfetatóik A népszöyets'g segítségé tel a vitt« kérdéseket a neauetkóai k**ó««ég és a m^-ge .¿y fsal apjin íehSTTnap eífntSznt. 4stezavunk: Le a kapitalizmussal, le az «fearoHlata zavargásokkal.____
A nemetországi választások.
Berlin, jaa.-&U (Wo4l > Aa addig beér-fcggtt* {elérnétek" kterlni s t7 Tterflletben vP laszlott 453 képviselő közű! )eknleg 24 keiület V4 képviselőjét lehet megválasztottnak tekintem. Ftek pártok sie trtf a kövrtknOkíp otz-len^t meg:* német nemzelipart 24, jiereszjény «éppárt 46, néígaHaéppárt II. iiémet demok-cstspirt 83 szociáldembkratapárt 114, Ktg getlen szocialistapart 19
Berlin, jsnuu 21. Hivatalosan je'enlik:
_kírf, H . I m I L nrna A Ii 11 alkaiA</> L ■ »u
nnj^f^PWWfmr^aCwmiBMy cwiPtgraztp, nw|fy a
nemzetgyűlést február B ára hívják őaaza Waimarba. A nemze'gyülé* a weimnri nemzeti ■Inháib n tag Oiétezui. Watmartun reár foly-nak az etókészOietek nemtetgytriés mrgiar-iisára. -u . - .
. Royalista mozgalom
Námet'ánsslrlában éa r ±J~- Fsrtugállibss.
Bécs,..jan, 2lv A választást harcok küzdelmében egy plakát jelem meg. amelyen 1^1-saólifják a v*ta«zrrtkat, fl'igy olyan képviselőbe1 küldenek a nemze'gyüfésre, akik a pol gári államnak agy a pártoktól független államfő alatt való visazaálitáaát akarják.
niiiiiszteilumhuV azzal a sfltgós—k^i dumaiel fordult, , hogy a izentmiklósi-országul mentén huzódó hadikó hárat kislakás >k céllaira engedje it a váró* közönségének A kérelem támnga« kására felhozta a 'anács, h->gy a megszállott Muraközből rengeteg irénrtölt ötitifMl á vá rosba, Horvátéi st ágból is sok magyar vatulá* családot dHgáliak . ide. akiket. ■ aionbsn a krónikus"kánfiaat lakáamieérla minit c-ik pin-c'kben, pajtákhaiT lehetett elhelyezni. Eztk részére kellene lakátul s barskkőrház ha'slm»« épölete, s azon lesteretl katonák réaiére, akik a^iarctfrről viitzzlérve h«jlék nélkül állanak. AÜg egy két hele ment W>1 a kérvény és m<r megérkezett a hadöfymtníarleHum végleges rendelkezése. Ez a szokatlan gvorsas*g1*llemrl a lefni ét at < uj kvuniáiiyis't teiidszrr könil különbséget, azelőtt bizony hónapok, talán _ rszlrnitőjr killrllttk vulna rgy ilyen hafefantos« ságu kérdés dűlőre jutásához,
! A ttiWMHI'y'HtlHIIigltU'll (trgiwpr fnem't
Az Arbeiterzeilung ezért hevesen támadja a keresztétiyszociálistákat, mert kétségtelen, hogy Karoly ecosászárt akarják visszahozni a frónra.
London, .jan. 21. (Reuter) A lapok arról értesülnek, hogy Paiva Cohairo élére állott az oportái ga| monarchiaia
összeeskBv.. -.<« éa Don Manuelt kikíúítou<>k Portugália királyává A volt portugál király Lettdonboi azt táviratozta, hogy a mozgalmat fcelyteieniii.
Harc a bolsevizmus ellen.
Pária, január 21. Hivatalosan jelentik: MTilsofi elnök és n szövetségesek miniszterelnökei és külügyminiszterei ma délelőtt ta-wácakozást tartottak a külügyminisztériumban, amelyen Noulene oroszországi francia követ Ismertette a keleti helyzetet és sürgette a bol ecvikiek ellen való hadjárat mielőbb* megin* dúásál. Legközelebbi ülés kedden délután lesz, amriycp Soevenbm á pétervári din követet ingják meghallgatni
Berlin, jan. 21. A keleti határok védelmét Hindenburg veaai át, aki nsgffőhidiazállásál ebruér eíéjén Könijfa^crgbe helyezi
A hadügyminiszter átengedte
a hadikórházat a városnajk.
(SajdtH*46ftténktót) Annak idején megemlítettük, hogy a város lanácaa á hadügy-

válaszában váratlanul kedvnaö megold Is foglaltatik. Böhm hadügyminiszter a ¿5 hold ■Urflleten éa 12 millió korona MőUsággél ápolt*, rendkívül modern felszerelésű és építészetileg fi fflegklipóilfi "izép haditól hTzat írók TüiaJ-donul a város birtokába bccsájtja s vételárul a beruházás békebeli .értékét kivánja csak, amit .' a legközelebbi napokban rgy bizottság fog meeálbgitanl. de ami semmiesetre sem rest TŐbb 2 rSnií5,lfi{leljebb 21; nríIííS koro* nánál.
,A hadikórházra! együtt fi váms tttlrfdo-nába száll az a hatalmas vízvezetéki bálózS is, amelv a hadlkó házlól a katonai alieál-iskoláig húzódik ; továbbá a b»dikórház h 4tal-mai gözmosódája és fűrd^j". A hadügyminiszter, hagy a hsdtkóiMz azonnal felszabaduljon és .a ráró* rendelkezésére áttfon, elrendelte, hogy az összes még ápolás alatt levő betegeket és sebetfiiteket, valamint a1 hadikörhlz- irctfiR haladéktaiaimt' a katónnf reáliskola mögötti modern bsrakokba széliilaák át, amelyek eredetileg is kórházi célokra épültek. A kórház tehát már a legközelebbi napokban költözködik t*, a vtios mérnöki hivatalában pedig lázasan készülnek azok a tervek, amelyeknek aiapján két- és háromszobás-konyh&s lakásokká alakítják át a pivillonokaL Mfdaf 's pavillonban két, három család fog V.r* mindegyik pavillonban vízvezeték és fürdőszoba áll a lakós rendelkezésére. A ha-, talmas telepei 200—250 család részére alakítják át. A telepen van vágóhíd is, tehát lesz mészárszék is. Lesz ezehkivttl bolt, vendéglő, lesznek üzletbei»¡»égekkisipari üzemek részére; mint szabó, suszter stb. A telepen iskolát is állítanak fel. Tehát egy rendes városrész, még pedig a modern vJrosi követelményeknek megfelelő városrést fog felbukkanni amerikai gyorsasággal a sörgyár és Szentmiklós között. S es az Lj városrész^ Kanizsának valófággal kertváros le*z, amennyiben minden lakáshoz veteményes vagy virágoskert fog tartozni A nagyszabáiu átalakítási munkálatokat, amint az Időjáráa meg lógja engedni, lögtön, tehát már a tél végén megkezdik, ugy, hogy as uj városrészben ezen év nyarán már körülbelül szét családot el is helyezhetnek,
A hadügyminlsslsr, a hadlkórháa átengedésével nagy Hálára kötelezte la a város lakos-
ságát, mert jelentós mérvben enyhített fgntg, lettan lakáshiányon és modem, ^ higi«g| minden követelményének megfelelő Inkám* juttatta amfcai. .akik ma d.Aza p;niüka»i a*-tíbOfnsk lem megfetető WtytléffCfebéh lény. le fenek maghúzód ni.
HÍREK
'0,9
JiannAr
N A r T A g
.IMta. M*. Vau« v»:" F»at SISb| f«$r híl IP 14. 'fámat Zl Kerti
OO 21 y
»»mm | ' * xga*l • *** ti ana
I kor. Mut4 4 .t»
Szerda 1
tik igal^p S
ne M fmtaff
Ma az önkéntes polgárőrség csoportja tart szolgálatot.
~ A zalamegyei ás kanizsai kormány, biztosság körül Tegnapi ssimunkb»n meg, ittuk, hogy a zalamegyei kotmánybisiotaa» kérdésében a döntés mbst van folyam atbss * .beltlgyn^inisziértumban éa hogy s megoldáafil kei '.cizió vAu fjin.-.finnUan. ks anylknzjimy Zalaegerszeg«« is, Nagykanizsára i> nrvezstt
Ti MimiiyftlHBilT'! ' I IHlHk S HlglMtrfW • gfxriáldetnokraia párt kívánsága : hogy 7«ta-megyének csak egy kotminybiilos« l-gyen Nagykanizsa tsékhetiygj. A' nagykanizsai aaa-ctáldemokrata párt vezetőségétől must <4 ügyben a következő inf irmádót kaptuk. Zita-"vármrgyé összes szotláldernrkrátá ~ itérviiéKT «kzal a kévéssel fordultak a korményhoi. hogr Z*lsmegyében csak egy kormánybiztos legyat ..Nagyk inFtta izékhellyeá és bogy ktUöa p-ilgln j kormánybiztos ■ kinevezését nem kívánják, á kanizsai munkástanács döntáae szériát Sntj . jltsdack, a szgykanizsai munkásfeizhuill ^¿lyetfáü igazgatójának kellene ksemányhttle*-ftrtk tennie, akit.a beliigymittistiirium fel t> szótUiott, Hogy vállalja él a kormányéit!** ságol Sneff József kinevezése azért késik, .mert Srteff csak toitenyot elvi kiköfések eióze-tes jóváhagyásával hajUnd^ knrnaánybitU^tá-git vállalni. A tárgyalótok ez Irányban mt* fwtftflá folyamatban.-?
— Tisztújítás. A várothisán megttriH Mjhntvláetőt és írnoki állásokra beérkezett pá lyázatok felett tegnap döntött a várót -képtt MlOtesiülete. A vároil levéltárfisil ITIKré, atfP egyedüli pályázói. Füredi Jánost választották meg egyh r^ulág. Kataszteri nyilvántartóéi Polai Józatüt, írnokokká Prikler Ovulát, Bíbic» AnlsH c« Deiirich Dezsői választották meg. Oszeszly Márta rerd^rségi napidíjas Dctl-r'ích Dezsővel szemben elbukott. Bukása asaa-ba'n szinte győzelemnek tekinthető, mert mindössze 6 szavazattat maradt le. így tehát Wa-toVra vghető, hogy a rendőrségnek ez s nsgy-buzgalmu tisztviselőnője a legközelebbi alkalommal forma szerint is bekerfll s tisatviseléi státusba.
A Fabiik-osoport. Budapesti si ónk jelenti; A Fabick-eteport Badapests a méltó maradt Nagykanizsán szerzett jó hírébe* Budapesten legutóbb Leves Imre álsaásaé"* szervetett még egy ellenforradalmi pocvcnst s célból a Httéraági arzenált li halnímtbi kerített». A budapesti katonatanács megbM^ bái- á fablck csoportnak jutott a feladat, bog* ed az elfettíorradalmi, reakciós társaság'* leleplezte étlbtrettrttae A csoport feladatának étaőrsnguan meg Is felett és termáén* •en addig, mig a re«kdó sserveskedése s*a« (égeasé teizl, a csoport Budapesten ■***< ssután ped% a vtd*ki. állapotok koftazolld*« •éra Is mini repülő osatagot fel fogják UK hkstttálöi.
M9. UmiAr
Cukor« gyúr«, élesztő. Ezek a tik-lek Nagykanizsán jóideje ismeretlenek, vagy t\a túlságosan közismertek aijéV — hogy nem kaphatók. Örömmel közöljük, hogy hamarosan fcmét kaphatók lednek. Megírtuk, hogy dr Kráihy l*tván főjegyző a hiányzó közszlkség-leli cikkek beszerzése céljából Budapestre uta-. cott. Utjának meg is volt a kívánt eredménye. Rendezte a város és a Haditermény között a gabonákérdfóben támadt differenciákat és a Wprutiázuti Bizottságnál nagymennyiségű ru fearicmüt eszközölt ki & város c?U!atlanj«i rétiére. Sikerült néki a város részére 7 w^ggon cuWot biztosítania, amely jóictöre elegendő a t szükséget ftdezéaére. A cukor fele nyers cukor, de így is örülnünk kell, hisz a cukorhiány egyike a legjobban érezhető bajainknak Az élesztő kéfdése is megoldást nyert A jö-vében hetenként friss és elegendő élesztőt fog p kupont a város részére kiutalni. Q\ufa egyenlőre nincsen, de alapos kilátásaink van sík, hgv a legrövidebb időn , belül, mihelyt valamelyes import lesz, ebből az igazán be-iierezheieilen cikkből is nagyobb mennyisé get kapunk.
— Csehországban mulatnak. Egy Prágából ifvrke/ett tiszt érdekes részleteket mondott el arról a győzelmi-mámoros hangulatról amely Csehországban uralkodik. A farsang méK bolH sem volt olyan víg Csehországban, Mint az idén. A záróra mindenütt 12 óiakor van. Előadások, hangversenyek, mulatságok napirenden »annak. A nagyobb városokban, «int Pr£gá;vw és Pilsenben na^y álarcos bálokat rendeznek a sokolislák Természetesen folyik a bor, pezsgő, de. leginkább az ősi cseh ital: a sör. A csehtk úsznak a mámorban és élvezik a győzelmüket, mi pedig ezhlatt hilunc ótokór bandukolunk ha*a a lealkohol tilalmazott kávébá/bói — fűtetlen szobánkba
— A közönséghez. A város köiőnsé-egy része még mindig nem szolgáltatta
he a-kötelezett ruhamennyiiégct, mivel várták, kfgy a kormányrendelet értelmében összeirási lapokat kapnak. A ruharekvirálással megbizott bizottság a Zala utján most figyelmezteti a közönséget, hagy összeirási lapot sehova sem vUnek ki, tehit arra ne várjon senki, hanem a köteles ruhimennyiséget haladéktalanul s?ol-gáltdssd be mindenki a polgári iskola tornatermében.
— Eljegyzés, Kertész Andor a Magyar Bank és Kereskedelmi Rt főtisztviselője Buda pesten eljegyezte GrUrtfeld Mór leányát, Bözsit. (Minden külön értesítés helyett)
— Rendőri hlr. A városban napirenden varrnak a kisebb tolvajlások. Alig múlik el nap, hogy egy-két feljelentés ne érkeznék a rendőrségre. A tegnapi nap folyamán is két ilyen tolvajlási-ügyben nyomozott a rendőrség s l.özben szenzációs felfedezésre jutott. Az <*yik tolvajlá* színterén • ugyanis a tolvajok rögtön elvágták az ellopott libák nyakát és ¡gy szállították azokat a saját lakásukra. A libáknak az égés* uton elfolyt véfe nyomra ve-
a rendőrséget. A házkutatás alkalmával a nyomozó közegek azt a felfedezést tették, hogy az utóbbi időkben elkövetett nagyarányú betörések nem romlandó zsákmánya a tolvajok házában van elásva. A nyomozás nagy apparátussal megindult, de a rendőrség a letartóz-látottak nevét a nyomozás érdekében egyelőre hallgatja.
' - Játék-kártyák, Piatnlk-féle gyárt **ny, minden Játékhoz kaphatók Fisohel flUöp Fi« cégnél Nagykanizsán,
| . — Kabaré és táno. A magyar vasutisok | országos szövetsége, nagykanizsai csoportjá-' nak vigalmi gárdája f. hó 26 án délután 4 órakor kezdődöleg a Polgári Egylet nagytermében tánccal egybekötött kabaré előadást rendez, melyre a n. é. közönséget ezúton tisztelettel mtghivja a vasutasok szövetsége vigalmi gárdájának vezetősége. Jegyek előre válthatók Flschel Fütip Tia könyvkereskedésében.
— a* Uránia ma és holnap szenzációs premiert tart, mely alkalemmal mutatja bc „Az asszony és pojáca* cimü remek varieté és művész drámát. E rtlmen mutatkozik be először Kanizsán Lya Mara a csodaszépségü lengyelszármazásu íij tilm-star.
A kereskedők egyesületéből. Napy kani/sd és vidéke Kereskedőinek egyesülete a f hó UM'k napján tarlóit közgyűlésen az érdekelt kereskedők nigy tömegének részvétele me'lett megalakult, . tisztikarát megválasztotta. aUpszabálv.zcrü működésit megkezdette. — Tagul* beléphet a fenti területen lakó minden »ereskedő, üzletvezető és ügynök. Egyesületi helyiség hiányában a felvételre való jelentkezés Vaiic* Deisénél (Vnlics és Deutscb cég tagjánál) kitett iven e'fogadbtík -
Adományok, Haspel Fercncné 10 K, Rúzsa Lajosné »> K adományozott a v«k Katónak részcrel összeget , h kanizsai
illetőségű Kovács József vak katona vetfTeT Haspel Fercncné, Holcer Jánosne 10—10 K a mezítlábas gyerekek részére, Itadsegélyzö hivatal ItkX) K a helybeli .Gyermekvédelmi szerveset" javára, mely összegeket rendeltetési helyük! e juttattam. />. Szekeres József né.
~ Vendéglősök és kávésok figyelmébe. A vendéglősök é> kávésok ideiglenes bizottsági tisztelettel kéri az ösuzes kartársakat, hogy egy sürtjő* és fontos ügv megbeszélése végett f. hó 22 én dé'előtt 11 órakora Cer.trál-kávéházban kivétel nélkül megjelenni szíveskedjenek.
— Akik haladnak a korral. E^y vidéki lapban olvassuk a? alábbi, a kor szellemének meKfeleló apróhirdetést:
Két bolseviki fiatalember megismerkedne urileá nvokkal, akik nem zár-, kóznak el a kommunizmus elől.
==r
-T—
Akasztás vo!t Kaposváron.
• 4, .
Egy gyllkest a rögtAnitélő bíróság kötél általi halálra Ítélt.
Kaposvár, jan. 18.
A rögtönitélö bíróság ma délelőtt tartotta első tárgyalását Dr. Sngethy Antal törvényszéki biió elnöklésével. A vádlott Horváth Antal nagybajomi vándorcigány f. hó lő-án Györkös Annus ellen, ki Nagybajomból délután 4 órakor az iskolából Lóki pusztára ment haza, merényletet követett el és azután megfojtotta és a ku ba dobta, ahol másnap meg is találták a kislányt. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy Horváth Antal a kéi-déses napon azon az uton haladt, melyen a nagybajomi iskolából a Lóki pufttára hazatérő gyerekek és köztük Györkös Annus ment, kivüle a tett elkövetésének idején senki más nem járt arra. A nyomozás szerint a vádlott akkor viselt ruhái véresek vollak.
A mai tárgyaláson a kihallgatás során vádlott tagadja, hogy a tettet elkövelte. A kislányt nem is látta. A véres ruhadarabokra nézve a vádlott ellentmondásokba keveredett. Először azt mondta, sebtől származik, utóbb azt állította, hogy nyers hust kapott a cigányoktól 8 azt térdén vágta össze.
A tárgyaláson kihallgatott tanuk k§stJ Csobor htván és Dalabér István iskolásfiú
azt adják eiö, hegy Nagybajomból az iskolából a Lóki pusztára hazamenve találkoztak a vádlottal, aki biztatta őket, hogy birkózzanak. Erre ók cl is kezdtek birkózni, mire OyörWte Annus, ki velük jött, - otthagyta ókét és egyedül ment hazafelé. Nemsokára a vádlóit is elindult és sietős lépésekkel ment a kisleány után Zsoldos Bálint csendórőrmester. Laki István és Berényi Lajos nemzetőfök azt adták elö, hogy amikor nyomozáR vá^ett a cigánytuiyára kimentek, ott megtaláltak s ac Mko'ásfiuk személyleirása után rá ismertek Horváth An'a'ra,. kinek ruhái véresek voltak. Előttük is kéltképp™ magyarázta a vádlott mitől véres a ruhája. Erre letartóztatták vádlottat, anélkül, hogy annak okát vele közölték volna. A vádlott azonban minden kérdezés nélkül mondta nekik utkö/ben, hogy rt nem bántotta a kn leányt. Kalányos Ád^m, G/örpy és Kati vallomásából az volt kivehető, hogy a <ett elfcö/e'éiének napján a hust nem a vádlott, hanem anyja vágta fel. Farka« Gvörgv nagybajom! lakos látta, amil.or Horváth a kis leány után ment sietős lépésekkel.
R*vy László dr. a vád és Bodrogi Jtnas dr. védőbeszéde ~ itfAn a rög'önlHŐ^ bíróság visszavonult itélcthozhtglr!, majd b*h.itó tanácskozás után a következő Ítéletet hozfa y
A-törvényszék, mint rög'önitélő bíróság szándékos emberölés bűntettében bűnösnek mondja ki Horváth Antalt és kötél általi halálra itéli
Az indokolás szerint a b'róság beíga-zoltnak találja, hogy H »rváth Antal a vádiratban fog'alt bűncselekményt elkövette. A rögtönitélö bíróság azonnal kegyelmi tanáccsá alakult ár, de azon a vádlottat nem ajánlotta kegyelemre és igy az ítéletet ma délután 4 órfvkor véj» re hatják.
A kivédéshez a biróság részéről Ifja Lrfjos dr. törvényszéki biró és PJva litván dr. jegyző lettek kikiildve. A plébánia a lelkéasi funkciók elvégzésére Mózner József káplánt küldötte ki.
A halálom ítéletet ma délután 4 érakor az államügyészség udvarán végrehajtotta a hóhéc. \i akasztás előtt Ifjú L :j >u dr. törvényszéki biró felolvasta az ítéletet, melyet az eliiélt a legnagyobb nyugalommal hal'gilott vég;g, nyu-gottan cigarettázva lépett a bitlf* alá. Utolsó szava az volt: Gondoljanak édesanyámra. Az egész aktus 21 p^rgig tartott, a jelenlevő orvotok a beállott halált konstatálták. Az akasztásnál a hivatalos személyek, a sajtó kiküldöttei és a kis számjan beengedett közönség veit jelen.
— Jótékonyság. Az izr. elemi isk. mezítlábas tanulóinak adakoztak N. N. 1O0 K. Mayer Frigyes 111. o. t., Stőssel Zsófi gimn. 111. o. t., Stóssol János gitin. I. o. t. 10—10 K, Deutsch Klára 11. o. t. 5 K, Gáspár. Mária T, o. t. á K, Lackcnbacher Kózsi II. o t. 10 K, Weisz Margit II. o. t. 5 K, $eufeld Rózsi II. o. t 5 K, Kardos Terez II. o. t. f» K, ifj. Kluger Imre IV. o. t, egy sapkát, egy nadra-
kabátot és egy pár viselt cipót : Weinbcrger Böske IV. o. t. 10 K, Kardos Klári VI. o t. 0 K, Somogyi Kata 11. o. t. ö K, Weisz Edit II. o. t. 0 K, Weisz Klári !!. o. t. 4 K, Barta Rózsi 4 K, 2 fiu öltönyt, egyMeányruhát és 2 inget.
— Állandóan érkeznek újdonságok ee-neművekben. Iskola hangjegyek minden hangszer részére beszorezhető Fischel Fülöp Fia könyvkereskedésében. .
l
| A szerkesztésért felel: a főszerkesztő.
«
ZALA
APRÚ HIRDETÉSEK
' MMN 1 n n—ii n i
~ Mtndana t, ki fösnt is tud, esetleg »«ka-nünti kttiuk .>tann«!« lulipém, w Cini i kkdóhivdtftiban, . v 478
-'"Hy ggg kai hald HzáiiiüftHdBt. bérbe
vennék a ráma koinil kukóríainak Kusanar flyérgyn*, ilagyar-utea. 15. 488
Intel igena ném it itrfnö ajánlkozik Orom uaaládhoa násvozetAn5n?k, vágy tArsalkodó-nénak. Ajánlatok pt'ntos címmel ..Hiavaae-' tinó* jeligét« „e Up kiadóhivatalába kóram
—A gyótal birgaadaMC ügyes gőzeka gépest-kovácsot futót és egy kéneset.keres folyó Sv'í ápr'.ja ,24-re. Ajanlatok tJondos és Wldoler" Nf^ykaniiaa, Király u. 30. kéretnek'
\ Petőfi ut 60. a*imu héa atadó. l!3vebbét ugyanott a háztulajdonosnál. »
Kereskedelmi érettségivel és gyakorlattal bíró hivatalnok' állást karea. —« Cim a. kiadóhivatalban. >171
Egy ktsxo'iáló leány ki a* irás^li teámiAkhös is ért, félvetetik Ralóhanfald Ima-füat$ldeben. 465
•---Barifáétásr a Veltn* rendUérQ gőzcRőí
keres Nagyrécset Uradalom, Nagyrdcse (¡feít'ñ-' megye} '"
KOtmiftl étitókoa halvagakftj dail Feltei
Pttlep Fia cég könyv- éa. papírkereskedés,. NagykaHtaaan. (Vároahaspalota.)
Uftagkihordás<*a migaa havlflaatéasaf iMBW&f leiVesaeK- irm-wtvaimr -tmisr meg*" kivintaUk. Rokkantak előnyben rgszusiílnak. Cim a kiadóhivatalban. '486
— Rajzeszközök legjobb kúl$ldi gyirt-miay nagyobb választékban kaphatók Flschet Fétop f tr könyvkyi gsH« Jaféfren ffagylrapnMftr'
—rtaBcaMaaangjawfc—i————i—la^/^mmusmxí.
1 iinuiimi ipartestolet
az időközben megüresedett
jegyzői állásra
pályázatot hirdet
Javadalmazás évi 2400 korona.
Sajsíkezüleg irt pályázati kérvény f, hó 26-lgr az , Ipartestület elnökségéhez be-" aéarldó. — Közelebbi feltételek ugyanott ~m--"" trwgtudftatók.
Rokkant katonák és hadiözvegyek I
felvétetnek, vallásos sientképek éa kfastársasátl képek terjesztá •éra. A jelentkezők csekély óvadékkal rendelkezzenek. Jelentkezni Szarvasasálló tl em. 26. Tóth Erzsébetnél.
VILÁG
nagy nozgó-szioba*
Saar««* Saáaaáa VaMtaa i4
' Mflta^lwMlB, larfik imt 20., 21» 51 Xll-ik magyar Arany-Borosat
^ ■ ii 11' 'a' ———T"——
A testőr
Molnár Ferenc saanaiciós színmüve 4 falv.
Ramak klsérö műsor |
Előadások hétkosnapon r 5 és 7 órakor. Vasár-' es ünnepnapon: 3, 5' ás 7 árakor.
Értesítem az igen tisztelt rendcloi-i met, hogy a harctérről megérkezve
cipész műhelyemet
megnyitottam I
Rendeléseket felveszek Ozv. Szabó Vasa Káról y né kötélgyártó üzleté-b#Wi Ka<1aa»y Mtuáhawi XintaUtUl
Velecz Ede, cipész.
Vásárolok
könyveket régi porcellénokat, antik bútorokat, szőnyegeket, ékszereket, érmeket, régi pénzeket. .
Cím a kiadóhivatalban. '
—>»■—■ iii i
Aki házat, szöllőtt
vagy agyéb ingatlant vanni vagy aladnl akar, az forduljon bizalommal
ACZÉLIGNÁCZ
Föut 8. szám alatti
ingatlanforgalmi irodájához
ahol mlfidíifvitt ikrán eladásra / áa vétalra előjegyezve. * r,n'
VISZKETEG,
rflh, sömör, ót var, sebek és mindennemű bárbajokat gyorsan és biztosan ¡gyógyít a
BORÓKA KENÖC8 Nem piszkít és teljesen szagtalan. Kis té-«elv ára : 4 K, P*gy tágfily Ö \< , CJiflládi tégely ára 10 korona. Hozzávaló" Borókaszappan 6 korona. Készíti:
öerfí Mántlor gyógysaerész, Nagykőrös.
Nagykanizsán kapható az öaszes gyógy* * szertárakban és drogériákban* faf
Van szerencsém értesíteni tisztelt vevőimet, hogy —•
Kazinczy-utcában, a naiytözsde melliít megnyitottam I
Becaaa rendelésüket kérve
tlsztoíottel * 44n
özv. Szabó Vasa Károfyné.
URANIA SSSSfíS
Szardár, osutórtdkin. Januar fi fit* és 99 Lyn Mata a
nf iBisiáír i^ift Minia ilaajaai
h
es a
varíate- éa mtvéta-drama -t íri
Előadások hétkóanap#kon Vasár- éa ünnepnapokon • 5,
1» larrii »- ^«rr-^»^ , -
RLA DOK:
A. atpos dombi dűlőben ciry 2UH> O-öles szántó és rétet. A vár ok major alatti dűlőben 1000 Q 6les aáántot. A katonatamoté tli'ilóbwt ágy 2100 □-Öles szántóföldei
Ao^ól licm'io
ingatlantórgalmi irodája, Fő u| fi. srlm.1
A NRP OHVOSA
iasaass taiarstié» aa «sSsaa*, •iasséaétM-aára éa oteavédiaara, a kwar^iatt a^éaaai^ irt kel yr sauiiamra: »«tumshewtiw t .n muiiUn nalarfml — Ara MM*« 10 kar Népszerű okulás a balesetek alkalmával szükségessé vatandott segélynyuitaihan Ara 1 korona«
Kapható FISCHKL P&l6p FIA
iiliüi felvesz a kiáMa!!
Fiaker
minden alkalomra megrendelhet* vidékra m CENTRÁt, Szálloda BQ portásinál (szobapinoér). ^'
A „ZALA"
a KOKA SBtUEtl
ŐliKBiNJ ELEMIK MBC, BKZD8T1 TKL»-
row fia TlTiiit JELKNTÉIBKKIL
ELŐFIZETÉSI ÁRAK; Nagykanizsán kora raggal házhoz feordve, vidékre póatán küldve;
Egy hóra S*— Negyed évre lfi*-Fél . Mb-
karoea
Egész M>-
Rendelje meg a Zalát!
Nydmatoit: a, ^ZALA* ny»m'U éa htrlapktadó villalatnál NagykaniaaAni
Igáafatrt HAMKí (M/KAH
Főmunkatárs A luptutajdonos CSil.LAO J KA'Ő
Károlyi az ország helyzetéről.
Rotterdam, jan. .22. A Daily Mail köíliTegy amerikai lapTűdósttfijának interjúját Károlyival, amelyben Károlyi élesen kikel az ellen, hogy a csehek, románok és szerbek a fegyverszüneti feltételeket nem tartják be,' aminek folytárr rfelmiszerinséggel küzdünk. A gazdasági és politikai helyzet — mondotta Károlvi jc rtttenettx ék anarchia—küstöbén állunk. Ha a* antant nem fon györttn segítségünkre, teljesen lehetetlenné válik a kormányzás, iytapvnrni-sgns poWiká^ tPtracüg a. Wllwnl élvokmt rog alapulni.
S? AJ cl lap Karolyiról.
ZOrlchj jan. 22. A Afate Ztlricher Zeitung vissz eutasilja^ a Daity Telegraph leg-
a ragietleniégl párt rAlaá|a. Budapest ha 79 A^függetieriségi pártban ma este kifejlődőit eszmecsere folyamin
ismeretlen helyre elhurcoltak, mert nem akartak ti'efkadm a román királytágra.
Zilahi jan. 22 Török alispánt. Tárpai főszolgsbirót, Solymoa; polgármestert éa még néhány közigazgatási tisztviselői a romások minden bk nélkül hsdbiróaág elé állították
- A románok lefoglalják ▼•ma-'**" talnkaA. ' . ■"
Arad, jan í2. A Mávatadi Uzletverelö-slgének tudomására jutott, hogy a románok ErdétybBI ~ aem angedik viasta a vattai regényeket. Az űfléTvezetflség ezért elhatározta, 4togf niátál kaittwa fl BtHlipmrflf érkező vö-
utótjSw számának sxon vadját, amely szerint
K'ilrolyi csak politikai_hatalomra—iflnlti'dtH.
Ha tgy vtaa—. faja a Zür/ehtr Zeitung akkor .mint mágnás; a-régi rezsim alatt is könnyen elérhette volna céliát. Károlyi poll tikai hatalma uj politikai irányt Jelent: be vatta a kormányba azon rétegeket is, amelyek eddig minden politikai aseb óságot néfkUÓztak. Károlyi ez agyatlan Jsmbjr, aki agy a polgárt, rwlnl a szóoláltata pártok bizalmát birja A magyar kormány nem kér kivételes bánásmódot Magyarország részére, de igen t kéri az igazságot és nem egyezhetik bele abba, hogy M<gyarorazágot odadobják zsákmányul a szomszédos országoknak, zmetyek wmiltanakawiiSoiií elvtk alapján, ft magyar fegyverletétel igen sokban, hozzájáiult Ladendotff imperialista tórékyései letöréséhez.
Károlyi tanácskozásai.
Budapest, jan. 22. Kérolyl elnöknél délben loatos tanácskozások voltak az erdélyi
Mflésbén, amelyen Urmánozy Nándor 2s Ugrón Gábor is megjelentek. A tanácskozást 2 érakor megszakították, mert Károlyi elnök fogadta Pommerol angol kapitányt, az amerikai bizottság tagját, akivel hosazabb ideig behatóan tanácskozott
KI less kAlttgyminiszter ?
Budapest, jan. 22. A kormány legköze kMi htlólli a külügyminiszteri székei, amelyre károm jelöltet emlegetnek: Featetich'volt hadügyminisztert, Ambrózy Lajoa voll kfllOgymi-aiszteri osztálytanácsost és Namea Albertet, volt párisi követségi tanácsost
A Nemzeti Tanács öléét.
Budapest, jan. 22. A Nemzeti Tanáca déteMMti Oléaén Hook elnök indítványára kf~ aoedották, hogy a január 11-iki Ülés jegyzökönyvét, amelylyel Károlyit államfői hatalom-<aal ruhlzták -fel, a népalkotmány egyik •Upokmányának tekintik, azj aokszorositják.
megórzéa végeit eljufialjíkaz illetékes hangokhoz. 'Kimondották, hogy Magyaror? »«ág • békekötés alkalmával a tiszta »ttaoni elvek alapjára áll és a népek izO-vöaégét a megegyezéses éa magéftéaaa béka a'ípíáii kivánja mtgvalóaitarti.
az a vélemény alaku(l ki, hogy s pártban továbbra ie a radikiHa damokiala iránynak kell áprényssttlnisr ft-ma e*tére hlrtleifit választmányi Uiést uombal'a halasztották, ami« kor beterjesztik a Lováazy által elkészített pártprogrammot. A függetlenségi pírt válsága Szombaton fog eidólrti.
LéméBdoU á aaitotánák.
Budapest, j»n. 31 A Pntttlkai fiiradá jelenti: D< Halász Lajos helyettes állsmlilká Sajtófőnök i állásáról lemondott.;—
t'J egyetemi tanárok.
Budapaat, jan. 22. Kunfi közoktatásügyi miniszter leiratot intézett a« egyetemi—kartior amelyben ludtíi»,' hogy Ágoston FétorTár magánjogi, Farkas Gézát az agrárpolitikai dászi Oszkárt a sz'rciológia», Kovács Grfjgrt a társ* dalomgazdasSgv Rénsy Zoltánt a poíi-tikal, Varga Jenőt és Vámbéry Rusztemet pedig a kriminológiai tanszékre egyetemi taoá
mkká^evMfc i ; ■ •
A ratén megyék kimondták sí
"■-•* elszakadást.
Munkács, jan. 22. A Huszton tegnap megtartott russzin nemzetgyűlés kimondotta hogy Máramaros-, Ung , Ugoosa-, Bareg-Zemplén-, Sáros , Abauj- és Szepss megyék elszakadnak Magyarorazágtól és Ukrajnához caatlakoznak. A nemzetgyűlés elhatározta, hogy követeket küld a magyar kormányhoz és a Magyarországgal szomszédos államokhoz, akik az elszakadási be fogják jelenteni..
Szefcacárdot megszállták a ^ szerbek.
Dombóvár, jan. 22. S ekszárdról ide érkező utasok beszélik, hogy Szekszárdot a szerbek már két hete megszállották. A meg szálló csapatok életbe léptették a cenzúrát éa hosazabb időre rendezkednek be.
Internálták Háromszéksuegye tisztviselői.
Sepsiszentgyörgy, |an. 22, A., román ms^azálló caapatok Király Aladár Vormárty-Sizlosl és H/lromszékmfgye 44 tisztviselőjét
natok csak az aradmegyei Sobornoig tagnak köstgfcadl. E délybőt ma már netg, érkezeti személyvonat Aradra.
Az antant nem interveniál
a bolsieviik elten.
A párisi konferencia dőstáaa.
Pária, jan. 22. (Hivatalos.) Wilaon elnök és a «7 öve* sége* ek miniszterelnökei és kOlOgy-míniszterei délelőtti tanácsaozásukon megbilf-galfák SoaVanius dán követ jelentését az oroszországi helyzetről. Délután folytattak , a tárgyalást és jelentékenyen előbbre jutónak. Remélik, hogy a szerdai Illésen megszövegezhetik a záróinditványokat » ~ "tTfTI, iamüF Tfivalilotaa léfcnlIkT7 Wilaon elnök éa a szövetségesek miniszterelnökei ét külügyminiszterei] délelőtti éa dél-utánl ülésén Skaveniua volt dán követ nagy határozottsággal fejtegette felfsgását az -Oroszországban fennálló bolaeviki uralomról és az anarhiset ktis állapotokról. Felfogása azeriai egyelőre nem lehet tárgyalást kezdeni a bolsevik! kormánnyal, amelynek lapjai nj iltan a többi kormányok ellani harc mellett fogtsl-nak álláaf. Utalt arra, iiogy a bolsevikiek törekvése az, hogy az ügyek jelenlegi állásat teljesen felborítsa, anélkül azenban, hagy helyébe nyugtalanságnál és éhínségnél mást hozna — teljes ellentétben a józan kormányok felfogásával. Amíg Oroszországban a helyfeet fannál — mondotta — addig Európában ntm lahst maradandó béke. A dán követ arra a következtetésre jutott, hogy az Oroszorazágban való Intervenció szükséges, anélkül, hogy nagyobb csapet-tnmegel ^ellene oda küldeni. — Lenin és Trooklj mai haderejének saéma nem ért el a 100,000 főt, a többi fegyelmezetlen borda. Esi legjobban bizonyítja, hogy egy 800 főből álló francia csapat 6000 bolsevik!! megttalaaz-tott. A szövetségesek délután hl folytatták aa űlésl. Vlgylátázlk a aaövalaégas sr> azágok képvIsalAI abbsni tognaük wegállapadalr hogy saalad ta> lyáat angadnak aa orosáoraaAgl
XLVI. évfolyam
I aiykaniisa «•!•. Január 23 OsOtlftlk.
M. stása.
^fisamtmmm
NAGYKAtíIZSA,
>mdsvállali Fő-ut fk sz.
aagjat«MfcWB»a»V«a*-wcl mlixlennap kera reggel
eiönzclésl értkx
hatySas késks« «séHKvk twjj ptm WHIHaiT»;
Egész érre t W*
Negyedévre , m Egy kóra ,» f>>
Egyes szánt ára L
lilraer«aek«i. nyltMéret M «agán kOtlretényvket aíjmhi» wcrial hm aa tiki Maééklvatal^
|airWu)M|l «» ktaitahlvataII nMon 7a. t<y«tadal Mlttoa m.
Fiutrkratl j TÓT11 SCOJÍTAN
ZALA
1919. ianuár 33
•fjek ftjlMéaénck. Ilyenképpen JalirviichlriL ■«■ kerfili W, —a kolseviki kormánnyá! tárgyalást seflit fognak kezdeni. .-■« „ -
~$totcJroffm; tan At t*t\ lönadwaAUáa •- jetérih: ttacx&t xisazai Hl »Mil> tÉpckéi, ab* • bolsoviki csapatókat személyesen tüaelte «Htntilliri, tlffltnikilit ' —
í ' _ ■ v . A« •
Békekonferencia.
Plrís, jan. 22. A békekonferencia leg közelebbi Wéaán tárgyalni fogják • német -cseh kérdést ée reméthetőlő^ hamarosan dönteni fognak benn».
Royalista íoozualom PoFíagátiáhan.
Don nanael Uuiaboubaé.
Lisszabon, jsn, 20 (Hivalikr) A megerősített Vafeiioia varos ma ■ reggel meg edta magát az Opor'óböl előnyomult 1500 főnyi gyalogosból 4a lováéból- alió monar-thi.n ft.*apatnah; A k.lnnAk király-induló
—fcanHiai mc*!t'M—vonullak be_a_várhsba.
;—K wonarcbtá Ünnepély kikiáltása e vtro-a-
......
hűza előtt tdrtént, amelyre felhúzták a Rík-fehér királyi lobogót
TFIröTian" 22. A I^P-ik Jelniiik~"Mídiid
ii OTé«f Íeliiyel| bl»e>H«t haej-egaita.
---'ÉS8i\------*üt-T—;_
. -. .- — Sdiéí tudósítónktól.
A pAnzügsi bizottság folyó aktái FfSfltt egy>régi, de éidátésvakukötf gre bukkintuok Ar aktákból kitűnik. h ig y a yárosi igsrgstá* epyik «ervének, ¡u ovMafclügyelÖ b'*otUÍKn«k mulasztása u aífttigy i* szegény városi buds gét a'pjéan megtftvidrieUe, d- kna-ij* atii, hogy a rág« kOtigargatít brirolraiizmusa mennyire-nem nézte a.kftelm-k jogosságát és igasságotítigát. Hanem mindig cs^k art xj^s-gáUk, hugi a kervény al^iiAt fnegfoid-é at előirt teltételeknek. Suba a lébyeg„ mindig csak a forma
Égy régi tArrényelkk.
1913-ban törvényt hozlak at ovádai tan srrmélyiet államsegélyéről. E'ternl a Wkr*égi oyődák fenntartói egy bizonyos meghatározott időig a wkrm.pyci közigazgatási bízottságtői A'lamaegjlv kmtitlilát kérhettél.—Umu^uI
"iii »
' Ti vl*«gál«i,
tfl.a-ban ketdödöU et uvódaatgétj ugye Közben kitört a viJágt^bom, laitotf eag) négy fM lil|, atláw }0ti a. forradalom, a kczta«. iná| — at ovódaűgfbea azonban nem, iOf "lépi aet^jiii,- k »Iroat meg kii oslIoltAn, mt ¿Á?r.|V)» lebii valaki elleti Riep bettelt votns i*-ditani Vulákl hibás; vagy ai üvédüldtlgyef^ bizolttág, amelynek a aegé<yt kérelmez«»« kei tett volna, vagy a k/wigetralási bizottság, Imelynek* * Kérvényt Idejébrn meg keilen * >»n»
AOi^me. : ¿.»M -__^ %J
A hatalmánQklakftteg a pénzQgth btznd> IsAghor került, amely most, ót év után. vAgt» ¡Mmond'a a vizsgálat megtnJitá«ftf. A vi/a.-;4-Bitot ti (nilgli rpéster lotja vetellkl
A< égési ovódtdgy érdette« pétdéi* -a» Inak f bürokratikus renduemek, amelyet hívtak-; magyar közigazgatás.
21
zak csak bizonyos ideig volt jögu* á képvt-aeKSteftflMeknek a kérvények benybitAsérar Enen'nt a torvény azerint N igykanrzaa vítök
b<y Híre jár'. W||y IMlIWAHAlHir a iiuam ■[ aéwaki
HÍREK.
IHk..ha; i HkW, amH<l détttUu» 4 Ar*
ddata mbzgalom tért nyer. Hh «érint Manuel litréU a lisszaboni kikdtOben egy BaTSii tartáskodtk—'
Véres zavargások Bukarestben
Bukarest, jin. 22. A B-alianu kormány íjicnilrlt* miniit'rfl.C"1^1!^"*^ 1 ftta^t. aktk at ftfcttuő^viá amt a ncmetckke'
_egyfiltmtt^uáték. Einek kfl»etlte:tében á liwti-
taazmö elStt . véres zavargások folytak íeTl andytlék m halnttji éa számoa aebetü^e r>lt.~ Eddig szá-nal; több embert, tartóztaitak le, kaitűk Anont, a Mtrjhilotnan kormány volt «*tffgrminintetét és Cortalhai vol! belügvmi-____^ - ' >: "'" .....~*M'J~~"J
Német-lengyel konflliktus
: Berim, tan, jj. A. ii«p3ktrm-Pftrenh»n-tt rtftetet "sz ok megnrvceése nétkol a len-gyVT u tuatkénl foglyul ejtették és Pozen belső. wMii* vittek ahol megbotefták, majd agvon-tilt ék iAel Koziük vplt 13 .0 ércs Rabmtz volt birodalmi gyűlést képviseli is.
I német választások eredménye.
Berlin, jan. 22. .(WoHf > A választási eredmény ¡elenteg a.kővetkezőképp- mulatja az egv-rs (.pártok, számarányát: megválasztottak 164 szociáldemokratát, 88 centrumpártit, 77 demokratát, ;>7 konservativo'j 2b nemzeti szabadelvűt, 23 független szocialistát,' 4" bajor parasztpárti! és 5 pártonkivO'iL
Dáiiá Emoaak megkegyelmeztek.
Bécs, fin 2?. Az államtanács a balál" fáiíéít Dávid Emonak .— - Earl Júlia »ab'ó-2>-!'.kosának halálbüntetéséi kegyelemből ' életfagytiglani birtönbjntetéere váliozlaita.
államsegélyhez. A kérelmet at ovőda-felOgyelö-bUMlsAgtuik kelleii vlra t"c'lerieazteoic-a vár mtgvri Mtitfím'llji Wnoilftghoa. Az iSö mull és a kérvén^-ctak nem tWnt e'" Az ovóda-bizottsig egyszerűen elfelejtette kérni az államsegélyt * «mikor kérni akarta, a terminus elmúlt és a mulasztást orvosolni már nem f vhH"» a Vi>^T TTf[3rK rr) ;tct ídftvel a ha*ár idö lejáita elölt Qiogpróbált még segíteni az flgyön, de erédlH&itv nelkUI. Pelllilul -Wléztek a kfizleazg atíst biiTtt^ghoz. de a válást elutasító volt. Indokolásul ait bazla lel a-- köz-iK^zgatási bizotisáü. hogy ¿ törvény értelmében áí államsegély kérí»ére c'fak az ovódaűgfi
csoportja lart szolgálatot.
Muraköz tiltakozik az uralom ellem.
idegen
A ki nem mutatott pótadó, A képviselőtesíület nem nyugodott bele a
ktnem meg-
fellebbezle az ügyei a miniszterhez. A fellebe-zésben a város ktrte a minisztert; hogy' Je klbisen el a Iprminui ^tmulasifákátől és vegve
lr * *
Fiaker
minden attudomra magrendeihetO vidékre iá CENTRÁl Szállódé Q portásánál (.r.o'iiptneyr). — . ■
figyelembe az (ivódsbizőtiságnak jdokozwn már benyújtott kérvényét. A fellebjt>ezés sorsa ugyanaz tett, mint a kérvényé: a miniszter el utasította. Az elutasító határozat indokolásában a miniszter nevében kimondják, hogy a kérel met elutasítják., de nemcsak azért, mert k\ké •ell, hanem azért is, mert a város nem ludja kimutatni, hagy a százalékos ovfidapóladót-kivetette. Már pedi» a törvény ennek a kimu tatását is követelte. Kanizsán természetesen, éppenugy, mint az egész országban kivetették az ovódapótadéi, csak a báj az volt-, hogy Nagykanizsán nem mutatták ki, nem v^télr külön tételkén) a kOHségf^tésben. Ezért nem kapta meg a várói az államsegélyt.
A következmények Közben persze az akták jártak föl-le, le-föl : az ovódabuottsigtól a tanácihni, a ta nácstól a közigazgatási bizottsághoz, a bízott ságtói A miniszterhez. Az akták nőttek, óriási köteg irás gyűlt Ösnze, de at államsegély csak ciak nem |öit' A városnak persze közben s^é pen tlietnie kellett az otfónöket, csak ugy j'mintha kapotl volna 'államsegélyt. A ktllömb |>ség csak at volt, hogy a város ai áilamkiiKs I tárnak ajándékozott vagy'30,000 koron41.,
A mu'akOzi Nemzeti Tanács a köyet njromtalott tiltakozást bee tátotta ki:
___________JSUgyHrennfg e8yir"gynn§y*»«tnw, «
négyzetkilométernyi kiterjedésű Mj'ikrtit. am« I {lé/nant^ClOS- 'Vunakni kivtít -e*H»r- előufli jtígo»ziav cEapitck, maid pedig — ezeknek h-vonulása után — azintistta sterbJcüiöiltményck, a fígyversjüneti • föltételekben lefektetett meg düapodásdk, a történeti ét erkö'csi jog ellenért megszánták ■ . A inegszálTAsra ietak 4rögyet tiöíW1. kömoly okot nem. Kvdternik alezredes ugy**» olcSTó tiahéKikr^, ■ Nóvák Iván gedigj»»)-hászótt népszerűségre pályázott. —T De é mindenikük legföljebb csak Zágrábban meg, nem pedig a-Mura—Dráva körén, »tw e¥*vfí n renegit Utakat gytilölife
Miníhogr akadtak fölforgató elegek melyek rabló ösztöntől sarkalva a Muraközbe!) fosztogatni kezdtek : a nagykanizsai tenged-azek .éndet akartak kőztük teremteni s meg--lodó-intézkcdéseket foganatosítottak. A «« talócok pedig, megretla»ivén undorító cselekí-delc'k JMtvetkezéseüől és félvén az igazsáf pállosától: iátszöKdöstek a horvátországi ** rokonok portáira s ott — fel 311 vén *az ártat' lanok tehér lógiájít — mint zaklatott márttnt segedelemért koldultak, hegy szűkebb bunuk* visszatérhessenek.
Ez — és a mohó imperialista falán*1** — volt at a jogalap, melyre a meg«ám akkor támaszkodtak, a nikor rendcsinálás Alatt a Muraközbe betörtek.
Nem igaz teliát, hogy ott a rendet fsefy* kellett állítani, mert azt már a tengetik elvégezték. Nem igaz, hogy behívták és ujr^f* fogadták Ü)ket, mert másképp a délszláv HP* nem volnának tele a csalódottság keit>''MV vei éppen a részvétlenség midit. New ** ho^y a magyarok M-uraköi szivébe*, torrtyán akár bOnOs, akár pedig áitátlan aittlötlaket fötakasztiaHak, ahogyan tzi * M* szláv propagandisták — hamisítóit bépekls''
iVi9. tamrtr 13 *
■ i l ..... i i
4uotnT pr^tttt Nem Igaz, Hogy a marm-kÖZieket a magyar Iga alól fí)l kelteit szoba-
hogy fik 'nem azotgáHalbatgak »ikohntU-ártX-mondották, hogy ők. ax ö szervezett alkalma- | és nem Is voH. 1 zónáikkal magúk fogják ellenőazni. kofy stnki
ne kapjon, nagyobb mennyiségű alkoholt.
lémlilcllék, hegy Keatthe*ya, Zalaegerszegen. Győrben éa az otatág 'mis városaiban ia felfüggesztettét az altohonilalmífá* tnegtro iszák-
itemr
Suien a muraközi horvát-szlovén keverék-nyetv p,ad a közhatóaágnál, ffliöd psdlg «-bén éa-iakolilban teljes polgárjogot élvetett.
MMn^nél. fogva határozottan uüako-;urk a wróaktti i «1 ■"igiiRIfása, véreink fi- bitották a zárérát. Mindezek alapján aa! kér jmueliettenítéSe, valamint at ellen, hogy mi-l Ünl Csáktornyán történi, a legkeményebb KfTúrral arra kényszerítsék testvéreinket, bögyl pok a deres, puskatus^a börtön hatáaa alatt jtogyaiomáglöl való el szakadásukat önként
je'eutsék k^.
Maraköz népe meg van elégedve közjogi (O'drstrt éa *dmÍ4iísztiaU.ftketyzétével, sérelmeit] a «agyár kormány máris orvosolta, ennéliog az ar.yjittóUÖI való elazakadáara aem oka, sem iftoége ihkhs. mert 0 tovább is mtdjimurie) (murákOzij. akar maradni, idegen apostolok b^dogilására. tehát -nem vágyik. Mmaköz Ukosaága. azereti ugyan diávántu'i testvéreit, tiszteli törvényéit éa hagyominy.'lt, de vltzont ezeréves hazájához hűtlenné válni nem^4ad s - wsm a»r-:—•___^ •• ■
Légy« ii m £g»e tgwaáfo magviltts ék fftl umadák - ' ..v-"1.'.1íi-.-
I____A Muraközi Nemzeti Tanács
A jótékonyság Ítélőszéke.
érte.
kézcsökra philqzó urak1
* Mági^hltl Bgx ftivátoa mfti—tmsr
^«vét ezelőtt elhatározta, bogv a régi elavult: rerdsxerfl vágóhíd helyett ul a higiénia követelményeinek megfelelő vádőhidM épitret A határozat azonban- megmaradt határozatnak,* jdvitetre rem került a Sm. A háharu* alatt a sak használat következtében a vágóhíd, még sxu.Torubb állapotba került. Siennyr*. piskife és eilenketőja mindannak, ami égy modem vigAfeidtioz szükséget. A hötlivezelő ut egye^ nesen iárhafaMan. — A mészáros és hentes marosok ís munkások végre megunták a lehetetlen egé^égtelen állapotot és küldöttségileg felkaresték a polgármesteri, hogy öt* a helyzet onenlásira kérjék A tárgyalások folyamán angcg|Ei£k lOilénl—o*yao-~ irányban, hogy a vSS4 A vágíSiidn jz vezető trtat = mihelyt —a» 'időjárás megengedi járhatóvá fogjá lenni, a v^gtHf épületében pgdfgitjapgmfo*; «ntéake-dé'ekr* Wp'e* ^'^..r-jA VÍVosT fánácsTég-köze'ebh j»va* latot tesz a képviselőtestületnek « m vágóhíd helyének kijelölése tárgyában. -MifteisQLktalflléSifltKglOii téulk; azoniMil hoaaá tagnak a !e«vek kidolgozásához. A mészárosok és hentesek okvetlenül szükségesnek tartják, bogy az építkezés legkésőbb 1920 ban megkezdődjék, mert a mai vágóhíd már semmi tekintetben nem felel meg a követelményeknek.
— Alkoholtilalom és záróra. Tegnap délelőtt a nagykanizsai vendéglősök és kávésok testületileg felkeresték; Dr, Sokján Gynla polgármestert és Szönyi rendóraikapitányt, hdgy íöfük az alkoholtilalom felfüggesztését és a záréra meghosszabbítását kérjék. A vendéglősök és kávésok kérelmük támogatására a következőket adták elő: A;9 órai táróra és az alkoholtilalom őket és munkásaikat súlyosan, <*>tfenciájukban támadja meg. Az alkoholtilalom annál igazságtalanabb, mert a kereske-döknéf bárki, bármikor visárnthnt Tetszés-szerinti mennyiségben alkoholt Ez az oka adnak, bogy ma Nagykaniaaán az alkoholli-W«n ellenére annyi a réazeg ember, mini mág soha. Engedély nélküli zugknrcsmák alakultak,' amelyekét a rendonég nem tud , ellenőrizni. A magánlakásokban la állandó a malaiozát. Ilyen körülmények között a vendéglőtök és kávésok^nem tartják igazságosnak,
lék, hogy enyhítsenek az egész vendéglöt ipar! megsemmisítéssel fenyegető intézkedéseken. A polgármester éa a rendőrkapitány meg-hillgitlák a panaszok«! és £i|elente!téW,. hogy zárórát és alkoholtilalmat országos rendelet szabályozza, amelyen nincsen joguk változtatni Azonban vizsgálat tárgyává lestik, hogy jnilyen elmen hozták ai ejnlitett városok* a fel függesztő intézkedések»! ét a mennyben lehel céges, ök is módot fognak tatáiul arra, hogy at intézkedéaek szigorán enyhítsenek.
Két szobás lakásért 4800 korona bér. Ezt a hiteléltén összeget János
Csengeti utcai háztulajdonos kérte két bútorozatlan szobából és konyhából álló lakás évi bére fejébea, A lakás a Xsengeo-utca 5? számú házban van, tehát nem is a város kft». pontjáoan A szubák. sem termek s modam berendezésnek hive-hamva sincs A ttéfttl«' csétteit partáj, akit Pál János így" kí Aart utsútátni, nem esett a fejelágyára. lakás lüimitho/ luHlult.
virália s annak évi béréi 800 kuronálJw éfH-pitotla meg Szóval 40 0 koronával olcsóbban, úilai Páll híztutajdonos gondolta. A lakás-firvaiat egyébként az ajttékai-áttette a rendfir-ségtier, ahol Páll úrra Szigorú birság vár
'Dr. Welaa Endre zaleegerstfegi ügy Véd 4 • évi katonai srolgátat után ügyvédi gyikoiIaiíIT Tn mTiii'grn njlirtl iiifgliáitlls
- Semmi sincs ingyen- Még a bankók lebélyegzése sem, amely*.! a—c«>h "Tg—*!^ seregek végeztetnek.,A. lebélyegzésért illeték jár 1006 koronán felül A legkisebb t^tel 50 fillér, a legmagasabb 15 korona, melv azonban ÍOOOOO koronán felüti papírpénz lebélyegzésé-
jért j.tr. Egy verséci tapban olvasható hivatalos hirdetmény szerint lebélyegzés Stí- nem csak a mi pénzeink kerü!nek, hanem még a bolgár iütttni fa "' ' '• "1
——^ Haza — Oroazorsgágból. GyŐrffy Zoltán huszárfőhadnagy, GyŐrffy János nagy-kanizaal ügyvéd fii évekkel ezelőtt oroiz fegsigba esetT s Tíö?BTi idő óla aetrimi élet-j«lt se adott magáról. Szülei tele voltak aggódalommal, mikor tegnap távirat érkezeik- a címükre, amelyben fiuk közli, hogy a fogságból megszabadult s ma Keszthelyre érkezik, hogy ezredénél jelentkezzék. Képzelhető a már kétségbeesett" szülök nagy öröme.
— * Világ nagymozgóban csütörtökön e* pénteken f,.hó 2.1-án és 24 én az Embervadász ciniü 1 felvonásod ~ déíektívdirtftna, Prof. Nick.Earitóm lilmatrakciója kerül t'cmu-fatóra Szenzációs és érdekes felvételek.
Ezt is a Népköztársaság teremtette. HUa Azelőtt csak alamizsnafíllérekat adtak jótékonykodó hölgyek éa a szegények azért csak nyomorogtak. Musl komaly férfiak, igazi melegszívű aaHü? nyink ^radoznak aion, bogr a szegények baj» tékáitól eltávozzék a nyomor.
Talán nem lesz érdektelen, ka brp'l'estist eogedünk a. közőnaégnek, miként működik a' jótékonyság Ítélőszéke Minden hétfőn, kedden, caQtÖtiökön, pinteken d y. 5 óra felé megnépesedik* .a központi i$kiSji egyik üres tantermek Csak egy hosszú asztal van benne, mely körül rozzant' pidok és néhány szék sorakozifPAz asztalfőn ül az iléiÓaték elnöke Egy kőztisstetetnek örvendíí" fiskális, aki komoly lósággal vezeti a tárgyalásokát az ö azavazé bíráival.. Mellette ül egy bankigazgató, aki éles ielfogaasággal éa emberszerető lélekkel szói bele a szegények ügyeibe; a jobb old «Ion egy kosiamért iparoa mester ül, aki az egész sárost ismeri, aki tudja mi a szegénység és mi a becsületes munka gvümolcte. Meiiene ül eg\T: fátadl^atatlan orvosdoktor aki gyafcí&n megfordul a szegények vaCtlttisn, tmgy-gyó-gyulás', vigasztalást és segélyt nytíjlson szen Vedö embertársainak. Odább hölgyek, nrak, akik nem ixaiulnuh tl'almiwni a gylllátakr».
♦Hordó árverés.*
* Január hó 23 in délután J2 $ j|t órakor és január hó 24'én «
* éa 25 én egész nap == ft
| a Katonai Élelmezési raktárban $
(pályaudvarral szemben) kő- * rülbelül fAlO tselMollter * ártarMmu II O H D ti
* a legtöbbet ígérőknek fog eladatni # «iti******** * éuft********!
ncin
Üö^rn alnöktt támogassák az igazságos jó lékonyééghaa.
"Mejrt ig zságos jótékonyságra törekseik a bízottság. Akl a segélyre rászorul, az nem távozik üresén, de alti mégélhet munkájából, azt kérlelhctetlenili elutasítják.
. Kezdődik az itélösaék tárgyalása. „Höl-gyeim éa éf ipyai t" hangzik az elnQk szava. Mindenki odafigyel. Bemutat egy jelentést: ~ Egy ZL éves szegény öreg, béleg, akinek már kevéa- ideje van hátra a TöTdl éléiből. Nigyubb összeget szavaznak^ meg neki. Hadd nyújtson neki az élei alkonya egy kis ötömet. Egy másik jelenlés. özvegy, 5 gyermekkel, a légid őseob 12 éves. Megszavaznak neki segélyt, a gyermekeknek ruhái, hogy iakolába járhassanak, hogy munkára, tisztességes embersze-retefre nevelhesse őket. Uj jelen tés; 65 éves, erős miínkafciró favágá. ElutaaUtaUk.' Misik jelentés: Efaggott házat pár, nem is kért aa-gélyl, de a jótékony hölgyek azeme kikutiatta őket, Havi segélyt kapnak Uj kép r Özvegy asszony 5 gyermekkel az egyik 33 évet, a másik 30, a harmadik 26. «"negyedik 20, az öiödík meghalt. Tartsák el a fiai, ha munkára nevelte őket, hangzik az általános iléld : Egy fillért se kap. És igy tárgyalják egymásután a beérkezett jelentéseket. A kérelmezőket alapo-san megroaquják. Akiről nincs biztos adat, azt felkeresik saját lakásán, tudakozódnak felőle az ismerősöknél éa ha a nyomor dologtalan-ságból származik, akkor ne számítson senki se segélyre. Ilyennél bűn volna a jótékonyság, mert elősegítené a muikakerüléat.
Megnyugvással tekinthetnek erre a jótékonyaági ítéJőizékre azok a bőkezű adakozók, akik azt a tekintélyea Összeget a szegénység enyhítésére jutlatták. Da buzdítás lehet ez azoknak a jómódú polgároknak is, akik eddig nem járultak hozzá ehhez a főkéhez Társadalmi büni „köveinek el azok, akiknek módjukban vén. de vonakodnak az adakozók káté lépni. Majd mód|át ejtyk, bogy az igy tikárul visszatartott összegek mégis a társadalom javára jussanak Kartéaa József, igazgató
Á aaarkaaatásért faléit a föazarkestto.
Dr. Darás Lászó ügyvédi irodájába azonnali belépésre kezdő kisasszony kerestetik. 489
Előadások hétköznapon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 és 7 órakor,
Van szerencsem ertesiteni tisztelt vevőimet, hogy —
Bárok ebédlő és 6 német hálószoba kitűnő karban eladó. Szemere-u. 4/b. 4')2
varieté- és művész-dráma 4 felvonásban
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakof. Vasár-és ünnepnapokon 3, 5 és 7 órakor
Igazgató: BALOG OSZKÁR
ZALA
1919 janUár 23
Hirdetmény.
Alulírott közétkezési bizottság az ezred legénysége élelmezésére naponta szükséges mintegy
280-300 kg. marhalus szállítására,
az alábbi feltételek mellett folyó hó , , UJaágkihordásr« ^" .havlfizeiéssel e\r% jl i éju <* x i i ' . I kihordot íclveszck. Írni-olvasni tudás meg-
29-én délután 3 órakor a honvéd kivántfttik Rokkftnlak előnyben részesülnek.
laktanya II. szamu fócpülct 20. és 20/a I cim a kiadóhivatalban. -186
számú helyiségében árlejtést hirdet. I r..........-......................:
A heérltMSfl WÁsholi niánlntok fel- I A **ÓM bérgazdaság ügyes gózeke A oeerkezett iiasbcii ajanlatok lei- gépész.kovácsot füt6t ós cgy kertéSzt keres
bontasa uian a kozetkezesi bizottság fo£ó évi április 24.re Ajánlatok Conda és fenntartja magának azt a jogot, hogy | widder Nagykanizsa, Király u. 36. kéretnek, ajánlattevőkkel szóbelileg is tárgyalhasson, minélfogva ajánlattevőknek személyes megjelenése is kéretik.
.Szállítási határidő mely szerződésileg
biztosítva lesz 1919. február hó 1-től I bás lakás konyhával és mellékhelyiségekkel
gyermektelen • házaspár részére kerestetik. Ajánlatok a kiadóhivatalba kéretnek.
Eladó Sikátor utca í/b számú ház. Bővebbet ugyanott.
Város belterületén bútorozott kétszo-
március hó 31-ig.
Feltótelek:
1. A hus 4 évesnél fiatalabb, de 8
A Petőfi ut 50. stámu ház vladó.
,évet tul \ nem haladó korú, teljesen B6vcbbcl u«™ott a háztulajdonosnál, m
egészséges, lehetőleg hizlalt .'szarvasmar- | . . Kereskedelmi érettségivel <*s gyakor-
- Cím a 471
hából származzék. Bivalyhus a szállítás- I lattakbiró hivatalnok állást keres.
kiadóhivatalban.
Cini a kiadóhivatalban.
H¿z eladás. A városnak minden részé-
szabad, amennyiben mégis, előfordulna, | ben van még több nagyobb cs kisebb jól szallito a következő napon a csonitöbb-letet hússal tartozik pótolni.
5. A szállítandó hus mennyisége | Mik$ii Kákóczy-uV egy darab marha 5/5 darabra felvágva
jövedelmező bérház kentei és kert nélkül, továbbá jó forgalmú üzletházak és korcsmák jutányos tr mellett eladók. Bővebbet Dukász
494
2 comb, 2 élőrész és 1. drb szegy a hozzátartozó alkatrészekkel.
6. A közétkezési bizottság kívánságára köteles a szallito a hust egészne-
, ^ gyedckbcn-afelhasznalási.hclyre szállítani.
7. A szállító nyertes a szerződésből kifolyó biztosítására 10.000 koronát köteles u helybeli adóhivatalnál letétbe helyezni és a letéti jegyet a közétkezési bizottságnak legkésőbb folyó hó 30-ig beszolgáltatni.
8. Szállítás nyertesnek kötelezni kell magát, hogy a marhahús árának csökkenése esetén a hust a csökkenéssel arányosan alacsonyabb áron szállítja.
\ 9. Szállító a szerződés felbontását annak lejária előtt semmi színen sem követelheti, ellenben a közétkezési bizottságnak jogában áll, minden indokójás nélkül 48 órai felmondással a szerződést felbontani, mely esetből kifolyólag semmiféle kártérítést nem követelhet.
10. A közétkeaési bizottság a szállított húsért járó összeget szállítónak 10 naponkint postatakarékpénztár utján kiutalja.
11 A hus szállítására csak^cégbejegy-zett mészárosok ajánlatai fogadtatnak cl.
12. A tárgyaló' bizottság tekintet nélkül az ár jutányosságára, az ajánlatok feletti döntés jogát magának fentartja.
13. Egyebekben az étkezési bizottságnál betekinthető szállítási feltételek füzete mérvadó.
L Nagykanizsa, 1919. január hó 23-án.
»» Mnyat 20. mltiizred M\lm\ bizemága
Egy puskacső
e hó 12-én Zalaszentiván—Nagyka-" ' nizsa között a vasutikocsiban maradt. Megtaláló felkéretik 100 korona jutalom ellenében Horvát hadnagy részére Nagykanizsa, Erzsébet-tér 12. szám adja le. ,«2
Bamartra:ürtmnwmi v^^gn^r^^-
ELADOK:
A sipos donibi dűlőben egy 2100 □-öles szántó és rétet. A városmajor alatti dűlőben 1000 □ öles szántót. A katonatemető dűlőben . egy 2100 O-öles szántóföldet,
Aeajéi I í£iiiío
ingatlanforgalmi irodája, Fő ut 8. szám. i m m w :wun m m*: humm:
A világítási rendelet
határozatai i fényhatás csökkenése nélkül csakis
TPNB8RAM-BK,
lehet betartani.
Használjon 25.40,60 watt fogyasztású Tungsramlámpákat.
VII ifi nagy mozgó-színház
VllifiU Saama S«állo4a. W.loi H
Csütörtök, péntek. Január 23. 4s 24.
Embervadász
Dctektivdráma 4 felvonáskan.
Remek kitörő műaorí
Kazinczy-utcában, a nagytözsde mellett
megnyitottam!
----v^
Becses rendelésüket kérve
tisztelettel
özv. Szabó Vass Károlyné.
IÍRANIA "»Qzg^éP-Paiotii
U II A il I A Ho*Qi>ayl-m, 4. Tslefoa 259
Szerdán, csütörtökön. Január 22. és 23.
% *
Lya Mara a csodaszcpségü uj fllm-star első bemutatkozása
r %9
Értesítem az igen tisztelt rendelői- > met, hogy a harctérről megérkezve
cipész műhelyemet
megnyitottam I
Rendeléseket felveszek özv. Sfcabó Vass Károlyné kötélgyártó üzletében, Kazinczy-utcában. — Tisztelettel
Vetecz Ede, cipész.
Rokkant katonák és hadiözvegyek I
felvétetnek vallásos szentképek és kóztárHaságl kápek terjeazté* Hére. A jelentkezők csekély óvadékkal rendelkezzenek. Jelentkezni Szarvas-szálló II. cm, 26. Tóth Erzsébetül.
Nyomatott: a «ZALA* nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán.
aVl.M^ym
iHffcwll
ISIS. Janiaé» 14 PAntok.
M. ««4
m&tokwmM:
NAGYKANIZSA, iagAr-W *-:
|di Nyomdaválialat FőrUt 9. sz.
ÜÍ Hj« fen • K hétfő Kivételé-
MiaMcanapkera reggel
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési trolit
kctyt>«fl Ytéxb4* no^Mi utttlMM
Egész tvr* K»> ( NUm .. . MN NOgjadlUtt . „ MK Egy Ura fc»
Egyes axAm Ara 20Í
............ 4a UUdóhtvalall t«U(oa a.
. HüUtltJ**. m.
Főszerkesztő:
TÓTH /.Ol.TÁN
f
FAmun kaiért (i lap tutaj do nos ^
C«lLI.iG JGNÖ
(MfMi^iWqMWH ée közleményeket éljuattéa urrtM i——■— tel a kladuhivau'..
Nagykanizsát ma megszállják?
A kmlnal uátidtk éjjel elindultak m hátér aiagvéiéiér«.
E\|el fel 2 árakor ■ feltétlenül hitelt érdemig for-ésból kapjuk a következő crtesitcsl: Kste fél 10' órakor Oaál százados, aki a murakercszturi hldörség pa-' raiicsnoka, közvetve azt telefonálta a rrai^kaniz^p^ högy-
parancsot kapta, hogy ma, pénteken a déli fél 2orai vonattal vonuljon be Nagy-Haairiitm " A pélyaudvarparancsnoksAg az értesítést továbbította Darvas Iajos őrnagyhoz, aki Gadl századosnak azt a.jtaraíjísot.jdatta le, hogy az esetten, -ftiT it ^rrfiíifr'^' ^"""^«•^'•¿¿s "^""Int filnr^frx értesítés és annak igazolása nél-kül akarnák átlépni, hogy erre kormányuktól parancsát kaptak', álljon ertem: erősítések utbáit vannak. Darvas őrnagy áz éjszakát órákbán fiadót fúvatott a kaszárnyákban és a századok nemsokára énekszó mellett -vonultak ki d pályaudvarra. ahonnan a Murához viszik őket. ~
Otusoiuág leatoadoltFianárttlf
Paris, jan. 23 Ma jutott nyilvánosságra Párisban egy nyitla»ko*at, amely állítólag Wil sonnak Fiume kérdésibe» elfoglalt álláspontját titalázza. A nyilatkozat szerint Wilson naan éjlandó ax olaszoknak Fíuw^Are való igé nyAt eUamerni. mert fiúmét « szláv és magyar hátsó területek tarigerra vezető útja nak tekinti. E'eiate attól feltek, bogy a nyilatkozat tossz hangulatot kelt Olaszországban, de a félelem elmúlt, amikor kitudóleft, hogy m. aynatitogg^ f p*Hai oleax követtel agyat-értéeben történt.
GArAgarazág területi Igényel. Párig; |»n. 23 {Havas.) A békekonferencia görög delegációja a konferencia főtit-káraágának emlékiratot _ nyújtott, át. amtly Görögország lerületílgáayeiről szél. A görögök igényt, tartanai Epirus ászaki részére, vThrA-ciáts, Jüsáz.-iára. Konstantinápolyra és a Föld közi 'tfitgrr keleti rétiére Az~ emlékiratot Venfeelos irta alá.
Fardntdt a |ngaaaláv kérdéibea.
Pária, jáh. 25. A jugoszláv kérdésben meglepő fordulat állott be a párisi diplomáciai kOrOkbea, amely fotdulat Róma közbelépésére vezethetA vissza.
Harc a bolsevizmus ellen.
▲ bolsevik lek feladjak PAtervArt.
Kiev. jan. 23 Ax ukrán kormány hivatala hadUzetetet küidétt az oroax szovjetkormánynak, amely ennek ellenére megparancsolta csapatainak, hogy ne lépjék át a demarkációs vonalat. Kiewbe a tranola és román csapatok bevonultak. Az . ukrán kormány szerződést kötött.az antanttal, hogy velük tart a boíswíkiek elleni harcban.
Stokholm, jan. '23. Trocklj táviratban jelentette Színovjtvnek, hngy a bolaeviuek valószínűleg kénytelenek lesznek Péter-várat haro nétkOl feladni, mert északon négy vereséget azenvtdtek: egy egéaz hadseregük tábornokuk vezetésével együtt átpártolt az ellanYAghea. _ > - ,
Riga, jan. 23. "Esztlandol a finn önkéntesek teljesen megtisztították a bolsevlkifkiól. Hunaeburg és Narva v.ttosok a finnek Kezíu' kerültek Hlr szerint Narvábnn még Trockij le fogságba kcrílll. E hit mftf .fliegcróiftéire •sorul.
Az antant fagyversziiistet
ajánl Orsszországnafc.
Folynak * liéhelárgyaláaak.-
Retterdam. jan. 23 Hivatala« jelentés szériát a szövetségetek párisi konferenciája teanap OroszomAggal szemben Wilson kO-vetkezA javaslatát fogadta el:
-----Oroszországgal szembe;i a szövetségesek egyetlen célja a következő; Segíteni ax of«i népen és bele nem evatkoxni abba, kogy saiat ttersiket hocra» szabályozzák; Az orosz népet barátnak és uem ellenségnek-Elismerjük ax oroax nép abszolút jogit, hogy maga axabályoxxa 0gyeit: nem akarjuk Oroszországot kizsákmányolni. Fel szó-iájuk az orosz népet, hogy a nép minden rétegéből három delegátust nevezzenek meg, azokat küldjék a Marvénytenger Herceg szigetére, ahol a szövetségesek képviselői tárgyalni fognák velük. Viszont kikötjük, hogy szennai minden vonalon tégy-rerasftastet kell kAtalAk.
Paris, jan. 23. (Hivatalos ) Szombaton a békekonferencia együttes ülést tart, eme-tyaa a népek szövetségének kArdase kerül tárgyaltéra.
SsAvetaégkAsi konferencia.'
PAria, jan. 23. Hivatalosan jelentik: Az antant szövetségközi kenferenciája délelőtt tUést tartott a kAIOgymioiazteriumban, amelyen Foch marsa) és Hope angol tábornagy is megjelent. Di^z olasz főparancsnok ma déleket Parisba érkezett.
Ukéufllt a népssAvetaég azabA* lyataak tervesetc.
j— Qenf, jan. '¿b. Az antantkonferencia ki-kUAAtt bizottsága rmár elkészült a megalsku-IsadA népttcveuég szabályaiu«k tervezetével, aaKiyet Wilson 'T kdmirémberiség magná ckartajánik nevezett cl. Wilson tervezeté^ ki-''öl Lm Bcurgoois is kéazlte't egy lei vezetet Hír szerint a két tervezet kAxt három pontban lAnyegaa< eltArAsek vannak. Anglia, Olaszország éa Japán fenntartották a jogot, hogy megfelelő pótindllványaikal elAadhiieák
Politikai hírek.
MlnlextertanAc*.
Budapest, Jan. 23. 2A. Délután 4 órakar minisztertanács volt, amely ttltu'rendezési kirdé.ekkel foglalkozott. Szóba kerOit Sitié István tárcsnéiküti miniszter' hatásköre h. ezután közélelmezési kérdéseket tárgyaltak majd a mtntszterelpBkaAg aaiióotzláty^nnld állásának betöltéséről tanácskoztok A mat miniailertanárs dönt a kniagymiistsit«-Aliig bel01té«éröl ta
Budapest, jan. 23 Félhivatalosan ), ie»> "j "f^ii -"tlj Gellért Oszkárt, a Pesti Hitlap munkatársi nevezte ki.
McgkesdCdAlt a hadaereg axer« vaalas.
Budapest, jan. 23. A hadAgytainiaa-tériumban már megkezdték a had>errp sze»> vezésére irányuló raiinkálatokai. Erre vonatkozóan Pcthe Marton államtúkár a kCvrtkezA kijelentést tette:.
— Megnyugvátial állapilom meg, bon a szociáldemokrata hadögyminiszter ésas eim Károlyi-párti államtitkár közt a hadsereg megszervezésére vonatkozó legkisebb rv'/élettéréi sincs: Biztoira vesszük, bagy a munka eredményét az ország igen rövid idő alatt meg fpgja látni. A szerveiét ugy történik, rogy az orszíg hat nagyJbb váiosábiti egy-egy hadosztálynak megfáélő katö na Ságot, gy„ .¡/s.4g-gal, lavasrtggal, tüzérséggel és műszaki csa-wiokkal ániiunk fél A ^tervezés mupkitstait Slrowleid As UV^áry ezredesek wég7ik
Tiintetésa Pesti Hinap ellsn.
A tan tetők elpusztítottak a Ikta^lé-talvatali. — .15 OOO koronát elraboltak^— Barlnkey jegervealéat
Igfr« -
•Ög^pest, jan. 23. A déli 'órásban töW> száz főnyi, nagyobbára katonákból ú»ó tömeg vonutt a Pesti Hírlap Vád-körúti pato< i* tlé, abol viharosan tüntettek a lap mhi vc^crakíe ellen. A vezércikk arra hivatkozvu, bogy a magba segélyezéssel a munkanélküliek «zámát szaporítjuk, a munkanélküliek segélyének meg» szorítását köaelfite..
* 'Délben i2 órakor a Pesti Hírlap egyik főtisztviselője azt az érteslléat kapta feleionon, hogy. meg akarják ostromolni a Pesti Hírlap palotáját. A tisztviselő az emeletre sietett, bogy figyelmeztesse a bázőrséget. Mire azonban a lépcsőhöz ért, már berontott a tömeg. ElőszA) egy szakaizvezetöi uniformisba öltözött embrt állított be. aki viaszaszólt a bejárat elAti áilé' /tömeghez:
— Tiizta a levegő I
Erre minfdgy 80--1A0 főnyi- tf mer benyomult a földszinti helyiségeibe, mis?»" a* utcán kövekkel, botokkal zúzták össze ki-rskatablakokat. Benn a szakaszvezető Jd» holléte iránt tudakozódott. Egyik WtfcatviseA megkérdezte, hogy mif akarnak t< te.
— Munkát akarunk! III akaróra dolgozni! válaszolták többen. Miki> M^sr; megtudta, hogy Uéttrády nincs az é^uietbea, a atakaazvezélő jelire megkezdte a voattolAet Elóssőr a pfculárt rohanták jaag A ° f^mté-rusnö már előzőleg magához vette » . wplt«
fén?< és sikerOlt neki egy hátsó ajtón az «Betetre menekülnie. A tizenötezer korona érc §>éfi7t azonban ne^ tudta magával vinni. Ezt a tnmeg elrabolta:-A helységben pánik tort ki. A 18 fiatal lánytísztviselö sikoltozva menekült a gépházba és az emeletre a támadók elöl, *Mk néhány pete crlall porrá zúzták a berendezést : >1 telefonokat összetörték, hi iratokat azéttapostak, a polcokat összetörték A kiadó hivatalból a szomszédos könyvtárhelyiségbe hatoltak, ahol Kotta főtisztviselői egv eltört guék Hibával félbevágták, a könyvespolcokat fclboritották, k könyveket szétszórták és össze-t'apostff. Azután a folyosón folytatták a rombolást, amely vagy fél óráig tartott. A tisztviselők tehetetlenek voltak a pusztítókkal szemben. A gépházba csak néhány tdnt^tö tudott heh** »ni, akik az egyik rolációs g'pet rongálták meg. A gépházból a nyomdászok és a iáz^rség kiszorították a rombolókat Az emeleten levő szerkesztőséget a tüntetők nem bán*, fcttak.
Izsó László, a Pest» Hírlap munkatársi a rendőrségtől kért segítséget a tü itetők ellen, énire -azonban az Répfegyvetek kel kivonu't, a tömeg már kivonult az épületből. A rendőrség és a katonaság gépfegyverekkel FzállU meg az épület három frontját és feloszlatta az időköziim tiföb&tfr főre felszapnodott tömegei.
A tüntetők egy része ezután V"Vláfegrádr* utcé'ban levő Vörös Újság szerkesztősége elé vonult, ahol Vágó Béla és Kun B':la intéztek hozzájuk beszédet. Azt mondtak, hogy a mai
csak bezdete annak a thurtkáhak', amit folytatni kell a kapitalizmus érdekeit szolgáló^ lapvállalatok ellen. Felszólítottak a tömeget, hogv február I Cmi senkt ne fizessen házbért és ha e/.ért bántódása lesz, szerezzen akaratának fegyverrel érvényt. A töro^g ezután még Az tf/ság és a Népszava elá ak3rt vonulni, a ki vonult karhatalom azonban szétoszlatta.
A Budapesti Napilapok SzHdiká'usa az eset után nyomban iiléáre ült össze és küldöttedet menesztett a miniszterelnökhöz, ho'»y ba-(Mentse tiltakozását. Ágai Bélá'élőadta, liogy a tömeg terrorisztikus fellépése kvadránsait vti a sajtószabadságot és veszélyezteti a magánvagyon biztonságot. Kérte a minísderclnö-köt, hogy sürgősen intézkedjen a tusonló cselek meggátlására. Berinkey miniszterelnök ki* leientette, hogy a Pesti Hírlap ellen ma lefolyt (Qntetésben nomcsak a sajtószabadság és a magántulajdon megsértését látja, mert az ilyen esatek alkalmasak lehetnek arra, hogy az államhatalomba vetett bizalmat megin» gassák. Megígérte, hogy még ma a minlsz-. fortanáos elé viszi a dolgot és minden körülmények közt gondoskodni fog jogorvoslatról. A választ a küldöttség tudomásul vette.
Sajtótigyl konferencia.
Budapest, jan. 25. Félhivatalosan jelenük, A mai minisztertanács elölt dé'után & óra-* kői síjtóügyi konferencia volt, amelven a rajtó képviselői vetlek r^szt. Tanácskoztak ugy a ¡Déli Hírlap, mint a Pesti Hírlap ügyével. Berinkey kijelentette, hogy a legmeszebb-Imenö intézkedéseket fogja megtenni a sajtószabadság magvédésére.
Budapest, jan. 23 A félhivatalos Politikai Híradót felhatalmazták annak közlésére, hogy a kormány a szervezkedési jog szabadágát mindenkinek biztosítani kívánja; ezt a szabadságot az újságíróktól sem lehet elvenni. Ezért a kormány az újságírók politikai és gaz« clasági szervezkedési jogát mindenkivel szem- I ben és minden módon meg fogja védeni, I
ZALA
Alakítsanak Nagykanizsán
lakásépítő részvénytársaságit.
• A jövendöbttí kormánybiztos figycimibe. —
A Csáktornyái határrendörséget a fcormány Nagykanizsára helyezte M Ez a testület itt alig tudott elhelyezkedni, mert irodát és lukásottat találni tehetetlen volt. Már-már attól kellett tartani, bogy a lakásirv,ég elü.) Nagykanizsát ettől • az intézmé» ytői. - A haiárrertdőr-ségre azonban ég«.tö saükseg volt nálunl., hogy plyaudvaron a rendőri es podgyAszv^sga-lati szolgálatot ellássa és ezzel a köarend biz» tosiiésa pvári a rer.dőrségot Hierr/ientesitse Kapkodtunk fühoz f ihoz, hogy a határrendőr-sé*Ct a kormány t>e kényeleniltessék lakás-szűke miatt máshova rendelni s a város ¿'Ihe-Ivezte a személyzetet a hadikórház tuberkulo-tikts oszta'vábi, melyet azonban az idő rövidsége mÍ3tt még csak fertőtlenítem sem leheteít. A helyiség azonkívül nem lesz a jövőben sem lakásszerüen átalakítható, aminek meg a hadi kórhoz eredeti épitéftben rejlik az ok \ Sióval a NagvRityjsára áthelyezett határrendőrség mégis itt van, bár a lakásínség miatt Ínség-lakást adtunk neki.
De mi lefz ezu'án? A/ ország jelenlegi tragikus helyzetében fekvésénél fogva élénk szerepre van hivatva N*gvkadu$a? TVyr.n szerepre, melv a későbbi konszolidált .viszonyok
idejére Is biztosMiatja a város fejlődését, haia-

dását, megnövekedését a város most ínég a régi. megszokott tétlensége és élhelellensége mellett is felülemelkedhetik. mert erre a maihoz hasonló, Kedvező • kqrjukturák még oem voltak. Helyzeti előnyünk a legcsekélyebb utánjárás mellett is intézményeket halmozhatna, régi mulasztásokat pótolhatna, *őt a'ig remélt kedvezményeket nyerh:tne. Eljött a város mesekora: ha N igykanízsa kinyitja a száját, belerepülnek a sültgalambok . .
Üres a gyomrunk, a sü't^alambokM azonban hiába váriul nálunk azok sam találják a
* * / 1
helyöket. lt»,.minden tervnek/ legyőzhetetlen akadálya: az épUletek, helyiségek . abszolút hiánya; amily» még sok tervünk f )g beleütközni, talán hajótörést is szenvedni
Olvassuk, hojív a pécsi h tdapródlskolát reáliskolává alakítják at: Nemde, ugyanezt kell megtenni a nagykanizsai k Lnai alrcaíiskolá-val íh. Ez az intézet azonban a város körpontjától oly távol van e hulye7ve, hogy az épület poigáti reáliskola Céljaira nem használható. A város területén pedig sem reáliskolának vsló helyiséget, sem tanári lakásokat nem találhatnánk, Nagykanizsa köiönségénck régi vágya egy állami főreáliskola és most ezt játszva meghaphatnók, ha ez az akadály előttünk nem lenne. A pjlg4rmesler egy ízben kérle már a közoktatásügyi minisztert, hogy a Csáktornyái A\i tanítóképző intézetet ide áthelyezze, ö talán RondQlt arra is, hogy hová rakná az Mézelel, nekünk u^v8n fogalmunk silic* róla. Most már bízvást megismételh ti a kérelmét, a miniszter ideedoá, de - a katonarét gyöpín a tanítóképzés munkáját elvégezni, az internátust berendezni és tanári lakásokat elővarázsolni lehetetlen.
Arról is szó van, bogy a vátmegye székhelye Nagykanizsán IcgyenrrS a jövőben a kotmány c kívánság elöl nem i\og elzárkózni, ez lévén a vármegyének egyedüli'helye, amely székvárosnak alkalmas. Hz Dgyancsak bajba hozná a várost, mert az összes megyei hivatalok árvászékes'ül, a tanfelügyelőség, pénz-
1919. |anu«r ¿4
. v % *
—■ ---- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tigyig97gatóság stb. idetelepülnének, de bi^ j lati helyiségek és tisztviselői lakások sefc* nem lalálh^fók.
Nagykanizsa utolsó népszámlálása alkal-mival h városhák 27.000 volt a lélekszánt«. Azóta nyolc év lelt el s hogy ez idő alalt i lakosság természetes szaporodása mennyi volt arra nézve támpontjaink nincsenek, annyi azo^ ban bizonyos, hogy a háború és a forradaloa okozta helyzet még külön szapnutotot is, ok#. zott, mint minién nagyvárosnak. NNuikazoi* ban ez a rei'dkivüli szaporulat fokozoitabb nehézvégeket okozott, mint másutt, mert»Na^. kanizfán már a háberu' előtt is nagy volt a lakáshiány
Anéikn), hogy az uj korszak bármit u hozott volna a városnak, hiszen máig a hiiiif. rendőrségen semmit sem kapunk, « helyzet tarthatatlan. A város lakossága még a ntr-mális kerete^ között is igen keservofen hply»t-kedik el. Of fnrtunk már, hogy a C^entjery. u'cj végén 48(K) koronát is elkérnek egy kétszobás lakásért. M<*g jó szerencse, hogy a lakásbizottság útját állja az ilyen elvetemslt uzsoráskodásnak. McíTslspwodol» c^aMdóV rési, szak laká* tikban szoronganak. CsaládAlt« Ditásokat odáz el és tesz kiviheteüenné a lakásinsée. Pincék telnek meg lakókkal, fás-kamrák alakulnak lakóházakká. És élünk ebben a nyomorban akkort mikor a jcftfrggisk, ségr viszonyok ezen a téren fokozoltabbw kivánják a higiénikus szempontok érvénywfl-. lését. 1nem t^rtén»jc semmi, setnmi.
I:T. n idő azonban nem pt. elmélkedések kora s a betegség gyökeres orvoslása s»vmmi hstasziást nem tür. A város jelene és jövője forog kockán, haladéktalanul Jw^á kell fogni a cselekvéshez. Az ország számos város'ban megalakultak a lakásépítő részvénytársaságok, ennek Nagvkani?sán sincs semmi akadálya. A pénzintéietek ugy sem tudják,' mihez fogjanak pénJükJ'e!: itt van a tér, amelyen • tökét közhasznúan és gyümölcsözően el lehet helyezni Téglagyáraink vannak, iparosaiok és munkásaink vannak, /pületfa a város erdeit ben, M<^van már minden, csak a vállalkozás az, ami késik, de annak is meg kell jönnie.
itt elmondottakat nem a város hatóságának, képviselőtestületének, pénzintézeteinek és lökéseinek figyelmébe ejánljuk, mert ezeknél oly sokszor, találtunk süket fülekre, hogy e sürgős , kérdésben hozzájuk fordulni céltalannak látjuk Hanem igen is figyelmébe ajánljuk a kinevezendő kormánybiztosnak, aki remélhetőleg- be fogja látni, hegy feladatai között ennél foniosabbat és sürgősebbel nem igen talál.
Földes Miklós.
Mulatság. A Magántisztviselők és Kereskedelmi alkalmazottak helyi csoportja f. hó 25-én este 6 órai kezdettel táncmula!-ságot rendez a Cssinó dísztermében cigánf-zenével. Betépj iegy 2 korona.
He *********** ♦ *
«Hordó árverésj
* Január hó 24 és 25-én egész nap *
# jé
£ a Katonai Élelmezési raktárban |
^ (pályaudvarral szemben) még J
«100 drb« HORDÓ I 5 1 *
* • legtöbbet ígérőknek fog eladatni *
* *
****************** * ***
Wt9 Unuár M
ZALA
«1* M97B
oímm?
HlftEK.
24
P<a|>>
WAP T A *.
Kom. k«öj. TiaM őfc ftöt- TVnot dly IM. Hll, ||M>S»t I Tfcwi. lát
J|gPÍ
t A Mf Ml raggal T 4» porció«, iiyoH»AÍfc iléluUn 4 óta U mkIhm
- ii Z S i Mt' W U # pmf
lf. iHM»tt> (tclclütt 10 m W JKrekor.
Ua tá önkéntes polgárőrség Ili. tart szolgálatot
— Or. ObAt Zalambgyé közönségé kM Or ŰheU Béla, a vendvidék és Vasmpgye karmánybutoaa, aki a zalaegprsz'gi hstárvé» felmi parancsnoksággal kaiöl^yé intézi a* Mura lonrikuk védelmé», átiratot intéseit Zslamegve alispánjához, amelyben a védetem költségeinek We^tétm a vármegye közönségének támo ntá^át kéri- A kormánybiztos rámutat arra a na^ítelerttőSégÍJ országos érdekre, amit a Mura «áruén őítálió katonáin* kitartása jetetít — A megszállás nem ttttént meg s 'ezt elsősorban tegydawzett védősmgűnknek köszönhettük. A léüdem további fenntartásához és erősítéséhez pénz kelt. V3*tregye é* a vendvidék közörv
dig és önként, a saját jószántából Méltánytalan kt a védelem minden költségét Vas
asrgte »¡st'fií egyedük ho'ott irreguláris

■tlijuli
X><ameeyének is Dr: .SfCofbenschlag Béla al ifpjn megkereste a vármegye polgármestereit.
Egy eredeti Vsn Dyck kép rámáját egy | paraszt ass«onyitál találtuk mag. — Hot a kép? - kérdezUm.
Ugy. is ócska *'voHt bédobtafa a
Tusába a témába m^ majd tükröt vágatok <*r mondta egykedvűen az asszony.
A rftásodik emeleten, abban a szobában, ahol Károlyi Mihályné ' töltötte gyermekéveitl mindent összetörtek A kastély tele. vsn már ványszobrok törmelékeivel, velencei üvegek szilánkjaivaL • Andráasy Gyule kijéiejtette, hogy többi nem rendezi be a kastélyt éa Tiszad$b«a nem teszi be a lábát. Az egész faluban ház kutatásokat tartottunk és i*en *<)k olyan tár i éyát találtunk, amely a kastélyból való. *:'
— Juriga trnyegeto/lk. Budípe-stiJudó silónk táviratozza : Juriga, Nándor yoW- magyar képviselő-levelet intézett Károlyi elnökhöz, nmedben a licitál főhadnagy vezetése alat< álló mzgy« tengerészek által eípusztitot lakásáért 200000 korona káttéritést követet a m>gyar kormánytól. Juriga azt ltja, hogy ha a kártérítést ítros hajittdőn befut nem kapja
n/iftnttto* f/t» mtihtjiMttfS tutgy
éa gyfalaanky íiítarmak. batürMaab ajraadbán. Saját tudósítónktól. •
A nagykanizsai rendőrség etv egésaea ki; esetbő^ libal pásból kiinduWa Kískanizsáu nagy bűnszövetkezetet leplezett le, amaiy a* őeszet legutóbbi dőben tőrjén! betöréseket elkövette A rendőrség nyomozásiról és annak mai aládiumáról alábbi tudósilátunk atá-mol be:
Grtnfeld Mikaa 20-án Mentette a rendőrségen, hogy Kiakaniasán, Országút saám alatt levő malmából ismeretlen tettes 2 hízott és két sovány libái topott el 720 korona értékben. A rendőrség k nyomozás során megállapította, hogy a tettesek a helyszínén ölték le a libákat A libák vére útközben clcsöpö» -gfttt. Ez a íyom a kerteken keresetül a Sri. Rókus-utciba, Anek László házába -vezetett Id a ryidőrök ulabb nvomra «kádak: eev
»'fosztogató tengerészeket ösaiefiafdoaas.
«ywyT elnök a levetel átadta Bérinkry mP nisdetelüOknek, aki azt legközelebb miniszter-tanács eté terjeszti.___
A. hadsereg . átskervesása Buda
HcwAi' |»ieinn. A ftiuugvrtumuny a'Hnuiii es Munkástanácsokkal jégyŰtteMn a lüdseref^ mai formálanak--meawSntetéaét tervezi' Sió
Leleplszett bnnszűTBtkBZBt,
jc.."' , áMfraaa«
kutya az udvaron a szá|iban hordozta az elr topott tttmt tMBrHrtt, KUtltHI >étd*eMl fi^á-ban és a szalmában megtalálták a még hiányzó három libát, de találtak ott még öt házinyulat ~és négy gépiiijdarsbot ia. Mikor a nyomozó randórök a Mnjalekksl s kiskaaiasai aeadái
föszatgsbi'áit és srdgahirái», hogy a gyűjtést ffiimM ¿őbb indilsák meg, különösen hangsu-lyozvá axt, hogy elsősorban a nagybirtokosok-, sak bankoknak ele. kötelességük minél ná-gyJjb összegei a költségedhez hoTzájlrulniok, "«g^-f e^s?Tawhinr áz fi Trdeana az en>tleggg1ié-
van—vftól, hagy a rendes katonai szolgálatod eltSrlik, á sorozást és ennek folytán a sorka lonaságot megszüntetik. A hadsereg helyébe zsoldos hadsereg lépne. A mai szervezettel jermé5zete»en megszűnnék a laktanya ren szer i? —- Az uj hadsereg ugyanis többnyire idősebb, házas
ttfcés etbiríttsa. ~ '
- • f. törvényhatóság ügye -jelentettük^ bogy. -a várOii tanfte» a törvényhatósága tíz .éve vajúdó ügvének a megsürgetését határozta el Az elókétzités munkája már-nagyban folyik i t*t ;itJ$zán és mihelyt a munka be fefezést nyer a p» ;í$rmes»^f vezetése alatt kpldöttség fogj* tettresni a Mfogyibinixz^érf, RAgf tőle 3 Kír vénybsíóssgi jog megadását kérje, jlktve a régi kfaMrgwae. A törvény teiívtgi (¿>g megadásával Nagykanizsa, városa sokat nyerse. EJiekinjve attól az előnytől, amit tflggelfenrtés poii^ut éá kere.kedeoat Wtlútalbeii jetent, a eizua admi« piartíádös költsége is kevesebb lenre. A város eddig megyei pótadó cimén é- ente tTOOOO. koronát fizetett a vármegyének. Ezzel szemben kiszámították, hogy a volt megyei utak fenntartása "és a töfvén}b*tósági lúggal fel ni hozott •áros adntinisztrációja - mindössze 130000 koronába kerülne, tehát a város 40000 korona ^^Megtakarítást érhetne el.
— Undoritó vandalizmus. Debrecenből istenük. Ismeretes, hogy gróf Andrássv Gyu:a kszadobi kastélyát a csőcselék kifosztod. A kksadett karhatalmi erő parancsnoka, Buday őrnagy visszatért Debrecenbe s a kővetkezőket
Jjaniliills egy nJaAgiióiial —-———------
.-- Könnyezve látlak a barbár rombolási, a menyei a kastélyt feldúlták. Több mint 39 szoba pazar berendezését tették tönkre. A ■adaskert állatait, összefogták, agyonverték, a . >A hattyún megfojtották. A lovagteremben Aadrássy őseiaék képét Jsszovagdallák, a "ákAci-korabeli bútorokat feltüzelték^. . Azt a Ctbdint, amelyet az öreg"Andráasy Oyula, mint Megfmjmstter vásárolt Fázisban 2A0000 frankért, összevagdalják • as asszonyok azok-"rákat varrtak bel A la!
tonáükudáht életpályának tekinlenék Laktanyák tietyett irodák tennének, ahol a katonák taká
síir nyilvántirtanák—»_a e«nirtt« k»mnAk
állitása eéyenlőie természetesen ctak tarv, a "mety azonban mindenUU srimpáilára taféit. Ar a vélemény alakult ugyanis ki, hogy a hadseregbe leginkább a komoly elemek lépnének be, olyan emberek, akik a katonáskodást existen TiAjnkmk tekintenek és » kylló komolysággal fajinak fel hivilésHkat. • ■ .... 1
Az óvónők szabadsága. A háború alatt az óvénők nem kaphattak szabadságot és azérí a. FormffnyFák ií yöll AZ ÜlfeBCíót8- hogy
eT ^
az óvődák maracllanakátlardóan fiyltva. Enn az intézkedésnek az volt a maggrarázat?, tiogy -fok apa bevonult, sok anya kénytelen volt a rkenyitkereset gondjtir magára vállalni és s yvermcíré* mugyelei nélkül maradtak volna Így az óvónők a háború egész tartama-alatt, szünet né'kül dolgoztak. SKunti közoktatásQgyt miniszter az óvónőknek a háború alatt teljesített szolgálatait honorálni akarja Elrendelte, hogy az óvónőket míg a tanév alatt felváltva szabadságolják, de az óvódák nyári szünetet lehetőleg ne tartsanak Az óvóda felügyelő bi zottság tegnapi ülésében foglalkozott a miniszter leiratával és ugy döntött, hogy az óvónők ne a tanév alatt, hanem a rendes nyári szünetben kapjanak szabadságot.
— A Haladás kulturális egyesület közli a francia nyelvtanfolyamra jelentkezettekkel, hogy a mai órát (fél 6 lói fél 7 ig ismét dr. Fenyves Ferenc tanár, a tanfolyam vezetője fogja megtartani, miért is az egyesület a jelent-kezeltelcet a telje* «;*mh»n wgjó megjelenésre kéri
— A magánalkalmazottak Ngyelmébew Magántisztviselők ¿s Kereskedelmi alkalmazol-fák kartáraai éa kartársnői leikéretnek, bogy akinek a havi fizetése a 300 koronát nem haladja meg, azonnal jelentkezzen a titkárság nál (Catinó főld«zlnl )
— Márkus Emília nevét, olvassuk ns Urania remak plakátjain, t, 1, ma pénteken, ar/ombntón és vasárnnp kerül bemutatóra a Névtelen esezony clmU sBensáolói magyar dráma Márkua Kmllla rőBzaroplóMówl;
őrs>«»ba feté larfotlak, taWkozlak. polmánys
Józseffel, aki n _nyiitalih<n a__mfltjii ismerte
fel és elmondta, hog/1 éppen az ügyben megy a rendöraégre. Dolmányos házinyulait 155 korona értékben ugyanazon éj|e! lopták el.
Nyilvánvaló volt, hogy itt otvah bünszö-vetkezetnek jöttek a nyomára, anjtelv rendsze-resen ■
bűnjeleket Anek. Lászlónál talá ták meg, a rendőrségnek azt kellett le'lennle, ' nA-ájT" Anek vaay tolvaj, vagy orgazda. A kiskanizimi rendőrség ezért telefonon arra . kérte a központi rendőrséget, bogy Aneko», aki a törvényszéken van, iartózlassák lé, nehogy bűntársaival érint» kezésbe lépheasen.- A vékilen -ugy hozta ms-
a telefonérteiitést kapta, Anek egy más ügy« ben éppen szobájában volt. Pjllermann őtfSlűgyefő termSSzéféSen aéHTsaksnasozoit: őrizetbe vette Anekot, aki igy mar mint a rendőrség védence jelent meg a törvényszéken.
—Mini hogy Anek kihallgatása során tagadóit és a1 bűnjelekről semmit'nem akarí- tudni, a rendőrség tovább folytatja a nyomozást, amely ujabb sikerrel járt. Anek faházéban a fOtdbe elásva megtaláltak egy ládát és egy vasfuzekat. Ezekben voltak elrejtve a lopott holmik -. szerszámok, nyeregszijjak atb. Megállapította a rendőrség azt ís, hogy a nyul éa ludiopást Munkácsy Lajos foglalkozásnélküli kómiveasegéd követte el. Így Anek mint orgazda van a rendőrség őrizetében. A rendőrség mindazon lopott holmik eredetére vonatkozólag* amelyet Anek házában találtak, mvgindi-totta á nyomozást és érdekes felfedezést ai-náll. a gipsztjjak a Frant-malomból valók, a nyeregs&ljak pedig a Sypniepszky tábornoknál minap történt betöréséből származnak. Végül megállapították azt is, bogy as Anek udvarán talált fenyőfa a láxanaki kastélyból való. Az ügyben a nyomozás még fe-lyik és a rendőr» ég nyomában van mind azoknak, akik foglalkozásszerűen űzték a betörést és lopást és akiknek orgazdájuk Anek LAaatA volt.
A szerkesztésért falat: a főszerkesztő.
4
ZALA
hH» jara* 34 *
APRÓHIRDETÉSEK
Angol és némát órákat ad szerény tüjoeás merteit. Cim a kiadóhivatalban: m
Egy S lóerejü járgány eladó. — ' Cim a bjadéhivatalban. 497
Intelligens bésaspár keres február hó l-4ra eseUeg 15-ére kétszobás csinosan bútorozott lakást konyhával 6s mellékhelyiségekkel. Cim a kiadóhivatalban.
Jóassf főherceg ut 11. S«. ház szabad késből eladó. Bővebbet a városi mérlcghite-lesitfinéiriíérleghAz.^ . 504
Három lasatarali 30 évss csandör-drmester hosszabb gyakorlattal gazdaságban felügyelői. botos-ispán, esetleg erdéssi állást i keresnek. Cím a kiadóhivatalban. 500
Némst anyanyelvű tartalékos hadnagy magyar órákat venne. Címeket levelekben .Tartalékos hadnagy* jelige alatt kér a kiadóhivatalba^- jj . 40Ö
Bárok ebédlő és 6 német hálószoba karban eladó. Ssamereu 4/b.-m-
A ' gyótal bérgazdaság, ügyes gépész-kovácsot, fü|őt és egy kertészt keres folyó évi április 24-re. Ajánlatok Gonda és Widdér Nagykanizsa. Király u. 36. kéretnek.
A Petőfi ut 60. saámu ház eladó.
MJ5 vettet- ugyanott a. háztulajdonosnál. asa
Idősebb nő kerestetik falusi plébániára házvezetőnek, ki a külső és belső háztartást érti. Ajánlatot .Gondos* cimre a Zala kiadóhivatalába kérek. ' 472
KOlfőldi értékes bélyegeket el«d FÍschei P'Ütép-Fia cég fcflnyv- ía papirkercskcdésa. Nagykanizsan. (Városhazpalota.)
______Eyy faánv ki az Írásbéli
teendfikhöz is. ért, felvétetik Reiohenfeld hus-l'isteldében. TT: ." —: ".. ^i/.—-------- 465
Ajtók, ablako.k és tokok, amelyek a Thurn-Taxis herceg baltavári kastélyából ke-rultek ki, jutányos árbap kaphatók. Erdcklódni iehet a gőzfürdőben. Telefon 350.
t ummm\ IMJiesiűieí
az időközben megüresedett"
jegyzői állásra
pályázatot hirdet
Javadalmazás évi 2400 korona.
Sajátkezüieg- irt pályázati kérvény f. hő 26-lg az ipartestület elnökségéhez beadandó. — Közelebbi feltételek ugyanott megtudhatók.
URANIA üggaagg
Páitik, un& is iuinap. Jtatár H, 35, it JMi
Nagy ' magyar szenzáció I •máRKVS EMÍLIA főszereplésével.
A névtelen asszony
erkölcsdráma 4 felvonásban.
.Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepttkpokon: és 7 órakor
Z6ST ÍJ mm\
elfogtd Stern Kálmán Uvtigss
mmmmmm Klnlxal-u. 91. az.
Ugyanott 18 lyuk sblak üvegezve
-J^s lókkal >IUWt élééi. \=Wt
Rokkant katonák *% hadiözvegyek I
fshréWwsk vallásos siftképeá és kóztáriaaágl képek teijeazté-sére. A jelentkezők csekély óvadékkal rendelkezzenek. Jelentkezni Szarvas-szálló II. em. 26. Tóth Erzsébetnél.
iÉttl felvesz i kiadóhivatal!
VILÁG SLSH^ÍÍfl
Csütörtök, péntek. Január BS. 4t 94
Embervadász
Detcktivdrémft 4 felvonásba*
Rámák kis ér6 mOsor l
Előadások hétköznapon 5 és 7 órakor. Vasár- és Ünnepnapon: 3,-5 és 7 uraler.
Kiiyiek :: Folyéiratok
FISCHEL
taptirak
Fülöp Fia
llqt-. Él MlMMa «MtltBD»r (HnMa a»)
Irodaszerek, üzletikönyvek, papírok
MMgsaeroá, stsamtWé*, t*WtWfysk
KLAlkíK:
A sípos dombi dűlőben egy 2 HM. Ű-ÖIcs szántö"es retet. A var«*' 9 major alatti dűlőben 1000 □ óif szántót. A katonatemető dűlőben egy 2100 Q-öles szántófokln
A ex él I i i <"a o
ingatlanforgalmi irodája.- Ffl ui 81 srári
felvétetik a Zala-nyomdában t

Fiaker
minden alkalomr%fti«girendclhető
vidékre
CEMTRÁL Szálloda f]
portásánál (azobapipcér).
a t. közönségnek mindennap rendelkezésére áll

AGÖZésKÁDFÜRDŐ
reggel 7. órakor nyilík.
Nyomatott: a .ZALA* nyomdrUi hírlapkiadó váltajatná^ Nagykanizsán.
Igaagat<> U.M.
I
XLVI évfolyam
tv 1 r—
t mpyhmni7*a, 1019. Januáv 85 Szombat.
-——— . •
ma
mmntisifl ts kladtblvala!:
NAGYKANIZSA, Sugár-ut 4.
í T * __
* V
Zala Nyomdavállalat
Fó-ut 6. sz.
jelenik hétfő kivételével mindennap kora rcRgfllynji—mm
l't-'


POLITIKAI NAPILAP.
20; szám.
Előfizetési árak;
helyben házhoz szállítva, va^v posta szétküldésseli
Egész évre K 60
Félévre . . . „
Negyedévre . r„ lo«-
Egy hóm . „ 5.-
Egves szám ára 20 I.
•¡i ■ •
én kladóhlvnlflll frtrfon 7a.
Nvomdat telefon 117.
- ■-- ■
Főszerkesztő:
TÓTH /.OLTA \
-—
i i
—--——
Főmunkatárs és laptulajdonos:
CS1 LLA(i .1 KNÖ
i.i .
Hirdetéseket, nyllt-teret és magái*-kő/loményeket dljszabis szerint vesz - fel a kiadóhivatal.
. ■ * i i.

Oroszország sorsfortíulata.
>| bolsevlki rendszer. — l olynak A béketár^yaláNok.
1 London, jan. 24 A Times jelenti I Vei-slngforsból: Pilervárról kivonatok étkeznek L'í-mn és TrockiJ beszédeiből, melyekben mi»>d- | kciien elismerik, hogy a kommnniszll-knh bolsevik! gazd^NAj;! reudNzef hiijótttrCNt NzenwdeU Có elérkezett ixz kl^, 1togy a burzsoáziái szakembereinek köze-ledéit kívánják és az értelmiséghez fordulja nak. Oroszország jövendő külügyi politikája tekintetében Troc^ij sej/totte, hogv a szovjet-koruiAny bizonyos k^rülinéiiy k közt lel adj a iicmzctk^/.l céljai! és kiadja a jelszó»: Oroszországot az orot>zoknak !
Az antant megkezdi a !Ari;v>Urtsi Oroszországgal.
Párls, jan. 24. Hivatalosan jelenlik A nagyhatalmak képviselői szombaton Uffiét ösz-szetiltek a külügyminisztériumban, azonban sem az orosz, £em a lengyel Mrdéssel nem foglalkoztak, fin Eifel-torony szikratávíró ál)or máaán reggel 7 órakör kezdek meg a Siövet-sé/jes kormányok meghívóinak továbbítását, amelyet Oroszország uralkodó párjaihoz ¡«téztek, hegy 3—3 képviselőjüket küldjék-ki a Hercegszigetre a \ tárgyalások meg-kezdéso Góljából. Eddig még nem nevezlek fci az anlantbizoltságot, amely tárgyalni fog az oroszokkal. Azt hiszik, hogy a bizottság tagjai közt nem lesz olyan, aki azelőtt Oroszországban mint diplomata működött.
Siettetik a békekonferenciát.
Bern, jan. 24. A Daily lelegraph jelen-j szerint a békekonferenciát siettető moz-| Kalom egyre erősödik, írtért fontos az, hogy Wilion hazautazása előtt minél több kérdését Mézzenek el. Legfontosabb kérdés a;, hogy a népszövetség alapja, vágy sírja lesz-e a béké-nc*. Ha eit a fundamentumot jól rakják le, coel csak előmozdilják a béke ügyét. .
Ki lesz Wfllaon helyettese ?
Péri®# jan. 24. Wilson február 15-éig ve&* részt a békekonferencián, akkor visz-outazik Washingtonba. ¿V tanácskozások ,üvábbi 8<>rán az elnököt Bakér hadügyminisz-,cr fo«|a helyettesíteni.
A "»pókban <101 el ÉicakmRgynr-ország sorsa.
Prá&i. jan. 24. A párisi békekonferencia j* közelebbi napokban a cseh-szlovák köz-r,aRá8 életbevágó kérdéseivel fog foglalkozni *V*«mek során dől sl a határok sorsa is. falásra kerülő Kérdések roppant kompli-1 mert nem annyira néprajzi szempon-tokró1 *an szó, hanem a gazdasági. motívumokra is figyelemmel kell lenni. Nagy
nehr/* <t fog oKozm a koszenoanyak megoldása is, amennyiben S>il*ziAt a csehek ma-guVnak vindikáljak Tótország határainak megállapítása szintén su yos feladat lesz,
nemkülönben a uemei-cseh vidékek elhatárolási is,, uvu'án a némellakta terüleieket a németek maguknak követelik.
Olaszország államcsőd előtt.
Zürich, jan. 24. Cuotti szociálistól vezér MU^mH^n ^tgy ' nvpgyNléscflr a következőket
mondotta:
- Olaszország katonailag győzőit ugyan, de gazdaságilag rengeteget veszUMt. Az állam-cs^dötf "em mondták míg ki, de máris beállóit. li/.t bizonyith valamennyi állami üzem rendel le'Stye, o retteretesen terjedő munkanélküliség és az, hogy a kormány az általános ínségen ne n tud segiteni.
Msgvarsrszág megszállása.
Nztr/i|k Erdélyben a románok ciŐKzakoSMAgal elleti.
Budapest, j-in. 24. A félhivatalos Poll tikai Híradó jeienií: 32 000 erdélyi bányamunkás, Erdély összes Állami hivatalnokai, a vasul, posta és távíró összes alkalmazottai és munkásai tegnap délelőtt beszüntették a munkát és addig nem állanak munkába, amig Erdélyben a románok atrocitásai meg nem szűnnek, amig Apáthyt szabadon nem bocsátják, amig aWbüntetést el nem törlik, amig a személyes szabadságot és magántulajdont nem biztositják és a vasutakon való szabad utazást meg nem engedik. A sztrájkoló tisztviselők és munkások kijelentették, hogy a sztrájk tiltakozás a megszálló románok erőszakosságai és a magyar népköztársaság által megadott közszab3dság elkobzása ellen.
Budapest, jan. 24. Ugrón Oábor a székelység hangulatáról a következő kijelentést lette:
— Csak a legnagyobb erővel tud|uk a felizgatott székelyeket visszatartani a céltalan vérengzéstől. Ha a békekonferencia ellenük dönt, nem fogunk belenyugodni a döntésbe és legvégső esetben ki fogjuk kiáltani az önálló székelyköztársaságot.
Erőszakoskodnak a csebek is.
Pozsony, jan. 24. A c?eh-szlovák kor-mány köiiratot intézett a megszállott területek törvényhatóságaihoz és állami hivatalaihoz, amelyben követeli, hogy vasárnapra, e hó 26-ára minden közhivatalra ki keli tűzni a cseh lobogót. A rendelet nagy megütközést keltett és a hivatalok msgyar vezetői a rende let végrehatásit sok helyen megtagadták. A í cseh-szlovák kormány erőszakoskodásairól ma telefonon Informálták Berinkéy miniszterelnököt.
VlNszavonuliiak a románok.
Budapest, jan. 24. Illetékes helyre érkezett jelentés szerint Erdélyben a románok visszavonulóban \$hnak. A románok parlamentért küldtek a mi csapatainkhoz, de arról, hogv milyen Menetet hoztak, eddig nem érkezett jelentés. Illetékes helyen azt hiszik, hogy a románok parancsot kaptak az antant haderő főparancsnokától, hogy vonuljanak visz. sza. a demarkációs vonalra;
, *
Köztársasági mozgalom Szerbiában.
Miért nem utazott Sándor trrtn* örökös Párisba t
Belgrád, jan. 24. Félhivatalosan közhk : Az egétz Balkánon bolsevlki ügynökök dolgoznak a bolsevlki eszmék érdekében. Bulgáriában a parasztpárti vezér állott a bolsevista mozgalom élére. Svájoból visszatért politikusok köztársasági eszméket propagálnak. Céljuk, hogy az uraikr.dó dinasztiákat megbuktassák és valamennyi Balkán-államot föderatív államban egyesítsenek. '
Belgrád, jin. 14, Félhivatalosan közlik: Hir szerint Sindor trónörökös párisi utazásának elhalasztása nem politikai, vagy technikai okból történt, hanem mivel az uralkodóhát: helyzete aggasztó a köztársasági mozgalom miatt, amely már eddig is lármás ;tün-teté&ekot rendezett a királyi ház ellen és mindinkább erősödni látszik. A régens tá-vslléte az áHamosiny tervezőinek kedvező alkalmat adhatott volna a köztársaság kikiáltására.
Royalista mozgalmak.
Hága, jan. 24. A Daily Tclegraph genfi táviratot közöl a Svájcban élő magyar és osztrák alattvalók monarchista üzelmeiről. A távirat szerint a monarchisták legközelebbi célja az volna,< hogy Károly volt királyt a dunai konföderáció elnökévé választtassák.' Ezért akadályozta meg Windischgraetz herceg a volt uralkodónak Svájcba való menekülését A monarchista mozgalom vezetője Berohtold gróf, Windischgraetz herceg és Chlumetzky báró. Bercntold a mozgalom vezére a háttérben marad, Chlumetzky a sajtóügyet kezeli, Windis-ohgraetz pedig a propaganda többi részét vette át.
Rotterdam, jan. 24. A Daily Mail lisszaboni távirata szerint az Oportó előtt horgonyzó flotta fellázadt és kikiáltotta a monarchiát.
Qenf, jan. 24. Manuel portugál király, mielétt Londonból elutazott, néhány barátiának a következőket mondotta:
-—Lelkemben ittózom attól, hogy miattam vért ontsanak. H* azonban az ors/Ag nagy többsége hivna engem, akkor Portugália leffiobb erőitől támogatva és az antant szin-paiiájára számítva igyekeznék helyemet betöl-I teni..
2* LA
1910. teauár
H Knilnío Kiiil! b M M kiraMM. ■ - •
Ml uiSDjtltlBJon.
'V^'S'agykamttxa, jan . ,24.
Satdt tudósítónkat. • Air// Józsefet, a tia ykantzsai mankás-balonlú hivatal igazgató-helyettesét tegnap táviratilag arról értesítették, hogy a miniszter-linács kormánybiztossá ' nevezte ki.' Ugyanekkor a zalaeger.ztgi' vÁtmegyehl/Asa az aa értesítés étkezett, hogy Zdavármrgye kormánybiztos-főispánjává dr. [ingievies Károly zala-egítszegi áiv4;v-ébi ütnotrw nevették ki. Ebből arra lehet i&Vctteztctni, hogy Sntjfti kizérólrg Nagykanizsa kormánybiztosává tették, ami a városra örvendetesebi) lenne, mert azt Jeten teáé, hogy NigyMnuaa a ibi vény hatósági jogú városok \orába lép a végleg elszakad a vár-megyéi kormányzattól A teai hivatalos lapból valószínűleg már kitűnik, hogy Síelt kormány. ■ amint megtmarm mttyen-terinieima. Az uj kormánybiztos egyébként megbízatásától a WlltHOWl mondta:
nagykanizsai munkást znics- végre
amelyben hogy "« — h——tovékok
jogtalanul fenyegetik Téaoh«» vér o iát. Laünik éandárparawoanok a ot*h«k ar6-aaakttaaá#ána ésaéi-*álawll, hfmnyjL a langyel«'« la munkába kwdtak
Ilslmalt a ffiM-lengjei ktittktns.
Berlin, jan. Í4. A porosz kormánynak a lengyel nemzeti tanácsosai í ily latolt tanácskozása azzal az eredménnyel végződött, hogy ma már megkezdhetik' Berlinben a lengyel képviselőkkel a tanácskozá*ok«t. A lengyel meghatalmazottak ma érkeznek Berlinbe.
R3ps Mflliy^iHili muutinytJl. sunii na-törtökön tárgyalt a belügyminisztériumban • kormánybiztosság kérdésében, ma délelőtt azt a táviratot kaptam, bogy* kormJ. ybiztossá való kinevezésem megtörténi és hogy az a hivatalos lap szombati számá&Mi " 6 g' meg: jelenni. Ebből a táviratból a:l következtetem, hogy a beiCgymi aiszlet iiimban Összes előzetes MkOtéseiiret elfogadták. így a kormány biztosság székhelye Nagykanizsán les/; ami elegendő garanciát nyújt arra, hogy a vármegyében kiatlévő gabonamennyiséget Nagykanizsára O»upontosi(hastuk Ezáltal egé»z Zalamegy i litztrllilísa bizonyára biztosítva Wz KipróbMt nagykanizsai katonáink pedig alkalmasaik Tesznek arra, hogy a vármegyében csetteg hlctápó ellenforradalmi áramlatokat idejekorán efoj'slk és* ezáltal Zdamegyének le«tökéteteseb»' békéi a és rendjét bizlosithaa-sák Részletes piog'^sxnamat egyébkent hivi^ talbalépésemkcr fog <n elmondani. Most csak annyit mondttatolLJtpgy a dolgozó néposztály kotmfRft)t*fós*~vágyok a ihü ilyennek- a kör-jnány rendeleteinek végrehajtásán .kivdl claó-aocban a kOzSMmerés^ biztosítása és a reakció o|ból való feléled ősének megakadályozása a feladatom
Budapest, nov. 24 Félhivatalosan jelentik, bogy dr. Bogievtci Károly árvaszéki OtnOkOt, volt ' élelmezési kormánybiztos-helyettest a gEülöiJök- esti minisztertanácson Zalavármegye "Tfőrmánybiiios- íőispár jívá nevezték ki.
A katonai alreáliskola Kanizsán marad.
JAvArc polgArl nőrendékekei la tetyessnek.
' * (Saját tudósítónktól) A „Zala" a napokban megírta, hogv a pfeti hsd«pródiskotát a hadügyminiszter katonai lóreáliskolávA-léptette elő A katonái főreáliskola növendékei rendes érettségi vizsgálatai -tagnak tenhlt amely aa Összes polgári pályákra éppúgy. mini az ejtyelemre & mlegyetemre kfalih-
HÍREK.
ifra
25
Stenbit
NAPTÁR.
4-Mas._fcaltu" t'al tarJid». i
, Ml G— M 4MS. l)Wr («. ^Jw. SebftU M. S. 1
A sáp Ml MhH 7 én a . kot. ityujt*4tk íl¿Jutón 4 aM )7
it t/Űi1 M> íjj»l I Dtm fi Z* kor, »<■»«• 4áaMtt I r Mm |f> a»«*,.
Ma az önkéntes polgárőre c csoportja tart szolgálatot. «
IV.
kimerült a Zerkowifcz alap Kom.! belül két hónappal ezelőtt Zferttowitz Lijus »1 szép tanújelét adta humán«* Értfllétéwflr aj szociális gondolkodásának. A hadirokkantul hadiözvegyek é* egyéb segély rászorulták rf széte szerkeszló^ééUnkhöz b0.00l) koronái p. tátott 1000 és -V» koronás téíelekh>.n vrit] szétosztásra; Az adományozó neme* ethatlt». zását végrehajtottuk; ai 80 000 koronát Z»l kowitz ur intenciói szerint kiosstottuk s jü] eaett látnunk mennyi nyomorúságon enyhített, nífcnriyi künnycl fzáritott le! a tekintélyes aáo* mftny- Sűíikű aaűjd a ngüj |t nninlrt
W a ¿¿¿a Oaazrg az utolsó liliétjg CllOfty Mától kezdve Zerköwilz-ssgéiyl senkinek
Cseli—lengyel összeiiiközés.
Harc Tcachca városáért.
Var»o, jan- 24 A lengyel vezérkar je-IcatjLi^Az ukrán tüzérség Lsmberg városát lövi Egy antant-államok lisztjeiből és cseh tisztekből átló bizottság ma—azt kOwetettr tstrnik riandárpaiancsnoktól. s szjiéziii katonai kerület peraocsnoktlól, hogy a téscháni kerületet ■ MiaJa tolyoig Kit órán belől üríts« ki. laiiainik azt felelte, hogy ez irányban felettes hatóságaival tárgyalnia kell. E«re déli t óráig kapott haladékot. A cseh csapatok azonban ennek ellenére már frjjaWt f 1 óra 45 perckor Átlépték a hatért és maftámadták Odir-barget.
Krakó, jan, 24 A krakót kerületi pa raacanok felhívást intéztlt é polgársághoz,
k»l)i PfW. BII jn^l »1?» »Hi'iHHt k'jeiiiui, hogy szakítottak a régi tananyaggal, amely helyett e civil lőreálUkolák anyagát hozták be. Tehát ma már a katonai és polgári főteális-kólák között semmi különbség nincs.. Amint a nagykanizsai katonai a'reálisko'a vezetőségétől •értesülünk, ez a nagyfonlostágu váUozáa az itteni intéze'ben is megtörtént
A nagykanizsai katonai alrráüskOlábél is száműzték az osztrák tankönyveket, a régi né met tanítási nyelvet, amelyek helyett a polgári reáliskolák tananyagát és a magyar tanítási nyelvet hraták be. Ennek keresztülvitele a nagykanizsai intézetben annál is könnyebb volt, mert itt két csapattiszt kivételével valá-mennyi előadó okleveles tanár, tartalékos tiszt, akiket éppen a tananyagban löitént változás miatt tartottak meg továbbra is katonai szolgálatban. S"t roéj; uj riviJIanárokat is keresnek, mivel négy» záz főnyi tanulósereg oktatás sira a jelenlegi tantestület r.em elegendői "Aj eddigi ideiglenese-tanárokat állásuk ben biio nyára véglegesilik Igy számos, leszerelt, állásnélküli tanár, fog biztos éxislenciához jutni.
Az alreáliskola egyébként végleg Nagykanizsán marid. Márcívlsameiyen már el Is adták sz ott visszamaradt Összes tárgyakat, amelyek az iskola tulajdonában voltak. Az intézetnek a cime most már hivatalosan is .Nagykanizsai Katonai Alreáíiikola*. A kanizsai alreáliskolábjn, ahol rengeteg az alapit ványi Hely tőként katonatisztek, altisztek, rok kantak és hadiözvegyek gyermekeit veszik fel Igen valószínű azonban; hogy a tanévtől kezdve a bennlakó növendékeken kívül kinnt lakó pilgári diákokat is felvesznék az inté zetbe, ami által a kanizsai diákság részben több irányú kiképzés kőzött válogathat, rész ben segítve lesz a gimnázium és polgáriiskoia "zsör.7lsIgán;7T"
A polgármester már a legközelebbi na pókban közbenjár a hadügyminiszternél olyan -fcngedély érdekében, hogy az alreáliskolibán aiJösöjS*tői kezdve bejáró cifilnövendékek ia felvétesseriéE:- Az iQlézct kiváló parancsnoksága és derék tantestület? a vároa ezen törekvését a legnagyobb melegséggel támogatják. Szívből örvendünk az uj ksnltsal tanintézet* nak s reméljük, hogy as iskola részérc rövidesen $ vároa telM|ében sikerül megtelelő épületei szartznl.
f tlytisllliaiuuh ■ A asi.ikniHa<g aaaaka» á segélyre'érdemes rokkantak, hadiözvegyek éi I hadiárvák nagy számát, lépéseket tett, hogyai.j a pár százezer korona, amely a 20. és 41 ézredeknél a rokkantak, hadiözvegyek és hatli-árvák^avára egybegyűlt, mielőbb szétosztátn I kerüljön, « amint ez, remélhetőleg lővid Ml] álétt, bekövetkezik, lapunkban rOgtön jelentkezésre szólítjuk lel az igény jogosultakat ?.?• kowitz Lajos ur előtt ezúton tolmácsoljuk <•'<« I negystámuak hálatelt közfftnetét, akik nrtro adományából részésflllek. -
Nem jóttak. A nagykanirtaí v»»u'i állomásról az éjjel — meg is Irtuk — azt a 1 hírt kaptuk, hogy pénteken délután Nagykanizsát megszállják a szerbek. A katonai állomás-1 parancsnokság is megkapta e hírt és hogrj mennyire komolyan vették mindenütt a meg-llállis lehetőségét; az bizooy itja, hogy egr I zászlóaljnyi katonaságot szállítottak ki még ir éjszaka folyamán megerősítésül sá Mura vonz-lárs. Háta Istennek,' a megszállás eztsürf-sem tőitént me.gv Lehel, hogy vaklárma volt a megtzáHás hire, lehelj hogy a mi réSJÜnkrü J történi nsgyelőkész&let hiusitctla rpeg a szer- j bek ItAndékJlt Az óvatofság semmieselre ártott s nem log ártani a jövendőben sem. At | ujabb megszállás hire mindenestre jó vol arra,1 hogy a katonaság még szélesebb kOrü intézkedéseket tettk amelynek eredményeként kato- j nálnk tegnap megszállták Légiád vasulí állomást. Igy.Lég.ádon az az érdekei helyzet állott 'elő. hogy a községet szerbek, as álloná* j magyarok tartják megszáiivf!*^
A lakásügyi hivatal hatéskftr* Sokat titunk róla, mindenki tudja, hogy« lakáshivatal nem tud megfelelni feladatának a lakátntíküliekel nem tudja lakáshoz ju'taoa. Ennek egyszerűen áz az oka, hogy a laká» hivatalnak nincsen elég nagy hatásköre. * fentiálló rendelkezések értelmében a vidíb lakáihivataloknak nincsen jogok ahhoz, be0 lakrészeket rekvirálbaaaaaak. lakásokát átalakít hassanak stb. A vidéki lakáshivatslóknak Cyssl joguk csak azokban a városokban van, aa*- j lytkrt as Országos Lakásügyi Tanács elnéte és 6434—UH8, sz rendeletet kiteijeszti, éawh rendelet ercdelils« csak Budapest íariMeM» volt érvényben. A Nagykanizsáé annyita kiismert lakáshiány ur« kászletie « laká«hl*«t*! vezetőjét, hogy n emlilett ailntaatetl rendeW*
I«*l9 tantér 26
¿AlA f
3
nefc Nagykanizsára való kiterjesztését kérje. A téli ti 1 kérelemre már meg i* éi kezelt, far
ÖflEágoa LtkMtyt TálUC« «IflMé megígérte kéretem teljesítésé at eeetbeo. ha § Inkát-
kivataJ és a járá«bíróság kebelében alakult lakbérleti bizottság tagjai kósótt l -t háztulajdonos éa I --1 szervezett munkás l lesz. Minthogy Nigykanizsán a bizottságok már is lg) alakultak meg, semmi akadálya nem lesz a takáshivalafi hatáskor kiterjesztésének A legfontosabb változás az lesz,' hogy a lakás-lavatal igénybe veheti az indokolt' szükségleteket meghaladó- lakások egyes részelt.
V— Ki lépheti át a demarkációs vonalat A kanizsai undórséghaz tegnap érkezett a "picii szerb katonai parancsnokság következő tartalmú i ier>dele!é: A demarkációs vonalat csak a demarkációs vonalon ki'ttl lakódl/nst/, megyei, városi és ktzségt tisztviselők, katonák és tisztek lép-keHk át fontos és Ikaltsztbatatlan Óévekben. A dematká&ós vonal átlépéséhez a -pícsi szerb panncsnokság engetWy* szükséges, amely aflfgő-? esetben táviratban is kérhető. «At ille •ékes halóságoknak a kérelmező megbírható minden esetben ígazolr. tok kell. Az en ftdtíy nélkül mtazókat a szerb parancsnok letartóitqtja. — A magyar h»dügy-Runísitériuiu ugyan tiltakozott a *zerb'^iratic nokság ezen Önkényes eljírdsa ellen, ez izonbin a tényeken nem sokat változtat és az utazó közönség saját érdekében, cselekszik, ha i rendeletet Jói megszívleli.
— A nemzetőrség létszáma Fényes -tiaztó, a nemzetőrség kormányoiztoss rende*
létiíeg megállapította az orszAg egyes városai* ban szervezhető nemzetőrség létszámát A'tétf-I dtlasé?~értclm':bi:n a »zeiyfflam
állomány nem lehet nagyobb mint 200 főnyi legénység és 8 tiszl. A lelesszáwu nemzeiöi-séget szaoadságomt kell.
— Mulatság. A Magántisztviselők és Kereskeáetmi' alkalmazottak helyi csoportja f hó 25-én este 6 órai kezdetét * táncmulatságot rendez a Ctslnó dísztermében cigány-zenivel. Belépő iegy 2 korona. -
— Egyházmegyei kOzgyMAsJ A nagy-ka usai református eg>bázköz>ég f. hó 26-án, t^c lí órakor az istentisztelet végeztével * mf. imaházban tartja évj^ rendes Közgyűlését, meiynek tárgysorozatán az 191S. évi zárószá-ffi'Hlas ■■ ts vagyonmérleg előterjesztése, az lt:9. évi költségvetés megállapítása s ezzel kapcsolatban az összes egyházi adónak a változóit viszonyokhoz mért fölemelése és a lelkész drágaságí pótlékának megállapítása szerepelnek. Hat presbyteri állás betöltése és át öj egyháztanácsosok esSfllétele is a kfcgyülé-sen megy végbe. — Tekintettel az ügyek fontosságára, az egyház kéri valamennyi adózó agykáztag megjelenését. -
Leleplezett bonszövetkezet. A Zala tegnapi számában megírtuk, hogy a rendőrség (iskanizián nagy bűnszövetkezetet leplezett le, * amelynek tagjai követték el a Sypniewszky-féle ás Fnnz-maloir.beli betöréseket is. Hajós Fe-rendőrfelügyelő, aki a bűnszövetkezet elleni nyomozást, vezeti, tegnap ujabb fényi de ritett'az ügyre. Megállapította, hogy Mk követték el a Sypniewszky-féle betörést és kiderült a betörés minden részlete is. Január 6-án atfe 6 órakor András Kálmán kömiveasegéd ás Sdfrán József borbélysegéd beüzent az Sgyík liskanizaai boicsmámr; ahol Anek László segédkezeit a kiszolgálásban és kihivatta /■>/««-é*r Antal géplakatost, akit árra kérlek, hogy «gye ki őket Lsasnakba. Plander kljsftnteUe, hogy neki ae kocOji, se lova nlnca • igy nem
viheti U őket András éa Sálrán azzal biztatták Plandert, hogy majd szereznek fik kocsit Anektöi, ő csak vtgya ki lkat Lasaaakba. Ezután kihivatlák Anckot Ja, akiseI »i>a«n«>.fc
Fél óra múlva tértek vissza már kocsival: anek kölcsönadta kocsiját 'Sláz -korona fuvardíjéit Plander e kocsin kivitte, Andrást fis Stfránt L'ssmrtrá. A lazsnak! kápolnánál András és Sifráp lemállottak a kocsiról és Piandernek azt mondták, hajtson ki Palinbp, jöjjön vissza és várjá meg őket a korcsmánál. Pallóból visszatérve még jó ideig keltett Piandernek várakoznia, amikor András, Sátrán és velük ekyűtt Fodor Imre kerékgyártósegéd újból előkelőitek. A bárom jóm%dtr a laisaatt kápolnánál leugrott a kocsiról és árokból zsákokat, pokrócokat és ponyvákat dobott lel a krcsira. A megrakod kocsival ezután egvenesen Anek Ms-ksnizsti házához hajtolt a társaság, ahol az istállóban rejtették el a holmit —amely, mint Utóbb kiderült, a S pnkwsaky |$le betörésből származott. A holmi közt «ott bárom «yatsg sok ii*zii lov*glókantár és hozzávaló felszerelés 1K00 korona értékben Anek .aa,liolfn«
aznap r.em nem akarta megvenni, harmadnapra
azonban ntéijfs megvette ^ ■WO koionáérV-roin a .betörők megosztoziak.Az ellopott ítojr mttt »egiMÍftWB 'MIK 1 Iliinkéi lllf, fl tetfirWi azonban orgazdájuk, Anek letartóztatásána'k hírére megléptek. A rendőrség nyomuk ban van — Közalkalmazottak beazerzáai oso-portJának kAilamAnya Fethívjuk kzon—tag^ jainkal, kik a rum utalványaikat kiváltották, ae a rumot még át nem vették, a rumért I évi január- hó 28-án vagy-31-én mindenkor délet tt fél il és Í2 óra közt üzlethelyiségünkben jelentkezzenek. Értesítjük Továbbá tagjainkat, hogy t. évt január*?,
28 és 29 én mindenkor délután fél Ü és 8 óra közt petróleumot miiünk ki. Jnnuár 27-én—ae 1—250 számú, 58 án a 251—500 számú.
29 én az 500 számon felőli Igazolványok tu-lajdonosii-'jelenlkezienek. Akiknek vitlanyvilá-gitásuk nincs, egy liter, kiknek villanyvilágításuk »án fél liter pglrolecmra tarihitnak igényt. de ezt ¡3 csak jegy ellenében adjuk ki, JBé&t megjegyezzük, hogy ázpn tagok, kik hagymát (egyeztek éi azt nem, vélték ál/ mindaddig, amíg a hagymát ál nem "veszik, sem petrateö-mot, sem február h-ára cukrot nem kapnak. V^güt tudatjuk tagjainkkal, hogy f. évi február l-től 7 ie, leltár felvétele és számadások lezá-rása miatt az üzlethelyiségünk zárva marad. Nagykanizsa, 1919 jan 24 én. At elnökség.
A Világ nagymozgóban szombat, vasárnap és hétfőn kerül bemutatásra A drótostót'. L?cr?ar Ferenc- 4 - felvvnafes operettje, melynek betétdalait Weiazeratern Bözsika k. ar énekli. A Jegyek nagyobbrészt elkeltek, a meg meglévők d. u, 2-től válthatók;
A Haladás kulturális .egyesület holnap, vasárnap délután fél 3 órakor a városháza dísztermében előadáat rendez, amelyen az érdeklődőket aiivesen |4tja az egyeaűfet Előadó: Földes Miklósné Tárgy: a nőkérdés. , — Kabaré és táno. A magyar vasutasok nr<;^?ígr>s szövetsége, nagykanizsai csoportjá-nak vigalmi gárdája f. ho 26 ín dőlutln 4 órakór kezdődőieg a Polgári Egylet nagytermében tánccal egybekötött kabaré előadást rendes, melyre a n. é. közönséget ezúton tisztelettel meghívja a vasutasok seÖvetségQ,vígalmi gárdájának vesetősége. Jegyek előre válthatók Fischel Fülöp Fia könyvkereskedésében.
Meghívó. A Szociális Missióban (plébánia társalgó terme) e hó 26 én szombaton délután lj órakor atőádást tart Dr. Weber Pál püspöki titkár Veszprémből. A vendégeket la szívesen táljuk At elnökség. 4%
— ■nádréaoh. A saomlialra virradó ágai Mráz Kálmán Cseogfri utcai lakósnak aaaagh győrgyvárl aifőrőHégyéff HvO présházát tap»> s reUgR lettes feltörte é* onnan 2C7J korona ár-tékB élelmiszert és ruhaneműt lopott el t Betörők }ártak tagnap dáluán 2 és 3 Óra közi
a vasúti barakokbsn -is, akik a fslteszfiett ablakon keresztől Welsz Simon 800 korona értékű ruhaneműjét vitték magukkal
— KoSaorupótló adományok. Koiyo hó 20-án elhunyt tieiaar AHk&ané szML rá'b*r_ Terii iránti kegyeletből koszqrüpótló cime« adakoztak; Gyászoló család .200 t, Ádám Róbertba neje s öz\% Leiter lózae^né 50 K, Kaszter Miksa és'neje. K, lltrs^ht Jussét 30 K. Csillag Junő cs neje 30 lt%iss«r család 30 K, Gréc«r. btván é» családja 20 K. Fischer Benő és csála*^ja 20 K, Ktéín Jósaat cs'ncjc 10 K, Pollak 'Kdces nejeőK, bsase-Seri 440 K, ler Szentirgyiet
Politikai hírek.
Hánrrer Ferenc — a kAIAgyalalas* tcrlon TtitlŐlSi Budapest; jan. 21. A Páhilkiü tlíráSb
{WéWti A AUgni.u lap holnapi aiáma Kárulyi kél kéziratát közli, amelyben Berlnkay mi* tfi, a kqiaav^iniaitatiam vezetése alól; Harrar Ferenc követel pedij megbízza, a külügyminisztérium vezetésével.
luháas Nagy —■ i]eaa£líágágy-, iiainlSjeur,
Budapest, Jan. 24, JAhAsz Nagy Sándor elvállalta az igazságügyi tárcát. Kinevezéae ma fog megtörténni.
Budapaat, jan. 24. A Politikai lilraáé jelenti: Karolyi elnök a miniazlirlanács elő-terjiaztésére Juhász Nagy Sándor ¿llamtilkáit igazságűgyminiazterré nevezte kt _______
Amerika sajtófőnöke Bodspesten.
Budapest, jan. 24 A Politikai Híradó jelenti: OeK György amerikai sajtófőnök ma réggel. Budapestre érkezett. Délben tisztelgett Károlyi elnöknél,, majd meglátogatta Bermkeyt, Oaraaii.ffl»őt és Böftm Vttniost. DMután meg fo.ja látogatni a_Jpigiány többi, tagjait i& ▲merik* állami sajtóosztályának vezetője, aki Wíison etnőkkel érke<ett Európába, tantiimá-nyozni fogja nálunk a sajtószolgálat Ügyét és e célból még egy-két napon Budapesten marad- Crefl sajtófőnök másik céijY hogy megszervezze az amerikai sajtószolgálatot : Ben-timali olasz őrnagy éa Mibaeli hadnagy a bécsi olasz bizottság tagjai ma hat olasz katona kiaéretében Budapestre" érkeztek és bcsz-szabb ideig msradaak a fővárosban, hogy tanulmányozzák magyarországi viszonyokat.
- Budapaat, jan. 24. Az otthon körben este megjelent Creil amerikai, sajtófőnök, Storey, Pommerot és még néhány tiszt kíséretében A vendégek akiket Molnár Ferenc fogadott, hosz-szan elbeszélgetlek az újságírókkal a magyarországi helyzetrAI.
Pénteki tőzsde.
•ju, Budapest, január 24.
Magvar Hitel 894, — Osztrák Hl el 623. Osztrák-magvar államvasút 900, — Leaaá-mitoló Bank 603, — Hasai Bank 468, — Magyar Bank 702, >— Rimamurányi 926, —
— Salgótarjáni 9ő(\ — Közúti vasút S80,
— Városi vaaut 263, — UHkány 830, — Fa-bank 783, — Jelzálog 472, — Kar. B«nk 4250
Sejllick 390,1 — OuMmina 880, Szlavónia
y;&«- ; ■ ■
A aaerkeaatéaArt telel t a fBaaarha—SA.
jtffh' ¡«rufe y>
Ttktrllónd a Kozgonyt utcaivU] iskulú-öar, délutánra azonnal íelvtftet.fc. "".VIP
József főherceg u{ II. az. hé* szabad késbői eladó. Bővebbet a ¡városi merleghtw-laaitónél. Mérlegház. -._ '. ■■®j|f 501
Három leszerel? 30 éVes csendör-őrmeater hosszabb gyakorlatul gazdaságban felügyeiéi, botos-ispan, esetleg erdészi alláit keresnek. Cini a kiadóhivatalban. óOO
y......_ ** • í i
1-t-8 órai házidologra nő vagy ferfli kerestetik. Ugyanolt kisegítő szakácsnőt fel-fogadnak, Dcak-tér 2, Gp2
Német kisasszony házhoz menne német •órákat adni. taagia kiadóhivatalban: -604-
Éttarmi fehérnemüek tokozásához értő a mony . felvételre " Intfüii tátik. Cini a kiadó-hivatalban. ' 605
a kiadóhivatalban.
497
Intelligens hásaapár kenu- február hó 1-crc e*eU«g l,*-crc kéUaobéa oaiwossn Püíörözön lákétl Konyhával"^ mellek hely i-segekkel. Cim a kiadóhivatalban
Barok ebédlő ¿5. ó nemet halószoba küünő karban eladó.- Szemere-o. Afb. 4<>a
A gyótai bérgazdaaég ügyes gőzeke gepcsz-kovácsot, fűtőt é< egy kertészt keres folyó évi április 24-¡re. Ajánlatok Gonda és Widder Nagykanizsa, Király u. 36. kéretnek.
Külföldi értékes bélyegeket elad Fischel Fülöp fia cég könyv- -és pap ii kei eskedéser
—_aUAh ihtafcafc *m :,mp.lyrk n
Thum-Taxis herceg baltavári kastélyából kerültek ki, jutányos árban kaphatok, érdeklődni lehet a gőzfürdőben. Telefon 350.
PWík, «Mfetl N hUng JttUte 24. 25. tt 26-*
Nagy magyar szenzáció I MARKUS BMIUA főszereplésével.
A névtelen asszony
erkölcsdráma 4 felvonásban. *
Előadások hétköznapokon: 5 és T órakor. Vasár- és ünnepnapokon: 3, 5 es" 7 órakor
HiÉttl felvesz i kiaiiaial!
yiT ág mi jmslHiIiWi
TlwflU taarvaa leinaéi filik^
inaut, nsára* át MM. imu 2i * * 17-a 'XII. magyar Arany sorozat
A drótostót
Lehár Ferenc világhírül operettje
Remek klsérft műsor I
Előadasok hétköznapon: 5 és»? orak« Vasár- és ünnepnapon: 3v 5 és 7 óták>
iMMil felvesz MnwM
5chnit±cr Q*2a éltaéfésg. ugy a magi, mint tilt ta Fgif gyermekei nevében fájdalomtól megtörten tudatja, hogy fof'órr szere-fWraiertga. a logjobb anya—- - .■/■•• "•" ' • : tt
EST Schnitzer Gézáné - y
----szMolett Peutsch Rózsi---—
'* ' — . ' "" • ' # ' ** '• * folyó—hó—24'tn—hajnali 5 órakor ')Q eve.«, korában hosszas yfrnvede* ütán jobblétrc szenderült.
Drága halottunkat folyó-hu litVán, vasamap délelőtt 10 orakor kisérjük a Kolcsci-ü. 5. szamu gyászházból a helybeli izraelita sírkertben leendő örök nyughelyére. ^
.Nagykanizsa, 1.9-19. január hó -4-én. - ■-- - .......^ . -------------
Béke hamvaira I
S
Köszönetny il ván i tá j..
Mindazokruűc, akik boldogult
*Hat
~ll ■ 11 linhn liii ni»
,111«. a.
Je*»*
emunytá alkalmával rájdaimünkat jőTesö részvétükkel és a gyászszertartáson való megjelenésükkel enyhiteni—igyekeztek, ,<atttnn' mftndurtk háU* tm<rmn»«Tt----------
A gyászoló család.
Cordelin-Werke G.H.B.H. Wien
taMdW Értesíti mm aifrirorsttqi miit ét l
sióUhirtokosaácOt,
hogy eladási irodájátMagyararszágrésxére
BUDAPEST, V., Zoltén- utca 10. szám
alatt megnyitotta, — Mindenki saját érdekében kérjen ajánlatot
Minden mennyiséget azonnal szállítunk. I r -
Fiaker
minden alkalomra megiandéniető HIB vidékre is CENTRÄl Özélloda jgj M portáaán át (szobaptneér; ~~ j|
a t. közönségnek mindennap _ rendelkezésére áll

AGŐZés KÁDFÜRDŐ
-reggel 7 órakor nyilik.
| ' "" Nyomatott: a tZA^A*^nyr»mda ás hírlapkiadó vAljnlfánól Nwjykiaiils»
KUgStu H.A'Liu
«LVl. évfolyam
m ____
■ ■■
• ««V^inizM 1919. Január 26 Vasárnap
■■t^mm.^m.,---------------
rítcutiséf As iiadAblvatai:
IAGYKANIZSA, Sugár ut 4.
ila Nyomdavállalat
Fó-nt 6. sz.
jelenik hétfő kivételé-,,mindennap koraregei
.....r' y j; •

21. • iám.
■ ■ Ml


POLITIKAI NAPILAP.
f
f .¡1 " V
,fteiti6**iil kl#»drthlval«ll telefon 79. Nyomdai telefon 117.
_
Fószerkes/ió: TÓTH 'A OI.TÁ.\
■ I ■ I"i .'. I
—--j . -..: :. ■ > --
K/»munkatárs 6% laptulajdonot: (SÍ LKA ii .1 K X O
• r. i • - • ■
Előfizetési árak:
helyben házhoz szállítva, vnjfyposia szétkflldésseli
Eí?ész évre K «K
Félévre . . . „ 30*.
Negyedévre . „ !&•-
E%y hóra , „ 5.-
Egyes szánj ára 20 t.
Hirdetéseket, nyílé-teret, ts maiján-H^zli'iii^nyeket dtjszahas szerint vesz fel a kiadóhivatal. —
i $ ,i
Az antant prokiamációja.
Ii antant-kormányok Kxikratáviré utján tiltakoznak »x erő-iikos meg«vállás el¿«n. - - A románok kitfonuinak Erdélyből.
Páris, jan. 25. Hivatalosan jelentik: A legfőbb haditanács ülése után '/Hson, továbbá Anglia» Franciaország és Olaszország miniszterelnökei és* kül-gyminiszterci, valamint Japán képviselői rovi^ ülést tartottak c-s a következő yilatkozat nyilvánosságúi hozatalát te szikratávíró utian leendő továbbítását atároztak cl:
— Azokat á kormányokat, amelyek most értekezletre gyűltek össze," hogy nemzetek közt tartós békét teremtsenek, mélyen megindítják az Europu és ,'elet különféle országaiból ismételten érkező hirek, amelyek szerint erőszakot Ikülmazntik olyan térülőink birtokbavételére., amelyek Jogos visszaköveteléséről békekonferencia hivatott határozni. A kormányok 'kWcíe'sse-uknek tartják, agy ujra óvást tegyenek közzé és kijelentsék, hogy minden olyan birtok, melyet erőszak segítségével szereztek meg, a legnagyobb kárt azok ügyének hozza, akik ilyen erőszakhoz nyalnak. Azok, akik ilyen erőszakot alkalmaznak, rra a feltevésre adnak okot, hogy követeléseik igazságosságában és jogossá-ában kételkednek és hogy a birtoklást akarják a maguk' jogának bizonyítása clyébe tenni és szuverenitásukat inkább az erőszakra, mint a nemzeti vagy íjbeli összetartására és a történetem által alkotott természetes kötelékekre karják alapozni. Ezzel árnyékot vetnek mindazon jogcímekre, amelyeket ésóbb érvényesithetriének és bizalmatlanságukat fejezik ki magával a békekon-trenciával szemben. Ebből csak a legáldatiariabb eredmények származhatnak, la az igazságra törekszenek, akkor le kell mondaniuk az erőszak alkalmazásáról s követeléseiket oly módon keli a békekonferencia döntésére hízniuk, amely ihiszemiiségiiket semmiképp sem teszi kétségessé.
A tiltakozás a esetieknek és
Jugoszlávoknak szól.
Páris, jan. 25 (Havas) A szövetségesek Hal elfogadott tiltakozás főleg Lengyelországi a élűi, amely nem elégszik meg azzal, ho«y a K)lsevikiek ellen küzdjön, hanem az esztek és énetek ellen vivott harcokban is széiforgá-*>l)fl erőit, de vonatkozik a jugoszlávokra 1» ©Kth-silovákokr« 1«. Remélhető, hogy >* az érdekeltek belátására appeláló felhi-'ás meghallgatásra talál és belátják, hogy 18 eröszakot alkalmaznak, kérdésessé teszik
»iá« sikerüket.
Brdé|yből kiverjük a románokat ?
Budapest, jan. 26. Megbízható értesülés "érint az akcióba lépett reguláris m*Urar csapatok ma alig néüáuy ^Hóinéterre állanak Kolozsvártól.
A cwPatokhoz —. mint a budapesti katona-janácshoz érkezett jelentések tyzlik - csatlakoztak a nagyváradi bolsevikl katonák, akik felszereléssel, szervezeti csapattestet al-indullak a románok ellen. Illetékes he-ycn re^ik, hogy a román csapatok vissza f°gnak vonulnl'arre • demarkációs vonalra, •"»•lyet a belgrádi fegyverszüneti szerző-déa ^tapH meg. Budapesti katonai kötökben ,e,Í«eo tájékozatlanok az erdélyi kétdésekben öeitt tudják, hogy a román csapatok akciója d "ii csapataink akciójának kö&fönhetöe, vagy stratégiai sakkjiuzás, hogy megfelelő te-rePcn koncentrálódva vegyék lel veiünk a hai-
cot. ^ ygron Qábor következő kijelentést ; telte: ^^
I
— A hozzám érkezeit jeleiléfek megerősítik a hirl, hogy a magyar csapatok erőteljes akciót indítottak meg a megszálló románok ellen. Biztos tudomásom van arról, hogy Erdélyben nem a székely zászlóalj, ha-nem reguláris magyar csapatok kezdték meg az előnyomulhat. Reméljük, hogy most már az ország sem fogja tétlenül nézni a románok által elkövetett brutalitásokat és elnyomatást.
A románok Kolozsvár kiürítésére készülnek.
Budapest, jan. 2b. Erdélyből olyan hirek érkeztek, hogv a románok Kolozsvárt kiüríteni készülnek. Banfihunyadról a románok már pinteken este kivonunk. UMekes helyen kí-jelentették, hogy az Erdélyből kapott hírekből tényleg azt az impressziót lehel szerezni, hogy 6 rom.'inot rövidesen kivonulnak Kolozsvárról. Tény hogy a románok Erdélyben visszavonulóban vannak. A jelek arra vallanak, hogy a románok nagyarányú visszafelé irányuló mozdulatot csinálnak. Ezt azzal magyarázzák, hogy Romániában a napokban nagyjelentőségű morgalmak kezdődtek es hogy Besszarábiába ukrán és orosz csaptok törtek be.
Véres Összeütközés a románokkal
Arad, jan. 25 Pinteken este különvonatokon Eruely minden ríszéból elindultak a vaxulasok, bányátok és poslások bizalmi téríiai Nagyszebenbe, ahova szombaton reggel érkeztek meg és nytmban megkezdték a tanácskozást a nagyszebeni kormánnyal. A sztrájkoló magyarok ragaszkodnak a 14 pontból átló követeléseik teljesítéséi«* — Tegnapelőtt Vulkánban vére* összeütközés támadt a bányászok és a megszálló románok kfr't A harcnak több hiloitjfv és sebesült}»! volt.
Kettészakad! a Károlyi-párt.
Hock frtnoN
Uoo.prot.1 ssznmos IfidltvanyAt elvetették.
Budapest, jin. 2ő. A Károlyi-párt este 0 órako, értekezletre ült össze és éjjel 12 óráig tartó vilnros ülésén tárgvalla a pórt jövendő politikai magatartását. Lovászy Mái Ion ♦erjes/.te »'.Ifi először programm fav^nlatáí, a mely szerint a párt a népuralom alapján ■ áll, ragaszkodik a köztársasági kormányhoz é.s követeli a rend helyreállítását, a fegyelmezett haderő megszervezését, a magántulajdon bí*tóS1tását, a radikális birtok reformot és az ország terüleli integritásának biztosítását. U anna felszólaltak a pAri esz-szes jelentősehb tagjai. A legviharosabb ' ellenmnnctást Buza Barna beszéde keltette, aki a wilsori elvekről szólva, Mjelenlette, hogy szAmolni kell az ország területe egy részének elvesztésével. A kijelentés nyomán folzuduló tomboló lármát Nagy Ferenc elnök csak nehezen tudta lecsillapílaní.* Buza Birna helyreigazító szavai után, mely szerint ö sem akar lemondani az ország területéről, — Hock János nyjjtolta be javaslatát l mondja ki a párt a választmány feloszlatását és at ügysk vezetését bízza egy direktóriumra. Hock hangsúlyozta, hogy javaslatat mint egyetlen -kompromisszumos javaslatot terjeszti e|6. A javaslatot 42 sióval 32 ellenóben elvetették. Ezzel megtörtént a Károlyi-párt kettészakadása. Hook János és a választ, mány 30 ta, ja, köztük miniszterek és államtitkárok eltávoztak a pártból, A többiek egyhangú lelkesedés >el megválasztották az uj ¿tárt elnökéül Lovászy Mártont, alelnökükül pedig Nagy Györgyöt, Fehrenbach Károlyt, Ábrahám Dezsőt és Bjlla- Aladárt.
A 200 holdon aluli birtokok
érintetlenek maradnak.
Budapest, jan. 25. A minisztertanács hétfőn folytatja és befejezi a földbirtokreiorm tervezeteinek tárgyalását és még a jövő jéten hozzáfognak a reform végrehajtásához szükséges személyzet kiválogatásához. A gazdák nagy részét nyugtalanság fogta el, hogy mi lesz velük, ha a birlokreformot végrehajtják. Illetékes helyen kijelentik, hogy e nyugtalanság le-Icslcg s, mert az 500 holdon aluli birtokokat cs.ak ott fogják felosztani, ahol azt a körülmények feltétlenül megkívánják, a 200 holdon aluli birtokok pedig mindenütt érintetlenek maradnak.
«
Változatlan a kormány nemzetiségi politikája.
Budaepest, jan. 25. A magyarországi németség küldöttsége nv* megjelent Berlnkey miniszterelnök előtf, nki a következőket mondotta : >
— A kormány nemzetiségi politikája jaszi

ZALA
1019. H«Mr*j
Oukir lemondásával semmiben napi válipioH.
Mftilllíl befe|BZeil> * áf,wfmH*\.
kérési jogá»$jfe szabályozásától atéló o¿p
"lOtvésy <e» fe tgi;H)fetcbi > mtnf»fet~
tente* clé-t«t|esz"tém, hilky január 29-ive döt» még kOzxé is teistuk <fi< íí^ÉÉÉ
Hlr fcrerint a mlnTctlrrmnéc» a némtt ségnek fcttlön mínitzteiiumot áthl fel 6« né?y némei kormányzóságot állit M i -érdélyben, tpj Bániiban, Sopron vidékén és a ivepességbeh
Békekonferencia.
Pirit, jan. 15. Hi*ataloi<a<t' (elentik: és a »*<»iHSl.ég**»ek imn'*zteieln',kei <*s Mlü$fniflliut%?ei' tegnap délután 3'órátét tiJ óráig ■ unácskocást tartottak! E. fotót a .Len-gye tfiíi ij>b i k:.td>-ndA au(»nt hjí:oi»ságról lét-W"*k Elhatárolták, hogy P<ch m kautgy-J -minuztc* fogl« kidűlöm a kuüiíkrdfl bitó«- ( 3,ig pmgramrtifít . Etuián - át'érkk a némtt : gyarn.itók kérdésének 'HrgVattMr* Meg'iall* j|#t<-t1' Bocdien fcaúatiah Huyhes auszirálu' tnlnitsieteJijököi, Smlths -dél f «kai lábornofeot Mortey újzélandi mihitzirreinokffT L u 'l|l>IVfíni--»■'•'* HJ'tft" ítélalhli II rtraki» It«'',
A konfarancia szombaton délután 3 ó«*«^ •O perekor agyüUos ülésre Ili ttsszé. '-'«■;■;
Hkaniizsai és zalamegyei kórmáiiybiztosság kőről.
Nagrkanixsa önálló lArvénj'lialó . iig |e«z. A bclflf^aiia!«itcr riftt UH, Hogy a xflram^m »lék —r helyéi Knnimái1" h»|; «■>.-
A lakásínség ofvoslasa.
Eöldea Miklós ur tegpipt kózleaaénve nagyon helyesen mutatott} reá ég»*' égeió szUktágN^Cfokrév ««.«lynek míetníjli» kwtffJtfsc' »áro*unk inindm komoly Hriftiéfatk ttiab rendű érdekeés.feladata. A vtrotunkbon ürál-ktxtó lakásviszonyok |tá{ léóylrg ln>4t! jellegével bírnak és e»*el SECtnhen csekély vlgiSHáíás a/, . hugv a háború nwm^Bfetes következményiként, minden -más vdéiti kóc pmtban U hasonló a heiv/et. Tffíjwish egyetértőnk abban, h»gr stlrgós ét HÍdl^átia orvos* látra van szttk»*g '*« ho*y e céffr órste kell fognia mindenkinek, akiben szodátte^/tzék és városunk iivvftje iráni érd^kíhdét van. .
Aiopbin egyben másban- m*gis téWd PMdes ur, amire már c»xk »»éri Is reá kell mutatnom, hogy az e kérdés iránt ssttjkségne» rden érdeklődő kbzónség lésrérfl megindít tndó akció téves utakon ne wHlu'i'in vagv rotst vágányra-ne keril*[nn—Hyeit g^.n w?ri
ban at. hiigy mwdrnnUnk meg van, ami Hs épiikeréshet sxOk)>>ge«, csupán vállalkozás
nincs é* hogy rgy ház*pttb rét/vém t*rs.'á|r
vniia élfiö tnrhan léfetllendft l-rzel pyemhon
J feni lehel rí« Mtsífh WrlDdomÉtO, Imjjr | tefutóbbi n'ptOr vény link Mgalltitré j dáWit «ililiutü 15ÍW.I hiánytanék a sabb tl^lcliéiH,-i ftfln^fj u tfkwj
De legyük lei, itogy mind. n i ^ póioJh3\d. *s at «akadály iekiMü
Akkor ■ a vaUalkazónaV ctoiUl k«M ^ venni éi it'io^ilm« kall. Ét bt Mámo» atomolu t«p tktralatra kall (utnia telek* és nyersanyagárait a a mai munkiki jmetiatt viió cpitkeréa etdén, vagy a ftfe laidumnnak kell tankfc ihíhhk. vi'v * kat keii egy onbefAltün At kiu^ ¡t^ Safnns Mvmi a heÚaet és petty: ne«tq
éoHÜ /ís/vO)iytíj.-íí «a,i}ot alapit.ni lehet ac Mejnult Bajossbo építeni.
Még nundig nyilí kérdés azunbta, iehAi a i«*< jidA, hogy a lakásínségen st|a|| pAnk?. Sreiény néreiem sterinl, ezt a kfté «i*A sortMin az Ingni'anoknál, a telke kn( iiSítóztuínW h?ek ickinietében igenis ■ SzUkséc votn* jt>.endf k<|*már>vbtz'(r imk ns| vtrtio]^ra n)y >rá?tbanj^-b*»gy -a v*nniikB azára—kitsiiititáiii joa biztoswtkaaóli_UUáii
áiljfom és mindjét bt'tonvitani it fosom hoeV
TP^n i vállalkozás vtn irfí.' söt kéV* tpr-ucet és a «zOVséges s 'rendelkezésre
álltnak, dq h'ányztk tsok má«. nrm kevétbé | í'mtns feliét*! és c hiáiiyokun ~T-vállalki.úá*; illetve a kész «ztvezet egyin^gábin nem
•ej|ithet. . -¿¿—4- ^......... l'......
Ez a rende'kfké»rr álló' fervezet a • D mántul' - kft>e»zdas4ei r,>t,r , arnotyet - «iűie
I
• "9% fgllsmefv» a várható ^ ukséK'ctrki't,
Tuov ■v'1 hogy a .zalamegyei és k ¡.
Sii kormánvt-tztossáe ügyében N^ykanusl^! | ssociMísm kaid3t>^cg-4átl ffl^t a JitlQgvhimit—__ térné!. A-kOldo:tség most érkezeti %it*za Iának éredmén^rftl • a ltfive*ke?Ó komthUrjkat'j edta kl: 7
A nagyiról Uai miniká'ttapácSiIrtlWOli^^-amely cMWrtflkOir pfgvált a' ItSltyniíitisií r^tmbsn a trorm^ybiziossá^ kérdéfébeh, teg fisp^taTjn ffkmiii. »¡mi NagyltanizsiuL ^tociáMemokrala párt végrehajtó bizottrága
ság megtette jelentését. E szerint Nagy Vi^ce TtelCgfinihíizfer kőzöhe yéMtr-a e»OtSrfSkl -tnfr^ nisx<ertariá<'- ^zon határozat,ál, hogy Sru//Józte» f Arés dr. Briglevics Károlyt kormánvtíirtoaokS'á nevezték ki, még pedig ugv. hogv Sneff József MagykafÁzsa, ir. flriglevicS Károly pedig Zolavdrmegye kormánybiztosa lesz Zaüeger ■ stég székhellyel. '
. A két kormánybiztos közős megegyezi sét fogja intézni a vármegye ügyeit. A belPírV miniszter ígéretet tett .arra, hogy dr Brigié. » bormánybizios. mielótt hivatalát elfog'a'ía, N^tgy kantzsára fog )Onnt, hogy Sneff kurmánybizlos-tai tárgyalásokat folytasson a vármegye ügy« í-nek. ¡niézé&vri. A hc.'iigyminis tír ígéretei tett —am—nézve—tr liogv ;a rendes- törvényhaza r HszeMlése után Nagykanizsát törvényhatósági ' foggal ruházzák, fet, A miniszter egész termék ixetesnek iartja, hogy a vármegye uj tftrvéhv tiató»ágának"Tfge!«ó -dolgt letz, hogy Nagy kamtodra tfigyt dl a megye székhelyét, már caak azért is, meri N^gykanizfo minden Itkin-iatben a Nagy Vince belűgv-
nunikzter a küldöttség u(fá>i u'fl .KotM Snett kormánybiztost, hogy hivstaIái a, kai>u*a\ város-Éázáf> mieióbh fogUlft et, J;rtf«h»ésflak' aratini ¿nef kotm;.nyblthM» héil^n fog|«t|i cl hlva'«íái.
? ftn*tt* belyr pédztntésetek érp*n cé
'okri ali pitoiták és amely mindtn n.álís /pit 'é^hez . szívesen ad|a »sztttttéges irt két, fc iekinietbeo tehát nem irhuii fljRín^i'iiízeieket a mulasztás v.dj». Mivel pe>,lig ez n tztrvezet készen éi leode'ketésre ált, teh4t merfb;n csak energia- és idd pazarlás volna egy ház* épit^j- r,**t,-létfsiiéta»gl foglaHttttni.. -Nrhofiy a. haza b^szfíéá, aí étdílfétrfég vMfirolvast^ték fecnire, ki kell jeitntthem. hogy f essileges alapttáti céltatok m^akadály^záúhak saán-déka meiSKn lávül áir lölém. E^y ilyen. Üf rjs?vAnyiárK^Bág JeiésitéáaS ettilSn .*■.i):• ég mindig bőségéén tlég feladata maiad a Kö?.-gazdaságí i -t.-oak, amely es;yébkéiunca reá utalvi az én védelmemre. D j mlycl at erök szétforgácsolása buotiyáru csak kedvezOllcnul bfc^olyasolná az eredményt, így ait hiszem jól szolgálom a kOzérdikct, amikor e meglevő in tézményte a Tigyétmel lé'bivoíti.
Magától adódik a iónban az a. kdrdé*,' hogy ha ily szervezet már v<n és az tttdja és.' akarja lakásinség^nket orvosolni, aükor miért nem dolgozik az. miért nem épít-? Amikor téglagyá'unk, iparosaink és munkásaink vannak, sói épüte f< is — a város erdeiben. Hát kérem szerelettel, itt van az egyik «hiba az épüieifánál, ame'y a város erdejében van. Amelyet <<6bb-kiHwrtl termelni, wrfáir eltzáfi-lani Amikor a vasul nem szállit és ha már szállít, akkor az anyag elkallódik. Amikor az egyszerű termelői folyamat, au>ely az erdó fáját épitó anyaggá változtatja, olyan körülményes« á, hosszadalmassá és kockázatossá vált, mint jobb idótben egy ~ntaaát Makótól- J»rúttá lemig. '
<De sajnos van még számtalan más akadály la. Kormanyrqridcletilcg korlátorva van at éphó anyagok fotgalma Mincá i cement, nincs vas, s ami a f>V telek sem, amfe épi
építési célfW"* »s, M*g pedig nem a háborúi a^«, nanem
imtlvenetc pül a fclrtztardó fö'deV nxf lása lektnreiáben lesznek megállapít ve
Egy másik fényege* kbnnvifés voim, a? mgaii'ai é id'-aemlAsi tilalom a v^roiti I telkekre nézve l lfOggesitetnék. vngy.írfH annyjbth enyhfttetnéV, hogy magánéprlk«fí céljaira ingatlan eladás liftén, tt
elídcgenitérí Hlatom a tói i helyi balótác ráim»in«ii :'tauif.s5aiáte... ,
-^ kArAii Ury»|
k^'/'le ■!) iuinánk az óhajloli célhoz, :»•'■ p alárását btzonyira—mindán p<t>aintéj«uiak sziveaen elóteritené az épitVerések sn HnimtirwáMvat ------- "Gfttlért Henrik
Polgárháború Portugáliába!
Madrid, A fiaazsU
helyőrség raaknam taljesan csatlakozott monáVcHistákhOz. Pávafi;f é* Opörió fcM hstxtütk(Jz*s tSmtdt a mowchistik 'H tárM^ági pl diák krvzóll és több halóit ét i besöK maradi tTTiiítcTren/ *
Köztársasági mozgalom Horvátországban.
Zagreb, jtn. 25. A korona rrótiá devalvációi* ét a hivataloknak a szerbek 4 való maldn«m teljes kitajáiitása kfivétkeztA Horvátországban mindjobban tarj'adö nw gálom lámatft, amelynek éle a Karagy* gyavioa dinasztia és Péter király t* irányul. A mor.galom hívei azt követetik, proklamálják a jugoszláv államok fődanj szövetségét és a köztársaság élére a * bői Választandó elnök kerüljön Varas« és Belovárop nagy tüntetéseket rend**1 jL„kditiraasAg maliatt
Vonatrablás AradmegyébH
Arad, jan. 25 Arad és Békétctab* U tegnap egy tíz tagú rablóbanda kiratxHU vonatok Az utasok azonban S>tioayt tfid son meglAm-diák at éppen osztozkodó rü< kat éa fliAt kbrtttUk c f giak A lObMre* tttli elm o'kmme. A rablók elrabolta« min fóhadmgy aktatAakéját ia, arathk^ nagystehyiii kormány fontot a ki át vohak
tvlft tanuíi m
J zala

HÍREK.

N A n T in
tóp tiot. k*i I»|V i !»»aár 13 ) )Unh.U tkt SttMt 34. i... .
V raggal T'oi» ÍM
^ Mt, «tMM(M«k oduuu 4 <>M 4? pánim. A »•< I W M fWC*
KM. «IWIIH Mbütt 11 ««• 14 |>*t«k*r
Ma aa ónként««» polgárőrség 1, «Boportjá tört siolgálatpt. ; __
Kedden vasaik ét a barakkórházat Megittuk, hugy a hadügyminiszter. n- Sitn'-•t\<óu-ut nielktt eltnu'Ö h-»ialiha« ba*akkór M. u a vAzosnak engsd' •• At kit'akások cé'| dra. A hadügy.ntnitatar a várostól ellenériékül a fel-b*»'náll anyai békct Arát kérte Az átvétel 0t> «¿gét e hó <K átüt kedden fog)« megállapítani <gy trra kiküldött b zottsá?. Az ad hoc bigott-ságtvak tag|ai lesznek: a nagykanizsai katonai liMnAaparancanoA, aa Anyagértfkésitó Intézet . t, cg¥ kikO'dIMtte, a* Or»zágoa Árvizsgáló éuoffiág asakértője, a balügyminiitieíítm mji 1 arrin Moettályátwb fcépvi«e*ój<»-. Nagykanizsa tiT*.-pa^gáttafesieta^ anfl uaki tááássüaa és >,v — Tekintet«»! aa atveandó anyag
ringgyM.
hogy az olyan egyének £saládj*i, akik a köt állapotok wadmthtnaégével visszaélve garáz-dMkodnak. (onlogtlniltiiiiálqik wdmpI* ittgá IfUlL.-.. Md\egitjtbaL.Jum. ria A Hadügyminiszter ugyanebben a rendeletben arról la i ttéakedik, bog/^tok, akik a segélyre rá yznnak szorulva és att tényleg meg la érdemlik — a bürokratikus formaságok mellA akiével a várba p^ttárábol kapjik meg hadi-»•gélyüke'. A hadügyminiszter a .váioat pént-br által igy elő'.éi»eiett összegeket, 'rövid idÖfl beiül nv* t»tj< té'Urni n Városnak.
Végre. Örömmel jelönijük, végre yta* a spanVoljárvának. A múlt heti haltlo-Ssi Atatierltkáben egyetlen egy spanyol betegségben e hunyt »#m ¿rerepel. KiQiétrs tiluu sem fordult e'Ö egyetlen-egy aettv Végte fgv kis öiöm a vgnsrtaian etinWnyek szakadatlan aorábsn. A járvány. r<mél|ük, végleg rltftnt s a náborunik et*a burzglmas kitérője nem tagadja el legkedvesebb' entbétcinket. Higyjuk, hogy vég<: és most már v«lami j-»bb kíWet-ka»ik. Tava«« laas» ka«d'V>ik ♦ nmaba)-e—nap-«sép;n stltut log és mi megint merttnk örülni ai éíelnek Hím ÍTeré^ Törög'fi a röisr" TüSH -itV.iiu iuli iaitfi!ikeinte, mm t«.- mtndm-igy:
v„ll é| igv is
— Itt aa 145 I Meg nem kánttal, még mindig becaaretbaU régi, vagy /megunt hang Veráéit.-a a ma*t megjalant lágyabb karaglata ^ trélás „tljegír telefonál* citníi kétoldalú hang *" ifa*ne!y pénzért nam %arháü^, . -ui»a* ti iírV> le)Bt:>r^tt hanglemez vl itivbcn kiuró-lagoa jogsat Vk'aiíéer hkngeaarár\ihAaánát, , HutUpeál, Vili., jwK4.c^korut 1.»
Leíartóztatott városi irnek. 1
Okltalbaailsllás nagyban.
(Saját tudósítónktól) A vt'oahárának tegnap kinrs szent^ciAj» volt A tandtWaég *etaitóitatta Dtttrick Deaafi városi iijtaM, aki csak a mult heti választásokon kertÍH be' ix-g*nbas vála«iiái>i ' kórdelem után Ottfuly * Mártával srémben a 'lisxtviaet I -rangsorba D^ttrieb Ck'zsó á járlatlevelek kiáKitá«ávsl volt meebirva a eten minőségiben olyan sulyoa cselek mélyeket követett eit amelyek srűkaé-ges«é utiík letartóatiláat.
A rendőrségei már régebben gyjnakod-lak brtgy a |,trk»tiavriskkel OUoős manipaláfló ... Ifityik, mivel aiotioan bUonyitík nem meitllt ^-icr g-vIrsgAta'ol sem tnríttmták mer? Ne
kelte a rendőrséget. Elmondta s bizonvtttkkal
tViisi voltara a l^t^yaiSsW^ímpK tono nap»^ >1 hígnak húzódni Itt emltt|uk míg, hogy a AtémAfei hivatalban mar dolgomat azon'a t#í ven. bogy a barakktelepct a város centrumával villanyos rutobuezjUatokkal kötik össze.
A halárvédalmi tüzérség; A hatá* védelmet, amint lélénlefltik, - teljes egészébén nr^siervetlék A Mura vonalat legyelmctett í ii j tártja mrgsiállva. A csapatok tfliér «¡»«el i» et wéflüak tát*4. a »íaeRCi^zcctJialii ^ICTrimi parancsnokság asonbin á (itafrségd meg akar|s erősíteni uj .határvédelmi lütérségi -cwwk- laUlltiáslvaL -A; v#rmeg)e- aliapánja kihirdettette, hogy az Ilyen hemzetőri alapon f tMhtandő Stégekhez flnként fetentkeió katnn» viselt egyének, akik a tQtérségnél szolgáltak, felvitetnek |<.tentkez!wtnek: teljeken kiképzelt ¡ü. ócek, JtaitóttUtérek. szekeresnek, huszárok, észabók - Oa iwgn >nnes«r cmb>.->ekt -vaU<nmt az egcsisígítgyben kiképzett ectenek jeíentkezni lehet január 30 án éa 3t-én <:gget -12 ig a városházán 11 etbelet-33- ajfó-— A nők ha'yzala nálunk éa Francia arszágben A legújabb franci* lapo$ban ot-vas>ok. hegy a francia kamarc iámét elvetette a nők ák^tjaí -, vátaaztójogára vonatkozó in-Jttványt. A nők kirekesztcaét az alkotmányos jogok gyakorlásától aa egész francia sajtó he-' lyeselte, megilUpitvan, hogy a nők még min-tbs nem ének m«; a pofcnka. pgokya. Nálunk ^anők minden politikai jognak r$szeaévé vá»-takr~{Kdig »érettség dolgában Magyarország ís nagyon messze alt még Fr?nda ország lói A magyar nők maguk sem lelkesedtek a ' <agkiteije;ztésért a ma, amikor már módjuk volna s nem is nehéz aaerep'éihea jutni, —-élőké» iáTkOcoftaágban házi tűzhelye mellett ■arad a magyar nö. Egyetlenegy aktiven szereplő nő tagja volt csak a magyar forradalmi " Műknek, a Bédy Schwlmmerék Rózája, de vele « oraság-vllág e'őn csúfos kudatcol váltottunk. Az ő esete ta vsak a francia kamara és a trancia Mjtó ftMltfá»ál igazolja.
Nem kapnak tiadia«|élyt a fosztogatok. A badttgyminiszter minden erővel ason •a«, bogy a randeiatlan naaonyok helyett banazolidtn á|tapotqkat-dar«niáen. hite vall as inf^skedáaaHis, amellyel a hadiaegélyl at Afif érdemtelenektől megvonta. At erre vonal-kőző ulasitJs már /kanh*<t várna polgár-a*eslatébes la megér kezeli és akként ssŐI,
---- . .1 ~ m—i—'»mi a1 ]|
Cérnát kapóit a varos. A nfpruhá-zati bizottság a váma részére 7'íOOO m^ter lencérnát és 1160© kil<gramm (i«kntö«(Wlrgál utalt ki.' A cérnát, amelyre már égető,» sztlksi-gOnk volt, a napókbm érkezik meg, aptlknr a Mot'tás is meg fog k^rdődni.
- A katonatanáoa I hó 2u^én szerdán délután 3 órakor, a vátosház cagyíermében
nyülést M't •_____ _
aa Arvék tanácsadói At Uj, konnáfljt_minden ere}ivei azon van
hogy a habom szerencaétlenj-inck helyretét javítsa. M tr a haboru alatt is volt ofyan mi-nisiteri rendeet, amely megtngedté, hogy egyes esetekben hivatalból rendeljenek ki pártfagókat a támasz nélkül miradt árvák és tanácsadókat a hadiözvegyek mellé. A hed-Qgyminiszter ezt a fikultstiv intézkedrat most •minden fjrtben >0 etetővé tette A párfT^gók-nak és tanácsadókmk k^leless'gUk az özvegyek és árvákw minden hivatalos UgyOkben támogatni, nekik díjtalanul' tanáccsal; és fep világo*itással szolgálni. — A pátifogúkat éa tanácsadókat a jegyzők javaslalára az árvaszék navetf ki
Mariit világhírű regenyc utan-keszúlt filin stensaciot mutat bc hétfőn és kedden az Uránia A elme Qránáikövas asszony. Jegyek már válthatók.
Aa ittmaradt hadifoglyok — idafean állampolgárok. A b'IQgyminiszter körrendeletet adott ti az 111 letelepülni azindékozó hadifoglyok honosságáról. A rendelet szerint a hadifoglyok honosítása az általános szabályok szerint, a honosilái i törvény rendelkezései sze-j(lnt történik. Azok a° hadifoglyok, akik a magyar honosságot el akarják nyerni, kötelesek a tartózkodási heíyük közigazgatási hatóságihoz fordulni, amely az eljárást megindít)í. — Nagykanizsán mindössze négy hadifogoly maradt. Nsm lehel valami szép az élet itt Kanizaán. Annyi ezer ember közfii A szesen csak négyen ezerették meg ezt a várost annyira, hogy itt ia akarják leélni az éleinket. De — ugy gyanil juk azok sem a város kedvéért maradtak. Nő lehet itt ia a dologban.
Elvesiatt agy kuloaóaomag apró kt* kulcsokkal, acél karikára ftitve A becsületes megtaláló adja la a Kala kiadóhivatalában, .hol illő jutalomban réasasül.
Mindenes koaalat kerasftnk. Jelpntkeant T«teki*ut j I stám alatt lehet, f I
| szolgálj, fWV 1 nigviMinmi virjtuuii
jó pénzért mindatiki annyi és nlván járlatle*e-let kap. amennyire és amilyenre ép)>en szüksége van. A rendőrség erre egy bizalmi emberének néhány ezer karoka megleeftelt p*azt adott ál aztal az utasítással, hogy a városházán kér|en nem tétető nevekre és nem létező állatokra lárlatleveleket. A bizalmi ember Dett-lich Dezhőnél jelentkezett, aki hajlandó is volt rezerbétstaz korona eiőtc kialkudott díj eH—á tt«ri"1i1vinr 1mwts- tárlalfevelrké -kiá'Htsni. Amikot a lendöftéi embere a hamis 4kmA* nyokat kezébe kapta, — rögtön átadta a bAa-Ogyi ns.tiivnak. Igy kétiégtelen hironyiték került a rendőrtág kezébe Octtrtcb bűnössége mellett, mire a megtévedett «tisztviselőt rögtön előáiiiiották. Deilrica nem tagadott, de nem la tagadhatott, mert a leadőrségen .jegyei* pénzéét az utolió íilié«g megiaiáliá* táebeiben. M"g-iöften vallotta be, aogy a hamisításokat 0 követte el a bogy bűntársai is voltalt Megtnoto-z teakor namiattou á>lami, vátosi és katonái bélyegzőket találtak nála. At eg)ik bűntársánál is azonnal házkulalásl iartóttJk t Üt is több bamia járlatlevdet találtak. Át egyik Jtanizsai zug-lokereskedő állilólag több szát-^zer koaonát keresett Ddttzich hamisi'ásai révén, de nem megvetendő az a summa sem, amelyet a bűnös uíra lén-írnok keresett a ha-misitványokkal. Dettrichei a tendőtaég kihaMga-iása után letartóztatásba helyezte
A azárkeaztésért faial: A föszarkesaté.
Közélelmezési közlemények.
Az utóbbi időben egyes fogyasztók liszt és cukorjár padóságukat rendszertelenül és késedelmesen veszik át a kereskedőktől, miáltal aa elalmtszcrek elosztásával járu nemességeket nuvelik.
Épnek megssüntetése végett ' köshirrt t.esszük, hngy az ellátatlan lakosnég iisst-Jáfánraőságtt mindenkor ! Uhun'aprn utalta tik ki a kcre«kodőknpk, moly li«stmcnnyiaég le-hetőleg a.bó első hetében átve&fdő.
A isegényebb néposztály U»átjárandó «ágát heten kínt is átveheti, tartosik aaonban lisstaagyeit mindenkor még a hét letelte előtt beváltani, mert tejárt jogyekre a hsat lu bent ssolgálhátO
A cukorjegyek hviunkmti átvételre b<-uastvn nem lévén, agysaarre mindig a I hónap első hetében váltandok be
Várat! kfatUétési ütemék .Vagv^kanteM.
2 "f hold szántóföld felesre ki.vdó Cin Tükátor-u. í aanm " . t■■—'«öt
ezennel közhírré teszi, hogy á nála tnkarokfcetétt
' kcmy vecskckre cn fál^itiámléra «Hiályantt
■y'"■ifi i betétek kamatlábét *-'-""■'.yjpB*? „. ^
1919. január hó 2S-töl további intézkedésig
h $Vra szállítja (e.
A tőkekamatadót az intézet sajátjából viseli Nagykanizsa-, 1919: "január 25. .
¡IRA NI À MMgfcép-flalota
u iL^il1 " »oswsn-c j n>
Hétfőn és ksddsn, Január 27. és 26
ttsn? wwçteiiahtt
Intelligens házaspár keres feírruár. Ijó l-«r« esetleg líkérc kátsiottás csinosan bútorozott takJst konyhával és mellékhelyiségekkel. Omi a kiadóhivatalban.
Férfit mi- dana a koosisnak, nőt ház-tartesbeli mindenesnek lakás és ellátás mellé megfelelő fizetéssel felvess Toch Miksa Kinizsi-utca 18. (Gyermektelen házaspár előnyben részesülj._____.
Jtetsf tö^srcíjut 11 sz. Mz szabad aéabfil *ltH<4 Hflvwt^wt i vaHfet tBérlegliitu»~ tesitőnél. Mérlegház. . .7 w .: ~~ aut
Három teszi rali 30 avas cssndör-Őrmester hosszabb gyakorlatul gazdaságban felttgy clói. hmm iiipán, esetleg erdészi Állást keresnek Om a kudóhivaiafban. - ÖOO
. — 1,1 . **r
Egy 2 lóarajU járgány aladé---t^m-
a kiadóhivatalban.:-—" 497
X II. magyar Arany sorázat
társadalmi dráma 4
Lehár Ferenc világhírű operettje
Remek kisérö műsort
Előadatok hétku<.Bapokim-~ Vásár- és unnepnspéktrt* —^
Pi^.H^gnif hn^oznapon: •> ti " órakor. V.««p. «« i'tnrinpn >pnn ■ fl 7 órakor.
rflh, sömör, ót var, sebek és nlndesaral bSrbajókat gyorsan és bizton» gyógyít a
BORÓKA KENŐCS Nem pisiiui és ¿¿Ijesen saagtaisri Kn te-gély ára: 4 K*, nagy tégely í K.. c-atadi tégely ára 10. korona. Hoizavalo Borika-'
szappan 6 korona. -MiiWi.
Gerő Sándor gyógyszeres^ Nagykörű?. Nagykanizsáin kapható az összes gyógy-. szertárakban és drogériákban! .49
Ház Sf.dáS-.A AJátusháK mifldan rétzé< ben van meg több nagyobb és kisebb jól jövedelmező bérház karttel és kert nélkül, tovftbbá jo forgalmú üzletházak és korcsmák jutányos, ar mellett eladók. Bővebbet Oukász Miksa Rákoczy-u. 2SL sz. 4hí
A gyótai bérgazdaság ügyes gőteke ■apescniovácsot, futót apc egy kertészt keros folyó évi április 24-re. Ajánlatok Gonda^fls Wídder Nagykanizsa, Király u. 36. kcretnEk.
Javadalmazás évi 2400 koronar."
Sajátkezüleg trt pályázati két vény-ír-hó 26-ig az Ipartestület elnökségéhez be-a2andó. — Közelebbi feltételefc ugyanott «st, megtudhatók.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik boldogult felesé-gem, illetve édesanyánk elhunyta alkat-mával fájdalmunkat" jóleső részvétükkel és a gyászszertartáson való megjelenésűtkel enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Flelner Miksa és oaaládja.
Még nem késett el, ha hat darab JiasznAlt hanglemezzel rendelkezik, ugy még mindig becserélheti azokat a most megjelent legújabb kacagtató tréfás
című kétoldalas hanglemezre. Nagyszerűen sikerült mulatságos telefonjelcnet! Kizárólagos joggal
WAGNER
„mmmmntniMi" »1
\ „P.v.rM1* hintlíiw.. Mfiktár*
Budapest, Józset-körut IS NM : IX, RMlj-uki M iwiinnrm fsae fcor*nalg, Ar|«eys4k uni» '
elfogad Sfern Kálmán üveges
mm Ktolsnl-n. 11. W
Ugyanott 18 lyuk ablak Ovagáa*« és tokkal ellátva eladó.
nyomíjtt ás' hírlapkiadó vállalatnál Nagyk»mstáii
Nyomatott; $ .ZALA
XLVl. évfolyam
—---
g^jjÚtotUiUltitil:
Nagykanizsa,
Sugárut 4.
•ala Nyomdavállalat
Pó-ut 6. SZ.
jelenik hétfő kivételé-
„islndennapkorareggel
1919, Jiinuár 29 Szorda.
———* -*--«. - —»~ —■—~^ —,
23
'-----. í. • ,i. T: V. i' '• .r - ,- ,


POLITIKAI NAPILAP.
■ ■
Előfizetési árak ;
helyben házhoz szállítva, vagy posta szétküldéssel;
Egész évre K 60'-
Félévre . . ,
Negyedévre . ft 15*-
Egy hóra . „ 5,-
Egyes szám ára 20 f.
^erWaxlflWff* ** kladóhlvnMH frUfon 7t. Nyomdal telefon 117.
-HÉasfer
Főszerkesztő: TÓTH '/.OI.TÁX
.upajuimto
■¿."«¿„a;
Főmunkatárs és laptulajdonos:" CSI LLAO .1 BNÖ

.. -
I
Antnuthlzottságok a vegycsnyclvft vidékeken.
Born, jan. Azok a bizottságok, melyeke! Wilson rendeMeie a volt osztrák-iní-gyar monarchia vegye«nyelvü területeire küldtek ki, részbeiynegVttidték jelentéseiket Póribba.
Miskolc,, j^n. 28. A közeli nap ikban anlanibizol stfg étkezik Miskolcra, hogy ott politikai ir.f.jrmáclóket szerezzen be. A bizottság érkezésének n*pj< eddig még nincs pontosan megállapítva.
A kommunistákat kizárták a szociáldemokrata pártból.
A mnubáitanács ülése.
Budapest, január 28. A munkástanács ma este az uj városháza nagytermében ülést tartott, amely/hosszas és helyenkint izgalmas vita után kimondatta, hogy a kom maoistákat kizár) Ak a szociáldemokrata pártból. A határozat meg hozatala után a kommunisták, élükön Vágó Bélával eltávoztak az ülésről.
Autonómiát kaptak a magyarországi németek.
Budapest, j*n. 28 A hivatalos lap holnapi száma közli az 1919. évi. halódik nép-törvényt a magyarországi németség önrendel-tezési jogának gyakorlásáról. A törvény 14 szakaszból áll és főbb pontjai a következők: A németnyelvű állampolgárok önrendelkezési jogukat önkormányzat utján gyakorolják. A németlakta vidékeken az oltlakó más nemzetekkel egyetéilőleg kormányzóságok alakittatnak. A felséget teljes önkormányzati jog illeti •tg a belügy, igazságügy, közoktatásügy, ^¿müvelödésügy és egyházügy terén. Azauto-nom ügyek saját, a közös ügyek pedig közöa *^vek alapján intéztetnek. Közös ügyek a kül&*y. hadügy, pénzügy, népjólét, közleked4s-és szociálpolitika. Az autonom területeken I7> örtntkazési nyelv közös ügyekben is a né-A német nemzet törvényhozó szervei ! a
| német nemzetgyűlés, közös ügyekben a közös j orszáRgyüJés. A nómet nemzet kormányzószervei a német minisztérium é* a kormányzóságok. A német minisztérium székhelye Budapest, amelynek élén felelős német miniszter áll. A kormányzóságok székhelyeit a német nemzet választja meg.
A Pesti Hírlap «gye.
Budapest, jan. 28. Tegnap a budape ti helyőrség bizalmi férfiainak küldöltsége kereste fel a Pesti Hírlap szerkesztőségét és ama hirnek rektifikálását kérte, mintha a hadügyminiszter 100 000 darab fegyvernek a csehek részére való elállítását rejidel^ volna el. A tapbin tényleg megjelent a rektífikáció, amelyben sajnálattal állapítják meg, hogy a híradás megtévesztésen alapult. A lap alkalmazottai: az újságírók,.tisztviselők és nyomdászok mozgalmat indítottak, hogy a lap éléről elkerüljenek azok, akik a konzervatív irányt képviselik. A lop munkatársai már vasárnap értekezletet taitottak és elhatározták, noyy memorandumban fordulnik Légrády Ottóhoz, követelve, hogy a lap térjen vissza aftioz az irányhoz, amelyet az októberi forradalom első hetében képviselt. — A budapesti helyőrség elhatározta, hogy a Pesti Hirlap ellen bojkottot indit, amelyet csak akkor hajlandó megszüntetni, ha a
zabadulnak a magyarlakta vidékek.
Wilson javaslata a békekonferencia előtt. — A osehek visszavonulnak a demarkációs vonalra.
Bécs, január 28. A Radio-ügynökség jelenti Parisból: Wilson tegnap indítványt tcit, hogy a békekonferencia határozza el, hogy a kis nemzeti államok által megszállott másnyelvii területeket azonnal iirjtsek ki és o rend fenntartását vegyék át az amerikai csapatok.' A javaslat ellen a csehek, délszlávok fa románok tiltakoztak ; Anglia támogatja az amerikai javaslatot: CUmencenu pedig közvetítő javaslatot telt. Döntés mc^ nem történt. A francia lapok nagyon izgatott hangon irnak az incidensről. / . *
Budapest. Jlfliuái1 '96:1" Mó'gUizJható loms^ól. vett értesülés szerint a csehszlovák kormány lávirati utasítást kapott a versaillésT legjób'b haditanácstói hogy csapatait vonja vissza az antant által megállapított demarkációs vonalra. A csehek már mc£ is tették előkészületeiket csapataik visszavonására és ez rövidesen,, ma vagy holnap meg is történik.
Visszakapjuk a pécsi szén-banyákat.
Budapest, jan. 28 A népkormány tiltakozásának iHhsa alatt a fegyverszüneti bizottság tárgyalást kodett a szerb kormánnyal, amely beleegyezett abba, hogy a Pécs vidéki szénbányák felett továbbra is a magyar kormány rendelkezzék, ugy, amint az a fegyverszüneti feltételekben „ is bennfoglaJtalik Ennek következtében a megszállott területek e részével a forgalom meg fog indulni. Ez azonban nem jelenti a szeibek kivonulábát.
Hirdetéseket, nyllt-teret és majfán-közlernényeket díjszabás szerint vesi
=■■-■■ — fel a kiadóhivatal.
■ - ■ - ,
lap megváltoztatja eddigi irányát. Az újságírók szakszervezetének megbízásából az elmúlt é|jel Gábor Andor, Magyar L»jos és Göndör Ferenc tárgyaltak Légrádyval, de a tárgyalások még nem értek véget. Hír szerint, Légrády Imre rövidesen megválik a Pesti Hirlap főszerkesztői állásától. A löbbi személyes kérdést illetőleg még nem töitént döntés.
Az Iskolákból kizárják a vallás-
oktatást«'
Budapest, jan. 28 Egy valamennyi felekezetből alakult küldöttség ma délelőtt lekereste Kunfi minisztert és memorandumot nyújtott át, amelyben tiltakozóit a vallásoktatásnak az iskolákból való kizárása ellen. A miniszter kijelentette, hogy azért lépett be a kabinetbe, hopy elveit és elméit megvalósíthassa. A teljes lelkiismereti szabadság pedig mindenki számára csak ugy biztositható, ha a vallás magánüggyé válik és ha az iskolákban az állam nem taníttatja a va lástant. Az egyháznak és szülőknek jogában áll az iskolán kívül a vallástant tanittatui. A Küldöttség egyik tagjának kéidésére Kunfi még kijelentelte, hogy nem áll a kultúrharc alapjár, de a legteljesebb lelkiismereti szabadságot biztosítani kívánja, hogy mindenki mentesítve legyen a*le!kiismereti dolgokban való kényszer alól. •
A kormány és a februári ház- '
bérek.
Budapest, jan. 28. A kommunisták tudvalevően felszólliiották a lakosságot, hogy február elsejé.i ne fizessen házbért. Egyes helyeken a lakók már is megszervezkedtek és fegyveresen készülnek a bekövetkező eseményekre. Hír szerint a kormány a napokban ankétet hiv össze ez ügyben. A kormány valószínűleg kivételes rendelettel fogja elejét venni a bérmegtagadásokból szárfoazhaiö Osz-szeütközések ek.
Altalános sztrájk Angliában?
Hága, jan. 28 Ideérkezett magántáviratok azt tárgyalják, hogy Angliában kitört az általános sztrájk. A hír valóságát nem lehet ellenőrizni, de ez mindenesetre jefe annak, hogy Angliában a szooiálls feszültség nagyon magas fokra hágott.
Teschen a lengyeleké.
Véres harc a csehek és lengyelek
közt.

Béos, jan. 28 Vasárnap délután, Freistadt mellett a cseh megszálló csapatokat két lengyel ezred megtámadta. Tüzérségi harc fejlődött, amelyben a lengyelek 300 hatottat, sok sebesültet ós 77 foglyot vesztettek. Hétfőn reggel a csehek megkezdték a koncentrikus előnyomulás! Teschen ellen és délbe'i 12 óra 45 perckor harc nélkül bevonultak a varosba, amelyet a lengyelek már leggei 9 órakor Kiürítettek.
Békekonferencia.
TtrgyaláMk a gyamatok kérdéaébcn.
Pária, jw. 28. (SzikralávipH.) Wilson ét a szövetségesek képvúeiíi tegnap déle őtl éa délután u!é«t tartottak amelyen a péntflty gas dasági. tengerészeti és magánjogi birntlsAgok nMmká|ának program mjá rőt táreyaltak Délután folytattak a taendes Oceáron levő német gyarmatok ~ lArdéaér&i mwteidi>tt c** mecseiét éa megksUeattSk as angol birtokok, valamint Kina képviveWfét. »
Rotterdam, jm 28 A ^r«ve i.ég>«ek konferenciája tegnap déi'Höft döntőit • német gyi'Cn**'>k arraáróU Nvurát* ée Délafcikitf egyesítik .s az angoloknak adiák J«.pán a Karntini ■íit^cttW kapta. A keltl^f-lkei rysr* m*<ok Agyéban ugy dfUttö irk. hogy Kamerun #* Togo semleges területek lesznek
Néaietaraiag In kap gyarmatét ?
«ÚIUI. U^flV AnkerikiT a ném-l vvárm^ok kér-■Iffaéh.vi ."g^r'^ir áflnyibin frigini áttstr, n^yy ^/saerm'f a gyarmatok atoaatásekor Némát-^ kW nébáriy gyarmitoljuttatni.
tlreazaraiág nem válaaiot aa antant ajánlatára.
Zürich, jan- 28. A tfeuvelle Corres-jpqpdrfrr párisi; tudóafUtas szeri"! Wilson a "Xiovd Genaeevat való hnácskorá* uián j«*py-zéket fog«lm»ir»n mec. ame'y ►ile'enfi. hovy mtvat a bolaeyikiak aa Oroszországhoz intézett meghívásra nem válaszoltak,. Oroszországgal szemben ki vannak merítve a ftéfctta« ftyzkőzat és hngv. must mái nnk»é^ »n ^tv a szövetsége1 ek Q.-ürT-"«
ZALA
Pétiriárt kiflttik a bolseiikiek.
Stokholm, fan 28, IdeérkezA hírek megerősítik, hogy a .«oviéikor Hány Pl»t»v^áki-Orili. A sz<)gM kormány azékhaiyét NiSáinor go ódba helyezi ál 11
v Angol naszád Budapesten
Budapest, ian. 28. T/gnsp es<e Buda p*£tre érkeifc't a 128' tztmu angol őrnaszád A* angol hadl'obrgOa h«ió ta>(* a Ditd*AH-Mkon, s Fekeleiengerrn és Danin át vezeTetl Bud«p;sh*.
Szerbek Fiúméban.
Zágráb, j<muír 98. Hivatalosan jelentik» Krddwt ■ dé'etái» szerb tásrt6'tjtfcvb9.vhnul,«k Fűimébe. A* olsszok Volo5cT,ba (Fiait» 40 kiffimétárnyirr) vonultak vi«na
Üzenet Vérsailleslm.
Irta: Dr. Supka Oéza.
kan IcvAcii piftiN ne vonják vissza,. ti > nem erŐaité-'-kkeí fcnrfllzárö' srreegé fajlwrtii A ■tfviraff ggynőlrsfij a JFri áz'sl a m»evirára"al kisért. b >cy e »ény a francia d p*omácia győ ■»eimé' jeteW WHaonnal szemben.
gájaobsu kezdődik az általános
bétvkoalereacla, Lőndoh, tán. A Reflter-OgvnflKiié*
A krámarit öfhák tsNecu 'cc-ikna k nincs .igazuk.—A- szlovákokat, egévz-¿lank Magyaroí-Siághoz köti; lía"'.a7.eSpi'5R okel rüíg akarják hódítani, az c.^ak a.vrt frtéii'!., Ilsiií áz cdd'g AnterjJ^bar szivárgott olcsó' tót munkaerőt á cseli kapitalisták maguknak- biztos Isák és hogy a cseh Ipar számára gyarmatot szerezzenek, pl yugatm agyarára/ág na- £yt', tv esik a/.i'ri samliianak ,tz osztrák nemetek. ■ mert Bécsnek erre ,a nalujitalcrnió vidOkte yHt.síqs vaii a majdani ,sa <it~* vahita-t«*rt)lelcn bflul. Fiume .- 'ha <js.iH;í1 ■ulk •='
1910. lagaár &
a vendekkel; s hogy a k6r b((4ród|ék: a i dek és az olaasofe ggymáa rtia*lmini h^l ftnznala
Ebben a pokoli zenebonában — „mm sztonvaÉfaa* dacára --r az egyetlen, nyag pont a tmiiiUtós magyarság, amclyqt I eiM' a félsttfoií Uzénegy MWntiotA nét«^ ááktclcn gyd'olaMel gytiíoí éa rágalmaz, m*ni az egyetlen koaőa )wnt. amelyen még valar i'rdekközflsaége van c-nek a tu nocgy <a Fiumét ai tilaszok, A Muraközt a lyirvivá Qjll.llől 3 Uc^Tick, r.rdíItfT á fii'máSoV mar s1 és tartokékai ak ukránok, az ésia Kárpátokat a lengyelek, 'n ulsőigagyatorrzH tsehek, ,a nyugati megyéket a* osrtrak-m. Cs u vf «lek akarják letépni. Mi rrzrl *M a i; uil.tsa^i érti kküzOsnágeit Kctafl
A\.t>c»l ak.Kjük. Ha nem rz a m*guldá* te akkor Itt egy ulabb Macedónia ketctkmk,j akkor, ám lássa az egész v*rsaillesl társaid hogy n'imii. háborús köHségcklw veri inaik Európa rrtaM) szár fvre.
Ji<
JL
ja
¡miiit Vi rs.i.ll^h.1

CIV6í>2Ii hintcrianti|at; mtnt oias/ kikiHu, utoisö sorba sülyed, iht-rt 'a sz dliai" ruiran^ft' nem fog'ák vasúton Ffumtha—szállítani csak azért, hogy irt lehessék ' majd hájóra.r A' Bánátra tisztán a világhírű gabonája 'miatt pályáznak a szerbek; de nem hisszük, hogy akár szerbek.
Idfeffnli KtrtsMt: Plchóff a'kamkra külügyi hj. M'ságáttan bejelentette, hogy az általános >??fcekonferenci3i.^ amelyen .yftamennyi állam í?pvís;75i résztvésznek, május 2-án, a f;at:k-fwrti bíkS évfordulóján üt össze Plrisba.
Ujabb spartakus lázadás.
Bécs, jan. '2S. A^ Soartakusok-^*-wR-hclnuiuttfni kikötő birtokába jutodsk Az egész várj» és a Vi»ötő teiüietete fcihirdették az oatromáilapotut. A buodtlnu bank. a nyilvános pénztárak és az Adomát is tutslmufcjbza vannak A vatuh tngalom rzünetei.
Barttn, (an. 28 Wilhelmshafrnben az utcai harcok tovább tartanak. A hajfigyárj. mus1í;-.i'jk estit lakoztak a SparlaVu^oviwz. A tüzérség nehéz erártiokkai tnvi a vátósi.. A vasutasok mind sztiajkba léptek.
Besszarábia lakossága fellázadt
a megazálló romának cllcnv ,
Kiev.', j<n 28 (Szftfatávirali) A romtnnk hestzar^biai kimc ei'e«' m ica'ártása köveikt-r-fáijen az ukrán lakosaág lézadashari tört ki.
I- VarnBenryt nem r>mtn «•g^at'gi^^frnnkíl-atkot, po^f a rom*n l^a *tól feis/ab&dü'janík. A lázadt« tt'n a .BeMzerAbiai Felszabadító Tanác»* áll.
V . ; ., • '
A renAaak Madáaba IntcrnátJAk m bakaavlkleketf
NagyvArad, janr?8 A magyaiifkia te-rlilelekH magMA</ó francia ccapaiok r>«r*nct-»>kaag4 airendrtte, nogy i»-Ij*í('T?«io ..,!, rend' tx-M fyi boisevlküttet S«sl'»niklb" SííálliH áik, .ahonnan SrtnUFflbsn imernAij >k dktt.
akár az erdélyi románok wieescH- kiváfik^>zná-it.lk egy száháth közlirsaságb^t á-bofoeó k»ré-_ Tyok uralma-' alá; annál kcvtsfie. rnrn ti'szei] mind. a két magyarországi népelcm sokkal magasabb kuiturfokon áll. semminf az ország határán klvOt élő nyelv'estvéreik, A szerb egyetemi és középiskolai tanárok' magyarországi gimnáziumokban nevelkedtek r és a bukaresti Carol k'rály c»> I'ii^urtt S-imuuta ^«'íjritn Erdélyből hordták a műkincseket — nélu ugy, hogy egést templomokat ép iletestil egy ti, átvittek Bukarestbe. 'A még ma i» botozással dolgozó, bojáruralom aligha csábiljiatja á sukkal magasabb kulttifíokun álló erdélyi románságot a Bukaresthez való t>atlak >/ásra. ' .
Igazán nem mondjuk, hógv a nemzetiségi kérdések dolgában minden ugy volt jól, ahogy addig volt. ,Sijk minden gyalázatos rosszul volt. De ami most folyik itt, azt Európa és Amerika államferfia nak a békés fövfi sztíg-póntjából figyelmére kell mvltainia. A magyarság körül körben: az. olaszok verekszenek a horvátokkal'.'a horvátok' a'ig «Utözte'lie 6 gy5-' tnlettel „szerel k" kiríll-bclüs »»erb testvéreiket; a szerbi k és románok kttzé a franciák kt'nv-tdrneii seml^gcH "voraiai húzni /rancia csapatokkal ; a románok gyűlölik a ruszinokat; a ruszinok harcban állajiak' a Imgyolekkel; a lengyelek cnapatnknl k 'Idenek a cs> 1itszlovákok elleni A keleti t lók kUt^nsrakadlak a nyuga t szlovákoktól, a */. ovákiík • marin kezdenek i k'fjőr/tnodtii a • csélt megszállásból, a csehek | gyűlölik és i'tnyomják az os^njk*it£meirkei; az | osztrAk'öí'ihdtk megazakilnilik M érlhlke/ésl
Még e^y pár szó a lakásínségről.
BhQ i i< n w r ti n 0 |
k^ztémény.éből sajnál'Hal , látom, h^gv jáb).| iwü és jóakaratú megjegyzéséi>n téve« m rvarlz.i'ra adtak okol é« a'ba'mat, rmcn. ylh«
"'•¡t"l.!<gAib.»t ,i p*nzin'黫tefc d ImUy karteJiji", dMogtaUn pánztőka", a v«»*« Mztrl'l*, ,s gtrdasági és smc-álla pr ¡W mak kia«iá:iiá|ia" a hasonló |e!tr»vak < latn-if I'jifk 1» !aor»kioiat»a rity-kénlésh 'Wiiülvh«?'» oaits" az ugy éfffgt'ffléltt' »"j Tq.' )itrtftijUpoi^thtiath^"-,eaál1 am -éa -amelyét crfíkí* tárftyi a<írp.n léh'-f e edm*ryesen megoldtai, E régi I-'r^vjim1 •-r >bi tnr .' :tl elfogulatlan klzrtriség birA.lfláta, v»jion h"!yMj valóan atkatmairtit'tak-» azok—éppé.a—akás amikor dr B-tflia ur i« t'jp'n uev ' • ta ai yí ronynkrtt nrjjit tegy J. 2j5lle«i egkcT«] nem Irbef. TT* térén fóliát mt'g valrtrzinckgl hots'u ideig sem egvedátuíit^tíj, a .fiípJ dizágt problémV? klisj-tilátlra alkatom nemi Itrz D: ha aíkjj'Otii voln« is; nem volna ni«( a lehetőség, mert hiszen sem a |i-lcklul.'-jdono-aok, at ép'ilte'ól', cem a lakók nem kar-tát'jzbatók abban, hogy szövetkezeti, vagy ré«t* veóytársasági lorpiában egytsüive, uj airrat* zatet teremtsenek és esetleges liitelazQks^«,«-teiket letsz^ük szer'ntí módon és helyen d4> gitsék ki. Iiy körülméryek közt remélem mi«-;d£flki koncedáini fogja azt, hogy ezen -egyelőr'tösivár és meddő téren aem a vetsetiy kizárásáról,» sem kerteltek létetilésérCt nem nett} lehet szó.
Ezekéi csak ugy meílesteg érintve, mirrt magam is lakásínségben szenvedő .putáj* nagyon kérem az ügy iránt frdekiódók» .rrgydnk félre e kérdés tárgyaláránál mind«« mellékes, atéi jáUszló szemponioi, mirden baa-guiaikellő jelszót és szigorúan a reális '*ka-lős^gek terén * mnsegva. próbál uk m#g » fontos Ugy megoldását előbbre vinni, i róla meggyőződve, ho|y a lárgyitagoi vetemények hittgadi meghallgatása és mt-il gte* ] láxa semmiképen sem fog a« ügynek árlalmáti válni. Fs méltóztassanak elhinni, h«>gv ana-dénrávfe iMbet és j.bbat, buto«t*b*n H hamatabb lehet tehmtenj a> erők egyesíti! tévll, Utinl azok sféllo(gáaolásáv«l
Oahárt Hanrtk ' . á j. «.." .. tWl(ll|»>l
tt||9. tamiér 20
ZAUK -

t
: ,,;<r -
jiiaaAr
29
5ur<i
HIREK.
' NA PTAR.
i Mtt. mml 3» íflnroí pír Pmi JawHk (mm. tua. tuia UrtMt*< 14.) s«,~ !«.Se^al Kft
4 Mf MM n(|il 7 <(f» 33 pa»s-lot, «maliik 'JflHrt^a 4 M. 54 iánkat ' t Mi? iél re 68*1 Síi» -<0 jmmtí- ' trtír, »wnm iUÍhIm I Aws 2S |>fftk»i..
Ma u önkéntes polgárőrség IV. ^sopartja tart szolgálatot.
" KOnnlnybliluitAifől.' Snt/f isori'iiutyhiiios, amint mar ttihíifCitQk, pénieien hivs'fríát. A 'tocUldemoHraW . jjSrt oAtóftókón esi« a kpcminybasioa tiszteletére to&itKwto rendez,^ .'amelvre • po'gVstí^ jg^tOt már Hiff nloJiu {dim
tei'efc Ar. a iirv, hogy a foírmánybizios lijv«* dlha fépéséna* napfái a tii-rvriett mu ikás%i|[ jpjjláírti'íít idefü tronkamegaztínteíésael .fugfd arvuptenni; a kstoaasag pedig i ttm*há*án i«vő"; köríti Afiybíztost hivatal rtt áiwiBwwrtWia kivonul. Sneff Jórsef kor m4ny-pif'fk te«aa a*. hogya véroa kapvlselft-,AfrHt Mffl h'fo Össze, hanem. tmny
itt* » tiK>ar iTdi>l>t<úAi- alattaitó aormáay ■ (mutat «>»00« afe
3n»..:v él foaja aeni»i á kówyűtés és a - kí>v b.iütlai^uk Joa^rif. A hi-nalo« tiií-
a kormánybiztosnál pénteken és azom-blton ^ amfSor tbrgie'ennek elölte az _ ösázes .fc(Vfitv«!ölok veze Ai, tavibbá a nagyfa-«-«at ttnavmr e* k#pv»aeU}i
— Farsang idején ügy látszik, mo?t. clyaa idői jsrnafe, amikor nerrct*k >az áliam tormíít változna* meg, lun«<n aa Jdőjárá» szo-
— távrrá -cncic IS, áagíőK Ug^. VftfT Hlw» hiipy
é^crnb't ben, pultban hid?<r le/vcn, ja'iun- l ksa, iiagussiusbin pedig meleg. De ez s régi] izökís kitneni már a divatból, Minde-ídcig semmi -hideg- nem volt, a mostj hogy ^éjgté ?íke?detl 'esni a hő, alig ét a földre, barna ' Muíu váliotife, A fiautséq is- be van j4r.yu a négy: f*i közé, >mi Urt» i&'-bao lywa «éta éw aaay «ed. th BifSskírpen volt ez vjlaha Haliba . "felvet, •n-atfro« eg^sz fijía'ságv rr.ogolysó a-c «St S&iíföííé a szikrázó Jiget és már arrói mfr <7ó, ft gy otfemivv kí .zff a légpílya ki bOviiéséírt ét m >dern pavjfloíí épi'éaéüt. Mj e»ár»mm Aá > K ircsölya-egylef pllyifj. Az még vizel sem eresztéüek a jég^íályéra, a fei% nHegcdö biziköt p"dit» elhordták lüz?tö-aayajfnak a «pítfiTíles emberek. A szép jvtám-|Mkat amelyek sárga tennyel IQkrOztek az acél-taDrke jégtáb'an, tzénbiánf miait !SiZ.í«e-.téH és aa píyaci *ro<noru. olyan. elárvúH a fégpílva, ■int egy e'-tiagyoíf csatatér. Valan>ikor fehér eipCk versenyeztek fehérségben a hóval, ahogy a P >lgiri Egylet va^y a Caafnű v&kitö fé-a^e««écO leiméi felé tartotok. A cigányok IfeBtik, a párok boldogan forgolódjak és örftm •k >t arcokon.. Szegény mai Hi'aMgt Előbb ét fven ál béboru, most -ttjrj szomorú cialó-é*a és tWl£$diil4s A mai fiatalck*, tényleg m«s sokat Oröiaeüe* az éktoek, non fgen Ifccz&e'lék a fialslaágukat és nincs is^rentény ana, hogy «bbea az éleiben mag élvezni fcgafe.
JsgyzO étbal/aiéa. A makOdésfikben tátáiáfo/jM kAtségi aikaimazoiUk ^kormány , Vm>m StoMHt ktt*6 drééMllffyi ftgyz/lt a aöítórftoki k<M{rgyzóí állásra nelyetlesbéni , k«tí/eiie
Htiu**kt}0k logjobb kÜlfí/ldi gyári vá!íi»7í4i<b»n Ksp^stölí Fisohal rdlép Fi» :<,ny tfc .r» t >k' !' '*t»it) tf+nyUsnl8»án
• — Magárkeatak a ruhák. Annak. Idején jelenteitük, hogy a NépruhéaaÜ RuoHstg Ki|y kaaiaaa vároa eilélatlaii|ai részérc nagyobb rntnnyiaégfl kási ruhát és kOr<)lb«l(U áöOÖ métar tgyéb Kx'llárui ul^lnyoioM ki A ruha megérkezését iür?lmet\unül' várta ac eg^sz vá rés, kdlbnO««n pedig X (aaaawtt kapnék, itkllt azt remé'lék, ^ogy most ofcsó pénzen hssinál" hit V, (ó ruhához futnak. Sajnos ez • remény nem le<iesedett be. A ruha megérkeaatt — de sok Vvtk naay csa'ódást hozott, mert a íeg~ ríiit} ftfUuia (fiiukokT stoanvia) fi" a férfiruha is — nlig vaUml kivé^ellcU mind munkéaruhf.*— A srétnaitás a IgfetEOzelrbbi' nap tktnn megkn<tfldHc, még pedig uUlvé"f> rssidster szerint. A városi éle<m*zésl hi««a<4)-bsn agy éff»-a eétra nsiirt^^ brmtttág tepja a! k-;relm<*kel felalbifélnt és az utdvlnyokaí szétosrtank. A tzé o«atás pontos idtfót még nem éllapionél m g, di a Ia*k0'*lebb< na-p<Ábxn iníndemiHirmei fog történni.
— Üros a, piac. A MurakOz msirszá1' láti erftgefl fT^Uiik n ninnkaniran :pwcoH-A. horvAf Msronyok whr jOtník V velük egvUb elmarad spk minden <«r*mftnv- A krras-
kedAk -ia nagyon panasikodnak, hogy a mura" •k6;iek almatadéaávii ~a^lt<>galom nagyon meg-.esfljppanl, A p>ac<*n jéf irmán nem • ffhe semmit s»m kapai,' A rossz (di*járlt. mia't a stomazédos f<lvjkbél srm (Önnek be az a«z tzonyofc. így aztán a p<#c elárvult, 0r¥*, a aorbanál'A kosaraknak s^ hire, se hamva. Trg-nap kilí^sOaen, a Qaihr lic^p icvban ar-eg!kz piacon vem tehreít semmit sem kapníT A' jfciriaítffikaokivít' mlndOsvze két asszony áll d^gllt a hsS'ianTSirvalami „vinnyadV_aiz6ÁLéa kia»Toti.konéi kínálgatott voin». ha 'el' volna kinek. Ityrn ma n hjrei-neves kamtaa* piac.
UJ halyiaégbe. költözött a hatósági üzlet. Á h -tt-As1qi Ozlrt tágat ' helyiségéi a n>nokba* a rahaofaió b>aoM«ág f^gtaMr V, a hatóatgi üzlet pedig átksltlzbtt az. élelrrkezéai ¡■¡I -Az-
|a| helytstg nyomíbi Acm ~féphet a reginékj Annyi.; aajttk, hoav jt ktaol^áló azemfly/gt V ali«f fér el benne. Önkéntelen ia az a gondolatunk tímaÖl, hegy a véaárló nép, amefy a régi időkben gyakran igéazes ...meglöltölífj -a régi táfiaa üzlethelyiséget, most kiszorul az uScára, a hítíá^gbe, a- sá<ba. Bemen«(lnk a-t üzlfifbe, amelynek berendezése niost folyik és éfdeklódtünk ez iránvban Megtud'uk, hogy a halőiégi Ozlet már hivafaloaan, kOlsőségrtben is leélte fénykorát.. Az üzletnek kis helyHégbe való kolto^éfe is a Békébe való átmenetet, az tódét teljes megszűnését jelzi már. Tény, hrgy mind kevesebb az az áru, amcíy ú háiú^-gi .üzlet utj4n keiül * forgalomba és mindjobban megnyílik a l£r a szabid kereskedelem előtt. Etsejélől a pótkávét a kereskeJAiT utján hozzák forgalomba, a hadikávéból p dig már az u'o's^ szállítmány fogy most. Még néíiány 1>4nappal ezelőtt 1200 kenye et adott el naponta a h sági üzlet, most álig fogy el SÓ. AR- ttzlrt^en most nem látni máa>, mini máin<w.'irp*t, rfie? Büfédá/í, amelyből egy kiló! kap misben család havonta VA'jtk mlr a halósági üzletben is m békét, ameiy míg fopjJ hr./ni a blokád neg s*ünéaét és d zab^d fcércskedé'mct. Ma míg azulán is fennmarad a halósági, üzlet, annak csak egy cif|i lehet: az elkobzott éa lafogUlt áruk kiáru llésa.
Narancs, oltroM. Néha néha mégis megérezzük, hogy véga van a háborúnak. ^ békcbnlf bóaéyről éa a bákabeli érákról pers»o flmodannk srm szabad, da néha-néh^ taláf* nara Illőit ismerőt dolgoÁH, ami-

kai a boasiu háöorti rgtuaa «feMfwMti «t léak. Aa üdetaktMn lattan keid taMUndHitf* déligyümölcs ssőtiő, fflge, szentjénoakeayái A iilajpn már napok éta áru'jé* a aumm é« a'dtioiaoL |gai. sok kószónei ninea bcnM : « narancs« ii«i«!yiknek Mtelestégc lean«, bogy édes legyan r~ kib^rhilUnul aavaavu, és ■ citrom, ametylk ka jól émlékatOnk még — savanyu' aaokotl lenni, most e'v>*«tk*ta<iantt keserű, És az érak? arról «okkal Jobb, kf nem is azólunk. Negy és At korány egy-egy darab aaakbői a cdramsirga éa éirancsaárga r ki« golyókból. Pedig, as Árvizsgáló Blkottság mfr mlndakeltőjflket megraixtmálla. N#t,volrts szabid egy darabnak tftbbe ker;il'ue_v 3 H«> rotiátbü- De Irí kérdi1 ml, bi>gy mil ataiMd ?
-tt) lakbérleti btaottaég. A járáshW ság1 mellett mQkó^ó lakbérlail bizottság mér. kei eve van hivatalban és nem cs< dt, ka belefáradt a nagy munkába, amely a háztulajdonosok és bárlók kórt felmerült e'leolétak e)»í|niUt<*ia Irányait, A jácasblróaég vezelő|e
napodban álirl—a—potglima*leit»») Ivoey hozaon u| l«kbirtatl*bisotluigaL javaslatba« Dr, Sahjdn QyúU p>t<gtrme*ler legiap áhította tere at uj üakhéileri biniiiaágo« turfiy-iWitf-Is 20 há«tUid|dunoftbói és 20 baridból étf. Az uj biiOitság mont már megufuit eiŐval láihst hozzá a nagy munkahoz, aruery bizony t. mai t^áKmríéTiakban.sok megírté» t, ■ de még löbb türelmet' Kivárt meg. , . .
— HéaaaaégkOléa. Woscftii/ jolia Woachltz Oltó ny. mozdonyvéarlő hártyát f. ho 2tí án ve, ette otfárlin Hibii Fcrtitc Budapesten.;. '
_ — A nagykanizsai iparttétOlat .cipész é* ¿slzmadla azakoirttfyj netlón- én dél« I aHI'/y T ft'ltt 'I''. "M
megiitvjí At elnökség
Elvaazett er-4n-loda Ba|ra u'ci kOzótl rry bMetr k^'ött sM. A mer?' 'ttló é* a«ad> a Bij'a-ufci 3 Ik szám atatt ibó iutatomban tésse^ül'
- A* uránía ma és fco'nap mutatja be~ a "Barbár Sir elmü 1 reuiak drnnjsjátp'-indly- a ; bndápeittf <>mn|ában
tftt":magr-;'";•'—-r— ■ — ,rr~
i
Keddi tőzsde.
Budapest, január 28.
Magvar Hitét 907, ~~ Osztiék Hjlfl 64T,
— Osztrák- magvar'államv»s<rl 02j., — Leszá-mitoió Bantf ő2t, — Hizai B^nk 492, — Magyar B*nk 712 — Rimamurányi 938, —
— Saktótarjánijl 970, — Kftzufi vasul 6tt,
— Városi vasút 270,' — Uríkény 850. — Pa-banfc 774 Jelzálog 4i4. — Ker B-nk 4}fW,"
— Schitck 305, — Outimtnn 895, S lavónia 805.—- 1
rt falai: a fószarkeaztö.
Ryerrnekkönyvek
,Cjupí- baosi ' Apró szavalmányok, apró gyermekek réazéra (5-*-7 éves) K i 'Molnár Méria. A kíkelat virágai Ver»ek Íj ,rj—<1 éves gyermekek» részére K t 'Gyarmekdalotc va scavalmdnyotr ti i év*» gyarmekek és iskolai bassné-latra oa«se*IIUotta Hojgató S, K í Óvodai gyarmaHvfraaK, Oa»seállitotu 'l'aroöi MilcU Márta Jisakoiaab K I Bgyébb |f«rtiabMatv«k H tlfttaáfl Iratok ruff vsiaaaMakaa
FISCHEL FÜLÖP fia
ksayvksraafeaáásasaa. atOTIAgmiS
ZALA
ig)» január 3»
APRÓ HIRDETÉSEK
2 "drb jókarban levő szekrény eladó Huszü-tifi ti- szaut alati . 02»
2 *rŐS igáeló-egyik nagy eves, eladó. Cini tt kiadóban • ■ ;-
Egy bi iard asztal eladó- Venni szándékozók íorduljentk a nagykanizsai Casmó veodégiósehezT 7 ■ ', "* í * ®25'
A városi köipomi saaaaloadéba naponkint frissen kifőzött sz£lőtörkőly kapható rtHány«« fsron. I^ovak ás- «■»^»H'mtlMfrt jó
t4pt>*er, T " " VT ' 8,0
Oarai utca 7. Bővebbet ugyanott
szamu hát eladó

jatilligcM hezaapár keres február ■ hó t-uju esetleg fo-ere katscobás osinoaan bútorozott lakáat kohyfiévkl és mellékhelyiségekkel. Cim-a kiadóhivatalban- "
g Keld azantáföld tstesrs kt*óo.
"Ciin Sikátor-u. 7. íi&ib, ',.'••.»■•'•■ ÖOÖ;
Mindenes kocsist keresünk. Jelentkezni Tcléki-Ut II Uim
.SÍ
Egy cimbalom megvételre kerestetik: Cim a kiAddhiv&talban. 6Ö7
«.v *-•-•»• • \ «-■'-HAa eúdás. A vár danák minden részében van még- több nagyobbN és kisebb jól Jhirsdelm*TA if»»rttgl kert nélkül,
továbbá, jo forgalmú úslethazak és korcsmák jutányos ár melleit eladók. Bővebbet Oukasa Miksa Rákóczy-u. 2». sz. 404
Folyó évi augusztus hó t éra négy p teuton tagoui anu ur-1 cSálfil nügy szoba:» lakást kuea. Cím a kiadóhivatalban.--C..5
1—2 órai hazi munkA^e laány vágy ass^bny keresőik, ugyanő« kiaegrtfr MtaW^s»-nőt fclvesanek! - Beák-tér 2.- 1 . * Ö33
Közélelmezési közlemények £
~Az. utóbbi időben egyes fogyasztók li*zt
késedelmesen veszik át a kereskedőktőr," miáltal az élelmiszerek elosztásával járó nehézségeket növelik.' r.:.. ■.-..■• "a V.■• - ■.
Knnek megszüntetése végett közbirré tesszúk, hogy az cllatatlan íakosságiigzl-jarandósága mindenkor 1—I hónapra utaitaúlc fd a kereskedőknek, msüy Itsatmannyiscgic-hetőieg a hó elaŐ—hetében átveendőd.
A szegényebb néposztály lísztjáraridó-aágat heten kint is átveheti, tartozik azonban lisztjegyeit mindenkor még a hét letelte eJő.tt beváltaid^ mért lejárt jegyekre a liszt ki nem szolgálható.
A cukorjegyek hetenkinti átvételre beosztva nem lévén, egyszerre és mindig a hónap első hetében váltandók be.
Városi
közéjig
ídst üzemek Nagykanizsa.
E'ges Andor és neje szül. Rajtar Hedvig mint szülők és Hadvig mint testvére és az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy forrón szeretett gyermekük illetve testvéré
LiOTTIKÁ
11 hónapos korában jobbjétre szenderüli. A megboldogult hűlt tetetjieit f. hó 29-én délután 4 órakor fogjuk a helybeli róm. kath. sirkert halottas házából örök nyugalomra helyezni. •
-A jó istennek angyalra volt szüksége, hát magához vatt téged
DRANIA »WW-WM»
UHIIilin la»!^ A. hldai sas Szerda, caütMUdk. Január 29. 4» 30.
Barbárok
szenzációs táz>adalmi dráma , \____pém£t.mŰvész«kkcl.
És m remek kisérd mflaor.
Előadások hétköznapokon í G cs 7 órakor. Vasár- és ünnepnapokon: 3, 5 és 7 órakor
Aki házat, szöllött
* r » ^^ -. - w
vagy agyáb ingatlant venni vagy eladni akar, az forduljon bizalommal
t ACZÉL IGN^ÁCZ
Föut 8. szám alatti
tngatianfbfgalml Irodájához
ahol mindig van ilyen eladAara éa vételre elójegyeave. sa«
Könyveit ;: Forralok :: Hapláfak
□optici fö'öp
nourlCL . ........
■ IWWIIWi - IUIUBZUL (NmMt p*fej Irodaszerek, Qzlatikónyvak, papírok hangszerek, dltzmdvek, jAláklArgyak—
VIT Aß nagy mozqó-sztnha/
V 1LHU htrtu MIM» tiMa i«
ta. ág 2© •
XIV. magyar arany sorozat ■
Császár katonái
"Földes liíVfe forradalmi drámája ^hh
Rémeit Kisérö műsor I
Előadások hétköznapon és ? óra kot. Vasár - és -ünnepnapon: 3, 5 és 7 Órakor
VISZKETEG,
rflb, sömör, ótvar, sebek és mindennemű bőrbajokat gyorsan és biztosan gyógyít a
uomOK^V K»NÖCN
Nem jriszkit és teljesen aaagtalan. Kis tégely ára: 4 K, nagy tégely 0 K., családi tégejy korona liozaávnló Boróka:
szappan 6 korona. — Készíti:
Oerő Nándor gyógyszerész; Nagykörös. Nagykanizsán kapható az öaaaes gyógyszertárakban éa drogériákban aZT
Fiaker
minden alkalomra megrendelhető
■ II
vidékre is CENTRÁL Szálloda port A a A n á I- (szobaptneár). —
Zala nyomdavállalat
-- Nagykanizsa
TELEFON: 71.

Üzleti kőnyvgyár, könyvkötészet, papíráru-készités. Mindennemű nyomtatványt a leg-izlésesebb kivitelben készít és legponto-: v sabban szállit, : :
Mvypetott: a .ZALA* nyomda áa htalapkladó vállalatnál Nagyksnlaaán.
Upaaaalé BALOG OSZKÁR.
imi. *v«elf
mdHitaKMifelnM: naöykanizsa,
Sugár-ut 4.
{itá Nyomdavált alai Fő-etu
V
» IMI. Janaér N. OtHIrtlh.
---' - ■ • —p :.i -nr ■ -- ,>,«»..
jjjfl
'M MII
it»
_i
ümflidési Arait
lwl>tM MflM* ntfmvi vagypeasa iiÜMMhiili
Egész ém N MK
Félévre , . m'W*
Negyedévit «, IS**
Egy bóra .
Hátjtt 10 vátaÉS aw
mI átrium» kora raggal POLITIKAI NAPILAP. Egyes saán ára 201
>Mi»i i-l'-lr' «• fcbHMI^v«iaU UtoftHi IS, É ftttcHiNili i 1 FSaankatar» ta laptatajdonoa t Htrdcfíwhcl, njrflt-tertt áa magéig kftalamányaket dtjsaabaa urrM^nH iiiiiiMiiiiai M a klaéftMvaiat. ,.-
Hyömdal UM— nfT t TÓTH LTÁJÍ | <»II.1.A() JKNÖ
"TtrMOl ééti>é»t>
keafcrencUn. Ifcrvirycrk, Wr» 29 (Ssifcratávirai)PHiS bö! jeiena»: A békekonferencia eg> ik legfon-tosaba mozzanaté — amelvnek a legnagyobb mt*sa ieaz ax országhatárok megállapításiban - AnglMiuk J •panitát szemben megváltóról1 m^wj*.' — HftjlIBBW liwásuk atunn*" jgyáms Aü sÍ!* minden erejével támogatni foeíi Im-ríHn.i * r?i».aw A» ftiyg-rpkér-
dfeében e iogtail áltáspo^ját, amelyekre J?pm :g«st támaszt. Ami Anülián.'k .J p »nnaí kói'öt» H a O-ndes CTceSn szigeftTie VOnalkozO lif-ísa sstrződésefcH . iHeli. erre voraljttgoah ki-■sáaő toráshét azt jelentik. r ü$y j szerz ;sjés csak oz évre bírt érvénnyel. Ug ánez vo Mftozik I Romániával és Franciaország" gaj kötött titkos szerződésekre is, arncl etet Baigáiia és Syna soraa, tekintetében köptek. E szerződéseket olyan feltétélek melieü kötötték, amelyek ellentétoen vanna< a népek ligájának és az uj világrend meg Mkotáaanak alapelveivel. Anglia nem támogathatna a. népek ligájának eszméjét, ha eleget tenne a titkos szerződésekben váljak kötelezettségeinek:. Az angol kormány • Japánnal való szövetséget szükségtelen-®*k tartja E szövetség népszerűtlensége kfl-^eöten akkor csúcsosodott ki, amikor Anglia látta helyesnek, hogy a nyugati frontra Wk» haderőket kérjen.
áaitrika ás ánglla á terflletl bádltáaok ellesi. Newyork, jan. 29. (5?ikratávira;.) CM* H» Tribüné jelenti Párisből: Az At nagyba-Wmaak kedden Párisban tartott ülésén Kína "gaszkodoU akb(ter h9gy a vtglfflM frílie«/er-¡¿éásek poatozaiai közé felvegyék Kiucsau : dísíeí gyarmatnak Kína. részére való átenged*
Wilson győzelme a békekonferencián.
Ax antant nemzeikSzisé Itali * meghódított területeket.
Qdris. jan 2U. (Szákratávirat.) Az Evening Post jelenti; Wilson elnöknek aJicrult valamcfllfl"naKyB* ^o||| ^oy/ájntu jvét iiugnyentt-ahbog- as <Mvhna,hogy ,u. összes meghódított terűltlekel Elui$i~Lotharingia kivételével .nemzetközivé Itgyik. Ez a határozat egyezik azzal az. angol tervvel, amelyet legelőször Smuths aiiymrrfc hirdetett, tn>gy a ttépek szövetté&e Jetőtf* fii att a netruetetr amelynek leiadata az, hagy ftiA?yt,f*n <1 fitás teMléteken. .a közös érdek szempontjából, Németország afrikai gyarmatait n ft?pek ligája' Angliának engedi át, mint • a liga megbízottjának. Tt* év múlva, vagy más meghatározandó idő eltelte után a liga nia} megbízottat jelöl ki. E rendszer a cseKdrsócedtv szigeteket, az adriai területeket és más olyan, területeket, amelyre Vonatkozólag most érdekőssze-
úü fenn.-a népek ligájának ezen—rendelkezése—alá—vonja. Wilson
kijelentette a bizottság előtt, hogy Amerika nem óhajtja, hogy megbízottként «öljék ki. Az amerikai bizottság láthatóan meg van elégedve a konferencia utolsó két napjának eredményeivel.
Ihireiel £ kikötők hirlokbsvélclével Japán azt^ remé'i,* hogy kéaöbb az oros*: területen ter JwjikfdhajiA—Jéégbiahaió -íartAiok szerint Anglia mindenben magáévá teszi Amerike étláspobtjál. WHson 14 pontja, amely ellenez minden területi hódítást, gá at szab Japán azon iganyeinek, hogy Szibériában terei _foglaljon. Anglia és Amerika e felfogáséhoz Ausztrália Ü üjiaiáiid la heaTáfárMfllft ft 1 kifejtették, hogy Jaoán^ ré-foglaláta esetén -ők Pft tg^nyt tarla'fk inf<p; <■ «^an gyármgfairá. WH.;m te Hugbeftc) folytatóit bs-sortn lréfis?n megjegyezie, hogy ~ p nemzetek tertreti követetéaait hallván, eszébe jut -annak az amerikai farmernek a his őnája, ákl folyton caak fö(d#t vásárolt azért, mart nem akarta,, hogy szomszédja legyen.
Kloa Igfizaácot kAvetel. Newyork, ja.r. 29. (Szikra&virat.) A Nncxrtlr-Htra11 Pánsból: A békekim* féiénaaT~TSH«5sága elltnére kiszivárgott az, hogy Kina délegiltjoi megillközlek ama igények haltatára, amelyek szerint egyes hstalmak ^bizonyos követeléseket tásuíaztotlak -Kina legértékesebb területeinek némely^, réazére. Kina követi Japán példáját: a maga száméra is igazságot kövelel és ugyanazon jogokat kéri, amelyek megilletik a többi nemieteket, hogy boldogulhasson a világban. Szerintük rendkívül fontosságú egy 400 millió lélekből ellő demokracia meghallgatása, amely négy millió angol négyzetmérföldnyi területen él éa amely terület óriási tárházé a nyersanyagoknak és munkáskezeknek. Henderaon a nzociAllata bákérAl.
Bern, jan. 2fi Henderaon angol munkás-vezér a kővetkező kijeit ntéat 'felte ;
*¥tUtt»U Japén igényit nem kérditek nytl 'tvmátft, de hír szerint Japán Klocaau á'-j **l*d(ieé/t a szibériai partvidéken két kikőtőf
A ftivstalós békekonferenciával rgy-aaietya 14-ben a japánok a nímelekfófi időben tMésező nemzelkAzi. munklakonftren-
cjánsk az a fegífibb célja, ^iegy aroctflls it Enrópi jAVŐ Kusét
lrAs)J»tn befolyásoljuk Inlézó dtplo/naUM/s a világbéke nagy flgyél
aiösegtisük. Mmden remény meg van arra, hogy as internacionálé segítségével dtadsimaa-kodni fognak a wilsoni elvtk. A konferencia tárgyalásának legfőbb pontja lesz, hogy m egész világ munkássága részére megststjuk a CimTTiimumot.
A megszállott Magyarország.
A délailávobnak la vlsssa kell Toasslatak a deaarkéeiéa vonalra.
Budapest, jan. 20. Megbízható fórokból értesülünk, hogy a budapesti fegyverazüneM bizottság nemoaek a cseh szlovák, bánom a romén áa jugoszláv kormányok budegeetl képviselőivel la közöl le ez antant (elazóli tását, hogy osspstsikat e demarkációs ve-nalra vonják vlssas. A Irancia bliottaá^ meg fogla állapiiani, hogy szomszédaink, hot lépték ái" a demarkicióa vobiTaT
I Jvltiék Hagyareraaftg tertttett IntegrltaaAArt.
Budapest, jan. 2ü.~ Újvidékről i'lrnlik Vasárnap, ¿mikor megérkezett a hire axantatl órásának, ho/y minden megszálló csapa! vo-
qnlj.in irúiiTü a Jngpa h«tiK.fcig| .„f ut.nléll
mlgyarság előzönlölte a korzókat. A »««mzefi ^ziaü- kokárdás magyarok zászlók alitt iMa* bf: a főbb utcákat, hang san lün'ett^. ország területi integritása mellett és követelték ~a ma^yat kHagk 'gatáa viiaisálliláaúi és a izeik csapatok kivonulásét A ftmtetö magyarokat a szerbek megrohanták és letépték a magyar lobogókat. Véres ve*ek*déi» támad', mire a szerb parancsnok karnaulmi nzázúü + ' lezé> nyelt ki és felazó|itotta a tömege*, hogy oszoljon szét. Mikor a (Öntető magyarok a parancsnoknak nem-tellek eleget, a parancsnak sortüzet vezényeli. A katonák levegőbe tőitek és Így sebesülés nem történt A sortűz u'án a tömeg szétoszlottá
Pécs Iskoasága anozgolóéllk.
Péos, Jsnu|r 29 A megszálló csapatok parancsnoka ma proklamációt be-'sátott ki, ame'ynek elején ulal arra, hogy eddig ö és a lakosság kölcsönösen megérlelték egymást ; most ellenben arról értesül, hogy olyan elemek akarnak vczelőszerepre Jblni, akik oktalan cselekedetre izgatják a lakoaságoi. A Szerb páram t-nok figyelmezteti Pécs lakoaságái, hogv ha egyetlen szerb katonának a legkisebb baji* lörlénlk, nem fogja kímélni egyetlen pnigéi életét 4em> a városUpgjlig a föld sziné«el mu egyenlővé ,
Balaaeagryaraaatot ▼laasafadtattak Budapest, január ¿9. Balféagvar*r»atot csapátainlt saját kezdetni; nyetéaOkböi vtaa/a-foglalták A várót utclia véres karCoS l ilytitk le, amelynek tredményeképpen csapataié« be> szorltoliák s elekeket a tMierügyarraatkbomrécK k asz árnyába, ahol-a caapek glpfegyveticl vtM^ ksanek. ...
ZALÁ
1919. HMH o
A cackck MalgMujia ellen «•■■ütik.
V Egér* fán. 29 jáödly László kormánybiztos értewt*St kapott Hatvanból, hogy a caebek Pásztó faluhoz közelednek. hogy ait megkemive «If^glaljAh Salgótarjánt. Hatvanból rfomb.'rt gépfőgyverosziagoí küldöttek a cser hek iM, hogy felvonulásukat megakadályozzák.
Káidiráaárhcly aiagiaálláaa.
, * -. - •■ -
Budapes', jatf. 2ít. Kolozsvárról jelenlik:
Késdiváaár helyre. amelyei eddig_a—románok
nem kiálltak meg,' tegnap 400 főből álló f-jtn4n c* apait érkezeit. _
Oatraaiállapot Nyíregyházán.
Nyíregyháza, jan. '9 A várost hatóság a katonai parattcsnoksággftl rgyitértŐJeg leton ettél a n»p»ji*p után megismétlődő rab titokra és fosztogatásokra, va'ainint a kommunisták fokozott terjeatkedéaére - -a városban Kihirdette az ostromállapotot

Politikai hírek.
A iiggéllcaiégt pártból S4«ea léptek kJ. —— -.—:
Budapest, tan. 29. A fucgetlenaégi párt tv\a c*tc ertekezletet, taftojt. Lováaxy elnök eP" pmntstta Ady Endrét, majd bejelentette, hogy Fernbach Karoly lemondott az aléthökaégröi. mert megvarik a politikai. életlöl. Seprónyi Jósset, a párt iga<eaió|a közötte, hogy a part 1266 tagja kftzttl <4-en léptek ki, köztük 7 volt képviselő. Ezután letárgyallak-a Lovászy álta! beterjesztett ptrtprogrammot. A párt címe a régi marad (4S as függetlenségi pír»). azzal a különbséggel, hogy a páitpeciéjtnelf kö-¡tepére K>s""th I »tfSffMaijtsttpazzát.
Min te^lcrtauaáce.
Budapest, jan 29 Mi este miaiszte:-tanícH volt, amelyen a megszervezendő vidéki sajtóiroda főnőkévé Major József miniszteri biztost. volt v.déki lapszerkesztői neveziék ki.
Garami Svájcban. Bern, jin 29. (HivaUjps.) Garami Ernő magja? kereskedelmi m1 rtiszler~2s Ardrássy Gyula ma ideérkeztek.
. á Nemzeti Tauáei ttléee.
- Budapest, jan". A Nemien—Tanács ma düétőtt Hook jinos elnöklésévei ülést .teltet», amelyen Mwgy Vjnre előterjesztette a kOzségi és törvényhitósági választásokról, valamint a budapesti NépUráct összeállításáról sqáUMervezetet Részletes jelentést, tett a belügyminiszter a külpolitikai helyzetről is, amelyet a Nemzeti Tanács líagy örömmel vett tudomásul.
Angolok Konstantinápolyban.
Konstantinápoly, jan. 29. Az antant csapatos angol főparancsnoka a saját ellenőrzése alá helyette a konstantinápolyi rendőr-aéget és egészségügyi szolgálatot.
Bécs, isn. 29. Ideérkezett hirek szerint az angolok Konstantinápolyban azért vetKk Pl a fiftatalmat, mert tudomá ukra^ jutóit, hogy % még mindig Konstantinápolyban - tartózkodó Enver és Talaat pasák puccsot ,, terveztek az antant ellen. '¿ep-
A cári család
él.
Koppenhága, január.29* Morningpoat aáocholmi levelezője azt a jelentést közli, nogy a cárt család él. Égy Oroszországból érkezett herceg beszéltéin hogy az a tplseviki tiszt, akit a cár kivégzésével megbíztak. m«aa aján« '<otU (el, hogy a cár fti-lyett más áldom tel atagát A cár szárny egérte vállalkozott az ál dozatrá, akinek arcát a kivégzéskor felismer keteilenné tették; A cári család elmeneküli és most is Oroszországban él. * —,*»
A nagykanizsai járásbíróság j A lakásínségről IT nem ir át ingatlant,
Nem leket nseucklltnl mm adá kalól, ~ Hég nem csappant Jelentősen aa Ingatlan értéke.
—:• Safát luUósl tónktól.--
- "*— ' . - *:._'. ■'■' „ ''. ■'■/'■■'Jkr->.
A -közelgő löidbirtokreiornt és as egyszeri vagyonadó igazságos megosztási indította a kormányt az 1919 évi II" hépí.öivíny kiadásit*. £« a lOrvény kimondta, hogy ingatlant élők között átruházni, síétrsz ani.-^vjgy elajándékozni tilos. A törvény paragrafusait a különböző tntóságok külónb^zóképen értelmez» lék. Egyes városokban a járásbíróságok az nfitlattátruházáki kérelmeket egy szerbén eíutü< sitották, máshol pedig az ábuházást a pénzügyminiszter engedélyétói lellák lUggővé. '.
Aa ingatlanát. fclkeltCite-á
közönség.érdeklődéséi. A köannuég egyáltalán nincsen lintáhan küiu * az.
ruháiás".»b óvó- Ttiindűn esetben, vagy pei
mellett
dtg bizonvo- enaéffély n eKSiérVezfs
lehetséges-e. J*......____
Felkerestük a nígykanimilJArásbiró ságot, ahól kérdéseinkre a ^következő felvilágosítást
kapluht • / . —.- . ___,___"... ._____j
'-¿"'Az t9l9„ é¥i II. ri-ptOrvény tiltó paragrafusai tényleg nem aijapitjáfc meg Világosan, hogy az áttuftázáfr mindéi esetben tilos er vagy pedig csak akkor, ha az *dóeVitkolás r» ¡4höt »firternk, Mi a lörvénvi ugy értflmez-
eT»]Tndák0»ág-
elioegonitAl "gy minden esetben tilos, - megterhelés pedig csak abban ex ecetben vehető figyelembe, ha ~a kérelmező az ehhez szükséges engedélyt megszerzi. Nap n.ip ütán. érkeznek beadványok ingatlan "elajártdíkf zása vagy el-tdegetiilése lai^yában. Mi e?gkcl a—Kérelmükén visszautasítjuk. A megterhelést kérő beadvj-wyokát falísgyciiok^-^ leickct ar^eugcilél» megszerzésére utasiljuk. . , .
.— Az ingjtfiinok .forgalma a forradalom után nem szönt nieg,- sőt emelkedő irányt mutatott. január 3.a előtt, amikor az 1919. II törvénycikk még nem lépett életbe, nagyazámu i.ipatlan átruházás történt. Ami a házak értékét illeti, azok általánosan emelkedőben voltak és történt olyan eladás 15? ÍKgy az eladó a novemberben 1 i<r»,0< >0 koronáért vett házát decemberben 170,000 koronáért adta el. A földek értékváltozása aem jelentős, alig vesztettek valamit a háborús értékből.'
Más oldslről arróí értcsDIDnk, hogy .a földek értéke nagyon leszállt. E me* okát részben a háború alatti abnormális árakban ke-reshe!jl|k. A hiboru alatt az emberek a földet tarlollák a legjobb takarékpénztárnak,. hololt a birtokokírt néha fizetett horribilis árak <$yáf--talán nem álltak arányban a fold hozadékával.
Másik oka a fóld elértéktelenedésének a munkaerő hiánya és át ezzel összefüggő magas munkabérek. Ha egy földmunkásnak körülbelül tizenkétezer korona / az évi fizetése, akkor — ha 30 lóidra egy munkáit számi-tunk a gazdasági alkalmazott fizetése a föld holdját négyszáz koronával terheli meg.
Annyi .bizonyod, hogy ezen a* téren ma a legnagyobb bizonytalanéig uralkod k s amíg a birtokreform végleges megoldása el nem ké-asül, at ingillanok éi lékéről lehetetlen haláio* I roll véleményt mondani.**
A/agyáerüzza, jan
í* - 1 A Zala telisipcrve a laká*h'ány ^wm,, májáoak nAgy bordere ét, nap-nap után ¡A* hely t a lakáskérdós memddá^át tárgyal ^ cá kéknek. K lönb,,j/' oKlalról különböző táne dálmt osztályok és érd kéltségek véleményén változtatás nélkül hely t adtunk, mert a lakás. kéfdé«> o yen nagy pr blémáaak tartjuk, amtk-n k megoldására »«Sírni uy. minden törrkvn támogatni aká unk, A nap-nap után beNkm bozzás/ lások is csak azt bízonptplA. k^n közönség súlyosan érzi a lakáshiány tcihrit . cikk<rók véleményével ifjti ért nk mimh-akn Ogvet és állásfüglalíisuntet maid csak ánkcfn* bfírjerése.uláft ifögíuk kOZHlnl. Ma mm^i mcgi'gyzés nélk>T adjuk drr. Viola IgnAi « következő búzzák'ólását.
A lakásínséget csak lakással lelni meg! oldani, e;t sem tinidet tel,, sem j'Uanacsokk^ nem leltei. Aki luizat épít, az jól tudía, h« 9 -12 honao előtt uf lakásban lakni nem Ictwt, ha csak jvalami betegség t nem akar ma^áatt Jjtfgg-my tgy miiuten _okoskodást, hogyan ie-hetfte "a -mostani lakasin>egen gyorsan scgiteíi
a utópiának tartok. Nincs telek ^Eítn^cs pépz. tiihes idB, érgr< eHBf uliek lakás nem kaphatnak ||jdt>r%nak- egy" másik oTdáTá. 3F~ gy^iii ^íeíHlne segiteni, csak egy e ós te kcfj^hiiziá > és egy kis jóakarat. Van itt—c'ésr l'akK. c?ak_'a kezet kell érte kinyújtani ... 1 Barabkórhdz. az ott levő bítegtket 8 nap alatt: el. lehet k"lyezni az országban In", kn^g'működő hadikórházakba, Ott egyí
■ar íukrrsncfl
M ievSx,^ : '■>
: -Sv^a-a
apnn isallí
készen 'á suk l^kás legalább részére.
J, »t volt 4>i.g» ig*i*myM tt titt-iw> fVás/.lüalL k'Tn vyon' elbelycTÜcTő h "honvto" *WfU■■ jf*^meliett u. n. üd uló-telepes, t Wyatalok p d;g a honvéd laktanyáhan. LegaQSí íJOO családnak lenne benne egészsége*-, kényel-^tes lakása. Ezt. is 14 nap alatt meg lehet o!-daii'. ■ _ —¿«^----- , ,.
3. Az ui mtnte'ep cpu'et a kórh.v mrCei srintén rendelkwésg áll. Azokat a hrvatftloka'; amelytk ínég t>tt vannak, a régi gimná/'umf'-lehetn'e viqni. Így legalább 30 csajád kapai egészscgísíh'ajlékol.: * ,
v' 4. A 'paftni méntelep helyiségei leyaíáls 100 családnak nyújtanának egy gy"nyf»r ■ padban kényelmes takást. Négy hét-almt e»t is *■ leivetne alakítani.
r íme. körüjbel <1 400—450 családnak itj hónap alati hh?tne m gfeleló lakást elftlerew-teni, mely lakások amellett, hogy jól cp< cttd egészséges helyekeu_ls fekszenek. Néni ken.In sok pénzbe, igaz. Palin kissé messze van •'városhoz, de nem messzebb, m'nt a Barakká -ház t^'kz -eddig- óit lakók s?m panaszkodni a távolság miatt, a palin iakat mcssz-^cgó bőven kárpótolna a gyönyörű park iflíse levegője. Ezekután lege só sorban meg k" épileni az uj gimnlainmtá, de gyorsan. - A* hiszVm a uiostani kormánynak több érzéke w hozzá cs—hn-ar-készen áll, ismét Irgaii** 30—40 lakásFíehetne ,a m<^tani he'yén pHaHj kevés ktiltseggel.
Ezek a lakások' ilegendök arra, hog* lakásínséget eltüntessék és ha a lakók el var nak helyezve, akkvr lehet arról tárgyalni h.-o* építsük fel á jövő Kanizsáját
Or Viola lg**
A Magántisztviselők és kerask* dalml alkalmazottak vezeiőhéce letketi * ¿Has** kaitamakai, bngy m« düvi'.tn 2 feltétlen lehmjt-nek meg a Casino hetyit^** hogy a k-irmánvblifoa fo|,adiaiásAu tétíO'ei jílehbcaittnk meg<
i*»9 I«na4( 3»
¿Ai>
rilKEK
NAPTÁR.
Hám. k»tb. Hiitwta 4* Prot, Mm«. Sör, ImL* ■ IUIS íjawuu IT.) AMri. to-Sabat 15». S-b í «■- - * »»• 1« r&itgal T- porc-
Iwr, «ittitak -iatrtri* 4 '>'» 35 potcfcot • báú. ■' rtfft«l 6 ok» 19 perc:: _______ um. J#utáa n 83 p»rck<-
M& A5* önkéntes polgárőrség K<
csoportja tart szolgálatot-
A közönséghez.
Ránk nézve kellemetlen bejétaitést kell i. «ttunk* A la» clolizetósi és példányszámon-k*ati irát-lebruJf ilsejétöl ismételten kénytelenek vagyunk föfemrln*. Ebbe a k;n»s helyre'be a. itiu'<kalx*rek Os anyagárak ismételi nagj -• irányú emelkedése kéoyazeriti bek vállalatunkat A nyomdai munkások e héten uibót jelen-fcíkf^v bc.cmelciU luíveleltik "és kaptak. A ki-adék és szerkesztőségek kmt ez évre kötött Igfet sze reódés is várakozáson frl tli terhei ól ránk. Nyomdánkat papírral- é* ália saflk-<éggs anyaggat arak a legnagyobb áld?a*t»k-üii látna'ju* c>. hz«ei sz-mlten az ország" -nyöindáinak munkája—a. minimumra taOeknl. — a vasúti ro galom csoKeriHÍstv a ^anKvk íruííVjéscuck korlátozása s a kereskedői áru .uny következtében • a Ttyom'atvány-Knd' lések zöme dniaod'. Speciálisán Nagykanizsán i nyomdák helyzetét Muraköz meg« szállása is suiyosabhá. tette. Jiiert muraközi és bervátorszúgi tendelóinkFI e muradtunk. A mai ■wrtyos viszonyok közt iia>/ ura dolgozni esiuiik ágában sínes s a célunk csak az, hogy : a k-úitjfc valamelyes fedezetet nyerjen. Ezért-vágyühtt Kényw.trk ;i Zalü cior a <.*si—árír febfuár I Ol liavtnkinl 7 koromr5t) fillérre. aa etyés j?é 'dány ok *rit pedig 30 flUérré föl-c*H<nt. Számi unk rá, hogy a közönség nehéz kdyzeturket (hrgérti és mdltányulja.
A Za a kiadóhivatala.
— A kormanybiztosvárO. Nagykan.zfa : umojii -ftfat
-d.-uia étkezik meg Budapestről, hogy meg-aei!ljfi_ hiyalalo* működései. Er alkakimbúi Nagykanizsa szervezett munklswiga ■ és ksio-casags~nagy demonstracict rendez a kormány-bt£ös meiieií. A munkás tanács határozata ér-idmebea ae.uUn 2 óiétól kaidódőieg Nagy-összes szervezett uuakas&ága és a taessedók félnapi munkabeszüntetéssel tünetnek 5ntj|_József Lormánybiziosi kinevezése Aeticil. -A varos akoasága délután 2 őraker gyttleUeak a tárostiaza elótt, a.ionnan egy rjgjobb ktiioouség megy a vasúthoz a Kor-aSuybutos togsd?sára. A küldöttségben a ka-aai&i szaiüzeVvezetek vezetőin és a katona-iüaács kiküldöttjein kivQi ríaatvesz a sáros faoacsa >s, amelyet dr. Sabján Gyula polgár-SKSter és dr. ¿Krátky Ltván fOjegyzó log tépviaelm. A vatuton egy századnyi katonasag is a va&Uli munkások testülete is várni togjs a kormánybiztos!. Sneff kormánybiztost a vonat berobogása után Wttgrinecz Károly párt« sikár a szociáldemokrata pírt, dr. Sabján -Gjruia polgármester a városi tanáci és Tálast Perese alhadnagy a katonatanács nevében fogja üdvózftíni. Az üdvözlések elhangzása alán i menet a városházara haji, amelynek ér-kétyéiói Sneff kormánytM|jbS ismertetni fogja Pmg'ammját. Csle hét 'tórakor a Koronában uktasvacsbra iesr a kormánybiztos liizleletére, •leelyeu a szoctá'demokrau párt vezetőségén kivlil >éi»t«e*7aek « város rnlndan halónágAnak és testül 'ének képviselői it
. v Feloaillk aa ö. T. E. ialentettük, hogy a városházán a tUzolióí-iníézmény ujjá szervezéséről szabályrendelet - készüli, amely kimarossn bizottsági tárgyalás alá kéről. A szabályrenddel értelmében aa önkéntes tűzoltói Intézmény helyébrfSrtvelásos tűzoltóság lép Az Öiké.ues' Tdzaltó EgyeeÜlet, »mely * mustban annyi érdemet szerzeit a váu>s takóíjúk vagyonlhilőosága körül — természetesen szinten nfégszünik. Az Ö; T E. választmánya tegnap Ülést tajrtutt, amelyben.,, kimondotta, hogy a fvlosz diűk a február í) én tartandó kőrgytt-léa fogja kimond ni. A felosztáa jogerős csak akkor lesz, ha a belügyminiszter is |Ővah£gvja. Mire a va-85* Ící-Veziir, akkorra már « hiya-Usos tiltaltóaág feléltilása is bef.jezést nyer. Az ö. T E tagj ii az egyetülcí vagyo»»! a jir<t*MiU siándékoinék adní, ezzel is meg«^ mutatva'azt, hogy jnúuUg a város éidcleit tartatták »szem előtt
A negttözsde uj tíilijdonosei. A pérzttgyminiszter t> nagykanizsai uogytözsde^
két ^ -Q^kkjjnt kalonának____juHatta, Az egy.ik
üarrfni völgyi l,an, aki ' Q.-rlicénél ti jenig y lövést kspotl s akinek sebesüléséi olyan sutyo-
sak > voltait, hogy mindkét llbit amputálni kgjett. (i iramyölgyi Ivm a Modem Sfinpad na« ?vil tch -iné ,;es Ugf< de most Ott kellett hagfnfa a sziripadoi A má^ik tulajdonos Sremere Mlrlon, a pozsonyi színház volf tánc tanára, akj a Tag iamenlo metl_eiti nagy átlő résnél mindkét s etpét é'vesrlette. —- Szende pínzügyiamls/ter nemes szivére vall, hogy a kit «erencsítienül Járt ember jövöjít, akarta bizt'' iitaoi kkor, amikor a iiagykanósti nagy-jözsdét «''kik adta. Egy nagykanizsai humánus
üzletatvételéhez szükséges össreget Jté^zsegesen -bjcsákata a lubüfu . által annvire tönkretett kél ember rendelkezésére. A na^yiőzsdét ma veszik él az uj ttilajdonosok, akiket a magunk részéből is *a közönség megértő jóindulatába ajánlunk.
katonák figyelmébe. A on
iaa5—95 évftjlyambeli leszerelt kdlonák, szer-vaaett munkások. jiklB a .Fahick-ctiomiftftM
.Budapesten . szolgálatot akarnak tcNesiteni, elentkezzcnek csütörtökön délelőtt k MunBás^ ottho ibeo.3 T ^ .-'—
— A beszedetlen termés. Az egész országban bészedeu'enül hever a termények jórésze a mezőkön. A forradalom é* az azt követő morgalmbs napok megakasztották a munka rerdes menetét és a hatalmas nemzeti vagyon, amelyet pótolni lehetetlen, ott pusztult el a fö'dben. Tobbizben figyelmeztettük mi is a földmiveléssel foglalkozó lakosságot azokra a"röppent veszedelmekre, amelyet a termés el-prédálása és az ebből következő éhínség magában rejt- Ebben az. évben külföldi Fecitségre aem számithatunk, ezt az egy évet még ok vétlenül minden import nélkül kell keresztülvergődnünk. Ha a föld megmüveletlenül marad, ha nem lesz termé«, ez elviselhetetlen kár a al egyénnek épp ugy, mini az egész nemzetnek Ezért felette örülünk anuak, hogy a termés betakarítása megindult. A vármegye alispánja ma táviratban felhívta a polgármestert, h&gy legyen jelentést a város határain eddig még be nem takarított bUrgonyamennyis/giöl. A javutőfél-'l ben levő . munkaviszonyok^ folytán ugyanis a földmivelésügyi miniszter munkásosztsgokat akar alakítani. Ilyen munkásosztagok végesnék -Njlgvjufmeán is a bebkaiiláa munkáját. Ugyan-caaw felhívást iriWzc.tt as alispán a vármegye gazdáihoz és munkásaihoz aziránt, hogy nem vol.iának e4iajlandók mia vidéken a kukorica* lőrés munkájában résst venni, Ugyanis aa or-
srág nagy részében a tengeri még betakarnia'-lanol áll e a tulajdonosok a tengert egy fásáéi hajtandók munkabér fejében Mengetfai Asa*-í^k, most már tényleg megindul as etmútesz* tott munka pótolása. Ma, amikor úgyis olyaa. szegény az országi egyedüli mének vésőnk : ,a munkaj.-. Mindig ext haiigöztatjuk; reméljük, hó"gy most már nem hiába, mert a Jobb kt* látás győzedelmeskedett ai emberekbea
~ UJ pótzászlóaljparanosnok. A Hadügyminiszter Tőrük Ttveéar alesredeat, s 30 as p3lzászióalj~ffrdemea parancaaokát Mifkolera helyezte át. A pétzásalóalj vezetőjévé Sckttmt József ateiredest nevezték ki. |
ftétörés e Jóaeal rőharoeg utaa aSóponyat József 20 as törzaőiH.esicr, aki a JpiScf tőaeiceg wt 4 szám alatt lakik; tegnap délután feljelentési tett a rendóraégen, hogy d'lelőtt, mialatt lakása őrizetlen volt, ismeretlen tettesek betörtek lakásába és onnan öt darab száz koronást és hat darab 60 kora-- riúst, valamint egy b kecsét elloptak. A rend-őiáé^ a nvomotás «orán^megáliapitott*, hogy Ja lopi'st Tóth Lajos őrvezető követte et, aki tudva, hogy ^ ~hái Oi Ízetlen, bemászott a tjápurf ésa mosó konyít* n ái-aa "átenntszar-kamrába h-itolt. Qtt felfí azifetle a bezárt ahta-8<u as myjiiirn ■' liktah< A rendőrség betörőt még a» éjszaka felkutálta és ^b^isérte a r.-Höőrk-pitín^ifra. Az ellopott pénzt .hiéoy-tatanül megtaléHM nála,.
Viláf-r4gymorgóban caütortokön_es pentekan, január bo 30-idés 31-én a XV-tlC magyérA Arany-sorozat filmje a Judae ciniu ivfelvonásos.remak 'színmű keriii bemutatásra
Megbüntetett árdrágítók. Siáfiyi |' SAndor rerrdö bttnietó biró tegnap két árdrágító felett Ítélkezett, i Egy kereskedőt, aki I méter szövetet 19 korina 00 fillérre! adoii drágábban a m*xima'ia árnál, 150 korona, —
kért, 300
p pudottányétt 2 korona 20 filléri-pénibflnteiéste ítélte. ;
— A l^agyar vasutasok országos szövetsége nagykanizaai isooorljtnak vigalmi gardája szépen sikerüli kabaré előadást tartott.
termében A szereplők mindegyike kifsHláV-tahnul megállta helyét s a-sikatOtt előad a» a ti'rmet zsúfolásig mrgiöltött közönség lelkes t«p«gihera mellett folyt le. Az', előadást táff. követte, amely, az idő rövidsége mlait is a., legjobb hangulatban végződölt
— Fetültizetésafc. Az osszmunkássag-oak Január, hö t9-én tartott ssinielőcdáson a ^öveftíezők voltak szívesek Jjelülfizetrii : Gtas-gal Vilmos lüd kor. Csillag Jené 30 kor. t>r. Fodor Aladár, Schilhan P. hadnagy, Brónyai Lajos, dr. Ncy Hugó 20—20 kor. Rechnitzer Mór 18 kor. Farantai Xíaza és neje 13 ker I.ieb Oszkár,- dr. Lukács József, dr. Viola Ignác, dr. Pilitz Soma, Fitos Gyula, Sáfár
.Odön.'-SnelT József. Varga Nándor, Krátkj Jőcsef, -fí fí^Jabdrics-J.ájos és neje 10—10 kor Petrics Gyula 6 -kor. Vémeth Ferenc 5*50 Izsák István, Néma József, N N 5--5 kor.. Horváth'N., Nagy Ilonka 2—2 kor Ács N„ Herczeg N-, Baján Mariska I — 1- kor. Rönner József 50 flllér
Szerdai tőzsde.
Budapest, január
Magyar Hite) 98'1, «^Oastrák Hitel 646.
— Osztr^k-magvar államvasút 930, -« Leszá-íniloló Bank 026, — Hasai Bank 434. — Magyar Bank 712, — Rimamurányi 939.
— Salgótarjáni 990, — Közúti vasat 590,
— Városi vasul 260. — Utíkánv #42, — Fa-bank «15. — Jelzálog 495, — Ke-. Bank 4MO.
Schlick flöí>. ~- Qutimann 840, Szlavónia 820 —
A eaerkeaatéaért telel: a löazarkeszrté.
ZALA
,j*t* Mim* m
Egy píros plQss dívány és ugyanolyan 6 felel eladó Sikitor-u. 20. as. alatt. 641
Ktfllik' két polgári iskolai fiamnak jő kataaatény családnál teljes ellátást. Ciipekdt a kiadóhivatal utján kérek.
84 darab tölgyfa lápcső eladó Tcleki-ut 25, saáin alatt. " 642
Egy jókarban lavS songora bérbe keresi« úk. esetleg magvételre is. Cm k kiadóhivatalban. -^^■•-.■-.IIáj:------- Ui3
Folyó évi auguaatua hó I ára négy felnőtt tagból álló uri csatád négy ssobás lakást keres Cím a kiadóhivatalban, f 635
2 erős igásló ogyik négy éves, eladó. Cipi a kiadóban. ' * .. ■ " 628
Egy öntött vaskályha és_egy-: íróasztal eladó "Deák-tár 6. szám alatt 645
A városi központi' tiMiHézdábt na-' pankad «ndaen kifősolt asólőtfrküly kapható jUtányo* áron. Lovak es marhák etetesere-j»
tápszer _ - •• -'■ ••' •"■' ; ■ • ..Otö
%
Intelligens házaspár keres (február hő 1-ere esetleg 15-ére kStssobáá csinosan butorozótt lakást konyhával és mellékhelyiségükkel. Cim''a kiadóhivatalban. ■ , iv.
Ajtók, ablakok és tokok, amelyek 'a Thum-Taxis herceg baltavári kastélyából kerültek ki, jutányos árban kaphatók. Érdeklődni lehet a gőzfürdőben. Telefon 350.
imnde^^kalomoiJpiElflwdcthctő videkre is CENTRAL Szálloda
VILÁG mi MOZílÓ-SZlJBháZ ----—
Csütörtök, péntek. Jipuár 30. áa 3t. XV, magyar Arany-sorosat filmje
Júdás
Skinmű 6 felvonasban.
1 1 -a ,iii-
Rágták hisérő műsor I
Előadások MtkftgfMpnn;' f> és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 as 7 órakor.
URANIA
Szerda, csütörtök, Január 29. ág 30
Barbárok,
».aansációe társadalmi dráma német művészekkel.
Is ■ remaa klaéré méaer.
Előadások hétköznapokon: ó a* 7 6*»««* Vasár- és únhápnapokon: 3, b és 7 Or *> ■»
Kovács János a saját ügy az összes rokonát nevebon mely fajdalomtól megtört szívvel tudatja, hogy felejthetetlen szeretett neie
— Kovács Jánosné=
jmAI, Frcibcrner Luixts
1919. január hó 29-én reggel 8 órákor életének 59-tk, boldog húznia gáriák 27-ik évében, a haldoklók szetTTségéríefc ájtatos felvétele tnan esendesgn_jz Úrban elhunyt.
A • felejthetetlen drága halott-fóldt maradványa I9i£,.*>-vi január Hó 30-án. csütörtökön délután fél 4 órakor fog Erzsébet-tér 17. számit 'gvnszházban a rcim. kath. szentegyház -szertartása szerint tjcsiJ,ateltt'rH és a rom. kaíh. temetőben örök py(lgvo helyere kísértetni.
Az' engesztelő szentmise áldozat a megboldogultnak lelki udvcer* folyó évi február hó 1-en délelőtt 10 órakor fu;,- a szuntferencrendtek ptebama templomában a Mindcnhmónak. iiumuiatiaini.
Nagykanizsa, 1019. január hó 29«éflC==' - ' * * '-■■> 4
Béke poraira I
. határozatai fényhatás csökkenése ablkai csakis
lehet betartani.
Hassútjon 25,40.60 watt fogyaszfásű * Tungsramlámpákat.
Hölgyek Untlillii
-r- Megjelentek a téli szezonra a követ- ] kézű divatlapok:
Elite"
Legújabb kabát és kostUm Album"
„Bluz Album'4 „Divat-Album",
Kaphatók:
FISCHEL FÜLÖP FIA cégnél
' r Nagykanizsán.
a t. közönségnek mindennap
■■ ■ • I- ■ - VI ■ 'VJ','. V m ' ' 11
rendelkezésére áll

A GŐZ és KÁDFÜRDŐ
reggel 7 órakor nyilik.
^fí


nyomatott; a .ZALA' nyomda áa hírlapkiadó Vállalatnál Nkgykanlaaán.
IgaagftóUjlAlAK'i Q$aK AR
XLVI. évfolyam
iftkMttMH: naoVkanizsa.
r Sagár-uí 4.
tata Nyomdavállalat PA-al I. ez.
ia»g|i1i^ MtM kivételi-vclmlntfeiinap korareggel
POLITIKAI NAPILAP.
m(IM|I toj^MtMrMII ItltlM II, Nyomdar Ulclnn NT.
y ' jé t'i«frriir«li ji , . * ^ . ,. ' . ,. ... th'oiil /.oi, i' A n
lHrank|ll|ri ll l«|>tuUJdoncws ( SI t• IL- V<J
Békekonferencia.
Wilton m trrttli'tt hAillUtok ellen.
Nawyork, jan. 30. Ai United Preen jelenti Parisból í Wilton elnöknek az a vfec mtaye, bogy a német gyár n a1 ok ét a atige iák l*p4n. Anglia é». Francnwszáa kört yklá
nlszter ee Czobor Péter uisaglró Ühaltga-taeét, akik aaerlntük tudnak arr< l hogy Windlsohgraetz a burgonyadara he tiényból betolyó öaezeg egy részét aa exl (n|lynak adta.
A megszállott Magyarnraz
M. eiá*. RIÓflztMftl áraftt
Hl|tn If-*— aalMM, ( wpM»> aaét^aMMaaat* *
Cgéta évré k ••>-
fMtrt',,, • „
Negyedévre „ ti*-
Egy béra . .. 1»
Egyet tzáot ára 30 i
Htr«letá*ek*t, »yW-lWil ís ■ au»*. kaalamáeyatot égaaaááa >uri«i»»» •«swT.. - let a MaáéMvautr
Politikai hírek.
ájjeii mlDltitartaMért.
Budafiat, |an. 50 Ma délután ot Órakor mlnftciertauác* kezdődött, amely a letterell altisztek memorandumávaMogtatkozva tiltakozott az ellen, hosv barkt It fcn«y-
cioa/taaa egyenlő Volna á régi 3Tpl6#$$5Iir meglsmtttésevi-t, amriy annzk azpelvnek bedől, bogy a.hsaimat 'nefluelekntk. ecymAs köti kell -felosztani- a zsákmányt Wilson epoiiti káSpx nem jérut hozza Amerikának a-konferenoiában való részvétele ettől az elhatározástól függ. hogy a német gyarma tokát éloaatjea-» a aaővetaégsaek kázt, vagy pedig a népek - ligájának ""felügyelete eta helyezik, Ugytáuzik, nogy a tzoveiKge-tek általában a zsákmány elu>itiiii inktbo kiváo|ak, mint a n<p:k ligáját. Ez a kerdee elérte a legkomolyabb fázisát Wnson eUu-masaaa ane saia a iwti* lgiiekeiT--:g°jnP végleges határozatukat elhttaeaséfc.
KedretÓ a baugulat Magyar* oratág Irtat.
Genf, j.n, 30. A béke non tere nci í nmfnt a Telegraph p<4ti.i tuddknój ■ jelenii, ujal'b kedveíö h i n*. ulát mulattom IVéraei Auszltia és Magyarorszag iranyaban. Ugyanilyen arany ban. kedvezőtlenebb leit a hapyulat a. csehea-aet és delazMvokkal szemben. A nagyhalaim ik részerői egyre szaporodnak a ptnaazek a csehek, délszlávok <s románok embertelen -bánásmódja elten. í"'"" •. 7 -
Focit a békéről.
Newyork, jan. 30. A lapok közlik ftjcfr következő nyilatkozatát:
Tudatában vagyunk annak, hoxy olyan békétjtell kötni, amely helyes arányban van győzelmünk nagyságával. Frarciaoiszí« borzalmas erőfeszítései jogot adnak neki aita, hogy bármiféle kikötést tegyen a békeszerző • eésbea. A Rajna a jövő békéjének záloga. Mi nem akarjuk Németországot megtámadni, de ki biztosíthat bennünket arról, bógy Német-orazág a mostani demokratilua Iránya ellenire néhány év múlva nem fog-e bosszúért kiállani.
A bnrgonyadarakőzpont botránya
éa Károly tzklrály.
Budapest, jan. 30. A burgonyadara-bot-rfey ügyében- ma szenzációs foídutat történi. Megérkezett a bemi rendőrség távirata, amely szerint Windirötgraetz Lajos herceget nr int gyanúsítottat kikallgallák. A herceg vallomása ellenkezik eddigi nyilatkozataival: csupán a tízmillió» vagyonalapig vsa tudomása, a 3900000 koronáról azonban semmit sem akar tudni. Marioh éa védői erre elhatározták, hogy senkit sem kiméinek éa a botrány egész anyagát a bíróság elé terjesztik Követalik Károly áxkirály, Bzmreoaányi Oyőrgy yoN kormánybiztos, Nagy Pereno volt ifff-
Aa Muiertlsirl aajtó negréjt u ■negaatlték cosberlaelcnetMelt.
Koppenhága, Jan. 30 A Telegraphen •Ompnáie jelenti Wn>hinio*nf,ól: Az amenkai m|ui a legnagyobb leiaábOTOŐ^Ilt VínriUdO-masi arröi a mágatsrtáaiói, ame'yet. Magyarosság íretfjztllotf területein a megszálló caa-paioa iutrligtna rtTíainptt'g Ariikkal a<en;bcp kA vetnek, A NaSr/ork Timaa Ti flvelell, ttogy .»inenka iiiiakottoo Pírlsbm ez ellen Az Eve-nirtg-Suit aiaenkai' megytt sajtóból veszi 41 ot.«y internálasának hírét és égbe* iáltónek inomija «* b<>ltH)flt(it«;s bevc^eiétéL^u *
A eachek bezárták a poxeooyl
11 1 ni «B»F>trmertM_ _
Poeaony.. he. F^itnar ()(jfln, a p» i i>yi egyetem rektora a osrh sz)ovakmil éiS'iertum fogHdásáM rendezendő 'ünnepélyen az - ecetem rí- ííítti.'ói megtagadta. Ezeri ■ poz-o yi zsu'Kán egyelémfü'az orvosi fai ul Ij kvv;eletével be'araoa. Ar r»vrtemi tanárok min' 'őagánszemélyek rendőri f • UgyelW alatt át**r»a*,, A tovabsukra * nézve a pragaí kor-l many intézkedik, ' ■ - ■•!
A aagyaaebenl román koruiáuy ajabb leayegetéae«<_^
Kolozsvár, jan. ;;0, A nat»>iucbeni ro* rtiáff tórrmany feszOirotra a sztrajtroló erdelyi közalkaitfiazoilskat és munkásokat,' hogy a hűségesküt február,3-éig okvetlerfOl legyek le. Amennyiben vonakodnának ezt megfenni az etTenkeiölrerDaBru 1zs*ba Internálják kényszer* munkára.
Balaisagyariuatot vlaazAloKlalf nk.
Balesssgysrmat, jan. 10. A város teljesen csapataink biztosába jutott. A heves utcai furcokban a csehek 25 halottat vesztetlek, köitük parancsnokukat, míg a magyarok veaz-tesége U halott és 2i sebesült. Hírszeiinf a csehek a szomszédja Hontmegyében gyflle-lektinek és erösilésekel várnak, hogy újból megtámadják a városi. Ez esetben a legyére* aebb hatcok váihatók, mert a lakosság, valamint a munkás és katonatanács védeni fogjs a városi,
ÖMsaAtkfttéaek a csehekkel.
Eger, jan. 30. Or. Módly kormánybiztos rendeleiére tegnap egy 180 lóból álló géppuskás osztag vonult ki a Pásztó felé köseiedó csehsk ellen 12 gépfegyverrel. Pászlónál Osz-szeüiközésre került a >or, amelynek folyamán a csehek 5 halottai éa »2 sebesllttet vesrlaftet. A csehek ezután vieaia vonulta a StéCsén felé
Esztergom, jan. ao Drégelyfalván a magyar caapatok Szembeszálltak a csehekkel akik is Ipoly folyóit ál aljattsk kelni, A táma-déal a csehek kezdték éa egy págcélaulól la flaicbe vslsliek, csapataink atonián ennek elleném Wtisaveilák okét.
tetéaeket tei jeaslhe«<en .a kormány elé, A memorandumot a stekmlnlatleteknek adták kt. A mthissleHanács, amely éjjel 11 órakor tél óra izflntfet tartott és még éjjel 1 órakor is tan, tiHatiOzott Poiaanynal a esetük által törUoi birtokbavétele ellen.
K|,lcas a nénal miulaster,
Budepaet, jirrrtto. A német kormiéyióa tanács tegnapi ul*»en-elhatároz!«, hogy 'á német miniszteri állásra Junker János «segedi láblabitóf, a politikai áHamttikári átlátta Kai-'tfíár Henrik tzerkrsitöt, az adminiazttJiliv államtitkári illáira pedig Jekel 1'üer miniazien
" tati n sast JrlP't, —_____________ ._____
Kwall mk cgyeteei kalárezaiArék
Budapest, Jan. 30. Kunli körokiaiásiigy« miniti ler az egyelem l.gnapi határosaiárói nyílaikozva WjrtMWir, hogy az egyetem áa-naoaa ezzel nyílten kibontotta ez ellentor radalom zaaztejat. A-kormány nnnUk'ii etejé-vei ví*aza tog|a verni a támadási e* gyorsan dUiőre akarrja vinni a kérdést hi lehet, ai egyetem fenntartásával,—ke—pedig ln'nfella«. atkor uj néptűtvénnyel, amely «1 egyetem auloaóin iáját. egészen uj alapokra fekteti.
Elnyomott mteterradalul puccs — Mákén. '
Budapest, jan. 30. Makóról jelentik A helyőrség ctapttai régi Idő óla beszélik, hogy a makói csendőrség ellenforradalmi mozgalmat szervez, amelynek élén Petrovics Oyörgy kormánybiztos áll... Csütöfiökön a katonaság gyűlést tartott a Főtéren, ahova 1 egy vereses j vonultak, A lakosságból is sokan csatlakoztak .hozzájuk: A felszólalók a csendőrség ellen beszéltek és követelték, hogy a csendőrség hagyja el a várost. A.gyfllés végeztével e katonaság elindult a csendőrlaktanya felé. Egyszerre KV vés dördflll el, mire a csendőrök lakianyájukból gépfegyverrel kezdték lőni az előnyomuló katonákat, akik fegyvereikkel viazonozták a tüzelési. Formális utcai harc fejlődölt ki, amely másfél óra hosszat tartott és amelynek folyamán öten meghaltak, többen eageetiesiiitrk A oseadőrők végül is kivonultak a városból.
Újra kezdik a Spartakusok?
Berlin, jan. ¥). A vörös katafieeaöeriség
Berlinben ujbél röpcédulákat terjeszt, easefyeb
nyíltan az eröszakot lázadét magiamétMeM
propagálják.
Pétervér, fan. «1. As itteni népNaea
közölte a- azovjattal, hogy a majigataáBtli
a németországi Spartakusok köal fórattke of-
hmzlv>sterződé< jóit létra.
"' ■ ; 'jí p' , ■»•■ V
O-
ZALA.
Wlft. |MMT >1
A kormánybiztos fogadtatása*
» . - . « ^ -Ilit»« - . — t , -T ^^^ ^mliS
latff kormánybiztos lototto mm athOt^-s Naiykaniia* ■ l9rváofhotásáfl utján. — Demonstráció a kornaánybiattoa melleit. — á kormánybiztos progr'ammja o munka.
— Salát tudósítónktól. —
A tegnapi a»p nagy ünnepe S9H Nagy-kámzsa városának. „T*gnep. étkezett meg a •án>• >t| kotmányLiito&a : Sneff JóisJ Budi pétitől, ahol • népkormány keiébe letette a hlVt*aKfc esküi. „. ?.' S „
. A ke&laánybizM. kinevezne óriáBi jele»; tfaégtt történetében. JUgLyágy.
amelyért generáció* küldöttek,' lípdlía-weg vatöku'áa él »6 stádiumába. Nagykariizsn vámsa rálépett az önállóság. útjára. Nemcsak jdv'in-ság.-4e komoly valószínűség az, hogy |Uma-ro»sn kikerillOnk a máa városban, tő'ünk kilo-métat-kie *ávol fekvő városban ' szí ke 16 ható* •' eiyrtl ■ halálma, »álól. A vátmcgye.akármilye
óra el'; ult, amikor a 'budapesti vonat berobogott A siázjdparanctr.ok „mbbra iiéu*y vezénye l, a cigányrenrk'r 'p*dik tázeodltetl a M»iselilal*ere. A kocsijából kilépd ko*miny biztost hatajm*i elten nej fvgad<a a közönség »zéljenzést rergve Vissrhjngozta a pálya udvar hatalmas üvegteteje.
A korminyffiitost, akinek S'émmelHfh«^ tólag nsgvon jólesett at litipoiüni fón^ÜÜt, .e's^nek Wagtr^eci Károly párttitkár a siociál-dokfuts piti nevíben Üdvözölte. Ilonná d*. Sabfdn Gyufa polgármester h kormánybi tos-hoz a kövatketö nsszédet Intétfe: _ •
sjroclé>demokxata pUt dmepp* íjna'ta a máj.napwi, de w
a.tiM'|> ae«
Munkára van és lesz szükség, Házakat, álakat, vízmüvekéi len épiOnOnk, mát caafc nM is, hogy meguQnjba a munkanélküliség, Maf • forradalom nem azt Jelenti, hogy az eraaág n^péiiek egy iési« dotogtalsnul étje napjait, sót a forrádilchi éppen azt hozza, hogy minden 1tiasd«lmi osztálynak dolgoznia kell. Ka a kormány niogramaja. Aal botsa a népek szövetsége ..az egész világak, hogy a munkában agyonssnyárgatotlak mtlten ne Irgyifek, mua-kátiun ingyenélők. A n'ptfjgiarMsag, amely pillanatnyi segélyben résre i]i a munkanélkülié kel, ném akar heréket nevelni. A népkormány, ami íy engem' kormánybiztossá ki■:cve<ett, at>al kutdfttt' Nagykanizsára, igy<ke?aeE ■ Wví'ágtMti-trot-a népet, hogy nem a-kfifmáurott mutif, hngv nincs munkaalkalom.- minden massnak az elvesztett habom at okoze|a. S>k larltór«, orvi)ur;i, .kóihiz-'á ás staaafó'iunra Iser még srükség, bogy-aa mazág minden polgára b>»t-dogan' hihessen. . Progrtmmoib—a kutínra, a
táhhtermrl** . ** fl mtotn+s ttfwrftr
jSgiföHIöí tánusiiolt v*lönk szemben, nem is-, etette a mi speciVir vistenyainkalt nem érez'c olyan közvetlenül a mi bijainlut s tgy termák-eleien *nem iV mvosoth^iu <légg£ azoVat>
4 soha. " ' ' .
. * ■
Hisszük, hogy ez a jövőben másképpen Núgjfka*ltte virotrírnk ' ípart^ gaida-higrüiltuHííít 'rí pwilikai tulsH-'y*- hátiig • ' fetenüt, deUtiminálják ,arnj bogy forma-Jiter i'i st^fármigyében, de. legalább magi-bort a város ügyeiben. döntö 'sznva legyen.
Az uj kojmány bntoa- ki ¡te*ezéf ét'-efsősoi-pan ebből a szemn-Milból szögezzük le. Aj • váras története tuiilu&ilöhtgor jutott. Nagv-karnisából, hs lakóssága kellő 'fcitíiiáii és akaratot tanúsít, 'modern. lejWJdő város lehet. Ennek a megvalósítását várjuk ml hagy-kámzsa elsó kormánybiztosától,
A kormánybiztos l>gadtilása méltó vojt a kinevezés tsrténeti jeienl&égt hez.
As' áaneplő vársN, ■ Az ebédidő utáci wakattanul Nmépe«cd-tek a város utcái A házak, a templomok fellő-bogótva, a városháza erkélyének, égyik saAán a piros-fehér zöld, ~a másik sarkán a vörös lobogó: A? Qzlefek zárva, a kávéházak vas-= redörfyei leeresztve* Nf^ykanirsa munkássága
vöcölték kormánybirtosakat. Az utakról szorgos kezek eltakarították a hivat, a városháza . jár-dáit/TJöióokkal hintették fel- Az ablakokban kíváncsi fejek jelenteit meg, az egész városban a várakozás feszült hanguíota.
A BlaakAeotttaonban.
Két órS felé a Munkásotthonban nagy volt a sürgés forgás A munkástanács- a szo ciáldemokrata-pán végrehajtó-bizottsága, a ka loaatanács gyOlekezctt. Az Otthon előtt vörös szatagokkal feidiszitelt kocsik <?<> szánkók vártak a fogadókra; A Munkásotthon termei tömve a szervezett munkássággal.
A pályaadrarou, félháromkor indult ef a kocsik sora a MunkásoMbonföl a váro^biza elé aMo' a pil gármeiler, főjegyző és rendőrkapitány csatlakoztak a menethez A városháza előtt $ katonaság áttolt lel példás rendben a szervezett munkásokkal cgyütt^ A sandet cirkáló lovas-rendőrök és a gvalógos rendőrök egy szakasza tartotta fenn ügyesen és tapintatos«R A pá* tyaeávaroe egy század katona, a srervesetak és Hí/atalpk képviselni várakoiul Hidrg vofl, de a tömeg lűreimdsen, kitartóan várt. Három
a. tznctáldetnnkfjis páti ünnepe, hanem- az. egész városé, amely fejUdni is haladni akar és. kormánybiztos úrtól ez irányban sókat teméi. A városi halóságok H'i polgárjognak a munkátsággil együtt érző része nevében tlrl-vözlör Öit és remélem, hogy, mindent, ami a város ér lekéit előmozdít)*. jio^ kövelri ,
---TtHoit j irft.1 alhadp*-gy a nsgykanfitsal
heíy^rsé^, Sd/rdny Iván főhadnagy a k*lőn«-t.ináck, Man'itlh s Józseí ptdi<? a n inkás-tanács iidvö/letM tolmác'ölta, A korrránybizlos nieghitotlai) .mcn f'»!l kös^nelrt és kije!*nteMe, tf'gy prográtnmbefcédt'l a v<m»hAza. erkélyén
Tj^ja rlmonuani.
Etulán mrgindull a- menet a vftroahtza telé. A menetel loyitsrendór^k, nvitották meg, * mer re a kocsikor elhaladt, a jácds feketéllett az emberek .tömegétől. K^rutbeiai kétezer rm-bir volt kUnn az állomáson.
A progranimbeazéd.
A ví'.rosliára - előtt hetehnus közönség várta a kormánybiztos beszédei. Az erkélyről lldrdny J ^sef közölte a kormánybiztos kine-vezeset Uiinita- Sneff j^zset kormánybizios mondta el programmbcí^édét:.
— Igen tiszteli pilrárok, katonatestvérek és Ríunkáselviáraak 1 Bejelentem, hogy tegnap lelet lem - htva&los- esküt s kormány kézébe. Megfogadtam, haleszek Magyarország jövendő fejlődéséhez és a forradalom vívmányaihoz,I amelyeket minél előbb a nép érdekében a kai-m&nnyal egyetértésben meg f igok valósitanl. Mindenki tudja, hogy az ország sok baját és vérző sebeit egy piflanatt alatt meggyógyifani lehetetlen. Tudom, hogy önök ia m?}í vannak* pyőzödve arról, hogy nakem sem lesz módomban, hogy olyant hozzak, ami ninci. A forradalmi kormány nem tehet arról, hogy a háború az ország minden értékét Lfpu^zlilotla. fin s? tudok mást lenni, mini hogy azt, ami még van igazságossan elosszam és elősegítsem az uj, szebb és jobb életet uj világnézet alapján, I amerybvnr Atagysrúfsz^g népe megtalálja bo'~ doguiátát. Oda kell és odi foguk halni hogy a város fejlődését minden irányban elómoz-] dttiam. Nagykanizsának minél előbb ette! jótiem, eszei maradok, vagy bukom — óniUó, törvényhatósági Jogsat- felruhátolt városnak Kelt lennie, hogy filggétífli tegyen a vármegyéiül. Ha mód let* rá, t^megye székhelyét is Nagykanizsára akarom hozni, hiszen *ároiunk minden tekintetben gócpitni|a Zda-megyének. Városunk és megyénk kulluráj/kuk fejlesztésére nagyon sokat kelt dolgoitiu.ik:
saántml osztályok kő tóit Nemctak a f tik-ve dó proletáirság, hiúiéin minden társadalmi oiitdy érdekében dolgosom, b'r nem tagadhatom metí asociáldemokrsta vollomst, biatea a szociáldemokrata munkásság és a szervezeti MlonaSág áll mögOllamáp aaimk Mulmi fi®su a kormánybiztosi székbe, féljen a magyar népköztársaság, fij>n 1 "kormán*!
A beszédet az öaszegyOH tömeg viharos éijenzég<et krgadti, ariíiárl csendben ét rendben szétoszolt. ~~ —--
TAraaevitceora a Káranábaa.
7 ó^akdr ' á áWilHWWWáli pftT t.irrasvrctorát rendezett S .«ff kormánybiztos tíjziele'érc. Amikor ezeket a ■ orok«i iiju«, még* javában fo'ylk a kormánybiztos ünneplése a Korona étterméoen. A fehér asztalok mellett iö,';b mint 300 ember (11 Ottnepi hangulatban. A város egész társadalma, mii den osztály és felekezet kfliöhbséir nélkül olt ül testvéri egv«*-értérben a jtorwne étletmében A ll itlnut-zt áa a Maraeillwset fehráttva húzza a cTglry/éiTSlir: A felszólátok még mdkl is folynak. Sok beszéd Hangzott el. Soibm szólaltak, fd a vátua, a halóságok, pártok, intézmér'vek képviselői
Először Dr Sabján Oytila polgármesier, majd Brónyai l.sjos, Kóoza jözs'f, főbizalmi- ' -ffi, Potai-Jf4nea, a vasutas-.^ titkára» be«aá<-tek. majd Vugrineoz Károly párttitkár mondott érdekes részleteket Sneff József kormánybiztosi ki nevezésének előzményeiről és hlvafali hatásköréről. Tury postafőtiszt után a kormánybiztos emelkedett szólásra'és afölötti örömének adott kifejezést, hogy a város lakósságát egy táborban űUvözőlhetir fTmónd'«, hogy ö a béke, a munka és a megértés embere és kérte eszméi jnegvalósitásáhcz a város Itfeotságának támogatását ,,
Ezldeig Tóth Bila, Hil/ax Fiigyes. B<zsó József, Fabíck Károly, B*ck Soinj; K.kvész.Ls-jo Marvalics Józref, Pálffy Zsigmond, K'á mer József és Ür. Lukác> Jóuef mondtak od-vözl^ bestédeket.
A Kinkéit résztvevői "a legjobb hangulatban vannak egyBtl.
A zalamegyái rokkant szövetség értesíti at összes hadirokkantakat éa özvegyeket, hogy ha bármilyen okból ia nem vették volna f4-M ókat jogosan megillető egyszeri ,(kará csonyl) segélyttket, azt fahtuár hó t én uoa baloil délután A órakor pótlólag fel «ehetik csak léltntlurucnek a vátoshúán 'a hadtiagélyek ügy vivőjénél.
IVIO lanuár 31
ZALA
ím*
Jaonár
31
Péntek.
HÍREK. .
M A P TAR.
Hóm. *•«*■ k Péter. Prau V<|il Ow W' Wlt lútuH'tr tn.) Atan. Ut.S«W <4 % ■
A Mf »#' r*#(«l " w 11 perc fcet, «yvtiiA dclutl(\ 4 'Wi 'péwhot* ' !j Se.«At í£¡tfcj;t 0 cúm tV pete kot. ««Mit dcl.iUn ■>«» |i pockot
Ma az onkéntüs polgáröraeg oöportja iart ,szolgálat. >t.
%
¥ A közönséghez.
Kánk nőve kcllvmvtkn hefetaikist kell tcmiünfcA tay ckMizeitai -cy péj'danyináinttB-mti árat K twiár étijétől ismételten kénytvle-urk vagyunk 'ftilemdo1. Ebl>c~ a .k'ttot helyiéibe a nunk.il «erek ct anyagárak ismételt rtagy-«ráityA cinelketlt-M' ki-nYwenit bele vállalatunkat. A nyomdát mtinkawik c h«'ten uiból jelen-K-ktB) •>• nick-it követeltek ¿S Iwpi.wU A ki-Tii^lnlt
kuilekt'v jzícrzödés ts varakózásc rótt rank. Nyomdánía! papírral
segt »
átán
Otík)
fel ifi terhet más 523k aggal' csak a legnagyobb. áldozatok ■^itl srimben az ország ityuntdájnak munkája a miaimumra '»k kente*», j a kfres Vumatvánv
«^nitliMit, — A" VjiSHli fn-jalmn c-tjankuk mükldésibek korlátozása krkföt ánthtéay kovetírtatObí» ;i t rendrJésik /•írni 'élnta*<Ril. Speciálisan Nagy . itani/sáit a nytundák helyzetet Muraköz meg» SZÍHAT is súlyosabbá tette inert'muraközi és horvátországi rendelölitktől ejjiiiradtunk A mái salyK vjssfünybk • -kflgl has/wnra dolgozni
M li'.gy
stottbato* éa
jelentőségűnek ismeri et. A kormányinlét- I Aa Uránia pénteken,
kedét aggyal több ok arta, bo y mindenki I »»tár nap »«Ki bt at olaet filmgyár*«
f *---til fi • ---->■ ÍMJ»|1 Itá
anyagi eszközeivel is szolgálja a magyar halár védelmét. — Itt ép|jp}<ik meg a mai nap folyamán Z tlaegerszegi ól kapóit Sjrteafllésönket, amely szerint a vendjVá* fdáflitást folyamatba van. Álmegoldás! javaslatokat mát a kormány is jóváhagyta. A vendjirásnak kO'-öin Szolgá-blrája lesz, akt á közeljövőben megkezdi működését.
A faarakkórház átvétele. Jelentettük^ hogy a barakkéi házal á'vrvQ bizottság meg-' kezdte munkáját, As átveendő ag ' olyan nagy, tjogy a .betfjézésheV hete* kellenek.*^ Aa átalakítás lei ven Schle«* Ist ván mérnök el-késíi etn* Ugyanciak' ö íllTióiia össze az átalakítási munkálatok költségvetésű js, amelyet most sokszorosítanak. ^ költségvetés-teivazet szerint (gy ép Hü átalakítása 3Ö000 kordába, az égést munka körü belai másfél mi lióba fog kerülni. —- |it"említjük dug, bófjr k Patij^ pMkávéyyár ma a vtrosi tAáCstól h*rom ba-
'TIIW Jieiigeuts« neiie.
termővé! a caodatzánaégfl Henriett« flwaai flellépiével, A elme .Aa ulólsú percéén' meséa attrakciók é* trükkök vég elen sorozata. Jegyek • már válthatók
Jótékonyáé« a* >«. et<imi lakóié mezítlábas tanulóinak adakoztak Novotni Jttván I. o, t. 5 K, egy por cipót Novotai Ilona II. p. t. ft k, két leányruhát, egy kötényt; ttarta RoeSiTt o. t i inget, egy sset-nyát, agy biust, két- ftuóltóityt; (iatger (Uzöljfc F. Eppinger l.áaZtv IV o. t' kát naJrágot. Oohényeláruettéeboa égy h-dwnk-tant és ctt hidiőzvegy vagv hadiáivá fetvé-etik. Jeletvkeztil - tehet Szeib Éfnö tokkant-Ifcjövetsigi p>iíitltattitl fw tt'-e»-—-
Játék-kártyák, Piatnlk féla gyártmány, minden játékhoz kaphatók Fisokéi Fülöp Fia cégnél Nagykanizsán,
Wilson titkára Nagykanizsán
eszünir agsnan fctiKt a kiadás valam :tyc? vagyunk kénytel-na február i I
s a célunk c.saK-Jw; fedezetet *ny«fjetu Ezért a Zala etőfzeési 'átát Itavonkmt 7 kor>m3 5(1 tíliertc.
az erycs példányok árit pedig.30 íillérre-fölemelni Számi uitk ta, bogy a krtzOns.'g ne tv'/ kelyzrt inket megérti és^mtiütnyotja.
A Za a kiadóhivatala,
— Á képviselőtestület me megszűnt A hivatalos lap tegnapi azáma közti az 1919, évi .nyolcadik népiörvényi. amely tbt városok közigazgatási szerveinek ideiglenes módosita-sáról rv't«i--l-ezík Add'g, atntg r közigazgitis újjászervezése megtörténik s képviselőiéstü-t-íleknek ét az etek kebeléből—zfákuft- ösatee btzotiiágok^ak megszűntetése mellett azok Jogköréi a városi n*ptanárs veszi át. A eáfosKiffpfanict a városi tanács tisztviselő tagjaiból es a kormánybiztos által kinevezett tagokból áll. A kinevezett Ugok száma négy-gyd lebet nagyobb a tisztviselő tagok számá-sál. A városi néptanács hatáskörébe tartoznak Ráadazoa ügyek, amelyeket az előző törvények a képviselőtestületi gydlés. hajáskörebe utaltak A tőrvény a mai napon lép éleibe és így Sneff kormánybiztos már a közeli napokban ki fogja a evezni a nagykanizsai városi néptanács Ugjrt
— A határvédelem költségei. Hírt ad-Ittak arról, hogy dr. ObtSl vendvidéki kor-■tányb.zfos Ztlamegye közönségét ^ felszólította a határvédelem köftségeíbe'z való hozzájáru-iásárs. Annak idején itmenet'.Qk a szervezett katárvéáeiem nagy Jéfemőségét ét felhívtuk a közönséget, hogy az akciói támogassa Ma a vármegye alispánja «..népkormány erre vonal fcotá áNásf<>glalását közli a polgármesterrel. A kormány e határvédelmi cé okre ad' tf* öasze-gefeet kÍMcsöasek lekinii, amelyet idővel haj. tanáé fisafafizetni A kotinHíy ezzel az Inlét* krééastJ a két vármegye védUmél országot
A nyál a bii.nki'kt^ munkástakásoket eker -estn »tni —A közlefcei déS Ügye it mcgotdáa felé hsltd. A Patria-gyái-We-éven át évi loOO korona lioitájaiuiiil ajánlott fel, ha a város villanyos aulobuiz-Já ratnt létesít a barakklelep é - a fctvárq* kö ZOtl. fatasUlésön^ szerint a tőbbl é'dektill cy'ár is a legközelebb feiiftntji támogatását a köz lekedéM eszköz létesítéséhez ís fenntanákához
.— A munkástanács ma este 8 órák'-' rendkívül fontos ügyben ülést tart, amelyen a Oss.r.c* lapok jelenjenek'meg. , . .
— Szinielőbdés a Legénytetnél. F. év _' '" ""'""P d«*'utan ú Poifjátí F. let nagytermében a Kiilx Lexényg^kt lniiil gárdája Ctató Pál: jMegoázasTHttatn" cím kitűnő -vigjálékit f g|i tlő»dni. Ár elő. d-pontban délután 4 órakor fog kerdődr.i és hogy mily nagy az erdeklődés az előadás irán muiatjí az a körfllmény, hog/ a jobb helyeket már le is fogatták. A hetyárrk a
. fljffliefyek 5 4 és 3 K; f^idsémH-fl^fc.ly 1 U iTffísMy t jfffl irW A
jegyek mától kezdve Bitta Alfréd cég Fő-uti d vi*lt>fpst'i^félíébffl jrátthaíótr. - .." ■•-,.
— Meghívás. A Nsgykánizsat- I jö temetkezési egylet évi rendes közryOléséi t9t9. évi febm** hő 2-án délután. 3 órukár.; Fekete Sas vsndíglő helyiségében tartja, meg, melyre az egyleti tagakat liiztef'flel meghivjá Az elnökség
A Magántisztviselők és Keretke delml alkalmazottak helyi csoportjai szombaton, febr. hó 1.-én este 6 órai kezdettel Sárközi De2<ö zenekara közreműködésével tárceztéíyt tart a Cásinő disziermében.
— Istentisztélet. Az izraelita templomban a péntek esti istentinfelet f. hő - 31-élői kezdve további inié-kedétíg délután 5 órakor fog kezdődni.
—, A februári hedltegélyek fizetése. A nagykanizsai városházán február 1-én csak a hadirokkantak segélyeit fizetik, 2 ikán pedig vasárnap lévén, a rendes hadisegély fizetések az alábbi sorrendben történnek:
Azok, akik t-én szokták kapni, 3 ikán, •
knroGztUl utazott.
. 2-án . , . 3-án . -4 én
* - & én
kapiák meg febrqlti hadisagélyQket ház közevotési termében.
— Állandóan érkeznek újdonságok zeneművekben. Iskola hangiegyek minden hangszer rétsáre btasarazbatő Fialtat Fülöp Fia kőnyvkereskedáaiében. »
4lk én,i á ikéti,
6- ikán,
7-lkén
a vároa-
10-askttldöttség Wltsoiz titkárAu&l ' (Séfét ttHUhUottJtíói,) Vasátnap dNM'án loduti ei Ni«yaamzsár*>l a 5ö ik gyaloeésipQ 5. szárada Mu^krrea'lurra, mint karhatalmi kíiei.dfli^K A budapeui vonattal ugyanakkor utazott át Nag kanlzsán Wilson elnök titkára, ikrtoud p -síi utjár -I Ztgnbon ft viSszalétő-ben volt.Ptusba. A tzáztd legénysége kzoa-rtal rihAtározta,' h így JWiUkfn lítjárát tk'' dfttt-séfil'g üdvöz i. Né^y t gu" tftfdöttt^; Boán Jenő örmestei vezetésével krres'e let- koctljt-btn ii l"I'"i »*' ff^gvoii ul^fmn tngadle—a— küldöilsé^rt. A küldöttség vezetője toUniCS utján adta át a legénység üdvözletéi s »'fi kérte Wilson titkár*!, hory Amerika a béketárgye lásokon támogasson bennünket, hogy Magyarország ezeréves határalt meg ne otorbltték^A lilkár V31 »izáhan ' nagyon szí-v^lye«rn köszönt-- meg *z üdvözletei, majd a kf.vc krTfflt"rL]H6ftdot'>.: ....... ---
—- üraun I Art—titondnni—önöknek ^— amit a magyar népköstáraatág elnökének, Ká-rű^t Mi^áiynkkJa mondtam: Amerika Kos-sufb Lajos óla ismert igazán a magyar nemzetet, amelyet mirdlg becsült és ezs-re'stt. Legyenek mfn dny éjen megnyugodva, hogy Amsriks a béka tárgyalásokon minden erejevei támogatni fogja Magyarország érdekeit.
Kijelentését a küldöttség kitörő lelkese-, détsel f g'dta, majd szívélyesen elbúcsúzott. A vonal csakhamar Murakeresnurra ért; ahol a szánd legénysége a Vonatból kiszállva, ka-"tonai ifcnd be "sorakozott é titkár kocsija előtt és a «onat elindulásakor hatalmas éljent kiáll» tolt WUson elnökre es * szabad Amerikára, amit a titkár kalaplengetéssel köszönt meg.
CsGtörtöki tőzsde.
Budapest, január 30
Magyar Hilel 939, — Osztrák Hi eL 643,
— Osztrák-magyar államvasút 93'i, — Leszá-íiUíuló Baiik (519, — Hazai Bank 4iMI, — Magyar Bank vo,', — Rimamuráoyi 935, —
— Salgótarjáni 99,, — Közúti vaeat SOg,
— Városi vauul . -y Ur-kány 84« - Fa-bank Mt.'t, — Jelzálog 410, — Ker. Bank 4830,
Schlick 307, w Quitmann i»36, Szlavónia 810.-
A eaerkesatéaért telel í a főscerkaaatő

ZALA
191$ MM* Jt
APRÓ HIRDETÉSEK
Békebeli kék posstó, zsinóros teljesen uj kocsis ruha eladó. Cím a kiadóhivatalban.
Egy fényképezőgép eladó Takács Ferencnél, Zalaszentjakab. «">45,
-i . ii, , , > f ;■/. _ .-—
Egy félmurakőzi igéa egy kúnnyu szekér, egy könnyű homokfutó* 2 darab euyaa lószerszám; 20 métermázsa széna, némi széni ea takarmány eladó. Cibr megtudható a kiadóban > » '
. ¥ ........... r.* - ■-
Petőfi U'ca 50 as. ház, («arai-utca 7 n alatt tevő telek, eladók. Cim (¿arai utes 7.
Egy öntött vaskályha e* egy íróasztal eladó Deák-tér 6. szám alatt <H">
Egy piros plüss dtveny es ugyanolyan 6 fotel eladó Sikátor-u. 20. sí. alatt. .641
^f Folyó évi augusztus hó ■ 1 éra négy •faleóu * tagbóf ál lux uri család négy szobás MMa^Ja^LJE11 ■ ___atfi
2 erős igaslö egyik n»ny eve*, claJu. Cim a kiadóban. • . ••■"*' 028
1060/19-19
Felhívás.
- A 1Ml?/|flat É M sz. rendelet értelmó-
"ben ' f cl hi vetik a gazdafctTzönseg. hogy ha ller— .nyók.iMáiMlt_keijő_buagalomnwl foganatostisák s I' évr Ffttroiüs hű 20 aig ök^tlenül befejezzék.
Esen határidő lejárta után az irtást a vflrooí tanács, a méző hegyőroki ¿¿ rendőrség" közbejoticvcl szigöruan eüenórizni lógja.
A városi- tanács, *" ,
Msmrknuinnnin.i lti< Un. ».».t j III i n hu
Dr Sabjan Gyula vl
«¿0 ' pot|iura*«tM
Ne használjon szötökötözőnek mást, mim a svéd nátron cellulózéból készült erős
A l*tol«téM I A- f garOsabb I
Saját érdekében kérjen, ajanlatot. Vjszont~ etadóknak nagy engedmény. —' Megyei képviwilök jelcntkezseifekr-t^ylTOkőknek, utazóknak nagy melfékkereiett -
[ Cordelínwerke eladási irodája BUDAPEST, V., Zoltán utoa 10
A NEP ORVOSA
hassam ismerettár as egészség elömosditá-' aérS As megvédésére, a háborgatott egészaég-- / aak hatjTsatUtSsara. — Xetkuicxhrtétlen hóayv minden cnfiilnl." — Ara kötve 10 kor.
Népszerű oktalá» a balesetek alkalmával szükségessé valandott segélynyújtásban-. — Ara 1 korona.
Kapható FISÍ'HEL FÜLÖP FIA
könyvkereskedésében, NAGYKANIZSÁN
Fiaker
minden alkalomra-megrendelhető g vidékre is CENTRÁl Szálloda g| portásánál (szobapincér^.'
Konyak :: Folyóiratok ;: Naptárak
i
FISCHEL
Fülöp Fia
iíijr-, to pekkáWtM luruaoi ÍNma»! >MI
Irodaszerek, UzletikOnyvek, .papírok
hangszerek, disamUvak, játéktárgyak
VII Á R naW raozfló-szinMz
" llitm^JUarTas aeálu*. hrtM «4
Csütörtök, pánlak. Január 30. éa 3t. kXV. magyar Arany-sorozat filmje
Ju d á s
• Színmű 8 felvonásban. *
Remek kísérd' műsort
Előadások hétköznapon: 5 • és"ST órakor. Vasár- és ünnepnapon '. 3, 5 és 7 órakor.
PBAN1A SSgtfÜ
NsM, utakat, mamii. ásass 31 mmi t ta «* j áa As olaas kinematográfia rmll«
Az utolsú percben
szenzációs kalandor-dráma 5 leiv, kőale-replő Henriette Bonnard ul/ts/. ninvr«:nn
lt a ramak kiaéré asáasr.
Előadások hétköznapokon; «V ev7 órakor. Vasár- és ünnepen 4V», ö és 7'/» urakor
T
WZIKt ftüfltf « uAluK ellitr-tyezeít takarékpénztári és folyószámlái betétek kamatlábát
..............'-^1918 fafcraár hé f-ttl kasdádilfi . v
2V2°/o-ra szállítják le.
A betéti Kamatadót az Intésetek sajátjukból fizetik. Nagykanizsa. 1919. január hó 29-én.
Dél-Zalai lakartkpm Részráytánaiá] Hagykaiizsai'TakarekpeiiHir
Nagykanizsán* - Részvény-Társaság
Hagykailztal lait.tijisljtt HiptakarÉkféiztár Részvénytársaság
Ré3zvény-TArsM»ág Nagykanizsán
Pesti Magyar Kercskeielrai Bank Zalarnegyeí Gazdasági Takaréknénzlár Rész». Társ. ft
nagykanizsai fiók
Nagykanizsán
B
~áE=
¡ I
f.
i ♦ ve
l I I
Zala nyomdavállalat g. _» * - ■ . • _ - _-•' ■ '
- Nagykanizsa
TELEFON: 7«.
' L
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papiraru-készités. Mindennemű nyomtatványt a leg-izléseőebb kivitelben készít és legpontosabban szállít
|
Nyomatott; a .ZALA* nyomda áa hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán,
IgázgatíV HAl.UCi OBZKít«.