Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
120.73 MB
2013-03-01 15:52:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1422
6689
Rövid leírás | Teljes leírás (822.82 KB)

Zala 1919. 050-073. szám március

Hiányzik: 063, 069. szám

Zala - Politikai napilap
46. évfolyam

70. számtól az újság neve:
Zala-Népakarat - A szocialista párt hivatalos lapja

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KLVk évMyaa.
Natnknlna, 1010. Mérőim I. ti*
toVKANlZSA,
Sogár-nt 4.
Nyfcndavállalst FMln.
ikMUfMM-¿^■dMnap kora reggel
MQfMII *MM E|éu 4vrt K
FMm

POLITIKAI NAPILAP.
te* Mn . . +m Egyet sMám ára M L
FtattkwU tf TÓTff
.Főmunkatárs és laptnlajdttflais: CSILLAG JENŐ
Htntetésehet, ayttt-teret 4a kOst«;mUyekét dlj&nMa szerint w ■in ,i M • IdadóhWatat,
Olasz—jugoszláv Jiáboru küszöbén.
»•rnág étJngonlAfU oieg-uakitMtAk a dlpioo»áclal vlnoiyL ^
Párt«, febr. 28. (Radigí) A béleértekez-n olauok és jugoszlávok viszályát közelgő amak tekinti. Rómeí jelentések szerint a |«t nemzet egymás közötti viszonyát meg. ultotte Az-etaszok határukat sgéss aéig elzártak. Ha a viszály komoly méretűt, aktor ez a békeértekezlet munkáját Intti midéiben fogja megzavarni.
Pirls, febr. 28. (Rad<o.) Ide tegnap eate tefl annak a híre, hogy Olaszország és divta ifizT megszakadt a diplomáciai vi-
Jagoazláv kormány elrendelte ff* jiM|A«ir*»i.
Pária. febr, 28. Miután Olaszország vég—
az Isonzó folyó legyan a kát ország határa ás éppen most árkszett olaszországi hir szarint sgyldsjfiisg elrandaliék Jugoszláviában az aitalános mozgósítást.
A békekonterencia gaidaalgl bojkott ala helyesi a bAbarai-kodókat.
Páris, febr. 28. (Radio) Az oiaaz és jugoszláv viszálynak btootus arnyéka elsötétíti =Európs békétének egét. A békeérteket let tel|ea tudatában van azon borzalmat következményeknek. amelyekkel ezen két nép ellenségeskedése járna, amit különösenkiéleait moat az olasz Jtatanai missziónak Laibachból-a szerbek
au*l ywwi v H(|«,VHMW.P. iinillll IIIHMmilM MiKNHiUUW tt MCI
my. Ennek a turnék valósággal megdöbbentő [r<!szérOI történt kiűzetése. C*ak egv szikrára
van. szükség, hogy a~ legvéresebb összeütközés következzék be. A bikeértekezlelen arra gon-<1f>inaa, hogy szükség—esetén gazdasági bojkottot vesznsITTgenybe mindkét állam
__________ ellen. Olasa forr^«t>AI miA lilrak
■ elutasította azt a jugoszláv követelést, hogy 1 rlnt a jugoszlávok 14 hadosztályt mozgó ifilio.il kérjék fel a döntésre Olaszország, és j sitottak ellenük. A szerbéit szerint viszont yrtátti« a jngT*tTl*"Ofc » párisi | Olaszország három mtttW embert tart
enferenái elé terjesztették követelésüket/ hogy I fegyverben veldk saambmn.
Nemzetgyűlési választások előtt.
iitaisetgyálánck 418 tagja lesz.
Budapest, febr. 2$. Félhiyatalosan jelen-t: A au éjszakai miulaztortanaoa tárgyalta ilkotmányozó nemzetgyűlés tagjainak áról azóló törvényjavaslatot A nem-Uáa tagjainak szama 418 lesz. Ebből | Mg nem szállott terOletre 236 esik. A tndétum tartama kát áv. A válssztások arányos képviseleti rendszír slspján történni. A jelölési ajánlatot a válok előtt legalább 15 nappal be kall
Hárosaa aj eáptflrvéay.
^ Budapest, február 28. Félhivatalosan """"i: A mai- minisztertanács az igazságügy-Uer előterjesztésére három uj néptörvény t f»dog el. amelyek a hivatalos lap holnapi fognak megjelenni :1. a háborúval atos felelős személyek elleni eljárás ütéséről: 2 a hivatal, sikkasztással vá-esaiszterek elleni eljárásnak rendes birói ftjtt tereléséről; 3. a birói atátusrende-
A aagyar papság leteszi a háaégeakát
Budapest, febr. .8. A vallásügyi miniszter J**< intézett a pöipöki karhoz éa a ¡wtilus papsághoz, hogy á hűségesküt
záros határidőn belQI tegve le. ■•dapas», febr. 28. A Politikai Híradó J: Az esztergomi ezékee káptalan délelőtt •0 órakor összegyűlt a Bazilika sekreslyéjé " _ho«y letegye a hűségesküt a népközMrsa-A megjelent papság neváben Relner t Witoihotta a jelenlevő Majláth kormost ■ papéig hőségéről Mejtáth váll ¿2 *egnyagi>tta a papságot afelől» hogy által megkivtnl hOeégesktL nem M»)«^tUná«got a kathollkua, papsággal kanm» csak agy általános ilntátkeoés
Tűg" odv< 1 hH«l«n*é*(
Budapest, febr. 28. Csernoch János hercegprímás ■ és titkára, akik a hűségesküt régebben már letették, Budapestre érkeztek, hogy újból letegyék a hűségesküt Veas János miniszter kezébe.
a - . ■ \'......_
Klagazda pdrlgyáléa
Nagykanizsán
Budapest, febr. 28. A félhivatalos Potí-tikai Híradó jelem!: Az országos kisgazda éa föJdraives pártban ma küldöttségek ilftsk Alsó-németiről, Tiszafüiedről, Nagykanizsáról, — ■ PospöklelJéről éa Veregről és bejelentették a párthoz való csatlakozásukat. A párt vasár-nap, március 2-án Nagykanizsán ás Alsó-námatin nagyobbszabásu pártgyQlést tart, amelyen a központi kiküldötteken kivDI az ottsnl Károlyi-pártiak is rásztvosanek.
Belső válság a Lováasy«pártbaa.
Budapeat, febr. 28. Jól informált helyen ugy tudják, hogy a Lovászy-páft belső válsággal kOzd. A párt radikália érzelmű tagjai ki akarnak lépni a pártból és állítólag már megindultak a .tárgyalások az irányban, ^bogy visszatérjenek £ Károlyi-pártba.
Caehoraság nem tárgyal relflnk.
Prága, febr. 28. Klofac cseh hadügyminiszter nfagyar kormány legutolsó, Pozsony megszállása elleni tiltakozó jegyzékére a kővetkező kijelentést telte:
— A magyarok kihívására csak egyetlen válasz lehetséges í a«, hogy iiltakozásukat minden megjegyzés nélkül .azonnal visszaküldjük. Tárgyalásokba velük nem bocsájtkozunk. A magyarokkal ninca tárgyalni trafónk. A \'csehszlovákok pozícióját az antant állapította meg\' éa katonáink azért vannak a lólföldOn, azért adtuk kesükbe a fagyvert, hogy ezen poeklót megvédeimsszál. Hadd tud|ák mag a magyarok, hogy logalnk\'mOgOtt nemzeti öntudattól \'éltéit haaaflas kotnnaaág áll.
j ltagyarorsság kálpolitikája a| Irányt veaz.
Audapest, febr 28. Ma délben Károlyi elnöknél nagyfanioaaágn értekezlet volt, amelyen résztvett Berinkey mininzterelnök, Harrer követ, Kunfi miniszter-és Csáky külügyminiszteri osztálytanácsos. A tanácskozáson azzal a felen* ténsel foglalkoztak, amelyet Kunfí tett a berni tárgyalásról. A jelentés tárgyalása során hir azerint szó volt egy konkrét javaslatától Ma* gyarország külpolitikáját és ezzel kapcsolatban a legsürgősebb intézkedéseket iUstőleg.
Viszonyunk Néaaet-Ausztrtáhes.
Bécs, febr. 28. Dl Renner államtitkár a Dtutedu Zeíiaag tudcsilójának e következő-ket mondotta: -
— Njrugatmagyarország kérdésébetr megállapodás történt arra nézve, hogy a döntést magára Nyugatmagyarorsszág népére és a
hékelconfrr»-wiAr» h[77iik. Amióta Titn nypnmi
a kiegyezéshez láncolva, Őszintén beszélhetünk egymással. A kősög baltors is közelebb hoz bennHtj^et egymáshoz. «
A forrongó Németország.
Törjed a bolsevlzsnna.
.fi/lünchen, febr. 28. Ma délig nem történt döntés áz alkotmánvkérdésben. Hir szerint a a bajor országgyűlést Münchenből más városba helyezik. Münchenben délig nyugalom volt.
Berlin, febr. 28. Luxenburgban hivatalosan kikiáltották a köztársaságot A liuenburgi jiagytterceg a fővárosból elmenekült. ___ Berlin, febr. -28. A kommunisták és aoartakusok újból heves . agrtációt—folytatok. Céljuk az, hogy a porosz országgyfllés megnyitását március 5 én általános sztrájkkal megakadályozzak.
Letartóztatták Bajorország
kommunista minisztereit.
MOnohsn, febr. 28 A tanácsok kongreas-szusának délutáni ülésén váratlanul megjelent a köztársasági védőcsapatoknak mintegy 20 embere az ülésteremben és letartóztattak dr. Lévin minisztert ás sz államtanács kát tagját
Sztrájkolnak a budapesti
vendéglősök ée kávésok.
Budapest, febr. 28. Mintán a budapesti vendéglőaös és kávások, valamint a pincérek közt S nap óta folyó tárgyalások ma eredmény nélkül végződtek, a kávésok és vendéglőaOk elhatározták, hogy üzleteiket, — minthogy s revier-rendszernek március elsején kellene éleibe lépnie, -— holnaptól kezdve mindaddig, amig megegyezés nem jön létre, zárva tartják. A pincérek követelései a következők: 1. Nyolc óránkénti felváltás. 2. Minden négy asztalhoz külön pincért állitaanak. 3. A főpincéri rendszer megszüntetendő, a jelenlegi főpincételmt üzletvezetőként alkalmazzák. 4. Minden pincérnek hetenklnt 100 korona fizetési adjáeak éa a bruttó bevétel tő azázalékát
Ukrajna mozgásit.
Sátoraljaújhely, február M, Oroaaor-ttágból hazatérő foglyok jelentés« asariM az ukránok • «ww Msfiakal ■oagOllollik
A mssgóalláa oka Ismarsttae.
TV*
ZALA
1010.
OsszsbivtÉk a nemzetflyülést.
A ZALA rteérc Irta : Stmtmári Mór»
A népkormány elhatározta a nemzetgyűlés összehívását. Az wníg belügyi és Külügyi helyzetének mérlegelése után jutott a népkormány erre a nagyfontosságú elhatározásra A nemzet közvéleményének is tisztában kell lennie azzal, hogy a nemzetgyűlési választások megtartása, a forradalom által megteremtetj népuralomnak alkotmányos alapokra «aló helyezése valósággal nemzeti életkérdés. A választások nehézégel ma is meg yannak^ mint meg voltak akkor is, amikor a népkormány eleltet te a választások elrendelésért vonatkozó terve}. D* «szel szemben az ország belső rendjének és külügyi helyzetének össze fttződő ¿létérdekeink megóvása tmmár föltétlenül szükségessé teszi,*hogy maga a nemzet juttassa kifejezésre a forradalmi átalakulásra vonatkozó szabad elhatározását.
Az ország még mindig forradalmi állapotban van Abban marad -mindaddig, míg a népkormány nem támaszkodtunk a nemzeti akaratot kifejezd, < alkotmányosan létrejövő nemzetgyűlési többségre. A néptör-vények meghozatálának mostani módjai a forradalmi állapot, a forradalom kényszere teremtette meg. Ezt a fnóTÍot megkell változtatni. A nemzet ugyan magára ne2ve kötelezőnek ismeri el a néptöxvényeket, mert a hatalmat bizalmának egész teljességével ruházta rá a népkormányra, de ezt csak ideiglenesen tette; addig, anrig a iegszéie-sebbkörU válaszlói jog gyakorlása mellett meg nem alakul a népuralmat alkótmányo-* san kifejező nemzetgyűlés.
Az ország belső rendje és nyugalma, aaelynek egyik föltétele a törvényhozóig Tatom álfáf egyfelöt védett, másfelől- megköveteli termelő és alkotó munkának az egész országbau ugy a dolgozó polgári, mint a dolgozó munkásvilág részérői leendő áita- j Ionos fölvétele megköveteli, hogy rend, még pedig alkotmányos rénd legyen az ország kormányzása terén is. Ma még az államfői ■éltóság Is csak ideiglenes. Magát az államformát, vagyis a köztársaságot is a nemzetgyűlésnek kelj véglegesén megállapítania. Né mondhassa senki, hogy nem volt módja a szabad véleménynyilvánításra. t Ne mondhassa senki, hogy ,Q forradalmi nagy átalakulás nem teremtette meg való-1 «ággal a nemzet életében ¿v. népuralom szuverenitásának teljességét
De még sokkalta nagyobb jelentősége van a nemzetgylés összehívásának külpolitikai okokból. Nyilvánvaló, hogy a békekonferencia, mely dönteni fog sorsunkról, nem hozhat igazságos Ítéletet rólunk, de nél-l ■ülünk, ha meg nem hallgat. Nem ismerheti meg igazságainkat, nem ismerheti fel azokat a nagyjelentőségű európai érdekeket sem, mély hozzáfilződnek ahhoz, hogy Magyarország ne legyen itt egy megnyomorított, szétmarcangolt s ezeréves történelmi jogaitól megfóSZion, eletéreekeiben jövendő gazdasági és kulturális fejlődésében veszélyeztetett ország, hogy ne legyen Itt egy elkeseredett, ígazságtalamA-pebiyomott nemzet, melyek sohase nyugodhatik bele a rajta hatalmi erőszakkal elkövetett rettenetességbe. A világ jövendő békéjének, amelyre a békekonferencia törekszik, örökös, háborgatója maradna itt a jogait és a szabadságát igaz-ségtalanul elvett, térületét viaszaszerezni törekvő magyar nemzet, lázongó hangulatában és kitartó elszántságában. De ezeket az európai jelentőségű szempontokat meg kell értetni a sorsunk fűlött döntő európai nagy bírósággal. Evégből módját kell e|-teni annak, hogy az uj magyar államot, a a forradalom által teremtelt uj Magyarországot az antant hatalmak elismerjék s vele -közvétjen érintkezésbe lépjenek
A* békekonferencián szószólói vannak « cseheknek, szerbeknek, románoknak, akik országunk testét szétmarcangolni" ezeresztendős birtokunkon osztozkodni, a magyar nép millióit uralmunk alá hájtáfii, törekednek. Csak mf vagyunk-védők és képviselők nél-kil Az étetünk, sorsunk, jövendőnk- fölöli \'való döntésnél, Az «ntant hatalmai Magyar*
ország helyzetét, multlát és hagyomá«*» törekvéseit, mostani -helyzetét nem lsm*™i Ellenségeink festenének rólunk haml« JPP«» s ml foitogaió. Izgalmak között vongfh»*, mert teheteltóhyfr vagyunk. Az antad_»yu-ván azt hiszi rólunk, hogy vagy r^™ tudunk, vagy nton «karunk ajlmnánP* Berendezkedést. Éneikül pedig nem |Uihatunk elismertetéshez, nem járhatunk ldej*n vStlIó diplomáciai képvlseitetéshez.
A nemzetgyűlés összehívása egyszeri* megváltoztatja ezt a képtelen és keserves helyzetet. A nemzetgyűlés ös-SzehlváH á|lón az antant nem zárkósfialik el ország és Némel-Ausztria választásokon. Nekünk són Késlekedni, mert egész jövel kán. Ezeknek goddos cs al ^ után hozta meg határozatát a legnáP\' minisztertanács- Nyugodtak lehetünk afetS\'» hogy a népkormány megtalálja a válásig Vl tások megtartásának azt a módját, amely r®1 mellett a terüfeti megszállások ellenére is megnyilvánulhat a népakarat. ~=A_népre háruljon majd az a feladat, hogy a választásoknál a maga akaratával szentesítse a jorrodalom fenséges céljait, kifejezve azt az elhatározását, hogy minden erejével, meggyőződésének minden szilárdságával meg akarja teremteni Igazán in maga számára a demokratikus, szabad és független uj Magyarországot. \'
ti Ötünk: Német-pár túlestek a tovább ^gp koc-
Az alsólendvai vasat.
lif mllllóba kerülne u épltke-ze>. — Építsen az Állam! — Az •l!«pAn nyilatkozat*.
— Saját tudósítónktól. —
Az utóbbi iddben nap-nap után merülnek fef « tervek, «melyek mind azt célozták, hogy Nagykanizsa kuíiuráját, -Iparát, kereskedelmét töllendiUék, egyszóval: hogy a város fejlődését biztostteák;
Reméljük, -hogy a tervek nem mar«onak tervek és rövidesen elkezdődik a produktív munka is, amelynek most tán nagyobo « politikai, mint a gazdasági fontossága.
Ebbfil a szem pjntbol nézve csak örülni tudunk annak, hogy egy régóta húzódó terv lelt újra aktuálissá: az alsólendvai vasúi le/ve.
Nagyk«nizsánt|k a mu\'tban igen nagy, szükségé volt erre a vicinálisra, amely a város piacát ^nagyon fellendítette volna. A jelenben pedíg, amikor a Muraköz sorsa legalább is kétséges; szinle létfőltéteT, hogy az elvesztett muraközi községek helyett más vidék kapcsolódjon be a város kereskedelmi forgalmába. Erre pedig a Lelenyr—Alsólendva—Muraszom bati vonal mentén fekvő községek lennének a legalkalmasabbak; Alaötendva és Muraszombat lakossága teljesen el van vágva a vasúti forgalomtól. Nékik is elsőrendű* érdekük s ma már határozott kívánságuk, hogy minél előbb egy fejlődő, élénk kereskedelmi várossal kerüljenek kontaklu&bá.
A vaautépilés tervének az aktualitása könnyen érthető: egyrészt az állam hihetetlen vagyont áldoz á munkanélküliek segélyezésére, másrészt az anarchia megelőzésének egyetlen eszköze;\'a munka.
Ez az egyik szempont. A másik, amint említettük: Nagykanizsának létérdeke és mindennél. f tnto-abb problémája, hogy piacra tegyen sz-rt éa ennek egyetlen módszere: az alsólendvai vicinális megépítése.
Az alsólendvai vasút ügyébetf megkérdeztük KóCbenschlag Bila-íttspánt, aki a kö vetkezőket mondotta et munkatársunknak:
— Az aisólas\'dvsi "Pásul terve májr tis éves. Annak Idején a megye kilométerenként 60007a város pedig 9000. korons hozzájárulást ajánlott fel. Ugyanakkor egyéb érdekeltségek 1» fölajánlották nozzálámlásukal, ugy, hogy a hiány mindössze rgy millió korona körül járt. Annak idetért az épitkesésre elsőbbségi jogot .is kapott egy építési vállalkozó,
— Hogy a terv csak terv maradtj ennek nagyrészt Nagykanizsa várók hanyagsága as oka, mwt nem lépeti feli kaUö eréllyel es kitártánál « kormánynyal szemben.
—> As alsólendvai vetül tellpltése ai akhoif tervek sZetinl kord bsltll 0 millió ko*
rooába kerüli volna Jít «* 0*«z«r etet Is ligeti i—t rngna A
tökét részben a megye, a város ét u adná, de emellett tekintély*« ötitzéget BHteMllfll érdekelteégnek le, amely főtec Nagykanizsán éí \'xet •nyén. esettig j szombatba* keltene összehozni.
\' A vastilépltésofk az aktualitása «| tárvédelemmel vátt összefüggésben. A védő csapatok nagy része a nagy kantint redhei tartozik «s ezeknek M«*«ts. való szállllása csak Zalaegerszegen át hetik. így váll erősen érezhetővé « Q nizsa—alsóké odva I vasul hiánya.
— De másrészt a megyében ee vonalon állanak « munkáskezek Ezekaft] foglalkoztatására keltene a vasútépítés, elsőrendű munkaalkalom. Ennél « mua az anyaghiány sem okoz semmi néha mert mindenekelőtt a földmunkát lebetoT végezni, amihez pedig jóform|n ■ nyag sem keil.
^ <i JCanlzsáuak az alsólendvai vasúti rendű, mindenekelőtt sorozandó érdéig, Muraköz nettRl elvesztése esetén, — ámivtíp oig* a lakósság fkarata ettenére is siá| kell, -n Kenizsa jóformán piac nélkül mm A muraszombatiaknak pedig saiatéa vágyuk, hogy Kanizsá*«l élénkebb köttetásbe kerüljenek «l|«n «ziveses mogatnék a Nagykanizsa —-Ai»ol»nd«» Muraszombat közötti vasúti »«szekfl tervét
As alsólendvai vasútra tényleg_igeö i szükség van. Azonban erői a krtnyüfk, « szükséges tobb milliónyi lökét Nigyk és az érdekelt vidéken össze lehetne bot« I másrészt ugy ludjuk, bqgy 4 kormán? desen rendeletet fog kiaAl, emelylMs] vasutépltásta magánosok - ás 4áre kezéből t«tj«««n kiveszi és szt — a idők usttemaxafc m«gt«i*ta en - u kizárólagos Jogául tartja tenn.
Mindeneseire kelt, hogy a- várós lalos szervei réeen legyenek és a kormáajlJ nagykanizsai1-^alsólendvai vasúi mínékl felépítésére hívják fel.
HÍREK.
márolus
Szombat
Ma az
N A P T A 11»
Rám. tath. \'Albin pk. Ptol G ír. 10) Pa«®,
Scbat fc^STT
nap lü r«(m»f n kort *yM*a Jlhlét 5 ím 4Í"-\'
1 SbU". |a».resá»I 5 ál* MJ
kor, <tvog««ik dclután 4 úr.« U
önkéntes potgárőrségj
csoportxa tart szolgálatot.
Nagykanizsa Járás birtokosai gazdasági os«l*d«l megkötötték a k« tiv szerződést Azokat a tárgyaJaioM. lyek egy hittel ezelőtt indult«k meg a kanizsajáráai földbirtokosok és gazdasági hWfk fcö\'ft*! egy kollektiv szerződés tüS^ érdekében, tegnap egész nap folytatiák. Al gtalásokát Stuff kormánybiztos yezelte *»1 kOzremüködéaének köszönhető, hogy mélyreható ellentétek, amelyük a két fél között fennállottak, minő elsimultak.! den pontnál élénk vitajndull meg s cmm gyon nehezen Jehetetl n ellentéteket tef liteni. A legnagyobb ellentétek "azonban » bonajárandóság kérdésében mutelkoztskJ kérdés foglalkoztatta legtovább a tárgyaw leket. Sneff kormánybiztos tapintatos pésének azonban Itt is sikerült megégj®! bírni őket. A nagykanizsajárási birtokocmJ gazdasági cselédek közt a folyó évre tölt fictl ekliv szerződés főbb pontjai aj0 kezök |, A. gazdasági cselédek folyó munkabére 800 korona. 2. A gazdák • mindenkorra 400 tetrona háború» adnak a gazdasag^ cselédeknek 3. * sági cselédek gabotiajárandáeága %0 \' zsa, ameJybŐl 10 métertiiásáá roz*. 6 4 árpa vagy rozs, 4 A fOtdMrardóság négyszögöl, amiből 40Q négyuOgAJ J«* A. Joga van minden gazdasági caetfde*, darab atarvaamarhát lartenl, ««Ml#ek fWJ hos «a uradalom tfOO rtégystö«Oi ré»< *J métermázsa tavtárl SMimlt *d 6
i9I9. március 1
razdanági cselédnek két ét fél öl tűzifa ház- I \\ot srállitandó. 7. Amennyiben a gazdasági aeléd tehenet nem tart, 400 korona kárpótlást \' rap vagy két liter tejre tarthat igényt. 8. Sza->ad baromfitenyésztés a libák kivételével. — ?nnek a kollektív szerződésnek annyiban van ¡agy jelentősége, mert ezzel elsimultak a bir-okosok és a földmunkások közti ellentétek és no6t már semmi akadálya nem lehet annak, ,0gy a föld mivelése mielőbb megkezdődjék.
A zalamegyei szénbánya. Megírtuk, logy Schless István mérnök Csapi község halérában szénrétegre bukkant. A napokban Zslg. nondy Viktor egyetemi tanár és Schless mérnök mélyfúrásokat és gyémántfuráiokat fognak régezni a Földtani Intézet által rendelkezésre bocsátott eszközökkel. Ugyanekkor egy re-ménytárna fúrását is megkezdik, amelyet ju-fyu^ban valószínűleg be is feleznek. Ha a fúrások kedvező eredménnyel végződnek, részvénytársaságot alakítanak a szén kitermelésére
— öt órakor fogják *árni az üzleteket. Az üzleti életnek az a súlyos megbénu . Hsa, melyet a négy órai záróra okozott, több bben arra indította a kereskedőket, hogy a záróra kitolását kérjék. Legutóbb is a fővárosi kereskedővilág erkölcsi testületei jártak illetékes IHy^ken ezzel a kéréssel. Mint Jó forrásból értesülünk, Vázsonyi Jenő szénkormánybiztos a napokban tárgyalásokat folytatott ebben az ügyben és már megtette előterjesztését a kereskedelemügyi miniszternek. A szén-kormánybiztos előterjesztése alapján a kereskedelemügyi miniszter az üzleti zárórát délutáni öt órában fogja megállapítani, a rendelet azonban kiköti, *hogy a kirakatokat és az flzletek mellékhelyiségeit nem > szabad megvilágítani?
—; Feloszlik a hatósági üzlet ós az élelmezési hlnatal. Dr. Krátky Mván főjegyző azt a javaslatot terjesztette a városi tanács elé, hogy a hatósági üzletet oszlassák fel. A ható sági üzletre a háború alatt szükség volt, de ma már az az intenció, hogy a kereskedelem a békéi mértékben uir« meginduljon. A jövőben a hatósági üzletben eddig árult cikkeket, a kereskedők fogják árusítani. — A kormány felfogásának megfelelően succeszive fel fogják osztatni az élelmezési hivatalt is. A jegyrendszert fokozatosan korlátozni fogják és tgy az élelmezési hivatalra sem lesz szükség. A város n élelmezési hivatal hat alkalmazottjának már fel is mondott. *
— A szabadhegyi villák. Annak idején megemlékeztünk arról, a kormánybiztoshoz intézett beadványáról, amelyben többen az üresen álló szabadhegyi villák elrekvirálását kérték. A lakáshivatal vezetője a napokban hirdetményt fog közzétenni, amelyben az üresen álló szabadhegyi villák bejelenlését rendeli cl. Ugyanez alkalommal fel fogják hívni mindazokat, akik a Szabadhegyen lévő villák valamelyikét lakáscélra igénybe óhajtják venni, hogy ebbeli kívánságukat jelentsék be a lakás-Wvatalnak.
— A Lakásügyi Tanács a hadikórház átadását Javasolja. Jelentettük, hogy ¿Király Sándor műszaki tanácsos Budapestpn kölelező ígéretet kapott, hogy a Lakásügyi Tanács támogatni fogj*, a városnak a barakkórház átadására irányuló kérelmét. Erre vonatkozóiaga Lakásügyi Tanács ma értesítette a yárost, hogv a hozzá beadott kérelmet párlolólag terjesztette a hadügyminiezter elé.
— Uj vállalat Nagykanizsán. „Schless látván és YársaíM cég ahtt ásványkutató és <Wéke*itö vállalat létesült, amelynek célja a Zílamegyébcn található ásványi termékek felkutatása és ipari értékesítése.
— Z8ebmetszé8 a Szarvas szállóban.
Kóka Sándor 20 as baka csütörtökön este a S*arvas-szálló kapu bejárata alatt nézegette a ¡áncot, amely a Szarvas nagytermében levő tánciskolában folyt. Tárcája kilátszott zubbonyából, ami feltűnt egy háromtagú zsebmet8>ó-«arsaságiiHk. Mialatt Szántó József és Istváno-2? ,slv*n »falaztak": mesterséges tolongást ^«»Pk tel, Tóth Gáspár észrevétlenül kicsempészte Róka tárcáját a zubbonyzsebböl. Róka ^k később veite észre, hogy tárcája eltűnt és ^Rrökönyödése annál nagyobb volt, mert
korona vo,t a tárcJban, amit a harctéren «Pörolt össze majának. Feljelentése alapján a
zte kodó rtesités
ZALA
rendőrség tegnap délelőtt mind a három Jó
madarat őrizetbe vette. A pénz legnagyobb része is megkerült. *
w-ixTTc A* Wel gabonaár. Az idei gabonaár kérdésében még nem tárgyalt a kormány és a löldmüvelésügyi miniszter sem foglalt véglegesen állást. A miniszter óhaja az, hogy a szegényebb lakosság a j3vö kampányban is meghatározott maximális áron jusson a szükséges liszthéz.\' A forgalom teljes fölszabadulása már ebből a nézőpontból sem lehet-•égés, bár nem zárja ki a részleges fölszabadítást. A miniszter terve az volna, hogy a forgalmat elvben szabaddá teszik s a kormány a szegény lakosság ellátását oly módon biztosítaná, hogy bizonyos kulcs szerint meg állapított áron kellene a termelőknek h gabonái az állam megbízott bevásárlóinak átadni. < különbözetért a termelők a szabadforgalomb kárpótolhatnák magukat.
— Eljegyzés. Szigeti Jenő Grünsteln • Bernát érsekuj leányát Elzuskát. (Minden helyett)
— A monarchia adósságait a párisi konferencia osztja fel. A Corríere della Sera párisi külön tudósítója szerint az entente^özi pénzügyi bizottság a volt dunai monarchia területén alakult összes államok érdekében javasolja, hogy azok az államok, amelyeknek van pénzük a szelvények kifizetésére, váltsák be a szelvényeket a többi állam nevében is, a nélkül,\'hogy e*zel felelősséget vállalnának a jövőre nézve. A volt osztrák és magyar monarchia államadósságait véglegesen a párisi konferencia fogja fölosztani az uj államok között. A tízes bizottság ezt a javaslatot egyhangúan elfogadta \' és tudomására hozta az érdekelt államoknak.
— Jótékonyság. N. ur egy borperbe kapott szakértői díját: 150 koronát kiadóhív talúnk utján a népkonyhának adományozta.
— Halálozás. Strausz Sámuel és Jlje valamint az összes rokonság megtörten j^fttik néhai Kohn Márkus ur február J7-én #rt^nt hirtelen elhalálozását. A megboldogul hűlt (Ütemeit f. hó 2-án délelőtt tO órakcWT fogluk az izraelita sírkertben örök nyugalomra helyezni*. A gyászoló család.
— A Világ nagymozgóban ma és holnap ismét\' szenzációs műsor kerül bemutatásra. A végzetes krónika cimii 5 felvonáso dráma a sláger, melynek főszerepét Teréz hírneves moziszínésznő játsza.
— Elveszett a nagytrafiktól a Vayupu vendéglőig egy fekete bőrlárca. Kéiemk a becsületes megtaláló, a pénzen kivül, a£tárcában levő másokra értéktelen b%atokajr^t\\\\t^ póstán küldve) a Zala kiadóhiv^ábi juttatni.
— Három fiatalember, (az egyik reáliskolai érettségit tett; egy hat reált és egy két reált végzett) irodában állást keresnek \'szerényebb dijazassal. Szíves ajánlatokat Lojkovits Erik címre kérnek a Korona-szállóba. Vidékre is elmennek, főként jegyzői, ügyvédi irodába ellátásért s némi fizetésért. -
OrJ
Pénteki tőzsde.
Budapest, február 28.
Magyar Hitel 941, — Osztrák Hí el 666
— Osztrák-magyar államvasút 1030, — Leszámítoló Bank 609, — Hazai Bank 490, — MagyarIBank 711, — Rimamurányi 943, -
— Salgótarjáni 1010, — Közúti vasút 579,
— Városi vasút — , — Urikány 880, — Fa-bank 820, — Jelzálog 499, — Ker. Bank 4455,
— Schlick 388, — Outtin:inn 917, Szlavópía
865.
Ny ilt-tór.
— Dr. Berger QéVa, a muc/szerda-helyi és slridóván orvosi körök orvom, muraköznek jugoszláv megszállja miatt f> annak tartamára, Nagykanizsán toegkezdfc orvosi rendeléseit Zrínyi Miklós* u\\fa 54 sz. alatt. (Munkásbetegsegélyzó melleit V Szakorvosi rendelés bőr- és nemibetegeknek; Vé^izsgálat, — . wassermann—górcsövi, chemiai bs bakteriolo- I giai vizsgálatok. , I
-» L * - \' .
Séta a Hadikórházban.
m Kevesen tudják, hogy alig egy óra járásra Nagykanizsától Magyarország közegészség ügyének egyik büszkesége, a kórházépítés technikájának egyik legnagyobb remeke terűi el I ez a hadikórház. A vonaton érkező idegen bámulattal, megdöbbenéssel szemléli a már távolról látható óriási épület komplexumot, amely ugy emelkedik ki a környezé síkság egyhangúságából, mintha hirdetni akarná a modern demokrácia programmját; a munkát, az alkotást. Lépjünk közelebb az óriási épülettömbhöz s vegyük jotban szemügyre a kórház tés technikájának ezen páratlan remek müvét, lépvén a főkapun, szép, szabályos kert házakat látunk elterülni, amelyek mértani pontossággal meghatározott helyükön, kényelmesen terülnek el, tiszta, cementezett, csatornázott, sinekkel keresztezett, vonalegyenes utak mentén, minden egyes házacska előtt és mellett, szép, már zöldelő, fiatal fenyőkkel szegélyezett pázsit terül el, ami rendkívül megnyugtatóan hat a szemre. A szép zöld pázsiton szabálytalanul elszórva, kényelmes kerti székekben, felkötött karú, bekötött lábu, köhécselő betegek sütkéreznek ; az utakon mankóikra támaszkodó, ápolók és ápolónőktől támogatott betegek rajzanak, amott hordágyon visznek bepólyázott fejű sebesültet, mellettünk reszkető lábakkal, botjaikra támaszkodva idegsokkos beteg tipeg, amott fehér köppenyben orvosok és ápolónők mennek egyikházból a másikba. Mindenütt mozgás, mindenütt élet. Belépünk egy épületbe. Káprázik a szemünk a bár egyszerű, fehér szobák láttára, mert bárhova tekintünk, mindenütt a modern hyginia vívmányai: cement folyosók,3 fayance mozedók, angol klosettek tisita fayance-ból deszka nélkül, fürdőszobák, teakonyhák, hideg-meleg vizzel, villanyvilágítással. Az épü\'ete\'c meg varinak számozva és A, B, C betűkkel vannak a számok mellett ellátva, a szerint,\' emint az egyes speciális osztályok követelményeinek a legjobban megfelelnek. Most egy óriási épület válik ki a többi közül, melyhez nagy vasúti sínpár vezet s amely előtt kis vasúti sinek keresztezik egymást. Ez a fölvételi épület, az óriási fürdővel, a gőzkád douche fürdőiben egyszerre 1C0-I5# ember fürödhet. Külön vetkőző terem, külön Itöző, állandó orvosi inspekció, külön kötöző, a hozzávaló raktárakkal. A levetett fehérnemű és ruha, azonnal e két óriási desinfektorba és formalinkamrába kerül, onnan fertötlenités után a villanyeröre berendezett gözmosodába, amelynek pazar és praktikus berendezése meglepi a látogatót 8, melynek teljesítő képessége oly nagy, hogy» egész Nagykanizsát képes volna ellátni. A gőzt és meleg vizet szolgáltató kazánok, egy szép tágas kazánházban szinte ezen épületben vannak. Innen szép uton egy szökőkút mellett elhaladva a sebészeti barakba jutunk, amely szépségével egyszerűen elbűvöli a látogatót. Nagy válószoba fürdővel, óriási sok ablakos kötöző szoba, több kötözöasztallal, Gypszelő szobi, előkészítő helyiség, sterilizátorokkal, müszerszekrényekkel, Röntgenszoba, Aseplkus és Seplikus műtő orvosi szoba, ápolók, mütö szolgák szobái, klosettek, gépház. Természetesen hideg víz, meleg víz, közpwnti fűtés, vil anyvilágitás. A műtőkben pazar fdjanez mozsdók, könyök csapokkal, steril viz ete ,A második számú mütö egészen hasonló, csak valamivel kisebb. A mütöbarak közelében kápolna. Kissé távolabb ismét különálló barak látszik, amelvben a hullaház a bakteriológiai laboratprium helyiségei és a ravatalozó van.
Tovább- menve több hosszú fekvő csarnok terül el az emelkedések tetején. Most ismét egy feltűnően hosszú, sok kéményes barak következik, ezek a konyhák, amelyek 3000 betegre vannak ugyan számítva, azonban teljesítő képességük még ennél is nagyobb. Mellette a gyógyszertár különjbarakban, az élelmezési és egyéb raktárok külön-külön barakokban, majd a kórházigazgatási barak, a legkülönbözőbb hivatalokkal, a kórházi (alkalmazottak lakásai szintén egy külön barakban, amelyhez nem messze a kórház saját vízvezetékének óriási méretű gépháza a szivafyukkal, egy más barakban istállók kocsiszínnel, baromfi udvarral, mögöite jégverem stb.

(Vége holnap.)
APUMftBETÉ
■échsadrt sr
:«ví nagy iseri! áoár gydwdfcaHíie/ uémrtiam mktá/ asaly kart*\' ggómélca es SfeMfps baraktárases^ri nifralt Bánvlur megtekinthető a hl ^ÉslínMM aMai 1. éa 2-4a Tj 15. Ilii alatt.
Az Qr—pal ni0«itrttr|| vagy rtiR Tabonuu j<5 Sseléssel mellg «« Feh etetik.
, J6ml WherosÉ ot Sl\'a sz hsdjráibS eíadó. —■ Bővet»»« Rá ssáas «lát
Kát )át Mi* ataká letíSt hatvan személy rendre Mvaialhan
AHők, ablakok éa tokok, amalyefc a Thurn-Tasís herceg baltavári kastélyából ke-níítek ki, jutányos árban kaphatók Érdeklődni a gósílkrióban. Telefon 330.
Itfíf
a vflág Icgssi vonásban, mely a goriíla-pajof orassláavadászat,\' oroszlánokkal, négi jegyek 2-án d. u.
Előadások hétköznapon: Vasár- éa ünnepnapon:
« M-aleffcnt éaGunó Inak. — Nagy kOnlette az ea a farmarokkak. előre válthatók.
5 áa 7 órakor. 3, 5 én 7 órakor.
kara» ~ kiadó-
HIRDETÉSEK
felvétetnek
a Zala kiadóhivatalában
ÜÍflfiXS2§
De—y JU Hotley
Ca
Üt 8, ton*r
Szerelmi )t _x
És • rnt
iévvt
va
(fonásban. léM
Előadások hétköznapokon : ~ $ ós 7 énto
Gyönyörű éa modem kipaalaoslbamoh. MiUJ^Nk kaphatók Fischel Fülöp Fiai cégnél, Nagykanizsán

Waáaaca cseléd toMiHit Tdafey.nl il.
teljes
Fuvarozás!
, Pripié Míán faterroekiriel JOflioMa voínft leszfiilitandó iti vraggonhoz körüibeli t >giságbóL
kik erre &mui érdeklődhetnek \\ a | Telefon 58.
loMMlJMIai
W I
71
zalam átvette
1 belül rdőből -000
tára vál-kan tzsai
virág, fözei madárslesé
UesfatybcBatt
tömeg vek. árfttá pótló
beszerezhetők
BSZIfi MF HI6YRIII31 BZ&ET-Tfl 2.
Vasáf<- éa ünnepen: 3, Al/\\ 6 és lxft óratok
POLLAK M. EMI
- NAG S=== KINIX.«!
Vásárol éa el dasigl terss\'
gazdasági 1«.
:: Ftfetfntefc :: Inmtnk
FISCHEL
FUlSpPIn mwaOL dmtosaaj-
irodaszerek, Szietikőnyyek, papírok hangszerek, díszműáruk, játéktárgyak
nyomdavállalat
NAGYKANIZSA
TELEFON 78.
VNMC4/
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet
papirárnkészités. ^^^ Mindennemű nyomtatványt a legizfésesebb kivitelben kdszit ós legpontosabban szálHt
WyimaliM a JULA*f nyepeto áa hjrtapklaátf vállalatnál Nagyhacásaán.
igazgatói SALOG OtfBtAtt.
XBftl. t»l«l|»w.
SAOYKANIZS A,
Sugár ut «.
10
dl« KyoaterfHMrt P(-c(ia.
hjjritsft hétfőid *««W tOtméi Tir L—n ír1
NatyltMliM, ISIS. ÜHlm
ILSN»
Mjtii káiiwi uiHin, vagypo»!» hMUMMi
MIMI*méft *» kMMnM NMn »«.
I«M< «HM m.
I
POLITIKAI NAPILAP.
F6tzrrte*ztA s TÓT H r. OLTÍN
KtauluUn ét laptiitajdonba i -CSItlAO JK\\ A
«
E
B|to ívre K
rétfm .. . ifr*
Nt0*Mvrt n 22 §0
Egy Bfifi . M 71»
Egyes szám ára 301
Hírdetésekct, hyttt-tcnst és m(ti> kOiIeményrVrt dtjuaMi jxerint vtu i i a M i kiadóhivatal.v:
Portugáliában dühöng a bolsevizmus.
Amsterdam, márc. I. A Morningpost jelenti Ussabonból: A portugál fővárosban a mait szombat óta bolseviki barbárság dühöng. A bolsevik tek ultimár tumot Intézte a kormányhoz, amelyben « parlament feloszlatását, a közigazgatás ■PBtrahzaleMt-WH*-
rendőrség felosglktáüdt kei vetették. A kormány csak a parla-ment feloszlatását vállalta, a többi követelést elutasította. Erre heves utcai harcok keletkeztek, bárrikddokat építettek, ágyukat hoztak az arzenálból, majd elvágták a villamos vezetékeket, ugy. hogy az egész vdrqp világítása lehetetlenné vált. A kormdnypalotdt 3000 fényi tömeg rohanta meg, a harcok még folynak. Egy hét óta Portugália nem tud a külvilággal érintkezni, mert a távira- és telefonvezetékeket elvágták.
■Aachenben Mfsfyveralk a bol-aeTlkleket
Frankfurt, márc. 1. A müncheni no»jet-longiesuuson jna bejelen\'elték, .togy addig iWnghenban 10 00Q apartakust, fegyverez tik fel. A müncheni komonnrtita központi fanács száznál több bajor tisztviselő elleír el-Ijgstö puancsot adott ki. - * Berlin, márc. 1. Ma délelőtt Münchenben ■mii11 > tu>. KomtoycMpiiot v nrat ak M a l\'Jntetöfi ellen és sortüzet adlak, öjrn meghatlak, számosan- megsebesítek A lákós-ság- körében óriási az izgalom. A~ spartakusok ««Jent elköveinek, hogy a \'hatalmat meg-l*tiák
laaklataaácaak m törvényhozó teát álét ben.
Berlin, márc I. A német biiödalmi kormány hirdetményt készül közzétenni, atrtvhen a munkástanácsoknak a törvényhozó testületbe -«tó felvételét jelenti be A kormány egyik tagji Berlinbe érkezett, hogy tárgyaljon a berlini munkásság bizalmi* embereivel.
Brauuachwelg — aiövJ«(K8stár« aaiág.
••\' . Berlin, márc.. I. 8raw}»chweigböl felentik : Sok szar munkás jelenlétében magtar-tott népgyOléa egyhangúlag albatároata ) proletárság diktatúráját «a kikiáltotta a braunschwqigl szovjatköztársaságot Azt a .kompromisszumos java»l lot, hogy a kormány a pártok arányában alakuljon meg, visszautas
HMW,.\' \' ... v ... •. . . ,\'
Jk német kormány fegyveres«*lép lei a apasrkatsseok ettem.
Nürunbarg, marc. 1 Megbizha\'ó hirek szerint Berlin és In<olstadt között csapit-mozdulatok folynál, a mélyek München ellen irányúinak.
Berlin, mátc. 1. A .weimari kormány Í4d)é! Urgyált a szlrájkmozgalom do\'glban. A kormány ethaflrop». hogy ha békés utón nem feltet megszüntetni a sztrájkot, akkor a sztrájkolok erőszakosságait erőszakkal fogja mrg torolni. .
A kormány kiáltványa a gazdaközönséghez
Jetenteék be feleelegeiket.
-Budapest, márc 1. A kormány ma a köwfcezö kiáltványt bocsátotta ki,a. garda-kBaOnséghez;
Mindenki ismeri tzokat a nehézségeket, Melyekkel fiatal népköztársaságunk, kormányának meg keM küzdenie azért, hogy az országot fkáboru szerencsétlen befejezésével jáió ráz-kfctatásokon kérésziül, a béke és nyugalom biztos révébe vezesse.^Mindenki tudja, hogy •lyen akadályok tornyosulnak a kormány ■fkAdéae eJé a kormányzat minden ágában, * tteg a közélehnezés terén, fózink gazdag «burát: a Bácskát és Bánátot elzártak elő-aak. Ezeken a területeken idegen csapatok yezkemek be. Az ott felbalmozott éíelmi-"»■kkel a fegyverszüneti szerződét ellenére ■fcak rendelkeznek, ebből lenát a békekötésig *** hozhatunk semmit a nagy kOzOs asztalra, " országnak a népkormány által féltve őrzOtt nyálába Bc kell tehát émflnk azzal a kevés-*•» *nl még megmaradt De éppen mert ke-»k, gazdaaágoaaa keil bánnu ik az élettel, igtz-megosztanunk azt, ami van: nem 2fPt> ^\'KT egyesek dúslakodjanak, mig *mok szOkaégel azepvednek. Minden izem P*«át, «mit gazdáink sajti báztartáiukban •gazdaságukban nélkülözhetnek, a közlogya»»-y.«*j»lra Ml Mnoaitanunk. Hozzátok fordu y w>át magyar gazdák I Segítsétek, lám» p^M a népkormány!, nehogy sMmrfháAyás súlyos vád Messen benneiektl, hogy ■ NMlok okozói, hogy po\'gártárisltok száz-
ezrei nélkülöznek és termelő munkára képtelenek. Szolgáltassátok be feleslegeiteket! Tegyétek ezt gyorsan: aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Tcgyétefr-ezfr azivesen éa\' ne vár-játók, hogy a hatóság és a halóságot támogató szervek\'éa.kOzegek állapítsák meg, mit nélkülözhettek. Tegyétek Ónként, nehogy a szűkölködők izgalma bajt okozzon. — Meg kell értenünk, hogy ha csak nem akarjuk orszá-günkal._v2szedelembe dönteni, hacsak nem akarjuk a háborútól még megkíméli javainkat is megsemmisíteni, mindent el kell követnünk, hogy a közellátás folytonossága meg ne akad« jon s a fenyegető veszedelem hazánkról elháruljon. Mindenkinek be kell látnia; hogy a közélelmezés kinőtt a pártpolitikai kérdések kereteiből: a nemzef egyetemes érdekévé, az ország létének, vagy nem létének nagy kérdésévé lett Meg vagyunk róla győződve, hogy az érett gondo kozáau és hzan felfogású gaz-dakOzOnség megérti- mindezeket s Önfeláldozásig menő hazaszeretetéből erőt fog meríteni a kitartásra és utolsó falatját is megosztva em-bcrtáíöáival, elhárítja a fenyegető veszedelmet
A magyar népköztársaság kormánya: •erlnkay Dénes a. k, Böhm Vilmos s. k„ CkaranH Ernő s. k., Junker János a k„ dr. Msgy Vince s k., Szabó litván a. k, dr. •aanda Pál s. k., dr. Bsloghy EmO s. k., dr. Busa Barna s. b., dr. Juháas Nagy Sándor s k, dr Kunt! Zalgmond a, k» Páldl Oyula k., Szabó Oraazt s. k„ dr. Vasa János H. k.
Lenaadalott kormányblzloi.
Hódmezővásárhely, marc. t. Kun Béla volt Károlyi- párti képviselői, Hód mező vásárhely kormánybiztosát a szociátdemokraták lemon-\'Sdaiták atlSMrót mert nem vottak megelégedve téiiykedéseikeL Ulótía valóazinüleg ezcciál-
Megaattnik a blokád.
Tematvár, márc. 1. Belgrádból érkezett hivatalos közié» szerint a legrövidebb időn baldl megnyitják a aaabad keraake-dalml forgalmat Magyarország *a • jugotz- . Uv-államok közt.
Zllab lángokban.
Zilah, marc. L Z lah városa lángokbko áll. A irtsak, nagy részé, különösen a középületek nagyon megrongálódtak <t román nehéz Mlzérsét, tüzétől A tomanok rommá lőtték a itftyiyi^fha aímnlfftimot és a katholikas templomot. . . ^
Baranyában tovább tart a astrájk
Budapest, márc. 1 A temesvári éa szegedi Mav. Uzletveze^ságek negszailoll lerfi-I leiéin ujbóLfelvették a forgalmai a megszálló vasutasod, a szabádkii és\' pécsi üzlet vezetőségek terutétéd azonban váAozaflanul royzbb tart a sztréjk. ; \'
A leszerelt katonák nagygyűlése Budapesten.
Ragaazkodaak as 5400 korona
végkielégítéshez.
Budapest,, márc. 1. A leBzertlt altintek és katonak szervezete délután a Tatlersaalban 7000 ember jelenlétében nagygyűlést tarlóit. A gyUlést megelőzőén a kommunista párt sok röpiratot osztogatott szét közöttük és a kommunista párt két tagja megjelent a szervezet vezetőségénél, félszó ilva azt, hogy csatlakozzanak a kommunista párthoz. A szervezet veret öi azonban kijelentették, hogy ók nem politizálnak A gyűlés délutániéi 3 órakor kezdődött. Kiss Nándor előadó után Végh Zstg-moftd bfiiározpi" javntlTöt Terjesztett elő, amelyben.a Jeuueieltek e következőket követelik : ismerje el a kormány a leszerelt altisztek és közkatonák szabadszervezetét; utasitsa az elnOk a kormányt, hogy »zOntesse be a leszerelt altisztek és katonák politikai üldözését és a letartóztatott vezéreiket ~ amennyiben az ellenük felhozott vádak alaptalanok lennének engedje szabad >n; tovább.a is ragaszkod» nak az 5400 koronáa végkielégítéshez, ha azonban a kormány elismeri a szabadszervezetet és tárgyalásokat kezd, hajlandók engedményeket tenni; kéri az elnököt, hasson oda, hogy a jövőben a munkástanácsokba vegyék be a lenereit katonák és altisztek képrise\'öit is. — A határozati javaslatol egybangntag elfogadták
A délszláv—olasz konfliktus.
Páris, márc. 1. (Radlo.) Hivatalos helyről nyert értesülés szarint Amerika as olaiz—|ugon> láv Összetűzés folytán már visszavonta Fiumében állomásozó cs*Mtal*. At amerikai béke* de*egáció tagjai kljelentették, hogy-ar amerikai csapatoknak nem as a.saartpOk hogy ilyen clvakodáibi betekevervdjenak, kfltftnöeen ha ag ftaazalfliéa « béktérlekeabt döntéseinek ItF kérésével alkarülhető. Olasz részről hfvatalouan bösllk, hogv a Jugoszláv határos ujabb kp»-mény nem ■következeit la
ZALA
ItltL méfxtm
Akinek nem kell apOipükséf.
.Aki püspöséget kíván, az |ót kíváu* — mondja a magyar közmondás. A forradalom ugy felforgatta nálunk a dolgokat, hogy már von olyan ember, oki ezt a nagy lót a püspökségéi nem akarja Ilyen ember Hotk János, a Nemzeti Tanács elnöké. Azt olvastunk ugyanis, hogy SCúnfyl Mihály köztársasági elnök magához hivatta Hock Jánost ás felajánlotta neki a váci pttnpök-oáget ás a Budapást józsefvárosi plébános kijelentette, hogy ő nem akar váci püspök lenni« Ugy-e atyámfiai az Úrban, ilyesmit még elképzelni sem lehetett a .régi jó Idők-bd , amikor Krisztus gyalogjáró apostolainak utódai négyesfogatan robogtak, az ezer-holdak fülöli uralkodó püspöki rezidenciákban, — amikor főként nálunk nem mindig a hittudományban és Istenfélelem ben, nem a lelkipásztorkodásban ea erényekben Hin-döjtlő papok emelkedtek oda. hanem elsősorban a mágnáscsemeték ás egyéb előkelő összeköttetésekkel rendelkező, vagy egyéb stréber, hízelgő, a kormányt és dinasztiái vakon szolgáló papok. Hiszen éráeft lett itt Magyarowsáfon ofyan pgp is, akire a római pápa mondta kTa véleményt, hogy t .non episcopabilis" (püspökségre nem való.)
■ Hock János nem akar püspök lenni, bárha erre több érdeme van is az egész mai püspöki karnál együttvéve De igaza van, amikor elhárilia magától ezt ^megtiszteltetést, mert ő maga „jtem kiVán és nem, fogad el jutalmat azért, amit a politikai téren tett hazáiéért és népéért, de még olyan megérdemelt áHési sem, amelyről azt mondlUI-nák, hogy ez a politikai működésének jutalmazása. És ebben a magatartásban követi. Déd* Ferenc példáját. Távot ^áfr főiünk, , hogy helyeseljük—fhmk polinkájái,\' amely alkotmányos formákkal leleplezett szolgaságba és zsarnoki állapotba sülyesztette Magyarországot, de az tény, hogy sem Musag. sem haszonlesés nem vezette és bár az akkori fölfogás szerint nagy szolga-, latot tett hazájának — szerintünk csak a királynak éa a dinasztiának — sem kitüntetést, sem jutalmat, sem állást nem fogadott el, hanem lemondva még ősei birtokáról is, a napi egy arany Járandóságából élt szállóbeli legénylakásán.
Mennyivel Örvendetesebb látvány azonban előttünk Hock János alakja, *aki Deák müvének, a kiegyezéses hazug magyar alkotmánynak rombadöltet -sietette, oki Magyarország forradalmi (Öiszobaditásánaknagy és veszedelmes vállalkozásában politikai és papi egyéniségének magával ragadó szónoki művészetének megbecsülhetetlen eaejé-vel állott a küzdők élére. A demokrácia hivei mennyivel nagyobb örömmel tekinthetnek őreá, aki nem a gyalázatosan letiport nemzet kierőszakolt hódolatát és az Ausztria gyarmatává sülyeszlett országot szállította a királynak, hanem akii a gonosz uralkodó cSalád)ól és kizsákmányoló. Ausztriától megszabadított haza, az ifjú magyar köztársaság első elnökének Károlyi Mihálynak szavai szerint, az ő alteregója
De nemcsak a köztársaság megteremtésében, hanem annak föntartásában, a forradalom vívmányainak megőrzésében és örökre elévülhetetlen érdemei vannak Hock Jánosnak. Mig ugyanis Károlyi Mihály mint miniszterelnök a kormányzás - óriási terheivel küzködött, addig Hock jános a forradalmi pártok, a függetlenségi és radikális polgárság s a szervezett munkásság további üdvós együttműködését\' biztosította. Hogy ez a céltudatos munka nem ment simán, azt mindenki tudja. Hogy <mily lelki erő, mily politikai tehetség, mily bátorság kell hozzá, ezt a párt kulisszái mögött láljiaíluk. A munka, sahtos, hogy pariszakadás árán, mégis sikerült. Ennek a munkának hőae, vezére Hock János volt. Ezt a polllkát nyomban Igazolták az események- Hock János azt hirdette, hogy a szociáldemokrácia nélkül ma nem lehel Magyarórazágon kormányozni, de a azoclállata párltel való szövetkezés csak ugy lehet őazlnlc, ha a ezö-vetkező polgári pártok radikalizmusa , éa
demokráciája is őszinte, egységes Ezt joga | sarkánál, n.ig Sitfcréhji láeóaaa
volt a imdálhH pártnak megkövetelni a \'Károlyi párttól. Ezért kellett a Károlyi pártot megtisztítani a régi és uj reakció* soviniszta eiamofctől De ezzel jogot váltóit a Karolyi párt árrá, hogy a szocialista pántó( aklntén megkövetelje a maga kertiéin belül a kormányzást, a rendet biztosító egységet És a szociálisra párt nem félve a pártszakadásról, a proletár testvérharctól a kötelességét Szintén becsületesen teljesítette e Igy e két pári jobbfeiől megszabadulva a mult terheitől, bal* felől biztosítva a Jelent fenyegető türelmetlen erőszakoskodó szélsőséges Irányzat ellen, egyesült/erővel teljesítheti történelmi hivatását ■",""".\'
Ennek or* hivatásnak ékesen szóló prédikátora, d«. egyszersmind élesszemü, erőskezű megvalósítója Hock János, aki önmagához méltó okkor, amikor est a hivatalát nem cseréli föl a vád pttspökséggeT. Mi pedig és meg vagyunk győződve, az egész magyar demokratikus közvélemény is, büszke gyönyörűséggel és meleg szeretettel tekintünk féléje, aki megmaradt tovább is egyszeri! plédánoenak és a magyar demokráeja nagyszerű vezérének
Szterényi és Szurmay a sümegi várban.
(Sajdt tudósítónktól) Szlerényi és Sur-may kegyelmeseket tudvalevőleg a kormány a bu^suoentláailói klubomban akarta internál" ütni. Ettől a tervtől azonbin később elil.uk, mivel a hely nem lálszo\'t két ilyen féltve\' őr zott ember réfzérc alkalmasnak. Hogy hova vitték Sít erényit éá Smrmayt, ait még-» «ri»m -fnlfS pe»\'ÍT«pnrtPr»fc>i^ár «■-tÍK»rflH-megállt\'
p.tani Di ami nem sikeralt a pestieknek, az sikerüli egy ügyet szombathelyi\' újságírónak, aki véletlenül megtudta, hogy a levitézlett nagyurakat Szombathelyre vitték s mlv\'l a továbbutazást a várni kelteti; — a régi Sza-bírfa-szátlÖBauTíélpITék el őket (lt kereste föl a szombathelyi ujságiró Sílerénylt éa Smrmayt s tapasztalatairól a következő érde kes cikkben számol be:
Két kegyelmet egy szűk szállodai szo bábán: ennek voltam a tanuja ma délelőtt. Nekem fejedelmi féúejt volná egy Ilyen Her ceg-azálldbeli tzoha, de két kegyelmes! együtt látni egy ilyen szfik lyukban, titkos rendörök-\'kei az ajtó elölt, annak bizonyos börtönszerfl jellege vm. Az ajó nyitva, a kopogtatásra senki sem féléi, mintha nefti érdekelné az ndabentlevöket, jön-e be valaki, vagy sem. Belépek. A fűtetlen szoba levegője megcsap s upy gondolom, nem itt lesznek, akiket kere-seb. Két férfi van a szobiban: égy kékiakkós csontosképfl, simára borotvált ur s egy < szea-azakállu, »ranyevikkeres kövérkés ur, előbbi könnyedén az ágy sarkához támaszkodva, utóbbi fázósan a dívány tarkába húzódva
— Bocsánat uraim, a rendörlanácsos utat kererem I * ■\'\' . \'.
— Nincs Ut, válaszol a kékzakkó\'s l
dívány MhMqV; melyik a nagyobb az r, amelyik as arcával, at-e. amslp» tT lével mutat{a a figyos hidegvért^ ., , — Nem volnának Mi Vések interjút az arak?
Szurmay keményen, katonásan leM . — iMwjal, azt nem I Szterényi, at ujságlrókhoe jobban ha szokott politikus már engedékenyebb vek mintegy ti^oilivi p*|ll mondta:
Az most nem tőlünk fflgg arasi Ét ha megkapnám as engtdá«jt tm akkor nyilaikotnának az «rak?
Atra most nincs mód és al volt az egyhangú válaaa a én katonásan % szett*pom bokámat, mafukra hagytam «a , két egűkssavu embeit • maguk gotejnke Kéltöfők ügye minek legyen egyharmadig J ennek révén tok máa niié, ezeré ?
At internáltak szerdin reggel hat áa « perckor indultak el Budapestről. KiséreislfeJ vannak Laky Ltjot rendőrtanácaoa, dr. gk Károly kapitány. Bakay Dezső d-tekMi Ügyelő, kit- litkosrendör éa tizenkét tagból at őrség, amelynek Btazsek József siáu#a r nuanctnoka. A vonat nagy késései JutoH H Szombathelyre, mart a mozdonynak Otfc szentiránon fltbája támadt Siegrny, sfljpt vendigeket hozott
A két ez<niniszteri a Hercegszántói helyezték el éjszakára a ott töltötték el a délelöttnt is. Mindketten sajátkezttleg toMak ki a bejelentő lapot. A Siterényié igy szól
Báró Szterényi Józaef nyűg keresktdt-JemDgvi miniszter. S<0I. Lengyeltóti 1861. I— Érdekesebb a\'Stnrmay bt|elcnm aki foglaffnzátkénl ezt irta: ny. gyaNs^r tábornok.- A\'landó lakátként mindketten Bafc psitet Jelölték meg.
Az internálta kit pénteken dílu tán «itali tovább u] lakóhelyükre, amely minden yÜ szlnüség szerint a sümegi vár lett Ep Pestre feladott táviratban ide kérték levíeihr A mai é|azakára a Sabafitmál lóban arálláal ták el őket ott legalább fülöt! tzobában M hetik el a hosu éjszakát
HÍREK.
tata* mároius
1 Vasárnap Ma
NAPTÁR.
»«Ha. kuth. Karsanp >«*♦ PtaL Slmpl. OOr kii ifobniir tu Vh. y. tar. Sobnt .30. R. KU-
A nap tat taggal S om 4á iP»
Jum, uyajs»ifk dáutia I ¿ís 49 pa* noV «et rsgget S óri tt p* kot-, atra«Mik délután I úr» 10 p*
az önkéntes polgárőrség ÍV.
csoportja tart szolgálatot.
— A kanizsai törvényszéket a gy*t tábla hatáskörébe utalják ? Dr. Kiss Láné államOgyétz tegnap telefonon kérte meg a tor-mányt, iAgy a nagykanizsai törvényszék » ügyészség felettes hatólágát ideiglenesen jeWk tt A srrrb iTIÍgtiITTil ^öretkezWben a U* ztaf államügyészség már hetek óta nem tad
-T- Engedélyt szeretnék kérni iőle . arra, I > píesi f«áHamügyéazséggel érintkezni E M hogy >* internált «x niniszler urakkaT fltszél- | következtében a fellebbezés alatt ájló ttfjw
h essek!
— Sajnáljuk, de nincs itt s igy nem beszélhet velel ,
Amint síéfhem a kékzakkós úrra mered, ugy rémtik, hogy valahol láttam már azt áz arcot, hogy ismerős nekem s rögipn ki is csuklik számon a szó: ,
—. Egyébként kikhez van szerencsém uraim ?
— Szurmay vagyok, Szlerényi vagyok I Ah, tehát jó helyen járok. A kékzakkós
elintézése késik, ami lassanként a Jogszolgáltatás csődjére vezetne Az államügyész «** kérte a kormányt, hogy addig is, amig a ptt® lábiával való érintkezés lehetetlen, a jngfnl)*-nosság fenntartásának érdekében utalja a ¡kanizsai törvénynéfcet és államügyészséget * győri tábla, illetve főá lamflgyészség hall*-körébe.
— Az alsQlandVai vasút A Nigyksnin*j Alsólendva - Muraizombat Radkersburg^ ügyében megmozdult a vármegye is. Dr
ur nem más, mint a hidikárlya makkabőjar l vasmegyei kotmánybiztos dr. Németky Ô*
Szurmay generálit s az arsnyevikkeres ur Szterényi József volt kereskedelemügyi miniszter. Ezért állnak tilkos rendőrök as ajtó előtt s ezért van bOrtönsterfl jellege az egész dolognak: a tél kegyelmei inteinálva van ét Stombatheyről viszik zajamegyei uljokra, a sümegi várba.
Motl azián jól megnéztem eti a kii em*« bért Szutmay kissé megtörtnek tátiiik, Szlerényi vidámabb vonásokat mutat, vistont Szurmay kltkabllotan, Itgényoien áll a« ágy
Ügyvédet bizta meg azzal, hogy az atsófendfs vasút ügyét a kormánynál megérdeklődj* Nimelhy utjának eredményéről és a v«* építésének mai stádiumáról a kOvetkeiô gönyben áiteailette Nagykanizsa város palg; mesterét: ,A vaiul a helyi érdekthség háatlag megépiihető, ha as állam sz alaptp mény léiesilési kőltáégének erejéig hozaá^» láai biztosit, A MunkaBeyi Tanács tervel *** vasutunkal is Mvette Oaök la haasanak ej. hogy Ily mérvű áilagii lámogatáa aasgadatt»
tbl9 mi rein* 3
ZALA
Aeeesyibea ■ kormány ut biztosit |a, a városi ¿t megyei hozzájárulás is feiemelkctó less és a részvénytársaság >s megslskulhit. Ez »«etben
ytA levaaezal a földmunka is megindulhat. | A «áras b« lósága téliesen oaztji a táviratban fcifíjezésre jutóit; a^ásfoglalást vagyis SS állam (0 as alapépHeény \'•Őrségeinek a fedezését kéri s a még szdkaéges lökét részben a város ás a megye, részben magánosok és intézetek alján kívánja oeaaebositi.
— A mozdonyvezetői mUvászeatélyé, A QglMuuli Mozdonyvezetők Kanizsai Szö-vcoégeMegnap este nagyszerűen rtiegrende jeli pompás sikerű pűvészestéiyt adott t polgári Egylet dísztermében A nézőtér pom ■ás, színes képel mutatott: nem maradt egy parányi üres hely az egész teremben. Amű-aor minden számát nagy-élvezettel hallgatta 4a percekig tapsolta a közönség. A\'Itt Lal Idané salát verselt adta elő, amelyeket a kő lOnség már régen Ismer és régen szeret < ¿¿la hasábjairól. A finom, kedves, érző asz szopyi lélekben viaskodó érzéseket adiák versek és Klaaoé ugy adta elő őket, olyan flnomA kedvesen, harmonikusan", hogy pár ■«rcre elfeledtük az élet piszkait és a szép "ízések forrásából üdült fel a lelkünk. Gaytr Jóisefaé a Parnaithecslllet nagyáriádat éa (öbb kisebb dall énekelt. Qayerné kész mű vésznő: pompás hanganyaga, sok-sok tanú lássál fejlesztett brillians technikája eredeti felfogással párosul. Ahogy egy hangulatot megfog, appercipiál és visszaad, érzi az em ktr, hogy megértő emberi szív fakasztotta ás művészietek adja vissza az érzésekét Bámulatos sikere volt. Lu*dcs Ernőnél
______ BUM es őszintén
sajnáljuk, hogy az utóbbi Időben ritkán sze npelt a nagy nyilvánosság előtt. Pedig_az 4 művészeté a képzettség és készség olyan «éretett mutatja, hogy ráta cyirrtln a W és elragadtatás hangján tudunk írni. -— Vetdi Troubddurját brilliáns kéztechnikával ss egészen eredeti, a szokottól messze kl-aMgasló felfogásban adta. A „Magyar Uhap-sodia" bánatos-energikus melódiájában -előadását is nagyon sok tapssal tutatfoazta a ■egértő közönség. Jügtrné Pelcz Ida, Saaer marr Béla és Swurmann Ferenc trlóla pompásan összetanult nagytehetségű zenészek aikerült munkája volt. Végül a „Bűvös szék ctaiu komédiát játszották el, amelynek minden szereplői« a legnagyobb elismerést és ékse retet érdemli. Különösen kiemel jükMor-kutmer Stefit, aki olyan készséggel mozgott és iátszort a színpadon, amely műkedvelők-aél ritkaság számba Bieyy. Műsor után tánc volt. rnneiy késő éjszakáig tartott.
— Makadam-ut a barqkkórházig. A barakkórhárnak kislakásokká való átalakításával aktuálissá vált a közlekedési eszköz kér íése is. Még nem tOrlénl döntés az irányban, hogy a Jelepet a város belterületével milyen «szíözzel kössék össze, de bármilyen tegyen-« a döntés, annyi bizonyos, hogv a szent-niklósi-ut nem alkalmas sem arra, hogy auto-km<t, sem arra, hogy villanyos járatokat vezes-■aek raji* -A- váios hatósága megVéi le a vir-yye alispinját. hogy az átalakítást, a megye végeztesse el, mint amelynek kötelessége a ne-
úttest rendbentartása. Az alispán kilátásba Myezte, hoey az útnak a tárháztól a telepig tejoM részét makadam burkolatul fogja a ■egye ellátni. /
— Kinevezés. A hadügyminiszter s népfölkelő s parancsnokság kiváló és
"■pitikus lUzijét Qéletich Renát századost ««ggyá neve te II.
— Gyászhír. Neiser Ignácné szül. Schle-gS» Matild február hő 26 án e1 hunyt. Temedé pénteken délelőtt volt Z ilaegerazegen Az WMJyiban Szegő Pál nővéréi gyászolja
. — A Kereakadalml Alkalmazottak "iri cjoportja folyó évi március hó 2-án Nátán 3 órai kezdettel taggyűlést tart Minden ott legyen. A vezetőség.
— Meghívó. A nágykanizfSl ipartestület ás csizmadii szakosztály» hétfőn már-
magyülést fari. Tárgysorozat: 1. Menté». 2 Elnök, alelnök ét a válaast-jay lemondása és uj választás megejtése 8. Wwl \'adiivinyok.
^ - A várost Usstviselök etatuarande-* »árosl tisztviselők körében mozgatom
| indult meg, amely arra iráayul, hagy s ti Kivitet« fizetésekéi megfzlelően emeljék J* Ea nek a törokvésnék adott a tegnapi tabácsülés előtt ái.*&étfty István fölegyzö kifejezést, amikor la átmegy begyölt tisztviselők elhatározik, hogy a ^néptanácstól a városházi tisztviselők és alkalmazottak fizetésének alalusrendezés utján való felemeléséi kérik Tekiatetáal a vároai néptanács összetételére biztosra vehető, hogy a köztisztviselők Wgen megérdemelt fizetésemelést semmi akadályba nem fog ütközni.
Lebontják a régi jiamáahraiot. M egem lékeztflnk attól, hogy S*tff kormánybiztos a polgármestert a régi gimnázium épületének mielőbbi lebontására \'hívta f?l. A polgármester tegnap utasitottta a mérnöki hivatalt, hogy a régi gimnázium lakóinak március 15 éra mondjon fel. mert a kiköltözés után az épületei azonnal lebontják. Az épület anyagál közcélokra fogják fel túsznál ni.
— A Haladá.« kulturális egyesület helyiségében (Fő-ul 24) mi, vasárnap délután 5 órakor Hercieg Aladár felolvasást tart Matx és a proletárdiktatúra dmtml.
— • Uj vállalat Nagykanizsán Péter Hugó a Magyar Mezőgazdák\' Szövetkezete nakykíWxi/cai fiókjának vezetője a—Szövetkezei kötelékebői megvált és Csengery-ut Sí. szám slstt sajti neve alatt bQL és hmdókeieskedé»r| folytat
— Gál Annua magyar éa \'Olga Beck dán művésznő főszereplésével ma ás holnap mutatja be az Uránia a Vihar után cimű magyar drámát.
T
mögötti karakókat, amelyek kav*s«b»v kteéásiel jobb lakásokat szolgáltaiéinak. Talai illik ki as ódoa vároai köa kórházat 1» a hadikéi hAcbe, abból is saánntou megfelelőbb lakások veIáénak átalakíthatók a-a vétóihoz kflaefcSb la feküdvén. Könnyebbséget ia jelentenének a munkásaágra. Mozgestslok meg fai tát. de »e törjétek, na engedjétek, hogy a kórhá*ápltts*ck egy Ilyen remekműve, a magyar közegészség Ogy büszkesége, a csákányok ütése alatt nyögjön, hanem állfon tovább a hirdesse s fiatal magyar népköztársaság kulturális érettségét; Ne engedjétek! Hisz ti Is lehettek betegek, ti is szorulhattok még mOlétre, akkor a szép épületek btrátságos, kényelmes, praktikus intimitása, a ti munkálöl fáradt kedélyeteket lógja fdéléakileni, as tfnrcsi tudománynak ott bevezetett vívmányai, a II beteg testeteket fogják egészségessé varázsolni, sok sok sikálom lesz örülni annak, hpgy észszerűen cselekedtetek. Sok kiadástól, nagy adótól szabadit játok mageszei magatokat. Láeaatok tehát hozzá • mentsétek meg, ami még megmenthető.
Több rokkant én beteg katona.
A szerkesztésért feiel: a főszerkesztő.
Nyilt-tér.
Séta a Hadikórházban.
41
e«y
Értesítési Előrehaladott korom és bele-geskedésem miatt négy tized év óta lennátló cipész üzletemet március hó elsején men-Több spró clpészfcelik; rtnglí, és kapcsok azonnal eladók. \'* A midőn ezt a mélyen tisztelt rendelőim és vevőim szíves tudomására hozom, egyben hálás köszönetet mondok az irántam tanúsított jőíndulatukérf és támogslásukért s- kérem tartsanak meg továbbra , ia jó emlékezetükben.
- Tisztelettel Keller Kátyáa.
Elfáradtunk, pedig még hálra van elkerített része a kórháznak a Tuberkulotikuiok szanatóriumi barakjaj, a kórház többi részétől kerítéssel teljesen etzarva, kü ön műtővel fekvő csarnokokkal utb. ath. ——r--——;
Fárad\'an: kös; önjük meg a kalauzolást, i rv^rs / .. » . * . , örömünket fejezzük ki a felett, bogj^. deinok- I l^ÖlYcíZÖU nirdCimCny. ralik iis népköztársaság il^en nagyszerlKir.léz- 1
mény felett rendelkezik s lelki szemeink előtt látjuk a megelégedett betegek százsit, akik a legnagyobb rajongással éltetik a, fiatal köz-táisasagol; amely ily humánusan, a modern emberi gondolkodásnak megfelelően igyekszik < az orvosi tudomány vívmányait, a szegény j sebesüllek, betegek, rokkanlak javára fordítani, akik testileg- lelkileg épülnek a haza menve, a munkaszerve», a tisztaság érzését vitzik szerény otthonukba s meg vigyünk győződve, hogy ez által az intézet óriásr kulturmunkál végez.
Köszönő és dicsérő szsvsink meglepetésünkre, mélyen elszotnorllják az intézet parancsnokát és jelenlevő orvosait. Az ennek oka felöl való érdeklődésünkre kapott válasz, villám csaptaként hat reánk. Nem lehetségest Nem, hihetjük el azt a lehetetlennek látszó valóságot, Irogy pimrcsot adták kt arra, iiogy i kórház költözzön ki, mert azt más célokra (lakások céljaira) át fogják alakítani. Bár többször ismételik előttünk, ezt nem akarjuk, nem tudjuk elhinni. hogy lennének olyan hatalmak, kik a betegek és rokkantak százainak akaratával szembe akarnak szállani és megsksrják fosztani őket a kuliura eme hirdetőjétől, a modern orvosi gyógykezelés ezen áldásaitól, ahonnan a betegek testileg-lelkileg épülve bizalommai az ifjú közlitsaaág iránt lépnek- ismét az élet kíméletlen forgatagába. Feleletül \'azt kapjuk, hogy a kőrtiáz má , erre a célra átalakítandó bvakokban nyerne elhelyezést. Más bankokban? Mién nem alakítják akkor ezen bankokat át munkáa lakásokká? Hisz, hs kórháznak jók tennének, ugy munkás lakásoknak is meg fognak- -felelni 1 Munkások, dolgozó polgárok ij most rajiunk a sor, hogy körültekintéssel és al»p>s megfontolással tárgyaljunk eme fontos kólházi kitelepítési ügyet, nehogy a sebesüllek, betegek és bénák kórháznak aíkajmatjan épületekbe kerüljenek és ne adjátok baleegyezéa-latost, how kultúrintézményeket, megszüntesse-/ nek. Kérjétek Nagykanissa^kOrmányblstosáli hogy támogasson bannelekel esen a közérdekei szolgáld \'működésetekben I Ha tészelekre kell lakás, alalittaasátok ál a katonai alraáliskola
Nagykanizsa x. t. város rendőrségénét megüresedett több
lovas- és ujaloflosreedőri állásra
pályázatot hirdetek.
Jelentkezhetnek 24—32 év -közötti olyan egyének, akik \'úni*ulvasúi iUdnak,\' a katonaságnál legalább tizedesi Tangót értek el a valamely kitüntetést, vagy legalább a Károly-csapatker.esztet megszerezték.. " 1 , Lovaglásban teljesen jártas egyének a gyalogos rendőri állásoknál, is előnyben részesülnek. \' \'
Javadalmazás a következő: 2400 korona fizetés, 540 kor. lakbér, — 450 kor. rendőri pótdíj, — 171{> kori háborús segély, 300 kor. csi^tnapénz és természetbeni egyenruhásat.
■ A születési • auyakiit if v I - kivonattal ás erkölcsi .bizonyítvánnyal felszerelt pályázati kérvények* folyó hó lO-ig adandók he hivatalomhoz.
Nagykanizsa, 1919.
március "1.
Kiss Lajos s- k
rendőrkapitány.
A világítási rendelet
határozatai a fényhatás csökkenése nélkül csakis
iTONGSRAM-a,
Fv v. lehel betartani.
Használjon 2S, 40,60 vitt tlffasdtoi Tungsramlámpákat.
Tls-llaioaikél neokér Jó trágya olcsón eladó Kinizsi utca 31 asám sJait.
ZALA
1*19 wár O— t
APRÓ HIRDETÉSEK
Karmák agy pőtlfn vincellért március .14 belépésre« Ki lóval tud bánni, «lényben. Jelentkezni Babucbay r.yfirgynOnál kirliy.u 14. szám alatt 901
Karának, égy intalügana szobaleányt, Labet német is. — Jelentkezni Babochay <\'-yörgy rtáoál, Király-u. (4, \' ^ 902
3 nagyobb gyermek mellé nevet éné kerestetik, lehet német is. Cím a kiadóhivatalban. " . " ___u. 964
Bérbeadó. Csengeri-ut 3?. sa. háznál leVS nagy ke/f aok gyümölcsfává/ és az udvarban favŐ raktár, mety kerti szerszámok, gyümölcs és főzelék bsraktárosására használható. Bármikor megtekinthető a házmester ■utján. Bővebbet március I. és 2-án Teteki-u.\' 15. szártv alatt 875
Mindennemű konyhakerti és virágmagvak valamint makói dugtiagyma már kaphatók, á OaifákOTéál SUgV-UI 18. át. Illtl.-SCT
Ajtók, ablakok áa tokok, amelyek a Thnm-Titiit herceg bsluviri fauté Íjából karültek ki, jutányos árban kaphatók, Érdeklődni lehet a gőzfürdőben Telefon 350.
Gyönyörű\' és modem kápeslapalbumok, emlékkönyvek kaphatók Fischel Fülöp Fiai cégnél, Nagykanizsán.
Hiaáengs leány kerestetik. Te<eky-ul ÍT.
teljes ellátásai
FuvarozásI
Prpié Milán fatermelőné! körülbelül 200 öl fa Volna leszállítandó az erdőből a vasúti waggonhoz küriilbclül 4-r 600 m. távolságból.
Fuvarosok, kik erre a munkára Vál-\'láfitösték áfdéfctődhétfték a kártüiUu fatelepen. Telefon 58.
ÉRTESÍTÉS.
Alulírott tisztelettel van szerencsém a n é. közönség szíves tudonrifcára adni, hogy négyévi katonai szolgálatom után
épitésváilalati irodámat újból megnyittom! =
Elvállalok minden az építési szakba vágó munkálatokat: u. m. tervezéseket, uj építkezéseket, átalakítási- és javítási munkálatokat,^beton és vasbeton sírbolt építéseket, valamint műkövek nlóálGlását. — Ttsztetettel
SZUKNAY LAJOS
n, «Mn is talajvíz szigetelő iWilata
SifTkaaiua, Játtal tokareat-at 28. MÉM.
VISZKETEG,
rfih, sömör, ótvar, sebek és mindennemű bőrbajokat gyorsan és biztosan gyógyít a
BORÓKA KRBtŐOS Nem piszkit és teljesen szagtalan. Kis tégely ára: 5 K, nagy tégely 7 K, családi tégely ára 12 korona. Hozzávaló Boróka-szappan 6 korona. — Készíti:
Oerö Sándor gyógyszerész, . Nagykőrös. Nagykanizsán kapható az összes gyógy-ssartárakban és drogériákban\' art
z:
URANIA g^fil*
Hétfőt, kedden. Mérő S. és 4-ée.
Oál Annus és Olfa Beck e egy üttee lel lépte vei a
Vihar után
magyar attrakció 3 ÍSfVonasban
ts a romák kíaáré mfleor.
Előadások hétköznapokon: & és 3 órakor. Vasár- és ünnepen: 3, 4V% 6 és 7\'/a (kakor.
fCX>
OKJEMim g i
POLLAK M. EMIL
NAGYKANIZSA
— KIXIZHt-trrcA 8 a SZÁM, tfee
Vásárol és elad mindennemű gazdasági termékeket ¿s cikkeket
gazdaság) vettimagvakat
Talaloa 1S6.
Tatataa 196.
Házeladás I
A városnak minden részében van még több nagyobb és kisebb jövedelmező bérház karttel és kert nálkOl
magánházak, üzlethazak és korcsmák
jutányos ár mellett eladök. — Bővebbet
X> 11 k á a z M Ikaá
ftékéezy-etce SS-tK azam — — snr
Aki házat, szőlőt
vagy egyéb ingatlsnt venni vagy eladni akar, az forduljon bizalommal
ACZÉLIGNÁCZ
Főút 8. szám alatti
ingatlanforgalmi irodájához
ahol mindig van Ilyen eladáara ás vételre előjegyezve. 234
VILÁG -üff^\'^iy
Müh.
H oafli
Regény a vadonban
a világ legsnenzáclósnbb őlmalágara 6 faj. vénásban, melyben Cbarly elefánt ás Genf a, gorilla-majom is szerepeinek — Nagy oroszlán vadászat, négerek küzdelme ae oroszlánokkal, négerek harca a fsruMrokkak. Jegyek 2-án d. u. 2 órától előre válthatók.
Előadások hétköznapon: ft áa 7 \'órakor. Vasár- áa ünnepnapon: 5 áe 7 urak«.
Horváth és Vas
oki. épitömaaiorak Nagykanizsa, Xirály-u. 37, Tetátbn a08. . ma Telefon tea
Vállalunk mindennemű ápil-kezást és ÉtalaklUkai, Vasbeton építkezést Nagy megtakarítással járó modern szarkesetekkel.épitünk csaMtái _ ere és bérházakat. are
Tervezés és költségvetés díjtalan.
ÖRTKMITÉS!
I tnrianiii „Eríiti inktmMttt iv
zalamegyei képviseletét átvettem. — A legjobb
ERFURTI
vlrég, főzelék és vaiflmagvak, madareleség, \'— r a ff la pótló
kicsinyben «»nagyban beszerezhetők
mm József mmm aaön-ia i
léseket felvesz i
Halló!
Halló!
Klnelz van használt
hanglemeze?
Régi vagy rtőrött hanglemezeket, mig az anyaghiány taft, legmagasabb áron Veszünk vagy cserélünk
WAGNER
.ez országszerte elismert eteérenéfl magyar -i héngeaer ée kautISgéa nagy éraMuee Budapest, Józset-kOrui IS Flék t Ut, RtdafHrtsa la eiaaaiea*M* «aee hmih - Slawen unni
Nyomatott i a „ZALA" nyomdaié hírlapkiadó vállalatnál Nagykanisaán
Igazgató: BALOO OSZKA*
XL VI. é>l«ly
gflÜlfettNIMI: ftOYKANIZSÁ,
Sugárút 4.
Nyomdavállalal Fő-ut 6. u.
^Wa* MI* IUv*t«l4-
jatatm~rr\'---"ff*
IkiiykMltM, IMI. Márolu* 4. I*M.
POLITIK AI1* NA PI LAP.
előfizetési Arak:
Mtytaa MM iiWIii. nOHM UMIMAHK
I|4h dm K
Félévre . ; „ 4»-—
NMwnv „ 22 "M
Egy bóra « „. ?•»
Egyes¿«im ára M
MaMUMMiNWn TS. tclcfop m.
Ftmrkwtii . TÓTH ZOLTÁN
FAauakatárs és laptulttjdonos:
CSILLAG J ÉK ö
Hirdetéseket, nyílt-teret é* maeio-közletnénytkct S^ntMi mrMt vasa ) , ......... fel a kiadóhivatal, mmmm
A köztársasági elnök Szatmáron.
A isáketyek taeepe. — Károlyi a politikai balyzetrtfl. — Budapesti tudósítónk távirati jelentése. —
{Saját tudósítónktól.) Károlyi Mihály edátsasági elnök a kormány több tagja ki-Sáaien vasárnap 3mnánni játi, atroi letm-ivüii ünnepséggel fogadták. A különvonat ¡igéi 9 órakor robogott be a remekül földiáid! szatmári pályaudvarra, ahol ezrekre msó lömeg várta az elnököt. Ott voltak: a In» hatósága, a katonaság, a hivatalok fejei a szomszédos vármegyék küldöttei. A köi-Imtigi elnök kíséretében voltak: Böhm had-gyainisiier, Bennkey miniszterelnök és lieje, jgron Gábor volt belügyminiszter, Pogány Dúel katonai kormánybiztos, a hidügyminiiz-líism több magasrangü tisztje, több miniséért Naztviselö és fővárosi újságíró, A\' vonatból málló köztársasági elnököt a szalmát i kor-anybiztos, ma|d dr. Lénárd b. pjlgáimester tdvOzct.ék, Károlyi igy válaszolt:
— Nem azért jöttünk ide,* hogy ünne-RtjOnk, vagy hogy magunkat ünnepeltessük, nem azért v hogy Szatmárnémeti városát és z itt idözö székely-dandárt kitartlifa búzdlt-A és erejüket fokozzuk. Él bennünk az a stggyóződés és az az akatal, ho§y ezt a haiti a jog és igazság fegyverével meg fogjuk acatetu
A nagy éljentétsel fogadolt beszéd után Éágbokrétákat nyújtottak át Károlyi Mihály-Kaak és Nagy Vincénének. Károlyi Mihály a Kirseilles hangjai mellett ellépett a székelyek ■századi előtt, meiyet Nagy Pál ezredes ményeit. Ezen aktus alatt a sok ezer förtyí ózoatég a Hymnusi énekelte. Ezután a me-M megindult a városba. A menetet lovasban-tórium nyitotta meg, az útvonalon éljenző látok és szocialista* sorfala állott. Az ablakból kendölobogással üdvözülték az elnököt, utoegy órakor az egész város közönsége a Mne vonult s amikor a villásreggeliről Ká-olfi is megérkezett s pódiumra lepett, eget. ert éljenzés fogadta. A munkásdalárda a tsrseiliesi, — a polgári dalárda a katonaze-ekar kíséretével a Hymnust énekelte el. Ez-M Nagy Pál ezredes a „ székely, hadosztály nOea üdvözölte Károlyit Beszédében kife,-Me, hogy a székely katonaság a hazáért mintakor kész áldozatot.hozni. Egy-egy szónok aég a Károlyi-párt és a szociáldemokrata- párt értben ünnep He Károly.t. Az elnök a kö-nfczó beszéddel feletti
Örülök, hogy egyesitve látom itt az fta Magyarországot és meghszudlolva azt a •Aanonast. amelyet sótét kezek és sötét el-i skamak a magyarság soraiban feltámasztat Visszavonásnak helye nincsen, a hazafia-
* aem lehet osztályok szerint csoportosítani, éta osztálynak, Magyarország minden pol-
{árának és minden munkásának csak egy psáolata van: megmenteni a hazát és azokat a tzoeiális intézményeket, amelyeket a nép »«alával teremtettünk. Ezért egyesülnünk kell ■ egyesülni is fog Magyarországon mindenki,
* Masak, a- városnak minden polgára éa KMkása. Nem lehat izembe állítani egymás-Mi s táros dolgos népét a falu dolgozó né-m*. Ezért vagyok boldog, hogy $ gyűlésen yktatom a város éa a falu népét, mint jy itt az emelvényen egyesítve látom mind*
akiknek szive Matyaror««ágért dobog, ¡2*aa az emelvényen Bokm Vilmos hadügy ""Mar ur, aki sioclsilala Iáiéra minden
gondolatával azon c^Odg, hogy vissza lehes-sen szeretni azokát a _ bánvákat éa erdftaei "»Mélyek nélkül nem lehet lüteni a kohókat, amelyek kenyeret és életet adnak, elvtársainak, a szociáldemokrata munkásságnak. (Éljenzés) A legvakmerőbb hazugság, ámikor at állilják. hogy a szociáldemokraták nem éppen uey akarják, mint miifaen mát magyflr. visszaadni az önrendelkezési jog megcsúfolásával elrablott területeket, amelyeket militarista, imperialista ás kapitalista államok akarnak tőlünk erőszakkal elvenni azért^jKtgy olt elnyomják a népet. £z a legnagyobb hazugság, mezt hí szen a legtöbb veszteni valója éppen a munkásnak van, aki ludja, hogy ha ezl az orszá got megfosztják a fájától és a szenétől, akkor kivándorolhat, még pedig nem is a szom szédba, mert szomszédságunkban militarista, imperialista és reakciós országok vannak. Meg akarja menteni nem csak a maga, hanem jttó-dai számára it azokét az intézményeket, ame Iveket mostJgtcsiMtiünk. Biztosítani akarja a föidbirtokrefurtn áldásait, Kitten világot, hogy az egész dolgozó népnek elsőrendű érdeke, hogy mégvétfük szociális intézményeinket és megerösitsük\\á demokratikus és szociális intézményekkel télitett Magyarországot is. De nemcsak megvédeni és megmenteni, hanem feltzabadilanj it akarja azokat a magyar hon polgárokat, akár román, akár tótajkU3k, akiket most a román és cseh impsrializmus és reakció kerget olyan hóditó politika karjaiba, amelyből mindenkinek lehet haszna, itak éppen annak a román ajkú, vagy tót ajkú magyar honpolgárnak nem. Öifllök, hogy itt van velem Nagy Vince belügyminiszter ur, aki már akkor átlőtt az oldatom mellett és küzdött eszméinkért, amikor ezért a hazaárulás vádjával illeffék minket. Velem volt azokban a nehéz órákban, amikor azt bizonyítottuk, hogy a, háborúét annak folytatása a\'legnagyobb gazság, a*tegnagyobb gyalázat, mely Magyaror-szág romlását fogja előidézni!. Sajnos, szavunk elhangzott, mint a pusztában kiáltó szó. Nem hallóttákmegés bekövetkezettaza jóslatuuk, hogy Magyarország nyomorultan, megszégyenítve és meggyalázva áll ma Európa előtt. A felelősséget ezért ma is azokra hárítjuk, akik ezt a háborút felidézték és végietekig folytatták Most itt a végveszedelem Kapuinknál, de nekünk meggyötörten várnunk kell, mert a hazát nemcsak bátorsággal, nemcsak lelkesedéssel, ,hanem okottággtl is kell szolgálni. A józan ész és az okosság . azl követeli, hogy
mi a fegyverhez csak a végszükség esetés nyuljunk. Bennem él a hit éa a remény, hogy Európa aeropágja elölt a jog álapján megfogjuk menteni Magyarorszagot Reméüem és hiszem, hogy az a Világra szóló igazságtalanság, melyet rajtunk elkövettek, a Versailles! konferencián orvoslásra fog találni. Nem hih» ,teni, hogy WllttlH BMfMgWrté azt, hfrgy lelll-\\kereked|cnek az antantnál as imperialista áramlatok, melyeknek áldozatául essék Magya«* bistág it. Meg vagyok győződve, hogy Amerika és az antant egész demokratikus éa szociális érzésű közvéleményt tiltakozni fog az ilyen amputáció ellen, amely lehelellenné teazi, hogy ez az ország életképes legyen, amklyée mí soha-soha belenyugodni nem fogunk. (Nagy éljenzés.) Tanuságtéteire hívom fel az angol sajtó itt lévő képviselőjét, hogy Magysroiszág nem fog riiegb\'tinr soha. (& fentét.) Mtgyar-ortág rendíthetetlenül kitárt a Wilsoni béke gondolata mellett, » népek önrendelkezéti joga ét a megegyezés béke eszméje mellett. Hallja meg izavunkat ét értse mrg az egész világ: nem lehet egy nemzetet tönkre tenni, nem lehet egy népből kiirtani az önfentarlái ösztönét. Nem lehet elpusztítani egy országot, jselvnek más célja ninca, mint polgárainak egyforma jogot, szociális fartalommal telitett intézményeket bizloaitani. De értté meg a világ att it, ho.y ha a páriti békekonferencia a wilsoni elvek, a népek önrendelkezéti joga és a megegyezéses béke el\'en döntene, akkor int a végszükség esetéhen még. fegyverrel is felszabadítjuk ezt az országot. (Hosszan tartó éljenzés ét ttpi) Én örülök, hogy itt együtt látom, a izékelyeket a szociáldemokratákkal, meri ez egyságönkef^íokumentáljn és remélem, hogy "innen fog kiindulni egész Keteteurópdba az a demokratikus és szociális mozgatom, kdGfy bizonyos vonatkozásaiban internacionális, amelynek célja az egyes emberek és az egyes népek fogalt biztosítani. Internacionális abban a vonatkozásban, hogy internacionális eszközökkel akarja elérni, hogy a szomszéd országokban it a demokrácia győzedelmeskedjék. Én köszöntöm a bátor székely hadosztályokat, amelvek ökölbe szőrit ott kézzel könybelábqjlt szemekkel nézik, hogy földükben idegenek ülnek és türelemmel várják á felszabadulás órái!. (Hosszas éljenzés.)
Amíg Károlyi beszélt, egy repülőgép acáUdotta körül a terel- a virágokai dobált fe a közönség kózé. Egy virág Károlyi kalapjára hullott, ami ujabb ovációra adott alkalmat király PáT kisgazdapárti Üdvözlésére Bohrn "Vilmos hadügyminiszter mondott nagyszabású beszédet:
— Nem tudok elégendő alkalmat találni arra — mondotta — hogy a háború okozóinak
H^4Íta1ános sztrájk Berlihben.
Berlin, márc. 5. A nagyberlini munkástanácsok mai teljes ülésen a hangulat rendkívül feszült volt. Cohen-Reuas központi fánácsképvlselőt, aki az általános sztrájk ellen akart felszólalni nem akarták meghallgatni. Hosszú, izgatott t>náoskoaás után viharon tetszésnyilvánítás közban nagy saótobhsággal kimondottak az általános satrépipt Elhatározták, hogy a köaull vaaui alkalmazottal már ma eate 8 órakor megkezdik a sztrájkot, továbbá, hogy a háztartási alkalmazottakat la bevonják a sztrájkba, amslynek hatálya azlntán ma eate kezéddik A német hivatalnokok szövetsége kllelentette. hogy a vasúti áa poatahlvatalnokok nem veaznak rAsat a munkásság általán <a aatrsjkja eWen terv«»«» tiltakozó sztrájkban. A kormány mlqden Intétkedést megtett, négyen« esetleges rendzoW-rásokhl csiráidban elfoltaa. A porosa államtanács a berlini rendőrkorotethen, továbbá ■ariln elöváresalban kihirdette m ostromállapotot A végrehajtó halaimat- Maehe hadügy mlnlaziar gyakorolta- A Norddeutsche Atigemeine ZtUmng érttsttláee- sasrlni a sreleterl nsmaetgyüiést ma vagy holnap elnapolják.
bűneit, ■nt|il mfviligiUs Matt is a nép «doe aié akarom vinni, ho«« 600000 fárhl gyű toltak te 300 ezret tettek rokkanttá, ezer ée ezer asszonyt awmyt és sok turner gyér aaekat énivi Ms itt Alt az ország minden anyag, minden munkaalkalom nélkül, megtépázva, ieiongynlian Azt a kis országot, akót ad szocialisták Totytoa a szabadságot hirdettük, azt a szabadságot, amelyet a forradalom erejével ki is vívtunk, — azt az országot nagy (észben megszállva tartják idegen imperialisták. Mirólunk mindig azt mondták, hogy hazátlan ltfiangok vagyaik, mert kflzdfltunk az ellen, hagy az ország egy pártnak, a kapitalistáknak a hazája tegyen. De ez a fold most a ml hazánk áa mi vitt vetve küzdank az idegen imperialisták- és kapitalisták eiien. hü bízunk benne, hogy tát és nxnán testvéreink nem fognak tőlünk elkívánkozni a cseh kapitalisták áa román bojárok uralma alá.
Beszélt azután a miniszter arról a nagy felelősségről; amely öt nemcsak mint minist-tart, hanem mint a hatalmas szociáldemokrata párt vezetőségének tagját is terheli.
■ — Felelősségének tudatában mondom — folytatta — a következőket i\\ Stéf akarj tk darabolni Magyarországot; idegen intézmény araima alá akarták hajtani az ország nagv részét, anélkül, hogy megkérdez iák az Ott lakó népeket akaratok felöl. Figyelmeztetem egész Európit, figyelmeztetem ........... akts ■"■
veszíthetnénk, akkor már halál kérdése marsd ránk.
Beszélt még azokról, akik aknamunkával akarják visszaállítani a régi Magyarországod
Felkiáltások: K^fortorbk velük! ül____
Bőhm Vilmos:. Ds |4 lesz azoknak, akik csak kúéitéUl la akarnak tenni a fxf adatom megdöntésére. Száz és száz ezer ember fegyverrel, ásóval, kapívaT fogja megvédrni ezt z köztársaságot, amelyért élünk és halunk.
Nagy Vince belügyminiszter kijelenti, hogy sem a polgárságnak, sem a munkásság nai nem lehet más feladata, mint Összefogva rázni le a ránktörő népeket. Ez az egyWg sagárorzon ki- Szatmár városiból az egész országra; ez az egység legyen az. amellyel megalapítjuk a felszabadott MaayarorszigVr Pogfiny József kormánybiztos kije\'en\'i. hogy nincs kűffln székely és külön mapvr ember, csak dolgozó emberek vannak. Hái gut\'yozza, hogy csak a nemzetközi szociáldemokrácia mentheti meg a fiatal magyar köztársaságet. Ugrón Gábor köszönetet mondott a székelyek iránt tanúsított szeretetért. A- hatalmas gyűlés leírhatatlan lelkesedéssel távozott a történelmi színhelyről. - ,. ~\' . i
Délben a Pannónia éttermében bankett tolt, amelyen az első "felköszöntőt vimiyi eleOk lUtklBl ~r
Az antant csak akkor fogja tudni élvezni győzelmeinek gyümölcsét, ha hű marad a pac fizmushoz. Egísz presztízsük attól fflgs, hogy a wilsoni elveket. keresztül tudják-e vinni. Ha azt akarják, hogy fyelet EurÓMban béke legyen, szent kötelességük letörni azt a? imperialista politikát, amelyet a csehek és románok folytatnák. A napokbűi kikerülünk Párisba és Versaillesb.». Magyarország szeme ránk lesz irányítva. Kérdőre fognak vonni bennünket, hogyan védtük meg a magyar pacifizmust. Hogy sikerrel dolgozzunk, az nemcsak njfuik maiik, hanem az oizáron is, an*9<y legalább arra a pár hétré vagy hónapra minden visszavonást tartson távol magától, akármi let yen a politikai meggyőződése Ha nem leszünk egy táborban, nem tudjuk keresztül vinni eszméin-, ket és Versaillesban akkor elbukott Oaszea politikai ideáljaink lehetősége. Ezért alkosaunk ¿törhetetlen fallankszot, v
Károlyt elnök nagyhatású lelkOszOnlőie
ZALA
sok is Maaótáttak. mire Károlyi 1 lobára, a demarkációs vonalra ment, hogy á székely kátonákat álloeiásaikoa felkeresse
Pozsonyt klurítik i csőink?
AzTsataat alreaáelta fesseay klárltaaát.
Qyér, mátr. 3. Pozsonyba a cseh katonai parancsnoksághoz távirat ériesett, amelyben az antant legfőbb haditanácsa feisaöHkja a cseheket, hogy- vonjanak vissza az eredeti demarkációs voni\'ra »Pozsonyt ürítsék ki. A csehek a paraácstít «Mákodnak tudomásul venni.
Zllataot Tlaassfe|laltnk
Budapest, m^tcius 3. A magvar csapatok ikntél \'vissz* fjglaltik Zilahnf. A románok visszavoen ásak alkalmival fai ákarlák gyújtani a várost, de á magyar\'csapatoknak idejekorán sikerült a tüzet elfojtani Az események meg vizsgálására kiküldött anlsnl-bizottság megérkezel! Züahra, ahol semleges zónát fognak megállapítani, ametyet a magvar és román csapatok nem léphetnek át. Szatmámál hasonló semleges zónát fognak megállapítani.
Párisbin ülnek és tanácskoznak, hogy ha valaha évtizedeken keresztül az úgynevezett macedón fészek fenyegette egész Európa békéjét, még nagyobb veszedelem fenyegeti az európai békét akkor, amikor nem az Öntudatlan mece-don és albán népei, hanem ennek az ország-dák öntudaton, szervezett népét, — a forradalom vívmányait tisztelő és megvédni akaró népét fogják egy ily tűzfészek erőhajtó szere pébe belekényszeríteni Vigyázzanak meu ez SZt (elUUtf, fiogy elveszik a kenyerünket,. T
szenünket, a valtainkat; elveszik-a meséibe- .. . ,ff -t^titt.——j
A esetiek gyllkelják • magyar llstslaágot.
Salgótarján, márc. 3. A csehek Selmecbányán lő főiskolai hallgatót agyonlőttek, mert egy táncmulatságon az országos propaganda bizottság röpiratalt terjesztették. Az Összes főiskolái - hallgatókat kitiltották a városból, közülük néhányat Prágába vittek.
A-romin királyné elmenekült
Szeged, márc* 3. Mária román királyné
menekült el. Különvonata csak rövid ideig állott a szegedi állomáson, ahonnan csakhamar jjplytatta útját Fttrís felé.
Békekonferencia.
Síikor leaa-béfce?_
Párls, márc. 3. Az előzetes békeszerződést április elefén terjesztik s volt központi hatalmak megbízottai elé aláírás céljából.
Párls, tnárc. 3. (Ridio.) A békeértekezlet valószínűleg április, első napjaiban fogja teljes Üléseit megkezdeni, amelyek eredményeként már májusban meg lesz a békg, amely Németországot katonailag és tengrríReti\'eg lehetetlenné fogja tcrnri.Wltioflt léére várják Párisba. .-._\'
Előre neai tátott nézeteltérések.
Pária, márc. 3. (Rádió ) Franciaoisiág hivatalosan béje\'entette; hogy nem hajlandó Németország élelmezésében résztvenni. Ez a kijelentés komoly helyidet teremtett a békeértekezleten. A francia áílásfjglátás a békeér-tekajcLzáliíglt jelenti és a keddi spaá-l ta iáwtaön nagyon nehéí lesz az élelmezési kérdésekben ered inényt élériii. A franciák\' maga
tartáss váratlan villámcsapásként tiltott az- angolokra és amerikaiakra, mert eddig azt hit-lék,\'hogy Franciaország hozzá járul Németország élelmezéséhez. A frsneis megbízóiak kt-j-ien tették, hogy tévedés volt a hallgatólagos beleegyezés feliéletezé&e részükről. Az angol és amerikai megbízottak t\\ hangoztatják, hogy Németország rendjének fenntartása Franciaországnak is érdeke, mertjetienésetben a bol-sevizmusrá kárhoztal|ákvémet(.rc.zá^oL
Olaszország forradalom előtt.
Az antant csapatok vUazaroaul-nak a bolnlvlzsnua elől.
Lugona, márc 3. A római minisztertanács foglalkozott a radikálisok, szocialisták és .anarchisták felforgató törekvéseivel. Az olasz-kormány a helyzetet aggasztónak találja, mert a katonaságban sem bízik. A forradalmi pártok a köztársaság propagálására lörekasrnek.
Pária, máic. 3 (Hivatalos) A haditanács
után még iftron Gábor, Nagy Vince és má- I rendelettel Utasította as összes német területen
Itlt. ȇr*,
levő csapatok parancsnokait, kvgy kai zavargás esetén csapataikat mámmá f2 viasza. Haaua\'ó paraecaot kaptak az p csapatok is. ^
Statárium Pétervárott
E L # ~
Elejtették • ÜáaMlereság aMa^ •flcsilra tervét.
Rottardkl, márc. 3. PHervéaa i Moszkvában «MVfurradalmi lázadt* J elet beléptették a statáriumot A bol«eviktak2 tsaut fogtak eí, akikai a most elnyomott aT galom aiujeláea esetén ki fognak végen muH héten 500 holaavildalleinat kivéti _ Hirsrerint Trockij feladta a NéawtoraatogS irányuló\'offenzíva tervét, mert a bolaevwiké seregben táradások törtek ki Az *tyttM ellent rrtdalmárok közt vannak Runkíj a Radko Diifiitfiev tábornok is.
Újjászervezik a hadser
Nagyksalssán csak egy Bánaté« : sasára d.
— Saját tadátiUnkiói. ~
Tegnap érkezett Nagykanizsára a hja-ttgyminlszter rendelete a köstársaságt s magyar hadsereg szerveséseról A rcmijle értelmében a hadsereg tagfait elvben mm elbocsátják és az uJ hadseréget toboafe útién szervezik meg. -Az nj hadsereg se lesz zsoldos hadsereg, mint az angol, la nem a védkötelezettség és a zsoldos kai sereg között áll. A toborzást toborzó tisaá illetve toborzó bizottságok végzik, .ímeTa] felszólítják a 7<T-«2 év közötti hadvtat magyar állampolgárokai, hogy önként |dai kezzenek az jtj magyar hadseregbe ^ ■ ú\\ lalaiém -batttliéaéaái—
taglai közül elsősorban azok jönnek tésba, akik a világháborúban arcvonaikd szolgálatot teliesilettek.
A tisztikar tagja elsősorban az Ma aki 1914. augusztus t-l ranggal nyert M|> Iggtk 6adnagvt kinevezési. Tarleiékas tiszÜ és azok a fiatalabb lénylegesek, akik luA-nagyi rangot 1914. augusztus atseje ofe nyerlek, csak a tényleges tisztikar húszast percentjéig terjedhető számban és csak szükség esetén vétetnek fel>
Azok a 18-23 éven egyének, akAi megszállott területről vonultak be és visast-térésük életükre veszéllyel járna, kiyétda méltánylást érdemlő esetekben a hadstflf kötelékében kivételesen megtarthatók.
Ugy a tisztek, mint a legénység csat az esetben lehetnek a\' magyar hadsatf tagjait ha úgynevezett .Kötelező*-! állítanak ki: A .Kötelező* szigorú és sanctióla tttfn biztosítékot nyújt arra, hogy o régi líflé mezeit hadsereg helyébe a demokratán* de épp annyira fegyelmezett hadsereg lp A .Kötelező" aláírója leköti magát ana bogy-.hat hónapig a magyar kOatarstsagaf akar idegen hatalma* imperializmusa, akár ellenforradalmi mozgalmak ellen megviii. alismeri e bizalmiférfi iead»aart és ksluas tenaiaok intézményét.; etisméri parancs -nökav perancsnaslaái jogét éa aláveti magS a demokratikus esküdtszék Ítéletének, tó aki a katonai szolgálat ellen súlyos véts^S követ el, nemcsak a hadsereg kebelt® taszítják ki, hanem a polgárt életben esethl néki láró munkanélkŐH segélyét iselveajlk
A_ toborzás március I-íol március tart éa több mozzanatra oezlik. Márti*1 20-álg a haderő fele. bevonul és akkor «h ténlk a démarkécíonálls vonalon elhely«** csapatok felváltása. Március 25-én beveaa a hadsereg másik fele és ekkor már « » képzés és gyakorlatozás la teljes folytatandó. ^ _
Az egész magyar haderő hat hadett fályból fog állani, megfelelő ^Maérs<«|* lovassággal, és műszaki csapatokkal
A nagykanizsai huszadik «agyar |J+ logeared feloszlik éa mint Ilyen azOnik.
Ebből aa alkatomból ma« kelt\' ksfnQsk arról a beoeétetee magyar kkar-tásrót, amellyel a huszadik sarad a ior**"
fHl9. március 4.
ZALA
4alew Ma «n a forradalom vívmányai ,,(í-j4 «tat id«g*n iesperittleta ktaáristak jm tikra szállott A régi huszadik éa 3-ryyennyolcadik ezredekéi a hosszú Idd SMaüeseti megazereile. éa szivébe fogadta Nagykanizsa közönsége. \' Most, amikor az und megszűnik, a varos közönsége neve-^ megköszönjük a városnak tett nagy* sierii asolgálalatkat
A megtfzünő ezradak helyébe a győri ^osztályhoz tartózd zala—veszprémi 20. ¿jndáircsoport lép. A dandárcsoport-parancs -ool^á^i mely egyúttal ezredparancsnokság k Vsazprámben lesz. A dandárcsoport há-m gyalogos zászlósliból fog állani, ámenek székhelyei: Veszpeém, Keszthely és Nagykanizsa. A dandárhoz tartozó lovás-oaSalyt Pápán, a tüzérezredet pedig Zalaegerszegen helyezik el.
A hadsereg belső szervezete mellen, „Kgvájtozik annak külső képe Is. A katonák uircndszerüj az angol katonákéhoz hasontó aapkál kapnak.
X mai rangjelzés megmarad, azonban aselltn a legénység a beosztási lelző dis-tinkciót is kap. A jelzés a galléron lefejé huxódo skáriátvörös cSlk, amely a maga-. Mbb beosztáhnak megfelelően égy, kettő, jllPtvc három LshfiL I Krynnilycn ée ugytm ennyi slráf húzódik a sapkarózsa alatt Is fitssintes Irányban. - .:.-,.
A köztársaság kütonái a rangfokozatra való tekintet nélkül ó- következő fizetést kapták : napi zsold t5 korona; családi pótlék (4 családtagig) 50 korona; nős katonák lakbére félévenként Ő00 kor. í-ő havi kifogásom szolgálat uiánl jutalom 300 kor.: karhatalmi kiküldetés, illetve helyőrségen kivüli szolgála! esetén anapidlí 2 korona. A -gk ilaiáM 4 lAái Kereteknek felel meg.
Nagyiában ilyen lesz a magyar had-
IjBigjfcflnVi^^\' \'rift\'\' ^\'t "
reform súlyosan és hátrányosán érinti, mert a reform szerint a. város egész helyőrsége nem állana többől, mint egy zászlóalj gyalogságból.
HÍREK.
Irtván politikájához ragaszkodnak • felkérik, I — Jelmezestély, Matt este 7 örator a hogy a földbirtokreform keresztülviteléig tartsa j Szarvas-száll-» nagyterméből cigányzenés Jjd >M« minb^.1 m^iu -t-m. . \' < mrzestélyt rendez az dsszmunkassdg.
,ÍJ5 Kavarodás egy hatag kárül. A Pet géri Egylet venáégtQaéwnÉ egyik cselédje tegnap megbetegedett Testét gyanús hűtéssé borították él, amiből első pillanatra arra IM-keztettek, hogy íekfcie himlő eáala forog lana. A leányt rögtön kiszállították a járvány kórházba, a Polgári Egylet helyiségét pádig ráad-örök zárták el, hogy a járvány terjedését megakadályozzák. Az óvintézhedáa különösen a gimnázium ifjúságát keserítette el, mfvai az A koncertjüket is betiltották, amelyaek tudvalevó-leg a Polgári Egyletben keHett volna lagnap este lefolynia. A mulatságot a tilalom ellenére mégis megtartották. Még helyesebben szólva a tilalmat a rendőrség visszaszívta, mivel as orvotok később megállapították, hogy a cser. léd nem járványos fekete himlőben, hanem más bele\'Bégben szenved, amelynek tünetei meglehetősen azonosak a fekete himlőével. A fordulaton természetesen a diáksereg öiüll legjobban, no meg a közönség, mely már régebben készült e művészi eseményre.
\'•— A Világ nagymozgóban még ma. kedden és IrölAap szerdán "bemutatásra kerül Regény a vadomban cimti 6 felvonásos fllmaláger A képek, megjátszás gyönyörű látványosságot nyultanak
meg miniszteri tárcáját Követalik a központok haladéktalan megszüntetését. Az egyes sióaok latok álatt á aaodjUáemokrata hallgatóság ás a kisgazdapártiak töat többször keményebb szóváltásra is került aor s kizárólag Síuff József kormánybiztos többszöri tapintatos fel lépésének >0u0nhai6, hogy a gyűlés általában mégis mnzgodl lefolyású volt A nagygyűlést délután Kískanitsán megi mételték s itt Drozdy Győző, Pdzmdit Zoltán, Marion János, Bozles József, dr. Hegedűs Qyörty ás Karfovlcs József beszéltek. A gyűlésen feltűnő volt a nők nagy érdeklődése.
— Előadás a szociáldemokrácia programijáról A nagykanizsai szociáldemokrata párt figyelemreméltó előadássorozatot kezdett a szociájista eszmék propagálására. Tegnap estei 7 óttjm. Sne/f kormány biztos tartott előadást .Mit akar a szociáldemokrata párt* címmel. A városház- nagyterme és annak karzatai is zsúfolásig. megteltek és a hallgatóság a legnagyobb figyelemmel hallgatta a kormánybiztos lendületes. mélyenszántó és lebilincselő előadását,
— A gimnázium mulatsága. Nagyszán básu, a rendes kereteket külsőségekben és Urtt^—Nt"—maaaae lefüluiujé- Bángverseny színhelye voH tegnap este a Polgári Egylet nagyterme óriási sikerrel zrfjlott te tegnap
S
N A P T A It ;
Róm. k»ta. k\'íaait. Prot. Adr. Gót. kai. (február 19 ) Appia. In. Vesd Z, A aap aas taggal <f ota 89 pacc-kor, ajTjgisík délután 5 óca 46 ptekar A baü kai raggal 7 ora S párékor, nr«4—lk este K óra 40 perckor.
_» Ma az önkéntes polgárőrség II. csoportja tart szolgálatot."..
BBm?. >- ____ * • ——* \'\'-" -r„
— A zalamegyei klagazdapárt nagy-grQiéae. A zalamegyei kisgazdapárt vasárnap détteri N igy kámzsán, vasárnap délután pedig IQikanizsán népgyűlést tartott, amelyekre Szabó István miniszter is megígérte lejövetelét. A aás irányban elfoglalt miniszter helyett azonsa titkára Drozdy Oyözö-jelent meg. A gyü-létea nagyszámbiuij jelentek -meg- a -szociál--isnokrita psrt tagjai is, meit azt hitték, hogy á gyűlés vezetősére osztogattatta vasárnap áílttött azokat az „Ébredő magyarokhoz* clm-I «8 röpiratokat, ara :ly ekkel elárasztották a rtrettlés amelyek állítólag ellenforradalmi tendenciát szolgálnak. A gyűlés elején azonban •nettzód^tt, hogy a vezetőségnek a röpiratok\' <*áogstásában semmi szerepe sem volt, ami r j^Weket megnyugtatta; A gyűlést fOyóry kiskariizsai gazda nyitotta meg. A jegy-*üwet Hegedős György dr. és Hajdú József "*®*ék be. Az első szónok Marton János a l-m ti kisgazdapárt társelnöke volt. aki "g**, a birtokfelosztás keresztülvitelét a hogy • tttáboi fptros és földmi vet egyaránt kapjon. L***dy Qyőiő az országos kisgazdapárt titkára ■°*«*abb beszédben hivia fefa azociilistákat •wsg-tzdák támogatásárt. Pojtmdn ZnUfh a "«evizmui veszedelmeire hivta fal a Ni «gazdák, tjeimtl. Ezután a nsggyülés hstározalilag ki-y°to\' koéy lehetetlen híve a magyar náp-rr*?M«á8 és V, forradalom vívmányainak,1 T? Jfpnbán a sajtó és szószák még mindig ZjiÍt\'®**" azahad/* annak hsladéklafan és J Wjesebb fklszabadUását kövelellk. Szabó
fttgyfraw\'Tiaí fftgimitaíum hsngvnimyf Nigy hanizsa közönségének elitje töltötte meg zsb--fotásig a nagytermet, amelynek izzó hangúit tában a gimnazisták megint ctak kitettek magukért: méltók maradlak elődeik jó hirne véhez. A közönsége! bő és változatos programra szórakoztaHa el, amelynek minden pnntja egyformán Jöl likerfllt. Mégis különösen jóTa zeneszámok tikerflllek. A zenének és az egész hangversenynek dr.. Lukdts., József volt a lelke, aki ismert kitflnö ttvaUtasaival most is l\'ái^^ájra jnéltót produkált. Nagy-kanitsa zenekedvelő közöntégé a tegnapi élveze\'es estéért isméi neki & a gimnázium kitűnő zene és énekkarának tartozik hálával.
— Pejmunkások szervezkedése. Az értelmiség keilö súlyát és hayMrtát a bekflvet kező választások során csak a szervezkedés és a vallott politikai elvek melletÜ nyílt tikra! szál tát B z ostthalji. Felhívom tehát azon fej munkásokat és munkásnőket, akik sem i magánhivatalnoki, sem a közhivatalnoki kalhe góriába nem tartoznak, tehát értelmiségi foglalkozásúakat,\' továbbá r ezen pályákra készülő ifjakat és leányokat, amennyiben a szódát-demokraéapártba beléptek, vagy belépni kivdn nak, hogy lakcímüket levelezőlapon .azonnal jelentsék J>e nálam és_ 1910 március hó 8-án délután ""í Órákor a- nagykanizsai Munkásotthonban (Erztébéf-iér 20) szervezkedő gyűlésre jelenjenek meg. Dr, Bártha József Nagykanizsa, Ctengeri u t 9. ————>—r------
- - ír ■
— A huazaa tisztek mulatsága. Vasárnap eate az immár megszűnt 20., msgyar gyalogezred. tiszjjef sikerült bált rendeztek a Cásino disztermében. A város közönségét, különösen pedig a munkásságot kellemetlenül érintette az, hogy a meghívó a mulatság bizonyos zártkó. rflségét mntatta. Azonban csakhamar kiderült, hogy a thzükar intenciója egyáltalán nem az volt, hogy a mulatság zártkörű legyen, amit az a körülmény Is bizonyít, mg/ a Munkástanácsot személyesen kének fel a megjelenésre. A bálon k. legénység képviselőié is megjelent KéBÓbb "Sneff koMnányhfrtan S megjelent az estélyen és g mulatság a ftgjoBO hangulatban folyt le. \\ 4; .."^5- . \'
— OyanufrőpttatcML VasáfMp ri/Jel^t a kanizsai utcakon néhánaáfaÉNaibee .Ébredő magyarok* cimü i0pir^ior4nalégátotl, ^mely szervezkedésre hivtaS^át a^flesztén/Sgágyar -ságol. A röpirat terjesztésre Tginivták a rendő.-ség figyelmét A kapitányságról rendősöket kü\'dtek ki, akiknek azonban csak egy Wlassics nevll műegyetemi hallgatót sikerüli a terjesztők kOtül kinyomozni. Wiassicsjbeismerj.e, hogy a röpiratokat Buda pestről kapta és azokat osztogatta, de azt teljea jóhiszeműséggel telte, mert a szövegben semmi ellenforradalmi tendenciát aem talált. A rendőrség sz ügyet áttette az álltmüiyástsághtt. annak hivatslot nieplltpilá\'t végett, mkyin célt it tzolgáll hál at „Ébredő „ ntflgyarokhoz" adrtsstolt buUapesti nyomlatvlflyr j
aaarkaaztáaárt telel
a .világ legAtnzációsabb flfnslágere <1 felvonásban, nmUrban Chazjv elefánt étGunó d. gorilln-mai«L is ■ syepelnok. — Nagy oroszlánvadászBk népnek küzdelme sz oroszlánokkal, ne^arharca a farmerokkag. [Jegyek 2-án d. U. 2 órától «lőre válthatók
loadásol^iáUcöznapon Vasár- át ünnepnapon: |2J
virág, Idzeli m adérele só
atófhagvak, raffla pótló
inybeáft nagyban beszerezhetők
ÉtiiiiiñiT
A W[A mozgófcép-ialo
Ali 1 zl i,,,,,^ t
Hétfőn, kedden. Mtrc. 3. é
Gál Annus együttes
Viha
magyar attrakci
■ rtmák
Előadások hétköznapokon 5 éti Órakor, Vasár- 4s Ünnepen . 3, 4\'ú. ú éa 7\' t órakor,
A közgyűlés tárgyai
e) 4 igazgatósági taj^álaszlása
4,400 000 <420000 90000 132430 4- Él 308
Rcs/.venyfó»: 50lX) Jrb részvény Wyí
Tartalékalap* ... \\i,.r A. l..\\ Osztalék tAalékattp-V..:—^ .JL • L. \\ Nyugdija» ** •• \\\\ —\\ 4: L\'jnépi EKk Lipót tiazti segélyalap v Betétek «jnyvecskékre V. L. ICjHK
BetéteMblyószámTóra..... 12.23!
Hiteleflk ... ... ... \\ .A L-Fel nJm vett osztalék ... ... \\..\\ A.
AtmAeti kamatok ...... ,.A
Jpl8-ik évi nyereség \\ 3M JTthozat 1917. évről ......\\\\ 71
ZALA
»II ménhm 4
A Nagykanizsai Bankegyesület f® í Részvénytársaság
t . , "í^a . ........ÍM .X/ :r\\
1919o3évi március hó 18-án délután 3 órakort saját helyiségében tart]
45. évi rendes közgyülé
*..... \' • i¡1 ■ "jsyiWfe^. a
melyre a t. c. részvényesek tiszteletei meghivatriak^
1Hl,\'
a) Igazgatósági és felügyelő-bizottsági J|Tentés(^c.
b) Ax I9t8-iki mérleg fölötti határosat.
c) A felügyelő-bizottság 1919. évi jáftilékának megállapítása.
*t) Az irité7fft hivatalos i;galönyének ■1"jft
Ar felagyalő bi?ntyg\\ él padig A, itiuIim -tn 2~pottzj megválasztása 1 évre. M, M j\\\\
gy Egyet| alapsz^álys^et üfcg bcjgl?ntett indítványok tárgyalása.
Kelt Nagykanizsán, 1919. évi íbruár lífWÁn.
Azon ^.részvényesek, kik a közi fülesen szavazáti jogukat érvényes ¡enflróhajtják, felhívatnak, hogyaz alapszabályok II %-aboricepest meg le nem iárt szelvényekkel elli )tt részvényeiket a közgyűlést legj léfla\\3 nappal ntegelózöleg J^ intézet pénztáránál Tetétbe helyezzek. ___
VAGYON
Pénzkészlet ... ... ............. ......^ 348174 C2
Osztrák-magyar bank
pénztárjegyek __^. .....10.100.000 —
Pénzintézeteknél elhelyezett betetek 2,90981085 11069810 85
Folyószamla követelések .....X. ...... ... _ 6W66 627 45
-} Előlegek értékpapírokra —_— ~ \' , Mjjg) I-
Váltótárca ... ...... ......... ..T—.afcliini — j
Értékpapírok, szelvények és idegen pénznemek 4.5S 529, 05
Értékpapirjaink függő kamatja ... ...... ... 4%>64 23
Befizetés a Pénzintézeti / központnál jegyzett
üzletrészekre 9B0 —
TEHER
25229064
* idei fűti.»)»«! -4öC>aW>— koronára fog tiholkeüní
~ - « „ jsö-owF\'-^ -^i, „ -IT „ I .
WWWCivW . » \'flyi\'^ . ¿a-.\'» ■ í"*
\'7\'. V. "" Kelt Kagykanizsán, 1918. evi d^dlmber hó 31-én.
■• i \' » j. j tisR\'Ö 1 \'• y^l^ft v.
Nagykanizsa» Bank#gyésölet Részvénytársaság
r \' , .. 9Hp .. i. ^sf
Hirschler Sándor s. k. P \'V-a ^ Nagy Aladár s. k.
— : ------ " :g»»gmló. • t | l| fűkonyvaió.
*\\T íQV»ATÓSÁO:
Weisz Tivadar s. k.
igazg. elnök.
Elek Ernő s: k.
¡gdg.\'-Uf-^-
Sommer Ignác s. k.
«SMS- t«g.
Stern Sándor s,
Jelen mérleg-számlát mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk. A FELŰGYELO-BIZOTTSA«:
. -1 " \' "S\' _
Pongor Henrik s. k. ■ Radnai Jené s k. Dr. Rothschild Samu s. k.
Wyftnatott; s .ZALA\' nyerntfl ás hirlapkiadó vállalatnál Nagykanissán ____.__________k- Aj \'^-.j
JpiMpÉî BALQO OSZKAlt
évfolya
-oyk.nl*... 1919. Március 5. Szerdu
B3. «z*m.
MM. ■ V í MMi i !■ IÍÉ ai. ■ ...........
Előfizetési árak:
helyben házhoz pálUtva, vagy posta azétkifldé—<ll
Egé&z évre K 90—
Félévre . . „ 45»—
Negyedévre „ 22 50
Egy hóra . „ 7-5«
0yKANIÍ»A, jtfár-ut 4.
Nyomdavállalat
Fő-ul 6. sz.
-jfUnIK hétlA klvételé-ifodennap kora reggel
POLITIKAI NAPILAP
Egyesr szám ára 30 L
■■ ■ ■■■
i$ kiadóhivatal! («laton 7«.
Főszerkesztő:
Főmunkatárs és laptulajdonos:
7 CSILLAG JENŐ
----t-;J;;T
Hirdetéseket, nyllt-teret és ma^áo-közleményeket díjszabás szerint vesz rr tel a kiadóhivatal. ■■■
Nyomdai úWon «7
A háború fclldézőlnek büntetése.
A Siemens-müvek munkásmegbizottai tegnap határozatot fogadtak cl, melyben követelik a forradalmi törvényszék azonnali felállítását, amely elsősorban a Hohenzollerek, továbbá Hindenburg, Lundendorff és Tirpitz felett Ítélkezzék. A Javaslathoz tegnap az ösz-82es üzemek és gyárak hozzájárultak. Kaltuhe-ból jelentik, hogy Lipót bajor herceg a keleti front volt főparancsnoka családjával együtt osztrák földre menekült, miután a forradalmi törvényszék felállításáról értesült. Egy másik távirat azt jelenti, hogy Lajos, bajor exkirály családjával együtt Kufsteinbe érkezett.; * l
A spartakusok a rend-Őrség elleti.
A délelölt folyamán a spartakusok megostromolták az északi pályaudvart. Az ostomot a kormánycsapatok, amelye^ a vidékről erősi léseket kaptak, visszaverték. A rendőrszobák elten azonban sikeriel harcoltak a spartakusok, me^t mintegy harminc rendőrt elfogtak. Estére nagV harcokat vJmak. A kormánycsapatok folyton erősödnek. Az ujeágnegvédet erősen Őrzik. Berlin utcáin barrikádorokat emeltek. Kora délutáni órákban ismét összeütközésre került a sor. Az Alexanderplatzon nagy tömeg gyűlt Össze, amelyet a kormánycsapatok felakartak os\'látni, amire fegyverek kerültek elő: Mire a tömeget feloszlatták több halott és számos sebesüli maradt a kövezeten.
A spartakusok kiadták a jelszót, hogy a közpénztárakat el kell foglalni, mert csak az igy szerzett pénzen (lehet a munkanélkülieket és a sztrájkolókat segiieni A birodalmi,bankot és a közpénztárakat erős csapatok őrzik.
Mit szól az antant?
Londonban Churchill a képviselőházban nagy beszédet mondott Németországról .Elmondta, hogy a német nép a legnagyobb nélkülözéseket szenvedi és az a veszély fenyeget, hogy az egész német állam összeomlik az éhség nyomása alatt s akkor már nem lesz kivel tárgyalni és. békét kötni. A civilizációt biztosítani kell a bolsevizmus ellen. Európa helyzete ma hasonlít a Titanic hajóéhoz, amely lassan elsülyal, amint egyre több rekesze telik meg az ellenséges tenger árjával, amely végül az egész hajót elnyeli.
Kétségtelen, hogy most az antanton függ Németország 8 e réven egész Európa sorsa amelyen gyors békekötéssel, elegendő élelmiszerrel még talán segíteni íehet.
Harc a csehekkel»
Balasagyarmat, márc. 4 A csehek az Ipoly melletti Balassagyarmattól kelehe meg. szállották Verbó községet. A l&kósság a szomszéd község felfegyverzett lakósainak segitsé gével megtámadta és kiverte a cseheket.
Budapest, márc. 4. Ounnlngham, angol ezredes, a volt osztrák-magyar birodalom területén alakult nembeli államok viszonyainak tanulmányozására kiküldött angol bizottság vezetője tegnap ideérkezett, itteni pénzügyi köröknek, amelyekkel az ezredes megbeszéléseket folytatott, az a véleményük, hogy az angol kormány a volt monarchiából alakult államok gazdasági konföderációjának tervét fogja előterjeszteni, mert az a véleménye, hogy a mostani államok egyike sem életképe* egymagában. ~ Ha a gazdi sági konföderáció terve mcghiusuJ,
az angol kormány azon lesz, hogy Magyarországot régi ha- \' tárai között visszaállítsa, —
mert az a véleménye, hogy különben Magyarország az anarchia tűzfészke lenne, vagy pedig Németországgal kényszerülne gazdasági szövetségre lépni.
Húszmilliós petroleum-panania.
Budapest, márc 4. Á rendőrség a kereskedelemügyi miniszter utasttására hozzáfogott a háború folyamán petróleummal és olajjal űzött hallatlan visszaélések kinyómozáaá-hol Sok helyen házkutatást tartottak, igy töbit budapesti o\'aj és petroleumgyár irodájában és raktárában, valamint magárttégeknél is. Három kocsira való könyvet és< iratot .foglallak le. — Eddigi megállapítások szerint körülbelül húszmilliós panamáról van szó. Hogy kik a bűnösök, azt ¿eddig még nem lehetett megállapítani % * ■
Acsádyt szabadonbocsátották.
Budapest« márc. 4 Deésról vett megbízható jelentések szerint a román hadbíróság Aosády Istvánt a bolsevista agitáció vádja alól felmentette és azonnal szabadon bocsájtotta, mert bebizonyítást nyert, hogy Aciády a néki imputáit bűnökben teljesen ártatlan. A román hadosztálybtró8ág mindezek ellenére meg fogja kéi ni a magyar kormányt, hogy ne helyezze Acsádyt exponált, a román érdekeket érintő állásba.
Németország borzalmas tragédiája most crtecl veres tetőpontját. Német-I ország tehetetlen lekszik a bolseviz-I mus és az anarchia karjaiban. A sors I ilyen kegyetlen bosszújára, « mint [amilyennel ezt a háború,alatti gőgős imperialista államot sújtja, a világ-I történelemben példa még nem volt. Lehetetlen részvétlen szivvcl nézni a szomorú véget^ amelybe ¿az antant ferde politikája kergette Németországot s amelynek - megoldását- elképzelni majdnem lehetetlen. A németországi szörnyű eseményekről alábbi, tudó«, sitásaink számolnak be:
Általános sztrájk Berlinben.
Berlin, márc. 4. Az általános sztrájk «nap ejjel egy órakor tört ki. A Munkás-mks ezerötszáz szóval huszonöt ellenében pondia ki a sztrájkod amely nem bérn,ozga-k hrnem a munkásság, impozáns politikai iitf\'glalása a Scheidemann kormány ellen, ftuse kijelentene, hogy a sztrájk addig . tart, aug Síheidumann nem mond le. A sztrájkon a többségi szcciálisták is résztvesznek. \\ helyzet olyan rettenetes, mint aminő (émetorszégbfit még sohasem volt Lip-Hbcn, Hdlieoa\'n és egész-KOzépnémetorSiág-> *n egyre U/jed a sztrájkmo/galom. Az éjjel Diódén vasúti összeköttetés megszakadt kínnal. Diezdábary\'és Weimarban már teg-»P deiben p-oklamá ták a sztrájkot és félő, H) egész Németországban megszűnik minta-teher és személyforgalom. A kormánynak ^ egyetlen menedékhelye van: Weimar. £ Berlinben \' a helyzet rettenetes. A város negyedében nagy zavargások voltak — ¡fötét és világítás nem működik az egész fosban. Este a tömeg rabolt és pusztított, Wé\'után a kávéházakat pozdorjává zúzták, 1 °e,árt üzleteket kifosztották. Az élelmi *<rek ára félóra alatt s négyszeresére
Keddi tőzsde.
V, ^ 4
Dudapest. március 4.
Magyar Hitel 921, — Osztrák Hi el 662,
— Osztrák-magvar államvasút 103Ó,—Leszámítoló Bank 690, — Hazai Bank 476, — Magyar Bank 711, — Rimamurányi 928, —
— Salgótarjáni 1001, — Közúti vasút 562,
— Városi vasút — , Urikány 890, — Fá-bank 805, — Jelzálog 494, — Ker. Bank 4420,
— Schlick 360, — Outtmann 900, Szlavónia
Bécs, március 4. Az uj alkotmányozó nemzetgyűlés! ma megnyílt. A kommunisták tervezett tüntetése ugylátszik , egyenlőre elmarad. Dávid korelnök megnyitó beszédében kifejezést adott azon meggyőződésének, hogy belátható időn belül az osztrák-német* képviselők együtt fognak ülésezni Németcsehország, Szudéták, Német-Déltirol és a nyugatmagyarorszdgi németek képviselőivel a nagy német ha*a alkotmányozó gyűlésében. Ezután a képviselők letették az esküt. A leg-tótelebbi ülés holnap lesz. .
Nagykanizsa és a hadsereg reformja.
Megtelelő helyőrséget Nagy kaiiixfiAuak!
Tegnapi számunkban részletesen beszámoltunk Böhm hadügyminiszter rendeletéről, amellyel a hadsereg állományát jelentékenyen redukálta. Ismertettük a rendeletnek Zalamegyére és Nagykanizsára vonatkozó intézkedéseit is, amelynek értelmében Zalaegerszeg egy tüzérezredet, Nagykan zsa, Veszprém és Keszthely egy-egy gyalogos zászlóaljat kap. -
Nagykanizsán tehátnem maradna egyébb mint egy zászlóaljnyi gyalogság. Ez az intézkedés séreímes a városra, de sérelmes az országra is. Nagykanizsa határszéli város, s hogy mennyire az, azt alkalmunk volt az utóbbi időben tapasztalnunk.
A Jugoszláv megszállás még mindig kisértő lehetősége, a Jugoszláv politika Jövőbeli expansiv iránya — kérlelhetetlen szükségességnek mutatják azt, - hogy Nagykanizsának, mint határszéli városnak fegyelmezett, erős/és minden percben akcióképes helyőrsége legyen, térdeké ez nemcsák magának a városnak, haném az egész Zala-megyének. sőt az egész országnak is. Ha a szerb—horvát csapatok ellenállásra nem találnak, kérlelhetetlenül megszáHJák Nagykanizsát* mint óriási fontosságú stratégiai pontot es akkor Nagykanizsából második\' Pécs, Zalamegyéből pedig második Baranya lesz. Az ország — ha csak átmenetileg is — elveszíthet egy dúsan termő vidéket, ami nemcsak politikai, de felmérhetetlen gazdasági kár is lehet. Lnnytben országos érdek az, hogy Nagykanizsának erős\' helyőrsége legyen
De van a kérdésnek más, Nagykanizsára óriási fontosságú oldala is. A város \' iparát, elsősorban a kisipari Jelentékenyen károsítaná, a város kereskedelmét pedig pó-^ tolhatatlan vesztességgel sújtaná a helyőrség ilyen gyors és igen nagymérvű redukálása. Elvégre, Nagykanizsa mégis csak nagyobb város, mint akár Keszthely, akár Zalaegerszeg, akár\' Veszprém és azok a városok • helyőrség dolgában mindannyian előnyö-sebb helyzetben lesznek, mint ml. Nagykanizsa fejlődésképes, ipari és kereskedőváros és nem szabad, hogy a népkormány ilyen intézkedéssel akadályokat gördítsen a város fejlődése elé. Sok-sok iparos és kereskedő esik cl legfontosabb bevételi forrásától, ami természetes is, mert a hadsereg létszántának redukálása mindannyiunk kívánsága. Csupán azt nem akarjuk, hogy a fennmaradó hadsereg elhelyezésében ne számoljanak Nagykanizsa jogos kívánságával.
Harmadik legjelentéktelenebb," de azért figyelmet érdemlő körülmény az a szempont, hogyv* a város társadalmi élete ís jelentős veszteséget szenved.
• Mindezek az okok, ugy hisszük, természetessé teszik azt a kívánságunkat, hogy a népkormány az előirányzottnál nagyobb helyőrséget helyezzen el Nagykanizsán. Ismételjük : a hadsereg reformját osztatlan örömmel üdvözöljük, mert benne a militarizmus örök megszűnését látjuk De azt, hogy Nagykanizsának egy zászlóaljat- adtak, sérelmesnek találjuk.
A város vezetőinek kötelességük, hogy mindent elkövessenek a sérelmes intézkedés orvoslásáért. A városnak három modern laktanya áll rendelkezésérc, amelyek közül egy is elegendő két zászlóalj elhelyezésére. A másik kettőt természetesen részben közintézmények elhelyezésébe, részben a lakásínség enyhítésére kell felhasználni. Nem érzelmi, hanem gazdasági kérdés az, hogy mennzi Nagykanizsán a katona s nem tudjuk elhinni} hogy Böhm hadügyminiszter az alaposan megindokolható kérelemnek eleget ne tegyen.
*
(Utólag arról érlesülüuk, hogy Sneff József kormánybiztos tegnap táviratban fordult a hadügyminiszterhez és a fent elmondott Indokok alapján kérte, hogy a városon ejtett,sérelmet reparálja és helyezzen Nagykanizsára még legalább egy gyalogos zászlóaliat. — A szerk)
Budapesti levél.
A kommunisták fal akarták robbantani a Fereno József hidat.
Megenyhült a lég» Jön a tavasz, melegen tüz a napsugár, Budapest most is éppen olyan élénk, sőt talán még élénkebb, mim máskor a tavasz közeledésekor. Az utcákon rengeteg nép tolong. Az emberáradat sürü hullámokban hömpölyög. Azonban hová lett az arcokról a mosoly, a jókedv? Eltűnt az mint a tavalyi hó. M.ndenki komor, bus, merengő.
A körutakon és tereken olykor-olykor öbz szeverödik pár ember, akik csakhamar tömeggé nőnek és mindiárt gyűlést rögtönöznek. A legtöbb ezek között a munkanélküli, akik között sok kommunista is akad. Amikor csak szónokolnak, hagyják őket, de mihelyt zavarogni kezdenek, a rendőrség beleavatkozik és szétzavarj) öke*. Különösen a kommunisták adnak sok dolgot a rendörségnek. Ezektől ugyanis sohasem lehet tudni, hogy mik a szándékaik és hova akarnak fölvonulni. Ha valamit terveznek, akkor különböző útirányokról egyenkínt-kettesé-vel mennek az illető helyre s menésüket ugy számítják ki, hogy egyszerre érjenek oda. Akkor aztán megkezdik a munkájukat. Így kom-munizáltak tegnapelőtt a külhö Váci-uion egy gyárat.
Ahol «rombolni akarnak, oda is igy szórványosan vonulnak fel. Még csütörtökön — mielőtt a Conti utc4ben a Népszava előtt megvívott csata megtörtént volna — elhatározták, hogy péntek reggel felrobbantják a Ferenc József hidat. Erre nézve a rendőrség csütörtök este szerzett bizonyítékokat, amikor a kommunista vezéreket letartóztatta és náluk házkutatásokat ejtett meg. Másnap kora hajnalban aztán a hid környékén sok katona és rendőr állott fel. A kommunisták szállingózni kezdtek, de észrevették, hogy tervük nem titök többé és vissza akartak vonulni. Többeket közülük itt is elfogtak. A kommunisták különben most már nem csinálhatnak Budapesten nagyobb bajt.— Vezérkarukat elfogták, sőt elfogták az uj vezetőket is.
Pénteken Budapesten egy napig tartó általános sztrájk volt. Ez egyszerű tüntetés volt a kommunisták előző napi galádságával szemben. Több mint százezer szociálist* munkás és polgár vonult végig Budapest utcáin. Közben az egyes tereken szónoklatok is hangzottak el. A gyárak, műhelyek nem dolgoztak, a vendéglők, kávéhazak, üzletek zárva voltak. Délben nyilvános helyeken senki számára nem volt ebéd. Ette újra helyreállott a munka.
A kapukat Budapesten délután öt órakor zárják be. Az általános záróra pedig este kilenc ó.akor van. Addig lehet csak nyitva vendéglő, kávéház, étterem. A színházak, kabarék, mozik sem tarthatnak tovább előadást s azért már este hatkor kezdenek. Kilenc órakor nagy caapatokbsn tolong haza a nép Mindenki s et, mert tudja, hogy később — különösen a mellékutcákban — nem igen tanácsos járkálni. Az éjszakai támadások most ugyan ritkábbak, mint voltak, például decemberben, de még nem mentek ki a divatból.
Az élelmiszer igen kevés. A kormány kénytelen volt újra elrendelni két \\ hústalan napot. — Most jön még két zsirtalan*ijöp is. A pestiek viccelődve mondják, hogy [nemsokára majd jön két levegőtlen nap is. Hus nagyon kevés van. Az emberek, a mészárosnál ós hentesnél sorfalat áll nak. Bizony, aki későn jön, annak nem jut hus. Vannak élelmes emberek, akik kora reggel beállanak a sorba, pedig nincs is szándékukba hust vásárolni. Ezek azután helyőket jó pénzért eladják a későbbjövőktiek. Vannak olyanok is, akik sámlit hoznak és azt bérbeadják a várakozók valamelyikének. Esős időben a húsra várók élei-\' mes emberektől esernyőt is bérelhetnek. A legnagyobb husmennyiség, amelyet valakinek adnak, félkiló.
Lisztje, cukra, zsírja, krumplija és más élelmicikke is nagyon kevés van Budapestnek. A helyzet egyre rosszabb és tűrhetetlenebb lesz.
Oyufa nincsen. Néha lehet kapni egy-egy skatulyát ej?y koronaért. De vannak helyek, ahol öt-hat koronát is elkérnek egy skatulya gyufáért. Dohány, szivar és cigaretta a trafikokban ninc>en. Lbbül azonban a körutakon bármfcnnyit is lehet kapni. Leszerelt katonák
egész sorfalat állanak és árulják a leckfiL-bözöbb nini valókat. Trafikárut. kaiönKjl get, osztrák, német, török specialitást. hJj honban szerztk, az isten tudja. Azonban szörös árat is elkérnek érte. Meg ig ba. Az emberek most sokkal többet dohányod mint máskor. Mintha a gomolygó íüstka.ii akarnák burkolui deprimálUágukat.
HÍREK
. ISI».
március
5
Szerda
Ma
csoportja
NAPTAr,
«<óm. katb. Hamvató Prot. Özséb. Gör. kot. (február 20 \\ Isr. Vead 3. \'
A OKp leél rogK«l 7 óra 23 kor, oyuK««lk délután 5 ón, o p \\ hold kel reggel 9 óra 3$ kor, örülik este 11 óra 45 perek»."
az önkéntes polgárőrség tart szolgálatot.
Messziről,
nagyon messziről indult. Az orosz sikságo hava belefagyasztotta magát az izületeit a norvég földek jege elgémberitette az ujiaj az északi tenger kótyafeosifotta a fejét; met vonalok vaspora a szemében, osztri éjszakák korma az arcán, magyar álloméi várása az • idegei pattogásában. Amikor kis cóktnókjával széllelbélelt orosz könnye] ben kilépett, a szürke üvegtető alatt uj|or_ szíve csodálkozott a .fekete beliiköő NAGYKANIZSA. Átvergődött az emberek« megállt a napban, messzire nézett: a Prát nagy levegős síkjai kékes fényben usztail eléje a vizet: otthon és szabad. Jó darató így állt, állt bámulva és lelkébe merülve] orosz fogoly, hazajött és most itt áil a tw alatt a piszkos, zsiros arcával, a gyür rongy kabátban, erezte. A felesége, hii mindjárt látja, négy éve se hlr se szó, óh kapott, ő se adott. Az ócska flakkerbentí ócskának érezte magát a piszkos vásznak] ban, sáros szövetekben, ahogy jöttek a Százszorvártak, a százszorgondoltak: nagy ölelkező fák a kocsiút két oldal mint valamf hosszú lugas, a temető fut régi írása, a sorompó a \'vörös körrel, a ócska deszkapalánk a rozsdás reklámlf Iákkal, kis házak, nagy udvarok, gör szembántó utcavonalak, halálraítélt hí hullámos tetővonala, üzletek régiek és rtj üzletekben ujak, a piac öblösődó 1« emberek — a regi megszokottság; az ócs barakkok,^ az orosz ulkövezések álma:m( itt van l bs d felesége! Hogy van ? mi ve vele? olt lakik-e még? örül-e? és az ágyj a" puha tollas ágy legfőkénf, mert négy ^ már, hogy toll t^em ölelte, korlátlan ál nem örvendeztette és a sok uracsontjáb az izmaiban és az idegeiben — de nagy] szerű lesz! A keze remegett, amíg a k< nak pénzt kotorászott, de a papir nem álltj kefében, ledobta, szaladt és olt állt benn — aludni! Az asszonya ölén szutyke gyerek a ráncosodó emlőkön, másik
sarokban, mászós, pötyögő, mi az? — négy éye elment. Ml az? — hörgött ben" a férfi, kié, kitől, te rongy ?! De az oroj síkságok hava bággyasztotía, az ésf tenger szele erőtlenitette, a német vasi rázása álmosította — aludni l Az awi nézett, megriadt vad, a gyereket takargí hóna al^csusztatgatta — ölni fog, ez, régi, a? ura, a halott, a négy éve nem r\' lőtt -7 ilt! A férfi fölinduló keze laszau bápyadásba csuklott, az ujiai a zsákol » ^radfan engedték zökkenni a földön, az ócjwj kabátot fájón dobta el és az ágynak aludni! — Tudom cudar vagy, de w vagyok ! Élj I A teste begubódzkodott adl tollas kékfehérhuzatos dunnák közé, a ny* a vánkost támasztotta, még ezt is gondow magában: jó — és elaludt. És két naF aludt egyfolytában. . v*1\'
— A kanizsai újságírók a forradj vívmányaiért. A nagykanizsai újságírók sz<»J" szervezete 1919. március 2 án tartott ü«** következő határozatot hozta: A szabad zet kijelenti, hogy a forradalom vivmW
!
1^19 március 5
üntorithatallan harcosa és csakis olyan újság ííá\\ tevékenység elvéglésére hajlandó, ameiy forradalom vívmányait szolgája. Minden, a (Ofradalom vívmányai ellen működő újságírót kebeléből kizár és kimondja, hogy bárhonnan uármjzó ilyen irányú tötekvésnek még terror ewtén sem tesz eleget.
Karnevál Piros—zöld—kék szala-0k a levegőben, sokszínű szerpentin, cigányzene, fúvószenekar, színes tarka ruhák,
|(0mcdia, álarcos urak és selyemruhás Lcrreltek — ez volt tegnap délutántól rna ¿trelig a város. A kávéházakban vig zene [¡ólt a Caslnó termében, a Polgári Hgylel-ÍLn a Szarvasban a táncoló párok csillogó bemmel találgatták egymás kilétét, amig Ideire, amire a jókedv már nemcsak^ a Sjső de\' a belső álarcot is levettette" a/. Snberekkel, széttáncolt cipőben, gyűrött ruhában, a tánctól kimerült roskadozó lábak-Dal s az elmull éj színes emlékével a szemükben boldog bágyadtságban mentek hazafelé nap első sárguló sugarai alatt. A Déli-vasutasoké, az összmunkásságé és a Legényegyleté o főérdem a tegnapi mulatság ban Délután 4 órakor zeneszó mellett temet ték el a királyságot igazán szép kíséret mcMeit. Nemzetiruhás lányok, nagy orrú bohócok, esernyőrud alatt sütkérező Augusz-tok magyar-amerikai cow-boyok, mázolt-képii szerecsen kéményseprők, egy egcsz fekete Pierrókból álló zenekar, kél cigány-banda — a királyság temetése méltó volt a halotthoz. Humbug volt az egyik és humbug <x másik. Sok móka, vidámság, tobzódó kedv.\\zinek tömkelege — ez volt a város e#y kis időre. Karnevál búcsúzott, de ez a bucsu föltámadás volt az ötévi halálból, ahova a háború kárhoztatta. Sok minden • szép es sok minden érdekes látnivaló volt ) a tegnapi napon. De nekem mégis legjobban \' di tetszett, amit a Casinó ruhatárában láttam. A sok kabát között egy rongyos, száz-azinüre toltozott-nadrágos koldus udvarolt, tüzesen és szívdöglesztőn egy királynői — pardon : köztársasági elnöknél ruhában díszelgő hölgynek. És az udvarlás hevében hogy, hogy nem a koldus megcsókolta a köztársaság elnökének nejét és ő nem is seriódöft meg. Sőt! És nekik volt igazuk, nem a politikusoknak.
— Olcsó kölosön s kisiparosoknak.
a muil évben akció indult meg a kereskedelemügyi miniszlenumban, amelynek célja az volt, iiOgy a hiburu folytán üzletüket be-z4rni kényszerült kisiparosokat és kLkereske-döket olcsó Kölcsönben részesítsék. A minrkz-"ter az akaió lebonyolításával a Pénzintézeti Kö?pontot bizta meg. Az ü*y meglehetősen inkáig húzódott, mig a kereskedelemügyi minist ter tegnapi rendelete a gyors lebonyolítást Ifhet vé tette. A városhoz érsekeit leirat sze* rint Nagykanizsán a kölcsönügylet leoonyoli* tását a Néptakarékpénztár fog|a végezni. A kölcsönkérelmeket helyi biz&ltság fogja elbírálni, amely Nagykanizsán a következőképen alakul: A bizottság elnöke a polgármester; tagjai Laky Koméi kerteli ipaifelügyelő (Siöinbathely), a nagykanizsai Hadigondozó hivatal vezetője, HaWax Frigyes a soproni kereskedelmi és iparkamjra alelnöke, Móger Ká-ro\'y kanizsai kültag és rajtuk kívül a Nepia-karékpénztár igazgatósága, amelynek négy szavazata van. — Értesülésünk szerint a bi-, zoliságot rövid időn (felül összehívják, amikor a segélyek utalványozása is megkezdődik.
— A vízvezeték és a csatornázás *&ye. Sneff kormánybiztos a napokban fel-tovia a polgármestert, tegyen jelentést arról, fcoRy a csatornázás és vízvezeték tervezete ^etkészült-e már, hogy ez irányban mielőbb «egindulhssíon a munka. Dr, Sabján polgif-me®ter jelentése tegnap érkezeit meg a kor-íninybiztosságra és többek közt ezeket mondja : A csatornázás általános tervei most készültek e|. A vízvezeték tervezete a belügyminisztérium «tmaki osztályán van és csak akkor fejezhető b(; teljesen, ha a hadikórház kútjának vízszolgáltató képessége ismerete* lesz.
— Pdy Endre szobrára adtak: Földe* Miklós 10, Földes Miklósné 10, Sassék 10, _F*f«g6 Marton 10, Erdé\'yi LásWÓ 10, Poliák
6, Fischel Lajos 20 és Székely Vilmos 10 boronát, Eddigi gyűjtésünk: 85 korca.
ZALA
. R M ~ Nysrsoukor. Január óta Nagykanizsa közönsége nyers cukrot kapott a közellátási üzemtől. A közönség nehezen akarta meg-szokni a nyerscukrol, amelv tényleg nem minden ételhez használható. Sokan be sem váltották január és február havi cukorjárandó-sá. utot és csak a márciusra vártak, mert az a hír terjedt el, hogy most kristálycukrot kap a közönség A városi közellátási üzem tényleg meg it tett mindent, hogy az általános óhajnak eleget tegyen. Krátky István főjegyző minden követ megmozgatott, hogy kristály cukrot kapjunk. Járt a cukorközpontban is ahol megígérték, hogy amennyiben a körülmények megengedik, eleget tesznek Nagykanizsa kívánságának. A cukorközpont egyik főtísztviseiőjétöl tegnap érkezett egy levél Krátky íője^yzőhöz,. *mely most már véget vet minden reménységnek. A levél sajnálattal tudatja, hogy .Nagykanizsa kívánságának eleget tenni teljesen lehetetlenség, merLjem a kaposvári, sem a sárvári, vagy mát, ú ellenség által meg nem szállott cukorgyárban kristálycukor ma már nincs; a cukorközpont igazgatója kijelentelte, hogy minden hatóság nagyon örülhet annak is, ha egyáltalában kap cukrot, válogatni pedig a mai válságos időben nem lehet: ha Budapest lakossága megelégszik a nyerscukorral, akkor a nagykanizsaiaknak sem szabad panaszkodniuk-. Nagykanizsa közönsége tehát nem tehet mást. minthogy beletörődik a változhatatlanba. A 350 métermázsa nyerscukor, amely már több mint egy hónapja van Petőházán Nagykanizsa részére biztosítva, nemsokára már útban lesz Kanizsa felé. E hónapban is nyerscukrot kapunk és egyáltalán nincs rá kilátás, hogy a közel jövőben mást kapjunk.
— Halálozás. Schiller József délivasuli hivatalnok kis leánvkája M^gduska e hó harmadikán ehunyt. Tegnap délelőtt féltizenegy órakor temették el nagy részvet mellett.
— Politikai szabad iskola Nagykanizsán. Azok számára, kik a politikai tudományokkal eddig rendszeresen nem foglalkoztak, — tehát különösen nők számára, — politikai szabad iskolát nyit a Haladás kulturális egyesület. A szabad iskola előadásai a jövő hét elején kezdődnek meg 8 az egész kurzus mint egy 4—5 hétre fog terjedni. Tárgyal lesznek: szociológia, társadalmi gazdaságtan, pénzügytan, politika, közmunka-politika. Elő-adnak: Földes Miklósné tanárnő, Bencze Miksa sz mérr.ök, Hlrschler Jenő jogszigorló, Karctag Rezső hirlapiró, Poliák Lajos tanár. A s/absd-iskolát nemcsak az egyesület tagjii, hanem mindenki díjtalanul látogathatja, ha az előadássorozat megkezdése előtt beiratkozik. Hallgatók felvétele 5-én, szerdán este V\'j5 órától Vtö-íg az egyesület helyiségében (Fő-ut 24.)
0 — Hamburger Jenő — miniszteri biztos. Dr. Hamburger Jenőt a kormány Somogy-megyébe a földreform keresztülvitelére miniszteri biztosul nevezte ki.
— Mihez kell szállítási engedély. A közönség, körében általános a panasz, hogy a vonat nem vesz fel szállításra olyan élelmi-Szereket sem, amelyek szállítását a kormány nem korlátozza. Sót állítólag a kanizsai álló-íráson a kézipodgyászokból is kiszedik azt a minimális élelmiszert, amelyet az utasok saját céljaikra visznek magukkal. Nem érdektelen megírni, ho^y mihez kell szállítási Igazolvány? A kormány a közélelmezési hivatal hatáskörébe tartozó élelmi cikkek szállítását ujabb rende lettel szabályozza és megváltoztatja a szállításokhoz szükséges igazolványokat. A hivatalos lapban közölt rendelet werint vasúton, hajón, v,tgy közf rgalmu gépkocsin a város vagy község területén kivül eső helyre mind polgári, mint katonai forgalomban csak a rendeletben e végből rendszeresített szállítási Igazolvánnyal szabad szállítani a következő cikkeket: Bu/át, rozsot, kétszerest, árpát, zabot, tatárkát, kölest, tengerit, burgonyát, valamint az ezekből emberi táplálkozás céljaira előállított mindennemű őrleményt, továbbá leölt sertést akár egészben, akár feldarabolva, mindennemű seitésrészeket, barorrifiztirt, margarint, ételzsir\', marhazsírt, élel-faggyut és mindennemű szalámit, valamint mindennemű kávét és malátakávét, valamint végüPkizárólaft a belföldi fogyasztási cukrot is. . Magyarország határain kivül esö helyre pod-gá>zként az utas három napi személyes szűk- I
ségletét meghaladó mennyiségben élelmiszert csak az Országos Közélelmezési Hivatal Írásbeli engedélyével szállíthat.
— Ankét a földreform ügyébsn. Zsombor Oéza Német—Nyugalmagyarország kormányzója a Zala u\'jtn meghívja a március 5-én a soproni vármegyeházán tartandó földreform kongresszusra mindazon község elöljáróságait és néptanácsait, amelyek a földreformban érdekelve vannak.
— Tisztviselőtelep • katonaréten. A közkórház mögött elterülő katonaréten, amely a város tulajdonát képezi s amelyet a katonaság csupán bérbe vett a várostól, tisztviselőtelep létesítését vették tervbe. A terv természetesen még a kezdet legkezdetén van s még (óidőbe fog tellení, amíg a katonaréten az építkezés megkezdődik. Biztosra vesszük, hogy az a sok szép terv, ami a forradalom óta felmerült, nem marad meg tervnek, de ne higyiük azt sem, hogy Nagykanizsát máról holnspra kulturvárossá lehet átalakítani.
— Jótékonyság, Az izr - elemi isk. mezítlábas tanulóinak adakoztak: Kfuger Magda
1 o. t. egy pár szandált; Weisz Ida I. o. t
2 leányruhát; Strem Andor 4. o. t. egy kabátot, egy nadrágot.
— Hadirokkantak, hadiözvegyek és árvák országos szövetségének nagykanizsai fiókja 1919. évi március hó 15-én este g órai kezdettel a Polgári Egylet nagytermében ¡óté~ konycélu hangveisenyt rendez. Előadnak: Énekszámokat: Scherz Qéza úrasszony, H.\' Pacher a becsi Népopera hőstenorji, Oroszi Albert a budapesti Népopera leguióbb szerződtetett orosz tenoristája. Vonósnégyes: Qürt* ler István, Pesek Ignác, Sauermann Béla és Sauermann Ferenc. Melodrámát ad elő Garamvölgyi Iván rokkant színész Villányi István zongorakiséretével. Műsor ulán tánc Jegyek előre válthatók Szerb Ernő könyvkereskedésében, hőut 8.
— A Nagykanizsai Magántisztviselők
Egyesülete értesíti tag|«it, hogy folyó hó 25 án délelőtt 11 órakor a Haladás kulturális egyesület helyiségében rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: Az egyesület feloszlatása. Minthogy a mult hó 25-ára hirdetett közgyűlés nem volt határozatképes, az alapszabály értelmében ezúttal tekintet nélkül a tagok számára a tárgysorozat felett határozni fog.
— 3000 mezőgazdasági munkis keres munkát. A zalamegyei gazdasági főfelügyelőség értesítést kapott a szentesi polgármestertől, hogy Szenteden körülbelül 5000 mezőgazdasági munkás van munkanélkül, akik hajlandók az ország bármelyik részébe is elmenni, ha megfelelő munkáltatásra nyílik kilátás. Bárki, ha földmunkásokra van szüksége, a munkások miatt forduljon tí szenfesi polgármesteri hivatalhoz, amely készséggel ad meg mindenféle "szükséges fölvilágosítást és egyúttal .-közvetíti a munkásokat is.
— Lengyel Menyhért hírneves drámája után van átdolgozva az a remek filmdráma, melyet ma és holnap mutat be az Uránia s a melyben a főszerepet magyar művészek közreműködésével Leopoidine Konstantin játsza.
— Elossréttotett F. hó 1-én a Polgári Egyletben a vasutas Ibál alkalmával egy fekete duplasoros selvemplüs béléses télikabát, melynek zsebében 2 kul^s, 2 zsebkendő (P. J. monogrammal) és egy pír barna bőrkeztyü volt. A kabát tulajdonosa Prack István városi tanácsos, hol az elcserélt kabát kicserélhető.
— Három fiatalember, (az egyik reáliskolai érettségit tett; egy hat reált és egy két reált végzett) irodában állást keresnek szerényebb díjazással. Szíves ajánlatokat Lntkovits Erik címre kérnek a Korona-szállóba. Vidékre is elmennek, főként jegyzői, ügyvédi irodába ellátásért s némi fizetésért.
Szerkesztői üzenet.

Többeknek. Dr. fíalla \'Jánosnak az országosan ismert hangversenykisérő művésznek méltatása legutábbi számunkból tényleg sajtóhiba folytán maradt ki, amit ezúton tartunk kötelességünknek leszögezni.
A szerkesztésért felel: s főszerkesztő.
1919. március 5
w
VII Afi naW raozgd-szinház
f lJUftU Utnu Ssáúou. HMAm 14
Komoly nő, ki kötszerhez ért, orvoshoz felvétetik. Levélbeni ajánlatok »Orvos* jeligére a kiadóba kéretnek. 919
Egy takarítónő vagy házvezetőnő felvétetik Acs Ferencnél, Kossuth-tér 24. szám.
\'Állást keres stabil gépész azonnali belépésre. Cim: Salamon Károly Zalaegersacg Kákóci-u. 27. 914
Szerda, csütörtök. Márolus 5. ós 6.
Lengyel Menyhért hírneves drámája után a
Táncosnő
a világ legszenzációsabb filmslágere 6 felvonásban, melyben Charly elefánt és Gunó a gorilla-majom .is szerepelnek, Nagy oroszlánvadászat, négerek küzdelme az oroszlánokkal, négerek harca a farmerokkak. Jegyek 2-án d. u. 2 órától előre válthatók.
Variete dráma 4 felv. Főszereplő Leopoldine Konstantin és illusztris magyar partnerei.
Körülbelül 50 seekér jó érett lótrégya
eladó jutányos árban a Patria nagykanizsai pótkávégyárban. 910
Kisfaludy Sándor utos 7. számú ház
eladó. Bővebbet ugyanott. 90t5
. * • • « « • « « a , • » « « % . % « • • 9 • • « • • • % • • • « • * » • • % **.« »••»••* « #••«•••«•• »#§•••••»•» • •
Teljesen uj ebédlő szoba bútor eladó.
Rákóczy-utca 29, szám balra. 922
Felső kereskedelmist*, jó, szolid családnál teljes ellátást keres március lo-re. Levelek „Gyula" jeligére a kiadóhivatalba
keretnek, . -»921
* j • • ___
f Takarítónő és elárusító leány azonnalra kerestetik FloischaKbr Józsol Fiai cégnél"/
Ház eladé^. A váróénak minden részében van még bérház\' kerttel és kert nélkül, magánházak, üzletházak ós korcsmák jutányos ár mellett eladók. Bővebbet Dukasz Miksa Uákéczy-u. 29. sz. alatt. 756
Nem nősülhet lakás hiányában idősebb izr. nyugdíjas hivatalnok. 4Ö—55 éves hajadon vagy gyermektelen özvegy, akinek 1 2 szobás lakása van, azonnal jelentkezhet Zrinyi Miklós-u. 45. szám alatt (kapu jobbra) Discrótió biztosítva. 911
Keresek egy nőtlen vincellért március 1 -i belépésre. Ki lóval tud bánni, előnyben. Jelentkezni Babóchay Györgynénál Király-u. 14. s»ám alatt. 901
, 1 * .....«.«•...»...
Keresek egy intelligens szobaleányt,
Lehet némot is. — Jelentkezni Babóchay Györgynénál, Király-u. Í4. 902
..........n...............,.......................................
Ajtók, ablakok és tokok, amelyek a Thurn-Taxis herceg baltavári kastélyából kerültek ki, jutányos árbap kaphatók. Érdeklődni lehet a gőzfürdőben. Telefon 350.
• -««ItlM.llllM.MMtM.lttMt.Mtftf.tfM.MtHlttfM.tOKMMMtUMMtK.ltMIll*
Ntiperior eiemagoló papír kisebb és nagyobb- tételekben kapható Fischel Fülöp Fia papirnagykereskedésében, Nagykanizsán.
Árverési hirdetmény.
Klein Imre és gyermekei tulajdonát képező Gáspár-hegyen levő 38/4 hold szőlő« birtok, úgyszintén ugyanolt levő trágya, szalma és széna a községi elöljáróság jelenlétében nyilvános árverés utján a legtöbbet ígérőnek hó 9-én. vasárnap délután 2 órakor a helyszínén eladatik. 020
És m remek kisérA műsor.
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepen: 3, 4l/*, 6 és 71/» órakor.
Előadások hétköznapon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 és 7 órAkor
Ednh ^oksTftó
JJlIUlJ készülék a legjobb. Könnjen kezelhető
Egyesületeknek, kereskedőknek irodáknak legjobban ajánlható.
Kapható FISCHEL FÜLÖP FIAI
papiráruházában Nagykanizsán
Tisztelettel értesítem a t. kereskedő közönséget, hogy helyben Zrínyi Miklós-utca 26. s£ám alatt kereskedelmi
ügynökségi irodát nyitottam,
melyet saját nevemben vezetek.
Égyben van-szerencsém ajánlani 1-a minőségű Cerezin-gyertyát pr> kg. 30 K-tól 40 K-ig. — „Minerva* lugkőoldafot pr. kg. 5 K-ig. — A t. kereskedő közönség szives pártfogását kérve vagyok
kiváló tisztelettel 915
KUIvKA «l5ívA,
Betüszedőtanonc
felvételik a Zala-nyomdában!
Horváth és Vas
oki. építőmestere^ Nagykanizsa, Xirály-u. 37.
Telefon £06. eMMFfe Telefon 205.
. üt IVúiüLvYiftY ilu fi? I^Sw.fvtJfíW.
fepLLÁK M. EMIL
naoykaniz8a
— ~ KINIZSI-UTCA »/a SZÁM.
Vásárol és elad mindennemű gazdasági termékeket és cikkeket
gazdasági vetömagvakat
Telelőn 195. • Telefon 195.
Vállalunk mindennemű építkezést és Átalakítást,
vasbeton építkezést. Nagy megtakarítással járó modern szerkezetekkel építünk családi Ste és berházakut. ^ftm
Tervezés és költségvetés áljt
felvétetnek
a Zala kiadóhivatalában
rüh, sömör, ótvar, sebek és mindennemű bőrbajokat gyorsan és biztosan gyógyít a
Nem piszkít és teljesen szagtalan. Kis tégely árai. 5 K, nagy tégely 7 K., .családi tégely ára 12 korona. Hozzávaló\' Boróka-szappan 6 korona. — Készíti :
ÓRÁKBAN JELENIK MEG, EREDETI TELE-
gyógyszerész, Nagykőrqt Nagykanizsán kapható áz összes gyógyszertárakban és drogériákban\' 327
f Jg^BNTÉSEKKEL
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Nagykanizsán kora reggel házhoz hordva, vidékre póstén küldve:
Egy hóra 7-50 korona Negyed évra 22*50 , Fól „ 45*— Egész .
A sioBtialhelyi ^Erfirti MaokernkedElní R.-T
zalamtgyei képviseletét átvettem. — A legjobb
Aki házat, szőlőt
vagy egyéb Ingatlant venni vagy aladnl akar, az forduljon bizalommal
ACZÉL, IGNÁCZ
Ffiut 8. szám alatt!
ingatlanforgalmi irodájához
ahol mindig van Ilyen eladásra . és vételra előjegyezve.. 234
ERFURTI
virág, főzelék és vetőmagvak, madáreleség, — ratfla pótló
kicsinyben 4« nagyban beszerezhetők
Igazgató: BALOG OSZKÁR
><v<OTatott: a\\
nyomda és hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán
•dykaniz«
1919. Mároiu« 6. Cftdtörtttk
54- sz*m
.«•
POLITIKAI NAPILAP
Kfls/et kesztó
FömunkatArx és laptulajdonos j
csiu.Aa ,1 K N ö
..... ........m
0t0itmm\\:
NAGYKANIZSA, . Sugár ul 4.
Ilit tyomdavállalat főrUt 6. i*z
i
ideien»* hétfő kl vételé-wiiilrMtennap korareggel
• V ™ \'V\'i\'T\'-
Előfizetési árak:
helyben háxhoz szállítva, vagy posta szétküldéssel i
Egész évre K 90 -
Pélévrc . . „ 46* —
Negyedévre „ 22*5#
Egy hóra . „ 7-50
Egye* szám ára 30 f.
Wadéhlvefall uleíor»
Nyomdai Kletoii 117.
Hirdetéseket, nyltt-tcret é* ma»:*0* közleményeket díjszabás szerlui vesz ■ . ,i lel a kiadóhivatal.----
Berlin réinnapjai.
Berlin, márc. 5. t\\ munkás és katonala-oIcsok mi e^vü\'les ülésén Müller Richárd elnök je\'en>ésr lett arról, hogy a sztrájk kiéie fctdesc küszöbön áll. A déle Őtt folyamán az egyes u\'Cákon heves Összetűzésekre került a K,r Ai Alexii\'der Straaset * kormány csapa-tok puska- es gépfegyver tüz alA vették. Később Agyukból gázlövedékeket is lőttek. A H/trá|kolók merfkisérei/ék, h^gy a*, tsz*ki pályaudvaron felszedjék a síneket, amit a kormány csipnok megakadályozni töreked ick. A CsöiseJék megramadu a kormány esi-piioka\', amire dZOK sortűzzel feleltek én a ciőcseféket s/.étoszlaitak. Az Alexander -t^ren lonnanscsapitok vonultak tel, hogy a rendör-IMksty épületét megvédelmez/ék. A tömé»» fíUYart* tnrfóztatni a c*ap«tokal, A rendőrik * tömegbe lŐUHc. Sok halott és sebes Itt redt a kövezeten. Tíz rendőr elesett. Késő «tea tömeg eldkarfa foglalni a Smdor laktanyát, de * csapatok visszaverték a támadási A Kuser Wilhe m StrasseM és a Bülow-téren bariikádokdt emellek A spartakusok érintkezésbe léptek a rerdórfőnöks^g ép il"iét meg-oáiv>tarló csarnokkal, hogy* ravegtfc* őket épület átadasára. A tárgyalások eredmény» telenöl végződlek. —: Az es<i órákban
nagy tankok vonultuk végig Heriiu utcáin,
amelyek szintén harcba bocicjtkoztak. Ber in-txn a helyzet rettenetes.
A Wolff ügynökség Weimarból arról ütésül, hogy tegnap késő éjs/aKAig tatiotlak a Mwny -rounkásvez^k egyezkedési
lálgyalásaú A tárgyalás kielégítő eredménnyel Jtit. A munkásvezerek visszamaztak Berlinbe, Ntf a szirajkolókkal közöljék a kormány
iittsbtat.
A politikai helyzet.
Budapest, márc. 5. A politikai érdeklődés középpontjában a közelgő választás áll. A partok érdeklődését a választás ügye «lesen leköti. A kormányzó pártok vezérel tynap Károlyi Mihály elnöknél hosszabb Wkezletet tartollak, amelyen a választások Jeleiéit vitatták meg. A tárgyalások részit a legbizalmasabban kezelik. Annyi •^állapítható, hogy a partok vezérei között •vatawtáaok rendjére és módjára vonatkozó-\'W • legteljesebb harmónia van.
. A Pártok egyöntetűen elhatározták, 5,y a választási harcban a legloiallsabb Wverekket harcolnak, de mégis szem előjt azt, hogy a többséget maguknak meg. Semmiféle pártközi választási ^Hvmenyi, paktumot nem kötnek és az Ws kerületekre vonatkozólag sem egyez-;K A titkos szavazás alapján tiszta és «magos választási eredményt várnak.
A pártok tehát külön-külön mennek a harcba. De azokban a kerületek-amelyekben a reakciót és ellenforradalmi t irányzatokat eddig még nem tudták K? fojtani, együttesen, közös mege-alapján lépnek fel.
1/wuvez ka\'öMsen a Dundntulra, ahol a ¡gWwo/f agitátoroknak sikerüli a népet Szavakkal helytelen irányba terelni.
mindegyikének oz az T^mja; hogy ezeket a választókerülete-
kei nem szabad a reakció prédájául hagyni, ami pedig nagyon könnyen megtörténhetnék, ha a pártok kiméleilen választási harcba bocsájikoznának.
Károlyi elnök mindent elkövet, hogy a válsbziás lefolyását lehetőleg simává legye, mert attól fari, hogy az esetleges zavarok Magyarországnak az antant elölt állandóan szilárduló helyzetéi megrendítik.
A pártok a választási előkészületeket már megtelték. A következő hetekben az egész országban népgyiilésekel tartanak*
Amerika oz ioazságos békáért
Előzetes béke márciusban.
Bern, márc. 5. Wilson tullára adta az amerikai bekedeiegátusoK uij^n a bókekonle-te^eiának, hogy a volt ellenséKes . ¿Hámok kép/is -iön leífk^söbb őpflils elejere* meg "kell hívni a béi<ekon|erejiciáia\'. Amerika azt ki vanja. hu^y az előzetes békeszerződést március vógóig aláírják, inert a béketárgyalások uív bbi fí.nu/.a^a az amerikai nép h m gulaiát n.igynn felirfKerelné. Anglia héHedelc-gáms i riuguké/1 telték A n ríka álláspontját -és tléfféléiítehílf mzI a kéN/s^gokef, hogy mi-előbö megkezdjék á fá\'gyalásokat az ellenséges államokkal.
Az amerikai szenátus a népszövetségért.
Koppenhága, muc. 5 Id .\'érkezed jelentések «/. aineriHoi nép efós hangulatváltozását jelentik A szenaiu^bin harminchárom kép/i setó aMira^val indíivinyt nyújtó tak be, \'«mely a következőket tartalmazz^: Mondja ki a szenátus, hogy nem helyesli a népszövetség jelen egi tervét ts utasítsa az amerikai inegblzoltakat> t»o^y azonnal fogjanak hozzá a Németországgal való béke megkötéséhez. Követeuk a népszövetség tervenek benató és tKazsá^os mexvizsgálásat. — Az indítványt a szenátus tagjainak tóbr> mrnt egy harmada pártolja. Amennyiben az inditvánvt nem fo* «atíják cl, annak benyújtói a békekötés rati fikálását meg fogják akadályozni. Bz ann^l inkább módjukoan van, mert a , ratifikáláshoz a szenátus kétharmad többségének szavazata szükséges.
WIlsou elindult Párisba.
Páris, márc. ö (Ridio) Wilson nejével együtt a Oeorge Washington gőzösön elindult Eu ópába és tizenharmadikán érkezik Brestbe. M.re Wilson Paiisba érkezik a békekonféren-cia kütönböíő bizotiságainak jelentései is el készülnék. Wison gyorsan át .fogja tanulmányozni a békeszerződés tervezetét és márolus huszadiva körűi meghívják a német meg-bízottakat, a nemeieK átveszik a békefeltéie-leket ^s valószínűleg azonnal Weimatba |;utöz-nak, hogy kormányukkal a békeszerzrdés szöveget közölik. M^rcus végén valószínűleg már visszatérnek Versaillesbv,, ahól esetleg megengedik nekik, hogy eiíye* kívánságok felől nézeteiket előlerjeszthessék. • >
Amerikai magyarok Magyarországért.
Newyork, márc. 5. A magyar szövetségek tizenhét nagygyűlést rendeztek, amelyeken tiltakoztak a magyar terül tek erőszakos bekebelezéseden. Wilson elnökhöz memorandu-
mot intéztek, amelyben jfífejréfTék,- Ju)gy Ma-
nelyben Jrffej gyarország szétdarabolja nagy veszélyt jelentene.
a világ békéjére
Svájc a bolsevizmus ellen.
Bern, márc. 5. A szövetségtanács olyan egyesOlé<ek*t, aminők katonatanács és katonai szövetség, kétévi szabadságvesztés-büntetésének terhe alatt megtiltotta, mert azok a katonai fegyelmet aláássák.
. . * * » . .
Általános sztrájk Au|tllábar?
Genf, márc. 5. Párisi jelentések szerint Angliában álUlanos sztrájk tört ki A hir
val diságát még neih sikerült ellenőrizni, mert Angliával megszakadt a távirati összeköttetés.
Élelmiszert ad az autaut.
Paris, márc. 5. (Rajiolel .»granYín) A szövetiegen államokat e^yre jobban a^gasiija az a rettenetes élelmiszerhiány, amely egész Európában konvulziókat okoz. A li/es bizottság mára magához kAretle Hoowsr élelmezési fóe lenórt,\'-hogy a Bíjororsiaunak\' szánt\' élel-iniH/erkütdemények elszállítását megbeszéljék. A bizoit^ág hanonió energikus intézkedésre Készül Ofanor?zá^gal és Jugoszláviával szemben, hogy L-iibtch körül hcm az olaszok, sem a iugoszlá\'vok ineg ne akadályozzák az ^lei-mister vonalok közlekedésé». M gából Bécsből es Budapestről érkező hírek, szerint az élelmiszerkészletek tejesen kimerültek. A munkátlanság egyrs fokozódik és egyre nő azon lerongyolódott tömegek szá ns, amelyek a felfordulást várják, osskhogy rabolhassanak. Az antant legközelebb ns-gyobb élelmlazerszállitmányt Indít \'útba s
volt Monarchia államaiba -
♦ % * ""i *
Magyarország a dunai\' konföderációban.
| ....... . , ..y- V • ----^ ------^^..W,«..*,..^... •
Páris, má\'Cius 5 Sonnino kezdeményezésére mevinduitak a tárgyalások a dunai Kontöderáció megvalóí>itására, melyben Cseh* ország és Jugoszlávia vesznek r^s/t, A terv szerint a ket állam gazdasági szerződést kötne egvmássM és Olaszországgal Sonnino azt hiszi, hogy i«y lehetséges volna Olaszország és Jugoszlávia közötti ellentétet Trieszt kérdésében áthidalni A Humanlte jelenlése szerint Magyarországot is megfogják hívni s konföderációba, mert Magyarország nélkül elképzelhe-le\'len . a Csehors ag és Jugoszlávh között^ forgalom Ugyanis most már a osehek maguk sem hiszik, hogy a hirhedt korridort Magyarországon keresztül megkapják.
Pécs íelttzabadul ?
Sásd, márc. 5. A demarkácionális vonalról érkezett hirek arra engednek következtetni, hogy a szerbek Pécset rövid időn - belül el hagyják. A sztrájk á\'lanJóan tart. Azokat a túszokat, akíHet a *zctb?k tegnap Eszékre vittek, ma továbbszállították dél felé.

A pozsonyiak Pozsonyért«]
Budapest, márc. 5. A menekült pozsonyi magyarok tegnap nagy gyűlést tartot\'ak. Elhatározták, hogy szikratáviratot küldenek a békekonferenciához és\'Wilson elnökhöz, amelyben Pozsony felszabadítását kérík, Felkeresik a francia fegyverszüneti bizottságot és a szen-| vedelt sérelmek jóvátételét kérik.
• - > ^ »»s*
ZALA
1919. március 21.
Magyarok
az Újvilágban.
Európa történetének lezártuk egyik fejezetéi. Amit kevesen érezlek meg s még kevesebben értettek, hogy uj Európa fog megszületni Bismarck, Ferenc József, Viktória királynő és Oorcsakov Európája helyén, az most világosan áll előttünk a rellehtő ösz-szeornlás vérvörös tüzének fényénél Ebbe ó lezárt közelmúltba (1848-1914) ugy tekinthetünk vissza, mintha már az évtizedek sokasága választaná el tőle napjainkat. Az újjászülető világ lábát, kénkövet okádó, földrengéseket okozó tűzhányójának- magasla-\' tára értünk ; lábaink alalt ég a föld, köröskörül romokban hever minden, tűzpiros a horizont, a hátrahagyott uira azonban szabad a perspektíva: betekinthetünk a közelmúlt idők végtelenségébe, amelyet átéltünk bűneinkkel, erényeinkkel, azzal az önludat-lansággal, ami megfoszíoil egy egész nemzedéket attól a dicsőségtől, hogy megmenthesse utódainak a biztos jövendőt.
Ha van valami fájdalmas, igazi, nagy biine ennek <i múltnak, akkor az, a most már világosan látható önludallansága volt. Nem igaz, hogy a magyarok . felébredtek 1825-ben, mert ép olyan álmot aludtak tovább is, mint valamikor a majtényi tragédia után. A magyar glóbus kiijön világán éltek, kínai fallal köriílzárt splendld isola-rioban/ mintha a környező világhoz nem flizte volna ezt a néha dlszmagyaros, gyakran kopott url népet semmi sem. Kortes-háborukat visellek, újkori kis Csák Máték, apró zsarnokságaival vívódtak, s még az sem volt Igaz, hogy <i vármegyeház ablakából tekintettek ki a világba, mert ha kinéztek volna az ablakon, megláták volna az utca nyomorát, a sápadt arcokat, az ui emberekben az uj lelket és a régi álmodozásban azt a régi veszedelmet, ami éppen azért voli nagy, . mert nem akart a magyar tudomást venni róla sohasem
Hiszen igaz, ugy nevelték azt a nemzedéket, hogy ne lásson iul a kinai talon. Belgrád minden kávéházában, Zágráb minden utcasarkán, Prága minden bolthajtása alatt a külpolitikusok sokasága tanyázott, míg a magyar ambltuson befelé néző emberek marcangolták önmagukat és egymást s élték a többi világgal mit sem törődök kábult életét. Delegáció? Unalmas volt. Külügyi exposé ? Senkit sem érdekelt Keleti kérdés? Bolond beszéd. Császár találkozás ? Nagyszabású mulatság; Újsághír, amit összehazudik az újságíró, semmi más. fcven-kint 12 hónapos uborkaszezonokban ellünk néliony évtizedet, s a fiumei cápa állandóan ott szerepel ennek az eseménytelen és kilátástalan életnek a programmjában. Megcsodállak aki külföldre utazott, de a kivándorlók százezreit inár észre sem vették. Kívül estek ezek a kinai falon, legurullak a magyar glóbuszról, tehát elvesztettük őket szemünk elől, azután el is feledtük : külföldiek lettek, már pedig a külföldön nem terem sem ferbli, sem töltöltkáposzta, ami a magyarnak élet, németnek halai Törődni a nagy vérvesztességel tehát nem volt érdemes
És most itt állunk és csodálkozunk, hogy ncni egymngunk élünk a glóbuszon s értetlenül nézzük a szemeink előtt táncoló betűket, melyek azzal a párisi hírrel ütnek, főbe minket, hogy az egész világháborúban Magyarország szenvedte a legnagyobb ve-revséget.
Lehel, hogy nincs igazam — nem érzem mav^ain csalhatatlannak — de én ebben a szörnyű, öntudatlanságban es a belénk nevelt tehetetlenségben látom a magyar tragikum alapjait. Pajlunyaságunk ebből a veszedelemből nőit ki irdatlan bozóttá, hogy napfény nélkül pusztuljon és senyvedjen cl benne minden, ami magyar. Nem törődtünk azzal, hogy nem magyar a hadsereg, pedig , faji szupremácia . lehetetlen volt egy olyan országban, ahol a többi faítákuak a had sereg iskolálában magyarázták meg szemléltetően az uralkodófal inferlorilásál. Az iskolában azt tanulta az oláh, hogy a magyar államban lakik. A kaszárnyában
arra tanították, hogy ennek a magyar államhatalomnak semmi ereje, szankciója nincs. A meghasonlás növekedett az oláh lelkében, aki .nem élt klnal falak között. Csak mi nem akartuk észrevenni ezt Semmit sem akartunk észrevenni, éltünk uborkaszezontól uborkaszezonig, s nagyokat mulattunk választásoktól a választásokig.
Ki tudót» ebben az országban arról, hogy entente készül ellenünk, hogy kínai falunkat ellenség veszi körül ? Kí törődött a szerb sertések világtörténelmi jelentőségével, Nikita ks intrikaval, a szultán elkergetésé-vel ? Unottan olvastuk, mintha nem lenne rólunk is szó, xpsak egy más világról, amitől eltávolodva élhetünk. Idegenek lettünk a világban, rokontalan, barátnélküli nemzetként éltünk a magyar glóbuszon és disz-magyarban, kopott könyökkel, pipaszó mellett hittünk konokul a yilág változatlanságában. Ez a mi bűnünk, de ez a .bün falán a háborúért a magyarság mentsage ís. Nem, a magyar nem felelős a vllághak a háború szenvedéseiért önmagának felelős csupán a vereségért, kába álmaiért, meddő életének tragikus összeomlásáért. , Bzt a felelősséget érdemes is és kell is kutatnunk, nemhogy büntessünk, vagy megtoroljunk, hanem hogy a világhoz igazodva eljövő. magyar generációkért éljünk és megjavuljunk.**.
. Az álmok világának, az elzárkózásnak, a külön magyar glóbusznak legyen immár vége. Nem közömbös nekünk a nagyvilág, ezt meg kell tanulnunk s hogy mi sem leszünk akkor közömbösek <i világnak ha sok türelem és még több szenvedésünk árán Is — bizonyosan megtanulja értünk az egész világ.
A vasutak közbiztonsága,
Vanutl rendőrséget Nzervezuek. — ▲ kereHkedők küldeményeit a
vanuU rendőrök klNÓrlk.
— Saját tudósítónktól. —
A vonatok, ugy a tzemély, mint a tehervonatok közi iílonsága h torradalom első hétéiben majdnem semmivé zsugorodott ö>sze. A személyvonatok ablakait beverték, bőrhuza-tait levagdalták, a Makit megrongáltak, ugy hogy az utaiás még ma is evyike a legnagyobb kínszenvedéseknek. Még rosszabbul Állanak a teher vonatok. Alig érkezik meg olyan küidemlny, amelyet meg ne dézsmállak volna, ami a v?suira is óriási terheket ró.
A népkormány hamar felismerte azt o fontos érdeket, ameljet a vasút zavartalan mükrdésn jelent és ennek biztosításira megszervezte az úgynevezett „vasútbiztosító nem-zeiörségel*.
A vasútbiztosító Őrség felállítása után csakhamar megjavult a helyzet. A rablss\' k, fosztogatások, lövöldözések mind ritkábbak és litkábbak lettek —. i^az, téliesen még nem szűntek meg. A vasútbiztosító őrség emberei kisérték a személy- és tetiervona\'okat Nagy kanizsától Budapestig és Bécsig s / hol baj vol«, azonnal ottermetlek és rendet teremtetlek.
A vasu\'biztositA csapatok pompás munkája és nagyszerű te (esitményei arra indították a népkormányt, hogy ezt a kitűnően bevált intézményt állandósítsa
Tegnap kormányrendelet érkezett a nagy-kanizsai vasútbiztosító nemzetőrség parancsnokához Pintét főhadnagyhoz, amelynek értei mében a koimány április elsejével a mai nem« zetőfsé\'ef államosítja mmt „vasúti rendőrséget" a oe\'Ogymims/.ter afá rendeli
A nagykanizsai vasúti rendőrség három osztályból fog állani: ugvmint stabil, mobil ís nyomozó osztályból. A stabil osztály feladata a vasútállomások nyugalmának íenntörtáfia; a mobil osztály a szemelv és teherszállító vonatokat kíséri ; a nyomozó otztály a városi illetve állami rendőrséggel ecetemben a oüncselek-mfcnyék felderítését fogja végezni.
A vasu\'i rendőrség altisztekből és tisztekből fog állani. A tisztek res\'ére Budapesten ] tanfolyamot állítanak f<-|. amelyet , legénységi . állománvu egyének is látogathatnak Azokat a | legénységi állományú egyéneket, akik a tanfo-
lyamot )ó eredménnyel végzik el, tisztekké j léptetik elő. ™
: A vasúti rend rség egyenruhája tábori
I zöld posztóból készült rende«* katonaruha an. I gol cipő éB gamásiii, továbbá tányéralaka sapka. A tisztek arany, az altisztek ezüst vM. sxallagot viselnek.
A vasúti rendőrség egyik legfontosabb faladata a kereskedői • szállítmányok kísérj lesz. Azoknak a kereskedőknek, akik a vasúti rendőrséget eziránvban megkeresik, « rendflné/ parancsnoka vasúti rendőröket bocsájt rendclke z^sükrr, akik a szállítmányokat kísérik, a ft. sérö személyzet költségeit természetesen ai rgvfís kereskedők viselik. A vasúti rendőrség ugy Nagykanizsáról indított, mint hárnuiy Nagykanizsára feladott szállítmány elkísérésére válle\'kozik.
Nagyjában ez tesz az uj rendőrség nzer- * vezet* és fehdata. Biztosak vagvunk \'ahhin, hogy a vasutt* rendőrség az egész közrendnek és a kereskedelmi forgalomnak nagy szolgálatokat fog tenni.
HÍREK
március
6
Csütörtök
NAPTAR.
Köm. kutli. Porpctus. I\'iot. Frvj. GÖr. kel. (f<foruár 21 ) Kuszt. Izr Veid 4 A nap kél iokk*I <> oiu p*. k<?i, nyugink délután 5 oro 40 percifci
* UyiJ ké) reggel 8 óra 11 p** koi, avux«s{k esto 11 óra 24 perckot.
Ma az önkéntes polgárőrség IV. csoportja tart szolgálatot.
— Nagykanizsa —• választók«röl#ti szókhely. A mvaalos lap tegnapi szama nozl< a valaszió^erüleiek beosztására, vonatkozó nép törvényt Es/erint az országút 48 választó« rületre osztották föl. Minden választókerületet székhelyiről nevezte< el. Zalavármt\'yve válni-tókerűlcii székhelye Nagykanizsa Z; la vármegye Nagykanizsával együtt hilenc képviselői valas/t. A balatonfüredi, sümegi es lapolcn járások nem a nagykanizsai, ¿ft^m a gy\'n vála&z\'óKeriUettiez tartoznak.
— Feketehimlö. A nagykanizsai tiszb városi hivatal havi jelentése szerint az elműt hónapban négy feketejiimlös. megbetegtdtt történt a városb-rn, amelyekből kettő niiálW végződött. A négy fcketenim\'ös esetet még nea lehel járványosnak nevezni de meg ke»l teniu minden óvintézkedést. A Közönségei kérjük, haladéktalanul jelentve» be minden gyaotn esetei a liszti orvosoknak, nehogy járvanynjl fa|ul|on a veszedelmes betegség.
— Politika a templomban Vasárnap P*cs Vazu^ szentferencrendt lemész a tempion.ün föUzOlitotta a hivekeí, hogy amikor a népgyö-lésen Nóvák Juios volt Képviselő megkeidoi a közönségtől, hogy kivánjik-e a valtasoktoW eltörlését, — nemmel szavazzanak, A temp-lombeú politizálásról Sneff kormánybiztos \\t-ientést tetetett magának.,. A rend^rsfrg megám pitoita, hogy. a templomi poliiizM&mcgtfciW-
* — A Munkástanács ma esi<: 8 Orató rendkívül fontos tárgyban ülést tart, anfli^« a Katonatanás képviselőinek szíves meglel néset is kérik.
— A földreform Somogyban. A kor
mány dr. Hjmburger Je iőt ai országos s»0" ciáldemokraJa part tnnarát mlmszten t)i»tofi minőségben Somogyba 2^.dte, hogy olt fö dbiriokreformot végrehajiss. A mini«1*\' biztos kiküldését az telle szükségess*, Esterházy,. Fes»etic:i,- és Inkey-féle 40000tw das b»rtokul, amelyet a mcz^azdabági ipj*. ré>zvény<ári»aság bnt bérben, J- a gazdag csekd^k ne.n hajtandók addig művelni,\' arn\'» az termelő-szövetkezet formajaban a cscléotf és kisgazdAk birtokába nem megy E re a niszten oizlbs a szociáldemokrata p^t\'al az egész birtokol élö és holt fölszerelj együtt a termelőszövetkezet birtokába vd« r Ugyanennek a termelősiövetkezetnek birtoK^ ment át a mezőgazgdasági reszvénytá s1^ cukorgyára és malma is A bankosok volUJ\' d ilmának vezetésével egy gazdatisztet fjPS meg. A gazdasági munkások fogadalmat lek, hogy birtokot ugy kezelik, hogy
„9 március 6
bőségesen jusson a. városi fogyasz-Öi, Hamburger dr. Somojyból Fehér-Lvébe majd Vasba megy, hotfy ott isw tcr-Ai/szövetkezeteket létesítsen. Z^lamegye szent-¡sasában is alakutóban van ilyen terme-
Lzr>vetkfzet.
— A régi gimnázium lebontásához. A
.tnkban említettük, hogy a polgármesier uta-"Zia a városi mérnökséget, hogy készítse el iéii gimnázium lebontásának tervét, A hirt ükkor nem kommentáltuk, mert a régi, rozogi Ml»» fennállása éppenséggel nem fekszik szí-2n*ön. A?óta azonban megludiuk, hogy a Ili gimnáziumban harminckilenc család és Siparoe talál! ideiglenes otthont, akiknek uhbb ideiglenes elhelyezését aligha bírná cl \' amuev<* terheletlen lakásínségben sinylAdfl lérós R^gi ép\'Jht lebontására tehát addig -ondóim sem szabad, amíg a harminckilenc elhelyezése biztosiiva nincs. Azokon az tojtf Iparosokon, akiknek a lebontással inun-Mi akarnak adni, akként is lehet segíteni, ha I régi épületet alapos renoválás alá veszik. Semmíesetre sem méltányos azonban olyan harminckilenc lakót a tádélnélkllltségbe kergéi, akik jelentós anyagi áldozatokat hoztak, Jig lakásaikat lakható állapotba helyezték.
— Építkezési anyag a kisiparosoknak. Eisner és Erlích, zAgrábi építkezési vállaiko-z5knak á barakkórház épitése után jelentékeny mennyiségű anyagkészlete feleslegesnek mutat koioít, amelyei a cég itteni telepén helyeztek d. A rendőrkapitányság, hogy az anyaghiány folytán munkáuanságra kényszeritett kanizsai Iparosok helyzetén javihon, felirt a kereskedelemügyi miniszierhez, hogy a készletek rek< firálását eng»\'djc meg A miniszter rnai leiratában a rendőrkapitányság kérelmének eleget tett, megengedte a készletek elrekvirálását az-tal, hMV a varos az anyagot a helybeli ipír testületnek adja át amely azt az arra rászoruló kisiparosok között rogjá szétosztani. Az árak az érvényben levü maximális árak. Amennyiben egys árucikkekre vonatkozólag maximális ár megál\'apitva nincs, az Országos Á vizsgáló Bizottság fopja a térítési árat megállapítani At egész anyagkészlet térítési árát bírói letétbe helyezik.
$ — A földosztás Nagykanizsán. A
földre ig^wt tarlók jelentkezésed híiet befele iMW. Ö >^z»sen 96 nagykanizsai és • 308 kiskini/sMi p)|gár jefentkezelt, ami a Mosz tána k-riiló földhöz ■ képest meglehetősen kevésnek mondható.
— Csereakoió. A csereakció ügye már régóta vajúdik. A gazdáknak mezőgazdasági gépekre én egyébb eszközökre lenne SífükfoL gük, különösén most, amikor a födosztás foly-x lén sok uj gazdaság keletkezik, amelyen egyáltalán nincsenek kellően felszerelve. Az osztrá kok szivében adnának éleimiszuért mezögaz-tUiigi üközőket, do sajnos már Magyaror uágnak sincsen f jlesleges készlete, sőt nagy-kérdés, ho^y a mostani készlet elég lesz e az u| termésig A kormánybiztos tervbe vette egy «omper,z*ciós üzlet lebonyolítását, de a terv a közélelmezési miniszter kö>belépése \'folytán ctak terv maradt. A kormánybiztos most ismétlen felírt a miniszterhez, akit arra kért. hogy
* hnlaszlhaiailanui szükséges mezőgazdasági c«zkö?ök beszerzése céljából engedje meg három ^waggon burgonyának Qrácba való kivi-
— Ady Endre szobrára adtak: dr. Havas ™gó 50 ^»ronát, B^iog 0*z»<ár 10 koronát. Wdtgi gyűjtésünk 145 korona.
— A postapalota épitése. Amint már\' említettük a p »stipalota építésére már a pályáztot is meghirdették s smínt a pályázati határ-wö lejár, rögtön hozzákezdenek az építkezéshez £ A postapalota telkén ma tartották meg a Wyszmi szemlét, amelyen a kereskedelmi* •toisitukimnt Tichll Qyörgy műszaki tanácsos «^pvrseJte a műszaki tanácsos szerint, az Weiésben fönn kidás nem fog beállni, mert
* kereskedelmi minisztérium szakadatlanul gon-Jöskodni. fo az építési anyagok beszerzéséről. £ «glaégetéshez szükséges szén kellő időben Wlétlenoi rendelkezésükre fog állani a nagy-«nizsai téglagyárosoknak- A nagykanizsai postázta építőénél érvényesül először * kormány P*a* az elhatározása, hogy az e#ész épit-
kis pirosoknak adja át, akiknek e cél-
001 egyesüiniök kell.
— Brlglsvios kormánybiztos és a
kanizsai szooiáldsmokrata párt. A múltkor
7 a T1 U - a na ykanizsai
szociáldemokrata-párt által tartott népgyűlés
«uf ZfL zalemegyel kormánybiztos ft.vpán eltávolítót követelte, mert a vádak szerint nriglevlcs nem\' jar el HJlő eréllyel a vár-megye reakciót hajlandóságú tisztviselőivel szemben. Amint most a szociáldemokrata párt hivatalos lapjában olvassuk Briglevícsnek sikerüli a szociáldemokraták aggályát eloszlatni. Briglevics ugyanis hétfőn este megjelent a kani/sai Munkásotthonban s ott hosszabban tárgyalt Sneff József kormánybiztossal s a szociáldemokrata- párt vezető embereivel. Elsősorban is felajánlotta állásáról való - lemondását, majd azt bi/onyitgatta, hogy az ellene emelt vadakban nem bűnös. Melyrehaló eszmecsere u\'án köldsönö^ri- megállapították, hogy a varmegyében nincs meftnyufcvás és megel^gedetiseg. Vannak dolgok, ^melyekben rögtön es erélyesen kell intézkedni. Főképen á l ez a varmegye közigazgatására és a községek admi iszlráqlój^ra, amelyekben eddig nem történt olyan intézkedés, ami megnyugtathatná a munkásságot, A lárevalások vé^re odt vezettek, hogy a nagykanizsai szociális-ták nem Bjigtevics lemondását, hanem buo-\' nyos változások eszközlését kívánták. Ezen változások közé tartozna a reakciós megyei tisztviselők ettávolitása. A kél koimánybiztos t célból a jövő héten Budapestre \'utazik, hogy a belügyminisztériumból is bejelentsék, micsoda intézkedéseket tartanuk szükségesnek. A két kormánybiztos ismételten lépéseket fog tenni Nagykanizsának a vármegyétől való teljes függetlenítése ügyében is.
— A bírák ós ügyószek statusrendezése Budapestről jelentik, hogy a hivatalos lap holnap száma közi a bírák é« ügyészek statusrer.dezé érői szótó 1919 évi XVII nép-törvényt.
— Készül a nagykanizsa—szentmik lósi müut EmlitettüK már, hogy i vArös hatósága tervbe vette a nagykanizsa— vzení-miklósi-ul járhatóvá t£tel*t. A/, úttest tudvalevőleg hihetetlenül \'elhanyagolt állapotba ) van, gyalog)Hók pedig egyáltalan nincsenek s így a gyári munkásak, vasutasok, hadi kórházbeliek és s*entmiMósia* esős idő esetén térdig érő sirhan közlekedhetnek csak. A vá-.. roshazán ma arról értesültünk/ hogy az úttest gyökeres kiépítésére hetek alatt sor keríti A vűrmegve Nagyk mizsától S^cntmiklósig . hen-. gerelt, makadam országutat építtet, a város pi\'d»g az ors/águt ^ szegélyén rendezett, köve/.ett gyalogúiét létesít. I^y aztán nem fog megtörténi, hogy a szentmiklosiak sáros idő ese/én nfpokra elmaradjanak piácról.
— Házasság. Valdner Annuska f hó 3-án lartotiák e (Minden külön erte^iéN h^Hettj
[ -r- A Kiskanizsal Polgá i
f. hó 9-én, vasárnap délután 4 órakor kívüli közgyűlést lart. Az ü való, tekintettel a tagok teltei megjelenése kéretik Az elnöks
— Közélelmezési közlemények. Hiló sági petróleum kapiató: Lackenöacher József Neu es K\'ein, RHch Mátyás, L^dÍFztau Jenő, Berger Bmő, Lusztig Ödön, Mezric/ky József, Rosenberger B>la es » „Rácu\'ciirfogyasztási szövetkezet- kereskedőknél \\i igényelhelA mennyiség családonkint V«
(fél) liter. Ara C0
fillér.
— Játék a fegyverrel. A Kisfalud! utca 17. szárnu nádban együtt szolalt bárom c^eléJ-leany: Pavlics Antónia, Sándor Mari és Tengeri Máiia Tegnap délu án^beszélgelés közben Pdvlics Antónia elővette ismerősének, egv törzsőrmesternek nálahagyott revolverét Játszani kezdtek a revorverrel, próbálgatták, abban a hiszembe , hogy nincs meg öttve. Addig játszollak a fegyvetrel, mie elsült s a eo»yó Sándor Mária mellét találta Sándor Máriái fulvos sérülésével beszállítottak a városi közkórházba.
— A Világ njgymozgóban március hó 6-án és 7-én A rótsiakáll cimü (> felvonásos kalandorjáték kerül bemutatóra, melynek főszerepét Francois Keppens játsza. A film cselekménye, remek megjátszása feltűnést keltő.
ságára való
— Sáfrány tanár* előadása. A Haladás
kulturális egyesület rendezésében 9-én, vasárnap délután 4 órakor a városháza dísztermében Sáirány Károly főgimnáziumi tanár tart előadást „Vagyunk de nem élünk" cimmel. Érdeklődőket szívesen lát az egyesület.
— Tímár Liza előadása. A nagykanizsai szociáldemokrata-nárt szellemi munkásai nagyban készülnek a Tímár Liza előadására. A próbák azt mutatják, hogy az előadás minden igényt ki tog elégíteni. A közönség körében az elóadas iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg.
k - Elfogtak egy hires betörőt. Balazsin Balázs, tótszerdahelyi gazda tegnap Nagy-kinizsára jött; hogy lóhermagot vásároljon. A vásárlást Rósenlhal Jakab üzletében akarta eszközölni, de mivel az üzlet tele volt vevővel/ több társával együtt az ajtó előtt várakozott. Tárcáját, amelyben 600 korona aprópénze volt kabátja külső zsebébe tette, hogy a fizetésnél ne kelljen keresnie. Egyszerre csak azt vette észre, hofy a tárcsa eltűnt. A várakozók közül egyik asszony észrevett egy hirtelen elinalni anajó \'.emberi <*s figyelmessé tette Balazsint. Bala/sin a tolvaj után vetette magát, akit sikerült is e fognia és a pénzt visszaszereznie. A tolvaj azonban ismét megugrott és a Kazincy-u\'ca felé vette utjit. A véletlenül arrahaladó Kiss ^ajos rendf rkapi ány és a közönség közül is többen űzőbe vetiék a tolvajt, akit Viola ,Lajos, a vasútbiztosító osztag tizedese többed* magáv*! el is fogott és beszállított a rendöt-ségre. A rendőriében kiderült, hogy a. tolvaj Horváth Ignác rovottmult közismert betörő, akinek fényképe már évek óta olt díszeleg a rendőrség arcképcsarnokában. Tizévvel ezelőtt-két másik társával együtt, mjnt „erszénydobó* működött Nagykanizsán. A veszedelmes tj^vajt a rendőrség letartóztatta,
— Szabómunkásnők értekejJgte. A
nagykanizsai szabómunkásnök saját térségükben, ileióieg a Temetkezai egyletJpyis^g ben (Köö vendéglő) f. hó 6 áAeste fáps kor fontos erteketlelet tartanak, mei^: j^főnöknöket ii tiszteletei meghívja a Vezeti
— Dohánynemüt vásárolhatnak ajalni-zsai hadirokkantak rtiárcius hó 10 én,^fftfön Sremere és Guamvölgyi n^gyirifikosj^iajtár-bak:ó\', miért is felhívja q nagykanizsjf rokkant szövetség a tagjait, hogy a tagsáeif igazolványukért Szerb Ernő könyvkpeskt^ pénztáros iiAi Ff-ut 8. s*am jeleniketenekf me\'t csak az igazolvány felmutatása esetei Kaphatnak füstölni valót.
— Felülfízetések a postás kabarén.
Ungár Henrik 1(X) K, Hirschler Ferenc és neje, Antal Jenő, Gycnes Lajosné, Bogenriedtr Frigyes gyógyszerész, Maschanker Ignác, Konzervgyár, Goldmann, Hoffmann és Frank, Franz Lajos es Hu r.-t, Balázs Ignác, Fischl F. cég 60—50 . K, Sypniewsky György, Bölcskey Benő, Grünberger Andor, D. L. 25—25 K, N. N. Deákí család, Csizmadia Vilma, Berényi Árpad, Kürschner Jcoő, Biach és Artner, N. N., Pöppné 20—20 K, dr. Merkly 17 K, Krajcsics 16 K, Fülöp Lajos 15 K, Eperjesy Gábor 12 K, Maschlcr István 12 K, Gayer főhadnagy 11 K, Egry Gizella, Kohn L. Lnjos cég, dr. Reményi Zoltán, Kisfaludy Józselnc, Hutter Gózáné, Kaufmann Testvérek, Mathea Karoly, Samu József, Ifj. Hirschler Miksa, Fater Mihály, Sneff József, Pontsch őrnagy. Zsifkovics alezredes, Reichsthnllcr százados,\'- Récsey, Dobó Évi, Elenspanger Rezs5, N. N, 10—10 koronát.
Szerdai tőzsde.
Budapest, március 5
Magyar Hitei 921, — Osztrák Hi el 664.
— Osztrák-magvar államvasút 1036, — Leszámítoló Bank 662, — Hazai Bank 476, — Magyar Bank 700. — Rimainurányi — , —
— Salgótarjáni 992, — Közúti vasút 565,
— Városi vaRUt 265, — Urikány 885, — Fa-bank 802, — lelzAlog 504 — Ker. Bank 4380.
— Schlick 356 — Outtmsnn 892. Szlavónia 851.
A szerkesztésért felel: « főszerkesztő.
március 6
XXU1/68. ad 1. szám. 1919,
Árlejfési hirdetmény.
A\'magyar népköztársasági kereskedelem* ugyi minister urnák 1919. évi február hó t7-én keit 4842/1919- sz. a. rendelete alapján nyilvános versenytárgyalás hirdettetik, a nagykanizsai posta- ás távírda hivatal részere Nagykanizsai! Kazinczy- és Zrínyi* utcák >arkan tpitendő postaház felépítése alkalmával teljesítendő: fúld, kőműves és elhelyező, hengerelt és kovácsoltvas, kőfaragó, műkő, vasbeton, acs, bádogos, múpalafedő, facement, szobrász,-asztalos, lakatos, mázolj különlegep lakatos és mázoló, üveges, redőny, kŐ- és^fapadozati falburkolati szobafestő, kerítés munkákra ós • felirati táblákra vonatkozólag.
1. Ajánlat tehető akár az összes munkákra, akár annak egy részére.
Tartoznak a pályázók ajánlatuk beadása előtt alulirt postaházak épitési felügyelőségének, vagy a nagykanizsai posta hivatalos helyiségében, az általános tvs részletes feltételek, valamint a versehytargyalási hirdetmény e^y példányát aláirni, annak jeléül, hogy azokat ismerik és ¿mennyiben a munkával megbízatnak, azokat magukra nézve . kötelezőknek elfogadják. Ugyanitt kaphatók, oldalankint l korona lefizetés ellenében az ajánlati es költségvetési tirlapok is és ugyanitt a tervek is megtekinthetők. \'
Tartoznak a pályázok az ajánlati költségvetésben számokkal éfs betűkkel az eredményezett. összeget kiírni, melyekért illető munkanemet elvállalni hajlandók.
4. í^\'sak (azon ajánlatok fognak figyelembe véteti)/ melyek az eredeti ajánljon lés költségvetési űrlapokon tétettek és amelyeknél az ajánlati és költségvetésben a vállalat által ajánlott egységárak számokkal yé* bejükkel kiírattak. Az eredeti költségvetési űrlapok szövegén az ajánlattevők semmiféle változtatást nem tehetnek.
(). Az l koronás belyeggel ellátott ajánlatok legkésőbb 1919. évi március hó 31-én déli /2 óráig a magyar postaházak építési . felügyelőségénél (II Fé-utca 9. sz. 11. eui.) nyújtandók be. A borítékra roá Írandó: „Ajánlat ay nagykanizsai magyar postaház építősével kapcsolatos ....«*.,•/■ munkálatokra-.
Az ajánlatok 1919" évi ápiilis l\'-en déli 12 órakor a benyújtás helyén bontatnak fel.
6. Távirati uton vagy elkésve beérkezett ajanlatok Ügyelőmbe nem vétetnek.
7. taton* értékig az ajánlati összeg ö°/t-át; az ajánlati összegnek \'J50.0<X> koronát meghaladó része után pedig 2%-ot tartpsnjik bánatpénzül létenni valamélyifc budapesti állampénztárnál vagy vidéki kincstári adóhivatalnál. A * letett bánatpénzről szóló és 3Q fillér bélyeggel ellátott letéti vevény, vagy annak hiteles másolata az atánlttthor casiutamtö./-* Az ajánlati ÖS^eg alatt az .Ajánlat- 3. pontjában megjelölendő Illetőleg a költségvetés * végén feltüntetendő munkamennyiség pénzösszege értetik------
* Fentártja magának a kereskedelemügyi miniszter azt a jogot, hogy az ajánlattevő vállalkozók közül azokat bizza meg\\a munkák egyes csoportjainak végrehajtásával, kik a munkáknak jó ós helyes végrehajtására ezidőszerint a legalkalmasabb és legelfp-gadhatóbb ajánlatot nyújtanak be.
. Budapest, 1919. február hó 27-éii.
Mura HStikizik építési feilflelistt«,
APRÓ HIRDETÉS
Takarítónő és elárusító leái kerestetik Fleiscbaker József Fiai cl
Majdnem teljesen uj jongor^mnino) eladó. Bővebbet Kazinci-utca 33. pám. alatt az irodában. ^Sv
Angol ét német órákat csoáprtonkfnt jpgy egyes személyeknek, legjobl ered^énnyej tanit Roserdeld, Szemcre-u. 21 9\'J
KlefeTudy Séndor-utof 7.
eladó. Bővebbet ugyanott.
Keresek egy intslilnns szobaleányt,
Lehet német is. — JeleSkezni Babóchay
Györgyiénél, Király-u. 14. . 90;
.................................-...................................
Kerssek egy jól főző gaz<%asszoi aki a háztartás minden ágához ért. Csengeri-ut 36. Rosenberger Pál. X/933
Keresek egy nőtlen vincellért március l-i belépéáre. Ki lóval tyd, bánni, előnyben. Jelentkezni Babóchay GyörgynénákKirály-14. szam alatt.
Gyönyörű és modern képeslapall)l*rw%,
emlékkönyvek kaphatók- Fischöl Fülöp Fiai cégnél, Nagykanizsán.
SfiSi
Felhívás
Nagykanizsa város közönséaénez.
Midőn a multbarí 4z építési töríények betartásává! a legnagyobb visszaélések történtek, ugy ap épittetők \'valamint pKJpesitctt mesterek rovasára: hogy ez a yjovAen ne ismétlődjék: inditatva éreztük magunfat arra, . hogy felkérjük Nagykanizsa varos Jcözönsé-get jelen hirdetés .tudomásul vételén.
Uj építkezések, átalakítások, mbolt építősek, hidepitósok\\és emeletes éBületek ta-tarozása ugy szinten az épületek felbontása, kópesíteshez kötötj engedólyhe /J tartoznak, az ilyen munkalatok elvégzéseif az alább felsorolj, képesítéssel biró mostoAk jogosultak: Fater Mihály, iGtrizl Vikt#, Dervalips József, ■ Szuknay Ilajbs, S»ntó -Lajos, Mankovics Jakab, Rellirígef tíyjpa, fcölcsföldi Lajos, Marosi Mór, S\'cAihél Lajof, Tóber János, Somogyi Ferenc, Sáii« János,Jpozdán Károly, Pint Ferenc, HorvatMMikó JKter, Ködbaum József, Kevács Jánps, ftlc$fö« János Horváth es Vas Sándor: a tépesJUsel biró ács mesterek pedig C^indrilLajls, Gozdán József és Kovács Vendel. *• \\ f^
A cement gyár^sA reftiigi beton uj munkák építése és »a késlflctt cementáruk el-helyesése smntén kcpcsiWihez kötöttAingedély-? hez tartozik, tehát szíves tudomásul vételét kérjük.
JAmfltWfttf hftffrfl«« .....
A nagykanizsai építi és ács nestenk szakosztályinak
Elnöksége.
nagy mozgó-szintu
Ssarraa Ssálteáa.
lütőrtökön és pénteken, mérő. 6.Ja 7
1919. év legkimagaslóbb firancia^pe
Kalandor-jAék 6 felvonás», melynek.
főszerepét ^rsncois K^Jpens játsza
«
ílőadások hétköznapon w5 ós 7 órakor. Vasár- és ünne^napon^3, 5 és 7 órakor.
URANIA MMflókép-paiotl
minnin <.T,i„0^
Szerda, oslitörtök. Március 5. ó« 6
I.engyol Menyhért bimeves d(ámáb£uán>
Táncos/ő
Variete dráma 4 felv. ^őszercpljLeopoldine
Konstantin és illusSIris m«yar partnerei;
—t—-—r~-rrrrr~.r-■.¿x—----jé ----- \\tim
fc. • férned kt**»-óműsor,
Előadások hétköznapokon: - 5 és 7 orakor.
Vasár- és ünnepen; 3, 4 Vs, 6 és 71/» órakor.
• «
K R T I58ITJÉS!
A szoDliaitiilyi Jfertirti MagkereskedeM B.
zalameAyei képviaetetéj álvcttem.l— A l/gjol
virág« fAzielék é^tifOmagvak, madáreleség, — raffla pótló
kicsinyben ¿»nagyban beszerezhetők
ORSZÁG JÖZSEF MAISA, ERZSÉBET TER 2.
____
Árverési hirdetmény.
Klein Imre és gyermekei tulafl
képező Gáspár-Hegyen levő3V4 hol^pőlő-birtok, úgyszintén ugyanott levd^irágya, szalma és széna a községi előltápság jelenlétében nyilvános é\\erés utféaie legtöbbet Ígérőnek f. hó 9-én\\va$árnm délután 2 órakor a helyszínén wkdötímr ott
Gazdák figyelmébe
■■ 1 1 1\'1 • " 1 Éi
%
Bérlevél — Elbocsétéei bizonyitvány Napszám-kimutatás — Napszán\\ kőnyvseskék — Előjegyzésikönyvek Szelvényes könyvek ós •gyéb gazdasági nyomtatványok
Kaphatók: FISCHEl FÜLÖP FIAI
- ustiAnnii.
A Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatósága, Telügyelő-blzoll választmánya és tisztviselői kara mély fájdalommal jelenti, hogy buzi viselője, Illetve szeretett kartársa
\' o \' • \' - ........
Vámosi Ella urle
í J.
hosszas szenvedés után f. hó 5-én elhunyt.
^ megboldogult 10 éven át volMntézetÜnk példás ^(óságul tisztviselője, benne igazgatósa«unk érdemes ápziyiselőiét, a kartár^^pedig szeretett tisztviselő társukat gyászolták. ^^ W
Az elhunyt hűlt tetemei f. hó 7-|n délután A Mxkor fognak a Széchenyi-tér 6. sziám alatti gyászházból örök iyugovóra yReztetnl.
Emlékét mindenkor {gaz
megttiizni.
Nyomatott: > .ZALA\' nyumO« »> mriupkMulo váttnUm» N»gyK«mí»an
Igatgaió: BALOG 062KAH.
«t-Ml.
isklriilliiiil:
i0yKANIZSA,
Sugár-ut 4.
Nyomdavállalat Fő-ut 6. u
hétfő kivételé-¡^nnap kori reggel
N»pyhaníie»t (919. Március 7. Péntek. «
\'■ÜÜllllgilVu^

55, ez*m
mhh

POLITIKAI NAPILAP.
kl«<J4hlv«iflll f«lefon 7«.
Nyomdai Iclcfon 117.
Főszerkesztő t
TÓTH ZOLTÁN

NMn
iffininMi»
Főmunkatárs és lapiutajdonos: CSILLAG JENŐ
Előfizetési árak:
helyben házhoz szállítva, viigy posta szétkOldésseli
Cg ész évre K 90-
Félévre . ; „ 45-
Negyedévre „ 22*50
Egy hóra . „ 7\'50
Egyes szám ára 30 f.
■-- j r.\'i.L
Hirdetéseket, nytlt-teret és magán-közleményeket díjszabás szerint vesz üt . , ■ fet a kiadóhivatal. — ■ m

ffiTCTB
A békekonferencia csőd előtt.
..... \' . ....... T^Wii ■ • • J i . * _ , jj
rlfea a békekonferencia Imperialista politikája ellen* — A szO vcteégenek kergették Németországot a believlzmni karjaiba*
»gffiSBil
Elkéstek a »söfetségeiiek & békével,
Newyork,\'márc. 6. Az Ewemng News-jc e itik Párisból: Beavatott körökben ¿¡¡djobban megerősödik az a vetemény, hogy szövetségesek már el Is késtek a béke-Méssel, mert Nemetorszagban a mostani rfuány megbukhaiik és lehet, hogy még a te megkötése elölt a bolsevisták Kerekednek ¡0!, A kékekonferencia a legnagyobb me.ték-sieileti s békeszerződést, hogy még Né-dország teljes összeomlása elöti megtegyen béke. — A szövetségesek megbízható for-értesültek arról, hzgy Bajorországoan m ügynökök működnek es tartani kell at-!, hogy egész Németországban bolsevista roiánynk fognak alakuni. A szövetségesek ujtgyike felelős azért, hogy már négy )mp telt el a fegyverszüneti szerződés lirasa óta és Németországot még min iem láttuk el élelemmel és a békét tm Írták alá. Most a bolsevista veszély mar cschvket is fenyegeti, minthogy az olasz-jcsfláv viszály eleimezésüket megakadd-i. A népszöveUég tervezetének elkósíitése hónapokat vett igénybe. Mindtn hitslpm ik megvolt a maga kis oka arra, hogy egikidalyozza azoknak az Intézkedések ik megtételét, amelyek a német kormányt (menthették volna és gyors békére ve-ek volna, A nagy késedelmesked ő az oka t annak, tiogy a szövetségesek Németor-(ban nem t italnak majd olyan kormányt, il)cl bekét köthetnének. A helyzetük Nó rszággal szemben olyan lesz, mit t most rországgal szemben.
A békekonferencia erőlködése.
Newyork, márc 6 (Szikralávirat) N« w-ik T.mesnek jelentik Parisba : A győzelem fitnólese ugy létszik mindinkább kisiklik ^•megbízottak kezéből ét legnagyobb ^«zitesMl igyekeznek megmenteni azt Elehet. A nemet esemenyeknek főként a szö ^esekaz okai. — Az európai szövetségesek
[•n mohósággal vetették magukat a zsákért és annyira képtelenek voltak at e lenség ^összeomlását meglátni, hogy azokat a intézkedéseket is elmulasztották, révén tartós kielégítő Jjéket köthettek Az eredmény .az, |tiogy most egész «peurópa egy nagy kányavár, melynek Msa az oroszországi kaosznak ujabb területeket nyitna meg Az amerikai főzési megbízottak, kin már december ^ sürgették a biokad megszüntetését és ^\'szag élelmezései, kijelentik, hogy most késő Németországot az éhínségtől inteni, mert az éielmiszerkészletek ki-é egész Európában nincs élelmiszer, ^Pótlásról lehelne gondoskodni. Az ola-isif \'életük gyarapodásának vágya 3£ e|vakiiotta, hogy minden helyes megfussál szemben á régi osztrák—magyar \'fiának szánt élelmiszer küldemények ^ elvágták. A helyzet .ma ez, hogy már nor**ág, Jugoszláv) i és Magyaror zég ^omlesát is nehéz lesz megakadályozni MW^Í1*^ ** németországi eseményeknek
hatása as lesz, hogv • német kor-u«y tesz, mint az oroszok Breszt-
Litowszkban : megtagadja a békeszerződés aláírását és azt mondja a tzöveiségnek: Szánjátok meg egész Németországot.
Csehország is éhezik.
Párls, március 6. (^ver az antant élelmezési biztosa bejelentene a versaillesi tanácskozásnak, h< gy CsehorsíSgban az élelmezési helyzet megdöbbentő a azonnali segítségre vui szükség. Az antant elhatározta, hogy amilyen gyorsan csak lehet, — segit Csehországon, mert ellenkező esetben Csehország az anarchia áldozata lesz.
Berlin rémnapjai.
Berlin, március G. A német fővárosban kitört általános sztrájkhoz mán az összes szakszervezetek csatlakoztak. Berlinben csütör-tnkön már egyetlen újság sem jelent meg. — Tegnapelőtt délután a kormánycsapatok az Alexander téren és a rendőrségi * palota előtt nehéz küzdelem után levitték a spartakusokat. Az ¿let halál harc aj-onban éjfélkor fölu|ult éá rendkivílli hevességgel folvik jelen távirat föladásakor lí>. a sportikusok ágyukat is vontattak föl a tér közepere és a harcba kézigraná* tok és nehéz gépfegyverek is beleszóllak. Még nem látni, hogy a kormánycsapatok, vagy a velük szemben álló néplengerész és\' egyéb
Spartakus csapatok fognak-e győzni .....
Budapest, márc. 0 Berlinből nagyobb arányú fosztogatásról rdd\'g nem érkezett hir. Igaz, hogy a hírszolgálat nagy nehézségbe ütközik, Berlinben nngibin se tudjak* hogy egyes helyeken mi történik, mert a helyi telefon ki van kapcsolva.
A katonaság egy rénze átpártolt a wpartakusokboz.
Berlin, márc. 6. A mai napra a helyzet kiéfezOdntt A S^nctor-téren a zavargások már a korn reggeli órákban megkezdődlek. A köz társasági katonaőrség egy része és a tengerész hadosztályok átpártoltak a felke-
lükhöz. .
*
A spartakusok elfoglalták a reudoríőuÜUség épületét,
Berlin, márc. 6. A rendőrfőnökség épülete közül hajnali két óra óta tart a harc, amelyben a spartakusok gépfegyverekkel és aknavetőkkel dolgoznak. A spaitakusok átmenetileg fölényes helyiemé kerültek, mert sikerült megszállóink a rendőrfőnökség épületének déli szárnyát. <— Délrnán három órakor a kormánycsapatok még mindig tartják magukat az épület belsejében. Az erősítésre Jövő kormány-c apátok kívülről offenzívát ketdtek az épület ellen, azonhan a csapatok egy része átpártolt s igv sikerült a spartakusoknak az egész épületit hatalmákba kenteid. A kprmánycsapatok elindultak, hogy a rendőrtőnöktég -épületét
visszafoglalj\'« k. ^ ■
A ko* máoy csapatok tért nyernek.
Berlin, márc. 6. A késő esti órákban a kormánycsapatok körülzárták és elfoglalták a belvárosnak a spartakusok által megszállva
tartott részét. A harcban minkét oldalon gépfegyverekkel felszerelt repülőgépek is részt vettek. A spartakusok helyzete egyre gyengül, a város belső területén már csak egyes épleteket tartanak megszállva.
Politikai hírek.
A szociáldemokrata-párt
és a forxadalml pártok.
Budapest, márc. é. A Károlyi pártban ma este egv kütdöttséguek Hook János a következőket mondta :
— A szociáldemokratapárt közölte velünk, hogy a forradalmi pártok akciószabadságát a választási küzdelemben nerr\\ fogja zavarni, azonban mindenféle más polgári alakulat ellen, amely nem tartozik a forradalmi pártok közé a legerélyesebb hsroot Indítja
* .... A Károlyi-párt és a radikálisok választási blokkja.
. Budapest, márc. 6. Ma délelőtt a Ko rolyi-parl részéről Hook János, Juhász-Nagy Sándor, a radikálisok részéről- Jászi Oszkár és Kernstook Károly megbeszélést tarfpítak Elhatározták, hogy £ nemzetgyÜlesi választásokon egyöntetűen fognak működni Mindkét párt előterjesztette a maga propozlclóját. A tanácskozás alatt fúzióról vagy a két párt szövetségéről nem esett szó.
Laehae Hugó leaionidott.
Budapest, márc. 6." A mai minisztertanácsban Laehne Hugó államtitkár \' benyitotta lemondását, amelyet a minisztertanács elfogadott. Ezulán a pénzügyminiszter öt adópolitikai javaslatot terjesztett elö.
Kuu Béla fogta marad.
Budapest, márc 6. A vádtanács ma foglalkozott Kun Béla és társainak ügyével. A vádtánács ugv határozott, hogy a kommunisták továbbra is fogva maradnak.

Fakultatív vallásoktatás.
^ ,% «
Budapest, márc. 6. Kunfi miniszter Pro-hászka püspök cikkére irt válaszában a következőket mondja: A hitoktatók és lelkészek az iskolákban ellenforradalmi sgitációt fejtettek ki, amely ellen a kormánynak kötelessége garanciákat keresni Á\'lá^pontom a vallásoktatás kérdésében változatlanul az, hogy az iskolából a vallásoktatásnak ki kell kerülnie és az egyház kezébe kell átmennie. A nemzetgyűlés döntéséig elfogadható az a megoldás, amelyet Prohaszka i* javasol, miszerint amelyik fzülö nem akarja valléaossn nevelni gyér-mekét annak megengedik, hogy tetszése •zerlnt másképpen nevelje A val\'ásórákat tehát osak az a tanuló fogja látogatni, akinek szQtöje ezt kívánja. A szocialista lanitók szakszervezete is mjgaevá tette ezt az átmeneti javastatot, amely szerintem is az egyeMen áthidaló megoldás. A vallási szempontból való osztályozásnak azonban meg kell tzQnnla Mát megoldás, ennél kevesebb, Hl sem képzelhető.
9
Dühöng a lakásínség.
— Mórra dőlnek össze a házak. — Kétszázötven család lakás nélkfll. Négy-öt család lakik egy szobában.
— Saját tudósítónktól. ~~
Hetek óta állandóan foglalkozunk a borzalmas méreteket öltölt lakáshiánynyal. Már magunk Is unjuk, hogy folyton ugyanazt a kérdési bolygassuk, de igy kell cselekednünk, mert iít egy mérhetetlen fontosságú soclálfs kérdésről van szó, amelyet minden egyébb probléma elölt kell megoldani. A lakásínség még sohasem volt olyan óriási méretű mint ma. .
¿Kétszázötven csaád a l ¡efesen íakds né/kW. Ezek fészerekben, pajtikban és pincékben húzzák meg- magukat./ Több család lakik együtt leírhatatlanul szomorú viszonyok közölt. Az egész viro* egy uorkij t tömettlukassá vutozotr. amelyben a nyomor a pauperizmus és liidővész áldozatai tengetik szomorú életüket.\' Nincs szin, amely eléggé feketére festhetné, nincs szó, amely eléggé megdöbbentőn éreztetné «7.1 a borzalmas, szivbemarkoló kepet, amelyei egy ilyen lakás nyújt. Az emberek, férfiak és nők, apró és nagyobb gyerekek együtt laknak egy szobában, sokszor íizen-lizenkelten is es egész életük egymás előli folyik le. Visszariad az ember még aílól is, hogy a következményeket elképzelje. A kis, ártatlan serdülő gyermekek lelkét ez az élet teljesen megfertőzi, egész életét elrontja a csodaszámba megy majd közülük az, aki ezek után is a társadalom dolgozó, komoly munkása lesz. A felnőttek sorsa sem nyújt semmi vigasztalót. A fertőző betegségeket egymásnak adják al, a tüdő vész sápadta teszi az arcukat — a nyomor évtizedeket rabol el ezeknek a nyomorult embereknek az eletéből.
És mégsem törlénik semmi. Tervek vannak, szépek és megbecstilcndők, de a lakásínség grafikonja a tervek és az eddig tett intézkedések ellenére is nyílegyenesen szökik fölfelé. Az 5454. szánni rendelet — a lakáshivatal megállapítása szerint — legfeljebb 50—40 család elhelyezésére ad módot. Mi lesz a többi körülbelül kétszáz családdal ?
A házak a lehelő legrosszabb állapotban vannak. Vannak olyan épületek, amelyeket már a háború alatt le kelleti volna bontani, ezeket a háborn kitérése óta vagyis közel öt eve még nem is tatarozták. így aztán nem csoda, hogy
a városban sorra dőluek Össze a házak.
Legutóbb a Rózsa-utca 16., a Teleky-ul 40 és a Rákóczy-ut 83. szánt .alatti házak dőltek össze és számtalan olyan ház van, amelynek tetőzetét, falait gerendákkal támasztják alá, hogy össze ne döllön, mint a túlságosan dustermésü gyümölcsfa ágát. A falak repedeznek, a lelök beszakadnak. Száz meg száz olyan ház van, amelyben a beunlakás életveszélyes Csoda, majdnem hihetetlen csoda az, hogy eddig még nem temettek senkii maguk alá az összedűlő házak lezuhanó tetőgerendái.
Ilyen körülmények között gondolni sem szabad arra, hogy a régi gimnáziumot lebontsák. Az összedőlt házak lakóit Is a régi gimnáziumban helyeztek el. Most harminchét család lakik a régi gimnáziumban; a lebontás híre kétségbeesésbe kergette őket. Strvi panaszolják szomorú sorsukat, hogy az utcára kerülnek és nem lesz egy kis zug, ahova az időjárás viszontagságai elől behúzódhassanak.
Igenis nem szabad ezekutá/i a régi gimnáziumot lebontani örüljünk, hogy ez Is van, bár lenne még egy pár ilyen régi gimnáziumunk l Ellenkezőleg: azokat az épületedet , amelyeket Intézmények elhelyezésére akarnok felhasználni, adjdk oda a viros nvnmorgó népének. Ez a szempont mindennél előbbreveló és addig, amig ez a kérdés megoldva nincs, másra még csak gondolni sem szabad.
ZALA
Ezeknek a páriáknak, a városnak e nyomorgó, szerencsétlen lakosainak nevében követeljük, hogy ezt a kérdést végre valahára vigyék dűlőre. A kultura csak fokozatosan valósiiható meg és a kultura terjesztését alul, a legalacsonyabb régiókban kell megkezdenünk, mert különben kártyavárat épitünk, amelynek nincsen semmi alapja. Mit ér nekünk a vízvezeték, ha ugyanazon Idő alatt halomra dőlnek a házak, az emberek tizedmagukkal nyomorognak és a vízvezeték vizét majd csak a halállal el-legyzett emberek nagy tömegei ihatlák.
Mindent meg kell valósítani — a vízvezetéket legelsősorban — de addig, amíg a lakásviszonyok ilyen borzalmas pusztítást visznek végbe az emberek testében-lelkében, más kérdésre gondolni sem szabad, az erre hivatottaknak mással foglalkozni sem lehet, mint evvel és csakis evvel.
A muraközi állapotok horvát megvilágításban.
i Hogy élnek a Murán itul.
Zágráb egyik ^tekintélyesebb lapjában, a Narodna Politika cimü napilapban dr. Duch perlaki káplán tollaool a-következő cikk jelent meg, amelyet szószerinti fordításban azzal a megiegvzésscl közlőnk, hogy dr. Duch jugoszlávíának egyik leglelkesebb ápostolh, s Muraköz elszakadásának a legnagyobb agitátora. íme a szószerinti cikk :
Kossz közigazgatás Muraközben.
Peilak, jan. 28. Nehezen -határoztam el magamat e sorok megírására. Ma, midőn nemzett felszabadításunkat és egyesülésünké: minden oldalról annyi ke\'Iemn lenség é*. nch -zség éri, vájjon föltárjuk-e az u| sebeket? — És megis ugy érzem, hogy kötelességet teljesítek, ha leplezetlenül reá mutatok azokra a sebekre, amelyek már kezdetben mutatkozik, s még eltávolíthatók.
A maraközlek és a felszabadítás.
Muraköz felszabadítását az összes horvát újságok a legnagyobb lelkesedéssel ünnepelték. És helyesen, mivel népünk egy része, sok időn át volt elszakítva vérbeli testvéreitől, s újból visszatért otía, ahova a természet rendje szerint tartozik. Di hogy fogadta a nép a felszabaditókat? — A maga egészében közömbösen Ke/detben egy khse nyugtalankodott, mert seregeink bevonulásával — tekintettel arra, hogy azokban a napokban fizették éppen a magyarok a hadis\'gélyeket és lesze.eléH illetékeket, —-. többen anyagilag károsodtak, inert ezek kifizetése a bevonulás tényével egy tdejüleg megszűnt Néhány nap múlva azon ban megnyugod\'ak a kedélyek és folytatódott a mindennapi élét.
Két áramlat.
K*t széUŐ ára nlat van Muraközén. Az egyiket a horvátok — nagyrészt a papság, ** a másikat a magyar tisztviselők és magyaro-filek, falusi aristokrácia, a gazdag horvátok szítják, akik mindig Magyarországhoz húztak. Az előbb említenek gyűléseket tartottak, amelyeken megmagy fázták a népnek, a bekövetkezett változást. Felvilágosították őket a történtekről. ismertették a jövőt, hgy mindezzel lelkesítsék őket a horvát és Jugoszláv eszme iránt. S váljon sikerült e ez?
A muraközlek közömbössége.
A gVülések mindenütt látogatottak voltak. A nép — Yélen kevés lévén a dolga — szívesen haltját az uldonságoVat és igy nagy számban jött a gyűlésre. Csendben hallgatta a beszédeket i«t ott hallatszott egy-egy felkiáltás: „Zsivia Jugoszlávia" I s az utolsó sarokban : „41.en a köztársaság" I
Ma már az elsősorban Is a köz« társaságot éltetik.
Otthon é* a koramákban gyűltek azután össze, h ott kommentálták a beszédeke».
Hogy a muraközi nép közömbösségét
1919. március 21.
| megértsük, egyebö momentumokon kívui | kintettel kell lenni annak természetére.
Valam nt a muraközi lovak lusták zek és hiaegvérüek. hasonlóan a nép j\'8 j. cs hidegvé/ü, s nehéz őket nyugodt fie«^ lukból kihozni. Nemzeti ideál csak egy kibetit el, mig maga a tömeg bizalmatlan
leiteket vár.
EbbAI azonban nem az következik, min nem éreznének a horvátokkal, vagy a vei való egyesülés ellen volnának, — roefl többség, szolidaris az egyesütés ideáljával csak nem hisz mindabban, ami körülötte t ténik.
Hogy a lelenlegi állapot tartósság nem bíznak, oka ennek az ellenfél j?^ amely szintén nem nyugszik s elhinti a közé a kőlönböző nyugtalanító híreket.
Az uj közigazgatás.
Az uj közigazgatás napról-napra erőse ben nyugtalanítja a népet. Felháborítja azo akik a horvát ügy érdekében ekszponí magukat. A hozzánk bevonult felszabadító reg népgyüléseket tartott, amelyeken hirdette szabadság megérkeztét „Ezután saját iske tok, saját tisztviselőitek lesznek, s érezni játok, Ingy házitokban magatok lesztek urakl" És-mi történt? A magyar tisztvh beszüntették a munkát, s mi váiva-vártuk uj tisztviselőket, a vágy ink nem teljesed A fölmentő sereg megjött, s a>. első napo katonai igazgatás volt A katonai igáig* nemsokára fölváltatta, illetve fel kellett váltania a polgári közigazgatásnak.
Ki van nevezve Muraköz részére egy nánybíztos, 8 a Csáktornyái ¿s perlaki j részére egy-egy (áráéi főnök, (prestojinik) a hez 2—3 tisztviselő lelt rendelve.
A tisztviselőknek még ma sincs sitt suk, hogy milyen íránybsn működjenek, munkájukat sem kezdiictik meg.
A közigazgatás szégyene.
Az egyes községek vezetésére, volt vevő altiszteket, itt-ott egy volt lisztet, s bennmaradt diákgyerekeket neveztek ki.
A magyar éra alatt ,a község v müveit emberek voltak, akiknek az ujabb ben érettségivel ég 2 éves jegyzőt tanfol mai kellett birniok r csak ezek után jegyzővé megválasztható*.
Ezeket a képjett, s intelligens egyé mosLfölváltották a volt káplárok Cs órnv rek, holott ma már minden falusi embert hogy ezek a számvivö altisztek nem a leg kiismeretc8ebben s legkorrektebb\'Jl teljesít kötelességüket,
És hogy kSzigazgatnak ezek? A hív a tlzed k gondjuk. A hét 5 napját Cli nyán, Varasdon, vagy Zigrabban töltik, tr munkájuk nem lévén unatkoznak, s igy in mulatni, vagy családjuk látogatására men És, hogy ne menjenek üres kézzel, össie sárolnak a legalacsonyabb áron, vagy ingyen szerzeit különböző hasznos dol amelyeket Zágrábba hordanak. Valószínű tanultak ezt a hadseregnél.
Vannak olyanok, akik nőket is ha magukkal a faluba, azt mondván,,hogyf gük, pedig a viselkedésük egyrészről I vésbé bl.-onyitj i állításukat, másrészről nem szolgálnak jó példával a népnek.
Hogy ilyen állapot lehetséges, az talán nem csodálatra méltó akkor, amikor sem őrzi őket ellen.
Hiszen a tisztviselők nagy része, kii járásuk ügyeivel kellene törödniök, több töltenek a járásukon kívüli mulatságok mint a járásban, s a hivat)! majd mindig Az ez elleni panaszok pedip mindig ménylelenek, mert hiszen ezeket a ii«M ket nem. a reátermeltségük juitaita ezen hoz, hanem a zágrábi befolyásos pM. akikkel szemben msga a kormánybiztos
hetetlen „Yu felix Austrta nybe*. Hven badságot hoztak nekünk a horvát tiszt
Milyen lelkesedést és érzést kelt f a népben, azt könnyen elképzelheti min-Különösen ma, amikor a nép fem hagyl1 magái az orránál fogva vezetni
Szolgáljon például a pénz Icbélj* Perlakon. — Elvolt rendelve, hogy a p*" rom napon belül lebélyegezendő. — * nagy tömegei már az első nap kora
március 7.
uenlkezlek. Biztatták őket, hogy csak vára- I
áfának türelemmel, a bélyegző nemsokára .
|Tm A lisztviselő, aki bélyegzőért Zágrábba 1 ient azonban elfelejtett visszajönni, s c?ak ¿hhsxöri lelefon sürgetésre, ugy este végre Loiötl. magával hozva a bélvegzöt A mas-.aora becsődített népet azzal küldték haza, J^y most más községek vannak soron, jöjje-holnap.
Ezzel a közigazgatással oda jutottunk, hoey « nép visszakívánja a katonai igazgatóst mert akkor legalább tudta, hogy kihez forduljon és kivel van dolga.
Adjatok nekünk becsületes tisztviselőket xs ki az őrmesterekkel.
Kérve könyörgünk a hoivát hatósághoz, logy tfövefefjs* határozottsággal az illetékes tényezőktől, nogy olyan tisztviselőt küldjenek, j<iben a nép megbízik. Ha ez mfelőob meg nerr történik, ugy. megisméiiődhet az, ütni 1862 ben történt.
Ugyanis Muraköz 1848 tói 1862-ig hor-vtt köz.g\'iztfatás alatt állott. És amikor 1862 Qtán ismét magyar közigazgatás alá került, a nép kövekkel es botokkal kergette ki a káplárok»! és őrmestereket (felibabákat) akiket a lioivát hatóság helyezett annak idején ide tisztviselőknek. Hi véletlenül most is bekövetkezne ez a változás — amit Isten ne adjon — azt hiszem újból megismétlődnék az 1862 iki eset g ezzel a Muraköz a horvátok részére örökre veszett *
íme szószerinti fordításban közöljük ezen liró apostol ptnaszát, amelynek meghallgatására kevés reménye lehet, mert nagy * Jugoszláviának zöld káderj i volt, van és iesz, de képzeli tisztviselői beláthatatlan ideig semleszntV.
A zugó nagyzás! hóbortra van egy tó magyar közmondáa: „Sokat akar a szarka, de nem hiria a Tirka".
A horvátok rövid, uralma elég v )lt a n^p nek, hogy fölocsudjon kábulfságából. — Ma mér k csi és nagv egyformán azon a veknié-ryen van, hogy „vissza a magyar népköztársasághoz." Ha leszavaztalak a népet, 80#/o hm a magyar államhoz akar tartozni. . Jöjjön a népszavazás t
, , , — • ■ , " r; 1 11 ■:........... .........
HÍREK.
%
NAPTAR.
K^m. Tamás. Prbt, Kelic.
í\'ör. kel. (február 22) Kugen. Izr.
7Vead 5.
\\ nap kél roKgct 0. 6tn 30 perc kor, u/UKftsIk délután 6 orn í>2 perckor uo.V *el reggel 8 óra 11 perckor, uvti««siK este 11 óm 24 perckor.
Ma az önkéntes polgárőrség I. csoportja tart szolgálatot.
- - -\'"-\'■ - - •-> -■ . .Y r^Xf^\'f \' . \'ib.^4 fcfi\' ^ j\'Í. - \'-y *\'•-• \' • ......
- Uj adókivető-bizottságok., Az 1918 évi VIII. törvénycikk u$y rendelkezik, hogy ott, ahol szükséges az adókivető- Ci adófelszámolóbizottság újból megalakítandó. A nagykanizsai munkástanács egyik ülésében foglalnozoit az «1 bizottságok felállításának kérdésével. A munkástanács atiralot intézett a kormánybiztoshoz, amelyben kifejezi azt a véleményét, hogy az adókivető- és adófelszólamló bizottság reorganizálását egész Zalamegyére okvetlenül szükségesnek tartja, mert a jelenlegi rdókiv/HŐ- és felszólamló bizottságok túlnyomóan a ré^i rend híveiből állanak. A munkástanács hasonló tartalmú átiratot küldött a zalaegerszegi kormány diósnak is. Sneff József Ikormánybiztos a pénzügyigazgatóság utján megtette a szükséges
intézkedéseket.
— Szülészeti osztály a közkórházban..
A városi közkórház ugy szervezetében, mint felszerelésében mögötte van azoknak a követelményeknek, amelyetet egy harmincezer lakósu **ros közegészségügye támaszt. Már maga az épület sem felei meg a modern idők követel fényeinek, de meg az orvosok száma is csekély. A közkórházi bizottság a közkórház egy nagy . f* \'égi hibáját kívánja most pótolni. Határozatot terjesztett a városi néptanács elé,amelyben egy szülészei» és mügyógvászati osztály felállítását Az uj osztály részére egy osztályos-fő °r\'Osi állás rendszeresítését javasolja. A bízott-wg hivatkosik arra, hogy a háború előtt 119 aKy volt a közkórházban rendszeresitve, amely az uj pavilonok felállításával 250-re emel-

Lf\\ LA
kedelt. A megkétszereződött munkát ugyan anntk a három orvosnak kell elvégeznie, akik 1 uanoru alatt ugyanannak csak a felét látták ,A «öjífíCIi osztály régóta élezhető hiány, 5? W fe,á,,,tás* ** kellő \'felszerelése ulán a közkóiházbin nagyobb operációkat is végezhetnek. Az uj osztályos főorvosi állásra egy, a sebészetben és nögyósyaszatbán jártas orvoj kinevezését kérik. A kórházi bizottság javaslata fölött a legközelebbi népianács-ülé* f >g dönteni
— Kertgazdasági tanfolyam Nagykanizsán. A hadviselt scellemi munkások beadványt intéztek a kormánybiztoshoz, amelyben kérik, hogy Njgykanizsán kertgazdaság! tanfolyamot állítsanak fel. Budapesten van ugyan a szellemi munkások részére kertgazdaság! tan» folyam, de e nek a látogatása a mai fővárosi lakás és élelmiszer viszonyok közölt teljes lehetetlenség. /A nagykanizsai kertgazdasági tanfo lyam mellett természetesen megfelelő több holdra terjedő keilgaidas^got is fognak létesíteni.
— Márciuslö-e megünneplése. A március 15 i ünnepély előkészítése tárgyában .holnap délután 0 órára, a városháza tanácstermébe értekezletre ezúton hivja ineg a kormánybiztos a helvi forradalmi pártok vezetőségeit, valamint az egyesületek és hivatalok megbízottait.
— Eljegyzés, Kelemen Rezső eljegyezte Frlsch Vilmos r»ykeieskedö leánvát Irmát Tokajról. (Minde»külön értesítés helyeit.)
— Házasság. Fischer G*za mp Iis7tviselö Nagvkanizsu és Schönberger Marika Belezna f. hó 2-án házasságot kötöttékor-
— Tornaegylet, közgyűlése/^ Tornaegylet, amely Immár közel 60 éves\' múltra tekinthet vissza, városunkban a sporlunk egyetlen ¿reprezentánsa. A háború «lat» jóformán R7üneleli működése. Tagiai 5 kivételével, akik hősi halált haltak — visszatértek, a régiekhez ntátis mgy számmal cs^thl.oztak ujak és icy az egylet a legs/ebb reményekkel kezdi meg a munkálkodását. Szakiiott a légi hagyománnyal és teljesen demoluatiims alapba helyezkedett. Tigja lehet mindé*felnőtt foglalkozásra való tekintet, nélkül s rövidősen megfogj! szervezni a női szakosztályt is. Az egylet tegnap tartotta évi rendes közgyűlését. Pdckel titkár számolt be az egylet utolsó 4 évéről. Tiszta vigyon 3742 K, tagok száma 156 A közgyűlés Unger Ullman Eleket, aki az elnöki lisztet 30 éven át látta el diszelnöknek, fáiadtutatlan volt titkárát Piickel Károlyt, aki a napokban végleg eltávozik kanizsáról, örökös tiszteletbeli tagnak választoüa meg Az u| tisztikar így alakult meg : Elnök: egyelőre betöltetlen. Alelnök • Brónyai Lajos, Kiss Lajos rendőrkapitány, Szerb Ernő Titkár: dr. Mező Ferenc. Főjegyző: dr. Gyulai Béla. Jegyzők: Nóvák József, Rozgonyi Oyula. Pénztárom: Singer Sándor Szeriáros : Hirschler Imre. Pályafelüg^elöki Horváth Lipót. Vas Sándor. Számvizsgálók: Balogh De/\'ső, Keő-mives Ferenc. Sauerm»nn Béla. Választoltak, azonkívül 12 rendes és 3 pót-választmányi tagot.
— Féléjszaka nem lehet sürgönyt föladni. Tekintettel ¿ura, hogy éjfélután a sürgöny feladás teljesen szünetel, — a : posta-
frttiökség elhatározta, hogy éjféltől reggeli 8 óráig zárva tartja a sürgöny feladási osztályt A kormánybiztos az intézkedéshez megadta jóváhagyását. Igv tehát csak reggel 8 tói éjfélig leket táviratot föladni.
— Rabbihelyettes választás. Az izraelita hitközség tegnap este Dr. Winkler Ernőt egyhangúlag rabbihelyeltessé választotta meg Dr. Winkler Ernő a rabbii állás vég\'eges betöltéséig az összes papi és hitoktatói funkciókat el to j* látni.
— Magántisztviselők mozgalma. A f.
hó 2-án megtartott rendkívüli közgyűlésen. Fletch alelnök megnyitója ulán a nagykanizsai csoport, Vida titkár előterjesztésére a. kővetkező határozatikat hozta: 1. Nagykanizsa összes irodáiban csakis szervezett szellemi munkás alkalmazható a helyi csoport közvetítésével. 2. Bizalmi rendszer elismerése. 5 A munkaidő pontos befartása. 4. A túlórák 200 °/o kai való díjazása. 5 A fizetések azonnali rendezése a Munkástanács védelme alatt. 6. A legmesszebbmenő kö\'csönös solídaritís az összes szakszervezetekkel. 7. A szociáldemokrata-párt fe\'j?* támogatása a választások aUal
mán. 8. A kötelező nyugdíjbiztosítás iránti megkeresés a Szövetség ulján a kormánynáL 9. Ezen határozatok azonnal érvénybe lépnek s betartásukat a kartársak és a vezetőség
ellenőrzi. 10. Határozataink a Szövetségnek, városunk kormánybiztosának, valamint a Munkástanács utján az összes szakszervezeteknek, a lapok utján pedig a munkaadóknak adatik tudtul. Kéri ez alkalommal a vezetőség a munkaadókat, hogy az első öt pontot lehetőleg saját ma^uk foganositsák, még pedig azonnal. Értesiti egyúttal a vezetőség a tagokat, hogy vasárnap, f. hó 9-én délelőtt 10 órakor satát helyiségébert dr. Barla József ügyész felolvasást tart. Tárgy : A választói jog ismertetése. Kérjük egyúttal a tagokat a nyugták bevát* fására.
— A hus. A hus ismét égető problémája lett a városnak. A marhahús kilóját a henleaek -5 koronára emelték föl, de már előre bejelentették, hogy a jövő héten ujabb emelés lesz. A város szegényebb lakossága tehát ismét elesik a hus élvezetétől, ami annál nagyobb baj, meri más élelmicikkel se lehet a hus elmaradását pótolni. Valóban kevesen vannak, akik félkiló húsért 12 koronái dobassanak ki. Addig csak lesz vala-
igy, amltf a hatósági szék 16—18 koro-r lás hust ad, de ugy halljuk, az se mehei soká, mert a munkás beszerzési szövetkezel is állandó ráfizetéssel küzd. Szakemberek szerint a baj oll van, hogy a marha csak lánckereskcdés utján Juthat a fogyasztóhoz Ezen kellene tehát segíteni.
— Mától kezdve őtóráfg maradnak nyitva az üzletek. A hivatalos lap mai száma közli a kereskedelemügyi miniszter rendeletét, melynek értelmében mindazok az üzletek, amelyeknek zárórája eddig délutáni négy órá-ban volt megállapítva, az. azokhoz tartozó irodai és raktárhelyiségekkel együtt az egész ország terüleién délután öt óráig nyityatart-hatók.
— Bródi Sándor hires drámáját a Tímár Lizát mutatják be remek betanulással és jó szereposztásban a nagykanizsai Szociáldemokrata pltt szellemi munkásai f, hó 9 én a Polgári Egylet nagytermében megtartandó műkedvelői előadáson s ha az előjelek nem csalnak, ugy egyike lesz a Timár Liza a legjobb műkedvelői előadásoknak. A próbák már serényen folynak s miként alkalmunk volt meggyőződni a Timár Liza legszebb erkölcsi siker elé néz. Jegyek keddiől fogva a Fiscl féle könyvüzlethen már válthatók.
— A Kisksnlzsal Polgári OlvfJ&kőr
f. hó 9-én, vasárnap délután 4 óro^^ rendkívüli közgyűlést tart. Az ügy tyrosságára való tekintettel a tagok teljes ^nmmal való megjelenése kéretik. Az elnöki
— Orvosi hlr. Dr. Sándor Miklós (Csengeri-ut 16) ujibb rendelési ór^DŐr és nemi betegeknek délelőtt 11 -12-JrfT óéM
2—4-ig. V r X
— Haladás kulturális \\gyesg£t közli, hogy Sáfrány Károly lőglmnázium^anár előadását vasárnap délutáh fem 4^rakor, hanem
6 órakor tartja a Városhá^jjmtermében.
— Hadirokkantaknak. Kemény Margit keddi gyűjtése b Ca«i óbm a hadirokkantaknak 20 K Milhofer Rózsi gyűjtése ugyanott és arra a célra 22 korona.
— A világhírű tánc- és mimo művésznő. Magda Sonja játsza a főszerepet abban a remek drámában, amelynek ..cimfc „Don Jüan utolsó kalandja4\' s amelyet ma, csak egy napos műsor keretében mutat be az Uránia.
CsOtörtSki tőzsde.
Budapest^ március 6
Magvar Hitel 929, — Osztrák Hí el 674,
— Osztrák-magvar államvasút 1050, — Leszámítoló Bank 606, — Hazai Bank 483. — Magyar Bank 706, — Rimamurányi 935. -
— Salgótarjáni 1002, — Közúti vasút 570,
— Városi vasul 270, — Urikány 888, — Fa-bank 817, — Jelzálog 506, — Ker. Bank 4375,
— Schlick 366. — Outtminn 910, Szlavónia 860.
rais-pari \'t J™ laM»/.».«.« <. . —
inával bekövetkezendő politikai harcok folya- I A szerkesztésért fslsl: s főszerkesztő.

NAGYKANIZSA

Nyomatott: a „ZALA\' nyomd* e* tWpkiaüó váll&latrf^l Nagykanizsán
Igazgató; BALOG jOSZKÁR
ZALA
1919. március 7.
Kínlxsy uloa 23. számú há kerttel, több lakóval szabad kézbőj — Ertekezpi lehet kizárólag Duká Rákóczy-u. 29. szám alatt.
Uradalombt bognár Kerestetik.
Jenő Ungjakabfa-puszta, posta Felsői
Cséplő 8 as tüzelőgép elevatorr Czonna Antal és Kálmán l\'acsa.
Majdnem teljesen uj zongora (Piqf no)j eladó. Bővebbet Kazinci-utoa 33. szám. az irodaban. w 9Í
Angol és nómet órákat (Senort
vagy egyes személyeknek, legjobb eredn nyel tanit Rosenfetd, Szomere-uNfci. X^MlS
Idősebb nő házvezetőnői állát
Cim: Klein, Király-utca 24.
Egy pónzkezelesben jártay pá
noknőt azonnal felveszünk. Katifmann vérek uri-és nóidivai áruháza..\' JR8
Uj olvll* és koosis ruhák kaplfttók
Németh József szabónál, József főherceg-ut 58. szám, Nagykanizsa. \' \\)\\2
Príma paplrspárga minden vas-tsgságban kapható Fisohel Fülöp Fiai cégnél, Nagykanizsán.
Hirdetmény.
A -\'0. magyar gy, e. tiszlétkezde tu donát képező 11 darab nyulkArcc (csirk nak is alkalmas) óvf marcíks hó Ö*8n, szombaton délelőtt 10 órakor t Petőfl-jet 3.
sz. alatti házban nyilvános árv^és utján a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.
94 \\ Étkezde gondnok.
URÁNIA
egy nap
lengyel
Pénteken, méroius 7 én Magda
mimo
története.)
,dráma 4 felvonásban.
Előadások hétköznapokon: 5 ós 7 órakor.
Vasár- és ünnepen : 3, 47s, 6 és 7 Va órakor. --L.
\\ .
Betüszedőlanonc
felvétetik a Zala-nyomdában!
1ÍKTB8ITÉS!
A szubaKielyi „Erfurti laglffettiitlii l-tf
zalamegyei képviseletét átvettem\\— A legjobb
virág, főzelék és\\vetöm*gvak, madáreleség, Araffla pótló
kicsinyben nagyban Vs/erezhetők
ORSI JÓZSEF NAGYKANIZSA. ERZSÉBET-TÉR 2.
vnift mi mvft-n
V lUflU Ssarvss ■■áOSÉl. Ve
Csütörtökön és pénteken, mároJI. és 7.
1919. év legkimagaslóbb frawa kope
. . . >%: rtj r<i
Kalandor-játé% () felvo^sban, melynek főszerepét Krkjcois/Keppens játsza.
Előadások hétköznapon: 5 ós 7 órakor. Vasár- ós ünnepnapon: 3, 5 és 7 órakor.

Hirdetések
felvétetne 1~
a Zala kiadóhivatalában
JI.YI. éwtoly—
.^döáWí:
ka0vkanizsa,
Sugár-uí 4. 1,1» Nyomdavállalal
Pö-ul "
-■I ■ «
^enlkhétfókivétclé-
nlÉÍfldennap kort reggel .
mUrnkm
---
N.pyk.ni,.., l9l9. Mérol||. Sm 9xomhm%t

----

— mm
L uám.
BLUMM).i\'.«UHJ; J 1
POLITIKAI NAPILAP.

IB> aratásra
Előfizetési árak;
\' * -I
helyben házhoz szállítva, vagy posta szétküldéssel i
Egész évre K 90—
Félévre . . „ 45 —
Negyedévre w 22*50
Egy hóra . „ 7-50
Egyes szám ára 30 I.
»— ..... *
^„HtUgl él kledOhtv#l«M UUÍo« 7S.
Nyomdai l«lcíon 117.
I- öszerkesztó
: I
-Ili
\' \' ......
( SI LLAO ,1 KNŐ
H \' ■ ■■ i ——mm-m
| ^munkatárs éi laptúlajdonos: ][ Hirdetéseket, nyílt-teret ts maRán« TÓTH ZOLTÁN i > * » « »t a közleményeket díjszabás szerint vesx
fel a kiadóhivatal.

A békekonferencia a csehek ellen = ^.issa/sa ."SS
* Paris, márc. 7. A békekonferencián a csehek helyzete alaposán megrendült egyrészt azon mérhetetlen követelések miatt, amelyeket Magyarországgal, nemben támasztottak, másrészt azért, mert a csehek nem engedelmeskedtek a szávetsegesek parancsainak. Túllépték a hatáskörüket s ezzel saját országukban is bizonytalan helyzetet teremtetlek. Ezek a körülményék a békekonferencia tárgyaiban azt a meggyőződést érieltek meg, hogy a csehek túlsókat akarnak s az ő igényüket jelentékenyen le kell redukálni. A konferencia targyainak az a véleményük, hogy a csehek területi kívánságait újra pontos és szigorú vizsgálat ala kell venni. Valószínű, hogy a csehek Pozsonyt nem fogják megkapni, hanem Pozsonyban nemzetközi hajózásellenőrző hivatalt állítanak fel.
MÉen helyreállt a rend.
Berlin, márc. 7. A város képe ma sokkal ! nyugodtabb, mint tegnap. Csak ift-o\'t hallatáik puskatüz, gépfegyverek ropogása és kézigránátok robbanása. Csupán az ujságnegyed t*n vollak kisebb összeütközések. A város tekéjét a kormánycsapatok teljesen elzáiták. A ypuibin, az ablakokban és a házak erkélyein ¡^fegyvereket helyezlek el. Ezenkivül páncél es teherautók cirkálnak a városban, A kormány-ctaptlok most a dolgozni akaró munkásokat védelmezik \'
Megkezdődön a munka.
Berlin, márc. 7. Ma délután öt órára Btrlinben helyreállt a rend. A kormánycsa-palok utai a helyzetnek. A Sándor-téren 150 malróit elfogtak. A sztrájk továbo tatt.
Berlin, márc 7/ Az általános sztrájk wte hét órakor véget ért. A földalatti vasút ötgindult, a szedők visszatérlek a nyomdába, 4 magántelefonforgalom megindult. Az utca tyd normális képet felvenni.
Politikai hírek.
Károlyi Nagyváradon«
. Budapest, mAifc 7. Károlyi Mihály J^ »ozilrsaség elnöke vasátnap reggel nagy ki- N bittel Nagyváradra utazik.
Március IS.
Budapest, márc. 7. A március 15-1 ün-¡Wjet, amelyet a főváros Jnagy fénynyel megülni, március 16 an vasarnap fog-
megtartani. Ezen a napon óriási démon-, lesz, ^amelyben több százezer ember r«zvételével számolnak.
\'A -
lleu( torradaloal pártok szer-
Budapest, márc. 7, A kormányzó párto-alló polgári pártok napok óta tár-v\'«sokat folytatnak. A magyar polgári párt, •waazy.pa^ a földműves párt és a keresz-^ociahsta néppárt közö t a választásokra ^ozólag megegyeztek abban, hogy a négy Tí3 választást küzdelemben együttesen bo-^JJ^Jak, de az együttműködés csakis a vá tartamára szól.
Kitörlik az önkénteaaég . intéxmáuyét
fe ¡2$?***\' 7. Az egyéti önkéntesei! étérö! 410,0 néptörvény már a leg-**Db* napokban meg fog jelenni.
Az előzetes béke kutoual rendelkezései.
Newyork, márc. 7. Szikratávirat.) Páris-ból jelentik: A szövetségesek az előzetes békeszerződés katonai feltételeit .megállapították, \'Ezek a feltételek Németországgal szemben nagyon szigó uak. A teltételek megvalósulása után Németország legfeljebb csak guerilla harcot folytathat. A tengerészeti rendelkezések beavatott körök szerint a következők: Minden Jengeralatljáiót at kell adni a szövetségeseknek. A tengő ■ a lat t já róka t gyártó gyárakat le kell rombolni. Valamennyi internált hadihajó a szövetségesek - tulajdonában maradi. A többi német hadihajót is ki kell, szolgáltatni aj. antantnak. A készülő liadihaiók építését be kell szüntetni. A helgolandi kikötőket le kell rombolni. Helgolandrá vonatkozólag ugyan végleges rendelkezés nem történt, de szó van arról, hogy nemzetközivé teszik. A német kábeleket a szövetségesek*, mgglariiák. Az osztrák flottát kí kell szolgáltatni, a Dardanellák erődítményeit le kell rombolni. Ezenkívül a központiak
kártérítést fizetnek az elsülyesztett hadihajókért
i • ,»
L,loyd George a aaigorn katonai teliéielek elleti«
Párls, mátc. 7. (Havas) A legfőbb haditanács csütörtöki ülésén Lloyd George felszólította a hatalmak képviselőjét, hogy Németországgal szemben gyors és határozott intézkedéseket tegyenek.. A fegyverszüneti feltótetek Is hozzájárultak ahhoz, hogy Németország ílyen siralmas helyzeibe került. Ezért a szövetségesek felelősek. Kiván|a, hogy a katonai feltételeket ismételt vizsgálat tárgyává tegyék.
Németország élelmezése.
Newyork, mátC* 7. Spaabol ma rendkívül kedvezőtlen hirfek érkeztek, melyek szerint az amerikai és a többi»megbizottak eredménytelenül térlek vissza a németekkel folytatott élelmezési lanta Hozásról. A német megbízottak kijelentették, hogy nem hajlandók semmiféle olyan egyezményt kötni, mely aratásig nem biztosítja részükre a szükséges élelmiszermennyiséget. Hajlandók elfogadni az összes feltételeket, ezzel szemben követelik, hogy augusztusig- a -szövetségesek lássák el német-országot élWmiSzerrtít. Ar angol és amerikai megbízottak igyekeztek ideiglenes megoldást létesíteni, de eredmény nélkül,
A cnehete terjewkedéae.
Ungvár, márcv 7. A csehek kelelfelé való terjeszkedését - BsszMd Antal voli képviseW készítette eö. Ö előzetesen nagv agitáctót fejtett ki a csehek érdekében. Beszkld felajánlotta szolgálatait Masaryknak és a prágai kor-
kérdések albizottságában a csehek követeléseit «/. e ész északkeleti magyar vidékekre vonat-koi.óan előadja.
A Duna a cnelaeké ?
Bécs. márc. 7. A Neu Freie-Presse ifja: Az antant a cseh—szlovák államra hízta azt a jogot, hogy a hajózást Pozsony és Baja között ellenőrizze.
A louiáuok le, akarják gyilkoltatni a magyar gyerekeket.
Nagyvárad, márc. 7. A lománok a múlt vasárnap gyii\'éseket tartottak Szászvárosban,
Nagyszebenben, Szászsebesen. A szónokok felszólították a románokat, hogy ne várjanak intő szózatra, hanem ragadjanak fegyvert, kaszát, kapát és még a magát is irtsák ki a magyarságnak, hogy mire a magyar csapatok bevonulnak Erdélybe, ne, találjanak ott többé egyetlen magyart sem. Azután a kicsiny ma* gyar hadsereggel majd\' elbánnak a romás katonák.
A román túlkapások.
Debrecen, márc. 7. Franchet d\' Eiperay tábornok vezérkari főnöke ma a városházán fogadta a Sfékely Nerpzeti. Tmács\' küldöttségét és elötlük ~a következőket Jelentette ki: ügy látszik, a románok félrevezettek bennünket Mi felhatalmaztuk őket, hogy azokat a felületeket, amelyeken a lakosság túlnyomó többsége román, megizállhassák. A románok azonban olyan városokat is megszállottak, amelyekben a lakosságnak csak elenyésző rénze román. A románok román városnak mondották Debreoent is és ml csak most látjuk, hogy Debrecen lakóssága szinmagysr. A fegyverszüneti feltéteteket betartjuk, de véglegesen természetesen csak a békekonferencia oönthet.
Összeütközés a csehekkel.
» . *
Budapest, márc. 7. Miskolcról jelentik: A borsodmegyei Szendrő község mellett a demarkácionális vonal mentén tegnap harminc cseh megtámadott egy magyar járőrt. Véres közelhatc fejlődött ki. A csehek megfutamodtak. Az összeütközésnek a csehek részéről három halottja volt. A mi részünkről sebesülés nem történt.
Wtlson a népszövetségért.
Párls, márc. 7. Wilson elhatározta, hogy Párisba való visszatérése után azonnal kikényszeríti a békekonferencián a döntést a népszövetségre vonatkozóan. Hír szerint Wilson ottakarja hagyni a konferenciát, ha a népszövetség ellenzői ragaszkodnak intranzinges ál iáspontjukhoz.
Pénteki tőzsde.
Budapest, március 7:

Magyar Hitel 927, — Osztrák Hi el 603,
— Osztrák-magyar államvasút 1008, — Leszámítoló Bank 604, — Hazai Bank 475, — Magyar Bank 706, — Rimamurányi 937, —
— Salgótarjáni 1004, — Közúti vasút 550:
— Városi vasút — , — Urikány 890, — F*-bank 818, — Jelzálog 500, — Ker. Bank 4360,
— Schlick 390, — Guttmann 890, Szlavónia 8<>6.

ZALA
1919. rnárciug 8
Tizediken kezdődik atoborzés!
Nem bocsA|lják el az «kii▼ tiszteket,
— Saját tudósítónktól. —
Ismertettük üőhm hadügyminiszternek a hadsereg átszervezéséről kiadott rendeletét, amelynek nyomán az általános védkötelezett-ség és az erőszak alapján álló hsdfeieg helyéhe a uiogyar népköztár>3ság Önkéntes jelentkeze seri alapu\'ó öntudatos és fegyelmezett hadseregbe lép.
A hadsereget önkéntes jelentkezés alapján. lobnrz^s u ján állítják fel Az erre vonatkozó hirdetmények a legközelebbi na pókban megjelennek.
A toborzást a zaljvesfprémi 20. dandár csoport terítletén pégy bízottig fo^ia végezni. Az első bizottság székhelye Veszprém, elnöke Apáthy BMa Arnagy. A második Nagykanizsa szókhellyel Zsífkovics alezredes vezetése alatt fogja a toborzás munkáját végezni. A harmadik bizottság székhelye Keszthely, pj-^ncHitoka Treib^r alezredes; a negyedik a demarkácionális vonalon műKödik, Aisólendva szekhellyel Schöpfel őrnagy vezeiése alatt. A toborzás munkáját a nagykanizsai 20 ezred szervezi. A toborzó bizottságban benne lesz egy orvos és a szervezetek eey megbiiottja is.
A hadsereg reformja alkalmából a fővárosi é* vidéki lapok tévesen kommentálták a hadügyminiszter rendeletének az aktív tisztekre vonatkozó részét.
Illetékes helyen arról értesülünk, hogy a rendelet ilye i fe\'fogása nem felel meu a té nyeknek. Az aktív tisztek közül nem foguak »cukit sem elhocsájtuul. A rendelet csak azt mondja, hogy azok, akik 1914. augusztus\'eheje u<án kaphk hadnagvi rangot» a mostan felállítandó hadsereg szűkebb kerekébe nem oszthatók b*. ami dnnyit jelent, hogv ebeket a fiatal tényleges tiszteket egyébb alakúitoknál fogják elhelyezni. A hadsereg vég\'eges feállitásánál ők is megkhpják rendes szolgálati beosztásukat.
t ~
A pécsi főreáliskolát feloszlatták a szerbek.
Elvették a hadapródok ruháját, fehérneműjét, cipőjét. — A sztrájk Állandóan tart.
— Saját tudósítónktól. —
Tegnap é|*zaka Pécsről Nagykanizsára érkezett a pécsi volt hadapródiskola. hu*/on-nügy növendéke Arday 0*za Őrnagy vezetésé* vei/A hallgatókat a szerbek ké yszeritették Pécs városának elhagyására. A pécsi életről és utazásukról a következőket mondották e|
■•!• Dl k .
— A pfc«i katonai főreáliskolát a szerbek ré^en fel akarták oszlatni Ezen ugy regitettek, hoj>y a hadapródiskolát polgárosították és fel szóüitották a hallgatókat, hogy azok, akik továbbra is katonai nevelésben akarnak részesülni, a/.onna! hagyják el a várost. Az iskola, mint polgári főreáliskola működött tovább. A tanu\'ók legnagyobb része természetesen megmaradt továbbra is az iskola tanulójának.
Hétfőn este egy szakasz szerb katona egy tiszt vezetésével kötülvetteaz intézetet, a bejáratokat elét (ák és a parancsnokló tiszt bement az \'piietbe, ahol a parancsnokot kereste, fel A p iancsnoknak kijelentette, h<>gy az intezetet feloszla iák és a hallgatóknak huszonnégy órán belül el kell hagyniok a várost. A hallgatók é>rvégi bizonyltvánvt kaptak. Másnap a szerbek nyílt parancsot ryomtak « hallgatók kezébe és így útba indítottá* ők^t. Vadonatúj felszerelésüket, ruhájukat, fehérneműjüket a szerbek visszatartották
Pécsett a sztrájk impozáns méreteket öltött. A szervezett munkásság k\'tartasa csodába Hló. Minden terror és erőszak ellenére sem veUék fel a munkát. Az összes kávéházak, éttermek, vendéglők, szállodák yáiva vannak. A város kihalt é» kietlen. A megf Hemlitett la-. ko*ság moccanni sem mer. Vílhmos közieked*« nincs. A vonatok azonban Magyarország felé. közlekednek.
A szerbek etősza\'ws^ga nem ismer határt Petrds Miklós, volt 20 as, most nyugalmazott alezredest, mikor gyanatlanul a templomból jött családjával együtt, a nyílt utcán szerb katonák véglgkardlapozták, ugy, hogy orrán-száján megeredt a vér. 1
A magánlakások kirablása napirenden van. Szerb katonák állítanak be a mltsem sejtő magyar családok lukdsdba és oli iötnak-ZHt-nak. Az értékes tárgyakat elrabolják.
Mindezek a hihetetlen és minden emberi érzést felkorbácsoló gyalázatosságok a rn«gva rojtat természetesen v\'gleg elkeserítik, de kitartásukat is megacélozzák, ugy hoey a magvar munkásság semmíeselre sem hallandó engedni. \\^y a sztrájk mé r beláthatatlan ideig fop tart*nl, mig csak n szerbek az erőszakosságokat jóvá nem teszik.
A pécsi volt hadapródok mi délután utaztak haza szüleikhez
HÍREK
10)9
i
március j
N A V T A H,
Szombat
. Hóm. uiUi. itt. Ján. Pcot. ht.
Ján. Ohi. köt. »február 23) Polik. lrr.
8 Vond 6
ntp kM roj;gol 0 <>m 20 pere kot, uv»v««ik délután 5 OH\' 08 perckor ^ hoV wel reggel 8 óra 81 perc-kor. csCc 11 óru 44 percko*.
Ma az önkéntes polgárőrség II. csoportja tart szolgálatot. <
• - *■*- • - : .i vv ^r" i*iLrf ■ ■•¿.A-II;, íVji\'i ■ "i "■ r i ■•» !*■>^ -itt
Döbbenet
/
iili meg az antant vezérlő politikusainak lelkét. Attól félnek, hogy a békekötéssel megkéstek, hogy nem lesz kivel békét kötniük. Németország, ez a kolosszus legyőzve, haldokolva az antant lábainál hever, de vonaglásaival megrázza .az egész világot, megrendíti a győztes államokat ís. Németország sorsát ma nem erély és tervszerűség, hanem a legborzalmasabb terror irá* nyitja, amelyet a nyomor és a reményvesztettség fűt. Ez az antant bűne. Az antant okozta, hogy Németország erre a sorsra jutóit. A diadalmas szövetségesek, amikor a bolsevizmus veszedelme szakadt Németországra, amikor a német nép egymást gyilkolta, amikor a német népet a* legőrültebb esztelenségekre ragadtatta a szörnyű nyomor — gőgösen azi mondta, hadd égjen ki a fészek. A fészek valóban Rémes lángolással ég, de tűz nemcsak a német fészket égeti ki, hanem átcsap a szomszédos fészkekbe is, a győzelemtől megkótyagoso-dotlak fészkébe. Ha az antant ^ csak egy kicsit \' józanabbul gondolkodik, ha netn akarja a nyolcvanmilliós kollosszust továbbra is elzárni a világtól, hanem megnyitja előtte a világ utaít, ha Idejekorán élelemmel, szénnel látja cl a boldogtalan német népet, akkor ma valóban béke lenne Európában*: Igy azonban, meg leszvo papiros-béke, de az európai birodalom békéjének hosszú időre beföllegzetl. Ide vezetett az sntant imperialista politikája. Csak egy nagyhatalmasság mentheti meg az emberiséget a további szenvedésektől: az intern<\\ cioná é. Ennek kell átvenni a világ fölötti uralmat. Az imperialista politika a legteljesebb csőd szélére jutott.
— Márolus 15. A városházán tegnap, este a kormánybiztos elnöklésével értekezik volt március 15-ének, a forradalom ünnepéig nek méltó keretekben való megünneplése | (tárgyában. Elhatározták, hogy a munkásság, intézmények és forradalmi pártok testületileg és teljes számban vesznek részt ,az ünnepélyen. Az ünnepély programmjának megállapítására a kormánybiztos elnöklete alatt ötös bizottságot küldtek Ui/ A \' budapesti ünnepségen Nagykanizsát Dr. Hajdú Gyula és Báron Ferenc fogják képviselnie Tekintettel arra, hogy március 15-ike szombatra esik s igy hústalan nap előzi meg, hogy a közönség két napig hus nélkül ne maradjon, a kormánybiztos a március 14-1 hústalan napot felfüggeszti. Március. 15-én ter-itiészetesen az összes üzemek, az élelmiszerüzemeket sem kizárva, szünetelni fognak.
— A szemkórház elhelyezése, idején megemlékeztünk arról a tervről, hogy perlaki szemkórházat a Teleky.pt mentén fekyí katonai alreáliskola mögötti barakklelepen helyezik el. Ez ellen a katonai hatóságok ^ fogta.tak s a hadügyminiszter a várostól i$r. gyila^os véleményt kért arról, hogv a szem ► órház más épOlítben, ille\'ve helyen nem (tolna-e elhelyezhető Ebben az ügybea «L összes érdekeltek bevonásával értekezlet volt amelyen ugy döntöttek, hogy a szemkórházu\' a szentmiklósi uti hadikórházban helyezik el Ennek a határozatnak az az indokolása, ho* a szemkórháznak a hadapródiskola mögötti harakkórjiáftbtffi való cihelye/ése hit zheier korona költséggel Járó átalakításokat teii* sjük^égessé, másrészt a katonaság képviselők is kijelentette, hogy a hadtereunek a tud. apródiskolára és a mögötte elteríllö barakkór-házra okvetlen szüksége van. A h*d ip\'ódiskoii épületében az állandóan N»gykanizsan tarifa: kodó, a mögötte levő barakkokban pedig ai átvonuló katonaságot helyezik el.
— Megkezdődött az építkezés R||
nem látott akta érkezett ina a városi iktalóDa: .kérelem házépítési engedély kiadása tárgyi, ban*.. Ehhez h3son\'ó kérvényt már évek óU netn láttak a városházán, hisz. a háború alatt senki mé<( csak gondolni sem mert az építésre. Ezt az első ilyen ké/elmet ugy tekintíQk. mint megnyitóját a sorozatos építkezőnek;! amelyre kevés városnak van o\'yan natjy szüksége, mint a düledező Nagykanizsának.
— Lebontják a régi gimnáziumot A tegnapi tanácsülés elhatározta, hogy a gimnázium épületét lebontatja, de csak akkor, ha a mostani lakók elhelvezését biztosították A lebontás munkájára árlejtés hirdetnek akként. hogy az e^ész anyag felett a város ío^l rendelkezni, amely az igy nyert téglát lakásépítési célokra fogja felhasználni.
—: A szociáldemokraták képviselőválasztást értekezletei. A nagykanizsai szjcíál-j demokrata párt mar megkeld e a képviselővé-laszlási agitáció». — Ma es holnap hároel gyülóst tart a pírt a képviselőjelöltek ügyiben. Az első gyűlés ma, szombaton este hHI órakor lesz a nyári színkörben, aoíelven azoij a válaszlók vesznek lészt, akik a Teleky-ut Eötvös-tér, Főút, Erzsébet tór és KiMly ulo vonalától északra laknak. Vd$á;n*p déiu\'án 3 órakor lesz a második gyűlés ugyancsak a| nyári szinkö\'ben azok részére, akik az emli tett útvonaltól délfelé laknak. Ugyneb>en a/l időben lesz a harmadik gyűlés a Flórián*téresj á Kiskartizsáü 1**6 választók részé é.
— Az atsólendval vssut. Napokkal «• előtt hírt adtunk arról, hogy az al8Ólendni| vasutat kűlömböző körülmények ismét aktuálissá| tették KözöltüH a vármegye és a várói álüs pontját, ame y arról tanúskodik, hogy tnindi ketten hajlandók volnának jelentős áldozatok«*I homi a vasúi frdakében.^ A város hatóság»| most elérkezettnek látta az i.!< t, hogy a kormánynál a vauit ügyét dűlőre vigye A város 1 ma felterjesztési intezett, a ktíreskedctemügji miniszteihez; amelyben elmoodja, hogy az^\' sólendvai vauit meg nem építésének a király-j ság kormányainak szűkkeblüsége volt az oki A város a népkormánytól ennek a sérelemnek a jóvátételét várja. Az alsóleneva—muraszotn bat—radkersburgi vasút csak zsákutcj, ahelyett, hogy a külföldről befelé irányit inkább az országból kifelé irányitja a forgómat Óriási horderejű és országos érdekű do-dolog, hogy Nagykanizsának Radkersburgi direkt vasúti összeköttetése legyen, mert m egv gazdag és eddig kihasználatlan vidék kap csolódna t:e az ország vasúti hálózatába n A város kéri a minisztert, hogy az engedély seket hivji fel, va||on megakarják-e építtetni i vasutat, vagy nem? Ha az engedélyesek 1 vasutat megépíteni hajlandók, ad|a a kortnm az engedélyt a helyi érdekeltségnek, városi részvényhlrsaságot alakit Italaoék*»-1 lanut megkezdía vasút építését, mihelyt az en£ dély megérkezik. Mivel pedig a vasútépítés ko^ «égei a helyi érdekeltség erejét messzire m hsladják, kérik, hogy a vasút létesítését a n* kásos állami hozzájáruláson kivül avval 1« » mogassa, hogy az alapépítmények előliül költségeinek erejég vállaljon az állam a si\'endő réstvénytársaságban érdekeltséget.
— Jótékonyság. Neumann Jankai \'\' koronát gyűjtött a vasutas bálon »ótékonyc^
!Vi9 március 8
Gyászrovat. Vámosi Ellát, a fiatalon | ,H„nvt 5iimpütikus urileányt tegnap tíéiulán i Sí e« nagy részvét mellett. ,
Négy muraközi testvér kálváriája.
Lr/iközlöl szinte légmentesen el vagyunk 5 is i*y csak most jutott el annak a föl-ÍVhnriló és megdöbbentő esetnek hire, amely« !r héttel eielőti történt. A horvát közigazg*. fi öatóságo* három uri,ánV1» Ma,ek Margit .vári tanitónőt, Malek Ilona muracsán/i ÜgArtőt és Mslek Maiild rusztai (Szlavónia) • nitönöt letartóztatták. — Ligetvárról Perlakra, íaid innen Csáktornyára kisértették gyalogod fegyveres katonákkal. A kator.ák a ¡váltástól kimerült urilányokat a leggyaláza-fiybb inzultusokban részesitelték, majd éj-iMkára lecsukták őket egy hideg, sötét pince-alléba. Másnap közbejárásra szabadon bocsá tolták ugvan őket. de ismét gyalogszerrel kel-leit elhagyniuk Csáktornyát, az volt a vád ellenük, hogy horvát származásuk ellenére a atiffar uralom mellett agitállak A három úrilány fivére, Malek Ernő kanizsai katona, aki Muraszombatnál v*di a magyár határt, — mi lor az esetről értesült, — elkeseredésében wolgálali fegyverével főbe lőtte magát. . _ Névmagyarosítás. Sommer Aladár a Pesti Migyar Kereskedelmi Bank tisztviselője Budapest, nevét belügyminiszteri engedéllyel Szendé-re magyarosította meg.
— Előadás. Dr. Butit a József vasárnap e hó 9 én délután 3 órakor a városházi dísztermében e\'öadást tort a „S/ociálista K gazdaságról"
— Kereskedelmi Alkalmazottak M. hó f én délután 8 órai kezdetteV nagyon fontos agyben taggyűlést tariauak A^sszes b/rtársak és kari^rsMŐk okvetlen jele^gnekymeg. — (Cisinó földszint.)
— A postaforgalom Jugoszláviává\', Horvát—Szlavón—Dalmator<zágokkal, B »sznia-Hercegov mával é-* Sztrbiával minden posta távírda es távbeszélő forgalom szünetel A jugoszlávok ált tl megszállott magyar lerüle lekkel azonban közönséges Icvélposta távírda éí telefon forgalom fenntartható. Német-ausziriával való forgat »rtfban egyelőre értéklevelek nem küldhetők. Odá szóló közönséges levelek nyitva adandók fel.
— A zsirellátás. A zsirhiány állandóan fokozódik. Szalonnát és sertészsírt egyáltalán nem lehet kapni. A hentesüzletek előtt olyan tömegben ácsorognak az emberek, amelyhez hasonló ácwrgás a hiboru alatt sem fordult «lé. A-falvakban* is elenyésző . csekélyek a készletek s igy igazán szerencse, hogy a vá tóinak pir száz darab.sertés áll a rendelke-íésére. í\\ Franz-malomtól kibérelt városi sertéshizlaldában most is kötftiDélül kétszázötven tertés hizik. — A városnak ézeti klvüf még PttspöHadányon és Nyíregyházán van összelén 600 darab sertése A fokozódó zsirhiány arra késztette most a város hatótágát, hogy a Nyíregyháza mellett levő 300 sertést N*gyka-nizsára hozassa. A város egyik tisztviselője a sípokban utazik el Nyíregyházára, hogy a serléseket idehozassa. A 300 sertést a sertéshizlaldában helyezik el és négy Int héti hizlalás után átadják a Fogyaszlasi Szövetkezetnek, amely zsirjegy ellenébea bárkinek ki Lgja ttolgáltatni a járandóságát.
— Halálozás. Városszerte őszinte részltet keheit a hír, hogy dt. Miklós Dezső tyyvéd Budapesten váratlanul elhunyt. — A n«gvkt?pztils*gü, szimpatikus fiatal ügvvéd a naboru áldozatai közé számolható. A háborús "Rálmsk ugyanis idegzetét annyira megron-fóliák, hogy négy év elölt szanatóriumba kel • *« ^állítani. Állapota az utóobi időkben örvendetesen javult s igy családját annál fájdal-»rabban érte a váratlan hir, hogy- a halál csütörtökön délután kioltotta a sz\'p réménekre jogositó életet. Dr. Miklós Dezső ha-m\\ kiterjedt rokonság gyászolja, r* - Hadirokkantak figyelmébe. A nágv-•arnzsat hhdtgondozó nepiroda az Országos ridriigondozo Hivatal kormánybiztosától leér gjW értesítés alapján ezen az uton közli a ^¡rokkantakkal és hadilörődöltekkel, hogy «Wvusgáltalásuk végett ne igyekezzenek föl J Wyárosba, mivel mindenki a lakóhelyéhez ^icső helyén lesz felülvizsgáltatva a. uj k7u.^íj*örvény elkészülte után és valószinflén «UtOUg polgári hatóságok által.
¿ALA
m» * Xanltók figyelmébe. A magyar föld
T^Lmini4z,er a "^\'"tenyésztésnek naKyobb mérvben való fejlesztése
íÍuulwa a ^y^^nyésztési ismereteknek az iskolákbón való oktatását határozta el. E határozta azt is, hogy a # selyemtenyésztésí isme retek előadóját és az abban kitűnt tanulókat is, \'Indokoü esetben jutalomban részesili és (ihol különösen szép eredményeket érnek el, a "elyemgubók beváltásánál külön premiumot fog meglapítani. Azon tanítók kik a selyem-\' tenyésztés tanításával foglalkozni óhajtanak és akin oly Községekben működnek, ahol a selyemtenyésztés céljaira kellő mennyiségű szederfa all rendelkezésre, küldjék be ajánlko zasukat közvetlenül az. OrazAgos Selyem* tenyésztési Felügyelőséghez Szekszárdra. Ezen jelerttkezésíU a vármegyei tanfelügyelőségnél is jelentendő.
— Tisztviselői telap létesítése a katonai réten. Több oldalról az ai óhaj merült fel, hogy a tisztviselői telep létesítése érdekében & közalkalmazottak egy értekezletre hivassanak össze. Ezen óhajnak eledet teendő, felbérelnek ar. összes nagykanizsai \' közalkalmazottak, hogy az e tárgyban f. évi március hó 9 én vasárnap délelőtt fél 11 órakor a törvényszék nagytermében tartandó érlekezle megjelenni szíveskedjenek.
— Táncestály.. A M\'gánlisztvisetfk és r ereskedelmi alkalmazottak hó 8 áry^este 6 órai kezdettel nagy táncmtlWbágoi jréndeznek
cigányzenével a Cisinó diszleVmeb
— Alapitótagok a rokkantegyesületben.
A .zalamegyei taduokkaniak. hadiözvegyek és hadiárvák -szövetsége édesíti a zalamegyeí szövetség alapító . és pártoló tagjait, hogy a pénztaros által adott nyugtán kivüi rövidesen megkapjak ív díszes alapnó okmányt.• Ujabbui hz dtdpnó tdgok sorába léplek Bugsch Aladár, Unger Hermán és Rosenthal Jakab urak. — Pártoló tegok sorába pedig Pollák József ur lépett be.
—? Serák Márta Nagykanizsán.. A budapesti Magyar Nemzeü Operaház legelbájo lóbb s egyik legkitűnőbb énekesnője, Serak Márta hangv.eriie.iyez 11-é/i Nagykanizsán. — Legjobb áriáit és nagyé\'rléfcü fTOt -
daiokat énekel dr. Baiia János; zongorakisüre tévéi. A nagykanizsai zeneértő közönségnek, mely a rendes közlekedési viszonyok ide|éri nem volt rest egy-egy operaelőadásért fel utazni Budapestre, felséges ajándék lesz ez a hangverseny. A Serák koncert a Brónyai Lajos által rendezett estély sorozat második esije lesz Kezdődik este 7 órakor a Caginó termében. Jegyek előre válthatók\' Brónyai L.- női kalapüzletében.
— Ady Endre szobrára Vidor József és Spitzer Anlai 6—6 koronát dtak. Eddigi gyűjtésünk: 157 korona.
— A Világ nagymozgéban szombaton és vasárnap az olasz filmgyártás remekműve: Szembe a halállal cimü szerelmi ¿flráma kerül bemutatóra. A kép szellemes n/seszövésü, ízléses rendezése kiváló.
— Értesítés. Értesítem ailőiszabó mes-tereket, hogy 8-ikán, azaz sjímbaton este 7 órakor fontos szakértckezletr/ szivesked ene*\' megjelenni, özv. Vincz*s<JÁnosn6 elnöknő
— Orvosi hir. Dr. Sándor (C^engeri ut 15) uj»bb rendelési órái b<F és nemi betegeknek délelőtt 11^12-iff.^lliitán 2_4-ig.-
— A közellátási üzemek közl/ménye.
Rövid időn belül abban a helyzetbe/leszünk, hogy, a mindennapi faszükségleyft felül pár hónapi időre előre el tudjuk Jfttni a város közönségét tűzifával. Hogy cn/ek lcbonyoli-^ tása és a leszállít* fennakadj nélkül történhessék, felhívjuk «város közönségét, intézeteket, hivatalokat, Wiogy a/árosí közellátási üzemnél (postával Vzcmb/i) jelentsók be faszűkségletOket é\\ a l/szállitani kívánt fa árát — ölenként 280\\jjflf., helyt Prpié telep,
fuvarozással együtt AT koronával több —
előzetesen fizessék le.
— Az Uránia ma és holnap mutatja be Fern Andra, a világhirü fiim-diva főszereplésével a Szerelmi vihar^ cimü remek s planair felvételekkel gazdagított fllm-drátpát.
— Iskolai hegedök, vonók, hurok kap- ] hatók Fischel Fülöp Fia hangszerraktárában, J Nagykanizsán.
— Ajnéptanács második ülése A nép-tanács március hó 17-én tartja második ülését, amelyen a • fontosnál fontosabb ügyek egész sorozata kerül tárgyalás alá.
— Felülfizetések a postás kabarén.
Varga István, Molnár asztalos 50—50 K, Nemes Jenő 25, Harasy György, Nagy Tivadar, Pál Sándor, Hirschler J^utka, Barabás Kálmán, Bóhm Ignác, Faics Lajos 20-^-20 K. J^nda Károly 1« K, Baksa János 11 K, Gáfos Béli Froislinger Józsefné, PálfTy Zsigmond, Jankj vics Ernő, Antal József, Vollák Jái Kenessey László, Pintér Sándor, Stern Nagy István, Csákány Anna, Horváth József, Tarlós Ferenc, Szabó Bé^u, Csete^ózsef 10-10 K, SefTcz T.usztávné, Koróy Erzsi, N. N. 8—8 K, Reichmann Tivadarw; Klapper Miklósné, Németh Ferencz, Csáld^y Mariske, Hubenay lrpn,| N. N., Németlwímre, Fodor Gyula, JancseJ főhadnagy, I^R. Tarr Ferenc (>—6 K. I)é ie »IJános, Mor\\jpí József, Vadász Ignác, Oszcszl4 Martba, l^nlermann János, N N., BagUdy. BeL, N. N^Steiner, Göllesz J. Simon Gy., 5-fc K. j|oll Viktória, Németh Irma, Samu Gizema, jffó Mária, Thury Ernő, Bayer László, I%f4lsch Márton, Thury P„ Kaiífmann Manó, Takács Lajos, N/N., László N. N., N., 4—4 K, N. N, Szekeres D., Szaucsek Géza, Kikirics Péter 3—3 K, Hóbor Irma{ Topolits Margit, Hild Franciska, Almásy Jánosné, Né N., Tibola József, Keresztury, N. N., N. N., 2—2 K, Horváth György l K, Schvarz Dezső 3o K, összesen 1917 K-t.
Szterenyi ésSzurmay
az internáltsagban.
— A Zala tudósítójától. —
Az egyik fővárosi heti riportlapban cikk jeleni meg Szlerinyiről es Szurniüyról. A c kkiró valószínűleg léves információ alapján azl irja, hogy Szurmiy tábornok annak a városnak ^Szertt-PeFencrendl klaslro .mában tölti az internáltaiig napjait, amelyik várob őt nemrégiben diszpolgárává választotta és amelyik város hemzseg azoktól az előkelő családoktól, amelyek Szurmay* jóvoltából kapaszkodtak fel az uborkafára. A cikkíró nyilvánvalóan Nagykanizsára céloz, de léved. A csöndes ^Szent-Perencrendí klastromban csak még csöndesebb barátok iparkodnak beilleszkedni sok jószándékkal a gyökeresen megváltozott Időkbe.
Szurmay es Szterényl tényleg egy ferencrendi kolostorban elmélkednek a sor$ forgandóságáról, de ez a kolostor — nem titok — annak idején a kanizsai és szombathelyi lapok is megiuák, a regényes fekvésű Sümegen van. Természetes, hogy a Két kegyelmes ur a külvilágtól, helyesebben a kíváncsiak elől szinte légmentesen el .vannak zárva. Derék határrendőrök ügyel-*"ífek arra, hogy illetéktelenek ne juthassanak közeliikbe. Ez azonban nem jelenti azt, Ihtha a két Internált a szó teljes érteimért rab volna. Az ősrégi zárdában és hatalmas kertjében egész napon ár teljesen szabad mozgásuk van. Használhatják a kolostor nagyértékü könyvtárát, családjukkal tetszés szerint, de természetesen megfelelő ellenőrzés mellett levelezhetnek és hírlapokat olvashatnak. Különösen az utóbbi engedménnyel bőségesen élnelf, ami a helyzetükben érthető is.
A két kegyelmes teljesen beletörődött már sorsába Eleinte, különösen Szurmayn nagyfokú Idegesség, lünetejt lehelen megfigyelni, amig Szterényi csöndes apáthiaba merült. Az utóbbi napokban azonban felélénkültek s környezetükkel élénken eltársalognak. Egymásnak, habár énnek semmi akadályé sem volna, nem igen vannak terhére. Még a sétájukat is többnyire külön végzik Mintha nem bíznának egymás köztársasági érzelmeiben, az uj rendszer iránti hűségében.^L
A krónikás méff csak annyit tart följegyzésre méltónak, hogy a két voll miniszter étvágyának nem sokat ártott az Internálás. ,
I A szerkesztésért felel: s főszerkesztő.
március 8
Kis háztartásba főzéshez\'is értő jobb fiatal leány kerestetik április elsejére. — Cini a kiadóhivatalban. /
Szombaton, vasárnap. Máro. 8. A 9.
FKJRN ANDl/i
a világhírű amerikai művésznŐ^&léptcvel
Szombaton
vasárnap. Máro. ^¿s
filmgyártás remelpűve
Uj civil és kooals ruhák ksgWtuk Németh Józsaf szabónál, Józsetpőhejé/f-ut 58. szám, Nagykanizsa. m f1 942
......................................................^k.•«.-fa.- • • - .A
Cséplő 8* ss tüzelőgép ewatorrjnehdf. fzonna Antal ¿s Kálmán Pa^L^^f ^jO
Uradalomba bognár k^estetik. wvess
Jenő Ungje.kabfa-puszts^jpTsta FelsMjk. A
Majdnem teljesen uj zongora #ian»)
eladó. Bővebbet Kazinci-utca.33. szdni. #att az irodában. k nX WWO
Egy jókarban llvö modern úMrinck-kocsi megvételre kcr«tctik. Cim M Jfiadó-hivatulban. -I J ^^
Csengery ut 2ÉJ. számú hájf oladó/
Bővebbet Pfeifer Ignno, Király-ut 3# :»/fo
Egy bejáróné kerestetik rfv. Vincze Jánosnóhoz, Hunyadi-ut ^ m 952
Egy erösebb fiút \\\\mkii/fs tnnonenaJ
fizetéssel felveszek. Pfeifer Ignác, Király-u ly
w
Angol és német órákat csoporlönipht vagy egyes személyeknek, legjobb erednjfny-nyel tanit Rosenfeld, Szemere-u! 23. 928
mmm
Szerelmi <*áma «felvonásban
Filmregény
élvdBásban
Remek kísérő műsor t
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor-Vasár- ós ünnepen: 3, 41/«» ö ós 7Vi órakor.
Előadások hétköznapon: 5 ós 7 órakor. Vasár- és Ünnepnapon: 3, 5 és 7 orakor,
Hirdetések
felvétetnek
• . M , \'t*\'^11* * r - ^««-IJ- - 1". ni*
a Zala kiadóhivatalában
A szomliattielyi MErfirtf Magkyreskedyen R.-T
Lf
zaLpmegryei képviyletét átvittem. — A legjobb
Gazdák figyelmébe
Óérlevól ~ Elbocsátási bizonyítvány Napszám-kimutatás Napszámkönyvecskék — Előjegyzésiköny. vek Szelvényes könyvek ós egyéb gazdasági nyomtatványok
Kaphatók: FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- és papiráruhásában — NAGYKANIZSÁN.
Priaia papirspárga minden vas tagságban kapható Fischel Fülöp Fiai cég nél, Nagykanizsán.
virág, fözllók ésf vetőmagvak,
madáreleJftg» / r a ff la pótló
kicsinyben **»napban beszerezhetők
Ajtók, ablakok és. tokok, amelyek a Thum-Taxis herceg baltavári kastélyából kerültek ki, jutányos árban kaphatók. Érdeklődni lehet a gőzfürdőben. Telefon 350.
Myoauflott
s ,ZALA* nyomda é» hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán
Igazgató: BALQG Q6ZKÁH
NB«"rk»nl*«»p 1918. Méroiua 9. Valim
irurjüífc

POLITIKAI NAPILAP
f ••Itfon IS.
Fószerkesztó t
Főmunkatárs éstaptutajdonos t .CSILLA 0» J E NŐ
\' • \'.Trr~m.7rji|iH..Alfrarrji~ rr «-ITT-r-pr-T 01 vzwtir;oB
. tffolyi
ükMitil:
0yKANIZSA, $ng<r-u< 4.
¡,1» Nyomilavállal««
Fí-nt«. sí.

hétfő kivételé-uiap kora reggel
57» >it«i
i i TbTííííBTmi inTiíinfTr^r—
VAX\' " A.\'.-»

Előfizetési árak:
helyben házhoz szállítva, vagy P°*ta szétküldéssel!
Égést évre K 90-
Félévre . . 45-
Negyedév* „ 221»
Egy bóra . 7<M
MM V
* • < ,
Egyes szám ára 80 L
Nyomdai IcWon 117.
Berlin rémnapjai.
Ezer halottja van a berlini harcoknak.
Berlin, márc. 8. Hivatalos kimutatás szesz utoai harook halottainak száma meg .jdji sz ezeret, a sebesültek száma ibb ezer. Az általános sztrájk még tart, ji i helyzet már enyhült. Nem bizonyult KalOnak, hogy a többségi szocialista-párt in-ditványát, a sztrájk azonnali beszüntetéséről ktfogadtak volna. A kormány rendeletére lelar-jttotatták Pferdt Ferenc anatchisia irót, — a uttajk egyik szervezőjét. Ai Alexander platzon [tegnap a késő esti órákban ismét nagy lövöldözés volt. A varos más részeiből is hallat-Lotlak lövöldözések.
|A vöröN gáada London és Párls utcáin ?
Stookholm, márc. 8 A pélervári kom-|mun elnöke: Szmovjsv a szovjetgyülésen kije-, leniette, ho^y az orosz vöröshadseregnek nimosak sz a rendeltetése, hogy Orosz-jorixigban harooljon, hanem az is, hogy London, Párls, Róma.utcáin és terein is küldjön s kommunizmus nagy eszméiért. lAntmet spartakusokkal állandó összeköt-tstésben állanak. Hindenburg a napokban el-»obouatoit néhány waggon fegyvert, amely a jWMs gárdának volt szánva, de rövidesen kártolni fogjuk magunkat és akkor remegni Na londoni ós párisi burzsoázia. Beje-kfltette, hogy az Írországi mozgalom céljaira |50 millió lubelt szántak.
Komán erőszakosságok.
Fel akartak akasztani három Wesselényit.
u< ^«oén, már. 8. Ztlah város elpuszli-£ 7\'1 történt, hogy a Ztlah közelében levő vmeiényi-kastélyban együtt ülő három wessciényn román katonák támadták meg.
T ft°Ry a közeli erdőben levő
halolt román katonát ők gyilkoltak meg,
211 ez(Jlék öket- Elftbb lelövéssel fenye-mh ? ökct\' maÍd nem vallottak,
!r!!i r Vürték ókel és összekötözve abba IAm. vitlék\' «Ma-négy oláh katona A román katonákat vezető tiszt az llTll a kővetkezőket mondta a három felényinek: „Ha meg nem mondjátok,
■ku f* román katonákat azonnal fel-Z, benneteker. A Wesselénylek család- f W elmeniek a falu oláh papjahoz, aki kocsira ült és az erdőbe hajtatott.-oSE? az utolsó pillanatban ért oda, mert az Miiir ,mdr\' éPPcu előkészületeket tettek a uun 8 keresztülvitelére. Hosszas rábeszélés . n oláhok elbocsájtották a Wessélényieket, ainn Vpa;ancaülWk nekik, hogy a kastélyt
Hirdetéseket, nyílt-teret és mag*t>-krtzlcményeket díjszabás szerint vesz fel a kiadóhivatal.
/ . .^ M
8»*ahlvták a budapesti roniáu követet.
)50 .8udaP«tt, máic 8. A» ideiglenes román jyióianöc« elnöke a budapesti román ^t l látlrfttot küldött amelyben többek kö-Tizeiét mondja: Felkérem Ont, hogy adja nuTv ». kormány tudtára t A magyar kor-y a kötött egyezség ellenére a romártök |
által meg nem szállott román terU.étről a románokat bevonultatja, a román gardát feloszlatta es megenged\', hogy irreguláris bandák a románok vagyonát elpusztítsák, ugyanakkor, amikor a román kormány a megszállolt térületen a magyarok vagyoni és festi épsége fölött őrködik. — Ilyen körülmények között a román kormány nem tarthatja magát a kötötl egyezséghez s ezért a magyar kormánynál akkreditált követét visszahívja.
▲ külügyminisztérium készül a békekonferenciára.
Budapest, márc. 8 A külügyminisztériumban nagyban dolgoznak a béketárgyalások anyagának előkészítésén. A külügyminisztériumban erre a célra bizottságot szervezlek, amelynek Jászi Oszkár az elnöke A bízottság huszonnégy tagból áll.
Budapest, március 8. A Politikai Híradó jelenti: A minisztertanács ma elhatározta, hogy a külügyminisztériumban külügyi tanácsadó és előkészítő szervet léiesit, amelynek feladata lesz, hogy külpolitikai kérdés kbsn az esetről esetre aktuálissá vált elvi jelentőségű kérdésekben a kormánynak segítségére tegyen. A .külügyi tanács" legfontosabb teendője ezidői szsrint a* békekonferencia egész anyagáuak előkészítése és megvitatása. A tanács a \' kormánynak az egyes kérdésekben javaslatot fog előterjeszteni. A tanács elnöke Jászi . Oszká< lett.
Elfogató parancs. a kommunista
vezérek ellen.
t , ^
Budapest, márc. 8r A büntető törvényszék vizsgálóbírója elfogató parancsot adott ki tizennyolc kommunista vezér, ■ közöltük Sza-muelly Tibor és László ellen, akik szökésben vannak.
Hogy bántak az osztrákok a • magyarokkal a háború alatt ?
Budapest, márc. 8 A népkormány tisztázni akarja azt a kérdést, hogy kit terhel felelősség a háborúért, elrendelte a hadügyminisztérium irattárának átkutatását. A talált akták azt bizonyítják, hogy a legfőbb hadvezetőség egyáltalában nem volt tájékoztatva Ma. gyarország viszonyairól és minden kérdést Migvarország megkérdezése nélkül döntöttek el. Egyik, a mult év elején kelt akta aziránt érdeklődik a magyar honvédelmi miniszternél, hogy a munkapárt politikai klubb e? S\'urmay voit honvédelmi miniszter érdeklődni kezdett, hogy hány magyar ember van a volt közös hadügyminisztériumban. Kitűnt, hogy ossk tizenöt százalék. Ennek is csak tizenkét siázdléka beszélt- magyarul, akiknek-legtöbbje p\'lgáti hivatalnok volt. Más -alkatommal S/urmay az árkász csapatokat akarta áthelyeztetni a hadseregtől a honvédséghez. A hadvezetőség elutasította a keresetet, mire Szurmsy ráírta az aktára: Akciót abba-, hagyni,- úgyis eredménytelen maradna, Az olass zsákmányra rátette a kezét a hadvezetőség. Szurmayt nem engedték betekinteni- az elosztás elintézésébe. Csnk annyit válaszoltak, hogy a tárgyalások folyamaiban vannak. Megallaplttatott, hógy több nazarenust agyonlőttek, •• ert nem akartak a kezükbe fegyvert venni. Ellenben az osztrák nszarénusokat egészségügyi szolgálatra osztottak be.
| Nyomddsz-sztrájk Debreczenben*
Budapest, máic. 8 Debrecenből jelentik, hogy tegnap este az összes nyomdászok béremelés megtagadása miatt sztrájkba léptek. — Ennek következtében holnap reggel már egyet» len debreceni újság sem jelenik meg.
Tótország autonómiája.
Északmagyarország - Nlovenska-
Ktrajna.
Budapest, márc, 8. A Politikai Híradó jelenti: A mai minisztertanács letárgyalta és elfogadta a tótországi autonómiáról szóló néptörvényt, amely kimondj», hogy Magyarország ászaki területeiből külön elhatárolt területen az önrendelkezési jog alapján Slo-venska—Krajna néven önátló jogterületet alakit amelynek területét es pontos határait a nemzetközi békekonferencia^ u áu fogják vég-\' legesen megállapítani.
Békekonferencia.
Páris, márc. 8 (Radio) Legfőbb haditanács pénteken dé:utan tartott ütésén jelentést terjesztettek eió a német kereskedelmi fiotta átadását célzó tárgyalások félbe szakításáról. Lansing javaslatot /telt a német kábelek ügyében. Az plasz delegátusok kérésére szövetségközi katonai bizottságot küldöttek ki a iaibachi incidens* megvizsgálására Llovd Oeorge fel-szóllitást intézett a tanácshoz a Németországgal kötendő előzetes béke katonai feltételei tárgyában. A román—jfcgoszláv területi kérdések tanulmányozására kiküldött folytatta
az előterjesztett kérdéseit tárgyalását.
Folytatják a spaal tárgyalásokat.
Bécs, máic. 8. A spaai fegyverszüneti tárgyalások — az ideérkezett megbízható jelentések szerint nem szakadlak meg, csak félbeszakadtak. A szakbizottság máicius 17-én folytatta tárgyalásul. Az antant tehát nem él a fegyverszünet félbontásának jogával.
. A* angolok nem engednek erőszakos békét kötni.
• Rotterdam, márc. 8. Londoni jelentés szerint az előzetes békefeltételeket március huszonkettedikén adják át a német bizottságnak. A francia cenzúra megtiltotta a lapoknak, hogy a békeszerződés pontjait ismertessék. A „Iaformationt44 elkobozták, mert részleteket \' Közölt a szerződésből.\' Angol liberális körök- ! ben a kemény békeföltételeK heves ellenállásra talállak. A „Deily News44 éleshangu cikket ir a franciák imperializmusról. A franciák urak nkarnak lenni Szíriától Marokkóit?- s onnan a - -Rijna balpaitjáig. A franciák 750 milliárdot követelnek ötvenévi részletekben. Ez Németország megszállását jelentené ötven évig. Miért létszák akkor a népszövetség Komédiáját 1 ? Nem látják4 a franciák, hogy a szövetségesek k^rryttí|eriek -lennér\\ek ötven éyre meg^atlani Németországot, Magyarországot, Bulgáriát s akkor már az első évben kikerülhetetlen a konfliktus. Mi angolok és ameriak nem akarjuk uj életre kelleni a militarizmus szellemét és a francia soei. Jjmust. Mi a wilsoni tizennégy pont alapján afiafjyk a békét ói ha a konfe-\' repeta vonakodik Ilyen békét kötni, akkor mi- -angolok azonnal h^boiut indítunk a szabadságért mindenki elMn, aki az| veszélyezteti.
Wilson ntJa. |
Párls, márc. 8 Wilson radiogrammok t ulján állandóan értesül a békekonferencián * történtekről. Az eddigi terv szerint ni előzetes béke március 20-án készet, lesz. Wílson az eddigi terv szedni március hó 13-án egy óra 30 perckor érkeiik Breslbe. — A kormány kQlr.ivonatot küld Wilsonért P.lrísbdl Brestbe. Párisba Wilson 15 én délfjőjtjl órakor érkezik. Megérkezése után Y békekonferen^a legsürgősebb munkája az összes bizottságok jelentéseinek átvétele és felülvizsgálása lesz Az összes nagy kérdéseket csak Wilson megérkezése után fogják eldönteni.
Wilson dönt a jugoszláv batár ügyében.
Paris, márc. 8. (Radio) Az olaszok é£ jugo zlávok között mindjobban kiélesedik az ellenséges érzület. Hirszerint angol—amikai— francia megbízottak megegyeztek abban, hogy Wilsont megérkezése után felkérik a jugoszláv határkérdés eldöntésére. Anglia és franclorizág feltétlenül támogatják Wilson döntését és a a két érdekelt nemzetet kötelezni fogják, hogy a döntést mint véglegeset elfogadja.
Gyors béke Németországgal.
r
Newyork, márc. 8 (Szikratáviral.) Páris-tól jelentik: Wilson vissiaérkezése után a népszövetség tervezetét egy időre félreteszik és igyekeznek megértetni az elnökkel, hegy ez időszerint tanácsosabb elsősorban a Déke-kötéssel foglalkozni. Lloyd George tegnapi beszédében erősen -hangoztatta, hogy minden kérdést felkeli tenni és Németországgal leggyorsabban f meg kell hötni az előzetes békét Lloyd George kívánságát két körülmény támogatja. Egyik, hogy a szövetségesek országaiban mindenütt elégedetlenkednek a békeértekeztet munkájának lassúsága miatt másik az amerikai szenátusban történt események. .
Szünetel a postaforgalom Horvátországgal.
i
Zágreb, márc. 8. A póstaigazgatóság közli, hogy Dalmácia es Horvátország kötött egyrészt, Magyarország és Horvátország között másrészt további ¿.intézkedésig minden postaforgalom szünetel.
Tisztul a magyar égbolt.
Az antant megszüntette / a magyarok elleni blokádot.
"J
Párisból olyan örvendetes liirf hozott részünkre a távíró, amilyenben évei; hosszú sora óta nem volt része ennek az elgyötört vér/.ő nemzetnek. Ünnepnappá kellene tenni a tegnapot, amikor az -antant elhatározta, hogy Magyarország ellen megszünteti a blokádot. Azt jelenti ez, hogy megnyílnak előtlünk az öt év óta elzárt halárok, rneg-nyiln^k . a. ; világpiacok ^és .ismét tagjává leszünk a világ népcsaládjának. Lessz ennivalónk, kapunk ipari cikkeket s megszűnik az a nyomor, amely már-már a bolsevizmus karjába kergette szerencsétlen nemzetünket. A ránk oly jelentősS, oly örvendetes szenzációról a következő távirataink számolnak be r
Paris, márc. 8. (Rádiójelenlés). A nagyhatalmak lizes tanácsa, ma elhalározta, hogy megszünteti Magyarország és Ausztria elleni blokádot és azonnal gondoskodni fog a volt monarchia népének közvetlen élelmezéséről. Az éíchriíszer-szállitmányokat a fiumei és trieszti kikötőkön át fogják irányítani. ; Az élelmiszer-szállítás ügyét HÖver főmegblzolt vezeti, aki remélli, hogy naponta háromezer tonna élelmiszert küldhet Magyarországnak és Ausztriának.- A irieszli és.fiumei raktárakban eddig 80.000 tonna élelmiszer van fölraktározva, melyek azonnal szállíthatók.
Páris, márc. 8. Róbert Cecil javaslatot tett, hogy Németországon is segítsenek. Lloyd George és Housse helyeselték a javaslatot, inig Clemanceau meggondolás! időt kért. A magyarok és.ősztrákok élelmezésébe készséggel beleegyezett. Amerika és
ZALA
^ * ... \' * W ■ 9 ____
Anglia azon véleményen vannak, hogy Németország insége igen nagy, de a franciák kételkednek ebben. Egyébként Is a franciák alKÍI félnek, hogy kártérítési Igényük nem nyerne kielégítést, ha Németország a német vagyont élelmiszerekre és más árukra adná ki.
Páris, márc. 8 (Dróltalan távirat). A lizes bizottság egész napon át tárgyalta a volt monarchia országainak ételmezesi kérdését. Az élelmiszerekért természetesen ellenérték jön. Egyes államoktól, amelyek rendelkeznek ezzel, azonnali ellenértéket követelnek, a többiek ellenben hosszabb lejáratú kötelezvénynyel födözhetik az élelmiszerek árát.
Budapest, márc 8. Baloghy miniszter a következő nyilatkozatot tette:
— A blokád megszüntetéséről ^zóló jelentés a legnagyobb örömmel tölt él. Rendkívül boldoggá tesz az a tudat, hogy az ország ellátását biztoaithaijuk.
Garami kereskedelmi\' miniszter ezeket mondta: ..
— A Párisból érkezeti hírnek az egész ország szívből örülhet. Világos, hogy Parisban immár gondolkodóba estek és kezdik megérteni helyzetünket. Beállott a fordulat, amely reményt ad arra, hogy Parisban szakítanak a lenyiigözés, letiprás politikájával és a megértés. politikájára térnek át. Így abban is reménykedhetünk, hogy a szén-problémát és országhatárunk rendezését Is a megértés politikája alapján fogják el-rtitézni.
1^19. márciui
t
Dandár parancsnokság
Nagykanizsán.
A keszthelyi zászlóaljat is Nagykanizsára helyezték.
— Saját tudósítónktól. —
Megírtuk, hogy az önkéntes hadsereg f:lállitásaval Nagykanizsát nagy sérelem érte, amennyiben Nagykanizsán csak egy zászlóaljat akartak elhelyezni. Az intézkedés sérelmes voltát annak idején ismertetlük. Nagykanizsa határszéli fekvése éB jövendő fejlődése eléggé indokolják azt a kívánságot, hogy Nagykanizsán jelentős számú katonaságot helyezzenek el.
Sneff kormánybiztos és Darvas Lajos állomasparancsnoké az érdem, hogy a várost ért séielmet a hadügyi kormány reparálta és a város kérelmének minden tekintetben eleget tett. Sneff kormánybiztos távirMilag hívta fel a hadügyminiszter figyelmét a várost ért mellő-zesie, Darvas Lajos őrnagy pedig sztmélyasen járt ci Budipesten a hadügyminiszternél.
Ma jött meg az örvenaetes telefonjelenlés, hogy u hadügyi kormány
a zala-veszpréml 20. dan-dárcsoport parancsnok« t»ágot Nagykanizsán állítják fel
és nem Veszprémben. Ugyancsak Nagykanizsára helyezik az ezredparancsnokságot is. A két parancsnokság már a napokban megkezdi münkájat. Ugyancsak Nagykanizsára helyezik a keszthelyi gyalogzászlóaljat is s igy Nagykanizsa tetjes helyőrsége két zászlóaljoól fog állani. r>t
A hadsereg felállítása a napokban rövidesen megkezdődik. Ma teggel a közönség már kiragasztva ,találja a magyar- hadügyminiszter felhívását tartalmazó plakátokat, amelyek a polgárokat a mtnéi nagyobb számban való beiépesre szólítják fel. A jelentkezés a toborzó bizottságoknál történik.
A nagykanizsai és keszthelyi toborzó bizottságok 1919 március , hó 10-étől 15 éig Nagykanizsán (a József főherceg laktanyaban március hó 10 én délet* It 9 órakor), Keszthelyen (a lovassági laktanyában március hé 10-én délelőtt 9 órakor) működnek, ahol az önként jelentkezők rögtön felvétetnek.
Minden jelentkező tartozik magával hozni •az eddigi katonai szolgálatáról szóló okmányait, köztük a caapatkeresz és vitézségi érmek viselésére jogosító igazolványaikat, to-
vábbá egy igazolólapot attól a haióiásai (Nagykanizsát* a lendórkapitányság), ahol i« landóan lakik, vagy Jltól a társadéi-dasági-, vagy mutfkásszervezettöl, r^j** tagja.
Azok az egyének, akik március hó is felvétetnek, 1919. március hó 17-én tartózJ bevonulni. *
A később felvettek március hó 26 éa v& nulnak be. A nemzetőrségtől Jelentkezők £ vonulási időp >ntiát külön fogják megállaoihni helyeiket addig fenntartják. ™
HIREKi
n A r t a
kóoi. Invoc. . Prot. ft^ Gör. kel. (február 24) Nb. I v í Voad 7. *
nap kél reggel U Oia lu ^ kor, uyu**x\'k délután 6 óra 12 pe*^ • - ooi^ kel roggol ft óra 10 p«* kot, uvuK«»tk éjjel 11 óra 10 perclot
az önkéntes polgárőrség 1U. tart szolgálatot.
Ma
csoportja
A magyar földmívelós uj rendje,
. BuZa Barna földmlvelésügyi miniszter a magyar földmivelés uj rendjéről, az idei termés biztosításáról, a földosztás menetéről, az őszi vetések állásáról és a tavaszi vetőmagvak kiosztásáról a Zala tudósítója előtt a következő kijelentéseket tette:
Az ország meg nem szállott területén mindenütt megindult a földoszlás előkészítése. Ahol a földosztó-bizottság eddig megjelent, a nép mindenült a helyzethez illé nyugalommal fogadia. A beérkezett jelentések e tekintetben megnyugtatnak. Némely vidéken voltak rövidéletű zavarok, amelyek részint izgatás következtében, részint a gazdák és a gazdasági cselédek kiűzött felme riilt ellentétekben találtak magyarázatot. A kiküldött bizottságok gyors megjelenése mindenütt hatékony rendel teremteti.
Ha a jövőben erőszakos birtokfoglalái akadályozná a rendezőbizotlság munkáiét, olt az államhatalom a tőle lelhető legteljesebb erőhalalommal fog fellépni. Legfőbb gondunk és legfőbb feladatunk ma az idei termés mindenáron való biztositasa Ez nemcsak az állam, hanem külön-külön minden egyes ember legfőbb erdeke is. A na pókban jelent meg az idei termés biztosítására vonatkozó rendelet, ahol a birtokos nem fogja vagy nem akarja megmüvellelni a földjei, ~ ott az elöljáróság kötelességévé tétetik, hogy akár fogadott munkáskézzel, akár részes formában, vagy haszonbér ulján minden körülmények közöli minden talpalatnyi földet megműveljen. Sői minden egyes ember feladatává leltük, hogy ahol akár egyetlen holdnyi bevetetlen tcriilelei lát, azt azonnal jelentse akár az elöljáró ságnak, akár a kormánybiztosnak, sőt ma gam is nagyon szívesen veszem, ha e tekintetben hozzám érkeznek be-jelentések.
Ami a termelési kilátásokat illeti, & beérkezel! jelentések megnyugtatnak afelől hogy intézkedéseink pontos betartása eae-lén a termés szűkösen bár, de elég. le** sa|át szükségleteink kielégítésére. Az ószi vetések mindenütt reménykeltők. A vetőmagvak szétosztása minden megyében folyamatban van. Vetőmagvakkal nem vagyunk bőven ellátva. Zab van elég, árpa kevesebb, • kukoricában állunk a leggyengébben, de * kormány most tárgyal a szerbekkel és na sikerül megegyezési létesíteni, 1000 vaggon
kukoricát kapunk, ami a vetőmagszükségletet fedezni fogja.
A jövő évi kenyérmagvak árának a megállapítása tárgyában folynak a tárgy*, lásnk. Áremelésekre minden körülmény** között szükség lesz, mert hiszen a termeld költségek emelkedtek. Az árakat majd annak idején áremelés ulján állapítjuk ^ej ugy hogy a termelő semmikép se károsoö\'. jék. Az árakat viszont a fogyasztók vagyo°\' viszonyaihoz képest emeljük. A gyenfi^ keresetűek maximális áron kapják a ¡is*\'*\'\' viszont a. legvagyonosabbaknál a mai ára háromszorosát is kényfelenek leszünk 0* kérni.
lVl9 márciti« 9
A magom részéről minden! megteszek, | ,. a termeld biztosítása és a termés
Sves elosztása körül szükségesnek műtőijük Fi^y^rneztetek ionban minden egyes mbtil egyformán kötelességünk mtnd* 1 Íjunknak minden erőnkkel odahatni, hogy
i ¿¡Indennapt kenyerünk meglegyen.
» <*
— A Frigyes laktanyában helyezik el főgimnáziumot A tegnapi tanácsütésen elgitározták, hogy a főgimnáziumot a Frigyes uktanváöan helyezik él. Az átalakítás tervei-L elkészít énével Jámbor ég Bálint müépité-<ieket biyiák meg. A gimnázium mai épületeit kislakások céi|aira használják fel.
— Kiadják a 20. ezred rokkant alapút A múltkoriban felhívtuk a figyelmt latra, Jogy a rokkantszövetség nagykanizsai fiókja anyagi eszközök hiányában nem tud segélyeket utalványozni az atra rászoru\'óknak. Fel-liftuk a figyelmet arra, hogy a nagykanizsai dredek rokkant alapjáról még semmiféle döntés sem történt. A 20. magyar gyalogezred rokkantalapjának intéző bi ottsági átiratot in -nézett a város tanácsához, amelyben közli,
logy az ezred kebelén belül gyűjtött rokkant-, özvegy- és árvaalapból segélyeket fognak kihalni. A segélyben részesülni kívánók bélyeg mentes ^kérvényei a 20: magyar gyalogezred jáléli bizottságához köldendők Nagykanizsára. A kérvények a megyei közigazgatási tísztvise-lök utján adnndók be.
— Vasutas-telep. A tegnapi tanácsülésen szóvá tettek azt a tervet, hogy létesítsenek vasutasleiepet a pályaudvarral szemben elterülő hitbizományi birtokon. — A tervet mi
\' csak pártolni és helyeselni tudjuk és szeretnők, ha az érdekeltek minél előbb, a cselekvés te. rére lépnének
\' — A városi muzeum. A városi muzeum és könvvtár ügye végre többé-kevésbbé dűlőre julolt. Eddig a megvalósulás legnagyobb akadálya a helyiség hiánya volt. A polgármester most a városháza második emeletén két szobát jelölt ki, amelyekben a könyvtár és a muzeum egyenlőre valóban csekély, de értékes anyagát elhelyezik. A muzeum vezetésével értesülésünk szerint a tanács Haiics Istvánt, a kiváló írót fogja megbízni, aki tizedes fáradtsággal hozta össze^ és mentelte meg a muzeum és könyvtár anyagát.
— Főreáliskola a József laktanyában
A város tanácsa elhatározta, hogy megkéri a hadügyi- és kultuszkormányt, hogy a katonai alreálískolát helyezzék a József laktanyába és polgárosítva főreáliskolává fejtesszék. A Károly-laktanyábm, a reáliskola mai épületében,\' a nagykanizsai helyőrséget helyezik tl.
— A villamosáram dijai. A városi tanács tegnapi ülésén döntött azr uj villamosárakról. Az (emelés körülbelül |80°/o-nak felel meg, A vilianyánk a magánfogyasztásra óránként 18 wl; az erőátvitelre 7—8 fiil., az átalány lámpánál évi 60 korona. A lépcsőházi és udvari A|alánvlámpík évi dija 72 korona A szerződés jt villanytelep és a város között egy évre jött »«re, de hat hónap után mindkét fél meg-
wünleiheli.
— Hamis vád a polgármester ellen,
Az egyik ktnusai heti sajtókiadvány a polgárvér ellen többek közt azt a vádat emeli, J°KY protekciósoknak szabálytalan módon «Ölest juttatott. Mind árt nevekre is hivatkpzik, «foely nevek viselői 15—15 kiló kölest kaptak volna a polgármestertől. Ez hami* vádaskodás, JJjt a támadásban megnevezetek nem a Polgármestertől hanem szabályszerű utalvány fenében hz élelmezési üzemtől kaptak nem lb> hanem csak 5 kiló kölest természetesen a Mfiszabbott áron. Az utalványt az élelmezi hivatal adta ki « a oolgármesler az ügyről nem is iudott\' azt ^gyelmi
Wként ellőne föl nem hozlák. A rágalmazó 2? jójának "roszhiszemüségét egyébként 2J* bizonyítja, hogy nem közli sem a polgárőrnek, sem a kihallgatott tanuknak erre ^tkozó vallomását, amely pedig a vád-ggocskál nemcsak kellően megvilágítja,, de Ejtsen meg is cáfolla.
t^Ai 7 Veszett. A napokbán a vá^\'bel-
,egy ba,k^re WfiWt
Jzlyu elveszett. Megtalálója! a kiadóhivatalba leadni szi
hogy
cn.
¿ALA
w • Sztéjkolnak az óvók dadái. A nagy-kanizsai óvódéban alkalmazott dadák sztrájkba éptek ami érthető is. Az ovó dadák eddig havi harnyre korona fizetést kaptak lakás és ellátás nélkül. Most 150 koronát kérnek. A város tanácsa tárgyalásokat kezdett a sztrájkoló ovó dadákkal. 1
é * T Az •jféjindval vasút a Közmunkatanácsban. A város értesítést kapott arról bpgy a Közmunkatanács az alsólendvai vasujat programmjápa vetle. Igy valószínűleg hamarosan sor is kerül az épiftezés mec-indilására. ^
— Veszélyben s rendörök lovai. A lovasrendőrök lovait a vátos az államtól kapta és kérte, hogy azokat közbiztonsági okokból becsáron engedje át a város tulajdonába. A földmivelésügyi minbz\'er ma a kormánybiztosiján arról értesítette a várost, hogy a lovakat nem engedi át. A leirat szerint a közbiztonsági szolgálat egyébként is ellátható, a lovak pedig legelsősorbaa mezőgazdasági\' munkákra használandók fel, mert ma a mezőgazdasági munkák mindennél előbbrevalóak.
— Apponyi — nem ellenforradalmár.
Budapestről jelentik: A rendőrség politikai osztályát bizalmasan arról értesitették, hogy Apponyi Albert ellenforradalmár és összeköttetésben áll az Ébredő Magyarok Egyesületével. A politikai osztály detektivjei napokon át nyo moztak az ügyben es állandóan figyelték Ap-ponyit. Megállapították, hogy Apponyi nem ellenforradalmár és az említett egyesülettel semmiféle összeköttetésben nem áll.
— Rokkant katonák figyelmébe A
187490/1918. B. M. szamu körrendelet az alispán és polgármesteri hivatalok utján utasította a törvényhatóság területén levő valamennyi köz- és nyilvánossági jeleggel felruházott közkórhk igazgatóját, továbbá a kör-(kö/ségi) orvosokat es városi tiszti orvosokat, hogv a környékükön lakó rokkant katonákat, amennyiben azok rögtöni orvosi segítségért oda fordulnak, kivételes elbánásban (díjmentes tanácsban és gyógykezelésben) részesítsék, feltéve, hogy akár a gyógykezelés sürgőssége, akár annak rövid tartama miatt nem indokolt, hogy az illető rokkant az Országos Hqdigon-dozó Hivatalnak a lakóhelyétől messze e«ő vdamely utókezelő gyógyintézetébe beutallas-feék. Figyelmezteti ezenkívül a Országos Hadigondozó Hivatal az érdekelt rokkant katonákat, hogy felülvizsgáltatásuk céljából ne igyekezzenek a fővárosba, annál kevésbbé, ; mint-vhogy az uj.;.nyugdíjtörvény, elkészülte után mindenki lakóhelyéhez közel s ^valószínűleg teljes polgári hatóságok által fog felülvizsgáltatni:-
— Alakítsunk bélyeggyűjtő egyesületet
(Levél a szerkesztőhöz.) Ndgyon fontos, hogy hazánk területe csorbát ne szenvedjen s ha-\'táral megmaradjanak Hogy rnfósoda propagandát csinálnak a bélyeggyűjtők e téren, arról kevés tudomása van a közvéleménynek . A magyar filatelisták a háború ideje alatt is ösz-szefértek az ellenséggel. Entente és semleges államokban rajongásig szerelik esztétikai okokból a magyar bélyegeket. Az egész külfölj szeme rajtunk van. A régi bigott kormány nem engedte meg ez irányban a külfölddel az összeköttetést a szigorú cenzúra miatt. A háborúnak vége Néha vonat is megy külföldre,^ ezt pedig legjobban ki kell a propagandára használni. E<y komoly gyűjtő 500, sőt 1000 címmel is rendelkezik a külföldön s igy sokat használhat a magyar ügynek. Ha valaki kül-Wdré megy, a sok jancsibankó helyett jó magyar bélyegekkel fömi meg a zsebeit, sokkal jobban\'iudja értékesíteni, ha ott eladja, mintha ugyanolyan értékű pénzt visz magával. Hazánkban tetőpontján áll a filatelia} szakirodalom: 30 különféle lap jelenik meg. Aki bélyeget gyüj1 és szereti a hazáját, művelődik, a külfölddel megismerteti az országot. Meg kell tehát atakitani K*n z*án is a bélyeggyűjtő egye * sületef. Palkó József, a Zala fdgépynestere
— Adóhivatali fizetési könyve Ike 8-án reggel elveszeit a piatí és Wétnej itca közt. Becsületes megtaláló adja le íj nd
fffltáWk
és szériín ílolíWS?^^^^ ¿mu ,
5 felvonásos színművét mutatja be, melynek főszerepét elsőrangú magyar művészek játszák. I
— Tánctanfolyam Egylen emeleti diszterm^be kezdve azaz hétfőn este 7 ó jelentkezni. Külön vantzléfe) ée jpszton kurzus. Bővebb föiWlágosittásatMoIgákK/^Ksz Károly oki. tépemester.
— Közellátási köziemén?**- Pótkávé. Március 1-től kezdve a kiutalt pótkávét a kereskedők hozzák forgalomba, melyei kizárólag pótkávéjegy ellenébe^ árusíthatnak, tekintet nélkül arra, hogy más hatósági cikkek eladásával foglalkoznak e, vagy sem. A beszedett pótkávéjcgyekkel elszámolni tartoznak. A kiszolgáltatandó mennyiség, a családtagok száma szerint állaplOatik meg. Egy család havorttá fél kilónál többet nem igényelhet.
— Vendéglős, kávés, szálodáw és kórosmáros kartérsak. Alulírott etőJeszitö
bizottság tisztelettel jelentjük, hogy & alapszabályokat kidolgoztuk és kérjük m összes leendő tagurakat, hogy az alakl^naó szak-ipartársulatunk véglegesítése cuffjbó) hétfőn azaz f. hó 10-én deistán 4 órj^r a Centrál szálloda éttermi helylié^ébeyokvetten megjelenni uWtikcó\\Qntk,\\^j0készltó bizottság.
Hollay Camhla a magyar filmművészet ragyogó csillaga a íőszereplóje a Csábító cimü remek filmdrámának, melyet hétfőn cs keddeh mutat i>e az Urárua,
— A közellátási üzemek közleménye. Rövid idon belül abban a helyzetben leszünk hogy a mindennapi faszükségleten felül pj hónapi időre eFŐré el tudjuk látni a ^¿os közönségét tűzifával. Hogy pnnek leb^roli-tása és a leszállítás fennakadás nélkül^írtén-h.cssck, felhívjuk a varos ki&önségipintézeteket, hivatalokat, hogy a JároslJPozellátási üzemnél (postával szemben» Imontsék be faszükség/etüket és a lesyJ-Unani kivánt fa árát — ölenként 280 kor, Helyt Prpié telep, fuvarozással együtt 40 koronával több — előzetesen fizessék le.
Feloszlatták a polgárőrséget.
— Saját tudósítónktól. —
A nagykanizsai önkéntés Polgárőrség a forradalom kitörése utan aUkult azzal a céllal, hogy a város közbiztonságának megóvására hivalott szerveket megsokszorozódott munkájukban támogassa.
A polgáiörség hivatásának mindenben eleget tett és a zavarosJdőkben mindig tanújelét adta annak, hogy a közrend\' fenntartásában teljes erővel vesz részt.
A polgárőrségre annak idején nagy szükség volt, amint azt az események Is bebizonyították Ma azonban már nem állanak fenn azok a,körülmények, amelyek annak Idején az alakulást szükségessé tették. Ma a város fegyelmezett katonasága és kiválóan megszervezett halvantagu rendőrsége teljes garanciát nyújtanak arra, hogy a város nyugalma meg ne zavartassák, .........
Sneff Jó\'sef kormánybiztos ma átiratot küldött a rendőrkapitányhoz és felszólította, hogy a polgárőrséget nyolc napon belül oszlassa fel. Az átirata következőképen hangzik;
Rendőrkapitányság
Nagykanizsa.
A város békéje és nyugalma a felemelt létszámú rendőrség é6 a katonaság felhasználásával teljesen biztosítva lévén, az elkövetkezendő választási küzdelmekre való tekinteltel nem tartom helyesnek, hogy a város egy része felfegyverezve maradion. Erre való tekintettel a nagykanizsai űikéntes Polgárőrség feloszlatását ezennel elrendelem, miután ezen intézmény hivatásának eddig mindenkor tapasztalt szolgálataival teljesen eleget tett Felkélem ennélfogva címet, hogy a feloszlatás iránt intézkedjek, az összes kinnlevő fegyvereket szedesse bs/és eljárásának eredményéről hozzám tegyen jelentési.
Sneff
kormánybi«tos.
A kormánybizios meleghangú átiratot küldött az öikéntes Polgárőrség parancsnokságának is, amelyben a város békéié és rendje érdekében kifejtett munkáért az önkéntes Or-tereg minden tagjának köszönetet mond.
IránV 4 felVonáJhan
ZALA
1919. március 21.
APRÚ HIRDE
Egy pár kitűnő
Hausner József orvosnál
Kátránypiplrlemez kapható bármflyen mennyiségben Krausz Sándor és Társa#mü-szaki, vas- és gépkereskedésébetwNaj
zsán, Fó-ut 13. Telefon 517. / 961
Ma
BT
ack
URANIA]*;
Hétfőn, kedden. Miroius 10. é#ll én
A magyar filmművészet szine-jajp, köztük
Hollay Camlila fellépje!
Fegyverjavltásokat és átalakítást j nyosan eszközlök, törött fegyvereket veszek. Szántó Qézs^uskaműves,
utca 53. szám.
Saját termésű boraimat zárt pa
ban elárusítom. Gozdán Laszlóné Ma
utca 95. szám. ^
....................................
Egy jókarban levő szabadonfutó bJBikli
békebeli gumival eladó, József főheoreg-u^ 102. szám alatt. ^jr 96(
Többrendbeli bútorok, vaskályhák áj neműek eladók. Ugyanott egy esős igi eladó. Fő-ut 24. szám alatt.- ^s^ljtll
F. hó 12-én délelőtt 10 órakor Ni kanizsan az Igazságügyi palota előtti tj
1 drb a éves kanca Fun^oso nyeri
árverés utján a legtöbbet igcNtoek el adatni.
Uradalomba bognár kerestetik. F^Ves;
Jenő Urtgjfckabía-puszta; posW FelsŐMjk.
Angol éa nómet órákat csoportonkéj v**gy egyes személyeknek, legjobb eredméi
nyel tanit Rosenfeld, Szemerei. 23. 988
.................................
Kis háztartásba főzéshez is értő jobb, üatal leány kerestetik április elsejére. — Cim .i kiadóhivatalban.
\'","*"""......................................*............«•.•••
Valódi pergament vqjcsomagolq papir kapható Fisohel Fülöp Fia papirnagykereske-désében, Nagykanizsán,.
a remei\\kia/rô műsor»
őadások hétköznapokon: 5 ós 7 órakor, asár- ós ünnepen : 3, 4l/s, 6 ós 71/« órakor.
áth és ivas
oki. épltömestei Nagykanizsa, Xlrál-u. 37.
Telefon 105. \\ w&tiPQL
A zalaegerszegi penzügyigazg»ságnak 7.578 szánni rendelete szerint szeszJmindcn-nemii pálinka készlet, rum, likőr, eftnae stb. március 10., 11., 12, rtmnján az ilíet«3s pénzügyőri szakasznál pófcészesedés Mlá vonás céljából büntetés terheluiíátt b<wentendők.
M. népközt, pénzÜMigazg^ság.
Zalaegerszeg, 1919. ei^j^rcius hó 6-án.
Tlll,
ni. «11. p^n£ug>aazHAtó.
2095—1919.
Árlejtés! hirdetmáiy.
s
A nagykanizsai régi glmnázlij|n épületek emeletes része
lebontási munkálataftak
biztosítására nyilvános, zárt irásbelfversenytárgyalást hirdetünk.
Az ajánlat estimán az összesliuinkákra tehető a városi mértóki hivatallal beszerezhető ajánlati es költségvetési iinpokon.
At ajánlati költség ekésben Jtfy az egységárakat, mint az \'eredmCT^ezettJösszegeket
számokkal es betűkkel ki ktrlLiri
\' Az egy kofonás béiyeKgw4llátött. zárt\' es lepecsételt boritókban elhelyezett Írásbeli ajánlatokat legkésőbb 1919. évi március hó lŐ^án dél» 12 óráig kell a városi iktatóba benyújtani, s az ajánlatok ugyanakkor fognak nyilvánosan, bizottságilag felbontatni.
A . tf áros a v munkálatokra vonatkozóan • szabad rendelkezési jogát a Jbeérkező ajánlatoktól függetlentlí minden tekintetben fenntartja.
A városi tanács..
Nagykanizsa, 1919. március hó 7-én..
Dr. SabJ&n Gyula, s. k.
polgármMier.
Vállalunk lindénnemH építkezést V átalJtltást,
vasbeionVpitkczCt. Nagy megtakaritáss^L jár# modern szerkezctekkel^íiÉ^k családi ara és bérházakta. mc
Tervezés és költségvetés dijtalan.
Betüszedőtanonc
lefestetik a Zala-nyomdában!
ÉHTBSITÉfc!
Jl szombattielyi ^Erfurti MagkeresKedAiii R.-T/4
zalamee y ci képvisJletét àtvettem\\— A leftobb
virág, főzelék és>aeiőmagvak, madáreleség, — raffla pótló
kicsinyben ¿«nagyban beszerezhetők
orsziig Jűzstf mam. erzsébet-tér 2.
Vil i fi na8f Nozgó-szpaz
f llitlU Saarvaa Szálloda. tA. u
IMMfc kedde»,
A magyar A szezon in
Saarvaa Saálloda.
Márdis 10, tuft 12 éa
ínysorozat Xjjjn. képe!
eseménye
Molnár Ferenc minmi
og
5 felvonásban.
Remek klkéfő műsor I
Előadások hétköznapon: 5 ós 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 és 7 órakor.
VISZKETEG,
rflh, sömör» <5tvar, sebek és mlndem^lnQ bőrbajokat gyorsan és biztosan gyárit a
BORÓKA KBIVÍ^S
Nem piszkít és teljfcen szagtaljy Kis tégely ára . 5 K, naLr tégely 7M.t családi tégely ara 12 koronl. HozzáuJfó Borókaszappan 6 kordia. — Jfésziti:
ndor gyógy^eré^f Nagykörös. Nagykanizsán kapható\\Mr Összes gyógy szertárakban és drogériákban
A világítási rende!
határozatai \\ fényhatás, csökkenése nélkül csakis
ittOS
ipákkal
betartani.
Használjon 25,4DUI0 m fogyasztású Tungsramrafflpákat.
Hirdetések
felvétetnek
a Zala kiadóhivatalában
Halló!
*..... \' » "
Halló !
huN^nált
Rc^i vagy törött hanglemV^ekeí, mig az anyaghiány túrt, legmaVisabb áron veszünk vagy cserélü%
sz országaiért« «Mámért elaörSkdü maJfir hangszer és beszélőgép nagy%**fcw>a
Budapest, JózaeV-körut IS Fiók: IX, RSday-utca lg,
B«»xél6gépok 1SOO koronáig. - Ar|«oy*ék Ingyonl

Nyomatott: a »ZALA* nyomda éa hírlapkiadó vállalatnál Nagy kani zsánv
Igazgató,- BALOG OSZKÁR.
ím»« *wfo*y
I NAOVKANIZSA,
Sogár-ut 4. l$i$ Nyomdavállalat
FS-ut 6. 9t.
^lenlk héttő klvéteté-^ladennap kora reggel
Naqykaalasa, IBIS. Mároius II. Kedd
^—


POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak:
helyben házhoz szállítva, vagy posta szétküldéssel i
Egész évre K 90-—*
Félévre. . „ 45-—
Negyedévre * 22*50
Egy hóra . „ 7-50
Egyes szám ára 30 i
^««Ifl^gl kiad0btf*N<l l«Won TS.
—r:
Nyomd«! í«l«íon l«7.
sjuuhw
-9>
Főszerkesztő: *"
TÓTH ZOLTÁN
!
i
ÍTS*S

Föriiutikat.m és ta>tólaJdonó§:
CSILLAG JENŐ
.....- -41-!-.■.■•\' -----
Hirdetéseket, nyllt-teret és magán-kAzlcményeket díjszabás szerint ves* «¿„.. let a kiadóhivatal.
► Li ■ : u > * ess
Nemzetgyűlési választások előtt.
li
Károlyi a választásokról. —/Április 13-án vagy 27-én lesznek a választások. .
Budapest, márc. 10. A 48-as szociáldemokrata párt (Mezofi Vilmos partja) küldöttséget ma fogadta Károlyi elnök, aki a Küldöttségnek adott válaszában ezeket mondotta :
— Mindnyájunk célja a forradalmi .vívmányokat megtartani.\' Rendkívül örvendek, hogy ezt a programmot megvalósítani, támogatni \'es elősegíteni törekszenek. A választási küzdelembe bele kell vinnünk a meggyőződésnek tiszta erejét. Én és az egész forradalmi kormány a legtisztább szabadságjogi elvek alapján állunk és a bekövetkező választási küzdelemben mindenkinek szabad véleménynyilvánítását biztosítani kívánjuk. A forradalmat és av köztársaságot egymástól elválasztani nem lehet. Az a jog és szabadság, amelyet most kaptunk, emberi részesedésé mindenkinek. A forradalmi vívmányok nem álruhában jelentek meg, hogy megtévesszék az országot, hanem nyíltan, emelt Töí\'el, mint a kor diadalma szelleméhez illik.
Az elnök válaszát a küldöttség zajosan megéljenezte. A küldöttség Berinkey \'miniszterelnöknél is tisztelgett, aki valaszában kijelentette, hogy a választásokon az akciószabadságban senki korlátozva nem lesz. A küldöttség megelégedéssel vette tudomásul a válaszokat. — Hasonló\' céllal tisztelgett ma a Lovászy-párt, a keresztényszocialista néppárt, a fötdmivespárt és a magyar polgári párt küldöttsége a miniszterelnöknél, belügyminiszternél és Garami kereskedelemügyi minsztcrnél. Az együttes küldöttség s^pnoka Ábrahám Dezső volt, akinek beszédére Garami a következőköt mondotta:
Minden eszközzel arra fogok törekedni, hogy a választásokon, min-
\' ~ _ i___ _ /. • ^___f.___Af /t. > /I ntn Inc ttne/^h 1 f\\ in 1 icn ti
-mi-
kényszernyugdíjazásának fel. Miután azonban ez politikai félreértésekre adott okot; magam ♦fogom - a nisztertanácsban javasolni .c kérdésnek a napirendről való levételét. Értesülésem szerint a kormány április 13-ára, vagy 27-ere kívánja kiírni a választásokat.
A választások és a köztisztviselők.
Budapest, márc. "10. Juhász Nagy Sándor igazságügyminiszter a kővetkezőket jelentette ki :
— Az alkotmányozó nemzetgyűlés nem ^zönséges értelemben vett országgyűlés. Kell Mát, hogy a nemzetgyűlés megválasztásánál minden egyes állampolgárnak • részvételi jogot ** teljes akciószabadságot biztosítsunk. A minisztertanácsnak az az elvi álláspontja, hogy a* összes köztisztviselők, tehát a bírák is, ebben a választási mozgalomban aktive részt-.ehessenek. Hangsúlyozom, hogy a hivatalos italomnak politikai célokra való felhasználása ^vábbra- ís tilos, sőt büntetendő cselekmény "Krad. E tárgyban legközelebb néptörvény fog felenni.
**zab6 István leniondot?
\' .-s. . jjt \'
Budapest, márc. 10. Megbízható helytől ^rceti értesülés szerint Szabó István minisz-ter * mult. hét csütörtökén tartott miniszteri \'•kton benyújtotta lemondását, mert Somogy-^yében felelőtlen elemek megszállottak egyes ¡Wrtokokat..A kormány tagjai kapaticálták ^Mnt, hogy állásában maradjon meg f® «ikcrült őt arra bírni, hogy elhatározását He(,ü,K fönntartsa. A szombati miniszteri taná-
cson a főldbittokreform végrehajtásának kérdésében ellenlétek merültek fel Szabó István és B.uza Barna között, amelynek következtében Buza is bejelentette lemondását. A miníszter-tanács\'foglalkozoit ez ellentétekkel és sikerült i* azt ugy áthidalni, hogy a két miniszter közt ma már teljes az egyetértés.
A hadügyminiszter Bécsben.
Budapest, már. 10. Böhm hadügzminisz-ter Pogány József és Stromfeld Aurél államtitkár kíséretében; kedden este Bécsbe utazik. A hadügyminiszter, akivel több szakférfiú utazik, a leszerelésről fog tárgyalni a felszőlamló közös hadügyminisztérium vezetőségével és osztráknémet politikai körökkel. ...... .
Snlyosan büntetik a teraiény-elrejtőket.
Budapest, márc. 10 A közélelmezési miszter rendeletet, adott ki, amely szerint azok a termelők, akik terményfeleslegeiknek eddigi rendeletekben előirt bejelentését elmulasztották, március 20-ikáig kötelesek mulasztásukat pótolni. Akik e rendeletet nem tartják be, azokat két évig terjedhelö fogházzal és 1000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel fogják büntetni.
A forrongó Franciaország.
Qenf, márc. 10. Az Aliance General On Pravall (francit munkás szakszervezel) tegnap egyhangúlag ehatártfzta, hogy ujabb felhívást intéz a francia nemzethez, amelyben tiltakozik az antant imperializmusa, mindennemű nyilt vagy burkolt területhódítás és a szenátusnak a kollektív munkaszerződés tervével szemben tanusitott ellenállása ellen. A szakszervezet a kormányra hUilja a felelősséget a véres felkelésekért, amelyek Franciaországban támadhatnak.
Német-Ausztria
az antanthoz csatlakozik ? .
tf»*" 4 >» • . , 101+0*9*+-*. J T —-rjir -!••. 1 \'-t - * .... • \'
Berlin, márc. 10; Jól értesült helyről közlik, hogy Német-Ausztriának Németországhoz való csatlakozása a legu\'óbbi napokban\' kétségessé vált. Német-Ausztria méivadó körei hangoztatják, hogy Németország csak akkor számithat Ausztria csatlakozására, ha anyagi áldozatra hajlandó: elvárják, hogy Németország elvállalja Ausztria hadi adósságát. — Bduer külügyi államtitkár, amikor legutóbb Berlinben e követeléssel előállott, merev elzárkózásra talált. Az ügyek ismerői ugy tudják, hogy az antantnak több kilátása van arra, hogy Német-Ausztria hozzá csatlakozzék, mint Németoiszógnak.
Berlin rémnapjai.
Tovább folynak az ntcal harcok«
Berlin, márc. 10. Noske birodalmi hadügyminiszter a következő rendeletet adta ki: , A kegyetlenség és embertelenség, amellytl a sparlakusok ellenünk harcolnak, erre a paraat*ra kényszerit engem : akit fegyverrel kezében a kormány csapatai ellen harcolva találnak, nyomban le kell lőni.*4
Berlin, márc. 10. A Vrangel uton egy sebesültszállító gépkocsit megrohantak és a sebesülteket mind megölték. Tegnap Noske rendelete értelmében számos spartaku9t agyon-lőttek.
Berlin, márc. 10. A tpartakusok menedékhelye ez idő szerint Braunschweig, • ahol -Eichhorn volt berlini rendőrfőnök n£pgyülfc*e-ken \' hevesen támadja a kormányt. A spai&-kus mozgalom felső Sziléziában egyre terjed.
Berlin, márc. 10. Ma délelőtt a város különböző pontjain rendes utcai harcok dö-höngtek. A város azon részei, ahol a harcok legélénkebben folytak, szánalmas képet mustnak. A pusztítás rettenetes. Töt)l\\ ház beomlott és a romok alól halottakat és Sebesülteket húznak ki A spartakusok Listenbergben nem*,, csak a rendőröket, hanem a postatakarék 55 védőjét is lemészárolták. -
A Károlyi-párt
országos szervezkedése.
Budapest, márc. 10
A belflgymlulNiUr
Miskolcon* -
✓ * «
Napy Vince belügyminiszter Miskolcra-utazott, hogy a kormány munkaprogramm-járói beszámoljon és a borsodvármegyei Károlyi-pártot. megalakítsa. Uljára felesége is elkísérte, A vasútnál a hatóságok es a politikai pártok küldöttei üdvözölték. A belügyminiszter vasárnap-délelőtt a vármegyeháza zsúfolásig megtöltőit közgyűlési termében másfél órás nagy beszédet mondott, amelyben a mull kormányok bűneit ostorozta, maid a forradalmi\' kormány épitö-munkájának tervéi ismertette: . ^
— A községet», a legalsóbb fórumon ketl kezdeni az. cpitési — mondotta — hogy megalkothassuk a uéptanácsot a szabad önrendelkezési jog alapján. Ez volna az első alapkő, amelyre ráépíthetjük a közbeeső falakat: a városi, megyei, tehát törvényhatósági szervekel, amelyek az általános, titkos választójog alapján szintén más képet fognak nyerni/ Ami a szocializmus diadalmas előrenyomulását és azt a szerepet illeti, amely a szociáldemokratákra vár az állam belső átalakulásánál — mi megtagadunk minden közösséget azokkal a polgári elemekkel, amelyek a nagytőkének, a bankoknak és részvénytulajdonosoknak uralmát jelenténé. Amint megcsináltuk a földreformnál az egységes operációt,, amely hivatva van -megdönteni a nagybirtokosok uralmat és Alkalmas az egészségesebb és jobb gazdasági berendezkedésre, melynek a nyugatra gyakorolt halasát már is érezzük, — éppúgy meg fogjuk csinálni a nagytőkének minden más formájánál is. A hadinyereséget is magas adóval kell megterhelni, azt a nagytőkét, melynek egyedül volt haszna a háborúból. A hadinyereség megadóztatásával kell előteremtenünk azt a szükséges összeget, a mellyel felépíthetjük mindazt, amit a háború lerombólt., A szociáldemokráciának különbséget kell lenni burzsoá és burzsoá közölt. A polgárság egy részét éppen ugy kiszipolyoztak, mint a munkásosztályt. Most amikor néhány héten belül ennek a kormánynak oda kell iilnie a győztesek asztalához és tárgyalnia kell az ország lövendő sorsa •felől, a forradalmi elemeknek olyan szolidaritást kell mutatni kifelé, hogy - azoknak a tárgyalásoknak zavartalanságát semmiféle rágalom, amely a belső rend felborulására akarna rámutatni, ne zavarhassa. Az ország boldogulása szempontjából nyu£át felé nem jeleni lényeges kUlömbséget, vájjon szo-ciáliste, vagy polgári többség jön-e be? Lényeges csak az lehel, vájjon túlsúlyra fulnak-e a forradalmi elemek a * nemzetgyűlésben.
v— Ezután részletesen ismetelte a miniszter azokat a széleskörű reformokat, amelyekkel a kormány a munkanélküliségen segíteni fog. Egyebek közölt rámutalot! a kereskede!emiigyi| miniszter közmunkaterveire, hangoztatva azt, hogy emellett az országban igen nagy utfejlesztési munkára is sürgős szükség van. Beszéde további folyamán rátér a tisztviselői kar magatartására:
— Olyan lisztviselő, aki pillanatnyi konjunktúrákból, érdekből, vagy megfélemlítésből csatlakoznék akár a Károlyi-párthoz, akát í siocláldertiokiralákhoz, aki c$ák hzérl lép be, inert. fegyelmivizsgálat van a háta mögött, nem kell. De csak aki a maga pillanatnyi érdekét követi és benső meggyőződés nélkül, sőt egyenesei! ennek ellenére akar inuukát vállalni, annak a munkája
Jáem lehel értékes, az ilyén tisztviselő vo-. nuljon vissza és legyen néma szemlélője az uj világ megalakulásának. (Zajos éljenzés, hosszantartó taps. Felkiáltások: Ne ameri-• kázzanak l) A nemzetgyűlés fog dönteni affelől, hogy a községi reform terén az állami beavatkozás, vagy az autonómia fog-e\' szélesbülni. Az \'állatai beavatkozás . okos, Jogos és égészéges akkor, ha a politikai jogoknak teljes szabadsága áll rendel- I
kezésére az állam minden egyes tagjának, | mer! így módja és alkalma van az állam i összességének és többségének arra, hogy az esetleges helytelenül készült centrális hatalmat módosítsa, ha kell meg is szün-. tesse. Az autonomía csak ellenszer a mindent elnyomó centrális hatalommal szemben.
Végül részletesen fejtegette a politikai helyzetet. A nyugati tanácskozásokról megemlékezve annak -a meggyőződésének ad kifejezési, hogy csak olyan döntést kaphatunk, amely ennek az -országnak teljes felszabadulását adja meg: há nem igy volna, akkor a döntés csak papirosdöntés lesz (Percekig tartó hatalmas tüntető éljenzés követte ezeket a szavakat.)
VaNNjáuoN vallásügyi inlniMZ* ler Esztergomban,
Az Országos Károlyi-párt vasárnap délben 12 órakor Esztergomban a vármegyeházán monstre-népgyülést tartott, amelyen János vallásügyi miniszter. ismertette a Károlyi-párt programmját. Kifejtetle a miniszter, hogy közéig az idő, amikpr minden pártnak be kell számolnia, vájjon megfelelte annak a bizalomnak, amelyet a polgárok belé helyeztek. A miniszter ismertette a Károlyi-párt működéséi és hosszasan beszélt arról, hogy a párt vezére volt az egyedüli intakt magyar politikus, aki az első pillanattól kezdve ellenezte a háhorui. A miniszter ezután beszélt az egyes pártok működéséről, megjegyezte, hogy vannak a szociáldemokratapártban olyanok, akik a szociáldemokratapárt egyeduralmát hangoz^ látják és\'.azt szereinék, ha ez a párt venné át a kormányzást. A miniszter a szociál-demokralapártnak egyeduralomra való jutását nem farija helyesnek, sőt elítéli: Itt az ország sorsáról van szó — úgymond - - és a forradalom vívmányait, melyet a Károlyi-, radikális- és szociáldemokratapárt együtt vívóit ki, együli Is kell megtartani. Kifejtette, hoory ha ez a három párt nem tart össze, akkor előtérbe lép a kommunizmus, amely anarchiába döntené az országol. Képtelennek tartja a miniszter a szociálisták által hangoztatott kullurális elveknek keresztülvitelét. A szociáldemokratapáfl . felvette programmjába a szekularizációi, a vallásnak magánügygyé való tételéi, annak az iskolákból váló kiküszöböléséi. Ha a választásokon ők jutnának uralomra és meg akarnák ezeket a célokat valósítani, Magyarország kulturharc színhelyévé lenne. Itt nagy \'ellentétek vannak közöttünk, melyeket azonban talán sikerülni fog áthidalni. A miniszter után a kisgazdapárt nevében Drozdy Győző beszélt, aki ismerlette a párt programmjál.
Juhász. Nagy Nándor
Szabó István miniszterek Székesfehérvárott.
A székesfehérvári Károlyi-pár! vasárnapi alakuló ülésén részt vett Jnhdsz Nagy Sándor igazságügywiniszíer, <Szzt>ó István népgazdasági miniszter és Szemző Ernő is. Az ünnepélyes fogadtatásnál az ügyvédi kamara szónokának adott válaszában kijelentene az igazságügyminiszíer, hogy a kormány a vidéki ügyvédek fölsegélyezésére 6 milíó koronái irányzott elő. A miniszterek ellátogattak előbb a gazdakörbe, ahol több beszéd hangzói! el. A vármegyeház nagytermében megtartott gyűlésen Juhász Nagy Sándor nagyobb beszédei mondott. Tetemre hívja a reakciósokat, a feudálisokat és a banktőkéi, mert ezek <i nép vagyonához nyúllak, hogy kiszolgáltassák Bécsnek. Meg-\' állapítja, hogy a szociáldemokrata párt a leglojálisabb felfogást vallja és a leghazafia-sabban viselkedik, meri ugy bent az országban mini a külföldön a legelszánlabban harcol az ország fetületi épségeért. Rágalomnak mondja azt, hogy a Károlyi párt bárkinek a vallásszabadságai is sértené. Szabó István a gazdakörben mondott beszédében figyelmezíetle a kisgazdákat, hogy nagy veszedelem lenne, ha a dolgozó po\'^ gárság összeszervezne a dolgozó néppel, A* kisgazda és a Károlyipárí összeforrott és fégyvérbáriátságbap vivt^ meg a harcot a szociáldemokratákkal együtt. Együtt Is kiván ezulán is veli& maradni.
Huza Barna Veiiprémt,^
A veszprémi színházban zsúfolt Há mellett tartotta a Károlyi párt vasárnap m! kúló gyűléséi, amelyen részt vett Buza Bar* földmivelésügyi miniszter és Festetics Sánd gróf, volt hadügyminiszter is. A földmivelé? ügyi miniszter beszédjében szemére vetette nagy latifundlumosoknak, hogy testvéreik« a kisgazdákat Iciiagadták az apai .0^\' ségbŐl. Kifogásolta, hogy az egyház nem tiltakozott a háború ellen és nem mulaioh rá a tízparancsolatra, hogy „ne ölj". ^
most, amikor nagybirtokokat kisembereknek akarja juttatni a kormány, előveszi a parancsot és azt hirdeti „ne ölj". Fesutiii Sándor gróf, volt hadügyminiszter szociáj. demokratának vallja magát: eddig csak őzért nem lépett be a szociáldemokrata pártba meri lettekkel nem bizonyíthatta be, htoy Igazi szocialista. ^Pr

A hadsereg újjászervezést
A toborzás első napja Nagy., kanlzsán,
(Saját tudósítónktól.) A hadsereg ujjt. szervezésének munkalatai az egé#z ors^ágb»® megindultak s néhány héten belül Magyarországon egyetlen katona se lesz, aki nem« saját szabad elhatározásából, hanem kényszer-bői szolgál A kanizsai helyőrség legénysége az első napokban némi nyugtalansággal nézte az újjászervezést, mert a leszerelisre iWt katonák közt sokan vannak, akik nem mezó-gazdasági munkások s igy megélhetésüket nem láttak biztosítva. Bőhm hadügyminiszter azon-ban ezt az aggályt is megszüntette Táviratig közölte a nagykanizsai katonai hatóságokkal, hogy a legénységnek az a része, amely nem mezőgazdasági munkával foglalkozik, — sajit kívánságán visszataitható. Igy a jelenlegi kdtonasagnak mintegy harmada tagjt maradt zsoldos- hadseregnek is. Zala megyében a toborzást tegnap kezdték m?g A vármegyébe« három bizottság működik: Nagykanizsán, Alsólendván és Zalaegerszegen. A felső zalaiak* nak Veszprémben kell jelentkezniük, A nagy« kanizsai toborzóbizottság első napjának eredménye a várakozáson alul maradi. Mindössze tizenhármán jelentkeztek a zsold )s-seregt* véli belépésre s ezek ktuül csak egy vált be. Remélhető, hogy a toborzás további öt napji eredményesebb le«. De ha nem igy lenne if, föltétlenül elégendő katonaságunk maradi jelenlegi hadsereg önként visszamaradó legénységéből is. A mezőgazdasági munkát Ori legénység már türelmetlenül várja a leszerelést, ami c hó 20 án következik be. A de^ü taluy katonákat a tavaszi mezei munka csáb:ijt haza. A mi földművelőinket nem roniMji meg semmiféle téveszme sem s-a kommunista törekvés akkor csalódott legnagyobbat, amikor számításba vette a falu népét is. A falu fiaiban a föld szeretete és a mipika tnegb csülése attavizmus. A\'vérütf, az Ösztönük ha tjí ökeU mezőre, a munkára s nem kell félni, hogy J magvar földműves hűtlen lesz a fö\'dhU/ magyar ugart a* idén sem fogja fölverni i gyom. ___
Hétfői tőzsde.
Budapest. március 10
Magyar Hitel 926, — Osztrák Hi el M
— Osztrák-magvar államvasút 10G2, — Lestf-^ mitoló$ Bank 608, — Hazai B*nk< 4M. ~ Magyar* Bank 701, — Rimamurányi 963, ^
— Salgótarjáni 1035, — Közúti vasút W
— Városi vasút 260, — Urikány 897, bank 823, — Jelzálog 581, — Ker. Bank
— Schlick 372, j®Guttm^nn 895, Sdavófl« Bo2».
A vetőmagszükséglet fedezése. A ti
vaszi munká>atok rtugkezdésével aktuálisa a vetőmag kérdése. A földmívelési min«jr mindent megtesz, hogy a tavaszi munká* ^ bői az okbóljkésedelmd ne «^nyedjen» Azok, akiküek vetőmagra van szükségöK f lerftkezzenek a városháza 21. számú **ou jában.
jyi9 március li
HÍREK.
naptAR.
Kom. kath. Konstantin hv. Ptou Konstantin. Gor. kel. február 28) Poríir. Ur. Vead 9.
A t,*p kél reggel Ö óta 25 perckor, ityugszlk délután 5 óri 50 porckoi \\ boW ke) délben 12 óra 41 ptro kot, éjjel 3 ótb 20 perckor.
az önkéntes polgárőrség III.
csoportja tart szolgálatot.
_ A zalamegyei kormánybiztos a nunkásság támogatásit követeli Dr. Brig-levicb K*roly zalamegyei kormánybiztos-főispán rendeletei bocsátott a közigazgatási hivatalok jeleihez, amely bizonyára nagy megnyugvást fog kelteni a munkásság köreoen. A kormánybiztos elrendeli, hogy a megyei lisztviselők ne csak akadályokat ne göiditsenek a munkásság nervezkedése elé, hanem azt minden rendelkezésükre álló e&közzel támogassák. A kormánybiztos Fára \'megyei főlevéltárost, aki a zalaegerszegi szociáldemokrata párttal szemben nem megfelelő módon viselkedett, — állásától fölfüggesztette.
— A bankjegyek lebélyegezése Nagykanizsán. A bankjegyek előrejelzett lebélye-jezése Nagykanizsán is hamarosan megkezdődik. A lebélyegzés technikai keresztülvitelének ncgkönyitésére az alispán táviratot küldött a polgármesterhez, hogy a közönséget hivja fel pénzkészletének a bankokban való elhelyezésére. Az intézkedésre a kormány azt. akarja elérni, hogy a fölöslegcB ácsorgás és idő-veszteséi; elKerülhetö legyen*- .
* — Megalakult a fejmunkások, szabad •tervezete. A szociáldemokrata pArt kebelé ben a fejmunkások szal)3d csoportja névvel megalakult a szellemi munkások szabadcso-portj4. A szabadcjoport felállítása régi hiányt póH)1, mert edd»g nem volt a s*abadpályán mnködő szellemi munkásoknak szocialista szervezte A munkásotthonban tartott alakuló ülé-m Wugrlnetz Károly párttitkár üdvözölte az uj alakulást és (elhívta a tagokat a szocializmus c^jaiérl való küzdelemre. A szabadcsopot a Munkástanácsba: dr. Mező Ferencet, dr. Bartha Józsefet és dr. Viola Ignácot küldte ki. A szabadcsoportba már edaig is igen jelentős számú tag lépett, be.
— A kormánybiztos a lakáshiány enyhítéséért A kormánybiztos holnap hirdetményt bocsájt ki, amelyben felhívja a város háztulajdonosait, hogy nres lakásaikat, raktáratkát és üzlethelyiségeit haladék nélkül jelentse be a hkáuhmt Inak, Azok a bútorozott lakások, amelyek üresen állanak, haladéktalanul beje-leuleadőx. Azok, aktknnk két lakásuk van, egyik lakásukat kötelesek a iakásnélkülieknek ápdni. Senkinek nincsen • joga — mondja a Hirdetmény — ahhoz, hogy ezekben 4 az időkben kit helyen tarthassanak lakást. Azoke\'len, akik a rendelkezéseknek nem tesznek eleget a legszigorúbb rendszabályok életbeléptetését he-lyeíi kilátásba a kormánybiztos.
— Ruhaszövetet kap Nagykanizsa.
Nagykanizsa városa március 5-én azzal a kérelemmel fordult a Országos . Népruházati Bizottsághoz, hogy a nagy ruhainségre való tekintettel nagyobb mennyiségű ruhát utaljon ki a váiusnak. A kérelemre tegnap érkezett meg a válasz, amely szerint a népruházati bizottság a legsürgősebben ellátandó lakossá részére ?w0 méter különféle pamutárut, 1000 méter P^ptrláncsTövetet, 1000 méter gyapjúszövetet, 1600 méter nyersselymet, 1500 méter mű-jelymet, 50 tucat gyermekharisnyat, 50 bársony Jknt, 50 barchend blúzt és 100 munkás-«Őppenyt utalt ki A ruhaszövetkiutalásrór ®egkérdezlük dr. Krdtky István főjegyző véle-, fényét, aki a következőket mondotta:
— A kiutalt ruhamennyiség nagyon kipsi, gy. hogy a ruhainséget csak nagyon kevéssé
a enyhíteni. A szövetet természetesep Jegyre tlJR|uk kiadni, mégpedig elsősorban azok ak, «¡k a népruházati bizottság által kiutalt szövetekből eddig még egyáltalán nem kaptak. A «övetek két héten belül megérkeznek Nagykanizsára és a város azok árusításával azon a JJ^skedön kivül, akinek a város elsősorban wszönheti a ruhakiutalást, még két támoga-
m
«zoruló kereskedőt fog megbízni.
ZALA
hé,, rz S4fr.ány Káro,y •\'«•déss. A város- I háza közgyűlési termében Sáfrány Károly a
nagytudásu piarista tartott vasárnap előadást a 1 Haladás Egyesület rendezésében. .Vagyunk, de nem élünk- - ez volt az előadás cime. báfrány tanár a saját életét magyarázta: az öntudatos ember életéi. Azt bizonyította, hogy az emberek nem a saját életüket élik, -mert a külső, kívülről jövő behatások, az éveken át a gyermekkortól-az egész életen át folytatott suggestio eltereli az embert saját magától. — Az érvek és az egész világirodalom legkiválóbb filozofiai munkáiból vett Idézetek egész tárházát vonultatta fel élete s ami nála ugyanegy: filozófiájának bizonyítására. Szellemes, mely, de mégis mindenkinek élvezetes előadása egv pillanatra visszahökkentette az embereket, mert megmutatta nékik az ő üres, sablónos, bábszerü és másoknak élt életüket.
— Bőjtbeszéd ciklus az alsótemplomban. Páter Jeromos böjti beszédcíklusí kezdett pénteken az alsótemplomban. Magas szárnyalású és fii >zófikus alapokra épített beszéde után nagy várakozással tekintenek a hivők legközelebbi beszéde elé, amelyet jövő pénteken „a világ és a kinyilatkoztatás\'4 cimen tart.
— E»őadás a patronage céljáról. Dr.
Mutschenbacher Edvin törvényszéki bíró csütörtökön délután hat órakor a polgári fiúiskola tornatermében előadást tart a patronage céljáról. 4
— Dr. Miklós Dezső temetése. Tegnap délután temették az izraelita temető halottasházából a fiatalon elhunyt dr. Miklós Dezsőt óriási részvét mellett. A sírnál dr. Büchler Mór keszthelyi rabbi mondott mélvertszántó, tartalmas és megható gyászbeszédet.
— A Szentegylet közgyűlése. A nagy kanizsai izr. Szentegyiet f. ho ü4én tartotta évi rendes közgyűlését azokatlan érdeklődés közölt. A közgyűlést Szotnmer Nullán p és t. főfelügyelő, mint korelnök nyitotta meg. Van az izr. hitközség intézményei közt egy diszkért — mondta meg. yitójában - melyben a legszebb virágok : a jótékonyság örökszép virágai nyílnak, Ennek a díszkertnek fókeitészévé a tagok «egyhangú bizalma dr. Weisz Lajos ügyvédet választotta meg. Erre dr. Weisz Lajos éljenzés között elfoglalta az elnöki széket. -Sommer Ignác hitközségi elnö\'t rövid, magas beszédben, üdvözölte őt a hitközség nevében, ugyszól/án installálta hivatalába, melyhez az uj elnökben minden garanciát megtalál, hogy a Szentegylet nemes feladajait teljesítse. Dr. Weisz Lajo* elnök megköszönte az előlegezett bizalmat. Magával ragYdó hatalmas szonoki klszültségü beszédben fejtette ki, ho^y a zsidó vallás a Hagyományok ápolása mellett a kuiiuia fejlődésnek, a haladásnak sohase allt uijaba, mert a zsidók történelme az emberi jogodnak, szabadságának felebaráti szeretetnek kincsesháza. A gyönyörű beszédet zugó éljenzés fogadta. Azután Barta Lijos titkár olvasta fel kiváló gonddal Összeállított szép évi jelénlését. Először is megemlékezett az év haluthiról, közöttük néhai dr. Neumann Ede főrabbiról, kit 36 évi működés után ragadott ki a halál a hitközségi éleib51. Az egyesületnek jelenleg 494 tagja van, kik között 07 újonnan nelépett tag van A lefolyt évben 104 halottja volt a hitközségnek 54 férfi, 44 nő és 6 gyennek. Ekkora Halandóságra a több rtíint egy évszázados multu egyesület nem emlékszik. Az »lől iáróságnak uj tagjai az elnökön *ivül dr. Ooda L»pót Kaszter Miksa, dr. Otlop Mór (azelóti elnök\' volt) é» Sieiner Zsigmond. A nagy figyelem közt felolvasott évi jelentéM nagy teiszésjel fogadták. A közgyűlés dr. OllopMár, volt elnök, érdemet jeg>zőkönyvbe foglajta. A közgyűlés előtt a templomban ünnepi istentisztelet volt. melyen Abramovits Mark főkántor müvészí szép énekével ragadta el a hivő lelke ket. Az istentisztelet Mózesnek, a vilg nagy törvényhozójának szólt, kinek születési és halálozási \'évfordulója volt az emiitett napo-
— Orvosi hlr. Dr. Sándor Mi (C«engeri-ui 15) uj bb rendel nemi betegeknek délelőtt 11-^12 2—-4-ig.
_ Koszorupótló adomány. Dr. Havas
*Hugó ügyved dr. Miklós Dezsó elhunyta alkalmából 20 koronát, adományozott a tüdővészes szanatórium céljaira.
— Értesítés. Folyó hó 15-én, szomta-top a borbély üzletek d. u. 2 óráig lesznek nyitva. 5 órától újból nyitva vannak 9 óráig.
— Elegyzés. Düh Istvtn Sátoraitonjfíely-ről eljegyezte Ködbaum ílorítor kisasszonyt.
— Serák Márta operaesfélye. Ma este 7 órakor kezdődik a Casinó dísztermében Serák Mátti operaestétye, amely elé a közönség nagy várakozással tekint. Az estély sikerét csak emelni fogla az, hogy a ti\'áló művész* nőt dr. Balla Jtnos kiséri zongorán. Akik a tegnap esti főpróbán jelenvoltak, a legnagyobb elragadtatással beszélnek az előadó művészek elsőrangp kvalitásairól. A műsor a következő: 1. Meyerbeer: Ária a Hügenottákból. 2. Puccini: Ária a Pillangó kisasszonyból. 5 Tarnay: Haide (műdal) 4. Dell4 Aqua: Viltanella. 5. Gounod: Ária Faustból. 6. Brahms: lmmer leiser (műdal) 7. Grieg: Solveigs Lied (műdal.) 8 Chaminad: Ecrin (francia műdal) ö. Puccini: Ária Toscából. 10. Kuruez János : Elűzhetsz édes. .. és Hervadó rózsák. 11. Dlenzl: Liliomszál. — Jegvek még kaphatók Brónyai L. női kalapüzletében.
— A gabonarekvlrálás. Jelentettük, hogy a közélelmezési miniszter .3000 waggon gabona rekvirálását rendelte el. A rekvirálás el-lenőrzésére Skultéti Miklós főszolgabírót rendelte ki a közélelmezési miniszter.
— F. hó 9 én a Polgári Egylet
Tímár Liza estén elveszett \'egy fekete kalap. Kéretik a becsületes megtaí<|ó a
Egyletbe leadni szíveskedjék.
.... ... , ,
—. Sport. A Tornaegylet gyakorló kedden és pinteken este 3 órakor a o#gári iskola tornatermében. Uj tagok fölpletnek ugyanekkor.
— A színkörben vasárnap délután megtartott\' népgyűlés alkalmával megválasztott II. ker. választási végrehajtó-b\'iottság ma foly£ hó 11 én este Jél Ő órakor, a kereskedelmi alkalmazottak helyiségében (Caszino) ülést tart. Pontos megjelenes kéretik.
— Timár Liia előadása. A Munkásotthon javára rendezá^tégnap esti Timár-Liza előadás a teljes siker jegyében folyt le. A közönség ismét zsúfolásig megtöltötte a Polgári Egylet nagytermét. A vállalkozás, amelybe a műkedvelők belefogtak, meglehetősen nehéz volt. A Timár Liza speciálisán olyan munka, amelyik kiváló és főleg rutinirozott színész embereket követel, a műkedvelők nagy szorgalma és kitartása» azonban megbirkózott,.. a nagy feladattal, amit legeklatánsabban az elért nagv siker bizonyít, A nagy ¡¿leneteknél, de a kisebbeknél is többször, nyllc színen tapsolták meg a szereplöket Nagysikere volt a főszere* pet fátszó Völgyi Lenkének, aki nem lankadó erővel és sok nelyen igazi, nagy, belső erővel já szotla meg a tulkulturált finomra ápolt Ti-már Lizát. Timárné szerepében Beck Frida aratott zsjos sikert. István Juliska kis szerepét finoman és kedveHen játszotta le. Vidor Imre, tUrmann A/noll, Törők Ferenc . és a többi szereplök mind-mind hozzájárultak nagyszerű összjátékukkal a hatalmas sikerhez. A műsor utáni táncmulatság a késő éjszakai órákig tartott.
— Bartha előadása. A szociáldemokrata párt sorozatos isrnerettrrjcsztó előadásokat rendez. A vasárnapi előadó, .dr. Bartha Jó\'sef ügyvéd volt, aki a szocialista közgazdaságról tartott mélyen szántó, nagy készültségi öl tanúskodó és mindvégig nagy figyelemmel .hallgatolt előadást.
■•yr- r..j.■ I ; 11 f In\' . .M i \'.\'. ■ " «■\'-■■ I ■\' »
A szerkesztésért felel: a főszerkesztő.
on^ha- és viragkertészetembe
órái ■te.
és
fután
Értekezni lehet a Gőzfürdőben . reggel 8—9 órakor. Csillag Jenő.
iphatók GO
edőnél


Ufo

AV>
Igazgató: BALOG OSZKAfc
— ■* nil ■ ■ \' \'■ lililí ———.....
Hétfőn. Min, szerdán. Hinta 10, t
A magyar y^nysorozat \\m A szezon iro^nVii és müvem
!2ü
f. képel eseménye
Remekklsérő műsort
ZALA
-1 ■ - "L
• 2¿0 2\'20
SiiO 4 40 4 40
4-40
8 80
Irodalom.
Ezen rovat alatt felsorolt általános érdekli könyvek rendes bolti arbun kaphatók
F1ICHBL FÜLÖP FIAI könyvkereskedésében, Nagykanizsán.
Basa Baraa, Ma^yar^rsrag igaza ..... K Illái Bála, A sseliemi munkások es a stocialisniui K Üratu Bóbirt, Magyarorszag feldarabolása es a
ucmactiségi kérdés...........K
RieSffta, l.épvcaseó (A K. 68.).....K
Farrtri, A kis szövetségesek (A. K. 50) . . K Baltac, Cézár Rirotheau (A. K. 55) . . . . K Siaaii Bála, A meztelen táncosnő . . . . , K Sariayt, Kantate . . . , . . .. , , , . K H\'n-WUtU Oszkár, A kritikus mint\'művest . K 3 10
A szépség ÍUozofiuJa . . . . K 8 80 ord Alfréd DouqIís, Wilde Oszkár es én . , K 15*40 Kóppol, Jbyron, fuggelékuj Ityron Magyarorszagon K S\'80 WilJi, A csodaszer, fantasztikus szerelmi regény K D\'ttO
InUi Ojala, Kánaán köayve......K 3*10
Liraax Qatton, A »»rga saoba titka . . . . K II\'-
01 ah Gábor, Deák György.......K 7*70
LiaiM Oém, Nemet maszlag, török áfium . . K 1UH0 Bruti Charlotte, A tovooiíi .írva ford. Karinthy
Frigyes fltét kutet).........K M3\'—
Bélaebi, A természet titkaib I .....K \'8*80
Firencai Sári, A vörös daru .....K 13*20
Hónyi Adorján, Aa éjféli vendeg.....K 5 —
Kadar Lehel, A bagdadi vasút, regény . K Kormii Oyuii, A lelki elet CJ kötet) . . . /< K 1.8-— Foaraiir Ágoston, l Napóleon életrajza (\'J kutet) K IS — Tiraánuky Jeaö, A kék gondviselés . ... IC i:t 20 Krady Oyala, Tótágas . .......K h 80
Aki házat, szőlői
• -V- * fi
vagy egyéb ingatlant venni vagy epbni akar, az forduljon bizalommi
ACZÉLIGNÁffZ
Főút á^zám alatti
ingatlanforgalmi irodáfthoz
ahol mindig van ilmn eladj és vételre etöjAttzvi
1919. március
Egy pá" szép, magaj^széru cipő eladó Tárház-utca 5
Burgondi-rápa eladó Teleki-
Egy pár belső és kOf^* békéi bicikli gumnti eladó Vö
20. szám alatt. ;;
r v
Jól főző gazdaasszony aki a ház^rtás v minden ágában .jártas, kerest^UkA ~ Ah a kiadóhivatalban. \'
lolnár Ferenc szintmíve 5 fölvonásban,\'
Ügyes, gyakorlott pánztárnoknő
keres Cim ft kiadóhivatalban, k q ^7(5
Fegyverjavitásokat és átalakjftst jutányosán eszkostök. töröfV fegym»Ket me veszek. Szántó Géza pv^amuJls, Magy utca 53. szám. \' í
Konvenclós állást keres 81 evcs/iős
gépész gőzeke, cséplő-gepek melle, Elektromos munkát is önállóan végez és erei. Cím: Lancsár József gépész,\\|igyre^. 075
Ajtók, ablakok ás tokok, amelyek a Thurn-Taxis herceg baltavári kastélyából kerültek ki, jutányos árban kaphatók. Érdeklődni lehet a gőzfürdőben. Telefon 350.
Boroshorcrók
ujak é£ haszriáltak —
PÉT15H H
bor- és hordóméra*
Nagykanizsa, Csei
Előadások hétköznapon: 5 és 7 órakor, Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 és 7 orakor.
felvétet in 1*
a Zala kiadóhivatalábart
Ho;.uouyi-a. 4. Tilotoa
Hétfőn, kedden. Március tO. és ILpn
A magvar filmniűvénet szine-javaJRuztiik Nollay Canhiila feiiéptáJP
A csabftó
dráma 4 fcP
gc
És a remek kisérő műsor.
•r, ■ r > > » . t
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepen : 3, 41/*, 6 és 7Va órakor.

Nyomatott: a »ZALA* nyomda és hírlapkiadó vállalatnáKNagykanizsán.
- - -- . _ ___ , , 1
--.......■ V \'•" ?\'" \' \' - .-.
és kiadóhivatal! t«Ufon 71.
• Főszerkesztő: TÓT1I ZOLTÁN
Főmunkatárs és laptulajdonos j
CSILLAG JKNÖ
HjomdáI Ukfon fITi
liHkM:
^OYKANIZSA, Sugár-ut 4.
Nyomdavállalat
p5-ut 6. sz.
,lk Hétfő ki vételé-l^töennap kora reggel
N-oyk.nlÍ8I9. Rlároiy« 12. Sxerd«.
•üiuui. xn n i i
-
--
• mzé mm
émmin
Mmí


¡¡¡Éli
-
i
■ £ . 1
V" \' *.*\'•£.•">¿CTv Kg|||||§| j
. . i POLITIKAI NAPILAP.
V /. , f
apBCCCJl TMBBa
Előfizetést árak:
helyben házhoz szállítva, vagy posta szétküldés*«! i
Egész évre K 90--
Félévre . . w 45 —
Negyedévre n 22*50
Egy bóra . „ 7*5*
Egyes szára ára 30 t.
Hirdetéseket, nyUt-teret és magán-közleményeket, díjszabás szerint ve« , fel a kiadóhivatal«
■ JW*
Berlin rémnapjai.
Terjed a spartakns zendülé«.
Berlin, inárc. 11. Illetékes helyről közlik, bwy a spartakusok zendülése déli es délkeleti irányban terjed. Alig remélhető, hogy az elke-Knxiett hatcok egyhamar ellanyhuljanak. Neu tőiben is rosszabbodik a* helyzet. A kormány cupalai teljes eréllyel fognak hozzá NeukOln ¡Kitisztításához. A spartakusok megszállva tartják Lichtenberg pályaudvarát, amelynek környékén a vasúti síneket felszaggatok. Noha a k^mánycsapatok leverték a lichtenbergi zoKlüiéft, . a keleti és délkeleti városszéleken . duió harcok hevessége mégis razt bizonyítja, nou/ a legközelebbi napokban- nem várható a lázadás végleges leverése. Egy ujabb jelentés unitit Berlin keleti i észében és Líchtenberg-t*n tovább folyik a harc. A kormanycsapatok wgyüiüvel vették körül Lichtenberget.. A Lichtenbergbe vezető utakon több helyen el* Keseredett harcok folynak. A halottak ós sebesüllek száma óráról órára növekszik. Eddig rendkívül tok ember esett áldozatul az anar-\' aünak. A Frankfurtén Aleen tegnap egy aknavelő lövedéke célt tévesztett és egy csopott kíváncsi emberre esett: 25 ember meghalt és raegiebesült.
Berlin, márc. 11« Charlottenburgban és Bcrli;i keleti részein nagyobb fegyver és muni-oóraklárakat talállak a kormányc*apatok. Ma Melóit elfoglak egy spart*kust, akinél 800,000 márka értékű rablott ékszert talállak. ROntön agyonlőtték. Este 8 óra után Berlin utcáin megjelenni tilos, mert akit ott találnak, ózonul lelövik. Felsösziléziában és a Ruhr vidékén a ipartakus*lázadá8 terjed.
| Siettetik s béke ütegkötését.
Páris, márc/11. (Radio). Ma egy nagy-Allásu politikus kijelentette, hogy ha rövidesen kőtik meg a hé^ét, könnyen meglehet, hogy nem találnak néniét kormányt,. amelyet & aláírásra meghívhatnak. A német kormány MNj-naj)ra gyöngül és a további halogatás a kormány Összeomlásával járhat. Nyilvánvaló, ha szigorú békefeltételeket kényszente-l)ek a németekre, az a német kormány azon-■ m bukását idézné elő, akármlnő gazdasági ■gogatásban részesítenék is a németeke\'. A ^«értekezlet most ama dilemma előtt áll, 10Ky a németekre kedvező békét köt, vagy Wltalában nem tud békét kötni. .. öéc*, márc 11. A Presse jelenti Párs-001: Pichonnak a béke mielőbbi meg öt sére i^lkotó Nyilatkozata igen. nagy jele töségü. ;^gyobb, mint pillanatra Játszott. Mértékadó» I »«joakörök nézete az, ho*y a Németországgal ^Wzelebb létrejövő megállapodás már a vég-békét jelentheti. Minden fontosdbb ügyet | "^lapítottak már a bizottságok s igy a antantkörökben ama vélemény alakult vOgy előzetes békeszerződésre nincs
^<1mou útban Európa felé.
nv.n 8ud<,P«*t. márc. iU A M T. 1.-nak a Wngerrői a George Washington" icdélze-^ .«övetkezö szik\'atávirat érkezett: Wilson IfabK k ,dóÍárás következtében meghUlt. Komo-L^» \'a n,ncs> az orvosok tanácsára rttíftd-n^r^J %ban maradt. Ma részletes sürgö-ívfkL e?tek Houstetöl és Lansingtól, ame-beszámolnak a békeértekezleten történt
dolgokról. A „George Washington\'1 tizenharmadikán fut oe a bresti kikötőbe. Wilson innen egyenesen Párisba utazik. A tenger erősen háborog.
Az antant dnual konföderációt
akar.
Bécs, márc. 11. Fürstenberg gróf, a monarchia volt madiidi nagykövete tegnapelőtt érkezeit vissza Bécsbe, ahol ujságiro előtt & következőket mondotta: Beszéltem Madridban, Genfben és Bernben olyan államférfiakkal és diplomatákkal, akik alaposan ismerik az antant szándékait és ezek alapján kijelenthetem, hogy Német-Ausztriának Németországhoz való csatlakozása nagy akadályokba fog ütközni, sőt valószitttlleg meg sem történhetik. Az antant visszautasítja még a \'gondolatát is ama lehetőségnek, hogy a németség a világháborúból területileg e« gazdaságilag megerősödve kerüljön ki. Ha Német-Ausztria Németországhoz akarna csatlakozni, megsemmisítő feltételeket k?pna, úgyszintén Németország is, ugy, hogy mindketten * rosszul járnának. . Az antant terve a következő: Délnémetországtól, Német-Ausztriából, a régi monarchia területén alakult államaiból, tehát Magyarországból is, valamint Romániából és Bulgáriából nagy dunai konföderációt akar megalkotni és ez esetben minden állam az antant, különösen pedig Franciaország leghathatósabb segítségére számithat.
, Szeged — Kaposvár.
Yérea kommuulata ttíuteté« 8ze-gedeu«.— HzoeiáUlemokrata dlrek-. tórium KapoNvárott.
Szeged, márc. 11. Az itteni kommunisták vasárnapi nagygyűlésükön hozott határozatukból kioflyólag ma felkeresték a polgármestert és követelték, hogy h leszerelt katonáknak fejenként 5400 korona végkielégítést adjon, amit a hadimiilíomosokra kivetendő vagyonadóból fedezzen. A kommunisták főtámasza a szegedi huszárság 70 embere, akik tegnap elhatározták, hogy megszüntetik a rangfokozatokat, maguk elé idézik " a \' tiszteket és megfosztják őket rangjuktól. Egyben kineveztek egy főhadnagyot városparancsnokká, egy zászlóst pedig hadügyminiszterré. A szegedi Munkástanács tegnap este tiltakozó gyűlést taitott a kommunisták ellen és kedd délelőttre négyórás munkaszünetet határozott el. A munkaszünet alatt nagygyűlés volt,\' amelyen körülbelül 40.000 ember tüntetett a kommunisták ellen. A gyűlés után a tömeg rendben ^oszlott szét. A munkásság egy része a Széchenyi téren keresztül nagy vörös lobogó alatt vonult el és a Kossuth Lajos Sugárut felé tartottak. A Tisza Lajos körút és a Sugárut keresztezésénél, a kommunista párt irodája előtt összetűztek a kommunistákkal, akik felvonultak ugyan a szoclálisták gyűlésére, de még a gyűlés kezdete előtt eltávoztak és a kommunista lap szerkesztősége
♦ á *
gyűlést tartottak. A kommunisták a szociáldemokraták kezéből ki akarták ragadni a vörös lobogót, mire egy tüzér tizedes háromszor a levegőbe lőtt. Erre egy tüzér őrmester a tömeg közé lövetett, általános lövöldözés támadt, amelyben Széchenyi Pál 18 éves huszár lábán» Oránics János 26 éves oolgAr kexén sebesült meg/ Balogh József 18 éves katona pedig lágyéklövést kapott, amibe rövidesen belehalt. A lövöldözésre a tömeg szélfutott. Az izgalom
a városban óriási, az üzletek, kávéházak és vendéglök egész nap zárva maradtak. Délután két órára várják Budapestről, egy 800 főnyi tengerészk Ulönitmény megérkezését. Á városban azaz ellenőrizhetetlen hlr terjedt el, hogy a kommunisták gépfegyverekkel mentek ki a pályaudvarra, hogy az érkező tengerészkatonákat támadással fogadják. *
Széged, márc. 11. A tengerészeket megérkezésekkor 50 főnyi huszár lóháton, teljes fegyverben várta az állomáson. Amikor a huszárok a wag^onok ablakaiban meglátták a gépfegyvereket, e kiáltással vágtattak cl: — Mi is elmegyünk gépfegyverérti A tengerészek parancsnoka, Neube»ger Frigyes éjszaka kihirdette a statáriumot. Este 9 ÓFa után az utcán járni tilos.
Kaposvár, márc. 11. A munkástanács ma éjszaka ülést tartott és elhUtáecztJj hogy Kaposvár és Somogymegye közigazgatásának intézését háromtagú direktórium kezébe adja. Hétfőn reggel általános sztrájkot hirdettek és délelőtt hirdetményt ragasztottak ki, amelyben Kaposvárra és környékére kihirdetik a statáriumot éj elrendeltek valamennyi fegyver és lőszer azonnali beszolgáltatását. A város katonai * parancsnokává Sebők Imre a tengerészkülönit-mény parancsnoka lett. Kihirdették, hogy azonnali agyonlovetés8el büntetnek mindenkit, aki a direktórium rendelkezései ellen vét. A hirdetményt ftl/iífák Tóth Lajo*, Latinka Sándor és Painhoffer Lijos direktóriumi tagok. Délelőtt tizenegy órakor a szocialista párt titkára ötven szocialistával megjelent a vármegyeházán és kö ölték, hogy átvették a vármegye ügyeinek intézését. Tallián Andor főjegyző ez ellen tiltakozott és kijelentette,,, hogy.csak az erőszak- .. nak enged. Mire á titkár figyelmeztette a főjegyzőt, hogy a vármegyeház udvara fegyveres emberekkel van tele. Ezután abban áltattak meg, hogy a tisztikar. marad, de * törvénytelen rendeleteket nem hajtanak végrr. A város utcáin fegyveres csspatok cirkárnak A vármegyeház homlokára táblát tettek ki a következő felírással: éljen a szociáldemokrata direktóriumi Délutánra jelezték Szabó István miniszter megérkezését. A pályaudvar előtt sok ezer főnyi lömeg jelent meg, akik a következő feliratú táblát vitték: Hk:iiei<forradaÍmáiok vigyázzatok 1 Tőletek tanultuk meg felépíteni az akasztófát Hol vagytok vitéz ellenforradalmárok.M A mikor a vonat berobogott, óriási zajjal fogadták és ezt kiabálták: m cug, pfuj ellen-torradalmárok I A tömeg fenyegető magatartást kezdett tanúsítani. A miniszterrel érkező Hamburger Jenő szocial sta titkár és Göndör Ferenc hírlapíró kérlelték a tömeget, halgassák meg a minisztert. A miniszter a tömeg folytonos rajongásától alig tudott szóhoz jutni,-végül kijelentette, hogy azért jött Kaposvárra, mert a törvényt a nép előtt szankcionálni akarja, ntm akarja a termelőszövetkezetek munkáját megzavarni. Kijelentését a tömeg megéljenezte. Ezután szétoszlottak. —• Ma délelőtt a kisgazdapárt nagygyűlést tartott, amelyre nagyszámú karhatalom vonuii ki a tend tenn\'arlására. A gyűlés, amelyen óriási töme^tótt részt, mind- : végig impozáns lefolyású voífs Szabó István minisiteren kivül (beszédét a i. Jsodík oldalon, közöljük) felszólalt a Károlyi párt, radikálispárt és a szociáldemokrata párt szónoka is. A népgyűlésen megkötötték a békét a somogy-megyei szociáldemokrata és kisgazdapárt között.v A két párt ltbzt, télfé* a megegyezés a termelő szövetkezetek kérdésében. A munkásság délután I megkezdte a műnkét.
«T
Berinkey válasza r Andrássynak.
Budapest, márc. 11.
And» Gyula grófnak , a . „Pesier
Lloyd" vas ¿rnapl számában megjeleni nyílt levelére Ben nkey Dénes dr. miniszterelnök a mai kormány \'rendszer ellen lett vádakat Utotőleg köveik *zőkcí mondotta:
— Andráss\\ \' Gyu,a oyüí levelének elolvasása .: közben keserű szomorúság velf rajtam erőt, amely akkor, midőa a
cikknek végére értem - /ölháborodaasa változott át. Andrássy Clyt Icvtlében először a „Pester Ltoyd* krllikáv a c,,cn vedekezik s azt állítja, hogy a kritika* nern érdemelte meg. E védekezés leple «ónban támadásba megy át a mai kotoké. c,,cn s a kormány hei\'yzetét olyan privíten nak tüntP^i fe|, amilyet Bach ótő iMagyaror-szágrn senki sem élvezett, hololt az ország ftKmlegl vezetői még nem jelentik Magyarországot, \'amint Bach sem jeienlelle Hivatkozik arra, hogy a nyers hang, amely vele szemben a kormányban, a koritiány-sajtóban és a külföldi hivatalos lapokban, megnyilvánult, nem tériti őt le a kötelesség útjáról, hogy ellenőrzést gyakoroljon, az integritást védje, mert ő csak a nemzetre hallgat. A kormányt teszi felelőssé azéri, hogy a katonák elbocsátásával előidézte a cseh, | rom cin és szerb katonáknak az országba való bevonulását. Andrássy védekezésének olvasása közben, amint, mondom keserii szomorúság veit rajiam erői „llnausgeselzt habe leh in der tfichlung gewirkt — mondja Andrássy — dass wir möglichst bald zu einem Prieden gelangen, der dic Vcrsöhnung der Oegner erinöglichi und namentlich die Verstéindigung zwischen England und Deutsch->land vorbereitet.* Ennek a működésnek iga^ zolására két cikkre hivatkozik, melyek a lausanne-i „Revue Politique Iniernatioale" cimü folyóiratban az 1916. és KM 7. évb^íi jelentek meg, Ezekből a cikkekből Andrássy egy pár részletet idéz, s ezzel bebizonyított-nük veszi, hogy az ő politikája díamétrális ellentétben állott az alldeutsch felfogással; a megértést szolgálta. Ehhez még azt is fűzi Andrássy, hogy ő a szigorlton búvárhajó hadjárat ellen is küzdölt minden alkalommal, .. amikor csak tehette. E védekezés iaen szomorú akkor, amikor mindenki liidja,\'hogy Andrássy a háború alatt minden lehelő al-\' kólómmal azt hirdette, hogy a túlerőket le tudjuk és le fogjuk győzni (1914. november 18); a német flotta célja Németországot világhatalommá emelni („a háború okai44 1915,. 18 lap); a német militárzmus belügy, melyhez más államnak nincsen köze („kinek bűne a háború" 1915. <50. lap). Andrássy energikus és kíméletlen harcot kiván, az esetleges., hódilásjól sem riadt vissza, ha az előnyünkre szolgál, (a jó béke céljai" 1918. 42. lap). Érdemesnek tarlottoA hogy a végső győzelemig harcoljunk, meri íja győzelem esetében a magyar nemzet olyan kedvező viszonyok közé kerül, aminők közöli soha, dc legalább is sok század óla nem volt (ugyanott 50. és 311 lap). Elévülhetetlennek mondja Berchtold érdemeit, ki nem riadt, vissza a háborútól (Magyar Hírlap 1915. jan. 15.) A buvárhajóharcot ugy fogta fel, amely a végleges- döntő Hyőzelmqt nagyon meggyorsítja és megkönnyíti (Magyar Hlr-*4 lap 1915. febr. 21) Bizton számitól! Némel ország és Ausztria és Magyarország győ zelmére (1914. ápr. 13.) Minden más tekintet kíméletlen félrctételél hirdette Olaszországgal szemben (1915. május 26. 528. országgyűlés). Hadlslkerelnket szédületesnek mondja (Magyar Hírlap 1916. aug. 26.) A békét csak ellenségeink tökéletes és teljes levere-tésével vélte elérhetni (Magyar Hírlap 1915. dec. 12.) Meg volt győződve, hogy ellenfeleink kénytelenek lesznek békét kérni tőlünk (Magyar Hírlap 1915. dec. 7. 592. országgyűlés). A béke iránt való vágy késztette arra, hogy harcra bnzdltson (ugyanott), A Zeppelinek párisi és angliai támadását dicsérte (Magyar Hirlap 1916. febr.-16.))\'Az olaszok csalódását, a franciák végklmerü-lését hirdette. (Magyar Hírlap 1916. ápr. 23.)
ZALA
Az alkolmánypárt feladatául jelölte meg a háborús kedv ébreníariását. (1916. junlus 14. 635. országgyűlés) Csak akkor látta a béke előfeltételeit elkövetkezeiinek, ha ellenfeleink elismerik, hogy minket legyőzni nem képesek, (Magyar Hirlap 1916 julius 16.) Tökéletesen bízott abban, hogy a buvárhajók h^rca sikerhez fog vezetni s azt hirdette, hogy legenerglkusabb harc Ideje állóit elő (1917. febr. 5. 693. országgyűlés). A buvárhajóharcot erkölcsileg teljesen igazoltnak tartotta, meri ily fegyverhez nem nyúlni halálos bűn volna. (1917. február 26. 705J országgyűlés). A viz alatti harcot minden várakozást felülmúlónak hirdette (Magyar Hírlap 1917. május 20.) Nem hiti Wllson ősszinteségében és a demokráciái egymagában nem lartoíta elégséges óvszernek a háború ellen („a háború és béke*4 1918. 25. és 39. lep). Andrássynak a háború alatt nyilvániíoíl ezek a véleményei nyilvánvalókká leszlk, mennyiben lehelett 6 a megér-féses béke híve. Szükségesnek íarlom ezeket a nyilatkozatokat felfrissíteni, mert ezek a különböző időkben leli nyilatkozatok elszomorító módon igazolják, hogy egyéb-cikkeiben Andrássy ezekről megfeledkezett. Ha azonban az, amií AndráSsy védekezésében előadóit csak elszomorító, a kormány ellen intézett támadása — ismétlem — felháborító. Bach nem jelentette Magyarországot, hanem a császárt ; a mostani kormány azonban Jelenti mindazok összességéi, akik a forradalmat kivívták és a% kiráiyságqt, Ausztriával való kapcsolatunkat, a császár uralmát megszüntették. —
A kormány tagjainak mindaddig, amig a nemzetgyűlés össze nem ül, amire az előkészületek megtörténtek, tényleg Magyarország helyett kellelt gondoikozniok s az át-ineheli állapotokkal, amelyek a forradalommal a háborún ál a békébe vezettek, meg-birkóznlok Bach sohasem gondolt arra, hogy a nemzetgyűlést összehívja. A fegy verszüneli szerződés megkötése a fegyverletételnek egyenes következménye volt s a fegyWlCTéiet utárr~tóvábbi háborúra gondolni nem lehetett. — Nem lehetet gondolni még arra sem, hogy a cseheket, románokat és szerbeket az ország területéről fegyveresen elűzzük, mert ily ujabb fegyveres összeütközés előidézése az ország teljes összeomlását jelentette volna. Ezt Andrássy épp oly Jól ludja, mint mi. Ezért felháborító, hogy ily. váddal a. Jíormúnyl illett a nek leple alatí az ország lelkiismeretének tünteti fel önönmagát, nem , riadva vissza azoktól a következményektől sem, melyeket Jogosulatlan támadása, a magyar ügy ká rára előidézhet. A hazdíiui aggodalom köntösébe öltözött kritikában e helyzetnek félreismerése mellett meggondolatlan rosszakarat rejlik. Andrássy csak a nemzet szavára akar hallgatni, de a nemzet szavát, amely a forradalomból félreérthetetlenül kiáll feléje a messze,idegenbe, nem. grii meg. Amint Bach nem Jelenteire Magyarországot, ugy Andrássy sem jelenli azt. A háború dicsőítésében, amelyről már számot adtunk, nem a nemzet szava szolalt meg s nem a nemzet szava az sem. hogy ország-*vílág előli becsméreljék a vívmányokai, melyeket a forradalom elért • Andrássy a távolból nem látja az ország belső helyzetéi, nem Ismeri annak hangulatát, de még azokat a következményeket sem tudja mérlegelni, amiket a támadása az országra nézve Jeleni. — A hang, amelynek nyersesége miatt Andrássy panaszkodik, nem a kormány hangja vólt. Meg tudom érteni, ha a közvélemény felháborodik azon, hogy Andrássy a nemzet szavát nem értetle meg. A nyers őszinteségnek ezt a hangját épp Andrássynak nem kellene zokon vennie,, mert politikai pályája alall ez a hang vele szemben elégszer megnyilatkozott - és pedig a forradalom előtt is, amikor Bach-korszak még Andrássy szerint sem volt Magyarországon.
1919. március
Folynak a tárgyalások.
(Saját tudósítónktól.) A hadügy,n|ni riumtól hivatalosan is megérkezett az é a nagykanizsai dandárparancsnokság f<, Sáról A hivatalos értesítés szerint a káí haderő a követkelő katonai intézménye
fog állni: dandár-csapat parancsnokságból
törzsből, hozzávaló műszaki alakuílolkjl ezredparancsnokságból és két teljes zái® bői. Az állomásparancsnokságon tegnap gyaliak az u) katonai intézmények elhely tői. A dandár- és ezredparancsnoksági |r:
valamint a két zászló dj egyelőre a ré#i véd és közös laktanyákban nyernek elhily Végleges helyül a sánci kaszárnya van melve, amelyből valószínűleg már az kikö\'tözik ¡a katonai reáliskola. Szóval az szes katonai intézmények és csapatok ezen épületben lesznek elhelyezve. A katonai iskola a jövő év őszével pofgári főreálii alakul ál s a Sugár uti honvédlaktan kan iskola- és internátus helyiségeket. A t tehát semmiesetre sem kapja meg kórháii lókra a sánci laktanyát. Megkapja ellenben Sugár uti volt 48 as laktanyát a főgimnáii részére A városi \' kórházat előreláthatólag szentmiklósi ull katonakórhárban- helyezik Ennél ideálisabb helyet a körház céljaira kép\'.elni sé lehet. Mindenesetre öivend hogy egyszerre két kaszárnyából lesz kft iskola s hogy Nlgvkaníxsát a véletlen fa iskolához juUatttr. Ugyancsak őszre nyiük a női felsőkereskedelmi is, vilamint a CRáktornyai tanítóképző s igy elmondh hogy Kanizsa az ország egyik legnagyobb lonai és iskola városa lesz. -
— A háború által sújtott kisiparosok
é8 kereskedők részére hitelt megállapüó bizottság alakuló Ülését lő án délelőtt 10.órakor taitja a N*ptakarékpénzlár helyiségeiben.
Szabó István
népgazdasági miniszter Kap
váróit«
• ■ * , ■
__^ Budapest, márc. I
Szabó István népgazdasági min: Hamburger Jenő, a szocialdemokratapirt tit és Göndör Ferenc „Az Ember" srerl kíséretében tegnap Kaposvárra érke?e1 vasúti állomáson közel 15 000 gzc munkás gyűlt egybe. Az izgatott hmg tömeg a. szociáldemokrata kiküldőitek nyugtató beszédei . ufán ^ meghaJgilta,. $ minisztert. A törne; különösen arra vonít tag volt kíváncsi, mi az álláspontja a ternek a már megalakult termeld szflvet lekkel. szemben. Szabó, miniszter kifej hogy a kisgazdaés a nlncsetlen fold proletár közt érdekellentét nincs és 0 azért jött, hogy egy már létrejött égést alakulást megszüntessen, hanem hogy i meló szövetkezeteket, mint hivatalos h is szankcionálja és megerősítse és hogy Mfej\'ődésérÓi gondoskodjék. \\ Szabó mif kijelenti, hogy a somogymegyei termelő vetkezetek megalakításai, amit egyes gyanús háttérrel „birtökfógblásnak" ra tenek és amik teljesen a törvények ke a törvény rendelkezéseinek betartásával jsági közegek utjarj jöttek létre, a termé* tonosságának szempontjából mint i helyes és célravezető eljárást helyesli, a szövetkezeteket megerősíti és gondot róla. hogy ezek á termelő szövetkezetek ni8zfe»lanács ulján forgótökével ha\'adéWt ellátassának, Kívánatosnak tartja Szabó 1/ miniszter, hogy a szociáldemokrfllapárt,^ termelő szövetkezetekre vonatkozólag ben sem külömböznek, a népgazdasági j» tériumba egy embeit delegáljon, aki a l szövetkezetek megalapításában a és lefektetett alapelvek szerint teljes H rendelkezzék. S<abó minden erejével w hatni, hogy mindazok a visszásságok, 81 ma tudomására Jutottak és melyek alkw Sómogyvármegye békéjének és a fotyionosságának megzavarására, i®^ nek. Ez tízben\'meg fogja tenni a kW intézkedéseket S*abó miniszter gond áriról, hogy a {Öidbiztosi minőségben san kiküldött gazdatiszteket dezavuiw iáviral küldője a föfdNvelésügyi ^ umban felelöségré vona^sék. . A w
jyi9. március 1?.
^kiáldemokratapárt kötelei! magát, hogy nektáhu fogja a kisgazdapárt szervezkedési íf^valekezési szabadágát; biztosítja, hogy a ÍLielÖ szövetkezetek megalakításánál a kis-Ida igényjogosultak a legmesszebbmenő ffTiéíitéaben részesüljenek, továbbá, hogy a hlrmeló szövetkezeteket a Jövőben nem szociál-ImoVratának, h tmen földmtvelő termelő szövetkezetnek fogják neQezni, mert nem párt hanem országos érdekeket kiván szolgálni. Szabó miniszter fel fogja hivni kisgazda társait u párthi /eift hogy fölös készleteiket a városok élelmezésére haladéktalanul szolgáltassák be, mert a városok kiéheztetésével a forradalom Vívmányait döntik veszedelembe.
HtREK
N APT Aft
Hóm. kath. Gergely. Prot. \'(ier-gela.Gttr kel. (február 27) Prokóp. Izr. Vead 10.
a nap kél reggel 6 óm 16 • porc-kor, oyagavik délután 5 óra 58 perckor \\ üo! 4 kel dcUllőtt 11 óra 41 per<> kor, ovugtmik éjjel 4 óra 20 perckor.
az önkéntes polgárőrség IV. tart szolgálatot :
ZALA
ZAli XIFGYS UEYtiTéP >
Ma csoportja
JÓI sütött
vCJkv-» . - Mf • ■ e \' - k *
a rt$p ma ebédután a sétatéren. A sinek felől 1 tavaszi szél kedves zsongása jött, a Merkúr-gyárban valami öreg .gép dohogott, zsörtöló-tölt, mint valami me*szi vonat a hangtalan , éjszakában A kis sétatéren ültem le, azeinben nappal, a urága. a kedves, a vakitó, aranyos tavaszi nappal. Szomorú szemeim előtt még í szomorúbb-csupasz fák busiaked ak, bólogattak lehajtott fejjel, mintha az embereken bán-rkódnának, akik mindig bántják egymást és ne > isten, ho$y egy peicig békén maradnának. Szomorú a sétatéri pázsit, nem is pázsit, csak valami ványadt, csenevész fű, a gyerekek le járják, letapossák, összerugdossák — nem tud kinőni szegény. — Két vidám, gondtalan sze gény gyerek hancúrozik előttem a törpe fenyők körül a rongyos pázsiton. Az egyik szőkehaju psrgetszpknyás kis leánygyerek, fekete harisnya van rajta madzaggal megkötözve felül. Az egyik • lábán lecsúszott a lyukas rongy, látszik a térdén a fehér madzag, ahogy a fiatal húsába vág, máslira guoancolva, amikor hentereg a földön, tépi cibálja a gyönge kis füvet egy gyermek . Bzivtelenségével a folyton erősödő nap alatt. Eiküvőst játszik a kis szőke égy niásík barna lánnyal, egesz gyerekek, nincs tizenhatéves a kétló együdvéve : Valami furcsa, idegen, dé mégis ismert nyelven beszél a piszkos, kócos ttőke kis nő i
— Tuvodovot mivit ? — Mivil ? — vá-laszol kérdéssel a zöldlnrisnyás barna. — Avamivig; ava Kavarivi ivieevejövön meveg-csivinávájuvuk ava mpv\'jnyavasszonyovi csovo krovot — és már nekiesett és szedi is a piros
, karikákkal színezett f^bér .százszorszépeket, amit ők olyan ked/esen becéinek pfjplférneV/ Ahogy ott ültem néztem a nap alatt és hallgattam bennük az életmozdulást nem tudom, « répi gyerekségem szökött fel a tudatom alól, valami vágv játszott velem, hogy én is igy be* szeljek: ezen a nyelven, az igazi nyelven, a gyerekek n vei vén, ami igaz érzések hordozója és nem folytonos nagvképüsködés, mint a nagyoké és odaszóltam a ket esküvős gyereknek: — S^evervu^usztovok gyeverevekevek I — A gyerekek furcsán megnéztek és szégyenlősen Szaladtak valami bokor mögé A mellettem levő padtól gúnyos nevetés haHatszott felém. K*t •lemüveges nevelőnő kacagott. Olyan borzalmasak voltak a hjmis fogak- a szálukban, ütni szerettem volna. fsz. v)
— Folyik a toborzás. A toborzás má-jiapjí .örvendetes eredménnyé végző-
«öli. Az önkéntes magyar hadseregbe eddig Nagykanizsán ötven embert, — a zalamegvei többi toborzókerületben pedig összesen 450 embert vettek föl. Tekintettel arra, hogy mindbe csak 1723 zsoldos katonára van, szük Jég» ajánlatos, hogy akik tagjai akarnak »enni az etső magyar nemzeti hadseregnek, — wjelőbn jelentkezzenek, A föltételek ismeretp-
15 korona napi zsold,- teljes ellátás, ruha lábbeli stb. r |
SMf1* munkásotthont épít a no I o áldemokrata párt. A szociáldemokrata párt-dkársag és a munkásotthon mai Erzébet-tért 1 helyiségei a szociáldemokraták megnövekedeti táborát nem tudják befogadni. Ebből az okból egyrészt, a munkanélküliség megszüntetéséért másrészt a helybeli szociáldemokrata párt elhatározta, hogy modern, a higiénia s a kuliura minden körteim ínyének megfelelő kétemeletes palotát épit a Munkásotthon, a párttitkárság és és egyéb szociálista intézmények elhelyezésére Az uj Munkásotthon helyéül a jelenlegi Zöldfa-vendéglő telkét választották ki, amelyhez a a dohányraktár régi irodaépületének telkét is hozzácsatolnék. A „Zöidla" vendéglő telkének megszerzése nem ütközik nagyobb akadályokba, azonban a dohányrakiár épületrésze állami tulaj don és a pénzügyi és igazságü\'jymiriszter kezelésében van. A szociáldemokrata párt, amint értesülünk, a telek átengedése érdekébeo fölír a pénzügyi- és igazságügyminisztuhez. Feliratukban elmondják, hogy a Munkásotthon az ő jelenlegi célszerűtlen -és szük helyiségetben hivatásénak nem tui megfelelni. A pártnak szüksége van olyan helyiségekre, amelyek alkalmasak arra, hogy abban a párttagok gyűlésre és szórakozásra összejöhessenek, amelyben ügyeiket intézhessék, fogyasztási szövetkezetüket és üzlethelyiségeiket elhelyezhessék Mivel a városban megfelelő telket seholsím találtak s igy választásuk az emiilett ZOlgf jkertre esett, amely azonban egymagában nem elegendő, hanem a dohányraktár régi irodaépületének lebontását tenné szükségessé. Ennek ellenében .a pirt a saját épületében adna a dohányrakiár irodái részére megfelelő helyiséget Az építkezést már a tavasszal meg akarják kezdem.
— Hadviselt szellemi munkások figyelmébe. A hadvise t szellemi munkások zalamegyei egyesülete ez utón hivja tel tagjai fi gyeimét arr , hogy akik állami, törvényhatósági, községi vagy magánalkalmaztatást óhajtanak elérni, ebbeli szándikukit a titkárságnál sürgősen jelentsék bc, s ugyanitt az állást igénylő lapokat töllsék ki. A*on bajtársak pedig, akik a földreform keresztülvitelénél házleiekre, ciaiadi kertre vagy szőllöskertr^ tartanik igényt, sürgős jelentkezesre hívatnak fel. — A tagsági igazolvány felmutitása ellenében a helybeli piacon Szerb Ernő\' könyvkereskedő 10% Gnramvől^i és Szemere nagylőzsdések 20%, Scbwaré Dezső divatárukereskedő olv cikkek után, melyek nincsenek maximálva 15% és Leitner ktván droguista 13% engedményt adnak tagjainknak. — Az országos egyesület
-kebelében juhabeszerző ..szövetkezel,.,alakul Budapest s*ékhelylyel s fiókintézetekkel a nagyobb vidéki gócpontokban. Egy-egy üzletrész 100 korona, melyre 40% az aláíráskor készpénzben befizetendő, JKz aláírás zárideje e h * 15 Aláírási hely az egyesület titkársága Su gár ut 8. I. cm.
— Szabadságünnep. A felső kereskedelmi iskola ifjúsága a májusi szabadságünnepet, vasárnap f. hó 16-án délelőtt 11 órakor tart|a meg az intézel nagytermében. Műsor a köv< i kező; T ttimrtu«*. énekli a templomi és ifjúsági énekkar. 2. Megnyitó, elmondj«» HirschUr Andor, a felső osztály tanulója. 3 Ünnepi b.i-széd, elmondja Btkos Imka, a női kereskedelmi szaktanfolvam növendéke. 4 Nemzeti dal, szavalja Biró Dezső, a felső oszt. tanulója. & Március, Nigy Oyőzö\'öl, szavalja Rausz Anna, a női keresk. szaktanfolyam növendéke 6 S in-fonia Danclatól, hegedűn Hőadfák Hoffrich\'er Emma kisasszony, Fischer idván és Zerkovitz Gvörgy a középső osz!. tanuló» 7. Szóz8í, énekli az ifjúsági és templomi énekkar. Az 0nnrp4lyre szülőket és az iskolaügyek,.barátait ezúton hivja meg az igazgatóság.
— Serák Márta datestélye. Tegnap este
ismét komoly, igazi mű vészestet élvezhetett Nagykanizsa és vidéke közönsége Serák Máríá. ban nem csalatkozott a nagyigényű kanizsai közönség sem. Csodálatra méltó , hanganyaga,, pompás tehniklj* és iskolázottsággal párosulva meghozta néki itt is azt a sikert, am. lyben a fővárosban annyi része vol^A zoneorakisAretet dr Baila János tökéletesen látla el- Teljes tudással és pompás Ízléssel játszott.
— Jótékonyság. Az izr. elenji iskola mezítlábas tanulóinak adakoztak: Fischel Ernöné egy p4r cipő», Schnit/er Ilona I. o. t. bét pár kalocsnlt és Stern Vitma I. o. t. egy szoknyát.
, — A Zalamegyei Qszdasági Takarék pénztár részv. társ. e hó 9-én tartotta meg rendes évi közgyűlését, amely alkalommal az igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések ugy a zárszámadások a legnagyobb megelégedésre szolgáltak s jóváhagyattak. Az osztalék részvényenkint 50 koronában állapíttatott meg. A társulat hivatalos lapjául a „Zala* cimü napi lap Jelöltelett ki. Az üresedésben volt atelnöki állásra csapii Sommer Ignác eddigi igazgatósági tag, annak helyére pedig dr. Tamás János ügyvéd közfelkiáltással választattak meg. — Ugyancsak egyhangúlag választották meg Ádám Róbertet a felügyelő-bizottság tagjává. A tárgysorozatban kitűzött alapszabály- és nyugdij-szabály módosítások az igazgatóság Javaslata szerint vitettek keresztül.
— A nagykanizsai kath. legényegylet
1919. márc. I6~ánt vasárnap d. u. 4 órakor tartja rendes évi közgyűlését. Tárgysorozat: \' 1. Titkári jelenlés 19lo. éviöl. 2. Zárszámadás, költségvetés előterjesztése, evvel kapcsolatban a felmentvény megadása. 3. Alelnök, liaztikar, választmány és számvizsgáló bizottság megválasztása. 4. Indítványok.
— Internátus Nagykanizsán. Örömmel regisztráljuk, hogy városunkban egy fiu inter* nálus fog létesülni, melynek engedéiyét a közoktatásügyi miniszter Pfeifer Elek főgimn. tanárnak adta. Ezen intézménv hivatva lesz egy rég érzett hiányt betölteni. Á\'tala a kevésbbé tehetős tanulók is azon kellemes helyzetbekerülnek, hogy tanári felügyelet mellett egészséges, száraz, tágas, szellős helyiségekben tölthetik iskolán kívüli tanulmányi és szórakozási idejüket. Ugy értesülünk, hogy a vezető tanáron kivül, egy-két bennlakó tanár állandó felügyelete alait fog állani az ifiuság. Helyiség dolgában ugyan nehézségek állanak fenn, de reméljük, hogy a város kulturális érzéke ezen is mihamarább segíteni fog.
— Strausz Oszkár világhírű operettje • után készült az a remek film-játék, melyet az Uránia szerdán, csütörtökön és pénteken tehát 3 napon át fóg játszani s a mely a magyar kinematográflát dicséri. A főszerepet Várkonyi Mihály cs Valeró Berta Játszák/ A filmen előforduló betétdalt pedig Plander Antal énekli. Jegyek már válthatók.
— ,,Múzsa" Irodalmi és Művészeti r.-t. müvés? estély oikluss Nagykanizsán. A közel múltban fővárosunkban alakult egy irodalmi részvénytársaság, mely ftyeg a vidéki kulturs életre keltését tűzte ki céljául. A társaság igsz-gatósága a legjobb magyar irók és művészek gardáidból áti: tíánócey, ivánfy, Góth Sándor színművészek, Lengve) Menyhért, Karinthy Frigyes, Hellöl Jenő irók Gunszt szerkesztő stb. A művészet minden ága képviselve van. Már avigazgatóig elég garancia arca, hogy a kitűzött célt elérje a „Mú<sa* A közeljövőben Szombathelyen, Kaposváron, Fehérváron, Győrött Debrecenben, Nagyváradon é>¥ városunkban tervez múvész-estely sorozatot a következő ftsszeálliütb n : Márciusban opera-est: Szemete Árpád az Oper\'tiU tagja. Sialay Maliid az Opera rrü\'észoőie. Kuruc i mos zeneszerződ zongoramű/ész. Áprilisban: Zene-est. Hauser, Ipoly, Indig, Sm, Harry quartett. Drámai-est Ivánfy Jenő a Nemzeti sziiház örökös tagja. Paulay E\'zsi a Nemzeti színház művésznője. Májusban: romantikus opera est. M Szo>er Ilonka a Népopera művésznője. Gibor József az Operaház tenoristája Klnsszlkus táncest. Pallay Anna az Operaház táncprimadonája és egész ballet» kara.
— Iskolai hegedűk, vonók, hurok kaphatók Fischel Fülöp Fia hangszerraktárában, Nagykanizsán.
Keddi tőzsde.
Budapest. március 11.
Magyar Hitel 925, — Osztrák Hi el 670,
— Osztrák-magvar államvasút 1002, — Leszámítoló \' Bank 612, — Házai Bank 475, — Magyar Bank 698 — Rimamurányi 985, -
— Salgótarjáni 1066, — Közúti vasút 516,
— Városi, vasút 240. — Urikánv 890, — Fa-bank 824 — Jelzálog 505, — Ker. Bank 4340,
— Schlick — , — Guttmann 865, Szlavónia 856. %
A szerkesztésért felel: a főszerkesztő.
itJ!9 március
ZALA
JSl főző gazdaasszony «ki a hjptnrt
minden ágában jártas, kerestekk. -m Cim kUdóhivataiban. M 91
Fegyverjavltásokat ós átalakítást jiJ nyosan eszközlök, törött fegyvereket ml veszek. Sxántó Qéza puskaművI^L MagJK utca 53. szám. .
HMM, kedd, Sítída. Március 17, IB/s tS in
A szexen legnagyobb mmmény
a magyar A^anysorozat MKIIl. képe
Sxtrdfc, cmmn, péofekea. MájJus 12., 13. és 14,
kerül bemutatásra Striuss Oszkár világhírű opcrettjora Ilimen
szerclmi-játó^4 folvofásban. Főszereplők f v Várkonyi MtMIy óxjValeró Berta. — M Ilimen előfordi|u beißt dalt Pfänder Antal énekli íMen előadáson.....
Diák történet 4 felvonásban, dalbetéttel: Csak egy kis láqy vjti a világon és Ballag már a vén diflt^ Farkas Imrétől.
Jógyek hétfő d. u. 2 órától előre válthatók.
Előadások hétköznapon: 5 és 7 órakor. Vasár- ós ünnepnapon: 3, 5 ós 7 órako^
Kis háztartásba főzni tudó bsjárórJ (reggel 7 órától délután 2 óráig) esetleg fladu jobb leány állandó alkalmazásra kerestifla április 1-ére. Cim a kiadóban. . Mm
Elsőrendű mosónő házakhoz myái ajánlkozik. Cime Szakái Lőrincnó Király fu-utca 11, szám. /Qlo
Eladó egy ebédlőasztal |2 személyre
hozzávaló 4 szék. Neuschlosz tfrj%)rgyár Készítménye. Kákóci-u. 89/a. A \'983
Prloia paplrapárga minden vastagaágban kapható Fisohsl Fülöp Fial cégnél, Nagykanizsán.
Élőadások hétköznapokon: 5 ós 7 órai Vasár- ós ünnepen : 3, 41/*, 0 ós 71/* órai
Gazdák figyelmébe!
A Nagykanizsai Tárházy Rtg.-nál néhány waggonra való jÉ>mlott répa
mint elsőrangú trágya m
Ingyen elhaladhatóI
3808/1919. j
Hirdetmény. /
Belügyminiszter ur 54905 az./fcndele-tére felhívom a város lakosságál^hogy a banklegyek felülbélyegeztelésével JM> kényelmetlenségek elkérülhetése cél)áb# bankjegyeit takarékbetétenként postatalyékpénztá-roknál hclyezze\\el. W
Takorékbetér^et minden postahivatal ellogad. M
Nagykanizsa, 19n*iNÍti»AárciU3 bó 11.
Dr. Sabján Gyula, s. k.
polgármestor.
Házeladás !
Gazdák figyelmébe
A városnak minden részében.m\\\\ még több nagyobb és kisebb JÖ\\jHelmező bérhéz kerttel ós ker# nélkül
Bérlővé! — Elbocsátási bizonyítvány V
Napszám-kimutatás — Napszám- \\
könyvecskék — Előjegyzósiköny- j
vek •— Szelvényes könyvek ós f
egyéb gazdasági nyomtatványok j
Kaphatók: FISCHEL FÜLÖP FIAI \\
könyv- íi p.plr»rnh*»áb»a NAGYKANIZSÁN V
magánházbk, jófoájalmu üzletházam és ka/csmák
Hirdetmény. I
A 20. mt gy. e. tiszti étkezde tulaíonát képező 1000 domb jó minőségű, kiAuféle mintázatú vizespohár és .150^ daraw vizes, illetve boroMivejfi nyilvános árverés Alján el fog adatni Különösen vende\'glÓeök Jk korcsmárosok figyelmébe ajánlom. V- árverésen résztvenni óhajtók f. hó 13-án,\\sOtörtökőn délután 3 órakor q József.főhercegrutl bonvéd laktanya bejárójánál gyülekezzenek.
Étkezde gondnok.
a Zala kiadóhivatalában
Értekezni lehet a Gőzfürdőben reggel 8—9 órakor. Csillag Jenő
AJÁNLOK
rüh, sömör, ótvar, sebek ésftilndennemfl bőrbajokat gyorsan és blztaan gyógyít a
UUKÓKA
Nem piszkit ós toljqsen sz fitalan. Kis tégely áia . 5 K, nagy tégeB 7 K., családi tégely ára 12 korona. HoAvaló Borókaszappan ó\\orona. -M Kászlti:
oVrö fcándor
gyóf^szeréft, Nagykőrös.
Nagykanizsán kaphat^^C összo$ gyógyszertárakban és drogóriákbán* 327
viszontelárusitók részére a legjutányosabb gyári árakon
*
^ mappákban és dobozokban
¡=r a legegyszerűbbtől a leg-
^ díszesebb kivitelig. ■
§ Művész/apok
[ r^ i
Ks óriási választékban /
M cigarettahüvelyeket ® és cigarettapapirost
kvj.. ; a legjobb gyártmányokat.
j&j Fische/ Fülöp Fia
[p] nagykeréskedése. Nagykanizsán.
ÓRÁKBANJELENIK WEG, EREDETI TELB-FONÉ8TÁTIKAT J ELENTÉ8EKKEL
ELŐFIZETÉSI ARAK :
Nagykanizsán kora reggel házhoz hordva, vidákre póstán küldve: \'
Aki házat, *fcölőt
% M.
vsgy egyéb ingatlant verJíi vagy eladni akar, az wdutjon t/ialommal
AC/ÍÉÍmnác/;
Főút as^záf\\ alatti
ingatlanforgaWni irodájához
ahol mindig van ilyen eladásra áa vételre előjegyezve. >34
........| —---—1 — —Bl \' " T*
Egy hórs 7*50 korona Negyed évre J J-50 ,
a „ZALA* nyomda t% hutapkiadó vállAUtnál Nagykanizsán
Igazgató: BALOG OSZKÁR
NyomAtott
XLVI. évfolyam
ílllITLÍÍL i. JA iljasaaMM
öfrtWtWlUtóiíWiatil:
NAGYKANIZSA,
Sugár ut 4.
Zal» Nyomdavállalat
Fő-ut 6. sz.
............. ----
Aegjelenlk héttő kivételé-ve) mindennap kora reggel
NigikiiliMf 1918« Birolus 13. OsOtSrftBk. 1
»B!------H----i....... ■ !>■>.. p., , .,— WITYM*aárf*—lifcáMMim


60» szám»
atiaawÉHm^aB^ii^jrfiJBLíi ,T» fgBMHHW
Előfizetési árak:
helyben házhoz szállítva, vagy posta szétkflldésaeti
Egész évre K 90-—
Félévre . .
ii
45*—
POLITIKAI NAPILAP.
BssrksstíőtégI és kliulóhlvalall Kitfon 11.

Nyomdai tcltfon 117. •--—---
. . . Főszerkesztő j
TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs és laptulajdonos: CSILLAG JENŐ
. .
Negyedévre „ 22 60 Egy hóra . V, 7-50
Egyes szám ára 30 t.
Hirdetéseket, nyílt-teret és ma^áa-közleményeket díjszabás szerint vesx fel a kiadóhivatal.
---
Szegeden nyugalom van.
--

HUtártuui Szegeden.
Szeged, márc. 12. Neuberger Frigyes városparancsnok reggel hirdetményt tett közzé, amelyben tudatja a statárium kihirdetését és elrendeli az összes fegyverek, lőszerek beszolgáltatását, a legszigorúbb szesztilalmat, az ak-. tiv katonatisztek és altisztek kivétel nélküli jelentkezését. Ezenkívül minden gyűlés megtartását és csoportosulást megtiltott. A kommunista * érzelmű huszárok és tüzérek \'nem akarják megengedni, hogy a tengerészek leszereljék őket, a leszerelt katonák is ragaszkodnak az 5400 korona végkielégítéshez. Délelőtt francia katonaság megszállotta a posta-palotát és mindkét vasútállomást, a tengerészkatonák pedig az összes középületeket.
A 33- ik ezred főblzalmifértiáuak tragédiája.
Arad, márc. 12 A 55 ik gyalogezred 5-ik századának tegnap Soborsinba kellett volna indulnia, hogy felváltsa a szegedi 46 os ^ / gyalogezred egy osztagát, amelyben erős bol-* * sevista áramlat volt tapasztalható. Tegnap este összegyűlt az elindulandó század legénysége és kijelentette, hogy nem hajlandó Soborsinba menni, mert felszeretése hiányos. Megjelent
..... köztük Fellner József, az ezred főbizalmifér-
fia, beszédet intézett hozzájuk és figyelmeztette Őket, tartsanak fegyelmet és elégedjenek
meg felszerelésükkel, mert a készletek fogytán vannak. A beszéd után többen mégis kijelentették, hogy Ők nem mennek Soborsinba. Erre Fellner a következeket mondatta :
— Miután én a mult liéten az egész helyőrség nevében kijelentetlem, hogy fegyelem esz köztünk és minthogy ezzel szemben továbbra is fegyelmetlenséget tapasztalok, — felhívlak benneteket, tartsatok fegyelmet, különben én mint szótartó ember, itt előttetek azonnal főbe lövöm magamat. Mégegyszer kérlek benneteket, menjetek Soborsinba.
Erre a kijelentésre már csak egy ember kiáltotta, hogy „én mégsem megyek M Fellner e pillanatban kirántotta revolverét és az egész katonaság szemeláltára, fŐbelötte magát. Nyomban meghalt. Fellner 21 éves intelligens vasmunkás volt, aki ezredének nagyon nagy szolgálatokat tett.
Felállitetták a rögtönitélő biróságot.
Szeged, márc. 12. A.statáriumot ma Szeged környékére is kiterjesztették. Ma délután megalakították a rögtönitélö bíróságot. A kommunisták közül eddig két embert tartóztattak le. A huszárok és tüzérek leszerelését végrehajtották, a vonakodók kötül nyolcat átadtak a.térparancsnoksághak. Neuberger városparancsnok délután végigjárta valamennyi kaszárnyát.^ A városban nyugalom van.
Huszadikán megkötik a békét.
„Világtűz fenyegeti a nyugati országokat/1
: Párls, márc. 12 (Radio.) Lansing állam titkár ma a „Cerde francais de la presse etrancere* által az amerikai békedelegálusok tiszteletére adott vacsoián tartott beszédében a
következőket mendotta:
— A központi hatalmak hadseregei, a népek\' békéjét veszélyeztetők eltűntek a föld színéről, szétszórva és megtörve visszatérlek otthonukba, ahol az éhség és nélkülözés várja őket. Németország szenved és szenvedni fog azért, amit tett. Fellobbannak a német államok-ban annak az anarchiának lángjai, amelyek már évek óta a terrorizmus poklává tették Oroszországot. Nekünk most nincs időnk arra,
Lanslng államtitkár a békekötés sürgősségéről.
Németországot — bár katonai hatalmát meggyöngítjük, — rendes állapotok közé segítsük. Nem a német nép iránti szánalomból/hanem azért kell ezt megtennünk, • mert mi, a háború győztesei a legnagyobb szenvedéseknek nézünk elébe, ha ez meg nem történik. Amíg a német népet nem látjuk el nyersanyaggal, amig nem adunk neki kereskedelmi lehetőséget arra, hogy termékeit idegen piacokon eladhassa, amig a német munkásoknak nincs élelmük, addig Németország nem fizetheti meg még egy részét sem annak a kárnak, amelyet a világnak okozott. Haladéktalanul békét kell kötnünk Németországgal és élelmiszerekkel megrakott hajóknak kell bejutniok a német kikötőbe. Válság
hogy a bosszú érzésében kéjelegjünk, nekünk ö,é ékeztünk a világ ügyelnek intézésében.
_______.i-n.t, _____ . u____;. 1 Ninos.ldö arra, hogy az önérdek irányítson
elhatározásunkban.

nem szabad megengednünk, hogy a bosszú érzése elősegítse e vllágtüz továbbterjedé sót. Ez a tűz hamarosan a német határokra ér és onnan a többi nyugati országot Is fenyegetni fogja. Nekünk haladéktalanul meg kell változtatnunk szokat a feltételeket, «melyekből a társadalmi nyugtalanság táp ttlkozlk és arra kell törekednünk, hogy
Végleges békekonferencia — Brüsszelben.
Rotterdam, márc. 12. A végleges békekonferencia egy ujabb határozat szerint nem Versaillesben, hanem Brüsszelben lesz és március 20-án kezdődik. Ezt a határozatot
amerikai javaslatra hozták, mert meg akarják kímélni az ellenséget a megalázástól. Antant-körökben ugy tudják, hogy a március 20-iki első összejövetelen közlik az ellenség kép-, viselőivel a béke feltételeit.
. 1 *
A pápa is sürgeti a békekötést.
« » ,
Pária, márc. 12. (Radio) Hirszerint a pápa felhívást iztézett a nagyhatalmikhoz, amelyben rámutat, hogy Németországgal mielőbb békét kell kötni.. A valikán megbízható értesülése szerint Németország társadalmi és gazdasági helyzete rendkívül komoly és tartani kell attól, hogyha a békekötés $ürgősen be nem következik, a bolsevizmus olyan gyorsasággal fog terjedni, hogy Németország bolsevista állammá fog változni és szövetkezni fog a bolsevista Oroszországgal. A pápa azt mondja, hogy ezen lehetőség megakadályozásának egyetlen módja sürgős béke.
A spartakusok megteremtették az összeköttetést a bolsevlkiekkel.
Berlin, márc. 12. A német birodalom keleti részéből nagyon - nyugtalanító hírek érkéz»/ liek. Hirszerint az orosz bolsevistáknak sikerült á német spartakusokkal megteremteni az összeköttetést. A legutóbbi napokban Königs- (. bergben felfedeztek egy erre irányuló össze-/ esküvést. A terv az volt, hogy a tengerészek bevezessék a bolseviki hadsereget Németor-
stágba. . ..
» *
Forradalom Belgiumban.
Essen, március 12. Maastrichlből ideérkezett rnagánjelentések szerint Belgiumban forradalom tört ki. Hír szerint Lütlichben véres utcí&i harcok vannak folyamatban, amelyekben egyrészt a szociálisták és kommunisták, másrészt a polgárság és a kormánycsapatok állanak egymással szemben. A belga király ma váratlanul Angliába utazott.
Bolseviki összeesküvést
lepleztek le Amerikában*
. Rotterdam, márc. 12. Ideérkezett hirck szerint az Egyesült Államokban nagy összeesküvésnek jöttek nyomára, amelynek az a célja, hogy az egész Egyesült Államokat szocializálják. Az összeesküvés valósággal bolseviki jellegű.
Szerdai tőzsde.
Budapest, március 12
Magyar Hitel 924, ~ Osztrák Hi.el- 665, —- Osztrák-magyar államvasút 1064, —- Leszámítoló Bank 606, — Hazai Bank 470, — Magyar Bank 700, — Rimamurányi 968, —
— Salgótarjáni 1010, — Közúti vasút 490,
— Városi vasút 226, — Urikány 889, — Fa-bank 821, — Jelzálog 491, — Ker. Bank 4340,
— Schlick 373, — Outtmann 875, . Szlavónia 840.

ZALA
1919. március 21.
♦f\'fMH*»»- )|f * IH\'jj f "IW" ^ «
» ■ — »■* \'
zlás Nagykanizsán.
JL xalaáxiegyei , hadirokkantak kérelme. — A földiniveléNtígyi ttlniizter megbízottja Nagy-kaalssán. — Kisajátítják a kanizsai Batthyányi birtokot.
t Nagykanizsa, márc. 12.
A földosztó bizottságok az ország minden részében megkezdték működésűket, Zalamegye községeiben Is megjelentek már, hogy itt is megkezdjék a földosztást. Nagykanizsára még nem érkezett meg a földosztó bizottság, de egy konkrét eset kapcsán nagy körvonalakban már előttünk áll az a mód, ahogyan a földre igényi tarló lakosságot ki fogják elégíteni.
A Hadirokkantak, Hadisérültek, Hadi-özvegyak és Hadiárvák Országos Szövetségének Zalamegyei Csoportja azzal a kéréssel fordult a földmivelésügyi miniszterhez, hogy a Batlhyányl-Strallman. herceg-féle
•uradalomból á Kazincy-utcai részt az általuk
t •
alakítandó lejterinelőszövelkezet céljából sajátítsa ki. A birtokot Péczeli László kiskp-máromi gazda bérli a hercegtől, aki viszont Pongrácz Salamónnak adta azt bérbe. Az 1008 holdból álló birtokból óOO hold legelő, 50 hold szántó, a többi pedig rét.
Buzá Barna földmivelésügyi miniszter Vidacs István földmivelésügyi miniszteri megbízottat kiildte le Nagykanizsára a kérelem elbírálására. A megbizoll tegnap érkezeit meg Nagykanizsára és az összes érdekelt felek bevonásával azonnal meg-.kezdte a tárgyalásokat. Egész délelőtt tárgyalt a kiskanUsai gazdákkal és a tárgyalások a késő délutáni órákba is belenyúltak. Vidacs István megbízott tapasztalatairól és tárgyalások eredményéről a következőket jelentette ki:
— A. zalomegyei rokkantak azzal a kéréssel fordultak a földmivelésügyi miniszterhez, hogy Ballhyányi-Slraltman nagykanizsai rétgazdaságát, amelyet Pongrácz
Salamon bérel, egy általuk létesítendő tej-

termelő szövetkezet céljaira sajátítsa ki, ugy, bogy ók azt a legrövidebb idő alalt saját kezelésükbe vehessék át. Buza Barna földmivelésügyi miniszter annak a megállapítására küldött le Nagykanizsára, hogy a tejtermelő szövetkezet felállítása esetén a többi földigényjogosultakat ki lehel-e elégíteni a Kanizsa határában levő többi feloszlásra kerülő földekből. A tárgyalásaim fo-lyatnan arról győződtem meg, hogy nein leh^i kielégíteni. A nagyrécsei, pallní és homokkomáromi határokban elterülő nagybirtokokból könnyen ki lehelne elégíteni a földre jogosultakat, a hadirokkantak által kért birtok azonban nagyrészt rétterület, egyedüli rélterület a határban, amelyet a kisbirtokosok eddig is használtak és ezentúl * is rá lesznek utalva A nagykanizsai gazdaközönség érdeke az, hogy a bírtok mielőbb tulajdonukba menjen át. hogy ott az olcsó gazdálkodást- mielőbb megkezdhessék. (Eddig kisholdjáért 1000 korona bért fizettek.) Ha olcsó és .igazságos bérleti szerződést nem átkerül a gazdáknak kötniük — ami nem valószínű — ákkof leghelyesebb volna, ha az állam az ingatlant kisajátítaná és az idei termésévre a város kezelésébe adna. Ez irányban fogok kanizsai tapasztalataimról Budapesten beszámolni.
.4 . . \' í* ■ Ki
A Vidacs István megbízott és dr:
■ iW.
...............................................
Sabjdn Gyula polgármester vezetésével lefolytatott tárgyalások befejezésekor a megbeszélések eredményéről jegyzőkönyvet vettek fel, amelyben ugy a hadirokkantak, mint a kiskanizsai gazdák leszögezlek álláspontjukat. A hadirokkantak továbbra is ragaszkodnak a tejtermelőszövetkezet felállításához, a kiskanizsai gazdák viszont a birtok párceilázéaát kérik, hogy így lehetőleg mindenki részesedjen a rétterületekből. Az ügyben az utolsó szót a földmivelésügyi miniszter fogja kimondani. Mindkét álláspontnak meg vannak az érvei és jóoldalal; a dőn-dést valószínűleg a harmadik álláspont fogja meghozni: a vasutasok a birtok szántó-részeiből háztelek és kertgazdaság céljára igényelnek egy jó darabot. Egyébkén! Nagykanizsa tejellátása már biztosítva van: a nagyrécseí uradalom olyan lejgazdaságot létesít, amely naponta 50 hektoliter tejet szolgáltat.
T-
A pécsi sztrájk.
A ZALA kerülő utón érkezett eredeti pécsi
tudósítása.
Pécs, márc. 9.
Kalaplevéve, a legnagyobb elismeréssel kell lerínunk a pécsiek iránt, kik mát majd három hete sztrájkolnak, a magyarságukért szenvednek a*fenevad szerbektől.
Nincs, de nem is lehet fogalmuk az itteni népeknek arról, ami ott történik, amit ott szenvednek.
Máig stm tudom megérteni, hogy történ heteit a sztrájkra való előkészület oly titokban. Február 21 én reggel,. 8 órakor még mit sem sejtve menlünk hivatalba, 3/i 9-kor már el is hagytuk a hivatalt. Ulközben, amint hazafelé mentem, láitam, hogy az ösüzes hivatalakból tódul ki a személyzet, egymásután húzzák le az üzletek redőnyeiket, csuknak le a kávéházak, hallottam, mint fújják le a gyárakban a mun kát. Idegesen szaladgáltak ide-oda a szerbek gyalog és lóháton. Egyszerre megállt Pécsett minden élet és még ma is ugy áll minden, mint akkor hagyták.
Még a sztrájk kitörésének a napján az összes munkás és hivatalnoki kategóriádból egy 40 tagu képviselő testület jelentkezett R^dovo novics S\'evo szerb alezredesnél és 13 ponlba foglalt követelését átnyújtotta. A városparancsnok szóba sem állt velük, hanem mind a 40-et szuronyos katonákkal a Frigyes kaszárnyíba kisértette. Olt vannak máig is elzárva, kivéve azokat, kiket már elhurcoltak. Csak néha-néha bocsátottak egyet-egyet közülök pár órára szabadon, hogy a sztrájk abbanhagyására beszéljék rá a tömeget és ők, kik értünk elzárva vannak, kitartásra buzdítottak.
A Szerbek minden eszközt felhasznállak a sztrájk letörésére. Egymásu\'án bocsájfotlak ki felhívási,kat, különösen a vonat megállása bántotta őket, mert igv nem tudták rablott holmi jaikat elhurcolni. Kip\'akatirozlák, hogy a vasú tasok, bányászok és poBtások, ha 48 órán be-
» • t r. . • . f <.,. ■■ ■ ....... « r * ^
lül fel nem veszik a munkát mint renegát szerb katonák halállal fognak büntettetni. A határidő leteltével senki sem állt munkába. — Ráparancsollak a kereskedőkre, hogy nyissák fel üzleteiket, ellenkező esetben megvonja tőlük, az iparjogot. Senkisem nyitotta ki. — Erőszakhoz folyamodlak. Minden állami tulajdont elraboltak. hordták az állomásre, szuronyos bakák mentek a mozdonyvezető és egyéb vasúti sze mélyzet lakására és bekísérték szolgálatba. Na-I ponta átlag egy vónatot indítanak Szerbia felé, I mely csupa rablott holmikat visz. A vonat ugy
halad, hogy a masinán 2 fegyveres szerb katona\' van, kik vigyáznak a mozdonyvezetőre, é A történtek után a mozdonyvezetők elbujdos-lak a 8zőllőbe, hogy ne talál|ák Őket otthon. De a szerbek brutálilása nem ismert határi, ha a mozdony vezetőt nem találták otthon, a gyermekét hurcolták el és kijelentették az anyjának hogy gyermekét csak . akkor adják ki, ha férje megy érte és- gyorsan kerítsék elő az* apái mert a gyermeknek nem fognak addig enni adni. Hát peisze, hogy ily körülmények köu elment az apa a fiáért, kit mindjárt ott is fogtak.
* Egymásuián jöttek minden oldalról a katonavonatok, tömve bocskoros komitácsi alakokkal, kik a mi honvédeink egyenruháiba buj* \\ tak, uj bakancsot kap ak, csak a szerb sapka jelezte, hogy- hiszen C6ak nem ia honvédek Nagyon megerősítették katonasággal Pécsei és környékét és minden ellenmozgalmat csirájában elfojtanak. Megtiltották a csoportulásokat. Egy 60 ezer lakósu városban, ha az összes üzletek, kávéházak, vendéglök, színházak zátva vannak, a felizgult tömeg újságot nem is lát, hát természetes, hogy az utcára megy érdeklődni a fejlemények iránt Így aztán ahol annyi ember van, könnyen képződik a tömeg. Ilyenkor lovasaikkal attakot intéznek egyes utcák ellen, hol sűrűbben sétái a nép és kardlappal veri^^ végig utcahosszat és terelik kitelő mint a birkákat. Csak kicsi hiányzott, hogy én is a hátamon nem éreztem egyik vasárnap a kardlapot. A templomból kijövő tömegtől ijadlek meg és közéjük vágtatlak, Ütlegelni kezdték őket. Közvetlen előttem sujlott egy uriasszonyra, kinek ugy vágott az esőernyőjére, amint az eső ellen tartotta, hogy meg nem let.ctctt ismerni, hogy mi volt az, kalapja a főidre esett* és mikor lehajolt, hogy felvegye, hátát ütötte, míg összeesett. Én a templomig szaladtam vissza és az ajtón át kalapokat, esöernyőkel és jajgató véres embereket láttám. Mentők jöttek és amint halottam 36 embert vittek akkor kór-\' házba.
Este 7 óra után senkinek sem szabad ai ulcán lenni. Ezért igyekezni kellett, hogy valahogy meg ne késsen,»z ember. Akit 7 óra u-tán e\'csipnek 3 napra bezárnak és ez idő alalt nem adnak neki enni. De már a/t4 7 kor is veszélyes az ulc£n járni. Megtörtént a legforgil-masabb u\'cában, a Király-utcában, hogy egy járőr egy jóbarátomat, kivel kevéssel előbb még egyült voltam, egy kapu alá behúzta, olt pénzét és értéktárgyait elvette, mikor szólni mert érle, kétszer arcul ütötték, mire az illető örült, * hogy ép bőrrel eltávozhatott. I. L.
— Hagymafőlösleg. Alig pár hónapja annak, hogy vege a háborúnak és Magyarországnak nem kell fél Európa hadseregét éle,lemmel ellátni, máris kedvezQ jelek mutatkoznak az élelmezés kérdésében : egyes élelmicikkekből felesleg van áz országban. Nagykanizsa városa néhány nappil ezelölt azzal a kéréssel fordult a közélelmezési minisztériumhoz, hogy a Nagykanizsán lévő Jöbb waggon-nyi felesleges hagymát az ország valamely rttás részén helyezze el Á kérelemre tegnap.^ a következő válasz érkezett: „Polgármester. Nagykanizsa. 3662 számú táviratára értesítem, hogy az oltani felesleges hagyma igénylés hiányában a be\'föfdön el nem helyezhető. A közélelmezési miniszter helyett: \\ Osztroluczky alelnök", Tehát togyma van el^g Magvarország minden részén, hagymakereslet pedig már nincs. Csak rövid idő kérdéie már, hogy n?gy legyen a bagymaklptlat és ez lesz a természetes módja az árcsökkenésnek. így van ez más élelmlcikkeknél 1«. pl. a tojásnál, amelynek ára néhány nap előtt még 1 korona 10 fillér volt, ma pedig már 70 fillérért bár -milyen mennyiségben Kapható.
1*19. március 13
ZALA
hírek.
tttft
#
mároius
13
Csütörtök
naptár.
RÓm. kAih. Nicofor. Prol. Kod. Gör. kel. (február 28) Vaiui. I»r. Ve&d . II. E. b.
A nap kél reggel 0 óm 11 perc-kor, ojrupeslk délután 5 órn 59 perckor . \\ hoii1 kel délután 2 ór* 09 perckor, ovugtslk éjjel 4 ói$ 28^perckor.
— A tisztek beosztása és a Katona-
tanács. A hadsereg átszervezésével természetesen együtt jár a tisztikar átszervezése is. A üépkormánynak az az intenciója, hogy parancs-noki állásokba csakis teljesen megbizható és megfelelő tudásu tisztek kerüljenek. A Katonatanács tegnapi ülésén szóba került a tisztek beosztása is. Az ülés lefolyásáról és a Katonatanács álláspontjáról Gaál százados, a Katonatanács elnöke a kö/etkezőket jelentette ki előttünk:
— A Katonatanács tegnapi állásfoglalása a lisztek beosztására nincsen döntő súllyal, csupán informativ jellegű. Békéssy ezredes, a győri hadosztály parancsnoka az újonnan szervezett álláspk betöltését demokratikus alapon kívánja intézni s célja az, hogy csakis megbírható és a le^én/ség szimpátiáját is élvező tisztek kerüljenek a magasabb parancsnoki állásokba Épp ezért a hadosztályparancsnok leirt a nagykanizsai Katonatanácshoz, hogy a kaniszai tisztekről mondjon véleményt, menynyiben és milyen állás betöltésére tartja a tisztákét alkalmafoknak. A Kitojiatanács tegnapi ülése kivétel nélkül az összes tisztekre azt a határozatot hozta, hogy valamennyten alkalmasak arra, hogy az aj magyar had sereg lisztjei legyenek. Ez a döntés a legszebb f .nyt veti a kanizsai tisztekre és bizonyítéka annak, hogy ők mindannyian tántorít-hatatlan harcosai a forradalom vívmányainak. A Katonatanács az összes törzstiszteket legalább is zász\'óalj parancsnoki állás beíötésére találta alkalmasoknak, sőt több alantas tisztet régi beosztásánál jóval fonlosabb pozícióra ajánlott. Amint említettem, a Katonatanács
döntése egyáltalán nem prejudicái a hadügy-
< ..\'... ...... . •... i.
miniszter határozatának, hanem csupán informativ jellegre szorítkozik.
—- A kormány nem tűri az önkényes birtok foglalásokat. A földosztás országszerte megindult. Egy hete három nap alatt 150 \'birtokrendező bizottság szállt ki az ország minden részébe és a napokban ujabb kétszáz bizottság követi az első Csoportot. Amíg a birtokrendezés nagy munkája a törvényes keretek között biztos uton hilad előre, az ország több részén, különösen a Dunántulon a nagy birtokokat „szocializálják V> nem várva be a bizottságot, amely a helyszínén előkészítse a parcellázást. Buza Barna és Szabó István Miniszterek ez anomáliák megelőzésére felhívást intéztek az ország gazdaközönségéhez, amelyben mindenkit figyelmeztetnek, hegy semmiféle ürügy alatt, se a folyó évi termés biztosítása címén,, se szövetkezet alakítása cimén rem Wba4 elfoglalni a fötd.nivclésügyf miniszter vagy az erre kiküldött meghatalmazottak előzetes ludta és hozzájárulása nélkül a nagy gazdaságokat. Ahol egyszerűen beleülnek a gazdaságokba, ezt a foglalást a kormány nem ismeri el és egész hatalmát latba véti, hogy gátat vessen annak a foglalási láznak, amely egyes vidékeken különösen a dilettáns városi elemeket megszállelta. Mintegy 5—é milliárd aemzeti vagyonról van itt szó. A kormány sem fogja megengedni, hogy ezt a roppant I aépvagyont felelősség nélküli és gazdasági I
szakértelem nélküli csoportok bármi cimen | betöltésénél mindig a nős férfiak jöjjenek első elfoglalják. Nem engedi meg a kormány, hogy | sorban számításba s a már állásban levő%
30—40 uradalmi cseléd, munkás és alkalmazott szövetkezet alapításának ürügye alatt, a kormány előzetes beleegyezése nélkül lefoglalhasson 8—10 ezer holdnyi uradalmat, 60—50 millió körüli népvagyont. Uradalmakat és instrukciókat csak a kormány áltat megbízott hatóságoknak vau joga lefoglalni. Az ilyen eröszakot lefoglalások lehetetlenné teszi a nagybirtok gépeinek és állatállományok m mentését.
— Eljegyzés. Weisz K\\gt\\kc sörrdltáfoi
eljegyezte Springer Rózsikát. (»indeűf külön értesítés helyett.) — Horváth Mária-
telep és kovács Ferenc Sormás jegyesek.
— A toborzás. A toborzás harmadik napján huszonnégy embert soroztak be az
^önkéntes magyar hadseregbe. A toborozás a József-főherceg-uti laktanyában folyik. Aki a hadsereg tagja kiván lenni, összes szükséges irataival ott jelentkezhetik.
— A nyers oukrot hogyan finorftitsuk meg? ... ez a kérdés foglalkoztatja ma a háziasszonyokat. Egy gyógyszerésztör jó tanácsot, illetve eljárást kaptunk erre nizve, mely szól a következőképen: A legegyszerűbb s célravezetőbb firjomitási mód a következő. A lampaüveg öblös felét tüllel bekötjük, s nyerscukorral megtöltjük, benne a cukrot gyengén lenyomjuk. Ezután függőleges helyzetben tartva, a cukoria vizet öntünk, hogy az lassan keresztülszivárogjon. Ezen eljárást 2—3-szor ismételjük és a cilinderben fehér kristálycukor marad, ming a lecsepegő barna syrup a piszkos színnel a kellemetlen ízt is eltávolítja. Anitán a kristálycukrot megszáritjuk és igy a legszebb cukrunk lesz. A lecsepegő folyadékot pedig kávénak főzhetjük vagy ecet ágyban elhasználhatjuk.
— A szociáldemokrsta párt a Timár Liza előadását, engedve a megnyilvánuló általános közóhajnak, vasárnap este 6 órakor megismétli. Az előadás ismét a Po\'gári Egylet nagy termében lesz megtartva, mel>et tánc fog követni J-gyek már kaphatók Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében.
— Előadás a választási küzdelemről.
A szociáldemokrata párt elöadásciklusanak keretében ma eété 7 őratror a városháza kttt gyűlési termében Erdélyl László a választási küzdelemről, dr. Etek Mór pedig az uj válasz tási törvényekről tart előadást.
— Mi van az állami házasságközve-tltővel. A következő sorokat kaptuk: Tekintetes Szerkesztőség I Félretesszük az álsze-mérmet s őszintén bevalljuk, hogy mi — férj^iezmcnő sorban Jevő lányok — nagyot csalódtunk a békében. Azt hittük, hogy ha meg lesz a leszerelés és katonáink hazajönnek, — beteljesednek a mi legszebb lányálmaink s mielőbb főkötő alá jutunk. Nem igy lett. A harctérről hazatértek nem abban az irányban nősülnek, amelyet vártunk. Én ennek okát főként abban látom, hogy a férfiak a haictérwn elszoktak az udvarlástól, amely pedig régenten elmaradhatatlan előföltétele volt a megkérésnek és házasságkötésnek. Az ufóbbi időben az alkalmak is hiányoznák ahhoz, hogy á fiatalság összeismerkedjék. A háború alatt a régi kormányzat számolt ezen » nehézségekkel s elhatározta, hogy állami házasságközvetitő hivatalokat állit föl. Ilyen hivatalokra soha oJyan szükség nem volt, mint most. Kérem a tisztelt Szerkesztőséget, csináljon propagandát amellett, hogy ezen tervet az uj kormány is tegye magáévá s tóként mielóbb valósítsa meg, mert az államra sem közömbös, hogy nősülnek-e a férfiak, vagv nem. Azután . . • Azután a kormány rendelje el, hogy sz egyes állások be- I
közül csak a házas emberek léphessenek dö magasabb állásokba. S végül hozzák be mielőbb a legkönyörtelenebb nötlenségi adót, amire az államnak is nagy szüksége van.
— Határvédelmi paranosnok Murake-reszturon. Habacher alezredes határvédelmi parancsnok, az itteni csapatok megszemlélésére Zalaegerszegről tegnap ide érkezeit. A legnagyobb elismerését fejezte ki a csapatok magatartása felett. Tflbb katonát megkérdezett, az élelemre és szállásra vonatkozólag. SKósa József főbizalmi férfi ismertette, az élelmezés nehézségeit. A parancsnok válaszában kijölentette, hogy azon lesz. hogy a katonák minden ilíét-ményeiket megkaphassák, és már átíratott intézett a hadügyminisztériumhoz, az élelmiszer megjavítása végett. Továbbá kijelentette, hogy az eddigi kapadohány helyett a határvédelmi csa patok cigarettát kapnak Z&Iáegerszegröl. A határvédelmi parancsnok ezután elbúcsúzott a legénységtől és délután folytatta útját Let^ nyére.
— Dr. Barts Feronc, Bírta íjának a nagykanizsai izr. hitközség . titkájrak fia, ügyvédi irodáját Budapesten, Vill.jjPzsef utca 9. sz. II. 6. alatt megnyitotta.
— Értesítés. Felkér&nHIz Ipartestületi dalárda tagjait, valamint azon ipartestületi tagokat, kik a dalárdába belépni szándékoznak, hogy e hó 13-án csütörtökön este 8 órakor az Ipartestület .helvitégében okvetlen megjelenni szíveskedjenek. BüchlerMór karnagy.
— Feloszlott 4. pclgárőiség. . Teki tettel arra, a helybeli önkéntes polgárfirfleg feloszlik, felkéretnek a tagok, hogy.^Tiáluk lévő fegyvereket és egyébb felszeurfesi tárgyakat szolgáltassák be a po\'gárfroég helyiségében naponta 8 óráj^r a szolgálat
vezetőnél.
— A köszönés ellen. Pár napja apró cédulákkal árasztják el a várost, amelvekkel arra szólítják föl a közönséget, hogy szüntese meg a kalappal való köszönést. A fölhívás nem mondji meg, hogy az üdvözlés régi módját mivel pótolják. A kalappal való köszö nés elleni mozgalom állítólag országos Talán nem esünk ellenforradalmárság gyanújába, ha kijelentjük, hogy a mozgalmat nem tartjuk se időszerűnek, se célszerűnek. Igaz, hogy a reformok korát éljük, de ha már mindenáron reformálni akarunk, van ahhoz anyag más téren is elég. A kalaplevevés helyett szűntessük meg inkább a járványom betegségeket, az egészségtelen lakásokat, az utcai4 piszkot, vagy szűnte*8é<< meg a férfiak a gallér, kézelő és nyakkendő viselését, amely kényelmetlen is, költséges is. A kalapmegemelés különben is a legegyszerűbb és- legkényelmesebb\' módja a tiszteletadásnak. Sokkal egyszerűbb és kényelmesebb. mint az egyes ekzotikus népeknél divó li =j ->:i ós orr-összedörzsölés
— Hír olasz hadifoglyokról. A Zala szerkesztősége Valonábó( a következő levelező lopót kapta: Mi a\'u ircMak tisztelettel- felkérjük szíveskedjenek lapjuk utján hozzátartozóinkkal és jóbaratainkkal tuditni, hogy telenleg az alanti cim alatt jó egészségben táborozunk. Szívességükért e\'őre is köszönetet mondva szívélyesen köszöntjük: Klein Ármin (Ngv-kanizsa), Lakos Miklós (Budapest). Utál Gusztáv (Szombathely), Hackspacher Jakab (Dunahafaszli) Valona, Baracca 2/a I\'alia.
— A Világ netymozgóbsn csütörtökön és pénteken Nick Fantom detektiyslágere, az 5 felvonásos Nincs tovább cimü dráma kerül bemutatóra. E kép qgyike ^.legérdekesebb, legizgalmasabb fordulatokban bővelkedő detektív drámáknak. Főszereplő Nick Fantom.
A szerkesztésért felel: a főszerkesztő.
Gazdák figyelmébi
* A Nagykanizsai Tárházak Rtrfnál néhány waggonra .való romlott répa mint elsAranml trágy/r mu
Ingyen e

ától

Nyári férfi- és nöl ruhák elad
Kotvös-tér 20. szám alatt. Á
Hétfé, kedd, stfrda. Március 17., W és 19-én
A mzttn legnagyobb Jaményt
a magyar Aianysőrozat^TCIII. képe
Szerdán, csBtórtókóa, pénteken. Március 12 JB.* ós 14.
kerül bemutatásra Strauss (mi kár világhírű operettje a ÜliJon
Jól főző gazdaasszony aki a há
minden ágában jártas,4\'kerestetik. j kiadóhivatalban. k
v Fegyverjavltásokat és átalafciflltst jutányosán eífcközlök, törött fegyvereírt meg veszek. Siántó Qáza puskaműve^ Magyar utca 53. szám. i.....m;.....95*
szerelmi-játék 4 i^onásban#Főszereplők;: ltárkonyi Mihály Is Va/ercWBerta. — A filmen előforduló b^ét dalt F/ander Antal ..... énekli mindek elő#láson.
Diák történet I lfelvqaásban, dalbetéttel: Csak egy kis lánlyy a világon és Ballag v már a vén diáA # Farkas Imrétől.
Jegyek hétfő d. u, borától előré válthatók.
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasár- ós ünnepen : 3, 41/«, 6 ós 7l/% órakor.
Előadások hétköznapon: 5 és 7 órakor. Vasár- ós ünnepnapon: 3, 5 es \') órakor
Horváth és Vas
oki. építőmesterek/ Nagykaniksa, Királya. 37.
Telefon 205. \\*MMr<fc Telefon 2004
Boroshordó)*
ujak és Használtak — karimtók PÉT^R HU6Ó
s : bor* és mMUlókujji^mdőnóI
# Nagykanizsa, Csengeri-ut 31. sz.
határozatai a fényhuRs csökkenése nélkül cakis
fólwattos lámpákkal
Vállalunk mmdennemüifeplt-kezést éAátalaptást, vasbeton: é^itkezy. Nagy megtakaritássalXián/ modern szerkezetekkel épki^rík családi és bérházukat. <öto
Tervezés és költségvetés dijtalan
HIRDEl
a Zala kiadóhivatalában
MEGHÍVÓ.
A Pacsai Takarékpénztár Részvénytársaság
í
1919. évi március hó 30-án délután 3 órakor tartja Pacsán, saját helyiségében
AZ IGAZGATÓSÁ€
melyre az intézet részvényeseit tisztelettel meghívja
A közgyűlés tárgysorozata: L.V\'
I ő. Három felügyelő-bizottsági tagnak választása jgvevi tása és a nyereség időtartamra. jr
& A hivatalos lap kijelölése.
7. A felügyelő-bizottság 1918. évi tisztejWIjának, megállapítása [mrn. II 8. Netáni indítványok. ¿f
akorolhat, kinek rés*yenyo logulubb 30 nappal a közgyűlést mogeJájfRleg a részvénykönyvben nővére Íratott 6s jelölt helyen a közgyűlést megelőző hmom nappal letotte. A J0K\'maU jog igazolásaul a letétjegy szolgál, igykam/.sai Takarékpénztár R. T -nul Nagykanizsán. Az egye» jáfrvénycsek Indítványai csak akkor tárgyalhatók, ¡igatóságnál hcnyujtalnak. Az 101b.. év» zarsrámadások én .unatkozó jelentések a közgyűlés előtt K nappal az
1. Az igazgatóság es felügyelő-bizottság jelentése.«
2. A számadások megvizsgálása, a mérleg mcgállan
hovaforditása.
3. A felmentvény megadása
4- Pgy iguzgatosági tag választása egy évi időtárt
Jegyzet. A kozgyuléson jogot csak atoiT részvényes j aki a részvényét a társaság pénztáránál, vagy a hirdetményben A részvények letchetók a l\'aoaaf takarékpénztár R. T.«nál és a 3 ha azok 10 nappal a közgyűlés napját megelőzőleg Írásban az i| intézőt hivatalos helyiségében megtekinthetők,
Tartoajik. XI
......

Pénztár...... •..
Váltó .........
Előlcgezési ...... ..
Pénzintézetek .....
Bcrendpzes ... .....
Kötvény köles».n.....
Értékpapír ........
Adósok......... . ..
Hetibetét előleg .....
Hátralékos kamat Ingatlan birtok Értékpapír függőkamat
Részvényükre \' Tartalékalap............
Krtékt-jJpir ve*zte*egi tartalék Betet^r ... .»• ... .«»
Ös^ffsitett személy ......
Áiffenő kamat
Jretibetét -...... ......
Osztalék ...... ......
Nyereség ......... ...
20085 11375 1302275 14932 1685 16040 876 7001
I 1474272 53
1474272
Pacsa, 1918. december 31. Szejitmihályi Dezső s. k. Dr. Fábián Zsigmond iSfeS Koréin Lipót s. k
• «nftk láfSSlnAk. r l.|r»,>li
Elek Ernő s. k. Unger Ullmann Elek s. k. Bichler Gyula s. k.
»»•»M- iQ. tifl. ig. Isf
Székely Ernő s.-k. Gruner Károly s. k. ifj. Thassy Imre s. k.
Uq. lg. 1*g.
» Fenti mérleg számlát megvizsgáltuk, s azt helyesnek találtuk
. . Pacsa, 1919. február 27-én;
Gürtler Ferenc Pélffy László s. k
^_••»•■«• »>1« t»o UtOgw t\\i. iMk,
Nyomatott: a ^ZA^A* nyomda e* Nagykanizsa
könyveld.
Dr. Fodor Gyula s. k
lg tsg.
Umszuncz Lajos s. k.
ig )•«. M
Nyáry Kálmán s. k.
totogw i"«. tsg.
Igazgató:. BALOG OSZKÁR
XLHI. éwfolyam
smtoztMt is Uatihlvatil:
NAGYKANIZSA,
Sugár-ui 4.
{«la Nyomdavállalat FŐ-UÍ6, sz.
Nagykanizsa, 1818. Március 14. Péntek.
BB^Mm

Megjelenik hétfő kivételéül mindennap kora reggel
POLITIKAI NAPILAP.

BterkeJizlŐpéfl éé fct«dóh(vá(aK icUfon II.
Nyomdal telelőn 11?.

- Főszerkesztői T Ó T H Z o L T Á N

• Ffiraunkatárs y* laplulajdopo*: CHILLAO JÉXÖ
. tzávn.
Előfizetési árak:
helyben házhoz szállítva, vagypoita szétküldéssel t
Egész évre K 90-—
Pélévre . . ff 46—
Negyedévre M 22*50
Egy hóm . , 7-50
, Egyes szám ára 30 l
BKBESj
hirdetéseket,. nyilt-teret és magáD-közleményeket díjszabás szerint vesz tel u kiadóhivatal.
Kommunista mozgalom Csehországban.
Kladao - néptanácsl kóstársaaág«
Báos, márc. 13. A Deutsches Volksblatt jelentése szerint a kommunista mozgalom, amely március elején a pilseni Skoda-müvek-ben tört ki/egyre nagyobb tétt. hódit-Csehország ipari vidékén. A/, osztraui és vvitkowitzi nányákban a munkástanácsok magukhoz ragadták a vezetést és a tisztviselőket elkergették. Kladno ipari varos önálló néptanáosi köztársasággá kiáltotta ki magát. A cseh kormány a kommunisták mozgolódásával szemben teljesen tehetetlen, mert a katonák, akiket a "zavargások.. elfojtására odaküldtek, megtagadták az engedelmességet. A prágai nyolcadik vadászezred, amelyet a kommunista mozgalom letörésével megbíztak, tehesen feloszlott.
A cseh szocialisták a cseh imperializmus ellen.
Prága, márc. 13. A cseh szociáldemok-rata j)árt nadat izent Massaryk és Ktamarz imperialista prolit köztársaságának. A cseh nemzetgyűlés szociálde.nokratb tagjainak Idubbja ugyanis a kővetkező, határozati javaslatot fogadta el:
— Elvesztetiük bizalmunkat, hogy a jelenlegi kormány képes lesz január 9 én közölt szociális programmját végrehajtani. A kabinet szociáldemokrata 4agjai cröfeszüésének nem sikerült a kormány polgári tagjait különösen a nagybirtokok kisajátításának kérdésében döntő
lépnie birni. A szénkérdésben sem tett a kor-
• • • • ........ ............... ..
mány olyan lépést, amely biztosítaná a szén feletti uralmát. Január 8 án a pártelnökség elhatározta, hogy e szociális gardasági prog-rammba felveszik a bányák és mindazon nagyüzemek kisajátítását, amelyeknek monopolium-jellegük van. A hatóságok szigorúan járnsk cl a gyülekezési jog gyakorlása tétén. Ez az egész helyzet megrázkódtatásokat idéz elő a köztársaságban és nem vagyunk híjtan dók tovább is viselni a felelősséget a kormány tehstetlensógeért. Megbizzun leitat a pártelnöksé\'jei, hogy a nemzetgyűlés valamennyi pártjánál tisztázza a kérdést, vájjon hajlandóK-e csak garantálni, hogy ^. januári - programinot haladéktalanul v^retujlják. Köve-telésü ¡k a következők: i. Tizennégy napon belül törvényt kell hozni, amely elvileg elfő gadji a n.jgyhirotok kisajátiiasat és\'az ez évi termést a köztársaság átmeneti igazgatása ala helyezi. A kisajátítandó nagybirtokok koloni-zíláiáról külön törvény intézkedik. 2 Tizennégy nflpon belül ankétot kell összehívni a rányák es konók ki^a|<%titas i \'és kü<ön ankétot a mono-polltimS\'ertt na^yüircnck \'siHajátitása ügyében. 3 Haladéktalanul lö vényt kell kiadni, amely a teljes gyülekezési sajtó- és egyesülési szabadságot biztosítja 4 A községi választásokat azonnal ki kelUrni. Ha a nemzetgyűlés egyes pártjai erre gatanciát nem vállalnának, megbízzuk. a pUtdnökséget, kérje fel a végrehajtó bizottságot a pártképvisdef azonnali összehívására, amelynek azután feladata lesz a szociáldemokratáknak a nemzetgyűlésen való tovAfcfW, • magatartásáról dönteni.
Wilson;,dönt a területi kérdésekben.
:......;.¿r^y V : .....
Páris, rhávc. 13.. (Radío.) Európa "külömböző államainak vitás\' területi idényéiben v/alószinüen Wilson és az amerikai megbízottak fognak döntőbíróul fellépni. Az amerikaiak nem szívesen vállalják ezen szerepet, mert tudják, -hogy\' bárniikép döntsenek, valamelyik nemzet mindenesetre elégedetlen lesz és ennek eredntenye az lesz, hogy Amerika a világ egyrészének rosszindulatát hivja ki maga ellen: Mindazonáltal olyan érveket.. hangoztatnak . kuKiphyzö u^gbizolt.ak? hogy az amerikaiak a megbízás elől nem térhetnek ki és Wilson visszatérését azért sürgették, mert döntőbírói működésére mihamarább szükség lesz.
Wilson ma érkezik PárlNba.
Páris, mátc. 13. (Rádió) Tcrdieu és Hous6C ezredes Parisból különvonaton Breszlbe utaztak Wilson fogag.idására. Wilson pénteken délelőtt érkezik Párísbá. A Qeorgí Washing. toriból érkezett szikratávirat szerint a gőzös a rossz időjárás miatt némileg elkésik, a késést azonban esetleg behozza és csütörtökön déltájban mégis befuthat Breszt kikötőjébe.
4 Kik lesznek Németország
békedelegátusai. - ^
Berlin, márc. 13. Németoruág békedele átusai a Lofcalanzeiger szerím Brockdotf-Ranlzju gróf birodalmi külügvmiszter elnöklésével a következők lesznek : Dávid, Qis&berg, dr. Mü ler berni bajor követ, Schükking professzor és Warbing hamburgi bankár.
Berlin, márc. 13. A Wolff-űgynökség értesülése szerint Erzberger ismételt kérés dacára sem volt hajlandó résztvenni. a német békedelcgátyóban.
• Genf, márc. 13. A Reuter-ügynökség jelentése szerint annyira siettetik a békekonferencia munkáját, hogy a német delegátusokat március 23-ára, vagy 25-ére fogják Pádsba meghívni a béketárgyalásra.
• Vn r. \' \'\' . \'t v ■
Meghívják a semleges államokat is.
\' Páris, tnárc: 13. (ttadio.) A párisi békekonferencia felhívta Európa, Ázsia és Amerika semleges nemzeteit, hogy küldjék el képviselőiket Párisba, ahol e hó 26-án megtartandó nem hivatalos konferencián fejtsék ki rtÉzetei-ket a népszövetség tárgyában.
A cseh—magyar kóntllktu*.
Páris, m4rc. 13. A békekonferencfcuizes bizottsága egyelőre visszautasitotta Betietch cseh—szlovák külügyminiszternek az állítólag j Bécsoen, Budapesten és Berlinben a cseh-szl >vák állam integritása ellen tervezett katonai j komplott miátt előterjesztett tiltakozását és azt I követeli, hogy uj bizonyítékokat terjesszen elő,
| meri a mostani előterjesztés nem tartalmaz megfelelő bizonyítékokat a felhozott vádaKra.
Anglia és India
--- — ______.... .........
bolsevik! torradalom elŐM.
Newyork, márc. 13. Az angol kormány arról é.iesül, hogy az orosz bolsevisták Angiiában és ladiaban forradalmat szerveznek Számos indiai forradalmár tartózkodik ez idő szerint Moszkvában, ahol kioktatják őket a bolse-viki propagandára.
»
Jön az élelmiszer.
Fiume* nuirc. 13. Fiumébe tegnap két élelmiszerekkel megrakott amerikai hajó futott be. Az élelmifezerszállttó hajók Jugoszlávia,és Magyarország számára hoztak nagymcnyíségü zsiit
—Hock a választásokról..
Budapest, márciuí 13 A Politikai Híradó jelenít: A terézvárosi Károlyi párt szerdán este pártvacsorát rendtzett, amelyen Hook János többek közt ezeHet mondotta:
— Hiába adunk programmot, ha a lelkek nem őrzik meg. — A liaza és a lelkiismereti szabadság nem jeh^ alku tárgya. Ezeketa párt mindenkivel szemben a végsőkig védelmezi. Nem azért szabadítottuk meg az oisxá* got a király és a dinasztia érdekeit szolgáló ; udvari politika terrorjától, hogy helyébe alulról jövő tömegterrort ültessünk. Az ország er-aéké; hogy á válasziásokvm a pártok világosan-köivonalazott elvi alapon, de lojálisán, tisztességes eszközökkel, mérgezett fegyverek használata nélkül vegyenek részt.
Milyen a szervezete
az ÓiikéiiteN magyar hadseregnek
Budapest, március 13 A M T. 1. utján
kÖzz£telt£k a magyar Önkéntes hadsereg meg-
• • * . «
szervezéséről szóló rendelkezéseket, amelyelcet egész terjedelmében közöl a katonatanács által kiadott nép katonája" cimü katonai szaklap. A magyar . népköztársaság önkéntes hadseregének tagozódása a következő: A hadsereg 6 hadosztályból áil, minden hadosztály három daudárcsoportra tagozódik. Egy-egy dandár-csoport egy gyalogezredből, egy huszárosztályból, egy tüzérezredből és 1 — i árkász, távírász és repőlőszázaoból áll. A gyalogezred három zászlóaljra és minden zászlőal) négy századra oszdk. Az önkéntes hadsereg különálló része a „Dunaőrség*, amelyre nézve külön rendelet intézkedik. A székely csapatok mostani szervezetükben, mint . „székely különitmény" az önkjntfcfr hadsereg részét alkotják. —> Az önkéntes hadsereg 1—3 hadosztályainak Budapest, a 4-ik hadosztálynak Győr, az 5»ik hadosztálynak Miskofcz, a 6 ik hadosztálynak pedig Szeged a székhelye. A Nagykanizsán székelő dandárcsoport a negyedik hadosztály harmadik dandáicsoportja.

ZALA
1919. március 21.
Nagykanizsa — törvényhatóság.
Zalaiuegyei küldöttség a belügy-«nlufszteruél. Sneff kormány biztos nyilatkozata.
Nagykanizsa, március 15
A Za\'a hasábjain már sok síó esett arról, hogy Nagykanizsa városa mindenképpen meg-érett arra, hogy törvényhatósági joggal ruházzák fel. A város e régi jogos kívánsága a forradalom kitörése u án lépett a megvalósulás stádiumába. Sneff József kormánybiztos prog-rammbeszédében Kijelentette, hogy a város törvényhatósági joggal való felruházáshoz köti állását: azzal ált, vagy bukik Neki köszönhetjük elsősorban, hogy néhány napon beiül törvényhatósági joggal felruházott város iesz Nagykanizsából.
Hétfőn Brlglevlcs és Sneff kormánybiztosok vezetésével küldöttség utazott Budapestre, hogy Zalamegye és Nagykanizsa nevében arra kérjék Nagy Vince belügyminisztert, hoey Nagykanizsai teljesen vonják ki a zalaegerszegi közigazgatás alól: találjanak.rá módot, hogy már most, a ncmze\'gyülés összeülése előtt megadják Nagykanizsának a törvényhatósági jogot. A küldő tség munkáját siker koronázta. Sneff kormánybiztos a zalamegyei deputáció munkájának eredményéről a kövctkező<et jelentette ki:
— A zalamegyei küldöttség kedden tisztelgett Nagy Vince belügyminiszter előtt. A deputáció tolmácsolti Ztlavármcijye és Nagy-" kanizsa város közönségének egyhangú kérelmét, hogy N igykainzsát rövidesen törvényható sági jog<al ruházzák fel É\'énk színekkel festettük te a belügyminiszter előtt azt a lehetet len Állapotot, hogy Nagykanizsa még mindig a zalaegerszegi Közigazgatás &lá tartozik: a zalaegerszegi alispán ínég mindig ujabb és ujabb intézkedéseket intéz Nagykanizsa polgármesteréhez. Éa kijelentettem,\' hogy annyira ragaszkodom a tö-vényhatósá <i j >gyat való felruházáshoz, hogy a kérelem elutasítása esetén lemondok állásomról Nat>y Vince belügyminiszter erre kijelentette, hogy ő is azonosítja migát Nagykanizsa jogos kívánságával és már a legközelebbi napokban meg fog jelenni a néptörvény, vagy rendelet, amely Nagykanizsát törvényhatósági joggal ruházza fel Arról, hogv a törvényhatósági joggal való fetiuházrts néptörvénnyel, vagy rendelet utján történjék, a legközelebbi minisztertanács fog dönteni.

Nyugalom Szegeden.
Szeged, márc. 13 Tegnap ideérkezett Budapestről az első honvéd gyalogezred cíjy zászlóalja, mire a rend teljesen helyreállott. Dorozsmáról a főszolgabíró sürgős segítséget kért a szervezkedő kommunisták ellen, akik nagyobbra a negyvenhatos gyalogezred volt katonáiból alakultak. Tengerész nenue\'őrök mentek D >roz«mára gépfegyverekkel, amelyeket a Vásártéren állítottak fel az Iskolával szemben, ahová a kommunisták befészkelték magukat. Felszóllitották ő<et fegyvereik atadására, ar»i nek a kommunisták eleget tettek. A délvidéki szerb parancsnokság a kommunifti agitáció következtében minden összekötetést megsz.kitolt a nem megszállott területekkel.
Ostromállapot Zagrebban.
Lugano, március 13. A Stefani-ügynök-ség jelenti: Zágrebi jelentés szerint Horvát» országban komoly szeparetiszlikus mozgalom tört ki a sz^bek ellen. A szedők, pikek és kereskedők Zagrebban sztrájkba léptek, amely a vidékre is kiter|edt A zágrebi kávéházakat és egyéb, nyilvános helyiségeket ilyen kiállásokkal rohanta meg o tömeg:
— Éljen a szabadság I Éljen a hórvát függetlenség I
Több helyen összeütközésre került a sor Zágrebban kihirdették az ostromállapotot. A tüntetők kilelentették, hogy az összeütközések csak akkor fognak megszűnni, ha a szerb lakosságot * eltávolítják Ho»vátorsz*gtól Hír szerint Boszniában, Dilmáciában és Szlavániá* anb is komoly zavargások törtek ki.
A pécsi sztrájk.
— A Zala eredeti pécsi tudósítása. —
II. .
A szerb erőszakoskodások egyre jobbon fokozták a nép elkeseredését és megacéloztak kitartáséi. A helyzet tul komolylyá lett A szerbek sietve szállítottuk- családjaikat biztos helyre Eszékre, a főispán, kit eddig is fegyveres katona. kíséri, ha ment valahova, beköjtözött a kaszárnyába, miután privát lakásában nem érezte magát biztonságban és nem vott latható az utcán. A város legtekintélyesebb polgáraiból összeszedtek 9 férfiul, hogy Belgrádba szállítsák. A vasutasok felszedtél**a vonal előtt a síneket és így csak a vonal helyreállítása után lehetett őket elvinni. A túszokat azonban csak Eszékig vihették, meri az oltani franciák kivették a kezükből és a várba vitték őket.- A horvát szociálisták heves tüntetésekkel követelték szabadonbocsájtá-sukat és kél napos sztrájkot rendezrek, melyhez az eszéki vasutasok Is csatlakoztak. Szabadon kellett ily körülmények között bocsátani a túszokat és megbízták a szerbeket visszavitelük iránt. Azonban a szerbek sokkal raffínáltabbak voltak, mert visszajövet Villányon át szállították a tuszokai Mohácsra és a Dráván a Dunán át sikerült nekik Belgrádba vinni őket. A hadapródiskolából is kitoloncolták a növendékeket, mivel szükségük volt azok élelmiszer és ruhakészletére. Az ezután jövő komitácsik a hadápródok ruhájában jártrtk. Az ö^zes bankokban és takarékokban lefoglalták a pénzkészletet és a hadapródiskola bútorzatával és felszerelésével cgyiiít elszállitolák Belgrádba. A szerbek esti 7 óra után fogtak tulajdonképpeni munkájukhoz az elszállításhoz, amikor nem szabadolt senkinek az utcán lárni. Elvitték meg o hadapródiskola drótkerítéseit is. Megtiltották a tisztviselők elsejei kifizetését, ugy, hogy miután a pénzt is elszállították, azok ináig sem vették fel a fizetésüket. A vármegyei fizetőtisztre 25-öt verlek, mert megtudták, hogy néhány embert kiíize-telt. Miután nekik a hadapródiskola elkobzott élelmiszerkészlete elegendő volt bizonyos időre, a kiéhezletéshez nyúltak, hogy a sztrájkot letörjék. A maximális árakat megszüntetlek, a piacol feloszlatták, elállták az utcákat, hogy a fülusíak árukat be ne hozhassanak. Szinte csodálatos a pécsi nép erős akarata, hogy Igy birl velük dacolni fizetés és élelem nélkül.
A napokban pedig 19 vasutast erős katonai fedezet mellett Zágrábba szállítottak, hogy onnan valami közeli kolostorba szállítsák őket Mikor látták ezt a jugoszláv vasutasok, kiknek nagy részéi a ml olt maradt vasutasaink teszlk^a közeli községbe szöktek és ott gylilést tartottak, mely a sztrájk mellett dönlö.\'t a pécsiek érdekelért, Bizaln i-fér fiaik Pestre utazlak, hogy előbb tárgyalásokat folytassanak támogatásuk felől:
Ezt a dolgot ugy látszik megneszellek a szerbek, mert noha a legerősebb fegyver e kiéheztetés kezükben volt, beadták a derekukat és március 12-én elfogadták mind a 15 pontot. A ma( napon már megindul a rendes vonatforgalom és minden megy a régi mederben.
Kíváncsi vagyok betartják-e a szerbek a 15 pontban foglalt- ígéreteiket, melyek elég súlyosak, mert a szerb uralom tényleges megszűnését vonná ez maga után. Bennfoglaltatott a szerb közigazgatás eltörlése, a szerb főispánság megszüntetése, szabad forgalom Magyarországgal, ujság-behozatal, a cenzúra eltörlése slb.
Valami nyomós oknak kellett lenni, hogy mindezeket elfogadták a szerbek, mely okokat igy nehéz kifürkészni, lehel, hogy felsőbb parancsra történt.
Bármi késztelte is a szerbeket követeléseink elfogadására, tény az, hogy csodálatraméltó lény volt a pécsi sztrájk, melyhez fogható ínég nem volt a történelemben és a magyarság győzelmével végződött. Megmutattuk, hogy Pécs sohasem fog Szerbiához tsatoltatni, magyar marad örökké
I. L.
HÍREK.
IMS.
márolus
14
Pénte<
naptan.
Róni. katti. Matild kimé. i\'toc Matild. Gör. ke), (március l.) Eudoxia lsti Vead 12.
. q*i kél reggel fi óra 1«) p««. ko»( uyuKazix délután 0 \'ora l poickoi ) uo.V *ei délután 4 óra 6 perc kot, •rflfc\'t\'fc röggel 4 óto í>f> porckor
— Felbtvás. A kormánybiztos felszólítja az összes helyi szakszeiveze»ek elnö keit, az összes kereskedőket, lováéba a gyán és i|) iivállalatok vezetőit és hivatalok vezetői:, hogy ma pénteken délután 4 órakor képvisel tessék magukat a város közgyűlési termében, rgy az egész város életére kiható nigyun fontos ügynek saját erdekükben válj meg beszélése céljából.
— Megszűnt a pécsi sztrájk. A pécsi sztrájk, amelynél nagyszerűbbet, lelkesebbe; még a sztrájkok törtenete se mutathat fol, a megszűnt, ..még pedig a magyarság fenyes győzelmével. A szerbek állítólag a sztrájkulók minden lényegesebb követelését teljesítették, amelyek közi legfontosabb a meg nem szállott területekkel való szabad forgalom. Nagykanizsán és környékén több pécsi mei.ekUli vasutas tiszt tartózkodott, akik hihetetle.i veszedelmek es kalandok közt azért jöttek el Pécsről, hogy a szerbek ne kényszerítsék őket fegyverrel szolgálattételre Ezek a vasutasok tegnap d. e. táviratot kaptak a pécsi ÜzlelvcictÓsegtöl, amely fölhívja őket, hogy szolgálattételre haladéktalanul jelentkezzenek, mivel a sztrájk győzedelmesen véget ért. A vasutasok tegnap d. u. el is utazlak. A vasúti forgalom IVcs felé mar tegnap megnyílt. #
, y
— Kommunista gyűlés Nagykanizsán.
Az első kommunista gyűlés keduen folyt le Nagykanizsán, a Magyar király vendéglőben. A gyűlést a legnagyoob titokban készítenek elő s azon miotegy ötven beavatott vett részt. — Budapestről hat kommunista agitátor érkezeti le, akik a szervezkedésre megadták az utmula-lást s megígérték, hogy a kanizsai kommunista mozgalmakat irányítani és támogatni fogj .k. A nagykanizsai kommunisták leszerelt katonákból állanak, akik elsős >rb:n a fejenkin»;,\' koronás végkielégítési követelik. A komu.anis-tak a gyűlésen kijelentették, hogy avégkieiégi t^st nem az állomtól, hanem -Nagykanizsa és Zalamegye jómódú lakosságától kívánják be hajtani. Az illetékes tényezők mind-rt inlézke dést megtesznek, hogy\'a mrzgalom nagyobb a ányokat ne ölthessen.^ ^
— Márolus 15. ^álta\'ános munkaszünet. A kormánybiztos az idevonatkozó nép-törvény alapján március íiö l5.-ére általános .munkaszünetet rendel el. A kormánybiztos felhívja a város lakosságát, hogy a forradalom e nagyszerű ünnepének fényei mozdítsa elő Az általános munkaszünet alól részben Hívétel nek a borbélyok, akik délután 2 ig c<s 5 órától 9 ig latthatják -nyitva\' gdeféiket és a mészárosok, akik déle\'ölt 11 órakor zárnak. Ezeken kívül azonban minden egyéb üzemben szünetelni kell a munkának — Éjjel illetékes helyről arról értesülünk, hogy a kormánybiztos a borbi lymunkások kérésére elrendelte, ho#;í a borbélyüzletek már 4éli 12 órakor zárnafi, délután pedig egyáltalában nem nyílnak meg.
— VAzélyben a villanyvilágítás. A szén-kormánvbiztOH meg a muh hónapban utasította a Magyar Általános Köszénbánya részvénytársaságot, ho.-y a nagykanizsai villanytelep részére naponta egy waggon szűrne! szál -litson. A társaság a hónap eleje óta nem szállít szenet a vállalatnak, amelynek üzemét ed-d g is csak a vasút jó akarata tartotta fenn. A villanytelep igazgatósága most felszólította a város tanác«ái, hogy a kiutalt és eláradt szénmennyiség leszállítását minél . előb\'> esz közölje ki, mert különben a villanyvilágítást rövid időn belül be kell szüntetni.
— A dendárpirsnosnokság körül. Jelentettük, hogy Darvas Lajos őrnagy Budapesten járt. ahol a hadügyminisztériumban megígérték néki, hogy a dandárparknesnokságot Nsgy Kanizsán és nem Ves prém ben áltit|ák fel. Amikor a veszprémiek erről tudomást szereztek, küldöttséget menesztettek a hadögyminisz-
1919. március 14
¿AlA
terhez, hogy a dandárparancsmkságot — az | eredeti tervntk megfelelően — Veszprémben állítsák fel. A küldöttség éppen akkor járt a hadügyminisztériumban, amikor Snelf József kormánybiztos is véletlenül ott tartózkodott. A kormánybiztos megvilágította a heyzetel, előadta azi a fontos erdeket, amit a dandár Nagykanizsán vjló feiálliiása jelent, amit teljes egészében elfogadtak k |Ky a veszprémi küldöttség minden erednény nélkül távozott. A dandárparancsnokság székhelye tehát véglegesen Nagykanizsa lesz, söi már a keretek telaliitása
is folyamatban van.
/ »
— Félmillió koronáért kapja meg a város a hadikórházat. A hadikorház régóta vajúdó Ügye úgyláiszik lövidesen dűlőre jut. Sneff József kormán) biztos eljárt Pete Márton, hadügyi államtitkárnál, aki kötelező Ígéretet tett arra, hogy a hadikóiházat a vaiosnat öt-, százezer koronáért átadják. Az erre vonatkozó végleges intézkedés a napokban megtörténik.
— A osendöraltisztek statuarendezóse.
Az uralkodó JemoKratikus cszmekneK megfelelően a népkormány a csendőrség sze.veze-tébe is demokratikus rendszert vitt bele Az eddigi altiszti rendszert nagyjában megszüntették. A csendőrség altisztjei a jövőben tisztviselők lesznek és a 8. 9. 10. és U-ik rangosztályba osztatnak be t\\ ran^osztatynak megte-lelően az elnevezések; felügyelő, segédfelügyelő, főellenőr és ellenőr. Az irodai azolgá-latot teljesítő csendörtisztviselók elnevezése: irqdaigazgató, írod ifötis/.t, iiodalisd cs irodasegédtiszt. A csendóraltisztek részéré Budapesten tanfolyamot állítanak fej> am^lyne* h*t»ga-.\' tói közül egy bizonyos kontingens kerül a tisztviselői k rba. Azok az altisztek, aktk nem kerülnek n tisztviselők állomanyaba egész a tíszihelyctlesi rangfokozatig léphetnek elő. A népkormánynak ez a de.nokraiikus intézkedése a csendőraltiszti-Kar régi kívánságát elégítette ki és te\'jes megelégedést keltett. A retoim .értelmében a iiagykmizsai esendői járásban Mtsz-íay litván csendórjárásőrme-ler csendóife ü gyelő lelt őrnagyi langban, Zrim János őrmester segédfelügyelő lett századosi rangban, Tóka Mihály őrmester pedig föellénőr főhadnagyi rangban.
— A kéményseprés uj díjszabása. A
kereskedelemügyi miniszter Nagykanizsa es Zílieger»zeg varosokban a kéményseprés dijait a követke/öKépen szabályozta: 1. földszinti kémény egyszeri seprés 60 fillér; egyemeletes kémény aep é6e 80 fdlér; Kétemeletes kéményé §0 tilt* r; három va^y négyemeletesé 1 korona. Éljél vagy vasárnap ezeknek az áraknak a kétszerese fizetendő A tarifa a békekötést követő egyév tartamára niaad érvényben. A kémény seprési dijak közadók módjára, közigazgatási utón is be hajthatók. : . V ".. .
— Zsírkiosztás. Mozgalmas napja volt tegnap a Király-utca elejének. A hatósági Üzletben zsírt mérlek a nagykanizsai közönségnek. A háborús viszonyok keserveit még egyszer — talán már nem sokáig — kell
átélntök a családanyáknak és gyermekeknek,, akik órák hosszat ácsorognak 35 deka zsirért, amit két heti zsirjegy ellenében árulnak. Hogy mtyjs kétszáznál többen .sorakoztak" a hatosági bolt előtt fttirérl, annak egyedüli oka az, hogy a hatósági ¿sir kilója nem ötven, hanem csak 22 korona Az ácsorgástól elszokott ka nizsai közönség — eddig nem igen volt hatósági zsir — folyton türelmetlenkedett, semmi áron nem akait sorba állani, hanem mindenki öklével és könyökével akart az ehö közé jutni. Oly nagyfokú volt a tolongás, hogy négy rendőrnek kellett a rendet fenntartani és mégis tettlegességre került a sor. Htsoriló esetek elkerülése céljából arra kérjük a közönséget, legyen türelemmel, lássa be, ho y a sorakozás régi kipióbált és igazságos módszer — a rendőrséget pedig, hogy inkább szép szó val és meggyőző érvekkel igyekezzen a rendet fenntartani, mert a \'tettlegesség csak rossz vért szülhet.
— Vóget ért az ovó dadák sztrájkja Az ovódafelugyeiö bizottság tegnapi ülésen foglalkozott az óvók dadáinak bérmozgalmá-val. A bizottság teljes mértékbirt honorálta a sztrájkoló dadák kívánságait és — a dsdák kívánságának megfelelően — az eddigi bavi 59 koronás béreket 150 koronára emelték fel.
s Mit-pesten.
felvonuláj^T. A
15 én djfitán 2 ¡ben g^rlekczik, jyüljris lesz. vezetőség.
kaszárnyákban
— Előadások a választásokról. Tegnap este szép számú közönség jelenlétében a szociáldemokrata párt két előadója tartott előadást a városháza közgyűlési termében a választásokról. Erdélyi Lász\'ó a választási küzdcl\' mről szólva . különösen a nők politika! megszervu* zését tartotta nagyfontosságunak. Dr. Elek Aíór hosszabb előadásába az uj választói töj^nyt ismertette. *
— A Szooialista Ipargazdas
felkéri az iparosságot, hqgy a márci ünnepélyhez szombaton cKÚután 2 flfek lekezzék az Ipartestületben?^ J? el
— Eljegyzés. Henne MtaíKe és helm Károly, Henne Fricike és Karoly jegyesek.
— Házasságkötés Juci Sándo, hofer Manci házasságot kölöN^k B (Minden külön értesítés helyett.
— Meghívás A cipisz csizmadia szakcsoport felkéri az összes tagjait, hogy hó 15 én délután fél 2 órakor az Ipartest helyiségében feltétlen megjelenni szivesk nek /I vezetőség.
— Magántisztviselők
lulyi csoport, holnap f hó órakor a Munkapáholy helyis amikor is egyidejűleg rövid t Mindenki tartozik megjelenni.
— Ipari műhelyek a
Az uj idők teljesen megváltoztatták a kaszárnya belső életét: ma már a polgári* életre is gondolnak a kaszárnyában és bevonult azokbs az iskola is. Értesülésünk szerint a hadügyjniniszr ter tervezetet dolgoztat ki, hogy a kaszárnyák--ban a fiatal legénység ipirí kiképzése fennakadást ne szenvedjen. Ezért a kaszárnyák-b n külön ip*rí műhelyeket fognak felállítani Egyes iparágak má kijelentették, hogy saját költségükön híjlandók il,en mintaműhvílyeket felálliiani, amelyekben a legénység szabad óráiban folytathassa mesterséget. E kaszárnyai műhelyekben eltöltött időt be fogjak fzimitani a tanulóévekbe.
— Jó hír Szibériából. A Szibériában levő magyar hadifoglyokiól fokáig ij;en el szomoritó hitek érkeztek. A legutóbbi időben kedvezőbben szólnak a hírek, ami bizonyára a közönség széíeS rétegeiben megnyugvást fog kelleni. Alább közlönk résWefekei egy levélből amelyet Iby. Kálmán, aki mint zászlós három évvel ketüh orosz fogságba, küldőit Buda pestre családjának. Sokáig Kabarovszkban volt, ahonnan Krasznoja Rjeskaba jutott és onnan érkeze t deeembcr I? iki kelettíl a levele, amely a többi kö*t ezf mondja: Már körU\'toelül míg "j fél hónapja, hogy az amerikaiak átvettek bennünket. — Azóta nagyon kedvező helyzetben vagyunk. Kiváló élelmezést kapunk: a hus-ad8g „naponta 4(>-rr50 deka, fehér házikenyér félkiló. Csak azt kívánóm, hogy odahaza is ilyeu élelmezést kapjak * mindig. Da azt nem. tekintve, emberi bárásmódban részesü\'ünk A rövid amerikai uralom ahtt bevezették a táborba a vízvezetéket, villamos világítást, kaptunk ét kezőt és fürdőt. .¿fnerikaiak. bőkezűségét jellemzi;\'hogy tflupán a színház céljára tfátom-ezer rubelt ajándékoztak Fizetésünk havonta< kétszázötven rubel. — Httt^ról azonban méfc mindig nein érkezik hir. Már egy éve, hoi<y,( 1917 novemberben az utolsó lapot kapWto* hazulról. Ujsáfchir is nagyon gyéren jön néha-néha rövid, távirat és az sear-j fortánból. Valószinü\'eg Amerikán kei utazunk haza, Szan-Franciszkó« felé.
— A nagykanizsai Ipsrtastület és csizmadia szakosztályának tagjait ton mátcijs 15-én délután 3/«2 óráia testület 11.1-Im égében teljes számbank (f rjük, a honnét az ünnepségre felvonulunk. X
At elnökség.
— Újjászervezték sz ovódafelügyelő bizottságot. Az 1919. évi VII. törvénycikk jo got adott a kormánybiztosnak arra, hogy azokat a \'bizottságokat, amelynek felállítására mul • hatatlanul szükség van, kinevezés utján újjászervezze, A kormánybiztos az ovódafelügveiő bizottság felálliltását elrendelte s annak tagjait is kinevezte. A bizottság tegnap tartott alaku\'ó gyűlésén elnökké Kertész József igazgató. gondnokká Dezső Aladárt vá\'asztotlák meg. A bizottság elhatározta, hogy az üresedésben levő kiskanizsai óvónői állásokra a pályázatot haladéktalanul kiitja.
ipész mba-ipar-
— Menekült tanulók felvétele s polgári Iskolába. Még mindenki emlékezik arra, hogy az eszéki magyar vasutasokat Jugoszlávia területéről való eltávozásra kényszeritették. — A menekült vasutasok Nagykanizsára jöttek s legnagyobb részük ilt is telepedett meg s gyer j mekeiket is az itteni polgári iskolába akarták járatni. Ámde a menekült tanulók legnagyobb részt a horvátnyelvli eszéki felső népiskolába járlak s igy a polgári iskola igazgatósága nem vehette fel őket, hanem felterjesztést intézett a közoktatásügyi miniszterhez, hogy tegye lehetővé a menekült tanulók tanulmányainak folytatását. A miniszter leirata is megérkezett már a polgári iskola igazgatóságához, melyben közli, hogy a meneküllek gyermekei, ha idegen nyelvű intézetet látogattak — tanteivkülönbözeti, ha magyarnyelvű intézetben tanultak — a tanult anyagból felviteli vizsga letétele után tanulmányaikat a nagykanizsai iskolákban is folytathatják.
— Márolus 15. Díszítések, jelvények, lampionok kaphatók Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán. A
— A Tornaegylet híre. A Tompegyle]^
vezetősége feUilvja azon tagjait, ballcsapatban részt akarnak venn] nap, pénteken este 8 órakor jelen] polgári iskolában.
— Elveszett 1 drb 3/< eves gübe mi Kéretik a becsületes megtaláló, Telekii sz. alatt leadni sziveskodjék, honMŐ juw>mba részesül.
— Iskolai hegedűk, vonók, hurok kap-\' hatók ÍMschel Fülöp Fia hangszerraktárában, Nagykanizsán......*.......................
A hadügyminiszter Aradon.
Arad, márc. 13. Ma délutánra volt kitűzve Fellner Andor főb\'zalmiférfi temetése. Egy órával a temetés el^tt távirat érkezett Bmíapcstrő , amelyben bejelentették, hogy ÖÖhm hadügyminiszter holnap délcött >kradra érkezik, mert részt akar venni -Fellner temetésén * temetést holnap délelőtt 11 <"rára halasztották
Budapest, márc. 13. Félhvaal san jc\'en-tík: Böhm hadügyminiszter Kovácsy Imre ői nagy parancsörtiszt kíséretében ma este Áradra utazott, In gy a hadügy mi niszt r és a néphadsereg koszorúját az «-neyilkossá lett fellner Andor sírjára elhelyezze.
Előkészületek
a pénzlebélyegzésre
----.. ------—---v —»^w» VJAxrMTf * - - -—-------■" ^ \' *
Budapest, márc. 13. Stende Pál pénzügy-minls/ier a budapesti nagy bankoH képviselőit értekezletre hívta e^ybe, amelyen megállapítják a bankjeg)ek felülbélyegzésének technikai -keresztülviteléi. Köiütbelüi 120 millió1 dirab bankjegvet >■ ell felülbélyegezni Ennek egy-harmadré>zét Budape^n fogják felülbélyegezni. A bélyegző gépeit már mégrendelték és ugy szlmitanak, h»gy Bud-«pesten naponta legalább 8 millió binkje^yet fognak lebélyegezni.
Szétverték a
Berlin, márc 13 A k rmánycsapatok
ho*S7u harc után Lictuenberget elfoglalták. A harcoknak százötven ndlotlja és kétszáz sebesült e van. A birodalmi kormány ma Weimar-ból Ber inbe érkezik.;
Csütörtöki tőzsde.
Budapest, március 13
Magyar Hitel 921, — Osztrák Hi el 669, Osztrák-magyar államvasút 1053, ~ Leszámítoló Bank 600, — Hazai Bmk 468. — Magyar Bank 694, — Rímamurányi 940, —
— Salgótarjáni 1000, — Közúti vasút 500,
— Városi vasút 230 — Urikány 875, — Fa-bank 821, — Jelzálog 499, — Ker. Bank 4320,
— Schlick.370, — Outtmsrtrt 820, Szlavónia 835.
A szerkesztésért felel: • főszerkesztő.
Nugyobb bAxt«rtásh9* heh^.en jól főző házvezetőnő kerestetik. Az állást
i azonnal ellehet foglalni. Cim a kiadóhivatal-| ban.
ZALA
1919. március 21.
APRÚ HIRDETÉS
Megbízható gazdaasszony ajó
vidékre. Cim a kiadóhivatalban.
Intelligens idős úriasszony lakást teljes eUátást keres rendes izraMu\\ esi nál. — Cim a kiadóban. m JB^8
Klnlzsy-utos 23. sí. háznagy udvar es nagy kerttel több lakétól sJabad kézből eladó. Értekezni lehet kizárótaf^ikisz Éiksa Köj(óczy-utca 29. sz. alatt. m. 979
Gáspár-hegyen Klein Imre és gyAnckei tulajdonát képező 3 V* hold szántóföl# rét és *zólŐ, ugyanott széna f. hó 16-án n«lvános árverésen a községi elQimrók jelenlftében a legtöbb Ígérőnek el fog^LUtni. Bflfebb fel-J világositüst Nagykanizsa, T^zsa-utjnp. szán alatt. «fe* MM 9í
ÜRAHIA
P«ttw>y*\'lu # Ttleiea W
Szerdán, csIWrMfo, pénteken. Mirdö#2, 13. és 14,
kerül bemutatásra StrauM Oszkár világhét) operettje akimen
Vará
szerelmi-játék 4^1vonásbín. Főszereplők: Várkonyi Af/hálMés Vattró Berta. — A filmen előforduló miét djflt Plander Antal énekli mincfcn <rfOadáson.
"If^-. V* rá*w
Ügyes leány, vagy bejáró 10O korona fizetés cs koszttal Miltényi-etkezde Kazinczi-U. 50.
Egy nyitott sárga k
hozzá való lószerszámmal e István Alsórajk.
Egy. vörös-fehér tarka eves, eladó Soós Károly baj
\'Tizenkét évi gyakorlatt »agyar német gyorsirónö,
teendőkben Vis jártas, nmifel
Cim a kiadóban.
ikurit felvét
Petőfi u 12—14 számú ház nagy kerttel együtt szabadkézből eladó. — Bővebpet ugyanott. . > f)06
Hivatalszolga azoneai a|kalmazárf*yer
a. Hazai Általános Biztosit^ KészvénytÉrJnsag nagykanizsai főügynökségewM. Próbáidp fi tel te után nyugJij jogosultság. S^emély^Jnjánl-kozások dclplőtt 10 órakor, BrósejjjdtJér 16.
szám alatt. / 994
• ............ .....•..........
Fegyverjavltásokat és átalakitlst jutányosán eszközlök, törött l\'egyverekft megveszek. Szántó Oéza puskamüvcs,&lagyar
atca 53. szám. 05
Kis háztartásba főzni tudó bejáró
ueggel 7 órától délután 2 óráig) esetleg fiaAl SW Ic^ny áiPimr«Tltt1ffia/.ásia keresőik\' április 1-ére. Cim a kiadóban.
3372/1919.
1002
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város helyi marmeg-allapitó bizottságának a tűzifáért Miszénért stb. követelhető legmagasabb árak Mcgállapi-í-táfift tát^ábno ho^öttM^tárO^nta r#rrmi naptól számított lő n«$>ig a\\vatosi «•hivatalban betekinthető.
A határozat elleni ft&lebbezAűk ugyanezen időn belül az Orsz. l%>zpojP Árvizsgáló bizottsághoz címezve ugyarott leadhatók.
•Nagykanizsa, 1919. ev^ffarcius hó 11.
Dr. Krátky István s. k.
polgármester h.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen tWaga Klla leányunk olhunyta alkWinából jóleső részvétükkel, mérhetetlen Tfeijdalmánkat •enyhítem szivosek voltak, ltkülöioseMi pedig a Nagykanizsái Tak«pkp|nztAr nagyrabecsült igazgatóságánamés tisztviselői karának súlyos gyászunkban tanúsított meleg együttérzésükért ez uton mond hálás koszonelet
Ozv. fáraosl Thidatné ét Map.
felőadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasár- ós ünnepen : 3, 47*, 6 és 71/» órakgr.
Elsőrendű murakö
mén- és kanca-cgfkók
I M
állandóan\'.kaphrak
Szoiiva Jánosnál^Mutrakeresztnr.
ladó ház.
* f ■ v . - . yj* --------^ » .....
A nagykanizsai Kölcsey-utca 3. mm alatt levő külső és belső ház wmir beígért 32 ezer korinán felüljFzátt ajánlat tételek\' mellett \\zonnnli JTtadás és fizetés mellett eladó. Bő\\»)b felvilágosítást a kiadóhivatal njnjt.
A\\Jtökö^>k.
Yincelléri állást kdres
azonnali belépésre aki nagyolws^olő-tele
Rpn volt alkaltmzva. Jjssws szőlő-kezelésben, úgymint oltvónv^s hazai, teljes jártassággal bV mirjp bizonyítványaim tanuskodnakkSzives megkeresést kér. Cim a kiadoBan. «88
........ I n I • I III I I I III Ilin Ili lii «á
Boroshordék
v ^^ M^
ujak és használtak — kapfatók
PÉTHR HÜiko
bor- és hordók«ro4|«d6fil
Nagykanizsa, Csengerl
i
ZWajSCBBZ
/ «
Értesítem, u nagyérdemű közönsége] hogy Deák-tér 5. szám öl
Elvállalok minden szakmá munkát. -— Kérem a na közönség szives pártfo Kiváló tiHztolottei
Baranyai Vl
Ugyanott egy tanono teWéUtik.
Qaac
órdi sát.


Gazdák figyelm
A Nagykanizsai T néhány waggonra v mint elsőrangú
Ingyen elhor
VirÁfí naw mozgó-színház
VljUnU Szarvai SsáUoda., Teleion ||
1 111 . 1 ii»
Hétfő, kedd, Htrtfa. Március 17, 18. p »-én
A umn l.gnagyobb ttJüény.
a magyar Aranysorozat X»I. képe
Diák történet 4 lfelvon^Dan, dalbetéttel; Csak egy kis lán^^an^\'ilágon cs Ballag
már a vén diák^rx farkas Imrétől. Jegyek hétfő d. u. 2 órától előre válthatók.
-ír-
Előadások hétköznapon: 5 ós 7 orakor. Vasár- es ünnepnapon: 3, 5 és 7 órakor.
Egy 3200 G-öles rét egy 2100 O-öles szántó és egy 1100 O-öles szántó és
4 holdból álló kitűnően karban taifttt és tiszta fajszőlővel beüllelel
SÜT szőlőbirtok
V
igen szép gyümölcsössel, plncyit], ca 55 hektoliter hordtwal, moderj^ szőlőprés és morzsolóvalA a városi alig fél órányira sürgőse^eladű/^— Bővebbét:
ACZÉLIGNÁCZ
Ingatlanforgalmi Irodájában, Fő ut 8. sz.
Edob
sokszorosító készülék a legjobb. Könnyen kezelhető
Egyesületeknek, kereskedőknek irodáknak legjobban ajánlható.
Kapható FISCHEL FÜLÖP FIAI
• . *
papiráruházában Nagykanizsán
HIRDETÉSEK
felvétetnek
a Zala kiadóhivatalában
11
LL
V > ^ i

o
A KORA REGGELI ÓRÁKBAN JELENIK MEG, EREDETI TELEFON fe» TÁTIKAT JELENTÉSEKKEL
ELŐFIZETÉSI ARAK:
Nagykanizsán kora reggel házhoz hordva, vidékre póstén küldve:
Egy hóra . 7*5Í> korons Negyed évre Í2 50 Fél . 45*—
Egész . 90*—
• -
Rendelje meg a Zalát I
T-

m
Nyomatott a .¿ALA- nyomda és hírlapkiadó vAllalstnál Nagykanizsán.
Igazgató
; BALOG OSZKÁR.
—---
XLVI. évfolyi
íJjll\'li "É liI I Íl I !■ I II i II
• \' \'
smtoitésif és tMébivatal:
NAGYKANIZSA,
-út 4.
Zala Nyomda vállalat Hó-ut b. sz.


...ii . ■ i —.-
BS-9
IjaaykÉiiisiflv 1919. Március IB. Isombii
.!-.. J ■ nb ■ <»>^>\'JÍ.UJÍ>\'IIU »Bi.iij i i BBiapsgaawiMWi
jüegjelerttk hétté Kivételével mindennap kora reggel
,---------------
62. szAen»
ím! Wúaiá j^ii\'uu.".!—
Előfizetési árak :
helyben házhos szállítva, vagy posta szétküldéssel
Egész évre K 90*^
Félévre . . „ 45-~
Negyedévre „ 22*50
Egy hóra . M 7-50

POLITIKAI NAPILAP.


Egyes szóm ára 30 !.

SrerkcvrKMgl ís M.irlóhlvdiuli telelőn 7L.
v j M «v- V.J.. "¿fi
Nyomddl telefon 117.
i «. • • .. i .1 i a i n.TiriaiHirdetéseket, nyílt-teret és mu^án
• Főszerkesztő ; j Főmunkatárs laptulajdonos
T 6 1 il C) JL T Á N
-n
V. / ....,....
Zár alá veszik a bankbetéteket
yA péiizügyiululNzter rendelete«
Budapest, mátc. 14. Bécsi telefonjelenlés gföiüt elterjedi a bir, hogy a nőmét-ósztrák kormány a bécsi bankokban zár alá velle a bankbetéte* és letétek 50 százalékát Az izgatom és nyugtalanság már reggel abban nyilvánult meg, hogy a budapesti bankokban sokkal nagyobb számban jelentkeztek a rendesnél olyanok, akik betétjeiket kivették. De még na* gyobb volt a sürgés fotgás és e pariik a pán*\' cdsíekiényoknOI, ahol a Saífe Diíposit értékes tartalmát vitték el. — Körülbelül 50 millióra tehető az az össjcg, amelvet ma a budapesti pénzintézetektől kivetlek. EzenkjvQI óriási éríékü ¿Szereket vittek eL a páüCíUszc.kré nyékből; • ■•» • : - - .........7!
Budapest, márc. 14. A bécsi pénzügyi kormány tranzai-Ctó^a, amely Budapesten óriást izgalmat keltelt, arra birla a pénzügyminisz< tért, hogy ez ügyben szakértő értekezletet hivő; l enyhe. A döntés még nem i»merete*.
Budapest, márc. 14. Félhivatalosán jelentik: A hivatalos J-p netfön külön kiadásban fogja közölni a pénzügyminiszter rendeletét, amelyben hátunk is zár alá helyezi a saffeket es bizonyos teltételek mellett
• fotyóstámlaköve\'eléseket és a betéteket. — Mmt a Poilitáai Hinulo értesül/ a pénz* ugyini.rszter nem ..gond It arra, !•< gy a ren-dtjlelet k\'adja annak dacára.4 li gy a bécsi pénzügyminláztűr hasonló rendeletet adott ki. A közönség azonban pénteken valósággal meg-\' ostromolta a bankokat, ut>y, hogy ilyenformán a kormány kénytelén volt a kö/önség fe vesz-
• t it viselkedése folytán kiadni a rendeletet, —¿let., . más ágaira is átterjedhetett voh a a miniszter az éseueges pánikot kénytelen,yolt \'rendeletével megakadályozni.
Nagy Vince Zataegerazégeo;
Budapest, márc. 14. A Károlyipárt vat*ár-—4>&j>ország - tübfc .városában iug^xwgyr,., kiyüi^st tartani. Zalaegerszegen Nagy Vince belügyminiszter fogja ismertetni a Karolyi-
• páit programmját.
Kunfltóefeéd-
Szeged, márc. 14. A . munkástanács Szeged választókerület képviselőiül Kunli Zsigmondot, Nemes Zsigáimul pártitkárt, Szabó János szociáldemokrata pálielnököt és Koncz iános Mdmunkákt jelölte. Ezcnklv^r egy MH ts jelölnek, akinek szeinéljecei) meg nem írtr-tént rrególlapodás
> i\' * *
A szegedi koriuáttybiztost t .
lemondatjuk.
Szeged, mire H. \\ Muuká il^vács tegv. nap e^tí tiíttott rendkívüli ülésen elhafározt.í, hogy Délre János kormánybiztost és Somogyi Szilveszter polgármestert a munkásság, nevé-\' nen felkérik, bogy helyjwől azonnal távoztam*k el és a város főispán-k(i<rinánybiztosává Wabisch Ká-márt szocialista párttdkád,. polgármesterié dr. CíbuTá AnVáTTzöcláiista Ügyvédet nevezték ki Pénukcn délelőtt küldöttségileg felkeresték Detre Jánost és Somogyit és tudatták velük a \' Munkástanács határozatát. A- Munkástanács kiküldöttei hangoztatták, hoM távolról sem gondoltak terrorlsztikus eszközökre, hanem "kizárólag azt kívánják a főispántól és polgár-
CS1LLAO JENŐ
—^
közleményeket díjszabás szerint vesz s 1 1 ^ ■ tel a kiadóhivatal.
—r—- )-i .....\' •
mesterlöl, hogy a jelenlegi súlyos «viszonyok szemelóit latlasávol a város közönsége érde* kében ergednék át helyüket olyanoknak, akikben az t\'^ész n u\'ikitsaág minden körülmények
között megbtíháitlr; i%
, • * <
Áptilis l.í»án leHziick a választások.
Budapest, márc. 14 A. belügyminiszter elkészült a valásztási törvény v.egrehajiási uta»ílá«ával. A vá aszlás napját Április tizenharmadikában állapították meg. A jelölteknek mindósszy ké heti idejük vánwiz ötszáz aiánló inegs/erzésére^niert mardin huszonkilencedikéig be kell szolgáltatni a jelöltek lajstromát a választási hivatalokhoz.

a békekonferencián;
Klnlukul n vllá]£ jövő képe.
>
Newyork,\' márc. 14. (Ridio) A Newyork Sun jelenti Paiisbof:
Az eodigi ti tekezlrlekenr lassankint kialakul a Világ jov/") képe, ámbár véglegesnek addig semmit sem lehet tekinteni, amig Wilson az eddigi ti^nlésekhez hözzá nem .tárul. M<.í(-hlzhátö fotfások szerTúl Nímétnyu^atafrikát a D/iftfrikai köztársssig, Nétnetkeieialrikát Anglia, Kamejunt Kougót .Frauci^ország/^apja. Syriaés Mezopotámia\' Angliának jut. -r ÖxnuSnyország roandfitáriusa valószinü\'eg az Egyesült-Államok lesznek. Hí Tn rác iát Görögország k^pja, akkor ez azt jelenti, hofíy a törököket Európiból száműzik.
M ilwon Pjfcrlftbau.
........Páris," márc:-1A w ;;Qeorgt-
Washington14 gőzös fedélzetén wilsonnal pénteken este St órakor Breaatbc érkezeit. Wilson személyét itlétőléíz a legnagyobb biztonsági intézkedéseket tntték. Wusor! e;zomb tton regg«it utazik Párisba.
Rotterdam, márc. 14. Newyörkból jelen m; MW¥)T öir^T^réndőrség^égy^ az amerikai kormár.y ellen irányuló ujabb me-rénylettervet fedezett fel
hogy visszatérhetett a munkához. Az elnök igen optim^ztikusan beszélt a népszövetség jövőjéről. Az elnök pénteken reggel érkezett Párisba, ahol ünnepélyesen fogad ták. Délután Ciemenceau, Lloyd George, Ortando , Sonntfio* House és Wilson értekezletre ült ö^sze, bogy megkíséreljék a még fennálló nehézségek elosztását.
Pozsoiiy> a esetieké lesz ?
\' Zürich, ni re. 11. Párisi teíefltés szerint o suHos probJénM miigoldását gyorsitja aí a ; bizotúág, ameíyet"a^>uj közép és kelet EurApa térképének kidojjzpzásával bíztak meg. Pozsony a cseheké lesz. Románia megkapta a románok áltál lakott magyar területeket, Torontál legnagyobb részét —a. Bánátnak. X^aeiivArtól ^yugetra eső á szét SzerWáhc^ fógják csatolni. Szerbiának Jugoszláv felé kiugró részét a Dunától északid csup.ln egy erős hidfőre redukáljak.
Prága, márc. 14. Tomasek miniszter táviratot intézett n Párjsban idéző Benesch
gyülej nevében kéri, ho«y mindent kövessen cl, hogy a korridor a cseh—zlovák és délszláv köztársasagok között valóra váljék.
tj hékeblzottság.
Páris, márc. 14. A békekonferencián
döntő személyiségek körét még szűkebbre vonják olyképpen, hogy Clemenceau, Lloyd George, 0 lando es Wilson kuiön bizottságot alakítanak, amely mindén iontos elvi kérdésben dönteni fog. Ilyenképpen a tízes bizottság most már masodrangu tényezővé sülytdt \' a békekonferencián.
• * ...
Kik a tiáhoru okozói ?
Berlin, márc. 14 A Natlonalzeiiung irja: A véletlen folytán sikerü\'t ujabb jelentőd okmányokat .felfed^ni, amelyek -mezejük azt -;r kéniést, hogy ntlajdönképpen kik %karták-a háborút. Az okmányok titkos porosz iratok, amelyek azt mutatták, rogy az antant rendszeresen készítette elő a háborút. Az iratok tarolnia szenzációs. Magukban foglalják a párisi és londoni orosz nagykövetek levelezését Sza-szatiov volt orosz/íülÜgyminisztéTfét.^^ A Világháborút Poincarré, S/aszanov és lord Grey volt angol külügyminiszter készítették clö. Az e s<> kísérlet .a háborúra 1908-ban történt, ami-k r a irföftarchia Boszniát annektálta, Izvolszky már akkor akar a a háborút, de Aereiithal ak- • kori osztrák—magyar külügyminiszter megfenyegette Izvolszkyt,, hogy közzéteszi egyik levelét. Érre lzvolszky vissíalépett 1909, októ- * bérében a cát és az olasz király szerződést kötöttek, r melyben kölcsönös támogatásra kötelezték egymást. 1912-ben az antant Németország és a monarchia ellen irányuló katonai szerződést kötött, Franciaország pedisj kötelezte magát, hogy ha Oroszország megtámadja
Némeíőrs*dgótr^■-höcsátjar" trad-"*
seregét. \'
Romániai hirek.
Románia Ugye rosszul áll. — Állandó harcok Erdélyben.
»• IUU•-rlviM r.v>^r »»im^í. %i* »-v w*« »^

cseh külügyminiszterhez, amelyben a nemzet- | vetiék.
» • . . 0
Bukarest, márc. 14. Take Jonescu, aki jelenleg Párisöan tartózkodik, azt az értesítést küldte lapjának, a * Románia"» nak, hogy Romániai\' bákekonfe? enctanmr*n*nul sutyos ne^-.
fts\'záégek elé került és pedi.;? azon okból, hogy Románia a háború alatt különbekét kötö.l Nés metország^al. ^Take Jot^scu i legélesebo hai^ co folytatja Bwíaau» eilen és sajnálja, hogy Romániát a hékt?konfer^cián olyan diplomata Xép.YÍseü, mint amin") Braiianu.
• Bukarest;- márc. 14. A román főparancsnokság jelenti hivatalosan: Erdélyben állandó ceaták dúlnak.
Budapest, májre 14. A nyugati pályaudvarra t<yrfap este nagy késésstd futott be s kelefi txpressvonatf amely BukareetbŐf^rkeZttt. A vonat postakocsija alól váratlanul egy mun* káskülsetu egyén krpászkrdott elö, akit a jelen-levő franci»; katonai misszió katonái nyomban elfogtak ^MÍertMv. hogy egy német muokát volt,., akinek a román hatóságok nem akartak , aiJevetet Adni a- Bukarestből waló elutaz;^; mire ugy oldotta meg az utazás problémálát, hogy Bukarestben a ketéfí expressvorat pocfa-k( c iia alá bujt és a majdnem 4> óráit» tartó utaf a postakocsi tengelyén tette meg. A munkást, aki valósággal kóromfekete volt, ótUetbei,, ti\';.

ZALA
1P19. március 15

A forradalmi kötelességtudás
Fellner Andor temetése. —. Btthiti
badttgyinlolsxter beszéde.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, márc. 14.
A férfias szótartás s a katonai fegyelemhez vató ragaszkodás hősi\' hatottját, Fetiner Andort, >az aradi helyőrség tragikus végű főbizalmi emberét ma délelőtt temették et impozáns gyászpompával. A temetésre leutazott Aradra Bőhm Vilmos • hadügyminisziei is, Pogány Józsefnek katonatanács Kormánybiztosának és Kovács Imre őrnagy parancsőrliszt társaságában « magával vitte a hidügyminisz-terium és a néphadsereg koszorúit. A hadügyminisztert a pályaudvaron Sárkány Ferenc dr. polgármester Tabajdy Iván százauos, az aradi katonatanács vezetője, Benedlkly Imre alezredes és- a bizalmi testület fogadta. Délelőtt ll órakor volt Fellner temetése a városház előtti hatalmas térről. A temetésén megjelent Atad egész helyőrsége. Rengeteg néptömeg állotta körül a koszorúkkal tejein elborított koporsót. Fellner zsidó vallású volt s igy nígy szál deszkából rótták össze e ysterü koporsojár. A templomi -énekkar i^yászdala és a főrabbi búcsúztatója után Böhm Vilmos hadügyminiszter lépett a szonoki emelvényre:
. — Eljöttein ide, — mondotta, — hogy a hadügyi kormány és az egész köztársaság nép hadserege nevében jelenjek meg annak a fegyelmezett, igazi derek katonának temetésén, aki a hadsereg fegyelmét szive mélyén, agyának minden idegszálával komolyan fogta fel. Most láthatták; katonák, mi a külömbség a volt osztrár—magyar hadseicg-fegyelme és a nép hadsereg fegyelme közölt/ Az osztrák generálisok ha valahol észrevették a fegyelem lazulását, hátulról gépfegyvertüiet zúdítottak saját katonáikra. A nephadsereg egyik generálisa, a 21 éve Fellner Andor, mldön a fegyelem megingását Iáit* saját emberei között, önmaga ellen fordított fegyvert. Fellner Andor a szive vérével bizonyította be, Hogy a bizalmi-féifirendszer az az oszlop, amelyen az uj nép hadseregnek fqI kelt épülnie. A magyar népköztársaság és -a magyar kormány nevében kijelentem, hogy ettől a rendszertől most már el nem fogunk térni. Az igazi demokratikus fegyelem meg fogja erősíteni hadsereget, amely a népköztársaság támasza és amelynek olyan vezérei vannak, mint ez a népközlása-sági katona, akinek maradandó emlékét fogunk • állítani. Arzat veszek buciut a halottól,^ hogy életének fölemeiu példája mindörökké élni fog.
E/után Pogány József a katonatanácsok elnöke beszélt A munnástanács és katonatanács nevében fogadalmat tett, hogy azt a fegyelmet. amely Fdiner Andor elölt lebegett, ideAIHént meg fogják teremteni. Az elhunyt hősnek élete éfc hafála bebizonyította, hogy k bizalmiférfi-rendszer az a helyes ut, am^ly a néphadsereg kiépítéséhez vezet. Ez a bízulmi-féifi rendszer nemcsak a hadseregben, hanem á társááálml közéletbéri ítf mindenütt el főgja foglalni helyét és nem lesz szükség magas hí vatalnokokra, mert a társadalmi és közélet szilárd oszlopokon fog nyugod.ii. Fellner Andor halála bizonyítéka annak, hogy a hzociálizmua-nak, demokráciának és a katonatanácsoknak tanítása a helyes alap,/ amely- a hadserege\' erőssé fogja tenni. Majd igy folytatta:
— Kö.-iyes szemekkel ál unk a koporsónál, — de nem Vcil gyás/olni, nem kell siránkozni. Fogadalmai kell tenni, —- hogy az a szellem, amelv Fellner Andort mártírhalálával a vértanuságig magasztosiiotta, iovább is élni fog, amint Adler F Igven mondotta : amidőn halálra Ítéltek: „Mindent sírba !eh*t tenni, mindent el lehet temetni, de a szellemet soha P Fellner Andornak, ennek n mártírnak cselekedete egy n*gy történelmi cselekedet volt és ha uj iskolai könyveket fognák iqij, *kkor az ő nevére fogják az Ifjúságot megtanítani. Az ö életétől költők, irók fog .ak megemlékezni és a művészek fogják megörökifeni. Fogadalmat leszek, hogy az eljövendő u| harcban Felner Andor szelleme fog vezetni bennünket.
Beszédinek e\'tnngzása után gyászdalokat énekelt a templomi énekkar,„majd pedig a ko- 1 porsót, melyet rengeteg fcoszoru bjiitoft, a négy- |
fogatú gyászkocsira tették és az óriási menet | megindult a temetőbe. A temetési szertartás i ideje alaU repülőgép keringett a városház és az előtte levő tér felett. A temetőben Tabajdy Iván százados, az aradi katonatanács elnöke mondott irtvid búcsúztatót. Az egyik repülőgép csokrot dobott a nyitott sírba. Ezzel a temetés véget ért.
A hadügyminisztérium e^ész személyzete oly inódon fejezte ki részvétét, hogv Fellner Andor temetésének időpontjában, déli tizenkét órakor gyásza jeléöl fit percre felfüggesztette a munkát. A többi mini^teriumowbín 10 órakor volt öt percig szünet a gyász (eléül;
Értekezlet
a tunnkauélkttllNég uiegszüu-tetéwe ételekében.
MM
Alkalmazzanak több munkást a vállalatok!
(Saját tudósítónktól) Tegnapi számunkban hírt adtunk arról, hogy az országot kommunista . agitátorok jár|ák be, akik különösen a leszereli katonák között nagyarányú propagandái fejtenek ki.
A mozgalom szálai Nagykanizsára is elvezettek s a rendőrség megállapítása szerint hat kommunista agitátor járt Nagykanizsán.
Sneff Iózsef kormánybiztos, akit megérkezése után azonnal értesítettek az agitáció megindulásáról és a „Magyar Király*4-bíin tarlóit kommunista gyűlésről — ez ügyben tegnap délután 5 órára a városháza dísztermében tanácskozásra hívta egybe az összes vállalatok, cégek és hivatalok vezetőit. A gyűlés nagyszámú résztvevői megállapodtak abban, hogy a kommunista irányzat megerősödésének egyediili ellenszere : munkaalkalmak teremtése. Ez okból a kormánybiztos felhívta a vállalatok vezetőit, a cégek és hivatalok főnökeit, hogy alkalmazottaik számát szaporítsák még az esetben is, ha a mostani anyaghiány ezt szükségessé nem is teszi
Elhatározta \' még a gyűlés, hogy a középitkezéseket és a ma*anépitkezést. is a legrövidebb időn belül megkezdik. .
A gyűlésről a következő, tudósításunk számol be:
Sneff József kormánybiztos az ülést megnyitva nagyjában a következő szavakat inlézie az egybegyűltekhez: Az utóbbi napokban a városban, a megyében és leni a Mura partlán1 \'sajnálatod jelenségek tűntek föl, amelyeknek irányitói zsaroló politikájukkal a kormányt és az országot romlásba akarják dönteni A kommunizmus jelszavát használják fel önző céljaik keresztülvitelére, annak a kommunizmusnak, amelynek megvalósításához át kell formálni az egész emberiséget s amelyhez legalább száz esztendő szükséges. A kommunizmus szenl eszme, amelynek jelenlegi hirdetői azonban csak az ország rombadöntésén dolgoznak. Ennek a világokat fortibádötilő áramlatnak gátat vetni csak egy módon lehet: ha munkát és élelmet ádunk a munkanélkül lézengő embereknek. A munkanélküliség olyan eszméket gerjeszt az emberekben, amelyek a dolgozó ember lelkében nem tűnhetnek fel. Ezért a vállalatoknak meg kell nyitaniok műhelyeiket és gyáraikat, a cégeknek fel kell tárulok irodáikat, hogy a munkátlanok hatalmas tömeg munkához jusson. Az anyag és áruhiány nem^.níentesíl ez alól a kötelesség alól, merT a belső rend csak ezen a módón tartható fenn, A karhatalom az egész világon csődöt mondott és ma az egyedüli érő a szervezett munkásság ereje. A felállítandó magyar hadsereg majd biztos támaiíaa lesz a belső rendnek, de elég erő lesz ez a hadsereg ahhoz ís, hogy az idegen hóditókat — • amennyiben azok a békekonferencia döntése után sem akarják elhagyni az ország területét — - fegyverrel is kiverhessük.
Ennek a hadseregnek a megerősödéséig ki kell tartanunk. A nagyobb bajoknak csak uey lehet elejét venni, ha a munka teljes erővel megindul. A középitkezés rövidesen megindul, de minden munkanélkülinek Ül .nem...tudunk . munkát adni. Ezért, kell,
hogy a magánosok is segítségül jöjjenek s minél több fizikai és szellemi munkanélkülit alkalmazzanak.
A rendelkezésre álló erők teljesen elégségese* aura, hogy a mozgalmat csirájában elfojtsák azonban hacsak nem okvetlen szükséges, (r^yer nélkül kell megakadályozni ennek az irunyzatnak a terjedését.
A kormánybiztos nagy tetszéssel fogadolt beszéde után Hoflmann Henrik hívta fel az egybegyűllek figyelmei arra a körülményre, hogy az építőipar fellendülése o munkanélküliségét 80%-ban \' megszüntetné. Figyelmeztet arra, hogy a tőke ma tétlenül hever. Meg kell indítani a magánépilkezést még abban az esetben is, ha az épiilclek nem is hoznak jelentős..hasznot a lulajdonor soknak. Viszont, ha munkaalkalom van, be kell hozni a munkakényszert ís, mert hiáb<i van munkaalkalom, ha a munkások dolgozni nem akarnak. Vlda Lajos az állásnélküli magántisztviselők elhelyezése, S\'em József a szabad forgalom érdekében szólalt fel. Adler Béla cáfolja azt a körülményt, hogy a kereskedőknek nincs árujuk. Áru van elegendő az üzletekben, azt Gyékényes ről hozzák társzekereken. A kereskedők azonban maguk szolgálják ki a vevőket s nem akarnak módot nyulfani arra, hoyy á több. mint hetven nagykanizsai állásnélküli kereskedelmi alkalmazott álláshoz jusson
Sneff kormánybiztos Ismételten felhívta az értekezletenjelenlevők figyelmét a közelgő veszedelemre, ámlnek egyetlen ellenszere: a munka!
Munkás-hadsereg
Zalavármegyében.
(Saját tudósítónktól.) A Zala a következő nivatalos táviratot kapta:
Budapest, márc. 14. Zalamegye bazalt és mészkőbányáinak kiaknázására a kormány ötezer munkást fog toborozni
A táviratból az tűnik ki, hogy az. országos közmunkák megkezdéséhez szükséges bi-zaltot és mészkövet Zalamegye fogja szolgáltatni 8 a balatonkörnyéki bazalt- es mészKŐ-blnyákat már április elsejével valóságos munkás-hadsereg fogja megszállni. Egy másik távirat a további közmunkák fölvételéről a következőket mondja:
Budapest, márc 14. Április elsején bz egész országban megkezdődnek a közmunkák. Körülbelül százhúszezer munkás fog munkaalkalomhoz futni. A szénbányászatot.-.-: a -íuh- -rnány 20—30 %-al ak»r|a fokozni s újbányák után i& kutat, foként a Dunántulon. A közeli napokban néptörvény jelenik meg, amely elrendeli, bogy mindazon anyagok, szerszámok, folderületek és várak, amelyek a közmunkák végzéséhez szükségesek, — kisajátithatók. A tárgyalások már folynak azon ötmilliárd-«clőtc-l&mtéséröl, amely a közmunkák finanszírozására szükségesek. Áptilis elsejére százhuszezer ember all munkába s ?p\'i\'is 15-töl ke.dve beszüntetnek minden munkanélküli-segélyt.. .. ..
A kormának ezen pr grammját a legnagyobb Örömmel (id/özöl|ük, mert általa megindul az alkotó munka s minden\' muakás-kéz becsületes, megérdemelt keresethez jut, az a\'a-inizsná-számba mehö segély helyett Aprfli« el-sejít, az országos közmunkád megkezdésének jí napját az ország legnagyobb ünnepnapjának tarthatjuk.
Cseh kormányválság.
Prága, márc. 14. Miután a cseh szociá- ... listák ragaszkodnak ultimátumukhoz és nem akarnak semmiféle kompromisszumba, belemenni, a válság nem enyhült, hanem felvető dőlt a nemzetgyűlés elnapolásának kérdései Hj nem napolnák el, ez esetben részleges kormányválság tőr ki és Kramarz miniszterelnök, Sveha, Stanek, Drasek és Rasin miniszterek kiválnak a kabinetből és helyükbe mérsékelt polgári politikusok kerülnek. A feszültséget növeli, hngy a tót klub tegnapi ülésén szintén magáévá tette a szocialisták ultimátumát.
• 19 március 15
¿AlA
4
3
HÍREK.
1940
mároius
15
NAPTAR.
Rom. knth. Longin. Prot. Longin. Hor. kot. (rnáxcius 2.) Teodoziim. Ixr. Vaad 13. S. V.
n*p «¿1 reggol 6 om 17 perc kor, nyeleseik délután 0 oíh ü porckoi.
* tio.V kel délután 6 óra 12 perc-
kor, ovuxMik röggel 5 óra 8 perckor.
\' k mankan asataxervaietek tél 3 érikor as EfltvöB térre vonalnak tel, ahonnan a márciust 15-iki ¿¿Hoonstráló falvonntái elindul.
Szombat
— A íZala legközelebbi száma a kettős tíunep miatt kedden reggel jelenik iueg,
:« •• • * ».»<
—- Március 15. Március l5:ikét, az 1848, évi forraüdlum évforduló napját/a népköztársaság Ünnepévé tette meg a kormány és azt az egész orszagOan áltatanos munkas/.unettel ünnepelik m^g. Nagykanizsán is elpihen a munka, ünnepi üis*t Olt városunk is és a uá ros közönsége felvonulással demonstrál a köztársaság és a forradalom vívmányai mellett-E«y egesz napot szentel a kormány arra, hogy tudatára ébredjünk az uj rendnek, hogy elmélkedésünkben összehasonlíthassuk a regi március 15 inét az ujjd. A régi március 15 ike a nacionalizmus ünnepe volt, az elmúlt rendszer március idusát is csík a nacionalis érzés erősítésére; de ezzel együtt az nnpeiijJi&ta és hatalmi po itika apolásara használta fel Most a munkássá demonstrációja adja meg március 15-ének khiokícré : március 15. az inlernucio nale ünnepe is lett. Ma van az eleö ünnep, amelyen a nacionalizmus az ioternacionáléval ölelkezik Látszólagos ellenmondás ez csak. Az internacionálé csak addig volt halálos ellensége a nacionális politikának, amig az az imperializmust, a nagyhatalmak egymás kflzti versengését jelentette. Most, hogy a nacionalizmus is a nemzetek egyenlőséget és testvériségét hirdeti: a nacionalizmus is internacionális lett oizonyos fokig és megszűnt az utolsó akadály is, hogy a nfemzeli szinü zá«zló melfé testvéri egyetértésben ki ne tüzhessük a vörös lobogót is.
Két járásban nem tartjuk be a kollektív szerződóseket Dr. Bí/gievich \'Karoly zalamegyei kormány biztosnál tegnap a pacsai és nagykanizsai járások gazdakö?Önsége küt-döltséglleg tiszteigeit s bejelentetlen neki, hogy a gazdasagi munkálok nem fogadják el a már aláirt kollektív-szerződéseket.. Ez annál meglepőbb, mert a kol le kii v szerződés megkötése a merőgazdasági műnké sok éVéVsIéoéK győzelmét jelentetie, mivel altala minden szamba vehető követelésük te\'j\'sed^sbe ment. • Értesülés van aró;, tiogy az eddig megelégedett gaz \' dasági munkásság közt ar elégedetlenséget kommunista agitátorok hintették cl. Reméljük, hogy a kollektív szerződés ilyeténképpeni sut. öadobásától el fogn*k tekinteni a komoly munkások s a tavaszi munkalatok nem fogják kárát vallani a meggondolatlan cselekedetnek.
* A nagykanizsai törvényszék\' Kovatartozása. Jeleztük, hogy dr. Kiss László államügyész az igazságügy miniszterhez feltei -iesztést intézett abban az irányban, hogy szabj* meg a nagykanizsai törvényszék felettes hatóságul. A pécsi táblával megszakadt össze-köuetés folytán a jogfojtonosságban nagy hiányok álllak be Az igazságügy miniszter akként döntölt, hogy a törvényszék adminisztratív tekintetben közvetlenül az igazságügyminiszter alá tartozik felebbvileli ügyekben pedig egy később delegálandó bíróság lesz illetékes. Reméljük, ho^y * delegálásra már nem is kerül a sor, hisz P:cc»tl .nőst már valószínül zavartalan lesz az összeköttetés s a bíróságok ügymenete is a rendes kerékvágásba tér vissza.
—- Megtartják a rokkantak mulatságát.
A rokkantszövet ég közli hog
a tervezeit muÍats$fzot.:ma dj$(e megfogják Jp4 tani. A bécsi művészek fa. utlevdek^TOrül támadt komplikációk mistt ^m érkeze meg, azonban a tnbbi szerep\'ők bAiteU-rffusor keretében fel lép iek. A szövetség közli a közön •éggel, hogy ha valakire nézve ez a körülmény sérelmes, azok jegyeit a mulatság megkezdése elölt a pénztárnál visszaváltják^ >

— A kisiparosok és kiskereskedők segítése. A kormány akciót indított mindazon kisiparosok és kiskereskedők támogatására, akik a háború folytán Üzemüket illetőleg üzleteiket beszüntetni kényszerültek A kereskedelmi miniszter rendeletére országszerte megalakultak azok a bizottságok, amelyeknek célja az, hogy a háborúban letört, kisiparosokat olcsó hiteltel és amennyiben lehetséges, szerszámmal é^ «nyakal is ellássák. A bizottságok 3000 koronáig terjedhető pénzösszeget szavazhatnak meg a rászoruló kisipírótoknak és kiskereskedőknek, amely összeget Nagykanizsán a Néptakarékpénztár folyósít az eliő évben kamatmentesen, a következő években pedig 5 százalékos kamatra* A bizottság elnökévé dr¿Sabján Gyula polgármestert nevezte ki a kereskedelmi miniszter. taglal pedig Laky Komét kerületi ipa/felügyelő, Halvax Frigyes iparkamarai alelnöi, Mózer Károly a kanizsai ipartestület képviselője és a helybeli pénzintézetek négy képviselője lettek A bizottság 13 án délután tartotta első ülését a Wptaka\'ékpénztár helyU ségeih.*n, amely alkalommal 40 kérvény kerüli elbírálás alá. A kölcsönkérvényeket vagy közvetlenül a bizottsághoz, vgy a helyi hatóság iparkamara és ipartestület utján kell bete jeszteni. \\
— Eljegyzés. Hoffn^an Margitk^ és löbl Béla jegyesek. (MindenS^tesitésiíílyett)
— Meghívó. A* nagykamSeWalhóllkus főgimnázium 1919. évi március hó 15 én dél\'-elő\'t féltizenegyvórakor a Városháza dísztermében hazafias ünnepet rendez és erre a t. szülőket és a tanügy lelkes barátait tisztelettel meghívja az Igazgatóság. Műsor a következő •
. 1. Hunyadi-nyitány Erkel Ferenctől Eőadjaa főgimm vonós és fuVó-zenetar...2. Onnepi beszéd. Mondja Smol&c Lajos Vili. o. t. 3. Ima a hazáit Beliczay Gyu\'álól. Énekli a fögirrt ráziumi vegyeskar. 4 Örök sir. Boros* Elektől. Szavalja Svjslits Pál VIII. o. t. 5. Toborzó Arany Jánostól. A főglmn. zenekar kísérete melleit énekli a főgimn vegyeskar 6 Március i5-én. Ábiánvl EffliltH S*avalla Krei»ler György VI o. t. 7. Magyar ábránd. Riediey*Kohnétól. A főgimn zenekar kísérete mellett hegedűt) előadja Suiermann Ferenc VII. o. t. 8. Elmélkedés márcins 15 én Felolvassa Zalán Elemér VIII. o. t. 9. Nemzeti dal. Petőd Sándortól, fieali a főgimn. vegvenkar. 10. Rákóczi induló, lőadja a főgimn. vonós és fuvó zenekar.
— Felhívás. A n. kanizsai épitő- és ács icslerek elnöksége felmivja az összes épit
s\\akcsoportok tagjait, (u, in. épitő, ács, as lA, lakatos, bádogos, szerelő, üveges, ii mlzoló,) hoi?y akik a nagykanizsai postapalota éplíst munkálatainak ajánlalfétejérUp réézt akAnak venni, azok az ¡pirosok líjpi, aiiaz szombaton d u. 6 óra >or az iparte^Ilet helyi-in együttes megbeszélés véj#t jelenjenek Azok az ipafosok, akik^ne^jelcnésüket sukkal nem ig^ülják wsjánlal tételtAl figytfembc nem vétetLajos elnök.
—• Hó\'y8gos himlö_ A tiszli főorvos jelentbe szenet tegnap Kinkanizsán két ragályos me^peiegedés történi: egy hóly»gos himlő és kiCl éses lifusz. A két fertőző beteget azon-nat bts^álli\'pliák a jnvanykórházba és minden intézkedés mi\'Rtöríén\'/ lfogy á ragály tovább ne terjedhessen.
— Oombaszögl Frida, a neinrcg oly tragikus sorsot ért művésznő alakítja a főszerepet abban a remek drámában, amelynek, cime Lobogó vér, melyet ma és holnap mutat be az Uránia és amelyre jegyek már válthatók
— Házasságkötés. Juer Sándor és Mii• hofer Mmci házasságot kötöttek Budapesten. (Minden külön értesítés helyett.)
— A Szociális Ipargazdasági Párt felkéri az iparosságot, hogy a március 15-ki ünnepélyhez szombat déiu^n 2 órakor gyülekezzék a Ip»rteKtoleiben. Az elnökség.
- Termeljünk fant és kendert. Zalamegye törvényhatósági bizottságai elhatá rozta, hogy a vármegye területén fonó- és szövő gyárat állit fel. A gyármüködésének előfeltétele, hot»y a meuye elegendő lent és kendert ter melj*n. A vetés idf je nemsi kára elérkezik s így sürgős löíérdek, h gy az előkérü\'eieket minden termelő már «»-o^t megtegye.
— Iskolai hegedűk, vonók, hurok kaphatók Físchel Fülöp Fia hangszerrAktárában. Nagykanizsán. . ......
— A „Haladás" képkiáliitájA. A Haladás egyesület nagyszabású képkiMlitást kiván
rendezni. E célból felkéri mindj*R>kat, akiknek mübecsü képeik vannak 6 haüfndók azokat a tárlat részére á^ngední, hoj^. címüket akár telefonon, vsgy iK^ban iaozöljék dr. Havas Hugó ügyvéddel,
— A Timár Liza vasárnapi előadj a vasárnapi munkaszünet miatt a jegyi "mern Fischel Fülöp Fia üzletében, haneja Reik \'gyógyszertárban kaphatók,

Külföldi értéket bélyegeket elad Fischel Fülöp Fia cég könyv- ós papirkereskedése.
Nagykanizsán. (Városházpalota.)
*
Értesítem a t sörfogyasztó küzönsé hogy a. inai naptól kezdve frissen csalit duplamMáta barna-sört ta Tisztelettel Blaskovios J4nos PoJg^Kgylet
vendéglőse.
— Elveszett 1 drb éves göbe mai Kéretik a becsületed megtaláló, Teleki-u^ o. sz. alatt leadni szíveskedjék, hol illöjutakFnbu "íszesül. \\ ^
— Játék-kártyák, Ptatnik-féle gyártmány, minden játékhoz kaphatók: Fischel Fülöp Fia cégnél Nagykanizsán.
Szerbia háborús vesztesége.
Póris, márc. 14. A jugoszláv sajtóiroda közli Szetbia hadivesztesé^éröl a következő kimutatást; Szerbia összesen 800 000 embert állított harcba és. ebbftl. nem kevesebb, mint 369 813, tehát körülbelül a fele belehalt sebesüléseibe. Szerbia visszamaradt lakosságának haMIvesrtesége — hozzászámítva a monarchiában internálásuk idején elpusztultakat — tov\\bbi 650 000 embert tesz ki. Ebből kitűnik, hogy a szerb nép körülbelül egy millió embert, vagyis lakosságának egy negyedét veszíette el.
Pénteki tőzsde.
Budapest, március 14
Magyar Hitel 905, — Osztrák Hl cl 650,
— Osztrák-magyar államvasút 1035, —Leszámítoló Bank ,86, — Hazai Bank 456, — Magvar Bnnk 685, •— Rimamurányi 925, * —
Salgótarjáni 980, — Közúti vasút 491,
— Városi vasút 232, — Urikány 870, Fa-bank 803, — Jelzálog 477, — Ker. Bank 4250, —• Schlick 374, — OuHmann 850, Szlavónia 848.
A szerkesztésért felel: a főszerkesztő
Hirdetmény.
Alulírott Dr. SchlcilTer Imre nagykanizsai ügyvéd, mint* a vb. Lausch Lipót és nejű szú Friedrich Laura csődtömegének h. gondnapCa kozhirré teszem, hogy a csődtömeghez tarjpzó ós a legrádi 1254 számú tjkvben Kiférsz\' (haz 107 szám alatt, udvar, .kert, sz#iu> a. belsőségben1), a légrádi 1105 számu#kvben 114 hrsz. (ház 111 szám alatt u4wirral és kerttel a belsőségben), a légrádi 23J6 számú tjkvben 131 hrsz. (kert a belsőségbe#. továbbá a légrádi 2862 számú tjkvben I5yhrsz. (ház 127 szám ajatt udvarral ós/kerttd^ és a légrádi 2n51 sfáinu tjkvben 150 X&7.. (ház 128 szám alatt Udvarral és kerreljT alatt felvett ingatlanok alhozzájuk tartozó^dő-és legelőjoggal szabadkézből el fognaj#adatni. Vonni szándékozók Vj^nlataikat alMirott h. csőd-t<\'niPgiiPndnok|al Í919. márMus hó 3Uének d. U. 4 órájáigí annárinkáb#mcgtogyék, inert a később jeleitkezők aj^lata figyelembe vétetni nem fog.
Az adásvétft feltételi alulírott h. csőd-tömeggondnpk iigwcdi iro<*jában(C$engery-ut 5. szám) az iroda^ órák^latt bármikor megtudhatók.
Nagykanizsán, TTT19. március hó 13.
Dr. Schlefffer Imre
ügyvéd a. k.
mint a vb. Luusch Lipót ói nej* síúI Frieddeh Laura ctódtomogónek h. gondnoka
március 15
dráma 5 lelyonásb
kikér Armúsor
Előadások hétköznapon : 5 es 7 orakor. Vasár-; és ünnepnapon : 3, 5 és 7 órakor.
resest kei
Értesítem, a nagyérdemű közönséget hogy Deák-tér 5. száuj alatt
óíiö,\' egyé Vuldelő áll
k Elvállalok fcinden szal/námba. vágó 1 £ munkát. —-1 Kérem m naguérdemü 3 ¡ MzönsA özivesjpártfogását. r- a Km-áio tisjJílettel e
! BoranVa/ Viktor» \\
P uflyanoH egytanono felvétett*. *
I * v ~ jjj
^jcacpgr • aff
Régi vagy törött hanglemezeket, míg az anyaghiány tart, 1 «[magasabb ai . vessünk , yugy cittUtaK .
Telefon 205
m Totefori mn
Telefon 20$
m Totefori mn
Nyomatott: a .¿ala* nyomda et hírlapkiadó

ZALA
APRÓ HIRDETÉSÉ ÜÜRÄMg^g
Egy világos szürke férfi sportéba kalapok jutányos áron eladllL — Vvebl Sugár-ut 19. szám alatt.
Jobb megjelenésű 20 évos nő naj uriházba házvezetőnői állást keres. Kossuth Lajos-tér 3, ajtó t<>. f J5\'20
■"•\'Y*.....*........................*...........
Tolókocsi .tolására! naponfint d#utan
o-ig, megfelelő ferrit keresufk. Fjput 4 I. cm. X f 1021
Szombat, vasárnap. Mároius 15.
a
most nem régen szerencsétlenül mbaszögl Frida első felléptéimen
m remek
Két kltünö futó ló elad# Haus
Jozsel körorvosnal Kiskoináro#bah.
Egy fejős kecske
Bővebbet Sugár-ut 60. sz\'
Megbízható gazdaasszony ajánlj viilékrc. Cim a kiadóhivatapkn..
Ügyes leány, . vagy Jbéjá/Ó takarítónő ; 10O korona tlzetes N^^jTo-zttal tclv Miltényi^íikezdc KázincíPu. r><V
Petőfi u 12—14 szamu haz nagy
együtt szabadkézből eladó. — ^ő Ugyanott.
Eiőadíh^ík hétköznapokon ós 7 órakor.
Vasáfoes .ünnepen: 3, 41/*, 0 és 7V* órakor.
w ■ • i
Fegyverjavitásokat és átalakitAt jutányosán eszközlök, törött fegyverek* • inogj ..ck. S*ántó Qáza puskámaves,^laJyaii itéa 93. szám. jF\'®^
Egy nyílott sárga kocsi es CÉtf gid
nozzá való lószerszámmá! eladó. CimxTK*4ll -ivan Alsorajk.
Intelligens időc úriasszony lakást ós teljes ellátást keres r t^Kles izraelita csalad n\'ál. — Cim a kiadóban. 9i
Gáspár hegyen Klóin Imre és gyermeni mjajdonat képező 3 ;Vi hold sz^ntólöid, rctts , szölŐ, ugyanott \'Széna/. hó 16-án nyíjvápos. ár verésen a községi elöljárók jelofUctéby ^ legtöbb ígérőnek / el fog adatni. Ho^cbt világosítást Nagykanizsa,\' Kózsa bt
.i.itt, Jr>\' >
Tizenkét évi gyakorlattal biró msgyar nőmet. gyor
teendőkben is jártas, Cim a kiadóban.
fekt iro.dai t keres. 993
határozatai a fényhatás csökkenése nélkül csakíj
TUN8SRAM-a^pa^°ksal
let betart^ \'
Használjon 25,1(Uüníatt fogyasztású Tungsramlámpákat.
Vincelléri állást kenca
azonnali belepéste" aki nagyobrozőlő-telepen Volt alkalmazva, összdfszolő-kezelésben, úgymint \\oltvány Js hazai, teljes jártassággal biV, mirő/bizonyit-. ványaim tanusk.o.dnalL Szi/es megke-
Nagyknhizsa\\r.\' t. város helyi faármeg-i allnpitó bizottságának a tűzifáért taszénér| stb. követelheti) legmagasabb árak megállapi ■ tasa tárgyadén ttósótt -btHározata n mai -tntptj számított 15 nafríg a városi kiadóhivntalbj
. .«UoieJtín tkal&*—\\ ........¿r*-*» -
\\ A határozat elleni, fellebbezések ut;yj ezen időn buliil az ürsz. Központi A i vi z*íf alo bizottsághoz címezve ugyanott M^dhi
Nagykanizsa, evi március ho 11...
Dr. Krátky István s. k,
pp!(iúrnicstor li. ............. ■ ■ ■ .......... ■» ■ \' •■ ^
»___._^ _. __ j___
Horváth és Va;
oki. épltőmesteiek Nagykartiz^ai Xirály-u. X
VISZKETEG
i\'öh, sömör, ótvar, sebek és inindejÉlemu bőrbajokat gyorsan és biztosan gwgylt a
BORÓKA KKN/CS
Nem piszkit%cs teljesen szagtntM. Kis tégely íuií : ^ K, nagy tégoly családi Mégoly fin* 12^<orona. HozzáJTtó Roróka-szappan \\ korona. Mósziti.
PO 9á IKIÓr*
gyszoréM, Nagykőrös. Nagykanizsán kajwitó sm összes gyógyszer tárak baif<KMrogériákban\'

VfliR Möy moznó-szinháa
W lUflU 8»>nrn 8iAUoda. T«leioa 1{
Héfíő, kedd, szerda. Március 17., lg, és 19-éiú
A szezen legnagyobb etemén]
a magyar Ararkrsorozat XXllL. Jme
Iglói
Diák történet 4 klvon^Rn, dalbetéttel:
Csak egy kis lánylvanj^ilágon és ¿állag
már a vén diá« ^^Farkas Imrétől. Jegyek hétfő d. u. árától előre válthatók.
Elsőrendű muraközi
mén-és
állandd^nk^hafók
82oliva JánosnaTMurakeresztBr.
Egy 3200 Qöles rét egy 2100 D-öles szántó és*Mt egy 1100 D-öles szántó é^pgy
4 holdból álló kitűnően karbantartóit éft liszta flfalszölővel beíil)
szduőbSrto
Igen szép gyün®csössel, hektoliter h.ordftal, tno és morzaolóvaljl a vá órányira, sürgős
I, ca 55 szőlőprea ►tói alig fél —r Bővebbet:
Ae zE L I ( r N A OZ
Ingatlanforgalmi Irodájában, Fö ut 6.
Halló!
Halló!
Khiek van ti a ís n A l t
Vállalunk minjdenriomü épít-,
Kezést és átai^ikltást,
vasbeton épitkeza^. Nag| mögtákaritásVal járó ir^dei szerkezetekkel építünk családi v mm es btwbázakht me
TervjTzéa és költségvetés díjtalan.
WAG N E
az országszerto ellsmelt eJsöreptfU magyar hangszer és bészéiö^gg^lv áruháza
Budapest, József-NOrut 19. Fiók: IX, RAday-utca ta
»
U«»zétögépek 1500 Koronáig. - Ari^gyzók ingyen l
Igazgató: BALOG OSZKÁR.

■gyhanlxM, 1019. Mároius 19. Isiráa,
III*«
tfcéifaklüililTitil:
8» NAGYKANIZSA,
\'., * \' \' • - » Sugárul 4.
Zala Nyomdavállalat
.. Fő-ut 6. sz.
ftegjetentk hétfő kivételével mindennap kora reggel
.......—Trf--—--j-----r-r- — -T i Ti -lin
------ ----- — ----"-iUgKTiaiUtoiu»-». - ; . s
94. széni.
Előfizetési árak:
helyben házhoz szállítva, vagy posta szétküldésseli
Egész évre K 90*—
Félévre ... M
Negyedévre M 22*60
Egy hóra . „ 7*50

»•I
" "M.\'rimTgayteMttBCB
fli<rk««xf6»4ft 49 l<iadóhiv.lall «lefon 71 Nyomdel («lefon 117.
<# •» - ii
fcl \'.V^ »• 1 \'
i. ■■
POLITIKAI NAPILAP.
*- J\'-CfT^- ,.
Fősrerkesztó:
TÓTH ZOLTÁN
Egyes szám ára 30 f.


.. LiMaumaag
f ■ ■ ...
BHHManMHHBMHi
•.
Főmunkatárs és laptulajdonosi CSILLAG JENŐ ^
T . nrHBSt

i—H\' \' i I r II ........J iAiJLÖgífigl r |1 TIII.UBM
. Hirdetéseket,. nyltMeret és magán-közleményeket díjszabás szerint vesz e-. ■ ■ fel a kiadóhivatal.
SSSS^SSf
Magyar támadástól félnek a románok.
•-A románok tuegizállják Budapestet ?
Bukarest, márc. 18. Take Janescu lapja írja, hogy a bukaresti diplomata kar az amerikai követ kezdeményezésére összejövetelt tartolt és kollektív jegyzéket intézett a békekor, ferenciához, amelyben BertholotósFranohet d\'Esperey tábornokokat arra kárik, hogy gondoskodjanak sürgősen a magyaroknak ós ukránoknak Románia ellen tervezett támadása ellensúlyozásáról. Romániai politikai körökben beszélik, hogy Románia megbízást fog kapni, hogy .szállja meg katonailag a magyar fővárost.
Miért szállták meg Aradot. .
Arad, márc. 18. Tegnap este óta állandóan érkeznek a megszálló francia csapatok. A megszállás oka ismeretlen. Beszélik, hogy a megszállás Károlyi beszéde mialt történt, aki Szatmárott legutóbb kijelentette, hogyha a békekonferencia a népek önrendelkezési joga és a megegyezéses béke elten döntene, akkor végső esetben fegyverrel fogjuk felszabadítani az országot. Ebből az antant azt következteti* hogy Magyarországon háborús készülCdés folyik.
• * -
Cseh erőszakosságok Kassán.
Miskolo, márc. 18. Hétfőn délután 4 és 5 óra között mintegy "S0 főnyi cseh csapat
Szabadságtéren és ledöntötték a honvéd szabadságszobrot. A szobor ércfejét leütötték és a 10 métermázsás szobrot vasdorongokkal felborították. A városban óriási az izgalom és a felháoorodás. A Szabsd&ágtéren nagy néptömeg verődött össze, mire a csehek a- tömeg közé lőttek: egy fiatal ujságárus leányt agyonlőttek. — Prágai jelentés szeriit; tót\' katonák döntötték le a Szabadság szobrot. — Hirsze-rint a csehek el akarják távolítani a kassai dómból Rákóczi és Bercsényi hamvait,, mert naponta nagyon sokan zarándokolnak a kegyeletes helyré.
A tót tisztviselők gyűlölik a cseheket.
Ipolyság, márc.-18., A pénzlebélyegzés óta a csehek ellen egyre nagyobb az elkeseredés: még a tót tisztviselők is azt mondják, hogy most már igazán gyűlölik a cseheket. A tót tisztviselők március 15-én este a Pannónia szállóban u magyarokkal együtt énekelték a Kos*uth-nólát. ?
A*™;4\' * .*\' * v*
Soroznak a csehek.
\' _ \' » ■ \' \' ■ ........ ^ . ......V .
\' Budapest, márc. 18. A cseh hatóságok a Felvidéken ma behivási parancsot - teltek közzzé, amelynek értelmében a megszállott Felvidéken minden 21—27 éves lakós záros határidőn belül bevonulni taitozik. Emiatt a megszállott területen élő vasutasok és postások
jelent meg egy cseh tiszt vezetésével a kassai j tömegesen menekülnek a Felvidékről.
Ailami kezelésbe veszik a főhercegi birtokokat.
A minisztertanács határozata.
Budapest, már 18. A tegnapi minisztertanács Buza Barna földmivelési miniszter elő-. , terjesztésére ehatározla, hogy a főhercegek birtokait, az idegen uralkodó családok tágjainak és más hercegek birtokait, akik ez idő szerint külföldön tartózkodnak, állami kezelésbe veszi. A földmivelésügyi miniszter a következő előterjesztést tette:
— A volt uralkodó háznak az országban levő birtokait és ingó vagyonát zár alá vette az állam. Ez Indokból szükségesnek tartom, hogy~ az erre vonatkozó kérdések végleges rendezéséig az állam ideiglenes birtokába vegye mindazoknak a volt uralkodó családhoz tartozó hercegeknek, továbbá más uralkodó családok tagjainak és uralkodó családhoz nem tartozó hercegeknek minden Magyarországon levő * vagyonát, akik ez idö szerint külföldön tartóikodnak.
A minisztertanács azzal a pótlással fogadta el a javaslatot, hogy. felhivja a földmivelésügyi minisztert ezen intézkedés sürgős foganatosítására és hogy a családtagoknak
tokok jövedelméből bárminő jutalékot húztak, vagy tartási, vagy egyéb járulékokra Jogosítva vannak, ezeket a járulékokat továbbra ís utalja ki. Ez az intézkedés Habsburg József birtokait érintetlenül hagyja, ellenben állami, kezelésbe kerülnek Habsburg Frigyes birtokai (a magyaróvári és bélyei birtok: 145,000 hold), zár alá kerülnek a Koburg, Windischgraetz és Hohenlohe birtokok, a bajor .királyi család magyarországi uradalmai, a toscanai és pármai hercegek földje, stb.
A földmivelésügyi miniszter az önkényes birtokfoglalások ellen.
Aszód, márc. 18. Az aszódi munkástanács elhatározta, hogy az összes aszódi nagybirtokokat a szervezett munkásság az uradalmak cselédsége részére szövetkezeti alapon minden kártérítés nélkül átveszi. Ma reggel a munkástanács a szociáldemokrata és kommunista pártok vezetőivel é* 7—80Q főnyi fegyveres tömeggél megjelent az ötezer holdas Schosberger- uradalmon és azt birtokukba vették. A földmivelésügyi miniszter ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy ezen állapot tarthatatlan : mindent elfogunk követni a hasonló esetek megakadályozására, mert ezzel a nép
akik az
ideiglcni
esen
állami kezelésbe vett bir- I érdekeit látjuk veszélyeztetve
| Behozzák a munkakényszeit.
Budapest, márc. 18 A felállítandó szocializáló minisztérium élére három nevet emlegetnek; Oaibai Sándoit, Landler Jenőt és Varga Jenőt. A tegnapi minisztertanácson Buza miniszter javaslatot terjesztett be, hogy hozzanak törvényt a munkakényszerről. A minisztertanács elfogadta a javaslatot és PeidlQyula népjóléti és munkaügyi minisztert bizta meg a törvényjavaslat elkészítésével. Ugyancsak elfogadták Búzának ama javaslatát, hogy a fizetések maximáiizálásáról törvényt készítsenek és megbízták a pénzügyminisztert a törvényjavaslat, elkészítésével.
<A külügyi tanács ülése.
Budapest, márc. 18. A nemrég megalakult külügyi tanács ma tartotta első. ülését Jásii Oszkár elnöklésével. Az ülésen résztvett Károlyi elnök és Harrer Ferenc dr. a külügyminisztérium vezetője is. Az ülést Károlyi elnök nyitotta meg hosszabb beszédben. Az ülésen arról tanácskoztak, hogy a pdiis* konferencia elé terjesztendő anyag miféle szervek felhasználásával készíttessék elő. A tanácskozások eredménye szerint a béketárgyalások anyagának előkészítését továbbra is a külügyminisztériumnak erre illetékes osztálya fogja végezni.
A miniszterelnök a küldöttség-
özön ellen.
iif .
Budapest, márc. 18. A hadból visszatért egyetemi hallgatók ma délelőtt gyűlést tartottak, ahonnan több ezer főnyi tömegben a miniszterelnökség elé vonultak, hogy küldöttség utján terjesszék a miniszterelnök elé követelésüket. Mialatt a küldöttség Berinkey miniszterelnöknél járt, a miniszterelnökség előtt levő tömeg Berinkeyt kívánta látni és hallani. A miniszterelnök engedett a kívánságnak és megjelent a balkonon. "
— Meghallgattam kérésüket... — kezdte a miniszterelnök. *
— Nem kérés, hanem kövelelés I — kiabálták az egyetemi hallgatók, mire Berinkey igy folytatta:
— Kérem önöket, hagyjanak dolgozni, mert ha ez a küldöttségjárás tovább tart, minden időmet állandóan lefoglalják és igy sem az önök, sem az ország érdekében nem ¿ol-gozhatok.
Nemzeti gyász Zagrebban. -
" \' v ■. • \' * - \\X y • N
Zagreb, márc. YS. A délszláv kérdések ama megoldása, amely szerint Fiume szabad kikötő lesz, Isztria és Qörz pedig Olaszországnak jutnak, Horvátországban óriási elkeseredettséget keltett. Zagrehban tegnap nagy tömegben vonult fel a lakosság és hevesen tüntetett Olaszország és a nagyhatalmak határozataién. Ezt kiabálták:
-r Meg vagyunk csalva! Le Oissz» országgal 1 Le a békekonferenciával! Éljen a bolsevizmus 1 )
Az összes kávéházakat, zr-jzikat, színházakat és mulatókat a nemzeti, jyász jeléül bezárták. >*
ZALA

1919. március 21.
Buza Barna
«InUxter a gazdasági termelés falytonoiiágának blzUsltásái ól és egyes nagylontosaAgn rendeletek részleteiről.
— Saját tudósítónktól. —
■ Buza Barna földmive.tésügyi miniszter a mai napon fogadta budapesti munkatársunkat és a legutóbb megjelent nagyfontosságú föld-mivelésdgyi rendeletről a következő kijelen* téseket tette:
— igen fontosnak tartom, hogy minden fötdmivelés8el • foglalkozó- ember ismerje \' a kormánynak február hó 11-én kelt azon rendeletét, mely szerint minden olyan földet, amelyet eddig is müveitek, a jövőben is leg hasznosabban megműveljék. Minden gazdisági cseléd, részes, szakmányos, vagy napszámos, ha csak nem beteg és valami más komoly ok nem gátolja, köteles rendes munkáját elvégezni. A munkabéreket, amennyiben eddig még nem töitént volna megegyezés, az illetékes mezőgazdasági békéltető és bérmegálla pító bizottság szabja meg. A községi elöljáróság köteles arra ügyelni, hogy minden föld-mivelő dolgozzék és köteles, amennyiben vetőmag hiány mutatkoznék, azt a kormánybiztossághoz azonnal jelenteni. A kormány sajnosait tapasztalja, hogy a nép még mindig nem ismeri a rendeleteket. Jó lenne, ha maguk a gazdák követelnék a községi elöljáróságoktól, hogy a földmivelésügyi minisztérium rendeleteit alaposan hirdessék ki és ismertessék. Az elsőfokú közigazgatási hatóságok fel vannak hatalmazva, hogy a műveletlenül hagyott földek megmunkálására közerőt is kirendelhessenek A rendelet bármely rendelkezésének megszegése hat hónapig terjedhető elzárással és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetherö. A cél azonban semmiesetre sem az, hogy. sok ember legyen megbüntetve, hanem azt szeretném inkább, ha a büntetés egyetlen egy embert sem érne. A kormányt súlyos gond terheli a termelés folytonosságának fenntartása tekintetében és azért a leg-erélyesebb iqtézkedlseket. kell ioganatositania. Elvárom, hogy e rendeletek végrehajtásában a lakosság is segédkezni fog és mindenki kötelességének fogja tartani, ha gazdálkodó, vagy földmives, hogy felvegye a munkát. "Másrészt hogyha valahol mulasztás történik, azt azonnal jelentse.. Ugyancsak rendkívül fontos, hogy a nép s megismerje a kormánynak március 1 én kiadott rendeletét, mely szerint az 1917. évi december 3J.; és 1918. évi november 1. közti-időben eszközölt tuldraga földvásárlásokat a törvényszék utján olcsóbbá lehet tenni, ha a vételár az ingatlan jelenlegi értéképéi sokkal magasabb és ha annak teljes megfizetése a vevőt anyagi romlásnak tenné ki. A vételár mérséklése iránti pert április 50 ig kell beadni az illetékes törvényszék elnökéhez. A perindítás lényeges kelléke azonban az is, hogy a tulajdonjog a vevő javára még ne legyen bekebelezve, vagy ha be van kebelezve, a vételár utolsó részlete ne legyen még befizetve. Ha a vevő földmives és az ingat\'an 60 kataszteri holdnál nem nagyobb, akkor tuldrága vételár esetén a vevő a törvényszék előtt egyszerűen elállhat a, vásárlástól. A pert, ha az ingatlant már birtokba vette, egy év alatt, ha még nem vette volna birtokba, április 31 ig kell meg-ir.dit&ni. Hasonlóképen fontos a rendeletnek a haszonbérleti szerződésekre vonatkozó része is.
Az 1918. november 1 előli kötött haizonbér- j — A Tornaegylet ma Uti szerződéseknél a bérlő per utján kérheti a | választmányi gyűlést tart.
haszonbér mérséklését, ha az tuldrága és a | bérlőre nagy kárral, a bérbeadóra pedig jogo-\' sulatlan nagy haszonnal, járna. Az albérlő szintén kérheti az albérlet mérséklését, ha az 10 százalékkal nagyobb a haszonbérnél. Ezzel
szemben az 1917. évi december 31-ike előtt
t
bérbeadott ingatlanokia nézve a bérbeadó jogosult a bíróság elölt a bérösszeg felemelését kérni, ha a bér a mostani viszonyokhoz képest aránytalanul kevés. Nem mehetek bele e nagyfontosságú rendeletek összes részleteinek ismertetésébe, elég, ha arra rámutatok, hogy már a perlési terminus lejárási idejének a megismerése is milyen fontos és elég, ha arra. utalok,, hogy a rendeletek minden községi elöljáróságnál több példányban megtalálhatók. Az érdekeltek kötelessége az elöljáróságot felszólítani arra, hogy a rendeleteket megismertesse, viszont a községi elöljáróságoknak e napokban az lesz egyik legsürgősebb feladatuk, hogy e rendeletek tartalmát az összes érdekeltek tudomására hozzák.
Jugoszláv orvtámadás.
Több halott és sebesüU*>—^
— Saját tudósítónktól. —
A csendes Mura mentén a magyar csapatok általában nyugalomban élnek. Nagy ritkán esik, hogy kisebb összetűzésekre kerül a sor, de ennek is mindig a jugoszlávok provokáló fellépése az oka. A pompásan megszervezett magyar csapitok, erejük tudatában tartózkodnak mindentől, ami összetűzésre adhatna okot.
A jugoszláv csapatok azonban türelmetlenek, izgatottak és abban a hitben élnek, hogy a könnyen megszerzett Muraköz után Vas , Zala- és Somogymegye területére is kiterjeszthetik impériuniukat. Hetek óta azt híresztelik a velük egyáltalán nem szimpatizáló lakosság körében, hogy az antanttól felhatal mazást kaptak arra, hogy a dentarkáolonális vonalat a Rábáig kitolhassák. Eoböl termé szelesen egy szó sem igaz. A jugoszlávok szeretnék kitolni a demarkácionális vonalat s a tények meghamisításával igyekeznek hangulatot kelteni önmaguk mellett.
A jugoszlávoknak ez az állandó txpanziv irányú törekvése vasárnap vére« •összetűzésre vezetett. Hivatalos jelentés szerint 10 áu este kilenoóra tájban körülbelüt százhúsz főnyi jugoszláv csapat Vaghidegkutnál megtámadta az ottani magyar katonai őrséget. (Vashidegkut kisközség, az osztrák határon fekszik, Radkersbutgtól lizkiloméiernvire északra.) A jugoszlávok gépfegyverekkel, és kézigránátokkal rontottak a mitsem sejtő magyar katonáknak.
Az őrség ós az ottani fiatal polgárok, — akik már megelőzőleg tömegesen fegyvereket kértek, hogy szükség esetén a katonák segítségére lehessenek — a jugoszláv támadást fényesen visszeverték.
Az összeütközés folyamán részünkről egy sebesült, a jugoszlávok részéről több halott és sebesült — volt a veszteség.
A vashidegkuli támadás alatt az osztrák batárról erös puska-, kézigránát- és gépfegyver fűz voll hallható, ami arra mulat, hogyliz olaszok és Jugoszlávok között Is nagyobb-srányu hsro volt. Az olasz-—jugoszláv össze tűzés részleteit és kimenetelét nem siksrait felderíteni.
HÍREK.
márolúa
19
Szerda
NAPTAR.
Róm. kath. , József emlck. Prot, József. Gór. kot. (március 6.) Amor t*r Vond 17. \' •
A nap kél reggel 0 óra 0 pete. kor, ayagstlk délután 6 óra 8 perckot \\ bőid kel este 0 óra 25 pero kor, aeogeaik reggel 6 órs 50 perckor.

\'9 órakor
— Szabaddá teszik a kereskedelmet?
Budapesti tudósítónk táviratozza:. Napok óta beavatott körökben komolyan beszélnek arról, hogy a kormány a szabad kereskedelmet fokozatosan vissza akarja állítani és lassanként meg fogja szüntetni azokat az intézkedéseket, amelyek egyes cikkek igénybevételére és egyes közszükségleti cikkek árának megállapítására vonatkoznak. Ezt az impulsuit a tojásnál észlelt tapasztalatok adták meg. Köztudomácu, hogy hetekig tartó harc utál) sikerült az érdekeltségnek a tojásközpont megszüntetését keresztülvinni a kormánynál és eme kormányintézkedésnek a következménye az volt, hogy abban a-pillanatban, amint megszűnt a tojásközpont, bőségesen jutott tojás a piacra és jóllehet ma Budapesten egy korona harminc tillér a tojás maximális ára, , mégis kilencven fillérért már annyi tojást lehet kapni, amennyit az ember akar. A napokban . kormányrendelet jelent meg ariól, hogy a vásáruk forgalmának korlátozása megszűnik és értesüléseim szerint e rendeletet rövidesen hasonló szellemű kormányintézkedések fogják követni. Győzedelmeskedett azaz álláspont, amely azt hirdeti, hogy a szabad verseny esetén önmaguktól csökkennek az árak és önmagától jelenik meg az eddig elrejtve tartott áru a piacon. Amikor nem jelent valakinek előnyt az, ha áruját rejtve tartja és ha ezzel büntetendő cselekményt sem követ el, nyomban előtűnik a portéka és a közönség érdekeit sokkal jobban szolgálják .azok az intézkedések, • amelyek visszaszállítják a szabad kereskedelmet, mint azok, amelyek csak a kihágások és vétségek nagy számát emelik.
— A belügyminiszter Nagykarizsáról.
Nagy Vince belügyminisztert egerszegi tartózkodása alkalmával fölkeresték az ojtani szociáldemokrata párt tagjai, akik előadták, hogy Nagykanizsa városának törvényhatósági Jogúvá tételét a m8guk részéről is szívesen látják, de mivel ugy értesültek, hogy Kanizsán mozgalom indult meg a vármegye székhelyének oda-helyezése érdekében is, — arra kérik a minisztert, hogy mielőtt, ebben döntene, kérdezze meg a zalaegerszegi szociálnemokrala pártot is, amely a székhely áthelyezésébe semmi esetre se fog belenyugodni. A belügyminiszter válaszában kijelentette, hogy Nagykanizsának a vármegyétől való elszakadása befejezett dolog, mivel nem leh \'t kivánnl, hogy egy virágzó s haladni akaró város a vármegye gyámságát viselje. Azt azonban megígéri, hogy ha a vármegyei székhely áthelyezésének kérdése szóba kerülne, löbétlenül meghallgatják a zalaegerszegiek kívánságait is. Kijelentette a miniszter, hogy a vármegyei székhely áthelyezésének kérdésében egyedül a. nemzetgyűlés dönthet. A küldöttség a választ megnyugvással vette tudomásul. Itt ^egyezzflk meg. hogy Nagykanizsa már is megkezdte a vármegyétől való független létét s 6\'febé semmiféle ügyünk se kerül döntés végett a megyéhez.
— A Hadviselt S ma este 7 órakor a C választmányi gyűlést f
I Munkái asóternlíben
¿y
»Wl9 március 19
ZALA

v:1
«
?
— A kormány a . kanizsai Nemzeti
Tanáos allén. A közélelmezési miuUztefium-tól tegnapelőtt igen szigorú hangú távirat érkezett a város polgármesteréhez.. A távirat elmondja, hogy a nagykanizsai Nemzeti Tanács a budapesti hadviselt szellemi munkások országos egyesülete részére vasútra adott két vaggon babot, borsét és diót erőszakkal visz-szatart. A miniszter kijelenti, hogy a kanizsai Nemzeti Tanács ezen — az ország közélelmezését veszélyeztető működését azonnal meg nem szünteti — Nagykanizsától a kormány minden élelmi- és ipari cikket megvon s ezenkívül a Nemzeti Tanács tagjait bűnvádi uton is felelősségre vonja. Eddig szó) a távirat. Mi azt hisszük, hogy tévedés lehet a dologban, mert a nagykanizsai Nemzeti Tanács már hó napokkal ezelőtt megszüntette működését. Ha tiégis valaki a Nemzeti Tanács nevében járt el, visszaélést követett el, melyért a -.tanács volt tagjai nem vonhatók felelősségre. Ha való ban törvénytelenül történt a két vaggon élelmi szer visszatartása, ugy a hibát rögtön jóvá - kell tenni, nehogy a kormány is megvonja az ártatlan kanizsai közönségtől az egyéb cikkeket.
— Előkészületek a nemzetgyűlési választásokra A hivatalos lap ma reggel megjelenő száma közli a népkormány rendeletet, amely szerint április 13-án lesznek a nemzet gyűlési választások. Országsíerte megindultak már az előkészületek, a válászlásokra. A nagykanizsai választókerületben is nagyban késiü-lődnek a választásokra és a pártok szervező a^itáclója nemsokára eléri kulmináló pont át. Értesülésünk szerint az . egves pártok már a képviselőjelöltekben is megállapodlak, bár a jelölt-listákat — eltérően az ország >s többi részeitől — eddig nem hozták nyilvánosságra. A választások technikai előkéazületei is folynak már. Tegnap érkezett le Sneff kormány
termében óriási hatás mellett Sais Ferencné, a jeles festömüvésznö olvasta föl Földes Mik-lósnénak a nőkérdést taglaló mélyreható értekezését. A nagyszámú közönség K& fölolvasás után ismét a kormánybiztost óhajtotta hallani, aki újból magával ragadó beszédet mondott. Az ünnepség a kanizsai vendégek tiszteletére rendezett hangulatokban gazdag bankettel ért véget.
— A Fabiokosoport és a kommunista mozgalom. A következő sorok közlésére kértek fel bennünket: A Fabick-csoport elbocsájtott tagjai Nagykanizsán azt híresztelik, hogy a csoport Budapesten kommunista : üzelmekbet* vesz részt. A Fabick-csoport bizalmiféifitestü-lete ezeket a vádakat a legenergikusabban megcáfolja, kijelenti, hogy a csoport a népkormánynak törhetetlen hive és minden erővel
A
a köztársaság vívmányainak megszilárdításán dolgozik. A Fabick-csoport bizalmiférfi testülete.
—• Hozzák rendbe a sétateret. A
sétatér a háború és a forradalom alatt teljesen tönkre ment, lezüllött. A hivatott emberek ezer gondjuk mellett cseppet sem törődtek avval, hogy a mindenkinek kedves, egyetlen nyári sétahelyünk épségbe maradjon. A padokat összevagdalták, elhordták, az utakat senki sem tartja rendben, a virágágyak szomorú földturá-soknak látszanak* Most vagy harmincnál tobb fát" is kivágtak vandál kezek. Ha így megy, rövidesen semmi lesz az egész kertből a sok hosszú esztendő munkája kárba vész. Pedig az egész nem állana sokból: rendeljenek ki vagy két három hozzáértő kertészt, a\'tiknek talán sikerül még megmenteni a romlásnak indult parkot. Úgyis elég a kiadása a városnak, az a kis többlet igazán nem számit, amibe a sétakert fendbe szedése kerül.
— A kisiparosok\' és kiskereskedők
segítése cimü cikkünk helyesbítéséül közöljük,
biztoshoz a belügyminiszter rendelete, amely I.hogy «a kölcsön az első évben sem kamat-
utasításokat ad a Nagykanizsa városában meg-ejtendő választások lefolytatására. A belügyminiszter rendelete szerint a választókat össze-
• *
iró biztosokat Nagykanizsa területén Sneff kormánybiztos nevezi ki, akinek e célból a helyi pártok vezetőivel kell érintkezésbe lépnie A néptörvény értelmében a kormánybiztos hatáskörébe tartozik az összeíró bizottságok számának és működési körének megállapítása is. A néptörvény értelmében a város polgármestere fogja megállapítani és közzétenni, hogy mely időpontban és hol kötelesek a háztulajdonosok a bejelentőlapok és gyüjtőivek átvétele végett jelentkezni, Fethivja a belügyminiszter a kormánybiztost, hogy az összeiró biztosokat a rendelet vétele után a legsürgő-«ebben nevezze ki és a néptörvény pontos és megszabott határidő alatt való végrehajtására ügyeljen föl. Sneff kormánybiztos értesülésünk szerint ma reggel fogja kinevezni az összeíró biztosokat, még pedig összesen nyolcat, akik közül kettő jut Klskanlzsára.
—- Március 15. Keszthelyen. Keszthelyről jelentik: A vasárnap nagy ünnepnapja volt a kis balatonparti városnak. Ekkor ünnepelték meg szokatlan fénynyel, lobogó lelkesedéssel március 15 ét. Az ünnep nagy jelentőségét csak emelte, hogy azon Sneff József kormánybiztos is részt vett, akinek nagy a nép szerűsége Keszthelyen. A kormánybiztos u»ja az állomástól a városba valóságos diada\'ut volt. Sneff kormánybiztos magasan szárnyaló ünnepi beszédét óriási közOnség hallgatta végig, amelyben képviselve volt a város minden társadalm^étege. Este az Amazon-szálló nagy-
.7
mentes, de viszont a teljes törlesztési tartamon á\' nem 5%, hanem 4°/o kamat fizetendő. Az 5\'/» ós megállapítás nem a kamatra, hanem a törlesztés mérvére vonatkbzik, amennyiben a kölcsöntőke lU évenként ő°/V kai • törlesztendő.
. . íil .i. I" \' ír "1 <7(iii in r .in iinr n i i Ihm»ii «in n I i
A biráló bizottságban pedig az elnökön, a miniszteri-, az iparkamarai-, ,az iputeslületi-és a hadigondozói kiküldötteken kívül nem a helybeli pénzintézetek, hanem kizárólag a Néptakarékpénztár képviselői foglalnak helyet.
— A pécsi ítélőtábla helyettesítése. Tudvalevő, hogy a pécsi Ítélőtáblát sem a bíróságok, sem a felek szerb megszállás miatt megközelíteni nem tudják így a jog folytonosság érdekében mozgalom indult meg oly irányban, hogy a péc*i Ítélőtábla hatásköre egyelőre a győri Ítélőtáblára ruháztassék. Dr. Eőrl Szabó Jenő, nagykanizsai törvényszéki elnök ebben a kérdésben személyesen tárgyalt az ig&zságü^yminiszterium szakreferensével 8 azon Ígéretet kap á, hogy a hivatalos lap legközelebbi számaiban rendelet fog megjelenni, amely ~ büntető ügyekben és adminisztratív dolgokban a győri ítélőtáblát helyezi a nagykanizsai törvényszék fölé
— Szerb közigazgatás Baroson. Barcsi tudósítónk jelenti, hogy ott a közigazgatást átvették a szerbek. E hó lOén a főbírói hiva falban megjelent dr. Schtidl Á<páJ egy szerb őrnagy kíséretében s fölszólította Slrközy György főbírót, hogy adja át neki hivatalát. Miután ez megtörtént, a szerb főszolgabíró I fölkérte a barcsi hivatalnokokat, hogy marad ! janak meg hivatalaikban. Hosszas tanácdkozás I után a tisztviselők kijelentették, hogy eleget )

tesznek a kívánságnak, de csak olyan mttkt-dést fejtenek ki, amely «magyar érzületükkel megegyezik. A szerb főbíró biztosította a tisztviselőket, hogy érzelmeiket tiszteletben tartja. — A barcsi és szigetvári |árást a pécsi szerb főispán Baranyamegyéhez csatolta. A barcsi és szigetvári járásokban a szerbek népszámlálást rendeltek el annak megállapítására, hogy hány szláv lakos van.
— A Magánalkalmazottak Szakszervezete (krsk. alkalmazottak, magán- pénz- és biztosítási tisztviselők) f. hó 19-én, szerdán este 6 órakor a Casinó dísztermében taggyűlést tárt. A taggyűlésen dr. Barta József fog a földbirtok kisajátításról előadást tartani, amiért is felkéretnek az összes kartársak és kartárs-nök, valamint a szocialista fejmunkások, hogy okvetlen jelenjenek meg.
— Tanügyi változásók. Zalaegerszegről jelentik, hogy az uj idők szellemének megfelelő változások nem maradnak el Zalamegye tantestületében sem. Így például legközelebb távozni fog helyéről Szirmai Miksa tanfelügyelő s Medgyety zalaegerszegi főgimnáziumi igazgató. Sorsukban többen fognak még osztozkodni.
— A Világ nagymozgó tekintettel a nagy érdeklődésre szerdán délután ?t órakor is bemutatja a£ í^lői diákok cimü diáktörténetet çnek-kisèrottel, alkalmat adva azoknak, akik jegyhez nem jutottak, hogy e nagyszerű filmet megtekinthessék. 20-21-én Tosea, Sardou drámája.
— A helybeli Dispensaire, a szegény-sorsú tüdőbetegek segélyezésére f hó 22-én nagyszabású estélyi rendez. Szerepelni fognak a rokkantak művész estélyéröl lemaradt Af. Pacher bécsi t norístán és Scherz Oézánén kívül még Deák István cs llóművész, ki már Kanizsán egyizben hatalmas sikerrel szerepelt, Pásztor Irma zongoraművésznőt Blumenschein Vilmosné és Wirnltzer karmester. Az estély az idei dus farsangi szezonból is ki fog emelkedni komoly művészi tartalmánál fogva. Jegyeket már lehet előjegyezni Szerb Ernőnél, Fő ut 8.
— Kiutalták a nyugdijasok drágasági pótlékát. A nyugdijasok 1919. évi drágasági pótlékára vonatkozó rendelet a mult héten megérkezett a városházára. A pénteki tanácsülés a segé\'y kifizetését elrendelte és a nyugdijasok a segélyt néhány n*»p múlva már fel
• is* vehetik. A segély a nyugdíj 80— 90°/o-os felemelését jelenti
— Meghívás." A József Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókja f. évi március hó 19 én délután 3 órakor, a városháza kis tanácstermiben közgyűlést tart Tárgy: Elnöki megnyitó. Évi jelentés az egyesület működéséről. A vál. kikészítése. Netáni indítványok,
Bernsteln világhírű drámáját, a *Baccaratu ot dolgozta át filmre egy magyar gyér s azt ma és csütörtökön mutatja be az Uránia Várkonyi Mihály főszereplésével.
Külföldi értékes bélyegeket elad Físchel Fülöp Fia cég könyv- és papirkeroskedése. Nagykanizsán. (Városházpalota.)
Keddi tőzsde.
Budapest, március 18.
Magyar Hitel 869, — Osztrák Hí el 644,
— Osztrák-magyar államvasút 1035, — Leszámítoló Bank 569, — Hazai Bank 440, — Magyar Bank 680 — Rimamurányi 922, —
— Salgótarjáni 973, — Közúti vasút 507,
— Városi vasút 230, — Urikány 862, Fa-bank 777, — Jelzálog 462. — Ker. Bank 4170,
— Schlick 368, — Outtm nn 833, Szlavónia 840.
esess

A szerkesztésért felel : a főszerkesztő.

tarkytenyAzblka, kát
h^b/bajcdu molnárion.
rátói dói/tán 3 <Äl*
ny bejárjak kergetik, ict is\\l«p. \'—g/.i\\v\\y\'\\ V i 1039
ház eladó./jgyanotl burgondi >épafis kaphat/
gttrtás Siáiloda.
ZALA
\\ _ Van szerencsém ismerőseimet, yn. é.
közönséget értesíteni, hogy Csengerf-ut 2. szám alatt, az Első Magyar Biztosit/ Társaság palotájában
Mi- íi itam üzletet
Üzletemet modern órajavM) műhellyel szereltem fel s gazdag juilföldi mpasztalataim folytán elvállalom a legcgyszeiAbbtől a leg-komplikáltabbig mindenfajta ótMí alapos javítását. Specialista chronometetf chronograpf, stopper ós aptik-órák javitásájan. Elvállalom ezenkívül ékszerek és láts: , javítását.
Kérem ismerő.sétmet, a hogy ifjú vállalatomaipártol
részeti cikkek
é. közönséget, sziveskedjenek.
270/9107
íiváló Iisztelettel
Gyula
órás és ékszerész. "
Felhívás.
Nagykanizsa r. t. város lakáshivatala f. hó 10-cn 267/2—1919. sz. a. kiadóit hirdetményében az 5434/1918. M. E alapján felhívta a város közön négy vagy annál több szobábó 3 nap alatt hozzá bejelentse.
Meggyőződtem arról, h hivásnak eleget nerm.tett sen
Tekintettel őzen körül a fenti kötelezettség elmúlás, lag folyton növekvő fakasii népkormánytól nyert meg«atásom folytán felhivom a yáios lakossáA, hogy az üres lakás-üzler^ói raktárhelyiségeit, továbbá azon lakásokat, \\my\' lakrészem, melyek áljandó használatba» -nem állana«, végül az összes négy vagy aghál több sybából álló lakásokat a lakáshivatalhoz
r. rendelet t, hogy a lakásokat
ezen fel-
yre, valamint sából kifolyó-gre, a magyar
8 napon
bejelentsék.
Amennyiben jelen felhívásomnak fenti határidőre elég nem tétetnék, az esetben a a lakásnélküliekből . összeállított bizottságok utjánr fogom helyszíni szemléket elrendelni s a mulasztók ellen a törvény teljes szigorával fogok aljárni.
. Nagykanizsa, 1019. március 18.
Sneff, s. k.
. • • •
kormánybiztos:
1 A nagykanizsai járásbíróság.
5148/1918 szám. .. 1059
.Végzés. ^
A biróság Neusiedler Jenő volt murakirályi körjegyző nagykanizsai (Zárda-utca 1. szám) lakos kérelmére a£ állítólag elveszett következő okirati A.) Az alsómuraközi Takarékpénztár részvénytársaság Perlakon által 2250 sz. a. kiállított IV. főkönyv 308- oldalán nyilvántartott Ö435 K 55 fillérről Neusiedler Jenő nevére kiállított betétkönyv; B.) A perlaki cementgyár részvénytársasági által a részvénytársaság megalakulásakor leusiedler Jenő nevére kiállított két drb. rélzvény és C.) A Községi Bank Budapest (Vili Ullői-ut 2. szám) által a bank \'alapításakor Jeusiedler Jenő nevére kiállított 400—400 K <ftekü eredeti részvény megsemmisítése iránt kz eljárást az 1911 : I. t.-c. 750. §-a értelmáben. folyamatba teszi és\\ hirdetményt bocsáJki. Ennélfogva felhívjál az emlitott okirat birtokosát, hogy a hirdetménynek a BudapeAi Közlönyben történt hítmadszori beiktaJ&sát követő naptól számított egy év alatt Az okiratot a bíróságnál muta»a be, mert ellűfikoző esetben a biróság azt a fclzett határidő letelte után a folyamodó ujabbf kérelmére s^nmisnek fogja nyilvánítani.
Egyúttal a .biróság a Jblyamodó kérelmére meghagyja, \'V)gy Az Jusómuraközt Takarékpénztár r. t.,la perlo/t cementgyár r. t. cs Községi BanknalABuddpcst (VIII. Üllői-ut 2. szám) okiratra to\\\\j£rbirói rendeletig fizetést ne teljesítsen és figyelmezteti a nevezettet, hogy kötelezettségének birói letétbe helyezéssel eleget tehet. , ;
Nagykanizsa, 1918. évi december "hó 16.
Dr. Kovács, s. k. tbiró.
A kiadvány hiteléül:
Perger, s. h. tisztviselő.
APRÓ H1BDETÉ8E°
t • , %
29 éves, váló félben levő férfi, háztartásra lépne 30 éven al vagy leánnyal. Válóper befejez veszem. Leveleket „földmives" j kiadóhivatalba.
Rákóozi-utoa
Bővebbet ugyanott.
. \' » i
Hirdetmény.
Alulírott Dr. SchTeilTcr Imre natfkanizsai\' ügyvéd, mint a vb. Lausch Lipót éaKeje szül. Friedrich Laura csődtömegének hlgondnoka közhírré teszem, hogy a csődtöme;;Iez tartozó os a légrádi 1254 számú tjkvbe* 1G6 hrsz. (ház 107 szám alatt, udvar, kei* szántó a .-belsőségben), * légrádi 1105 szÉnu tjkvben 144 hrsz. (ház 111 szám alatt «udvarral és kerttel a belsőségben), a légrádiÉ390 szánni/ tjkvben 131 hrsz. (kert a belsőségfen), továbbá a légrádi 2Í62 számú tjkvben lll hrsz. (ház 127 szárh a\\tt udvarral és kertÉl) és a légrádi 2551 szflmu tjkvben 150 »sz. (ház 128 szám átátt ugarral ós kcrrelw alatt felvett\' ingatlanok a ho^ájuk tartozó cwdö- és legelő-. joggal szabadkézből el fognak lidatni. Venni szándékozók ajánXtai^qt aluwott h. csődtömeggondnoknál 1&Í9. márcitfs hó 3Uének d. u. 4 órájáig annál\\nkább megtegyék, mert a később jelcntkezökV^^£n.)ata figyelembe vetetni nem fog.
Az adásvétel feltételei alulírott h. csód-tömeggondnok ügyvédi irodájában (€sengery-ut 5..szám) az irodai órák alatt bármikor meg-. s tudhatók.
Nagykanizsán, 1919. március hó 13.* Dr. Schieiffer Imre
ügyvéd s. k.
mint a vb. Lausch Lipót és nője szül. Friedrich Laura csódtömegénok h. gondnoka
Több bútordarabok, nagy kocsibunda, függönyök eladók. — Park hq/fefSjjalatj keresztúr. \' # 105
Egy pár jókarban lev< kanca 2 hetes csikóval elátf* Nagyrécse.
Egy vörös-fehér éves, eladó Soós K
Reggel V* 9 órától dél
terjedő ivlőrc ^ fmtal\' leány bejár * Fizetésen kivül ebédet is Miklós-u..50. sz.
Attilla-u. 50 sz. ház
nagyebb mennyiségű burgondi

ház eladó.
1056
A gőzfürdőbe
megérkezett a borbély.
esüjkö^ölteHk.
oroshordók
lak és
íználtak — tophatók
HUGÓ
a
bor- éá hordókere
«■ \' " -<A • • •/ \' > •• « f ■ \' • V-f
Nagykanizsa, tsenyeri-u^7 31. sz. alatt.
Birok keivezű felmk mellett betakldrozbafM-
tí k • ld^\'öA »\'\'\'¿r " \'A ¿\'»M\'-I^. w. I ■ • ...........I ■ \'1
Horváth és V;
oki. építőmesterek Nagykanizsa,. Xirály-u/37.
Telefon «05. »ac^Mrot Telel/» SOS.

Középiskolát végzett, értelmes tanoncul felvesz, elsőrangú szakcmb< kiképez Zsoldos Qyuls órás és eksz< Csengeri-u. 2. 1 " x
Vállalunk mfedennemü tflt-kezóst él átalakipst, vasbeton IcpitkezéstJNagy megtakaritás»l járó Aodern szerkezetekké épitünjp családi on» ós bésiázaki
Fegyverjavltásokat és átalakítód jutányosán - eszközlök, törött fegyverekéi megveszek. Szántó Qóza puskanVűves#^Iagyar-
utca 53. szám. N^r 958
Kis háztartásba főzni tudó bejárónő
(reggel 7 órától délután 2 óráig) esfctleg fiatal jobb leány $llandó alkalmazásra kerestetik április 1-érö. Cim a kiadóban.
Valódi pergament vajcsomagoló papír kapható Flaohel Fülöp Fia papirnagykereske-désében, Nagykanizsán.
Tervezés és köll
"etés díjtalan.
Nyomatott! s .ZALA" nyomba éa hirlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
állandóan
1919. március- 19.
Hétfi, kedd, «erda. Március 17., 18.it tt-én A szexen legnagyobb eseménye
a magyar Aranysorozat X^yRl. kepe
Diák történet 4 felvonóban, dalbetéttel: Csak egy kis laiW van /világon és Ballag
már a vén diöK —/-Farkas Imrétől. Jegyek hétfő d: u.\\ ó/ától előre válthatók.
Előadások hétköznapom: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 és 7 órakor.
Dráma
É. m remek kisórö műsor.
...... i i
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepen: 3, 6 és 7XU óraftot.
Szerda,
XI.VI. évfolyam
«gyk0iili»«v 1918. Mároius SO. OtülBHIk,
iimnzttste b UatfWratal :
NAGYKANIZSA,
Sugir-ut 4.
Zala Nyomd a vállalat Fő-ut 6. sz.
Megjelenik hétfő kivételével mindennap kora reggel
85. szám.
Előfizetési árok :
helyben házhoz szállítva, vagy posta szétküldéssel i
Egész évre K 9fr—
Félévre
n
45-—
POLITIKAI NAPILAP.

Negyedévre „ 221» Egy hóra , „ 7 50
Egyes szám ára 30 t.
ï\'TTTf".? I
BMMTk€**i6Ugl 4m kiadóhivatalt telefon 7«.
Nyomdal («lefon *17.
-B»-—

J " •
. Főszcrkeszió :
•)- n
TÓTH ZOLTÁN

Főmunkatárs és laptulajdonos i CSILLAG JKNÖ
nHHmHi
Hirdetéseket, nyUt-teret ét majfáa-közleményeket díjszabás szerint veo p ■ lel a kiadóhivatal.
i /tJ.LT»
jgjy."
\' ! ■
ri :■. llj ilTiiJT
Lelepleztek _
egy klrálypáill ellenforradalmi szervezetet« ,
Budapest, márc. 19. Az egész országban, de főleg a fővárosban hónapok óta mind nagyobb mérveket öltött a husinség. A husinség kérdésével nemrégiben foglalkoztak a Husipari Rt. ülésén is és ott az egyik felszólaló hevesen szállt sikra a határrendőrség ellen, amely ellen azt a vádat emelte, hogy a királyhidai kirendeltség az Ausztria felé irányuló huskül-deményeket a határon lefoglalja, de nem szol-
«r :a :nor m. vm.
| helyzetet, amelynek alapján azt tartaná a leghelyesebbnek, hogy a párt egyáltalán ne állítson jelöltet a választásokon. Ez irányú javaslata felelt hosszú vita- indult meg, amelyben résztveit - Szende Pál, Vámbéry Rusztem és számosan. A felszólalók több inditványf nyuj toltak be, köztük a páitnak a választásokon való aktiv részvétele, és a párt feloszlatása mellett. Végül névszerinti szavazásban 48 szótöbbséggel elfogadták Jászi Indítványát. A szavazás után Jászi hosszabb besnídben kifejtette. hogy a párt hü marad tradícióihoz, kompromisszium árán nem hallandó részlvenni
gáltalja be rendeltetési helyére, sokszor viszont I a választásokon és ezentúl is egyedül tudo-éíősegíti at élelmiszerküídeményeknek tiltott I mányos és erkölcsi iránytűjét fogja követni, módon való kicsempészését. A vad megvizsgá- I
A végleges békeszerződést .
- junlue 1-én írják alá.
lására három detektív ment ki Királyhidára, ahol titokban kezdték meg a nyomozást. A nyomozás során kiderüli, hogy Kolubocsnarics határrendőrfelügyelő, aki jelenleg is Bécsben tartózkodik, több határrendőr segítségével Blcsbc és onnan Eckartsauba »szállította az élelmiszert Károly volt király és . an nak családja, valamint az udvari sze-
Amsterdam, márc. 19, A békedelegátusok karéból vett megbízható információ szerint a végleges békeszerződés junius elsején kerül "tYSHâgra.
Bern, márc. 19 A Corriera del/a Sera pirisi értesülése szerint Clemenceau kijelentette,
mólyzot ollátáaárn. Károly volt klr^ w.r a f ülköiö âllam kövele,éséröl és gonszámra kapott hust és élelmiszert . , . _______ .
Koluboosnáríos utján Királyhldáról. A nyomozás során kiderült, hogy a volt képviselőház egyik sokat emlegetett tagja, aki most is állandóan Bécsben tartózkodik és akivel Kolu-bocsoariccsal állandóan érintkezésben volt. a? élelmiszerszállításnál sokkal messzebbmenő ét következmónyeibon nagyobb horderejű ellonforradalmi célokra használta ki összeköttetéseit. Megállapítást nyert, hogy a volt képviselő és a határrendőrfelügyelő a forradalom óta Rómában jártak és ott a volt királyi család érdekében politikai missziót végeztek Megállapították azt is, hogy a volt képviselő a .torradalom óla állandó összeköttetésben van a volt királyi családdal és sürün jár ki Eckartsauba. A nyömozás teljesen összegyűjtötte az adatokat, amelyek bővebb nyilvánosságra hozása veszélyeztetné az eredményt A nyomozás adataiból megállapítható, hogy egy nagyobb ellenforradalmi akoió szálai futnak össze Béosben.
Bern, márc. 19 A svájci távirati iroda jelenti: Károly volt császár és király a svájci szövetségtanácstói engedélyt kért, hogy ..állandóan Svájcba* telepedhessen meg. A szövet ségtanács jóindulatot tanúsít a kérelemmel szemben, amelyet a politikai ügyosztály már tárgyalás alá vett.
A radikális
neoi állit jelöltet a választásokon.
Budapest, márc. 19. A radikális párt ma eate végrehajtóbizotlsági ülést tartott, amelyen a pártnak a választások idején tanúsítandó
r.
Német—Ausztriának Németországhoz való csatolásának ellenzéséről lemond és megelégszik azzal, hogy a német kormány meghatározott esztendőn át a Saar medencéből szenet szállít Franciaországnak.
Magyarország 15 nillliársl liadlkárpótlást fizet?
Bern, márc. 19. A,párisi békekonferencia hadikárpótlást megállapító bizottsága a Secoío jelentése szerint 31 milliárdban állapította me* a volt osztrák-magyar monarchia által fizetendő hadikárpótlás összegét. Ebből Ausztriának 16, Magyarországnak 15 milliárdot kell
fizetnie.
A bolsevikiek előnyomulása.
Európa helyzete — sötét színekben
Newyork, márc. 19. (Radlo.) Az Ewening
. .. i»
i News jelenti Párisból: A békedelegátusok körében sötét szinekben . ítélik meg Európa helyzetét és a bolsevikiek elleni\' küzdelem kilátásait.*Az előnyomuló bolseviki hadsereg Odessza és Lemberg elölt áll, ahonnaji Romá-nia ellen fognak vonulni. Bratianu azért jött Párisba, hogy a szövetségesektől sürgős katonai segítséget kéljen Románia részére.
Newyork, márc. 19. (Szikrat^virat.) Páriából jelentik: A bolsevisták egész Délországot meghódítják, azokat a részeket is, amelyeken eddig az ukránok utjokat állották. Lengyelország keleti részei elleni támadó fellépésűk íj állandóan fenyeget. A bolsevisták maguknak követelik az elfoglalt Luckot és alig
tatni. A bolsevista csapatok előrehaladását megkönnyíti, hogy a bolsevizmus Ukrajnában is erősen terjed.
Komoly események AngliáW
Általános sztrájk fenyeget.
■ .. »Mtt«*ftfU* j -
Lugano, márc. 19. Londoni "hír szerint nem valószínű, hogy Anglia az általános sztrájkot el tudja kerülni, mert a munkásság hangulata nagyon elkeseredett.
Lugono, márc. 19.. Londonból jelentik: Irlandban komoly események vannak küszöbön. Az írek legközelebb újból egybehívják a dublini parlamentet \'és követelni fogják, hegy mondják ki Írország függetlenségét. * Anglia nem lesz képes arra, hogy a zavargásokat továbbra is nyugalommal nézze. Az írek tudják, hogy inagatartásnk az angol kormányt döntő lépésre fogja kényszeríteni, de éppen ezt akarják, mert a liberálisok és a konzervatívok nem értenek egyet az ir kérdésben és akkor szakadás fog beállani.
A megszállott területekről.
Rekvirálás Erdélyben Harcokkal.
* • " 1 (
Budipest, márc. 19. A bukaresti kormány Erdélyben a legszigorúbb élelmiszerrekvirálást rendelte el. Az erdélyi román kormányzótanács a rendelet elfen óvást emelt, mert eziel veszélyeztetettnek látja az erdélyi lakosság zavartalan ellátását és parancsot adott az alispánoknak, hogy a rekvlrálást, ha kell, karhata-lommal akadályozzák meg. A szebenmegyei Petek község román lakossága formális harcot kezdett az odaérkezett román rekviráló katonasággal. A harcnak megbízható jelentések szerint .180 halottja .volt.
Szeib csendőrség Karanyában«
/
Kaposvár, márc. 19. A megszálló szerb csapatok parancsnoka Somogy- és Saranya-megye megszállott területein feloszlapa a magyar csendörséget és Somogyban már szerb cse,ndörséget neveztek ki. A feloszlatott csend« örségnek engedélyt adtak a demarkációs vonal átlépésére. A magyar csendőrök , legnagyobb része már el is távozott a megszállott területről.
Sajtócenznra Aradon*
Arad, márc. 19. Qondrecourt tábornok az Aradot megszálló csapatok főparancsnoka ma arról értesítette Varjassy Lajos kormány- • biztost, hogy miután az aradi lapok a csapatokról . a valóságnak megfelelő, de rémületet keltő híredet hoztak, ma déli 12 órától kezdve katonai cenzúra alá helyezi az Aradon megjelenő lapokat A cenzúra ellen vétőket azonnal letartóztatják. Cenzúra bevezetése a lakóság kö
magatartásáról tanácskoztak. Jászi Oszkár el-J 170 kilométernyire állanak a román haderők* nök hosszabb beszédben islfiertetfé a politikai • töl, amelyek aligha tuttják majd őket feltartőz- » rében nagy izgalmat keltett.
• .t-s. •\'■ *>*»


ZALA
1919. március 21.
Hol van a Bánát ?
• *; * \\ % * • * >1. \' f i
A Zala részére Irta: Zsoldos Ldszló.
, - * »
Megint lenyelhetünk egy keserű pilulát, amit szintén még a régi átkozott szolgarendszer boszorkánykonyháján határozlak el a számunkra. Amikor a párisi konferencián most a
tornán hátát* kérdése került megvitatásra Lloyd
i » * » . .
Oeorge állítólag ezt mondotta: ugyan mutassák meg Qekem, hol van tíinát és Temesvár? Konzíliumot Ölnek a gyötrelmes betegágyunk-, nál, kc7Ükben könyörtelen pengéjű müfőkéssel azon tanakodnak, országrészéket amputáljanak-e Magyarország vergődő testéről, avagy a magunk egészében állítsanak-e talpra? Sor-íunkró\', jelenünkről, jővőnkről készülnek dönteni s akkor ennek az izgalmas várakozásnakv
a csendjébe az utolsó pillanatban mint a lélekharang felkondu! Anglia Miniszterelnökének
hangja, hogy még nem ismeri Magyarország
térképét. RecrUdescunt genlis hungarae vulnera..
Újra felfakadnak hát a magyar nemzet; sebei: régi sebek mesterségcsen elkötö\'.ött agyonkuruzsott régi mérges keleyények. Agyon-j hallgatni Magyarországot a magyar nemzetet j és népet, a külföld előtt eltitkolni nemzeti! őserőnket, meghamisítani nenueti jellegünket, érzületünket, a külföldi nemzetek irányában | érzett vonzalmunkat vagy anfipalhiánkat elbúj itatni, az összmotiarchiá agyagkeretéi közé szorított térképünket letagadni, állami önállóságunkat, kultoránk t a köztünk élő más fajokkal szemben tanúsított loyatitásunkat és le-hazudni inkább még a napot is az éjől, csak hogy a kű\'főld észre ne vegyen valahogy bennünket, hogy: nini hiszen ebben a rothadó osztrák birodalomban még egy szabadságszerető és fejlett kullurálu életképes nemzet vár a megújhodásra A Messiást várja, az uj márciust. Kezén-Jábán nenVzetiszitiürc mázolt béklyó, de majd ha jön\'a népek tavasza, a bíklyóról lepattágzik a máz s a fekete vas és sárga réz-bilincsek öss\'ftörve hu\'lnak a mult porába. Nem. A sötét Habsburg\' koponyák abban szűntek meg élni, hogy a ^földnek ttem szabad megismerni* az igazi Magyarországot. Hü porkolábjaik a magyar politika és jálékpat-lament vezérei, mágnásai, bankárjai, kurtanemesei és csajlósii, ki tudatosan, ki m^ga sem
* °
sejtve tatán, hogy micsoda irtózatos : bűnt követ el a hazája ellen: hűséges rövidlátással sorra bedűltek uralkodóik bjrnirt gonoszságának. <
S mialatt itthon nagy garral folyton hü áhgol utánzatnak "igyekeztek rMtü detni, a mi angolkóros parlamentarizmusunkat, azalatt gyáva m^ghunyászkodással tűrték, hogy politikai, gazdasági, kereskedelmi, külképviseletünk dölyfös „közö*" nagykövetünk, követségeink és konzulátusaink állandóan és rendszereden mindenütt niekhamisitsák, eldugdossák sőt, ahol csak lehetett, valósággal fölrúgják Magyarország legelemibb jogait és legéletbevá-góbb érdekeit.
És ime most aztán kiuju\'tak a légi se-bsk. Az örökös angol példára való üres hivatkozásokra most tárul csak igazában elénk a válasz: Anglia miniszterelnöke a konferencia döatö perceiben lázas sietséggel keresi a map-- pán a Bánátot éY Temesvárt -- Bánátban, a Bácskában, a Felvidéken a szerb és cseh katonák kezében hónapok óla suhog a bot A mi drága Erdélyünkben hü magyarok és hd szocialistáink eleven sebeit sóizák be „Nagy-fománla* vad katonái. Meggyalázzák asszonyainkat, leányainkat, lelövik mint a kutyát Iskolás gyermekeinket, egy hymnusiért
Nagykanizsa
Budapestről jelentik r
törvényhatóság.
A ma esti minisztertanács elhatározta, hogy Nagykanizsa-rendezett tanácsú várost törvény hatósági joggal ruházza fel. A törvényhatósági jogot néptörvány fogja szabályozni, amely a hivatalos lap egyik legközelebbi számában jelenik meg. Nagykanizsával együtt még néhány város kapott törvényhatósági jogot.

A törvényhatósági jog megadásával Nagykanizsa városának régi kívánsága ment teljesedésbe. Amit a régi kormányoktól annyiszor és hiába kérliik, azt a népkormány aránylag rövid ídó áfáit rnár lör/énybc is iktatta. A törvényhatóságijog megszerzése . József kormánybiztos érdeme. Most már elárulhatjuk azt a kulisszatitkot is, hogy a kormánybiztos legutóbbi budapesti irtja alkalmából . a belügyminiszternek bejelenieile, hogy állásáról lemond, ha Nagykanizsát e hó 20 dtiz törvényhatósági iogu várossá nem emelik.
A törvényhatósági jog a város fejlődésében uj korszakol nyit meg. Kikerültünk o megye gyámkodása alól s mosi már egyedül rajtunk függ. hogy a város fejlődését, milyen irányba tereliiik: folytatjuk-e az évtizedes stagnálást, vagy pedig kullurváros leszünk-e ?
A város málól kezdve .közvetlenül. a míniszlerium féMlhAtósftgQ alatt áll. Sneff József kormánybiztos málól föispán-kormánybi/ios, meri tudvalévő,liötfy a törvényhatósági joggal felruházott városoknak főispán-kormánybiztosaik vannak A városi tanács hatásköre is kibővül. A tanács ezután mint másodfokú rendőri büntető hatóság fog működni. A polgármester jogai is kibővülnek. A városi tisztikar belső szervezete Is teljesen átalakul.
A törvényhatóságnak legjelentősebb előnye — ismélelten leszögezzük -— az, hogy kikerültünk a megye fennhatósága alól, amely a jövőben nem,késlelletheji azt a szabad fejlődésünkel, amiben mi teljes lélekkel hiszünk
földönfutóvá teszik vagy elhurcolnak hős hivatalnokainkat s a megszállott orsxágré- | azeket mindenükből kifosztják
És «kkör a békekonferencián valószínűleg több jóindulattal, mint rosszakaratból megszólal "L\'oyd George atigol minuzterelnök

az
hangja mint h léfektiarang: Hol is van Bánál, hol van Temesvár ?
A Bánát ott van, Lloyd George, ahol minekünk legjobban fáj. TTrme«vár is ott van. 0,t van Pécs i* és ott van Pozsony, Arad, Kolozsvár, Ungvár^ Zilah mind mind, ami kivüi esik a demarkációs vontdon. O t az Határunk, a bányáink, gabonánk, szenünk, sónk, föld gázunk, márványunk, aranyunk, — históriánk, jövőnk, jelenünk, életünk, becsületünk ... Ne a térképen, keresse Lloyd üiorge a. megszál-lott területeinket, hanem kereése a szivünk ben . . . Fogj i meg az ország ütőerét, milyen kihagyósan, szinte elhalóan ver Nézzen az arcunkba, milyen halvány, a szemünkbe milyen lázasan fénylik, és ha akkor megkérdezi hogy initől ez az agónia, az ezeréves magyar história és az ország területének gazdasági egysége majd megmondj* rá neki" a választ trogy^a Bánát és Temesvár és Erdély és a Bácskai a Felvidék és mind, ami ezer esztendő óla mindig változatlanul megmaradt egységes Magyarországnak.
D*: nem szabad kétségbe esni, — ez a keserű pjlula a mult öröksége, de a sötét Hab*bu\'g-koponyák már hiába vicsorognák felénk; A fél ve dugdpso\'t, lefojlott uj Magyarország itt van, megszületett és mi bízunk benne, hogy most már Anglia miniszterelnöke is ismerni és tisztelni fogja Magyarország ezeréves térképét.
Szerdai tőzsde.
■ \' . - • , . v ... A ,
Budapest, március 19
Magvat Hitel 886, -r Osztrák Hi el 648,
— Osztrák-magvar államvasút 1033, — Leszámítoló Bank 564, — Hazai Bank 439. — Magvar Bank 690 — Rimamurányi 915. -
— Salgótarjáni 980, — Közúti vasul 512,
— Városi vasul 227, — Urikány — , — Fa-bank 780» ** Jelzálog 471, — Ker. Bank 4135,
— Schlick — , — Quttmmn — , Szlavónia
I I ,,\' ■
— A Világ nagymozgóban csütörtökön és» péntekep bemutatásra kerül Sardou Viktor Tosca cimü 5. felvonásos drámája. Ezen amerikai müveszok által játszott romek muftim kellemes szórakozást fog nyújtani. •
ommunista agitátor Nagyrécsén.
Termelő Nzövetkezetté akarták Atalakitaul a Wel§z-téle birtokot.
. NagykanizsaittclQ
(Saját tudósítónktól) Már napok ót] hírlik Nagykanizsán és az illetékes körök K k1ugv vannak informálva, hogy Zilamegyébc Budapetfröl számos kommunista agitátor (Ott le, hogy Zalamagye földműves lakosságát is a kommunista eszméknek hódítsák meg. A külső jelekből ítélve ilyen kommunista agitátorra\' gvült meg a b>ja UVetsz nagyrécsei nagybirtokosnak is.
Ali* mult el két hete annak, hogy Weisz nagv)yirtokoa Nagy Lajos leszerelt hadnagy \'gazdalisztet kérte fel, hogy veg^e ál a nagy- i réc«ei bir\'ok vezetését. A nagybirtokos szerződést nem- kötött a gazdatiszttel, mint az alábbiakból kitűnik — nagyon hetyeg". N^gv gA7dáljs7t már az első napokban feltűnően fürün kereste a gardasági cselédek lársas*gfiL és amint er u\'óhb kiderült, kommunista elméket t*r|e«7telt körtük. A nagybirtokos erről értesülve te rm^zet^sen kzonnal elbocsátotta a ga7da<i<zlet állásából. Naev Lajosnak azonban ugyTáfszik nagon megtetszett a 4600 ho\'dss birlok, mert elbocsátása u»án rögtön elhalá-rozta, hogy \' kommuniráltatnl fogjn s nsgy- Vj birtokot: n^áról holnapra termelő szövelkeTetté alakitatla ál. Kedden délután megjelent Sneff kormánybÍ7losnál és olyan színben tüntette fel a dolgot, mintha a nagyrécsei uradalom gazdasági cselédsége és Nagyrécse kisgazdái egvhanguhg elhatározták volna, hogy a 4600 holdas birtokot azonnal termelő szövetkezetté kell átalakítani. A kormánybiztos bizalmatlan-sáfogal fogadta a gazdatisztet, de megígérte, hogy ez ügyben másnap, szerdán délelőtt érintkezésbe lép a legfőbb fórummal: a föld-müvelésügyi minisztériummal.
A gazdatiszt azonban türelmetlen volt. Még kedden délután kihajtatott Nagyrécsére és gyűlésre hívta egybe a nagybirtok gazdasági cselédeit és kisgazdáit. A ómédu, nagyrécsei
kisgazdák hallani sem akartak a birtok erőszakos elfoglalásáról és a gazd díszt egy ideig, > míg a kisgazdák el nem távoztak a gyűléstől, a leghevesebb támadásoknak volt kitéve: még testi épsége is veszélyben forgott. Végül azonban a gazdasá i cselédekkel m^s sikerűit^ neki elfoglaltatnia, indítványát A cselédek Wg- ^■\'."tf ; \' . . » \'
tVIÖ, március 20.
<rJ
ZALA

-—«A
választották bizalmi férfiaikat és határozatuk- | a keresztényszocialisták is megkezdték az ágitól jegyzőkönyvet is vettek fel,, amelyet az | tációt. Legalább erre vall az a zalaegerszegi öspes bizalmiférfiak, első helyen Nagy Lajos is jelentésűnk, amely szerint Zalaegerszegen ked-
atáirtak. Nagyrécsén az esti órákban már sagyon izzó volt a hangulat, a faluban puskalövések hkngzottak el, amikor Weisz nagybérlő az e6clről értesüli. Személyi biztonságát is veszélyeztetve látván, azonnal karhatalmi segit-«égért telefonált Kanizsára, ahonnan négy lovasrerdőr vágtatott ki a lázongó faluba. A rendőrök meggyőződve a helyzet komolyeágá-\' tói Szányi kapitány trtasrtásárr őrrzetbe vették a felbujtó gazdatisztet és bekísérték a nagykanizsai rendőrségic. Nagyrécsén erre helyreállott a nyugalom.
Nagy Lajost tegnap délelőtt hallgatta kt\\ SZÓnyi kapitány és kihallgatása u\'án felszólli-totta, hogy 24 óra alatt hagyja el a várost A felbujtott gazdasági cselédek tegnap reggel sztrájkba léptek és értesülésünk szerint eddig wég nem kezdték meg a munkát.
HÍREK.
1910
március
20
Csütörtök
NAPTÁR.
vt l\'rot. .) Vazul.
I HÉI i I
Kom. fctttij. Joachim
Hubertus Koi. (március
Izr. Vead 18.
A ké) repget (> óm 7 port;
kor, uyugtwik dótuun U ora porckor
\\ tiolv* kciójjcl 10 óra 20 porc-% .¿s? 1.3, í>«ckot;

—- A választási összeíró biztosok ós az összeirási kerületek. - Vegnapi számunkban megírtuk, hogy a kormány rende ele értelmében az összet ó biztosokat a kormánybiztos nevezi M és ő állapítja meg á biztoaok számát és hatáskörét is. A belügyminiszter rendeleiének megfelelően a kormánybiztos ma ki is nevezte az összeíró biztosokat. A várost nyolc kerületre osztották s minden kerületbe egy összei$ biztost nevezett ki a kormánybiztos A kerületek és összeíró biztosok, a következők : I. összeirási kerület: Magyar utca, József főherceg ut a, Garay utca TÚ Áipád-u\'ca. Ö»szeiró biztos: Hof/mann Henrik. H. összeíró terület: Ktnízsy utc*, Sugár-ut, Arany János-utca. Sikátor u\'ca, Rtkóc\'zi u\'ca, KirátyL Fái utca, Kölc»ey-u«oa, Hunyadi utca. Öiszeiró biztos: Moger Káro\'y. HL összeuási kerület; Erzsébet-tér, Batthyányi ulca, R >zgonyi-uca, v Kitály-frci, Fő ut, Deiktéf, Ztinyi Mikfós-otcr, Kazinczy-utca, Zirda-utci, Nidor-utca, Kia-fdudy utca. Öiszeiró biztos: Balázs Ernő, IV. összeirási kerület: Caengery-utca, Szemere-u\'c*, Csányi Uszló-uci, Gyár u\'ca, H\'jcsár-Pályaudvar* ;Ö«zeiró biztos: Polal L János. V. összeirási kerület. Teleky ut, Kór-. ház-utca, Kossuth Lajos-ulca, Bijza-u\'ca, Batthyányi u ca, Szentgyöjgy vári-ut, Széchenyi, tér, Rózsa utca. Öiazeiró\'bizlos: Almást Jinos. Vi. összeirási kerület: Eotvös-tér, Huszti György-tér, Attilla-u ca, Petőfi ulcá, Honvéd Utca, Vöröunarty-utca. öiszeiió biztos: Dr. Szlgeihy Károly. VIII. összeirási kerüet Ki kanizsának Varazsdi-üt, Szént-Flórián-tér, Hunyadi-tér, Oxszágul útvonaltól északra eső utcák és terek, öiszeiró biztos: Plander Boldizsár. VIII. összeirási kerület: Kukanizsának a Vil. kerüleltöl délre eső utai és terei/össze. iró biztos : Szénást Ferenc. Az összeíró bizfosok működésűket pár napon belül meg fogják kezdeni.
Keresztényszocialista agitáoió Zala-megyében. A választások közeledtével sorra bukkanak fel azok a páitok, amelyek edd« csak a sötétben bujkálva mertek «gitáini Zalamegyében is Műtölté WlN <5gy ujabb párt»

den 30 környékbeli pap gyűlt össze, akik megalakították a zalamegyei keresztényszocialista pártot. (Jgy látszik, egyelőre csak a további teendőket beszélték meg, mert párttagok nem, veitek\' ¡észt a gyűlésen. Általában a papok aknamunkájának és fölbujló agitációjának ercd-ménye különösen a falvakban mutatkozik. Így Salomvár községben az általuk felizgatott, keresztényszocialista elveket valló asszonyok meghiúsították a szociáldemokraták nagygyűlését, sőt állítóhg azét-is verték a szocialistákat,
- v * <*>l - •< \' » . — . *-í™ ír.iirww•
— Március 15. Csáktornyán. Csáklor-nyáról j ».lentik kerülő uton : Csáktornya magyar érzésű lakóssága március 15-ét megünnepelte. A csáktornyai hölgyek, miután nyilvánosan nem. lehetett megünnepelni a nemzeti ünnepet, — abban állapodtak meg, hogy az ünnepnek az zal adnak külső kilejezést, hogy keblükre csokor virágot tűztek és azt nemzeti szinü szalaggal kötik össze A Ztinyi szoborra már a kora reggeli órákban kitűzték a majorbeli gyermekek a • nemzeti szinü -zászlót, amely egész nap ott lengett. Hogy mennyire magyar érzésű Csáktornya lakóssága, azt Maycrcsák Béláné mutatta meg legjobban, aki dacolva az esetleges inzultusokkal, estétOl reggelig kitüzette hálára a nemzeti szinü .zászlót. A muraközi. magyarérzelmü lakósság spontán megnyilatkozását örömmel\'üdvözöljük és azt kívánjuk, amit ők: a békekonferencia közeli döntése, adja vissza őket a magyar, ha-zánák. ..
— E\'jegyzós. Kertész Á\'pád és Welllsch Erzsike jegyesek. (Minden külön érte&tfés helyeit) — örünbaum Miksa vCsurgóró^elja-gyezle Sattler Zsigmond mnyát, /rridát Pőlösketőről. (Minden kWön.érffeilés^helyetl.)
— Házasság. KrlstofoletU Jolájf és Lahner Karoly kincstári erdőtanácsosyNagy-mároson házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Uj államügyész. Az igazságügyminisz-ler dr. Bi>rody Dezsőt a nagykanizsai állam ügyészséghez áll^mügyészé nevezte ki. Az uj áilamügyetz addig a soproni törvényszéknek volt köztiszteletben álló Jegyzője;
— Két pap. A nagykanizsai tanítók szakszervezetének abku ó Ü Mn\'Sd/rdny K^io y gimnáziumi tanár a következődet mondotta t
— Harminc éve vártam ezt a pidanatot és lestem ezt az alkalmat, amikor lerázza magáról az emberiség a butaság fekete leplét, hogy megmondhassam nyíltan azt, amit harminc év óta. ércek és tudok, hogy a szociá demokratd párt programmja az egyedül helyes és egyedül krisztusi. íme uraim, most tcljesedrek be uj ból Krisztus szavai, aki azt mondotta, hogy: ég és fö d elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Ne támadjanak minden papot, mert nem a ruha teszi az embert. Ne zárják et .uraim a papságot az elől a lehelő Jég elől, hogy beléphessenek a szociáldemokrata pártba és ne tegyék lehetetlenné, hogy a dotgoió emberek társadalmának megteremtésén ne rr ú ködhessenek közre. Az emberbutltás, amit eddig tettünk, nem mehet így tovább. Kényszerrel és presszióval elsősorban bennünket nyomtak el, hogy ne törjön ki belőlünk \'az ig\'zftág ; ml voltunk eddig a legjobban elnyomottak. A papnak nemcsák á telté, a lelke is el volt nyomva, azért vagyunk mi most a legboldogabbak. Hiszünk egy - jobb időben, hi *Qnk az igaz vallás diadalában, amelyet azt hitzera pár hét múlva szábadon f >gok kifejt* | hétni. De a legjobban abban hiszünk, hogy ez |
emberek butítása örökre megszűnt ét ugy fogunk tanii hatni az iskolákban, ahogy Lj|*ttle és Enfantaine könyveiben olvastam,
Páter Jámbor, a Rozgonyi-utcaí elemi iskola hitoktatója azt a kijelentést kockáztatta meg egy elemi osztály zsenge ifjúsága előtt, hogy „Pilátus, aki Jézust keresztre feszitette, éppen olyan gazember volt, mint Károlyi Mihály.- A két pap kijelentéseihez nem. keÚ kommentár. Itt emiitjük meg, hogy a szociáldemokrata párt páter Jámbor ellen megindi-totteamegtorlóeliárá&t.
— A 20 as hadirokkantak segélye. Megírtuk, hogy a^ 20, gyalogezred jóléti bizottság a rokkant-alap folyósítását rendelte el. A 20 ik .zred hadirokkantjai és a hadiözvegyei közül azok, akik a segélyben résztsilni akarnak^ kellőképpen felszerelt kérvényeit e hó 26 ig adják be & városháza 32. számú szo-.
.«Ív

bájában.
— Kiterjesztették sz újságok kedves* ményes telefonbeszélgetéseinek idejét. A
tniniszteielnökségi sajtóosztály táviratozz* : A kereskedelmi miniszter 4832. szám slafti rendeletével a féldijas telfcfonbeszéIgeté$ek idejét délután hat órától másnap reggel kilenc órái] meghosszabbította.
— Állásfoglalás a nemzetgyüléufvá-
lasztásra A ^ocialis Ipargazdasági VJm felhívja az .rUSSZ.es. iparosokat, hőguta f. hó 10-én az-aa -péntek cs|o 7 órakoó^az. Ipartestületén tartandó köSgyütésér^cljcs számban • megjelenni szivdfckedjen^ Tárgy: A választmány és pártelntkséi^niegválasztása.
Az td\\ílj0es pdrtvezetóség.
v — a Dispensaire szombat esti hangversenye iránt városszerte nagy az érdeklődés-A hanverseny a közönség részéről annál inkább támogatásra számíthat, mert célja egy égeöen sürgős szociális ba| Onyhitése : a tüdő-bajoiok kezeléséhfz szükséges gépek beszerzési és a <üdőbetef?eknek való gyQrssegély-nyuj\'ás. A fiatalság kívánságára a rendezőség ugy határozott, \'\' hogy a hangverseny után, amely 22 éti fél 8 órakor a Potgá Egylet nagy termében fog meglarltalni — tánc lesz.
=x :
A »zerkesztésárt felel : a főszerkesztő.

MliuleiieN IíocnLh teljes ellátással felvétetik Teleky-ut 11 szara alatt.
•• :
—-
Felhívom a n. é. közonsér» Hgyd hogy uz általam gyiírtott, közkedvelt
szivarkahuVely Sunös módon met került forgalomba, úgyannyira, nemcsak belnjsfiromozott védj< teljesen azonosrsxinokkcl és aj
még névalA\'rjAaomat la kéisttméfiyira. ^
A tettes ca bűntársai otfon ügyvédem, dr. \' Mayer \'J6rta ur WtKl a b ^dt eljáristfolj^r. matba Wttem.
Hogy asonbkn a x\\ í. közönléget egy értéktelen hamisitván^pak A én gyúrtmánybinmai azonos áron való umhbl vásárlásától a igp" károsodástol megóvjam, nyw*»;aékoHitn kiemelem,
hogy ai és iihrarfcab&vÉlvflffi
pótonyaflmenlea, as og^ss&egre egy< s n®ttl Artalmias p^bcl kéí«ül • gyáttmi hamisítványtól igen kónnyeo megkülönböztethető as álul, hogy az általam készített hü-
[LIIB m
tat
a hamisít« használta Inos rajzzal, do
»hamisította


• •• • \' «- e... Y-• v \'
1919. március 20
ZALA
Megvételre keretek egy jókarlkn lev£
előszobaszőnyeget és kcnyhamérlegrf Aj hajt latokat a kiadóhivatal további^ / , ■. -m
Egy pár belső cs külső, vjEonatiwuj békéi bioikli gumml eladó VörósüArthyjfífca
20. szárit alatt. 1Ö7Z
Megbízható gazdaasszony ajánljpzij/
Cim kéretik a kiadóhivatalba leadnl.^v^r 1JF1
Szabósegódek kis- és nagymunwíra
heti fizetésre s kosztra va*v darabszáaT, jói fizetés mellett felvétetnek C*iboly ^irené uri- .és. női-divat szabónál, ^^gylynizjf, Erzsébet-tér 15. xl/ 1(f>()
26 éves, nős, róm. kath., fűszer, *mT0
és detailista segéd raktárnoki, sigedi, csílcg pénzbeszedői állást keres helyhln vagy Vidéken, ha szükséges kaucióval,weferencpkkal is rendelkezik. Cim a kiadóban? #1060,
z 29 éves, váló félben lövő férfi, köz oá háztartásra lépne 30 éven aíílí asszonnyá] vagy leánnyal. Válóper befejezte után nőöl veszem. Leveleket „földmjves*\' jeligére kert a kiadóhivatalba. X^r yM^
Rákóczi utca 40. számú ház elidó.
Bővebbet ugyanott. 1056
Egy pár jókarban levő 6 éves anyakanca 2 hetes csikóval eladó Németh Imrénél, Nagyrécse. 1045
li|nUtn Bos&oayl-tw 4. Taltlq«
fc —■———. i , —«fc—— H
Szeide, csütörtök. Máro. 19. ét 20.
■ 9 s
Csütörtök, pféntek. Mároiut 2GÍ és 21 Világslágeif I * Csalt « na*
Sardou Viktor világhirjf drámája után 6 felvonásban.
onásban
És « remek Jü.óró műsor
rő műsort
Remek
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor Vasár- és ünnepen : 3, 4Vs, 6 és 7*/s ódakor.
Előadások hétköznapon: 5 és 7 órakor. Vasár- ós ünnepnapon:\' 3, 5 és 7 órakor
Elsőrendű muraközi
határozatai a fényha csökkenése nélkül csjé
félwattos lámpákkal
állandóan kapJnafók 10Wí
Szoliva JánosnaVMurakeresztnr
Boroshon
&
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon feljebbvalóinknak, jóakaróinknak és kartársainknak, akik részvétükkel fájdalmainkat enyhíteni szíveskedtek. ezúton mondunk hálás köszönetet.
. Szaváry ós Takács család.
ujak és használtak
1|UCfo
bor- és hordókeretfcedön^fl
Nagykanizsa, Csengeri-ut 31. íz. alatt
A gőzfürdőbe
megérkezett a borbély.
MEGHÍVÁS.
• t
A Szepetneki Takarékpénztár Ré
1919. évi április hó 6-án délután 3 órakor saját hévségében tartja meg, melyre a t. c. részvényeseket tisztelette^rieghivja
az Igazgatóság
A közgyűlés tárgyai\\/
;i jelentések az 1918. cví üzletmenet és számadásokról.-
jesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása iránti határozathozatal és a felmentvény megadása, íy évre vaio megválasztása. £
[us hó 18-án. w
forint a közgyűlésen jogokat csak azon rész\\JJycs gyakorolhat, kinek részvénye legalabb .\'10 nappal a közgyűlést megelőzőleg a tnyet a társaság pénztáránál, vagy a hlrdetl#nyben kijelölt helyen a közgyűlést megolőző :J nappal felmutatta, miről elismervény brvény szolgál. . m
I MJÉRIv^gísZAMLA Teher
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsá
2. Az 1918. ovi zárszámadások előté
3. A felügyelő-bizottsági tagoknak e
Kelt Szcpctncken, 1919. márc
Jegyzet. \\z alapszabályok 8. §-a i részvénykönyvben nevére íratott és aki a résiv adatik ki. A szavazati jog igazolásául az elism
Vagyon
IYii "1 Ti—BS
koron«
Pénzkészlet ... ... „ ..........1 ...
Osztrák-Magyar Bank giró-számla 1-... Más pénzintézeteknél elhelyezett tőWfek Váltók * 1
? UliVlV fi* i i • ••• • • • • • • ess ••• ■ , , ,
Jelzálogkölcsönök ......... ... V.
Kezességi kölcsönök ......... V-
Heti betét kölcsönök ... ...... \\
Intézeti ház .......... ........\\
Értékpapírok : K^20.00D n. é. Ö°/o-os badiköicson a K 94 * 200.000 „ 5Vs°/o „ á „ 89\' Kintlevő kamatok és haszonbérek IClőre fizetett főbérleti Összeg.........
Részvénytőke ...............
Tartalékalap\' ...............
Betétek: takarékpénztari köoyvre ...
heti betétek .........
Heti betéte^ jutaléka ... ... ... Előre fölvett kamatok és haszonbérek
Bérleti leitar érték ............
Kel nem vett osztalékok... ...
.Átmeneti-tételek«»\'......
.. . ) mult évi áthozat ......
; yereseg. ^ f0jyó évi tiszta nyereség
60000 7000
„ 24634 —
JP547 f2150 29860 5950 9000
662419
1013 5076 5129 1505 ......975
386700 3929 2250
Berkovich József s. k
rloflk.
KleinfeJd Ignác s. k*

V.H\'"
Kéri József s. k,
felOgy. Na. tag.
Nyomatott
Igazgató: BALOG OSZKÁR.^
XL« ¡.évfolyam
amfllT"**™ Mw .\'■ » - - am\'JMBBI\'Itwi-JUJwfr** >.:■ B. i
stuiniiitii iiklittktiitil:
NAGYKANIZSA,
Sugár-ut 4.
»
lala Nyomdavállalat Fő-ut 6. sz.
Äog^lentk hétfő kivételéről mindennap kora reggel
8i«rke4»xf6ft4tfl í* kladóhlvatall telefon 7«.
laqyksmizaaa, I9IB. Március 21. Péntek.

POLITIKAI NAPILAP.
86. «záiH.
MM—WSSSBSSS— 1 ffffffí
EJÖflzetié^i, Arak:
helyben házhox szállítva, vagy posta szétküUM&sci
Egész évre K 90--
Pélévre . . h 45\' —
Negyedévre „ 22*50
Egy hóra . „ 7-60
Egyes szám ára 30 I.
Nyomdnl telefon 117.
JMK-— .\'TT:
Főszerkesztő í
TÓTH ZOLTÁN
»es»—..xmiSMPBB
Főmunkatárs és laptulajdonos:
CSILLA <4 JEN 6
——
Hirdetéseket, nyllt-tcret és magái.« kőzteményekM díjszabás szerint veaz ra ----- fel a kiadóhivatal.--—
TjLFÜg?
NyomdásztrájK Budapesten.
— Budapest, mftre. 20. A budapesti nyomdászszakszervezet a napokban bérmozgalmat indított. A szükségleti cikkek általános drágulásának arányában 80 százalékos bér emelést és hatórai munkaidőt köveleltek. Minthogy a nyomdavállalalok és lapkiadók nem teljesítették a követelést, t gnap délben az összes nyomdákban megállt a munka. A „Déli Hírlap" megjelent, „Az Esi44 azonban már nem. Nem jelentek meg a délutáni lapok fem éfi minthogy a tárgyalások estig sem vezettek eredményre, a péntek reggeli lapok sem fognak megjelenni (Ezen okból.v hézagos telefon-^ tudósilásurík is)
Részleges kormányválság.
Ruhát és cipőt kapnak a munkanélküliek.
Budapest, márc. 20. Má este miniszter-tanácsra ül ö*íze a kormány. Az erőszakos birtokfoglalások miatt két ^miniszter: Szabó István es Búzd Barna akarják lemondásukat bejelenteni A két miniszter ugy érvei, hogy ha a kormány nem lép fel erélyesen az eiő-. szakos birtokfoglalók ellen, az egész földosztás illuzórussá válik. .Szende Pál pénzügyminiszter szintén felajánlotta lemondását, mert a. radikális pártnak tegnapi határozata folytán nem tátja igazoltnak, hogy a kabinetben helyet foglaljon. A kormány hír szerint nem veszi tudomásul a lemondásokat.
Budapest, márc. 20 Teg\'nap este rend-kívüli minisztertanács ült össze, hogy foglalkozzék a munkanélküliek követelésével. A miniszleitanáí s után , Peidl Gyula miniszter és, Rónai Zoltán közölték a munkanélküliek küldöttségével, hogy a miniszterlanács az ország súlyos gazdasági helyzetében nem tud tul mtmnii azokonva hatátokorr, amelyeket a mufi-nanélkÜÜtken való segítés céljából a szakszer* vezeti tanáccsal meghatározotl. A koimány nem adja meg mindenkinek az ötszáz koronás gyorssegély!, hanem cipőt és ruhát fognak kiosztani, A válasz a küldöttséget nem elégítette ki: a ruhát és cipőt elfogadják, de követelik, hogy a kormány ezenfelül házbértartozásukat is vállalja. A miniszter megígérte, hogy ez-irányu előterjesztést tesz a mai minisztertanácsnak/ "


Siettetik a béketárgyalásokat.
A békekonferencia az angol maokáNiuozgalxnak hatása alatt»
Bern, márc. 90 A békekonferencia eHe-kinlett Foch tábornagynak attól a javaslalától iiogy Németország lefegyverzése katonai ellenőrzés mellett történjék. Erre .csak abban az esetben kerül a sor, ha Németország nem tartaná be a békefelléleieket. . Mint Párisból jelentik, az egósz békekonferenoia az angol-
országi munkásmozgalmak hatása alatt áll, amelyek szocializáló tendenolával bírnak és egyre veszedelmesebben terjednek.
Lugano, márc. 20 A Secolo londoni jelentése szerint Angtiíbin nagyon erőtlen sürgetik a békekonferencia befejezését. Anglia és Franoisország nem képes tovább várni a békekötésre belpolitikai viszonyai miatt. Az angol munkásság magatartása azt azY aggodalmat ébreszti, hogy Angliában olyan viszonyok fognak keletkezni, amelyek>min-deu ország számára veszedelmet jelentenek, mert az angol szónbányák termelőképességétől függ egész Európa és Ame rika ellátáss, minthogy a bányák a világhajózás háromnegyed részét látják el szénnel . Az angol sajtó nyometókosan sürgeti, hogy Németországgal azonnal kössenek békét.
Mi késlelteti a békét?
Az ahtant-állauiok érdeköasze-fltközésel.
Newyork, márc 20, (Rádió.) A Daily News jelenti Párisból: Franolaország és Olaszprszág érdeke azt parancsolja, hogy mindenképpen kártérítést fizessen Németország, még ha ennek ellenében a legteljesebb exportot kellene is Németországnak biz osftani, Ezzel szemben Angliának a német export megakadályozása áll érdekében, még ha a kártérítésről teljesen le Is kel) mondanip —- Franolaország és Anglia közös érdeke, hogy Olaszország Klsázsiától távoltartassék, viszont Kisázsiá-ban a saját érdekeik ütköznek össze. —-Franolaország és Olaszország érdeke, hogy a hadiadósságokat nemzetközivé tegyék, mig Angliának és az Egyesült Alla« moknak éppen ellentétes az érdeke. — Franciaország érdeke az\'.v hogy Ausztria csatlakozzék Jugoszláviához a dunai államok konföderációjában, Olsszországnsk érdeke viszont az, hogy Ausztria Inkább Németországhoz csatlakozzék, mint Jugoszláviához. Az antant államok közt felmerült ezen érdekellentétek okozzák, hogy a békekonferencia munkája nem tud a kívánt gyorsasággal előhaladni.
A blokád május elsejére
mindenütt megszűnik.
Amsterdam, márc. 20. Az angol alsóház tegnapi ülésén Chamberlain Austin a következőket mondta: . ✓
— A szövetségeseknek kedvező a blokád mielőbbi megbüntetése, mert a szövetségesek azt Nlvánják, hogy Németország szükségleteinek egy részét a semleges országokban fedezze.
Rotterdam, máic 20. A.. Mornlngpost értesülése szeripl Wojd üeorge április . ;Mn I
rövid időre hazautazik Angliába, hogy élőké-szitse a blokád teljes megszüntetésére vonatkozó törvényhozási intézkedéseket. Most már kétségtelen, hogy május l»én teljesen megszüntetik a blokádot.
Angol bizottság Moszkvában.
Newyork, márc. 20. (Radio.) Párisból jelentik: Az amerika« békedelrgáfusok köréből szerzett értesülés szerint módját találták annak, hogy egy három tagból álló bizottságot küldjenek ki Oroszországba, amelv az orosz helyzetről megbízható jelentést fog rdni. A bizottság már Moszkvában is van, sőt már jelentés érkezett tőle, amelyet fel hgnak használni, ba majd az orosz probléma újból tárgyalás alá kerül.
Leszerel a francia hadsereg»
Bern, márc. 20. A Progres Lyon jelenti: A francia kormány elhatározta, hogy 5a képviselőházi választásokat juliusban tartják meg. Ebből azt következtetik, hogy junius végére a tartalékos és tényleges hadsereg valamennyi köteléke leszerel. A Nouvel/lst Lyon arról ér-w tesul, hogy április 5 én két millió négyszázezer katona fér vlssfca a polgári éíelbe.
i
Olaszország 15 milliárd
hHdlk«rp4U«*i követel.
. .... . \' i . ..
Lugano, márc 20. A lapok jelenlése szerint Olaszország a veneziai ellenséges betörések kártalanításául 5 milliárd lirál kövelel készpénzben és 10 milliárdot vas#zállitmányok-ban. Olaszország * teljes követelés letörleszté-sérc 5 esztendei haladékot ad.
. V- V
Károly exklrály
Nvöjcban telepedik meg.
Bern, máic. 20. A J*pok értcsölése szerint Balfour értesítette a svájci szövetségtanácsot , hogy a szövetségesek nem tesznek ellenvetést Károly volt császár azon kérésével szemben, hogy engedjék meg neki a Svájcban való letelepedést.
Bécs, Habsburg Károly Svájcba költözésének kérdéséről a Parlamentarische Korrespondenz a következőket közli: Az államkormány a volt császárnak kétséget kizáróan k»> jelentette, hogy [az udvartanáci \'.fenntartása ¿s a császári disz megtartás) ország alaptörvényével nem áll összhangban. A nemzetgyűlés. Német—Ausztria államformája kérdésébert határozatot hozott és ennek közvetlen következménye volna a volt császárnak a maga és az egész Habsnufg család nevében való önkéntes lemondás*. Ez azonban eddig nem történt meg és ezzel EcWIsau az állami törvényekkel ^letétbe helyezkedett Másrészt Német ~ Ausztria a szomszédos országokkal bAkében és barátságban akar élni és nem engedheti meg, ncgy az ország lakosai a szomszédos köztársasággal «emhen uralkodói Jogokat vindikáljanak maguknak. Az osztrák—n^net kormány e falb-g*sAiól »érlesitelte HáMburg Károlyt.
ZALA
1919. március 21.
< ■\'Mi.
/
Árubörze GyáKényssen.
# 9
óriá«i csempészés Jngosxlávlából. MAéri diága a ciempésxett Ura?
Nagykanizsa, márc. 20.
Nagykanizsa idegenforgalma néhány hét óta óriási módon megnevekedett. Az idegenek a)Ván legtöbbször a\' „Gyékényes" és „Budapest" szó hangzik el. Az idegenek Gyékényesről jönnek és Budapest e mennek, — vagy fordítva Az idegenforgalomnak nem utolsó oka azf hogy városunkon keresztül\' visz az egyik ut Budapestről Gyékényesre.
Gyékényes — ma már egy fogalom: minden ügves csempésznek, árfelhajtónak és lánckereskedönek találkozó helye. A Jugoszláviából való csempészetről ma már legendákat mesélnek. Gyékénytől naponta a legkü ön-bözőbb áruk valóságos tömkelege indul el az ország különböző részei, de különösen Budapest felé. Leginkább vásznat, zefirt és cérnát csempéznek át a határon, de nagymennyiségű rizs, déligyümölcs, kávi és doDány is kerül be az országba.
§enkinck nem lehet kifogása az ellen, hogy az országba áru jon és az némileg enyhíti az óriási áruhiányt. Sőt mindeneinek csak örülnie kell az oly sokáig sóvárgott árunak és mint a béke előhírnökeit kell üdvözölni a Gyékényesről bef zönlő árut. A nagy örömbe azonban vegyül egy jó adag keserűség is. Amig a Oyékényesen becsempészett olasz és délszláv áru a magyar fogyasztó kezéhez jut, •ok-sok kézen, megy keresztül és a fogyasztó sokszor még a háborús árnál is többet kénytelen fizetni a szomszédos, országban aránylag sokkal o\'csóbban kapható áruért. Az áru drágítását megkezdik a csempészek, akik leginkább a jugoszláv vasutasokból és vonatkísérő személyzetből kerülnek ki. Hihetetlen eseteket mesélnek ártól, mennyit keres egy-egy jugoszláv mozdonyvezető — egy nap alatt és hányan gazdagodtak mrg rövid néhány hói alatt annyira, hogy már nyugalomba is vonultak és vissiavonulva é vezik munkájuk gyümölcseit. Ezen mi, magyarok nem segíthetünk és talán természetesnek is tatá\'juk a mozdonyvezetők „ módszerét",, amelyből.qsak egy következményt ludur k levonni: szüntessék m g a határzárat, nyissák meg a szabad kereskedelmet, — nem lesz csempészés.
A baj nagyobb része azonban nálunk, magyaroknál kezdődik. Az árfe\'hajtás nem áll meg a h«táron, hanem csak Gyékényesen kezdődik el igazán. Az áruval olyan Inliailan vÍP6zaélések. történnek, amelyek valóságos rikordid az árdrágításnak. Csak egy példát hozunk fel erre A Gyékényes—Kaposvár vasútvonalon a napikban nyíltan bevallotta egy kereskedő:
— Mont c*ak 80 000 korpna értékű vásznat, zefirt la c*inát viszek Budapestre, ahol már várnak az árura, ugy, hogy rögtön tovább is adhatom. A haszon nem nagy, sőt tisztességesnek mondhdó: mindössze 20 százaiék. Az áru, sajnos, 6—8 kézen is keresztül megy, ami,* a fogyasztóhoz ér — de ez másképp nem lehet, v
Ha az első láncszem 20 százalékot keres
— ez prdig még ¡IttzKtl^lis* haszon 2-könnyen elképzelhetjük, hogy mennyire vertk fel
az árakat, amig Sv. áruk h fogyasztóhoz jutnak. Még nagyobb baj az, hogy Gyékényesen maguk a kereskedők verik fel az árakat. Annytra el van árasztva G ékényes a iáncke-. reaktdŐkkel ; — a tiszteaségt* kereskedőket
teljesen kiszorították —- hogy bár nappnta több | orvost bíznak meg. — Itt említjük meg, hogy mi liós forgalmat bonyolítanak le, mégsem jut | a kórházi ápaláii dijakat az eddigi 5 koroná-
mindenkinek áru. Öres kézzel pedig nem akarnak haza térni és igy egymásra licitálnak. A tisztességes kereskedők régi bevált szolidaritását hiába keressük Gyékényesen, nem alakulnak konzorciumok, minden idnckereskedő maga akarja learatni a nagy profitot és igy saját maguk, de még inkább a fogyasztó közönség kárára dolgoznak.
Mindezeket nem az^rt irluk meg, hogy
ról 7 korona 50 fillérre emelik fel.
A néptanács ugyanezen1 ülésén foglalkoznak a városi muzium és könyvtár isten tudji mióta elintézetlen ügyével. A tanács azt javasolja a néptanácsnak, hogy a könyvtárt\'is, a muzeumot is egyenlőre a sugáruti főgimnázium épületében hetyfezzék el. Az anyag összegyöj tésével és rendezésével Halics István irót, nyugalmazott városi tanácsost bízzák meg, aki
még azokat a lánckereskedöket is Gyékényesre I annyi esztendő óta ós annyi szeretettel gyüj-
csőditsük, akik még nem tudnak az ottani nagy vásárról : sorainkkal az illetékes körök figyelmét akar uk felhívni a gyékényesi árubörzére. Olyan nagyarányú esetről, az ország fogyasztó közönségének és tisztességes keres-
tötte a muzeum és könyvtár értékeit.
A tárgysorozat hetedik pontján a pósla-palota építésével kapcsolatos ulcaszabályoz.áh szerepel. A régi tervek szerint a póstapalotát akként építették volna, hogy az elfflle lev\'>
kedöinek olyan megkárosításáról van itt szó, I utca 13 és fél méter széles legyen. Ezt most
hogy a kormánynak kell haladéktalanul közbe . lépnie és a beözönlő áru forgalombahozatalát rendes mederbe terelnie. Már a blokád megszűnése előtt meg kell találni a módot arra, hogy az olasz- és jugoszláv áru forgalombahozása tisztességes kezekbe legyen letéve«, elsősorban maguknak a tisztességes kereskedőknek kell\' a kormánnyal karöltve olyan irányú akciót indítaniuk, amely megszünteti az ország fogyasztóinak Oyékényesen való nagyarányú megzsarolását. (I. j)
srác
A néptanács második ülése,
Szociálpolitikai blzettNág alaki-kltána. — Nuzeuui és könvvtái.— A városi alkalmazottak 50 százalékos fizetésemelése.
•A (Saját tudósítónktól#) Nagykanizsa varos néptanácsa e hó 22-én tartja második ülését a városháza tanácstermében. Az Illésen a fontosnál-fontosabb ögvek egész sorozata kerül tárgyalás Ma. A néptanács legnagyobbrészt olyan ügyeket fog tárgyalni, amelyeit régóta várnak a végleges elintézésre s amelyek az elmúlt képviselőtestület huzavonáján • szenvedtek rendszerint hajótörést.
A néptanács két nagyfontosságú kérdés beható tanulmányozására egy-egy bizottságot küld ki. At egyik bizottsága szociálpolitikai bizottság lesz, amelynek tömérdek sok mun akad Nagykanizsán. Főfeladata a bizottságnak az lesz, hogy a szegényebb osztályok érdekeit szolgáló intézményeket létesítsen. — A másik bizottságot az alsólendva—nagykanizsai vasút kérdésének behatóbb megvizsgá
még jobban kiszélesítik, ugy hogy az utca 16 méter széles lesz és kétvágányú villamosvasút is minden akadály nélkül közlekedhetik majd rajta.
A tárgysorozat nyolcadik pontja a váré fi tisztviselők torzsfizetésének 50 százalékkal való emeléséről szóló javaslat. — Annak idején is-mettetlük a városi tisztviselők Jogos fizetésemelési mozgalmát Ennek az indokolt mozgalomnak eredménye a néptanács elé kerülő javaslat.
v Ugyancsak á városi alkalmazottakkal foglalkozik a tárgysorozat nyolcadik ponjj* Is, amely a nyugdijszabályrendelet módosításáról szól. A módisitás a hadiéveknek a nyugdij-évekbe való kétszeres bsszámitását fogja elrendelni. A kérelem indokoltságához szó sem férhet.
Deák Péter rendőrkapitány nyugdíjaztatásán kivűl egynehány jelentéktelen ügyet fog a néptanács letárgvalni.
riiWttv.

1919
mároius
21
Péntek
N A P T A R.
Róm. hullj. Benedek. Prot. 1 lénc
dek. Gor kol. {.raátcius 8.) TcofiL 1« Vead 10.
n»p két reggel 6 óm ti perckor, uyuKV*ik délután S ióia 10 peiCkoi7 ^ no.Y ke) éjjel 11 óra \'12 porckor, uvuK«»»k foggel S óra 10 perckot.
» _ A törvényhatósági jog Megírtuk, hogy még mielőtt a törvényhatóságllogról szóló néptörvény megjelenik, a város ügyeit már teljes önállósággal, a megyétől függetlenül intézi. Erre vonatkozólag dr. Brlg/evlcs Károly zala-
lására és a kérdés állandó fejsziuen tartására I megyei kormánybiztos a következő táviratot in
küldik ki.
A tárgysorozat másodil pont,a a vilta-mpsegyséffárak felemelésére vonatkozó általunk már i¿mertetett tanácsi javaslat letárgyalása. Az cnelés 80—100% os lesz,
, Ugyancsak ezen az ülésen kerül tárgya-. Hs alá az u| tűzoltói *>zabályrendelel-tervczct. A tervezet elfogadása esetéie a városi tűzoltó | ság a következőKéppen alakulna: 1 tiszt, \' 1 őrpáf&ncsnok, 1 szertárnok, 2 rajvezető és, 10 tozoltó. A hwatásos tűzoltóság fenntartási l-ölt-ségéte vonatkozó azt a tervet, hogy a községeket a háztulajdonosok fizessék az u. n, „lüzollóváltságk címén, elejtette a pénzügvi bizottság és ugy határozott, hofcy a fenntartási költségeket a közadókból fedezik.
A t ugy sorozat negyedik pánija a köz-kórsázb\'-m létesítendő második osztályos- főor
t^zte Sneff JAzsef kormánybiztoshoz: Közlöm önnel az alispánhoz intézett következő átira t >mat: nNagy Vince, belügyminiszter szóbelileg közölte velem, hogy Nagykanizsa rendezett tanácsú város törvényhatósági jogú várossá való fejlesztését külön néptörvény foRÍ* szabályozni. Felhívom Alispán urat, a városnak a vármegyénél ezidőszerint elintézés alatt álló s ide jóváhagyás, vagy bármety indokból felterjesztett aktákat minden további intézkedés mellöiésével kü\'djs azonnal Nagykanizsa város kormánybiztoshoz. Brlglevlcs főispán-kormánybiztos."
— Kinevezés. A hivatalos lap mai száma köz i a. belügyminiszter rendeletét, amelyben a nagykanizsai vá\'aszlókerület választási elnökéül SamueUy Ottót nevezte ki.
A Munkástanáo* üláae. A nagykani-
vosi állás siervL\'zésérŐI szól. E/t a kérdést |.z*ai u holrup, péntek este fél 8
már Ismer ettük: a kórházban szülészeti os*- ■ 6\'akor a MünkáloítHon ^lyiségében ülést
| tályt létesítenek s ennek vezetésével egy a nö- i [\\\\xg o8gie8 résztvevői mind pontosan meg-I gyógyászatban és a szülészetben gyakorlott r jelenni.
I<*i9 március 21.
ZALA
— Beszedik a fegyvereket az egész
«egyében. Az egész ország érdeke, hogy a közelgő választások simán, terror és erőszakos eszközök nélkül bonyolitlassanak le. Az ország ninden pártjának kötelessége, hogy a választási harc nyugodt lefolytatásával bebizonyítsuk érettségünket a nyugat előtt s ugyanekkor meg-Mutassuk erőnket a kelet nemzeteinek. Egy erőszakos, éretlen választisi küzdelem nemcsak az ország belső mechanizmusát törné ötsze, de egyenesen megszüntetné a külpolitikai érvényesülés lehetőségeit is. Mendezeket pedig abből az atkalomból tartottuk elmondandőnak, hogy a belügyminiszter a közefgö választások zavartalansága érdekében elrendelte az e^ész ország területén a fegyverek beszedésit Húsza
dikáiól kezdődik meg a fegyverek elkobzása,
* .
ami u#y történik, hogy c-endőrjárőrök járnak Minden városban és községben házról-házra. Ezt az intézkedést Ztlamegyébcn az c célra alakitandó négy csendőrszázad fogjj végrehajtani.
— A Nagykanizsai Bankegyesület Részvénytársaság Weisz Tivadar igazgatósági elnök elnökletével folyó hó 18 án tartotta 45 ik rendes közgyűlését. Az előterjesztett igazg nő-sági és felügyelőbízottsági jelentéseket a közgyűlés egyhangúlag tudomásai vette. Az intézet mérlegadataiból kitűnik-* hogy betétállo mánya 22 és fél miihó fco(hnára emelkedelt, míg a kítielytzések összege*. 7 millió, tövid\'e-járatu Osztrák-— magyar biftk pénztárjegyek 10 millió, és értékp ipirállomtftya 4 és fél millió korona. A 406693K (fyereseg felosztásba vonatkozó, a.közgyűlés <^tal eltogadotl indítvány szerint az intézet nsivényenkint 16 ko-korona osztalékot fizet, JMalékalap dotálására £0.000 K, tisztviselők * n^u^dijalapja dotálására 12.560 90 K, értékpapi árfolyam különbözeti tartalék létesítésére peejg 200 000 fordított. Az intézet saját tökéi: l.OflOOüO K, részvénytöke: 450 000 K, rendes tarJlék alap: 5Q.000 K, osztalék tartalékalap: ftOOOOO K, értékpapír papír átfolyam kütönblzeti tartalék és 145.000 K nyugdíjalap. A áorr|nd szerint kilépj Elek Ernő és Stern S mdorí igazgatósági tagok 3 évre üjbói megválasztalak.\'További uj igazgatósági tagokul megválasztottak Pongnr Hen rik 2 évre, Ridnai J-mö 1 évre Fe\'ügyelő bizottsági tagok Jeitrk dr. RoUcbid Samu, Samu, Reiqhenfeld Oyula, Steincr Zsigmond és Sctiw/rz 0 tó. V
— Ligetfa\'ván klvégoytek tizenhárom cseh kémet. Kismartonból jelentik, hogy a Duna dili pirtjm lévő Ligetfalván az ada helyezett magyar határrendőrség szombaton tLenhárom cseh ké npt kivégzett. A csehek pontonokon átkeltek a Durán, azonban ,alig hogy partot értek, a magyar határrendőrség elfogta őket, az egyfket közü\'ök azonnal le szúrták, a többi tizenketöt pedig felakasztották.
"v ,
— A város szene. Szén dolgában régen rosszul ál\'unk. Egy w «g^on tptai szén az egész, amit a széoblzoltság a városnak kiutalt. És ez sem érkezett meg rendesen. Ebben a hórapbw 17 waggon szénnel kap unk. kevesebbet, mint, amennyi járna Csupán a Délivasu\'ínak köszönhetjük, hogy még nem állt meg minden. A Délivasut segíti ki ugygpis néha néha a villany telepet. A villanytelep a Magyar Általános Kőszénhiány részvénytársaság ól kérte a* el-maiadt 17 waggon szenet A részvénytársaság azonban csak a szénbizottság ujabb utasítására hallandó tartozását teljesíteni Most a \'tormftny biztos fog ebben az Ügyben a szénbizottsagnál
interveniálni

* — Trookij Nagykanizsára jön. Trockij a huszadíkszácad legnagyobb és legjelentősebb foiradalmára, az orosz bolseviki-kormány feje, aki a breBzIliovszki békeokmány aláírásánál hadat üzent a világ összes királyi, császári és egyéb áldemokrata kormányainak, e hó 22 én Nagykanizsára jön. Vagy legalább is jönne, ha tudná, hogy milyen nagyszerű művészi programmal teljes mulatság lesz szombaton a Dispensaíre javára, a Polgári Egyletben este fél 8 órakor. Jegyek már alig kaphatók.
—\' A leszerelt középiskolai hallgatók tanulmányainak folytatása. Ntgykanizsán mintegy harminc—harmincöt olyan kereskedelmi iskolai hallgató van, akik a háború alatt tanulmányaikat bevonulásuk miatt kénytelenek .voltak megszakítani s akik a leszerelés után már nem tudtak beírotkozni a folyó iskolai évre. A kormány, hogy a hallgatókat aki önhibájukon kívül szenvedett hátrányért kárpótolja, az ország több városában hathetes tanfolyamokat állított föl a leszerelt. hallgatók részére. A mai élelmezési és lakásviszonyok mellett azonban a legtöbb hallgatóra lehetetlenség, fiógy lakhelyét elhagyja, mert — elte-\'kintve az \\anyagi áldozattól — sem lakást, sem élelmet nem tudnak szerezni. így a nagykanizsai leszerelt kereskedelmisták sem tud|ák tanulmányaikat folytatni s ma a kormánybiztos utján aira kérték meg a közoktatásügyi mi-iniszteit, hogy Nagykanizsán is állítson fel ! hathetes kereskedelmi isko\'ai tanfolyamot.
— A táviróforgslom korlátozása. Jelentettük, hogy a nagykanizsai postafönökség a kormánybiztostól az éjféltől reggel nyolc óráig terjedő időre a táviróforgalom felfüggesztését kérte. Indokolásul a posta előadta, hogy ebben az időbért jóformán semmi forgalom nincs; éjjel 12 tői réggel 8 íg alig adnak ffcl sürgönyt Nagykanizsán. A kormánybiztos az indokolt kérelmet magáévá telte, de azzal a módosítással, hogy az említett korlátozás csak a választások után kezdődhetik. ,
— Állásfoglalás a nemzet^ytuffkl választásra. A Soclalis IpargiizdasádJrárt felhívja az összes iparosokat, Iií» a f. hó
-1 • W x ■ • • lA*
19-én azaz péntek este 7. ón testületen tartandó közgyűlésié teljes számban megjelenni ^ziveskecwiek. Tárgy: A választmány és pytelnüldfg megválasztása.
z idm> lenes pdrtvezetőség
r-r A tej malMIIIs ára. Országos Közélelmezési Hivatal tegnap a fej legmagasab árát a következőkben szabta meg: 1. Rendezett tanácsú városokban: a) a termelő és rnás-felöl a te|keresked<\\ te|szövetkezet, feldolgozó telep vagy tejg,üj\'ő állomás közötti viszonylatban 184 fillér, b) a \' termelő és fogyasztó közölti viszonylatban házhoz szállítva 194 fillér, c) a fej kereskedő, tejszövetkezet, feldolgozó telep, tejgiUJtö állomás és másfelől a fogyasztó közötti viszonylatban 206 fill<r. 2. Törvényhatósági joggal felruhizott vá;osohban: a) a termelő és másfelől a tejkereskedő, tejszövetkezet, feldolgozó telep vagy tejgyüjtő állomás közötti viszonytatban 194 fillér, b) a termelő és fogyasztó közötti \' viszonylatban házhoz szállítva 204 fillér, c) a tejkereskedő, tejszövetkezet, feldolgozó telep, tejgyüjtő állo-• más és másfelöl a fogyasztó közötti viszony-
, V, A AX \'ItíVi\' \' 1
latban 220 fillér.
— E\'jegyzós. Tatáról érlelünk, hogy városunk közszeretetben ál ó rendőrtisztje Schrelber Lajos 16-án Tatán eljegyezte Hrdlna István bájos leánvát, Jancsikát. Karlátsuinak
I Őszinte örömét mi is osztjuk és sok szerencsét I kivánirnk neki. * \' - •
— A nagykanizsai vas- és fémmunkások I. hó 23-án tánccal egyekötölt műkedvelői előadást tartanak, mely alkalommal bérezik Árpád „Az igmándi kispap41 című falusi énekes vígjátékát mutatják be. A próbák már serényen folynak s miként a jelekből megállapítható, a tel es erkölcsi siker jegyében fog maga az előadás is lefolyni. Az előadás után tánc. Jegyek még csak kis számban válthatók Fisekei Fülöp és Fia papiráruházában.
— A Kiskanlzsai PolgárU^tvasókör folyó hó 23-án vasárnap rendUfüli közgyűlést tart. Az ügy fontosságára j/ö tekintettel az összes tagok me^elenés^ífretik. Az elnökség.
— A Magánttartvfselők ós kereskedelmi alkalmazottak közlik, hogy f. hó 22 étt tervezett táncestélyüket nem tart|ái^meg, tekintettel a József Szanatórium ^jMfjjÇszabâsa jótékonytelu hang verse nyére,j|iÉly ugyancsak f. hó 22 k este fél S ójpl^kezdettel tánccal egybekötveS^tatikjöéejfa Polgári Egylet nagytermében.
• — Az Uránia ma penteken, csak egy napos műsor keretében mutatja bc (a két részből álfó) \' 6 felvonásos remek detektiv-drámáját a Óyöngynyakék címűt, mely Aristide Carre világhírű amerikai detektKr feljegyzései nyomán készült. A főszerepet Félix Basch, a világhírű berémi művész kreálja. -
— A Kereskedelmi alkelmaxoMák szakszervezete vasarnap folyó hÓ0*ff3 án
délután 3 órakor fontos ügyben taggjffllés tart,
melyre az összes tagokikötelcsek ittegieleni.
— A nagykanizsaVvjtorriaegylet

vételre keres használt fehér tornatrikót. Singer József és TArsa. \\
— Az állami városi és megyei közalkalmazottak figyelmébe. A „beszerzési cío-porlok** ált^l igényelhető nagyobb földbirtokok és a vele járó vitális érdeloek megvitatása cél-jtból március hó 23 án vasárnap délelőtt fél 11 órakor a törvényszéki épület kistanács termében értekezlet lesz, A helybeli köralkalmazottak — kategóriákra való tekintet nélkül — minél számosabb megjelenése kéretik.
— Állandóan érkeznek újdonságok zeneművekben. Iskola hangjegyek minden hangszer részére beszerezhető Fischet Fülöp Fia könyvkereskedésben.
m i . » ■ . \' t i - . . ■ —»-r
A szerkesztésért felel: a főszerkesztő.
--- ---...... . ......
Ovás !


Felhívom u n. c. közönség rigy^^t arra, hoçy ax általam gyártott, közkod veit
CLUB SPECIALITE
szivarkahúvcly bűnös módon npegftanttSltVJI került forgétomba, ugyuinyir# hogy a hamisító nomcsak bélujstromo*ii& vódjÉKyemet használta teljosen a/in os stinckkcl cf axonos* rajzzal, de még\' nóvalá\'rá&omat A ráhamlsltotta kámzltmél
A lctt<i. ós bünUU
../i. - \'-y -* JE
ellen ügyvédomf dr. Mayer Jcno^ur által i ^únvúdi eljáriist folyamatba tettenn
Hogy azonban u fi é. közönséget ogy értéktelen hamisítványnak* az én gyártmányommal azonos áron vmIö tq^úbbi vásárlásától h • Igy károsodástól mekó^jatt). oyomatékosau. kirmetem,
extvarkat>övelyem teljesen
pótanyagme^tes,a*egcsxscgre ogyaUalában nen» áttulmas papírból kcsr.ul s gyártmányom a hamisítván) tol igen könnyen mogyu\'nnböztethetŐ az nitul. hogy az általam kéf.zlte«l hüvely mindegyikébe cégaláírásom vlz-nyomással van benyomva. ^

fcv i ■
807
S. D. MODIANO
1919 március 21
Közélelmezési közlemények.
Petroleum: A legutóbbi petrJeum kimérésből Lusztig ÖdÖn, Ladlszlau JÉnó, Ber-, ger Benő, Neu és Klein, Lackenbacíer József, Reich Mátyás, Roscnbergcr Béla, Jíácz-utcai fogy. szövetkezet üzletekben visjfeamaradott petróleum készletek az áprilisi «gyekre ki-nrusitandók. — Kiszolgálható m 1 literes jegyekre fel liter, 00 fillérért. §
Cukor április és május íónapokra átvehető a hatósági elárusítóknál. A>rilis hónapra nyerscukor, május hónapra m kristálycukor szolgáitátik ki. fejadag 76 deAgramm. Az ár egységesen kilottammonkint JT kor. 50 fillér.
Öohány A mezőgazdasálí alkalmazottak részére magyar- éS kapadohríy utaltatott ki.
Felhívjuk a nrftoykanizsJ gazdákat, bérlőket és földbirtokosokat, hlgy a dohányra való igényüket — a Gazdaságaikban dolgozó férfi alkalmazottaik skámánlk- hitelt érdemlő módon történő igazolja rlcllett — f. hó 29-ig alulirt hivatalnál (péstával szemben) annál is inkább jelentsek/be, mert későbbi jelentkezések figyelembe nem vétetnek.
Városi Közellátási Üzemek.
nagy mozqő-szinház
Sunu SsáUod*. TtUíoü fa
\'»ak egy fiap !
Pénteken, Március Jló 21 ón.
A világhírű mest# detektív Aristlcje CarrJ-nyomán
Csütörtök, péntek. Mároiu? 20. és 21 Világsláge^t .CÍsak 2 nat
Gyöngynyakék
Sardou Viktfcr világhírű drámája után ( fel/onásban..
Detektiv-dráma 2 reazb/, 6 felv. Főszereplő a .hírneves berémi művész Félix Basch
sórö műsort
Remek
Élőadások hétköznapokon: 5 és 7 óraikor Vasár- ós ünnepen : 3, 4 7a, ö és 7Vs órjítor
Előadások hétköznapon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 ós 7 órakor
Boroshortfók
f e Ivétetnek
i
a Zala kiadóhivatalában
ujak és használtak —^kaphatók
IjRJGÓ
/ bor\\ós hordókerjCkodőnóI
Nagykanizsák CsengeriFut 31. sz. alatt
Borok kcdwezö lulMiin beiaklMalfo
A iiZ ALA
Qápész kovács, ki gözekéhez ért, k# restetik a gyótai bérgazdaságba.SJelentke^ii lehet Nagykanizsán, Király-u. Üp7<\'
26 éves, nős, róm. kath., fűszer, jjjhgro es detailista segéd raktárnoki, segédi, ofetleg pénzbeszedői állást keres helyben vag>f vidéken, ha szükséges kaucióval)^eferer2iákkajj is rendelkezik. Ctm a kiadóban/t 10(W
29 óvea,,.váló félben levő férfi, ka»s haztartásra lepne 30 éven aluli asszoiyyal vagy leánnyal. Válóper befejezte utádmőül veszem. Leveleket „fóldmives* jcligér-frkér a kiadóhivatalba. /«05j
Rákóczi utca 40 azámu ház eladó.
Bővebbet ugyanott. 1056
.»••\'•••l»*»« m\'m Iri»« rnAk m * • • • • 0 ^p\'rn % • ^ • r ww • 1 • ^Ca« *
Egy pár jókarban levő • 6 évfes anya kanca 2 hetes csikóval eladó Németh Imrénél, Nagyrócse. 1045
Mindenes kocsi» teljes ellátással felvétetik Teleky-ut 11 szam alatt.
megérkezett a borbély
FON ÉS TÁVIHAT JELENTÉSEKKEL
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :
Nagykanizsán kora reggel házhoz hordva, vidékre póstán küldve:
Egy hóra 7*50 korona Negyed évre 22*50 Fél . 45*-Egész . 90-
Elsőrendü muraközi
állandóan kaphatók j«*
Szoliva Jánosnál, Marakeresztur
Rendelje meg a Zalát!
............. .........^..^..»...o. ..........................
Kis háztartásba jőzni tudó bejárónő
(reggel 7„ órától délután 2 óráig) esetleg fiatal iobb leány állandó alkalmazásra kerestetik április 1-erc. Cim a kiadóban.
Valódi pergament vajcsomagoló papír kapható FiacRet Fülöp Fia papirnagykereske-désében, Nagykanizsán.
POLITIKAI NAPILAP f 1i ha csak egy hónapra Iff
m\\ néhány kilogramÉri bőtermő fajtiszta áru kapll||ó
Grtinhut Henrik ftScé
lei(jobb ma^^hr napi y 390 oldala« fyönyöri
jtalanul
/íWlfrt fir/l\'AA\'n rt. 4 rx ..V«
Ednb :okS2o;°fitó
ÜUUftJ készülék a legjobb. Könnyen kezelhető
Egyesületeknek, kereskedőknek irodáknak legjobban ajánlható.
Kapható FISCHEL FÜLÖP FIAI
papiráruházában Nagykanizsán
/M \' . • f f .««».*• • t j r ,. \' t rr . • H.
EL OF ÍZI Egy hónapra K 7180
FA HAK:
egyedévre K 22
iirrtry
ÁSLÜJSÁG, BUDAPEST
WyomAiott: a ,£ALA" ayoouia ea luriapkiudó ..valkuaUiai Na*ykmnzsftn
Igazgató* BALOG 0SZKAK
*IWJ. éwfolym
, tmuulMi ii UittklviW:
f NAGYKANIZSA,
Sugár-ut 4.
mm
la Is Nyomdavállalat
Fő-ut 6. sz.
rí 11......-r
lioykinlitty 1919. Mároiu« 82« Szombat.
BBMfiaaagMHMwríii ITTT w—wra-----TTTMIIIMUJMH
87. szám.
iMü


► V « • l i <
*egJelenik hétfő kivételével mindennap kora reggel
Előfizetést árak:
• ■ «- < \' \\ !• "-4 "\'\' y H
helyben házhoz azAllltve, vagy posta szétküldéssel i
Egész évre K 90*—
Félévre . . ,, 45*—
f 0 ti
Negyedévre „ 22*60
■v
Egy hóra
7*50

H
í /».- ^ «y.
POLITIKAI NAPILAP.


»»erkf«/»flí»<8l UlndOhlvafalt idefon Tt.

Nyomdai t«lcfon 117.
.... .. , .. .. Főszerkesztő i

*T rirfT r 3DLT-5 JUT-
TÓTH ZOJLTÁN
\' * » ■ V \' » <» f . .
Főmunkatárs és laptulajdonos!
CSILLA» >IKN<y
1

Egyes szám ára 30 I.
Hirdetéseket, nyllt-terct és magán-közleményeket díjszabás szerint vesz ■\' „■*\'• tel a kiadóhivatal.
^ Budapesttel nincs telefonösszeköttetés.
v, » íViiví.
a
Budapesli tudósítónk iegnap délután kővetkező táviratot küldte lapunknak:
A déli órákban híre terjedt e fővé* rosban. hogy a kormány tagjai elhatározták lemondásukat, amelyet ma formálisan átnyújtanak a köztársaság -elnökének. Valószínű, hogy tiszta szocialista kor-
\' V •
mány jön, miután a polgári miniszterek ki aksrnak válni a kabinetből.
Most, amikor Budapesten a lapok nem ^ jelennek meg és a közönségnek semmi tá-, maszpontja nincs, amihez igazodjon — élénken működik\' a fantázia : a legkissebb válsághír rövid néhány óra alatt kormánybukássá növi ki magát. Ezzel szemben a budapesli munkástanács.legutóbbi ülése után, amelyről minden titkolózás ehenérc is kiszivárgott a hir, hogy a muukástauács a tiszta szocialista kormány \' mellett foglalt Milánt — nem volna meglepetés, ha
• -»• • a • - — •.. ......». \'.
a hir. igaznak- bizonyulna.
Az igazat azonbin, sajnos,, nem lehetett megtudni. Este kilenc órakor, amikor a szoká-^ sos telefontudóiitást akartuk felvenni . Budapestről, a kanizsai telefonközpontban — legnagyobb csodálkozásunkra — azzal a kijelentéssel utasítottak $1 bennünket, hogy „Budapesttel nincs telefonösszeköttetés: Budapest nem kapcsol". Ujabb kérdéseitikre elmondták a telefonközpontban, hogy már a késő délutáni órákban is csak nehezen lehetett összeköttetést kapni; végül is, amikor Budapest jelentkezett, azt mondták a budapesti telefonközpontban, hogy szovjetkormány vette át az uralmat: ne is osöngesenek,... mert.,kapcsolni ugy sem lehet. Megállapítottuk azt is, hogy délután 6 órakor a táviróforgalom is megszQnt Budapesttel és hogy Kaposvár, Szombathely ós Sopron ugyancsak el van vágva a fővárostól.
Ez a hir természetesen nem szivárgott
N
még ki és Nagykanizsa közönsége mlftem tudott a telefon és táviróforgalom szüneteléséről. A közönség körében mégis a legkülönbözőbb hírek voltak már este forgalomban, amelyek, ugylát&zik, szerves összefüggésben állanak a budapesti «töményekkel) Az egyik „forrás" azt vélte „beavatott helyről41 tudni, hogy az antant leintette a választásokat, egész Magyarországot meg fogja szállani, Csáktornyán már egy francia divízió van (ezt egy tegnap délután Csáktornyától érkezett utas tüstént megcáfolta) és hogy emmiatt Budapesten általános sztráj tört ki» — A másik, szintén „hiteles forrásból" eredő hir szerint az antant annyira megnyirbálta Magyarország területét a békekonferencián, hogy a magyar népkormány nem volt hajlandó tovább kormányozni: lemondott; nem akadt kormány, amely átvette volna az ország ügyeinek intézését; ezt kihasználta a kommunista párt, szov-J otko rÍ^Ay.^;V^U^^v.\'fln^illiftlfi iiItt HHako-záául Budapest szociáldemokrata munkássága általános sztrájkba lépett.
> % V ^ \' • v "t "" ** * «
A hírek egymásnak és valószínűleg az eseményeknek is ellenmondanak. Pozitívum csak három vin: Y. A „ZALA" távirata a tiszta szoolalista kormányról; 2. A budapesti
4 ,
telefonközpont kijelentése a szovjetkormányról; 3. a telefon- ós távlróösszeköttetés meg-szakadása Budapesttel. E három hiteles adatból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Budapesten rendkívüli események Játszódnak le*
-< • • i
* ♦
Lapzá.ta után Sneff kormánybiztostól arról értesülünk, hogy éljél sikerült neki a kormánnyal összeköttetést kapni, ahonnan megtudta, hogy Budapesten teljes a rend. A budapesti eseményekről részletes tudósítást fog közölni a „Népakarat" mai száma.
Szellemi munkások
* . •. ■ \' ,
Országosan rendezik a magántisztviselők fizetését. — A fejmnnkAsok
a munkanélküliség ellen.
Jóslások nem valósulnak meg, mert hiszen év-
Az ország legtöbb városában a pénzintézeti. ^tisztviselők , kollektív szerződés kötésérc hívták fel a pénzintézeteket. Ugyanilyen jelenség az összes magyarországi magánalkalmazottak között is tapasztalható és igen rövid idő múlva alig lesz olyan foglalkozási ág, amelynek liszíviseiői kollektív \'szerződés nélkül állnának szolgálatba. A hivatalok vesétől é* munkaadók természetesen aggódva látják ezt a szervezkedést és azt hangoztatják,. hogy a vállalatok nem képesek elviselni mindazokat a
tizedek óta /olylon azt hallottuk, hogy a válla-latok összeroppannak a munkásbérek emelésének terhe alatt pedig ellenkezőleg: a kereskedelmi és ipapri vállalkozás nagy lendületet vett az utóbbi esztendők alatt, valószínűleg most is élfogja bírni az ujabb szociális terheket, A legjelentékenyebb meglepetés, amel^ a közel jövőben éií a munkaadókat, hogy a téli hónapokban a szénhiány miatt bevezetett hat és [félórai tisztviselői és nyolc órai munkás
» Illfjl.uwft 111.111 nvjf\'vvv.p "" *------- ----—-------—
terheket, amelyeket az újonnan megállapított I munkaidőt rendszeresíteni fogják,
tisztviselői fizetések tájuk rónáké Ezek a «Ötét j A Magántisztviselők Orszígos Sxek-
Aji^M^Ki1!* i± % mi j.l. • . . . .. .. \' • ....„.-,,.. i , * . . f "
.................. .....,. T.. .«.•• . ........................................... «. "
"~TrniiTitsmmnri-iirfrr 11 íti n m i— | szervezete most készítette cl azPa kollektív szerződéstervezetet, amely alapja lesz a szellemi munkások jövőbeli működésének. A kollektív szerződés három csoportba sorozza a megáo* tisztviselőket. Az első csoportba tartoznak azok, akiknek nincsen kvalifikációjuk, a másodikba az érettségizettek, a harmadikba az egyetemet végzettek. Ezeket alkategóriába osztják és élet^ kor szerint emelkedik a fizetésük. Ennek kövei» keztében Budapesten egy 25-20 éves gép* és gyorsíró körülbelül 1500 korona havi fizetési log elérni. Egy kezdő mérnök is 1500 koronát kap majd havonta. A munkaadók azt hozzák fel a tervezet ellen, hogy az idŐBebb tisztviselőket senki sem fogja, alkalmazni, vagy ptdig már korán nyugdijbar kofáik őket és ez eset» ben á nyugdijalap rendkívül gyorsan kimerdl. Azt is kifogásolják, hogy a szerződés értelmében megállapított egységes fizetésénél magasabbat nem szabad adni még az esetben sem, ha a tisztviselő rendkívüli képességeinél fogva arra rászolgálna. Ez a szerződés kétségtelenül az első komoly lépés a szellemi munkának a -szocialista államtqn való mértéke|ése felé.
Ez a szociális irányzat teljes erővel nyilatkozott meg Nagykanizsán, a fejmunkások tegnapesti, a munkanélküliség megszüntetéséről tartott vila ülésén is. A legerélyesebb hangok hallatszottak el a vállalatok ellen, amelyek ne\'m akarják a tisztviselőket megfelelően honorálni. Sok vita folyt arról is, hogy milyen uton-raódon lehetőé a nagyszámú munkanélküli szellemi munkást álláshoz juttatni s Így a bolsevizmus karjaiba jutás kényszerétől megmenteni.
Nagy elkeseredéssel tárgyalták azt az indolenciát, amelyet a vállalatok a kormánybiztos azon felhívásával szembén tanúsítanak, hogy alkalmazzanak több munkást. Sokan végsőkig elkeseredett hangon követelték az idős. tisztviselők nyugdíjazását, az arra rd nem szoruló nőalkalmazoftak elbocsájtását, hogy igy elsősorban a hadviselt fejmunkások juthassanak kenyérhez.
Kétségtelen, hogy a kívánságod a leg-jogosabbak. Aki dolgozni akar, annak munkát kell adni, hogy kenyeret kéreshessen I Mert ha munkával nem tudja az élet fenntartásához szükséges e zközöket előteremteni, akkor más eszközökhöz nyul és akkor az anarchia és a debaele fog következni.
A kormánybiztos felhívásának nem volt ^eredménye s hogy nem volt, az nagyon szomorú. Ha. semmi egyéb, a célszerűség elve követeli: áldozzanak a vállalatok, alkalmarza-nak munkásokat, ha nincs is szükségük üfibb munkásokra.
\' A vállalatok és az egyesek nem akarják belátni, hogy a forradalom megszólaltatta a kapitalizmus felett a halálharangot. Oroszotszág feiői intő példa kiabálja felénk a jövőt és
^ jé aS * m*«
V " t

■/¿ti
V
f*l*J> w
i^srr,:
i
ZALA
1919. március 22
nekünk elébe kell mennünk az időknek, mert
V
különben letapos bennünket az idők hengere.
Vagy vak, vagy kényszerképzetek áldozata az, aki azt hiszi, hogy itt még jobbra is lehet forogni. A jobbra kacsingatás olyan veszedelmes balra rándulást hozhat ránk, hogy attól koldul az ország lakossága.
És a vállalatok, az emberek még sem akarnak észre térni. Pedig most még itt volna az idő. Igaz, hogy már nem sok idő van t
V,
\'M—» \' ===s
A vagyondézsma.
államokkal. Ma potom áron vásárolják tőlünk a külföldi vevők azt a rongyos koronát, amivel a nyersanyagunkat megfizetik. Amig ez igy lesz* amig potom pénzen vehetik a magyar föld kincseit, addig ágról szakadt földünk és fánk minden gyümölcse is. A vagyondézsma sikere után egyszerre drágább leífr a korona, több pénzt kapunk a pénzünkért, tehát drágábbá, értékesebbé válik minden egyes termé nyünk. A szó reális értelmében: gazdagabbak leszünk. A töke, amelyik nem akarja, hogy gazdagabbak legyünk, árulót Nyomozzátok ki és intessétek meg. mert a ti ellenségetek.
Ka:.
A ZALA részére irta: Halasi Sándor.
A viágháboruban elbukott a militarista-kapitalista állam és győzött a népköztársaság. A népköztársaság most hadisarcot vet ki a legyőzőibe, a kapitálizmusra, hogy- a háború állal okozott tengernyi károkat fedezhesse. Ez a hadisarc döntően azt a kapitalizmust sújtja, amely a háborút szolgálta, élesztette, nyu|totta és a háborús konfukturában hizott nagyra Mert hiszen az a töke, amelv kitért a háború elől, ha volt ilyen töke, a háború alatt csak.] satnyu t, kallódott, kis tőke maradt. A vagyon-dézsmának van azonban egy másik produktív célja: a korona valutájának gyógyítása. Mihelyt az állam a bankóprés alól kiözöntött rengeteg papirpénzt beyonja, a forgalomban maradt p?nz egyszerre reális értéket nyer megint. Megnő a vásárló ereje, ismét munkát és anyagot fog reprezentálni, — áruvá válik. Ezt jegyezzük meg jól magunknak. Mindnyájunk érdeke,\'még a megmaradó magántőkéknek is érdekük, hogy a kormány tökéletes sikerrel vihesse keresztül ezt a.tervet. A pénzünk lerongyolódott, rongyos pénz: koldus az ország, fia a kormány minden tökét megfoghat, ha sikeres vagyonelvonással leszaggathatja valutánkról a koldusrongyokat, a koldusbottól menti me^ az országot. Ma százezer korona nem vagyon, a sikeres vagyondézsma után Ötvenezer korona már szolid vagyon lesz újra. Örüljön mindenki, akinek a vagyonából az. állam elvonj) az irreális mennyiséget, mert a megmaradó vagyon révén aránylag sokkal gazdagabbá válik. A kistCkésnek, iparosnak, kereskedőnek munkája utin élőnek meg egyene-
Ruszka - Krajna.
A ZALA részére irta: Bizony László. Munkácson most tartotta meg a ruszinkrajnai kormánylanács alakuló gyűléséi. Az a beszéd, amelyet itt dr. Szabó Oreszt, Ruszka-Krajna minisztere mondott a föld jövőjéről, messzire el fog hallatszani. Ebben a beszédben a megújhodásnak és fejlődésnek nagyszerű perspektívája bontakozott ki a ruszin nép előtt, mely mostoha gyermeke volt az összeomlott régi. rendnek. Azt hndettq a ruszin miniszter, hogy Ruszka-Krajna kincsesbányája lesz az országnak és Mármaros, Ung, Bereg szegény, nincsetlen népe egy oly hatalmas munkaprogrammot hallott, amilyentől néhány j hónappal ezelőtt még álmodni sem merlUr,* volna. Ez a bsszéd világosságot fog gyu\'tani az északkeled hegyvidék minden kunyhójában, ennek a világosságnak a fényénél a ruszin nép fel fogja ismerni azt az uiat, amelyen siralmas múltja után egy boldogabb j3vő virrad még számára. Efölött a mulT fölött azonban nem siabad megállás nélkül napirendre térnünk.
P \' \' V
Le kell szögezni, hogy a kimúlt kormányzat-rendszer hallatlanul súlyos bűnöket követett el a hegyvidékkel szemben, amikor évtizedeken keresztül, negligálta e föld nagyszerű gazdasági értékeli. Ezekért a bűnökért nemcsak a hegyvidék tengődő lakossága lép fel vádtóként. Megsínylette ezeket egész gazdasági életünk, amelynek szárnyrakapásá hatalmas lendületét Ruszka-Krajna kiaknázatlan
latu erdörengeteggel övezett vöfgyeit gyógy-| erejű forrásaival és tejkullurájával a magyar - fürdőpolltika naggyá és híressé fejlessze.
. Mindez azonban puszta ábránd maradi; a ruszin nép földjén a Schönborn uradalom háromszázezer holdja uralkodott s a paraszt munkás tehetetlenül vergődött az uzsora karmaiban, mely sehol sem öltölt oly vad mértéket mint ezen a vidéken. A virágzó havasi gazdálkodás, a nagy energia központ a Talabur vizének munkábafogásával, az aranyesőt jelenlő fürdőkultúra csak tervekben élhetett a letűnt rend uralma mellett. A népkormánynak az az üzenete, amelyet most Szabó Oreszt miniszter vitt el az autonomiát nyert ruszin népnek, ezeknek a reményvesztetten tartogatott terveknek a valóra válását hirdetik. Minden kőhöz - úgymond — minden göröngyhöz hozzáfog nyúlni az állami gondoskodás. Hogy az ország legelhagyatoltabb vidékéi a virágzás soha nem látott fokára emelje. Ez az üzenet ugy meg fogja ragadni a sokat szenvedett ruszin nép lelkét, mint az anya meleg szerető szava, amellyel magához öleli gvermekét, de elemi erővel fogj» megragadni ha eljut hozzá, a tót, román parasztot is. Pedig szájról-szájra adódik, a Kárpátok erdeiben suhogó szél viszi el hozzájuk hirét az újjászületésnek, mely Magyarország töldjén beköszöntött." *


\' Y I

HÍREK.
191»
márolua
22
Szombat
NAPTAR.
(tóm. kath. Oktaviin. Prot. Ok tavian. Gör. kel. (március V.) Szob - Ur. Vead 20. S. Z.
A uuji ké) röggel 0 órw 3 perc^ kor. uyux**ik délután 6 óta Ili perckot \' K. ho& kei éjjel 12 óra 8 porc kor, uvurf««tk röggel 8 óra 28 porckor.
ÉjjEL
sen tapsolni kell, mert ezentúl a jövedelme I kincseinek munkábafogásától vártuk és remél-tízszerte többet fog érni. Minden szem legyen I tűk. Ruszka Krajna kincsesbányája volt az résen, minden fül hdigatódzék, hol akar el- I országnak a múltban is Mármaros, B?reg, bújni.egy-egy tőke darab, egy-egy kártékony ! Ung az országnak erdőségben leggazdagabb élősdi? Vessük rá magunkat ezekre az éiös- | vármegyéi. Mármarosnak 529.Ő25 hektár, Bereg-
diekre, hozzuk napvilágra, tapossuk el, ne engedjük, hogy az élősdi a maga vak szemével poltron testévei tehetetlen étvágyával a testünkből táplálkozzék és a gyógyulásunkat gátolja. Soha nem éltettük meg, de nagy Ínségünkben, leiotilásunkban ma meg kell értenünk, hogy mindannyiunknak egyetemes érdekei minden egyes embernek önérdeke ez. Ma mindenkitek együtt kell a két életet élnie: a saját életét és a saját életében az összesség
nek 146 312, Ungnak 145 749 hektár erdeje van. Ee a dus erdővidék mindenkorra predesztinálva volt arra, hogy az ország legvirágzóbb faipari mühelytelepévé fejlesztessék s hogy a felföld szükségleteinek ellátásán fetül a faipari termékek nagyatányu exportjával vezető tényezőjévé emelkedjék a magyar külkereskedelemben is. Predesztinálva vo\'t arra, hogy hegyei-ben virágzó havasi gazdálkodást falvaiban hatalmas tejgazdasági ku\'tura inauguráltassék,
ételét. Aki még ma is élősködni akar, aki I oly gazdasági tevékenység, mely egyik spe-megismétli a régi bünt, hogy a saját külön I clális erőssége lehetett volna a magytfr közérdekével kijátszani próbálja a ^¿érdekei, egy | gazdasának és egyben rendíthetetlen alapja a nemzet életkérdését, — aki aria számit, hogy majd mások fogják kötelességüket teljesítem s ő elrejtett vagyonával csak a hasznot* fogja élvezni, az minden büntetést megérdemel. Tapossátok el, jelentsétek fej, mindnyájatoknak, mindannyiunknak érdeke ez. Aki ma sem afcat , tovább látni az orránál, ma sem akaija meg látni a közérdekben a saját érdekét.\'aki ma is a vak önzés álláspontjára helyezkedik, azt ki
ruszin nép vagyonosodásának, szociális és kulturális fejlődésének. Predesztinálva volt arra, hogy gyors iramú vizeinek erejével a Debrecen és Nagyvárad alkotta széles körben olckó Qzemi energiával lássa el a rilégltvő ipari, villamos árammal a városokat, fal/akat, vasutakat s ezzel öle-ó üzemi erővel segítse érvé-uyesüléshez azokat a vállalkozásokat, amelyek e kii cses erdők természeti gazdaságának ipari
kell rázni , ebből a aötéUégbó . NetnwokártfS kiaknázására • törekedtek s végül ez a vidék megindul a kereskedelmi forgalom a többi I volt predesztinálva arra is, hogy enyhe éghaj-
van, két óra elmúlt, valami mulatságról jöttem haza. Nem szégyehlem bevallani: Itlaof. Nem sokat, csak éppen anyit, hogy a fejemben rózsaszínű gomolyagok fájnak s a szemeim azt hiszem csillogóbbak, mint nappal. Valakit valami tarka teremből kisértem haza, az Erzsébettéren át — ami nem tud Szabadságtér lenni, pedig de szebb név az, olyan tekete, mint a budai alagút. Cintányérforma lámpák terebé-lyeskednek a drótokon, laposan féloldalt, szögben és mindenféle > furcsa szineket szórna* abba a nagy levegőbe, amit az ólmos szürke, tisztára őszi felhők alá nyomkod az éjszaki». A feketeség a told felé tart, de nem hir leérni, nem engedik a lámpák s folyton vissza-vissza rugalmaskodik a furcsa, barna, tarka tócsák tetejéről. A Semmi járkál, a nagy ür a házak kőiül és a szájlátogató husbódékban a Csend ül és terpeszkedik és rémitget engem. Egy barna nő szájaize a számon, az édes alkohol gőze a szememen és a szürke, ráncos, feketén tomboló felhők a lelkemen. A sivárság, a nagy nincstelenség, a semmiségem Jár mellettem s a kopogó aszfalt is pengve szól a lábam . alatt, hogy érezzem: élek, itt a félelmes négyszögű térben, az lj"akában, a becsukott ajtók és leeresztett függönyök előtt. Valahol rózsaszínű lángok világosítják az ablakokat; ott vagy nem bírják a sötétet, vagy nagton szerelik egymást az emberek, a szürkén dübörgő felhők alatt — mit tudjátok? Megyek és egy lélek se senki, de valaki jönl vagy valami? mit tudom én. Egy nagy barna szürke kutya, közönséges hazátlan, kidobott vadász, nem kell senkinek, bolyongó bohém és nincs hazája Énéreztem-e és ó átvette, vagy magától tudta: én hideg
>Vl9 március 22.
szobába megyek, rendetlen összevissza-képek-. könyvek-ruhák közé és magamnak keit lebontanom az ágyat, mert a takaritónőm csak reg-gel jár rendeini. Gyött a barna, tarka, csúnya, ■agy állat: ember, furcsa és groteszk, akinek ainc* szerencséje és csak igahuzónak való, rubrikás .munkába, kicsi fizetésre. A lábamhoz dörzsölte a nagy, lulnagy csun^ fejét, rám-aézte a szemét és nekem nem volt szivem elkergetni. Nekise hazája a világ, nekem se. Megbarátkoztunk. A póstánál megfogtam a fzijjat a nyakán, a városházánál megnyalta a keznmet, a Casinónál már az egyetlen kabátom bársonygallérját sározta, igazán nem bán* tam. Elvittem haza, töl a rideg, nőtlen, utált szobámba messziről hozott állatbőrömre heveredett és nézett. Nézett a két nagy, bu a kutyaszemével, amig vetkőztem, nézte az ágyban «ivott cigarettámat, amig a villanyt kioltottam és ugy aludtunk együtt — két szomoiu kutya a közös tanyán a szürke, bomló ég alatt, amig máshol sárgásvörös fények világosodtak az ablakokon, ami biztos, hogy ott az embertk nagyon szeretik egymást. Reggel felébredtünk, mosakodtunk és reggeliztünk. — Azóta van kutyám. _ " v>
— a választások előkészítése. Dr.
Samué Ily Ottó törvényszéki biró, választási elnOk ésMút..«Szaőady Lőrinc, ... törvénzszéki biró, helyettes választási elnök tegnap tették le a hivatalos esküt a kormánybiztos kezébe. A kormánybiztos kezébe a legközelebb még négy választási ülnök és két pólülnököt fogja letenni a hivatalos esküt. — A választási h,valal _ értesülésünk szerint — a törvényszék épületében l*8z.
• — A törvényhatósági Jog. Illetékei helyen nagyban folynak az előkészületek Nagykanizsa törvényhatósági joga várossá való fejlesztésére ügy értesülünk, hogy ha a nép törvény nem fog rendelkezni a törvényhatósági jog életbeléptetésének módjáról, akkor Király műszaki tanácsos, Krátky főjegyző és Hemmert főjegyző Miskolcra ulaznak, airely legutoljára nyert törvényhatósági jogot és ott fogják tanulmányozni a hivatalok átszervezésének módozatait. Az átmenet az ország fejlődésének mai gyors menetében semmiesetre sem huzódhatik sokáig. Az égetően sürgős ügy minél gyorsabb elintézésére illetékes helyen bizonyára meg fogják találni a megfelelő módokat.
— A nagykanizsai tüdövószsseket gondozó intézet holnapi konoertje kimagasló művészi eseménye lesz az idei kanizsai szezonnak A ma esti rtíüvészeéten fog fellépni a pécs—nagykanizsai színtársulat volt kitűnő primadonnája, Scherz Q^áaé sz. Htrawti Vilma, továbbá a bécsi Volksop^r hírneves tcnoristáh, K. Pacher; D?ák István, a kanizsaiak által r\'g™ csodált és megszeielett csetlómQvész is látszik a dispensair koncertjén, melynek ezenkívül egyik zenei szenzációja lesz Wirnitzer Györgynek, a 48 ások volt karmesterének, a kiváló fuvolaművésznek fuvolaszólója. A csupa legmagasabb zenét reprezentáló sző\'ó-számokat a zongorának két igazán művésze, Blumenschein Vilmosné és Pásztor Irma fjgja kísérni. Érthető ilyenformán az a rendkívül arányú érdeklődés, mely a holnapi művészeat iránt Nagykanizsán megnyilatkozik. A koncert műsor a kivetkező: Mayerbeer: .Vasco Áriája az „Afiikai nőből- ; Wagner: Qral legenda „Lohengrinból".. Eőadja; Pacher H. operaénekes. S íint Stens: Versenymű, A moll. Eőadja:,De\\k Isotán caQllómav&z. ...Sjuims | Kupié a „Bóregérbői; Zeitet Ürófaé belépője j
ZALA
Bányamester-. Előadja: Scherz Oézáné. — |
Langer: Versenymű: Q moll. Előadja : Wir- j
nilzer György fuvolaművész. Puccini: Cavaro-
dossi Áriája „Toscából"; Bizet: Virágária
„Carmén\'-ből. Előadja Pachér H. a) Popper: Andacht; b) Popper: ,VitoM; c) Faurer:
„Sziciliana"; d) Popper\': .Tarantella". Előadja: Deák István csellómUvész. Strausz: .Tavaszi hangok". Keringő. Körner: A három rózsa. Előadja: Sherz Oézáné. A hangverseny pontban este fél 8 órakor kezdődik. Ulánna tánc lesz. A városban elterjedt azon. hírrel szemben, hogy K. Pacher és Deák István nem érkeztek meg1, megállapítjuk, hogy már Nagykanizsán vannak. A ze lekedvelő közönség aggodalma tehát minden alapot nélkülöz.
— A zsírellátás. Jelentettük, hogy a városnak Nyíregyháza melletti 300 sertéséért a város egyik tisztviselője utazott el, hogy a sertéseket Nagykanizsára hozza. A sertések tegnap megérkeztek s a Franz féle sertéshizlaldába kerültek. Levágásukra csak három-négy hónap múlva kerülhet sor. — Addig is a város a már hízott sertések levágatásával igyekszik az óriási méreteket öltött zsírhiányan segíteni. A jövő héten ismét 8—.0 sertést vágnak le. A zsirkiosztást az eddigi rendszertől eltérőleg nem csupán a hatósági husszék, hanem ezenkívül még vagy 3—4 üzlet fogja a fogyasztó közönséghez juttatni. Sajnos azonban így sem lehet kielégíteni« mindenkit, akinek zsírra van Szüksége. Csak most látszik meg, mennyire helyesen cselekedett a város, amikor jóelőre gondoskodott sertésekről. — lg/ aztán, ha nem is sok, de valami mindig jut majd a szomorú kanizsai háztartásoknak.
— Házasság. Mandelbaum Ferenc Na kanizsa, Vatga Mariska Szentgyörgy v^rgy házasságot kötöttek. (Minden külön é*sités helyett)
— A toborzás. A toboráíTfljes erővel folyik. Az utóbbi időben mind nagyobb számmal jelentkeznek olyanok, akik a demokratikus néphadsereg tagjai kívánnak lenni. A toborzás eddigi eredménye: négyszáz jelentkező. Nagykanizsán még vagy körű belül háromszáz emberre van szükség, Ez a szám elsejéig valór szinüleg be Í6 telik, — A jelenleg szolgáló katonák, tekintetfel az önkéntes hadsereg felállításának mérsékelt folyamatára, április elsejéig önként elvállalták a szolgálat ellátását. Ha a hadsereg felállítása áprili* l-éig megtörténik, akkor a Jelenleg szolgálókat leszereltetik. \'
— Kinevezés. A magyar igazságügyminiszter Sárdy Géza nagykanizsai jírásbiró-sagi irodasegédtisztet irodatiszíté nevezte, ki. y
— A szá lodal és éttermi alkalmazottak mozgalma. A nagykanizsai bfellodai, etiermi és kávéházi összmunkások fftogatott gyűlést tartottak e hó 20 án este 10 Arakor a Munkásotthon nagytermében. Loos Jjlsef e\'nök megnyitójában különösen kitért a wm munkásokra, kiknek legrosszabb a gazdadfgi helyze tűk és üdvözölte ökat. Hordós Viitfe a helyi csoport titkára hosszasabban foglapozott az ez iparban dolgozó összks munkáso nők nyomorúságos hmzetével határozati javaslatot iofgdfak el, hogy nincsenek megeléjtedve a rendszerel és magasabb bére Követelik a revler remt^zer borravaló eltörlését és hegébe százalékos rendszer behozatal munkabérek elérésével a. pfóstiucio mepg\'d lását E bérek megáPapitására e y • bizottságot választottak, melyben az e szakmában dolgozó ÖHSzes áyak képviselve vannak. E hó 27 én fogják követeléseiket a Zilavármegyel Szállodások, Vendéglősök és Kávésok ipartársu\'a»a elé (erjeszteni. A munkások és munkaadók közt a targyatások valószínűen 31 én fognak megindulni
ls munkás^, indítványára ily kimondja. ú gazdasági követelnek, »hozatalát, a fixfizetéses és Tisztességes

— Kommunista agitátor Nagyréosén
című cikkünkre Afagy Lajos gazdatiszt megbízottja, dr. B art fia József ügyvéd helyreigazító küzleményt küldött be hozzánk, amelyben ezeket mondja: „Valótlan, hogy Nagy Lajos Rácsén kommunista agitációt fejtett ki. Az 1919. évi 982. számú kormányrendelet ló ik és következő szakaszaiban megszabott eljárás folyamatba tételét célozta Nagy Lajosnak a szolgálatból történt elbocsátása után Récsén kifejtett működése, Ezen eljárást Nagy Lajos Budapesten a földmivelésügyi minisztériumnál fogja elbíráltatni, illetve álláspontja helyessége esetén folyamaiba tétetni. Nagy Lajost Welaz Ármin nagyrécsel földbirtokos március 9-én Budapesten szerződés nélkül alkalmazta és 18 án szolgálatából elbocsátotta anélkül, hogy szolgálati járandóságát kifizette volna. Weisz és Nagy között ez ügyben a kanizsai járásbíróság előtt per van folyamaiban, amely perben az arra hivatott bíróság fogja eldönteni hogy Weisz jogosan bocsátottá-e el Nagy Lajost szolgálatából-. — A helyreigazításhoz csak azt a kommentárt fűzhetjük, hogy tudósításunk a nagykanizsai rendörségen szerzett információkon alapult és hogy éppen a szakminiszterek : Buza Barna és Szabó István a !eghatározottaob«m foglalnak állást az erőszakos birtokfoglalások ellen.
— Telepathikua estély NagyJuutlxsén. A jelenlegi emberi tudással meg nem mani-Jázható, s ezért rejtélyesnek nevezett kájfEssé-gek egyik legkiemelkedőbb fenoménjé^fcsz alkalmunk a jövő héten megcsodálj^ Schenk Jenő, a mindenütt ismert és elisn#t telepathikua tart estélyi Nagykanizsán e^o 25-én, kedden este 7 órakor a Polgári Jfgylet nagytermében. Programján szerepekjlz akaratátvitel, a gondolat meglátás legszervilisebb példáinak bemutatása. Afek után / gyatra produkció)* után, miket edw kiséjjrekenységü . „gondolat-elvasók" végezte\\j£*Í!í*sán, feszült érdekld-déssel várjuk Schenk estélyét. — Jegyek élői válihatök Brónyai L. nőikalap üzletében
— Előadás a Haladáaban. Vasárnap délután 3 órakor az ej^esület Fóut jft. az. alatti helyiségében Frank Sándor elfiajfígt tart .Etika és történelmi maferializmu$Jr cimi Mindenkit szívesen lát az
— A Hadviselt S*tt*ffil Muntffcok
Znlamegvei Egyesülete tua azombaionJKtc %
órakor a Casinóolvasótermében rendkiyJrfonlor ügyben választmányi és taggyűlést uflT Minél számosab megjelenés kéretik. TWntettel az ügy fontosságara a t«g)k teljes jpmu megjelenését kéri az Elnökség. *
.V A.^i^rü olasz, tragika, Martba,
Novclli játsza logparádesabb szerepét a Rágalom ól cimü remek társadalmi drámában, mely ma szombaton és vasárnap kerül bemutatóra az Urániában s amelyre jegyek már válthatók. .
— A Klsksnizssl Polgári Otfásókftr
folyó hó 23-án vasárnap rendkiv^lTközgyülést tart. Az ügy fontosságára vaMríekin\'ettel az összes tagok m^gjetetf^e ká^k. Az elnöks
— A KereskeöMni alkalmazó szakszervezete Vdsarnap folyó hói J) án délután 8 órakor fontos ügvben taggwprcs tart, melyre az összes tagok kötelesek jpsgjelenl.
— Elmaradt gyűffri .iÍiHHT|ük vendég- ; lős kútárjainkat, hogv a ma, szombat délelőtt » 10 órára tervezett tfyűlésQnket közbeiött aka- < dályok miatt bizonytalan időre ^halasztottuk.
v Az elnökség.
— Fdrst Johanna névre szóló élelmezési hatósági igazolvány f.\'hó 20 ána^iétslts-féle üzlettől az A\'rmuh házban Já^Ttrafikig elveszett. K retil? a mei<tdál&,J nogy a fenti trafikban átadni szíveskedjenek«1919. március 22
Közélelmezési közlemények
URANIA
^ ^ ^ ^ noiflonyl\'i. 4.1
nagy
Sxtnu
Petroleum: A legutóbbi pöCroIcunwki-
mérésből Lusztíg Ödön, Ladiszlayf Jenó, J[er-
gcr Benő, Neu és Klein, LackenbUcher J J&sef,
Rcich Mátyás, Roscnberger BélA, Rácyitcai
fogy. szövetkezet üzletekben/isszanwadott
petróleum készletek az áprilifei jegyeire ki-
árusitandók, — Kiszolgálhat az m literes
jogyokre fél liter, 00 fillérért/ : /
/
Cukor április ós máiíis hónapokra átvehető a hatósági elárusítóknál. Áprrfí hónapra nyerscukor, májU6 hónkra k#stálycukor :í. szolgáltatik ki. Fejadag 7íldekaufcmm. Az ár egységesen \\ kilogrammontfint 3 Mor. 50 fillér.
Dohánjt A mczőgazáaságylkalmazoUak részére magflar- és kapaiohánj utaltatott ki.
Fclhivjut a nagykaíizsajlgazdákat, bérlőket és földlirtokosokí/t, hjgy a dohányra való igényükei— a gazdasftaikban dolgozó férfi alkalmazStaik szilmáJTk hitelt érdemlő módon történői igazoltípa m\\ellett — f. hó 29-ig alulirt hVatalnáJ úfostával szemben) annál is ínkábt^jelcnfséM be, mert későbbi jelentkezések figVlemb(»icm vetetnek.
I/¿\\>sJ gőzellátási Üzemek.
Szombaton, vasárnap. Máro 2ft* és 23
Szenzációs olasz mestc*-mű
Martlia N^Veill
a híres olasz . tragilfó felléptével.
Iwt
Szombaton, vasárnap. Mároiuif 22 A vígjátékok gyöngyei
A rágalom öl
k 4 felvonásban
• - 4 film-regény 5 felvonásban.
. . 11
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor Vasár- és ünnepen : 3, 41/*, 6 és 7*/s órakor.
Remek Mséjl műsor I
Előadások hétköznapon: 5 ós 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 ós 7 órakop
Elsőrendű muraközi
állandóaiiykapJtfetók )006
Szoliva Jánosnál, Murakeresztur
4160/1919
A gőzfürdőbe
megérkezett a borbély.
Gazdák figyelmébe
A szőlősgazdák folyó évi rézaálic sük-ségtétének bíztösUfiSa- céljából ítílhivylk a szőlősgazdákat, hogy fényüket f. hó £f-éig bezárólag a városi korcllátási hivatallan a hivatalos órák alatt d. V). 9—12, d. 11 2—5 óráig okvetlenül jelentsAc be, mert.Mbsíbbi jelentkezések figyelembe V\'m vehetők!
A tulajdonos szemóVébcn és J szőlőterület nagyságában a mukt év ótajDeállott változások hitelt érdcmlőlcg\\gazolan#ók
Kat. holdanként körültJflül iöfcg. réz-gálic fog kiosztásra kerülni. \\ /
Nagykanizsán, 1919. évi nrárcJs hó 20.
Dr. Krátky István s. k.
polgármester h.

Bórlovól — Elbocsátási-bizonyítvány Napszám-kimutatás — Napszámkönyvecskék — ElőjegyzósikÖJ^u-vek — Szelvényes könyvek és egyéb gazdasági nyomtatványok
Kaphatók: FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- éi p.pirároháiában NAUYKAN1Z8ÁN.
BetüszedŐtanonc
felvétetik a Zala-nyomdában!
Rózsa-utca 31. szám alatt/ burgcpdl répa eladó. Bővebbet ugyanott. fH^JJ|87
......—................................................................B....^
Egy szódatöltő vagy kocsil kercstJik. Cím a kiadóhivatalban. 1Í88
Egy"téljesen uj barnWplAiInó elajló.
Csengeri-ut 67. szám alatt. I^erf I092
Ki tud róls ? Polgár Ferenc, 20. mnv. gy. ezred II. zászlóalj törzsnél volt Éztf-szakács, az olasz harctéren. 1918. o\\m 20. óta ^nem adott magáról életjelt, miért is *rfm, akik esetleg tudják hollétét, vagy hAyími történt vele, szíveskedjenek feleseget Pohár Ferencnél Baja, Fő-tér értesíteni. riü^fmük készséggel megtéríttetik. JY l+
.............................,^K%,
Narancshéjat minden menny^scgfcdká Jt-vesz Szcszíinomitó likórgyára, Erzsl^űt€éjl2.
-. .................................. .^PBt .jft...
Qépész kováos, ki gőzekéhez itíke-rostetik a gyótai bérgazdaságbaNJelcItuezni lehet Nagykanizsán, Király-u. 30. ^^ fl07Q
■ - •. V
Szabósegédek kis«» és nagymufikára
heti fizetésre s .kosztra vagy darabszám, jó fizetés mellett felvétetnek Cziboly ft&renc uri-. ós női-divat szabónál, . Nagykánizsa, Erzsóbet-tér 15. 1040
Hlndeue«koceff teljés ella^ssal felvétetik Teíeky-ut tl szám alatt. "
_ Kis háztartásba főzni tudó bejárónő
(reggel 7 órától délután 2 óráig) esetleg fiatal jobb leány állandó alkalmazásra kerestetik április t-ére. Cím a kiadóban.

* p
Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papíráru készítés. Mindennemű nyomtatványt a leg ízlésesebb kivitelben készít és legponto :: sabban szállít. :
NyunutiuU
,ZtALA" nyomda es hírlapkiadó vállalatnál Nagykanizsán
Igazgató: BA^OG OSZKÁR.
XL.VI. évfolyam
NigykanliMi 1818. Mároiti« 23. Vasárnap,
•8. ««ám.

UtBúfeit b tidttntt:
NAGYKANIZSA,
Sugár-ut 4.
»
Zala Nyomdavállalat Pó-nl 6. sz.

ftegjelenlk hétfő kivételére! minden nap kora reggel
#i«rkaa>f4a<«l <a kiadóhivatalt laJcfon 78.
POLITIKAI NAPILAP.
/

Nyomdai telefon II7. atmmtmmmmmmt mi wmtv r í
TÓTH ZOLTÁN
Főmunkatárs é\\ laptulajdonos:
CSILLAO ,1 I: N ő ....... w »aanwii
Előfizetési árak :
helyben házko* ssáUitva, vagy posta szétkSkléas4i
fajM • m BLfiM I
Egész évre K 90-—
Pélévre . . „ 46\'—
Negyedévre „ 22*90
Egy béta . „ 7-50
Egyet szám ára 30 L
fürdetéseket, nyilt-teret és magán-közleményeket díjszabás szerint ven ■i fel a kiadóhivatal. -
.mUl\'liiMUBMHHí Wlllllllll—W
Uj élet.
Óriási változás a fejlődés nyílegyenesen előtörő utján. A forradalom második etappeja: a tanácsköztársaság. Itt van, még zúg a fejem és zúg mindenkié a -ránkszakadó események olsöprő, újjáalakító, nagyszerű forgatagában.
Az erőszak és elnyomás bűnhődése a tegnapi nap. A letepert óriás: a magyarul beszélő dolgozó néptömeg megemberelte magát, felugrott s a hajába csimpaszkodó kis imperialista férgeket lerázta magáról. Vyx ur és a többi, snájdigoskodó korzózó, bennünket nyúzó társaság — elment. Eltűnt, elsöprődött.
Valami rémesen, idegtcpőcYi nagyszerű vihar rázza a ven Európa fáját. Oroszországból - jött, Magyarországon megy s már megindult Németoiszág felé és,nem-áll meg. A vérszomjas Clemen* ceauk és a taktikázó Wilsonok most rémült szemmel tekinthetnek kelet felé. Lloyd George, aki azt kérdezte: hogy hol is van az a Bánót ? most majd megtanulja, hogy a Bánát annak az országnak intranzingens gazdasági része, ahonnan a második forradalom vulkanikus ereje robbant a megfertőzött Európa levegőjébe.
Minden bűnnek meg van a büntetése. Ez a forradalom az ő büntetésük, akik tanácskozva azt hitték, megfojtathatnak bennünket és halálraitélhetnek tízmillió dolgozó embert, örök halálra —
ugy hitték ók.
Nem ! A tanácsköztársaság nem ismer határt és nem ismeri a gazdasági elfojtás fogalmát. Az egész világ egy ember — ugyanaz a csont, ugyanaz az ideg, ugyanaz az agyvelő cs az agyve-lőkben a szenvedés és az öröm kínjai is ugyanazok. Ember az embernek nem embere, de farkasa volt eddig.-Butitok, erőszaka egymásra uszította a testvéreket és azt mondták: „gyilkolj, mert ugy akarom !M ¿Az „ugy akaromoknak*
vége örökre. Üs a más igazságtalansá-
; T . i.. i1 A , á goknak is végt>, itt belül. A kapitalizmusnak is vegé. A vagyon egyenlőtlenségének js vége. A tanácsköztársaság, egyenlőséget ad. Nemcsak hirdet, de ad is. _ A frázisoknak, az Ígérgetésnek vége. A történelem bizonysága, hogy az I
emberek, a régiek a bemaszlagoltak — nem akarják a jót. Ha nem akarják, kényszeríteni kell őket a jóba és ezért kell az, ami van : a szovjetállam, amelynek vöröslobogéja tegnaptól diadalmasan ölelkezik \\orosz testvéreink vörös lobogójával.
Ma csak egy jelszó lehet: nyugalom i A tanácskéztársaság biztosítja mindenki életbiztonságát. De csak azét, aki velemegy, együtt: egy boldogabb
9
társadalom felé. Esjaj az ellenkezőknek!
A tárgyalásoknak, a próbálgatásoknak, a magyarázkodásnak vége. A szovjet- * köztársaság nem tűri az ellenkezőket: a forradalmi törvényszék kíméletlen, a rend fólboritóira halálbüntetés vár. A vörös ember megforgatta kalapácsát a feje fölött ; . .
Csak egy tanácsunk van nekünk, mint embereknek, mint . testvéreknek, hozzád, hozzátok, mindenkihez, minden emberhez és minden testvérhez: nyugalom ... (sz)

Proletárdiktatúra.
< . i •
Hogyan folyt le az uj forradalom.
Budapest, márc. 22 Tegnapelőtt a szövetségesek budapesti katonai missziójának parancsnoka megjelent az egész misszió élén Károlyi Mihály volt\' köztársasági elnöknél és egy jegyzéket adott át, amelyet De Lobit a Magyarországon operáló antant csapatok parancsnoka irt alá. A jegyzéket kivonatosan közöljük :
Belgrád, márc. 19
Qróf Károlyi Mihálynak, a magyar népköztársaság Ideiglenes elnökének, Budapest.
A békekonferencia február 25-én tartott ülése, hogy a munkát akadályozó összeütközés . elkerültessék, semleges zóna létesitését határozta el Magyarország és Románia között, amelyen sem magyar, sem román katonák n^n tartózkodhatnak. A konferencia, határozatainak végrehajtásával engem bíztak meg és én az .alábbi utasításokat adtam. Vyx alezredesnek:
A) A semleges zóna, amelyet a szövetségesek megszállnak a következő: Keleti határ: Nagyszalonta, Nagyvárad, Nagykároly, Szat-már-Némett. Északi határ: A Szamos és a Tisza folyók Vásárosnaménytől északnyugatra öt kilométerig — aztán Debrecentől 6 kilométernyire nyugatra, egészen Szegedig. Déli határ: A Maros folyó, Szeged és Arad városok. Ezen a területen magyar esapatok nem tartózkodhatnak.


B) A magyar csapatok visszavonulása 25-án kezdődik meg és 10 nap alatt kell, hogy be legyen fejezve. A konferencia felhatalmazza a tornán csapatokat, hogy á zóna kileli határáig előnyomuljanak.
C) 1. A semleges zónán levő hadianyagot francia tűzlek veszik át.
2, A vasúti^ szereket a mai helyükön kell hagyni. Sorsukról később döntenek.
D) A polgári igazgatás a szövetségesek ellenőrzése alé kerül. . v
Önnek március 21-én. délután 6 óráig V>x alezredesnek választ kell adnia. A csapa-tok kivonulásának március 25 án kell kezdődnie. De Lobit.
Ezeken kívül — amint más forrásból értesülünk — a konferenola as egész Dunát\' és a dunai hajókat átadta a osshsknsk. A jugoszlávok határát szintén beljebb tolták. Az élelmet az uj demarhácíonális vonalról elvinni nem szabad, ami annyit jelent, hogy az antant imperializmus teljesen rpeg akarj ben-
\' « "k. \' . * V. 4
nünket fojtani.
Károlyi a jegyzék átvétele után március 20 án esti 5 órájára minisztertanácsot hívott egybe, amelyen megállapították, hogy a jegyzék teljesítése az öngyilkosaággal egyértelmű. A minisztertanács erre elhatározta, hogy a kormány lemond Károlyi a lemondást tudomásul vette. Elhatározta, hogy s a jegyzéket nem veszi tudomásul, a hatalmat átadja a munkásságnak. Vyx síézréáés-\' hez jegyzéket intéztek, amelyet tegnap este 6 órakor nyújtottak át A történelmi jelentőségű
okmány igy hangzik:
Alezredes url Ön De Lobit tábornok
megbízásából a magyar kormánynak jegyzékei nyújtott át, amely a békekonferenciának Magyarországra vonatkozó határozatáról szól.
Én tisztelettel .tudomására hozom, hogy a jegyzéket a magyar kormánynak tudomására hoztam és, hogy a kormány nincs abban a-helyzetben, hogy a konferencia döntését tudomásul vegye és hogy ennek végrehajtásabaa közreműködjék. Ez a határozat a legteljesebb ellentélben á.\'l a fegyverszüneti feltételekkel s mivel az orszég létérdekére nincsen tekintettel — az ország fejlődését is megakadályozza. Mivel a magyar kormány nincs abban a helyzetben, hogy a felelősséget azért az intézkedésért átvegye, mivel a békekonferenciára nem hívták meg, szükségesnek tártja, hogy még elhagyja helyét.
2
ZALA
1919. március 23
Amikor, Alezredes Ur! ezeket önnel köz<
löm, bátor vagyok önt megkérni, hogv tegye
meg az intézkedéseket arra, hogy a konferencia
ezeket a határozatokat minél előbb tudomásul vigye.
Károlyi.

Helyszűke miatt csak a forradalmi folyamit végeredményét közöljük, amely Magyarország sorfát uj utakra irányítja, a. budipesti munkástanács határozatát:
Határozat.
A magyarországi szociáldemokrata párt és a kommunisták magyarországi pÚtja a mai napon közös vezetőségi ülésében a két- párt ^éflrfjes egyesülését Iratározta el. Az egyesült u| párt neve, mindaddig, a míg a forradalmi Internacionálé nem dönt a párt végleges elne vezésében, a következő lesz: Magyarországi Szocialista Párt. Az egyesülés azon az alapon történik, hogy a párt- és a kormányhatalom vezetőiében a kom nudisták magyarországi pártjának képviselői is részt vesznek. A párt a prolctáríátus nevében haladéktalanul átveszi az egész hatalmat; A proletárság diktatúráját a munkás-, paraszt- és katonatanácsod gyakorolják. Éppen ezért természetszerűen véglegesen elejtödík a nemzetgyűlési válatjstások tervei iidlbdéktalanul megteremtendő a proletárság osztályhadserege, amely a fegyvert teljesen kiveszi a burzsoázia kezébU A proletárság I
uralmának biztosítására és az entente impera-lizmusa ellen a legteljesebb és legbensőbb fegyveres és szellemi szövetség kötendő az orosz szovjetkormánynyal.
Budapest, 1919 márc. 21.
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt.
A Kommunisták Magyarországi Pártja.
A határozat értelmében ~ a tanácsköztársaság forradalmi kormányzótanácsa a következőképpen alakúit :
Elnök: Girbaí Sindor. Belügy: dr, Land-. ler Jenő, (helyette^r Vá«ó Béla.) Pénzügy: Vjrga Jenő (Helyettes: Székely Béta.) \'Közoktatásügy: dr. Kunfi Zsigmond (helyettes: Lukács Györgt.) Munka- és népjólélügy: Bokányi Dezső (helyettese: Fiedler Rezső.) Kereskedelemügy: dr. Landler Jenő (ideiglenes) (Helyettese: Rákosi Mátyás.) Hadügy: dr Pogány József (helyettesei í Szántó Béla és Simuelly Tibor) Igazságügy: Rónai Zoltán» (helyettese: L á d a y I s t vá n.) Szocializálás : Böiim Vilmos (helyettese: Hevesi Gyula) A földmivelésügyet a következő néeytagu collegíum intézi: Csizmadia Sándor, Vanius Károly, dr. Hamburger Jenő és Nvisz\'or György. Külügy : Kun Béla, (helyettese Ágoston Péter) Közélelmezésügy: Erdélyi Mór, (helyettese Illés Artúr). Német: Kalmár-Henriké Ruszin* S<abó Oieszt. A kormányzótanács hivatalainak elne-
«r
vezése: népbiztosság, a megbízott, tagok népbiztosok.
Budapesten nyugalom van.
A népbiztosok elfeglahák hivatalukat. — Gftudttr, Ferenc xajtóügyl
népbiztos«
\'» \' \'■ r ■
Budapesttel a távirati és telefonösszeköttetés megindult. Az éjjel folyamán már sikerült tudósítónkkal összeköttetést kopnunk. A miniszterelnökség sajtóosztálya éjjel tiz órakor felhívott bennünket és jelentest kért a Nagykanizsán történtekről. Egyben közölte velünk, hogy a mai nap Budapesten nyugodtan telt el. A népbiztosok elfoglalták hivatalukét. Göndör Ferenc szerkesztőt sajtóügyi népbiztossá nevezték ki. A város képe élénk, de nagyobb rendzavarás nem történik. A távirót és telofont valószínűleg csak hétfőn szabadítják fel véglegesen.
mmmmm iw !...

v . \\i te.. . i.V

. > <1 . ..»••>.. J ,. I)
I

A tanácsköztársaság első törvényei.
Megalakult a forradalmi törvényszik.
A tanácskormánynak megalakulása után első teendője az volt,\'hogy a közrendet, a legszigorúbb intézkedésekkel is biztosítsa. A nagykanizsai korményblztosséghoz tegnap délelőtt telefonon érkezett incg a hadügyminisztériumtól az első két rendelet, amely a közrend biztosítását célozza. A rendeleteknek, amelyet a forradalmi kormányzóság adolt kí, teljes szövege a klWetkezéN: / ^ *
A forradalmi kormányzó tanács I. számú rendelete.
1. Mindenki, aki a tanácsköztársaság parancsának fegyveresen ellenszegül, vagy a tanácsköztdrsasság ellen felkelést szít, halállal büntettetik.
2. Mindenki, aki rabol, vagy fosztogat, halállal büntettetik.
3. A bűnösök felett forradalma törvényszék Ítélkezik.
Budapest, márc. 22.
A forradalmi kormányzótanács.
"" H forradalmi kormányzótanács 2 ssimu rendelete.
1. Mindennemű szeszes ital forgalomba hozatala és fogyasztása tilos.
2. Aki szeszes italt a tilalom ellenére kimér% vagy forgalomba hozf üzletének elkobzásával és 50.000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik.
-r r* , . . « , m . . * % i o. v . \\ , » . »
* 3. Aki szeszes italt a tilalom ellenére fogyaszt, egy évig terjedhető fogházzal és 10.000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. 4. A bűnösök fölött a forradalmi törvényszék Ítélkezik. Budapest, márc. 22.
7jy * A forradalmi kormányzótanács.
NagykaulKM^ti a forrúd iluil Ulrvéuy«zélt már oieg Ím alakult és áltaodé peiintiueuclábHu vau.
•|ön a bolseviki
hadserég.
Az orosz hadsereg Brody előtt áll.
Budapest, márc 2?. A .Magyarország" ma délután 4 órakor „azt a telefonértesítést kapta Bécsből, hogy az orosz szovjethadsereg elindult a magyar tanácsköztársaság segítségére. Az orosz szovjethadsereg caapatai a galíciai Brody előtt állanak.
Newyork, márc 22. (Elfogott szikratávirat ) Páriából jelentik: A bolseviki haderő déli offenzívája pikereseu halad előre. A bolseviki kormány tegnap megverte Denikin hadseregéi, Odesszát fenyegeti és a D lyeper felé halad előre. Egy másik bolseviki haderő Szta-niszlau irányában nyomul élő, A bolseviki haderő haderő nyomában mindenütt erŐ6en teijed a bolsevizmus és. most már eg^sz Uk-rajna is a bolsevisták kezében van. Ukránia magtárai megnyíltak az éhező Oroszország számára. A bolseviki haderő nemcsak Litvániát és Esztlandoí, hanem Ru\'héníát ii elfoglalta már. A bolsevikiek jobban fel vannak torelve, mint valaha: bőségesen van szenük élelmük és muníció|uk. A helyzetet a Journal ) de Geneve a köveikezőkb-u jellemzi: *
— Mindenki mosolygott, amikor Trockil Bf^szt-Lítovszkba kijelentette, hogy forradalmai fop előidézni Németországban. Most Szinovjev kijc\'entí, hogy nemsokára látni fogja a világa/ orosz hadsereget a nyugati fővárosokban. Akad e valaki, aki most is moso yogjon.
A forradalmi kormányzótanács megkezdte a munkát
Három tagu dlrekUW luui a kor-mányblstonok helyén.
Budapest, márc. 22 A forradalmi kormányzótanács ma délben tartotta első ülését. Az első ülés főbb határozatai ezek : Elhatároz-ták a cimek és rangok eltörlését. Kimondották az egvház^s állam kettéválasztását. Az ö«szes euyházi és felekezeti - adókat eltörölték.- Ölös -bizottságot küldtek ki azzat a feladattal, készítsek elő a munkás , katona- és parasztla
4
nácsok megválasztását. Az összes kormánybiztosokat felmenteüék állásuktól és felhívták • a munkástanácsokat, hogy helyükbe 3 tagu direktóriumot vála««zanak4 a kormánybiztosi teendők ellátására Forradalmi töryényszékeket állítanak lel, amelyek laikus birákból állanak. V A kormányzótanács* utafitotta - a szocializáló, népbiztosokat, hogy a házak és üzemek szocializálása iránt .a legrövidebb időn belül tegyék meg előterjesztéseiket.
rendzavarások Budapesten.
Kouiuionldta csapatok állítják helyre a rendet.
........Budapest, m*ic.. 22..... Budapestről... táviratozzák: a szob»d »nbocsájtott kommunisták a szociálisakkal egyött átvették a fővárost. A kofmáhyzótanács ma d» ben öcszegyült és tanácskozást folytatott Bódy polgármesterrel. A várnán rendbontó elemek az üzleteket fosz-togilni kezd\'ek és a magánlakáhOkat is mes[-támadták. Délután kommunista csapatok járták végig impozáns rerdben a főváros utcáit s erélyes kézzel látták hozzá, ho?y a barbársá-I got^m-gfékeMék. E\'öre láthitólag nem sokáig f >g tartani a ptroititáf, mert Budapest ntá mindcn kü ötibség nélköl a szociálizmus oldalán áll.
¿niM9 március 23.
ZALA
Egy lefülelt mágnás.
Herceg Fe«te&lch Ta«zil6 meue-fcAlnl akart Béccibe. Két kocsira taló éleliulizert, ruhAt, éknzert ▼ettek el tőle.
— Saját tudósítónktól. -
. Fesfelich Tasziló hatalmas latifundiumnak volt az ura eddig, akinél az ember csak a hercegnél kezdődőt. Gyönyörű keszthelyi kas télya nagyszámú szobáiban dőzsölt, amig az emberei, a munkásai a . ialat: kenyérért.túrták, a kemény földeket és szerezték az aranyal, a herceg főúri passzióihoz.
Az idők változnak, a bűnösök bűnhődnek, a kiszipolyozókbóí senkik lesznek s elő áll a régi ige: csak az élhet, aki dolgozik. A szovjetköztátsaság nem tűrhet heréket, még ha ugy is hívják őket, hogy herceg és Festetich
Ez a Festetich most, hogy a proletariátus végleg átvette a hatalmat minden és mindenki felett, egyszerűen el akart szökni és a mások verejtékén szerzett kincseiből — ugy hitte Ő — elszökik külföldre és ólt, ahol senki sem ismeri élheti tovább a herék életét.
SzftlonkocMba ÜH, mert egy ilyen fene-nagy „urnák" egyéb meg sem teszi és kani-zsán át Becsbe akart szökni Azonban a nagykanizsai kormánybiztosság megtudta a herceg szándékát ¿s kiküldte Szőnyl kapitáry», Hajós rendőrfelűgye\'őt és Kumpert rendőrtisztet, hogy a herceg holmijának nézzenek u\'ána.
Amikor a vonat Nagykanizsára befu\'ott a rendőrtisztek lekapcsoltatok és átkutattak a herceg kocsiját, aki fiával és inasával hosszú képpel fogadta a nem keílemes vendegeket.
Az átkutatás alkalmával két kocsira való élelmiszert találtak a szalonkocsiban a le^fino mabb/ pástétomoktól a pez«gön; laiacon át mindent, ami egy ilyen „herceg* gyomrát csak csiklandozni tudj*. VHt a „tfrrceg" magával ezeken kívül ló pár öltözet ruhát és töméntelen ékszert Az ékszerek érttfk4t nem lehet megállapítani, VqlósziuUieg több l^sz egy JélmltUó koronánál is.
Az árukat és értékeket, amelyeket a ¿foer\'ceg" kiakart csempézni,* elkobozták s utána"-— persze nem szalonkocsiban —»útjára bocsátották Bks felé.
az éj folyamán visszaszállítják Szombathelyre és átadják az ügyészségnek.
Lingauer letartóztatásának és szociállsta kormány alakulásának hirére a szombathelyi szociáldemokrata pártvezetősége és a munkástanács Lingauer lapját a Vasvármegyét birtokába vette s a lap szerkesztését Kiss Endre a miniszterelnökségi sajtóosztály szombathelyi sajtóelöadója vette át.
Obál dr. kormánybiztos szociálistakor-mány alakulásának hirére a hatalmat a munkás-
és katonatanács kezébe le, mely hármas direktóriumot aladiott. A direktórium* fagjai dr. Obál Béla, Hencz Kálmán és Kovács Józef lettek A városban példás rend van.
HÍREK.
181»
március
23
Vasárnap
H A P T A f*.
Kóm. kath. Oculi. Prot. Frumcnc. Gór. kel. (március 10.) Nb. 3. v. Isr.
21.
A ou(i kél reggel 6 óra 3 perc kor, uyu««^ik délután 6 ora 13 perckoi ^ hoIJ kel éjjel 12 óra 0 perckor, avu,{«slk roggol ö óra 28 porckor.


A „Vasvármegye44 szerkesztőiét letartóztatták., J
Nagykanizsa, márc. 22
Szombathelyről táviratozzák: A Testvériség cimü szociáldemokrata pini lap pár héttel ezelőtt azt a vulyos vadat emelte Lingauer Albin a Vasvármegye főszerkesztői* ellen, hogy a p*r évvel ezelőtt titokzdoj kö ülmények közit elhunyt Szegedy E itsch Károly bárót lelőtte és kirabolta...
A szomtathelyi, államügyészség a Test vériség vádja alapján tegnap elrendelte Lingauer Albin letartóztatását, azonban Lingauet aki lapjában a forradalom egész ideje alait ellenforradalmi propagandát űzött és a keresztény szociálisra párt által megvásárolt tollával szüntelenül támadta a népkormányt és a szociáldemokrata pártot, még a délután folyamán megtudta, hogy Budapesten kikiáltották a prol.tárdiktaiurát, az első vonattal megszökött Szombathelyről, ivy az elfogatásra kiküldött rendőröd nem tudták megtalálni Az államügy *st< séf távirati és teMoa rendelejére azonban Sárviron telismerték és letartóztatták. Llngauort
— Kinevezések a rendőrségen. A
rendkivülí viszonyoVra való tekintettel Sneff kormánybiztos Paliermann János., rtndőríel-ügyelöt alkápitánnyá, Hajós Ferenc rend rtisz-tet rendőrfelügyelövé, Kumper Arlhuf polgáy biztost pidig rendőrtisztté nevezte ki. A kinevezések folytán a rendőrségen egy delektivj állás megüresedik. A kinevezett rendőrtisztek hosszú és eredményes működésűkkel valameny-nyien kiérdemelték az előlépési, politikai mult-Juk és magatartásuk pedjg biztosttéka annak, .hogy kitartó és bu\'gó harcosai lesznek az uj forradalomnak is.
— Uj hadsereg. A hadsereg újjászervezése tovább folyik ezütán is, hogy a kormányzást tanácskormány velte á\'. Najjykani zsán tegnap, délelőtt a városháza dísztermében a munkanélküli szervezeit mu tkássáág tartóit \'nagygyűlést, ¿melyen . kitörő lelkesedéssel amellett foglalt ..állást» bogy . minden . munka nélküli szervezett munkásnak be kell lépnie az u| hadseregbe. Igv a?u»óri alapos remény van arra, hogy a sokáig va|udó toborzót végre siker koronáz/.s és a t népköztársaságnak meglesz a megbízható hadserege 11 említjük meg, hogy a Kanizsán állomásozó ezred parancsnokságát üaál Imre százados, a katonatanács elnöke vetie át. 0 iái százados kijelen-Jette, hogv at igy megejó ödötl.uj - helyőrség
teljes garanciát nyújt arta, hogy a város rendje l\'fenntartassék és hogy a fzovjetköztársa^g rendeleteinek és parancsainak érvényt tudjanak szerezni.
_ A szocíálista-párt kommunista ér
zelmü tagjai ma délután 2 ó akor demonstrá\'ó nagygyűlést tartanak a nyári színkörben.
Dr. Briglevlos Károlyt elmozditot ták. Beavatott helyről szerzett információnk szerint dr Briglevlcs zalaegerszegi kormánybiztost állásától elmozdították. Ezt a hirt valószínűnek is tartjuk, mert Briglevlcs a volt kormány polgári pártjainak volt a-megyei exponense.
I — A szocialista nők hirei. 1. Nőgyü
lés a színkörben déiu\'án 4 órakor. 2. Jelent i-ezní lehet naponta Ő—8 között. Hűtőtől, 24-től kezdve a Hdadás helyiségben, Badacsony vend\'glő, földszint balra 3. Megkezdő, dik ar agitáció mU\'káj), a női propaganda bizo\'tság tagjai házról* hátra járnak és tagokat gyűjtenek.
ljiU
y
■j. .....
— Hétfőn megkezdik a Merkúr-gyár építését. Hétfőn megkezdik a Merkur-gyár építését a leégett gyár helyén. Ezt a műnkb megkezdéséről szóló hirt örömmel regisztráljuk, mert ez irányban látjuk garanciáit annak, bog) városunk a szovjetköztársaságban is meg fogj* állani a helyét.
— Hamburger Jenő dr. földművelés ügyi népbiztos? A városban tegnap széltében» hosszában azt beszélték, hogy a szovjetkormány földmivelésügyi tárcáját dr. Hamburgét Jenövei töltötték be. Ezt a hirt nem sikerül ellenőriznünk, de dr. Hamburger somogymegye* mükedése érthetőnek mutatja ezt a kinevezést, mert a földreformban ott ö képviselte a szo cialista álláspontot, amely álláspontnak érvény is szerzett (U ólag értesülünk, hogy Hambur ger kinevezése megtörtént. Lásd tudósítást. (A szerk.)
— A Magánalkalmazottak Szakszervezetének folyó hó 19 én a Casinó disztermé ben mégtartott gazdasági előadásán soha net; tapasztalt-számban közel ezren jelentek me{> Az előadó dr. Barlha József a tőle megszokom fczakismerettel a gyűlés nívóját az összejövök* céljának megfelelően biztosította. Az össze gyűltek állandó tetszésnyilvánítása közber. világosan rámutatott azokra az elönyökn amelyekeí a fenti szakszétVezét szövetkezel áltat cirka 2000 holdat kitevő > földbirto : kisajátítása eredményezne. Az értekezlet eg\\ hangulag helyeselte a birtok kisajátítás tervt» és az előadót a további teendők\' teljesítéséi • megbízta.
— A Világ ntgymozgóban még ma
wEgy vőlegény kínszenvedései* cimü vígjáték kerül bemutatóra, mely a szezon legügyesebb é«. legtöbb sikert aratott vigjátekok egyike. — Hétfőn és kedden a „Harríson és Barrison cimü burlcszkbohózat II. rcsze lesz látható.
— Jótékonyság. A nagykanizsai jálát bíróság a vak katonák részére 30 (turmix koronát gyOjtöti.
—• Az uj rendőrtisztviselök eskütétel»
A megváltozott viszonyokra való .tekintettel k nevezett uj rendőrtisztviselök tegnap déluté tartott néptanács ülésén letették a hivatali • esküt.
— Állandóan érkeznek újdonságok zt noművekben. Iskola hangjegyek minden hw
• szer részére beszerezhető Kischel Füöp Fia könyvkereskedésében.
— F hó 21 én este elveczeiy*gv arat \\ karjtölő. Kéreiik a becsülete^megtaláJó ;» Bcsin kávéh zb*n H(írma E]jm kisasszonvn. : a karkötőnél sokkal nagydob jutalom ellen« ben Icdni. \\
— A zalamegyei hadirokkant^MSsve gyek és árvák « gvenül i*. felhivjaj^fjai fígvr ^ mét ana, ho^yt jelentkezze pénztárosnál, akii trafik et^fera vállalkozna1 Ki ünő számolóki elönjMn részesülnek. Az
1 JK"
egyesület.
— Lotté^ Neumann ez az igézőon cso-
I daszcp német művésznő játsza a főszerepet
<
az Urániában hétfőn cs kedden bemutatóra kerülő Hivatalnoklány cimü romek társadalmi drámában. Lőtte Neumannt már gyakran látta a jüozí. közönsége, de oly frappánsul még szerepet nem kreált, mint a Hivatalnoklányban. Jegyek előjegyezhetók.
— Iskolai hegedűk, vonók, hürok kaphatók Fischel Fülöp Fia hangszerraktárában
Nagykanizsán.
1 „ T t
•\' >¿ i.

szerkeaztdsSrt felel: o
főszerkesztő
t «IInXC
1919. március
Közellátási közlemény*.
A hatósági tűzifa ára helyt jJpié-féle fatelep 280 koronában állerpittatvln meg, mindazoknak, kik a fára áz ármjfcállapitás előtt ölenként 300 koronát Iflzettekrle, tekintet nélkül arra, hogy a fát • megk^ták-e már, vagy sem — 20 korona vissmtérités jár.
Ismételten felhívatnak tel Jt az érdekeltek, hogy járandóságul? átvéte^ végett hatósági igazolványukkal** KŐzemtási Üzemek né! jelentkezzenak., / A
isihét kapha
creme szájvíz fog-creme
Szombaton, vasárnap, frtáro 22. és 23
Szenzációs olasfl mester-mű
\'.<» ».\'A í
Martba koveill
a hires olasz traltyo felléptével.
Szombaton, vasárnap. Márolus 22.JQ3 A vígjátékok gyöngyi/
film-regény 5 felvonásban
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor Vasár- és ünnepen: 3, 41/«, 6 és 7x/% órakow
Rózsa-utca 14. szám alatt 10 fo/sl
trágya és egy lószerszám eladó. w rf)91
■ /
Egy fejős-keoske és két fél éveafartán malac eladó Árpád-utca 4. sz. alatt / 109&
Árpád-utca 4. szám alatt több 3 hónA* pos malac és ugyanott egy férfi szabó/<#> eladó. \\ /j&7
ELADÓ szabad kézből yfrágó-
hid és lőpor-raktár közc^í =====
hold jólflontozott szántóföld.
t Bővebb«^ I tC*9
IfJ. Slmoy István hentesnél, Klikaizsás, Varazsdl-utca 3/c. szír.
Vígjáték 4 felvoimsban
Remek kik
Előadások hétköznapon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 és 7 órakor.
Pelga tenyészmán sárga-fehér sörfny-nyel, 3 éves, 172 cm. magas, elsőrfndü eladó Nagykanizsán, Menzeles Frére^ belgü tenyészlótelep. / 110Í
Horváth és
határozatai a fényha csökkenése nélkül c&á
Egy szódatöltő vagy kocsis ícrestetik. Cím a kiadóhivatalban, v / 1088
Naranoshéjat minden\\menr^i9li6gben átvesz Szeszflnomitó likörgyárY Erzsébet-tér 12.
Bllndene» kocslft teljes ellátással felvétetik Teleky-ut 11 szam alatt.
Kis háztartásba főzni tudó bejárónő
(reggel 7 órától délután 2 óráig) esetleg fiatal jobb leány állandó alkalmazásra kerestetik április 1-ére. Cím a kiadóban.
«fit ffWENjM\' t,
oki. épItOmesterafg Nagykanizsa, Xirál/-u. 37.
Telefon 209. HMWMfc /etetőn 205
félwattos lámpákkal
Vállalunk mindennemű építkezést és ádTlakitást,
vasbeton épAezést. Nagy megtakcfctássa.r járó modern
. szerkezeinkkel építünk családi
** tftie és^érházakut. err* Tervezés és költségvetés díjtalan
A gőzfürdőbe
megérkezett a borbély.
amarim: isiui .KnuKt.yanmjtacajE
\' j i
Van szerencsém a t. közönség becses tudomására hozni, hogy 4 7* évi\' harctéri szolgálat után ujbol vállalok bárminemű
"lonuri füiöp
"IdilliN ktan-. H pMtfárakáiihu
IUUIILL IftfllUQU, (Nftskfa paMi.) Irodaszerek, üzletikönyvek, papírok
« i i r, . , iTTír
hangszerek, díszműáruk, játéktárgyak

HIRDETESEK
felvétetnek
a Zala kiadóhivatalában
rfth»\' •sGmőr, dtvar, sebek és mit* denhemö bőrbajokat gyorsan és biztosai/gyógyít a
Nem piszkít és teljesen szagtalan. Kis tégely ára: 5 K, nagy tégely h K., családi tégely ára 12 korona. Hozzávaló Boróka-, szappan 6 korona. —/Készíti:
Nándor
gyógyszeri/zt Nagykőrös.
Nagykanizsán kapmuó vi összes gyógyszertárakban cs^rogériákban* 327
Régi vagy törött hanglemezeket, míg az anyaghiány tart, legmagasabb áron veszünk vagy cserélünk j
Elsőrendű muraközi
az orszAgszerte elismert elsőrendű magyar hangszer ós beszélőgép nagy áruhéza
Budapest, József-kOrut 15 Fiók :f|X., Ráday-utca 18
B«»zél6gép«k 1500 koroffálg. — Arjogyzék ingyent
állandóan R^h?fók 1006
Szoliva Jánosnál, Murakeresztur
\' ...... 1 \' 1 1 \' CTS*1... i V.
a .ZALA* nyomüa és hírlapkiadó vattalamaluNagykanizsan.t
gazgatő-: BAL1
Nyomaton

XLVI. évfolyam
Nagykanizsa, 1919. Méroius 27. CftBt8r«8fí>
70. Mám.
9*arkoaztóaóg és kiadóhivatalt Nagykanliaa, Sugár-ut 4. iiim S*«r*<r»*töaégl és kiadóhivatalt
ttlafdfliiAm 79. a Nyomdai tl7. i
______ {
...... w
A SZOCIALISTA PAKT» HIVATALOS LAPJA

»MlW^i
Elöfixatéal árok t
Kétx évra . , . 90*— koronát I évra. . . • . . 45-— koiona Nagyid évro . . . 19*50 korona Egy hónapra . . . 7*50 korona
A kormányzótanács ujabb rendeletei.
% . >
A 20-nAl több munkást foglalkkoxftató üzemek kommunixálálii
Budapest, márc. 26. A forradalmi kormányzótanács U számú rendelete az ipari, bánya és közlekedési üzemek ideiglenes igazgatásara és munkás ellenőrzésére vonatkozik es a következőket tartalmazza:
1. A forradalmi kormány a kisipari kereteket meghaladó ipari, bánya és közlekedési üzemeket köztulajdonba veszi, azokat egy csapásra az egész proletárság vezetése és az illető üzemek munkásságának ellenőrzése alá helyezi. Ezért mindazo* az ipari, bánya és közlekedési üzemek, amelyek munkáslétszáma 1919. márolus 22 én a húszat meghaladja, társadalmi vezetés és munkáséi* lenörzes alá kerülnek.
2; A köztulajdonba \' átvett üzemeket a tanácsköztársaság szociális termelési nép-piztossága által kinevezett biztosok vezetik.
A termelési biztos a prolctarság összességének képviselője abban az üzemben, amelynek élére állíttatik. • •
3. A köztulajdonba átvett.üzemeknél a munkasok ellenőrző munkástanácsot választanak. Választó és választható az üzemben dolgozó minden 18 évnél idősebb munkás es munkasnő. A tisztviselő is munkás.
4. Az ellenőrző munkástanács feladata a dolgozó nép tulajdonának védelme és a termelő munka ellenőrzés*.
Az 0—6 paragrafusok szerint a munkástanácsnak nincs joga önhatalmúlag eljárni, hanem panasszal fordulhat a szociális termelő népbiztossághoz, amely azt haladéktalanéi el-intézi. Döntése kötelező.
A forradalmi kormányzétauáes.
Minden ház az államé.
A forradalmi kormányzótanács 10 számú rendelete a következő:
1. Minden lakóház, a hozzátartozó beltelekkel, valamint a ház tartozékaival együtt a magyarországi tanácsköztársaság tulajdona.
2. A lakásbért a házfelügyelők ~ a lakók bizalmi testületének tagjaival együtt — beszedik es ahhoz a pénzintézethez szolgáltatják be hiánytalanul, amelyét a pénzügyi népbiztos rendelettol kijelöl.
3. Azok, akik eddig azért nem fizettek lakbért, mert a ház, amelyben laktak, sajátjuk vo?t, — valamint azok is, akik olyan ingyenes lakást élvezték, amelyet nem az állam nyújtott" nekik, — illetmény- fejében • mától kezdve ldkásbért kötelesek, fizetni. A lakásbér összegét az itt felsorolt esetben a szociális termelési népbiztos által alakítandó kerületi lakásbizottság állapítja meg.
4. A kerületi lakásbizottságok gondoskodnak a lakásbérek beszedésének ellenőrzéséről is. Azokkal szemben, akik lakásbért ivem fizetnek, megtorló intézkedéseket tehetnek, szükség esetén uz élelmiszerjegyeket megvonhatják tőlük.
A kerületi lakásbizottságok gondoskodnak a házakban és lakásokban szüksá- ■ ges javításokról is. !
6. Ez a rendelet azonnal hatályba lép a következő városokban: Budapest, Újpest, Újpest, Csepel, Erzsébetfalva, Rákospalota, Pestújhely, Arad, Brassó, Debrecen, Clyőr, Hódmezővásárhely, Itassa, Kaposvár, Recskemét, Kolozsvár, fcÁigos, iMírniarps^iggt, MfR kolc, NagyVárad,\\N\'yitra, Pécs, Pozsony, Sel-mec- és Bélabánya, Sopron, Szabadka, Szatmárnémeti, Szeged, Székesfehérvár és Újvidék. (Nagykanizsán egyelőre nem.) A szociális termelés népbiztosé ezt s rendeletet más városokra is kiterjesztheti.
7. Ennek a rendeleinek 2, 3, 4, 5 és 6 paragrafusai nem alkalmazhatók azokra a munkásházakra, amelyeket a munkás, vagy tlsfctvtsefö maga épített, vagy szerzett meg és amelyben maga is bennlakik. az ilyen házak után tehát lakásbért nem kell fizetni, csak telekórtékadót. .
Az utols<5> szakaszok arról intézkednek, hogy akik a beszedett lakásbérek 3 nap alatt a kijelölt pénzintézetnél be nem szolgáltatják, 5 évig terjedhető fegyházzal büntethető. Ugyanígy büntetik azt is, aki a lakóházak • tartozékát szándékosan eltutajdonitja, vagy azok tartozékát szándékosan megrongálja.
A forradalmi keroiáuyzótauácfr,

Mennyi pónzt lehet a bankokból kivenni ?
Budapest, márc. 29. Politikai Hlrado jelenti: A tanácsköztársaság hivatalos lapjában csütörtökön a következő rendelet jelenik meg : A folyószámla, vagy más betétekből havonta a rendelet kibocsájtása napján fennálló összeg tiz százalékát, azonban legfeljebb kétezer koronát lehet felvenni. A munkabérekre, tisztviselők fizetésére korlátlanul lehet felvenni, ha bizalmifórflak igazolják, hogy az osszsgre említett célból szükség van. A vállalatok anyag és gépbeszerzés céljaira húszezer koronáig felvehetnek ugyancsak fentiek igazolásával. Ennél nagyobb összeget asak •a »2#cializnlásinépbiztos . előzetes hozzájárulásával lehet felvenni. A földbirtokosok, iotdmivelésügyi és élelmiszer üzemek, kereskedik, közélelmezési központok pedig a szocializálást népbiztostól nyert felhatalmazás alapján vehetnek fel pénzt. A biztosítótársaságok ezer koronáig terjedő kifizetéseket teljesíthetnek. Átutalások a tanács ellenőrzése alatt álló pénzintézetekéi korlátlanul eszkö-
zölhetők. Külföldre és a megszállott területeken átutalások csak a pénzügyi népbiztos engedélyével eszközölhetők. Akinek betétszámlája, vagy könyvecskéje van, köteles a pénzintézetnél tizennégy nap alatt, ötezer koronánál kisebb betétnél harminc nap alatt igazolni személyazonosságát.
Munkára való jog —
munkakényszer«
A forradalmi kormányzótanács 11. számú rendelete a munkára való jogról és a munka-kényszerről intézkedik:
Minthogy a proletárállam magkezdi a magántulajdon megszüntetését azzal, hogy a kisipar kereteit meghaladó üzemeket, a lakóházakat köztulajdonba veszi, a prole-tárállamban osak annak van joga élni, aki dolgozik, testi vagy szellemi munkát véges a társadalom fenntartására. A tanácskormány elrendeli tehát as áltslános munkán kényszert, e?zel szemben megállspltja a
munkára való jogot. Az állam köteles eltartani mindazokat, akik munkaképtelenek, valamint azokat, akik dolgozni akarnak, hs az állam nem tud nekik munkát juttatni.
illaiuosltják a hözegészNégAgyat
. Budapest márc. 26. A. Vörös . Uisdg irja: A közegészségügy rendkívüli fontosságára való tekintettel a forradalmi kormányzótanács legközelebb külön egészségügyi nép-biztosságot állit fej és a közegészségügyet államosítja. Eszerint az összes orvosok az; állam hivatalnokai lesznek, akik magánhonoráriumot nem fogadhatnak el. Minden orvos u. tanácsköztársaságtól állami fizetést fog húzni.
Vidéken ueui kapnak gyorssegélyt a munkanélküliek.
Budapest, márc. 20. A Vörös Ujséf jelentiA forradalmi kormányzótanács elhatározta, hogy a népkormány által a munkanélküliek rószóre kiutalt gyorssegélyeket vidéken nem folyósítja.
Csehországban terjed
a kommunizmus.
OcitromAllapot Tétorazágbau.
Bécs, márc. 20. A cenzúra által eddig vik^zdtáttott prágai jelentések szerint a magyarországi eseményen Csehországban ugy a politikai körökben, mint a cseh-szlovák katonaság köreibén óriási hatast keltettek. Több cseh-szlovák ezred fellázadt, ugy, hogy állomáshelyükről kellett őket visszáhivni. Az ezredparancsnokot és a tisztokot elfogták ós a kiadott parancsokat érvénytelennek jelentették kí. Nagy fáradtsággal és erős csapatokkal tudták csak a fellázadt helyőrséget lefegyverezni. . \'
Bécs, márc. 20. Thoman és Kisch Egonnal a bécsi kommunisták vezetői a következőket jelentették ki:
— A csehszlovák területekről érkézé jelentések azt mondják, hogy Suna híveinek tábora egyre növekszik. A bányamunkások közt az agitáció már egész Szilóziáig terjedt. Muna nyomást gyakorol a szocialista párt balszárnyára, mialatt a jobbszárny szemlátomást összezsugorodik. Biztosra vesszük,\'hogy a bécsi kommunista párt hamarosan cselekedni\' fog és megkezdődik a szociális forradalom. Biztosra veszem, hogy Romániától már a legközelebbi napokban jó hirek fognak érkezni a forradalmi mozgalom terjedéséről. ■
Prága, márc. 20. Pozsonyból jelentik: Srobár miniszter a magyarországi eseményekre való tekintettel huszonötödikén elrendelte az egész tótföldre az ostromállapotot.
Kétségbeesés Párisban.
Május l«ére tevvezlk m békét«
Newyork, márc. 26. (Szikratávirat.) Párisban végleg elhatározták, hogy a volt ellenséges országokkal egyszerre kötnek békét és valamennyi rendelkezés egy szakaszba kerül bele a békeszerződésbe, amely a népszövetséget is tartalmazni fogja. Ennek egyik oka az volt, hogy az olaszok ultimátumszerűén kijelentették, hogy a békedelegátusaik-nak vissza kell térniok Rómába és külön kékét kell kötniök Ausztriával, ha a szövetségesek nem kötnek egyidejűleg velük Is békét. A békeszerződés aláírásának idője igy május elsejére halasztédntt el.
\'i
ZALA NÉPAKARAT
1919. márciun 27
Nowyork, márc. 2(>. (Radio.) Az Evening Nevsnek Páriából: Megbízható hir szerint & bókeértekezlot négy vezére YVilson, Lloyd. George, Clemenceau cs Orlandó elhatározták, hogy mind a négy ellenséges álammal egyidejűleg bókét kötnek. A négy kormányfő mindennap hosszasan értekezik. A titkos tanácskozásaikról csak nagyon kevés hir sraivárofe ki. A békeértckezlotet legjobban aggasztja, bog)\' a békeszerződést hiába irta alá, mert Németországban a végrehajtást a német kormány nem tudja biztosítani.
Világ proletárjai egyesüljetek.
Stokholm, márc. 26. A Pravda közli az orosz szovjetkormány határozatát, mely ugy szói, hogy egész Európában orosz minta szerint tanácskormányok alakítására kell törekedni; ezórt Moszkvába nemzetközi kommunista konforenoilt kell egyhehivni. A tanácskormány egyben kimondotta, hogy a külföldi bolsevista propagandát még hatásosabbá kell tenni ós erre állandó agitátorokat keli kiszemelni.
Bizalmat szavaztak
a nagykanizsai direktóriumnak.
tunukás-, tauácN
paraM/t- én katouu-egyáttes ülése.\'
* \' Az uj forradalom lezajlása után kedden délután tartotta meg első együttes üléséi a nagykanizsai munkás-» paraszt- és katonatanács. A gyűlésen mindhárom tanács majdnem \'valamennyi tagja -résztvett Marvofics v bivto fel.1. .V
elnök elviára a gyűlés elején bejelenteti?, hogy a munkástanács végrehajtó bizottsága a direktórium vezetését Sneff József, Brónyai Lajos és Bárány József népbiztos elvtársakra ruházta. A gyűlés a bejelentést tudomásul yette^ és egyhangúlag hozzájárult ahhoz. Napirend előtt hosszabb vita indult meg a vasárnapi „kommunista* gyűlésről, amelynek folyamán a tanácsok egyhangú lelkesedéssel bizalmat szavaztak a direktóriumnak és a pártvezetőségnek.
A napirend első pontja az a távirat volt, amelyben a direktórium bejelenti a zalaegerszegi direktóriumnak Vágó Béla belügyi népbiztos elvtárs azon rendeletét hogy a megyében a kanizsai direktórium veszi át a közigazgatás és a karhatalom vezetését. A távirat szövegét a tanácsok ♦eljea egészében elfogadták.
A napirend második pontja Schless mérnök elvtárs indítványa volt: munkaügyi bizotfság megalakítása a lakáshiány, mun-kánélküliség és anyaghiány megszüntetésére. Bariba elvtárs a lakáshiány szempontjából bírálta az indítványt. Jó az öntevékenység — mondotta, — mert elő kell készíteni
a munkálatokat, hogy; a kormányzótanács rendeleti intézkedései után nyomban hozzá kell fogni a munkához. Az indítványt elfogadta. Viola elvtárs a munkanélküliség orvosszeréül a Kogyárbcrck kanalizálását ajánlja; hasonló értelemben szólalt fel Németh elvtárs is. Sneff népbiztos hosszabb beszédben mutat rá, hogy a kanalizálás ügyében hiába hoznának határozaiot: minden szocializálva lesz és cz csak az állatn kötelessége lehet. Vida elvtárs a szellemi munkanélküliek kényszerelhelyezéséről szólt. Tennér elvtárs kijelenti, hogy mindezek időszerűtlen kérdések: minden munkanélkülinek fegyverl kell fogni, belépni a vörös hadseregbe: ha kiverjük az ellenséget, lesz szenünk, nyersanyagunk és lesz munka. Végül is a tanácsok elfogadták Schless elvtárs Indítványát és a munkaügyi tanács tagjaivá öchless István, Oozdán Károly, Pint Perenc, Patér Mihály, Sínkovics Sándor, Mancsek Perenc, Wugrinecz Károly, Kollarils Imre, Mcskó József, Tállosi István és Kohári József elvtársakat választották meg..
Ezután a paraszltanács tagjai rendezlek parázs vitát a földreform körül, amelyet Wugrinecz elvtárs azzal fejezett be, hogy várjuk be nyugodtan a törvény intézkedéseit*; nem kell sem hérj, sem mást fizetni: mindenki megkapja földiét. Sneff népbiztos elvtárs kijelentette, hogy a földkérdés pár napon belül\' meg lesz oldva: a proletárdiktatúra azt csak a kisemberek érdekel szerint rendezheti. A gyűlés a kérdés tanulmányozására és jelentéstételre BarUia elvtársat
HVM YS.\\.\' VlV, -fttK* V» V.» fr/Vl» VWVWSK jffe/«>t t í v* tf<
Balázs Ernő elvtárs hosszasan foglalkozik a Gyékényesen országhirüvé fellendült áruuzsorával és indítványozza, küldjenek ki Murakcreszturra és az országutakra egy háromtagú bizottságot azzal • a feladattal, hogy minden olyan kereskedőtől, aki nyitott üzlettel nem bír, irgalom nélkül kobozza cl a csempészett árut. Brónyai népbiztos elvtárs bejelenti, hogy a napokban 200.000 korona- értékű csempészett árul (vásznat, zefirt slb) foglaltak le, amelyet Nagykanizsán a szakszervezetek és más reá szorulók közt a legmél\'ányosabb áron fognak kiosztani. Ezután \'hosszabb vita fejlődött ki arról, miképpen lehetne az áruuzsorát letörni, vagy. éppen hatósági kezelésbe venni a csempészést — mlg végül Sneff népbiztos nagyon találóan azzal fejezte be a vitát, hogy a hatóság már csak azért sem űzhet csempészést, mert nem lehet tudni, hogyan fogja a szocializáló miniszter , az * árakat megállapítani; tehát hadd csempésszenek: az üzletek mind zárva vannak s igy úgyis minden kereskedőtől akár zugárus, akár nem,, elkobozzák a\\ árut, .Ezzel az ülés véget ért.

közigazgatásilag kettéválasztják.
* Vágó Béla belügyi népbiztos távirata.
v,. , — Kiküldött munkatársunk (L /.)\'telefonjelentétek— - ...
Zalaegerszeg, márc. 26
A nagykanizsai direktórium két tagja: Sneff József cs Brónyai Lajos elvtársak ma délután érkezett meg Zalaegerszegre, hogy a zalaegerszegi direktóriummal támadt ellentéteket elsimítsák. Akót népbiztos tárgyalást kezdett a zalaegerszegi direktóriummal: Vi*h Dandy ós Vargha elvtársakkal, amelyen résztvett Hohó János budapesti kiküldött is. Megállapodtak abban, hogy a párt érdeke, hogy ezt a kérdést megegyezéssel oldják meg. Tárgyalás közben a következő távirat érkezett Budapestről:
Munkástanács Direktóriuma Zalaegerszegen.
A kormányzótanács határozata értelmében a virmeaye direktóriuma Zalaegerszegen van. A félreértésbó1. szármázó előbbi rendelkezésemet, mely tzerinl a megye áirek• tóriumának székhelye Nagykanizsa, visszavontam
Vá*ó
belügyi helyettes nefbirtos.
A távirat megérkezése után nem szakadtak meg a tárgyalások, hanem mindkét tárgyaló fél abban állapodott meg, hogy a távirat ellenére is szükség van arra. hony a menyéi közigazgatásilag keuevá^sszak. A megállapodás ugy történt, hogy Nagykanizsa, á kanizsai, totonyoi, kesztholyi, perlaki, pacsai és Csáktornyái járás a nagykanizsai direktórium, — Zalaegerszeg, a novai, alsélendvai, tapolcai, zalaszentgióti, bclatinci, sümegi és balatonfüredi járás pedig a zalpogerszegi direktórium hatáskörébe tartozik. A két direktórium ugy határozott, hogy e megállapodást a munkás- katona- cs paraszttanácsok elé terjesztik ós amennyiben azok azt magukóvá teszik, — táviratilag kérik Vágó belügyi helyettes népbiztost, hogy a megállapodást hagyja jóvá. — A nagykanizsai munkástanács végrehajtó bizottsága ma elhatározta, hogy a megállapodást magáévá teszi. "
MIR£ft.
ieie
márolus
27
Csütörtök
NAPTÁR.
Hóm. k*Ib. D. Ján. Prot. Rupert Gör. kel. (márciu* 14.) Sándor. Ixt Vond 20.
a nap ké\\ reggel 6 ox* 1 pífc. kot, nyu*«»ik dói után 6 orn 15 perciof
^ twlJ kei ¿JJol 2 óra 1 kor. <avtM««ik délelőtt 10 óre 12 perckat.
Az antant
halálra rémült s magyarországi , vörös forradalomtól s mosakodni igyekszik. Vix alezredes, a megkótyagosodott antant-imperializmusnak ez-a félkegyelmű képviselője kijelenti, hogy múltkori" jegyzékét félreértették, mert abban csak arról volt szó, hogy az eddig, megszállott területeket veszítettük el örökre, de amit semleges zóna címén ezután akarnak megszállni,— azt még vissza kaphatjuk Vix ur őíélkegyelmüsége téved. -Jegyzékét noni értette félre senki. Mindnyájan nagyon jóllát-juk abból, hogy az antant-imperializmus korhadó karmai hatalmas élő húsdarabokat akarnak kitépni a magyar proletárköztársaság testéből. Tudjuk, hogy csak a szivünket, a vesénket, a májunkat; a beleinket akarják -kiszedni, de egyébként élni hagynak bennünket. Nem akarnak mást, csak .Felsőmagyaror szágot, Erdélyt, a Bánátot, a fél Duna-Tisza közét, Baranyát, Muraközt; nem akarnak mást ezenkívül, csak még azt, hogy Magyarország Budapestből álljon s az autant vasgyürüjében összeroppanjon, éhenhaljon. Vix ur és megbízói bamba szemmel \' meglepődnek, \' ha azt hallják, hogy hát ezt viszont mi nem akarjuk. "Nerrf, soha. Nemcsak azért nem. mert az elrablott területekre ennek az országnak vitális szüksége van, hanem azért sem, mert a le nondás tényével- sohasem fogunk se nálunk,- se másutt imperialista politikái szankcionálni. Vix ur megbízói ugy vélték, hogy a magyarázattal, amit tegnap adtak nekünk, visszacsinálhatják az eddig történteket Hát ebből az örült föltevésből józanodjanak ki. Józanodjanak ki, mert ami eddig történt Magyarországon, az nemcsak integritásunk érdekében történt, hanem a proletár-uralom érdekében is. A proletár-uralmat mi többé fol. nem adjuk; mi piócákat többé -a dolgozz millióiknak testén nem türiink; bennünkot ko pitabsták tóbbe ki nem zsákmányolhatnak; bennünket imperialisták többé vérmezőre ner.i hurcolhatnak. Mi vérezni ezentúl csupán a a proletár-uralom érdekében fogunk.. Sőt. tovább megyünk. Nemcsak a magyar proletáf-ság uralmáért fogunk harcolni, hanem küz deni fogunk propagandával, foggal, körömmel más országbeli proletár-testvéreink fölszabadításáért is. Ez a mi válaszunk Vix ur jegyzékére ez az üzenetünk >z antantnak s imperialista zsoldosainak!.
» — Vidéken is megalakulnak a direktóriumok. Zalamegye minden részébe eljutott már az uj kommunista forradalom szele. A vidékt községek csodálatos rendben sorakoznak a forradalmi kormányzótanács mellé és mindenütt megalakulnak a Munkás- és Paraszt tanácsok, amelyek bizalma mindenütt kijege-cesedett egy háromtagú direktóriumban. Zala szentmihályra Óarany Antal ós Beck Sortfa elvtársak vitték ki az- uj forradalom hirct. 24-cn este a szentmihályi népházban nagyszabású gyűlés volt, amelyen Bárány és Beck elvtársak ismertették az uj forradalom eszméit. A szentmihályi nép örömmel hallgatta a szent igéket, amelyek a prolctarság uralmát jeleo-tették be l A gyűlés azzalvégződött, hogy megalakították a Munkás- és Katonatanácsot és megválasztották a 3 tagu direktóriumot Másnap reggel az összes környékbeli falvak lakossága Szentmihályon |gyülekc?.tek, hogy onnan Pacsára vonuljanak "át.«Útközben az utkeresztezéseknél ujabb és ujabb tömegek csatlakoztak a menethez, ugy, hogy az a Pacsára való bevonulásnál már valóságes emberlavina volt. A pacsai lakosság Pá fl főbíró vezetésével ünnepélyesen fogadta a* óriási embertömeget, amely magába foglalta Zalaszentmihaly, Pacsa, Pöltréte, Balatonszentlászló, Pölöske, v Alsóraj k, Felsőrajk, Szent-I péterur, Hahót, Getse és az ezekkel szomszé-
március 27
ZALA-NÉPAKARAT
d0S puszták majdnem egész lakosságát. Az ériási embertömeg a pacsai templom előtt gyűlést tartott, amelyen előbb Bárány Antal ismertette tartalmas és tetszéssel fogadott be-azédben az uj forradalom lefolyását és annak eredményeit, majd Beck Soma ostorozta élénk színekkel a régi reakciós lovagok: a jegyzők ¿s szolgabirák bűneit. Pálit főbíró lépett ezután a szónoki emelvényre és beszédében fehivta a tömeget, jtíicntkezzen az, akit ő megkárosított, vagy akivel ő nem emberhez méltóan bánt. A tömeg egyhangúan annak a kívánságnak adott kifejezését, hogy maradjon meg a helyén. Azt lehetett megállapitaní, hogy Pálft a ma cmere ós hogy a nép bizalma benno összpontosul. Keglevich elvtárs beszeds *tán minden község megalakította $ Munkás-és Katonatanácsot és a direktóriumot.
A vörös hadsereg szervezése. A
nemzetközi vörös hadsereg szervezése Nagykanizsán impozáns mereteket öltött. Tegnap ós Tegnapelőtt ismét több mint kétszázan jelentkeztek a vörös hadseregbe. Krausz László elvtárs, aki a hadügyinépbiztos -megbízásából Nagykanizsára érkezett, már meg is kezdte a voröshadsereg szervezését. A nagykanizsai prolctariatusnak ez az impozáns megmozdulása bizonysága annak az öntudatnak és - áldozatkészségnek, Amelyet a tanácsköztársaság, parancsolt mindenki elkn fegyverrel keresztül kivánja hajtani.
— A tegnapi népgyűlés. A szabadsághozó márciusi nap csillogó sugarai aranyozták be tegnap délelőtt a városháza erkélyén diadalmasan lengő vörös zászlót, amely alá ötezer ember sorakozott, hogy együttesen Ünnepelje \'a proktariatus uraiméinak betelje-^ sülósét. A városháza erkélyen megjelent elv-
• társakat zugó éljennel fogadta az összegyűlt \' proletártömeg. Brodmann elvtárs, budapesti kiküldött nagyszabású beszedett mondott, amelyben kiterjeszkedett a régóta vágyott proletáruralom beteljesülésének előzményeire és hangoztatta ós bizonyította annak szükségességér, hogy az öntudatra ébredt proietár-ság ne belső széthúzásra, de a világ nyomorgó prolctariatusának felszabadítására használja fel roppant erejét. Brodmann után Sneff József népbiztos elvtárs beszólt. — Szavait gyakran szakította félbe az éljenzés ós tetszés zaja. .*\' Amikor a kónununizmus szent céljairól és minden proletárnak bóldogságot hozó gazdasági és termelési rendjéről beszélt, pérce?;ig lógó lelkesedéssel "éltették a" proletárság diktatúráját ós a íorradalmi tanácsköztársaságot. MarviUts elvtárs befejező szavai után a tömeg az Internacionálé éltetésével bizakodó hittel és a világmegviÜtás kötelessé-, gének nagyszerű átórtésóvel oszlott szót.
— A munkaügyi tanács ölése. A mun*
kaügyi tanács tegnap este tartotta meg első ülését, amelyen elhatárolta, hogy cimót épltö munbaüvyl tandc -ra változtatja, egyben Scktesr István mérnököt Fatér Mihályt, munkaügyi biztosokká, jegyzőkké pedig Goz-dán Károlyt és Talos Istvánt választotta meg. Ezután hosszabb vita után határozatot fogadtak.el, amelyben a mai kor szellemének meg-felélöleg az épitő kisipart egy termolo szövetkezetté kívánják egyesíteni.
— Szugfillt szabadon bocsájtották. A
forradalmi törvényszék tegnap délután tartotta első ülését, amelyen SzugftH János letenyei járásbiró ügyét tárgyalta. Szugfill azért a vakmerő eljárásáért került a forradalmi törvényszék elé, mert pártunk ellen gyalázó kifejezéseket használt. A forradalmi törvényszók megállapította, hogy Szugfill a gyalázó kifejezéseket még a íorradalmi kormányzótanács parancsainak kUdása előtt használta ós ügye így ricm tartozik a forradalmi törvényszék elé;
o — A lakásnyomor vége. A munkás-, katona- és parastttanács tegnapi ülése hosz-szabb vita kereteden tárgyalta azt a lehetetten, vérlázító álláfotot, amelyet, a burzsoá uralom teremtett t lakásviszonyok terén Düledező házak \'nyirkos plafonjai állandó életveszéllyel fenyegetik proletártestvéreinket. A mult nem törődött velük, mert egyetlen gondja, minden törekvése csak az volt, hogy a munkás ener^iájá\\ megölje s a munkások kiszipolyozásával magának munka nólkül minél nagyobb kényelmet szerezzen. Ennek a kiszipolyozásnak vóg< 1 A jövőken mi lakunk
———mmmmmmmm—m
a palotákban, mi akik dolgozunk s akiknek szükségünk van arra, hogy a műhelyben, vagy gyárban bevégzett munka után, kényelmes, tágas, egészséges lakásban pihenjük ki a fáradalmakat. — A hármas tanács tegnapi ülése munkaügyi-bizottságot alakított, amelynek az a feladata, hogy a proletárok számára egészséges, higiénikus, a technika vívmányaival tökéletesített lakásokat teremtsen.. — A munka hamarosan megkezdődik. Amit a múltban hosszú tanácskozások nem tudtak cletre kelteni, azt a szovjettanács egyetlen határozata parancsolóan kiviszi az életbe. A téglát ,és az építkezéshez szükséges cgyébb anyagot nem szabad kivinni a városból. A munkaügyi-bizottság pedig rövidesen olyan intézkedéseket fog végrehajtani amelyek Nagykanizsa város proletariatusa számára a szenvedések és kinok legfőbbjének ; a lakásnyomornak egyszer s mindenkorra végét jelentik.
— A kanizsai rendőrség a vörös hadseregben. A nagykanizsai rendŐFség — a | budapesti államrendőrség példájára — tegnap bejelentette az internacionális vörös hadsereghez való csatlakozását. Rendőr elvtársaink ezzel a cselekedetükkel bebizonyították azt, hogy átérzik az idők nagyságát és a proletariátus világ uralmának »kiküzdői között ők is ¿i Jc&els<5 sorban kívánnak.,harcolni. -—.Érte; I sülésünk szerint a rendőrség eddigi beosztása egyenlőre megmarad.
t —- Felfüggesztették a bírósági tárgyalásokat. A forradalmi kormányzótanács parancsa szerint a törvényszéken és jáfásbiró-ságön az összes tárgyalásokat fel kell függeszteni. A kormányzótanács intézkedése értelmében a nagykanizsai járásbíróságon és j törvényszéken sem lesz tárgyalás.
—- Nem adnak kl vásárlási engedélyt. Vtda Lajos a föbiró mellé beosztott e(lenőrz% biztos elvtárs közli, hogy vásárlási engedélyt vágómarhára a további intézkedésig nem ad ki a főbírói hivatal.
— PUraszttanács a megyében. A nagykanizsai direktórium tegnap körtáviratban hívta fel a megye összes községeit, bogy alakítsák meg a szovjetköztársaság paraszttanácsait, mint a tanácsköztársaság egyik- hatalmi szervój.
— Járási direktóriumok a megyében.
lA vármegyében sorban alakulnak a járási direktóriumok. Zalaszentgróton Koréin Sándor, Hadik Imre, Hallcr Lajos, Szálai ÍCda Zola b\'tksán Sahár János, Pál József, Lukács Kálmán. Kerkabarobdson Nlcndl István, Bazsika Mihály, Schön György, Czup Bertalan, Gerencsér István elvtársak lettek a diretórium tájai.,,]
— Változás a várostláza ügyosztályainak elhelyezésében A tegnapi naptól a direktórium a régi anyakönyvvezetői hivatalban, az anyakönyvvezetői hivatal a második emeleten a volt katonai nyilvántartói helyiségben, I a katonai nyilvántartói hivatal pedig az udvaron az eddigi rendőrlegénységi helyiségben székel.
— Megérkeztek a tavaszi és nyári divatlapok Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésebe. ^^
- — Nem ugy Jpjt. Récsei ,; elvtársaink közlik, hogy nem Telel meg a valóságnak, hogy Weisz bérlő személye veszedelemben forgWt volna, sem az, hogy Nagy Lajos gazdatiszt-elvtárs támadónak lett volna kitéve, Lövöldözés se történt s Recsón a kérdéses alkalommal olyan nyugalom volt, mint/imilyen rná is ván^\' \' \'
—^ Füszerkereskedők értekéziete/ A Casinó helyiségében ma, csütörtökön i. u. 6 órakor megtartandó értekezjetdfi míiden füszerkereskedó kartárs iqegjeleflni szíveskedjék.
— Dr. Vajda fogorvos 4 feti avollót után újból megkezdte fogászati \\rer|íelósejí Főút 8. Bazár-épületben.
— Elveszett f hó 21-én a \\jlc-ttfen
egy barna szőrme muff zöld selyvrtV^élfesel. A megtaláló kéretik illő jutalom ilio/ében
Kinizsi-utca 55 sz alatt leadni.
— A lakosság figyelmébe. Rauch helyettes lakásügyi népbíztos-elvtars fölszólítja mindazokat, akiknek két szobánál nagyobb lakásuk van, — ezt 24 órán belül jelentsók be a városházán, a volt lakáshivatal helyiségében.
Pécsi elvtársaink győzelme.
A szerb kormány kapitulált.
Pécs, márc. 26. A Dr. Hajdú Gyula elvtárs vezetésével Belgrádban járt szocialista küldöttség visszatért útjáról.
A szerb katonai főparancsnoksággal ós a szerb kormánnyal folytatott tárgyalások eredménnyel jártak és azokból kifolyólag a főparancsnokság elrendelte, hogy:
1. A legutóbbi sztrájk következtében letartóztatottak valamennyien szabadlábra he-lyezendők és • hogy a sztrájkban való részvétel miatt senki se vonassók felelősségre.
2. A munkás szervezetek zavartalanul működhessenek.
\'3. A lapok előzetes cenzúra mellett való megjelenése megengedtessék.,
4. A sztrájk alatt életbe lóptetett szigorított intézkedések megszüntessenek.
5. A magyar tisztviselők visszatérhetnek hivatalaikba, ugy a mint a helyzet Pandurovícs ur idejövetele előtt is volt. Csupán a kormánybiztos nem térhet vissza, aki Pandurovics előtt volt, hanem helyette valamely más személy legyen kormánybiztos, akit a magyar Kormány — mejy erről mái értesítve van — kijelöl. A többi magyar hivatalnokok ugyanazok maradhátntík, akik előbb is voltak. Magyar tisztviselőktől a jövőben nem fognak esküt követelni visszatérhetnek tehát azon tisztviselők iá, akik hivatalukat azért hagyták el, mert az\' eskü letételét megtagadták.
Szerb hivatalnokok fokozatosan eltávoli-tandók.
6. A többi kérelmek a baranyai szerb katonai parancsnokságnál előterjesztetvén, ez fogja a további szükséges intézkedéseket megtenni.
Gazdasági téren is eredményre vezettek a tárgyalások; a szerb kormány biztosította a szabad árubehozatalt Jugoszlávia egész területéről Baranyába. A magyar kormány által \' Jugoszláviának csereképpen adandó nyersanyagokkal elsősorban a baranyai gyárakat és ipartelepeket látják cl. A baranyaiak-részére a demarkációs vonal átlépésére szóló utazási igazolványokat Pécsett állítják ki. Az Osztrák Magyar Bank pécsi fiókja újból megkezdheti működését s ennek lefoglalt betéteiből 3 millió koronát a bányászod és munkások kifizetésére kiutalnak. «
Pécsi elvtársaink fényes győzelme kimondhatatlan örömünkre szolgál, mert ezáltal nemcsak Baranya fakossága menekült meg a legsorvasztóbb elnyomatástól, hanem kitűnt, bojy az öntudatos proletár-tömeg ereje nagyobb., a diplomácia és az imperializmus erejénél is.
Pártügyek.
Nagyanlzsa város alkalmazottal a szocialista pártban. A városi alkalmazottak szövetségének kanizsai csoportja,,.amelybe* a Kanizsa járás szolgabírói hivatal is bejelentette csatlakozását, tegnap tartotta ujjá alakuló ülését. Elnökké dr. Isrátky István bizalmiférfiakká dr. Kaufmann Lajostfdr. Rácz Kálmánt, Vojkovics Jánost, Sió Erzsébetet, Hemmert Károlyt, Székely Nándort, Födő Pétert, Németh Jánost, Fenyvesi Sándort, Marol Lujzát és Maicz Józsefet választották meg — a munkástanácsba pedig dr. Krátky Istvánt, Földi Jánost és Székely Nándort delegálták.
A nagykanizsai bírák és ügyészek teghap tartott értekezlete dr Kt*s László ügyész-elvtás javaslatára egyhangúlag elhatározta\' a szocialista pártba való belépését.

A gőzfürdőbe
megérkezett a borbély.
, nitt ís mm
I ssras «»«kiJajBltetlk.
1919. március 27
ZALA-NÉPAKARAT
HR AMI A roozgókép-jftlota
U Uli ÍM A awfl0ttyl.i<4X,^
Szerdán, csütörtökön. Mároíu^e., 27,
A nagyérdemű közonsdg szíves tudomására hozzuk, hogy munlát ezentúl ís elvállalunk és az semmi nenju lefoglalásnak kitéve nincs, csak kész árut ifcm adhatunk el.
A nagykanizsai órások é| aranyművesek
nevében : /
Kopár A., Schnitzer Gézal MUhofer Ödön utóda László Imre, Vso/ctos Gyula, Kugler Antal, Schapringer Berény József
és fia, Steiner Mór, rmmburger Miksa, Sebők Károly, Jack utóda Wohlréb Sándor.
szalon-viíjfctck 3 fclvoÄisban
Pénteken! mároíiy 28 án
Harry Higgs soro/kt IlI-ijjKépc. Frappánsul csodás detektív cfhámaM— Csak egy nap
ereplö Hm» Elreudort
dötektlv történet 4 íelv
Előadások hétköznapokon : 5 és 7 órakor, Vasár- és ünnepen : 3, 4 V«, 0 és 7Va órakor.
20 métermázsa takarmányrépa eladva.
Tudakozódni lehet Strausz Jalybnál, MayYar borkereskedelmi részvénytársa/ág irodájában.
Egy ruhatáros a Caslrtfban felvlüBUk.
Egy pár igen ejcős rrfuraközi Jo és egy nehéz igás kocsi ^dójCim a kiaiwban.
A Hadikórház részére olvasni l\\Av idősebb szakáosnŐ kerestetik . ápiili/ il-u\'c. Fizetése 300 korona és teljes etUáÁm I ma
Csengeri-ut 60. sz. alatt kert szán gyü mölcsfákkal bérbe esetleg részesítésért kiadó. Bővebbet Sugár-ut 20. szám al/tt.\\ j y 12
Intelligens 20 óvm nő t/mennV\\i/ékra
házvezetőnőnek. Cime l^>ssu)fh Lajos/ér ^f
sz. Ajtó 10. ^ J111/?
Egy fürdő-fotel ülő kád eladó /inizM-ütea 21. szám alatt. v y \\jt9
Egy konyhaszekrény űvegajtó/al efidó Magyar-utca 12. szám alatt. /
Egy jókarban levő sötétké/ mséyar koosls-ruhs eladó. Attila-u. /saim ff lati
Egy gőzoséplőgép garnitu/a teljes felszereléssel eladó BöröndiVj.ajaí kovácsmesternél Gelse. V»«/ 1103
NEKTÁR védjegyű vízálló / impregnált japán kender /lu0
80 yordos végekben K 2050, Jvárólag forgalomba hozza Ao«ec»ttit*r 2E«ljg«
uiond Budapest, Szer^fen-u. 12.
Garantált papírmentes ! (MzilHSágű|T mert vízálló és többször husxnálltas ! —^Köpvisoló :
Blankenberg Vilmos\\^J«agykanizsa.
Szombaton, vasárnap. Mári
A budapesti Nemzeti Szinhá< nagfsikd
ftliudeucN kocsi«» teljes ellátással felvétetik Telcky-ut 11 szam alatt.
HIRD El
Társadalmi dráma 4 felvonásban
Tisztelettel értesítem kedves dégeimet, hogy további intézke
felvétetnek
a Zala kiadóhivatalában
, Előadások hétköznapokon\' 5 és 7 órakor vasár- és ünnepnapon 3, 5 és 7 órakor.
Korona kávéházadban
Ernő Koronar fogadós
Tisztelettel
A 30. magyar gyalogezred katJnái élelmezésére — a hustajan napok lelzá-mitásával — naponta szdkséges kb. I
POLITIKAI NAPIL
Y
ha csak egy hanapra
1919. évi április hó 1-től <tey haV# időtartamra árlejtés hirdettetik^
Az ájánlatok folyó hó dél-
előtt 12 óráig küldendők be%/
20. magyar gyalogezred ii3i közétkezósi bizottsága.
Elsőrendű muraközi
ELŐFIZETÉSI ISAE: Egy hónapra K 7*80 =«= Negyedévre K 2S-—
i p IJ m " • ri • . : I >n. «■■i.uuiiTnnwg ¡jú..xj------ . . ---• . -hu. - -i.i-i-. i > ..........\' i
Megrendelő cím: AZ ÚJSÁG, BUDAPEST
állandóan kaMiat
Szoliva Jánosnál, Mond
XLttl. évfolyam
m UiGVH
Nagykanizsa, 1919. Március 28. Péntek. UVÍLTÁ*
71. szám.
sxorkeactóaég ét kiadóhivatal: Nagykanizsa, Sug*r-ut 4» nám Szorko*ztósógl éa kiadóhivatal! (clotonuzíim 78. : Nyomdai 117.
"" - • - ■ ———rn— i---niuffi ____
A SZOCIALISTA PÁRT HIVATALOS LAPJA


Liöfiiotúti arakt Lqosz óvro . , * . »0-— korona Ful ovra. • . . . . 41*— korona Nugyud évro . , . BB\'SO korona , fcyy hónapra . . . 7*50 korona

/ Likvidált a kommunista párt.
Kuu Méla » párlegyfléxről.
Budapest, márc. \'27. A volt kommunista párt őss?.biznbiii testülete tegnap este 10 órukor íi ViJ. kerületi kommunista párt helyiségeben értekezletet tartott, amelyet n régi kommunista párt vezetősége hivott egybe. Az értekezlet, amelyen a népbiztos elvtársak valamennyien megjelentek, teljes egyhangiisággal elhatározta a párt likvidálását és a szocialita pártba való beolvadást. Szántó elnök eJvtáráL utón Kun Bele .többek közt. ozc-. :et mondta: \' ,
— A változott helyzet következtében változtak a harc eszközei is. Eddig a kapitalista termelési rend dezorganizá-lása volt a cél. Ma, ha még nincs is meg a tanácsszervezet, de a proletárdiktatúra megvan és igy a proletárdiktatúra megtartása a céU Ma nálam nincs nagyobb hive a pártegységnek, aki valamikor rendbontó voltam. Azelőtt szét kellett bontani a pártot, amely nem volt hive a forradalmi cselekvésnek, de ma azok jöttek hozzánk, akik bennünket rend-
.....bontóknak mondottak, és elfogadták .a mi
programmunkat. Ma tehát az egységes forradalmi cselekvés igenis lehótséges. Helyeslem az értekezlet összehívását, , mert végre alkalom \'nyílik a"párt"likvidálására. Nálam baloldalibb embert nem ismered. Lenin az orosz kommunista párt üdvözletében többek közt f ezeket mondja: „Boldogok vagyunk, hogy a forradalom nem a szókra, hancirua tettekre, a diktatúra crétt garanciáira fektethető". Ez lett a mi cselekedeteink
t
irányitója. Legfőbb gondunk a termelési eszközök köztulajdonba való vétele, az elsőrendű közszükségleti cikkeknek a proletárig javára való lefoglalása, a hatalom biztosítása és a proletárság felfegyverzése. Mindezeket a szovjetkormány most dolgozza ki, még pedig Lenin utasításai alapján. Nem kell ragaszkodni betű szerint az oroszországi alkotmányhoz, okulni kell az orosz forradalom tévedésein. Előreláthatólag 14 napon beiül kiirják a szovjetválasztásokat. A diktatúra ma nem jelenti minden esetben a terrort, mert a terror annak csak egyik eszköze. A terror csak akkor jön, ha szükség van rá. A következő határozati javaslatot terjesztem éiő:\'
.Mondja ki határozatilag a feloszlott, kommunista párt ma összeült bizalmi testülete, \' hogy a pártot teljeson likvidáltnak tekinti. Mindenki, aki\' a kommunista párt nevében bárminő vállalatot kezdeményez, csaló és ellensége a proletárság érdekeinek."
Kun Béli határozati javaslatát az összbizalmi testület egyhangú lelkesedes-•sel magáévá tette. Ezzel a kommunista párt y^legessiv;,beolvadt a szocialtótq pártba.
Most már senkinek sem lehet két-
sége a párt egysége iránt; nincs többé kommunista és szociáldemokrata párt ; a magyar próletárság egy pártban, egységes programmal, egységes vezetés alatt küzd a szocializmus di.ső eszméinek | megvalósításáért.


Az antant megháfráS a magyar proletárság előtt.
• - \' • - ■ — • ........
~ Mérséklik a velünk szomszédos országok területi követeléseit. — Wilson el akarja kerülni a vérontást. , • (Budapesti tudósítónk telefcnjelcntése.)
Wilson, Lloyd George, ClemenccaUtés Orlándó szakadatlanul magyarországi eseményekről tárgyalnak és a bolsevizmus terjedését külön e célra rajzölt térképen tanulmányozzák. A párisi békedelegétusok köréből kiszivárgott a hir, hogy a békekonferencia vezotó szemelj iségoi teljesen megpuhultak és tudatara ébredtek, hogy az elnyomott proletárság erejű előbb-utóbb elnyomja őket. A Carriem dcmi Sem párisi tudtisitója azt jelenti lapjának, hogy • magy*rora*égi #*«m4/»y«k kawetkoatáben ¿íz a,Adni- a motfbá.raiasra «gondul. Lloyd George; Clemenceau és Orlando oterüiotl kárde$«krői eddi* hoirott határozatokat revíziónak vetik alá Diplomáciai körökben ezen elhatározást nkképen magyarázzák, hogy az aniant Magyarorsiognak területi engedményezőt akar tenni, de .olyanképpen, hogy elkerüljék azt a látszatot, mintha az antantot a bolsevlzmustól való aggodalom vezérelné. Wilson el aker kerü\'ni minden vérontást.
Az antant áfSamok elismerik a bolsevizmüst?
Páris márc. 27. (Radio.) %Az oroszországi helyzet tanulmányozására kiküldött amerikai megbízottak visszaérkeztek Párisba, de rendkívül elzárkóznak a nyilvánosságtól és a lapoknak nem akarnak közlésekét tenni. Az egyilc^Tipgbizoit\'kijoléntcttv, hogy Oroszországban a bolsevtkiek jutottak uralomra. Valamennyi megbízott megegyezik abban, hogy Moszkvát a bolsovikiek tartják hatalmukban. A jelek szerint az amerikai megbízottak azt. a meggyölő-dóst sze»eztók utjukon, hogy ha az orosz bolsevista kormányt el nem ismerik, hiába remélnek teljes ós- kielégítő békéV Európában.
Diadalmasan nyomul elő a bolsevizmus.
A vörö» hadsereg Románia kapuluál.
London, márc. 27. Churchil tegnap este a harctéri helyzetről a kővetkező áttekintést nyújtotta:
— Közlöm, hogy Archangelsznél. és a Murman fronton heves harc folyik". A Dunánál minden katonai vállalkozás lehetetlen. Románia súlyos helyzetben van, a* uKrajnai események p»«d\'g valósággal kétségbeejtök. Á franciák elónyomuiásít mindenütt ínegálli-tották.% Nikolojev elesett. Odesszát francia es román csapatok védik a bi\'sevhták ellen. Romániát a [megsemmisülés veszélye fenyegeti, \'különösen na ~ bolseviknek és magyarok két oldalról rátámadnak. A bolse-vikiek megtámadtak egy 10,000 főnyi német csapatot, amely Nikolajevet akarja felszabadítani azonban a néme ek egy résae a bolsevikokhoz pártoit ár.
KoiumanlstainozgalaiflkSpanyol-orsxágbaii.
Páris, márc. 27. A békekonferencia tisztában van a2zal, hogy a bolsevizmus atra-gadt Európa nogyoob felere. Madridi jelentés. Szerint .a helyzet Barcolonában nagyon komoly. Általában a spanyolországi münkás-zavargások kommunista mozgalmak, amelyek a bolsevizmus egyre erősebb terjedését mutatják.
Nyugateurépára is AAterjeil a
ho^cvl/uiip\'.
Oenf, márc. 2t Párisból jelentik : Caohln egy tegnap mondott beszédében elítélte az antantnak Oroszországgal szemben követett politikáját, amely megegyezés helyett hadviselésre készült Oroszország ollen. Most hiába igyekeznek — mondotia önkénteseket toborozni öt frankos napidíjjal. Erős hatást tett Cachinnek az ukrajnai eseményekről mondott
kijelentése. Szerinte a bolsovízmus Nyugateurópára is ftttorjedőbon van, ahol, mint Angliában, a szocializálás jelszavával dol-" go/ik. \'
Ausztriában megálltak a vonatok*
Bécs, márc. 27. Ma reggel 9 órakor az összesausztriai vasutasok sztrájkba léptek. Az osztrák vonalakon mindenütt megálltak a vonatok, csak a kora reggeli órákban indult él néhány helyiérdekű vonat. A bérmozgalom csak ürügyül szolgál: a valóságban politikai sztrájkról van szó.
»
. Béos,,márc. 27, Ma reggel kilenc órakor
a keleti, déli és aspangi vasút alkalmazottai sztrajkba\' léptek. A déli vasúton kitört sztrájk következtében az antant által Laibachon át Bécsbe küldött élelmiszereket szállító vonat valahol útközben megrekedt. Ha fez utolsó pillanatban segítség nem érkezik, a lakosság tényleges éhínség előtt áll.
lloluevlkl mozdulom Horvát* orN/á^bau.
Budapest márc. 27. Zagrobből jelentik: Tegnap Zagrebbar^ letartóztatták kadics Istvánt, a republikánus párt vezérét és még néhány republikánust. A letartóztatások oka az hogy a letartóztatottak olyan információkat adtak a délszláv állam belpolitikai helyzetéről, annak kilátásait rontották a békekonferencián. Más oldalról érkezett jelentés szerint a letartóztatás oka az, hogy a republikánus párt, amely a legszorosabb fegyverbaratságban do\'go2lk a, horvát kisgazdapártul es a szocialista elvtársakkal, a magvar tanácsköztársaság megalakítása óta a leghevesebb egltáolót feltette ki • köztársasági államforma és a proletárság felszabadítása érdekében \'
2
ZALA NÉPAKARAT
1019. mátciUK 28
Rendeletek.
Nem Tégleges a kormány házai-i Nügl rendelete.
A lapok a Forradalmi kormányzótanács VII. rendelete gyanánt közöltek bizonyos intézkedéseket, melyek a házasságon kívüli együttélésre vonatkoztak. Mint az igazság-Ügyi népbiztos közli, ez;a rendelet a forradalmi kormányzótanács végleges állásfoglalásának megtörténte elótt jutott nyilvánosságra. A forradalmi kormányzótanács foglalkozik ugyan ezzol a kérdéssel, do a közlés tévedésből, idő előtt történt\'cs a véglegesen még el nem fogadott és a hivatalos lapban meg sem jelent reiraelet hatályosnak nem tekinthető;
MegNzttutették a valláNoktatást a\' fővárosi Ivkolákhan,
A főváros közoktatásügyi népbiztosa az alábbi rendeletet bocsátotta ki:
„ Elrendelj * hogy az összes fővárosi iskolákban a vanástan tanitása azonnal meg»-ssüntettessék és a felszabadult órák részben a mai társadalmi viszonyok ismertetésére, részben közismereti tárgyak tanítására fordítandók. — Budapesten, 1919. március hó 27-én. Oémes Sándor
Az autautzáMzIók védelme.
A forradalmi kormányzótanács külügyi népbiztosának ma az alábbi rendeletét plaka-tirozták ki a főváros utcáin:
„Mindenkihez! A népjogok elvei szerint a külföldi jkqpvísQletck fel .vpnnak jogosítva a saját nemzeti zászlóik kitűzésére: Ezen jog megilleti a Budapesten tartózkodó idegen katonai missziókat is, amelyeknek zászlói tehát a Magyar Tanácsköztársaság oftalma alatt állanak. Ezt mindenkinek oly figyelmeztetéssel hozom tudomására, hogy aki a szóban levő idegen katonai missziók zászlóit megsérti, vagy ezek ellen bármi módon erőszakos cselekményt követne cl, forradalmi törvényszék álé állítandó. Budapest, 11*19. március 27-én. Kun Béla, külügyi népbiztos."
A kiNzabadult rabok pénze.
t
Az igazságügyi népbiztos rendelete szerint a fogházból cs fegyintézetekből kiszabadult rabok értékeikből csak ezer koronát vehetnek fel, mert az ügyészségek cs fegy- | házigazgatóságok csak ezer korona crojoig adhatják ki azoknak pénzét.
Mától kezdve nlnos polgármester, főjegyző, tanácsos, osupán városi tisztviselő van.
A közigazgatási teendőket a jövőben három ügyosztály keretében fogják intézni. Minden ügyosztály élén egy népbiztos elvtárs áll. Minden, népbiztos-elvtarsnak egy osztályvezető van alárendelve.
A közigazgatás uj beosztása a következő :
I. Ügyosztály. Sneff József népbiztos-elvtárs. Ügyköre: központi, katonai es politikai ügyek. Közellátás. Közüzemek. Szocializálás.
Ügyosztályvezető: Kratky István. Fogalmazó: Kaufmann Lajos.
II. Ügyosztály. Bronyai Lajos, népbiztos-elvtárs. Ügyköre: Mezőgazdasági-, kereskedelmi és iparügyek: tanügy. Városfejlesztés. Varos-gazdasági- és városhaztartási ügyek.
Ügyosztályvezető: Sabjan Gyula. Fogalmazó: Novai Imre.
III. Ügyosztály. Bárány József, népbiztos-elvtárs. Ügyköre: Egészségügy. Forgalmi igazgatás. Igazságügy. Munka, munkás cs lakásügyek. Szegényügy. Hadiözvegyek, hadiárvak és hadirokkantak ügyei. Gyámi és gondnoki ügyek.
Osztályvezető: Havas Hugó, Fogalmazó: Prack István.
.....Az uj beosztás meg fogja szüntetni azt
az óriási, már-már életveszélyessé vált tolongást, amely a népbiztosság szobáiban folyik. A népbiztossághoz forduló közönségnek elsősorban az elosztó hivatalba kell mennie. Az elosztóh\'vatal a volt tanácsteremben lesz, ahol Marvadcs cs Tá osi elvtársak fogják az irányítás munkáját végezni. Ók fogják a feleket az egyik vagy másik ügyosztályhoz utasítani.
A népbiztosság hivatalai a városháza első emeletének egész utcai frontját igénybe fogják venni
Habsburg József Ferenc Nagykanizsán.
A volt főherceg duuAntuti útja. — ? Pitiéiül* akart ?
Nagykanizsa, március 27
— \'Utazásunk célja az volt, hogy megtekinthessem a Balaton .vidékét ós hogy ezután megpihenhessünk a somogyi Somsích-birtokon. Csak azért utaztunk inkognitóban, hogy ne keltsünk feltűnést. Családom • nevében is kijelenthetem, hogy nincsen szándékunkban az ország területét elhagyni. Be akarunk illeszkedni az ui dolgozó társadalomba és annak mint fefmunkások hasznos tagjai akarunk lenni Kijelentem, hogy a szovjeiköztorsaság összes hatósagai a teg-kulárnabb bánásmódban részesttettek bennünket.
.... ..
H«f?£K.
i ■■".■---r-a

m>e márolus
28
Péntek
N A P T A R.
A nap kel 0 óm 51 perckor, nyugszik 6 óra 21 perckor.
A holá kél éjjel 3 óra 41 perckor, nyugszik délutáji 2 óra 26 perckor
A bresztlitovszkl senki,

/

MegHxünlk a váró»! hivatalok egy réixe. — Háioui ttgyosxtálvt vezueb, — Népbiztosok az ügy-oaxtalyok életi.
— Saját tudósítónktól. —
Akinek valami ügyes-bajos dolga van a népbiztosságnál, láthatja azt a horriblis munkát, amelyet Sneff Bronyai é* Bárány nép-/ biztos elvtársak végeznek. Az előszobákban mozdulni som lehet. A nap minden órájában ember ember hátán szorong. A legkülönbözőbb ügyekben kell intczkodniök népbiztos elvtársainknak. Az\' ember szájára okvetlenül kikívánkozik a kérdés: hogyan bírják ezt az óriási emberfeletti, idegölő munkát? A regi kényes burzsoá hivatalnokok jutnak az ember eszébe, akik mindig eltolták maguktól a munkát s a „hivatalos idő" kifogásával zárkóztak cl az igazi munka elől. Ide nézzetek! Ez a szocialista-.munka, ez az a.munka, amelyet az eszmék tüze bajt, ambly az emberi boldogságért küzd s nem törődik mással csak az összesség boldogságának érdekével.
De akármennyire nem törődnek a direktórium tagjai saját testi épsegükkol a munkaelosztás szükségessé tetta a mérhetetlen teendők mogosztását.
Ez az egyik szempont. A másik pedig az a szükségesség, hog^ a multat kitöröljük teljesen a mából. A burzsoa-jogon létezők kolyóbo a proletariátus akaratából és erejéből a munkásság, a mi emberemk lepnek.
- A direktórium ma^ eltörölte $ varoki tisztviselői karban a különböző oimeket.
A szovjetállammá való átalakulás izgalmas óráiban alig\' vesszük már észre a letűnt kor szereplőit, mint embereket ós csak egy-egy regi „nagy* név idézi emlékezetünkbe az átkos multat. Ilyen régi »nagy" név viselője járt tegnap Nagykanizsán — akaratán kívül.
Habsburg József fia: József Ferenc a napokban inkognitóban .elumzqt.t Budapesti öj,,, hogy — amint mondja — beutazza a Balaton vidékét és Somsichek somogyi birtonán néhány csendes napot töltsön. A volt főherceg Somsich Gyula tarsaságában először a nagy* tnpolcsányi birtokra utazott, onnan kocsin és gyalog Zircre, majd Tapolcára mentők. A két idegen Tapolcán feltűnést keltett, a szocialista párt eideklődni kezdett kilétük felől és akkor derült ki, hogy a két titokzatos idegen a letűnt világ egy-egy markaűs alakja. A tapolcai elytarsaknak eppen az inkpgnita .volt a gyanús: Festetich Tasziló minapi utja után minden utazó „főúr* gyanús lehet. A tapolcai elvtársak fel igyclet alá helyeztek Habsburg József Ferencet és Somsich Gyulát es átvitték őaet Keszthelyre, ahol az éjszakát a pompás berendezésű Festetich kastélyban töltöttek. A kanizsai direktórium rendeletére ezután tegnap kiséret mello\'tt Nagykanizsára hozták őket, ahol a direktórium megállapította azt, hogy semmi ok nincs arra, hogy Vallomásukban — amely szerint Balaton menti körutuknak az volt a célja, hogy Somsich somogyi birtokára érve, ott ~üdütje-nek — kételkedni kelljen. Habsburg Józsefet cs Somsich Gyulát ma délután Budapestre kisérik, ahol a továbbiakról a belügyij népbiztos fog dönteni. | Habsburg József ás Somsich Gyula a tognapi napot, a „Contrál" . szállodában . töltötték, ahol felkereste őket- munkatársunk is. Mindkettőt erősen megviselte a viszontagságos uta/ás. Ruházatuk piszkos, gyűrött volt, mintha már azzal is ki akarták volna fejezni, hogy nekik is be kell illeszkedni az uj dolgozó, munkás társadalomba. Munkatársunk > kérdésére Nabsbű\'rg Jjózscf Férenc \' a követ-| keiket mondotta* -
Hoffmann generális megint ki merte nyitani a száját. Ez a\'dcgenerált tábornok^.az imperializmus talpnyaló szolgája és a proletárok átkos emlékű vágóhidjának egyik fóhóhéra formális ajánlatot tett az antantnak, hogy kezdjenek Németországgal együttes akciót orosz tostvéreink legázolására. Proletárok, emlékezzetek a breszúitovszki szennyesre és ■„ emlékezzetek orosz elvtársaink hadüzenetére- a világ minden imperialista-kapitálistája ellen, amelynél nagyszerűbb, tisztább cs . szentebb hadüzenetet még nem látott ez a korhadó, pusztuló, rocsegőszcrkczetü világ. Büszkén, batran, a félvilággal szembenézve hirdetjük a magunk dicsőségét: mi voltunk az elsők, akik megértettük az örosz proletariátus hivó szavát es odaadtuk kérges- kezünket az orosz testvéreknek, hogy. páros vállal romboljuk le azt az átkos nyugati világoj, amelyik bután tétovázik, remeg és nem tudja mit kezdjen a magyar proletariátus gigászi méretű feltorpa-násával A vesztét érzi a nyugati rothadó vár, az eresztékek lazulnak, a téglák kihullanak : az olasz proletárok nyitott szemmel figyelnek, román elnyomottak a vállukat emelgetik, cseh barátaink tábora egyre nő — halálát érzi, fulladozik a nyugati kapitalizmus ócska szerkezete. És ilyenkor meri a száját ayitanLcgy. úyQtx.JÍQl/inQnn.auyüpjQjáCa, aki azt hiszi, a német proletariátus majd mi ellenünk: a testvérei ellen fog fordulni. Nem Hoffmann embermószáros ur: a német proletariátus már kétszer feszült mérhetetlen crő-vel a ti uralmatok ellQh. A lánc, amivel gúzsba kötöttétek, még nem szakadt le teljesen, de enged. Kétszer kellett nekifeszülnie, kétszer nem volt elég: a kötél még köti a k«?zét. A második rémes, borzalmasan impozáns erőpróba nem vitt még egészen a célhoz. De már foszladozik a "kötél. .A .nyolcvanmillió német proletár most pihen: az erejét gyűjti: a harmadik gyürkózésre, a legnagyobbra, az igazira. Erre a harcra már segítőtársa van: a a mi példánk, a mi hitünk, amit magábaszitt. Es akkor a kötél ismét munkába áll. Nem félsz Hoffmann és ti többi hoffmannok, hogy te, tl, a villany fa és a kötél egymáshoz nagyon közel élvezitek majd a vérvörös napsugarat?
— Somogyjnegye egy részét a nagykanizsai direktórium alá helyezték. Régóta Vajúdó kívánságot elégített ki ma ismét a nagykanizsai direktórium. A somogymegyei csurgói járás lakosságának sokat hangoztatott kívánsága, hogy Nagykanizsával közelebbi nexusba kerüljön A csurgói járást a közlekedési és távolsági viszonyok- predesztinálják arra. hogy Nagykanizsához tartozzék, mert eddig az az abszurd állapot állott fénn, hogy a várostól 5—lO kilométernyire fekvő községek lakósságát nem Nagykanizsáról, hanem Kaposvárról látták el közszükségleti cikkekkel. Ezen az abnormális helyzeten segítendő, ma a somogymegyei direktórium ki-küldöttoi jártak itt Nagykanizsán, hogy a csurgói járás egy: részének Nagykanizsához
1919. március 28
ZALA-NÉPAKARAT
váló csatolásáról tárgyaljanak. A tárgyalások eredményre is vezettek,- amennyiben a két t direktórium megállapodott abban, hogy a 1 csurgói járás egy része a jövőben a nagykanizsai direktórium alá fog tartozni.
Jr^- Kapornakon Izgatnak a jezsuiták.
A nagykanizsai direktóriumnál tegnap küldöttség járt, amely olpanaszolta, hogy a nagy- . Uapornaki kolostor lákói,. a sötétség gonosz szellemei: a jezsuita papok — a, leglelketJe-nebb izgatást viszik végb\'e az uj rend ellen Nagykapornakon ós környékén. Ez a rendház, •amelyben békében alig volt néhány jezsuita, most egészen megtelt azokkal a jezsuitákkal, akik jónak látták gonoszságaik miatt a városokból.elmenekülni. Köztük van. üangha páter is, a szocializmus leggonoszabb elleusége.4 A sötétség e gonosz szellemének megfékezésére az összes intézkedések megtörténtek.
0 A lakásügyi bizottság munkában.
A régi lakáshivatalban a városháza elsőeme-teti sarokszobában székel a lakásügyi bizottság. Reggeltől-délig, amig csak hivatalos órák vannak, ember-emberhálán tolong ebben a hivatalban. Meg kell. állapitanunk, hogy a lakás-bizottság két napi működése alatt többet tett proletártestvéreink érdekében, mint a régi .paragrafuson nyargaló, tárgyalgató, huzavoná-sos és rendeletekkel lekötözött lakashivatál egész élete alatta A lakás-bizottság ajtaján mosolygó arccal lépnek ki a múltban annyit szenvedtek : a munkásanya, a proletaríérti, akinek a nyugulom nem volt nyugalom és az elet boldog megpihenése elszaladt tőle, mert egyszobás lakásban együtt kellett lakni 4—6—12 proletárnak. Emberek, akik Uönyö-\'rogtek, kértek, , egy kis levegoerí esedeztek,, tágasabb szobáért kérvényeztek, tizszer is járták görnyedt háttal a hivatalokat, ma büszke fővel boldogan örülnek a megszerzett lakásnak.-» A lakáshivatal nem targyal és nem „kukoricázik," hanem megállapítja, hol van igénybevehető lakas és könyörtelenül, a hivatás szent tudatában elveszi a lakást attól, akinek több van, mint amennyi kellene és •daadja annak, akinek kevesebb van annál, mint amennyi kellene. A proletárigazság áttörte a szokást, rendeletet es törvényt és csak egyetlen kötelező parancsot ismer :-a proletariátus érdekét!
— Ebzárlat. Palin községben tegnap veszett kutyák garázdálkodtak, amiért is 90 napi ebzárlatot rendeltek el. A zárlat Nagy-~ kanizsára is vonatkozik. ,
— UJ számvevő. A direktórium Molnár Gyula elvtársat, a zalaegerszegi pénzügyigaz-
*atóság volt számellenőrét Nagykanizsa város-
1 f >• MMMWUI
hoz számvevove nevezte kt.
— A Múzsa hirdetett hangversenyét nem március "29-én, hanem április 2-án tartja m<
— A vasutasszövetség vigalmi gántfja folyó h5 29-etol minden csütörtök, szoJbat és vasárnap este 6 órai kezdettel ö^ztófteot tart a szövetség helyiségében, (volt tfolfcári Egylet)
— Kanadai gyámántok a cime annak a remek dotektiv\' történetnek, amelyet ma pénteken, t:sak- egy napos műsor keretében mútat be az Uránia.
PártUgyek.
A szocialista nők szabadszervezete felhívja választmányi tagjait, hogy í.-hő 29-én szombaton délután 0 órakor a szervezet helyiségeben (Haladás) Badacsony vendéglőben tartandó értekezleten megjelenni, szíveskedjenek.
Figyelem l Felszólítom az összes szakszervezetek vezetőségei!, Rogy 3 naplón belül taglétszámukat névsaerint adják le, mivel tpii den tag részére névszerint Jesz kiállítva a frirttag könyvecske. Jabertcs Lajos pénztáros.
Felhívás* Felkérjük az összes szakszervezetek vezetőségét, hogy a pontos taglétszámok« szombat estig k Szociátista párttitkárságnál írásban bejelentem szíveskedjenek, mert a lefoglalt textiláru a tagok arányához mérten lesz kiutalva. Partiitftar^g.\\
Megalakult a nagykanizsai fűszer-, gyarmatárusok és vegyeskereskedők szakszervezete. Tegnap délután 0 órakor a Casir nóban tartotta alakuló ülését a kanizsai fíi-
szer-, gyarmatáruk- és vegyeskereskedők szakszervezete, amólyen elnökül Schwarz Gusztáv elvtársat, alelnökökké; Radnai Jenő, Strém Tivadar elvtársakat, titkárrá pedig Valics Dezső elvtársat választották meg. Mindazok, akik még be akarnak lépni a szakszervezetbe, jelentkezzenek . mielőbb Schsvarz Gusztáv elvtársnál.
Nagykanizsa köztilalmezisB.
Sürgős indítvány a direktóriamhoz.
I la : Dr. Bartha József *)
Nagykanizsa városának kb. 20.000 főnyi ellátatlan fogyasztója van. Ezen fogyasztók közül kb. lö.OüO a már lélező Nagykanizsai Általános Fogyasztási Szövetkezeibe és az alakulóban levő Nagykanizsai Magánalkalmazottak Szakszervezetének Szövetkezeiébe, továbbá a Nagykanizsai Közalkalmazottak alakulóban levő fogyasztási szövetkezetébe tartozik. Ez utóbbi kél szövetkezel pár napon belül logi személlyé alakul. E három szövetkezet tehát együttes eljárással 15.000 ellátatlan fogyasztó elsői-emlő életszükségletét ludja biztosítani.
A szükséglet biztosítása legegyszerűbben és legbiztosabban a* Jelen körülmények közöli akként történhetik, hogy a Nagykanizsa határában levő avagy a közeli környezetében fekvő néhány nagyobb gazdaság termelése a folyó gazdasági évre ezen fogyasztási szövetkezetek részére szerződésileg leköitelík. /
Az nem lehet kérdés, hogy a lermel-vények árai a fogyasztóknak készpénzben meg kell fizetni, hiszen a kommunista gazdasági rend a pénznek, mint törvényes értékmérőnek és csereeszköznek szerepet i/ein szünteti meg.
Az sein lehet , kérdés, hogy a gazdasági üzemek fenntartását biztosítani\' kell, illetve a gazdasági {eladásokat fedezni kell.
Az sem lehet Üérdés, hogy ezen üzemeket csakis szakképzet! egyenek, legcélszerűbben kellő elliiőrzés és hatóságilag Jóváhagyott üzemterv! mellett azok a szakképzelt gazdák kezelj«, akik ezen gazdaságokban, mint sajátjulf)an eddig is gazdái
kodlak-
Kérdés csupán A, hogy ezen gazda-sági üzemek bevételi \\Jöbbletével, vagyis azon pénzfelesleggel \\ni történjék, amJ esetleg a term el vények\\ árából az üzeÁ kiadósok teljesítése utáimemunardd,
Ha a gazdak belemáonek abba^fíogy ezen bevételi felesleget a »H^Jáiiiáyír illetve a kommunista gazdasági rerMur^gleges ki-dlakuiásáig közpénztárban letétként hagyják, a pmbléma meg van oldva. Olyan kormányhatóság nem képzelhető, amely egy ily megállapodást, melyei mindkét félőnként teljesít, tehát amely megállapodás emberi számilás szerini biztosan fedez\' 15000 ellátatlan városi fogyaszt > elsőrendű életszükségletét és biztosítja.,a • gazdaaágí üzemek fennállását, gondoskodik a bevételi feleslegek őrzéséről, puszia szeszelyből Jóvá nem hagyja és az egész nagykanizsai proletárság megélhetését & bizonytalanságnak vagy alacsony belátásának és szervezetlen elemek szeszélyének tenné kl.
A megállapodás tehát biztosan számíthat kormányhatósági Jóváhagyásra.
Álljon a direktórium rendelkezésére néhány szakszerű adat.
: Lisztszükséglet. 15.000 fogyasztó heti kvótáját átlag négy kilogramm gabonában, illetve 3 5 kilogramm lisztben feltételezve, fejenkénti évi szükséglet 200 kg. gabona, összesen\'tehát 3,0000i*0 kg. gabona. Katasztrális holdanként 700 kg. termést feltételezve szükséges bevetett terület 4600 katasztrális holdi Ehhez kell szamitanunk még a velő.-, magszükséglet részére:. további 20#/# és cselédkonveniiQ fedezésére további 4o*/« bevetett területet tehát összesen további 2600 kerek számban összesen 7000 kai. hold gabonával bevetett terület szükséges közép*
•) Bar ha o vt.\\ s cikkét Alul ktt öljü/ az
a váró» 6 «lm íőtéMk módja és m Indlbmay a
7«rr«sl*lmi tanács rendelőidnek ntm yrtjudikÁlktü.
* *
számítás szerint 15.000 ellátatlan fogyasztó mérsékelt llszíszükségletének biztosítására. (A városi fogyasztóra évi 200 kg. fejkvótát számítottam, mlg a gazdasági cseléd konvenciója a kollektív szerződés szerint családonként 2000 kg. évenként).
Zsirszükségle/. 15.000 fogyasztóra, a kiknek nagyrésze azonban a zslrszükséglet terén részben önellátott, heti 100 gramm zslrfogyaszlást feltételezve az évi zsirkvóto kerek számban 6 kg. vagyis az össz-zslr-szükséglet egy évre 90.000 kg. Ezen zsir-mennyiség termelésére minden eshetőséget számba véve és egy sertésre 30 kg. zslr-ercdményl feltételezve kerek számban 270000 kg. sertés szükséges, vagyis 2700 drb. sertés; Mirrden sertés kg. lermeléséhez átlag tí kg. tengerit (árpát) számítva" 270.000 kg. sertés termeléséhez 1,550.000 kg. szemes abrak szükséges. Ezen mennyiség termelése viszont 1000 kg. holdankéntl termést feltételezve 1550 katasztrális hold tengerivel bevetett területet Igényel vetőmag és cselédkonvenció nélkül, ezzel együtt legfeljebb 1500 holdat.
A beállítandó sertések legalább részét a kormányhatóság segélyével lehetne csak megszerezni és a nagykanizsai gőzmalom, a közvágóhíd melletti hizlaldába és az egyes gazdaságokba hizlalás végett beállítani.
Tejszükséglet. 15000 fogyasztóra napi ö deciliter tejet számítva, napi 5< 00 liter tej szükséges. Ez a tejmennyiség tehenenként napi 5 liter istálló-átlagot feltételezve, kb. 1700 t?hén szükséges. Ezeknek legfeljebb vanrtélerileg beállítva a szóbajöhétö gazdaságok és a kanizsai piacra gravitáló kisgazdáknál. Kb. 600 drb. tehén volna az állatállomány szukcesszív kicserélésével két hónapon belül megszerzendő, és a gazdaságokba beállítandó.
Huskérdés. A tej é^jRirszükséglet okszerű fedezése esetér\\^Tulomatice megoldódik.
. Főzclékszükáfglet. Külön és részletes tárgyalást és gg^oldást Igényel nagyrészben azonban^rsziikséglet a kisgazdák termelése éjyjonellátás folytán önmagától, illetve hansági Iflíézkedés nélkül is egyenlőre máfoldást nyer. <
e várluk be azt, amíg felelőtlen és bj||fás nélküli elemek földéhsége elvonta az emek felszerelését és városunk ellátatlan ogyasztói elől a folyó gazdasági év biztositható termését. De ne váriunk kormány-hatósági .intézkedést *ém„JdazmzKko*inányr hatóság sem tehetne mást, mint amll nekük tennünk kell. A kormányhníóság bizonyosan beéri a Jóváhagyó tudomásul vételfel s azzal, hogy súlyos gondoktól szabadítottuk meg s lehetővé tettük a távolabbi termelési ssférék feleslegének kötetlenül maradt erőivel való biztosítását.

Indítványozom tehát\\ hogy a nagykanizsai direktórium hivja össze legsürgősebben a környékbeli nagybirtokosokat <és bérlőket, valamin* a beJybeli, fogy asz-, tási szövetkezetek egyöntetűen eljáró képviselőit, illelve alapitóit értekezletre, amelyen a fentebb kifejtett Irányelvek szerint hozzon létre a folyó gazdasági évre kor-ményhatósági jóváhagyéstóí függő megállapodást a gazdák és ezen szervezetek között. amely megállapodás az üzemek fenntartásét, a szövetkezeti tagok részért az üzemek termelésének lekötését és végül az ellenőrzés mellett vezetendő üzemek bevéteti feleslegeinek letétként való kezelését célozza, tzen megállapodást legsürgősebben- kiküldött 1 utján terjessze ■ fel kormányhatósági jóváhagyásra.
Nem titok, varosunk ellátatfSn fogyasztóinak lisztszüksév^ete csak rövid időre van blztosiiva és hogy nincsen biztosítékunk az Iránt sem, vallon a tavasai vetésmunkélatok kellően végeztetnek-e„ A kisgazda a légjobb akarata mellett sem tud nagyobb tömegű feleslegeket termelni s ma nem vagyunk képesek a szervezetlen és a fo yó gazdasági évben többé nem szervezhető mezőgazdasági kistermelés feleslegeit az óriási tömegU ellátatlan városi fogyasztók részérc I biztosítani/

>
\'•ivi\'
¿¿/■■iSjik
ZALA-NÉPAKARAT
1919. március 28
m
Időszerű könyvek
kaphatók: Tlschel Fülöp Fial könyvkereskedésében Nagykanizsán:
KULTÚRA ÉS TUDOMÁNY :
A sslkratávlró............K S80
A gondolatssabadsAg története......„ & 00
Fagnot, A köztársaság kultussa ...... „ S\'80
Rodln beszélgetései a művészetről.....3*00
* A Tómat kultura legjelentősebb vontfsai . . . 410
Potlard, Anglia törtenete............410
As uj sxabadság, Wodrow-Wilson. Kz a könyv
választotta meg az Kgyesült-Álllamok elnökévé ,, 8 80 Eautsky Károly, Marx Károly történelmi Jelentősége K 2*75
„ w fV> A proletársag diktatúrája . ; , 2 70
. , A saociális íorrndnlom 1 \'III. . . . 0 60
MlTZ Károly, Béí-áx-profit ........ , 2$Q
« , Bérmunka "és ttfkó . . .. . . 2 —
Engels Frigyes, a kommunizfnus Alapelvei . . , 1*05
farga Jenő, Földosztás és földreform.....2 20
, A {míiu uralma és bukása a háborúban „ fi*—
Weltier Jakab, A s/ocinldemokratapárt éi a béke 165 Mérlcx Zsigmond, Népszavazás a földreformról » —*00
A gyöxelmes tömegsztrájk . . . . ... .\'.20
Mattkésnókről—munkásnóknek.......— 40
Vtnoxik Janó«, A klerikális métely.......2 20
Szende .Gyula, A tenger szabadsága . . . . , .110
Sxékely Vilmos, Négy év szavakban . . . . , 3\'—
Egy mnnkáaleány gyermekkora.......2 20
Lanrlnger, Közintezménjeink tört. fejlódéso . . „ 2 10
Proletárok vciseskönyvc..........1*10
Földes Béla, A munkaviszonyok egy modern
gyárban ..............3—
A Perrer-gyilkosság...........íJ 20*-
Nokkant k, fsvegyek és árvák.........1\'80
Visszatért hadifoglyok katonai tanácsadója . . , H\'30
Buxa B»rnn, Magyarország igaza........2 20
Ülés Béla, A szellemi munkások és a szocializmus , 2 20 Braua Róbert, Magyarország feldarabolása és a
nemzetiségi kérdés....... . » 4*—
Kalmár AnUl. Az uj válasstótörvény kérdések
és feleletekben.............*\'30
tmnU Zsigmond. általános váVás/to}og......2 Itt
ftreskedósegédek és tisztviselők szolgálati viszonyú 132 Sxalay Vilmos, kcre«k. alk. és magánti^ztVisclók
szolgálati viszonyait szabályozó rendeletek ismert, o 00 í A munkaügyi bíráskodás néptörvény és rendeletek
magyarázatokkul és jegyzetekkel . . . . ,11\'—
A mnnkatlgyl bíráskodásra vonatkozó rendeletek , 2 00 Világosság könyvtáj teljes Sorozat
Dr. Yárady Zs. Martinovics István . . . . . „ 1 00
Dr. Hers, F,mb«rtenyésatés . . . \' . . . , QtO
Petőfi Sándor összes költeményei diszkotésben „ 0*—
Tudományos kalandozások......... 15* —
Bárhol megjelent és hirdetott könyv . ugyanitt kapható.
Pénteken, március 28 án
Harry Higgs sorozat Ill-ik kepe. Frappánsul csodás detektív dráma. — Csak#gy nap
A kanalai
detektív történet 4 mlv. Fösxereplő
Kirendori.\'
Szombat, vaséri^p. Máro.#9. ós 3GT;
A művészi
művész-regény 5 felvonásban.
I Előadások hétköznapokon: Ő es 7 órakor. Vasár- és ünnepei): 3, 41/*» ó es 7 Va órakor.
\\ -. _ . ^ - ~ **" L \'H......^P!
(r tf ^ ^ ^ ff y ^ iit tt
Van szerencsém a t. közönséfltfbecses tudomására hozni, hogy 4 !/a évjrharctéri szolgálat után ujbol vállalok tprminemü fj
kát
kat9
W ugy helyben míto vidék^h. — A nagy-™ érdemű közonség\\b. ^pártfogását kérem
LÉGRÁDÍ JÓZSEF
cserep es palafetfümester Nagykanizsán, Petöfi-ul 25.
^Ignim Yfflttt..SWUM.kWQ
gcserepes
és
itá
APRÚ HIRDETÉS
Mindenes főzőnőt. mindenefc kóc egy elárusltóleányt ellátással ésV ííz azonnal felvesz Toch Miksa veg désc a hadikórháznál.

.mummmkm^VU",^:
n-
íl

Qaramvölgyi es Szemere
dohánynagyáruda és papirkülön-legességek nagy raktára.
VI. Mm srnjeoiílt már fcpM.
Ajánlják viszontelárusitóknak nagy-választéku szivarkahüvelyelket.
O:
Ápolónő házakhoz alánlkoxlljf vidékr is elmegyek. Állandó cim: Régi gimnáziu földszint, ajtó 45. 11
Csengcri-ut 60. sz. alatt kert szép g mőlo&fákkal bérbe esetleg részesedésért kiatfó. Bővebbet Sugár-ut 20. szám alatt. V\'«41T2
MlndencH bocals teljes ellátással felvétetik Teleky-ut 11 szem alatt.

Kis háztartásba főzni tudó bejárónő (reggel 7 órától délután 2 óráig) esetleg Hatal jobb leány állandó alkalmazásra kerestetik április 1-ére. Cim a kiadóban.
Nagykanizsa legolesóbj bevásárlási forrása
t . C 4
divatáruhá
I KAKAShoz
" ••»•\'!• »l\'.l».», \'•■.«> •íl»..

ibet-tér
II»M IHl>llll|ll|n,i>|i •■>•., "
—r
ftií^r-
minden alkalomra vidékre
rendelhető CENTR/%iSZ
porU>4néK (5/bbd
■i 1 . 111» . ¿y.
i \'- *
Hirschler Testvérek
r6ut 2. ,,2o
Norinbergi.jdisz Jt». rövid, szövött és köttöttán nagykereskedése. 3=
Ezen cikkeLlwi Nagykanizsa legol-
-;csóbb. bevásárlási forrás^
nagymozgószlnház
Szams szálloda. Telefon 74j
1 > j
. V ¥ h : : M
Szerdán, csütörtökön és péntel/n
BOBl HERCZEG
operett 4 levonásban, étj^klsércttel. Szombaton, ^sárnap. Jláro. 29., 30.
A budapesti Nemze\\szlnliáz/gysikedi mtisordarebja
99
Társadalmi dráma 4 felvonásban.
ari?xfi . \'tiLz.f.ssrassrjssi-aerste-s^- sstts—.ü.
Előadások hétköznapokon 5 és 7 órakor vasár- és ünnepnapon 3, 5 és 7 órakor.
Elsőrendű muraközi
- S
\' állandóan k
Szoliva Jánosnál,
eresztur
Ügyes kifutóleány
felvétetik a Zala irodájában!

WÉ Gusztáv
Nagykanizsa, V£r
Legfinomabb parfő szes pipereczikke fényképészeti dóig nyosabban kaphatók.
szintén tegjutá-
1117
<roor$ere9tss*wcii0T9«m4
Pontos és szolid klszoli1
Deutsch József íír^03 _
Rövid-, norirtbergfr é^szövöít- .3 áruk nagykeleskedrse.
Betűszedő tanon c
.. . ....... n •\' WfrüSu*» -».«
felvétetik a Zala-nyomdában!
¿i*
ajánlja elsőrendű rnirfőségii j^Tágos és sötétszinli ^söreit, valamint beWjimek; lábbadozoknak mini tápgyógyitalt elismert kiváló minőségű
dupla-maláta tápsörkülönlegességét.
\'. ; .. f».l .....
• - . ■ 11QJ • ....
.. >«.><r .i.«»«» w

XLVI. évfolyam
Nagykanizsa, 1919. Március 29. tiombat,
72. tz4m.
Szorkasztösóg és kiadóhivatali Nagykanizsa, Sugár-ut 4. szAm Szorkosztósógl ós kiadóhivatalt {¿tofonszAm ÍS.\'j Nyomdal 117. i i ■■ ■ 11
A. SZOCIALISTA P.UiT HIVATALOS LAPJA
•in »1 in _............


«Ml
Elótizatési árak i Cqosx évra . . . f 9o»-u. korona 1*01 fcwro. , . . . . 4ft»«~ korona Nogyed ovra . . . fitt\'90 korona Egy hónapra . . . 7*90 korona
aiMMMÍl^xMiiMV^^m«
Fegyverbe magyar proletárok
6 Nagykanizsa, március 28.
A világ minden tájékán felcsapó bolsevista mozgalom végre tudatára ébresztette a párisi „békedclegátiísokar4, hogy a bolsevizmus terjedésének nem lehet fegyverrel gátat. vetni. Párisban mindjobban felülkerekedik az a felfogás, hógy a szóvjetállamokkal "mégis csak tárgyalni kell: a bolsevismiist cl kell ismerni.
Amig azonban a békekonferencián mindjobban érvényesül ez a józanabb felfogás, — a halálra itélt szoldateszka . utolsó, erőfeszítéssel akar újra hatalomra vergődni; az egykori halálos ellenségek : Foch és Hoffmann kezet. nyújtanak egymásnak, hogy a proletárság világuralmát egy utolsó, kétségbeesett kísérlettel megakadályozzák. Ha nem is valószínű a világ eme hóhérainak újból való felülkerekedése, mégis számolnunk kell egy uj, szent háborúval: szükségünk van a Vörös hadseregre!
E lázas hevületü időkben, amelyben az időnek nincsenek előre látható távolságai és talán percek, talán . napok választanak el attól, hogy németajkú proletártestvéreink is győzelmesen, bontják ki & diktatúra vörös lobogóját, - a szélrózsa minden iranyában diadalmasan küzd az orosz szovjetkormány vörös - hadserege és a harctéri győzelem utja egyre közelebb visz az egyesülés felé: amikor-az orosz szovjetköztársaság katonái egyesülhetnek a legújabb szovjetköztársaság hadseregének, • a gyorsan épülő magyar vörös hadseregnek csapataival. Még az egyesülés élőit kell megmutatnunk a magyar proletárság egységét az orosz szovjetköztársasággal: még az egyesülés előtt méltónak kell bizonyulnia vörös hadseregünknek az . oroszokkal való szent szövetségre. Meg kell tudniuk orosz proletórtestvereinknek, hogy Magyarországon erős és Jegyel-mezett előbástyája van az ő milliós hadseregünknek
Magyarország forradalmi kormánya ezért kér uj hadsereget a néptől. A négy éves háború gyötrelmei után nagy -feladat ennek a hadseregnek megteremtése, \' de ennek a húdsereütnek meg ketl. lennie; és nemcsak szükséges, hanem dicsőséges és szent dolog is. Az uj hadsereg, amelyre a magyar tanácsköztársaság bizza tiszta • lobogóját,. lelkes . íéríiak társasága. Férfiaké, akiket nem a zsandár szuronya, nem a börtön, nem a főbe-lövés veszedelme keny.-zciit fegyverbe, hanem a proletárbecsület és öntudat.. Fel hát proletárok, jussatok a helyzet öntudatára és lépjetek be a vörös had-seregbe!
Ebben az uj hadseregben nincsenek rangok, sem csillagok, sem vörös stráfok, nincsenek generálisok és nincsenek — kutyamosók. Csak katonák vannak, akik ellenállhatatlan rohammal most kapaszkodnak fel a társadalom ormaira, ahová addig legfeljebb reménytelen pillantásuk tévedt. \'Enn^k a had-, seregnek fegyelméhez nem kellenek
A forradalmi kormányzótanács hivó szózattal fordul a magyar proletársághoz. Meggyőződésünk, hogy ez a szózat hatalmas visszhangot kelt az országban : Zalamegyében és Nagykanizsán is! Ha millió és millió magyar\' tudott vérezni és meghalni aljas, gaz, idegen célokért, egy uj világ megteremtésének szépséges és örök décsületü müvéhez
Lukachichok,... .nem kell kikötés: ezt a I nem hiányozhatnak a nagyszerű ttta-hadsereget fegyelmezi az a szent lelke- gyar légiók \\ a magyar vörös hadse-sedés, "amely az ifjú tanácsköztársaság reg katonái. Fegyverbe magyar prole valamennyi proletárját hevíti. | tárok !
1»VMMM)#M WM k H
Az antant visszavonja csapatait Oroszországbél.
Az antant tárgyalást kezd a bolsevistákkal.
Newyork, márc, 28. (Radio) Párisból Jelentik: Igen valószínűnek tarifák, hogy az oroszországi északi fronton operáló szövetséges csapatokat a legrövidebb időn belül visszavonják. A négy kormányfő tegnap délutáni tanácskozásairól hivatalos értesítés nem került a nyilvánosságra, azok szerint azonban, akik a béketárgyalások hangulatát ismerik, minden jel arra vall, hogy a szövetséges csapatpkat vissza fogják vonni. . Minél jobban tc/lik az idö, annál inkább kitűnik, hogy ez az egyedüli móa/a a bolsevistákkal váló megegyezésnek.
Newyork, márc. 28. (Radio.) Az Evening Newsnek Jelenük Párisból s Az orosz kérdés ismét előtérbe nyomult a békeértekezleten. A közel Jövőben o békemegbizoltok valamiféle orosz politikában fognak megállapodni.. Hir szerint Bullltt rendkívül kedvező Jelentést tett az oroszorsági helyzetről. Azt mondotta, hogy a Nyugateurópában elterjedt hírektől eltérően bámulatraméltó állami szervezetet talált: mindenki igyekszik rendel teremteni; a vásutközlekedés rendes. Bullltt egy hetet töltött Pélervárolt anélkül, hogy bármilyen veszély fenyegette volna. Dulllffnak nem volt megbízása arra, hogy a szovjet-kormánnyal alkudozásokat kezdjen;" csupán ar állapotok megfigyelésére küldöljék ki. Jelentése mindazonáltal legnagyobb hatással lesz az események fejlődésére és mindinkább megerősödik azon gondolat, mely korábban megnyilvánult a békeértekezletén, - hogy a világ békéjét addig nem lehet biztosítani, amíg a bolsevistákkal valami módon meg nem állapodnak.


.v>4 1 .N 4
FejveNztettKég PArlubav. | hatatlan történelmi ténynek tekinteni Ez volt
Béos, márc. 28. A Mittagposthak jelen- I f ™,asz* a ,8Z0rb kormánynak az olasz bé-
tik Párisból: A magyarországi bolsevista for-rhdalom következtében Párisban \' általános a fejvesztettség, noha a tegnap reggeli lapok igyekeztek megnyugtatni j a közvéleményt. Malletérre tábornok a Matinben irt cikkében hangsúlyozza, hog^ a budapesti bolsevista forradalom következtében és minthogy a német főhadiszállásról is. belsevlst fenyegetés hatlatszik, múlhatatlanul szükséges, hogy mielőbb elküldjék a békeszerződést Budapestre, Berlinbe és Bécsbe aláirás végett. A békedelegátusok a magyarországi események után nem áltatják magukat hiu reményekben ós tudataban vannak, hogy a bolsevizmus átterjed egész Európára.
Oroaemág követet uevez kl Budapestre,
i
"• ""\'Bécs, márc. 28. Az Abcndblatt baseli magánjclentése szerint a Svájczból kiutasított Juilbeaüt az Oroszországi szovjetkoi mány bu-1
dapesti követévé fogják kinevezni.
/
Szerbia bolseviziiituuial fenyegeti a békekontereuclAt.
Bern,\'márc. 28; Nagy - határozottsággal beszélik az antant itteni diplomáciai köreiben,-hogy a bögréd! kormány nehany*nap elö\'t táviratot intézett • párisi békekonferenoiá hoz. amelyben azzn fenysgetödzött, hogy a magyar példát követve, az orosz bolse; vizmushoz fog csatlakozni, ha Jugo»tlávla jogos igényel háttérbe szorulnak és ba a konferencia a londoni szerződést megmásít-
kedelegátusok ama fenyegetődzésére, hogy otthagyják a békekonferenciát, ha Olaszország-\' igényei nem teljesednek bc.
DladalmaHkodnl fog a tómmá-
nlamni.
Béos, márc. 28. Daily News tudósítója táviratozza lapjának Párisból: Egy hónapon belül meglesz a proletárdiktatúra Aufc\'ztriábafí és Olaszországban, három hónap alatt Európa keletén és Középeurópában diadalmaskodni fog a kommunizmus. Akkor azután egész a Rajnáig semmi sem áll útjában, hogy tovább terjeszkedjék.
Ter|ed a utrájk Ansstrlábaii,
. Béoa, márc. 28. A vasutassztrápk a mult éjjel a Nyugatvasut és Ferenc József vasút személyzetére is átterjedt. A vasutasok sztrájkja nem bérsztrájk, hanem politikai sztrájk, mely \' elsősorban a magyarországi tanácsköztársaság megalakulásának hatása aldtt támadt. Az élelmezés késedelmessége miatt a sztrájknak nemzetközi hatása lehet. Az osztrák munkásság nagyr«*ze rokonszenvvet vonzódik a magyar proletársághoz. Délben hivatalos jelentést adtak, ki, .mely szerint ha..legkésőbb holnap nem sikerül a vasutvonalakon megrekedt eieségszállitó vonatokat tovább indítani, akkor Bécsben 1c kell szállítani a napi kenyér-adagot egyelőre a felére.
Béos, márc. 28. Az általános vasutassztrájk átterjedt a Bócs-bádeni helyiérdekű vasútra is. Minthogy a körülbelül 80. kilómé- *
2
ZALA NÉPAKARAT
1919. március 29.

»/vi
ternyire levő magyar határt másképp elérni nem lehet, bérkocsikat bérelnek, amelyek\' 7—12 koronát kérnek kilométerenként, ugy, hogy az ut legalább 000 koronába kerül A tárgyalások a sztrájk befeiezésére folyamatban vannok. A sztrájkolok követelése körülbelül 150 millió koronát jelent, de a kormány csak \'80 milliót akar engedélyezni. A posta, távírda és telefon tisztviselők szintén követelésekkel állottak elő. A telefontisztviselők kijelentették, hogy szolidárisak a vasutasokkal es adott pillanatban szintén sztrájkba lépnek. Nagy agitáció folyik a közüli vasutasok sztrájkra bírására is.
Oroszország katonai akciót \' Imiit tAuiogata*utitira.
London, márc. 28. A Times jelenti Moszkvából: Az orosz szovjetkormány elhatározta, hogy katonai akciót indit a magyar tanácskormány támogatasára. Trockij rendeletben meghagyta a Neva torpedóhadosztály mozgósítását és további korosztályokat is behivott.
Rendeletek.
A főldaiuukáNok tunukabéréiiek uiegállapltáNii,
Budapest márc. 28. A fóldmivelésügyi népbiztos a földmunkások napi munkabérét a következőkben állapította meg: 1. Budapesten és környékén férfiak 30 K, nők 25 K, 15—18 éves tUdc és leányok Jó K, lő éviiéi fiatalabb gyermekek 10 IC. 2. Egyéb" helyeken férfiak 2fi K, nők 20 K, 15—18 éves fiuk és lányok 12 K, 15 évnél fiatalabb gyermekek 8 K. A kerti . munkánál 20ü/o, a kaszás munkánál 10% nuinkabértöbblet jár. Ezen bérnél alacsonyabbat nem lehet megállapítani. Ahol a\' bér magasabb, azt nem lehet leszállítani. IC bérek ellátás nélkül értődnek.
Felemelték a vöröt hadsereg katonainak fizetését,
Budapest, márc. 28. A hadügyi népbiztosság elrendelte, hogy a vörös hadsereg katonái minden olyan esetben, amikor saját helyőrségükön kivűl .teljesítenek szolgálatot, ne napi két korona, hanem napi tiz korona karhatalmi kiküldetési pótdijat kapjanak.
A közalkalmazottak tovAbb kapjak a liAborus segélyt.
r * Budapest, .márc. .28.. A., forradalmi. ,.kor-. mányzótanács a közalhalmazottak ujabb* háborús segélye ügyében elrendelte, hogy a mult év december 29-én kib(í?sájtott rendelet, .mely, a . közalkalmazottak háborús segélyét 1Ö19. év március \'végiig meghosszabbította, további két hónappal, vagyis április és május hónapokra meghosszabbíttatott. Vagyis a közalkalmazottak ezen» két utóbbi hónapra is megkapják az 1917-ben inegállapitptt háborús segélyeket. A beszerzési előlegek havi, felhavi, vagy heti törlesztései .részleteinek levonását pedig április és május hónapokra fel kéfl függeszteni. Ezenkívül az előbbi rendelkezések odamódosulnak, hogy a kizárólag tiszteletdíjjal alkalmazottak, akik eddig háborús segélyt nem kaptak, folyó év január elsejétől kezdve háborús segélyben részesülnek, de csak azok, akiknek állásuk, mely után tiszteletdijat kapják, főfoglalkozásuk és akiknek ezen foglalkozás munkában és időben olyan lekötöttséget jelent, amely megfelel egy rendszeres illotmériyék "mellett alkalmazott tisztviselő, kezelő,\'dijnok vagy altiszt lekötöttségének. \' .
*
A kórházi lelkészeket és apAcákat elmozdít ott Ak.
Budapest, márc. 28. A népbiztosok a fővárosi kórházak vezetésével egy-egy szellemi és egy-egy llzikH* munkást bizták meg, akiknek egyiKe férfi, másik pedig clvtai A fővárosi közkor házakban szolgálatot teljesítő segédlelkészeket és lelkészeket szolgálatuktól • mai napon felmentették ós felhívták őket, hogy a közkórházakban l<ayő lakásaikat huszonnégyórán belül, hagyják el és bocsássák a kórház-vezetőség rendelkezésére. Ugyancsak elren-• delto a népbiztosság, hogy a . fővárosi, közkórházakban levő összes apácák a rendelet
kézhezvételétől * számított huszonnégy órán belül elhagyni-tartoznak, a kórházakat, kivéve a mütőnői szolgálatra és pavilon-vezetésre beosított testvéreket, akik további intézkedésig a kórházakban maradhatnak. Az elbocsátottak helyét a kórházvezetőség tartozik azonnal a szakszervezet közvetítésével világi \'ápolónőkkel betöltetni. Egy további rendelet ugy módosítja e* rendelkezéseket, hogy mindazon ápolónők, akik a rendből kilépnek és mint világi ápolónők hajlandók szolgálatot teljesíteni, a közkórházakban továbbra helyükön maradhatnak. Ez esetben világi ápolónői ruhákat kapnak-.
Leszállították a kislakások
bérelt.
Budapest, márc. 28. A Vörös U/sdg jelenti: A kormány elrendelte a kislakások bérelnek lesiál\'hását. Az óvi 2000 koronánál kisebb lakbéreket 20 százalékkal csökkentik. A rendelet a havi lakbérfizetésnél elsején, á hegyedóvi lakbérfizetésnél pedig május elsején lép életbe.\' Az erre vonatkozó rendelet holnap fog triegjelennl
A Vörös Hadseregbe jelentkezzék életkorra való tekintet nélkül minden kiképzett proletár katona.
riiK&ft.

márolus
29
Szombat
A nap kél 5 ói« 51 perckor, nyugszik G óra 21 perckor.
A hold kél éjjel*3 óra 41 pe ckor, nyugszik délután 2 óra 20 perckor
A szélrózsa
minden irányából már hozza felénk a szél távoli forradalmak morajé\'.. Oroszországban, Németországban, sőt Au/ztiiában is a\' népek egy uj világ mcgtereipiésére gyűjtik erejüket. Ezt írja a Humanité ci nü francia lap. S ebben a morajlásban benne van, Magyarország dörgedelmes hangja is, amely talán ma. még mornjlásszerüen hallatszik Krauciaországban s a többi antant-államokban, holnap azonban fülsiketítő villámlásként csaphat a\'béketár-Ljgftl«»»taliira. lvocseg-roj>og Magyaror-, [ szágon a régi birodalmi rend sv IVeYyéh\'1\' irtor" épül a nagyszerű, a hatalmas tető, amely alatt egyenlő és boldog lesz a magyar népcsaládnak minden tagja. Ebben a hatalmas munkában megbecsülhetetlen \'részük , van a nagykanizsai szociáldemokratáidnak is, akik kitűnő szervezetts fűkkel, bámulatos agilitásukkal szinte egyedül állnak a Dunántulon. Vármegyénk — talán rövid idő kérdése — sorsdöntő események színhelye lesz. Ezekben a napokban sorsdöntő szerep vár a kanizsai inünkasszérveíetekrc* is:\' Ebből- a -szerepből a kanizsai munkásságot szűkebb szereplési lérrc szorítani annyit jelenteno. mint az eredményeket nemcsak kockáztatni, de majdnem-meghiúsítani. Abból a munkából, amely ma a vörös forradalom minden szervére vár, — a kanizsai munkásságnak . oroszlánrészt kell juttatni, mert erre predesztinálja őt. a város fontos fekvése, közlekedési hálózata, a párt évtizedes szervezete, kipróbált, régi elvhiisége. Éppen- ezert-mindenkinek támogatni kell, .kör, vetelni kell, hogy a nagykanizsai „pártszervezetnek a munka.irányitasában, .a vezetékben, legmesszebbmenő tér jusson. Ez már nem lokális, hanem országos érdek s a proletária-tus érdekei ellen vél, aki a proletár-forradalom egyik legéletrevalóbb szervét tétlenségre akarná kárhoztatni, Ezt meg kell.\'érteni min* d nütt s követni kell a keszthelyi • példád amely nagyszerű m gértésé Nagykanizsa szerepének, hivaióttságának.
— FELHÍVÁS! A direktórium felszólítja mindazokat, akiknek BÁRMILY tégy-ver van birtokában, azt legkésőbb e hó 31»élg szolgáltassák be. Akik ezen rendeletnek eleget neui tesznek, forradalmi tőrvényszék elé leszpek állítva.
— Keszthely a nagykanizsai direktóriumhoz való csatolását kéri. Keszthelyi tudósítónk jelenti: A kfcszthelyr direktórium hiVataloa közlése szerint a keszthelyi munkás-, panaszt- és katonatanácsok a tegnapi nap folyamán tartott ülésükön egységesen állástfoglaltak Zalavármegye közigazgatásának Nagykanizsa és Zalaegerszeg közötti megosztása mellett. Az ülés határozatban kimondotta, hogy ragaszkodik, a keszthelyi járásnak Nagykanizsához való csatolásához s ebben a Urgyban lépéseket tesznek a belügyi népbiztosnál. Ugyanily állásfoglalásra számithatunk a keszthelyi-járás jegyzőinek és szolgabiráinak részéről is, akik egyenkint már a keszthelyi, járásnak - Nagykanizsa közigazgatása alá helyezése mellett határoztak.
— A csendőrség a vörös hadseregben.
A csendőrség, amely már a proletárforrada-lom előtt is számos tanújelét adta /i szocialista párthoz való ragaszkodásnak — szintén tagjává lett a nemzetközi vörös hadseregnek. A J 7000 tagqt számláló Csendőrszakszcrvczot e hónap 10-én tartott ülésén kifejezte csend-őrelvtársainknak ait a készségét, hogy ameny-nyib.cn a proletátiátus érdeke ugy kívánja, készek az idegen imperiálisták ellen teljes erővel felvenni a harcot. CsendcVeJviársainkat a bűnös, burzsoá társadalom a saját maga rendjének /oltalmazására használta fel, de most már nem lesz hatalom, amely a proletárcsendőrt proletártestvére elleni harcra kény-szcriihesse.
—• A szociális Ipargazdasági párt belépett a szoclállsta pártba. A szociális ipar-gazdaságr\':p®t; legutóbb taitott ülésén határo-zatilag kimondotta, hogy az eges* párt, mély\' 700 tagot számlál, belép a nagykanizsai szocialista pártba. A szociális ipargazdasági politikai párt az elnöklő Hof/mann Henrik cívtárs előterjesztésére a változott politikai viszonyokra való. tekintettel megállapította, hogy a párt, mint politikai párt tovább nem működhetik és miután a szociális ipargazdasági párt és a szociálista párt között a múltbanellentétek nem voltak, ajánlotta a szociálista pártba való röktöni belépést. Ehez a tárgyhoz hozzászólott\'még Sinikovia fcándor. elvtárs és figyel-\' meztette a jelenlevő .választmányi tagokat, hogy az uj társadalmi és tcfmelési rend megvalósításában, mely a kisipar jövőjére nagy kihatással lesz, támogassák a szociálista pártot és beleilleszkedve a mai helyzetbe vegyenek részt az alakuló munkában, jnert le kell rombolni a régi bűnös rendszer minden maradványát. Kérte a választmány t, hogy a Munkás-T&tifcsbn -^vrtran- tagokat- delegáljon,o-Akdtnek személte garancia arra, hogy a szociálista állam megteremtés minden erejükkel munkálkodni fognak. Az ülés az előterjesztett indítványt teljes. cgés2ébgu elfogadta és ugyanekkor határozatilag kötelezővé tette av párt összes tagjaira a Zala-Népakaratra mint a szociálista párt hivatalos lapjára való olőtlizctéstk A szociális ipargazdasági párt, mint gazdasági párt továbbra is fenmarad, amely a Munkástanácsba Goldberger Vilmost, Simkovics Sándor., fancsecz Jmro és Szántó-, Géza elvtársa-., kat delegálta.
— Zalaegerszegen oroszok Is belépek a vörös hadseregbe. Zalaegerszegi tudóbitónk jelonti: A politikai hatalomnak a proletárok által való átvétele óta Zalaegerszegen nagy propagandát fejtenek ki a \' vörös hadseregbe való j jelentkezés mellett Javarészt megbízható ipari munkások jelentkeznek, — akiket kiképzés végett rögtön csapatalakulatokba osztanak be. Eddig 280-an jelenitke?tek a. vörös*hadseregbo való felvétel iránt, akik között 20 orQ$£. alattvaló van. Az oroszok kijelentették, hogy kötelességüknek tartják\' a szovjet kormányt minden erejükből támogatni és készek az életüket is feláldozni az igazságos társadalmi és termelési rendnek az egész világon való kiharcolásáért.
A hadirokkantak, hadlárvák és hadiözvegyek szövetsége énesiu tagját,
hogy áprits h5 elsején délelőtt 10 óilfól kezdve a nagytrafikban dohányt vásájpnat-nak. Tagsági igazolványát mindenki^^oteles felmutatni. Egyben felhívja a szöv^fég azokat avhadiözvegyeket és árvákat, j^nk a nagy-trafikban állást óhajtsak ejkyerni, hogy ebbeli szándékbkat Sze\\ V.u/T pénztárosnál (Fő-ut 8.) jelentsék be. ^^
1919. mártiUí 29
— Keszthelyen rend van. Keszthelyi
tudósítónk jelenti : A-keszthelyi járási direktórium négy nappal ezelőtt megalakult, tagjai: fodor Imre, Padi Sándor és Kiss Géza elvtársak lettek. A járás területén a paraszttanácsok alakulóban vannak s jelentik a csatlakozásukat a szovjetköztársasághoz. a keszthelyi járás területén mindenütt a legnagyobb csend, rend ós\' nyugalom uralkodik, a lakosság megértéssel fogadta a változott viszonyokat. A toborzást nagy apparátussal folytatják, A proletárdiktatúra meghirdetése óta eddig 3")0 ipari munkás jelentkezett a vörös hadseregbe. A keszthelyi papság egy tegnap tartott értekezletén elhatározta; hogy a szovjetkormányt minden erejéből támogatni fogia. Az értekezlet kimondotta, hogy a szószékről .fel fogják szólítani az embereket a tanácskormány rendeleteinek pontos betartására és ki fogják őket oktatni a szociálista államban levő kötelességeikre. Keszthely osztatlanul a szovjetkormány mellett .foglalt állást s azok az elemek, amelyek eddig még nem szívódtak fel a •szociálista \'pártba, ma már tömegesen jelentkeznek ugy, hogy egész Keszthely tagja a pártnak. A tegnapi nap folyamán a gazdasági akadémia összes hallgatói a tanári karral egyetemben léptek be a pártba s nemsokára rá megjelent a párttitkárság-előtt- a keszthelyi katholikus főgimnázium tanári kara is a VII. és VIII. osztályok növendékeivel, akik szintén bejelentették a belépésüket. A keszthelyi direktórium, a tegnapi, nappal birtokába vette a Keszthelyi Hirlap cimü hetilapot, mely a jövőben Testvériség címen mint a keszthelyi szociálista párt hivatalos lapja-jelcnik meg.
----A.kereskedők egyesülete belépett
a szocialista-pártba. A Nagykanizsán székelő Nagykan\'zsa és vidéke kereskedőinek egyesülete legutóbb tartott ülésén elhatározta, a szocialista pártba való belépését. A Nagykanizsa és vidéke kereskedőinek egyesülete e hó 27-én 102 taggal belépett a nagykanizsai szocialista pártba:
— Hoffmann Jenőt szabadlábra helyezték. Hoffmann Jenő leszerelt tartalékos hadnagyot, akit kedden a pártegység, és a tanácsköztársaság ellen\' irányult níílködése miatt letartóztattak, tegnap délután szabadon bocsájtották. Hoftmannt a letartóztatásakor tanusjtott zavaros előadása és abnormális viselkedése miatt orvosi megfigyelés alá helyezték, melynek eredményéről ma számolt, be a két kiküldött orvos elvtárs. Ezen megállapítás szerint HoíTmann Jenő beszámíthatatlan állapotban van, azonban sem ön-, sem közveszélyes elmebajban nem szenved. Az orvosi szakvélemény beérkezése utnn tekintve; hogy HofTmannt nem találták a közre veszélyesnek, tegnap este átadták a családjának.
— Kinevezés. Vida Lajos elvtárs a főbírói lúvatalhoz beosztott ellenőrző biztos — megrendült egészségi állapotára való hivatkozással — állásáról lemondott. Helyébe a direktórium ellenőrző biztosnak tfr. Elek-Mór elvtársat nevezte ki.
— Megalakult a falusi jegyzők szakszervezeted Zalaegerszegi tudósítónk jelenti: Tegnap mintegy háromszáz jegyző jelenlétében gyűlést tartottak Zalavármegye jegyzői, amelyen határozatilag kimondották a szocialista pártba való belépésüket. Ezután megalakították a zalavármegyei jegyzők- szakszer-, vgzetét és járásonként bizalmi testületeket választottak, amelyeknek delegáltjai a főszol-gabirák működésének ellenőrzésére lesznek hivatva.. A főszolgabirákat ellenőrző bizalmi-Jérflak kiküldése a közeli napokban megtörténik.
\\ — Vasúti-Intéző bizottság. A szociáli-záíó népbiztos felhívására a mái nappal meg-\' alakult Nagykanizsán a vasúti-intéző bizottság. Tagjai lettek: Balázs Ernő, Szűcs Ferenc és Bognár Adolf elvtársak. A vasúti intéző bizottság a nagykanizsai pályaudvar Üzeme felett a legfőbb ellenőrzési és intéző hatalmat\'gyakorolja. A Vasúti intéző- bizottság által kiadott rendeleteket és utasításokat a szolgálati ✓ főhökségek haladéktalanul és ellentmondás nélkül tartoznak végrehajtani. Az intéző bizottság tagjaira nézve a központi vasúti direktórium utasításai mérvadók.
Községi direktóriumok. A várme gyében a községi .direktóriumok megalakítása
ZALA-NÉPAKARAT
már a befejezéshez közeledik. Eddig a követ kező községek . jelentették be a direktórium megalakítását: Kövcskál, Alsólendva, Kővá-góőrs, Páka, Csabrcndek, Balatonfüred, ZalA-szontgrót, Lenti, Csopak,\' Gutorfolde, Lesence-\' tomaj, Zalaszentiván, Bucsuszentlászló, Szent-andrás, Söjtör, Dióskál, Kelsőrajk. Nagygörbő, Zalabaksa, Pacsa, Devecser, Zalaszántó, Sármellék, .Sümeg, Nova, Csesztreg,- Baktüttős, Nemestördemic és Nemesgulács községek.
— A készlétek összeírása. Az üzletekben felhalmozott anyag- és árukészlet leltározása a mai nappal megkezdődik. Ma reggel ViS órakor minden üzletben — ugy a zárva tartott," mint a nyitva levő üzletekben — kezdetét veszi az összeirás munkája. A. leltározást az üzlet ^alkalmazottai .a Magánalkalmazottak szakszervezetének egy-egy bizalmi« fórfiával egyetemben fogják elvégezni. A bizalmiférflak a munkanélküli elvtársakból kerülnek ki. Minden bizalmiféríi a direktórium aláírásával és pecsétjével ellátott „M^hatal-mazás"-t kap.. Az- üzletek csakis az ilyen igazolványokkal-ellátott bizalmiférfiak felhívására nyithatók ki. A bizalmiférflak 25\' korona napidíjat kapnak. A leltározás befejezte után az eddig zárva tartott üzleteket ismét be kell zárnia
Az épitőmtmkaügyl tanács -31-án,
hétfőn este 0 órakor helyiségében (Sugár-ut, Kis-Korona) ülést tart, amelyre ez összes tagok pontos megjelenését kéri a munkaügyi biztos.
— Német nyelvtanfolyam. A Haladás kulturális egyesület német társalgási nyelvtanfolyamot nyit heti 3 órában. Az önköltségek fedezésére tagok 4 K-t; nem tagok-8 K dijat fizetnek havonkint, Jelentkezni lehet hétfőn délután fél 5—0 óráig az egyesület Főút 2!. sz. alatti helyiségében. .
-— Az Építő Mu kafigyl Tanács a kö-
\'vetkező hirdetményt bocsátotta ki: Nagykanizsa város- területén letelepedett, az építési szakmába tartozó szellemi munkásokat úgymint építész, építőmester, építési rajzolók és egyéb az építési szakmában dolgozó fojmun-kasokat, hogy foglalkoztatásuk érdekében ,március 31-én délelőtt az EpitŐ Munkaügyi Tanács Sugár-uti (Kis-Korona) helyiségében jelentkezzenek. Az Építő Munkaügyi Tanács.
— A Világ nagymozgóban szombat és vasárnap az nOÍzl vihar" cimü 4 felvonásos társadalmi , dráma kerül- bemutatóra, melynek főszerepeit Gombaszögi Ella és Irén, Balassa Jenő és Lajthay Károly játszák.
—• A Hadviselt Szellemi Munkások zelemegyoi.egyesülete tegnap este a Polgári Egylet nagytermében a megszokottságból messzi kiütköző estélyt rendezett. A Polgári Egylet ócska, megszokott, szürke színpada helyett a modern színpadi felépítésnek — az eszközök tökéletlenségé miatt —. legalább erős akarását láttuk. A kiáltó lehetetlenségek ós művészi abnormitások, amelyet a színpad bosszantó ferdeségei okoznak s amik még a legjobb akarásu és képességekkel telitett művészi előadás élvezését is lehetetlenné teszik —. tegnap, este eltűntek. A kosztümök ízlésesek cs" stílusosak vóllak. A\' thtlsor \' ösízeálli- i tása kedves volt, tinóm és bufelejtető s ami a legfontosabb: a kétségbeesésig megunt .estély* — műsorokhoz semmiben sem hasonlított. — M ndezekért pedig Banha Agáiba asszonyé a dicséret és a dicsőség. Bartha Agátha művészember,^ az ízlésnek- és tehetségnek, az érzéseknek és az invenciónak- meleg harmóniája a lelke. Szereti a szépet és harcol érte. Dolgozik, fárad, rendez, ír, előad, csakhogy gyönyörűséget szerezhesson az emberekpek, akiknek öröme az ő legnagyobb, boldogsága. Itt\'adjuk át-f^ki.jnindazok. köszönetét, akiknek pár óráca fc*j*w)Uta.ta, hogy szép is ic-het az élet. tnűsor maga egy komoly
ós egy víg részre oszlott. Az első részt Mezó Ferenc dr. konferálta azzal a kedves humorral, amiért az egész város régen megszerette. Garamvöf+yi Iván rövid idő alatt a közönség kedvence lett Tegnap ismét\' uj megvitágitás-ban mutatkozott be: Ernőd Tamás tinóm verseit szavalta. Garamvölgvi ebben a zsánerban te ugyanaz a kész, befejezett művészember, akit eddig is minden alkalommal megcsodáltunk. Kovdcs István és Hetiai Beáta énekszámai, Kramer Eiídre aktualis kupiéi, buda-
| pesti erőket hoztak az eszünkbe. Mindegyi-i küknek hatalmas sikere volt. Pap József kedves gúnnyal megírt pompás kis blüettjón so* kat kacagott a közönség. Ez a kacagás va darab és szereplőinek legjobb kritikája. — Az ismert kvartett a régi tökéletességgel játszott. A „tingli-tangli* egész csomó szereplőjéről lehetetlen külön-külön megemlékeznünk. \'Mindenkiről csak ugyanazt írhatjuk: tökéletes volt. Stelner Mancika érzéssel, technikával megtáncolt, molegtonusu szolója ötlik hirtelen az eszünkbe. Bartha Agáiba\' és Krdmer László táncduója frappánsan hatott. Pap József az impresszárió szerepében mutatott tökéletesen, befejezett alakítást. Az estély egyik legfőbb szereplője volt 6.\' És* rajtuk kivül az a sok bájos, kedves tiíatal lány és tehetséges féi fiszerfcplő,\'akik mindannyian- tökéletc-sen megálltak a helyüket. Bartha Agáthának, a tingli-tangli színre alkalmazójának, a művészi esemény megteremtőjének meg kell köszönnünk mégegyszer a minden disszonáns érzés nélkül eltöltött estét.
— Meghívó. A nagykanizsai cipész-j csizmadia iparosok szakosztájya ma sjptn-. baton este 7 órakor az Ipartestület hj^isé-gében szakgyülést tart. Kéretnek \\az összes tagok a megjelenésre.
— A magántisztviselők es^ kereskedelmi alkalmazottak folyó hó 29-4n Ö^Srai kezdettel táncestélyt tártnak. A reúdez/ség.
— Lehár Fereno a hírneves zeffeszerző. is filmszínész lett, ugyanis az Uránia a mult-korra hirdetett, xie a megszállott területről meg nem kapott, a Művészet diadalútja cimü remek drámát fogja bemutatni ma szombaton és vasárnap s amelynek főszerepeit Léhát Ferenc, Lúth Ila cs Elga Beck játszák.
— Megérkeztek a tavaszi és- nyári divatlapok FischeI Fülöp Fiai könyvkereskedésébe.
Rokkantgyűlés. Kovács József és Klobucsár Adolf rokkant katonák a rokkant eltársakat és hadiözvegyeket gyűlésre kérik a Munkásotthonba. A tárgy fontosságára való tekintettel minél nagyobb számban való megjelenést kérnek. . .
— Felülfizetések a vas- és fémmunkások mulatságán. A nagykanizsai vas- és fémmunkások f: hó 23-á\'n megtartott mulatságán a következő felülfizetesek történtek: l\'rager Ferenc Glasgál Vilftios, Ungár Henrich 100 —100 K, Schwarc Gusztáv 75 K, Sinko-vícs Sándor 53 K, Stern József 50 K, dr. Naimart Aladár 40 K, Goldhammer Károly 25 K, Müller N. 50 K, Rechnítzer Mór 50 K, dr. Havas Hugó 20 K, Simon György 20 K, dr. Barta N. 10 Kv Veisei; János 20 K, dr. Rónai Jenő 10 K, . Mendlovics József 10 K, Popp Ernő 10 -K, Vojkovics István 5 K, N. N. 2 K, Satler László 5 K, Veiszerstern Jajjka 4 K, Lukácsi Gyula l K, Vidor Imre 0 K; Meskó József 3 K, Salgó Jenő 3 K, N. N. 10 K, Abonyi Sándor 5 K, Fischl L. 20 K, Berényi Árpád 20 K. összesen 824 K.
— Iskolai hegedűk, vonók, hurok kaphatók Fischel Fíjlöp Fia hangszerraktárában, Nagykanizsán.
PártUgyek.
Felkérjük a sza szervezetek vezetőségeit, hogy a „PártUgyek" rovatba teendő közleményeikeUzerkesztőségünkhöz szíveskedjenek eljuttatni..
A Szociálista Fejmunkások Szabadszervezetének ideiglenes titkársága Kisfaludy-utca 17 a. 1. emelet alatt működik. Hivatalos órák d. e. 40— 14 • tg.
Ifjúmunkások ügyeimébe. Vasárnap, & hő -MO-an 3 órakor a Munkásotthonban | értekezletet tartunk, amelyen minden Ifjúmunkás köteles megjelenni. A vezetőség.
A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete folyó hó 30-án délután 3 órakor • taggyűlést tart fontos ügyben Minden tag megjelenése kötelező. ........ •\' 4 ••
Szervezkedés. Fölhívjuk a Nagykanizsa
ós vidéke kereskedői egyesületének tagjait, hogA e hó 3-án, vasárnap délelőtt 10 órakor szervezkedés céljából az egyesület helyisé-goben (Fő-ut 24.) okvetlen megjelenni szíveskedjenek. Az elnökség.
1919 március 29
ZALA-NÉPAKARAT
Időszerű könyvek
171 I A nagymoigóiilihái
\' VI LAU Szarvas szálloda, TelefoÉ4.sr. \\ Szombaton, vasárnap. Máro. 29K 30.
1 A budapesti Nemzeti Színház nagysikerű mifrdarabja
flRANIA mozgókép-palota
Uiidlllll HoiflooTt-n. i Ttlufrn 25S
Szombat, vasárnap. Máro 29. A 30
gény 5 felvjfrasban
muvesz
Társadalmi d&ma 4 felvemásban
Hétfőn ós kedden. Mái
Carmen CartelllÉ és Vándd
Kalandor-dráníVÍV felvonásban
szerelmi torlúnet 4 felvonásban
IClőadások hétköznapokon 5 és ? órakor vasár- és ünnepnapon 3, 5 és 7 órakor.
Előadások hétköznapokon: 5 és 7 órakor, Vasár- és ünnepen : 3, 47*, 0 és 7V* órakor,
Káposzta bolgár óriási 80-85 % tisztaság
Vöröshagyma makói.........
„ zittaul sárga .........
Saláta májusi király elsőrendű ..........
Laboda kerekmagu téli ... .........
Sárgarépa amsterdami üzdei
n% James vörös V.. ... *......
„ Flakker vörös \\ ... .....
„ Campion .....\\ ... ......
Ugorka középhosszú zü!d ...\\........
Nyárlretek .................
Hónaposretek bevált fajták .....\\......
Karfiol korai és kései adagla ... V.. ... Kelkáposzta korai és kései ... ... Bimbóskel ... ..w. ...
Leveleskel ... ... ... ... ... • ...
Vöröskáposzta ...............\\ ...
Kerékrépa ..................1...
Czéklarépa ..................
Zeller prágai, őrlés
Petrezselyem hosszú.........../ ».,
Metélő petrezselyem, fodros......... I..
Pasztlnák .................. 1.
Mezei saláta...................I
Kerti zsázsa ... ..... .1
Sárgatök indátlan...... ......., .1
Sütőtök óriási... ............ .A
Sárgadinnye vegyes ...............1
Görögdinnye vegyes ...............\\
Paprika szegedi a.................\\
■tt • bolgár edes, ... ... . délmagyárországi Mammuth
Paradicsom. Juliusi Matador ad.......
• „ magyar óriás „ ... ...
„ vegyes fajok ........
Porrée brabanll téli ...... ......
Kapor ... ... ... ... ...
Majorána francia adagja .........
Tarlórépa dániai sárga .........
„ kerek fehér vörösfejü ......
Dughagyma zittaul sárga napi árban.
Házimunkához értő leány vagv fJszony bejárónőnek felvétetik 100 koronaXptés és koszttal. Miltényi-étkezde. Kazinczi-u. 53. sz.
.... .. Mindene« kocáid teljes ellátással felvétetik Teleky-ut 11 szám alatt.
ElsőrendU murakö
... >. állandóan kaphatók ;f: t«*
Szoliva Jánosnál, Mnrakemztnr
minden algypni-a vidékre Is meg-rendelhető C0WfRÁL SZÁLLODA
Főárjegyzékemet kívánatra ingyen és bérmentve küldöm
p o r* * s» n é 1« (szobapincér.)
magkereskedő Temesvár
legnagyobb választókban olcsó órórt ■■■■ ,j-
ruházában a „Kék ihoz". Telefon 388.
XLVI. évfolyam
Nagykanizsa, 1919. Március 30. Vasárnap. \'
79v izám.

Saarkasztösóg ón Kiadóhivatal: Nagykanizsa, Sugár-ut 4. «iám Szarkosztóaégl ós kiadóhivatalt talefonsxám 78. : Nyomdal 117.
■ Ml" urn0**0m
A SZOCIALISTA PÁHT HIVATALOS LAPJA
HMM

Proletárt egyeSem,
Nagykanizsa, március 29
Á belpolitika legelső és legnagyobb feladata most: a proletáriátusnak azt az egységét, amely egy héttel .ezelőtt olyan örvendetes gyorsasággal állott helyre, meg is tartani. Soha nem volt olyan idő \' Magyarország munkástörténelmében, amikor a fegyelemre nagyobb szükség leit volna, mint ifjú uralmunk első napjaiban. A\' vezetők semmiféle áldozatot ne so-kalljanak, ha ezt a célt lehet vele elérni: se engedékenységet, ha engedékenységre van szükség,.. se energiát, ha energia "kell Rettenetes lenne, há az .ellenséges, tenger közepén, kis magyar szigetünk déli és legkritikusabb pontján: Zala-mcgycben — megbomolna a proletárság vasfcgyelme, vagy éppen testvérharc törne ki. Soha Lassale szép s&ava nem volt annyira igaz, mint ma: a proletariátus az a szikla, amelyre a jövő temploma épül föl. Aki ezt a sziklát repeszt-. geti, vagy robbantgatja, az bünt követ el a jövővel ós a jelennel szemben,
¡•yermekei és a munkatestvérei ellen. •
Nagykanizsán eddig egyetlen. csepp vér sem hullott az uj forradalom óta. A vérontást azért lehetett elkerülni, mert a prolctáriátus egységes és fegyelmezett volt. Aki az egységet kockára teszi, az proletárvért akar ontani és ellensége a pföletaríátusrialc. Aki arv egységet --kockára teszi, az az uj társadalom felépítésének nehéz munkáját szabotálja. Csak az egységes és fegyelmezett proletár iá-tussal szemben nincs elléntállds; csak a fegyelmezett prolctáriátus lehet felsőbb ségesen nyugodt és következetes; csak az egységes proletariátus tarthat rendet és nyugalmat lefelé és csinálhat eredményes politikát kifelé.
Az, hogy Nagykanizsán egyetlen csepp vér eddig ki nem folyt, bizonyos értelemben hatékonyabb propaganda a proletárdiktatúra számára, mint minden -elméleti meggyőzes. Íme: nem igaz, hogy proletárdiktatúra pusztit és öldököl; a vörös terror csak válasz a fehér terrorra; itt rend van, r itt nyugalom van, itt munka folyik. És éz nem azért érték, mintha-a kapitalista . társadalmat lehetne veíe meggyőzni (nem lehet, de nem is kell!), Jianem érték azért, mert a szomszédos szerb, horvát, olasz és osztrák proletárt lehet vele megnyerni.
Etófiistésl Arak i Egén ávra .... 90«— koroea Fal Óvra. ..... 45\'— korona Nsuy*d évra . . . 22-50 korona Egy hónapra .... 7*50 korona
mm+m■ ■ ■ < ■■ ■ ■ ....... >*
I
megmutassa nekik, amit az \' orosz egészen más körülmények között nem mutathatott meg: a proletárdiktatúra igenis tud kíméletlen lenni, ha kelt, de felesleges nitídon egyetlen csepp vért ki nem ont. A vörös uralomnak ez a munkásgondolkozásban oly mélyen . gyökeredző humanitása uj es nagy erőt ad a keletről nyugat felé nyomuló históriai áramlatnak. Moszkva messze, van Zag-.. rebtől, Fiúmétól és Laibachtól, Nagy-
1
kanizsa ellenben közel . van Egységet és %fegyelmet magunk között, elvtársak! Egységet és> fegyelmet, mert ez uralmunk alapja, hatalmunk megerősítése, jövőnk záloga, a győzelem, vagy pusztulás kérdésé. Ez vésődjön mélyen minden igazi proletár emlékezetébe, ezt követeljük mindenütt és az ^önfegyelmezés legyen az a messzire világító erény, amelyről megismerjük egymást. (L J.)
ixu
Kun Béla elvtárs a helyzetről.
„A földkereksón minden népévei békében akarunk élni."
liccis, márc 29. A Presse rmürtkölársa beszélgetést folytatott Kun fóeia külügyi népbiztos elvtárssal, aki a következő kijelentést tette:
— /1z antant magatartása velünk szemben nem változott. Semmi sem mutál arra, hogy az antant katonai intézkedéseket tett volna ellenünk.\' AT erről szóló hírek nem ellenőrizhetők A kormány a béke álláspontján áll: a földkerekség minden népével békében akarunk élni. Nem állunk u területi integr fás alapján és az antanttal nem vagyunk hadiállapotban Meg vagyok \'győződve, hogy a lépés, amelyet Magyarország telt, irányunkban kedve\'őcn hangolja <1 népeket és a proletárokat. Viszonyunk a semleges államokhoz változatlanul jóy Német-Ariszíriához pedig\' különösen barátságos. Mihelyt módunkban lesz, Német-Ausztriát haladéktalanul ellátluk. Azt hisszük, hogy a magyar proletariátus az osztrák proletariátussal való szolidaritás szempontjából hajlandó lesz nélkülözések elviselésére is. Németországhoz való viszonyunkat illetőleg ugyanezt mondhatom. (Jazdaságt határokat egyál/aldn nem isrherünk más népekkel szemben, éppoly kevéssé Oroszországgal. mint Franciaországgal, vagy más államokkal szemben. A szocialisták és kommunisták összeolvadása már teljesen megtörtént: a kommunistáknak az egyesülésben szemernyit sem kellett engednibk elveikből. A harmónia teljes, élelmiszerek kérdésében nem állunk jól, • de nem is olyan rosszul, mini azelőtt. A városok és falvak testvéries szolidaritását a kapitalizmus elválasztó falának ledöntése lehetővé lelte. A rendelkezésre álló készletek igazságos elosztásával fogunk küzdeni az inség ellen. , A gazdagok élelmezés) privilégiuma megszűnt és az élelmezési viszonyok a proletariátus javára tolódtak el. Vidékről ama közléseket kapjuk, hogy a volt kisgazdapárt belépett a kommunista pártba tartozik. A vörös
hadseregnek nincsenek agresszív szándékai: feladata a diktatúrát amely az átmehet biztosítására szükséges, vérontás nélkül támogatni. A prolctáriátus lelkesedéssel siet a vörös hadseregbe azzal az elszántsággál, hogy% megvédik ¿1 földet és a. gyárakat, amelyek már az övéik. A vidékről érkező hirek nagyon kedvezőek. A forradalom mindenütt rendben, vérontás nélkül ment végbe.

A kormányzótanács njabb rendeletei.
Köztulajduuban az lekoIAk,
Budapest, márc. 2í>. A "íorradáfmi kormányzótanács rendeletet adott ki a nevelési ós oktatási intézetek köztulajdonba vételéről: A tanácsköztársaság az oktatás ügyét állami feladatnak tekinti, ennélfogva minden nem állami nevelési és oktatási intézetet köztulajdonba vesz. A tanácsköztársaság a- nem állami intézetek alkalmazottai közül azokat, akik a feltételeknek megfelelnek, átveszi szolgálatába, az egyházi személyeket: papokat, szerzeteseket és apácákat azonban csak akkor, ha Világ! személyek lesznek.
Kötelező bétegségl és baleset* biztoftltAft.
Budapest, márc, 29. A forradalmi kormányzótanács a következő rendeletet adta ki: - . ,,, . . , , , A betegségi és balesetbiztosítás hatálya alatt
A vejünk határos államok^ munkássága. munHÓS# a körmUnkás is. Munkás
nak nagy része még mindig nacionalista mindenkinkhöz,\' vagy maptánszolgálatban vezetés alatt van. Miért? Nem uto só munkabér vagy fizetés fejében dogozik. A
sorban azért, mert egy kiterjedt propaganda szinte ellenállhatatlanul szuggerálta neki, hogy a proletárdiktatúra csak rombolás, csak kegyetlenkedés, csak vér-
•■>»■- y .• • a . > £ i. \' ka
betegségi segélyre való jogosultság a betegség kezdetétől számított egy évig tart. Táppénz az első négy hétben az átlagos napibér 60 százaléka, az első négy hét leteltével az áüüagos napibér 76 százaléka, családfentartók-
• M /■% .. 1 # 1 . / . a 1 1 _ 1 _ _ „ /ál * \' • 1 f
ontás. A magyar\'proletárság kellí- hpgy.j nak a 20-ik életévtől kezdve az átlagos napi-
bér teljes összege: gyermekágyi se^gély az -átlagos napibér teljes összege;, baleseteknél.. a táppénz mindaddig jár, amig a beteg orvosi kezelésre szorul. A betegségi biztosítási járulék az átlagos napibér 0 százaléka, amelyet a közalkalmazottaknál további rendelkezésig a munkáltató fizet. A rendelet 30-án lép életbe.
As ékszerüzletek kéMzletéutk lefogialAsff»
Budapes\', márc. 29. A forradalmi kormányzótanács a következő rendeletet adu ki: . Felhatalmazzuk a szociális termelés népbiztosát, hogy az aranytárgyak- és mindennemű . ékszerek eláaisitásával foglalkozó üzleteket igénybe vegyék olyképpen, hogy kiküldött megbízottak utján átvegyék az üzletekben levő mindennemű aranytárgyakat és a zsebórák kivételével minden aranyba, vagy njjás «nyagba foglalt, vagy foglalat n^külrékszéft, ajueJyek jelenlegi értéke 500 koronát meghaladja. A szociális termelés népbiztosának kiküldöttei az összes értéktárgyakat a Magyar Általános Hitelbanknál Budapesten a beszolgáltató felek szerint elkülönítetten letétbe helyezik, megbecsülik cs értekesitik. A becsüertsk a beszolgáltató fél javára folyószámlára iratik
ZALA NÉPAKARAT
A J919. maciin 30.


fi,
H * P 1 A N j
A nap kél 5 ór& 51 perc-| kor, nyugszik 6 óra 21 pere kor. ¡
A hóid kél éjjel 3. óra 41
1019 i
márolut »
30 j
Vaa*fnap| porckor, nyugszik délután 2 óra ............ J 26 perckor. Jj
A Kaszinót
nieg a Polgári Egyletet visszavettük eddigi jegtalan tulajdonosaitól. A munkásság, amelynek verejtékén felépült és fennállott annyi éven at a burzsoá társadalomnak ez a két bagolyfészke, végre ismét a jogos tulajdonába lépett. — Ugye proletártestvórek — ti is ereztétek, ha a Kaszinó piros bársonyszegé-lycs, hatalmas tükrökkel kidiszitett jó fotelek-kol. kényelmessé, tett termeiből vig zene szál- | tott és frakkos és selyemruhás herék kedvére tánczene szállt le az utcára tehozzád, aki a szomorú kis lakásodba siettél és az asszonyod élelmén vagy a gyerekeid cipojégj^gon-dolkodtál, hogy vérlázító igazságtalansajftom--bot az emberek között ? Nem szorult-e ökölöe a kezed, amikor arra gondoltál, hogy téged megöl a gyár, a* tust, a műhely es azalatt mások vigan táncolják és büntetlen a te ffcn-zedüt? Nem akartál-e felrohanni oda a cifra, selyemharisnyás lányok, a briliánsokkal kidiszitett asszonyok és a fehér mellényes, lakk-etpős,\'kinyaU\'\'ficsurak közé, hogy megállj ott az ajtóban es megállítsd a táncot és beleordíts a henye herék ténfergő társaságába, hogy megmondd nekik: a Magyar-utcán télviz idején mezítláb járnak a proletárgyerekek, a Kinizsy-utcában sírnak az apró munkásemberek, mert nincs enni s velük sir az anya is, hogy nem tud kenyeret szerezni ésaTeleky-uton, a Cscngery-ut vége felé, a Petőfi-utcán, Kiskanizsán es mindenütt, távol az emeletes házak központjától egyszobás lakásokban éühöng, pusziit, öl a nyomor: a tüdővész és a járványos betegség? Ugye azt gondoltad akkor: Mert? A földből valami vörös tüz-lóngot láttál kigyúlni: valami nagy kérdőjelet az égig, vörös lángokból a csillagos kék boltozatig és az istent kerested, hogy van-\'e es szomorúan, megroppanva azt mondtad: ntncS isten, nem is lehet, vagy ha van, hát nem érdemli, hogy legyen, ha ilyen sorsra teremtett bennünket. — A gyáros, akinek a Ur verejtéked szerezte a sok -százezret, .gy.ílv rus szivart szitt a bőrfotelekben, a vállalkozó, akt a te izmaid erejét pusztította, hogy pezsgő mellett izgassa a tétlenségtől elrcnyhült idegeit és a többiek, a kizsákmányolók mind, a született gazdagok és az ügyes uzsorások es a gazdagok meg uzsorások finnyáskodó lányai és*flai dőzsölték az élet minden szépségét, csodálatos, nagyszerű örömeit, vidám boldogságát de néked csak a szenny jutott, a piszok élet, a rossz ruha, a hideg étel es minden, sötétségé, bánatp, l$eserüsé^o az életnek. Most visszavesszük ami á mienk. A ti d, az enyém és mindenkié, aki dolgozott. A te munkádon épült, te hordtad a köveket hozzál A tetőled ellopott pénzen állott fenn, mert te kerested a pénzt hozza, a te munkád hozta a pénzt, azoknak akik ezt mind élvezték s akik sohasem dolgoztak. Ellopott tulajdonodat vetted vissza, a tiedet, a. sajátodat. Kaszinód már van, most lassan sor kerül mindenre: a lakkcipöre, a lányod selyemru-hajára, a tisztességes Ukasra, elégséged élőire, könyvbe, kulturára, mővészctreí ez mind a a tied lesz — meg az enyém — mindenkié. Mondjátok, hát nem csodaszép lesz ez az élet? (>z.)
— Nagykanizsa közélelmezése. > Fel hivatnak a Nagykanizsa környék-beit 200 holdnál nagyobb gazdaságok vezetői, hogy a folyó hó 31-én hétfőn d. u. 3 órakor tart mdó értekezleten a szociálista párt helyiségében (Casinó épület /. emelet) jelenjenek meg. Az • értekezletre a folyó gazdasági évre szóló, üzemtervét és élő felszerelésük leltárát
| hozzák magukkal. A Magánalkalma-| zottak Szakszervezete Szövetkezetének szervezésére kik&ldött bizottság tagjai valamint a Közalkalmazottak Fogyasztási Szövetkezete szervezésére kiküldött bizottság tagiai szintén megjelenni tartoznak, Az értekezlet tárgya: Nagykanizsa város ellátatlan fogyasztóinak élelmezése á fólyó gazdasági évre. A direktórium.
jr— Előadás a proletárdiktatúráról.
S\'chönherr József a budapesti központi párt, kiküldöttje ma délután 3 órakor a város-háza közgyűlési termében előadást tart a proletárdiktatúráról.
-r- Kommunizálták az újságokat. A
sajtóügy népbiztossága ina a következő táviratot küldte a nagykanizsai direktóriumnak:
A tanácsköztársaság belügyi népbiztosának utasítására és rendeleiérc a sajtóügyi | népbiztosság megbízásából felhívom a munkástanács direktóriumát, hogy a városába és körzetébe tartozó összes lapok kiadóhivatalait haladéktalanul vegye vagyoni zárlat alá. — Nyomban vagyoni kimutatás készítendő a szombati, március 22-iki, vagyoni, helyzetről. A munkástanács ezze! a tanácsköztársaság részére szocializálja a lapokat. Mindenki, aki a tanácsköztársaság érdekében nem veszélyes, a lehetöseg szerint helyén meghagyandó, nehogy a munkátlanok száma szaporittassék, ellenben minden kiadóhivatalban az ügyek ideiglenes vezetésére, további intézkedésig, megbízható bizalmi/érti áJlittassék, .aki az ol-.t tani direktórium utasításéra észközölhet kiűzetéseket. A kiadóhivatali személyzet a mun- ] kát továbbra folytassa, a követeléseket hajtsa be. A nagykanizsai direktórium a helyi lapvállalatok kommunizalásAval Hemmeri Karoly városi tisztviselő-elvtársat, László Boldizsár, lVe\'tner Zsigmond és Kajái. Gyula nyomdász-elvtársakat bizta meg. A további intézkedésig a bizottság intézi a kiadóhivatalok és nyomdák anyagi ügyeit. A zAr alá vétel megtörténte után kiűzetések csak a direktórium* uta- .
sitására eszközölhetők. >/\'

— Kinevezték a nagykanizsai bankok vezetőit* A direktórium tegnap K utnjeítf lgtyÁc és ttudy József bankalkalmazottakat megbízta a nagykanizsai es a körzetéhez tartozó pénzintézetek vezetésevei. A két bankalkalmazottnak direktórium állal való megbízatása a pénzügyi népbiztos utasítása alapján történt, mindazonáltal ideiglenes jellegű, mivtft\' vógtcgts*megbízatást esak-a- pénzügyi népbiztos adhat.» A megbízottak egyike a napokban az utasítások átvétele végott felutazik Budapestre.
— A vasull mozgóőrség a vörös hadseregben. A vasúti mozgóőrség, amely már a múltban is annyi tanujolét adta rátermettségének és tiszta szocialista meggyőződésének — a vörös őrség s^yvévé lett. A nagykanizsai vasúti moz$»örség, V«mclynck Nagykanizsa — Budapest és Nagykanizsa—Bécs. vonalak közbiztonságának megőrfcéso \'a \'\'feladata, • eddigi\' működését az eddigi keretekben tovább fogja folytam .
—r A vallásoktatás eltörlése a kanizsai iskolákban. A munkástanács tegnapi ülése elé indítvány került, amely a vallásoktatás eltörlését kívánja az összes nagykanizsai iskolákban. Az indítványt\' a munkás-* tanács a direktóriumnak adta ki. A vallásoktatást eddig a budapesti és több vidéki iskolában cl is töröltékr\'Ufcy hisszük Nagykanizsán is rövidesen, meg fog történni. A vallás-tani órák hetyébe Budapesten a * kommunista .eszmék és a tiszta emberi erkölcs tanítását tették. Amiért az emberiség legnagyobb gondolkodói már annyi évszázad óta harcoltak — azt a tanácsköztársaság diadalmasan megvalósítja: véget vet .a IclkikQnysz.crnek és az émberbutitásnak A vallás vagy jobban mondva az egyházak hihetetlen sötétséget terjesztettek a kapitalista államban az elnyomottak sorában. A vallás nem is volt vallás, csak nyomorult segítőtársa, szolgája, barátja a kapitalista társadalmi rendnek. A túlvilággal hitegetett a tízezer holdas püspök és a boldogságot vólta ajándékozni, ha lustaságban megpuhult, munkautáló x-kezét valami elvakított
ember csókjára nyújtotta. Nemi Ebből többé nem kérünk. Az emberi méltóság jogán, * proletáröntudat és a múltra emlékezés jogán ledöntjük azt a vallást, amit ellcnQnlfe használtak min^ií, a mi elnyomásunkra. A vallás nevében küldtek a harcokba, hogy bénán, csonkán, vagy vakon hbzzuk cl senkinek sem vétett életünket a inosszi mezőkről, vagy * Karsztok fehér szikláiról. Ezt az egymásnak dühösitő, ezt a\'vérszomjas, embert ember lenézésére tanító, a vagyon és a születés embereit bálványozó vallást le fogjuk dönteni. Nekünk hazugságokra nincs szükségünk. Mi tiszta vizet öntünk a pohárba, nem játszunk színházat és cirkuszi tömjénfüstiel nem kábítjuk az embereket. Minekünk nem kellenek a vallás eszközei céljaink megvalósítására, mert a mi céljaink szentek: a munka szentségének megvalósítása és a mi hitünk : mindnyájan emberek vagyunk es boldogok akarunk lenni idelenn a földön.
— Kinevezték a nagykanizsai, forradalmi törvényszéket. A nagykanizsai direktórium tegnap este az alábbi szövegű távira«-tot kapta: „A forradalmi • kormányzótanács megbízásából a nagykanizsai forradalmi törvényszék elnökévé Szenes Dezsőt, tagjaiva Dömös Gyulát, Kovács Endrét, Vlaszák Jánost, Kóc^a Józsefet, Polai Jánost, ifj; András* Lajost, Bartha Józsefet és Kommerszka Frigyest kinevezem. Rónáig igazságügyi népbiztos.
— Eltiltották az élelmiszerek kiszállítását külföldre. A földrnivelésügyi népbiz-tosságnak a nagykanizsai direktóriumhoz tegnap érkezett távirati rendelkezése értelmében tilos..a YteiSJM? területűről barmífele élelmiszert\' külföldre, szállítani. Hasonlókép felhívja, a földrnivelésügyi • népbiztosság a direktóriumot, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel akadályozza meg olö vagy levágott állapotban levő állatoknak a kiszállítását. Aki ezen rendelkozés ellen vét, forradalmi törvényszék ele lesz álltva
~ — Az építő-munkaügyi bizottság a -napokban megkezdi működését. A munkás, paraszt- és katonatanácsnak kedden tartott együttes ülésén megalakult munkaügyi bizottság a Korona-szálloda Sugár uti részének első emeletén nyert elhelyezést $> a napokban már megkezdi működését. A munka -ügyi bizottság hatáskörbe az építkezések sürgős megkezdése, a munkanélküliség megszüntetése és a muni^sMg érdekeit, szolgáló intézmények létesitésfe tartozik. A munkaügyi bizottság munkaköre a nagyobbrnérotü nyers-anyagszállitmány beérkezéséig a rekvirált kislakások átépítésére és a bérházak tatarozására tog szorifközrii. A müttit\'áűgyí* tTivatatban négy osztály van rendszeresítve és pedig a. pénzügyi osztály, mely a munkálatok finanszírozását végzi, az építészeti osztály, mely\'* egyelőre a tervek elkészítésével ♦ fog foglal- • kőzni, továbbá az anyagbeszerzési és a munkás felvételi osztályok. Az ügykezelés leegyszerűsítésének céljából a hivatalban megjelenő elvtársak az iktatóhivatalban tartoznak jelentkezni, ahonnét rögtön az illetékes ügyosztály vezetője elé kerülnek, aki a bürokrata* rend mellőzesével rögtöni intézkedéseket fog foganatosítani.
— A Kaslnó épületét a szocialista párt birtokába vette. A nagykanizsai szocialista párt tegnrp a Kaszinót összes helyiségeivel a felállítandó Szocialista Klub részére lefoglalta. Ugyanitt fog elhelyezést nyerni a.szocialista-párt titkárságáéi Jdamint több szakszervezet is ebben az épületben kap hivatalos helyiséget. Ezzel az intézkedéssel kapcsolatban a .vasutas szakszervezet részére lefoglalták, a Polgári Egylet felső helyiségeit is, ami által a. nagy kanizsai burzsoáriának ez a két erős vára megs\'zünt létezni. — Itt említjük meg, hogy a magyar vasutas szövotség vigalmi bizottságának vezetősége felkéri azon szakszervezetek vezetőségeit, akik a Polgári-Egylet nagytermét bármilyen célra már lefoglalták, hógy j&bbeli igényiét kellemetlenségek elkerülése végeit Míadéktálanul jelentsék be Dobesch vigalmi bizottsági elnöknél.
— A „Múzsa" nagyszabású opera-esté-lyét április 2-án tartja a volt Polgári Egylet nagytermében. Jegyek Szerb Ernőnél (Fő-ut 8.) előre válthatók. Munkás jegyek csak élő-: vételben jutányos árban a pártirodában kaphatók.
Ivl9. március 30
ZALA-NÉPAKARAT
t
A Vörös Hadseregbe jelentkezzék, életkorra való tekintet nélkül, minden " kiképzett proletár
— Lebontják a régi gimnáziumot. Az
épitcsi munkaügyi bizottság tegnap azt • az \'előterjesztést tette a Munkástanács (direktóriumának, hogy a tatarozási célokra szükséges építőanyagnak gyors megszerzése céljából rendeljék cl a régi gimnázium rögtöni lebontását. Miután a lakáskérdés, amely egyetlen akadálya volt eddig a rozoga épület lebontásának, végre radikális módon megoldást nyert, a direktórium megfontolás, tárgyává totte az előterjesztést, ügy értesülünk, hogy a régi gimnázium lebontását április lO-én fogják megkezdeni.
— Elveszett. Csengeri-ut 12. számú ház és Zrínyi Miktós-utca közötti útvonalon egz szegény asszony elvesztette pénztárcáját, melyben 2 darab 20 koronás bankjegy és oky ruhatisztitójegyzek. volt Kéri a becsül«es megtalalót annak e lap kiadóhivatalába #aló leadására. —.A Fó-uton elveszett-* egy kötő brilliáns kővel. Kéretik megtaláló a kiadóhivatalnak illő jul nében átadni.
I
4 folyószámla és betéttulajdonos személyazonosságának igazolása.
A pénzügyi népbiztos 1257/P. N. számú végrehajtási utasítása.

1 ilpí\'* «l.\'.VJK»
l. A KorradahnrKormáriyzótanács XH. • »zámu rendelete értelmében, mindenki, akinek folyószámlája, vagy más betétje van, a pénzintézetnél 14 nap alatt személyazonosságát igazolni tartozik. Ötezer koronánál kisebb összegeknél a jelentkezési határidő harminc nap. Kz a rendelkezés vonatkozik az illetőitek saját nuvén dhelyozett betétjére, valamint valamely más, akár létező, akár - költött néven, valamely betű, vagy szám alatt, vagy bármely megjelöléssel, vagy jelszóval elhelyezett betétjére. A személyazonosság igazolása arcképes igazolvánnyal, okirattal, tanuk-- kai, vagy bármely hitelt érdemlő módon történhetik. A személyazonosság-, igazolásának megkezdése folyó hó ¡51-en (hétfőn) reggel kezdődik. Az eddigi igazolások érvénytelenek. \' Nagykanizsa, 1019. március 29-én. Délzalai" Takarékpénztár, Délzalai takarékpénztári önsegélyző szövetkezet, Nagykanizsai Bank-egyesület, NagvkanizsaiTakárékpénztár, Nagykanizsai takarékpénztár által • alapított., ».ünser... gélyző szövetkezet, Néptakarékpénztár, Nép-Ukarékpénztar által alapított önsegélyző egy-
Akawkadalini alkalmazottak
bérharca véget ért.
Megkötötték a kollektív szerződést.
A kereskedelmi alkalmazottak cs munkaadó • kereskedők közötti bérharc a tegnapi nap folyamán véget ért. A kereskedelmi alkalmazottak megbízottai tegnap tárgyalást kezdtek a kereskedők egyletének . meghatal-
az üzlet körében előfbrduló munkával lehet foglalkoztatni és csakis a munkaidő tartama alatt. Az első éves tanuló fizetése 80 koronánál, a másodéves tanuló tizelése 100 koronánál és a harmadéves tanuló fizetése 120 koronánál havonta kevesebb nem lehet.
4. A tanonc felszabadulásakor fizetésének minimuma 250 K, félévi szolgálat után a fizetés minimuma 275 K, egy évi szolgálat után a fizetés minimuma 300 K, másfél évi -szolgálat után a fizetés minimuma 325 K, két évi szolgálat utan a fizetés minimuma 350 K, két és fél évi szolgálat után a fizetős minimuma 375 K, 3 évi szolgálat után • a fizetés minimuma 400 K, 3 es fel cvi szolgálat után a fizetés minimuma 425 K, 4 évi szolgálat után a fizetés minimuma 450 K, 4 és fél évi szolgálat után a fizetés minimuma 475 K, 5 cvi szolgálat után a fizetés minimuma 5ü0 K havonta.
.5. Ha az alkalmazottnak G óvi szolgálata van, ugy (iOO koronánál, 8 évi szolgálat után 700 koronánál, 10 évi szolgálat után 500 koronánál és 15 cvi szolgálat után 1000 koronánál kevesebb fizetése havonta nem lehet. -
(í. A most alkalmazásban levő női alkalmazottak fizetését - külön választott bíróság fogja meghatározni.
A bizottság tagjai: -
A főnökök szakszervezetének egy tagja, a helyi szakszervezetnek egy kiküldöttje, az .illető szakma egy bizalmiférfia. a bizottságba
« I m / • 1 \' « - "
egy kartarsno is beválasztandó.
7. Az üzletekben csakis szervezett munkás foglalkoztatható.\'
8. Ha az alkalmazottnak 5 óvnel kevesebb szolgalata van, ugy 2 évenkint 2 heti szabadság, ha 5 évnél több szolgálata van Ugy 1 heti szabadság jár, ha az alkalmazott jelen alkalmaztatásában legalább 6 hónapja van szolgálatban.
[). Az üzletek zárórája a 0184/919. sz. miniszteri rendelet értelmében történik. Minden alkalmazottnak 2 órai ebédidő jár.
10. Az üzletek csakis a törvényben elrendelt szünnapokon tartatnak zárva.
T r. Egy békéltető bizottság szerveztetik, amely, az esetleges vitás kérdések-.cs panaszok elintézésére. v.an; hivatva....... - , . ,
12. Amelyik - szaktárs a fenti kollektív szerződést megszegi, a szakszervezetből kizárandó.
13. A fenti kollektiv szerződésből kifolyólag gy * a1T<a71 íi\'á\'z\'Ot f\' \'«ftm \'bocsátható-elállásából.
14. A szerződés 1919. január hó t-ig visszamenőleg lép életbe és 1919 december hó 31-ig marad\'érvényben.
A női alkalmazottak fizetésének külön választott bíróság általi meghatározása tar-gyában a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete legközelebb ankétot tart a nóal-.kalmazottak bevonásával. Mint utólag értesülünk, ezen értekezletet c hó 30-án fogják megtartani a kereskedelmi alkalmazottak szak- .. Szervezetének helyiségében.
PártU gyek.
Nők gyűlése. A nagykanizsai szoci-álista nők szabadszervezete ma délután 4 órakor a Színkcftbcn gyűlést tart. Szónokok; Havas Hugó és Kalmárnc elvtársak. Minden elvtársnő ott leaven!
meg a proletárdiktatúra szükségességét, célját ós eszközeit. Elmondotta, hogy a mult rendszere a tiszteket rabszolgáknak tekintette, akiket elnyomott és csak eszköznek tekintett erkölcstelen céljai megvalósítása. Sneff népbiztos ^elvtárs tomboló lelkesedéssel fogadott • beszéde után az-egybegyűlt tisztek és altisztek egyhangúlag kimondották, hogy megalakítják a tisztek és altisztek szakszervezetét és valameniíyien beléptek a vörös hadseregbe.
Megalakult a nagykanizsai igazságügyi alkalmazottak szervezete. A nagykanizsai igazságügyi alkalmazottak szakszer-, szervezete március 27-én megalakult. A megejtett választások eredménye a következő: Elnök ; Fischcr József törvényszéki tanácselnök, titkár: Kovács László járásbíróság! jegyző, jegyző: Knausz László törvényszéki jegyző, pénztáros: Krátky József .telekkőnyvvczető, ellenőrök :. Pergcr József járásbirósági irodatiszt ós Szakálas János fogházőrmestér olv-társak. Választmányi tagok: Gumilár Mihály járásbirósági • irodafőtiszt, Szummer Kálmán ügyészségi dijnok, Halmos József tszéki iróda-fótiszt, Németh Ferenc tszóki hivatalszolga, Ágh Gyula tszéki Irodasegédtiszt elvtársak, póttagok: Szőllősi János jbirósági irodatiszt és Závár József fogházőr elvtársak. A munkástanácsba : Sárdy Géza jbirósági irodatiszt és Varga Pál tszéki irodatiszt elvtársakat küldöttek ki.
A Magyarországi Kőzalkolmazottak Szövetségének helyi csoportja felkéri tagjait,
hogy ugy a tagsági dijakat, mint a pártadót Köó János csoportpénztáros elvtársnál (állami adóhivatal) április hó 2-rkáig befizetni cl ne mulasszák.. Egyben felkéri mindazon közalkalmazottakat, akik a helyi csoportba még belépni óhajtanak, hogy ebbeli szándékukat Sárdy Géza elvtarsnáf (járásbíróság, földszint 8. sz. ajtó) legkésőbb április t-lg személyesen, vagy levelezőlapon jelentsék be. A helyi csoport vezetősége.
A Szociállsta Fejmunkások Szabadszervezetének azon tagjai, akik még tagsági. igazolványt nem kaptak, naponta d. o, 10— 11 órnfg a szervezet titkári hivatalában (Kisfaludy-utca 17/a. I.) 25- K 20 fül. évi tagsági dij . befizetése ellenébe^, tagsági igazolványukat megkaphatják.
A Tanitők Szakszervezete nagykanizsai csoportjának bizalmiferfi testülete és szervező «^bizottsága, ma., .délután egyíittcs értekezjetet tart. Az értekezlet tekintettel arra, hogy n tanulóifjúság körében mozgalom van a hit-ok-tatás megszüntetése iránt, egyhangúlag elhatározta, hogy a maga részéről is me^ke-. rcsi a direktóriumot azzal a kéréssel, hogy a -Hitoktatást Nneykantzsa összes tantlntézéte ben azonnal be ztlntesse. Egyben kéri, hogy a Direktórium a hatásköre alá tartozó terülefre. tanügyi népbiztost nevezzen ki.
«Megalakult a keszthelyi szociállsta nők akszeivezete KeszihelyUudósitó/i.k jelenti: Tegnap este 0 órakor volt a Magyarországi Szociálistapárt Női Szakszervezetének alakuló gyűlése az „Amazon"-szálloda nagytermében Jelen voltak az összes szakcsoportok női tagjai, nevezetesen : a földmunkások, a cipőfelsőrész készítők, szabó munkásnők, háztartásbeli. alkalmazottak, a köz-,é* magántisztviselők szakcsoportja és nagyszámú vendég. A nagy terem zsúfolásig megtelt a mccielent
épületében
ményekóp a tárgyaló megbízottak a következő általánosan kötelező kollektív szerződésben állapodtak meg :
1. Bizalmiférfi rendszer elismerése.
2. 4 helybeli kereskedők alkalmazottakat csakis a szakszervezet munkaszerző hivatala által vehetnek fel.
3. Tanoncidő ugy a férfiaknál, mint a nőknél legfeljebb 3 év, »de 2 évnél kevesebb nem lehet. 0 oleminel illetve 2 középiskolánál kevesebb képzettséggel bíró egyén tanoncnak nem vehető fel. A tanoncokat csakis
rendezése végett f. hó 30-án délelőtt 10 órára jelenjenek meg a szakszervezetben. Az érdekelt főnökök, valamint a szakmák bizalmí-férfiai is jelenjenek meg.
A tisztek és altisztek szakszervezete
megalakult. Tegnap este Nagykanizsa varos
helyőrsiének összes volt tisztjei és altisztjei gyűlésre jöttek össze, hogy a szociálista párthoz való csatlakozás ós a vörös hadseregbe való belepés mellett állást foglaljanak. Sneff József népbiztos elvtárs, aki a gyűlésen szintén megjelent nagyobb beszédben világította
\'/.fA* 1..................... • - : ....... -.....
ki a szociális eszméket\'a tiőkre vonatkozólag ismertette. Lukács Istváuné ismertette i szervezkedés célját, miután megválasztották a tisztikart. Elnöknek egyhangúlag Szollár Ist-vánnét választották meg. Alelnök lett Lukács Istvánná, 1: titkár t Kiss ,Gé*áná, 1IS titkár Fodor- Olga. jegyző: Szerdahelyi KároJyr«, pénztárnok: Simái Berta, ellenőrző-bizottság . Kleinné, Pál Sándorné és Szabó L. Pálné Azonkívül megválasztották a választmányi tagokat is minden szakcsoportból megfelelően.

1919 március 30
ZALA-NEPAKARi*T
nRANIA^0Fkép"pat0ta
Uiinilin HoHQifcyi-a. i. TiMn 259
l/II Á nagymozgósaíhiiáz
V1 vJ Szanras szálloda. leletei 74. sz.
Szombaton, vasárnap. Máro.
% *
. >
A budapesti Nemzeti Színház nagysikerű
Kót cirka 50 literes \\boroShonójCs
egy nagy német. Universal lexikon #elc»ó. Cim a kiadóhivatalban. ■ 49
Házimunkához értő leány vagy asjfony bejárónőnek felvétetik 100 korona fizras és koszttal. Miltényi-étkczde. Kazinczv*u^3. sz.
Mindenes kocsis teljes ellátással felvétetik Teleky-ut 11 szam alatt. j
.. ^ . t ,/». V . , « ( t ( . ... , M«l<f M .....................
. » . v
Mindenes fÖzŐnot. mindenes kocsist ól egy elórusitóleányt ellátással és jó nzetésítl azonnal felvesz Toch Miksa vegycskcrbsjsédó a hadikórháznál. \' 11
Szombat, vasárnap
művpsz-regény m felvonásban
Társadalmi dráma 4 fdlvonásban
Hótfő^ ós kedden/Márc. 31.- Április 1
■* \\ \' M
Carmen v£arlellleri és/ándory Gusztáv fetlépteirel
Kalandor-dráma 6 felvonásban
szerelmi történet 4 felvonásban
Előadások hétköznapókon 5 és 7 órakor vasár- és ünnepnapon 3, 5 és 7 órakor.
Élőadások .hétköznapokon: í> és 7 órak Vasár- és ünnepet): 3, 4-V*» frés 71>V óraid
Kis háztartásba főzni tudó bejárónő
(reggel 7 órától délután 2 óráig) esetleg tlatal jobb leány, állandó alkalmazásra kerestetik április l-ére.,Cim a kiadóban.
Prima paplrap&rga minden vastagságban kapható Fischel Fülöp Fiai cégnél, Nagykanizsán.
Ismét kapható
Elsőrendű mura
crcmc szájviz fog-cremc
állandóan kaphatók l0o8
Szoliva Jánosnál, Murakeresztur
Horváth és Mias
oki. épitőmesierjw Nagykanizsa, Xirájy-u. 37.
Telefon 20flL fk&QMu. #elefon 205
halároza<ai i fényhatá csökkenése nélküi csakl
PBlwattos
lámpákkal
íjon 25,40 60 watt fogyasztású
Tungsramlámpákat.
Vátlalunlimindennoafü építkezést Ys Átalakítást, vasbetoh épitkfzést. Nagy megtakarításul jíró modern . szerkczetekk\\iDUünk családi <sr& és bérházakut. w>a
Tervezés és költségvétés dijtalan
rflh, sömör, ótvar, sebek és ralndeMÍmü bórbajokat gyorsan és biztosan gjpgylt a
BORÓKA KlíiyoC«
Nem piszkít és~Jélje<>ch szagudm. Kis tégely ára: 5 KÍna#y tégelup K., családi tégely ára 12 kcwpna. HoiMvaló Borókaszappan 6 Mkona. M Kászitl:
GJ^rafSóador
gyógyszerész, Nagykőrös. Nagykanizsán kapható az összes gyógyszertárakban és drogériákban* 327
dohánynagyáruda és paplrkülön- . || legességek nagy raktára. * jj
VI. Mim toniegyik már fepüalík.
Ajánlják viszontelárusitóknak nagy- d választékú szivarkahüvelyeiket.
Régi vagy törött hun^Iemezekct míg az anyaghiány tait, legmagasabí áron veszünk va#4 cserélünk ¿f
az országszerte ell^merf elsőrendű magyar hangszer és beszélőgép nagy áruháza
Budapest, József-kőrút 15. Fiók: IX, Rádey-utca 18
Beszélőgépek 1900 koronáig. - Árjegyzék Ingyent
(Budapest;V.,\'Alkrotmárty-u. 29.)