Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
67.07 MB
2013-03-01 15:43:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1334
5722
Zala 1919. 026-049. szám február

Hiányzik: 033, 042, 048. szám

Zala - Politikai napilap
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


XLVI. évfolyam
Egyes szám ára 30 fillér.
« MT^Itiltta 1919. F«bnt** I tiombat
hBHÉUlllH: NAGYKANIZSA,
Sugár-ut 4.
Zala Nyomdavállalat PÓHrt 6. SZ.
«wgfelenlk MM kivételé. ••I Mindennap kora r egg tl
•9. •!**». Etáfbcetísi Arak:
POLITIKAI NAPILAP.
I SitMliS. vagy>»»te mMUUímIi
Egész tm K W-
Félévit . . „ 45 Nipi«m „ Z2H
Egy kór* , „ M»
Egye» sxám ára M L
FÖszerkéixuT; 1 Fdmmliinrt H
TÓTH ZOLTÁN | (\'H 1 L L A (
laptnlajd onnt: i JKNÓ
Hirde<étrk«t, »ylW-lwH éS magé* költeményeket dljuékái nrrtol ves* ■ i ■«\' lei • kiadóhivatal.
Wilson győzelme a békekonferencián. Politikai hírek.
ét antant hatalmak nem «anekttljék a német íjriiaaiakat.
~ Cleaitnceau programmja megbuUott.
-NfWyork. jan. oí. (Szikratávirat) Az Evening Leader jelenti PúMsból; Az
mátok es atörök területek\' sorsa tekintetébSrf jutött^fovtf Oeorge k-jzvetitö itulTP" ványadok eredménye. Francia forrás -szerint ugyanis Lloyd George magtalálta azt a fiStnuJm, amely lehetővé tette azt. hogy azok a nemzetek, amelyek a német ^armaiokat és » török nfKlltMtfket ¿Állják, ezen területek tc/u-. urai Egyenek anélkül, hogy azokat annektdlnak. Re a t\'ormula abban foglalható össze, hogy nyilíifinpalóqtt megbízáson alapuló állandó, birtokbavételről van szó. A határozató! azért roahdjáfc átmenetinek, ímvet uz a terv, hogy elsősorban a nemzetek íiővtbségét alkotják meg. ^ A. nemzetek ligája az e^ész nemzetközi szervezet köz-. ponti eleme lesz és amíg ez megalkotva nincs, addig rhMÖen részletes kidől" ¡íozás -t< an^yea ítóldául ájeyarmatok számára kiS7.(ímcH meghízottak rendszere
szu&segstirúen attneneB^T": "-•"- . ...... *i: * *r . 1 -
* Bern. jati. 31, Páriából ^rkezo .diplomaták beszélik, hogy Wílsonnak és és- ÍJoyd Qeorgenek egyre növekvő befolyása a békekonf erencián a mérsékelt .j^ már hizonyöa, hogy flámwtor* rágot felvc-szik.
a népek szövetségébe, í»ől valószínű,-hagy a területi kérdések 4cnintcui>?n ts csak a nrps:övet*eg megalakulása titán fognak dönteni véglegesen, ugy. hogy Németországnak módja lesz állást foglalni ezekben a területi kérdésekben is. Cte« jnen :eau programmja teljesen háttérbe szorult és a konferencia tárgyalásai most \'a komprornisszium jegyében folynak.
A csAtOrtöki tArgyalftaak.
Parte, fon, 31 HivataLssn jelentik :- A nagyhatalmak képviselői cstUOjJtkfln két ülést ütöttek, amelyen folytatok a cseode*éeeá"4\'
t* Afrikul .nagkeTriglI fiz
méc*erét i* ideiglenes egyezményt kőlöttek • német gyarmatok, valamint Tőrökország SégszaTTf te rG let. in bevezetendő köz gaz-gaés dolgában. 4 délutáni tMsen á.^belgí deJegVusck is megjelentek ét kifejtették Be!-gwmuk. a Kongóra vonatkozó ¿líásponijAt. Eiaataiúztái, ¿Hogy megbízzák a Fzövetségss és társait hata!mi.k katona-képv»Milcit_*alainíflt a ttiftnb h?di1a rácsot, terjesszék ba a javas tataikat az ottomSn blreda*om • megszólott területein a rend bal reéllitéséra szüséges kadaré megfelelő eloszláséról
KWikéazttlctek egéaz TOrftkoruág ■egiiálMiára.
Newyork, Jan. 31. (Szí\'.ratáviraf) Az Associated Presv jelenti P-vi- c\'A : A , leg-tud laiuca "f 0»pótban. 0»«efll ét "\'«gteszl az elő < ész Öleteket az antant és — baJ erre asfiktég volna — az amerikai kicterönek egéaz Törökországban való el osztása tekintetében, IJgy vélik, hogy a Seg-kadwaüéca ezen intézkedése **/at függ \'".íj«, ko^y n örményekkel éajpés l.igá-"«I fajokkal »»amben \'ni^éfétvA ujabb ke gyetlenségek Mra ériazatt, «m<tye«b;z ti^j, tófefüf n, teígy a porta maglacadt« a tzúfcaéfa* biintft^ö é* védbíntézi">daaak lot»«»to»(U»ét
Nincs elleuUl az üntnnt-bataluiaU közt?
London, {art. 3lf* A Ket»ier lígym)laégel ídhatalmaziak annak megáiiapité*ara, hogy azok a itl»-.i"^s*w;~gftc!yek c^yus )i pjifb»n a béfctlöMaéncflírat a- nernr* sv«TMlofc soráé- * ta H a törők birodalom iOvöjéie vonatkozó tx^yalísiivi f/Küiei. n ci., azéiidekosan híiyle-IsnOi álliifik be a ironícraiiuta h itározatail.
Kikor lesz már bébe?
Budapest, j-m ;>!. A Temps szerint Wi\'son reméli, hotjt a febtuár 15 ére tervezett eis!azá«a elMi aléithsii^k sí elóz>.-tea bíkél. Mialatt Wílsan AnteiiUbm tartózkodlv, a bí-zbttaéeok folytai\'ak lanácakozáaatktl, ugy, bog? Wilsos—aissu.léríss u?án nyomban meg* Irezdhelik sz áltiláno« békékonlérerctá*. Azt hiszik, hogy méjua alssjéra alé fogjék irnl a *églegea békeszerződést
\\ rvcbekuek vIhmxa kell \'onnlnlok a demarkációs vonalra.
Budapest, iat .iil Fél:uvaM(•>»«• i jelen-lik: Mint íueteke* helyréi érteafllttnk, s ossh-azlovék kormány parancsot kapott Péris böl, hogy ósapatalkat az antant által mag-éllapitoit demarkációs vonal mögé vonja vlsaia, Cz a vonal Pozsonytól a Duna mwntéfr az Ipoly torkolatéig, onnan az Ipoly mentén RlmaeromSaüg; onnan sgysnss vonalban az Ung torkolatéig és onnan at Uag.(nantén Uz^óki^ iiuz d k-
MlnlsstertanAcs.
Budspsst. jan. :it, A minisztertanács tegmp a birtokrttorm még kélralevó kédMti-vsl rtogtalkazoMy-majd éfttatérozta, ■ hogy s kit-!óVT*TJnn"vialegea lelirgyaláaira vtuárnap 3SP elölt ujabb miniulertanécar^ 01 ttssze. Erdélyi Jénifa budapesti román követ egy le«-, . utóbbi\' nyilatkozatában mint Kománta követe g/erefjéltetté magái.\'A miaiaiMrlanác*. foglal\' kozott e nyilatkozatial ■ és elhatározta, hegy Mfilázti fogj^ ErdMyi János budapesti »rfttp. lését éa felh.vja, mutassa be megbízó eveKI, men rddig netn b) onyos az, hogy Brié^yt mint R >mánffnak, vagy mint a román neof »el; tanácsnak követe taitázkcdik, muköd-s nyilatkozik-e Budapesten.
A Kárslylpárt nag^gyAlést tart.
Budspsst, jan. 31\', Á Károly ipái) - unek-tóriuma pénlsksn délután (liéal tartott, amHyen a párt u| programmját lirgyallék A Ki -lyi-pút jivá vasárnap Budapesten nagygydié«! tart, »melyen nyilvánosságra Iwzzék n v\\ programmoi.
Makón elnyomták as alieu-ion a tl alma I.
Makó, jm. 31. A tegnapi mak<ft e^tmé-nyeltnek lkh >lotj*, II súlyos és 40 knadyt) ScöesoTfje tfífrrAitaimtali kou van t §im»~-mek is. Áz események következtében tsg-ntp letartóztat ák tlervay látván vármrgyci .álifpán\', Vajda Jenő vármegyei fő-jegvzól. Kocsis József rendőr balost, Simoay* Jlrtos defektivet és G cseodórórmeslert Va)dn ffjegy;ö fehér gárdát akart s/arvezm: a lakásén tarlóit házkutatás alkalmával napjrmrny-nyiséfíO löszért foglallak le nála.
„A Jorratlaló<u reBdazervállssáat - r JÜast."" Budspsst, jan. 51. A budapesti egyteni négy falyr iSafinak dékánjai Moravosik Ersf> vezetésével ma HM^jelenfek Károlyi elr.Oknt\' és kérték az einOktt, hogy állásfoglalás kst ne tekinAf\'< renilerciJnak, har.e n agy Vegyék hogy fcölelees^gOkel re\'js*ník. Károlyi ftiOV Váíaszában többek kört ezeket mondoi\'ti: .
Alttlában csak aanyb , mottflbatoá hogy mé/t<nyolni tudom,\' ha a tanári »* st egV«trm au\'onomiájs felett Őrködik Vúanni a>onhsn nüg kell érteni, hogy forradalt»» tdó-kcl éiOnk és s forradalom nsm fsj#aödót< b* október 91 évsl. A forradalom randsare* változást ¿alant, amslynrk ar agasi vonalon, Igy az agyatsman fca, msg kslt történni« A forradalomból saOtetstt korméJty kénylslsit magét tsllsnnl sok rég\' Irtaamé-
X

r.,. , /»
Ipl9. UWr |
I
•K»« Ma ram a szőrszálhasogatás idejét ♦<juk, haMm olyan időket, amikor vyoraan ka« cselekedni. Az egyetemen 2—5 év alatt tj| generációt leltet nevelni az uj szellemnek magfelelően AmldÓft tehát kijeién lem, hogy méitáoyéiom az önOk tillaktöásáK kéiem, találták meg a módját annak, hogy helyreálljon a megértés « kormány és az egyelem közölt.
MlaUaleri k*mdH»4g Vyi alnradcaaél.
Budapest, lan Hl. A minisifetlandca tegnap hvutMM foglaffcöz\'»« a megszállott országrészek ueiyzetévcl. "főkénl pedig a ¡etná-i:í>k állal megti-tlI\'Hi twa\'elekVn OrWnt tsemf-nyekkel TÍyirinisattíianács elhatározta, hő<y kOfVetlentil íngja informálni á francia bizottságot a teaevtr népkormány kívánság >í fetíl: megbírláSt Barinké/. mfniszjtórelftökőf, Szende Pál pénidgyi és Buza Barna ftHdmive>é> g,i irnn«tlert, keresné* lí> Mjx aiezicdest és kalö-1 oösea a n>nv»n mcgcxállással kapcsol*\'b.tn tikr— «altinak velük. Az emhtéttek ma aate tárgyal- _
na aMranna wzonsagaai a\'iwuau atioimrua ée ftpttby szabadoubotsemsa ttgytben,
Az amerikai bi^pttaAg llrjtyalAaal. ___-Budapest tea * ami^k^ífgotlsibF
Budapesten id^zö tag|ai politikai-tanulmányaik nagy részéi eJv\'gerték ét ni st«gazda sigoalí-büi kényekkel fognak fogUJVozni. Az éi^ mail napokbán a biioUsig eíőft megjelent több Mink igazat-S is A poMjkusoV korttl\' Apponyi AlbeiJ. Lo.vászy Márton és Zichy János •\'a ■ÉHkoiIjk a NKttiiággíl! mitf a £v§ hóUn a uociáMetnok ila ptrt több ve«ető embere fog , a bizottság eHJW megjelenni us Ui^yaf; sl i Ij rWL---\' -—-—r-
Nyugdíjazzák a törzstiszteket.
Budapest, jan. 31 Fé\'hiyatalo?an j;\'en-tik: Mimutertantest határozat ajapján mind-azon tábwsnkolRt ezredeseket é^ hwon\'ó rangú katon a egyéneke*, akiknek ez év fsbtuír ¿8-lkávf 35 évi eto^Utuk lesz, máecittv eV sej£vsi~szabailslgclm fogják.
A lakásínségről.
Sagyianltsa \' 1919 január 31. Ma a köve kezfi két ho\'záizólás értett hozzánk a iftipeinscg kérdésében:
A>\' panaszok lakásínség miatt nemesik Nagykanizsáit hangúnak IcC hanem egé»/ Európának mitidcn városában. C>\'»i>c -a-t,ilu nem ismer lakásínséget. A lakásihs^ a háború ki* törése óta mutatkozó jelenség. Nálunk a lakásínségei főleg „menekültek hevá«\\k>ttá*a ésVévr--1 szakos lakosoknak a téli jdób A vat<J letelepedése okozta. Oka a.iafthji sépnek fz-»s, hogy a/ épitk-zés 4 évn^l toyább stagnál és igy a benfentes lakost» g leriwoiA\'s»*ap\'ii<>i1ásáyal sem számolhat. •J* • V . \'
Az "lile menekült lakosság egy.r&»»c avval a Szándékkal telepeilett le, hogy aíftncl^au itt lakjék. Figy tmet érdemel az a {»•lenség is,\' hujyr a falubeliek a teher itt töltik, rolia faittti kényelmes laká ok vfttV h ■» fcéHtkíafc ... 4-
LegnagyofSl) haj az, hogy a háborúból visszatérő taKősötmaíí níost már ncln tiiffíitiR Tieiycl s»u|itaiii, Ezckhvz ataknsokhaf t "zf>dtk a -vrtros fejlődésének ércl\' ke- e|so sacbatL. akik itt a vár.
.rosltón éliu és dolgozni .»karnak. Most azonban a kiadd lakásokat .részben* menekültektől, iészben. vidé>i- fokilni\'iúk.^uky.i látjuk eifog-lalvá. Házépítésre ez idő szern iimh góiulol-hátunk. A házepiikezési tictn annyira .1/ ép i-kezés drágasága, mint inkább a/ anyaghiány
és a mnnk»<k<-y lii*:my<- nifnI\'rnr tntlni elég,-azonban nincs megfcUtib\' anyaa; és nincs • lég szakmunkás. Azonkival a házépítkezés ne^i is rentábilis, mivél a mép t-nná\'ló lakjisren-
BeHtn utcai élete *
Berlin, jtn. 31. A fiiggetien szcciilistik iapfe.\'p F&eitfeil tiwwi A.Virt> ti\'imi
parancsnokai, annak legutóbb1 rerideíeié rniettf amely stehnt a katonáfc Crjárafo^onr bármikor tttzelftatnefc, mttsdeaktt jetariáttaihainBk é? sU ellenáll*st fe»« ki, lelőhetik. A Freiheit N ske rendeletéi olyan hal1ai!ánn»k tartj*, amiiyéfíre s régi nnkpn tdfjén nem vo\'t pílda: a • rende-lettel a kstonii parancsnok a fegyveres eröt a polgári kormányhatalom fölé hegyezte.
Ukrán- lengyel háború.
SUmiszIau, fan. 5í Az ukrán vezérkar eientj; A lengyelek RavamSkátől északra •Lttenznrát u,d*toltak : öt gyiJog és háiom lovasezrede vetdtek harcba. Csap>taink mindentitt -visszavették a lengyeltket, akik súlyos veíi-teségeke\'l szeav^díek.
: Pénteki tőzsde.
>\'Budapest, január 31
Mastízr Kitel 94.6, — Osztrák Hi el 644.
— Osztrák-magyar államvasút 930, — Lekzá-mito\'ó Bíi.k 6í2, — Hazai tí .nk 4\'H, — Magyar Bank . 46. — Rimauiupnyí 935, —
Salgötaqám wf1!— Közúti vasul 603; —\' Várast vaiut — Urtkány $50« — Fa bank MM. — jelzálog 4H7, — Ker. Bank 4M5,
— Schlick 134^ Uuhm nn \'.<?§, Siiavönia, 810 r
tiekieiiik a iifíekletült tők^iick iiicijfl-lelO ll.\'u!-l>ért nem biztosítanak. Maradnak egyedüli r\\rv>>s-\'ásuH»\' lakás-kisajátítás, amely körülmények közt "rgos ís lehet. J^gos pid.. hogy magán-s özvegyasszony ne lakltassék 7—8 s/obás lakásban. mikor vannak olyanok, ákik fgy szobáért esengenek. Azonban a lakásrequiráiast áiutlá-ru tani nem""siaháiT. \'Há a türvény ve»Ji:a-íta— KúT, TcITT liSgy a liázfulaln ■ 1 nisukai ís vétijei Ezeket azonban teljesen védl lenill hagyja. 1 lakás-kdmmunizrriug a családi élet é&
a csahd! béte felduttsávai Vé^ödtk, Egyben\' m;nden vá\' alkozót elriaszt att J, h\' gy uj épü-rt einc\'trsarn * lakás k*?rpm -mni^wjjttya» a hatóság kényelmes módszrrií lehet a lakásínség pillanatnyi orvoslása célját ói, azonban visszatetszést szül. Hegyesebbnek Ijiz nyúlna annak ellenőrzése, hogj\' kívánat is elem telrpe ped k-t le Nagykanizsán vagy sem. Ha ugy ta\'álná á ható ág. h gy a letel ípe 15 egyáltalán nem gazdaság* ténvezö. hanem c-ak szaporítja a f gyasztók számát, a te>pedj&! engedély meg kell tagadnia. A „harak kórháznak" k slaká-s kká történő átalakítása örvendetes ténykedés. A magánep:tkez4s is meg f g indulni, miheiy\' a házépítés rentábil s vállalkozás lesz. Add\'g is l\'rtsuk <ávoi áz\'alkalmatlan id^emket. cseleksz k a főváros is. Tanácsadások\'/1 és terr vezgetéséklöl egyelőre nem sokai várhatunk; ha ezek csak a iöv\'ben kOvcteml • 1 ljá a-ra vonatkoznak. Jelenleg csak a pillanatnyi segély\' oi> vosoihatja a bajt.
l)r. Villányi Henrikr
U
LabtulnafÍB — KjoraiegCIy, A kh?\'udt{\'ian él, hnay váro«u:ik lrg*ge» lftííb t»*ftd6ineV eqyike a lakájjn^ég megsrOn-fiílésr, vagy iegalább eflyhit*«e. A „Ztia* Itá\' l.s>bj«ln m<KÍndtt|l estwrcaet<l|tr rnviden Hr-irá« I HzÓIV\'t kéí dolgot kell inrxátlapilannfk, met(
V
elhatározásainknak és caélekrdefeinkt,ék n egymástól ettéró irányban kell ki)lf(CM«d«| káoszból, mely e t#ren m*g uralkodik,
Az *lsó a gyorsa*c«ty, yagyfs a lévA köz- 4* magá«epo<«tetnfc |ciuahldi%| r^szaineV azonnali, vagy c»ekéyebb áuiaHM (ff&nkAiaipM ^lyeg^éso uiánf ípHtybev^t*!*, ^ rétiben már fi/l> ven, s ha a »zt\'V^
gra biegísziléf«M; f pr^öseB megtesszaír t?-^ mond\'u\'fuli. bogv a (»M^í n^oi provizórikusan scfilr\'iank, a r*rob*é méregf-3gll kllö\'fök s »lyuyodtan ^lóeésziii^, ¡Ük áz \'aíe«i második fottfoa re»té\' v»»«!«^ jellegű uj épitkazéMk inégkez.!.-!*\'! B 4 %
teljes építési siíineielt-sének pótMMtra 1
MnidVet-iniiyu Ji\'ld\'Ó\'P -Vr««IVw H* dcr. téíígének <t r»« egytl\'tmflk\'Híé . <\\
esik hclyeí-jk é. cVs eiü*o »tilftél sflüióisi^ kt.:et:i\'Jl. Ssnt érdekcsoportok, «cm t\'j
varon hstóa>q . ,g?meg*>»n nem bfik6ili meg a hifilmas jfe^dítigl, S hngy»f» l^tftia mindi*rniyiaii egy wkoa\'fl öt zt ? hi 1- 4] FS !
kesébe kvidittk ut>. tfaiv tt<gj
ha fetieia^ges már . vasú rno/» d^útán t vü«á>] nos étiekezitílett t>s<t.iizuk az «nunOe\', s
veket\' - ^
A «»ftfiáid \'mnkfam náii v^Teh • trtr.irnÉ, ságn, a mun«á&-, k*tona es városi >«n»cMk az ípa.tes\'tííet, k\' rex^\'dölvlársulata, p\' <ríntf-\'ze\'ek ■ » aiipd\'.-n. d-kWWÓ i idu\'jon meg »zorntl a epetekvée, meri woit
. • - . Sztke\'y Nándor v rrérrfl*,
ffIKfelV
•9 0. februAr,
H A P * á
! .ő\'ii. «v*^. l|PMf pl. l*IOl IfMC j
kai. taiO íjanuíú 19.) A/lO 1 gM "t tir. Mar t
H V inggel 7 i>\' 3- 1
¡- kor. •* déJuUO 4 • i/*, i
Szombat * , ,r I
.■■■_-*— _____ —j4wim 9» j
- jUa *vr- -ftáltóiftt^-patgáf&góg Í1L csoportja tart szolgálatot.
______AHözönségiigz.
i » Ránk nézve kellemetlen beelentést keli tennünk, K lap eKWizctési és példány szám»--, kinti árát fdbítiár elsejétől ismételten kénytel nek\' vágyónk fölemeltr. Ebbe a kínos helyeibe a niunkabérek és anyagárak ismételt nagyarányú emelkedése kényszeríti bele Vállalatunkat A nyomdai munkások e héten uiból jelentékeny béremelést kövelelt\'k és kaptak. A kiadók és szerkesztőségek lö/t ez évre kytöe - koHfck tív "süerzódés r* várakozásén fel\' i "tériii rótt ránk. Nyomdánkat papírral és más szJ>-\' ségcs anyaggal csak a legnagyobb áld >zal"v árán látha\'ju< e\'« Ezzel szemben az orszáe összes nyomdáinak munkája a minimumr csökkent. — A vasúti foigaiom csök« iiíése. ■• bankok működésének korlátozása s a k t<»-kedói áruhiány következtében a nyom atv.iin rendelések zour* clmaradt. Speciálisan Nagv kanizsán a. nyomdák helyzetét Marák"1! mep-szállása is súlyosabbá tette, mert murákon \' horvátországi tendelőinktől «.-\'maradtunk A m.» súlyos vissznnyok közt basr\'<nra dfdgo/» eszünk ágábai kincs s a célunk csak az. £ a kiadás valamilyen fedezetet nyrj-n. F./éit vagyun« k nytel<rn k a Hala eiőf it t sí ári\' február 1 töt\' ifav nk.nt 7- korona JtO ftMrre « e»ve» példányok árit pedig 30 hHétre fv-• emelni Számi unk >a, hogy a közönség nek 1 I helyet in kel nfgéríi és m MUnyola.
.9, leb.uár I
ML*
* — Hlvststkoo a kormánybiztos. Sneff )6iMT k(jü»ABVbÉjto» m* fs)gta»|» «1 hivatalát; ■wrt annak til berendez*«« csak tegnap estére ■>.,\'«.811 «1, Mk foglalj* el u| hivatalát dr, jfCuitfmaati L«jo* városi aljegyző* akli a vjfipioyb.iJje titkárává\' nevettek <U. A bor« Rirvlwifosfágon. \'amely a városháza első rmrieiin . van. délelőtt 9 órától déután fél-8 étéig fess Hivatalos óra, Sneff kormánybiztos ,\'nnnban csak ftále\'őit 10 órától délután vl íiíig foga i Ma dé\'elótt a kormánybiztos kílí-¿.vtaér-k leadásával fo«x ftfógtiUva. Akor-srt vKivk-s ana a kéidHtlnkre, hogy mik a ¡¿fk&rc^e^bi jövőre vowsfkrzo tervelt a köve -
1
irt-
íte? sok. ,\'ÍVŐ
, *s íí tát tl
*au>u4 sdil: • w HinUMit NSio, sátÁ\'mbafon fut sl: C* egiw d-ifelfitt kütdot<s¿gekei íoga Ity tuVidonk<\'pp^»i p-unkámat csak a héten kezdhetem meg. E\'*ő feladatomnak ilj ¿Vi nyylodlk n»p\'örvény végrrhajlá atneiyi.ek ét\'e\'mében a kórig tg h váró«i
11-mg
szüñl képviselte tatéitól
— Jugoszlávia belső kölcsönt vssz [ — A bojkottéit D\'Annunaió. Aa Isi a Déividáksn Dílvidéki, szerb cenzúra | szak bfOÉM bokójéva» egy kis bilatril inrtést alatt éiió lapok egy igen figyelemreméltó hírt köiölrek, mert Srertnl jugoszUv>a áttsmköl-
4iuáíi
m
gg iuvftjii BLj\'iron néptmdvs indiait.
E kíiávfeiésnél i < stf n clCtt tartom elvemig i jogy sog^\'u^rfé« cevb\'t muitödjík az Jfvek HlWHé^Hien a muakÉwigrfal; a odron nép tefíLs klawfzett tagjainak fele a polgár j^ftf". fru pedig amnnkdsositdtybólfog tokéra,*.. A kinevezett 12 taggal eyvilit 20 tagtól fcg állami a néptanác*. Legközelebbi k6né[t$razan a (akrf\'instg és ezzel a munkanélküliség mezssttnte-
¿ftfsjKc** mait** -mfriőbbt^ mtgkeidését ú Az írre vonatkozó tárgyalásokat a szakértők me^hnTgitAMvat már a legközelebbi na--•pok\'y\'fi migaesdeoh ———.■■".. ——_J — A »f«-«>«t múzeum. A váron mu*
amelyé! annak td«*cn sokat és jésilelesen fog-lilkoiiunk, u;y tatszik, káiyufca került A várast razcnji egyszerűen nem litezM, legalább tj a kczö-tsfg lészére nem. A hábpru; alatt uraiéi«* ctfc*en tok akadálya voü a munka a>e&téldcté8.ek. «1* most, amikor kezdünk újra -wadSii Vttim, mek\' kell oldani ezt; a i^rtti Cgyet Hí Nagykanizsa törvénfcbaiósag , le>z. igúao illik, bogy legyen valamelyes köz-lai^z-t enyfci», —- ft vbysi múzeumnak anyaga ■ fcnuáuetesea ¿¿gyön csekély nhnoz, nogy kSiöii tuuzeum-épüktre a kflzeí jö»Őbsh szükség térne. Ac-jftbzn a muzenmnsk és könyvtárnak rdJigi. meglev\'i anyagát a közönségnek ti hatzif rbe\'Své keli tenni. A múzeum és \' tOnyvlár anyaga közkincs, amelyhez mindenkinek egyformán joga van. .Síjaas, a váios ltkos*ágs nem viseli eléggé a szivén a mu-uu .í és könyvtár\' Sokan, nagyon sokan
vssnek, aktkeek ntíMHöthetfi festményeik, szobraik, -régiségeik, könyveik vannak, akik azgykan h^tzajárulhalnának a muzeum és KQiiyvtar kilcsztésíhez. A város ntagá nem renóaHrezik elfg anyagi erővel ahhoz, hogy ezt a két intézményt jelentőssé képezze. A közön ség k<i\'t. hógy megszeresse, támogassa ezt a sír ku : jrin\'izciényt Legyen v*ge márlt neg ágáiá»nak és lörödjOnk végre a város érdeké yel is. -4 Itt emiitjak még, hogy Zerkowiiz Lajos ur a váföcí muzeum részére egy-eiry Saté Fctenc és Srnné Parkss Böske képrt adományozott.
Eljegyzés. Dr. Schtrz I ttván etje-gyezle Matiersdor/er l\'mát (Mifldsu kü\'fln éneattés Irelycti).
— Frsislifger Józssf urnák a binkeil «Hplmaval valaki yéletienurgoAI elviltu aöKl •ama pfü«g kalap|ál.rKéri »*♦, aki véletlsnsáa Ml elvitte, liogy a K-irortlba vissza vinni uivesksd|4k. , ,
önt késfül kibocsátani és ennek érdekében po\'gtrainoz fog fordu\'ni. a htrból - mely eUrula. á propaganda célt rr nem rfetiáz kitalálni, hogy- Jugaczlávu már a megssáHolt teröielek lakoisígát js pnlg4rafnak tártja és ezeknek a kftlcsft"(e<iy?é*£rt» is erősen srámil
— A Oáli Vasút sorsa. A le^köze\'ehbl. csitt-Vökön B-esb-n (Pést Ikrt a \'Díli V»*ut tga»gatéfan#e**» amelye»* fe>ctné*t lesznek a va<pt p*n-(igvi helyzeté ÖU A bevéletrk ezidft« **é«int igen csekélyek. vi*mnl a siiunétvzéli Madáaok óriá*l ^ ménék^n emelkedni* A tranoa érdeftifhsígtfél: metsirduil, !áigv|f.tuik h«r t.»er»r«i mé» hei»« intot/ak el a dönfö-aiádiunb*, de április 1 ig. at el*^bbrégi résr-vérryek azetvé^yeinak legközetebbi esedékes «égéig tinta helyzetet á%rnak teremteni
— Közgyűlés. Á PMgári Egylet 10 évi félwuir 2 An d e. ti órakor saját h*tyt ségében kn*g> B\'éat tart._ .
hatl megírtuk, hpgy az ö T. E helyébe a yárot hwatUos tüto\'fóaAgot. tervet. A tegnapi
fanácsQI^^ lde!g5er>eser
ugy rendelkezett, brgv Síitát alkilaiftj.: A tilt
DAnnamió ur, .aldt a bábot u legvéresebb napjaibgfl^dkMségben lOröaslölt as aoiente. most mihiden bizonnyal égnek emeli kezétt éa megátkozza ast.a rut hálátlsas\'got, amclylyel á franciák f »e\'nek szolgálataiért. . A. P&Hsi színházak, könyvtárak és könyvksrésksdések ugyanis bojkott alá helyezték a hagy D\'Anmut-ziót, mert még mindig hticot birdat éa ezstts\' a axlávok\' ellen akarta felláxitani a francra kflzvéienénvt. Kii gá«ol»a D\'Anru\'rzló ur. hogv a fiSncjAk rtiiért viseltetnek baráigleos érzel -Uél a aJ tvnk iránt, ugyan mire való üa m-m ctcV között és a biráttág a^kknssebtk volna tűzzél va»s*i puszi iráni egymást, illegve ricm egymást hmem a szlávokat. Ana költői saótaf most v»ss*afe!é söll el D Annanzió ur megtep-tve lálj«, Rrjy nem lehet tovább Mszifani, a<\' " konjunktúrának vége van. ó, micsoda kálá\'lanság, amiért azelfiU meglmaco-.ruitá^ ar emb -rt, azért most bojkott alá belye-7 t -----—-•- •
A .Magántisztviselők és Ksrasks-dolmi WkabWglOttátC hetVI csupuiljai szoniba\'■ tón, iébruár hó "i-sn este ti. órai kefedstt«Li párkosi Hesső zenekara kotremdködéaével
b«Hi
pltúság löDsranc*nok r Székely Nándor v. fő*
hvl^iies paráncsoks A/in«rzy Imrp__
ti jegy és őr parancsnoka Fdfyvési. Sindír lesz. Az egé\'z kédéat vég!ege«en, terinétzete-
aács. _ ___\'.\'■ :
- \'Siómbltbsty is főrvinyhatóség lesz Stombd\'h lytől jelenti*: Stt.mbeiheiy téjfi tö> teinéséhez, h"gy inrvényhn«tós6gi joggal fel-rúliisoit vérgs- lehessen, tg^H «<-gi*Akeief dr ~OMt kor mt^yluztos, aki a ps^nkbjr
S<ombathaly polgármesterével f«nr* járt < beiftgyfnHti-zteriumb^n a kéiciém jj ielCbbi el in lézé^e végett. Szombathelyen a törvény ható-si(ji jog me^adssa hosszabb enmunkálatct igényel, meit ilyen tömény alkotására kormánynak nincs felhatalmazása. Mindeoek-eiatT a v:ros és a vármegye p^p,anicfáíSak kétl hatliozni, bogy ¿Hs^jik-e \' lörv&.\'ynafó» sági jogot StomBaihely részére.
— A hó s\'takaritása kózmunks. A bó-fúvás kÖ.tttkeztéb"n gyatran megTőfténík, ndgy epyes utakat tflkéleteaen é.temét a bó s tgy a fSttlefeedés ezeken az uiréfirftliffit — s közbiz tonság teteme? kárára — lehetetlen. A bó eltakarítása az éidnkelt községek lakóinak törvényes kötelessége. _.A mostani erős havazások sok helyen újra aktuálissá tették ezt a régi, ma is kőtelező tőrvényi. Akadtak ugyani« meggondolatlan ^emberek, akik ennek a fontos kőz-munkánálí a teljesítéséi megtagadlák. — Az alispá \\ most rendeletben felhívta a palgá.mes-t.?rekei és főazolgsbirákat, hogy a- kötelessé-gDket féljetiiteni írem akaió egyének dien az entrástlkaisdéktalanul indítsák meg, a munkákat pedig a község terhére idegen munkaerővel ia-elvégeztessék.
- Üjra szabad a ruhansmüek elzálogosítása. A minisztérium, ho<y a ruharend ér lettet való visszaélési meggátolj*, megtiltotta a férfiruhának, fehérneműnek és cipőnek a zálogházak részéről való átvételét. A ruharendelet végrehajtása után az intézkedttvaktualitása megszűnvén, a miniszter ezt b tilalmat mosl felfüggesztette.
—\' Qyászrovat. A 30, magyar gyalogezred tisztikara gyászlfcpon jelenil, hogy Stalay Átos é;á*ados, harctéri szolgálat alalt Szarzeti baiegsége következtében 1919. január hó 25-én elhunyt, \' Lj i*
»tani. uviulv t taii S Caaíné;

— Hslyrslgszitás. Az ö**zmunkásság-naV január hó—HMr>—terfttH—w(el*\'ftsd*Sow fel0Kifeit«k knzny fitos Gyula nem 10 K, ba<icm 20 itpronát volt szives felQ\'firt\'bti. —.
- A Vttif ^sgy,morgóba n isogibston arnsp ft\'tif>,iir 1 -ip-fe-j^ari azen^ieiáa c-fllnt. Az ezredbe cimu Herceg\' Fereric f> felvonásos vigjatóka kerül bemuta-(■\'ilmi\'e irta Kaik Richárd, rendezte Ktr-téaz Mfhfrlv. \'tTeRi.\'lM^reiiilü magyat sftiuésaek.-
l\'höni> remek tiira
Irodalom.
A Meztelen Táncosnő. Egy könyv, melynek m\'nden oldalán inmérdek az ötlet és a vidámság; de a mely mégis a legnagyobb mélységekbe víligiT egy-egy könnyed monda-fával éá aázszoria többe! mond sok nagy kepe féj\'egetésnél: ez Szenes Béla humorqs kötete, amely botnál jelem* meg a ¿Kaimra kixdá-saban. A pesti éfazska világának egy turcsa alakja Szenes Béla humoros és szatiiikus re»\' gtoyének a ^Obóse. Egy kövér, csúnya szakács, a Paciirta-Ő\'-fium fószskácta, égy tragiko-mikut a\'ab, kiVel azi hitetik el, bogy el<enéll-batailan nöbódltó. Ilyén szerelmi Don Quijote körül bonyolódik a regény izgalmas cselekménye. A nt, akit szerel, külvárosi pesti lény: niat&mód, akt szinéunö akar lenni. Szerelmes nők és Ezerehnés férfiak apró és nagyobb szerelmi-kalandjai kÖíöU bravúrosan írja meg Szenes Béla tragikomikus bősének szerelmi történetét. Az ojvató vé*ig kacagja a könyvet, de mire az utolsó oldaláráéig észreveszi, bogy voltaképen tragikus emberéleten ^isulátoli. A könyvbgp, amely mindvégig érdekes, iagalaas olvasmány, Vérles Marcel rajzai méiló meg elevenltöi az író kitűnően meglátott alakjainak. Vértes Maicel^a mai Pest rajzolója és szellemes rajzbaja A MezCtlen táncosnő illusztrációiban valósággal kulminál. Tőle való a kötet színes boritékrajza is; éjszakai orftum-kávéházi jelenet, amely Szenes Béla nagy nép-szerüségü regényére külön is fe>hivja majd a figjrelmel a köHyvesbolt<>k kirakataiban. A kitűnő (íumoroa legény ára 8 korona, kapraié mindénQU.
A sasrkssstésérl fslsl: • f¿(szerkeszt«.
MLA
MA* M*u* |
APRÖ HIRDETÉSEK
Kla46 egy ebédlöesatal J2 »»•mélyre hoM^vtld 4 izék. Nauachlosz bútorgyár ké-sajlmdnye. Rákóei-utea 89/« ; 858
A legjobb minőségű aaatalnomOa*, zaebkendök olcsó álért kapható FUrat Józ»»» áruházában, Központ-siálló épület, Telefon 388
Egy duplacsövű ití*os .Lankaiul«" eladó Magyar- u. 0. Hogáti erdóssnél.
Jó megjelenésű /fiatal «pbw-jtfíbcNi* tiidhál ellesi kora».\' Levelakat .\'Kari* jeligére n kiadóhivatalba kérek. W
Egy féimurakdal igáé ló, egy.könnyű saekér, egy könnyű homokfutó, 2 darab egyes léaaerezám, 20 métermázsa széna, némi szeme* takarmány eladó Clm megtudható a kiadóban -
békebeli. kék posztó, zsinóros teljesen uj kooeis ruha eladó. Ctm a kiadóhivatalban.
Egy fényképezőgép oladó Takács l e-reocnék .ÍSalaeseiUjakab. - U;UJ
Intelligens házaspár keres február hó |-ére esetleg Jó-efe ketstooás oelnoaan btíioroaott lakást konyhával és méllékhelyí-tégekkel,-C«m a kiadóhivatalban.
Ajtók, ablakok* ós tokok, amelyek a Thurn-Taxu herceg baltavári kastélyából ke-ru lek ki, juUnyoe árban kaphatók. Érdeklődni ~6fist á gŐEfQrdóban. Telefon 800.—
Árverési hirdetmény:
Alulírott marcali áBami közjegyző esőn* nel közhírré teszt, hogy Galgóczy András
f"*fji""**" \'-TriT^gTnAiiii.~
telepi szőlőbirtokos igazolt meghatalmazott -iának. dr.Schvy srz Zsigmond keszthelyi ügv-védnek megkeresess folytán a iosel Krei*>mulh es neje Mária Freismuth »peltenbachi lakosok korcsmárosok által ugy ífju Bochman András haiarfalvai laka» k^fcsmárOé, ált«l Gelgóuzy . mariu telepi szőlőbirtokostól megvett,
nevezett \'vevők állal.át nem vett; GjUgó-czy Andrásnak Máriatelepen a* V-fk szakasz-tian levő a gól tőnél levóf^wcetoen--*-hordwban Hk»0 liter 1918- évi termésű vörös bor és 10 hordóban 14200 liter 1918. évi termésű fehér -kar- éllálaaii roim—hatósági saemély által, a. késedelmes vevők rovására 1919 e^ feferuír hó 12 en déjulén 2 órakor Qalgócxy And-raanek Mériatolepen, a* V-ik azákaszben levő \'pmöéjihéf \'ttguutövlumdó ér megnr--tudó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérő- , nek el fog adatni. -—
Kiklátiási ár 75000 korona. de }»»\' ezen ér he nem ígértetnék, a borok a kikiáltási arón alul ia eladatnak.
Árverezők, kötetesek az árverés megkez-déae\' előtt a kikiáltási ár. 10- »fo-ífct, vagyis 7 jOO koronát,-bánat pérfzül kezeimhez letenni.
A koroí. vételára készpénzben telje«." összegében azonnal kifizetendő kezeimhez.
Ha az árverési vevő a teljéé vételárat azonnal ki nem fizetné, "u esetre elveszti bánsípénzét és a borok a nyombfn megtartanod ujabbi árverésen ismét el fognák adatni.
A borok az árverést vevő által legkésőbb IQic évi február 20-ig átveendők és \'elviendók, de nyomban nz árverés után Is elvihetők, de ha az árverési vevő a borokat 1919. évi február *20-ig Gaigóczy Andrá» pincéténét hagyja, azokat tartozik Jepetsét<;!ni, de ez esetre a borok az 1919 évi február üi-ig *z árverési vevő veszélyére ínnrednat, \'rtt lí/l\'i február Wt-én n borok feltétlenül efetendők %% árverési vevő által, ratri m norok kölceönbordökban vannak a eaónuzaffcődée hMiMtém* 1919, évi február 21-én lejár. ^
¡Marcalt, 1919. évi január j? napjiit . Or. Kaita Sándor
1188/1919. . j 803
A^tfSbhrvéílélém aaervéaéaékei aaQkaégea 0seregnek g yOités utján való blatoslt^M
Hirdetmény. %
Zalavámvrgyo alispánja a megye halár* védelmenek »serveseléboa ssűkséges ösatsg. nek biztosítása céljából a vármegye területén gyújtást rendalt ,
\' -A befolyó, adoramnyokat a kormány ka*1 matnálkUli. állami kölcsönnek tekinti és ha)\' landó aaokat majd vt«s»af1cetni, >
Felhívom » város kfizönaégét, hogy aa e célra szükséges ötxn^gnsk elötéHmtésében miQdenkl >anyagi erejéhez piértett vagyon tésst.
Adományok a» városi pénatárba a htvá-talos órák. aiatt* fogadtatnak\' a! és nyugtáji-tatnak. • . . «
- % Nagykaniasin, |9t9, évi január hó 28-án. * Or Sabjén Qyuia a. k.
uso
«litAnMitir


uitra»iaia hmnU iitíjmr
Péttfik, szombat. iMán.p. Jdnaár 31. Iilreár í en (t láp Ak olasz kinematográfia remeke
:Az utolsó percben
szcnzáeióa kalandor-dráma 5 felv: Főnze-r£gl(\'i Henriette Bonnard óTasz művészn«!^
És á remtk kiaéró mdsor,
Előadások hétköznapokon: ü és 7 órakor\' Vasár- és ünnepen; H, 41/*, 0 és 7!/s órakor.
Fiaker
minden Klk\'alómra megrendelhető vidékre i» CENTRÁL Szálloda portásánál (szobapincér). —
Könyvi r: Folyóiratok ;: Naptárak
FISGHEL
Fülöp Fia
U*ff-, k pjpííáluhílttM IMIUBSI, (ííníwi palst»)
Irodaszerek, ttzietikönyvak, papírok hangszerek, diarművok, játéktárgyak
VILÁG ¿wMzllhái
liésitMi, vaaémap Fakeaér t. 4a t XVIf magyar ámnyaqroitl KkonH-Mntg
Az ezredes
Herceg Ferenc remek vígjátéka If Mvmm» Romok kísérj műsor I
Előadások hétköznapon ö és 7 Órakor, Vasár- és Ünnepnapon: 3, ÍV e» 7 ót ohm

KLVA1.1.AI.OM
mindennemű robbanó motorok es gőzgépek Hzaks/erO jnv ilisat, inni mok ón gyárik . villanyvilucitnsi berendezését — VkMm ^\'l\'mcJfWVtSfii eHucj^tilí1\'--
BERGER JENŐ. oki. gépész
M a(. VK AN1ZN t, KŐIrO»-1ér IB
Viszonteladók
mar most fczarszzék ■ be ». uk-Migletukat- n hfta»lgő nenuu i
Lagjobb mM««| ! Olcsóbb m<nt bármaiy méa papírspárgaT
Corde!inG.M B. H. eladasi ircdaia
BUDAPEST, V., Zoltán utca 10 ttgyaákáfeaek áa qtaxáknak aagy ■allSSáaneai I
A NEP ORVOSA
hasaaes lanreMár se tiáiaa*! alesniJta aára és aiaivéaééér», a haboriptfeu egsouée-sak belyrsáUMáaárai - NailiilioatM^eUra 1» rtyv miotton «Min Jani. — Ara kötve 10 kor
rtépggerQ wlcftáe e halasat ok efketm *»a< szükségessé válandótt segélynyojla«!"" Ara 1 korona.
Kapható FIsrilKI^ FIA
könyvkereskodéeében, NAOVKA»il/SáN
Betüszedőtanonc
felvétetik a Zala-nyomdalan!
"-t Minden kOign érttaltéi helyett!
özv. Píffbcr Sarnuné s<>gorn<;;v Azv. Kdufer Salamonné, Özv. Hirschl Jdnosné nővtrei, Handelszman Sándor < fivére, Hsndelfszman Sándorwé sógerteje ci az 6uhzc% rokon <óg nevében fájdalomtól mc; tört kzívvel tudatják
Handelszman Hermán ur
áldásé® életének 7\'Mk évebun ho»«z^-. éh kinoa szunvedcá\'ulón t\' yO-án délután 6 órakór történt gyászos elhunytát.
A \'megboldogult hűlt tetemeit febigár hű. ? ón UebHóit (0 otak««\' fogjuk a helybeli l*r. «»Irkcrtben örök nyugalomra h \'lycumt
. Áldén és líéke hamvelrd I
#V\'>m*Urtti a .ZALA*
nyymda és Wrtapkladd v/WalatnálJ<ÍMykanlKsán.
Igaagaié- tUpaUl


Egyes szám ára 30 fillér.
XLVI évfolymm
--,—, v. .
ttammi:
tfYKANIZSA,
Sugár ul 4.
r
Nyomdavállalat \' Fő-ut 6. sz.
jelenik hétfő klvételé-lmindennap kora reggel
» **yimnlTmm 1919. Február 2 Vasárnap.
27. szám.
gMMWitM ■»•»\' 1 . ■■\' \'11 > ■•\' WE
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak:
helyben házhoz szállítva, vagy posta szétküldéssel»
Egész évre K M
Félévre . . „ 45- -
Negyedévre M 22 S4>
Egy bór» , ,,
Egyes szám ára 30 t
. «.
kMSrtftIffl kiadóhivatal! IfUlon 7§. Nyomdal telefon 117.
TV
" - -
Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN

I rtmunkatárs ós laptulajdonos: ( SI LLAO .1 KNŐ
——.
Hirdetéseket, nyllt-teret és magán-közleményeket díjszabás szerint vesi es=™r- fel a kiadóhivatal.
. ,

---
erületi kérdések a békekonferencián
Szerb—román vetélkedés a Bánátért.
Paris, febr. 1. (Szikratávirat.) A nagyhatalmak kepvisolőibol álló bizottság na\'délután elfogadta azt a határozatot, amely szerint a szövetségesek mugbizotta-cat Jciilclcnck feschenbe, akik a békés forgalmasa cseh-totokkal és a lengyelekkel )iitosit«m lopják a irckt^onfereiicia - tci aictl tiöntéscig. A szövetségesek meg akarják előzni az esetleges ujabb összetűzéseket és a vérontást. A csapatokat \\ Teschcn tartományból vissza lógják vonni, a munkások pedig folytatják a.-munkát ¡1 bányákban és a bányák termeket az antant-bizottság fogja elosztani. Ksetlcgcs vitákat is ez a bizottság fog elintézni. A konferencia bizottsága ezután a Balkán-probléma megbeszélésére tért ád és eközben Bánátra és Iemesvár városára mnatkozó szerb—román véleménykülönbséggel is foglalkozott.. Hz idö szerint francia csapatok tartják megszólva e vidéket. Néprajzi tekintetben e vidék lakossága nagyon vegyes. A bánáti kérdés az egyetlen, nnulyben a románok és szerbek közt egyenetlenség van Bratinan és Misa az egész Bánátot követeli . és az 1915-ben Franciaországgal, Angliával ..és Oroszországgal kötött szerződésre hivatkozik, amely Románia hadbalépési fettételeként a Tisza és Maros közt fekvő egész területnek Romániához való csatolását állápitia meg. A másik nézetet liYesniíz képviselte, aki a nemzetiségi elv alamun a Bánát azt a részét követeli, ahol a szerbek többen vannak mint a románok, Kétségtelen, hogy a két álláspont között sikerül valamilyen közvetítő megoldást találni. Végleges döntés nem történt. A konferencia bizottsága holnap a román deí< rátusok Bcssz/trábiára vonatkozó állásfoglalását fogja meghallgatni.
Mezopotámia éN Syrla noi-nh.
Pária, február 1. A béketAigyalásnak a német gyarmatokra, Mezopotámiára és Syiiáia vonatkozó határozata ideiglenes és e pillanat ban elég, ha az általa leginkább érdekelt hatalom elfogadja Azt mondják, hogy az .\'indiai kormányt bízzák meg Mezopotámia, kor mányzásával. A Syriára vonatkozó megbi zást az angol .kormánynak ajánlják tel, amely az ottani közigazgatásért felelős lesz Néme\'délaírikáaak fejlődése ugyanazon alapelv *zeiint fog haladni, inir.t a délafrikai konföde ráció tartományainak fejlődése, vagyis teljes helyi önkormányzatuk lesz.
MagyarorNxAg utat kap a
tengerhez.
Páris, febr. I. Fiume kérdésében Wil-sonnak az az álláspontja, hogy Magyarországot semmiképpen sem lehet a tengertől elzárni. Akár Olaszország, akár Jugoszlávia kapja is
Fiumét, biztosítani kell a tengerhez ve/ető
"lat Magyarország részére. ,
i • _
A uépflzövetflég programmja.
»
Bern, február 1. A Times arról értesül, h°Ry a népszövetség a konferencia programni-ttnak elején áll. A népszövetség a benn® résztvevő nemzetek területi integritását ós * fegyverkezés csökkentését biztosítaná,
a*onklvül különböző kényszereszközöket alkalmaz azon népekkel szemben, amelyek a vÜág békéjét. önző módon meg akarják *»varni. A népszövetség terve ezenkívül a íilkos szerződések megszüntetését is garantálná.
Houi^ula az antant ellen.
Nagyvárad, febr. J. Romániában az utóbbi napokban bizonyos nyugtalanság észlelheti. A nyugtalanság politikai természetű ellentétekből fakad és elsősorban Románia szövatségesei e len irányul. • Igen kiélesedett a hangulat Romániában különösen Anglia ellen és ez már annyira megy, hogy a lapok nyiltan írnak Anglia ellen.
Nemzetközi untukrtNkouf erencia Kei nben.
Budapest, f br. I Kunfi Zugmond közoktatásügyi miniszter itia Bernbe utazóit.
Oenf, febr. l. Az antanNszociálisták tegnapelőtt Parisban ülést tartottak, amelyen heve3 összeütközésekre került a sor. A belgák kife-lentttték, hogy nem mennek el a berni konferenciára
— Kivel akartok tárgyalni — kérdezték talán Scheidemannal, Vilmos szolgájával, Liebknecht és Luxcnburg Róza gyilkosaival ?
A franciák idegesen hallgatták a kifaka-dásokat. Thomas ezt mondía :
Ha a belgák azzal az utasítással jöttek cl hazulról, ho^y ne menjenek Bernbe, ezt mondják meg/ de ne vitatkozzanak ilyen
hangon.
Vandervelde szemére vetette Henderson-rak, hogy túlságos gyorsan jáit el a konfe rer.cia összehívásánál. Az egész ellenséges megszállás alatt — mondotta — nem voltam Belgiumban; most miot\\z Internacionálé el nöke szeretnék elmenni Bernbe; elvbarátaim azonban megtagadják tőlem a hivatalos meg-
bizaidst: mégis elmegyek Bernbe, hogy lemondjak állásomról. .
Henderson dühösen szólt kőibe: llyeo nakaci emberekkel ne veszlegesfük az idői. — Felállt éa eltávozott. Languet békitem próbált: Mi sohasem mondottuk, hogy helyesei; jük a német többségi szocialisták eljáiását tény azonban, hogy d »zocialitták közi is akad-nak ofyni )k, akik kapitulálnak a polgárság előtt.
Thomas kijelentette, hogy elmegy Bernbe, hogv a inai zavaros viszonyok közt mcg\'udja, helyesli-e az International a bolse/ismust.
A megszállott Magyarország
VJflfizavonuluak a tieitek
Budapest, febr l. Megiható torijából érteiülünk, hogy a csehek egyes helyeken visz-szavonullak az Ipolyig, a demarkációs vonalou túlra. Ipolyság város állomása csapataink kezében van. A komáromi hidat a webek elzárták. Valószínű, hogy a csehek rövidesen a/, egész vonalon visszavonulnak az Jpoly túloldalára. Rimaszombatba tegnap egy olasz tábornok érkezeit. A városban nagyszámú cseh katonaság van koncentrálva.
Komárodiot kiürítik a csehek.
Komárom, febr. 1. A csehek kivonulás a városból a legközelebbi időben várható. A csthek napok óta üritik az összes lakiárakat minden élelmiszert, fegyvert és katonai felszerelési tárgyat elszállítanak, liddig több waggon lisztet, cukrot, zsirt, szalonnát szállították cl. sőt a lőszergyár készleteit is elvitték.
Erdélyben Noroznak a románok.
Nagyvárad, febr. 1. Szilágymegye néhány járásában a románok besorozzák az lHtn. v*:. évfolyambelieket nemzetiségre való tekintet nélkül A budapesti francia bizottság közlést: szerint Palhe francia tábornok négy nappal ezelőtt parancsot adott a román csapatoknak, hogy a lövöldözéseket szüntessék be. líz/.ct zernben megállapítható, hogy a románok tegnap, négy nappal a kiadott pirancs után Csucza állomását tüzérséggel lőtték
Az Aracl—cflaitAcH vanuiattok mozgalma*
Arad, febr. 1. Az egyesitett Arad— Csanádi vasutak szervezett munkássága, alnalma-zottai és tisztviselői csütörtökön üléat tartottak, mert az igjzgatóság a drágasági pótlék kiutalását nem kezdte meg. Memorandummal földúltak a vezérigazgatóhoz és abban pénie* délig adtak határidőt követeléseik teljesítésére. Miután a vezérigazgató a kitűzött időre válasz* nevn sdott, az alkalmazottak kimondották, hogy a vezérigazgatót és az egész igazgatóságot elmozdítják. Az Ügyet az aiadi
, ZALA
1919. február
munkástanács vette kezébe. Ez interveniálni fog a kereskedelmi miniszternél, akitől követelni foxji a munkásság ama követelésnek teljesítését, hogy a vezérig*/gitót és az igaz-gatós*got mozdítsák el«
Aradot ImncUk mexMzAlltAk,
. Arad, f.-br. ¡. ,Mi délelőtt 411 órakor Varjassy kormánybiztosnál megjelent Massiet fiancia Őrnagy, a* ujon.tan érkezeit francia csapatok pjr.itic nok^,. aki kijelentette, hogy mától kezdve Arad éppoly szigorúan mag-szállott területnek tekintendői mint Kolozsvár, Mától kezdve Ara<l parancsnoka Massiet fett.
Apátliy «or«a.
Nagyvárad, febr 1. Apllhy Jdván éa ctaíJdi* Nagyszebenben mór nincsenek fo^-s^gban, hely/etak azonban n-m sokban különbözik a letartóztatásban levő emberekétől, mert Apáihy c&íládjávol együtt sfcigoiu katonai fel-«nyelet ^talt ál»,, állardóau megfigyelik és mindenben kellemetlenkednek neki.
KAenkábati elnyomták a iua-gyarok felfteléNtt.
Zagreb, febr. 1. Az eddigi jelentépek szerint Bácskában és Bánálban elnyomták a | magyarok láztdisát. amelynek ve/eWIi letartóztatták. A mrb. parancsnok szigorú rendszabályokat ttptetett életbe, hagy a rendel biztosítsa.
* , V
Újra kezdik a Spartakusok?
Berlin, Krfurfból je lentik : Ac itteni spartakusok megszállották a telefonközpontot. |
eseménynek na^y fontossága ven az e hó *j-án Weitnarb.\'iii összeülő némtt nemzet-nemzetgyűlésre, mert Kifúrton keresztül lehet csak Berlint Weimarral kapcsolni. A thUringiai városok munkásságának nagy ré£ze a spar-takuiokhoz tartóz k, ugy, hogy hosszas barook tárhatók,
Berlin, február 1 A bréuni hajógyárai épttIHnt vAdcímt állapo.ba iu.lyezlék. \\ töbl aégi szociálistákhoz tartozó munkáson és Ih vatalnokok elhagyták a gyárakat és csak u független szociálisak maradtak ott. A felfegyverzett spartakusok a,helyezkedtek a vedö áltásokban. Az utcákon számos automobil látható falfegyverzett munkásokkal és spar-takus katonákkal. A város határában több halyen előkészületeket tesznek a harcra
Berlin, febr. 1. Az Ariit Uhrblatt megbízható forrásból közli, hogy hulározott hírek vannak arról, hogy a Spartakus-szövetség teljes csendben uj pucosot készít elö Az Spartakus-lázadás kezdetét rövidesen várják. A spiítakusok most azt hiszik, hogy a határvédelem mhl! a kortnJnycsapalok távol 1 vannak a lővá\'ostól és igy tervük sikerülni íog A kormány minden intézkedést megtett, hogy a lázada.t csirájában elfojtsa.
Sztrájk Angliában.
Koppenhága, lebr. 1 A Politiken jelenti Lonionon át, hogy a sztrájk helyzete Angliában nem változott. Ugy látszik, hogy a sztrájk most inkább terjed, mini csökken, noha egyes eseteket sikeiü\'t elintézni. Napról napra világosabb lesz, hogy a sztrájkot politikai\'és paoifista agitátorok idézték elö.
London, február 1. Tegnap Qlasgowban íázadaaszerü utcai tüntetések voltak, ¿»melynek során számosan megsebesültek. Sok letartóztatás történt.
<0*0. február
«m»«•
h A P r A # .
k ¿óni. kttih. <iy- B. A. Prot. Gy. II. A. C»or. kel. 1019. |jam»i«r Hut njv Izr. Atlar 2.
imf it 7 oi»- 32 r«rc
koí, délután 4 0.r> perikor
a .lo.S WPR«\' ® or lí pwc*
I koí, »délután 3 »" 3 p«ickot
. Ma nz " önkéntes polgárőrség IV. csoportja tart szolgálatol.
Vasárnap j
*
A közönséghez.
Ránk nézve kellemetlen beeleuiest kell lennünk. A lap előfizetési és példányszámon-kinti árát február elsejétől ismételten kénytelenek vagyunk fölemelni. Ebbe a knos helyuMbc a munkabérek és anyagárak ismételt n.igy-arányú emelkedése kényszeríti bele vállalatunkat. A nyomdal munkások e héten tijbrtl jelen-, tek wy béreirfelést követelt k és kaptak, a kiadók és szerkesztőségek K * wt ez évre kötött kollektív szerződés is várakozáson fclUi terhet rót: ránk. Nyomdánkat papírral cs más szükséges átlaggal -c*ak. a Irguagyobb áldczatok árán láthatjuk e\', Ezzel szemben az ország öss/fcs nyomdáinak munkája a minimumra csökkent. — A vasúti forgalom csftkk<ntősc\\ a bankok működésének korlátozása s a kfres-kedöi áruhiány következtében a nyom atvány-rrndelések zöme elmarad*. Speciálisan Nagykanizsán a nyomdák helyzetét Muraköz megszállása is súlyosabbá k;tte, mert muraközi és horvátországi rendelőinktől elmaradtunk. A mai súlyos visszonyok kö/t haszonra dolgozni eszünk ágában sincs s a célunk\'csak a/, lv>gy a kiadás valam lycs fedezetet nyerjen. Ezért vagyun< kénytelriuk a Zala előfz- ési árái február I t\'l havonkint 7 korona 5(1 fillérre, az e^yes pé\'dányok árát pedig 30 fillérre fölemelni. Szarni unk rá, hogy a közons/g nehéz helyzetünket m.gcrti és méltányolja.
A Za a kiadóhivatala.
— A kormánybiztos kinevezte a városi néptanács tagjait. Sntff József kur-•nnnvbiztos hivatalba lépisdnek ntpjta k /dte meg működését, hoí\'v az 1019, évi nvbl$adtk néptörvény szakaszai értelmében Ic-rakla városunk igazgtifásának uj aiapjot. A n^ptörvény a képviselőtestület megízünletésé-vel á városi néptanácsra tuhíz?a annak összes j>í>ait és kötelességeit. A r^gi, eíovult képviselőtestület helyére a népíörvény d\'mokralikus, a nép széles rétegeire támaszkodó tanácsot alkotott — idelgleaesen, amig a közigazgatás rdomja teljesen elkíszül. A vámosi néptanács a viiost tanács tigjain ki.ül (Nigylatiizsin 8) \\2 kikü\'döit tagból áll, A konnáuybizjpstegnap Nagykanizsa városi néptanacs\\ba a következőket ktiídic ki: Bazsó J^/sef kocsigyártól, Bárány József d>liviíuli kizánkovácfcot, Liro-nyui L\'ij:>s betűszedőt, Csillái* Jenő laptulsj-donost, dr. Havas Hugó ügvvédet, Heltai Jó.\'s»t gabonakereskedőt, Jancsecz Imre\'cipész-mestert, JCommerszka Frigyes deltvatuli kM uzt, lálosy I. »jós délivaajh kocsifelirót, Polat Győri Líszló kisgazdát, Ujvdry Géza gazdrtlkv>d M és Wugrinecz Károly kőmivesmes-tert. N igykanirsa virosi iifpUriácsa első Ütését a j^vö hét eiej\'ln tartja meg, mert a pénteki városi tanácidlés előtt még négy tagot kell v várou néptanácsba kiküldente, ahol azoknak tanácskozási*jtHu\'< les«:.
— Tisztelgések a kormánybiztosnál. Sneff József kormánybiztos tegnap reggel f g [ lalta el hivatalá\\ ahol a d.»}clőtt folyamán \' számos küldöttség üdvözölte a kormánybiztost
hivatalbalépése alkalmából. Először a Katc
Ság: a katonatanács, állomásparancsnoksá^jj!
eziedparanc^noksá^ küldöttségei, tiszteiig!^ kormánybirtosná\', ¿kiket sorban köv?H# köztisztvistlők helyi csopolj^nak, a nénu trségnek, a polgári iskolai testületnek, a rnsi tisztviselőknek, p közkórházi alkal^j, taknak, a rendőrségnek, a mozgóptatdnuk, ü^yésztt\'gnek, a un/ponti postahiw.tainak, épilő- ^s ácsmesterek sT i^o^zlályá\'^k, a %tn f*rencrencr ndiek és a foíyimmérnök^of ti /telgŐ tícpu^cióf. A tné^ hátralevőkor s ^eK f\'^ad^sli a korm^nybi^tOH ma d IdAt halaszottá
t Kinevezés. \\ kormánybiztos Darx l.\'íj :s őrnagy, k ton.^i állomásparancsr.okot \'i rwánvbiztossághoz katoaai fanácsaJóűl vívzte ki, aki e v.e lett természetesen uittt?^ •gi hivatalát; az áMomásp-irancsnokíágot i$.
— Házasság l.ackcnbachcr h;<a Szántó Imre ac.i vasúti hivatalnok kötnek .
Szobrot Ady Endrének! * ffiy/rc n^pil^pok < jtc ,i i\'uJitottak » n\'-mz^t k( jílnek, Adv lindrének szobrára RnUe^ n cióhíu a Zala is cs^il jkoiík. A? udomAnvoi amelyedet I u\'u-^b^n nyugtázunk — kia^ hi/aJalunV ve>zi fit.
— Teherautót kap a város. Még
forrad btn tJŐIt t.^rt^rii, ho«:y a város h M f Mgalom Icboryoiitásának megkönnyíti au ói vásárolt éi^ahfiéa megfelelő memivisl b^n^\'in1 is biztosított. A forradalom .izuttl m^i» B idapesfen érte az .utót és a nagy kép biti inindenKi mi gfel<dkezelt r<Ma. Most, hr kilátás van arr ». hojy m épi»kezés\' rövideq megiuiul, .imlko^ a< időj\'rá* aivalims lugy a varou keW\'> mennyi^ffd jogét el nyatri, -- iijbjl ¿*i%:u;ilis lett a tehcW ügye. t\\ városi főszámvevő liolnop utazik dap:s4rc; hogy a-teherautót átvegye és K mizsU-t. va!ó elsr,állításáról gondoskodjék.
Peidl a kanizsai nyomdászokhoi| Két heu? történt, hogy a nagykanizsai ny< dWzok évi közgyűlés - Weltner Z igmonlu oitVinyári táviratilag üdvözölte Peidl CiyiT-j népjóiéti miniszterré történt kinevezése aib mából. A miniszter Vihs/a tegnao t\\ktr^ meg a Következő táviratban: Nyomdiu szakegylete Nagykanizsa Munkaügyi tnim«| térré történt kinevezésem alkalmából hun intézed igaz örömet kifejező üdvözléseikért 1» gadják őszinte, s?.ivi>ői jövő, meleg kOszéf temet. Peidl.
— A munkaügyi biróság munkábii|
A háborúból visszatéri magánalkalmazoi magánjogi viszonyait munkaadóikkal szemt közvetlenül a höboru btfijezésc ulán a ker kedelemügyi miniszternek egy. rendelete re dezte, amely a felmondási idő, azonkívül vábbi fizetések folyósítása tekintetében hat.ir zott. L>. a rendelet a ¿ónban nem elég viláj san rendelkezik s így az egymásután felmer: vitás kérdésekben a rendelet utasításai alfl| nem tehetett béke« megegyezésre jutni, ujp.| hogy az ilyen í\'oyekben nagy számú pc^ keresték fel a jára* birófcágokat. Az a sok lönféle természetű jogviszony,
ezer alkalpr<ott és munkaadó között_______
természetcsen lu! nőtte kereteit a rendeleti foglalt határosoknak és valósággal már természetüknél fogva is külön-külön döntői tesznek szükségessé. Ezért az igazságügy* niszter elrendeüe, hogy az ilyen termén*1 ügyeket e^y külön biróság intézze. A jár^| róságoknat „munkaügyi bixóság" néven t»: ködnek az ilyen ügyeket intéző biróságclr.
lefccuir 3
ÍÖMLA
Nigjkaninán ja nagy számban fordultak ctö | u olyperek, amelyek a há botéból vissza* | ,é,t alkalma *otuk és a munkaadók köíöit ke-etlörttk. ugy, hogy «mint- -annak tdejín w^áji&k —* Ut M meg ketlett alahitkni •\' munkaügyi bíróságot A naeykanlzsai játásbtrő^ ■■■¿fo bíróságénak di. Sjenes De*s&-
Ud^tí elitöké. a tagjait pedig időnkén. . ««teftkmt válesatják meg. ~ A nagy-\' tanúsai >» munkaügyi bi^áí^oz tJdig 27] pci ¿tSei^\'.i. A bíróság soron" khül atlrgósen Irtíi^íi rl á. kereseteket s e \\i ktntetben at a »ztmpoctt ve»eti 4» biröálgot, hogy <a alkalma a^i^ igényeik étvén\'ésiléEét keresik u^inkAbb áHA« mMkUI vmnak sigv nagv «i\'JkS^fiH v%,» sürgőd elintézésre. "A kanizsai lRU"\'k<ű>>vi MtoHtignlI már kezdődnek a tár gyaki >*4t Ál etlsraanál kfHön(l*rn njjry f <n. tf*^rg«t bir. v a rendeMiezés, -IRSgy-a bt ő-ítéleteit\' titr koroséig lojfdO ütvbcn negft^ebbuni nem lehet s az azaniial végi« kajiMtó 0 ym ügyben pjdíg, amelyben vila-melyik alkalmazott r \'szere a fctadtüg w*r ktvl sfr-Wiflól bárom ezer koronáig iérjfdő összegei litfiR ii »Ipetca munkaadó, az »álctei znrg-
-WátHS-tKííi»-« Itaiwt lton hm f-le\'.H*»^«\' v^lAj ItxíMct n4iV(ti .\'>»nrnl vfgrtbai\'b\'Uó. ,*
~ — Meddig lehatnak nyitva az tiztetak : A #4flN»*«;dilet mlr jó ruhltíy a k
| P? a közönség amnbm még ma "i\'sl
rokizór tájékozatlanok abban »-• kérdés ben, | Ikogy mcdltg tehetnek,nyílva az tlztetetj
— A férlhruhlk készítést dija. A helyi irvirigátó-bizotitág a féiii ruhák készitéal dt|4i követ krzök^pen állapította A ««bók
három osztályba soroltatnak El »6 osjtá\'yb» soroztainak amk, akik Uzteth«tyi«í*gel vágjál-.--szalonná éi Kg^dMemétjfzotlel dolgtatatnalf. ""
második KÍ^K a kisebb me»ten;k
tartoznak, akik «zabáit nem tfrtMjk, de mtí-bdyWkben munkátokká! do\'goanak A tőb\'4ek harmadik c\'bpnnbe temtltiQfik Az aíetá-lyoknak mejefelelQ kéí,iité»i di|itk . saccfOUO\'«y : 3 tO-900—190 kdrnna. H»qlwU í 270— «30 <*t 210 ko>., fe í 11)0—\'f 70 k»v„ t*li ksbát: 290 240—«30 kw., radrá«^J^r 40 é-p kor,, F.i*d»WM d)t«k : saefi^ s tfM—1S0--WÖ kar, jat.qU3it4 3íjQ—-440 kur k%lotpitA : B40r--lf—kor., t6Ukihti: ;}iKjk-.\'.\'flO— te»r,i nactílf v XTr Al ím wy.
gu^ban f >gia>Mk a niflKu geU v»rr^o»rTÍiJ vsgy Varrat ly^m ár*«\' !«,- a rendelet n ejsze-gfec, így amejy 6 hónapi
mátáss\'al és 20()0 knuuna pftubaniét£M*i bún teie»v«i bantetbe*^ , • J
Ht idtí !\' Mcr bem "késett m^ tO\'mlig tmiU\'nUt»
iii>ii > mű- i%
"(tJ\'Vftan-Mudéat inMitCllK -a—
.i afesaöfesi m^rdták; Á latáwnal "TTgMty -yi. brgy T bi^kocl
t^it kii:yunt ét 4 ówkor h«zárni. Ki
»¿♦el e i^i bVv, stóí r*i éfeltnií-rerke\'cWedfs, fr-\'•wtvw\'. Sü t *W>h\'"ll\'\'-t is tu\'ivnnnT<m-SámíSíPTt *\'u»i?*V*<i* — amely« reggeli 4nt~$l (<te ti óráig lehet nyitva tartani fézsu.idin aapida A. tulnyürt^an é!eímí-zírf| .vasiig "UíMekften .-izonbAn ief?g» l 6. óráióy 7 m ét d\'\'Jután +\' ódtól ö ig csakis életmi cikket sí "had áru^itinh
A kamasái bádogosok anyageltá tasa. Ar k H\' ^>arm\' >tf «ftttxát»aláirt» a h&gy. az anyaghiány miatt \'ejjyi\'taíában nem tudnak t>er«s;tbez Jutni. KOIAnOsen ád ez l>*t--rg-T»0\'fct\'■>. skiií szálHtüfti vts^iiw^
közi rendéi uton nem kapnak anyagot, á zug-feretkedc;?niben ped\'g olyan magas árakat (érack tő Uk. hosy aio.Vat senki nerr. hallandó aegíaetm. A nagy anyagbiányoa scgiieQi; ct ke1!, bngv mindenkinek legtöbb gondja legyen. Mim aíOriirael éneaulonk, a kanizui bádego-ui egy id3ré el lennek Iáivá anyagga*. A pjtgkrmeaieri ttivatalhoz tegnap 4tkezetl meg a kereskedelmi mini&cler táriraii ■tautiaa, a.í\'ety \'az 1914. évi 30-ik tOrvímcikk-■ Hakawa alapján elrendeli, hogy a hadi-kó olzban beverő horgonyzott vaslemezeket, a ttritéti ár <ak a bíróságnál való letttbc belye> (He- totUett. a ksitízsm bádogotok Mii vaió süéiosztásr céljából, sCrgdsen el ketl rekvirálni.
A zalamogyai kéményseprők és ■vékások ma délután 4 órakor a Muikáa-«xkoaban értekezletet tartanak. Tárgy: Kellek\' , b? szentdig megkötése és a "kéméityseprölpar
Halálozás. Oiv. Manbardt Miháiyné «ztt- Fttimtí Berta f. éti január 29 én Buda-pesten meghalt. Hoitteatét a csalid bazahozatla ^ykanttsátra. TtinWrs esöiOt^&en delatin M 2 kar volt.
Amalbarg Zsigmond é* családja a Mtffaiatatit itt aatgwtotmével nevét r *<vre magfaroaitotu.
Itimezéit t most-iiviigjclúitl tegujaiib kVcagti^u trátá« ,L\'j«ári ialvtnr.al* cnwü kát<>UalM lemetr^j\' mely pánzúrt nem kaphatóéitól)pun
ha\'iglatwaa alianábott kfsin tagos, joggal Wagner hang«zcraruh&zánál,
Kereskedelmi alkalmazottak «átav manyk-lebmtr d«1\'«-.."»\'! 10 ííá^or váu\'-z mányi Cl.st tHtt; dé u\'án 4 rtr t kezdett*\' pedig
IcggyOlf*üaíát he<yisá|r^ben (Ca?»oo
—Propaganda A» gz1-
Ptup tg.\'iwda-n.u.tttiy fla k/py;
l«p->kat f"<r forgalo*«b»N Az i\'f-ó -íi^r mqj ¡se t. * N m! r«at! pV«kát »íaebbi\'rí
tor»n^i4ban. Fn hivjb\'i\'i a ¡Mftttnaégti. rbldi gze>et .t iup kit
orírtgbati és a íeirüc^es STIatr,. >b^n frsfT is<r.erriheT, k^rjo fel a <>iegsz«IIA c»»p t k itonan hr. t.eg]
k ve\'ebb uj bb JeVéietfl-lnp .k Is fítesack-metil valamint píopg4nda-bélyegek if. A Kelyíl prop\'gand-» biZ\' it^gok, egyleteit, kVre»Ked*> akik a Sevctező lepöka? átuiitgnt óhajtják, for-du jan*k az Ors/^go» Prcptganda Bizottsághoz (Budapest. IV., Mu-run kOiut l ) -
Untét ies;álRtjág a kamatlábat — 3udap;s!fó,i jelentik: M után a bankbetétek az ida; s mi fín^g&fl h rnu\'t é" végével annyira
ölvén (Zázalékőt, a rfa^^ányu emVlited^s ■tfatönsi az iní^zr-eket a. betétek Jsajastlnak fokozatos !efzállitissra, -amely WgJrcdményí-ben kötnyen elve?elhr*t odáig, hogy a pénz-iittézetek a niluk felhalmozott nagy tőkék után egy&ltaíán nem fognak bet\'ti kamatot fizetni.
A Nebántsvirág a citne annak a remek, Hervé operettjének, mely hétfőn és kedden magyat művészekkel kerül bemutatóra az Urániában Lóth lla felléptével.
— Az ipari Üzemek munkásain k ruha •ilá ása. A nngykv usai Munkattunrcs k^zli Tekintettel aw, h»gv az altá\'unk a Ruíiaköz-pnntnát n asgrkaóiz«<\'<i Ozrmea aÜMlm«zottai részére kífetme>e«i 1200 drb férfiruha helyett egyelőre csak 210 d\'b utalta\'ótt^ki. feíkérjö^ az flzemek vezetőségeit, hogy csak »• ruhára feltétlen r«ssgjU!ó alsalmazotta.kat u«at>itfik rufia-utalvány kiállítása végett a szoctáldemok-Mtít párftitkársághöz; A jelentkezők hatósági igazo\'viRvtUret h »zzák rnsrukkM. KAiőij(lk azoob\'n -n»t a hiteles értesül¿aCnket, hogy egy Hónofon befdl i Vrelmezett tetj\'S ruhamenf-n/is\':{ meg fAg érkezni és abból mindén \'gé\'fW»ult ki i^sz t légit ve. A nagykanizMi Muntusianáca.
- A Világ nagymoagóhan hvttön. kedden szerdán február .1,, 4. és ft-cn a XVll. magyar áilay(Mro»l •uuKitli Lux tllmje
Akik elmentek ésaem jöttek vissza.
Ttbb rrtint ágir na«ykani*a«t ambar a b| bo<u aídojat* éÖÖ gyarmak apa nótkat 400 rokkant Nagykaalaaén
Saját tudósítőhktól.) A virágos nnnet-századoknak v. ge. Alig «mlekaatlnk at MÁkrr, amikor a zalai ltukat katonazenével vitték mest-Mr vidébakaa, Ideten ország**! mrghitnt «-. Hotazu négy és fátéven át mentek a vtttnena zalai legények egyszer la mápstor l<* MHoltuk, hogy ea vary a« a |óbarty|ink, te«Mrtlnk, gy kedves emba>tlnk m$r«\' nem. fog «oka többé vitszajónni. Sok^n, nagyon sokan kiába aAiták. 4s hijba y&rnak még ma ic-A hábmu, ez cx istnnyatot élelarató gyQjtötte töűamira a sok ftalal életet a nem törődött vele, hogy azstatt idehánt anyák «Írnak ée gyerm«kak éternek.
Most, amikor a háború kcyd elfelejtett rossz áum lenpi, össuáUitottuk a város rru-tes*gét á hAbotu alaii. lazonyatoa számok T Mcgd)bbett at ember síivé 5s HIRCiHUntJR\'* keie azt ktrdi, miért ?
Ha valaha volt meggvőtő érv a háb >ru ellen: ez a statisztika ai".\'A arátftt k btnuc egy emberéietet jelentenek, ami aMgsxünt, vagy lAnkíiment éi a atimok még aok minden mástól is beszélnek. Beszélnék arról högy a | cilüiád. asztalin egy nagy karéval kevesebb feli a\'+ray#rriiQgP az anya a lUtmér ^lf|HQ kMiós i\'.mika iéjütiét. yftfg a váltijra, mesélnek a kii Jiyeiek.;k lyfft&í ClpOjitrOl és ywnrfo» rukájáról. Berzéit ek sok gondterhes téli épzakirél, hideg szobiról, s k sok szomorúságról.
KHré f\'tf Wfn(.
kor ezt a shtHs/tikát tr;uk Ar rmberrkat mokb^szoritani mindig egy kissé lebecstüé*. [De aff. ot\'.asaa ¿s UöIdog, frogy r számok néki csak idegeneket jelentenek, gondoljon egy kissé a háború pu íz (ilá sár a éa ha alkalma van, segitsen. ■ \'•-•«
A kanizaaisk közül a bábaru alatt eléteti, ellCbtt UK^JíWOI ZZTT
közlegény 870
altiszt 160
tfutbeiyettes .7
* hadapród _ t í
zaaa\'óé* \'
hadnagy 20
__ffibadnagy _>
százados
alezredes 2
Az elesettek és e\'tűnlek kO>ö< bonvéd volt 534
közOs 568
Az elesetlek és eltűntek után maradt gyermekek száma »00
v Nyolcszáz gyermek apa nélkül í Ext hozta nekimk a háború.
- -Katonai szolgálat következtébe* rokkant lelt 401. Ebből;
luberkuiotikus ICO
■ láb "és karlövés ItXi
«¿emtövés 21
eimebtj \' * 25
idegbaj 60
egyéb betegség 9b
A négyszát tokkantnak S03 gyermeke va>< Tehát ezerháromszáznál több olyan gyermek miitdt, aki vagy rgész^nk vagy részben kerraá nélkül maradt Ezekefl kell segíteni, eztkmk a szomorú sorsát keli jobbra fordítani. Ne feledjük el őket, mi, könnyen felejtő emberek Se-gttslnk rajtuk!
A aaarkaeatéaért falat t a Mtitráasitt,
i/
PMi király», OKpet mája f» falvonásban.
r.yörgy regényes dr*#>
J _________
f Teleli Ut tí atáii afttt lettet
Mindenek kooalst MrwiWi Jelenik nem
toa/U-v J
4
ZALA
itt« te^ruái
APRÓ HIRDETÉSEK
Fgy divatos toló, ebédlő és egy konyha Iwmdnn tlidó, C^engeri-u, 13 sUm Megtekinthet", d e 9— 12-ig. d- U. 2-— 4-ig *nb
4 Két gyermak mailé megbizhatérkisasz-sasony kerestetik, Cím j.\\ kiadóhivatalban.
Egy magényoa (30-^40 öv közt) uitfcllí-ütiK ixr. özvegy úriasszony • megismerkedne komoly intelligens izr. uri emberrel. "Csak teljes cimü leveleket kér e lap kiadójába dupla borítékban\' „Egyedül" .jeligére. 606 1 1 ..............*.■*\' .. v^-^
Karlsbadi\' 12 személyes flnom ppt cellán cvókésslet eladó. Zrinyí Miklós-utca 48: 067
Zseblámpa, elem, öngyújtó és tűzkő nagyban és kicsinyben kapható Streeaer Mártonnál Htíö
< Eladó téli laénykaksbél, korcsolyacipŐ, korcs3lya, velourkalap, fehér estélyi belépő," ;ifl es sátg» nfli 9>pő antilop betéttel. Sugár-ut 6, földszínű. \'
Francia ás angol órákat adok németül hasaéliknek, Ajánlafnk Jo&tru^tion\'^Jeligére a kiadóhivatalba. \'
Jó megjelenési) fi\'atál ember |obb csatádnál «Hatást ke^es, l.cvelőket .Feri* jeligére
A legjobb" minőségű ssztalnemliet, zsebkendők olcsó aiért kapható Fürat József Imtmálmu, Ktu^wit«aAáiló épület, lalutuu 3iit»
Eladó—egy ebédlőasztal- 12személyre hozzávaló szék; NeUschlosz- bútorgyár .Ké-saitménye Kákóci-utca 89,a. \'\'V^.-; 658
Intelligens házaspár keres február ~**hő rsttlte^ ere kétsspbSa oslnojsan bútorozott lakást konyhával és mellekhelyi» ségekkel. Cim a kiadóhivatalban.
Egy félmuraközi Igás lö, égy kUnityü szakér, egy könnyű homokfutó, 2 darab -egyes lószerszám* 20 métermázsa széna, némi szemes takarmány eladó. Cim* megtudható kiadóban. • * -.
Ajtók,* ablakok éa; tokok, amelyek Thum-Taxis herceg baltavari kastélyából kerültek ki, jutányos árban kaphatók. Erdéklődni lehet a gőzfürdőben. Telefon 350.
tagságban kapható Fischet Fülöp Fia cég tél, Nagykanizsán
ORANIA ggfcgS
Hétfőn, keddei«vFebruár 3 éa 4 én
kerül bemutatásra flervé világhírű éa remek renojü operettje
Nebántsvirág
Főszereplő L6th Hus. — 4 felvonás. Magyar muftim í
ts a remak kioer-Amdsor,
MpaasHHnnnanBMMnHHHW
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakór. Vasár- és ünnapen: 3, 4V*, 6 és 7xlf órakor.
| ~ Ne.hasxnáljon szőlókötőzöpak mást,mint a svódr natrevn cellulozeből készült erős
Saját érdekeben kérjen ajánlatot. Viszont-e In dóknak nagy eng«dw«oy. — Megyei. képviselők .jelentkezzenek Ügynököknek, utazóknak nagy mellékkereset\'.\'
Copdetinwerkfi eladási irodája
BUDAPEST-V., Zoltán utfla ÍÖ.
a vuagitasi renaei
határozatai a fényhatás csőkkenése nélkül csakis
TONGSRAM-ÍBral
lehet betartani.
Hasznaljón 25,40,60 watt fogyasztású
Tungsramlámpákat.
VILÁG Ä
MMa. Wt« 4í fi*** HferaÉ Uli«
XVlI. magyar Arany-sorosat Lua-hlm I \'
Páris királya
Ohnet líyorgy regényes drámája .> IiI»os*ü,
- . Remek kitérő mflftor I
Előadások hétköznapon: 5 é* 7 arakor. Vasár- és ünnepnapon 3, 5 es 7 órakor
n
Aki házat, szöllött
vagy agvéb ingatlant venni vagy eladni akar. ex forduljon bizalommal
Ae%Éla IGNÁOS6
--rom S. szám >laHi —-_
ingatlanforgalmi irodájához
ahol mindig van ilyen eladásra vé» vételre előjegyezve. rW
a l a"
1709/1916 . . ,
Dohánytermelés saját szükségletre.
Hirdetmény.
Felhívatnak mindazok, akik .saját szükségletükre dohányt termelni szándékoznak,\' ,hógy ebbeli szándékukat a Városháznál (I. em. \'41. ajtó.1 február hó 5 ig okvetlenül bejelentsék. - \'
Minden családfő 200 palánta termelésére kamat engedélyt ezen félül- minden 16 évnél idősebb férfi családtagja részére külön 100 palántára. Egy család 200 palántánál kevesebbre , és 500- ná! többre engedélyt nem kaphat.
A bejelentéskor igazolandó, hogy a termelni szándékozó mezőgazdasági termeléssel hivatásszerűen foglalkozik s a föld megmunkálásában triaga is személyesen közreműködik, Továbbá minden termelni szándékolt palánta után 1 korona a bejelentéskor befizetendő
Február 5-ikc után bejelentések el neír fogadtatnbk.
A várqNKMffltcs Nagykanizsán, 1910. évi február hó l-.én> Dr Prack István
Fiaker
minden alkalb^ra^rriegrendeífictS" vidékre is CENTRÁL Szálloda portásánál (szobapincór). —
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Nagykanizsán kora reggel házhoz hordva, • vidékre fióstán küldve:
Egy hóra 7*M korona Negyed évre 22*50\' * Fél* . 45-— .
. gpn . —--
Rendelje meg a Zalát I
Itt az idő!
Meg nem késett el, ha hat darab hasznait hanglemezzel rendelkezik, ugy még mindig^ becserélheti azokat a most megjelent legújabb kacagtató Tréfás
„IHím TELEFONÁL".
cimü kétoldalas hanglemezre. Nagyszerűen sikcXilt- mulatságos tclcfonjclenetl Kizárólagos joggal
WAGNER
,,H«ui|jue*irnagyarutiax"-n*l
A „hwrtt" Iiíinnlemujtgyír lArakMra
Budapest, Józaef-kOrut 18 fiók: IX, Ráday-utea M Do«i*IOflAi>oK ISOÖ karanaig. Arhtav** Ingyan l
JNyp\'natotts a ,ZALA*, nyomda át.4^lat)kladó vállalatnál Nagykánlssán
igazgató: RAUK» OSZKÁR.
KAszcrkefcztó
Fön unkatár> <S laptulajd\'inos C MliLA (J .1 K N ő
■ I
XLVI évfolyam
iiMMNnwNÉnianaH
irtruufbét ti kMlklrittl:
NAGYKANIZSA,
Sugárut 4.
Zala Nyomdaváltalat Fő-utö. sz. .
Megjelenik hélfö kivételé-
v«l mindennap kora reggel ..............
**«rtif«riA*<f:l in Mrtclrihlvdfoll fcMon 7 Nyomdal Ulcfon 117.
NioylwnixM tllfl. P«I^u«p 4. K«M.
i ■„ ,f - if ., ii . ...
POLITIK
PILAP.
Előfizetési arak:
helyben házhoz wAUItv*, vagy posta •«étkűWéaaeh
Egész évre K W — Félévre . . fl 45-~ Negyedévre rt 22 M
hóra . „ 7-W
*
Egyes szám ára 30 !.
Fchérioegye törvéiiyhntAaA^H nem Iniueii el h ojut kormAi^ - Kftrolyl JAxncI Attt «mb *fleiktorrtMluioiu .¿t£re* A
mniiUAH éN katouatauAcn inittnu telvcHzl u Itaveoi
end-zcrl.
titokban yiendeJtjt. cn pagy apók és int I200\\waggon elye sldse \\kőzbcn
Székesfehérvár, feor. 3. Szűcs JtV>. a varmegye alispánja :ná rendkívüli negyei közgyűlést hivott egvbc annak elleiére, hogy korín, tiltja. a törvényhatósági -es\'"városi kö2gyürés$k injgtariásál. \\ gyüi számmal megjelentek a vármegye\'reakciós és feudális bizottsági tatíjai, lómak, akik előtt (elolvasták a kormány rendeletet, a gabonát azonnal szólaltassanak be. Az afíspin a ¡elen
kijelentette, hogy a mai kormány rendeletét nem respektálni. a mai Rowiany-rendszeri nem ismeri cL Karolyi József ^"óf, a nugye volt Jőispanja hasQp%> értelemben .szólrtlt fel cs nyihan\' az eHeníorrad.ilmi nxozgilom e\'ere dllort Kijelentette, hogv bizalmatlansággal viseltetik a mai kormányzati rendszerrel szemben, követeli a re*/ rend vissziiáWtásnta sziUoszlalott k ej) viselő ház egybehivását és a volt h ulsereg fegyelmének helyreállítását. A jelenvoltak tetszéssel fogadták a két felszólalást. ujvsíiiitíri Köves dr. kormánybiztos beszédet, tiki k jelentette, hogv ők a regi ¡\\nd ni api ah állanak Mep.cnlitcníő,. hogy dr. Kolost a forradalmi «cvc\'/Ac kra nl íiéi\'e:\'kormánybiztosnak és napokkal ezelőtt megtörtént felmentése, mert megbízhatatlannak bizonyult. A törvényhatóság az a ¡is pun es Károlyi József álláspontjára helyez* hedett és bizalmatlanságot szavazott a kormánynak
Megállapittatott. hogy a törvényhatóság gyűlését megelőzően már hetek óta a legvadabb izgatás folyt a megyében a" mai. Wormnr;.y}enó>/^r dk". A .papok a szószekrój; ProluUzka Ottokár állítólag pasztorleveltben izgatlak a szocialisták és a kormány ellen. Az eseményeknek tovil\'H -ünytatasu Jfez /l székesfehérvári. munkás- és katonaivnács : amely n korniánvrá nézve teljesen megbízható cgyenekbül áll — kedd estére ülésre hivatott össze. A munkás- és katonatanács, a szervezeti munkásság ezreivel es a kormányhii csapatokkal együttesen nyíltan fogják felvenni a harcot az ellenforradalmi puccs ellen.
hoztak, viselni fogjak o fefelásséget ós szá molniok kell a határozat minden esetleges
következményeivel.
A belttgynilnffl^ter nz eiltsiii\'orru-
flul-lll pUCCNl Al.
Budapest, febr. 3. Megbízható magánéi--tesülés szerint a törvényhatósági bizonsfcg ülésen resztveti egyénen kozui többet mar ló is tartóztattak. Nagy Vince belügyminiszter a következő kijelentést tette a Politikai Hiradó munkatársa előtt:
— A fehérvári határozat jelen ősegét és a közgyűlés létrejöttének körülményeit legjobban inegvilágtt,a az a tény? "hogy a kormánybiztosi állás betöltése éppen most, van döntés alatt." Kezdettől fogva értesülve voltam a vármegye mozgalmairól. Tegnap, lőtt lekOldtein y z <gy«k belügyi iPámtitkáit az ottani állapotok tanulmányozására. Az á lamtitkár ma tért vissza és jelentette, hogy a törvényharság közgyűlését egybehivtáv, ame yet ma okvetlenül*nieg fognak tartani, Meglepetten értesültem, hogy a ty.rinányhiztos; aki napokkal ifelótt lemo dott. megengedt e a k<*gv»les megtartását, hol v tudvalevően minden megyei és városi közgyü-lés megtarása meg van tiltva. Lehetséges, h gy a kormány riztos a lendcletet egyáltaáb.fi nem Nettó kéz» ez. Fehérmegye nyílt renitenciáj* • vaV szemben még nem foglalhatok állast, mert az ügy előbb minisztertanács elö kerül. Azok az urak, akik a határozatot meg
EikéN7Ült a blrtoktttrvéuy.
Megkezdik <> földosztást.
Budapest, febr. 3.\' A vasárnapi min\'sz* •ritaiiács délelőtt tiz órá\'ól .rövid megs>akitá-s kkal lu\'tf n hajnali e^y órá\'g tartott. A miit sz ci tanácson, amely a birtokreform kérdését tárgyalta, délelőtt hosszabb ideig. Káiolyj elnr-kull. Délután 3 órakor, amikor a Itt-ik szakasz g ju ottak, félórára megsrakitották <i tanácskozást. Azután tste 9 óráig egyhuzamban folytatták a tárgyalást és éjfél utáni egy órakor végeztek az egész javaslattal Hír sze int* a földbirtokreformról szóló törvny már icgKÖzelebb meg is jelenik.
Budapest, febr. 3. A kormány letárgyalván^ bíftokpol likai je\'orm t, hat he es munka* prog ammot készit elő. Az egyik legközelebbi néptőrvény les\' a einiek és rangok, eltörlésé-Ől «zi lo törvényjavaslat, am llyel a belügyminiszter már elkészült. Bur^ Ba na főldmivelés^gyi miniszter • k:jelentette, hogy még e héten szaz bizottság fog menni \'az ország klllönbözö részeibe, ami azt jelenti, hogv egyszerre száz helyen fog magkezdődni a földosztás munkája. * ••
Hfrdétéseket. nvllt-teret é% nía><ar> HAslemónyeKet dijSiabav v/eimt vm r=r=rs fel a kiadóhivatal. ^ ^ ~
H t~* T " ------------|------T-|ir„,lM>,
A«i|{ol Dlzoltaág Hndmpesten.
Bécs, febr. 3. Kedden egy angol b/ott-ság fog Bécsből Budap* stre utazni, hogy a magyar kormánnyal tárgyaljanak és tájékozódjanak Migyaroiazájg pof fikai t* gazdafOgi vi- :
szonyauól.
__7 • v
Békekonferencia.
Megoldották a legnehezebb .kér-
déacket.
* Newyork, ftbr. 3 \' (Sdkratávírat) Az Eventng Post páiiíi <*flesültsc szerint .t Dékc-k\'jnfcrencu legnehezebb kírdé^eil az tgyr.l-crtcs sze lemében otdonák . meg. . A ucmet í»yauniiokat illeioleg Mheiült olyan foimutában megáUap-idni, anielynek alapján e heidéKt kielégnóe^ meg lehet oldanj. Németország nem kapja visv.4 gyatmafail; vi^zjnt e^yes nfigyhfltalmerknrak a gyarmaton teleti gyakor-iándó felílgyelei megoiiásával sikerűit a nép-szövetség u\'j^hól a legnagyobb akad ilyt e há-i»tmi. — Amig a jóvátételi bUollság elkéMöl munkájával, addi^ valószínűé^ hoaszabb idő r>K elmúlni, de remélhető, hogy az ez irányban foglalandó vizsgálat az előzetes békeuzer^ődés aláiráttáig me^iödónik
A demokrácia ntegalapozáaa : munkiiNtArvények.
Páris, febr 3. (Szikralávirat.) A nemzet közi munkástörvényhozási b-zoltság vlső oié5 sén a francia munkásügyi miniszter hangsú lyozta, hogy a feladat megoldása gazdasági téren fogja biztosítani a demokrácia eszméinek megalapozását és teljessé fogja tenni a békeszerződés JPenNJiiégét azral. hogy nemzetközi szerződés utján biztosltja az emberi munka mélt sáqát és szabadságát. X3ompsrs Sámuel amerikai munkásvezért egyhangúlag elnökkt vála-z/ctták.
A berni Hxocl/lllcitn kougrcNNzuN.
Bern, febr. 3. A berni nemzetközi s*o-ciálista korpresszu: elé a következő határozati jivstatoi terjesztették: A koiJerencia elut«silja i. a győ őknek r 2F^kmányhoz való Jogát ét n)if.d:iío t szövetségi s er/<!déseket, amelyekkil et?ves államokat területigények biztosításával bírtak rá a háborúhoz való csallikozásra ; 2. a hatfiro^nak a katonai érdekek szerint vpló megá\'lapi^sára vonatkozó követeléseket; 3. ni\' erőszakos és leplezett annexiót áilitólage» »öiiéní\'tmi jog alapján ; 4 etőszakoR vajjy le-plt\'Züti annexióHrt állilólagog gazdasági s?ük-ségesség alapján ; 5. fait acc >mpüket vt i-; területik előzetes megszállásával. Viszont a konferencia köveleli: I. a népek ama jogának kétségeién érvínvesü\'éséf, hocv sorsuk és állami hovatartozi\'dóságuk feló! maguk döntsenek ; 2. vitás lerületeKiőt a n^pszCvotség
III >1 H \' —mmmmmmrn—máimmm*—,
ejlenőtiéae alatt történő döntést; 3 a oemte-Uaégt kisebbségek védelmét olyan szerződésekkel. amelye\'let a népszövetség jóváhagyott és aa illám alkotmányátuJeí vesznek; .4 uj állam -alakulásoknál mát államoklioz való csatlakozás kiztorbását KWdrajtf és aazdasági kapcsolat fennforgása esetén kereskedelmi és forgalmi szerződések utján, amelyeket a népek szövetsége hagy fóv4;.». annak a Teheiő\'égél, hogy a nép vétség népszavazás utján dönthessen • népek, vagy népiOr.dékek halárain «k kérdésér«!.
Á ksnlcreacta vaseláse binlktott Fraietaoicsság kaaebÓI.
Genf, február. II. A francia sajtó sajnálattal ¿Kapuja, meg, hogy a párisi konferencia lassankint kistklt« Franciaország keiéből. A L Denrrf ait ifja, hogy Firartuország einököl, de Anwwa és \'"Anglia ¡rányitják a vitát. A f^epuft&aifí uciioi a konferencián eddig 3 toMcsfltdrdétt tnféz-t! et WiUon felfogása szerint: |. A népek Szövetségéi; í. az Orosz kérdést; 3. a német gyarmatok ügyét. Az a kudarc, amefc CeaMmceau erőszakos annexiós pölilik \'¡S: a plriai konferencián éite, valamint a kormány. bel«Ő pniitiktja, amely még mindig a háborúra v.<u beállítva, nagyon népszerűt* |j tenné tették a néhány héttel czd&tt ünnepelt ■MniaztrrelnSkQL
W spartakus-lázadás előtt
Berlin; tebr. 3. A birodalmi kormány megbízható híreket kapóit arról* hogy ujabb spaitakus, igét ve bolsevista . mozg-lmak várhatók A kormány rendeletet .készít elő. amely-ben kihirdeti, hogy eltökéli ajándéka minden
-mnt álmai atnyonmi F. célra megi" 1 rtu to
, CMpalOit Allannk reerf*lk»7éy/re ii!i)(tiji
esetén a statáriumot is kihitdeti.
Portugália —. királyság.
tjiszafeon, -febr 3 Miután a monarc - is Mfc fVStanat htrstmagarytattak. utnenr-zeti kormén/ alakult Palr* Concairo elnök tée+vet. akt cg»uil*t-e hadügyi tárcát is vállalta A namzstl kormány Portugália nagy része felett rendelkezik és Manual király togadáaéra készül
Az Osztrálc Magyar Bank
itolaó kAztytttése.
Bécs, febr 3 Az Osztrák Magyar Bank ma dílciött tartotta utolso évi köz*) ülését A tétem zsúfolásig iriggtelt. jggrt ftire jait.nogy a caekek nrgy botráeyra ke*> ütnek. Az evt jéléntés felolvasása; u<an Polcseoaky bécai ílgyved szólalt feljl Caehek neveben. — Cy;h nyelven kezdett beszélni, mire hosszant *rto óriáxt vihar tört ki, melynek végeztével PqJ-caectky német nyelven többek közt ezeket mondotta:
— Az Gszírak M\'gyar Bank helyzete a legnagyobb niértékben aggasztó. A bankjtgy-igalom JVa milüd drót .05 és milliárdra emelkedett, *z aranykészlet ellenben 1362 millióról 342 millióra olvadt össze. A fedezetién bankiegyek őrt»» tömege van forgalomban. A monarchiának tOb mitiiáid hadi adóssága van, amelyből egyed¡11 Magvarországra 35 milliárd esik A csehek a felelősség alot kivonj ík magákat és a teljes fdelőWéget a bank vezetőségére hárítják.
Udna dr. Kantor támadja a vezetőséget, amiért a kisen* berek\'öt megtagadja a hadiköi caönök lombardtrozásá* D Stolwer elutasítja, hosy az u\'ztrakok egyedül viseljék a felelő-s\'gct: megállapítja, hogy a hadtkölcsö nőket az oszltAk tzociahitak leszavazták, mig a cs^h-fc, lengyelek, dé szlávok és ukra.ndf eiegsravazták — A vila befejeztével a nagy többség megadta a felmentvényt, amely ellen csak a ctenck szavaztak. A csehek bejelentették. hogy az óriási bankjegyforgalomén a felelősséget nem vtllalják, az ui fötan\'ci meg-választásában "c>a.^ví.-KV.nek ré»tt. Ezután mejf-válasttották a * STztrakbM és 4 magyarból átló tő\'anáeM. •
IA tárgyalótermen klvBI.
M*fáttta háboruj mé* a győzelmeink-rőt számoltak be a* fstksjdati csillaggal egv-(dőbeti. megjelenő karcléu jelentések, a mi magyarok nagy többségben, majdnem valajowy nyien, reménytelen reményiéggel a végjhfiMfb-rindostunk CjkSpzelt színeink, ámenekkel a békéj feltettük a,d41 i tu-s*As zo nra. tal-n 1 em olvadtak oiy&tt nagy harmóniába, mint a Wit-sohéi. dj mi is a népek testvéri összeölélke-zásében láttuk a kárpóiMst a poklokért, amelyek tisztító tüzét végig\' kellett szenvednünk. De ÍM: W.tUon, s most már a mi szép kíÖi-fotijlink teljes< harmóniibi ömiflíuk és plasztikusan megjelenítve állott előliünk mindaz, amit kívánnunk, amtt kapnunk és amit adnunk kell, hogy »észesei legyünk az emberiség bol-d igabb életének:
Tudtuk, liigy még egy leszámolásnak is meg kell előzni ezt a jobb jövendőt Arra ts elkészültünk, hogy bűnhődnünk kelt nekünk is. Fdbujtók, kezdeményetők, itánvitók nem vok tünk, sőt öpkéntes része$e& itm, de részesek ígen, titbét át akarat nem a mienk volt. Az lakaiatot a tortul Qssztrnőtt ikertáisunklól, et átfolyó vérünkből (elébünk hatalmasodó Aust» Inától és azon keresztül Németországtól, kaptuk és ennek nz akaratnak, amelyet régen > le -kellelt ^vtíltva- rázni magunkról,. — Engedelmes« kedtűok. Ez volt a bü ünk é« ezt eli«merve, készséggel és letiaj\'ot tövet akartuk effeigadni azt a s irtot, ami árért ránk várr"""* -
Most aíulán cg>fllf U! \'a biiörtg, s mi a
I félé vonz a s*Wtnk, odf bájt as ér^akti | onnan vártunk minden remfttyaéget « vöre, a akké^psn «aek a n^pek kénytmj lenek egy sortra, a közös sorvbau szinte L mCazeies tjt*v*!leré«re a" nimetlaf, Eppaaqi etl twm vártuk a nagy hajnáltói, e^neái juk megér\'* ii az ententetőt sem. hogy dob ebbé m .közösségbe a maga érdeke % néré is. Nza akarunk btrtni az enge ténségb; n és ee n akarjuk -még k imu^am kogv »Wilsdhba «M teménvségönk is 1 foszlik N*m akartuk éa nem merjük ezt n glg gondt Int, itieit\' htatan ha iiy lenni, ak mindent elvcazteltflnk : a mát * fs, a 1to is. E»yelóre megdnSbenve és érteimig állunk a talány eiótt. 7 ■ :\'f tP;,
HÍREK
M A » 1 A •
, *KU>. btbn pk. frM. v kel. IA19. tjanúitr !l) |-!
3
kél reggel délulim 4 Ut reggyt J*.<k* .¡1> ciWii an \'iti peckit
bűnbánók a rnípwcs^\'íik es bocsánatot váiotr inegdöbbeaice törpaniink zneg Amtkpi le-künk-.hen c képzJtük art a nagy Rztitfáiékbi, amely a hoklug oépek__aHcgötiéiá\' al I\'>k v^ződni utolsó fela^nátábsn,-nem igy láttukr N«im hit-|ük, bár «a hisiórj* sok igüzságtalanaágbanl analóg esete >gy n-u-\'auu — hogy oupáu 1 legyőzöttek lesz\' nk, a váaieui«i k öiiö&ágnak s hogy a győzdem a vadlói és birói tizerepré magasztotit válogatás nélkül mindenkit. Ugy éreztük, hogy több-kevesebb bűne mindenkinek van, aki. a háborúban szerepel vitt s ebből a bűnből nem lehet felmeniéa^ dől ezenfelül jutalmat kapni csak azért, mert valakit a győztesek csoportjában talált a sorsa. A mi
szép.—mélységesen_epiheri frtgor.ttrihtennlfr*-
semmi okunk nem voit a történelem pildái réyén, de azt hittük, hogy u világ legnagyobb háborúja után uj- tbrténelen kezdődik. Hiszen éppen ebben láttunk minden k&pótlást, erén nem tudott nagyon fájni. hogy_ve«zietek maradtunk. Kicsivé fogyott a u>i fegyverrel !e-gvőzöttségUnk érzése akkor, amikor, egy uj világ győzetmében hittünk.
Arra azután meg a legkévésbbé sem szá mitoltuak, hogy a birósag még az Ítéletet is nélkülünk, meghallgatásunk -nélkül hozza még,\' Még a törvényszék" folyosójára sem engednek be sem minket, sem a németeket, akikkel íme közös sorsra kárhoztattak Míot amikor két embert a veszedelmek uszó szigetére\' tettek? ugy vagyunk a németekkel együtt. Mtnlhe a rossz végzetünk tejesednek be ismét, ótt állunk a némettel valé. szövetkezésre utalva. Csodálatos végzet ez, amikor mi a múltban is ennyi* szor kerestük és vágytuk a franciával <*s angollal való barátságot, amikor nagy szabadság-hőseink is tőlük varlak segítséget, náluk kt-reaték a védelmet a német elíen, s a végén va\'ahogyan mindig a német karok fájó ölelésében találtuk magunkat.
Most is Prai ciaorsráe, Anglia, Amerika
hajt a munkátlanság, ölébe. É* ezen m kártyás píichologi \' télen és ^»etege-r p*nz megkapanta eg Í^IK \'
0)T !«•>■»
| vub;
kor, wujrwtk
oz , önkéntes, pplgárőrség\' Ej csoportja tart ü^plfálatot.
A kártya
mlf "mégÍRTdühöng N \'i^ykattlzsán .A k. inat homályoa zugaiban, a kávéhátak ethatátál fülkéiben, a hotels«ob*k bezárt ajiejft nilp felizgult aico, meievedö azemu emberek » meeó kézrel ttzik a legundokabb embe l fa8-i a : h tzár játékot Hotstu szünet után, hihtia-1 ItTi vebcneiicávM -tört-ki újra a kár\'ya J»1-Az általános muTkítjaiság, a m guvztt tft-j rend, * könnyű -raeggazdagod tt. vágya mi* "mTiígn^y.euv fakair.\' ^ttely a Mttyt ágvát veti: cátAd>t(at tesz tftnkre, wípo lendüiő pulyákat tör derékba, ftalal edergtá*« erkötevferenség. « t u on nincs megt\'\'¿* \' a 4 k-gírreátífabb, efk^\'c-j l.-Akt nyer, ittl a még ának a vágya tüzeli. »> -^l\'^bb elveszi tett péejfK szeietné újra a m<i^áiinak tudni. S a kart>a
Jegátkoaabb valamL_Akit megf.»^ott. aztjl
nem ereszti soha. O yan, mist a bü!>öt aki pínzl .akar, mindig\' «.sík pénzt éa ata törődik vele, hogy a kedvese honnan veszi bankok pénztárából, szülők verejtékes bs\'cií-l-ttel megszerzett p izéből, idegen einpw« tárcáiéból neki pinz keli. Egy gép, ff«1? soha sem áll meg,. de mindig uj és misAt több pénzt emészt fel. Tudjuk: iU nekb segitem. Rendőiségért kiabálás itl nem tep A kártya» fantáztája leleményes é* 1 «•te\'1 édessége még annál inkább hajtja a szipoly«* szenvedély kielégítésére. Nem,\'itt lénylep ««* segit semmi erőszak, Csak a meggyőzé»- & pe\'dig minden embernek kü.\'ön egyéni mer győz\'ése Oda s/etetnénk menni minden reactétlen, kártyázó embettáminkboz. fogni a karját ét bizalmasan a kávéhát »«i*1 \'asztalánál szeretettel elmond mi a si"-l*** jövőt, ami reá var. Elmondani,- kogy a kái>r elfoglalja a szivét, bedj ai «gya ieketvrn»e* befészkelődik t.igtilkotáaáaak minden »1»* figyelmet megtöti, n unkakedvet eibágvíí-"" bűnre csábtiji é< v.^ül ahogy as ma a* dennapns odadobja a halál kaijau* dyörge akara\'u bárálunk, aki nrie tuds; ««\' kod ni a magad idegein, goadold meg. \' te jővőd Atl c«ak nem akar d. kegy ? «4
t^mmmmmmmmmmm^mmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmrnm
i^t becsülete* acvét bemocskold, hogy »• ¿««kekkt \'i többi pajtások as apjuk mégye-Wtit rik^sslk meg, hogy a feleségednek ne jq|N nyegodt at Alma éa btetös a kenyere Kv>«ss u»m l\'vedt embert*ra. 4>»*»éii aa eszed • det és próbák) megszólaltatni a stivedet.és -hg teteinek jiekea. hillgsss rájuk A Uutya, áltatja MMed a ímetetet és amikor le a teg-1 ktbhan V t -reted ő!, akkor küld el tégerf: a ifféa wwry * b&ttanbe.
— A kiadóhivatal közleményei T*bb (jdaUé1 azt a \'pmtstt ksp\'uk. ttOGv Kiska«i-r(4a iikö előfizetőink lapunkat sokszor egv-Mt n«pi kéésael kapják ké»he» Mi a lapQ* «itp n^ rendesen póatárs tessrűk. de a pAMa *>i mesterhéStefétte mellett könnyen megírt | kii\\ hogy a tan elWsve árkertk A képesítési Ifl\'O\'i anomáliákat megwtinté\'ewlő, eW»*tárw-| fctff n lapot — amennyiben elegendő, eláátetó /eUmtíuMik — Kisk*nii«án |* hlthot f:,e(uk hordatni Igv ktskaniz-ai etőiiretőinh is a k.va reggeli óráWban olvashatnák lapunkal| j^/..ezért Kishanirsán lakd olvasóinkat, müv előfizetésüket mtn*t előbb küldjék be a Mad*l»vtl«lbe. — Értesi\'jttk a közönséget, álTOHype undetkeiéa-iek- magfe\'előlrg. " \' kiKtflUIV\'1 \' ■\'"*.l>,\'\'WSt redukálta K*»jOk
ichát miftdamkat, akik hirdeté*t vagy egyéb)» kiadóhivatalt ügyel «kárnak elintézni, hogy ~ ^^¡wi fl\' déléi»!. 0 t éráig terjedő időkft» t«en «»essenek f«t bennünket. A Tnia fcftidd\'
áw"i/e»«c-----■—:-------------
— Személyi htr. Sneff Jdtsef kormány Inzn\'-üíi\'-p a-détu\'áni vonattal Zalaeger
afátöll. JA ktnmán)t*nos.—ski.ma dél ftkezik Nagykanizsára, csütörtökön
Rnjáp^stre utazik. _Leszsrcl a kanizsai nemzetőrség aki a h idnfyminisztérium fflégj öteMhŐI riehtny napja érkezeti Nigy t»gy a kanizsai katonaság fegyeíme*ettségét-kTx«etíenttt ettenóritie, \' ügy iálSiiiu_JkifiLégi«. lipasztJatokat izerzett &re - vall legalább, átgy (T»a deiután értekezlet öl össze a kor-aii\'iybntesságoo, amelyne« célja |z, hogy a eeouetfiisíg ijigyid ttetésével a város közbiz-- Tqr^t\'^V.irfry^rrtSi\'tf*" • kívül
a kalunssácnak u szerepet hiztcáiisen. Az ér lytolrie^» -r »fonk A ^/f Jözoef kormány-^¿¿¿aa kHlt^rtgj^gg\'na^jjr.-Jtoáyidír QVula bolgirmesier, Darvas Lajos katon.->i áJIomás-psntremok. Zsifkovics Sándor ezred parancs; at k, $KUs Lrtos rendőrkapitány, ÁUdm Ró-. ler a nemzetőrség parancsnoka és Gellért Jsoö a bzdtigymlniSktertum kiküldette.
— Halálozás. Hirschlet Miksa, az aitédoeiborui .Wjtaky, Hirscbler és Fia" fi-kemtkedő cég »eniotfőnöke, hosszas betegség traa Budapesten elhunyt, idéiglenesen Buda-, pesten temetik el. szerdán. \'Az elhunyt nagy-\' kereskedő vendégszeretetéről, ¡óságáról országszerte ismeretes Volt.
S— A szerbek megszállták a szigetvári sdóitivatalt. EtVején a szigetvári főbíró a kö-•elkéső jelentést juttatta el Somogymrgye ati\'ptnj Utcát; A «7Íi;eávári szerb pir-mcsnok leköpi ptrancara hivatkozva az illeni adórj «Mtait merazáltfa, a pénztárt lepecsételte és eltiltotta « fizetéseket. A tisztviselők így nem •ap\'ák meg fi«etésöket. A demarkációs vonal tréiső poetjAn, utlosf Ivín a szerbek tel -kmsal egybekötött erős óraéget állítanak fel (őt a mellékutakat 1« őrzik ét minden módon.
£ Közgyűlés A „Pjgárt E<ykt" vasárnap \'délelőtt tt órakor tartotta^íhrl közgyft» lését. Á titkári jelentést ¿s S zárstámadásl a kftzgyűlés tudomásul yelte. A tagdíjakat aa aft hMonáról Hu koronára emelték far A - Nagykanizsáról eltávotott HoHmahü András könyvtáros helyébe Boros Ferencet választották megs C"
* — Megszűnt a lessereit katonák ked vxeaményes ellátása. A kormíny^ leszerelés titán.: elrendelte, hogy a kidből visszatért, la* «setéit katonákat a város kedvezményes és amennviben a leszerelt «-gyén köiülményei est szükségessé teszik — te\'je«en ingyenes eilá táshsn tészpaitae. Az intenció az volt,, hogy a katooékrél addig is, amig a polgári étett*n elhelyezkednek, gondoskodás történjék, A rendelet a kedvezményes, illetve Ingyenes eWátái idejét három hónapban 4,\'lapHotta meg. "Es á h*mm hónap a tegnapi nappal letglt s igy a váimegye alispánja a kedvezmény megez^nts--tését rfeod\'tte eL
— Meghosaáabitották a hadból viésaa tértek takbórmoritóriumát. Az 1917 ben kiadott Iskbénendelet. ugv imézkedelt, hrgv a hadból visszatérőknek a hadbavonulásuk -ideje afatt hátralékban maradt bérlattozásaik törletf tését-bárom bónsppal kslonat Molgffátiii mag-szüaé«e után kei megkezdéDtök. R"li1«slalt)«
TbaeiL Az utóbbi napokban kétsset ie^Mtt kellett vonalatok a tOsotlöknak Vgglr-napra vinadé éjszaka aa EötvOa-lár 2. uias hát gyulladt ki, amelynek tetemes része le Is égett. Tegnap délben 12 és I óra kösflM Kovács Ferenc Magyaruitca 45 számú hátában pincét«z ütőit ki. A Mtet vigyázatlanság okosta. A kivonult tűzoltóság a tűset kamat eltojtJU. A^lár elenyésző
A Vltkcmoagóban tódon\' és szeréén Chérbulic Yiktor régényva 4 felvonásos játéke. Aíwtvfaltí kerül barautalónl, melynek áftwe repeit Mattyasovssky Ilona, Bojda luci, Kúrtk^ György és l.atabár Árpád játsaák.
- A szervezett vas- ái fémmunkások csütörtökön .atat f. hó ft-án este 6 órakor össstagértekasletet tartanak a MunkásoMkoe ¡helyiségében. A vexetétéf.
-i- Felhívás, Azon szabóaegádek és vanA^ lányok, kik-szervezkedni akarnak, ezúton szól tiltatnak fel, hogy szerdán 5 étt este 0 órakor la Munk^softiiort nagytermében megbrszHés [\' végett jelenjenek meg. A vetetéüíg.
— Állandóan érkeznek újdonságok se [tumúvakben. Iskola hangjegyek minden Iwng-lazer részére beszereltető Kischst Fülöp Fia köny vkeresl^edcaeben
SyftrkflftTt^j fliwnftt
tap-vasárnapi száma rendeletet. közöl, amely a nthét kugnali visonyokra való tekintettel e ffKtratőriumöt mep,hos?.7.?ihtiJ<ja. Mlnoaaoit, 8>lk-nck február l-én. vagy ezután kellene meg-ké\'dei\'lok a tÖileMléat. augusztus elaejkig halaszthatják azt. A katonai -szolgálat megszűnése ota esedik» hizb íreket azonban
D V. Csengeti U ca Jelentkezzék a váree-háaán R-ilai tistlviüelönél, aki a segélye«ést imézt. — K. \'J.\' löblialniifétlir-AmiM harasadű hirünkből láthatja, a beküldött Cikk közlése feleslegessé vált
mindenkine.k pontosan iceiillé kell
— É\'et a magsaállott területeken. A .Kacsai Naplo"-ban olvassuk: A ünegstÁWá* kO/c:kezteben a magyar katonatisztek még a szegényss "y">\'t\'jit_Aeni kapják meg s^ftiiután nagyrésze csalédor en öef ét Clui kell,—fíglal "fcotás, mtsteiséghitáa iitnak. Egy ftaial tűséi hadnagy^ K^ssa—*1iraada\'máBak felette kedvelt es rokonszenves alakja, kitűnő cellista villamos\'kocsi vezetőnek ment«, hegy megélhe lését biztosíthassa Egy 34-es Őrnagy, derék kiválóan képzett katona pedig megtevő hátas Intit*)?/ még e^y lovat ás szekéret szerzett s -most míot fuvaros keresi a Henyerét Páf-e faraktárbó1, szenet, míndenf, ami akad, vállal H jiiTT\'j^ ^^ míulán *mh>rt a lovak koz kapni nem~iüdott, egyídüt fuvarozott; Ott ült kint a bakon, vitte a fát a megrendelt helyre s az emberek, akik leolvasták a pénzt a kezébe,.nem is «ujielték, hogy arra a kézre még nem is0 olyátT tégen fehér glacékesztyű simult, a- mely keményen fogta ficánkodó hátaslova tantárát.
— QyUta. A gyufaközpont 30,000 skatulya gyufát utalt kija város Isfcóssága részére. Ebből minden lakósra esik e^y skatulya gyufa Nem tudjuk, hogy gondolja a gyufaközpjnt, meddig elég ég/ skatulya gyula egy embernek, de hegy nagyon optimiaztikusan ítéli meg a helyzetet, amikor 30,000 darabot utál ki ne künk, az bizonyos.
— Felállítják a határvédelmi üteget Annak idején jelentettük, hogy a határvédelmi parancsnokság a .halárvédelmi üteg" felállításához Onkénle* lelefttkezötet toborzott. jelentkezés meg is indult, sőt a jelentkezők száma hamarosan tullépte a szükséges mérté ket. A vármegye alispánja tegnap arról értesítette a polgármestert, hogy a .határvédelmi
Hétfői tözaite.--
igyekeznek a Kaposvárral »atzeköltetett I üteg« felállítása befejezést nyert s így további I
ehetetlenné tanai, I jelentkezőket már nem vehetnek fel:
......... - --- \'•- \'■, ■ ■ február 3 \'
Msgvar Hitel 951, — OutrákTliiel 650
— Osztrák-magyar államvasút 958, — Lettá--mito\'ó iBank üizat Benk 4M, —
Magyar Bank 695. — Rimtmurányi 943, —
— Salgótarjáni 986, — Közúti vasul 494,
— Városi vatut —- , —"Urikány 858, — Fa-bank 812, — Jelzálog 489, — Ker. Bank 453».
— Schlick 395. — Outtmnn 940, Szlavónia 815 —
A Maerkeaatasért fa tel r a főseerkésatö.
Nyilt-tér.
Nagykanizsáról való távozásom aikal-mából ezúton znoadok bucsut barátaimnak, ismerőseimnek, kollegáimnak, patienseiaMek tvöszönetet mondok mindazoknak, kik gyászomban együttérzésüknek adták kifejezést
Or. Pleaa Qyela
Érteisltéis.
Nagyrabsosűlt vevőimet tisztaleltei ez-utón Artealtamr hogy Qzls amet a sajnálatos tUzv«az miatt agy par napig nem élt «6 dombén folytatni.
Minthogy azonban egyedüli célom üzletfeleimet továbbra ia közmegelégedésre szolgálni, — tisztelettel bejelentem, hogy e közel napokban ugyanosak az Eötvös terén nyitom meg füezerűzletemet, ahol Igen Ház telt vevőim igényeit ■ legfigyelmesebb kiszolgálásban igyekezem kielégíteni.
A hstóságl ellátásban lévő üzletfeleim szükségleteiket — amennyiben ezt eddig nem nélkülözhetik. — aa Élslmeaepl Hivatal által kijelölt helyen szerezhe Ik be
Magamat\'« n. érd közönség szíves pártfogásába ajánlva maradok
klvűló tiszteletel
ós». Haleger Istvttaaaaé.
Felhívás!
> Nagykanizsán megalakult a szabó s?ak--saarvezet és ehhez csatlakozott a női szabóság ts. Ennélfogva felkérjük mindazokat a \' saaktársnőket, akik feddig iparengedély nélkül óná<Hóan dolgoztak, hogy nyele napon beiül igaaolványukaí szereszék sneg.
Erre, vonatkozó \' utbaigaiitasokat ad bármikor
... Oiv. VlnCB* Jánoané elnöknó : Lakáscím: Hunyadi u 2. u.
27/1919. 084
Árvizsgáló bizottság határozata férfirúháV készítése dijának megállapítása tárgy a bar
Határozat.
\' K v
A nagykanizsai helyi árvizsgáló bizottság a férflruiiák jroszitesi\'. dijának megáilapi-táaa tárgyában a köveik özüket rendeli
A Fcrfi ruhák készítési dijának megállapítása szempontjából a szabók Nagykanizsa város területén hátsóm osztályba boroztatnak,
..... L osztályba tartoznak azok a szabo-
iMsierek, kik üzlethelyiséggel, -vagy-sastori-nal rendelkeznek; szabásszal—-éífsegédsze-mólyzettol dolgoznak,
\'II. osztályba tartóknak áabk\'a kisabb "" Irt^nm, kik atABátit náuKüu taiiax tat tnu-iielyiiUbi*n uu.mlnisiaii\'lfnl golggzgá^
APRÓ HIRDETÉSEK
-Mlhdanes kooslat keresünk Jelentkezni Teleki iú II szám. alatt -lehet. í
Eladók- Egy 8-as számú .benzin loko-mó6»l és ly>ázá ugyanolyan\' ssamu, cséplóval, 2 tASrZtjjál és • $ darab vas hordóval és\' tjgjjr tizedes mérleg eladó. JTó\'h OyO\'gy Egyeduta\' u. p.\' iLelenyc. \' • \'*7tí
.v\'ii-í» • ■■ •i^E\'&iáíSpSF\'. • »&L
Oarai ut 7 számú\' ház alsdó. bflvefebet ugyanott. Petőn- ut 50. számú ház eladó, bővebbet ugyanott. j.. .. 072
Bejáró takarttönökat kcíesünk a Köz-ponü \'Szállóba. Jjtíl
A legjobb minőségű asatalnemOek, zsebkendők olcsó átért.kapható Ftirat JOihI áruházában. Központ-szálló épüle}. Telefon $88
Varróleányok fölvétetnek qzv. Vincze Jáno^nénaK ygyaQSLt- bejaróné kaszttal felveteuk Hunyady-ut 2. Ó87
Int-) igen3 Iaány gazdaasszonynak,ajánl-\' kor ík mag!ttiy>s urhóz vidékre. Levelek «Szorgalmas* jeligére a kiadóhivatalba intc-zendók. 088
InleMigens czvagyasszony anyáhelyet* hAtvéztitűnői—állast here». eaetleg baWg mdr>y.i>sái i«> vallalia. Érdeklődők \' frolaári
VILÁG HüJOHÍ*\'*1^
Kedden, sztár din Február 4 4a 5
- Asszonyfaló
Nfgénye* játék 4 felvonásban
Rámek kliérö mOsor I
Előadások hétköznapon & e* 7 (unk,* Vakár- és ünnepnapon: 3, 4- os 7 mkn
Viszonteladóit
már most széfltezek he ségletüktt a közelgő szezonra "T^
„[iÉlii"szglMipiMU
Legjobb minösóg I Olcsóbb mint bármely más paplrapárga I
Cordelin G. M B. H. eladási irodája
BUDAPEST, V . Zoltán-utoa 10
111. osztályba tartoznak azok ajtzabók, kik alkaliqaZottakát rendszerint mRn tartanak, lakásukban maguk dolgoznak.
aatánnak—megfelelni
tsKoia, loldszint 4. számú irodájához fordul* janakr—- ■;;" " ——---W , --\'-ti9l_
Ptr—Mteek.áa aiaa&aak aap miléMwrMtt i
i elszámít ható Készítési dtjaz, • legmagasaao arak joghatályával, az alábbi táblázat szerinti
AMtpiiuiftftK ru«g: \' ~—~—--H
. , I. osztály II. osztály III.\'ontólj
Ét Sacdöltöny, _
509—
Készítési (fatoi Fordítási díj
RT
Í\'M) \'■\'¿Kt-
2H0
-tm-JtÓ
i2u IHÜ 170 ¿40 210 m
Készítési (facon dij) 276 23Ö 210 Fordítási dij 3iO 250
,>,m. Fetóttó ., .: • \'"\' ;„|
- Készítési (facon dij) fordítási dij-—
-tv. Téb kabat
Készítési (facon dij) 280 240 2:UI | Farditáai dij 300 260 -250
V. Nadrág--
Készítési (facon dij) ,45 40 3ö; Forditiá^l dij [ - 60 45— - 45\'
—Kaalt az asszegak maguk Ma (v fogtalja£aI szükségelt varrócérna vagy carróselyem arát is.
Aki a jelen \'lénJelettel snegállapitutt Jtjaknál magasabb dijat elfogad, követel, -tizet \'vagy" igér, Sietve a - jelén— rendelete: egyébként- megszegi vagy kijátsza, az a 3«78<917; M. E. sx. rendetet 82. §-ánalc-bfintetö rendelkezései alá esik. Ehhez képest, amennyiben cselekménye súlyosabb bünte-tendó rendelkezésekbe .nem ütköznék, kihágást követ el és 6 hónapig terjedhető elzárással" és kétezer korona pénzbüntetéssel büntetendő.\'\'
Ha megállapítható annak a nyereségnek a mennyisége, .-melyet a tettes, cselekményével indokolatlanul elért, a kiszabandó pénzbüntetés kétezer koronán \'felül a megállapított nyereség kétszereséig felemelt összegig terjedhet.
A kihágúi^eijárás a rendőri- büntető biróságnak^natáskörébe tartbzik.
A megállapított legmagasabb árak a kihirdetésük napján lépnek életbe.
Nagykanizsa, 1019. évi január hó 29-én.
Dr. Krfttky.
a*-árvizsgáló bix. «imH«.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik boldogult sógo-runlt. illetve testvérünk ^\'elhalálozása
a Uraiméval -fái-raimi
U.
<t r>wv>.
Jükkel és a gyászszertartáson val^ meg-4ttlon««ükk<iJ enyhitvni »syekeztek, ezúton" nimiJunk hálás kOs^öiiétc.—
Nagykanizsa, lUlft. tebr.
_____Qzv Fárbar Samunó
---—éa a gyáaiQió család.
/wii\'fmtn
Lapkihordót
felvesz a „ZALA" kiadóhivatala.
R L"V A LLrrVI AJM-
~ , mindennemű robbang. .motorok és gőzgépük szakszerű javítását, maf-
—mok és gyárait vriTanyvilágttásr berendezését azonnalra. — Vidéki mejgfaivásra etmegvek.—
BEMER JENŐ. OKI..gépész
NaGVK4MZ»A,Böt*«a-t«r 18
S] R k MI *
Uil Ali in fto»(joayl-n, 4. TaUlun S5S
Hétfőn, kadden. Február 3 éa 4 4i kerűí bemutatá^rft tUtfl»» vaáiihíhi , -
remek zenéjü operettj
Nebántsvirá?
\' Főszereplő LÓttl Ilim. — I (lelvon.»»
m remaa kiset*A músor,
— * i —— \' i ... ji
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor Vasár- es ünnepen: 3, 4\'/«. 6 és 7\'/t órakor.
Fiáker
: nálnderf alkalofnia mégrenflélhett -vidékrjeris CENTRÄL Szálloda
p ó r t á a á n á t (szobapincér). —
Özv. Sifkovics Pálné mint anya és az egész lokonság nevében fájdalomtól megtört szivvel tudatja, hogy lorrón szeretett leánya, íHetvc testvér és rokon - ^ ^ 1
Sifkovics Fáni
életének 22-ik évében, hosszú, kinos szenvedés ulán I. hó 2-án délelőtt 10 órakor az Urttan elhunyt. . , •
Drága halottunk hült\' tetemeit f. hó 4-én délután 4 órakor fogjuk a Bajzír-u. l 8. sz gyászházból örök: nyugalomra kisérni a helybeli róm. kath. temetőbe. ~
Silkovics Jáiios, IdkOTloi áaaaa férj Skrileos latráaaá, Sifteovios István, Sifkarics Jolán, Slfkovloi Pál u-stvcrcí. — IkrUacx István x>|orn.
Silkovics Jtnotia« saíH Vöröabázl JaUaki, Sifkovics Iatráaié szül KOIIar Linoaka
Skrtlaas Ka\'rglt, Annus, Pista, Marinka, Jolán A Lacika iinnkahnttai
Nyomatott: a .ZALA""Nyomda éa hírlapkiadó vállalatnál Nagykatüaaán.
Igazgató: BALOG OSZKÁR.
Egyes szám ára 30 fillér.
ILVl évfolyam
> ^iáJ I... ....--
mtsM*lMNNH: Nagykanizsa,
Sugár-ut 4.
Zala Nyomdavállalat
F6-ut 6. sz.
**tfeknlkbétfó kivételé-teUrtiHlennap kora reggel
*a0ylc»nt*«»I919> Február 5 Szerda.
i f ■ f BrtT -, -. - -TTTf irHWir~ r I TüWHi rrif|yy»fc

POLITIKAI NAPILAP.
azAni.
Előfizetési árak :
helyben házhoz szállítva, vagy posta tzétküééa—li
Égési évre K í**—
Félévre . . „ 45--
Negycdévre H 22»
Egy hóra . „ 7
Egyes szám ára 30 l
H,frk«4!S6«\'0l hloddhlvAlali telefon 7S. Nyomdai felefon 117. Főszerkesztő: TÓTII ZOLTÁN j Főmunkatárs ét íaptulajdonos: | Hirdetéseket, nyílt-teret és magán- fuiii in írvVi | közleményeket díjszabás szerint i «IM.AU JhNO j\\ e—fel a kiadóhivatal*
9 """
Letörik az ellenforradalmat.
A budapesti katonatanács határozata. — Bfihm hadügyminiszter nyilatkozata. — Srékeafehérvárott direktórium vetta
At a végrehajtó hatalmat.
Budapest, febr. 4. a! katonatanács végrehajtó bizottsága ma tartott ülésén megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy az ellenforradalmi reakció mindenfelől egyre vakmerőbben üti fel a fejet és a következő határozatot hozta :
— Felhívjuk a népkormányt, amelyet egyúttal teljes bizalmunkról és támogatásunkról biztosítunk, hogy a legerélyesebb eszközökkel törje le a reakciót és védje meg a forradalom jogait. Ne tűrje se az egyetem jogi karának vakmerő rcnitenciáját, se a papi tanács nyílt engedelmesség-megtagadását, se a székesfehérvári megyegyulés nyílt királypártisigát. A forradalom nagylelkűségének és türelmének véget kell vetni, haladéktalanul le kell tartóztatni a háború továbbfolytatásának bűnöseit. le kell tartóztatni mindenkit, aki akár osztályparlament, akár a régi vármegyeháza, akár a régi militarizmus felélesztéséért, vagy a megdöntött királyság visszaállításáért dolgozik. A katonatanács megállapítja, hogy a forradalom veszélyben van és ezért tudatja a népkormánnyal, hogy mindenben számi Ihat az egész szentfeze tt hadsereg végső elszántságára, hűségére és önfeláldozására. A népkormánynak csak rendelkeznie, kell és a hadsereg készen áll, hogy — ha kell — fegyverrel védje meg a forradalmi kormányt és szétverje áz ellenforradalmat.
A határozatot delben a katonatanács küldöttsége vitte fel Böhrn hadügyminiszterhez, aki a következőkben, válaszolt:
— A legnagyobb mértékben egyetértek abban, hogy minden, ellenforradalmi törekvést nemcsak elfojtani kell, hanem minden rendelkezésre álló eszközzel letörni. Önök
előtt azt az Ígéretet teszem, hogy a kormányban azt az álláspontot fogom képviselni, hogy az ellenforradalmat, amelynek megnyilvánulása annak a következménye, hogy a kormány eddig nagylelkűségből nem mutatott kellő erélyt, a legnagyobb határozottsággal le fogjuk tömi! Ami Székesfehérváron történt, az a vármegyében több helyen is meg fóg\'ismétlődni, ha nem tesszük ártalmatlanná o főcinkosokat. E szellemben érzek és fogok is cselekedni.
A Nzébeoíebérvárl uiankáiiág én katonaság állá«logialftia.
Székesfehérvár, feb. 4. A nemzeti-, tiunka* és katonatanácsok hétfőn este együt-te* ülést tartottak, amelyen fc háborodással falták Fehérmegye határozatát. Az e^yeMM |anéc*ok határozatban kimondották, hogy tör-hatellen bizalommal viseltetnek a köztársa-és a kormány Irént. A> belügyminiszter tói az összes vármegyei autonómiák «»onnali feloazlatáaát követelik, mert a tör ¡rtnyhütóságok ellenforradalmi működést |®jtenek ki. — Ezenkívül követelik Kövess kormánybiztos és Szüoa alispán azonnali elmozdítását. Ha kívánságaik nem teljesül \',e% a továbbiakért felelősséget nem vállnak. belügyminiszter ma kijelentet e, hogv kövess kormánybiztost táviratilag elmozdi-!otta fisából. Hülyébe a kö?pontból küldenek ^nybiztost, akinek személyéről ma dön-
Fehérmegye autonómiái ál ieltttggesztették.
Székeifehérvár, febr. 4. A nemzeti-, Sankls* és katonatanács ma este 8 órakor ^Mttes ülés! tartott, amelyen . Turnovozky ndor isme»tette a tegnapi megyegyülés hatá-v Veljuszky László szociáldemokrata Párttitkár. indítványozta, hogy alakítsanak 3 jJWdirektóiiumot, amety vegye át a város és a felett a végrehajt hatalmat é3 ha kell
erőszakkal távolítsa cl az alispánt ós kormánybiztost. Dr. Steiner Jákó csatlakozott az indít-ványház és közölte, hogy Köpess kormánybiztos tudatta vele, hogy a belügyminiszter felfüggesztette állásától; A koimány biztos kérte őt, vegyék át a hatalmat és a rend fenntartási, amíg a* u| kormánybiztos megérkezik. — Adler József felszólította a 3 tagu diraktóriumot, hogy szerdán reggel vtgyék át a végrehajtó hatalmat és szólítsák fel a köztisztviselőket, azonositják-e magukat a tegnapi határozattal. — Ha igen, valamennyit azonnal függesszék tel állásától, ellenkező esetben pedig szólítsák fel őket, hajlandók-e lelkiismeretesen végezni munkájukat. — Pór szakaszvezető bejelentette a nemzetőrség csatlakozását »^akcióhoz Szabó Ernő százados nemzetőrparancsnok kijelentette, hogy ké szek az cllenforrada\'mi akciót fegyveresen Is | letörni. Wagner Adolf indítványozta az összes \' mefjyeUzotisági tagok azonnali letartóztatását. Steiner Jákó köiölte, hogy a kormánytól érkezett telefonértesítés szerint a kormány a megye autonómiáját felfüggesztette. Közölte azt is, hogy telefonon arra kérte a pénzügyminiszteri, ho*y al uj kurmánybutos szeedán okvet-lenül legyen Fehérvárott, mert a helyzet
naityon komoiy. Ezután megválasztották a direktóriumot, amelynek tagjai Fenyves Jákó, Veljuszky László és Szabó Ernő százados lettek.
A korikján* jelrendelte a yIx»» gálatot.
Budapest, febr. 4. A belügy minis? lé. a minisztertanácson bejelentette, hogy Fehérmt-\' gye alispánját és főügyészét állasától felfüg-gesilette. A miniszierianJct• a legszigorúbb vizsgalatot indította meg aziránt, hogy a közgyűlésen elhangzott beszédeknek mi a hitek* szöveg és ha igaz, hogy az illetők ellen«, forradalmároknak mondották magukat, ho?y a királyság visszaállítását követeltek, elkntlk azonnal-meg iiditják az etjárásf. -.....
Fehérmegyét kiéheztetik.
Budapest, febr. 4. baloghy Ernő miniszter a KOveUiCzó ki elentest tette:
, A székesfehérvári ellenforradalmat egyszerűen ki fogjuk éheztetni: nem juttatunk Fehérmegyének semmi néven nevezendő élelmiszert és ipari cikket Ez irányban mát a kora reggeli órakban intézkedtem.
Jánossy Zoltán államtitkár a következőket mondotta :
— A fehérvári puccsnak nem szabad n8gy jelentőséget tulajdonítani, mert egyszerűen uri komédiáról van szó.
Felfüggesztették as egyetem autonómlAját.
Budapest, febr 4. Félhivatalosan felentik: A minisztertanács délután kimondotta, hogy az egyetem autonómiáját további intézkedésig felfü geszti és kormánybiztosi miné-ségben Jászi ny. r. tanárt a tudományegyetemre kinevezi. A miniszterfanács döntést? uian következett a legutóbb kinevezett egyetemi tanárok eskütétele.
Károlyi elnök a Nemzett Palotában.
Budapest, febr. 4. A Nemzeti Palotában tegnap befelezték a népköztársaság elnökének és titkári hivatalának berendezését. — Károlyi elnök ma megkezdte hivatalos működését az uj elnöki he yi*égben. Eger város polgárságának küldöttségé Vasa János miniszter vezetésével ma megjelent a Nemzeti Palotában és átadta a város díszpolgári oklevelét Károlyinak.
Békekonferencia.
Románia követelései túlzottak.
Qenf, febr. 4. A párisi konferencia Románia területi követeleseit túlzottaknak tartja. Ez a vélemény alakult ki Romániának nemosak majdnem egész Bánátra vonatkozó követeléseiről, hanem Bratianunak Besszarábiára és Dobrudzsára bejelentett igényeire is, mely utóbbiból Románia csak egészen kicsiny területet akár adni Bulgáriának, Érzel szemben a párisi lapok lelkesen szállnak síkra Románia igényei mellett. Különösen a Temps és a Iont fial ács Debats hangoztatják, hogy a népszavazás Bukovinában, Besszarábiában és Dobrud? sában egészen felesleges és a jövő Nagyromania — szivében a maroknyi székely n^pprl — népszavazás nélkpi is meg fogja állani a helyét.
ZALA
I»»»., február •
Megtelték a dual kantAdarádó tervét.
Báos, febr. 4 A * Fremdenbtatt hágai knkiitru becséit égy amerikai befccdefc-gá--tussai. aktoek betekintése Van * monarchtára vonatk *ó Ijbgvtitií attyagbt. AjdelegitUs a kftvetkeiókei mondotta:
• A < »etika régóta eredményeset dolgo . <k, hogy á békekon tere i>. iát Wilson p >oijai ertet miben irányítsa. Cíij\'a a t, hogy a bike a kiengcssietödéa békéje\' legyen. Amerika nem ftnilhat horrá a jSttndC háború csiráját magiban r*t\'* békéttéz. Az ,Onrende\'kezési jogot !9émCt*Aus4Étt% u megkapj*, teáét szabadon dflMtitl a Németországhoz va*ó csatlaknrá* hintésében. A dunai kontödaráeió tarvét elejtették, mert annak sorsa ugyanaz lenne, mint as egykori Rajna- síd»« tsegé
Muraköz küldöttsége Berinkoy
miniszterelnöknél. ■ • •• • ..
MarakA* flgye cn francia fegyver*
«xéneM blzauag elÓtL____
-fludageá*i febr M • tljleiftu Berinkey
mmiszterrittök- elölt magjelent Muraköz küldöttsége. A kti\'döttsíg memorandumot hozott,, amely felptt-aszclía a hatnál. airocititpkjl és
mrgállapiiia. hogy Muraköz tupa mindig l»tgatá« tnkirttfléheo m*a mHdig Zdaeaer
M*gy»ifr>ryr3ffhng tartozónak vallja magát. A Ifltóött»**^ néphon íWWBUtfu\' kért Murálöt •*«iére. Berinkey minifttefeTnAF viTISrllMn kimentette. Kögy a haHötlákát íralaiiéktalanul
Beszélgetés a kormánybiztossal.
Táréinak ffitfdeiea megkapja a tórrényhatóiágl jogát. —. Nagykanizsa xafrellAIAaa.
k,
■ ■-— Salat tudósítónktól —
Zdámrgye alispánjától tegnap érkezett NagyWaniistia egy rendelet; »mely érteniii a, poigArnus\'fit, hocy a kormány fejíüg» c«t tétté a kötéléimezé«i miniszter azon readeMH, hogy minden levágott sértés tűin búonyoi mennyi »égtr nitt . \'kall a központnak felajánlani - A kotniSnv annak h^rtg?ulyoj átávaVh<,gy a rossr szállítási viszonyok és-a m<f»saállá*oli kövek, ketttbeh ,a kftipoftto\' Mp\'eirnek az záirral clláiíti. -- a iatyényhétóságok -fejeit bizra meg a. zsifeüátásssi. Az »lupán enek megfe*«lóen felhívta a po gármestírt, jelentse bn Nsgvktniz«« zsimfl*sígle>él- és az iMélat? lano t szidtál. _
"""Tr\'Ttitddcilél tápnuUiyau hét Mrd*« «¿(Hl fel-:---=——-- . »
1 Nagykanizsának kinevezett ^ kormány* bittnáa van. Eszel szemben t*ny, hogy köz*
szeg alá tartozunk. Kérdés, hogy á kotmánt nem hálás kftr néfkWj kormánybiztost «tv*zett-e JU Nagykaniaeára.-^____ •\' \'
--- A fan.fWlHAl r»n «Áthatlak zfclft. A"
közölni fogja a francia fegyverszüneti bi-zöHaággal 55" takIntettel árrá, hogy héré söket jogosnak tartja, ramáti, hogy "a fran-oia fegyverszünet! bizottság a párisi hatá ~iuUlm> amely MmáhOi\'s í> mmal>mlti, = fattétlenu\' érvényt fog szerezni
Koiuároai lakaiMága a csctaek dlcn.
Prága. febr. 4. A .Venkov* koiaárorai tudóeitóji jelenti: Komáromban a magyar lapok jpiUfc^i következtében; teljesen meg-

szertnt a cseh katonasághoz ultimátumot intéztek, hogy 48 óra alatt hagyják al a varost * nitueság-ezl biiaatU, hogy a határ ítfő leteltével mag fogját támadni a cseh katonaságot A varosban\' fojtó alianguta:. Az összes őrietek vendéglők és kávéházak a városi tanács rendelete folytán; zárva vannak A lakosság az utcán osoportosul és fen> egetö magatartást tanúsít a cseh katonákkal szemben. Ha a cseheket megtámadják, rtem leltet elkerülni a vérffltdőf, amely a ma-gyárak vereségével fog végződni, mert a -cseh katonákat a folytonos izgatások felbőszítettek.
Posaany «ztrájkkat tüntet a coebek eilea.
Pozsony, febr. 4. A cseh—tót kormány hevoaaíáss elten való tiltakozás jeléül a posta és távíró alkalmazottak, a villamosok személyzete és a gyári munkásság sztrájkba léptek. A magyarok nagy tüntetésre készülnek, délig azonban nem történt rendzavarás. — A csehek fzigont ellenintéikedéseket tettek.
Budapest, febr. 4. Pozsonyból jelentik A cseh—tót kormány bevonulása ma délután megtörtént. Rendzavarás nem történt.
Zagrehban lövik a szerbeket
Béos, febr. 4 \' A Relehtpost jelenti ZigrrbbA! etkeiA wa ok beszelik, «hogy olt « napokban ft»gv lUntelénk voltak a szerbek élten. A horvát k»ton««ag ,i Jillíi\'ch-téren több géppuskát állított fal, amellyel a szerbekre Hirettek A város\' lako*ság4 a iio/\'eát katona •Jgg\'tl ér«, \' 0
olyan ctekély, bogy az nem fedrzoé N kánlzsa ellátatlanjainak zstratOkséglelA hónapVa sem. így a legnagyobb s**yt a fe vakra ketl h lyezni «\'lefclnttfber. Anti i «ím s«rfé»hizlsldsl> ékctójál ChU, érttsMésem an^f két hónap múlva )s jD£j4k v\'gai az elttfao» parkit, amit ataián rendszerese» fognak k vetni ja többiek.
Srtmff kormán rbirtoasal és Krétky g. jegyzővel falylatoo beszélretéteinkböl ( követkeröket Tztgeihi- jak !e; . . i. Rtvid M5 kérd1«« ca iín, iiogy vé*. ninS jogj/ag is törvényhstyáág legyen, aet d* facto már az, mi^t-l ifÁgyka^lisi támyieg inür kofnpánvbirdsunk intti 2 Zá. tiiátAtu.ik tekintetében az illetékes köiök aái dent megtetsek at irJnyb*«», hn^v " taJ é\'élmisrcrbes hiíttyt ne »renyedíttok, Hí j ■tt-ái zsírunk ü amitöt Isten ^ óvjV meg vfe*. su ikal — nem rajtuk fog muJni^-"-
HIR&K
r^Sfj--n * w—
ILUr" j na, tat uu9 tí«<««
!\' gp j KcUnen tur Ad«r u
! _A m; «» r«««»i 7 ar \'JI ym
| kor, tjyovííík <ÍMHUn n n [ifU > be:.\' he délolótt 0 om í> !>.!,,
Sxarda I
áü«t II

váró» nagy összeget fektetett be a ferlés-^^\'»Ufb» Fr n Vi*ll9|l(n>áe hifoajlja-«» Njgy kaajzsa zsirszükségletít a itiosiani válságos időkben? Megtettek-e illeiékes helyén-minden Uh.llflt » gárm »sirellá^ásárg?___
4?4ükereatük Sneff Jótfef Jtqr(ná"ybjzto_ - aki tegnap dilulátt tfketett vtsáis ¿ilaagtn-szegröl ét m *gicérdei lOk, mr a véJetnény^^-kérdétebben. A kormánybiztos a következei kijelentést tette:
- Az ügyeket most Bríg/é vics kc~. Mányhtrteisé/ egyött, kőzgs ~meghtmrAl< . sek etapján mtériQk. A vármegyéhez ezSn viszonyunk azonban ideiglenes, oert uámvtrnlr rő^id Mőd. belül ~meok*pj*: a törvényhatósági jogot, és igy teljesen kiketu zalaegerszegi közigazgatás alól.\'\'Zalaegerszegen fílytatött tárgvattsalm arról győzték" meg. hogy ugy Briglevics kotmánvbiz»«-. mint a vármegye törvényhatóság* semmi Bka • dályt nem gördítenek az elé, hogy Nagykanizsa rövidesen törvényhatóság legyen, sőt e jogos törekvésünket mindenben támogalj.ik. Er kilátást nvujt arra, hogy még a nemzetgyűlés összeillése előtt, néptorvény utján meg kapjukta törvényhatósági jogot. Csütörtökön-már fel is utazom Budapestre, hogy ez irány.; előterjesztéseimet a kormánynak megtegyem. Ami a *2áire1látást illeti, ez iráni b«n "■ár megtörtént a m*gáll*podás közlem és Briglevics kormánybiztos között. A közélelmezési misjs-leriumbs már et is ment a távirat, lngv Nagy kanizsa város Károlyi Imre zalaszenigróli uradalmából 50 darab hizott sertést kapjon maximális áron a zsirsztlkséglet ideiglenes bi*lositás*t».
Dr. Krétky főjegyző, akihez a ¿girellátáx Ogvéhcn intéztünk kérdési, a közetkezö kijelentést tette: -,
Az allrpán rendeletére a város azt at etóierjesr,lésl fogla tenni, hogy a levágandó serifekből öt kilót kellfen a köiellátás Jávára felajinlánl, Énnél nagyuhh mmnyiség kistől* gálfalásli nem lartorn Igl^ságoinak, vliionl a virotunkban Igy öiszegytllü nirniennyiség
Ma önkéntes "polgárőrség Hl
.ftpnrtja frt szolgÁlatOt. _
A hó,
a .unt puha Síiéivel stiran omolva vastag leht J>jir6onyt borit a hiztétölAe, m emberi Ittn dfélyén inegiezgclí azoiál 4t--tooayasJltl> aierítimentátis hnrukat. Hu\'tó bóprbék, ót jgilyen sokszor zengeH rólatok az édes <Uk költői lant .és a nyetefgö tuzfasip ; nir>cs líai amelyet többször* megénekellek volna, et* talán mrgn a még elnydhetetlenebb szs^hji Tavas*. Valamiköf csengik esi ingeilek a w ^ttótekarö - hangirisUi ¿békélték, az angyalok duáyháj^ szakad: ki* a nrwnnyben. gyermekek örömét, ártatlan vigMoS szelid ozipórkatátát jelentette mtoden taadéri hópthe Valamikor . nagyon ttgM De azután évek jöttek . . évek, amelyeke* kegyetlen télszakában csak „ szemfedő vtát K-híi takaró, a (öld barázdáiban kstoaS gémberedtek, magános átkozott, zugokban nr gény őrszemek ^omlottak hangtalanul ötökte hóba és azután a hó szine már nem volt fetó vötös rózsák viritottak rajt*, a szent eiabca vér kitakadt rózsái . . vörös iszonyat vol éTtkoí tplnden -tgy<» lefelé keringő pttíö hópihe. És most ^ Mintha csup-j kírdSjél tew tiiinden kis szálló pehely és a fehér lefd mély némán terül a termő földekre, egyet»» titáni titoktakaró. Magot véd-e a hó a ed mátkáit földben, vagy leplezőie csak a p*h gon hagyott földtibiák meddósógéaek« « tilók, amelyből tev^ssta valamenni\'ifink * fflltg. Miié megolvad a hó, vájjon ttW* fiatal f-jét a tavaszi földeken az embeii«ég de\'e ? A hótakaró "nem felel, egyelőre rejá föld titkát, a msgasbót pedig hideg szikrái* sál omottiak a hópthék, mjat mégannyi mes, közönvos apró kérdőjelek . . .
— Klnavaaásak. Smtff i izsef kqrista biztos dr. FoJor Aladárt köae«é<(ségttl F6ld«\\ Mtkló t közoktatásagyi, BmMxt vaiuti vontatásttgyi éf StuJéfr ErcÖt Imga* kérdésekben tanácsadói teendőt chátáa" kért« fei,
lebtuár S
—---—--
- FaáMétán én m«nkanatkaU**g Na*y-kamzsa fatítátá« válságos napjait «ü A kőz-jfiítfllS hiv italban naponta\'tömegesen jelent-krtaek ttok, a*lk Hitetlen aaobában kényfe l^rit évim a forradalom vivntánynit Králky Ijjtl^A uMku lm Und kénytelen tSkei ^«íJtMi mert fa nincs. Azaz, hogy vad fa J. a tntfbei. Onnan nem- iudjik kellő meny-\' ny-f^attóii beszál\'iffchi. Aa aa iparvasnt, amely t I\'f te« vím ki, nagyin silá-nM van mrgatapua\'a, usy, hogy lalönöstfi i «0«unt wd U\'IMiImq nap-rtap u\'án f:it.:a\'i«k c!ö a kittkiások. Amellett. hugy a oeoi ieUfil normálisai? megrakni, a vomí csak .olyan lassú menetben Wal^rd-|e«k, Míy.a n#i notrr4>is j—6 forda» bcneti c*ak t|rlKi*M tedd ne). Igy a «»«\' Kiaiiaa lauO«*é«lcteiisk e»y otfidét sem tud:a dmdüuin K-»t*y Mpurii, hogy a iesétcHcn ajispu\'on segit*en„ 25 embert toborozott Oaair, Mi íjjc:r uiuuVával pótolnák ki a nappiUI ¡traias.:\'ást KMnfl voM e munkaalkalom az pitibe* dolgozó munkások, akiknek d<?fgnk ■Din —iHMyám kt, jl—y Wl vonalat mm-
i ij^k. <»,a rövul (¿tóra aUHEWgWWénttena
— m|m Jé la<«oa bitt kapna vóIM, mfg a trepen doteorö*. mivsí a lerakás inig égy werObb és könnyebb murká. napi -0 koronát A aroaU rsrsjj igdult wolns,— hi val»fci > besiéíi* a munkásoknak hogy rekik afC és ÜHü u pr Üia üreg isfogjáb Mpni EeSCf trrnéi»««*\'» nem let» semmi és irv \'b>!ósn lf itfcjp hiti-nő esz-
¿¿¡e ts A munka ma éjjet nem indult meg-tiindeit bfeass wwmváa tudtuk
■»ff. akik nm r.gisxkul.ak arohíbcz-ótrul opOVí és 0 oxmd rsgadt\'k volna- meg a kimé w>iitt^—*rir«* fifcklgd04k KtAlkr Kk0iMI az eset v?fódis£ga iránt aki ntf swfcutttt azt és kyeteaft-íte, hagy az ügyet Sr-ftf kor-ninrbhtos eté t~£ia tejealeei. A aétktttörö és fizó közCtbég .tevében mi » arg^a* a kormánybiztost, intérkidiék, hogy taucó elő iw-lordaHiuMMk^ azok»ől
» -^-v.^tHAi ^«Yjehgtcriea kOve\'.clétcikkel V;«sí\'y-.etEO-, Niqnnin* teapátását. sági üf \'a ;au-;kgnálk8i>segéiyt és hasson oda, tifrs\'gi. UHCikabCgveMő sSt^Os teflát-Imnr Imirti a kOBeankák elvégzésére _Mtesse.ij— jó bMl BsnUti kapii
— Uj sapkM kapáik a HBiilr^-BafipesS tadösiiö«4 tévsattxna: A pépkor-a»f c;i3i!?rc2!at bofj a még ténylef szo\'gííó bMka u| saptírai íálja el, hegy igy meg-k^BebMetheiAfc legyenek a lescereit katonák-
A* öj upki nuntája te*feaeo a hindi »»sfa cuzui lesz.
r Hogyan kapják meg a vitézségi »mek póUiiMt Toob aktakót kérdési intéz-A In? iiak Kiiánt, hogy a «MAséei énaek mte fSió pótaHjpkat m oddoa Bzeük ki — McMks fcelyről most a hAvethezfikei fc^ziik *(Mak: A i&tylegss katonai szoigétalbaa egyéb katonai i&etméayekfce<. az áilami
***meottak pedig poígári i\'ktmén,m»kd egW kzpfáÉ Kg a váézaégi é em pAtóiját: t*at, tcb«É katonai «agy paiglri kHami saol-g*»s>»a mem Mák részéra posU aQáa kiidik
Akt aem fafp aeg pontosan a pifeCjat, pMesMbee «egy a hadSgymioíaz-A «üézségí éram aUn játé pót-^áaj *-t?k>eVr résképpen hocnabb MAtar-*t*i seabi (észére mem M
— Saardin éa osbtArtőkte rnuuu)« be JJÖtÜi « «agyar Ataagyart*« rnimkai, a "Ürf dn iim—űrm matyaafc (Aaaarapai * f%=fp Oim ómra Lé\'k Lmt a Ne-
tfinaarafrigy >ét*aa.
ZALA
- Eljegyzés. Spiegel Viktor e<jegyest« Maicktnxker Phdnskát. ~~
Fiúméban nem fogadják ií is uj htbooaátáau pspirpénzt Ftum«b6f- lárirttja iák: Aa olasz hajiősfit, nt fal\'sgasiokon fcöfli, hogy az ujabb kibocsarsfu (tí. kiadása) tb koioná», vilamint a asffeép és 10,000 koronás bankjegyeket hzetásl esjckq/ül nem f> |fr. ej és azok Fiume mraietén érvényessegei nem bírnak.
— A namaatftraégrdl. N^ykanlzá« vá-ras kOzOiiségének szive» lud^áfára borom, hogy a dé\'t vastoij á\'kmusoa. m vasuü tár-házaksái éa a hadik\'»Mxná* I?v6 6régek «cm tsrtornsk a nímie Öistg k<Me>ékébe, s igy báriaely panaszuk, ametytk ewlleg eten fioé> ge)> ftíen irtnynratnek, a negt/eid\'sé^ rovására nem iihifti Nemzetőr parancnok4g Naj/y-kanizsa
-■— Szark rémuralom Barosot^. Ma KanizsárS áluMt egy btresi tisalvwetA, aki rbibei vona\'on, részben gy»l tg tette meg aa utat. "Az előadásiból érdekes lészleteket tudtunk meg a béictt szerb uralomról." Eszerint a ne.be* áttat ktaespultPundMmaici Boguaz lt ár r-H-^ti a szerbek áHal amgr
száHott »omwg» b*raayai részek szerbek ált <l kinevezett körmén» btito»á^*k ünnepélyes be-intatása e hő 22 én, szerdán történt meg Bir-ckm. tz alfcáiöfliRUI b »kettet is rudeateftrr k melyen hivatalosak voltak a? Összes magyar hivalatfőnOktMr és a sierb\' tiuiek. A banketten PwffiirTi i I |.iiiiHi \'i a fi tT^tl h"«^^ ettefiék Hdár IIM\'yr—Paudun »!<■<
e?tendebe, hoyy a magyar po iiikat hátságok Ostrtrr f^bb tiniviitf i, akik »adüijg míg cua tették le az eskfi*, a Jövő hiten utFoznak te tenns , z eskdt a s e-bekre, mert máskaiOnb;a
szerbek megfutották a h tó -ág ><nak, hogy magyar kormány leadehtcii végrehajtsák^ szeszntálmsr feiTlijjfgöRtettrk éa ha kedvtik Kzottyan, nagy nc«a|okat rendetnek. MáskO főnben is jői élnek a szerbek, »kik példásan tartják f.vin a rendet és szívélyes «iszonyban mtteaaek a lakaaaéggal.\' A Irgtnység aa-pnnta és frjenkH! egy Mó huü, IMtt bort és nnlks lisztből sO>őtt kenyeret kap. — Ka<Miy tebeH^ mert nrindent rekvirálás ut jki szereznek be és a relviráü boiiuiUit «te semmit aem fuetaak. Az árdrágítókat áiael kobaással S~BSffiBnglésser suj\'jáb:—A- szerb tisztek sokat és csoportosan látogatják ax uri hátakat, ahoi szívesen látják éket. l yeo az élet a szerb aratom alatt levő Barcson.
— A fiumei vonalon elszedik a ma g/ar utasok pénzét Kapoavárről táviratozza bidóetóok: Tegnap óta kftőnős iniázkedést fogaoaHMitanak jugoszláv katonák a fiume^-bodapesti vo-alor. AHg hagyj i el Gyékéoyes-•él a vonat a magyar határ, jngasaláv katonák jelesnek meg a kocsikban, mindenkit igazoltatnék és akuőt kítflnik, hogy matyar hoscs, azt megmotozzák, a peazt etvaszik tőle és csak aaayü nagynak meg nála, amennyi egy-két e?p: megélhetésre elegendő A pénzről nyugtát adoak, a nyugtái azonban nincs temroiföe bív-íia\'os pecaét A katonák azt áiitfkk, fogy felsőbb porarcsra járnak ef.
— A Mígán\'isztvisaiök Országos Szfl -vétségé ietyTtsoportja felbéri as igen tisztelt Kartársak«t és kanársoőket. hogy február havi tagsági diioysgtáiukat et egytsdld helyiségében (C*si«d Mw»<) kiváltani aziveakedjeftek.
— Afandöan érttoxnak újdonságok aaV nflsúntktft, lakol* hangjagyek ir^nda.n hang/, viaf réssáre bnurettiili kiscbaJ Fülöp Fia \' Hnyvftarsabsdéaéban
EGYESÜLETt-ÉLET.
\' — Felhívás. A magytrorizági szállodai, ébermi éa kávéházi alkalmaJtottak oraiigaa t, ffyg^llvte helyi csoportjának vnsctőaége er-utoh Ikivja f«l latjatt, bogy e hő 6 én tú 9 órakor a Munkásotthon\' narytermében tartandó rendes évi kőztytHésea okvetlenai mindenki megjeléltní szlvévkedfék. Tárgy s Titkári jelentés aa elm.ulj évről 2 A dsrttkar ujjtvá-Usztáss ft. Oaad.tági és politikát h-tyaat, E\'^adő D nlsch olvttrt a kOrpant kikdtáni^e, 4. liiáitványók Ax E\'nőtUég.
— A Sooialls Ipargazdasági Part azerds esti öísrejOvetciére a lakatos, \'btdngos, .kováct Ifit\' os ragjiiiiak figyelmét ka>Ona«ea felhívja a* E nöksig
. — A szabó munkások Artskasiata. A mgykanirsd az&bómunfcáaok és "munkásnők saaidán, 5 én este fet 8 órakor fontos értekei- --J letet tartanak a Munkás Otthonban. Mindenki ott legyen A stabó muttkások megbízottja,
, —j Meghívás. A nagykanizsai Onk. M-"zoltó testű- t 1919 februtr 9-én délután Sóra-kor saját "helyiségében kAsgyQlést tart, melyre a tágakat tiszteletiéi meghívja a Vstasstmáay. Ttrg^rsororat: a) Az Ónkénws IwIVIMFti lat feloszlatása icánti vála*xtmányi javaslat s erre votjatkozo hstarozsthosatsl. b) A vagyon-síértsg bemutatása, c) Feloszlatás esetén a vagyon bovafotdi\'ása iránti intézkedés as alap-Saab^lyo^ 44. § ának . figyelemben tartásával.
— \'fl magyar vasutasok országos satt-I""tffOT "agytcaniicaaÍ ú»apOTtJának - vigalmi • gárJaja ajtai rendezeit itattatJt eió«dÉsén-mb»d I azoknak, akik íelulliietni szívesek voltak, reru;—t t» t»txs«">natet tetézi ki a vigalmi garáa rVrr\'T^-i-jrr •fViiiltiraTtak - ^ntat ien<".~Nágy József,\' Ungar Sándor 50—5t"> K, Schilhan Janó« "40 K. l "Zer N. 3) K, Szandreí Károly. Pattr tisjof ZRff^tm Karoly. Bytca-kei Benő, Hor»ny Aao». Strem N , Hoizbé&A [ Vn"i()\', PI^OTjthaín\'Mrir 30~20 K, Kaiser S . Xehzih Znltan. Zibó lin-»» Kni»z fck-racr. Gibsz Gusztáv, Klein Ignác, Kohn Upéi. iíj. Harangozó József, Krajcues liulu, Um-hammer Károly Junker Rezső Hvingam [józ<cf —10 K. Fútűp Jenő, Popp Ernő 8 — Fh K- -JCarovics János. Kalmár látván (V—6 K, ~Radiűx. tr«ri" \' KlH.n Máfngp Heriseg Karatv. Barcsa X., Epcrfc-sy Gábor, tssláss im**7" Gölles^ Ferenc 5—SMC, Kofovics Ferenc 4 K, [Hsggg Gynb é K. Katael He»m Gyfa-gy IfYIm .1 llf tip[ rttái tfiHiinnl ?. "•* K "M H t; ^ K, Steiner Józsetné & K,
Keddi tőzsde.
Budapest, február 4.
Magyar Hitel 954, — Osztrák Hitei «04.
— Osztrák- magyar államvasút 958, — Leszámítoló Baak62S, — Hazai Bank 492, — Magvar Bank TTtí — Rimamurányi 943, —\'
— Salgótarjáni 1015, — Közúti vasat 496,
— Váifá vasul — , — Urikánv 865. — Fa-Dsok 804. — Jelzálog 4£5, — Ker. Bank 4Ő6A.
— Scbiíck 391, — OuMm na 952, Szlavőam 825 —
A szarkeaztésért fatal: a főszerkesztő.
Nyilt-tór. Üzlet m^nyitás.
Tisztelettel értesítem\' luyiabacmk ve--ormet, bog)- fűazarOztatamat a Fő-mé* Hun/ady -utca aakán levő bcdthaljriságbSM (volt Mihályi-tste- pekuxkt) folyó M á-tr. sütöráokön újból magnyitom
A it. érd kósünség »ihm taaoptaut kérve éa abitiMt továbbra la jtatdulataÉkt-fogásukba ajánlva maradok Mrfc ttaaisMtai
öiv. Sziegrr Istvánod
ZALA
APRft HIRDETÉSEK
Éuiviki tér 2. számú Sattler-fcfci\'hátban azietheiyiaág H«RMl kiadó. 70«
MhdMMMiir, M fősáshes is árt, Budapestre kerestetik. Bfiv<btt«i Kisfaludy-utca 18
ggy uf, fehér, mosóit báránybőrbunda etadd. Cím a kiadóhivatalban TtH
Jobb osstadb •( való leány a pénctárho; ¡elvétetik as .őrangyal\'\' gyógyszertárba. ní
ázabadaígoU tengerész szakember gépészi állast kérés aradatomban, esetleg elfogadja a kovács munkát is- — Hw a ktadóhivatottJlh. ¡693
Eladó egy pirostarka I \'/$ eves tenyéas téka, \'50 darab anyajuh cigója márciusban eHenek, 80 mm. biborheremag. Kerestetik egy uradalmi bognár és 20 mm. tavasai busa, esetleg csőrében óasi busát adunk, Breuer Kastoérek Nagykanizsa, Szemere-u. 4/b. rt)o
_tay pár Mhrel borított Öle csizma, ujl
toldással eladó. BóeWbBct FeioH-ül / s£
Int*l igans leá»*y gazdaasszonynak ajánl» kőzik magányoa urhos vidékre,— Levelek ..SzorBBlrnnfl;* jeligére * KariAhii\'atalha mt«-zondók. .6881
- UPakr, Hlraohlar as Fis fatcrtftelo ésfariogy k arfsi.ed5 cég mely fajdalommal tudatja, hogy érdemekben éa erényekben gasdag beltagja . . V \'■--*-■
ittisi Bűi Uta
a\' Fsrtae JtiMf-itnd lovagja
X M >tir Budapesten meghalt
Vállalatunk Kjisdését legnagyobb részben ttekf köszönhetjük, tankadáttim 80 évi munkássága széles kórokben elismerést keltett, . embertársainak sserető jóságos pártfogója, áldozatkészségében közismert volt.
Ataódomfrorii, totp r»hpi*r ho ^
EaKtit bálás IrmJitiH Hd| «flrtzil l
Ujlaky, Hlraohlor ás Fia alsódom-borúi cég tisztikara mélyen megrendülve tudatja, hogy bálványozott, jóságos főnöke
öitai Ma Miksa
f hó 2-ón, Budapesten elhunyt.
Tisztviselőinek. munkásainak,\' minden alkalmazqpjának jóságos atyai gyá-mólitója volt, nevét mindenkor a legnagyobb szeretettel vettük ajkainkra,, s emlékét igaz kegyelettel és hálával fogjuk megőrizni.
viszketeg;
rfih, sömör, ótvar, sebek és mindennemű bórbajokat gyorsan és biztosan gyógyít a
BORÓKA KBNŐCM Nem piszkít és teljesen szagtalan. Kis tégely ára: 5 K, nagy tégely 7 K„ családi tégely ára 12 korona. Hozzávaló Bpróka-szappan 6 koriba, Készíti:
Ofríf MAador
gyógyszerész, Nagyklffoa. Nagykanizsán kapható as <H*zet gyógy* t/.«rtár«tkban un •tr<>gáriákb\'íh y; ...... L \'*>in i1 in . \'i. ■

! 88/191». Agyasamhoz .
Hirdetmény.
Alulírott DK» hibát Viktor nagykanizsai állami kóajegyső eaennel közhírré .lessem, hogy Reich Samu ^ktfsakereskedB nagy ka hi-s*ai takbs mSgkcrigenen as általa a .l*issk éa {¿agai* gejári cégnek eladott, de vevő áttol át\' nám vett 100 aaaa Egyszáz hektoliter horseprü, Nagykanizsán, a, ..Seentgyörgyvári utca Harmadik (8) • szánta alatt fekvő házban tevő állami körjegyzői irodahelyiségemben a lo yó Nbruár hó Nyolcadik (8) napján koa-benjiittom mellett ine«titrt»ndö, délelőtt Tia (10) Órakor megkezdendő, ityilvánoa árverésen a legtöbbét ígérőnek al fog adatni.
Az árverés alá kerülő borseprüből ftó azas Hatvanöt hektoliter\' as Erzsébet királyné-tar Huszonegyedik (21) saáma alatt fekvő házban, 18 azaa TizeninoJc hektoliter a Zrínyi Miklós utca Negyvenhetedik (47) iránta alatt fekvő hásban, 17 nsa* Tizenhét hektoliter a Bajza utca Tizenötödik (15) száma alatt fekvő hásban van Nagykanizsán elhelyezve
Aa agéss _1QÖ asat Egyszáz hektoliter faotseprü Egy-fty -tömegben adatik al. Kikiál» táfi ár 40.000 azaz Negyveneser koron«; ámde j^lJtu a legtöbbet-Igárónek etW SltTF áltáai aron alul is eladatik.
| Árverezők a kikiáltási ár Tis (10) »«i-aalékái, vagyis 4000 asaa NégyasctJÍMxmáL az ái verés inegkej-désa előtt kezemre bánat -pénzül letenni, kötelesek. -
^¡-As—árverési—vw5—a- vételért kezemre, lakonhal lefizetni s a megvett borseprüt saját [hordóiba töltve. azormyt elszallttnni tartoaik.
Ha* a Vevó telje* 9Í|élán MUIIMI 1« IUIIU Ifizetné, azon esetben bánatpénzét elveszti s ■ borsepru a nyomban megtartandó ujabb |ár vurcsen ujboj el fog adatni.
HfY~veteIi illeték vevőt terheli á a vételárral . egyytt kezemre azonnal lefizetendő.
JAz árveretni s»áridéközók]éTeniEé//.uiiék I a folyó február bó Hetedik (7) napján délelőtt [Nyolc (8) és Tizenkettő (12) óra, vagy délután Három (3) és Itar óra kóxt Wetch Hamtrj ■seszkereskedőriek Nagykanizsán a Király-utca lazenutödik (ló) spá-nn alatt fekvő hasban levő [üzleti irodájában,- — telefonszám \'Kettőszáz-[ötvenkettő (¿52). — s Ő az árverés alá kerülő borseprüt azok elhelyezési helyen meg fogja
ián fehmái
i
Kelt Nagykanizsán, JEgyezerkilencszaz-tieenkilenc (1919) évi február hó Harmadik
t8> ■ naptán-.— J......■ — ^ ■ . --—-.. -———-
Dr. PtHlAI Viktor
Rilnmi fenijagyiA
ORANIÁ SÄS^
Síérdán, oestörtököa. Február 6. *s |
a .^aMatsvirag" ttiiesHItt Lóth Ilus faltéptevai
CSITRI
• v|g utnmfl 4 felvonásban
a budapesti (Star*-gyáé remeke
Előadások hétköznapokon: 5 éa 7 »mirar Vasár- és ünnepen: 8, 4>/s, B as 7V« órakm.
VII Ali MMff wezqá-sxiiház
V Ili fiU Saarvaa SaStMa VeMoa H
Kedden, szerdán Február 4, ós S én
legenyea játék 4 felvonásba\'1
Remek klsérA műsor I
EiftádáióK ^ nátx^há^n ■ » él1; aragw. Vasar- ás ünnepnapon: 3, 5 és 7 oraker
Fiaker
toinden alkalomra megrendelhető vidékre is CENTRÄL Szálloda portásánál (ssobapineér). —
Aki házat, szőllötr
vagy egyéb ingatlant venni vagy aladni akar, aa forduljon blxalómrnal
ACYjÉL lUNÁl\'Y,
\' Föut 8. szám alatti
ingatlanforgalmi irodájához
ahol^mlntilg vy** (iyfia «iadiaoc 4a vételre előjegyezve.
Moslék eladás.
A Frigyes laktanyában 2 év-a ^^ honvéd laktanyában 4 konyhán naponta felgyülemlő moblék folyó hó 6 Un, csütörtökön délután 3 órakor a ¡egtr>bbel ígérőnek el. fog adatni.
20. magyar gyalogezred kdzatkeaaai bizottsága.
(Volt honvéd laktany*
özv. Alsódomborui Hfrschler Miksáné szül. Pressburger Adél mind a maga, mind fiai Elek é» Rezső, valamint az egész rokon**? nevében fájdalomtól sújtva közli; hogy férje , .\'
a •
alsódomborui Hirschler Miksa
a Ferencz József-rend lovagja
hoaszas szenvedés után emberszerető, áldtmos munkás eletének 77. ovahen Budapesten « Pajor szanatonumban I. c. február hó 3-án. hajnalban az tftoUú kenet felvctólc után elhunyt
Tutemct f. hó 5-én délután ideigleneson Budapesten a Kerepes un r. k. temetőben helyezzük nyugalomra.
Alsódombort\'i, IU10. tbbrttár ljó 3-án. , >\'
(Minden ktión értesttá* Helyett). ,
Nyomatott f a JcKLK* nyonulfr és htrltj k\'adói Yállalatná^Naj;ykantsaán.
Igasgató: ftA^K» Q^^KAI
szám ára 90 fillér.
XLVl éwfoljw
. ___
immilrti fts uilMűvatal:
»naoykanizsa,
Sagár.ut 4.
gaJa Nyomdavállalat
Fő-ut €. 82.
Itotfttoolk hétffl kivételé-vclMlrkktinapkorareRgel
Sierfcaasfó»*.\'.\'* Madóhlvalall telefon 7t. Nyomdai telefon 117.
1919. Február B C*Ht5rt5k.
> < i ■; r- < ..iiiiafcii
POLITIKAI NAPILAP.
-


i i-k iihJAI
t .lUiPU\'l "jMBMI
Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs e* laplulajdonos:
OSI LLAtí J K Aí Ó


< i ■■-.;..r., ifbiTTW,i < rr

i—-

Előfizetési árak;
*
helyben háiboz szAltfttva, va#y posta nét%QUXén*e*t
Egész évre K 90 —
Félévre . . „ 45 -
Negyedévre „ 22 54) E#y bóra . 7-80
Egyes szám árá30 l
Hirdetéseket, nylh-teret és magán-közleményeket díjszabás szerint ve*a u----- fel a kiadóhivatal. -- —

Az országos katonatanács 1 nagygyűlése.
Budapest, tfebr. 5. A katonatanáci végrehajtó bizottsága péntekre nagygyűlés* hívóit össze, »melynek egyetlen tárgya az, ho^y mi képpen ftdzdjék le az ellenforradalmi mozgalmakat A kaszáinyákban\' a íehérvUi tset óta nagy a nyugtalanság.
Mi is történt Fehérváron..
Nem volt elBenforreclalmi mozgalom ?
Budapest, f?br. 5. F iiérvármegye elmozdítod kormánybiztosa ma Budapestre érkezeti, hogy kimerítő jelentést tegyen a betügymimsz leinek a fehérvári megyegyűlésen történtekről Leszögezi, pucscsi ól *zó serr volt, mert K\'nlyi hnie senkinek se;?) árulta cl, hogy mire készül. f4) a közgyűlést azért hívta egybe, mert elkésve kapta meg a belügyminisztérium tiltó lendele-*iét. A kőzgyüés már folyt, amikor a posta a belügyminiszter táviratát neki kézbesítette. Ezt okmányílag tudja igazoini. Az rx-kormánybiztos-a legnagyobb határozoltHággctfailitja, hogy még Károlyi Imre határozati jivaslata se a régi rendszer visszaállítasz é.dekében hangzott cl; eiről senki nem beszólt, csupán a kormány egyes tényeit kritizálták.
Székesfehérvár, febr. Székesfehévár várcs részére Horváth János munkást, a megye részére Tolnay Lajost nevezték ki kormány- * biztossá. A fehérmegyei szervezett munkások határozatot hoztak, amelyben nem engedik meg, hagy Horváth János elfogadja a kinevezést,, hanem Tolnay mellőzésével szocialista kormánybiztost követelnek a vármegye élére is.
A vidéki Nemzeti Tanácsok
ellen.
Budapest, febr. b Budapcut n<pe éhin-»¿g elölt áll, mert a vidéki Nemzeti Tanácsok *aját területükön őrálló vámhatárokat állítottak tol s megtiltották az élelmiszernek Budapestié való szállítását. Az országos Nemzeti Tanács mai Ülése fölhívta a hadügyminisztert, a vidéki Nemzeti Tanácsol: túlkapásaival szemben fegyveresen lépjen föl.
Bánát ós Temesvár sorsa
a békekonferencián.
Párís, febr. 5 Bariéit alblzoltsági elnök ^jelentette, hogy Bánát és Temesvár *fcfivat*r-to*andóságának kérdését lehetetlen Magyarai-
meghallgatása nélkül véglegcsen ie:i-dezni. Sándor trónörökös is Bánát ügyében u\'azolt Franciaországba, de még vel<? se tár; nyaltak.
A fehérmegyei esemenyek Gyöngyösön.
Gyöngyös, febr. 5 Gyöngyös város
képv/tt^ öreMuietet szerdán délután hatvan kép viselő összehívta. A Gyöngyösi Hiilap szerkesztője tiltakozott * közgytté* ellen, mivel annak megtartását a íHk néptörvény - tiltja. Erre a ool^áfi^ter a gyt^st értekezletté nyilvánította. Drf Boraik Pal p^bános, a helyi kereszteny-szocialista part einöke volt az eiső felszólaló, aki kijelcnieit-*, nem bánja, ha bec*ukjAk, agyonütik, vagy fölakasztják is, de nem enge-ddmfíhkedik a nép örvénynek E«y dr. Déítány Miklós nevü k^pvi-e«ö kozbekiailfot :
A kormányt le kell bunkózm. i
Má«ok e/t kiállóitok : . . Lu. % k urnái y iyal! — L jen FehcVmegye ! A p »ig^rniefier néhány?.dmat?ával fölhi-borodva Ingyta el az üléstermet. A kormány-ellenes lün elés esti^ tartott
Erdély elvesztése.
Bern, febr. 5 A\'bert Thoma9 Erdély soisáió) a következő kijelenteseket tette a magyar kikü\'dóttek c-ő t:
— Önök azt lii\'zik, hogy Parisban imperialista poll ik$t í znek s hogy ez vezet -Vlagyaiország földjrabolására. I^dig nem igy van. A franciakat az4 igazságosság - elve s a népakarat megnyilvánulása vezeti. Mi ismerjük a/okat «1 na® s/ab^su tüntetéseket, amelyekét az crdé\'yi románok f ilytatnak a Nagy-Romániához való csatlakozd érd ikében. Megértem a magvarok nagy fajdalmát, megértem, hogy Magyarország irag^dia előtt áll, de nem lehet tenni semmit. Pansban tudják, hogy a ma-gyiK.rKzARi rom^n^k ku^uráltabbak, mint az oláhországbellek. Tudjuk azt ísr hogy a magyar uralom alatt jobban éllek, mini a bukaresti uralom al itt. üe nem hunyhatunk fzemet a népaküiat megnyilatkozása clói». Mi a mn-i?yno o:i cíak gazdaságilag segítlictünk. -Önökre, magyarokra most at a legfontosabb, ho^rv .éleiben maradjanak. Valamennyi kin áltiim >t fanácsko ásra fogjuk össrehivni s eben kell önöknek is elhelyezkedést találni.
A német forradalom.
* Berlin, febr. 5 A tegnapi brémai harbok-
nnk lik) n«fottjí é* sebesültje volt. A sparia-kuszák otsáncolták magukat s igy további véres küzdelmek várhatók.
A béketárgyalások menete.
Páris, febr. 5. Wilson elnök sietteti a népek szövetségére vonatkozó »ervek eikészité-s*t ho-y azt nt.igáv«l vihesse Ameriklba, ahol hVio/ii mutatni a kongresszusnak A terve-zete» ^í\'ö bizottság erre való tekintettel é|-. ie i UU\'ot ket is tat!. E<>ylbkent az összes bi-zoMsárok iietteiik munkájukat, hogy a köz-nonli hatalmakat is meghívhassák a fárgyalí-aokia \\ közelíti hatalmakat rögtön mrghív^ Ak mihelyt a kártérítés és jóvátétel kérdéséit döntés történik. Ma ez meglesz a köz-pontiak aláírhatják a szerződéseket s a népek közt újra c> rendes életviszonyok jönnek létre.
A csehek ujabb pimaszságai.
Losonc, febr. r>. A csehek. Losoncon hetven előkelő polgátt liw* gyanánt cilogtak A /akossíg elkeseredése leírhatatlan.
Az osztrák-jiémetek a szlávok
ellen.
Budapest, febr. ö. A bécsi egy nem ét» műegyetem nemet ajkú ifjúsága nagyarányú tüntetést tartott, melyen követelték, hogy * kéé főiskoláról haladéktalanul távolítsák el a «zláv h»l gatókat A műegyetem és egyelem rektorai kijelentették, hogy a szláv if^kai kizárják.
Oroszországot nem lehet meg^
menteni.
Pária, febr. 5 (Szikratávirat) A békekonferencia tagjai között e^yre n^ u kétség, vájjon sikerre fog-e vezetni az Oroszországgá) szemben követett poli ika. Az oroszországi csoportoktól érkező hivatalos éa nem hivatalos jelentések amellett szólnak, hogy a heurgszi-geii értekezlet terve nem fog sikerülni. Erős-oödik a meggyőz/de*, hogy dugába dől mio-den terv, amely ar. orosz káoszból valami Bzet-vezetl hatalmat akar teremteni. Francia körök \' ben túlnyomó az a vélemény, hogy ha az oro«z boíscvizmust nem fojtják el, #kkor az Átterjed a szomszédos államokra s fél Európa dtuora-lizálódik s akkor a versaillesi tárgyalások minden eredménve iilu^óiiussá válik. — Amerika követeli, hogy Oroszországgal más politikát folytasson az antunt.
A bolsevikiek megverték az angolokat.
London, febr. 5. A* angol haoügywirtisi.-terium jelenti hivatalosan: A bolsevikiek nagy erőkkel támidíátc meg Archangelszket, amelyet háromnapos heves h^rc után elloglaliak. A/, angolok a várostól északra eső maga?latokia vonultak vissza
Forradalom Angliában.
Páris, febr. 5. A legfőbb haditanács illéseit február 1f> ig elnapolják. Az elnapolás az angolországi eseményekkel függ össze. I.toyd George Angliába utazott. Az Angliában lejátszódó események forradalmi jellegűek. A sztrájk növekszik, a n^cionaiista agitáció tovább izzik s az írországi szep^rasztikuf törekvéaeket .bolsevikiek és német spartakuszok szítják. Lloyd George he\'yze\'e megrendült.
London, febr. o. Az összes angol inun-klsszervez.etrk ált János sztrájkban állapodtak n cg. A lo? doni földalatti vasutak mái nieg-
^lltak, ami katasztrófa ¿¿áinba ineo.v.
* *
Hollandia is.
Berlin, f<jbr. 5. Hollandia sulyok helyzet előtt áll. NagyDránvu és komoly mozgalom indult meg a királyság intézményének- eliör lésére. Az országot or mintára szoyjet-kő.társasággá akarjak Alakítani.
. r
¿Al*
1919. február 6.
Zalavárm e gy é b e a nincs nyugalom.
—, w.\' ■■*" W *V A kUkMiunltk Sneff el Ma. -- * uacdalidék Hrl(lctlc« ellen. -Stluetégyc k«»y)fllMt tart í - Tu> ftbb le *k mumfgym_, ax or Nagyka-alata IA<4tt.
(Sajét tudósítónktól) A kormány hivatalos tapsnak tegnapi (ttei Mz\'i; hogy dr. Iii|itnci K**ol)J Zili.lrergif«, — Snell Jó-mid pedig Nagykanizsa város kormány biz fosává nevette ki. A kát kotmánybbuat kinevezésének formaweiüsfige is ••tihijxiíöiya ttutl, atogb.n anélkül, hogf*a vármegye nyugalma bittoeiWa volaa. Alighogy A, két kormánybiztos tffdgMi* Mfatíi^lrmtH« íani\'o^e fejéi az elá-l gadettonség, aa intrika, amely aligha f.tg~ vára váítti annak a piogrammnalt, amelyet ai alkotó maaka érdekében Bngicvfcí- éa Sneff állított »k {3L Mit SneO in»ta\'Ulá»a aikolmávai fóHfinékt. kelteit, hogy aa ünnepiéitől ugy eg«sz Kíakattizsa, mlat a-« áros töJdadveló lakosság?. ■ÉJirír t-nrlmir»^\' ft távolmaradásnak- tün-letétszerű fellege voll. De hogy -vaióbSt? MM-«eaéar M voll szó, az tegnapelőtt derű t ki, -amikor egy küldöttség utazott ÍÜf Búit pestre, tiltakozni a belügyminiszternél Sneff kinevez* \'efese ellen. Amint halljuk, a küldöttség a til-tjltoxást iráaba foglalva vitte magával, \'amelyet ** "itffíf tydatltelO lakosságé
irt atl.
Ugyanekkor a vármegye szocialistái. sem maradtak tétienni, akik viszont B igteyícs kor-H cnánybutos íőtspán. ellen depulációztak. A na-pókban tigyaai* - Eelsőrajk, Zilauciiimiliály,J Pacsa, Paclaiiiiris, Pőíiile, Pitosie, Aisórstk. Igricic, Vöfr,_ Nemesszetv Uitgfck-bfj, Andor-háza, Yöilöspüttls,íPöioskeíŐ" Kc toriak, Cehe, Magyarszerd\'hely, Újudvar, Zalaszentbalázsi községek, valamint a hozzájuk tartozó majorok és puizták szocialistái gyűltek össze s egyhangúlag hizalnsattanságukat nVilvánitetták BugJ leyics Károllyal szemben s bizalmat szavaztak Sneff Józsefnek. A gyűlés fólitt- a beuigymi-□ ■taterftex, hogy öngievas kinevez ététől áíljan. sis 3 if»iáiiw£ji ff Fa leiCTelérf "ftrrffn iiil vezze ki kormánybiztossá.
- A gyűlése.:; kifolyólag a napokban küldöttség járt fönt a beiflgyminiaiteriaiibin, I smely a kérelntei előterjesztene A belügyminiszter azonban ki jelentet le, bogy ugy Briglevics, mint Sneff kinevezéséhez ragaszkodik.
Igyáltt a két kormánybiztosság siemélyi része akkor; amikor hite. terjedt, hogy Zila-vármegye törvényhatósági bizottságát hétfőre rendkívüli közgyűlésié hívták\' össze, amelyen állítólag megakarják ismételni a St ékesfehér-váró* történteket, vagyis: bizalmatlanságot szándékoznak szavazni a jelenlegi kormánynak. Eridéig
nem tudtuk megállapítani\'^ hogy mi Mnt áll az egeiszegi lendkivüli kö/gyülés ügye, nem tartjuk valószínűnek, bogy azon ellenforradalmi megnyilatkozás készülne. Még kevéstfbé hisuQk Briglevics Károly fóispln-kormány biztosról. akinek progresszív gondul fcodását, eivhúiégét ismertük, hogy ilyen irányé mozgalmat tozjef-vassal ne igyekezne el-J nyomni. Sneff Józtef is azt a kijeleitlésl telte tegnap a Zala ifiJositója előtt, hogy Brigié-. vtcacsai a tegteljeiebb hirmtalában dolgozik s működése, személye és elvei iram a legleljs-schb bizalommal viselt et\'.W*
Siefl egyébként jux js közülié:. hogy ha belügy miniszter "megbízásából Zilargertzegen jáft^» ma Bud*p*«trs\'~ú7ajUb, h\'fgy oliani ta-paazuijtairót személyesen trgyen jelönié*!.
Hát bizony szomorú, nagyon- szomorú dolog az, hogy a kormánybiztosi kinevezések nem hozták meg a kívánt nyugalmat s hogy nem katöitve dolgozik és védekezik a magyar, hanem a legnagyobb bizalmatianaág (Ili meg a lelkeket egymáasal szedf^át
A nagykanizsai tyjrmainybiztbi btgl»pe«li utjának egyébként lontosabb Nölja is van : * Kí akarja eszközAjM, h\'iwy a kormány a párta-tticnt Ossseulésének bevárása tiéíkül, hi\'adék-jiáianttl, néptöryéoy u\'ján\' léptess\'elő Nagy-kühtzsát tSrvénvhatóaági Jo^u vírnissá. Ez a kérelem, hahár előreláthatólag" n?gy nahéccé gek állnak u\'jában, tetje»m iiidokott, mert\' hiszen az a tény, hogv, a város .képviselőtestülete helyébe néptanác* lépett\' s a város élére kormánybiztost neveztek ki; .semmit se váttoz \'latolt befyieiohkttn. Nagykanizsa továbbra is fjggő helyzetben marád a megyétől, amennyi ben a népianátsnak- minden batáiozátát föl kell teljesíteni a megyéhez s Ify az alispán a yáióanak fühöbb fóruma mstadt. Sióval az flgyek etenhil is a régi bürokrácia labirjnhisos u\'jáin mennek keresítflf. A uát^t itnymftnybtzloss ezen tjemmit ál rlttiwlát1»»\', afeennyiben a hatás-
kört. majdnem kizárólag a népttnácsou való j elnökldsre és az . c lenónésre szortltozik. — Mindenféleképpen kivánaios volna -tehát, ha Sneff kotmánybizfos ezlrányp li\'pései—a—kor— mánynál aikerrel járnáaák Még kívánatosabb volna, ha a kél kormánybiztos egyéténöleg
hill.niHi.l ■ m«flT,. >;Ar.i<i fpnli^l S
le tudnák, szerelni a srtthélyi hajsza-szertl mozgalmakat. ■\'.
V- Mit ár a pénzUnk ? Mindegy, melyik | párt szemüvegén vizsgáljuk a pénzünk éMltái Miillókst adott a magyar nép a háborús kor- , péeyok leikMamctei.ci Se meglévesnó leUkivs-|Sír4 >jB- Mhcátátnák a Im ás ország péere elértéktelenedik, az flfuif lekoseinsk mílhót köztit! rengeteg kisember » veszti el távét/ és utolsó vagyonár, flf" a kafasalrl\'fál\' m<-,; kell akadályozni e e vonalon mitnlén poHiiis. azonos v<He(oéflf^t >an. HsgedUe Lóránt euöt a nagjjJcntJé^jű Ijidé tói iay Bftiallx^gtt^" .Msgyaiorstág érdA^ban lürjetnt tellene, hogy s háború n°.egindi|isirót szóid aktákat tegyék közzé Bizonyom, hogy a migy.-ráltaai-t tfiaí voltak az utoisóa, ekrit bcleegvézésui\'* i adták nt ulti inát um elküldéséhez fs pVl-különbség nélkül nsfty/ m<>an>u{VáSMl iáina minden magyar, hogy az akkori kor «anyut i«> aZ utolsó pillanatig a bese- politikának voltak szószólói: Hitem szériát ez be is bizonyosodni a jkkor az\' utolsó fegyver is kihull ellenségeink keséből,-akik Migystortzág stétjUraboM-sáza agyarkodnak« Há P-\'dig Wil/on hatá-a alatt a párisi koateretfEU tiitncii, ho^r MR^yjnrsrág—tötritretélel^l gazdaságilag tötjjrfe \'•*»«\' amfcH f ntoentl
hírek.
T
tebraár
NAPTAR
Hí\'«, kall-. Iwottya PmI. Ds\' utjra. Gor. bl R«bilt»< lxr. A4u S t t • [-./■ r reej^t 7 orr 21Í j crc-
. .] kor, .iv\'tA-iftiK dolutin 6 on ti pctciot
CsUtörtök » Soi\' k»» •«« » nr. p«e-
k«r, a.o.Hil délbe».
Nía az önkéntes polgárőrség IV.
csoportja tart szolgálfttöt.\'
^-^■-^«nánylMztgsgfe juttevfilésg a l>i vatalos lapban. A Budapesti Közlöny jelenti-: A magyar kormány dr. Briglevics Károly kormánybiztos helyette«t a belügyminiszter előter jesziésére Nagykanizsa rendezett tanácsú város területének kivételével Ztlavármegye egész területére a főispáni teendők ellátásává! is meg bízott kormán) biztossá ; Sneff József nagykanizsai lakost pedig Nagykanizsa rendezett ianá-cí.u város kormánybiztosává kinevezte.
—- UJ jegyző. J^\'tiiükodésükbcn akadályozol) községi"" alkalmazottak kormánybiztosa Siobolits • Rezső «égyzőt Drátúesányról Zili-tárnokra nevezte ki körjegyzőnek,
— Vasúti forga\'om Csáktornyáról Alsólendvaról jelentik: A jugoszlávokkal történt megegyezés f.ilytá i helyreállították az Aisó.-Iend<ta s. Csáktornya között megróngáít vasúti vonalat, melyen mott újra m/gindud a személy-s a teheilorga!om.--A Mura intfe<tfö partján a ott közegeink, a túlsón pedig a jugoszlávok minden vonatot átvizsgálna*<, A vú»g!l«t tő\'eg az utazási ig .zoiváti»« k a -j a podgyász^kra leijtd jti.
Határrendőrség a Muramentén. A niiiiitiler a Muravonalph végig\'határrendÖrségi kordont á>ltl le! katonai t rendészeti elleriőrzéi céljából, L"tenye s Alsólendve hstárrendürka» löititményt kapnak. Egyes községekben pedig, őrsegeket Itolyenick el.
melyeket belőlünk akarnak ktsaakitani, akkoi a horror vacui fizikai elve fog a régi ország érdekében felszólalni. Most hangsúlyozom tv. mert JugoszltvtaDOl, bWélybOl és Ckehomág-ból oly iniezkeJésííiö hallunk, melyek a magyar valuta megicugoritását célorzák. De eife
hng] ■ 111 b.tnkónk az A b.ifi!ift)i»v. s hi ezt bán\'jtk, pusztulni fog az ő gáttiságt világuk u. A bankjegyek fogják gatdasápi lönkreléle\'U\'tket el cmágc\'nknél megihadályaint. _ Hl az országot maecsonkitják, ez a gazdssági nrkreiétellel egyentó ís igy elfugHitááguk vakságában nem Migyarnrszág ellen, -de saját pusttuTáfcitknn dnlgqm^k. M»gy*rország inlrg-ritisa tehát gazt^sági követelmény*.
— A kolozsvári járvány - Napok ói-t valóságot rémhírek terjedlek el arról« hogy Kolozsvárott ujfij\'a, veszedelmes látvány pusztít, amely százával szedi áldozatait. Kolozt váltai a itHguzállá«—őrt—nini sem telei á J sem távirati Összeköttetésünk s ezéit leheieitei volt a rémhir»k rlicnCrzése. A ma- kerUlö ukm ideérkezett kolozsvári lapokból végre mtg TtW állapiiani, hogy a járványról szóló hírek nagyon Is túlzottak voltak és halálozás eddig egyszer\'seni fordult elő A kolozsvári egye(eei orvostanárainak véleménye szerint a t-panyo\'-bztegség egy változatáról van szó, amely néni
a tüdőt, h mem az orrflreg hártyáit támtdjs meg, ayuladásba hozza az wrcwatüűi s n Bgyve\'Ő működésére is zavarólag hat. Az orvotok rnüié:tei gyógyítják a betegséget, amelynek tartama lií-\'iizennégy nap^ Eddig t/áznál élőbben "vefetták maguk at alá á\' műtétnek, ■ amely kivétei nélkül teijes gyógyulást eredményezett.
— A Világ nagymozgóban* csütörtökön I és pénteken február hő 6. és 7-én bemuu-"tásra. kerül A bánya titka. I rész. Dráma 5 felvonásba«: Káprazatos fllmteclmikai bravu- I rok, Tömegjelenetek tO.OOO résztvevővel
— Balatonfüred elakar szakadni a megyétől. Zalamegye, ugy látsz is, a teljes feloszlás u jira souródoti. , Mura köti ctvet\'ék tök a h jívátok: néhány járásra pedig a vendek teszik rá kezüket. Ujabban aau\'sn a nse-gv-e tgyik legsíebb ré»zr, a balaionfütedt járás it elakar szakadni út öli Szálától. A balatonfüredi járás gazdaköre s napjko«n a épe« gyu- I Iáit tartott, atr.elyen kimondta, bogy a kor-mányiéi a tárásnak V> stprémintgyébea v«M caáH>!á*át Tívánjit lodoku\' azt bus ák tm, h«gy á füredi j.uát lakosai különösen a

•V

mellett szinte képteíé-":ü«rir saítóelyét, Z daegnrszeget meg míg Vtwp^unmcgye s>4kh*lyétó< lW>_ jje w<f kocsin I* cink pár órányira A awzgoomoót tdfoijróísgf legközelebb ie * bdtTgyníiofóiíérl laikmiiij
T_ Szo&rot Oó2<sa Györgynek A fftjd-ncUWJ« M Út|«<j|l Ula<a^O* »zővetségi-
íjJsmeg»« c»-plwlHi »•^t\'MI MlMltk, gg ni(«)f atrartoriaculom veitre-\'OMM\'d^f\'tii Htod p üs.en monumen-j ,tote\'>i «<ac\'i"ii«k. A mniiíaíomra föitihr* lm « Onzes sZaksaeeVeietelnek * e
i<tú {ír(\'t»,^í\',|1d1 bizottság íSiidk fig>elméi.
__ HironV «ap ZafsmegyébŐl »>* Za<a ¿yída. V itOAan enn>i időié van.-szükség, ar. embet a ölcgy: ffyik végét® a m»-ltu jm;n Ne«« itysiof, nem; is kocsi«,- h -■ víiaatos\'- Hi pírdáttt vafílU Bilatoníüred-L| Njgykwusíra akar Jutni. ¿Wior még kell igáit T<p ticiiti másnap pedig Kesztheiyto • Jeak a h»\'<n*dik "\'P, délutánján {ut H Kani-Űj,< ti az Alapot *nnál fcdlemctlenebfr, med faiMtu *aofeát alig leb-t lapot, a* villan»-pe-Ttpo\'cán 9 órakor, Krsrtbflyen (Kd\'í1" akM mmltnuil kUJatik. Vtgasatall»ul azon-|w mtjj^Vwfft«*. b-gy * UJ^u-AÍÜ* íicmi«
_ Faiallrtják « balettjei járást A. tör IrtajtadíT?! oitotuá;: mái evekkel ezelőtt ei-J-hagy a megye kifliwollb j*ri«át. Itt akóléndvait a* igazgatág könnyítése 6tde*f-MHKubja A\'miniaifrrl jőváhlgyá« aion-I bta u><w, hutuU már -i máit ív novemberében
|i ¥r\'nd*idé\\i ntőígafmaE 37TS I^Ui\'uii «h. * [mtg)\'n.aii^pán|\'4t hogy Belalinc tnOigtny Jánot lat »HeAbu ;> yctjMwataftt szolgabírói kiMHdeltsé-tel A papéiban vígre Ísmagfríezetnt [(óftoegt\' » "ír hogy uj taSzolgatxrói tliváld Isdttwctm itrttouk «Uéjfii mecii IMjaet Áz uj jjátáa túziiNJrát a vármegye lmiáa)btz}c>«a ftet^encstttacfe uyijv fogja mtg-lialuiaiu
— Az Esztsndö a legelevenebb magyar IbsÍ uj j-ftudn száQ<a szenzációs tartalommal tí!;r.i s. e.- Md.uc» Zstgmur.d .Népszavazás" ó\'üttu út il«i>o* (AnOrmanyt * magyar t&U-LtttttnfB te t iiaasaroi. fold >szüa. boJsevizműs [te az uj c>i«lakuias~;ni« Mi k |i aü\'tRi*i)ii»a it ticoueiE éo i\'. Koszio.\'anvi D.- .-ő forradalmi Jr^e, a ceortu-* annilijd*j^n SkoOzof, IKmi) tituU jilaibs nu»tíT\\f^, crtrlnrtr ftibáiy tfiiisig\'árbf, a O • liléi p-rrfll (Duc*yn«»i [laoa ís Sugár Tivadar arcnátiva!) Baudelaire versr, Gáioi Andar verse. L^tugdU» Ady Eidré i^i, (i nemzet narv baTdffptqak: vtoHé napjai) léW a . vegekről1 Orvos a forrad »lomról, éxek La kiktp éíd^esse^íi n ptíd&iámtl tartalmad fta&e*. A« Eiifen\'clö efívíísctési ára negyed |tre l?ki)io«». A PáSti Napló eiöfizeiöi ked-»ms -avr« árbin, ne<yed>vrt G karónkért kap-I <tk ai EtitendóL Mvgreod^hetö • Festi Napló M46fci*ato<ab«n - > . . \' . " ~
A torontálmeyyei franciákról.
Románok, szerbek marcangol\'ák a Bántót aodyr^Dépra&ilag annyi érdekessége | A Bánát se nem román, se nem szerb [ mert legtöbb tenne a magyar és német w franciák is élnek benne szép számmal.
4 torontáli franciákat a 18, század itope (ájáJr telepítették ide EJszáu-Lotiiaj-in-fSto\', De nemcsak framüák jöttek onnan, vdttk együtt németekéik.
Az efezáasi n \'metek -utódainak a kiejtésén *£( m ín énzie. lehet venn< a franc a nyelv Volt Toro-vtálniegycbefl^Tíégy tiszta k«cía község Saint Hubet, Charlevíjlé, Seul-ÍMí <* Nagyősz. A bárom előbbit a szom-német kOzségbeliek még 40 —45 évvel
és még untad fr«tu;iAttl bea éni is, * aa» nemzod^k méc Ktnmit s\'-m tud fla«i nyelv legfeljebb egy-e^ vendéítóő «alék*trti 4|<4 traicia eredetökre, no meg soknak a
Sók franci* családnév eltortul*. németes haogx4«t vett fel, dc aaéri igen sokan mtf ifiéiletí (rírfcia jaerOket használ)ák. A francia n-v k kózQI a követkeié ,41 ismerét •• el\'ttem: Bil\'ott, Bor, Bonnat, Bmdin.Carfer, Cbamsrré, Cllknné. Cherrier, Charles, CbrV4ll«er. Cens Bom\'tte, Dcnifléc. Prvcot, Oeolfroy, Grand, Qrandjcan. Oriftat n, Hanny, Hil tar,~H«fon j -anpl ng, Lafl<*ur. Leblanc, Lenotr, Latar*. Lutier, Mancurrc, Martin. MarquU, Misaa«, Michptu Nonl, Page, Parison, Pet\'gean. R»i-liter, Renard. Simon. Tardieux, Trevtl e
Termésteas. hogy ezeken kivOl vannak még mis, elöltem ismereti ín franc<a ncvO né-metje\'nk, illetve vmagyarfaink is. Hogy mc\'yik család honnan izármazik azt ma mar legké-vesebbw tudják közü\'ük: erre nézve a négy, falu plébtniai hivatalaiban Ö*z0tt régi anyakönyvek adatai nyújthatnak bővebb fclvilág^-sltást. Hogy az idetel\'pitetl franciák még |ó I id\'ig mextartptták az nsszekóttetést az anyaországukkal, kitűnik abból is, hogy egyesek •még lrfffttitr-n li lajnnt M4iylini|i|llM t^H [.áiaihi a 30 fr—» tHMI plhal^ Bónnftr Sándor csanÉdcgyházxnefyei pOsp^k, aki több I mitl\'ót fordított rgyháizj és kulturális cétok>a, rtOf^b\'en fiaflria"rtraághan C.hallex ncyll kfla-sc ben született, "anol áty|a~"tanitö wilt. de aa IBI3. évi l-p Igi csatában elesvén, ai árvás franri^ köziek; de azért akadtak más; köz- maradt ki* fut- 7 í/es korában anyjával együll ségekben is franc ák. Ma niár\'sonelé szecatvK lx)Ott—a—♦ ronltlm" jgyni—hnr^yfc^
ezelőtt is, »wá sebe Dörler\'-uek, azaz: Irancia.\' községeknek\' neve \'ték.
Es a három község Zsombolya és Nagy*;, likinda között fekszik; egyikük, Szent-Hubert, vasúti állutmas^M másik kettő: Scu\'tour (csak a legújabb időben kapta a Szent-Borbála nevet) és CharlevMIe (ma KtTplyliget) szorosan\' mellette terülitek el, ugv, bngy a<4ú*ow knz-ség egy báromszöget képez. Egy Saim-Hubert nevű község van a háborúban annyikzor em-l\'gotett Argonnokban. Q adeville. nevU pedig kord Sedanhoz: Btaonyá>a onnan jöttek >dé e községek els\'í lakói. ÉrdeVes Se iltour kézség elnevezésének a W ten te A tö-ök dúlás\'előtt ezt\'n helyűn Nagy-Oroaa ncvB" magyar község volt, ame\'yet a tör kok tet|-ren elhainyasz-ro tak, ugv, hogy a szintén leégett templomnak csak kőből és. téglából éjSt li egy*dOl álló Ijnya maradt meg. Ezt a tornyot mi- ttgy 30 évvel ezelőtt még láttam, de néhány éw I eztlőtt kaKsatfll utalván a községi* n, már nyoma s-m volt. ICár « It e?t a lörténelmi emiéket lebontanu Erről az egyedül (franciául seul) áHó toronyról (franciávl: tour) nevezték el a községe\' Seultjur-nak
- Mind a négy hm les tjszta francia köz »ég. de különösen Szent-Hu^eft. gyönyörű] szép." rendet ctr~ttszta fielyaég. ilHHlyonekelj sehol másu U csakis Torantiimegyében tehet találni.
--Miyjiii a wgy^rliif frany ¡| község-a
három «mlte t tahitól éíza^ra Nagyszentmik-jóshoz kó el leksztk.—Erek, villák ;i tipikus
el él i sszekeverédtek a németekkel és [észben 3 inn^yw\'i^ka\' is. főképen az ín\'eltt^enciájuk és a varasoklw települtek.
M nd »• négykftiy^g" ma már t\'szta német. ParasztházaiiT modemek, kénye\'hí sek,: lakúk igen jó módiban élnek, szorgalmasak józanok, sorsukkal mege\'éged^ttek, a magyar hazának mindig épen olyan hu fiai voltak mint akar/ maguk a magya ok és a torontáli
egyéb nemejek,. asszincililáMak.
amikki lassan-lassan ők is
A mi üu t franciáink főfoglalkozása a
ihol ugyancsak Bonlaz ttivü nagybátyja plé« bános vei\', a i a későbbi pÚtptíktHjle nevette, E snroll- irójáwk egyik dédapla tmi táiylranci.i vóTf. ^Ir fi scirr t etepts> TOfciero párisi em-\'»■ aki ■ *flyésttvéii egyik lábát, színién bejött Torontáiba, vafiK - sarnüteg itteni rokoaok hívására.
Bar haránk mfíTden polgára vo\'na otvan szorga\'mas és uj hazájához olyan becsületesen ragaszkodó, m tit amilyenek a mi derék frau-rlálnk. akik, ha el is hatyták a nyelvók\'t — mint a bolgárok a fmn-ugoit és a románok a földmivelés. amit igen intsnzivert űznek: az U szláeOl . — -^►^ -nemzcüi. Jul<ydonsá|j uiwt.
Igaif-hQgjLjcilSnö elsőrendö toldjeik vannak Sokat adnak á..szép luVik\'a. \'jukun KUnlllik ipart ís tíznek; kereskedelemmel is foglalkoznak és szép- számmal vannak képv\'selve az értelmi gályákon is. Mig a többi f glalko-zási ághoz tartozók majdnem kivétel- né kul németekké alakultak át, addig az értelmi pályákon levők ónként niegmagyarosodtak. Gyermekeiket igen sziveiéi küld k felsőbb iskolákba és soha eszokbe sem jutott, hogy azokban ne magyarul tanuljanak, de az elemi iskolákban is szívesen tanulnak magyarul, amint ez becsüktes, hu honpolgárokhoz tll.1t is.
Pásztorkodással, ugy mint az itteni németség, ők sem foglalkoznak ; ezt alsóbbrendű f glalk« zásnak tekintik. Diszna-k, lovaik és marháik Őrzését románokra bízzák. Falvaikban ezen a néhány román pásztoron\' és esetleg a román gazdasági bíreteken kívül más nemzetiséghez tartozó lakos nincs is. Zsidó is vagy egyáltalában nem,-vagy csak t—2 akad községeikb.n, de nem igen boldogulnak közöttük.
Francia v.ltuk\'a ma már csak francia családneveik emlékeztetnek, d; minden egyéb* bey átalakultak németekké. Gyermekkoromban, mmtegy 46 évvel e<> lő t, istvérti fn még egy rifeg francia anyókát, „üíe alte Fnn<ösin"; «ki még Irancia imakőnyvvel (ért templomba
nemes, egyeneji jellemöket megtartot\'ák.
^,„,.Torontáli.
Szerdai tőzsde.
Budapest, február 4
Magvar Hitel 9t>7, — Osztrák Hí el- Ml.
— Osztrák-magyar ailanv/asut 982, — Leszámítoló Bank 625. — Hazai Buik 497., — Magvar Bnrik 722,\'— Rimamurányi 954, —
— -Salgótarjáni 1020, — Közúti , vasút 591,
— Várost vasul — . — UrikAnv 875 — Pa-bant-815, — Jelzat.x\' 492 — Ker B«nk 4385,
— Schück\' 395.\' -^"Gíitt«i nn «50. Stlavóma 835— -
y I;\' -C* - - \' - 1 . _ ■•\'-•. - .-. - . A uarltasztésérl falat: a főaz»rk*szta
Nyílt-tér. Üzlet megnyitás.
Tisztelettel értesítem nagyrahecsúlt vevőimet, hogy fü»z^rOzl«tomet, a K.Vut <• -Hunyady-utc* sarkán levő bolthelyisőgbcn (volt Mihályi-tele péküzlet) folyó hó o-án. csütörtökön újból megnyitom -
A n. érd. közönség snva* támögatteat kérve és nutgainal továbbra »1 jóindulatú part-| fogásukba ajinlvu maradok kiváló tiaztalrttet
özv. 3zi«gcr Istvánné.
ZALA
APRÓ HIRDETÉSEK
Éttermi fehéfnamüftk foltozásához eitá asszony teívételre kerestetik. -Antal Jenő, vasúti vendéglő. 709
fekete télikabát, teljesen uj, Bajza-utca 3.
Eötvös tér íf «flkáé-SsHl ázlet*elytseg axom«al kiadó.
eladó. >07
-félt házban 700
Egy uj, fehér, mosott báránybőrbunda eladd. Cim a kiadóhivatalban. . ■ 704
Mindenesleény, ki főzéshez js ért,-Budapestté kerestetik. Bővebbet Kiafaludy-utca 18.
Egy pár bőrrel borított fllc csizma, uj talpalással, «ladd. Bővebbet Petófi-ui 7 sa.
Szabadságolt tangerász szakember gépéazi á!lást keres .uradalomban, esetleg elfogadja if kovács munkát is.\'"— Cim a kiadöhivatamon. Ö93
* A legjobb minőségű aaatalnemoak, • zsebkendők \'ili\'n síért kiph-M »Urat Jűit*1 Kögpont-szálló épület Telefon 388
Mlndstps kocsist keresünk Jelentkezni Teleki ut ti szám-alatt lehet.
" gfldli uspliipáigaHm tagságban kapható Fiaohei Fülöp r#L Nagykanizsán-
Lapkrhord^t
felvesz a „ZALA" iiadűhivdíala.
piiiiffifiVffipiB |
5 és a jv é. közönségnek szíves tudómé-# sara hozauk. hogy 62 havi harctéri szol ■
1 galat után Nagykanizsán, Zárda-utca 10. SZ. a. (alsó templom mellett)
2 cementári* gyárat TTflffiSf
SS/1919. ügyszámhoz. ..
.Hirdetmény.
Alulírott Qr, Plihál Viktor "nagy kaniaáíl állami közjegfSő", ezennel közhírré teszem, hogy Reich Samü szeszkereskedő nagjdeara-zsai lakos megkeresésére az általa a .Pisák és $agel" gajari cégnek eladott, de vevő által át nem. vett 100 asaz Egyszáz hektoliter borseprü Nagykanizsán, a Szentgyorgyvári utca Harmadik (3) szálba afiktt fekvő házban levő állami közjegyzői irodahelyiségemben, a foyó l«bmár ho Nyolcadik (8) napján küz-benjöttöm mellett, megtartandó, délelőtt Tíz (10) orakor megkezdendő, nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.
* Ax árverés alá kerülő borseprüből 65 azaz Hntynnöt hektoliter "Tsz Erzsébet királyné-tér I tuszoncgyoitk (¿1) szama alatt fekvő házban, 18 azaz Tizenn> olc hektoliter a Zrinyi Miklós utca Negyvenhetedik (47) száma alatt fekvő házban, 17 azaz Tizenhét hektoliter a Bajza utca Tizenötödik (15) száma alatt fekvő házban -van Nagykanizsán elhelyezve
Az egész 100 azaz Egyszáz hokipliter borseprü Egy (1) tömegben adatik el. KikiAI-~~Pác \'4Ö.U0Q • azaz Negyvenezer korona;!
ámde az áru a legtöbbet tgeróMU sssn idfcfer
aliáái áron alul ia sladatilt,- ■ _
szi-
li kikiáltási ar Tis J10) 4000 azaz Négyezer koronát
Árverezők zalékát, vagyis
cakesdése előtt kezemre bánat-* FIS rég | péftóüt letenni kötelesek. «
Az árverési vevő a vetelart azonnal, jetizetni s a megvett borseprüt hordóiba . töltve azonnal oUZállltatli tartozik: Ha a vevő_ teljes vételart azonnal le rvam
4
S! ^ URANIA
fizetne, azon cselben ^páffalpénzit alvót \' borseprü n nyoipöan*- megtartandó
szakmában folytatott évtizedes í livatkozáasat, K vállalkozunk minden, a cemenupart>a u*g6 #~ munkára; raktáron tartunk sej át gyárt- J mány\'u sima és virágos 180 m hydr. í sajtónkon készített lapokat, hidakat vá- éj lyukat, stb. minden e sxabmába tartozó * cikket I-a minőségű portland- és román, ^ cementet és meszet á legolcsóbb \' árban, a Az Összes munkát egyedül végez-2| aük, miáltal a mai- munkabéreknek saját magunk ré\'szere való. elszámolásával, a gyártási nagyobb .nyereséggel olcsóbban bocsájtjuk áruinkaj forgalomba.
Bárki szemetyesen győződhetik meg áruink jóságáról " és olcsóságáról. .— Nagybecsű. támogatiást kér
3
9 ?
t 8
TOMASITS és TÁRSAI ceroenianigréra, |
üemaa. a\'»a M* am »a
Pa I a V A LI a A IX ) M ,
mindennemű robbanó, motorok és gőzgépek szakszerű javítását, malmok és gyárak villanyvilágitási berendezését azonnalra! —5 Vidéki meghtvásr^ elmegyek.\'
BERCElrtlHÖ. dkl. Répász
Ná«VKáNIZNá, CötvAs tár 18
éti-ujabb
arveresen újból st-fog adatni._
—A v^rli iltfti\'lt\' vi-vftt trrhel\' fr ft vétel-tral együtt kezemre azonnal lefizetendő
_Ar. »ryerclnf szándékozók Jelentkezzenek
lyó-i fahnmr h.. He-tedik.íll délelőtt Nycjja (8) és Tizenkettő (12) óra, vagy délután Három (3) és H«.t^b) óra közt Reicn Sliu szeszkereskedőnek Nagykanizsán « Király -utca Tiwmtfiitilr (I>"*.) «»«mm t\\fjH f*\\tvn házban leVŐ üzleti irodájában, .-— telefonszám Kettőszáz-ötvenkettö (¿52), -»- s ő az árverés alá kerülő borseprüt. azok elhelyezési, helyón meg fogja mutatni. . . ,
i\'3i napián. ■ i-
Dr. Plihál Viktor
allnnú fcSsjcgy«!
A világítási rendelet
határozatai i fényhatás csökkenése nélkül csakis
TÜKGSRAM-ÜSl
lehet betartani.
Használjon 25,40 60 watt fogyasztású
Tungsramlámpákat.
VILÁG «»MMI m
CattOrtök, péntek. Február 6. és 7.*]
A bánya titka
i. rase. Dráma S MvoAAsban
Remek kiaéri mOeori
Előadások hétköznaponö és ? orska Vasár- es -ünnepnapon; 3, 6 is 7 orak«.
i\'j i ■ " i.
Wniwk FttféiratolL ö Naptar»
FISGHEL r!
Fülöp Fl« lÉ* i
M
tredasaarek, Oalatikönyvek, papírok hanggá aeak) dleamflóek, jáUk»t>gy»>i
Szerdán, osttlörtökdn. Február 5 és 8. |
a .Nebántsvirág" fósxerej *v■ J— LÓUl lllia fellépti vel "
CSITRI
víg színmű \'I feloonáshan a budapesti .St«r*-gyár remeke
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 (>r»ke Vasár- és ünnepen- 3, -P/s, 6 es VI» \'órako;
Fiaker
Sünden alkjüomra megrendeii.ctá vidékre is CÉNtRÁL Szálloda] portásánál (szobapincer, — I
a np:p orvosa
haaaae* ismerettár aa efáeaeái ámuM I aárm is megvédésére, a bábotaata tt ee*>^r nek betyreáttitásárs. - t\'or
minJcn rsHjfldaal. — Are köt«« 10 Ml
£lépsz«rü oktatás. a balesetek alkalmi«! Szükségessé yaíandott segélynyújtásban — j Ara 1 korona.
Kapható PISCHEL FÜl/)P FIA
könyvkereskedésében, NAGYKANtZSíH
077—R.

OÉLIVASPÁLYATARSASAO
HIRDETMÉMY.
A talált tárgyak és kézbesithetetlen kQIdcméiiyek 1919. évi február 10. és ll-én délalólt 9 órakor Nagykanizsa allomatiir«. teherraktárában az idevágó határozmányok alapján elárvereztetnek, mibc;-a.yenni szándékozók ezennel \'TReghivatnak. .
\'Budapest, VÓUí. január 28. Tis Az üzletigaz|alósáf
Nyomdtott; a ^jSALA* nyomd^ éa hírlapkiadó vállalatnál Nagykaifltáán.
igaagató: BALOG OSZKj
Egyes szám ára 30 fillér.
KLVl évfolyam
hbíéi (MMMMrii
NAGYKANIZSA, Sugár-ut 4.
tat» Wyo»davállalat PMrtiu.
1919. Február | Pén*«h.
II •xémm. Előfizetési árak:
Hi^tii MaburMMkN^ iip posta uNU
E|ta (nt K » ■
.. « 4»--t
Negyedévre 2 72M Egy bóra . 7+9
iwg}tleaik bíttö ktvételí- Mt^tadeanap kora reggel POLITIKAI NAPILAP. ÚvoHiaársSI
......... <• kbHMM.MMI uMm TS. KimM lllJw Itz. , FfiazcrkesitA: TÓTH KOIiTAN " ....... ....." VtaMktlán és laptutajilotto«: CaiI.LAO JKKÖ rilVdctéwkcL qdMtnt a ntfi lititiiilljniiftUpité» u«rlx #aaa , mi ni M a kiadóhivatal. -
Ui fázisba lépett a békekonferencia.
A nagyhatalmak «*agbi*ottai hasa ataxesaki — A biiottaágok Inákb dolgosnak. — Egy hónapig saflnotalnak a tOrgyalóaok.
Newyork, febr. 6. (Szikratávirat.) A Newyork Sun jelenti Párisbá): A btkeküiüűfcncití mmrt maeodilt fáztaáb» lépett. A konferencia vezclő szsmclyisegct Tiuat egy időre haza utaznak. Wilson IX) napon, bélit visszáutazik \'Amerikába, Uoyd tieorge visszatér Angiidba á parlament megnyitására Js hogy e ftűyos munkászenjüjésekben interveniáljon. \' Clemenceaura komoly hÉwfttf\'frff\'\' lUgoMltsok várnak. — Orlandónak kabinetiét kell újraszerveznie, HMr" a folyiatfák ^^Ijui^^Jüáó^nile * j^ntéaeköC
amelyeket akkor terjesztenek elő, «mikor a teijh-ttalmü megbízottak vissza--térnek; — Ezalatt a különböző bizottságok Oroszországban* ^éngyelországban^ Csehországban, a Henccg-szigetenéa Konstantinápolyban folytatják munkájukat. A V^\'t\'l\'T^***^* munkája ezen vizsgálatokon és jelentőseken fog leiépülni. Lehet-séges, hogy a békekonferencia egy kónadig nem fog ülésezni. A véglegesen átotö tárgyalásokra semmi esetre sem térnek rá addig, amíg Wilson vissza nem ¡ érkezik. Azt hiszik, Wilson azonnal- visszatér, amikor a kongresszus Összeül. A eeketargyalásuk végső fázisára akkor (érnék ra. amikor, a békeértekezlet újból csaRtü: ekkor kerül a sor «- ~hiSI:«><7i»r7nd»\'>spk végleges mép^vegezésére és alárasnra. -
VdrHti Beketáig alfls menetért Ennek ei énére á francia kormánykörök meggyózödHe az, hogy Anglia és Amerika megrQvidiii Praade-oistágot.
,Katyareraságet arn axaidar<ib«lul".
lehat
Sara, faor. o. A wocUltats—kiabreteie rM|Ctl BaH foglalkozó MlfUrirtlTf 1
A fele nemzeteknek mtg kell eg^esnlAk.
Newyork, febr. 6. (Szikratávirat.) A Wayer* Sun jelenti Párisből: Az érdek | összeütközésbe került kis nemzetek most jaagek fogják kezükbe vanni flgjükat éa faattiaérllk érdekeiket összaagyaztetni, nbMtt a nagyhatalmak el« terjeestlk kő-I «tatásaikét Hirszerint Ste^bia es Bulgária f aont máris sikerült asérdekellen téteket eisimi-taal Jtpán is előzetes megállapodást keres [fceáwl
I Tárgyaljak e népaxbvetaég kér-déeét.
Pirié, kbr. 6. (Srikra távirat) A. népszO-[«hffi bizottság pult éjjel ülést tartott és l*|kadte a népek szövetsége terveinek rész-|>Ái vitáját A bevezető részben és a további aakaszbao ideiglenesen megegyeztek. A I «nact többi részeiben is sikertilt kielégítő elérni. Ugyancsak megvitatták azt a is, hogy a többi hatalom is kapjon-e I "brisdöt a bizottságban. Ma este ujabb Illést
Hean teás dőntőblrőaág, Ibwyerk, febr. 6. A Ntwyork Wordl jafcati Pámból; Hitelesen megállapítható, hogy I* Hajszárító döntőbíráskodást, mint a • bbtésHáaánek eezköaét kihagyták a ttövetség tervezetéből. igaz, hogy be-mát tervezetek készüllek, de ezek sem-tem biztotitjlk a népek szövetsége-I* tít az eltarieifti, amelyben részesülne, 1 bglötob bíráskodási jogot rtflfgtaitaoá. A r^tKri« dönt > bíráskodás kihagyása azért i^\'i aart tőbb hatalom nam akart lemon-1 •MverMltáeérőlyTagadbatltlan, hogy a
n\'p-k tröveteégénrk mükódéséee- «a nagy veszedelmet jelent. Nagyobb egyetértés -nmtat-kozik arra nézve, hog* he a hadviselés magmarad la az egyes nemietek joginak, mindazonáltal e joggal nem éltetnek nemzetközi jóváhagyás nőikül, mert minden hadüzenet a világ békéjét érinti. ~
A békekonferencia ai auaaa-csőd Ok ellen.
\' Pirié, febr. 6. A békekonferencia a rövidesen pénzügyi szakembereket fognak meghívni, mert a híd* iselfl államok Államcsődjét el akarják kerülni- Ang\'ia és Amerika cuiptp ebben látja a rend helyreállításának biztosítékát.
OrosaorazáK hajlandó a békére.
London, febr. fiu- Csicserinnek egy ma érkezett távirata hivatalosan megadja a választ a szövetséges hatalmaknak az oroszországi csoportokhoz intézett hívására, hegv a Hercegszigeten tanácskozás céljából jelenjenek meg. A válasz kijelenti, hogy a szovjetkormány kéaz békét kötni 4e a meghiviat elfogadja.
BUentét Franclaomág éa
Amerika—Anglia közt. Piris, febr. 6 Diplomáciai körökben Igy vélik, hogy nagy ellentétek vannak egyrészt KÁuíciqország, másrészt Anglia és Amerika közi. Francia kormánykörök azon a véleményen vannak, hogy Anglia és Amerika Franciaország igényein túlteszik magukat és a gyarmáfkérdé&t a maguk érdekei szerint szabályozzák. Megállapítják, hpgy Amerika az \'angoloknak a német gyarmatokra vonatkozó igényeit elisinftte, bár Wilsonnak, aki mii megoldási kivin, még mindig nagy befolyása
l u£y
magy-ir delegátusok nevében Bíró Dazaő • következő nyilatkozatot tette: ——— Nem megyünk el addig innen, sótúg a korfetencia dőntő netározatot nem IbOT. A benti- konferencia fontosa hb Magyaron tágra, raiBT a p5iisi. Magyarországot úem lahef uü-darabolni anélkül, hogy egy uj Balkánt m teremtsenek.
A konferencia bizottságot- választott ama aláoalvek meghatározására, amclytkkel a- periéi konferenciára befolyáal gyako\'othatoak
Politikai hírek.
\'A KArolyl-pért siaslóboetiea,
Budapeit, febr. 6 Á Ktrolyi párt febteir 16-án az uj városháza közgyűlést in írében programmadő nagygyűlést tart, amelyen isaiei telni fogják a Károlyi-párt programmjtt A program-ntervezetet Hock János készítette rány jettcgtl. aarly az összes haladó irányú pártokhoz szól. Történelmi táviatban nntat rá Károlyi Mihály személyére és jjdvőzli Szabó Istvánt a\' kh-gszdapári képviselőjét a kormányban. Hosszasan foglalkozik a forradalommal, igazolja annak bekövetkezését 4e történelmi -alapos kimutatja, hogy a magyarság mennyit szenvedett a Habsburgok uralma alatt. A prohka-máció után közetkezik a programot. Ez kimondja, hagy a Károtyi-párt á a«|ta-tulajdon atvi alapján 411, da e nagy vagyon szaporulatokat éa e hatalmi tuttoagéat vissza akarja szorítani a kellő karttiak köze. A polgári és szociáldemokrata fdiogás közti ellen téteket n által igyekszik áthidalni, hogy a magántulajdon alapján minél egyenletesebb módon történjék ■ vagyoneloaztés A tervezet nyilatkozik az állam és egyház szétválasztásának kérdéséről és a papok nöeo-léséröl is. "A párt direktóriuma nem foglalkozott még sem a1 programmtervezetlel, tem « polgári pártok együttműködésének kérdésével. A kisgazdapárttal való tanácskozások »lörr haladott stádlumben vannak. \'*
Az egyelem tadoméanl vette fdoal «• kinevezését *
Budapest, február 6. A budapesti fvd>-mányetrytttem délután foglalkozott a kuttma-miniszter leiratával, amelyben közli, hogy Jászt Oszkárt nevette ki aa egyelem kormányba tusává. At egyelem tanácsa a kormányba ivet kinevezést egyszerien tudomásul vette.
1919. fehtuAr 7.
Jegyfébbcn tiltakozunk a cieb«k | erőizAkoMNágal ellen, |
8udapeat, febr. 6. A népkormány megbízásiból Berinkey miniszterelnök ma délelőtt a fegyverszüneti bizotuág uiján jegyzéket inté ze4t a francia fegyverszüneti bizottsághoz A jegyzék kifogásolja, hogv Pozsonyi a csehek minden jug ellenére megszállották, a magyar közigazgatást cseh ellenőrzés alá helyezték és általában ugy rendezkednek be, míitlha Po zsonyt már nekik itéife volna a békekonferencia. HanpsuJyozza a jfgvzék, ho^y a csehek «lég a magyar kultúrintézmény ket sem res pektáljlk és követeli a pozsonyi egyetem meg nyilSsll és a rektor. • valamin» a százszámra letartóztatott tiaztvíselOk szabidonboc látását.
J \' ) S .
A helyzet Fehérmegyébe**«
Székesfehérvir, február «>. Paizs Pál, a székei feheivaii ráduoíhsparl elnöke a kivetkező kijelentést tette: • J^S
— Fehérmevvéoen a nagybirtok és a feudális hatalom dominál.« A fdtu nem rojilista, csak klerikálisán reakciós: magatartása ez idö szerint teljesen passzív. A szocalisták ragasz* kodriak ahhoz, hogv ugy a varosbi, mim a megyébe egy vafcöklp Tsz< ciéldiytiokr$tát nevezzenek ki kormánybiztosnak.
A kttztArsaeágl pártot kirekesztik <4 neaizetft tanAcfiból,
Budapest, febr. 6 Hock János újságíró elou a kővetkező kijelentést\' telte:
— A nemzeti tanács vegrehajtó bizojlsá-gának határozato, - amely szerint a nrínzeti tanácsban való részvételre csak azok a pártot iego&ultak, amelyek a formitilombdj lésztvet* cek — nem személyek ellen irányul, hanem tisztán elvi jelentőségű. A köztársasági párt, amely a forradnom után csatlakozott a nem-ceti tanácshoz, nem képme\'tetheii magár. A párt jelenlegi elnöke, Nagy Györty a Károlyipárt .képviselőjeként volt a nemzeti tanács tagja. Miután Njgy megszorít a Karoly párt tagja lenni, a& a meggyőződésein, hogy nem lehet Na nemzeti tanács tagja sem. Az a három párt, amelyebből a nemzeti tanács Összetevődik, a Klrolyi-pírl, a s:ociáldenfo\'<rata-pari és a radikaiis párt. Van a nemzeti tanácsiak két feminista tagja is, de ezek még a forradalom előtt bejelentenék csatlakozásukat.
Nagy György Hook I jnos kijelentésével kapcsol ütnan a következőket mondotta:
— Éi pártommal együtt résztv tlem a forradalomban. Mikor a miniszteri tárcák be-töltésekor a nemzeti tanácsban helyek üresed lek meg, az országos nemzeti tanács felajánlott egy helyet a köztársasági pártnak, amely engem delegált. Hz ideig nem kaptam olyan <rtesit£stt hogy a köztársasági-párt elnöke nctn tehet tagja a nemzeti tanácsnak és amig ilyen értelmű értesítést nem kapok, nem is fogom c pozíciói elhagyni
• < <
ApAthy István állapota*
Nagyvárad, februtr G. Kolozsvárról kapott értesítés szerint Apáthy István állapota változatlanul aggasztó. Most már alig van remény arra. hogy életben maradhasson. Apáthy-nak ójulási rohamai vaunak es állandó szívfájdalmakról panaszkodik, [izek ellenére sem történt semmi intézktdés szabadonbocsátása érdekében.
Megszüntetik a blokádot.
London, február 6 Rövid időn belül rendeleteket-bocsátanak ki, amelyekben bizonyos feltételek mellett me engedik a kereske-delmi forgalom felvételét Elzász-Lotharingia és a volt osztrák*magyar monarchiának a szövetséges csapatok által megszállva tartott területeivel.
V|ból táoiadnak a holserlklek.
Sztaniszlau, febr. 6. Az ukrán aajló-iroda moszkvai *zikratavirata szerint a liiván vörös hadsereg Vindau irányában előryomu fóhan vannak Az orosz vörös hadsereg újból etfoglalta Kownói és megszállotta a Pinszktöl északra elterülő vidéket.
A sétatér.
M*g hó fedi a tájat és a tavaszi kikeletnek nyoma sincs. Virágaink még téli Mállásban vannak Vs várják a tavasz ébredését, de a gondos kerfés\'. már készülődik, nyrsi a fákat, előkészíti a vi\'ágágyaf, forgatja a gyepes\' földet, hooy a tavasz elókészülétlentégében meg ne lepje. Nekünk is van epy nagy >er, tünk, me\'ynek gondját kellene vUéinünk és mivel ez a keit mindenkié, ngvon el vart In-ny golva. É* fz a kert azért m<*gis fennáll,, mivel a föld őstermelő erele gondozó kon-k nélkül is a meglevő növényeknek, különösen a fáknak egy idén? biztosítja ételüket és ennek köszönhítjük, hogy a sétaterünk mé^ fennáll, ha nem is jól áp.ilt állnprtban, de várja a .uondo<ó kezeket, hogy megtépázott, foltos mezét javítsák. Ez a sétatér a világháború okozta elhanyagolással dacolt és most, hogv ennek a háborúnak viharai elmultak, várj., életre kelését. A feltámasztást csak elfogja végezni a jóiágo3 természet, amelyben sohasem csalódunk, Bármennyire fenyegetőzik a lé\',
egyszer mégis c*ak kitavaszodik.
*
Mikor a millenáris e?zlendő fellobb nó lelkesedésével elhatározta Nagykanizsa város
közönsége, hogy sétateret létesii, általános
♦ •
helvesléásel találkozott az a terv, amelyet ISO7 ben hajtottak végre. f
Amig Tripammcr Gyula, a Szepitő* Egyesület elnöke élt, nem sok gondunk volt a SMatérre. Mintha láthatatlan kéz intézto volna annak sorsát, o.y szép viiulásnak indulf az egész telep és mindenkinek öröme teleti a SHatéren v-»16 tarlózkodásban és a kaniisii pirknak liirét elvitték a megyében és valahányszor idegen jött hozzánk, önérzettel mutogattuk neki a séia?eriii>kct. ts gondunk nem volt semmire, mert Tripammer maga felért egy egész választmánnyal. Az ő halAlával minden megváltozott. Kitört a háború. Nem volt kedve alkotni senkinek *<»m, mert nem is lehetett volna; elfogyott az anyag, drága volt a munk-kacrő, ritka is volt. Pedig a háborús években a sétatér látogatói nagyon megszaporodtak, hisz a háborúban nem igen leheteti fürdőbe utazni, sokan itthon maradtak és jobbnak hiányában látogatták a sétateret. De \'b sétatér lezüllött. A cseh katonák nem kímélték az ültetvényeket, az elvadult ifjúság pusztította a bokrokat és mi csalc avval vigasztalódtunk: most háború van, nem lehet tenni semmit. Ebben igazuk volt azoknak, kik minden mulasztást, minden balsikert a vállalkozásban a háboruia tollak. A hlboruban nem lehetett vállalkozni semmire. Nem volt anyag, nem volt ember. Most szerencsésen elérkeztünk az az előzetes békekonferenciáig és íme, még mindig nem teszünk előkészületeket, amelyek oda irányu\'nak, hogy • sétatér rendbe jöjjön, A vila6ztmany várja a gazdasági helyzet javulásat, a közönség vár, lidgy-a vaiasztmány cselekedjék, c<ak a sétatér ültetvényei nem várnak, azok pusztulnak, ha gondzó nem veszik oltalmukba De nem csak
tetvényeket kell gondozni, hsn-.m az é _____
teket is. Egy pillantassa! áttekinthető, Rogy a vassátor széjjelzüllölt, hogy a padok leromlottak és az illemhely az cgé%z sétatéren a a leznazyobb illetlenség A vízvezeték nem működik, pedig víz nélkül nem lehet kertet fenntartani. Ezt a választmányban is tudják. Pedig kár eiért a sétatérért, az egyetlen üdülőhelyért, amelyet a közönségnek nyujtha- I lünk. Be\'e mpgyünk a tavaszba\'. A sétatéri I
icm
í
ne-
munkák«, időhöz vannak kötve. Ha azokat 4 munkákat elhalasztjuk, ismét egy évig tat várnunk, mig dolgozlaihitunK
A választmány figyelmét hivjuk fel eztn állapotokra. Talán sikerül néki a cselekvé* terére lépni. A sétateret a magunk kedvéért iarijuk fenn. Ne engedjük elveszfíi ezi <r j„. tézményt, aftlefynek fzegény. gazlag eiyaránk hasznát látja. Dr. Villányi Henrik.


H A P T A
tebruAr\' Vfótn> Irmu ,l,> ^ÍOt ^iktw,
j GAr k»»t. (január 25) N. (icr^ely |rt
. Adar 7.
Jf J r.nj\' kéV rcppel 7 6?» \'¿\'A p«rt.«-
• kor, délután 5 ór« ií p«r:kor.
, Péntek 1 * no;/ n«i ostc a ->ra ,Cj>
v koi, délben
Ma az önkéntes polgárőrség I.
csoportja tart szolgálatot. \'
♦ |
— Párádon kezdik a földosztást a
jövö héten. A tegnapi miutszterianács f.:gla!
"jt
kozott a NéogazdasAíji minisz.terium megszervezésével ifi. Szabó István miniszter itiellé ál-lamiitkámek Szemző Gyulát, a Ms^azdáplft tilkárát nevezték ki; A minisztérium megszervezésével kapcsolatban ismét hom»sftbb*a foglalkozott a minisztertanács , a töldóirtokre-form üi>yévt:l és a reformon néhány változtatást is eszközölt. A miniiztalaaácsna!< eivn a lészén Karolyi MibSly elnök is jeíwi vi^akl állást foglalt fíinellett, hogy a tényleges fold-osztia a legrövidebb id^n belül ke/dődi^k mr^. Az elnök e/yenes k vánságára haiárnvílt.V emeltek, hogy a földosztáít leh tő\'eg tiár a jövő héten és pedig KUolyi Mihály buktáinak fclosztásévjl kezdjék meg lOtolyi Miliély kivánságáta először hevesmegyel biítok/»il fogják felosztani. \' \' • ^ • — Nyilatkozat A Zalát a következő sorok közlésére kérték föl: T. szerkesztő utl B napilapjuk f hó G i számában megjelent „l* lamegyében ninc$ nyugalom- cimü közleményükre legyen szabpd az alábbiakkal válaszolni: Én, mint a kifekanizsai szocialista*M«-
» A
munkások elnöKe mjp.am és társaim nevében kijelentem, hogy semmiben, sem azonotiljuV magunkat a hcTi^yminitzternél járó küldöttségei, kik magukat a község lakósai revébe« feltoltak és Sneff elvtársunk Hnevezé*e eltat tiltakoztak. Igaz, hogy egy Karlovics nevezetű ur személyesen felkeresett bennünket, hogy * fenti küldöttség mandátumához ciailakozzuak, de mi ezt kereken elutasítottuk azzal, hofiy ** a legnagyobb bizalommal viseltetünk a kormány képviselője iránt. Ugy latszik Kirlotn\'c» ur hatalmi viszketepségből járta meg eredménytelenül ezt az utat, amelyből kis pArlW redékének ugyancsak semmi has?na sem formázott. Egyébként maradiunk tisztelettel: vanyu Ferenc elnök és a kiskanizsai szociáií»14 földmunkások
— A köztársaság vódelme A sok készülőben levő ellenf >rradalmi pucci« végre birta az illetékes tényezőket, hogy törvényt alkossanak a köztársaság védelméről. A köt\'ár-saság védelméről */ó!ó törvény ki fogja nto*\' dani, hogy mindazok, akik a köztársasági ^ lamforma clien lépnetr fel, a legszigoruböbOrt\' tetésben részesülnek. Külön intézkedéseket íif talmaz majd h törvény.azokról, akik kü föld»" izgatnak a népköztársaság ellen, a Hibsburg\' dinasztia visszaállításának kísérletével komp*1\' mittálják a magyarságot és a magyar deinofc\' ráclát. Az ufóbbiak ellen a vagyonvesztés ^ mondása is tervbe van véve.
.,19 febiuár 7
Házasság. Zweig Imre és özv. König né f ho 6-án házasságot kötettek. (Minden
értesítés helyeit.)
_A tehetségtelen főhercegek. Folyik
, a vita az egész vonalon, hogy ki az oka. Kik az okai a háború elvesztésének ?
Lf;|lebbezheletlenül ezt a kérdést csak a tartóelem fogja eldönteni, de mert a Wcsi Lelett generáluok nii.>d Inngosabban állit-Itt. nogy a hi.itoriand mozgalmai fosztották
L, a hadsereget akciók.*pes6égétö!, jó »e*z
L, mosi leszögezni a tanúvallomásokat s megálljrpíhjni, I,n«y» m,nl öz\' oszlfák szolda-teezka veresének már annyiszor, ez alka-i4t :n: n a I i« » tehetségtelen és tMttctelIcn fő Mer • cfgl ve/ető1« vol0ik az okai. Alkalmunk »olt a néhai hadvregfőparancsnoksá* igyik vezeió jutával beszélni, aki a főhercegi tehetség e-ten>étf íjarárdálhodásairól a következőket mon Jotta:
— Vitán fe\'ül á!l, hogy a háborúi — fő bcfctgelnk vesztették el. Sífnos, nálunk mindig t¡egendö vele a hadvezéri rang eléréséhez,, ha valakinek koronás disz ékeskedett a böl-csajén. Ezenfelül aztári semmifére tudást, vagy ttfTFSÓget nem kívántak meg A főhercegek legtrt bie ♦etjesen tehetségtelen, alárendelőin-tcJligeiiCÍáju ember volt, akinek jtiinden kato oai ismerete kimerült abban, hoey. a tisztelgé-tekét luriyagunogad\'a. A h\'iboru két legna-tyobb és legvéresebb vereségét egy és ugyan, non íuhera* okozta. József Ferdinánd Ez n két baJkcr.es ember .intézte" a ravaruukai és lucki ütkftze\'eket. A ravaruszkai ütkö>e\', mint emlékezetes, a háború legelején játszódott le k cfcdményc kétszázezer halott é* sebesült volt s az, hogy a Kárpátokb:) kellett visszavonulnunk: j)zs<t Ferdinánd a leglegtehrtetlencbb parancsoké adta- ki ebben az ütkösétbrn a barg>ü Brudcrmannal együtt, még sem őt csapták rl, hanem — Auffenberget A lucki .tpizótí\'4 utái azonban már lehetetlen volt a korlátolt főherceget tiadscrcgpanncanoki állá iában megtartani. Nem eigedte ezr Linsingen, ah»
az ottani némít erők főparancsnoka volt. Liosingen vezéiezredes az orosz altőré«\' u>ón maga tlé rendelte a főherceget és a rn3gas-ranxu tiszte* előtt a lehető leggorombflbban leszidta. Jó/^ef Fvidioánd ene a szokatlan hangra Livisingen elé lépett és azt mondotta:
— Was ineinen Sie, mit wem sprechen
%?
Linsingen nyugodtan igy válaszolt :
— Mtt einem ungehorsamen und talent-town 0sterreichi8ch jri General I
fiz a mondás Linsingennek majdnem n fctfbc került, mert az osztrák ármádia vezetővel. c nyilt megsértését Vilmos császárai is *toölt<ík. Linsingent későbbi nagy sikerei megintették a nyugdíjazástól, n lucki áttötés félmilliónyi halottját, sebesültjeit és foglyát azon-ton pótolni sohasem bírtuk.
— Nom fogadja el az olasz kormány • ««bélyegzett bankjegyeket. Trieszti jelentés
ju!h Vflnezia (az olaszok által* meg-■J}1« terület) ola>z királyi helytartója hirdet-
adott ki, hogy a délsz\'áv állam áltól \'Wv\'ycgzett és a megszállott területen forga-^oa Került osztrák-magyar bankjegyeket az
kormány nem ismeri ét.
— Beszüntették a 200 koronáé bank-wty^k nyomásét. Az 03ztrák-Magyai Bank *t*tö«ége a jelentkező bankjegyhiány ctyhité-** »ehány hónapja több budapesti nyomdá-
2<)o koronás bankjegyeket nyomatott. ^•Un most elegendő bankjegy van forga-bank vezetősége a további bankjegy-•lomást beszüntette.
ZrALA
— Letartóztatott kuruzsló. O/.vegy K. J. né kifikanizsai asszony t7.erelmi viszonyt folytatott egy nagykanizsai u.lemberrel. Uióbbi időben azonban az asszony elhidegülés* tapasztalt és ke*erve«en panaszkodott egy barátnőjének, hogy a babája alighanem > hűtlen, lesz ho/zá. Jó helyt panaszkodott: a barátnője \'e^otl tanáccsal szolgát Van neki e^y jó ismerőse, bir.onyo* Pécsi hfvin piaci áius, la-Mk a Király-utca 49 színi alatt. H.lt csak menjen el ahhoz. Ha valaki segidiet ezen a Hon, a< csak Pécti lehel, aki igen nagy tu-dóa a szerelem terén r uyy igazgatja a sziveket, mi.it a ju fász a báránykáVat, Az özvegynek tehát t |vO utja volt; Kir^y u ci 49, ahol előadta P-\'csineh a históriát. P c>i nyomb^. vál-Idkozott, hogy K -né szivü^yett tökéleteset^ rend->eh\')zza dO Korona honorár»um elitében\' « a menyecske a p^nzt nem issokalhtta, esti-pán azt kötötte ki, hogy fizetni majd akkor fog, mikor P csi művészetének poziiiv ered-menyéről meggyőződik. \\ ravasz Kuuizsló mégis kicsalt 4u korona előleget, d« azonkivü» eyy női b uzt i*, mely ulóbbira azonban csak mm» varáz^ati ^zközre va»i szjiküége. Lelkére kotöiíe azonban K-néridk, h gy még Őt rufiá-darabot. kell hoznia: lepedőt, ttliülkozőf, inget, szoknyát, kendői:-de ezekre íp c^ik a varázslat biztosabb futása vati rffükség,.hoz-koii továbbá egy fekete tyúkot/ A menyecske kötélnek állt, mindezt bíhordta; sőt harmad nap, mikor Pjcsí K skanizsán fölkereste, hogy trég epy tyukra van mtü a mágnes" hatást fokozni kell: azt is cdaadta K-néany nyí értékes varázseszköz átadása után most irár türelmetlenül várta a csodát « mivel az nem sietett, tegnap ismét beállított P.csiékhez. A tuJÓs piaci árus dúsan terift.lt asztalán vi-szontlatl.i mindkét tyuVjíii sz^p piios pecsenye alakjában, nnlvb^i a csaiíd f^izOen\' lakmározott. S akár hiszik akár nem: K.-né megsejtette, hogy Péc*i nem b tudós, csak közönséges szélhámos, a tyuk^ nem vará?se»zköznek kellett, hanem pecsenyének, ő maga p dig — liba. Míndomelleti annyi esze méps volt, hogy* feljelentette P\'CBit, akit \'l< tartóztattuk s az ügyészség fogházába kisértek bc.
— Az Uránia pontokén, szombaton ós vasálnAp mutatja be az olasz tllmgyártás remekét a „Halál rokona" cimü csodás trükk és kalandor drámát olasz művészekkel
— A szerbek nem engedik Budapestre a magyar eg/etemi hallgatókat. —
Zomborból jelentik: Az ottani magyar egyetemi hallgatók küldöttségileg jelentek meg Augarszki Ko^zta zombori szerb tóispánnál és kérték, engedje m?g níkik, hogy tanulmányaik folytatása céljából Budapestre utazzanak. A főispán ezt kereken megtagadta és azt ajánlotta, hogy menjenek tanulni a zágrábi v*gy belgrádi egyetemekre.
. Külföldi követelések behajtása. A soproni kereskedelmi és iparkamara ezúton hivja fel mindazoK.it, kiknek volt osztrák vügy horvát-szlavón honosokkal szemben követeléseik vannak, hogy ezekről a követelésekről külön-külön 10 filéies bélveggel, a mult év vegéig terjedő kamatszámítással es cégszerű alaiiással ellátott folyószámla kivonatokat küld jenek be a kamarához A Mmara a bejelentéseket a budapesti „Külföldi magyar vagyon-érdeket védő szervezethez- küldi, be, mely a künnltvőségek behajlásét válla1 ja.\'
— Nyugat február 1-i száma a következő tartatommal jelent meg: Ady Endrei Schöpflin Aladár: A pirosruhás nó. (Kcgeny. Ul) Tóth Árpád: Ballada. - Rpitaphium.
I Versek). lUláw Sándor: A Bakó-lányok.
Boross László: A vcrsaillosi konferencia előkészülete. Héti (^dön : Kemény. (Novella.) Füst Milán : Búcsúszavak Altenberg Péterhez. Kassák Lajos: Szabó Dezső könyve. Déry Tibor: jSzép Ernő.: Lila akác. Dócy Jen6 : Surányi Miklós: Kantate. Klek Artúr: A Szépművészeti Muzeum Évkönyve.
Német—lengyel háború.
Berlin, febr. 6 A poseni frontrol éjke-zett jelentések szerint a lengyelek az egész fronton nagy offenzívát kezdtek. R wittcb mellett a lengyeleket visszaverek. A front többi részein\'folyamatban vannak a védelmi ha» ok
Sztanioziau. febr. 6 Varsói szikratávirat szerint Pjderavszky sütg^s f.egitséget kért az antanttól H i az, antant vonakodnék interve-niilni Lengyelország érdekében, akkor ez ujabb vóre$ háborút idéz fel Európában, amelyben Lengyelország annyira meggyöngülne, hogy teljesen a bolsevizmus kezére kerülne.
I •« M
A Budapest—Fiume vonal
V -- nemzetközi lesz?

London, febr. 6. A Daily Mail értesülése s/.ennr ne.Tcnak Konstantinápoly, h^nem
Fiume is rffrmzetkö/i kikötő lesz. A lap oda
•y
konkludál, lio^v F»umén kivíil/íemc^ak i rieszt-
\' • V.
nek, hanem a Budapest—Fiume vasútvonalnak is nemzetközinek kell lennie
Legújabb.
Tiltakoznak a román Nzoelálltsák.
Bern, febr. 6. A román szociá demok"-rata frakció taviraíot intézett a nemzetközi uzo ciálista konferenciához, amey többek kö/t eze ket mondja: Tiltakozunk ama borzalmak ellen, amelyeket a román kormány a romániai szociáüsta mozgalom ellen elkövetett: Bukarest utcain tuca számra Oldöklik a munkásokat, akiknek vezéreit börtönbe vélik. Erélyesen til-takozunk az erdélyi, bánsági román megszálló csapatok keKyetienkedése, a cenzúra és a oot-LÜntetés elten. Kérjük a kongresszus támogatását egy szoolaMsta, független, kantonokra osztott erdélyi és banségi köztárs i-ság megalakításához.
.V
\\
Csütörtöki tőzsde.
Budapest, február U
Magyar Hitel 99«, — Osztrák Hi el 6%.
— Osztrák-magyar államvasút 1017, —• Leszámítoló Bank f>4rt, — Hazai Bank 513, — Magvar Bank 730. — Rimamurányi 956. —
— Salgótarjáni 104?, — Közúti vasút 604,
— Városi vasút 283. — Urikány — , — Pa-bank 825. — Jelzálog 495, — Ker. Bank 4454,
— Schtick 398. — Qultminn 942, Szlavónia 8f>0.—
A szerkesztésért felel: a főszerkesztő.
Q»»tráli-maflyar banh.
At On/(ráL-ni«i;«-Ar bank minden r«issvvnv< után (tlft i
miiKOiilk televte ftcclvcay) o«xUlék ftjében
»
Negyvenkét korona
ját. iitelf í e. Ubrtiái 4. ¿töt ketd?e «k OtftrJk-uiAgMr bwk
Wul, práfal cr b«ltp«t! főlntcietcliiM. valnminl n.\'ftlfa ÍH-laM/tUatl kiílfttlctiV / l^v IP10.- éri február hó Xia.
OSZTRÁK-MAGYAR BAHf.
Orubcr alkormAnytó.
. Thorich R«fl»
fdUnácto«. votártitfcáf.
(Dtáaajra&a ■«• ÜJáaUtOJ
nagykereskedése, Nagyként
Remek klsér6 műsor I
esísgsa
ZALA
APRÚ HIRDETÉSEK
- ,.!.\'. Jó kerten\' levő erős szerkezetű
aWwat\' Btacfó Megtekinthet*: SöfcsafnöE Krssébet-tér 17. \' x 716
Eladó egy darnb faltiszta ulmtniNtli 153 centi magas, 210 centi hosszU, I éves és 8 hónapos tenyészbika. — Megtekintheti Tahin Mihálynál GSraínBoR\' \' »15
Kétszoba botpr konyhaberendezéssel, lakással együtt átadó. <?tm a kiadóhivatalban
Éttarml^fÜStftaiemtlek foltozásához értő asszonyi (elvitelre keres1! etik. «— .Antal Jenő.
vasüti vcndcglű. 709
- ......... —
Bótvöé tér \'J. számú Satüer-f<le házban Üzlethelyiség azonnal kiadó, 706
A legjobb minőségű asztalnemiisk, zsebkendők olcsó ¿«ért kapható FQrst József áruházában, Kózpont-száHó épület Telefon 388
* Intelligens házaspár keres február1 • hó 1-ére esetleg lö-ere kétszobás csinosan bútorozott lakást konyhával és md lékhely i-¿egükkel rim* a.
[IRANIA «aifHPHloti
taMHnU. «. fWataa SU
Seeeaayt-a.
él mim» Fánál í, I,»f-M
ifi» február

kerül bemutatásra az olaaz filmgyártás legtrükkó\'sebb mester-műve a
Halál rokona
kalandor-dránía 5 felvonásban
la m remek ki ser6 mdsor.
Előadások hétköznapokon: 5 éa 7 arakor Vásár* és ünnepen: 3, 41/*, 6 és 7Vs órakor.
Lapkihordót
Felvesz a ..ZALA" kiadóhivatala.
AJANLOK
Iriszóntelárusítók réSz éri j íegju lányosabb gyén árakon
levélpapírokat
mappákban és dobozokban
a legegyszerűbbtől a díszesebb kivitelig. ■
Müvé^z/apok
öriisi választékban f
cigarettahüvelyek et és cigarettapapi rost
a \\leg/obt> gyártmányodé: ti.
VILÁG A itec/^ Fűfűp Fü
Wyomatqlt: a .ZALA* nyomda,és hírlapkiadó vállalatn^ Nagykanizsán. \' ^ - • \' \' . \' . « \' ■»-" •\' \'-,0
■ "---\' ■—i-:— \'-
Igazgató: BALOG OSZKÁR.
Fiáker
minden alkalomra megrendel hí tő viüakia ik CENTrAc Száll©««» póriásán áf (szobupinct-t). —
Köszönetnyilvánítás*
. .Mindazonnak kik f»Uj»h»«i»ti<m jA tűrjem elhunyta alkalmával részvétükkel
ft^datamnltar «nyhtttni szívesek voltakr aamoo mondok hátas köszönetet.
\' Mimt«r-»lfn»lr lrilrV.-l»j>h»nntyrr ftV
térjem betegsége alatt-anyagilag is izi-veskedtek segíteni, ezúton mondok hálás köszönetet.
l ...» Nagyksnw»«! tftlO, ta.brfaár 0. —w özv. Bedö Pálné.\'
Caütörtök, péntek. Február 6. és 7-én
Előadások hétköznapon : 5 . és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapoif: 3, 5 és 7 órakor.
felMÉMC
NAGYKANIZSA, Sugár ul 4.
2Sb Nyoradavállalal Pó-nia
MtMttváleiá-¡nap kofa reggel
Egyes szám ára 30 fillér.
Hgyrfc»»»»»■ Iplf. Fabs*u*v I liombat
V1"^-1 I l—l|W" ™ 1» .i-mnrnw
aa «té*.
POLITIKAI NAPILAP.
HaMaartatri M«4flW*«»aII l»<■<■» »a. rti Dmdál MOH m.
tllMMD- .. f i | ——ÉwiwApMiMrthMI
rhuduuiil 1 Főmunkatárs te lapiaUJdonnt:
TÓTH ZOLTÁN 1 CSILLAG JKNÖ
Előfizetési árok:
MyOmi Uiku rtiHi, »««ypoiU nMkMMi
évre K «0
PACvrc .. , «•-
Negyedévre „ 22-90
Egy hőm . j 7H
Egyes sxám Ara 30 t
HtrdrtéMHH, nyUt-teret te Hite köxteu»4uyeket dtyuaba* szerint ven ■i M a kiadóhivatal. —a
Terjed az ellenforradalmi mozgalom.
Hkn bidlgjratalratcr nyilatkozata. — 4 katonatnnftee Mlli(*|UláM — A> •lUnl.rrad.lmárokat fej»yt» axx.»h_ bOnictlk.
Iefcgyv.nsr.faftf köve
MeUll »a el euforradaltni törekvések mrgaka-éMjoiás-ta fliést tartott. Pogány kormán» b»z-lkszftlíi&a ré» »tetesen it-mertcHe ar ellen-
vme yeá diadalra afc»r* |tt Juttatni tgyrésst a kommunumjst, más-Sít • sihitsmaast, a diaauoiii ériest iía
m indt»
Síékcif uCívAioit és Gyöngyösön p dtg a «át
a.lsnfurridamm - sstKgátjtáb».-Itgtttnk türelmesek a volt uraik dó szfsfyok-kai sartnben — mondotta Po*áry. — d< tart-ask késsen a g»p%v*e I te é» t» twu, ba a dtttaianul h-t»e van a cs-lek«ésnek.. Minden láuűi iíOtcR á pöl árBáiUfu rtwíl. — töwy-kMNáunists főhadnagy a pöl elérők fíifeRy
telte, ezenkivQ! a -rögiönitéft-jogot • forradalmi bizottság szamára. — Beszédéi a nagy zajban nem tuJ\'a folytam\'. Kizitcn ""frfrkfTf*1 Rőhrn hadflity mi tisztet. akt kijelentene, BOgíTH ellén-forradilom mtrdenM felütötte a fejéi; még i.adűgyminiszifiíümhan is voltafe ellenforra d Imarok*. ■—Efe e»y po^áil ruhába OliOrOII
i onnan kia
baila:
r -Még--nHrH§Hj--óti-~vaftnak I n- HwtHkUn minisztenuaiből jövők és mindent el lúgok
mond «ni.- —-•——-
--Böhfiv—h*tfg<yminiszler kijelenti;: "Röfy
mindig igazat mondott és megköveteli, ho«y szavaiban—senki ne kénfltcdjel, ni)(l .Így RTyfiHá:
— Cegléden csak fegyverrel tudják magukat. a szocialisták a nemzeti tanácsban megtartani. Soprortban a háziezredet nagy pénzzel a maga céljaira szerezte meg klérikális agitáció. Az ipari munkásokat kiüldözik áz czrQgbői es ma SÉpMPbaa-az a helyzet» fíűgy a ázaciálUták ■cletbtztonsas"—vcszélyeztfervc—van. Nyíregyházán 400 tiszt verődött össze, ezek vették át az uralmat á kaszárnyákban, ahová mm engednek be se szocialistát, se Népszavat. Vezérkari tisztek van-■frtflkfflk if^ It-a yK^. betűs sapkarózsát ..viselik Egész Szahalamegyében. nyitan dolgozik az ellenforradalom. A fejkvótát falvakkint állapítják meg aszerint, amint a falusi lakosság szocialista vagy nem. Kiskunfélegyházán kétféle* ellen-íomwfakHit is van. Az egyik a tiszteké, qkik - nyíltan hirdetíkr- hogy megvetik-a aiikkct Iwdúgymimsztertikkal együtt; a másik eiknferradalnu mozgalom, amely egésx Kiskunságra átterjed, a jászkunoké, akik külön jászkun köztársaság kikiál ustt és jászkun hadsereg felállítását követelik. Szatmárnémetiben állandóan rend avarok vannak. Veyi Zoltán aranysarkantyús vitéz kijelentette, «hogy csak i tavaszra várnak, akkor rendet teremtenek, ha kell, fegyverrel is. De egyáltalában *i*itn uradalomban és minden paplakban, fegyveres zsoldosokat gyűjtenek is velük szervezik az ellenforradalmai. Diósjenőroh • Markhaliból, Vállból ci egész sereg községből érkeznek a panaszok a földbirtokosoktól fizetett katonák alakoskodásai ellen. Az ellenforradalom, ugy látszikelérkezettnek -látja az lf* trra\' hogy offenzívába menjen át. Az a veszély fenyegeti a forradalmat, fl* klerikálisok, soviniszták és kapitalisták agitáfiójának sikerül a birtokos faztság egy részét migszervezni. Ezzel az agitációval szemben a kormány t&iékeny volt, nem vette elég komolyan a veszedelmet, pedig cselekedni volna. Nagy szükség van a katonaságra, amely rendületlenül kitart a forra-*«*\'és annak vívmányai melletti A kormány a katonaságra támaszkodik az uúánradalom letörésére vivotfharcában és nem fog visszariadni semmi\' olyan «kittől! amely a reakció elfojtására szükséges.
A hadügyminiszter beszéde után a kato- E határozati javaslathoz a katonatanács
elfogadta Faldmann Pál kOvelkezO pótindit-vtnyát is: A katonatanács a mai AasseléltlA kormány helyébe tlox-tán lioelallala kormAnyt kíván. w Ezzel az ülés véget éri.
Aa egri éreak — «tlcnforradalauAr.
■udapoat. febr.- 7, Módly LÉsiló Haves-megjfl kormánybiztosa ujéáijiró elölt a követ-kasO U|«ltniáal lalta\':
MB4aflkon Mámlthat. . I Szemet uan lapasilslem, hegy vannak
elemek-, «reetyek még mindig nem akarnak.a forradalom ütal teremtett helyzetbe bcitlasx-kedhl és ki kell jelentenem, hogy «sok kád Játom 1+1 Jferaokat Jht Égy iniifciái a—< kapcsán felterjeazlést intéztem a kormányhoz.
kalo-
eHogadta a végrehajtó bizottság kö-határozati javislatát: — A katonatanáos fölhívja a nápkor-m*t\'\' hogy « logorálynobb eszközökkel ^ 1« a raakelót és védj« mog • fórra fegílt, na türjo a nagytöko, a papi a fehérmegyei mogyogyBlé« ki-rNr**rtl*ágát. La kall tartoztatni a háború ****4*»án«k és tovébbfolytatéoánák bu A kormány s katonaság Umegslá-
* Sktelka. ••i_Mk.>
amelyben jetenteltem, hogy Szmrooainyi Lajos egri érsek ma is a régi kényúr akar maradóig aki az ujydök szellemébe nem tud, vagy «ess akar toei\'leslfedotnrimerjMstéoemben sawgiu lyoslem, hogy Szmrccsányll küldjék nyngdijlNi
losaogynegye fáíspásja ------lemondott—
7. Saéohonyi A\'aiiár Somog>magyo főlapén kormSftybiztosa a Nogy Virico altat küldött rendeletet, aiootf a törvényhatósági kiaöttaégok közg>otoaé-rok mogtertéoat magtiltotta, a fonnallé tör-vónyékkOl oliontétbon állónak tartotta és oaért lemondott átlásáról. -Szerinte a kOr-
i yuitsek n-egtsrihatásat törvény bizfositja és jlzi csak törvénnyel lőhet megsztlnlelaK ugy iiiódoaítari — A belügymi<ii»zier kijeleníelle, hoyy a lemondás hozza hivatalosan néni ér> kezeit meg és addig ez ügyben -nem ayilaá kozhalik
HáaLntalás Bariba alazredaanéL Bodaposn fsbr. 7. Ma rtfetí g iSiakat
Bartho Albert volt hiddgyminiszlet lakásán a katonatanács és a szociáldemokrata párt meg-bízottal házkutatást tartottak. Állítólag a koi-mány arról értesült, hogy Baitha állandó Oas-szetrottetésben áll ismert és ismeretlen eNea-forradalmérokkal és erre vonatkozó iratokat kerestek. Házkutatást la r\'otlak Pallavicinl György örgrófnál és Bangha József páternél is. A házkutatások eredménye ismeretlen.
Iglntaaterl értekezlet. Budapes\', f?br. 7. Borlnkoy miaisztri-elnőknél miniszteri értekezlet volt, aasefyen risztvettek- Böhm Vilmos, Qarainl Ernő és Nogy Vince A tanácskozáson egy ideig jékn volt Károlyi la Az értekezleten megbeszélték sz aktuális ügyeket, s cseh kormány pozoosryi szerepléséi és a székesfehérvári és gyOagyflsi eseményeket
NéptOrrény a késtáraaaágl inaaao lorma rédel^téről.
Budapest, február 7. Félhivatalosan Jelentik: A ma esti minisztertanácson letárgyalták és elfogadták az igazságügyminisateraek a népköztársasági államfonna védelméről szóló törvényjavaslatát. — A törvény kimondja, hogy mindönki, aklnok caolokménvo arra Irányul, hogy • népköztársaság államformáját erőszakkal magváltoztassa, 10—16 évi togy-háaasl büntetendő, « felbujtók éa voaoKMi pedig életfogytiglani fogyhassál büntetőn dök. Aki s népköztársasági államtorma «Ilon láslt, »agy azt politikai eétxattpl megtámadja, vagy Hy«n mozgalmakban részt* vssr, 0 évig terjedhet« fagy hassal bflnt»-téhdö, Mindesen csslekméoyes lelett az egész orsság területén egyedül a budapesti büntciő-törványtaék mint eskOdlbiiéiág Uélket».
ZALA
1019. ¡február 8

< Ml készül Zalaegerszegen ?
Neaaa leríják ■«( a kA<y;^l«ai. —
Helyette értckostst Ina. ■riglavlca ItlapAn karaiáa.Tltltlaa aa aitoalarradalail vagalmakról.
¿ fSa/d! tuuösiiónk\'ól ) Nagykeefnéi» na» ~|9 5H TJ intr jlfp, őr. fírtgferrtcs
tC4rv»!v tStíEfelii*kormAnvbiilos kö/gyül^re KHrta Imk a vít megye totvényha\'óíági bl>oii4|jH • hog^a fcozayülé ei n. ráesve imi a fíhéi-vití eséjnénVeltef akirikk Jttegisnlétéltil Chtxn aa Ugvben Ucóap telefonan kardéit mlézMflk á salamewri fóirptn knrmánvhíziolhtv, aki a következő kíjüfcntéssbct tette:
— Frv b/*tö srm Igaz ahböh hofV a közgyéé.?! <1 ;«cJ5tvíim vtlna. f.i a népkor atfny kcmányhutoM vagyak s a kettészakadt Károlyi-fAfr naégi ptrt hkladőhb radi-
\'»yju^tv mwar^m™* vsliő réazéhmi htlmom
| hathatós támaguására rá vagyok u>a>va s azt | kérem is. Magától érfe\'ődik, hogy a lapoknak működésemre vonilkoió elfogulatlan kritikáiét méitánylraW a aziveaei fogadom. A ZaJáfJ kérem, irja meg, itojf, pu uttiit tisztelgő küldöttség-ket nem fugSxi.ik, de ipindehknr min* denkinek készséggel \'álfofc, rendelkezésére, akinek va*em komoly dnlga van. Hivatalomat aarrdin Taglalta\'»» et^Ü tnepátms^g nem vo\'V mivel ezzel is kifrjezést akart m ad*l annak, fiöfty ÚJ téridőét \' Urálfrdlk, a rériwH—eKÉg-f irmasag *k tekintetében is tzikíioliuok.;
EJJw tart a faiipiq fco^náinybúlns nyilaM |\'ko?áta.\' A .JAi«p.m hitadoit gmdo\'krd\'a.M, >«diká is elveit Umc/ja« s Lty tudjuk, hoc* a furrada\'am viviqányainak mindenben tcs ,diih£~_ te<len.-erős kezd öia •«»*• A vármegye volt ;itegyifaizotteéii I tagjiinaV h*z<l<*^^ban sincs okunk kételkedni, Je mvgis jobb */eret\'ük volná, hi a hétfői é*teketH e\'ovrfSd mert még aaaktől 5S al»gln»akt&l-f»-tartóikodni kfflf meiyrik adhinnak -nhot. A tőia-
lette, hogy ha előre nem látotl ii T idM, j, közbe nem jönnek, akkor s végleges* héjba kohterenele május lO-éá megnyílik és trrt \'az egykori központi hatalmak képvtseMl Is meghívják..
lebruár , \'."*\'• ***. ***** foi\'w
ÓltsM-f^aétt-ii. s.-\'tv \' ,
» s k* \'»Titfi t ét sa "n^; tw," . . (Mlvtes ;5 &■»\' S r «kém. ■ Szombat \' \' \' •»}• » ««« 36
v ■ f * .tclhcat:
Ma az / önkéntes polgárőrség li; osofWtj* tart szolgálatot.
Bánat...
Hkiss lajosne.
Lomha fo\'hök k^ziil. fáradt pihegés?*) Bus- halkati hull a hó . . . Elmúlni volna* iöti:
Ez kirlrja art. hvgy ellenforradalmi akciót el 111 Wrft^ifi «aev kezdeményeznek, Amig én lahzek a kormánybiztos, addig kisér\'eterni talán lehet, de eTenfirrd»Injai csihSlHí nem, meri mindéit ilyen irányú TlflreVvésf a legkimé-lőtewBebh Hifoiril s ha kell, fegyyeres erővel . tagok eUiyomm-
~«r*- Az én véfcaMnyem 4Sa lapl\'tiélplMn eg|éhkéiTt bt, hogy—fi iamegyéheii el\'snfurra . íaft^tóÍTSrSnT (»ffi kétf. Tény, iWVfy hlMtáll etOdhm, »Tsnyák Oéz« főirpá\'nnts a hő hMMre kOigytllécre hívta Össze a lOrvényhalő-
hó 18—^». napján történi, tehát még akkor, aaibor B- «ny^k Géza főtrpln ur sem tudóit arról, hogv a korminv mtguot»ebe a regi ■Kgyebimfiságok rrükfSdísél. A Bosnyák állal AaszehiVott kőzgyQlés a szokásos megyei ügyekkel fogialkozo*t volna s a lirgysorozáY 101 ponthői áHott. H^CV a lárgyaornTalm kiufll
pán-kormánybizto«, ha blrt,ikor rendiavarás1, el|dnfoir*d»lmí mmgalfnaaat tnptsrtalna, Nsgy-ksniztáiól mindenkor megkapjt azok lesterc-léséhez azüMsége» ető^. ~~T~
Tegnap délután Zalaegerszearől a fcövet-l.ező távirít érkezett dr. Sabjdn Gyula po\'gár-mealuihta;-;---;- ■
Etniulni csendben, észrevétlen Egy-TCMr-párás léll éjben . . t . . . Nent \'ő igy cini; ahrgy elünk, Ném i» várunk már,- nem retwélünk. Be&tárt UiitdoKlffis Ifrlí álom; h\'iialt a nóta a dalos szánkon . .T~ Elhamvadtak mind a fénylő tüzek, -Mik a klkunkbcw lángd\'va égtek^
Polgármester
Mosolyunk fáradt, a szemonk jcOnnyt
/tőt*
..\' ■ \' t.—---Nagykanizsa,—
KtaOlje az érdekeltekkel, hogy a megye gyillés nein fog mf^nritalm.-Tíy e célhöl hétfőn Zalaegerszegen metjelenni nem teil.
* Dr. BrtgUvtcs
koiumny bUtoi\'réi«p»u
Az orosz probióma.
Lenin neuaaetköxl koaaamnniata koolcrenclát biv Asese.
L_; Lubegú ktüi\' - nk itírlsszárimt „ tép*it ^—
Elveszeit minden . . . mindent elvettek, — Roskadt *valhmkon. nehéz kervazlvk ., .
I\'ubztul di uis^agi.. csak múltja -van itt ár, "-Mtm aebsftf «Ar\'yu, fáradt madár Meg ffint ke»1í\'g"a vc zben . T . gyáván Magára hagyva... busán .. , árván... . Repülne\' tán -vnem bírja szárnya; Uj hajnalokra nyi hal-e vágya ? . . .
° Feliér-szemf\'kdős bús féli álom Betakart mindent kér-k világon.
ti1 mi I," i ■ i \' i, i i ■ ■ ■ i j i .iuu *——
nem ]p így eint. anggyan ftuitit ""Nenr*afflatunlf mást... nem reméíjinlríTr S?<irkp í IhAkhW fulla hó . .-" Meghalni volna jó . . . * •
grariaií. m. —- \'1
— Az árvizsgáló bizottság uj alelnöki Gispír B;ta banktisztviselőt, ax árviwg«*\' bizotlaág alelnökét a Pesti Kereskedelmi BitT főinlézetéhez helyezték át Az agilis, nagykép zellségQ fiatal főtisztviselő távozását mi ujság-írők is sajnáljuk, a\'-.ilcnek tehilséges kollégái volt Az árvizsgáló bizottság-helyettes alnöWÉ a kereskedelmi miniszterhez kinevezésre Fildes Miblőá" tanárt terjesztették föl. " * Az ídők jele -A forradalom nemcsak a társadalmi osztályok hőztt válaszfalaiét rombolta szét, hanem örvendetes jeleit Mtj^ annak, hogy az emberek gondoikodásmódjár is megváltoztatta. A társadalom inprotfaMh s elemei ís ráeszméllek már arra, hogy csak a dolgOió embereké a jövő és hogy a feudÜfa-musnak végleg befellegzeit. A mágnások k<(-dik megérteni a kor Szavát s igyekeznek * gyakorlati életpályák felé. Bizonysága annak, hogy a kolozsvári kereskedelmi akadéattá most" megnyílott évfolyamának hat arisztoMM hallgatója van. Hit erdélyi mágnás fia iratke-zott be az akadémiára és most a kereskedelmi pályára készülnek. Amilyen örvendetes jelenség ez, annyira szomorú az,, hogy csak mo»1 eszméllek rá, hogy a dolog nem "égj* meri ha valamivel korábban gondolkodtat volna igy, nem állana Magyarország ott, t*"1 moil áll,
Uhhmémmü^hh
történt volna-e valami/, nem tudom. Annyi tény, hogy az állandó választmány még meg-tartatta ülését s ennek tagjai aggályukat fe|H&] lék fai törvényhatósági biioUaig-fekazlalása. fiSött. Arról is ftidok, hogy az állandó választmány efhafározta, hocy amennyiben a kfiz-gyfllés. -össze iwm glfféBns — a föfvfnyhgrö-
aági bizottság egyszerű értekezletlé alakul. -E j "élten nem tehetek semmit, mert "amig nem ebenforradattni cselekedetről van sző, addig a. gyülekezési jog alapján politikai ellenfeléink gyülekezési szabadságát se korlátozhatjuk, különösen mi, a gy&iekezési jog ideális értelmezői. De én nem is hiszem, hogy a hátfőre tervezett értekezlet résztvevői ellenforadalmárok volnának. Ji hazafiaknak tartom őket is, akik a forradalmi vívmányok alapján állnak, ha némely dologban más véleményben, vannak is.
- Annyi azonban bizonyos, hogy a hétfőre összehívott köztyQlés megtartva nem lesz; azon tisztviselő meg nem jelenhet; hivatalos aktái oda be nem vihetnek s én ott elnökölni nem fogok, A közgyűlés elmaradásáról ágyékként táviratilag értesiteltem a nágykani tsai törvény hatósági tagokat is a polgármester alján. ,
—\' Ami az én progrsmoomat illeti, azt néhány szóval kifejezhetem: dolgozni akarok a azt kívánom, hogy** megyében is metrin dúljon az alkotó munka; a lorradildm vívmányait megvédelmezem, a népiörvények ren delkezéseinek, a népkormány intencióinak, ren deleléinck^mífidcn módomban álló esiközzel érvényt fogok izeretnl. Munkámban ajgJ\'ó
Stokholm, febj. 7. Az urusz » jelenti: Lenin a világ kommunistáit nemzet-Küzí konfeiéhdata hívja ouze, hogy ezzel ei< homályosítja: a párisi és berni tanácskozást. H
ffil.iivás Németország, a voit monarchia, Lengyelország és Finnország kommunista szerve-zéitil hlvj i meg e gyűlésre Lenin nwgntvő ban< kifejti, hogy egyédül a bolsevikieknek van joguk a világbéke kezdémén^ érésére.
Washington, febr, 1, (Seikratávirai) Az európai államférfiak már nem kételkednék ab ban, hogy uj tervre van szükség az orosz probléma megddására, mert ha a Kelet állandó fenyegetésének, nerp vetnek véget, akkor alig lehel tarlóa megegyezést létesíteni a békekonferencián. Ha csak a bolsevikiek jelennek meg a Herceg-szigeteken, a többi orosz frakciók pedig nem, — akk >r bizonytalan, hogy az antant oda küldl-a delegátusait.
Békekonferencia.
Miért félnek a csehek a nép-■zavas6atól. Bern, febr. 7. Nlemec cteh szocialista újságíró előtt a következőket mondta\':
— A népszavazás ellen — egész őszintén megvallom — azért foglalunk Állást, mert félünk, hogy a népsaavaz^s a Csehországgal való agyasltés ellen döntené el a mag-««állott tarülatak sorsát.
Mikor leás már bCke T Qenf, lohr, 7. A Lyont kfegruss jelért--léte sxeiinl Plohon hll ügymlnitilor kijelen-
tyi9 február 8
— Miben • törvényszerű helyreigazl-
(if a Budapesti Hírlap tegnapi száma vezér cikk előtt a következő közleményt adj*: Helyreigazítás.
A Budapesti Hirtap Szerkesztőségének
Bndap*st-
Az 19.4 évi t. c. alapján kérem, hopy j(( következő helyreigazítást a Budapes\'i Hírlap holfi9pi számának vezetőhelyén kiölje: A Budapest Hírlap csütörtöki bzámának „Az integritás** cimü vezetőcikkében többek • közön v a mondat foglaltatik: „4z iskolákból kitilt ¡ák a hazafias szellemet, a Himnuszt éfe a Sió;atülV Nem igaz az, hjgy az iskolákból liiiltjik a hazafias szellemet. Nem igaz a?f j#gy M\'ilfHk R Himnuszt és a Szózatot Buda-ptst. 1919. február hó G án. A népkormány nevében : Dr. Berinkey Dénes, miniszterelnök.
Ennyi, ügy szóvóI sem több. A miniszterelnök a kormány nevében cáfol. Kritikát gem gyakorol. Leckét nem ad Nem bölcselkc dik és nem szór villámokat. Csak annyit ino?d. IfUennyinek a közlésére a B. H. a törvény szerint köteles volt. S ezt azért tesszük itt közzé, hogy Nagykanizsán bt. illető magánfelek megtudjak, milyen helyreigazítást lehet egy laptól kövefelni s egyes biró urak ,is megtanulják: mii> en helyreigazításra tehet egy lapot a törvény szerint kötelezni.
— Fdellátás — munkaalkalom. Néhány nap előtt már rámutattunk azokra a nehézségre, amelyek éppen a-mostani zord táti napokban í<e!látásunk körül felmerültek. íTCrdtky fójcwzft eszméje, hogy az üzem nappali szolgáltatásának zavarait éjjeli munkával pótoljak, közbcjö\'.t akadályok miatt nem valósulhatott meg, Most a ^ellátás kérdése uj fordulópontig jutóit, amely segíteni h\'vatott a munkanélküliségen is. Maga a Pripics cég vette a kezébe ói ügyet és százszámra kivárt munkaalkalmat nyújtani, hogy egyúttal a város fain-tégén segítsen. A munkanélküliek figyelmét ezúton is fe\'htyjuk .Kitűnő munkaalkalom* cimü hiideh\'Süokre. Szorgalmas munkával napi 50 koronát i* meg lehet keresni a P ipics féle Mclepei, ahol már ma felveszik a munkára jelentkezőket. \'
— Az Ipartestület c p^az- és csizmadia mlcsoporfja hétfőn 10 én délután 5 órakor tWést tart. A tagokat mechivja az Elnökség.
— Felemelték a kórházi ápolási költ
Tegnap erkezett meg Nagykanizsára a
kUgyminiszter rendelete, amellyel, a városi kórház ápolási költségeit napi öt • koronában Alapította meg.
— Értesítés. A helybeli szociá\'demok-uli-párt ingyenes jogvédő irodát állitott fel a Jto tagjai részére. Az iroda egyelőre a Munkás-•Hhonban működik, hol a párt tagjai minden Pinteken este 6—8 óra kOzött bármily hatóság «W bíróság előtti ügyükben di|talanu! ulba-fcuitással és tanáccsal lesznek ellátva. — A Kocldldemokrata pdrt végrehajtó-bizottsága.
A szabómesterek szakcsoportja
az összes Nágykanusán működő férfi * női szabómestereket azokat is, a kik mind Gátlók, de iparengedélyük nincsen, hogy vasár-*«P délelőU—10 órakor fontos szakügyben szíveskedjenek. Az elnökség.
A kereskedelmi alkalmazottak és
^gantisztviselők helyi csoportjai február hó Vór!al kezdettel táncestélyt tartanak. —
Í)JZ£Ö zenekarának közreműködésével.
Bc,*PMí| 2 korona.
>
¥ , """ Világ nagymozgóban szombaton és «arnap, február 8-án és 9-cn kerül beniu-
a Vámpír. Társadalmi dráma 4\' felvo-
Az olasz Olmgyártás remeke.
¿AlA
— Fölhívás a leszerelt katonákhoz.
A még megtevő ruha héifő éa, kedden kerül kiosztásra Elsősorban azok jeientkezenek, akik igénybejelentő l*pot állítottak ki, de még ruhát nem kaplak. A ruhabizottsá
— Közgyűlés. (Beküldött közlemény.) A •magyarországi szállodai, éltormi és kávéházi alkalmazottak 0r«z. szövetséginek nagyk*ni>s*i csoponja e hó 0 án hrtofa meg a \' Munkásotthon nagytermében rendes évi közgyűlési, ame yen a tai\'oV nagy számban jelentek mee. Az elnöki megnyitó után napirend előtt Deut^ch Artúr a budapeMi kávéházi szakosztály elnöke mint központi kíHü dö>t ismerte a szakmára vonntkozó, valamint az á\'talános p »litikaí hely. zelet. A kftzgyülé* a kiküldött ¿za\'iárs fejte teié^it f g etemmel Hs\'rtp *s trljes egészében magáévá tette KUftnftten Hvnelend} a szikm.lban már legközelebb beálfardó gazdasági völioiás, amely az ugvnevczett revio rendsTcro^n nyerj me^old^sAt E»ekután mtgv fj\'etelf a választás EMk lett Loos.Jómf Alelnök Tömnek Kíroiy. R^nztámok Watdluu ser Vilmo*. Titkár Hoidós Vrce. Ellenőrök Tóth Lajos ¿s Rnrl* 0 sza Ezenkívül 11 választmányi íag és 9 szervező bizoMsági tag választatott. Az uj elnök- székfoglaló beszéde után m^g DíutRch közpjntból kiküldött sznk-társ szóllalt fel és isrnétclien felhívta a jelenlevőket, hocjy a szociáldemokrata eszmék mellett rendületlenül tartsanak ki, amit a közgyűlés óriási le kesedé6sel mé^ is fogadott. Képviselve volUk a gyű-ésen a za1aéger9zé«i és keszthelyi befi/etőcsopojjjpk is.
— Jótékonyság. Az izr.. elemi isk mezítlábas tanulóinak adakoztak: Cirosz Lajos t\'. keretik. II o. 10 K, Berény Magda 11. o.
2 k\\-Polgár lSrzsí p. isk. IV. o, t. 3 szoknyát, 2 trikót, 2 pár harisnyát, 1 pár kámús-ntt, i pár cipCt, 1 pár kalocsnit, l pár kesztyűt; Neumann Annus II. o. t. I jányruh&t, l pár kamásnit, 1 pár cipőt, 1 pár kalocsnit,
1 kalapot, 1 szőrmegallért, 1 szőrmemuffot,
2 pár kesztyűt: Leitner György IV. o. t. 1 pár cipőt.
— Játék-kártyák, Piatn|c-féle gvárt mány, minden játékhoz kaphatók Fisohel Fülöp Fia cégnél Nagykanizsán.
Pénteki tőzsde.
Budapest, február 7.
Magyar Hitel 983, — Osztrák Hi cl 6S8
— Osztrák-magvar államvasút 097, —Leszámítoló Bank W>3, — Hazai B<nk 515, — Magvar Bnnk 734. — Rimamurányi 940,
— Salgótarjáni 1020, — Közúti vasút 597,
— Városi vasút —, — Urikány 895. — Fa-bank 821, — Jelzálog 505. — Ker, Bnnk 4f>10,
- Schlick 4<>0, — Guttm nn 915, Szlavónia
840 —

\\ város közönségének íaellátását csak űizy tudjuk biztosítani, ha az erdőben szortcszét levő fát az üzemi iparvasut-palya mellé birjuk hordatni. Erre a célra szánkásokra volna szűkségünk, akik oly díjazásban részesülnek, hogy szorgalmas munkával naponként 35-60 k-at kereshetnek. Aki egy lova^szánkóyal jon, megkereshet egy napon 120 K-át. Felhívjuk tehAt a dolgozni akarókat, hogy Magyar-utca 14 szám alatti irodánkban, vagy ha ott nincs senki,. Magyar-utca vegen levu telepünkön mennél nagyobb számban ar__jelentkezzenek. - - ^
1 Prpié Milán, fatermelő. |
i
I Angliában terjed a sztrájk.
London, febr. 7. A munkások sztrá|k{a ma kiterjedt a vaiutakra is. Ma reggel a londoni délnyugati vasútvonalon, a walterlooi pályaudvarról nem indullak már el a vonatok, mert a mozdonyvezetők sztrájkba léptek.
Másfélmillió lovat vesztettünk a háborúban. A franciáknak nem tudjuk leszállítani a fegyverszüneti szerződésben kikötött meny-nyiséget. — Hus* év múlva lesz osak meg a régi lóálloinány.
— Budapesti munkatársunktól. —
A háhoru kitörése előtt Magyarország volt Európának lovakban leggazdagabb állama és az egész kontinensen a mi lótenyésztésünk állott a lege\'ső fokon. Ezzel szemben ma ott tartunk, hogy alig van Magyarországon ló és a mi hMlloroányunk a legszegényebb az egész világon.
Szakértők véleménye szerint legalább busz esztendőnek kell eltelni, addig, amíg e tekintetben a háború csapásait ki tudjuk heverni és Magyarország lótenyésztését ismét a régi nívóra emelhetjük.
A háború során a magvar gazdáktól el-rekvirálták a lovaikat. Ezzel szemben megfelelő tenyésztésről nem gondoskodtak^ A háborúban, részint a nagy megerőltetés,1 részint a takarmány hiánya fo.)t^n közel háromnegyed millió ló — jórészt magyar ló 1 — pusztult el és mé.^ ezt a csapást is kibírtuk volna, ha nem ért volna véget a háború ugy, ahogv végetért. A formációk felbomlása reván ugyanis olyan természetet öltött a visszavonulás, hogy a lovas csspatok lóá.lományukat vagy elkótya-vetyélt^^*Ky egyszerűen szabadon engedjék. A némeflBvonuláua gyerekjáték volt a magyar csapatoknak idegen területen való átvonulásához képest. A nemetek mindössze harmincöt-ezer lovat hagytak Magyarszágon, ebből a mennyiségből is harmincezer ló Erdélyben a románoknak jutott, a mi csapataink pedig Ukrajnában, Szerbiában, Olaszországban és a jugoszláv területeken történt átvonulásuk közbea szakértők szerint hétszázezer lovat bocsájtottak szélnek.
Ennek a pénzben fel sem becsülhető ló állománynak nagy része még ma is a szabadban, vadon tanyázik és Ihrániában a magyar lovakat lasszó« al fogják. Et az óriási mennyiség a mi részünkre tökéletesen és teljesen elveszett. Ebből egy darabot sem kaphattunk vissza.
Pillanatnyilag az a helyzet, hogy egyes katonai csapatok azért, rpert nem tudják élelmezni a lovakat, kiadják azokat a gazdáknak, de tőlük hamar vissza is kérik. Annyira siralmas a helyzet nálunk, hogy eddig nem tudtuak eleget tenni a fegyverszüneti szerződésben foglalt azon feltételeknek, amely szerint iartozunk az entente keleti hadseiegének huszonötezer lovat átadni Ezt a mennyiséget lealkudtak már tizenötezerre, de bizonyos, hogy még a tizenötzer lovat sem fogjuk tudni elszállítani és a franciák kénytelenek lesznek beérni ötezer lóval. ^
És még ennek az ötezer lónak a leszállítása is tulyos áldozatot jelent >a magyar mezőgazdaságnak.
A szerkesztésért felel: e főszerkeszté.
APRÓ HIRDETÉSEK
ZALA
MM* Nr*Mr A
LmmH 28 év«« katona bOlti vagy héaíszolgai Állási keres megfeleld haviflzetés-selj azonnali belépésre. Cima Józseflőlterecg
ut 92. unr
722
Eladó agy darab fa\'tiszta ssitnenthalí IN centi magas, 2IÖ..centi hosssu, I éves és 8 hónapos tenyészbika. — .Megrekinthető TiWn Mihálynál Galambok ■ 715
Éltarml fehérnemUak foltozásához értő asszony. totvétoflre kerestetik. —~^Anul Jenő, vasúti vendéglő, ■ ^\' \' 709
Intelligens özvegyaiato<ty anyaholyet-tesi, básvezeiőnől állást keres, esetleg beteg g«niáozását is vállalja. Érdeklődök polgári "iskftla, földszint 4. számú irodájához forduljanak. (5Ö1
A legjobb minőségű asztalneműét, zaebksndők o+cso atert kapható FBp«> Jéaaat
ániiiásaban^ifOtpóat-szálló épület Telefon 388
Családos gépésí-kovács állást keres 1910. április 24-iki belépésre. — Tóth Vince Palin. 725
E adó egy szimentSeifi icnyéstbika HF gasaága 153 cm., hossza 206 cm. 23 hónapos, H«rvAth Istvánnál, Petőfi-U. 80. sz ?27
_Kmtácsmasiaíi áiláji karesnk klí?scg=
ben vagy uradalomban. JDomafofdi József NtjyBáüóriák.- -72T
Fiatal nős gépész állást keres mielőbbi belépésre. Egy kováoaeegéd- «ccm is maga-v«l vinné, ki a villanykezelést \'és vasműnkét érti. Tóth István gépész, Palin 726
Circa (00 Hl. balaton^rellcki ó és ujbor kisebb tételekben is eladó. ^ Ozv: Vitta \'\' Llj»«nÉ. • - • ■ \' 72j>
Házvezetőnő, ki jól főz és a háztartás mmáen ágában kellő jártassággal bir, mielőbbi: belepésre kerestetik. Ajánlatok az igények —wgjclúlcsCn-1 ¿s Ufaunyltványukkal a Kiaüü\' -hivatalban megtevő "oifnrft adandók le. 730
Intelligens házaspár kere* február hó I5-ra esatleg március I-ere kétszobás csinosan buiorocott lakást konyhával és mellék-helytségfekfcel. Óm a Kiadóhivatalban.—

AJANLOK
viszóntelárusitók részére a t, . Jeg/utányosabb gyári arákon
levélpapírokat
mappákban és dobozokban
a legegyszerűbbtől a_Jeg------díszesebb kivitelig. ■\' == =-
Művész/apok
óriási választékban !
cigarettahüvelyeket és cigarettapapirost
a legjobb gyártmányokat
Fische! FűJöp Fia
nagykereskedése. Nagykanizsán

C5».
Vil Ál! uif lUit-sziiUz viiinu jiiftu iiiu>«. tinin »a
Szombat, vasérnafL Fabruit 8. ás 8 én
- Vámpir
Társadalmi dráma 4 felvonásban. k As olasz filmgyártás remeke.

Remak kliárO tnfláorl
Előadások hétköznapdh : S és <T~ órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 es 7 órakor.
Magyar 20. gyalogezred parancsnokság.
A nagykanizsai magyar 20 gyalogezred—kuluim-^üiKk.ui áiiak\'—felállitacáhog
zeneszek és zenésznövendékek vétetnek ÍÖt:
A jelentkezők ajánlataikat a különböző zeneág ismeretük megjelölésével a 20. gyalogezred parancsnokságénak küldjék be.
Nagykanizsa, 1919. február hó. —; 80. gyalogezred parancsnokság.
j O fizetéssel
felvesz a „ZALA" kiadóhivatala.
URÁNIA S^S
patt* UMMH I» ntímt f
MiMi
kerül bemutatásra az aiasz fitm^yárfew legtrükkbsebb maatar-műVa a ,*
Halál rokona
kalandor-dráOia $ felvonásban
És a ramok kíaéró
t»«
Előadások hétköznapokon: 5 es 7 ©r Vasár- és flnnapen : 3, 41/*, 6 és 7\'/a Or
KlArALL,AL,OM
mindennemű robbanó motorok es gőzgépek szakszerű javitdsat, mal-mok és gyárak—villany világítási-berendezését azonnalra. — Vidéki meghívásra elmegyek. •>
BERGER JENŰ, oki. gépész
N A 4. V KANIZSA, EOtrAatér 1H
tfűat/unk LA1UA¿¿ aÍAir AtanifiraL
MIJVM •». iSIjOlfatOX m PqmnK
FISCHEL
Fülöp Fi« —
H»f»-, h MMnéMftn MSTHJlBí, (HmtÉ nko;
Irodaszerek, Qzlatikönyv«k, papírok hapgawk, rfl«»«wawah, Játéktárgyak
Nagykanizsa
TELEFON: 7«.
I
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papiráru-készités. Mindennemű nyomtatványt a leg-Ízlésesebb kivitelben készit ós legponto-:: sabban szállít.
ut
Nyomatott: a .ZALA* nyomda áa hírlapkiadó vállalatnál Nngykaniaaán.
Igaaaató BAKUI OSSKAR.
suuim:
IA0YKANIZ5A Sugárul 4,
i NyomcíaváHutal Fö-nt (, u
Ricáik MÍM kiviteli-
jjilm1----r kora reggel
" ---—
„iMlfati\' is kiadAhlvnmll leírton TI. NrmM i<Mm Itt,
Egyes szám ára 30 fillér.
Naoyh»nii«a ISI«. Ftbruác II. K«4á.
34.
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak:
helyben Mrtni «áMlva, posta. laKkMMvMi
E|itt évre K
Félévre ... »
Ntgyeááite „ 2250
E» kén , H
Egye« alám Ara 30 L
CSmrkMtit\' I FAmunkaiar« M laptutajduno* !
rÓTH ZOLTÁN \' I CsÍLlÁQ JENŐ
■ HidrlIwM, nyUt-terM ée mag*« kO»lemény»k»t díjszabás iMrM Vasa mmrnmm tel a ktadóMvfttaL (£ fefl
[agy Vince lemondott
A b«ltt|vnilalatl«:r ncai tudott a hkfkntatoaokrOl.
. Budioeat, labr. 1Q. Nagy Vince belügy» úíjszter u péntek éjjeli-\'minisztertanácsi: illa lemondását. A lemondás Oka részben i a bisalmatlansag, amellyel a stocialdemok-gárt részéről fogadják, részben pedig a Laáórscg eljárása az ellenforradalom szerveT ével meggy anusitottaknál tartott házkuta-aok ügyében. A belügyminiszter bizalmat-psügnük Tekintette azt, hogy az általaeiő-ttt ¿j a nvniea\'ene"*ee által kinava •ti fahétmegyei kormány hl\'.tosj/To\'nay íjos mindezidáig n*m foglalhatta el hiva-tt a székesfehérvári szociáldemokrata irt adankezáae miatt Ami a belügyminisz-jimtk a rendé rség ellen való Kifogását nieit, IMrrlem hogJ*\'i rendőrség a hásku-Hokaí~ e rerdeIié is" Töga atoaitoUa tlk.ll hogy ő erről ért«siuttek vo na, láoít ugyanekkor a katonatanácsot és a lectaldemokrata pártot, értesitették. Tegnap il* Károlyi elnöknél megjelentek Qeratni,
liöt
voOhm miniszterek ét miiulbku^iak\' Vincével, a b. lügymlniszter azonban lmurtotta lemondását: A miniszterelnök ma iPriKut kérem Diai. Károly főkapitányt és pl József fokapitányheíyettest és közvetlenül «után tárgyalt Nagy Vince belügyminiszterrel Később Bő hm hadügyminiszter közölte rinkeyvel és Nagy Vincével, Ijögy a szo-aldenokrata párt hajlandó az ügyet a mai ásztertanáca elé vinni és azokat, akik ^ulasztást követtek . el. a minisztertanács inja felelősségre. Miután ebben megegyez-az ügyben a mai minisztertanács mondja u utolsó szót.. , ? w Budapest, febr. 10. A Politikai Hlrudó peiti; Tolnay Lajos fehérmegyéi főispán-nybiztosnak kinevezését- a szocialista sterefc elintézettnek tekintik. Tolnay (közelebb elfoglalja hivatalát. Kalákáit az oraságoa magyar
po\'gdrl prtrt. Budapest, február 10. Vasárnap délulán fskuit Budapesten az országos magyar "M\'i pttt. A partkör Oilöl uli heh iségei z> u-•WRleliek. Företer Aurél volt fO^get ti képvi.elő megnyitó bet/éde után Heln-Fe.erc ismerlelie a párt programmjit az anérclfía eliet^ttadr\'met éa h lőtté-\'ka vívmányainak védelmei ina sáizlajára. Mtavoiiak kimondották a párl megalakuló ] *t «Hagidták a párt programmjái, amely ekeimig lörvényhozáanak általánoa, ÉH* «•krá is kiterjedő, hOiaégenkéntl válaiatéi ■fcflta való megalakítását követeli. Iie\'n
m-u kéve eii . j< goi<*u«ti>ag heiyreát i-a»ai, mricÍ4 nervet\'séi, a»<e!y a pártoktól f-gge\'len I gyen; •thakorik at otstág Integritásának bármely fe«dá»a el<eh; a magattluisjdon alapján ait.de ku?d a kapuaiizrt ut euen és, knveieti mindírt ti Mtteie r tétmmtaniaw^; löwiitH I ■Idomodul MtkUMCT mrg\'alOMitsai, pro ,re* szív . dórend»zgrt "ktb. és a vallás IQvgeiht-ntl* »ét a« államtol, de állami oN.lmai ia Az b| páti 00 t»giTyaia»zttháhyryálas< (ott.
Letartóstatell ellen fo« ra-«lalaaaro.il.
— Budapest, f. bi 10. A rendőrség ma le-»artö.iiit , Kornél J -i»el lövsí sza^- i-zt. t Kertész I tvau I n drlJVyui "\'i Itj \'DsisIHa Ni.i-üirr ttgy>e^lei Korn.it allamehette» u»aia »áérl, Kenészr és D -zsíilal D üi« lazad »büir-tetie n ia<t vonjak p rtie. Vagaszt rendőrk*pi táry,» rjfnmuiM veietője kitelei telte a kO«et kwftktl: . *z eiler fotrad/ln i rroz alom fasire^ sialai a fOzveitenargt fs 48 as part egyre t«g-jaihoz v< z-\'tnek. A nyomb\'^t teafontosabb re szén mái \'ulvasyunk. Ái eiie\'i t<írtadéit»! ■ mos nili iti legfőbb arikosait már klnyomoituk ugy gy most mar jelen*é-t tehetek a főkapitány n«k, aki azután megte»ci a Jelenlést a o Ingy miniazternek*\' Az egvik \'etariózt«t>>ttnái p.ptr lapot t»lal«unk, amelyre er v»tt j,ya: ,Ki»-z\'ka iij|""4^t/iktnÍláflYKSlvell*«. n:fc»nl t R nrlftruég sjereii,«eki engedelmeskedik. M gnyerni.\'
Vilmos császár „maghalt"
Amsterdami\' lehr 10, A ,y.t;lujr.e*dttjgt: A volt német cs tprár nrásodik fia Potsdamban a következő kijeléméat lette:___
— S >ha tf-hbé nem fogjátok látni a ctá szári A kOiO\'mént ek u«y alakullak, hogy ö Kívül áll a történelmen, kivfi áll az rgész vi tagon; legálisan szólva: a császár meghalt.
fhmán előnyomulás.
v Szatmár, febr. 10. Mt\'gMzható jelentések szerint erős román csapatok közelednek Szst márnémeti felé. Egy román csapatokkal Szatmárnémeti irányában haladó vonal kisiklott. A szeiccsétlrnslgnek azámos haioilja ét felte sflátje vae. .
Tótok — csehek ellen.
Budapeat, febr. 10. A osehak megszel letták KlakQrtöa községét, mel>at a haza fisa tót lakosság napokig védett a csehek e<len, de a túlerő ellen kénytelen volt meghátrálni. A tótok igy most Balassagyarmat közvetlen közelében állanak. A Salgótarjántól északra levő vaspti hidat a csehek fel akarták robbantani, a magyar gyalogság gépfegyverei azonban elűzték őket. , /.
Massaryk nagylelkű.
\'Slanlaa\'au, február 10, Az ukrán sajtóiroda Jelenti: Masaaryk kijelentette, hogy aemmilyen rUlánlakU területei hám kwvetsl a saah-salovák köstátaanág rAasára
NénietoraaSg urai tarja aaeg A teg> » ernaOuet feltételéit,
—S*Hthr :f*hr- TCT Entürrger. Ti Tnfii^p I tyv^mltrie» hini\'iiwg gtnf»» —^itiAM kapott: A gim<M ét Franciaországtól. Amah d e ra. hVgv a (evyzéket li\'okban tarijik, aiketéH megtud-\'!. ho»ry
W»tir éhé\'víkUt hafrgnh állapit (a meg, hogy N*m(tor*t*tf rem te je>iterte po\' f lm a frgv-versrün-M M^tr\'rVet A kt1 jegyzék, amely kétaégtatantl aulyoa bonyodalmak re fog vezetni, a Jfegy v»rszQneU feltételek pöriíof megtartását kövateli U ^anrbirn at Ogy-ben az imr\'KVt kormány.1» Jégvrétel tng ku\'de"t a német fegy^yzOneti btroHs^nak\' * jeiyiékak agyéban a fémet kormány
Pátria, f 0/ 10 (Hava*.) Piehea francia Hl ng,mlnlaziar a ka fnidl «a¡16 fegadéaa al-k»lm <v I krfepette a Herceg sztgreken tar-•ar.de> targyiiásukról való áliárpo íját: miutia I a bolsevikiek kivitelével az öaazes orotz szér-v-z lek elutasították a kor ferrnetára meghívó -icimzékrt, izaxíaú-a H»roag inJfi taaá«akn-sásnak aamn4f»e lérjogo- al\'sága ntwes. Ptehee U\'ttliatra. hogy N metorazággei e helyzet komoly ; nem szabad lekiealnta\'irl Német oraeág tegyvarhee élte hadseregét Ptcbon a N me\'o szággal kötendő uj fegyverszflnet felt\' tejeiről em nyiMkntott, mer«, mint mondotta, ezc-kei a szöveaégeaek Haditanácsának hétfőn tartandó űlé*én fo^jtk véglegesen meg--állapítani, ** ^
OínasztíaeliBnes tüntetés Boka estfiw.
FordlnAnd király ategiebwéll.
■ Brassó, febr. 10\' A legutóbbi nagyarányú tünieié«\'\'január 26 án volt Baka réstbea. A tüntető munkásság a királyi palota elé vo-nu I, ahol becsmérlő szavakkal azidla a királyi, • királyi c-aMdoi éa a kormányt. Fegyveres rendőrség vonult fel a tüntetők ellen, de eredménytelenül. A tüntetők sorából több Jövés dördüli el, amelyből néhány golyó a királyi palota ablakait érte. Ez alkalommal Ferdinánd király aroán könnyebben megaebaaOH Néhány nappal ezelőtt a Parisban tartózkodó Bratianu lávlraiban jelentette be a miaisstei-elnöktégről való lemondását. Ferdinánd kitály Take Joretcunak ajánlotta fe| a kormányéináh-ségel, at azonban- elhárilotla magától a tiaztségei
Wílson elismeri Jugoszláviát
Pária, febr. 10. Av aaUal-államoh edáig nem ismerték el jugoaziáviál Wílaoe awa* ilyen irányú jivaaiatol nyajHMt be, de Mhé ges, hogy tikarfllni fog»a aefti azt ő is VauMftetar
¿A La
1019. fcbrqAr II.
Am
A kanizsai járásbíróság
Ítélkezik az árdrágítók fölött.
á JárAflblróiág ítélete ellen nem lehet felcbbexol én a beadott aean» oilnégl panaisokat noronlilvttl tárgyalja le az lUlőlábla.
— Budapesti munkatársunktól. —
$
■ Néh *ny nap muva megjelenk az árdrágító visszaélések ügyéb n való bíráskodásról szóló néptdrvény, amelynek egyes rendelkezésről részlete tudósításban emlékezett már gnei; a Za)a. Miután azonban a törvény fonto-aabh intézkedéseiről fddig (ud^sitás sem jelent ■rg, módomban á\'l most a Za\'a szerk sztfr-sígét ez kr\'l a részetekről is tájékoztatni,;
A torvény ált Iában vétségnek jninősiti mindazt íj bOncsel »kménvt, aniit^eddig a rend-Ü>it<ÍÍágok kihágásként kezelték, Minden áf-drágítási ögy a líelyi árvizsgáló bizottságok székhelyén működő járásbíróság k hatáskörébe fartozik, a járásbíróságokon azonban nem. aretvezupk kfilön tanács kat t/ árdrág tásl térdések elintézésére, han m azok a járásbirák, akik a büntető járásbíróság hatáskörébe tartozó egyéb kérdéseket tárgyalj k, tárgyalják ■ajd te az árdrágítások m att meginditótt hun-ügyeket is« A járásbíróság hatáskörébe tartozó aCndcfs bűncselekmény-k és az árdrá^itási vétségek tárgyalás között az a különbség lesz, fcogy az utóbbi ügyek tárgyalásánál h vatalbél féltve*/. a lielyi árvizsgáló bizottság m gbi-wttja is, ak\'tiek ¿íz államögyéss cl teljesen azonos hatásköre van.
Az árdrágitási üoyek általaban véts\'grt fcépeznek és fo.ház-al leszn k hü tetendőka Na azonban a vádlott v sszaeső bűnös, akkor ügye már büntettet képez és ez cetben b*r-4bnbüf.te\'ést kell kíróoL Ugyancsak lrrtön-Nln\'etéssel kell sújtani a vádlottat akkor is, fia cselekménye súlyosan veszélyezteti a közönség érdekei». Áll ez oly esetekre, amikor ar elkövetett bűncselekmény foly án vagy az árak nagymért\'kü emelkedése köve k z -tt be, ittgy pedig-ilagyobb mennyiségű közszükségleti cikk vonatott el a fogyasztóközönség elöl.
Ha pedig mind a Két eset előfordult, vagyis a vádlott. visszaeső bdnös és emcllc t tiüncselckmenyévcl a fogyasztóközönség érdekeit súlyosan fért», akkor a b:róságnak fegy-fcá/bünteést kell kiszabnia és ez ese»ben fckJntct nélkül az itélet ellen beadott semml-ségi panaszra, a vádlottat az első tárgyalás után nyomban le kell tartóztatni.
Az itélet ellen felebbezésn°k nincs hc\'ye. Csupán semmiségi panaszokat I bet beadni, a semmisegi panaszok azonban a törvényszék -■Hígkerülésével nyomban az it\'lőt4blához ks-rOlnck, amely záros határidőn belül dönt arról, teogy clutasitja-c a semmisé A panaszokat, avagy azoknak helyt ad-e. Atábla határozatáról H*>ronk;vül értesíti a törvényszéket, amely a tábla végzetének kézhezvét le utm b idézi a Idd, kihirdeti fclőtte a tábla ha\'árocatát, >ázzal a/ itélet maga jogerőre is emelkedett már és az elítélt tartozik a kij^abott itélet végrehajtását azonnal megkezdeni.
Nagy vonásokban ez a lényege az uj törvénynek, néhány napon belül már életbe is lép és valószínűleg gátat f g vetni az árdrágító visszaélések további szaporodásának.
niRfcn.
19» •
február\'
11 !
Kedd !
| önkéntes tűzoltókat ugy az inspekcózásnál, | mint a tüzeseteknél megfelelő dijazábban része-siteni. Több ugyanilyen értelmű hoizászólás után az/al végződött az értekezlet, hogy a legközelebb összeülő közgyűlés nem f »gja kimondani a feloszlást, háncm széleskörű propagandát kezdenek uj tagok gyűjtésére.
— Társasvaoaora a Polgári Egyletben. Sjha olyan meleg érzéssel nem ültek még társas vacsorához a Polgári Egyletbe«,. mint szonbai este. Bizonyara része volt ebbe« annak a fojtó politikai hanguhmak, mely az apgódó magyar polgárolat tgymásho^ Idzi. Dtí a megnyilvánult együttérzésnek fflkép az a közbecsülés vo\'t a<apji, mely Fiic* Lajos ügyvezető aielnö« öt a Mjjok részéről övezi Hiába mondta dr. Hajdú Gvula szép feiköazöutőjé-benr ho^y nem s/enHyi kultusz hozta össze a »a<yszániu egyleti tagokat; igenis, mind a társ*s vac<ora, mind a lelkesedés a személynek szólt; Faics L*jos alelnöknek, aki iránt ai m összegyűltek rendületlen bizalmuknak éti be-övüléhüknek akartak kifejezés adni; annak a Faics Lajosnak, aki egy emberöltőn kérésziül tfgja az egyesületnek és hoss?u évek óta puritán jellemmel, tapintatos körültekintéssel vezeti az egylet ügyeit. Az egylet hagyományos demokrata szellemét nálánál jobban senki nem ápolja. Innen van az, hogyju egylet helyiségei szinte szűknek bizonyulnak a napiól napra feljáró szórakozást kereső tagoknak A szombat esti tái«a$v8é«fo.án" a ~v*ros ~ p >rgár*l»iaV
NAPUf).
latü.AA «epl. Síur. m. Prot.- DcutV C<if. kel. (Január 29.) Ignác. Irr. Adar II.
a ukf. kóJ r»gg«l 7 ótu 16 perc kor, délután 5 ^rn 13 perckor
f He!/ • ke délután. 1 óra 42 perckoti jvii^ail éjjel 4 ör« 30 porkor
Ma az önkéntes polgárőrség j. csoportja tart szolgálatot.-
— A zalamegyei hadirokkantak és hadiözvegyek szövetsége 1010 f»bruár ho
16-an vasarnap délelőil 11 árakor Nagykanizsa (E»z>éhct-tér 2^) Munklsoltiionbhii nagygyűlést tart, melyre a v.lrosok éK köiségík hidirok-kantjait és ö/vegyeil meghívja.
—* Polgári egyének jogtalanul koboz zák el az. utasok holmiját A csempészet u*y Ausztriába, mint Horvátorszáfb* a közlekedési ntbézfeé^ek ellenére in tovább f-.lyik A határrendőrség ezért fels/ó ¡tolta a lakosságot, ho>íy a csenipíszet mepgátlásában legyen segit^gére. Ezt a felhívást • sok keíyen félrcéneiték — különösen a falvak lakófiűi — hozzáláttak a halár telé menő vonatokon utazók holmijának elkobzá«4hoz. A holmikat a falvak nemzeti tanácsainak adták áf. A határrendAffégek most figyelmeztetik a közönséget, hoj:y i\'yen elkob-/áshoz polgári embernek Jog i,nincs, ellenben bArmHyen -módon: rtyomravczetés«eP t\\b. igenis segítségére lehetnek a falusiak a rend- I minden rétege képviselve volt. Bírák, tanítók, őrség embereinek. I tanárok, orvosok, postások, vasutasok, magán-
— A Haladás kulturális egyesület Fő ut j és köztisztviselők találkoztak egymással, hogy 2t. sz. alatti helyisében ma .kedden do\'u\'án I ünnepeljék elnöküket a magyaros asztalnál, fél 5 órakor Hofíma^in Jeüő taft előadást a | Dr. Hajdú Oyula köszöntötte fel az alelnököt, Kommunizmus jövője cimmel. Iird$klődöke szívesen lát az egyesület, f*t emiitjük meg, ho#y vasárnap délután ismét Földes Miklósné tartott nagyszámú közönség előtt előadásra nőnevelésről. A rendkívül tartalmas, meg-győzőéi velésü, sokszor kedves ht/morral füsze rczetl előadás n«gy tetszést keltett s sokat használt a nőnevelés ügyének.
Nem oszlik fel az önkéntes* tűzoltótestület. A legutóbbi ket tűzvész ráirányította a figyelmet a tüzoltóügyre és/ Kitűnt, hogy az a város megoldásra Varó problémái kőit is a legsürgősebb. Amióta a hivatásos tűzoltók mellé kirendelt 20 as. népfelkelők leszereltek, csak nyolc volt azok száma, akik Nagykanizsa tűzbiztonságát őrizték. Hogy ez a nyolc tűzoltó mennyire kevés még egy kisebb tűzvész elfojtásához is, azt felesleges bővebben fejtegetni. Elkerülhetetlen szükség tehát az, hogy a kiképzett és lehetőleg hívatásos tűzoltók számát minél előbb, minél nagyobbra szaporítsák. A nagykanizsai önkéntes tűzoltó-testület vasárnapi közgyűlésén foglalkozott eme életbevágó kérdéssel. A közgyűlés nem volt határozatképes - air.i egyben jellemzi is az
mirefc Faics L^jos alelnök magas beszédben fejtette ki a Polgári Egylet cél|át, amit az alapítóit 83 évvel ezelőtt mapuk elé tűztek. Ezt a bevált hagyományos demokrata szellemet fog|a ezentúl is képviselni a választmánnyal együtt. Beszélt még dr. Fried Ödön, Bazsó József, dr. Srabó Mihály tanár, Révész Lajos és mások. Megerősödve az egyesület a további működésre, egy kedélyes,\'keáves ünnep emlékével gazdagodtak a résztvevők.
— A „Hadsegélyző* ellenőrző bizottság utolsó ülése. A hadsegélyző hivatalt ellenőrző bizottság f. évi január hó 31 -én tartotta utolsó ütését, melyen Farkas Vilma ur-hölgy\'a hivatalvezetője az utolsó év bevételeiről és kiadásairól számolt ti. A kifogástalanul és a legnagyobb pontossággal vezetett zárszámadások szerint 1918 év január 21-tői 1919 évi január 31 lg befolyt összesen 9172 K fillér, kiadás volt 7903 K 83 fillér és igy pénztári maradvány K 86 fillér, —^ oiint a hadsegélyző rendeltetése megszűnt és igy feloszlott, ez a pénztári maradvány a hadigoe-dozó hivatal vezetője, Szalay Sándor igazgató tr kezeihez fizettetett ki. A kiadások köztmiat
eddigi tűzoltótestület életrevalóságát — n ér- I nagyobb tétel szerepel 3000 korona, melyösz-
demben nem foglalkozhatott a dologgal. A közgyűlésen azonban olyan ftlszólalábok hangzottak el, amelyek valój^uüvé teszik, hogy a tűzöltóügy rövidesen kedvező megoldást fog nyerni. Székely Nandof v. mérnők olyan irányú indítványt nyújtott be, hogy bt önké.ntes tűzoltótestület fennmaradásával olyan alepos újjászervezés alá vegyék ez intézményt, hogy az ismét minden tekintetben megfelelhessen hivatásának. Nagykanizsa városa ugyanis a legnagyobb anyagi áldozatok árán sem lenne képes olyan hivatásos tűzoltótestületét fentar-tani. amely a város méreteinek megfelel. Ön-I kéntes tüzoltógárdát kell tehát teremteni és az
szeg a frontról visszatérő katonák segélyezésére fordíttatott, — továbbá 1000 korona, mely összeg miután mult év decemberében a katonáknak Nagykanizsán való átvonulása megszűnt, a csecsemő védelem céljaira dr. Szekeres Józsefnéf úrhölgy rendelkezésére bocsájta-tott. A többi kiadási tétel a fronton volt katonáknak küldött szeretet adományok beszerzésére vonatkozik. A hadsereg feloszlatásakor kész* leiben volt és karácsonyi szeretet adományra szánt Cigarettákból 7000 darabot a hadikórház, 5000 darabot a közkórház betegei, — 3000 darabot pedig a Darvas Lajos őrnagy ur parancsnoksága alatt álló pótzászlóalj katonái
fek;u4r II
¿Al*
3
kapták. Midftfi eccl a hadsegélyzö rofltöd\'se | «egszant, a* ellenőrző bizotuág egy kedvet | kötelességet teljesít, amikor P<trkis Vilma ur feölgy, a fcadsegélyző hivatalvezetőjének a kőtél ötéven át a fronton szolgált katonák érdekében kifejtett fáradhatatlan munkásságáért, a Wvatal pontos és lelkiismeretes vezetéséért hálás köszönetét nvllvánf\'ja.
— Bőran agot kapnak a rokkantak. A
kormány már eddig is s k jöt fett a h4ború
% ••• *
áldozataival, a rokkantakkal, Hngy a/ok meg-élMését Itke\'ő\'og biztosiba. Most egv ujibb dicséretre m^lló intézked/géről érte\' 0 ünk a kormánynak; a kéobörkö*pjnt minden rokkantnak, í;ki ná\'a *zemMy^en vauy megbízott utján jelentkezik, 10 Kilogramm ta\'phőrt és megfelelő mennyiségű bőranyagol utal ki.
. — Jótékonyság ítélőszék« e/enlu\' hetenki t c*a»< kets/c »art «vü est a szokom helyiségben: h*\'fón és c<0töpö<ön délután 4 órakor kei\'dődőleg,
— A meg* el • nyugdijak felemelése A" Belügyi Közlöny legutóbbi száma közli
M bolügyminisztor rendeletét, mely a . vármegyei nyugdíjasoknak, a vármegyai alkalmazottak özvegyei cs árváinak a nyugdiját drágaság! segéllyel emeli fel. ¡S rendelet külön intézkedéseket tartalmaz az 1917\'.\'november l-e előtt cs után nyugdíjazott egyénekre nézve. A számvevőségek kötelesek az igényjogosultakról szóló jegyzéket sürgősen elkészíteni. . ■ - \'
— Koszorupótió adományok. l)r. Neu-\' mann főrabbi iránti kegyeletből, a nevére iétcsitenT» alapítványra, koszorupótió cimcn folytatólag adományoztak (IV. közlemény: Schwarr. Gusztáv és neje 250 K, dr. Rothschild Samu és neje 60 K, Kppingcr Gyuláné 30 K, özv. Oeutsch Mórné 50 K, Abramovits Márk fókántor és neje 10 K,- Löwy Injro Komárváros 30 K, Pásztor Miksa zenetanár utján a templomi énekkar 50 K, Nagykanizsai Casino 100 K. A koszorupótió adomány könyv a hitközségi irodában van kitéve, ahol további adományozások bejegyezhetők, vagy telefon utján 34. szám bejelenthetek, fzr. hitközség.
— Fölhívás a leszerelt katonákhoz. A még megtevő ruha hétfő és kedden keiül ki067tá«n Idősorban azok jelentk^zenek, akik igénybejelentő lapít állítottak ki, de még ruh-jt nem kaptak. A ruhabizotisd
— A dán filmipar kepeinek sorozatos bemutatását tűzte célul 1tz Uránia igazgatósága s mái* ma-és holnap a sorozat első képét mA koldus grófnő* cimü vígjátékot, melynek főszerepeit a közkedvelt Gunnár TTolnaes a második dán Psilander és Clara Wieth játszálc, mutatja be.
— Jótékonyság. Az izr. elemi islf. mezítlábas tanulóinuk adakoztak: S. Zsig-mondné uinő egy lórumparti nyereségét 10 K 40 fillért.
— A Tornaegylet vezetősége ezúton kéri a választmányi tagokat, hogy a folyó taó 12-én, szerda este fél 7 órakor megtartandó választmányi ülésen teljes számban megje-Icfiui szíveskedjenek. Tárgy: Tagok felvétele ós az évi rendes közgyűlés idejének megállapítása. 4Hcs után 8 — 10-ig tornagyakorlatok.
Irodalom/
A Tárogató. Szabó Gyula szépirodalmi lapja íebr. 15-én jelent meg. A lap nomes és komoly irányú cikkeket, verseket, novelláit *U> közöl. Kiváló fővárosi cs vidéki írók a munkatársai. Szabó Gyulának már a Zalában is sok szép dolga jelent meg. Kapható az egész országban. Nagykanizsán Hirschlcr tőzsdében. Ára 1 korona.
fly bit Pecs életűből.
Péctt a aterb Impérium alatt.
Amióta Baranya legnagyobb részét és Pécset a szerbek a fegyverszüneti szerződé» értelmében megszállották, azóta a p\'csiek élete meglehetősen Izgalmas A szfcmélyforga lom beszüntetése ót* min\'hi ez az országrész el lett volna vágva az egész világtól és a kultúrától .Sem hirlap. sem levél nem érkezik, senki be és ki nem utnzh*!; majdnem börtön szerű érzés fogja el az embert. .
MAr napok óta a szerbek által kinevezett fői*p*nról beszéltek mindenfelé, de a pécsiek nem akirták chinni, hogy t*nyïfg ezt az injuriât velük megegyék. Külö,.féle f*ny«getö híresztelésen szállingóztak a városbn, ha a szerbek enetleg erőizakosnn akarnálak fellepni, ugy, hogy a szerb p*r*iic«nok, Radovanovic* alezredes, az ismert hirdetményt aJ;a ki
Óriási volt a város felháborodása, amikor az iráat elolvasta Voltak sokan az ijedtebbek közölt, akik P«*c?et tényleg tbár a föd sztoéről cltöiölve, vagy legalább is. romhalmazban láttak
»
I yen és hasonló lelkiállapotban érkezett el a ja«u1r 27 ike, a szerb főhpán.beiktatása A város képe meglehetősen élénk voí, már a kora reggeli órákban hemzsegett a város a R7erb \'fogNveres katonáktól, melyek fő\'eg a Széchenyi-téren foglaltak állást a Lóránt-palota clótt, melyben a szerb parancsnokság Va.1 elhelyezve és a városháza előtt, melyre már a piros kék fehér zászló volt kitűzve. .
A város közönsé e meglehetősen passzív álláspontot foglalt el, akinek nem voty okvetlen az utcákon dolga, az otthon maradt. Az állami hivatalokban rendesen folyt a munka. A városházán és a megyeházán szonban a hi/.atalnokok már reggel a passzív rezisztencia álláspontjára helyezkedtek é* hivatalukba nem mentek be és mindkét. székház kapuit bazárták, melyeket a szerbek erőszakkal kinyiitattak. 11 óra tájban befutott a szeib főapán külön Vonata, melyt csak a szerb parancsnokság és az itt ujabban beözönlött néhány szerb civil fogrdott. . Ezen vonattal megérkezel! a „narodna uprava* elnöke, dr. Lalosevlcs és ennek kíséretében dr. Panduro-vics László szerb főispán (volt pécsi 52 es főhadnagy, ifiajd honvédszáz»dos és a hon*, védhadapródiskola tanára, utóbb brekaí ügy véd) hivatalos kísérettel. ( .
Elöl jött egy szakasz rohamsisakos szerb lovasság kivont karddal és rögtön utána dr Lalosevíc* és dr. Pandurovícs egy bérkocsin, a bakon lövésre készen tartott fegyveres szerb katona. Az összesen 5—6 kocsiból álló fényes kíséretet ismét egy szakasz rohamsisakos, kivont karçlofc lovasság követte. Dicséretére legyen mondva a pécsi közönségnek, senki sem je\'ent meg ezen a fogadtatáson és felvonuláson, még a megszokott csőcselék és gyereksereg sem. Ellenben ott volt néhány száz berendeit környékbeli sokác, s*erb zászlóval, élükön a pópákkal és tanítókkal, akik szerb nótákat énekelve vonultak be a városba.
A hivatalos ut eUŐ stációja a vármegyeház volt, melyet birtokba vettek, majd a városházára vonultak, ahol ihstalláltak. Hogy a beiktatáson mi történt, hivatalosan nem lehet megállapítani, mert Pécs város azon nem jelent meg, ez által is% megmutatva, hogy nem vesz róla tudomást. Rendzavarás nem történt, hála az összmunkásság fegyelmezettségének és a rendőrség éberségének.
De et meg nem volt elég. Most, h >gy «
szerbek kezűkben érezték a hatalmat, elkezdték
* 9
tisztító munkájukat. A sierb parancsnok, Rtda-vanovtet alezredes, seját szakállára fegyverei őröket állíttatott Nediw ch polgármester és a két kormánybiztos lakása elé és azok a késő esti órákban távolittattak cl Mindazonáltal a nevezett urak nem maradhatlak meg helyükön, mert Keres** Ovörgy vármegyei, 0^eth«mmer Antal városi kormAnvbiz\'ost, Ned\'wich polgár-mesiert és S e^ge 8lisptnt három nsp alatt a demarkációs vonalon túlra küldték, o»y /Ovid tdöt hsgyva személyes ügyeik elre dezésére, hogy minden javukat itt hagyva, kellett a városból lávoinioV, mefcfenyene?ve, hogy különben családostól Albániába lesznek internálva.
Kövftkező napon dr. Pandurovics kérésire a m^g akkor Jelenlevő Ned w»ch polpármestei1 «negiKéfie, h >gy a viro^i hivatalnokok mun-kaba állanak, ha a váronhAzáról a szerb zászlót eltávolítják, amit dr Pdndurovics meg is ígért, mire rögtön kitűzték a maqvar trikolort, melyet azonban a barbAi kezek Ift\'p\'ek és sátfrv tiporva meggyaláztak^ Fényképfelvételek tanúskodnak az eset hitelességéről. A városi szolgát, aki a nftgyar zászlót kitűzte, a szerbek kegve\'lentil megverték, u«y ho«y még most is az ágyat nyomja. A\' szerb zászlót azonban csak a déli órákban voniák be. Ezzel azután kezdetét vette a szerbek garázdálkodása. A járó-keőket uton útfélen inzultálták, még a inai napig is, minden ok nélkül. A szerbek korbácsokkal, balokkal folszeielve j\'irkáltak a városban, mihe\'yt sötétedni kezdett és aki elég szerencsétlen vott kezüH ügyébe kerü ni, megverték. Kevés a hely az egyes cselek felsorolására, elegendő ennek illusztrálásra annyi, hogy egyik nap nem keveubb, mint 72 pmasz <rkexe*t be a rendőrknp^ányságra a szerbek tettleges iniultusa miatt. Hol van akkor még az a rengeteg be nem jelenteit esel ? 1 Többek Közölt, fényes délben egyik legforgalmasabb utcában két szerb tiszt hfgolyóval megdobált egy uriasszonyt és mikor ez m gvcőlcg végignézett ra|tuk, hojzáment az egyik liszt és durván rátámadva, hogy talán nem tetszik, arctil-c«&pta a tiszt a hö\'gyet. A botozások és Ütlegelések napirendben vannak. A Lóránt palota lakói (a szerb parancsnokság itt van elhelyezve) kétségbe vamik esve, mert már nem tudják hallgatni az ott megbotozottak keserves jajga-tását, akiket akárhányszor hordágyon kell onnét elvinni. A pécsi közönség az események hatása alatt az esti órák beálltával már alig meri házait elhagyni és akit halaszthatatlan dolga az uicára szólít, ai is siet megint magát biztonságba helyezni, mert ma pécsi polgárnak lenni nem öröm, hanem a félelemnek és rettegésnek folytonossága. A színházak, mefyek eddig állandóan táblás ház mellett játszottak, ma konganak az ürességtől. Pécs ma ugy néz kt este 7 órakor, mint ezelőtt 2—3 héttel 10 órakor. Esti 9 óra után alig lehet egy-egy elkésett, elsuhanó lelket látni, csak a 4—5 tagból álló megerősített rendőr őrjáratok cirkálnak reggelig az utcákon.
Ez ma Pécs életei
Végezetül csak még annyit, hogy a föispáai beiktatásról a pécsi napilapok egyszerűen tudomást sem vettek, a nap ünnepiességének befejezéseül tartott szerb szinielöadásról egy sor tudósítást sem adtak. S hogy ez őket mennyire\' bánt|a, bizonyítja az. is, hogy ec eddigi telefontudosításokat is * beszüntették, hogy a lapok hírszolgálatát úgyszólván lehetetlenné tepy4k.
| A szerkesztésért fetel: « főszerkesztő.
0
GYKRGYÁK VAU cipő- és cipőfelsőrész készítő
■•8]r«r«atu MAM alatt
. . s > « A.
Kéri a Kőiönaáfl szíves pártfogáeát
APRÓ HIRDETÉSEK
eaiapeaRI Vr-
Mfstetik t^eischaker iojssef dal céghea. rvi
Imái lg*\'». aaorgalmaa teány »vagy «HMoy, kJ « hajtartasi i^eodőkben is jártas magányos úrhoz kere»t«itk. — Cím a
Veetak kort ¥—® matigandosat seprőn korlat tan Rteonyiakgot, valamint . b^rt-eprőt Mmiiiy -magy t«t«Jt Ajáehtfóket .Sseazgy ár* jakgor« »V kiadomvatal wvákbit. «
Vasalónő ajánlkozik htaakhaa Cima Rákócsi-u. gf. Bevhca Mariskánál. 74t>
Batthyány»«}. 4 az. alatt Krauss ssálltfö-«4L nagyobo menny laegtttrf gye aladó.
Jólergfílm« vendagtd vagy mia üslet «aoanit megve clie vagy bárba kerestetik, di í §si*r-"Muiairaesato» ~—--—
A kotor) vámmalom rO »»vényt ársaság-kM agy ügyes gépésa nyorsolajmetorhös aaonnat felvétetik. Jelentkezés ugyanott- \' rae
HaavazalőnŐ, ki jól ßi ti i háctaftás aaaiilan ágaban ketlfl jártasságai btr mielőbbi telepese* koresteitk. Ajanlatok aa igények •Ogj<-l»t#»CV*t e\\ bizonyítványokkal a kiadóhivatalban meglövő timíg ■adand^x la. 740
p_ L»u*{«lt 88 avo* katona bolt» vagy
Miarrrttr" keres tv,»?¡flif,enWn
■»el, »lomtli HM 32. ssam
ipcsre. Címe József főherceg
* Intelligens haaaspár Iww»- Iktntw—h*^ 15-rt esetleg nuuciu* l-ete katstooaa oalao-oaa kia\'ofaeatt «ehest- rheeyhájiei. ée melles\'-twlytié^ekket. Cim a kiadó ntvata Iban;
Hapci lor enowagelé papír ki aabb bs nagyobb tataiakban kapható Kuchai ISkop Fia pap trnágykerokedésöbon, Nagy ka-ittasán.
Mirúetmeny.
A raapw^r 20. gyalogezred a Nagy-kantr.Na áj I unison, a vasútról és az egyes, tjfrsjfcegcsi, ^prletyi^ rcs a vasul kftlött vul > fuvurozások elvig ését szer1 jtŐdésHeg kis áitt biztosítani. Vállalkozók a mcicr-náz^áhkliit es fucaronkinii JijúIc r^liünletésevcl aiánlatáikat legkésőbb f, hó 15-lg juttassák • a 20. pótzászlóalj gazdasagt hivatalához._
ORAN
11111....... \' 1 \' »III
\'ftéttdn, kedden. Fehruár ta és ft én
A Nordisk tllntf\'Ca, kMwotk »oreiaio* bemutatója I — Gunrtáf Tofítaea oa CJarm VV/efá fatféptévei
A koldus grófnő
:\' K vígjáték 4 fvlvonáaban. > »
- \'............ in i. i ¡i........
ta romaki ktoéré waAoer.
Előadások h«tananap6kon: 5 ói 7 drakoi
Vasár- és Unnopan a, 4V». 0 és 7\'/i órakor, f
Goldstein Henrlch*
Elk An és OarO volt fővárosi szűcs munkavezetője mű*. Juyú Hunyadi -u. 23. sz. alól
BWS-W pmín iftiyim *?r
hol munk&t <34 után 2—4 óráig _foged el. ___jaa.
Magyar 20. parancsnokság.
A nagykanizsai magyar 20 gyalog-ezred katona-zenékaranak felállításához zenészek és zenésznövendékik vétetnek íbl.
A [¿íenn<éiők ajanlataikat a különböző zeneág ismeretük\' megjelölésével a 20. gyalogezred parancsnokságának küldjék be. —
Nagy kan zsa, 1919. február hó.
20. gyalogearad peranoanokaág,
Boros hordók
80 litertől SOO literig eladók
ftiuiawitfei ittkif gyár nandun ad
ammmm délután I Órakor. i i i
I
IIH^HHffl
S A város közönségének faellátását csak
X-mty. UKbut. Jiattwttant.. fía .a».„«cd^sg 0 si«rt»)s«et levő rét aa üsomi Iparvasut-§ pálya tiellé-bit^ukhp\'dalni. Erre a célra £ íjuukásokta VQlna Jiaükséattrk. akik oly a ti>; réasestilnek, begy aaorgalmaa § munkftvül naponként 35- 5o K-át kercs-■ hutnek. Aki egy lovas szánkóval jön, megkeres\'et egy napon 120 K-át. Felhívjuk tehit a dolgozni akarókat, hogy Magykr-utca 14 szám alatti Irodánkban, vagy ha ott nincs senki, Magyar-utca végén levő tftlepünköp mennél nagyobb ssamban --: \'\'"" t jelentkezzenek.
| Prpté Milán, fatermeló.
.o e <oe eien1 gi
tW Inte a
A világítási rendelet
haM\'Oiaial i fényhatás csökkenése nélkül csakis
tdngsram-^b;,
lehel ttetarlanl,
Használjon 25,40 60 watt fogyasztású Tungsramlámpákat.
VILÁG iüi^Ä
•tMg Mén «• areta NM lllfté A vila« lagnagyobh caoéeilaaiK
A szerelem pokla
Kulturálm % felvon«* ban -mm leg vak válthatok héifiin d. u v caiol a ^tmukssl
ltomoh kísérő műsor I
Előadások hétküanapen ;> éji 7 |mkw, Vasár- és ünnepn«pon: 9, ó és 7 érakor.
Myowatiuti a .ZALA* nyomda oa hfalapjuadó vállalatfiál^Nagykamaaáa
A „ZALA"
I á ItOHA KKOCILI ógáKBáWJ KtBWIK ; itt IC4«, EggnETI TK1.1I-ÉHTiTIKáT
J BLESTfeSEKKKL.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :
Nagykanizsán kora reggel háahoa Kordve, : vidékre páatan kOldve: |t
Egy hóra 7-SO korona Negyed évre 1I SO . Fél , 4S— Egésa , *»o -
Rendelje meg a Zalát 1
Igaaga tó gALOfLtVSÄ AH
Protestáns nők
rtuirt i Hfialk it ititiUfaiO aaap •
LELKf BBKE
Irta: MOLNÁR MÁRIA.
DTssss kis zsabalakü lcladlshán a laglnomähk bőr á* valódi csontkoténbon nagy váta»stekhw)
40 koronától ISO koronáig Qicaó kiadás i-»kf>fití r. i»-.»
egész vaszonkótésbm lOjkorona Megrendelésnél elegendő aa éjtli^v mely után aa arnak megfelelő szép, kivitelűt ína-iKinyvet küldünk. —
FISCHEL FÜLÖP FIA
kőnyvkladóhlvatala NAQYKANlZSAN
KléVAIalaAIeCm__
— mindannaiaü rnhhmn rtialnrnfc t-x itőátiónek $Zaki»zerUjtivtté^áL met-mok cs gyárak vülan^világítási berondeté»^t ggonnglra. Vkiékt oiegjfuvásff; elmegyek.
BERCER 4ENG. ftkl. gépész
NáCVKáNIKhá, KAtvAo tér lt
Sl. uém.t
.-;—. tmm
Előfizetési Arak:
helyben hizhox szállítva, vagy posta szétküldéssel!
Egész évre K fiO ~
Félévre * . „ 45* ~
»
Negyedévre ft 22 50 Egy hóra . 7-50
CiVl évfolf
Naoyhanlssa 1919. Február 18. tiaria
MMblliliklistal:
naoykanizsa,
Sugár-ut 4.
lala Nycmdaváflala! Fó-ct 6. sz
Megjelenik héttő kivitelé« velmlndennap kora regge\'
POLITIKAI NAPILAP
Ú ...Üt Ull-LÜLJ i\'lrfl» ifLW»
Főmunkatárs és laptulajdonos: C Sl LL A O .1 K N 6
9s*rkea/töa<ffl é• kladóhlvafall telefon 71
Főszerkesztő
Hirdetéseket, nyllt-teret és magán-közleményeket díjszabás szerint vesz - csssis fel a kiadóhivatal* ----- ^
Nyomrfol telefon 117
- . ..i • - - *.............y | i
mi n aoirs üj-uiii oiűckcuc\' twuieje* tí */e dél igv fc|-zie he :
— A rmdőrrkre is moídmn lehat, n«»gv nem asan»« öone oyan icnd\'rl lalni, amei> proletár-Vt?rt oni . vi
Egyhangúiig erfoi^d\'* k a ,h iiaro<*(i Ja vslatoi, hint ynen ruuondiak, tio«v a ttui\'n kár30kital míimmu • c C\'dekb n t^y ek/ei i* micgu^at ok t-i nes d«»ui iieM«ai<ih*ra (MÉ<iI«mi
i k szdHSzer vcze.\'U\'C ; feih<iboroüa-»*</ uüu.Iw • j
nttk viKiza zi.i d •• oy 1.1 kiserici» t, W^^TTa ren /őrsegei
•enf«niídalum kezébe Mjátozai^; el vannak szánva. tto*y * *ze ve
/e i mu»>kav^ odavan szembc*zo|i|«nnk a ^l»száteini ptfbiló^r\'SifolyuraluiLHiidl <s u<jU« •eiieilciUHi^. \\it irMf»,tk /a f »oada mn vivma.iyo-fiit gv^dCheben
A korotAny tog|a(l közt teifeM az f etyelértéa.
Budapest, fi b<\\ \'(«. l\'c^P miniszteri ének-zlel miníe» e eló\'t a be\'ügy-atlnfczter irmotd4s*naw «ílg vei fojKaH»zo»t: \'Nagy Vinee régleg^aen /¡sszavonta lemondását. F.zu\'án togi l o /.ak z «»"tia ih vedé sekkel és főként azon* alapvető úan^ivek^e*. ♦amelyek a közös eredménye* munka -alapja •zolgáfainak. K^szlet^en foglalkozta* a t-o* má\'y heiy/céve» ttszi<V/Mk at e*«*fleees vitás kérdésedet és e«vKég*»R mu^k -progromn ha*-állapodik mrg A kormány tagjsi kört min-4e*ben a legfatj«setob szolidaritás ólt fenn. A ST\')Cil\'i*ia miniszterek megállapított k h< gy a párjuk ¿Jléfén" elhangzóit b s;é(tek, soiny mar aaost (i^zta szocialista kormány aiakiiá\'á kívánták —a p\\ti amy ub\'vgén*! nem ia liáltak helye *é*re, wert ez es^ttien n/.. eden-•Krrada\'mi ruoz^dima* m*g j bb^n ne erőseid Mének Kimutatnak arra is. hogy a *z cHirta komány esetleges polg\'rh ho«u vt«Hz« iv\'vc JArna. Egshangulag meg.Aiiapitoiiak hogy«ppeo moct van szük-ég koa»te*ós kormai y*, amikor a békekonferei cia dö .1 Magyarorsz g sorsáról. Végül megal ¿pociik tböan is, h/»gy a rendbontók ellen a I gnagyebb eréllyel lepnek fel A csaknem 3 órai/ tartó ériekezieiröl a résztvevők csaknem meghatottan távoztak. A kormányban résztvevő három párt miniszteri képviselői közt a részletkérdésekre
vonatkozó nézeteltérés slnos.
• , . i # Miért nem lr|ák kft a választásokat
Budapest, febr. 11. 8ennkey minisJer-elnöknél ma d leiólt me*jelent Hock János é* u politika eseményt iról tárgyait. I mertette a Károlyi- p^rt programmját és a szociáldemok rata és radikalis pirtoakal való kooper ciora vonatkozóan k jelentette, hogy a partéietek összehangolására is szükség v*n Hock Jtnos újságíró előtt a következő kije\'entést telte:
— A válasitások megtartága nagy nehez-ségekkel Jár, n^ert az ország f/& részét meg szaiiva tarijáK és ha ott nem tudunk vá)*sz- i tatni, akkor az antant joggal hivalkozhátik j arra, hogy kisebbség vagyunk az orazágbiri; ha pedig a megszállott t\'iü eteken is választtatunk, akkor katonai erejük ttmogatásával a nemzetiségek kerülhetnek többségbe. Ennek pedig nem lehetjük ki az országot, mert akkor törvény utján szentesítenék az or zág feldara botását Amíg tehát a békekonferenoia nem határoz, választani nem lehet.
A badapcstl rendőrség ax ellenforradalom ellen.
Budapest, febr. 11. M rendőrség ma délatán a Gólyavárban impozáns szervezkedő nagygyűlést tartott, amelyen felszólalt Llnder I Béla is és felszólította a rendőröket, hogy a I preletárság érdekében való működésűket ne tl^yes pártok szolgálatának, hanem az egész |

ZALA
lOlKüeNOr
< Jugoszláv propaganda a Muraközben.
<r
Mit (r a NMIinraraka Novlna f — Antiazo «iahata agitáció — Támadjak a fnurakdai Mimit ti TanAc aot. *»i A nap viaazaJüKánja t magya^mpariumot
Mtg a muraközi Nemrefi YjiitcsVáJt-dnyt bmsátott li Mu •<wvar-ek rmsgy ir - <mya-dOl^gtól való riaxakadjaa ei\'en. és ktildöt\'.sé gtteg járult a miniszterelnökhöz uddíg Mu a Ubten a leg\'flrflnsége ebb (cikwrtíl a le^fíTktdenehb jugoszláv agitáció* fejik kl i kor válok.
Ezt a célt siolgáija a jü3«siWv pinten feladott M\'dftmurskr Novtne (MonHtö 1 is, mr\'v vyrtrftaponkim j ^eník nte* Csáktor tíjrán néjfvt»?«! *las lerledelemben A .Mutjimwske NooiiH csakis a Muraközt érintő poíWkáVat f jgfaik/izik; a nyelv« népies, a tarta\'ma pedig m<h »b-vitói Nem riad vissza valótián d -Igok áftttásitól-^t ¿pp iev szo\'gáliiláhá állitja a l^fiiijÉi|ÉiMbiliWMili1 ii! Inni cHH.tl t: illamatama allan >mn>on
—— >\' JM
A február 2 án *c*epiclcnt ft asámu lap példányban ¿síJó miniszter a magyar iskolák Hllött címen a fcieusarií cúkiró világosan fi
^ m ■ ■ —i——* t \' —- ~|T*.. .—~
■fluraköxi pmntság «a\'lisis érzületéhez fordul (i talán nem is ügyetlenül: — .",-
„Magyatországon a zsidók és szoci»ti-tík akkori ha.adást let\'ek, .Ju%y ma egy JCanp awO nocaHaia aziskptaügvek miniytrie E«
ben foglalkoznak « jugoszláv cienea pmpa | Somoaymeaye három kOZtén
fandával. amelyei a bíwtafoa jugoszláv sa|ló } PSa tlakn?ik
ia mint meglevő valaki, i.mar ezzel nt. U^ IWflyKMIZSMOZ CSHUMOZIt.
látszik Murakflg^ hkossig át cukorhiány kényszeritetto politikái allásfog alátra, (nely a cikk hantja ásatni • magyar Impariumot khránja yitsMi. : ^ —-
„Nhány m\'gysrT\'aW itt visszamaradt, nem tud nyugodtan maradni — N m f >g ny máradni ~ mondják Ők «— visaif jönnek m»jd * mtty irokés kiűzik m jd á iU(ofrM*«kir De mi jó! tsmerpk a m«ityár > át 3 a*o nak c*ak hos«zu nvelvűk« van ís^riikor meg\'ke lene mulaint az e tejüket, «"meleg v*vtrk egyszerre lefiai Irt volt az A krftona*4|ftifc a horvát k|t<<MMg etől mégia tnf«r kVl=eú »tOkniAk Izgatnak bennünket, hogy a m*gy*rók alatt
jobb (k>I^OÍ/>¥.....volt. ViSizak\'Vánj\'Mo*
árakat a* időket, ame\'yekre atain«ré»i temetAk sírjai emlékei telnek? ~Viasrakivarj|\'ok á ma gyar b*ráiailokat az ? gyi\'á/"<s* ^ aa.^V bűntelen éa ájla\'l n errb reket at,yon-ErtAt ki IdQjflt Lient\'itk azii\'tk ge-mhcirlr \'nr*ff1 tttf\'. Át übai, enfii hfSTÁf
|pg|i mqtt kiadni a gyerekek oftaliatra vónai »oró ret* deletekei és 6 fog aM Oit dftiteni, lffgv tomgyau ngvélfék a g\\eréke>e>—Birmr ©e*éí a gyerekeket nem íÉreszTéay, tt ffiem. tficci«litti szeUrmben-fosiAk neve\'ni Ml pedi|{ g»t n\'gynn ludiu*. Hogy aki nem tt az
KienW: az nem főg feír i senki ciiHicifttiúi
•lm Azokon a ezerencaéllen magtfrhkon ffi» leket már ahogyan Mm x\'giiani fep n.y^nnk i^tl" j lt;rt»<iMy magyarok s>ég6nyí k. -mi1^-ínnek kezét 1\'bW megli^\'öttík e« azután olyjn vizbe duKtáfc. tkd tok a viisrtpi pióca."
J •>! «merheti a cikBró.a paraszt psychél, m«t hirtelen érzelegni kezd: .ét a «St^géhyek ügK CUk nanf ti HáUkiinsl, h.inKu^an gyit-
aé^et, mert a tzociaüaták fö^On börtönbe
*cük őket *
_Ugx£sezeoJ2pipéldiny el^ o\'dilán 3C&}
te ío ? címmel a muraközi Nemzeti Tíbíc* c"en történik szintén antiszemita szellemű kirohanás:
•Mi jó! ismeijákQízt a Tanácsot Ez «gynétiány keretkedó es. egynéhány hivat.nlnoc, dkiknek semmi kOzflk s Muraközhöz, csak a kenyerükhöz* Azután f.»iytatja az européer feangoit: .Hazudik a Tanács, ha azt mondja, kogy nem voltunk magyar járom alatt. Haxu tfk, ha azt Altitja. hogv szabad voU a nyel-«Onk használata a- hivatalban, templomban és ISkolákban. Szemtelen hazugság ez az Állítása, mert a hivatalnokokkal nem is volt szabad, de Sfem is tudtunk a nyeivühköií beszélni. Hazudik f Tanács, amikor azt mondja, hogy itt rend éQln Szép kis rend volt az. amit a magyar (ebgsrészek tartottak itt ieiin "
Ily tzeHemben van tart«:a különben az egész lap, aminek nem lehet más célja, mint Cgy /észben feudális, részben kapitalista rend bevezetése, mely a népek sötétségben és bu\'a ^Sgban v«ló tartásiban lelheti csak létalapját
Birmily féktelen és ügyes támadást is fnléz azonban e lap a muraközt Nemzeti Ta-¿ks ellen, a február 9 én megjeleni 6. számú fappéldány \' oly tünetekre reagál, mely egy «•«á^í t4»go«lávell#lfts * evolúcióra vall. A ttwíjM prtmirite se elmü dkk jgdzolja azt a Nrmzeti^lanács a népet képvi «^„Qie^ felveszik vele a harcol, tehát van ki (jpii á» miátf h«rcolni< Egy kéihasáboa cikk-Vöt a Muraközben beiHotI cukorhiány beMI
egiteni f»gnak. De ha adns rieSfSk Magyar»-omáii cukrot, mondjátok, odaadnátok azt a p Muraközt éjt otthono okat cukorért
* - 1 -Q
Nsnt és-siáTszdV nem. A magyarok,azt sze rttnék, hogy «gy katap cukorért adjuk oda a haztnkat. Mi ludjuk. boay sokan icannak ma kenyér nélkül, mi Is ki f.ig]uk birni ¿gy rövid ideig cukor nélkül... stb:"
Kommen^ír nélkül, hü forditá^ban közöl-ü1nriMidtlmwgk«rN wne\' agUi^irts cikteaiq
nek »* a«sroftyok\'4< gyere! ek, akik férj é* ap.a nélkül maradiak,: ..Emlékezzetek yi^az^ a T»»gy*ttík ■ j^aíoUtV i^kvir iMsíra. Ugatnak benneíeket, hogy magyar adott nektek cukrot,\' a horvát padig nem ad. Ahkor adtak csak ök, jmikiir még terinaftott- Aiwfná Mígvarország. De ma oM /ppuffv nincs, mint ügij<z!4viában—fit e mag\'yar.oknak nam w
aj
est oly gyorsan, mint nekünk, met rajtunk a
kérésünkre az\' inditott benn nkítr nogy ug* _ békübcn. nunt a hál? ru alalf .niindoii tt?gjs «1 ImisüC\' nk t Kanüwn ¿rtckcüikttitki» viszbnt bármi\'éle szükségletaí jcet Nagykaat-Tsán* s? «rertűk be:" ünrft*«rf</w<«VfA«(uá-|
szemelvényéit. Blfki észreveheti hogv iif » tudatot elfarditésröl van eró és ráföhet arra,\' hogv Igaz Hlyük ellenére miiy ckolnsk kell" fenforognia, ha Ity ezközikkel kell a jugoszláv állameszmének híveket szerezniük. Söt egyenlő fegyverekkel sem mernek harcolni, "amil igázol az a körülmény, hogy amig a január -0 én Csáktornyán tartott vend népgyűlés rezoluciÓjAt e monopolizált jugoszláv Isp plakát betűkkel hozta az első oldalon, a muraközi Nemzeti Tanács memorandumiról. melyei február 4 -én terjesztettek elö Bertnkey Dénes miniszterelnöknek, a negyedik oldalon egészen eldugott helyen emlékeznek meg 3 sóiban a kis guillotine ok stílusában.
Még egynéhány cikk cimét adjuk itt: A jucoszlávök megkapták.a Bánátot. A magyar gyerekek nem fognak az iskolában katekizmus* tanulni. Muraközi dalokat énekelnek Zágrábbm Megérkezett a csftkt\'vnvai horvát postafOnbk. Jugoszláv olvasóköi Csáktornyán. A muraközi vend iskolák. A -aisgyardk a szerb királyt akar ják királyuknak. Muraközi nemzeti vacsora Zigribban.
A régi, a háború előtti világrendet akarják terrorral, szép szóval, szofizmival, vagy vasököllel a Muraközben visszaállítani. Annál a népnél, amely megismerte\', a,magyar forradalom emberjogokat iiozó áldásait, ez nem fog sikerülni. Muraközben pedig itmurnek bennünket és épp ugy ismetik a délszlávok kuliurát-Janságát, gazdasági nyomoiuiltágáj és imp\'e-Halltztlkut machiavellista cüjuli is.
Lukovteh tmie.
MoaagmieatmlkiA*, nxgalM-a^\'| .«a Ltaió kA/«(g«k k#rtlai( Nagyhaalsa* »ál»«« aifttt.
Krátky MJagy*H Kaalsaaaiegyé^
Hogy Nagykan ?** jó vasúti datze&ife téseinél fgva mennyire gazdaság - ce tm» ^ Jiogv mcnrtyftc s? kséges, h gy víro» gazgatd* közp> nt is legyen, azi I gin^j na lüJja h r nt somogyiiK-^v« kíc&Ég nsvav | amely azt ké i ar éi tn zim nu/nsztert I, b^y közételmezés tekírtteféb u. Naa/ícanizsatit« cw \' tolják őket- Som gyszentmiklot. Usánc k j L szó- krtzsé > ¿rcime,* amaly t Sert gy megye al spánja .v^léftiényadás végett ttgaip I \'küldött meg Nagykanizsára, a" kóvetkezó -
Tekintetes /-j t>irosúnt Csurjfó, * ■ Álul\'fottJí Som g>szc tmiklósr L^zó fej Bdgolasanc k zs g képv seleében tis/tcltttaj érjük, méltóztas ék ^^rgfisen megt-nn az m tézk-déseke az vánt. h» gy kézségeink cloioe-j iés- tekintetben a saomszéd»» Na^ykanuaJ csWBltastanak i \'itogy- a hJiWsshfi P]
zcés alill álló U5BZC*. \' I^iiiim\'cn\'kii Nagyty n z«a város útján* kaphassuk meg s e végbfl I községeink közelclmczés tekint téN?n a cs«i)ii| járásiul kapcsoltassa wák\' ti». E VégMl Iwtlifc»" tassék sürgősen .Nagykan zsa vár->sát jjuukt-ysp\', hogy k^zaógnnks\'t éleim zé»i tekint tm>| h«jl»ndó-e.,átvenni akKént, hogf k"zé! Imertfcf cikkeinket Nagykani^ári^ kaphassuk. Ezt!
hogy
sdkHoR. mindi/g N<igykanitsaravaltuna utat* 1 Ugyan-s a város tmitl\'Mi\'! né§|
kit* méternyire. BagnJa ánctól bárum ktktaH ternyire és Liszótól tiz Tcilométemyire fckatfl és így könnyen .niegközelithetö. A mai .reaá-l kívül nehéz - száüitá i viszony k kflzölt a fc-l u ala dó közélelmezési t-ikk k t — cuk\'*j lisztéi. k4vél. |i tmfeu\'imt m-i. == C1 ngérfll vagy esetleg Kaposvárról idpszállítani raajfl nertí fehetettewég. A későbbi t-iében pe<Hj még -foko ódrii fognak e száHitás! nchézsépM Kftzsége\'nk vasutáll mása ezidcig Nagyka *a| volt. Azt h sb/^k t hat mar. f g killün • ínségekét okozni, ha Nagykanizsán fogjuk S-l venni á k uta andó közétclm zési és kOzssÉ-l ség eti cikkeket. Ti^zt lettel kérj k h gy köd-j műnket -sonnkivül a közélelmezési min at* elé felterjeszt ni kegyeskedjen.
A három snmogymegyei község ként I nyér\'U- amelyet a k zs*g k birá\' itiak megkúrdcctűk- dr, Krátky István fö?g«rö leményet, aki a kö etkezö kijelentést letti.
— A csatlakozás jelentőségét — am»1 < község lá^ói, én is — é!e!me\'ési4azemp nk"| fog"m fel. Minthogy e község k /részér: a M utalás kü öa fog történni, nem látom ve»| lyeztctve a város közellátását s a magam ¿1 széről javasolni fn*om a kérel m tel esit«| természetesen íz\'al a kikötéssel, hogy 1 1 I uta ások mindig külön történjenek A váraiH mindenképpen érdeke, hogy a községek MM leges termeke t Nagykan zsa város lakwt kapja meg. Ez a kérelem is igatdlja, Nagykanizsa egy gazdasági centrum, «* nek körletéi nemcsak gatdasdgilag, közigazgatásilag i\'r egyesíteni Ml Somogymegye hatd^os járásaiból niasa stékhellyel ktt\'ön Kanlzsamegyét alakítani. Mert a közigazgatás gyorsaság, tupedig t*ak forgalmi és iZtmponiköl egységes térületért teéitség*
<1 ntijc magyal
Ai Uránia ma
tyl* Mhrtfc tt
ZALA
hírek
taaAalapa«. PtaL Ml Gél M 30) Vaa
la. Mm iL
t W wmm* T Jíű panc nma MhMt S 4ao li f«síw v m> Mát* V «a^jst pacM. txt«a naqftó 5> 0aa Hfat*
■ÜL
V P"
Ma ac önkéntes polgárőrség awpor^a tart szolgaiatok
_Hi|)k(«itsÍ1iorfil»|blitou a vai
mekMÉV^ &tftf J4Nf kormanyTbiatos, ikt [liijajp feterés^ ríM* budapesti •\'jarát, a tó Kttnő ».(Utkuxat kőuététeéti hé!«a ít\' a I j$sJaí.
— A .EUai Közlöny* feb-akr 1® ¿ki ui «¿bia si\' H* ^ 6» egy dWségseii
a (ertem, hogy a valiáaottatá* kiitt>ca k*«e vagyok Ezzel nemben a iegha akt-taiiati&ai kar\'gM\'yoaom, hogy minden ko: "igaif piti khs " saMi "*f *■■>\' öVas kormánynak, -amely v\'i-l a c4tal i nhi\'t a\'ba, söEa bizalmi cetjére te eketnéfc, ai4i<tJiaai1 aa nekem iéjq enyrri\'iTMéartB kgldO\'taég e*At> iujt Kogv a v»l\'ásn»k soha élkoiégé ■em fQl\'ji. csak törvényileg Szabadságot aaa-sk mi M ikinek arra, hogy\'ugy «vermrt" r-hogy neki tet»zik. S\'t erősen hang fl ii " y k>ry ka t vaUás ezfis SMmj .Mge nem tettet arra, bog» ábamjlsg ttmog« Wl Hikok iu Fotfn*annT wrrint ints « vi«ás é* ni A* a tudomány. VégőT a te^stá «osottabban. fiUikozom ax étlen, h>gy ar éa uiwib aduk Ityvn nyilaik ___
— Magyar éüamkölcaön a Déli Vaiut-•ak A tV\'i T-sei m«|>tr vowaldnak p*ni gip kii "íiffí SíwilitirtatTliMI a__ kavr*~ kasítrá értiaOWOnk;
— A mostani siáMttsi viszonyok a DHi V«« péntógyi he yrelének re«a kedvezrek. ááma t>Kri«> qlfjN a eatujt^k tfihb, mini %o«meőtm<*tió koronát kellett volna kifizetni,
aannhaa elhalasztottak. mert nem vjIi "orr frrki-\' Hfrtniiul dl^Bl yátajt e*edí-tnií az alfeai:saiöíták részére engedélyezett pet fi.-.k razoaoan ezek sem kerQlhefek fektetésre. A nyomaszt? ptnzflgyí hrfyze\' a Mi Vas«\' magyar vonalainak vezetőségit arra héutett*. bogf köiveitín érintkezésbe lépjen a kereskedjem ügyi és penzügyatimszteriummal. kbr szerint Gordon. R-ibert üzletigazgató tár-ffalasokat fítyiato I Q íratni ErttíT miniszterrel és Méhdy Kl\'marv- á\'timHttárral és a Déli Vjsui magyar vonalai részéie harminchatmillió koroea állaim rfólegkölcsönt kért, A keres keddemogyi konná t; az ciőlegfcőtcsön folyósi-táw mellett foglalt állást ék esi egyben a napokban tárgyainak dr Szende Pál pénzflgy-o.niazter el A Dili Vasút magyar igazgatóága az etőlegkolcaonl minden valószinQség neriat megkapja és az alkalmazottak bátraié ka» púUéiat még e bő folyamán legkésőbben •árcies elsején kifizetik. Egyébként arról is uá voK, hogy a raat magyar vonalait — takiM\'cttd a vasút súlyos helyzetére és az ¿HaMtazuttakra — nyutnban átadj tk a magyar ti unnak. Az >nban ez a terv a francig ¿rde-kcMség álláspontjának ismerete nélkül nem volt tenaztfilvihett.
— A vadállomány védelme. AJő\'dmi-»elé«agyt nim^ner a napikban kát rendetelet étfoH M, anyelytken a vadállományt veszi v6d<tl* ■tbe. Az egyik ran leletben a minlatler el
gjgg tadomása azétial a kihágást el-
I járások te4agtessiáaéiei kiadóit rendetetet fél-| magyarázták s ennek kfWctkexiében etsaapo reduk a vad-wxok A mfnistter ezért elrendeli. ho«y a tenyereket az arra |ogo*utatiia, vW KWRtl, ha kett, MM^taloH erő alkalmazásával is koNnták eL A m^sik tnéehthn) arra való tekfmetiet. hogy a\'lonaditiei w5é< amúgy is pagy mértékben rették tgénybe a v^dáttnnány*, mnrti\' 1», hoty s nkt ré*té*e sem adható a *\'dt«i«S tilalmi Wh\'n kd\'l^i v*dá«aaH ange dély E tílalfiat áihágóit súlyosan meg l<gi>* hOntetni
— Texltlárul kspur.k Ausztristo\' A\' ; kiiuiiwiii MifUiutt homo«fl*a«áptrtargy*iáwik
|T»nae»*n »Zoatír k kor^tny h itM»»»« ah*^z I aogv oagy»b*»maiintAs*gtt- tti ilni hoikiut k E be ao-ztnánOi A tran\'úő engedélyek b rstr»*^\'* I a jrüt\'átara <ona«koré szarnia fc\'motstásáho* «an-kdl«e, *m liyet tgazitáat nyer az a Mft mény, hogy- (teji vő iturÜ. tehtt ha,4\'0*olt tariamu Qzienői yan. s?j5 Aí árú ■at ♦(•f^d1 hi-\'k\'ifl atleake,Őee —- waei* agJiar^ret\'g sia é*\' h »en^it -le egye» tH b folyókára nincs «rfl*»s*g: \'"^U"!
v*gv aki leihaaiisi á ért j igaiSaoa «MtaMáMt. e kisajátítás a KM való montoeoég kedwiiaéefét azonnal dmtli A kisajáüiás ahM votó atao-Vesaég iránti hér»éoyek lotkHAM» , k»t»ó Aat máraHH hó |.ig azoa hely elsífokü hatóoágf-nál nfu^indóh be, amelynek te^ftletén a tej kOtkffitatort bncoéitaitík.
— A ,Vasárnapi U|*ág> fateuár száma köab a párisi békekootorota vavSinek arckép »orozatat, a komp
a mag siiwoi ilvásmártyok;. w
(Ml-Ü tíialfét, áéttt • • JMVnl őliMt •
is kopaL Tamoa \\a4árt>n r^líftVny véh koe-
ivatok: tr< a.-A> -V > tagyédéV\' e ihclő e «Vasamapi Uj-Hudapeat, IV. Kgycifi magrandet^ftő a \' «Ki lóbb újság a magyar í korona 40. blltt.
gyár Hímje" Apttrofííte a»g|yne% ftMeraPCTt a csillagai Gáth AŐnie, P. Camtlla játsxálL. Jegyek
£t4ún, csütörtök->ri á
Idény iagu«»h ma elmö ntű véazdrámát; rwkgyar gbnművéssét. erdt Klin\'zi.Hpllai már vílthitók.
szolgaié tőidtaru ota«et A biilnkief >rm lehaj ksa "nagy—vHzétiyel—fr.iyrgrtír a varos >k te ellátását, amennyiben a hfotm nem ¡«mer ki-\'ételekét és a»y vol*, hogv azon
tifftl.1 a »a t^Mriim k»iHI ek, ^rykfddg
teoenéwe et s* -Igának A kOré^eimeiést mi nt^zter mrsf rend \'letet "hdott- ki, amelyben a, JütaL^vasrtt\'ua lek^iOit telenésze eket «fO*g|tó tft\'dirio eteke\' a kisajátítás elten meni aiti. A rendelet többek kórt ezeket itondja: Mindazok á gazdaságok, amelyek tehenésretre már be tannak rendezve vagy 8 hMen h-lu! berendezkednek, a tebenésze\'re-sío\'g^lő fü JwTtyk m ghitározott terfl\'etének kissjititása alól rtl»"te*ithelök, ha leemelt trjOvet friss trjk-nl kő#fofyisztásra hozzák I n á\'wi\'bd és e cilbA , valamely várossal, kőzséegel, il\'e\'ve az ezek eTUiáaára- hivatott—mgánagyénrkkfl, _tagJaiL ellátó f gvasztáii szövetkezet« kkel, tnvábbáa közintézményekkel, mntklsait Hl*tó íp^rteJep-pet tisztviselői besrerzési csoporttal szerződési kőinek és ed vagy a már méglevft szaba\'y szerű szerződésüket a fogyasztá-i h\'ly hatóság gához benyújtják, amely azt köteles olv értelmű záradékkal ellátni, hogy a lekOÚKt tejmennyiségét a hatóség állandóan pontosan nyilván-\' tartja Az elfogadott ég. szabályszerű szer zödéshez melléklendő még egy Oly koteléző nyilatkozat ia, amelyben a tehenészet tu\'ajdo noaa pontosán meghatározza azt a legkisebb t?j,nennyiséget> amelyei a szerződés értelmében folyó évi április 1 tői kezdva évenként a közfogyasztásnak fog juttatni. Azok a fő\'díuíajdo nosok. akik a rendelet értelmében tej szállítására maguk tt kötelezni hajlandók, de fOlblrto-kak bérbe van adva a bérlőjük tejszállitására nem hajlandó, előzetes miniszteri engedély alapján a bérletüket folyó évi március hó 1-én november 1-ére felmondhatják. A kiiijálitáz alól minden évenként lekötött és beszolgáltatott 200 (kettőszáz) liter tej után egy katasztrális hold főtdterfliet fog menteslttetnl. A kita|tiitáa alól való mentemig tartama egyelőre I év. Aa a termelő, aki irfnillltáal köte-L-zettségének báimily Időben eleget nem hu,
t y -k v
Ebért — köztársasági elnök
• - Beftli^ tebr. tt * Wíim Mt nemtetevOtés Ontft tobbséirgel Cbertet meg e
német közlái<tsAg elnökévé Oa*id u IvV\'ésén: í aa.at elnftk f >g*d»lm*t tett, h rv N\'m-t\'irs\'ág | -»rdekeit * mmd n*or éa Riiii3#kiiti srembea [ia vrddmémi »
Keddt toz%4e. —
Budapf\\t t»b uár 11.
-Magwat Hitet Wt. — Oszná" )|i ef bgft,
t Osztrák marvar. aitamvaaut 10*0 — L -siá--mtttué- iif k fl3o, — Ha raj B nk f»i3 — Magyar tBmtr 729 —- Riimmarknyi 94i, —.
— Szótárján! — , Knzutr vasút
— Váni«t va«u* 266, UriMftv 886 —• Fa-bank 822, -}elz-<loff 508 — Ker H« t* 4465,
— Schtck — , — Ou\'i»n nn-825 S lavOaia
A szerkesztésért felélj a főszerkesztő.
PSS 20. (ffpnHi paran&sni}ksá|.
A tizg^kzntrzai magyar 20 ^yaiog-ezred k&tona-zenekaranak felállitásáhoc zenéazek es zenésznövendékek vétetnek-Tél.
A jelentkezők ajanlataikat á különböző zeneág ismeretük megjelölésével a 20. gyalogezred parancsnokságának küldjek be.
- üagykan gsa, 1919. február hó.
80. gyalogozrad parancsnokság.
VII Á(y na®y moz ó-szinház
VlLnU laarraa taátloáa. foMaa M
Hetién, kedden és nvttt. Február H, 11 * IJ-M A világ legnagyobb, csodafilmje
A szerelem pokla
KuHurfilm.5 felvonásban. — Jegyek előre válthatók hétfőn d. u. 2 órától a pénatáraái.
Romok klaérő műsor | ,,
Slőadáaok hétköanapon; ft éa 7 órakar. Vasár- éa ünnepnapon f 8, 5 áa 7 árokor.
ZALA
\'«feruér Ii
APRÓ HIRDETÉSEK
Elá\'ualt > leány azonnali belépésre kc-raaletik Fleischakar József Aái céghaa jm
Intal\'igens, szorgalmas leány vagy as-saeby, Jki ti háztartási teendőkben is járta», magányos urhúi karosWtik. -w-\'Ciin a ktfidö-hivatalban. f^fer---; "
Vaaiak borf a—0 maligandosat sepr5n korlátlan mennyiseget, valamint baruprAi bármily nagy tetélu Ajanlatokat „Szeszgyár* A\'ltgére a kladuhtvatal továbbit •■ 7 03
" Jölorgalmu" v«nd»gtó vagy mái flslet ■ a&mnali magáiéira vagy. bérba k"«re»tetik. t <m: Úalat Murakcrasztur. • • ?S2
A hotori- vámm»lom hot egy öjjyrf, gépé »a nyarsolajtnotbrhot nannai falvetattk. Jairótfcaaetl ugyanott. ísa
OBANIAgaa
A virgtnak mindah ráaté-ib nagyobb aa ki^abb jol
, Haa af«dia bau van ntag toMp jCvtiaiinálg^tHirbaa. m*K*"hak. ltitflpo ror> .^nfnui -tiffith ■\' ■" \' ........... j""-""» ••
mellalt átadó* Itövabiitt Duaaaa Mika« Káhócty-U, XI al*t\'
Síkdia, uliWfUt U »h»*m tóttir 0,0 M14 *: A magyar filmművészet fagyvgo csillagai Odtlt Annlo
Hollay Camilla
Fatardi Klára ftllóptéyal Kartll bemutatóra:
APHRODITE
mülvúal-dráma 0 felvonásban!
gtóadasok hátaaanapófcow & a» I Órakor ▼aaáisásunnapan; j, 4\'/a» 6 éa ?Va órakor,
I , m I\' n.
ii mi ím— rrii mi naaiaian^
UYERGY\'ÁK l\'ÁlJ
fciptf- és cipöfílsörési l-észitb f
IH
Ha«rar>vt«a
agám
Kéri a közönség bzívoíí pártfogását
Ooldsteln Henrich
Cihán és 6«rö volt f/%,, roaj axüca munktvatctöj« mu-helyét Hunyadi u S& t/ «|<m
EőWl-íér 21. Ulm Iii feiyi/ti it,
hol munkál, Ué\'ttían 4 wáig fogad el.
Akt háss*, szőlőt
vagy agvák ingatlant vonni vagy eladni akár, aa forduljon bizalommal
ACZÉL ICiNÁCZ
Föut 8. ttám alatti
ingatlanforgalmi irodájához
,i.\' ahol mindig" van 1>|*n\'-ajh»dá;»rt:.
*a vétalrt elöjagyaiva. aw"
S,\'
M KG HTVÓ.
A NéptakaréKpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
- M HA O* HótflUtt 11 Ami,*, h^lyi.^!..,, t«.lji»-—-
¿- XIII. ÉVI ,RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
. rhelyre" á tisztiIi részvényesek e^enntl meghívatnak. ^
TIIGVIOIOIATi
Igazgatósági és fleliigyaló-bizottsági jaiantesík n2- 1918. évről. - " " . -
í, Aa lt*»l. »vi aarr.eéiwadawok <it<iterje»gtcBc. ír tnurlcg tncpattaptttxa, a nyerésig fett>4ttásá íríinfi határozit •« fefrnentveny saega«l«*a
JL A leiMjaeli-bizolliag dijatásanak-magállapiUs*.--------——r-—p—-f--——• ," t ■ ". . \' - "
• Á. \'Az intézel hiv«talaa lapjának (tíjcl.ile^e
T. fgazgató«ági tagok választása az (Uapszabalyok 27. szerint 6. Keiugyeló-btzo tftági tagok \'választása az alapszabályok 38. ¡5-a szerint. ,
Nagykanizsa« ItMf». évi fepruár lio > an. . Az igai(ató*á|,
I i\'ii|.i »nViilj ii H )l <111.1.111 "II., i L \'!■ ; I H
tt ■* itnvlnykMJWfJ » k\'>«% jiutc» «i< ti a tar»«*«]; portlu
A u»xvcr>y«« (atai«l«titwlut Mwwm«} «Jirtik. nely i|t>«tiÍKud m
rw.vy.i rrr u*vSiili wgiT!; kinek . hamnr bcurt^
luil, vj#y a^^laeyaj on*jtno* faMfonislalw«fcj cntl»fn»l, t<u,t»r«M. »IV íleftfe fffr-in «tr i 7J Mmh«\'« «ttl a kuUKVtileMn való rutvéltln.
Tiirtogilk
JU1Í KCL, EG-KÄA MlrA
ICnvetcl

"WSSwfflet\'\'-¿i, Osttr. magy b«nk gir<* Postatakarc&jtó\'nstár ...
VáUótárcat ...__
Adósok fedezett mellett \'

68303 t 63 113489 7i
300 ) 43 182093 | 79 : ; í 871 690 i — z • \' \\ 1,395 057 ! 35
Knekpapürolc esr TűggtT kamatuk . 1.293027 26 Wniiniétcti kbzpomi üzletréá-zek \' 9600 | j 1302 627 26 Jelzálog kütesönűk .
Köz\'ségi kölcsön Kötelezvények \' ..„ Kézi zál og Fóűgynokstz* ■ ... Övfií Jt}aT tiL " Palszarclés ,.,1\' . „J
4S9 59t 1 29 279 371 I — 1 . 5.794 ( — ij 784.756 29 21 238 26 903 ^ 89 85 . "• \'1 !

4.558 457 35
.Alaptőke ......—\' --
Tartalékalap\' 187 278
Külön tartálékntcp ... j 20 000
Betét ... .... ...
Fotvósznnita hetetek as bitalasók Kngedményezétt köz\'égi kölcaón Fel nem vett osztalékkén részvény kamát jil... ..X ... M. áll. osztalysorsjáiv\'H . ^ ... j Átmenő tételeit\': \'-4
Függő költsjgt\' , -1
Jóvo év.jav^a b$gzeuctt kámatok 1
Egyénieg mit lisrta n eresig\': *
a) áthozat á mult évről . ... | 15 31Ó
b) folyó évi nyereség... ! 70 673i"32
Htmitß\' [ swt»
1.300 000 f"
207 278 —\'*
2404 805 78
237 868 12
279 371
408 50
•85 M
11.144 47
30 913 •3
11 í 32
85 963
43
\' ; \'.....,.,.\'.- . r~ l t . j 4 5S8 457 | 36
f * F\'mró ni iiftriW|MI lug^vritv* !\'.■> K-ra
Kelt Nagykanizsán, 1918. december 31-én.\' \' „ jí kí^ystlC-iírt\': SpitZV IfM S. k. »•
Rnttt Gía i lu \' . T
k. MMI UÉI I, L
<t Uf
Dr. Krksltr Jéznl i, k,
Iwijrtu» «Intt. í t
Iraiar Jiatf ». L
Hattal Jim! t k.
lif<r«H»« dnSk.
Jitififte MNHwj i. k.
If^Sp?"\'
Béliéit Henrik i. k. Kitlífoái Ferenc s, k.
le- i««.
Dr. Goda llpál s, fc
W. Ww.
Dr. KíIIí Sándor t, L
H I»«.
Dr, tans Mgft fe k
RlftStáflí ZtípHl f. I
Dr. Soleiffer lare i. k. v <**
Soltész József t k. Szmodlss Viktor s. k, . Tariinl firtát t, k.
. . >f ua .. . . ia Mf> , fer*- * t» I»
^ B«eri mérlag-s*Amáí#rW<!gví7.sg<(tfuk, az intézet.tó- és segédkonyveivet ö«scclvasonlitóUuk ét nZokkal mindenben meg»gva*«"»tk
^ It Nagykanizián, 1919, január hó 30-án.
ÖMl ifi i. k. IM» Mártit I, 1
. \'\' ,\' g •> , * i w* ««
Or, kml«| Kér k
tHlir Sít
Btrta lajti i. k.
\' MHHf Irl«. IM.
nyomatott; a .7.AI.A\' nyomda áa hklapkladá vállalatnál Nauykanlwán.
Igaagata BALOC a^ZK^K r11\' in ■ ni <i-
ftívl.
i«, MM. Február IS. OtBtOHlk,
NAGYKANIZSA, Sogár-ot 4.
i Nyomdavállalal
bétfőkivéteté-$tutati nnip ti m reggel
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árafc t
Mj*m káakoa "ÜJ»«.
aaaiMMf*i
Egész ím K
Félévre -V , 44— Negyedévre 22\'fi*
Egy hóra . „ 74»
Egyet uim éra 301.
^MmMC l» M»MM»«ldi llllln 7 a. Nyomási NMM-m.
FtetrkmU i ¿,..1 TÓTH ¿Ol.TÁN
Ttaiiiilulio es taptutaJdoTios:
CSILL AJO JR.VÖ
Hirdetéseket, nyílt-teret és magta-közleményeket díjszabás szerint v«u ii y, . fel a Waddhtvaftt. ......
Franciaorszag habomtól tait,
■tr oímet bafirbafók épltéalről.
Nawyork, fébt 12 (Szikratavi>a<) Paris tol és Francaorsgagb tn nagy félelem uraiko-5 «gy ») aáboru miau Att áiiltját, bog* a
nftíeitE ugyan kiszolgáltattál Ml fenpralSH Mt, azonban titokban, ujabb 160 lengeralatt-iárót épilenek A mendemondák eredete kifOr-tóíélíilen. Bizonyos ázörib in; Hfigy az aggodalom egedül a francia részen mutatkozik.
A német hatóságok agreaair lép üefc fel?
el.sósoibon Franciaországul láij-ik «1 nyeis . anyaggal, Franciaország azonban azt is ki* vtnja* hogy Németországot íddig gazdaságilag zárják ki, mig Franciaország nem áll talpra. Ezzel szemben az amerikaiak és ~ angolok ^fá mutatnak, hogy az a gazdasági- politika iparitag mogbánitaná iü »gáti vllágotát
Genf, febr. ÍZ A Jernps irj •; A szövet séges. kormányok kénytelenek mérlegelni azon razráeímeket, amelyek a\' német hatóságok agressi* fellépése révén a közel jövöben őket ícsi&jtihclis. á srövettéges kormányok el van-ssk tatarozva, hogy magkérdi ( a némát f«gf»rszbnetl bizottságot, hány nehéz és kfcayll ág<u van még Námatorazag birto klban. -Szükség esetén a fegyverszünetet 5—10 sippil meghosszabbítják.
Az antant félbeaxakltotta a te---------------rBrrrléat. --------------------
■ buisavlzntuM\' vtnamgyorsgfi tarjédh»—s francia sajtó é e>en biiilja Wiltont ezért a a politikájáért, sót személvében it megtámadja de aónak a fanyegatáamrtt\'.- hogy i béka értekezlet azwkhaiyát e tétlég aamlegss or azágba helyezik, kétségtelenül meg lesz a hatása. A páriái sajtó Hangulatának megvál tozáta máris észlelhetők , ---_
Newyork. febr. 12. <Sctkratávirat > Párivl Ml\'jdentis: Pátía izgatottan várja, vájjon a Mkitlekeztet üfe>tiukctúsaínak sikerül-e ideig ketsttt győzelmet aratni és a népszövetség ttmztének e fogadtatását Wilson -elutazása dftti megakadályozni. A békeértekezlet első ttnsi a legközelebbi 36 -órán belül véget ér. A káborus félálomban éiö Párisban olyan Mrak keringenek, hogy az angolok éa a tnaciák megszüntették a demobilizációt " kegy a hazatérőben levő amerikai azél-Hotayekat ia visszarendelték a tengerről. A Bémet fegyverszünet megújításának feltéte>ei kWkt a franciák kívánják, hogy Essent meg-,, öákkassik és ac eredeti megállapodásokon w"ta6teg e*yéb területeket is megsiálihaa-A franciák ezt gazdasági érvekkel iiíao-nyilvánvaló, hogy állásfoglalásuk ■*t«lt háborús félelem lappang. A francia *» aatnkai álláspont kűzdtt e pillanatban ■^yxható ellentélek vannak. Az amerikai éa * (átfogta axarint feltétlenül szükséges,

az ipar áa kereskedelem rövidesen r*aá»s mederbe tároltassák vissza. A ^•"oés e keseredetten tiltakoznak ez elfen és I* Modjék, hogy ha a német blokádot meg p**tik, akkor Amerikait "Anglia, mélyek az lefoglalt hajókkal is rendelkeznek, un kereskednek majd Németoruággai ét k Amerika éa Anglia, hanem Némil-f 1» fyyapodni fog PrinciaűTtzig ká •»Hrotk hajói diacsenek ás Ipaiát a nagyrészt elpaszfltöflák A mar írt fa "* Mr szerint elhatározták ugyan, hogy
A német fegyrenzflnet meg*
\', » _haiitabbHása.--
Waimar febr. 12. A német fegyverszüneti biz<tft»ágnak ma reggel kellett Volna elu-amia Tíierb^. hOgy ötTál antant-hatalmak meg-megbizottaival a fegyverszünet megbosszabbi fásáról tárgyaljon. Az antant azonbas tegnap táviraiban ludatla, hogy m?g nincs megállapítva az ídSpant a tárgyalások megkezdésére.
Rotterdam, febr. 12. Az antant legfőbb haditanácsa a: uj fegyverszüneti feltételek lár gyában szerdán tartJtiesrraineiten véglegesen
megszövegezik a fegyverszüneti feltételeket.
____Wtlaon tiltakozik.
Zürich, febr. 12: A Stampa jelentése sze rint Wnson tiitíkozoit az éilen, hogy a német fegyveiszünel feftéttriett a~franciak liVállíága szerint súlyosbítsák.
Scheidemann nyllatttozatá. Waimar, febr. 12. Scheidemann újságíró előtt a következő kijelentést tette :
— Németország külpolitikai helyzete épp oly súlyoz, mint a belpolitikai heryzele. Minél megtorlóbb feltételeket akarnak rákényszeríteni Németországra, annál jobban fer-,ed a bolse \' vizmns. inkább jöjjön a világfaHorduiáa, mint a lassú, kínos- halál. Kivánjon az antant olyan békét, amely érdekeinek meglétei, de nálunk is megvan a határ, amelye, nem léphetünk tul. Elérkezett a pillanatl amikor kénytelenek leszünk felkelni a tanácskozási asztaltól, nem azért, hegy újra, fegyverhez nyuijunk, mert ez leheleden, hanem azért, hogy áthárítsuk a fe\'elösségel az antant súlyos követeléteivei szemben azokra, akik azt hiszik, hogy a világtörténelem elölt viselhetik azokat. __
Ellentétek a békekonferencián.
-Báoa, febr. 12. A Prtsie jelenít Páriabál: A francia iijtó hangja at amerikai éi angol delegál utókat hevtt lillakoiáira kéultttek, Mindacok, gklk ntériékelni igyekitinak_á franciák kfivtteléitit, ulllmálHtnbiui állspotliak meg, aiA«ly«i Franciáoriiághoi iniéxnclt, kérve öktt
i erveik mérsékléseié, meit ettenke»ö esetbe* elhagyják a békekonferenciái és máiutl. semleges területen folytatják a tárgyalásokat.
Pária, febr. IS. (Szikratávira\') Az a menta békedelegaiusok körében kinos hatást keltett, hogy a francia aaj\'ó állandóan eUnrzitj» Wiisoa szereplését ét ebben tamogatják a lapokai
„hivatalos francia kötökben elhangzó ny^latkto-eatok. Wilson tng"iOHaégénef"lözve len oka Clemenceaunak és Foch tábornagynak az><a követelése, hogy Essent megtzál\'ják es a francia politikusok a\'on vádja; hogy a némete^ még mindig talpra ludnak állítani egy 3 nHl\'iós hadseféget. Wilson el van határozwa, It gy o tjgvo<rsaanal>"4l.troilaág jógának nagvrésiír
ptlgárí személyekre ruházza ál Megállapiihaté. hogy a Némntareiégggi gramhan kflvtanO politikában Amerika áa Franciaoraafg kOxt szakadáa állott ba.
Összeült az angol parlament.
LtOyd George beasáiaoló|a.
______Loadon, február 12 (S«i*r«*ávirat ) Az
alsóház tegpipi ülésen Lloyd George nagyba-, szedet mondott, amelyben rámutatott, bogy a bésekonferencia munkálatai a legnagyobb várakozást is messze feWimtilják Sikerült a legfőbb
Tiéidésekben, igy a némel császár feltilóséégré vonása tárgyában és a németek által fizetendő jcártérités kérdéiébew megegyezést létrebozoi. EsaH 4bvW nagyobb bieotliágokat kOidOltck lu, amelyek a német császáron kívül igen sqk vezető tzemilyiség felelősségre vonását fogják megállapítani. A népszövetség kérdésében kielégítő megoldásra jutottak. Az angol iparbaa mutatkozó nyugtalanságra vonatkozóan\' kijelentene,. hogy a kormány kötelességének fogja tartani,\' hogy a nyugtalanság ckait a legalaposabban megvizsgá\'js. Bizalommel khetünk — mondotta — hogy az angol ipát kerekeit ismét mozgásba hozhatjuk: a kormány rendfcivftl nagy nyersaifyágménnyitégeket szerzett be az angol ipar részéi c ■ - ■
Utcái harcok Bukarestben.
ZQrieh, febr. 12. A Morgenpost jelentése szerint Bukarestben kihiidették a szigort-folt ostromállapotot. A román fővároa utcáin ujabb véres összeütközések voltak a azociaki-trtk-kíil. -Az ipari és kaionai munkások sztrájkba léplek éa a király és a kormány ellen ttntettek. Ferdinánd király kastélya előtt tobbsxftr yéres összeütközéste kertit a tor.
Megfeddik Dietz kapitányt
Budapest, febr. 13. Ikariokay miniszterelnök at esti miniutertanácton jelentési lol arról, hogy Dietz rendőrfőkapitány tényleg nem telt jalanléat a belogymlntaitcsnaá a háikullalátokról. A miniaitartatáct ugy iatá-mtull, hogy a ihinlatleratnök ttigoro Mdéa-btn réutiltit a randártég yttatóaégál
ZALA
1910.
A leszerelt katonák tüntetése.
SIM károat végkleléglMtt kíván-mmtL. ^ Pcthe AUamjKkát viltau.
Budapest, febr 12 A teasereit katonák és altisztek ma délelőtt nagygyűlést tartottak a régi képviselőházban. A gytHés rendkívül viharos lefolyású volt. Kiss Ntodor alelnök volt az első szónok. Mikor arról kezdett beszélni hogy a születési és pénzarisztokrácia leikiisme tete meg sem indul, a leszerelt katonák nyomorával szemben; óriási, lárma keletkezett.
ÍM- Lámpavasra velük! É jen a"pioleíár-. diktatúra I kiáltották
Az összegyűltek hasonló viharos közbe-szóláui mellett ismertette Kiss , Nándor- a határozati javaslatot, amelyben a leszerelt katonák ötezernégyszáz korona végkielégítést, polgári ruhát, az ipari munkásoknak munka alkalmat, a vidékieknek állami, megyei és fcttnffi megbízásokat a neij főldmiveseknek ház telket és a kotmárytól "háromszor 24&a
htKfeiV
alatt választ kémek. A gyűlés végeztével-» tömeg kivonult, az titcára és felvonult a várba a htdügyminisztérium elé. O.t húsz j^gúJküíí
döttiég jrpe a memorandumot a hiddgymi niszter elé. A kii daitséget Petha M irton államtitkár fogadia, aki -elölt hangsúlyozták, -hogy-a katonák annyira el vannak keseredve.
iBfy velük mar rcm tehet bimt: ha* nem elé giilk ki őket, erőszakhoz folyamod nak.\'"Pethe a kftwrtfci>zőkben) válaszolt: _\'
— A kormányban megvan.a legnagyobb póakarat és ha a vagyonadó elmegy \'a 20 000 koronás minimumig, akkor már valóban r.em hagyunk meg olyan vagyonokat, amelyek feleslegeseknek látszanak. Nem szabadithaljuk tá a tönegéíet a vagyonra, amelyet eroszak-kal nem vehetünk el, csak adótő vényekkel mett ha a rend felborul és erőazakhoz kelt folyamodnunk, akkor az állam is felborul. - A küldöttség egyik t»gn közbeszólt:
— A kormány nem ákar semmit sem
csinálni és hí én_b;rae«yek a Ssss- ukábi,
akkor onnan egy nap at II kihozom ail a nyolc milliárdot, amely a leszere\'t katonák kielégítésére. szükséges.
— Pethe igy válaszolt: -
— Ha ezt meg tudja csinálni, szívesen átengedem a helyemet, flljőn fe Íróasztalomhoz és intézze az4ügyeket.
— Él nem akarok államtitkár lenni -*>
V \'"V ,
mondta a katona -*- de a leszerelt katonák nem nyomoroghatnak tovább, követetjük, hogy az állam .azonnal elégítsen ki bennünket.
Ezután még egy óra hosszat tartott a tanácskozás, amelynek végeztével a küldöttség megnyugtatva távozott\'és a még mindig lent váró tömeget is megnyugtatta. A tűntető leszerelt katonák rendben elvonultak.
A csehek fegyveresen elnyomják
a felvidéki ashájkot.
Bécs, febr. 12 A Neues Wiener Journal je\'enti: A cseh kormány elhatározta, hocy a 1 felvidéki sztrájkokat a munkások éi hivatalnokok elleni legszigorúbb rendszabályokkal fogja elfojtani. Ha másképp nem lehet, -fegyveres erőszakkal ! igják letörni a sztrAjkőtr-A ciehek t-fR<nyfmiH4T^ől délnyugatra átlépték a dcmar* Mcjós vonalat és betörtek at aAn Innen fekvő Bilkeháxára, Vá\'htzára és máa kn*ségekbv, * aho^a f\'^yvardtet elreWIÍállák. üuiMn Möl vfsszavonullatt * demarkációs vonalra.
A M A ^v
tebrwtr
13
*Om. mii. Ham n PreC Banijra tol (ísauar at.> r é* L, t«» Aaar 13.
áar U roRR»l t M IS paro
kot. tysxtwt dSatáfl 5 <W» 15 p«rcior -, hó! u d¿tatán 6 ára SÍ petekor, j*an«aik fezt»\' S Órj SS park**.
Ma az önkéntes polgárőrség Hjf. csoportja tart szolgálatot.
I Csütörtök
Mosolygó
nápsugár táncolt má dé\'után a Főterén és l)í/,akodo embercsoportok álldogáltak a Ctntrúl előtt. Egy kanál tavaszt kapott ma Kanizsa a nagy tavaszból; amiben mindnyájan hiszünk és b ztnsan cl fng jönni, ö, mily bizakodók egy p llánatra ezek a fáradt, kiégett, szomru arcok, á- pyüiőlt tcstü ifju-aggok és még statisztáló árnyékszerű öregek. Kihozták Ide a arcizmaik redőnyéiben a legrejtettebb m.ipánflrtüket a sötét veszekedéseket a cse-
léddel. az ideges, kapkodó válaszaikat, a ki nem fizetett ad*s ága\'kat, az\'elhervadt emlé kf\'kel. a mindennapi nyűg\'ükei -tr*aHtudozá-sakat az élettel, amihez már ugy "látsz¡k semmi közük és a nevelést, amely csak teher és a gyerekeiket, akiket ugy néznek, mint iskolásfiú kornkhan a - színes_golyót. mMy rejtelmes,
soKStigérő, messze gurul és. csak fátékszer Cn nagyon hiszek abban, hogy mi mind Oblo-inovok vagyunk és nagyoti szeret ink érzelegni és meggyőződtem, hogy-nii csak divánon f kve átkötünk és csináljuk "áz élet körhintájában a ini -eptzódszcrfl jelenéseinket. Mi fáradtak vagyunk és oly szeften gondoljuk cl magunkban a tetteinket ^ amiből pedig sohasem lesz valóság. Sok Obi -tnov, sápadtak és sárgáira nyomortól — ma kisütött a nap, a háton egy k\'csil végig szaladt áz alkotó tűz, egy k\'csit emlékeztetek, egy mosolygó, grimace ült bele egy pillanajra az ajkesfles^öfök keserű ráncába
és sokan szagoltátok a levegőt, a föld szagot kerestétek és vártatok és hi\'tetek egy pillanatra fl mfoíirdiíin m»ly fi fng jftnnl, -losan eljön és megrázza ezt a keserű világot. Csak ugy egy pillanatra elfutott előttetek, sok Óblomóv, egy szinos. r mantikus kép, verandán teríteti asztal; párolgó sült rizszse), forgács-fánk bor-chateau-val, palackolt búr, narancs, két média szivar és á házban bent rokokó chausont kerjs a billentyűkön kél. íjpolt fehér kéz, mely egy karcsú jó pajtásnak csak ogy-széílv végtagja .... Lesz vok egy sóhajt a tüdőmre és kieresztem az orromon át. (I. i.j.
— A nép anáea ma tartja meg első ütését. N gyk nízsa varos néptanácsa ma d luttyir-4 órnkor a kis tan4c«teremben ülést tait-, amelynek tárgysorozata a következő: I, Sneff kormánybiztos kinevezésénekhemu • latá*a ; 2. bizottságok alahitáaa ; 3. a hadikórház átvétele A n\'p\'anács ülése az t9l9. évI nyolcadik rtfp\'örvíny értelmében nyilvános írsz.
— Uj köztársasági bélyegek. M<g most is olyan levélhM-. egek vannak forgalomban, amelyeken a vo\'t király és királvné kép másai vannak. E\'cket m6g a forradulnm előtt nyomták s n kormány nnm akarja, hogy a f rgalomból. llVonással kárba vesstenek. Dt libgv az átlamfirms áiali kuMnAnak mégis nyoma logven r\'|\'u<, rán^omlaittk a „Köztár» aaaág" fölírást. Et n |t,*,\'tK i* hltnyiik at (SO, I 7,"» éa 80 fültírtiij. én 2, 3 és S knronáa bílse* I
gakről, amaiyak a páilaoitit átot*HH)|»g| akit mindig .Magyar kiréljrf posta" hl vtaelik Ezek a kéwtetek, amelyeknek kl^i néM faléi meg a ktHHkragatfl érrftIÉtRek, kifogyóbtn vannak • márciusban aór ketai «1 u| közlérsasági bélyegek forgalombahoiat*!^\' Ezeken riiár aaiodegvtken rajta lest a ,Ktdfc. saság" és a .M«gfft posta" jelzés. Az *ilt«.| nyomdában már káaaitik az uj magyar h&pJ fehet.
— A hadsegélyaö huoauj«. A ragvks-l nizsai- hadsegéJyző hivatal vrtetösére nevíft&] — miután a hadsegétyző működése measra^l hálás köszönetemet fejezem ki mindenek <9t| a sajtónak, ame\'y lelkes, szíves támogatásba| négy és fél év alatt teljesen díjtalanul me-fe tűik állt és pártfogolta flgyűnket Potadjt lég hálánkat a páratlanul álló s kifogyhatathe] jóságú kedves kanizsai közönség, mely kitmil kegyes támogatásával lehetővé telte, hogy t| hosszú idő alatt a had«egélvző megfelelkctdl hivalésának..Eier köszönet gavallér háiígarátat nak, Leftdvay Vilmos Ütkár urnák, a kőzd i) évig lartö szíves vendéglátásért. HlTásan láf
szOnjflk Pongor Henrik tgazgaló urnák fAsi-j gát, ki az egész idő alatt a világítási teljes« díjtalanul engedélyezte Végűi fogadják káoaá-f netem az összes kedves munkatársaim, koléá-l sen Ajkai Malvin, Ctl Gyuládé, Schwarz Itonb] és Mair Gréte úrhölgyek, kik az utolsó perein segilségémre vbltak hivatalos működésen)bei [ tarkas Vilma, a nads. atv. vezeio|e *"\'
Al amoaitják a rendőrséget. A bet olyan t0nLényteryezeia| dolgoznak, me\'y a csendőrség létszámánál emelését, a csendőrpég szolgálati pragmatikijl-nak lényeges megváltoztatását és a vidéki rendőrség államosítását célozza. A csendAné{| átszervezésé nem megy egészen simán. TOMI indokolt p ntász nurfllt fel a csendőrség rtoé-ről, melyek különösen abban merülnek kl hogy az összes1 karhatalmi alakulatok köztit tj csendőrség van a legrosszabbul fizetve fyl ezért a törvénytervezet nagy gonddal kezeli i]
cséttdörsgg ügyét. Felette kedvező elCiiitua»! fognak a csendőröknek biztosítani legénységi személyek üstlekké\' is előléptethetek i am ilyenek egészen k.hetedik fizetési osztályig kt-l ladhatnak. Egyben megengedik a cacndfiiH [ nek a nősülést is, és családot embereket t| fel fognsk venni a csendörséghez. A kormány-] nak az a célja; hogy az összes karhatalmi szervezeteket egy csoportba vonja s csak ezutfol fogják rendezni a lakbéreket, valamint a k(Hk| szolgálatok fizetését is.
— A Hajviselt Szellemi MunkásokI Zalamegyéi Egyesületé Nagykanizsán folyó énI február hó 16>án délután 4 érakor a virodthl dísztermében rendkívüli közgyűlést tart, redM nek tárgysorozata a következő : I. Jelentés aI egyesület eddigi működéséről. 3. Alapszabálf I módosítás. 3. Tisztikar és választmány válao-| lása. 4 l.idiiványok. Indítványok a köre»ák*| kezdetéig az elnöknél szóval bejelentendők
At eüix>isK I
— Meghívás. A nagykanizsai onkíeatj tűzoltó testület- feloszlatása céij.-bó f h > ért I egybehívott közgyűlése határozatképes nem tél vén, ugyanazon célból f hó 3b án d. u, 3 W
aját helylRégében ujabb közgyuti^at Urt, roe »«• I tekintet nélknl a megjelentek számára, érvéefj sen fog az alább felsorolt és az első kön»* f lé«rn Miiu "itt tárgysorozat Mett határoJ»\' áj padi?: a) az önkéntes taioliólestüict MW**| tátrimntl válamtr^ányt |avaslat c erre kotó t itároaathoaatal} h) a yagyonmétleg ^ 3 ntuiafaa; c) (etoalntá* asetén a vgyon ho
.»it fcfcgfc 13
¿»i*
«dáiláia iránti intétkedét. "t* Amofi nyi bfti fim ^ibk ktofjr*** a tettoiet továbbra való fén-Ztfiit határoxná el, at esetben ai es évi ren i^dMé« >Wé>Utft tiigytoioaita felett fttg iitároiítot botni: I9IK. évre vonatkozó
gaOki ti föparancanoki |elenléaek. 2 1918. évi ¿rs?á<nadáf ét vagyonmérleg beterjesztése t |4|9 évi kOlttég\'etét megállapítása. 4. at* aöks\'g választmány és parancsnoksági tagok, ««knint a számvizsgáló bízottsági tagoknak 5 ««re vató megválasztása. 9. Netánt indítványok.
_ A város fodaatatéai állomást állit lat Palinból még abbm az időben, amikor ginizsa szerb megszállása. aktuális volt. Síé U ietfírvárra költözött a tn-Welep-osztály Mht-IM* a Nagykanizsán maradt kerat méntelep-taiálynál mén tartósára nincs hely, vároaunk-Hl (g annak közrli kdrryékén pedig meleg-«árt mének nincsenek, szükségessé vált Nagy lnuuán egy fedeztetési állomás felállítása; f%nt Sándor városi illatorvos a. napokban ■cgkeretie a várót po\'gármesterét^hogv Nagy-karnist várót területén a várót költségén tántetö átiomást álli\'tonfel Eraal kapcso P5Hk néjttny nap—előli ; megjeleni cik
Wbail
linkre utalunk, amelyben ki volt multtva, tolj Migyarorsiác lóállominyi a hábori alatt agy Ötödére apa tf.
— Leli) e\'t cigány tolvajszövetkazat. Miknek ¡6 az emlékezetük, még nem feledték el t régi jó btkeidök nagy szenzációit, amikor slmsunkDid níh\'rty sf3fgf ^tgSnf cuak\'nrm valamennyi. kereskedőt megkárosította: aorra piták ar áileteket és egyikben enyvet ke? ük-I9t ragadt vahmi, a másikban a pénzváltásnál támadtak differenciák — mindig a cigányok pvára. A stájer cigányok, ugy látszik, vissza akamak térni régi békeszokásaikra. Az ntcln jírákeKHcnek valószínűen Mtünt tegnap áz a a\'fcány hiányos ruhizalu, mosdatlan és ki^cos o(áry, az elmaradhatatlan rajkók kíséretében, akik sorra járták az üz!eteve\\ bizonyára, hogy T\'tenityen .üzletet\'\' csfh áljanak. Egy é. két áit kMkt Mikofer ÖJnn ékszerészt tisztelték
aeg látogatásukkal a nidtekc KOFflio*—ván=-ópi»- Egy idősebb cigMtvasszonnyal két -tí—4Ő-áv körüli cigánygyerek átütött be az ékszerboltba, ahol fülbevalót kérlek. Milhofer gyanúsnak falálfa az esetet és nem akart totoevatót mutatni. Mikor azonban a cigány asszony elővette péníéF^s kijelentette, hogy uwnis neki van min-vennie, eloszlott gyanúja, áz ékszerész garmadával rakta elé a sok szép Mbrnlót, köztok néhány brilliánst is. R\'víd válogatás után az asszony meg is állapodott egy tálbevalóban, amelyet 60 koronáért veti weg Ezután még brostüt is akarlak venni, de hosszas válogatás után nem találtak megfeteMl Mikor az üzlet bezárása előtt elrendeztek az «*s*reket, meglepetve látta Milbofer, hogy két Pár bríiliáns fülbevaló és két" briliiáns bross diánt. A cigányoknak fejlett Ízlésére vall,1 h jgy "ppen a legdrágább ékszereket vitték másukkal: az ellopat brilliánsok értéke . meg közelgette a 3COO koronát, A rendőrség, amelyet Híikofer rögtön értesi eti, azonnal megindította a tyomozást, amely sikerrel is Járt. A vasúti állomáson sikerBtf elfogni a cigányasszonyt, ¿kinél az egyik pír fül be vs lói meg ít találták A nyomozás tovább folyik.
—- A Világ nagymozgóban csütörtökön •» |íéntíi;f:!i( l:j. ó>I4f-«n\'a Rang áa mód k*ul bemutatásra. FÍlfffniplőlj: KÜrthy Oyörgy Harafzthy Mlcf, Bojdri Juci, Kaerémy Jíoltán, Wftíyá ovwíky Ilona és Ur, Torday Ottó.
- Rajzeszközök legjobb külföldi gyárt* "\'«rí} nagyim Alas^tékban kaphatók Fia oh a ^álapfia könyvkar laka.iéséban Nagykanizsán
— Kartgazdaság a artltaml munkátok rásaára. A fdld birtok reformmal kapcsolatosan • nagyobb városok mellett, karlgaadaslgokat akarnak létesíteni. A fáidmivéíésügyi tiiniu tériiim e colból ama állásukat veszteti tiszivi telők, katonatiszteié Is mát f >glalkosáeu agyének számira, akik legalább középiskolát végeztek ét tkik régi foglalkozásuk mellett élet hivatátukui a kertészetét választották ét éne a célra legdább 5 holdnyi fődet igényelnek, februlr hó 12-tfl máicius hó l l-ig négyhetes tanfolyamot rendet A tanfolyam helye a régi Műegyetem (Muzeum-kÖrüt, II emrlil, 12)

Riporf a megszállott Kassáról
Magyaral tárgyal m tbrrényaséken ■ caeh fliyvéd-stnpán. - Tcljea az elayamatáa. — Negyven korona \'.\'-¿i egy aiagyai njttg.
A csehek állal ^megszállott ésaakmagyar-országi lakottig szomorú tortáról éideket dolgokat mondott el egy ügyvéd, aki egy nagyobb szabású iigy .ifirv\'nyszéki ljr;ytlá*i—ryiintt
ntpig tartózkodott Kusán
— A tényleges tnagyái államhatlr, ha-áz ember £*zakm»j{yarortzágrá \'utazik. Hidat-németi község Odáig ad ki jegveket a magyar államvasút, OinanHreidve rrflr cseh jeggyel u\'azik, — akinek katfoidl útlevele van. Mert plldiul Ktttiri r biv-frik»» <sm tirti-^v^jmfcr
levéllel lehet uttzni.
A vasúti azolgilatot magyar vasutasok látják et, de magyar"feiirlsr mir ctak\' etvétva lehel tilálni. — Ahogy az eniber megérkezik Kassára, aióször is cgybalilnus tábla tflnik a szemébe, ra|ta vastag betűkkel: Koslce, alatta apró betűktől sárjelben, mintegy magva* rázatut (Kastá.) A pályaudvaron alig van for-galom, mindössze olasz egyenruhás cseh gárdisták ácsorognak. A pjrroaon szolgálatot lel jesitő rendőr ruhája a régi, csak a kalapja körül van fehér vászon szalag ezzel a felirás-. sal Strp2nlk". alatta apró beiflvel: Rendőrt
— Az u\'Cii élet nem sokat változott. Xtak kevesebb magyar siót lehet hallani. A közintézményekből\' azonban leijntíggel—ki üldözték a magyar nyel/et. Már ahol lehetett. A postán Ctsk báróm\' nyelven {ehet a liszt viselőkkel érimkeini: csehül, tóiul és némeioi. Aki magyarul beszél, azf meghallgatás nélkül elutasítják.
— A törvényszéken azonban nem sikerfiit kiküszöbölni a magyar nyelvet. O I ma is magyarul tárgjalnak, a magyar törvények alapján hozzák az ítéleteket és a mapysr- népköztársaság* nevében hirdetik ki. Sőt magyarul tárgyal a törvényszéken a kassai zsupán is. £s pedig rtílH nriit féi, -hanem mint ügyvéd. Muttyánszky Vladimír polgármester zsupán fiatal fiskális volt Kasaán a ugylátazik nem akarja elhanyagolni a piakszisát mert zsupán léiére it tovább kípviteli klienseit a ka>sai bíróságon.
— Azon á napon —• meséli az ügyvéd amikor az éri felem ügyét tárgyaltuk, szenzációként mesélték a hihetetlennek látszó hírt, hogy a cseh-szlovák állam zsupánla mint ügyvéd magyarul tárgyal a magyar bíróság előtt, amely a magyar népköztársaság nevé-ten hotza Uéletélt, Pedig ugy vo l. Azmp egy vAlópÖiben tárgyalt,~¥mtiy olyan pikáns voll, hogy a hallgatóságot, kizárták. H.gy medd\'g tárgyalnak még a kantai törvényszéken, az ktMi ffljfö, liöfey mlkbr akar|tk i c<«hak a magyar birikat az eatű Iri^ltMár« k\'ny weiítenl.
/TtMáal^MriÜM^RíT^^^SvT^BeK.
hogy ápp agy aegt»gtdfák at eaáA i^iflM, mint a többi lel vidéki «ám* Nrát « vaaiak készülve arra it, kngy ők«t la épp agy a! ingják távolítani hivatalaiból, mint • töböt átszállott váioaok\' béráit Nem MXŐdaaá MÜa. A tábla egyébként agy tem működik már. A kassái zsupán elrendelte, hogy a tábla épületét 43 óra alatt ürítsék ki. Alighanem kassái nyát csinálnak belőle Et legalább alila—m lati. Azóta a katsa. táblabírák otthon a lakásukon dolgoznak ék remélik, hogy taláf majd a törvénytléken kapnak helyét; addig, ameddig.
— A magyar lakosság Kassán telje« apáthiában ét Tetjrten int trmálallan az eae-ményckról, mert a budapesti lapokat kitiltották • városból. Titokban, a beavatott mégis kaphat budapesti újságot két koronáért darabját. De et nem it drága ahhoz képest, hogy a {Óvárosi lapok azon példányai, amelyekben at entente elitélő nyilatkozaté volt a csehek eré-szakós hódításairól, negyven koronáért keltek el.
t- De ha a magyarok szomorúak ét le* vertek, annál vigtbban élnek a csehek. Min-
Jenl etrekyiráinak~~amiíe szflkségbk van. tltetse mjnaent vásárolnak — olcsó pétuen. Seriét-hűiért13, marhahasért 5 koronát fizetnek kilónkéit. Más élelmiszerekért, amikai bőségesen visznek ki Csehortzágba, haioaló árakat. A felvidék tót. ét magyar lakossága egyaránt ret-trgye gondol arra, ml leu a ttvaastal, ka* a
csehek mindenüket eTvlujk. Must mag aranyig olcsóbb az élet Kassán, mini például Kanizsán, de ápriiisM, májusra a legborzalmasabb éhínségre van kilátás ^ ••
- Kassán egyébként ugy rendezkednek be a csehek, minlha sohasem akarnának onnan kimenni. Február 2-án Multnyanszky zsapáa egy rendeletei adóit ki. högy három nap alatt mindenki hagyja el a megszállóit ferflíetekef,^ aki nem ottani illetőségű Február 5-ékén éjjel 12 órától ctak útlevéllel lehet a megszá\'latt területen utazni. Külföldi útlevelet pedig ctak Zsolnán, Pozsonyban ét Prágában állítanak ki.
Persze belekig un, amíg egy uHévéifl Meg Ithet kapni. Ugyanctak u!levelet kell kérnie ar*Háí Is, aki a magyai területektől t csehek sitii megszállott területre akarnak utazni.— Ezeknek Hodzsa Milán állit ki útlevelet.
, Azóta megszűnt a felvidéken ^minden személyi forgalom.
Szerdai tőzsde.
- Budapest, február 12
Magvar Hitel 962, — Osztrák Hi el 689.
— Osztrák-magvar áliamvasut 994, — Leszá-■ rriroló: Bank 62í>, —-- Hazai Bmk 900, —
Magyar Bank -728 Rimamurányi 948. —
— Salgótarjáni 1005, — Közúti vaaut 6?S,
— Városi vasút — , — Urikánv 890, — Fa-bank 810, — Jelzálog 500— Ker. Bank 4465,
— Schíick 400, — Quttmjnn 915, Szlavónia 832.— - \'
A szerkesztésért -falai: a fflazarkaszté.
A NEP ORVOSA
haasaoa tamerattir aa agtaista aláanafilá-aára éa ■•ftétSitr«, a hAarfalaM »Béssséft-aak htlytaálUtáaáta, - \\4iku>iM>s«irU«i minden .ciiűadBal. — Ara hOlva 10 kar
Népsserü oktatás • balaaatak alkalmával szükségessé válandott sagélynymtaaban. — Ara I korona.
| Kapható FISCHKI. FÜT.ÖP FIA
| t\' kOnyvk»r«skadaaéban. NAQYKANI/SAN
ZALA

11
APRÓ HIRDETÉSEK
Éili| ápol* «Ara hosszabb időre egy loketőleg gyermektelen nő keresletig. Jetent-Imni lehet Kintzsy-utca 83. alatt
7M
Egy |ö házból való ftu tanulónak .felvétetik <»ríinberger Sándornál, trzelü» Krainer Ogola divatáru hazában. 767
Teljesen új zsakat mellénnyel és egy kemény kalap, továbbá építészmérnöknek képes folyóirat legmodernebb tervrajzokkal. ÍDcr Profanpau-Zeitschrift für Arcbit ektur und Bauwoaan, "Leipzig I«12> eladó. Téléki-ut ll.
Elárusít J leány azonnali belcpéjre ke-\' íéstetik Pleischaker József flai céghez. ;m
Intel igeita, szorgalmas leány vagy .asszony, ki a háztartási teendőkben is jártas, magányos úrhoz kerestetik.—: Cim a kiadóhivatalban. ; 755
*Vauik bort S—0 maligandoiat seprőn korlátlan mennyiséget, valamint borseprőt Mnmty nagy tételt; Ajánlatokat .Szeszgyár*
Intelligens házaspár keres február ho la-re esetleg március t-ére kétszobás csinosan bútorozott lakást konyhávál. cs mellék helyiségekkel. Cm a kiadóhivatalban.-
Sapárlor caouatolé papír ki-aabb á| nagyobb lelkiekben kapható -Fischcl
-WUa-Há pap ír nagykar—kadéaébcn, Nagy ka-

ZBT
-Hirdetmény.
í Felhívom a gazdákat ¿s gazdasági mun Kasokat, hogy amennyiben az ország más részeiben sok heiyen meg beioretlen tengeri termés betakarítására a ttrmes egy réssenek átengedése etteneben vallalkotnak, ezen szándékukét legkésőbb 5 nap alatt a v. L oszt. aljegyző hivatalában (Városház I. emelet 20 ajté) a hivatalos órák alatt bejelentsek.
Nagykanizsa. I81V). ícbrynr hó 7-éa
Dr. Sabján Oyula
VII Áfl naW mozió-sziahái
WlJUfiU Baarraa SaáUoáa. Talataa (4
Csütörtök, pAutók Fahr. 13. éa 14 én
Rang és mód
Filmdráma 4 felvonásban.v Irta: Szigeti J. Filmre alkalmazta és rendezte Balogh Béla.
Remek kísérő műsor I
Előadások hétköznapon : & éa 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon»: 3, 5 és 7 órakor.
Viszonteiadok is nagykereskedők
szükségletüket már most fedessék
irtfifalÄHTOter
Utazóknak, ttgynököknok nagy mellékkereset I
BUDAPEST, V., Zoltán-utoa IÔ. TBltfíBflJ-18. SfirgâRfclm: CuMii Bad pesl, Zoltán «10
A bánoksaentgyör^\'i btri;nzdaságba C két cséplőgép garnitúra mellé u
egy gépész fclfogadfatlk
Ezen állásra pályázók jelentkezzenek ä bánokszentgyörgyi gazdaságnál.
Gyermekkönyvek;
Lupi bácai. Apró szavalmányok, apró. - gyermekek részére (5—7 éves) K 1 Molnár Mária. A kikelet virágai. Wsck 5—ö éves gyermekek ereszére K 2
ORANIAS^ä
Saráig tsWriMs M yfcMn, Mnk 0.0 k *k A magyar fitmmftvéaaat ragyogó «-sillagai
Oôih Annie
Hollay CamMle
Petertft Hl ára felléptével kerül bemutatóra :
APHRODITE
művész- dráma 6 felvonásban t
Előadások hétköznapokon : 5 és 7 órakor Vasár- és ünnepen : 8, 4Va, 6 és ?\'/• órákor.
Lapkihordókat
Jó flasetésael
felvesz a ..ZALA" kiadóhivatalr
Hirdetések
_j.. »
felvétetnek
a Zala kiadóhivatalába»
ö

AJ AN LOK
. viszontélárusitók részére a iegjutápyosabb gyári árakon
levélpapírokat
mappákban -és dobozokban
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, fi, ...
Művész/apok%
óriási választékban /
cigarettahüvelyeket és cigarettapapirost
a legjobb gyártmányokat.
f ischef Fi^öp Fia
Inagykereekedáse. , Nagykanizsán, fo]
Gyermekdalok es szavalmányok 6—8 éves gyermekek és iskolai hasznár
___latra—összeáilitotia ftajyató S 2
Óvodai gyermekversek. Összeállította : Tacnói Mijetz Maria diszkötésb. K 2 Égyébb gyarnakkïayvsk áa. iljnsági iratok aaur vatasstakbaa.
FISCHEL FÜLÖP FIA
könyvkereskedésében, RáOTKATOlil.
A „ZALA"
cLönzcTtai áhák.-
Nagykanizsán kora raggal héahoa hordva, T * vidékre pöatén küldve:
Egy hóra 7-50 korona Negyed évre 32*50 . Fél . 45*— . Egész , 90--
Rendetje meg a Zalát 1
Özv. Berger Fulöpné szül. Weiler Mária, ugy a saját, mint gyermekei, unokái cs nagyszámú .rokonsága hevében fájdalomtól megtört szívvel tudatja, hogy hőn szeretett férje, illetve a legjobb atya, nagyatya és rokon " ■ —\'
Berger Fülöp
életének 7ü-ik és legboldogabb házasságának 50-ik évében -f. hó II-én este 12 órakor hosszú szenvedés után jobblétre szenderült.
Drága halottunk hűlt. tétemét f. hó ■ 13-án, csütörtökön délután fél 4 órakor kísérjük a Huszfy György-tér. 7. sz. alatti gyásxháibol a helybeli izraelita sírkertben leendó örök nyughelyére.-
Áldás és béke lebegjen szerelelt és felejthetetlen draga hamvaira I
Nyomatott: a .ZALA* nyomda ás hírlapkiadó vállalatnal Nagykanlsaán.
IgaígatO: BALUCO&tKAH.
|L«I. éw*®tyaa«a
llll, FabruAr 14. Natok.
»1.
t hétté IttvéteW« f j nimi f—r11 "*"* "Ti"4
POLITIKAI NAPILAP.
■géaz lm I ft . Pitit.. m Haptlin „ SÍM Egy Mri . „ Mt
Egye* azém lm Mi
Fititdinitt t >
TÓTH 7.0LT&N
f \' » »■ ■■ » » gl
Féituinkatári ís taptulajdonos; i
t\'SttLiO .1 K N tV
NMMMNI, II» Imi é | kA»l««*nyrl<rl #Jasahtt S««r|wt naas lel ■ ÚadáMyatal.
üsimuUaK az ellentetek
a békekonferencián.
l(f*H>P\'tottAk * legyvtr*
* Ulaet feltételeit.
pgli, febr. 13. (Hivatalos ttikrtlávítt») A tiévatangeeek haditanácsa szerdán dél ♦wtt lt érttot 1 őriig uiást tartott, majd dáMátTT óratoT flT15-Tj Tö yTMIi ntntcz kaitt! At Miaakan magállapitották Németországgal kötött fagyverazQnot maguttti aáaak feltételeit. A haditanács csütöriokön dgután 3-ó»tfcor ujabb Ülesl tart. "-Btrlin. lebr 1* A német békedcltgá\' u-- tűjét Iá reggel éikeielt éileiiiés taarinl a fegyverszünet meghosszabbítása ügyében Trierben február 14 én Ittt t konferencia. A temet\' hikaidbuek—ma—délbtn tlulaziík ínét be ■ -¿J . .
Aa a| fagyvektsénat t béke alap* Jánl amolgAl.
Nawyork, febr 13. (Síikrativírat) A Nawyork Tribun* jelenti Páihböl: A szovei-légetek legfőbb haditanáctának liléién, amelyen t ubvettégek több katonai parancsnoka it katonai szakértője vett réttt, az Egyesült Animok képviselői ama taifogáit hangoxtattik, kot* át eredeti fegyveruBnctei jogoiart oj fettételek bdoglalátával módosítani nem lehet. At angol békemegbizottak ezen álláspontot tzzal t javaslattal igyekeztek a francit ellenkező állásponttal otízhingzásba hozni;- hogy az a} t*ty-arszQnet mér a béka alapjául azoigál-ioa és a békafaltétalak agy részét is mt-gikan foglalja Emellett azonban minden uuer kOTOn kUtOn teljes szabadságát megtanít a végleges békefeliételek ellogadása teltében. Az amarikaiak asan javaslatot {adták ás azon az alapon sikerült az sHentétes nézatakat ithldalnj. Az uj fegyver ttkaeti leltetelek egyik legfontosabbika az, ■ némeT HcmoBniiaclOnih a lehető leg-"•tyobb gyorsatággal kell\' meglörténnie.
■Ualmnltak a saiélyretiatA nézet« eltérések. Nawyork, feb. 13 (Szikratávirat) t N«wyork Timas jelenti Páriából: A mai na P** sikerült a helyzeiel némileg liaitáani t Wkeko\'rferercián. Nagy haladátl jelent, hogy ■ franciáknak a nemze kOzi hadsereg felállttá **** irinyuló követelését előreláthatólag tike \'»ti log « lobbi szövetséges nemzet feifogi ***al összhangba hozni Az Egytiütl Államok ""gbizottai kil.;j!ették, Hogy az amerikti alkot-Mny linó rendclkezéte folytán nem kőlal«-■Nlk magukat előre arra, bő gy valamely jövő kilxwuban ritztvefycnek. Ellenben a nfptzö ***iég lérvazetéban azon.rindtlkerésakel, tthe \'ff* a j«vt - bábom mtxiltadályoiái^a szol
gáimk, meg batalyotabba Icjtei majd lenni Bele lehelne ugyanis foglalni a tervezetbe, hogy ha valamelyik nemzet könnyelműen hábjrut, üty, akkor t nípstövetség valamennyi tagja köteti volna a kei«6 Intétkedétre. Et u Egye sült A\'lamok esetében att jelentené, hogy at Egyesült Átlami k elnöke köteles lett fkon-gretsiatr ttpnnal ftittehivni it a kongresszus elhatározza majd, h >gy az amerikti hadsereg éa h liiHi.tla mmft ^g^nilhllA faj
a támadó nemzet ellen A nétpel frgyvemO rteii lettételek\' kérdésében létrejött megegyezés egyike a nap legfontosabb eseményeinek. A megegyetét azi mutatja, hogy tiktrUU az éla-tan eítéró francia éa amarikti altantátakat áthidalni; ÁUtlIutn t -helyzet-jobbnak mu-tati o tik ValOtalnO, hogy \\yjjaon üprWff hatja tl Piriit, hogy tdtflg t néptiOvtlségi tarvezat elvészül és a mélyreható nézet altirákak ilkimulntk. —--——-J
Wllkott hazautazott? Qtnf, febr. 13,, Wiiion Amerikába való elnt-iisa «tóti bejelentette erélyes tiltakozását a német t gyverszüreti feltételek szigorítása ellen Atulán Biestbe uiázott, ihol át „Atiette bajóra azáltott, amely Amerikába vini az elnököt.
London, febr. 15 Wllton tegnap Bretl Hí f L "*vQ halóra szállt; hogy
visszatérjen Ametikába.
Pária, febr. ti (Havat ! Amerikai kő rökben hírlik, hogy Wllaon 16 án elutazik Páriából és tgy hétig marad Washington ban. Távolléte alatt a konUrenoU tovább folytatja munkáját. Wilaon helyettese Houta ezredes lesz.
Megalakult a német kormány
Sdteldeosann mlnlaaterelnOlt progi amaibeszéde,
Waimar, febr. 15. A Schéidemtnn elnöklete alatt megalakult uj kormány ma délután müttíiozon bé a iieiiuelgyUllinfk SrhHrtt mtnn programmbeizédében többek kött eze ket mordotta: ,
Mindenkivel békét »karunk Wiiion el vei eltpjin és elutasii|uk azi a békét, amelyet erőstakkti akarnak ránk diktálni. Kövételjűk a német gyarmatok visaiasdisit, hadifoglyaink izabadonbocsátását. Egyidejű kölciönöa lettereiét után egyerjogu tagjai akaiunk lenni a népek azéveiaégéntk. Jö<ő háborúk elkerüléte végett kövelel|flk a dontőblrítlg felállilátál ét a titkol diplomácia eliörlíséi.
Cseh előnyomulás.
Balassagyarmat, libr. lfc A ciehek hidal vertek at Ipoly««, nmölycti it elönyomul-ikfe. Oáluliti W föriyi ctah ciapil bvnyumult
Panyi\'Dárócrba.
k főpapság üzelmei.
Vagyaal aArlatot rendelnek el a aaaabatfealyl pdapök ellen.
Budapest, febr. 13. Partién Adám kar-■inyblttot tegnap sürgőt jelentést terjesztett t kormány elé, amelyben előadta, hogy a püspöki kar 5© milliós alapítványt kivin lür-ittenl at alaépiptlg stervezkedéténck meg. gátlástat; Á k^rmányjajztos jelentése Maat " leltttnétt kellett Et üggyel toglalkoiott a tegnapi minisztertanács is, amely elhatáiozta, hogy t főpapság esetleget ellenforradalmi Ou*meit kíméletlenül It fogja tömi. Miket János atombalbelyi püspök m illan oegüittlc ^tMlin\' kowaawyblatninsk, kngy a mai im~ mlny polittkijávtl nett ért egyet it n rBen minden eszközzel küzdeni fog.
Budaptal, fabr. IX Aioo hírrel kapcsolatban, mintha a ttombathelyl püspök efltt vagyoni tiristoTrendelt volna d a vallásügyi miniszter, Vatt Jánot t -kővetkezőket jilelteit W;
— Illetéket ketyiót közötták velem, hogy a izombalhelyi püspök politikai agiládót télokra nagy összegeket áldot ét ti áh a I az egyház javadalmait ét jövedelmeit elvonjt a törvényét céljiüól Azt is IQdlomra adták,\' hogy a püspök bizonyos nem kivánatos fervefet at(h,.eiOi\' tnnek kövtttetteotn 1 nmnmiv-ftnict lelhalalmatita alapján megindlIcHaa a hivatHtös vizsgálatot, amelynek kezdő stádíumá-ban olyan tények derültek ki, amélyek tttk-ségessé tették, hogy tt egyházi |avadalmak érdeleit biztosítsam. FelhataimatAil kaptam a legszigorúbb Intézkedések meglételére iá. — Mihelyt az időt elérkezettnek látom, t felhatalmazással élni it fogok.
Fegyverszünet a csehekkel.
Balassagyarmat, febr. 13. Loaoncon a migyar és cseh kniónai parancsnokok fegyver-sztíneti egyezséget kötöttek, amelyben kötelezik -magukat, hogy a. demaxkációt vonal mentén bettüntelik tt ellentégetkedétl. Ha bármely részről egyet katonák mégit átlépnék t 4t-matkációs vonalat, táját paranctnoktik tartatnak megbüntetni. Ha egéaz csapatok lépnék ál a vonalat, akkor at elleniéinek nincs joga a mtglorlatra, csak a védekezésre.
Szeged tanyáit megszállják.
Satged, febr. 13. A tzegedi altóvárati (anyáknak a szerbek által való megtzálláMi ügyíbin ma maiyar poriaménlér taigyalt a stetb parancinokkal, kérve, hogy ill|ansk tl a megaiallitlól, mtrl t megszállás kövttkttiébea Szegőd Itkotaágt ét tt ott levő frtaoa cm-pslut éltímciitét váltán ierytgvtné. A szerb ptranctrrok arra hivatkozva, ao»y lelsöbO p»-rthclra cselektaik, kljehmfettt, hogy nep ~ eleget t kittiemnek. \'
ZKA
lOlf ¿rtnnár M
Nagykanizsa néptanácsának első fildse.
HÍREK,
A ■«plailrt clhaltroata • hadlkórbAi ilvétdél, — As Áttételi néltányo» m«|AllapU4alt kérik a Itadtffcyaslalnatertfii.
— Sa/át iudósitánkiál ^¿¿¡¿u. S-il^\'j v-
Nagykanizsa város néplanácta tegnap dé-feiiin 4 órakor tartotta meg etsö ülését. Az eV sA Ölésnek az egyszerűiig adta meg áz tínnfft "Vi pélyes keretet és rbbót léheteif kiérezni, bog/H ví itt ni idők, uj eszmék, egy egész uj vüigríid vonnlt be Nagykanizsa fajai közé. űrömmel ét-lapitjdk meg. hogy aa első alél tnrgmutnlta, hogy a nrpt\'khács ösezftllilása szerve* és egész séges egész, amelyben a lakosság minden réteg/e képvite\'ve van Az elhangzóit beszédekből megállapítható, hogy a fetmerfllő kérdések, minden oldalról meg voltak és mtgls lesznek vfc fágirva és hogy városunk egy azebb kor útjára lépett: a gazdasági, kulturális ét ttodéi-politikai fejlődés u\'jára.
A* Ölést dr. Sabján Gyula polgármester tiviiolia meg, aki felylvatia a belügymioiizter-
nek a városhoz intézel táviratát,, amelyben hidalja, hogy Sneff józselet Nl^ykaniita kot-mány biztosává nevezte ki. A polgárnuater üd-. ví-zlö ttavai után az daökí széket Sneff kormánybiztos vette át ét többek közt ezeket mondotta: ■■
Hivatalomat abban a tudalb^n vettem
? Ü, hogy kötelességem a várost ugy- közgazda-\' sági\'ag, mint kultúrában egy. boldogabb jóvő
mert az ország megszáitasa* miatt a kormány aémiárfftlttaracg a vá atzlásokat A kwmfey-azonban törektdni fog a választások mielőbbi kiírására E rövid átmeneti időbért nagy nehézségekét ke\'t Masyarorszásnak ét városunknak it átélnie, dj lehetöiég mát most is oda kell törekednünk, hrgv az* ipar ét kuttura fejlesz tétével már moM megalapozzuk a szebb jövőt. A néptanácsnak, amely mögött a város lakossága áll, az a célja, hogy a kormányt é törek-
hngy a menekültek és munkások részére építendő kis/akutok céljaira a~hadikórházai dt-esxl. Mi el f\'zonhzn a\' hadikórház békearon való átvétele h leheM\'enn-1 teszi az amorlfeá-« \'ást, felkéri a hadügyminisztert. bogy az át vétel árát o\'yan összegben dllepitsa meg, amely az amortizálást lehetővé teszt. Mondja hl a^néptanies, ha a* átvétel tíy módon nem siker a\'ne. a haltikórhá* vízvezetékének átvételéi akkor is kért, a határozat, végrehajtásával püdig a városi tanácsot megbízza, ille tőlegsarraa kormánybiztost felkéri.\'
A határozati javdsiat felett vita indult meg. Ufváry Géza hosszabb beszédben fej tette ki" aggAiyáil a kór hát átvételével trrrffben S erinte a város mostani túlzsúfoltsága nem lest ánandó, Ügy, hogy a város. irPg eí<>*>
koronát sem fog tudni a lakátokért kapni: a n»nTf,.ni iii\\ nftn n.ttfátefi az építkezésre. mivel nyersanyag nincs és nmi van, méreg drága. A lakásínségé enyhítés íre—javasolj «-régi gimnáziumnak szükséglakásokká víló átalakítását és azt, bogy a keltemettjn idegeneket utasitslk ki a vtros.bM. Indítványozza,, hogy a ImUUgJniioiszicj irigye«—cdj" ét ti varonnak a hadikó h\'.zst. , ^
Brónvai ^iiot után, aki azt indítvány jz>t
hogy a m ¡1 anyagértékben vgvék át « hídi kórházst, <ir. Havas Hugó sió\'olt «határozati jsvaslal mellett és h njtsu\'yozta, hogy az á1 vétel higiéniku*, eazd^ségi és kulturális szempontból élet^zöfcségtete a városnak; megáHapitol\'a. hogy N»gykanitta~nem—fog einftp\'elenediy hanem igenis azok at egészségtelen lakások amelyekről edd\'g- nem merték megállapítani, hogy n^és\'ségle\'ei ek, fel fognak váltód >i egészséges lakásokkal.
vésében minden eretével* támogassa.
Utánna dr. Havas Hugó. üdvözölte a minim m falit, aki a vároa Jövő fej*Ődísérek lehetősénél akaraterejével meg is fogjt vi|3sitani, mert a kormánybiztos programot jtbah szerepei az, ami nélkül nincs fcjlődls: a város törvényhatósági joggal való felruházása, Városunk népestégénél, ipari kereskedelmi és kultu-ális fejlettségénél fogva meg-érett-arra, hogy üeyeit teljesen önállóan, csak a kormánytól függően intézze. Azt a kérést intézi a kormánybiztoshoz, bogy a kormánnyal való érintkezés utján minél előbb valósítsa , it meg pfográmmjál. A népoktatás és a rendőrség allamositásá után, amelyek eddig negy terheket róttak a városra, semmi sem fogja a várost fejődében megakadályozni.
Sneff kormánybiztos megnyugtató válasz« után a nép\'wác* áttért az ülét tárgysorozata első pontjának megvitatárára. ¿Király Stndor műszaki tanácsos hoiazsbb szake\'ö-adáaban isterlelie a hadikórház átvételének ügyét. R\'.ízletesen foglalkozott a hadikórház álala\'iitásán >k«n#hezségrivel: a telepet a 3 éa tél kilomé\'ernyi u on közúti vasúttal kell megközelíthetővé tenni; az épületek v nagyrészt fából készüllek ét ezért 25 évnél tovább nem lakhatók; a telep h-rrnad réize az átalakítás n*án ti basználnatsfftn marad; &00 lakáil évi 600 korona bérrel számítva évi 190.0410 korona • bevételre lehet számítani, amlvéPt7tjnben a kiadások Jvi 4p0 000 koronára ntgnak.\' KzuUin banyujiotta a városi tanács hnláro\'all javas tatát,\' amt\'r szerint a hlpltriács iririmfji hl.
-Dr Búbján Gyula—poigáiniesiei—beszélt
ezután Nagykanizsa gyáriparának fejlesztéséről éra mtrikasiakások szükségességéről, A hadikórház köfityékén már most is több gyár-vállaiat van és a munkáslakások- még csak fokozni lógják a vállalkozói szellemet. A hadikórházat nem várhitjuk ingyen a. hadügyminisztériumtól, mert. ez lehetetlen precedens volna. A váratnak is kell áldozatot hozója: 500 -750 000 korona megszavazását méltá nyosnak tartja.\'
Etulán még Király Stndor, Heltai József és Tálosi szóltak hozzá a kérdéshez, mire Sneff Kormánybiztos a^zal zirla be a vitát, hogy a városnak fejlCd\'nlé kell. a l\'káskérdésl meg kell oldani és ezért a hadikórház, de kü lönösen a vfcvezeték átvételéi még megerőltetés árán is keresztül kell vinni. A kormánybiztos elrendelte a szavazást, amelynek eredményeképpen a néptanács két iztvazat ellenében magáévá tette a városi tanács határozatát. Ezután rövid szünet következeti, amely után a néptanács megválasztotta a bizottságokat-
Csütörtöki tőzsde.
Budapest, február 13
Magyar Hitel 960, — Osztrák Hi el 694 J>m" Osztrák- insgyhr áilamvaaul 99Ö, Lctta-miloló Bank 008, — Hatai Bank *482, — Magvar Bánk 717 — Rímamurányi 941, -rr Sslgólarjánl 11ÖG, —• Kötuli vaa\\tt «08 — Városi vasút — , «— Urikány «89, — F*. bank 7;y, — jelzálog 400 »¿.Ker. Bank 4465, Sihuck 304, — Quiim nn 005, S/lavónta 8lii— -
tebrstAr
114
Péntnk
-M A p T A m.
* *
\' itóJe. 1 bilim H Pm SéM
Out. k*r iWtinlr L) ,t»lfw. bt aa» ■It.. r, K. \'".*t* •> n«;1 vr r««M T re* t\' m.
kor, afajüMS détütia I i*. |K ^
» "« IS
fi,>«yü.üli r-i ■. ... f. t i^i.
Ma az önkéntes poigárörség IV. csoportja tart szolgálatot. - ..
— A vároa főszánvavó nélkül.fj. mmm Károly, vtrwbi főszámvevő t mull hét elején | h vatalos tigvbeh Budapestre utazott a ugyanekkor néhány napi szabsdságot it kért, htgy Zsombolyán (Torontál m.) lakó szülei; out l.)toga*nasta Azóta több. min! egy hét tett e! s a főtzámvevő orm jöl?, sem életjelt aen | »dótt magáról. Ugyanit abban az i ("bt*, amikor ő Torontatba utazott, a s tgora b I fárt»t még n*m lépeft életbe. Ott tartózkodátí j utalt « megszálló csapatok megazieoritofták nrarót mámul, i nem tudott vissza-jönni Nagykanizsán. Miire) I pedig a megstáilott megyevei ttm pösTa, seil távírda- és ieie\\»nf ss ekÖtttlifi_lin$s, jgy jelt nem adha\'ott magáról. A városi s/álttve vőség a főszámvevő iávonéiét erősen nétkt-roti, mert .igei^j agy csom^\' ögy vár r\'hné tésre.—RemtljJk, hoi
ís »gi/is városi tisztviselő hamarosan vissta térhet és átveheti hiva\'alát.
\'— Visszajön t Fablok-Tollár cio port ogy résza. -A~ Fabxk Tollár csnport, amely olyan kiváló szóigDstol t-ljesiteti a « ros rendjének lenhtsrtásaban Budi<peft>n ii méltó miraiit Wanizs-i működéséhez. A Fabu Tollár csoportot- fh-ln^mAny rásrben a bolsesi* mus letörétére, részben az ellenforradalom a fojtására Budapestre rendelte fef. A cs poíi kitűnő szolgálatai révén Budapesten is harna rosan o!yan népszerű lett, hogy a fővám népe rSJortg érié, KŐI á Itadi^ Pogány-Józsefiek a kalonslanácsvk kormásy-rizlosánaí is\'a szűkebb környeze\'ét ők kepei zik. Amennyire sáinálatlal jelentettük inmkj ídej n, hogy a csoport székhelyét Bud*p->ir»| tette át, éppannyira örömmel közöi)ük, bogy H csoport kit fe.e v lik s fnnsk ötven ttfl1! Tollár Lajos vezetésével ezen a héten N<g-kanizsára érkezik s itl száz főre fogja m«|kj kiegészíteni. A Tollár-csoport Nagykanizsán i| forradalom vivmányainak hűséges védelmez® és a köztársaság önfeláldozó gárdája lesz. AJ kitűnő Tollár cu pirt volt az, amely isemog mégyeí k<donatázadas idején a azo<iiS»íáfi»J vármegye nyu \'álmát oly csodás eréllyel és pintattat álliioiia helyre.
— Qyoravonat Báct éa Budapest ki zött Nagykanizsán át A jelenlegi leheti] utazási viszonyokban ugy látszik hamaros»I jivulás áll be A Nagykanizsán átmenő fővonal a b4c«i és a budapesti hihe\'etJe*! meg van terhelve Ma, amikor az utasokat] fütélten, ablak nélküli kocs.kbin kelt ai éjtOÍ kát átdideregnldk, kétségtelen, hogy senki n>| utazik passzibói, viszont az a körülmény, k«1! naponta csak egy vonat indul minden iráspj bin iermésietetté teszi, hogy a \' vonatok ■j vtrtnak zsúfolva, ember ember hátán ttorMgj mi ,i egy héringet hordóbar. a halak Ezek »1 állapotok ugy látarik hamaratsn javulni ff j nak. Bud"pa*tiöi Királyhtdán át ateféK*! ketdva már két vonat ifidül At la r««étM( í hogy Budapest, Nagykstiiti köHMt la h»«»*] táti beátll«|ák a második éoaai|ftrt, tM
|yi9 febiuár 14.
tént cgyBier már gyorsvonat is „ közlekedik rt^vkflnizsin át. A gyorsvonat Budapestről ij^ul és Nagykanizsán át érkciik Bécsbe, ^yjnezen a vonalon át megy hetenként egy-iitt 8ud*pJ8tre. A vonat három Puilmann-lobiból áll és az üzletigazgatóság tagjait vi-a hefi konferenciákra Bécsbe. Az iRazga-tfsá* tagjain kivüt felvesz más utasokat is, 4c csak annyit, ahány ülőhely van. Az utadnak teljes első osztályú gyorsvonati jegyet kell váltaniok. Az utazáshoz az engedélyt az |zletiRA7gató8ág, illetve a nagykanizsai állo-násíönökség adja meg.
— Deák Péter nyugalomban. Deák Pé-kí rindóíf^kapitány benyújtotta a kormány-|,2fo*hoz nyugdíj^ztatáif kérvényét. Sneff J >-zsef kormánybiztos a nyugd^azás iránti ké-rtlmct elfogadta és azt hamarosan formaszc-lint í* letárgyalja. Értesülésünk szerint a kormánybiztos a jövő héten már a főkapJnyutód ját i* ki fogj! nevezni, még pedig SfCiss Lajos személyében, aki a főkapitányi teendőket «ír a forrad ilom óla intézi. Kiss Lajos forma cCfioii kinevezésével megüresedik az e#vik aíkapHányi állás is, amelyet a nép\'anács vakulás u jln fog betölteni
— Beregi szavaló estélye. A vasárnap esti B\'regi előadd iránt igvkaniasán és kör ayékén a leglázasabh érdeklődés nyilvánul
\'«eg. Aki színház trán érdeklődi\'*, — már pe-4ig ma M nem érd^kl^di* ? — az hallani \'akarja R:\\cy\\i, hisz Beregi Oszkár a níoderh költés\'et egyik leghivatottabb interpreláléja.
szavaló eatMyc nemcsak azt a n üv4szi él-vezetet nyújtja, hogy az ő mesteri előadásábnn gyönyörködhetünk, de nagvjelttnh ségü irr dal-.-ni esemény is, hogy Jeyjoob költőink v^iSwit az ó felfogásában és előadásában kapjuk Az estély mü órában ütnte. Petőfi, Arany, Ady Endre, Kí?h József, Babits Mihály, Karinthy, Kosztolányi, Gyóni, Szép Ernő, Csizmadia Sándor és Várnai Zseni legjava müvei szerepelnek. J ^vek még «16 e valihatók Biónyai L Döikdlap-Üzlelében, Kazinczy-itlci t>.
— Nem oszlik fel a polgárőrség. Azon elterjedi hűekkel szemben, hogy a nagykanizsai polgárőri intézményt fel fogjak oszlatni, illetékes helyről köz\'ik, ho^jy a polgárőrség továbbra is változatlan fenn fog maradni. — Azon tényezők u^ywis, amelyek a polgárőrség léte vagy nemiéle fölött dönteni hivatva vannak, maguk is át vannak hatva azon meggyőződéstől, hogy a polgáiőrsíg a város közbiztonságának e^yik legfőbb garanciája. A polgárőrség parancsnoksága.- viszont a - tagoktól . joggal elvárja, hofey az újjáéledő polgárőr! intézmény életképességéről fokozott ambícióval és kötelességtudással fognak bizonyságot adni.
— Drágul a hus. A marha és sertéshús *ra a forróimat kővető hetekben örvendetesen hanyatlani hezdeít. Mindannyian meKÖrül-tlnk ennek a hírnek, mert azt hittük, hogy a húsárak csökkenése csak előjele a minden vonaton bekövetkezendő hatalmas áresésnek. — Sajnos ez a reményünk csak ábránd volt, «mely most teljesen szertefoszlott. Erelőtt egy knappal marha élősúlybani ára 4—5 korona volt kilónként s ma már ismét 8-10 koronára szökött fel A sertés hus ára is fokozatosa fofelé tartó irányzatot mutat. Ennek a hatalmas áremelkedésnek az az oka, hogy a korány megengedte a vágómarhának Ausztriába •aló kivitelét, amelynek ellenében mi Ausztriá-101 textilárut és ipari cikkeket" kapunk. Más-téRzi ZUamegyében döbbenetes mértékben P**ztit a sertésvész, ugy hogy sok helyen a falvak a saját szükségleteiket sem tudjak fe-
dezni. Olyan gnda*nak, akik azelőtt \'10-12 sertést hizlallak, most alig van annyi sertésük, «melyet a saját és családjuk srükségleteit fedezni tudnák. A hus és zsirínség szomorú következményekkel fenyegeti a város lakós«á gát, amiért i* a kormánybiztos és a tanács azon fáradoznak, 4% a hushiányt meRSzün-tessék, de leidképp, ho«y a vároa lakosságának tavaszi és nyári zsirs\'üWségletének f <»dez*-«éhez szükséges Ivrtumot hiztositsák. A városai« Nagykanizsa környékén hi?ik mintegy <VS0 darab sertése, amelyeknek levágalá«árn körülbe ül egv, v«nv másfél hón>»p>n b\'iül ke-rüt a sor Azonkívül a város 70ü^ertést hiz-laltat ü^harmegyében amelyeknek a sorsa bizonytalanná «Alt Biharmepve megállásának közeli lehetődével M ndameMett a város hatósága bizakodik a 700 «ettés mepmentés<4>#n és reméli, hoey um^uev, mint Bucsról, még a megszállás esetén ík e\'hozhatj* a disz nókat. Evvel a több, min* ezer sertéssel a lep-égetőbb szükségeket - - termésT^esen a legnagyobb mérv\'J takarékosság mellett — f*-de/ni lehel.
— Bankjegyfolülbélyegzés mindenfelé.
A cseheknek az az ehatároyá^a, hovy a C<eh-tótorszárban forg lomban levő bankjegyeket feHilbéiyeg/ik, mozgásbi h07l^ a jegybank Vö lelöki\'be tartozó többi államokat i«. E^v mai bécsi jHen\'éa kö?li, ho» y a ném^t o«ztrrtk államtanács indi ványl fomUVl cl, a me\'y föl szólítja, hrgy a német osztrák. barrkjegynket mennél ryorsabSan lassúk el ismertető jellé\', hogy a cs»*h stloVék kormlny részéről történő további elér\'éklelenités ^Hen megóvhassák. De náluk is fölmerül» az e<7me, hogy a |u?o*»láv és c^eh példát követni kei| Magyarorszáe tét lenül nézi a többi államok cselekvéséi, ebből fti\'yos hálránvok származhatnak az orsráf? pénzügyeire. Ezek az lnM7ked*sek az^rt hát-rányosak mirden államra, mert még mielőtt a likvidálást elókéS7ilel\'ék volna, pénzügvl elkü-\' lönülések történnek, a mehek m^g bonyolu\'-tabbá feszik majd u wjbontakozást. Ho^v a fe-lülb^egzésck mire vezetnek^azt már eddig is tapasztalhattuk a semleges piacokon, a hol az óta napról-napra hanyatlik a korona árfolyama
. — A nagykanizsai magántisztvlae\'ök egyesülete meghívja tagjiit á folyó hó ?.3 án délelőtt 11 órakor a Hiiadás;ku!tu»*lis egyesület helyiségében tartandó rendkívüli kö/« gyűlésre. A kö/gyü\'éi tárgya az egyesület fel oszlatása.
— Is\'entisztelet (Beküldött közlemény) Az izraelita templomban a péntek esti istentisztelet f hó 14 tői kezdve további intézkedésig délután fél 6 órakor fog ke/dődni.
Legújabb.
i - .\'
Kani! uyllalkosata Bernben. Bern, f-br 13 A Nouvelle Hont>rolse meginterjúvolta Kupfi Zsigmondot, aki többek
közt ezeket mondta:
— Nagy dolog az, hogy a hadviselő országok szociáldemokratái ulra megtalálták egymást Ennek álaásait a magyarok is élvezni fogják A kongresszus egy küldöttsége e hét vé gén megjelenik a párisi konferencia előtt,
ahol elősször\'és igazságosan fogja kép
viselni a magyar ügyet Ez-azonban csak akkor lehetséges ha Magyarország tovább halad a forradalom utján, mert, az ellenforradalmi törekvések károsan, befolyásol ják Magyarország érdekelt. A magyar kérdés a kongresszus révén európii kéidésse
valt. E/. az cist lépes ahhoz, hogy megved|tk azt, ami a feudális osztályok évszázados rablógazdálkodása és a négy évi háború ütés
még megmenthető.
Nyilt-tér.
A „Zalai Közlöny- legutóbbi számában a kisgazdapárt intéző bizottsága valósággal i\'gy-zéket, sőt ultimátumot intézett Nagykanizsához, amelyben panaszkod\'k. h^gy egy párt (értve a szocáldemok-ata párt) „erőszakoskodása* folytán majd mindennap ujabb ökölcsapás éti őket, p-dig ők puszta „hazafiasságból nem f sztogattak", s őnekik köszönhető .a rcn# föntartása. Az építkezéseket nékik kell fizetniük, holott abból Kiskanizsának semmi haszna. A néptanács 12 tag«a közül csak keltő nem szociáldemokrata. Kijelentik ezután, hogy^Ck megtalálták a K lumbus tojását, azaz a
wí \'eon
tojását; az önrendelkezési jog -t, amelynek alapián elválnak az akaratlanul is szivükhöz nőtt Nagyanizsától\', aki rossz zsarnokoskodó férj és Kiskan zsa egész hozományát önmagára költi. Elválunk — j\' lentették ki tragikusan és egyszersmind válókereset megindításával Hegedűs ügyvéd urat, a házit tkárukat bízták meg, aki most Pesten a minisztériumtól a legmagasabb sóhivatalokig kilincsel a kisgazdapárt intézíS bizottsága neveben.
Mát a kisgazdapárt intéző bizottsága elválhat Nagykan zsá\'ól, , de Kiskanizsa vek maiad és Nagykarrzsa sorsához\'és fejlődéséhez köti továbbra is a maga sorsát. Mert a fenti intéző bizottság még nem jelenti . Kiska izsát. de még azt hisszük az egész kisgazdapártot sem. Itt egyszerűen egy K skanizsa vállaira spekuláló pá tnak a Hegedűs—Karlo/ics duettnek a í) zottságra való »befolyásáról vai szó. Henedfis és a mandátumba bolond Karlovics személyi ambciói intrikálnak. De az ggész kisgazdapárt s m jelentené ínég Kiskan;zsál. hanem azt inkább mi szociáldemokrata föld-munkááok és k sgazdák képviseljük; mint Kiskanizsa lakosságának többsége. Mi pedig nem akar.mk e\'szaka cl ni Nagykanizsától. Mi tudjuk, hogyha Nagykanizsán vízvezetékből fognak «o-sakodni, akkor mi kiskan\'zsaiak is csap alól ihatjuk a v zet. Ami pedig az Önrendelkezést jogot illeti, hát gratulálunk Öröknek és Dr. Hegedűs hős ügyvéd urnák, aki ezt oly fene-mód jól megmagyarázta Önöknek, hogy mitől jó az. Lehet, hogy ez a reakciós *demag*g ur. magát Kiskanizsa közvéleményének tolta föl, elvégezte a jogot, de az önrendtlkcz\'si jogból egészen bizonyosan elhasalna.
Nem I Kiskanizsát nem ezek az urak képvisel k, hanem a nagykanizsai szociáldemokratákkal testvériesen együtt működni akaró szervezett földmunkások és kisgazdák. Mi pedig meg vagyunk róla győződve, hogy az egyesült Nagykanizsa és Kiskanizsa sorsa a legiobb k zenbe van letéve. Nem, mi aem válunk el Nagykanizsától. Minket a Principális csatorna sem választ cl egymástól.
A kiskanlzsai szocialista földmunkások.
I)n. BOGNÁR JÁNOS
ORVOS
József föhercey-u. 22. st. etatt rendel délután t-\' 4-ig. .
Ulndó egy kézzol hímzett b&tiszt ésiilőköpeny, egy keveset használt télikabát, így tavaszi felöltő cs blúzok. Cim a kiadé-eivatalban.
. A
ZALA
1919 február n
APRÓ HIRDETÉSEK
Egy nagyobb Itány takarításra felvétetik Fitts Gyula fényképészeti műtermében Ka-
zinezi-u. 3. szám. 775
* ...... .. ••»••■<«••«.«.»•.«<»•*•••»■*•»»»•.•**••»•>•• «•••♦»>»• •♦»•««
EUdó egv ebédlőasztal 12 személyre htziávaló 4 szék. Neuschlosz bútorgyár készítménye. Rákóci-u. 89/n. 772
•...............................................................................
• Latseralt katona uradalomban bognari
állást keres. Pocsék Károly, Nagyrécse. 775
^ »
Egy jó házból való fiu tanulónak felvétetik Grünberger Sándornál, ezelőtt Kreiner Gyula divatáruházában. 767
Beteg ápolására hosszabb időre egy lehetőleg gyermektelen nő kerestetik. Jelentkezni lehet Kinizsy-utca 83. sz. alatt. 764
Intelligens házaspár keres február hó 15-re esetleg március 1-érc kétszobás csinosan bútorozott lakást konyháyal és mellékhelyiségekkel. Cim a kiadóhivatalban.
Stsperlor csomagoló papír kisebb ós nagyobb tételekben kapható Fischel \'Fülöp Fia papirnagykereskedésében, Nagykanizsán,
Hadaim Tárót Njg áfTizsgáló bizottságától.
30/019\' szám.
Határozat.
«
.Nagykanizsa r. t. város helyi árvizsgáló bizottsága f. évi. február hó 13-tól kezdődő hatállyal a nyilvános étkezőhelyiségekben és vendéglőkben kiszolgáltatott ételekre vonatkozólag a kővetkező ételárszabást és teriték-árszabást hagyta jóvá:,,*.
Az étel neme: I.rMdilvendéfllöknél II.r.Vend.
Leves (hus) * - K •—80
Harnalevesek „ [\'—
Főzelék hússal „ 6\' —
Marhahús mártással „ H -—
Borjúsült . 8 50
Marhasült w 7 —
Vagdalt hus „ 7\'—
Sertéssült „ 850
Rostbeauf • r „ 8 50
Rostélyos „ 850
Vesepecsenye w 850
Gulyás „ 5 —
Marhapörkölt „ 5\' —
Borjupörkólt w <V50
Savanyutüdő w 4\'f>0
Pirított borjumáj M 6\'—
Pacal ; 350
Főtt tészták n 1-60
Sült tészta „ .2 —
Főzelék körítések w 1 50
Salata „ 120
Leves |
Teríték Főzelék feltéttel 8~ ,, 7 — Tészta v. sajt I
Kzen árjegyzék f. évi február hó 13-án lép életbe, . Az egyes adagok nagyságára nézve a kereskedelemügyi miniszternek 07790. 918. K. M. sz. rendelete irányadó.
A kereskedelemügyi miniszffcrirfck 67.700 918. K \' M szamu rendelete szerint minden nyilvános étkező helyiség déli 12 órától délután 3 óráig, este pedig 7 órától 10 óráig a nyári időszámítás tartama alatt 7 órától 11 óráig köteles teritéket kiszolgáltatni.
. / Az idézett rendelet a kiszolgáltatott teríték nagyságára vonatkozólag a következeket rendeli :
», v s r
Leves 2 deciliter, húsétel 10 dekagramm, főzelék körit. 2 deciliter, főt tészta 15 dekagramm, sült tészta vagy felfújt 12 dekagramm.
Nagykanizsa, 1919. február 11.
- Dr. Krátky István s. k.
, _ v. fójegyió \' * h. arv. bi*. clnokc.
K —•«()
* -\'80
* 550
* 5— . - 7 50
„ 6\'-n 7 50 t, 7-50 7 50 750 4 50 4 50 ti — 4"— 550 3 — 1-40 180 1-30
r—
ti R A NIA mozg6kéHalota
UHilil* a gMH.yt-1. t Mim m
Szentén, csltirtttön és pénteken, tebntfr 12, 13 ét M-tl:
A magyar filmművész«?i^agyogó csillagai
Oóth Annle
HolKay Camllia
Peterdl Klára
felléptével kerül bemutatóra:
APHRODITÉ
művész-dráma 0 felvonásban!
Előadások hétköznapokon : 5 ós 7 órakor. Vasár- és ünnepen : 3, 4\'/s, G és 7Vs órakor.
Havi étkezőket
előfizetéssel. — Tejet vennék uradalomtól naponta 100—120 litert.
Miltónyi-étkezde, Kazinczy-u. 53
Ügynökök és utazók
szőlőbirtokosoknál és kereskedőknél, kik eddig raffiát használtak, jél be vannak vezatie,
m mellíí mim tefiö szert
„CORDÉLIN" szTSlOköti.zö papirzsineg eladásával
Cordeliif Gfi^Maft m. b. H.
magyarors*li|jis^ifdisl ^irodája: BÜDÁPES^7ry.3. Zoltán-utöa\'IO
Telefon 119-18. Sürgönyeim: Cordelin Budipest.Zoltan ulQ
• * *- \' .
-------
Kereskedő agilis, vagyonos,
venne gőzmalmot,
átvenne régebben alapított üzletet u belvárosban, társulna ilyenhez, esetleg szolid uj alapítás, vagy vállalkozáshoz is * Cim „Munka* jelige alatt a kiadóban.
AJÁNLOK
v viszontelárusitók részére a legjutányosabb gyári árakon
levélpapírokat
mappákban és dobozokban
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. 1
Művészlapok
óriási választékban !
• •
cigarettahüvelyeket és cigarettapapirost
a legjobb gyártmányokat.
Fischel Fülöp Fia
fj nagykereskedése. Nagykanizsán
S
VII áft nagy mozQó-sztnhiz
VlUflU ataran StáOeéa. Tal4is m
Csütörtök, péntsk. Febr. 13. ét U én
Rang 6$ mód
Filmdrámáéi felvonásban. Irta:" Szigeti J. filmre alkalmazta cs rendezte Balogh Béla,
Remek klsérö műsor l
■ i
Előadások hétköznapon : 5 és 7 órakor, Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 és 7 órakor,
Alakulóban levő biztosító szövetkezet keres a megye székhelyén elsőrendű összekötte* tésckkel rendelkező
TITKÁRT
ki az alapításban személyesen és összeköttetéseivel venne .részt. Magas fizetés, jó mellékjövedelem és nyugdijiogosultság »biztosiHátik. — yyjánlatok Laopold Cornél hirdető Irodájába, BudapeSt, Terlfköru: „L\\letpálya* jelige alatt külttenduk.
A bánokszentgyörgyi bérgazdaságba :: két cseplőgcp garnitúra melle ;:

egy gépész felfogadtatik
Ezen állásra pályázók jelentkezzenek a -%bánokszentgyörgyi gazdaságnak
-m*
A NÉP ORVOSA
h>BSBoi lamerettár ai Méuiig aUtaoiAH tára és ■eyvedasére, a háborgatott •géssstf-nak halyreálUtáaára. -m N<$UüW«hotctlcn koop minden családnál. — Ara kötve 10 fcet
Népszerű oktatás a balesetek alkalmául szükségessé valandott segélynyújtásban. -Ara I korona.
Kapható FISCHEL FÜLÖP FIA
könyvkereskedésében, NAGYKANIZSÁN
Hirdetések
felvétetnek a Zala irodájába*
A j|Z A L A"
A KORA RBGGELI
ÓRÁKBAN JELENIK MF.G, EREflETI TKLfr FON JÊ S T ÁTIRAT
JELENTÉSEKKEL
Nyomatott; a „ZALA" nyomda és hirUpkiadó vállalatnál NaKykanizsán.
ELŐFIZETÉSI ARAK :
Nagykanizsán kora rtggtl házhoz hordv«, vidékre póttán küldve:
Egy hóra 7»SO korona ^ Negyed évra 22*50 . > Fél . 4S-— Elén , 90*—
Rendelje meg a Zalát!
Igazgató: BALOG OSZKÁR.
uji*»»!\'«"«1 " kMHUvalill MUt«n TI. .. —JJ<- -—s=- - = t -* Flanqkalán ís tajitulajclonos:
Flizerktuti; Htrdei^sekeL ttyni-ter« és osgáa-
, Srartidjl telető« «!„\' * TÓTH ZOLTÁN [ ,\'CSILt.AU jIKNÖ - j. kAtltarfityekd dljuiMi tuftal van Iihii: tel • kiadóhivatal. r —»
XMH Mtlysm *** »•
laetÉiDtMíiifitD Nagykanizsa,
Safár-ut 4
NaovhiHli««, I9IS. Február 15. «tombit
Ü
jjit Nyomda vállalat Fő-ut 6. sz
„^Hlwa héltö kivételé--MtalMk"MP korá regjel
II • «•ess.
eiónzeíSi árak
POLITIKAI NAPILAP.
helyt«* Mmi VagypmrtK nMkaiMi
Egéaz ám K
Félévre . . „\'«ő— Negyedévre 22M
Egy hóra . „ >90
Egyes szám éra Jt L
Tiltakozunk a cseh szuverenitás ellen
Az antant elismeri a csehek szuverenitását a megszállott területeken? — A megszállók erőszakosságai.
lása eeysltjrt n nem |elrnti_a cseh—szlovák átfaatneii ax itiüta Igényelt h Károk kftzt való elismerését. , t\' Berinkey,.
ft^ték tilezrcdcNhez. \'
Budapest, febr. 14 Barinkejrrmniszter-ioOk Vyx alezredeshez á kővetkező átiratot
At alezredes ur volt szíves klizölnt velem aizWílséges haderők p»»*r-c*nokló tábornokának következő táviratát :„ Az áltilunk aláirt fegyverszüneti szerződés kizárólag a keleti hadseregre vonatkozott és senuniképpe\'» W v8fii>n Efite a »m\'Éi-iijikiini\'ntny Frinrfi
MHetkezm ínyeképpen a cseh - szlovák ál iF Óik, amelyet a-Szövetségesek elismertek, te\'jes rtuvurenitéaLjoga van azon terüle-
lakra nézve, amelyeket ismét vTsszafsgtat toka nekik kijelölt ideiglenes határon belül". A augyar kormány nem szándékozik annak a kérdésnek a fejtegetésébe bocsátkozni, vsjjon a szövetséges hadsereg«\'« parancsnoki j tábornokát megilletTe a jog, hogy, a cseh—szlovák állam «ismerése tekintetében olyan következményeket vonjon le, amelyek egyenes ellenléiben állanak a magyar állam szuverenitásá-
val. A magyar kormány kény*»\'»" rámírtatni, Hagy az emiitett távirat szövege két allén-\' swadást tartalmas, amidőn ez abszolút szavernitási jogot megállapítja, a cseh— szlovák állam réazére olyan területekre és olyan batár ok közt, amelyet a távirat maga a ideiglenesnek ismer al. Kramarz cseh— sdovák rainisztereinök Károlyi Mihályhoz intézett táviratában maga is elismerte, hjgy
• esoh szlovák köztársaság végleges meg-tHéaitása a békekonferencia elé tartozik A magyar kormány a csehek igényei ellen ■Mig állást foglalt és semmi kétség nem •Mtet ahhoz, bogy ■ magyar kormány a °**k indokok egyikét se ismerte el olyan-wk. amelvak alapién a osah—szlovák állam iegoeltvo lenne évezredek óta magyar ál-KMioz tartozó taraiatok magaaéUáaére. E ukakozazi a magyar kormány most is megis-"Wl A magyar népkormány ismételten kl Ptoti, hogy a magyar állam egyea terü-lotslesk cseh fegyveres osapatok által való megszállását jogtalan éa eróazekos tény* nek tekinti, amelyet, minthogy a fegyvert tetette, törni kénytelen, de ellene újra tiltakozik. Kijelentem további, hogy a cseh— szlovák államnak az általa megazállott területeken igéink szuverenitását-sotoa, aem hallgatólagosan,
** ftílejezeilen el nem iamerték, hanem a Igények eldöntését megkellgatá etán e bekokontereiudáro blatuk. Vé-héaytfen a magyar kormány arra is rá-hagy a caeb salovák állam «u^lflM-
Tetáhh tart a pozsonyi aztráfk.
Béoe, febr. 14 Mi d luian Bécetjen ez a hir teriedt el, h< gy B írecca olasz ezredes, akit a pozsonyi mc^iharcban\'■*\'nefocs ak ptUla-tusiai üiötlek fejbe, hanem szuronnyal is intg-s- urtak, — m -ghj\'t. A pozsonyi utcai harc-nak 16 halottja éa 44 sebesültje van Nem
hogy a b/tNUk megszűnt: csak azok a munkások dolgoznak, akiket-erre a cseh kato sag Mnvnai Unnék.
.Prága, febr. 14. (Hivatalos.) Az *v. délután Bec&oen elterjedt hir. hogy B <reccs olasz ezredes megiall, Vdlótlan. Az eziedes sérülése .emh-r jclfegö és jobbad van." X creh kormány sajnaiatát fcjezie ki afelett, hogy Pozsony ut cain ártailan vér f tlyt es ki|eienti, hogy-az áldozatok Özvegyeinek, és árváinak eltartáséi magára vállalja.
Komárom, febr 14 Baretca olasz ezre "dffl hijflfitr\'t". hogy-« poaronyi események ről informálni fogja az antantot. A csehek el hitették vele, hogy Pozsony szintiszta tót város, amivel szemben személyeién- győződött meg arról, hogy Pozsony lakossága magyar és német.
__á románok kegyetlenttedéeei .
a ZüllTAIgyébea.
Budapest, febr. 14 A hadügyministle riumban ma megjelent a zsilvölgyi bányák 5 tagu küldöttsége, amelyet Pethe Márton államtitkár fogadott. A küldöttség előadta, hogy a zsilvölgyi bányászok Összessége nevében jöttek azzal a kéréssel, küldjön a hadügyminiszter fegyveres erőt a Zsilvölgy felszs bódítására, mert a bányászok e románok aröszakosdodéseit képtelenek tovább tűrni. Csaknem mindennepos dolog, hogy a Zsil folyó hideg vizébe hajtják a bányászokat. Az asszonyokat és gyermekeket ütlegelik és vékony rézdróttal j összekötve viszik Okét a tanyákba munkára.
minisztert aaaécn.
Budapeat, febr. 14. Ma délután 4 6rá tói este fél 10 óráig minisztertanács volt, amelyen egy ideig Károlyi elnök is résztveit. ~ Foglalkoztak a Magyarországon élö szlovák és román nemietek Önrendelkezési jogéval ét aegbizlák a miniszterelnökül, hogy e nemzetek Önrendelkezési jogáról a wllsori elvek flgye» lembe válóiéval lerjeeiaen törvényjavaslatot a mi-niatieitenéea el. Blhetároefa a minisztertanács
a hadügyminiszter etóteij sztéserc.-h g. a tieitek létszámát erősen apasztani fogták és a tényleges tisztek közül azokat is nyugalomba helyezik, akik a négy és féléves háborúban nett teljesítettek JronMoigálatot, Károlyi elnök ki-vnságtra a vasárnapra tervezett nagy tűntető felvonulást a nemzett palota elé oda módosi* otHk, hogy é Ká\'oívi- párt é* radikális-párt tgvesüive a szociáldemokrata párttal á pályaudvarra vonii\'nak, ahnt a Bernből visszaléré idenwkiain kikU\'dOtteket fogják
\'zocia
„áioir
ovieio-
Az ellenforradalom ellen.
Letartéctatott eoprool tanár.
Budapest, febr. I I A Mikes János -szombathelyt püspök ellen meeindnott vizsgáiét ügrében—HiNtl dO\'t—hia»\'M»<g; megviaagana a
Iwlys/lni uenilél tartott a pörp^ki birtokon, ahol tObbrrnilkeli r»z<<balytaian>-8£ot áFaptir-ttak meg Mulatt a -tw/ottsag munfctjtl v g^zie, a pUspék a^Ovet-
kezo ki|elenléát téllé: --- -—
— Bizalmatlan vsgvok az uj renddel szemben és nem a kalmazkodik az uj read-r szerhez, ¿melyet nem is támogatok.
~A kiküldőit \'bízol iság szombaton az cg ész vagyont leltározni fogj«.
Budapest, febr. 14 Tegnap reegel Kaposvarröi Budapestre szállítottak Toby József soproni tanárt, akit ellenforradalmi propagandával vádolnak Iratai közt több röpiratot és ennek kéziratát találtak, amelyen e „DunAntuli Polgárszövetség" szerepelt. A tanárt
t*MAk 1» és bolnap átkísérik az ügyészségre Toby Szombathelyen és Sopronban Ossze^ jiottetésben állott egyes személyekkel, ezenkívül leveleket találtak nála, amelybOl megállapítottak, hogy Juhész Nagy Sándorral, i.ovéaay Mártonnal és Ábrahám Dezsővel levelezésben állMt.
Békekonferencia.
Teljes a megegyezési — Ki vágynak sArra a népek izé-vetaágéböl.
Pária, febr. 14 A legfőbb heditanéoa mai ülésén teljes megegyezésre jutottak. Az eseményről azonnal értesítették WMsoat, •ki a békeértekezlet teljes ülésének várát kerté Hir ezeriei a legfőbb haditanács elhatározta, hogy Németország megszállására 200.000 főnyi szövetséges haderőt ad
Pária, febr. l-l (Havas.) Foch tábornagy elutazott Trierbe, hogy a német fegyverszflae-tet meghosszabbilsa. A békeértekezlet bolnap tartja hermedik teljes Bléaét, swelyei« népszöveteég tervezetét publikálják. E pillanatban csak a szövetséges nemzetek lehetnek tagjai, a semlegesed később csati»-kccltatnak, ez elianeégee országok ellaaöao kl vannak aérva a népszővétségből: MnéBfc éT csak ^ikkor vehetők fel, ha a kibOMM MM-teleket tdfrsltik. Wlison vasárnap száB bejóia. Távolléte aiati e konferencia folytatta ,a délszláv területi kérdések tárgyaláséi és pitjé a német hélároka\'.\'
ZALA
4919. f«t»a*r n
gga^^^a^iaHaMHMWiiimmmmmm^rn^mmmmmmmmmmmt^,
| válás* t adta, bof? aemmntlt éiítoinWn^ #j kivitelét m>m engedi *>"g Ami/ felhívj let}, természetesen rrflmmf) fogftdfuk ai latot, mert ipít/ clkkirkbea hihetetlen a , Ami 4 liszt Összegyűlését illeti. *méle,n. ImmI erre is megtaláljuk majd a megfelelő oiJáat.
Ami a hivatott lényevfik véfeuényét iltéj »ím az ö megfagyk, bt gf a cs o\'vetíenOl kere zrflt se\'l vinni. A körfffflmetnj rnmfsrjeniim sem fog neh*2íégekrf rAortf m.\'ft a lehívást kihostfó hivi\'»l, htvatifc] SZerv. -smely előzőlsg bizonyára megszerez* > magyar mi- i«»terium jAviiusyitiL Ami a i^. v«huri megszerzőt iltét», leifelellennek tan-j lu i, ti-.gy i t-is Z iia?(je^rcenek (¡bt wgggpij áll) re< dclkrzésére é* mi ne \'udjuk ím* legalább is a frté< megszerezni, M >st van ?! Alkalmunk ipircikkek b szerzésére és ha tf| z alkalmat cl$?a!aEZ<íuk, nagyon srrm< <ujc« v?kefn*nyekn»k r \'vh"()nk elébe a 1 avi^ri nvári muiíMW soMn.
——■ ■■VJ.....——— 111 "■ 11 ......»■■■■■in
Fuhár Kapunk Ausztriától,
— Felszólították a várost a csereakció nriag-wditásíra — Pgy watton »laxtért egyazer ■ gyermaknak ruha és clp5. — Zalaatarszag tw waggon liazlat cserél a*. — Kanizsán * is megindul a mozgalom
(Saját tudósítónktól) Az u évszázados ellentét, amely közöttünk és a gyfi\'Olt Ausztria knzötf állandóan a legvehemensebb mértéklen dühöngött, alor-radatbflM»a szelíd, közeledéssé változott át A tép rendtzer alatt, «nrtak székhelyéről, Bécs-Mi kaptunk minden rosszat. B\'cs képviselte a régi rendszert s Igy az elny.más hossiu évein keresztül hihetetlen > antípAlii fejlődött ki az osztrák nép ellen. Nem a rendszert gydlftltülf, I hanem gyülöle.tünjíel átvittük az osztrák népre, .amely pedig nem tehetett arról, hogy létre vezették s az 5 nevében nyomták el a szabad levegőre kívánkozó magyar nép energiáját. A tomdilom aztán elsöpört sok mindent s vele <egyflU ai QStfrák nép iránti gyűlöletünket is.
felátntk. hogy Ok is emberek, akik ugvanugy nem akarok egyebei, mint a. saját boldogulásukat, a maguk kicsiny exlsterchtjáboz szükséges (étminimum)H,\'mlnl mi; l(pgy Őkis ugyan ugy szenvedték íz elnyomást, mini mi s ugyan-.aaok a Mküsmeretlén vezetők fojtották beléjük a\'«átad akaratot, a véleményt .s a megértő
nem less kasza, amiyei learassa annak termé •él. At osztrákok pedig ezt is ígérnek nekünk.
Az osztiák |i ulorgalmi irodt "itn a város fcitóaágihoz Intézett levelében felfj$á Ngy kanizsj^sAroa közönségét, hogy Eggenberg •teierorszá^i várossal kössön rekompenzáció« dzletet, A helyes Fe fogtsu és nemes intencióval mégirt felhívást teljes egészében kózó fük;
Méteren tisztelt polgármesteri hivatalnak ■- Nagykanizsa.
Az \'osztrák áruforgalmi hivatalt az osztrák minisztérium az államok • kötmti áitífrgilom lebonyolításával b>zla meg E»en feladut Ve je «ilésé során elért "eredményeink am indítanak bennünket, hogy a közjói szolgáló működésűnket tovább fcwytatsnk. ^
B\'ck és Budipest emberien .gondolkozó asszonyai nemes telfcpsedéséböl kö\'éiönös segélyakció {ölt létre. Étiben a kél nagyvárosban puszi t a hib\'»nH nyomor, az inség és i szegénység. Mialatt a siegécy béc^l gyerekek ¿her» nek, ezalatt Budnpest szükséget szénvedf* gver mekei szakndt ru^ákrup-éa j^>ngyns c\'p^\'bcn fagyoskodnak. Ennek f»liim»\'rése hozla iéi\'e a
csereakció eszméjét. Bui^pést lakói ryOjtés utján 1.6 waggotí lisztet b- cMj\'ot\'ak ss ■éhezA bécsi gyermekek, tendftlkefésére s érért Bécs lakói 2Ó Ö0O ópsH «yermeket-Mttak el dp^vef, ruhával és fehérneművel. Zal8fger<zev pnlgár-mestere, Czobor MAtyás arról értesít b»nnfln-kat, h\'>gv upvniíy»n médon tlz maggon llrrtet
L
11 Éb ÍV
I«l»ra4r
M A P t A A.
"itr
Pro« Jovíta ¿■"f ^ffhrui .\' ) Ki k | <| J? I" AJ>r l.i. S. Tk. g íj? \'j r<;¡ jh\'H 7 >>r- tiiv,
! kot, dfiioliio 6 20 | rrrtw I
Szombat \' <> *«• .kim .\' t> n]
pirtorr
Tiii IMMlltil

yftfTaktk fi mi rnraknitlKTfr hitek.
í .A közeledésílek és a megértésnek már meg~fS van iz ejsö gv iimöicse A kél szom-
szédállam kezet nyújt egy násnffk. hogy a szfl
kös hónap >k keservein m\'egértö <i: ívvel ét-e-grisék egymást. A\' szűkös élésiáru magyatJe-mord a |ó étről és gsbotiá ad bz éheró o«t-trákoknak, az osztrákok, pedig ipiri cikkdrkel enyruti« a szomom magyar viszonyokat.
Ma az osztrák árulorgalmi hivatal a vá roshoz fe hívisl intézett, . hogy sdjon gabonát az éhező osztrák gyeimekeknek, nem ingyen, hanem cserébe: ók ruhát, cipót, fehérneműt adnak & hideg \'étben vrcugvt fagyoskodó ma-gyar gyermekeknek, gazdasági felszerelést a hiányt ssenvedó magyar gazdáknak. Ethberi Sxés és IrOnyÖTÜiet, zr jóssg^patgpcsi" kötelez, -iogy a kéró embntársakon^egitsünk, hogy ne engedjük elpu^tulcí a szomorú osztrák anyák . ártatlan gyermekeiTr akík igazán nem lehelnek
gyüj\'fltl én Graz. városával akar «e^C\'eügTelel kötni Czobor polgármester jelrnlcg G-^cb«n irtö^itr, hngy A prSrri ,kT#iikrdtiknél lött íp" \' mpplfkinlt«"
-Ma—a£ •onlce.n^cs
csofH>rtjit tart szolgálatot.
arról, hogy apáik ho«szu évszázadokon át el-tfliték, hogy az ő nevükbe!», az ó képztH érde
keiket lobn|;Íatya hamisan- a, s^emük-blóit-
minket megnyomorítsanak. Az apák bűneiért ne büntessüit a gyermekeket.
Ugyanét áll a magyar gyermekekre. Ők sem ehetnek lukul*usi lakomákat, d: azéi tcsak akid annyi, ami feltétlenül szükséges. Dí a magyar gyerekek, ha. nem is éheznek, annál\' jobban sinylik a ruha hiányát, a meleg cipót, a fehérneműt, ami mind nincs, vagy hí van is, megfire hetellen. A gyerekek nem tudnak iskolába menni, mert nincs ruhájuk. Rongyokba bugyolált libákkal, cafatokban függő ruhákban éifi és |tro mementóként dideregnek a fagyos alcikon c szedik magukba a jövő életűk tragikus betegségének csiráit, / De van a dolognak más oldala is Nem csak emberi jóérzésből folyó kötelesség, de gazdasági stlikség ja, hogy a csereüzleteket kötó vlroook sorábi N gykanina is btlílpjvn, Az ip*rl cikfc«Vb«n s különösen n girdaságl Maveteléthv« larío/ó Arukban «hthelrtlen hlátry mutatkozik. Az állán fi^drt ed nnjri minden M^mOvelőnek, de nmn le*/. amivel fd-kipátja, nem lesz ak«, amlvrl f«!itdni<s ás
Bécs és Grác >n kivül N*met-Au«ztriáhan még q;y^E«oinó vAroi van, «melyben számtalan gverrpek ienge\'i nyomorult életét, igy például : Eggenbrr^, ueierországi viros is.
Mi az ö i vArocához fotdututtk és kér* üV öil Polgármester Ur, hogv hajlandó volna-e Budapest—Bécs .mintájára Egg^nberpgel c*ere-ö«szekö»feiésbs— lépni. Egy waggon \'lisztírt hajtandók volnánk ezer gyermek részire rn-Hát, ctpot es fehernemut adni.
Mi kö\'csönöfien megfeeíjült az árukat : a lisztet az eggenbergi mÁxtmális áron, a rű~ hát a magyar Népruházati Bizottság által meg-állapított értékben.
Remélve, hogy a ml lelkesedésünk helyes megérlésre talál, mielőbbi válaszukat várjuk
tisztelettel:
Az Oszirák Áruforgalmi Iroáa
---Ediig tart ~a feíhlVás. Kttg^g befo Tehét,
hogy itt- nem csupán emberi jóérzés, de gazdasági szükséglet is azt parancsolj*, hogy mi-jelóbb érintkezésbe lépjünk Egenberg vámsával fc Megkérdeztük Sneff József kormánybiztost a cséreüátaÖígy.ében elfoglalt ál:£spont-járói, a következőket mondotta nekünk:
— A csereakció ügyiről hivatalosan még nem vagyok értesülve. Annyit tudok, hogy a közélelmezési minisztérium ezt az akciót nem támogatja. Tekintettel azonban arra, hogy a csereakcióval valéban segíteni Jthelne a nagy ruha és eipőinségén, m*g fogjuk vizsgálni az ajánlatot és ha mi\'dot találunk rá, meg is fog-1 juk csinálni.
Or. JCrdtky litván, az élelmezési ügyek Intézője a cierejkctóval szemb-n elfoglalt ál-lásponl|U a következőkben Ismertette tuctősí-tónk elöl|<
"A csrreakc\'ó gondolnia már nagyon régi Ml liUfgonyával aksrlunk Ilyen üstetel kötni, metl burgonyában felrslegttnk v»n. Akciónk aronb\'n a ktV6l»lm«iáil minlstllrtilen-kakéaén tnt*g»ka(|li meri kérdésünkre ad a
~ Boanyák Zoltán — népjóléti áiiaar titkér. A magyar ko-many dr. Bosnyák Z<jHm| be^Qgyl áUsmlitkárl a munkaügyi és népj^M miniszter elő erjesztésre a népjóléti mii)i*zténj umba áflamt tkárrá nevezte ki.
—- A hadikórházat nem a város ve síi át ? Nagykanizsa néptanácsa csütörtökön utá-i tudvalevőleg ugy határóZotf, bog> a iiaa kórházat munkáslakások céljairaCTnélf^ny^ ám} átveszi a hadiigyiniszlenúífttőf. Az figv rw olyan stádiumba ii tott, amely valószíriövé iei»j azt, hogy a városnak nem kell az előreláthatni*; | \'n^yon Mltaégés^véte\'be fietemcnnie. a hadikórházat azonban mégis átalakítják m\'mká»-lakásokká.- A kcrmány\'b kl >si hivatalhoc ügyaa» egy gyárosokból álló- Jömzorcnw azzal ajánlattal fordult,, hogy hajlandó a hadiár házat szövetkezeti alapon munkáslakások cft ta\'Té ótvenníi^Az átvételt a gyárosok finaaci-roznák, ugy, hogy a ftkások a gyára\'kk« j dolgozó munkások tuladonába mennének * I törlesztés utján. A szociális gondolkozás váltó ajánlat most van elbírálás alatt a- kar? mátybiztosságon és annak eifogdAsa awu>| valószínűbb, mivel >gy a város nagy k\'adááÉ j m^nekUine meg. ami azonban nem meni* tené a várost attól, ha ugyanazon ősszel más hasonlóan égetően szükséges épitkeé^ sekbTue fektesse V — A törvényhatóság falé. A tflrvftr hatósági jog meg»dá*a még kénflt. de a "én» vezetősége mjr lónak látta, hogy amíg atw^\'j rendié éa médja stérlnl törvénybe íkti# W:tgykani>sa tfffvénvhAtóságát, megtegye átmentll lépéseket. A néptanácsok MáttMit-1 ról rendelkező törvény értelmében a tflnáwj Hatósági városok városi tanácsába a néf"* nácin^fy t«got dea^él. akiknek tanáic«k«<^ és allenónést foguk van. A néptsnác« ütése a négy tagot már delegálta is • vá«*j I nácba, A teg<t:pi tanécttMéa mér aa aj» gok jelenlétében Myl i«.
f *

9 febiuár 15
ZALA
f — Szövőgyárat «lapítanak Nagykani-
2ián Al\'g került a város ügyelnek irányítása ttan kezekbe, amelyek garanciát nvujtanak
anra, 97 cddip e,hanyaE0,t szociálpolitika
kultiválása cl nem maradhat, máris felei mu-u(Voznak annak, liogy városunk Iparilag rövid ■fa alatt óriásit fog haladni. Alig Hangzott el a r^ptanács ülésén illetékes helyről a gondolat, kogy a munkáslal&sók építése erősíteni fogja 1 vállalkozói szellemet is, máris gyáralapitási lekkel foglalkozik a tök®. Ugy értesülünk, teogy Nagykanizsán szövőgyárat akarnak alaktan*. aniHy 200 női munkást foglalkoztatna. A szövőgyár mega\'ap\'tásának fervei o\'yan elő-hilnd^tt stádiumban vannak, Irgy már csak ♦i feltét*! teljesítése h ányzik ahhoz, hogy a : r\\\' mer is valósulhasson: az egyik, hogy ¿ros ád\'on telket a gyár céljaira, a másik, .,ögy a kormány is támsgatfsa a gyáralapító-1 ,it# Mikor az egyedüli zsolnai szövőgyárunk jcb kézre kerüli, nem hihetlük, hogy a kor-iny és a város elzárkózzanak e terv támogatásától, amely terv városunk fejlődésének uj .^rspektiváját nyitja meg. ------——
— Működik a határrendőrség. A N^ev-Miisára áthelyezett Csáktornyái határrendőrség pi\'ár nipg\'i« Iczdelte működ Wt. A határ-rendrtrs¿a vezetőiének az * fer<fe, In^v a szol-fiatot állandó,in foVom u<»v hoev a \'»Hornion csakis * határrendőr*«4? fog Rjo\'gá-latpt teljesíteni. E«yeMl^.re azonban csa*is a
~30devá«zviz$Hálafot vettek át. — A kanizsai Wnniás su\'vog szolgalatának ellátására azon« \\M\\ a c«ekélv számú határrendőrség nem ele r»endő H«sz — *mint jelentettük — e»eníul a p1ly*udvaron elkövetett minden bMnfefJrdő ^elekmény a határrendőrség hatáskörébe tar-ittík Ez^rt a határrendőrség vceiöj»» javaslatot terjesztőit a beiüeyminiuter elé. a legényei és fogalmazói létszám szaporításáról. »Az eddigi tizenhat határrendőr helyett» hatvan In Hrrondő\'i, hárorrt fogalmazói és egy felügyelői állás felállítását javasolja. Mihelyt a jóváha-ívís megérkezik, h határrendőrség teljesen át: víszí a vastlii szolgálata* s ezzel a városi rendőr^ fu\'yos szolgálat alól szabidul föl.
— Csapataink megszállták a mura keresztúri hid északi részét. Murakercszturi tudósítónk ielenti: A muraVeresz\'uri hid észafei résről már hosszabb idő óta a Muraközt megszállva tartó szerb csapitok tartották meg-•zitlva. Kedd ó<a azonban már a mi csapataink áihnak őrt a híd északi részén. Nyo\'ca áíkán déltj\'án négy órakor ugyanis Gabsovlcs irnagv vezetékével parlamentét biz jtlság indult a muraközi megszálló csapatok parancsnokához, Perkó alezredesbe*, hogy megkérdezzék, h?jtandók-e a Mura hídjának északi részét átadni, vaqy sem. A kérdésben lefolytaiét árulásokról jegyzőkönyvet veitek fel, amely ben a szerbek kijelentik, hogy hajlandók a Ird észnki részét a magyar csapatoknak átengedni. A tárgyalások szerb nyelven folyiak és délután 5 órától este fii 7 órá\'g tartottak Azok befejezése után mindkét részről aláirlák a jegyzökönyvet A tárgyalások bef\'jíztével szivélyek ttzmecsere folyt le a magyar és szerb kiküldöttek közt, majd Perkó alezredes rendelke ^sére bocsátotta pirlamenter bizottságunknak különvonatját, amelyen e*ok a legjobb hangúdban tértek vissza állomáshelyükre. A mura-keresztúri hid ész*ki részének a magyar csa-Wok által való hivatalos megszállja 11-én, kedden dé\'cVW 9 órakor történt meg. (P. és B.)
. — Jótékonytág. Az i*r, elemi iskola J^HIábas lanuloin/iK adakozik: Máiku*
4. o. t. 1 kabátot, László József 4. o. t. 1 Pír cipAr.
— Megkezdik s fö\'dositást. A mai I
| hivatalos lap fogja életbeléptetni a földb\'rt*- | reformot és Nagykan zsa utcáp ma ragasztják ki a plakátokat, atae\'yek he centik, hopy a földvásárlásra igényt tartó katonák összeirását Nagykanizsán is megkezdik. Az I—IV. kerületekben lakó földmivcskatonákat összeíró bizottság . 18 án és 20 án d lelőtt 9—12 taráig és délut n 2-4 óráig fog működni, mig a VI. és VII. kerületben 21-én és 22-én a k s-kanizsai városházán fogiák az összeírást megtartani. Földvásárlásra azon had^szo\'gálatban állott vagy még mindig ilyen szolgálatban álló földműveseknek van igény k, akik má\' a há-b >ru k törése előtt is á; andóan földmi cléssel foglalvrztak és akiktől, mint törekvő emberektől a föld oks\'orü művelés? biztosan v\'-rható s ennélfogva érdemesek ar a, hogy földszerzésre irányuló j gn8 kívánságukat a kormány az arra ma d alkalmasnak Iá szó Idöhrn és módokon a lelíetóséghez ké|>est előseg:teni igyekezzék. Nem részesithetők földosztásban olyanok, ok\'ik a forradalom után a közrend -megbontásában ...vagy, vagyonrongálásban vétkeseknek találtatnak, sem peüg oly<uiok, akik a kínálkozó munkaalkalmakat maguk és család tik eltartásának biztosítására fel nem használják s habár esetleg gazdasági estédként munkába állani .vonakodnak, sem azok. akik . nem tudják . igazolnV hogy szabályszerűen bocsátották (! őket a katonaságtól. Igénye van földvásárlásra a fentebb említett általános kö-• vet^ményekm^ ktllönben megfe\'cln minden földmivesnek. aki család alapítására Mpes, feltéve, hogy magának n ncs Vildlvdoktí, vagy - ha van is, de az az öt kataszteri holdat el nem éri s reá örökség . utján sem í g.\'ö kataszteri holdn I nagyobbj vagy akkora föld birtok szállani, ame\'y a már meglevő földbirtokát öt katasztert holtlra kxvész ts\\ Olyan földmivesn-k azon\' an, akivel cgyüttélő fytesé gének van öt kataszt ri ho\'dat elérő íöídb r-toka. csak akkor, ha legalább két fiúgyermeke vaiu A fölvásárlásra idényt tartóknak az ösz-szeiró bizottsá nál jelentkcnlök kell. A jel nt kezesnél a következő okmányokat kell íe\'mu-tatni: l. Leszerelési igazolványt, 2. Szolgálat t cselédkönyv vagy minkás gazolványt, 3. Rokkantság esetén a rokkantság minőségét igazoló okiratot, 4. A már meglevő földbirtokra vonatkozó kataszteri kivonatot.
— Utazási engedély a szerb megszállott területekre. Subadkaról jelentik: A Narodna Uprava beiügyi osztálya ina* rendeletet kü\'dott a megszálló csapatok parancsno kaihoz, amelyben megszigoritj* a demarkáció-
inális vonalon túlra szóló utazási lehetőséget. A rendelet főbb intézkedései a következőn: A demarkácionális vonalon tuli utazásra további intézkedési»: engedélyeket csík a kir. szerb I. hadsereg par*rc*nokság. Újvidék ad|a kí, csak kivételes és süigős ebetekben a Na-rodna Uprava belügyi osztályának ajánlatára. Ily tárgyú kérelmek ezen osztáshoz Írásban nyújtandók be. A kérvényhez csatolandó a vá-ro»i rendőrség elsőfokú hatósági vagy járási főszolgabíró által kiállított véleményezés Ua zolni kell az uiazas célját és csatolni kell egy fényképpel ellátott személyleiráit. A kérvényező a rendőri hatóságnál köteles két koronát készpénzben lefizetni. A demaikácionális vonal át lépése meg van engedve Lippánál, AradnJI, Pécskánál, .S erb-C anádnal. Bajánál, Bátiaszéknél, Pécsnél, Szent Lőrinc nél, Sírósnál, Szigetvárnál és Barcsnál. Az utazási Igazolványok igen szigorúan kezelendők és csak kivételes esetben adható* ki. Aki a demarkácionális ~ vonalon tu\'ról ide akar
uiazni, annak u azábi engedélyét a szerb kir. parancsnokság budapesti képviselője által láttamoztatnia kell
— A Hadviselt Szellemi Munkások
egyenletének elnöksége felkéri tagjait, hogy «zombdon, f hó 15-én este 6 kor a Ci«inó kü\'ön szobájában tartandó értekezletei minél nagy« bb s?ámhan meglelenni s?ivegked|enek.
— Az Uránia ma és holnap mutatja ke
n csodnszópségii lengyel származású rnft-vésznő Lya Mara felléptével a Hűségeskú cimü remek film-drámát.
— A kereskedelmi s\'kalmizotfsk helyi c>opor\'j* 1919. fr-brun h^ 10 án délután 3 órakor nnd-ivü i közgyűlést tart, felké^ük az
k\'rtársnkAt. hogy feltétlenül megjelenni szíveskedjenek Tárgysorozat: 1 A választmány kiegészítése 2 Pénztári jelentés. 3. Nítáni inditványok. Az elnökség.
— A Világ nagvmoigóban szombalew
és vasárnap Egy élet álma cimü 4 felvoná sos dráma kerül bemutatásra, melynek főszerepét Alexander Moissi, a hírneves moziszi-nész játszn. Szenzációs felvételek.
Magántisztviselők és Kereskedelmi
Alkalmazottak f. hó 15-én. szombat este (\\ órai kezdettel a Casinó dísztermében táncmulatságot rendeznek. •^ >
— Nagykanizsa és vidéke kereskedőinek egye9Üiete F6-ut 24. s«ám alatti házban/a Badacsony, vendéglő feletti emeleti \'helyiséget (korábban Magántisztviselők • Kgycsiilctc\' he-tyisóge) kibérelte, ahol már f. nó 10-ik napjás
\'délelőtt 0 órától 12-ig tagjai összejönnek es beirnsi- cs tagdíjaikat befizetik.
A székesfehérvári kormánybiztos
progi amaibesiéde.
Székesfehérvár, febr. 14 Horváth János kormánybiztos ma megérkezett S\'.ékesfe-héivárra. ihol a nemzeti, munkás és ktfona-tu^c< vezei\'/s^ge a vármegyeháza nsgylermé-tlen foy;«diík A kormánybiztos programmbe-szédéhei élesen ki^en a feuddítok uralma és az czerholdasok ellen, mnjd igy folytat a:
— Nem vívunk haj\'andók eltűrni, hogy a főpapok és főurak veszélyejt^gék a forradalom vivm^nyiit. A mavyar forradalom pro-let^rlátusa a f »rradalom vívmányainak szolgálatára felesküdött. Szükség esetén nem fogpink habozni, topty a nyaktilóhoz nyuljunk. Nem kntoitdnk fel eddi« e^vellen grófot spm, mert a belső zavart el akar»u< kerülni. A békés ¿r-al^kulást akarjuk, de ha rem megy, lesújt a pnröy.
Péntaki tőzsde.
Budapest, február 14
Magvar Hitel 977, — Oztrá* Hi el 661.
— Osztrák mi|»var aiiamvas»it 996, —Leszámítoló Bank 622, — H*/ai B<nk 485. — Magvar*B<nk 72?, — Rimamurányi 945 —
— SiMtarjánt 990, — Közúti vasút 6I#.
— Városi vavul — , — Urikány 872, Fa-
807, — JelzMoi? 502, — Ker. Bink 44r>0,
— Sch\'ick 396. — Oumipnn 92B, Szlavónia 830 —
A szerkesztésért felel: • föszsrkssztd.
Nyilt-tér.
, > , H A • ki. 1 — m
Í>r BOGNÁR JÁNOS
ORVOS
jémf «btrMi\'D. aa. •*. afeHt
r«ndol délután 1—4-1*
»

ZALA
Wlt tttfMr
APRÖ HIRDETÉSEK
I«} M—IS *««* »Hetó »eá*y irodába MvétecUt. Cim a Sala kiadóhivataléiban.
OiM »«|wltM. Ti&steleltal érteettem a aagyérdaatd kóáónaégel, hügy cipe»« úale-t«m*t Caányi Láaatd-u. tS MÁfli aUli Újból WMyiWtam A a. éri fcttrön*ég Mivel part-tkgásat kérve, maradok krváKv tissteletul Permen Imi1». "
LMnrdl katona, űuUíu, kovács, vi|y urttUlonbu állást Immí. ISttVf Tapp S4n4or, ÖtvOs tér 10, (80
Vsttak jökarb»» lavó kvl ag^beli agy it, vagy t\'osatott tollai. —- C»m a krado
ncröüt hivatalban
TTÍ
Maxel in unkára tőlveendŐk osve&yek, árvák, rokkantak, akik bírnak masat munkai »iftini, l«\\ éven felültek jelentkaahatnek ö havi munkára Kákucst u. ft7. aa. alatt Vidin JIíoi Mügyvtönál naponkint. Trtt
B#t«g Apoltaira ho»»sabb tdóro egy .1 ifc»li^l«n gyVnnaktaten nS ^ara^lal^k. Iftlfft* késni hihet Kímasy>utca H3, ss. alatt.
Intelligens némát klaaeaaonyt keresek március l-ítl beléresre agy II éves kisleány ís egy 5 éves fiúcska mailé. t\'im & ktado-hí vaksiban.
\' Intelligens hasaspár kares március hó 1-árc esetleg 15-re katatobáa csinosm hu\'O-roaott lakaat konyhával es méflekhelyisé-«ehhel. t\'tai * kiadóaiVatalhan.
Prtaa páplrspárga minden vae-tagságban kapható Ftsobal Fülöp Fia cég naL Nagjfkamaeán.
Köszönetnyilvánítás.
Mmdaxoknak, akik. boldogult férjem illetve édesapánk elhunyta alkalmával fájdalmunkul\' jóleső résxvátukkel és a gyass-certarUMtn való megjelenésükkel enyhít «ni igyek estek, »suton mondunk Hülá*1 kössünetet.
özv. Okos Garzsonné és családja.

AJÁNLOK9
viszonto/árvsítók részér» a tag/utányoaaőó gyárt érákon
levélpapírokat
mappákban és dobozokban
a legegyszerűbbtől a tag-díszesebb kivitelig, wm—m—m.
Művészlapok\\
óriási Plasztikban I
cigarettahüvelyeket és cigarettapap/rost
a legjobb gyártmányokat.
Fischel Fülöp Fia
nugykaraakmdéem, Nagykanitaán
URANIA "ilVHitHÜÜ
U II a II I n eae**avt-«."4 «étaéte na
""" ........... \' \' I\',
vaaérnep. Frtr, 19 éa
kardi bemutatásra a csodasaépaegti
IW A/ XIA bífVIlcpiévcl
Hűségeskü
Flláidráma 4 félvonásban.
aiMMMW—W—MWWl. \'I W..I \'^.TSjr v ~.:\'kTSr"í»*waMaa
U a remeá kiaéré md«OP<
tUóadaaok hetkoaftapokon 5 c» T érakor Vaaár- ás Ünnepen\' S» 6 ea ?Va orakor.
KareikédA agilis, vagyonos,
venne gőzmalmot,
átvenne regebben alapt)ott dsletet a belvárosban, társulna ilyenbea. esetleg saolid u| alapítás. vftiiy vallatkoaaahoa ia Cim „Munka* jelige alatt a kixJi>bui^
= Havi étkezőket
előfizetéssel. - Tg cl vonnék tita* dolomtöl naponta"" l<K)~—f20 litert.
Mlltényl-étkezde, Kézínczy-u. 53.
Betüszedötanonc feWítik a Zala-nyomdában!
VILÁG MW Wil tffcUly
Saemkat. Vasárnap Fik tf. i» 16
Egy álet álma
Dráma 4 felvonásban, A flaaavefhaa Alexander Mota*« I aranV mn>mi«
Remek klaéré műsor I
Előadások hát kosnapon : S éa ? u Vasár- ea Ünnepnapon. 3, S éa 7 é
Konyha- és viráilMlltztttHii
N«nlckéi>*ett
kertészt keresek
Értekezni lehel a ÜöxfQrdótkn reggel 8—9 órakor. Csillag Itaé.
A NKP ORVOSA
/ kanaii IwaraWár aa aaáaaaif u
y .«ara aa *eev*láe*ee, a Mwsatall «aa«»H " aak kairraaiuiiaara. Nstoi««n» ra«>,iM .%*u in«i «a Ars SStva IO ka*
Nepstarü oktatna a beleástak alkalmival _v*landoU «ejjeij in Ara t korona.
Kapható FlStHKl. FCLÖH VU könyvkaraakadéaéban, MAÖYKANIZWS
Zala nyomdeváflafat
Nagykanizsa
TC LEFON: 7«.
•I
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papíráru készítés. Mindennemű nyomtatványt a leg ízlésesebb kivitelben készit és legponto-í • sabban szállít. : ;

»y»«k>ill « .¿ALA\' rtymwit la Mrlapkledé váMatotnái Na«ykaniMán.
IfaamtiS HAUk. OJUKAH
XLVI Malf««
Naoyk«nl*sa l«l|. Fabruér IS. VitérMp.
PBRI ■ IWWfntH
NAGYKANIZSA, ímmTJfc
Ht Nyomdavállalat Fé-ut 6. sz
kétf&kivétet«-mtMltKittmap k in rrfftl
POLITIKAI NAPILAP.
99. av*«. eiöbcMii iral:
M|Mt Utku MÍMI, vMgypimt* saÜfcMááewH
Bgén <*>« K
NMm . . „ 45 -
Negyedévre „ i2*é
Egy Hóra . „ 7-M
Egyes «ér ára J§ L

I_imilll|l u klMMMvaun t^cton TC. FáMerktvtú FtaiHiMán én Ukptvla|d«nő*: Hireci4B.lMÍ, rivfll-tcrt»! 44 ■■^4»
■ yí ... i katt#in4nyefcH dija ahá* urrint wt
V W»W<«I Hl»»»ll Hl, ■ ■ f ..... " uui \' .rrn iirn—rn. TÓTiK ZÜLTÁX ,, M;SIL I, A ti .1 K \\ ő mauoga M a kMéWnUi - .-smb
Forradalom készül Angliában.
|li u|«1 ▼Árasokban me|«lakalo.k n moukA*- ^s kHtonntanárfiok.
Rotterdam, febr. 15. Angliából riasztó hirek .érkeznek, amelyek szerint az fliai forradalom kitörése mdr csak napok, na nem árak kérdése. iondonban és katonatanács alakult, amely rendszeresen tart "üléseket és nagy-traktár felett rendelkezik. A kormány a különbozo kikötőkbe „\\sapa-bka\'. küldött a lázadók ellen, de a natondfí éiatU1t!0^iaK -u fvi)u\\h\\i,mirv*kh9t>+* { kergettek tisztjeiket. Különböző kikötővárosokban voltak is inm veres ó$sze-kózcsek és útcai harcok; A forradalmárok megszállják a középületeket es Imdenfek megalakulnak a munkás- és katonatan ácsok.
NémetofázájgbAn u| puccsra kmAlack a apartakaaok.
Berlin,. féb. 15. A spártafeus-szövetaíg baÉm^mzi tüntetéseket tervez. Meg akar : fcrt támad .a a Moabit la« házat, hogy R ideiét lu&iíbadtísák. Le akarják fegyvcieziy a kor? fcamfokat.\'- hogy fr<nét a_
rtviet urat. A kormány széleskörű intéz kedélyei tett, hogy as ellenforradalmai elfojtsa. A ipátok minden közégú etet megszálltat, mradenfefé ^épfegy. eteket állítottak fel;
amelyek tüzelni fognak mindéit támadó kísérlet esetín. A spartakus-szövetség \' az egész birodalomban magához akarja ragadni a hatat-mit. sfit még az antantcsapatok által meg szállva tartott termeteken\' Ts puocsktsér Útra. kenni. a Radekcél lefoglalt iratok na gyón teibelfl adatokat szolgáltattak Ridefc jcilcn. Az ból kiJaitlti, apartakua csapatok vezetőivel a legközeebbl időre tt} csatát készitett el A helyzet Be • taroen ma Bbgyutt Tfsíffíl.
magyarsás ügye a békekonferencián
A tótok a «»ebekkel való
egjetAléa elten.-------
Pirit, febr. 15. A SckmeizerUche Teleg-m Information nak a párisi bétteko»fe-kikUJdött tadösítófa beszélgetést |o»y-: a magyar kérdéstől a konferencia egyik [ögfífal, aki a kővetkezőket mondotta
— A magyar kérdésben az albizottság zíiő szerepe a végleges döntést neín aeg. Kétségtelenül foglalkozni log a |«agyar kérdéssel a beke argyaláa te>jes de csak Wilson Amerikából való rése után. Magyarország tsljss jog |pi számithat Wilson igazságérzetére éa áa Amerika rokonszenvére. Magyar-hraág ellen nagy te veszedelmes agitáció fo-Mik Parisban, amely a franciáknál ér el slke-l«eka. legutóbb a románok azt hoztak hirül, jbgy a magyarok Arad, B b 1/ és S Tágyme-I5A0 nagyon rosszal bonnak a inmanokkal követelik, bogy e megyéket is Nagyromá. I\'kte csatolják. Kevéabbé agresszívek a ster jkek, akik a horvátokkal együtt inkább tz olá-jaokat, mim a magyarokat támadják A caa lkak figye azonban rosszabbul áll ma, mint |*«kkk#l azelőtt A pozsonyi eesméryek Ikra a P*\'isi konferencián nagy megüikö <**< keltett A szlovákok nyíltan kijelentik, 1*1? a csehekkel osupán alkalmilag kíván l* Sgyesoinl *s szeretnék, ha ez 6 ügyük \'«eáezéss a cseh kérdéstől függetlenül I láttámé. Lehetséges, bogy a közeli hetakbetr kno^iág megy Magyarorsiágba a .megszállott jtóWBífc viszonyainak .tanulmányozásár*.
Fenfllt btlyxet Szatmárnémetinél
Budapest, febr. 15. A Szatmárnémeti! élzáró völgy előtt tevő magyar ma román parlamentér jelent meg és lelszóli-totta a magyar parancsnokságot, tney, üiitse 11 a—wAiost, különben kénytelenek Je?znek_ .
-lovalni._Kratochwil ezrede« a kővetkező vá
laizt adta f
— Tessék, kezdjék m g, mi a lövésekre azonnal felelni fogunk.
Csáb erSssakoasAgrok Losoncon
Losonc, febr. 15 \'Gambi ezredest, Losonc olasz városparancsnokát a csehek felszólították, hogy baeyj\'d el a várost. A felszólítás oka az, tiogy Gixnbi ti.lakozott a csehek erőszakoskodásai és az ellen, hogy I <«oncról magyar tuuokat hurcoltak el.
Wilson a népek asóvetaégér£l. Párls, febr. 15. (Szikraláviral.) Wilson a pírisi békekonferencia tegnapi ülésén felolvasta a népszövetség tervezetét, amelyet 14 nemzet egyhangúlag magáévá tett, majd ezeket mondotta : \' ..
— A tárgyalásokon kitűzött célunk, vagy indokaink tekintetében differenciák nem merültek fel. Ezen viták alkalmat adtak arra, bogy érzelmeink egységét és lelkesedésünket kifejezhessük, Állandóan emelkedett hangulat ural-ki d jlt i bizottsága üléseken, meit érettük, -h\'tgy á békeértekezlet ránk bizta a legmagist-<086bb ás legfontosabb céljaink kifejezéséi, h így ■ vlUg egyalártátát a jövőbén az igazság alapján blalsallauk. ..Tárgyalásaink során mlAdfiyájsn a nagy diiiluk alérásérs I
szolgáló legalkaimas*brt ész közök W(liiálá> sára törekedtank, Rendkívül nagy jelentősége van tehát annak, hogy az eredményt egy-hangulag ártok sl, ami a kösö« célra irány a tő akarat egy«égét mutatja, amelynek ellenállási nem lehet és merem állítani, nsm is tsss. nemzet, amely áz * ellenállást megkisftr.ini merészelné. A tervezet ékszerű, Be aemnu-btn sem uly egymrtt.—mmt éppwi ti wép követség szerkezeiének feUI\'Uátában. A világ nem elégedhetik .meg tisztán a hivatclos kor-mányfátfiak vetélésével, m«>t ha a nápazővst-ség képviselÓtsttOfsts a különböző kormányok hivatalos képviselőinek szarv* lesi, | akkor a világ nápeit nem nyugtathatjuk meg afelől, hogy azon hlbákr amslysket aa Ityas kormányférfiak á múltban .ikAvsttsk, <»ss» ismétlödnek meg a jövőben Is. A fer-vm t itapj^ st, hoey « vüéf Mkáját H»|yh»t»tom- * éttáf- kőzraieménvérisS erkölcsi kényszerítő hatása biztosítja és ha ez nem lesz elég, akkor, a világ fegyveres ereje is rwidilktÜHt CL Wftálantól betéve a nápazövetság egyetlen tagja aeéi köve-telhet órványt olyan egyezménynek, amelyet nem jelent be a népszövetség titkárságának | ar ilyen okmányokat pedig a leggyorsabban közzetesszOk
árts, febr. 18 (Radio,) Wilson elnök pénteken este 10 órakor elutazott Páriából.
Ünneplik a Bernből visszatér®
hitogtttiaeniokrata klMléóltekat.
—Budapest, febr 15. A magyarországi sscciáidemokr»tt- párteah a berni szocialista korgresszusról visszatérő tagjai holnap,\' vasárnap délelőtt M órakor érkeznek meg Budapestre a nyugati pályaudvaron. A kiküldötte^-ket a Berlini-téren nagyobbezabisu fogadtatásban részesilik. Károlyi elnök és a kormány nevében pedig Bsrlnksy miniszterelnök fogja üdvözölni. . -__ ; ■.-■■ -;
A szombathelyi püspökség vagyonát
xér alA helyeztek.
Budapest, febr. 15. Félhivalaloszn jelentik : A gróf Mikes Jinos szombathelyi kath. püspök ellen több mint egy hete folyamatban levő vizsgálat ugy a vagyonkezelés szabálytalansága\', valami ni a vagyon gondozás és vagyoni kötelezettségek teljesítésének elmulasztása tdiintetében annyi terhelő adatot állapított meg, hogy Vass János vallásügyi miniszter indokoltnak látta előterjesztést tenni a köztársaság elnökének aziránt, hogy a ssoo-bi\'helyi püspökség vagyont nak megóvására mini fókegvur, zárlatot rendeljen el és sétfoné-nok kiktt désér* adjon felhatalmazást.- A lát-lársusáit elnök as e ló terjesztést tetfes egésaé-ben elfogadta és zárgondnokul idtlg\'s—s minőségben Per elán Ad/Un kormásybirieat nevelte ki.
\\ tartjuk és ha Ml. emelfOk a Mtminism«^ | « fokouloa ksMcaot klréájilr li»éiijatk^ 1 nagytőke és e nagybirtok megierbatétáat vagyonadóban és főleg * hadiaysreeéga megvaMaJtfHk a valódi prosresrtviiás adói« Kívánjak at örökségi ad>k fokozatos leremléeét és a legszegényebb oaatJlyia tedd igazságtalan fogyasztási adók lelését — A laki éa a várba a ép« érinti egymást: ne jiigedfék ma*«*e« fcrr nyolni. hanem minden dxy-frté nép« szágnak együtt munkálkodjék at uf nép saság megazilárjitásán Étért a ktsitardákj gos érdekeinek képviseletére külön lériumpt állitattak föl a földmivelésítgyt körében. Étére helyezték Szabó I ,tv*nt, egyszerű robotos munkást, aki nehéz rnaak jávai néhány hold földet azeraett ma^Snakí ma Magyarországnak egyik miniseiére ipart munkások éa kereskedők érdeken Garami Ernő képviseli, aki vérünkből vaf<H csontjukból való csont Bókm Vilmos az egj azerü villanyszerelő munMa ma Magyarom hadügyminisztere, P$UU Oyula béna nyod rokkanlaial torklőillC MIM" tér, hogy. letörölje stemünjktól a harcok rjro ruságtnak könnyeit. Mi et ? A köttártaa Ei a munka megbectüléaések szelleme
Károlyi Mlhl Károlyi Mihály láita be legelőször a na kapcsolódás szOktégességét, a dolgosé Magvsj >rsiág egyesítéséi. Ereken akart *« pew4 mindenki elhitte neki, hogy (tűimén aki Miért ? Mart birlokreformunk tervezete p dasági rendáttrüflkst gyökerében- fogj»-alakitani. Elsősorban is a nagybirtokosad kötetei áldozatokat ét Ktrolyi, aki négy» cer hold ura Hevesben, — a msgyani^ kánaánjában, — ezt szívesen felajánlotta Nevét btl\'eirta ezzel a történelembe Ó( elaő magyar főúr, aki nemcsak nagybirto hanem igazi szociálp riiiikus volt. A kisbiif kok felállításával lege öszőr is a maga zs nyúlt. Fárádi uradalmábin kezdik wtj birtokoiztást. Ő csak adott éa nem kap lemondások és áldozatok árán küzdött ött lenül eszméinek gyózeltiiéérf.
A MzoclAltat«
------Ett méltányolták a si^ciálisták ter
kilzdö tek e velünk együtt Erdélyben az ®jj nos munkaszlnst nyomásával a románkig^ lenségekkai szemben ?. Ugyanezt teszik a cseh uralommal. \'Szervezik ott fönn a gat sági ellenállást s mig a hatalmas főurakl püspökök a cseh—szlovák zászló előtt híjtój ganak és behódolnak hüségeskűvel, addi(| munkásosztály, akiket Ők hazátlan bi artgplo neveztek, Összeszorított ajakkal és ökilbe rult kézzel sztrájkol. A diadalittás nagil mak a legyőzött Magyarországiak míg szait sem hallgatták meg. Hazánk inlegta ma egyedQl a azociálista világszövetség mezi. A belga Huytmans, a holland Tro a^fra ncla Longuet együtt tiltakoznak a aui Buckingerrel és Bíróval a legj özötlek ^ mása ét országunk területi megeső«» "ellen. A magyar kormány nevében p** szociálista Kun.fi harcol érettünk A szoca mus lelt a néma magyar gyátsnsk< viláhartonája. A Károlyi párt nyillan hogy hazánk épiége és történelmi h nak biztosítása nem tőlünk függ Sorsunk a győző hatalmak kezében * ország területi épséget kátfélek\'p meg: vagy a saját erejével vagy neíW megegyeiéaáel. A Ktrolyt pár at u* latttolla, meri at alöbihet nincs elé* ^ I
A Károlyi-párt zászlóbontása
" A\'JCáreiyt- párt aséaaUi as eraaághea.
Ébresztő éa Weó saózattal fordulunk Magyarország nép lhez éa kfvjul a zászló alá, amelyet Károlyi Mihály bontod ki éa amelyet HtlWlft torradalmank yftl fényes diadalra. Mag akarjuk menteni Mtgyarorstág épségét7 rendjét éa jövendőjét Ujy érettül, hogy c«ák es alatt a zászló alatt menthetjük azl meg. Et a zászló babérét?, küzdött és győzött ? Amiről hőseink éa véttiauink még álmadotni se mertek, afalta viy.tüft ki: Magyarország teljét önn-«HAtágát ét eszményt függálenségtM: A feltörött régi sebek végre behegedhetuek * Rákóczi és Kossuth nemzete ma független ét tzabad, «orsával síjtt maga rendelkezik. Amit önkény éa erőszak gyengeségeinkben elrabolt tőlünk, azt vállvetve egységben e nemzetnek visszaszereztük, nem nyöszörgésekkel és meddő aé-reimt pinattokkal, hanem a forradalom szent
A forradalom* vívmányai.
Mii hozott nekünk a forradalom? A zsarnokság helyébe népuralom lépelti WHmbtal-toda az elnyomottakat, összetörtjei trónt ét a királyságit., osztályok előjogait tz a nemzet sem fogja többé a nfptnilliók jólétéi ét rta-hfsdságát culádi taiicsokr.« és közpénzen ki-urtott udvaronc ritra. hízni. Nem i* lesz többé idegen államok caelédfe I Népiörvényben mon-ápiluk ki a magyar lB.iUrsaságui! Ü iSzeimek "éa Tft, am>Ty«*#t a népéfŐTtngfcTOlt
össze a Károlyi pírt a szociáldemokrácia ét a radikáiiiok szövetkezéében. Ezl az -egységet Mn volna megbontanijft Károlyi-párt"a köz-társasági államformát a magyar nemzet vég*e-get AHamformájának tekinti, népköztársaságunkat mindet« erőnkkel fentartani, népünk javára megőrizni és kifejleszteni kívánja. A régi világ romjai között viperák fészkelnek ; máris látjuk ri kezdik lekicsinyelni az
vesztegetni késs. Eiert akarjak witsiailaid a forradalom IMeéten összekovácsolt népwM : s pártok laövetaégét Mjfbrhiló acakemberek ájfjasak a- veze*ée élére. Hadd ánéopatfllj«^ szabadon a tehetségek versenyébea a demekrácli. Nem programmok enaberek kellenek I A pártválságnik ia at v^U at ok tv k^f nem tdrkettük, hogy a Károlyi páti kegyen a viz özönben fuldokló régi világnak, mentő bérkljá, nem tűrhették, fifögv .konjafelurálís poBtilHMoa" lejárassák a Ktrolyi párt tekintélyét. Egységes alakulásra toreired\'ünk, amelyben nem lettnek többé ugyneveiettU-^rnyalat^k".; Nem Igaz. hogy a régi függellenaégi náJtot kívánlak stét-robbantam, csak a Mtraí Valéria- a*cal plrikör választmányát, a bukott rendtm-^hJkfótörött-einek ét a növendékpoMíkutoknak társalgóját, amelyben feleiősség nélküli kültagok tőhV aége szavazta le a régi Kuo\'yi pártot A ki váiáa folytán tehát nem a Kirüíyi-párt szakadt ketté. Mi is együtt vannak a progreszivisták ét radikálisok ^indniyájan csak a grófjait" vesztette el. de a demokráciái nem.
A polgár éa munkás kötött ne építsünk Ujabb válaszfalakat : a polgári tártadalomnak jöbbaít kell szocializálódni a mtinkáaotztá>y-nak pedig polgáriasodni. Ápolni és mü/elni kívánja a .Károiyi-pári a nemzeti jellegel. A közoktatás terén jelszava ne az iskolának, mi élgtn>k tanitsunk, ne a vérmezőnek dxsőségével lelkesils\'ik őket, hanem aa értelmi és erkölcsi haladás fenséges diadalaival.
o*tzág politikai újjászületését. Akik tegnap még meglapulva nyöszöröglek, ma már fejüket emelgetik. A forradalomban nem a szabadság újjászületését látták meg tööbé, c;kk a redd öon-táaáf éa a fejetlenséget. Gúnyosait mutogatnak reá: hol a rend? a munka? a jogbiztonság? Ti öltétek meg a ti ötéves háhn utókkal, rabolni, gyilkolni küldöttetek milliókéi, halárainkat elzártátok, termelésdhket lefokm<Mok és idegen badlápierüteteken beraktárortn. k Ha gyótleiek, elpocsékoltátok, ha futotU\'o- felgyújtottátok értékeinket Anyagkészletein"\'i.tónkre-lettétek és ezzel szegínysegbé, "yomoibe döntöltétek az egész országot. S". ezreket legyilkoltak, akik ött feküsznek j .heten sírokban a litván mocsarakban, doberdöi í?iklaüregek-ben. a szerb agyagban és az alb.i t hegyek között. Tdmegtirokoi d -oáHálok okét, mint kifujt tojádiéjakat a s<em^ldombra. - Az ifjú élet, amely valakinek oiihon .mind ■■■e* volt nektek csak elbmnált embiiai.yd •.•mihelyt hulla, nem érték többé. Mjt tör \'d >ek vele , mennyi lesz.közülük munkaképtelenné, koldussá éa nyomorékká. Egy negyedmillió rokkant, négyszázezer özvegy, hét, nyo.c>zázezer árva airatja ösarelörl életéi. N-mzetünk virágát és legértékesebb munkaerejét pu ztilollálok el kegyetlenül.
A pá* tok KzAretRége, A nép|igokbsn uijáazületatt M igyarortzá-got meg fotjuk védtni minden «(övei: szem , ben az erMzikkal, amely illókban szervezkedik és lenyeget, szemben a ciáWflssat amely
flákéa luegegycxáa
\'—a «unkásshkal;-
\'A Károlyi-párt becsületes orzlályoa egvez-8éget akar kötni a mun|tástetl vérek kel. Ó/a inti tehát minden poigari pánoi, hogy s békés*\' megegyezés helyett ne provokáljon harcot ét eröszakot, ne üljön löl a reakciós nagy -uraknak és a.pénzéért reszkető pluloktáciának, akik psldátnak a királyság zsoldosaival és már el ArultAk a köztársaságot A régi magyar lársá-dalom kél osztályra bomlott: dolgozókra és ingyenéRkre. Uoott bőség egyfelől, a másik nak még betegségében is alig jutott egy ^kis meteg leves---^ *"" " ""T\'TTT^
A magántslajdes.
A. magántulajdonnak jiive a Károlyi-pirt de nem tartja szénttégnék, amelyhez nyúlni" átok és szentségtörés. A magántulajdonnak is vannak korlátai: a közérdek, amelynél fogva a tömegnek keli egyesekhez alkalmazkodnia. Hol volt a tulajdon szentsége, mikor lovát, kocsiiát, terményeit elrékvirálták a néptől és a harc téren küzdő katonák családjainak szájából ki. vették a falatol ? Hát csak akkor szabad préda a magántulajdon, mikor vele embermilliókat elpusztítunk ? Ét röMön szentséggé lesz, mi helyt a magántulajdon érintésével népmilliókat akarunk boldogítani? Nem bántják a tulajdon, elvét, amely a vagyonszerzésnek és a termelő munkának sarkantyúja, — de igat-ságosabbá, arányosabbá . akarjuk tenni . a vagyoi és jSvedélem elosztását. A nagy vagyoni ellentétek és Jövedelmek kiegyenlítését éppen a magánvagyóri elvének érdekében tártjuk azükségeinek. Ügy hisszük, hogy minél több embernek lesz sa|ál magánvagyona, annál szilárdabb alapokon fog nyugodni a magánvagyon rendszoce is — Lehetetlenné akarjuk lenni, hogy munkabíró emberek munkanélkül ezután is jólétben élhessenek. É pptn ezért > vagyonadónál é« -általában at egétt adó | renduerdnkket .a Khet égig kímélni akarjuk I a rendna polgári vagy.v,. ét |övedelnet l*\'en.
febiuftr lő
A hadsereg ssétomlAia. |
Támadj^ a kormányt, miért engedte | ^tiűlleni a hadsereget, miért nem verte ki fegyveres erővel a zsebrákokat? Mikor a ÖIÖ hatalmak a fegyvert kicsikarták kéjünkül a felbomlott hadsereg visszaözönlött a Harctérről. Ma már hitelesen megállapították, kogy ez a bomlás -fiz olasz fronton egyhéttel oiegelözte a forradalmat. Hiszen már a harc-réren megtagadták az engedelmességet, mikor Jttég cs^patlestekbe összeszorítva gépfegyverekkel lőtték rakásra őket hátulról. Eteket a kiéhezett, e\'csigázoit testben és lélekben összeért emberronc sokat akarták ők ismét ttizbe
• vinni. tegyük fel, hogy egy disrszónok-lattal ismét megvadíthatták volna őket. Lángba-torult voln* az egész ország, de ez már nem fclboru, a fajok gyilkossági lett volna, ahol nincs vöröskereszt, mert f. gtyok nem kellenek, ♦rményország lett volna Magyarországból.
Földosztás én válláHszabadNá);.
A kormánv nagy problémát oldott meg a ^ÁMeuUssaL Ha időében levezető csatornákat nem ásnak az áradat lecsapolásara, jön a viiözön Ha sikerült volna a katonaságot négy-hétig a fővárosban erő zskkal visszatartani, a kífosztolt Budapest ma a halottak városa volna, ahol kő kövön nem marad Hazamented reménységgel, kisebb kihágásoktól és fosztogatásoktól eltekintve, hssankint lecsillapodtak. A fold-•SZtást vá jlk. Aki e reménységüket lŐ\'ük elrabnlná, hí lelküket ölné meg és lángba borítaná az egész ország nyugalmát. A Klroiyi f»4rt minden szabidságnak, tehát a valláti é lelMismerell szabadságnak is hive. Szabid egyházat akar a szabad államban. Az állani
* crak ellenőriz, vallási ügyekbe azonban nem fvaíkorlk. A gyermekek \\a\'!Af>crkölc«í nevelését a S7(l\'ők természetes jogának tekinti. V\'szont a családalapítás szintén természetes emberijog. Tegye az állam lehetővé, hogy minden polgára, ; kár világi, akár egvházi állást fog aljon is el, államilag érvényes házass^pot köthessen és ne legyen kénytelen ezéit vallását megtagadni.
Az országos Károlyi ydrl végrehajtó bizottsága.
HÍREK.
naptAR.
NAm. kMh. Iletv. vas. l\'rot Julián. Grtr ket. (február 3 ) Hon cn. vas. I*r. Ad ár 10.
. A nap kit reRK«l 7 óin N p«\'< -kor, QfUK«»ik délután 5 óru 22 pcrckoi.
\\ hoN\' ke» c%tc 7 óta i>«ro kór, ovtin««ik rcRRet 7 ór;< 14 perkor.
az önkéntes polgárőrség II.
csoportja tart szolgálatot.
— Kiss Lajos — Nagykanizsa rendőrkapitánya. Jelentettük már, hogy Deák Péter benyújtotta a főkapitányi állásról való lemon <Usát. A kormánybiztos helyébe JCiss L jos eddigi rcndőralkapitányt. nevezte ki az alábbi okirattal:
JCiss Lajos rendőrkapitány urnik
¿Nagykanizsa.
4/191«. eln, sz
Kinevezem önt Nagykanizsa rendezett tanácsú város rendőrkapitányává a törvény szeiü illetményekkel s felhívom, hogy a híva-talií eskü letétele végett három nap alatt jélentkeizjn.
Nagykanizsa, 1910. február 14
Sneff József
főispáni teendőkkel, megbízóit a korroánybiítos.
— Kinevezés. A magyar népkormány Ötvös Emilt a nagykanizsai állami adóhivatal fönikét a VI fizetési osztályba való soroiássil •állampénztári igazgatóivá ne/ezte ki.
ZAla
— A lakdshivatalból Hetek óta egyebet sem teszünk, mint a lakáshiányról Írunk és olvasunk. Minden mentő^ió, minden terv ugvanabban a hátrányban Szenved: a keresz-ulviteléhez bizonyos időre van szükség. A lakásínség pedig akut bal, amelyen azonnal, erélyes ké zel kell, söt miiuj, segíteni. Addig
amíg építkezésre kerül a sor, kell, hogy mindenkinek meglegyen a régy fala, ahova belrhuzódhatík. Rettenetes állapok vannak a lakásviszonyok terén. A lakáshivatalban több, mint száz kérvény fekszik elintézetlenül. A lakáshivatai vezet^^már régebben kérte az Országos Lakásügyi tanácsot, hogy a 5434/908. sz. miniszteri rendeletet, amely egyedüli és gyors megoldásra ad módot, Nagykanizsára is kiterjesszék. A rcnde\'et kiterjesztése annyit jelent, hogy a nagylakások tulajdonosa tói a szükséglet*! meghaladó lakrészeket el «fehet rekvirálni, azokat a tulajdonos akarata ellenére át Jeliét alakítani, üresen álló lakrészeket, üzlethelyJségeket a lakáshivatal engedé\'ye alapján el lehet foglalni sth, Az Országos Lakásügyi Tanács avval a/, utasítással küldte vissza
ilii,. • ^
a laváshivatal kérelmét, hogy a lakáshivatai mellett működő bizottságot a szakszervezetek vezető ével bővítsék ki. Ez már meg is történt. Ma Dr Prack István, a lakáshivatal vehetője táviratilag kérte áz Országos Lakásügyi Tanács elnökét, hogy a Nagykanizsán uralkodó és már a tarthatatlanságig fe/\'ódött lakásínségre való tekintettel, sürgősei táviratban terjessze k* Na?ykan»zsára aáp\'dézett miniszteri rendeletet: adja meg a lakáshivatalnak a lakrész k rekvirálásához való logot. Remél »ük ennek \'lesz is eredménye, de ha nem l*nne, akkor a város vezetőinek immár lelkiismereti kötelessége, h\'gy minden eszközzel rávegyék a kormányt az engedély megadásira, nmta fokozódó lakáshány könnyen tragikus eredményekhez vezethet. ,
_ A Beregi estély Beregi Os kár ma e;!i S\'ava?óe5iél>e e\'é élénk várakozással tekint az egés/ város, fői a megyéből is sekan érkeztek hogy a ri ka müvé>i eseménynek tanúi lefessenek. A sivár életű Nagyk<izfeán őiül a lelkünk, hogy végre — anryi kontárkodás után — ig t\'i művészt hallhVunk; igazi müvé szelet élvezhetünk. Bjregi Osrkár a szavalás müvéi/ct^nek legnagyobb matere, aki mint a B.\'szédmüvészcti Iskola fanára, iit Zengő ma-i yar nyelvre lantija ai uj Migyaroraág ifjú generációját. A n.a esti előadásra már minden , b hely elkelt s biron^os, hogy estére gyetlcn szék sem marad üresen a Polgári E ylet nagy\'ermében. Az este fél 7 órakor Kezdődő előadásra nagyon csekély szánni jegy áll már csak rendelkeiésre, amelyeket este a
pénztárnál adnak ei.
— A * hadviselt szellemi munkások
zalamegyei cs< p >nji ma délután 4 órakor közgyűlést t irt a városháza nagytermében, amelyre a tárgy fontosságára való tekintettel, minden megjelenését kéri a vezetőség. A Beregi-♦ átéiy után a Kö/p >nt éttermében társasvacsora lesz, ahol mindenkit szívesen látnak.
— A fiatalkorúak ügye. A fiatalkorúak gyámol tásával foglalkozó három nagykanizsai egyesület — amint annak idején jelentettük ~ együttes működésre szövetkezett. A fiatalkorúak g/ámolltására valóban nagy szüség van, hisz a mult évben körülbelül háromszáz fiatalkorú került a nagykanizsai törvényszéken a fiatalkorúak bírája: Dr. Mutschenbacher Edyin elé. A tárgyalt ügye\'< közül majdnem harminc esetben fogházbüntetést szabtak ki, ami azt jelenti, hogy nemcsak a züllésnek indult, de a wün-
e követő gyermekeknek is tekintélyes a száma. Arról értesülünk, hogy a három egyesület a fiatalkorúak védelmére szolgáló intézmények felállítását tervezi.
A Haladás kulturális egyesület vasárnap d, e. Vili órakor előadást rendez a városháza közgyűlési termében. Az előadás tárgy*: A nők politikai elhelyezkedése. Előadó: <TCarczag Rudolf. Egyben közli az egyebet, hogy a Fő u| 24 sz. alatti he\'yisége minden vasármp délután 2 órától folyóiratokkal a tagok ren delkezésére áll.
— Megérkezett a városi tisztviselők és rendőrök drégaségi pótléka. .A népkormány a közalkalmazottak helyzetén javtandó röviddel a forradalom kitörése után elrendelte, hogy rminden egyes városi és állami alkalmazott december végéig havi háromszáz korona d>ágasági pótlékot kapjon. A kormány látva azt, hogy a viszonyok csak nem akarnak javulni, a drágaság pedig erősen tartja magát, december hónap végén elrendelt- a havi 300 k ronás drágasági pótlékok további folyósítását, Az állami alkalmazottak rendcsen meg is kapfák a segéyt, de a városi alkalmazottak sem január, sem február elején nem kapták meg a nékik járó 300 koronákat. Erinek oka az volt, ami minden késlekedésé, a szolgálati ut, amelyet minden aktának be kellett tartania s igy nem csoda, hogy a tisztviselők csak íebr. 20-án kapják meg január elsejei járandóságukat. Végre tegnapelőtt megérkezeti a folyósítást e rendelő miniszteri rendelet s a tegnapi tanácsülés már le is tárgyalta s a kifize-tés a napokban meg is történik.V A városi t:sztviselők 300 koronás drágasági pótlékát a minis/te tanács a városi rendőrségre is kiterjesztette még pedig ugy, hogy a ^ndőrség-nek minden tagja annyi fizetést kap, mint a fővárosi rendőrség vele egy rangban levő l^gia. Ez az intézkedés is azt mutatja, hogy a r nd-őrség államosításának régóta vaiudó, annyi töméntelen panaszra r>kot adó kérdését hamarosan rendezni fogják. A kormánynak az az intent o:a, hogy addig is, amíg az államosítás technikai nehézségeit leküzd\'k, a vidéki rendőrség ne szenvedjen hátrányt az államrendőr-séggcl szemben.
— ErtasltAs. A cipész és csizmadia szakosztály tagjai hétfőn, 17-én délután 3 órakor cérna- cs lonálilletményeikct az Ipartestületben -átvehetik. Az elnökség.
~ Betörés a Suglruton. Tegnap recrgH 9 és 10 óra kftzöit Révész La|os mun-k4sbiztosióp»nztári ig-z^aló lakásm be\'örők jártak. A Mörők meglesték, mikor őrizetlen a lakás, áPu:ccsal kinyitották a lakás ajtaját, a lakávbm mindent felforgatlak és egy ptr briliáns fülheva\'ót és fehVnemüt vittek magukkal A he(örőket utfvlátsiik, valaki megzavarta munkájuVban, mert több ruhaneműt is összeraktak már, de arokat nem vl\'M magukkal Révéioék kára igy is közel 0000 korona. A nyomozás folyik.
— Az Urániának ismét sikerült egy olyan filmet megszereznie, mely páratlan a maga nemében, t. i. hétfőn ós kedden mutatja bc Mia May a csodaszépségü film-művésznő felléptével „Tatjána" (Kgy hercegnő élettörténete) cimii remek drámát.
A szerkesztésért falai: a főszerkesztő.
• " NyTlMór
Dr. bognár jános
OKVOS
Jézaei föhoroeg-M. 22. sz. alatt
* * i Kft * - * rcnilcf délután 1—4-10.
1
IMA
» VÉT-Mf» Mwé w
Egy megbírható trtclMl U9l|« axon-nalfa felvétetik Eppinger Izsó fatelepén. 7»
Egy gyermektelen házaspár keres azonnal» vagy ntájus I-éra 2-3 aaohás lakéit. Cks a kiadóhivatalban.____786
Egy jó családból veié hu asztalos tanoncnak felvétetik. Teleki-u. 89. \'si. tm
Vessek jókarban levő két ágybéli ágyneműt, vagy fosztott, tollai. — Cini a kiadóhivatalban.
. V — ns\'Tn T* . u T^^i^y^ i ..-j .
8 szoba bútor egyben vagy darabon-kmt eladó Magyar-Utca 1?. szám alatt. Meg-tekisthetó délután 2—4 ora kost. 792
Oalet megnvltae. Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy eipész űxte-témct Csányi László*u. 13. szám alatt újból megnyitottam. A 11 érd» közönség szíves párt-togáaat kérve, maráilote^ Kivalo tisztalettel Furmen Imre. 776
Teksrlfrtehoa
Vagy asszony
felvétetik. Ugyanott fajnyulak eladók és egy nagy kert bérbeadó. Deák-tér 2, r»J
_Intelligens háaaapar keres március hó
"T-ere esetleg tó-re ketaaobee oslnoean Outo-roxott lakaat konyhával és mellékhelyiségekkel. Cim a kiadóhivatalban.
OBANfAZSffga
Hétfőn, kedden. Február 17. és 18 én. Szeazácidk Nordisk attrakció! MI A M A V a csodaszepsegű fHmműyésznő csodás alakításával bemutatóra kerül »
na
(Egy tiércagnA élettörténete.) Dráma 4 felvonásban
Előadások hétköznapokon 5, és 7 órakor. Vasár- és ünnepen ,i, 4\'«, ¿a 7 Ve arakor.
Koajföa- és virágkertészetembe
NSakképftett
kertészt keresek
Értekezni lehet a Gőzfürdőben reggel 8—9 órakor. Csillag Jenő.
Magyar 20. i gyalogezred parancsnoksága. — -
A Jo»scl-főherceg és a Sug tr-iiti I laktanyabén \' időnként osszVgyuJemló totravyá a legtöbbet ígérőnek folyó hó \' 20-án délután 3 órakor József-fóherceg laktanya épületkezekkségnél megtartandó nyilvánofc árlejtésen ^t fr>g «^tni _
2290/1919
90
A Kazincsy-mcai volt Fischl-féle és hatósági üzlet ^helyiségeit a varos berbeajjn s erre nyilvános, zárt írásbeli árv. rést hirdet.
Az ajánlatok 1919. február 22 in déli 19 Arüf tártén és le^csetetve a váeoai ikitt-tóba adandók be, s ugyanakkor nyilvános t«i«*ttságit»g felbontatnak. _.
■ A bérletre vonatkozó lettételek ar v kiadónál tekinthetők meg.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1919 évi február ho 14.
Dr. Sebján Gyula s. k.
" ■ \' polgármester.
5176/1949.
789
Szálfaeladás.
Nagykanizsa város közhírré teszi, hogy a városi Felsőerdön 2l9 drb." fennálló szálfa 1919. február hó 18-án délelőtt 9 órakor nyilvános szóbeli a/verésen a helyszínen eladatik
A városi tanács. Nagykanizsa, 1919. évi február hó 14.
Or. Sabján Gyula, s. k.
t. . polgánnafUr.
= Havi étkezőket =
Aki házat, szőlőt
vagy egvéb Ingatlant venni vagy elednf akar, az forduljon bizalommal
ACZÉLIGNACZ
------- — Főút 8. szám etettl -
ingafíanforgalmi irodájához
ahol mindig van ilyen eladásra és vételre előjegyezve. - aa*
A világítási rendelet
határozatai a fényhatás csökkenése nélkül csakis
TPHG8RAMS,
lehet betartani.
Hasztóljiw 21,40 Gü watt togyaszfesi Tungsramlámpákat
VILÁG ¡2Ü ^
Szombat, Vasárnap Fsbr. 16 ás 10
Egy élet álma
Dráma 4 felvonásban. A szerepben Alexander Motsse I. arany sorosat*
Remek kísérd műsor l
Előadások hétköznapon 5 e* ? óra*/ Vaaár- és ünnepnapon: 3, 6 én ? oraftr
VISZKETEG,
rflh, sömör, ótvar, sebek és minden orm/i bőrbajokat gyorsan ás biztassa gyóg v u ♦
boróka kivxt k .s
Nem piszkít és teljesen szagtalan. Kis ttj-
|«y IK: .J> (v, nagy tegeiy , fc. csÁíalii tégely ára 12 korona. Hozzávaló Bwt>k*. szappan 6 korona. — Készíti:
--liöiH)\' S&ndor
. > gyógyszerész, Nagykdro*. Nagykaniasan kapható az összes jD\'ti\'-. szertarakban cs drogériákban\' <n
ttlfjtt ligjUiitei
r? Megjelentek a leli -»vwMí«mra ¡t -kf vr*-kezö divatlapok ^
1 „Elité- / I
„Legújabb kabát és kostDm Album" "
. Bluz Album" „Divat-Album", j
,- - " Kaphatók: • J _
FISCHEL FÜLÖP FIA cégnél
N agy k anfssén.
•lőtizetéssél. — Tejet vunnéle uradalomtól naponta 100—120 litert
Milt4nyi«étk«z<)*( Kazinczyt. 53.
Itt az idő!
Még nem késett el, ha hat darab használt hanglemezzel rendelkezik, ügy még mindig becseréfh azokat a . most megjeleht legújabb kacagtató tréfás
„iním lEiEFMir
cimü kétoldalas hanglemezre. Nagyszerűen sikerült mulatságos telefonjelenet.\' Kizárólagos joggal
WÁGNER
HHnigia»n»|ftriiUi".iiil A „eavor.t" hH|l«muif<r faraktár*
Budepeat, Jóxee«-»Orut IS Flökt IX, Ra*ay-utce lé
IIU<IIHH> tsee karon«lg, Ar|a«ya** ln«y*nl
Wyomatott; a .ZA1.A\' .ivwni.n áa hirUi\'h\'adó vállalatnál Nagy \' tásán.
Igaagat6: BAtfQ (jSZKARy " \' I
OMl évfolyaai
MJYKANIZ3A,
Sáfár-ol 4.
NaiykmliM, IIIB. Fabmár It. Kméé.
ím* nném. CIAAzctépt Arak:
Nyomdavállalat Fd-ut 6.11
kbétfá kivéted üreggel
POLITIKAI NAPILAP.
rgésa lm K
Félévre . . „ 48*—.
Negysdévrt „ 22*99
Egy Mn . „ 74»
Egyet uiü Ara J8 L
>—i1ll|* WH^MI»HlIWId ■■ ta. ] —-—----- ■-rnT-\'r-— l—— . -FAncrknxtö; 1 Főmunkatárs ét laptu)a)donos; I Hirdetéseket, nvttt-teret a* m^*»-
SyoUMl*! KI*« 117. TÓTH ZOLTÁN 1 .1 . IM1.V 1 1 ■ ,|l CSII.LACT J KNÖ . I közlemények«! dijsxabás tzerini >w ■ " M a IdséAMvatat. ssan
megszállók erőszakosságai
Vérfürdő Nagyszebenben.
Budipest, febr 17. Ideérkezett hirek Niiüszeoen vasárnap véres események |ye volt. Egy szemtanú az esetről a ¡ttezőkel raond»*"el:
Panektu éötrtáfl .«ty ftgató hangú
ilraas plakát gyűlésre hivta össze Nagy-keteszlény lakósságát. A gyűlést vasár-rckepálya\' diniiprmcboB—Uu. meg, ahol kOtOlbelOl 400 főnyi tömeg ¡{Itt flssze A gyűlést Pajági Károly elcn | líkofti tanító nyitotta, meg heves felekere; í hplásstl. Hirtelen tevolverlöves dördült el os li tanító eszméletlenül eseít 0>sze. A tömegben Unit tört ki, mikor egy ujtbb dördülés rázta ja«§-^Jia£in_j4!aiLi__a KÖyódr.
IZialu kolozsvári ügyvédet találta Nagy riada-|m támadt erre. Minden\'n kifelé ruhant a IkmaMI, az utcán azonban egy jomáa csapat. ImttUícl fogadta őket. A tömeg Így újból |<Miasxorult a (erembe, ali J. iímeretlen okból Ilii támadt. A helyzet egyre vezélyesebb lett. J Min: a tűzoltók megérkeztek, a leterít előcsar-laoklban egész- sereg gyermek és asszony IkfcMt Összetiporva : sebesüllen és eszmélel-[laaiirtergmböl kitóduló* ábJati a hieds-Ilenben, hogy a katasztróflt a felfegyverzett katonák okozták, megtámadták a romájukat, akik egy altiszt vezényszavára sortQl-|zal- válaszoltak. A felbőszült románok tovább [» folytatták a lövöldözést, majd béhafoffaH a házakba, és rabolni kezdtek. Pilis I Ptter nagyszebeni földbirtokos fele»égét és káayát meztelenre vetkőztették és addig 8Mék óket, amig eszméletlenül össze nem | ofck. Az esemény híre megérkezett Kolozs-| "árra íz, ahol azt az egyik lap közölte, mire a tokxsvári román parancsnokság 10 napra hdütotta a lapot.
Szerb arfiasakosaigok.
Szabadka, febr. 17. A stsbadkai meg-Báüó csapatok parancsnokának rendeletére tfwp az összes bírákat letartóztatták, mert «gtagadák a hüségeikü letételet. VelBk ITWt lertóztaltak egy pöstatisztet is, mert ** hangoztatta, hogy bO mirad hazájához I
Erdélyt réifttrdővel tenyegettk • ramtnok.
Budapest, febr. 17. Az „Ellenzék" cimfl tokasvárl lapot a romának a következő félhl-t» közzétételére kénjszeiitelték:
• — Ami előre látható volt, az bekövetke-<41- A magyarok még most sejn féltek bőrűkbe, W«»ólt mértékben folytalják atrocitásaikat és tomrtiálják az egész világot Most azonban üti az egéss román nemzet felkel» hogy mfg »Mje ősi blrlóMf. Ki Ishststt-volna kerülni • vérowést, de hé a magyarok kívántéit,.
Forradalmi mozgalmak az antant-országokban.
Franclaoraság forraitalom előtt.
Basel, febr. 17. Lapjelenlésék szerint s francia megszálló csapatok körében egyre jobban terjed a -forrongás. A legutóbbi m pókban folyton rosszabbodik a katonák hangulata hely nentiai tanán nntéhrn trsnan ntrsitlenl SiWln T -inl elő* *>"gy a bsdnbfá^
fegyvereiket a Rajnába. A fegyelem folyton ctökken. A francia katonák azt mondják, begy Franoiaorazághao IsgWftyslft^ n fpg törni a forradalom.
less részük benne bőségesen. Nincs emben hatalom, amely megállíthat bennünket. Minden önmegtagadás szálljon ki lelkűnkből! Fegy-verte!
Tiltakozunk a roisaán atrocitások \' eueii
BudapsSt. febr. »7. UgroVTöábor a szé-
Berlnkey miniszterelnök előtt; hogy tiltakozzék a román atrocitások ellen. A miniszterelnök
i«(ciHit.t«l hngy illalik-c h»ly<»n »félymen III
lakozni fog a. románok erőszakosságai ellen.
Budapest, febr. 17. Az amerikai mlsz< szió budapesti vezetője, mister Storay erdélyi knpitján legközelebb Marosvásárhelyről Kolozsvárra, onnan pedig Aradra érkezik, ahol talál* kőzik ZerkovTtz Emil miniszteri tanácsossal ég yyla" egy tITT "iiiegjátagatja Temesvárt és Szegedet. 1 . ; ■ \' "1 n
t Budapest, febr 17. Vyx alezredesnek jan 10 iki átiratára a kormány nevében Berlnkey hosszabb S részből áiló ¡¿gyzéket nyújtott ál amely annak a \'/sszögezésével végződik, hogy a katonai megszállás csupán átmeneti intézkedésnek tekinthető és annak nem leh.t olyan hatálya, amely aj. okkupáctól valóságos annexióvá átváltoztassa.
Békekonferencia.
Jnnlusban katinkál|ák a béke* szerződ éneket.
PArls, febr. 17 Wilkiii slttök elutaiáu elölt kfielentette, hogy a békeizerzödéseket juniusban fogják a szövetségesek ratifikálás végett előterjeszteni. A szerződések aláírása után meg fogják engedni Németországnak, hogy kisebb állaadó hadsereget és haaitengerészetet tartson fenn.
Ml késlelteti a gyors békét ?
Pária, febr. 17.. (Szikratáviral.) Píohoo francia külügyminisztert ma felkeresték a külföldi lapok tudósítói és megkérdezték, hogy mi aludáiyozza még az azonnali békekötést. Picboq kijelentette, hogy ennek; i*en sok oka van: igy tekintetbe kell venni, hogy mi történjék az osztrák—magyar -birodalom töredékeivel és hogyan bánjanak* Bulgáriával. A német kormány elismerésének nincs mosl már akadálya, minthogy szabályszerűen alakult meg, azonban a németeknek meg kell érteniök, hogy vereséget szenvedtek. Mert a németek nagy tömege még mindig nincs ennek tudatában. Az uj német halárok kérdése már a legközelebbi napokban megfontolásra kerttl. Végűi kijelentette, hogy a békeénakezlet munkáját azért nem lehel máról holnapra befejezni) mert a kű\'önbötö nemzetek p trlamenijtlnek hozxájá-iu|tsát kell «Jtorminyokntk kámloi, mielőtt véglegesen kötelez . mák magukéi.
Anglia megérett a hslaevIssiBsra.
Berlin, lebr. 17. Londonból érkezett jelentése* szerint sz angol tengsrésast körében a bomlási folysMfat folyton terjed. A Prá*tciaorBrák bsn IfiVŐ angol csapatok láta* di>rn«k t* vfwfltftdwak lai|aaltmi ftJjebbvaióik parancsát. Ugyanez áll a hadtengerészetie ís. Az angol kormány szigor u büntetésekkel fenye-celödk. de eddig nem sikerűit elnyomnia a maegulniati Egy amerikai személyiség agyjtyK Jatkozoit, hogy Anglia megérett a bolsevizmus**.
Lázadozik az olasz hadsereg.
Zürich, febr 17. \'Olaszországból ideér-Jtezett hírek szerint az olasz hadsereg körében hzadások törtek ki. \' Olaszországban küszöbön áll a forradalom.
Meghiúsult spartakus-puccs.
Bsrlin, febr. t7. A lapok Írják, hogy a vasárnapit tervezeti zavargások gyors elfojtáfi& csak a reudőrség gyors besvatkozásAnak, a kormánycsapatok erélyes fellépésének é« a tömeges letartó\'másoknak köszönhető. A sparta-kusok azt tervezték, hogy legelőször az ujsig-negyedet foeják megszállani és elzárják a hírforrásokat. Tervbe volt véve a központi távirds hivatal és más fontosabb épületek elfoglalása is erős csapatok segítségével. Tervet dolgoztak ki egész háztömbök megszállására, hogy a háztetőkön folytassák a harcot a spartakusok ellen
Laehne Hugó lemondott
Budapest, febr. 17. A Politikai HireS* Illetékes helyről arról értesül, hogy laska* Hugó földmivelésűgyi allamtitkár a birtokpolitikái reform keresztülvitelének tempójával kapcsolatos nézeteltérések miatt benyújtotta lemondását. As államtitkár elhatározását megmászhatatlannak tartja. Hir szerint Lsskas Hngé az Altruista Bank élére kei 81.
Hústalan napok.
Budapest, lebr. 17. A kormány na egész ország tei(lletére lét hústalan napot rendelt ai Kedden ét pénteken nem krsz tiakfed hsat fogvaastanl sem n magé■ báztartéaokbea, aesi l vendéglőkben. A rendetst 21-én lép #dke
ZALA
1919. Mnk II
■ ■■
percig a Jafcástitvafatba n.
i«4rték*t AllMt ft Uhá»-kiáay. — CaalMak lakaik Arc« tfiatl kanlkbaa. — Nydr-tli caa-Mr lakik agy aaaMkaa. — Cicára kacfllaak ax eaüicrak. - Egy háa, nwalytk nlndeo percben Ami«-dőlhet. ^
Safdt tudósítónktól. Nem újság. mindenki tudja. hogy a. vá-latban nincs lakás. Mi fönnjártam a Lskáaki-vataiban, hogy hogyan is áll a laká.rekvtrálát
«gye ■ jgr^l ■
A Lskáahivatal a városháza első emeletén a legutolsó azaba, dr. Prack tanácsos ht-tézi olt az ügyeket. Ahogy benyitok hihetetlen töraegtl akta ötlik a szemembe Egész hegyek állának az íróasztalon fehér lapokból Akták iac asztalon, az ablakban, a slékeken : csupa káré* és mind indokok, jpgös kérelem. Minden aktába egy csomó nyomor van belétemetve áriél beszétuel a szüike egyfurmaiágu jegyfö-könyvek, hogy Nagykanizsán gorkiji tanyákon ölelkezik a nyomor sorvadáshozó lűdővétstel.
Dr.~ Prack tanácsos elmondja, hogy alig győzi a kérvények átvételét. Elintézésről persze szó sem lehel Likát, ■ az egyszerűen nincs: Családok laknak heteken keresztül üres vasúti kocsikban még- mindig. Nyolc-ttz ember egy siobában, egészen mindennapi e»(!t. És segíteni nem leliet. NagylakUbói részeket retvf\' rálw addig, aailg az 64ó4\'Cl ki—nem ■ teijesz-Hk, nem szakad Ett Várjik éppen, az ö434-et. Ugy beszélnek erről a számról, erről a rende-, lakói, mintha az a megváltás lenne, ami ha acffesr, vége a nyomornak és nem kell fiz eabrrnek egyetlen szobában egymást fer-
- Mattié.
Amig beué\'getür.k a szép, világos, nap-hfltéses szobában, jönnek sorra a felek. Egy közismert festőművészünk, aki nem bírja to-vibb az egészségiden lakást Á hadikórhátban aer Kvártélyt Megkapiar-Válassza ki magának, aztán kiutalják.
KiskanizSai laníló. A barna civilruhéján eiayfltt katonaköppeny. Kiskanizsáiól jár be ide tanítani. A két lábszárán feltűrte a nad-rtgjatrlnJgjr ai egyttten — mert miből is lel-
- hetn? egv taniiónak\' kettőre ? — civilruhá \'i Ját megkímélje: így is csupa sár mindene. —
CipCjét, ruháját tTugeszi a sok gyalogolás sár ban. esőben, hóban Kiskanízsáról ide be. Nem is\'mer likast kérni Csak hogy jegyezzék élő. majd ugy 3—4 hínap mulva—^ba le«". Kei e-rűen mosolyog hozzá, mint aki úgyis tudjs, hogy hiába.
öreg, ráncos képű asszony jön bs. H ijó -nagyságú cipőjéből eiöí, hitül, oidiit kilóg a rónfcyrSziiite csoda, hogy még a-~ lébSn ma rad Több a yuk rf jta, mint a bőr. Hit kérem, neki van fukisa M-g/aru\'ca már nem emlékszem ptntosan, 60 vagy 90 szám Mindén jó is volna, fizet rerdexen, c«ak a hiziur ■táJ|i, meit zsidó. Mikor kimondja ezt, hogy . .mert zsidó vagyok4, lenéz a. f j\'dré és a két összemart ványadt keze szégyenlősen indul a kéket, duzz.d\'á löpőiödöit öreg afkai felé. A régi gimnazlumbtn kér lakást
Nézegetem az aktákat. ü<v Bt-zdán litvánná Eg/ szobája és egy konyhája van.^r Btzdánn* gyértIjWél wfryutt a konyhában lakik, a szobái hal embernek adta kt. (Jondol-la n nfrgnézffii B>vegy Hjf\'/d/mrií:i, ki-\'idtréin az 6 kii hetének a tragédiáját. Bczdánné á Cttngerl utcában laku, 4 • , " __ «
A Ciangari-Mtca csapa tsOrke ptaaok, olvadó M. A nap «épen, játékoaaa taMI a tócsáik szflrke tükrén Ebédután van, jóllakott emberek férMk/vidáman fürdőm a jó kla napaűtéskan. Egy nép szőke lány, sárgadpőa, jókmbátos, uri, meg egy bekecset köztársasági (\'hadnagy mennek be az elhagyott sétatéri«. Ók nem fudjík, fiatalok és örömöe emberek ; pfdtg izemben egy özvegy asszony a gyerekével csöpögő, nedves halálkamrában táplálja magában a biztos kórt. , , *
Bezdánné nincsen otthon- A lakásán még kitinek eiactea, biztos fta szolgál kulcs helyett; A házbelleket kérdem, hogyan is él az özvegy-aaazony. Egy kis lucskos msslttábas gyerek mondja, bogy takarítani jár a .nagy házba". Nem tudom,, mit gondolt „nagyítás* alatt a «verek, nem is igen kérdeztem, hiu mindegy. Horvátok laknak, azoknak adta ki a szobát az asszony bérbe.
jól megnéztem magamnak ezt a Bezdánné fíie hátat. Emeletet, sárga. Kergflé folyosó vezet az emeletre. A falépcsőkön csupa viz, sár, alig lud elbukás nélkül faljutni, az ember A falakon letördelt vakolat alól nádszálak sárgu,l.iak elö, vis csepeg az ember nyakába. Olyan ez az emelet, mini egv levegőbe emelt pince. Nyirkos, hideg, barátságtalan Egy-egy szobában 4—5—6 ember herih-geakedik. Ét alíjf merek rá gondolni, hogy Bifit^,^ 1« Mn„»ntriy szerint száz olyan ember közül, aki negyed vatry ötödmagával lakik egy szobában, hatvan lüdővétzben pu*z-
tui el.
Igen szomorúm mentem el a becsukott ajtó elöl. A nap it eltűnt, qz ég is be&iürkü", a ragadós sáros Jiton u^y megutáltam ert a
rtrirtyán hwwiriPTrtt Bjlágnt És ugy méggyfl
löllem a tiszta urílányt, meg a nemzetiszínű tisztet, akik mosolyogva néztek egymásra, ha a karjuk ösaceért, pedig a városban rongyos vackokon püaztul á nyomorult emberi élei. Még a régi gimnázímot akartam látni,
ar üldözőit vén zaidóatttony. Itt őrült a bűz, nyitott«. ajtókori hihetetlen, egészség-, erkölcs-* és érzésronló helyek ontják a fertőző baktériumok ezreit. Itt - lltzták a szobák, csak nagyok, hidegek és ninci konyha Benyitok egy srobdb*.—Nagykendőkbe bugyolálva szspo\'raszavti fiztfcanyóka meséli szomorú sorsát. PelőfiVu\'ci 4 sz. alalt — ahol a favágó urával laktak — a rönpy vityilló összedőlt. A plafon gerendái rázuhantak és most alig birja vonszolni a testét!
— A Székely mérnök ur meg is parancsolta mir.d a négy lakónak — meséli\' szapora szóval ho y azonnal kiköltözni. De nem lunnak, még kettő most . is ott van. Én -meg megn>omorodtam. Nem tudok má én se ín unkába menni, pedig mikor én is segítettem vól egy kis ruha, pénz, élet miegymás.
Míg sokat beszélt az Öreg asszony a kétszáz szentképs közölt. Nem akartam már hallgatni tovább a zagyva beszédet az emberéről, a prágai lányáról,- meg egyébfct, csak nincs nyugalmam, mert a • Petőfi-utca 4 szám alatt kél »alád lakik, a feje fölött a düledező há"al és nem tudja, hogy mikor dől rá a sok gerenda s temeti s nyomorítja őket halomra.
Mik or jön már az 5434 é* mikor lesz vége az életve«zélye* életnek. Oarbii elnök nézzen a-aut^ébe és sürgönyözze meg az 54Ő4 el. (St V)
- Adományi Heldlnger Gyula rendőr-fjtriSnág e/Alt történt rgyeiti*^l)öl jtlfolyólitg 10 koronái adolt a szegény aftpra.
1 A kormánybiztos
raatélalaéaé m lakátlzaég niagaatn* , tatéadre áa a vlí^esaték épltéeéaak ■lalőkbl a^gkasééaéra.
— Smfdt tudósítónktól —
Nagykanit**, febr. tg.
A tegnapi nap történelmi napja Nagykanizsának. Az évtiredek tespedéat, az akarásnak mlmelését tegnap^ felváltotta a ct*>tkvéa. Sneff József£kormánybrs!ÖBs tegnap k\'fdtc meg lerakni egv -szebb, boldogabb NagykskttlXalapjait a megvalósulás útjára lépett a .jobb időkre* sokszor elhalasztott vízvezeték - megépítése ét jelentős intézkedés történt a lakásínség meg szüntetésére ís, A kormánybiztos tegnap két leiratot intézett dr. Sabfdn Oyula polgármesterhez, amelyből-kitűnik, hogy most mát igazán komoly módon foglalkoznak a várót szociális fejlesztésével.
Az egyik leiratban közli a kormánybiztos, a polgármesterrel, bogy a munkanélküliség cáökkertléié Céljlftól VlfŐtl él 8lUml tlüekmai tartja, hogy a régi főgimnázium lebontása a legelső tavassl munkát képezze és a tdsból klket-tUö /a- ts ttgtuunyugvkut as tgész város gnzda közönségének, Istállók és mellékip&léttk építésért maximális áron forgalomba hozzák — hogy ezáltal „városunk területén az- építkezési munkálatok mielőbb megkezdődhessenek.
A régi gimnázium- már a békében kl-szo\'gálta a városrf csak a háború kitörése az oka, hogy helyen még nem uj palotába» tanitjék az ifjúságot. A kegyelemdöfést ped;g megadta a gimnáziumnak a háború, de küló-pftRpn a A gjmnávtuwi-wia már valóba"
megérett arra, hogy eltűnjön az Eötvös-térről. Ézze! szemben tény az. hogy a régi gimnáziumot ma sokan, lakják, más lakát hiányában. A mostani lakók természetesen nincsenek megelégedve lakásukkal, hiszen sehol nincsen knnyha a helyiségek, alig fűthetők. A régi gimnázium lakói valóban megérdemlik, hogy\' az 5434—M. E 1918. rendeletnek Nagykanizsára való kiterjesztésével emberekhez méltó lakásba helyezzék el őket. A mai anyaghiány és munkanélküliség padig sz\'ntt- -»Ikernlhctet-- . lenné teszi, Ti"gy a régi gimnázium végre elnyerje megérdemelt sorsát.
^ Sne\'f kormánybiztos másik leirata többek közt ezeket mond\'a : Felhívom, a polgármester urát, hogy sürgősen közölje velem, hogy a mérnöki hivatal gondoskodott-e a ról. hogy a villamasmiiveknéi elégett geheiátór melyik gépgyárban van javítás végett. ^Mert annak gyort -elkéjntitéséf a budapes i szakszervezetek wtján megsürgetném, hogy így a hadikórház telepén levő vizvezé éki kutak vizadó képessége kipróbálható legyen, és az úgynevezett figyelőkút megfúrásához szükségen előmunkálatok mar most megkezdődhessenek. Tudni öháitom, hogy a város vízvezetéki terveinek munkálatai elkósrültek-e, hogy a tavasz folyamán a csatornázást munkálatok megkezdődhessenek.
A kormánybiztos leiratához nem kell kommentár. Mindaz, amiről belőlük tudomást szerzünk, garanciát nyújt arra. hogy most már megvalósulás felé közeledik mindazok álma, akik a .város fejlődésit és a lakostág
jólétéig tényleg szu tikon viselik.
■agat \'V -Ynrj\' íiíi"\'-ii— ••*-MT*TTWfTnir*------^T-Mrtitr\'\' T""
— Fölhívás. kusíWtövi ah az. 543| sz. korrftánv rendelő élttb CépfrMt é* a lakrész Ftkvtrdlás. Ki wtna hajjnulö « válva bíl-feriilQtén k*i ktt\'Oahctáriiu megHetöcn »>uto-rotolt «»ohM níhlny hóaapra irvda cí iaua HéiiRcdnlrl Güti « Madöbin. S
•VI» MMuár lt
¿AL*
HÍREK.
i»lwi<r
18 Kedd
M A P T A R.
Ua. ka*. Sltnaon Pwt Siowon Oac. M. (fMwotr • > Ágota tat. Adat ti
A aap ki raggri T tn I patt-kat. «i»»* Uhki S Ata SS patcktoi V M\' k«* «b T óta sj parikat, nvntfaafk reggal t ót» 14 patkó*.
Ma az önkéntes, polgárőrség IV. «oportjfft tart Szolgálatot.
— A Hadirokkantak H <diözvegyek és "Hadiírvák Zilamegyei Szövetsége tegnap tar-totia a Munkásotthon nagytermében beszámoló gyslésél a Stövetség eddigi működéséről A ¡tagok befogadására a helyisig kicsinek bizonyult; mert a vidéki helyi csoportok is igen atép számmal voltak képviselve A gyűlés-általában zajos lefolyásának mondható. Kifogás tárgyivá tétetett, hogv as egyesi állások betol; tástnéi a munkaadók m*g mindig nem része-sitik előnyben a rokkantakat, de különösen —hsává eáll -a hangulat akkor, amikor a vexz-tösíg a közgyűlésnek a zalamegyei és kűlönö-sen a nagykanizsai publikum ama indolenciajá-tál kiáieolt be,—h"gy dacára a »ajtó ¿línk propogálásának, eddig egyetlen alapító vagy pártoló tag sem Jelentkezett. Amidőn a msgunk részétől is sajnálattal állapítjuk meg eren -körtH-nényt, közoifók- -a— kisgyűlés - -ama—uv-y- -hangu hnámialáT\' miazenni a rokkantak adittrtl tudni fogják a módját annak, hogy "Éjjen wW ar f esteiént ériaflnlégit figytl ~mtt e Unni n rokkantak tdmovafnmrtt — Figyelembe véve a vezelCaég eddigi Önzetlen munkálkudását. a pac&ai kiküldőitek ajánlatára I : a közgyűlés a vezet bégnek köszönetét fejei te kl és bizalmáról biztosította. A Hadirokkantak, Hídiöxvegyek és Hrdiárvák Országos Szövet ségének kiküldőiig Wand Ignác a Néptőiéli minisztériumhoz beosztott alelnök, ki nagy sajnálatára a. gvQléát lekéste és a rokkantak, hadinzyegyck és hadiarvák megnyugtat áa a következő nyi atknzilui adja ki:
— A napirend azon pontjára vonatkozóan, hogy nacykanirsai munkaadók vonakodnak rokkant (mu ikasoaa\') alkalmazottakat fogtál . kozulni-. figyelmeztetem az érdekelt munkaadó Sörökéi, hogy a nepjólé\'i minisztérium, törvényt kes*it arról, hogy minden mur káadó köteles bizonyos számú rokkantakat is foglal • koztatni.. A hadigondozás szociális reorgani zálása\' folyamatban van. Minden rokkant tekin—j * lel nélkül katonai rendfoko-alára, polgári keresetéhez képest tesz felülvizsgálva. A felül-vl.sgá\'atökún az eddigi rendszerrel telje* seíT ellentétben, a most készülő nyugdíjellátás törvény alapján a btzalmfeifi, az orvos, a szak értfi muikásotnő\'\'. szava dOnt a minden való-szinQség szerint az államot, mint munkaadet a népjóléti minisztérium fogja képviselni. A, felülvizsgálatokon pga van az illető rokkant érdekeltiek választolt bírósághoz fclebbeznl. Sok mindenről szerettem Volna a gyűlésen beszélni, rokkantakról, özvegyek és árvák ügyeiről, BOhm hadügyminiszter azon kijelentése ufán. hogy arrtig ebben az országban hadimillíomos varr, feltétteaol a rokkant káráéul kell. hogy rr*gold|4k. Ha a társadalom énmsga nem ébred fel ennek a kijelentésnek Vfontosságára, akkor az államhatalom fogja l?t*le»»gir mie\'óbb leljtsitent
r Előadás a nők politikai elhelyea kedáeáröt. A dicsősége« novemberi fwedrr lom y m?g ildandó . társad *mi proUémtk\'iak nagy tömegét \' vetette leUiime: F»ek köríti forftosság le\'iint«lébeh i«\' első !iety<#l áll »\'■ a
probléma, amelyről Karctag Rezső tartott vasárnap dé\'előtt előadási a Haladás kutimális egyekület rendesásében. A politikai váláAMa férfiak és\'fcét. között mondhatni lel lesen leomlott Ai eddigi jogfosztott férfiakkal egyetemben a nők óriási tömege kapott helyet as alkotmány, sáncai között. Ez a forradalmi átalakulás a nőket teljesen készületlenül találta, ők a politikában kevés Mvéteijei analfabéták. Érnek a léiyihk Mszamiihálatlan károi követ kezményei lehelitek. A közelgő nemzetgyűlési vátasstseok alkalmával a nők ci|V a meggy 6-zödésnéikoil siavaialok számát fogják hlhetet-1 lén módon megnövelni. Épp ezért gyors, az ösetes társadjlmf rétegeket egyaránt felölelő neve ő munkára van szükség. Megpsnditi ai elő »dó áz eszmét, miszerint a Haladás kulturális egyesület vezetősége vegye Ion tol óra egy szabadiskola felállításéi, ahol elsősorban politikai alapismereteken kivUl egyébb (gazdasági, társadalmi és természéiludomáoyi) alapismeis tsket lánitáháhák városunk képzett polgáiai. Az egybegyűlt közönség feszült figyelemmel -hallgatta a mindvégig érdekel előadást, A logikus érvelés, a minderhapi éleiből merített találó példák, a könnyed előadási modor as elöad tst minden tekintetben elsőrangúvá tették. Ríméljük, hogy a felállítandó szabadiakola keretében a Hatadás kulturális egvesOlci veze* töszerrpel fog jutatni Karczag Rezső ludá--aáJtak;—•; \' ■\'• ~ ".-—:—á--—
—• A Hadviaelt Szellemi Munkáaok tal tmfgyei xsmmiUa_vaiarimpdéluJáfll<;ltftta
. alakúk)gyűlését—a váriishaza diktlerméhen. Dr. Bariba József ideiglenes elnök beszámolt az egyesület mu od»séiól, kijelentette, hogy az egyesület a köztársaság és forradalmi vívmányok mellett inlndtn erejéből állást foglal a azok vedelmére kész bármikor síkra szállani Dr Roúchild Béla az alapszsbtlyokat,\' Trlpam-mer J*nft .pedig a pénztári jelentést adta e\'ó, maki lObb indítvány tárgyalására kerüli a sor. Erután megválasztották a vígleges tisztikart, aittéiy n k\'ívftneaókeiieu alakút:—elnök di. Barth* Jőzsef, alelnök Ok dr. Wdier. János és dr. K\'átky István, üryvezelö titkár dr. Roth> •child Béla, ügyéM dr. Dómján Lajos, jegyzők dr. OvuUi B :la, Pártos Sándor, Völgyi Zoltán és Pap JójcSf f, pénziáms Tftpiiwwer JgrtO, ellen őrö1\' Llnyl Pal, Schwarz Lajos, Oyenes Dnső és :K indor l«t»á.n,
—\' Eljegyzés. Singer Pál eljegyrs\'e Wellisch Ilonkát. (Minden kűlőn értesítés helyett.)
— Vasúti szerencsét\'enség. A gelsei állomáson borzalmas baleset érte Nagy Ádám nagykanizsai v>«suti kalauzt. Tolatás közöm fel akart s/állani a mozgó vonalra, de meg-c-ufz in, u<V7*hogy a kerekek alá került,\' amelyek a biitab ti teljesei Asüzeroncsolták. A szerencsétlenül jirt vasu\'i kalauzt a iegelsá vonattal behoztak Kanizsara. Ugyanazon vonalon utazott dr. Ney H.igó or.;os, aki Nagyol ellő segélyben résr.esiteüe.—áz elsősegély N így kalauzt megmentene ez étetnek, Itbtt azonban ainpuHfni kellett.
— Vasutaa estély. Mindnyájan emlékszünk még n minden jzlbcti jól sikerült, fényes vaiuMs bálokra, amelyeket nemcsak a nagy-kzámu vaautat*«ág, hinem a város színe java is li\'gkfdv.\'ktbb e nlékel közé sorol..— Aminl h -lijijjí^. a il-;livu.uiii mozdonyvezetők rende*«4-réhen fog Itzijianl március 1-én at iuei farsnng legf?irye«nbbnak Igárkeré aslálve. Az esté\'y műsorán »* itudslom, óttbk és tane tarén Nsiy-kanless •«irklvátőhb|ál fogn/ik sifrap-lnl ÜJvö I zolnünk kait a vakutsskág it; hogy ai eddig I
■MMMMMMaMkMMI
csak a aaük caaládi kMW sleinket a nagy nyűvásoseág asámáta I férhetővé leszi As elóis te a I ral kecsegtető eetály laást mtndsstt « lyobb érdeklődés nyilvánul sse«,
— Koncert e Polgári Cgytstb«« A (Bet héten nagyjetentftségtt művészi sssetáay «tin-helye lesa Nagykanizsa. B hó 36-áa szerdán Kronland Jaques • berlini opara lenoristájá lendesi egyetlen daleatélyét a Polgári-EgyW nagytermében. Kronland vtiághiiü énekes, «M most magyarorssági körúton van. A mell héten Budapesten a Vigadóban rendezett hangversenyeivel a főváros zeneértő közönségének teMá tetszését nyerte meg Nagykssissán Bltmtm-scheln Vilmosné úrnő tongorskísérete metlaM Qoldmark, Schubert, Brahms és Hildech ma-veiből összeálllioti programmot fog leéneketaL Jegyek előre válthalók a nagytőssdében és Ssnb Etnö papirkereskedésében.
— A Világ nagymoacOaainhéabae kedden. szerdán, f. hó 1&. és 18-én bemutatásra kerül Dr. Newpon, egy orvos regénye 5 fal-vnnáshan F.—remeit flltjnálkotfe ^szerepét
Bassermann Albert, a hirneves művész játszi.
— Köszönetnyilvánítás. A nagykanizsai Vűll Hidaeeélvső Hivatal vezetője. Farkas Vilma úrhölgy; a Hivatal falaaámoUUa kila nmtatközolt l^ró\'45 K. (Egyezcrkeltóizáshetven korona 46 fillér) pénztári maradványt a nagy-kaslzsal hádlgöndozó néplrodt sacéiynéei céljaira volt szíves fölajánlani ás átadni. Ezárt a hadiözvegyek, hadlárvák ás hadirokkantak nevében ezen as úton is bálás köszönetét f«jeti,ki a hadtqandatá nipirodá igatgalója.
Irt falel i s lösaerkoaatö.
ttyttt-tér. —
Kirlovics ur, ön egy elvbű ember. Csodáljuk, hogy nem Ónról mintázták meg aa egyenesség emberének a szobrát, őn csakugyan Mindvégig bú maradt azon elveihez, hoey\' nem az elV e fontos, hanem »z, hogy hol adnak egy kia szereplési kört 0 inek és hol lehelne egy kerűletet-tatáuii, ha csak akkorát mint a körme alalliltiif piszok, de a .nagyságos képviselő mi" i titulus illetékes legyen. Őn voli néppárti, hatpém, függ< tienaégt. niungöpárti. majd a forradalom napjaiban bfe-komfuidált n szociáldemokrata plrfba ik. Pedig láthatta v Ina azokat a vasvilla tekinteteket, amellyel pártunk tagjai bizonyára ön iránti bizalmukat akarták kifejezni. a forradilom napimban, ha jól tudjulb/ét^nt voltunk Kiskanizsén önnél kedves ex cHrtárs a rendőrség helyiségé-gében, ahonnét a lemplomtéire meni\'Jnk megtartani a gyűlést. Ezen a gyú\'ésen ismertettük a párt programmját. Emlékezzen csak vissza jplvhü-ember, hogyan verte ott meljft fétléglá-vsl, hogy csatlakozik hoziánk, .mert ennek sz országnak á boldogulását csak a mi párt-programmunkban Iá já, „Mi mindig azociáliaiak vóltuaft" — szávait« ön kedves fttUentéesel — .és emellett míg élünk kitartunk*. Hit ily előzmények után érkezett meg öti^. drága ember a hatodik elvéher, a kf*g*zd*pirti szerelméhez. Ügy tudla változtatni ön «nagyságon képviselőjelölt* fregoli ur, * színét, mint a San zsan selvem békében. Azután mily édesen fölkötni-valóan tud On hazudni 1.
Mert sz már caak mégis aljas ráialom, hogy önt Sneff, elvtárs a lakásán frlkerostr Azt sem tudja, és azt hisszük, nem ts kíváncsi iá Sneff elvtárs, hogv finnek hol a lakást. Nem is volt és nem is lesz az On élmére neki eoh sem sztlltsége, mert Iám megtalállak mi önt akkór is,- ha ss újságba cimetíOk Is önhöz stóló sterelmes irátunkal. Aljaá rágalmaMMak é* haiug fráternek bálvegezzflk Ott, amíg a .Zalai Közlöny* t hó || iki ssámáhsn me«-jeleni hazug állítását be n*m t»ti«>n<i«it* |gy nát vfgcslilnk Ónnal, megbéiyaaaau elvhö ember r
■A negykanlttat ttortAidrmotrapn fért.
I
ZALA
)ÍI» február !&
APRÓ HIRDETÉSEK
A vasúti vendéglibm égy kocsis flze-téasei és teljes ellátással tnontl felvétetik. Fizetés megegyezés szerint 800
Varróleányok WiáMssk őzv. Vincse JénosnénáJ Hunyadi-u. 2. 708
Egy darab 11 éves pírostarka lényéit» béka svájci saimenlbali faj eladó Gál Jánosnál Sormás 35. 797
Ctényt. Léazló u. 25. st ha« uabad kézből eladó. Értekezni lehat Ugyanott.
kH)llialiM r. 1 váróé rendflrkspHAnyétól
Két gyermekágy, éobogó, fekete oszlop és használati tárgyak elaéc hivatalban.
másológép, sálon-egyéb bútordarabok, t. — Cím a kiadó 705
Koojha- és viragRerteszetembe
~ NSfikképxett
kertészt keresek
Értekezni lehet a Gőzfürdőben reggel 8—9 órakor. Csillag Jenő.
Vünk jőkarban la vő ket ágybéli ágyneműt, vagy fosztott tollat — Cím- a kiadó-. hivatalban. 778
Intelligens házaspar keres március hó 1-ére esetleg.l&-re kataxobAa csinosan bútorozott lakáét konyhával es tnellékhelyisé- I gattsL Cím a kiadóhivatalban. \' J
„ -— lakolal hegedűk, vonok, burok kaphatók Ftschel Pötöp Pia hangúénak tárában, Nagykanizsán:
1373 Ktg 1919.
Tárgy: Elrejtett kaaalstak bejelentés*
Hirdetmény.
A magyar belügyminiszter IÓOO/9I9. B. ML ss. rendelete aiapjan felhívó» mindazokat, akik saját házi és gazdasági vagy üzemi ssükségletüket aránytalanul meghaladó many-nyiségü, a közfogyasztás elől eltitkolt vagy elrejtett, -a közszüfcséglet kielégítésére szolgáló- cikkek birtokában vannak, hogy készla-teiket legkésőbb folyó évi február hó 28-fg bezárólag a hatóságnál jeterjjsek be.
Aki ezen kitűzött határidőn belül élfffkolt vagy elrejtett készletet a -hatóságnál bejelent-, az árdrágító visszaélések hatalyosabb megtorlását célzó I\'9i9: Xll. néptorvény ü §-ának elaő bekezdése alapján nem büntethető. Nagykanizsa, 1010, február 17.
Kiss Lajos s. tv.
Alulírott városi adóhivatal ezennel felszólítja- RUQdtizokac U audzokat, akut az aoo-Skönyvbén előirt es az 1\'909. évi -XI. t. c. §-a értelmében esedékes adótartozásukat a hü 15-éig be nem fizették, hogy azt járulékaival együtt a jelen "hirdetmény közhírré tételétől számított 8 napon belül, vagyis a hó 24-éig annál is inkább fizessek be, mert ellenkező esetben ellenük a zálogot«ü eljárás
Varóst Adóhivatal. -Nagykanizsa, 1919, • február 17. napján!
Horváth,
\'■••" ~ •■ ■ . - ^ \'\'- adóügyi ««ámvavő.
VTI AC I2IJ sziiház
I Ilin U fc>niii w
FM ft. * * »ás MMs laéán tt tarfia A. Bassermanh aranyaorozaténak «1*6 képe
Dr. NEWPON
Egy orvos ragénya 5 felvonásban
\' Remek klséró műsor I
Előadások hétköznapon 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, S és 7 órakor.
Hirdetések
felvétetnek a Zala irodájában
Keetaayt-a. 4. tdialia ZSS
Hétfőn, kmódmn Esbruár 17. és 18 én.
Ssenááclos Nordiak attrakció I
* _ TJ> V ...
Hl A lAVn caodaszepsegü ttlmmu veszné csodás alakításával bemutatóra kerül
Tatjána ^
(Egy hattttMHŐ iWUrtétiftk^ lírama 4 felvonásban.
Előadások hétköznapokon: & és 7 órakor. Vasár- és ünnepen 4V», 6 és- "Pb órakor.
11 1 . .........
Igazgató BALOG OSZK A K. i
Wyottiatottt a .ZA1.A\' »yomd* ás hírlapkiadó f általainál Nagykanizsán.
ñT n-r-i
Főszerkesztő
Főmunkatárs és tfcptulajdonos CSILLA G U E N Ő
XLVI. Avfolyam
torutztisH fts Uaiikhrtta]:
NAOYKANIZSA,
A
Sugár-ut 4.
Zala Nyomdavállalat
«
FÓ-UI6. sz
Megjelenik hétfő kivételével mindennap kora reggel
Nagykanizsa, 1919. Fabruár
• Szerda
■ !!■■■
POLITIKAI NAPILAP.
1 1L | 1 \' 1 1 ■■ ■ MIM íj.li jr — 5icrkesrf0s<gl 4b kiadóhivatal! telefon TS.
Nyomdal telefon 117.
Kunfi Magyarország helyzetérő
o
Magyarországnak két hónapra van élelmiszere. — A me
szállók erőszakosságai.
Bern, íebruur 18. Kunfi Zsigmond a párisi Información munkatársa folytatott beszélgetősben többek k >zt ezeket mondotta :
— Kívánatos . volna, hogv a berni.kongressz is határozatát területi élésekben Párisban is s^ivleljék meg. A magyar kormánynak szándéka volt, választásokat tart, ezeket azonban az ország megszállott állapotában n¿m vi keresztül. — Bolsevista veszedelemről egyelőre nincsen szó Magya ors/J A mai élelmiszerkészletekkcl egy-két hónapig még kibírjuk Ha azonba idő eltelte után Magyarország és Csehország között nem átfonok he> rendes viszonyok, a bolsevista veszedelem nagyon közeli lesz. Legfőbb váj hogy Károlyi Mihály mielőbb képviselhesse Magyarország\' érdekeit PáWsban. Magyarországon nagy az elkeseredés amiatt, hogy noha nálunk antant-barát kormány vette át az ügyek vezetékét,> nem bánnak velünk jobban/mint hogyha Tisza kormányozná az országot. \' > .
Előfizetési árak:
helyben házhoz szállítva, vagy posta szétkflldéaael i
Egész évre K 90-
Pélévre . . „ 45-
Negyedévre „ 22*50
Egy hóra . „ 7*5«
Egyes szám ára 30 I.
wm*
Hirdetéseket, nyllt-teret én magán-közkményeket díjszabás szerint vesz B1 — fel a kiadóhivatal.
útközei Erdély ben a székelyek ¿N.roniAuok között.
. * 9 9
Budapest, ftbr. 18 M\'<r napok óta IfWrIÍ1MMÍ tfTrfrt. \'fiögy i rjmánok eló akarnak nyomulni Szatmár és Ntgyvárad irányábin Illetékes helyről szerzett értesülés szerint az erdélyi fronton álló magyar csapatok már január 21 én azt a parancsot kaptak, a hadügyminisztériumból, hogy állásaikat esetleges támad ts ecetén v£g*ő*ig védelmezzék. A románok Hnraklánál tegnap délután megtámadtak a szókely csapatokat, de azok a vett parancshoz híven kemény harcban visszaverték őket. A magyu kormány nem hajlandó arra, hr>gy a románoknak u] bh területeket engedjen át. Minden támadási li »erietet fegyverrel fogunk visszautasítani.
Nagykároly, február 18. Harakláná», Viilachtól 9 kilométernyire északnyugatra t.gnap délutántól kezdve egész az éjjelen át igen komoly harc folyik a székelyek és a románok között/ A románok folyton erősítéseket kérnek.
Cseh erőszakosságok.
. .. **\' *
B idspes», febr. A cseh katonai p?-ranccnoHs^gok a demarkációs vonrtl mentén mindenütt vthszsélnek a helyzettel. Uy az Ung folyó, menten uuy lépnek fel, mintha a folyó két partját jogukbjn volna megkzállva tartani A felmerült pnnaszok folytán a külügyminirz-terium most tárgyolást kczdt.lt a fegyverszüneti bizottság uján annak megállapítására, hogy a demarkációs vonal pontosan a határfolyó középvonaláig terjedjen és a cseheknek ne legyen
Joguk hatáskörüket illetéktelenül kiterjeszteni.
, ■ . i \'
Ungvár/ február 18 Az itteni állomásra tegnap 1L súlyosan sebesült katona érkezett. Megállapították,, hogy részben nyilt sebük van, részben idegsokkosok, többnek pedig a lába van elfagyva. Valamennyien magukkal tehetetlen emberek, akiknek szállítása orvosi véle-aény szerint életveszélyes. A csehek azonban kijelentették, hogv nem veszik fel őket kór-fcáiba, mert cseh kórházban magyar katona számára nincs hely.
Mztrájk Kassáu.
Miskolc, f<br. 18 A kassai munkásság tegnap sztrájkba lépst». U tisztviselők is csatlakozlak hoz ájuk, c«ak a vízvezeték működik. A csehek engedélyt kérlek Bossi olasz ezredestől, hogyr a sztráj\'c vezéreit letartóztathassák.
ezredes megtagadta a kérési, ellenben elragadtatással nyilatkozott a magy^sá\'j méltóságteljes és gyflnySiíi viselkedéséről. A vasu\'i á tomásról a sztrájk kitörése óta a vonatok nem közlekednek
A pozsonyi olasz tisztek kilépitek a cselt olasz légióból.
OyŐr, febr. 18 A . csehek 50 waggon lisztet akartak Pozsonyból Csehországba szállítani, a haláron azonban a magyar vasutasok átigazították a váltót és az egész szállítmányt Ausztriába irányították.- Azt mondták, inkább legyen a nyomorgó bécueké a liszt, mint a cseheké. Tegnap Pozsonyban olasz tiszfek mu láttak, miközben hangosan tiltakoztak a e^h légió bruMtlflásaS ellen. Letépték a cseh-olasz légió piroliját. lábbal tiporták és ki jelentették, hogy ilyen jelvényt nem hor darrSk.
A csehek véglegesnek tartják .
Felsőoiagyarország elfoglalását.
Pozsony, febr. 18. A cseh—szlovák sajtóiroda jelenti: Ma délelőlt az egykori hadtestparancsnoki épületben gyűlés volt, amelyen Srobár cseh—szlovák miniszter is résztvett. A gyűlésen dr Markovícs cseh nemzetgyűlési képviselő a c<eh külügyminiszter következő
üzeretét közölte:
— Csehország ügye jól, sőt nagyon jól áll. A jelenlegi határok megállapítását és a megszállott területek feletti abszolút szuverenitás elismerését nem szabad ugy értelmezni, mintha ezen a csah nemzet rová sára még módosítás történhatnék. Legfeljebb arról Ishtt szó, hogy hány kilométerrel kell kiterjeszteni a határokat dél felé.
>ny felöl nem is fogunk tárgyaim\' ¿vitatásra vár ezzel szemben a cseh— élazláv korridor, vagy a Pozsony-Flume vasútvonal nemzetközivé tételének kérdése.
A németek és\'a magyaiok a békekonferencián nem vesznek részt és igy nem tudhatják, hogy
ott miben történnek megállj adások.
• «
Autonómiát kapnak a hazai ro« mánok és szlovákok.
Budapest, febr. 18 A mai minisztertanács rendkívül nagyfontosságú ügyet tárgyal. A kormány tagjait előre éltetették, hogy az ülés deiuia.ii 5 órai kezdetén feltéllenül jelenjenek meg, mert a Karolyi Mihály elnöklete alatt tartandó ülésen su\'yos közjogi és állam-jogi kérdések kerülnek megvívásra. M\'gbiz-h<itó értesülés szerint a kormány a htzai tót és román nemzeteknek adandó autonómia kérdését fogja tárgyalni. A mull hét v^gén tartott minisztertanács megli la Juhász Nagy Sándor igazságügymini8zt«rl, dolgozzon ki az őszies hazai nemzeteknek adandó autonómiáról egy: néptörvénytervezetel. Az igazságügymi-nlszter rnár elkészült munkájával és igy a kormány ma már abb* a helyzetbe került, hogy e nagyfontosságú kérdésben határozatot hozhasson. A kormány elhatároznál rend\'ivüli események siettették A pozsonyi vérfürdő után kialakult néphangulat a felvidéken csehellenesre fordult, ugv, hogy a megszállott felvidéket ma egy izzó katlannak lehet tekinteni, amely minden pillanatban forradalmi lángba boru\'hat Erdélyben Is döntésre érettek az események. A kor-manyra nagy hatást lett a pi*kii vasutasok pa-nasza és elkeseredése. Miiidez események megérlelték az elhatározást, ho0y a tót és román autonómiáról szóló rendelkezéseket sürgősen törvénybe iktassák. Hirszerint az uj népiörvé-nyek teljesen a Ruszka-Krajnáról és a német autonómiátó\' szóló népfötv^nyek mintájára készültek és rövid időn belül fel fogják állítani a tót és román miniszter\'jmokat. Hirszerínt eíen minisztériumok vezetőinek személye felől is folytak már tárgyalások.
Budapest, febr. 18 A mai minisztertanács folyó ügyekkel foglalhtv.ot.
* « ^ jrt,
Választások Németaasztriában.
Győztek a szocialisták.
Berlin,, febr. 18 A lapok megállapítják a német osztrák választásokról szóló cikktikben. hogy a szocialisták fölényes győzelemmel kerültek ki a választásokból. Nagy jelentőségű eseménynek tartjuk, hogy egyes tartományoknak az a gondolata, hogy Bécstől elszakadjanak, teljesen elvesztette a talaját és N-4mef-ausztriának Németországgal való egyesöléte teljes győzelmet ért el.
Sztrájkok Angliában.
London, febr. lő A kormány tekintette! az ipari munkásság fenyegető magatartásán* elhatározta, hogy a töke és a munka képviselőit országos gyűlésre hívja ösue. Legújabban a vasutasok magatartása is fenyegető. A szállítómunkások, a vasu\'asok és a bányászok Egyidejű sztrájkját nem tartják kizártnak.
a
ZALA
1019. Wnk l§
^A sváUcI Lohengrln
Jie mondták, hogy a világ nem forint! M kákáiból. Vaiam kor, rtetn ía olyan régen, amikor a német sas francia földi* válta karmait. idehaza pedig a Oottertultét énekelték a Habsburgok minded ugy nevez H diplomáciai sikerére, — fözaírutónak kiáiioűák ki Jtdwyt MífeáJyLé* m ndazukat, akik nem a pangtrma-oizmus lakáfi szolgálatában látták a magyarság aaerepéf \\Hm s császár- po\'inkái szöjgál. a hatalmi Ónét modem Csák .Mátéi. Tiszától Rákosi je«ó<g „feszítsd meg*-ct üvöltöttek minden magyarra, aki arccal az antant, \'gaz-lágéTzeiévrt a nemzetiségek, lette ismeretévet pedig > nép felé fordulva kereste az 11 Ma-\' gyarnrsaág boldogulását éa t*sti épségének amgőrzé\'ét
Jól emlékszünk, a, hatalmas fariresaok. kórusában zengett akkor gót A*drússy Gyula is. Az 6 k állása ugyan nem volt olyan nyers, gőgös és hangos, mint a geszti terorietáé. rnc\'t M \'dnjr Gyula mindig óvatos lírikusa vok a \'eakciónak. 0 akkor is csak szeréi yen a háttéri? n i<M>"ruilf a \'ihf-n■itt"1\' meg
j is akkor lett külegymfn\'sztere, am\'kor a mór narchia már cserepeire hul\'ott. Későn lépett a svájci r valda elé la és mpet már a rfeavt\'vá-lásttak ez a magsa e-Je sem kaaanál Késő, késő! Bízzunk aa\'nlripdatra ébredt magyarság zenei érzésében, mejv sem a szivét, sem a fülét nem fogj* megnyitni ennek a későn é» karnisán intonált marséi! esa\'k. Vége a komédiának ! A függöny legörbült és a svájci Lokengrin már csak az ttj világrend függönye mögül énekelhette el a maga hattyúdalát
Red*\'Pál
HÍREK.
| lebratr
19
Sasrda \'
Ma csoportja
az
k á a t A k
Ma. ha. Konrád ÜT ^r« Kon rád Out. kai. {ftijreir 1) Pulit tev Mtf IS
■tf ui «sg«t 7 ún $ pttc-M, — úrik délután é ú»a tli pitikor * haíi *m cíie 14 áta <8 r*rt-M, .«unttá nua 8 éi tl pettof
önkéntes polgárőrség 1.
Szentelt csásxárkimmtsrél.
Csodálatos, h>gy most mennyire megjött a. hangja és még csodálatosabb, hegy ez a hang mennyire megváltozott: harsány, erős, bömbölő Ifi lett az egyk r **clid udvari igric btUNilszavából; szinte ÜUet hasogató, -ahogyan - Svájc bíztUl Oéti-ítröl idehöíripSIyög a szegény. agyonsanyargatott. vérrel öntözött magyar ugara, .A Német iizi.gat vató szövetség má- a kábora folyamán megingott* éaetó- a svájci vendégdalnok. ,A maeyárok aem tesznek többé hajtandók arra, hogy a pángermán zmus világhalalmi törekvéseinek eszközei lehetnek Magvarország nem e\'Ienzi az angol—szisz tets\'bbséget. Anglia hatalmi tul-•olya a keleten leglrbb biztosíték volt M agyar-arszágra nézve " — Ilyeneket kántál ez a hirtelen nekibátorodott gtofí. da\'nok, de m nd még \'gyebeket is. BelesüvOlti a világba. hald Hallják, hogy .Franciaország nemzeti politikáéinak su\'iaaein álT és sohasem \'og uflában áHarn Magyamrizág ;—csopán régi szövetségi rendezetünk \'m att jutottunk vele ellenséges viszonyba.\' Me.-hat* hogy milyen antant-barát lett egyszerre ez a gróf Andrássy Chuls • Ó, aki a német szövetség kérdésében mindig egv gyékényre ug-ntt gróf Tisza Istvánnal, most védőbástyát akar építeni Ma\' yarországv őt Németország ellen. Aki élete cé\'jának tekintette, hogy a ¿5íis?a"i ház külügyminisztere leh*ssenJ most a dualizmust okolja, a\' csehek maeyar-e*1enes aspirációjáért. Nemzeti aut nómlát, jó- 1 akaratot kér a nemzetiségeknek, aki egész politikai életében a régi rezsim- *zolgawi 6-rendszerévs! uszította ellenünk a nemzetiségeket » aki ntínd«g hűséges csatlósa volt a -Habsburgok hizi poiti Icájának, amellyel egymásra ingerelték népeiket
Érdekes lenne még néhá\'-y \'íven szemelvény a gróf Andrássy Gyula nyilatkozatából, ka mindezt Kár lyi Mihály már akkor el nem mondta «otna. amikor rz még hazaárulás volt s amik r a svá\'ci Lohengrin türkízes díszkard-, jár.i tttvo ¡¿\'ejtette ki." h«gy a békét Budapesten fogj .k okiáiei! -Persze a német békét, az imperialista bé^ét, a kapitalista békék És hogyan megt?pt\'\'tAk ezért a kijelentésért — persze csak a megVldoguy munkapárt ré szé röl. De hát h ába\' Nem \'ó politikus ez a gróf AndrásSy Oyuta. NHic et szerencséje. Megl * I csak el-késett. Á plttrili» választójogot is akkor köve\' __t_ 11«, am\'kor az ¿rsrágnak á régi, általánosabb vál izt*l( g * kévé* *olt. A cvátrárl háznak
tart szolgálatot.
Pélutáii háromkor
nagyon, borzasztóan éa rettenetesen unatkoztam ebben az eseménytelen városban, mtly ép 4y «uütka é« betegesen csendes, mint Vac (pedig Khiwn jártam ott) Sokszor, amikoi kineziem az utcára és megláttam a fehér főid zinies hazakat, az asszonyok ruháit, bis csilingelő <si«ó vágtatott et -az ablak atatt és él fiu gomhozott tul, a tűzfal mOgött, ilyenkor <t hitlem, hogy Vicjh vagy<»k és mindaz, amtt sató*lgftak hiszek csak illúzió. U . Imam han dnézm sjjyűULaég-« a kinguialokit és keresek magamnak valamit^ gy e.noer sursőt, vagy egy szép lábat, amivet >1 percig érdemes foglalkozni é* azután kósv-nyelmtten örökre er lehat feledni. Egy hadirokkant jón, a rutát »gy pék és sorbait finnek ecy híres néptanító, egv gradeuie kifestett >reg dáma, az ulon mai cokoI najtanak, kőid rub.is melles falvi lány, sovány hivatalnok, i cg^s kisgyerek, pap. elhizoit kreízteroené, tul pedig eg/ koldus kiabál artikulátlan hangon, mintha megszálló francia katona volna, v*g* okarinat tolna az orra elött^ Figyelem a oe ekuk tartását, az igyekvésnket, hogy égy-xnAsz» hasisnak, a pléta-cukat ( — amit akfcoi veitek hírtelen fel, amikor kileptek a kapa-fj\'Af»—) átszúrom s szemeimmel és keresem bennük a meztelen embert, amit mindenki takarni igyekszik\' éa bár ezt tudjuk, mégis annak kOszAntűnk nagyokat aki a l\'gü-ye-bben te ludja mások előtt hazudni f a saját énfét. V<i«mi -különös tehetséget látunk ebben bizonyara és eltanultuk a nyugan^l, hogy ezeket a tehetségeket jobban ke\'l tiszteim, iuini a mCvészeket é< tudósokat Az emberek a mellényzseb&kböl rakják az arcukra a n»gy érzéseket: a gógOt, a «¡indulatot, a leereszkedési, a barátságot a szenvedélyt, vagy a hitel. B-.lttt mind egyformák az emberek, mi d igen közönségesek, önzők es aljasik és igen jO n*pszór.okok, vaey vszétő tisztviselők,^ akik jgjntén tudják mindazt, amit mi tudunk, csak nem merünk -egy . idöh** -rájórtni és nem merünk egymísnak a szemébe kacagni, mért az borzaszt i v Ina, ftvuzrtnrne ez a színes (lveg, amit a ..szemünk elölt hordunk, el pukkad na ez a hízelgő, kOpkfldO, inUikus, alázatos, reménykedő, nyárspolgári, büszke és hangulatos vitae mint egy szappanbuborék vagy nntzke Zepp lln otv«n unalmas lenné minden, olyan unalmat.\' Ó minden csak az iMuzóéit történik és minden csak illúzió — m-rt én is egészen másra gondoltam, másról akartam írni és énmagam előtt lepleztem az egészei aitíia ezt elmondtam. A szobámban hfdéi| van, nincs \'fám és igen bosszankodtam, hogy fit nem >*okás kölcsönkérni. /h i.)
- Tóth Zó\'tán ~ a minlszteroliiök l«gl sajtóosztály előadója Tóth ZnUán. tő szerkesztőnket. a miniszterelnökség tajtOottlá-Ivához elladóvá nevették ki s szolgálait^telre I Nagykanizsa székhellyé! Z.i ávArmrgyéhc rén
«tették kt Az orssá* egyéb részeibe még Hze« két.aajlóaéOadét kotdlak ki, akiknek 1l<|<íi w nden pdWkai, kOagaadtaágt. térsadalaű eas-. nényérét, közállapotairól naponként -Sftaveflew |r lenléét ketf\'laoniök a minis r terel n óé tég áaj-lAosztáfyéask. A sajtóftmOletekben megjelenő nsszes lapok minden kérelmeiket az illetekaa ■tjtóetőadó utján terjeszthetik föl a miniszter-einlkség b,pjifosztályához \\Tóth Zoltán s zata-megvst aafiókerfltet «lősdója lapunknál vlaett Atissit is megtartja» •
— Oaél azázados — s ka onata«éca elnöke. A hatonsfanacs tegnap <arton ülésén Qaái Imre századost nagy lelkesedésig a katonatanács Httokévé választotta meg, 0«él százados egyenlően élveii a legénység és a tisztikar bizalmit, amit már a háború alatt tanúsított sroci*lts gond Utazásával érdemelt ki
— Ls mondott a városi Ogyéss. Annak idején Jeientettflk, hogv Faict Lajos benyújtotta a "városi ügyészí ¿Másról vató lemondását A lemondás a kormánybiztoshoz került, fcto a lemondhat elfogadta. Az ügyészi állást as eddigi rendtől eltetöleg nem vaiaszléi utján lOlnk be, mert a néplanícsrkról sró\'ó nép-törvény értelmében* <z Ügyészi állás az átme-neli Idő alatt véglegesen be nem tel hetö A imveny értelmítmi a városi ügyészi teendők el^gzéséts helyettes nevezendő ki Az ügyész-belyetteai a néptanács meghallgatása után a kormánybiztos fogja kinevezni. Falcs Lajos az pgyvédi Rendtartás értelmében hivatalát még a lemondást követő harminc napon át köteles ellátni, amely időn belül a városi ügyészhelyettes kinevezése is még fog történni. _
—• Cksk\' magyar bizottság Nagy ka ni • zaén. Ma d\'tutjn egy bízottig <*r*e/tk N\'gy* kaniz«ár«, koey a esek katonaság hátrahagyott i-tlá\'sága\'l \'liq iiriá\'j» * hirollság lét magyar is egy cséA .lflrz»li«ífbö\' áll-é« meg T>gja álla-pilani azoknak a követeléseknek végóstze ét, " amelyeket egyének éa intézmények as ilt tartózkodón cseh katonasággal szemben lámasz-Ltanak Ugyanilyen bizotisig fogja C*ekor-rág-ban a m-gyar csapitok által hátrahagyott adósságokat megállapitar l. ami után azok kiegyen-liléte illptve elszámolása ia megtörténik.
— A földosztás Nagykanlzeán. »" kormány már-rí ebben elrendelte-a főidre, igény-tartó földművesek összeírását. "Az Om\'rliíi iránti felhívást mi ia közöttük. Most a városházán arról értesítenek bennünket hogv a jelentkezők száma hihetetlenül csekély. Alig ha-szaa jelentették be azt a kívánságukat hogy a földosztásban részesülni akarnak. A jelentkezés halárideje holnap lejár" s az azután kelent-^ kezőket már nem veszik\' figyelembe Figyelmeztetjük a város fOldmflwa népességét kegp-a jelentkezést tovább nete«!*t«rák, mert ebből jelentős káruk lenne. — l-l emlitjük meg azt a budapesti érte<flléeflnket, hogy a kormány a földosztási elsősorban azokon a vidékeken fogja kérésziül vitetni, ahol a földínség le«jobban érezhető és a fö dmüveff lakosság elsősorban kívánja
— Á csereakció Dr. Sayf*n Gyula polgármester ma hirdetményi bocsátott ki az Ausztriával, kötendő ¡esersflztet. tárgyában. A csereaVcIö előnyeit és szükségességét annak idején bőven IsmeftettOk, ma csak mm^elien fe\'hivjuk a kftzönség figyelmét, hocy bag/ton fel eddigi hihetetlen indolenciájával és a felhívnának tegyen eleget. A v*ros csak a ké-iö^ség érdekét akarja szolgálni, hi<z a "étkű-lOthetö lisztéit nálunk méregdrága és sokszqr egyáltalán nem is kaohaió tex¡\'illárut és ipari cikkeket kap A kis Zalaegerszeg lakóssága fel nidta fogni az akció jelentőségét és előnyeit reméljük, hogy \'nekünk sem kell majd szégyenkezve megállapít inunk, hogv a polgármester felhívása erednénvteten volt
-— Csak engedéllyel \'ahat a kaszárnyádba lépni. Bttim. h^dttgvmtniszter reodev-fet adott kt, amelyben megtiltja, hoay bárki ja «ftgedéty viélkül valamely kaszárnyába betép hessen Az intézkedés oka az, hogy a reakciós izgatás eleve is megak<dályozta*sék. B.lépéat engedélyt csakis minden tekíileihen megbízható egyének kapatnak Az engedélyeket egyes laktanyák részére aa (\'leirt laktahys \'parancsnoka, as, összes laktany.ákha való belép*«"», pedig a kiloinl á)tnmá<ptran<Mrokság -ad kk
iv itt. letxuár 1*
ZALA
i
— Személyi Mr. Or Singet Emi\', Son-eettberg negykaními póstafötisit veje Buda métFtt Magit- kötut 3l —53 szám elatt ügyvédi irodát nyílót\'.
f —Élelmiszerért — mntl Vető Ar»
goM budapesti sxénkereskedó a jövő heten a aiinmcetium ét a széhkormánybiztos jóvá\' Hg teával CseM>rszágba utazik-, hogy élelmi-gtM ellenében BHd eszközöljön ki Vető k hívta a nagykanizsai kormánybiztost, hogy közölje, vájton a város reflektá *e a cseh xtnrc I n« igen, mennyi élelmiszert válna hajlandó 4 c«ete akció céljaira fordítani. Or Kritky |ttv«n PtaptA, akitől a koemánybiitoe véleményt kért. ma at( jelentett^ a kormánybiitos-aak, Mgy a város erre a célra csupán egy »\'Cfm makói hagymái és 4—5 waggon hu<-gonvát tud lotdliant
Haladé* müvészestélye P hó 21 én pénteken este fél 8 órai kodettel a CislOu ^vermében a Haladéi Kultura egyesület rendet. KtmmtWMnek t Ja ff né Pele? Id», Bogenrtedemé Pe\'cz Lubi uraaazo* bvov, Stnneck Zsigmond, Sauermmn Béla, S\'U^imann Pfcrenc urak. A műsoron Be h wen, Rubinstein Webet atb. míivei Szerepein -k, Br lépőd ij B kor. tagoknak 3 korona jetyk mér válthatók c«nto »oknn délután féf t-6 ^i\'t at egyesület Pó*til 24 «zá"»a latli
iityiségéban *e |HWMH HU 6
— A kanizsai munkástanács Qléss. A atgykanizsai munka*t»návs ma, szerdán e*te I >ivw n Munkásotthonban illési .tart, ahol a tagok, valamint a katonatanács megbízottal nive«k«ljenek megjelenni.
— Aa országos vásároké. Az alispán a* árról Mesttette "a polgármesteii. hogy az arszágos vásárok megtartásénak február 15 éfg elrendelt tilalmát az alsólendtral. nagykanizsai éi le\'enyéi járások kivételével mevszOnteti. Az
réBtjáfi járásokra asonban, mivel azok a |agnctíá«ok állal megszállt terület közvetlen ixommftMeában fekszenek, a közrend érdeké ■ ben bizonytalan ideig fenntartták. Veszprém-pegye alispánja arról értesítetté,. Za.Iavármegve áftfpánjáL hoev ai oraaágoa visárok megtar-Btlnák titalmét Vetxpréthmegye területére kifüggesztette. y
— A Szociális ipargazdasági Párt ■int minden szerdán, ugy ma este ta összejövetelt tart és kérjük ugy a párttagok, mjnt szakcsoportok vezetőségének tetetölfcg teljes státKhsn való megjelenését.
Tornaegylet! hírek A Nagykanizsai Tornaegylet f hó lí-én Urtolfa váUáZimányi •lésit, a-nelyen az évi rendes közgyfll** meg tartísát március hó 5-re lUzte ki Öömmel Wbölhef|«k, hogy a mar félszázad óta fennálló «UJTMöjet »zép virágzásnak índulU^Buzdífásui «zotgáijon mindenkinek, ho?y . a legutóbbi. ilSsen 36 sportot Ózni vágyó léliea fiatalembert vgítefr fel a tagok sorába. Azóta ia ■I\' nagy a jelentkezők száma. Ma, 19 én, ■erdt este fél 8 órakor a tornateremben "ágyon fontos tagtyOlés lesz, amelyre a veze-!>\'<*!! a tagokat és a város Összes sportbarátait ■téghivji. Taggyűlés után rendes tornagyá-korlat: >
A rendőrségról Február 7 ín a -éáiivasutt irdőbíznál egy csomagot (aléllak. Ifcr.\'t tulajdonosa átveheti a rendörségen.
~ — Aa Orsségoa Hadigondozó Hivatal p?c;hadirokkant munkaközvetítőjénél a soyei tezö hadnonfc.nlak keresnek alkalmazást: A u bes7etr6 (levelező) 1, béresgazda 3. bizalmi ílíás 1, b.ir- és pincekezelö t, csősz 4, erdöór 7, íp;t%zetí alkalmazott J, raUotó 1, felügyelő 44. \'örs«Tme8ier, (ratrotőTerdőkezelő) 1. gazda 4 r cteied 1, gazdasági, irnok t.
g» éxu^k^« 1, gépísz 1, gépész kovács 1, féptzT^^U-, gyári munkáit i. házmester 1, hivat- «# Jp 16, hentes I, irrok 6. kőfaragó, vé?nAkfJ^r„üves 4 könyvelő \'1,. levélhordó i( wr^T* 3, mezőőr 1, motorkezelő 1, őr 3, jtt.r>beszedő I. portás 7, raktárnok á i, (tol(* 7, lejketeiő 1. telefón-
kapcsoiá* ]., üazlviselő 1, útmester W vincellér 1
— Pérn Andr« »ok srép hír előzi mag és cígjc nagyéh «evesen tudjáfe, hogy e név álan magyar «zó rejtőzik. - Fern *nd»a nem más, mim a Potényí Ügyben sokat emlegetett Sch\'rfihr
Róza bárónőnek wtpiéi« mla\'l már ózríiCfit »• megcsodált leánya,, ki ai ürá7
niában ma éa holnap bemutatóra kerülő Lelkek alkonya cimü diamában játsza a Ifiazerepet -\'
— Arusltóbí^ák aa uteékon. MaloUcs Józaef azzal az ajánlattal fordult a vároa tana csábos, hogy a fru-gs(masabb utvonalak mentén tis tetszetős gyümö\'cs- és cuknrkaárusitó bódé felállitáat engedjék meg néki. Jóizlés-ből. dé meg egészségügyi szempontból Is he-ivetelni tudjuk a tervet. Legalább eltűnnek a régi nagy sárga esemyóeátrak.
m\'Ui ."rí n i \'ja i, ■ ii", ii m i■■!■ "nii\'i hm mn ag
Békekonferencia.
Blókstea bék® máárclsiabaaa.
Basel, febr. 18 Clemenceau a francia kamara külügyi bizottságában kijelentette, hogy ar~e*ő<rfes béke megkötésére irány.ilő tárgyaások március ötödikén lógnak kezdOdni.
A német fegyvemflaet.
Newyork. febr 18 A New.ortt Times jelenti Pártiból A németekkel kotott uj tegy verszüncli szerződés három napra fej lévén mondható, a franciák azt hiúik, hogy már e
^ttp^\'éhstbcnftr:
ródés leglényegesebb módosítása az, hogy a német csapatokat Posenból vissza kell vonni, A franciák azt mondják, hogy ha a németek két héten be\'fl1 nem adják tanújelét annak, hogy a fegyverszüneti szerződés rendelkezéseit a maguk egészében Jiaflwdók teljesíteni, akkor sokkal szigorúbb etzkOzOkbOz fognak a saO-vetségesek nyúlni Megállapítható, hogy at amerikai álláspont ezzel homlokegyenest aHenfcealk.——-—•—-
Wilpn útban hazafelé.
Budapest, .febr. 18. A nyilt tengeren haladó .George Wa«hingion" *gőtö»röí"4t-következő sziktatávirat érkezett a Magvar Távirati Irodához: Mióta á hajó elhagyta Brest klkO tőj\'i, ma van . első meleg nap. Az elnök és környezete a fedílzeten töltötte a mai nap"»\' A tenger gyönyörűen nyugodt. A .hajó az Azori-szigetek felé halad. Az elnök neje meg-kapta a tengeri betegséget-
Olasz katonai zendülések. *
Leibaoh febr. 18 Fiumei távirat jelenti, hogy ez etaerikat, c*apaiok a napokban rthagy-ják a várost, Fiúméban azt hfizik, \'hogy Olaszországba mennek, az ott slrön előfordu\'ó zendülések leverésére. Most a fiumei őrjáratok egy-egy francia és angol, valamint két olasz katonából állanak. —
MlriMtlirirti «eitmnÉl Békebeli 1AO cm széleaktéyll
Kosztüm-szövetek
világps színekben kaphatók mlg a \' kdfzlet tart. Sel»emkmlap újdonságok magérkaztak I
Klein József éa Testvére cpbiipi
2553/1919
mi:
Hirdetmény.
Keddi tőzsde.
Budapest, február 18
Magyar Hitel 984 — Osztrák Hilel 6:0
— Osztrák-magyar államvasút 1017, —Leszá-miloió Bank 613, — Hazai Bank 496, — Magyar Bank 1012, — Rimamurányi 946, — —-Salgótarjáni 1020, — Közúti. vasút — ,
— Városi vasul — , — Urikány 905, — Fa-bank 816 — jelzálog 507. — Ker. Bank 4446
— Schiick 390 — Guttra nn 938 Szlavónia 865-
A azev ^tésárt felel: e fÓMerkeutö.
a \' yif\' ■■ ii ■fu —
Nyílt-tér.
A
Felhlváe. Küszöbön áll az 5434/918. iz kormány rendelet életb-lépése és a lakrész rtüvlrdiiii Ki volna hajlandó a VAfös belterületén két auiönbejárátu megfelelA^n. bulo-rnrótt szőttét néhány hónapra troda "céljaira \'álengednk? f O\'m a kiadóban.
Köahirré testem, hogj a kösfogyasstásni lekötött tehenészeteket saolgáló fóldjerületek-n*k a kisajátítás alól- való menteeitésére néave aa Országos Közélelmezési Hivatalt vesetó magyar 1»nt\'<r-tfr 0 knVCtKe&flJtS.l rendéi
Mmdatpk a gajtdaságok. amelyek tehe> nésietre már be vannak rendezve vagy 8 héten bellii berendezkednek, a tehenesxetre szolgáló földbirtok meghatározott területének kisajátítása alól mentesíthetők, ha termelt tejüket .friss tejként .küzfogyaaztAsra hozták forgalomba és e célra valamelzvárossal községgel, ilfátve az ezek eilltAárs hivatott magánegyánekkel, tagjait ellátó fogyasztási szövetkezetekkel, továbbá közintézményekkel, munkasrfV ellátó iparteleppel, tisztviselő be-uTtrtiii f»irporttai saersőiJant k.iinirk ék ezt Vagy mir meglevő, szabályszerű UcrzöJásQkef a togyasttáai hely batoságboz benyújtják, amely ezt kötele« oly értelmű záradékkai cilutni, hogy a lekötött tejmennyiség a hatóság ellenőrzése és telügyelete mellett bocsát-fiHt—VfttlogrH\'ztflsra és annak mennyisegét a \' hatóság állandóan pontftsan ~nyilváótartja és bevonkint\' hivatalomnak bejelenti. N ■
Az elfogadott szerzőaések jóváhagyásommal .fognak elláttatni.
A szabályszerű szerződéshez\' melléklendő még egy oly kötelező nyilatkozat is amelyben a tehenészet tulajdonosa pontosan meghatározza azt a legkisebb tejmennyiséget, amelyet a szerződés ertelmében folyó ivi április /-tői kezdve évenkint a közfogyasztásnak fog juttatni.
A szerződéssel egyértelmű a hatósági tgénybevétet~~alapján - eszközölt tejszáttrtás.
Azok. a földtulajdonosok, akik a jelen rendeletem értelmében tej szál mására magukat kötelezni hajlandók volnának, de földbirtokuk bérbe veti. adva s. berltyük tejszállitásra nem hajlandó, előzetes engedélyem alapján a bérla tűket folyó ■ évi március hó 1-én novemtfer ,1-ére felmondhatják.
A kitjujátitás alól mindén évenkint lekötött és beszolgáltatott gOO (jcettőszáz I liter tej után egy \'katasztrális hold földterület fog mentesittetni.
< A kasajátitás alól való mentesség tartama egyelőre 3 év
Az a termelő, aki tejszállítási kötelezettségének bármily időben eleget nem tesz, vagy aki tejhamisitásért jogerősen elitéltetett, a kisajátítás alól való mentesség, kedvezményét azonnal elveszti.
:V—krsfjátitás alól való mentesség iránti kérvények a köz fogyasztásra lekötött tehenészeteket szolgáló földbirtok pontosv leírásával együtt legkésőbb folyó évi március hó l-ig azon hely\'elsffoku hatóségnáhnyujtaodók be, amelynek területén á\' tej közfogyasztásra bocsáttatik (Budapesten a Központi tejhivatal IV. Bécsi-utca I.) ezek a hatóságok pedig a a beérkezett kérvényeket megfelelő záradékkal ellátva folyó évi március hó 10-étg tartóinak hozzám felterjeszteni. <
Nagykanizsán, ttfiv évi tebruár hó |H.
Or. SabjAn Oyula, \\ k.
ZALA
(1)19 KÉM II


APRÓ HIRDETÉSEK
Cg? diplomás ápolónő betog mellé ajánlkozik privát házhoz. Cím Hunyadi-utca 24. szám 80$
Fiatal bejárónét keresők délelőtt 7-tó| 9-ig. Jelentkezés (Cazinczi-u. l.-f, emelet, ato"
A vasúti vendéglőben egy kocsi! fizetéssel és teljes\' ellátissal azonnal f*V tétetik. Fizetés megegyezés $serint. 800
* Egy darab 1 V* éves \'pirostarka tenyészbika svájci atiníenthali faj eladó Gál Jánosnál Sormás 35. * - : 797
Ceányi László u 85. aa. háa szabad hátból eladó. Értekezni lehet ugyanott thh
Eladó egy ehédlAaaatal 12 személyre hozzávaló 4 szék. Neuschlosz bútorgyár készítménye. Rakóci-u. «J/a. 803
Intelligens házaspár keres március hó 1-ét.e esetleg IVre kétszobás csinosan bútorozott lakaat konyhával é» mellékhelyiségekkel. Cím a kiadóhivatalban.
Elsőrendű mii.flségü aokszorohitó la-psk (Hektograph) újból kaphatók ivnagyság-bon és duploivnogyságbon Fiaohel Fülöp Fia cégnél, Nagykanizsán.
URANIA gggB
Szerdán, ceOWrtökön Febr 1f. éa SO
A csüdsszipsÉfd Fim Alin ftHépfM
Lelkek alkonya
Dráma 4 felvonásban.
tm m ranak hiaéré mdsor.
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepen: 3, *Va» 6 és 7V* órakor.
Aki háxit, szőlőt
vagy egyéb ingatlant venni vagy aladnl akar, ez forduljon bltalommaL
AC\'/ÉL IGNÁCZ
Főút 8. szám alatti
wgatlaiiforgalini irodájához
ahol mindig van llyon eladásra éa vátelre előjegyezve. 234
VILáG 2£ 23K2H
NMf f7.. 18 éa S-éa. MtNa
«• mm
A. Baasermann arany«őrozatának első képe
Dr. NEWPON
Egy orvos regénye 5 felvonásban
Remek kísérd mfleorl
Előadások hétköznapon; 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnep\'nápon: 3, 5 és 7 órakor.
MMi\\ felvesz a MMI
100-120 Irt pju pokróc
azonnal etadót
Ugyanott parti lárllfallárea ás egyéb apró parttáruk kaphatok. Gtm a 1
M E <ö HÍVA S.
/ A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
______..wi^gcUis hó délelőtt 11 órakor tártai aaiát hflluiiiágébftn *■
57-IK ÉVI7 RENDES. KÖZGYŰLÉSÉT, \'
melyre a szövetkezeti tagok tisztelettel megliivattiak.
7y - T Á R « Y K O K O Z A Ti - J" —7" " *
t Az igazgatóság éa felügyeforbizottság évi jetentésé. —~~
Az mis évi zórszárnadas előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztására vonatkozó határoz\'athozatai~ennek alapján az 1913—1918 évtársulat felszámolása e> a felmentvény megadása.
. 3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése. : ."" \'"•\'•^r-.^.\'S
4. 8 igazgatósági tagnak 3 évre, t igazgatósági tagnak 1 évre, az ellenőrnek 2 évre és a felügyelő-bizottságnak 1 évre leer.dő megválasztása. 1_:_Nagykanizsaiam9. évi\' február hó 15-én. \' - ~~~~ \' • \' , \'. ■■ " - - • \' <EIZ Az igaagtttéaSg.
Jetyset: A gánaaiiiaciáTOk, igaagatömigi r» iclugyelü-bijojttiigi jelentések. 1BIB. cvi lebrunr lm 22-tól kexJre a azóvetkexet\' lielyMgéban » hivatalos órák alatt mafla* inthttólr
"Vauyon ~ S M Iv WIvEG-S^ÁML A. y Teli^r
7972 429 781244
738671
Készletek:
Készpénzben ... ...... rtt.
Postatakarékpénztárban ......
Pénzintézeteknél-, elhelyezve
Kölcsönök : Kötelezvények értéke .... ... Adosok összesíteti~ személyi ; számlán .,.. ... . ... ... f- 11801 Értékek; HaJikolcsönkötv. és pénztárjegy I .
Egyéb vagyon ] Hátralékos kamatok ... ... -\'.-.. HidiktiGSffi és pénztirjegi iuip Kamatai Letét ■•..: ... .............
42 53
39
789645 95
750472 39
380369 33
6459 95
. 6191 66
6000 —
1939139 28
Törzsbetétek: Az 1ÍM3—1918. évtánrulatok bet: befizetései ... ...» ... ... A havi üzletrészek befizetései ...
Alapok:
Tartalékalap*) ......\' ,v.
Tisztviselők alapja ... . ¿y„ ...
Egyéb tehet:
Óvadék......... ,. ..." ...
Előre fölvett kamatok Az 1913—1918 évtársulat előbbi
haszoncredménye .........
Havi törzsbeflzetések . után fel nem vett haszon ... * ... Nyereség ... ........
fölír !l
1462480 —
313075 —
44600 24
7432 29
56555 55 491 1 66
1775555 —
52032 53
600 — 537 39
57047 47967
21 15
"Ma idei <liMtlriv.il K MHICül
Nagykanizsán, 19)8. decembar hó 31-én.
1939139 ¡ 28
Or. Szabó Zsigmond a. k,
lltuzgttl KWIKl «M - \' \'
Roaenberg Oszkár s k.
ug)rv«aat<7 iaazgaftl.
Kanti mérleK-sr.nmlát megvizsgáltuk, a
Htlphen Mór a. k
Irmler József s. k.
alelniUt
Miihoffer Kálmán s. k. nániUmok.
tv»
Berger Lipót s. k.
ki.nyvatá
és «űgédk.üiiyv^kol összehasonlítottuk és azokkal teijeson megegyezőnek találtuk. NtijnykiinizHéri, Hl 10. február hő 12-én.
. A f\'e l,Ú|I V 9 I * ll\'t t !,! á g : > -V,
*\'Letidvai Samu a- A. Sptteér tfyuta a k
Wyomau^tti a .7.AI-A* nyomua ée WrlqpkiadO vállalatnál Nagykaniaaán
Igságató HAyoT. OSXKAW
XLVI. *wt>ly
Ihilhmliu, (•!«. Fobrtaér Sl. Pé«ttk.
• wu
KJYKANIZ3A,
Sugár ul \'
ila Nyomdaváltalat Fő-ut 1 sz
ihétt6klvél«U-«■liNlrnflapkarartgfel
Clőfizcíésl *r*ki
MyM» MaMa <aaMMr%
vagypeesa m<|IIII>iÍ Egész évre K Félévre . . „ 4Sr * Negyedévre „ T2M Egy bóra . H HW
POLITIKAI * \' - - ■ * . ■ - NAPILAP. * Egyes szám éra M L
Féuerkeectéi TÓTH ZÓI.TÁS rrnm^mrnmfmimmmmmm Mmjiithatárs ás taptutajdonos < CM 1 1.1. A Cl J K \\ «"» Htréeláeafcel, eytlf-teret ás aucia-közlemény eket dijtzabá« nvrtni v«aa sa=sc fel a klrtlktniil

irtill* M I ..........a lelcfon 7».
UnaM i«MM Ml.
Kommunisták véres tüntetése Budapesten.
_wy gyűlés a Vigadóban. — A munkánál-kiutak követelesei. — Tüntetés a Népszava llan. — Vara a haro • a .Conti utóéban. — halott — 16 sebesüli. — A rendet helyre» - állítottak
gudapait, febr. ?j. .A kommuniáták nagy
sülbe ma délután volt a Vigadó nagyterme -amely zsúfolásig megteli uagyobbára aloail egyének«!, akik kozé sok nő i« vegyült, i tetemben rengeteg piakit ét tábla volt ilyen
|eltráiökk»t: >
T - —~Élye\'ti i nemzetközi proletárdiktatúra!
A gyülést BalUar Frigyes nyitottá meg, Mi utas Palooaay azt hangoztatta, hogy le Ikeli iDiüi a burzsoáziát: nem kel] félni a g<> hótól, tunem <aos.>lyiyal keM fegyvert tagadni. |v izocuKletnokrat« párt a.\'zal vaduij» meg a nqnláksi — mondotta — hogy tcrroffttl itó|oiftak." Mtix szerint azonban «tkkór kell Hgtognl "a M0luilimu«r, amikor uto;énk jKctaónütta a ielen\\u!ia»al, hogy a R)ü<í* liáln vouljanak a „Vörös U|Ság* szerkesztősége l-t. Ulána Bernhgrd élesen támadta a Hu-laáidemokraukat, majd határozati javaslatot |ietjeuiett "be, amely szerint a munkanélküliek HOvetehk, irogy azok a polgári kapitalista lontályok, amelyek a háborút és a hábuius ¡nyomort eiőid.zék, gondoskodjanak a munka-[nélküliek emberi megélhetéséről addig is, míg [régre munkához jutnak. Megfelelő él iszüktég-IkO clklek kiutalásit követelik es nem lürtk, Ibegy a ktuzsorázó gazdagok drága Szanalo-[iinmban lakjanak, mi a proletárok ezrei nyo-|wm)gnák. Sieméiyenkint 500 korona gyora-] tegé.yt követelnek és küiOn é)elmiszer|egyek ktwalását, amellyel boltokban féláron vásárol-Itéáunak. Követelik, hogy azoknak a házbérétf [itat ne a jutnak munkához, vagy az állam [fizesse, vagy engedjék ti. Ezenkirül kOveleiik ja burzsoázia lefegyverzését, a proletáriáiuí Iktfegyvetzését éa így állandó If^rradalmi had [meg megszervezését: — A javaslatot egytian-■guiag elfogadták. Még Somló kommunista ■wét beszélt, majd az einOk javaslatára ^határozták, hogy holnap délelőtt 11 órakor az Országház-téren gyülekeznek és fel- , | vonulnak a várba. A gyülea után a tömeg a .VOrOs Újság" szerkesztősége elé vonult, ahol Kua Bílji mondott beszédei A lOmeg egy | fíwe ézután szétoszlott, másik része pedig a Bettin térre vonult, ahol ismét beszédeket Beadottak. Innen mintegy ezer fónyi tOmeg, dák közölt számos felfegyveizett katona is *átt> a »Népszava" szerkesztősége elé .votiult. Útközben számot járókelőt megmotozlak, akiknek pénztárcáját és revolverét elvették.
A rendő.-ség idejekorán értesült a lünte-•fcrö1 és 50 fónyi karhatalmi védőrt rendelt • Nepiztoház utca éa a Conti utca sar-Un A tömeg élénken tüntetett a Népszava fc a szociáldemokrata párt ellen, mire a véd r-df oszlatni kezdte a tömeget Egyszerre az «gyík emeleti ablakból lövés dördült \'el, amit ní&ány percig tarló állaláno» lövöldözés kö\'
L A vtdőrök is hasinálták fegyverükéi, * tömegből la lövöldöztek. K\'íigrlnáio-tol is dobáltak, amelyből több ember ■Hpebeiűtt Erre a védórok gépfegyveriejcet dMkodéabe hozták, meri, mfnl állítják, a Mfmoitlsláknak ia volí gépfegyverük, amelyei hát tetején b»Tyezték el, A lovöl-M<*«fttk 3 halod)» ée 15 tabaiOll|a van, akik
közül 2 kivételével valamennyi rendőr ée ve«K őr. Eboöl azt következtetik, hogy a ko.nmu-msták a környékbeli bánkban előre eibelyjz-kedlek ét kele|)cét álHlottak a rendőtségnek, A halolták a kivetkezők Vigh Imre tüzmes-le\', aki fíjinvést, Kolonici* Sándor rendőr-ellenőr, aki todőlovéat kapóit éa Nagy Vince véd-örtuedes A sebesültek kőiül 4—V sérülése életveszélyes: .aligha érik meg a reggeli. Nem yfkkai m lAr^\'^^rlr "*ii -n rtl\'snrtftau fin mi
nencláhan levő katőriaaág érkezeit a helvszl nére, akikel au\'o\'i engerész nemzetőrök, a védőrség több százada én nagvtzámu rendőriig követeit. A karhatalom a Népszínház- utcái és a~ környékbeli utcákat elzárta, mire n*meo-fcéra helyreállott a rend. Az eltart r-n\'cákon csak igazolvánnyal engedik át a járókelőket.
Budapest, febr. 20 Este rendkívüli ml-niizleitanács u t össze, amely a dílu ár.i köm* Mn.inista tüntetéssel foglalkozik.
Budapest, febr. 20. Budapeat szerva aett munkássága a vas—és—fémmunkások azóvetségének kezdeményezésére «itieia, rozta. hogy holnap, pénteken egy . napos általános munkabeszüntetéssel tüntet a kommunisták ellen. Éjjel az a ,bir terjedt el a fővárosban, hogy a rendőrség Kun Béla és Vágó Béta kommunista vezéreket letartóztatta és gyilkosságra való felbujtással vádolja őket
Husaárezredek táotetése at ellen-iarradalooa ellen.
Budapest, febr, 20. Mi az I-ei és 7-es huszárezrtd 2—2 százada fegyveresen vonult -a -hadagymlnisztcrium ^efér hM» az cjlenftiria-daimár tisztek eltávolítTt-át követelie. Bőhm hadügyminiszter leizenfe nekik, hogy inksbb eltávozik a mirriszteriuTTiból, semhogy ilyen aránvu tüntető felvonuiást fogadjon, mert az az elve, hogy. a megértés kisebb számú küldöttséggel is lehetiéges és az antantnál az ebhez hisonló katonai felvonulások nem jó vért sitiinek. Az üzenet ludomáruJvéJele után a huszárok szép rendben elvonullak Ezután egy kisebb (jüldotueg jelent theg a hadügyminiszter előtt és tiltakozott az él lenforrad H mi tisztek agitáctója ellen. Btfhm badügym>nisz\'er kijelentette, hogy kérlelhetetlen szigorral fog eljárni azokkal szemben, akik az ország rendjét és egységét még akarják bontani. .
Cseherazágot nagyarorizá g
eielmezi ! - •
Zs Budapest, febr 20. Félhivatalosan jelentik: A ma esti minis" tertanácson Baloghy élelmezési miniszter előterjesztette, hogy a csehek közellátási bizottsága Budapesten a oaah közélelmezési miniszter résaérs Prágába 30 waggon zsirt és 5 wagon félsertést adott fal. A minisztertanács -W>x al-ezredesnel tiltakozott a szálirtáa ellen és hangsúlyozta, hogy a szállítás keresztülvitele olyan mozgalmakat és szenvedélyeket idézne fel, amelyek egyik fél érdekében sem volnának kívánatosak és amelyek okvetlenül bekOvet keznének tekintettel a magyar városokban uralkodó nagy hus* és isithiányra A magyar kormány tiltakozását azonban az antant hivatkozva arra, hogv a fegyverszünet értelmében a vasutakat korlátlanul, használhatja — visszautasította és arra az esetréV ha ez meg nem történik, a legsúlyosabb represszáliákat helyezte kilátásba ; azt, hoiy aa esetben a aaarb csapatok a demarkáolós vonalat át fogják Tépni éa eaetleg Budapestét la megeaatl-ják. A magyar kormálty a kányeaerheiy-
zetben elhatározta, hogy a szállítás elé nem gördít akadá yokgt .Tette ezt a kurmány aiért, hogy ne vadulhassák Oá a sulyóa rep-res<?.A1iAk bekövetkezéséért.
Méretne 15.— a népkAttársaaág nenaxeti ttunepe. *
Budapeat, febi 20 A legközelebbi na-P"klien iiep niveny tercen ffiég, amely mitciua 1.5-ít a köztára«t^v nemzeti ünnepévé avatja. Az Idén márciui; 13- éh két demoairációs ünnep lesz Budapes>en a köttárastág mellett: az egyiket a ho irány rendezi, a másikat a forradilumban féaztveO pártok. Máris nagy agitáció indjiit meg, "hogy a nemzeti ünnepre at ország minden ré-léből, így a megszállóit területekről is kü\'dOitségek jOjjenek Bud-pet*re Ugy tervezik, hogy a nagyobb városokbót\'100 t»gu. a kisebb városokból 5—lOtagu küldölt-régek jelenjenek meg h nemzeti. ünnepen. Igy Bud»pe«len máicme Ift »w több fBfiOOO—cno-~ ber fi-g. Otszegvüiai, hogy a köztártfM^ len tu.rtesaen. Ezt az álka\'mat fel fogják ba^z-: naini, hogv Károlyi Mihály elnök fontos politikai kijeleRteseket tegyen. j
Élelmlsjcertkapnuk JngoHlAvlAtAI
Budapest, február 20. Vyx- a\'enredea Belgrádból legközelebb visszaérkezJc Budapestre. Légköze\'ebb gazdasági tárgyalás indul meg a tnigyar és lugoszláv kormányok köst abban az irányban, hogy a jugoszláv kormány Bácamegyéből nagyobb mennyiségit sertést és marliái, ftwania iétri >ngwlj(n ..il.\'A ómagyar kormánynak. •
Olaszország mellettünk van.
Wllaon a nepizavazáa mellett.
Genf, febr. 20. Párlsoan levő ahtanluj-ságirókiói érrcfö értesítés szerint oláizok a magyar kérdésben a magyar állá\'pont^ mellett vannak, de gyengék ahhoz, hogy a konferencián" dontó szavuk legyen Hangoztatják, hogy Magyarország feldarabolása a világ legnagyobb igazságtalansága Wiison-ról nyilvánvaló, hogy a legszélesebb alapon való népszavazás híve. ,
\' Bolsevista kegyetlenségek.
Amsterdem, febr. 20 A Timis helsing-forsi jelentése szerint ery hivalajos bolsevista közjés elmondja, hogy Oroszországban januárban 11 érseket lőltek agyon, köztük Wiadimir kiewi érseket.
Olaszország mozgósít
Leibach, febr, 20 Fiumei híradás szériát Olaszország néhány idősebb évfolyamot mozgósított, A fióme! anfantkOrOkben nagy az elkeseredés, mert Olaszország érzel nyiltati dokumentálja, hogy impetiallsta törekvéseit Jugoszláviával szemben fegyveree eiővcl akarja érvényesiteni.
Forrada\'om Belgiumba«.
Mfalmar, febr. 2Q. Ideér kezeit \'meghiz-ható Je\'aniésait szerint Belgiumben forradalom tört ki. A forradalom következtében a királyi pár Allitőleg elmenekült,
Mi történik a Muravonalon.
Darvas őrnagy nyilatkozata.
. — Saiát tudósítónktól. —
Nagykanizsa, február 20.
Tegnap pattant ki a nyilvánosságra a párisi békeertekezlet egyik kulisszatitka, amely a Dunántui és Nagykanizsa jövő sorsát kedvező színben mutatja. A liir szerint a cseheknek nem sikerült keresztiilvinniük azt a követelésüket, hogy a cseh-szlovák köztársaságot a Dunántulon keresztül korri-• dórral kössék össze Jugoszláviával. — A nagyfontosságú eredmeny elérését elsősorban annak a ténynek köszönhetjük, hogy a cseheknek nem sikerüli itt is befejezett tények v elé állítani a békekonferenciát. Nem sikerült a cseheknek és juguszlávoknak még a békekonferencia döntése előtt megszállani azt» a földsávot, amely a délszláv birodalmat Csehországgal kötötte volna össze. Nem sikerült a cseheknek ez, mert Pozsonynál és a Mura vonalán kitűnően meg van szervezve a határvédelem.
Már maidném két hónapja annak, hogy a vV.erbek a. Muráig nyomultak elő. Néhány helyen irreguláris bandák át is lépték a Murát, de mindenütt visszavertük őket. Azóta a megszállás veszélye nem foglalkoztatja a kanizsai közönséget, csönd van az egész . Mura-vonalon. — Ez a csönd azonban a munkát jelenti, a határvédelmi parancsnokság munkáját, amelynek elsősorban köszönhetjük, hogy a jugoszlávok még ma is a Mura túlsó oldalán állanak.
A Mura-vonal ma teljesen meg van erősítve. A folyón innen drótakadályok mögött őrzik a 20-as ezred és más ezredek bakái a határt. A szemben álló csapatok viszonyára jellemző, hogy a tegnapi napig még a Csáktornya és Prágerhof felé való vasúti forgalom is szünetelt: a murakereszturi vasúti hídon fel voltak szedve a sinek, a kid pedig alá volt aknázva. Az antant közbelépésén\' tegnap sikerűit a vasúti formaimat a Muraközön (ft ismét helyreállítani
A Mura vonalának védelme termesze teaen netri kepzelhető el kisebb jelentőségű villongások nélkül. Nagykanizsán napok óta hire jár, hogy Alsólendvánál „ütközet" volt a magyar és jugoszláv csapatok közt. Halo;-takról és sebesültekről beszéllek és a rémhírek között olyatr is akadt, amely a nagykanizsai állomásparancsnokságot tette felelőssé az,.ütközet" áldozataiért. Hogy a valóságot megtudjuk és ezzel megnyugtassuk a közönséget, elmentünk a nagykanizsai ál-Jomásparancsnokságra, ahol Darvas Lajos őrnagy kérdésünkre a következőket mondotta :
— Az alsolendvai esethez semmi közöm Amit tudok, csak magánértesülésbői tudom, mert a Mura vonalán álló csapatok a zalaegerszegi határvédelmi parancsnokságnak vannak alárendelve. Azonnal telefonálok Zalaegerszegre, .bogy a Zala utján a hír valódiságára nézve tájékoztassam a közönséget.
Alig múlott el öt perc, Darvas őrnagy már megkezdte beszélgetését a zalaegerszegi hátárvédelmi parancsnoksággal, aminek befejeztével Darvas állomásparancsnok az alsolendvai * „ütközetről" a következőket jelentette ki:
— A határvédelemmel kapcsolatos felderítés szükségessé tesz apró-cseprő • járőrszolgálatokat. Magától értetődik, hogy a járőrök itt-ott ellenállásra találnak és kis-aebb összeütközések nem kerülhetők cl. — liyen összeütközés volt február 6 -án Murarévnél is. Aznap a Murarévvel ^szemben álló jugoszláv alparancsnok önként és saját fele-lésségáre megtámadta őrségünket. A két figyelőőrsiitiket bekerítették és lefegyverezték. így észrevétlenül megiudták közelíteni tábori őrsünket is, amelyből 10-embert elfoglak. Ez alkalommal a mi részünkről kelten könnyen megsebesültek, a jugoszlávok •pedig egy halottat vesztettek. Három magyar bakának azonban sikerült megszöknie, akik azonnal értesítették a határvédelmi parancsnokságot az orvtámadásról. A határvédelmi parancsnokság azonnal ultimátumot
ZALA
intézett Perko jugoszláv alezredeshez, amely- | ben közölte, hogy ilyen rablótámadásokat j nem fogunk tűrni, ilyen esetek ismétlődése esetén hasonlóan fogunk eljárni és követelte, hogy az iigyben a legszigorúbb vizsgálatot indítsák meg, a bűnösöket büntessék meg, az elfogott tábori őrségünket pedig azonnal bocsássák szabadon. Perko alezredes válasza nem késelt sokáig. A jugoszláv parancsnok válaszában kijelentette, hogy a támadás nem az ő intézkedésére, sőt határozott parancsa ellenére történt, az eset miatt sajnálkozását fejezte ki és \' kijelentette, hoe? a foglyokat azonnal szabadon bocsátja. Másnap reggelre i*a tábori őrs tíz embere sértetlenül vissza is érkezett rövid fogságából. Ez az alsólendval „ütközet44 története. A nyilvánosság számára még csak az a mondanivalóm van, hogy ne üljön fel a rémhíreknek. A halárvédelem jó kezekbe van letéve. Ilyen kisebb össze-iilközések, vagyis inkább lövöldözések több-szbr is élőfordultak, amelyek mindig a mi sikerünkkel végződtek cs amelyekből egyetlen sebesülés nem származott.
Eddig Darvas őrnagy, akinek nyilatkozatához nem kell bővebb kommentár. A . határvédelemmel kapcsolatban azonban még egy szomorúan jellemző lényt akarunk leszögezni : Obdi kormánybiztos féjhivása, hogy a közönség a határvédelmi, alapra kamatnélküll kölcsönt adjon, sem Zalamegyé-ben, sem Nagykanizsán nem talált visszhangra. A határvédelem céljara sem Zalamegye, sem Nagykanizsa közönsége egyetlen filiert nem adott. Mikor a határvédelem kiváló, teljesítményének eredményét: a cseh-délszláv korridor tervének meghiúsulását megállapítjuk, szomorúsággal mutatunk rá arra, hogy nekünk: Zalaftjciyének és Nagykanizsának ebben alig valv részünk.
l.uhovich \'József.
Milyen a magyar köz-< Igazgatás ?
A vármegyei aljegyző megakadályozta a leAny felsokereNke\'deliitl iHkola inetfiiyltrtNAt. — Zalaeger-azeg-NagykatifzNa: liat lióiiap.
— Saját tudósítónktól. —
Az előzmények*
Még a mult évben történt, még akkor, amikor javában száguldoztak a szomorú katonavonatok, hogy a varos kép/iseíőtestülete a tanács javaslatára egyhangú lelkesedésnél elhatározta, hogy Ngykanizsán leany-felsókeres-kedelmi iskolát létesít cs azt még 19IŐ tzip-temberében meg is nyitja.
A teivek elkészültek, a város képviselője és a vármegye főispánja határozott ígéretet kapott, hogy mihelyt az akta felérkezik a minisztériumba, *oron kívül elintézik és a leány-felső» e eskedelmi azonnal megkezdheti mü-*köJéset.
Nagykanizsán megtettek minden előkészületet arra, hogy a jóvaiiagyás után az iskola meg, is kezdhesse működését. Helyiséget is kerestek és talállak is néki: egyeniőie a városházán heíye/.ték volna el-
Közbelép az aljegyző ur.
Ámde a város képvise\'őtestülete — fő-ispán — miniizlerjtervJz — a vámügyei lejegyző ur végez. Az akta annak rendjc-módji szerint felment a vármegyéhez, hogy onnan a szabályszerű uton a kultuszminiszterhez kerüljön. — Ei a s?oleálati ut, ezl\'be kellett tartani Abban ar. időben a város csak a vármegye utján érintkezhetett a miniwzterrelj
A vármegyénél a közigazgatási bizpttság tárgyalta az ügvet és Intározakit hozottVhogy t varos iskolaalapítási fetvét jóváhagyja, ellen-ben a szervezési szabályrendelet jóváhagyását megtagadja, mert annak felbírálása nem a törvényhatóság, hanem a vallás- és közoktatásügyi miniszter hatáskörébe tartónk.
Ez volt az első késleltető momentum. A vátmegye ahelyett — ami egyedül ésszerű lett volna — hogv a szervezési# szabályren • deie\'et a minijeihez küldi, kijelenti, hogy ő nem illetékes és igy az aktának vissza kei»ett volna kerülnie a városhoz. De nem kerü\'t! I Igaz ugyan, hopy ha le is jött volna, egyéb
1919.. február 2|
nem történhetett volna vele, minthogy-visszaküldik megint Zalaegerszegre, mert emiitettük a szolgálati ut: város — vármet? —. miniszter..
Azonban nem igy töitént. A vdrm»e ezt a határozatot a mult év szeptember hozta. Tesnék jól megjegyezni a határozat ci tuma: 1918. szeptember 12 Ettől az j<fy kezdve a mai napig az akta Egerszegen fek! az aljegyző fiókjában. .
Hat hónap keltett ahhoz, hogy , határozat Zalaegerszegről Nagykanitu érkezzék.
Igy kecelték a városnak egv fontos h tézményét. így akadálvozta meg a m^, aljegyyó azt, hogy Nagykanicsan a leár« felsőkereskedelmi-iskola megnyíljék.
Epilog,
A vármegyei aljegyző el is érte a ciljít\' <ikuült megmutatnia ai ő fene-napy hat*in*| Ezalatt azenban a háborúnak vége lett, i minden történt: többek között Pozsonyt megszállták cseh barataink. Pozsonyban pa sok kanizsai, és zalamegyci leány tanult ottani lean-felső<ereskedelmi iskolában. most nem folytathatják tanulmányaikat, meg egy kis kár az is, hogy Nagykanii még nincS níeg afeáry-KereskédeU i iskoli.
De mit törődik ;evvel a vármegyei jegyző u-? Ő ül az aktán, hónapokig éi getf a bodor füstkarikákat belyáros mii pipáiából. Talán azt se tudja, h-gy forradal volt ? Tehát ezúton közöljek vele, hogy oi bar 31 én Magyarországon megszűnt a rendszer, hogy köztársaság van és, hogy»] élet egy kissé niegváltozott erre mifélénk. J
/ (Sz. V)
HÍREK.
tebruár
N AFTÁR.
Rótt, Siever. Prot. Meiorül Gor. Kel J (február 8.) Tódot. 1«. KU\\
04 2L *>
| A unp kél reggel 0 ót2 pt»|
kor, uyuKttik délután 5 óta 27 p«tu bolJ kei est« II ora Jlp«*! kor, ovuuMik délelőtt 8 úr.» 46 pcrkoc.
Ma az önkéntes polgárőrség lll| csoportja tart szolgálatot.
Péntek
Károlyi Mária
egészen kicsi kis lányka volt, bámuló szeml.l ártatlan, iskolás. Szorgalmas, jó kis gyettf volt a Károlyi Maria, az 1. a oa járt, polgl* riba. Tegnap reggel, amikor az álomangr?H felhúzta a szőke kis pilláit, igen furcsát érzi« a torkában. A reggeli sem Ízlett igen a tol Mariskának, vállig biziogatták: „Ne menj iskolába Mariska, maradj itthon Mariskai" De, mondtam már, a kis Maris szorgalmas, j) kis iány volt, nem verekedett sólya, *zot gadoit a néniknek es a világért el nem mi* radt vo<na az iskolából. El is ment szépei, vitte a hona alatt a sok tudományoskönyvel >1 jó friss tavaszi* reggelben. Az iskolában »if-pen leült a helyére, olvasgatta a leckéjét, m«* amint mondáin: nagyon jóravaló Ms lány voN a Károlyi Mária. Bejött a.néni, a sok l*r« közt a kis Maíiska is felállt szépen és leöt s?épen, ahogy ez illik a tanárnénik tiszteletére. De a furcsa érzés a torkából csak ne« akart kiállni. Alig várta, hogy vége legyen v órának, pedig ezt nem hzokta, mert, amint mondtam, nagyon jóravaló egy; leányka voit A tizpercben kiállt a frhs, kezdődő napiö tésbe, nekitámaszkodott e«y fának ugy ^ a napba, a jó istenke kék e^e felé. Várt», várt^: múlik majd a csúnya fájás a v torkáW, de az csak nem akart. Olt makacskodott b*nl a szegény kis Mária torkában, akinek a m^ kis ha|a cicafarkba fonva másiit víwit há>ul A fájás csúnyán bánt a kis Máriával, ne* hagyta, de mindig jobbm bántotta: lement > meilébe, ott szorongatta. Szeginy ki« Mán«, igen szégyenlette magát* mit tehetett, felen* a két kis ujját és amikor a tanárnéni lekérdezte, iten bocsánatotkérö félelemmel 1» mondta: , Igen fáj néni kérem a torkom, «c retnék hazamenni kérem". A néni el is h"\'\' elbocsáj\'otta, mert tudta, hogy a Mária n.* hazudik, ó nem olyan lány. öiszeszcdie 1
;vi9 lebtuár tl.
ZALA
I
a i
lik PMkfba kötött tudoraányoákönv veket. Igln «tői fehér «(|Mttán szépen lendbo tel
irt* Ktrotyt Mt.la, ptf(. Irt I. k. o. 1 HiuAcat szépen i ki* M ti irta, de nem fe-mdl le, tanulni akart, mert bisoqy nagyon mtat MwWwli mlr a> L-abin 4« tnosi úgyis ■alant. tiát pótolni kell ait is, mert nagy uomotu»lg ám a stülőknek ha gyért kük bu-Ijit km, xHf Intásl ás a Károlyi Mtria {Ara*
Ma lány volt, nem akarta azomortlanl |g«t szüléit. Termé netrajiot tanult, mert ab*
«ok volt tói: a kápostfa mag a krumpli. Ahogy \'fV tsnu\'gaí a kis Mária a káposzta m a krampH tudományáról, egyszerre csak g^ veati óaue, hogy tízszer elolvasta aszirmo-m i«, a letelet is, meg a termést is, de nem ■átad a fejére. A fehér ttnmlokahoz emelt a ku ártadaa fcezvit, hát a homloka meleg, tüzel, u igen tntgi|tdl erre a kit Miria, lehunyta Jt szeméi, a sötétben sárga csillagok rakétátok furcsa pitqs lángokat látott, majd kék* ihoa luiikák szaladgáltak előtte a\' feketében
tanulni akart, mondogatta: .a ■ káposzta i^ifi, ■ kápuzta levele," de nem birt. Aztán « oitit! estébe: Károlyi Miria polg. isk I. o. I te mindig csak az zakatolt benne: a falé kte Károlyi Mária poi« isk. I. o t. Hirtelen w<— meleg ff kaffl a mttMft&fij \' ■állt, még egyszer ihoüdta magában: polg isk. — aztán Ibbbi már nem is gondolt töb* Itt, mert a kis Károlyi M Irtának már nem fáj rettmtr-A- kis szárnyas angyalok az ígbíl. le* »Alltak a uobá|ába éa elvitték a leikéi fel a ■Lén pihesterü felhők kőié hogy ott fényes fedjék és játszadizzék veiök tártul örökre, ■eft amint mond\'m a Károlyi Miria igen ■Mgslnia«, jóravaló kis lápy volt.
Igy hal m*j| Károlyi Mária, a polg i ti iskola I A. osztályénak tanulója é ele legta-ISWÉn a inaifsrrtriji \'nilli\'M" " \' \' Mpatttá I^fg a krumpli rajza körül i^ea-^lu»-énmanyot dolgokat írlak a iüdós bácsik a kis! gyermekek okuláséra (sx. v)
— A kormány kétezer waggo\'n gabo-aét követel Zalamegyétől A közélelmezési annis*ter a vármegye alispánját arról éttesi* I ktte, hogy a megye területétől kétezer \\yaggon-gahonlt kell téuolglltatm, amely rekvirálás alján gyűjtendő össze. Ebben, az ügyben teg\\ asp Zilargetszegen értekezlet yoll,\' amelyen Nagykanizsát dr. Prack tanácsos képviselte. ta étlekezleten Tészrvcv) flWVftéíŐk egybin ■ gekt* kimondották\', Tlogy a teKvitálát.ItAn^nem" topandó* részt venni, még kevé«bbé azt egye* éai elvégezni, Felterjesztést intéztek a belugv-arfaiuterher, hogy a községi néptanácsök vá-kottását minél előbb rendelje el a* az igy meg\' alakult néptanácsok lagjai végezzék a rekvirálás nem nagyon sumpafíkus munkáját. A liszt-«kdók állásfoglalásának oka egyrészt az, hogy a taüéjjpfmezéu miniszter által kóvefeit gabonlh. mennyiség a tisztviselők szerint túlságosai^ zagy, másrészt az a régebbi határozat, amelyben i~köztisztviselők kijelentették, hogy a rek-virálásban többé részt nem vesznek, -meri a ««lak izemben támadt fMípátiának annak ide-féii is a rekvirálás volt az oka. \'
— Megindul a forgalom Jugoszláviád yil A déttvaiut éa a\' jugoszláv kormány már uepoí óta tárgyalásokat folytatlak a prágerhofi ét barcsi vonal forgalmának ujrafölvélele tár-Oáttao. A tárgyafasok eredményeképpe ma, vagy holnap meg is kezdődik a személyforg* km. A tehetforgiJora egyenlőre még szünetel. Az indilancfó vonatok számára és az indítások iájére vonatkozólag most folynak a tárgyaié-■ek. A magvar határvédelemi és a jugoszláv ■CgtzáDó csapatok utasítást kaptak, hog/ a kxeaiom zavartalan lebonyolítását a rendelkezésekre á#ó eszközökkel segítsék elő.
— Nem töltik be a rendőralkapitányi Mást ismeretes, hogy Deák Péter nyugdljaz-tslái iránti kérvényt adott be a kormái >ybii-*srtoz. A kormánybiztos a nyugdijkérelmel el* hpdltéi a rendörkapitányi álfáara &Ctss Lajt etfcFígi rendórálkapítányt nevezte ki. Az %y megüresedett alkapilányi állásra pályázatot «Hett volna Mimi. A belügyminiszter azonban Mi Mrattban elrendelte, higy az üresedésben k*é rendőrségi állásokat nem szábsd betol-kái A megüresedett állásokról jelentést kell knei a belügyminiszternek. A megüresedett T^ető állások helyettesítéséről való dörttést a *dQgjrminiszter magának tartja fenn, At I9J8
év január eiseje óta történt nyagdtjaitatésok ról a belügyminiszternek Jelenlét teendő. Mind ezeknek az intértedé|g^nek pedig az oka az. hogy a rendőrség állaMoáitkaa a legrövidebb idő alatt, egy két heten beiül megtörténik
— Mi történt aa Apoatol-nyamdákan ? Tegnapi számunkban megittuk, hogy Bangha pkter nvomdáját a kommonltták teljesen siet verték. Első információnk oiykn volt, hogy nem tudtuk helyteleníteni a felekezeti és társa dalmi gyűlöletet aaitójiyomdivállalat ilyftén-keppütíi meg endatabályozását. Ujabb inlor-ináctó szerint azonban mágia elítélendő volt, amit a kommunisták tettek, inureK a nyomdá ban levő- munkásbkat |f bámalmirtt\'i ét » rvmkuAfl navelkestiben hatvanöt S terve tett munkái maradt kenyér\' nélkül. A termelő esiköaOk elpuirtitáelra valóban még aa sem Indok ha valamely vállalti a társadalomra veszedelmes\' mükOd4*t folytat. Teljesen elegendő, ha at Öntudatos szervétéit munkásság a munka abbahagyásával bénítja meg a* Ilyén veszedelmes irányzatú tevékenységet.
\' — A - kanizaal helyőrség tisztikara kilépett a MOVE bAl. A M*gyar Országos Védető Egyesületbe (MOVE) annak idején belépett 2Ű tr-gy" gj l| "1—llirHUIV ihgnap délután megtartott gyűlésén meghozott egyhangú hatátozat alapján a lenti egyesületből kilepett, mert a köapont az alapitahtlyok-1*1 eltérően pollllkáVaT foglalkozoU, Ezáltal doVu nentaltii kívánja a tUzttkar, hogy MOVE budapesti szereplésével nem ért egyei.
— A" nagykanizsai Ixr szentegylet — Chevra Kidtsa. — nemes célú és hegyeietei hivatása Hathatóaan támogatja ugy a köz-isméit, r- mint a izemérme\'es szegenyeket,, kórházában ingven gyógykezelte!! a szegény
$ s X\'lat. i falakairlhrliili kfiint a mínoenhaio magához szólít, azoknak >ág-li**l<*sáAg megsoatáiót ktvete! üílküi gjndot-kodik. Ezen kiváfósd humánus \'egyletbe a tagok felvétele évenként egytzer tönéoik Akik léhát dds az évl^n belépni szándékoznak, azok március hó 2 áig jeleni keuenek az izr. hll&0{t>é<i irodábaiu- At Izraelita Szentegylet gtoijirőtágéL
— Jelvényt kaptak ey köztársaság katonai A n<g> ruhahiány és a ruha draga sága követ«e/teben nagyain nagy azon leszerelt katonák száma, akik még ma is katonaruhában j- rnak. Igy- őket a még ténylegesen szolgáló k&Lmáktoi soktaoi alig lehetett íiiegkülouüOz-^ telni. A tényleges katonáknak viszont, akik a köztársaságra tették le az esktlt, nem volt semmi olvan timbclumuk, mint régen a .1 F J", nagv-a .K". A magyar hadügyminiszternek tegnap jeleni meg a rendelete, amely ez anomáliákat megszüntette. A rendelet szerint minden tényleges szolgálatban álló katonai egyén két megkülönböztető jelvényt kap, amelyek közül az egyiket a saokán, a volt sapkarózsa helyén, a másikat pedig a zubbonyon a bal-mellen köteles visefni...A köztársaság katonáitrak timboluma köralaku, a közepén keresztbe fektelett kél kard, felkelő nap és egy turulmadár van ée .megvár népköztársaság" közirattal van ellátva.-Mindazok, akik e Jelvényt a hadügyminiszter megrendelése nélkül, készítik, a megrendelt menyiségen felül előállítják, vagy azt jogosulatlanul viselik, — vétséget követnek el és égy évig lerjedheló fogházzal és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetnek. *
— Tiltakozás az útlevél kényszer el len. Tudvalevő, hogy a kormány az Ausztriába való utazást engedélyhez kötötte, vagyis aki Bécibe. Grácba, stb. akar utazni, annak útlevelei kell váltania. Ez ellen a soproni kereskedelmi és iparkamara energikusan tiltakozik, mivel az útlevél-kényszer megbénítaná Zala-, Vas- és Sopronvármegyék gazdasági életét Zalábó\',~Vssból és Sopron megyéből a lakosság érintkezése Ausztriával legalább is olvan élénk, mint az ország egyéb részeivel s a három megye kereskedelmére és iparára pusztulás várna. Amennyiben az útlevél kényszer fgnnfSHatnék — a kamara kéri, hogy a kor mány hatalmazza föl a helyi hatóságokat, hogy a megbízható gazdáknak, kereskedőknek, ipa rosoknak ók adhassanak pár napra tzoló, ausztriai utazásra érvényes Igazolványokat \'
ítélt a sora a elme annak a remek drámának, melyét ■ csak má mulat be az Uránia.
fcV — Felhívás $ kOaéaaéghes Felkért*
bennünket a köveiket torok kózlésér* Kjk-ludomásu, hogy at tféaa város lek vaa legy- " verekkel, amelyeket a leszerelés zavara hOvel* kéziében jülollak • áMi fogosulatlsn tuialdoao-sok blitftkéba, Etsal aaemben a katonaságnak sem elegendő fegyvere, sem elegendő Iftsaare nincs Nagykanizsa katéaeaélt helyzete t$ a Mura vonalinak megaaéilésa követ kes tébee étet bevágó fontosságú a katonaság technikai felkészültságénak teljessége Hiába állanak a Mura mellett a zalai katonák, ha nincs fegyver ét rttzer, at égést határvédelem nem egyéb, mint illúzió. Eiért a kőz érdekében é« az oritég érdekében lelMtjak aaeket, aMkaek fegyver va> y lőszer van a birtokukban, kogy mielőbb azolgáltataák be a legközelebbi katonai parancsnoksághoz,
— Ügyvédi Irodémat Csengery-ut B. stém alá oreuer Izidor ur hátéba —■ lelefon 07 — helyettem ál. Dr. Bartha Játtef. ^ —A klasszikus énekmUveazet egyik világhírű mesterét lesz alkalmunk e hó 2d-én hallani. Kronland Jaqnet, Caruaonak legelső tanítványa, ki a nagy mestert hangverseny-utján állandóaq kitérte. legnap-Sromoálhalyan önálló dal- és ária estélyt rendezeti oly nagy sikerrel, koey a hsngverkenyt még kall ismételnie. A Swerttröm nővérek 7 év előtt dal- . eitélye óta nem látogatott al-Kaniztéta ktasz-ttikut éneket, természetes tehát, hogy a Kronlagd-hangversenynek óriási sikere IMz. Műsorán Schubert. Brahus, Mozatt éa öold-mark nevén szerepelnek.
■ — A Magéntlaztvlaaldk Szakszervezete érlesili a tagjait, hogv a CatlnA rpoieiböLa Munkapáholy helyiségébe költözött (Rozgonyi tea 7) felkérjek ^ypoLJriadnafc-kartáaaakaá_
és kartáanöket, hogy akik egy mire. l én kezdődő iiuivál nyeivfcuria»ftö rémtivcriBl óha|-tanak, jelenlketzenefc azonnal a titkárnál Keres Kedélmi alkalmazottak • Casinó épületben, Migánlitztviaelők pedig Rozgonyl-ülcá 7 az. (Munkapáboly) délelőtt 10—12-ig, délután 3—6-lg
— Uradalmak vagy kisasfck mező gazdaságok ügyeimébe. Körülbelül <(>«-100 métermázsa takarmányrépa (feh\'r répa) valamint 4—5 wagonnyl kitűnő trágya — potom áron eladó. Nagykanizaán élvévé. Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
A szerkesztésért felel: s főszerkesztő
29*1919. 829
^AnriíSfálé MntUáf Mtárizála t fnarkjikréí.
tlatároze..
A helyi árvizsgáló bizottság a fuvarozási dijakst tájékoztató ár joghatályával a következőképen állapítja meg :
Szén és fa fuvarozásánál s vasúti állomástól a fuvaroztató lakásáig nagyfuvaros mejermázsánkint K 1*60, kisfuvaros K 1\'40 díjegységet szimiihat fel.
Kagyfu\'város algljt.. értendő az a fuvaros,\' aki az íj>afhatoságtőI nyert. íparigazolvány álapján legalább 4 lóval és legalább 20 métermázsa rakódó, képességű kocsikkal fuvaroz.
Fa fuvarozási dija a Prípic telepről köbméter enkínt 10 kór., métermázsánkin: 2 kor. «- 1000 darab, tégla befúvarozása bármely helyi gyártéiepről 60 -kor.
- 1 köbm. homok befúvarozása s homok-
telepről 40 kor. * Á"i
megállapított fuvardíjak joghatályára nézve a 3ö7S,\'t».>17. M. E si. (a Budapesti Közlönynek 1017. évi október \'hó 2. napján megjelent 227. számában kihirdetett rendeletnek a tájékoztató árakra vonatkozó rendelkezései irányadók (0 hónapi elzárás .és 3Ó00 korona pénzbüntetés) ehhez Icépest nem büntethető. a2 aránytalanul magas cllenszolgéltá-tás követelése által elkövetett kihágás rtWatt (3678/1917. M E. sz. rendetv^ 2S. g-á) az, ki a megállapított luvarozást díjtételeket túl nem lépi.
A mogállapTtott fuvarozási dijak kiítiriie tésülr napján lépnek hatályba
Nagykanizsán, ll»h>. évi február bo.lV
Or. KrAtky^latvAn ■ *v: fáj^ayatt, te*, wa> aiaáe«
a 4
ZALA
1919. február 21.
APRÚ HIRDETÉSEK
Ügyes, önállóan dolgozó kalapdlszltő-nőt azonnali belépésre jó fizetéssel keres Horváthné Németh Mariska divatárusnő, Zalaegerszegen. 817
Mindenes szakéosnőt keres 3 tagu család. Jó ellátás, fizetés megegyezés szerint. Cim Fischcl Külöp Fia cég üzletében.
Kgy jókarban levő Lsndauer kocsi
eladó. Kiskanizsa, Szerit Rókus-ut 35. sz. a.
Csengerí u. 34. szám alatt gyümölcs és veteményeskert felesbe kiadó. 827
Eladó egy üzlet részére is alkalmas kávéházi nagy ülőkassa tükörrel. — Bővebbet a kiadóhivatal. 820
Gazdagon himzett fésülőköpeny, téli kabát, tavaszi kabátok cs blúzok jutányos aren eladók. Cim a kiadóhivatalban. 8lt>
A legjobb ós legolcsóbb a
„CORDELIN"
szölökötözö papirspárga.
Ne használjon mást! Szükségletünket már most fedezzük.
Cordelin Gesellschaft m. b. H.
magyarországi eladási irodája: BUDAPEST, V., Zoltán-utca 10.
Telelőn 119-18. Sürgönyeim: Cordelin Bitest,Zoltán-u iO
VII Á fi nagy mozgó-szinbáz
V IJLflU 8i«rru 8sálloda. Telefon U
Csütörtök, péntek. Február 20. és 21.
Az
í
Egy játékos tragédiája 4 felvonásban. A főszerepben Alexander Molssi.
Remek kisórő műsor I
■■ ■ ■ ■ 1 ■\' i ■ i _ i
Előadások hétköznapon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 és 7 órakor.
URÁNIA SfMM
"TT
Pénteken, február hó 21 én Csak eay nap
ítélt a sors
Filmdráma 4 felv> — Brúnó Delkarli ¿s Lisa Salten német művészekkel.
És m remek kiaér6 műsor.
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepen : 3, 4Vz, 0 és 7Va órakor.
í
Mindenki érdeke megtekinteni!
Békebeli 150 cm. szélességű
Kosztüm-szövetek
világos színekben kaphatók mig a készlet tart. Selyemkalap újdonságok megérkeztek!
Klein József és Testvére cégnél
!
Tisztelettel értesítem a husvásárló közönséget, hogy 5 évi harctéri szolgálat - után hazatérve ----j
mészáros üzletemet
f. hó 22-ikén, azaz szombaton\'
megnyitom I
Kérem a husvásárló közönséget, szives ff pártfogásba engem részesíteni. Elsőrendű \\ marha- és .borjúhús nálam kapható min- £ dennap délelőtt piaci sátramban cs d. 11. j i) Király-utcai üzletemben, Pétrlcs vendéglő I átellenében. — Kiváló tisztelettel
| Kluger Simon, mészáros, t
m a

MEGHÍVÁS. A Dél-zalai Takarékpénztárra! Egyesült Önsegélyző Szövetkezet
folyó évi március hó 2-án délelőtt \'/; 11 órakor saját helyiségében tartja
38-IK RENDES ÉVI
melyre a t. üzletrészbírtokosokat tisztelettel meghívja ■>*. \' . .az Igazgatóság.
T Á U <í V « OR O Z A T: *
t 1. A szövetkezet igazgatóságának a lefolyt üzletévről szolo jelentése.
2. A felügyelő-bizottság jelentésével, a vagyonmérleg bemutatása és jennek, illetőleg az osztaléknak végmegéllapitása, az igazgatóság és számvizsgálók felmentése. " • " * r
3. A szövetkezeti hivatalos közN>ny kijelölése.
4. Az alapszabályok 22. §-.a értelmében kilépő dr. OHop Mór alelnök, Dants Kálmán, Frank Vilmos, Kardos József, Muzikár Vinci cs Singer József igazgatósági tagak helyett ujak vagy ugyanazok, továbbá az alapszabályok 47. g-ának rendelkezéséhez képest 3 tagu felügyelő-bizottság megválasztása. • • . *
Kelt Nagykanizsán, \\9\\il február hó lő-én.
f Jegyzet: A felügyelő-bizottság által fölülvizsgált vagyonmérleg i; szövetkezeti helyiségben barmikor betekinthető.
A társulat könyveibe bejegyzett uzletréfczbirtokosok szavazatlapjaikat io!yo cvi február ho 28-án és március ho 1-cn a szövetkezeti helyiségben átvehetik, a kM^yuWi napján szavazólapok ki nem adatnak.
Vagyon
Mérleg 1918. december 31-én
Teher
YC könyvi lap
Korona

1010—1015. évt. kotelozó számlán ....
1011 — 1016. , , .....
1012—1017. „ , . . .
1913-1018. *
1014 — 1010. , \' w ....
1016-1020. , „ .....
101« —1021. , , . ...
1017—102ÍÍ. , ...
1018—1923. , , , .... 350 Kint levő kamat , ....
382 Kintlcvő értékpapírkamat .....
378 ! Krtckpapir számion..........
Anyaintézetnél clhclyerclt tartalékalap számlán
Ingatlan birtok számlán........
Ideiglenesen elhelyezett tóke számlán . . . Pénztár számlán ^ ..........
341
351 361 30 S 380 357 364
are
38s
385 343 3%
3<&
. VC könyvi lap
JXT
383 350 358
305
877
:?s9
363
375
387
360.
372
1010—1015. évt. üzletrész számlán Vf\\\\ —1016. ...
1012—1017.\'.
1013—101«. ,
1014—1010. .
1015—1020. . 1U16—I021. , • .
1017—1022. „
1018—1023. ,
1010—1015. évi. tőkésített kamat e 1011 — 1010. ,
336 II 1012—1017. „ 1013—1018. „ 1014 — 1010 , 1015—1020. . 1010-1021. . , 1017—1022. „ 384 y Tartalékalap számlán . . . 274 KIőre felvett kamat számlán Tiszta nyereség . . .
————— A
846 355 302 :<74 3K0
Eperjesy Oábor s. k
\' * szóv. I*. elnöke.
8saváry 8áidor b. k. 8chwarcz Ignác a. k.
Korona filier
■! M i 1 1, . 0
213 —
312 —
1691 —
f . 6110-1 —
1 • . . . . . . . 79778 —
........ 65271
v ....... j 79904 —
.....1 99434 —
123462 —
nyereség számlán 50 65
88 90
n m 785 40
- a 5180 —
• • < 6313 —
2980 80
7 » * 2097 90
• • 974 —
•••II», 7096 71
4 86
8004 30
543745 52
It Knausz László s. 1 f le
könyvelö.
Kolt Nagykanizsán, 1018. december hó 31-én. Dr. Ollop Mór (távol van) SIÓ József S. k.
Alelnök. péntUrog.
Igazgatósági tagok:
Dants Kálmán s. k. Maiik ár Vince s. k. Aczól Ignáo s. k. Dr. Hálek László s k
Miltényl 8ándor b. k. Neumann Aladár a. k. Plánder Oyörgy «. k. Prank Vilmos s k
Kardos József s. k. Bettlhelm Aladár a. k. 8lnger Jóiset (távol van.)
Ezen mérleget mogvizsgálv», a fő- és egyéb üzleti könyvekkel összehasonlítottuk és mindenben megegyezőnek Utáltak
Kelt Nagykanizsan, 1010. február hó 13-án. ) Ky"üf,,K
Relohenleld Oynla s. k. Prank Kani a. k. •
ítlügy. bit. ug.____________íciügy bu. Ug. *«roIjr S. k
Bäder Jóiset s. k. Kárlovios Jóisof s. k.
Nyomatott: a .ZALA" nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán. -
fotOgy. kU. tag.
Igazgató: BALOG OSZKÁR.
KLVI. iwfalyiM
. .«M^fcfa Él HlÉjtllSllI J0BWI0 LMMIflW
NAGYKANIZSA,-, Sagár irt 4t
laU Nyomda vállalat „ fó-tU 6. M
a^dtatti MŰ® kivátatá-
HWlifcniftowwB«!
ItIS. Fabruár ÉS. lumbat
POLITIKAI NAPILAP.
^püMMMigl # («MM H.
Wip>wii)bi fi?.
• Flttcrkcm^ j TÓTH ZOLTÁN
NntnkMiQ te laptutajdono* i
CSILLA« JBNÖ
előfizetést éttki
>ily»i MéMMiÉM, MgyfMM NMMMMI<
E|bi (m K W-
PCwwit»• >» fft*—
wtgii«»n „ »•w
Rgy kén . . W»
Egy« uls ér* 301
Hirdetéseket« íjtMpM h —K«» hflí\'cményeket dljgiatau ufftoi >«i =k=s= Jel • kiadóhivatal. »í-raa
Elnyomták a kommunista mozgalmat.
4 kuamaaltla vezéreket IImí| d«MéMtrtcM)jB
liUitdiUlták. — A »aoci Áldemokrata muu-»•aiunoiattk eUcki. — Kan BtlAt kéliiti
ai«giinca«lték —: Állapota vAlaAgM. Budapesti tudósítónk távirat* és l«Uf»n}eltnté»tu
A kommunisták csütörtök Mii vérengző sívcí szemben Budapest szervezeti munlrtiitgi •a általános stltajkíal tüntetett. A sztrájkban |i viiUnyvilagitás, vizveteték és az élelmiszerek, fflUnSjsst nem vettek részt. A villamosok dél d&t II órakor Alilak meg. A* utcákon tocsitat megilijtották, az utasokat fetszótiíot tát, hogy >zálljanak ki. mire a kcesik gara
\'\'ajpÉitii vüuul!á"£. a. tegnapi_flssré.tfl7éaaa&
Ürüm ujibb hatatja wanfKováts Ferenc jtmtőr, "ttt hajnalban IMII tfeg. Kürtchner "lÓt*ef vasmunkás, aki násövési kapott es dr. Vtrtat Gyula w>aro**ásáthel?i . üJo.
véJekníil k veredetl bele a forgatagba. ^Azl atObbt kél Aldotat délben KUl meg.
Reggel 9 órakor a vat- és fimmunkátek áriáit tömege tomilt az egyleti helyiségből pariimén! elé. Elbaiáicz\'ak, hogy egytzerl mindenkorra lehetetlenné fognak tenni minden titeniorradalmi törekvést." Elindulásuk után acauokára a temetett\' katonák szabadszerve toteek helyisége elé mentek, amelyei nyom-] tea feloszlattak. DélelőU 10 órakor mmt?t.y tfhat (Viyi kommunista gyűlt össze a pirl Ment etótt. Nemsokára megérkeztek, a pari Uaent elé sörös lobogó alatt\'ate államnyomda onvett munkásai £» farkasszemet néztek tanmoniihkaaL Után» megérkeztek a cipV fcMbészkeszitók E?ymásnfán érkeztek ezután asmverett munkascsspitok. Fél 11 órakor s*r tízezer főnyi tömeg szorongott a ptrlAjJ ment etóu, akik azt kiabálták:
Lm — \'»--n- rendbontókkal, vesszenek a •esttérgylisos bolsevisiek. — \' ■ ...-.-■ ;\'
A hangit fai rendkívül feszült volt. A kati) eőtt eihaLdó katonákat és tengerészeket wvottatiák és átkifttauá*. Fél 12 óra volt,] amikór mintegy 2000 katona fegyerekke.\' és gépfegyverekkel vonult hangos énekszóval a párta ment elé. \' » .\'—-
Mialatt a szociáldemokrata munkásság a patlament előtt gyülekezett, arendőrségen is okstározó esettenye\'< történtek. Dietz re\'ndőr-fefepitány mái az éjszaka sürgős értekezletre torta Össze a főkapitányságra a kerületi kapitányságok parancsnokait és-a detektivtestüleiel. Eftataroziálr, hogy megfúvatják az u^yneve-Kit aagyrudót, melyek az a jelentősége, hogy *z egész rerdörrégeí fi védő.séget, valamit t a teeküv testületet a főkapitányság épületében fcftcsctrálják: a rendőrség ríyjrrbar. negy-«akat au oroabilt rekvirált, amelyen behozrak * Mkapjtátíyságra az egész készültséget. A Kkapíuny 46 készültségre osztotta be a rend-J<íge;. Még éjjel történt az >«, bog/ a rendiségnek jelentették, hogy a Dunáról Wt jpo-Wcsőnákot elloptak. A lettesek vjlótzinüleg tofliiminisiík voltak A kora délelőtti órákban kftJtek meg a rendőrségeit az éijel lefortóz \'«tolt tOntfr-ök kihallgatását. D lílőtt 9 ósakor ,iz l<gY»eres rend\' r^fvJent meg a toloncház vezttöjínél. Jakab tmácsnanál éa kérték, niu \'•"á meg nekik Kun Bálát. A tanácsos meg nyugtatni prőtsálla az I- gátolt rendőröket, akÚt fiWIék, hogy az udvaron azáz fegyveres, "«tör vsa, akik látni akarják Kun Bélát,
«Jakab tanácsos erre kiadta az utasítást, vezessék élő Kunt. A renaórok zajongani keid-tett Ezt kiabáltált:
— Magyarázza meg nekünk, mit akar. Agyonlövette testvéreinket, bunnodjön élte I
Egy reodőietíenót .beszáíiw keiden a-rendőrséghez, hogy megnyugtassa att. Egy* Lsmut ecy szürkeruhás, kalapnélkati fiat
beit <tp^ia> a_tpnfl^iftk—kőiéi A landÓtOk
nekiestek, egtaz lujcsomókat kiléplek hajából, rug\'ák, ütötték, veriék, mmTrt»nni kiibllták
— Üyükos t Agyonlf vet étek testvéreinkét. _Fhhen,a. pillanatban magcl*i>t—«a—adóban. Kun Béla két rendőr k^zt. A rendőrök fegyvereiket a levegőbe emelve kiabálják :
— Gyilkos gazember I Nézz a szemünkbe!
Kun nalAltápadtán állt a helyén. A rendőrök fe\'éjc rohannak, •ktűtket atikc rúgják, pof(»zák Egvsze<re az egyik rendőr otanlicfte\'\' revei fetbavágja Kun\' Belát- Kun * falnak esik. Egyesek védeni probáTják^ggyifr rendőr ölbe-kapva próbáljs mentem^ a rehdőrflk utáua ro-tiahnak,\' majd a toloncház előcsarnokában gvü \'ék ö«sze A cellából e pillanatban ordítás hang\'tk. Kiá\'táíok hallatszan -k f
— Nebántsátokl Nemocskoljjtok be ka zeiteket!
A cella előtt fegyveres... rendőrök dalakodnak: .;,.\'..."■
—\' Agyon kell ütni I — kiabálják;\' Niem-!okám a rendőrpk egyenkint ktjöt\'ek a ce|IA ból Egy magas rendőr kiálltja bajtáraainak t- Agyonvertük. „■ ^^ • \'
Á réndőtfőkapif^ayiilg azonban meic4-fSlts Kun náfáfhfrét. A rendőrség bizalmi ies\' tüiete a délelőtt folyamán ülést tartott, majd felk&resték a főkzpítányt és közölték vele, hogv ezentúl nem hajlandók maguka* legvilkoltatnf jtagyui és minden slka\'omkor fegyvereden lépnek fel. A k\'im\'munirttk ellen erélyes eljárást kír tek. A főkapitány kijeienlette, hogy ez már megtörténi. Reggelig 42 kommunista agitátort, továbbá a párlverelőíég titkárát és egész fisz-, tikárát beszáHitották a ioloitcházba. Minden inlézkedés meg\'örtént, — mond«>tta — hogy a kommunisták további mom Imáit megakadályozzak. A letartóztatott vezérei körött vannjk Kun B*la. Vágó BMa, Rudast László, Oaral Sudor, Nánásai Oyörgy, Lékal Ntndor, Ti*za I<tván volt merénylője, dr» László Jenő, dr. Fanta K^f\'eri. Hajdú Pál, Jancsik F^rnc Szántó Béla, valamint a t.ctáimunistapirt előtt posztoló 11 fegyveres katona.
Kun Bélát később uj^ól megverték a rendőrök. Amikor ugyanis Szentkirályi főka-. pi\'ányhelyeiies az ujsjgirókk.)\' megjelent a toloncház kó.-házában, aho* Kun Béla volt, egyezerre fegyveres rerdőrök jelentek ineg az jtótiáR A ezt kiabálták : . A.
— Bitar.g ! Innéit\' több4 élve nem szabadul I Nem ludIák rarg^abiditani többé I
SienlkirálVi é Pál főkap\'látiyheiyetlesek «Kf>ok ál|*ak Szentkiráiví ezt mondta :
— Én vágyok a főkapitánylok, eqgeUel-meskedjetaa I
A rendőrök azohban valamennyltlliet fél retölták. A»^egyik rendőr berohant a siobábs,
ahol Kun 8£la díványra lefeküdve várta a balált. Kezeit óstaeimo* vérző leje«e kutcoita. Az egyta rendöt puskájlvat reitanetas csaptet mért (ejére, majd egymácután. mintha kalapáccsal vernek, ugy üUk puskahiaaai a rend-Őrök; Szentkirályi könyörögve kéri a rtMd-őrt»ft: ,
N< Mntsálok! Hagyatok abbaI At Itten áldjon meg bennetehe ; kOnyOtgöli oek-tak, ne Mntsaiont
A rendőrök"ttt kiabálták: •— Fel kelt akasitani a gacembcft 1 Mi vagyunk a törvény, maid végzünk vele, Kö*-bei» izakadsttamil ütötték Kunt.
Boneketberg icndőrlóparancinok helyettes tzínTén kérteim "j—lf4* a rendóröael H I bcqp aki e lehelen embert bántia,\'
az nem\' aaoctáfi«a. Majd Srenlkitá\'yi szólón :
-------- Az éuuAiw lett\' lótiahik r balsevJSÍ
vezéreket. Vezér nélkül ninca bplsevitmos Ezen kutyákat ktszoly^Haifuk " igazság*irrf-gtiialásnak. Ne bántsátok 1»
A rendőrök erre abbahagytAk az Ütlegelést és elvonultak Kun Béla elhaló hangon kérte Szentkirályit, it; gy védje meg, majd Landler Jenő ügyvédet, jóbarátjái kérte magá-ho>, majd cigarettát kért és kijelentette, hogy nagy. fájdalmai\' vannak: feja zug ét lázas. Hirtelen felriad és kérdenem jönnek-e Vssza a „rendőrök. Megnyugtatják, hogy a rendőrök elmentek. Vévre ágyra fektették -a rettenetesen
■OocaeKMCsaft embert;----
Az Qrazágliáz elönt TáHff ézsMt nagy tömeg előtt megkezdődött A szutiájsték gyü-[lése. Feltü\'ttf, hogy a mészárosok rifegy bárdok- -lkai és taglókkal jelentek meg; -A tömeg folyton [ázt kiabálta t
—Fel kell akasztani a bolsevikieket. Az" első szónok Preusz Má( volt Bsszede közben egy főhadnagy a parlament egtrk-lép-csöjéről- beszél m kezdett_és dicsöijjgtie a kom-munistákat, Meg^^iSk-ea ibiíotitík «tömegMl, Preusz Mór /beszédében hangoztatta, hogy ahol a kommunisták megjelentek, mint .Salgótarján bán. Nyíregyházán és Sátoraljaújhelyen, — mindenütt pusztulás, és nyomorúság járt, nyomukban. A munkásságnak fegyveres erővel kell levermsmind^n^ellenforrada\'mi és bolsevista akciót Böhm hadügyminiszter ki elen-t tte; h\'gy az ellenfortadalmárok tegnap segítő . tórsaRal; kapták a tcommnnistákban. A tegnapi eseményt 2—3 ezer főnyi gyerkőc és csőcselék okozta. A kormány a legradikálisabb eszközök kel fog szembeszállni velük. Ezután határozatot fogadlak el, amelyben fcl?zólit|ák a kormányt, hogy a legradittSrisabb eszközökkel lépjen fel a kommunistákkal szemben. A hatá-rozatot Preusz Mór__vezetésével küldöttség adta át Barinkey miniszterelnöknek Preusz a munkásság ne "éb^n követelte, hogy a kormány legyen az utt lsó percben elhatározót\' és erélyes ;ujjy -a jobb^tLib, jnint a talol-\'ali forradalommal szentben. Abban, hogy az tller.-for\'ad|lmi mozgalmak ilyen mértékben kifejlődhessenek — mondotta — ném\'le^ a kormány ís hibás, m rt hem volt kellő iüőben eléggé erélyes. FeHtivta a kormányt, sújtson tó-ugy a grófi gúnyába öltözött, mint a pénzzel belelt prcletárruhába öltözött ellenforradalommal szemben, ■
Bertnkay a követke őkben válaszol1: A válaszont rgviuera ét rűvid: A kormány tudni fogja kMeiduégft Legyetek megnyugodva, a- kormány kérielhe«etleti ésrko-tökaeMs erővel It fog sujttnf minden, ellen-forráiUTétl ki > ériéire. t.
ZALA

Víf
J
í
A küldöttség ■ választ tudomásai ■ÍR • kormány llgjsi minis-tertanáesra ű\'tek Iwe
Délután 4 órakor a Berlin téren mintegy 400 fónyi rokkant katona ttyűft fítste és szociáldémfkrat« .párt ellen tűntetett. A nyugati pályaudvar.rendőri készültsége %onban Tel ecslatta a tömeget, amely folyton azt kiabálta, Épgy .ma boaszut fogunk állani mi denkfo A rokkantaknak két karhatalmi őrt sfkertlk la Magyveretniöfc.
Délután Landler Jenő éa Bokányi Dezső megjeltst a Moeönvi utcái rendőrlaktanyában éa csillapftö 6eszé(iek^L intéztek a rendőr-legénységhez. A rendőrök nagy nehezen megnyugodtak és kijelentették, hogy Kun Bélái nem fngfák főbbé bántani és átengedik az igazságszolgáltatásnak. Kun Bélit délután S órakor -fevílfékja rSbkórházbu. \\ >
Az esté folyamán az utcákat, közénülete-ket, hidakat és bankokat erős katonai és rendőrt Jrétrrültségek szállották meg. A hangulat feszült, de kttönösebb esemény nem történik.
•\'"y - Érhetett éjfél.
Az éj folyamán 80 előállítás, történi Köt-lik van három nő is, akikét a népőrök állítólag * bántalmaztak. Stmuellv Tibor elmenekült. Kun - Béla állapota válságos.
ElíenforradafomMűnchanben.
A bajor mlnlssterelnAkftt és két
mlalsatert awggyllkelták.
Berlin, febr. 2L Münchenből jelentik: > Elanac Kiút b^iot—miniszterelnököt,—amikor aélelftft a képviselőházba ment, at utcán egy Arctp gróf nevű egyén agyonlőtte. Eisqer habiból két lejlötétl kapált A merénylő, akit meglincselt«*, belei tlt telteibe. Az Eisner elleni mft#f?ylft»T fc\'V\'tt mit híj\'......iíuIoihIi
ellen Is követtek el merényietet. Töbl felleg v-1 vérzett ember behatolt a belügyminisztérium tárgyaló\' termébe és több lövést adott le. Több miniszteri hivatalnok megsebesült. Mindenütt «ős izgalóm uralkodik. Általiban -azt hiszik, hogy ellenforradalom tört ki.
Fran furt, febr. 21 Eisner miniszterelnökön k\'vui Auer és Rosahauater szociáiista minisztereket-is agyonlőtték- A kormányhitó-
foH***" t\'T\'\'"1\' ■■*il\'rt» ■ ták. meg............■. --—■—h
Zürich, febr. 34. A- mOncheni eseményeket áttítóiag Svájcban készítet lék elő. A merénylő Arcó gróf összeköttetésberváttottRupp^j recht bajor trónörökössel és Windi-cbgraetz Laj s herceggel Rupprrcht Curh ból intézi a ■ néírrítnrazági ellenforradalmi akciót.
München., febr. 21 A városban kihirdették az ostromállapotot. Az üzleteket bezártak, a közüti vasutak nem közlekednek. — ÖH-ulán két órakor meghúzták a vészharangok*\', mire a iheresíensfadtí \'utcákon tömegesen jeténlek meg felfegyverzett polgárok. A hadügy minisztérium előtt felfegyverzett polgárok jelenlek meg .és behatoltak az épületbe. A népMtóság megkezdi«, működését. A szociáj • detr.okráták kimondották az általános sztrájkht. A spartakutok és függellsn azociálísták felfegyverezték magukat.
A német köztársaság összeomlik.
Scbeidemasajs nyilatkozata.
Wélmar, febr. 21. Scheidemann miniszterelnök a német par amentben a következőket mondotta:
—■ A német köztársaság összeomlás előtt áll. A talaí. amelyen állunk,-ingadozik és lég közelebb-összeomlik, ha nem tud\'ink végét vefni a Ruhr vidéki őrületneV.
Lesz zsir.
Budapest, febr. 21. Az antant Iriegzli élelmezési bizottsága értesítette a magyar kor asányt. hogv hajlandó Magyarországnak a szflkaéges /«irmennyiséget szállítani Tfc bizottság fchtólltlásár*\' a magyar kormány megbi zottja el utazott Triesztbe
£
Pécs szttb «falom alatt.
Szerb erósrakoseigok — Pécs éa Btra nya tisztviselői sztrájkra kée^JMnsk.
Pecaről tegnap érkézén Ntgykanfaadra sok vlsibptagsag után egy vasutas, akt ér dekes részletekéi beszéli e! e -szerb uralom alatt levő*magyar város siralmas helyzetéről.
- — Kezdetben elég szépen viselkedtek a.szerbek: igyekeztek magukat megkedveltetni a néppel. amely a megye déli csücskét kivéve színmagyar Később azonban egyre jobbos-kimutattak foguk fehéréi. A pénale-bélyegzéssel egy időben előkészületeket lettek a végjeges berendezkedésre. A szerb főispán kinevezése után a helyzet mindjobban kiéleződött a lakosság és a szerbek Között, I ugy. hogy napirenden vannak az Incidensek. A főispánt, bevonulásakor a fegyveres szerb [helyőrségen kívül csak 60—70 ..bocskoros sváb paraszt tugadta, akik 5 szerb pap ve-Izetéae alatt gyülekeztek: amint, hallottam, szémélyenklnt 800 koronái, és teljes ellátási kaplak. A városba való bevonulásnál minden flakkeren fegyveres szerb vigyázott a [kbcsiban ülők bőrének épségére. A.bocsko-roaok-ff7 kocsi-menet ulán hal.tdlák es épe-Ikiik ugy hangzott, mint valami ftalo\'ii ének. \'A. városi és megyei tisztviselők, c napon [nem jelentek meg hivatalukban, még a vár rosházát is lezárták és lakatost kellett hívni, hogy a szerbek oda bevonulhassanak. Szo-J moru látvány volt és minden magyar emffér keze ökölbe szorult, amikor a szerbík* mlnll dicsőséges hódilók betörették -a városháza kapuiát és oda bevonulva kltlizették a szerbi
lobogót—A- magyal lakoséág~azonban nem leheleít semroU. Fönt » Mecseken két ágyú volt felállítva és a szerb városparancsnok ptoklaitiácltil lk>csatorí ki : ha egy emberének csák a hajaszála Is meggörbül, porrá Ovpli a várost A szerb inslulládü llniinp^é-gefnek két napfára a színházat is lefoglalták a szerbek Az eszékt borváT Társulat jál-szotta első nap az „ördögWöt. Az előadáson egyetlen magyar sem volt jelen, amin a srerbek meg is ütköztek, mert azelőtt a szerb tisztek látogattak a magyar színházat Azóta ők sem (önnek hozzánk. Ml azonban ezért nem esünk kétségbe!
Valahányszor Pandurg.vics főlspán-nal az utcán találkA??*"» minrtip i»ni -r^yy veres szerb katona kísérté Ugy lftt«TtL\'i nagyon tel. A föispámneykisérpitp n mayyáéE fiívaialnofcbktól a seerb hűségesküt Rivénnl,. azok azonban cgyéri^müleg- megtagadtak
ezt Ekkor eiföglaitalta\'a magyar adóhivatali és azóta magyar tisztviselő .oda be sem léphet: fegyveres szerb katona őrzi az épU-| letet. Hozott magával a főispán 40 szerb tisztviselőt Is. akik közül sokan még irni: sem tudnak: Beütterter OkéT^rRTyátáTökba, de nem tesznek semmit. Igaz, hogy\'nines is rá. alkalmuk, hiszen senki sem foröui hozzájuk, még jó tanácsért sem. Egész nap a Pannónia kávéházban tanyáznak, ahova azóta a magyarok nem járnak.
| l .— A napokbán kedélyes társasággal betévedtem a kávéházba. Régi mbgyar nótákat látszattunk a cigánnyal- Közben több szerb korifeus Jgtt be a kávéházba, mire. a-cigányok rác nótába kezdtek. Kérdőre, vontam őket, mire azt felelték, hogy a magyar nóta més van tiltva a városban. Fizettünk és mentünk: .Bojkottáltuk a kávéházal, — mást nem tehetünk.
— A városban éijel neru.tanácsos járni. Megtörténi, hogv e-jy kalauzra, aki a vasúti állomásról volt hazatérőben, rálőttek: rögtön meghalt A vtzSgálal megállapította, hogy Mannlicber-golyó ölte \'ttjeg, á tettes nem került meg. É«y tisztviselő feleségével a színházból volt hazatérőben Szemeláttára tapo-_ -gatták Össze feleségét Tűrnie kellett mindent. A villamosokat ulfukhan. megállítják a szerbek és bajonettel rántva kérnek\' maguké nak helyet ■ Természetes, az egész\' padsor megürül ilyenkor. A nöpökban- letartóztattak két postatisztet.*az egeiket Izgatással vádolják, a mátlk pedig Pesttel telefonált, noha ők megflltották m Interurbán-beszélgetést. Mindkeltőt meghotnzták és azután Internálták. A hotozások különben napirenden \\tm-! nak Azentlörincen egy va^uti hivatalnokot
t azért pótoltak itt verlek teste, merra|%] I táros kisasszonyt megazőfia. hogy ¡J*1 tiaztlől udvaroltál .magának * ,
— A sérelmek< • 4a nem tudom így bagaariában felsorolni bdf la tájékozódhatik a kdzdns^r A »álriliyd lakosságban liaiikii órikiJ
Rövid idAn belül őriési jósolok Pécsen és Barjr.)u!>an MinUtn gej van szerveaVe és ho v alahol erőszakosadéi tapasztalunk, azonnal sztrájkba lepünk Jkl összes kstffAriákoa tartozó tisztviselők i nosltlák magukat valünk Csak arra v^y kíváncsi, mit csinálnak a szerbek ha i den megáll.
A mozgóposta sorsi
Direkt vesal Nagykaalaaa-lze|«|| kőaótl
— Stjdt tudósítónktól —
Nagt k ¡nizs^nak egyik legjelentősebb w-i lézménye az a4 .máson széke>ó mo (ópáatal Bizonyára kehesen tudjtk, h.igv ><*!>r\'gbaa| J^agykailrsan ki.ui csak Bud.«p sten, den fs Pv^z».onvb .n van n é< mou>ópó»u. Ennek a jeleniós iniezményne* a toita * a | goszláv megszállás, illetve Horvátot» i e\'«u. k\'dast következében ket«egessí vá t \' r , I geihoft vonalat a p >sta eiwsitetie és moti 11 mrgctökkent munáakör következtet"* ti il veszély fenyeg t, h gv a mozgőpósta alkalma-1 zottainak a szamai |e\'entékenyrn csökkenliaij kellene. Ez a városnak magának Igen jelenik] kára, a vátos iárstdalrninas pedig pótolam^ Tan veszieaége lenne, \'v ^r "\'\'\'
Az ütem cOkkentésél me^akadályozanell mozgőpósta főnöte na»¡ykoncepecióju icrvb I zelet terjesztell a kormánybfiios e\'í, »rrc ybesl a nagtkanj.s^i n-otgópó ta n-ütoő?M.. »-\'.nsaetJ - ■ Mteiletnétél jív^olja S tervezet sze wt ta elvesztett pragerhofi Vonal helyett a Nagykő nizsa—Ujdombóvá —Sitted kötötii vonalot I léteailsenek mozgőpósta járatokat Ez *z uj.vo-;] nal tzólgálns Délmngyatország, Erdély és Ró-j mánia felé indu\'ó-rpbsia lebonyolilásara, t az amugy is tulfcthelt hudapesti -m^zgópésl* 1 nagy könnyebbségére szolgálna.9* Ugyancal j ezen a vona\'on lehetne lebonyolítani a Ofé-^j kényes, Bród-felé induld póetát.
A- beadvány nagy részletest éggel ismerteti az indítandó j\'ratok számát és menetiét jét .—-A »\'nnányOitlos a tervezetet a ktf« kedelemügyí mlniazlethez jóváhagyólag ferett-fflte M.
A mozgőpósta aor»Arál és a terveze\' cd járó! megkerdeztűk Bútor Fe enc pisla- H távírda féltig)elöt, a nagykanizsai mozgőpósta fŐnörfét, aki a következőket jelentelte Í elöltünk r . ; .
Konkrét alakban ,Tí*g nem mertW to mozgóposta személyzetének csökkentésit irányuló, terv, azonban azzal, hogy a praget-hofi vonalat elvesztettük, előre látható a? > veszély, - hogy a nagykanizsai mo2gópóí\'a, amely á budapestí.uiáu az első, sót mof\'dhalói egyedlil jvlentős az országban, lassanként öw szezsugorr;dik. Hogy ízt megakadályozzuk, megkérjük a kormán/biztos utján a kormány*, hogy háTmár az eiveszte\'t vonalaínkai nem kaphafjuk vissza, legalább más irányban kap junk kárpótlást Kértük; hogy a Nagykanizss— Ujdombóvár—Szegedi vonalon létesítsenek köz vénen összeköttetési. Dombóvárig ma is látjuk el a mozgópós\'a szolgálatot, tehát csupán a Dombóvár—Szeged vonalat kellett hozzáadni. Eselleg még a Nagykanizsa—Bó dapesfi vonal ellátását is teljes egészében magunkra vállalnánk. Ezzel, a budapesti pósta is teüeriiienfesi 1 hetö lenre. A Sieeed—N ttk*\' nizss vonal a Tiszán tulnak a Dunántúllal H* letve Fiúméval váló összekötésére sfptgálM és jelentós u>megtakaritást jelentene
A mozgőpősta soraa NagyklBirsa váto-sának fs\'elsőrendű ¿fd«ke. A motgópóeta ste* mélyzéte körölbefül 280 Rlt-srimlál E* maj* nem ugyanannyi családot is jelent A tervet* elfogadása esetén ez a szám nemhogy csökkenne, de elten kérők* >t: emelkedni fog.,
—- Francia éa Angol órákat adok met nyelvet bmáióknek. Ajánlatosat .láslrec* Hon" jeligére a kiadóban kérek
<9 lebtuár tt.
ZALA
wtvrm ififtMÍ
HÍREK.
^»AfTA itr
Rdsa,\' kaik. Pfor sickfocL Prat. Diktn*. Cö/ ka) (február* >.) Xiccí\'oros. Ur. A4az 12 S. K.
"T A aat> t» foggal e «> M pare-kot. >r««Há 1W11HH I ór« Dl porekoi.
tk\'«! ka) éjijei It perc-
kor, jv«it««ik délelőtt V Ott ÍO partot.
az önkéntes polgárőrség IV, csoportja tart szolgálatot. . -
A Kommunisták
t^^fa tettek mezejére\' lépt.-k Az ó módjuk peüi Hi^íVtists tüntetést rpndciíek a ¿Nep-JJ3V4- és a azöaáHfetoufcrata pírt épülete uyi pfoletáttes vétetni: a »ztcunüák elten. S ewaéjűt nagyobb dicsőségét« sortüzei zu« flottak a renOlOrOare, akik maguk it prote-i magút ta tagjai a szervezett munkatok kitalntas táborának, A kommunisták eddigi ^»ptéaébó! az tűnik ki, bo«y elsősorban a gnae-óeszkOzOknek, másodsorban a magyar •raltlárságnak üzentek hadat. Ezt tivább tárni g|r nem szabad. Németország piidájat kell lOretni. amely a iégerelyesabb esz «Őzöktől se iludi \\issza, hogy a most kialakulóban levő ■j világrend ótjöngű ellenségeit letörje. A ■agyar sz ciáldemokraciának is a legkimé\'et* itecbifegyverhez keli nyúlnia, hagy megakadást,m olyan idtgen tszmek diada.mastodasAi, jn.tívck aaiát basájukban is. csak kimondha-Mtan «envedéet, a legfeketébb tmrnidrr ter-¡ncli& fddig. A magyar kommunikál»-—f^-eetts-{ rútiiboiás, a magyar szociá-demokráciáé- a |fhitis. A magyar pulglrsá«! tudni" fogja, 1W?y tntekei, szimpátiái afra az oidalrá\' állítják, ahol nem tomokra akarják f Mepíteni az ujl táfsaddnat. Kun Btla ttagédíáj-i szomon ilíate ü^rkoo emBeJI strs, de iieu» it tehetett a végzete annak más, aki a viligrerdet akarta mtgse imisiteií.
«■■■i | I
Cseh—magyar bizottság Nagykanizsán Megittuk, hogy Nigykanizsara bizottság érkezett, hogy a cseh katonaság kflrattagvott adósságait likvidálj*. A bizottság, s«e\'y két magyar törzstiszten kívül Dxrorzsak
0 uh cseh alezredesből ^Hott, tegnap befejezte menkáiát. Megállapítást nyeft.hogya ^csehek aen hagytak hjtia adósságokat, viszont a bankok Is mind kisdiák a—t2-tk tövéwezred betéteit A Piltenben állomásozó 48 ik ezred nem volt ilyen szerencsés. A forradalom kitö-rtse\'or a iseh kormány at ő szes magyar ertedek bankbetéteit lel ig\'alta. A 4S-ik gyalog-ezrtdsck igy 174 009 korona követelése van Csehországgal szemben, amelyet most a bizottság tárgyalisainak befejeztével hamarosan ki it fogaik adni. . .j
— Vallomás címmel két kedves műdall jelent meg Bárd Ferenc kiadásában, Budapesten Szerzői -. Kondor Ftrenc és Strém Gíu kanizsai származású emberek, akik mii-daláikkat Budapesten is szép sikert arattak. A két d«l kedves es finom. Hangulatos meleg sávrfil tanúskodó zenéje borongós, költői szöveget kísér. Qyan a két kis dal. mint valami (tgi, velencei csipke: egy csendes hangfogós akkotd. — A kottát — amely •• Nagykarizsán n kaptató — a közönség figyelmébe ajánljuk
— A kormánybiztosság felhívása. "A kormánybiztosi hivatalt nap-mp után keiésik
a legkemnbözöbb, a kormánybiztossághoz tgylhalátnn nem tartozó ügyekkel. A leghí |Sefrflenebb kérelmekkel zaklatják az amúgy is Mterbelt hivatalt, amelynek idejét ezek az •pek annyira-igénybe veszik, r.ogy fontos **%ek elintézése késedelmet szenve.1. Ködösen a vidékről vannak sokan olyanok, ftiknek iigve egyáltalán nem esik a. kormányfői hatáskörébe A kormánybiztosi hivatal «tót felkéri a közönséget, hogy kérelmeikkel ■ panaszaikkal ne a kormánybiztoteágol, ha* y az illetéket hivatalt kérették lel, mert a ^"áaybiziuitág sem tehet egyebet, mint ■toéktMág miatt a megfelelő .forumhoz uta* M1* a kérelmezőket.
— Lvxufedók. A kormánybiztos tegnap
1 "Hkttssést Intézett a vátost tanáéihoz, hogú "«liMnek szabályrendeletet a kártyaadöról.
A terv szerint minden kártyapárti után 80 fülért kellene fizetni, ami állagot itámilátsal 30—40000 koronának felelne meg. Az o\' \'¡Öö\'t természetesen csak helyeselni tudjuk, azonban vannak még egy^b források is, ahonnét igazságos utón jövedelemre tehetne szeri a város. Ilyen adónem lekeine a peztgfedó ís, amely, mint luxusadó az Igazságosság elvének teljesen megfelel Ugyancsak ilyenek a kocsiadó éa a vigalmi adó ís Előbbit a luxuskocsik tulajdonosai; utóbbi! a mulatságok, balok rendezői fizetnék. Ezek inind igazságos adónemek. mett nem az elsőrendű szükségleteket, hanem az élvezeti cikkeket fujtják. Pénzre pedig igazán szüksége van a váróénak, mert hisz egy évien csupán papírra kilencvenezer koronái költ a város.
—— Halálozás Tiredi János városi levéltárnok neje tegngb délután 3 órakor 40 éves korában ti assz as ^szenvedés után elhunyt. A köztiszteletben álló várotl tisztviselő liánt városszerte általános a részvét.
— A Haladás kulturálté egyesület tegnap hangversenyt rendezett a Csaino dísztermében szép, főleg nőkből álló közösség jelenlétében. óogenriederni Ptlcz Luba m adatai frappáns hatást váltottak ki. Éneke szívből jövő és szív hez szóló VolL Jtlgemé Pétcz Ida zongora játéka kiforrott és eredeti tehetségre vajl aéztechnikája brillíáns, előadása eredeti. Ster Jtéck Zsigmondot fégen ismerjük. A zongorát éa gordonkát egyaránt klasszikusan keuil. .L»snte Dívnia C»médiájából* című kompotiajójára sokáig fog emlékezni mindenki, aki hallotta A két SauermaHK fivér nüéitóan \' illeszkedett dinre« mílieufít Még snkat szeretnénk írni Haladás concertjérői, de helytzűke miatl lehe te.lenség,,..---------------
—f Hamis bemondások A Zilál a .következő sírok közlésére kértek föl: A jótékony
tHHAgrjtgf már rrhlny pnrthrn—éaiieyetu hogy egyes csaltdfők hamis adatokat Inort danak be azért, hng/ annál biztosabban kap hassanak segélrl. Katonának; rokkantaik jelentik be <* családfőt, ha nem volt is katona A gyermekek számát pedig többre motdják be mini a mennyi tényleg van; a kereket is eítagadják A csalafintaság azonban eddig még egyszer sem sikerűit. Azaz amennyiben sikerült az ilyeneltet a bizottság kétlelhetetlenUI el utasította, jó lesz ezi tudomásul venni, azok nsk, akik valóban segélyre szorulnak. Vegyék tekintetbe, hogy albizottság! tagok * oly .je számban vannak és annyira ismerik a város lakosságát hcgy mindenkltrek ismerik vagyoni és családi viszonyait. A segélyre szorulók sohase-kopogtatnak hltba ; a munkabíró dologtalanok pidig hiába nyújtják a bizottság felé kezeiket. -
— A Világ nagymozgóban szombaton és vasárnap bemulatasra " kerül A sárarany című 5 felvonásos dráma, melynek fő szerepét a vílághirC művésznő. Susanne Grandets fogja játszani. - ~
.—r Zsebmetszés a kanizsai piacbA;\' Szlavecs János SzetUrókus utcai lakós tegnap délelőtt fel II órt tájban az egyik piaci hus-szék előtt -áldogáit, hogy zsírt vegyen. Amikor a fizeléére került a sor és pénzét elő akarta venni a vállán lógó tarisznyából: meglepe\'ve vette észre, hogy az onnan eltűnt. Amikor Szlavecs hizulröl elindult, egy darab ezerko-ronás\', égy darab 100 koronást és kél darab 20 koronást vett magához, fgy összesen 1140 koronáját lopták el. Első ijedtségében a melle le álló Baz^ó Jlnos kiskanizsai fakóst gyanúsította meg a zsebmetszéssel, akit röglön be is kisértek a rendőrségre.: megmotozták, a pénzt azonban nem ta\'áltak még nála. A rendőrség megállapította a^l is, hogy Bazsó nem adhatta át senkinek a pinzt s igy Szlavecs " gvanuja teljesen alaptalannak bizonyult. A rendőrség, amely más irányban folytatja a nyomozást, -ezúton is \'figyelmezteti Kanizsa közönségéi, hogy nagvobb összegű pénzt ne tartson magánál éa ha már ez elkerülhetetlen, ne tarisznyában hordja azl. *-
— Ellopott szálloda. Zseniális módon lopnak el-ügyes szélhámosok egy. egész szállodái abban a remek detektív drámában, melyei ma és holnap mutat be az Uiánla\'Phantomas aorotatában ,<4t ellopott szálloda\' cHH alatt
— a WtásMvaMlbóf. A taiáshivatflnaa, ■dal aakkdigi aaoat ik aa|) lnn tot|ü a NNfe. A lakáskerétők saáma napról-napra strtotfr-dik. Katón Betti amióta át 54Ő4 e< KmfpiSt* teára it kiterjesztették, se tzevf, se tzlaaa • lakáaasptránsotnak. A lekáaMvatat a napokban hiideúsxnyt fog ktoocsájtaol, amelyben at Á éa ötnél több szobás lakáeok bejelentétét tasal kötelezővé. Mihelyt a jelentések megérkeznek, megkezdődik a felesleges fakriatek ekekvirá-láta, elsőaoftwn azok azámára, akiknek egyáltalán nincsen lakásuk.
— Százhúsz percentes lesz az fdal \'pótadó. A városi számvevőség nagyban dolgozik az 1919 évi költségvetés elkészítésén. A tavalyi evvel szemben a pótadó jelentéken yen emelkedni fog.. 1918-ban I pőitdé 83 százalékos volt, 1019 ben pedig 120 százalék lear« Aa adóalap, amely utart a pótadót kivetik, tavaly halszázezer koróat volt, at idén pedig meg lógja közelíteni az egymillió koronát. Ez egyszerűin annyit jeleni,, hogy a nagykanizsai adófizetők at Idén több mint egy fél millióval többet fognak pótadó elmén a város pénztárába befizetni, mint tavaly.
\'—; A földosztás törvénye címen néhány nap múlva megjelenik dr Erdély Janó ismertetésében a földosztásról szóló néptör* váriy szövege és magyarázata az ahbos tartozó miniszteri lendeldckkel e-ytitt, A nagv és bonyolult töt vény helyiTt kflnnyn iilkatll nyelven világos csoportosításban ismerteti a füzet a földosztással kapcsolatos tudnivalókat A földosztás törvénye megrendelhető a ¡.Miről van szó" nfrfcesitfleágÉaél. - Budapeat fV, Kecskeméti U\'"8 szám. Ára ajánlott bérmeataa külcié.-sel 2 kor. 4ő fillér.
—— Etveszatt egy gránáf füibevak Kinizsi utcától a Király "\'^^g a megtaláló kéretik, hogy iHóyjutatom ^(F>éi>en adja le Zmy SI. óráa Hzll^ben, Jjflíy utca 49 szám alatl
A megszállók erőszakosságai.
Budapest, febr. 21. Illetékes helyről érkezeit eddi: meg nem erősített hír szerint a csehek tegnap Kassáb nagv vérf lrdőt rendeztek és sók sztrájkoló! agyonlőttek.
Világos, febr. £.|. A román, gárdí tegnap Világoson is megkezdte működését. A lakottág Szegedről katonas*g érfcpgctt, amely megÜtközölL. a román gárdával Véres harc fejlődött kj, amelynek 20 halottja ct.M sebesültje van.
Pénteki tőzsde.
Budapest, február 21
Magyar Hitel 970, — Ószfrák Hí el 6S4,
— Osztrák -magyar államvasút 1038, — Leszámítoló - Bank 017, — Hazai Bank 492. — Magyar Bank 713, — Rimamurányi 9Ö8, ~ —¡-Salgótarjáni 1030, — Közúti vasút 603
— Városi vasul — tJrikánv 900, — Fa-bank «10, — jelzálog 52Ö, — Ker Bank 4500. nr- Schlíck 388. — Gutktfsnn 936. Szlávónit
890 —
Kérem a a pártfogásba \'marhat- éá I dennap délelőtt Király-utcai üzlet átellenében.
tet, saives lEIaőrendQ lka p ható min-mban es J u trica vendéglő Vsl4 tisztelettel
Klug*r Simon» mészáros.
\\
gazgatóság,
TÁRGY SOROZ A T :
ntesek az üzlet ereJmenyéroL u 19\'^ evi számadása
Teher
I9HB ktaii n
atias*
Ctr M MaMI vi rtil>»it) tefees íHéüst
jáfcttrtan krré L Kskicmt Stet Rak
C^miri 34. « venaaéiij iikni feM
irti Héa.i\'1
MM eaonnaÜ belif^srt ¿4 á Hu ié—i> Mariska
Tilnii m|ui
Egy o^tefiiit Dftkerifttta; <•
ttraitotaiiim Aüást fc Nwws-Sénáortitis, ou, p
■ QOSUtt iago< ertö, nrks Jacsti cstazanüaszlo.
összes hadirokkmtak
segély én HMS. dccttrtoml-tól tkestek a *az*shaz II. emr32. alatt, totmk a katonaságtól nőtt rokkant igazolvanyukai /S>/5>. Íebrmír 2S4g bemutatni a várdfchái u. «n. 32. alatt, ¿egelwu nem fizethető.
Kisfaludy
VILÁG IW
SxoalitM, vasárnap. Febr SSL éa fi
Sassaat Oramtaus a világ tegnagyi művésznője feüéptevel
Asárara
Kai os—oaaa bútorozott szoba konyfta-hai—>1iit>l fcarfeatetilt »arciui l-^re házaspár riaaifi- Qa a taadofÉvaialban.
Ify ialoaigeas párosságad ccres k*t-iéabefárafu atomod lakást március l-ére. Megkeresést a Zala kooyvtiyomdaba kértk .Typofnróus4 jiligat. (r 6-ut.)_j—
Drana az élet
Remek
s 7 árakor és ? órakor
Ktfadasok hetfcőzna Vasár- és ünnepnapon
ORANÍA
StoaMot, vasárnap 89. «a
tztfuáclói áMtkttv
la a rtMak%iA^é mAsor,
EtóadasoJr hétköznapokon: 5 éi*7 óraiaa Vasár* és ünnepen * ^ 41/«, d as ?k t oraktr
(top* :: Ftfyüntt :: Zárna
FISGHEL"™\':
Irodaszerek, üilatikönyvek, papitok hangazerek, díszműáruk, játéktárgyai
Kaü !€«
meghívás. A Dél-zalai Takarékpénztár Részvénytársaság
1919-ik évi március fWfc napján ééfmióU 10 Shkor Nagykanizsán saját helyiségében tartja
XLIX. ÉV» RFIMOFC; K VXÍLÉM
melyre "a t részvényeseket tisztetettel meghívja ~ -
San, 1919. ¿tan

jnerieg vegmegatiapttasa, a szsmadú* ítim«ntf>e cs a mutatkozó nyereseg félosztása iránti hatarozat H A tsrsaság hivatalos kMmytnek ax üzieti evre" leendő te;eloItSe.
3 A wegtotisiin^irti Korcikestébéh az igazgatóságból kilépő elnök, alelnök, ^ Kzss István. L tea! helyett elnök, alelnök és 3 igazgatósa^ tagnak 3 évre, ugy 3 felügyelő-bizottsági tagnak 1 évre. való 4- Ketáai indítványok ^ 2 r-
llLH enrteebcs *soe rényréii i> fctr iwuib J"ff8**\'_ tü 3» atrpal a Mcpiesi 0«tti#&
— ww yt ££ jsaestíssiL léptet* a «t^vrtí i kcn^ltt mtraivaf.—
ar«BKi 11 ry áSatSTaiflT a kt^fpikM jraZ- lénruiín uoípl
Vagyán
Mérleg 1918. évről
NnaétdakBil «MjtMit t k*« — ■ SMMC prá ■ — \'3c-KaQw — - —
. í •: -\' tn ífc — — —
T^ilnrttMn ate^ta«- tíiiati. -
tt—Njfc fc*aiiiii<ii
24S533 31 1577547 3029
59689 83 363 522 385455 77
Oalnk-S^tf H—lr — -
Qeafcrirwk — —
i lartii ^ -
Waaíatftací- a ¿ataSBáaatfert
VratTM IrMÉiiiV — — — -IZ -
1529713
47) ■ — 305648 73 250000 * 500800 782 W65 186547 45 12886
488 f 2 21 187281 85
ipavaay
ArvaJufi Smhiiia
Kxtottitisiti ilaJcoiu af«p — — —/ —.
XaptbistiasÁ <£» féb^tttórbiwHsáff —* —
F<t Mai vest outalék - — —r
Xywu<| — — — * —• — -í- —ej ilkotat IÍU7 évr,-i V 14884 K 78 íj iSHtevi nyn. >31 fr l y 212885 K 88 f * 33
■r ■
memj
jj&fP 1588888
843688 32
88880 —
v i • -1 44524 14
188888
" 91857 73
f\'3*. 9877882 a
19881 f6
■ 28442 -39
26184 • 14
332 14148 87
203455 45
18888
48284 05
28389 22
14285 \' 4488 m

185
2288»
365 53-42 13831486 78
Dr iMtilfc fiwai a L . Ma «Aaia
üaáár a. i luarlilir J»aaa4 1.1
Zyar^aay 8áfctr a. k.
(MniiMii,
Bar a ^ m**r && Ma
ICali Nagyluvusiia. 1818. évi |k> .11-in
NttlMa Oféaé «. I.
BaaN Iáhaáa i. k
LéwaaaNÉa Ball i, I
Saáalts Jéaaal a i
8riaHai AMréé «, I 8r> Has litvtia * *
, - , <<an. m i^a tü*
■Ittaart 8éaáar »X tatíwalOlá 8aaii t, l 8tat«8ar Jésaaf a. a 8r. 8aMé —a^mr—^11
-HMM- *«a <M|, ea«a
fslaa UJo» g. ^
\'mh ^ uiUU kuayvafcktf «mtefii«<^7)to(tnk ét mMdrtbtn imc«ff»idMÍí taJáhuÉ
— Kik Sfttffkaaniaéa. 101«. éti farnál l> L^la. \\
8laf«r Mérni a 8. Uva 4«aü a lu
■». Mllf M» N \' j ? V. .. ^ ^ ■ " . Mp M^IM
HyoiaaiPtt: a #IALA* nydinda ésjtfrla^fiadó váltalatnjU Nagykamasáii
IgátjalA ■ B AL<X>^)>S»K AR.
ÜNykniXM. IBI9. Fobruér IS. VatirMR.
ÍÜOVKANIZSA, S«|ár-«t é.
y. Nyomda villalat
rfalia
^«tMii MM ktvataU-
MtaMtanap korareg«!
eimtzctfst arati
POLITIKAI NAPILAP.
Egész évre K It*
Félévre ., „ Ifr-
Negyedévit m 221»
Egy kára . „ 7-9»
Egyet szám in NI.
fc.mrti«\' *» IM«l«i V*.
V ■ . . u *
Nyomdai telefon MT.
Ii Főszerkesztő t
«TÓTH ¿OLTÁN
Főmunkatárs 4s taptulajdonosi
CSILLáO JENŐ
Hirdetéseket, nyílt teret ta magi kéxleményckcf díjszabás axerint h >4; >:■■■ taT a kte4*Mvetal. .
Iqbadasei > «aatik veaettfaá|át letartóatatták.
Budapest, febr. 22 A rendőrség at éj-■aka te tartoztatta a leszerelt katonák, tártaié-kpi altisztek éa népfelkelők szabadszetvezetesd! egész végrehajtó bizottságát. A leíartózta-áz belügyminiszteri felhatalmazással azért történi, mett a végrehajtó bizottság vette ál a kömmooisla pan.vezetését az elfogat! mérek kelyeti. Az egyeMlet délelőttre a Vigadóba hhfyatésre hívta Oaaze tagjait, amelyre 10 érára már körűibeiül 5000 ember gyűlt egybe, á rendőrség minden. intézkedést meglett a itnd fenntartására. A leszerelt katonák, mintán ttktűttségűk hiába jártak a főkapitányságon vezéreik szabadonbocsátása érdekében, megkezdték a gyüléat.\\Klrály Aladár azzal kezdte ktszldél, bogy akik a Népszavát megtámadtat, meghamtfíiotfák a atociáldcmukiata piog-nmmoL Óriási zaj tőit ki erre, ugy bogy Kí-rály kénytelen volt leülni. Közben megérkezett s főkapitányságról a küldöttség és beszámolt a letétek letartóztatásáról. Iszonyú lármával és »{tfoj\' — „levele" kiáltásokkal fogadták a bejelentést. A küldöttség vezetője arra való tekintettel, hogy az utcán nagyon puskaporos a hangulat, a további „munkával" pedig maiakra zudilánák a veszedelmet, felkérte a jelenlevőket, hogy csendben oszoljanak szét, dlbb azonban válasszanak\' egy száz tagu végrehajtó bizottságot, amely megállapítaná, ktgy nem voltak-e a szervezetben truiók, akik a vezetőket kiszolgáltatták a rendőrségnek. Az egyesület titkára ezután kijelentette, hogy az (■nágban mindaddig nem lesz rend, amíg a leszerelt katonák jogos kívánságait nem telje-dtfk Eltfl kívánságuk azonban az, bogy a vezetőséget azonnal bocsássák szabadon. Ez-*áe megválaszlották a végrehajtó bizotlaágot, ■ajd elindultak valamennyien a főkapitányság fele, ahol katonai ét rendőri kordon zárta el (MMttk az utal. A lökapítányság épületeinek taiakán gépfegyvereket helyeztek ef, a Lánch dal pedig etős katonai kordon zárta el. A rendőr^ kardon előtt a tömeg megái.\'ott, majd Jánoasy wdőtfelflgyelő felszólítására kisebb küldöttaé-pt választottak, amely a főkapitányhoz ment, kegy a vezetőség szabadonbocsátását kéljék. A »kapitány a kűldOttaég kérésére válaszolva kijelentette, bogy a vezetőség ügyében soron UvN lefolytatja a vizsgálatot és ha ártatlan-«áfok kiderül, azonnal szabadlábra helyezi CM; hozzájaríH ahhoz, bogy a szervezet két ttia jelen\\legyen a kihallgatásokon. A kötöttség szónokai tiltakoztak az-ellen, hogy toMuaittáknak hívják őket. Ezután Oénaa P*i a szociáldemokrata párt kiküldöttje figyel-"•büe* őket* hogy ne szervezkedjenek külön, la*aai menjenek a szakszervezetekbe, ha munkál ás boldogulást keresnek. A küldöttség el-■ávozása után a főkipitányság élőit várakozó "■tg Is békésen azétoszlott
Hadiállapot Oroszországgal.
Rotterdam, febr. 22. A Daily .Moll Rétvári Mentése szarint a moszkvai szovjet-*WBáhy lebtuár 17 én egyhangúan kimondd la tknaatlMovaaM békeszerződés étvénytataoeég*. Ajosskval kormány e naplói kezdve a szer
kataiMekkai etemben háborús allapoltfkn tektati magát.
Andrássy nyilatkozik.
ttAz ellenforradalmat helytele-alteaa".
Bern, febr. 22. Andrássy Oyula M. T. l.-át a kővetkezők közlésére hatalmazta fel:
— Mialatt külföldön Magyarország tetű leli épségeért mű ködöm, a magyar kormány berni félhivatalosa élea személyi támadást in téz ellenem. Tiltakozom ezen eljárás ellen» mett nem nekem, hanem a magyar ügynek árt. — Ha a támaoást szervező köröket at cJleitloiiadahimlOl való félelem vezérli, erre megjegyzem, hogy az ellen fonadai-mat helytelenítem, erre nem gondolok ét eat legkevéabbé Svájcban szervezném. Ha \\ majd kötelességem hív, ofthoti felveszem a politikai harcot, — amelynek célja a demokrácia éa a szocíáli* haladás Ha a nemzet dönt a maga sorsáról, ezt á döMést, bár milyen irányú legyen Is. minden tenor nélkai el fogom fogadni. De az erőszak homokra épít és* depra vili ja a nemzetet, amelynek bátor-ságra, nemzeti önérzetre és á tzabadtág uei lemére van szüksége, ha a súlyos viszonyok közt meg akarja áll ni helyét.
Minisztertanács.
Budapest, febr. 22. Félttivataloaan jelentik : A mai minisztertanács elfogadta az ellen forradalmárok rendőri örizetbevételéről szóló néptörvényt, amely holnap lép életbe. A minisztertanács elhatározta, hogy március 15 ét a köztársaság nemzeti ünnepévé avatja.
jinnzag -
MAachenben helyreállott a stand F
München, febr. 22. MOnohanban eper* takus—bolsevik! kormány a\'ákult Minden szerkesztöságet megszállották. Az utoákon automobilok száguldanak vörös zászlókkal, a következő felírással: „Bosszú Eianerért". A forradalmi munkéstanáoa kihirdette a proletárdiktatúrát, azonban a oaonka kormány S|s együtt van, amely este miniaztertenáosot tartott. Plakátokon szólítottak fal minden-klC*ho«JLf*fyvsrt akar, menjen a fegy-verraktárba. A végrehejlóblzoltaág élén Doppler—Levin áll. A tanácsok kongresz-szusát Münchenbe östzahlvtftk.
München, lebr. 22. A birodalmi kormány kijelentette Weimatbán, hogy nem ismeri el a bajor szovjetköztársaságot. Mivel a helyzet mindjobban kiélesedik, a német birodalmi kormány, ba a k erikálisok nem kerekednek felül, rendcsinálóc«apal >kat tűid Bajorországba. Németország beláthatatlan események előtt áll. A bajor tanácsköztársaság elnökévé Simont, a katonatanács tagját nevezték ki
MOnohen, febr. 22. (Hivatalos.) Scheide-man miniszterelnök a nemzetgyűlésen ugy nyilatkozott, hogy Manche ben polgárháború tört kí. Ez áz állítás alaptalan. Münchenben kormánycsapatok tart ájt megszállva az—újságok helyisége t, hogy aznlcat a pusztulásoktól megóvják. . A müncheni munkásság három napi szttájkot proklamált, de teljesen nyugodtan veselkedik és hétfőn ulbót megkezdi a munkál A rendiavarókal halállal büntetik. A bankokat és a nagyvállalatokat köztársasági védóraég őrgl. Ma délelőtt az tij végrehajtó tanács és a mínlsitertanács közös Ulétl tartott, amelyen a
kormány újjáalakításától tárgyaltak. A lakóság a legutóbbi napok eseményei következtébe» nagyon izgatott, gyűléseket tartanak, azonban zavargások és erőszakosságok sehol nem történtek.
▲ Rahr vidékén véget ért
Bnrlln, febr. 22. A Ruhr vidékén a tpar-takus tarra latom veget árt, miután a főparancsnokság által megtxtfbofl kővetkező fettételeket a ipartakutok elfogadták: 1 A munkáscsapatok azonnal kivonulnak Botropból, amelyet kormánycaapalok szállnak meg. 2. Az ágyukat használható\' állapotban hátra kell \' hagyni 3. Valaotetuiyl fogoly febn&r 22 éa kiadandó, minden erőszakosság megszüntetendő, a sajtószabadság helyreállítandó A fegyverek áladitát azonnal meg kell kezdeni. Ezrei szemben a kormány csapatokat február hó 25 étg vissza vonják a Ruhr vidékéről, a f#-pararfletnotsát pedig kötelezi magit, JbögyJa kormánynál minden lehetőt elkövet, hogy a zendülők* bűnletétben ne részesfiijenek.
A meoszáltúk erőszakosságai
Román kegyetlenkedések \' Háromszék megyében.
Budapest, febr. 22. Király Aladárt H 4 rom székmegye kormánybiztosa, akit a románok internálni akarlak, elmenekült Erdélyből éa jelentést tett a belügyminiszternek a román atrocitásokról Elmondotta, hogy a berecki jegyzőt éa bírót végigves»zözték a fa\'un. Az embereket hideg vízbe álllrfák ét drótkefével véresre dörzsölik.- A kormánybiztos 280 hasonló atrocitást jelentett be.
Sstrájkolnak a román nyemdáixok.
Budapest, febr. -22 A nagyszebeni román kormány hivatalos lapja, a Románul ma nem jelenhetett meg mert a magvar köztársaságot gyalázó lap szedését a kizárólag román ajkú szedők megtagadták. A lap főszerkesztője elmenekült.
Temeasiegye szerb aralom alatt.
Ztgrebj/feb\'. 22, A szerb kormány átvette Tetmsmegye és Temesvár igazgatását. A magyar éa német nemzeti tanácsokat feloszlattak.
Békekonferencia.
Bráéljr sorsát a legfőbb badl-tanács dfeatf «1.
Pérls, febr. 21. (Hivatalos,) A szövetséges és társult hatalmak miniszterei ma délben Piction külügyminiszter elnöklete alatt értekezletre gyűiiek össze, amelyen különböző kérdésekei vitattak meg. A románok éa at-erdtlyi magyarok közt léi-aitrndó kösbenső zónának kétdéeét a versa tllrti legfőbb hadt-tanácthoa vlászau\'atí\'olfák A szövetségesek elitmerték a lengyel kormányt a kMkgyai országgyűlés határozata alapján, amely a lengyel minisztereket hivatalában itaégerőstli. —* A Chicago Trftwnenak viszont aat jttarik, hogv a szövetségesek legfőbb h«d*en«caa eHta»*• rosta aa erdélyi aemtegee zóna feltlIMáaái.
ZALA
•fim tafcv**

Kanizsa munkássága az ellenforradalom ellen.
PwoMtrélÉ gyű Iáé n Erasébettáren — A M0kwla«l qPMdáuuakinmnt k tárniti.
Nagykanizsa, február 22.
^ A főváros szervezett munkássága tegnap egy napos általános sztrájkkal tüntetett ugy a jobb-, mini a baloldalról fenyegető ellenforradalmi kísérletekkel szemben. A nagy kanizsai szociáldemokrata munkásság azzal leteli kl .szolidaritását Budapest szervezen munkásságának demonstrációjával szemben, hogy ma délelőtt nagy tüntető gyűlést ren éez. amelyen tiltakozik mlőden reakciós és ellenforradalmi áramlattal szemben. A szociáldemokrata párt a követkézé röpiratot bocsátotta ki:
be— * Munkások I Polgárok í Asszonyok f
A reakciós zsarnokoknak fáj, hogy joghoz jutott a dolgozó nép.- Titokban szövetkeznek az ellenfoirmdálmárok, megfizetett bé» renceik félre akarták vezetni a kisgazdákat azzal, hogv a forradalmi szociáldemokrata párt teszi tőnkre az országot. Arról azonban hallgatnék, hogy kik csinállak a háborút és kik lelték tönkre az országot. Tiltakozunk minden reakciós áratftlat ellen, miért is folyó hó 23-án, vasárnap délélón , tt órakor az &zsébet=niretT ilWHMlSIFélo gyuiést tárfünk. Blvtarsak! Polgárok L Ott legyetek, hogy hatulmas tl/takozásunhkaJ elnémítsuk az ellen forradalmát. íJjen a szociáldemokrácia.
___] --- , r1*" •-*\'\'___■_—\\
Az ellenforradalmi kísérletekkel szem-1 ben akcióba lépett a nagykanizsai nyomdászszakszervezet • is és országos jelentőségű haiárotatof hotott.-A nagykanizsaii ti) oindász-
zott a forradalom vivfiiányai ellen indított orv támadásokkal. Megállapították. hogy a I vidéki Sajtóban nap-nap után iclennek mey a legvadabb, a forradalom vívmányai ellen Izgató cikkek és hogy nekik, mint e sajtó munkásainak kötelességük, hogy eteket az ellenforradalmi tőrckvéSekel elhallgattassák. — A szakszervezet a-következő határozatot
u hozta: - \' >*H
— A nagykanizsai nyomdászszaktársak átiratban értesitik a helybeli lapok á/\'-l adóit, hogy a iövóben bármilyen, a forradalom vivmánvai ellen irányuló nyih vagy
- barkóit támad és u cikkek, valamint röpiratok kiszedését megtagadták és a lap, iHetvc ilyen tartalmú röpccduták kinyomását meg-akadályozzák. Felkérik \'a helybeli újságírókat, hogy az ilyen cikkek megírását,\' ha emr a \'lapkiadók fel is kérik őket, tagad: Í4k meg. V.-r r" -\'•-•*■
A határozatról a szakszervezet már ér-1 tesi\'elte Is a kanizsai lapkiadókat. Ezenkívül elhatározta a nagykanizsai nyomdászszervezet. hogy átiratban hasonló állásfoglalásra k&f /ef az egész ország nyom-dászságát.
, A nagyjelentőségű határozatról megkér—| deztfik a kanizsai nyomdászszervezet vezetőségének véleményéi, amely a következő:
— A febrár 20-ikí gyűlésünkön behatóan foglalkoztunk az általános politikai helyzettel és megdöbbenve állapítottuk meg, hogy különösen a vidéki lapok egy része nyíltan áz ellenforradalom szolgálatába szegődött. Határozatunkban az a cél lebegett szemeink előtt, hogy az ellenforradalmat gyökerében fojtsuk el Szerintünk ez az egyedüli módla annak, hegy a forradalom vivmánynlf hatályosan vediük mc« minden alattomos támadással szemben. Éppen ezért kétségtelennek
! tartjuk, hogy az ország minden nyomdászszakszervezete habozás nélkül csatlakozni fog akciónkhoz.
A budapesti nyílt és vidéki lappangó eaemények fájdalmas éa tragikus Izzásában a kanizsai szociáldemokrácia talpraállását mindenkinek örömmel kell Üdvözölnie, aRI Izzó hittel hisz a forradalomban, aki a forradalomtól várja a nagy néptömegek pótlékai felsuUaduláse után a lelki, gazdasági éa társadalmi felszabadulást le, akinek drága és becsesf amli eddig a forradalom mér meghozott éa azok a csodálatos ígéretek.
amiket még méhében rejt. A vkták dolgozó népének egysége Budapesttel biztosítani fogja a forradalom vívmányait,
Uikovich /óSbif .
letet ullják a* ellestferraáai " ■Bárokat.
Budapest, febr, 22- Illetékes helyről hós Hk"< A kormány elhatárosta, hogy néptörvényt hoa a forradalom vívmányainak biztosítására aaok ellen, akik a népköztársaság etlen vétenek éa akik a közrend ás kás biztonság szempontjából aggályos magatartást tanúsítanak. A törvény felhatalmazza a népkormányt, hogy eaeket aa embereket internálhassa. Aa Internálásnak kétféle módja Ijssx\'; vagy rendőri felügyelet alá helyesik ókat és aa esetben a részükre kijelölt köz Ságból nem távozhatnak, — vagy szigorú őrizet alatt tartjak őket ugy, hogy a részükre kijelölt épületet ném hagyhatják el. A kormány a kérdéssel a mai minisztertanácson foglalkozik.
Már aa újságokból la ártsee>het£aM| hogy a lagwiMt-időkben jókkal mjM az érctok lód ás, snMtal több tOrtáatlVag oldalunkról a hadifogoly ügyben, miat ¿i mikor taelőtt. Ha már eddig hü nets kg hasa foglyainkat, annak kizárólag aa elten attáta at oka. Éppen ntoet i« Egyesület külföldi propagandát eaa* 3 ellenállásnak a megtörésére
Mind eme kőkeményekből miggyhft] hetik at érdeklődő kOzöiság, hon ugy g j mány, valamint aa a célra alakú Ti egy állandóan szőnyegen tartják a hadtte torsának enyhítésére és mlei t>b leendő tu^fl Beállítására irányuló Wrekvéa fjntos kérdétébf t ha mégsem érlek el eddig teljes nrtlóáJ aat csupán a még mindig súlyos kuipjNM helyzet magvarásza meg.
Nagy Lt/ot, 41). tamil« É
HÍREK.
HaditaHraiik Malmi
lebrnár
N APTAd
23
Vasárnap
Részben január és február hónapokban végzett személyes utánjárásom, r/szben p.*dig az ügyben folytatott írásbeli megkereséseim alapján az alábbiakban van szerencsém az érdeklődő közönségei hsdtfogtyaink sorsára vonatkozólag értesíteni:
A magyar hadügyminisztérium hadifogoly ügyosztályánál a f. évoen két ízben sürgettem
meg___s*eméiye»en hadifoglyaink Ügyet. At I KlM Bálától
ügyosztályban azon bítlaiaat nyerlem, hogy hadifoglyaink h tzaszállilleMsa érdekében mindent e.kflvel a kormány Ugyanezen biztatás cttHámtik ki á hltdíjgyminiiztfitumnak tagnap,\'
lO Sa hi»»iffl ÁikMH _QA1 é, w
Htm. «.u H«t\\ tn i| . i . I l>«m Gof k»i. <Ubnt*t 10) HátÜ v^. lat. Sabat ta.
ÍIA4 ««< reggel 6 én kot, ayu\'éaxiV. détutiin\' 5 dr* t \\ holt« tol ájj«t I óra1 _ kM, ■«■■Mik dáUUtt 10 óm tjj
Ma az önkéntes polgárőrség K| csoportja tart szolgálatot.
19 én hozzám étkezett veiéből, melyet teljes szövegében letörlök
Folyó évi |muár hó 16-ról« kelt fcead-ványára értesítem, hogy a hadifoglyok haza-
emberi részvétünket meg nem vonhatják, ■ személye iránt tatlp illával se viseltetünk, Ml a* sasmák fanatikusa voll, de e.ek at ettnfl közveszélyesek voltak, amelyeknek aposftkM
harcosait minden ettközzel el kell hallgaMkd
lujrc
akcióképtelenné kell tennj. De csak lörvétjal eszközökkel. Kun Bsia bü a nagy volt. T«ía| a legnagyobb gz emberi bűnök közül, ■ pusztulást, halált hirdetett céljai eléréséhet ni világrendet akarta megsemmisítem Az iiyeal nagy bűnre talán a kerékbetöiéa, karóbahtofcJ bitó sem elég nagy bűnielés. S ha azon, isn Kun Bélát érte, megütközünk, megbonadíél azért van, merj a megtorlást nem azok estttj zölték, akik ént Wratva vannak. Kun B*l bíróság nem ilélje el, Küfl Bilit a remftMH lincselték félholtra. Értjük és méUányotjatil rendőrség hihetetlen elkeseredését is, hiszen ,a kommunisták több rendőrlársatel gyilkolták meg. A rendőrségnek a szemdpl boazuvágy fölé kell emelkednie mégis t Btaf szabad a törvény rendes ufiának elébt vápái A rendőr egy személyben vizsgálóbitó, MM bíró. bakó nem lehet. Ez épp olyan vésel delme lenne a köziednek, mint a komraunükj eszmék diadalmaskodása. Hisszük, hogv >| pénteki esi! nem fog többé megismétlődni.
— A kormánybiztossá gról. Aaaál Idején megirtuk, hogy Sneff kormánybiitój ! dr. Kaufmann Lajos vároei aljegyzői brill meg\' a kormánybiztosság titkári teendőim •ellátásával." A belügyminiszter 18*4 —eln. atT rendeletében most arról értesili a korrailt-j biztost, hogy dr. Ktufmann Lajosnak a korád» | biztosi titkári leendők ellátásával való «ml lenes megbízása ellen észrevételt nem k*| és részére megbizatáaa tartamára évi HM| korona tiszteletdíjat engedélyez.
» — A közönség körébőlf A Zalái aW vetkező sorok köziésere kérték föl NagykMM zsa közönségétől régen megszoktuk. hogyáM dennel törődik, csak a saját dolgaival nett »1 ugylálstlk most már az a kis törődés il j szett a közönségből, ami eddig félve pislák"] benne. Ninct oiyap mozgalom, amelyet iKN gatna. Egész csomó szép intendáju akdá h-1 dul, de mindig moglöhk a közönség md>k*,| cláján A rokkantak egyesülete feRttvta a t^l tehetőt polgárait, hogy mint pártoló tagok*] jenek be az egyeaületbe é« etem at atee f\'
Rlttenek a rokkanlak szomorú Mrfytefáa, ■ lem akadl egyetlen jelentkező sem, p«6f felhívás már hónapokkal etetött kiment áati tudjuk elhinni, hogy a városnak ne fcgfi egyetlen polgtra aem, aki eter kmosát tPJI tősnl tudna. — Mis eset^ Oytftéel
szállítását illetőleg tárgyalások vannak folyamatban és mindet^ lehetői megteszünk, hogy mielőbb betajöhessenek. Sajnos a hs-ZSbozatal nem a kormánytól függ, hanem az antanttól s annak beleegyezése nélkül nem töilénhetík a nagy tömegben! hazaszállítás. Mint "az ujaágkOzleményekből láthatta, Orosz országból állgndóaa jannek kisrbb szállítmányok ét Olaszországból is küldik a rikkantakat ^ póttal közlekedés Szibériával Olasz , Francia- ét Angolorazággal, mint az ujtágokból ofráshafta, már régen megindult. Szovjet-Öroszországgal az ottatff mtonyok miatt lehetetlen a rendes postaforgalom. A Szerbiával való levelezés iránt is történt in-téskedés, de válasz még n"W érkezett. KQ-Ihnben a • posta is nem tőlünk, hsnem az „ellenséges országok beleegyezésétől függ, mert ha azok még nem engedik, mi nem kénytzeritbeljük ókét. . A hadifoglyoknak címzett levelezőlapokat továbliítás végett a Vörös Kereszt Egvtét Tudósiló és Gyámolító Irodájához (Budapest, V.. Nagykorona-utca 13. sz) léssék elküldeni*.
Ugyancsak Írásbeli megkeresést intéztem az oroszországi és szibériai hadifoglyok boz-~j{ zátartozóinak egyesületéhez, mély Budapesten^ Andrássy-ul 8. az. alatt székel Nevezett egyesület pedig az alábbi sorokat intézte hozzám válaszképpen :
Igen lüztell Uram I Egyesülelünk főcélja oroszorsiági és szibériai hadifoglyaink segélyezése és hazaszállításuk sürgetése és előkészítése . A legfőbb munka itt természetesen kormányunk és mát hivatalos «Örök feladata; a mi dolgunk a kérdés felszínen tartása, munkára serkentés, bizonyos mérlékü ellenő zése annak, hogy mi történik foglyaink erdekében. Választmányi üléseinken részlvesz a Vöröskereszt, a hadügymlniazleriunt éa az egyes kormányon lévő pártok delegátusai, ugy hogy mlndenröhelsö kézből kap|uk az információkat A" külföldi missziókba elment egy-egy kiküldöttünk éa igy az ö tevékeny-toéükrői Is tájékoztatva vagyunk. A kor-many- anyagilag a legmegnyugiatóbb intéz* kedésakel tette foglyaink éidtkébon és alkalmunk van róla meggyőifidttl, hogy er* kőtcsl lámogs\'átt is á miénk.

ZALA
>
.jy (¡adtának, a n—w> halottiénak, a torra-költőjének ét a M|/|I irodalom Mu Sgéndl «otoráoL Egyeben fciMr nem érke-bizonyára lm« vall arra, hogy 4 ^Mtnlml MzOneágbea tobzódik ez intet-iSr — aáa aaal: A batárvédetem 31,K» kértek pénzt. Nem\' ajándékot, ciak köl-HJ. A határvédelem ugy-e mégis c»ak fonta mert nem iteaiűh, hogy a kanizsaiak any-gteretnék a pácai borzalmakat a saját Kjükön kiprótkáial El ml töftéalh. Egyetlen taktr at riein sok, annyi sem jött- Aaaae — g, igy lehetne taég tovább is folytatni a fel-\' „HoUft. De hagyjuk. Érzést 4a szivet ni M{a tudunk adfi azoknak, akiknek az érzés £ 1 síiv ismeretlen fogalmak. Csak azt nejm Mtjuk. bogvart lehetnek olyan emberek, akik K^g .hinni marik, hbgy NagykanizaábOl valaha kuliwváro* leaa? (A" /.)
T>- A magántleztviaalők ás fcereeke-j|g|ml alkalmazottak nagykanizsai csoportja jjgtiip a Casino diaitermében a termel ^»oltóig megtöltő közönség je\'eatetében ka uril feadezett. A kabaré, amelynek változatos oosnra még a vártnál Is nagyobb gyönyörű-ffgd szerzett mindenkinek dótokból, stavila-éf táncokból állott, Mayerhofer Fr»n-és Vt jrtmann Juliska, további Wortmann
!ulükt és Oéza kis jeleneteit mindvégig feszült Ityeiemmeí hallgatta SoV tapsát kapott Unom , éf művészi előadásáért QatUnUtg Sári, aki QuUmíag Lajos« »1 és iM«<d<mjf*v Isivánnal tánctriót is adott elő- S »k sikerrel Kerepelt Worlmann Árpád is. Erdélyi László ¡,¿1 salitsiernményfl ráéi? értésről tanúskodó valta el f>enet>kus hatátsa\'. Garam-völgyi n ftfxntásos színészek legjavából ^éL Két drámai {etenetgt adott aok érzéssel f%té*etes hoiráértéssel Az est\' dorMi A isaepléke mit ft llllilÉ llÉMtlfll tlFfthnl fgyift pmttpásiw nmgáü&k. n-helyükéI Ctmíe? lencier Brónyal Lajos vot , a» A abbeli kiváló knlitiuK régen ismerjük. A mütor után Hnc következett. A régi békéi mulatságokra emlé ktt\'ctítí a tegnap szines, yig mulatság, amely ■ek ráníyevői szívesén amléteznefc majd mindig a tegoapi esléjyre. \' ,
— FflrSí János fagyalmit kér maga ellen. A .Kinizaa Takré* tegnapi, számában ■K Irta füredi Jinoa városi levélfárnökról, hogv illegitim utón tekintélyes vagyonra tett SRri. Füredi János ebből áz alkalomból a következő S"rok közlésére kérte f„»i a Zalát* „Nagykanizsa Tükre* cimü helyi lapban Jnég-jelertí valótlan és tarthatatlan rágalmak miatt »agam ellen\' fegyelmit kértem, a szerzőktől psdig ssjlöhirósíg utján fogok elégtételt, sre-remi. Fflredi. Já«ios v. levéltárnok.* Füredi Já> nos trgn«p a polgármesterhez intézett bead-sányáhan kérte a fagyehni—eljárás meginditá sát. A polgármester Füiwr\'dlrn elrendelte a fegyelmit megelőző eljárás\' és felhivfa az inkriminált cikk. szerzőit a Füredi ellen emelt sétfak i.ebuonyitására.
— Az eltitkolt élelmiszerek bejelentén* Az 1919. évi XII. torvénycikk 9. § a kimondja, hogy a közfogyasztás dől elvont, «ÉjRkott vagy elrejtett készletek a hatóságnál kejetentendok. A bejelentési kötelezettség az egyesek szükségletét meghaladó élelmiszerkész-htekre vonatkozik. A bejelenlés batáridejét a ItrxényhatOság szabja meg. A .vármegye alis-ftat* a bejelentések batáridejét február 28 ban álfapitolta nyfg. Átok, akik felesleges eielmi-Berkészlefflkst eddig az ideig bejelentik, — Maiedenek marad na V Akik a bejelentési ko-Waaentígnek nem tesznek eleget, egy évig •erjedhető fogházzal és ezer koronától husz-*»r koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sujt-katók.
- —> Magint drágább a huá. A nagy ka -■kwi ipirtesifl\'el kebelében működő busipi-mok szakoantáiya, folyó hó\'2l én tartott jjadfcivoij\' közgyűlésében a Máárakal rgy-■Mgu Határozattál a következőKben állapította Huiártrk: a marhahua/eleje 18 K, há-2* K. Borjuhu* pOrkőM 20 K. eleje 22 K, yu\'la 26 K. A közgyűlés töietes vizsgálat ■tyává tef»e ugy a f>cyasz\'ó lOtAnaég.* mint •»J4I Jót fjlfogótt (érdekéi, meH falja« tuda-troli, hogy e busárafceak Ily mérvO ama-g* kellémellentíl fegja érinteni a nagykosőn-Az áUat- és takarnánykozponl intáilM-NMag az Ausztriába való aiaivasmarha
kivitel, továbbá a mai ha vásárok betiltása. 1 I vágómarha beszerzése kOtfli iahsáaUaa helyietó J teremtetlek. \' \'
— Nyoio^ral munkaidő a kenlzaal nyomdákban A kórmány programmjában van, hogy a nyolc Arai munkáiddt átUlánóaan kötelezővé tegye. A kanizsai nyomdáitok azzal a kéréstel fordultak a nyomdatulajdonjsokhoz, hogy még a torvény életbeléptetése előtt veseaaék be üzeműkbe a- 8 órai munkaidőt A Zala nyomda é* Zmitd Károly ét ténm nyomdacég nem aárhóiotl ei ezen jogos, kívánság teljesítése elől a igy c két nyomdában hétfőtől kezdve már csat nyolc Arás a manka-idA.
, — A póstáekaberé A ma esti póstás-kabiré elé nagy váraboaássai tekint á várna egész közönsége. Az Osszei jobb helyek et-rogytak, c«upin karzat« éa állóhelyek vannV I amelyeke! aste a pénztárnál fognak átuiita A kabaré pofltbán Őt Arakor kezdődik,
— Eljegyzés, üsterrelcher József és Br&ck J&zsa tégy esek (Minden külön érfniíés helyett.) — Dtly Micike Stenlptterur^Ptof-rovszky Béta Nagykanizsa^ jagyaaekf 1919" február 20, .. # - - -v-
> — Rend Ari Hirek, Mlhatecz OyArgyné kiikanissai lakAa tagnap cukor helyett arzént veji he Beszillilották a városi kőikórbázlá. Állapota aulyoa, de uem é|etve«aélves. A rend» ftraég éjjel jelentette,—begy—Mihtioewé az éjjel meghall.
— A Világ negymoagAban hétfőn, kedden és szerdán Hans Heinz Ewera világ-hírű 5 felvonásos regénye: Alraune kerül bemuf*nan. Filmre írta Fajk Richárd, rendatte Frífz ödv>, a fő szerepeket a legelsöiéndü magyar művészek jítszák. - • y
—^TastetJaáa. A MagykanizsaitL.Xotna-BfíjkI mjrclus 6 én UKnáaz-pikniyf rendez. Azok a tagok, a Kik a szabad- és y^zergyakor-útokbm résit óhajtanak yenni, ima vasárnap d Mu«án 3 Arakor jalentkéaxBiRk a tornaft rembjn. fi vezeifa*", : \'
Padig a Puiliwtnb m 1 menektHya aegy ténéá h bateáimá+ w*m üresen állanék HTÍiIiÍW raannyiaági Ailiáá jeMegfl épfllet fen a hWBebCaA lürdébeívebee Eta* mind pompáiuin berewdaaew. «agyarért ulilakok. A Balaton mellett az áisfwái bár-dáaa sem probléma. A fürdőhelyek majd mind koaságek „ kötetében vannak, amelyek taraaé-nyeiket a vasúti naiiakOhaiéa zavara miatt úgysem tudják ailMiysani Esek ben a villákban jó lakáa és megfatelő élelem álltnfc fl nyomorgó meneküllek rendelkezésére
A balatoni villákon kivOl azonban még eMg máa mód is. volna a menekültek elhelyezésire, A Dunántol tele ven itthbaH, szebb kastélyokkal, urtlakokkal, amelyek raaidasertbl gudaságok közelében vannak, tehát az étet mezét tekintetében is kedvező vifronyok kösAtL Ezekben is nagyon tok menekült találna kellemes otthont, hiaa vannak olyan kastélyok, amelyekben több, mint száz szobában csupán egy ckalád lakik. Harminc-negyven szopás kastélyoknak pedig ae szeri, se száma. \'
Eteket a lakattan villákat és ötven-száz szobát kastélyokat ajánljuk a kormány figyelmébe A menekülteknek lakáara éa életemre van szükségük — mari már nem bb|ák tovább a ptati életet és Pest sem bírja már el őket.
A szerkesztésért tetet: a tftezerkeutö
——— ■ 1 . fcnai^g——n——
Nsgykanlaaa r 1. vároa rendőrkapitányától.
— Héttőn csak egy napos műsor keretében mutatja be az Uránia a »Sorsok és emberei cimü remek drámái Ollda Langér béiai szépség felléptével.
A menekültek elhelyezése.
Adják oda. m balatoni vili Altat én kaatélyokat a menekülteknek.
Nagykanizsa, lfU9. 21.
A megszállás szomorú következménye: a menekülés aényszere nehéz helyzetbe juttatta az ország nagy városait, elsősorban pedig a fóvárost. A megszállott területekről beözönlő menekülők a nagy városokat ketesik fel első-sorban, mint amelyekben könnyebben vélnek lakast, ellátást, existenciát találni A menekülök nagy száma azoiban lassan már már kritikussá kezdi tenni azoknak a városoknak sorsát. amelyek az invázió áldozataivá lettek. Budapesten lakás^ltapni — lehetetlen. Az élelmezés napról-napra nehezebb lesz, ugy, hogy rövidesen Budapest is Bécs sorúra log kerülni. A menekültek egyszerűen feiesgik a főváros élelmiszerkészletét.
D: nemcsak a nagyvárosok sorsa vált ilyen stomoruvá a megszállás folytán, a menekültek maguk is livár helyie\'bj kerültek A lakáshiányt ők érzik a legjobban. Tomegtaká-sokban laknak, az élelem hiánya pedig összeroppanással fenyegeti szervezetüket. Bírák, tanárok, kOütisztviselAk bódékban, barakkokban, ürea kaszárnyákban- laknak együtt tömegesen,
A kormány szinte (eheletetlenül áll azem-ben a meneküllek inváziójával Elvégre valahol nékik Is lakniok kell és élelmezésüktől\' gondolkodni kell Egy ízben már volt arról azA, fWfy a menekültekei a Dunántúlon fogják el-\'helyesni, azonban kellő aierv«zel hiánytben a* at eszme csak estma maridl.
u?q Kag. ifit».. 4 aj*
Tárgy: A hna éa zsírfogyasgtái korlátozása.
Hirdetmény,
I.\' At 1 \'rí" Kínétólniíádíi TfKaÚt tOSOO VtO a Né-
dtisle atlsciio a Miűtlkeifikü !x&nd*iem ______:——- \'
- j. A bét w< n«p_yin it ptdi hétféa éa «ftUrtttla M TtiMi kt«i\'igüut»*i rá ^íOlgriT(i ilíltilckhín é^ UUMS-hon (fogadók, rtndéfliá. «(tyíttl jaltegu ét maa ¿tlietót holyol; tíb.) tilos olynti SttMi«t ptcátlltant Viijy kturapi-tnfttt; koMljr*kn«k ttOálltUiálioi ttlr ttadétnk ualafia. Lfir:«rj(ttfin, éövényttir, iiiívcnyi otaj vagy embert nve-alk<bntk barpiely ttiiaáák vagy olaj) fdtlMataUaa ftoktágM . » , , 1
Tilos továbbá aa említeti úsltUkban héifűn J| csu-tbitbkün k stAbjii levő. zsltfelí&nefc ta lixtatheljAjghc« vatii fogyatttaarm biliéaly alakban való UnoUptiMM t. A hót két napjfin, míg pedig Mto é* ^pinteken tllov a huat akár nyerf, akit faUolgotoM gtiMBu (lőtt. r HÜltT rUttUU. t >tett) forgoJomba hotal. .
t\'gyaa»«»krn a nfpokan tilos aa ételek yaiilgállali [ kával foglatttoco uaaÉMMMfl ti italatekbM fMtdá, van-díjglJ, .egyleti. í-agjf. Aáar étfcatébalyak, kiiaUMk atb.) bui Tttlitfanáláaávat *é^auW élfleket el^tliuni vaay klatolgáltatni.. . JBBjPBBÉÉpBÉÍMBB|p
3 A jelen renáelet naampoDtJabólAi fen* foaalma alá cinek a aaarvavmamiiiak, bivatyaak^aorjunak, lúnak. Juhnak, kwakénak. a miiBennemu baromfuk. haainyulaaii i% a vadaknak embaii nrlálkoaaara fethAanalhátn atfaéen lém ét ax ma limiUMltlliilt «WBIja kéaaManénytfe, — a ayort romláaoak kltetís a kovetkaa<jp>ao feílaorott Mié mgerek-ée- iiiUitlinirtV kl»átalá»tlMta agy él yartne való. nyelv, túdá, »«ív. o»J, fekírmájA*daacaih|qr, bofja-rairigy (Urict). pacal, bornfodúr, lét^areM, tögy, omaont »ailiakóiuui, bwjufej 4t laitjaej, knmm éi bnrke
(kocsonyahús.), \\ J-
4. Ktcfck kíczolgúttatiísa\'k^l /eptkoiit iiktaUk éa uc raak a -bét tübbl napján- egj" étkaaétre agy ttaarflyaak legfeljebb egy hasételt »olgáltethatnak ki.
¿ A* I éa í. pont-alatti tilalmak alót ok Orta. Koa-élelmeaéti Hfvatalt veaelö miniszter e|)áa<aá«ucyi tekintetből kivételeket enaadalyefbat j(kó>háaak, mutiMeaet.)
5. \'.Jfticn rendelét mégJiegfii klhágjUt követnek a ét a g»3S.J01S., M. fiitm. t. a. (fa ^érteimében hat kiiitapig t*i jédtíe\'tő elzárással, valaatlnt \'kátezer koronáig terjedhető pónzbüntetéssel bűbtetendő.
Énen rendelet a mai napdo lép életbe. NagySanittH. 1018. február 21
KISS Lajos s. k
rendőrkapitány.
Mindenki érdeke megtefcliitejrf!
Békebeli 150 cm székftségO
Kosztom-szögetek
vUágos színikben 1tm>hatófc mly a készlet tárt. 8«ly*mk«látp ujdonsAgok\\ n^0érk«zt«k I
Klein József a. Testvébe céftél
14,391.230
tMrnmm
Gyermektelen, józan ház< temek kerestetik. Hadirokkant e súl. — Cim a kiadóhivatalba)»^ á
Leszerelt katona, gépész-kéváfs dalomban állást keres. Cim a kisdffuv
Egy Jó házból való iskolás lein oea Iádnál\' Teljes eltyást nyék hát. — Ct kiadóhivatalben.
Ügyes, önállóan dolgozó kalapdlt^ nét azonnali belépésre jó Ázéteisel keres Horvéthné Németh Mariska divstarusnő, Zalaegerszegen. 81?
Két osinosen bútorozott szoba konyha-Jtsasnálattal kerestetik március 1-ére házaspár részére. Cim s kiadóhivatalban." : t ■
Egy intelligens Iparossegád keres kü-lenbejáratu bútorozott szobát március 1-ére. Megkeresést a Zala könyvnyomdába kérek .Typographus" jeligére. (Fő-ut)
■ladsnea kocsis kerestetik. Cin a kiadóban.
asrnes-
része-
ur

ellátással
ZALA
—mmmmmmm^^ y \'
Egy lóerőre készült
széna-szalma pi
folyó bé -.20-án délután 3 órakc/ a volt honvéd lakianyábwi árverés ylfán a regtöbbet ígérőnek elVog adat
20\\nagyaf gyalogezred közMkWéal bizottsága.
(•!• február ft
VÎT Ali M®J mozsó-szíMhái
VUjHU Imhii laálleá^ fililia H
Ftlratr 24 , 25. is 2« ái Htttia. MÉ ÉS swtf» A magyar Aranyaorozat 20. kápa .
Alraun
H ans Heinz-Ewers világhírű reynye 5 felv. Remek klsérö
•or I
teljes
Előadások hétköznapon : 5 és 7 órakor, Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 és 7 órakovr
HBANlA
Héttőn, február 24-én kerM MmutaHan| caacsLc egy üap
Sorsok ós emberei
dráma 4 felvonásban. főszereplő s vtiáe-l hirü berlini movésznő éMa I angai
És m remek klséré m A ser, I
Előadások hétkősnspokon : 5 éa 7 drakcl Vasár- éa ünnepen : 3, 4 va, 6 és 7\'/s órakor.]
Hirdetések
telvétetfiék a Zala kiadóhivatalábólI
MEGHÍVÁS.
IMm BaiH IMbttir MM
XXII., ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
1919. évi március hó 9-éh délelőtt 11 órakor, saját helyiségében tartja meg,
- • . melyre a t. cz. részvényeseket tisztelettől msghlvjn f \' T -
A KÖZiíTÜLÉS TÁflOYAI:
t. Igazgatósági .éa^felügyelő-bizottságr .j«j \' -___<• t, -"-«»».»mnotről.
-ífe-At 1918. éyi számadások előterjesztés ànîî
3. Az elapssábaíiyok 5» §-a értelmében <
4. Az slspsxsbályok ó., I2,r 14., 20:, 31.1 ^ .. tás
5. A tisztviselői nyugdíjszabályzat m óda _ -1--0. Alelnök és egy igazgatósági ugnsk \'i * Kelt Nagykanizsán, 1019. február 8-án. j
J egyset : Aa alapszabályok 13, -j-a szerint uvmlfl^Mmfaaran, «s-- -vényt vagy részvényeket mutatnak fél as intézetnél, melyek legalább háiona hóval a közgyűlés napját megél A részvények felmutatásáról elismervény adatik, mely igazolásul wolgjl a köxgyütésen való icsvételre. Aa MiJtti sámá—4«»oe <■ IgsaiaMiaágijelentéi\'"jn. utriitLiirfk wlstftr* \'-Hrrt hitjjriafgiltia tiitatiathaláki
Vagyon • \'
az IGAZGATÓSÉ I
ározathozatal a és felmentvény megaáin]
létszámban 1 évre megválasztása.
A11 v K ijye G-SZÁAi
megtartása elítt la\'bem járt szelvényekkel -együtt oly ri» | • nevukje.
Teher,
Pénzkészlet ... .... *... ......" ...
~ Gssirák-iiagyar banK giró számla ... -... ...
Postatakarékpénztár ...............
Más intéseteknél elhelyezett tőkék —
Adósok ... ................."........,..
Váltók ... ... ... ... ...... ... ... ... |
Jelzálogkölcsönök ... ...\' ... ... ... ... Nagykanizsai Kefegyár Frank és Társa bejtéti társasági részesedés ... ... ... ...
Értékpapírok !.. ... .... ... ....... ...
Értékpapírok függő kamatai ..* .........
i—. I »lét héz (Szirm szálMii K 282366*84 ingatlanok } parcellátá? céljából l 207j83-22
Kintlevő kamatok ... ... ... ... "Ti. "...
Kptona \\ fillér
303.670 \\o 73.881 2,738
4,205571 \' 25.
408.338 51*
583.389 —
1,685,432 . 02
100.000 —
6483.412 ; 70
34.948 ; 17
490.150 | (6 19.698 78
14391,230 79
Részvénytőke Tartalékalap* Külön Uf?taléAlap** (értékpapír árfolyamveszteség feéezésére) .. ,J < ... ... 1
Nyugdijalaplí.. ..." ... ... ......
. Betétek takarékpénztári könyvre ós folyószámlára i
^Hitelezők/......... ... ... ... ...
\\truházolf jelzálogkölcsönök.......... I
FeinemA\'ett osztalékok\' .... v, v. ... ... j Atmtnefi kamatok-(1019.. évre) ... ... | f múlt évi áthozat K 275.985*08 | Nyereség: J folyó évrtiszta nyereség 131 800-18 ||
Ssszae
«Bit
Korona
1,00000\' 808,000
100000 152.619 11,788.754 224424 51379 2970 80.697
407.785
Aa idei hozzáadással 015 000 koronára emelkedik As Idei hpKiadással 275 000 koronára emelkedik.
Kelt Nagykanizsán, 1918. évi december hó 31>én.
Knortzer György s. Ar. "tgatga lő.
Dr. Kollár István s. k.
*■ ígug.fg.
Soós Pongrácz a. k.
Igttü. t»g.
Weiez Ttvadar a. k. _ "T "
¡gurg. t»0. ifMig, lig.
Jelen mérleget a bemutatott fő- éa mallékkönyvekkel tsljasan magegyeaően
Kelt Nagykanizsán, 1919. évi február hó lő-én.
Fltehar Sándor a, k, - féltig/, blft tég.
Hyomatott t a .ZALA" nyomás éa "hírlapkiadó vállalVuiál Nagykanisaán. *
Vizlandvay Sándr a. k.
»Ind*.
Horváth János a- k.
îgo\'g- *o<- -
Sommar Ignácz a. k.
iguf. itg■ \'
Dr. fygathy Károly a. k.
Dr, Pllhál Ylktor a, k.
htOgf. bl/i finit
Kleinteld Ignácz a. k.
KkűrryvK.
Sebestyén Qéza a. k.
• Schwarcz Gusztáv a. ár. ám*- a*
Zerkowitz Lajos. a. k.
f*9 M»
találtuk.
Labor Arnold a. k. Igazgató . BALOG OSZKÁR
WLML émiaáwmm
■pdiMifctMiltnM.
SA0VKAN1ZSA, Sugár- ul i
tau NyowtoviUilal FA-uí6. m.
HtjJritfllK kéIM kl»*íe*-■nmniMkiriiiBil
« Itll. FabrwAr SS. Kméé
POLITIKAI NAPILAP.
4S 9Mtmh
mMmmmtmmgfa
Előfizet*»! árAk
my>n béfltma mMNm. r*cr r**1* wéiMMkdi«
Egész lm K
Fiiévre . . „ 44 -
Negyedévre „ 22*
Egy bóra . „ 7-W
Egyes Ilin ára <§ i
>tll i-T-rr* *» MiMMtlIil tokion TS. Mi wndal kMm m.
FtmrkaUt: TÓTH ZOLTÁN
FömunksrtSrs és laptulajilonos: CSILLAG JKNÓ
Hirdetéseket, nyltt-terct és mügém-Ml^Hstiktt Ul)aaabÉt urrtnt vwb ======= Ml « kluMHvatil. —
Muraközt kiürítik a jugoszlávok?
A H>|yar keraiáay Átirat« aa »antanthoz — Pécaeit 15.000 oinnkáa
aatráJkel.
Budapest, febr. 24. A kormány tudomására jutott, hogy a Muraköz lakossága elégedetlen a horvát csapatokkal, Emiatt a magyar kormány intézkedést Utt arra nézve, hogjt a jugoszlávok vonuljanak vissza a demarkációs vonal mógé és ürítsék ki a Muraközt. A kormány átiratot intesett az antanthoz, amelyben utal arra, hogy a fegyverszünet megkötése alkalmával a demarkációs vonalat a Dráva vonatán állapították meg.
Pácaatt la kitárt a sztra|k.
Ztgreb. febr. 24. Páoaatt tegnap ki-tort az általános sztrájk. Részletek hiányzanak. •.. .
Kaposvár, febr. 24. Pécs városi te jesen H WB tátva aa orntg löobi részétől, de az nttani munkásságnak a szerb "cenzúra ellenére is sikerült táviratokat eljuttatni a kaposvári «ociáldemokrata "pOtha«\'. Az elaA távirathan értesítik a kaposvári munkásságot, hogy Pécsett mészárlás folyik és «a szerbek sok túszt hur-caiaák el a városból. A második távirat igy szól?..
— Elvtársak I Szembe akarunk szállni a szarb csapatokkal, mert néni teljesítették kivánsagainkat. Csatlakozzatok hozzánk. Segítségetekre várunk.
A harmadik távirat szövege ez:
— Kérjétek meg a budapesti igazgatóságot, értesítse Levkovics Erzsébetet (lakik: Mapett, Aibrcchí-ut D), hugy fiaiét társárai együtt elhurcolták a városból.
Kspoevár, febr. 24. Kerülő ulon jelentik Pécsről: Pécsett 15,000 monkás sztrájkol A tnnktaok 18 Arás—ultimátumot lerjetiteitek M a szerb parancsnoknak. A válasz szombaton délben járt le és a szociáldemokrata párt 37 megbízottja dr. Hajdú Gyula vezetésével etaient a szerb parancsnokhoz a válaszért- A parancsnok valamennyiüket letartóztatta és in-tmália: Pécs lakossága ezért van nagyon elkeseredve.
Pécs lakossága lefegyverezte a szerbeket ?
Kaposvár, felír. 24 Pécsről kerüló utón tetahk, hogy a városban óriási máazárlás 1ol>ik. Hegyi István kaposvári állomásfőnök iJviratot vett fel PécsrAI, amelyben Pécs la-"tszága a kaposvári katonai parancsnokság s^itségéi kéri, mert a jugoszláv katonaság ^ lakosságát mészárolja,„ számos embert *á»g Szerbiám hurcolnak. Más jelentések a vasutasok és a lakosság megtá \'Méták a megszálló sxerb csapatokat áa \'•*ty»erazték őket.
ttkOxet m románokkal.
Szatmár, febr. 24. Tegnap délután a |<®éoofc Harakián és Magyarkeéel községek-aél átlépték a demarkációs vonalai és meg-fenadtáa a magyar caapaiokal. A harc ktső éjmkáig tartott ás a románok viastsvonulásá végződött. A Zilabiól 39 kilométerre fskvA községét a \' románok megsrá lottók. *btudbányán a románok és a jakosaág közt. ™e» OuzeOlközéaek voltak Kolorsvároft ét "•navásárhatyen a románok főbb ezer ambart •WMM/taftah katonai ttolgálalra.
| Bakarestben InternAltAk a magyar mégblaaMat.
Budapest, febr. 24. Barinkey miniszterelnök megbízásából, ■ külügyminisztérium útlevelével és az antant budapesti katonai missziójánek engedélyével thr Ksrtrsnny fl renc közoktatásügyi miniszteri segédiitkár február 1-én külön vonalon Budarestbe utazott, hogy az ottani magyarokat, akiknek egy része internálva volt, a bukaresti kniutyi kéoviselet tagjaival együit hazahozza Kirácson Ferencet Bukarestben február 7-én minden indok nélkül az ottani francia mifsnó tudtával bArtönbe vetették éa teljes 24 óráig focva tartották. — Kibocsátása után Karácson bukaresti tartózkodásának egész tartamára, vagyis f-bruár 17-éig erős őrizet alatt internálva volt. Ez az erőszakor eljárás semmivel nem indokol htló. mert Katácsonnak nemcsak a magyar kormánytól, hanem az antant budapesti katonai misszióálól is volt megbízás*, illetőleg engedélye hivatalos utjának meglételére. —— -
A roauAo tázérség Cancaát lékel.
Nagyvárad, febr. 24. A román tüzérség tegnap Csúcsa községre ágyulüiét zudiiuil. A tüzérség tüze nem demonstráció volt, hanem elkeseredett harc, amelynek áldozatai is vannak.
Leleplezték a kommunistákat.
Májni 1 re tervezték az elleforradalsnat.
Budapest, febr. 24. Ma délelőtt megkezdték Kun Béla kihallgatását. Utána Kánássy György kihallgatása következett. A vallomásokról a nyilvánosság számára közleményeket nem adnak ki. A rendőrség megállapította, hogy a kommunisták Oroszországból több százezer márkát, illetve rubelt keptak. Ezzel végezték propeganda munkájukat Azt tervezték, hogy tanítók járják be a szakszervezeteket, ahol előadaaokat kendeztek volna a kommunizmusról fe ebből kifolyólag a proletárságra származó előnyükről Ugy tervezték, hogy májusra titokban fel-fsgyverzlk • munkáaság 80 saázaléftát éa megszervezik e vörös gárdát 1« Május elaejare tervezték a kommunista forradalom kitöréséi, amikor egykét napig beöoeelék prédájának \'.engedték volna át a fővárost. Saabadon lehetett volna garázdálkodni és fosstogatnl, osafc azért, hogy mindenki meg-rémüljön és eeríkl sem kleéretle meg a Kommunisták elleni haroot. Ezután atatérl állá uton halyrsállltották volna a randát éa átvették volna a korményaást A kommu illata vasérak etAre aejtstték hogv milyen ábra vár rajuk; aaért már előre klnsveaték a masoélkéa annak lelartéalatáaa estiére a harmadik végrehajtó bizottságot. Megállapít
tátott, hogy Samuetty Tibor még s kommu • nisták közt is a legszélsőbb álláspontot kép-viaelte t még Kun Bélánál Is tulzAbb elvetrst vallott. Dtaaa,söntén megszökött ss taetvéra László ellen elfogató p ranosot adtok ki. Kun Bélát tegnap felkeres s fcieaége es a munkástanács tagjai la, akik awgkérdeztik, hogv péntek óta bántották e ismét. Kun Béta kijelentette, hogv azóta nem bántották, maftí rámutatott s je\'entevő Szentkirályi helyettes főkapilánvra, mondván:
— Ezea urnák köszönhetem, hogy álak a világon.
A klagacdapAat Aaaseelvadt a : Katelyf.párUaL
Budapeat, febr. 24- Ma délelőtt a kéf-viselóhaz elnöki tanácstermében a kisgazdapárt é»)«^ Károlyi-párt megbizollai értekezletet tartottak, ámatyra llmondutták a két pár! legbensőbb együttműködését és szövetségét Közös iutétő bizottságot választollak és politikái irányuk a .két párt közti együttműködés a for-TSdatom szellemében, a forradalom vívmányainak biztoaiiása, szociális haladás ás a népgazdaság előmozdítása.-flbaiározták, hogy 16-zöe páitkört tartanak fean és a páitügyeket közösen intézik. Az ömeo\'vadást proklamádá utján fogják az ország tudomására hozni. Az összeolvadás elő t Pa\'favicini őrgrófot éa töbfe társát kiléptették a pártból.
Kinevezés.
Budapest, febr. 24. Félhivatalosan jelentik; Az igarsrigUgyminiazter Szabó La*oa nagykanizsai törvényszéki ir daigazgatót a VIII. fizetési osztályba segédhivatali irazgatóvá nevezte ki. Egyúttal a min sztertanács a segédhivatali főigazgatói cimet és jellegel adö=~ mányozta neki.
A boseviki Bajorország.
RaloromAgot klsárják a atoagt \', tllamazÖTetaégbŐI.
. MQnohen, febr, 24 Az általános sztrájk véget-áh :A Iránok mindenütt felvették a munkál. Az ostromállapot még tart, de előreláthatólag rövidesen megszűnik.
Münoben, febr. 24. Egész Bajorországban ismét 20 napra betiltottak az ö<szes p>l-gári lapok mevje\'en*»ét Egyes l> piál la latokat a tanácsok saj t c liaikra na«ználj<k fd. Nem tzociatisia lap •» ». kfltnnncen a berlinieket nem engedik ti - M«l icti-nbe.
München, febr 24 A forradalom vívmányainak biiinaiiasar« a néptanres 10 főurat juszNént lefarlOztatott; Köz ük van Dandl volt Nniniizterelnök la
Wélmar, febr. 24. Kormánykörökben az a vélemény alakult kf, hogy ba Bajorországban véglegesen tanicakormápy alakulna, a birodalmi kormány az ideiglenes alkotmány étklmében Bajorországot kizárja a német ál-lamazövelaégből,
Oroszország hadat Ozeat
Hága. febr. ?4 A Ttwrn jelenti Moeaá-vából: A aaov|atltonnAnv nyUvános (• NHv\'at bocsátóit ki, Bineiyo\'ti köájj, b^gy N Mnct-oraaágn^k hidat Sten. hogy a aiommaotenHaei Námetorsságbin győzelem re juttaisa.
3
ÍALA
Wljfc 9
Történelmi aktus
a.kbtárMMtfi elnök Mrtakia.
— A Zala eredeti tméétltéta. —
Törteneteit esemény táMódotl te vasárnap Károlyi Mihály köitáraaaégt (Mk birtokos A birtok nagy nseae a diadalmas Mctársasag senhcSetkn nepsorvenyei alapján a rokkant és harctéri karooik kezére ktrutt s igy az államfő vetett? ata magát legelőbb a népakaratnak.
Vasárnap d^eiöít külön vonat vitte-Károlyi Mihály kós társasági elnököl. Berin-kev Dénes mintáz vreluököl, Garami Ernő, Baaa-Barna, Ssobó hlván. Vasa lános odafestet eket, Rács Gyula. Mayor János. Csizmadia Sándor. Szemző Elemér és Halász Latos államtitkárokat, Németh József. Gellért Ősikor, Herczeg Géza min. tanácsosokat. Mayor Józsefet a miniszterelnöki sajtóosztály vidéki csoportfának főnökét és számos újságáét Kál-Kápolnára, hogy jelen legyenek azon az taaepelyes okiusnái, miker a Ka-yéyi féle hifbizoátány a munkás RHdmívelő-mtp tulajdonába megy át. Odautazás közben a hatvani pályaudvaron a párlók szónokai üdvözölték ¿¡CárotyVy aki beszédében hangoztatta, hogy aselőá hejártó az orsza got sőt Amerikái Is, hogy agitálton és hirdesse, hogy Jogot, kenyeret és földet a népnek". Most azért töltünk"— mondotta, — hagy amit eddig hirdettünk, azt valóra váltsak (Éljenzés). Büszkék vagyunk arra. hogy a földosztást az én birtokomon kezdhetjük meg. . Ea a földosztás Kossuth Lajos eszméinek továbbriretéMtieart Kossuth Lajos felszabadította a jobbágyokat. Mi tebzaba-áttiuk a zselléreket és a gazdásági csete-4ekol tHwMM egrnzes éa lapsL .Mi ném fegyverrel afcariuk tekhadenTTeltenségginketr-hanem megmutatjuk azon szomszédainknak oUk ma ts imperiálista-miüfárista és kapi-talfeta eszmék után indulnak. hogy itt egy ka furáit, modern dolgozó Magyarország van, ahol a nép földhöz irtott és ákkor hozzánk fognak vágyódni a «megszállott területek j népei, mert látni fogják, hogy megszűnt a 1 rendi feudális Magyarország és egy ui Maővarország támadt fel helyette (Hosszas éKnk dieiizés).
Bennkey Dénes miniszterelnök a küldöttségeknek adott válaszában kiemelte an nak letentoségél. hogy akik művelik a földet. most meg is szerezhetik azt.
Bazct Barna és C izmjd^a Sándor lövhl beszéde után foíy taiiák utíukat Kál-Kápolnára. ahol Modly László. Hevesmegye I kormánybiztosa üdvözölte az elnököt és ál kormányt Maid több helyi szónok besz?k
Károlyi — válaszában *— örömének adott kifejezési afölött, hogy egyUtt látta a földmövesnépet és a szociáldemokrata^ pánot ~ - ^
JVz ünnepség a vedemléknél a . szózattal kezdődött Maver János államtitkár üdvözlő "beszédeben örömének adott kifeje- < zéat afölött, hogy a jogtalanoknak jogot, kitagadottaknak földet biztosit a kormány. Több helyi szónok beszéde után Károlyt válaszolt. Évszázados igazságtalanságot jöttünk Jóvátenni, mondotta. Az alapkövet most rakiuk le annak á demokratikus birtok-reformnak, amelyet a nép akaratából alakult kormány készített a nép számára. A mai nap ünnepe az uj» Magyarországnak, mert a feudális Magyarország utolsó maradványait temetjük el. A földbirtokreform megálkcéáaa hogy maradandó legyen, a dolgozó nep munkéiSrd van szükség, mert ha a nép nem Iái munkához, romba dói az egész alkotás s a romok alatf fog heverni az egész nep és a reakció kicsavarja kezéből a győze-ddnes zászlót- Ragadjon a nép ásót, kapát, álljon az ekeazarva mellé, törekedték arra, hogy többer Marmellűnk, mhtl eddig. l.eg-fontooabh, hogy a kisemberek Is olyan bel-gazdálkodjanak, mint eddig nagybirtokok, hogy a földművelés intenzivebb legyen ée elérjük a többiermeiesi In azooban nétn ftwsbad mindem az államtól várni A több-alkere a szövetkezéstől függ és
ezárt a saövetkaeett alapon való egyUtimü kodésre biffa fel az ország kisbirtokosai!.
Teieneiő. beszerző, értékesít szövetkezeteket keQ atafcáaat. tttosozas dtensce). Netn vért kér • népsál, hanem \\ erehéket
Ett* a nSplömeg nagy Wtasodés^d kj állotta: |
— Megadj,\' 11 Berinkey odMl 11 u 11, liiök munkára, rendre, egyetértésre, Jagttezteleare buzdította a népet Busa miniszter beszélt ezután. A kormány hozzányúl ahhoz, amit eddig a ma-gdandaidoa szentségének tartottak és azt mondta, ne legyen senkinek ezer holdja mindaddig, mis vannak verejtékező földmunkások. akisnek talpalatnyi föld kik sincs. A kormány nem akarta erőszakkal elvenni a földel s a magyar nép se akarta ingyen azt A kétszáz holdon alul senki földléhez nem nyúlnak. Mi csak azi akarjuk folytatta, hogy ez a föld, mely* eddig a nagybirtokosok kitartott szervfők voh, ezentúl a földieknek hűséges hitvestjírsa tegyen (Ellenzés) Csizmadia Sándor fökhnlvelésügyi államtitkár töbrerme lésre, szövetkezésre hívta fél á földmiveaekel.
R-Jcz Gyula államtitkár be leien tette, hogy a kormánnyal együtt jött birtokrendezési-bizottság Kápolnán marad s azonnal megkezdi munkáját. Elsőnek Károlyi saját kezűleg vezette be a lajstromba Antal lános rokkant katona Igénybejelentését, aki ekső-wk ■ kdp földet Anftd-nr egri érseki uradalom földhöz ragadt munkása, három gyermeke van s lábát a harctéren vesztette el.
Szabó István miniszter figyelmeztette a népei arra, hogy ne üljön fel a nép azoknak. akik álarccal hirdetnek kisgazdasági
program mol _______ _____________
Végül az első mesgyét kiképező oszlopot letették s egyideitíteg a- földreform életbeléptetését hirdető eaikk-halmói megalapozták. JLz ünnepély a Hymnussal ért véget. Délben ünnepi ebéd-volt. Károlyt beszédjében kiemelte, hogy óhajtaná, bár a legjobb egyetértésben volnának egymással mftiaazok,-akik igazán akarták a nagy szociális ellentétek kiég \\enliteset
Garami kereskedelmi miniszter arra kéri a földmives népet, sose felejtse el, hogy a földet, melyhez most hozzájut, a dolgozó városi munkásság harcának 4s köszönheti. Sohase felejtse el a falu népe. hogy a le-hawtian bitangozott szociáldemokraták (ÉI-. ienzés, taps) azok, kik győzelmes harcukat a mai napot megérni engedték. (Ugy van! Éljenzés, taps.)
Haiásx Lajos köszöntötte Berinkey miniszterelnököt, aki Wgül a tisztviselői karhoz intézett felhívást, hogy tudásával, lehet-" ségével szolgálja árut Magyarországot H A véndégek az esti vonattal visszautaztak Budapestre
Népgyűlés az Erzsabet-táren
Nagykanizsa tunnkásságánah tttn-teteae as ellenforradalom ellen.
* Nagykanizsa, leb . 24.
A nagykanizsai szociáldemokrata párt vasárnap délelőtt népgyűlést rendezeti az Erzsébet téren. A hatalmas gyűlésen nagyszámmal ic\'entek meg a nagykanizsai ipari munkások és a kiskanizsai földmunkások is.
Az első szónok Wagrinec Károly volt, akt hosszaiban fógMK« - t«a mind szelesebb kórben felcsapó elleni , talmi tendenciákkal, amelyek felekezeti jelszavakat akatmk bele írni altba a harcba, amely a valóságban nem felekezetek, — h-t nem az otzlályok kötött folyik. Különösed\' a lalu népét, a kisgazdákat akarják a városra uszítani, Azzal vtdolják meg a szoci Mdemokriciál, hogy a vallást és (erkölcsöt akarják megszűnteim Kérdi, hol voll akkor az erkölcs, amikor ugyanazon egyházak papjai áldásokkal indított\' utnsk egymás elten a gyilkoló szerszámokkal felk* ,\'vrrze\'t népeket, Mt — foóndotla — aföld dolgozó népének árdekeif-ts képviseljOk: Ai ipari munkás nem akarja mcgszvbnl, hogy mennyit egyen és keressen a földmunkás, de a földmunkás se «karja megsiahnj, hogy mennyit keressen as I Idád munkás. Nem a valláat áa á haiát fllllk *t urak, hanem a sajti gvomtukal. Attól léinek, htgy nem logyaáithaln#k p tmpái IstenUkat,
hogy nr eatber mm el too aamm ML BoazédáTk aasat vegnte. HÉM^Mf I dbtgotő n^ftS alá akarja flm<. a HqpadttdiH^tega fŐttSkat kelt elnyomni.
Stuff József kormány bizfos is a* ^ forrsdat^ kiaátletekkel fogtálhoz itt adatokkal MMfiiotta, hogy a magyar jhm ság öesaeá hmátltsai maghalt tat taaal s aoM as oka. hogy a parasztság tm «ah ^g erős akkor, hogy as etayoaió aestályot khilm a karcol Moat is csak a i nwmkásaág segítségévei teheti aat. A an forradalmat nem fogják wwsabaktatni A időn belQl uj alapokra fektetendő hadsettf a a józanul gondotknró dalgoaö nép mlaéh\' tátnadáesal szemben meg foeja védeni a hns dalom vívmányait Beszélt Karfoeiqs áruli _ Ugyanerről a pédfumrő tefenfette ki KarloaÜ egy népgyűlésen, hogy a dolgosé nép csak a szociáldemokrácia biztosit ja. A mageg^ zée azon a lehetetlen Hvánságon *b ruü kl hogy a kanizsai erdőt a kaatxaai ktsgarig közt parcellázzák. A szociáldemokrácia azoaha nem kapháté elvtagadásra; előjogokat nek nem adhat Hogy a dolgozó nfp ed* nem lépett fel kelft eréllyel a daigoió néopé] szemben, az csaV politikai érettségének todkte be Ha lehat, még mindig asép uóval tiajl észretériteni az ellenforradalmár reekegL h azonban ez nem használ, akkor lesulyl « «»• pőröty és végképp megsemmisiti att.
Snaff nagyhatású beszéde után Eré^f László határozati javaslatot nyújtott be, ben a népgyűlés felszólít ja Nagykanizsa konaásr biztosát, hogy mindenünnen előbukkanó forradalmi mozgalmiknak a InghalároiiiMsktei vegvejstejét, matt elleneseiben a dolgozó őnhataimulag less kénytelen- e morgalmdHI: csirájában dfojlan« Kimondotta a határasé Javas\'at azt la, hogy a kormány a nytgaÉg és a rend Bűtüíiiasa érdekében a nép eetteá nevezze ki a megve élére, aki a dolgozó mail kásaág bizalmát birja A határozati javaahkt egyhangú lelkesedéssel elfogad Iák, mire a Mag rendben szétoszlott.
HÍREK.
N/A P T A te.
Hoci katfi. C^aa vt Brot. «1 Gw. kai. (t*t>raár ti> Metet hr SOal
AB »
JE^ A oap W ngd S ón ttí
kor, nyuiísatk dOatan S óira 3S rf
\\ kel ¿}jel i óra !0
kot. ««u««sik Jelafc\'m 12 gj 0 JEÍE]
Ma az önkéntes polgárőrség Uj csoportja tart szolgálatoL
— A közápitkazásak ögye. Annik iát jén ismertettük a népiaoács azon határosa* hogy a város a hadügyminisztertől a báré kórtiáz átvételi árának mérséklését kérje. & ben az ügyben Király Sándor műszaki Uiá> csos Budapestre utazott és tegnap étken* vissza Nagykanizsára ; utjának eredményért! • következőket mondotta el nekünk:
— A néptanácsi határozat érteimétea i hadügyminisztériumhoz, fordultam és kérten\' barakkórbáz élvéleli Összegének méltányos acf-allapUását. A hadügyminiszteiiumban igértkl kaptám, hogy a becslési adatokat újra atti* gálják és az átvéted összeget a barakkérkk épű eteinek békebeli anyagértékében 140* megállapítani. Ugyancsak megígérték, hogH barakkórház vízvezetékét okvetlenül áladjttr városnak. A belOgymiaiszteriuMhan a csttor názáa és vízvezeték tTgyébeu járlatp el, ** ezt a két köxmuifttát a Munkaügyi \'"anKseiá mint elsősor bsn elvégzendő munkát utalták* A postapalota építésé all mindenek kóz3lt i legkedvesóbben. Annik összes tervei kén* állanak és valószínűleg hamarosan ki »» jJ az árlejtést. A tiart.kkörháznak átalakiUsi M* ségei a váróst nem fogják túlságosan t»<*J? halni. Ugyanla a LakáaOljrl Tanács e hé V Mt határosától hozott,\' hógy a vidéki víKsWJ _ , nak a klalakásek épltéaéhaa iráayuto £ , mái támogaljá, a költségekhez a ssOkM*
egyhermsia réaaével ho>iá(átul. ** ™ g harmadréuét pedig kamatmentes kötet***4* fólyáeh|a Így a tavasstal u te«l«kllást kálaktk rneg li hsséééhetaeka
,vi9 lebtuár 15
; — trtpiM. Szomorú és hircia, 4» —- |N ■ dolog. hogy a cséplés meg mindig jfoith Máé időkben UnMrbM rt*r régen MeéMk a cséplést, dt most aa anyaghiány u | fonadatom tavára megakadályozta a me llgüdMágt muakAk rendet menetét. A kor-■KyTbogy a még megmenthető,\'j megmentse, Btndíat elkövetett, hogy a hiányzó anyagot p^iiurrtf A kormány fáradozásának meg li yolt aa eredménye. Ma a földmívelésügyi „jnftítwr ieiatdUfOHa a polgármesteri, hogy g péplésbei saflkságaa aaen, benzin éa nyert-ital mennyisedéről haladéktalanul legyen je« enlésl, ami után a kiutalás ia meg fog tör-iéoni. ...
J- A pAstáskabará. Vasárnap este pompásan megrendezett, nagysikerű , mulatság irfoketye volt a Polgári Egylet nagyterme A ügy kanizsai postások"1 rendezték kabaréval mbekötott táncmulatságukat. A város érdek-fik* már betekkel ezelőtt teljes egészében ItKKftte «-postások kabaréja ugy, hogy tegnap aár állóhelyet sem labatet kapák A termet a Mrönség ztufoJá* g megtöltötte: minden osz-yiy és minden intézmény képviselve volt. A swiatság a demokrácia jegyében folyt le: a legelőkelőbb családok leányaitól\' a legszegényebbig-olt volt mindenki. A műsor végig él* vaeies volt, messze kimaga.l«tt a szokásos Bflkedyelfit tléadásak aorából, ami sok uram tínak és fáradozásnak volt a megérdemelt jatalrtP. Pél/fy Gizike btiilfáns elöadóképet-itgét hatalmát tapsviharral jutalmazta a kö> aéaaég Nagy batása volt a két egyfelvonáanak, smeiyben a pompás összjátékot csodtijpk elsősorban. A szereplők: Engelleiter Rezső. art Teteit. Jatűmotii. Eta.;, Mtit Mtrgu~tr Csákány Mariska nagyszerűen összetanult eosemblét alkottak. Pintér Nándor, SIÓ Manci és Vadász Ignác mint. előadók egymást mai iák fíiül«i előadási készség, érzés és teefM aika doigáhatn Nagy gyönyörűséggel, szemlél Wt s —szebbnél-szebb
pokttstrinsszonyr, akik gracieuse mozdulataik-kai, tima, de mégis temperamentumos táncuk kai tökéleteset produkáltak. A zongorát Hirsch ter István kezelte íejlett tecbaikával. Witter Ftrenc conferanciert, sze lemes mókáiért sok-uor megtapsoltáVT Egész beg véve megáll pit-bitjak, hogy a tegnapi póstásbál igazi béke bál volt. A láncoló párok arca piroslott a boldogságtól, a termekben a hangulat miidv^gig nagyszerű és avval az érzéssel, távoztunk a ragáti Egyletből, hogy már itt a béke; meg «ott az eltö pompás .Oékei* mulartig.
— Hogyan tebet kütföJdre utazni. Kihány nappal eselótt történt, hogy N^ntel-Auizitía is eíeibeléptetle az uttevéikényszert. Azóta a Magy&rországgil határos összes idegen államok? csak útlevéllel lehetutaanl. At tHevéf aKgszerzés»rbl a iendőrkapitányságon a követ kaőket tudtuk meg: Mindenki, aki idegen országba (tehát Ausztriába is) akar utazni, mindenekelőtt a helyi rendőrhatóságon állit-Uaee kf magának egy fényképes személyazonossági bizonyítványt. E.zel a bizonyítvánnyal, amely mellé egy másik fényképet is kelt mellékeim, személyesen Budapestre kell hintázni, ahol a német-osztrák, jugoszláv vagy ■ás konzu\'átusnál a személyazonossági bizo-ayitvány alapján szabályos útlevelet álHtanak ki. A Magvarorsrággál határos országokba CMk ilyen útlevéllel lehet utazni.
— Uj egyesület. A pénzintézeti tiszt-viselők orsz. egyesületének nagykanizsai kör-»e I. hó 21 -én megalakult. Ezen körzetben a ■»»ykanizsat pénzintézetek összes tisztviselői betéptek.
— Küszöbön e rendőrség államosítása. A nagykanizsai rendőrségen láza* munka folyik, amelyet annál ia inkább örömmel vé-fczotk, mert az már a. rendőrség államosításnak előmunkálata. A belügyminisztériumból ■gyanis a napokban érkezeit le a rendelet, Mely szerint a jelenleg szolgáló összes rend-Jkaégi tisztviselő, detektív és legénység tör/s-kpiai, Illetőleg anyakönyvi lapját márdus hó (bejéig fel kdljsrjesateni a belOgyminisztéri-
A rendőrségen remélik, hogy tnost már Mnapon bel01 véglegesen megtörténik a "•éőrség államosítása.
— Jótékonyaág At Isr. elemi iakole •tdtiábia tanulóknak ReeenfsJd Margit Jl. u. t ««r viselt mhál, agy kabátot éa egy fajhOtM •Ndékoaott
ZALA -
——————
w ftÉAflÉ lag* gagK ^AAaa
^•w^W w^W^W ^PBPWW w nVWn
saL A aagykaniiaal forgatod lönOkaéeanrbyert értesülésünk szerint a Budapestről hetenkent egysaer Nafyfcgajzsán át Bácalg és viasza köz lek«dni uoftoN gyorsvonat e héten elmarad éa további közlekedése ia bizonytalan.
— Eljegyzés Aáamek Katicái el jegy este Fétisekét Bele Nagykenisaán.
— Kronland Jauquaa f. hó 26-ára hirdetett daleatéiye a jnövesz jndfspoziciója miatt bizmytalan idővé eihalasztaiott A jegyek bármikor yissza válthatók Szerb Eriffi papirkeres-kedéaében. ■^ _
— Elitélt árdrágító. Szónyi Sándor rendőrbitó tegnap Órünoerger Sándor kereskedőt azért/TaiveL egy 48 koronás gyermekcipőt 1CQ koronáért adott el, — 500 korona pénzbüntetésre itéttr.
— Kanizsán slfogott betörőbandát A nagykanizsai rendőrkapitányságra vasárnap távirat érkezett az erzsébetfalvai rendőrkapitányságtól, amely szeiint a többrendbeli betöréses lopás miatt keresett Német Pál sala szentbalázai ssületésü 27 éres rovottmuliu rrtbszökevény, — Német Lajos talassealbalátsi születésű 18 éves kocsis, valamint aryjuk Német Károlynü, Nagykanizsán, Magyar-utca 17 számú búban tartózkodnak. At erzsébet falvai rendőrség a betöröbende azonnali letartóztatását kérte. A nagykanizsai rendőrség hétfőn reggel 5 órakor itittt i betörő társaságot meglepni; dzonban csak Német Ktroly nét sikerült elcsipniük, akit be ia kisértek a rendőrségre Fiairól kiderüli, hogy még nem érkeztek meg Kanizsára. Állandóan mrgfigyel-jéfe*
írtéit ii érkeztek a Német gyerekek. Mikor la sást üresen találtak, gyanút fogtak át mene kulni próbállak, a lesben álló rendőrök azoa-ban utánuk veleilék magukat- ve irgalmas MjájjüUt után iiktiihh" la„oket elfogni. A betörőbandát, amély In sprint a napokban Kanizsán is meg akarta kezdeni mDködésél, ma indítják mba. Budapestre.
V- Az idei tanév. A közoktatásügyi ml raszter elrendelte, bogy a középiskolákban i :tanitas, a normális időknek me felelően, ju-nius hónap közrpéig tartson. A főgimnáziuai nyolcad osztályának és a felsőkeieskedelmi Iskola felső osztályának tanulói az érettség vizsgát JbUus közepén leszik.
A csereakció. Ismertettük annak idején, hogy a város hatósága Eggenberg városé vál csaeüzlet löiésére irányuló akciót kezdett. A közélelmezési mjniszter napokkal ezelőtt kö-zölte\' a várossal, hogy » csereakció lebbnyo liUUához az ö engedélye is szükséges Ma i közélelmezési üzem ^wezető|e azzal a kéreiem-nlel ferdu\'t e miniszterhez, hogy a termés folytonosságához szükséges mezőgazdasági eszközök beszerzését tegye lehelövé és , eft gedje meg, bogy 3—5 waggon gabonára ad jun kiviteli engedélyt.
— Hadirokkantak zalamefcyef szövet ságs -áne«ili az összes ulyau várusr ía . megyei hadirokkantakat, kiknek rokkantsági igazolványuk nincs, vagy eltiint, annak megszór zése végeit Nagykanizsa 20 ik honvéd lakta« nyábán, balra tevő pavilonban, földszint 11 ik számú hivatalos helyiségben jelentkezzenek, hol jegyzőkönyvi kínálgatás alán orvosi bizonyítványt (belsőbajban szenvedő esetleg 2—3 napra megfigyelésre benltartátik) kapnak ezen orvosi bizonyitvány alapján » vegyes felülv|z&gáÖ6 bizottság elölt kell megit lenniük Ifl9 én március hó 10-én. Qty-an li d rokkantat, kiknek valamelyes irataik vannak* de /a-4onai nyugdijai, vagy sebesülési és személyi pótdiját nem kapnak, szintén jelentkezzenek az orvosi bizonyitvány megszerzéséért, mert ezek is a megszerzendő orvosi bizonyitvány alapján mehetnek felölvizsgálatra/ Az összes olyan hadirokkantak, kik a nyugdijat,\' sebesülési, vagy személyi pótdíjakat kapják, azok ne jelentkezzenek,, meri ezek az uj ellátási törvény életbe lépte u\'án lesznek felüivitqtálva.
Az Uránia kadden, szerdán éa: cio törtökön Ismét ptemiert tart. s ezúttal oly fii* tnet mulat be, amelyen a főwereplő Jack a hirea caodamalom, hol az áifetyteliditéa nom-plus ultrájává) találktiruali A kép 1. rétre dacamberbsn vpll bemutatva. Jegyek már vált haiéjkt\'
i .U(*áat
cinse annak a IsgisjaM késoldale tvéfáa baag leseeaaek. mely« Újvári Káraty adott aML Eagr a haagiemez«« a kfcfcaö kónákus WWiaw»» önmagái, olyant aya#nH. amety a lamaatai fSrött óriási várakaaáat teijaa mértékben tgaaelja. aróval a legjobb hanglemeg produkciói. A lemes pénzárt nem kapható, ctttpán 8 darab lej átázott öreg lemezén átállít] i Wágner Hang-aserArubáeáe, Budapest, JAtúsef Mtrat 18
— Rajzeszközök legjobb Külföldi gyárt mány nagyobb választékban kaphatók Fieotia FOlöp Fia könyvkereskedésében Nagykanlaaáal
Clemenceau állapota válságos.
Qeaf, febr. 24. Párisi jelentés szerte* az o vosok a mai napot tekintik döntenek Clemenceau állapotát illetőleg. Hőmérsékletének emelkedését a heves izgalmai után saAkság-képpen bekövetkező aepressziónak tulajdonítják Clemenceau állapoté nek súlyosságát erős cttkorb»ja csak fokozza a igy állapota bármely pillanatba« végzetes fordulatot vehet.
Hétfői tőzsde.
Budapest Tebtuár S4
Magyar Hitel 977,\'— Osztrák Hi el 68«,
— Osztrák-magyar államvaaut 1347, — Leszámítoló Bank 613, — Hasai Bank 4M. — Magvar Bank 716. — Rimamurányi 972,
— SalgöÉarjánl 1038, — Közúti vasút 30« -thikáuy 900\'/ Ft .
Ibank 845, — Jelzálog 515, — Ker. Bank 44/S,
— Schtktc 375. mm Guttmann 927, Szlavónia
A kiadóhivatal Qzenete.
Angol frenóla nvehrtaniió, aki hirdetett\' a Zalában, mielőbb adja le cimét a kiadóhivatalba, mert többen keresték. . .
A szerkesztésért Malt s főszerkesztő
465/1919.
859
Hirdetmény.
Ar államháztartás továbbviteléről szóld 1919.. évi VI. n^ptorvény eleibe lépvén az ország adózóival szemben az állam iránti ■köztartozásoknak igénybe "vétele éa érvénye-siiése az állanitiáziaiiús zavartalan menetének biztositása céljából feltétlenül szükséges annál ia inkább, mert ezek, a kóztartotáaok a hábQtu tartama alatt egyes adózóknál több évi iVsz-szegre szaporodtak fel. .
\' A magyar népköztársaság pénzügyminisztériumának 1918. évi december hó 2d-áin kiadott 156^ 389.. sz. körrendelete alapján alulírott városi\' adóhivatal felhivfa Nagykani-zsa város adózó polgárait, hogy hazañas kötelességüknek végrehajtás kényszer nélkül is "-tegyenek eleget az által, hogy fennálló adó, -valamint bárminemű egyéb köztartozásaikat is a jelenlegi pénzbőségbea mint rájuk nezve legkedvezőbb időben a saját jól felfogott érdekükben, de meg az államkincstár érdekében is fizessék be.
Ezt a felhívást tekintsék egyelőre jól megfontolt hazañas figyelmeztetésnek, mely ha eredményre- nem vezetne, azt a sajnálatosf tényt vonná maga után, hogy a városi adóhivatal kénytelen lenne a tartozásokat végrehajtási kényszerrel behajtani esetleg a tartozásókat az ingatlanra bekebelezni, ami a kellemetlenségéken kívül már tetemesebb költseggel is járna. <
Egyben józan belátásu adózó polgárok saját megítélésére bitaa, hORy lehet-e az áltamhaztarlóit a* szükséges anyagi «szkotok rendelkezésére bocsátása nélkül tovább vétetni tijófetj amikor at állampolgár oknak a száma as államkincstártól igen tetemes -óastegre ntgó igények kielégítését (lastareléai illeték,\'hadi-segély stb.) nem csak várja, de kővétali is. Városi Adóhivatal. Nagykanitsa, 1910. évi február hó 3<Hk>
WtKnéáfc. «Maori mimiim*.
MM* («faufc * ............ ,i ^

mwmm\\rmwnwi
no
Egy ¡6 Irtából való 16 éves fiu géplakatos műhelybe tanoncnak ajánlkozik. —• Visivas megkeresések .Géplakatos, Tapsony Samagymegye" kéretik 863
Klláaálil uributor darabok egyenként Bővebbet Fletschacker Albert, Nagy-kasa saa, Magyar-utca. Sö2
Sikátor-utca IO. eaámu héa e<adó tá nap alatt e laka? is átvehető. Értekezni agya«ott. ügynök tőlem nem díjaztatfk. tót
Arany Jánoo-u. 10. számú ház eladó Érdeklődni lehat ugyanott. 853
_ Munkáslányok karestetnek azonnali belépésre Puntigaml sörraktár Kazt\'nci-u. 25.
Magyar utoa 17. számú ház azabad-kezből eladd. A hés áll 8 lakásból és nagy kertből. BfvebbSt Czelher Pál hivatalszolga-aál, Frans Lajos és fiai cég. 845
Könyvelésben, magyar és német levelezésben, gépírás és minden irodai teendőkben jártas egyén keres irodai vagy megfelelő alkalmazást/-Cint V kiadótiivátalban: 858
Mindennemű konyhakerti és virégmag-vak valamint makói dughagyma mar kaphatók a Qazdakörnél Sugár-ut 18. sz. alatt 848
Házeladás. Sikátor-utca 18. számú hár eladó és- azonkívül yáhnak jákatban levő. hái házak eladd. — Bővebbet Rákos Györgynél \\lagyar-utca_4fl. . 8Ö6
Egy saabóaegádet falveszek hétszámra. Kovács Fai se sasba, Csengét 1-ü. 21.-: 871
Kát Tsingaaa hslP",t»t* szoba konyha-haaználaltal kerestetik március 1-cre hyaspar i részére Cim a kiadóhivatalban.
„ Wadeaes kavat* kerestetik. Cm a kiadóban.
teljes «Hátassal
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik boldogult szerelett férjem, illetve édesapánk elhunyta alkalmával, fajdalmunkat Jóleső részvétükkel és a gyászszertartáson való tneeielene-sükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet. _____-
áatal család.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a jóbara tainknak, ismerőseinknek és a nagykanizsai Ipartestületnek ez uton fejezzük ki szívből jövő hálán ka V férjem, illetve édesapánk elhunyta alkalmával irántunk tanúsított jóleső réssvetük és a gyászszertartáson való szíves megjelenésükért.
özv. Széchenyi Istvánná és gysrmeksl.
Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik boldogult felejthetetlen leányunk illetve testvérünk elhalálozása alkalmával fájdalmunkat jóleső részvétükkai és a gyászszertartáson való megjelenésükkel enyhíteni\' igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Nagykanizsa, 11)10. február 24,&
Károlyi család.
Nagykanizsa város § fataőerdőn 1019. február hó tfi. és 27-én d. a. 9 érakor kas-dődőleg szálfák eladására\' nyilvános szóbeli árverést tart
A városi tanács. Nagykanizsa,. 1919. február hó 21-én.
Dr. Krátky István s. k.
polgirmesier k, ,
PRAMIA ü^ffl*
Faéraér* Is 37. üáfm. tártét u oltárt**
kerül ssinre az olasz kinematográfia legbravurosabb alkotása a
Kincses Jack
(Egy nyakék tőrtánale.) 4 felv. Főszereplő Jack a caodamajom.
■ fák klaáré méenr.
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepen: 8, 4\'/a, 6 és 7Vs órakor.
Horváth és Vas
old. épItfioiMiartk Nagykanizsa, XlrAly-u. 37.
Tafefon aos. eMwqa Telefon kos.
Vállalunk mindennemű ápit-kezést és átalakítást, vasbeton építkezést JUgy megtakarítással járó modern szerkezetekkel építünk családis Óta és bérházakut. ara
Tervezés és költségvetés díjtalan.
Brt eslté sav __
i—Vjtn szcjcricsénl; »J- ki.ioiitég sxives túdo-
"\'_ üfftpi I-n,ín,gr »ti>8üaj\'s«|j m i»Wil |jt n ii
O.szt A1 y.M o r h j e e k
cliírusitásáv il n to^t.iikorunk » » töíyó sörs-jmtek miroins ho 4 *s 5-én laudo V-lk out. hazoMri ajánlunk vétalsenjeSveket Seéu 136 E., Mi NI, aafyeé 341, ayaleeé 17 E.
Ki*4M iUWtaS OARAMVÖLOYI És SZEMEIM
VILÁG SSLSSS^ÜS
74.25. a »* aftas, ka* a A magyar- Aranyeoroaat 20 kép«
Alraune
Han a Heipz Ewers világhírű regény« S ldy
Remek klsérO műsor l
Előadások hétköznapon; 5 és 7 otaka.! Vasar- és ünnepnapon: 3, 5 és 7 óráaJ
ÉKTBíáITÉHI
I urn^mt Jifin lutaroMM IV
. .t______ . -V\'
z alom egyei képviseletét átvettem. — A legjobb
ERFURTI
virág, főzelék és vetőmagvak, madáreleság, — raffla gátié
kicsinyben «• nagyban beszerezhetők
mm ma? iugtkiiizh. nmu m i
UtazO Iiic.vnnkTSk j
JEélfl ás nfik nap—ta
hatnak egy Ül háborús fcnyWjp UijoMMM* lio-anón láwyEáqéaaah 4« Igyes amatares \' fái vétetnek a "■ i
íeizüi F&yMp:i]jiíl liiiiM
Nagykanizsa. Zárna-utca a. szám naponta délután B árétól a á\'á
ntésbt felvesz a
Halló!
Halló!
Kinek van liesaználtt
?
hanglemezei
4-
Regi vagy törött hanglemezeket, míg az anyaghiány tart) legmagasabb érőn veszünk vagy csereiünk
WAGN E R
az oraaégsaarte eUemert etaSreada magyar hangsiar és beasátOgáp nagy ártihása Sudapaat, Jézaat-kOrul IS Hók: IX, neday-utca M SaaaatSBSpak HM M>i«tn - Ar|\'a»«»" I»a>»« •
Szép petrezselyem zöfűseej
maximális érőn kapható nagyban es kioainyban Klrály-mca ff. udvari raktárhelyiségében
Keolinitzer Mórnt\'tlj
Nyomatott; a ,XALA* nyomda ée hírlapkiadó vállálatrál Nagykanissán

igaagató: BALOG OSZK ÁR
ILII. évMym
N^ykHlna. MM. Fahraár M. %*mwém.
41.
itattMMH: KJYKAN1Z3A,
Sagár «1 4.
Nyomdavállalal Fó-atá sí.
t hétfő kivételé. ««Mcttnap kom reggél .
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak*
Egét* lm +K »-NMm ,
NagyaÉívrt m 0 oo
Egy Mré . „ 7«
Egyes uáa ára SQ L
I akWataMKMia Tt.
TCHSMMPnHi
Főszerkesztő t TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs éa laptutajdonost CSILLAG JKNŐ
Hlrd eliteket, nyílt am áa M»lmlHii>ii dijuafeá* szerint r nfac fel a MadAktvmtaL ■««
líd alá helyezik a Tisza és Wekerle kormány tagjait.
laarmayt 4a lataráayll agy sslamcgycl kolostorba IntcrnrltAk.
több agyént. helyeiéit rendőri felügyelet , ajá. Eren intézkedéseken kivfll a legutolsó ml. niaztert*náos határozata alapján a budapesti államrendőrség utján Intézkedett s bs\'Bgyitoiniazter Saurmey Sándor és Szts-rényí József Orlzetbevételéröl illetőleg Internálásáról. A mai este folyamán aa állam tendöraeg egy-egy főtisztviselője jelent meg a két volt miniszter lakásán és átnyújtotta nekik a belügyminiszter kővetkező rendeletét:
— A minisztertanács elhatározta, hogy önt felelősségre vonja amiett, mert a háború céltalan folytatása a őrül kifejtett mü ködösével egyik fóokozója volt eá ország külpolitikai éa gazdasági helyzete megrendülésének. A vád alá helyezésről és az ítélő bíróságról külön "tőrrty* fog \' lnlá2kedftf. A
eljárások szakértőit aa irányban, hogy a kQjöa-boző választási eljárások alkalmazása mellett mennyi idő alatt lesznek a választások meg-ejibetők.
, vény • bábora felldéséaébon Maéa kermáayek felalőaaég re veaáaáról. ,
Budapest, fcbr. 25.- A háború feltdézé-bOnőa előbbi kormányok felelősségre szóló néptörvény tervezetét az igaz-niniszter most készíti elő. Miután or-ytUés nincs, a Nemzeti Tanács 14 tagu pto"flsága fogja kimondani a vád alá helye-az ítélkezést pedig külön esküdtbíróság ■tagja végezni. A beavatottak lehetségesnek hogy már a néptörvény publikása előtt inaet alá helyezik a volt háborús kormányok ■tagjait. Hir szerint a Wekerle és Tisza korpának ellen több kompromittáló adat meralt i Az egyik kompromittáló adat-az, hogy a IWekerle kormány\' egy ma^ar hadosztályt ion Kisázsiáoa, amikor pedig már tudhatta, -a háborút elvesztettük. A háborús kor-yok tagjaival szemben követendő . eliárás rtében két terv merült fel. Az egyik unt most csak e\'őcetes vizsgálatot folyta -Te tsítennk, a végleges döntés" ped g a Inemzetgyülésnek marad fenn; a másik terv Istenit nemcsak vizsgálatot fogatnak le, hala« egy külön e célra alkotandó birói fórum lis ítélkezni iog felettük. E tekintetben döntés laég nincs. Kifejezett-n Tisza és Wekerle kor-| Bányairól van szó és a közbenső Eszterhá y Itorniány tag ait csak akkor vonnák felelősségre, |ba kompromittáló adatok merülnének fel velük [¡■ah— i ■
Budapest, febr. 25. A munkástanács [tegnap ülésén a hadügyminiszter kijelentette, Jbigy mindazok, akik a háború előidézéséit« és meghosszabbitásában bűnösök, 24 [éra alatt ütni fognak; azok elten pedig, lakának azabad mozgása veszélyes a köztársaságra és a forrad tfom vívmányaira, a legutóbb hozott néptörvények értelmében a fogsOfgősebben el fog járni á fcot-mány E \'ágyban nta délben hosszas tanácskozás volt »miniszterelnök és a belügy mjiiszer között. I jfa szerint az internálásról szóló néptörvény Jjrtlyesebb alkalmazása a legközelebbi , órák-ma", vagy holnap megtörténik. Áz uj •pörvényröl a szerdai minisztertanács dönt.
faurai a> t és Szteréaaylt őrizetbe helyezték.
Budapest, febr. 25. A szombati minlszler-batcs utasiíoita a. belügyminisztert, hogy a "tanyi haladéktalanul alkalmazza mindazok ; ™ Bemben, akik forradalom ellenes agjtációt ""Tbinak. a b.-lügymlnszter az u\'asitásnak I *t^delőtn vasárnap és hétfőn tárgyalásokat "gfylafotf a rendörséggel, amelyben megílla-! pilolfák, hogy kik azok, akik még ma is a •orridüom ?urn agitálnak Hír szerint a ma ad órákbán Szurmay Sándor volt honvé-®jnl minisztert és - Szteiényl József volt -■retedclmi minisztert őrizetbe vették
•aarmtmy áts Mxtcrényl ma étkes-■ok Zalaoaogjrébo.
Budapest, febr 2&rT(É|jel érkezett.) A Híradó jelenti: Nagy Vince belügg-"Mttzter az 1019. évi 20 fk néptflrvényban "**t hrtkatalmazáa alapján ét a minlszterla-fwwak Jett előterjesztése elfogadása után
A kei
issssamlata vasárak blaösftki
politikait
népköztársaság érdekeitc aggályul. Volná, hi ön a fel íősség alól magát az országból való eltávozásával vonhatná ki. Ezért a minisztertanács az"l919. évi 20-tlr néptörvény első szakasza alapján elrendelte az On őrizet alá hglyrzéséL Eunéliogva ielluvum önt. hogy a rendeletet átadó rendőrtisztvisclőnek, ak<t a rendelet végrehajtásával megbíztam, további\' utasításait saját -érdekében minden ellenállás nélkül Mjesitse . * 1919. február 25.
Nagy Vince
b*lugymiaittttr.\'
A rendeletet Smrmayfiak <fr-d&ikapitány, Szterényinek dr. Laki rendőrta-nácios adta át. A rendöriisztviselök szóbelileg közölték a belügyminiszter további rendelkezéseit. Kijelentették Szterénzi és Szurmay előtt, hogy internálásuk a rendelet átadásával megkezdődöli és Internálás! helyükre holnap a kora reggeli órákban ke f elindulniuk. Addig is lakásukat nem bagyha\'ják el és Őrizet alatt maradnak. A két vólt miniszter inter-nátásf-helyéül Nagy Vince belügyminiszter egy .zalamegyei kolostort jelölt kl, ahol egy határrendőrségi felügyelő és megfelelő szému határrendőr felügyelete alett fognak állani. Az őrizet alatt á>ló*nak a belügyminiszter rendelkezései értelmében a kijelölt zalamegyei kolostorban és annak kekjében lesz szabad mozgásuk. Az élelmezésről az állam gondoskodik, amelyen azonban magárv-vagyonukból módjuk lesz lavitani. Az őrizet parancsnoka fogja ellenőrizni az internáltak levelezését és az eseilrg megengedett látogatások lefolyását. Az egyelőre rendőri «felügyelet alá helyezett egyének kötül néhány nak Internálása valóstinüleg holnap fog bekövatkazni.
Budapest, febr. 25 Tagnap este Kuafi Zsigmond a szocialista ministterek és Sasodé Pál társaagában megjelent Károlyinál éa réeat telesen beszámolt berni arjáról.. Szóba került a letartóztatott kommunista vezéreknek á rendőrlegénység által történt bántalmazása it. Károlyi elnök kijelentette, hogy a letartóztatottaka-politikai bűnösöknek tekintik áa eszerint fognak velük szemben eljárni.
Bánátban megszűnt ^ a sztrájk.
A szerbek elfogadták a műnkAs-ság követeléseit. _
Temesvár, febr. 25. A szerbek a munkásság valamennyi követelését teljesítették. A teljesített feltételek a követketők voltak i A magyar köt gatgelée viaezeétütése, a határzár megazűntetéee, a meg nem átallott területek élelmeaéss a feleslegekből, gyülekezeti és sajtóezabadság," a politikai intsrnáltak és bsbörtönzöttek saabadon-booaátáSé, a botbüntetés ás mindenféle testi fsnyités megsaüntetéss, végül
Kiírják a válasxtásokat.
Budapeat, feöíT"25. A kormány azzal a gondolattal foglalkozik, hogy á nemzetgyűlési választásokat rövid időn belül mégis meg-éltse. Oka gnnek ax hogy az ország külpolitikái helyzetét nagyon megszilárdítaná, ha a nép alkotmányos képviseletére támaszkodhatnék, dk meg az ellenforradalmi kísérletekkel szemben i» . határozottabban léphet e fel a kormány. A holnap délután összeüld minist lartanács újból foglalliotnl fog a nemzetgyűlés rgvba hívásának kérdésével. A mlnlstterianács meg fogja hallgatni a különböző - választási
__aa
alkoholtilalom legszigorúbb elrendelése a sxsrb katonaságra Is. A sztrájk megszűnt.
Pécsett tovább tart • sztrájk.
Budapest, febr. 25. Pécsről kerülő ufón távirat érkezett Budapestre, \'amely elmondja, mint ütik és vsrik s szerbek s pécsi lakosságot Az utoékon senki sem mer megjelenni. A munks szünetet; Péosről két tslzatmiférfit küldtek Budapestre segítségért. A kiküldöttek Dombóvárig gyalog mennek, onnan.,:vasúton folytalják utjukat.
- ~ Kaposvár, február 26. A pécsi szociáldemokrata pártvezeiöség ke\'ülő iilon a következő táviratot intézte a kaposvári szociáldemokrata párthoz*: „Elvtársaki Sürgőé és hatásos segítségért fordulunk hozzátok. Vezéreinket letartóztatták éa tützként Szerbiába vitték." ,
Két drAs^axabad rablás Barcson.
Budapeat, febr. 25. Barcaról a következő távirat érkezeti a kaposvári állomás-parancsnoksághoz ; *
—"A szsrbek két órás szabad fosztogatást engedtek. Azonnali aegitaéget kérünk.
A kaposvári.állomásparancsnok nem intézkedett, mert Kaposvárott nincs katonaság.
Véres tUntetés Zagrebban.
Trler, febr. 25. Za^rebből érkezett síik-ratávtrat szerint a legutóbbi napokban Zárakban nagy tOntatéaek voltak ée ez alkalommal a horvát katonaság fegyverét hasmálta a szerb osapatok ellen Többen megstbeaOltsk.

ZALA
y» »•<
1919. február 26.
megszállott Pöcs.
As élet Pácáéit. — A ixerb atro* oltások. — A magyar lapok sorsa. — Sztrájk a megszállott területen.
Nagykanizsa, febr. 25.
Budapesti jelentések adják hirül, hogy a szerbek állal megszállott Délmagyarország munkássága általános sztrájkkal demonstrál az idegen csapatok «ttrocitásai ellen. A sztrájkra okot a botozás barbár büntetése, a magyar közigazgatási tisztviselők elmozdítása és a forgalom beszüntetése adott okot. Ms alkalmunk volt a pécsi viszonyokat alapban ismerős és Pécsről nemrég eltávozott emberekkel beszélnünk, akik a pfc<i állapotokról érdekes részteteket mondtak el előttünk.
Ax élet Pécsett.
H ▲
Mayer József pósta- és távírda tanácsos, aki körülbelül egy hete távozott el a megszállott vár >sból a következőket mondotta tudósítónknak :
— Én a pécti pósta- és távirdaigazga-tóság kaposvári kirendeltségénél működöm. A kirendeltség kiküldése azért vált szükségessé, mert az igazgatósághoz (artózó pósta* és tá-virdahivatalokkal megszűnt az összeköttetés és igy nem volt senki, aki a fe\'merülő ügyeket Intézze. A kaposvári kirendeltség hat tisztviselőből áll. Amikor Pécsett n szerb parancsnoktól távozási engedélyt kértünk, 6 csak azzal a feltétellel akarta azt megadni, ha kijelentjük, hogy soha többé Pécsre vissza nem megyünk.
— Pécsnek különben két, egymással homlokegyenest ellenkező felfogású parancsnoka van. Radomovícs Stcvo alezredes, kab;»ai parancsnok ellen nem igen van panasz. Ö kijelentelte, hogy Pées* egyenlőre nem Szerbia, sem nem Mgyarnrszág, hanem egyszerűen: megszállott terület. A tisztviselőktől bem esküt, sem fogadalmat nem .kért és azt az utasítást adta, h\'gy ne politizáljanak, hanem dolgozzanak. Eőfordu\'t, hogy a szerb legénység két órai szabid fosztogatom kért a parancsnoktól engedélyt, amire ö két napi kaszárnya* fogságot szabott ki rájuk.
—■ A katonai parancsnok loyallitása tel lesen hiánvzik a szerb főispánban : Panduro-»ncsban. Többek között elmozdította Nentjtvich Andor polgármestert, aki most Sásdon megyei főjegyző. A polgármesternek még azt sem engedték meg, hogy a családjAtói elbgcsu\'zék. Kü\'önben az egész vármegyei apparátus Sásdon van
—• Pécs egészen el van zárva a világtól. A határmegnyitás uhn, a felgyülemlett öt Aett u|ságtömeget a pécsi pályaudvaron elégették. Egy becsempészett budapesti újság öl koro-nába kerül Tekintettel arra, hogy a szerbek úgysem engedik be a lapokat, értesítettük a kiadóhivatalokat, hogy ne küldjenek újságokat, mert ez csupán papirpazarlás lenne. Az ujság-cenzura olyan szigorú, hoíy a szerb ellenőrző tiszt a vonatokban mindenkinek becsületszavát veszi, hogy nem visz magával mpgyar ujs^-g\'t. A szerbek szigorú intézkedéseket tettek á hírek közlésének meggállására. Pécset telefonon egyáltalán nem lehet felhívni. A pécsi igazgatóság a kaposvári kirendeltséggel csak a sze b parancsnok er.pedélyével és csakis cenzor jelenlétben beszélhet.
— Pécs csendes és, -kihall. A hatóság lelkét valami lethargikus\'tompultság üli meg. Az emberek nem tudnak semmit s igy aköz-felfogás ott egész más, minc Magyarországon. A szerbeket nem szeretik, dacára a sok ked-vezésnek, a amivel a magyarok kedvében akar nak járni. A szerbek Belgrádból/ színészeket hozattak, szerb nyelvű e őadást rendezlek, tmelyen mindössze 3t-en Jelentek meg., V»n néhány c«alád, ame\'yik meghunyászkodott és a szerbek kedvét keresi. Ezeket a magyar lakós ság megjegyezte magának és türelmetlenül várja, hog* egyvzei leszámolhasson velük. A szerbek PécsU történeti alapon kívánják, pe-dig Pécs 52 ezer lakósa közül mindössze 137 rác Amikor Vojnlch a r*gi szerb főispán, akti a Namdn« Uorova küldötte Pécsre érkezatt, csodálkozva tp\\s/.f*)ta, hogy P>cs magyar város. R^vid idővel kinevezése utárl visszaadta m*ndátumM azzal, hogy ő Pécsett nem tud senkivel beszélni.
Pécsett egyetlen magyar katonát sem | ! lehet látrtf; ugy, hogy szinte furcsa érrés fog|a . el az embert, amikor Kanizsára érkezve a városban körűitekint. A rendőrség működik, de a magyar katonáknak megtiltották az uniformis viselését.
^ — Pécs lakósságának csak egyetlen kívánsága van : minél előbb menjenek el a szerbek. Pécs nem tesz egyebet, csak vár és erre let időre tartogatja a leszámolást azokkal, akik szerbeknek behódolva elárulták a magyarság ügyét.

Tegnap Pécsről egy ovóoő érkezett Nagykanizsára, aki sok viszontagság között öi nap alatt, vasutasnak öltözve tette meg az utat. A pécsi állapotokról ö a következő, értesü\'éseink-kel sokban ellenkező leírást ad a:
— Pécs meg van elégedve a szerbekkel. Njgyon bimán viselkednek, mindenáron euiopéereknek akarnak mutatkozni. Egy héttel ezelőtt a botozást is eltörölték és megtiltották a szerb katonáknak, hogy hat óra után az ut- | cán megjelenjenek. Pécsett bámulatos olció minden: egy kiló marhahús 8 korona; borju-és disznóhús 10 korona; egy pár cipő (merték után) 80\'korona; egy férfiöltöny 800 ko róna; egy pár 6elyctn harisnya 20 korona
igy tovább. Egy-egy család hetenkint 40—50 kilogramm lisztet kap Á\'talábaw- sem élelmi szerekben, sem ipari cikkekben hiány nincsen.
— Sztrájk nincsen, illetve ez rcm egvéb, mint a bányászok bérmozgalma Hogy nincsen sztrájk, azt Iegpregnánsabb3n bizonyítja az, hogy itt vagyok, mert én is* vonaton utaztam Pi\'cuől Bircsra. Bircsról Qyékényesre és on-
| nét Nagykanizsára.
Mindenesetre jellemző ez az előadás arra, hogy mennyire lehetetlen a megszállolt terű-| létről jövő hire\'< ellenőrzése. Budapesti jelenlétünk az elmond illákkal homlokegyenest lenkczök h ezért tartottuk erdekednek a fentiek közreadását.
*
• . - \' i ?
A sztrájk ügyében megkérdeztük a nagykanizsai délivasut forgalmi főnökség* t, ahol a következőket mondiák :
— A vonatok csakis Gyékényesig közlc kednek. tehát sem Barcsra, sem Piogeríiof felé nem lehet utazni. A sztrájkról csak annyit tudunk, hogy Barcsról nem közlekednek h vonatok. A megegyezés szerint hetenként kél vonatnak kellett volna indulnia a megszállott területre. A szerbek * vonaok járatását minden tlőretes értesítés nélkül, beszüntették, amire mi is hasonlóval feleltünk. Vonatot annál inkább nem indítunk a megszállott területre, mert eddig a szükségei; szenet Jugoszlávia adt* s a mi cseKély szénKészietünk a budi-pesti és bécsi vonatok szükségletének ellátására keli.
A megszállott Pécsről tegnap tév:dt Nagykanizsára néhánv újság, amelyeket elkeseredett pécsi újságírók szerkesztettek A szigorú cenzúra megkötött* a szegény pccsi ui* j ságirók kezét. A Dunáníul elmtt napilap például egy nagy négyhasáDof. cikkben Kesereg arról, hogy a riporternek nagy keservei van nak mostanában, mert a varosban nincsen semmi ujség. Nincs semmi ujsig a varoshá * zan. Nincs újság a törvényszéken Nincs újság a mérnöki hivatalban. Nincs u|ság a piacon. Mit írjunk? Mit adjunk olvasni a »»agyerdemü pícai közönség kezébe? Így kesereg a lap szerkesztője
s az olvasó már-már unottan dobja el az újságol, hogy ha nincs benne semmi újság, akkor nem is érdemes tovább olvasni. Igen ámt de közvetlenül ezután a nagy cikk után, amelyiknek az a cimc, hogy „Ami* k »r a városban semmi újság sincs", egy má sík cikk következik, Padovanovics Stevo al ezredes, városparancsnok hirdetménye Pécs város lakosságához,c amelynek egyik passzusa i*v szól:.....Kérlelhetetlenül fogok fellépni, senkinek az életét nem fogom kímélni s Pécs városát elpusztítom a föld színéről !lt Hu kell ennél hátborzongatóbb szenzáció? Kert ennél velőtrázóbb esemény a pécsiek számára? Vájjon miért irta mégis a pécsi azt, hogy nincs semmi újság a városban? Vagy csak Iróniából irta?
HÍREK.
NAPTÁR.
Rom. kath. Sándor pk. prot dor. C-ör. kel. (február 13) Za* u! Sebut 25. : ** U
a nap kél röggel G <Sr* 50 koi, uyaKa«ik délután 8 <Sr» 37
öotf kot -éjjel 4 óra 3!? kor, uvuwuifc délután 1 óm 14
Ma az önkéntes polgárőrség M csoportja tart szolgálatot.
Az elnök
kálkápolnai birtokán tegnap ui vérszerződet kötött a magyarság. A régiben a vez&tf osztották fel maguk között az ország fo\' jel, az uj vérszerződésben a vezér odw& a földet a dolgozó népnek. 3(ato>yi MihA mennyi viszontags gon vánszorgoil ke tül ez a név! Vott kigúnyolt és semmi vett, volt vicclapok táblájára rajzolt k\' felirata, aztán ragyogni kezdeti ez a nét agyonsanyargatott asszonyok, a lövészárk nyomorult, elgémberedett-testű katonái í dúllak hozzá megváltást • várva — és i csalatkoztak. Aztán a forradalom vi lóbálta az orsiág hajóját és nem v semmi, egy blztot kikötő, határozott f amibe kapaszkodhaltunk soha, de „Ká Mihály" ez a név csillogott felénk, mini világítótorony fénye és az ország tőle v mindent, artii* a mull bűnös politikáié még megmenthetett, fis tegnap ui vér ződést kötött: ő volt az első, aki al hoey a dotyozó népé leuyen a föld N a véreteket, nem az éleletekei kívánjuk, a verejtéketeket! — mondotta Károlyi « emberek száján dörgő hullámban szállt ígérő szózat: Megadiuk í Megadjuk! volt a magyarság második vérszerzód\' És nem szabad, hogy ez a megadjuk fr maradjon, mint ahogy nem volt f Károlyi ígérete akkor, amikor az ilyen ír zisok hangoztalóit a börtönaltók csikord" sával biztatták. Azok, akik a földel a ztikbe kapják, gondoljanak arra, hogy ország sorsál is a kezükbe kapták Akié föld, azé az ország! És mi hisszük, az elnök szava előcsalja a berozsdás ekéket, a törölt nyelű kapákat és a klc bult kaszákat és ha eljön az idő, az ujra csillogó fényesen szántja á föld dr barna bőrét a kapa ujra vidáman serk dus termésre a véren vett göröngyökéi a kaszának lesz mit sima suhlntással í teriieni. Ez van a Vérszerződésben. W vérszerződés a munka szerződése? A kápolnai „megad|uk,,-ban egy jobb megelégedett Magyarország és egy & szenvedett nép boldogságának az ¡^ fekszik. Ezt az Ígéretet kell bevállalt magyar becsületlel kell állanunk az szóért: dolgoznunk kell!
— Kollektív szerződést kötnék zalamegyei földmunkások. A zaiam birtokotok és bérlök, valamint a . mez^ sági alkalmazottak közt napokon át fo* Qlvan iráeyu tárgyalások, hogy kollektív í ződésben állapod an8k meg. A ytárgw, folyamán rés?ben sikerült is a birtokod» földmunkások közti nagy ellentéteket Mh\'d a tárgvalások azonban mégsem vezet e* * ményre, mert f^tdmunkások ragaszkodtak pont|ukhoz: a Fehérmegyében létesdt kol-«zerződés pontjaihoz. A tárgyalásokat napra elhalasztották. Sneff József korfl biztos azzal a kéréssel fo»dult a „Mezög« sáti Alkalmazottak Országos szö MséfT^ hogy az oyszág egves vidékein m\'gV kollektív szerződéseket küldje meg, hoí/ azokat az ujabb tárgyalások alapjel f náthássá és a még. fennálló ellentéteket
szüntethesse.
— Felujult • Dunántul nómsf«^-elszakadására Irányuló propaganda 7
ronból jelentik: Mar ugy Iázzon, hotj osztrák részr 1 szított elszakadási megyénk nvugat» felében elültek. M^t ban ujra reitdsz^res agitáció ütötte M Tegnap Soprankere^ziuVra érkezett Wt . tor, akik a Bécsben székelő nénjét nép\'»
tvt* tota* ».
ZALA
Mtt, a «Aatk béért oeetrák. A
iMjnW fiija fclakasliltl. m hiaailllW kivtak egyOvé. luea V«p KaMdra dh CiwcaliMii rftefitek hasonló ctllal. Visszatérve a esoron-toetf«. kijelentették a •opronkeresztun elődöknek. hogy Mai moat másfelé tuólitji . kd^ctéaüfe, de tagköaelebb más agitátorok ékeznek Sopron keresztem. Ex az agitáció . atnairaan arAtae baáutyáaoljt a aép hta-MlatáL A hatóságok tudnák róla. Figyelik
¿j intézkedés totíértt, hogy üzelmeiknek ^ttt szakadjon. \'toproni isndőifóhapl
^ytU ma dálbsá Martúetatte Oottsckalk jjSreet késztől, aki ellen felségsértés vádja mi ifg eljárás vett folyamatban, Qottachaik .Sop-10bHi a .Űrcmpoif-ot aaarfeaauaite. A vita-gálát alatt bebizonyosodott, hogy rgl 9 február .»-én Bécsben a „ Veret n zur ErhSHyng des \'öí«t»chium&"-bm beasédet tartott, amelynek Hma N>ug Ura agyar országnak Magyarország-IgnáthnkiéMt volt OottacbaHt akkor kijelentette, bogv minden erejével azon lett, |mi ezt a törekvést szolgálja Farkas István gr, tb. .jendőt főkapitány ma déletótt kihallgatta Ootlsbhalkot éa a kihallgatás után azonnal át-kisérték at államügyészségre.
— Rendkívüli ö asz vezetőségi atés A eigyksnfcssi szociáldemokrata párt titnrsága «suton érteti ti |i öss. es szervezetek vezető, légét, hogy a gó 87»éo (csütörtökön) este 8 értkor a Munkásoithohbat rendkívül fontos tárgyú öm veret ősééi ülést taitv
— Nagykanizsa városa sertéshizlaldát IHH fel ? fürst Sándor yaro i állatorvos tegnap aet az »-lőterjesztési tette a városi tutp-aak, h<>gy N tgvkánicsa várja* a váró*" tetülS-ga sjriésiizialdát álllson lel First állatorvos részletesen megindokolja előterjesztéséi. Az Iilrtknlr kftrt Itfwi utnlsrt h»lyen vaa a város
-jpaáttttii. autef aek közömére Uy »nem volna kitéve a lelketlen kupecekne1«, akik a fatőtOtf községekből még egészséges sertéseid hoznak a piacra, de azok misnao már ■eghetegszenek és elpusztulnak, vagy ha ggetOre kfrőtnek, az égés/ttget serlesekel kniu> m«gs. Az tJőiefjesates kiterjeszkedik a - —KMititalda felállítására» módnzrtktra Is & ^aaask elhelyezésére a Békítő átellenében levő _ irtást, vtgv Smcot ajámja. ^ — Denvbnatrativ sztrájk Szombat helyen. Szombathelyről jelcin: SzomO?ton ádetőr az ősstet szombatit Hyi gytfakban, •delekben, műhelyekben és irodákban elpihent esHMka. A munkásság felvonult a Harvátb BoltíirsátJérre t* népgyűlést tartott, amelvrn élénken tilt «kosták a bolsevizmus és minden «• más ellen forrad i lom ellen. A szombathelyi ■aiká«ság p ililikai demonstrációja^ a legnagyobb írndben foM le.
— Házasság. Engel Lajos, afalsórend* vai takarékpénztár titkára e^. Frmkl Ilonka Letenyén február 23 áti bázassJbq^ötöitek.
— Elitéit árdrágítók. ^ Szőnyt Sándor ~ttadörbiro tegnap a Fischer és" Büder céget,
mivel raérlegMilyjkal a maximális ároa. felül adott el, 800 korosa, Lobi János, zsibánist ped\'g, akt az árvizsg|iö bizottság megáHa-pilása szerint 200 koffna értékű öltönyt 380 koronáért adott el, a különbözet visszatérítésére és 300 korona pén (büntetésre ítélte.
— Délvidéki Menekültek Szövetsége A Dé\'vidékröl menekülni" kényszerűit magyarok ezen a cimen szövetséget alakitoltak, melynek célja a meneküllek nyilvántartása, érdekeik megvédése, ügyeik intézése s amenyi hm a szövetség anyagi ereje megengedi, a rászorultak segélyezése. A Szövetség élén a D^vidékl Tanács áll, melyben az összes ér
f.detelt vármegyék képviselői fogta nak "helyet, intézkedik a dlvid\'ket érdeklő összes kérdi •ékben. A S 0vets*g felhívja az összes d*lvi-ééktek «. hö"v a S\'öv-ts\'g irodájában (Buda-pra, IV., Sülő-u. I.. II em) IS—2 óra kö ?Ótt ielemknrr^ek, vagy mdas*ák cimöket a Szövetséggel Csstlakozásia szólitja fel a Szö-mind Mókát, akik a délvidékről szárásznak v gv a délvidékhez /rdekei fűződnek Tehetősebb polgártársunkat pedig felkérjük; Ny hum inus péljifnk e\'ömotdltásérs a lenti daire kai \\*( el ado nányslka*.
— Tanítói gyülée." D\'. Kunfi Zsiemand Oktatásügyi miniszter a közel lövőben lan1-
gyűlésekre fogja összehívni a fanllóságot,
f begy a tanarislnmmsl lel vetődött gazdasági Jf szónál)t wbblémátou iMgbrtzétjék. A gygfcta belvét, idejét és tárgysorotaiit a vármegye tanteIügydője*Hágja a tanítósággal IsoaMai
Ajánlatos, bogy áz elszállásolási fit élelmezési nehézségekre való tekintettel ez éinaiMa vétele után minden vidéki tanító lépjen Érialkaaéshs azaal^a városi ismerősével, akinél arlMNsé esetlég ellátást kaphatna. Ak nek Uras tx főse nincs, fotdeljon a vármegye tanár gr jéhez, itki mindent megteáz. Imgy a jv!«r aőknek legalább szállást bfztositson A r M helyére utazó tanítók költségeik migléiilété a 50 K ditbarr részesülnek
— Visszaélés s hadirokkantai* nfvé-vei, A zalamagyet hadirokkantak. IwdtOaeagyék és hadiárvák szövetsSge érteaitl aa öaaaaa ba-tóaágokat, hivatalokat, te«tQieteket éa aa agéez közönséget, hogyha a szövetség, illetve a hadirokkantak. hadiözvegyek vagy a hadiárvák nevében bárki is eljáróa, atiól minden esetben kérjék a szabályszerű aláírásokkal éa körbé-iyegzönkkel fellátott hivatalos papirosra bt megbízást, meri akinek et nincs, it j hadi* rokkantak, badisirflttek, hadiözvegyek ás htdi-árvák országos szövetség "nagykanizsai bókja nevében el nem járhat
— Az Élelmezési Hivatal köalsménvsL A városi lakosság érteaWteltk.\' haty -az ©eh mezősi Hivatal székhelyét a postával szemben levő -városi közellátási üzem emeleti udvari helyiségeibe tette ál. Hivatalos órák köznapokon d. e. 9—12-ig, d. u. 3—5-ig, vasárnap d. e. 9-12-ig
— A zalamegyei hadirokkantak hing« versébye műsorát a szövetség rövideterv köt hirré létri A\'.otuciuf hó 15 én rendetkndő nagyszabású koncert iráni máris igen nagy az étdeklődésl
Síifítmwji állapotok liaiiizsán.
— Levél a szerkesztőkét. —
Kapuk és változtatás nélkül adjuk követhető levelet:
A „Ztia" folyő hó 21 iki számában meg-jrtent .Károlyi Mária* cimmel egy cikk, akit á cikk nemessztvQ írója aiéj^en elparentált, meg emlékezett a Marinkénak a szép tulajdonságai tói, magaviseletéről, szorg timátói, rgyenea id tőségéről, mindentől an»n etek olyan egy^n tud\'feihmerni igazán, aki közvetlen éiintkezés-
ben volt vele. ___
Kétszeresen fáj nekünk szülőknek ilyen gyermek eWesrífse, ak\'re csak mindenki jót mondhat. Ném áiért miniha nem nyugodnánk meg a görtiviselés, ilyetén v^ló elintézésében hmem azért, me<f Károlyi Máriának az orvoai f\'lfltetes \'iczelfis (illetve nem-kezelés) miatt kelle t meghálnia.
^ \'Én az orvoakeresés ötszes kálváriáját megjáitam. de egyetlen-egy orvos »em volt hajtandó éjjnek idején kijönni a nehéz; beteghez! Ez uton kérdem meg az -illetékesektől és a nagy közönségtől, hogy mi a véleményük ilyen .estihez, hogy ki ketl-e jönni, vagy muszáj-e kijönni, p\'ane egvteti orvosnak egy nagybeteghez éjjrfek .dajén? ^
^n, a laikus felfogásom szerint ugy gondolom, hogy egyleti orvosnsk szigorú kötelessége egy beteghez éjjnek idején is kijönni.
Az egyik orvos úrtól azt a választ kapt*m7 h gy éjjel csak erfllésnez megyek ki; igyhát az orvos ur gondola menete szerint, más min* denki meghathat.
A másik orvos umál egy félóra cfenge-é<em után kiszólt valairi, hogv mit akarokí* Mintán megmondtam, hogy sürgős orvorí se giiségre van szükségem, avval távozott el. hogy majd megnondom az otvos urnák. További rgv órai csengelés után sem jött ki senki Tehát innét Ts orvos néljtül voltam kénytelen eltávozni.
Másnap\' ugy ¿rtesűltqm, hogy a cengö rosszul sról, mert .-kévé» a szalmiák ró bennr, De hisz ez *em él\'ja meg a helyéi, mert hisren kÍB/őltak. tehát mrghalfotlák a c.iengö hantját. Tehát miért krllelt hekem a további egy óráig csengetnem hiába?
Engade\'mat kérek, Igen stomoru állapot ez Kanitsán, ahol szalmiák aótól függ valaki- t nrk at ájela" Vagy halála. Ajánlom *t nrvoa j urnák, hogy Igksán megérne egy embtr élala I
aaayiL bogy a krtegaM waiadil gi*ii\\Mf>
WMÉa
A hataíadík orvoa érái ü bej em s aak. caah aaevL b<*«y gvata<té>to saa;li. Paiig vaa aaasfi^ asm a kapun, ara a upsoMkye, hanem kivttl g fatoa. ügy, bogy aat anrit mondám, bsasstadiaoÉ éjjel meg sem találják, amiről aa|asa álkor éjjel magam meggy öi Ad «em.
laahartaai jutni at orvoa úrhoz, bogy aNgpasstoaaa aaU, bogy a kit Martakénak aift koasnly bajjá tehetett, mert meghűlt Mart lg doktor arat délbe Mlem ki a nagy be*gg-kaa, A 4—5 Ara között kiptt anélkül, hogy megvizsgálta volna azt noada, hogy semmi komoly tája abet, pedig a Máritka már alkar fl raN jegyes* a batáUal, mert pár óra- maiea mtghílt rs egy orvoa nem tartja ttdmwwrk, hogy ilyen büeget meg ia kellene viatgllat. Éa ennek h tudom a titkát, aat, hogy a doktor ar sokkal több gondot f >rd t a garázdálkodásra, mint a bulagskti, iáért magától értetődik, hogyba valaki a lakástra hivatja, akkor már komoly btjnak kell, hogv legyen éa mégsem tartja érdemesnek a beteget arra, hogy megviysgtlá. EgyktcrUén rámondja, bogy nincs semmi V>moly baja ét á beteg pár óra atalva meghal. Engedelmet kérek, ennek caak felületesség aa oka. -Aat--a-tix tiiiéiea port otthon is asagirkeljs aa iró asztalánál Azért igazán nem éidemea valahová kifáradni.
Tehát igy fest Nsgykantaaán a köt-egészségügy ellátása. M >at nevekai nem említek, hanem séma szemlélője lestek a további működésüknek, mert már van néhány konkrét, ehhez hasonló adat a birtokomban. Ha még ehhez baroiM etet előfordul, ké lethetétlen leszek vélük szemben, a nvilvánnsiág elölt. Hidd tud|a meg a közönség is, hogy kire bizhalja életéi (Tiszfelel a kivé eleknek )
i1 M■!a■ iii11ii lg JBMBfÜ mxg." nah, bogy elég -jó módbtn vánnsk, -tmgedjé\'r át hely őket seeg\'nyebb sorsú orvosoknak, a ifik a raegélheié ért talán leli li*merete«ebben végtik el kötelességükéi ■• Károlyi Jánoa haltut.
Szerkesztői Üzenet.
L. I. Igaza van. Az\' erzsébettéri népgyü* léfcrők irt tegnapi riportunkban csak tollhibá folytán léptettük fel a dolgozó népet — a dolgozó néppel nemben. A népgyűlés é< a riport szelleme is teljesen -kizárja at ellenkező véleményt. ■ -
A szerkesztésért falai: t-*föazerketztö.
VIT Aß niozíjó-szinház
V IJÜnlA Saarns liiilifcj - Talataa ?é
Február 24., Z5, ét 26-ia. llélföB, kedden lt bvMí A magyar Aranyaorozat 20 képs
• Alraun
Hans Heinz Ewers világhírű jjj^nye^ftfekv.
Remei Itlaéré
iflsorI
Előadások hétnÖSbapon5 ét 7 órakor. Vasár- át ünnepnapon: <d, 5 ét 7 órakor
ÄRTBNITÉ CS !
I UilMíMjiűrílíl miMli 11.^
zalamàfiryel képviseleti áfvetfeim. — A lepjot
EJRFU
virág, flgf« éa vatJmagvak, madáralaaáiA rdhm pőtlé
kicalnyben nnaf
Mzarezbctók

AZ IQAZ6A róSÁé.
Aran
Korona
434112 349132 25920 617579 18789 5046214 205000 17968 5394510
2000000 1135280 200000 50000 18700 165600 141 6200 16477601 1344096 108 29739 2214902 5C5120 41262 2606 1830 33106 124423
j számla
Ró tarfyiék ... ... •anyok 4s frankokra;
910 764382 437816
ZALA
APRÓ HIRDETÉSI
Egy Jó hásbó! való lakató« műhelybe tanonc Szíves megkeresések .G Somogy megye* kéretik
KSiqnwlMwL ma
lezésben, gépírás és «m<fc irtWai
16 éves
ajáníkjL
itos. rapsony ■É 863
le és né mm leve l irodai teqpdőkbq járta* egyén keres ir^MÜ vagy alkalmazást Cím a kiadóhivatalban]
Munkáslényok kerestetnek lépésre Puntigami sörraktár Ka
Qyarmaktalen, józ^n házas terhek kerestetik. Hadirokkant el" sül. — Gm a\' kiadóhivatalban
nau
fer házraes-írben résxe-844
Gyönyörű és modem képaalapalbumok, emlékkönyvek kaphatók Fischel Fülöp Fi* cégnél, Nagykanizsán.
Mindene* kocái* kerestetik. Cím a kiadóban.
teljes ,. ellátással
Egy Intalligans iparossegéd keres kü-lonbcjáratu bútorozott szobit március 1-ére. .Megkeresést a Zala könyvnyomdába kérek« .Typographus\' jeligére. (F6>ut)
Príma paplrSpárga minden vastagaágban kapható Flaohal Fülöp Fia cégnél, Nagykanlzsén.
ÉRTESÍTI
Alulírott^\'tisztelettel van swancsém a n, é, knönilg szíves tud Jajéra adni,, /hogy négyévi katonai szojMIaipm után
épitésválialati imámat i újból megnyffom!
Elvállalok minden az é munkálatokat:, u. m. épitKeiésiket, átal munkálatont. b*to bolt épitéalkat, előéllittfcát.
tai szakba vágó rezóseket, uj [ási- és javítási is vasbeton sir-íamint műkövek Tisztelettel
SZUKR^T LAJOS
MN. ritbttOD (Kpiflz uipMi lálUUti laiykaataaa, Jiaaal lokarcagat 28. «aáai.
ido-tal aa
k
Értesítés*.
Van EMtvncMOk a t kózonaég saivo! mázara hoisni.hoy dohanynagyaruda
Otsiitályao^aj^iE
ikraiMáiiánd i» foataJkozunk a ^Ijrti ton játék március hé Tg. é* 5-én Mndö Vik o«t hupaaarm ajanftnk lM*lpís|S|JS>*< Egéas 136 L, W H L, nerffa 34 liliiil 17 K. Khréio naUMW OARAMVÖiVYI aSZEMKRI
MRümVÓ,
A Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság
_ .\'_____;—j-----1919. évi március fto ts-an détetott 10 lh; órakor tartja saját hétülségében ~
74. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyhez. a t. részvényeseket tisztelettel meghívja
Tanácskozási tárgyak sorrendje:
1. Igazgatósági és íelügyelőrbizottsági jelentések.
2. A mérleg" előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmq^Ese feletti határozat hozatal.
3. Az alapszabályok 11., 42. és 50. §§-inak módosítása. .- 4. A hivatalos közlöny kijelölése. _ . __■ jg
—6. Az alapszabályuk 24, 25, 27 és 43. §§-*i erteimeben ^alelnöknek es 7 igazgatósági tágnalc Jplvi időtartamra és 4 felügyelő-bizottsági tagnak 1 évi időtartamra leendő megválasztása 6. Netani inditványdlc.
Jaff I>t : A t c. réüvcíiyesek figyelmeztetnék, miszenié azavaxőlapj likat 1919. évi március hó 7-ik napján délelőt^W— 12- ig délután 3—0 óráig aa intézet holyíiígéb». saaméiymcn vagy nrcgtaftjlaiuá» alapján átvehetik. MegjagyeztStk, begy az alapszabályok U-ik {-a szerint szavazati jo^V csak as gyakorolhat, kinek részvényé a koJf)uli*^ otégaMaóleg négy béttai nevére átíratott. ___ \'—i—-----_ ^__
Vagyon Ménleff- és VSSTYOnkimutatni Teher
l-Pénztári készlet: ... >| Osztrák Magyar Bank Postatakarékpénztár... Váltók ...
Előlegek ¿rtekpaptroKr-u ...
Jelzálogkölcsönök.\'......
Intézeti ház-*".........
Egyéb ingatla\'no\'.v\' ... ... Balatonmagyar\'ódi birttík... ín^Rlanok eladása-Utáni ve
rálék ... ...... ....
i Értékpapírok ... ...
■ Értékpapírok függő kamatai Pénzintézeti közp. üzletrészekre 40%
befizetés.., ... tt Folyószámla adósok í Kintlevő kamatok .. Különféle adósok Aranyok és frankok..
m
Részvénytőke Tartalékalap Külön tartalékai Rendelkezésre Háborús tart. Nyugdíjalap Külön nyu^Kalap Ujnépi ElcyLipót alap Betétek
Folyószámla betétek BetétkanJítok aranyok és frankok utan
Betétkamat adó..... ... ......
Engedj#cnyczctt kölcsönök
Foly<Mzái*la hitelezők .........
Atm«cti kamatok .\'.T ......
VAőm felveti házbérek .........
Var nem vett osztalékok... ...
ranyok és fránkok.........
\'Rülöij.félé hitelezők ... *...... ...
Híereségálhozat 1917. ávrfil ... 85.76687 1918. évi tiszti njeresíí 76+4 80 fre 337.077-69
422844 5*
4810 | 11015 24773566
4810 .11015 24773566 »
Nagykaaissán, 1018. december hó 31-én. \' . *\' ^ íg^zgétásig
Fent^mérlag-ssámlát a szabályszerüan vezetett, könyvökkel »télről-tétéig ömehaionlitattlik, azokkal\' tökéletesen megegyezőnek találtak. Hegykent»»*, 1019 f.bruárfó 24-án.. ." \'jSZ ■■ ^ \' Milgy^ó-bizotts^
gyóntatottt a ,ZMk* nyomiiil é* htrlapkiádó vállalatiiái Nagykanlssán ~ " igasgató; DALt>G~OSZKAR \'
1010 Itktmk n
ack
DRANIA ggSg
HM> K. » a 27. um
kerül san ra at olasz km*m^Kratia lafwavurosabb alkotj
Kintse
(E0y lyaa«kybr«énata.) 4 felv. Fősftarepló^ack a eaodamajom.
tm m r*nrtl» hi*éré mAsor.
Előadások hétköznapokon: 5 éi7 órakot Vasár- és ünnepen: 3, 4\'/s, 6 és 7\'/s érakor.
IMI idus i HÉMI
Utazó ütfynOkOk I,
Féffl éa nők napoata IOO-SOO koron*I k«f
hataa k egy u| háborús feajrMp Urjcsittv_
Ugyanott t*nyk*péu*a éa Ogyaa tMa#tk - felviteliek a \'
Uniti taytiiairiti Ilii
NAflykantz**, Tia« stéwi
naponta d«lut*n »\\ll<y 6 ératf.
--m. m — m---
ŰVt* *fWf««»
NmykaalsM, Ifit. Fthnir M. Péattk.
Elöfisctfal árak:
kOYKANIZSA,
HjwiiváBalal rfalltL
MMHarim honi i t||il
POLITIKAI NAPILAP.
Egyes uán ára M L
i w<w n.
FAuti keutA i
TÓTH ZOLTÁN.
FAwnaKatira 4a iaptulajdono&s CSILLAG JKNŐ
Hirdetéseket, nyílt-teret 4a otaj köalanáeyahat díjszabás szerint - . - tel a kiadóhivatal. =
HmzBtgyülési választások
5 éa éa 6 áa teamek a rálaaztáaak
Budapaat, febr. 27. A nemzetgyűlési módjáról, ide|éröl és a választási el-I szóló néptörvénytei vezettel a péntek esti ztetianáca fog foglalkozni. Á néptörvény t tód ifi terv szerint szombaton fog megjelenni, dépiórtfény mindenek előtt a választások atjit állapítja meg. még pedig előrelát-»g április 6 én, vagy 6 án. Utalás fog ti a törvényben arra is,- bogy az ország területein a kormány idegen eHfre valé tekintettel egyelőié nem alhat. A megszállón területek lakosságá-a kormány prokfamációt fog intézni > választásokat szabályozó népiörvény 23 ke-osztjaM a meg nem szállott ország* A lrerafetek 7—10 tépvuéifit küldenek, dapesten 4 választókerületben 40 képviselőt gnik választan\'. A szavazás a városokban uzó jegyekbei fog történni. Budapesten és tízezernél több lakosú városban külön t*i biztosok házról házra fognak menni kiosztják a népiörvény érteimében az arra suli minden 21 -éves- férlinak és 24 éves t-olrttni ludó nőnek a szavazó|egyet. A vá-Osnes száma meg fogja haladni a hét ebből két millió nyolcszáz ezer női «iraté lesz. Kiküszöbölték a lajstromos sza-ís »ion hátrányát, hogy a jelöltek kioeve-kerüllenek be a parlamentbe. Az jelölő lajstromókba csak olyan „Jelöltek Ikaftbetnek he, a*ik>» b-gnt^hh vvr patel a listán semmiféle;. törlésnek helye PMfc
Budapest, febr. 27. A Politikai Híradó jelenti: Roosweit amerikai kapitány ma este Budapestre érkezett és ott az amerikai bizottsággal érintkezésbe lépett. Roosweit holnap megkezdi néhány napra terjedő tanulnunyait.
Károlyi a komaiaalsták ellent eljárásról.
Budapest, febr. 27. A tegnapi minisztertanácson Károlyi szóvátette a letartóztatott kommunistákkal szemben elkövetett brutalitásokat és erről a legelitélöbt hangon nyilatkozott. FeiszóUitotta belügyminisztert és az igazságOgyminisztert a vizsgálat szigorú le« folytatására és a brutalitások megtorlására.
Kijelentette, hogy csupán akkai xan_helye
bárkivel szemben az eljárásnak, tartozzék bár mely pírthoz, ha bűncselekményt követett el Ennek hangsúlyozását azért tartotta szükségesnek, mert az\'ufóhbi időben a ondörség már azt la\'ajnpnl VfH# «» »IjZrJ.mk, liq m gy«n siltfltalt egyik vagy másik párthoz tartoztak.
Knnfl bet ni tapasztalatai.
Budapest, febr. 27. Néhány nap óta kü-Ilitabözó kirek vannak forgalomban Kunfi Zsig-laoad miniszternek berni tapasztalatairól. A laouzter terjedelmes jelentésben közölte berni IfcpMztalafait a kormány tagjaival, de mivel laiél hivatalos közlést nem tettek, mindjobban |a<|crtsödOtt az a feltevés, hogy Kunfi érte-Mén nem kedvezőek Magyarországra Mint [fttt illetékes helyről közlik, e feltevés minijei alapot nélkülöz. A miniszter információi I «alán$ jellegflek voltak és azokról azért nem I «letett hivatalos közlést kiadni, mert" annak l^M ellenségeink saját céljaikra használhat-I y kl. Kunh a tegnapi minisztertanácson Iwelcsen beszámolt tapasztalatairól és ezek |®tnal a magyarság iránti felfogás a külföldön | ínyeinkre változott meg.
Budapest, febr. 27 Kunffi Bernből visz-y^w kijelentette, bogy Magyarországra nézve tfcteakségfct a választások mielőbbi megtar-Viszont az angolok és amerikaiak Káro-7W1I közölték azon felfogásukat, hogy a vá-«atóioknak nincs akadálya és a legnagyobb "bélben Unánatos Magyarországra, hogy a "■«•gyűlés összeüljön. A választásokat ápri-| * OÖMkén, vagy hatodikán ejtik meg.
"■Skákaa aa amerikai mlaasló.
I . Budapaat, febr. 27. A Pollilkat Híradó Mister Ooodwjl az amerikai bllottiág "«kg) vezetője ma heggel Szegedről Budája« érkezett A bizottság Aradot, Temesvárt, rf^ és Szabadkát látogatta meg. Taptas* wtKirél Qoolldge professzor ulján Párisba I ** NmMsI tenni.
Békekonferencia.
Mennyi kártaUaltáat flaetnek a központiak f
Newyork, tebn 27. (Radio) Ma vált is-mefetpssé. hogy a jóvátételi bizottság a Németországot terhelő kártalanítás tekintetében határozati javaslatot fogadott el. Megegyezésre jutották, hogy a központi hatalmak mennyi kártalanítást fizessenek.; Az Otlzeg valószínűleg 40 milliárd lesz. Az összeg egy részét\' érc pénzben azonnal kötelesek megfizetni a köz< pontiak A többi részét hasasaid.n át lörleszt-\' fiétíR\'lfiegféfelO karnál melléit. Németország körülbelül 5 milliárdot fizetne azonnal. Első-sorban Franciaország. Belgium, Olaszország. Szerbia é» Románia invázió által okosotf káralt fog.ák renuezni. A Rajnavidék semleges terület lesz, a Siar vidékét a franciák maguknak követelik.
KAsbenitf sóm Erdélyben.
Páris, febr. 27. (Radio.) A tizes bizottság jóváhagyta a versei\'lesi legfőbb haditanács határozatát, bogy Erdélyben a magyarok és a románok között közbenső zóna létesi* tendö, amelyet a szövetségesek fegyveres zászlóaljai fognak megszállani.
Előzetei béke Németorazággal.
London, febr. 27. A Daily telagraph a Németországgal kötendő előzetes béke feltételeit a következőkben jelöli meg: Németország csak 180.000 főnyi katonaaágot tartbal, amelynek 5 százaléka lehet hivatásos" katonatiszt. Az angol kormány e védkötelezettség megtartását a leghatározottabban ellenezi. A szövetséges hatalmak követelik fovábbá az Összes német erődök lebontását és a hémet vezérkar feloszlatását.
Javulnak a békekilátások.
Nawyork, febr. 27. (Radio.) Csütörtök óta nagy változás észlelhető a békeértekezlet tárgyslásalnak szellemében. A békemegbizoltak közt a legnagyobb engedékenység és összhang mutatkozik. A francia sajtónak a népszövetséggel szemben tanúsított magatartása teljesen megváltozott Wllson beszéde óta. A legtöbb hatatom hsjllndó jóvátételi Igényeli mérsékelni és a Németország állal\' flrelendA jóvátétel ösz szagét erősen la fogják szállítani
nem követelik többé a Rajna bal partjának annektáláaát. A kártérítések meg fizetése után e Urülelekre bízzák azt, bogy hovátartozaa06-ságuk felől szabadon határozzanak.
A forroofló Németország.
W elmart elmérj ék BarlIalőL — Teljed a bolaevtsmna.
Berlin, feor. 27. A Lokalanzelger irja : Walmarban alt hiszik,\' hogy a • középső Németországban telloböano zavargások határozott terv aaarint történnek. KörOt akarják zárni Weimart, még pedig kateti éa nyugati iftiiyhét A város agyaiéra winaa veszedelemben. A Worw&rU szerint Berlin-1 ben is megujulnak a zavargások A apar-takusok tömeges sztrájkot terveznek éa röpiratokat osztogatnak, amelyeknek jelszava 11.7L1 a wemastgytléaaell"
Berjjnr febr. 27. -Münchenből érkezett hir szerint ma délután MOnohenben kikiáltják a azovjetkögtáreaaágot Az egész prolatárlátua egységbe egéaaaé tömörül. Aa egész helyőrség a forradalmi munkásság partjára ált. , Aa Izgalom a városban rendkívül nagy.
Lelpalg, íabr. 27, A tagnap elhatározott általános szirajk ma megkezdődött. A polgári bizottság a tanítókat, kereskedőket, városi és állami tisztviselőket, orvosokat és gyógyszerészeket felszóllitoltá, hogy ma déli 12 órakor az általános -munkéaazliájk ellen valOTflffielés-Itéppen általános polgársztrájkot kezdjenek.
München, febr. 27. A bajor fővárosban a helyzet rendkívül veszedelmes. A kommunisták nemcsak a középületeket* pályaudvarokat és egyáltalán minden forgalmi vállalatot, hanem a jegybankot is hatalmukba Kerítették. A kormányalakítás nehezen megy. Miihlon és Forstfr nem akarják vállalni a kormányelnökséget, mert parlament nélkül nem akarnak kormányozni. \' . -
Karlaruhe, febr. 27. A francia megszálló csapatok eddig ismeretlen okból kiürítették Karlsruhe, Mannheim, Rheinau német városokat,\' illetve megerősített kikötőket és visszavonultak a Rajna\' balpartjára. .Drezdában a spár-takusok "megszallottálc a pályaudvarokat és a középületeket)
Wilson Washingtonban.
Nana követtek el ellene merényletet.
Genf, febr. 27. A Havas-Ügynökség jelenti : Wilson elnök Washingtonba érkezett. Az a tegnap elterjedt hir, hogy az elhék ellen revolvermerényletat követtek al, nem igaz.
Waahington, febr. 27. (Reuter.) Wilson elnök kétségtelennek tartja, hogy a béke megkötéséig Európában fog maradni. Újból való hazatérése után a kongresszust rendkívüli ülésre fogja összehívni.
A szerbek igényt
tartanak m HarakAsre>
Pária, febr. 28 (Radio) A Jugóaalávia éi Magyaroraaág határait megállapító bizottság tagnapi ülésén a szerbek, bejelentették igény» . kel Torontál, Tömet 4* Krassóasöráav hm gyén A frapclák I éa a Muraközre. Döntés még natn történt
a
ZALA
Mi**
i zalait kormánybiztos
4 nyilatkozata.
Nagykuüwif klraulk m vér «egye kaUWi6r«bAt
Emlékezetes még, hogy a vasárnapi nagykanizsai népgyűlésen súlyos kifogások hangzottat et dT." BMglevlcs Károly kormány biztosi működéséről. Az ellene elhangzott vá-dak szerint a közellátás (erén hátrányban részesíti a szocialista érzelmű Községekéi é* eltűri, hogy a főszolgabirák és községi jegyzők reakciós szellembén működjének. A vadakra vonatkozólag dr. Briglevics Károly kormány biztos a következő, kijelentéseket tette a Zala tudósítója előtt: : -
— Hozzám egyetlen panasz se érkezett eddig arról, hogy a közazűsségleti cikkek eloszlása pánoskodóán történne, ál elosztást külónuea sem én végzem, bánéin ugyanazon faktorok, amelyek eudig végezték. Annyit mondhatok, hogy ha e tekintetben visszaélésre jönnék iá, a visszaélőkkel szemben a legteljesebb megtorlást alkalmaznám. Aa én közellátási programmombin tendencia nincs. De ka volna, ha egyes községeket kedvezésbea részesítenék, akkor a haladottabb irányú, a szociális érzelmű községek volnának azok. Ami politikai meggyőződésemet, a forradalom vívmányaihoz való hűségemet illeti, elég arra utalnom, a zalaegerszegi szociáldemokrata* párttal a legideáiisaba egyetértésben működöm együtt, a zalasztnfgrótí szociáldemokrata párt pedig személyem iránti ragaszkodásának adott kifejezést. El sem tudom, képzelni, milyen alapén keletkeztek a vádak, de ha észreveszem, hogy személyem aljáin áll a megye nyugat-mának, — félre lógok állni. Olyan izgalmakra igazán nincs szükségem, amelyek munkámban meggátolnak-
El mondta még s tslamrgyri kormány-biztos, hogy Nagykanizsa város dolgaival szemben a legteljesebb jóindulattal viseltetik. Hogy a város addig is, mig a törvényhatósági jogot megkapj*/— teljesen ki kei üljön a vármegye grámsága\'aiul, — fölterjesztést telt a\' kormányhoz, kérve, hogy a városra vonatkozó alispáni jogkört Nagykanizsa polgármesterére ruházzák át Igy Nagykanizsa város ügyei Sneff kormánybiztos u\'ján közvetlenül a kormányhoz s nem előbb Zi la megye alispánjához kerülnek, ami való|ában már a törvényhatósági joguságot ¡alanti.— -—
Kijelentette végűi a kormánybiztos-főispán, hogy a napókban N igykanizsára érkezik, az ellene emeli kifogásokkal tisztába jöjjön.
p Hazaárulás váltja
Billot gráf ellen.
Kebossák el a lazsnak! kaetélyt.
/Saját tudósítónktól.) Sneff József kormánybiztoshoz a napokban Pozsonyból, kerülő utón a következő átirat érkezeti:. . -Pozsonyban egy gróf Billot nevű ke-resztény-szociáiista vezetőember n csehszlovák kormány szolgálatába szegődöjt és állandóan becsmérii a magyar népköztársaságot, pártunkat és mindenkit, aki-nem akar a ezeh—szlovák uralomba beletörődni. Teszi ezt lapjában, a Pressburger Jpwblatt-b&n, amely mindenkit denunciálr^Miután neki Nagykanizsa környékén nagyobb birtoka van, el kellene kobozni.
Az átirat, amely végül arra kéri Sneff kormánybiztost?- hogy tegyeu előterjesztést a kormányhoz, hogy Billot mint hazaáruló a vagyonától megfosztassák, — a pozsonyi asoctáídemokrats-párttól származik. Megindító dolog, hogy <|svérző Pozsony elnyomott munkássága \' mily lelkes hazafisággal ellenőrzi a hazafiasságot. Igy szembe állítva micsoda éles ellentét a pozsonyi munkásság s a Iqzsnakf gróf. A lenézett, a lehazátlan-btUmgoK mu iwás ezer veszedelem közt hU marad a magyar hazához, amely* eddig mostoha volt lw»zzá a a gróf ur, a büszke Magyar mágnás, amelynek gőgjét határtalan hwaiia a aairos, kisajátított magyar föld:
ponyván árulja a hasát I I gigászi Ül kőzöd A Mlbálytapu ama
I össze, a yülaavpapk csal ugy jaraak, « ezt a furcsa figu- { és a Carttoa assisiéi alatt laspatlaifcai
szemérmetlenül Pfuj!
BÍIlOt gróf portréját, rát, nem.kell Nagykanizsán bem&$tni- A pápai gróf ur, a korlátolt koponyáid jezsuila növendék, (mert az volt) Isten tudja, honnan kerüli ide. tjaak egyszer megjeleni a kanizsai utcákon a hamarosan kiderült, hogy a lazsnak! kastélyt vette meg, a körülötte levő hatalmas parkkal s mintegy 150 holdnyi elsőrendű földdel, A kastélyt Igazán föuirt fényűzéssel rendezte be s csupán antik dal* gai egy vagyont érnek Már eleiétől kezdje rejtelmes volt a pápai gróf ur a a kanizsaiak meglehetős gyanakvással fogadták. Grófi cime, vagyona, . mind-mind gyanaa volt, de caak egy Ízben volt bátorsága egy kanizsai úriembernek szemtől-azembe meghazudtolni : akkor, amikor azt állította magáról, -hogy a főrendiháznak örökös jogú tagja. Pedtg semllyen jogú se voll. A főrendiház adta azt ki írásban. A gróf ural az \' enyhe kis leleplezés nem zavarta meg. Tovább rejielraéskedrtt -f Néha hónapokra eltűnt Kanizsáról s ilyenkor senkjae tudta. hol jár. A háböjnr alatt sokáig4 beszéltek róla, hogy antant-kém, mire sietve nyilatkozott az, újságokban s elkezdte szorgalmasan járógatni a katonakórházakat, ahol bugyel* lárisokát, cigarettát, séiapálcákat osztott ki a betegek közt. Igy elkerült is elhallgattatnia A gyanút. Legutoljára november elején járt itthon, a forradalom^. kitörésekor. Acóta se látták: A csudaszép lazanaki kastély azóta le van zárva. Anniit tudnak csak róla, hogy Pozsonyba mént,"állítólag anyja látogatására a Ventur-ulcába. Csak most derűit ki róla, hogy miért. Hazát árulni. Most derűit M a Jezsuita-növendékről» hogy Pozsonyban lapot tartott fönn a felekezeli béke földulá-sára. Csak most tűnt ki, hogy a hazát 4Zért| árulja, meri Pozsony-megyében még n ákafóbb hlrfnkal vannak, azakal afcflf\'1\' ""MiirirtHHI megmenleni. Utólag már -azt is beszélik,] hogy az antant fizetett magyarországi ügynöke volt. Tényleg mindig előkelő katonák barátságát hajszolra. \'^Mondják azt is. hogy még ma is tagta a jézsuita-rendnek-a c?ak a gyanú elhárítása végett járt civilben. KI tudná mindezt már megállapítani a hosszú, nyurga ~ hazaárulóról! Remélhető azonbanJ hogy lazanaki birtokára" mielőbb ráteszi] kezét a kormány. Az intézkedések erre már megtörténlek.___________J
HÍREK.
február
1« MPT Á R.
irdm. katb, Román ap. Pjot, Román Gűr t«L (február IS.) OÓMim. Ur. Sabat 28. _
A oapj kél raggal 6 ón. 46 pácékor, oyagasik délután 5 °őra 40 petekor, í hoU* ka) raggal 5 óra 15 pan-kor, avogaat* dclulia 3 óra 37 pvkot,-
Ma az önkéntes polgárőrség II.
28 Péntek«
csoportja tart szolgálatot.
Pozsonyból
kaptam ma levelet Semmi különös nem volL benne: egy egész egyszerű félig-üzleti les volt. A kuiönös, az rajta-«olt: piros primitiv bélyeg: „Ceakp-Siovenskt Posta". Mennyi minden van emögött a piros kis papirlap mögött I A szép Pozsony, a legszebb magyar város, a föidrajz-tanarok büszkesége, benne minden iskolás könyvben. Az égre tompán rajzolódó barna büszke vár, a régi ghet\'o, a ¿.liget — csodaszép és mindig visszavágyódó emléke a létekben — istenem I — és ha arra gondolok, hogy most Pozsonyban is lavaaz van. A Mária Terézia szobor szembevésödö vonalain szürke fényekben haldoklik a nap, ffiyyár mögött pirosra feszül az ég sötétkék bóttjs, -a Dunaparton ftiss tavaszi alkonyatban keserűn mosolygós arccal sétáinsk a fess magyar asz atonyok és a feketeszemű, ringótesuí lányok —-jaj I —• talán "Csapotlsapkáju azőke csehek mellalt I A Duna moal is, mágís, a cteheknek is csodaszép zöld-piros törésekben örvendeztet, a ligeti fák ctak bimbósnak a tavasz gyantás illatában és az ambetajLa fehér, ócska propellereken járnak a dunakorfo és a liget
MHk érfmft * «agyar aaazooyot Irt«»,, hlr bőrt Az ulságdf rnőgtif párak vág*, másba baaiiWó saeteimes tekintetűket «| szábsn a paderua kiaaaaaony unalmasáé losgatfe g calpii csészéket, a cigány tm cseh himniiurbszza áe a házakban, $ bákban az aattkersk éppen ugy szeretik mást, mint azeMtf; az élét megy. az A , szabott. kiszámított ilÖTVényti csakúgy akaratnérkollvé a férfit meg aa aaarot|l, rcJejn, esdi, séta, élet ei minden, — mj, megmaradt, éppen ugy, csak bennem sm el valami kur és a két vége karcol folyke] lelkemben és nem engedi, hogy álvetzaa aapot. __
— Megalakult a kanizsai eja szabadszervezete. A nagykanizsai uja tegnap délután ö «szegyül lek a rendőrfőkig ság helyiségében és rövid tárgyalás m|gi bangulag kimondották, hogy a kanizsai sM iiók szabadszervezetét megatafcfrjtk. A uai szervezet a hivatásos újságírók er köteg] anyagi érdekeinek megvédés tre létesült s I szerve a magyar újságírók - orazá os szervezetének. A axabidszervezet ez al|a meleghangú táviratban üdvözölte Mayor fet, a miniszterelnöki sajtóosztály vidéki portjának főnökét, aki a vidéki hírlapiiéi I anyagi és erkölcsi érvényesítése érdekfl röv\'d hetek alatt többet lett, mint az ujsáfH vezetői évtizedek alatt. Az ő nagy érd hogy nincs ma vidéki és /óvárosi ujam] csak magyar újságíró, mivel a két ujs tábor egy közös Szervezetbe, a Magyar Ug iról Egyletébe tömörült
— A birakkórház átvételi ára Aaaá idején megittuk, hogy a hadügyminiszter baraktóshás á\'vlteli ösuegének uiegállipg val az Országos Anyagéttékesilí Hjp^laltl meg A hivatal ma, leiratában arról érte \' a városi, hogy a barak kórház becslési kitmilllókatszdzölvtnötezerötszdzölvtnkék rónában Allapitr***» "Tg | fii f Hsssag< város terhére irta. A végleges átvételi össgf^ most megáilapitottnál termesz elcsen jóval, csonyabb lesz, mert a város a hadü^ymiakaj tert megkérte, hogy ^ az átvételi ösuegd barakkórbáz épületeinek békebeli anyagér*Ü| ben áttapitsa meg.
— Mi van a rokttntak pénzével T 4 háború alatt a két kanizsai gyalogezred lej génysége és Jísztikara mindent elkövetett bog] a háborúban eleseit és szerencsétlenül j irt Iái társaikról és azok hozzátartozóikról gondwl kodjék. Mulatságokat, kiállításokat rendest« és dicséretes buzgalmuknak meg is volt el eredménye: a két ezred rokkantafapjára kötél félmillió korona gyűlt össze A pólzásdéM
tisztikara a rokkantalap.felosztásáról nem«t*l églegesen dönteni, hanem ugy hatáiussá] hogy a hova fordításról majd a harctérről szstérö ezred fog határozni. A harctéri «aal novemberben visaza is jött az olasz hirdénd| Azóta elmullott már több, mint három deffAkantak félmilliójáról még ir««*| dötpéLáwm történt Pedig Nagykanizsán é*1! ws\' a rokkantak, hadiözvegyek és ka#-J ák száma Igen jelentós a aki csak egye*"! gyOlésűkön rés»tvett, láthatta, hogy a víg<éHlj el vannak keaeredve, mert az állam által apa i tolt segély még "ma aem kielégitö. Normiéi időkben, ha majd a vistonyok többé keré^ Lonszolidálódnak, a rokkantak nem. fognak >| közönség jóindulatára azorulni. De ma arsk*! a polgári ruha gondja, a gyógyszerek MMN gei, a ( élelmiszerek drágasága már szinte I haladja a* háború alatii méreteket, a rakta**) nem ludnak az állam, által nyújtott segtiyt* I megélni. A rokkanlszövetaégnek pedig !•<■* sem álI olyan anyagi erő a rendetkezését«\' amellyel a pillanatnyi szükséget orvosolbjW Nagykanizsán például megtörtént aa a I eset, hogy egy rokkant katona, akinél as t" lami műáb annyira feltörte a lábcaontját ksg I ctak a legnagyobb fájdalmak közepette * 1 menni, a szövetség nem tudott megtételé ** •áh it .csináltatni, mari a szövetségnek eg^ rűan nincsen pénaa. A közönség a hábo^j együtt elfeledte a háború áldozatait, eayttWf ham törődik a rokkantakkal, özvegyekkel * { árvákkal. Aat padig, bogy ők könyörögei I
ivt9. tebtuár t8
ZALA
és házról-házra járjanak alamizsnáén, nem kívánhatja tőlük senki. Ilyen álla-ilyen ttomon kürülraények között iga M volaa már az ideje, hogy a lét ezred etksatalapjlról valami icáayban döntsenek é« 0 etapnak legelébb egr révtét azonnal folyó* 4M01 az arra tényleg rászoruló rohkaitaknak, liwgyekwek éa árváknak. A huasadik gyalog ggtd p tra nc utokaágáat k kötelessége, bogy\'az kíyinaágénatr éa u Ö nemes tatén ¿étknák megfelelően eleget legyen éa véget jeaaen azoknak a pmászökrtakés annak az afreseredésnek. amelyet lépten-nyomon haJtank Él tapasztalunk.
— Nagykanizsa fatzOkséfleténak biz laattésa. A* elmúlt léü hón pok viszontag-glgain átestünk,\' a fa ma már nem olyan égető löxfés az eoiberek életében, mittt még néhány Itnet ezelőtt, de a múlt mulasztásai mindi grt fetktMKS jelként kell, bogv előttünk állja
Nem szabad többé elfordulnia annak, aqgy egy 30000 lakása varos heteken á^ éppen a leghidegebb időszakban tizkilönkéni üéih csak frirofc E tekintetben biztató jetitek tekintjük Sneff kormánybiztos táviratát j budipjstí országú« Taértékesitő Mvatalhox, zmetyben azt kéri. hogy az összes Prpic -féle p Nagykanizsa részére utalják ki tartalékképpen. Nagy a reményünk, bogy a kormány-tyttos kezdeményezésének meg lesz az tsz Idvös hatása, hogy a fainség pillanatnyilag is HyhülQi fog. á jövőben padig állandóan Mz-tositva lesz Nagykaniaaá la szükséglete. I
— Házasságkötés. Qeiszl Irma^és Len
yel Mihály hatínendör-fglügyeiő bámsokgol
- ; |
Kinek adják bérbe a városházi •zletfcetyiségeket? A városházán két üzlet-kelyiség üresedett meg, amelyek bérletére a a városi Ifnács pályazstot hirdetett. Rengeteg;
^SffSzaí érkezett be. részben szollá, tiszteszégcs| lütlembeieklöl, i észben közismert lánckeres-kedöktöl. A pályázók. ígértek többet, kevesebbel, a vége azonban az.volt, hogy hihetetlenül felverték a béreket, ugy, bogy ilyen boltbér-
A kevesebbet lenaészelesen a szolid üzletemberek ajánlották, Stébbet a lánc kereskedők, akiknek minden pénzt megér, ha azzal borithatnak • leplet üzel-awitre, lugy városi bérlők. Vannak az ajánl-köztik közi rés\'ben a háborúban megrokkant, ; Mpbzn a háboríts viszonyok következtében Jdöft tanult, szolid kereskedők, akik existential akarnak alapítani a városházi üzlethelyiségben, ée vannak az ajánlattevők közt olyanok is, akik a\' line keres ked elmet akarják a fényes portátok alatt is folytatni, akiknek a városházi eégér lenne az a bizonyos lepel, amely min -4má eltakarna. Az ajánlatok felett holnap döntenek. A városnak nem szabad a legridegebb Szleti alapra helyezkedni, nem szabad a bér-enoránsk utat nyitni f,lr anyagi, hanem akOlai garanciát is követelni kell az uj bér-MH Képzett, -hivatásos és erkölcsi garanciával aolgátó kereskedők kapjanak helyet a városházin még akkor is, ha ez a város jövedelem-fsOkkenésevel járná. A városnak, ezt a s em-pontot kell szem előtt tartania, hogy a régi feztességes kereskedelmet talpraállitsa: a lánc-lacskedóknek semmiképp nem szabad hajlékot adnia fedele alatt.
A kanizsai főgimnázium hangversenyt t*»éaz A nagykanizsai kaib. főgimnázium ~*agény tanulóinak felruházására március 3-án y 6 órakor a Polgári Egylet nagytermében Jpaági hangversenyt rendez, amelyre a szülő-*éi a tanügy lelkes barátait ez utón ia ■HWvJa az intézet igazgatósága. A hang-Wneny műsora a következő lesz: 1. Nyitány •¿Vizhordók" című operához Gherabintól. gWÍ? a főgimnázium zenekara. 2. .Kérdezni a rózsát* — „Mi füstölög" — .Alkony y nép dalok, előadja a főgimnázium ének-y 3 Intermezzo WOerat Richárdtól 4 A wtMgúi h iringók. Melodráma Kozma Andor-Szavalja Smotcz Lajoa,* zongorán kiséri Pjkae Károly. 5 „Nászkar* a Lohengrln-g .Vándordal* Abt-tól. a főgimnázium ¡¡"■karának kiaérete ttíeltett énekli a vegyes-J & »Chanson sane paroles" Tsglkowszky-¡¡Mftdja Ssuarmann Peren«. 1« Oaudeamu« W V. Potpoerí a Vampyr operából, előadja Mp*ar. A haqgversenyt Pellx Endre .194«"
Mriéasti azlamavének «lőadáaa fogja bs
fejezni A hangverseny.Idke lakács Jósad dr. a rendkívüli agiliiásti. nagy zeaet fcepiaHaéaii töt ál piarista atya, akinek a város zenei éteie eddig is nagyo^sékat köszönhet
— Clgénylakodalom zssbmetszéssel Hiába, a cigányvt^etUk nem tá<ad)a meg önmagát : még ha egymáströzf yannak is, ragadós és enyves kézöek maradnak. Leleayéa ttb\'ttár 20 án világra szóló dgánvtakodalom volt ci-gánybállal egybekötve Messze községekből összegyűltek az ünneplőtuhás és mulatni vágyó cigányok, de sokan voltak köatflk a jómódú gazdák 1». A cigánybál a legemelkedstlebb hangulatban folyt le, mlnden>i jo hangulatban tért nyugalomra, csak Kits»Óyörgy becsehelyi lakossal történt egy kis helleinetlenaég: a la» kod«fomban valaki ellopta 80Q0 koronát tartalmazó pénztáfcájáL Amikor kijózanodott, tisztán emlékezett rá, bogy két cigány gyerek feltüdően ö elgette a mulatság közben. Az ia eszébé jutott, bogy ezt megelőzően elővette nagy pénzes tárcáját; bogy abból a muzsikus cigánynak fizessen „és hogy éppen az a két dgány gyerek látta meg a tárcában diszkréten magbutódó ezre «bankókat. Gyanúját előadta tetenyei nemzetőrségnek,\' ahol megállapították hagy—az egyik cigány gyerek nagykanizsai Horváth Vilmos. A kanizsai rendőrség tegnap delelött őrizetbe ia vette Hórválöt, akinél meg motozása alkalmival 3600 koronát találtak Horvát nem akar aemmit aem tudni a zseb metszésről, de a pénz eredetéről is csak homályos és egymásnak ellenmonaó vallomásokat tett A nyomozás tovább folyik.
— Húszas tiszti-báL A 20. ma gyr1"!1 ■■itT lfufjiaii máreíua s«áii, jw m Kereskedelmi "Ktszinó helyiségeiben estélyi rendez-J<ezdete este 8 órakor.\'
— A nagykanizski - izr. SXaiJbgylet
^twvra wauiilminy 1 ¿Ili m|*lin kf-
2 4»\', Visárnsptatljj taglelvételi Ülés#. Aklkl telki az egyletbe a f. évberkbelépnl ékajtanak jelzett időpontig Jelentkezzen)^ mer* később jelentfezök a f évben már ne\\ lesfeek feH vehetők.
— Tárogató trió. A Kalh.Xgényegylet március 2 án a Polgári-Egylet nagytermiben fél 6 órai kezdetlel nagyszabású előadást ren dez, melynek rendkívül megnyerő számai közül különösen kiválnak a zeneszámok, melyeket Rácz N. finm? főkántor iir hitflnő
CUkt
társaival tárogató harmas aláijában (zongora kísérettel) szolgállat, továbbá a Jotiran Aiexand revics orosz táncos állal bemutatandó táncok, A Kath. Legényegylet húshagyó kedden jelmez esiélyt is fog tartani.
— A zslrellátás, A közélelmezési miniszter elrendelte, hogy Nagykanizsán minden leölt disznó után a tulajdonosok hat kilogram zairt vagy szalonnát kötelesek a hitóságnak beszolgáltatni. Az így összegyűli zsirmennyi-ségel a város ellátatlanjai között kell felosztani. A fennmaradó hiányt a vármegye járásai fogják fedezni. Az egyes Járásodból beszolgáltatandó zsír mennyiségét a miniszter az állat állományokról beküldendő jelentések alapjá fogja megSIIiditani.
-V Magántisztviselők éa Kerepkedel AKenfanazoRak szomtMTon, máic 1-én est#6 órakor cigányzenével egybeMötött iáncesjilyt t rtanak a Kaszinó diszterméwn. Belép^egy 3 korona. * \\
— A eipttsz munkások szakszeVezete folyó hó 28 an este 7 órakor évi kö^Työlést t irt Kérjük a szaktársakat fámban megjelenni. \\&jfnelóség
— A katonai bíróságilag és beosület Ugyilsg sérelmet\' szsnvsdettek országos azsrvszksdéss \'. Egy érdekes radikális mozgalom indul meg aJovárosban, amelynek célja az, hogy helyre hozza azt a sok jogtalanságot, amit a hadbiróságok a hatalom örve aiaft tiszteken, katonákon, polgári egyéneken elkövettek. A háborús halalöm szerencsétlen áldozatai. akiket nem a bfloozés, hanem a terror és az üldözés sodort börtönbe, most érezvén igazságtalan kitaszítottságukat, szervezetbe tömöri! ttsk, hogy kenyeret éa munkát kapjanak rehabilitáció alapján az igazság és embersae-retet kormánytól. A szervezkedés ulán memorandumba foglalták kérelmeiket és ázt kérték
máandsrnr « rerisió tartana alatt, máz lesen visszakapják felttteleaen readtoteozatskpt polgári állásukat eé péfükif\' Joghikat és kar maassor egészen külön revhint bíróság álM taaaék fel.- Pefmentrfc r tóonitfy WMIB W-fiaíhoz gróf Károlyi MiháMKn. Berinkry Déneahez. Bohm VMmashoz. Pdwves Lászlóhoz dr. Pogány «Józsefhez éa Haek ]iaosbN, akik előtt szónokaik és ügyészeik: dr. KoUmaon Dezső és dr. Szende Vilmos Ügyvédek és had birák tolmácsolták kérelmeiket A kormány férfiak mind. kivétel nélkül a legnagyobb Jóakarattal kiKtMAr- fel az ügyet Kilátásba he lyezték a legradikálisabb orvoslást éa felhívták a vezetőséget hogy salát habkskörtkben I* irják össze mindazokat, akikkel bizonyithatélag bármilyen sérelem történ«, hogy af megotdát egységós legyen. Ezért a szervezet fel szólít mindenkit, t szte>, katonát polgári egyént, akit a katonai bíróságok,, vagy beess I <*t bíróságok té-széről, esetleg ha háporus szolgálata miatt a polgári bíróságok részéről valamelyes sérelem ért, hogy haladéktalanul személyesen vagy írásban, a\'ánlott tevéiben Budapesten, a szer* vezet Irodá\'ban Andrássy-ut 123. I em., vagy Rákóai-ut II. IV. e,s 2, alatt minél számosabban jelentkezzenek. A jelentkezők levélben röviden esetüket is \'ismertessék-
— Iskolai hegedűk, vonók, hurok kaphatók Fischsl FülBp Fia hang se arrakt árában, Nagykanizsán. \' \'
•— A válópörök reformja.; Budapestről jelentik: Juhász-Nagv Sándor igazságügy-miniszter a házasság felbontásának uj ssabá-lyozását 4s- tervbe vette. A háborús viszonyuk következtében nagy tömegben megindultak a válópörök. A miniszter házasságbontó okká akarja tenni a felek közötti megegyezést ia. — Így tehát Magyarországon a házastársak akár flapunla fofják plUáftM L\'HWIU.~
Osásy Alfréd a magyar Psfíander, a legnagyobb magyar filmgyár főrendezője játsza a főszerepet abban a. remek azerdmi drámában, melynek Casanova a cime a a hlnsa hasoh cTmü regény után készült a a magyar filmgyártás diadalát dicséri. Jegyek már váll-hatók. A dráma 28-án, 1-en és 2-án lesz látható. *
—■ Állandóan érkeznek újdonságok ze-jjeművekben. Iskola hangjegyek minden hangszer részére beszerezhető Ftschel Fülöp Fia könyvkereskedésében. —. --———
Bolsevizmus Franciaországban
Berlin, febr. 27. A Worwürts Jelenti Pá-risböl: Párisban igen erőt bolsevista ámmlat nyilvánult meg A munkásság között nagy propagandát csinálnak a kommunizmusnak. A kormány erélyes lépéseket tette s mozgalom ellen és már eddig Is töob házkutatást tsrtot-tak é| számos emberi letartóztattak.
CsQtörtőki tőzsde.
.\'•">" -í. ^ \'.. Budapest, február 27.
Magyac Hitel 950, — Osztrák Hi el 666,
— Osztrák-magyar államvasút 1023, — Leszámítoló Bank 610, — Hazai Bank 489, — Magyar\'Bank 717, — Rimamurányi 942, —
— Salgótarjáni 1017, — Közúti vasút S90,
— Városi vasút 280, — Urikány 890, — Fa-bank 827, — Jelzálog 507. — Kér. Bank 4450,
— Schlick 388, — Outtmsnn 906, Szlavónia 855.
A szerkesztéaért felel:
a föszsrkesztő.
NyUt-tór.
Dr. Bargar helyi és stridóváii orvosi kOznek jugoszláv megszáll ■rtamára. Nagykinissán rendeléséit Zrínyi Mik 10» _ iMunkásbetegeegdtysŐ thlllett

urasi
.miatt lai
r I Hl ,______ fjeiéi bőr- és nemjbetegeknek
a ko mányálól. hogy alőuör mindenki részére, ♦assermann -gőrcsövt. ctiémial aki káralmazl, aUrgőaan rándeljék el a reVla\'ól, | glál VtttlflMBtr
tök orvosa,ynuta-aaoak orvosi alatt
r
ZALA
Wt. február Ä
a
Irodalom.
Eho rovat alatt felsorolt általános érdekű könyvek rendes botti árban kapbalAk •
HWML rtLŐP PIA kényvfcéredkadéaéban, Nagykanlzeén.
aua tan«, Mmj«immi| Igasa . . . . K 2 20 ■ás Nta, a »««ml »onkáwk éa ■ modtUmmm K *SI> Brwa Rátart, H«W>IU| fetaarahfltéae és a
rae «40 4 40 fáO H80 ILII — K »10 K rao K 16-40
I ttt
090 3-10 II*— Ma la-ao
kérdés Upveaaxő (A. K. SS.) Fanéra, Á kia uotKaé^Ht (A. K. 58) Céaar >iSih (A. K. 55 ) . Béta, A ■Iliim té»on—d . ¿.J
Iji, Kaatata.......
r, A* kritikus adgt múvésx „ „ A népség filoioftája .. . K
Lord AKfeéd Daoflas, Witd« Osakar éa fn . . K táppal, Byron, függelékül liyron Magy ajonsagoo K
WSÜs, A cMbntr, fantas*ük ■> türelmi regény K Knáy IhalS, Kánaán kunyve ...... K
laa, A Misa faoba titiu . . . K Iákat, Daak György ... . t
Sását Német aaaaaUg. ttírök áfium . . K Sraata Okarlatta, A lovoodi árra. ford. Karinthy
Frigyes (két kötet) ......... K 33\'—
Maafea, A fám« ötkaibl......K 880
■maaat MM, a dm r —; Jt la-se
Na* lÉai1*a, Aa éjféli vendég V . . . . % 5;— taáar Isfta A bagdadi vamt, regény . . . K * 81J0 l«IÉ kyjjtfc A WU élet <S kW) - . - . K 18-— ST áfMtaa, L Kapoleon életrajra (I kötet) K 18 — A kék g— dvtaaléa . , K 13 JO
Knáy Byaja, tótágas . . K a-ao
Taéoaaayaa könyvtár. — Világ-konyvtár. — Magyar-könyvtár. S Madara kóayrtar. — °Fővárosi snahasak ■¿eaaa. *— Monológok M>n iiiim< <eBaaJitm raltow, Mindén ktayv, aaaaaá vagy folyóirat kapható ; — raktárai nem tevék a leggyorsabban sxeréxtetnek ba.
urania asr;
M 2.
f*. m,
Oaéay Alfréd a magyar PsUfnder ás Hollay Cemllla főssereppsével
Casanova
Szerelmi lagendmö felvonásban.
■ roaiah kitéri miatr.
Előadások hétköznapokon: 6 és 7 órakor. Vaaár- ás ünnepeo: 3, 4\'/a, 6 és 7*/s órakor.
ÁPRÚHIR]
__Az Őrangyal gyógyszertári
vagy, nőt taoorana jó űzetássct--aalMvétadk.
2 dirab sovány aertéa eiad^Eöt tér 7. szám alatt
József főherceg ut 81 a az. ház bedkézből eladó. — Bővebbet Rákóczid szám alatt
Sárgősen eledó 2 darab féléves Roffischtld, Tetéki-u 5.---.
Egy takarítónő, egy tanuló vagy leány felvétetik Mathea műtermébe, épület
Sikátor-utoa 16.—sz á m u Hg" éfi 15 nap alatt a lakás is átvehető. Tfrtekmni ugyanott Ügynök tőlem nem dijaztatn^jB52
Príma pftplrapAi-ga minden vastagságban kapbato\' Fischel FOlöp Fia cégnél, Nagykanizsán. —- - ~
Gyönyörű és modern képeslapalbumok, emlékkönyvek kaphatók Fischel Fülöp Fia cégnél, Nagykanizsán.
Maéaaee eseltd teljes ; eilátáBsai kerestetik. Teleky-ut 11.
Qvásl Hamisítás I
Kathivom a a.4 figyelmet ura,
bogy as njruteSmaMMt
m\\m [it m\\m
i
ÉRTESITÉI
878
Értesítem a t. vevőimet hoggmindenféle cementáru u: m.: vtiyuk, csóveM kutházak, kutgyürOk. cement \\és fayancM tápok atb. kaphatók. — Epitkfcéseknél flhatornétást, szigetelést cement éA fayance-Ap burkolást stb. e szakba vágó meVendeléJ a legpontosabban elvégzem. Á n . eLkozormég pártfogását kérve vagyok tmfes tífcteletfcl
8ARTORY rWÓDA.
Szép petrezselyem
maximális áron kap / ben ée kloalnyban KI M. udvari raktárkai
Reohnltiter
sslvarirahüvaly bűnös kerül} forgalomba, u| htlr jgtron.mi teljesen azonos ni
nMg névalélréa fcéaaltmény.lre k A tettes és Uajrat _ Jenő ur áll málha iattem Tr:—~ Hogé asoobai
asonos ŰS való károsodástót megóvj hon az é A az tv pótanyag)W.nt< nem ártalmas \\>apti hamisítványtól az által, hogy v»ly mlwd.gvl nyomassál van baayomva
non mag Hamisítva
knnyira, hogy a hamisító iftili,,yinHt hnamálta krl és azonos rajstal, de
at la ranamlsltotta
[társai elltn ügyvédem, dr. a bűnvádi aljámat tolya-
n. é. közönséget egy ér-a aa én gyártmáaiywamal iváhbi vásarlaaától a így , nyomatékosan kiemelem, aliöv.iyem t.tj.s.n ff eftésascgry egyáltalában 1 kéaaul ■ gyártmányom a nnven megkulonbuttethet" Italam héazlt.tt hO-i. cégaiairéaom vlz-
S. O. MOOIANO
Ügyes kifotóleáoy
felvitetik a Zala irodájában i
S9WS53
AJ AN LÖK

viszonte/árusitók részére a tegjutányosabb gyári árakon
levélpapírokat
mappákban és dobozokban
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig.
Művésziapok\\
óriási választékban /
cigarettahüvelyeket és cigarettapapirost
a legjobb gyártmányokat.
Fischel Fülöp Fia
negykereekedéne, Nagykanizsán
USZSSXgZGi
más sü ^
HttkkHi MMb.
Regény a vadáéban
s világ legszenzációsabb fllm^ígcre ő rel-vonásbsn, melyben Charly elAnt éa Guné a gorilla-majan is aserepajjTek. — Nagy orosxlánvadásmt, négerek Jrküxdelme as oroszlán ok kal.aégerek tuura a farmarok luk. Jegyek 2-án ua 2 órátdfielőre válthatók.
Előadások hétHzospójR: 5 éa 7 ónűür. .Vasár- és ünn«nao|n): 3, 5 és 7 órakor.
V> —
ÉHTEHITÉN!
I mnWyi Jitvt) lükiiiMhi L í."
zalamegryel képviseletét átvettem. A leyjobb.
S9\'
madáralaatfl kicsinyben *»rw
-itnái jizgf iMTiwa BBfln-ia i
VISZKETEQ,
rüh, tömör, ótvar, sebek éa mlndeam bőrbalokat gyorsan ég biztosan gy
BORÓKA KENŐCS Nem piazldt és teijeapn szagtalan. Ma tégely ára: 5 K, nagm tégely 7 1ÍJI laKiM tégely ára 12.. korona, tHQa|vs)jw>(irAs szappan 6 koronaV— KéJzHi r
Gerő\\ftándor -gyógyszeres^, Nagykőrös, j Nagykanizsán kapható az összes gyógyszertárakban és drogériákban\' üti\'
Hirdetéseket
felvétetnek a Zala kiadőbivataláh»
A „ZALA"
A KOKA tECCKlj ŐMÍKBANJELENI» MEG, EREDETI TElgj
FON ÉS TiTIKáT
JELENTÉSEKKEL
ELŐFIZETÉSI ARAK: Nagykanizaán kora reggel házhoz hordva, vidékre póstén kOldva! "
Egy hóra 7*50 korona Negyed évre 21*S« . Fél . 43"— . E|«u , 90-- .
Rendelje meg a Zalát!
Wyaasatntf: a .ZALA" nyomda éa hlrUpktadó vállalatbál Nágykanlsaán.
Igaagató; BALOO OSSKAR.